Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.73 MB
2015-01-27 15:58:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1142
2955
Rövid leírás | Teljes leírás (521.7 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. november - 89-96. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KANIZSA, 1880. november 4-én
88-cms sz&m.
BHutni ír.\'. ]*(in irr» 8 fr\'.
«1 iVí. . . 4 ,
Q«(7«d int ■ ■ 2 , ísítrts 10 kr
H+rísiés»k
A bs.iboi pecitsorbac 7, Ktiedtui 6 i mio.l.i-torábbi »őrért 5 kr STU.TTÉEBEN
»uroakiot 10 krirt 11>-t.to.k f.l (: KlDOBtiri Illeték minden
íefjM hirdetérírt kaiBo I 30 kr 6«oL»tlE
he*-*
itzenkllenes^41^ gyíglyam
ssa«.
í A, U{ «.11«; rfcsíí illeti k6«l»i»i.j.Si .
[ »njafi t illetS \' kSslsMiaT\'nk padÍ£ » kilÄÄItOX
-iniáiimdSit : SAGY-ÄASilÄ/. Wla^íieíSá».
( 8«rB]«atetl.a k,T51 /1 inisftri SMinleKtAr-B^Viá! fogadhatna» \'J
inri\'.sj fimt a«»
k01j»uAk.
; eióhb- .^AXJ^-SOMOGS-YÍ közlöny.\'
S.-Kanii8»Táros helyhatóságának, „iL-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi s iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a ^alamagyeMUtaláBes iaidtó-tes tölet", a „rr.-kanizsai klsdednereló egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkeset", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsa: kSlTáíasstiaáay*" a több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesitóje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalom
Arvay Islváu pályakoszornzott művéből.
A pincze.
A pincze jóságához megkívántatik, hogy sem a téli hideg, sem peáig a nyári meleg abban nagyobb légmérséklet változást elő ne idézzen. Molhartlanul megkívántatik, hogy az száraz, setét, szellís, de még is a felszél behatásától meg-óva legyen.
Mikor fejtsük mustunkat? felelet: azonnal, mihelyt az tisztának mutatkozik, mi rendesen déczember hónap második felében szokott bekövetkezni. És jegyezzük meg jól, hogy: az első fejtés a bornak egész életére döntő befolyással van. Midőn a must a bele nem tartozó idegen részeket" forrás által magából kilökte, azokat seprő alakban a fenékre lerakta, a természet mintegy ujjal mutatja nekünk azt, hogy a mustot belőle kiveendő ezen idegen részektől azonnal megszabadítsuk. S mert a természet működésében szünetelés nincs; — a must mihelyt első feladatát, t. i. a sepróalakban lerakódott idegen részeknek kiválasztását befejezte, nem nyugszik, hanem — kivált tartós szél alatt — njra mozogni kezd, s ekkor a seprőből a szabad szemmel alig látható finom részek njra felszállanak, mint mondani szokták, a bor meghomilyosodik. Már most miután a must az elsó forrásnál a torba nem tartozó részeket magából kiválasztotta, kilökte, nem hír többé azon eróveí. hogy az ujabban felszállott idegen részeket a tavaszi gyenge utó-^forrásnál magából ismét eltávolítsa. Azok tehát benne maradnak, szeles időben, különösen szállításnál a bort megzavarják
Az ily bor palaczkba húzva ülledékei csinál, szóvai az tükör tiszta és szállításra alkalmas sohasem lesz. Fejtsük tehát a mustunkat azonnal, mihelyt a sepró a mustból kivált, s fejtsük óvs.tosap, a hordót nem mozdítva, hanem mihelyt a csapból a hordó meghajtása nélkül nem folyik, a még rajta levő mustot vegyük külön hordókba. Márczinsig meftúszttil az annyira, hogy újra fejthetjük, s az ily allya bor házi használatra, munkásnak elég jó.
A második fejtés történik márczius hónapban, a harmadik szeptemberben. A második évben ismét megfejtjük tavaszszal és öszszel, azontúl minden második évben egyszer. Végre ha borunk igen régi, színében setétedni kezd, azonesetben a szeptemberi fejtés alkalmával egyik jó évbeli termésből egy negyedrész uj bor hozzáadásával felfrissítjük.
A fejtésre vonatkozólag tehát figyelembe ajánlom, hogy a hordót mindig kí-forrázzuk, kiöblítsük és kikénezzük mielőbb bélefejtünk; a hordóból mindig csak azon tiszta bort vegyüli ki, rüély" a hordó meghajtása nélkül kifolyik, a többi részt pedig tegyük külön hordóba. Mégis:fejtsünk mindig csappal, hogy a bor a levegővel némi érintkezésbe jöjjön, mi reá nézve több tekintetben előnyös.
Fejtett borainkat töltögessük szorgalmatosan, legalább is minden két hétben, különben a gyengébbek megvirágo-sodnat. ff
A pinczekezelésből elégségesnek tartok ennyit, mert ezzel saját szükségletünkre, háználi fentartásra szolgáló bora-ink kielégítő állapotban lesznek. — De
ennyi elégséges arra is, hogy borunk hosszabb ideig fektetve is, mindenkor alkalmas kereskedelmi czikké képeztessék. Ki jobbféle borait palaczkokban akarja forgalomba bocsájtani, -- amint hogy csakis ezen az utón kapja a termelő a legnagyobb hasznot szőlejéből — annak ajánloni dr. Perlaky Mihály népszerű borászati kézikönyvét, mely a magyar minisztérium által pályadíjban részesittetett. — Ennél jobbat, kielégítőbbet senki sem fogna önöknek mondhatni.
az nj büntetőtOrréuy és a vegyes házasságok.
A vegyes házasságok üotese és a vegyes házasságokból születő gyermekek megkeresztelése ügyében Budapest összes kerületeinek plébánosai tanácskozást .tartottak B tárgyalás alá vették a prímásnak azon rendeletét, mely az uj büntetőtörvénykíinyvnek a vegyes házasságokra s a vegyes házasságból származó gyermekek megkereszteléaére vonatkozó szakaszaira nézve magyarázatul szolgál; 1342-ben Lonovics csanádi püspököt az országgyűlés Romába küldte volt a vegyes házasságok ügyében, s Lonovics püöpők XVI. Gergely pápától ki is eszközölte az engedélyt, c0gy akalholikm papok külön vallású feleket összeadhassanak, de csak azon feltétel alatt, ha a felek tóritvóoyt adnak, vagy becsületszavokkal fogadják, hogy gyermekeiket katholikusokká kereszteltetik s a kath. hitben nevelik.
Az uj büntetötörvényköny v nem engedi meg a becsületszavat kérni a házastársaktól a gyermekek kath. hitben nevelésére nézve, s a papnak ezt tenni két havi börtön s 300 frt pézbirság terhe alatt tilos.
A magyarországi klérus\'elhatározta, hogy a törvénynek aláveti magát: de élve az egyház éltal reá ruházott joggal, vegyes házasságokat a kath. templomban nem fog megáldani, mivel fz 1368. előtti reverszáiisok és az 1868. után a felek által adott becsületszó érvényen kivül
vannak helyesvu. As ugynívaselí piazziva asszisztenczia azonban fes^iarré, vagyis . a sekrestyében, \'vagy s pjébáeia v&Umelyik szobájában a felek a kath. lelkész és két luu jelenlétében kijelentik, hogy egyznást-szeretik s egymáshoz hivek maradnak, mire a pap alkalmi beszédet intéz hossájok s hásasaágokat a házassági anyakönyvbe beírja. A vegyee házasságból származó gyermekeket a pap e m szerint\' abba a templomba fogja küldeni, a melyhez szülője tartozik . ■>■
A plébánosok értekezlete tárgyalás alá vette abelügyministerium azon rendeletét, hogy a gyermekek törvényesiégének vagy törvénytelenségének biztos megállapítása végett a házasaági levelet vagy esetleg más igazoló okiratot a keresztelés előtt az illető pap előkérje. Az értekezlet elhatározta, hogy fölkéri-a főváros hatóságát, hogy a bábáknak határozot tan adja értéaökre, hogy a - kweBZtelóshez az illető hásasók házassági levelét, vagy törvénytelen gyermekeknél akármely igazoló iratot, vigyék el, mert ilyenek nélkül a pap a gyermeket nem fogja megkeresztelni, szintúgy akkor sem, ha az illető gyermek nem szerinti szülője más valláson, van, kivéve, ha a gyermek halálos beteg, a mikor a pap szükségbeli keresztségben fogja részesíteni.
A kath. papságból kilépettek gyermekeinek megkeresztelésére nézve elhatárolták, hogy\' ezentúl nem szerint keresztelik meg, s az anyakönyvbe ezt Írják be: A 1 1 a m t ö r -vény szerint törvényes.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zata-egerazegi kir. törvtuyizíkioi 1880. évi november hó 4-én.
2298. B/880. Sz. 1. Horváth János e társa súly. tosti sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od. bir. ítélet hirdetése.
2316. B/880. Sz. 1. Kfibli József s társa végrehajtás megakadályozásával vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ítélet hirdetése.
2367. B/880. Sz. 1. Fodor Kálmán s társa csalási kísérlettel vádoltak elleni ügyben 2 od bir. itéiet hirdetése.
TÁRCZA.
Szőke lányka.
Hej galambom, sxSke lányka 8temaid hogy égnek,
Lehetetlen, hogy van ilyen Csillaga. az égnek, Melyben mindig ily varán tös Tissta fénye lángol. 8 mely oly szépen mosolyog le A kék ég boltjárol.
i\'.int a te kék szemeidnek Varássteljer lángja Mosolyog, ha rá tekintek Halovány orczidra ... Sok csillagot láttam én már Feut a holdat égen, Hanam, mint a tiéd lelkem, Egy se tetszett nékem.
HABOSHALMI GYULA
Az & r y a.
(Folytatás.)
Ezután felém fordalva, ezt mondotta: nte ia nyugodtabb lélekkel élheted szerelmed, napjait, ninca kit&i félned, mert elhidd, mig a molnárlegény, ki Irmádba a»relmes volt élt volna, te aohaaem lettél volna miatta biztonság ban. Látod egy kis gyengeszivüség,. mily sok bajt ezercz. Ha te akkor, mikor reád tímadott éa körmeim közdit volt a gonosz, kezein be adod a bsdtát, hogy levághattam voloa,- — a molnár házát nem gyújtja meg, Irma nem e«k oly veszedelembe és a mai eaet sem történik. De talán jobb, hogy igy történt, te is megtanultad hogyan kell a rósz embert pártolni, valamint azt is, hogy a jó ós hü barát még sem megvé-
tendő dolog, hogy a jó barát egy kissé több bizalmat érdemei, mint a mibe te részelteted, de bocsáss meg, ezen utolsó szavaira még azon időre Bzólnak, mikor te oly hideg voltál irányomban. Most azonban már nincsen semmi panaszom ellened, ugy hiszem neked sem ellenem.
Ekkor Petinek nyakába borultam és ösz-sze-vissza csókoltam és ezerszer bocsánatot kértem tőle.
Petinek homlokán ejte\'i mély vágás sebe nagyon lassan gyógyult, & vérvesztés is mog-gyengitette. A vaagyurót a halállal vivni láttuk már, az életéről lemondott az orvos is. Erős természete mégis győzőit, lassan felüdült.
Irma gyakran megnézte, stbjét többnyire ő kö\'-ötte be, de ilyenkor a leghűbb szavakkal köszönte meg Irmának jószívűségét.
Enyelgő szavakat, mely Petinek igen kézről állt, Irma előtt soha sem szólt.
Sokszor mondottam neki: „mint meghitt benső barát* bizalmasabban is viselhetnéd ma gadat Irmával, ő azonban mindig azzal válaszolt: Nem barátom, nem «karom hideg érzelmeidet irántam újra feléleszteni. Irma nékem nővérem marad mindig és nem más még az égben is. Van-e ellene kifogásod?
Azon néhány napot, melyek még az egyetemi iskola év beállta előtt hátra voltak, a legszebb egyetértésben és szeretetben töltöttük el. Kövesi molnár, kinek nem csftk leányát szabadította ki Peti a tüzoől, hanem még péo zét ib, hamar felépítette házát és malmát. Mire az iskola év beállt, arra ő már be is hordozós-kodott ujonan épült házába.
Mi is felmentünk az egyetemre. Midőn Petitől bucsut vettünk, sem én, sem Szikszai
nem tudtuk visszatartani könnyeinket, különösen nekem nehezen\' esett a válás Petitől, még jobban fel voltam indulva, midőn tőle búcsúztam, mint mikor Irmától.
ni.
A mit az előbbi iskolai évben elmulasztottam, azt most helyre hoztam, Potivel való levelezést szorgalmasan folytattam. De ő sem volt rest a levél Írásban, minden legkisebb otthon történt eseményről, melyről tudta, hogy engem érdekel, körülményesen értesített.
Mi is értesítettük őt mindenről, a mi & fővárosban az ifjúság körében történt, külónö-sen azon nagy mozgalomról, mely akkor hullámzó mozgásba hozta a kedélyeket, Pozsonyban az országgyűlésen a legszabadabb eszméknek győzelmére volt kilátás.
Pesten as ifjúság csaknem forrongó pezsgésben volt.
Naponkint gyűlések, szónoklatok tartattak. márczius 15-ike volt az elhatárzö nap.
Ekkor már kora reggel forrt az ifja sereg Pest város főtéréin, midőn azután legnagyobb\' volt a zsibongás, megcsendült az örökké emlékezetes .Talpra magyar, hí a haza" felhívó, a lánglelkü költő ajakán, mely ezereknek ajakáról hangzott vissza.
A háromszínű lobogók ékesiték a főtéreket, a fellelkesült tömeg háromszínű jelvénye ket (kokárdát) tűzött kalapjára. Szóval 1848. márczius 15-ike oly- nemzeti örömünnep volt, milyent magyar nemzeí még csak egyszer élt, midőn t. i. Hunyadi Mátyást király y/ airg-választva Budára kisérték. Fog-e még i./ci ¿cni vagy soha sem.
E napon az ég a földdel párosult, látszott minden igaz honfin az ¿gi nagy szellemnek, a szabadságnak csókja.
A sziv ma sebesebben ye*\'1» a vér pirosabb az ember keble nyíltabb, az ég\' kékebb volt, a nap soha sem sütött Buda vára fényes falára oly. ragyogón mint e napon, körülbelől ily forma hangon irt&m e napon a levelet Petinek.
Az egyhangú tanulmányok maradhattak tőlünk.
A franezía Molíére és a magyar Petőfinek szellemi terményei voltak lelkünk tápláló igéi. Ezeknek müvei előttünk az evangéliumnál is szentebbek voltak.
Lelkesülve nézte az ifjúság mint sorakoztak a nemzetőrök a háromszínű zászjo körül. A mint megkondult a háború vész harangja, tömegeeec hagyta el az ifjúság az iskolákat, álltak be honvédeknek.
Egyik napop Szikszai arról értesített engem, hopy ő is végezett ajyjávai Née belép a magyar hadseregbe. Engemet is biztatott, hogy legyek pajtába s kövessem a katonai pályán, is. Én kértem egy n^)i időt gondolkodásra, még a nap el sem mult, egyszems. két fekete pecsétes levelet kaptam, hazulról. C. im-iratról megismertem, egyik anyámtól, másik Irmától való volt. „ „
Először anyám levelét bontám fel, ki gyász hangon atyám ,haláláról értesít, ékes ezóllásának minden erejével arra kért, hogy minél előbb siessek haza, mert kiskorú gyermekeinek nincs kenyér keresőjök. Remegve bontottam fel Irma levelét, hát ez mi rosszat 1 foglal magában, mondám magamban. Irma meg fájdalmas siránkozó hangon atyja halálát
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐN?.
NOVEMBER 4 én 1880.
November 5-én.
1975. B/880. Su 1. P»p Faraiéi • nej» végrehajtásnál! ellensiegüléeiel vádoltak elleni ügyben végtárgyaiáa.
1992. B/880. Sí. I. Kaj Ferencz ókbat bamÍBÍtáss&l rádőlt elleni ügyben végtárgyaláa.
1996. B/880. Sa. 1. Schreiner József végrehajtás ellenaeegülésael vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
2019. B/880. St. V id. Dezri István s társai okirat hamisítással vádoltak elleni ÍUry-"beo végtárgyalás.
2437. B/880. St. 1. Recsek Márton sik küBztá&Bal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Zala Egerszegen, 1880. okt. 31 én.
MUZSIK KÁLMÁN iroda igazgató.
(Folyt, köv.)
Helyi liirefe.
— Halottak estéjet a kegyelet éa visszaemlékezés ez évi ünnepélye az idő ked-vezése mellett nagy részvéttel tartatott meg. A airokat befedő hervadt levelekre friss virágok közt ezernyi tűzláng jelezé az élők meg emlékezését szeretett Övéikről. Hány búslakodó, hány vidám arezu, (oh mert ilyen is eok van !) esztendő ilyenkor ott . lent fogja aludni örök álmát, tehát ezen. gyászünnepély egyszersmint a magába szállás érzetét is felkölti; még elmondhatjuk mi élők: a nyugalom angyala őrködjék aa elhunytak feletti
— Meghívás. A nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület u kebelében már f. é. november hó 1-én felállított szegények ovodája javára f. é. november bó 6 án a „Korona* vendéglő nagytermében tánczczal egybekötött társas estélyt rendez a választmány. Belépti dij 40 kr. Kezdete 8 órakor. Felülfizetesek köszönettel fogadtatnak. Melegen ajánljuk a t. közönség pártfogásába.
— Beküldetett. Batthány-utczában, a Tóth-féle kert és a vele átellenes szögletház között már évek óta egy oly rozzant bürü szolgál átjáratul, mit faluban sem tűrnének. — Itt, azon kivül, hogy egymás mellett két ember nem mehet, könnyen megtörténhetik, hogy az átmenő, főleg télen a hó miatt lelép, a hódolatteljes arczra borulás közt hálálkodik az atyai gondoskodásért, mint már többekkel megtörtént. —- Mielőtt valaki lábát vagy éppen nyakát szegué, kérjük fel reá a t. városi tanács •szíves figyelmét; ugy a „Fürdő-utcza" ki-kövezésére is, mely fürdőjén kivül már fek-vébénél fogva is élénk közlekedésül szolgál (hatna) akár kocsin, akár gyalog a közönségnek, ha abban az örököB sár nem akadályozná. Tisztelettel egy adózó polgár.
— Budapestről következő sorokat vettünk, melyre kiválólag felhívjuk a közfigyelmet: Tekiutetes szerkesztő url Mélyen tisztelt uram! Engedje megi hogy becses lapja hasábjain pár sort írhassak egy oly nemes czél érdekében^ minőt a „Magy. orsz. segélyző nőegylet- (vörös kereszt) feladatául tűzött. Valóban sajnálattal kell meggyőződnünk arróí, — hogy daczára azon üdvös ¿nemes feladatnak,melyet a „Magy. orsz. segélyző nőegylet" teljesitni
tudatta .velem, ez is egyszersmind arra kért, hogy minél előbb menjek haza, mert ugy mond — egy hü szerető, egy gyászos anya és Öt árván maradt testvéred vár vigasztaló szavaidra »támaszokra.
Le voltam sújtva porig, mert már én is elhatároztam magamban én sem leszek rosz-szabb a toxíbi tanuló társaimnál, én értem sem kárabb mint más anya fiáért, ha beállok katonának, ha elesem is a csatatéren, az ón ^nyám sem szenvedett többet értem mint más anya a fiáért.
£ két gyászos levél semmivé tette szép terveimet, lekellett mondani arról a vágyamról is, hogy az ifjú Szikszaitól nem maradok el.
Másnap Szikszaival kocsira ültem s haza felé vettük utunkat. Útközben találkoztunk egy század régi huszárral, kik kerülő utakon jött9k kül országból hazánkba, csakhogy a veszélyben levő hazának szolgálhassanak.
A nap barnította arcz a kék dolmányhoz, mely panyókára vetve lóggott vállaikon, oly jól állt, hogy szinte kedvem durrant a délczeg huszárok köíé felcsapni.
Szikszai beszélt a századossal, megkérdezte, hogy hová mennek.
Most egyenlőre Budára, a magyar minis-ternél jelentjük magunkat, mint haza védelmére haza jött huszárok. Hogy hová fog rendelni, azt nem tudjuk, de akár hová rendel is, mindenütt örömmel áldozzuk éltünket a hasáért ; ugy-e fiaimi vitézek! ti js igy éreztek?
Erre egy lelkes: »éljen a haza* kiálltást hallatott az egész huszár jcsapat, s tovább mentek.
Hasa érve nem tudtam atyám gyászos családját vigasztaljam e, vagy az árván támasz nélkül maradt Irmát. Mindenik tőlem várta a vigMaU
hivatva van, daczára az ország minden részében, még a legkisebb faluban is mutatkozó részvétnek, — Nagy-Kanizsa város egyedül az, mely jóllehet méltán nevesbe ti magát a Dunán túli városok között az elsők egyikének, még most sem pendítette meg eszméjét a felállítandó fiók-egyletn :k. — Nem akarom hiopi Nagy-Kanizsa város lelkes közönsége és különösen a minden szépért és nemesért lelkesedő hölgyei ről, — kik ép hivatva vannak az élére állni, — hogy át nem lennének hatva azon nemes czél által, hogy nem volnának nékik is szeretetteik, kik hivatva vannak a hazát majdan fegyverrel is szolgálni, hogy át nem látoák azon jótékony hatást, melyet a harczban megsebesült katona érez, ha tudja azt, hogy ápolását a leggyöngédebb női kezek teljesitik közvetve, s ha nem kell félnie, hogy segélyt nélkülözve, kell elvesznie; — és mégis mi lehet az oka annak, hogy e város nemesért lelkesedő hölgyei körében nem talált pártolásra mindeddig, egy fiók-egylet felállítása. — Vagy tán rz érdek harczok képesek egy nemes czél feladatául tűzött egylet felállítását megakadályozni? Est nem hihetem, nem különösen egy oly városr*Si, hol ha kellett valami nemest létre hozni, iéire volt téve mindenkor a magánérdek, fé\'remindeddig a nem és faj közötti különbség tekintetbe vétele, és csalt egyért látszottak Na£y-Kanizsa város minden szépért és nemesért buzgó höigyei törekedni, *— a kitűzött czél minden ároni megvalósítására. — Megvagyok róla győződve, hogy a „Magy. orsz. segélyző nőegylet* (vörös kereszt) fiókjának felállítását nem ez, hanem bármi más ok akadályozta és hiszem, hogy a legközelebbi jövőben már Nagy-Kanizsa város nevével is találkozhatunk a többiek soraiban, miután hogy tudomással bírnak a nevezett egylet állal feladatul tűzött törekvés nemes és Üdvös voltáról, kell hogy feltegyem. — Rajta tehát Nagy-Kanizsa város nemoskeblü hölgyei, önökön függ megmenteni a várost azon szégyentől, mely éri akkor, ha ép a legszebb czél, egy oly egylet által, melynek védnökségét felséges királynénk Erzsébet királyné viszi, — feladatul tűzött nemes törekvés megvalósítása tekintetében hagyja magát megszégyeníteni a legkisebb falvaktól. — Mély tisztelettel maradván sat. Tóbiás.
— Táncztanitóul Krausz Gyula szán dékozik Nagy-Kanizsára jönni, jeledleg Kőszegen van.
- Tudós régészünk Dr. Rómer Flóris Lissabonból f. é. szeptember 23 ról levelet intézett E. Dervarics Kálmán alsó-lendvai kir. aljárásbiróhoz, a ki Alsó-Lendva római korszakbeli történetét megírta, a mely Buda Pesten, mint azt annak idejében lapunk közölte, az országos régészeti és embertani társulat f. é. február 24 iki ülésén Kanjmerer Ernő által elő adva lett. Nevezett szerző leletek s egyéb források alapján azt állitja müvében, hogy a római korbeli Halicanum a mostani Alsó Lendva helyén állt, Dr. Rómer tehát ezen ügyben vele értekezni óhajtván, azt irta neki, hogy Porlu-galhából haza utaztában őtet Alsó Lendván meglátogatja; második levelét Botzenból küidé hozzá f. é. október 23 tóKkeltezve, melyben
Mennyir« tőlem telhetett, vigasztaltam mindeniket, ámbár saját magamnak is vigasztalóra lett volna szükség.
Irmának megígértem, hogy miholyt a gyász hónap elmúlik, s az illem uem tiltja — nőül veszem. Atyám családjára nézve pedig >ast a vigasztalást tettem, hogy atyám hivatal utódja :lettem, s anyámnak, « árva testvéreimnek kenyér keresójök. Igaz, hogy c*ak jeléig-lenesen volt a szándékom a tanítói pályán működni.
Némileg örültem, hogy a véletlen v igy az isteni gondviselés oly közel hozott életem czéljához, Irmát magamévá tehetni.
Szikszai háztól bucsut véltem s megkezdettem ianiteSi működésemet a községben. Irmával pedig jegyben jártam.\'
Junius közepe felé járt az idő 1848-ban, midőn egy napon igen szép méglepetés ért, Szikszai Géza, Peti, Potinek gyermekkori paj tása Jancsi polgár legény és még ezen kivül négy száloB székely fiu huszár ruhában lóháton fegyveresen berugtattak az iskola udvarra, tőlem bucsut veendő.
Isten hozzád Gyula! — igy szólt Peti. Leugrott a lóról, nyakamba borult, megcsókolt, liasoulóul tett Szikszai is, meghagyta, hogy atyját sürüen meglátogassam, és az itthon történtekről őket is tudósítsam. Többiekkel is kezet szorítottam*
Az öreg Szikszai hazaszeretete és áldozatkészsége bámulatra ragadott. Édes fiát, neveltjét és még ezen kivül öt legényt egészen a maga költségén felszerelt. Mind a hót alá a jó székely lófaju méneséből adott lovat is. Sok ily nemes keblű hazafit kívántam hazámnak.
Szikszai és Peti eltávoztok után vagy egy hónap múlva kapum Petitől és Szikszaitól levelet egy couvertbe zárva, melyben ér-
irta, hogy f. é. október 26 án Alsó-Lendvára megérkezend, a rn* meg is "történvén, .az. espereshez szállt; délután Dr.Bómer a kir. eljbiró gyűjteményét 6 könyvtárái megtekintette s a ritka könyvekből jegyzeteket irt naplójába. A kir. aíj jiró, a ki a régészette! is foglakozik, a t^bbi közöl két téglát mutatott fel, melyek Alsó-Lendva végén egy szántóföldön eke által vettettek ki, a hol is a föld alaí-t vastag falnak nyomán, akadtak. Dr. Rómer érdekkel vizsgálta az ily ..alakban ritkán látható téglákat s alakjukat ierajzoUe. naplójába. Ionra JUenk Ödön uradalmi főbérlő úrhoz hajtattak, hogy az az általa Alsó-Lendva vidékén feláaatott római sírokból nyert edényeket és egyéb kincseket megtekintse; Lenk ur nem volt ugyan otthon, de azért a római edényeket megvizsgálta, melyeknek száma mintegy harminczra megy, minek megtörténte után kijelenté, hogy jövő évben egypár hetet töltend Alsó Lendván,hogy a nevezett kir. aljljirónak kőzfentftlíödésével Alsó Lendva vidékén a római ntnak felfedezése iránt kutatásokat teljesítsen. Dr. Rómer még az nap esto Csáktornyára a vaspálya állomás hoz visszautazott.
— Hyriien. Erdős Géza köz- és váltó-ügyvéd Zala-E^-rszegen Szigethy Gizella kisasszony nyal, Szigetby Antal urnák az.-egerszegi ügy(*édí. kamara és megyei állandó választmány alelnöke bájós leányával okt. hó 30 án tartotta eakiivőjéf. Fell^glelen boldogság kisérje frigyökt-t 1
— Vásár. 1881). okt. 26-án tartott sümoghi vásár egyike a legélénkebbek voít. Hordó, káposzta quantum Batis. mégis egyéb áru c/ikkekkel majd mind megvétetett. Azon ban novemberben hisszük ismét lesz a káposzta özönbői!
— Sümegh-JPrágán eddig ismeretien okból f. évi okt. 24-én a délutánt, órákban tüz ütött ki; Sümegh és a szomszéd községből ér kezótt segélynek köszönhető, hogy a dühöngött szél daczára csak három ház lőn martalékká.
— TŐbb vásáros tolvaj került Szant-Gotthárdon a vasmegyei rendőrség kezébe, igy ör. és ifj. Kovács István s Horváth Rozi egyed-utai, Horváth Erzse letenyei illetőségűek.
— A szombathelyi kataszus-i kerületbe, hová tudvalevőleg Zalamegye ¡8 tartozik, a pénzügy mi nisler Vertány Lajos és Schmidt Ferencz okleveles erdészeket kir. póterdőbecslókká nevezte ki.
•— Hirtelen szerelem hamar vége. A zalabéri hegy alatti korcsmáros 15 éves szolgálójának szeme nagyon megakadt egy vándorlegényen, talán viszont is: a legény éjjelre ott maradt, da reggelre már hire-hamva sem volt, hanem a szegény leánykát az istállóban halva találták.
— JFiatal Öngyilkos. Bugladon, Alsó-Lendva közelében egy 13 éves fiu a szoba gerendájára felkötötte magát s mire észrevették, már haiva volt*
— Árverés Zalamegyében. Vlasits Márton 326 frlra b. ingt. jan. 24. Tóth Szent Mártonban. — Tóth György 423 frtra b. ingt. decz. 27. Zp.1p.-Tárnokon. — Czindery Mihály 427 frtra b. ingt. nov. 8. Orosztonban. — Magyar
tesültem. hogy a Dunántúli, Perczel vezérsége alatt ievő hadseregbe vannak.
Rögtön válaszolt»m nekik, s tudattam velők, hogy Irmával jegyben járok, s mikor lesz az esküvőm, azt is megírtam.
Násznapom -előnapja is megérkezett, kap tam elég jó ismerősömtől üdvözlő iratokat csak azoktól nem, kiktől leginkább óhajtottam, Szikszaitól és Petitől nem.
Kedvetlenül feküdt- m le, mert eem voltam megeléged VT* az üdvözlő iratok hangulatával.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, köv.)
Mi az én óhajom?
Adjon az ég áldást E szegény hazának ; ,
Takarodjék tői© Messze a búbánat.. . Ez az én óhajom
Nyújtson boldogságot Isten, e nemzetnek ; Soha M bántsák ól Csapások,^keservek . . Ez az én dh&jom.
Legelső imám ia Vég.5 könyörgésem : Jólét folyjon a négy Folj.ón s hármas bérczen .. . Ez az én óhajom.
Szivem s elmém minden Vágj« * gondolata : 8i.«rencsében uszs*ék A szép magyar baza! ... Ez az én óhajom.
VÁEOSí MIHÁLY.
Antal 400 frtra b. ingt. nov. 20. Tapolczán. — Mecz György 333 inra b. ingt. január 4.Nagy-Réesén/-- Kliicsanca Lénárd 3045 frtra b. ingt. nov. 23 Paloveczeqv rj, Rupert. József 764 frtra b. iogt. decz. 7-én Rendesen.. — Gyérük Mari 357 frtra b. ingt,.RO?.. £3- Aleó-Lendván. —
— Rövid hirek. Jécaa községben nugy földrengés volti.— A szász egyatem nov. 25-re foss* hivatott.—-Oroszországban f. évi siJpt. hóban a tűs 15 náillió rubelnyi kárt okozott.
— B*rcsaáí a Dítván hidat építenek, a pályázat 119.939 frUal hirdettetett ki nov. 15-ig.
— Bpest Terézváros részében ujkath. templom fog épiuetni. — A czár megmérgezéséről írnak a lapok. — i Benedek tbnok Gráczban haldoklik. — Az osztrák bank magyar iülásetének dotpcióját 3 millió frttal felemelte. — Zágrábban önálló jelzálog intézetet alapítanak. — Buccariban római temetőre .táláltak. — A
:népszínházban Boccacciot 50-s\'zer adták már elő. — A vasmegyei gazdasági egyletnek 794 tagja van. — Szibériába száműzött lengyel lelkészeknek a c«ár megkegyelmezett. — Bécs-beu oly liga alakult, -melynek tagjai magyar lányt nem vesznek . nőül. — Vörheny miatt Szombathelyen több elemi osztály bezáratott.
— Pécsett jótékony nőegylet alakult. —Párisba hazánkból 80 ezer kiló mézet rendeltek. — Az aggteleki barlangot a „Kárfiát-egylét" bőrbe vette. — Győr ÖU bí*oi<8ág alakult, hogy Téthen Kisfaludy Károly születési háza emléktáblával diszitessék fel. — Blalter Ferencz győri Ukos Bécsben orozva meggyilkoltatott.
— Rév Komáromban egy 102 éves férfi kolduB él. — Aristoph&nes vígjátékai fordításának Ildik kötete. Arany tollából megjelent. — A inuzeu-ra lépcsőházába Deák és Széchenyi mellszobrai elkészültek. — Trcfon minisler » két üunépet Sopronban töVlötte. — Budapesten egy kapusvi\\ri orvosnövendék a hullamérgezés áldozata lett. — Az Aetna sülyed. — A sze gedi vár nov. 24 én adatik át a városnak, —-A Toldy-emlék leleplezése a kerepesi temetőben nagy részvéttel történt. — Párisban 75 ezer ház van. — Ságh József Beethoven sona-táiról tanulmányt irt:
kí nyert ?
Budapest okt. 30-án : 57. 33. 6. 80; 64.
Lincz „ n 88. 7.48.50.90
Tri«*st , „ 8. 45. 19. 32. 1.
Irodalom
(E rovat alttl megemlített : raanka. Nagy-Ka-nizsáji Wajdits József könyvkereskedése ÜUŰ megrendelhető.)
— Üj zenemű. Táborszky ós Parscb urak zenemű kereskedésében megjaleoí n be küldetett hozzánk : B ej g a h y m n u Sj zongorára Bayer F.-től; ára a czimképes, szépkiállitásu műnek 50 kr.
— Aigner Lajos kiadásában megjelenő „Magyar regénycsaraok* 3 ik füzete beküldé-tett hozzánk. Tartalma Jókainak .Asszonyt kisér, Istent kiséri" regényének folytatása- Ára 30 kr. Megjelenik két hetenkint egy füzet.
Vegyes iiirek.
— Tejedeimi házasság Míg az egyplomi alkirály Bécsben időzik, addig egyik leánya JDaud pasával egybekelt. A házasságot két hét előtt tartották meg Tewfik pasa kairói palotájában. A menyasszony nak bét palotája van és 42.000 hold földje, azonkívül még igen sok készpénze is Az egyptorni lapok dicsérőleg emiitik fel a vőlegényről, hogy két é* félmillió franknyi adósságát a menyegző előtt fizette ki. Daud pasa derék hadvezér és midőn hat év előtt elfoglalta a herrévi tartoünány fővárosát, SKjátkezüleg fejezte le Abdurrahman szultánt, az ország uralkodójat.
— Oroszlánból — kacsa. A lapokat aem uzou hír járta b *, hogy Angolországban,
Banstead környékén, egy óriási afrikai oroszlán szabadult ki egy állatgyüjteménybői, hogy uz oroszlánt itt is, olt is látták, hogy szárnyasokat, négylabuakat egyarant pufztitutl és több ilyeú rémületéé dolgot cselekedett. Akkora volt •az ijedtség az egész tartományban, hogy a pa rasztok féltek kimet»ni|a.meaörs, végre megso-kalták :«. dolgot a czirkusztulajdonosok és ünnepélyesen kinyilatkoztatták, fiogy az egész c*ak kacia o tőlük egyetlen veszedelmes állat sem szabadult el. De hát hogy támadt ez az ijewtő meude-tuonda ? Csak ugy, hogy egy korcsmá-rostól ellopták „A vörös oroszlánhoz" caim»«tt czégtábláját, ennek hire kerekedett, a festett oroszlánból eleven lett és nemsokára a „vörös oroszlán" réme lett az egész vidéknek.
— Az odesszai rabbi sfclamoui ítélete. Egy odesszai zsidöasssonybo». egy fiatal zaidó leány állított be a minap, ki árvának és 480 rubel örökösének vallotta magát. A leány kér ve-kérte a »idóaaszony t, engedué meg, hog v nála lakhassák, a mig illó szolgálatot taláL A zsidónő teljesíté e kivánságot, de mellesleg a» t tanácsolta a leánynak, hogy inkább férjhez
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
menjen, semmint szolgálatba. A leány annál inkább hajlott e tanácsra, mert a zaidóaaasony megígérte, hogy jóravaló vőlegényt keres »lámára. Ez utóbbinak szerepére a zsidóasszony fiatal lérjét szemelte ki a felbiitatta, hogy a le ánynyal lépjen házasságra t a 480 rubelt elsajátítván, váljék el tóle. A férj csakogyan nóül vette a leányt, de elválni nem akart tóle. A zsidóasszony hűtelen férjét bepanaszolta az odes87ai rabbinál, ki a második házasságot jó váhagyla p a vádlónak 10 rubelt ítélt oda a házasság közvetítéséért. így beszéli ezt egy odesszai újság, de elhinni senki sem tartozik.
— Oráf Tisza Kálmán. A király kézirata, melylyel Tisza Kálmánnak a szent István rend nagykeresztjét adományozza, a következőleg hangzik: .Kedves Tisza! Több év óta az ország és a monarchia érdekében áldozatkészséggel tett kiváló szolgálatai el-ismeréseül és változatlan bizalmam jeléül, önnek Szent István-rendem nagykeresztjét díjmentesen adományozom, réménylvén , hogy továbbá is a trón és hazának hasonló áldozatkészséggel fog szolgálni. Kelt Gödöllőn, 1880. évi október hó 26 án. Ferencr József, s. k. Báró Orczy Béla, s. k." A szent iBtván-rend nagykere-sztjével, mint említettük a grófi méltó fiág jár, ugy azonban, hogy a rendjel birtokosának azért folyamodni kell. üz előre láthatólag m«g is fog történni s igy a magyar grófi családok száma egygyei szaporodni fog. Följegyez zük itt ez alkalomból, hogy a borosjeaói Tisza család először a 17- század közepén említtetik a történelemben, a mikor (1658-bHn) Boros-Jenő várát a törökök elfoglalván, a család ősi lak helyét elhagyni kénysterölt. Ez időben Tisza György a vár kímélése czéljából követnek küldett;! t a törökhöz, de eredménytelenül. Tisza István 1655 ben mint Biharmegy* köveie II. Rákóczy György erdélyi fejedelemnél járt s 1656 ban már a fejedelmet képviselte a török udfarnál. E Tisza István későbbDebreczenben
a harminczad felügyelője, s ismét később kővárvidéki kapitány lett A család ezzel Erdélybe származott, hol István unokája László egy ízben Tordavármegye alispáni tisztét viselte; ugyanez visízapörölte a család bihari birtokait s fia László 1765 ben már e megye tisztviselője volt, később főjegyző és országgyűlési követ lett ugyanott..Ennek egyik fia volt T. Kálmán atyja, Tisza Lajos, a bihari administrá-tor, a kinek közpályája eléggé ismeretes. Az országgyűlési szabadelvű párt körhelyiségében a napokban egy aláirásí iv köröztetett, melyet a kör összes jelen volt tagjai aláirtak. Ezen aláírási ivnek következő szövege van: , A szabadelvű kör tagjai őszinte örömüket és szerencsekivánatukat fejezi ki azon kitüntetés, elismerés és bizalom-nyilvánítás fölött, melylyel szeretett pártvezérünk kitűnő érdemeit ő felsége apostoli királyunk legkegyelmesebben megjutalmazni méltóztatott"
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1880. okt. 30.
Időjárásunk az egész héten zord és viharos volt -, tegnap valamivel lanyhább idő állott be, melyet este er6s záporeső követé.
Üzletünk, behatolva a kedvezőtlen főváros\' hírek és a folyton növekedő hozataltól, e héten nagyon elUnyhnlt A hangulat csekély kereslet mellett, majdnem minden czikkelyben bágyadt volt, B igy a tetemes mennyiségek, melyek piacznnkra kerültek, csak nehezen ós jelentékeny árengedménvek mellett kelhettek el.
Búzában renyhe hangulat uralgott; a. nagy hozatalnak csak nagyon mérsékelt vételkedv állott ellenében, a mely azonfelül csak finom minőségekre terjeszkedett. A csikk ennélfogva lényeges« árcsökkenést szenvedett.
Rozs. Ax általános lanyha hangulat <■ czikket sem hagyá érintetlenül, dai-zára annak, liogy még utolsó napokban oly nagy szerepet viselt, áraiban mégis engednie kellett.
Árpa aránylag még legkevésbé változtatá
irányzatát és árait. A hozatal e cziikben csekély volt és a forgalom csak külföldről beérkezett néhány rendelvény által élénklttetett.
Zabban jelentéktelen üzletünk volt Árak alább szálltak.
Babban roppant hozatalunk volt, azonban minden külső rendelés, vagy csak kérdezősk&dés hiányában a vétolkedv e cxiki iránt majdnem egészen megszűnt ét az árak rohamosan — e héten csaknem több mint egy forinttal — alább szálltak.
Snkoricza csekély élet-t fejtett ki. Ó ám hiányzik, mig uj áruban a gyenge hozatal és részint a szállításra még alkalmatlan minőségek végett még
nem fejlődhetett üzletünk.
Miofiség szerint:
Snza 10 60-11-4U. Bozs 9.10— 950. Árpa 7.50—8— Zab 5-50-5-80. Knkoricza (tavalyi) 7 50—8.40. Knkoricza (uj) 6.60.—6.80. Ciuquantin —•— •— Bab (fehér) 9 —, Bab (tarka) 7..—. Bepcae ---—■ K_ B.
Placzl árak.
100 kilop, saámitva.
Péos Buza 11---11-60 Bozs 9.-9.60. Árpa
6.10.—6.30 Zab 6-40-5.60 Knkoricza 4.60—4.80.
6ySr: Buza 11-35—11.90. Eoz. 10-30—10-70 Árpa 7.30—7,6". Zab 6\'10-6.30 Knkoricza 6 40—6 55.
Sopron: Buza 11-40-12-. Bozs 10-50—10 76. Árpa 8-40—9 —. Zab 6-90—7-1«. Kuk. 7.40—8.—.
Székesfíbérvár: Buza 11.80—11 90 Rozs 960. 9-70 Árpa 6*70—7 30. Zab 6.—.—6-20. Knkoricza 5.40—6 —.
Bées: Buza 12-25—1240 Rozs in-40.—11-20 Zab 6 80—6 85. Knkoricza 8-40—8-60.
Sümbstkefy: BozalO.--1040 Bozs 9.-9 70
Árpa6 80—7.40. Zab5 90 - 6.20. Kukoricáz 6-40—6-80
Budapest: Buza 12.50__12.70. Rozs 10.10.—
10.35. Árpa 6.20.—6.40. Zab 6.15.—6.30 Kukoricza 7.80.-7.90. Repcze —.—.— .—. Ksles \'.-.— .—. Pápa : Buza 11-40—12—. Rozs 9-40—9-80.
Árpa 7-20-7-40. Zab 6--6 20. Kukoricza 8 30—
8-40.
Veszprém : Bnza 10.70—11.— Rozs 9---9 40
Árpa 8.--9-50. Zab 6.20—6.40 Kukoricza 7.40—8.—.
NOVEMBER 4-ét 1&S0. Szerkesztői üzenet.
4334. H. D. Bpest A czikk erős, mi nem közölhetjük. Adandó indokoljuk .
4335. D—a. Sem sikerült ez sem.
4336. K. Némi tekintetben igen. Do jobb vole hallgatni.
4337. 8. Ö. Biispest Térizüko miaa maradt eddig is; szive» munkásaigának igen örvendünk, hazafias üdvözlet :
4338. B. fíümegh. Nagyon örvendünk intézkedésének. Mindkét részről üdvözlet i A lejéi önnek, szólt.
Felelős szerkesztő : Bátörfl Lajos.
isryiitita&z-.*) Nagyéraeajfi fe-Moség;
Mély tisztelőijei ártesitcm, h jgy miután agy évi körutazásomból ő legjobb bizonyítványokkal ellátva, Nagy-Kanizsán másodízben tAnc-- és fiíeataivból no* 8-én tanfolyamot, nritnndot:. Míadeo dívó hazai é, külföldi tánc-okban, ugyzzmtén hallétben is zápezi tett lóvén, az ifjaságaak reQiisze.ez akatí.it nyújtok, különösen tlgyeh-éc az flicta»a testta-jás, \\Lciz éi állásra, nem különben x. iiaaznon tesigY ¿koriatokra, mely által növendékeiül *« ¿114a- ¿5 raozgásban fe§r-telen hajlékonyságot é.i könr.ytiaógot tiysroek.
A következő betanitaudó ttne-:darabok : v 48-as alkotmányos toborzó uj négye? mzgyar ííocs" sajátom. — „Körmagyar.\' — aMagya/ magány.» — P3orma-gjrtr.\' " .Palotás " — ,Ozifia csárdás.« .{íagy mazur."— ,A lengyelek nemzeti táncza.\' ,Fran-czia négyes.« — ,Hat és két lépésea walzer.0 — „Rezgő és Scotbia polka és maznr polka.- — .Füzér tánex"; a többi a falragaszon lesz ohaaható. Kívánatra magán házaknál is adok órákat.
Kószag, 1880. okt. 31.
Krausz Gyula,
_ . táncz- és illemtanitó Pápáról.
•) E rovat alatt kfizlöttért felelősséget nem rállal a g^rk.

JA Magyar-franczia biztosító részvény-társaság|
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, biztosit:
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozőtt károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tüz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen (Chömage).
3. Jégkárok ellen.
4. Tükörablak zúzása ellen.
5. Szállítmányi károk ellen, szárason vagy vízen szállított javakat.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postakül? deményt szárazon vagy vizén,
7. Az ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra,
A társaság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosítékot nyújt a n. é. közönségnek, az előforduló károk pedig alólirt vezéragynökség által a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
Ez alkalommal a társaság alól irt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire^ figyelmezteti, melyek eddig méfc egyetlen hazai intézet által sem cultivált újításokat tartalmaznak és a biztosító közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmulhatlan előnyöket nyújtanak. Többek között:
Á magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy meghatározott időre biztosított összeget évenkint magok a biztosító felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet és a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.
Nagy-Kanizsán, 1880. november hóban.
Teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Tezérügyuöksége Nagy-Kauizsáu,
GUTMANN S. IL
) 40—52
Zala-Egerszegen POLITZER JÓZSEF
Sümegen EP8TEINV. A.
Keszthelyen Pütí JÁNOS
Alsó-Lendtán TAU8Z FEBENCZ
erftletl úgyaökaégeH:
urnái ¡st.
Tapoíczán
Csáktornyán
Csabrendeken
BEBGEB JAKAB HIBSCnSASN A. LÖB IGNÁCZ
nrnál

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBER 4 én 1880.
■ ■ ; ■• - ■
X H X3 3BS T 1É3 & E K
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KAN ÍZ SIlN
ISMÉT IGEN SOK MÜVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 3-\')
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AT.
Az olvasási dlj havonkínt csak 50 kr., negyedévre csak 1 fri 30 kr*
Előfizetés a kőlcsönkőny ytárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel WajíÜtS JóZSef.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar ffl^ TJj"
gép- es tüzoftikszereí gyár, harang
és
Roitenbiller utoza 66. sz.
el&gto.
érez öntöde
Hassuk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltószati és Tizmütészeti gépek készítésére; ».gy»rp»l kajíBíoUtoB viimOléíi«li4iéttíly a-jelenBén egyedall belföldi. sziTattyn gyárt képezi., meiyben kizárólag lioni nmnkneró alkalmazása mellett, minden czélnak megfelelő szivattyúk és kutak készitietu-\'k.
W Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltaínak.
-A. ticdclpepe: XcSogfeÁptt, belniunostor^uícxa 12. szám alatt létezik.
Nynjtstmk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pénzklsor-•<0148, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, ho^y néhánv hónap lefolyt»} .akit 7 fotaoláeban 4Q,€4pf^eceaiényp4k; o^retl\' n kiior* Solás aTá kell kerüTníe, köztük találkozik 4Ö0.000 frtnyi főnyere-»ény, részleg pedig:
"1 nyerem, á m. 250,000 1 nyerem, á m. -12,000
1 nyb-. ílöOjQOrO ■ 24 nyarefaí; m. 10,000
1 nyerem, á m. 100;000 4 nyerem, á m. 8000
1 nyerem, á m 60,000 52 -a^erem. á- m. bppQ
1 nyerem, á m. 50,000 108 nyerem. A-m. 3000
2 nyerem, á m. 40,000 214 nyerem, á m. 2000 2 nyé^ek^i rf, tay . m j 533 njerem. á m. lOpO 5 nyerem."! m.- 25,000 676 nyerem á m. 50Ö 2 nyerem, a m. 20,000 950 nyerem á m. 300 12 nyerem, á m. 15,000 26,345 nyerem, a m. 1S8\'
stb. stb.
A nyeréniÁnyiwM-sok tervszerét biwUlogan állapitaltik meg. A legtföie!ebb1 «fső, afe\'álFam áltaí-1 biztosított bfereniény-htxzás a következő összegbe kerül:
í; égés? «r^(|etirortjegyQ€kár4os£k 6 májfcfc. vagv"3 frt 50 kr.\'o.é. b. • 1\' • . 3 „ ., 3 . . \' 1 . 75 , ,
negyedIr , „ . „ V/f . „ „ — - . .
Vafamenáyi megbízáS az összsg1 előlege» betifldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki m-v.gát az állam ejtimerívei ellátott eredeti eors-jegyei kSprS^\'tólQak kez/éfcefc.\'
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek «fij nélkff -raelf^fcltíetnek, »iaden fcuxár utáti pedig felszólitis\'.nél. kCl küldjük résztvevőinknek a hivatalos\' huzásí jegyzéket.
A kitk^KÍí Mindenkor pontosan az álban
jótállása mellett törtéuik s akár közvetlen megküldése va^y jiivánatra érdekeltjeinknek Au&ztria minden nagyobb piaezain fennálló összeköttet éseink által k^esittatiotik.
Yállalatnnknak mindenkor Ittó^Ét^t {fezereu ^se, sok más tekintélyes nyeremény között^gyakran az első főnyereményeknek ö»endvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 6&.000, tQflfjp atip.dwtfettoic\'kt.\'
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag jiinc}o£Íüt<Tbí«tcmsigfpi2\'a Iégóiéakebb részvételre számit-/ hatván, kéretik_ már a közeli húzás miatt is minden megbízást flfinél előbb, dp r pih^qeseííc 1. látveMber* 15~lke o!9tt
kSzvetlonül alulírotthoz intézni. (
Kauímaaii* .&: Síímoih
bank- és váW-űzlet; Hafetó-dtóH\',\'\':\'
üBYásárlása és^ltdáaa rqififlenne^ü áljfctpkorv\'ények. va|uti részvények és kölcsönsorsjegyeknek. U. f."" köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk pödig tanuaitott Ifij^Lqpiért, felké^t^c Jiz/uj. kjsoraoUwiáii . »észvételre, fő törekvésünk ezentúl is oda.irín^nlanii^ WJ"*-¿fenkor pontos és sziTird szolgálat áJtaft\'SZtelt érd^keJtjéínk ^Ijes m egei égedéséfkiérd emel ni. Föntetíbífe^. (léB T. 4-fi) \'
k* első magyar czipő-rafetár ftzége
S. Budapest király-uteza 14. ajáulja tarlós és elegáns czipőit a következő olcsó árakon.
HÖLGYEKNEK:
Coraodcxipők bőr- vagy Littingból
^ Ctvtffg&g czipők legfinomabb lasting- vagy borból lakkboritékkal, tartós, elegáns Cznggos gzipók legfinomabb zerge- vagy chagrén-
bői s»ép\' SiiálHtássil, horitva vagy s/jvalakbau Orosz jlaklj ^posztóval magasan borítva elegnns ^ 162 ÍI>* -y !> \' URAKNAK: Comodrzipok posztó- vagy bőrből Regatta féoy- vagVIchagrénbórbői szegeit talppal CzuggOí cáipók fehybórDől vagy orosz-bagariából szegeit és srófolt kettős talppal •^Cs zmát\'víaméntéí bagariából 3-szoros szegeiével és srófolt kettős talppal
Azonkívül mé^-más fjijták is, re:id«lés szerint.
Szétküldés atánvéttel vagy az összeg előleges beküldése mellett
i-10 _2._ frt
3 — -5.- frt
3.40 5.50 frt
4.S0 1 — frt
1.20 __o__ frt
3.40. —s.r.o frt
4.-. -7— frt
8.80.- -15.— frt
Csakis
mm
ttoz :
BECS, £ Lichteasteg I, ezásn a le#«legánsabb és legolcsóbb sajáí kéazftményfi czípéne»5ek legnagyobb és legdúsabb vaiasztékban.
Az illusztrált árjegyzék kivonata: 119 2 3 - 30 Hölgyek számára :
l pár bőr-czipó (Sueflett«!.) uüppa! 3 frt, 1 pár bor-
Btieflftla dupla:alpos. «öcclt, 3 lit 60 Jer, .1 plr keztyübEr-stirf-le.tta erős talppal 4 frt 50 kr., 1 pár boríul>őr rámás czipő ö frt-tól fdljíbb, mindontiemü házi czip<" bór6M iity szim\'thől. sarkrts -vagy sarkatlati 1 frttól 2 frt 50 kríp. Séta és utrxai czipők. zsineges, Lasting, vagy bőiből 3 fittéi 4 frtig.
Urak sz/nnára ;
1 pár borjubór tiri czipő dupU Ulpp il 4 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan legfinomabb 5 frt, 1 pár ugyanolyan (Beuat-alaku) 5 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan. (.Kid-bőrből) 5 frt.
Mindennemű fia . leány- és gyerraek-czipők és minden rngy-SJÍgu SZár-C8ÍZBia hallatlan oicsó áron. Yidéki jnegrondeKMek a 1 e^ííagy.-.bB^pö#to»sággal" ratéiftetitek>-«I. Mej: : n^n TrlolŐ \' czipők készséggel fclcseréltetnnk. — lilosztrált árjegyzékekkel és ntasitá-»al a «értéfc*evé8re Ingyen és bérmentve kü:detnek.
Czipöraktár ,HANS SACHS " hoz Sécs, I. Lichten-I.
.J..Í 1,\'nti,;.
(Bejárat
steg I. sjam.
Rothenthurmstrasae és a Holienmarkt oldaláról.)

Pónyeremény esetleg ±00,000 márka
Szerencse
hirdetmény.
A nyereménye ket az
állam biztosítja
FEIXxBIX-V^S
a hamburgi állam álul biztosított nagy pénzlotteria nyeremény-esélyeibenl részvételre, melyben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell. Kzen előnyös pér.z-lotieriának, melybiín tervszerüleg csak 90,500 sorsjegy van, nyereményei a következők :
A legnag^1 o"B3"to nyeremény 400,000 márka.
G nyeremény lOS nyeremény 214 nyeremény 10 nyeremény 2 nyeremény 533 nyeremény 676 nyereasény ?50 nyeremény 65 nyeremény 100 nyeremény 2631."» nyeremény 2300 nyeremény 70 nyeremény 73t>0 nyeremény 94 é< 67 márka S«4) nyeremény 40 & 2o márka biztosan
4000 márka 3(XX) márka 2000 márka 1500 márífic 1200 márka 1000 márka
500 márka 300 márka 200 márka 150 márka |38 márka 124 márka 100 márka
Jutalom 250.000 márka
1 nyeremény 150.000 márka
1 nyeremény lOQ^OOO márka
1 nyeremény 80.000 márka
1 nyercméuy 50.000 márka
2 nyeremény 40,000 m.írka 2 nyeremény 30.000 márka 5 nyeremény 25.000 márka
2 nyeremény 20.000 márka 12 nyeremény 15 000 márka
1 nyeremény 12 00<) márk*
24 nyeremény 10,\'XX) márkn
4 nyeremény 8.000 márka
3 nyoremény 6.000 márka 52 nyeremény 5,000 márka
mindezen nyeremények pár hóníip alatt 7 szakaazbati huzái alá kerülnek. .
Az első nyereményhozá8 hivatalosan eg van állap;tva és k. rüi ászenn:
az egész er?deti sorsjegy csak 3 frt 50 kr. o. é a fél er«dati sorsjegy csak 1 fr: 75 kr o. é. a negyed ffídeti sorsjegy csak 38 kr. o. í.
ós ezf-n az állam által biz osltott eredeti sorsjegyeket ;nem tiltott promesseket) én az összeg bérmestes beküldése nellatt a legtávolabbi vidékre is elkuldon..
A résztvevők mindegyike az eredeti sorsjegyen kirül megkapja tőlem ingyen az áüamczinerrei ellátott eredsti tsrveí és a huiá«
megtörténte után a hivatal08 aorsoláti lajsíromot felhívás nélkül és azom al.
A nyereménypénzek kifizetése és elküldése általam közvetlen ax érdekelt részére pontosan és legszigorúbb titoktartás Mellett eszközöltetik.
Megrendelések egyszerűen postautalvány vagy ajániott levéli ei eszközölhetők
g®- A megbízások ennéifogva a közeii bnzás miatt folyó évi 7%Oveinber lö ig bizalmasan az alulírt cséghex intéaendők.
(165 lí. 2-4
id. HEKSCHEB jSAMÜ,
bank- is Táltóüxl^te KambcrgcsE.
Azon rendkívüli veszteségekfolytán
mfilyeket a Londoni nnyg vatbuiof gyár
GODDERÍDGl BROTHERS AND COMP.
a gla»§owl bank iopkíírriebhi jeleáíékeuy bukásánál szenvedett, annyira megiurattatott. ho^y kénytelenittetett gyárát beszüntetni és nagyszámú s krtünő minőségű , s minden kiállításnál éremmel kitüntetett kév-letben levő v&sbaisr áruit a gyári ár negyedrészén teljesen elárusítani.
Knnélfogva a fentemiitett gyártól bizományban átveti 2000 darab (öss*er»kható) vas ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsón, eddig ei nem ért csekély áron darabját 8 0. é. frtért áruba bocsátom. Klőbbi ár 32 frt 50 kr d" 3-12)
Megrendeléseket teljesítők egyenként ii kiváa* minő-
ségben a pénxbekfildése, vagy utánvét mellett — addig míg a a készlet tort
./ S. HEMMKR Képgyára Bécsben
111. Gürtuergafi&e.\'
( Ezenkivtll vannak a téii éva^íj» elpa«*tith*tI*a
tnrtőságnalc és miudonféle fabútorok.
..................... mmt i. inni—wr——
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó íulajdoBOs Wajdiis József gyorssajtóiin.
NAGY-KANIBBA; 1880. no Téribe r 7-éu.
■|nt
ÖO-tUlc sxáizrt
RzenMlenczecHk évfolyam.
I^DHátiil ir >tia 4vr. . . S frt I «1 4rr. . . 4
n«fy*d írre .
Boy sít&tn
10 kr
Hlrisi黫!:
4 baeá^os petiuorbaa \', ■¿zodszor 6 a miail.v további torirt & kr KYILTTÉBBEN i Tcskiot 10 krárt T.
•.»mik fel £loc»t4ri illeték mindet, eyos hirdeti»irt kdifiD
30 kr St,-t.ud£.
előbb:
ALA-SOMOGYI KÖZLÖNY
33
> A lap. jsellemi rás*4t , ilUtő közleméayek •MrkM.lSbAi suy.gi részét illi-tX kSzlemJnyek pedig . kiadóhoz trérmeotT--.ntácendSk: NiUY-K.lNlZS 1 Wlasstasáaz. H^rm»ntetlen !.>»*ieii ismert muii>*■\'»--ntkiril íogadtetnrk -
uKériratok Tisezz A küldetnek.
S®»-\' - —----;
.zalamegyeí általános tanlíó-tes-
N.-Kaníxsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár*, s
taiet", a „n.-kamteal kSsdedneveló egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-ksjil2sei kühálasztaiánya\'\' s több
megye! és városi egyesület hiTatalos értesítője.
He.tejakint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartainu lap.
HtOÍ -i
irvsr István pfifyakoszornzott tnéríböL
A hordóknak ét boroknak hibái, btttgtégei.
A tztiUit&kintk MenUgti.
Ki az általam elmondottakat pontosan megtartja, biztosítom, hogy. beteg bora, hibás hordaja sohasem lesz;- azért csaknem felesleges, ily bajok orvoslásáról szó ianom. Mindazonáltal kezdők számára, s azoknak, kik a beteg borhoz, hibás hordóhoz vásárlás utján jutottak, szólok a legfőbb bajokról.
A hordóknál leggyakrabban* előforduló hiba az eczetesedés, penész és fa-szag.
Az eczetesedés abból ered, ha a hordó hosszabb ideig borral félig töltve áll, vagy fejtés után azt ki nem öblítettük ; a belsején maradt bort beleszáradr.i hagyjuk.
A penész a nedvesen, és kénezés nélkül eltett hordókat lepi meg, és pedig: "kezdetben a fehér penész, mely csakhamar fekete penészszé változik, ha t. i. a hordó fehér penészből azonnal ki nem tisztíttatik, s elég hosszú idő engedtetik arra, hogy a penész a hordó fájába is behathasson.
A fa szagot megkapja a bordó, ha -— mint sok boros gazdának szokása — a kiürült hordót öblítés után száradás végett árnyékos helyre teszi, ajtaját, ako-náját, csapszegjét kivéve, azt hosszabb ideig fekteti.
Természetes következésképpen a bornak hibája és betegsége ugyanaz, mi a hordóké, mert azoktól kapja, vagy velők együtt is, mint például: az eczetesedést.
Az eczetes és fekete penészes hordót orvosolni nem lehet, az bortartásra
többé nem alkalmatos. A fehér penészt -még eltávolíthatjuk aképpen, hogy a hordónak fenekét kiveszszük, a penészt jó erős kefével ledörgöljük, azután a hordót mészszel vagy meleg seprővel kiforrázzuk. Ugyanezen orvoslás használhat az eczetes hordónak is, ha a hiba még kis mértékben van. De ha kefélés után azt látjuk, hogy a penész a hordó dongák belsején fekete foltokat hagyott hátra, akkor a fehér penész már fekete penészszé vált, és a hordó orvosolhatatlan, bor-tartásra nem használható. A fa-szagot a hordóból szinte seprő, vagy meszes forrázással vehetjük ki, azonban sem a fehér penészből, sem pedig a fa-szagtól megtisztított hordóban jobb-féle bort ne tartsunk, mert na mégis valami hátrama radt volna a betegségből, az átmegy a borba, és azt megrontja. Ily kordókat legfeljebb munkásbor tartására használ hatunk, még ezen esetben is ügyelve arra, hogy azokból a bor minél elóbb ismét kivétessék.
Az eczetes, penészes, fa-szagn bor orvosolhatatlan. Az vagy eczetté változtatandó, vagy ha kisebb mennyiségben lenne, több bor közé apródonkint keverve, a munkások által elfogyasztandó
A bor megvirágosodása hanyag töl-tögetésból származik, mit szorgalmatos töltögetés által orvosolni, és eltávolítani lehet.
A bor nyulósodása annak gyengeségéből, de leginkább az erjedésnek félbenszakadásától, rendetlen lefolyásából származik, abból is ered, ha a must alkatré-részei kellő arányban nincsenek, különösen, ha a must cznkorszegény, vaey nem
tartalmaz elegendő eserenyt Ez utóbbi hiány többnyire a helytelen szüretelés eredménye.
Ha a nyulósság kisebb mérvű és csak kezdetén van, azon esetben egy-két átfejtés segít a bajon, de a fejtés nagyobb nyilásu rézcsappal történjék, s amennyire lehet, a bor magasból csur-gattassék a sajtárba, hogy a levegő jól átjárhassa. Az is használ, ha fejtés alkalmával a sajtárba- lazáé összekötött nyír-vesszőt, vagy még inkább friss venyigét teszünk s a bort arra folyatjuk. De a nagyobb mérvben nyúlós bort csak ngy hozhatjuk helyre, ha azt seprűre fejtjük, vagy összezúzott szőlőmagra, — s legalább három hónapig azon hagyjuk.
(Folyt következik.)
Fővárosi ievél.
Budapest, 1880. nov. 1.
(Időjárás. — Egy kis á propos. — Mindszentek.)
Az elmúlt héten beköszöntött hideg idő, mely éjjelenkint ajnyi vastag jeget fagyasztott az utczai pocsolyákra, s mely a nyilvános kertek és sétányok mükertéazeti rémekeit feketére festette, egy pillanat alatt megváltoztatta 4 főváros képét Még csak egy nappal előbb felöltő, nélkül is bátran sétálhattunk, s a hölgyeken is elég könnyű ruhákat láthattunk: mosi sietve a téli kabátot, hölgyeknek kamáslit s köpenyeget kellett elővenni, hogy megvédjük magunkat a különösen reggeli csipős hideg ellen. — És ma?... Ma ismét előszedhetjük a nyári ruhákat, vidám s elég meleg őszi napsugár kellemesen érint sétáinkon, sőt az esték s ójjek is oly mércékéit légmérsékletüek, hogy valóbao csak ijjesztésnek lehetett venni a mnlt hét vakmerő sordságát.
Mait évben történt, mikor november 1 én beállít hozzám egy hordár, hozva egy csomagot nevemre czimezve. Név- és lakczim
helyesen irva, asík «fiit-ás v&ií ismeretien. Megfosztva a csomagol (¡»jii-tukarőjától, egy szi • varláda volt t ió haagzáiu ,feli?«Mal „Segali-taa". Ejnye gondolád, ki lehat e Msef.enas, a vagy tán bizon egy kii felaitetés? — Nem bizonl Mert olyan szép vórvöröo iszalaggal ösz-azekötött 2 szivarköteg volt benne, mint annak a rendje. Valóságos kir. JSavaEua." A kö. legek felett egy levélke e néháry «orral :
aTiszteit uram I Talán nem is sejti, hogy lekötelezettje vagyok. Kerestem az alkalmat hálámat leróhatni, kereszLaevét nem tudtam s Így ngy vélekedtem, hogy ma mindszentek napján az ön véde zentjének is ünnepe lévén nem fogok tévedni; fogadja tehát saivezen e csekélységet lekötelezettjétől. Olga."
Ez aztán amerikai modor; ki lehet ez az Olga. Előveszem hölgyeim névjegyzékét, de nem találtam egyetlen egy Olgát sem. Egész véletlenül jöttem rá jóval később, hogy ez azon hölgy volt, kinek elefántcsontbál faragott legyezőjét a francziák tiszteletére rendezett Axrogante ünnepélyen a margitszigeti lóvasut kerekei alól mentettem meg, megelőzve egy ismerősömet, ki a szép ismeretlen lovagja volt. K-egyelettel azivok minden november elsején azóta egy-egy darabot, mind a kaland, mind az érdekes elismerés emlékére. Ma is épen füstölve egyet lépek ki az utczára, midőn minden utcza sarkon rudakra fűzött koszorúkat, s nyíló őszi virágokat iátok, kiérve a kerepesi útra, tömegesen sietnek hölgyek, asszonyok, férfiak, mindegyiknek karján koszorú. Nagyszámú fogat és bérkocsi vágtat ki a kerepesi utón, a kocsis alig látazik ki a koszorúk és virágok közül. Egyik másik kocsis mellett a reggeli levegőtől kipirult pozsgás arczu csinos szobalány ül, tartva nagy. állványlámpákat a sir esti kivilágítására Beljebb a városban a kertészek és művirág gyárosok annyi koszorút akasztottak boltjaik elé, hogy épen csak az aitó maradt szabadna a bemenetre.
Mindszentek üniiepe egyike a fővárosi specziaiitásoknak. Ma mindenki virágot kötöz, koszorút fon, hogy övéinek sírjára tegye ? — oh dehogy, hogy jó üzletet csináljon, — igy válik a kegyelet karöltve a nagyvárosi feltűnési
TÁRCZA.
Gyakran zavarják...
Gyakran zavarják álmaim Sötét borús jelenségek, S a multnak réme« képei Miként ha viuza jönnének 1
Előttem állt a bős- daemon
Gúnyos mosolylyal megvelSu, A »ors! ki * gond gyilkával Ifjúságom gyilkosa lön.
őszbe borítá ifjo fSm
Megtörte egén testemet, S igy várok mig j5 a halál Ej bús hónába eltemet....
Láttam kietlen temetőt,
És benn egy bedőlt pusita sirt, Vihar ledönté feg\'fáját, 8 felette egy bús ifja sirt.
Gyermekkorom e bedőlt sic,
Fej fája volt sok szép emjék, Mint fáj kimondani, hogy a — — Kesergő ifjú — én valék 1
HEBEBUNG DÉNES.
Az árva.
(Folytatta.)
Milyen Önző voltom akkor is, hogyan tudtom kívánni ismerőseimtől, hogy nősülésem érdekelje őket, mikor a has« veszélyben van.
Éjfél körül lódobogás ébresztett föl. Fölkeltem és kinéztem, egy huszár kötötte lovát a kert. sövényéhez. Midőn észrevett, hogy kint vagyok, oda jött hozzám, tisztelgett és szólt;
Küldöncz vagyok aram! a táborból, Szikszai kapitány ur és Peti ur küldött levelet önnek uram.
Ide vele csak gyorsan, hadd olvassam, szólék.
Lassan uram! lassan, hadd keressem elő; jobb lesz vegyen elő addig egy kis erősítőt, háromszor viradott rám fel a nap, hogy mindig lóháton ülök, lovamnak csak annyit hagytam pihenni mig az abrakot megette, mégsem nérdi eszem-e vagy iszom-e?
Megszégyenített uram J de bocsásson meg, hogy oly feledékeny vágyok, meg a levélnek várása oly izgatottá tett, hogy az eszemet sem tadom, mentegettem magamat, s azza! szaladtam vissza a Bzobába* Csak hamar egy üveg jó scilvoriummal kezembe tértem vissza a katonához, ki már akkor jött befelé a szobába, kezébe hozva egy jó nagy ládácskát és egy nagy-pecsétes levelet. Letette az asztalra mind kettőt. Én elébe tettem a katonának a pálinkás üveget, szívesen megkínáltam eledellel is, széket lettem az asztal mellé & katona számára, magam is leültem.
A levelet mohón felnyitván ós elolvasván.
A levelet Peti irta, mely mindkettőjüknek 8ziveB üdvözletét foglalta magában. Peti nem Bzokott hosszasan és dagályosan irni, hanem a legrövidebb modorban, a mostani üdvözlő sorai is csak -enyíből állottak : Kedves Gyulám 1
Ha a katonai törvények engedték volna, 60 mértföld távolból is elnyargaltam volna hozzád, élő szóval elmondani néked :
Légy boldog sokáig Irmával, az ón nővéremmel.
-—Emlékezzetek meg néha-néha rólunk is, kik a távolban ismeretnek.;- Géza iaesőkoitot, fontos teendői miatt engemet bízott meg a tevéi írással.
Légy oly jó Irmának szánt emlékünket szives üdvözletünk kíséretében kézbesítsd. Övé a karperect éi nyak ék, tied á tojt pipa és egy arany gyürü, a ládáeaka kulcsát itt a l&véibe találod meg.
Légy oly jó még azt is ird meg leveledbon megkaptad e ép állapotban a küldötteket.
A küldönczöt nász ünnepélyed elmultával azonnal küldjed vissza válaszoddal.
1848. szeptember 30 án a táborban.
Barátod
Peti.
Boldogságom érzete a tető pontra hágott, nem bírtam tuiáradt érzelmeimmel, sírtam örömömben.
A levélben talált kulcscsal a ládácskát felnyitottam. Pompás küldemény, legkevesebb ezer forintba kerülhetett.
A küldöncznek lovát elhelyeztem az istállóba, szénával bőven eliátva, magának a huazá-nak jó ágyat vettettem anyámmal a mellék szobában, ki ugy elaludt, hogy másnap 10 óra felé ébredett fel, midőn már a? ebédhez kéazüliek.
Elbeszéljem-« az ajándék mily hatást tett Irmánál, ő is sirt örömében, nem az ajándék, hanem a figyelem Q-éza és Peti Tészéről lepte őt ía meg, nem hagyott Irma addig nyugton, mig Peti levelét neki is átolvasni nem hagytam. Peti levele bár elég szárazon hangzott, Irmát még is reszketésbe hozta, és könnyezett, mint a kit valami bánat ért.
Midőn esküvőre felöltözött, feltéve kezeire a karporeczeket és nyakára a nyak-éket. Én is a gyürüt ujjomra husám.
Esküvőm leírásával nem untatlak, csak innyit legyen srabad.röviden róLa mondanom : hogy a legszebb rendben éa üunopélylyel végbe ment. Nem hiányzott a boldogságunkból semmi sem, volt zene, tánc;, bor és felköszöntgetések is, de mennyi.
Az ünnepély végével egy szép levél kíséretében vissza küldöttem a küldönczöt is.\'
Nem feledkeztem arról sem, hogy a huszár megmondhassa küldőjének, hogy mily szívesen látott vendég volt. Útra való elemózsiáról is volt gondoskodva.
IV.
A magyar nemzetnek dicső -önvédelmi harcza egy év multával a gyászos világosi fegyverlerakással bevégződött. E harczban megmutatta mit tud tenni a magyar, hogy van benne életerő, e van joga az önálló szabad nemzetek köfcött helyet foglalni és szabadnák lenni.
Oly nagy volt x magyar hadsereg lelkesültség«, hogy noha nagy részben tanulatlan ujjonczokból állt, hiányosan kaszákkal fegyverkezve, mégis a magáról annyit tartó iskolázott és jól fegyverzett seregeket legyőzte.
Az egéaz Európa bámulta, hogy a magyar hadsereg annyi ellenséggel megküzdeni egy őzei • meket arain: tudott.
Nagy volt akkor a magyar honvéd vitézsége, mert lelkesülve volt, a szabadság isteni eszméje lelkesitette.
Fájdalom, mind a kiontott hon£ vér, a bata oltárára letett nagy pénzbeli áldozatok, mind hiába voltak, mert néhány embernek
ZALAI K ö Z JjíP N Y.
BOnttgyl tárgyalások jegyzéke.
¿aia-eg er szegi kir. törvény stékiSL (Folytatás ét vége.)
Novem bar 12-én.
1786. B/880. Sz. 1. Része Béni s társ* súlyos testi sértéssel vádoltak ellesi ügyben vég tárgyal ás.
2020. B/880. S*. 1. Psp István és társa tolvsjlás bűntettével vádoltak elleni ügyben
végtárgyalás.
2038. B/880. Ss. i. Varga Rigó Ferencz ée társa súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2145. 2170. B/880. Sz. L Heim er Albert és társa hamis okirat készítésével vádoltak elleni ög7 ben végtárgyalás.
2046. B/880. Sz. 1. Kelemen Imre lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2169. B/880. Sz. 1. Boros Ignácz lopás bűntettével vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
November 18-án,
2391. B/880. Sz. 1. Bódis János hamis okirat készítéssel vádolt elleni ügyben 3-ad bírósági i»élethirdet&.
Zala-Egerssegen, 18Ó0. okt. 31-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató (Vége következik.)
Helyi lilrek.
— Vnger Alajos országgyűlési ktrp viselőnk az iparos segéd ^ egylet betegsegélyző egyletének is 25 frtot adományozott.
— A nagy-kanizsai álulános ipar-társulat sikeres működésének mindeddig leg főbb akadályát alkalmas egyleti helyiség hiánya okozta; most tervben vau a polgári egylet kerti vendéglő helyiségéi nyerni meg e czélra s remélhető, hogy legközelebb znár iparosaink szorgalmasan látogatják ezen csél jaikra igen alkalmas helyiséget.
— Közgyűlést tart a nagy kanizsai korcsolyásó egylet no7. 14-én a „Szarvas" vendéglő kisebb éttermében.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet nov. 1-én tartotta 10 ik rendes évi gyűlését, mely egyszersmind as egylet 9-ik évi fenállásának évfordulója. — A parancsnokság újra választásánál mind a régi nevek jöttek ismét ki a szavazási urnából és példás egyhangúság uralkodott a titkos szavazási mód daczára is; ez lehet az egyetértés, da valószínűleg inkább a verseny hiányának jele. Délután régi szokás szerint nagy gyakorlat terveztetett, azonban sajnos, hogy az egylet működő tagjai annyira megfogyatkoztak és oly csekély számmal jöttek össze, hogy a jelenlevők belátván erejök elégtelen voltst, kénytelenek voltak a gyakorlatot elhalasstaní, ezzel együtt elmaradt a szokásos esti társas összejövetel is. Ily formán az egylet ismét a lét és nem lét kérdésével küzd és további fenállása attól függ váljon jelentkeznek-e ajabb tagok.
— Gyászhír. Sokat szenvedett derék tisztviselője halt el városunknak, a családi gy ász jelentós igy szól: Tarródy bzüI. Hosszia Ágnes maga és gyermekei Tarródy Lajos m. kir. postamester, Mari éa Józsa leányai, Tarródy Mihály zákányi plébános, Tarródy Mart, férjezett Bay G-yörgyné, ennek fia Bay György, mégis Tarródy Ferencz fivére, Ssigritz Róbert
unokatestvér s ennek családja szomorodott szívvel jeientik a jó férj, testvér illetőleg unokatestvérük Tarródy Jóssef, Nagr-Kanizsa város alkapitánya hosszas és szenvedésteli beteg
ség következtében f. évi november hó 3-án a haldoklók szentségeinek buzgó és ájtatos felvétele után történt gjássos kimultát Holt tetemei e hó 5-én d. u. 4 órakor fognak a köz. temetőbe örök nyugalomra tétetni, s lelkének örök üdvéért november 6-án a szt. Fereoczrendi templomban az engesztelő sst. mise megtartatni« Kelt Nagykanizsán, november 3-án 1880. Béke é& áldás poraira!
— Kántorválasstásra nézve 4 kitűnő képzettségű pályázó jelentkezett, nov. 4-én a próbák tartattak, most még a szakértők írásbeli véleménye váratik ba £ csakis azután less & döniő határozat.
— Jtügy förge gyermeknek csintalan-sága majd életébe került a capokban; tíz éves élénk fia egy főbb tisztviselőnek a városház második emeletén a lépcsőkarfán lecsúszni akart, az első emeletig sikerült is, de itt elszédülvén lezuhant, a lábtisztitó felbökte állát, ngy hogy 3 elő fogát kitörte és a gége végénél a nyak bőr felrepedt, Dr. Schreyer ur gyors segélye megmenté azéletet, azonnal Össze varrta és ssorgos ápolás folytán felüdüléséhez teljes remény van.
— TtXz volt f. hó 6-án hajnalban a Richter-ftle raktárban az Eötvös téren, derék tűzoltóink gyors intézkedése a (űz tova terjedését meggátolá.
— Az első őszi hajtó vadászata a nagykanizsai vadásztársaságnak múlt hétfőn volt, mely alkalommal 1 őz, 2 róka és 15 nyul esett.
— JSfjegyzés. Szűcs Armín Nagy-Kanizsán egykori kir. sótárnok bájosé« müvelt-lelkü leánya Ernesztrna kisasszony nyal Bécs-ben jegyet váltott Turnowasky Rudolf Karfs-badbóí. Isten áldását kivánjuk a kötendő frigyre.
— J&őmer F. F. régészeti kutatásait meggátolta az időjárás; szándéka volt jeles tudósunknak Zalamegye történelmileg említett •legrégibb épületének helyéi, építészeti styljét és ha lehetséges kiterjedését és alakzatát ásatá sok által közelebbről megismerni, vagyis a salavári romokat egész a legalsó alapokig megvizsgálni. A zalavári apátság, mint e romok birtokosa szivesen megajánlotta a napszám munkát, Bencz Antal építész pedig az ásatások vezetésére ajánlkozott és elkísérte ő ngát egész a zaiavári parochiáig, útközben Balaton-Hid-végnél is fedezvén fel régi erődiivények nyomait. Azonban a hely színén arról győződ tok meg régészeink, hogy minden előkészület és jóak arat hiába való a Balaton magas^- vízállása és az általa visszanyomott Zala áradása miatt, melynek vizei a felásandó területet hoszáférhetlenné tették Ezért az érdekes ása tás jövő évre hala8zíatott;\'-i- és ő n»ga egy napi múlatás után Zala-Apáthiból Alcsuthra utazott.
— Színészei. Közeleg a tél; az unalmas téli esték OBzIatására Sümeghre érkezett ezon kerületben jó hírnévnek örvendhető Balogh Alajos igazgató 24 tagból álló színtársulatával. Népszínmű, vígjáték, dráma sőt operette darabokkal is kiráoja aközönség várakozását kielégíteni. Itteni időzés« rövidre van szsbva, amennyiben engedélye Pápa és Veszprém városokra is terjed. Midőn az elő
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
vágygyal a nyerészkedés prédájává. És mégis . jól van, hogy igy van. A budapesti Mindszentek napja páratlan a maga nemében. Délelőtt a sirkenben minden síron dolgoznak, tataroznak, . kirakják mohával, Bzebbnól szebb ós drágábbnál drágább növényekkel, szegélyezve mécsekkel és iransparentekkfl, gyászszőnyegekkel és fátyollal, — délután jön azután a nagy séta Birboluól-mrbolthoz, egy sírdomb Bem marad megtekintetlenül, — megbirátlanul. És méltán, — meri annyi télivirág disz, mii és természetes anyagból, annyi ízlés diszjtésben, olyan fényes kivilágítás oly pasarlássa! határos fényűzés a sirok felékitésében, s oly embertömeg, mint e napon látható a kerepesiusírkert ben, érdemes a megtekintésre. Az est szürkül-»tóvel a tömeg szaporodik, A temető 3 nagy kapuja előtti tér telve koszorú, virág-, viaszgyertya-, mécs- éa lámpaárulókkal, közbe-közbe egy élelmes pók vagy virstlis sátra tűnik fel. A kerepesi ut a milyen széles, annyira telve van robogó fogatokkal, megrakottan dőczögő társaskocsikkal s a temetőbe Biető gyalogosokkal, a városon tul a kocsik már csak lépésben haladhatnak. A nyugalom helye ma % zaivaj, lárma, élénkség és szórakozás helye. Valódi fővárosi látványosság. A bejáratok körül tolong az emberáradat, s szorongva, lökdöave küzd-heti csak az ember magát a kapukon át.
Most\'jönnek a jogászok! hangzik egyszerre. Csakugyan az ut irányában a kocsi sor közül kimagaslik egy gyászlobogó, utána négyesével rendben az egyetemi ifjúság. Most befordul a menet* No hiszen van erre tolako dás, szaladgálás, minden akarja hallani szónok latukat, melyek elhunyt nagyjaink és vértanúink sírjánál lesznek mondsndók. Más testűletek is felkeresik halottjaikat. Az est beköszönt s vele uj kép tárul elénk, a borongos estszür-kület intensiv fényár&datnak ád tért. A lámpák, mécsek kigyúlnak százezrével, világítva be a tájt, előkelőbb sírokon nagy római tartá lyokból felcsap a kékes színű borazessláng lobogása, kísértetiesen világítva be a sírbolt fekete posztóval bevont bejáratát b a díszcserjéktől körített síremlékeket. Most megkondul a sír-kerti kápolna vékony csengésű harangja, bennt szól az orgona, megható hangja busán hallatszik ki a nyílt ajtón, s a fényesen kivilágított környék hátteréből a kapun befordul egy sse rény gyászfogat, a koporsó fénytelen fekete deszkáján egy fiatal leány neve tűnt fel fehér betűkkel. Négy öt emberből álló hozsátartosói zokogva kisérték a korán elköltösőttet. Talán fenntartójukat vesztették el benne. A kápolna előtt megáll a menet, az orgona elhaló vig akkordjai közé fojtott zokogás vegyül. A pazarlás és fény között az enyészet s ssegénység megrendítő jelképe e temetéa. — Szegény ifjú halott, talán jobb volt ily korán befutni pályádat; a szegénység rósz tanácsadó, kivált abban a társadalomban, melyben családi s elmebeli előkelőség, vagyon és hírnév sem képes megmenteni az embereket a korruptió mételyétől.
Lassan kezd csak oszlani a hullámzó nép* ár, mely a távolabbi részekből »z előtér felé hömpölyög, a gyertyák s mécsek leégtek, a lobogó lámpák is már kialszanak, a fény csökkenik, a közönség riLkul, az éj sötét leple beborítja a sírkertet e visszaadja a csendet a nyu. galmukban megzavart holtaknak. — Nyugodjatok békében! — TANYAY GEZA.
■ nagyra vágyása, személyes érdekeik"hajhászása, többeknek\'pedig szolga lelküsége, oly nagy mérvű lett, hogy egy nemzet szabadságát, életét, jövőjét tették koczkára. A koczka elvettetett, s nemzetünk szabadsága, jobb jövője elbukott a néhányak által ásott sírba.
Lesz-e még idő midőn nemzetünkre ismét jobb napok derülnek, midőn nemzetünk, mint önálló nemzet nem ontja oly ügyért vérét s nem vesztegeti vsgyonát, mely neki kárára van — az a jövő titka.
Jelen állapotaink az ellenkezőről győznek meg bennünket.
Kezd a magyar a nemzetek felett őrködő nagy szellem lételében kételkedni. Hogy is nem, midőn a köznép között a nyomor, a vagyontalanság, a kisbirtokosok bukása, mind nagyobb-nagyobb terjedelmet nyer. Mi tanítók, kik a nép között élünk, kik velük együtt érezzük a nyomort, az átkot, mely reánk áradott. Nyögünk, panaszkodunk a nagy teher s nyomás alatt, de panaszunkra nem hallgatnak.
Ott a kormány férfiak a magas polczról, a távoli nagy sebeket, veszedelmet okozó bajokét nem láthatják.
De abba hagyom panaszaimat s bocsánatért esdek\'a nyájas olvasótól e kevés kitérésért be8zélyem fonalától.
A mint a világosi fegyverlerakás ós több kisebb sereg föladásának híre elterjedt; a legnagyobb szomorúság, hazafiúi bánattól lehangolva, vártuk a haza szállingoló katonákat, kik rongyosan ótlenül vergődtek haza, igy fólytatá barátom elbeszélését.
Miután ifjú Szikszai és Peti életben léte tudva volt előttünk, mi is minden nap vártuk, mert a hét közül nem számítva a csatában elesett kettejét, csak ők ketten voltak még hátra, három már közülök megjött, kik hírűi hozták, hogy Szikszai és Peti is útban vannak hasafelé.
Egy ködös őszi reggel nőm ösztönzése folytán, kit különös előérzet nyugtalanított, nőmmel együtt kimentünk Szikszai jószágára az —i pusztára, hol az ispán, Julcsának férje gazdálkodott, Julcsát és as ispánt meglátogatandó. Fő czélja azonban látogatásunknak Szikszaiék várása volt. *
A pusztára, mely közel feküdt a Maros vízéhez, kocsin mentünk. Julcsánál megebédeztünk. Igen szomorúak és hallgatagok voltunk mindannyian. Nem élczeltünk, nem bessélgst-tünk, sem as étel, sem az ital nem kellett egyikünknek sem.
Felkelve as aszial\'ól, nőm sürgetésére asonnal indul tünk gyalog, csak ketten, mert Julcsa gyermekétől nem mehetett, a férje pedig a gazdaságba a volt elfoglalva.
Utunkat nőmmel, kit valami megmagyarázhatatlan érzet vonzott, a pusztától északra eső erdőségnek vettük. Nőmre hagytam az utat a sok közül meg választani, hogy ő, miután olyan volt mint egy delejes álomban levő, jobban elfogja találni a helyes utat. Nem csalódtam.
A midőn már jó messze be mentünk az erdőbe, egyszerre a távolból ló nyeriiést hallottunk, honnan jött azt nem tudtam kivenni. Csak haladtunk nőm belső ösztönétől vesettetve.
Egyazer azonban megállt nőm s hal Iga -lódsott; csakugyan ott közellevő fa mellől szavakai hallottunk, melyeket jól megérthettünk, de a beszélőket nem láthattuk, mert az előttünk levő sűrű bokrok elfedték őket szemeink elŐL
Nőm súgva est mondá: „hidd el Gyulám ezek Szikszaiék, Géza és Peti, de azért várjunk kísaé, hallgassuk ki beszédjöket."
Éu is azt akarom, mondám én, hátha más vaiakik, ne háborgassuk őket. Igy csendesen hallgatóztunk r következő párbeszédet hallottunk :
»Miért nem mondtad, hogy megvagy sebesítve mihelyt elértél, hogy mindjárt be kötöttem volna, nem folyt volna el annyi véred, most látod kétségbe ejtesz kinézéseddel, meghalhatsz itt közel szeretteidhez, a nélkül, hogy azokat láthatnád". PATAKI GÉZA.
(Folyt, kőv.)
Te sem mondtad...
Te sem mondtad »oha nékem,
Hogy sierstlek mindörökre,
Én sem esküdtem meg néked
Sem az égr®, sem a földre.
Soba sem sx<Slt róla ajkunk
Mégis tudtuk mind a ketten,
Hogy te ép oly mondhatatlan
Szerettél, mint én szerettem.
Szerettük mi egymást némán
Kínos vágygyal, «zent örömmel,
A mily némán, a mily könynyel
Pxcrelmönk halá\'-a jött el. B L ó
NOtfBfcfSER-7 1S80.
adások megkezdésidejétf. évi nov. 4-vel jeletzfik, jövőre megállapítandó müeorozatot a vidéki pártoló közönségérdekében szívesen tesztsük közzé.
— Kegyeletes és méltó elismeréat ér demló intézkedésről értesülünk, ngyaais: A veszprémi növondók papság Pásmányköre korán elhunyt, tagja Séllyey József- emlékére 1880. évi nov. hó 7-én gyássünaepélyt rendez. Müsorozat: Elnöki megnyitó. Tartja Csánfc Béla. elnök. Barátom halálára, költe mény. Felolvassa Hock János, a szerző. Gyászdal. Előadja as intézeti énekkar, zenekíséret, tel. Zenéje Langer Károlytól," szövegesé Hock János. Necrolog. Ross Mórtól. Felolvassa Pálffy Ferencz. Alkalmi költemény. Szavalja Hock Já nos, a szerző. Gy ászindttlé. Langer Károly tói. EJő • adja az intézeti zenek*!*: Kezdene délután 4 órákor.
— Balaton-Füreden a körjegyzői lak boszuból felgyújtatott, míg a jegyző hivatalosan Tapolczán időzött. A tettes erősen nyomoztatik.
— Gyilkos sóig és öngyilkosság. Za] kon Letenye mellett nem tudni mi okból ifj. Vadász István fejbe ütötte Horváth Andrási, ennek következtében másnap meghalt, mire a gyilkos elfogatott volna szivén lőtte : magát. A hivatalos látleletek felvételén a letenysi kir. járásbiró, Dr. Schreyer Lajos kir. törvényszéki orvt>s és Dr.\'- Hamburger Sándor járásorvos voltak\'jelen.
— A boréiadást nehezítő eljárásról értesitik a .Magyar Föld« -el Muraközből (Zalc-megyo). Ugyanis mint levelezőnk írja, az ott termett bornak legnagyobb részét, mintegy 8/io edá\'g steierorazági kereskedők és korcs márosok vették meg, dő most ezen valóban jó vevők elmaradtak, mért megunták a sok bosszantó viszályt, m«ly onn in származik, hogy a c$ákt«rcyai vasúti állomásnál Steiefország ban hiielesített hordók nem fogadtatnak el s igy a Muraközben vásárlóit bort a Csáktornyától 3 órányira eső első steierországi vasuü állomásra, Polstrauba kell szállítani, mi hektó literenként 50 kr. költséget okoz, mi természetesen a termelő kára. Sokszor, lett már ígérve, hogy ezen a magyar borkereskedéat annyira sújtó akadály mielőbb el lesz hárítva, de fájdalom, mai napig semmi sem történt! Meg említendő még, hogy egész Muraközben (l6*/4 □ mrfd 72,000 lakossal) czimentérozó hivatal nincaen.Fel hí vjukerre az illető balóság figyelmét.
— Vadászat november hóra, A medvo barlangot kérés, a borz már eltűnt odújába. A vadsertés az érdéi gyümölcsön és makkon hizik, a bugáshoz készül. A rőtvad még-ttzekedik. Az őz a ritkás erdőből a sűrűségekbe vonal. A nyul a kisebb berkek vagy «zőlőkbeu & keleti oldalokon\' fekszik.- A fogoly a térdig gazo& szőlőkben és vágásokon van, de már uehezeu lőhető. Á fenyves madarat lőhetjuk vagy tőrrel foghatjuk. A fajd néhol csoportban jár, a túzok 10— 20 darabból álló falkákban csatangol. A tőke-kacaa nagy csapatokban a folyamokon tartózkodik. A ragadozók tőrrel faló fogdosása egyre könnyebbé válik.
— Gyászhir. November 1-én volt Alsó Lendván közszeretetben részesült órvoe Moser Samu ur kedves nejének temetése, a mely alkalomkor a város közönsége különbség .nélkül sietett kifejezést adni tömeges megjelenésével a végtisztességen, az orvos ur iránti osztatlan tiszteletének.
— Rövid hírek~ A Garay-szobor leleplezése Szekszárdon jövő Pünkösdkor lesz. — A pápa Krisztina spanyol királynénak gyermekpólyát küldött. — Petőfi : unokaöcscse Antal hivatalszolga a cuiturminÍ8toriamban. ■— János házán nagy jégeső volt a mait héten. — Bemnek egy fia él Oroszország belsejében. — A „Pester Lloyd" magysrul is meg fog uj évkor jelenni. — Gorcaakoff Baden-Badenben van s gyógyiihatlau beteg. — Kolozsvártt két szerkesztő kardpárbajt vívott, mindkettő megsebesült. — A trónörökös nov. 7 én ér a mármarosi vadászatra. — Somoskeőit nem eresztik szabad lábra. — Az írországi zavargások folyton tartanak. — Vópen (Vasmegye) cseh olvasókör (!) alakulása terveztetik. — A személy szállító hajók közlekedése a Dunán beszüntettetett. — A jövő évi egyenes adó kivetése tárgyábani munkálatok folyamatba vétettek. — Moszkvában serfőző akadémiát állítanak fei. — A turíai kösségpénztárból 17 ezer frt eliolvajoltatott. — Seem&cn ezredest Egerből Galicziába helyezték ál. — Munkácsy Mihály hírneves festőnk magyar nemességet nyer. — Rudolf trónörökös mindennap friss virágcsokrot küld arájának. — A muzeumban „Széchenyi szobát\' is acío * déltozank létesíteni. — A lelki apátság bekeblez-telik & ipaunotihalmiba. — A nagy-eovedi 15-¡.kcliDül 200,000 frt hiányt fecleitek" íel. — Pusita Poén • egy ügyvéd néptanító lett. — Bpe»t uj vároaháx*. Unicalermében C«o«gery ircsképe elhelyeitetni baUroxt.toLL
ki nyert?
Nagy-Steb». nov. 3 áj: 68.84.75.43. 7.
Prág. , . 9. 25 43. 53. 76.
L-mb=rg , , 37 . 77. 24. 62. 31-
TIZEKKILENCZEDIK ÉVFOLYAM Jíyilv&nos köszönet.
Alulírott azon fájdalmas eset alkalmáví.3, hogy Bzeretett nöm temetésén as ismerősök éa jób&rátofc igen nagy számmal jelentek meg; azon helyzetben vagyok, hogy egyenként a nemes résztvevőknek, kik a végtífiítessé^en való megjelenésükkel enyhítették fájdalmamat, ezt nem köszönhetem meg egyenként, s igy nyilvános Qton jelentem ki meleg köezönetemet a szives réaztvevésért.
Alsó-Lendva, 1880, nov. 2.
MOSER SAMU.
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 7-én 1880.
Irodalom
(E ro7at alatt megemlített munka Nagy-Ka-nízaán Wajdita József könyvkereskedése ilt*l megrendelhető:)
— Lapunk egyik számában figyelmeztettük már t. olvasóinkat gróf • Széchenyi Béla utazási müvére. Ma kaptuk meg ezen irodalmi válalat első füzetét, mely tartalmára éa kiállításra nézve mind azt még túlhaladja, a mit ezen nagyszerű érdekes műről elmondottunk. Mai számunkhoz Wajdits József kiadó czégünk eredeti előfizetési felhívása lévén mellékelve, ismételve hívjuk fel t. olvasóink figyelmét e műre, mely az irodalomban igazán párját ritkítja. — Magyar kiadás — sajnos — nem fog rendeztetni sajtó alá.
Vegyes hírek.
— Heller-féle zenélő müvek, minden év b>:n ezen időben hirdettetnek, hogy nemsokára rá mint fénypontul ezernyi k&ráeaoni aaztaion a legszebb és legértékesebb tárgyak ragyoghassanak. Lapunk hirdetési rovatában feltalálják tisztelt olvasóink és bájos olvasónőink a világhírű zenemüvek ajánlatait Heller F. H. úrtól Bernben. Az oly általánosan kedvelt müveketbámulatos tökéletességben szolgáltatja; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy-egy zenélő mii beszerzését, b erre a közeledő karácsonyi idő a legszebb alkalmat nyújtja; .egy tárgy sem pótolhat — ha még oly becses is — egy ilyon müvet. Már mit ajándékozhatna a fér nejének, vőlegény jegyesének, barát barátjának szebbet és szívesebben látottat? A szenvedőnek, a betegnek legnagyobb és
legkellemesebb szórakozást nyújt, szerencsésen eléli időket jelenvalóait; & magánynak hü táraalgója, előmozdítja a hoeazu téli esték kedélyességét a házi körben stb. Még különösen kiemelendő ama vendéglős és czukrász uraknak dicséretes gondolata, a kik ily müvet vendégeik mulattatására megszereztek. — A tett kiadást, mint több helyről értesültünk, ezek nem bánták meg; — ebből kitűnik czél-szerű hasznuk is a tagadhatatlanságig és minden vendéglős urnák, a ki eddig elmulasztotta, tanácsolnók, hogy egy ilyen zene müvet kéa&-delem nélkül -beszerezzen. Megjegyezzük még, hogy az egyes darabok választéka nagyon finoman van kigondolva; a legújabb valamint a legkedveltebb régibb operák, operettek, táncz-darabok és dalok, vidám és komoly modorúak legszebb rendben találtatnak egyesitve a Heller féle müvekben. — Ugyan ennek van szerencséje több udvarnak ¿nagyságoknak ssállitója lenni ét, ennélfogva több kiállitáson dijaztatott. Egy e télen tai tandó juUlomszétOBztás alkalmával 100 zen élő mü 10,000 frank értékben íog szétosztatni, mely azon különös hangulatra talált, mert minden vevő, mely már egy kisebb mü birtokában van, ez által egy nagyobb műnek is birtokosa leltet, minden 25 frankra egy jutalom dij jár. Dustartalmu képes árjegyzékek mindenkinek kivánatra bérmentve küldetnek. Mindenkinek ajánljuk,. hogy a legkisebb zenélő szelenczénél is egyenesen a gyárhoz forduljon, minthogy sokféle müvek Heller -félének adatnak ki, melyek nem is azok. Minden valódi mü és zenélő szelenoze az ő nyomtatott nevét viseli, melyre különösen vigyázandó. A czég nem tart sehol sem raktárt. 5a valaha valaki Bernbe jő, ne. mulaszsza el ezen gyárt megtekinteni, mely szívesen megengedtetik.
— Megszöktetett fiatal házas. Németország egy kio városkájában érdekes eset történt. Egy fiatal házaspár volt nászutazáaára elindulandó: a fiata! férj már beszállott a wagg >nba és az oblígált dobozok elhelyezésével foglalko zott, míg a menyecske rokonaitól búcsúzott és ép húszon harmadszor búcsúzott a nagy néni nyakába. Egy szerre cseogetn«k. a mozdony fütyül és a vonat megindul, kérlelhetetlenül ragadván magával a boldogtalan férjét, akinek Bzerelme még sem-volt oly erős, hogy a kocsiból kiugrani engedte volna. Ott kellett busla
I k^dnia azután a legközelebbi állomásig, a hon-i nan aok skatulyával visszatért a azomoruazivü 1 menyecskéhez. Meg is találta skatulya nélkül óe — az első háíibaráttal.
— Uj tzöldfaj. Leard franczia afrikai utazó és botanikus Sudánból levelet intézett a franczia közoktatásügyi miaisterhez, melyben a következőket irja: „Az újdonságok közt (mindennap uj növényeket gyűjtök és tanul mányozok) van szerencsém önnek ministor ur egy kitűnő gyümölcsű szőlőtőkét jelezni, mely káposzta forma növésű s kiterjedt gyökérszerkezettel bir. A növény gyümölcseinek szépsége és gazdagsága, erős növése és szívóssága, müvelésének könnyűsége, mivel gyökérről minden évben újra lehet ültetni, remélni engedik, hogy o növény a franciaországi szőlőművelés föltételeit teljesen meg fogja változtatni, 8 a bortermelést roppant mértékben elő mozditaudja. Nem akarok bővebb fejtegetésekbe bocsátkozni, a fölfedezésemet e szavakba foglalom össze: a.szőlőtő rendkívül termékeny, s épen ugy művelhetik, mint jelenleg a georginát, s a mellett dönthetetlen gátul fog szol-
j gálni a phylloxera ellen."
— Gyanús jel. A pozaönyi egyik német !ap ,bistos forrásból értesül, hogy a kösös had
! ügy minisztérium egy bécsi szállító úrsasággai, mely a boszniai okkupáczíó alkalmával is a fuvarozást teljesítette, szerződést kötött 2000 szekér előállítására. Malaczka környékén már fogadják is a fuvarosokat és téritvénjt iratnak velük alá. E téritvény értelmében az illető fu varos köteles 24 óra alatt az esetleges értesítés után kocsijával a megjelölendő összpontosítási helyen megjelenni.
— Haldisejtelera egy ludnál. Zwickau ! vidékéről az állatoknál divó anyászeretei vagy
inkább fajfenntartási"" ösztönt illetőleg követ-1 kezö ritka példát; olvasauk & lapokban. Egy j parasztudvarban körülbelül 19 napon át tojá-\' sán ült egy lud, azonban napról-napra szemlá-i tomást busábbá lón. Egy reggeK felkerekedik, bemegy egy melléképületbe s ime egy fiatal j ludat hoz ki magával, rábírván azt, hogy fész-j kébe felszálljon. Alig bizonyosodott arról, hogy ; jövő fiairól gondoskodva" van, leült s nemsokára | itt is hagyta a nyomorúság ezen völgyét. A fia-| tiü lud pedig lelkiismeretesen betölté keltő kÖ" | teleaségét s aj nemzedéke gondozását.
Hivatalos piacai árak.
Nagy-Kanixaác, 1830. nov. 3.
100 kilogrammjával «ámitra.
Buxa 10-60.—11-50. Rom 9.--S 50. Árpa
t—.S—. Zab •—.—.—. Kukoricra 7. •—.
Burgonya 3 — —. Bprtó —__30 —. J-encse —-
— —28-—. Bab .--10.—.— 8zéoa •—-.—2—.
Szalma -—.—1-20.
i kilogramm jávai ssámit7a.
Marhabot 54.-^6. Juhhus -32-36. Sené«bus 60—.-. Szalonna .—86. Disznózair •—.--92. Vörös j hagyma 16. Foghagymx. •—.—30. Czukor
• \'""\'ZÍo\' Bor*.\'~~1\'20- 1-—-—. Szappan
1 literjével «sássitvs,.
Ö bor 32—48 kr Uj bor 20-28 kr. Pálinka 48 kr. Eczet 8 kr. Kicdti :
} FAB&AS,
) v. piaci könyvvezető.
Szerkesztői üxenet
4339. R. E. 3. A saltiaeg/si hclynóa Etyya-ráutokat m«gk»pti;:. síúálSbb !i6nü;t.y.
4340. S. Sieti-Srólt. Xétzixttai rcatt, beciec igéretíre ssámoltíuS:.
4341. T. K. »egkiptck.
1 4842. CiCraMjn Ki^At, leveUt tfhusk.
4343. ZtU-írfor».;J. .4 írit iBitó-
aettel megkmpíufc. l 4344. H. .v.ofíricstftti. Aaa» mali
; izimról Úk4»«tt. le«!et in&k.
4345. U. J. Accaail expediÁiSc\'«-:,
4346. K. V Irtot.
4347. P. Eéct ivomuJi íítlitv nt«i
igéflietj Qk.
4348. SÍ. H. Bítt. S«VM ttooav: i ÜUaiSiB a Eegcmlékeiéaért.
4319. B. Cíilctorrya. Kem tfiitjSí a mint lehet kBiCljtlk.
4350. ,Három ílm- hiro-v icrt." Termiiiettío ulán jobb.".
4351. „H*t«)m«j uv Nfle »¿cak.
Felelős szerkesztő: BátOrfi Lajet.
KRAUSZ LEONTINA
Baboesán,
ib POLLAK MANÓ
Detecsíren 3 ogyoaelt.
n i n X3 EJ rc ES

Dr. Schmiilt főtörzsorvos
FÜL-OLAJA.
Napröl-napra szaporodnxk a valóban kigyógyultak nyilvános eiismeru és könzönö iratai \' Hasonlóul a t. cz. orvos nrak is folyvást és ismételve utnlnak a.dr.\'Schmidt G féle fül-olaj fényes hatáaára, mikéül njabban dr. Hammcrschmid niHgyei főorvos nrnak következő levele igazolja:*
Van azerenoaéin tndomásj.ra a.Ini, hogy az Öntől nyert „val.ldi" dr. Schmidt G féle fill-olaj ffilbeteíeimné!, kik fillzogás-ban, fQlszakgátásb <n, idólegea süketségben és nagymérvű nehéz-hallásban «zonvodtek. mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magit! Kiterjedt orvosi gyakoriatomhiu ezentúl in miudon fúlbajban szenvedőnek rendelni fogom, és nem malaszthatom el, ezen kitünu hatású szert a fent megnevezett bajokban szenvedő minden bo tegeknnk ajánlani.
Zsolna, 1880. márczitis 5
Dr. Hanmiei*8tnicltt
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schiííidt G, fotörisórvog é« orvostudor
elmulasztja, ilietőieg meggyógyítja az időleg-s süketséget, fül-gynladást, füiszakgatáat. fUlíájáat, még régi legmakacsabb esetekben io. A kellemetlen fölzagáot ó« kisebb mérvű nehézhallá«t, azonnal elmúl aaztja, miként ezer és ezer erodeti bizonyítvány tanúsítja.
Egy üveg ára használati ntasitá-.aal együt4. 2 frt. ílvQQ t valódi, ha minden Üvegen
UVd»0 • és a vörös papirboritékon az it* latható védjegy rajta vafi. — Különben a gyártmány ntán-zás. Tehát elővigyázat a vételnél.
Ezenkívül minden palaczkon üvegöntésben a központi bizományos (Jakobi Th. Hamburgban) czég-jegye szemlélhető és minden üveg
„Oler-Stalisarct nM Püysítns Dr. Stíuniit."
nyomatul ellátott ¿nbarokk&l van elzárv-i. Egyedül kapható valódi imoófécbrii a fcraktárüan, Debreczenbes Dr. Rotbíoboek V. EbII gyígyMtertíri. bau Bécaben Saawald A. gjtej\'x. 1 .csáítirkorooihoi\' VII , Mariabüferatraase Nr. 10«. — Bpeiiío Tűrök J. Eyósy«* — Pr*-;\'38H First Jéztef gyógyax. — Sráczbao pyógy«« , .iin««boz", P«rjioit»er I gy<>tj"- — L«berjbeii ílkolásoit P. Ry\'-cy" Zágrábban HIHelbacb Zsifa- gyígj"- — Liazke» Ricker Fcrenci íyógyia. — Salzbirjbíl Dr. Sedlitzky c« ktr udr gyógyii — Ps:»rybn S«lt2 R. gyiej" — Tw»s»árott Steiner F. gyey»z — Kolozsvárott Szeky Mikiit gyAktm. - Czomovlez Booblkowoky
S. gyigyot; — Klageirirtbin Tboniwald W. gyógya araknál.
U. I. Minden sátbol Wrdetett fBI-oUj nes valói! Sebmidt fS-tStnorro. fa orvottndor-fíle, iunem OMk 0(y )o»o«ltla» Mv vlíz-azaélóo Dr. Sctaildt ír czéjére ■Htta.Wtvá.yokra- 136 11 18
ATI n cleclcil k utolérJietlen.
3IAAGEB W.
ErdemJ,,1cs. tir. szik valódi tisztított Smc^kj?
CSUKÁMÁJ-OLAJ
Maager Vilmos tanártól Bécsben.
A legelöl orvosi tekintélyek által megvizsgálva és jóváhagyva; — könnyen emészthetősége miatt gyerir.ekrknek különösen ajánlható, — s mint természeti — I»>gjobb*) tiszta és hatályossá-ga által elismert szer. — a b-giiathatósabb gyógyerövel bir mell és tüdőbajok-. gSrvény-, sömör-, fÁély-, bőrkiütések, mirigybetegségek és gyengélkedések ellen. Egy palaczk árE I frt. Kapható valódi minőségben, gyáTÍraktáromb»n Üéesben Tíeumarkt 3**) valamint minden gyógyszertár és nagyobb vegycskcreskedésbén. Úgyszintén Hagy-KaníZ8án Belus József, Prágpr Béla gj\'egyszer ész nrakn«l, Kosenfeid Adolf, Kosenberg Perencz kereskedéseiben. Varazadon : Br. Halter Al.. Lellis Ed. gyógysz. — 2ala-Egersregec : isoó F. gyógysz. 2- Sopronban •• Abezey A^ Rekert Károly E. gyógysz. — Kap08Var: Babochay Kálmán, Angusztin Guszt. gyógysz. uraknál. 168 3—12
♦) Óvás I Ujabb időben észlelhető, hogy több czég — közönségen tisztátlan májhalzsirt háromszögű üvegekben — Mang.-r valódi tisztított Dorst-h-rsnkamáj-olaj gyanánt ¿rusit. Ily xátzedések és megcsaláaokat kikerülendő, — kéretik a n. é. közönség csak azon üvegeket - valódiakuak elismerni, melyeken, illetőleg a czímragass éa hassnálati utasításon a .Maager* név található. >•
**) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom rétaére a «chaffbanEeni „nemzetközi seokCtő gjír* főraktára, nemkülönben a new-yorkicség Hall és Rockéi .Soüodont-gyár" és a cbonmitii Hartenstein és Tsa. „Legnminasé-gyár\'1 főraktára.

Zenélő művek
4_200 darabot játszva; expressióral vagy anélkül,. mandoUs-, dob-, harang-, castagnat-, mennyei hangok- és hárfahangokksi
Zenélő szelenczék
2 — 16 darabot játszva ; továbbá necesí.airek, szí varállvány, svajzi házacskák, ténykép albumok, író eszközök, keztyütartők, ^ levél-nehezitők, virágtartók, szivarkészletek, dohányszelenczék, dolgozó asztalok, palaczkok, seres pohtrak. erszények, székek, stb. Mind zenével. A legújabb ilynemű gyártmányokat ajánl|a
j. tt Bern (Sohwolz,)
Caak közvetlen hozaUl biztosit valódiaágot ; idegen gyártmány minden mü, mely nem nevemet viseli. Gyár eaját házamban.
174 l—6 -siatnapiBI naíUn: ^a^jzjaafjjt «agf^soui
mojTjnf jtnm 2t-0S IP«** {ojjaquiaAon ioqj{oAQai-o|9nox naza bzos 3(9Aoi v úfif uaq^j? ^nrij OOO\'OS ö® qq»*«^®l 001
kérelem!
Lelkiismeretlen emberek, szédelgők minden tekintetben, rontják azon jó. hivatást, melyet dr.- jDpútéch M. jobbított, Dr. Scbmíüt-fae^fCtÖr\'tíorvoí. rtlé^at,:mely4Myvá|tpa£yobb kör.ök-be bevezettetik, ki, mintán ők nevemben egy olajat eladásra hoznak, melyet őkcjuaalaaal -4% magánkörökben letebmi óhajtanak, melylyel keaplése»n által vezetett készítményemet semmivé tenni akarják, aokkal többet, mint pngem tudósítanak, még káros hatással háti Egy »¡ken eset adta TOgái nem rég Szigetváron (Magyarország) efŐ, de meghagyásomra az ott levő hatóságnak tudtára adatott. Én ezen szédelgésnek és ezast szédelgőknek, kik ezáltal ugy látszil utazási- éa hlrdetéai péixekou kicsalnak, vagy talán még egy mi^ik hallási olajnak is téritőségét ker«aik, ha nyomatékosan nem is inthetjük őket annyira, tehát nyilvánosságra hozom, hogy nekem uiucseuek is utazó ügynökeim; készítményem nohé/,hallásra, fü!«$gá«rs. és fülfoiyásra nem szorul a házalásra, ilyen sokkal több, kizárólagosan a tőlem már ismeretes gyógyszertárakban\' és főraktáromban kapható ; őzen szédelgőket kérem fentartani és az illető hatóságnak átadni. 173 1—1
Gratz Gyula, Bécs,
II. kerület Praterstrasse 49. szám.
r* A
ri leplcsóll és leíMeieseM iiötöltéslll ajánlja WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán
i

L
Ismét igen sok uj mÜTetkel szaporított közel
4000 KÖTETBÖL ÁLLÓ
KÖLCSÖNKÖNYYTÁRÁT.
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr. negyedévre csak 1 frt. 30 kr
Előfizetés a köIesónk5nyytárra e hó bármely napjin történhetik.
Tisztelettel
TTajdits József^
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
Eiö Z \'L.O N Y.
NOVEMBER 7 U 1880.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- cs íiizoltószerek gyár, harang
és
érező n tőd e
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. az.
Hazánk letrnapróbb korszerűen berendezett gyára harangok tüioltászaü és Tizmútészeti gépek készítésére; » gyárr*! i k.pcolata. vkmüiMt.ii * jelenben egyedüli belföldi szlyattja gyárt képezi, mely bea kizárólag honi mnnkaoro j
alkalmazása mellett, minden óiéinak niegteloló szlyattynk és kutak kéanttetnek.
gW Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatlak. "Irt
KV -A. gyár fioKtelope : Kolo*svárott, belmonostor^utcsa IS. szám, alatt letetik. TP(f
t "W
¡5- Majdnem ingyen!
A bukott nsg-y.xerQ BRlTTWnA-EZflSTSYÁB óriiii raktArit
* csSdgondnoksAg Átvévén, nagyobbsserü fisetési köteleaetuépei és * helyiségek kifiresedé-e miatt 75 sxázaliickal a becsáron alul bocsátja áruba, te\' it majdnem ¿íjitdékszf&tlk. C»*k 6 írt 70 krért, ásat a puarts munkadíj értékinek fel.\'-ért "kaphatni a követkexő i(;en csinos és tartó« Brittaniá-eaOst asstaü servic. aeiy-■ek ára ezelőtt 30 frt Yfltt és melynek tiszt* fel.é.cn maradAaAért
25 évi keicWg vnlaltallk.
6 asztalt kés kitiné aeréllapfal 6 valódi britt. exüst vlUa,
6 tömör . , 8YC kuli
6 . . kávéiknál
1 . n. , , ■eritikaail
t . n. . , toissHerltítaaii
6 finom , , íáiilé
6 . . „ teríték tart*
3 „ „ tojkkss serleg
3 gyí>nyCrü „ ozakor tálcza
1 , „ czuítor- vagy bors tárté
1 legfinomabb „ tfcekvSíiW
2 Igen Jlép „ lyerljratarté
2 logfinomabb alábastreni jyeptyadiiz ÍM darab 143 10-12
Mlndesen olSsoroH 50 raúdarsb Ars
S ® Öt 70 3EX-. Mi Megrendelés;!* postai utánvétellel vagy ax össiegnjk be-küláévkor — a medd;g a késsletbSl jot — elintéztetnek
HL AU és JBZ A KT 3T
Brittanía-EÜsttíyArak fSraktAra ilt.il
Bécs, I. Elisabethirtrasse (>.
Hjdp* A kStzönfi és elismerő levelek szAaakra m nü száma irodánkban közszemlére vsunak kitéve.
Rendeléseknél elégséges e eaim :
BLAU és KANN, Bécs.
a hamburgi állam által biztuzitott nagy pénzlotteria Bysreaésy-eaélyeibsil részvéteire, melyben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell. Ezen előnyös pénz-lotteriának, melybea tervszerüleg csak 90,500 sorsjegy van, nyereményei a következők :
A legna^yototo nyeremény 400,000 márka
6 nyeremény 108 nyeremény 214 nyeremény 10 nyeremény 2 nyeremény 5S3 nyeremény 676 nyeremény ?50 nyeremény 65 nyeremény 100 nyeremény Í634& nyeremény 2300 nyeremény 70 nyoromény 7300 nyeremény 94 é« 67 márka 7850 nyeremény 40 és 20 márka szakaszban biztosan
4000 márka 3000 márka 2000 márka 1500 márka 1200 márka 1000 márka 500 márka 300 márka 200 márka 150 márka 138 márka 124 márka 100 márka
Jutalom 250.000 márka
1 nyeremény 150.000 márka
1 nyeremény 100,000 márka
1 nyeremény 60,000 márka
1 nyeremény 50.000 márka
2 nyeremény 40,000 márka
2 nyeremény 30.000 márka 5 nyeremény 25.000 márka
• 2 nyeremény 20,0(X> márk*.
12 nyeremény 15000 márka
1 nyeremény 12 000 márka
24 nyeremény 10,000 márka
4 nyeremény 8.000 márka
3 nyeremény 6,000 márka 52 nyeremény 5,000 márka , mindezen nyeremények pár hónap alatt 7
hazái alá kerülcek.
Ac első nyeretaényhazás hivatalosan nog van állapítva és kerül aszerint
az egész eredet.\' sorsjegy csak 3 frt 50 kr. o. é. a fél eredeti sorsjegy csak 1 frt 75 kr. o. é. a negyed eredeti sorsjegy csak 8S kr. o. é. és ex«n az állán áita: bizeaitoü eredeti «őrhegyeket iuw tiltott promosseket) ón. az Sssze«; bérmettes bekgldéte mflllítt a legtá-
\' Yiylabbl vidékre ic elkiltfm. • \' A rt\'^ztvevók mindegyike az eredeti sorsjegyen kívül megkapja től-m injjyen az állaEOZiKWTSf ellátott eredeti tervei és a hozás megtörténte után a bivatalOS sor»olási lajstromot felbivás nélkül és azonnal.
A uyereménypéazek kifizetés« és elk&idtse álulam Kezvetlea az érdekelt részére pontosan és legszigombb titoktartás mellett eszközöltetik.
Megrendelések egyszerű se postautalvány vacy ajáalott le-£ véilei eszközBlbatfk. isé
A aegbi2ások eaaéífogva a kezeli hízás miatt folyó évi november 15 iff bizalmasan az alolirt ezóghez intézendek. -^g
Id. HEKSCHEB SiMÜ,
bank- és váltóűslete K&EibargbaB.
(165 II. 3-4
Moll
SEIDUTZ-PORA.
Csak akkor valódi,
lenyomva.
30 év ¿U a legjobb sikerek mellet; fennáll mindennemű gyetacr betegségek és enésztéai akadá-\'yak, (mir.t étvágyhiány, basszomlás), vér nü0|ás és araayér ellen. Xalönö«en oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg üintettetaek.
Egy lepecsételi: eredeti doboz ára. I frt. o. á.
CRÁNCZIÁ BORSZESZ SGVÁL , k
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emhensépn-k E minden belső é< külsS gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, miu. deunemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebnk-rákrekélyek. flszök, szemgyulladás, miodecnemü béuu\'.ás éi sérülés stb, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr.. o. é.

Főnyeremény eeetleg i00,000 márka Szeren ese üirdetméiiy. A nyereménye ket a: állam biztosítja
Hai-imijolaj.
KrohnX. ,és társától Befgeaben
(Norvégiában kereskedelemben előforduló
Ezen halmáj zsirolaj valamenny., - —------------
faj között as egyedBK, mely orvosi czélokri baszuálhatjS\'.
íra egy Üvegnek használati utasítással i frt o
e.
Fő ssállitás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállitónál, Bécs
Tucblaaben.
Raktár ax állam miutleu hírneves gyó^yszortirábin vagy fü«zor-kereskedéaébeo. Raktár nélküli helységeki>ec magánegyéuek nsgjobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. CZ. közönaég kéretik határozottan Moll-íéle késtituiúnyt rendelni- és csak olyanokat elfogadni, melyek táját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Ranizss Práger Béla gyógysz. Helas J. gyógy. Rosenberg Kerencz Fesselbofer József Ronenfeld Adolf. — Zaía-Egerszeg „Gyógyszertár a szent lélekhez-. — Barcs Dorner S. CsékíorBVE. Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babórhay Kálm. gyógy. Tb. Kecskéssy gyógy. KaprOBOZa Werli M -gyógy. Kűszeg Csacsinovics íst. ryógy- Küttel Íst. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Kőraead Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittjbsch S. Ir,T»imashoa gyógy. Sopj»iD Mezey And. gyógy. " (980 44—52)
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vasbutor gyár
GODDERIDGE BROTHERS AND COif.
a glcsgowl bank legközelebbi jtlentékeny bnkáaánil szenvedett, annyira megmgattatott, hogy kénytalenittete« gyárát beszüntetni és nagyszáma s kitűnő minőségű , s minden kiüli tásnál éremmel kitüntetett készletben levő vasbator áruit % gyári ár negyedrészén teljesen elárusítani.
I"n> élfoirva » fentemlltett gyártól bizománybau átvett 2Ó00 darab (.össser^khaió) vas ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bármely lokás vagy szoba díszére szolgálnak meaés olcsón, eddig el nem ért csekély áron darabját 8 e. é. frtért áruba boczátom. Előbbi ár 32 frt 50 kr (16? 4 — 12;
Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kívánt minőségben a péntbeküldése, vagy utánvét mellett — addig mig a a kénslet tart
S. HEMMER gépgjára Bécsben
III. Gürtiiergasse. Ezenkívül v*nnak a té.i évadra V88ágyak, elpusztithatiau tartóságuak éa mindenféle fabútorok.
Csakis HANS
ixoz: BÉlíS, I. Lichtensteg !. szám a legelegánsabb és 1 egolosóbb saját készitméByo czipönejciiek legnagyo bb és legdasabb választékbaa.
Az illaszt rált árjegyzék kivonatai 119 14-80 .Hölgyek számát:
1 pár bőr-czipó (Stiefletten) erő« talppal 3 frt, 3 pár bőr-stiefletia duplatalpos. szögelt, 3 frt 50 kr , 1 pár keatyübŐr-stief-Jetta erős talppal 4= frt »W kr^ 1 pár borjubőr rámás czipő 5 frtT tói följebb, mindennemű házi czipő bőrből vagy izöv®t\'r>ő!. aarkos vagy Cdrkatlan 1 frttól 2 frt 50 krig. fléu ét ut<-sai czípók, s»i-neges, Lasting, vagy bőrbeü 3 frttól 4 frtig.
Vr^ak számára ; 1 pár borjubór nri cizipő dnpl* talppal 4 frt bO kr., í pár ugyanolyan legfinomabb 5 frt, l pár agyanolyun (Benat alakn) 5 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan (Kid-borből) 6 frt.
Mindennemű fiü-, leásy- és gyermek-czlpők és m"i».ien nagyságú szár-csizma hallatlan olcsó áron. Vidéki megrendelések a legnagyobb pontosaággai intéztetnek el Meg nem feíolő eripők ké-zséggol frirseréltetnek. — Hlasztrált árlegyzékekkel és otasltá-sal a mértékvevésre ingyen; és bérmentve kSidetaek.
Czipőraktár „KANS 3ACHSK-hoz. 8écs3 !. Lichten-steg I. szám.
(Bejárat a Rothenthurmatrasse é« a Hobeumarkt oldaláról.)
Nynjtsniik kezet a szerencsének !
400,000 márka ,
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legnjabb nagy pészkiser-selá8, mely a magas kormány által jóváhagyva ¿n biztosítva van.
Esen uj tervezet előwy« abban áll, boey néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsoláflbnn 46.640 nyereméöynek okvetl n kisorsolás alá kell kerülnie, kőztük ¿alá:kőzik 400.000 frtuyi főnyeremény, részleg pedig:
i uyerem. á m. üfto.ooo 1 nyerem. A m. 12,000
i nyerőm. í m. 15U.00« 24 nyerem. A m. 1.0,000
i nyerem. i m. lOO.Of"! 4 nyerem. A tn. sooo
! nyerem. i m 60,000 52 nyerem A m. 5000
1 nyerem. i m. 5ii,or)o 108 i.yerem. a m. 3000
ü űjerem. i m. 40,00« 214 nyerem. a m. íooo
ü nyerem. A m. 30,000 5:iü nyerem a m 1000
b nyerem. A m. 25.0110 676 nyerem A m. 500
2 nyoreei. a m. 20.000 íivi :;y -rent A m 300
111 nyerem. á m. 15,000 26,345 nyerem, stb. a m. 138 itb.
A nyereményhuzások tervstferint hivatalosan állapitattak meg.
A legközelebbi első, ax állam által biztosított nyeremény-hnzás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjogynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o. é. b. 1 fél . , .,3 . . 1 „ 75 , ,
1 negyed , „ a „ \'1\'/, „ . — . 90 , F
Valan:ennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal éa a legnagvobb gonddal eszközöltetik. mindenki ma^át az állam czimorével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkivántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos bazási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mollett történik a akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjoinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink álul kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyereménv között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettettek ki.
Ae ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást nőnél 3lőbb, de mindenesetre f. évi november 15-ike előtt közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto-üziet Hamburgban,
bevásárlása és eladá«a mindennemű államkötvények, vasuü részvónyok és "kölcsönaorsjegyeknek.
U. i. köazönelüuket fejeave ki eiennel irántuuk eddig unasitott bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, íőtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos éa szilárd szolgálat ált*í tisztelt érdekeltjük teljes megelégedését kiérdemelni. Föutebbiek. (166 i. 5—6)
Álojjotb pisztoly nonsSjais-* \' Sil, ha no= talilhitcai. , Hotcy aaonban j<5 lCréis lahésefink, lo-l ; MlAbb a pisitoljr hiromxaoroait, oeai |
; Xfissorm is, keEcao Idadasnk.
L G&ggecaaui-vasaínaféle uj-lég-pisrtoly i (SftiUU BoUott^í»d6sib«o),aakxlia»lnyaJtaiTa,hoffya-____-
! is, 6t lOazorro Taló kiidio ailkftl, jú piattolylOréas toh»(s&nk ! £sía kStUcü, J> py&koxlatri igon alV»l.a>n«, ío^jtos com dnrrta » ! IS Dítcmji tirolaipra, rolös bajtA»t icíe olyorörolad, ho(cy»jyil, ! pl. OZJ doííklbi, 6 ram. m«torny I te« lyaí piff Jot. Tagya ffolyó eg? madara i k<pec mcgölai. AmoptOlté» c<S7<t) fog&ital it ipea kftnjoa réffb^rihotü. x 2^5«uuyaaasoaayniOOO-BÍl tibb*«6r ha«iai.Ihat<5. A isimoe olailliti«, ^
p«i%aíiU4eóTél.loliot»éffCM^ to»st, botfj egy ilr»a kitüu.\'HiasacrrflMtt, fiaw* »a
\' tartosaa elalekolt 6 ay511*1 it 100 ffolyóral ellitoU piixtoly, MraonyUrtdbaa, C
caah oaxtr. írl-írt. 7.60írt. í< bonneatcioa moffcdldhetö be kortljon. Eölflaajliai, 1 i l\'/.dotxxdkíntoastr. ért. írt. 1.—. <» kolftn golyók 1000 drb. araíowtr. ért-frul.— A lisxertakariUc majdaoa holyrélllitja a picrtoly tíadiai kéltaígsleot. 8«*lliti- .. J tsokf uUnTÍUl r. olOfisoléxl atjln törtótthotnok; a gyir jóUllist aywjt-
17S 1—24
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-E AK SKi^ttwe. november 11-én
91-űlK széim.
Ti*éiiktlo.ie7.odlt őv folyam
ElélutMl ír j.gáts «Tr« t- 1 frt
«I ¿rr- . 4 ,
\' .legyeá érr* 1 ,
Effy má,tn lO kr
Hirdetések
•> hxsábái pecitMorliAii , œàsodssor ß a min.le lovábbi sorért 5 kr NYILTTRRBEN » írónként 10 krért rá
\'telilék fel
I) Kinoitlri ïlïfték mindéi Ve7«* bird«té«4rt kölBn/T J 30 kr fic-undS.
ZALÁI KÖZLÖNY
elóbb: .ZAXj-^-SOMOO-YI KÖZjüÖN Y.\'
^ A lap szelion»; réstét ,j illutG közlemények &
»arkei
rt/íhö*.
*ny*g-i réuét illető közlemények pedig * kiadóboz oérmnutT* int.ízütidök :
NAGY-K AN1ZB\\ Wlaaiiosbftz.
Bérxoentetlén Iev»il»k csak ismert mnnk*t»r-
«*któl fogadtatnak
. «
nr£UJ Í TIU1I a.lUÍ
<=«3Ö
N.-Kanizüavár08 helyhatóságának, „n.-kanlzsai önt. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsaí kereskedelmi s iparbank-, „nagy-kanizsai takarékpénztár-, a „zalamegyei általános tanító- tsa-tftlef, a „n.-kanlzsai klgdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkaraara n.-kanlzsai kUlválasztmánya" s ■ íöbfc
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
irray István pályakoszorazott műv£ból.
(Folytatás.)
A nyúlós bornak legbiztosabb orvoslása, ha azt szüret alkalmival a présben elterített friss törkölyre töltjük, 2—3 nap rajta hagyjak és kipréseljük. Csakhogy a nyulósság rendesen jtmins, julius hónapokban szokott mutatkozni, amidőn törkölyünk nincs. Azonban egy-két fejtéssel elérjük azt, hogy nyúlós borunk szüretig meg nem romlik, 5 friss törkölyre fejtéssel bizton helyre hozhatjuk.
Szokják a nyúlós bort ezukornak és mesterségesen előállított cserenynek, vagy égett bornak hozzáadásával is orvosolni. A mesterséges cserenyt, ugy az égett bort rendesen ki.lehet ismerni a borból, s mindkettő kellemetlen izt hagy hátra. A ezukor előbb árt mint használ, mert a czakor betételének czélja az lenne, hogy a bor azt utóerjedés által szeszszé változtassa, akkép a bort erósitse, s a nyúlós borban feleslegesen létező fehérnyét leverje. De ez a ezukor betétele által nem történik, mert a nyúlós bor nem bir azon alkatrészekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy az erjedés beálljon. Nyúlós borban legfeljebb a rothasztó erjedés áll be, mi a bornak végromlása, azért minden igyekezet arra irányzandó, hogy az a fehér-nye által be ne következzék.. De a ezukor nem fogyasztja, sőt elieniezóleg szaporítja a fehérnyét; tehát előbb árt. mint használ.
Egyáltalán áll az: ezukrot, cserenyt, vagy bármely más javitó, avagy orvosló szert biztosan és utóbbi felismerés veszé-
lye nélkül csak a hüvelyen erjedés előtt tehetünk mustunkba.
A szőlőtökének legelső és legnagyobb ellensége, veszedelme a munkások értetlensége. - Bosz metszéssel, ügyetlen fattyazással nemcsak az évi termés, hanem a tőke is tűn t-re tehető. — Ez e\'len segit az értelmes gazda, ha szeme minden munkásának kezén van.
A téli fagy ellen oltalmaz a tőkének 4 — 5 szem magasságig földdel befedése. Az ólmos esö ellen némileg védve vagyunk — ha szüretkor a kötéseket felszabadítjuk, hogy a venyige a szél által ingatható állapotban legyen! Vannak oly kemény venyigéjü fajok, melyek csak rendkívüli s tartós hideg által szenvednek. Ha ezeket ültetjük, a veszély nagyobb részének elejét vettük.
A tavaszi fagyok, jégesők ellen nincs oltalom, mert kinek csak 10 — 15 ezer tőkéje van is, azt betakarás vagy füstölés által megmenteni nem bírja. Hogy a késő metszés óvszer legyen, az önámitás, mert a májusi fagyokig csak nem halaszthatjuk a metszést, késő metszés mellett a metsző és kapás több kárt okoz, mint egy kisebb dér. Jégverés ellén a biztosítás megmenti ugyan az évi termést, de nem egyszersmint a tókét, pedig a nagyobb kár ebben történik, mely a következő évekre is kihat.
(V*ge következik.) "
Bünütr!! tárgyalások jegjzéke.
A nagy-kanizsui kir. törvényszéknél.
1880 - ik évi .november 11-én.
1602/80. Víg András és társa aulyoa testi Bérlésnél vádollak .elleni ügyben végtá-gyalás.
2192/80. Herezeg József nagy kanizsai lakos magán lak megsértésével vidult elieui ügybeu végtárgyalás.
2284/80. Burgter Sándor szántói laki\'.s jövedéki kihágással vádolt elleni ügyben Ítélet hirdetés.
November 12-én.
2150/80. Kiss Kóka Pál éj társai ízt. IíbzIóí lakósok elleni lopási ügyben végtárgyalá*.
2398/80. Jegyűd Balázs és társ« goricsáni lakosok elleni sikkasztási ügyben íl-od bírósági ítélet kihirdetés.
Nagy Kanizsán, 1880. nov. 8-án.
Kiadta: WLA.SSICS EDE
iroda igazgató.
(Folyt, következik.)
Bíinügyl tárgyaiások jegyzéke.
Zala-cgerszegi kir. törvényszéktől.
(Folytatás és vég«.)
November 19-én.
947. B/380. Sz. 1. Horváth Balázs s tár-íai sikkasztással vádoltak ellent ügyben vég-tárgyalás.
132. B/880. Sz. I. Németh Katalin és társa lopással vádoltak elleni ügyben végtár-gyalás.
1416. B/880. Sz. 1. Pap Gyula sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1978. B/880. Sz. I. Rósa József é; társa végrehajtásnak ellenszegülés a megakadályozásával vádoltak elleni ügyben véglárgyalás.
2-306. B/SSO. Sz. I. Bödiir Juli tolvajlás sal vádolt elleni ügybec végtárgyalás.
2334. B/880. Let. Síücs János és társai lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
November 26 án.
1330. B/880. Sa. I. Peresztegi György és társa sikkasztással vádoltak elleni ügvben vég-tárgyalás.
1414. B/880. Sz. 1. Somodi István és társa erőszakoskodás, illetve birói végrehajtásnak ellenszegüléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2192. B/880. Sz, I. Kovács Sándor és társai lopással vádoltak elleni ügy-ben végtárgyalás.
2231. B/880. 3«.!. Kopaaz Fekote Jóim: és tártai lopás bűntettével vádoltak illeni ügyben végtárgyalás.
Zala Egerzzegen, 1880. okt. 31-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda ig&sgató.
a földrengés vidékünkön
<1880. nov. 9. reggel S óra köxUl.)
— Erős földrengés volt nov. 9-óa \'éggel 8 óra tájban Nagy-Kanizsán b mintegy S—10 má*odperczig tartott. Ide erős morajjal érkezett. Több épületben Bérülés törtéct, igy a, , felső és alsó templomban, ngy a fŐgymna5sam és városház épületben repedést mondanak, a magyar utczában egy kémény ledőlt 8 több apróbb káft hirlelnek.
— Zala-8zt.-Gróüion e.hó 9 én reggel 8 órakor egy 4—5 másodperczig tartó földrengés volt. Az erős ráakódtatások következtében a falon függő tárgyak, székek atb.\' erő» mozgásba jöttek, a vaskereskedesőkben pedig a szabadban függő cseogetyük mélabús hangjo-kat hallaták. A lakosság megrémültenfutott ki a szabadba De hála Isten szerencsétlenség nem történt. Kiváncsiak vagyunk most már, hogy megyénk más helységeiben is észlelhető volt e ez«n természeti tünemény ? S.... i —
— Zala SzL-GróÜi : E hó. 9-én reggel 8 órakór SzL Gróthon s vidékén, egy kelettől nyugot felé haladó mintegy I perczig tartó földrengés volt észlelhető. Természetesen e rázkódtatás komikumai nem maradtak el: egyik kereskedésben a csöngetyük raegszóiáeá-val s h felhalmozott vasnemüek összeütközöse folytán, a tulajdonos a tető beroskadásától félve, futásba keresett menedáfcet, a másik rőfös kereskedésben a kelmék f«lrakódásával foglalkozó segéd a létráról kelméivel együtt a «pulton" keresztül esett; egy jó házi nő az emeleten elteendő káposzlája tisztogatásával foglalkozva megrémülve hallotta, az ajtó recsegését, majd borzadva tekintett a függő csillár ide s tova mozdultára s alatta ingó székre,, mig végre felugorva, az ajtó küflzöbből nézegette miként
TÁRCZA.
őszi hajnal
Köd borítja a vidéket, Hnllanak a levelek; „^Elhervadtak a virágok, Alig egyet-kettőt látok, Néma, hallgat a berek.
Bágyadt f<juy rezg ablakomon, Mint a hrflott moaolyji, — Kél a nap. Da sugár* ina Hidegen néz a virágra, Forró csókja megfagy*
Lesz-e élet? Mosolyog-o Ujr* nyájas kikelet? Zeng-« hangos madárínek " Lombjai kürt a vidéknek, E letárolt föld felett? . -
Lcaz-e öröm, lesa-e fény mi Heözönli a* eget ? Ad-e jövfím boldogságot Mit szivemben bánat vágott,
Qyógyilaoi » sebet ? . .
Hallgat minden. S-ir a szellő, Elsóhajtom nevedet; Oh, ha látnád omló könnyem ! Boldog a ki feled könnyen, De e szívnek nem lehet
HALAS Y BÉLA.
Az árva.
(•Folytatás.) v. Meghalni katona dolog, mint hadnagyunk szoKta mondani. Én sém vagyok drágább mint bajtársim, kik mellettem elhalltak, vagy ások a kiket az ellenség közül én kül?
döttem el a más világra. Ha az oltár le van döntve, minek akkor a pap, ha a haza ügye megbukott, a szabadság istene meghált, míuek akkor a katona. Csakhogy jobb szerettem volna a csatatéren meghalni, egy közös sirba temettetni, vagy ha már idáig fáradtunk szeretteim között kimúlni. Csak kedves nővéremet, sógoromat, nevelő atyámat, Gyulát és Irmát, a kedves angyalt láthatnám még egytzer\'.
„Te sokat ikarsz látni, azért majd egyel sem látsz közülök meg. Mért nem szóltál nekem mindjárt mihelyt meglőttek".
„Akkor nem lett volna időnk a mene külésre, azok a gaz oláhok utol értek volna téged is, engem is. Do igy ha én meghalok in, te, — kire egy szerető atya vár, ki nékem is jól tevőm volt — haza menekülsz".
„Nem tudom, nem jobb lett volna-e nekem is meghalni itt, vagy a csatatéren, mint élni és látni hazám pusztulását. Mi vár én reám is, golyó-e vagy bitófa, nem tudom. Az osztrák éa a muszka, győzelmi mámorába sze gény magyar nemzettel zsarpokilag fog elbánni. Azon hü hazafiaknak, kik a hazát jobban szerették mint 3aját\'énjöket, a haza szeretetét bünül fogja felróni, 3 őket, mint lázadókat kivégeztetni. A csatán elhulltak sorsa sokkal jobb volt, mint a mienk leend. De már benne vagyok, türnünk kell mit a kegyetlen végzet reánk mért".
„Igazad van Géza 1 türnünk, mert nincs hatalmunkban megmásítani a szomorú valót. De talán még sem ugy lesz mint komoly sejtelmeink sugalják; minta költő mondja: „Az nem lehet, hogy annyi hü kebel hiába ontott volna vért." Van még egy Isten as égben, ki őrködik felettünk. Ha a nemzet bünhódéséi
elégnek látja, elfogja fordítási nemzetünkről az ostert".
„Te neked ]obb hited s több bizodalmad van Istenben, mert a veszedelmet is, mely ti\'émzelünket érte, Isten kezének tulajdonítod. Én is szeretnék, mint te, még jót várni, de ón elveszt6ttenf-£2 Istenben való. hitemet\'és bizalmamat. Próbáld meg Peti vállamra támaszkodva nem birnál-e még a pusztáig eljönni lassan."
„Nincs semmi erőm, nem tehetek róla, ha itt halok is meg. Ha Isten igy akarta, akkor jól van ez igy. Ha beszélsz Gyulával és Irmával, mond meg nekik, hogy nem feledkeztem róiuk. Kivánok nskik sok jót a találkozásig."
„Te igaz hitű unitárius! Téged nem lehetne hitedben megrendíteni. Légy boldog jó hitedben."
„Hidd el Géza, hogy nyugodtan is halok meg. Az lesz utolsó szavam is. ¿«egyen áldott e haza, ennek minden hü fia."
Tovább már nem bírtam nőmet vissza tárt&ni, sebesen haladott a tövises bokrokon JrereaztÜl, én pedig utána egész a fáig, melynek tövében ültek Szikszai ós halott halványon Peti. Ha szemoi nem mozognak^ azt hittem volna, hogy már halott, oly sápadt volt.
Irma Peti előtt térdre ereszkedve megcsókolta és ezt mondá neki: „Ki Istenben bizik, meg nem csalatkozik.0 Látod te sem csalatkozol, mert bízol az Istenben.
Nőm ezen érzelmeinek kitörése után némileg mérsékelte magát. Sziknsai előtt illedelmesen meghajtá magát és egész Hiedelemmel kér; Szikszaitól bocsánatot, hogy indulatait palástolni nem birta, hogy a kebelnek az ész felett uralkodni nem engedett.
„Ebben én — móndá Szikszai — semmi helytelent vagy botránkoztatót nem látok. Szenvedő barátomnak Petinek ugy is e volt forró óhajtása, hogy még utoljára önt és Julcsa nővérét láthassa, minek előtte meghalna. Csakugyan-az Isten vezérelte önt ide Gyulával együtt. Ekkor Szikszai nyakamba borult és együtt sirtunk. Petit én is térdre ereszkedve csókolf.am, több volt ő nekünk testvérnél, ö egy ég küldöttje volt, hogy velünk jót tegyen. Örömest adnám életemet, csnk tudnám megtartani az életnek. Kértem Szikszai^, hogy beszélné el mi történt Petivel, s ő f. következőt beszélte, el nekünk •.
Ide nem igen messze, a Maros vize túlsó partján kereatünk. átjáró helyet, hol lovainkon könnyebben átjöhettünk volna Egyszerre egy csapat felfegyverzett oláh támadott reánk baromi lárma között. Peti hamar készen volt hadi cselével, meghagyta nekem akkor ugrassak bele a Marosba, midőn ő már zavarba hozta az oláhokat, majd azután ő is utánam jő.
Terve sikerült.
Peti lóháton az oláhok közé vágtatott, hoaszu csikósos ostorával, melynek végén súlyos ólomgolyó volt, kezdette az oláhokat derekasan vagdalni, melyiknek arczába belevágott, az nem kivánt többé közeiéüe menni. Erős ügyes kezében az ostor villámként csapkodott jobbra-balra, hol egyik, hol másik arczába, mely sokkal fájdalmasabb sebet csinált minta kard. Az oláhok rövid küzdelem után azétazaladtak, Peti egy darabig üzle őket, ez .■vlatt én már a Marosnak iuneaső partján voltam, vártam Petire, ki mikor már az oláhokat messze elkergette, ő is átjött a viien, elérve engem, együtt haladtunk gyors gallopban.
T1ZKNKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
zalai k ö z Ii ö n r.
ffOVEMBtó ll-ir-lé«*
fog h tető beroskadni. ez alatt alul a konyhába levó kixaK.-zouy szédülést gyanítva fogózkodott a konyha anztalába. Egyik orvosunk öltözéae közben megrettenve tekintett a publikum számára tariott csengety üjének hangjára, mig ez alatt ruha szekrénye mozgásával a rajta levő , hervice zörögni kezdett, melynek eldöléaétől lelve a házban levő nő támasztani kezdé; majd a korcsm* bejáratánál ülő kofák rémülve vették észre, hogy az alattuk levő szók megmozdul s:b. E rázkódtatás messze kiterjedő lehetett, mert az 1 óra távolban fekvő Udvarnókon is észleltetett. Perónyi Antal, káplán.
— Kis Kanizsa. Nov.\'9-én reggel fél
. nyolcz órakor nálunk is nagy földrengés volt. Ijedtségen kivül kár nem történt.
— Székesfehérvár. Nov. 9-én 8 óra tájban két kisebb lökésből álló gyenge, mintegy 3 másodperczig tartó földrengés észleltetett.
— IJiáros-Berényben f. hó 9-én reggel 73/4 órakor erős földrengés volt.\' A lökések keletről nyugat felé mentek. A iöldrangés lö—12 másod perczig tartott. Nagyobb szerencsétlenség eddig tudtunkkal a nagy ijedséget kivéve nem történt. Káuzli Dez3Ő, káplán.
— Babócsáról írja lapunknak Krausz Viktor ur: Nov. 9-én reggel 7 óra 10 perczkor nagyszerű földrengés volt, minőre itt s e vidéken a legidősebb emberek sem emlékeznek. Számos kémény ledőlt, a konyha edények lehullottak 8 összetörtek. Atyám Krausz Lipót ur kereskedésében nagyon sok kárt tett az edény és üvegárukban, udvarunkban egy hriom tégla ós egy rakás só egészen szétdúlt. A nép ijedtében az ulczára futott.
— Zala-Eger szegen nagy földrengés észleltetett f. hó 9-én reggeli 7 óra 53 perczkor. Az emberek, kik e ritka tüneménynek még talán soha, vagy csak igen régen lehettek tanúi, első meglepetésükben nem tudták mi történik velők. Némelyek elszédülve, asztalhoz, vagy falhoz támaszkodva tartották meg magokat az eleséstől. Konyhán az edények, szobában az üvegpoharak összeverődvén nagy zörgést okoztak: a pendl órák megálltak, a függő lámpák himbálódtak; egy házon a kémény ledőlt, a templomban a bolthajtás megrepedt s hz épen szt. misén levő áhítatos nép ijedve futott ki az utczára. A rengés ötször ismétlődvén, körülbelül 6 mperczig tartott, b az eső gyengén szemetelt egész nap, délután hóval vegyesen.
— Alsó-Lendvanov. 9. Korán reggel Yk8 óra után Alsó-Lendva lakóit rémületes földrengés rázta fel nyugalmukból. A rengés iránya, a mint azt a pár másodpercz alatt megítélni lehetett, délnyugotról, észak-keleti volt. Alig van ház a városban a melyen nyom ne mutatná a rengést, mely eleintén hullámszerű volt s egy oly erős lökéssel végződött, hogy a templom tornyában megkondult- a harang, benn a templom boltozat több helyen meghasadozott, 8 a középső boltívből mintegy két köblábnyi tégla és vakolat zuhant le a templom közepére. Az ingaórák megálltak, szóval borzadály fogott el mindenkit. Kémények és tűzfalak omlottak össze, a hetivásárra beérkezett közel falusi nép, mindenét ott hagyva helyén, ide h tova futkozott az utczán. az idő egész éjjel borult és szeles volt, esett a hideg eső a rengés közben is; utánna a levegő mér-séke nagyon leszállt és hideg szél süvöltöz, mely alighanem havat hoz. Itt a hír, hogy
Már egy negyed mértföldet haladhattunk, midőn balról egy bokorból két lövés dördül el, azután két oláh ugrott elő a bokorból és utun kat\'állták, de ón és Peti revolverünkkel reá-jok lőttünk, a két oláh azon a helyen összerogyott.
Ett&l kezdve Peti mind lassabban lovagolt, hátrább-hátrább maradozott. Fél órai lovaglás után Peti lova megállt. Erre hátra te-kinték, hát látom, hogy Peti a lóról lebukott. Én rögtön leugrottam és Petinél termettem segítségére. Do már késő volt, Petit elborította a \' vér. A lövés, mely a bokorból történt, őt érte. A golyó Petinek balfelén a sziv irányában fur ródott a mellébe. A seb mély és veszélyes, Peti nehezen lábolja ki a nagy vérveszteséget, igaz, hogy erős természete már kétszer kisegítette a halál szájából, egyszer még oda haza, egyszer pedig mióta már katona kapott veszélyes sebet, de mindenikből felépült, hanem e harmadikból ha kigyógyul, nagy isteni\' csoda lesz, akkor már magam is hinni fogók a csodáknak.
Csakugyan csodálkozom a sors menetén. Peti, ki a csaták legnagyobb tüzében keresve kereste a halált és nem találta, vakmerő vitézségét az egész ezred népe ismerte és bámulta, üy gaz útonállók golyója által kell neki elveszni, ez mégis különös.
Eszembe jutnak Petinek egykori szavai, mikor a gyújtogató molnársegédet három tárójával együtt elküldötte a pokolra, s az atyám Petit dorgálta. Avval mentette magát, hogy ő | neki íb majd egy golyóval fizetnek.
Feláldozó szeretete és hűsége irániam, barátai ós a haza iránt határt nem ismeirt. Éppen azért senki sem veszt többet halála által, mint
ehez hasonlóra Lendván nem igen emlékeznek. Halasy Béla.
— Bédics nov. 9. Reggeli 7*8 órákor erős földrengés ijesztette meg az egész községet. A lökések — a mint kivehető volt — éaaakról délfelé irányultak, s mintegy 12 másod perczig tartottak. A templom torony a falazattól el-, választva, végig 2 ujnyi repedést hagyott bátra. Két kémény is ledőlt. Többen felfordultak, vagy a bútorról, melyen Ilitek, leestek. A kik kivül látták mennyire hajlongott minden épű let és magasabb fa, — azok még inkább megrémültek. Több szilárd épülét tetemes sérülést szenvedett. Török József, kjegyző.
— Muraköz: Folyó hó 9-én reggel 7 óra 50 perczkor Muraközben, különösen Alaó-Králjev.;czen oly nagy mérvű földrengés volt, hogy az emberek fejszédülést kaptak, toronyban a legmagasabban álló harang kétszer is megkondult, több házról a kémények ledültek, a háztetőkről a cserépainde! lehullott, a falak megrepedeztek, némely házaknál a padlásról vakolat egészen leesett, fali órák egész községben egyszerre valamennyen megállottak és csak az Isten őrizte, hogy\\a házak is össze nem dőltek. A nép rémülten az utczákra kiszaladt. Az egész jelenet mintegy 30 másod perczig tartott, de nem ismétlődött. Tíszay István, tanító.
— Alsó-Domború: Egy bomsztó földrengésről vagyok bátor a t. szerkesztőséget értesíteni, mely nálunk ma reggel a/»8 Órakor — délről éjszak felé jőve, nagy morajjal és földnek hullámzásával 1 perczig tartó földrengés észleltetett, — és pedig oly nagyszerű volt ez, hogy templom tornyunkon lévő csillagkereszt leesvén, a templomban a bolt ivezetéről a vakolat leszakadt, — különösen a kóruson, hol épen én alulírott mint róm. kaih. felekezetű kántor, az isteni szolgálatnál segédkeztem, fejemre szakadt a vakolat, minek következtében rémülettel leszaladtam. Templom falazata és boltozata veszélyesen megrepedezett. A községi egy emeletes nagy iskolája annyira megrepede zett, hogy abban szakértők előleges megvizsgálása nélkül nem tanácsos előadást tartani; az egyik tanteremben szintén leszakadt a plafoi: vakolata. Privát házakon is nagy a kár, több kémény összedűlt, — házak nagyszerűen megrepedeztek és megsérül tek4 Isten ne adja, hogy ez ismétlődjék, mert akkor minden bizonnyal több épület rombadül. Kelt Alsó Domború, nov. 9. Szlámek József k, tanitó.
— Kottori. Itt nov. 9. 8 óra 4G perczkor egy jó perczig tartó, földrengés volt. Háromszori indulást észleltünk.
— Kaposvárról értesülünk, hogy ott két erős lökést észleltek, a templom és számos magánház megrepedt.
— A kis-komáromi templomban a földrengéskor épen szent mise tartatván, a nép kiszalad\', a templom jelentékenyen megrepedt.
— Zágrábból az a hír érkezett, hogy ott oiy borzasztó volt a földrengés, miszerint 500 ház összedűlt s 100 embernél több megsebesült. A Beraináriumi épület oly életveszélyessé vált, s részben összedőlt, hogy a növendék papság haza küldetett s már az az napi esti vonattal 10 muraközi növendék pap megérkezett. — A kár eddig több millió frt értékre tétetik.
— Sormáson, 1880. nov. 9. Mai nrf-pon reggel nagy földrengés volt észlelhető Í/2S óra körül s tartott 1 perczig, a lökések dél-
én, ki őt nem barátomnak, hanem védszelle-memnek tartottam. Katonaságunk idejében el-válhatatlanok voltunk. Legjobb hadi terveimet vele együtt főztem ki, s vele együtt vittük ki. Nála nélkül századom soha sem nyerte volna oly nagy mértékben a babért. O valóságos lelke volt a legénységemnek. így végzé dicséretét Szikszai.
Ne dicsérj el oly túlságosan Géza, hisz én is csak annyit tettem, mennyit tehettem, mennyit a többi megtett. Hanem gondoljatok ki valami módot, hogy valami meleg helyre kerüljek, mert iszonyatosan fázom. Inkább ógjek meg, mint fagy által, nem szeretnék akkor reszketni, miknr meghalok. Ne járasson velem a halál tánczot. Ketten vagytok itt férfiak, ketten csak egyet elvihettek.
PATAKI GÉZA.
(Vége következik.)
nyugatról éjszak keleti sarknak irányultak, s oly erősek voltak, hogy a képek és órák a falon nagyon mozogtak, de az órák meg is álltak, a nép mind az utczákon volt látható, nem tudva mi történt velük. Ember emlékezet óta földrengés ily nagy mérvben e tájon nem yolt.
Tánczos Lajos s. jegyző.
— Zala-Apáthi. F. hó 9-én reggeli 7 óra 45 perczkor heves földrengés észleltetett, a lökések oly erősek voltak, hogy az Utczán járók közül többen elestek, a harangok megkondultak. — Ez tartottkörül-belül máafél perezig.
— Sopronban a rengés 5 másodperczig tartott. Tolnán, Bródban 3 perczig, Bécsben és Bpesten is észleltetett. Római tudósítás szerint néhány nap óta a Vezúv hatalmasan működik s a kitörés folyton növekvőben van. Két nagy lávafolyam már egész a hegytöveig ér. Innen van e nagy területen észlelt tünemény.
Kedves munkatársaink gyors közleményükért hazafias köszönet! Szerk.
Két tükör.
(Ramon de Campöamor ntán.) A midőn tflkörbe néztem,
Negyven óv**t számolók — Oh, mi öreg, ránezoa voltam! — A tükröt tördeltem szét.
A lélaknek : szép tQkrúben Láttam aztán képemet, S olyan kép tünt fel előttem, MelytSl szivem megrepedt.
Hit, ifjúság, 8 szerelem, ha Kebeledből már kivé«, Fájó, ha tükörbe pillantaz ; Fájóbb, ha szivedbe nézsz.
KONCSEX LAJOS.
Helyi hirek.
— ö felsége Dr. Luky Kri*tóf hír. ügyéss test vérbátyának Laky Károfy honvéd-őrnagynak a kamarási méltóságot adományozta.
— Társasestély. Folyó hó 6-án tartotta még a nagy-kanizsai kisdedneveíő egyesület a szegény gyermekek ovodája javára jó tékony ünnepélyét. Népszerű volt, mert rendkívül látogatott és mégis elegáns, mert publikuma szokatlanul válogatott volt. Az estély 8 órakor vacsorával kezdődött. A nők kiapadhat-lan jótékonysága hordta össze az ételeket oiy mennyiségben, hogy aggodalommal tölt el a rendezőség: ha akad-e annyi jótékony evő, ki azokat el ia fogyaszsza. A vendégeket városunk vagy húsz előkelő, szebbnél szebb leánya szolgálta fel annyi szaré te treméító buzgósággal, hory a.leggyengébb étvágyú ember is legkeve aebb káró*» tál étellel könnyen birokra kelt. Testvérek közt megért ;-aég egyszer annyit 8 csak 2Q kr. volt minden adagnak az ára. Példátlan olcsóság a legkisebb zsarolás nélkül ; de hisz erre nem íp volt semmi szükség, mert örült az ember, ha ez elragadóan kedves lé nyek xezeiből bármi áron valamihez juthatott. A vevők buzgósága volt-e nagyobb, vagy az oladók igyekezete, nehéz volna eldönteni, keressék /és leljék jutalmukat mindannyian azon azegény gjérmetek boldogságában, kik a befolyt jövedelemből fölszerelendő óvodában fognak helyet találni. A vacsora után jött a Mol nár és Junda kertész urak által ajándékozott virágcsokrok árulása. No itt már a vevők lelkesedését annyira fokozta az árusok ernyedetlen kitartása, hogy egy-egy közönséges pipitér 50 kron is kelt. Úgy 11 -óra körül azután kezdeté\' vette a táncz, és a mennyire a zsúfolva volt terem engedé, járták reggelig. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy a jelenvoltak neveit felsorolhassam, e helyett ído írom a meglepetés egy általam hallott felkiálltását, mely azt gondolom ^z általános benyomást tükrözve vissza: Soha sem hitt«m, hogy Kanizsán ilyen sok szép leány van. Nem lehet megtagadni ez elismerést az egyesület választmányától, hogy kitűnő leleményességgel estélyét ezen eddigelé aálánk nem dívó alakba önté, s mig egyfelől ezáltal a fesztelen kedélyességet óriási mérvben fokozta, addig másfelől az est jövedelmezőségét is tetemesen előmozdította. Leleményességüknél talán csak öufeiáldozó fáradozásuk vala nagyobb, melylyel csüggedés nélkül min dent elkövettek, hogy az est »ikerét minél fé nyesebbé, emlékét maradandóvá tegyék. Ki kell emelni még Szigrítz Róbert önzéstelen szolgálatkészségét, melylyel összes helyiségeit és személyzetét ez alkalomra a jótékony czélra való tekintetből ingyen az egyesületnek rendel kezesére bocsájtotta. A ciszta jövedelem közel 400 forint.
— Hymen. Á gelseí Gutmaon nagykereskedő ház körében szép. cüaládi ünnepély tartatik, amidőn Gelsei Gutmaun Izidor ur Bécs egyik legszebb a gazdag hölgyével köt örök frigyet, a csftladi jelentés igy szól: rudiní I\'ol lak A M. lovag, gelse: Gutmann S. H. tisztelettel meghívjak önt gyermekeik Mária és Izidor egy békési ünnepélyére, mely f. é novem ber hó 15-én 12Y2 órakor a bécsi I. ker. s^iten-stettenutezaí imaházban fog megtartatni. Bécs-Nagy-Kanizsa, 1880. november havában. Fel-legtelen boldogság koszorúzza frígyőket!
— Tarródy József volt váróéi allíhpi tány hült tetemei méltó részvéttel kísértettek örök nyugalomra: ravatalára két igen szép koszorú küldetett, az egyiknek szalagjára .kapitányi hivatal társai; baráti szeretetből", a másikon pedig: „a városi rendőr közegek; bála emlékül0 volt írva. Béke hamvain!
— Névmagyarosítás. Weiss Imre nagy-kanizsai lakos Bajit, úgyszintén Arthur és Irma nevű gyermekei vezetéknevének „Hívni\'-» kért átváltoztatása megengedtetett.
— A magyar-franczia biz\'ositó rém vénytirsaság elózetességi igényjegyeínek ei»ő kisorsolása. Mint biztos kutforrésból értesülünk, a magyar franczia biztosító tirszság az általa
kisorsolásaal kötött életbiztosításokhoz kiálli-tott elózetességi igeuyjegyok kisorsolisa már 1881. január havában tartatik meg, mely ki-sorsoláson mindazok részi vesznek, kik 1880. \'évi deczember ntoljáig ki sorsolással kötnek életbiztosításokat ¿8 kiknek kötvénye a sors-huzia napjin még\'érvényben van.
— Kántorrá boldogult Hergenrőhter Mihály helyébe Hock János poig. isk. ének- és zenetanár lett megválasztva.
— Beküldetett. Valóban nemcsák bo-ssaotó már a nagy-kanizsai felső templom toronyórájának \' rendetlen járása, hanem nagy mérvben káros is, tudunk üzletet, hol félórával abbahagyják az óra végett, s e miatt egyéb hivatalokban is számos kellemetlenség fejlődik ki. Egyáltalán megfoghatatlan a fejetlenség e városban, mintha a közönség azért laknák itt, hogy folytonos boszantisnak legyen czéltáhlija. Ha már nem tudják, nem birják, vagy nem akarják a toronyórát rendbe hozni, tessék annak járását, ütését beszüntetni, erre már csak képesek a város gondos atyái.
— A kis-kanixaai polgári olvasókör nov. 6-án tarlóit» közgyűlését, melynek derék elnöke Hófer Ferenci jegyző ur lelkes felszóla láss ás Simon Kálmán vendéglős ur nagylelkű sége ujult felvirágzását idézte elő. Bővebben a jegysőkönyv.t /
— Második haj tó vadászatot tartott ez \' idényben mult vasárnap a nagy-kanizsai vadásztársaság; eredmény 1 őzbak, 2 róka, 14 nyul.
— Számadás a nagy kanizsai kisded-
novelő egyesület által f. évi november 6-án a szegény gyermekek ovodája jf vára rendezett társasestély beVétele — és kiadásairól. Bevétel: Felülfizetésekből b^foly i 89 frt 50 kr. és 1 db. cs. kir. arany. Belépti jegyek után 94 frt 40 kr. Étkek és virágcsokrokból 249 frt 74 kr. Bevétel összege 433 frt 64 kr. Kiadás ősszegét levonva 66 frt 24 kr. Maradt tiszta jövedelem 367 frt 40 kr! és 1 db. cs. kir. arany. Kiadás: Zenészeknek 25 frt. Nyomtatványokért 25 frt 40 kr. Apróbb kiadásokért 15 frt 84 kr. Kiadás összege 66 frt 24 kr. Felülfizettek: Kohn József ar 1 db. cs. k\'ir. arany, Berényi Józaefná urnó 5 frt, Lőwinger Ignácz ur 2 frt, Ledofsky Ármin ur 2 frt, Blau Pálná úrnő 80 kr., Zathu-reczky Zsigmond ur 1 frt 20 kr., Godina .Tá-nosné urnő 60 kr., Klinger Béla nr 1 frt 20 kr, Győrffy János ur 1 frt 20 kr., Veszter Imre nr 60 kr., Welisch József nr 1 frt, Semetke Lajos ur 5 frt, Varga János ur 60 kr., Pais Andor ur 1 frt, Plihil Ferenczné urnő 60 kr., Welisch Adolf ur 20 Vr., Kürschner Ignácz ur 20 kr„ Dr. Blau Zsigmond ur 1 frt 20 kr., Goldmann Satnuné urnó 20 kr., Heocz Antal ur 60 kr., Wucskics János ur 1 frt, Schulteis hadnagy ur 60 kr., Wilheim József ur 1 frt, Polláfc Sa-muné urnő 20 kr., Qutmann Verona urnő 1-frt 60 kr., Tascb Simon ar 20 kr., Grebencz Henrik ur 60 kr.. Wachtel Zsigmond őrnagy ur 60 kr., Kocsis Feny^ftné urnő 60 kr., Sommer Ignicz ur 1 frt 60 kr., Wciser József ur 5 h-t, Somsich Lórinczné urnő 5 frt, Somsich Lőrincs ur 3 frt, Dr. Tomcaányi Imre ur 40 kr., Simon Gábor ur 1 frt 60 kr., Grünhut Alfréd ur 2 frt 60 kr., Kisiager llenrikné urnő 2 frt, Maionyai István ur 1 frl, Berzav Elek ur 1 frt, Pap János ur 1 frt, Hám József ur 1 frt, Plihál Ferencz ur, 1 frt, Lovák Károly ur 1 frt, KnáUBZ Boldizsárné urnő 1 frt, Schertz Richárd ar 60 kr., Práger Béla ur 1 frt, Dr. Laky Kristóf ur 60 kr., Töttősy Béla ur 60 kr., Dr. Horváth Ferencz ur 60 kr., N. N. 60 kr., N. N. 60 kr., N. N. 60 kr., N. N. 60 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., Svastits Károly ur 40 kr., N. N. 20 kr.. Babos* László ur 60 kr., ü. N. 20 kr., Rtlz Antal ur 80 kr., Haneise főhadnagy ur 60 kr., ifj. Fesselhofer József ur I frt 20 kr., Oízeszly Antal ur 1 frt, Hoffmann Lajos ur 60 kr., Weiss Hugó ur 60 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., Kosenberg Richárd ur 60 kr., Glavina Lajos ur 2 frt, N. N. 20 kr., Schertz Edmund ur 60 kr., K*ller Mátyás ur 60 kr., N. N. 10 kr., N. N 20 k.-., N. N. 20 kr., Eogiünder Ottó ur 60 kr , N N. 60 kr., Hirachel Edéné urnő 1 frl, Fischel Fülöp ur 2 frt, Dr. Szukits Nindorné urnő 60 kr., Freyler AdolfnrGO kr., Fischer Józsefné urnő 1 frt, Tbomka Endréié urnő 1 frt, Lówy József ur 1 frt, N. N. 1 frt, Fülöp Kázmér ur 1 frt, Erdélyi György nr 2 frt. Knáusz Boldizsár m. k. egyesületi pénztárnok.
— A sümeghi kir. járásbíróságnál két végrehajtói állomásra pályázat nyittatott.
— A zala-egerssegi „Társaskör-ojonan berendezétt könyvtárának gyarapitásár» 1880. é»i november 13-án a .Zöldfa" vendéglő nagytermében tánczczal egybekötött zártkörű társasé.télyt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti dij személyen kint 30 kr.. A jegyek ki vánatra elflmutatzndók. A társaskör ez idény alatt több társaaesiélyt adand és jelen maghiVás folytán uraságod minden ily estélyen résztve het A következő estályek megUrtiaa falragaszok által fog köaöltetni. A U vendégek kéretnek egyszerű öltözékben megjelenni.
ZALAI KÖZLÖNY.
TIZENKILENCZEDIX ÈVFOLYAJd.
— Stínésxet. Balogh Alajosnak fixámra szerződtetett színtársulata Sümeghenf. évi nov. 4-ón „A Borzáné Marcsilja" czimü énekes szín-müvel és 6-án „Bánk bán" történeti drámával előadásait megkezdette. Azon valónak bizonyult közmondás itt is alkalmazható: minden kezdet nehéz 3 ezt azonban némi kitartás mellett síké rülend a társulatnak legyőzni, ha ügyességüknek tovább is fokozatos jelét fogják mutatni. A két darabról arinyit, hogy a közönség várakozásának megfelelt. A nyitott bérlet 9 én vette kezdetét, mely alatt szinre fog kerülni : „Korneviili harangok, Makranczos hölgy, Be ós illet szegénye, Hamlet, Pry Pál, Gyöngysor vagy az afrikai hős." A társulatnak működésére Sümegb vidéke közönségének figyelmét felhívjuk. Nobody.
— A veszprém-ba latonfüred-tapol cxai vasút ügyében okt. 31-én Tapolczán közgyűlés tartatott, mely az érdekeltségnek közsé génként való kitudása végett végrehajtó bicott-ságot választott. E bizottság elnöke, mint & „Veszprémében olvassuk Simon Zsigmond tihanyi apát ur, alelnöke Forintos István, tagjai Ács Ferencz (Diszel), Berger Jakab (Tapolcza), Bogyay István (Haláp), Caepe.ly Károly (Füred), Caigó Pál (Gulács), Czigány Károly (Kővágó-Eörs), DanBzt Ferenc« (Veszprém), Ecsy László (Balaton-Füred), Eóry Miklós (Gulács), Fack Gedő, Győrffy Pongrácz (Köveskálla), Handieri Mihály (Tapolcza), Herteíendy István (Alső Dörgicse), Kraaznay Mihály (Pécs), Kovács István (Felső-Eőrs), Köves Ede (Felső-Eőrs), Nagy Pál (Puszta Kovácsi, Somogy), Nagy Sándor (B.-Tomaj), Polgár József (Gulács), B. Puteány Géza (Szigliget), Ráth Iván (Veszprém). Szabó Imre (Veszprém), Saáry István (Diszel), és Svastits Gyula (Ederica).
. — Értesítés. Á z*la-egerszegi „társaskör" f. évi október hó 30-án tartott ig. választmányi gyűlésen elhatározta, miszerint könyvtára gyarapítására 100 frt áru könyvek vásároltassanak, mi már meg is történt. Ezen és a
még szükséges kiadások fedezésére jónak látta | a választmány a téli idény alatt több táraaaes-télyt rendezni, melynek foganatosítására egy rendezőség kiküldetett. A társasestélyek elseje folyó hó 18-án tartatik meg. Kik tehát tévedésből meg nem hivattak, de meghívásra igényt tartanak, kéretnek a rendező bizottaághoz fordulni, mely naponként esti 8—9-ig tartja üléseit a »Zöldfa* vendéglő társasköri helyiségében. A rendezőség mindent elkövet, hogy az estélyek a legkellemeabek közé Boroztassanak.
H. M.
— A csáktornyai pénzügyőri bizios-ság, mely hosszabb idő óta a nagy-kanizsai által helyettesittetett, f. hó 6—7 óu Lendvay József kir. p. ü. őri biztos ur által Nikolics Vele-mér kir. p. ü. őri biztos urnák átadatott.
— Árverés Zalamegyében. Kalcaec* György 412 frtra b. ingt. decz. 10. Strahoni-neczen. — Vidasarki József 789 frtra b. ingt. nov. 29. R< koiánban. — Hováth Anna 640 frtra b. ingt. decz. 4. CsörnyefBldén. — Kucsé-ber Róza 540 frtra b. ingt. nov. 22-én Borsfán.
— Vidasarki József 890 frtra b. ingt. nov. 29-én Szent-Péterurott. — Szabó György 941 frtra b. ingt. decz. 31. Merenyén. — Konurszky Flórian 564 frtra b. ingt. decz. 4. Alsó-Míhályoveczen. — Hrecs Ferencz 2655 frtra b. ingt. decó. 7. Kursaneczen. — Katanecz Lőrincz 544 frtra b. ingt. decz. 6. Domasineczen.
— Bedő látván 380 frtra b. ingt. nov; 19. Pötrétén. — Altner István 932 frtra b. ingt. nov. 16. Palkonyán. — Schaffarics Imre 2144 frtra b. ingt. decz* 20. DekanOveczen. — Antal Márton 1165 frtra b. ingt. nov. 27. Alsó Dórgi-csen. — Tamás Miklós 422 frtra b. ingt. decz. 18. Alsó Lendván. Dömöiky Zsigmondné 470 frtra b. ingt. nov. 19. Köves-Kállán. — Bulogh Lőrincz 1240 frtra b. ingt. nov. 13. Sárhidán.
— Moloár József 578 frtra b. ingt. nov. 12. Sümegben. — Toch H. L. 2052 frtra b. ingt. jan. 2. Nagy Kanizsán. — Tóth Mária 1442 frtra b. ingt. decz. 6. Szigligeten. — Petrán
te i R r>
I Timi» 502 frtra b. ingt dbcz. 17. Tftske tzent-Györgyón. — Növik István 530 irtrm b. ingt nov. 29. Csikiurnyin. — Gill Anna 890 írtra b. ingt. nov. 7. Andriahidin. — Kolttr Péter 840 frtr» b. ingt. bot. 26. Folán.
— Rövid hírek. A Caiazirfttrdö
helyiségében római sirra akadtak. _ Tarcay
Lajos pipái ref. tanirt 50 éves jubilaeama alkalmival í felsége kirilyi tanácsossá emelte. — A katona tisztek lakbérének 20% leszáll i-tiaa asináékolutik. — Leiningen aradi vér tanunk fia a honvédségnél századosai léptette tett elő. — Brassóban ui. évkor magyar lap indul meg. — A mura-aaombati plébinoe Hűli Ferenci ci prépost meghalt. — Dr. Karika Antal a tüdővészt gyógyithatónak jelenti. — Vasból késsült Bz\'.lőkarókat kezdenek haar-eilni Mosel vidékén. — Kerekei Simuel „Bem-albumot" ad ki, ira 2 frt. — B. Simonyi
Lajofe lemondott képviselói álliairól. _ A
delegátusok tiszteletére kétszer volt udvari ebéd a budai virban. — A főviros deficitje 325,730 frt a jövő évre. — Egerviroe képviselősége fellebben: a zászló ügyet aa orssiggyüléshez. — Simonyi Ernő a telet Olaaaoraaigban töltendi. — Gerster Etelka New-Yorkbau vendégszerepel. — Konstantinápolyban nagy földrengés volt. — .Miramare* Lloydgősös el-sülyedt, az utasok megmentettek. — Hermann Ottó 25 évee iréi jubilaeumát ünnepelte. — A fővárosi mneeum alapitiainak első megpendí-tője Dr. Römer volt. — Erkel koszorús dalkői-tónk uj operája, a .Névtelen hősök" nov- 20 in kerül szinre. — A Kruppczég aj revolver igyut Laliit fel. — Dobrowszky ée Franko könyvkereskedése .Humoristikus könyvtárt" indit meg.
ki nyert?
Temesvár nov. 6-in : 58.70. 7.69.81.
Bécs . „ 68.55.12.28.23.
Gricz „ , 2. 19. 27. 58. 43.
E T É S
NOVEMBEE il éo 1880.
Vegyes hírek.
— Lapuní ma! számához van mellékelve Winter Adolf stettini feltaliló hirdetése, melyben nj villany készülékét köezvény- éarheuma bajok gyógyításira ajánlja. Ml ii mindazoknak figyelmébe ajánljuk e készüléket, kik ezen ba. jókban szenvednek.
— A budapesti egyetemen 1880-dikl tanév 1-só felében a jog és államtudományi karba 1385, a hitUniba 84, az orvosiba 868," a bölcsészetibe pedig 185 = 3045 hallgató irat kozott be. A m. tanév 1-só felében 3366 hallgató volt, tehit 321 -el több, mint jelenleg. A tudomány eledelt kivin.
Papírszeletek.
— Mért nem vette kend ki írásba, hogy gazembernek mondta a hivstalnok?
— Hiszen úgyis elhittem.
Ax ügyvéd neve Czigácy. Á. fel & bíró előtt odanyúl az írásra r Kérera be ax igaz ebSen a perben b a signáló nevét mutatta. Keveact aioudoit, de sokat mutatott.
- Szerkeszti»! üzenet.
4352. Sz. 8. Béc«. Hálás köszönet szive» rés*.-v.íteért. Nemsokára magánlevelet iruu!..
43o3. H. M. kEindonkor b-íívcjod fogadjak.
4S54. B. A. Hetenkiut egyszer, lehető röviden.
4855. H. Kis-K«oi*sa. Köstünft.
4356. P. E. Pölöakefő. B. A. Oabr«<i<iek. A. L. Nagy-Károly- Köször.ettsl vettük.
4357. A Posonyvidéki Lapok c8erct«41áányát mii régo-n nem kapjuk.
4358. „Csalfa szemű gyöngyvirágom" közölhető.
Felelős szerkesztő : SátörS L&jö*

A Magyar-franczia bíztositó részvény-társaság
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, biztosit:
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszészrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tüz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen
í S í i
(Chômage).
3. Jégkárok ellen.
4. Tükörablak zúzása ellen.
í S
I
Nagy-Kanizsán, 1880. november hóban.
Teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Teiérügynöksége Nagy-Kanizsio,
GUTMANN S. H.
989 41 —52
Zala-Egerszegen POLITZEB JÓZSEF urnái
Sümegben EPSTEINV. A.
Keszthelyen PÜLY JÁNOS
Alsó-Lendván TAÜSZ FEBENCZ
e r ű 1 e 11 agynőKBégefc:
t Tapolczán BEB6EB JAKAB
Csáktornyán HIB8CHKANN A. Csatarendeken LOB IGNÁCZ
nmál
S
5. Szállítmányi károk ellen, szárazon vagy vizén szállított javakat.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postaküldeményt szárazon vagy -vízen,
7. Az ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra.
A társuság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosítékot nyújt a n. é. közönségnek, az előforduló károk pedig alólirt vezérügynökség által a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
Ez alkalommal a társaság alólirt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire figyelmezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem eultivált újításokat tartalmaznak és a biztosító közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmulhatlan előnyöket nyújtanak. Többek között:
A magyar-franczia biztosító részvény-társaság
öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy meghatározott időre biztosított összeget évenkint magok a bíztositó felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet ás a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.
9
TIZKNKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
NOVEMBER Il-én 1880.
X Ft 33 E T s e k:
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvoző esetben, a legújabb nagy pÓBZklSDr-. solás, mely * magas kormány által jóváhagyva és 1>\'icto.-.jtva van.
Ez«n uj tervezet elő;ye abban áll, hogy néhány. hónap lefolyása alatt 7 sorsolá«bau 46.640 fayCretnénynek »ikvetl.\' n kisorsolás alá keil kerül:.ie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem, a m.
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m
1 nyerem, á m
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m.
5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 12 nyerem, á m-
250.000 150,000 100.000 60,000 50,0(10 40.000 30.000 25.000 20.000 15,000
1 nyerem, á m. 24 nyerem. m. 4 nyerem, á.m. 52 nyerem á m. 108 nyerem, á m. 214 nyere.ra. á m. 533 nyerem, á m. ,676 nyerem á m. 950 nyerem á m. 26,345 nyerem, á m. •tb.
12,000 10.000 0000 £.000; 3000 2000 1000 : 500. -.300 138
Btli:
Á nyeremény-húzások tervszerint hivatalosan ¿.llapitattak ineg..
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyoromény-huzás a következő összegbe kerül: _ •
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 60 kr o. é. b.
1 fél . . . „ 3 . . 1 „ 75 . ,
1 negyed , „ „ „ l\'/j n » —- 90 ,
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató\'. hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltotnek, minden busás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzásí jegyzéket. s
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbosittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gvakran az eljso főnyereményeknek örvendvén az* mint 250,000, 225,000, 150,000, 100.000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó\' vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételro számithatván. kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 15-ike előtt közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és válto-üzlet Hamburgban.
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasuli részvények és kölcsönsorejegyekne.k.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorspUsnáli részvételre, főtörekvésünk ezenlul is oda irányuland, mindenkor ponton ée szilárd szolgálátáltal tesztelt órdekeltje.ió\'k teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek; (166 I. 6—6)
M3LK2.c3.€í€3-caL±s atolertietlen.
MAAGEIt W.
$ esi kir. szak. valódi tlsztíiotí £
C S U.KANU J - 0 LA J
fóaager Vilmos tanártól Bécsben.
A legelső op-osi tekintélyek-\' álul megvizsgálva és jóváhagyva; — könnyen emészthetősége miatt gyerniekeknek különösen ajánlható, —- s mint természeti — legjobb*) tiszta és hatályossága által elismert szer, — * leghathatósabb gyógycrővel bic
mell- és tüdóbajök-. görvény-, somöK fekély-, bőrkiütések. mirigybetegségek ét gyengélkedések ellen. Egy palaczk ára I frt. Kapható valódi mSnoíégbon. gyárírak táromban Bécsben Heumarkt 3**) valamint mioden gyógyszertár és nagyobb vegyeskereskedésben, ,Úgyszintén Nagy-K* rizsán: B.lus József, Práger Béla gyógyszerész uraknnl, Ro.ienfeld Adolf, Rosenberg Ferencs kereskedéseiben. - Varazsdon : Dr. Halter Al., LeJlis Ed. gyógysz. — Zalá-Egarsregen : Isoő \' F. gyógysz. — Sopronban: Abez<*y A., Rekert Károly E. gyógysz.— KapoSYár: Babocbay Kálmán, Angusztin Guazi. gyógysz. uraknál. 168 4 — 12
\'*) óvás 1 Ujabb időben észlelheti; hogy több ctíég — közönséges tisztátlan nlájhalesirt háromsv.ögü üvegekben — Maagftr valódi tisztított Dorftch-osukamáj-olaj gyanánt áruait. Ily ráizedések ós megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a n. közönség csak azon .üvegeket — valódiaknak elismerni, melyeken, illptÇIeg a czimragasz és használati utasításon a , Ma a g er\' n-jv található.
**) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom réâzôre a schaffóanscni „nemzetközi sebkötő gyár", főraktára, nemkülönben a new-yorki czéj Hall és Ru<-kel „Sozodont-gyár* és a chemnitzi Hartenstein és Tsa. „Legum inose-gyár" f^aktára.
Me gm ept e ttem
a Hoff-féle maláta-kivonattal egy nem "le 40 íves tüdővészest, melyét orvosi kezelésem alatt vettem-volt. Betegnél a tüdő elgenve-•dise Ök egy fájdalmas májkoniónye<iéc már is erőt vett, oiry hogy a gyakori vérköpé* éj gnnyehanyá« közepette betegnek ily elgyengült, elso-vadt é* lázas állapotán il annak rövid időnyi kimiiltnt várni lehetett Miután a tüdőszorulásokat elt-ívoli\'ottain, a Hoff-féle maláta kivonatot alkalmazúinr Már a 10-ik pxla>**kuál a betegségben kedvező változás állt: be, a 26-ik palaczk bevétele után i "pedig a mellszorongás egéuzen megszűnt. Most már a betegnek a Hoff-féle maláta-kivonatu csokoládét is rendeltem italul, melynek élvezetétíH beteg látomást üdült, ugy hogy most már lábadozó félbeu van.
Dr. Sporrer Mátyás György
cs kir. korm- tanácsos Abbáziában.
Kérek számomraóO palaczkmaláU-kivonatot, 5\'/, kiló maláta-ckókoládét I-só szá mut és 12 zacskó maláta bonbont küldeni.
czim: HOFF JÁNOS úrhoz
cs. kir. tanácsos, a keresztéi aranyérdemrend birtokosa és több magas porosz és német rendjelek lovagjához, mint cg. kir. udvari és * legtöbb enrópai fejedelmek szállítójából Béos, Stadt, firaben , Bráunsrstrasse 8.
Orvosi gyógyjelentós.
A cs. kir. tábori kórházak ifazgatdsagatői Scbleswlgben.
•A Hoff-féle malátakivonatu gyógy-sör minden észlelt esetben»mint k-2öírsít, hatásában táp és erösbitö szerként mutatkozó ital bizonyait. különösen az altest részek müködé-ieínek tohetetieuségénél, chrouikan kath»roknáI, naey nedwesztességnél és elsoványodáanál.
Sayersieldi Pírz lovag. MAYER Dr.,
(»79 1-4) ezred-orvoa.
Főraktárak : Nsgy-Kanlzsán: Fe»selhofer Józsefnél. Zsla-Egerszegen : Hnbin.xky A.-nál. Sopronban: Müller P.-nél. Keszthelyen: Wünach Ferencznél Kaposvárott. Lajpzíg Antalnál
A „Dr. Aíry természetes gyógymódja" c=imü ábrák-ellátott s magyar nyelven megj-lont könyv áttekintése
utáu. a nehézbeíegek is meg fognak győződni, h"gy helyes eljárás és megfeleli szeret használata meHett még ők is gyógyulást reniélyhelnek. Ezért mí/id&u betegnek, móg az o^mnak-\'w, a ki már "huudénf^;.- gyógyszert siker eélkül hastnált, bizalomma\' kdh-ne e k.\'próbált gyógymódhoz fol\\a-mednia és sietnie az emlitott munka megszerzésével. E könyv ^Kivoitata\'" kiváuatra ing>-cn és bér.rentvo küldetik meg.

m
A loifjobb piiEtoly note ha» h a a o e t al il h a t ai k. Hogy arooban jó Iötííi lehesiOni, .. í*libb opiirtoly imak hiromssoroiit, eoak
lösacrrc- i«, kullcnc kiadnuak.
^ A G&ggonati-v&safaiaféle nj-lóg-pisztoly
^ fiastatt moUotl,Ha<Io2bcD), alkalmat njrujt arra, hopy aéfftao\'bibi
tf/*r It, ít \'«--------- —\' " ...... . . . -
Çx* Zmï iltüno, 3« (fyakorlatra igen àlialrâaî, fogyror 15c3Ítornyi - ...
fájdalmas betegség ell<-n való kipróbált ««vökről nyomok utisitást, oly sztT. krőI. melyek már ÉiegrSgZÖtt ¿•«••tekber. is a rég óhajtolt gyógyulásra vezettek. — Tá,r-ko;-ás ingyen és bérrhentve.\'.70-*1tr boküldéti mellett n .1).-. Airy ¿ermószetes ipyógyjnódja11 czímü könyv, 40 kr b.íküld.\'-n mellett pe-iig a \\ti2rh\'" czimíl \' könyx- niindenüVé b\'tni\'-ntve \'kftldftik meg Richter könyvkiadó intezete áltaí Lipcsében iRirhter\'« Verlags-Anstalt in: Leipzig). .A jiánz^levóibóly-gekb«\':» is bek(í\'.<Uio:ő
17« f—
M ária-cz elli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles hatási gyógyszer a gyomor minden bántalmai eiles,
és felülmnlhatlan az étvagyhiány , gyomorgyengeség. rosxszagn lehellet, szelek, savanyu felbüfogés, kólika. gyomorhnrut, gyomorégés, li"gy* őkép/.ő\'.és , túlságos ¡2, nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görca, azékszorulat, :t gyomornak túlterheltsége éte! és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyere* bántalmak ellen.
Egy üvegcse á.r<i használali irfusitással együtt 8» kr. Kapható: Prágfir .Béla nr gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, va\'amint az osztrák-magyar birodalom minden nngyobb gyóg^y-Szertárábnn és kereskí-dési\'hcn.
Központi szétküld^si raktár nasryban és kicsinyben
braby károly,
,,ti z ö r a n g y a I fi o z*\\ <••/.■ nizett gyógyszertárában
64 25—r.í Krcmzierb^n, Morvaország.
kiidi» nélkül, J/i piixtOljrlÖTéei lohóiaftak
nyíl.
*T----\'• -J • k\'-i relöi hajtiít dór olyorörolad, bogy
P»- ®l>3r dc«sk£ba,C roa.iaetoniyi míly»éffig jut, TagyaROlyü effy i («Ä, kopes D«gOlai. AmefrtCltéc a^g; (4) fogiasal ó" ÍRCC kS&yoaTógboriholo. , «¿T,-« (cg ï.gy 6, ugyanaaon nyil 1000-nÄl t«bbu«r haxmüható. A txljc&s olßU1 iti«,«Mkg6- t\'-^. <*7>.f P«k»ogits6ciTÄl,lehot«/ige»a<sti>ä*l, hogy egy »lyoa kitQnöen »rorreioU, ZaoJa\' 6« ;ívv- tartólaa.clalckolt 6 ayillal 6a 100 golyóral elUtott pi«ru>ly. btr*ocy tartóbaa, wai oixtr. Art. frt. 7.&0 írt. 6i bermentmoa mf gknldhetO bo kert Íjon. Kttl.Mi syllaJt, £vy IVi^cltidkónlosstr. Ärt.irt.1.—, 6r. kalöngolyók 1000 drb. ararotHx.-«rt. frt. lJ-1 / ■-*< . \\f%. A W«=ertakariU« majdaoœ hclyreMlitJa a piixtoly kiadtál k«ltj4gokot. SaillitÄ- \'4-- \' (íy.- ooi BUarítol t. olôfijsoWst utjlo törtőnhetaek ; a gyí.- jóuiltal nyojt. \\
JOlCXZZ
& : BÉCS, I. Lichtensteg l, szám
a legelegánsabb és legolcsóbb saját készítraényu - C2ipőnemüek legnagyobb és legdssabb ^¡ÍKZÍjkbaM ^ ; u..
Az illusztrált á r-j* (f fz ¿TT k Ho ît S $ tf: ?
119 15—30 Hölgyek számára :
1 pár bor-czipő (Stíefle^ten) ,er.ôs talppal; S fri,. p. píc bőr-stiefletta duplatalpos, szögelt, 3 trtSÓ\'kr , \'l1 pár Ifer-tyífbőr-irtief-letta erős talppal 4 frt 50 kr.," 1 pár ob^ubőr. rá^a .qzípő p Attól feljebb, mindennemű nází czfpő bőrből vagy akövétbőL, \' ¿a\'rtcfon vagy sarkatlan 1 frítól 2 írt 50 fcrjg.-. P.^ta çs atc^tj czipók, ■ zsi: negen, Lasting, vagy US-irift S frttol 4 frtig. \' !. " \'
Urak számára : 1 pár borjubór uri czipő .dupla talppal 4 frt 50 kr.. 1 pár ugyanolyan legőnotaabb 5 frt, 1 pár- ugyanolyan (BeUítraWso) 5 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan \'^Kid-bőrből). 5 /rt.
Mindennemű fiu-. leány- és gyermek-czjpők és minden nagyságú szár-csizma hallatlan olcsó áron; Vi^fe: megrendelések t á legnagyobb pontossággal intéztetnek \'el Még"* nem "feleTŐ czipík kéíiséggel felcaeréltetnek. —- lllosztrált árjegyzékekkel és utasításai a mértékvevésre Ingyen és bérmentve küldetnek.
Czipőraktár ,HANS SACHS£-^oz. Séca, í. üebten-steg I. szám.
(Bejárat a Rothenthurmstrasse és a Hohenmarkt oldaláról.)
.í M
Fő nyerőin íny
\' esetleg 400,000 márka
S z e r e n c s e
hirdetmény.
A nyereménye k«ít az
állam biztosítja
a hamburgi áiiatn alial biztositolt \' nagy nón/.lot;crin nyeremény-esélyeiböni részvétele, :nélybt>ir tbbb mihi
8 millió 600,000 márkát
\'•■ •) ¡;:\'} biztosan nyerni kell.
K/.en előnyös pénz-lotteriának, melyben tervszerüleg csak 9(»,5<K) > \'»ofiijogj- v.m. nyereményei a kövctkexők :
A legnagyoTolo nyeremény 400,000 márka
Jutalom -
l nyíréiiiécy. : nyreiiény
1 .nyérfcipéuy • 1 nyerèméày
2 nyerem ény \'
: 3 "nyéteftiénvr
5 nyeremény 2 nyeremény
■K2
1 nyeremény :24 .nyeHtnány \' \\4 :nyeréAC\'fiy
í
mindezen nyerem
2:50.000 márka 150 OOO márka lOO.OOO márka fip/iOO márka márka 40,<XX) márka 3O000 reárka 25.000 márka 20.000 márka 15.00,0 márka 12:000\'-máfka . 3Q,000. márka 8.000 márka 6,<)Ü0, m irka 5:000 TTtárka k pár hóna;>
... . .... \' húzás alá kOfüjupr?. 5
ös\'í nyeremésyöusás ai¿itVoéai c.%
""kerül aszerint
az ogész eredeti sorsjegy csak .\'5 frt 50 kr fél. , .ér^do«? sorçogy. csjik 1- fft 75;kr
•10(K) márka ■MVi) márka • 2"ftÓ márká \' 15tX) márka ■ 1200 máíka
1000 márka . 5^0 márkv. \' 300 márka
2o0 márka 150 márka í 33 márka
•124 márk* « I lOOi márkiil 73o0 ayetcnu\'H.y 94.é< 67 márka ü>-\'«:réni«<ny ésSf\' mártó»\' :
tv 7 Azakassban biztosan-
G i:yor--Mn-i»y HIB nyeremény 214 áy«*remcny :10, iÄ*erem«hiy SN i^>remény :5\'í3 nyeremény 67fi -nyerpméoy \'•50 nyeremény 65 nyeremény 100 nyeremény fi.\'lí.\'i vyeréat^ir.\' 230*>. nyeremény. \' lo nyere\'mi\'rtv

a négyo\'<r ^reaeti sorsjegy csKk Sá\'kr. és.tw áJlám áltar bíz\'osjtett eredeti sorsjegyeket (uoin iJn.tt
pronii-.si-ki-t) én az összeg feérmentes bekuídtse \'erellctt\'a iegtá-r yolabbl vidékre io eiküJdwa.\'
A resztVevők mindegyiké \' az\'\'eredeti sorsje^y\'\'h/-kirUl megkiipj^ tői.-.ii ingyen az államczlmerrei ellátott eredeti tervet ¿s a húzás megtörténte után a hivataiOS soraolási lajstromot felhívás nélkül ér. azonnal.
A nyereménypénzek kifizetése és elküldése általam közvetlen az érdekelt részére pontosan és legszigorúbb titoktartás mellett eszközöltetik. . Megrendelések egyszerűen postautalvány vagy ajánlott ie-: iif véllei ,\'aszkaz\'dlbeiák.
^^ A megbízások ennélfogva a közeli húzás «iatí folyó évi novetnber lö ig bizalmasan az alulirt czéghez intézeudok.
Id UEKSCIIER S v Mtí,
flW\'If. t—í bank- ¿a vilióail.t. Hamburgban.
Pályázat
A homokkomáromí katholikuí k-ín tortáin tót állás lemondás folytán megüresedvén ismét betölthotóse végMt pályázat hirdettetik, Jöve-ileknoi, lakás, 50 frt tandg, 20 frt\'az ismétlőktől, 12 frt 60 kr. alapitvány az uroclalomtÓl, minden Unkötele* Gzet 50 kr fapéhzt — 20 frt,\'27 mérií rozs hí-.hoz sxállitva & öl fa bök és tölgy házhi»z ssáüitvji, malom fuvar G frt. ! V* bold jó fold, trágyáz«*,és szántja a nép, 6 hold elkülönített legelő, 1 szekér széna, 1 szekér szalma, adj a és házhoz állitia az uradalom, temetési stóla 37 kr. nem adőzó dupla, bucsnztató versenkén. 10 kr, minden megyés gazdától 1 pint must. mely legkevesebb 40 akó, a tanító maga szedi össze. Mint kántor vicéit sz "etrybázfi teendőit i«, \'■arangoz, a templombao gyertyákat gyújtogat, kuzuapokon a papot öltözteti a niiBökor\'
Ezen állást elnyerni óhajtók tanképesitó okmányukat, ugyszinte más egyéb előnyökre szolgáló okmárryaikat folyó nov. hó 27-ig alalírott-bádíldjék." * válasxtá* -napján, pedig, mely e hó 30-ikának reggeli 10 ó rajára tiizetik, szejn^lyesen megjelenjenek, ha mégis valaki jtzemélye seu nem jöhí-t /így orgonálásban és éneklésbení ügyességet tanúsító bizonyítványt is kell bek - lil-nt. 177 2—2
Uomokko^ȇroui, 1880 nov. 4.
fogy Bétö-
lt
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyuJcst a Londoni n\'ljy vnahutor gynr
-GODBEfilDGE BROTHERS AND COMP.
a, glasgowi bank le-köz. Icbbi : jeleut^keny bukásáuái szenvedett, annyira nifgiiigattAiot^. -i\\0gj\' kényteléniitetett gyárát beszüntetni « ..\'. ■ é» nagyszámú s kitűnő minő-
ségű , s minden kiállításnál érőmmel kitüntetett -készletben lövő vaslHltsr ároit a gyári ór pegyi-diészéu teljesen oláru»i-tani. ■ !
Kntélfogva a fcntemlit^tt g y.á r t ói ^izömáuyban átvett
2000 darab ^össz^mkható) vas ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bármely lakás vfljfy szoba díszére szolgáljak mesési olcaóu, eddig el nem ért esekély áron darabját 8 0. é frtért áruba bocsátom. Előbbi
ár 32 frt 50 kr. ,i«7 ß-l2>
Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kivÄnt minőségben a pénzbeküldése, vagy utánvét mellett — addig míg a a készlet tart.
S. HEMMER íiépg) ára Bécsben
^ J1I. G/trtnergoíise.
Ezenkörül vannak x té;i évadra vaságyak, olpusztithatlan t.nrtóságuak é®.miodnnfóle fabútorok.
Nagy-Kanizsán j nyomatott & kiadó tulajdonos Wajdtts József gyorssajtóián.
XAGI-KAXBfóA, iss», november 14-é,, , ,. 92-flUc __nsenfeHenesedlk évfolyam
Hi\'r-^f - - - I \' ■ «a^,-------
71 s ai unii nuv
m ■ ■ ■ ■ ■ ■■ m ■ ■fl^H V
LALAI RUlLUNI ¿ih
\\epM hirdeté«ért kdlflnf % .. . .
/ * \'^Q. -SS A 3L. ^ ÖO MO& YX KÖZLÖNY
v ~ \' - _______^aá
>.-Kanlzsaríros helyhatóságának, „n.-kanlzsal önk. tűzoltó-egylet", a „p-kaolzgal kereskedelmi s iparbank",, „uagj-lwniMa) takarékpénztár\', a „zalsmegyel általános tanító-testület", a „u.-kanizsai kUdedueveló egyesület", a n-kanteíml tiszti öuzegtflyzó szövetkezet", « »seprmil kereskedelmi s Iparkamara n.-ksnüwal kiliáUwztmíBj»* s több
megyei fs városi egyecölét hivatalos értesíti jé. - " ••
Heienkínl kétszer, vasárnap- s csatOriflkfin áiegjeiéuő vegyes tartalinu lap.
de éppen azért kár velők vesződni, "reá-jok költeni, haD^m az ily beteg takék kivagindók, s belyökbe kevésbé kényes faj például: Izabella, Oportó ülteteodó. és pedig a faltól- legatabb egy ölnyi távolságra. Három, négy éves korában az ily töke a fal felé döntve labójtendő, de a tőke és ffil között legalább kát lábnyi tér maradjon. Az.- így kezelt ■ Jogos tüke alig fog szólópenész betegséget kapni.
Bttnügjl tárgyulások jegyzéke.
A nagy-kanizsai kir. törvényszéknél. il\'olylatia.)
November 18 in.
2332/880. Peti látván ritkái lakós elleni lopási 6gyben Ttod bircsági ¡-élét\' kihirdétéé.
2300/8S0. Mibwücz Mihály domaaínéczi lakós elleni arkkanztisi Ogybé\'ti fí-od birósági iíélet kihirdetess. \'
2331/880. Ceat\'arita József Uursanelei lakos elleni rublási bűnügyben III ad bírósági itélct kihirdetés. " *
1Ö35/88Ü. Ltikáca Jinosné, Horváth aona kerecaenyi lakóé elleni záríöróses sikkasztási ügyben *t*gtirgyalis.
1329/880. Köcí Sándor sármHIIékl lakós e:leui erőszakos nemi kozosüiés DÜukisérieie ás küDujü testi s^r;r» véuáge; bűnügyben vég-iárgyalas.
2604/880. Dombi Mih\'áTy sirmelléki Iá-
kóa elleni lopási ügyben vég tárgy alá a.
No7ember 19 én.
1261/880. Ifj. Balló Gábor zalavári 1 akós ullcui szándék ós emberölési bűnügyben vég-tárgyalás.
2115/880. Vajkovics Vida\' gardinovéczi lakós elleni súlyos testi sértési Ügyben Il-od bírósági itébti kihlYdétéir.
2136/880. Jegyűd Mátyás csehoveczi U kós elleni bírói zártörési ügyben Hl-ad bíró sá^í ítélet kihirdetés.
231!/8öO: Sutcz Lukács a.-szemenjei la-• kúa elleni lopási ügyben 11-od biróaági ítélet kihirdetés.
2333/880. Kis József kis kanizsai la \' kó»i elleni lopási ügyben II od biróaági ítélet kihirdetés.
Nagy Kanizsán, 1880. nov. 8-án.
Kittdta: WLASSICá EDtí
írod* igaagató.
(^Vége következik.)
a foi(lrengés, yidékübköu.
. ; i &.-:0 íi-.v. S tegpel 8 óra kórÜt.)
- TtímtecKfi, 1-5S0. BOV 9. reggel 8 óul. Nem m odtrünapi t*;rm*iszeti tüneménynet voltunk ma r>zem\'taoui a vend anyanyelvű Ttirnischa m. város lakosai. — Reggel 1/2Ü órakor az utczán lámádt nagy lárma ée sikoltozás, — iovábbá a szobámbanlánczoló bútorok tudaták vei^tn, \' h"o:gy\' -— földrengés van. — „Zemle potrez jó" l (fóltfr\'engés van) hullatszott H7 üíczÁról, s közbe ledől" kémények Ciőröm polése\'\'ha!latazötX\'. És a "nHp & fé:percéig tartó, h nyugatról k\'eTeV fetó húzódó tünemény elmultával !«, a legnagyobb remüleUel állott az uiczákon, — várva a házak ez sredeii táucsá-nak me^üjulásál\'. — Ez azonban elmaradt. — Kézségünkben még a icgoregtshb emberek sem emlékeznek földrengésre, i igy nem iebec csodálkozni > "agy rétcületen. s az ezt követő íok iiténde-mondáu. A.noU\'«-gy <*-sz ember — komoly arczci«! inti sasomszédjait, h->gy térjenek lateubez, — mert az eíobV lefoiyi tííiemény csak előjele a oagy inségn-sk, r.xb^runak s \' több csaposnak, » melyekkel Ist«u ezu án meglátogat benounkeí. Itt egy —: tudákos — kalonáviselt ember, a foldr^ugés eredetét, indító okát igyekszik\' megmagyarázni, elmondván, hogy u főidet tartó czethalak egyike megfordult a súlyos teher alatt, s inoen volt a a nagy rázkódás. Sok ily babonás beszédet hall az ember, nem csak most, de minden ily természeti tüneméoy előállása alkalmával. Kérdem, kik lennének hívatva a nép között élő sok babonának kiirtáaár*. ?... Tanítók 1 ne csak a gyermekek, — de a felnőttek oktatói is legyetek L... \' —y s.—
4-\' Alsó-Lendva, 1880. nov. 9-én. -M*regget 71/* órakor-azoWmban levén, egyszerre oly borzadalmas zörgés ós moraj táma-
írvay Istvun-pályakoszoruzott mÚYéból.
(Folyt, éa vego.)
A tökének állat ellenségei kőzött legveszélyesebb a pbyllűXera vast a t\'rix — szölŐ-gyökér\'é.sz, mely nemcsak egyes hegységeket, de egy egész vidék szőiótelepjeit tönkre teheti. Ezen veszedelmes állat venyigékkel -hozatott be Amerikából Francziaországba, onnét Klos-ternénborgba, de hazánkban is létezik Pan-csova vidékén, azonkívül több helyen, sót megyénkben is, és fájdalommal tapasztaljuk, hogy ezen baj, mely. Francziaor-: szágnak több mint fele ^-szőlejét megsem-misitetté, nálunk is rohamosán terjed. A phyiloxera Francziaországban milliárdnyi károkat tett, a kormányok ott, ugy Ans-triában és nálunk is tetemes költséggel iparkodtak ezen veszélyes állatokat kiirtani, de mai napig annak irtó szere: módja kitalálva nincs, s *mely vicéket meglepett, pusztítja azt tetszése szerint. Azért óvatosak legyünk a szőlővessző .beszerzésénél, csiik H? ismerőstől és oly vir dékről vegyük azt, hol ezen-veszély még nem létezik, nehogy az egész vidéket tönkre tegyük. Legokosabban cselekszik, ki idegen hegységbi\'li venyigét birtokába sem ereszt. *
Másik veszélyes elleuSég az úgynevezett Tortrix -PilleriaBa levél sod-roncz. Ez iá sí»k kárt tesz a tőkékben s a termésben- Irtása anyiban könnyű, mert távolról felismerhető a szőlőlevelek-ben, melyeket maga körül iösszesoílor, s azokban tartózkodik. Az ily összesodort leveleket a hernyóval összeszedni és elégetni kell, de a levelet szétnyitaui\' nem
TÁRCZA.
Husz esztendős honvéd
(1843- 1868.) Szellős utc*a. enyhe ««rkán, Csonka honvéd álldogál olt Mntatóal : hogy egykoron Maga helyén jól megállott Husz esztendős nyomot gondja. Agyát, vállát báfiniiít ujoinja ; B«d5t véshet homlokára: Ha fáj, mi fáj, 6 nem tnondj£.
Apró népség nézi gombját, Piro» zsinór maradványát; A nagyok meglátják benti* Haltnak sebzett oroszlánját Kgy-két.sajgó szívnek keze Önkéaytelen nyul z»ebbe j-De a bonvéd moit nem látja, Honnan bnll a csepp a sebro.
Meft*te, mos««» jár a lelko, Tán a mnltba eltévedve Mintha ottan gondolata Emlékek k5zt keresgetne. 8 minél tovább tűnődik igy. Ki tudná, hogy kiról, mirSl ? Olykor egy-egy derült sugár Mosolyg arcza redőiről,
Utczá-végiCI. szellő «¿árnyon Dob-pergéanck éri hangja; Bég ismeri\'« szava talán Kél keblében mo«t visszhangra ? S a miót lassan közeledik, Egyengeti ő is magát: Ba ki .bírná aimogatui Huazesztend \'« pongyoláját 1
Katonaság Jön «Zemlér51,u Bokrétáaan, »áazlójáva! Népség nézi, máa kiséri, Hömpölyögro iniot az árra)
szabad, mert a hei nyó nagyon fürge ¿Hat, ■ és mihelyt a Uevéi szétnyittatik elugrik, s többé meg nem található.
Sok kárt tesz az évi termésben a szólópenész. — Oidium Tackeryi — mely a leveleket, azután a tőkét, s a fürtöket is. oaeglepi,. elárASztja. A fürtök . bogyói öiutha finom hamuval volnának behintve; növekedésükben elmaradnak, megkeményednek, felrepedeznek és nágyréáze leszárad, de amennyire megmarad, is, leve nincs lüzen bajnak oka a felesleges nedvesség, de a tartós szárazság is előidézi azt. Legfőképpen szenvednek tó!e a fel melletti lúgosuk és ktÜöriöSen a muskotály fajok. A tőkének ezen betegsége nexa örökös, nem is veszélyes, a tőke életére, mert a következő évben a tőke egészen egészséges lehet, ba t. i. a betegséget előidéző ok . megszűnt. Harmadik évben Jehet ismét beteg, a negyedikben pedig egészséges. Tehát a betegség csak évi baj, s egyedül a termés megsemmisülését vonja maga után. Biztos orvoslása az, ha\' következő tavaszszal a penész által meglepett tőke , igen kurtára metszetik. Ezt tapasztalásból ós gondos megfigyelés ütáu mondha tom, azért azon költséges és fárasztó orvoslást, mely a tőkének ezen betegsége elten alkalmaztatik. nem használom, nem is ajánlom senkinek, annál kevésbé mivel ha a betegség anuyira haladott, hogy az felismerhető, akkot- már az évi termés is megromlott, a következő évre pedig az orvoslás felesleges, mert azoknak megszűntével a betegség is megszűnik. Kivételt csak. a dőli oldalfalak mellett levó lugasok tőkéi képeznek, melyeket ha ezen penész meglepett, azok orvosolhatlanok,
S bár közelebb érnek egyre Oly iamerős dtlbSrgéssel : De a honvéd lelke ott jár. Hol ezelőtt vagy hu« érvel. .
Vénera tne*őn, barná romon, Újra látja « « «atákat : Amott ető« roham, emitt Zászlót tűznek a bajtársak. Hős v.zérek"után végül lHa<falmaa — .menet-jövet Előtte mind tora tün*í>, ;.?zebbnél «aebb Kép egjrmáit kör»t.
És a honvéd csak art nési, THam figyel a\' «ajos népre, Mely oda .ér dobogósán, Katonákkal dobra l^pye. l>e a midőn ráhúzzák a — Hákóczynak iudűlóját: Ő is indnl . . . menne \'1«^ de — Ibj elejtő a mankóját
RÁKOSI LÁSZLÓ
Az á r v ii.
. (F^lyt^jás «»(f^) ff Igazat beszél Peti, — szóltam én — fogjuk kézre, ha elfáradunk- megnyugszunk. Irma te pedig valamivel előbb érj Julcsához, készítsd el szivét előre a gzomorn esemény látá-«ára, hogy meg ne törjön szerető szive testvérje látásán. Ekkor Petit karra vettük és vittük, keveset maga is ment vállainkra tímaszkod va, igy lassan beértünk a pusztára, az ispán lakására.
Irma at alatt Julcsát órtesitette a veszedelemről, mely Petit érte, és jÓ meleg ezobában meleg ágyat vetettek Peti ss ám ára, A sógora pedig rögtön kocsiba fogatott és Szikszai meg hitt fizetéses on\'oaáórt elküldött.
| Julcsa a szerető nővér Teküzdve szive fáj-
j dalmas érzelmeit, Petit a lehetőleg legjobbao ca melegebben fogadta^ nem sirt, bátyja halálos küzdelmeit látva, hanem a lehető leggondoaab ban.ápolta. . . ni • \'
De Peti sem viselte roszul magát, fájdal-mait egy jaj szó vagy. nyögés nélkül «»envidte. Igen köszönte a meleg szobát 0« ágyat, ilondá a költővel: jó meleg ágy ez, nem fázom benne, mert nem vetette a halál hideg keze, vetette ezt Julcaám meleg keze, a jó ég ezerszer áldja meg érte.*
Irma nam birt ugy uralkodni magán, \' hangos zokogással sirt. Peti kezét feléje nyújtja, ue sírjatok előttem, nem vagyok én oly roszul, miut te hiszitek, meglátjatokj hogy én még meggyógyulok. Julcsa! kedves nővérem, mutasd be kis fiadat, hadd lássam, lesz-e belSle katona.
Julcsa azonnal kivette fiát a bölcsőből és Petihez vitte.
Peti látta a jól megtermett psocvtos fiút,; azt mondá: Nem esik messze a makk a.fájától, fiatok ugyancsak jó erős testalkatra mutat- Az Isten neveljen fel kedves kis öcsém. Ezzel meg csókolva & fiút, visszaadta az anyjának.
Igy beszélgettünk még egy ideig \\ szenvedő Peti körül, miközben az orvos is megjött.. 1 A Bebet megvizsgálta; a golyót is megtalálta és kivette. Á golyót a mellcsont tartotta fenn, de a csont erős sérüíeé* szenvedett. Az orvos a se "bet a golyókivétele után kimosta és bekötötte.
Peti az orvosnak sebészi műtéte aiatt csak egy jaj szót is nem hallatott, sőt arozának eaak egy izma is meg nem m «dult, sőt móg ónevettette meg a körüle állókat.
Igy szólva Szíkszaihoz : Géza 1 nézd meg miből van az a gólvó, mely a mellembe fúródott. Annak aczétból kelletett lenni, máskép hogy birta volna elzuzni oldalcsontomat, mely a vhs keménységével vetekedett.
Szemei egyre homályosodtak, , szaggatott szavakkal alig birta kimondani: .Éljen a magyar, éljen a hazac; Szikszónak jobbját nyújtva mosolyoip^a szemeit lecsukta örökre, meghalt.
A nők -hangos-sírásra fakadtak, mi férfiak is könyeztünk. De hegy az elköltöző szellemet a sírással fel ne sírják, csendet parancsoltunk.
Ravatalra kiterítettük. Két napig volt az üdvözültnok hült teteme a ravatalon? A rá hullatott forró könnyektől át volt ázva a szemfó-dél. Harmadnap múlva minden feltűnést kerülve egyszerű tölgyfa koporsóba téve, az ispán laknáli kertben egy s«<>moru füz alá, hol az öreg gazdatiszt is eltemetve volt, eltemettük. Egyházi elkiaórője egyedül én voltam. Kerültünk minden feltűnést, mert abban az időben nagyon sok ellensége volt a magyarnak, még a magyarok közül is sok áruló volt, hát hogy ne lett velna a* idegen oláh nép között.
A temetésre az ö*eg Szikszai is megérkezett, két fia titokban- értesített megérkeztéről. A goados atyának, jó^hazafinak bánatos arczá-! ról lelehetett olvasni á mély hazafiúi fájdalmat. Á könnyek, melyek sovány arczán végig folytak, tanúi voltak jó«zivének.
Hogy fia küKoldre menekülhessen, jó előre goudoskodott maga és fia számára útlevélről.-Fiának át is adta még azon nap este, hogy elindulhasson, elegendő útiköltséggel, ő maga később szándékozott utána menni, fiával Svájcsb* találkozni.
TIZENKILKNCZEDnt ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVXKBEK 14 éa 1880.
dott, mintha házam padlásán terhei kocsival lovuk nyargaltak volna végig, alig hogy ez történt, éreztem, hogy a padló- inog lábaim alatt s vas kályhám és bntoraim recsegtek, ropogtak s szobám aj Uja is magától felnyílt, ekkor észleltem, hogy a legborzasztóbb földrengés, a mely í\'/2 peresig tartott, volt annak okozója ; az eset annál boraadalmaab volt, hogy kozbe-közbe a templom tornyából a lélekharang is belekongott az óriási rázkódás követ-kéziében. A kár, mely ezen földrengés által okoztatott, tetemes; a templom középső bolt ivéből mintegy 10—12 téglát kilökött a ezek a magasból leesvén, a boltív egéssen meggörbült s ha gyors intézkedés nem történik, a bolthajtásnak beomlásától lehet tartani; a templomban ekkor még nem volt más, mint Szilassy K. nyug. kasznár, a ki annyira megrémült, hogy alig tndott kimenni a templomból ; a templom tornyának legfelső golyója, melybe a vaskereszt ttlzve van, a nagy lökés folytán be-kirpsdcín, ■ nagy s nehéz vaskereszt majdnem fekvő irányt vett s lehullásától tarthatni. Az albó-lendvai várban, mely hajdan a bős B\'ánffy család fészke Volt, melyben 1480. évi augusztus 28-án Hnnyady Mátyás Magyar ország királya is tartózkodott, a földrengés folytán szinte nagy sérüléseket szenvedett, falai az egyes termek és szobák közt több helyütt megrepedeztek s egy kéménye ledőlt. A hegyen épült Szent.Háromság kápolnának, melyben Hadik Mihálynak, a ki 1733-ik évben halt meg, az enyészettel dactoló holtteteme tartatik, tornyáról a rázkódás folytán szinte egy darab fa] lehalt; ezeken kívül a városban tübb kémény ledőlt és megsérült, egy házban a konyha boltozata Beomlott, egy másikban pedig a rüz falnak felső; réssé ledőlt; volt rémület miudeufelé, a lakosság az utczára futott ki s onnét nézték, hogy más fél perczig minő tán-ezot jártak házaik. A vidékről vett hírek szerint az innét egy órányira eső Lenti vár, melyet 1282-ik évbec Alsó Lendva várral együtt adományba kapta BánlFy István horvátországi bán San László királytól, s mely az utóbbi években az idő vasfogától már ann^i sértéseket kapott a falai is meg repedeztek, a mai földrengés folytán összeomlott. E- D. K.
— A Nagy-Kanizsán észlelt földrengéshez hozzá tehetjük még, bogy az itteni vaspályán levő két nagy lakház jelentékenyen megrepedezett.
— Csáktornya, 1880. nov. 10-én VárOouukban f. hó 9 én kevéssel reggeli 8 óra előtt irtózatos földrengés volt észlelhető, mely északnyugati iránynyal mintegy !2—lomásod perczig tartott. A városban több épület megrepedezett, több kémény beomlott. A Zrínyi vár is sokat szenvedett, B. T.
— Ollár: Folyó hó 9-én azaz kedden reggel 7 óra 40—50 perez között földrengést észleltünk, mely ugyan nem állt erős lökésekből, hanem mintegy 1 peresig tartó heves ráz-kódásban nyilvánult. Hallomás szerint Zala-Egerszegen nagyobb mértékben voltészlelhető; mert ott a hazak és bobokból ijedt képpel szaladtak ki, kérdezve e még nem tapasztalt tünemény okát. B. István.
— Győrött is észlelték z földrengést, mint a Gy. K. irja, 10—15 másodperczig, több helyen az ingaórák magállottak. Kár nem történt.
— QtdBUbn is észleltetett a 9-iki földrengés.
— DugozeUo ét Sesveti állomásain a Zákány és Zágráb közli magyar állami vasútnak aa indóházak összeroskadtak és az állomás személyzetei waggonokban laknak.
— SxentgyOrgyvOlgye: nov. 9 én reggel 8 órakor közaágftnkben több másod peresig tartót; — kölépsserü — földrengést éreztünk, mely rázkódáara a fali órák ingái is megállottak, - hivatalos kod ásom 26 éve alatt soha, de még községünk legéltesbjei sem emlékeinek hason tüneményről vidékünkön.
Gózon Imre, tanító.
— Keszthelyen is földrengés .volt f. hó 9-én reggeli 7 óra 40 pereikor. Szerencsére, oly caekély mértékű volt, hogy semmi kárt nem okosott.
— Alsú-Lendva, 1880. nov. 41-én. Ma délelőtti ll1/, órakor aljbirói irodámban dolgoztam, egyszerre csak zörgést hallottam s figyelvén azt észleltem, hogy irodám boltozatjáról méezragasz (malter) hall asiratszekrényem tetejére helyezett nyomtatványokra; egyidejűleg láttam, hogy iratszekrényemnek egészen be nem tett ajtaja ki s be tevődött, de mindez csak pillanat müve volt; a szomszéd irodában is érezték Jakab ée Günsberger írnokok s délben Zárjeczky takarékp. vezérigazgatóval találkozván, szinte mondá, hogy a pillanatnyi földrengést érezte. E. D. K.
— Zágrábban gyakran ismétlődik a földrengés, a város nagyrészt romban hever. 11-én délelőtt 11 órakor ismét rémi tő földrengés volt. (Ezt Alsó-Lendván is észlelték, mint tudósi tónk írja.) Ennek következtében eznaji800-r.il több család sietett hazánkba, Nagy-Kanizsára 42 család érkezett kevés ruhával s összeszedhető kisebb tárgyakkal.
— Humor a nagy veszedelemben. A zágrábi érseki palotában volt Bedekovich minister is mint vendég. Amint a falak repedeztek a bibornok érsek felkiáltott: „No csak erre e tréfára volt még szűkségünk!* Bedekovich minister azt felelte, hogy: „Ez nem tréfa Eminentiád, a ház összedűl, s ha nem sietünk, elvisz bennünket as ördög, még ba az érseki palotában vagynnk is."
Helyi hírek.
— Meghívás. A zalamegyei gazdasági egyesület 1880. évi november Ló 29-én délutáni 3 órakor Zala-Egerzzegen, saját áelyiaé-gében közgyűlést tart, melynek főtárgya leend a jövő 1881-ik évi május hónapra tervezett gép-kiillitás, szántás verseny ée sselléddijazás módozatinak végleges megállapítása. Z.-Eger-szeg, 1880. november hó. Árvay István, elnök.
— Helyi laptársaink. » zalamegyei legtöbb adót fizető bizottsági tagjaínak 1881 re szóló ideiglenes névjegysékét közlik, mi erre nézve megjegyezzük, hogy a megyebizottaigi közgyűlés jóváhsgyáza után fogjak közölni.
— A .Polgári Egylet\' helyiségén gyiazziszló lengett, egy derék iparos tagja hányt el, id. Vaas Károly kötélgyártó mester 52 éves korában; a legutóbbi fehérvári kiállításon bronzérmet nyert. Temetése -.-iép részvéttel történt nov. 11-én. Az álul. .- i ipar-társulatnak is tevékeny tagja volt. Béke hamvíínl
— Br. Kemény Gábor, m. kir. föld-mivelési, ipar és kereskedelmi minister atomba-ton, mai napon a reggeli órákban Nagy-Kanizsán át Fiúméból a gyorsvonattal, a keszthelyi m. kir. gazdaaági tanintézet megtekintése ügyében Keszthelyre érkezett.
— Boskovit* A- (látazerész, bécai hir-neves és jól ismert ezég) keresztül ataztában rövid ideig városunkban fog időzni. Mindazokat, kiknek jó és tartós szemüvegre van azükségök, fennt nevezettnek ittlétére figyelmeztetjük, mert nála távcsövek, idő- és hőmérők sat. egyéb e ssakba vágó tárgyak jutányosán kaphatók.
— Veszprémből írják lapnnknak: Meg fog engedni i. szerkesztő ur, hogyha egy mindenesetre ritkaságok közé tartozó, — szivet, lelket egyaránt eltöltő .gyász ünnepélyről", mely is kétségkivül emlékeimet egy érzelmekben dos tárgygyal gazdagította, akarom becses lapja olvasó közönségét értesíteni, melyet folyó év május 13-án élte vírigiban elhunyt Séllyey József tagtársak emlékére a veszprémi növendék papság .Pázmányköre* az intézet falai közt folyó hó 7-én tartott, hogy így a kegyelet, mely a szeretett elhányt tára iránt gyakoroltatott, ismeretes legyen mindazok előtt, kiket a rokon érzet bizonyos neme köt a nagy veszteséget\' ért családhoz, kik ismerték w müveit, erényekben gazdag ifjút, bogy ezeket olvasva önkénytelen egy sóhajjal adózzanak annak, kinek emlékét egy intézet ifjúsága, s ezek után jelenvolt öuzes hallgató-sig oly sok időre megőrzendi. Midőn az ünnepély komolyságát visszatükröző, kellő tapintattal berendezett nagy terembe léptünk, azonnal megragadta figyelmünket a szószék párkányzatán elhelyezett művészileg összeállított jelentékeny becsű koazoru, melynek lecsüngő fehér széles selyem szalagja jobb és balfelől magát a szószéket övezé, rajta aranyos betűkkel ezen felirattal: .a növendék papság szeretett társunknak*. Az ezzel szembe felállított több széktói körülvett két timlány pedig azonnal azt Bejteté velünk, bogy as ünnepélynek alkalmasint két magasrangu személy is leend tanuja, S csakugyan a jelzett d. a. 4 órakor azonnal megjelent Kovács Zsig mond megyés püspökünk kedves vendégével Szabó Imre szombathelyi püspök ő nagyméltó-cigivai, Kíves felső-őrsi préposttal, a helybeli kiptnlan s számos egyháziakkal, kik is az ünnepélynek szerfelett impozáns külsőt adtak. A főpapok megérkeztével as ünnepély azonnal kezdetét vette. Elnök (Csánk Béla IV. évinöv.) érzékeny szavakkal tolmácsolá a nagy veszteséget, mely a különben is oly annyira kedvelt tagtárs elveszte után a növendék papságot érte, s ebből kifolyólag indokolta az ünnepély megtartását. S mintán pár szóval köszönetét
Az ífju zokogva vett bucsnt atyjától, az ispántól, Julcsitól. Midőn reám és Irmira került a sor, meg fogta egyszerre Irma és az én kezemet, meghagyta szigorúan, hogy mihelyt az orszigban a szenvedélyek lecsendesedtek, Feti sirja fölé illő kőkeresztet emeltessek.
Ne feledd — mondi Szikszai — ki volt ő neked is. ő is szerette Irmit szívének leglin-golóbb szerelmével, a mit soha el nem irult csak egy szavival is. El is vitte- volna sirba magival a titkot, hanem egy alkalommal, midőn sebet kapott a csatiban, sebláza volt, s mellette virrasztottam, lázában elmondott sza-vniban megértettem szive vonzalmát, mert egyre Icmát hívta egyetlen szerelmesének. Mi kor magahoz tért, akkor megmondottam neki, hogy lizas álmában kivel foglalkozott, akkor kivallattam vele, hogy szerelmének egyedüli tárgya L-ma volt, de szerelme oly tiszta és égi volt, hogy az Istennél egyéb ez ideig nem tadta szive érzelmeit. Pirongattam, hogy miért nem nyilatkozott szerelméről Irma előtt.
Azt feleié: kát okból nem: eiőször azért nem, mert nem lehet az jó katona, ki szerelmes, másodszor azért nem, mint ő szokta mondani, ugy sem tehettem volna boldoggá Irmát mert ismertem végzetemet, hogy kora halállal fogok kimúlni. Sejtelme mint láthattuk, nem csalta meg. Korán élte legssebb korában tettük sirba a barátiért, surettiért és háziért oly forrón égő szivet.
Irma és Julcsa női kezeik hincsenek virágot a szerető testvér sírjára, könnyet ejtsenek helyettem is fejfájára, hogy legyen könnyű a hant porai felett.
Te pedib* Gycla ne vedd rósz néven, ha Irmid néhiny csepp könynyel adózik barátod sirja felett. Gondold meg, szerelmét te erted nem nyilatkoztatta, mert nem akart köited és )
Irma között zavart előidézni, nem akarta szerelmeteket és élteteket megkeseríteni. Ily hü baráti szivet nem lelhetsz fel többet életedben.
Itt átadok kezedre egy összeget, tégy hozzá te is, Irma is, Julcsa is, közösen legyen felállítva a síremlék. A siríratot te reád bízom. Én megyek. Isten veled ée Isten vele Irma, éljetek boldogul.
Ezután atyjával együtt kocsira ült és távozott.
Az öreg Sxikszainak nem sikerült fia után külföldre menekülhetni. Egy császári parancs következtében elfogatott és nehéz várfogságra Ítéltetett Birtoka lefoglaltatott, Géza külföldön, atyja pedig a nehéz várfogságban halt el.
Julcsa és fétje mis urnák birtokára lett gazdatisztnek meghiva. Én pedig nőmnek ösztönzésére Peti sirját felásattam és tetemeit az avult koporsóval együtt egy uj koporsóba át-téve, a közös temetőbe egész tisstezséggel eltemettük és uj sirja fölé a síremléket felállítottuk.
Nőm idegessége iltal elgyengülve, egy kis leiny gyermek szülése közben ai uj szülöttjével együtt elhalt. Kívánsága saerint Petihez közel temettük el.
így fosztattam meg a halál által legjobb barátimtól, szeretett nőmtől, gyermekemtől. Testvéreim is elhaltak. Nem maradt senkim, kihez vérség kötele, vagy a szerelem kötne. Darabonkínt tépte ki a kegyetlen végzet a szivemet. Azt hittem már, hogy magam sem sokáig élek a földön, mert annyi veszteség lehetetlen, hogy meg ne törje a ssivet. De most újra kezdek élni, és pédig nem oly önző maga mat szerető, mint előbb, hanem felebarátaimért és aa emberiségért szívesen élai és halni.
íme barátom elbeszéltem történetemet, nem szépítettem tetteimet. Elismerem, hogy sok. rosz volt bennem, különösen a rut önzés, melynél fogva másoknak legjobb szívből származott tetteiben is gáncsot találtam s kevésbbé becsültem embertársaimat, tetteiket csak kicsinylőleg néztem. Ezen rosz talajdonom nekem sok keserűséget okosott, mert oly dolog, melyet mas felebarátom fel sem vett, engemet méreggel öntött el, hol más jó kedvüen enyelgett, én ott zúgolódtam. A világot tartottam gonosznak, pedig bennem volt a rosz terméket, holott több szerelettel sokkal több boldogságot élvezhetem volna.
Erre barátom szemeibe könyek tólultak és elhallgatott.
Én pedig megjegyzem magamnak ez igaz ságot: tehát még is igaz, hogy : „a ki szeretetet vet, szeretetet arat.*
így találtam ezt megírva, egy elhunyt barátom iratai közt, ki azt azintén az olvasó közönség számira irta.
PATAKI GÉZA.
Emlékkönyvbe,
(8____7 Rózsinak.)
Akárnilye» etassae menjek:
Soha el nem feledhetlek; Napnyugaton, napkeleten Hid én folyriit emlékesem.
Boruljon be az ég boltja, Aldotzék le a nap róla, 8 jSjjön a téli enyészel Ne», tűnik el a te képed
Tündér képed ha iziramben Élni fog, élni cxttnetleB : Ugj oda vad nSre ehhet ííint álló esillag x meunybez.
ViEOSY MSHÁLY.
fejezé ki a szép számú hallgatók kegyelet* résztvevéae felett, — az ünnepélyt megnyit Az ezt követő felolvasott költemény a szerzi (Hock János ÜL évi növ.) költói tehetségén.k kétségtelen bizonyíték* volt; a mely állításom jogosultságát nyeri azon körülményben is, bogy ez már a .Magyarország s nagy viligü czimü elismert tekintélyű szépirodalmi lap folyó év június szimai egyikében litott először nap világot. A gyáazdal szintén sikerült volt. Necrolog, melyet Pálffi Ferenci (H. éves.) növendék áttanulmányozott s belső érzelmet tantisi tó felolvasása által oly élvezetessé tett, s műsorosat kétségkívüli gyöngyét képesé, i a szerzőt (Roas Mór III. évi növ.) nemcsak mint egyszerűen száraz müvet gyártót, hanem mint az igazi belső érzelmet megtestesítőt tüntette fnl. Érdekességét különben eléggé tanúsították a felolvasás közben több oldalról tett tetsző nyilatkozatok. Az alkalmi költemény az előadó s egyszersmiad saerső (Hock János) plsstiksí ügyességét tünteté fel, mely is nagynevű népszónokunk Szabó Imre ő aagyméllóaá^a helyeslését is kiérdraelni szerencsés volt. Végül a .Gyász induló" szerzője Langer Károly (az intézeti karvezető) ügybuzgalma s jeles zenealkotó képességéről tőn tannbisonyságot, mely még a aene iránt fásult keblekre is nem iéveszté hatását. Az ünnepély, mely igy a növendékek dicsérendő buzgalma által részeiben mindig összbangzattal az egészbeo ily .-ép sikerrel megalkottatott, nagyméltósága Kovács Zsig mosd helyi püspök ur a szorgalmai tagokhoz intézett nmek müvü beszéde álul érte tetőze tét, koronáját. Málutu ő ugyanis a fájdalmat, mely a növendékek keblét el\'öltve ily szép kegyeletes ünnepélyben adott kifejezést. Mél-tatU, mert agymond : „as ő belső érzelmének is volt ez nyilvánulása, minthogy azon tőr, mely a nagy csapással sajtolt szülők keblét itveite, az ő szivét is megsebzé; elvesztvén a boldogultban megyéjének egy nagyreményű papját, elvesatvén benue egy kedves barit fiit, kihez az ífju kornak oly bok szép emlékei kötik, kinek fijdalmil most is oly testvériesen kész megoszUni.* Lelkünkben teljesen meghatva, mintegy elérzékenyülve hagylak oda az intézetet, önkénytelenül eszembe jutának a szentírás eme szavai: .Meliua est ireaddomuni iuetus, quam ad domum convívíi." Nem mulaazihstom el itt végül bilis köszönetemel nyilviniUoí a főtisztelendő intézeti elöljáróságnak, kinek ismeretes ügybuzgalma, valamint mir ez elölt is többször, ugy ezen alkalommal is kétségkivül közre működött a siker ily szép eredményében s ismét élvezett teljes érit nyuj tntt a magasztos czéljukat pártoló közönségnek.
B. -i.
— Jegyzőkönyv. Felvéve Kis Kani zsin f évi november hó 7-én az egylet helyiségében tartatott végbalározó közgyűlés alkaloidával. Jelen voltak az alibb megnevezettek. 1. Hofer Ferencz egyleli elnök, Horényi Pil ideigl. jegyző, Fleischakker Ádám pénztárnok sat. Eloök ur megnyitja a gyűlést és fájlalva ad kifejezést azon szomorú Upasztalatának, bogy daczára a ritkán történt gyűlés özaze-hivisnsk,,ma mégis oly gyéren jelentek meg, üdvözli a jelen volt \'agokat, s kéri a haUrozat fontosságánál fogva a lirgyhoz higgadtan s jói megfontolva szólni; előadja mikép a téli évszak, hosszabb estvék be-Illával határozat hozattassék as egylet mikénti tovább fennUr-táaára nézve, s megérteti, hogy as 1877-ik év utolsó gyűlése óta nagy számmal apad >tt a tagok száma, miből folyólag következhető, bogy az anyagi körülmények nem engedik az előbbi módon s pedig a lakbér fizetés mellet: az egyletet fenntarthatni, figyelmezteti a tagokat arra is, bogy még ez ideig Simon Kálmánnak a megígért s 1877-ik évre kikötött 40 frt lakbér nincsen megfiz-tve. Határozat: I. Az egyl^J Ugjai észlelve az egylet tengödéaét, s nem U Iáinak más módot, ez egyletben uj tüzet ssi-taní, behívták Simon Kálmán vendéglős urat, vizlaljik neki, hogy előbbi j pedig lakbér fizetés melletti módon ez egylet véglegesen elsza-nyad; a ki szinte méiiiayolva aa esetet, kész. nek nyilatkozott, hogy oem csak tovibbrs is dijm-nteseo kész átengedni a helyiséget, hanem aa eddigi őtet megillető házbért egy a mindenkorra is elengedi, 8 semmi néven nevezendő bérköveteléssel élni nem fog. II. Al egyleti tagok e nagylelkűségért honfiúi köszönete: su vaznak a vendéglősnek, és hogy viszszolg4la(: tsl éljenek a vendéglős irányában, megígérik, hogy e mai nap után asámiundó 3 év tartamán át egy napi lapot megrendelnek saját ■ pe^« megjelent tagok tárcsájából s nomcssk hogy becsületbeli Ígéretet teszaek, hogy ez egylet 3 évig nála még megmaradni fog, hanem fel 1» kérik az elnök arat, hogy oda törekedni iparkodjék, mikép újból felvirágozzék az agyiét s teljesüljön azon közmondás: .Legyea agy mint régen volt*, miben mint a gyűlés, mind a veo déglős beleegyezett IIL Jegyzői tisztség megürül lével egyhangalag Beck Miksa megválás»-tátott. Egyéb tárgv nem léién, az Illés bezáratott, a jegyzőkönyv foloIvasUtott, s aláír.tot^
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ2LÖNS.
NOVEMBER 14 ¿0 1880.
Kmft. Függelék. Mielőtt e jegyzőkönyv aláira-tott volna, elhatároztatott be is, hogy a niag-rendelendi lapok előfizetésén uk fedezésére, miután más egyéb kiadásunk nem lévén, as eddig is volt tagok egy forintot, as újonnan belépő tagok pedig 2 irtot beirási dijat, évi illetményt pedig szinte egy forintot tartoznak fizetni. Hofer Ferencz s. k. elnök, Fleisobakker Ádám s. k. pénztárnok, Poszavecs Ferencz s. k. tag, Simon Kálmán b. k., Horvátn Vendel s. k., Radasits István s. k., Szy Dániel s. k„ Davidovíts György s. k , Haba Jóssef a. k., Tiszay Mihály
a. k., Fleiscliskker Jakab s. k., Horéoyí Pál 1. k., Beck Mik«« egyleti jegyzi. A másolat hiteléül Hofer Ferencz elnök,
— Keszthelyen e hé 14-én egy kis fiu-gyermeket találtak a Balatonra vezeti ut bal oldalán levő vízfolyásban. A gyermek idétlen volt z mint hallottak 7—8 nap óta lehet kitéve. Az anya nyomozása elrendeltetett.
— A Zalamegyét Somogygyal összeköti balatoni hidníl, melynek kijavíttatása nagyban folyik, csütörtökön majdnem szerencsétlenség történt. Egy Pail Samu nevű ¿cs egy vaskapocs kifeszitése alkalmával, a vas kapocs eltörése következtében, ezzel együtt a több mint két ölnyi vízbe hanyatt esett, s azon unt elmerBlt s egyedül az ott dolgozók gyorsaságának és lélekjelen létének köszönheti, hogy az elpattant pántot még mindig görcsösen kezében tartó szerencsétlen ember életét megmenteni lehetett.
— Oltárkép felszentelés. Szent Győrgy-varott, mint onnét értesítenek bennünket, múlt hó utolsó napjaiban szentelte fel Szabó Antal plébános, az Oltay család, mint kegyúr által készített, Hencz Lajos keszthelyi polg. iik. jeles rajztanár álul festett s .Szent György vitéz"-t ábrázoló gyönyörű oltárképet.
— Színészet. Jakabffy Gábor színigazgató Csáktornyán szándékozik megtelepedni színtársulatával a hosszú iszi esték unalmainak elűzése czéljából. Előleges jelentésével kapcsolatban közli csínos reperloíreját s bórletet nyit 12 előadásra. B.
— Badacsoriban társulatot alakítottak a birtokosok, mely állandó yacht közlekedést tart fel Bsdacson é» Boglár között. Az ezer frtba került s harmíncz láb hossza csínos yachtot s bfüredí angol hajóépiti már el is készítette.
— Kerecseny vidékén is nagyobb mennyiségű szőlőtermést vettek a stuttgartiak,
az ép fürtöket ügyesen elpakolva tova szálli-ták. Mondják, hogy s termeiére igen elinyös volt az üzlet. Sit sok helyütt utószüret is tartatott a termeli részéril. így R. szőlejében még 12 akónyi must lett Bzürelelve, mikor a termés 200 írtért megvétetett, s a java szőlő leszedet-vén, a vevik eltávoztak.
— Árverés Zalamegyében. Szente Anna 577 frtra b. ingt. decz. 18. P.-Mogyoródott — Puklek József 581 frtra b. ingt. decz. 28. Paloveczen. — Vöröa IsWán 750 frtra b. ingt. január 27. Hahóton. — Súly Mátyás 428 frtra b; ingt. decz. 29. Szt.-Márián. — Purics Lu kács 1012 frtra b. ingt. decz. 18. Hodosán. — Turek Rókus 1060 frtra b. ingt. decz. 11 én Caoboveczen. — Gerencsér Ferencz 1547 frtra
b. ingt. febr. 1. Galambokon. — Domioícs Antal 762 frtra b. ingt. decz. 27. Domborun.
— Steiner Antal 527 frtra b. ingt nov. 26. Diszelen. — Vöczköndi János 590 frtrab.ingt. decz. 2. Nomes-Apátin. — Kocsi Mihály 979 frtra b. ingt nov. 18. Rendesen.
— SőtHd hírek. Bpezten „Zuhany" helyett a .Trombita" hetilap adatik ki. — A1 bordeauzi bortermés as idei oly silány, minő e században nem volt. — Lipót fbget ő felsége hadmérnöki vezérfelügyelőí állásitól felmentette. — A kaposvári izr. hitközség egy usso rást kebeléből kizárt. — Alcsuthon női esont-vázu római airt talaluk Bzámos ékszerrel. — Oláhorazágból a zsidók tömegesen vándorolnak\' ki Amerikába. — Liszt Ferencz decz. 4-én érkezik Bpestre. — Csen^ery Antal özvegyé nek a földhitelintézet 4000 frt évi nyugdijat szavazott meg. — A sárvári iskolák a vörheny miatt bezárattak. — A pápa igen beteg. — Á belügy minister 30 magyar és 16 német színtársulatnak adott engedélyt hazánkban. — A zágrábiaknak 10 ezer frt segélyt utalványozott ő feUége. — Sxabóky Adolf emlékkövére eddig 1200 frt gyűlt be. — Győrött as öaasekötő vasúti munkálatok folynak. — IX. Pius pápának a cardinálisok elhatározták szobrot omelni.
— Gr. Lónyay Menyhért egy nagy politikai művön dolgozik.
KI nyert? Brünn nov, 10-én: 79. 10. 28- 34. 89.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-aizsin Wajdits Jóxsef kSnyvkerenkedáse által megrendelhető.)
— P. S&athmáry Károly müvéből, as emberi mivelődés történetéből a 11 —17 füzet jelent meg legutóbbi ismertetésünk óta. E füzetek Nagy Sándortól az ókor befejeaóseig terjednek .8 a középkorbői a vallásos fejlődést, társadalmi mivellséget, lovag világot, a nővilá-got, hűbériséget, politikai miveltséget, törvény, valamint a középkori költészetet tartalmazz*. Görögország Nagy Sándor hősi alakjával nyer befejezést, mig Kóma mivelődée története egyike az ókor legszebb részleteinek, a görögöktől átvett szépészeti formák itt mind nagyszerűbben tárulnak elénk. A finom izléeü görög elme szüleményei a római nagyszabású, hatalmas viszonyai közt a nagyra vágy ásnak, a kéjelgésse\'s határos kényelemnek lesznek eszkö&eivé. Csodálattal szemléljük a dúsgazdag római putricius lakása belsejét (223» ábra) szobájának pompás diazitményót, (229. ábra) a Caesarok paradicsomi nyaralóit (230. ábra), és fürdőit (232. ábra), a nép szenvedélyeit, felingerlő amphi-theatrumokat (222. ábra), és cirkusokat (231. ábra) látjuk öeazeomlani e társadalmilag elkorhadt világ uralmat, melynek külfénye káprázó de belélete rohndt, a tróntól le az utolsó plebejusig. Megbecsülhetlek értékű az ókorhoz adott betűrendes névjegyzék, melyet ily teljességben magyar műnél hiába keresünk, s mely rögtön útbaigazít bármely ókori személy, tárgy vagy esemény iránt. A 14 ik füzettel kezdődik meg a középkor, melynek érdekes részletei közül szerző látszólag a lovag- és nŐvilágot, valamint a költészetet dolgozta ki kiváló .előszeretettel ez utóbbit, sok szemel vény nyel bővitva. Terünk nem engedi kellően méltatni e díszes kiállítású müvet, s azért csupán arra szoritkoz-
:fc£ I 3a D E
hatunk, hogy az teljesen beváiq\'a, amit ígért, mind tartalmilag, mind az ábrákat illetőleg, a azért melegen ajánlhatják minden háznak, hol serdüitebb ifjúság van. Egy-egy füzet ára 30 kr., az I. kötete 4 frt., diszes kötésben 5 frt.
— A .Kipet Családi Lapok• 6-ik számi -nak tartalma: Az ígéret. Elbnuéléa, irta Vértesi Arnold. — A rnt király. Bogdánfy Lajos költeménye. — A lagúnák városa. Uti emlék Dr. Prém Józseftől. — A kék harisnya. — Dr. Bonda Bernát. Elbeszélés, irta Mathéaer Márton. — Dalok. Dr. Imrik Pétertől. - Kölcsönös meglepetés. — A félelme« ellenség. — Csillaghullás. Rajz a Balaton mellékéről. — Toldy Ferencz síremléke. — Hazai emlékek. A dézsi templom. Kenyérmezei emlék. Kis se -besi várromok. — Az ídőjósiásrót. Váncza Mihályiéi. — Gondolatok. — Az iserdi. — Mit nem tess a divat 1 — Mozaik: Egyveleg. — Apróságok. — Mindenféle: Irodalom. Vegye-aek. — Tudnivalók november havában. — Időjárási tapasztalatok. — Szerkesztői üzenetek. — Képek : Kölcsönös meglepetés. - A félelmes ellenség. — Toldy Ferencz síremléke.
— A dézaí templom. — Kenyérmezei emlék.
— A Kis se besi várromok. — Az őserdő. —
— Mit nem tesz a divat. — Melléklet: A .Poste restante" oe. amerikai regény 81—96 oldala. — A borítékon : Heti naptár. — As októberi talányok megfejtései, a nyertesek és a megfejtők nevei. — A szerkesztőség postája.
— Hirdetések. Előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetés postautaJványnyai Mehner Vilmos kiadóhivatalában (Budapest kalap-atcza 6. sz.) küldendő.
— üj tenemü Táborszky és Paraoh urak zenemu-kereskedésében Budapesten megjelent: .Kápolnai emlék" csárdás zongorára ezerzé Zettner Aranka. Ára 60 kr.
Vegyes hírek.
— KaufmawR ít Simon hamburgi ciég hirdetésére h\'vjuk fel a figyelmet; szó van abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk ia gyaníthatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jótállással kcxeltetík a a czég szoliditásáról országszerte híres.
. — Az .Aníer\' élet- és járadék biztósitó-társaságnái 1880. september hóban benyujtatolt összesen 607 bevallás 891.600 frt biztosi taudó összeggel, és pedig : 419 bevallás 629.535 frttal halálesetre, és 188 bevsllás 262.065 frt-tsl élelesetre. Kiállítva lón 408 kötvény 465.934 frttal halálesetre és 214 kötvény 303.165 írtul életesotre; összesen tehát 622 kötvény 769.099 frtul. A havi bevétel volt 113.395 frt hslál-eseti dij és 92.888 frt betételekben, összesen: 206.283 frt. Halálestjükért kifizettetett 31.482 frt. Ez évben benyujtatott 4922 bevallás 9,825.440 frttal és kiállíttatott 4747 kötvény : 8,191.570 frttal, ugyan ezen időben bevétetett 2,091.689 frt; — halálesetekért pedig kífiiet-tetett 516.533 frt. A társaság mtiködése kezdetéül fogva halálestekért kifizettetett 9,614.926 frt, és az 18V 1—80 ik túlélési társulás (Asso cíatio) eredménye 15,702.990 frt volt. , — Lapunk mai számának összes kiadása hoz mellékelt Brandt Richárd féle achweiczi
T IÉS S ES \'EC.
labdacsok hirdetésére felhívjuk t. olvasóink figyelmét, \'mely már azért ia elolvasásra méltó, mert eltérőleg az ilyféle hirdetéseknek német szövegétől, ez egyszer jó zamatos magyarsággal szól a közönséghez, ajánlván a szenvedók-nek egy ily »sert, mely méltán megérdemli a hozatalt. .Vizsgáljatok meg mindent, és tartsátok meg a legjobbat.\' —
— Fuctba mint szerenád. Temesvárról a következí mulatságos esetről értesít a .Délm. Lapok\' : A Gyárkülrirosban történt, hogy a lovag csendes éjjjlen, mélabús hold rezgő világánál éjjeli zenét adott imádottjanak. A kedvesnek, oly vágyó epedések czélpontjául szolgáló ablaka alatt sorba állitou barna arczu művészek rázendítik & fájó érzelgős áriát: .Sajó kutyám, jaj de mélyen aluszol!* — Sir-nak-rinsk a burok 8 az imádó szíve reszket az örömtől. Elgondolkozik, hogy minő kedves meglepetést és gyönyört szerzett e lovagias elhatározása, b mennyire fognak emelkedni akcziái a szerelmi börzén. Egész éjjel ezen édes gondolatokkal foglalkozott. Reggel azonban útra kelt, hogy kilesse a hatást; szerencsére, épen találkozik a papával; ez asonban sokat ígérő mosoly helyett borús arczczal fogadja és semmi kétsége oem lévén a fölött, hogy az éjjeli zene tőle szármásott, haragot: neheztfiléasel rátámad a tsogény don Jüanra, hogy minek nézi ő (már t. i. a gavallér) az ő leányit, hogy olyan otrombaságot mer cselekedni kig\'ubyolására. A don Jüan viruló reményei lehervadnak; maga azonban iehogy sem értvén a dolgot, bővebb magyarázatot kár. „Hát éjit akar az ur arjai a nótával ( h hissi talán, Kogy az én leányom kutya ?«
Szerkesztői üzenet.
435$. „A* ón pitecipáliaOm". Nagyon csiklau-dÓE költemény, jobb as Qytia* a»ataiS6kjábaii Gricui, mint kiadni.
4860. E. Imre. GyE;- (?)
4361 E. D. K. b. kiigazítást uzxk.ixöttak
4362. A „F5?áro*i levelet" tárgyhalmaz miatt jövő számra valink ksnytelvnek halaazüuii.
4363. E. Q. Sajnáljuk, hogy már sem kaphatunk.
4364. P. Gy. Y^ged, \'Á f. Kővágó Eörs Köszönettel vettük.
4365. B. látván. Gyeagélkedvn bár: a szoba már elhagyhatóvá vált. Üdvözlőt!
4S66. Pápa. A naptárt megkaptuk, jövő számunkban ismertetjük.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. H . 1 R D E T É S.
Alólírotta n. é. közönaép; bscsea tudoraáa/ira «di t
hogy a2 egészen ujjá alakított 8 legizlés teljesebben felszerelt
„OROSZLÁN1; szálloda éttermet
£ é. november ho 13-án
a hírneves
HORVÁTH LACZI
zenetársulata közreműködése mellett megnyitandja, melyre
nT é. közönséget tisztelettel meghívja. Jó ételek és Italok, valamint a pontos kiszolgáltatásról gondoskodni fog
KROMPACHER ISTVÁN,
181 1—* vendéglős Nagy-Kanizsán.
-fyri rí cLociciJ-g utolérlietieii.
c Érdemjel.5
MAAGEB W.
cs. kir. szá nlódi tisztított
\' Érdem jel p
QSUKAMÁJ-OLAJ
Maager Vilmos tanártól Bécsben.
A legel*!) orroii tekintélyek álul raejri«-gálva ¿a jóváhagyva; — könnyen eméssttietóaége miatt gyermekeknek kalőnösen sjáulható, — a mint tormé««eti — legjobb\') ti~ta és batilyoisija álul eliimert izer, — a legbathatáaabb gyógyerővelj bir mell- és tudSbaJek-, jSrvésy-, sS»5r-. fekély-, Ur kiütések, »lrlsybet«(|«ésík it jyeeaélkedéiek ellen. Egy palaczk ára 1 frt- Kapható valódi minSségbeD, gyiriraktáromb.n Béeaben Heumarkt 3*») va.amint minden gyógyarertsr él nagyobb vegyeakereakedéaben. Úgyszintén Na|y-K>alzaáa: Bein. Jóaaef, Priger Bíls gyógy-szeréaz nrakníl, Eoienfeld Adolf, Eoienberg Ferenex kerelkedéael-ben. — VlT&ZBdoB: Dr. Halter A].. Lelli« Ed. gyógyst. — Zals-Eseruegn : Itoó F. gyógyai. — Seproakaj : Abeaiy A^ Eekert Károly E. gyógyai. — Kapetvir: Babochay Kálm.\'n, Angnartin Gaazt. gyógyat. araknál. 108 5 — 12
») óvía 1 Ujtbb idSben éulalhetS, hogy übb cxég — közönséges tiaztitlan májbalrairt károm»>5gn üvegekben — üaager valódi túztitott Dor«ch-c«nkamáj-olaj gyanánt ámait. Ily ráasedé.«k is megcaaliaokat kikertllend!, — kéretik a n. ó. küsínaég c««k azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyaken, illetőleg a erimragasz éí baaanálati ntlsitáion I .Maager-név található.
*♦) Ugyanott létesik as tmtrik-magyar birodalom réuóre r acbaffhauseni .nomretkUíi aebkít5 gyár\' főraktára, nemkülönben « new-yorki czég Bal! is Boekel ,8oiodont-gyár- ÓI a ehomnital Hartenatein és Tsa. „Legnminose-gyár\' íóraktára-
Megmentettem
tüdSvéaaest, i
lyet orvosi kea, lésem alaít vettem volt. Betegnél x tüdó elgenye-dé.e és egy fájdalmas mijkoméeyedés mir is er5t vett, agy hogy s gyakori vérköpés és gonyehinyia köxepett. betegnek ily elgyengült, első vtdt és lázas állapotásil snaak rövid időnyi kimultát vá:ni leb.tetL Mintán a Uld&axoruláaokat eltávoli\'OUam, a Ho£T-félc maláta kivonatot alkalmazUIn Már a 10-ik palac-^kná! a betegségben kedvezi változáa állt be, a 2Mk palacak bevétele ntán pedig a mellsaorongás egészen megssünt. Most már a betegnek a Hoff-féle isaliu-kivonata csokoládét is rendeltem italnl, melynek élvezetótSl beteg látomást QdQlt, agy bogy most már lábadozó félben van
Dr. Sporrer Kátyás György
es kir. korín Uuác:is Abbaciabsn.
Kérek számomra»0 palaczk maláta-kivonatat, 5\'/, kiló malits-cbokoládét I-aó számat és 1*2 zacskó maláu bonbont küldeni.
czim: HOFF JÁNOS úrhoz
cs. kir. taaáesos, a kereaztea araityérdamreud birtokoaa éc több maga* porosz és német rendjelek lovagjához, mint cs. kir. ndr*ri éa a legtöbb európai fejedelmek szállítójához Bécs, Staét, 6r«b35 Bráusratrasu 8.
Orvosi gysgyjeíentés.
A cti- kir. tábor! kérbázak >.{i2jatáugitál SoblesvIfbBz.
A Hoff-féle malátakivonata gyógy-sör minden ésilclt esetben mint kedvelt, tatisíbti tá; és erésblto azértéat matatkozö ital bizonyult, különösen az altest részek müködóaeioek tehetetlenségénél, chronikaa katbiroknál, nary nedvvesztességnél és elaováayo^isnál.
Sayersfeldl Plrz nvaj. MAYER Dr,
(179 2-í) ezfed-orros.
Főraktárak: fu£y-ÍCa£&si£\' Fosselbofer Józsefnél. Zala-EgsrEZEgec : Httbinszky A.-nál. Soproaiaa : Müller P.-nél. Keszt-belysa: Wünrch Perencznél. Eapetvarstl. Lajpzig Antalnál.
Csíikis HANS
h.oz:
BÉCS, I. Lichíenstes 1, szám a legelegánsabb és legolocább saját készitményu czipöneműek legaagycbfc és legdasabb választékban.
Az illusztrált árjegyzék kivonata: 119 16-30 Hölgyek számára:
1 pár bor-czipó (StiefietteD) erSs talppal 3 frt, 1 pár bor-stiefletta duplatalpos, «rögeit, 3 trt 50 kr , 1 pár kertyübőr-stief-letta erös talppal 4 frt 50 kr., 1 pár borjnbőr rámás czipő 5 frt-tól feljebb, mindenucmü háti Csip5 bőrbSl vagy szövetből, sarkon vagy sarkatlan 1 frttöl 2 fri 50 krig. 8/.ia és utczai czipök, zsineges, Lasüng, vagy b5*b51 3 frttíl 4 frtig.
Urak számára.: 1 pár borjuWr uri czipő dupla talppal i frt bO kr.. 1 pár ugyanolyan legfinomabb 5 frt, l pár ugyanolyan (Ben*: alakú) 5 frt 50 kr„ 1 pár ngyacolyan ^Kid-b5rb31) 5 frt.
Mindennemű flc-. leáfiy- ÓS 8yer«ék-czipők Cs minden nagyságú SZár-eaiZKa hallatlan Olcsó áron. Vidéki megrendelések a legnagyobb pontosaággal intéztetnek «>1. Meg uem felelő cxipBk készséggel felcseréltetneít. — lllasztrált árjegyzékekkel és utasításai a «értékvevésri -gyee és béraentve küldetnek.
Czlpóraktár .HANS SACHS\'-hoz Sécs, I. Lichten-steg I. szám.
(Bejárat a Bothenthurmstraase és a H.,l,enma,!a oldalár \'-l
TIZENKILENCZEDIK EVFO.WAM
zalai KOnöíT
NOVEMBER 14-én .«80.
13" X
Ft D E T EE S B K..
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitin)tetve,. Első magyar
í»é|)- és íüzoltószerek harang
gjar,
©B
érező n tő de
Budapest,
Rottenbiller utcza 66
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára ltaraug..k tfzoltászati és Tizinötészeti gépek készítésére j a gyárr kapcsolatos vizmiiiéazeti osztály a jelenben egyed«! belföldi szivattyú gyárt képeri, melyben kizárólag honi munkaerő
alkalmazása mellett, minden czéinak megfelelő szlvattynk és kntak ké.->zitie:m-k
Képes árjegyzékek és koltsegvetesek kivanatra bermentesen szolgaitatnak
gyár aóffc©X©r>e : Kolozsvárott, beÍmuiKisti>r-ulCza 12 szán l alatt telezik
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nngt/ vtnbnlor qy\'tr
GODDEBIDGE BROTHERS AND GOMP.
a glasgowi bank legközelebbi jelent«kony „bukásánál szenvedőit, annyira megingattatolt, hogy kúnytolcnittetett gyárát beszüntetni ^ • és nagyszámú s kitűnő mínő*-ségü , s minden kiállításnál éremmel kitüntetett kóaxUtben levő vasbntor árnií a gyárivá* negyedrészén teljesen elárusítani.
Ennélfogva a fentemiitett gyár tó.L bizományban .átvett 2Ó00 darab (összerakható) vas
ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő m.uukák, s bármely lakás vagy szoba díszére szolpálnak mesés olcsón, eddig el nem írt csekély áron darabját S 0. é. írtért árába bocsátom. Előbbi ár 32 frt 50 kr. (167 6-12)
Megrendeléseket teljesítek egyenként is S a kiránt minőségben a pénzbeküldése, vagy utánvét mellett — addig míg a a késsiet tart.
S. HE.1I MER gépgyára Bécsben
III. Qilrtnergasse,
Ezenkívül vannak ^ téli évadra va8ágyak, elpusztíthatlak tartóságnak és mindenféle fabútorok.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400.000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pénzkisor-solás, mely a magas kormány által jóváhagy fa és biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll. hoey néhány bón&p lefolyása alatt 7 sorsolásban 46.640 ByeretHényaek ok veti" n kisorsolás alá kel! kerülnie, köztük taíáJkbsüki 400,000 frtnyí főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem, á m. 250,000 1 nyerem, á m. 12,000 ;
1 nyerem, á m. 150,000 24 nyerem, á m. 10.000
1 nyerem, á m. 100,000 \' 4 nyerqm. á ui. 800o
1 nyerem, á m 60,000 - 62 nyerem á m. :>000
1 nyerem, á m. 50,000 108 nyerem, á m. 3Ö00 2"nyerem, á m. 40,00u 214 nyerem, á m. ->000
2 nyerem, á ui. 30,000 533-nycrem. á m." 1000 5 nyerőm, á m. 25,000 %676 nyerem á m. ">00 2 nyerem, á m. 20,000 950 nyerem á m. 300
12 nyerem, á m. 15,000 26,345 nyerem, á m 138
stb. stb.
A uyereményhuzások tervszerint hivatalosan áiiagiíatíak raeg._-:: A legközelebbi első, az álíaqi által biztosított nyeremény-? hutás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy3 frt50 kr o.é. b.
1 - n - , 3 . . „ 1 „ 75 „ ,
» negyed . g , . 1 Vt » . — , 90 . „
Valamennyi mogbizás az ^összeg előleg«?«. bekfUdése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöl-tetik. mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sors- ; jegyet kapván tóltlnk kezéhez. • -
A megrendelésekhez a iftegkivántatö hivatalos .tervozetek díj nélkül mellékeltelnek, míndon húzás után pedig felszólítás nél- \' kül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pootoaan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb" piacsai\'i fennálló összeköttetéseink által kézbesittethetik:
Vállalatunknak mindenkor kedvezeit ft-szereno.se, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az clso főny,e: A-menyeknek örvendvén az. mint 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, \'« 60,000, 40,000 stb. fizettetlek ki. ""
Az ily a legszilárdabb alápon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik már a közeli hffzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi november 30-ika ol&tt közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto-Ozlet Hamburgban,
bevásárlása éa eladása mindennemű,államkötvények, vasúti részvények ée külcsönsorsjegyeknek. U. i. köszönetünket fejesve ki esennei irántunk eddig tanasitott bizalomért, felkérjük az uj kisorsolísnili részvételre, fötörekvésttnk ezentúl is oda irányuUnd, mindenkor pontoz és szilárd szolgálat által tisztelt érdekei tjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Fentebbiek. (166 II.
lem ingyen
?
A bukott uhgymerü BBITTANIA-EZUST&YAR óriási raktánit
a csődgondnokság átvévén, nagyóbbs*é|-ü fizetési kötelezettségi! és helyiségek kiürese\'Jé e mia-t 75 százalékkal a becsáron aliiX bocsátja áru&a, te; át majdnejn elajándékoztatik. Csak ij frt 70 krért, ar.az a-puszta munkadíj értékének feléért kaphatnia következő igen csinos éi tartó« Britt&ui*-ezüst aaz:ali tervié. K3ly-aek ara ezelőtt 30 frt volt,:\'és melynek tiszta főtéren maradásáért évi kez<*í?Hé« valnliatik. 6 asztali kés kitűnő aczéllappal
6 valódi brítt. 6 tömör 6 .
3
3 győnyí».
•züst vílla.
evő kanál r kávéakanóf meritókaoái teje8meritökanál tálaló „ teríték tartó „ tojásos serleg tzuko" táleza ezukor- vagy bors tartó tbeá szűrő ., gyertyata.-tó Jabiutrom gyérlyadlsz
543 11
I
Pályázat
A homokkomárom: "k\'atbolikus k ntortanitó. .•iliá|!-: icnrnntiü^ ?.>iv-tán megüresedvén, ismét bűtö\'thctéso vég •• t }>ál; r....it iiirdultetik, J(iv.- i idelmei, iaká*, ¿0 frt tandíj, 20 frt .ti \'ísmétíőkrji; 12 frt 60 kr. alapit váyy [ J az uradalomtól, minden tanköteles Sxet 50 kr fáp«(nzt —" 20 frt, 2" ! rozs háthoz szállítva,-6 fa bük és tölgy luizlioz szállítva. ma;o>n fuvar.i
6 frt, ÍJ/, .hold jó.főíd, trágyizr.a én- szántja á nfp.\'l K hoH elkoí^\'Dite\'t --\' \'j letrófi?,1 \'I Skekér sztn\'a. 1 szekér szalma, -ét L.h^^ioíc állit * aa irrada- \' riív
| lőni, temfctósi-\'BtoU ¡37 kr, nnrtv ailő^ó du^iia, -)»nésu»tatv; yoraeakén | kr, minden- nmgy.Ós na*dátóí A Jjint must. niely Íej;kev,ca;<itb.. 4 » jikó, a j • tanító maga. szedi össec.. Mint-, kántor ^j-eÜ $/. i-,-yiiázfi teendőit 1 .<v: narangoz! a templomban\' gyertyákat t»ynjtog.tt, köznapokon \'á \' pap..t ; Oltnzreti a misekor \' - ¡ ^
, .Szén állást elnyerni óhajtok .tankógivuto okmányukat, . ngysr-inte;^ (j^w i más egyéb "előnyökre szolgáló okmányaikat foiyó nov. iió 27-ig alulfrutt . ¿^ \' «ós \'béWUdjék,- a\'.H-A»as»tá* napján pedig.\'mely •• Íi.» 30-ikáiiak ^eg^e.i i\'» i 10 órájára tflrotrkv személyesen megjelenjenek, ha «négi« valaki jz\'inelve jaen nem jöhetne ugy az or\'gOürilásb«l: és. ¿neklŐaboni ügyességet tnmisitó bizonyítványt is kell bokLiőy ni. ^ 177 2—2
] xlomokkomárom, 188^ uov. i. |^3gy BéÍ2-
1 legfinomabb
2 igen szép :.*J legfinomabb ; ¿<1 Uaral)
Mindezen elsorolt ói) múdarab árs
SS & 70 icr. wm
Megrendelések poi-tai ut .livé^eHel vagy az ö*aa«.;gnek be — á m<*Hd;g a készletből jnt — elintAateiník
E L TJ és 1ST JST
Brittánia-zilstirvá<- ak . főmktá a áital Bécs, I Eli-8abeth>*tra.*He 6.
• A köszönő és elismerő levelek százakra m nő száma, iro dánkban közízetnlére vkimak kttévc
Rendeléseknél eiégfége? e <-zim :
BLAU és KANN. Becs.
uldöst-ko;
A ioifjobl yiíitol* noci kin-S&2, Íleos talilbttafik.
HOST aionbaü jó l&*éM IcheBiOcíc, galitb c pisztoly Arükt biromzzotoait. — töascrre 1«, koliono Wadatak.
A CJaggenaui-vasíiiaiaíélc aj-lá¿-ji:itoly:
(Saztatt BoUetl^lvloDbcn). »licaJtastayfijt arxi, hogj mégtaobabxs \' ifi, 6a l&»a«rro *"«JÓ ki4¿Aa uélkül, jó pUxtol]Cldrfi«t ioh¿caCai Z:<-r. kitflaO, }• py»kOTlatr¿ &ik&lm&s, fogrror nem damn e» 1 lfi»6t0RiyJ Urolaiirra, tpIO» hajUat mé|j olycrörolid, hogy» ttyll, 1 pl. egj Jezzlciha^G mB.jcetomyi jut, BAtlar-
kéjM!emog«laI. A mcfrtöltí* jjégy\'íjfogiztal it rffoa kOnyonTögbflYlh\'et". - .............txailbat<S. A t«¿tqOsal0illitA«,<iJ
Moll
seidmtz

pora
<vv\' Efy á> uKyannoanytl töb^s&r .. —
75Í ^oVaegitzígíríl. lehetiéffcas^ toaz\' bogy «gy ilyen kltOu j.-n oMirozott, finos « ^
.¿vv Wxio«»a olnickflt « ayaíil ét JOO^olj-óral *)MMU T>i»*coly, bi»»ony tártában, \\Jt
w ^ e«ai ozztr. ért. frt. 7.60írt. él bermomtcMB megkoldhetö ^o kerflljen. KOIöa»yil»k,
! — ■_> , I Hnl.^Unl Ar.l. é.V f.t 1 _ (a L\'SMiiiTnlffik \'.OúO Jrh. ara\'ülirtr. ért. frt. 1. —
jV»dnU»dkéntocztr. írt", frt. 1.—, 6a IcOWu golyGV 1000 drb. a.r» o«»tr. frt. A löizortakariUí majdnoin hclyroilUtJ» a ptaxtoly Uadí-al kúiwígoket. BziUitA aok" nUnrítol r. elöflzetísi ntjin t«r.6nbetaok; a ffjrir J^UUiat nyajt
M
m
Csak akkor valódi,
ha miuden doboz, cziml.ipján a és az én sokszorosított ezígem v
lMiyotnv*.-
; . -30 év óta Jeiíjohb hik»\'rek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiáuv, haaaxornlna), vér
atlojás és aranyér f-llen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ül" élet. ! módot folvtatnak\'.
Hamialíisek törvényileg böntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Dr Schmidt főtörzsorvos
FÜL-OLAJA..
Napról-napra szaporodna!« a valóban kigyógyultak pyi\'vá-nos elismerő és kö-zönő iratai\' Hasonlóul a t. cz. orvos urak i° folyvást és ismételve utalnak a dr. Schmidt G féle fül-olaj fényes hatására, miként ujabban dr. Hammwachmid megyei főorvos urnák következő levele igazolja:
Van szerencsém tudomására adni, hogy az Öntől nyert ,valódi« dr. Schmidt G féle fii f-öl aj fölbetegeimné\', kik fülzogás-bau. ffllszákgátAsb in. időleges sükotségbep és nagymérvfl -nehéz-hal hájban »zenri\'dtvk. mint leghathatósabb gyógyszer igazolía magát! Kit- rjédt\'orvosi gyakorl.itohlb.in ezentúl i>. minden fülbajban szenvedőnek \' rendelni (,
F
mm borszesz
A legmegbízhatóbb otis- gó;yzö szere a szeuvedő omb.-r isinek minden belső é> kltlí^ ¡^lUíiáafleJ.- tfj )^f:«ih!i ¡..-tegség ellen, ^nrín. •••deiini-mü sebesülések. íVj-. fűi- és " íVgfajás. régi. üérvek éa nyiit sebpk-v r.ikrekélyek. ¡iszök. szemgynllaáás. mind^uneintí benolís "é\'s sérülés stb. >.\' :b. ellen
ijjvegekben használati utasítással együtt 80 kr. e. é.
Hal-iiiájol\'ijc
KrohnM. és t^rsíitól Bergenben
(Norvégiában .
kereskedelemben előforduló liaszuálható.
frt s e.
Ezen halmáj zsirolaj valámenny I l\':tj között az egyedüli, mely orvosi cz-
¿ra egy üvegnek használati utasítással
•Fo i z á l-l £ t a-aúí «011 k. gyógyszerész, cs. kir. udvari száJlitóaáL BéCvS
Tuchlaubüii.
: Raktár a % állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-tereakedésében. Raktár nélküli helységekbon magácegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleeug!édó»uen részesülnek.
Á t. CZ kösöp^\'g kéretik határozottan . Mc*H-téle késziíményi reudelui és csak olyanokat elfogadni, Wlyek"\' sij\'&t ó4jegyem és .iláirfi-sommal .vaunak ellátva. • » \'.\'",
-Raktárak: Hagj>iüujizsa Prágef Béla fö"ójO\'aa.,.l?elu.s J.jcyóg*. Eosenberg Ferenc* Fcsáúlhofer Józsof Rosenftald Adolf.. —. Zala-Egsrszeg «Gyégyszertár a szent lélekhez-. — Barcs Dorner S. Csáktornya Gii:i<» , L. v gyógyszerész. Kaposvár Kohn J, Babór-iuiy. Iválm. gy-gv. Ti. J Kecakéssy gyógy. Kaproncza Werli M uMgy. Kőszeg Csacsínoví\'m !gí. í: gyógy.. KQttél Ist. gyógy. Keszthely S.-hieif^r A Wünsch K. Xortaeaá j Hátz Ján. Zágráb Perkltt Korenc« gyógy. Mittlbach H. Ir r»Imashí»« \' sryógy. &>pron Mezey And. gyógy. (980 46—&2 1
hatásn "zort a font tegóknek ajánlani Zsolna,
om, és nem mulaszthatom el. ezen" kitűnő íegnövézett bajokban szenvedő mind -ii be
marrzms .
Ur
Dr. Hummersmldt..
kir. lionv.\'-d f(í..rvín in me-y«i erro..
SrUiuidt (í, f<»tr»r»80i v<>»"¿>< urv»»fu¿»r
fül-olaj a
elmulaaetja, illetőleg meggyógyítja :tx idtUogua..-at^R.*(aég«tr till-srynTaíí\'sCTülszakg.tUst. fUlfájáat. még rég?\' ea«;efc-
ben is. .A ,k-Ue:Ti.:tlen; fülxqgáat é* kjsebb . mén-ifcJMöézlmBá^. azonnal\'elhaiiasr.tji, ifiket\' ezer "és Her - ereícfl. \' bizonyítvány raWlsit^fc..
Egy üveg ára hsiználati utMüással %gyüíi 2 frt. Á \' f Csak akkor vafődi, ha nfinden üveg<-a"S • ¿g a vörös papirboritékon az irt latható;;: védjegy rajta van. — Kfilönben * gyártmány után-\'" zás. Tehát elővigyázat a vételnél.
Ezsnkivül minden palarzkon uvegönttabea a központi bizományos tJakobi Th. Hamburgiéin) ojeg-jegye szimlilhetö és minden üveg
„Oiier-Stslisarzt nnü P&ysitis ír.
nyomattál ejlitott ónbarnkkal van elfírfn. hegyedül kapha\'ó v*10di minóflégbi. n fŐra^tárÖan-^^ OebreczenbeD Dr Rothsobnek V Emil gy.»gy«xertárá-hn»i Bécsben Seewaltí A gyó^vsz a „csásxárkoronál.oz- Vií .*, Mariahjlferatr&sse Nr. IÜ6, — Bpesten Török J. gj-ógysz — Pré oaban F5r8t lózsef gyógya«. — Bráczban gyógy»*. , szarvashoz". Porgleítaor J »yógys/.. — Lembergben Mikeiáach P. gyócy»*-Zágrábban Mittelbach Zsigtn. győgyiz. - Linzben Backer Ferencz gyogy.sz — Salzbargban Dr. Sediitzky ca. kir udv ayógy«1 " -\'i Pozsonyban Soltz R. gy^ysz — Teaesvárott Stelw W - Kolozsvárott Szeky Miklós gvöLy8x. - Czwoavicz eacbikowaky S. gyógy— Klagenfurtban Tbarnwald W. gyógy", uralna, «
U I Hinden máshol hirdetett fii-olaj a«s valódi Srhmidt fo-g törzsorvos és orvostudor.féle. hxnem csak egy j«>g08Ítlaí BCV vlsz-sraélés Dr. Sehinidí ur czegére mintbanil8itvanyokra. i3G 12 lö|
Na^y-fCanizsÁn, nyomatott a kiadó tulajaonos Wa)dits József gyorssajtój^a.
NAGY-KANIZSA, 1*8». november ifrfc,,.____ 93-tjl3E _iWllenczMtk évfolyam
\'I EJM:.té»l >r-. S . m gg \' m»-* ,.
711 II un7l (ÍNY
# A L AI A11/ Lll III .sej
bHbnl 11Vfefc wII I «.xo*
jepjei hirdetőiért kölönir •«£ v. ^ - ••
3» ur „„<,<;. I «UH ZA.LA-SOMOGYI KÖZLÖNY í ""(
-E»-^—,---___^¿f
N.-KinlöMTáros helyhatóságinak, „n.-kanizsal fink. Iüzoltó-egylet". a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank-, „nagy-kanizsai takarékpénztár1-, á „zalatnegyei általános tanltó-tes-tület", a -kanizsai kisdednevelő egyesület", a n.-kanlzs\'al Usztl önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n-kanizsai külvalasztmánya* s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú íap.
A földrengés.
November 9-én Magyarország délnyugati részén, továbbá Horvátországban és Szlavóniában igen intensiv földrengés volt érezhető. Mivel a tudomány érdekében van. minden egyes földrengésnél a kiindulási helyet konstatálni és az egész tüneményt a vidék geologiai viszonyaival ,le hetóleg egyhangzásba hozni, szóval a tüneményt magyarázni, mit csak ugy lehet, ha minél több adat áll rendelkezésünkre; bátorkodom ezennel minden müveit em bért tisztelettel fölkérni arra, hogy szíveskedjék az általa észlelt tüneményt rö viden leírni és a budapesti m. kir. egyetem ásványtani intézetébe alólirbtt czimén beküldeni. A leírásnál különösen figyelni kel! mindazon körülményekre, melyek a következő kérdésekben foglaltatnak:
1. Mikor (nap, óra, perez) és hol észleltetett a földrengés (megye, község, szabadban, szobában, emeleten, földszint, állva, ülve stb.)
2. Minő volt a mozgás? (lökés alól-ról, oldalról, hullámzó vagy reszkető moz gás) hányszor és miféle időközökben ismétlődött ezen mozgás?
3. A mozgás iránya? (Itt pontosan jegyzendő fel azon irány, melyben a vakolat a falakról, törmelékek, a kémények vagy tornyokról hullottak le; a lehulló tárgyak tudvalevőleg a tehetetlenségi erő következtében a földrengés mozgásával épen ellenkező irányba esnek
í. A mozgás időtartama ?
5. Volt-e valami moraj észlelhető a mozgás előtt, alatt vagy után és mihez hasonlított legjobban.
6. A földrengés által okozott kár?
(épületek összeomlása, falak megrepedése, vakolat lehullása stb. -- minél részletesebb, annál becsesebb a közlemény.)
7. Egyéb tünemények? (bútorok megmozdulása, tárgyak lehullása, poharak összekoczczanása, függő lámpák\' lengése) fontos az irány meghatározására stb. (szabadban : fák lengése, erdők hullámzása, a víznek nagyobb edényekből való kifolyása, hullámok keletkezése nagyobb tavavakon és haladásának iránya; állatok magatartása, források elapadása vagy ujjak elótünése, repedések keletkezése a földön stb.)
8. Hányszor ismétlődött a földrengés november 9-ike óta?
9 Mit tudni a földrengés kiterjedéséről (a) a levelező lakhelyének közelebbi környékén, b) Utvolibb vidékeken.)
Midőn bátorkodom remélni, hogy minél többen fognak találkozni, kik a fentebbiekben foglalt körülmények tekintetbe vételevél az átélt tünemény rövid leírását hozzám beküldendik, van szerencsém megjegyezni, hogy az annak idején megjelenő leirás\'uan névszerint minden beküldő szívessége köszönettel fog megemlittetni; egyúttal ígérem, hogy törekvéseim eredményéről elsó sorban azokat tndósitandom, kik szíves levelezésükkel támogatni fognak.
S végre bátorkodom a földrengés által érinfttt területen megjelenő lapok tisztelt szerkesztőihez azon alázatos kérelemmel lordulni, hogy szíveskedjenek jelen felhívást becses lapjaikba felvenni és engem esetleg czélom elérése végett a hozzam beküldött adatok által támogatni.
SCHAFARZIK FERENCZ
ásvány- és földtani tanáisegéd a m. kir. tud. egyetemnél Budapesten (egyetem-tér 1. «. 1. cm )
Fővárosi levél.
Budapest; 1880. nov. 8. (Hurczolkodási epizódok — Bazáraink. — \'a csarnok hölgyei. — Sziuháxi pletyka. — Első hó.)
E hét eleje több irányban volt jelentőségteljes; mindszentek ünnepe, a hójap „elseje" óv. hurc^slkodási nap, amivel karöltve jár h bíizbérfizetés. — Szegény embernek bizonv üok az áldásból ennyi mindenféle. — S mig & háziúr* k folyton öregbedó mosolylyal tekintenek a harmadik emeleten már be sem csak-ható duzzadt pénztárczájukra, uddig a szegény lakófelek gyaaran szorongva várják a pil&na lot, itt nehezen de mégis kifizetve az egéaz bér-reszletet, ott alázatosan halasztásért esengve a bér egy részére, mig másutt "a teljes fizetési képtelenség zavarja meg a házi ur beszedési működésének folytonosságát. És ne gondolják, hogy ez talán csak a szegényebb negyedekben fordul elő. magában a központban, a gazdag Lipótvárosban js fordulnak elő ilyen ebetek, a hol a házi urnák vagy a bér egy részével, vagy a puszta; Ígérettel kell beelégednie. A hurezol kodás, mely a negyed elején ugysn az efcéaz fővárost mozgásba hozza, legbelterjesebbeu mégis a külvárosok távolabbi réozein tűnik fel. És ritkán folyik le itt simán a dolog. Kimenni akaró felek, kik a múlt házbérrel hátralékban vannak, lakásait a házmester lecsukja, mi felett szóvita keletkezik, nem ritkán erőszakoskodásokra és tettlegességre kerül a dolog, a rendőrség gyakran igénybe van véve, s bizon meg esik, hogy egyik másik renitens az uj lakás helyett néhány napra a rendőrségnél kénytelen lakást vállalni. Másutt megérkeznek az uj lakók, a régi ped^g még nem ment ki — vagy nem eresztik ki, ilyenkor aztán nem marad egyéb hátra mint lerakódni szépen az utczán s várni a lakás kiürülését. Gyakran megesik, hogy még az éjjel is ott kell tölteni. Külvárosi sétáimban, melyeket ilyenkor tanulmányozási és adat gyűjtési czélból szoktam tenni, akárhányszor találkoztam ilyen utczai táborzókkal, hol egy lobogó petróleumlámpa fénye mellett a család körül üli az asztalt, valami hideg vacsorát költve el, másutt pedig a szalma zsákokon már nyugodva, mig egyik
Család tag virrasztva jarja körül a kis telepit-véayfc, nehogy avatatlan kezek garázdálkodhassanak Bizon a sokak által dicsőitett, irigyeit fővárosi élet ily kellemetlen megá«petés^-kei som von meg szereteti lakóitól.
No de a fővárosi kötoyü lelkület az ily dolgokt c-n«m akad néha jót is uev*t
rajta s tovább a^egy élvwsui a íobbi látványosságokat ér- k íiionlegeaségek-A, melyekben a fővároei éta; oly gazdag. Az újkori építkezések -üói, nugyobb házaknál tzon okos eszme nyer kivitelt, ü"«ggei fedett udvarokat alkalmazni, ¿Meg hol egy ily ház 2 élénkebb ulczára szói-váu az advnr összekötő közlekedési útnak használható- A Teieky-íéle ház az úgynevezett „párisi tilosával* voU az első e nemű. Meg is csodálták; hogy is ne, akkor Pesten egy utcz-f. melyben\'nem eeik, nem havazik, a nincs sem por. sem szól, sem sár. Azóta már több van; ilyen a Dobier bazár a király és «zerecscn mezát, a s&ropesi ult bazár szemben a nemzeti színházzal, k keropesi utat\' h dohány utczával ós a Ham bazár a városházterét u koronaherceg utczával köt?6\'össze. Pompa, építészeti müízlés és disz tekintetében az utolsó messze túlhaladja előbbi *ét társát. Különösen említésre méltó középső körudvara, melynek tágas térfogatát?fedő nagy üvegkupola az azt tartó vasszerkezettel méltó bámulaí tárgyai képezi. Az udvart magát tíz gázlámpa világítja be, melyek fénye az udvar falan körülfutó boltokból kitörő fényes világilás áílai még fokoztatia. A kupola tetejéről egy gáznap szórja sokszámu sugarait, a pazar épitkezésí díszre s a nagy kupolát tartó oszlopos fejeiből kiinduló karyat hidák plasztikus alakjaira. Ez udvar közepén szép szökő kut áll, melynek locscsanó vizjátéka kellemesen hüsité nyáron az üveg tető alatti meleg levegőt. E szökőkútnak azonban most más rendeltetése van. \'Alsó medenczéjét be-deszkázták, körülvették rézsútos tábláju kirakó szekrényekkel. Karcsú középoszlopát osztályos állvány takarjael, melyen valamint a szekrényeken mindennemű apróság, csecsebecse, játékszer, toilette kellékek, divatezikkek, íróasztal berendezések, női pipere dolgok s tudj\' isten mi mindenféle áru fekszik szabadon a sétáló
TÁRCZA.
Einlékszel-e?...
Kmlékazel-e ?... Borongó ősz volt, Mikor először láttalak;
Enyhébb, d.-rüsebb, jobb hazába Költö/.tek el a madarak,
Az erdő és mezőnek diaze. Lomb éa virág, mind elhala ;
Szunnyadni ment nagy téli álmot. A tarka pillaugók hada.
Zotd őszi szél rohant a tájon, Sikoltva mintha Uldenék;
Nehéz cseppekben hullt az eső. Mély bánatában sirt az ég.
A fényes nap sötét ruhában Gyászolta a. természetet,
A földet, mely pazar kincsének, Őröki e néma sirja lett.
Azóta két tavasz hozá meg l>iar.ét, s a nyár gyümölcseit;
Adván dúsabb édeab gyönyört mint A mit előbb a múltba vitt.
.Még hó takart el völgyet ormot, Még álmodott a kik »let:
S forró szerelmünk lángra itt gyulr, A jéghideg világ felett
Virágos kertté lett szivünk hol A hiiség szép virága nyilt,
Vidám örömnek méhe azivta,
Kitátult mézes kelyheit. Szerelmünk áldó napja égett, A féi ye» megtisztult egen ;
Tündérek himzAk álmainkat, Cfillagsagárból szüntelen.
Borongó ősz van újra Most i« Hallgat a mngr.émult berek,
Fojtott sóhajként jár a axellő, As égen hamvaa fellegek :
Mint akkor, most is elmerengek, Mint akkor, most is álmodom; De lelkem szivem olyan árva : Hisz nem vagy itt te angyalom.
HALASY BÉLA.
A képzőművészet északon.
Sok mindenfélét beszéltek már a külföldi tudós emberek arról is, hogy a képzőművészet csak is czivilizált emberek között találhat termékeny talajra. Hogy a képzőművészet, embereit csak is itt keresi fel, itt áldja meg szép adományaival; ezeknél bir csak helyesen, jó irányban működni a fantázia testesítő, alakító ereje.
Azonnal meglátjuk, hogy igaz-s- ezen állítás, avagy mennyiben téves ?
Konstauczban volt nem régiben az antropológiai társulatnak igen szép kiállitása, a melyben az érdekes s nevezetes tárgyak között a fold összes népeitől volt majd több, majd kevesebb rajzolat bemutatva. Ezen nevezetes osztály azonnal szemet szúrt a látogató tudós szemüveges embereknek.
Sokan nagy bölcsen, —hogy már szótalanul Bemrai sem maradjon, mosolyogva nézegették a különféle rajzokat s nem erede-tieknok, hanem hamisítványoknak tekintették 8 mondották is a czivilizálatlan népek készítményeit. Ezt igen könnyű volt mondani.
Azokat, — mint gondolták — valószínűleg valamelyik vállalkozó szeszélyes konstanczi rajzoló pingálta gyorsan össee, elkeresztelvén, hogy ez az emberhús evő vad pápuáktól, kani báloktól, — emez Patagonia legdélibb csúcsából jutott ide, mig egy másik a sálak, majd a busmanok földjéről került sok-sok viszontagsá-
gon keresztül abba a híres konstanczi antro pologiaí társulat nagytermébe.
A-leleményes társulat csak azért tette ezt a kis hunezutságol, hogy büszkén mónd hassa, kiállítása e tekinletbea.-teljes egészet, képezett-, s olyat a milyet még ritka helyen mutathattak be.
így okoskodtak azon uri emberek, a kik magukat, vagy legalább mások által tudósoknak neveztettek, a kik egy műveletlen pá puáról éa busmanról sehogy sem merték feltételezni azt, hogy az valamit még csak konyítana is a rajzoláshoz, nem pedig ily már-már csinosnak mondható rajzot bírna készíteni.
Már bizony mi is csak azt mondhatjuk, hogy a rajzolási képesség jobban van elterjedve, mint azt sok tudós külföldi antropologus állitá A képesség mindenütt meg van, de igen ia hiányzika8zóp kivitel, a tökély esi\'.és, a gyakorlottság, mely a képességet érvényre tudná emelni.
Ez alkalommal vessünk néhány pillanatot az eszkimókra Grönland alacsony termetű lakóira, azonnal bebizonyul azoa állilás, hogy nemcsak középszerű képességgel, hanem ezi jóval felülhaladó adománynyal bírnak. Persze, csakhogy mint nagyon sok népnél, ugy itt is a képesség felnem használásával találkozunk. Vagy nem jat erre alkalom vagy ha jut is, á nép nem igen érdeklődik annak emelésével, tökélyesbitésével. Nem is lehet kívánni, hiszen az égalj másra, reájuk százszorta hasznosabb dolgokra ösztönzi őket. Volt azonban mégis eset, midőn az északi nép képességét a véletlen utján árujta el, ugy egyesekben.
Dr, Rink vaskos müvében bőven, igen terjedelmesen kiterjeszkedik dániai Grönlandra.
Az ott lakozó derék eszkimókat — persze nem mind — mint előrehaladott képességű rajzolókat ismerteti. Hogy határozott állítását tényekkel is bebizonyítsa, hasznos könyvében számos iliusztrácziót mutat be,t a melyek grönlandi eredeti rajzolatok után másoltattak, minden javítgatást vagy finomítást kizárva. .Könyvében legtöbb rajz bizonyos Áron nevű eszkimó készítménye, ki Kangekben (64 ik északi szélességnél) élf^Foglalatosság» fóka vadászat volt.
Tehát ha fóka vadász volt, akkor, miként, mi uton mutatta be rajzolási képességét ? Hogyan nyilvánult a képzőművészet az egy-.szerü emberben ?
A szegény ember, kit nem elég, hogy a mostoha sors vagyonilag sújtott, még a kíméletlen betegség is gyötré. Egyszerű gunyhójában kellett maradnia; miután semmiféle foglalatossága nem Volt, unatkozás által még inkább nyomasztóbbá vált helyzete. Rink, ki épen arra utazgatott, a szegény embernek papirost, iront ós festéket adott, magára engedvén, hogy amit akar, azt mázolgasson unalomból a papirosra. A milyen lesz olyan lesz, mindazonáltal ezzel azt nyeri, hogy az idő annál gyorsabban fog előtte eltűnni, lesz mivel foglalatoskodnia, igy tán helyzete is enyhül.
Néhány év eltelte után Áron nemcsak számos rajzolt képet küldőt\', jóltevőjének, hanem azok közül vasszorgalommal igen sokat már fába is metszett. Rink müvében ezen érdekes képeket is bemutatja.
Áron egyszerű kis gunyhójában, szegényes nyugvó helyén, fekve készitgetle tovább is igen tisztán és nagy gonddal rajzait. Midfin az utolsó készítményét küldé meg Dr. Rink nek, már ^betegségének nagyobb mérvű ki-
Mai <»fiW.inifhn7 a .Zalai Tanügy\' 8-ik száma van rendes mellékletül csatolva
TIZENKILENCZEDIX ÉVFOLYAM.
közönség előtt kirakva. Minden asztal felett egy czimeres rúdon as ár van kiírva, melyen bármely azon asztalon lévő áru kapható. Es árak 20 krtól 1 frtig változnak • azon felül még egy asztal meghatározatlan különféle árak« kai. S mind ezok felelt még nyolcz olyan /„sokat igérő" mosolygó arczu, <aábos szemű fiatul hölgyeeske kinálj» e portékákat 8 •alkuszik a vevőkkel, hogy az embei szívesen vásárolna minden asztalnál valamit, csakhogy meghallja oz ékes tollú kis madárkák hangját. Divatosan, ízléssel öltözködnek, mintha maguk is eladók volnának, komolyan fogadnak, de az .üzlet alatt felmelegszenek, áruik dicséreténél pergő nyelvecskéjük erejét szemük mélyenható pillantásával fokozzák s a megtörtént alku után szíves kézszorítással búcsúztatnak el. Egy szép kis barnánál vásároltam múltkor b .kérdezém :
— Hát mondja csak kedves kisasszony itt minden eladó?
— Minden, feleié ő kisérve egy hamis mosolylyal.
— Hát magácska is? kocskáztattam a kérdést.
— Ejnye uram! mondá a kis hamis, nem látja, hogy felettünk nincs ár kiírva 1
— Ép azért maguk határozhatják meg
— Hja kérem uram ez mindig attól függ, hogy ki a vevő, különben ez^oly tárgy, melyet egy kedélyes vacsora alatt sokkal jobban meglehet beszélni, én ....;..nól szoktam vacsorálni, viszontlátásra uram. Pá.
Ezzel felkelt, kezét nyujtá, fordult\' egyet a sarkán s átszökött a másik oldalra. Az Hudiencziának vége volt. Mehettem. Mentem is, mi közben eszembe jutott a német költő e szavai:
...........< sie weben
Himmlische Rosen, in\'s irdische Lében.
Utam egész véletlenül a kerepesi útra vitt, hol betértem az ottani bazárba; a hosszú négyszögletű udvar üveg fedele 60 gázláng fényét veri vissza a kirakott árukra; a kiállítás itt már sokkal egyszerűbb, bár az árucsarnok jóval nagyobb, do a hölgyecskék nem oly üsinusak s igy az áruforgalom sem oly nagy. Nem is időztem sokáig s kijötlem a kerepesi ti ti kapun. Épen a nemzeti szinházzal álltam szemben, hol Spiegel Arabella k. a. tartá első felléptét az nap. a fiatal művésznő, kinek reklámos múltja, a színi képezdéből kilépése s Bécsbe szerződtetése, hírlapi pro és contra nyilatkozatok utján még élénken emlékemben van, megérdemli hogy foglalkozzam vele. Violettát énekelte Traviatában, szépen indult, jól énekelt s otthoniasan játszott, de sokat akart a ...... és nem bírta a torka, a vége
felé már nem bírta, hangja bizonytalanná lett. Élénken sajnáltam a fiaskót, mely ha nem ;b volt teljes, de minden esetre elég nagy arra, hogy ily force szerepekben egyhamar nem fog fellépni. Kár; a híreket, melyek a közönséget részére előnyösen hangolák, nem igazolta s csak tehetséget, de művészetet még nem lehet konstatálni. A népszínháznak is újdonsága volt e héten „A kétnejü gróf". A mulattató tárgy s Helmesberger kedves zenéje, valamint az előadás sikerült volta élénk tapsokra ragadta a közönségét. Helmesberger ezáltal előnyösen pótolja nekünk Strausst, ki a német színházi ügy miatt megtagadta }egujabb operettjének magyar színpadra leendő előadását. — Helmesberger bebizonyította, hogy vannak még Bécsben józanul gondolkozó emberek. — Á propos német színház. — Az itt rekedt német szinó-
ZALAI KÖZLÖNY.
NOVEMBEfc 18 in 1880.
töréseiről panaszkodott fájdalomteli szavakban, s kérte a Mindenható megkönyörülését.
Rövid idő múlva a szigorú halál elszólitá Áront az élők sorából, feloldá ki nos betegségének nyomasztó súlya alól. Jobb létre szenderült.
Képeiben, ha megszemléljük, az egész látkör igen meglepő, az alakok igen hűen tűnni k elő; a t^rmészetiesaég, a megtestesités jellemzi mindegyikét. Különösen kitűnnek a jól lerajzolt állatok, azok között azíramffcarvas minden életkorban bemutatva oly jelesen van eltalálva, hogy még sok jó festőnek, rajzolónak is dicséretére válnék.
A szép példa arra int, hogy az aranyat nemcsak ott kell keresni, a hol mint jókora darab kikandikál a kőzetből, a hol a fáradságnak azonnal meg van a bő jutalma, hanem ott ts, a hol a kisértetek, hosszú kutatások után látjuk csak koronázva fáradozásainkat. Ne csak a külszín, a látszat vezérelje kíváncsiságunkat, meri nem tudni mit rejt magában a föld változatos rétege, — a melyet a külszinről ítélve az oda szentelt munkát haszontalan -fáradozásnak tekintenók, —- hanem, igen u kísérletek, próbatételek, kutatások vezessék meggyőződésünket. ítélni helytelenül »z első látszatra mi sem könnyebb, do annál nehezebb a való, a bebizonyulás Bzép utján, ha azt té--nyek, megtörtént dolgok, tapasztalatok kísérik lelkiismeretes tanuként. íme itt van ahelytelen állítás ellenkező bebizonyuláaa. S-nem csak ez
ezek még nem adtak fel minden reményt. Újra mozognak. Budán valami Szabó-féle termet béreltek ki s ott akarnak oltárt emelni a Pestről elűzött német múzsának. Az engedély ugyan még nincs meg, reméljük nem is lesz. Mindesonállal néhány német spiessburger élénken buzog e szégyen ügy körül; jó volna őket a preBchburgi háziurral egy kalitkába zárni s mutogatni országszerte.
Tegnap egész nap fokozódó hideg idő járt; szürkés felhők boriták a láthatárt, este kissé megenyhült az idő s lassan havazni kezdett, mely reggelre egész fehérre változtatá a házak fedeleit. Az uton azonban nem birt még "-megállni éa eső nélkül sarat kaptunk.
TANYAY GÉZA
BQnfigyi tárgyalások jegyzéke.
A nagy-kanizsai kir. törvény izéktől. (Folyt, és vége.)
November 25-ón.
2267/880. Mézga József és társai elleni tolvajlási öigyben végtáígyalás.
1595/880. Sterbát Iván\' alsó-míhalovoczi lakós elleni zártörési ügyben folytatólagos vég-tárgyalás.
2487/880. Pali József lebuj puszUi lakos elleni súlyos testi sértési bűnügyben végtár-gyalás.
November 26 án.
2149/880. Horváth Ferencz oláh-cziklini lakos elleni ügy ben végtárgyalis.
1751/880. Horváth Gyula vagy György és társai pacsai lakosok elleni lopási ügyben végtárgy aláa.
2437/880. Tkalcsecz Istvánné putyání és Magdalenics Antal csáktornyai - lakosok elleni gyilkossági ügyben végtárgyalás.
Nagy Kanizsán, 1880. nov. 8-án.
Kiadta: WL ASSICS EDE
iroda igazgató.
Helyi hírek.
— Közörömre Glavina Lajos megyénk nagyérdemű vezérférfia neveztetett ki Zala-megye főispánjává. A szerencsés kinevezés felett általános hazaflni örömnek adunk kifejezést! Éljen!
— Adakozzunk/ ős; e-ényo a magyarnak, hogy szükségben szenvedő rnaberiár-sain telhetőleg segit. Köz A szomszédságunkban a földrengés iszonyú károkat idézett elő, a szerencsétlenek segélyezésére szánt adomáuyokat készséggel átveszszük, lapunkban nyugtázzuk és kézbesítéséről számadási adandunk. E czélra küldeményt kaptunk eddig: Pataki Géza ev. tanító úrtól Szent Péterről. 1 frtct.
— A nagy-kanizsai táreaekör 1880. évi november 20-án Baját helyiségeiben zárt körű tánczestélyt rendez. Nagy-Kanizsán, 1880. évi november havában. A társaskör vigalom rendező bizottBága. A meghívó másra át nem, ruházható s annak előmutatása mellett belépti-jegyek kaphatók f. évi nov. 20 án d. u. 2—6 óráig a társaskör helyiségében és este a pénz tárnál. Belépt: dij: tagoknak 1 frt, nemtágoknak 1 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem a társaskör czéljaíra fordít tat ik.
— Harmadik gyógyszertárt akarnak létesíteni Nagy-Kanizsán; egyáltalán nincs szükség rá, de az 1876-ki XIV. t. cz. 134. s következő §§ aiba is ütköznék.
— A n-agy-kanizsai vadász társaság nov. 16-ki hajtóvadászata alkalmával az eredmény : 1 őz, 6 nyul volt.
az egyedüli eset, mely arczu\'« csapja az állítás helytelenségét, számos és igen számos az, mely .mindinkább elsötétíteni iparkodik a nézetek ferdeségét; mely előtt szégyenteli alázattal hajol meg, húzódik félre a valótlanság, a tév hit hatalmas árnya. Nemcsak Áron, — hanem kitudja hány meg hány példa int, melyet a nyilvánosság nem fogadhatott be tág terére; a mely elenyészett nyomtalanul, mint oly csillag, melyből nagy dolgokat jósolhattak, olvashat-> tak volna az emberek, igen ha a sűrű sötét felhők el nem fedik, igy eltűnt anélkül, hogy iránta a figyelmet felébreszthetett, — hogy .rendeltetéséből elárulhatott volna valamit.
Hány meg hány szép tehetség tüni el már figyelem, — az érvényre jutás szép czélja nélkül, igen, mert láthatlanná tette előlünk azon sürü ködfátyol, a melyet elszigeteltségnek nevesünk, mely nem engedi nyilvánulni a lappangó tehetséget.
SZ. L.
Egy kis leány emlék5nyvébe.
(K. Mariakinak.) ■ Lányka 1 szeretni tinalj, i kedves lesz néked ez élet, Tűrve, reményivé szeress, bármi kövesse is azt; Ü szerelem mint árny követen£majd minden utadban, Díjad a boldogság lesz vagy ac öntagadás, Kéjt, örömöt nyújthat neked itt e földön as elsrt, Isten adaud emezért majdan a menybe babért.
B L—ó.
- Bymen. Eudrődy Sándor jeles ifjú költő, nagyváradi kinevezett reáliskolai tanár nov. 15-én vezette oltárhoz Balaton Füred Bzellemdus szép virágát Écsy Aniónia kis asszonyt. Isten áldásit kívánjuk az uj párral Kísérje tisztelt barátunk teljes boldogságát állandóság s koszorúzza megelégedés.
— jBiztos és igen jövedelmező mellékkereset nyujíatjk oly tisztességen egyéneknek, kik füzetes müvekre előfizetőket gyűjteni hajlandók. Vidéki tanitó urak, postamesterek, kereskedők és ügynökök ezen uton, mely tisztségükbe semmikép sem ütközik meg, és mely senki szégyenére nem válik — tetemes mellékjövedelemhez és amellett ingyen olvasáshoz is juthatnak. Bővebbet Wajdita József köny vkereskedésében Nagy-Kanizsán.
— Megdöbbentő véres eseményn«-k volt Kolozsvár a napokban színhelye.- Két közös hadseregbeli hadnagy Bartha Miklóst szerkesztőségi . irodájában összevagdalta. A brutális orvtámadás leirhatlan elkeseredést szült országszerte. A sajtószabadság b munkás ság áldozatának állapota életveszélyes. Itt az idő, hogy szigorú elégtételt követeljünk, mert a türelemnek is van határa ! — A magyar hírlapírói egyesület a Bartha eset alkalmából a következő határozatot hozta: Tiltakozunk azon brutalitás ellen, mely a sajtó szabadságot nyers erőszak által akarná elfojtani, mely először a megfélemlítés, azután a tettleges bántalmazás hoz folyamodik, hogy a hírlapírói toll szabad mozgását korlátolja vagy épen lehetetlenné tegye. — Kinyilatkoztatjuk, hogy mindaddig, mig a kolozsvári merényletért törvényes uton teljesen megnyugtató elégtétel nem adatik, a bántalmazott kolozsvári hírlapíró ügyét mindnyájunkénak valljuk és minden erkölcsi befolyásunkkal oda fogunk hatni, hogy ezen ügy elintézése ugy az írói kar méltóságának és függetlenségének, valamint a sajtószabadság sértetlen és röviditetlen fenntartásának megfeleljen.
— Zágráb mellett három helyen hasadt meg a fold, s támadt vulkanikus forrás. Zágrábban 16-án éjjel hót erős lökéiből álló .föld rengés volt újólag, melynek következtében számos család költözködött ki Zágrábból, ugy hogy nov. 16-án mintegy 4000 egyén hagy ta ott tűzhelyét. Igen számosan Kanizsán telepedtek le.
— Zala-Patakán az In key család ái-ta! épített, (jelenleg Botka Imréné úrnő tulajdona) épület észak felőli fala megrepedt, a pin-czefal bedőlt. Egész Zala völgyén érezhető volt a rengés. Egyébként számos helyről értesülünk, hogy különösen a templomok vidékünkön nagy sérüléseket szenvedtek.
— Báró Kemény Gábor, földmive-lés ipar ós kereskedelmi m. kir. minister vasárnap, folyó hó I4-én reggeli 8 óra 40 perczkor Keszthelyre érkezett. Áz indóháznál Svastics Károly apát, Göde Lajos szolgabíró, Reischl Venczel városbiró, Bálás Árpád a gazd. tauint. igazgatója 03 Dr. Lipp Vilmos gymnasiumi igazgató fogadták s Svastics Károly apát-üd^ vözlő beszédet tartott. A minister ur apremont rei társház vendége volt. A kolostor előtt a gazdasági tanintézet hallgatói várták. Az ön-kénytes tűzoltó egylet tagjai Reich Károly al-parancsnok vezetése alatt vonultak ki, s a premontreiek kolostora bejáratánál sorfalat képezlek. A gazdasági tanimézet bejáratánál egy igen csinos zöld gályákból készült a gazdasági jelvényekké! diazitett diadalív-volt felállítva. Tisztelegtek : a város, a gazd. tanintézet tanárkara és a takarékpénztár igazgatósága. A minister ur a gazdasági tanintézet épületeit s az egész gazdaságot megszemlélte. A premontrei társházban disz ebéd volt, melyre számosan hivatalosak voltak. Délután 2 órakor a minis ter Budapestre utazott.
— Meghívás. A keszthelyi csónakázó egylei f. é. decz. hó 5-én d. u. 2 órakor Keszthelyen, a városház tanácstermében közgyűlést tartand, melyre uraságodat tisztelettel meg hivni van szerencsém Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitás, s a mult közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 2. Jelentés az egylet 2 od. évi működéséről. Az alapszabályok és leltár felolvasása. 3. A számvizsgáló bizottság jelentése, s a megvizsgált számadások bemutatása. 4. Egy üresedésbe jött igazgató választ mányi tagság ideiglenes botöltése. 5. Indítványok, melyek írásba foglalva a közgyűlés kezdetével az elnökségnek átadandók. Keszthely, 1880. évi nov. hó 1-én. Dr. Csanády Gusztáv, elnök.
— J>r. Németh Antal gySrtankerűleti főigazgató, kinek érdemei a köáel múltban felsőbb helyen méltányoltatván királyi tanácsossá lett, f. évi nov. 12. és 13-án látogatásával szerencséltette az államilag segélyzett sümeghi reá! iskolát; megelégedésének kifejezése u:*i 14-én Kőszegre távozott. Állandó egészség kiiérje áldásteljes kőrútjában ! X.
— Csáktornyán nov. 25-ón lesz az országos vásár, mely marhaállományáról messze vidékről nevezetes.
— Meghívás. Keszthelyi balatoofürdőí részvény társaság, alap«sabi!yai lóik §-* ér-
telmében Keazthelyen, £. é. nov. hó 2d-áa délután pontbaif 2 órakor a városház tanácstermében őszi köagyfilésót tartandja, melyre a részvényeseket \'tisztelettel meghívja Keszthelyen, 1880. okt hó 24 én az elnökség.
— Zalaegerszegen a társaskör saját könyvtára javáj-a f. hó 13 án a Zöldfa ven déglő nagytermében lánczestélyt rendezeti. Meglehetősen jól sikerüknek mondható , amennyiben városunk közönsége áthatva a jótékony czél magasztos eszméjétől szép számban vett résat e mulatságon. Tiszta jövedelem összege 23 frt volt. A tánczestély este 8 órakor vette kezdetét, s kedélyes jó kedvvel éjfélutáni 3 óráig tartott. A résztvevő bájos hölgyeink közül megemlítem: S\'ern Melánia, ifj. Rosenthal \' Berlha, Roseiiberger Vilma, Stern Őedvig, Stern Berta, íd. Kosénthál Berta, Fischer Helen, öesztreicher Natália úrhölgyeket stb. Rosenberger Soma.
— Színészete Balogh Alajos igazgató társulata Sümegben tömeges pártolás mellett játszotta le a bérletet. A már előre is jelzett darabokból: mindenek tetszését megnyerni ugy szólván lehetetlen, azonban néhány főbb szabály kell, hogy a vidéki táraulatok állal is figyelembe vétessék. A színpad legyen az elet valódi tüköré, e szerint: a maskirozás ne legyen torz. a azegény pór ujjsi ne csillogjanak gyűrűktől; az élezek a jobb érzés korlátain belül maradjanak; az éj, ha már nem holdvilágos, sötét legyen. Eltekintve ilyesektől, a sze replók oly hatásosan felelnek meg a várakozásnak, hogy a kozóhaj után még néhány előadás/ a városunkban időz a társulat. Később a tebetősb tagok iránt nyilvánult elismerést sziveden fogjuk a nyilvánosság utján leróni. „Hamlet", „A "jó madár", „Boccacscso" legközelebb jőni fog.
Nobody.
— Árverés Zalamegyében. Nóvák Ven del 615 frtra b. ingt. decz. 3. Udvarnokön. — Gyenis Gábor 800 frtra b. ingt; decz. 9. Köve«-Kállán. — Kik András 884 frtra b. ingt. nov. 30. Goricsánban. — Pálfy György né 560 frtra b. ingt. decz. 21. Szentbékállán. — Melkovics Anna 750 frtra b. ingt. nov. 27. Leaenczr-Tomajon. — Gyarmati János 440 frtra b. ingt. decz. 24 Sulfóldön. — Kollár Borbála 1940 frtra b. ingt. nov. 23-án Bellatinczeu. — Kutassy Sándorné 900 frtra b. ingt. nov. .26. Tagyou. — Sziklósy Lajos 2167 frtra b. ingt. decz. 16 Badacson-Tomajon. — Pöszér Istvánné 517 frtra b. ingt. nov. 29. Alsó-Lendván.
— Rövid hírek. Vámbéry Armiu Bécsben felolvasást tartott. — A telki apáts^ got a benczésék veszik át s fejében a pozsonyi főgymn. látják el. — A zágrábi bibornokórsek kertésze házában lakik. — Sárosmegye főispánjául járásbíró neveztetik ki. — Á bpesti osztr. áll vasútnál volt Mayer vendéglős felakasztotta magát. — Berkes Lajos zenekarat Londonba szerződtették. — Fiumében a polgárság erősen magyarosodik. — Angliában politikai gyermeklap jelent meg. — A királyné levele a Deák-szobában közszemlére engedtetett. — „Budapest-Zágráb" czimü magyar lap indul meg fővárosunkban. — Kölesd m. város lakói tömegesen megmagyarositják nevöket, — Salzburgban egy kereskedő neje 25-dik gyermekével ajándékozta meg férjét. — A porosz sorgyalogság újfajta ismétlő fegyverekkel láttatik el. — Csíky Gergely beteg. — / % albánok agyonlőtték a kiegyezési föltétele átvivőjét. ^
Ki nyert?
Budapest tov. 13-án: 82. 7. 72. 76. 49
Lincz „ „ 56. 88. 39. 77. 6. Trieszt „ „ 42. 69. 57. 15. 4-5.
Irodalom
(E rovat\'alatt megemlített mnnka Nagy-Kanizsán Wajdits Jdzref könyvkereskedése iltal megrendelhető.)
— Előfizetési felhívás. Táborszky ói Parsch nemzeti zenemű-kereskodők kiadási ban (Budapesten IV. kerület, korona-uteza 4. ez») deczember elején megjelenik: 15 eredeti magyar dal Petőfi Sándor költeményeire. Agg-házy Gyula, Baditz Ottó. Ébner Lajos, Feszty Árpád, Greguss Imre, Greguss János, Gyulai László. Jankó János, Kacziány Ödön, Lots Károly, Munkácsy Mihály, Spányi Béla, Szemlér Mihály, Tölgyéssy Artúr, Vastagh György ere deti rajzaival ellátva. Énekhangra zongora kísérettel szerzé Hubay Jenő. Fametszetek Morelli
Gusztávtól. Fény képnyomatok DivJd K ároly fényképészeti és fény nyomd ászatí műterméből. A dalok czimei következők: Keresztüli állok. Zárjátok be már azt a koporsót. Ewkedik 1« a felhő. Síkos a hó szalad a Temetésre
szól az ének. Kél a hold az est lovagja. Boldog talan voltam. Paripámnak az ó színe fakó. Mi foly ott a mezőn. Gyere lovam hadd tegyem fel nyergem. Kis furulyám szomorú fűz ága. Száll a felhő magasan. Nem háborítom * nyugalmad? Árvalány haj a süvegem bokrétája Rózsabokor a domboldalon. Hazánkban »ly mü
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 93-ik számához.
még nem jelent meg, sőt bátran állithatjuk, hogy a világirodalom aem tud hasonlót felmutatni b azért hisszük, hogy általános feltűnést fog költeni. í> mö hármas becsesei bir: nagy kohónk Petőfi legszebb költeményei vannak zenésítve; a költeményekhez hazánk legkitü-uúbb feBtő művészei eredeti rajsokat készítettek; a dalokat egy a magyar zenéért lelkeaüló szellemdus ifjú zeneszerző irta, ki ma már külföldön is megállapitá hírnevét; benn a hazában pedig hangversenyei, Bierzeményei és különösen a legújabb népazinmúhöz irott éa rendkívüli • toiBzéat aratott magyaros zenéje által osztatlan elismerést Bzerzett nevének. Ezen dalolt egy köte\'.ben. diszes kiállításban fognak kiadásunkban megjelenni és hogy elterjedésüket lehető könnyűséggel előmozdítsuk, az előfizetési árt példáuyonkint csak 4 frtban állapítjuk meg. Bolti ára magasabb lesz. Gyűjtőknek 10 példány után I tiazteletpéldánjnyal szolgálunk. Az előfizetési összeg beaüldésére legczólazerübb a poBta-utalványok használata. Ezen diszmü karácsonyi és újévi ajándékul is igen alkalmas. A tisztelt műértő közönségnek tömeges pártfogását kérik, Budapest, 1880. november hóban. Táborszky éa\'Parsch, nemzeti zenemű kereskedők.
— üj naptár. A „Pápai Lapok" szerkesztőségének kiadásában megjelent a dunántuli „Képes Naptár" 1880-ik évre. Ára 40 kr. A n*gy 8-ad rétü, a 100 lapra terjedő a számos képpel ellátott diszes kiállítású évkönyv tar talma következő: 1. Teljes naptári rósz. (Idő-jóelat és betÜBoros névmutatóval.) 2. Az évkönyvek jelentősége. Pereszlényi J.-tóI. 3. Mégis szép az élet. Költemény. Szabó Endrétől. 4. Gróf Zichy Nándornó szül. Zichy Livia grófnő. (Életrajz, arczkóppel). 5. Dunántuli karcz Somlyó, Ságh, Kemenesalja. Lasz Samutól. 6. Dr. Kovács Zsigmond veszprémi megyés püspök. (Életrajz, arczképpel). 7. Azt mondják. (Csevegés.) Szabóné Nugáll Jankától. 8. Pap Gábor duuántuli ref. Buperintwndens. — (Élet rajz, arczképpel.) 9. Fénykép nyelv, (csevegés) M—y E—k-től. 10. A papai r. kath. főtem plom. (Képpel). —yf—.-tői. 11. Farsangi kép. Szép Lajostól. 12. A ki másnak vermet ás. maga esik bele. Költemény Németh Pétertől. 13. A szombathelyi állandó magyar színház. — (Képpel.) Balogh Gyulától. 14. A csók törté nete. Bárdosi Károlytól. 15. A. puszta sziget. (Talmudból.) 16. .Daloknak szárnyán". Költemény D\'Albitól. 17. Csinger völgye. Utikarcz Kemenesaljáitól. 18. A halál mint szabaditó. Beszély K—y J —ő tői. 19. Jókai ünnepély Pápán. (Három-képpel). 20. Dalok. Pup Kálmántól. 21. Házi jólétüuk érdekében. Etelkától. 22. A dunántuli ref. egyházkerület pápai főiskolája. (Képpel.) Antal Gábortól. 23. Az öz-vegv. Ballada Kovács Sándortól. 24. Butter Flórián. Beszély Zoliay\'ól. 25. Népdal. Sooa Lajostól. 26. Szemléltető szekrény. (Két képpel ) 27. Téli eitén. Költemény Soos Lajostól. 28. Epigrammok. Somlyaitól. 29. Kertészeti és szúliószeli tanácsok. P. Sz. K.-tól. 30. Hasznos tudnivalók a gazdaság és közélel köréből. 3l. Táviratozási szabályok. Képtalányok. 32. Hu* morisztíkua rész. V«raek. Adomák Btb 33. Duuáutuli tiszti cziintár. Egyházi- és törvény-hntóságok, kit. törvényszékek, hon véd páran cs-noksag, Ügyvédek, közjegyzők, tanfelügyelők, Áh. épit. hivatalok, liirlap Btb; 34. Országos vásárok. 35. Hirdetések. Gyűjtőknek 10 megrendelés után ilszteletpéldáuy jár. Kapható a „Pápai Lu.pok „ kiadóhivatalában PápAu, és a főiskolai könyvnyomdában.
— .Apollo" zenofolyóirat novemberi füzete megjel.-i,!. Ara l frt. Tartalma: Feigler Viktor emlékére hymnus. Dalmady Lajostól. — Tűzoltó itl duló. Hölzl Lőrincitől. — Ma zurka Vágvölgyitfll. — Párdal\' Állagától. — Klójátékok orgonára vagy harmoniumra.
— „Az utósó alamizsna." Petőfi Sándortól. Költészeti b nyelv művészeti mélutása Tö rök Árp.idtól. A külföld rajongva szól Petőfi költészeté ">l; mi ellenben még moat sem bírunk teljt:sí n megszabadulni az előítéletektől, melyeket a negyvenes évek hiva\'lan kritikusai Petőfi múzsájáról szánni való buzgalommal ter jeaztuttek. Még most is közönségesen csak a naturalistát, a természet fiát látják nálunk Petőfi ben, a művészt azonban nem. Hogy Potőfi első rangú nyelvmüvészeink között foglal helyet, ezt eddig még senki sem tüntette föl. Ezt feltüntetni kitűzött föladata volt a méltatásnak, mely dect. hó második felében jelenik meg A fűzet ára 40 kr. nárom példány ára 1 frt. Budapesten, 1880 nov. 12. Török Árpád. (Ló-Vasut, 64. sz.
Vegyes liirek.
— A földrengisekröL A földrengés, ezen a vulkáni tűzhelyekről kiinduló erő, nem kia mérvben tevékeny kisebb vagy nagyobb változás előidézésében a föld fölületén. Már a régiek közöltek hírekel eróa földrengések felől, a melyek főként Olaszországban, Róma uralma idejében, nem ritkán fordultak elő. Valószínűleg az is egyike volt a legerősebb földrengések-
nek, a mely Kóma váróiban a fórumot megre-peszté a hasadékot ütött azon ; egy máaik Ará biában, mely Korah-t elsülyeaztó. Csak kevés óv látszik lefolyni a nélkül, hogy földrengés ne támadott volna, és némely esztendő fölötte gazdagnak tűnik föl ezen eseményben. Romboló erejű volt azon földrengés, mely Kr. u. 79. évben a Veauv véletlen kitörése által idéztetett elő éa egész Al»ó Olaszországban, az Apponinek vonalán, nagy pusztítást hagyott maga után. Szicziliát igen gyakran ért szörnyű pusztulás, így 1093-ban, midőn Syrakusa szétrombol irtott. Egy másik földrengés 1345 ben Karinthiát, Tirolt és az egész Alpea hegylánczolatot megrázta. Rettenetes kitöréseiről különösen nevezetes az 1755. évi november 1 sei földrengés, mely Liazabonnak egy részét elsülyeszté és 30,000 ember életébe került 8 messze eső tar tományokban is érezhető volt. Ez ismétlődött 1761 ben, de már csekélyebb mérvben. 1783-ban egy iszonyú b több héten át eltartott földrengés egész Szicíliát és Calabriát elpusztitá, Meszszinát ösazerombolta s kivüle még Vagy 400 helységet. Ez több 100,000 emberéletet 8ommÍ8Ített meg, hegyeket döntött le, mélyedéseket nyitott, utakat sülyesztett alá s hegy-lánczolatokat szaggatott szót. Egy 1356 ban beállt erős földrengés Svájczban Bernt éa Base.lt ö*szerombolta, hegyeket döntött össze, éa erdő ket temetett el, a melyek aztán 8zéntelepekké lettek. Kr. u. 17-ben Szyriában ós Palesztinában egy-egy pillanat alatt 13 nagy város omlott öasze; 315 ben Ankopolís semmivé lett; 526-ban Jusztinián császár uralkodása idejében oly borzasztó földrengés dühöngött, hogy Antiochában több mint 200,000 ember vesztette életét. 551-ben Sidon, Berytus és sok más város megaemmittetett; 859 ben az Acráus hegynek egy része a tengerb« omlott; 1759 ben Antiuchia, Baalbek, Saida, Acre, Fusa, Saphet, Nazareth-és Tripolis városok rommá lellek, több mint 300,000 embert temetve el. Szyria 1822 ben ismét borzasztóan megrázkód tátott: egy éjjel közel 50 város aülyedt el és Aleppo elve8Ztó uópeaségének felét. Ameriká ban is nagyszámú földrengés hagyott nyomo kat pusztításairól. 1812 ben a szép Caracas vá ros léi perez alatt romokban hevert, 8 ugyan akkor Venezuelában egy pillanat alatt 20,000 ember esett a halálnak áldozatául. Gdtnassa 1797-ben iszonyúan szétrombol látott.
— A király afóthi határon. Ő felsége mult szerdán egyszerű vadáazruhába öltözötten éa egyedül Kopu József udvari vadász által kísérve, kétfogatú kocsin Fóth község határába ment vadászni. Útközben több izben leszállt a kocsiról s ha érdemesnek találta, szárnyas ma dárra lődözgetétt, midóu h „lialmosi" dűlőnél ismét leszállt a kpcsiról s a szántóföldeken ke resztül a dülú útra igyekezett, a szántóföldön egy földmiveare talált, ki hajadon leányával a kukoricza töveket húzogatta kt a földből. A király megkérdezte, mi a neve s hová való, mire a földmives emberséggel felelt az ismeretlennek : hogy hát ő bizony Kánya Mihály fóthi „szegény ember", ez meg a leánya Katicza. A király aztán töviről-hegyire kikérdezte, hogy mije éa mennyije lermett hz idén, jó ára v»n-e a gabonáuak, majd me^-megkérdezte, hogy ki moat a fóthi biró, b meg vannak e vele a hely-aégbeliek elégedve? Kánya uram mindezen kérdésekre megfelelt emberségtudólag, elmondotta azemélyes véleményét a fóthi előljáró aágra vonatkozólag, melyre nem mondott ugyan roszat, csak azt a kifogás* tetté, hogy hová teszik azt a tengernyi adót, mit a lakosokon leli-citálnak. Ő felsége oly alaposan kérdezősködött a helység ügyeiről, hogy Kánya a magyar paraszttal születő józan észszel gyanítani kezdte, hogy aligha nem »fölséges királyával" beszól, miért is mielőtt a király elbúcsúzott volna tőle, arra kérte, hogy ha valami „belső embere" a királynak vagv tán maga a király, legyen gondja arra, hogy árverés alá kerülendő két ökre — adó fejében — el ne vétessék. A király még a helyszínén fölíratta vadászával a ké-vényezű nevét a még az nap intézkedett, hogy a két ökör el ne adasaék. Így tudta meg Kánya Mihály meg az egész vidék, hol most ezen eset közbeszéd tárgyát képeai, hogy a király volt azon egyszerű vadása.
— A .GySri XSztóny" tárcsájából: Juhi-leatus, Jubileando. Tarczy Lajos pápai tanár or ötven évea jubileumának ünnepélyére irta jubileált öreg barátja Dr. Kovács Pál. Rajtam már elverték azt az ötvent régen;
Te is áteeel majd e kewrüségen I De aaért ne lélj, ez áldozatot hozva: A keserű labdacs jól meg lesz ezükrozva! — Aki — mint én — ötven évig rágta tollát, Mondják: nagyra vitte latén ai 6 dolgát I Ki felewigével ötven évig perel: A féljek közt aa «zent mártírként szerepel: Akiötvenóvigj,helb-reohtstt, .halb linksaszerínt Lépeget, kap kreaezot, melynek neve verdienst I Hát egy tanár, aki nürnbergi tölcaérre! Életéből ötven évet elfecaérel, Csakhogy éazt • tudományt csepegtessen ő be Azon sok zseni\' s több tökkel ütött főbe;
Mért ne kapna asztalt, melynek lábainál Üdv toasztok között egy ország borban áll?! Hanem mig neked ez aaztalt felteriték: Gond s munka hajadat jól megfehériték! —
De hát. mint megirám, ezukros a pilula, Jut ám még néked is elég alleluja! Hírlapok hirdoték, előleges bérül, Hogy jubileumra egy profeasor vénül. Tisztelet, barátság követelik tehát, Hogy megüljük ennek arany-lakodalmát Megírta rólad ezt a jó pápai lap, Ebből olvaaám ki örömmel a minap. Lesz hát óváczió, koszorú, meg minden, S fáklyás-zenéd\'ki eltiltói, oly Tbnisz nincsen! Tisztelgő telegramm hull rád majd mint eső, Felhangzik a toaazl, ha pattog a pwzagő; Mert illuminálrán sok obskurus fejel: Dukál, hogy ma pezsgőt igyál, nem langy tejet! lljra megiljudol a sok dikezióra, Ha ütött közte\'ek már a bona bora! Szived meg megdobban, fulejted az ötvent, Nem kutatva, rólad mit végezlek ott fennt I Pedig hát bölcs valá] egész életedben, Természet titkait irád meg könyvedben, Számoztál is czifra logariihmusokkal, — Légy üdvöz tehát most ékes rigmusokkal! — Hej! csak ott lehetnék köztetek ma én is I Szeret ám mulatni ax ember, ha vén is; Csakhogy — igen sokat akarna a szarka, De — közmondás szerint — nem birja a farka! Mit ér az akarat, ha tehetség nincsen? Hátrább az agárral! e példaszó intsen. Egy ily vén jubilált nem jut már zöld ágra, Üde gyümölcs helyett mi vár rá? podágra! Testét, ugy miut lelkét, az idő megtörte, Megpuhult az, mint a legjobb császárkörte! A kapitolíum már kiégett vulkán, — Csak füstölög néha, de tüzet már nem hány I Fogainak java kidőlt már a sorból, P\'»rrá lesz nem soká, a mi leve porból. Etl kikerülni nem képes egy ember aem, Hisz egész életünk egy akadályverseny. Sok árkot átugránk, még csak egy van hátra, De ne féljünk tőle: legény kell a gátra I III többé nem szórnak szemeiukbe már port; Circum dederuut me... ez az utolsó — sport!
— Khinai nagy lakoma. A pekingi íran czia követ a nagy kolaónál — miniszterelnöknél — megvendégeltetett és az ott tartott nagy lakoma menüjét a franczia lapoknak megkül dőlte Ezen menü sokkal több éleit foglal magában, tnint bármely európai fejedelmi lakomára szoktak feltálalni. Ez két részbe van osztályozva, az egyik rész azon ételeket foglalja magában, melyek az ebéd kezdetéiül annak befejezéséig mindig az asztalon maradnak, s ugy szólván csemegéknek tekintetnek. Ezek 7 különféle éleiből állauak, még pedig: 1. Szeletekre vagdalt narancsok. 2. Szeletekre vagdalt körték. 3. Keserű maodolák. -4. Szári-tult diók. 5. Kaeaaezumbiik apróra vagdalva. 6. Kemény tojások zöldre testve. 7. Koczkára vagdalt sertéssült. Ezen kívül minden vendég előtt bors, só, ezukor és szója (japáni mártás). A második éieiosztály nem kevesebb mint 24 különféle ételt foglal magábau, jelesül: 1. Tengeri teknősbéka. 2. Főit kacsa. 3. Galamb-siill apróra vagdalt serléssódarral. 4. Fecskefészekleves. 5. Párolt ürü apró bambuszbogyók-kal. 6. Különféle csigák. 7. Főit rákok. 8. Kirántott feke hal, ehhez téa és ugy nevezett „száz lépcső* sütemények 9. Jércze sült sóderral. 10. Teknősbékaleves, melyben nagy hizott teknős békafalatok úsznak. 11. Összevagdalt eb-Bült. 12. Párolt fekete macska. 13. Kirántott patkányok. 14. Makaronileves. 15. Besózott hal. 16. Sózott tojáaok. 17. Szelotekre vagdalt malaczsült. 18. Sódar zöldséggel, zöldborsóval, babbal, salátával stb. 19. Kizsszir. 20. Rizs vizbe lőve. 21. Dinnyemagok. 22. Petelpálma diója levelekkel. 23. Apró tengeri rákok borba főzve. 24. Különféle levesek. Mind ezen 24 ételt külön szolgálják fel a vendégeknek. A vendégek a tálakból kivett ételeket nem teszik tányérjaikra, hanem mintegy egy lábnyi hosszúságú fadarabkákkal szájakba. Az asztal közepén egy nagy üree edény áll, hová a vendégek azt, mit meg nem esznek, beteszik. Ételeik mind gombákkal, foghagymákkal, gesztenyékkel és bambuszbogyókkal füazerezvék.
— Érdeket mai számunkban id. Heckzcher Sámuelnek (Hamburgban) szerencse hirdetménye. Ezen ház az itt ée vidéken történt nyeremények pontos és titoktartás melletti kifizetése által oly jó hírben áll, hogy mai hirdetésére már e helyen mindenkit figyelmeztetünk.
— A Szenl-ütüdn-rendjeiról. A Szent-István rendjellel történt legújabb kitünteti) alkalmával érdekesnek tartjuk e rendről egyet-mást elmonnani. A rendet Mária Terósia királynő 1764. május 5 én alapította, s igy régisége tekintetében negyedik helyen áll. Százados évfordulóját 1864-ben ülték meg nagy pompával. E rendjelnek, melyet zsidó vallásúak nem nyerhetnek, három osztálya van. Első sorban a többször emlegetett nagy-keree«t, mely-lyel nem a grófi, hanem a valóságos belaő titkos tanácsosi rang jár eo ipao. A középkereszt elnyerésével deoretilt tanáoaossig jár, végre a
kiakeresztesek sajÁt kérelmükre díjmentesen kapják még a bárói ozimet. A rend külső jelvénye nyölezazögü kereszt, mely zöldre vau zománczolva, közepén piros mezőn hármas halmon koronából kiemelkedő apostoli kereszt áll, M. T. betűkkel (Mária Terézia), körüjötte pedig e felirat: „puplicum merítorum praemium". A rendjel vörös-zöld szalagon viseltetik, a nagy-kereszt aranylánczon is, s a nagy kereszttel külön diszöltöny is jár, ép ugy, mint az arany-gyapjúval a hermelines palást. E rendjel, mint már emiitők, az aranygyapjú után a legbecse 8eb&? éa csupán koronás főknek, herczegi vérből származó, vagy kitűnő mag:is állású férfiak vétetnek föl kültagjai közé. A rend nagymestere az apostoli magyar király, kancsellárja hivatalból a magyar fókancs«llár volt addig, mig ez állás létezett, most padig a király álul neveztetik ki; főpapján kívül külön kincstárnoka, heroldja ós írnoka van. — Mint előkelő rendnek, tagjainak száma ia korlátozva van s a kültagokat leszámítva, csupán száz hazafi részesülhet a kitüntetésben. — A S/.ent Istvánrend nagykereeztjének jelenleg mindössze 31 birtokos« van Ausztriában és Magyurországon a külföldön 111.
— Kereskedelmünk magyarosodása érdekében. Fölhívás 1 Az irók 6c művészek társa ságában e hó 11-én tartott értekezlet r kereskedelem magyarosítása érdekében egy bizottságot küldött ki oly utasítással, hugy az ez irányban szükségesnek mutatkozó alkalomszerű lépéseket kezdeményezze. Ez utasításhoz ke-pest vair szerencsénk a hazai közönség figyelmébe következő felhívásunkat ajánlani. A kereskedelem magyarosodásának nagyfontos-Bágát és horderejét nemzoti jellegünk megóvása Bzemponíjából is neqa kell bővebben indokolnunk. Mint minden államnak, ugy hazánknak is főtörekvósét kell, hogy képezze lakosságának nemzetiesedése, insUmtiónak nemzeti szellemben való fejlődése éa államalkotó köréposztályá-nak a nemzeti törekvésekkel való aásimilátiója. És ha uz eddigi viszunyokban megtaláljuk az indokot, mely kereskedelmünk el németesedését következményű! bírta, azt hisszük, hogy a nemzeii törekvések hatalmas ny ilvánulásáv&l viszont elérkezett az idő, melyben a kereskedelem magyarosodása é.-dekében életerős mozgajmat kell indítani a* egész országban, 8 az e «tekintetben eddig élénken mutatkozott hiányokat és mulasztásokat megkettőztetett erővel-pótolni. És e munkához, mely társadalmi uion indul, nem chauvinistikus tendencziák-kal kell fogni. Nem akarhatunk német heezcze-ket ínscenirozni s még kevésbé tüzzel-vassal, sebbel-lobbal magyarositaui. De meg akarjuk védeni n e mzeti jellegünket a kereskedelemben is, a magyar nyelv és szellemnek elvitáz-hatlan jogosultságát be akarjuk hozni a kereskedelembe, hogy ott neki állandó hajlóko« biztosítsunk. E hazafias munkához néma létező viszonyok hirtelen felforgatása, hane\'öi rendszeres, tervozerüen előkeazíte\'tt megváltoztatása, a németből a magyarba való fokozatos átültetése szükséges és s. munkában, ha a pillanat-\' nyi eredmény nem lesz is országra szóló, a kitartás és buzgalom meg fogja teremteni a kívánt sikert és a legközelebbi évek számára már teljesen előkészitendi kereskedelmünknek minden izében leendő magyarosodását. Ezért e munkában részt kell venni minden hazafias kereskedőnek, és támogatni kell azt a magyar sajtónak és társadalomnak egyenlő .eréiylyel és jóakarattal. Fölhívjuk tehát mindenekelőtt a magyarországi kereskedőket, hogy: 1) czégü-ket magyarul beigtatni, 2) könyveiket, levelezéseiket s általában üzletmenetüket magyarul vezetni, 3) vevőikkel szóval és írásban magyarul érintkezni szíveskedjenek. Fölhívjuk a hazai sajtót, hogy a kereskedelem magyarosodását minden tőle telhető tisztességes eszközzel akár mint kezdeményező, akár-mint támogató előmozdítani igyekezzék, hogy az ez iránybsni magyarosodásnak bíráló és mól-tányítí. ellenőre legyen. Fölkérjük a nagy közönséget, hogy mindazon mozgáimakat, melyek a kereskedelem magyarosodása érdekében megindulnak, a legnagyobb mértékben^ támogatni és lehetőleg előmozdítani szíveskedjék, mivel sok helyütt épen a közönség magatartási bír legdöntőbb befolyással arra, hogy a kereskedők fogékonyak-e a megindított mozgalom jelentősége iránt, vagy nem. \'És hogy működésünknek eredménye leg>en és a mozgalom a vázolt irányban sikerrel indulhasson, fölkérjük a vidéki kereskedőket, az olvasókörök, kaszinók, elnökségeit, hogy minden városban a kereskedelem magyarosodásának előmozditása érdekében kisebb bizottságot alakítani szíveskedjenek. Az egyöntetű működés érdekében felette kívánatos volna, ha e bizottságok alakulásáról, a központi végrehajtó bizottság elnöke (Hubenay József, újvilág utcsa) értesíttetnék s a vidéki bizottságok működéséről havonkint legalább egyszer a központi bizottságnak jelentés tétetnék s az ügy érdekében fölmerült javaslatok, érvényesítés végett hozzája bekűldetnének. Ily uton — reméljük
TÍ2KNKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Z A L A I KÖZLÖNY.
NOVEMBER 18 ¿n 1880
— a siker uem fog elmaradni: A kereskedők, mint jő hazufiak, nem zárkózhatnak el a nem zcti törekvések i-z áramlata elől) mely, hogy előbb nem indult meg, nem \'a jóakaraton, hanem az ügy barátok bizalmatlankodásán mult. Budapest, 1880. az okt. 30 ári tartotl ülés meg bízásából: A végrehajtó bízottság.
— Ma gyar-franczia biztosi tó részvénytársaság. (Franko Hongroiae) F. é. okt. havában az életbiztosítási osztályhoz benyujtátott 919.400 forint biztosítási összegről szóló 457 \' ajánlat és 722.100 forintról bzóIó 356 kötvény áliittatottt ki. Az életbiztosítási osztályban a működés kezdetétől, vagyis f. é. február 1-seje Ótu benyujtatott 7,121,000 forint biztosítási összegről \'-szóló 2954 ajánlat és kiállíttatott . 2457 kötvény 5.923,000 forintról.
— Deák Ferencz és Schuwitz tábornok. Midőn a Toldy-emlékkő leleplezésének ünnepélye véget ért b az ott megjelent diszes közön-ség egy része a közúti vaspályán a városba visszatért, Degre Alajos jeles beszólyirónk ams. kérdésére, hogy szabad ea coupóban szivarozni,. Gyulai Pál —■ alkalomszerűségénél fogva — a következő epizódot beszélte el Deák Ferencz életéből: Az „öreg ur" nagy dohányos Isrón, „ midőn vasúton akart utazni, elutazás előtt mindig behatóan megvizsgálta, hogy a coupé, melybe szállandó volt, „Dohányzóknak" volt-e fen tartva s csakis azon esetben lépett be abba, \' lm a „dohányzóknak" jelző táblácskát annak belsejében függni látta. Midőn 1869. év májuB havában a déli vaspálya budai indóházából • Zalába volt indulandó, szokásához képest, mielőtt az első osztályú coupéba beszállt volna, önszemeivel győződött meg az illető táblácska ott létéről b midőn azt valóban ott találta, kényelemmel elhelyezkedett s szivarra gyuj-. tolt. Székesfehérvárott több polgári ós katonai1\' . utas szállt be a coupéba; az előbbiek, kik Deákot ösmerték, tisztelettel üdvözölték. A katonák közt Schuwitz" tábornok, (kit adunáu-tulí bakák többszörös büntetés daczára is „Subix gyenyerálisw-nak neveztek) neheztelni látszott a miatt, hogy mig a többi nem dohányzik, az a szóles vállú ur ugyancsak fújja magából a fiiaiöt, sőt egyszer aztán udvariatlan kemény hangon oda is szólt német nyelven a szivarozóhoz s kérdezte tőle: „mily előjog alap jáu füstöl az ő orra alá?" mire Deák szokott
higgadtságával válaszolá: „a törvény alapján\'\'. — „S hol van az a törvény megírva?4 kérdé gúnyosan a tábornok. Deák nyugalommal felemelkedett helyéből s mig vastag mutató ujját a „Dohányzóknak — Für Raucker" föliratos táblácskára bökte, ezt moudá: „íme tábornok ur, itt: a magyar felirat nekem, a német ön-nok szól." Midőn később egy polgári megsúgta a tábornoknak, hogy az, kire ő oly udvariatlanul ráförmedt, az osztrák-magyar birodalom legbefolyásosabb embere, a tábornok a szó szorosabb értelmében elhalványodott s egész alázatossággal kórt engedelmet Deáktól. Az „öreg ur" jóságos mosolyával ezzel fejezte be társalgását: „Mielőtt valakinek jogát kétségbe vonjuk, tábornok ur, kötelességünk • »lapos meggyőződést szerezni arról, vájjon fellépésünk nem sértené e mások jogát."
— Adoma Bem tábornokról. Bereczky Sándor orsz. képviselő a következő adomát beszéli a hős lengyelről. Áz 1849-ik évben a nagyszebeni polgármester 3000 frtót tűzött ki Bem apó fejére oly kikötéssel, hogy a ki őtet élve vagy halva ölébe viszi, annak azonnal lefizeti a 3000 frtot. Történt azután egy napon, hogy Szeben alatt megszóltak az öreg ur ágyúi s nemsokára heves küzdelem után bevette a várost. A mint Szebenbe befészkelte magát az öreg ur, első teendője volt, hogy maga elé hivatta a polgármestert, ki iszonyúan meg-rémülve állított be hozzá. A mint azonban Bem maga előtt látta a színéből kikelt polgármestert, egész nyájasan mondá neki: „Azt hallottam, hogy Bürgermeiszter ur 3000 irtot igértaDcak, ki engem élve vagy halva ön elé visz; ne hát én most történetesen élve ön előtt vagyok, azonnal fizesse meg nekem a háromezer frtr.i — azután távozzék." Mi volt természetesebb: a polgármester lefizette a 3000 frtot, a mit az öreg azonnal kiosztott katonái közt. *
— Bcli fink wimmeil\'ii van arczodon ! csodálkozva mondja «-gyík ieány a másiknak.
— Sommi wimmedli , kikérem magamnak ; ezek, ezek kát „szellemi vak .ind túrásod.\'
— Hallom, iőispán leszesz barátom.
— Dehogy, még fel se szólítottak, azt se todom, hogy köszönjem meg.
Kávé mellott. — Milyenek ezek a f-rfiak ! Gondold «-sak kedvesem k Netti férje tegnapelőtt még éjfélkor is a kávéházban volt.
— S honnan tudod édes barátnőm ?
— Hát mi is ott voltunk akkor
— Vagy ugy !
— Oh barátom, az én apósom oly zárkózott egy ember, hogy egyebet semmit sem kaphattam tGle, mint csak a leányát.
— No én többet kaptam n nőmmel, mert anyósom a rá*dás.
Hivatalos piaezi árak.
Nagy-Kanizsán, 188U. no.v. 10. 100 kilogrammjával számitva.
Buza 10—.—11-50 Rozs 9--10 —. Árpa
7—,—Ö —. Zab 6—.6.50. Burgonya •—. —. Borsó
6y"r : Buz.-i 13-35—U 90. Rozv 10 30—10 70 Árpa 7.10—7.5 >. Zab 6 10—6.30 Kukorica 5 80—6 —.
Seprőn: Buza i 1-80-12 —. Rozj 10 40—10 ?u. Árpa 8 60—9 -. Zab 6-90—7 10. Knk. 7.--7.40.
Szerkesztői üzenet-
4367. A. L. Nagy-Károly. 8ziveskedjék majd magával hozni, minek költekeznénk a postán. P.-Ladányban lehet hogy találkoztunk. Sajnálom, hogy nem ismerten fel.
4368. Dobrouak. Készséggel intvzked:ü«.k.
4369. „Mi okozza a fóldreagéseket*!. Jövő számunk hozza.
4370. „Hatalmasan". Gyenge, épen ellentét a czimmel.
4371. V. P. Küzöljük.
4372. T. Keszthely. Nincs
—28—. Szalma
Papírszeletek.
Sirirat: Itt nyugszik R. J. és anyósa Z. M., csak a halál egyesíthette 5ket.
- A feltámadásról volt azó. — Ugyan orvos, hogyan ^képzelheted, hogy a halottak feltámadjanak, mikor te még Pgy betegedet sem láttad felkelni.
Kukoricza 6.50-— .—30—. Lencse —.
Bab .--10.—.— Széna —.-2 —
—1-20.
1 kilogrammjával számitva. Marhahús 52.—.56. Juhhus -32—36. Sertéshús 60 —.—. Szalonna •—.—88. Disznózsír •—.—92. Vörös hagyma •—.—16. Foghagyma • -. — 30. Czukor •—.—50. Bors 1-2 ». Paprika 1-—.—. Szappan •-.—40.
1 literjével számitva Ó bor 32-48 kr. Uj bor 20 - 28 kr. Pálinka 48 kr. Kezet 8 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz köuywezet".
Placzi árak. >
100 kilós, számitva
Szombathely: Buta 10.40—11 30 Rois 9.40—9-70
Arjic 7.--7.50. Zab 5 80—6.20. Kukorica 6-60—7.—
Péoí Huta 10\'--10-20 R\'n« 9.20—3.40. Árpa
6.20.—6.50 Zab 5-70—6.— Kukoricia 4.80—5.—.
Pipa: -Buta 11*--11-40 Hot. 9 40—9-80.
Árpa 0 80—7-—. Zab 5-90—610. Kukoricái 5 25— 5 30
Bécs: Sut 18-35—15 40 Rom 10-90.—11 — Zab 0 75—0 80. Kukoriota 6-80—(i 35.
Veszprém : Buta 1 í.60-12.— liots 9 30—9 50 Árpa 7.50—S 30. Zab 6___G.1Ú Kukoricza 6.S0—7—.
V a
«utl in e ii e f r e u d.
Indul KmiiiNiír») hova:
Vonat «zára t)ri P< rc. Id
207 K.t.-k W.rli.r-., Dombóvár 5 10 regg.l
215 2 S0 dóim
2»9 11 1 ijj.l
202 Hnda-Petlrc (g/or.vosat) 5 55 reggel
204 . (postavoratl 2 6 díl,-.! .
212 . (vegres vooat) II 20 éije 1
31-1 Béo.be (S.r,.i,l..tl,..ly, KoprOtl- f.U ) 6 15 roggrl
301 „ 11 50 íj jel
3.15 Sopronba 3 40 áélut
205 Prág.-rltof Koltori, Csiktornya 4 55 reggel
203 2 47 diltit
201 . . (gyorav) . 10 50 éjjel
Érkezik Kanizsára
honnét:
210 Zikánj felül 216 .
208 ,
211 203 201 302 314 316 202 2\'M 20«
Wnda-Pe.tröl (vegye. vouall
., (postavonat)
„ (gyorsvonat! Bé-«S5I
"í\'iproijból
PrAgerliof felől (g)orsvou.t:
5 27 reggé I
1 41 délb
11 1 éjjel 4 15 regg-l
2 5 délül 10 30 éjjel 4 l reggel
10 15 éijel
12 5)élben 6 37 reggel 1 20 delut
10 50 éjjel
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.
XIH-Detések:.
ELŐFIZETŐ GYŰJTŐK
(ColporteureU;) előnyös feltételek mellett kerestetnek
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedése által NAGY-KANIZSÁN.
184 1—*
A l06íJobt> pisztoly _ a&i,-ho no m tal&liatcnk.
Hojj asónban jó\'lOrfsz ukestttnk, gaHbb o plsstolr Írnak hizosüsoroaÁt, a iCftSOrrc U, kellene kiadnunk.
Á d&ggea&ui-vmlnafóle nJ-Mg-P^stoly
(Bacíatt raolloU,£adenbon;, alkalmat nyújt arra, hogy aégss obiban is, 6t ltoxorre rtló kiiái. nílkftl, jó pUstolylör«« loi\' " \' íiM kJ\'.CnO, Js gyakorJclxa igon alfrtlAm, íoffyror ion
---« W-t-í--a6g ....
t,., lí méternyi liToltAgra, relöthajtiil
pl-«87do«xkibfc,6mc.neUrnyim^lyi________
. t?> kípscaoeölni. AaefWlUs aégy (i) íogiieal «1
Epy 6a ustyanxsoa nyil 1000-níl íöbbaaCi \' !«✓» pok»egiuágóvíl,ichottí^easé toaxi, ho|
m, ................
fM
ti\'
---------_ . ---- . . orOv^.í, hoS7. a/11.1
El. ep doiikib.,Ins.neuroriJat,-rig7.gol7j.frsiid.T><. ípet B.(T0lai. InffUlUl utfj (*) fost.i^ 11 ipen kOaj.n \'í Etjfi-Jtj.auoanjU lMO-nü \'_abb.Hr hMiailb.tá. A iiimoi.laUUU....
e.al: o.il.-. írt. frl.T^Jir-..4i bor=.nt«..n cffkcldh.ta bc tcrOÍJ.^. Kr:.. r.; .b.\'..
, ¿ari.dkím o.rtr. Ért. M. I.—, í. ItGIOrr Jol.ik drb. .r.\'o.trr irt.m.1.- r A bb.rrrr,i.r tU rbljdnon: hoWr^lUit). . priitoiykiadi.l iöltfégok.t. SsAIlili int\' t\'.in.íl.I r. .10Ú..U.1 o-.jir tOrt.nL.ta.k-, . gjlr JőtailUt iránit. >
172 4—24
= SSi
1 _ vjg ; _ g ÍSS ® i\' £ ti Ő-^ U !f s Ili
® k is o d E| j- IH
T- — b ---
= = H -ti íi b
EEEEEEE g9S5g\'2g =
10 « 3 tó: ^ --
EESEE

í- i- \'z- i- b s111111
S) "
g.
•« •« ^ c 0 ó
"1 3
Bfi C
> -CC ,C —

: a a c a s a s t» S • - -
3 s c a ? c o o
3 t- C- O 3 CC
r? co <u 0 "5* S 1
:: fes?
í e- Sí
-u SÍ =
IP ff 3
~ 20 « 1
es <5 :
Mi©
síi;
a -S-s " SS 0 SS«.
.11 í -5-í-í


p =» c .X, 0»
ff H— i
rj S o § Z
U «--
w „ w W O o O
K C7 ?! N —
xS2 £5 3
MO\'XOŰ
-3 J|f *% ^ « g 1
S — £ a s i . j = 1
22 5S -2 == — "
a n > s
1-00 -T, C
o <D o »
CC ---í -

© !
111111 i E
0 -sSS
H s
X
sccasaancpísa --< - N « ű OJ K v-Í :
« a
o a
fií <■£ 1
5 x
i i
IÍ <2
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGEN SOK MÜVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 5—«)
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AT
r c^VSt^ fftli
dij bnvonkint csak 50 trM negyedévre csak 1 frt 30 kr,
Előfizetés a kölcsön könyvtárra e lió bármely napján történhetik.
Tisztelettel Wajdits József.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 18-ío 1880.
iK-iDErrEsE K:.

A Magyar-íranczia biztosító részvény-társaság
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, biztosit:
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tűz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen (Cbómage).
3. Jégkárok ellen. ;
4. Tükörablak zúzása ellen.
szarazon vagy -vízen
5. Szállítmányi károk ellen, szállított javakat.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postaküldeményt szárazon vagy vízen.\'
7. Az * ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra.
A társaság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosité-kot nyújt a n. é. közönségnek, az előforduló károk pedig alólirt vezérügynökség által a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
Ez alkalommal a társaság alól irt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire figyelmezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem eultivált újításokat tartalmaznak és a biztosító közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező feliilmulhatlan előnyöket nyújtanak. Többek között:
A magjar-franczia biztosító részvény-társaság
öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy meghatározott időre biztosított összeget évenkint magok a biztosító felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet cs a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.
Nagy-Kanizsán, 1880. november hóban.
Teljes tisztelettel
A Magyar-franczla biztosító részvény-társaság
vezérügynöksége Nagy-Kanizsán,
GÜTMiN N S. H.
989 42-52
K er ületi ügynökségek:
Zala-Egerszegen POLITZER JÓZSEF
Sümeghen . EP8TEIK V. A.
Keszthelyen PULY JÁNOS
Alsó-LendTán TAUSZ FEKENCZ
urnái
#
Tapolczán
Csáktornyán
Csabrendeken
HEESES iAKAB HIRSCHMANN A. 1ÓB IGNÁCZ
nrníl
1 rxclocícl i ^ utolérlietleii.
g^o^oog JiAAGER w. 8?3?co?8
MErrlcinjel.U -.. , . Xi-rdemjelM
80000000 cs. kir. szak. valódi tisztnolt 80000008
CSUKAMÁJ-OLAJ
Maager Vilmos tanartól Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek által megvizsgálva és jóváhagyva; — Könnyen emészthetósége miatt gyermekeknek kű\'önBstfn xjánlható, — s mint természeti — legjobb*) tiszta éa hatályossága által elismer» szer, — a leghathatósabb gyógyerővel* bír tnell és tüdőbajok-, görvóny-. sömör-, fekély-, b6r kiütések, mlrigybetegségek és gyengeteedések ellen. Egy palaozk ára I frt. Kapható \\alódi minőségben, gyáriraktároi»b*n Bécsben Heumarkt 3 **) valamint minden gy/gyszertár és naayobb vogyoskereskodésben. Úgyszintén Nagy-Ksalzsán: Bi-lus József, Prág<-r Béla gyógyszerész araknál, Rnsenfelá Adolf, Rosenberg Ferencz kereskedéseiben. - Varazsdon : T)r. Halter Al., Lellis Ed. gyógysz. — ZaJa-EgerS7egen : Isoó F. gyógysz. — Sopronban : Abezey A., Rekert Károly E. gyógysz. — Kap08Vár: Babochay Kálmán, Angusztin Guszt gyógysz. ,uraknál. 168 6—12
•) óvás ! Ujabb időben észlelhető, hogy több czég — közönséges tisztátlan májhalzsírt háromszögű üvegekben — Maager valódi tisztított Dorsch-caakamáj-olaj gyanánt áraait. Ily rászedések és megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a n. é* köxönaég csak azon üvegeket - valódiaknak rlismerni, melyeken, illetőleg a czírnragasz és használati utasitáion a .Maager _ n.\'v található.
**) Upyanott létezik az osztrák-magyar birodalom részére a schaffbauseni ..nemzetközi sebkötő gyár" főraktára, nemkülönben a new-yorki czég Hall és Rockéi „Sozodont-gyár* és a chemnitzi Harteustein és Tsa. „Leguminose-gyát\' főraktára.
Szilárd! Semmi szédelgésig
Kz semmi hamis végeladás, icm pedig a bevásárlási irón 0
50° g-el aluli bírdetéi, aminőket bizonyos kajdászok szélnek erfaz- 0
tsni szoktak, ón csnpán upyobbzzeríi készletein fogytát cz-ilozv* 0
c-hinaezQst gyáramban S
flyonyarG ohizzezBat készítményeiméi rendkívüli mesés olcsó ára- 0
kon — de szilárd elvektől vezettetve — árnba bocsátom. — Ki- q
merítő árjegyzékekkel kívánatra ingyen én bérmentve szolgálok. 0
Ijeszállltott árs.K :
6 db kávéskauá! 6 db evőkanál ö db ászt. kés
5 db aszt villa
6 db csemegekés £ db esemegevilla
Ezelőtt 2.50 5.50 5.50 5.50 6. -5.-
Mos:
1 80 3 —
i
Ezclöt\' 4.—
4 — 2.50
15,-
5 —
Most 1 -.75 2.50 1.50 1 10-
3.—
4.Ó0 1
6 db t.ritékt.rtó 1 db levesmerő 1 db tejtnerő 3.-- ¡1 db ezukortartó 2.75 I 1 db vajtartó 2.75 I 1 pár gyertyatartó 23
centim, magas 8.— Lognjabb manebotta gomb gépezettel párja 1 frt. — 1 drb szí-varka dobieytartó 2 frt 50.
Azonkívül kaphatók igen gyönyörű tálezák, kávés, és theás kannák, as.tali rakvinyok, igas gyertyatartók, csnkorhintők, to-jástirtók, fogpiszkáló-tartók, eczet- és olajgzrniturák, valamint , sok más tárgyak stb. ép oly bámuló olcsó áraüon.
A t ez. közönség Bgyolmeüí tétetik, bogy az én tárgyaim * nem az úgynevezett brittanía-ezüstból való. mely nem más mint 1 -zínezett bádog, hanem a legfinomabb ozlistlapos érczből, kitün- 1 tstve szépsége- és tartóssága által, a valódi ezüsttől meg sem kü- \' lönbözbotő. 150 5—9 |
IV* Különösen megjegyzendő: ~VX
6 drb evőkanál ) ni ina n 24 darab díszes doboz
6 arb kés { tan 80 frt helyett <»ak
6 drb -illa t
6 drb kávéskanál I XI frt ¡30 IC r.
Megrendelések ntánvételM pontosan teljezittetnek.
Prels E, Becs, Rothenthurmstrassa 21.

Csakis HANS
íloz: BÉCS, I. Liobtersteg i, tzim
a legelegánsabb és legolcsóbb saját késziteényu czipőnemöek legnagyobb és legdnsabb választékban.
Az illusztrált árjegyzék kivonata:
119 17-30 Hölgyek számára :
L pár bőr-czipő (Stiefletten) erős talppal 3 frt, 1 pár bőr-Btiefletta dnj-latalpos, szögelt, 3 trt 50 kr , 1 pár keztyübőr-stief-letta eröa talppal 4 frt 50 kr.. 1 pár borjnbőr rámás czipŐ 5 írttól feljebb, mindennemű házi czipő bérből vagy szövetből, sarkos vagy sarkatlan 1 frttól 2 frt 50 krig. 8éU és ntezai czipók, zsinege», Lasting, vagy bőrből 8 frttól 4 frtig.
Urak számára • 1 pár hotjubór ari czipő dupla talppil 4 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan legfinomabb 5 frt, ! pár ugyanoly.ui (Beost-alakn) 5 frt 50 kr., 1 pír ugyanolyan (Kid-bőrből) 5 frt.
Mindennemű flu-. IfiáBy- és gyernek-CZlpŐk és minden nagyságú 8Zár-C8iZBa hallatlan Olcsó áron. Vidéki megrendelések a legnagyobb pontossággal intéztetnek el Meg nem. .\'\'«lolő cxipők készséggel felcseréltetnek. — lUsaztrátt árjegyzékekké és ntasiti-sal a oértékvevé8re ingyen és bérmentve kBldetnek.
Czipőraktár „HANS SACHS\'-hoz. Bécs, í. üchten-steg I. szám.
(Bejárat a Rothenthurmstrasse és a Hohenmarkt oldali -ól.)
tjzenkilenczedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖN r.
NOVEMBER 18 in 1880
Nyujtstmk kezet a szerencsének!
400.000 marka ,
fonyereWényt nyújt kt»üver.ő. es-tbcn. a legújabb nagy pénzkisór-solás, IIM-Iv a magas kormány által jóváhauyv.i <•« bir.to>itvá van.
Ezen nj tervezőt elő ye abban áll. hogy néhány hónap lefolyás« ,i:::t: 7 sorsolásbnn 46.640 nyereménynek okvetl niisn:-
so ás :tlá kell kcríll. i • köztük találkozik 400.000 frt;.) j fői.vere-
mi ny, részleg pedig:
1 nyerem, á ni.\' 250.000 1 nyerem. á m. 12,Oi»0
1 nyerem, á m. 150,000 24 nyerem. á m 10,0(K)
1 nyerem, á m 100.000 4 nyerem. á m. 8000
1 nyerem, á m 6(^,000 52 nyerem á m. ;.(Hio
1 nyerem á m. 5t >,0(10 108 nyerem. á m. 3000
2 nyeri m. á pi. 40,001) 214 nyer.-m. á m. •>(K\'0
2 nyerem, á m. 0,000 5S8 nyi-rem a m io<X)
5 nyerem, á m. 25.0(i() 6«f» nyerem á m -.00
2 nyerem, á m. 20.000 950 ny- r-\'ui á m 3o0
12 merem, á m. 15,000 26,345 nyerem, stb. m 138 atb.
A nyerem énylmzások tervszerint hivatalosan állapitattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biztosított nyercméuy-hbzás a kövt-tkezó összegbe körül:
1 et»ész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr o.é. b. 1 fél - „ . r 3 . t 1 „ 75 , ,
1 negyed\' \' \'„ „ „ \' . 1 „ \' , — ; 90 \',
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöl-tetik, mindenki magát ar. állam c/.imerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván t«">lílnk kezéhez.
A megrenűelésekhez a mogkivántató hivatalos tervezőtek dij nélkül mellékelteinek, minden htizás után peaig^felszóKtás nélkül küldjük-résztvevőinknek a hivatalos buzási jegyzéket.
A nyet emények kifizetése mindenkor pontosau az állam jótállása mellett történik s akár közv.etlen megküldése vagy kivánatca/érdekeltjeinkn\'-k Ausztria minden nagyobb piarzain fennálló összeköttetéseink által kézbosittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szen-nose, sok más tekintélyes nyeremény között gvakran az első főnyereményeknek örvendvén \' az, m in t \' \'250.ÖÍX >, 225.000. 150,000, ¡00,000 80,000 , 60,000, 40,000 stb. fizettettek ki.
Az ily r. legszilárdabb alapon nyugvó\' vállalatnál, előreláthatólag mindenfitt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván. kéretik már a közeli hnzás (uiatt is mindéi» megbízást ■ \'■inéi utóbb, de mindenesetre f. évi november \'iO-ikti előtt közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto-üzlet Hamburgban.
bevásárlása és eladása mindennemű állam kötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanasitott bizalomért. feHcórjük nz uj kiaorsolásnáli részvételre, íőiörekvésünk ezentúl is oda irányulnod, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által t\'sztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdémWni."Föntetibiék. (J66II 2—4)
4-
Mária-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai eilen,
ós felülinnlhatlan az s étvágy tíiáhy , g$-o-\'S\'J\'vfWF¡Bfos. morgyetigcscg, ros/szacu Mif-llct, szelek, savanyu felbüfúgés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés , h\'ígyi őképző ¡és , túlságos nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás fő fáj.\'Is (ha az a gyomorból • re.i), gyomor görcs, székszorulat, .n gyomornak tnlter-heltfégi; éte. és ital által, ¿cili.szia, lép- és niájbeteuség, aranyere- bantalma!« ellen
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr. Kapható: Práger Béla ur g> ógysxer: árában Nagy-Kanizsán, va amint az osztrak-magyar biiodalom minden nugyohb gyógyszer tárában és kereakedésohen
&őzponfr~8zétkfildési raktár nagyban és kicsinyben "RT ÁR OLY,
£■ z t? r angyalhoz" ezi mzett gyógyszertárában
«4 2tí-s-5í Krcmzierben, Morvaország.
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vasbutor gyúr
podderidge brothers and comp.
í glasgowi bank legközelebbi, jelentékeny bukásánál szenvedett, ai.uvira meghivattatott, hogy kénytolenittetett gyárát beszüntetni és nagyszámú s kitűnő minő-ségü . mii.d\'n kiállításnál \' t^dB^^. éremmel kitüntetett készletben
levő vasbutor áruit a gyári ár negyedrészén teljesen elátusi-. ÍIm^M^MBIÜI^WBPÍB \' tani.
" Kni\'élfogva n fentemiitett
g y á r t ó l bizománybau átvett
2ÖÖ0 darab (összerakható) vas
yaí. felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bá-ra«-ly Salcás vagy szoba diszére szolgáinak mesés olcsón, eddig el nem frt csekély áron darabját 8 0 é. írtért áruba bocsátom. Klöbbí \\r 32 frt 50 kr (¡.¡7 7-12;
• Megrendeléseket teljesítők egyenként ís s a kívánt minó-tógben a péntbeküldése, vagy utánvét mellett — ad\'dig míg a t készlet tart.
■ S. H E M M K R gépa;j ára Bécsben
III. Odrtnergasse.
\\ Kzenkivtil vannak-a té i évadra^. vaságyak, . elpusztithatlaq Ölrtósá\'gnkk é« imndenYé!»« fabútorok-.\'
X FL P- E T S E S^rt.
Minden eddi»í világtárlaton és orsz. kiáliiláson a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
Első magyar
^ep- és ífizolíóswTek gyár, liai\'iíii«
érczöötöde
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang- k lüzoltászati és vizmütészeti gépek készítésére; a gyárral knpcBolatos viiraairázeti o«7.iáIy a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő
alkalmazása mellett, mind-o czéln»k megfeldü szivattyúk és kutak késziti^uifk.
Képss árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. ~96l
gyar aóKtelepe : Kolozsvárott, beivwnostar-utcza IS. nzám <Uutt létezik.
M Rgm entettem
a HofT-félc matáta-kívoKdttal eRV nem in -0 évei nhiuv. -xi-.t, me-lyet orvosi kez< lés.m nlatt vettem vnlt. ii.\'te^i:é! n líldi) . Igen/e-dí.c é. c^-y fajdalai». májkemóüyeJca már is erot vett, u^y a gyakori vérkiipé« ís genyehlnyAs küy.epfttc betegnek ily elgyett-giilt, eí«o vadt ij. lázas állapotánál :tnnak-riivid id.\'nyi kimnicnt vá-tí leli.telf. Mintán a tQdOijorttlásokat eltávoHfottam,\' a \'Huff-fé!\'^ mal.vta kivonatot a!kalmazt^oi Már a 10-ik piia\'/ktiál a lie-tep.óglieu kedvező változás állt be, a 25-ik palaezk bevétele titán pediR a mellszoroii^\'ás egészen M-.-t már a hetegiick a
Hoff-féle maláta-ki.onatu csokoládét i. ren-leltein italul melynek élt eletétől Heteg látomást üdült, tlgy liopy tnost már lábndo. ó félboa v:in
Dr. Sporrer Mátyás György
cs kir. korm. tanácsos Abbaziáb.m.
Kérek számotara50 palaezk maláta-kivonatot. 51/, kilo ra.-.Iáta-cbokoládét I-só számút és 12 zm-skö maiáta bonbont killdeni.
czim: HOFF JÁNOS úrhoz
cs. kir..tmácsos. a keresztes aranyérdemrend birtokosa és több m.ign* porosz és német rendjeiek lovagjához, mint <-s. kir. udvari és a legtöbb európai fejedelmek szállítójához Bécs, Stadt. Gr beo Braunerstrasse 8.
Orvosi gyógyjelentés.
A C8- kir. tábori kórházak igazgatdságatól Schleswlgben.
A Hoff-féle malátakivon »tu. győgy-sör minden észl»-lt psatben init-.t kedvelt, hatásában tap és erösbitó szerként mutatkozó ital bizonyult, különösen az altest részek működéseinek tohet-tleiiségénél. chronikns kathároknál, naey nedvvesztességnél és elsoványo\'lásnál.
9ayersfeldi Phz lovag. MAYER Dr.,
(179 3 - 4) e /. r o d - o r v o s.
Főraktárak: Nagy-Kantzsán- Fcsselhofor Józsefnél. Zala-Egerszégen : Ilubinszky A.-nál. Sopronban: Míiller P.-nél. Keszthelyen: Wünsch Foreneznél. Kaposvárott. Lajpzig Antalnál.
oooooooooooooooooc
Csász, kir. oszir. szabadalommal
és
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
Dr. Bore.hardt illatos növény^ srappam., a testbdr azépit-.-i és jobbítására elismert h konyságu minden bőrkiütéseknél , eredeti csomagocskákb bepecsételve 42 kr. Dr. Koch növényezukorkái, mert jelességü háziszer hűtés, rekedtaég, nyálkásodás- éa torok karezolásnál, stb. 70 é& 35 kros eredeti dobozokban. Dr Berínguier zamatos korona-Szesze, ertékes illat- és mosdó-viz, nrely az életszerveket erő-•iti és üdit®; eredeti palacz-kakán á 1 frt 23 kr. és 75 kr. Dr. Béríngnier növényi haj festésiül e, valódian fest fekete, barna és szőke szinre; teljesen fölszerelve, kefével és csészével 5 forint.
Dr. Lindcs tanár növény, ru-dacskenőcse a haj fényét és ruganyosságát fokozza és egyszersmind az oldalbaj összetartására is alkalmas ; eredeti darabokban 50 kr. Dr. Hartung china-héj-olaja, a haj növesztése- és szépítésére, pecsételt pohárban és bélyeg xett üvegekben ára 85 k
Dr. Sniu de Iíoutcmard
tos f\'-uszappana a fogak és fog-rtására a legáltalá-legbiztosabb szer ; magocskák ban á
hus cpen nos\'bb é
70 és 35 kr. Balzsamos olajbogyó-szappan , a bőr finomsága es puhaságára éltető éj tartós befolyása- álts.1 tűnik ki ; ?,5 kros csomagokban. P r B é r i n lt u i ■\' r fi: gyök ér-haj olaja a h.ij és szakai söriíésérc és töntartására, 1 palaczk ára 1 o. é frt.
Leder testvérek balzsamos fo = d : -
dió olaj-szappana, darabja 25 kr. 4 árb 1 csomagban 80 kr. Különösen családoknak ajánlható.
Dr. Ha rtung növény-kenőcse, a hajnöves felköltésére és felélesztésére, bepecsételt »«s üvegekben bélyegzett tégelyekben á 85 kr.
Gyógyszeres Benzoe - szappan ,
1«gfin oma bb mosdósnappan, ugyanazon eredménynyel *bir, mint a Benzoe-tír.ktura; ára csomagonként 40 kr. Az egyedüli elárasitás fer.tkített árak mellett N -Kanizsán Rosenfeld Adolf (-s Rosenberg Ferencznél -- Csáktornyán Bárón Lipótnál,és a magyarországi nagyobb gyógszertnrakban.
(^VÍÍQ^ Hamisítványoktól mindenkit óvunk, nevezetesen V/Vctöo a dr guin je fonton.ard-féle fogpaszta s x dr. Bjrchardt-féle i latos növény-sxappan-xtól, számtalan ham ¡.-.¡tó s azok elármitói ítéltettek törvény szerül cg már ek\'coráig is el érzékeny pénzbirságra. 81 3--10
Tj _ __ j A_ wmn ci- szabadalom-tulajdonos
xiaymond és társ, Beniaí»«
Dr. Schmidt főtörzsorvos
FÜL-OLAJA.
Napról-napra szaporodnak a vaióban kigyógyultok nyilvános \'-¡ismerő ós köszönő iratai! Hisonlóul a t. c*. orvos urak is folyvást és ismételvo utalnak a dr. schmidt G féle ffll-olaj fényes hatására, miként ujabban dr. Hammcrschmid meg.yei főorvos urnák következő Jev»]e igazolja:
Van szerencsém tudomására a-lni, hogy az <>ntől nyert ,valódi- dr. Schmidt (i féle fíll-olaj ffilbeto-eimnél, kik fiJlzogás-ban, fülszakgátásb n, időleges süketségbeu és nagymérvű nehéz-haUásban «zt-nvedu^k. mint leghathatósabb gyógyszer igazoka magát! ¡vít-.-rjedt orvosi gyakorhitombau ezentúl is mindon fOlbajbau szenvedőnek rendelni- fogom, és nem mulaszthatom fl, ezen kitűnő hatású szert a fent megnevezett bajokban szenvedő minden be legeknek ajánlani
Zsolna, líJSfi. márczius 5
L>r. Hnmtnersm Idt,
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
I>r. Scliuiídt G, főlorzsorvos orvoMtudor
íül-plaj a
elmnlasr.tja. illetőleg meggyógyítja az iJŐIeg.s süketséget, fűl-gynladist, fű Iszák gatást. fűlfájást. még régi l-groakacsabb esetekben is. A kellemetlen fflUugáat és kisebb mérvű nehézhallást, azonnal elmulasztja, miként ezer és «-ser eredeti bizonyítvány tanusitja.
Ejy üveg ára hmznáUti utasítással együtt 2 frt.
f~ -f Csak. akkor vfilódi, ha minden üvegen
\'cv&U^/^ [ és a vörös papirboritékon a/, itt.latható
^ - ^ védjegy rajta van. - Ktiönben a gyártmány utánzás. Tehát elővigyázat a véti Inéi.
Ezenkívül minden palaczkon üregöntésben a központi bizományos\' fjuknbi Th. Hamburgban) czég-jegye szí mlélhetó" és minden üveg
„Ober-Staüsarzt nni Physíküs Dr. Sclmiöt."
nyomattal ellátott ¿nbnrokkal van elitrva. KgJ\'edill kapható vxlódi miné.égb\'n a főraktárban, Debreczenben Dr Rothschnek V EbíI gyógys.ertárá. ban Bécsben Seewald A gydgysz a ,csá«zárkoronáíioz • VII . Mariahilferstraase Nr. 106. — Bpesten Török J. gyögysr — Pra-gabaü Fürat Jézsef gyógyst. — Gráczbaa eyágy«*. . .azaMiahox", Purgleitner J -Ryögys/.. — Lerabergben Mikolásoh P. gyígysz Zágrábban Miltelbach Zsigm. gyégy«. - Linzbín Rock«r Fe-ettcz gyógy z — Salzburgban Or Sedlitzky cs. kir ndv ry>rysr. — Pozsonyban Soltz R- gyógyaz - Teaieavarott Steiner F. íyogysz — Kolozsvárott Szeky Miklós g.ófc7,z _ Czemovicz Buqklkowsky 6. gyígyaz — Klagenfurtban Thurnwald W. gyögysz uraknál.
U I Minden máshol hirdetett fül-olaj nem valódi Srh^.ldt f5-»rzsorvos é* or vohtudor-féle. hau.?m csak egy jogositian ||év v1sz-szaélés Dr. Schmidt nr czegére mlnthamlsltványokra. 136 13 - la
irtg» I » iLiAULll "

Zenélő művek
4—200 darabot játszva; expressióval vagy anélküi, mandolin-, dob- harang , casta^nat-, menpyei hangok- és hárfabangokkal-stb.
Zenélő szelenczék
2 —1G darabot játszva ; továbbá necessairek, szivarállvány, svajzi házacskák, ténykép albumok, iró eszközök, keztyütartók, Ievél-nehezitők, virágtartók, sziv^rkészletek, dohányszelenczék, dolgozó asztalok, palaczkok, seres poharak, erszények, székek, stb. Mind zenével A legújabb ilynemű gyártmányokat ajánlia
SELLER J.
Bem (Schweiz,)
Csak közvetlen hozstal biztosat valódiságot ; idegen gyártmány minden mű. mely nem nevemet viseli. Gyár saját házamban.
174 2—6 ^an^apiDJi uaX2o; jjoíiazjCáíírjy B3d.»S \'«■ÍS\'H;ZSOIÍ{
moj^juf jurai Si-os lî-idu jgîJ»qm«Aou loq^oAnm-gifa»» uazo BZ3ÎJ ^OAOA V uQf noqji^ja ^CKJJ 000 OŐ !)« 001
Na^y-KAnizsáD, nyomatott a kiadó tulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, I88u. november 21-éo.___H-kliOTMeaft KMj*.
I^Elítz.lí.l.r^l __am ff* ssa^ ZZs
7*1 II un7lflN¥
\\ M mm ■ ■■ ■ ■■ ■■IV ■ ■
!zii::! LHLHI IIULLUH I
"í,eeye« hirdetésért külKojf 11
L!ílk\' el6bb • SS ^ L A- SOMOGYI KÖZLÖNY\' J^LÍT ""í
N.-Kanlzsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tüzoltó-egylet«, a „n-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zaiamegyei^StTláno^ Unitéi*" tület", a „n.-kanizsai klsdednevelo egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n-kanizsa! küiválasztmánya- s több
megyei és városi egyesület hiTatalos értesítője.
Hetenkiüt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tariaimii iap.
Mi okozza a íöldreugéseket ?
Minekelőtte e kérdésre megfelelnénk, vissza kell pillantanunk képzeletünkben a föld történelmének azon korszakára, mi-dón a föld izzó és folyékony állapotából a folytonos kisugárzás és kihűlés által szilárd állapotba ment át, — és ugy kisérnünk figyelemmel a föld történelmének nevezetesebb korszakait.
A természettudomány egyik ujabban feltalált műszere a színképelemző segélyével tisztában vágyunk már azzal, hogy a nap s a _ hozzá tartozó bolygók tömege, földünket is oda értve — hasonló, az az ugyan azon elemekből állanak. S ez pedig igen hihetővé teszi azon állítást, hogy volt idó, midón az egész naprendszerhez tartozó fő- és mellékbolygók a nappal együtt egy tömeget képeztek, melyek azonban idők multával a sebes forgás közben leváltak, s külön égi testeket képezve, gömbbé alakultak, melyek külön válva, uj pályájokon uj tengelykörüli sebességgel mozogtak. Az igy különvált bolygók hosszú idók folytán annyira kihűltek, hogy szilárd kérget vagy borítékot nyertek. Mihelyt a külsó kéreg 80 hőfoknál kevesebb íoku hővel birt, azonnal helyet adott a föld a vizeknek is. A szilárd kéreg alatt levó izzó anyagból fejlódó gázok azonban oly nagy erőt fejtettek ki, hogy a föld szilárd felületét felemelték annyira, hogy a föld szilárd kérge meghasadt, s a működő s feszülést okozó gázok megszabadultak. Ilyen benső forradalomnak képződményei a földünk külső szinén levő nagy hegységek, melyeknek legmagasabb hegycsúcsai többnyire gránit kőből állanak. \'A legmélyeb
TÁRCZA.
Népdalok.
i.
Hattju tolla fehérlik a tó vizén, Hogy a rózsám mást szeret már, elhiszem Nem a légi kis beszédes angyal ü, Halvány ajka t-setides mint a temctt.
Némasága elsorvasztja kebelem. Néha szóll csak, akkor is oly Íztelen . Hej pediglen elhallgatnám évekig, Ha rám vetné kék, beszédes szemeit. .
Hej ! de ba még a remény i. puszta szó 1 .. S kebelemnek búja ki nem mondható, Áldjon az égl\'s felejtsd el, ki tégedet Még a li.Ieg sirhalmon tnl is szeret.
II.
Búg a gorlo, mert a párja elvesz, tt, Fájó bangja ugy elfogja keblemet, ■Hogyne, hisz a párja ntán keact eg, S ax is, mint én, megunta az életet.
Ab !. . megszűnt már, hallgat szegény, t.cm zokog, Nem viselheté tovább a bánatot, Forrón égó hü kehele megszakadt. Annyi torbes, annyi kinos bit alatt .
Érzem én is, nemsokára eltemet Ez a setét bánat felleg engemet, Oh de reám ott se száll a nyugalom. Tethos lesz, majd érted a mély sírhalom.
MAROSHALMI GYULA
Rousseau mint Inas.
Hogy Rousseau világhirü irt» volt, azt mindegyik tudni f«gja, hanem, hopy menuyit f-eiivedett, nélkülözött, az élet nteunyl viszontagságain ment keresztül, mig azzá lett, azt ugy hiszem csak kevés olvasóm fogja tudni.
ben fekvő kóréteg került ily hegyeknél a legmagasabb helyre, mert a gránit valamennyi fölötte levő kőréteget keresztül törte és igy került a legmélyebbről a legmagasabba. A tűzhányó hegyeket a nagy Eumbolt a föld szellentyüjének nevezte. Valóban azok is, mert mig a tűzhányók működésben vannak, addig valami nagy belső forradalomtól nem tarthatunk, de mihelyi ezek eldugulva csendességben hallgatnak, tarthatunk, hogy a ki nem szabadulható gázok oly nagy mértékben meggyülnek, hogy uj hegyeket etnelhet-nek föl a tenger mélyéből, vagy egész országokat megrázkódtató földrengéseket okoznak. Arany-, ezüst és más érczeket tartalmazó hegyekbe is az" érezek ily forma mód kerültek.
Midón a föld annyira kihűlt, hogy annak külső szinén netn csak növények növekedtek, hanem élő állatok és ezekkel együtt emberek is élhettek, ekkor már a föld elérte jelenlegi nagyságát és térfogatát. Csakugyan 2000 évnél korábbi csillagászati észlelések azt bizonyítják, hogy azóta a föld térfogatából nem vesztett, ezt azonban nem merjük feltenni, hogy annyi sok ezer évtől fogva földünk belső tömegének hőfoka a tűzhányókból kilövelt láva és tűz által alább nem szállt volna, s hőfokának alább szálltával térfogata is kisebb térre nem szorult volna, ha ez áll, állni kell annak is, hogy a fold külső szilárd kérge és a föld belső izzó s folyékony tömege között kell lenni üres térnek is, mely azonban nem absolut üres, hanem telve van a föld izzó tömegéből kifejlődő gáznemű anyagokkal, és igy a külső szilárd kéreg nem közvetlenül érint-
Rousseau gyermekkorában a legnagyobb gondviselésben részesül\'. Kilencz évea korában már a clasaicus Írókat olvasta.
Homályos tehát, hogy a kis János Jaka bot, kinek minden kérését teljesítették, és kiben apja észre vehette a leendő lángész csiráját, ruoBt akaratja ellenére inas lett. jr
Rousseau maga, ,Vallomásaidban ezt elhallgatja.
A tizenkét éves Rousseau legelőször Masaerop ügyvéd oldala mellett lön mint írnok alkalmazva.
A fiatal tollforgató a másolásokba csakhamar bele Unt és most ura durva bántalmazásának volt kitéve.-
Masseron öt folyton bárgyúnak, butának csúfolta. Különösen ismételte, hogy .neki okos és szép fiút Ígértek, holott ő csak szamarai kapott helyébe.
Végre elbocsátotta azon bölcs mondással, mely később oly fényesen nem ment teljesedésbe, hogy Rousseau egyébre nom alkalmas, mint .krumplit kapálni.*
A rósz napok azonban csak most következtek. — Ugyanis nemsokára Ducommun heves és durva mester kezeire lett bízva, ki vcsnök volt.
Ez embernél Rousseau felejtett minden Bzépet és jót, itt \'felejtette el a classikusok mondásait, szóval itt kezdett aljasodni, mit ö maga oly ritka páratlan őszinteséggel bevall.
Eleinte kedvvel viseltetett mestersége iránt. Szabad óráiban kitüntetési érmeket faragott, melyeket pajtásai között osztogatott. — Mestere erre ri jővén, a leendő irót pénz hamisitás8al vádolta, mert agymond az érmeken Svájcx köztársaság czimere volL
keznék a belső izzó tömeggel, hanem a közben lévő gáznemű anyagok közvetítése által. A gáznemüek pedig rosz hővezetők, azért nem közölheti a belső izzótömeg melegét & külső szilárd tömeggel. Ebből magyarázhatók meg azon szabálytalansá gok, melyet a fold belső hőfokát kutatók a föld mélyében tapasztaltak. Ugyanis a föld külsó szinén tett hóméréseknél azt a szabályt találták, hogy minden 100 lábbal mélyebben egy fokkal magasabb hó van, s ezen arány szerint már 10 mértföldnyire 2000 foknál nagyobb hőnek kellene uralkodni a föld mélyében, mely a vasat is folyékony állapotban tartaná. Azonban minél mélyebb helyeken tettek höméréseket, azt tapasztalták, hogy az arány változik, s nem emelkedik a hőfok minden 100 láb mélységgel egy hőfokkal magasabbra. Ezen szabálytalanság okot szolgáltatott a tudósok néhányának a fold belső izzó és folyékony állapotának tagadására, vagy is ellenkezőjének vitatására.
Mi azonban maradjunk meg löntebbi tételünk mellett, hogy a földön történt nagyszerű változásokat könnyebben megérthessük.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, következik.)
Kolozsvárról.
(Eredeti tudósitis.)
A bpeBti lapokból olvasták bizonyára már sokan azon gyilkosaágot, melyet két császári tiazt Kolozsvárit az »Ellenzék* 8zerkesztőjén, Bartha Miklóson e hó 13-án déli 1 óra tájt Kírály-utczaban levő lakásán elkövetett.
A csoportosulásnál magHm is jelen voltam, tehát miutszemtanu írok. Tolongott ugyan a nóp és némelyek kiabálták „Abzug"; de nem
Ducommun zsarnokiassága a munkát "kiállhatatlanná tette előtte. —• Talán a durva bánásmódnak köszönhetni, hogy Rouaaeauból a legradicalisabb 3zabadszellem vált, moly leg-erélyesebben és kíméletlenül küzdött az emberek rabszolgasága ellen, ki társával Voltaire-vel a írancziákba^ a szabadság iránti lángoló lelkesedést oltotta, mely oly fényesen csinált magának utat 1793 ban éa 1848-ban.
D<! maradjunk-a tárgynál.
Rousseau, kinek kívánsága előtt nem volt semmi gát, most kény telen voltótelmaradé kokkal beérni. Ez aovárrá tette őt. — Ennek rosz következményei (csempészni, később idptsi kezdett) nemeokára mutatkoztak. —E szomorú tényeket nem akarom közelebbről leirni, caak egy néhány ártatlanabb csínyeit, melyékel inaakorában elkövetett, és melyeket „Vallomásai" böl merítettem,-akarok elősorolni.
Egyszer azon tisztes ód nehéz feladatot bízták a kis Rousseaura, hogy a konyhában nyárs pecsenyét forgasson a czélból, hogy az el ne égjen. — Egyik kezében darab száraz kenyér, a másikban a nyárs, szomorú látványt nyújtott az ízletes falatra bámuló ínaa. — Bámult, bámult a pecsenyére, kedvteléssel érazte a Jól eső illatot, mig magát nem tarthatta viasza ós elragadtatva e szavak törtek ki belőle: „Isten veled, pecsenye". A mester, ki véletlen tanuja volt ennek, nagyot kacsagott. Ez egyszer csodálatosan Rousscaunak is adott a pecsenyéből.
Mesteréoél egy Verrat nevezetű legény arra birta a kia inasunkat, bogy a legény tulajdon anyja kertjéből, mely a szomszédban volt, salátát lopjon. — A kia hő» . minden reggel mászott át a falon, minden raggel vitte piaezra
provokálták azi & mit a (rendetón tapintatlan) rendőrfőnök elrendeli, hogy szurcny-rohammal támadja meg & katonaság & népet, melynek & sz&k utcsiban ieheteíien volt gyorsan tova fausódni».. Tóbbon kapuk közé tolattunk,\' szurony áltai négyen megsebesül tek, egy mesterlegény éa 3 tanuló, utóbbiek egyike veszélyesen. ABzékely katonák nem akartak. í*oh&3ni, oláh ezredet hostak, ti engedelmeskedett fakul. Esti 6 óra felé a katonaság le a a*gy kaszárnyáig sorfalat képezett, igy menthette iaeg a nép dühétől a két gyilkcat. Erre & aép GM-ladoxott. A katonatisztek mind a sagy kaszárnyába gyűltek, esti 9 után míadea a gyes tisztet 7 »zuro-nyos katona kisérs hasa. Katonaság legnagyobb része egész éjjel talpon volt- Ma reggel álea töltéseket nagy mennyiségben kaptak. Egyetemi ifjúság tegnap este gytiiósén kimondá : „Tekintessék hazaáatlanságnak, ki nyilvános helyen osztrák tiszttel az ológtótelnyérésig barátkozik.* Esti 7,10 kor városi tanács plakátokat osztogatott, felhiva a polgárok»,!, hogy legyenek nyugodtak; mert a kellő elégtétel kieszközléseórt mindent elkövet.
Éjjel őrjáratok czirkáltak, semmi zavargás nem volt. Ma reggel az ágyukat mind felvitték a várba és kiszegezték a városnak!
Reggel az .Ellenzék" plakátja elégtétel követelésére hivja fel a polgárokat.
Ma d. e. 10 órakor a városháznál rendkívüli törvényhatósági közgyűlés volt. Száax Domokos ref. pap egy terjedelmes, erélyes hangú határozati javaslatot terjesztett elé; felír a város a kormányhoz, országgyűléshez, elégtételt nem kér, hanem követel; megküldi a törvényhatóságoknak pártolás végeit. Azt hiszem Zalamegy o éa Nagy-Kanizsa képviselő testülete is hazafias kötelességének fogja ismerni az erélyes pártolást. A feliratban hangsúlyozva lesz, hogy itt nemcsak emberméazár-1 ás forog fenn; hanom az oly sok vérrel kivívott drága kincsünkön, a sajtószabadságon is rés lelt iitve s az ily gyalázatos eljárások, milyeneket 2 óv alatt négyszer produkáltak császári tisztek, beláthat lan vészes
a BfJáJáU Ugy hogy .Yerrat kény elmeaen ozsnnáz-hatot\'. — Rousseaunak e tettek nem voltak semmi hasznára, a mennyiben ő a legéuytői szintén csak a maradványokat kapta.
Rousseau, csakhogy a legény tetszéaét megnyerje, lopott a meddig volt, auélkül, hogy szerencsésén rajt kapták volna.
Más alkalommal a mestere feleségének éléskamarájában egy nagy rakás piros pozsgás almákat fedezett fel De óh istenem, hogyan lehet hozzá jutni. — Az éléskamara természetesen be volt zárva, azonkívül az egyetlen ablak rácaozattal volt ellátva.
Rousseau nem sokáig habozott, fogott egy hoaszu lándzsát, mit ura vadászaton szokott használni, keresztül dugja a rácsozaton éa turkálni kezd az almák között, melyek a padlón voltak elhelyezve. — Egy alma szerencsésen a lándzsa hegyére kerül. Didalmasan ós gyorsan húzza magához az almát.\' Most, midőn kezével akart utá,ua nyúlni, háta mögött megszólal a mester dörgő hangja.........
Tableau!
E csinektöl elteklatve, Rousseau mégis kénytelen volt egész héten át különböző tísz tességes cs nem tisztességes dolgokat vég- zni.
— A vasárnap azonban övé volt. De ilyenkor pajtásai hívták őt verekedni. — Rousseau, ha csak leheteit, kerülte őket. — Egy ilyen vasárnapi íétán, messze elhágyta őket, Genf-városán kívül bolyongott mély gondolatokba merülve. Lehet, hogy akkor jövendő nagyságáról gondol kozott. — Egyszerre észre veszi, hogy már késő. Visezasiet. A város kapui be voltak zárva.
— Az éjjelt kénytelen volt szabadon tölteni. Midón reggel éhesen érkezett meg mesteréoél, attól kegyetlenül elveretett, egyszersmind ki-
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZ\'LONÍ.
NOVEMBER 21 én 1880
következményeket v o n h a t -nak maguk után! Ki lesz emelve, hogy ilyes fékvesztett brutalitás a nemzetet is meggyalázza. Követelve lesz, hogy a katonasága illető bűnügyi tárgyalások végre valahára a nyilvánosság jellegével bírjanak s hogy: a jelen esetben leendő Ítélet indokolással együtt hozás-sék nyilvánosságra\'
Gyűlés után a tanácahá. udvarán beszélt Ugrón Gabar képviselő, csendesítve a népet és felhív», hogy a holnap tartandó népgyűlésen jelenjék meg a polgárság teljes számban, hogy ue csak a nép képviselete, hanem maga a nóp is beszóljon és adjon határozatilag kifejezést megbotránkozáaának. A nép Ugrónt lakására kisérte a főtérre, hol addig zajougott, mig újra nem beszélt. Ekkor kikelt a császári hadsereg tisztikara ellen, vádolta a kormányt és figyelmeztette a népet, hogy a majd elkövetkező képviselőválasztáskor gondolja meg, vájjon megérdemlik-e azok, kik a közösügyes hadseregtől minket megszabadítani nem is óhajtanak, hogy rájuk adja sznvazatát?!
Ezután Békési a „Kelet* szerkesztője szomszéd épületből sok „Abzug" kiáltás közt beszélt Ugrón szavai ellen; de a nép a casino elől csak akkor oszlott el déli l/2l-kor, midőn hosszas zajongás után Gyarmathy alispán tapin tatos beszédében kifejtette, hogy azt csak nem kívánhatják okos embertől, hogy a tömeghez ezt kiáltsa: fegyverre!
Ministerelnök délutáni távirattal elren delte, hogy egy vegyes, polgári ós katona: bizottság, mely holnap már megalakul, vizsgálja meg az ügyet.
Holnap d. u. 3 órakor a városi vigadó ban népgyűlés lesz, egyetemi ifjúság fog ren det tartani. Mindenfelé gyűlések a közhelyeken főleg Ugront mindenütt ós mindig hallani akarják.
A nép látva, hogy a See-"m an által tett sértésórtelég tételt a nemzet nem kapott; most még kevósbbé bizik kormányban!
Jól ismert kormánypárti jámbor emberek a legkíméletlenebb kifakadásokat használják nemcsak a közös hadsereg; de a kormány ellen is. A helyi sajtó élesen támadja meg a csáazári katonatiszteket és csak azaz egy szerencse, hogy Kolozsvár polgársága egyáltalában higgadt és bámulatOBau türelmes! 1834 ben azonban tigrissé vált a bárány s a főtéj-e\'n véres verekedés volt a katonaság é* deákság közt. Poraze akkor n«1«! volt móg hátultöltő!
Mindenki vádolja a gyilkolásnál jelen volt két munkatársat, kik, a hólyett, hogy kötelességükhöz híven, bármiként is megrohanták volna a két tisztet, gyáván kiszaladtak s künn kiáltoztak segítségért. Hisz feléjük háttal állott a két tiszt, ha nyakukba ugranak, földre teperhetik őket, aunál is inkább; mert a két tiszt egyike kicsi, gyenge termetű, a két munkatárs pedig magas és egyik pláne mar-czona alak. Szék. gyertyatartó, kalamáris atb. mind használhatók lettek volna. Nagy teher esik rájuk nyulszivüségükért!
Bartha állapota nagyon kétséges. Tíz orvos gondozza. Balkezét okvetlenül elveszti. Mindenünnen tömeges részvétnyilatkozatok érkeznek. A polgárság fájdalmas részvéte és el.
látásba helyezték, ha még egyszer leszi, még egyebet várhat ura részéről.
Eljött a vasárnap. Roaeseau ismét el-bK£yja pajtásait. Ismét késő lesz. — Szegény Jakab futni kezd, és midőn alig 20 lépésnyire volt a kaputól, uzt előtte becsapták. — Fájdalma első kitörésében földre borult és harapni kezdett. Azután nyugodtan és elszántan felkelt és a helyszínén azonnal megesküdött, hogy urához többé vissza nem tér. Es ez esküt meg is tartá. — Nélkülözve sok mindent, bejárva sok falut, várost, végre Pontverre jámbor lelkész ajánlatára Warens úrhölgyhöz jutott. — E nemes szívű hölgy pártfogásába vette a 16 éves Rousseajt. K hölgynek köszönhetni, hogy Rouaaeauból az lett, mire született.
Ugy nélkülöznek és szenvednek nagy irók, nagy emberek.- — Kitéve az emberi gyarlóságnak, a sárga irigységnek és roaz akaratnak, haláluk után a világ szobrokat emel.
SALAMON ÖDÖN.
Az ékszer-árus.
(Joaquin Asensio után.) Hamis lányka, jó atyádtól. a ki itten ékatert árul, Kérdém tegnap : Hogy te bizton Nem hiányzol ládájába!.
É. az öreg mosolyogva Kérdésemre imígy felelt: Becsületes ékszer-ára* Soba»em tart hamis ékszert.
\' KONCSEK LAJOS.
keseredfttsége rendkívüli. Ha Bartha meghal, a vérontás aligha elmarad ! S mindez miért? .Mert kimerte irni egy ember, hogy Rüstow „magyar kutyáknak* nevezett két önkényteat. És es állítás \'igaz 1
Ilyesmi Oroszországban Bem történnék meg! Noir Viktor esete ehez nem hasonlíthatók E gálád tett égbe kiáltó!
A tótlej ülő, peahedő tisztikar igy akarja tisztára mosni Solferínot és Königgrátzet ? Valóban, gratulálhat magának a „Siegreiche(?!) öaterreichische: Armee". A? a r m e.
A nóp tür a meddig tür; de jaj, ezerszer jaj. ha elszakítja lánczait!
Az Istenért, kik hivatva vagytok ilyesmit megakadályozni, gondoljatok a felelősségre!
A vérfürdő rémes játéka a földrengés iszonyait utói birja érni 1
. Az osztrák Herostratusok felakarták gyújtani u r.zabadszólás templomát; de csak egy papját ölhették meg : a templom állani fog!
„Rosz időket élünk, Rosz csillagok járnak. Isten övja nagy csapástól Mi magyar hazánkat.* Kolozsvárit, 1880. nov. l4-é$ este.
HANNIBAL.
Az alsó-aszirial iparkíállitásról.
— Eredeti tudósítás. —
Bécn, 1880. évi november hó 1 én-
— Zárköxlemény. — A körlópcsők alatt a mechanicusok lera-katánál Mülier bécsi órás és szabadalom tulaj donos egy általa feltalált órája a közbámulat tárgya; egy 40 cmeter átmérőjű üveg lapon több óra foglal helyet. — A lap közepén egy kisebb üveglap (mintegy fele akkora) a bécsi óra szerint járó egy órát tartalmaz, mely egy hengeralaku rézben levő szerkezettel van össze köttetósben, mi a nagy lap háta mögött észrevétlenül van elhelyezve. — A nagy és kis lapon köröskörül van elhelyezve Pest, Prági Berlin, München, Pária,.London, Madrid, Róma, Moszkva, Szt.-Pétervár, Zürich, Konstantiná-poly, Stockholm, Lissabon, Genf, Nevr York, St.-Franciscó, Pekking, Alexandria, Póla ép több világi s nevezetes város órái, melyek mind hazai óráik szerint pontosan járnak ugy, hogy a szemlélő azonnal láthatja, hogy ha Bécsben például 12 óra van, hány óra van Pá-risban, Pekingben vagy máshol ? — Csak a bécsi óra van a mechaniamuBaal összeköttetésben, de a többi órák szabadon vannak a lapukon minden összeköttetés nélkül éa igy min denki előtt talány a meaés összefüggés, mely a többi órákat is mozgásba hozza. — Ugy latszik a feltaláló titkának megtartotta! — A különben jó hirnévnek örvendő iparos műhelyét (Wien, Wieden Favoritenstrasse) Károly Lajos főherczeg Ő fensége nagybecsű látogatásával szerencséltette meg és egyúttal megmagyaráz tatta magának az óra szerkeze\'ét. — A főher-czeg tovább egy fél óránál időzött a műhelyben.
Ha a Südportálnál bejutunk a rotundába és a szökőkút mellett az átellenben fekvő Nord portálhoz megyünk, ettől balra az első fülkében egy, egy meter széles és két meter hosszú szekrény vonja magára figyelmünket, mely egy ugyanakkora épszögóny alakú üveg borítékkal van leborítva.
Ec az 1873. évi bécsi világkiállítást állítja elő. —
Bátran lehet mondani, hogy — eltekintve az iparágak különféle nemeitől és csakis a művészetet és munkát véve tekintetbe — ennél remekebb, fáradságosabb és sikerültebb munka nem létezett a kiállításban. — A kiállító az egyedüli, ki munkájához nevét nem jegyezte oda — nem tudjuk szerényaég-e vagy Qíás indokból — de mindenkor sajnos, mert méltó volna, hogy a közönség e névvel is megismerkedjék. — Ami a-világkiállítás alkalmával a Práterben ama borzasztó téren helyet fogialt, mind meg volt itt kicsinyben a parányi téren : —- de móg a freudenaui vasút som hiányzott. — Minden épület, szökőkút, de még a fák is ugy vannak rajta, mint akkor volt és még hozzá az ngóaz munka: „papírból készült". — A kiállító maga nincsen ott soha, és igy a keveset amit e műről megtudtuiyc, a csoport-felügyelőtől hallottuk. — Szerinte szerény, — sőt szorult anyagi helyzet az oka, hogy a kiál-\'itó nevét eltitkolja, de ismerősei és barátai igen nagy vállalkozó szellemet fedeztek fel benne, — de semmit sem bír kivinni szorult anyagi helyzete miatt. — A jelen munkán a világkiállítástól a mostani íparkíállításíg —: tehát hót évig dolgozott. — A jeles tehetségű férfiú méltán megérdemlené, hogy a módosabbak segélyeznék és hisszük, hogy tennék is, ha a kiállító nem tartaná nevét titokban.
A víllanyvaaut nagy senaatiót keltett, mely az északi csarnok jobb szárnyát a déli csarnok jobb asarnyával köti össze, tehát a ke-leti csarnok egész hosszán — a rotnoda épüle-
ten kívül — halad végi^. — Az ut bár rövid, de elég hosszú annak bebisonyítására, hogy » villany erő is képes mo/.gásba hozni egy mozdonyt, nemcsak a gőz. — Ott, hol az északi- és déli csarnok összeér, a gépcsarnokból több szál drót hatol a ialon keresztül és kívül néhány deszkán álul a sínekkel van kapcsolatban és a villanyfolyam igy h>itol a kerekekbe. — A villanymozdony természetes csak akkor hozható mozgáaba. ha a gépcaarnokban ,á gépek mozog nak, honnan a villanyt nyeri.
Ami gyorsaságát iileti, — mostani gőz-mozdonva\'nkkal egyenlőnek nevezhfctő e kis téren, — és feltéve, hogy hosszabb útra alkalmaznék és aráuylag elegendő villanyt bocaátanánk rendelkezésére, akkor czélszerübb is lenn • gőzmozdonyainknál, — merteitekintve attól, hogy ugyan olyan gyorsan halad — az az ölőnye íb meg van, hogy a gépész, illetve mozdonyvezető bármikor megállitha\'ja. — Persze, ha a gőzmozdonyok helyett ilyent akarnának bevezetni, erre már azt mondaná a göcseji ember: „Hej, ¡édes uram, naon de rág a lesz ennek e zára!* — Hanem ha practicus voltát tekintjük, páratlannak uevezhető; — sőt.a bécsi napilapok, midőn eritikát írtak róla, azt említették, hogy künti Németországban akarnak ilyen v»BUtakat behozni. — Egy índiaLfóherczeg, ki angol lapok utján értesült arról, hogy a bécsi iparkiállitáson e mozdony exiBtái.— egy londoni házat megbízott, hogy e mozdonyt az ő számára vegye meg„— A ház egy küldöttje itt megjelent a mozdonyt megvette, és a felállító mérnököt a főherczeg megbízása folytán Indiába szerződtette; e szerint a mérnök köteles a kiállitás befejezte után a géppei hátsó Indiába utazni a főherczeg tar tományába, hol addig fog időzni, mig h gép felállítva készen a főherczegnek át nem adatik. — A mérnök a főherczegtől az utazási költsé gen, teljes ellátáson és egyéb költségein kívül naponkint husz font sterling fizetést huz. — A mérnök a géppel már útban van hátsó Indiába, útját Londonnak veszi.
SZOMMER SÁNDOR.
épitéaiettan-Üallgató
(Folyt, következik.)
IMyl |iínk. Ó FELSÉGE a következő legmagasb kéziratot bocsátotta ki:
A belFisryministerium vezetésével megbízott magyar mioisterelnököm előterjesz tésére (¿lavina Lajos földbirtokost Zala-megye főispánjává nevesem ki Kelt Buda pesten, november 18-án 1880
FERENCZ JÓZSEF m. k. TISZA KÁLMÁN m. k.
Lapunk előbbi számaban jeleztük a közöröme\', melylyel «• szerencsé« kinevezés fogadtatott ; azon őszinte óhajnak adunk kifejezést, hogy ő méltóságát állandó jó egészségben éltesse a Mindenható, hogy megszokott higgadtaágával, tapintatos buzgalommal, lángoló honszeretete e megye iránti odaadó kéazsége, és a viszonyok teljes ismeretivel a közjóiétel hathatósan előmozdíthassa.
— ö felsége a királyné nevenapján nov\\ 19-én a Szent-Ferenczrendüek templomában ünnepélyes isteni tisztelet tartatott, melyen az állami és városi hatóságok, kír. honvédség a cs. kir. közös hadsereg, tisztikara, főgymn, polg. és elemi iskolák növendékei s nagyszámú nép volt jelen.
— Nagy-Kanizsaváros képviselő-testületének közgyűlése nov. 20 án délután megtartatván, a tárgysorozat előtt elnöklő polgármester megemlíti, hogy Glavina Lajos gelsei földbirtokost ó felsége Zalamegye főÍ8pánjává nevezte ki, indítványozza, hogy ezen általánoa örömmé! v.ítt kinevezés folytán a képviselő tes tület jegyzőkönyvileg is örömét fejezze ki, üdvözlésére pedig küldöttség jelenjék meg, lelkes
léssel fogadtatván, a küldöttség megválasztatott s ma vasárnap délután Gelaére utazik. — A zágrábi- és vidókebelí károsultak ja vára a képviselő testület 200 frtnyi segélyt nyújtani határozott. — Nagy- és Ki»-Kanizsa városok egyesítésére vonatkozó ügyiratok előterjesztése után a azüksógea egyesítési intézkedések megtételére következő 10 tagból álló bizottság küldetett ki: Albanich József, Cza-páry Ádám, Csemíts Károly, Ebenapanger Li pót, Eperjesy Sándor, Fischer József, Kováts János, Knáuiz Boldizsár, Dr. Tuboly Gyula és Weiss Manó urak. Eis-Kanizsa részéről Bsinte 10 tag választatott még. Lapunk bezártakor a mult évi zárszámadás tárgyalása foly. Hozzá szóltak: Kováts János, Ebenapanger Lipót, Plihál Ferancz, a polgármester sat.
— A kisdednevelő egyesület lefolyt tánczestélye javára utólagosan felülfizettek móg Weiszmayer Mór 5 frtot és Ebenapanger Leo 5 forintot.
— A zágrábi szerencsétlenek felsegélyezésére a kereskedelmi ifjak önképző köre műkedvelői előadást tart. Nagyon helyes a nemes törekvés, méltó síken kívánunk.
— Nyilatkozat. Aulirotl ezennel ki-
jelentem, miszerint 1881 ik évi naptáramba Haj g a t ó Sándor ura „Várnai vész" czimü költeményen s egy két népdalon kivül egy árva betűt sem irt. — Igy azon alaptalan gyanusitgatást, mintha az „Iskola vizsga Ahó-ton" s „A miháldi szent kut* czimü közleményeket ő készítette vagy csak augalmazta volna is, mint a naptár szerkesztője, ezennel határozottan visszautasítom. Kelt Nagy-Kanizsán, nov. hó 1880. Wajdits József.
— JE vidékbeli gabona- és borvásár, ugy mint eddig volt, a gazdasági egyesület részéről 1881-ben Nagy Kanizsán nem tartatik meg. Az 1880-ki gabona és borvásár 56 frt 85 kr. hiányt tüntetett |el az egyesület terbór*.
— Tiz krajczárjával visszaváltunk lapunk ez idei 64. 66. 74. 80. 86, és 91 ik számait és kérjük t. előfizetőinket, kik a lapokat nem gyűjtik, hogy azokat kiadóhivatalunknak megküldeni szíveskedjenek. A járandóságot vagy készpénzben fizetjük, vagy pedig az előfizetési díjból leszámítjuk.
— A nagy~kanizsai vadásztársaság legközelebbi hajtóvudáezata nov. 27-én Jeend.
— A megyei kaszám a-ügy előzetesen oly elintézést nyert, hogy az építkezés Nagy-Kanizsán törtéuik, ha a megye bizottsági közgyűlés Nagy-Kanizsavaros ajánlatát elfogadja és jóváhagyja.
— Hamis pénzek keringenek. A fő-dohány tőzsdébe egyik este beáliit egy inas gyerek és rövid szivart kér, egész határozottsággal odadobja a pénzt, hogy adjanak vissza, de az élelmes árus azonnal felismerte a 20 kraj-czáros alakú czindarubot; a furfangos gyerek nek sem kelleti több, a nyitott ajlón kereket oldott. A csalás jelvényén nincs semmi péuz-utánza*, csak alakja akkora, mint a 20 krosé. azonban vékonyabb is. Jó lesz az ily veszély«-s kísérleteket büntetés alá vonni. — Színié u közelebbi heti vásáron egy vidéki asszony airt-ritt, hogy ólomból készült egy forintos pénzé: nem fogadták el s megkárosodott. Élelmi szerén k^pta a jámbor s még vissza is adott a "vevőnek rézpénzt, arra azonban, hogy kitői kapta, nem emiékezett.
— Sopronmegyéből egy vállalkozó almát szállított eladás végett Nagy-Kanizsára, ennek házáláa módoni eladását a városi hatóság eltiltotta ; ha általában a házalás eltiltva van, helyeseljük, de hogy a tiszteli kofa asszonyságok kedveért tiltatott volna el, határozottan kárhoztatjuk, mert ez állal a kon-kurrentia elzárásával a fogyasztó közönség károsul.
— Napokban volt a zala\'-eg.-r«zegi jótékony n\'őegylet közgyűlése, délutáu két órára volt egy be h i va s még 4 órakor is alig voltak annyian, hogy a közgyűlés megtartha-tóvá vált. Pedig 183 \'agja van a nemes inten-tióju egyletnek. Valóban elszomorító a közöny, meJy a közintézmények iráni nyilvánului kezd, a tehetősb egyesek lelkesedéae is ez ál al lazulásnak indul.
— A zalamegyei gazd. egylet vidéke ma is, az évnek miuden szakán hetenként 200 — 250 drb. hizott marhát szállít Bécsbe; az átlagos suly pároukéut 800 —1500 klgrmm, ára jelenleg 100 kigrammonként élő suly 24 — 28 frtj Somogy megye marhatenyésztése is-napról-napra emelkedvén, a vidék gazdaságai a fenti mennyiség mellett még mintegy ¿00 drb. nem hizlalt marhát is vásárra bocsáthat-uak. A zalamegyei gazdasági egylet tehát ajánlja, hogy a vállalkozó -taFanlat Nagy-Kanizsán, mely város Horvát-Sziavonország közelében fekszik, 8 minden irányban naponként többszörös vasúti közlekedéssel van összekötve, állítson fel vágóhidat.
— A* országházból. Nov. 17-én tartott képviselő ülésben Turgonyi Lfcjos bakaa-kerületi képviselőnk hivatkozva azon kivételes kedvezményi állapotra, melyben a muraközi lakosok azáltal vannak, hogy fogyasztási adót nem fizetnek, kérdi a pénzügyministert : 1. Van-e tudomása arról, hogy a muraközi lakó sok az önkényuralom óta a fenemlitett kedvezményben részesülnek? 2. Mi kényszeritette a magyar kormányt b pénzügymiaister urat ezen igazságtalan b jogtalan állapotnak eddigi fen-tartására s an nak dédelgetésére. 3. Szándékozik-e eszközölni, hogy ezen kivételes kedvezményi állapot mielébb megszüntettessék ; s a muraközi lakosok is azonnal köteleztessenek a haza polgárait egyenlő mórtékben kötelező súlyos terhek s adók viselésére? Esen interpellatio közöltetik a pénzügyminísterreí.
— Névmagya,\'oHtás. Pergler József galamboki lakos a maga és Teréz, Julianna ós Dénes kiskorú gyermekeinek vezetéknevét „Polgár*-Va magyarositá, mit a belügyminis terium engedett meg.
— Árverés ZaUraegyében. Szűcs János 670 írtra b. ingt. decz. 11. Salföldön. — Köbli Jánoa 530 frtra b. iogt. febr. 14. Kis-Komá romban. — Ribarics Gáspár 414 frtra b. ing\'.
decz. 22.Nagy Kanisaán. — Kuthy Frzncziska
680 frtra b. íngt decz. 10. Szent Békái Ián. — Steierlsia Antal 800 frtra b. íngt. deos. 14.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLOKY.
Csicson. — Varasanect Barta! 1828 frtra b. ingt. nov. 25. Goricaán. —Szalay Kristina 378 frtra b. ingt. decz. 22. Csicsón. — Pólji Károly 750 frtra b. ingt. decz. 4. Kőveakálía.
— Tóth József 1807 frtra b. ingt. febr. 5. Galambokon. — Sári iBtvác 1800 frtra b. ingt. decz. 20. L.-Istvándon. — Pollák József 425 frtra b.ingt. decz. 18. P.-Edericsen. — Cserenko J. 1127 írtra b. ingt. decz. 24. H*hóton.
— Rövid hirek. Senoyey Pál és Bittó látván .beszédei az országgyűlésen nagy hatáat idéztek elő. — Szentpétervárott két nihilista végeztetett ki a napokban, — Bartnlics kiadta latóczy arczképét. — Királynénk tavaBzszal ÍBmét \'Irlandba utazik. — A Deák-szoba és tárgyai jótékonyczélra lefényképeztettek. — Kószeghy jubilaeuma fényesen Bikerűlt. — Dumreicher hires sebész meghalt. — Szombathelyen dragonyos tisztek a pinczérekkel kard dal viaskodtak. — A bpesti Haas palota tulajdonosa meghalt. — íludolf trónörökös a már marosi vadászati jogot kibérli. — A magyarok példájára kereskedelmüket a csehek is tisztit ják a német nyelvtől. — Gr. Festetich Leo a színi tanoda igazgatója 4000 frttal nyugdíjaztatott. — Egy angol kőszén bányaban robbanás következtében 200 munkás balt meg. — Bécs ben pisztoly párbaj volt egy magyar a egy német katona közt, egyik sem sebesült meg. — Bpesten egy asszony romlott állat,vérmérgezése folytán meghalt. — Aradon tanulmányok a nő emancipatió köréből cz. munka jelenik meg.
— Egy raszari parasz\'. 20 krért adta el gyer mekét. — Nyéknél a vaspálya egy gabonás kocsit összezúzott. —
ki nyert?
A „Tisza-szegedi kölcsön" nov. J5-ki húzásában a következő sorozatok nyertek :
396. 1211. 1894. 2479. 2796. 3147. 3242-3250 és 3848.
Szeben nov. 17-én: 17. 36. 5. 88. 84. Prága . „ 75. 6.47.41.90. Lemberg „ „ 58. 71. 4. 33. 48.
NOVEMBEB 21 -6a. 1880.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ks.-uízsác Wajdits Jósseí könyvkereskedése álul meg-rendelhetó.j
— Uj zenemű. Táborszky ós -Parsch urak zenemükereakedésóben megjelent Erkel Ferencz koszorús ősz daiköltőnk álul zongorakísérettel, énekhangra szerzett s Petőfi által irt „Amagya rok istene® cz. költemény. Ára 80 kr..
— Rautmann Magyar Lexikonából meg jelent a 56. és67-dik füzet a bpesti vámpalota géptan I. melléklettel. Terjed a „Féregmohc szóig. Ára 30-30 kr.
— Révai Tettvérek bpesti könyvkiadó hivatala d iszes kiállítású ¡»Regény világ" czimü magyar családi regénytárt inditott meg müveit közönség számára. Tartalma Jókai koszorús írónknak „Páter Péter" regényét kezdé meg. Továbbá Véka Lajos: .Köd előttem, köd utánam majd Nagy István fordításából spanyol rajzot közöl sat. A tartalmas fűzet hetenként jelenik meg r ára évnegyedre csak 1 frt 50 kr. Ajánljuk a t. közönség figyelmébe, kívánatra a kiadók mutatvány példányt küldenek.
— „Magyar-franczi a szakácskönyv* cz. vállalatot indított meg Mehner Vilmos bpesti könyvkiadó hivatala füzetekben, ára 30 kr. A 30 füzetből álló munka 400 képet, 25 fzin-nyomatu mellékletet ad. Az első tartalmas füzet szép czimlappal megjelent.
— Egy gyógyszertárba beállít egy un ember s komolyan kér 5 gramm cyankalit. A gyógyszerész kérdi, pbotographus az ur? Nem, volt a rideg vá-Is-sx, hanem öngyilkosjelölt.
Minden ember a srint színnel színlelő szinész.
A férfinak legnagyobb ellensége a nő, tüz, ris és a ló.
— Meglőtte. Tudvalevőleg ha az embernek & térdkalácsa, viaakei, azt szokta rá feMni a n^p, bogy női a* illető. Erre épitett egy kravátli ésm&ncbettába fu!t, ugrifüles fiatal ember, midőn egy hölgy ezen mondására, bogy: „agy viszketnek föleim." sietett a d«rék ífjoncz ráfelelni: „talán nőnek!"
— Elpiritó női kalapok. A divstk óra ágnak következő ujabb találmányáról értesítenek Parisból : Néhány hét óta úgynevezett „elpiritó"\' kalapokat viaelnek a nők, már t. i. azok, a kiknek szükaégök van ilyenre. — E kciapok e. következőleg vannak szerkesztve : Az állabzó szalag bd«ó oldalán egy pár kis aczél lemez van, mely a mint a kalap viselője
1 meghajlik, vagy fejével bólint, * vén azonnal arcsába hajtja; ekkép az elpirulást az illető bármikor produkálhatja, ha arra szükség van.
Tizenhármán ültek ar. asztalnál, valaki ijedten adta azt tudtára vendégtárSainak, t-m: megnyugtatóiig válaszolt az elmés házigazda:
— Ne féljenek, én kettő helyett ■ szem.
— Egy lelkész hatalmas szónoklatával megríkatta híveit.
Papírszeletek.
— Páratlan rendórfő nök. Csehország egyik nagyobb városában a rendőrfőnököt tudósították, miszerint a város egyik előbt>kelő aranyművesénél betörést fognak a tolvajok megkísérlem A rendőrfőnök oda ia ment ¿a e*ti 10 óra tájb°n a házba suhant és a boltban nyugodtan leülve várta a tolvajokat Egyszerié valaki kivülrol a cnukoU boltajtóra kapottat éa <-gy ism«Tetlen hang kétdé : Inapektor ur benn van ?\' — Az iuspektor el-inte hallgatott, de mikor a hang: folyton sürgetőbben besz<:lt, végrt- oda állott az ajtóhoz éa las-au vis-zasugta: „Itt vagyok! — Akkor aláz\'szolgája; mondá a tolvaj, majd máshol próbálok szerencsét! Csakugyan másnap hallotta i főnök, hogy egy közeli ékszerésznek a boltját rabolták ki.
mondi egy vén-
Kend nem is sir ? asszony azomszédnójének.
— Már miért is sírnék, hisz én nem vagyok ide való 1--feleié ez.
Hivatalos piaczí árak-
Nagy-Kanizaán, Í88U. nov. 17. 100 kilogrammjával számítva.
Buta 10—.— 11-50 Rozs 9--10—. Árpa
7 —.—8 —. Zab 6 —.6.50. Kukoricza 6.50-— •—. Bargonja 3"— — Borsó \'—.—30 —. Lencae —
—•—28-—. Bab .--10.— — Széna -—.-2 —
Szalma 1-20.
1 kilogrammjával szimitva. Marhahús 52.—.56. Juhhua -32—36. Sertéshús 60-—. — . Szalonna —.—88. Disznózsír -—-—92. Vörös
hagyma -—.—16. Foghagymt -_._-30. Czukor •—SO. Bors • —l-2o. Paprika 1—.—. Szappan
1 literjével számítva 0 bor 82-48 kr. Uj bor 20 28 kr. Pálinka 48 kr. Eczet 8 kr Kiadu :
« FAEKAS,
v. piacz könyvvezető.
fczerkesztől Gzenet.
4373. Sz. 8. A vera nem közölhető; egyebek 80r axerint jönnek.
4374. . A törvénytelen szülöttek jogi a társadalmi helyzetéről" cz czikket közöljük. Közérriofcli k^rdAsek fejteg-tése nemcsak szaklapba való-
4375. T. G. Ismét megkésett
4376. W. Helyben. Névtelen levélre nem reflectálunk.
<377 „Kis liliom* még a nagyot is szívesen veszazük.
\\
asutl meuetreud.
Inrfnt K.ntmnriil hova :
Ora P.rc. Id5 6 10 r.ggel
2 30 dilut.
11 1 éjjel
5 -5 regjei
2 6 délut. 11 20 íij.l
Vonal eaám
207 Kesék Uohá... liomborir 216
í? \'
202 Kod.-Poetre (gyonvonaí)
204 . (poetavonat)
. (».J7C3 VOQat) II VJ
31 i Hieebe (3i..~l,.th.:r. Sopron-f.lí) 8 -15 regg.1
„ \' . 1140 ^
315 Sopronba 3 40 dítas.
205 Frágerhof Kottori, Czáktorny. 4 55 reggé. S3 \' • \' . S 47 äilot
- . tíí<Tir) , ;0 5C éjjel
Érteaik Kaatssárs
kőiméi:
210
216 2i)$ 211
203 201 302 31«
316 202
204
206
Zákány felől 5 27 reggé*
■ » 1 41 d*lb.
>> » 11 1 éjjel
lt..«u.Pcstr5l (vegye« vonat) 4 J5 r.gg.l
(postavonst:) 2 5 délut
Bé —i.6i (gyor*von*J ■ . 10 30 éjjel
4 i reggel
Sopronból 10 15 éjjel
12 5 íélbea
PrAgérl.oí felöl (£) orsvon^t) 5 57 rsgge!
» » 1 20 délnt
» n 10 50 éjjel
Felelős szerkesztő: Sstsrfi LajOS.
xinaDETÉsn: Ü
1 Megmentettem
1 Hoff-féle nalats-kivoDattal egy nern ia 40 ¿ve. tüdSvi\'razeat, kb-lyet tirvoái keZ\' léeem al.tt vette\'U volt. B.\'tegnét .1 tüd.j ..Ijfeuyo-di.B A* pgy ftjdnlm*. míjkeméiiyodés már is erőt vett, uiry hogy a gyakori vérkíípé, és go: y(rlieoyáa körepett. betegnek ily elgyengült, elso.v&dt és lAzte állapotinil annak rövid időnyi kimultit várni lehetett. Mintán a tQdőszonxiúokat eltávolítottam, a Hoff-félő maláta kivonatot alkalmaztam Már a 10-ik ¡iala-xkuá! a betegségben kedvező változás állt be, a 25-ik palaczk bevétele után pedig a mellszorongás egészen megazflnt. Most már a betegnek a Hoff-féle maláta-kivonata csokoládét is rendeltem italul, melynek élvezetétől beteg látomást Udűlt, ugy bogy most már lábadozó félben van. „
Dr. Sporrer Mátyás György
cs kir. korm. tanácsos Abbaxiábnn Kérek számomra\'>0 palaczk maláta-kivonatot, 5\'/, kiló EOaláta-chokoládét I-só számút és 12 za.-skó maláta bonbont küldeni.
HOFF JÁNOS úrhoz
czim:
£s. kir. tJinácsos, a kereaztos aranyérdemrend birtokuaa és több magan porosz és német rendjelek lovxgjához, mint cg. kir. udv*ri és a legtöbb r-urópai fejedelmek szállirójához béC8, Stadt, 6raben Brannerstrasse 8.
Orvosi gyógy jelenté 8.
A cs. kir. tábori kórházak igazgatóságatól Sohleswlgben.
\'A HofF-féle milátakivon tu gyócy-aör min-len ésr.h-lt eaetben mint kedvelt, hatásában táp és erösbito szerként mutatkozó ital bizc-nyult, külön?isen \'ar. alte»t részek raüködéaeinek tehi-t-tlenaéfcé:iél. cíir.»nikut kathiroknál, na«y nedvvesztesséijüél éa elaoványo-iáanál.
Gsyersfeldi Plrz lovag. MAYER Dr ,
(179 4- 4) ezred orvos.
Fő:aktárak-: Nagy-Kanizsán: Fesselhof.-r Józsefnél. Zals-£ger8zegen liubin-aky A.-nál. Sopronbas: Miiller P.-nél Keszthelyen. Wünsch Forencznél. Kaposvárott- Lajpzig AnUlnál.
Mária-czelli
gt omor-cseppe k,
Jel6s hatásé gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen,
----és félülmnlhHtlan az étvagyiiiány, gyo-
morgyengeséfr, rosrazagu l^ht-llet, azelek, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, b-gy őképző-iéa , túlságos nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás főfájás (ba az a Kyom<>rból -red), gyomor görca. azékazorulat, a yyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbeteeség, aranyeres bnntalmak ellen
8BT Egy üvegcse ára. hasziuLlaii utasítással együtt 35 kr.
Kapható: Prágcr Béla ur gyógyszer;árá-l,an Nagy-Kanizsán, va!amií»t az o«ztrák-magyar. birodalom minden n-gyobb gyópy-_szertárában éa kereakcdéaéb ->■
Központi szétkfildési raktár nagyban és kicsinyben BRADY K" A ROIiY,
„az Őrangyalhoz" czimzett gyó^yasertárában
64 27—52 Krcmzierben, Morvaország.
^ Majdnem iii^yen! lg
a bukott n*gj>zerü brittan:a-ezöst6yár óriásiraktárát a cSŐdgon>luok&ág álvevér., nagyobbazrrü tzeu-si kötelezettségei és a bel/ístífjek kíüresedé-e miatt 75 százalékkal a f>ecsáron alul bocsátja, áruba, tel át majdcem elajándékozíatik. C*ak 6 frt 70 krért, ar.az a puazU munkadíj órtékének feléért kaphatui a következő igán csinos és tartós Brittauin-ezüst asztali nervic. siely-E8k ára ezelőtt 30 frt VOlt, és melynek tiszta fei.éren maradásáért
%b évi keaeh»ég válalfatik. 6 asztaís kés kitűnő aczéllappal 6 valódi britt. ozüst villa, 6 tömör n . evő kanál 6 . „ kávéskaná:
1 . n. „ , . Bjeritókaflái i - . u. „ . tejesffiw^iőkaaál 6 finom . . tálaié G . . „ teríték tartó 3 ,, „ „ tojásos serleg:
3 gyönyörű „ CZUXQr tálCZfi
czakor- vafjy bors tartó thes szűrő gyertyatartó
legfinomabb alabaatrom gyertyaditZ : "StT^rab 143 12-12
Mindezen elősorolt 50 múdarab árs
b G firb 70 iszr. m
Megrendelések postai utánvétellel vagy az ősszi-gnek beküldés-kor — a mi>dd;g a készletből juí"— elintéztetnek
23 XLb XT és B: IN"
Brittania-züsigvá rak főraktára által
Bécs, I. Elisabethfftrasae 6.
ggg^ A köszönő és elismerő levelek százakra menő Bzáma irodánkban közszemlére vannak kitéve.
Rendeléseknél elégséges e czim :
BLAU és KANN, Bécs.
OOOOJOOOOOOOOOOOaiOOO\'.ÜQOSOQOp 5 ÁRVERÉS.
Alibánfáu, az ottani vasszerkezetű vízi malom f. 6. deczember hó 29-én d. e. 10 órakor három egymásra következő évre, u. ru. 1881. évi 3zt. György tisptól - 1884 ik évi Szt. György napig árverezés utján a legtöbbet igérónek fog bérbe adatni. 186 l—s
A feltételek Alibánfác Sipos György nrnál, vagy Zala-Egerszegen Dr. Graner Mihály urnái megtudhatók. ^ k5zbirU,k0884g.
IOOOOOOOOOOOO<
Házeladás.
Nagy-Kanizsád egy, a Batthyány utcsában levő, földszintes, 15 öl hossza s két lakosztályból álló hás, mely utczárn öt s udvarra néző ESí szobából, 2 konyha, 2 kamra s pinczébrtl áll, s az udvaron két kisebb épülettel bir. melyek egyikében & mosókonyha s faház, a másikban a cselédszoba, 2 lóra való istálló s egy faház van elhelyezve, — az advarban levő kttttal s Bzép kert
tel (360 □ öIea) «g^tttt eladandó.
Az épületek téglából a jó faanyagból cserépre épitvék, ai udvar terjedelme 200 Q öl.
Aí el ad ¿3 sxabad kézből elSnyöa feltételekkel alka mellett történhetik a közelebbi értesítést a .Zalai Km-1 ny" oserkesztóaégi hivatala id. 188 1-4
SCHAUMANN GYULÁ-fÉle
Eddig elérhetlec hatáaában a könnyebb m«goldá«ra vonatkozólag nehezen emészthető étkekre, emizsiés, vértiaztitás. fáplá-láe és toBterősitésére Ezáltal a naponkinti kétazeri folytonos használat után mértékletes szerül uswsná! még makacs betetrsé^aknál is, u. m. emésztési gyengeség-, zaba- égeté3-, viztólnlás a h»t«gili«z-tánál, veazteglőség a bélnél, t-tggyengpaég, aranyér szenvedő«, mindé nemű (térvény, golyva, f«hérkór, sárgaság, idült bőrkiütés, idő-kösü főfájás, féreg- ős kőbstegségeknél, benyálkáaodáo a benőtt köazvénynél és a gumóaágnál. 186 1—28
Az ásványvizek gyógy se sr gyanánti használat mellett, előtte ép ugy mint annak használata alatt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitii .Ő szolgálatot te«z.
Kapható annak késfeitőjénél, gasdaaági gyógyszerétz 8tocke-ranban éa a következő raktárakban : Kisa István gyógysz. Arad, Stech Lajos gyógy az. Altzohl, Vanady Iztv., Minczer Lipót gyógyzz. Nagy-Bocakerek, Dr. Eotachnek Emil gyógy az. Debreczen, • Pap J ¡ryógvaz. Ehina-Földvár, Kovács Mihály, 8ipoc= látván gyógysz Pé«-», Nyiry György gyógysz Nagyvárad, Práger Béla gyógysz. Nagy-Kaaizaz, Müller P. I., Äeitz J. gyógysz Karansebea, Wand-raschek C. gyógysz. Kawa, Kirchner if. gyógysz. Komárom, Jóó Ignátz gyógysz Kária-T\'nereaiopel, Dr. Czathi Szabó gyógyaz. Mia-kolcz, Plavaio Q., öroaainger B. Neusatz, Molnár Lajoa, Mezey Antal, Khudy József gyógyaü Sopron, Török József, 8xtupa és Kriegner gyógysz Peat, Soltz Rudolf, Heinricí Felix, Pisziory gyógysz Posony, Díodattos utóda gyógyaz. P¿tervárad. Gömböt D. gyógyaz. PaloU, 8imoc Ferencz, Lippeczy Miksa, Mehlachmidt I. gyógyaz. Győr, Dieballa J., Braun J. gyógysz. 8zékeaíehérvár, Teleky AnUl gyógysz. 8iklós, Bartssay gyógysz. Sneged, Tarczay István, Jahn r C. M. gyógyez Temesvár, Bodrossy G. gyógyaz Tercsovácz, Bela Simon gyógyaz. Trencaéa, Lam Sándor gyógyaz. Ungvár, Bauer Ferencz. Borachit* Ung. Weísakircheii, Moldo-wany A. gyógysz Werachetz, Waidínger A_ S. Zombor, Holloay J. E. gyógysz. Zala-Egorazegen, valamint az osztrák-magyar állam minden nagyobb gyógyszertárában. Egy sk&taiya ára 75 kr. Megrendeléseknél legkevesebb két akatalya utánvét mellett küldetik
tizenkilenczedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 21-én 1880.
ET X Ft. I3 JS T S E ^
Mii Klen eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
üt|>- í\'n íiizoliószerek ».var, harang
és
é rézöntődé
Budapest,
Rottenbilier utcza 66. sz.
Ilazánk lcíuiiiryohb korszerűen berendezett gyára harangok tűzoltászati és rizmútószeti gépek készítésére; a gyán-aj ka,K-:..,lai.,s riamüihuii o»ztály a jelenben egyedüli belföldi szWattyu gyárt képezi, melyben kizárólag honi mnnkaerö alkalmazása mellett, minden czéloak megteleli szirattynk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
V gyár ílolctelepo: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik.
Nyujtsonk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pénzkisor-solas, mciy a rnxgns k*rma»y álul jóváhagyva én biztosítva van.
Kr.eu nj tervezet elői-y* abban áll, hogy néhány hónap 1.\'folyása alatt 7 sórfcftlásh-xn 46.640 nyereménynek okvetl.n kisorsolás, alá kell kerülnie, köztük Utálkozik 40(1,000 frtuyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem, a m. 1 nyerem. á m. 1 nyerem, á m l uyeteui. à in
1 nyerem, á m.
2 uverein, á ni. 2 nyerem, á m. 0 liy-Vein. á in. 2 nyerem, á m.
250,000 150,000 100,0(10 60,000 50,000 40,000 :t0,000 25,000 20,000 15,000
1 nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerem, á in. 52 nyerem, á m. IOS nyerem, x m. 2i4 nyerem. á m. 533 nyerem, á m. 676 nyerem á m. 950 nyerem á m. 26,345 nyerem, á m.
stb.
12,000 10,000 8000 5000 3000 2000 1000 500 300 138 stb.
:
A nyerrményhuzások lorvsr.orint hivatalosan állapiUttak meg.
A legközelebbi el»ö, a* állam álul bi*to«ilott nyeremény-liQv.ás a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegyuek ára csak 6 márka vagy 3 frt 60 kr. o. é. b. 1 fél „ „ „ . 3 . . 1 „ 75 . .
1 negyed , . „ 1\'/, _ . - . 90 , „
Vxl*m.onnyi megbízás a* üssaeg előlege« beküldése - vagy ]>o.<<:autalvány mellett azonnnl és a legnagyobb gonddal eszközQI-teUn mindenki magát az ^Hán cximerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelései* hi-z * megkívántató hivatalos tervezetek <lij nélkül mellékelteinek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos buxási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történi^ s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piarzaiu fennálló összeköttetéseink által kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, l00,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi toovember 30-ika. előtt közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufinaim & Simon,
bank- és valto-üziet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű ájlafokötvények, vasuli részvények és kö\'.csüusorsjegyekuek.
U. i. köszönetünket fejezve ki esennel irántunk eddig lanasitott bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, fő törekvésünk ezentúl is oda irányuland, min-dttnkor ponto« és szilárd szolgálat által l\'sztelt érdekeltjeink telje» megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 IL 3—4)
Ázon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vatbutor gyúr
godderidge brothers änd comp.
a glasgowl bank legközelebbi jelentékeny bukásánál szenvedett, annyira- mogiiig&ttaiott, hogy kénytoleniUetett gyárát beszüntetni és nagyszámú s kitünŐ minőségű , s minden kiállításnál évemmel kitüntetett készletben levő vasbutor áruit a gyári ár rtt negyedrészén teljesen elárusítani.
Knnélfogva a fentemiitett gyártól bixománybau átvett 2000 darab (összerakható) vas ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsón, eddig el nem é l «-sekély áron darabját 8 o. é. Mért áruba bocsátom. Előbbi ár 32 frt 50 kr. (167 8-12;
Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kívánt minőségben a pén*beküldése, vagy utánvét mellett — addig mig a a készlet Urt.
S. HEMMER gépgyára Bécsben
III. Gürtnergasse. Ezenkívül vannak a té,i évadra vasáfyak, elpusatitbatlxn
tartóságnak és mindenféle fabútorok.
5
¿m
A legjobb pltítoly tOtt nil, ha r. o m ttUlhateck.
Hogy uobUb Jó 1ötí»i IthonBsk, lo- V
Slibb cpliitolr irnxk bironi«íor..»4l, citi \' »x<-rrr U, Vellen« ki.dnuak.
L 3-&ggeaaui-vasa3maféle .
(Hutait oicl!«tt.B»>lcnt>en), ilkiüniaiujrnjt »rra,he>ff? míg»3 1», t-t löiscrrt\' »aló kiidA. sóikul, j.\'. j.i»ztolyIOví»s lefc黫önV: Ercsi kitttUL., Jt cjfckorlmtra íRon alkalm»., írjryvor aon iorrfcn . 16 œtf tcrriTí tÍTol»A«r», relAa hsjU»t inÍR ely erövtl ad, h<>R7* nyil, I ! pl. oifj a.»íkS».», « mm. méternyi mólyiÍKijf jat. va^-r s frolró ítfr maaara , k«pe. nu-pi".lui. A m*etölti» nÍRy (II í-gi«»al í»¡s.*en könyen v.Jgl»«TiheU Kgy (•% aiívuuon nyit lOO-i-c*! töl.btsrtr hx««n Alható. A nxAnoiolöálliUU.\'**«* pokucKiU.^ÍTél.lohct.iRr.íé torsi, li..gy rfü ilyen kttftn".i«n «rorroielt. finom ••« t*rto«»n clnlckelt « f-t J0o jr..Jyór»l ellilott v.^xto bAr»ony tart
eoak oi-xtr.^rt.frt T»\'írt.Y« bormontc««» mcjíknl.lh. t/. 1. • k. rt!J-u. KCI-^nnyiUk, 1* ,cuU^dkÄiito«*tr. rrt. frt.1.—. LOIAnffulyők JCvr) ..rb. ara <.»jitr. árt. frt. 1.- . A löíxortxlcarllt» majilnom holjrcillitj» a pitxlolyxUdiai U6h»*gakot. »ok\' uUaYAtcl t. clOÜ*oté»i ntjiu Wrtóohetsok ; a jyix j-ttlliat siynjt.
172 5—04 \'
OLL SlilDI.ITZ - PORA.

Csak akkor valódi, SS^ ~
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindouncmü gyomor betegsegek és eicisziésl »kadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér atl0|ás és aranyér eííen. Kfilönöi-en oly egyéneknek ajánlva, kik ülő élet-módot folytatnak.
Hamisítások «rvétynefi büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Főnyeremény
esetleg
400,000 márka
Szerencse
hirdetmény.
A nyereménye icet az
állam biztosítja
fel be i v -a. s
a l.araburgi állam iltal biztosított nagy piuzlotteria nyerenéay-Bsélyeibeni részvételre, melvbcn tsbb mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell.
Esen előnyös pér.z-lotteriáiak, melyben tcrvszerüleg csak 90,500 sorsjegy van, nyereményei a következők :
A 1©g^n agyolblD nyeremény 400,000 márkA.
Jutalom
1 nyeremény
1 nyeremény
1 nyeremény
1 nyeremény
2 nyeremény
2 nyeremény
S nyeremény
2 nyet eraény
12 nyeremény
1 nyeromény
21 nyeremény
4 nyeremény
3 52 nyeremény
nyeremény
250.000 márka 150.000 márka 100,000 márka 60.O00 márka 50,000 márka 40,000 márka 30,000 márka 25.000 márka 20,000 márka 15 000 márka 12.00*) márka 10,000 márka 8 000 márka 6,000 márka 5,000 márka
6 nyeremény 4000 márka
108 nyeremény 3000 márka
214 nyeremény 2000 márka
10 nyeremény 1500 márka
2 nyeremény 1200 márka
633 nyeremény 1000 márka
676 nyeremény 500 márka
250 nyeremény 300 márka
65 nyeremény 200 má^ka
100 nyeremény 150 márka
2631-\'. nveromény l38 márka
2300 nv»remény 124 márka
70 nveremény 100 márka 73<)0 nyeremény 94 é G7 márka 78öO nyeremény 40 és 20 márka
mindexL\'ii nyeremények pár hónap alatt 7, szakaszban biztosan hazái iilá kerülnek.
Ar. eiső nyereményhuzás hivatalosan
riil aszerint
meg van állapítva
az egész eredi-ti sorsjegy csak 3 frt 50 kr. o. é a fél eredeti sorsjegy e.sak 1 frt 75 kr o. é. a negyed i-r.-deti sorsjegy ci>ak 88 kr. o. é.
ós e/.-n az állam által biz ositott eredeti sorsjegyeket (nem tiltott promo.i3eket) én az összeQ bérmentes beküldése «ellett a legtávolabbi vidékre is elküldöm.
A résztvevők mindegyike xr. eredeti sorsjegyen kivül megkapja tőlem ineyon az államczimerrei ellátott eredeti tervet és a hnxás megtörténte után a hivatalos sorsolási lajstromot felhívás nélkül és azom al.
A Hyereinénypétizek kifizetése és elküldése álulam közvetlen ^ érdekelt részére pontosan és legszigorabb titoktartás ibellett eszközöltetik.
Megrendelések egyszerűen postaotaivány vagy ajánlott levéllei eszközölhetők
a megbízások ennélfogva a közeli hazás miatt folyó f\'_vi november 30 tg bi\'.alu.asan az alulirt c-zéghez iiu<-»endők. -^BSi
(165 III. 2 3
Id. HEKSCHER Si MU,
bank• és váltóüzii-t* Hatcbargbae
ELŐFIZETŐ GYŰJTŐK
iColporte-CLrel:;)
előnyös feltételek mellett kerestetnek
WAJDITS JÓZSEF
könyTkereskedése által NAGY-KANIZSÁN.
181
2—\'
F
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
legmegbízhatóbb öuscgélyxjL s*ero * szenvedő emlwriségüek inden belső é« külső Eyulladásűal, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- éa fogfájás régi kérvek és nyílt sebek-rák rekólyek. üsznk, szemgyultadás, mindenuttBtl bénulás és séniiés stb, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással ejyütt 80 kr. o. é.
Hai-isi;)jolajc
K*en halmáj «sirolaj vala faj között ** egyedüli, mely
ira egy üvegnek használati utasítással I frt ö-
KrohnM. és társától liergeuben
(Norvégiában \'.
ennyi, a kirresknleiemben előforduló czéiokr.t iiaszuálható
e.
Uoll
Fo szállítós A. gyógyszerész, cs. kir. udrari szállítónál,
Tuchlaubcn.
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy kereako\'iésrben. Raktár uélküli helységekbec magánegyének megre:.dőléseknél megfelelő árleongedétben ré,se*flln<}k.
A t CZ közönség kéretik határozottan Moll-féle rendelni és csak olyanokat elfogadni, w-ijak saját óvj egye sommal vannak ellátva
Bécs
föaaer-nagyobb
kt(8*itm.\'ityt n ét alái rá-
Raktárak: Najy lUlizia Práger Béla evótrsi. Helo. J. (ry.íery. Rosei.borg F.renci Featrlbofer Jiliacf RoaonWd Aíoir. — Zlla-Egerazeg .Oj-íej.iertír a sztnt lilekh.z-. — Barcs Dorntr S. Clikt.rnya Gőica L- v CTiiej"oría> Kaposvár Kohn J. Ball.irhaj Kálin, fysy Th Kocák,««y ly^ey- Kapron«« Wo,li il. „¿¡jr. KÓSZtg i:.ar.in,.vlr. I„t. eyogy. Kaitól l«t. gyógy. Keazlhely S. hlo f«r A. WQmch p. Körmeié f* J"n- ZA«r*1 Perklrt Kernnel gy.igj. MiUlbach S. I,.,.|m..ho, ernr Sopron Moz.y A»J. gyjgy. (9S0 46—62)
TVT\'i ti áetidlg utolérlietleii.
£ Krdnmjel.
MAAGEK W. £
•s. kir. szik ulúili lisziilull í
Kidenijel I
CSUKAMAJ-OLAJ
Maager Vilmos tanártól Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek áltsl megvizsgálva és jóváhagyva; — könnyen emészthetősége miatt gyermekeknek különösen ajánlható, — s mint tormészeti — legjobb*) tiszta és hatályossága által elismer» st.t, — a " leghathatósabb gyógycrővel® bir mell es tüdőbajok-, görvény-. sömör-, fekély . bőr kiütések, mirigybetegségek és gyengélkedések ellen. Egy palaczk ára I frt. Kapható valódi minőségben, gyáriraktárombm Récsbea Iloumarkt 3 **) valamint pinden gyógyszertár és nagyobb vegynakereskedésben. úgyszintén Nagy-Kanizsán: Ik-lus Jóascf. Priger Béla gy ógy-szerész nra!<n»l, ttosenfeld Adolf, lioaenberg Fewncz kereskedéseiben. Varazsdon : Pr. Ilalter Al., Lellis Ed. gyógyaz. — Zala-Ege. s/egen : Isoó F. gyógysz. —, Sopronban: Abexny AM Rekert Ká oly E. gyógysz. — Kaposvár: Habochay Kálmán, Angusxtin Qufxt. g%ógysz. uraknál. 7_.j2
*) Óvís ! Ujabb időben észlelhető, hojy több ezég _
közönséges tisztátlan májhalasirt háromszögű üvegekben — Masger valódi tisztított Dorsrh-csukamáj »laj gj-anánt árusít Ily rás\'edések é< mr>gcaalásokat kikerülendő, — kéretik a n é. közönség csak azon üvegeket valódiaknak elismerni, melveken. illetőleg a czimragasz és használati utasításon a Maa\'gar* nev található.
**) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom ré<zére a achaffnauseai .nemzetközi sebkötő gyár\' fóraktára, nemkülönben .t ncH- yorkt cxég Hall és Ruekol .Sozodont-gyár\' éH * chomnitai Hartcngtein és Tsa. „I^\'gnm inose-gyár\' főraktára.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József g}\'orssajtóíán.
_yA6Y-KASIZSA, 1886. uovember 25-lt,____ga-agc a«am. TUenkilenczedlk évfolyam.
!ftSa=< «SSS _ " ____■ _________
\'7 £Mtutit! V. t s ■■ Jgg ara»— -----
m5 tpii II un7i nuv
K ^H B\' \' \'ffiH\'B\'\' K H l
hasábon jgfe R ÉSsSBL H \'^M ^H\'1\' J^^^^M :nl<««»c5k
/ AEMI HIiLLUIII
V\'firy«" bird*t"«<rt kiilöoiT , ... 1
j_jo kr -,,„ -«■• fe előbb Z A LASOMOGYX KŰZi, ÖN Y • ¿"í^íLET "1
N.-Hanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanlzsal Sak. tűzoltó-egylet«. a „u.-kanizsai kereskedelmi s iparbank-, „nagy-kanizsai takarékpénztár-, a „zalamegyet általános tanító-testület". a ,«.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti éiisegélyzó szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsal külválasztminya" s tább
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteakint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Mint a folyó évi nov. 9-én történt földrengéskor is a föld alatti tompa moraj hallható volt.
Végre vannak földrengések, melyeknek nincs összefüggésük a föld benső izzó tömegével. Lehetnek a földszine alatt uem igen nagy mélyen ként tartalmazó anyagok fölhalmozódva, melyen keresztül szivárgó viz annyira áthevül a vegyi egyesülés által, bogy mint ásványos tartalmú hó vizek bugyognak fel a föld mélyéből, milyenek hazánkban is számosan vannak. Ilyen a hozzánk nem messze eső horvátországi topliczai meleg forrás. Ha a viz általi vegyülésből származó gázok valamikép a föld mélyében megrekednek, .igen könnyen földrengést okozhat. Ismervén a víznek vegybontó tulajdonát, mely szerint vegyi egyesüléseknél , hol az aljat, hol a savat helyettesit!, — nem fogunk megütközni a fentebbi feltevésen, miszerint a hegyek-gyomrában levő kéntartalma anyagokon keresztül szivárgó viz kéngöz kifejlődését idézheti elő.
A kénsavnak és légenysavnak valamely szerves anyaggal lett kiverése által elő állhat a nitro gliczerin olaj (Sp.-eng-öhl), melynek hatalmas robbautó erejét dynamitnak felhasználva eléggé ismerjük. Most ízt kérdezzük . nem allithat-e maga a hatalmas természet ily robbantó szereket, melyek a föld villanyossága által könnyen explodálhatnak.
Többet is i-hatnék a földrengések természetéről, de az olvasót untatni uem akarom hosszas értekezéssel, reménylem, hogy elkérésből* elismeri amaz igazságot, 1 hogy 1 földrengések is oly természeti
erők hatásai, melyek előttünk sem ismeretlenek. Ha vannak is £ természeti tünemények között talányok s rejtélyek, melyeket még a természettudomány nem oldott meg, de ezek izek és idővel megoldva i lesznek a Kutató emberi elme elfitt. Félre ! tehát minden kishitű tévelygő babonis-kodással, siessünk a földrengés által károsítottak felsegélyésére, mert. nem isten | Ítélet ez, hanem a természet sugysxertt ; \'Tejének kitörése. Felebaráti szeretettel sem férhet össze, azon szerencsétleneket nálunknál rosszabbnak lenni állítani, s rajtok e szerencsétlenséget Isten büntetésének tekinteni.
PATAK! GÉZA.
Réelbb földrengése\'-: Zá^ráí) és környékén
Kiapalics M. lanir nagy Rzorgalonitnal iíaaseállttuu kimutatása axqriat, Zágrábot már gyakran érte ez elemi csapás. 1827 íg csak a jelentékenyebb fölarene-^sekrfi! flzóló birok .t jegyezték fül, de 1827 óta. midőn az.Agramer Zeitung" még „Luna* czim alatt jelent meg, a gyöngébb földrejgésckel is följegyeztek. E földrengések jegyzéke a kővetkező :
1502. márcz. 2G áo délután 2 órakor rondkivüli erú« földrengés volt, ugy hogy a város legtöbb épülete megsérült vagy megrepedezett, míg a szl.-M&rk templominak tornya ijesztő ropogás közt öaazeomioU.
1564. ismét földrengés volt, mely ux egóíus Horvátországra kiterjedt.
1659. nagy földrengés Zágrábban, mely-oek következtében a Medvedgrad. annyira öaz-pzerongálódott, bogy Stjepan Gregorijanae Sos-tinába volt kénytelen átköltözködni.
1686-júniusban több földrengés, 1756. február 17 én lökés, 17 —18 kóaii éjen ntfoi földrengés, melyet napp.,1 több eriís lökés kö-v eteti. .
Mi okozza a földrengéseket?
(Folyt, éa vége.)
A iöld még azután is, miután a tengerek elfoglalták helyöket, változtatá formáját nagyszerű kiemelkedések és alá--tilyedések által. Ez okból a tenger ere-iK-ti helyét elhagyta és rohant az alább ^ülyedett részei felé. A tengernek ezen mlianó helyváltozása okozhatta az első világ özönvizi pusztulását, melyet némelyek a földnek egy üstökössel való összeütközéséből származott zökkenésének tulajdonítanak. Későbben is történtek alá-sülyedések, melyeknek már az emberek is tanni voltak, milyen az Atalante világrész viz alá sülyedése, melyről viseli a nyugoti világ tenger is az Atlanti tenger novet.
Miután a föld őstörténelmében idáig haladtunk, megérthetjük már a földrengések "magyarázatát. A földrengések nem egyforma természetűek, de előidéző okaik sem egyneműek, ugyanis:
Vannak időszaki földrengések, melyek bizonyos meghatározott időközökben ismétlődnek. Ilyeneknek oka a hold vonzása lehet, mert a hold vonz ereje nem csak a tenger vizén okoz apályt és dagályt, hanem a föld belsejében levő folyékony anyagon is. És pedig sokkal magasabb fokút, mert minél súlyosabb valamely anyag, annál nagyobb a vonzás is. Például ha a tenger vize oly súlyos volna mint a vas vagj; ólom, még hétszerte magasabb apály és dagály állna elő. Tudvalevő dolog továbbá az is, hogy \'az apály és dagály akkor legnagyobb, mikor a hold a föld közeiében akkor vau, midőn a föld maga is a napközelben van. Az
r ____
TÁRCZA.
Vörösmarty emlékezete, i.
Emlékeset, repülj relein A mait sötét caaruokábft És fáklyádnak aranytéuye
"V.-ssen világot titkára H:t«l.l lássa meg gyönge üzemem Népein, órjáa csillagaid, Kikből hazánk veszélyéin-»1
• Sem halt ki a temúíoMni.
• S !• Ikt-süívo példájukon
Ha kehlem Uíltre gyul, heviU, Hadd harsogjon költőnk szava : .Hazádnak rendületlenül!!" — —
„ llnzádn&k rendületlenül! ! !fc--
Lep yen jelszód mindig magyar! S ue félj a vúszók ezritől : El futnak tűnni csakhamar! A szikla, ott a tengerár Vészhányta hullámi között . Sem ingott még, bár «ok veszély Zúgott már el feje fölött. Hol\' v4dő pajzsul : bátorsn Hoj.fihrtséggel egyesül: A haza, mint a szikla áll, „A vészben rendületlenül! !"
II.
Hányszor menté meg a bout A költő dicső szelleme, ía halálos örvények köaől Ragadta ki er5n keze.
.Mondjuk hát ki! Euekében Örökké ¿1 köztünk maga ! Som árthat az id5 neki, Szivünkben vau kőoszlopa ! ! S hazánkra ha nj vész torül, Ki érte halni tud, akar, ijnlékezzék csak, mint moridá: aHazádnak légy híve magyar!!
ilyen magas dagály nem maradhat erö-müvi hatás nélkül, könnyen leszakíthat egy-egy nagy tömeget a föld szilárd részéből, mely leszakított tömeg ha a folyé kony tömegbe elmerül, ez által a folyékony tömeg ingó mozgásba jó, mely a felső szilárd tömeghez ütődvén rengést idéz elő. Vagy ha nem szak.it is le tömeget, de a magas dagály hullám a szilárd kérget súrolja.
Legborzasztóbb földrengéseket okoz a föld szilárd kérge alatt összegyűlt külön nemű gázoknak nagy tömöttsége, mi végtére ha nem szabadulhat oly nagy revo-lutiót. forradalmat idézhet elő. hogy egész országokra kiterjedő földrengésben ád hirt magáról. Ezzel hasonló nemű földrengést idéz az is elő, ha a szilárd kéreg valahol a külső nyomás miatt meghasad és a tenger vizéből a föld szilárd kérge alá hatol, hol a rendkívüli hő-égben azonnal gózzé vál. Pedig ismerjük már, hogy a gőz mily hatalmas robbantó erővel bir, szét vetett gőzkazánok elég világos példát nyújtanak.
De történhetnek a különnemü gázoknak vegyi utoni felrobbanásuk is, melyek az emiitett földrengéseknél még poszti-tóbb hatást okozhatnak. Példa erre az éleny és kóneny keveréke, mely ha napsugár, vagy más mesterséges uton vegyit-tetik. nagy durrauás és felrobbanás közben egyesül. Ily gyúlékony gázok pedig igen könnyen találkozhatnak és keveredhetnek, melyet azután vagy a föld benső s izzó hősége, vagy a föld villanyos ki-sütései által egyesit, vagy jobban mondva elrobbant. Ilyfele felrobbanásoknak -moraját a földrengések alkalmával hallhatni is.
„Hazádnak léjry híve magyar!!", R-begjo a költő után, S mig csak vészfc ]eg vau egé", Ne pihenjen kard oldalán !! — — — Míg béke .nem szállott alá, És kiderült a "hon ege. . . . S megmentve boldog, bár a vé*^ Enyészettel f-uvegette. Akkor, ha a munka után, Virágzó houára tekint; Keblébe az elért s\'-ker Sob\'sem érzett örömet hint
III.
II-tLod táplált * uevelt: fiát. övé vagy, élte.l néni tiéd! S ha kell, áldozd fel mindent d. Hogy megmentheted .íz övét! így hangzott fel szont ajkiról A nagy, magasztos dics igf\'. . .S borzadva hallotta .a n*p, Ililo" szállott le keblib«. K kardot ragadva vivni meut Oroszlánként vitt mindenik, Mert érflzte, hogy mily igaz : Kz bölcsőd h majdan sirod is! I*
.Ex bölcsőd, k majdan sirod is ! Magasztos, nagy és szent szavak, Hú iy nép szabadság romjain Hányszor nem valósnltanak í A költő, kinek szent dala Megjósolüi a zord jövőt, Éljen örökké, a szeretet Angyala őrizze meg őf! Pora felett a kegyelet Fonjon örök babéroltat, S zengjen a nép, mely "t szü é üj ök szépjégü dalokat !!
IV.
.Szavában a költő tehát Ö:ökké él népe között A nemzet, a melyet a sors Ezer, év«n át TlldSzött, Veszélyében sam feledi A nagy költőt, derék fiát;.
Sírjára el jár köny zni S keresztjére koszornt ád. Mert S ugy fft, és ngy halt meg. Mint egy igaz, derék magyar:
Kj hónáért meghalni kész, rÉrte, mely. ápol, s eltakar!!"
,Erte, mely ápol s eltakar!!\' — llát érte ki ne halna meg ? Ha ereiben magyai vér, ^
Keblében honfitü* pezseg?!! Ki no dicsőitné * hőst, ^ K> uehíz győzelmet arat í Ki no a költőt, kinek dafca. *
Kgy népet ment meg —fpeícz alnf^ — rÉljen háf nagy költőnk dicső Emléke, mlg a nemzet ől, Mig a magyar kebelében ^Cseppnyi is lesz a honfivér!!
FEHÉR HENRIK
Hajdan és most.
(Elmefuttatás.)
STE1NITZ HENRIK t/51.
.....Vissza, viasza!
Lángot az c.mlékezet szövétnekénok, — hadd világítsa be a régmúlt ezáp időt, hadd áraszsza v\'arázsfényát a régi aaellemóriásokra.
Mi p.pdig huzzank páfv\'otíhlt az antik hajdan éa a modern most kőzött
Cimon államkincatárnok vala és anyagi nyomorban élt. Ily..pénzügyöt*» mi most- iwm használhatnánk, -- nem volt életre való.
Aristides oly igazmondó volt, "hogy inkább kész vala a száműzetés keserves kenyériét enni, semhogy lemondjon áz igazkzőlís ma gasztos elvéről. A mai kor emberei azt tartják : e, tisztességes hazugság nem bün.
Peri kies minden szónoklata előtt arra kérte az Iateueket, ho^y egy szót sem engedje-
nek száján kijönni, mely nem igaz. A mai ozó-nukok pedig azt állítják és követik: annál as igazság, ki az utolsó szót lármázza.
Themistokles egy izbeo azt mondá: »üss, de hallgass meg", ma azt mondják : „hallgatok, csak ne üss \'
Romában a coaznlságra pályázók érdemeiket * foruraon a népnek felsorolák -s csatákban nyert sebeiket megmatatták. Minő szerénytelenség, mondanák arazlánaink. Ma sine-cura hajhászatnál elég a7 üdvösségre, ba valaki 20 vagy 30 ő»öt és 2 vagy 3 hivatalbeli •;<5gort kép-s felmutatni és azok érdemeire hi- j vatkozik; \'
Hajdan a hét görög bölcs mindegyike vonakodott az Öreg tripost — mely a legbölcsebbnek vala szánva — elfogadni. Korunkban, mely az "elégedettséget C3afc anDj iban ismeri, hogy minden ember saját eszével teljesen meg vati elégedve, koruukb^n.mondom — elfő- ! gadná biz a tripost teínáen segédjegyző.
Lássuk már most az antik Lucretiákat s a korszerű Arabellákat.
Hajdan Páris bátor volt megjelölni azon legszebb hölgyet, kit az arany alma illet. Váljon akadna-e korunkban ember oly merész, ki | eme birói tisztet hölgyeink ellenében elvállalná? Aligha, mert ezek csak oly ítélettel elégednének meg, mely kimondja, hogy r három pá lyázó nő közül mind a bárom a — legszebb.
Szegény Penelope, tiz álló évig várta férjét Ullissest. — A naiv. ártatlan 1 Hiába, a hajdankor nem birta még a szalmaözvegység értékét kellően felfogni, — ma nem vetemednék ily bohóságra senki.
A régi Áhenében az egy ¿iapasia volt, kiről állították, hogy szellemdusau társalgott. —
tizenkxlekczedik évfolyam
ZALAI K ó Zl ö R I.
NOVEMBER 25 én 1880.
1757. juliua 7 én orós földrengéi, »ok kémény leomlott.
1827. ipril 17-én délutinö1/, érikor bor. eaaitó vihar kíséretében ¡geo erós földrengés.
1830. február 8-án d. e. 10 óra 4 pereskor 2 másodperczig tartó földrengés, február 17-ón reggel */%8 órakor újra 2 másodperemig tartó gyenge földrengés volt.
1832. február 2-án reggel 5 ós 6 óra közt földrengés hullámszerű mozgással, mit földalatti moraj előzött meg. Irány: Északról délre.
1834. decsember 11-én reggel 2 óra 30 perczkor gyönge, északkeletről délnyugati irányú földrengés.
1836. november 18-án reggel 4 óra 15 perczkor gyenge földrengés. E földrengés ezent-ruma és kiindulási pontja Zagoricuben volt, a honnan & hullámok tovaterjedtek. E földrengés néhány perczig tartott, b a legerősebb hullám egész Zágrábig terjedt volt kii
1837. szeptember 22-én d. u. 12 óra 30 perczkor 3 másodperczig tartó igen erós, délnyugati irányú földrengés, hullámszerű mozgás kíséretében. Sok házról a kémény lehullott a a falak megrepedeztek. A földrengést moraj előzte meg. E lökést szeptember 24-én d. u. 2 óra 45
- perczkor egy második gyengébb, a 25 én reggel 12 óra 45 perczkor egy harmadik követte.
1839. április 3-án délután 1 óra 17 pereskor gyenge, keletről nyugatra haladó földrengés volt, hullámszerű mozgással. A lökést föld alatti moraj előzte meg. E rengést nemsokára erőd vertikális irányú lökések követték. A kár wekóly volt. Október 21 ón esti 11 órakor megint gyenge rengést éreztek.
1840. augusztus 27-én délután 12 óra 56 perczkor erős földrengés.
Fővárosi levél.
Budapest, 1880. nov. 15.
(Kolozsvári ausztraásmus. — Uj"" világító szerek. — Comfortable-Ióvasut. — Reklam-udvar — Thea-csarnok. - Egyveleg.)
Azon brutális erőszak és orvtámadás, mely az áldott közösügy szülte osztrák-magyar hadsereg két tisztje által az .Ellenzék" szerkesztője Bartha Miklós ellen Kolozsvárott elkövettetett, a fővárosi társadalmat általános izgatottságban tartja, a reggeli és esti lapok a kávéházakban folyton kézben vannak, mindenki mohón s az indignatió praegnans kifejezésével olvassa a részleteket a ujabb híreket, melyek ezen a sajtó alá való terrorizálását czélzó minő-sithetlen ténynyel kapcsolatban vannak. Feszült kíváncsisággal várja mindenki a kolozsvári küldöttség holnapi kihallgatásának eredményét ő felségénél. Koburg herczegnél a napokban lakoma volt, nagyszámú notabilitás volt jelen, s a társalgás egyhangúlag a kolozsvári eset körül forgott. Nem valami kellemes helyzete lehetett a szintén jeleu volt Edelaheím Gyulai főhadparancsnoknak és Tisza Kálmánnak, kik mindenkép igyekeztek a társalgást más térre átvinni — azonban sikertelenül. A tapasztalt eddigi eljárás után a vizsgálat eredménye iránt
Ma ezt minden hölgy érti. Hisz azért tartanak franczia nevelőnőket. Egy ily gouvernaute nyelvén emelkedett modern Aspusia azt akar ván kifejezni, — nem zamatos magyarban, mert ez gemein, hanem a superb franczia nyelv ben, — hogy gyermekkorában igen vig kedélyű vala, igy szólott: „J\'avais l\'humeur fórt gai, quand j\'étais dans l\'iofanterie."
A régi kor divatja minél texjedel mesb ruhákat követelt. Ma a szorosan testhez álló és a formákat a maga plasztikus nagyszerűségében mutató ruha járja. Kottlik Zirzabella szerint, a kecs- és bájteljes piros rózsaszálak ez ujkon divata nagyban emeli a — phantasiát.
Midőn hazánkban hajdan a véres kardot széthordották, minden honfi kész vala megjelenni a harczias légyotton. Ma nemcsak férfiak, de nők is követik a véres kardot, csakhogy kissé ártatlanabb nemű légyottakra.
(Folyt, kőv.)
Télen.
Bijos arezodat ha látta Kis kertednek rózsaszála, így sóhajtott bánatosan : »Mért nem vagyok ón is olyan?"
Hogyha látták a csillagok, Szemed mily nagy fényben ragyog : Eltakarták szemeik-et, Hogy ne láthassák a tied.
Bíborajkadat ha látta A haj nal rubinsugára : Elhalványult, mert ajakad Az övénél is pirosabb
És ha mostan a tói látna Gyönyörűséges leányka: Elbámnlna, hogy kebeled Nála százszorta hidegebb.
VÍ.RO 8 Y MIHÁLY.
a legeltérőbb nézetekkel foglalkozunk. Szomorú állapot ez bizon, ideje volna, hogy .világosságot hoznának egyszer e chaotikua viszonyok közé.
Amit azonban e téren ugy látszik hiába várunk, örömmel tapasztaljuk a házi világítás technikai tökéletesítése körűi. Mult levelemben megemlékeztem a Haris bazárról; itt nem rég megnyílt egy üzlet hordozható légszesz lámpákkal. A lámpa szerkezete a következő: A fölakasztott lámpa rúdján egy tartály van petróleum számára, az ebből kiinduló cső végében asbest nevű ásvány van, e véghez erősíttetik azután a lángcsap, melyen keresztül a ki-fejlódött gáz kijővén, meggy ujtatik. Meggy uj tás előtt az asbest borszeez lánggal kissé hevittotik, mire a meleg a^bosten átszikkadó petróleumból gyúlékony l^nem fejlődik, mely meggyújtva ég és világit. Az első hevités után a további melegítés az égő láng visszahatása által tartatik fenn. Sok bámulója van e találmánynak és érdekkel hallgatják az árusító magyarázatát. Egy másik találmány e téren a kettős bélü petróleumlámpák, melyek vakiló fényt terjesztőnek, mindenben hasonlítanak a régi lámpákhoz csak a bél tartó szerkezetben vannak ugy berendezve, hogy 2 bél alkalmazható, melyek a csavar által egyszerre és egyenkösüen mozgattatnak fel és alá. Kaphatók Testory üzletében a váczí utczában. Mindkét világító szer oly városokban, melyekben gáz nincs, termek és nagy helyiségek számára kitűnő alkalmazást nyerhetnek annál inkább, mert fényük semmiben sem áll hátrább a légszeazénél, s a mellett jóval olcsóbbak.
Hiába az olcsóság oly. tényező ma már, hogy minden zöldágra vergődni óhajtó embernek számításba kell venni. Az előállítási s a befektetési költségek leszállítása mellett hasonló eredményt elérni képezi ma a vállalkozók, iparüzők, s mindenkinek főczélját. A fővárosi lóvasúti társaság is e szempontból indult ki, midőn alkalmazta az egyfogatú kocsikat a kevésbé látogatott vonalokon. — E kocsik csak oly gyorsan haladnak mint a többiek, egy lónak fentartási, s a kisebb kocsi csekélyebb be szerzési költségeivel olcsóbbak s teljesen elégségesek azon vonalak személyforgalmára. A kocsik igen csinosak többnyire fehérek és világossárgák. Van tehátconfortable lcivasutunk is már. Hja haladnunk kell. S e haladás a többi közt a hirdetések és a reclame terén is ! tapaaztalható. !
Párisban az uj boulevardck a nyivott utczákon sok helyütt a szomszéd háza& tűzfalát arra használják fel, hogy mindenféle htr detóssel festik be. Egész külön vállalat alakult erre. A fővárosban is kezdék a sugárúton\' némely helyen ezt alkalmazni. Utóbb a korzó és Erzsébet sétány padjain. Most pedig a már többször említett Haris bazár harmadik udvara szolgál ezen czélra. Ez udvar nincs födve, közepéu széles aszfaltjárda szegélyezve fasorral vezot keresztül. Ez udvarpak falain, a földtől kezdve az első emeletig, az ablak körökön tűnnek fel most a hirdetések, mindennap egy uj, m& holnap már a második emelet falait keli majd igénybe venni. Ez olajfestésü hirdetések kiállítása igen díszes, s az udvarnak, melyen keresztül igen erős közlekedés áll fenn, csinos külsziut kölcsönöz. Mint régi családi képek Közt a mindonféle kis képek és rajzokból össze állított „quod-libet"-ek ugy néznek ki e falak, az éléuk színek, a csinos kiállítás s a kizárólag magyar szöveg kellemesen találkozik a sétáló közöu¿ég szemeivel. Valóban el lehet nevezni reklám udvarnak.
Ilyen a fővárosi élet, mindennap uj dolgot hoz, uj meglepetés vár a közönségre, a változatosság igénye naponkint uj kielégítést nyer. A hidegebb idő beállta folytán megnyíltak már a díszes berendezésű „Thea-csaruok" termei, melyet nagy közönség, csínos hölgyek (társaságban vagy egyedül) látogatnak s kitűnő czigányzene mellett szürcsölik a jó theát vagy kitűnő mokkát, kényelmesen helyezkedve el s hintázva a ruganyos bársony pamlagokon és karszékeken. A fiatal világ találkája ez, hol olcsó pénzért kifogástalan szolgálatul Utálkozik a látogató.
A nemzeti színház Kőszeghy jubilaeuma fényesen sikerült. A közönség oszUtlan lelkesedéssel üdvözié a veterán énekest kí még mindég hangja teljes ifjúságával ét erejével bír. A népszínházban ma premiere van, „A tobor-b* czime az uj népszínműnek, melyről majd jövő levelemben fogok megemlékezni. A zágrábi szerencsétlenek Bzámár* megindult már b mozgalom segélygyüjtés iránt és a külföld, nevezetesen London is tevékenykedik már. Hanem hát igas az „verd ki a németet az ajtón: az ablakon fog bejönni." — Müller Róbert a német b&nkelsiingeroi rettenthetlen harezoaa csak nem akar elpusztulni innen» Ma a lapok a főkapitány ság végzését közlik, melyben az nevezett német direktornak 1884. évi novemberig engedélyt ad színi előadásokra. Ez azonban caak személyére vonatkozik, s ha valami épületben tényleg előadásokat akar UrUní, erre külön engedély neki, a melyet azonban szerencsére nem a
főkapitányság, — hanem a fővárosi töt vény hatóság van jogosítva megadni, s ez iránt nyugodUk lehetünk, hogy hogyan fog hang. » TÁNYAY GÉZA.
Az alsö-ausztriai iparkiállitásröL
— Eredeti tudósitáf. — Béc«, 1880. évi november hó 1 én
— Zárköslemény. —
(Folyt, és vége.)
Az indítvány, hogy a kiállítás okt. 15. helyett nov. l én zárattassék be, végre elfogadtatott; mert azon reménynek adtak tért, hogy a számos aristokratia, meJy még akkor a meleg éghajlat — mint Iulia — ege alatt élvezte az őszi levegőt, — nagy bevásárlásokat és megrendeléseket fog eszközölni. — Ebben nem is csalódtak, meri a nagy urak nagy része oktober második felében tért haza jött és vásárlott.
De a tizenöt nap is mint egy mulandó álom elmúlt és a kiállítást zárni kellett; hétfőn, november elsején bucsut vettek az alsó ausztriai ipartársulat ama szép munkájától, mely keletkezésénél bár bajt, fáradságot szült és daczára az óriási akadályoknak, melyekkel harczolni kellett, — később szépen fojlődött, és befejez-ténél általános elismerésben részesült, — sőt az osztrák ipar egy valódi ünnepélyévé alakult. — Elejétől végéig a közönség részvétében részesült. — A harangok utoljára, — de érzéssel szóltak és h gyönyörű kép minden iparbarát szivében egy feledhet Jen emléket fog hátrahagyni. — Épen ily ünnepélyesen hallotta 37a hóval ezelőtt a harangokat szóin», midőn ő felsége a király megnyitotU a kiállítást és épen ily ünnepélyesen szóltak ma, azzal a különbséggel, hogy akkor szavában az „Isten hozott!" és most az „Isten veled!" csengett. — Az utolsó nap délután 2 órától 5 ig a 32-ik magyar gyalogezred (Eszte bakák) bandája játszott — : érzéssel. — Másnap 2 án ahurczol-kodás már javában folyt és mint előrelátták leginkább; mert több mint háromezer ember foglalkozott a kihurczolkodással.
Kedves olvasóm! — Mai czíkkem az alsó ausztriai iparkiállitásról az utolsó; honfiúi kötelességemnek tartottam az iparról referálni és az iparnak parányit is — ha csak lehet — használni, mert — sajnos — nálunk az iparág sokkal hátrább áll, semhogy ne szorulnánk a külföldre, vagy külföldi ipar-czikkek és gyártmányok leírására. — Csak az oly nemzet cevezheti magát boldognak, ahol az ipar kellő lendületet nyert; mert ahol uz ipar virágzik, ott a magunkét has/.nálhaljuk, a pénz megmarad az országban, az Export megindul, az Import megszűnik és a haza jóléte virágzásnak néz elébe. — Én mentem, futót tam- tudakozódtam, fáradtam de édes örömmel tevém; mert hazámnak tettem amit tettem és az én fáradságom bővon is meg lesz jutalmazva, ha az ipar jólétéhez parányival is járultam. — Előre tehát, rajiunk a sor, hogy hazánk üdvét segítsük előteremteni, a „haladás" legyen jelszavunk, csüggedést ne ismerjünk éa a magyarok Istene nem hagyja «1 övéit! „Hass, alkosa, gyarapits Es a Laza fényre derüli"
SZOMMER SÁNDOR,
épitészettau-hallgató.
Itciyl hírek.
— Glavina iAijos főispán ur ő méltóságánál Gelsén külön voopton utazva tisztelgett a kanizsai küldöttség nov. 22-én délután. Üdvözlő szónok Babochay György polgármester ur volt, ki lelkes szavakban lolmácsolá Kanizsa-város képviselő testületének a ez álul a város polgárainak érzelmeit, a kinevezés feletti örömét, melyre a köztiszteletü férfiú érzékenyen válaszolt, meghatottan köszönte meg a küldöttség megjelenését, érzelemmel hangsúlyozva, hogy e tekiatetben eisőket fogadhatja. Mint eddig — úgymond — Kanizsa érdekeit szivén hor-dozá, s azt tőle telhetőleg előmozdítani igye kezett, ugy biztosítja a küldöttséget, hogy ér zeimei változatlanok. Dörgő éljenzés kisérte szavait a valamint jövet, ugy búcsúzáskor is mindegyikkel szívélyesen kezet fogott. A ki ütött tűs miatt számosan visszamaradtak, a külön vonaton következők jelentek meg Gelsén : Babochay György, Barlos János, Bátor fi Lajos, Berzay Elek, Blau Pál. Dar is Zsigmond, Dr. Ditrichstein Dávid, Ebenspanger Lipót, Engländer Lajos, Eperjesy Sándor, Fesselhofer József, Gutmann Hsnrik, Gutmann Vilmos, Győrffy János, Hencz Antal, Hof mann Mór, Kovács János, Dr. Laky Kristóf, Nucsecz József, Plihál Ferenc*, Plosszer Ignácz, Ros9n-berg Izrael, Rosenfeld Adolf, Schercz Albert, Sanvaber József, Simon Gábor, Smettana Fereucz, Szakonyí József, Szalay Lajos, Szeídl Ágost, Tóth Lajos, Dr. Tuboly Gyula, Varga Imre, Vágner Károly, Wlassics Antal, Weios H. I. Wei«, Samu Vidékről: Inkey László, Talabér Zsigmond urak.
— Zalamegye alispánjától, ó császári és apostoli kir. felsége f. hó 18-án kelt legfelsőbb elbatározványával Glavina Lajos urat Zaiamegye főispánjává kinevezni méltóz-Utvin, ő méltóságának a megye kormányzói tisztjébe leendő felavatása f. é. deczember hó 6-án fog megtörténni s ez okból a különben november hóban tartatni szokott rendkívüli törvényhatósági bizottsági közgyűlés is ugyanazon napon vagyis deczember hó 6-án fog meg. UrUtni. Miről a törvényhatósági bizotUág tiszt, tagjait előzetesen azzal van szerencsém értesíteni, hogy a székfoglalási ünnepély rendje, és a közgyűlésen felveendő tárgyak sorozata a közelebbi napokban kiböcsáUndó hirdetmény-nyel fog tudomásukra hozatni. Kelt Zala-Egerszegen, 1880. évi november hó 21-én. Svastits Benó 8. k. alispán.
— A főispáni ínstallatió decz. 6-án lesz Z.-Egerszegen. Ezt megelőző nap vasárnap reggel utazik ő mga a rendes vonattal Gebéről, hová Svastits Benó alispán a kisérete szombaton érte jő; a kanizsaiak vasárnap reggel csatlakoznak Gelsén a kísérethez. Szent-Ivánon a megye nevében Tolnay Károly volt képviselő, Egerszegen pödig szinte a megye nevében Horváth Károly apát fogja üdvözölni. Részletesebb programmot később hozanaunk.
— Zalamegye állandó választmánya f. hó 20-án tartott üléséből a megye ujonan kinevezett főispánjához Glavina Lajos úrhoz a következő táviratot intézte: Méltóságos Glavina Lajos főispán urnák GeUén. Zalamegye állandó választmánya,mely Méltóságodnak mint legbuz-góbb és legtevékenyebb tagjának a megye fő-ihpánjává történt kineveztetéséről mai ülésében örömmel értesült, kedvesen érzi magát indíttatva, hogy ezeu a megyei közvélemény osztatlan óhajával találkozó legfelsőbb elhatározás\' felett Méltóságodnak őszinte örömét és szeren cse kivánatát kifejezze.
— A nagy-kanizsai kír. törvényszék elnöke a maga éa a vezt tése alatti törvényszék nevében meleg hangú levélben üdvözölte köz tiszteletű főispánunkat kinevezése alkalmából. A nagy-kanizsai „Társas-kör" több tagja szinte üdvözölte táviratilag; egyébként ugy értesülünk, hogy a megye minden részéből testületektől, ugy mint egyesektől üdvözlő iratok 8 táviratok érkeznek ő méltóságához, mi az általános örömnek s lelkesedésnek méltó jele.
— Zala-Eger szegen a főispáni kinevezés örömére nemzeti zászlók tűzettek ki s nov. 19 én este a város kivilágitUtott.
— A nagy -kanizsai casino 1880. évi november hó 27-én saját helyiségeiben zárt körű tánczkoszorucskát rendez. Belép1 i dij személyenként: tagoknak 50 kr., nem\'tagok-nak 1 frt. Névre szóló belépti jegyek válthatók: november hó 27-én"délután 3—6 óráig a casino helyiségeiben cs este a pénztárnál Kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem a könyvtár gyara-~ pitására forditUtik.
— A nagy kanizsai magyar-osztrák bank fiók intézete Pécsett nov. 15 én kezdette meg működését. A soproni kereskedelmi éa iparkamara ajánlatára váltöbirálókká neveztettek ki: Blauhorn Aulai, Bóhm C. F., Eiser János, Hofímann Károly, Kiudl József, Krausz Simon, Littke József, Maletter Rezső, Schnp-ringer Mór, Szeifritz Antal, Tilmann Károly ós Zsolnay Vilmos urak.
— A téli országos vásár Nagy-Kanizsán decz. 6 áu lesz.
— Tüzesetek. Folyó, hó 21 én délután a pesti utczában egy zsúppal fedett ház kéménye kigyuladt, másnap pedig délben az uradalmi épületben levő Schwarcz és Tauber féle üzlet piuczéjéheu terpetín gyuladt megj míudké\' iz ben tűzoltóink gyorsan megjelentek és a veszély t elhárították; 41 tűzoltó vett részt az oltásban, mi eléggé tanúsítja, hogy derék Lüzoluiiuk a vész színhelyére teljes készséggel sietnek s ügy buzgalmuk méltó elismerést és köztisztele tet érdemel.*
— Kisfaludy JKároly koszorús kőink elhalálozánánnk 50 dik évfordulója nov.
21-én méltó ünnepélyességgel tartatott meg Bpesteu és Győrött; es alkalomra közié a .Hazánk" az 5<> évelőit kiadott gyászjelentést, m«ly így szól: Kisfaludi Kisfaludy Sándor, több Nemes Vármegyék\' Táblabírája a\' maga és testvérei nevében mély fájdalommal jelenti forrón szeretett öccsöknek Tekintetes Kisfaludi Kisfaludy Károly Úrnak, a\' Magyar nemzeti Akadémia\' Rendes Tagjának, Nemes Bars és Bereg Vármegyék\' Táblabirájának hosszas betegeskedés után e\' folyó hónap\' 21 d., életének 40 d. óvéb-n és igy a\' férfim kor\' legvirí tóbb szakaszában , tüdősorvadásban történt szomorú halálát. A\' dicsőllllnék hideg tetemei e\' hónap\' 23 d. délutáni 3 órakor Pest Városa temetőjében fognak Végnyuga lomra letétetni, az engesztelő Sz Mise áldó atok pedig Sümegen Zala Vármegyében tartatni. Pesten, nov. 22. 1830.
— Eljegyzés. Hirschler Henrik az alsó-domborui Ilirschler Fiai nagykereskedő ház egyik tagja eljegyezte magának Budapesten
TIZENKILENCZEDIK EVFOT.TAM
november 20-án Freund S. I. fővárosi nagykereskedő és földbirtokos urnák müveit lelkű és bájos leányit Freund Ilon* úrhölgyet. Tisztelt barátunknak szent frigyéhez Isten áldanál kérjük a hazafiúi örömmel gratulálunk, hogy megyénk bölgykoszurujába egy ssellemdus s jótékonylelkületti szép hölgyet ültet át.
— Keszthely, 1880. nov. 21. Tekintelek szerkesztő ur! Van szerencsém Önnek ezen m-l tudomására hutai, miszerint az intézetünk kt-belébea fennálló .Georgicon, gazdanap önképző kör\' tisztviselőinek választása megejtet vén: elnökké Símonyi Islván, főjegyzővé Lus tig Henrik, titkárrá Zakár József, pénztáritokká Cí-zreg Gyula, aljegyzővé Molnár József választattak meg. A kör megalakulása óta már 2 szak gyűlést tartott. Az első gyűlés tárgyait ^¿ értekezés képezte, ti. m. I.ustig Henrik „a tavasziak alá való őszi szántás előnyeiről" e.zimü, uiely általános dicséretet nyert; és Stern Miksa „hol káros és hol hasznosa veréb" -cz. értekezések. A második gyűlés tárgyát Zakár József „közlekedési eszközeink íontos ságárói a mezőgazdászat, iparés kereskedelemre nézve" czimü értekezése képezte, mely jegyző könyvileg dicséretet nyert. A másik 2 érte kezés, melyet e gyűlés folyamán Neszl Antal és Kossár József tartottak, szintén jól sikerült s
t ilprn esett volt. Az ezután tartandó gyűlések lolyamáról bővebben és részletesebben, ugy szintén intézetünkben elótorduló egyéb nevezetes mozzanatokról is hiven fogja tudósítani egy intézeti hallgató.
— A dohánybeváltá» Nedeliczen, Muraközben f. évi decz. 1-től 22 ig történik, alkalmilag megemlítjük még, bőgj- vidékünkön és pedig Jánosházán nov. 24 tő! decz. 29-ig, Harcson jan. 3 tói- febr. 28 ig; Szülőkön j«n.
]Ű tói febr. 28-tg tart.
— A dunántúli önk. tűzoltó-egyletek szövetségének alapszabályai jóváhagyattak.
— Zala-Lövő vidékén fegyveres csavargók mutatkoznak, Koó Simon Zala lövői lyukászt, majd Farkas József körmendi lóke-reskedőt a rimán vi csárda körül megtámadták ; a jó országúton sikerült elvágtatniok. Üldöztetnek a csavargók.
— Sombor Győző kir. kataszteri titkár saját és neje szül. Schweínltzer Anna, nemkülönben összes rokonai nevében elkeseredett szívvel jelenti Bierelett nagyanyának özv. Sombor Józsefné wül. Markovit» Anna ur hölgynek, folyó hó 18-án reggeli 3 órakor, a
ZALAI KÖZLÖNY
halotti szentségek ájtatos felvétele után, éltének 95. évében bekövetkezett gyászos kimultát. A boldogultunk földi maradványai folyó hó 19-én délután 4 órakor Klimó-utcza 2. szárou házban beszenteltettek ós innen a budai külvárosi közsírkertbe örök nyugalomra elhelyeztettek. Az engesztelő szt. miseáldozat pedig f. hó 20-án reggeli 8 órakor a Ferencziek-templomában a Mindenhatónak bemutattatott. Pécsett, 1880. nov. hó Béke hamvaira!
— Silnieghről Balogh Alajos szintár . sulata Pápára költözött;
— Lévay Imre figyelmes és ernye detlen buzgalma tapintatos srerkesstője a „Veszprém" nek, közte és Krattsz Ármin lap-tulajdonos közt felmerült magánügy miatt a szerkesztéstől visszalépett. Felette sajnáljak a kitűnő eró visszavonulását.
— Egy jó karban levő üveges hintó ; magán kézbüli elárverezi™. Deczember hó 6-án
a nagy kanizsai országos vásár alkalmával reggeli 10 óra után egy jó karban levő üveges j tárt hintó főrangú mdgnds tulajdona volt, önkényt Wnjdits József könyvkereskedése előtt elárvereztetik. A venni szándékozók vagy azok megbízottjai a hely szinén megjelenni felkéretnek. A TULAJDONOS.
— ilövid hírek. Kalmár Endre a kegyes t. rend főnökét ő felsége kir. tanácsosi czimmel tüntette ki. — Bpeslre franczia sziné-szek érkeztek. — Dumreicber tanár Gráczban temettetett el. — Rothschild 3 ezer frlot adott a zágrábiaknak. — Uiigmegyóben petróleum-forrást fedeztek fel. — Kőszoghyné meghall. — Garibaldinak Nizzában emlékszobrot állítanak. — Nagyváradon egy honvédtiszt, ki a kolozsvári merényletet védte (!) párbajban megsebesült. — Rácz Pali zenekara a trónörökös lakadalulára 3 napra szerződtetett. — Csik} Gergelv a^ybántalomban szenved. — A ezukor és kávé uj adózása ellen nagy az inge rüllség. — Jeruzsálembe zarándokló 113 éves pap halt meg a Lloydgőzösön. — ő felsége gödöllői kastélyáról a sárgafekete zászlót lévé-tette. — Vépen decz. 1-en pótvásár lesz. —Az albánok kijelentők, bogy Dulcignót nem adják át Montenegrónak. — Szlavóniában rablók mi-alt a statárium kihirdettetett. — Bartha Miklós javulófélben van. — Vezúv felől Hírlik, hogy a földrengés sokáig tart.
NOVEMBER 25-én 1880.
Ki nyert? s
Temesvár, november 20 án: 29. 24. 74. 86. 61. B^o. . „ 60. 6. 21. 1. 34.
Gri<=», . „ 69. 81. 10. 74. 65.
Irodalom
(K rorat alatt Megemlített munka Nagy-K»-01 "áe Wajditu Jit.nef künyvkerukudise álul meg.
rendelhető.)
— Stiidgyi Sándor koszorús történet, irónk szerkesztése alatti „Századok1- novemberi
füzete reánk nézve kettős érdekű dus tartalom-. mai jelent meg. Feledhetlen emlékű országgyü-! lési képviselőnk emlékezetét irta meg Deák Farkas; fájó érzettel olvassuk a mólj- énelera-I mel, alapos taoulmáuynyal s teljes igazsággal irt élet- és jelemrajzot. A többi közlemény gróf Lázár Miklós, Tagányi Károly, Károlyi Árpád, Horváth Árpád, Márki Sándortól sat, van.
— AignerAbafi Lajos kiadásában ujab ban.igen becses munkák jelentek meg; melegen ajánljuk a közkönyvtárak beszerzésére s
, jirányosságánál fog va egyeseknek is. E kiadvány .A nemzeti könyvtár." A* 57. 58. 59. 62. 65 é« 66. füzet Katona József müveit tartalmazza, 60-ik fücot Csokonai műveinek 5-ik részét képezi, 61. 68. és 69. Dugonics András munkáit kezdi meg, a 63. 64. s 67. füzet koszorús dalnokunk Sárosy Gyula „Arany trombitáját- a költeményeit közli. Ára egy-egy fü zeluuk 30 kr. Valóban megérdemli.
— Közigazgatási nemzeti kalenderium hivatali és irodái használatára czimü naptár jelent meg Tettey Nándor és Társa könyvkereskedésében Budapesten. Örömmel constatál juk, hogy hazánkban eddig ily bő tartalmú naptár nem létezett, s hogy ügyvédi irodák-
! ban, m^gyai-, városi , pénzügyi hivatalokban, törvényszékeknél éa bíróságoknál a naptár valóban eddig érzékenyen tapasztalt hiányt pótol. Az ősz trák-magyar közös intézményeknek, a magyarországi kormányzat minden ágáuak, az igazságszolgáltatásnak ezimtára ily teljességben, ily rendszeres összeállításban, hazai mun kában eddig feltalálható nem volt. Elkezdve az I udvar személyzetétől, ott találjuk a bécsi közös kormány, az országgyűlés, a magyar minis-\'.vriumok, a vármegyék, városok, törvényható-J aáguk, járásbíróságok, ügyvédek ós közjegy zők, kórházak, téboly dák, pénzügyi hivatalok, bányászat, állarauradalmi jószág igazgatás, ka-1 tasztor, az akadémia, muzeum, az összes köz-
I mivelődéai intózmóu) ek, az egyetemek stb. telje« csiratárát; a hasznos tudnivalók közt a bé lyogtáblán kívül, a bélyegilletéki szabályokat, a hazai és külföldi sorsjegyek huzási napjait, a budapesti utczákat és tereket, telekkönyvi szá-zaléktábláí, a teljes postai ós távirdai rendszabályokat, körjegyzői díjszabályzatot, vásárokat «át. Legkiválóbb előnye különben e nap tárnak az óv minden napjára szánt jegyzéknapló és a betűrendes tárgymutató, mely a keresésnél rögtön útba igazit. Ára csak 80 kr., kötve 96 kr."
— üj zentmüvek. Táborszky és Parsch Zf.uemükereskedésében megjelent: 4 ik ábránd
; l\'-gkedvellebb dalok felett. 1. Ne menj el . . . ! 2. Hármat rikkantott már a rigó. 3.Tizenkettő ; tizenhárom, tizennégy. 4. Bölcsész csárdás, zongorára szerzé Ábrányi Kornél. Ára 1 frt 50 kr.
— Dr. Bayer Ferencz, ki Bacsányi János \' irodalomtörténelmi tanulmányával nagy elismerést vívott ki, előfizetést nyit „Kisfaludy Károly élete és költészete" cz. müvére. Előfize
j tési ár 1 frt 20 kr., mely decz. végéig Pancso-j vára küldendő. Melegen ajánljuk az irodalom barátinak méltó figyelmébe.
Papírszeletek.
— Paprikás mulatság volt nemrég egy alföldi városban. Alig gyújtottak rá ugyanis a csárdásra, mikor as ugész tánezterem levegőjét átható szúró valami foglalja eL Lön általános prüszkölós, köhögés, sir ás stb. A hölgyek kiállhatlan viszketegről i maszkodnak, és az egéaz terein tökéletes átszellóc-tetése után volt ismét tűrhető levegő. Sokáig találgatták a dolog okít, rnig utoljára a vendégek egyikétől, a ki hirtelen eltűnt, levél érkezett, melyben tudtul adja mindenkinek „a kit Illet", hojry ő paprikát hintet végig a földön.
Egy fiatal térj neje temetésénél megcsókolt egy szép loánykát, midőn est szemére vetették, a«t válaszolá :
— Annyira elvett\' eszemet a bú, hogy azt som tudom, mit teszek !
— Beteg vagy pajtás.
— Dehogy, csak »karok lenni.
Sokkal bir, ai kevésnek örüi; az a leggatda-gabb, ki azt amij-j van, használni tudja.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
13" I 3FL XD H3TESSEB:.
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esotben, a legújabb nagy pénzklsor solás, mely a maga« kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Kzcn uj tervezőt előny* abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 46,640 nyereménynek okvetl .. ki*oi-Solá* alá kelt kerüli.ie, köv.tflk találkozik 400,000 frt.iy i főnyeremény, részleg pedig: __
1 i.yerem. a »n. 1 nyerem, á m. 1 nyerem.
, á m . á in
1 nyerőm.
2 r\'yerem. 2 nyerem. 5 nyerem. 2 nyerem.
12 nyerőm.
2f>0.000 150,000 ICH),000 r>( >,000 50,000 40,000 :.(I,IMH)
20, <XK)
15,000
12,000 10,000 80ÍVO
r»ooo soon 20« \'0 ? líVHt
r»oo
3iK) 13S stb. meg. renióny-
1 nyerem, á m. 24 nyerem, ú m. 4 nyerrm. á m. i)2 nyerem á m. 108 nyárom, á m. 2M nyer.-m. á pi. r>::3 nyerem. :i hi f>7í> nyoretn á m. • 0.r>() iiy. ri-m á,». 26,34"» nyerem, á m. ■tb."
A nyereménybuzások tervszer int hivatalosan állapitnltnk A legközelebbi első, az állam által biztosított nye húzás a k»votkező Ossz.-gbe koríll:
1 egész eredeti sorsjegynok ara csak C marka vagy .5 fn a» k r
! ne ed : : ; : w, : : - ™"
" Valamennyi mogbizás" ar. összog előleg.« beküldése vagy postautalvány mellc-tt azonnal és a legnagyobb gonddal eszk(ir.«)l-tetik. mindenki magát az állam c/.imer«\\vl ellátott er-deti sors-jejivK kapván tőlünk közéhez..
A mfigreridoléseUbe/. a mogkivántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek, minden luizás után pedig felszólítás nélkül kilhljük rósztvi vóinknek a hivatalos hurási j-gy«.\'-kot.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetion megküldése vagy kívánatra érdekoltjoinknok Ausztria minden nagyobb piarzaiu fönnálló \'sszeköttet^seiuk által kézbosíttethetik.
V.álialatunknak mindenkor kedvezett a sz. *téíciV»toÍyes\'!nyeroth/nv kö/.r.tt cyakran az első örvon.lvén az, 2\'AOOd, 2^r),00<». 1*»0,(KX),
60,(VMl,- 40,000 stb. fizettetlek ki.
•UzáHy-ft legszilárdabb alupon nyuuvo vállalatnál,
• • ■ • — i - u„/.i/..,i,aI,i, róazvetoir« .
Mfbt

.ok
hitólas minílei.ntt\'iiirtoiisárg»! a leBél,\'iitolil. r^jtvAefl
-iát
liatvánj kín-tik már a k5r.cli lia.,:!» ir.iatt l-„liiiíl élőbb, áe mindene.ötre f. i-vt november 30-H.a el-tt köiveüenül alalirottlio» intézni.
Kaufmanii 6í Simon,
\' bank- ós valto-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorejegyekuek.
U. i. kösaönetüuket fejezve ki ezennel irántunk eddig lanusitott bizalomért, felkérjük az uj klaoraolisoáll részvételre, fútörekvésünk ezentnl is oda irányulaiid, mindenkor ponto» és szilárd szolgálat álul twztelt érdekeltjeink teljes inegolégedését kiérdemelni. Föntebblek. ir.r, 11 4—4)
QOOO.IOOOOOOODOQOO3OOOOOOOCOOO0 Ö ÁRVERÉS. S
Alíbánfán, nz ottani vasszerkezetű vízi malom
2 f. 6. deczembor hó 29-én d. e. 10 órakor hiirom
tirasor narom a
n egymásra kővetkező évre, u. m. 1881. évi Szt.- 5
0 György naptól — 1884 ik évi Szt. György napig 0
2 árverezés utján a legtöbbet ígérőnek fog bérbe X
o adatni. 185 2-3 o
0 A feltételek Alíbánfán Sipos György urnái, 0
2 vagy Zala-Égerszögen Dr. Graner Mihály urnái q
2 mc^ndhatók- A közbirtokosság. §
oooooooooooooooooooaoooaoooooo
A ^Dr. Airy természetes gyógymódja" cxirnü ábrák-k a I ellátott s mr.gyar nyohven megjelent k^nyv áttekintése után. a nehezbetegek ¡-s mec fognak győződni, hogy helyes eljárás és megfelelő szerek lr»s*ná!ata mellett mép ők is gyógyulást renu\'lyhelnck. Kzórt minden betegnek, még az • •lyaunak is. a ki már mii.donféle gyógyszert Siker nélkül has nált, bizalommal kollone o kipróbált gyógymódhoz folyamodnia és sietnie az < mlitett munka megszerzésével. E könyv ..Kivonata" kívánatra ingyen és bérmentve küldetik mog.
Köszvény- é. esúzbet. gek a T)je Qicht" czimfi (nemet) könyvben, e sok«r,or igen P
fájdalmas betejjség ellen való kipróbált «erekről nyernok utisitást. oly szer. kről, molyek már megrögzött esőtekben is a rgg óhajtott gyógynlásra vezettek. — Tájékozás ingyen és bérnxMitv.- 7(> kr beküld«\'*-! mellett a ,Dr. Airy természete* gyógymódja- czimü könyv, 40 kr beküldése mollott peJig a ,,«;irlu4\' czimü könyv mindenüvé bi\'rmentve küldetik mog Richter könyvkiadó intézete által Lipcsében (Itichter\'s Verlaps-Anstilt in Leipzig)- A pénz levélbélvgekben is bcktthlbc-Ő.
\'ITH 2—*
BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY KANIZSÁN
„SZAH.VAB" szálloda mellett
fíraktár Budapesten Deák Ferencz utcza 7-ik szám.
Ajánlja gazdagon felszeréit fa- és kárpitos bútorait (garnitúrák) azonkívül elfogad mindennemű kárpitos munká kat a legjutinyosabb ár mellutt.
Karácsonyi és újévi ajánkékoknak alkalmas
1 JO fa és kárpit bútorok.
Megrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. Kg- K£/>eii árirffyzék kívánatra ingyen ~Wm
Fönyeremény
esetleg +00,000 márka
Szerencse
A nyereménye kot a.z
hirdcüiiéiiy. [¿nam^itia
a hamburgi állam által biztosított nagy pénzlotteria nyerüfflény-esélyeibenl részvételre, melyben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell. Ezen előnyös péi.z-lot»eriának, melyben torvszorüleK osak 90,500 sorsjegy van, nyereményei a kövotkozők :
2f>O.0OO lí)O,OO0 KH),0()0 60,000 50,000 40,000 :ÍO,OOO
25,000 20,<X)|> lf)00\'l 12 000 lo.ooo 8,000 6,000 5,0(H)
márka márka márka márka márka m.irka márka márka márki márka márkv. márka márka márka márka
108 214 10 2 533 67G <«50
100 2631-i 2300 70 7300 78ŐO
nyeremény nyeremény nyeremény nyeremény nyeremény nyeremény nyeremény nyeremény nyoromény nyerőm 6uy nyeremény nyremény nyeremény nyeremény nyeremény
4000 3000 2OO0 1500 i-200 1000 500 300 200 150 138 124 100 94 é« 67 40 és 20
márka márka márka márka márka márka márka márka márka márka márka márka márka márka márka
A l©gnagyot>to nyeremény 400,000 márka.
Jutalom 1 nyeromény 1 ny«Teméiiy 1 nyeremény
1 nyeremény
2 nyeremény 2 nyeremény 5 nyeremény
2 nyeremény 12 nyeremény
1 nyeremény 24 nyeremény 4 nyeremény
3 nyeromény 52 nyoromény
míndi-zen nyerőmé .yok pár hónap alatt 7 szakaszban biztosan húzás alá kerülnek.
Az első nyereményhuzás hivatalosan meg van állapítva
és kerül aszerint
az ogész eredeti sorsjegy c.s*k 3 uí 50 kr. o. é ?>...- ■ a fél er«-deti sorsiegy csak 1 frt 75 kr. o. é. a nepyod « r.-deti sorsjegy csak SS kr. o. é.
és ezen az állam ált&l biz osftott eredeti sorsjegyeket (nem tiltott prome«sokot) én az összeg bérmentes beküldése aeliett a legtávolabbi vidékre is elküldöm.
A résztvevők mindegyike az f-redeti sorsjegyen kívül megkapja től-m inpyen az államczimerrei dlátott eredeti tervet ég a hnzás megtörténte után a hivatalos .lorsolási lajstromot felhívás nélkül óh azonnal.
A nyereménypénzek kifizetése és elküldése általam közvetlen az érdekelt részére poniosan és legszigornbb titoktartás mellett eszközöltetik.
Megrendelések egyszerűen postautalvány vagy ajáalott levéllel eszközölhetik. A megbízások ennélfogva a közeli hnzás miatt folyó évi
iwvetnher 30 hj bizalinasRn az alnlirt czésrliez intézendok.
1(1. HEKSCHEIÍ SAMU,
bank- és váltóüzb-t.. Hamburgb a n.
íK.fi III. 3 3
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
NOVEMBER 25 én 1880.
i£ I R D E T S E EC
A Maiivar-íranczia biztosító részvény-társaság
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, biztosit:
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tűz-, Aragy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen (Chômage).
3. Jégkárok ellen.
4. Tükörablak zúzása ellen.
ő. Szállítmányi károk ellen, szárazon vagy vizén szállított javakat.
fi. Készpénz-, és mindennemű értékpapír postaküldeményt. szárazon vagy vízen.
7. Az ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra.
A társasa«; élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú, tőkeereje elegendő biztosítékot nyújt a n. é. közönségnek, az előforduló kiírok pedig alólirt vezérügynökség által a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
Ez alkalommal a társaság alólirt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság- életbiztosítási feltételeire figyelmezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem oultivált újításokat tartalmaznak és a biztosító közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmulhatlan előnyöket nyujtana\'c. Többek között:
A magyar-franczia biztosító részvény-társaság
öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy meghatározott időre biztosított összeget évenkint magok, a biztosító felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet, és a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.
Nagy-Kanizsán, 1880. november hóban.
Toljon ti.lt\'-lrth-!
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Tezíriigyii5ksíge Nxc^-KaninAn.
G U T M A N N S. FI.
989 43 -52
Zala-Esei-szegen PÖLITZ F. Iî 3 0 Z S E F
Sftmeehen E P S T E I N V. A.
Keszthelyen P U L Y .1 Á N 0 S
Alsó-Lendván T A l S Z F E R E N C Z
K erületl ügynölrségeK:
"™ál À-, Tnpolezán
- * Csáktornyán
X Cs.ihrendeken
BERÜEK JAKAB II I 1! S C II M A X N A L « J1 I tJ N À C Z
urnái


TVri-nc3Leca.ca.lg utolérhetlen.
MAAGER W.
cKrdemjel.y 7 * . ,7.. .. "■ S Érdemjel 5
jooooooö1\'*- kir. mV »luli lisiiilMt HoooqoqS
CSUKAMÁJ-OLAJ
Maager Vilmos tanártól Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek áltil megvizsgálva és jóváhagyva; — könnyen emészthetősége miatt gyermekeknek különösen ajánlható, — s mint természeti — legjobb*) tiszta és hatályossága által elismert szer, — a leghathatósabb gyógyerővelj bir mell és tűdőbajok-. görvény-, sömör-, fekély-, bőr kiütések, mlrlgybetegségek és gyengélkedések ellen. Egy palaczk ára I frt. Kapható valódi minőségben, gyárirak táromban Bécsben Heumarkt 3 •*) valamint minden gyógyszertár és nagyobb vegycskereskedésben. Úgyszintén Nagy-K«nlz8án: Belns József, Práger Béla gyógyszerész uraknál, Kmenfeld Adolf, Rosenberg Ferenc* kereskedéseiben. — Varazstfon : Dr Halter AI., Lellis Ed. gyógysz. — Zala-EgerS7Cgen : Isoó F. gyógysz. — Sopronban : Abez\'ey A., Rekert Károly E. gyógysz. — Kapo8Vár: Babochay Kálmán, Angusztin Guszt. gyógysz.\' araknál. 168 8-12
*) Óvás! Ujabb időbe« észlelhető, hogy több czég — közönséges tisztátlan rnájhalzsirt háromszögű üvegekben — Maager valódi tisztított Dor«<-h-.-sukamáj-nlaj gyanánt árusít. Ily rászedések é< megcsalásokat kiJrerfllendő, — kéretik a n. é. közönség caak azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyeken, illetőleg a czimragaas és használati- utasításon a ,Maager* név található.
**) Ugyanott létozik nc r.sztrák-magyar birodalom részére a schaffiiauseni „nemzetközi sebkBtő gyár" fóraktára, nomkülön-ben á new-yorki ctég HaH -és Rackai „Sozodont-gyár" és a ehemnitzi Hartengtein é« Tm. „Legum ¡nose-gyár* főraktára.
• ®
S Szilárd! Semmi szédelgésig
% Ez semmi hamis végeladás, sem pedig a bevásárlási áron @
• 50°0-ol aluli hirdeté\'. aminőki t bizonyos kajdászok szélnek er>■*/.-
0 tení szoktak, fin csupán nagyobbszerü készleteim fogy iát cz.lozv. @
S chinaezüst gyáramban §
• o
0 gyönyörű chinaezüst készítményeimet rendkívüli mesés olcsó ára q ^ kon — de szilárd elvektói vezettetve — áruba bocsátom. — Ki- q q meritó árjegyzékekkel kívánatra ingyen é* bérmentve szolgálok @
• Leszállított árak:
Ezelőtt Most b
2.50 1 80 i
5.50 3 — j
5.50 S.—
5.50 3. - - 1
# 6 db kávéskanál % fi db evőkanál 9 6 db aszt. kés
# G d!i aszt villa
# 6 db csemegekés
Q 6 db csemegevilla ©
2.75
• : dl> t-ritékt-rtó í db iovesmerő 1 db toimerő 1 db ezukortartó 1 db vajtartó 1 pár cyertyatai t > centim, magas
Legújabb manchutta gomb gépezetlel párja 1 frt. — varka dobánvtartó 2 frt 50.
23 8.— 1 drb
# Azonkívül kaphatök igeu gyönyörű tálczák, kávés- és tlieás
# kannák, aartali rakványok, ágas gyertyatartók, rznkorhintők, to-© jáatirtók, fogpiszkáló-tartók, eczet- é-s olajgcrniturák, valamint \'
# sok más tárgyak stb ép oly bámuló olcsó árakon.
^ A t c*. közönség figyolmejsé tétetik, hogy az én tárgyaira ,
^ ne.n az úgynevezett hrittinia-ezüsthól való. mely nem más mint (
£ ••ziner.i tt bádog, hanem * legfinomabb ezüstlapos érczből, kítün- (
teivi? szépsége- és tartóssága által, valódi ezüsttől m< g sem kfi-
J lö. böxlictő. 150 6 -9 \'
Mária-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles hatásé gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen,
és feiűlmnlli-il.-in az i\'tvágyhiány, g^o-morgyengeséj;, ro.v.szagú l h-Het, szelek, savanyu f.-lbüfögés, kólika, gyomorhurnt, gyomorégés, h-gyl-őképző\'és , túlságos nválkaképr.ődés, sárgaság, undor és hányás főfájás (ha az a cyomorból erod), gyomor görcs, szekszorulat, « gyomornak tul er-helt>égc étel és ital által, giliszta, lép- és májhetetrség, aranyeres bántalmak ell?n B^- Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 /cr. Kapható: Práger Béla ur .gyógyszertárá-[ ban Nagy-Kanizsát:, valamint nz osztrák-] magyar birodalom minden HHgj-obb gyópy-1 szertárában és kereskedésében.
Központi szétköldési raktár nagyban és kicsinyben BRADY TFg ÁROIjY^
tfu z őrangyalhozlf czimzett gyógyszertárában
64 28—5? Kremzierben, Morvaor3zí^
A io*gj obb viSBtoly ao
! ni.!, b a ne ta t ¿lilh 1.1 a nk.
Tíogy arcnVan Jő 1wtí»i lehctrqnk, li
Különösen snegjegyzondó :
mín«! a dara!) dinze.H d\'iboz bntt frt helyett r«ak
^ 6 drb evőkanál
0 G drb kés
^ 6 drb villa
a 6 drb kávéskanál ) 11 í r t 20 r.
® Megrendelések ntápvétoUel ]»ontosan tolj esittetnek. @
e Preis E, Becs: Rotheniburim trasse 21. %
A ÖajseTiaul-v&Baknafólo nj-lóg-ti stoly
fRaitatt laoHrlt.Ka\'iMibcn), alkftluiataynjt arra, liopy aiégitobiban ^ is, éí Ifiezcrrc t«l1ő ki4d4a nílkcl, j\'. v»*tolylör6*a louö*«onk Kzí-n kilt:ni\', }.« cvaVorlatr^ ¡K«n alkalma», fegyver neia dorraa w U. mátonivi t*volrt«ra, relfl» liRjU.t.wÄ« oljctCvclad, bogy» «j\'M, pl. T5 «!••\'kilo, ln,u..r-irtf.nivioitWy»ÍKÍitJat,raKyttKoIyócííyni»<l»r»» kAp<-»ri.rtrali\'i.Am. clßn«\'iti.\'gy(ijfi.gÄ»>.,i i« iRcn kttnyoa ré«b«vibrt...
y.çy 6»ujjy nn*»on nyil 1000-nAl «m.l-xôr li.t-rjiilli »tó. A •«4mo»olöMlit&»,«s-\'-»í-pok «e?it».l|(AviH.]<ilict.<-Affr>iaA lo\' -.l, hf.tfr ruf ilyn killla-.ca izorromati, tinóm o« tartobaa Hnickplt 6 i.villái <"•• |oü gofy.íval ellátott pimjitoly, birnoay tari-.ban, oaal-. «j»Ktr. írt. frt 7..\'.\'^"írt. Ucrmentwn mrgkOt<lh»tAUo kfrüljen. KOtön nyilak, l1.\',•loty.xlk.\'.jt o\'xtr írtfrl. I.— kAIAuff-lyők loOO <lrb. ura o»«tr/ Art. frt-I.— A Irt.y-rtakurit/.« maj.lnnm holvr--\'.Uilj» í-í«*toly kta.lt*! bMUÓffokot. S«4»itó-aok\' ntinváto! r. clpfizetí.i utjlii W>rt*ob..tncU ; a gjix joUll&at nyújt.
172 6—24
Nag}-Kanizsán, nyomatott a kiadó tnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NA6Y-KA3IZSA, 1880. noYember 88-án.
96-aik szám.
K\'
3«gé*t írr. . . 8 írt.[
t\'izeiikilenezedlk évfolyam
Elitntill i ívra fii érre o.fy»d írre . . 1 . E<ru Í»á>» 10 kr
Hlríltéxk 6 hzaáboa p.titaorban 7, máaodaaor 6 I min<lst: további torért 5 kr NYILTTÉRKEN
aoronkáot 10 krirt
t.tu.k fel Kinflltíri illeték minileu i\'íi hirdetéairt külön 30 kr fi.et.nd8
ZALAI KÖZLÖNY
\'V|.A lap isollemi réss^t ? / tilfttS közlemények a ; I ««»rkesrCÓbB*
anyagi részét illetó kösiemAuyek pedig « kiadóhoz bérraaut»-intésendók : NAGY-KANIZSA Wla««loshaz.
Bérmentetlen levele* eaak ismert munkatársaktól fogadtatnak -1
elóbb :
• Z AL A-SO MOGYI KÖZLÖNY
^KéciraLok riaaaa o.m;
kdld.tn.k. [
N.-Kanlzsaváros helyhatóságinak, „n.-kanlzsal önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s Iparbank«, „nagy-kanizsal takarékpénztár«, a „alamegyei\'ut.lános tanitó-tes-tület , a „n.-kanizsai kisdednereló egyesület«, a n.-kanltsal tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizsai külTálasztmánya" s több
megyei és városi egyesület hlratalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Közlgazgatásnuk reformja.
Most midőn az ország szivében a belügyi minister ö excellentiája által egybehívott bizottság a közigazgatás javítási val foglalkozik, inidón a szakférfiak ott tartalék gondolat nélkül véleményüket nyilvánítják, nsm lesz tán felesleges, ha hogy a vidéki lapok is ezen eszmével foglalkoznak és e téren véleményüket nyilvánosságra hozzák.
Azt, hogy közigazgatásunk a jelen stadiumába fenn nem állhat, mindenki egy formán érzi, mert mig egyfelől a megyék antonom jogai végrehajtása a tiszt ujitásnál\'a képzettséget meg nem kívánta, hanem a jelentkezettekből aiakitotta egybe tiszti karát. ott.is a pártfogolt teliintettel annak képzettségi minőségére nem ritkán egy képzett pályázó ellenébe győzelemmel jött ki az urnából, ezzel eléretett a választás czélja, de a közigazgatásra. mulhatlan szükséges biztosíték nem, nem mintha az ily félképzett egyénben az akarat hiányoznék, de mivel önképt-sitésé-röl annak idején, Megfeledkezett, most már elloglaltságánál fogra a mulasztást nem is pótolhatja, de hogy igen sokan, kik születésüknél fogva alaposan számíthattak arra, hogy ha nem tanulnak, hanem ha emberi kort érnek, megyei tisztviselők lehetnek s igy önfentartásukat lehetővé teszik, nem is lehet őket ezen mulasztásukért kárhoztatni, mert ez a megyék szabad statútumában leli megoldását, mert ezen rendszer őseinktől maradván hátra mint kegyelettel feutartott állapot, tőle intéző köreink nehezen vállnak meg és ha jól megfontoljuk a helyzetet, tóle egykönnyen meg se válhatunk, legalább anél-
kül nem, hogy megrázkód»soknak magunkat és az egész intézményt ki ne tegyük, ezt ugy hiszszük som a kormány, sem az ország közvéleménye nem akarhatja, de hogy tenni kell, még pedig sürgősen, azt mindnyájan átérezzük és ennek szükségességét valljuk.
Mi, hogy minél kevesebb rázkódás-sal essünk ez ügyön keresztül, a tisztikarnak megválasztását az eddigi alapon fentarthatónak nem véljük, azért a következőkben őszpontosul meggyőződésünk.
A tisztviselők állásának betöltését pályázat utján véljük elérendőnek ugy, hogy minden állásra pályázat nyittatván, a pályázni óhajtók képzettségüket igazoló kérvényüket a megyei főispánhoz beadják, mint ilyenek egy a megyei bizottságból alakult candidáló bizottság elé terjesztettén, ezen bizottság a pályázók közül hármat kijelel, de egyúttal az összes pályázók névsorát összeállítja és ezen eljárását a megye közgyűlése elé terjeszti, mely testület van hivatva az ajánlatot helyeselni vagy azt módositni és így az ezen gyűlés megállapodása szerint kijelelt három candidátus folyamodványa lesz a minis-teriumhoz felterjesztve, kik közül a minister egyet, mint kinevezettet, állásába megerósit, a többi természetes elesik, kivéve, ha ugyan azon egyén egy másik-állásra nem pályázott és esetleg ott kinevezést nem nyert — ezt így teljesülve azért véljük elérhetőnek és czélra vezetőnek, mert mig egyfelől ezen eljárással együtt a felelős ministerium mellett csak is kinevezett tisztikart szeretünk látni, addig a candidatióval, a melylyel autonom jogait is biztosítottnak látjuk, de a ki
nevezett tisztviselőt minden- esetre élethossziglan hivatalába kinevezni, s abból pályázat utján csak is felebbi hivatalra jutu\'tni véljük.
Miután azonban a mostani megyés autonómia nem kívánt qualificatiót, e helyett, mint fentebb is jeleztük a pirt-fogolás alapján dédelgettetett, hogy azonban az eddigi tisztikarnak azon érdemesített tagjai, kik önszorgalmuknál fogva a képzettség azon fokára léptek, hogy annak állást, meiynek betöltésében vannak, a képzettség OKmányszerü kimutathatásától el ne üttethessenek, egy bizonyos záros határ idő alatt egy a jogakadémián alakítandó bizottság előtt, képzettségük be-igazolhatása szempontjából vizsga letételével utalandók lesznek, mert ezen intézkedés által elértnek látjuk azon czélt, hogy bizonyos időn tul a tisztikart csakis képzett, és képesített egyének bírván, mint ilyenek a várva várt sikert eredményezni is fogják\', v
(Folyt, következik.)
ki orsí. magyar képző művészeti társul at mttsorsulása.
Két évi szünet után, melyet as ország egyes vidékeit ért közgazdasági válság >k miatt betartandónak vélt, az ütsi. magyar képrő-mQvésseií társulat magura \'űzött czélj.in&k megközelítése érdekében aj müsoraolast rendez.
Más szavakkal.- az öraz, magy. képzőművészeti társulat, hivatásának élénk tudatában, s a közönségre nézve legkedvezőbb módosatok kőzött újra megadóztatja a hasai közönséget a hat ii művészet közügyének támogatása és lendítése érdekében. Még világosabban szólva a társulat az általa rendezett müsorsolásnak előre kiszámítható szerény jövedelmét, a műcsarnok építése által magára vállalt terhek
törlesztésére kívánja fordítani, hogy mielőbb osztatlan erővel láthasaon közvetlen czéljainak, a hazai müvéazet fejlesztése és felvirágoztatására irányult feladatanak teljesítésihez.
IJjra apellál a magyar társadalom haza-fiságához, művészetéhez.
Dtí a társulat az által jobban bízik a sikerben-, méltán kecsegteti magát a müsorsolás kielégítőbb anyagi eredményének reményével. Mert időközben, részint a haladási ösztön hódító befolyása mellett, részint lelkes mübará-tok meleg felszóilaláaaj fol.v tán, biztató jelekben, sót Dagy horderejű tényekben nyilvánult a nemzet műpártoló szellemének föllendülése.
A közvélemény leghivatottabb toluácsai, a hírlapirodalom legkitűnőbb képviselői, nemes lelkesedéssel, s mind sűrűbben ezóllalnak löl a nemzeti közkincs, a szép fejlődésnek indult hazai művészet pártolása és ápolása mellett. — S a lelkes szavak visshangot találnak, s áldozatkész versenyt ébresztenek a megyei és városi tanácstermek falai között. — A várótok és megyék vetekedve szavaznak meg tekintélyes összegeket művészeti csélokra, sok esetben egyeaesen a képzőművészeti társulatra bízván azok hováforditását. Nem is egyszer mindenkorra, hanem éveokint megujulő járulék alakjában.
Az orzz. képzőművészeti társulatnak a feléje ily alakban forduló közbizalom a legkedvesebb gondokat okozza. Bizonyára legszebb kötelességének fogja ismerni, htfgy köz-ve\'itő szerepét hiven betöltvén, a reá bízott javakat a hasai művészet javára gazdago.t gyümölcsöztesse.
Egyes hazafias műpártolókra, a az egyes jóakarókból álló nagy közönségnek pedig ópeu a folyamatban levő müsontoláa által nyújt kedvező alkalmat arra, hogy a művészeti közügy lendítése mellett, értékes nyereményekben lelhessen kárpótlást egy-egy sorsjegy vásárlására fordítandó csekélv áldozatáért.
És valóban, az orsz. képzőművészeti társulat még aligha rt-udez-ittmüaoraolAsi,melynek nyeremény sorozata gazdagabb, s u mennyiben ez hasai művészeink legjelesebb képviselőinek neveit csaknem kivétel nélkül magában fog-
TÁRCZA.
Kis liliom.
Kis lilioma búslakodik Rövid létét siratja, Panaszolva a rózsának, Elpirulva azt mondja :
Mit örreudesz szép létednek ? Már a tavasz végre járt Bosszú a tél, hid.-g a sir, Asitoava reád vár.
Yálaszolt rá a kis rózsa: Hagyj el eugem bánatoddal. Rövid éltem vig emléke, Rideg sírban meg nem hal 1
R. H.
Hajdau és most.
(Elmefuttatás.)
STEIN1TZ HENRIK tői.
(Folyt, és vége.)
No do De bántsuk & nővilágot, nehogy & nőgyölölet gyanújával terheltessünk. Dehogy vagyunk nőgyülölők. Csakhogy szeretjük ama antik meztelen igazságot hirdetni, melynek — — nem mint a modernnek — inge is, galléra is van.
Hajdan az emberek politikája fűből ós szívből származott, ina a legtöbb politikai alte-ratió oka a gyomorban keresendő. Hisz And-rássy a volt külügyér néhány érvel ezelőtt a delegatió egyik üléión a keleti kérdésről értekezve, keserű leleplezéseinek unalmas menetét zzal mentegeié, hogy még nem reggelizett.
A politika egyébiránt nem századunk találmánya, csakhogy a régi korban nem volt annyira elterjedve mint jelenleg.
Mi most mindent politikából teszünk. Udvariunk ós Bzeretünk, vagyis a mi egyre megy, nőket bolonditunk és házasságot Ígérünk, — adósságot csinálunk és adósságot nem fizetünk, a nagy urat játszuk és csődöt mondunk és mindezt politikából. A Zöldfa-kert előtt ülő sajtos kofatói kezdve a ministerig, mindenki politizál, (a sajtos kofák eredete a politikai lapok, szépirodalmi vállalatok megindításának idejére vezethető vissza.)
Hajdan szirből beszéltek az emberek, ma nagyobbrésze hasból.
Elég volt, midőn az emberek oly erősek voltak, hogy oszloppal kezükben mutogatták az utat Buda felé. Ma oly gyengék, hogy még szavukat sem tartják.
Hajdan Dobó Egerben, Zrínyi Szigetvá-rott működött b még sem bámultattak meg annyira mint a dandy k, arszlánok, lyon-ok és más ilynemű ragadozd állatok osztályába tartozó urak, kik a korcsmában fejtik ki tevékenységüket. Ad vocem korcsma.
Hajdanában a hazát agy szerettót, hogy vérüket ontották érte, ma a gyomrosdiak majd megeszik és vér helyett vörös bort öntenek el érte. Ée mig őseiük törököt tatárt futtattak, ma az unokák agarat futtatnak, mig azok dali tánezot a hareztéren jártak, ezek a polkát és czepperlit a tánezteremben lejtik.
A nagy tettek és nem a n*gy szavak korszakában, klassikus müvek felett kötetnyi bírálatok je\'éntek meg; ma a bölcsészeti munkák bírálatát újdondász végzi el, — a tataria-liter, néhány szóban. (Újdondász alatt pedig
mai napság Platónak olyan kétlábú tollatlan állatát értjük, ki vagy oly dolgokról referál, melyeket már ő előtte mások rég megírtak, vagy olyanokról, melyek még csak megtörténni fogDak, Az ókorban az emberiség eme érdekes neme még nem létezett.)
Korunk azonban korántsem oly hátramaradott, mint i fentebbiek után hinnők. Vannak érdekes találmányaink, melyekre a XIX. század mindaddig büszke leend, mig csak XIX. század. — Egyebek között.
Az adósok börtöne. Uj talál-mány az elharapózott váltóláz megszüntetésére, feltalálója a czivilizátió.
Gorombaság. Nem egészen uj, de különösen a budapesti házmesterek, radicalis vozérczikkirók és több hivatalbelí pénztárnok által a tökély majdnem hihetetlen fokára hozatott.
E 1 i l 1 a n á b. Eszköze a gőzmozdony, használják bankárok \'és pénztárnokok.
Proletárok. Megénekelte Csiky Gergely.
Ingyenjegyeaek. Színigazgatók réme.
K a c z é r 8 á g. No ez nem tartozik épen a legújabb találmányok közé. Hölgyeink ugyanis azt állítják, hogy már a hajdankor istennői is gyakorolták , s hogy ők azoktól lestók el.
Lélekidézé s.(Spintizmus) Eddigelé még nem igen tudott népszerűségre vergődni. Leginkább félnek tőle as özvegy férfiak, kik attól tartanak, hogy Istenben boldogult nejeik meglátogathatják őket.
Iparlovagok. A hajdankor lovagjaival össze nem tévesztendők.
Orvosság. Hasznos találmány, mely mindig »égit. Ha nem is a beiegen, de bizonyára a gyógyszerészen.
Várakozás. Cselekszik többnyire hajadonok. A reménytől aunyiban különbözik, hogy sok hajadon még akkor is vár, midőn már nem remél.
Tévedés. Más táeczáját elvenni, más nejét ölelgetni, merő tévedés.
Sebbel, lobbal jő haza a férj és megcsókolja a konyhában a szokása ellenére rántást keverő nejét. Micsoda illetlenség ez, szól gyermetegen a nő ? Bocsáss meg piczikóm, — merő tévedés, azt hittem, hogy a szakácsné.
Zalamegyei heb név magyarázatot.
Aranybánya. Alsó-Örs községében egy szőlőhegy. Nevét azon .körülménytől, hogy sárga fénylő érez kövekkel bir, kapta.
Behiák p. a csárdáknak szokás tréfás neveket adni. p. o. Becsali csárda. Ezen a pusztán is ily csárda állott, melynek neve Behiák volt, innen maradt a pusztára is e tréfás név.
(G. Qy.)
Dobroncz. m. h. Habár a helynév szláv dobre=jó szónak felel meg, s hiedelem, hogy az első telepese tótok voltak, kik a földeket jónak találták, magyarázatát inkább a magyar „dobe ós „róna" szóból kell venni, mely tágas, de homokos határára vonatkozik.
Erzsébet. Szent előnévvel. Zalában több hely viseli e nevet és hihető, hogy mindnyájan az egyház védnöknéje siL-Erzsébet tiszteletére vette fel annak nevét. így van: Alsó , Felső-, Szent Erzsébet.
TJZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZ L Ö N 5T.
, _ . NO.V3SMBEB. 28,-fe 1880.
lalja, a sorsolásban résztveendó közönségre nézve vonzóbb és kecsegtetőbb lett volna. A társulat e részben bőkezűen járt el. Önzetlenségének hire amúgy is szilárd alapon ¿11, mért közérdekű sok szép vállalata anyagi kárával végződött a nélkül, hogy ruganyos tevékenysége megbénult volna. Ezen nj műsoradása is többet nyújt mint a mennyit eleve igért. Az egy forintjával kapható sorsjegyek BZÖvegében a kisorsolandó müvek értéke eredetileg 36.000 frlra tétetett. Ez érték időközben hozzászerzett ujabb müvek arányában tényleg 41.135 frtra emelkedett, ugy hogy a részvétel olcsósága . mellett, a közönségre nézve előnyösebben tervezett sorsjátékot képzelni sem lehet.
Vajha ezen üdvös czélu vállalkozásával szerencsésebb lenne a társulat mint a korábbiakkal I Vajha az elismeréssel, melyre bizton számithat, kedvező arányban álljon az .anyagi siker, melynek amúgy sem volna más rendeltetése mint a képzőművészeti társulat szükséges fenállásának -erkölcsi nemesítő befolyásának szilárdítása, a müvésfcet segélyével a: művészet érdekében.
Ezen siker biztosításának előmozdítása által, nemes kötelességet teljesítünk mindannyian. A koczkázat neiu nagy, az áldozat csekély; a sorshúzás napja — deczember 15 ; ike —^közeledik. Ne is riadjon vissza senki attól, hogy a társulat, kezelési könnyebbség miatt és régibb szokásához ragaszkodva, egyes jónevü hazafiakhoz, vagy értelmesebb és jobb-módú családokhoz a fővárosban és a nemzet\' kulturális haladása iránt ép oly melegen , érdeklődő vidékre több sorsjegyét egy csomagban küld szét. A küldemény átvétele korántsem kötelez valamennyi sorsjegy megtartására. C 8 a k mindnyáját ne küldje vissza senki, legalább egygyel kínálja meg szomszédját, barátját, s az elfogyott sorsjegyek helyébe, egy kis levelező1 lapon följegyzett-két szónyi felhívásra szíVesen küld uj készletet köszönete kíséretében a társulat titkári hivatala. A zaklató titkárság mögött áll az ügy buzgó társulat;\'* társulat mögött a fel-világosodott^némzet támogatására utalt hazai művészet;\' a művészet mögött p-.-dig légnemesebb törekvéseink, legmagasabb nemzeti na-pirátionk egész összege.—Ha ugy tetszik: a haza jövője.
Az Országos Magyar Képzőművészeti társulat
dltal rendezett, és 1880-dik év deczember 15*re kitűzött nagy sorsolásnak nyereménysorozata.
Munkácsy Mihály „A műteremben" óíaj festmény, értéke 5000 frt. Wagner Sándor „Debreczeni -ménes®\' olajfestmény, 2000 frt. Zichy Mihály „Faust" színes szénrajz. 1500 frt. Orlay Soma „III. Endre leánya zárdába lép" olajfestmény, 1200 frt. Lotz Károly „Hajó-vontatók- olajfestmény, 1200 frt. Valentini János „A hegedűs czigány" olajfestmény, 1000 frt. Benczuf Gyula „A két szerzetes« olajfestmény, 1000 frt. Székely Bertalan „Az anya arczképe" olajfestmény, 1000 frt. Than Mór »Est* olajfestmény, 1000 frt. Than Mór „Éj* olajfestmény, 1000 frt. Paczka Ferencz „Kossá hírek- olajfestmény, 900 frt. Weber Ferencz „Sikertelen kísérlet" olajfestmény, 900 frt.
Falud. Kis- és Nagy előnévvel, az egyiknek seükebb, a másiknak tágasabb habára; az egyikben kevesebb, a másikban több a lakosság; innét a falu—d ragasztékot Kis- és Nagy elónevet vett fel.
Farka&domb. p. az állatokról több helyek nyerik nevüket. Ezen pnsztán egy domb állott, melyen midőn még erdőséggel v.olt körülvéve, farkasok gyülhelye voltj az ercjőkiirtása után a domb s körüle a puszta vette fel. a farkas elő nevet. (G. Gy.J } .
Gebárd. h. nevét nem a német geben:= adni ós a hart:==kemény szóból nyomozhatjuk, hanem a Gebhard személy névből, és hihető, hogy ily nevü tulajdonosa voít.
Hamuszín, p. a löid minemüségétől a ge-ologuaok szintén magyaráznak, igy ezen puszta talaja hamvas azinétől kaptánkét. ((^Gy.^
Kinizsi ugrató. Palota határán egy malom vízlefolyásánál két kő híd. — Monda szerint itt kólábakon állott a bid és a vizet a kí-kírita zsilipéi megújításával szétárasztani lehetett. — Kinizsi Pált itt szorították meg a törökök , és hogy elölök megmeri ekedjék, lovával egyik hídlábról a másikra ugratott. Utánozni ót egy török sem merte, ós; ugy menekedett meg előlök. \'•1 •
Kürtös, p. a .pásztor, életből a magyarázók sok helynevet eredeztetnek, ezen hely íb állítólag marhalegelőt képezett, honnét a csordás kürtje messzire elhangzott, s ennek szaváról vette fel a. puszta Kürtps neveti
Kilímán. no. b. régen a • keresstneveket deák nyelvből faragták őseink, Kíiímao=Ko-loman, mely megfelel a mostani Kálmán névnek, igy első birtokosa hasonnevét Unhatja fenn.. Lehet az is, hogy elaő telepesei németek
Aggbázy Gyula „A kártya vető nő" olajfestmény., 800 frt. Markó András „Straztevölgye" olajfestmény, 800.frt..Spányi Béla ..».Os-.-t a], kony" olajfestmény, 600 /rU -Székely Bertalan .Fürdés előtt" olajfestmény, \'550 frt. Spányi Béla „Alkony"; olajfesfcBaéuy, 50Q;frt Aggházy Gyula „Dagasztó menyecske*-¿olajfestmény, 450 frt. Greguss Imre ,Kártyázó parasztok" olajfestmény, 400 fn. Telepy Károly „Koburg herczeg parkja" olajfestmény, 400 frt. Mészöly Géza .M\'jor udvar" olajfestmény, 400 frt, Ujházy Ferencz „Csendélet" olajfestmény, 380 frt. naán Antal „Oiaaz pórnő" olajfestmény, 350 frt. Tolgyessy AriMr „Falu véire« olaj-\' festmény, 350 frt. Canon „Tanulmányi»\'»" olajfestmény; "¿350 ff^. Valentini János „Caprii naplopó" olxjfestmény, 350 frt. BrOd*zky Sándor „iSztrecsányi várromok" olajfestmény300 frt,. Tölgy e^sy Arthur „Temető" olajfestmény, 300 frt. Ligeti Antal „Tj»zaáradáö" 9lajfi;#t-méuy, 300 frt. Barabás Miklós „Ibolyát vegye-nek" olajf^slmépj, 300. fttj Vasja^h B Ta n\\i i m n by fő uo1 aj 1 ¿a t m é tiv\' 25ü\' fr t. \'Bn»ds zk j Sáníor „Ó budai malom" olajfestmény, 250 frt. Kileli Gusztáv „Erdei forrás" olajfestmény, 250 frt. Hevmann János nAz luiya kedvencze" olajfestmény. 250 frt. Kovács Mihály\' „Perényi temeti a Mohácsnál elesetteket" 250frt. Kugler Ferencz Pál „Flóra márványszobra? \'250 frt. Weber Tivadar „ Angol fürdő" : olajfestmény, 250 frt. Szász GyuU. nB «c^us.neVjeitelese" fösz szobor, 250 frt. Myluár\' Józsei „Tájrészlet Kerepesnél" olajfestmény, 200 fr\'. Schaffer Béla :„Öáe»dólet Virág•éa gyümölcs® öJajfest nj.éuyj 200 frt. Julier: Ferencz ^ Átül« " : fösz szobor, 200 frt.. BöbmPál ..»¡Czigány-; koldus" olajfestmény, 200\'frt. Grosz .Béla „Nő. tollas kalappal- olajfestmény,, 150 frt." Pállik Béla vKutyafej" - ofajfestmén\'y, I5Ö frt. Grosz Béla „Nő szalma kalappal*\' ofáj festmény/\'23® frt. Gerhárd Alajos „Deieló" oiajfestmény/ lőOfrt. Weber Ferencz . „A;,megzavart ima" olajfestmény, 150 frt. Grimm Rezső .»Házi nyulak" olajfestmény, l50 frt. Molnár József „Palotai hídd olajfestmény, 150 frt. Wheé"b\'right „Satir és alvó nymphák" viefestmény, 150fk.1Vefmes Ágost „Szt. Enzsébei" üvegfeatmény; 150\'frt. Vermes Ágost „J6b" üvegfestmény,. 150- ífrt. Beszédes Kálmán „Holdvilágos éj Chipggiánái0 olajfestmény, 125 frt. Cechiní „Vetenczgi népkert" olajfestmény, 125\' frt.. í)ux \' Zsigmond „Fürdő nő" olajfestmény;- 100 frt.\' Moltíár József „Újpesti táj* olajfestmény, 100 frt. Vandrák Karoly „Holdas tájkép" olajfestmény, 100 frt. Ka.cziáni Ödön „Egy kérdés" olaj festmény,\'80 ftp Telépy Kárbíy „Kr3A szele" vizfesünépy, 75-^^;2fj|iorpjy, i^ápp^ „Koldus" olajfestmény, 75 frt. Brods«ky Sándor.„$berseeB olajfestmény-,\'75 frt. Ruts „Zivataros alkony" olajfestmény, 50 frt. KatztPni Ödön „Paraszt udvar" olajfestmény, 50 frt. Brodszky Sándor „Starhembergi tó" olajfestmény,. 50 frt. Néder F. „A pusztuló gazdaság" 50 frt. öfl*3* Soma „Egy este otthon" (Petőfi nyomán) olajfestmény, 50 frt. Aggházy Gyula. ,Alkonyat a pusztán" olajfeetmco^, 50 frt. Molnár Gé~i : „Megyeri tájrészlet" Olajfestmény, 50 .frt. Ismeretlen „Jegyváltás" olajfestmény, 50jfrt. Spitzer Mór „Tanulmányfő" olajfestmény, 50 frt. Pósa Gusztáv „Bajor pór" olajfestmény, 50. frt. Sajóssy Alajos „Rabbi. Tanulmánytő^.olaj-
voltak s a földeket lóherével==Kiey vetvén ,he, Kleman nevet nyertek, melynek eifefdité&e, a moátani Kilimán.
Leánylakás. Tihany szigetén.egy üreg. A mult században Keszj Foreucz szólója e.-helyen lévén, halála utáni maradt.leáuya itt magának lakást csináltatott abban élte- io uap \'jajt. A nép Keszi lyukána^ is nevezi.
, Megáldó\'t halom. ; Szigliget jxötségéheu. ^kévhalniot mH^^ak» az-egyik „megáldott", a másik „megátkozott."^. visei. A monda
szerint-a falu legszebb, leánya kezét ^gy vadász kérte meg, de hogy vissza utasította^ jjoszut forralva, ak-cör lőttel» nyilával, midőn a,z mint mennyas^zony vőlegényével erre vette útját. A násznép üldözőbe "vette ^ gyilkost, s nem mész-, sze e helytől utolérve, agyonveré. A meggyilkolt leányt aztán eltemették az ut egyik felére, a másik\' felén peáíg behányták- kövekkel a gyilkos testét, melyből aztán, nagy balom támadt, mert" éz a szokás meg máig is fen maradt.
Nagy-Völgjr p. a vi^ék sajátságos fek^ vése mellett egy nagy völgyet képez, egyszerű magyarázatát adja a puszta nevének.
Nyirs. h. Valamint más községek\' r fenú. állott nyírfa erdőtől Nyirság, Nyíregyháza stb. ugy e közeég is hasonló körülmény folytáu vette fel nevezetét.
Ozmánbükk. h. Egyliázasbűkk mellett. \' Nevét a török időből nyeri, midőn itt a török . Vad hárezosokat éa vezérüket Ozmánt a bükkös időben a magyar vitézek leverték^
RÉSÓ ENSBL SÁNDOR.
(Folyt." kb\'v.)
festmény, 50 frt. Vermes Ágost „Olasz renais sance" \'üvegfestmény, 50 frt. Löwy Adolf „Csendélet. Szócsoport" olajfestmény, 25 frt. Wrf>er Iíenrik"„Kertréatlot" olajfestmény, 25 frt. Weber Hennk „Oiaez tájviselet" olajfestmény, 25 frt. Web(»r Henrik „Olasz tájviselet* olajfestmény, 25 frt. Kimnach László -Csatározás" ónrajz, 25 frt: Angyal Béla „Naplemente" olajfestmény, 25 frl. KimDach László. »Paraszt udvar" ónrajz, 25 frt. Negyven nyeremény 20 frt jávai, me iszotuk, 800 frt. Tíz nyeremény 16 frtjAval, m-taiotek, 160 frt. ÖmiihetrenSt 15 írtjával, metszetek, 8625 frt. Kiienczvenöt nyeremény 10 írtjával, metszetek. 950 frt. A S00 nyeremény 41,135 forint éré ket képvisel»
llrlyi liirok.
— Ö csáxxári és apostoli királyi
felségének f. november hó 18-án kelt legfelsőbb hat» rpzsrán y^val Zalám égj e. ■_ f ó i 1B j á v á: k i u »V v\'etétt Glavina Lajos\' ür_í> méltó^Jga^negy\'e " korm*áuyzóT"tisztjebe leendő felavatására f. évi deczember hó 5-én fog Gelséról Zala E^er-szegre érkezni," mély alkalomra az ünnepélyes fogadtatás rendje a megyei állahdó választmány; i\\ hó 20 án tartott ülésében történt megállapodások alapján a következőleg nllapittátott meg :
A decztímber hó 5-én f^goli ti óra 10 porcakor Nagy-K«tiízsáról. induló Rendes személy vonattál főispán ur ó méltósága a gelséí állomástól az ott üd\\üzletére megjelent Alispán "által ~ ki -.-aérvejreggeli.-8 óra 17 perczkor aiázentiváni .vaspálya áilomásra érlqezik, h$l a fljegyej; kó zönség által fogadtatni, cs annak nevében Tolna)- Károly ur által üdvözölietni fog; .onnan pedig a megjelent kÖzöííség k\'UérétéBen Zála-Egerszegi-e a megye székhelyére tartja bevxínu-J.ásáf, hov u megérkez ve a megy ej: száll ásházn ál; ft. Dr. Horváth Káruly zala-.egerszegi esperós ■ és apát ur fogja ő méltóságát a megye nevében •vjöla\'g üdvözölni. Ennek lúégibr\'ent\'éver\'a m. tÍ6itikárn»k-a mögye alispánja áltál leendő\'be-mutalása, s azután a. hatóságok, küldöttségek és testületek iiszt^lgésjs követ kezén d. Másnap-deczember hó 6 áu székfoglaló közgyűlés tartatván, annak hivatalos tárgysora a t. bizottságnak külön fog megküíuetni; ^s ezúttal ■csak; megjegy eztetik, hogy a székfoglaló " közgyűlés utáu,deczember hó 6-aa délutáni két Órakor ünnepélyes ..mogyei bao.quett, fog tartatni. Mindezekről, a törvényhatósági .bizottság tisztelt tágjai\' azon felkéréss*:! ertesittetnek, hogy:>az ünnepély fényének és ráéftoságának emelése tek in tétéből ugy -a főippáni1 fogad tatás £ál.:pn$t a rendezandő; ünnepélyes \'banqueítten számos megjelenésükkel részt y^nni Kzivtwked-jenek. Kelt Zala-Egerszegen, .1880. évi novemv D\'e\'r hó\'22-éu/ Svastits Bánó s. k. alíspan.
— Zatainéffye tó\'rvény Katóaágí bizottsága. f. év deczember hó 6 án ■ Zaía-Egerázegen •a megyeház- uagytermében rendkivüti köz-g^üléat tart,,melynek tüze;e&. tárgyát, képezen-dik: 1. (..» császári és apostoli kir.^felaégéuek; f. hó 18-an kelt leglélsőbb liatározványával Zala-\'meg\'yé főispánjává k\'iiievézett Glavina\'Lajös úr fi j»ieltÓ3ágának s ékfoglalása; miVógből á közgyűlés .d- e. 9 óraKor a megye alispánja által
J megnyit taiván7. a töp vény hatósági bizottság testületileg főispán ur őrnél lóságának szállására, \'\'s véle a zala-egerszegi plébánia templomban a k-eeg44eégttl-4ttv&aa -mellett—tartamié\' Üníjepélyes isteni szolgálatra vonulj ennek m ég történ vei pedig a megye terembe vissza-J té^rve ott a főispáni- hivatalos eskületétel ,.és megnyitó l^iszéd utáü ő méíicsagát a közgyűlés nevében a megye főj-gyzőj : fogja üdvözölni. 2. Az 1076. VI. t. oz. 4-ik értelmében a közigazgatási "bizottság választott, tagjai sorából kilépő 5 tag helyére uj. tagok vaiasztása. . 3. Az, 1874. evi X^XIII. t. cz. 17. es20.§§-ai alapjan 1878. évi jauuár. hó 3-án 3 évre megalakult központi választmány tybpli raegala-kitasa.^. Az 1870, XLH L cz. 44. §-a alapján 1878. évi jauuár hió 3-án..3.évre megalakult állandó választmány újbóli , megalakítása. 5. Az 1870. XLII. t/cz. 38. §-a alapján 1878. évi január hó 3 án. 3 évre megalakult- állandó bíráló választmány újbóli, megalakítása. 6. Az 1870. XLII. t cz. 22, alapján egy óyre \'megalakult igazoló választmány ..újbóli megalakítása. 7. A,s 1881. évi megyei közmunka és utépitészeti tervezet es költségvötés meg-, állapítása, a ezzel kapcsolátbau & közmunka tárgyában egyesek ós községek, által beadott foly amodások.. 8. Az igazoló választmány jelentése a törvényhatósági bizottság választott, tagjai sorából a f. év végével kilépő tagok helyeinek betöltésére f. évi szeptember hó 23-án megtartott választások eredményéről. 9. A m. árvaszék ügyvitelében tapasztali hátramaradások indokainak megvizsgálására, éá azok meg szüntetésére vonatkozó javaslattételre a f. évi szeptember hó 6 án tartott közgyűlés által kiküldött bizottság jelentésé. 10. A magyar büntető törvénykönyvek intézkedései alá nem eső valamely cselekményre vagy mulasztásra bün--íetée«. megállapító megyei szabályrendeletek -összegyűjtésére a f. évi szeptember hó 6 án
I tartott közgyűlés .ájtal kirendelt küldöttség jelentése. 11. A köaig. bizottságnak az 1876. VI. t. cz, 65. §-a értelmében a m. kir. minister-•elnökhöa ísiézett jelentése a közigazgatás álla-ípotáról. 12. Nm. m. kir. bonvédelmi minis-terium leirata, mely szerint a közös hadseregbeli csapatoknak ujabb állandó.békeelhelyezése ő cs. és apostoli kir. felsége által jóváhagyatván, ehez képest Zalamegy ében csak is N.-Kanizsán fog egy tartalék parancsnokság, két gyalog zászlóaljai állandó elhelyezést nyerni. Ezzel kapcsolatban Nagy-Kanizsa városának az\'.ott állandóan elhelyezendő két gyalog zászlóalj számára szükséges laktanya építése iránti aján-ata, ? u/. -ez érdemben megtartott tárgyalás jegyzőkönyve. K*.ll Zala Egerszegen, 1880. nov. hó 25 .én. Svastit»^enóa. k«.; alispán.
—(jüükedvelöi e)őadás lesza zágrábiak jávára de^.z. 4 en Bővebben jövő számunk.
— Értesítés. Mindazon vidékbeli polgártársaink,\' sí k|k szerőte^t; ^őiapánunk m^os Glav r\'tfa Lajóa ut"hivatalos beigtatá8Í ünnepé-
Ty5t>eii feszt""venín TcTvannálc. Zala Egerszeg mezőváros rendes^ő bizottsága részéről tisztelettel felkéri •Iliik, h r-ndes élszallásolhatásuk tekintetéből eljövetelüket s a megjelenendő .személyek azániát Zala Égerszög mezőváros bi-rájával előre levélíleg szívesen tudatni, s.m\' g érkezésük alkalmával leendő . lakásuk czimé-\' nek átvétele végett a Városház termében je-i lentkezni méltóztaSaanak/ A zala-egersregi mező vámosi. reú4ezŐ! bizottság nevében Isoó Alajos bizottsági ejnöjp. ,.
— DaiJcőr alak alt. Nagy-Kanizsán, ed áfg mintegy 24-tagja\'van, elnök Kovács Béla, alelnök Grossmann Ignácz, titkár Babos László,
^pénztárnok Knortzer György; háznagy Dr. Horváth Ferencz. művezetők Rózavölgyi Antal éa Hock János. Biiratkíízáskor 2 frtot fizetnek, ezentúl havronkint 50 kr. Ugy halljuk a „ÜÜlárdát" " is feleleveníteni igyekeznek, ez ■ azonban az uj „Daikör\'-tfll külön álló tes-! tület..mar ad. r. - !. •-\'•
. - .r- önként jelentkezett Z. Zs. nagykanizsai. aljbiró,nov. 24-éu este a kir»; törvény\' Bzék börtön felügyelőjénél letartóztatás végett, miután hivatali sikkasztás bűntettének jelenségei miatt hivatalától elnökileg fölfüggesztetett és ellene a vizsgálat megindittatoU. A sikkaRz-: tott összeg az eddigi előzetes ;hívatalos vizsgálat adatai.szerint ezer.forintot;m»ghala,d.
— A. 8zeinélyctd6 összeírás ,1881. évre a Iefoíyf héten ieljesittetetl Nagy-Kanizsán.
— A Kiss^féle ház helyén jelenlegi tu-\'•lajdrjxúsa a détealai takarékpéaztár által épi ,;$endó 4iazes ház tervpályázatán 4 pályázó kö
üöt^Geizl,Mórágyőzött-., ..., ; . ,..,;
V \'.\'"7 Caperta színházát a ^Szarvas" dísz termében számosan látogatják ; jó humora derült kedvét idéz élő. Helyárák: Korfizék a 4 elsősorban 8ö<kr., záriszék » többi sorokban 40 kr., földszint 20 kr., deák- éa katonajegy 15 kr., karzat 15. kr. ....
— JBLŐzyyiUé»i napját a zalamegyei gazdasági egylet megváltoztatta a megyei gyűlés határiiápj\'ának megváitoztatáisa folytá,n, ngyanis .de^z. 6-án délután órakor taríja Zála-Egerszegan^aaját heljriöégében.
— JWmoi lalét. =187^ april havában a sárosdí: temetőben.-: siri-kiásáa alkalmával : egy igen érdek es római urnára akadtak, mely-
é^~fopp"ánr^tíagyságá éi" gyönyörű alakja unicumot képez az ed.dfá taláit római emlékek között. A taláfÓk kiVeVftsfcor-ércenek vélvén, kapáikkal döngették, szétverték volna ha az esetleg arra menő plébános, Holup János meg nem ineuti és át nem külai Hollósy Károly ^ káptalanfái káplánhoz, ki: már mint szenvedélyes régész ismeretes voltj énnok halála\'után sikerült megmentenem ».további romlástól, az az megszerezni gyűjteményem számára. Az urna magassága 80 cm.,\'8ZéléSségfe szintén 80 cm., szájnyílásának átmérője 45. cm., fenekének pedig csak 15 cm.,.ezen különösnek látszó méret oly gyönyörű alakot tüntet elő, hogy a nézőt bámulatra ragadja, afcözépőő domborodá-son két gyönykör köiött arányosan 4 fül van elhelyezve, -melyek az edény nagyságához képest arány talanul kicsinyek, anyaga 3 rétegből-áll, a két külső szürkés agyag, mig a belső fekete graphit. Véleményem szerint az urna roppant nagyaágáés á\'beUaéUfclalt hamu azon meggyőződésre vezet, hogy egykor több ember temetkezési helyéül : szolgálhatott, hihetőleg valamely ütközetben elesett összes katonák hamuját tartalmazhatta.. í)y -nagyságú e^lény eddig még Magyarország területén nem fordult elő, tehát annyival is\'érdekesebb, hogy az első Zalamegyében találtatott. Találási helyétől pár lépésnyire egy római telepre is akadtak ez által ezen edény eredete is rómainak bizonyult. Közli: Dorner Kálmán.
— Gyásxhir. Tisztelt munkatársunk Pöltz Pál keszthelyi lanito ódes atyja november 26-án hajnalban meghalt. Részvéttel közöljük.
— Vásár. A Csáktornyái országos vásár i. hó 25 én mind látogatottság-, mind pedig forgalmára nézve egyike volt a legsi kerül te b-
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
november 28 ia 1880.
beknek. Az iparosok és kereskedők jó üzletet csináltak. A murakösi Bzép lovak és szarvasmarhák egész táborát hajtották fel, noha a vételkedv caak szórványosad mutatkozott a takarmányraszorult jószág iránt.Sertés igensok elkelt.
— Murakerexztumál egy prag^rhofi vasúti kalauz a kocsik ösazetoláaa alkalmával nov. 26 án reggel 3 órakor olyan szerencsétlenül esettel, hogy mindkét alsó végtagja több helyen összezúzatván, életéhez Dr. Schreyer vasúti orvos ur gyors megjelenése és intézkedési- daczár* sincs remény. A pettaui kórházba szállitatott.
— A. Balaton szabályozása ügyében . kinevezett kormáuy biztos Bóné Géza cs. kír.
kamarás alispán, az érdeklett árterületek képviselői és Kis>ely K. oraz. középit. felügyelő társasá^ábnn i. hó21 én dereglyéken h Sióvölgy beutazása ra.indult; a kedveszőtlen viszonyok miatt azonban az ej^sz ártér \'beutazása ezúttal nem volt kivihető. A szabályozás kérdésének gj\'ök-rcs orvoslását legyőzhetetlen termesze i akadályok gátoljuk, miért is az intézkr-déiek C«*k a tényleg meglevő bajok kitelhető enj\'hi-tését czélozhalják — E végből jövó évi január havában nz összes érdekeltséget értekezletre fogjak összehívni.
— Höviil hírek. Á vihuyei fürdőben
uj forrást/ed<ízt<jk. -7— Qj *jn»ifal van no.V. 2L-.en cserebogarat fogtak. — CáeHzuák Lajos ny. jó-szágkoriuányzó meghalt. — A poronz kormány a részegaég büntetésére törvényjavaslatot készített. — Az „Omladina" xlap.Hv.abályai n-;m hagyattak jóvá. — Bp^sten Frohner szálloda ból kitiltatott a magyar zene. — Somoskeóy 8zab«d lábra helyeztetett. — Márin-Terézia elhalálozásának 100-ik évfordulója e hó 29-én les/.. — Dervis b»sa nov. megszállotta
Du\'cignoi. — Blaháné decz 9 én Pozsonyban vendégszerepel. — Bpesteu Luftschütze nevü nagybanir.váltóhamiditót fog ak el. — Zágrábban a földrengésben 2 egyén meghalt, 37 meg s-íb\'isült — A barcsi hidat Mittelmann Áron alsó kubini lakos készili, — A Bz-gedi várucs átadatott a városnak. — Szegeden egy mészá ros n"je xgyszerre 3 leáuyt szült. — A czár megőrült —
Irodalom
(K rovat *latt laegeinlitett innnk* Na^y-Ka-nizsán Wajdits József kíinyvkereakedése álul meg-rendelbetó.) - _
— Aigner Lajos bpeati könyvkiadó hivatalában mugjeleutek ujabban , Magyar Regény-Csarnok * 4 dik füzete Kazár Emil regényének folytatásával. A „Szépirodalmi könyvtár" Illáik füzete Milkó Izidor „Mindenütt ós sehol\' czirnü érdekes \' közleményének folytatásával. Ára egy-egy füzeinek 30 kr. Továbbá a „Magyar könyvesház" S2 — 84. száma Mak-róczy János „A becsület szegénye" cz. nép színmüvét közli, 60 kr. a 85—86. bzáib Tóth Edének „A névtelen hősök" czimü 4 felvonásos dalművét adja, ára 40 kr. E dalmühez tudva levőleg h zenét koszorús ófzdalköltőnk Erkel Ferenci irta.
— BranJcovics György fordításában igen szép képekkel jeleuik meg Schweiger Lerchen-feld Amandnak .„Nővilág" czimü hires mun-
kája. A 2 dik füzet beküldetett hozzánk, kiadja Hirháger Károly. Ára a szópkiáliitásu füzetnek 30 kr.
Vegyes hírek.
— Assicurationi Üenerali Triesztben. Az egyesületi bizottság" hely ben hagyta az intézet alaptőkéjének felemelésére vonatkozó tervezete: és pedig oly módon, hogy 1000 darab 1060 írtról szóló részvények bociáttatnak ki, melyekre a befizetés 30%• Ez által a társulat aUptő kéje 5 250 000 frtra emeltetik. A hatraiékoi 70°/0 a részvényesek kötvényeivel fedezteti* Az uj részvények 1300 frtnyi árfolyammal 315 frtért forgalomba bocsá tatnak és az elért agio mely körülbelül 1.000,000 frtr-i rug, a tartalékalaphoz csatoltatik. Az egyesületi bizottságban a targyalás alkalmával a társulat kérelme ellenében ellenérvül felhozatalt, hogy az 1874-ben alkotott istruc\'ió ért-itn* szerint uj réstvé-uyek kibocíátása nem engedélyezhető addig, mig a régiek telj- sen befizetve nincsenek A bl-zottság azonban az »-ng\'-dely megadása mellett volt. mert első sorban az agiöból eredt egy- mii üó frtnyi nyeremény a tartalékalaphoz csatoltatik, továbbá azon körülményt is figyelembe vette a bizottság, hogy a hátralékos ~<0*/0 felett kiállítandó kötvények kifogástalan minőségűek. Döntő befolyással birt az alapszabály ok ide vágó módosításai, melyek ministeri jóváhagyással íb elláttattak. Ezen alapszabályzati módosítás lényeges kezességet nyújt ez«u intézet Mzilárd kezeléséről. Ennek egyik főpontja az életbiztosítási osztály teljes elválasztása a kár biztosítási osztálytól, ugy hogy például miuden osztály jtualék-urulókanak fedezete ktzáróla ,. gosan ez utóbbi javára betábláztaúk. Az osztrák-magyar biztosítási ügy érdekében kívánatos lenne, hogy e péida utánzásra találjon.
— Fontos gyomor 8 zen ved 8 Jenek ! Scliau mann Gyula gyógyszerész urnák Stockerauban.
i Én 4 é^ig szenvedtem egy gyomorfájásban. Ez I őszön fájásaim oly fokra háglak, hogy aem enni, I sem pedig inni nem szabadott, sokkal kev<-seb bet aludni, feküdni, állni és menni sem tudtam, egy szóval, elszántságba estem é-t minden pilla j naiban vártam a halált. Minden az orvosoktól használt szerek sikertelenek voltak. Ekkor olvastam egy hirlapban a „Bécsi orvosi lap*-ból kivett dicsérőiraiot, mely ön állal kószilelí gyomorsóról szólt. Azonnal megrendeltem magamunk 2 skatulyával, elhaazuáitam és most egészen mentve vagyok azon kimondhatatlan gyomorfájástól. Fogadja tehát nagyon tisztelt ur legszívélyesebb köszönetemet és forró nyilváni lásomiit. Tisz\'c.let\'el Djakovo (Szlavónia), decz. Tió 30 án 1879. Asperger Károly, káplán. — Kapható r készítőnél gazdasági gyógyszerész uél Stockerauban és az osztrák magyar állam minden nagyobb gyógyszertárában. Egy ska tulya ara 75 kr. Szétküldés legkevesebb 2 skatulyától u\'ánvótelleL
— Kattfmann és Simon hamburgi\' ozég hirdetésére h\'vjuk fel a figyelmet; bzó vtn abban eredeti sorsjegyekről, melyek főnyereményekkel bőven el vannak látva; ezen sorsje-
gyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes biz i-lomra, miután állami jótállással kezeltetik s a czég szoliditásáról országszerte hires.
— Lapunk mai számához ismételve mel-\' lékelve van Winter Adolf köazvényt gyógyító
hirdetése, melyre ujolag felhívjuk t. olvasóink figyelmét.
— Heller féle zenélő müvek, minden év b-n ezen időben hirdettetnek, hogy nemsokára ra mint fénypontul ezernyi karácsoni asztalon a legszebb és legértékesebb tárgyak ragyoghassanak. Lapunk hirdeiesi rovatában feltalálják tisztelt olvasóink éi bájos olvasónőink a világhírű zenemüvek ajánlatait Heller F. H. ur\'ól Bernben. Az oly általánosan kedvelt müvekeibámulalos töké.eiessegben szolgáltatja; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy -egy zenélő mű beszerzését, s erre a közel-dő karácsonyi idő a legszenb alkalmat nyújtja; egy tárgy sem pótoihat — ha,még oly bfC8es is — egy ilyeu müvet. Már mii ajándé-kozhaina a fér nejének, vőlegény jegyesének, burát barátjának szebbet és szívesebben látottat? A szenvedőnek, a betegnek legnagyobb és legkellemesebb szórakozást nyújt, szerencsésen eleit\' időket jelenvalósit; a magánynak bű társalgója, előmozdi\'ja a hosszú téli esték kedély ess égé: a házi körben stb. Még különösen kiemelendő »ma vendéglős és ezukrász uraknak dicséretes gondolata, a kik ily müvet vendégeik mulattatására megszereztek. — A
\' tett kiadást, mint löbb helyről értesültünk, j ezek nem bánták meg; — ebből kiiüuik czél-i szerű haszDuk is a t« g»dhatatlanságig és n»in-[ den vendéglős urnák, a ki eddig elmulasztotta, t tanácsolnók. hogy egy ilyen zene müvet kése-| delem nélkül beszerezzeu. Megjegyezzük még.
hogy az egyes darabok valasztéka nagyon j finoman van kigondolva; a legújabb valamint j a legked vehebb régibb op-rák, operettek, táncz-darabok és dalok, vidám és komoly modorúak legszebb rendben találtainak egyesiive a H-ller féle müvekben. — Ugyan ennek van szerencséje több udvarnak és nagyságokiink szállitója lenni óa enné.fogva tobb kiállításon dijazif.iott. Egy e télen tat uodó jut*iomszóto-<ziá8 alkalmával 100 zei\'élóknü 10.000 frank értékben fog szétosztatni , mely azoo különös hangulatra talált, mert minden vevő, mely már egy kisebb mű birtokaban van, ez állal egy nagyobb műnek is birtokosa lehet, minden 25 f-ankra egy jutalom dij jár. Dustartalmu képes árjegyzékek mindenkinek kivánatra bérm>-n\'ve küldetnek. Miudenkinek ajánljuk, hogy a legkisebb z«*nélő szelencéénél is egyenesen a gyárhoz forduljon, minthogy sokféle müvek Heller félének adatnak ki, melyek nem is azok. Miuduu valódi mü és kenélő szelencze az ő nyomtatott nevét viseli, melyre különösen vigyázandó. A czég nem tart sehol sem raktárt. Ha valaha valaki Bernbe jő, ne mulaszsza el ezen gyárt megtekinteni, mely szívesen megengedtetik.
Hivatalos piac/J árak.
Naey-Kauizsán, 1880. nov. 24. 100 kilogrammjával számítva.
Bu*a 11——12—. Rozs 9.--10 —. Árpa
7"—.—8 —. Zab 6 — .G.50. Kukoricáit G 50— — Burgonya — —. Borsó —.—30 —. Lencse —.
— —28*—. B*b .--10.—.— Szóna -—.—2—.
Szalma •- .—1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marhahús 52 — 56 Juhhus -32-36. Sprtéshns 60 —.—. Stalouna —.—88. Disznózsír -—.—92. Vörfls hagyma •—. 16. Foghagym.i •— .-30. Czukor \\ •_._M). Bors •—12 P.iprik* 1-.—. Szappan
--.—40
1 ütegével számítva 0 bor 32-48 kr. Uj bor 20 28 kr. Pálinka 48 kr. Ecset 8 kr. Kia.lt» :
F \\RKA8,
v. piacz kfinyvvezet".
Eíjy jó karban levő üveges hintó magán kézbőli elárverezése Deczember hó 6 án a nagy kanizsai országos vásár alkalmával reggeli 10 óra utá.i egy jo karban levó üveges zart hintó (főrangú mágnás tulajdona volt\', Wajdits József könyvkereskedése előtt önkényt elárvereztetik. A venni szandekGzók vagy azok megbizottjai a beiyszinén megjelenni felkéretnek. A TULAJDONOS
S/.erk<»«/ini ilwneí.
4t78. .A Mrev.fi«« kKv^tkoimeny..* némi Tnddositúon fnepf jít Nsm ».tijid ttfvoürtoaüuk srem elöl bofty nem nnk politikai l-.p.
4S79. 8. S. Birs\' Azonnal Tiss.»kUia5UUk, cs*k n^mct . nímei.
438n. H UdrilzSljflli nllckatÁmnínk k\'>st.
43tsl. .Viwstvonulok-. Kntiét okns&bbit nem l.tz
43S2 S K. Zal«-l*:geriiite(T Jslo» al.ikban még: Jféniért i»«m köifllhötiflk
43Ü3. .Siíbc!,)- Itali Piva ■ toblnzör fcldnl-fruzoit n>\'|il).1lada biz *x Folyékony & Tersez -t, do .redeli»(\'u nélküli. A többi jE.
4íö4 r Zai*-k(rt.zpf. Ak értenitéa közléséért ne^i doki! sf-atim flz.-tés i.n
4\'1Ö5. Uv5r Kö.zflnjttk a lapokit.
Felelős szerkesztő: BáfOrfi Lajos.
H I R D E T E S.
CAPERTA SZÍNHÁZ
az „ARANY SZARVAS\' szallodaban.
Ma vasárnap íioventber hó 2<S-án
NAGY BUCSU ELŐADÁS
leszállított árral Z^«
CAPERTA mint deiíjzi\' ]
HANSEK elle n. é b o u.
Httljár.k: Támltisazék a -i elaö sorbtin S0 kr., xartazék . totábui sorukban 40 kr., katona- é& deákjegy karzat és földszinten 15 kr., karzat 15 kr. Kezdető 71/2 órakor.

Minden eddigi -világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
Első magyar
gép- és tüzoliószerek gyár, harang
és
érezöntőde ^
Budai) est,
Rottenbiller utcza 66. sz.
Hazánk legnagyobb iorszerüen berendeiett gyára harangok tözoltászati és TizmütészetI gépek készítésére; » gjírr.l kapcsolatos vizmutészflti osztály a jelenben egyedüli belfSldl szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden ozéinak megUlelí szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak. "M
gyár aólntelexa©: KoloxtwóíroU, belmunostor-utcza 12. szám alatt létezik.
r 000000000000000000000000
ÁRVERÉS. „ „ „
0 Alibánfán, az ottani vasszerkezetű vizi malom Ö "P.T.AP\'T^P\'.Tn ílVTT.TTftK
g f. é. deczember hó 29-én d. e. 10 órakor három S £jLá%J£ 1£áEa 1KJ UlUŰi "U
g egymásra következő évre, u. ni. 1881. évi Szt.- ö
0 György naptól — 1884 ik évi Szt, György napig Q
a árverezés utján a legtöbbet ígérőnek fog bérbe q
5 adatni. 185 3-3 □
Ö A feltételek Alíbánfán Sipos György urnái, 0
S vagy Zala-Egerszegen Dr. Graner Mihály urnái q
§ megtudhatók. A k5zbirtokosgág. g
OOOOQOOOOOQOOOOOOűOOOŰOŰOOOOOfl
(OolporteureK) előnyös feltételek mellett kerestetnek
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedése öJtal NAGY-KANIZSÁN.
184 3-*
gí A legjobb pitítoly nea 5.\' nfil, haooa: t a. i 41 h c. 11. n k. ^ Bogy uosbaa jó 1öt6»z lehaBtOiJc, 1
^ nlibb e plictolr Imik hlroms«oroUt, osai ^
Wítorrc >>, koUeco kiadnunk. ^
S. A aaggenanl-T&s&biafőle ty-lág-pisrtoly
ff (Bittatt ejcllttt.PfcJon\'oca), »IkaJttimtnyítJt arra, hoR7 tnífftxob&bon ~
1». ét lOtzerr« rali kildi« aílknl, jó pl»xtolyl6T黫 l«hi»«Onk ¡v Iub kltüxü, }« gyik-»Utr» igea >Hraliria», í«fryTor aondomn c íi 16 zaí ternyi UtoIbAbt», T«l»«hajUit mis Jl^rörol »d, hopj a nyil, 8
T1- efT deixkiba, 6 mm. meternyi jut, Tagy »golyó egy madara
& Kip«* »egOlai. Aa«gtöltí »négy (4) loglatal 6i iicon kOny cn régbonheU^.
Zgyé» ugyanazon nyil 1003-níi többszir haaznilható. A uimoi olöAllüla, «»-S»-pek «egiuégírél, lehottígc«it5 teazl, hogy ftgy ilyen kltQD^on »x«rrezott, finoffl 0» Q- tartotan olnickclt fi nrillal «■ 100 golyóral elütött plaztoly, biraony tartóban, te- e»ak outr. írt.frt. 7^0írt. 4« bermoatCLon mog\'ctlldhetO bo kerftljon. KttlQanyilak, , l>/,doUadk4nto»*tr. írt-frt.].—, ét kfilöngolyók 1000 drb. ara\'oiztr. ért, írt. 1.— i, t- X iSaxartakaritAa aajdnom holyr»411itja a piaztolykiadi.il kOltiógokot. 8«HliU-5:\' tok* st4zrrit«l r. eJflfiaetíii ttVji.- —--*- -------------
tttjla történhetnek; a gytr jőtillSat tijöjt.
m

A legolcsóbb és legMeieseMi Iiótöltésll ajánlja WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanixsán
ismét igen sok uj müvekkel szaporított közel
4000 KÖTETBŐL ALLŰ
KÖLCSÖNKDNYVTÁRÁT.
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr. negyedévre csak 1 frt. 30 kr
Előfizetés a kö 1 Cs5 il k 5il} v tá r r ti e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel
te» 6-- Wajdits József-

TIZENKILBNCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
fïOVEMBEB 28-in 1880.
Nyajtsank kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, h legújabb nagy pénzkÍ80r SOláS, mely a magas kormány által jóváhagyva és biztobitva van Ezen uj torvezet eloi.ye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 46,640 nyereménynek okvetl• n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük talátkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem. á ra. 250.000 1 nyerem. á m. 12,000
1 nyerem. á m. 150,000 24 nyerem. á m. ío.ooo
1 nyerem. á m. 100,000 4 nyerem. á m. 8000
1 nyerem. á m. 60,000 52 nyerem á m. 5000
1 nyerem. á m. 50,000 108 nyerem. á m. 3000
2 nyerem. á m. 40,000 214 uyerem. á m. 2000
2 nyerem. á m. S0,000 533 nyerem. á m. 1000
5 nyerem. á m. 25,000 676 nyerem á m 500
2 nyerem. á m. 20,000 950 nyerem á m. 300
12 nyerem. á m. 15,000 26,345 nyerem. á m. 138
stb. stb.
A legközelebbi első nyereményhuzás ezen nagy az ál 1»m
által biztosított pénzkisorsolás hivatalosan állapíttatott meg ét
már f. évi deczember hó 15. és 16 án lesz,
a következő összegbo kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o. ó. b.
1 fél . , „ „ S , „ 1 „ 75 „ 1 negyed , B „ „ 1\'/, „ „ —„ 90 , „
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik. mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tólQnk kezéhez.
A megrendelésedhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij uélkül mellékelteinek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett törtéuik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piarzain fennálló ttsazeköttetéseink által kézbesittethetík.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250.000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000 , 60,000, 40,000 stb. fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre ^számít-batván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást niinél előbb közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valto-üzlet Hamburgban.
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcstinsorsjegyeknek. U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, fótörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat áital tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. PöDlebbiek. (166 III 1—5)
Mária-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles.hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen,
és felülraulhatlan az étvagybiány, gyomorgyengeség, rosrsz.igu lehellet, szelek, avanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurut, yomorégés , hngykőképzodés, túlságos I nyálkaképzödés, sárgaság, undor és hányáa ■ főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor 1 görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyeres bántalmak ellen. B®^ Egy üvegcse ára használati utasítással együtt SS kr.
Kapható: Práger Béla nr gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, valamint az* osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kercskedéséhen.
Központi 82étküldési raktár nagyban és kicsinyben BHADY IRT A ROLY,
„OS őrangyalhoz** czi mzett gyógyszertárában
64 29—5? Kremzierben, Morvaország.
Azon rendkivliíi veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vasbutor gyár
G0DDER1DGE BROTHERS AND COMP.
a gla8gowi bank legközelebbi Jelentékeny bukásánál szenvedett, annyira megingattatott, hogy kénytoleuittetett gyárát beszüntetni és nagyszámú s kitűnő minőségű, s minden kiállításnál éremmel kitüntetett készletben levő vasbntor áruit a gyári ár negyedrészén teljesen elárusítani.
Ennélfogva a fentemlített gyártól bizományban átvett 2000 darab (össaerakhatő) vr8
ágyat, felnőttek számára, melyek igazi fcitQnő munkák, s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnak rneséa olcsóa, eddig ol nem ért csekély, ároa darabját 8 o. ó. írtért áruba bocsátom. Előbbi ár 32 frt 50 kf- (167 9-12;
Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kivánt minő-ségben a pénzbeküldése, vagy utáuvét mellett — addig mig a a készlet tart.
-S. fíEM MER gépgyára Bécsben
III. Gürtnergasse. Ezenkivüi vannak a téií évadra Va8ágyak, elpuxztithatlan tartóságnak ós mindenféle fabútorok.
IT I Ft 33 E3 T ES S E
SEIDUTZ - PORA.
Pcak akkor víilnrlí ha min,don ?obot <?imUPián * *M
V^öctiv. 0.1V1VU1 VcllUt-llj ¿a as ¿„ sokszorosított czégem van lenyomva.
80 év-óta a legiobb sikfrek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér atloiás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik 015 életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. ! frt. o. é.
;raiíczia borszesz sóval.
C____________________________
A legmegbízhatóbb ónsi-géiyző szero * xfeenvedő embenségn-k H minden belső é< külső gyulladásnál, a legtöbb lietegség ellen. min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi gérvek és nyilf tebek-rákrekélyek. üszök, szemgynlladás. mindennemű bÖnnlás ós sérülés stb. tb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 Kr. e. é.
Hal-májolaj.
KrohnK. és társától Bergeuben
(Norvégiában
Esen balmij zsirolaj valamennyi, a kcresk.drlcmben előforduló faj közííti bí .\'gyedülr. mely orvosi czélokr.. hc^zuálliatd.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Moll
F ö
A. gyógyszerész,
Kiállítás
es. kir. udvari szállítónál,
Tuchlatlbeil.
Bées
Raktár ar. állam miuóen hirnevos gyógyszertárában v*«»y füszer-k«\'reskedésében K-iktár nélküli helységekben Inagáuegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árlrengedésben részesülnek.
A t. CZ közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és cs>.k olyanokat «-lfogadni, melyek -uiját óvjegyem és aláira-sommal vannak ellátva
Raktá: ak : Nagy-Kanizsa Práger Bél» gyógysz. Hein« J. gyógy. Roseuberg Ferenc* Fess-dhofer József Rosenfel.l Adolf. — Z&la-Lgerszeg „Gyógyszertár a. szent lélekhez". — Barcs DóTner S. Csáktornya Gönc* k v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Hab-Vhav Kálm. gy-\'gy Th. Kecskéssy gyógy. Xaproncza Wcrli M. gyógy. Kőszeg Caacainovics lat. gyógy. Küttel lat. gyógy. Keszthely Schleifer A Wünsch F. Körnend Rátz Ján. Zágráb Perklet Fereucx gyógy. Mittlh.ich S. lr:>»lraaaho* tryógy Sopron Mez^y And. gyógy. (980 47—52)
-n g3.e<3Lg3J.g utolérlietlen.
r Érdemjel,
g MAAGEK W. S
g a Lir. szab. wludi tisztilollf
Ercetnjel f
QSUKAMÁJ-OLAJ
Saager Vilmos tanártól Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek á-txl tn-gvizs-gálvi és jóváhagyva; — könnyen einésxtb« tisége miatt gyormekrknek kQlönöaen ajánlható, — s mint természeti — legjobb») tiszta és hatályossága áital elismert szer. — a leghathatósabb gyógyerővel; bir mell es tüdőbajok-, görvény-. söarör-, fekély-, bőr kiütések, mlrlgybetegségek és gyennélkedések olien. Egy palaczk ára I frt. Kapható talódi minőségbon, gyáríraktáron.b^n Pécsben íleumarkt 3**) valamint minden gyógyszertár és nagyobb vegyeskereskedésben. Úgyszintén Nagy-Ka BÍ2SáH: Belus Jóiscí. Práger Béla gyógyszerész uraknál, Rosenfeld Adolf, Rosenhorg Fereacz kereskedéseiben. — VarazsdoB: Dr. Halter Al., Leli is Ed. gyógysx. — Zala-Egers7egen : Isoó F. gyógysz. — Scpronban : Abczey A., Pékért Károly E. gyógy«. — Kaposvár: öabochay Kálmán, Angusztin Guszt. gyógysz. uraknál. igs 9_i2
*) óv<s ! Ujabb időben észlelhető, hogy több ozég — közönséges tiaztátlan májhalzsirt háromszögű üvegwkbon — Maager valódi tisztított Dorsrh-csukamáj-olaj gyanánt árusít. Ily rászedések é« megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a n. é. közönség csak azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyeken; illetőleg a czimragaaz és haszeálati utasításon a .Maager4 név található.
**) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom részére a «chaffbausent .nemzetközi sebkötő gyár" főraktára, nemkülöu-ben i new-yorki czég Hall és Rackel „Sozodont-fcyár\'\' és a cb^mniUi Hartensteín és Tsa. BLeguminose-gyár\' főraktára.
U*********************
BUDAPESTI BUTOR GYÍRI RAKTÁR NAGY KANIZSÁN
Z n "V S" szálloda U3.©ll©"tt
faraktár Budapesten Deák Ferencz uíoza 7-ik szám.
Ajánlja gazdagon feUzerelt fa- és kárpitos bútorait (garnitúrák) azonkivül elfogad mindennemű kárpitos munka kat a legjutányosabb ár mellett.
Karácsonyi és újévi ajánkékoknak alkalmas
190 2 10 fa. és kárpit bútorok.
Megrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. &0T Képes árjegyzék kivánatra ingyen.
XXXXXXKaXKXXKI\'tHKXXKX^^
Dr. Schmídt fötörzsorvos
fül-olaja,
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak nyilvános elismerő és köszönő iratai ! Hasonlóul a t. cx. orvos urak is folyvást ós ismételve utalnak a dr. Schmidt G-féle fül-ojaj fényes hatására, miként ujabban dr. Hammerschmid megyei főorvos urnák követkeaő levele igazolja:
Van szereuosém tudomására adni, hogy az Öntől nyert vTalódi\' dr. Schmidt G féle fül-olaj ffilbet«geimnéi, kik fülzogás-ban, füisz&kgátásb-n, időleges süketségben és nagymérvű nehéz ballánban «zenvedtek. mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magát \' Kit-\'rjedt orvosi gyakorlatomban ezentúl is minden fülbajban szeu-vedőnek rendelni fo^om, és nem mulaszthatom el, pzou kitűnő hatású szert a fent megnevezett bajokban szenvedő minden be tegeknek ajánlani. t
Zsolna, 1880. márczius 5
Dr. Hamtnersmidt,
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schmidt G, fötörzsorvos ch orvontudor
í ül-olaj ^
olmulaaztja. illerőleg meggyógyítja a* időleges süketséget, fül-gyuladást, fülszakgatást. fülfájást, még régi legmakacsabb esetekben is. A kellemetlen fülaugást és kisebb mérvű nehézhallist. azonnal olmulaaztja, miként ezer ég ezer orodeti bizonyítvány tanúsítja.
Eiiy Üveg. ára használati u tasitással együtt 2 frt. /SVQg! Csak akkor valódi, ha minden üvegen \\J\\d.& • ¿g A vörös papirhoritékon a* itt lathatő védjegy rajta ven. — Kfilönben * gyártmány utánzás. Tehát elővigyázat a vételnél.
Ezenkivüi minden palaczkon Qvegöntésben a központi bizományos (Jakobi Th- Hamburgban) cxég-jegye szí mlélhető és minden üveg
„Ober-Stalsarzt nnű Pbysitns Dr. Schmidt."
nyomattal »-II át ott ónburokkal van elzárva. Egyedül kapható v*lódi minóségbt-n a főraktárban, Debreczenben Dr Rothschaek Y Enalt gyógyszertárában Bécsben Seewaltí A gyógy«- a „császárkoronához\' VII , Mariahilferstrssse N\'r. !06. — Bpesten Török J. gyógysz — Prágában Fürst József gyógys*. — Gráczban gyógysz. ,,szarvRahozt\', Purgleitner i. gyógysz. — Lembergben Mlkolásch P. gyógysz. Zágrábban Mittelbach Zsigm. gyógy«*. -- Linzben Rncker Ferencz gyógy z — Salzburgban Dr. Sodlitzky cs. kir udv gyógysz — Pozsonyban Soltz R. gyógysz — Temesvárett St^iaer p. gy-\'gysz — Kolozsvárott Szeky Miklós gvÓKys*. — Czerncvicz Guchikowsky 6- gyitrysr. — Klagenfurtban Thurnwald W. gyógysz uraknál.
U i Minden máshol hirdetett fül-olaj nem valódi Schmidt fő-törzsorvos és orvoKtudor-íéle. hanem csak egy jogositlaE nev visz-szaélés Dr. Schaldt ur czégére mlntbamlsitványokra. 136 lé. ld
I Házeladás.
M
m
I *
« %
Nagy Kanizsán egy, a Batthyány utcaiban lovö, földszintes, 15 öl hosszú b két lakosztályból álló ház, mely utczára 5t a udvarra nézó két szobából, 2 konyha, 2 kamra s pinczébfil áll, s az udvaron két kisebb épülettel bir, melyek egyikében & mosókonyha a faház, a másikban a cselédszoba. 2 lóra való istálló s egy faház van elhelyezve, — az udvarban levő kúttal a szép kerttel (360 □ öles) együtt eladandó.
As épületek téglából 8 jó faanyagból cserépre épitvék, az udvar terjedelme 200 Q öl.
Az eladás szabadkézből előnyös fel\'.ételek kel alku mellett történhetik 8 közelebbi értesítést a „Zalai Közlöny u szerkesztőségi hivatala ád. 188 2—4
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tnlajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.