Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.01 MB
2015-01-27 16:05:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
322
2620
Rövid leírás | Teljes leírás (589.88 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. december - 97-104. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KA5IZSA, I8«u. deezember 2-àn
StBfcí wafflSS
\'I ElûfiZBtHtl t, • jeçés* é»r. lí frt
| ül irr« . 4 ,
i negyed être,. 3 , Eov xzttin ÎO kr
97»dil£ aasam
l\'izeukileaezedlk évfolyam
M
r
Hirdetések
6 hatábos petiuorban

sa
mm

«s»

I A !ap axellemi ré««6t $ „■* ïH*-t^ közlemények a\'; iierkesrtShftt. xuyxfi réiaét illetS köilemrfnyek pedig; • kiadóhoz bérgaeutv« :.ncér.endők : NAGY-KA NIZ8 A Wlatthsahaz.
máaodvsor 6 i roi»l* totábhi torért 5 kr NYILTT^RUKN
■oronkAut 10 krért »« tetuek fel |! Kinettiri illeték mu;.l<>
t|»»gye« hirdetHKÓrt kii
£ 30 kr A»..|«.i.dC. |
(CVWX- —---^¡P\'SSji
*\'\'KZ\'ZyT he\'}í;f sA!ff» ..it.-kauizsaí kereskedelmi „ lp.rb.nk«, «to! takarékpénztár«, . „zalamegyef ¡Italános faúdtó-ta a »n-"kanIz8al kisdedneTelo egyesület", a "-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet". . .soproni kereskedelmi s ip.rk.m.ra «.-kánizs.1 küIUlasztmánja« s több
megyei és Táros! egyesület himtalos értesítője.
alibi. : ZALA-SOMOGYI KÖZ£,öl\\rY
Bérmentet!«» levelek, ciak 1« mert mnokaUr-■aktdl fogadutuak -1
V-\\\'é*irxtok tíiiii o«m
 küldetnek,
gjí»—s

Hetenkini kctszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Közigazgatásunk reformja.
\' (Fi.lyi. és vége.)
A pályázat által eléretik ama czél, hogy csakis képesített egyének fognak pályázhatni és mivel a candidatiót a megyék bizoitságai foganatosítják, a nemzetiségért féltékenyek igényei is kellőleg rneg-óva lesznek, valamint azon kételyek, melyek a ministeri nepotizmus tárgyában keletkeztek, elodáztatnak.
De hogy "a képzettség megbírálható legyen, okvetlen egy oly törvény szükséges, mely mig egylelől a kötelezettséget mondja ki. másrészről megjeleü a közigazgatás keretébe eső ügykezelés rendjét, hivatkozással a már alkatott törvények ide vonatkozó részleteivel, hogy legyen törvény által meghatározva azon alap, melyen a közigazgatás egész gépezete mozog, hogy az, ki közigazgatásra készül és e téren akar magának képesítési okmányt szerezni, tudhassa, miból kell készülnie, és meddig megy a vizsgálat határa. Azt igen jól tudjuk, hogy közigazgatásunk egyik legnagyobb fő hibája itt rejlik, mert nincs pozitiv közigazgatási törvényünk, mert ha lehet és kell, magán jogot, csőd- és büntető jogot, kereskedelmi és számos más speciális törvényt az egyetemeken előadni, miért nem lehet egy a közigazgatás ezer és ezer ágaiba vágó törvényt alkotni és ezen tanszéket rend-szeresitni, hogy igy alkalom szolgáltassák mindazoknak, kik csakis a közigazgatásra készülnek, hogy azok csakis e téreni ki-képe/.tetésükre szorítkozván, mig az elméletileg lett kiképeztetésüket a tényleges alkalmaztatásuknál érvényesitni képesek lesznek.
A pályázat utjani betöltésnél igen természetes, hogy az ország bármely részében illetékes képesített egyén pályáz hat, mintán azonban mint fentebb is érintők, a candidatiót a megyék bizottsági közgyűlése fogja foganato>itani; legcsekélyebb aggodalmat seui táplálok a felett, mikép ha az üresedésbe jött állás betöltendő lesz és azon megyében, melyben ezen pályázat teljesíttetik, képesített egyén pályázni fog, hogy első sorban csakis ezekből lesz a candidatió eszközölve, a többi és más megyékbeli pályázó kérvénye a közgyűlésből illető törvényhatóság. utján néki m.\'gküldve. — \'.ilig más rés^t az esetre, ha hogy a pályázók közt képesitett megyebeli netu talalkozik, u<;y azon állás az ország tarmely megyéjebeli képesitett egyénnel betöltendő lesz.
Az ily összeállított tisztikar mellett a közigazgatási bizottság is méltó helyet foglalhat, csakhogy ezen bizottságban a kormány maga magát csakis a főispán által képviselheti, a szakközegeket, szóval a többi személyzetet már a megyék bizottságai választás utján foganatosítják. — mert néni kétlem, hogy a megyék bizottságai közt a mostani közigazgatási aparatust magában öl.\'ló szakférfiúkat képviselhető közegek nem volnának, igy pél dául — a mérnöki osztályt — tanügyi osztályt, posta és távirdát, hisz ezek mint szavazattal nem táró egyének, kizárólag csak az előadásra lennének utalva, mig eljárásuk felett a bizottság döntene.
Tegyük fel azt, hogy egy adófol-ügyeló a végrehajtás körül oly túlzásokba megy át, mikép a végrehajtást szenvedett fél, nemcsak hogy ezen végrehajtás által
tartozását nem törleszti, de egy évtizedre hátra vettetik az adófizető képességben, — ily nem várt esetnél már a közigazgatási bizottság, mely teljesen független elemekből lenne összeállítva, az átvállalt felelősség érzetében, mig egyfelől az állani érdekeinek megóvását teljesiti, ugyan ekkor a túlzásokba ment tisztviselőt felelősségre vonván, a túlkapásoknak eleje vétethetik.
Reformáljuk tehát a közigazgatást alapjaban és állítsuk biztos alapra, majd megfogjuk látni, hogy valamint az igazságszolgáltatásban. mely a közigazgatástól el választatott, tömörülnek a szakférfiúk ép ugv a közigazgatásnál is
-Mert tény az, hogy a birói karnak a közigazgatástól lett elválasztása utan óriási haladást lettünk, mert bíráink tudva, hogy állásukat nem időhöz kötve töltik te, egész odaadással annak élnek.
Bátran előre tehát a reiormoknál I
az 1881-ik évi fan. 1-én
belépendő zalamegyei bizottsági választott tagok-
Alaó-Eörs". Kovács István, Bíró Diaiéi. Udvari: Mórocza Kálmán, őohunictky Anta1. Köveskálla : Sebestyén Gábor, Matkov its Gyula, Vórösmarlhy Dániel, C*okó Dávid- Tapolcta: Handleri.-Mihály, Árvay Lajos, Vastag Pál. Csah-Keudek.: Cbernol Olivér, Pőtze József, Caik Sándor. Sümeg: Epsteiu Vjipotos, Kunofy János, Mojzer Imre. — Ukk : Holub Jáuoa, Sőjiöri Elek, Szüta Dezső. — Mibályfa : Bease-uyei György, Pály Jánus. — Tíirje: Torma Ferencz. — Szent-Gróth: Roller Ignácz, Zluha Pál, őr. Tavasz János. —Z.-SzL-Láazló : Csapy Zsigmond, ör. Mikulás József. Karín acs: úr. Kovács Vendel, Varga Lajos, Polacsek Máté, Horváth József, Kránitz Kálmán. — L. Tomaj: Svastits Klek, Vinus Vinczj, Németh Dezeő. Keszthely: Caeaznák László, Lipp Vilmos. Zila
Apáthi: Garath. György, Khern Károly, Sturm György. — Kis Komárom: Fájer János, Tóth János, Szentmartoni Mihály. — Pacsa; Ujlaky József, Neusiedier János, Botka Feroncz. — Gelae: Dervarics Imre, Páiíy Elek, Glavina Károly. Palin : Talabér Kálmán. Talabér Gyula, Unger Alajos, Dr. Tuboly Gyula. Kapornak: Szűcs Mór, Puly Ignácz. Szöpötk: Sövegjártó Lajos, Pintér Antal. Bóröndí György, Halász Pó ter. Nemea-Apáti: Dr. Háry István, B-tláai Károly, Briglevits Károiy, Szüts János. N.-Kanizsa: Dr Beuczik Feroncz, O^zeazly Antal, Lengyel Lajos Szalay Lajos,,Hirschl Hermán. — Bak: B\'tzerédy Elctt, Waliner István, ifj. Festetics Viktor, Stoiczer Jakab. — Zala-Egerszeg: Vöczkóndy László, Rigó Ignácz, Tretter Viktor, Mayor Ákos. — Ságod : Farkas Dávid. Tbaaay Mihály. — Alsó Bagód: Nagy József, Kiss Ferencz. — Nagy •Lengyel: Zárka Zsigmond, Strausz Sándor. — Nova : Rósás Lajos, Horváth József, Tornyom Gábor. —> Paka: Kou,tnyek Frr««ucz. Mmdl Józset. — Letenye: Erdélyi György, Zakál Gyuia, Hobor József. — Fels \' Szeineuye: Llnjgató L^jüa. — Zala-Lövő: Marton Lnj-ja, Farkas Sándor —Cs-.nzt-reg; Bagáry Fe-eucz. - Bakea: B tka Bóai, Pnsli\'.k János, Udvardy Imre. —- Szeuigyörgy-vnlgy : Jósa Fark-8, Batorfi LkJ\'j». — Lenti: Daui József, Hraska Nándor, Némethy
S
Ágoston.
Kerka-Sz \'Mxclös : Varga Bódl,
Kováta Lajos. — Alaó-Leudva; Zarj^czky Viuczf, Lendvay Mátvas. Kiss Bél», Ehrcnreich János. Dobronak: F«t«r Józs«l, B«*r»jjyaj Kálmán. Turnischa: Szaiay l*tván, Náneú Ferencz, Grázsánovica Antal. Betiaiincz: Súrway József, Nagy Sándor, Murn-Szcrdahely ; Dr. Horváth Ferencz, Juhász Sándor, Kotter Márton. Alsó VidovBcz: Hergái István, Kuzmita Ferencz, Golub János. Nedelicz: Kreszinger István. Csáktornya: Molnár Elek. Pokomáudy Elek, Ziigler Kálmán Podturen: Paduaetzky L tjoa, Molnár L-iszló, Zakál Henrik Perlak : Rizsek Tamás, Dr. Böbra Sidn«y. Hodusán; Hirachman Lipót, Ats Józ««f. Ai^ó-Domboru: Hiracbler Miksa. Kottori: Hirschler Lipót, Farkas Jánoí.
1
TÁRCZA.
Kórágyou...
KlhagyatvA kórágyamon Számlálom a pereseket, — Elbagyaiva — kimerülten Szüntelenül szeuvedt\'k.., Szivem egykor az érczo —\\ Ratkal rfolio-j — c«eniiose«i, Mint a haldokló fohásza A* utolsó p?rczeken...
KHrülmtem mindan néma, Minden csBufle« ój tőtót. Atilakomon a holdvilág\' Rémsugára törik szét.. Níi.cs ki viraszbta óráim Laa&an mnló jíereseit .. iíincs a ki b fogja majdan A halilokló szemeit. .
Hol vaunak a jóbarátok, Hol a hites 8teret5 ? Hol vau a jó gondos anya? Te bírod oh temetó J.. Fogadj be te néma barát, Kihalt keblt-k unkája... Fogaiij be s légy kiszenvedett Árva lelkem hazája...
És ha szivem — az érező A kínokban megtörik, Testemet a* elporUndót Hi\'lt-g hantok födözik... Szállj síromra hal»«l-madár A tetietrik madára... Hnhogd hogr itt nyugszik a föld Elhagyatott árvája...
8AMAY ISTVÁN.
A modern szépítő bl/oitsagokiiak ajauiva.
Kérem t. azsrkcsztö ur, sziveskedjék uiolaó uta/áaomnak egy kis vázlatát becses lapjának hasábjába felvenni; vázlat, mely legutolsó migratióimat ecseteli, «» i. Amerikából a n.-kanizjHÍ Riezengahali vulgó Ksnizsi utczába.
Érdek"« dolog rám nézve, h:i tapaszula taim, de külöuösen uioUó óleményeim az utókor hasznára a javara szolgálnak ; s ueui akarok szerénytelen lenni, ha önnek t. szerke»s«.ő ur negy szemközt megvallom, hogy «zokat még életemben szeretném látni a aajto alól kijöni.
E bevezetésemnél fogva, ne lessék azonban goudolni, hoíy Valamely ^za;irával akarok foglalkozni, Isten ments! a legkomolyabb valót akarom itt elbeszeiai:
Történt, hogy midőn az uj világ humbu-gos zaja 8 a nyugtalan éiet faradalmaib<il kipihenni — éa az ó világ valamely csendesebb zugába magama: viasza húzni akartam, hogy a hires s csalhatatlan, Heckenaszt Gusztáv nyomdájában készült, „Kis tükröt* elővettem, abban Európának egy csendes s nyugalmas kis hályecskéjéi kiszemrleudő. E kis tükörből Ugyanis azt vettem ki, hogy a Riezengaaali —--akkori tartóskodási helyemnek épen ellenláboaa, s hogy az dimiuutivumnuál fogva kétség kivÜl igeu makra helyecskének kell lenni. Mit is mondtam! ki vettem belőle? pedig dt-hogy vettem, — sőt egy eseppet st*m vehettem ki belőle, 8 az igen természetes, mert hiszen tudva levő dolog, hogy míg nálunk Amerikában a legvilágosabb nappal van, az ellen lábos Rieseu-gaasli a legsaurkosabb éjbe van burkolva, én ^ehát lelkiismeretesen mondhatom, hogy sem mit sem láttam. — Ez ugyan eieíute nagyon
boszantott; de vissza emlékévén a temérdek hasznos tudományokra, melyeket a kia tükörből m^ritstt\'-m a főképen arra, hogy az a geogr;ifiai munkálatok netovábbja: mindaddig nem nyugodtam, mig abból csakugyan ki nem fürkésztem :
1. Hogy a diminuti--ummal élő Riezen-g-.ssÜ egy hosszú kanyarulatom tekervény, melyb\'-n csak egy ké*. lámpn v-n (ímn a nagy setétségnek oka még a kis tükörben is) 8 mely lámpa ugyanis ssatirául oda van téve, hogy a rég e!cj»épelt elménczkedés megvalösitassék, mely szerint ugyHnia: az egy két lámpa arra való, hogy a kézzel tapintható sÖté\'séget c-iak acnái világosabban láthassuk.
2. Továbbá, hogy a Riezengassli hajdan fénykorából ugyan vesztett, db azért agy két jelentéktelen polgáron kivül,. lakosaága még mindig három főrendből áll, ugyanis i ör vagyontalan adófizető, másodszor adóköteles pzegény éa harmadszor adómentetlen proletariua.
3. Végtére, hogy a Riezengassli lakosaága, — daczára e három rendnek, tökéletea egyenjogúsággal bir — de a mi legdicaéretreméltóbb, hogy ekkoráig a Riezengassliban jelentékeny •jagy lopáö vagy nagy öaazeg defrai\'datióról, mint az más holmi náboboa orBzágokban megtörténik, — soha aenki még nem hallott.
Ily dicső polgár-erények éa egyéb elő-Djök egy perczig aem hagytak habozni, hanem azonnal Európába vaió utazásomra késztettek.
Pudgyáazomst öaszepakolgattsm és hajóra ültem.
Egy tengeri utazás most, azt lehet inon dftni, mindennapos, s azért éa sem akarok senkit az Atlanti tengeren ú*tt utazásommal untatni; de senki sem fogja zokon venni, sőt
mindenki még hálát fog adózni, ha egy uj, eddig még semmi u\'azótöl nem érintett tengerről beszélek. Ne gondolja azonban a t. olvasó, hogy itt Ulysaesként valamely kép eleti vidékről, vagy Háry János Operencziaa tengeréről van szó; távol legyen tőlem a világot uj Mythoai alakzattal megajándékozni; van abból úgyis annyi, hogy minden becsületes diák-ember egész nyolcz évig foglalkozik véle, hogy aztán későbben szédületes fejjel a sok Üres név nomenclaturával bxjos életén at parádézhasson.
A tenger, mely egéaz mostanáig minden utav.ó figyelmét kikerülte, N«gy Kanizsa város éjszaki részén fekszik, a méltán az éjszaki fekete tengernek mondhatnók-. Határát képezi a Riezengassli jobb s bal oldala és igen veszélyes az utazókra nézve, kiváltképen az eqainoctialis szelek idejében azaz ok óber, november etc. etc. etc. etc. etc. hónapokban.
E»en tenger nem csak nem hajókázható, dn- hozzáférhetb-n ia, a ime az lehet oka, hogy • ddig fel nem fedeztek. S még ia mi különös ! Ezen tenger a magyar nábobban leirt Duna-azigettel óaztja-tforaát, mely ugyania hozzáfér-hetlen tulajdonsága mellett lakókkal telik; csakhogy a benlakók közlekedése a külvilággal nagyon is súlyos.
Még pár szó a tenger keletkezéséről, mi bizonyosan nem I^bz unulság nélkül az utókor és a geográfiai társaság részére:
A Riezengti88Íi évkönyveiben egyszer lapozgatván a véletlen követkeiő okiratot játsza kezem alá:............
- -.......Határoztatott,
hogy a Riezengassli fennevezett három nép osztálya köteles az államadón kivüi, — városi
ggy Mai számunkhoz a »Zalai Tanügy* 9-ik
száma van rendes mellékletül csatQiva.
tizenkujbnczedik évfolyam Nedeczky Jenő levele
a „Magyar Föld" Bzerkuztöjthez,
Az Atlanti tenger, Algéria gőaőaön. Nov. 9-én 1880. Azt hivém, hogy a tengeren lesz időm Amerikában tett tapasztalataim egy részét pa-pirra tenni, noha a novemberi utazás New-Yorkból Európába a legrövidebb szokott lenni a kedvező szelek folytán^ azonban nem ugy akarta a sors, mely nekem sem Amerikába, sem visazautaztomban, a hajón, nem kedvezett 8 kilencz napi ellenkező szól éa vihar folytán ma használhatom először tollamat.
Küldetéseimet egészen kívánalom szerint nem sikerült teijesitenem, a mennyiben a kormány által engedélyezett összeget teljesen nem használhattam fel, azaz annyit érő venyigét nem vághattam és nem vágathattam magam b felügyeletem alatt, azon egyszerű okból, mert a tulajdonosok nem engedték a vesszőket vágni, félvén, hogy az októberi fagyok után beállandó meleg idők következtében a levágott vessző csapja kihajt s később, a jövő termés kárára, . eltagy, mint ez rendesen történni szokott. Ezen 6000 vesszőt, melyet magam összeszedtem, csakis az amerikai kedvtelés felhasználása folytán eszközölhettem ki; de csak ez által véltem az utánrendelt venyigék valódisága felől biztosságot szerezni, noha némi megnyugtatásul szolgálhat az is, hogy oly helyeket sikerült felkeresnem, hol a phylloxera a nem ellentálló fajokat már elpuBztitotta.
Azután azonban nagyobb arányban tettem rendelést, mint az engedélyezett összeg . megengedte, ugy vélekedvén: ha ez az egyedüli módja — a mi nekem meggyőződésem—szőlő-szetünk fentartásának, ugy csakiB a sokaság által előzhetjük meg a pusztulást, azaz? ha elpusztult területeket mindjárt, vagy legalább igen rövid időközben kell beültetnünk;, ha oz a vélekedésem, 8 a sok érv közül az, hogy a vessző annyira keresett, hogy sok vidéken már kapni se lehet, s minél később, annál keresettebb leend, nem bizonyul helyes érv és véleménynek : örömmel fogom az enyéimhez csatolni, mert tudom, több szőIőb gazda leend, kiknek oly vesszőkre, melyek biztosan phylloxera ellenesek s magokban is bő és jó bort teremnek, szükségök leend.
Ez alkalommal kinyilvánítom, hogy készséggel szolgálok felvilágosítással, vagy eszközlük megrendelést bárki részére is.
Tán helyén lesz a hozott vesszőkről any-nyit mondani — a szakavatottabbak bővebb ismertetéaeig, — hogy nagyobb része ai országban még teljesen ismeretlen a mig egy része a Vitia Riparia és Vitis Labrusca, máa nagyobb része a Vitia Ae8tivalis családba tartozik. Képviselve van közöttük a fehér és vörös boralanynak való, bár magokban ia elég bőven termők, de ezek kisaé kellemetlen erős zamatuak, min az amerikai akképen segit, hogy egy gallon ilyen borhoz egy gallon czukroa vizet ád, czuk-rot, hogy azeszéből ne veszítsen, vizet, hogy a tulzamatót és tulsavanyt megossza; a ezt jó eredménynyel használják, kellemetes bort állítván elő, vagy a legtöbb esetben ihatót, 8 ilyen gallon bornak ára minőség szerint 40—75 cent. Egy gallon 5 osztrák itcee 40—
pótlékot, közmunkaadot, szóval minden néven nevezendő adót, — ugy szintén ezen adónak az adókivetés előtt már lefolyt egy vagy két negyedévi x kamatját — a mai naptól kezdve minden évben pontoaan a hiány nélkül lefizetni; — a miért a város képviaelőaége iparkodik a déli részt, nevezetesen a Caengery, Iskola, Nádor 8at. uiczákat emelni, szépíteni a a legjobb karban tartani; a Ríezengasslit pedig compensa-tiójául régi sártenger privilégiumában meg hagyni; ezen utolsó előnyének kiemelésére pedig a többi város részre megengedett sötétségével őt háromszorosan felruházni. Keit
etc.......
Ezen okmány a fekete tenger ezen üli- : alejának keletkezését elég világosan adja.
... ..........t.
Évek folytak le, hogy itt az Isten háta mögött békében lakom. Ugyan sok tapasztalást szereztem, de sok kellemetlenségen is kellett keresztül mennem. T. szerkesztő ur, ki tan tudja, hogy nyelvek tanításával foglalkozom, képzelni fogja, hogy mennyi evezésembe kerül, hogy e tenger kellő közepéből a külvilág lakóival érintkezésbe jöhessek. ••
Eleinte azon töprenkedtem, hát hatelephon utján adnám leczkéimet? de mint volt amerikai lakos, Yankte módján felszám.i\'.óttam, a azt találtam, hogy mégÍ8 csak olcsóbb lesz magam teleaározni, mint ezt az utczáí telephonozni.
SZARVASSY MÓR.
zalai Közlöny
DECZEMBER 2-án 1880.
Zalamegyei helynév magyarázatok.
(Folyt, éa vége.) Papütő. Erdőd ülő (Kőágó Eörs) közeié-ben. Nevét onnan kapta, mert hajdanában az Etsédi szt.-Láazló templom íelé menő búcsúsok
75 cent =» 1 írt. — 1 frt 60, agioval azonban 1.26—1.87. Képviselve vannak továbbá oly vörös és fehér fajok is, melyek magukban is elég finom bort adnak » e mellett elég bőven termők is. Ezen amerikai fajokhoz nem számítom a kaliforniait, melynek, mint európai fajnak — azért a philloxera által el is posztul — meg is van minden tulajdona, kivévén, hogy zamatja a miénknél csekélyebb.
Mind a két nemű amerikai termelésnél ép ugy hiányzik a pincze-kezelés, mint édes minálunk, ők is mentaégül azon együgyü oka-dással élnek, .nem kell a szűz borral semmit sem csinálni3 ennek folytán szedik a francsiák az epret Amerikában mint máshol
Nehogy valaki félre értsen, a.fentivel nem azt akarom kifejezni, hogy bort koty-vaszazunk, hanem azt, hogy mindazt el ne mulaazszuk megtenni, mit szorgalom, ízlés s tudomány a bor nemesitéaére éa egyenlősítésére Unit. —
Egy kissé tova mentem, erről külön s bőven kell szólni, majd haaz Amerikából meri-tettet hazámra viazonyitni fogom, megkíaérten-dem. így valóságos küldetésemet, talán mint nem is egész rosszul sikerültet, az amerikai szőlőszetről bevégzem b folytatni fogom becses lapjában a gazdaság többi ágairól, de könyebb megértés és ép a választások alkalomszerűségéért is egy czikkben előzőleg le írom az amerikait, szabadságával egyetemben. Isten velünk 1
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
A nagy-kanizsai kit. törvényszéktöL.
1880-ik évi de cz ember hó 2-án.
1985/80. Böröczfy János ormándpusztai és Nagy József nagyradai lakósok elleni magán okirat hamisítási bünügyben végtárgyalás.
1694/80. Ács Márton éa társai kiliraáni lakóaok elleni lopás, orgázdasági bünügyben vég tárgyalás.
1697/80. ítj. Horváth József bucaut^i la-kós elleni lopási bünhalmazati bünügyben végtárgyalás.
DtsCíember 3-án.
2119/80. Kelemen Mihály éa társa nemes boldogasszonyfai lakósok elleni lopás, orgazda-sági bünügyben végtárgyalás.
1696/80. Takács Güzü Józsei éa táraa szabari lakósok elleni lopási bünkiaérietbeni bünügyben végtárgyalás.
1599/80. Jámbor vagy Batyki Miklóa rigyáczi lakós elleni lopáai bünügyben vég-tárgyalás.
Deczember 9-én.
1373/80. Ifj. Vxdász István éa társai rajki lakósok elleni lopási ügyben végtárgyalás.
1371/80. Koaz Mihály és táraa ge-ícaán: lakóa elleni lopáai ügyben végtárgyalás.
1257/80. Kozák János Maő-zseniben hontmegyei lakos elleni sikkasztási ügyben végtárgyalás.
2609/80. Kia Simön János éa táraci rezi lakósok elleni szemérem vétségével vádlottak ügyében III. bírósági ítélet hirdítéa.
2539/80. Benkő István rajki lakós elleni lopási bünrészességbeni ügyben III. bír. Ítélet hirdetés.
a hármas dombnál vámot adni nem akarván, a vámos az őket kÍBéró papot itt ütötte le.
Ram. h. az egerszegi jírásban. Nevét a német Raumsszél szóból, amennyiben ezen hely megye szólén fekszik — magyarázható, de ezt csak azon esetben fogadhatni el, ha lakó-Bai eredetileg németek lettek volna. — Nem-e a magyar — rom — szó elferdítése, mely esetben itt régi romokat kell keresni.
Sárszeg. h. Mielőtt benépesíttetett olyan folyam mellett kis zugban szögletben állott s mocsáros hely volt, s benépesítés után a sárhelyek kiszáritattak, de a régi helyzet emlékezetére fentartotta a Sárszög nevet. (G. Gy.)
Szent-Balázs R. kath. községek vódszent-jei után is neveztek el helyeket, így az itteni róm. kath. vallásúak hasonló eljárást követtek, midőn falujoknak Szent-Balázs nevet adtak.
(G. Gj.) \'
Szent-Miklós. Két község, egyik magyar másik német; ugy mint Szent-Balázs magyarázatában áll, védszentjétől nyerte. (G. Gy.)
Szepetnek. A község népe nemcsak a magyar, de a német s horvát nemzetiséghez ia tartozik, s mivel a bátortalan egyének szepagők-nek nevezik, hihetőleg mint félénk nép kapta, maradt is e név.
Szerdahely, f. Nemcsak Zala-, de máa megyékbea is található ily helynév. — Hajdan a heti vásárok a hét bizonyos napjához lévén kötve, a vásárjogo\' nyert helyek felvették azon nap nevét, melyen a vásárt tartották.
Sóstó. Lapályos terület Köves Kál s Kővágó Eőrs között Nevét onnan kapta, hogy földjén sziksó találtatik. Északról pedig egy tó kerítette, igy ezen körülménytől és nem volt földesura Sóstói Bálinttól kapta nevét.
Deczember 10 én.
1802/80. Orehoveo Jakabné novakoveczi lakós elleni bírói zártörcsi ügyben végtárgyalás.
1324/80. Zadravecz György bukoveczi lakós elleni njonczszökési ügyben végtárgyalás.
1362/80. Végler Minály és táraaí vin-dornyaJaki lakósok elleni súlyos testi y ;ési ügyben végtárgyalás.
2846/80. Rács András és társai keszthelyi lakósok elleni tolvajlási ügyben II. bírósági ítélet Hirdetés.
Deczember 16-án.
1358/80. Müller Gyula a társa pacaai lakósok elleni hamis bukási bünügyben vég tárgyal ¿8.
2589/80- Ehrenreich látván éa táraa GünBberger Józaef elleni aikkaaztáai ügyben Il-od bírósági ítélet hirdetés.
2588/80. Tóth János orosztonyi lakós elleni Emberölési bünügyben III ad bíróság» Ítélet kihirdetés
2540/80. Pap István becaehnlyi lakóa elleni tolviíjláai bünügyben III ad bírósági Ítélet hirdetés.
^ Deczember 17 én.
1374/80. Leitner József és társa gurdi-noveczi lakósok elleni aikkaaztáai ügyben vég-tárgy aláa.
1444/80. Kováca Dávid felaő zaídí lakós elleni súlyos teati aértéai bünügyben végtárgyalás.
1446/80. Herczeg Vendel bakaahází lakóa elleni Bulyoa teati sértési bünügyben végtárgyalás.
Deczember 18-án.
2905/80. Careaznár Mátyáa negaveí (Stajerorazág) lakóa elleni lopási bűnhalmazat bünügyben végtárgyalás. ^
Deczember 22 én.
1961/80. Kis József azt. balázsi lakós elleni tolvajlási ügyben végtárgyalás.
1964/80. Lukács Sándor éa táraaí tót-szerdahelyi lakósok elleni közhatósági közeg elleni erőszak bünügyben végtárgyalás.
965/80. Péntek János nagy-kanizaai lakós elleni hatósági közeg szóbeli bántalmazáa-bani ügyben végtárgy aláa.
Deczember 23-án.
1550/80. Sándor Antal komárvárosi lakós elleni BÍkkaaztási ügyben végtárgyalás.
1551/80. Springer Gábor ós társai kere-caenyi lakósok elleni aulyoa teati sértéai ügyben végtárgyalás.
1960/80. Szígyártó János éa táraaí ber-zenczei lakóaok elleni aulyoa teati sértési ügyben végtárg/aláa.
Deczember 30 án.
2494/8C. Meglabi Ferencz Upatineczi lakós eileoi lopási bünügyben végtáigyalás.
Nagy-Kanizsán, 1880. nov. 30-án.
Kiadta: WLASSICS EDE
iroda igcsgató.
Széni gróthi kastély. A Szent Gróth név a Szent-Gerárd vagy is Gellért névből vette eredetét, a mint ezt több fenmaradt oklevél kétségen kívülivé teszi. — Hazánk történetében a Szent Gróth névvel már Szont László ki rályunk idejében találkozunk. Azért bízvást állíthatjuk: hogy e mezőváros hazánk egyik legrégibb hegységei közül való, és jó formán 1083. után a legkörelebbi évben alapíttatván, nevét az ekkor kanonizált Szt.-Gellért püspök és vértanú nevétől vette.
Tanárkapu. Egy utcza neve kővágó — állítólag a reformatió idejében & község lakói r. kath. vallá8t elhagyván, midőn visazatéri-tésökre egy paulínua azerzetea mint tanár jött ki; ót buzdító beazédje között leverték, az itt emelkedett kaput, mely a kijáráat elzárta, nevezték el róla. Máaok szerint a tanár bzó korlátolt helyet jelentett éi Veszely szerint itt marhák tartattak korlátok között.
Vámos. m. h. Hiteles kútfő szerint nevét a határán fenállott vámháztól nyerte.
Zerin vár. (Oislij) Nevét Zriny i Miklóstól, ki azt 1661. saját felügyelete alatt építette és a törökök ellen erős védelmi helyül azolgált, kapta. (Ezen várról Csudy Zsigmond irt bővebben.)
Ezen gyűjteménynek nagyobb ré«ét a t, szerkesztőség utján nyertem s a midőn azt közzé teszem, újból felkérenj mindazokat, kik helynév magyarásatok birtokában vannak, hogy anyag gyűjteményemet adataikkal szaporítani szíveskedjenek, s ón e közlőknek viszonszolgálatul kéaz vagyok eddig megjelent e szakba vágó füzeteimmel szolgálni.
RÉSÓ ENSEL SÁNDOR.
Helyi hink.
— A főispáni installatio lapunkban leirt módon történik. Intézkedtünk, hogy az üdvözlő beszédek gyorairói jegyzet nyomán lapunkban lehető gyorsan közölre legyenek.
— Jótékonycxélu előadáa, melynek pártfogására tiaztelettel felkérjük a műpártoló közönséget: Az ,1. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete* a földrengés által káro. sült Zágráb és vidéke szegényei javára 1880. évi decz. hó 4 ón Nagy-Kanizsán a „Szarvas* szálloda dísztermében tánczvigalommal egybe kötött hangversenyt és színi előadást rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívji a rendező bizott8ág. Helyárak : Körszók I., II sor 1 frt 50 kr. III., IV. sor éa karzati ülőhelv 1 frt 20 kr. Zártazék V. VI. sor 1 frt a többi sorok 80 kr. Földszint 60 kr. Tekintettel a jótékony czélra, szíves felülfizetósek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók k dohány főtőzsdében és eBte a pénztárnál. Kezdete pontban esti 8 órakor. — Pónztárnyitás fél 7 órakor. Mü sorozat: 1. Nyitány, Mendelssohn „Szent Iván éji álom* czimü dalmüvéből, zongorán négy kézre előadják Rózsavölgyi Szidónia k. a. és Bischiizky Miksa ur. 2. Dal, énekli Bischitzky Miska ur. 3. a) „Dinorah ábránd\' Pachertól, b) „Suite" Bachtól, zongorán előadja Weiller Irma k. a. 4. „Fauazt Meditatio" Gouuodtól, trió zongorára, gordonkára éa harmoniumra, előadják .Rózsavölgyi Szidónia k. a., Stern Zsigmond ur, a zágrábi zeneakademia tagja és BUchitzky Mikoa ur. 5. Humorisztikus előadás Ollop Imre úrtól. 6- „Souvenir de ma patrie" Székely Imrétől, zoogorán előadja Rózsavölgyi Szidoni k. a. \\ Egy pohár viz. Vigjáték egy felvonásban, franczia után irta: K. I. Személyek: Báró Szalárdyné. Goldmann Julcsa k. a. Aktási, ügyvéd, Kaufmann Béla ur. Jean komornyik. Spitzer Benő ur. *■
— Horváth Ixzcxi éa Grünbaum- jeles zenekarának bá<or tagjai januárban Nizzába utaznak; a díszmagyar ruhát moat csinálják mindegyiknek. Nizzából Spanyolországba men nek, a tavaszs/.al s nyárra isméi Páriába. Ajánl juk a derék társulatot honnlétük idejére a mulató közönség figyelmébe.
— Aíegvétel végett kerestetik egy átjátszott, de jó karban levő zongora (szárny-zongora). Ajánlatok, a hangszer szerkezetének éa állapotának tüzetea leírásával és a gyáros megnevezésével e lapok kiadóhivatalához ín-tézendők.
— A legnépesb kanizsai országos vásár jövő hétfőn, decz. 6-án tartatik meg.
— Nyilvános tánezpróbája a Rapoch féle ház földszinti helyiségében levő táncziikolá-nak decz. 11-én lesz; tanul 12 nő éa 26 férfi.
— Komolyan felhívjuk a rendőrdég figyelmét azon roaz szokás megszüntetésére, hogy a disznóperzaelést bent a városban eaz közlik, ebből Bok szerencsétlenség fejlődhetik, ijedelem bizonyosan; de végre közegészség ellenes ia. Jó lesz a városon kívül e czélra egy bizonyos helyet jelelni ki.
— A n.-kant»8ai ácBsegédek betegae-gélyző egyletének alapazabályaijóváhagyattak.
— Számon lopás fordul elő Nagv Kanizsán, külúsun az apró majorság hordatik el; jó lenne az éji őröket nagyobb buzgalomra, éberségre inteni.
— Gyászhír. Lapunk tisztelt munk:i-táraát Majthónyi Flóra úrnőt mély gyász érte, azeret6tt édes anyját, kihe* lapunkban Löbb azóp költeményt irt, elveezté. A nemesszivü a nagy műveltségű nő Majthényi Flóriánnó a Caá8zárfürdőben halt meg. Áldás emlékezetén. A. gyászoló család fogadjaŐazinterészvétünket!
— A letenyei kír. járáabiróaágnál üre-aedéaben levő albirói álláa helyettesítésére Tersánczky Gyula nagy-kanizsai tvaréki jegyző küldetett ki.
— Vesxter Imre lendvai képviaelő ismételve felhívta a nov. 26-ki képvÍ8elŐ ülésben a köziekedéaügyi ministert, hogy Mura folyót az orazágoaan szabályozandó folyók közé vétesse fel, mert ennek szabályozásától Zaia-megye egy virágió részének existentiája függ.
— Az erdöbecslési utasításnak az osztályba sorozásnál követendő eljárásra vonatkozó Bzabályzata hatályon kívül helyeztetvén, helyette a következő utasítás állapíttatott meg. A kataszteri telekkönyvben külön helyrajzi szám alatt bejegyzett egy holdig terjedő minden erdőrészlet", minőségére való tekintet nél kül, egészben is egy, még pedig abba az obs tályba sorozandó, a melyhez térfogatának nagyobb részéhez mérten tartozik, abba az osztályba, mely az előforduló különböző minőségek átlagát megközelíti. Ha egy és ugyanazon helyrajzi szám alatt előforduló, de egy holdnál nagyobb erdőrészlet oiy lényeges termőhelyi különbségeket tartalmazna, hogy annak részaí különféle minőségi osztályoknak felelnének meg: akkor az osztályozandó erdőnek az erdőbirtokos által az erdóbecslő rendelkezéséi e bocsátandó részletes állagleirásából veendő kJ, hogy a kérdéses erdőréizben előforduló minő-
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 97-ik számához.
»égi különbségek mily tért foglalnak el. Ha a birtokos ilj résiletee leírással nem rendelkeznék: akkor ai erdőbecalí feladata lese megítélni, hogy a kérdése, erdörénlet egy« min«, aégi kulüubségei *z egóíe erdJrésxletaek hi»v Eiátalékál teszik.
— A kir körjegyzők réatérjl hiva-talos oiélr»\' btkivánt anyakönyvi kivonatok „élytgmenteasége iránt a. péniügyminister az igsísígügyminister megker&aéeáro megengedte, hogy mindannyiszor, midón kir. kötjegyzik, mint gyambatéíigi megbizottak, hivaUlos czélra anyakönyvi1 kivonatokat kívánnak be, azok, igszolt szegénység vagy a bagyaték o»-kály értéke esetében, bélyegmentesen szolgál-tattsssauak ki.
— Ujabb bír szerint Gyirött lesz a királyi tábla, bová 9 dunántúli megye fog tartozni, és pedig Gyér,- Mosony, Sopron, Vas, Zala. Vesprém, Somogy, Tolna és Baranya-megyék, ¿.078,903 l»ko»íil és 628\'/, □ mértfold területtel.
— A tapsonyi uradalmi hajtóvadásza-ion nov. 25. és 26-án 8 íz, 28 nyal, 1 röka és 2 szalonka eseft.
—■ AMCtla-egerstegipostahivatal kincstárivá tétetvén, mint ilyen Manhardt Mihály \'kir. poslaiőnök működésével f. évi decz. elsején életbe lépett.
— Sxinészet. Balogh Alajos igazgató f. évi nov. 23-áo fejezd be Sümegben töltött működését. A több élvezetes estékbSI kell, hogy az érdemnek elismerését megadjuk. Az igazgató igyekszik társulatát minél completlabbá szervezni : díszleteit njjá festette, tagjaival a szükséges próbákat.el nem mulaBitja, miért a sugó hangos alkhlmatlankodása nélkül sikerültek a színre került darabok. A szereplók közül let szésbeu részesült: a fáradhatatlan Balog Árpád; a míndenkbr szivesen látott Baloghné; a-kedé-lyes énekesnő Tornainé; a dalos, jól alakitó Köti; az otthonon Kóváry Lajo»; a.Mini képez dél végzett Liglby\' Géza; az érzésteljea Zá-Ytniszky M. és a naiv Köviné. Balogh Pipára távozott, onnan Yeszprépjnek veszi utjil; amint érteaüUlink tavaBzszal Zala-Egefhzegsa, a oyári idény alatt pedig Keszthelyen fogja mindinkább szervezkedó társulatát- bemutatni.
Nobody.
— A zala-egersxegi társaskör alap szabályai jóváhagyattak.
— Vadászat deczember hóra. A medve barlangjába bujt de a tótságon azért hajtókkal -is vadászazák. A sertevad süldói kondiba gyűl\' tek. A rótvad falkeresi a sOrün benótt völgyeket, ily.B hely ekea taoyáaaak • áat»i_ .é. íttta szarvasok is. Az óz fiatal vágásban, a nyul az
erdőben vagy kint a hó alatt fekszik. A fogoly tserjó. beijekeB, vagy .szérűk kucüt, nyilt folyókon tanyázik, A szóroiéeek csuhái most legbecsesebbet. A m nyét e hóban hófehérré változik- Ai rók^, vadmacska és, vidra rendesec.löíiíJúBéa^vagy, odúban \'tartózkodik.
— A csáktornyai kir. járásbirósaguál tsi- kköny v vezetAí állomásra pilriMl nyit talált.
_Árverés Zalaraegyében. Antal Imre
940 frtra b. ingt. decz. 4. Monoszlón. — Dom-jáu Junos 427 frlra ü. ingt. decz. 9. IJióskil.
— Zsunica Iván Ó20 fftra b. ingt. decz. 3Sn Hosszufaluban. — Kanskó Mátyás 722 frtra b. ingt. decz. 31. Tóth Szent Mártonban. — Kle-kár Iván 1631 frtra b. ingt. decz. 24. Csák-tprnyán. — Kukoi\'ics András 933 frtra b. ingt. decz". 10-én Csiitornyán. — Bozmao Lénárd" 107« frtra b. ingt. decz. 11. Szent-Márián.
— Rövid hirelí. Dulcígnóuál kitört a háború albánok és törökök közt. — 1885 ben Rómában világkiállítás lesz. — Pozsonyban a hitnlr,járvány miatt két kórházat repdesitek be.
— Bpesten állandó franezía színház lesz. — Gaiger Izidor magyar születésű német iró meghalt. — Egy lékai nó a siami ikrekhez hasonlót szltít. — Az országgyűlés többsége felhatalmazta a pénzügyminístert az államjavak eladására. — A kolozsvári népgyűlés küldöttségét nem fogadta a király. — Tisza Kálmán a napokban üli meg születésének 50 dik évfordulóját. — Liszt Ferencz Karácsonyra érkezik Bpestre.Kéler Hona fiatal színésznő Kolozsvárit a roncsoló toroklob áldozata let\'..
— Dr. Tanner 40 napig ujr» koplalni készül.
— A .Veszprém" szerkesztését Kompotby Tivadar jeles írónk vette át — Tóvölgyi -Titus koronauradalmi ¡«pán lőo. —Kisfaludy Sándpr Íróasztala Paur Iván régész birtokába jatott.
— Sorooslceöy szabadlábra helyeztete.tt. — Tompa Mihály koszorus\'költőnk neje meghalt.
Ki. nyert?
Brünn, november 24 én: 89. 23. 1.16. 42.
Irodalom
ezen közhasznú vállalatából vettük a 3. 4. 5. és 6-sz. füze teke V Jlz ujabb füzetek ia meggyőznek & munkának nagy fontosságáról, s bfzvást mondhatjuk, hogy e jelen könyvnek egyetlen családnál sem volna szabad hiányoznia, a hol tartanak valamit a legnagyobb földi kymesre, az egészségre. E könyv oly egészségügy! kalauz, melyet nem lehet eléggé meg becsülni, különösen pedig oly helyeken, hol rögtöni orvosi segély kéznél nem. levén, e könyv jeles tanácsait követve részesíthetni a beteget a kelIÖ ápolásban addig is, mig az orvos megérfc^Sik. De nemcsak a betegekre, hanem az egészségesekre nézve is nagy becs csel és nagy fontossággal bir ez a könyv, mert ebból megtanulhatják, mint kell az egészséget ápolni és fentartani, hogyan kell a betegségnek elejét venni. A munka igen érthetőn van irva, ugy, hogy annak segélyével a mutatkozó kórtÜnetekból azonnal föl lehet ismerni, többé vagy kevésbé súlyos baj fenyeget-e. Különös súlyt fektet e jeles munka a gyermekek nevelésére , azok betegségeire ée gyógyítására, miért is minden lelkiismeretes sz&lóuek meg kellene azt szerezni. A .Népszerű orvosi tanácsadó" finom\' papíron, igen diszes kiállítású uagy nyolczadrétü 30 füzetben jelenik meg, melyek mindegyike 48 lapot foglal magában. Az egész müvet a szöveg közé nyomott 250 nél több művészi kivitelű kép fogja disziteni, s ezeken kivül külön még 16 ábrás táblázat is adatik hozzá. Kélhetenkint jelenik meg egy-egy lüzet, melynek ára csak 30 kr. Megrendeléseket elfogad minden könyvkereskedés, könyvkötő és könyvügynök, és Mehner Vilmos könyv- és mÜkiadó Budapesten, IV. kalap utcza 6. sz.
— Üj zenemüvek. Taborszky és Parsch zenemükereskedésében megjelentek: P. Gyen-dai Idylíek magyar dalok felett zongorára Bzefzé Székely Imre. 100 ik mii, 2-ik füzet. 11. Rózsa bokorba jöttem. 12. Hullámzó Bala ion közepén. 13. Befújta az utat a hó. 14. Rozmarin szál. J5. Húzzad czigány. 16. Sárga csikó. 17. Ezerével terem Dyáron. 18. A kis madár. 19. A kis leány kertjébe. 20. Román dal. Ára 3 frt. •
— Brankovics OyÜrgy szerkesztése és Hírbáger Károly kiadásában ,Az olvasótár* 13-dik füzete megjolent.
— A humorisztilcus könyvtár 1 bő füzete megjelent Dobro-WBzky és Frantte kiadásában. Tartalma: KockPál .Egy férj, kí nejét keresi", czimképes regény, ára csak 15 kr.
f£ "rovat alatt megemlitett monka Nagy-Kanizsán Wajílits Jóxnet könyvkere»k»dése ¿kai megrendíthető.)
— A „Népszerű orvosi tanácsadó* vagy
ottüUT, Mehner Vilmos tevékeny kiadónak
Vegyes hírek.
— Érdekes mai számunkban id. Heckschér Sámuelnek (Hamburgbau) szerencse hirdet méuye,>.^»en biz az itt és vidéken történt nyeremények pontos és titoktartás melletti kifizetése\'által oly jŐ hirberr\'áll, hogy mai hirdetésére már e helyen mindenkit figyelmeztetünk.
Fontos gyomorszenvedöknek. Schau mann Gyula gyógyszerész árnak Stockerauban. ,7 év óta szenvedtem egy erő*gyomorfájásban, daczára az orvos urak gyógyításának csak idő közönkint ért-zlem egy ki« jobbulást. Az Ön becses készítményéhez jutva, nemcsak hogy a fájás elmaradt, hanem a teljes étvágy és kedv is újra visszajött; azou óhajban, hogy az \'¿gész egészséget visszanyerendem, kérem tekintetes ségedet, legyen szive* neke-m ismét 12skatulyát az ön becses gyomorsavából postautánvétellel küldeni. Mély tisztelettel Putz József. Hőben-bergben (Alsó-Ausztria).". K.ipható a készltónél gazdasági gyógyszerésznél .Stockerauban és az OBztrák-magyar állam minden nagyobb gyógyszertárában. 1 skatulya ára 75 kr. Szétküldés legkevesebb 2 skatulyáról utánvétellel.
— 0Az Anker" élet-éi járadék biztosító társaságnál 1880. oktober\'hóban benyujtatott összesen 545 bevallás 986.360 frt. biztosítandó összeggel, és pedig: 343 bevallás 682.350 frttai halálesetre, és 202 bevallás 304.010 frttai élet-esetre Kiállitv* lón 316 kötvény 296.820 frttai halálesetre, és 203 kötvény 477.567 frttai életesetre: összesen tehát 519 kötvény 774.387 frttai. A havi bevétel volt 130.678 frt halál-eseti díj, és 105.019 frt betételekben, összesen: 235 697 frt. Halálesetekért kifizettetett 73:484.
Ez évben benyujtatott 5467 bevallás 10,811.801
frttai, és kiállíttatott 5266 kötvény: 8.965.9o8 frttai, ugyan ezen időben bevétetett 2,327.387 frt; halálesetekért pedig kifizettetett: 590.038 frt. A társaság működése kezdetétől fogva halálesetekért kifizettetett 9,688.431 frt, és az 1871 —80-ik túlélési társulás (Associatir) eredménye 15,702.990 frt volt.
— Kossuth Lajos köréből levelet kapott az „E—s", melyben el van mondva, hogy Kossuthhoz még mindig ós pedig sűrűn érkeznek 48-as bankjegyekkel terhelt levelek, melye-ket azzal «¿öveteiéssel küldenek Kussuthhoz, bogy válts* be, mert az ő neve van aláírva, meg ugy is tudvalevő, hogy Kossuth sok kincset vitt ki magával az országból stb. — Az ilyen képtelen boszantásokat az teszi még kevésbé érthetné, hogy intelligens czimre igényt tartók is elkövetik.
— A kolozsvári ügy. Bartha Miklós esetének megvizsgálása végett kiküldött vegyes bizottság nem folytathatja működését mindaddig, mig annak elnöke, gróf Eszterházy Kálmán — ki jelenleg Budapesten időz — illetékes helyről a további teendőkre szükséges ulaaitáüokat meg nem kapja. Ilynemű utasítások megszerzése végett a katonai hatóság egyik kiküldöttje Bécsbe uUzott a közös hadügyminisztériumhoz. A napokban visszaérkeznek a kellő utasításokkal, s azonnal folytatni fogják a már különbon megkezdett eljárást — Bartha állapotát illetőleg orvosai a legjobbat remélik.
— A főnyeremény miatt lőtte főbe magát egy linzi polgár a napokban. 100.000 frtot az Unióbank nyerte meg; az említett linzi polgár sorsjegye pedig csak egy számban különbözött a nyertestől, mely körülmény folytán annyira elkeseredett, hogy öngyilkosságot követett el.
— Qraef altabornagy vakszerencséje. Zágrábból írják a .Hazánké nak: Graef altábornagy honvédségi adlátus ép az első föld rengés előtt érkezett Zágrábba. Reggel ép szemlére volt menendő s már vendéglői Bzobájá-nak küszöbére ért, mikor észrevette, hogy egy ige«i kedves gyűrűjét a mosdószekrényen feledt". Visszafordul s midőn a szekrényhez ér, roppant dördüléssel dói halomra a küszöb előtti boltozat. Hr h mosdón nem feledi a gyűrűi, a romok bizonyosan eltemetik az adlátus urat, kinek — ugy láŰzik — nincs oka panaszkodni az ellen, hogy nincs szerencséje.
— Heczcz. Mult szombaton, olvassuk a .Pécsi Figyelőu-ben, a kis piacion egy almás kofa ráismert eltolvajlott esernyőjére, a mint a tolvaj a jövő-menőknek .olcsó áron" unszol gatta. Uczczu neki otthagyta a kofa az almás kosarakat, torkon fogta a tolvajt és ugyancsak kegyetlenül nyaggatta. Az inas gyermekek felhasználták a pompás alkalmat, neki estek az almának; mire a kofa észre vette, maradt is nem is. És mig az inaa gyerekaket vette üldözőbe a szegény kofa, az alatt az esernyő-tolvaj ugrott meg.
— Csodubogár. Magyarországot tudvalevőleg kevéssé ismerik külföldön, de az eddigi fogalmakat is túlhaladja a nagy Andree-féle atlasz. Itt ugyanis Németország szomszédállámáiról közlött lapon, mely a nyelvi viszonyo* kat jelöli, az van megírva, bogy Budapest szláv város, Kolozsvár s Arad német, Nagy-Károly oláh városok. Egy másik lapon, mely az oszt rák (Sic!) monarchia népeiről ad képet, Buda-peairől szó sincs, « helyett Pest német, Buda magyar, Kassa tót s Pápa, Békés-Gyula német városok gyanánt vannak feltüntetve. Mintegy ötven nevezetes helyet j«;lölt meg s ezek közt van Ki«löd (1600 lakossal!) Hágos (?), Kuti (?), Kömlöd: Vadkert, Jás* (?) stb. E csoda bogár állítólag 100,000 példányban van a tudós külföldön elterjedve
— Erős orrfujás következménye. Néhány nap előtt történt Kassán, hogy B...y ur, abauj-roegyei tisztviselő, nagyot prüsszentvén, orrát oly erősen fújta ki hogy jobb szeme, gödréből kiugrott. Legott dr. Beruolák törzsorvosért Küldött, ki azutáu a tojás nagyságnyira kiálló szemet, bizonyos folyadékkal megnedvesített kendő segítségével szerencsésen vissza illesztette a szemgödörbe.
— Legenda a szegedi várról. Most, hogy a király e várat Szeged városának adományozta, a „F, H." a következő 1-gendát mondja el, a mely, azeríute, a nép ajkán forog. A harmin-czas években az olasz pohtikai foglyok e vár büshödt börtöneibe zárattak, hol egymásután haltak el. Ezen államfoglyok között volt Librettí fiatal olasz herczeg is, a kit menyegzője után következő napon fogtak el s a ki a negyvenes években ott el is halt. A dúsgazdag fiatal herczeg őrültté lett, a miért fiatál nejétől elrabolták, és átközta a várost. Egy izben magához kérette a guardiánt és óriási összeget igért neki, ha a város elpusztulásáért isteni tiszteletet tart. A guardián visszautasitotta\'ez ajánlatot és borzadva hallgatta az átkot, melyben azt kívánta a herczeg, hogy a Tisza álja sodorja el a várost. Ez be is teljesedett, s csak az volna kívánatos, hogy azon jövendölése is beteljesedjék, hogy boldog nép csak akkor lakja e várost, ha a várból egy kő sem marad eredeti helyén, mert akkor már közel volnánk a boldogsághoz.
Papírszeletek.
— SokkpJ rútabb a dicséretet elve&xteai, mint azt nem nyerni.
Leghatalmasabb , kinek önmaga hatalmában vagyon.
— .Mégis hanezot a német.c Eat a közmondást boldogult idősb báró Dory Lajosnak Gecaei István ne>ff juhásza mondotta eloazör. Miért? kérdé a báró, midőn hallotta tőle. — „Azért méltóságos uram, mert keresztben van b«nne a rósaz %akárhogy ütik, nem megy ki belőle.» Ez volt Göcsei István felelete s az idő ós körülmŐD«k közmondássá promo-veáKák.
— Volt sertvés páwtorát ujolag felfogadta a z.—i legeltető társulat, mely alkalommal elébe lett szabva, mihez tartsa magát. Többek közt, hogy kutyát ne tartson, mert az a malacxokban sok kárt tesz — .Az ám !" — szólt az egyik tag— egyszer" az én malaczom ia reggal egészségesen ment ki és este döglötten jött haza."
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1880. nov. 30.
Időjárásunk e héten meglehetős lanyha hőmérséklet mellett borongos és ködös volt."
Csaknem két hete már, hogy üzletünl ben valóságos csendélet fejlődött. A hangulat majdnem minden czikk iránt lauyha, a forgalom & legszűkebb keretbe szorítkozik és az árak egyre hanyatlanak. A pár nap előtt beérkezett kedvezőbb amerikai tudósításoktól méltán elvártuk, hogy ax európai gabonaüz\'.etben is némi leudületet fog előidézni, mi azonban mindaddig még nem teljesült felesleges említenünk, hogy mindezeknek folytán a vét lkedv nagyon tartózkodó és csak a legszükségesebb vásáriatokra szorítkozik.
Burában csekély üzletünk volt. a jelentékeny kínálatnak < aak nagyon mérsékelt vételkedv állott ellenében, mi természetszerűen az árakat banyatlaa-nak inditá.
Rozsban változatlan árak mellett a fogyasztás számára történtek némi vásárlatok.
Árpa végleg el van hanyagolva; árak csak névsxerentiek.
Zab azintén lanyha irányzatot követ, árak hanyatló félben vannak.
Kukoriczából roppaut mennyiségek kerülnek piaezuukra. Minthogy azonban e czikk iránt minden külföldi kérd-zósködés megszűnt *z eladások benne a mostani potomárak mellett is a legnagyobb nehézséggel van egybekötve.
B.nbban nagy készleteink vannak, melyek az e c«ikkben ia uralgó bágyadt hangulatnál fogva szintén csak nehezen és olcsó árakon kelhetnek el.
Minőség iceriut:
Buza 10 80 -11-7S. Róza 9.80—9-60. Árpa 6.50—8—, Zab 5 40-5 75. Kukoricza 5.80.-6.20. Cinquautin 7—8— Bab (fehér) 9\'1U Bab (tarka) 7..—. Repcze---—. K. B.
Wiillerstein & Mattersdorff,
Drezda. 1880 november 27. A nagyobb vidéki hozatal kapcsols\'.ban i> külországi lanyha hírekkel, az smugy ir bágyndt hangulatot nálunk még jobbn elianyhitá, annál i* inkább mivel a lisztüzlet, daexára a küfltöbön levő fagyos időjárásnak, nem élénkült. A kiuálal búzában terjedelmes maradt; rozs szintén gazdagabban kinálutik. Buza belföldi fehér 230—240 mk
„ oirga 215—232 „
Rozs „ 222—230 „
„ lengyel, oroaz 220—225 ,
Árpa belföldi 170—180 ,
„ caeh-morva 180—200 „
„ takarmányára 130—j46 „
Zab belföldi i4o 154 „
Tengeri amerikai 145—14$
. román 150—160 l
1000 kilogTammonkéni nettó.
Egy Jrt karban levő üveges hintó magin kézbőli elárverezése. Deczember hó 6-án a nagy kanizsai országos vásár alkalmával reggeli 10 óra után egy jó karban levő üveges zárt hintó {«-rangú mágnás tulajdona volt),- Wajdits József könyvkereskedése előtt önkényt elárvereztetik. A venni szándékozók vagy azok megbízottjai a helyszínén megjelenni felkéretnek. A TULAJDONOS.
Szerkesztői üzenet.
4366. „Néhiny uó k.tho!>ko> lc!ké«icinkh«r." igen j<S, mielőbb közöljük.
43al, „Barátaimból\'1 áltaUúotan bassnÁU tfeema ex már.
438» T. Budapest. Mapio levolct irtunk. Sajnáljuk, hopy nem egyexbelQuk bele.
.Í3$0. S. Uj árig sió sittes róla
4250. O. P. Alexandria. A második stállitmány decz. 3 án adatik fel.
4391. Lendva Elfogyott.
Vasúti menetrend.
Indul Kanlu\'iról hova:
Youal f&áin Ur. ¡\'wü. J.lü 207 Es.i\'k, Uiil.ii-., Domhoaár 5 10 rsgK.l
215 . 2 JÜ ddint.
2\'9 „ . 11 I éjj.t
202 Miida-Pestre (gyorsvonat) 5 üü reggol
204 . (postavonat) 2 6 dólut. 212 . (vegyes vonat) 11 20 i;je 1 313 Rácsbe (ftconthxlhnly, Sopron-felit 6 15 rtj^el 301 11 60 íjjel 315 Sopronba 3 40 déiut.
205 Prágerhof Kottűri, Csáktornya 4 55 reggel
203 , , »17 d41nt 201
(gyónt ) .
1050
éjiéi
Érkezik Kanizsára
honnét:
Buda-Pestről (vegye, vouat)
.. (postavonat)
,, (gyorsvonat) BiohCl
210 Zákány felöl 216 ,
208 „
211 203 201 302 314 316
204 20fl
Sopronból
Prágerbof felöl (gyorsvon.t)
5 27 reggel
1 41 dítb.
11 1 \'éjjel 4 15 regg-íl
2 5 délnt 10 30 éjjel
4 1 reggel 10 15 4 ¡jel
12 5délben
5 37 reggel 1 20 délut
10 50 éjjel
Felelős szerkesztő: Batorfl Lajos.
■ SILKNCZEDIK ÉVFOLYAM.
Z A L A I K\'ÖZLOH Y.
DECZEMBER J-A« 1880.
X-áriHDESTÍJSOE
coooooooo
!!!IpD alkalmas Karácsom és njéyi aMteü! Feltűnő olcsó végeladás
E I B I~S~C II R.
a .Prófétához" czimü üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
Eladási helyiség
X rK) t aurwox D " r*i JL EL li ö 1 XX 6 J. y X B 6 g
goc^^^ojjg palotakapu-ntcza volt SZEIVALD-féle ház.
Ingyen
50<VthCTÍ«r!«jatia
egy szErstőret ruha.
Ingyen
1U0 frt b«ráiir]i,
uiín tzy téli finom fiiucllruha.
(193 1—30)
Kivonat a nagy árjegyzékből
Most.
- .75. 30.
1.60. 55
2.40. 98.
2.90.1.35 125 ii. 2 25. 75.
S 80. 1 25.
Ezelőtt
800 s«fi"\' FJanell »¡ma, koczkázott é* csíkos 3000 •/, Tártáoy Flanell sima, koczkázott ¿s csikós 900 Ifién finom Flanell miuilen sziliben 1200 " ( Dároeolucb minden
tsinben 4000 rőf V* féket ■ tern" 2500 rőf •/, fekete alapin terno 2500 röf \'/, Ferdinánd Clolh
terno
2000 r6f CloUb terno szii.es 1.80 80. 1500 röf SL fekete igen Bm-m ripsz 1 20. 38. 1000 rőf fekete finom liazter 1 25. 48. 8UO rőf btA.il Oxfort mind. szíab 28. 17. 9O0 röf Pekingi Sefi 45 25
1200 röf valódi in.tiai S.ír \' 76. 36. 1 vég 30 rEf *,t Fler.-nsdorfi gyolcs 6 80 3.75. 1 vég 30 rőf \'/. KO.leindorfi 7 90. S.j)0. ] véí 30 röf valódi Ys-
ren.dorfi Sctileainger 9 80. 5.85
1 víg 30 röf kitűnő crea«z 13 50 6 95. 1 \\éi 30 rfif */, legjobb erein 18.50.9 74. 1 vég 54 röf 7, val. rnmbarger 45.50.23.80. üarantirosva a legjobb eyártmáoj.
1 vég 30 röf pekingi kanavíiz 6.502.78 1 vég 30 röf Gatrám.dorfi ks-
navá** valódi czérna 1 vég 30 rőf legnehezebb rum-
burg.r kanaváaz 1 vég 31 rőt NilsLös leguelie- . zebbrumburgi kanaváaz 24.50.14 50. CMffonok.
Ezelőtt Most. 1 vég 30 rőf Schroll-féle
cbiffon
1 vée 30 röf 5/4 Scbrcll-féle E. Chiffon
1 vég 30 rőf >|, Sebroll-féle E.
R Chiff-n 1 vég 30 rőf 7« Rumburger Cbiffon
1 vég 30 róf febér csinvat,
dnpla damaszt 1 róf *j4 szines bécii parkét 1 rőf * . legnehezebb színes pekingi parkét
figyelmeztetem a helybeli készségesebben kicseréltetik
9 70 6 50. 12 50. 7.50.
9.50 5.90. 12 50. 6.90.
15 70. 7 90 22.60. 8 90.
13.70. 7.90. 28. .19.
48. 32.
Ezelőtt Most.
1 röf <1, valódi nüore i Kalmnk 55. 25. 1 rőf legfinomahb Kalmük Roil 75. 35. rőf valódi pekingi jokk- Kalmük .88. 45.
1 lóf \\ : 1 rőf i 1 röf <¡1 \'
45
54. 58
85. .48.
65.
1 85.
Schnürl parkét ^fehér 4 nüs feb. Schnürl putket valódi Pejjin parkét 1 rof \\ 4 niistös valódi Pegin
parkét 1 rőf csipke függöny 1 röf valódi pekingi csipkefüggöny
1 rőí nüorgi legnehezebb gipür 25<0 rof Glany Perkeil függöny vagy díványra 1 val. franc szines cretton ing 1 valódi pzines angol cretton ing 2 84.1.50. 1 valódi fehér Ma-iopolán ing 1 65. 95. 1 va ódi dupla R. chiff»n ing 1 valódi dupla R. Madopolán
feb. ing 1 valódi angol Oxfort ing 1 valódi pekiugi Oxfort ing 1 valódi nüorgi S-fir Oxfort ing 3 tó. 1.85. 1 valódi szép chiffonhól készült Courzsetté 1 valódi dupla R Chiffon hímzettel Courzsette 1 bő fehér vagy sziues alsó
Szoknya fodorral 1 valódi feiiér vagy szines hímzés és fodO\'ral szoknya 1 igén jó alsó nadrág Schle-
singer gyolcsból csak 1 igen jő franczia vagy magyar szibásu alsó nadrág csak 600 darab legfinomabb Damen-tuchból készUlt sziues aUó v. f»lsŐ téli ing 1 darab 8 éve-tői 12 évesig meleg téli alsó nailrág és csinosan díszítve hölgyek szániára 1 darab alsó nadrág D*gy uri hölgyek számára a legszebb díszítéssel igen egészséges a télre
1 gárnítur goubelin ágyterítő állánd 3 darabból
48. 24. 1.45.
2.45. 1.55
3.85.2.25 1 95. 95. 2.45 1.55.
1.65. 95. 3.40. 1 75.
2 80. 1.55. 4 80 2.45.
—. 85. 95.
5 85. 2.85.
1*95. 85.
3.80. 1.65.
35
55.
95. 95.
2.80. 1.50. 4.90. 2.75.
5 85. 2.95.
8.60. 3.80.
12 80. 4.80
Végül
1 Seegras-matráce 7.8
Ezelőtt Most.
3000 kitűnő téli kendő fejre 55 25.
2500 berlini fejkendő 75.
3500 &]t igen finom berlini kendő 95.
2400 kit. finom kendő min
den sziuben 1 60.
1 db. igen finom posztó kendő 1 95.
1 db. igen finom val. posz-tókendő
1 db. *|4 igen finom téli kendő
1 db igen finom val. posx-tókendŐ
1 db. *L igen finom posztó-kendo
1 db. legnehezebb fajta
posztó-kendő
800 r«f sséles gyapjúszövet téli kitűnő jó 3.85. helyett 1.95.
8<)0 rőf kitűnő és legnehezebb gvapjuszövet kabátra \' 4.85. helyett 2.35.
1200 rőf sima gyapjúszövetek minden szinbon 5.70 helyett 2.65.
1 db. T|< szines nüirgi abrosz 1.26. helyett 50.
1 <•)». *Jt szines rumburgi abrosz. 2-45. helyett T.25.
1 db. pekingi abrosz
"zines 3 50. helyett 1.85.
1 db. ^ szines damanci-rozott brazíliai abrosz 5 50- helyett 2.2-4.
1 db. igen finom fehér
damaszt abrosz 2.25. helyett 95
1 db. fehér igen finom
damaszt, abrosz 3 25. helyett 1.55 .
1 db. eJ4 valódi B genbarti damaszt 5.25. helyett 2 65.
6 db. fehér damaszt szalvéta 2.80. helyett 1.55.
6 db. feh. pekingi damaszt
szalvéta 3.25. helyett 1.75.
6 db. val. nüorgi szalvéta 4 25 helyett 1.95
6 db. indiai fehíritetlen törülköző 2.40. h-lyett 1.25.
6 db indiai fehérített törülköző 2.90. helyett 1 60.
6 db. pekingi damaszt törülköző 3 80. helyett 1.75-
6 db val. nüorgi damaszt 4.80. helyett 1.95.
leg-
i
18.50. 9.50.
vidéki n. é közönséget, ha valamelyik czikk nem tetszése esetén, visszavétetik és megjegyzendő a visszaszállított portékát franco koll hozzám száliitani.
Árjegyzék raatráczokbdl.
D helyett 4.40. — 1 afrikai matrácz 9.60 nelyett 5 50. \'— 1 lószőr-matrácz a le^iobb huzatul 29.80 i 12.80. — 1 pár rzines finom Véli harisnya hölgyek vagy arak számára csak 2& Jer. A inogrendelő közönség kéretik a czimet világosan kiirni és a postai vagy vasúti állomást egfoz világosan megrirni és az utolsó pontát, hogy a megrendelt portékát egészen rendcsen el lehessen szállitani, mieióbb kém-im mfKbisa.-jiit a nafcyon tisztelt közönségnek, mert ily csodálatos árak Európában nem fognak többé léi.-ar.i.
i ne.yett
Czim: EIBISCHR.
a „Prófétához" cziinzett üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
Egyedüli főraktár jelenleg pa 1 o t a k ap u-n t cza Tolt SZEIYALD-féle ház.
Az egész raktáron lerí czittetMl egj terjedelmes íijegjzét a IfgtMolabbi vkiétre legiéKségesebbén bérmentre s ingjei küldetik.
*xx*x*xxxxxx**xx*nxx*u
BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY-KANIZSÁN
„SZAHVAS" szálloda meUett
főraktár Budapesten Deák Forencz utcza 7-ik szám.
Ajáolja gazdagon felszerelt fa- és kárpitos bútorait (gamiturák) azonkívül elfogad miodenDemü kárpitos munká kat a legjutáDjosabb ár mellett.
Karácsonyi és újévi ajánkékoknak alkalmas
190 3 10 " fa- éa kárpit bútorok.
Megrendel i:sek pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. gsST Képes árjegyzék kiváiutira ingyen.
A lo*gjobb pisztoly no sü, hanem Ulilhttask.
Hogy »xonban Jó löré»x lah««*ttak,
Megvétel végett kerestetH
eo átjátszott, íe jó tartan leró
zongo ra
Ajinlatok, a hangszer szerkezetének és állapotának tüzetes leírásával és a gyáros megnevezésével e lapok Kiadóhivatalához intézendok,
(198 1—»)
A Gaggenaui-rMabiaféle oj-lég-pfcitoly
ra a Italt mellett3»<i«nt>«ii). alkalaalnjraJtarr^hogj sióguobí is, és lftixerre való íiíáít sélkSl, jó ?!tstolr]6réss lahissflnk Xxen ritCnu, Ji (Tjaiorlatr». igen tlfcnlmn, fegyrer nom durran. «1 16 méternyi tAToluijjTa, relöihajtijt ta6g hogj6 njril, I
&. orj de* ilcAb^, S azs. m o torc j-i milytégígjvt, ír agya gol jó egy madarat pes megölni. A.meytfilUt négy (t) fogixítl éiigea kinyoar*gb«ríhe1 éiupyanaxonnyl! 1000-nél töbluxír ha4-.nilható. A tslzaot ftlfiiXli p«k »«gluégírél, lehetségessé t*xl, hogy agy U/ea kitűnően itarTexett, fiion. •» >: tartósan el&lckelt ( nyUUl és 100 golyó?*! elíitott pisztoly, kénoartartáhia, 9 esftk osxtr.ért.frt. 7.60ért.és barmentar*n megk&ldh«tA hokcrtljoa. KBlöanyilak, \\
l1/« latsadként osztr. ért. frt. 1.—, ét IrtLöugolyák 1000 drb. araíos»tr. ért. frt. 1.— i A Ifitxarta-karitAt majdnem holyreéllitj» a plixtolykl»dA«J k6lt»ég«k«t. Sztílitó- ) •oh\' aUoTéVii ▼. olötseUai Btjis Wrtéahetaok; a gytr jóULlliat aynjt.
172 6—24
Zenélő művek
4 —200 darabot jáuzva; expressiőval Tagy anélkül, mandolin-, dob*, harang-, caatat;nat-, mennyei hangok- és hárfahangokkal stb.
Zenélő szelenczék
2 — 16 darabot játszva; továbbá necessairak, azivarálkány, svajsi házacskák, téuykép albumok, iró eszközök, keztyütartók, levél-neht>zitők, virágtartók, sz\'Varkészletek, dohányszelenczék, dolgozó asztalok, palaczkok, teres poharak, erszények, székek, stb. Mind zenével A legnjabb ilynemQ gyártmányokat ajánlja
f-* ^IT.T.HI K J. T=T. Hem (Sch^eiz,)
Csak közvrtleu hos*ul biztosit valódjaigot; idegen gyártmány minden mü. mely nem nevemet viseli. Gyár saját házamban.
174 3—6 ajstnopiw ao^Jni ^a^íi^afje eada^ ■WS^ISOIJI
mo[»jnf ^aitn 2j-os l!-»de i9}j»qm®Aoa uq^ftADi-o^UBz nasá 92955 9X9Ji 319A8A * nsr no^u? 3«n*jy QOQOő D® qqs«s3»i OQJ
Nyújtsunk kezet & szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legojabfe sagy péazklser-86ÜS, mely * maga« kerBtsy által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen nj tervezet előt.ye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásbán 46,640 ayerefflésyaek okvetl. c kis&r~ tolás al* ¿v*U kerCluio, köztük találkozik 480,000. frtuyi főnyeremény, rv<.. g pedig:
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m.
12 nyerem, á m.
250.000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000
1 nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerem, á m. 62 nyerem! á nu 108 nyerem, á m. 2l4 nyerem, á m. 533 nyerem, i m. 676 nyerem. í m. 950 nyerem á m. 26,345 nyerem, á m.
eseo nag-y az
12,000 10,000 8000 5000 3000 íOoo 1000 500 800 188 stb, állam
A legközelebbi első nyereményhuzái által biztosított pénzkisorsolás hivatalosan állapíttatott meg és
már f. évi deczemöer hé 15. ét 16-án tesz,
a következő összegbe kerül:
1 egéss eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o.é b.
1 fél , » , - 3 . . 1 „ 75 , , l negyed . , , . IV, . . —, 90 . B
Valamennyi megbízás as összeg előlege« beküldése vagy postautalvány mellett asoonal és a legnagyobb gonddal easkösö -tetik, mindenki magát as állam cxitnerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk keséhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek, minden húzás után pedig felszólítás cél* kül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzáii jegyzéket
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain. fennálló összeköttetéseink álul késbesittetbetík.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok iaás tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 60.CO0, 40,000 stb. fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre ^zárnit-hatván, kéretik már a köxeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmanii & Simon,-
bank- és vaite-flzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása roindeDoemil álUmköivények, viiali részvények ée kölcstioaorsjegyeknek. U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanjzitolt bizalomért, felkérjük az aj ciaaraolásnáli részvételre, fStörekvéstisk ezentúl is oda iráojuUnd, min-, denkor pontos és szilárdsaolgilat által tiszteit érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 III 2—6)
Főnyeremény
esetleg
400,000 márka
SzerescHe
hirdetmény.
A nyereménye ket az
áltam biztosítja
FEL
i sr Á.
a hamburgi állam által biztusitott ntgy pinelottería Byereaásy-esélyelbwl réazvttslrt, melyben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell. Ezen elŐDyös pénz-Iotteriának, melyben tervszerüleg csak 90,500 sorsjegy van, nyereményei a következők :
A legnagyobla nyeremény 400,000 márka.
6 nyerőmény 108 nyeremény 214 nyeremény 10 nyeremény 2 nyeremény 533 nyoreméuy 676 nyeremény 950 nyeremény 65 nyeremény 100 nyeremény 26345 nyeremény 2300 nyeremény 70 nyeremény 73ü0 nyeremény 94 ét 67 márka 7850 nyeremény 40 és 20 márka szakaszban biztosan
4000 márka 3000 márka 2000 márka-1500 márka 1200 márka 1000 márka 500 márka 300 márka 200 márka 150 márka 138 márka 124 márka 100 márka
Jutalom 250.000 márka
1 nyeremény 150.000 márka
1 nyeremény 100,000 márka
1 uyereméuy 60,000 márka
1 nyeremény 50,000 márka
2 nyeremény 40,000 márka 2 nyeremény 30.000 márka 5 nyeremény 25,000 márka
2 nyeremény 20,000 márka 12 nyeremény 15 000 márka
1 nyeremény 12 000 márk*
24 nyeremény 10,000 márka
4 nyeremény 8.000 márka
3 nyeremény 6,000 márka 52 nyeremény 5,000 márka mindezen nyeremények pár hónap alatt 7
húzás alá kerülnek.
Az elsí Byereaiéoybti2á8 hivatalosan n eg van állapítva
folyó évi deczewber hó 15. éa 10 ár©
és a következő összegbe kerül:
az egész eredeti sorsjegy csak 3 frt 50 kr. o. i. a fél eredeti sorsjegy csak 1 írt 75 kr. o. é. a negyed eredeti sorsjegy csak 88 kr. o. é.
és 4z*n az állán által biz esitett eredeti sorsjegyeket (nem tiltott promesseket) ¿a az Seszeg bératflíes beküldése nettett c legtávolabbi vidékre Is stkBldta. A résztvevők mindegyike az eredeti sorsjegyec kivül megkapja t5i™ Ingyen az állsaozlnerrei ellátott sredsti torvst és s. htuíi moptörtéatc atin & blvttalts aortolást lajstromot felhívás njlkal ¿1 azonnal
A syersaéaypéuek kifizetése és elkildstc általam kiiretln az érdekelt részére psstesu ét [eg&zigorabfc Ht»ktartás mellett MzkbiltaUt
tr Msjreadelések egyszergsi psstastalvásy nt«y sjáslstt levéllé eszkscálbetik W A ■sgbúiuk enslfsgva > kSzstl ksiis Kitt- {oiyó ^
november 30 ig bizalmasan az alnlirt rzéghez intésen(j5k.
(165 IV. 1-S
Id. HEK8CHEB 8A«U,
bank- és ráltétuleu Hlltir|tll"
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN T.
DECZEMBEB 2 is 188C.
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 7—»)
KOLCSGNKONYVTARAT
^ Az olvasási dij liiivonkiiii csak 50 kr., negyedévre csak 1 frt 30 kr,
Előfizetés a kölcsönköjiyvtárra e hó bármely napján történhetik.
, Tisztelettel WajdltS JóZSef.
\' Dr. Schmidt főtörzsorvos
FÜL-OLAJ A.
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak nyilvános elismerő és -köszönő iratai! Hasonlóul a t- cz. orvos urak is folyvást és ismételve utalnak a dr. Schmidt G-féle fül-olaj fényes hatására, miként ujabban dr. Hammerschmid megyei főorvos urnák következő levele igazolja:.
Van szerenosém tndomására adni, hogy az Öntől nyert „valódi" dr. Schmidt G féle fűi-olaj ffilbetegeimnél, kik fülzogás-ban, fQlszakgátásbta, időleges süketségben és nagymérvű nehéz hailásban »zenvedtek. mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magát Kit-rjedt orvosi gyakorlatombxu ezentúl is miuden fülbajban szenvedőnek rendelni fogom, és nem mulaszthatom el, ezen kitűnő hatású «zert a fent megnevezett bajokban szenvedő minden be legeknek ajánlani.
Zsolna, 18S0. márczius 5
JOr. Hammer smidt,
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schmidt G, főtörzsorvos cm orvostudor
fül-olaj a
elmulasztja, illetőleg meggyógyítja az idŐleg\' « JŰkelséget, fül-gyuladást, fiilszakgatást, fűlfájást, még régi l-gmakacsabb esetekben is. A kellemetlea fülzugást é* kisebb mérvű nebézhallást azonnal elmulasztja, miként ezer ós ezer eredeti bizonyítvány tanúsítja.
Egy Üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. óvftQ f Csak *kkor va,ódi> ha n1"^0 üvegen

Cbsr-Söüsarzt
ur.i
Physflnis O-G.SGHMIOI
ha minden és a vörös papirboritékon az itt latható védjegy rajta van. — Különben * gyártmány utánzás. Tehát elővigyázat a vételuél.
Ezenkívül minden palaczkon üvegöntésben a központi bizományos (Jakobi Th. Hamburgba«) czég jegye szemlélhető és minden üveg
„OMateanMml Plysiíns Dr. ScMdt."
nyomattal ellátott ónburokkal van elzárva. Egyedül kapható vxlódi minőségben a főraktárban, Debreczenben Dr. Rothschnek V Emil gyógyszertárában. Bécsben Seewald A- gyógysz. a „császárkoronához» VII., Mariahilferstrasse Kr. 106. — Bpesten Török J. gyógysz. — Prágában Fürst József gyógysz. — Bráczbas gyógysz. . ,.szarvashoz^, Purgleitner J. gyógysz. — Lessbergben Mlkolásch P. gyógysz. Zágrábban Wttelbach Zsigaj. gyógy«. — Llazbea Bocker Ferenoz gyógysz. — Salzburgban Dr. Sedlitzky cs. kir. udv. gyógysz. — Pozsonyban Soltz R. gyógysz -— Temesvárott Steiaer F. gyógysz. — Kolozsvárott Szeky Miklós gyógysz. — Czernovlcz fiuchikewsky 6. gyógysz. — Klagenfurtban Thurnwald W. gyógysz. uraknál.
U. 1 Minden má&hol hirdetett íSl-olaj ne® valódi Schmidt fő-törzsorvos és orvostudor-íéle, hanem osak egy jogosltlafl név viszazaélés Dr. Schmidt ur czégére míntbamlsltványokra. 136 15-18
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoliószerek gyár, harang
és
érező n tőd e
Budapest,
Rotteoallíer uícza 66. íz.
Hazánk legnagyobb korsierüen berendezett gyára harangok tttioltászati és vizmütégiet! gépek készítésére; agyárraj kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi mimkaeró alkalmazása mellett, minden «élőnk megtelelő szivattyúk és kutak kéatiuotcek.
SUT Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bermentesen szaljíáltstnak
W A. gyár S.ól?:t©leije: Kolossvárott, belmonostor-utcza 12 ssám alatt iiuadk. \'
| Hi Egy «« hölgy sem
nélkülözheti toilletje választásánál
!! divatlapját!!
Ez leoiíT-.i hamis TPgeladás sem pedig a beviíixlisi áron
e 50°0-el aluli hirdeti., aroinők\'-t ttiznnyos kaidásrok szélnek er.-iz-
• teni szoktak, én csupán ■agyohbazer-ji készletein fogytát cz.-lozv*
• SHT chinaezüst gyáramban
• työnyörü eblmezBst ké>zlt«é>yelmet rend»ivali mesés olcsó ára-
• kon — de szilárd elvektől vezettetve — árába bocsátom. — Ki-
• meritó árjegyzékekkel kívánatra ingyen é1 bérnftntve szolgálok.
Leszállított áraJc:
6 db kávéskanál 6 db evőkanál 6 db aszt. kés 6 d:i aszt villa 6 db rsemegekéa 6 db esemegevilla
Eselőtt Most 260 1 80 6.60 6.50 0.50 6. ■ 5-
3 —
s.—
3 --2.75 2.75
Eselőtt
6 db t^ritékt.rtó i.— 1 db levesmerú 4.—
1 db tejmerS 2.50
1 db ezokortsrté 15, ~ 1 db vajtartó 5 —
1 pár eyertyaurtó 25 centim, magas 8
1 drb
Most 1.75 2.60 l.\'.O 10 — 3.—
4.10
@ Legújabb manchétta gomb gépezettel párja 1 frt. — 1 drb szí- @ @ varka dohánytartó 2 frt 50. ©
" Azonkívül kaphatók igen gyönyörű tálezák, kávés- és thoás S
! ^ kannák, as-tili rakványok, ágas gyertyatartók, cznkorhiutők, to- 5 i g jást.trtók, fogpiszkáló-tartók, eczet- és olajgxrniturák, valamint 5 ^ «ok más tárgyak stb ép oly bámuló olcsó árakon. ^
\'§ A t cz. közönség ngyelmeasé tétetik, hogy az én tárgyaim g,
@ nem az ugynivezett brittinia-ezüstből való, mely nem más mint £) j 0 .-zinezett bádog, hanem a legfinomabb ezüstlapot érczből, kítün- ^ ! ^ tetve sxópsége- ós tartóssiíga által, a valódi ezüsttől meg sem kü- d$ ! A lönbözhetŐ. 150 7— S:\' m
A most bekövetkezendő flszi idény és uj oktober-deczemberi évnegyed boái tával van szerencsém * nagyérdemű höbrykosiorut fi^y-lmest-tni arra. hogy köiyvkertftkedétenfefi aiadta hazai ét külföldi DIVATLAPOKRA előfizethetni.
Minden divatlap hozzám közvetlen & ki»d4tól péfltiE küldetvén be, azon kellemes helyzetben vaeyok. hoey a lapokat roá<- ecj kát nap* -al megj>-lené*ük i.tán" házhoz ÍM>ÍátktU9 ki, ragy VÍÁSln küidbetaa szét.
2 frt 50 kr. ) évnegyedenként 2 frt 60 kr ) helyben és vidékre 2 frt — )
1 frt 60 kr, \\ óvnegyedenkint;
1 frt 60 kr. f vidékre bérmeotes
2 frt 60 kr. ) küldéssel 30 krral 1 frt 20 kr. \\ több.
írt 75 kr. I
M*gy*r Bazár Bpesti magyar bazár Hölgyök lapja
Bazir Íber-Uísi).
Franecf-itung Frauhze>tuug Dagy kiadás Cornélii (béc«i) M-idenwelt
iW^ Különösen megjegyzendő:
• 6 drb evőkanál \\ Qj;„d a 24 dr.rab dinzes doboz
• 6 drh Íula """ ™
9 6 drb kávéskanál / 1 1 frt 20 lE r. ^ Megrendelések utánvétellel pontosan teljesittótnek.
« Preia E, Becs, Rothentburmstrasse 21.
Minden egyéb bárhol és bárki által hirdetett divatlapokra magyar, met és franczia nyelven is előfizeté-ek elfogadtatnak. Nagy-Kanizsán, deczember havában ¡880.
138 Wsjdiís József.
BIRTOK ELADÁS.
Néhai Chernél Olivérue hagyatékát kezelő bizottság a sü meghi határban az úgynevezett városi erdöbeo fekvő 156 —1200 | | öles — hold kiterjedésű erdót elsőben fával együtt 8500 frt becc- és kikiáltási áron. ha pedig így vevő nem akadna, nyomban a talajt 2500 frt kikiáltási áron f. évi deczember hó 9 én reggeli 10 órakor Sümegben a városház nagytermében tartandó nyilvánop árverés ulján eladni szándékozik következő feltételek alatt:
1-ször. A becsár 10°/0-a mind a két esetben az árverezni szándékozók által óvadékképen leteendő.
2-szor. A vételár felét 1881-ik évi február hó 1 só napján kamat nélkül, » másik felét pedig az óvadék beszámitásá/ai ée szinte kamat nélkül azon évi május hó 1 só napján kell lefizetni.
3 szor. Az esetben, ha a talaj csak maga adatnék el, tartozik a vevő rajta a fát és a fahordást 188í\' ik évi január hó 1-só napjáig megtüzni.
Kelt Csáb Rendeken 1880. évi november 26 án.
BAECZA SÁNDOR
195 1—2 bizottsági elnök.
Házeladás. I
Nagj-Kaniesán egy, a Batthyány utczában levő, S foidszintes, 15 öl hossza s két I&koszfályból álló ház, mely utczára öt s udvarra néző két szobából, 2 konyha, 2 kamra b pinczébŐl áll, s az udvaron két k^iaebb épülettel bir, melyek egyikében s. mosókonyha s faház, a másikban a cselédszoba, 2 lóra való istálló s egy faház van elhelyezve, — az udvarban levő kúttal a szép kerttel (360 □ öles) együtt eladandó.
Az épületek téglából b jó faanyagból cserépre épitvék, az udvar terjedelme 200 Q öl.
Az eladás szabadkézből elónyö« feltételekkel alku _
melleit történhetik s közelebbi értesitést a „Zalai Köz-löuyü ezerkeaztóségi hivatala ád. 188 3-4 $$
! Majdnem elajándékozva!
A bukott DMgynerű angol BRlTTAMlA-EZÖSTfiYÁR őriá«4 raktárát * csődgondnnkság át?evéu, nagyobbszprü fize\'ési kötelezettségei és a helyisnek kiüresité«e miatt 75 százalékkal a beesáron alul bocsátja áruba, tehát majdnem eia ámSékortaüfc. Ctók 6 frt 80 kréit, araz a puszU muokadij.értékének feléért kaphatnia következő j^en csinos és tartós BrittanÍR-ezüst aszL2.1; servic. asljf-zek ¿ra ezelőtt 30 frt vslt, és melynek ószu fehéren maradásáért évi kex^bnég vnlaitacik. 6 asztali ké8 kitűnő aneol a^zéllappal 6 valódi britt. ezüst Villa, ,
6 tömör „ . svl kaxá! 6 . , kávóskaaü
6 , . „ tsrtték tárté 6 valódi angol kávéstálcza 1 „ n. „ t aerltőkaaál egy darabból
1 , a. , . • tejein eriták aaá! 4 angol „ „ ayermekkaláa
2 „ „ „ tojásos serles 2 bríttani ezüst tejáses-kaaál 2 gyönyörű ,, OZüker táleza
1 „ „ cxnkftr- vagy bora tárté
1 legfinomabb „ thea szOré
2 Igen szép „ gyertyatartó
2 logfisoci&bb alabaítrom gyú»tvs.díS2 6 finom 0 , tálaié ttO darab 196 1 —10
Mind ezen olősorolt 60 műdarab ára összesen csak
9B e £rt BO icr. m
Megrendelések postai utánvétellel vagy az összegnek beküldésekor — a meddig a készletből jut — elintéztetnek
fm n.r> r> Sermanzi
Briuania-ezüstgyárak főraktára által
B é c 8, Város, JfieiücKmarkt 6.
®Sg?° A köszönő és elismorő levelek azazakra menő száma irodámban közszemléro vannak kitéve.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
zalai közlöny
DBCZEMBER 2-in 1880.
HIUDEJTJESE! TEC.

gyar-íranczici biztosító részvény-társasági
(FRANCO H0NGR0I3E) * *
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint f
készpénzben befizettetett, biztosit: jj
i^\'r
i ®
S-í§
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tűz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen (Chőmage).
8» Jégkárok ellen. 4. Tükörablak zúzása ellen.
5. Szállítmányi károk ellen, szárazon vagy vizén szállított javakat.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postákiil-deményt szárazon vagy vízen, ®
7. A 7. ember életére, valamint járadék-, nyugdíj- «j? ■és kiházasitásokra. ,. gí
m
jp A társaság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosító- íl
kot nyújt a n. é. közönségnek, az előforduló kárpk pedig alólirt vezérügynökség által J|
a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki. |j
^ / . ÍS
Ez alkalommal a társaság alólirt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire figyel- ^
% mezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem cultivált újításokat tartalmaznak és a biztositö &
\' közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmúl ha tlau előnyöket nyújtanak. Többek között.: $
I A magvar-franczia biztosító részvény-társaság I
yg öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vágy ineií- ® határozott időre, biztosított összeget éveakint magok a biztosító felek és kir.. közjegyző előtt történendő ki- f?
sorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet, és a feleket, minden további díj fizetéstől felmenti
Rogy-Kanizsán, 188Ö. november hóban.
939 ii—n\'2
Telj.-« ti.xl.\'lt\'tt«!
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Tezérügrynöksége Nügy-KanizsAa,
GUT M Á N N S. H.
Zala-Egerszegeu POLITZEE JöZSEF
Sümeg-hen EPSTEIN V. A.
Keszthelyen P C L Y JÁNOS
Alsó-Lendván TAL\'SZ F E R E N C Z
"SL e x* TŰL i e t 3. xjL g | y nöksógek: »rnü üt. Tapolczán
f 4
B E lt ti E it J A K A 15 Csáktornyán HJBSCHMANN A. (\'sn\'irendeken LOB l (i N Á C Z

TWTln ga.ec3-cl3.g -atolérhetlerL.
( ÉrdcmjelJ
MA4&ER W. S
5«. kir. safe, ralódi tisztítottS
fcrdemjfl j
ffSU KAMÁJ- 0 LAJ
Iteager Vilmos tanártól Bécsben.
A lígfel&ő orvosi, - tekintélyek- által- megvizs-Sáiya ét ¿Ív/Lhigyvx; — könnyen emészthetősége miatt gyermekiknek különösen ajánlható, — s mint Természeti — legjobb8) tiszta és hatályossága által etismerf szer, — a leghathatósabb gyógyerővel; bír mell- és tüdőbajok-, gőrvény-. sömör-, fekély-, b5r kiütések, mirigybetegségek és gyengélkedések ellen. £gy palscEk. ára I frt. Kapható-valódi minőségben, gyáriraktáromban Bégben Heumark\'t \'3 **)\'valamint minden gyógyszertár.«*nagyobb vegyoskereskodésben. Úgyszintén Nagy-Kanizsán: Belus,-József, Práger Béla gyógyszerész uraknál, Rnseufeld-Adolf, Rosenberg Kerencz kereskudése;-ben. — Yarazsdos : Dr. Halter Al:. Lellis Ed. gyógysz. — Zate-EgerS78flen : Isoó F. gyógysz. — . Sflpronbau : Abezey A., Bekéri Károly E. gyógysz. — Kapoavárirn Babochay Kálmán, Angusztin Guszt. gjógysz. uraknál. 168 10 —:2
*) óvis 1 Ujabb t időben ¿^»lálhetŐ, hogy több czég — közönséges tisztátlan májh\'ftlsfift \'t háromszögű üvegekben — Maager valódi tisztított Do»ch-cáakÁaiáj-olaj gyanánt árnait. ílv rászedések és megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a n.- é. közönség csak azon üvegéket —\'-yfléjiiaknak elismerni, melyeken, illetőleg a czimragász és használati "utasításon a ,M"a\'l\'g e rs név található.
**) Ugym o£t;lóteti£-áz ocztrái-magySr birodalom részére a schaffbaasoni „nemzetközi aebkötő gryár" fóraktára, nemkülönben a sew-voi\'ki czég Hall és Énekel „Sozodont- gyár" é3 a ehemnit® Hartewt^ A3 .-Taft. \'.
Malom bérbeadása.
A kehidai jó karban levő zalai vizi, kétkerekű malom jövő évi má\'us l-től fogva bérbe adandó. Hérleni szándékozók forduljanak Beuk Kálmán fiai c/.éghez Keszthelven. . .,!
Azon rendkivöli veszteségek folytán
- \' wéijeiéí a londoni it\'iqy vmbulor yy\'ir
GÖODEBJDGE BROTHERS AND COMP.
a gla8flawi bank Ugkü*el»bbí jelentékeny bukánánái szenvedett, annyira megingattatott, hogy "iénytolenittetett «yárát beszüntetni ^ és naoyszámu s kitűnő mlqS-
ségü , s mindi n kiáliitásuá! éremmel kitUntetett készletben levő vasbijtor áruit a gyári ár negyedrészén teljesen oiároai-tan:.
Ennélfogva a fentemlitett gyártól bizománybau átvett 2000 darab (összerakható) vas ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bármely Lakás vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsón, eddig et nem ért csekély áron darabját 8 o. é. frtért áruba boraátom. Előbbi ar 32 frt 50 kr. (K>7
Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kiránt minó-ségben a pénzbeküldése, vagy utánvét mellett — addig mig a a készlet tart
S. EE1IMER gépgyára Bécsben
III. Gtt-rtnergasse. Ezenkívül vannak a évadra vaságyak, elpuaztitbatlaű tartéságnak és mindenféle fabútorok.
Mária-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai eiien,
és felilimnlliiitl.m az étvAgyüiáoy , gyo-morgyongeséfrj ró*<s*agu l-h\'-l!et, szelek, suvauyu felbüfógé«, kúíika, uyomorhurnt. g\\oíiiorégés. , h"gy. őkép/ő és . ¿Ulságos nyálkaképzódés. sárgaság;, und»i é.s hányás ft»fájá«i (ha-:iz a K^oiliuri-ól • re-i), gyomor görcü, székszorulat, n gyomornak \'ulter-iicltrége étűi és ital által, f.iliszia, Jéj>- és májbetecs^g, aranyeres bántalaialc tdlen
Kgy Üvegcse ára használati utusitásml égyittt 3~> kr.
Kapható: Prág»-r Béla ur gvégyszer:ár*-. bi-n; JS\'agy-ttanazsin, valamint hz osztrák* ujagynr birodtiioin mimlen nnyobb g)ópy-sze: (árában és kereskedés jhen.
Központi s zrí küldési raktár nagyban és kicsinyben ERJLÜY B^áOftOLY,
z ö r fl ii g y <í l-h o zu cz>>nzett gyój,\'ysz.Ttárában 64 ;,o_ó\'í Kremzierben, Morvaország.
ELŐFIZETŐ GYŰJTŐK
(Colporteurelr! előnyös feltételek mellett kerestetnek
181 4—\'
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedése által NAGT-KANIZSÁN.
Nagy-KiDizsáa, njómatott s kiadó tciajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAör-KAJíBBA, 1880. deczember 6-én
98-Olk sgE&m.
flzenkllenezedtk évfolyam
U WUstill ir:>"*ífS
Jtfin «ír. . * űrt £
fii ÍTM . * . |j
Effit saájn 10 kr
MlrtitHak C hmiáboi pstiuorban 7, náaodzaor 6 i mín-lav további torárt 5 kr NTlLTTBEflEN ■oronkAnt 10 krárt iá.
letuok Tel Eiuc.tári illeték mindéi I
S
í
gyes hirdetésért külfi 3(1 kr fifc"t«n<iJ>.
ZALAI KÖZLÖNY
■J:
kOKief
elóhb
Z A L A-SO MOGYI KOZ £,0 M Y
A lap. szellemi >6 illntf közlemények 1 jzerk«>*rt8hö«. anyagi ré«ét illetői közlemények pedig l kiadóhoz bérraontvw intétendők : NAGY K \\ N1ZSA
BérmeutKtlun levelek | caak ismert munkát« •aktól fogadutnak
1 Kéziratok yísszs neii|
J küldetnek.
N.-KanitóaYáros helyhatóságának, „n.-kuüx8ai onk. tűzoltó-egylet", & „n.-kanlzsaí kereskedelmi s iparbank«, „nagy.kanizsai takarékpénztár0, a „zalamegyei általános tanitó-i tület", a „n.-kanizs&I kisdednerelő egyesület0\', a u.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a ,soproni kereskedelmi s Iparkamara n.~kanizsai kü.1 választmánya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
fletefaklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Ünnepet \'ül Zalamegye, a munkásság becsérzetének magasztos ünnepét!
Diadalt ül Zalamegye, a nemes hazafiúi érzelem fenséges diadalünnepét!
A pártszellem elhalaványul ily ünnep, ily diadal megülésekor, mert a korszellem ölelkezik az ötrökigazság, a nép fenség jogos érzetével.
Nem a véletlen születési előjog, hanem az igénytelen honpolgár szeplőtelen erényei nyertek méltánylást, elismerést.
A tisztelet nem parancsszóra nyilvánul, hanem a sziv benső érzetének féltékenyen őrzött kincstárából merittetik
A szeretet nem a gépiesen mozgó ajk hideg szavain tárul fel, hanem a lélek gyéren nyilvánuló égi eredetiségének tiszta tüköréből tündököl.
Igen, e gazdag multu szép megye osztatlan örömérzettel tekint azon férfiúra, ki törhetlen hazafiságának, önzetlen munkásságának, és teljes jóakaratú szorgalmának méltó gyümölcsét élvezi most, mi-dón a koronás király bizalmából a főispáni méltóságot átveszi, midőn a hós Zrínyiek székébe ül.
Nézzétek a tisztes ősz férfiút, szemében csillámlik a köny, az érzet kőnyje, midőn esküszik, hangja reszketeg, midőn az eskü szavait mondja s karja remeg...
Miért?
Érzi halantékán a polgári jog, a polgári fenség nem keresett, nem várt, nem óhajtott koronáját, melyet az emberiség jótevői nyernek jutalmul, melyet a népszabadság angyalai tartanak, melyet a munkásság örökbecsű gyémántjai díszítenek.
Ezt a drága koronát nem keresni kell, de kiérdemelni igen. Ezt a diqő koronát nem a véletlen adja, hantm a hosszú évek szorgalmának méltó; eredménye.
Szép. dicső, drága érzet látni igy e tisztes őszt, kit osztatlan tisztelet, közbecsülés és őszinte lelkesültséggel vcszDek körül. Ezrek és ezrek osztoznak a köz-örömben.
Csak én magam vagyok talán, ki szomorúan tekintek végig a népfenség, a polgári jog é fényes tüuetén, mert csendes magányát az ünnepeltnek elhagynia kell. —
A sas magasröpte, az oroszlán hatalma nagyszerű, de a méhecske szorgalma nagyszerűbb.
Az erdők kimagasló fája szép, de a szerény ibolya illatosb.
Bámulatos a tenger, termékenyítőbb a csermely.
Elég, ne tovább!
Nem magamnak írok.
A közvéleményt tolmácsolom.
Nagy reményt nyújt a szép mult.
E reménynyel üdvözöljük ő méltóságát a mai napon 1
A már-már csüggedezó hitet hatékonyan táplálja az a tudat, hogy az ünnepelt osztatlan, részrehajlatlan igazság-érzetéről általán ismert és nagyra becsült.
K hittel üdvözöljük ó méltóságát holnap!
Nagy kincs a szeretet, féltékenyen órzi azt minden ember; nem pazarolja a magyar, de ha egyszer felcsillámlik, fényes az mint a csillag, meleg mint a napsugár, tiszta mint a kristály, drága mint a gyöngyszem; az is mint ez, mélyen, mélyen terem.
Ily szeretettel üdvözöljük ő méltó ságát szép, de nehéz pályáján; kívánva, hogy a magyarok Istene sokáig éltesse Glavtna Lajos fóispantí
BÁTOKFI.
A magunk üg)ében.
Aki a bivataloa „Budapesti Közlönyének caak egyetlen egy számát keiébe veaxi, lehetetlen, hogy szive el De szoruljon annak láttára, hogy az árverések, csődök, örökösödési hirdetmények aprón és sűrűn nyomtatva naponkint tóbb ivre terjednek és fennen hirdetik hazánk társadalmi éa gazdászati szomorú viszonyait, melyek előbb utóbb a koldustarisz-nyát akasztják a magyar ember nyakába.
De az ügynek nem ezen oldalával aka ruuk jelenleg foglalkozni, hanem azzal, vajon a dolog természetében rejlik-e az, hogy ezen hivatalos hirdetések mindig és csakis egyedül a „Budapesti Közlony"-ben legyenek hirdetve és vejon nem lenne-e czélazerübb azoknak egy részét az illető megyei lapokban is közzélenni.
A .Budapesti Közlöny" eddig teljes joggal közölte ezen hirdetéseket, mert a perrendtartás paragrapbtisai neki rendelték azokat oda: de a dologhoz szó fér és igy ezen ügyben
is lehet, aőt kell is eszmét cserélni, hogy a jo\'t meyizvóződée itt is érvényre emelkedhessek . a * törvény hozás as illető paragrapbusokon méltányos változtatást mielőbb eszközölhess 1
A különböző hirdetéseknek kétségkiv j az a czéljok, hogy mennél több ember ált I olvasgassanak és esetleg figyelembe vétessentll A ,Bud>pesti Közlöny" szól ugyan egész Ml gyarnrszagra, de mivel hivaialos szárezságg.f van szerkesztve, az olvasó közönségnek eleny! szó csekély részét képes lekötni.és igy a bent] felhalmozódott hirdetések már óriási menny] següknél fogva sem vétethetnek figyelemb nem jutnak tehát ép azoknak tudomásár ] akik talán érdekelve lehelnének egyik vag 1 másik hirdetés iránt.
Mi következik ebbói? As. hogy azol| akiknek becsii.otes vevő szándékuk volt, eitli tétnek az árverezéstől, mig azok, akik üzleti! árvereznek, potomáron jutnak sokszor oly bit ] tokhoz, amelyért egy tlsstassiandéku embr kétszer vagy háromszor annyit ic adott volni; Nem látjuk-e már eddig is, hogy az ingutlano J értéke miért csökkenik mindenütt annyira. I Nem moudjuk, hogy caak ez, de állithaijul . hogy ez is egyike *r.oa okoknak, meiyek bii tokáinknak elértéktelenedését órusi mérvbe r elősegítették. Nem nagy óaz. caak egy kis j akaral kell, hogy belássuk, b-.rgy ez igy van € I nem máskép.
Tekintsük most a vidéki lapokat. Net I dicsekedhetik ugyan egy sem, .hogv ezre k r menő előfizetője v*Q, de azt talán a legszerí I nyebo is elmondhatja, hogy olvasóinak szám\' I ezrekre megy. Vajon ha ez csakugyan áll, net I czélszerübb tenne e r. megyebeli hivatalos hír I detéseket a megyei lapokb .n közié tenni, his I első sorban a megyebeliek vannak még a U I hető vevéi által is érdekelve? Ha egy-egy bit 1 tokra több a concurrens vevő, nem fog e az él I tékben emelkedni és nem fogé az nagyoh áron elkelni, mint azon esetben, ha az árverés i ről csak néhány üzlelszerU árverező bírt tudo\'il mással, akiknek azután az úgynevezett „sáp által hatalmukban van ugy megvenni a birto I kot, amint nekik tetszik..............
TÁRCZA.
Anyámnak.
Magányosan virasztott éjeién, Ha multam képe uéha megjelen, Az édes gyermekbánat köoyeit
_ Mi perexnyi bú ntáu örömre vitt: —
ügy ftj, hogy ajra el nem sirhatom. Rájok borait a mait, a »irhalom... Kicsiny jel áll a fürn hant felett, A mindig hü, a szent emlékezet;
lelkem, tünt világa képein, — Szorongató de édes most e kin, — Gyönyörtől mámorosan elmereng. Szememben az örömnek gyöngye reng, S szivem, honnét a vig dalos madár, A bizta\'tő remény kiűzve már : Elégedett, színültig telve van, Igaz, kevésig, mé*!« boldogan, Ea önfeledten visjzaérzi azt. Mi éjem és napem felett viraazt; Mi fájdalomban gyógyszer, sebr» ir, S mi néha szivr\'-pesztŐn vissza sir, Mi mégis annyi boldogságot ad; Minőt csupán a tiszta öntudat, Mi csöndes, szunnyadó, nem háborog, S csalafva mégis megremeg, zokog: A szenvedésben enyhület, a mit Te adtál édes.jó anyám: a hit.
ügy visszaieng intő szülő szavad, (Mi jő, hogy emlékezni még szabad!) ügy mintha most i» mindig hallanám, Mikor szelid szemed emelve rám, Szeretve mondtad, hogy nehé* a lét, S hogy annyi érező ember szivét: Hideggé tette a tapasztalás. Az álmok egyre tűnnek és mi más Ha ébredünk, az élet.. Csak neked Köszönhetem, hogy eddig szivemet, Nem érte veszteség. Te szofctatád, Hogy az kevés öröm mit sorsom ád. Az ég megáld, ne félj, el nem veszett Szavad, megőrzi hiten gyermeked:
Megadja Isten érni azt nekünk, Hogy tűrve végre boldogok leszünk. Addig se bántson tépő fájdalom, Ne hidd, bogy most is még csak álmodom: A munka már nem idegen nekem, S i bánatot bittel viselhetem ; A küzdést, fáradalmat megszokám, Légy áldva érte drága jó anyám!
HALA8Y BELA.
a szőkékről és barnákról
A női szépség oly tágas fogalom, bogy azt bizonyos korlátok közé szori.tani részint a fogalom széles köre, részint az izlés külöoféle sége miatt majd lehetetlen. — Már az ó-kor legnevezetesebb népei: a görögök ós rómaiak igyekeztek az ideális szépség határozott fogalmát megalkotni, azonban fáradozásaikat csekély a móló siker koronázta; mert ők sem voltak képesek azon kérdésre határozott feleletet adni, vajon: a szőkéket vagy a barnákat illeti e Aeria almája? Ámbár az őskorban mégis in kább a szőkék rabolták el a diadalt a barnák tói, főleg a görögöknél, kik a szőke hajat s a kék .szemeket az ideális szépség mulhatlan kellékei gyanánt tekintették, sőt még a mytho-logia jótevő szellemei íbszőkéknek képzelteitek, mig a gonosz lelkeket fekete, kastiáit bajjal ábrázolták, azon meggyőződésben lévén, hogy a szőkék, mint isten előtt kedvesek égé, & barnák a földé s a gonosz szellemeké lesznek.
A középkorban, lovagias szellőm s mély vallásos érzelem korában — melynek fő vonását a hőst jellem, vsftódi szorelem, azigoru erényes-8ég képezék, — inkább a szendébb szőkék,, mint & kaczérabb barnák voltak ünnepel többek. Az ujafet porban különösen a francziák kifáradhatlanok a szőkék as&gaaztaláaában e
az ókor classicus szépségeitől kezdve az újkor szőke szépségeiig kiíogyhatlanok az „aranyhaj" s a „nefelejcs szemek" dicsőitésében, mig a svédek, angolok, németek majd mindig a barnáknak adták az elismerés koszorúját.
Nemzetünk e téren is lovagias akart maradni, sem a szőkék, sem a barnák részére nem döntötte el a diadalt 6 majd az előbbieknek, majd az utóbbiaknak nyújtotta a babért, különösen kedvesek előtte az úgynevezett „gesztenye barnák", kikben a szőkék szende-sége, őszintesége a barnák elevenségével, kis kaczérságával sz«retetreméltóan van egyesülve; azért mondja a népdal is: *
„Se nem szőke, se nem barna: Az az igaz magyar fajta." Azonban ezen hiu feszegetéseknél, melyek végre mit sem eredményeztek, sokkal több figyelmet érdemelnek a phrenoiogok b a phy-siogoomusok vizsgálódásai, kik a szökő és barna nők lelki szervezete, szellemi élele, arcz vonása: s.ebbő! következtetve értelmi, kedélyi s akarati működéseik között lényeges különbséget fedeztek fel.
Állításuk szerint a barna nők arcza a pathognomiai jegyek határozottabb kioyoma-tát viseli, mint u szőkéké, s ez az oka, hogy a kevésbbé szép barna nőt a kedély nemessége, szellemi műveltsége sokkal kedvezőbb szinben tünteti fel, mint a szőkét; mig az erénytelenség szülte rosz lelkiismeret bár minden női arcrot megfoszt bájától, de a barnákét fariákéhoz teszi hasonlóvá, t»
A szókék homloka nagyobb, magasabb o mint a tapasztalás tanitja, a tudomány terén sokkal szerencsésebbek, miit a barnák; mert bár felfogó tehetségük nehezebben működik,
mint az utóbbiaké; de mig azok csak felületei íj-ismereteket szereznek, addig ők á dolog lénye j ^gébe hatolnak.
A nők képzelme általában élénkebb hevesebb mint a férfiaké s gyakran, merész j túlzott és nem ritkán észrevétlenül a bizarrbs\'J csapnak át, főleg a barnák, kiknek igazi elemök í; a phantasticum, kedvelik a regényest s általá-ban az érzelem hevessége, kedélyesség, tetsz-\' vá&7 jellemzik őket, mig a szőkék ábrándosak, naivok, szeretetreméltók, őszinték; — de nem\' a szerelem dolgában! — könnyen lemondani •. tudók, azonban az élet bajaival szemben keve- !j Stibb lelkierőt tanúsítanak a barnáknál, kiket \' e tekintetben bátorság, veszélylyel küzdeni .8-eretée jellemeznek ; a barna nő inkább keresi,1 mínt kerüli a 7eszélyt, élénk képzelme egy ideát alakit, melyet valósítani éhe feladatává tesz, ezért ól, küzd, szénved s a győzelem még., sem szerez benső megnyugvást; mert a barna;tj! nő a boldogság édenébe jutva, innét az égbe vágyódik. • |
A szőke érzelgő, szelíd, gyengéd, résztvevő szenvedélye gyenge s inkább az indulatokra hajlandó, mig a barnák szenvedélyesek,\' Bzeuvedélyok romboló, mely egy pillanat alatt megsemmisíti a józan ész alkotta müveket; az ily kedély állapotban mi sem tartja őket vissza, az ész okok, tanács csak gúnyt s megvetést szülnek, a veszély pillanatában gyorsan határoznak, behatóbb megfontolás nélkül vetik oda magokat a sorsnak, hogy ez a kétségbeesés örvényébe sodorja őket, vagy kijelölje azon ösvényt, mely a boldogság hónába vezet. Ellenkezőleg a szőke válságos pillanatokban határo zatlan, kétkedő gyengesége érzetében hamar a kétségbeesés kőnyeihez folyamodik.
Z A h AJ. KÖZLÖNY
DECZEMBER 5-ón 1880.
Helyi hírek.
— Január 7-diki bál. A messze vidéken jó hírnévnek örvendő .január 7-diki* elité bál a jövő 1881. évi farsangou ismét meg-tartatik ód pedig az eddigiekhez hasonló fény-nyel. Ez lesz a tizennegyedik „január 7 diki bál*. Rendezi ezúttal ia, mint már 5 óv óta a nagy-kanizsai társaskör vigalomrendozú bizottsága. — A* előkészületek nagyban folynak s a meghívók e napokban fognak szétküldeni. — Felhívjuk reá a vidékiek s helybeliek figyelmét.
— Nagy- és Kis-Kanizsavárosok
egyesítésére vonatkozó munkálatokat tudvalevőleg 20-as bizottság eszközli. E bizottság eddig már több íiiést tartott. A választási uj beosztás és névsor elkészülve van b a tanácsteremben belekinthető.
— A népszámlálás eszközléséhez szükséges iratok, nyomtatványok megérkeztek. A városi Összeíró bizottság elnöke Vágner Károly tanácsos ur.
— Ax uj évi köszöntések megváltása ügyében Bpesten igen helyes intézkedés tönént 5 megbízattunk többek által, hogy lapunk utján kérjük a városi tanácsot b illetve polgármester urat, hogy ez érdemben intézkedni szíveskedjék. Sok apró kellemetlenségtől mentetnénk meg, míg ellenben a házi ».szegényekre jótékonyHn hatna a befizetendő összeg. Ez érdembeni szíves intézkedésről lapunk utján közönségünk eleve értesítendő lenne. Tisztelettel felhivjuk tehát a polgármester ur figyelmét az intézkedés-e.
— Czáfolat. Becses l-.pjáuuk deczember hó 2-iki Bzáma ujdonsági rovatában foglalt közleménye a Rapoch féle házban tartandó tánczpróbára nézve alaptalan; midőu ennek kijelentésére tisztelettel fölkérném, bátorkodom megemljtení, hogy a tánczpróba idejét még eddig meg sem határoztam, s hogy tanítványaimnak száma nem 12 nő és 26 férfi, hanem mindkét nemből több mint 100-an felül vannak és még mindig jelentkeznek. Nagy Kámzsán, 1880. évi decz. hó 3-án. Krausz Gyula, táncz-és illemtanitó.
— TJj naptárak jelentek meg e lap kiadótulajdonosa nyomdájából mintegy 50 ezer példányban rövid idő alatt, mi azt jelzi, hogy e nyomda dúsan felszerelve van, s gyors működő szemészettel birván. minden e nembeli igénynek megfelel. A naptárak kiállítása Ízletes és csinos, tartalmát illetőleg mutatja a kelendőség. Ezúttal jelezzük, hogy a kath. nép számára egészen uj naptár jelent meg nugy- és kis kiadásban. Czime: Szűz Mária n a.p-t á r a. A jövedelem egy része egy házi jótéko\'iy-czélra fordittatík. Ára 40 kr. Kise /b kiadásé 25 kr.
— értesítés. A kanizsai járási tanítói kör t. vidéki tagjai ezennel újra értesíttetnek, hogy a november 25 éu elhalasztott őszi gyű lé« deczember 9-én csütörtökön tog megt»-t:i!ni
Az elnökség.
— ElÖbbi számunkban említve volt, hogy az apró majorság tolvajlása lábra kapott; most meg már arról értesülünk, hogy a kövér disznók merész tolvajlása gyakorol tatík. A Teleky-utczában egy "helyről egy éjjel 15 kövér disznó, több mint ezer forint értékben
tolvajoltatott el; a magyar utczában 4 helyen már az ólban leszuraiva vitettek el. Mi egyébként mindest nem csodáljuk, szinte szokássá vált Kanizsán a kapuk éjeleakéntí tárva-nyitva hagyása a tisztelt kocsis urak (!). a szakácsné asszonyságok (1!) éa a szobaleány kisasszonyok (!!!) kedveért. A tolvajok kényelmesen működhetnek.
— Gyászhír. Kreuauer Lajos kir. dohány hivatali gondnok saját, ugy gyermekei Lajcs és Géza nejében szomorodott szívlel jelenti szeretett feleségének illetőig édes y jt*ir-nak Krenrroer Lajosné szül. Eckel iisának 1880. évi november hó 30-án délután 5 órakor éle ének 25 ik évében hosszas szenvedés után tüdőbaj-következtében történt gyászos elhunytát. A boldogult htiít tetemei folyó évi deczem-ber"bó 2-án délután 4 órakor- mágyar-uteza Friedenthal féle házból fognak örök nyuga Ionra vitetni. Az engesztelő szont mise 1880. deczember ió 3rán fog az-Örök mindenhatónak bemutta\'ni. Nagy-Kanizsa, 1880. deczember 1 -én. Béke hamvaira.
— Kik nagyon szeretnének katonák lenni. Két 13 éves z.-szt. gróthi izr. fiu a következő ajánlva küldött levelet menesztett direct Ó felségéhez Gödöllőre. — »Felséges urunk és királyunk! Miután nagyon Bzeret-nénk katonák lenni, Felséged elé\' alázatos: kérésünkkel járulunk, minek után annyi öfszeggel uem rendelkezhetünk, hogy pénzért a katona növeldébe fel vegyenek, ügy szeretnénk ha 0 felséged pénz nélkül befogadná. Reméljük, hogy ő felségednek leghűbb és legbátrabb katonái leszünk. Z Szt. Gróth. nov. 25. 1880. Hicschler József, Neumann Pál ízr. vallású 13 évesek*.
— Csány - vidékéről írják nekünk : Tisztelt szerkesziő barátom! Engedd meg, hogy e lapok hasábjain megemlítsem azon ázsiai állapotot, melyben mai nap tengődüuk. A ki Tamás lenne abbau, hogy mily roszak a mi. utaink. ugy az jöjjön hozzánk és testi lelki meggyőződést szerezhet saját szemeivel helyzetünkről. A rósz utak következtében elmaradtak a dohányos szekerek is es igy nem kerül az sem, a mivel gocdteljes óráinkat elfüstölnénk. — Csak az igazságszolgáltatás embereinek aincs rosz ut, — azok borura, derűre meg\' jelennek körüukbe, — és míg az országgyűlésben folynak a nagyszabású viták, add\'g itthon a szegény embernek holmiját hezitáljak. A hét minden napjára kerül egy végrehajtó, első az adóvegrehujtó: utánua jönnek a torvényszéki, járásbirói végrehajtók, — azután jön a fogyasztási véglehajtó, jön a halál eset és illeték szabási végrehajtó, — azutáu jöu a fináncz, ki után bezárul az «jtó, de ekkor már nincs mit keresni való. Mult napokban nov. 26-án Csáuy-bau történt, hogy egy végrehajtó\' baaáskodása következtében a nép dühében az ottani bíró lakát meggyújtotta, mely porrá égett, — és a ritkán uralgó szélcsendnek tulajdonítható, bogy az adóját fizetni képtelen nép hason sorsra nem jutott.
\' — Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő csnládi gyászjelentést: Osztróvszky József m. kir. legfőbb ítélőszéki biró mély fájdalommal jelenti, azeretettnejének Osztróvszky Józsefné szüi. Palásty Leopoldinnak, f. évi
deczember 1-én d. u. 6 őpaker, életének 54-ik a hásasaigának 34-ík évében történt elhunytát. A boldogultnak hüft tetemei f. hö 3-án d- u. YjS órakor, az Üllői u i 25. sz. a. közte c\'ií lakásáról a kerepesi temetőbe kísértettek. Az engesztelő szén» mise áldozat pedig t. hó 4 e«t d. e. 9 órakor a fereocr városi szentegyházban a I Mindenhatónak bemutattatott. Gyászolják : férje; gyermekei: Vilma és József; unokái: j Heszlényi Mária és Gyula ; gyámgyermekei: , Haday Kornélia és Ferencz; továbbá testvérei: ;
\' Palásty Katalin férjezett Schmidt Nándorné; I Erzsébet Özv. Vedres Jánosné; írén férjezett Stöckl Aiajosné, Lajos, János, József, Sándor és Kálmán; végre számos rokonai; barátai és ismerői. Kelt Budapesten, 1880. évi déczember hó. Béke és áldás legyen az elhunyttal! A boldogült jó nő, nemes érzelmű honleány, szerető s gondos anya volt.
— Kisfaludy Sándor Íróasztala Paur Iván régész birtokába került. A Himfy költőjének badacsonyi szőlője éa présháza adás-vevés folytán a herczeg Eszterházyak tulajdonába került, az összes ingóságokkal együtt. Az Íróasztalt mint ¿rdekes régi bátort, a. herczegi tisztség a badacsonyi herottgt szőlő épületben fcelyezte el. 1862-ben a csobánczi urodalom ki-Serléeével Kodolányi ¿¿dós főbérlő tulajdona lett, ki jelenleg az értékes\' ereklyét Pairr Iván régész kezeibe tette le további megőrzés végett.\'
.Függetlenség.\'
— Értesiiés» A zala-egerszegi „Társaskör" f. évi d-icz. hó 11 én tactj* második zártkörű. tprsaseatélyét, mely atkalom mai Boschán Gyula ögv\'véd ur áz „aestbetikai művelődés
hasznárói\'-Uri felolvuaást. Belépti díj 30 kr. Kezdete V/7 órakor. A reude?őség.
— JHendöri hir. A Csáktornyára köz lekedő várasd! postát decz. 2-án virradóm ismeretlen tettesek rablási szándékkal támadták meg, a kocsist, agyonütötték, a fogattal pedig a nedelicz\' erdőbe hajtatlak. A hullára az útszéli gödörben akadtak rá, míg a kocsi — melyen nemcsak, hogy pénz neos volt, de még ievélszállitmány sem — a lovakkal együtt csak hosszabb keresés mán került elő. A csáktornyai szolgabiróság. eréiyesen nyomozza a gazokat, kik ugyancsak felsültek nyomorult kalandjukkal.
— Tisza Kálmán belügymioisternek törvényjavaslata szerint a. ka^bratoosAg érdekében Magyarországon 6 csendőrkerület szer-veztetik. A VI ik kerület parancsnoksági székhelye Székesfehérvár, három szárny parancsnoksággal, ehhez tartoznak: Fehér, Győr, Veszprém, Sopron. Mosopy, Vas, Zila, B iraaya, Tolna és Somogymegye. Tehát jön a zsandárvilág !
— .¿Érverés Zala megy ében. Töreky József 800 frtra b. iugt. decz. 10. M-szes Györö-kön. — Beck Móricz 2250 frtra b. inge.\' decz. 6. Keszthelyen, —. Bajkai Magdolna .470 frtra b. íngt. decz. 10. Zala Ügerszegon. — Koszi ár János 1607 frtra b. íngt. decz. 3L Gyula-Ke-szín. — Balaton Henye közbirtokosság 72860 frtra b. ingt. decz. 17. Balaton Henyén.
— Rövid hirek. Milánóból Oppenhoim német bankár kiutasittatott. — Zsombolyán egy ifjú színész a sziupadon halt meg. — Egy nápolyi dohánygyár leégett. — Kolozsvárott ujabb katonai vérengzés történt. — A zü\'glige-
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Eltekintve minden üzletszerűségtől, van a dologban valami, ami megérdemli, hogy azt a kormány és törvényhozás is figyelembe vegye. Hathatós eszköz lesz ez ép napjainkban, midőn csakugyan rohanunk az elszegényedés lejtőjén lefelé, hogy egy kissé megállapodjunk cs birtokainkat ne fecséreljük öl uton,* útfélen, po:omáron.
Az állam , társadalom- és nemzetgazdá-szatról szerzett meggyőződésünknél fogva nem akarjuk azon elvet irányadónak hirdetni, hogy az állam tartozzék minden polgárának közvetlenül munkát adui. Mi a. törvényes korlátokon belül az egyéni öuállóságnak vagyunk pártolói; de annyit mindenesetre joggal kell az államtól és a kotmány tói várni, hogy olyanokká tegye az államban a viszonyokat, hogy azokban mindenki, aki becsületesen munkálkodni akar, megtalálhassa becsületes munkájának a megfelelő kört, mert ha ez nem lehető, akkor mulasztása van a kormánynak, ami, fájdalom, rendesen a nemzeten szoktamagát megbosrulni.
Sajnosan tapasztaljuk, hogy a vidék igen sok tekiutetben mostoha bánásmódban részesül akkor, mikor egyes csikkek beszerzéséről vau szó. Ami talán a vidéken olcsóbban lenne megszerezhető, az egyes gazdag fővárosi üzletem berek anélkül is nagy kiterjedésű raktáraiból kerül ki, mig a vidéki embernek nem jut semmi. Egyesektől mindent, ezreitől semmit. Csoda-e azután, hogy a vidék annyira elégedetlen jobbról is, balról is?
Mi tehát .részünkről arra kérjük fel a törvényhozás figyelmét, hogy a perrendtartás paraghraphusait azon méltányos változtatáson ejtse át, hogy a vidéki lapok is részesüljenek részben azou előnyökben, amelyekben eddig az ügy tetemes, kárával csak a »Budapesti Közlöny" részesült. Kerüljenek a vidéki lapokba is hivatalos hirdetések. Ezzel a vidék méltáuyos igényének is elég lesz téve és a törvényhozás megmutatja, hogy a nemzetnek uem mostoha-, hanem édesatyja.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-eyer8Z8yi kir. törvényszéktől.
Deczember 9-én. .
2495. B/880. Sz. 1. Takács Ducsi János tolvajlással vádolt elleni ügyben -2-od bírósági ítélethirdetés.
2630. B/880. Sz. I. Czigány György sikkasztással vádolt elleni ügyben 3 od birósági ítélethirdetés.
2631. B/880. Sz 1. Kalóczy Antal sikkasztással vádolt elleni ügyben 3-ad birósági Ítélethirdetés. Deczember 16-án.
2526. B/880. Sz. 1. Török Vendel erőszak bűntettével vádolt elleni ügyben 3 ad birósági ítélethirdetés.
2637. B/880. Sz. 1. Kecskés József s tár sai lopással vádoltak elleni ügyben 3*ad bírósági Ítélethirdetés.
2637. B/880. Sz. 1. Steiner Gottlieb hatóság elleni erőszak bűntettével vadolt elleni ügy ben.
Zala-Egerszegen, 1880. deczember 1 éu.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató
A szőkék s barnák közös hibája: a esacskaság; de különösen a barnák nagyon bőbeszédűek, mig a szőkék között több a hallgatag, de a duzzogás, daezosság az utób biak tulajdona. Hányszor nem látunk szelíd kékszemű leánykát daezoskodni ? néha csekélység miatt, máskor szeszélyből, vagy, mert szép reményei meghiúsultak, összeredőzi sima homlokát, kiduzzasztja piczi ajkát.
A barnák valódi, vagy képzelt érd .-meik, szépségük túlbecsülése által büszkékké lesznek s érdemeik elismertetését illetőleg mások iránt követelőleg lépnek tel s igy fenn héjázó kká gőgősekké válnak. .
Az angolok a nagy nőket rendesen lótle neknok tartják s minthogy a szőkék között több magas nőt találunk, általában a szőkéket — az angolok után indulva —mindenki tétlenebbeknek gondolja, miut\' a barnákat.
A baruák melyebb érzelmükuél fogva a művészethez, zenészethez nagyobb hajlammal viseltetnek, 8 általában finomabb ízléssel bírnak, mint a szőkék. Az affectálásban valódi művésznők, gyakran mosolyog arezuk, midőn lelkok sir, nevetnek mikor lehet, sirnak mikor akarnak. A barna nő többnyire megvetést mu-ta? az iránt, kit leginkább körébe akar vonni.
Ámbár az affectálás főleg a barnák tulajdona, de a szőkéket sem lehet ezen hibától tökéletesen menteknek mondani; mert ők többnyire a komolyságot s a tudományosságot dőectálják, mig a barnák nuivságot, bátorságot, érzékenységet szenvelegnek.
Az akaratnak té:ovázása, a gondolkodás ide-oda osapongása, a Bzeszélyesség a barnák rosz tulajdona, az ily nő észrevétlenül oly annyira rabjává lesz szeszélyének, hogy utóbb nem lesz képes önállóan gondolkodni, inga-
dozóvá lesz tettereje 8 szeszélye még szabad-eazmélését is megzavarja. — A barna ós szőke nő azonban leginkább különbözik egymástól a szerelemben. A nő mindig előbb szeret, miut.a férfi, minek egyszerű oka az, hogj> bár a nő szurvazete roüvésziebb s összetettebb, mint a férfi-é, bár alkotásra nézve gyengébb és kisebb, mégis előbb indul fejlődésnek, az érzéki élet kornbban fejlődik b midőn a lelki tehetsé gek kibontakozásával a homályos érzetet egy tiaztább tudat váltja fel b a szellemi élet fejlődésével a gyermek át lép az iQu korba, hol a képzelem határozottabb működést kezd s az iugerlékenység s a fogékonyság a legmagasabb fokot éri el, midőn a fantasia hatalma, akedély fellobanása, indulatokat, szenvedélyeket szülnek, az érzelmek sokasága között a szűzi kebelben egy édes érezet — a szerelem — előbb kezd kibontakozni, mint az ifjú szívében. Ezen ismeretlen érzés lesz ezután, mint titokszerü hatalom a lelki élet irányzója s a képzelemnek kimerithetlen tápot ad. a természet eme kifürkészhetlen működésénél az ifjú nő talánynyá lesz önmaga előtt, keblét eddig nem ismert érzések töltik be, s minden gondolata ezen ismeretlen érzelemre van irányozva, mig a szűzi szemérem azt elpalástolni törekszik, az ész s kebel folytonos küzdelemben vannak egymással; de a győzelmet többnyire a szív érzései aratják. Boldognak, boldogtalannak érzi magát egy perez alatt, mindent szépnek talál 8 magát mindenek között legszebbnek, szépnek, mint az örök« tavuszban viruló liliom, mely szédítő illatát csak azért árasztja, hogy kedvesét & szállongó lepkét elkábíthassa. Ábrándos lélekkel, mámo. ros boi\'dogságot alkot, hol a kéj-ölé ben halni óhajt azért, kiért oly 3oká élni szeretne, kinek
érzéseivel az övéi a szellemi rokonság homályában találkoztak.
A barna nő keblében előbb kezdődnek meg ezen benső harezok, alig hogy gyermek-szobáját odahagyja, ábrándos lelke egy lényt keres, kitelső szerelmével megajándékozni óhajt.
A szőkék igen soká csak a hiu ábrándokkai kénytelenek megelégedni; mertszemérmök még csak sejtetni sem engedi másokkal szívok bentő érzéseit, hallgatagok, óvatosak lesznek, nehogy a lég, vagy a néma falak árulóikká lehessenek keblök elrő fellángolásának, mig a barna nő már az első szerelem felejthetl\'en boldogságában szendereg, vagy csalódva az életről lemondani tanul, minden érzés mintegy kihalni látszik az ily kebeiből, előtte érdektelenné lesz a világ a a kit előbb a mindenség lényei között legtökéletesebb — legjobbnak gondolt, most mástcsábitódaemont csak megvetni gyűlölni tud!
Az ábrándos szőkék ábrándjaik által a képzelgés tündér birodalmába jutva, többször kénytelenek csalódni, mint a barnák ; mert a fantazia annyira feledteti velők a köznapi éle tet, hogy a valót az álomtól megkülönböztetni majd alig képesek. A képzelgés hatalma bűvös körében, fogva tartja őket; de gyakran egy félreértés, egy elejtett szó elégséges arra, hogy az éle: kopár sziklái közé taszíttassanak, hol már nem oly boldog a szerelem, nem oly édea a virágilla\', madárdal, a honnét kietlen síkságokon, elnyeléssel fenyegető tengereken át vezet az élet uija az enyészet felé, s a hol boldog álmok után többnyire könnyes szemekkel ébredünk.
A barna nő a szerelem dolgában nyíltabb, őszinlébb, mint a szőke, keble legrejtettebb érzéseit is feltárja s2Íve választottja előtt, enyelgő, játszi, a jelen mámorától elkábittatva a3 örök boldogság édenébe képzeli magát, forró
csókokkal borítja kedvese ajkait, melynek melegétől a legridegebb kebel jege is felolvad..
A szőke mélyen érző, epedő, hallgatag, az ajkak csendesek; de a szemek annál többet mondanak, az epedő szemek kék egén feltűnik a ragyogó nap, melynek égető sugarai ellan-kasztják az idegeket, egész lényén valami vonzó, magasztos különösség ömlik szét, \' gyönyörittas szemeiben a boldogság tüze ég. keble hullámai alatt szive igaz szerelemtől dobog, a szerelem varázserővel övedzi körül, a kedvesnek mosolya, egy gyengéd kézszoritá*, egy forró csók feledtetik vele az egész mindenséget.
A barna nők tetazelgők, hódítani vágyók, keblök nyilt a bókok befogadására, szerelmet mutatnak majd mindenkinek, valóban boldo gok, ha sok udvarlóval bírnak, a solid férfiakat dicsérik; de nem szeretik, szívok végzete, hogy mindig tiitott s elérhetlen szerelem után vágyódnak.
A szőkék szeretnek, hogy szerettessenek-Igaz szerelemért kütduek, ezért élnek,- ezért kisérik Amor vezércsiliagát> mely őket a boldog szerelem hónába vesatoi Ígérkezik; de gyakran ők sem oly szendék, mint arezuk mutatja, ajkuk édes szerelmet zeng; de gyil kos mérget rejt, érzelgő sziVök sokszor a valódi szerelem befogadására képtelen, kezök kicsiny ; de elégséges arra, hogy élted boldogságát őrökre összezúzza.
A szőkék többnyire gondos házi nők leszuek, s az örök frigyben szeretett eméltók ; mert mig a szőke nő férjének mindene, addig & barna nő férjét nem ritkán halálra gyötöri.
JENVAY GÉZA.
Melléklet a_ „Zalai Közlöny« 1880-ik évi 98-ik számához.
.te» Haggenmacher Károly megvette. - A zág-rábbiak javára a magyar knmánynál eddig
w ------j —*
10 ezer frtot meghaladja az adomány. — Raut mann könyvkiadó csődöt mondott, válialatai azért megjelennek. — Somoskeöy felolvasást •tart jótókonyczélra. — Igmándy Benedek szigetvári szolgabiró meghalt. — A Kelenföld — Pécsig terjedő vasút utómunkálatai befejeztettek. — Lukácsy Sándorné megvált a népszin-háztól. — A selyei gazdatisztet ablakon át iigyonlőlték. — Zágráb vidókéu a földrengéseket még mindig észlelik. — Renz cirkusza a gyáron Budapesten lesz. —
Ki nyert?
- Özében, decz. 1-én: • 17. 88. 73. 70. 53. . ^g»» , „ 11.23.81.58.48. . Lemberg;, ^ , , 80. 40. 57. 37. 30.
Az 1864-ki állami sorsjegyek decz. l én törtéül húzásában következőborozatok nyerlek •
311. 10t)9. 1332. 1601. 1609. 1685. 2036. 21234. 2255. 2401. 2534. 3084. 3810. éa 3886.
Irodalom
tovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-uízaáu YVajdita József könyvkereskedése által\'ineg rendelhetój
— A yilágirodalom története Dr. Scherr János és mások után átdolgozva. E közisifterelü muuka magyar dolgozata egyidejűleg jelen m>g a német, eredeti hatodik kiadásával h mintegy 25—30 füzeiben lesz teljes. Jeleuieg ail.és 2. tűzet fekszik elöltünk tájékozást adva az egész mii beosztása iránt. A ké: füzet a keleti népek irodalmából Chinát, Indiát, a zsidókat, Egy p lomot , Assyria-Babyloniat és Perzsiát tartalmazza, az irodalomtörténetén kívül szemelvényeket közölve az illetó irodalmak kimagasló termékeiből jele^ fordításokban. Így Chiua költészete a si king czimü gyűjtemény obö igen szép darabjával van képviselve. Indiai köitészeii szemelvényei közt otí találjuk .Alricbi Káii" czimü költeményt Vörösmarty Mihály fordításában és „Sakustala" egyik rész leiét Erdélyi • Belátói, ki ez c hindu drámát teyeo iordiiasban rendezi jelenleg sajtó aiá. Egyptom évezredek előtti mivelődésének em-lekei közül különösen csinosak „Iris panasza Airis feiettu és .Aris Írástudó bölcs mondásai", igy folytatva a mü irodalmunkban nem csak hézagpótló, de egyike lesz azon könyveknek, melyek megérdemlik, hogy ott találjuk diódén b&zban, azon könyvek közt, melyek né^izerü iorfcia mellett érdekesen közvetitik a tíjdömáuy gyümölcseit. A kiadók helyesen jártak el, midóu eiiéröleg a német kiadiistó! szemelvényeket is vétetnek fel, még pedig legjobb mii íuruiióink mint Voröémarty, Fe\'őfi,\' Arany, íizász Karoly és Győri Vilmos tollaiból, s még helyesebben, hogy mint mondják „az egyus szakaszuk revízióját avatott kezekre bizzák." A fordítás szabatos, az irály köuynyed, a kalli. taa pedig mintaszerű. Minden füzeiben egy kultö arczkép csoportját ábrázoló fametszetü tábia van mellékelve. Egy egy füzet ára 30kr.
Vegyes hírek.
— Fontos gyoniotázenvedöknek. . Schau-iiihuu Gyula gyógyszerész urunk Stockerauban. „Az ön gyomorsava csodákat müvei, miért is önuek nem tudom eléggé megköszönni. Kérem, - legyen szíves nékem még 4 skatulyával küldeni, melyet én fiamnak, ki Bosniában, az occiipatiói-badseregben van és szintén szenvedő, aaar.uk küldeni, minihogy reményiem, hogy .6 ueki is olyno jót tesz, mint nekem. Oly jól érzem most magamat, mely c-seiben már évek óta nem részesültem, ezért ezerszeres köszuoe-temet és maradok mély tisztelettel Possl Alajos, vendéglős. Alödling, jan. 30. 1879. Kapható a kéaz\'tőnél gazdasági gyógyszerésznél Stockcrau-*ban és az osztrák-magyar állam minden na gyobb gyógyszertárában. 1 skatulya ára 75 kr. Szétküldés legkevea.bb 2 skatulyától utánvétellel.
— Rudolf korona {¿berezegünk fl fenségének belga Stefánia fóherczegnő ö fenségéveli -egybekelésére vonatkozólag, nem lesz érdektelen; az ünnepély megállapított programmját lapt^nk szíves olvasóival is közölni, melyet a „Wjener Ab.-ndpost" köretkez/ileg hoz a nyilvánosig l-le: Csütörtök, február 10-én a belga király és királynő Stefánia fi\'hercz.-gu.ő kiséee tében Salzburgba érkeznek, hol Rndolf fhg által fogadtatnak és a czászái i. téli palo\'ába szállnak. — Ebéd u\'.án Kudolf fhg visszatér Béosbe. Péntek, február 11-én a belga felségek Stefánia fhgnővel Bécsbe utaznak. — Salzburgban! megérkeztük alkalmával, ugy azon helye ken, hol a császári udvari vonat megáll, az uralkodó család a hatóságok és elöljárók által fogadtatnak és azon helységekben, hol katonaság állomásos egy századnyi tiszteletér fog a nagy araságok tiszteletére felállúatni. — Az illető helytartók a királyi családot, kerületük határai között személyesen kisérik. A csiszár és. a trónörökös a vendégeket és a fhgnőt a bécsi oyugati vaspályánál várják, hol a katona- és
czivilhatóságok előljárői, a bécsi polgármester a város tanács élén tisztelegnek. — A nyugati vaspályától a felségek és\'fenségek a katonaság által képezett uton Schönbrunnba utaznak. — A császárnő a császári családdal a vendégekot a schönbrunni császári vár nagy csarnokában üdvözli; — mire az összegyűlt udvari éa állami tisztviselők tisztelegnek, —• a császárnő, a trónörökös és a jövendő1\' trónörökösuő udvari személyzete, — ugy a jelenlevő császári családi tagoké bemutattatik. Szombat, február 12 én nagy díszebéd tartatik a bécsi burg czeremonia termében ós este a Bécs város által rendezendő ünnepi bál az udvari vp-\'rában. Vasárnap, február 13 án az üdvözlő küldöttségek a leendő uj pár által a koronaherczegj és belga udvari személyzet jelenlétében fogadtatnak a schönbrunni nagy csarnokban- — Este nagy udvari bál rendeztetik a bécsi császári burgczeremónia termeiben. Hétfőn, február 14-én a nagy urak a déli órákban Schönbrunnből a bécsi burgtiá költözködnek és utjokut a schönbrunni uloti és a Máriahilferi vámnál a városba veszik. — i Este nagy családi díszebéd tartatik a czeremonia, — illetve a lovagteremben a császári burgban. Kedden, február\'15 én d. e. 11 .órakor a nSt. Augustin\'-ról nevezett császári udvari templomban az uj párt a bécsi berezeg -primás összeadja. — Délután egy órakor* a burg nagy csarnokában megkezdődik a Cercle, mihez a diplomaták, az udvarképes urak éa hölgyek, a titkos tanácsosok, kamarások, a csarnokképes nők, a tábornokok és a Bécsben és nem Bécsben állomásozó, — de ez alkalommal itt levő törzstisztek hivatalosak. — Est^ a burg- és operaszínházban díszelőadások tarjat nak. — Egyelőre csak euuyit közölhetüuk lapunk olvasóival; — de annak idejében gondunk lesz reá és honfiúi kötelességünknek tartjuk, hogy ezen ünnepélyről, — mely bennünket ép ugy érdekel\'mint Ausztriát, — de — sajnos — Pest helyett Bécsben tartatik meg — : gyorsan és terjedelmesen referáljunk.
- A tejfehér lovag. Debreczeoben nem szokáa ugyan, de most ar Hgyezer mégis megtörtént, hogy X. ifjú az Y. kisasszony ablaka előtt állott meg szépet tenni. A jelenet a hold fényénél festői volt. Azonban X. úrfibonvivant. . könnyű kedélyű Romeo lévén, kötélhágcsó segélye nélkül akarta elérni az ablakot, s u j setétben az ablak párkáuya helyett az ablakba- | kitt tt forralt tejjel telt nagy lábos szélét találta megmarkolni, ós annak három liternyi tartalmát egészen magára döntötte, s kedvesének hahotája közben tartotta.elvonulását az éjben.
— Az 1881-iki magyar költségvetési törvényjavaslat, az országgyűlés által megállapított budgetnek meg fel előleg, a következő számokat tartalmazza. Kend-« kiadások
271.018,999 frt. Átmeneti kiadások 1.515,313 frt. Beruházási kiadások 14.594.155 forint. Rendkívüli közösügyi kiadások 1.990,J32 frt. Rendes bevéslek ¿54.515,796 frt. Atmeüeti be\\ ételek 9.876.488 frt. Hiány 24.726 615 frt.
— Vidéki városok zárt várossá átalakítása. A kormány — mint értesülünk — számos vidéki városnak zárt várossá atalakitását tervezi. ha az uj adójavaslatok eifogadtatnak; mintegy .50 vidéki város fogna zári; várossá átalakíttatni.
| hölgyek utánozták a királynőt és e szokás a mai napig is fentartoltu mugát a chinai birodalomban..Chew Kuug királyt Vuwang nevÜ ministerének fia fosztotta meg a tróntól, a zsarnok királynét pedig agyónütötte. Sirja Choosowhyn mellett van és «gy templom jelöli emlékét.
— Heller féle zenélő müvek, minden év bon ezen időben hirdetletnek, hogy nemsokára rá mint fénypontul ezernyi karácsoni asztalon a legszebb és legértékesebb tárgyak ragyoghassanak. Lapunk hirdetési rovatában feltalálják tisztelt olvasóink ái bájos olvasónőiuk a világhírű zenemüvek ajánlatait Heller F. H.
nap előtt iker gyermekeket szült. Udvarhelyinek azon szerencsés gondolata támadt, bogy keresztapául Somoskeóyt kérje fel. A folkérés ma délután történt meg, és Somos-keőy készséggel elvállalta a tisztet. A kereseteié, Budán lesz, hol az apa lakik. Udvarhelyi, a nagy színművész Udvarhelyi fi».
Ki barátod
Papírszeletek.
«g.vütt gyászol, egyQ,t ör0l velod. „r .ignz
— Régi chinai szokás, hogy a nők lábaikat, a mennyire lehet, Összeszorítják..-. Iü szokás eredetéről a következőket közélhetjük í Az 1197. évben Kr. sz. e. élt ChewJJúng király. A fejedelem kegyetlenül z-taruoRppkodott. né pén és ebben felesége is támogatta. Ta Kya — igy hitták a királnyét — ig n szép volt, azonban donga lábu lévén, kis czipőt.viselt és. azokat számtalan szalaggal körülövezte.vAz udvar
| úrtól Bernben. Az oly általánosafa kedvelt j müveket bámulatos tökéletességben szolgáltatja;
ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhat-j juk egy-egy zenélő mü beszerzését, \'» erre a közeledő karácsonyi idő a legszebb alkalmat j nyújtja; egy tárgy sem pótolhat — ha még oly j becses is — egy ilyen müveit. Már mii ajándé i koshalna a fér nejének, vőlegény jegyesédek, ! barát barátjának szebbel és szivesebben látottat? A nv.euvedének, a betegnek legnagyobb és | legkellemesebb szórakozást nyújt, szerencsésen elélt id£ket jelenvalósit; a magánynak hü ! társalgófa, előmozdi\'ja a hosszú téli esték j kedélyességet a házi körben stb. Még különösen j kiemelendő ama -vendéglős és ezukrász urak-i nak dicséretes gondolata, a kik ily müvei \' vendégeik mulattatására megszereztek. — A ! tett kiadást, mint több helyről értesültünk, : ezek nem b»ntak meg; — ebből kitüuik czé!-| szerű hasznuk is a tr g-dhatailauságig és minden vendéglős nrnak, a ki eddig elmulasztotta, tanácsolnék, hogy egy üyeu zene müvet kém-delein nélkül beszerezzen. Megjogyezzük még, | hogy az egyes darabok választéka nagyon i finoman vau kigondolva; a legújabb valamint a legkedvel\'.ebb régibb op-rák, op ;rettrk, táncz- i darabok és dalok, vidám és komoly modorúak | legszebb rend ben találtatnak egyesítve a Hiller j féle müvekben. — Ugyanennek van szeren- | cséje több udvarnak és nagyságoknak szállilója I lenni éa ennélfogva több kiállításon dijazlaiott. Egy e télen lat tandó jul.ilomszéto.->ztás alkalmá- | val 100 zsnélómú 10,000 frank értékben fog j szétosztatni, mely azon különös hangulatra j talált, mert minden vevő, mel^ már egy kisebb j mü birtokában van, ez által egy nagyobb mü- ! nek is birtokosa lehet, minden 25 frankra egy jutalom dij jár. Dustartalmu képes árjegyzé- ! kek mindenkinek kívánatra bérmentve kül- j detiiek. Mindenkinek ajánljuk, hogy a leg-, kiset»!» zenélő szelencéénél is egyenesen a gyár- ! ! ho-z forduljon, raii:ihogy sokféle müvek Heller ; félén-k adatnak ki. mellek nem is azok. \' | Minden valódi mü ós zenélő szeleucze az ő j I nyomtatott nevét\' viseli, melyre különösen vigyázandó. A czég nem tart sehol sem raktárt Ha valaha valuki Bernbe jő, ne mulaazsza el ezen gyárt megtekinteni, mely szívesen i \' megengedtetik.
— Erkel bankett. A nemzeti színház több i első rendű tagja, valamiül az országos m. kir. i | zen-:ukademia tanárai elhatározták; hogy f. hó ; •I 20-án, vagy is azon napon, melyre Erkel Ferencz I ó_*f! zeneszerzőnk művészi és zeneszerzői mü- j | kodésének félszázados évfordulója esik, a I Hangaria diszierméheii bankettet rendeznek. | j A tudomány egyetem és az akadémia is szán j ; dékozik kitünteiésb n résr.esiteníazŐ8zmaestrót. i | Az egye\'.emen a zenetudományi és szépészeti j j disztudorsági. hz akadémiában pedig belső tag- | \' ságra lógják ajánlani. Az indítványokat az : illető testületek kívánságára, hirszerint Gyulai j lenni.
— Somoskeöy mint kercsztupa. Egy pestmegyei díjnok (Udvarhelyi Dezső) neje teg-
Élezés tolvajok. Alásonyban egvik uri hásbnn \'JJ"> "oaban az 0,„e> r.hÉr rnha-
"zaraklcal . ,A .t.6rm1(rot elri..,(il< • k¡„,7.
■zonyt meghagyjak . v5ltji„yéllek..
— A filtfkcnység a szerelem haláis.
\' Egy jó kttrbun levíí üveges hintó magftn kézbőll elirverezt ae Deczemüer hó 6-án a nagy-ltanizsai or: zá-gos vásár alkalmával reggeli 10 óra atán egy jó karban levő üveges zárt hintó (főrangú mágnás tulajdona volt), Wajdits József könyvkereskedése előtt önkényt elárvereztetik. A venni szándékozók vagy azok megbízottjai a helyszínén megjelenni felkéretnek. A TULAJDONOS.
Hivatalos piacai árak.
Kazy-K.Dtzaázt, |88M. decz. 1. \'00 kilogrammjával uámitva
Bu.» II---11 50 Koz., 9.--lrt _. irpx
^ati 6-—.7--- Kukorlcza CiO— •—
Burgonya 3-- ._. Bor,6 -.-80— 1,„™
-\'-28-. B.h .--10.—.— g,4n,
ozalma ■—.—1-60.

1 kilogrammjival száaiitv«. Harhaltn. 48-.52. Juhhús \'32-36. Sertíshn. — SmIooh. —.—88. Dtimózstr —. -92. TBro, hagyma \'-.-16. Foghagyms -_._30. Czuknr \'-.—S0. Bor. -l-a-». Paprika 1 1——42.
-- Szxppan
I literjével ezámitva
O l,or 32 — 48 kr. Uj bor 20 -28 kr. PáPnVa tr. Kezet 8 kr Ki.dt. :
Farkas,
v. piaez kOnvv-veset\'«. ~ .....
Felelős szerkesztő: Bátarfi Lajo*.
HIRDETÉS.
HÉCS első s legolcsóbb
női készitményi csariiüka
tudomására hozza t. cz. köz&nségn?);, nógy
egy dustartalma rabtárral,
mely
köpeny, dolmány, úgyszintén paletokból áll,
a nagy-kanizsai vásárt ipeglátogatja, \'.és az üzlet lennhagrása miatt
végeladást
tart igen lc»iállitiitt aruk mellett. Eladási .helyiség: .Szaryag" siáJlodában
I -«rel^ í&. zziroa izoba.
Tartózkodás vasárnap reggeltói kedd estélig.
£J X 1=1 X3 13 1* JÉ¡ S EJ
£ = - - -S ¿
Sem
s « — >> «
E = 2
I •fí
- tt B í
- % S\'
I s

00 I_ o c
CD > \'s cr> ja
o ŰC 3 x
5 o m *e o —
> Ö i i i
<© ►y CID r-^ -2 1
B t-1 •í 2,
© . «D 8 EE i i i S = - g>
O C=3 C=l * s |S
N C3 * >. t= a
< CJU a as a
§ m a 1 <c ■f. >
s •S E ■«5 - f*i a
5 c r.
A I 2 O XD ir Z
"S "3 E S O co .1 — $ i
¿ • •5 s K
S* » a A
S .2 -C r= a JC ^ "B C ^ O JÉ "3 \'6 55 5 > c
® M •í o £ i í m Jé
£ o Ss a s
-- 60 «2 e t" i ^ S * s a *
¿■s s ft
8 í r
w
Ph
I QO
V Q .2 -
sO
i, O
o
DÉCZEMBER 5-éa 1880,
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
1881-1 K ÉVRE
lat lliíéle szén kiállítású lépajtár jeleit m áos ezer
egdss Q WAJDITS JÓZSEF
nagy képes üépnaptára,
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ara fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
SZŰZ Mária, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptára
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára.
Ára kemény kötésben 90 kr.
Rév-komáromi K, kalendárium.
Ára fűzve 20 kr. A. legrógltol) és legnagyobb
EGYIPTOMI ALMOSKÖNYV
Csízió, népszerű csillagzattal és több érdekes és hasznos oliasniányuvai bővitett uj kiadás temérdek képpel és sziunyomatn borítékkal. Ara 50 kr.
Postai megrendelések gjorsan és pontosan eszközöltetnek.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
zalai közlöny.
DECZEMBER 5 éa 1880.
jJXRPE T E; S E TC
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek
gyár. harang
és
érez ön töde
Budapest,
Rotíenbiiler utcza 66. s*.
Hazánk Iejuagyobb korszerűen berendezett gyára harangok lüzoltászati és TÍzmütészt\'l gépek készítésére; * gyArr-J kapcsolatos virmütésieti »áztál j a jelenben egyedüli belföldi szirattyn gyárt képezi, melyben kizárólag honi mnnkaeró alkalmazása mellett, miuden ciélu.k megfeleli szivattyúk és kntak kéazittetnek.
gj^T" Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak.
IV S.öl£telepe : Kolozsvárott, belmonostor-utcxa 13. szám alatt létezik.
iyn n deddlg utolérh.etlen.
? Érdemj el.fi
MAAtíER W. |
rs. kir. srah. raIndi tisztitől!!
j Erdemjelj
csukamaj-olaj
Maager Vilmos tanártól Bécsben.
A legelső oivosi tekintélyek álul megvii«-gálva és jóváhagyva-, — könuyen emésx;vietói»ége miittt gyermekeknek különösen ajánlható, — a mint természeti —; legjobb*) tiszta és hatályossága által elismert szór, — a leghathatósabb gyógycrővel; bir mell-\' es tudóbajok-. görvény-, sömör-, fekély-, bőr kiütések, mlrigybelegaégek és gyengélkedések ellen. Egy palaczk ára í frt. Kapható valódi m-i őségben, gyáríruktáromb-n Bécnben Heumarkt 3 ••) valamint minden gy- gyssPrtár és nagyobb vegyeskereskedésben. Úgyszintén Nagy-K^nlzsán: B.lus Jówef. Pnig«r Béla gyógyszer ész ura- n* I, Babi-nfe\'d Adolf, Hosenberg Fer-ncx ke< e*kedé«ei-ben. Yarazsdon : Dr Haker Al., Leiiis Ed. gyógysz. — Zala-EgerS7egea : Isoó F. gyógysz. — Sopronban : Abez-y A., Rek«-rt Károly B. gyógysz. — .Kaposvár: Babochay Kálmán, Angnsztln GuszL g)ógysz. uraknál. 168 11 — 12
*) óv<s ! Ujabb időben észlelhető, hogy több cxég — közönséges tisztátlan májKalssirt háromszögű üvegekbon — Maager valódi tisztított Dor«i-h-csukamáj-olaj gyanánt árusít. Iiy rá-t\'xedésak é< megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a n. é. közönség csak azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyeken, illetőleg a czimragasz éa használati utasításon a Maager\' név található.
•*) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom részére a schaffnauseni „nemzetközi sebkötő gyár" főraktára, nemkü önben a new-yorki czég Hall ós Rockéi „Sozodont-gyár* ós a chemnitzi Hartenstein és Tsa. „Leguminose-gyá\'-\' főraktára.
Malom bérbeadása.
A kehidai jó karban levő zalai vizi, kétkerekű malom jövő évi máius l-től fogva bérbe adandó. Bérleni szándékozók forduljanak Beuk Kálmán fiai czég-hez Keszthelyen. m 2-3
! Majdnem elajándékozva!
A bukott nagy.zerü angol BRITTANIA-EZÖST6YÁR óríisl raktárát a eaodgondiiokság átvévén, nagyohbszerü fizetési kötelezettségei és > beljiiégek kiOresitée miatt 75 százalikkal a becsáron alul bocsátja áruba, tahit majdnem eiaándekoztatlk. Csak 6 frt 80 krért, azaz a puszta mankaiiij értékének feléért kaphatni a következő igen caino» éa tartó. Brittania-ezűst aiztali larvic. níly-nek ára ezeiatt 30 frt Wlt, é! melynek tiszta fel.érőn maradásiért
25 évi keirbxéj; vnlaltallk.
6 asztali kés kitHui angol aezéllappal
6 valódi britt. ezüst Villa.
eví basái kávéskanál teríték tartó kávéztál eza
aeritíkááál egy darabból íejeamerltófcanil Byermekkaláa tojásos serlej t^asos-kaaal ezokor tál ere ozakor- vaj, kors tart. tbea szűri gyertyátarté legfinomabb aiabaatrom gyártyádlsz G finom , , tálaló ""bo""úarab l9S 2->°
Mindezen elősorolt 60 múdarab ári özsaezen csak
B O £trt BO KT. ■
Megrendelések po.tai utánvétellel vagy ai összegnek beküldésekor — a medd-g a készletből jnt — elintéztetnek TTn nfTv, HOrmBJÜl
Bríttama-ezQstgvi\'ak fSrastirft által
Bécs, Város, Fieischmarkt 6.
\' A köszönő és elismerő levelek szárakra menő szitna irodámban közszemlére vannak kitéve.
6 tömör
B
6 \'.
fi valódi angol 1 . n. .
1 , o. , 4 angol „
2
2 brittan! ezüst 2 gyönyörű , 1 .. ,
1 legfinomabb ,,
2 igen taép
BIRTOK ELADÁS.
Néhai Chernél Oüvérnó hagyatékát kezelő bizottság a sü meghi határban az ugyneveze t városi erdőben fekvő 156 —1200 Q öles — hold kiterjedésű erdőt elsőben fával együtt 8500 frt becs- és kikiáltási áron, ha pedig igy vevő nem akadna, nyomban a talajt 2500 frt kikiáltási áron f. évi deczember hó 9 én reggeli 10 órakor Süm«gh-n a városház n*gy termében tartandó nyilvánf>8 árverés uiján eladni szándékozik következő feltéie-"Ittk alatt:
l-ször A becsár l0°/o-a mind a két esetben az árverezni szándékozók által óvadékképen leteendő.
2 szór. A vételár f*lét I88l-ik évi február hó 1 só napján kamat uélkül, a másik felét pedig az ovxdék beazámitásá-al és szinte kamat nélkül azon évi május hó 1 ső napján kell lefizetni.
3 szor. Az eseiben, ha a tulaj c*»k maga adatnék el, tar tozik a vevő rajta a fai és a fahordást 18S2-ik évi január hó 1-só napjáig megttizni.
Kelt Csáb Rendeken 1880. évi nuvemb-r 2G án
BARCZA SÁND >R
195 2 — 2 " bizottsági elnök.
OLL SKID LITZ- PORA.
nlrVnr VnMrll ha mindpn doho* cximlapján a m C1K.KUX > íllUUl, éa „ én .Okszorositott crégem van
lenyomva
SÜ év óta a leeíobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyoaor betegségek ée emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszomlás), vér uílojas é< arsnyer ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hanlftltáisk törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
;ranczia borszesz súval.
r_____________________
\' A legmepbizhatóbb önst-gé yző síére a szenvedő emberiségnek
8 minden belső é< külső gyulladásüál, a legtóbb betegség ellen, miu. dennemü sebesülések, fej-. ÍU1- és fogfájás., régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. flszök, szemgyalladás, mindennemű bénnlái ég sérülés stb. tb. ellen.
Üvegekben használati utasitássai együtt 80 kr. o. ó.
Hal-inájolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában"!.
Ezeu halmsj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy Qvegnek használati utasítással I frt o- ó.
FŐ 8 E á 1 1 i t á B
iLol A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tnchlanben.
Raktár ac állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedéstíben. Raktár nélküli helységekben magánegyén^ nagyobb megreudelóscknél megfelelő árloengedésben részesülnek.
A t. 0Z- közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláirá-" sommal vannak ellátva.
Raktärak: Nagy-Kaaizs« Priger B^la gyöeysz. Belus J. gyögy. Bosenberg Ferencz Fessi lhofer Jtfzsef Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg ,Oyögy»zertär a szent lilekhez-. — Bares Dorner 8. Csäkiernya Qöucs L«- v gycgyszeresx Kapssvir Kohn J. Baböchay Küm. gj\'\'gy- Tb Keeskessy gyögy. Kapröacaa Werli M. gyögy. RSszeg Csaesinovics Ist. gyögy. Külte! Ist. gyogy. Kesztbely Schleifer A. Wünsch F. KSroend Ratz J£n. Zägräb Perklet Ferencz gyög)-- MittIbach S. Ir:»lmasho? gyögy. Soprco Mezey And. gyögy. (980 48—62)
VADÁSZAT KEDVELÖKNEK
UJ ÉRDEKES KIADVÁNYOK!
Kiadásomban megjeleni és nálam, valamint minden hiteles hazai könyvárusnál kapható:
A GYAKORLOTT VADÁSZ.
A ficzán- és fogoly tenyésités, ugy minden vad ismertetése.
Irta; Nagy Ölvedi ÖLVEDY KÁROLY,
oki. erdész, gyakorlott vadász, néhai cs. kir István föherczeg sze-mel.ve körüli testőr-vadász. Tartalma: Az uj erdő-és vadásztórvények-kel, valamint a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bóvi-tette egy tapasztalt vadász. Kzen igen diicoss 320 lápra"ter|edő műnek szinnyomatu borítékban és keménvkótésben I—\' ára 1 írt. SO kr. \'
Külön klaii&sokban kapható:
Az 1879. évi XXXI. törvényezikk. Az uj erdötórvénv Ára fűzve 40 kr.
Az uj vadászati tUrviny. Szentesítést nvert 1872-ik évi február hó 18-án. Ara fűzve 10 kr.
A kutyák betegségeiről és azok czélszerü gyógyításiról Irta : egy gyakorlott vadász. Ara (űzve 40 kr.
radász naptár. A vadak párzási ideje és tartózkodási belve az év minden havában. Ara fűzve 12 kr.
Továbbá gazdasazilyakaak:
Farsangi fánk, bábakenyér (Kugelhupf) és
ketszer sült készítési titka.
Irta : FOCQDKT JAQÜES, Itl-ik Kapoleon udvari főszakatsa
Reményi toldalék- és sxalonis pogácsa, jó kalács és széna-retes készítési módjával. Böritette : EGY MAGYAR SÜ. E díszes kiillitisu müvecskének ira 6U kr. Tóstai rendelések 70 kr. bekill-désével ajánlva bérmentesen küldetnek Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerűit sütési módot ajánljuk \'hólgreiiik figyelmébe. \'
Pcutai rendeletek gyorsan ét pontoion cizközülletntk.
Na^y-Kanizsáa W A J Ű j T S J 0 2S E_Fj. kiadóhivatela.
!!!HALLATLAN OLCSÓSÁGII!
Következő 10 czikk egy díszes dobezban elhelyezve úgymint:
1. 50 iv levélpapír, t. 50 hozzá ülő levélboriték. S. egv teljes doboz kitűnő aczéltoll. 4 három tolltartó 5 három igen jó iron. 6. egy vonallap. 7. egy lap szivópapir 8. egy nagy darab -oecsétviaaxk. S. egy törlő gumi. 10. egy szép jcgyzékkónvv\'aranvnyou^atü. Ára ösz-szesen Bécsben 1 frt és 5 kr. és NAGY-KANIZSÁN
Wajdlts József kónyvker«skodésébon csak 8/5 kr. -1« Postai utalványayalí 1.15 kr. beküldésével bárhova is ajánlva bérmentve szállíttatik.
Dr. Schmidt főtörzsorvos
FÜL-OLAJA,
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak nyiivá-uos elismerő ée köszönő irxUi! Hasonlóul a t. cz. ervo? ur»k is folyvást és ismételve utalnak a dr. Schmidt G -féle fül-olaj fényes hatására, miként ujabban dr. Hammerschmid megyei főorvos urnák következő levele igazolja:
Van szerencsém tudomására adni, hogy az öatől nyert .valódi» dr. Schmidt G. fél® fal-olaj ffilbetegeimné!, kik fülzogás-ban, fülszakgátásb n, időleges süketségben és nagymérvű nehézhallásban »kenvédtek, mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magát! Eit-rjedt orvosfgjükorlatomban ezentúl is minden fülbajban szen-vedőuek rendelui fogom, és nem mulaszthatom el, ezen kitűnő hatású szert a fent megnevezett bajokban szenvedő minden betegeknek ajánlani.
Zsolna, 1880. márczius 5 / •
J>r. Hammersmidi,
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schinidí G, főtörzsorvos és orvosíudor
fül-olaj a
elmulasztja, ijletőler meggyógyítja ac időleges süketséget, fül-gynladást, füisrakgatást, füífájást, még régi legmakacsabb esetekben ís. A kellemetlen fülsngíst és kisebb mérvű nehézhaliist. azonnal elmulasztja, miként eaer ée u«t eredeti bizonyítvány tanúsítja.
ÖEgy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. lVQof Csak akkor valódi, ha minden üvegen v 0,0 • és a vörös papirboritékon az itt latható védjepy rajta van. — Kfilönbén * gyártmány utánzás. Tehát elővigyázat a vételnél.
Ezenkivül minden palaczkon üvegöntésben & központi bizományos (Jakobi Th. Hamburgban) csóg-jegye szemlélhető és minden üveg
„Ote-Stalsant mü Píiysiius Dr. SctaiáL"
nyomattal ellátott ónbnrokkal van eltárva. Egyedül kapható v»lódi mínóségb-n & féraktárbac Debreczeabeo Dr. Rotbsobnek V Eail gyógyszertárában. Bécsbea Seowald A. gyógysz. a „császárkoronához0 VII., Maríahilferstrssse Nr. 106. — Bpestcn TSrök J. gyógysz. — Prágában FSrst József gyógyss. — firáorbaa gyógysz. ..szarvashoz", Porgleltner J. gyógysz. — Lembergben Sflk^iásob P. gyógysz. Zágrábbaa Mittelbaob Zsign. gyógysz. — Llnzbeo Rooker Ferencz gyógyz. — SalzbsrgfcaB Dr. Sediitsiy cs. kir udv gyógysz. — Pozsonyhaa Soltz R. gyógys*. — Tsaesvárott Stelaer F. gyögysz. — lUJozsrárott Szeky Mlklés gyógysz. - Czsnwvicz AacWkowsky 6. gyögy«z. — Klagenfartban Tbarawald W. gyógysz uraknál.
U. I Minden másho! hirdetett fűi-olaj nem valódi Schmidt fő-törzsorvos és orvostudor-féle. hanem osak egy jogosltlan aev-vlsz-szaélés Dr. Scbasldt ar czégére wlnthaalsltványokra. 136 16—18
TÍZENKILENCZEDIK. ÉWFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN?.
DECZEMBER 6 én 1880.
i
fi

% Ú
□COCXXXi-DOOOaOQg
rí Ínyyen ■ g
Ő. 2o Irt be% á*irlá* Után O I fejreva]» tíOEkí>:i3ö. 5
COOOOCOOOOCXXXXiC
ooooococooocpooo
Q _ Ingyen \' g
O 75 frt bdvú&rbis után Q
3 °< abrosz 6 d.- O mást »z&lvátáiM.
(193 2—SO)
ÜJIpi. Mm karácsom §s m Feltűnő olcsó végeladás
n
r: ibi s-c j i R.
a .Prófétához\' cziraü üzlet tulajdonosa Szekesfehervarott. Eladási ii e 1 y 1 B é g
o
Ingyen O
50 frl.l\'"lv*NÁrlÁs ütÁii g X (jv szürjtz-iivct ruha. o
BoOOOO3000000000 í
OOOD
Ingyen ••• B
1IK) fit bevibi-lií q után ony túli fiaom Q fláuelirnha
palotakapn-ntcza volt SZEIVALD-xéle ház gooojoooixaoooooo
.in

98.
2.90.1.35 1.25 44 5 2\'.. 75.
- * >Éi«*í S00 7, Sefioi -Flanel] 8im?t Uoczkizott ¿r csíkos ¿.7
300ít \'/«■ Tártány . Flanelt air_ 1 nm, .kocrfcáxott es caikoa 1.50.
900 Vr\'í™ fitA>,,) FI»"«\'11
minden sziliben \'2.40.
1200 •/, Dimentuch minden
színben 4000 röf V. fekete tcrni 2500 röf fekete slapin terno 2500 röf Ferdinánd Clotb . terno " S.80. 1.25.
2000 rSf Clotsh terno síi.ips 1.80 80. 1500 r6f*|. fekete igen ínotn rips. 1.20. SS. 1000 rőf fekete Enom tisiKr l.!5. 4«. 800 rSf bra.il. Oifort mind. szinb SS. 17. 900 rőf Pekiogi Sefi\' « 25.
1200 rSf valódi indiai Sefir 76. 36.
1 vég30rfif 4/j Fferenadorfi gvotos 6 80 3.75. 1 víg 30 rőf V, Kdslcindorfi 7 90. 4.90. l y(.£ 30 röf *ii valódi Va
rensdorS Schleainger 9.80. r.,85
1 víj 30 röf V, kitűnő creaw. 13 50 6 95. 1 viü 30 rőf •/. legjobb er.-ási 18.50. 9 71. 1 vég 54 röf V.vil. ntmburgv 45.50.23.80
Garantirozva a legjohb cj\'árUnány 1 vég 30 rof pekingi kanarász 6,50 2.78 1 -rég :J,(J röf Ontriimadorfi ka-
navA.r. valódi özéraa 9 70 (1 50
1 veg 30 rőf legnehezebb rnm-
Inirg.r kanavász 12 50 7.50.
1 víg 3/ rót Nilstiia legnts.r-
zebb rumburgi kauaváaz 24 50.1150. Chiffonok.
Kzelött Mosi. 1 *vég\'30 röf Rcbroll-félp
chiffon 9.50 5.90. 1 víg 30 rőf >/, Schroli-ftle R.
■ Chiffon 12.50. 6.90. : 1 víg 30 rSf »¡, Schroll.féle R.
R Chiffon , 15 7(1. 7 90
1 vég \'30 röf 7j Rom\'onrger 1
Chiffon 22 50.8 90. 1 vég 30 rőf fehér csinvat,
dupla, damaszt 13.Í0. 7.90.■{
1 rőf azirea bécsi parket 28 .19. t röf * 4 legoultxKebb sxiuea
pekingi parket : 48. 32.
Kivonat a nagy árjegyzékből
Most.!\' ^«eelCtt Mo-t. |
1 1 rof *{. valődi nünri:
75. 35. 83. 15. 45 25. 54. 32. 58. 35.
85 48.
85.
1 85.

65.
k\'alhwk
1 rof legfinomabb Kalmük lton! I rőf valódi pekingi iokk<- Knlmnk i. lóf 4it PcbnQrl parket feh<3?" 1 röf 4 niis fen Schnürl pai-ket. 1 rőf valódi Pe>»in parket. 1 rof * , 4 nüstő.i valódi Pcgriör
parket 1 rőf csipk» fil»g»i.y 1 rőf valódi pekingi csipkí--" függöny
1 rőf nüorgi legnehezebb gipür 2500 rof GJany Perkeil fÜ^--
güny vagy díványra 1 val. franc, színes cretton ¡Dg . 1 vali\'idi »zines angol cretton ía% 1 valódi fehér Mad«.polxu in? I va ódi dnpla E. chiffon inf \' 1 valódi dupla R. Madopolán
feh. ing 1 valódi angol Oxíort ing 1 valódi pekingi Oxfort ing" 1 valódi nüorgi S. fir Oxfort iug 3 85 1.85. 1 valódi s-.\'ép cbiffonhól készült Coorzsettó 1 valódi dupla R Chiffon hira-
ze»el Coutesette 1 bő fehér Tagy szines alaó
szoknya fodoiral 1 valódi feiiér va^y s/ines hjw-
xésés fo.io\'ral szoknya 1 igéu jó alsó nadrág Srhle-\'
singf-r gyolcsból csak 1 igen jó francv.ia vagy nia^-
gyar szabást! alsó nadrág cgak 60Ö darab l<?gfinoir.a!>b Damen-tnchból kéfzült sziues aMi.-v. felső téliing 1 darab 8 évedtől 12 éve*i?. meleg téli alsó nadrAg é* csinosan diszitve hoigyfík. azimára 1 darab alsó nadrág nagy uri. hölgyek számára a leg»r.eb"b-dlszitéssel igen egészséges\' a télre
1 gárnitnr goub-lin ágyterití
48. \'24 145. 88. •2 84. 1.50. 1 65 95.-2.45. 1.55
3.8-,. 2.25 1 95. 95. 2.45 1.55.
1 65 95. 10. ! 75.
2 80. 1.65. 4 SO 2.45.
— 85.
- , 95.
\') 85. 2.H5.
1 95. 85.
1.65. 13.50. 9.^0,
2.80. 1.50.
4 90. 2 75.
5 85. 2.95. 8.60. 3.80.
12 80.-1 80
, _ ^ - , Ezel.\'.tt Most.
SO«) kitűnő lt> k^hd\'- fejf \' 55 25\'v •j.\\00 berlini f^jS.-n-li", 75 35
350\'0 igm finom" b«rlivl kendő 95. 55. 240<U6^ kit finom k~*dő min *
don aziubeu • 1 80.
1 cfb. ^ igen finom ponxt«\' kendő 1 95. 95. 1 íb; cl, Jgon fi::ora val. post-tókendő
1 db.- ®J4 igen finom téli kendő 1 db igen finont val. posztók en.lo 1 db. igen fi om posutó-]<en.lő . -
1 ict« legnehezebb fajtu
posztó-kendő -800 r<"f széles gyapjuázS-
v*fet téli kitűnő jó 3 85. helyett 1.95 800 rőf kitü»ő é* .legnehezebb gyapjúszövet ka-
bitra 4.85 heírett 2.35.
120Ö rőf sima gyapjuszö-
yé^ek minden szinben 5 70. helyett 2.65. 1 db; tJ4 Bxtnes nűirgi ab- \'
rösr. 1.25. helyett 50.
I -ib. w|4 szinew rutnhurgi
abrosz 2-45. helyett 1.25.
1 ,0|4 pekingi abrosz
színes 3.51). helyett 1.85.
1 db. VJ4 színes damanci-
r\'ozott brazili ii abrosz 5 50- helyett 2 24 . 1 db. "/i fiuotn fehér
damaszt abrosz 2.25 helyett 95.
1 db- v|4 fehér iiren finom
damaszt abros.-. 3.25. helyett 1.55.
1 (^b. p]4 valódi B\'genharlí
damaszt 5 25. helyett 2.65.
6 db. fehér dam »s/.t szalvéta 2.80 helyett 1.55. 6 (}"b. feh. pekingi damaszt
szalvéta 3.25. helyett 1;76.
6 db. val. iifi-rgi szalvéta 4 25 helyett 1.95 G db. indiai febéritetlen tö-
r[Üköző 2.40. h-lyett 1.25.
6 db. indiai fehérített törül-
kösS 2 90. helyett 1 60.
G db. Dckingi damaszt t«*!rül-
köző 3 80. helyett 1.75*
6 d\'o. vkI nfiorgt daiönszt 4.80. holyett 1.95.
n. t\'-Qizúse csetón. viaÁzftvétetik és\' a leg ho>zám szállítani.\'
álland 3 darabból
T^Xcrííl figcímeztetem a helybeli és vidéki n. é közönséget, ha valaín.elyik czikk
. Ö" JLészségísebben\' kicseréltetik ; megjegyzendő a visszaszállított portékát franeo k\'
Arjejyzék maífáczokbo\'l.
1 Seegras-matráoz\'7.80 helyett 4.40..— 1 ofrikaí matrácz 9.60 nelyett 550. — 1 l.\'isxcr-matrácz a legjchb huzattal 29.80 ho\'yett
12.80. — í pár : zines finom téli harisnya hölgyök vagy urak számára csak 25 Jer A megrendelő kűzönség kéretik a csimet világosan kiirni és a postai va^y vasúti állomást egész világosan megiraí és az utolsó postát, hogy a megrendelt porteká; pg^szeu rendesen el lehessen szállitauj, mielőbb kérném .megbízásait a nagyon tisztelt közönségnek, mert ily csodálatos árak Europába«í\'nBa» fognak többé létezni.
a „P rófétsthoz" czimzett üzlet tulajdonosa Székesí\'ehénrárott.
^^ Egyedüli főrak tár jelenleg pa 1 o tak ap a--u tcza volt SZ.gl V A LD- féle ház. -------
Az egész raktáron levő czüMljl terjedelmes árjegyzék a leítávnlaUj. vidékre ledésiséííselfa ¥raeiitie s icm küláetit.
Czim: EIBISCH R.
Főnyeremény
| tMello« 00.000 márka
Szerencse
hirdetmény.
A n^erefliéDje köt az
állam biztosítja
FEL El X V A S
a haniburci állam áltál bizfosírott nagy pénzlotteria ayarenaóny-eséiyeibení részvételre, melvben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell.
Kzen előnyös péi.z-lotteriának, melyben tervszerűiig csak 90,500 sorsjegy vxn, nyereményei a következők :
A legxiagryototo Iiyereméov 400,000 márka.
Legszebb ka.rácsqni aj and ék.
all, hm nem talllh_____
Hogr aj ónban Jó Iötíu UhotrtnJt, «MbT) e píirt oly Imik hirotassoroítt. esti .íjg:" lOuorro ii, kollcn« ltl»áannk.
A öaggoaaui-tasaiiuu\'óle uHíg-piixtolT
£b fButxtt mcUettjB&denbcn), ^lkilnsatnyüjt »rr» Jjogr a6ffuo1>i&<La \'■SjK 1», 6z lö.iorro kitdis nfilkal, Jó pinUÍylaT6»s lehiteftnk kitUaö, Js pyfckoiUtra igen »ütknaa, togjror nam durr»a. \'t-^teiari ti-roli^ra, relBthaJtiít aég oly«r6relad, hogr» nyil,_ íi 6 mto. raetornyi Jut, golyó ogj m»d*r»t\'
tf« íipea msgölni. ata«pt«lU«négy (<) fogU^*l it igen könyen rígb*rihott.. -üfi" f*c-T 4\' a>t7»JiJ»oonyUlOeo-n<í! tfibbWAr h»«rnAlható. A sximoj elöülltia, síz^gé-j>«k lehetségesé Utxl, hogy «gy ilyon kitOnAen norrexett, finom «=
l4rto"B elnlckelt 6 nyllhü 61 100 golyór.1 elütött pisxtoly, birsoay tartób», ^ ■tok csfckosxtr. ¿rt. frt. 7.60 írt, óibermentesenmegkAMhe^B be kertijén. KOlönnyilak, Tí 1V, datudkánt oexir. ártTírt. 1.—, 6» külöagolj ók 1000 drh. uaíontr. írt. frt. X«— t»\' A tóíMrttkMiti» majdnem helyreillitj«. c pUítoly kixd4sl WKtígoket. 8süliU-
*t*a-»4Ul t. eUfiseUti ntjln tűrUnhetaek; n gyir JóUUlst ny^Jt. ^
Légpuskák ugyan ezen rendszer szerint.
J 72 9—24 j®
v V v T ▼-tttVVVV VVf V ▼▼▼▼»▼▼▼▼▼▼▼▼▼^T
BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY KANIZSÁN
„S Z 3FL V S" Bzá.noda mellett
főraktár Budapesten Deák Ferencz utcza 7-ik szám. Ajánlja, gazdagon felszerelt fp- és kárpitos bútorait (garnitúrák) azonkívül elfogad mindennemű kárpitos munká kat -a legju\'á.nyosabl) ár mellett.
Karácsonyi és újévi ajánkékokoak alkalmas
ISO 4-10, fa és kárpit bútorok.
Megrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. Képes árjegyzék kil\'ánatra. ingyen
KK^XXXyXXXHXKHKKKKXKX
N. gy-Kauizsán egy, a Bmilijánj utczában levő, földszintes. 15 öl hosszú s két lakosz\'ályból álló, ház. m4ly u\'.czára öt s udvarra néző két szobából, 2 konyha, 2 kamra s pinczéb«\'! áll, s az udvaron két kisobb épü-leitwl bír, melyek egyikében a mosókonyha s faház, a másik b-m a cselédszoba, 2 lóra való istálló 8 egy faház van elhelyezve. — a,z udvarban l«jvő kúttal s szép kert-
\\ M LJ ölea) p&?ütt eladandó/
Ar. épületek téglából s jó faanyagból cserépre épitvék, az udvar terjedelme 200 Q öl.
^ Az eladás sz^b^ kézből előnyös fel\'.ételekkel alku mellett történhetik s közelebbi értesítést a „Zalai Köz
lő£ya szerkesztőségi hivatala ád. 288 4—4 ________ *
Egyéves önkéntesi tanfolyam,
(Budapesten ¿lagy-koron* utexa 13. sx.)
ki-
Ezen tanfolyam czélja ifjakat, kik mint egy évos, önkéntesek vánnak védkötelezettségök&ek eleget tewn, esőkéaziteni a ssűkségf-s vizsgálat letételére, mely által képzettségöket igazolják. A l«gköz«»lnbbi ily ¡anfolyam 1881. janaár 2 án veszi kezdetét, és hat hón át fog tartani. Hogy a résztvevők hivatásokban gátolva ne legyenek, az előadások az «sti órákban tartatnak. A vizsgálatot magyar, német ,és horvát nyelven lehet letenni. 199 1J4
Az engedélyeze\'t katonai tanodában fölvételek- még »«intén történhetnek, oly ifjak részére^ kik a katonai^ pályát életpályának válasz totíák. Az előadások a nappali órákban történnek és előkészitnek részint katona képző és hadapródi vizsgálat lelétclérí\',
Növendékek az intézetben teljes e.látás és felügy9letro felvétetnek.
.Beiratások az intézet igazgatósági -irodában történnek Ertejritő kívánatra iugyen. \' • \'
AZ IGAZGATÓSÁG.
6 nyeri-mény 108- nyeremény 214 nyeremény 10 nyeremény 2, nyeremény 633 nyeremény
676 nyeremény ?50-nyeremény 65 nyeremény lOO nyerwcény^iilöO-márk. 263 l"\' nyeremény l3S;niárka 23Ű0 nyoram^nr-- 124 márka 70 nyeremény 100 .-.márka 7300 nycr.Mi.éi-y S4 é . 67 >árka 7830^ nyeremé|if*40 és 2\'t márka \' " " zakasiban bisiosan
4000 márka SOOO-má.ka 2000 márka 15\'X); márka I2o0jmátka lOOO\'/márka 500 márk:i 30C inárka 200 iiiárks.
Jutalom 250.000 márka
^ I uyereményv 150.000 nÉ^rka
1 nyereó\'iéuy 100,00(1 márka
1 nyeremény (»00 márka ^ 1 nyeremény 50.000 márka " 2\' nyeremény 40,000 mxrká
2 nyeretiiény 30.00o \'márka \' 5 nyeremény - 25.000 márka
•2 nyo: eméuy 20,l>0() márka
12 nyeremény 15.Ö00 márka
1 nyeremény I2 00t) markx
24 nyeremény 10,000 márka
4 nyeremény 8.000 má.ka
3 nyeremény 6,000 márka 52 nyeremény 5,000 márka mindezen nyeremények pár\' hónap alatt
huzájw alá kérőinek ^ \'
Az eiső nyereményhuzás hivatalosa•. <g van álíapitva folyó évi dí\'ojember hó 15. 16 ár« 1
és a következő 6ss*«gbe kerül : \' /
az ogész eredeti sorsjegy C£»k 3 frf 50 kr. o. é a fél eredeti sorsjejjy csak 1 frt 75, kr o. é a negyed « redeti sorsjegy csak S8..fcr, o. é.
és ezt»n az ¿lián által híz-osltott eredeti sorsje^jftket CnoJ-i.\'tiltott promesseket) én az 8s8zefl bérmeates beküldése ;««Ustt s legtávolabbi videkre is elküldöm. -A résztvevők mindegyike az \'-redeti sorsjeRytn kívül megkapja tőlrm ingyen az államczitaerrel ellátott eredeti tefvet és a jbuzás megtörténte atán u hivatalos sorsolási lajstromot felhiváa \'nélkül éi azonnal
A nyereménypénzek kifizetése és elküldése általam közvetlen az érdekeit részére pontosan éa legszigorúbb titoktartás mellett eszközöltetik /
Megrendelések egyszerOen postautalvány vagy ajánlott levéllei eszközölhetők A megbízások ennélfogva bizalmasan az alulirt czéghez intézendők.
(165 IV. 2-3
Id. HEK8CHEE S1MÍJ,
bank - és váltóűzlete H&mburgb&n.
2f)«>.0(X) 1 nyerem. á m. , 12,0<)0
15: i,0O0 24 nyerem. á m. - 10,OW)
l«o,\'<joo 4 nyerem. á in. 0000
60,000 52 nyerem á m. v f-0 0
50v000 108 nyerem. á m. ^3000
40,0oo 21.4 uyerem. á m. • ,2000
80,000 533 nyerem. á m. - íoeo
25,0« Ki 676. nyerem. i m. ^00
20,000 950 nyerem á m. 300
15,000 26,345 nyerem. á m. X38
•tb. \'•stb.
első uyereményhuzáü ezen az ~ Illa m
Nyujtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
fö.-lyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pénzSŰSOr SoláS, mely n magas kormány által jóváhagyva és biztositva van.
Ezen aj tervezet elői-ye abban áli, hogy néhány .\'hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 46,640 nyereménynek okvetl. u-kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtuyi fő:ljreremény, réaaleg pedig: .
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 uyerem. á m 1 uyerem. á in
1 Siyerem.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerőm, á m. 2 nyerem, á m.
12 merem, á m.
már f. évi deczember hó 15. és 16-án lesz,
a következő\'összegbe kerül; r
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 írt 50 kr. o.é. b. 1 ftt - a \' , „ S . . 1 „ 75 , \' .
1 negyed , „ « . l\'A w , . — , 90 . ■ .
Valamennyi megbizás--8z összeg előleg«?* beküldése\'- vagy postautalvány mellett azonnal. 6« * legnagyobb gonddal es\'zlsösCl-.tetik, mindenki-^nagát az áiJam czimerével ellátott eredeti\'.sora-jegyet kapván tőlünk kezéhez. •
A megrendülésekhez a megkívántató hivatalos tervezőtek dij nélkül mellékelteinek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek\'* .hivatalos hnwisi jegyzéket.
A nyeremények kiázeléső mindenkor pontosan az \'állam jótállása mollett történik t akár közvetlen- megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink áltxl kézbesittetiietik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szer- ncae, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, m.nt 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb, alapon nyugvő vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legéléukebb részvételre \'azámit-hatván, kéretik már a közeli hozás miatt is minden megbízást »■inéi eiőbb közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmaim & Simon,
bank- és valta-üzlet Hamburgban,
bevásárlása éa eladása mindeDüeiaü áiLmkotvéuj\'ük, rasuíi részvények ée kölcsBnsorejegyeknok.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántuuk eddig tanjsitott bizalomért, felkérjük az uj kiaorsolásnáli részvételre, főtörekvésiink ezentúl ia oda iránj-ulaod, mindenkor ponton és szilárd szolgálatait«! tiszteli érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 III 3—6;
Nagj-Kitnizsán, nyomatott & kiadó tulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
SAGY-KASIZSA, 1880 deczember Mn.
99-dllc aznm
i\'lzenklleiiczeűlk évfolyam
.. >_«SSS
Elíízstsal ir \\ J.fé«a á.r. IS frt
j fii iir. 4 ,
netyeri ">re 3 ,
Eov urnám 10 kr
M
r
Hlrdttesek
6 haiáhoa petitnorbau 7, Di»»od»*or 6 t min-te» toráH^i sorért 5 kr SYILTTRRBKN
• őrönként 10 krért té-:etuek fel turi illeték mindéi, ¡epye* hirdetésért kíllB 30 kr fi««»tend5. V —-^jg
I
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb: ZALA-SO MOGYI KÖZI.Ö1V Y
$ A lap (Kelletni ré«*4t; \' illetS k»xl..mények * I >swrku*rt6li5z
ínyupi rébsét Illet® közlemények pedig H kiadóhoz !>érm-\'nt»\'-intécondők : NAGY KANIZSA Wlasilosltaz.
Bériantiti\'llttii levele\'«, csak mm-irt muuk*t*r «.•vkt.il fogadtatnak >1
JKéxiratok vissss n*ni • ktlMetnek.
N.-Kanlxsaváros helyhatóságának, rn.-kanizsal önk. tűzoltó-egylet« a „n-kanlzsai kereskedelmi s iparbank% -nagykanizsai takarékpénztár«, a .zalamegyel\' általános tanltó-te* tulet , a „n.-kanizsal kisdedneielo egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproui kereskedelmi s iparkamara n.-kaui/.sai külválasZtmánya" s több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkini kétszer, vasártutp- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Héitósngos
GLAVINA LAJOS urnák
Zulamcgye fdiitpánjátutk belgrtatasl ünriepélye.
(Zala-EQerszefl. dees. 5.)
A megállapított sorreud szerint, vasárnap reggel 6 órakor Nagy-Kanizsáról induló rendes vonaton számos vidéki küldöttséggel társulva ő méltósága Gelsén szállt azon első osztályú külön díszkocsiba, melyet a kanizsaiak megkeresésére a déli vasúttársaság magyarországi figyel mes igazgatósága bocsátott rendelkezésre.
Gelsén 6 méltóságát a megye köz-tiszteletű alispánja, több szolgabíró s me . gyei notabilitás kisérte. Innen a vonat Gelséról számosan kivouult közönség lelkes éljenzése közt indult meg.
Zala Szent-Ivánon a megye és Zala-Egerszeg fényes küldöttsége lelkes éljen-zéssel üdvözölte ó méltóságát s a gyönyörűen feldíszített váróterembe vonult, hol megyénk köztiszteletü veterán bajnoka, több izben volt országgyűlési képviselő Tolnay Károly földbirtokos ur a kővetkező üdvözlő beszédet tartotta:
Méltóságú, főispán ur 1 Akár ugy lekiul-.ük méltóságodat, mint őfelsége - urunk, királyunk által nemes Zala vármegye kormánylatára. kinevezett érdemtelje, föisp inunkat, akár ugy tekintsük, mint magán hazafit, aki vidor üalal korától egész mostanáig, azon tapa»sla-latra fogunk jutni, bogy méltóságod szünet nélkül a hazá autonómiájának szentelte önzéstelen életét. Ha egyfelől figyelembe veszszük méltóságod alkotmányos és liberális jellegű múltját, azon meggyőződésre jutunk, bogy az, mi nekünk legdrágább kincsünk, leginkább tellett talizmánunk: nemzeti alkotmányunk, ősi szokásaink és jogaink méltóságod által nemcsak megséttelni nem fognák, banem azok méltóságodban inkább biztos támaazrt. és ga-rantiára fognak ulálni. Slás részről, ha figye lembe veszszük méltóságodnak a muuicipium körül szerzett bő tapasztalait, azon hilre vergődünk, bogy a közigazgatás minden ágában fölötte jártas lévén, nemcsak Jcözügyeink, ha nem magános ügyeiuk elintézését is tetőpontra fogja emeltetni, minek folyománya a köztisztelet és szeretet lesznek mindenkor.
Ezeknek érdekében mi, Zala vármegye intelligentiája .ezen ünnepélyes pillanatkor kijelentjük, hogy méltóságodnak főispánná lelt kiueveztelésél a legnagyobb őrömmel fogadjuk (Élénk éljenzés) nemcsak azért, mert ez által a polgári erénynek legfényesebb\'jutáimit látjuk bekövetkezettnek, hanem azért is, meri minket méltóságodhoz oly gyengéd kötelékek fűznek, melyek ezen örömei világosan megfejtik. (Igaz I Helyes!) Tudjuk, hogy mi méltóságodnak uem-caak köz elismerősei, hanem nagy részben tisztelő barátjai, éa réazb-n kiizel rokonai vagy unk. Jól :udja méltóságod, hogy mi a nemzetnek fiai, auniik nemcsak örömteljes napjait együtt él-\' veztük át, hanem annak zord évadait is együtt szenvedtük keresztül, ennélfogva mi termeeze-tesebb, mini hogy méltóságod főtspánságát sok kai örómestebben, kedvesebben fogadjuk, mint bármely más idegenét. (Élénk belyeslés). Mi természelesb, minlhogy méltóságod azon meg győződésre jusson, hogy szok, amiket elmon daoi szerencsém volt, nem diplom»tiai azinbe öltöztetett hizelgések legyenek, hanem á ko moly va\\6. Fogadja kegyesen azon őszinte óhajtásom kifejezését, hogy a nagyhatalmú hten Zala vármegye élén igen sok>t éltesse! (Szűnni nem akaró élénk éljenzés.) \'—
Erre főispán ur következőleg válaszolt :
Tisztelt közönség! Zalamegye közönsége már azámo. főispáni fénye, bevonulásnak és
magas fíi.pini személyeknek örvendett. Nag; ra becsülöm léhát, hogy engem i. ily fényes" éa kilünletó fogadtatáaban réazesit.
Akár a tisztelt szónok urat tekintsem, akár a fényes közönségül, azt látom, hogy oly fogadtatásban réazesülök, melyre nem vártam, és amely érdememet felülmúlja.
Azon üdvözlet, azon jókivánal, melyeket tisztelt szónok ur igen éke«« kifejlett, örömemre szolgálnak és biztosítékot nyújtanak, hogy a tisztelt közönség ezután ia azon hajlamában és bizalmában m*g fog tartani, a melyet eddig tapasztalni szerencsé\'« volt. Én részemről viazont Ígérem, hogy a megve kö ztinnége jogail tiaatelni fogom, mindenki iránt előzékeny leendek és megteszem: atni tehelsé gémben áll.
Fogadjak mind ezekért mély köszönete met és azon óhajtásomat, hogy az Isién Zalamegye közönségét soká éltesse! (É>éuk éljenzés !)
A viharos éljenzés lecsíllapulta után Rigó Ignácz városbíró üdvözölte a város nevében következőleg:
Méltóságos főispán ur! Üdvözlöm méltóságodat Zala-Egersteg mváros közönsége nevében, — fogadja mély tiszteletünk nyilvánítását, — engedje a mindenható, hogy .maga. állását szerény körünkben h< sszu ideig viselhesse, — Zala-Egerszeg mváros közönségének egyedüli törekvése pedig az leeud, hogy itteni lakását minél kellemetejebbé tehesse, Isten él tesse méltóságodat.
Melyre ó méltósága következőleg válaszolt:
Köezónöm e szivea megemlékezést. Én kívánom jólétét a városnak, eiőhaladásat, és ígérem, a mint tőlem kitelik, javára fogok mü ködni. — (Éljenzés.)
Következett a diszfogatok hosszú sorának igénybe vétele.
Elől hat deli termetű s festői öltözetű banderísta lovagolt.
Számos négyes fogaton diszmagyarba öltözött megyei notabilitások követték a szinte diszmagyarba öltözött főispán és alispán fogatát.
A legsztbb elismerés illeti Zala Egerszeg város által kiküldött rendező .bizottság működését és a zala-egerszegi önkéntes tűzoltók felügyeletét, kik együttesen mind a szent-iváni fogadtatásnál, mind a városban történt összes \' ünnepélyességnél teljes készséggel közreműködtek s a rendre felügyeltek.
A megye székvárosába érve, a nemzeti zászló erdőszerű lengedezése <; a lakosság ünnepies megjelenése közt tartott a bevonulás.
A főispáni szállásliáz előtt, szűnni nem akaró éljenzesse1 üdvözöltetett ö mcl tósága, ki meghatottan szemlélte a való ban meglepő s szeretetteljes fogadtatást, mely polgári érdemeinek ószinte nyilvá-nulata volt s meglepő külső jele azon örömnek, melyet kinevezése okozott.
A perczekíg tartó éljenzés lecsilla-pultaval a kitünó szónok Dr. Horváth Károly apát és esperesplebános ó nagysága következő üdvözlő beszédet tartott, mely megnyerő szónoki hévvel előadva, számos helyen kitörő helyesléssel, éljen-, zéssel szakíttatott félbe.
Méhóságos főispán ur!
Mélyen lisztéit uram !
Zálamegye választmányának mult hó 20 in ülésezett számos tagjait lelkesedésre ra-
gadta azon, éppen megérkezett örömhír, hogy méltóságod e megye lóiapanjavá legkegy-iine sebben kineveztetett. íUereucaéa vol am akkor azon ulasilast nyerni, hogy méltóságodat székvárosába érkealekor ez ünnepélyes alkalommal itt tiszteletteljesen üdvözöljem a megve nevében. Fölösleges mondanom, milv kellemes e fel adat nekem; de azt igeuis elmondhatom, hogy szerfelett könnyű. Kifejezni azt, mit ve lem együtt ezeren és ezeren éreznek, ismételni azt, mit a megye termében haUotiam, s hallut-í|uiu azóta baráti ói tárna« körökben, a mit az egész megyében mindenütt mondanak : az nem lehet nehéz.
Föladatomat híven teljesíteni vélem s a •megve hangulatát \'.olmácsulom bizouynyal, ha Méltóságod iránt u legmélyebb tisziele.nek, a legőaziulébb bizalomnak, a a le^rokouazeuvu 8-ibo hü ragaszkodásunk kilej. zésl aduk, a visszhangja leszek azon általánorförómuek, melyet kineveztetósének már első hire megye-szerte keltett.
Itt állok én küszöbéu a megye házának, melybe méltóságod mint főispán most először vonul be; ha ez erőd volna, ezen erődnek kulcsait átadnom kellene: mert ide mélió.-átíod a azó nemesebb értelmebiu mint hóduó lep be.
Azon békés harezban, mely a szellem fegyvereivel viv»iik, s melynek csataterét e vármegyének nagy emlékezetek«! a lelkekben ébresztő, tiszteletre méltó gyűlésterme képezi, a legújabb kornak hosszú évsoráu át méltóságod volt mindig a legvitézebb, nemcsak legvitézebb, de legkitartóbb, nemcsak legkitar-tóbb, de a leglovagiasb bajnoka 5 világító bölcsességével, gyengéd kíméletévé, mindenki iránt jóakaró szeretetreméltóságával, s önmagától mindenkor eltekintő odaadásával, meg-húditá maganak mindnyájunk sziveit, s nincsen oly hatalom, üiely azokat a nemes hódítótól elragadni birná. — Fölséges urunknak a király nak valóban hálával tartozunk, hogy oly férfiút emelt e megyo hivatalos vezérévé, a ki szellemileg már eddig is az volt.
A. politikai vélemény áramlat mint apály és dagály erős mozgásban van; emelkedő és súlyedő hullámok küzdenek egymassnl.
Poli ikuaok állanak elő, kik általuk csal-hatlannak tartott tudományuk actáira mutatva fölállítják az elmélet mimáját s követelve hír delik: kell, hogy e szerint azervezkedjenek a czivilizáh államok.
Jüzek •rlleneben a leg^omoiyább meggyő zödé* egész bátorságával hangoztatni lehet: hi\'^y vulairint nincs a természetbeu két egyenlő fűszál, nincs két egyenlő ember széles e vilá gau, 8 a magasabb értelemben vett individuu mók, a nemzetek is különböznek egymástól, s azért oly intézményekben találnak megoyug-vást, ragaszkodnak azokhoz, legkivált, me lyek auját egyéniségük jellegét viswiik, melye ke: magok hozlak létre, s melyek létre hozásához a kifejlődés hosszú idejeu és különböző stádiumain at egyik nemzedék a másik u án járult — Ilyen intézmények nem azon bérhá-, zakhoz hasonlók, melyeket hevenyézve em*»!\' magának a uapi azükségle;; hasouliianak iu . káb:» űzőn fenséges domokhoz, melyeken századok dolgozlak, melyeket a jelenkor tiszteléttel környez, s ha befejezve njucsenek, foiytatja a munkát.
Ilyen institutio hazánkban a vármegye.
Ezen institution Zalának fin,i — ugy tu dom és vagyok megiryőződve — yaitozhatlan hűséggel es háladaios kegyelettel csüggnek; a ha oly korszerű reformok elől, melyek a vármegye alapköveit meg nem rendithetik, neiu zárkóznak is el: a megyei öukormáuyzalot ezé!ja alial követelt lényegében erejében éa tekintélyében minden-körülmények között fenntartatni akarják. De ha ez igy van, ig-n t-r mészé:esen a mintegy ö.-%ztónszerüieg örvend é* lelkesedik Zala varmegye méltóságod kínevez-tetóse fölött; mert ezáltal édes meguyugvással, nemcsak kitüntetve látja leghívebb éa legkedvesebb fiát, de megtisztelve is ó.-zi magát fiá
ban az.anya. Igenis büszke örömmel nézend Zala a ¡főispáni azékre, melyén egy férfiút lá\' tand. kinek «gé,-«z szellemi é-s erkölcsi uagyaága a megy<si életnek taUjaböl nőtt ki !
De. nenl akarván vissza élni azon szerencsével, mely nekem ez üunepélyen osztályré szül jutott, szavaimat végzem.
Hala Isteu ! Hazánkban az áliamuak édes testvérj»* az egyház, s annak ünnepeiben szeretettel vesz részt. Azon egyház, me.lv nek méltóságod hive. imával jaruland a Mind -nhntóhoz a holnapi napon; de azon imába ebben a me gyében minden vallásúak és felekezetűek imája beolvad, kórvén a jó Istent, hogy méltóaágodra bő áldaaain-vk kegyelmét ár^szszA, s ueKÜuk drága életet e megye örömére, javara, dicsőaé-gero sokáig \'nrtsa meg ! \' v>
Erre ó méltósága következőleg válaszolt :
Melyen tisz\'elt közöuség! Midőn Z*la vármegye főispá..ságinak elvallaUsára inaga-mai ••lhiitároziam, egyik indok azon bizalom voli, mélyet a t. közönség eddin irántam tanúsított. éa azi»u remény, hogy ezen bi/alomb:tu iov«bbra is megtartanak. Igen örv.-ndek, hogy remén\\einet valósi\'Va lá\'oin nemcaak v.z által, hogy egyesek ugy iniut lesiüle\'ek a legnagyobb számmai küldéív üdvözletüket, de ezen fényes összejövetelben is, melyei itt, — Z wamegye főispánjának neveztetvén — tapasztalhatok. t
Zalaraegye kormáuyzata saját fiai kezébe van leiéve. Éa ha az. ki e bizalommal felruház tátott, ezt felhasználja, Zalamegye jólétét és előhaladását eszközli. Bióhaladását azon megyének, mely egykor és még nem rég is vezér csillaga volt magyar nemzetnek.
Azon bizalmat, azon jóakaratot, melyet most az igen tiszteit iraniam kimutatott, mé-. lyeu köszönöm és annak zálogául látom, hogy nagyb.-csü b /.almukkal továbbra is meg fognak tiaztelni. Én ez*kért viazont ígérem, hogy hivatalos eljárásomnak fontosságát iamerve. u megye jogsit tiszteletben tartón) és a mennyire lehel, kik hozzám fordulnak, lehetőleg Begitem. Fogadja a t. közönség mély halámat ezen ki-tünietesert, és azon ószinte kivánatomat, hogy a nagy szónokol Isten sokáig óltesae! (Zajos éljenzés.)
Zajos éljenzés közt vonult ó méltósága főispáni lakosztályába, hol a testületek, küldöttségek s egyesek tisztelgését , fogadta. ,
Több küldöttség vezérszónoka szebbnél szebb üdvözlő beszédet tartott. Mindegyikre szívélyes szavakban válaszolt ő méltósága. Közöljük Svastits Benő szeretett alispánunk meleghangú s szépérzelmü következő, ez alkalommal a megyei tisztikart bemutató üdvözlő beszédét :
Méltóságos főispán ur!
Zalamegye közönsége mól1 óságodnak me-gyekorm>uiyzói tisziébe való \'felavatását ünnepeli, s ez ünnepi alkalommal, midőn megyénk törvényhatósága egyetemének köztisztele\', érzete tárul móltóságod elé. legyen megengedve nékem, hogy mint e megyének első tisztviselője szerencsé« lehessek méltóságodnak bemutatni Zalamegye tisztikarát.
Ezen tisztikarnak minden egyes tagja a legbeuaóbb öröm érzetével sorakozik méliósá g<>d körül és fog sorakozni ezentúl-is, a kötelesség erzetétől alhatott azon szilárd meggyőződésben. hogy a pillanatban, melyen méltóságod megyénk kormauyára lép, a közügyek ós megyei érdekek hi.vataíoa szolgálatának tiszte — mely ly el megyénk közönségének kegyes bi-Zui.ua minket felruházott, megnyerte feladatai sikeres m«\'goldiiatasának legfőbb biztosítékát. ^ Hisz példaként áll előttünk méltóságod nak a közjóért való küzdésben soha nem lankadón buzgalma, fölöttünk méltányosságot ia-
TIZENE3LENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖN í.
DECZEMBEB 9-éo 1880.
nerő igazság érzete, mellettünk szivjÓBágának nemessége, velünk a hazaszeretetével ver-kenyző bölcsessége és kebleinkben annak tu-iata, hogy méltóságod e megye sziv-verésével Srez, érez velünk, érés értünk, és vallja magáénak a czélt, mely minket lelkesít, hogy e me-jjye felvirágzása polgárainak boldogságában legyen! — ime mind ennek összege a biztos iránytó, mely minket méltóságod kormánya alatt, — adja Isten hogy kedvező viszonyok mellett — de bizonyára bármely súlyos megpróbáltatások árján keresztül is elvezetend feladataink sikeres és üdvös megoldásának óhajtott révéhez!
E biztos reméoynyel és a kötelesség hü teljesítésének szentelt teljes igyekezettel, melyből tisztviselői becsérzetünk származik, üdvözöljük méltóságodat, és szivünk mélyéből óhajtjuk, hogy a Mindenható méltóságodat megyénk kormányán, egy hosszú é& boldog korszakon át, megyénk; üdvére és mindnyájunk örpmére igen szerencsésen éltesse!
Zala-Egerszeg utczái megélénküljek ösak ugy hemzsegett a megye minden részéből ide sereglett sokaság
A Szent-Ivántól történt bevonulásról fogalmat ad, ha megemlítjük, hogy 125 kocsiból $lló sor impozáns képet nyújtott.
Este fáklyás zenével tiszteltetett meg ő méltósága, mely alkalommal Dr. Czinder István ügyvád ur a kövétfeezó tartalomdus és érzelmes beszéd\'et mondotta, mely több ízben élénk helyeslés és éljen-zéssel szakitatott félbe : ?
Méltóságos főispán ur, tisztelt hazafi !
Az alkotmányos politika «gyík legszebb jellemvonása ama törekvés, hogy a nemzet kormányzatát oly férfiak vezessék, akik nemcsak hogy azt. az alkotmányos törvények értelmében a legjobban, a legbölcsebben képesek intézni, hanem akik e tekintelbeu egyszersmind polgártársaik bizalmát, rokonszenvét, — hogy ugy mondjam — szeretetét is bírják. — Ily kormányzat biztositja a polgárok szabadságát;.— ily kormányzat termi meg a nemzet igazi jólétét, — az alkotmányos élet egyik legkitűnőbb gyümölcsét: a polgárok megelégedését. — \\
Méltóságodnak Zalamegye főispáni székérelett kinevezése: á magyar alkotmányos politika egyik legszebb, legörvendetesebb té nye. ő felsége a magyar apostoli király ebbeli legfőbb elhatározása megyénknek méltóságodban nemcsak legkitüfiőbb, legméltóbb fiát. hanem egyúttalJmindn} ájunk előtt kö7tiszteletben, közszeretetben álló férfiát emelte e díszes állasra.
Mert midőn megyénk ügyeiben munkáa kézre volt szükség, méltóságod volt mindig a
y TÁRCZA.
A kis huszár.*)
Lóra termett magyar gyerek, Az vagyok ;
Még huszár is lesz belőlem. Fogadok !
1 Hnszár.gyerek*, ínég pedig a\' \' i Javából; , Rólam egykor a fél világ Hire szól.
Büszkeségem koronája „
Szép haz&m,
Megmutatom, hogy fiadnak Szült anyám. —
Pej paripa, sarkantyú és Görbe kard,
Hejbí ugyancsak földíszítik A magyart.
Meg a mellett lengő mente, Eöpke toll,
Féuyükön a sas tekintet összefőly. -
Neki vágok < lleuemnek Mint a szél, ■
Miut a villám aujt kezemben Az aezél.
Ha leiekint égből a hős Nagy. apa.
Azt mondja majd : ez a derék Unoka.
Ilyen legyen minden ^ngyar Hazafi,
Nem kell ak^rtr 5« jogunkat Félteni. —
Nem lesz, tudom, panasza ón Ellenem "
Sem királynak sem hazának, Sohasem.
Megmutatom; ezer ellen Jönne bár,
Hogy a* Isten katonája á htuzár.
HAJGATÓ SÁNDOR.
legbuzgóbb munkás; —midőn megy egy üléseinken a fnntosabb kérdésekbén szétágazók voltak a vélemények, ott volt\' méltóságod, a megye bölcse, b mindnyájunk megelégedésére, megnyugvására oldá meg a legkényesebb kérdést. Méltóságod érvei mindig meggyőzők és döntők, bölcs és mérsékletes elvei hóditók voltak; — tapintatos és humánus eljárása mindenkit lekötelezett, szenytelen tiszta jelleme mindenkiben feltétlen bizalmat, önkény telnfl tiszteletet és szeretetet gerjesztett.
És e bizalom, ez őszinte tisztelet éa szeretet megyénk vezérférfiát főispáni székébe is követi annál is inkább, mert mindnyájan jól tudjuk, hogy méltóságodat e lépésre nem az ambitíó, nem a fényes méltóság után való vágy, hanem egyedül az önzetlen hpnfiui kötelességérzet vezette. Nem csoda; tehát, hogy midőn méltóságod kineveztetésének% öröm-hire me gyénket átfutotta, annak mindnyájunk kebelében az volt sokszoros visszhangja : Élj en GHa-vina Lajos, megyénk\' szeretett főispánja!\' A tne^ye székhelyének, Zala-Egerszegnek közönség Ö sietett őszinte^ örömének^ azonpal kifejezést adni, hogy méltóságod kineveztetésének órömnapját hosszabbra nyújtsa: ablakjaiban felgyújtott gyertyák ezreinek ünnepélyes fényével világositá ki városát.
Fogadja méltóságod ezúttal is szikesen e város őszinte hódolatát és egyszersmind ha tártalan örömét a felett, hogy méltóságodat, a *kit eddig kebelében időnkint, csak mint a me-gye ügyeiben buzgólkodó kedves vendégét volt szerencsés tisztelhetni, jövőre mint legkitűnőbb polgárát üdvözölheti.
Tartsa meg méltóságod e szerint szíves jó indulatában; serkentse, segítse haladásában és jó intentióiban ; tartsa fenn, emelje a megye szék helyét a boldog emlékű Deák Ferencz iránti honfiúi kegyelet megszentelte dicsőségében, hogy általa emelkedjék Zalamegye fénye, és a megyének minden fis, e városnak minden hü polgára szívből elmondhassa : „Éljen sokáig, igen sokáig GHavina Lajosj Zalamegye melyen tisztelt főispánjj!" \'
Erre ó méltósága következőleg válaszolt :
Tisztelt polgártársak!
Örömmel fogadom e kitüntetést, melylyel uj állásom kezdetén engem megtisztelni méltóztattak, de hinni szeretem, hogy része van ebben azon barátságnak és bizalomnak, amely-lyel irántam eddig viseltetek és melyet én tovább is ápolni és fenntartani kívánok, (Éljen.) állandó elvem lévén a közönségnek ott szolgálni. hol arra szükség van. Ez volt alapja annak, hogy ő kir. felsége legmagasabo kegyelméből Zalamegyo főispánságát elvállaltam (Éijen.) D-. elvállaltam azért is, hogy ezen ősi alkotmányos díszes állast — ha lehet —\' Znla-megye fiaiuak javára is megóvjam Ezéft latom a nyertem elismerest, a jutalmat a mai di-
•) Szerxó BGyermek-verseiu-böl.
Emlékeimből.
I.
Alig valék 18 éves, midőn hadkötelességem lerovására mint egyéves önkéntes jelentkeztem. Nem győztem akkorában még eléggé dicsőitni azt a lángészt, kinek elméjében az általános hadkötelezettség eszméje megvillant, f melynek folytán szüleim minden nevezetesebb küzdelem nélkül belenyugodtak abba, hogy én katona legyek, s hogy felölthessem magáimra azt a rikító színű hajtókás, bogláros, ^zsinóros öltönyt, melyben elérendhetem vágyaim leg-merészbikét, melyben meghódíthatom azt, ki után üde szivem legelső, leghatalmasabb lángja........
No de ez nem tartozik ide. Elég, hogy jelentkeztem, még pedig;, rögtöui szolgálattételre. Hiszen csak ugy duit, tombolt bennem már a hiú vágy.
Egy derült napon végre berukkolt az október elseje, a rikító diszü ruhám elkészült, felöltöttem, 8 veni, vidí, vici, legmerészebb •vágyam csakugyan megvalósult. Es ez a nagy-sándori hadiszerencse mindvégig állandóan s kedvezően hü maradt hozkám ugy, hogy a 365 napban, melyet a hazának s királyomnak szolgáltam, consignatíomban hitelesen feljegyzett 712 ily diadalnak szerencsés hőse valék; de szerénységem nem engedi, hogy e diadalokról szóljak, inkább elmondok egy esetet, mely szégyenletesebb 712 Xerxesi kudarcznál.
Két hónapos katona voltam, a Rekruta-Abtheilungról letettük vala az elismerésre mél tatott vizsgát és az őrmester első izben kiirt bennünket őrségi szolgálatra. A Bzázad többi ujonczaira nézve nagyon közönyös dolog lehetett az a megtisztelő bizalom, de reá\'m egy képviselői madátum nem hiszem, hogy képes lett volna oly hizelgő benyomást gyakorolni, mint az a büszkeségre jogosító tudat, hogy engem, csakis szellemi munkákban szerényen jártas gyereket, méltatnak az állam kincse és vagyona fölött őrködni, bizva vitézséggel párosult phisikai ereimben.
szes fogadtatásban és most ezen kitüntetésben, melyet Zala-Egerszeg váiosa, mint a megy» székhelye itt nyilvánít, kimutat most ia, mint már azelőtt örömét nyilvánította kineveztetó-sem felett. Én Zala-Egerszeg városának és ön* szes polgárságának ezt mélyen köszönöm, és kívánom, hogy tisztelt uraimat^ ugy az egész polgárságot Isten éltesse soká! (Kitörő, hosz-szas éljenzés!)
A 140 fáklya körül álló ezernyi néptömeg hullámzása s a város fényes kivilágítása valóban meglepő látványt nyújtott s e kitűnő nyilatkozata a székváros lakosai örömének tiszteletet és elismerést keltő volt. __
(Zala-Eaerszsf, deci. 6.)
Délelőtt 9 órakor a megye terme megtelt a megyei, képviselőkkel. Alispán ur következő beszédét tartott:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Zalamegye közönsége tegnap közérzülete fényes nyilvánulásával képviselte ó felsége a király, legfőbb urunk által törvényhatóságunk élére kinevezett főispánjának fogadtatását. MoBt is ugyancsak Zalamegye közönségének egyetemét törvényhatóságilag képviselő bizott-sági gyűlésre hivatkozom az iránt, hogy főispánját hivatalos esküjének átvétele \' mellett megyekormányzói állásába beigtassa. En ugy vélem t. közgyűlés, hogy az összes-úti jelenlevők közé hajtásával talalkozom. ha hivatkozva az ősi hagyományos szokásra, mély tisztelettel felkérem a t. közgyülóát, hogy ezen ünnepi tényre, vagyis főispán ur ő méltóságának megye-elnöki széke elfoglalására jelenjünk meg főispán ur ő méltóságánál, és erre kérjük őt fel. — Ugyanez alkalommal, miután ősi ezo kás szerint a főispáni eskü letóteiét megelőzőleg a szt. lélek segítségül hívása mellett isteni tisztelet tartatik, kérem a t. közgyűlést, hogy főispán ur ő méltósága kíséretében a gyűlés összes tagjai a plébánia templomában és az isteni szolgalat után a gyűlésteremben megje lenjenek.\' Ez volna tiszteletteljes előterjeszté sem, ha el méltóztatik fogadni, akkor az ón tisztem betelt és következik az, hogy a t. közgyűlés összes tagjai kíséretében elmennénk főispán ur ő méltóságához, őt felkérni, hogy megye elnöki székét elfoglalni szíveskedjék. (Helyeslés.)
És igy történt.
Főispán ur .számos diszmagyarba öltözöttekkel vonult a székesegyházba.
Fél óra múlva templomból zajos éljenzés közt lépett a megye terembe, mely zsúfolásig mcgtelL
Főjegyző o|vassá a belügyminister leira tát: (Zaj»8 éljenzés.) Eskü: Éu esküszöm az
ondom, 18 éves gy.eeek voltam mép, de ez a megtiszt"IC bizalom" büszkévé tőo, k ha még oly félénk természetű gyerek lettem volna is, c büszkeség és az akarat bizonynyai vitéz féifiúvá alakított volna át.
. Va ami kocsira\'ktárhoz lettem kijelölve. A raktár nagyon szép helyen feküdt) a kaszárnya tövében egy magaslaton, honnét az egész várost átlehetett látni. Tizenkét órától kettőig és 6—8 ig, délután már künn őrködtem, az idő igen gyorsan múlott, gyönyörködtem a város eleven képén, merengve hasonlitám össze afc életet, mely az egyes "kimagasló épületekben foly; jobbról a zárda, nem messze tőié a hou-véd-laktanya, balra a közkórház, oldalvást ettől a herczegi park, délre a megye és város háza, képzeletemben is hallom a fegyenczek csörgő lánczait, rézsut Bzemközt áll vele a szt. egyház, az orgona áhítatos hangjaival, 8 annak közvetlen szomszédságában a nagy korcsma, benn szilaj legények, czifra leányzók, bor, ének, tánc*, csók, káromlás, veszekedés. Amott egy uj épület, magas, széles ablakokkal, az egész városban nincsenek több oly nagy ablakok, nini, az egyik nyitva, párkányzatán egy rózsaszínű pont, ah ez a pont ő, vágyaim légin erészebbi ke, ki után üde szivem, legelső, leghőbb, leghatalmasabb lángja....... De mondtam
már, ez nem tartozik ide.
Tehát kellemesen és gyorsan múlott az idő, éa fel nem érthettem miként panaszkodhatnak mások, s inkább mennek borjúval hátukon gyakorlatra, mint igy kényelmesen szolgálatba.
Oh, nekik nincs érzékük a természet bájai ir»nt, ók nem értenek az édes ándalgáshoz.
Nyolcz órakor vígan követém a felváltó szabadoat az órtanyára.
Bent eleven élet folyt; a látogatók egész serege, mind ott kért bebocsátatást a laktanyába; apa, barát, iemerós, kedves, uzsorás, mind ott esedezett kegyelmes engedelmünkért, mely alkalommai, ha mindjárt nem is csorgott,
egy Istenre, boldogságos szűz Máriára, Istennek minden széniéire, örökös földi fejedelmemnek, legkegyelmesebb uram I. Ferencz József ausztriai császár, Csehország királya és Magyaroszág apostoli királyának hitemre fogadom és igérem, hogy ő császári és apostoli király felségéhez örökké hü, engedelmes és hódoló leszek. Ö feh?égé>nek, örököseinek ós utódainak dicsőségét, méltóságát, hatalmát mindenkor fenntartani és előmozdítani igyekszem, — kárát pedig erőm szerint elhárítom. Eskü szöm, hogy Magyarország törvényeit .megtartom, hogy mindennemű hivatalos körömhöz tartozó — ügyekben 1 f sebb személy, — tehát gazdag és szegény válogatás, nélkül kérelmet, jutalmat, kedvezést, félelmét, gyűlölséget, szeretetet és kedveskedést félre téve; mint Isten éa az ő szent igazsága szerint meggyőződve leszek, minden dolog iránt tehetségem éa a törvényekhez képest jogot, igazságot és végrehajtást szolgáltatok. — Isten engem ugy segéljen, a boldogságos szűz és Isten minden szentjei. — (Kitörő, viharos éljenzés.) f
Erre ő méltósága elfoglalván székét, a következő főispáni beszédet tartotta.
Tekintetes megye bizottsági közgyűlés !
Az imént felolvasott leiratból kitűnik, hogy ő cs. kir. apostoli felsége Zála vármegye főispánjának engem legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott, mit éu legmélyebb hálával és hódoló tisztelettel fogadtam. Fájdalmas, hogy ezen,állás néhai Urméoyi József tisztelt főispánunk váratlan elhalálozása állal üresedett meg, oly férfiú kimúlta által, ki mély tudományossága áltsí és a hazának\' szentelt félszázados szolgálatánál fogva méltó volt, hogy még soká éljen; kit közbánat kisért sírjába. Tartózkodva foglalom el e széket^ melyen Zrínyi Miklóstól kezdve utolsó időig fényes nevű és magas állású férfiak ültek, ^ kik a főispáni állásra fényt és, méltóságot árasztottak. Én őket nem követhetem, de hiszem, hogy van oly tér is, melynél nagy elődeimmel is versenyezhetek, és ez hivatalos teendőim pontos és lelkiismeretes teljesítése. Ebben keresem állásom fényét ós diját és^ba Zalamegye t. közgyűlése azon bizalommal támogat, melyben eddig réezesitett, reményiem, hogy kötelességemnek megfelelek. Nem látom annak szükségét, hogy multamat ecseteljem vagy jövőre programraot adjak. Hiszen Zalavármegyében születtem, a t. közgyűlés ismeri eréuyeímet, ismeri gyengéimet, — csak azt érintem, hogy uj állásóm rajtam nem változtat, mert én mindenkor tekintetben tartottam a magas kormány jogait, tekintetbe tartottam a m*gje jogait és ezután is változatlanul ezt teeudem.
EróB meggyőződésem as; hogy a közjó csak ugy mozdíttatik elő, ha a kormány ós me» gye egymást jóakarólag támog-tják, ha mindegyiket elég erélylyel és tekintélylyel biró férfiak vezetik.
de bizony nyal csepegett a zBÍr a korrüptio szalonnájából.
El is mult az idő szépen vagy 11 óráig. Akkor-kimentem1, megnézni, milyen az időjárás; hiszen egy óra mdlva reám kerül újonnan a sor. A hold nem rég ujult még meg, de az ég felhőtlen vala és csillagos, nem volt sötét, csak kissé hűs.
— Jó idő van, hála isten, mondám az őr-szobába visszatérve. : \'i •
— Ujoncznak való idő, feleié a káplár.
— Igaz, káplár ur.\'pajd elfelejtem kérdeni, mi ic lesz a jolazó? ; ?
A káplár feltárá pitos buxáját s odatart á elém.
Elolvastam a jelszót; könnyű szó; náon-dám, nem felejtem el.
— Hát inspektiója.kinek van?
— Az őrmester Ádáznak.
E név hallatára szurási éreztem keblembea, de elpalástolám ingerültségem, nehogy mások is észre vegyék ; tetetett nyugalommal hallgattam a regéket, melyeket a káplár az őrmester Ádázról elmesélt. Kifogy hatlan themát képeznek az őrmester Ádáz sticklijei. Ezt alva találta, azt rászedte, amazt megijesztette, majd\' részegnek tetette magát, majd medvebőrbe öltözött, stb. stb. Még czivil koromból emlékszem az őrmester Ádáz egy hírhedt\' esetére, bogy ugyanis egyszer 18 dragonyost, kikkel barátságos módon elment mulatni, midőn egyikőjük valamivel felingerelte, valamennyi 18 at egy maga egy szókkel a csárdából kikergette.
Ilyen ember volt az őrmester Ádáz, s épen ennek kellett inspektiojának lenni, mikor én is szolgálatban voltam.
Ezért kaptam a szúrást kehiemben, midőn nevét haliám említeni; de én kendőzém félelmem, büszkeségem s akaratom felbátorított ogy, hogy a káplár ur regéire mellemet verdesve igy henczegék: No őrmester Adáz, ha még nem fogott ki rajtad senki, most emberedre akadsz bennem, ón tudom, megregulázlak, ha figurázni merészkedel velem.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 99-ik számához.
Jó közigazgatás a legműveltebb nemze teknól ia nagy feladat ós nagy áldozatba kerül. Még nehezebb ez nálunk, hol hiányoznak a segédeszközök, sőt a közigazgatás rendezése még nincs ie befejezve. Örvendetes mégis, hogy közigazgatásunk jafrul, akár az utakat, a közbátorságot tekintjük és ugy lelie^ hogy jeles tiszti karunk élén tovább fognak fejleútetni a közigazgatási javítások, mihez én ie kapcsolom törekvéseimet.
Végfia oda térek vissza, hol kezdtem rövid beszédemet. Ismételten legmélyebb hálát mondok ő cs. kir. felségének, hogy Zalamegye kormányzatát reám bizni méltóztatott. Reám bizni ezen — egykor oly dicső — megyének kormányzatát, mely még nem rég a nemzet vezércsillaga volt. Nem tekintve Zalamegye természeti adományait, nevezetességeit, a szép balaton füredi, hé vviw fürdőket, a Bok — történetileg hires — vár és megénekelt várromokai, bámulandó bérczeket ós hegyeket és jó borait, voltak Zalának\'aagy férfiai is, kiknek emiókét Zalamegye is megörökítette. így volt Zrínyi Miklós, kinek siremléice mindig tisztelettel tölté el a magyar kbblét, ki rá emléke zik, — igy volt Festetich György, Kisfaludy Sándor és a halhatatlan emlékű Deák Ferencz, kiknek Zalamegye emelt szobrot.
Ezen megyét kormányozni és felvirágoztatni dicsőség volt, de ehhez sokak hozzájárulása szükséges, azért fordulok a megye közön sége bizalmához ós aanak tiszti karához, hogy a jólétre és haladásra egyesitett erővel munkálkodjunk. Ezek után becses hajlamukat, kikérve, kívánom: Éljen a király, — éljen a haza, — éljen Zalamegye!
Leirhatlan lelkes éljenzés és taps követte e higgadt\' komolysággal tartott beköszöntő beszédet.
Ezután Gózony László főjegyző emelt szót a megye nevében:
Méltóságos főispán url Mélyen tisztelt közgyűlés 1
A nemzetek fiaik dicsőségében saját erkölcsi nagyságukat ünnepelik.
Ezen felemelő érzet hatja át Zalamegye közgyűlését, midőn méltóságodat a megye kormányának elfoglalása alkalmával szívből üd-völnL szerencsések vagyunk1; mert méltóságodnak hazafiúi érdemekben gazdag múltja Zala-megye közéletével évtizedeken át oly szoros szellemi kapcsolatban forrt Össze, hogy mi a főispáui beigtatás - nagy jelentőségű lényében megyénk hagyományos közszellemének ünnepét üljük a mai oapon, a mely közszellemnek legkiválóbb személye«itőjét méltóságod egyéniségé eü tisztelhetjük.
És méltán! mert méltóságod közpályáján a polgári erény éa önzéeteleu aidtizatkészség szakadatlan nyilatkozatának a mai nap képezi koronáját!
A megye közönsége hő vágygyal óhajtott« e napot; közvéleménye elérkezettnek
Szavaimat egy általános kaczaj kisérte, mivel hátam mögött az őrmester Ádáz óriás termete tünt fel, ki mosolyogva markolá egyik kezével arasztos- bajuszát, mig a másikkal vállamat verdesé szólván: „Jól van : kis frei-belligos öcsém, még lehet valami belőle*.
Az óra 12-ót vert, az őrvezető intett, hogy kövessem. Néhány perez múlva . fel váltottam volt társamat, és én először maradtám életemben egyedül éjfélkor a szabad ég alatt. De én azért nem rettegtem, nem volt szabad retteg « Dem^hiaz itt az én személyem nem forgott kérdésben, itt az állam vagyonának biztonsága volt a fŐ dolog.
Elkezdtem léhát a sétát kz őrizetemref bizott raktár körül. Jó hosszú a séta, s mire 5 ember egyszer megteszi, egészségéé étvágyrar *
KB «UJkmi ®6J —— ~ --, O OLUIU^ Ok lucgwiuíu.
tett szert. I Megálltam a kiindulási fonton af ; harmadszori kérdésemr nappali éde* ábrándozást folytatandó — ha „Halt! wer da?"
. ___t- J & ma1* m ■ J Xm .a^ . a u n arr m oro^f Q m I - * O.. _.* _! 1___
látva a pillanatot erkölcsi erőjének manifesta-tiójára, remónynyel és bizalommal tekintett móltóságod felé; és reményei teljesedésbe ménének, mert méltóságod, ki előtt; a hatalomvágy csáb jai mindig ismeretlenek, voltak, átérezve a pillanat-nagy jelentőségét, egyedül a kebléből felhangzó kötelesség értet szózatára hallgatott — és nem háritá el magától a terhes gondokat és a felelősséget, melyek a közszolgálat fórfiánsk vállaira súlyosodnak, midőn tudta, hogy szeretett megyéjének érdekei kívánják ez áldozatot.
Ezen, egyedül a közjóért buzgó, s az egyéni tekintetek felett magasra emelkedő kötelességérzet, melyet méltóságod életén keresztül jelszavául vallott, termékenyítő sugarait hinti közéletünk egész vidékére; és e téren vezérelt minket a felzajlott indulatok hullámai között is mindig biztos nyugodtsággal méltóságod kipróbált bölcsessége; itt hódoltunk mindnyájan egyszerűségében magasztos, antik szépségű jellemének ; itt melegite át bennüjket szivének derült jóságte, mely boldogságot áraszt környezetére; — és itt találkozik móltóságod e megye közönsége részéről a tisztelet és ragaszkodás mindezekre visszhangzó őszinte érzelmeivel... ime, ez azon törhetlen szellemi kapocs, mely lyel méltóságod egyenisége a megye legjobbjait e terem falain belőj ugy, mint azokon kivül a közjó előmozdítására szentelt törekvéseikkel szivben lélekben egyesiti.
A mi örömünknek, a mi lelkeeedésünk-nek, mely ma minden szivet betölt, ebből fr.-kad a forrása. Fogadja tehát méltóságod magas hivatásának kezdetével, ez érzelmek között kifejezett üdvözletünket és szerencse kivána-tainkat, melyekhez azon forró óhajtásunkat csatoljuk, hogy az öntudat boldogító jutalmán kivül, melyet a czél nagysága s az annak valósítására irányzott törekvés tisztasága már önmagában rejt: igqn soká szemlélhesse méltósá god a megye közszellemének megszilárdulásában, anyagi és szellemi fejlődésének gyarapodásában megyéje boldogitására szentelt fára dalmainak áldásos gyümölcseit.
Szűnni nem akaró éljenzés és taps követte e lelkes, szép beszédet s a szónokot azonnal kézszorításokkal üdvözölték.
A gyűlés további folyamáról jövő számunkban referáluuk. valamint a disz ebéd alkalmával mondott pohárköszöntéseket tér szűke taiati szinte jövő számunkban közlendjük. B ÍTORFI
Fővárosi levél.
Budapest, 1880. uov. 28
(A k\'>rut befejezé*e. — Sxinház oik — Ax ipaoa kftrből )
Egy n«gy miinek befejer\'ét jeUnihe «-m örömmel a főváros .belső kOruja elj\'-se.i kéo< Nagv darab az, mely most boul jvardiroz\'atotl,
szuronyt szegzék, es meglehetős nyugalom és higgadt léi«káli a póttal ráförmedtem az ismeretlenre:
„Halt! w-r da?" Semmi válasz.
Ez a flegma ujolag elkábított. A ki egy fegyveres hadfi kérdésére meg merészeli vonni a feleletet, az mindenre képes, az egy szörny.
No de gyáva én sem lehetek. Remegve közeiedék egy lépéssel a szörny felé, és másodszor rivalók rá:
„Halt! wer da?"
. Semmi válasz:
No ez a rettenetes vakmerőség már bosssantott, .felingerelt, nem őrjöngővé tőn. Vakká, bolonddá lettem; elhatározám, hogy én szörnyet megölöm, keresztül szúrom, ha sem felel.
maradt volna időm reá; de nem maradt ám, mert előttem vagy husz lépésnyire valaki vagy valami izgett-mozgott. Sötét ugyan nem volt de igenis annyira homályos, hogy csak kör vonalait vehetém ki. Olyau medve forma alak volt
Ez az őrmester Adáz, szóltam megszeppenve magamban, keblemben uj szúrást érzék és majd hogy keresztet nem vétók magamon; gondolataim, ha egyáltalában voltak, mindenről tudtak, ceak arról nem, hogy én e perezben hohs mi vagyok; eszembe jutott apám anyám, kiknek még nem \'háláltam vissza gyermeki tartozásaim, eszembe jutott a képzeleti fellegvár, melyet gyermeki álmaim emelének s reményeim elérni vágytak, eszembe jutott <3, ki után üde szivem leghatalmasabb lángja annyiszor fellobbant, eszembe jutottak adósságaim, s isten bocsá\', még sok mindenfé.e badarság s hóbort.
Valahogy mégis csak magamhoz tértem, miután telhetőleg igyekeztem leküzdeni iz-gatottaágom, meggondoltam, hogy katona vagyok, s hogy itt az állam vagyonának biz-toaftág* S—uieutiinftrtirtim,
Semmi válasz | Mennyei istea- könyörülj ártatlan lelke-[ men, irgalmazz borzasztó vétkemért! És most ^megrohantam, és egy hatalmas döféssel neki-ail^rtam. A kővetkező perezben már eszmélet leíftl hanyatt elterülve fekvóm a földön, fegy-vefcfem messze röppent ki kezeimből, arezom öagie-vissza volt hasogatva, mert Sz oly dühö
swfeegrohant szörny---egy odavetett
czipkebokor vala, melynek ágait a zephir mozgatta, s melyben előnyomuló fegyverem nem lelt akadékra.
Még Ián mo8tis ott feküdném, ha egy vasmarok fel nem emel, és egy nagyon ismert bang eszemre nem térit: „Jól van kis öcsém freibelligos, még tán lesz valami belőle."
— De e csinnyedért meglakolsz, szólék felbőszültén a sietve távozó után, e szemtelen séged életedbe kerüL
Eb belenyúltam patron táskámba golyóért. De benne nem volt egy sem. Kiceente őket belőle a hunezut.
BOGÁDY.
a kerepesi ut sarkától a muzeum előtt elvonulva s a Kálvin téren keresztül egész .Vám palotáig terjedve a Duna sort érinti s befejezését képezi a belső körútnak, mely most már a Margit hídtól a vámpalotáig teljesen kész. — Az ímpulsust e hátralevő ut rési"kiépítésére a főv. I ső hazai takarékpénztár adta meg, mely 40,000 frtot ajánlott fel a fővárosnak egy a Kálvin «éren mint 10 utcza góczpontján felállítandó szökőkút költségeire. Ez ajánlat, mely mindenkit örömmel töltött el, következményül hozta a körűt hátralévő részének boulevardiro-zási eszméjét. A Kálvin téren, mely azonban kövezete és sártenger tekintetében teljesen még a régi szénatér volt, a monumentális szökőkút ugy nézett ki mint szemétdombon nyíló szép virág, melynek magját a szél hordta oda. A főváros tanácsa felfogta ezt, s megkezdettek a munkák, melyek a muzeum körutat és a Kálvin térre voltak előirányozva. April 15 én fogtak hozzá, 8 a vállalkozónak okt. 25 ére p t kellett adni a forgalomnak a kész uttestet. Egy egész hadserege a munkásoknak és szekereknek volt elfoglalva. Vízvezetéki és gázcsövek újra rakattak* A csatornák ujonnau építtettek, az egy oldalon haladó lóvasut vágányai megosztattak a két utszél közötti A múzeumkertből jó másíél ölet az úthoz vettek — mint a mennyivel az kijebb állott a szabályozási vonalból — kárpótlásul a főváros magára vállalta a kert díszítését és fentartását.
Na evvel a múzeumkerttel ugyancsak rászedték a fővárosiakat. A szabályozási vonalon belül ugyanis magas deszkakerülést húztak a kert előtt, s mig egyik oldalon a márványulapu vaskerítést felszedték s a szabályozási vonalba helyezték, addig a városi főkortész a deszka kerítésen tul nagyszámú kertészekkel éa segédmunkással hozzálátott a bokrok és utbaulevő fák kivágásához, a gyepszőnyegek és facsopor-tozatok uj tervszerű 8 a hely diszes voltához méltó elrendezéséhez. Mire azután a kerítés állott, s a kert előtt az aszfaltjárda elkészült, egy szép éjjelen elszedték a deszkakerítést s mindeuki legnagyobb csodálkozására és örö mér;-, a muzeum antik corynthusi oszlopcsarnoka előtt egy gyönyörű park terült el mag~s relief virágagyakkal, melyeKen a gyönyörű horien-siaktól kerített Canna Iudika égő vörös virágai díszelegtek, balra egy kis tenyöerdőcske lett teremtve, mig a megritkíiot\' cserjét és fak aloi »zabádon ¡átható K-Z\'uczy ea Berzsenyi mellszobra.
Mig ezek a muzeum \' lőtt lörtéotek add:g k Kálvin tér»-n megkezdték a *zÖK0k u> aU pjai és i-ixiarialya* épreiu. A kut ujjy lesz el■ hely-z ve, h-g* a Dunáról. üllőt útról. kec-ík-ineti é* s\'kc iÓ u c á< ói é- raufuin komiról U h-t« le-z. Vizj*teüa..ak a Korü"»ue ujoiui.n emelkedett i agy»z-rű p.»i>> *kgy<fnyorü h*i ért fognak kepezm, ring az »-gé-«/. ert koiüfutó aszl^it járda loiutxi» hársfai néli<ny ev múlva illatos HZ-gé V l fcepfZ-udut k. A Kálvin er mim m^r «ge-zcu kész, azon rész-i, )neiy » Duna fe C I\'»lk négyszeres fasorral fo^ dÍH/.eleghi. Iliig ez ti br-lül a szökő kúttól a reform. t^mpkirrTg^-a lér NÖ/.epen a^phallj^rdatól kerített Jíarom-szögü oeltér van bérkocii állásúak. A teret »ze^éiyező házakon levő nzámoe oldallámpakou kivül még négy, obzlopos és ötagu lé^azeaz-lámpa azórja fényét, oszlatva az r8t söté:é>; Megr«gadó látványt fog néhány\' év múlva nyújtani e tér, ha a fák belombosoduak.
A derék vállalkozó azonb.ui már szept. végefelé elkészült nagy munkájával; időközben realizálva lelt a főváros 6 millió kölcsöne is s a tanács nagylelkűen megszavazta a költségeket a Kálvin térről a Dunáig terjedő vámházkörut boulevardirozására is.
E nagy mü fejeztetett be a napokban. Büszkén vezethetjük az idegeneket majd órá kon keresztül, sima járdán, lombos fák áruyá-bau a körút palotasorain végig s önérzettel, fogjuk moudhatni: Nem fejedelmi kegy és bőkezűség, nem leigázott népek sarczából, mely Bécs, Berlin, Páris, St. Péter vár díszes voltának megteremtője — létesítettük mindezt — hanem a .nemzet, a fővárosi polgárok filléreiből — minden támasz nélkül, a magunk erejéből — emeltük mindezt. S a nemzet, melynek fővárosa ily mostoha körülmények daczára lépést tud tartani a hatalmas monarchiák dúsgazdag metropolisaival, jövőjéoek biztosítékait birju, létjogosultságait ez irányban ie bebizonyitá.
Színházaink folyton újdonságokkal lepnek meg bennünket. A népszínházban a „Toborzás" czimü népszínmű, a nemzetiben pedig „A váltó* Bercsényi jeles művészünk müve. — Irodalmi szempoutból azonban egyik\' sem válik be. S mig a „Váltó*-ban a történetnek legalább következetes fejlődése s a valószínűség megvan, addig a „Toborzás" egymás mellé sorolt rosz jelenetek, összefüggés nélkül telve létező népszínművek reminiscentiáival s csak az által tudott tetszést aratni, hogy a huszárok a Kossuth-nótát éneklik s egy nagy-
szerű verbungos pótolja r d irah hiányait. Holnap pedig újra prém i ére lesz a nemzeti színházban Erkel rég várt uj zenemüve „Névtelen hősök*, melynek szövegét korán elhunyt koszorús színmű írónk Tóth Ede irta. Hanem ugyancsak meglátszik rajta ama bizonyos vereí czeruza. A dalmű története a forradalom idejében játszik. Hanem lett gondoskodva, hogy minden czélzás az osztrákokra meg a musz kákra kerültessók, Kossuth-nótának csak uto.bó két verssora kapott pardont, a hol pedig az ellenségnek kell fellépni, ne adj isten hogy od-v állították volna az osztrák katonákat vagy oroszokat, hanem cserkeszeknek hátán veretik el a port. Szegény Tói h Ede ha tudná m\'n ő törpiiették alkotását.
Ami pedig alnémet Btinházat ijleti ennek ügye uj stadiumba lépett. Bukarestből és Páriából majdnem egyidejűleg jött ajánlat franczi i színigazgatók részéről a gyapjú utczaí színházra. A bukaresti igazgató már egy alkalommal volt társulatával fővárosunkbau s. játszott abban a sziuházban. Valóbau az volua a kérdés leghelyesebb megoldása ha franczia színház lenne. A főváros köreiben a frauezia nyelv oly járatos mint a német vagy legalább nem soknt enged neki. Legalább Üres frázissá válnék :i külföld, előtt a németek azon ránk fogása, hogy mi keléti egyoldalúságunkban elzárkózunk u nyugati műveltségtől, mintha btzon- az a nyugati műveltség csak „grosses* deu^sches lieich" és u „Kaiaerstadi"-ou keresztül jöhetne hozzánk. A válasz elment, mindkét ajánlkozó uak. — időközben azonban egy fővárosi házi ur vette bérbe a szinházat a becsi Boden Credit Anstalttól " hogy mííéle maueuvre ez megint, nem tudom, hanem tartok tőle, hogy turpisság van a dologban. Majd meglátjuk !
A fővárosi iparos -kör ingyenes felolvasásait, melyeket Türr tábornok nyitott meg folyton nagy uzámu közönség hallgatja. A kör műkedvelőitől pedig fokozódó routinnal és Otthoaias köunyüdBéggel előadott színdarabokat láthatunk l\'-gutóbb Ilenuequin kitűnő 3 felvonásos sálon vígjátékát adták „Három kalap" Az előadás valóban mzou ponton állott, melynél tovább műkedvelő mar alig emelkednetek. Az előadást közel 300 ember nézte « nyílt jelenetekben tapsolta meg a közreműködőké:.
TANYAY GÉZA
II lyi ii 1 r k.
— HjiMxamy tügy. A Nag> Kanizsán
feUilii-nd" iák .hu v j. ie|.-p teiése am^gye v-eddi ko. gyütes-M-eu -1 res in-go.daMt n\\ert.
— Menu a f.\'ispiui di-zetiedeii: Bai n.k tüdő s -b.\'d\'i. K«»C"»uy < o tog»-» ^spilcka . V d sei é- iorinav-l es csitk- vri. R azbof b. > gé ¡yezve. Tiroí ró »H Uz go-utCz p.istetom»>al. Torta. Ovin f. F g^ la t. F joue tcávó. Borok. P-/sgők. — Z -n «g\'e-z binque t al^tt.
— Lapunk mai «/atuatobb példányban nyiimatváu, küiou i* k«pii-<io Kud» híva trtlu.ik omii es Pr-i»ach L.pót urnái Z»la E^er-nzr-^^n péidaiiyoukin* 1«) kiajczarjaval, ugy a jövő szam is m-gn ndelhe\'ő.
— Lapunk jelen számában foglalt beszédek- 0» puharkoszóu\'éaek Krób Karoly ur gyorsírói jeg> zote uyomiwi vaunak közölve.
— Müke/lvelői előadás. Alig múlik ol egy évad, mel^ beu az „I. uagy kaui^sai kereskedelmi ifjak önképző egylet* szépért és jóért egyKránt buzgó fiatalsága, tánezvigaln^at ne rendezne. És ez reudén is van. Men :t mint Hugó Grotíus állalara különben öyha *em olvasott kön^\'vébeu mondja: a testek súrlódás által közelebb jöuuek eg^ mádhoz; már pedig hol vau több súrlódás (ne tessék valahogy veszekedésnek venni) mint a tánczvigalmakban. Szellemi életűnkot~a színészek távozta után,, az
e hó 4-én a földrengés által károsult Zágráb és^ vidéke szegényei javára rendezett, hmgver-seuyuyel és szini előadással egybekötött dalidó villanyozta fel. Bár a „Szarvas* terme eléggé tág, tömve volt az hallgatókkal. Szomszédommal oly szoros viszonyban voltam, hogy ehhez \' képest a panamai szoros egy egész világrész. — A közreműködött Rózsavölgyi Szidónia és.\' Weilíer Jrma k. a.-ok, valamint Bischitzky Miksa ur, a kö önség tetszésnyilvánításait kiválóan ügyes és művészi felfogású zongora-játszásukkal telj ^seggel kiérdemelték. Rózear^ völgyi Szidónia k. a. Mendelsohu „Szent Ivánv éji álom\' czimü dalmű-nyitányát és Székely Imre „Souvenir, de ma patrie* népdal variatióit játszá, oly szép technikával s oly- nemes lelkesedéssel, milyét csak művésznők, kik lélekkel játszanak, tudnak felmutatni. — Gyönyörködtünk még Stern Zsigmond és Ollop Imre urak előadásaiban. Előbbi a gordonkán, fölötte nagy szabatossággal és érzelemmel játszott, utóbbi pedig ép és tiszta humorával hatdtt. Az „Egy pohár viz" czimü vígjátékban, Gold mann Julcsa k. a., Kaufmann és Spitzer uruk jelesen alakítottak. — A soirée musicale után Horváth Laczi cselekedte azon csárdásokat, melyektől már aunyi ifjú és leáuy — kapott tű lövészt. — istenem uram, beh felségesou
TÍZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
~DEC£E<ÏBÎ!R 9 én 1880.
íélietne most referálni. Ha teszem igy kezdeném: Vannlk hz emberi életben perczenetek, midőn a hajnalpír parancsnoknéját harmat-fürdőjében szemlélvén.... Vagy pedig imigyen : A fényes vigalom élményeivel aláhullot\'ak magasröptű vágyaim, mint az őszi fák elsárgult levelei, melyre a haldokló természet jegyezte
végrendeletét.....;,. Ámde még ennél is szebb
mert igaz: A tánczoanók-1 óh mi szépek voltak,
— nem is volt az tulajdon — és voltaképen . tánezterem, hanem egy virágos üget, melyben
rózsák, jázminok, violák, nefelejtsek és búzavirágok ing uloztak, szépnél szebb szinvegyület-ben pompázva (Ez aztán szépen van mondva, majdhogy a bőr le nem ment könyökömről) — Busán kondult reggel az elválás órája, az ítélet trombitája nem lehet oly szomorú. Hanem most félre a tréfával és le a kalapokkal. E minden tekintetben sikerült, jótékony czélu estély derék rendezőinek, valamint a tisztelt műkedvelőknek, kik a jótékonyság magasztos eszméjét közreműködésük által megleslesiték,
— háláa köszönet a sors sújtotta horvát testvéreink névében. Steínitz Henrik.
— filiivészeJc. A bécsi nyári Orpheum több tagja hozzánk érkezett, az .Arany Szarvas" szálloda nagytermébeíi több előadást rendeznek és élvezetes estéket Ígérnek.
— Muraközből azon gyengéd figya-lemmel viseltettek főispán ur iránt, hogy minden község legkevesebb két képviselő által jelent meg Egerszegen. Ez által fejezték ki örömüket a kinevezés felett.
— Keszthely város küldöttségének szónoka fóispAu ur előtt Dr. Lipp Vilmos gymn igazgató s jeles régészünk volt.
— A zalameqyei gt^daságy egyesület közgyűlését Arvay István ügyvezető elnök ur
meleg üdvözlő szavak kiséretében nyitotta meg decz. 6-án délutáni 5 órakor. E közgyűlésen főispán ur ő mlga is megjelent alispán ur kiséretében. Főtárgy az 1881. május elején Zala-Egersaegen rendezendő gazdasági gépkiállítás és szántás verseny. A bizottság programmja némi módosítással elfogadtatott s mielőbb kibocsájtatní fog. Ez intézkedés kétségkívül a megyei gazdasági viszonyokra jótékonyan hat, azért melegen üdvözöljük!
— A nagy-kanizsai országos vásárt elmosta az eső, és igy élénkleltm volt.
— oO krajezávos eredeti sorsjegyek a szegények számára rendezett sorsjátékhoz szerkesztőségi irodánkban kaphatók. Tekintve az emberbaráti humánus czélt a megkeresést elfogadtuk s dijtalan kezeljük. Ily sorsjegyek karácson! és uj évi ajándékokul ajánlhatók.
— Ön-illérgezés. Decz. 6 án reggel egy gyógyszerész gyakornok corosivus mérget vett kávéjában be, de oly adagban, hogy a rögtön alkalmazott ellenméreg s orvosi segély is alig képes életét megmenteni. Tettének indoka életuntság, kora élvezet s ennek folytán szüleivel kifejlődött viszály. Már deákkorában is kénvirággal mérgezte meg magát. A 17 éves ifíu állapota szánalmas. Szüleih z tette előtt Jevelet ír\', melyben apró adósságait említi.
— Hyinen. Gógánfán a napokban tar lotta Páslek János baksai körjegyző esküvőjét Magyar.Felicia kisasszony nyal.
— Spitzer Nándor keszthelyi lakos „Kállai" ra magyarosította nevét belügyministeri eogedéiylyel.
— Megvannak a gyilkosok. Lapunk
mult számában leirt varasd-Csáktornyái poBta kocsis meggyilkolása s a posta kirablása közöltetvén, biztos forrásból jelenthetjük, bogy a
tettesek elfogva vannak. A járás derék szolga-birája Vrántsits Károly erélye folytán a varasdi híd muraközi csárdájánál alkalmazott mészán.s legény és házi szolga személyében elfogadtak s vizsgálat alá helyeztettek,
— Balaton Füreden a jőv„ nyáron Gorőfi Andor müködend.
— Rövid llirek. Sopronban a német színé.°zek megbuktak. — Thiers nejs meghalt. — Berlinnek 1.119,050 lakósa van. — Pápán sakkör alakult. — Pestmegyóben a caengedi pusztán földrengést észleltek a napokban. — A pécsi quardiant, míg misézett, 500 frt értékig meglopták. — Rábén egy három kezű gyermek született- •— A magyar monarchiában 1.750.000 hadképes ló van. — Somoskeőy felolvasása betiltattak. — Erdélyben nagy hó esett. — A bpesti betűszedők az árszabály miatt nagygyűlést tartottak. —
. ki nyert ?
Temesvár, decz 4-én: 14 43, 61. 27. 25. Bécs, „ n 49.4. 19.46.73.
Grácz, , . 22. 73. 61. 41. 2.
Szerkesztői üzenet.
4392. Galantus Nivalis zöngedelmei nem használhatók.
4393. Sz. 8. B&zs. Víosl már jó. A czikk a jelzett időbén jönni fog.
4394. a Nincs szeretőm". Keressen, de versírás
nélkül.
4395. .A hajósok*. Hagyjuk a tengeren okét.
Felelős szerkesztő: Bátorfl LajOS. PtfsrUt-tór.*)
Egy fiatal özvegy nő, ki a középszerű háztaitás vezetésében teljesen jártas, ajánlkozik vidékre gazdaasszonynak. Bővebbet Wajdits József urnái.
Egy Jó karban levő üveges hintó magán kózbőli elárverezése A kihirdetett elárverezés decz. 6-ról a nagy esőzés miatt elmaradt jövő szerdán, decz. hó 15 én Wajdits József könyvkereskedése előtt 10 óra után tar-tatik meg. A TULAJDONOS.
•) K rovat .Ult kn.lBttért n.m
7Í11.1 . *»•*.
HIRDETÉS.
, KNOBTZEB FÍUQYES
az „arany zarvashoz" cz. szállodájában
szerdán, deczember lii 1880. 1 vendégol^adA.* * művé« itemé yxetoek
a bécsi nyári orpheumból.
F«\'ll<;pte a hírnév«1»
HELLINGSTON árnak a fekete Paganiniink
nevezett (el.ú rangú mucés*). a francia ohanaone\'te S YLWANDIKR LEONA
kisasszonynak, CATHARO ur, az ember az oroszlánharapissal. GROSS IGNÁTZ ének komikus urnák «tb. slb. Péüztírcjitis !/,7 órakor. Kezdete 7,8árakor.
Étkezés mellett. Belépti dij 40 kr., fentartott hely 60 kr.. karzat 20 kr. KlwritJ progranmok a pénztárnál.
TeljM tisztelettel
Wieselmann Lipót
igazgató.
HIIEtlDEíTEíSES i-i:
íiinden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.¡/^RPPPPPAAPPPPPPPPPAPF
Első magyar
gép- es tűzoltó.szerek gyár, h ran g
es
érez öntöde
Budapest,
Rottenbiller uteza 66. sz.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászati és Tizmütészetl gépek készítésére; a gyárr»! i
kapcsol.,!,« vir.matn.t-ii „«riály a jelenben egyedüli belföldi szirattyn gyári képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megteleli szivattyúk és kntak készíttetnek.
SW Képes árjegyzékek és koliségvetesek kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
-A. gyár fióktelepe: Kolozxnarott, belm<m>sU>r-iUcsa 12. szám alatt létezik.
w:
Legszebb larítsonl ajándék.
Sr.lbl-
asa -------
A 1 OKJ ob !> P ! . ito 1* E«ai L .
\'\'.y-\' Sob, a«OBl.»n Jú Iotíi
K»libb......
iíiT
tg
,í\\v
Pl
Ér
SS.
m
lehciifisk, li_ piiztoly trn»k hiroreixoroiAt, csak * lfiizrrre i», kellős* kiadnunk.
A Q-\'&ggenaui-vasabiaféle nj-lég-pirztcly
(Kutat: cjellett.Baiienkcal.tt\'.kalmatnvnjtkrra. fco?y mígttobiban,,l 1«, «» lO.xcrr* rálő ktidi. cílkül, jó j>Uxtolylör««z lohíi.Onk
n «»ttiaf., Jc tryakorlatra igen alkalma., fegyrer oeta durr 16 meterny: •.¿vol.Agra, velOskajtdit még olycrövclad, hogya
p..cgydciíkiba,6mm.ceteRiyiniílT»égigjat. vagTagolvóegymadai
k^pe» megölni. A mef.oítí• nőgy (*)íoglual ér igon kOnyőn vígberiheW. í.gyé.ugyaaazoanyi! 1005-nél tfibbasór ha«rnAlható. A •i&motolöiUlitAi pele »egit*ógíríl lehct.égea.í tetzl, hogy egy ilyr n kitQu ".on »zorrezott, finom o« i tartó.an elnlckelt 6 nyillal <> JOO golyóval cllitott pi.ztoly, .bir.ony tartóban, i ciaico«ztr.ért.frt. ...V)írt.í.bermont/>»onraogkQldhotöbo icrttljen. Kr.löanyllak, ) j^uo!°/,ltr- frt. frt, I.-, 6. kQlön golyók 1Ö00 drb. ara;o««tr. irt. frt. 1.- ) A 16.zort.%karltii< najdaem hclyrotllitja a pi.ztoly kiadtei k0.1t.ágOkot. Saillitt-tok ntánvOtol r. clfiÜzoU.j ntjAn WrtÓBhotaok; a gyir jóUlliat nyajt.
Légpuskák ugyan ezen rendszer szerint.
172 10—24
Maria-czelli
(i YOMOR-CSEPPE K,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmal eilen,
ős folülmalhatlan ar. étvágyhiány , gyo-tnorgyengt\'aég, roa»szagn I«h>-llet, szelek, savanyu felbüfögéa, kólika, gyomorhurnt, gyomorégés, h<>gykőképzo-!és , túlságos ii} :illíaképzGdés, sárgaság, nndor és hányás főfájás (ha ur. a gyomorl««\'»! orcil), gyomor görc^ 8xéks7.oruIat, a gyomornak tulfer-! hcltvégo étol és ital által, giliszta, lőj.- és
rxlájbelegsőp» araiivort-s bántalmak ellen I IZgy üvegcse ára haaznillati
utasit/issal együtt .?.> kr.
KaphaLó : Práger Bőla ur gyógyszertárában Napy\'-Kanizaáii, valamint «7. Ohztrák-magyar hiro<ínl«m minden n»gyobb gvőgy-Szertárában és. kercskedós< hen.
Központi szétküldés! rakt&r nagyban és kicsinyben BH A DY K" A RQLY,
,,a z ü r rt n g y a l h o z*( c*im7.ett gyógyszertárában
64 —5\'i Kremzlerben, Morvaország.
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melynket n londoni nngy vnsbnior gyúr
GODDERIDGE BROTHERS AND COMP.
a glasgowi bank logköztdebbi jelentékeny bukásánál szenvedett,\' annyira megingattaíolt, hogy kénytolenittetett gyárát beszüntetni v és nagysvámn s kitűnő, minő-
ségU; s minden kiállításnál érjm.mel kitüntetett készletben levő yasbutor áruit a gyári ár negyedrészén teljesen elárnsi-tani.
Knnélfogva a fentemiitett gyártól birománjban átvett 2000 darab összerakható) vas
í-ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitflnű munkák, s bármely Inkás vagy szoba díszére szolgálnak moaéa olcsón, eddig el nem ért csekély áron darabját 8 0. é. írtért áruba bocsátom. Kiobbi ár 32 frt 50 kr. ,167 12—12;
Megrendeléseket teljesítek egyenként is s a kivánt minőségben a pénxbeküldése, vagy ntánvét mellett — addig míg a a készlet tart.
S. HEMMER gépgjáru Bécsben
ül. Gürtnergasse.
"Ezenkívül vannak a téli évadra Vaságyak, elpusztithatlan tartóságnak és mindenféle fabútorok.
UNSÜHÜLD EDE
Maria-Yaléria-ntcza B XT 3D STB N.
Ajánlja a legjobban kidolgozott LEFAUCHEUX ■ i éfl LANCASTER vadáaz fegyvereit, valódi drótcaövek-T kel, 80 — 90 Mpédre a legjobban belfive, — továbbá a leg ^ jobb REYOLTEREKET, töltényeket ós mioden e aiakba vágó vadász-tárgyakat a lehető legolcsóbb ár»»an.
Percuaaion fegyverek Lefaacbeauxra vagy Lancasterre átalakítása szolidan, olcaón és gyorsan eszközöltetik.
Ócska fegyverek a lehető legcsekélyebb felülfiz-tés mellett ujakkal becseréltetnek.
Minden fegyverért kezeskedem és nem .let-szÓ8 esetében egy hó alatt becaerélem. (202 1—3) A
Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik, ^
Malom bérbeadása.
A kehidai jó karban levő zalai vizi, kétkerekű malom jövő évi máius 1-től fogva bérbe adandó. Bérleni szándékozók forduljanak Beuk Kálmán fiai ezég-hez Keszthelyen. I9g s_8
BUDAPESTI BÚTOR GYÁR! RAKTÁR NAGY-KANIZSÁN
„SZARVASi( szálloda, mellett
főraktár Budapesten Deák Feréncz utcza 7-ik seám. Ajánlja gazdagon felszerelt fa- és kárpitos bútorait | (garnitúrák) azonkívül elfogad mindennemű kárpitos munkákat a legjutányosabb ár mellett.
Karácsonyi és uj évi ajánkékoknek alkalmas
19:1 5-10 fa- éx kárpit bútorok.
Megrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. 8&~ Képes árjegyzék kívánatm ingyen. "7HI
TVT1 n fledaig utolérlietlen.
í Érdemjcl.
MAAGEB W. j
5 cs. krr. szab. talódi tisztított S
Erdemjel 3
CSUKAMáJ-OLÁJ
Maager Vilmos tanártói Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek által megvia«-gálva és jóváhagyva-, — könnyen emósithetóségo miatt gjermekfknek különösen ajánlható, — s mint természeti —legjobb*) tissta és hatályossága által elismert szer, — a leghathatósabb gyógyerővel bír mell- és tüdőbajok-, görvény-, «om5r-, fekWy-, b6r kiütések, mirigybetegségek és gyasgéikedéset ellen. Egy palaozk ára I frt. Kapható valódi minőségbon, gyáriraktároi»b.->n Kécaben Heumarkt 3.**) valamint minden gyógyszertár és nagyobb vegyoskereskedésben. Úgyszintén Nagy-Kan!Z8áB: Bolus József, Práger Béla gyógyszerész uralnál, Rosenfeld Adolf, Eosenberg Ferenez kereakedései-ben. - Varazsdon : Dr. Halter Al„ Letlis Ed. gyógysz. — Zala-Egersyegen : Isoó F. gyógysz. — Sopronban : Abezey A., Rekert Károly E. gyógys*. — Kaposvár: Babocbay Kálmán, Angnsztin Guszt. gyógysz. uraknál. 168 12—12
•) Óv4s 1 Ujabb időben észlelhető, hogy több ezóg — közönséges tisztátlan májhalzsirt háromszögű üvegekben — Maager valódi tisztított Borsch-csukamáj-olaj gyanánt árusít. Ily rászedések megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a a. é. közönsóg csak azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyeken, illetőleg a czimragass és használati utasításon a .Ma-agar\' név található.
**) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom részére a sebaffbauaeni ,nemzetközi sebkötő gyár" fóraktára, nemkülönben a new-yorki czég Hall ós Ruckel .Sozodont-gyár" és a chemnítzi Hartenstcin és Tsa. „Leguminose-gyár* .JFŐraktára^
DÈCZEMBER 9 in 1880.
% DOCCSOOOJCX30CXX30Q [
■ D Jnr/i/eii Q i
^ Q 25 frt bevásárlás után

^ 1 fejrcvab, li-Iikcndn. g
SOOOCXXXXXXXXXX»
P.
%
I %
i â
Feltűnő olcso végeladás
Ingyen Q 50 frt beváhárlátfután O egy szőrszövet ruha.
8oOOOOa
EI BIS C H R.
,Profetahoz- czimu üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
H3 1 a, cL el s i l3.©lyise>g
OOOOOOG Ingyen. 1(H) frt bevnsjí\' lis __után ecy téli finom
palotakapq-Qtcza volt SZEIVALD féle ház gooo:iíli"\'u\'°)"
33000.X3000000
Ezelőtt aima,
1.60
3«.
2 40. 9b.
•■MX). 1.35.
I 25
3 80 1.8»
44.
75.
I 25. 80, 38. 48 JT. 25 36.
^ (193 3—30)
9
Most.
800 V, Sefiot Fl»n»ll koczkázott é* c.ikos 300(1 TártAny Flanell sima, koezká\'zutt és csíkos 900 Igen finom Flanell minden színben 120C *, Dámenluch minden
színben 4000 röf V, filcet-1 tern-" •¿500 röf c,4 fekete alapin torno 25o0 röf .Kerdiu-uid llloth terno
V000 röf \'|< Cloub terno szines 1500 röf H. fekete igen finom rijisz 1.20. 100O röf fekete fiuom liazter 1 25, 800 röf brtuil. Oxfort mind. szitih 28. V00 ríf Pekingi «efir 45
1200 röf valódi indiai f.ar 75. ...
1 vég30i5i\'*,4 Kler.\'c«iorfi nyolc« 6 80.3.75. 1 vé^ 30 röf V. Kilsleindorfi 7 90. 4.90. I véi( SO röf valódi V».
reindorfi Schlesingér 9.80. f,.S5
1 vég 30 röf 1 4 kitllnó creasz 13 50 6 95. 1 véi 30 röf "7, legjobb creáar. 1860.9 74. 1 víg 54 röf\'/, val. rnmburger 45.60.23.30
Garantirozva a legjobb gyártmány 1 vég 30 rfif pekingi\'kanavá.\'z 6 5I12J73 1 vég 30 röf Gu;rá<D»dorfi ka-navá\'Z valódi czérm
g 30 röf legnehezebb rnmburger kanavász
ég Sí ról Nils\'.ös lcgo"\'ie zebbrumburgi k.viavász
C/iiffonok.
Ezelőtt Mos: 1 vég 30 tSÍ \'I. Sobröll féle
chi5on
1 vél 30 röf 7, SchrclI-féU R. Chiffon
1 vég 30 röf »¡,3cbrol!.félcR.
K Cloff"n 1 vég 30 röf , Rumburger Chiffon
1 vég 30 rőf f<hér csinvat",
dupla damaszt >
1 röf \'j. színes 1 éc-i parkét 1 röf 1 . legnehezebb - szines pekingi parkét
Kivonat a nagy árjegyzékből
i
i
9 70 i; 50
12 50 7.50.
24 50. n 50.
9.50,5.90 12 50. 6 90.
15 70.7 90
22 60. í 00. . 1 1 l 13.70.7.90. ! 28 .19.
Kz.lGti Most. ( 1 röf 1, valódi nQorgi Kalmük 55 25. I röf legfinomabb Kalmük Roál 75. 35. 1 rőf valódi pekingi jokk-Kalmük 88 15. 1 t űf \'I. Schnürl parkét fehér 45 -J5.
1 röf \'I, 4 nOs. feli. Scbnilrl p.tkel 54. 32. 1 röf valódi Pesi» parkét 58. 35. 1 röf * . 4 nüstös valódi Pegín
parkot 85 45.
1 rőf csipke függöny -Is. 25.
1 röf valódi pekingi csipke
függöny fin. 48.
! rőt niiorgi legnehezebb gipfir I Sí. 65. 251 0 ruf tüany Perkr-.l függöny va#y díványra 48. 24 1 val. franc színes cretton ing 145. 88. 1 valódi »zin*s augol cretton ing 2 S4. 1.60. 1 valódi íehér\'Ma-i\'.polxu ín* 1 6">. 95. 1 va ódi dupla R chiffon ing 2.4.S. 1.55 1 valódi iiupl.i R. ME.dopolJÍn
ir.g 3 8\'>. 2.25
1 vulódi B-ngol Oxíoit mg 1 95. 95.
1 valódi |:ókíagi Ojcfort ing 2.45 1 55. 1 valódi ¡.üorgi S fir\'Oxfort íuí: 3 85 1 85.
;1 valódi »«ép ehiffunból ké-
sBÜlt Conrz«ett<\' 1 P5 9ó.
3 valódi .iupU R Chiffon4n\'m-
z»ttel Courzsütte 3 40. I.th.
1 bo fehír vagy színes al*ó
szoknyu fodorral \' 2 80.1.55.
1 valódi fei ér vagy tne-> hira-zé» és fo lo-ral szoknya j 1 jó alsó nadrag Schlft-
sir.ger gyolesbál c*ak 1 1 igen jó franc*!a vagy magyar sz*bisu alsó nadrág --iak | 600 darab l«g£noinabb Damen-j tuohból kóazült szi.ne« aUó | v. frlso t^iing 1 dar.ib .8 éve-tői 12 éve»ig ineleg : tóH alsó nadrág ás csinosan disr.itve. hölgyek számára
darab -aJaó uadrág u-\'gy uri
Íiöl2\\e"k számára a I<-g-y«>ib d^rt\'^stel it»«n cgészséiíes ja télre. l\'igárii\'tnr goubi-lin ágyterítő álland 3 dar bból
Eiolótt Mont.
25-35
95 95.
2.80 l.&Or 4.90. ? 75.
5 85. 2.95. 8.50. a.80.
12 80.4.80
4 80 2S45. — 85.
18.-0 9.50. ségí>t, .a valamelyik czikk
3000 kitünS téli kend5 fejre 55
2-<00 berlini fejkendő 75
3500 ;,;t igen fi orn berlini kendő 95. 2400 ej4 kit. finorri kendő min
don szinbeii 1 í
1 db. igen finom posxtó keudó 1 95. 1 db. ^ igen fiuom val. jiosx-
tókendő f 1 dl). igen finom teli kendő 1 db \'¡^ igen fiucm val. posz-
tókendo 1 db. "L igen fi orn posztó-kendo
1 dl). 10|4 legueLezebb fajtu
posztó-kendő 800 r*f ®}4 széles gyapjúszövet téli kitüno jó 3 85. helyett 1.95 8«K) rőf kitűnő és legnehezebb gyapjnaiövet ka- \' bátra "\' 4.85. helyett 2.35.
1200 rőf sima gyapjúszövetek miwden színben 5.70. helyett 2,65. x 1 db. 7|, szines nüirgi abrosz 1.25. helyett 50. 1 sziues rumbnrgi
abrosz 2*45. helyett 1.25.
1 db. ,0j4 pekingi abrosz
sziue* 3 50. helyett 1.85.
1 db szinex damanci-
rozott brazilini abrosz 5 50- helyett 2.24. 1 db. 8/< \'S^n fiuom fehér
damasst abrosz 2.25. helyett 95.
1 db fehér igen finom
damaszt abrosz 3.25. helyett 1.55.
1 db. ?|4 valódi B-genharti
damaszt 5 25. helyett 2.65.
6 db. fehér damaszt szalvéta 2.80. helyett 1.55 6 db. \'eh. pekingi damaszt
szalvéta 3.25. helyett 1.75.
6 db. val. nüorgi szalvéta 4 25 helyett 195 6 db. indiai fehéritetlen törülköző 2.40: h-lyett 1.25. 6 db indiai fehérített törül-
kötő 2.90. helyett 1 60.
G db. pekingi damaszt törülköző 3 80. helyett 1.7;v 6 db val nüorgi damasr.t 4.80. helyett 1.95 tetszése ese\'én, visszavétetik és a leg-állítani.
I
he\'ybeli és vidéki n. é készségesebben kies- réltetÍK ; mogie^yzeud-. v vis-za-zálUtott portékát franco kell ho/.:
Árjegyzék matraczokfcól.
SO\'helyett 4.4\').^— 1 afrikai matrdez 9.tíO i.h\'cit 5«0. — 1 l iszőr-nia rác?. a \'egi..bb hnzatt;U 29.80 helyett .12.SO. — 1 pár ízlue« finjim teli harisnya böl^yek vagy urak számára csak 2v> Jer. A megrendelő közönség kéretik a czimet Világosan kiírni f-* a postái vagy vasúti állomást e^é-z világosan megírni és az utolsó postát, hogy a megrendelt port\'-kát egészen rendi-sen el iehe-seu hxállitani. mieióbb kérném nugbizásait a nagyon tisztelt közönségnek, mért ily csodálatos árak Europabau nem fognak többé léte*ni.
ren cse
hirdetmény.
A. nyereméoye ket az
állam biztosítja
1 Seegras-matrácz
Czim: EIBISCH R.
a „Prófétához" czimzett üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
^^ Egyedüli, f pr a k U r jeleuieg. pal o t a k ap u - u t cza volt S Z E I V A L D - féle ház.
tó CSK2 RhiTűB W «iüfWÍ m tírjfiWies ms^iii i legtítoláki vidékre iegktóziígfiebtiíi bérmentve $ ingjét tildetik.
! Majdnem élajándí^kozva!
A bukott nagyzerü angol ^RlTTANlA-EZÖST6YÁI? óriási raktárát a csődgouöiiokság átvevéor, aagyoiibszerü tjze-i-si kötelezettségei és a helyiségek kiüresfté\'e miatt 75 \'százalékkal a becsáron alul bocsátja áruba, té/ át majdn-rín elajándékoztatok- \'ank 6 frt 80 krért,^axaf a puszta muDkadij értékének feléért kaphatni a következő ígenv csinos és tar;ós Bnttanía-ezüst asztali servic. melynek ára .ezelőtt 30 frt volt, és melynek tiszta fel-éren maradásáért 25 évi keze^ney; válaltntiL. 6 a8ztali kés kitűnő angol aczélliippal 6 valödi britt. . züst villa, 6 tömör „ r evő kanál 6 r p Mivéskanál
6 , tt- táriték tartó
6 valódi angol kávéstálcza
1 . n. „ »eritőkanal egy darabb.\'.I
1 , n „ te]88»erltökaná! 4 angol „ gyermekkaláu
2 „ ,, „ tűjásos serleg 2 brittani ezüst tojásos-kanál 2 gyönyörű ,, Ciukor tálC2£
1 ,, ozokor- vafly bors tárté
1 legfiuomabb „ • tbea szBrö
2 Igen szép gyertyatartó
2 legfinomabb alabaström gyertyadiSZ 6 finom ; : . . tálaló 60 darai)
MindezeD olosorolt 60 műdarab árs összesen csak
g ö frt 80 ler.g
Me^rena-léséfe postai ut^féteBef vagy ai összegnek be-küldésekor _ a me.id^g a készletből jat — elintéztetnek
Kaufmann Hermann
Brittania-ezOstgyárak főraktára által
Bécs, Város, Ftetechmarkt 6.
A köszön-" és elismerő le.etek szazakra m\'-no szama irodámban" közszemlére vannak kitéve.
196 3-10
© ®
l Szilárd! Semmi szédelgés
ü sem\'»i hamis végeladás, sem pedig a bevásárlási áron ? 5(1«.-cl «Juli l.irdeté . amitiffk t bizobyn. kaidásxok szélnek eresz- « leni szoktak, en e.npáu nagyobbszerű készletein fogylátttcl^loxva 5
chinaezüst gyáramban \'Mi «
gyönyörű chinaezüst készítményeimet rend-ivöli me.és olcsó ára- • kon — de s-zilárd elvektói vezettetve — Jiruba bocsátom. — l\\i- • meritó árjegyzékekkel kívánatra iogyen é- bérmentve szolgálok. ® Lagzállltott á.ra.lt: . Ezelőtt Most
6 db kávéskanál
6 db evőkanál
6 db ászt. kés
6 do aszt villa
6 db csetnegekés
6 db csemegevilla
250 5.50 5.50 5.50 5. -5.-
Szelött
1 80 6 db t-ritékt.rtó *— 3.— 1 db levesmerő 4.— S.— 1 db tejmerö 3.-- 1 db ezukortarti 15,-2.75 1 db vajtartó 5 —
2.75 1 pár gyertyatartó 23 centim, magas f gépezettel párja 1 frt. — 1 drb
Most
í.75 2.60 l.)0 10.J-
3.—
.- 4 50
Q Legújabb inincbelta g.
0 varka dohánytartó 2 frt 50. -
0 Azonkívül kaphatok igen gyönyörű tálczák, kávés- iheáa
0 kannák.-as\'tsli rakványok, ágas gyertyatartók, cznkorhiutok, to-0 jást irtók, fogpiszkáló-tartók, eczet- és olajgarnitnrák, r«lamint 0 sok más tárgyak stb ép oly bámuló olcau árakon. 0 A t cz. közönség figyelmessé tétetik, hogy az én tárgyaim
0 nem az úgynevezett briltaiiia-ezüatból való. mely nem máz mint . zinezett bádog, hanem a legfinomabb . ezüitlapós érczböl, kitün-tetve szépsége- és tartósxága által, a valódi ezösttöl meg Kern kil-0 lönbözhetö, _ 1\'" 8—\'
S Különösen megjegyzendő: ~9t
J 6 drb evőkanál í mind n 24 d«r»b di»xf» dobói
= 6 drb ké. ( ban 20 frt helyett <-»ak
• í drb villa _ _ „ „ „
• 6 drb kávéskanál ) Xi f X- t QO IC I".
- Megrendelések otánvétellel pontosan t„lj«ittrtnek.
Preis E, Becs, Rothenthurmstrasse 2!.
FELHÍVÁS
a hamburgi állam álul biztositolt nagy pénzlotteria nyeremény-esélyetbeal részvételre, méhben töbl, mint
8 millió 600,000 márkát
• biztosan nyerni kell.
Ezen előnyös pér.z-lotteriánik. melyben tervsz-\'rülog csak 90 500 sorsjegy van, nyereméuyei a következők :
A le>brrxa,g^\'-ot3"o nyeremény 400,000 márka.
Jutalom 250.000 márka . 6 nyeremény 4000 márka
1 nyeremény 150.0(>0 márka 108 nyer ménv 3(K)0 má ka
1 nyeremény 100,000 márkit 214 nyeremény 2>KX) márka
l nyeremény fiO ()00 má ka ■ 10 nyerőménv 1500 msrka
1 nyeremény 50.O00 márka 2 nyeremény 1200 má ka
2 nyeremény 40,000 mirka 5^3 nyeremény 1000 már<a: 2 nyereméuy 30.000 márka 676 nyeremény 500 márka 5 nyeremény 25.000 márka f-50 nyeremény 300 márka
2 nyeremény 20,000 márka 65 nyereménv \' 2o0 márka 12 nyeremény 15 000 márka 100 nyeroroény 150 márka
1 nyeremény 12 000 márka 26316 nyeremény 138 márka
24 nyeremény 10,000 márka 2300 nyeremény 124 márka
4 nyeremény 8 OCW má\'ka 70 nyeremény 100 márka
3 nyeremény 6,000 márka 7300 nyeremény 94 és 67 márka 52 nyeremény 5.000 márka ~78ó0 nyeremény 40 és 20 márka
uindesen nyeroméuyek pár liónap alatt 7 szakaarban biztosan
• húzás alá kerülnek
Az eiSÓ ByereaányhBZas Livatalcsan meg van állapitva folyó évi á* creiiibet* h<> 15. é» 16 ára
és a következő ösesogbu kerül :
az egész eredeti sorajegy cask 3 frt 50 kr. o. é a fél errdati norsjegy csak 1 frt 75 kr. o. é. a negyed eredeti sorsjegy csak 88 kr. o. é.
és ez\'-n az áüan által biz-ositoti aredeti sorsjegyeket (r.em tiltott promesseket) ón az össz?g bércentes bekEidése Qellett a legtávolabbi vldeknj is elkSlűön. A résztvevők mind\'-^vihe az "redeti sorojegyec kivill megkapja tőlem ingyen az \'áüamCZilBernji eílátott 6rídeti itrvot és a hii7.ás megtörténte után. hivatalod corsoiási iajstromo: feítiivás nélkül és azonnal.
A nyereménypénzak kifizetése és elkBIdése általam közvetleii az érdekeit részé-e pontoíar. és letjezigörabb titoktartás raellett s>zk8z«ttetlk
gar Megrenderesek egyí^eriiea postautelyány vagy ajánictt Is-vóllei 0«t.öz8lhn6k.
A megbízások fcanélfogva bizalmajkn
m^ézeudők.
ahilirt czághuz
{165 IV. 3-3
Id. H EST HER SA Hü,
br.nk - ¡és váitóüzl"t.s H 2 m-ö urgban
1 nyerem. á m. 250,000 1 nyerem. á m. 12,000
l~avereiu. á m. 150,000 24 nyerem. á m. 10,000
; 1 nyerem. á m 100,000 4. nyerem. á m. 8000
l nyerem. á m eo.ooo b2 nyerem á m. bOOO
I nyerem. á m. . 50,000 108 nyerem. á m. SOOO
2 nyerem. á m. 40,000 214 uyorem. á m. 2000
2 nyerem. á m. \' 30,000 533 nyerem. á m 1000
5 nyerem. á m. 25.000 676 nyerem á m :,00
2 nyerem. á m. 20,000 950 uyerein á m. 300
12 n\\erem. á in. 15,000 26,34\', nyerem. á m. 138
stb. stb.
A legközelebbi első ny.reményhnzáz ezen nagy lz állam
Nyajtsunk kezet & szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a togujabb nagy péazkisor-solás, mely a magas kormány által jóváhagyva és bizto.itv» van.
Ezen uj tervezet elői ye abíiaia áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 46,640 ayereaényaek okretl.n kisorsolás alá keli kerülnie, köztük találkozik 400,000 ft^tnyi főnyeremény, részleg pedig:
••••«•••••MMtmttMHWMI
által biztosított pésiskisorsoíás hivatalosan állapíttatott meg és
már f. évi deczember hó 15. ós 16-án lesz,
a következő ősszegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak fi márka vagy 3 frt 50 kr o.é.b..
1 fél . „ . „ 3 1 , 75 . ,
l »egyed . , „ . IV, - . —. 90 . ,
Valamennyi megbizás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az áii*.m czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapváu tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltetnek, minden Auzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivátalos huzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mollett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piarzaia fönnálló összeköttetéseink által kézbesittethetik.
Vállalatoknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyen nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén a^, miut 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizeúettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik már a közöli húzás miatt i* minden megbízást minél előbb közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és valts-Qzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények éo kölcsönsorsjegyeknek. U. i. köszönetüuket fejesve ki ezennel irántunk eddig tanúsított brealomért, felkéljük az uj kisorsoláanáli részvételre, főtörekvésílnk ezentúl ia oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által túztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 III 4—5)
TIZEíTKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZAJ/AI KÖZLÖN. Ï.
DECZEMBER M» 1880.
H IRDETBSE K.

\\ -Maírvar-franczia biztosító részvény-társaság
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, biztosit:
5. Szállítmányi károk ellen, szárazon vagy vizén szállított javakat.
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkasziinetelés-, tűz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen (Chőmage).
3. Jégkárok ellen,
4. Tükörablak zúzása ellen.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postaküldeményt szárazon vagy \\izen,
7. Az ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra.
A társaság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosítékot nyújt-a n. é. közönségnek, az előforduló károk pedig alólirt vezérügynökség által a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
Ez alkalommal a társaság alólirt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire figyelmezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem cultivált újításokat tartalmaznak és a biztosító közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmulhatlan előnyöket nyújtanak. Többek között.1
A magyar-franezia biztosító részvény-társaság
öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy meghatározott időre biztosított összeget évenkint magok a biztosító felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet és a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.
9S9 tó-52 .
Nagy-Kanizsán, 1880. november hóban.
Teljes tisztelettel
A Magyar-franczia bíztositó részvény-társaság
yezérügynöksége Nagy-K»nizain,
GUTMMN S. H.
K erü] eti -ti. g y n. ö Ifc s é g © le :
Zala-Egerszegen Pö LITZ E B JÓZSEF urrAl # Tapolerfn BEBGER JAKAB
Sümegben EPSTEINV. A. . _ W n ÍL. . „-_„_„„.„„ .
Keszthelyen P r L Y J A N 0 S 1 \' Csáktornyán HIR8CHÍAJÍN A.
Alsó-LendTán T A l S Z F E R E N C Z " ré\' Csabrendeken LOB IGNACZ
nrnál
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül\' ajánlja
WflJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169
OLCSONKONYVTARAT.
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr., negyedévre csak ! Irt 30 kr.
Előfizetés a kölcsön könyvtárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel WajdítS JóZSef.
(169 S-*J
NaRy-Kinizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdiis József gyorssajtóján.
NAer-SASlZSA, I8H0. deczember 12-én.
r
lOO-űlk szam.
KB»^,,..« ... wjSB J ElHntesI ár: rt
ropón .Tr. . . 1 frl [
«1 t . II
„„y.d i.TK 1 , J
Eav ítxAiii 10 kr
Hlrd>tél(k
i £ haaitvoa p.tlLorb.n !
7, m»«odt*"r 6 ■ min 1*\' i i \'további tnrírt f» kr |l XYIIiT l\'RRIIKN
I .ori\'nkAnt 10 krwrt ... I-
I .
Kiuc.t*rí illeték miii,lt-i. || *<>?yel hirdetí«*rl kílllin « 3(1 kr tim>\' Imiiin.
Olzenkilenezedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
JT1
k a *
előbb :
Z A L A SO MOGYI KÖZLÖNY
\'1 A lap Ittílienii\' ró»x*t / illeti .kösUménj^l J »terkear töhflz.
anyag-i részét ilIefcS köclemínyek pedig « ! kiadóhoz bérraentw intésendők : NAGY-KANIZSA Wlailiotház. j B*>nnentetleu levelek, csak ismert muukntár-j saktól fogadtatnak -ijlí
— II
Késir&tok vissza u nw
W ül.leintik.
X. - Kani isa város helyhatóságának, „n.-kanlzsai 5nk. tűzoltó-egylet", a .n.-kauiisai kereakedelroi s Iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár« a „zalamegyol általános tanító-tes-J \' * "n--tanizSHl klsdednevelo egyesület", a n..k^«izsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi s Ipariamara n.-kanlzsai kaiválasztmánya« s több >
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heieukint kétszer, vasárnap- s csjHörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
ZuU-Kgersze^, decz. 6.
Gózony László megyei főjegyző nagy hatású üdvözlő beszéde után a közgyűlés mielőtt napirendre tért volna Tolnay Károly ur indítványt tett, hogy a megye közönsége; Ő Fensége a karouaherézegnek febr. közepén tartandó menyegzője alkalmára feliratot intézzen -ősi szokás szerint szerencse kivánatát s hódoló üdvözletét tolmácsolván. Ezen indítványát azért teszi most. mert ez idötájt megyei közgyűlés aíigha fog tartatDi.
Az inditvány egyhangúlag elfogadtatott.
Horváth Mór kamarás ur szinte a következő indítványt tette:
Tekintetes bizottsági közgyűlési Zalh-vármegve közönsége tegnap és & mai nap meg tartott örömünDepélyekben szivének gyümölcseit, a szeretet és tisztelet adójitl róvtaakkor, midin újonnan kinevezett főispánját: méltóságos GHavina Lajos urat szivéból kitörő éljenek-kel fogadta, 8 ezzel elfoglalt főispáni székéig követte. Bátor vagyok a nagyon tisztelt közgyűlést felkérni, miként engedje meg, hogy ennek kapcsán egy indítványt tehessek, mely Zalamegye közönségének alkalmat nyújt kegyelet-adóját is leróoi. — (Halljuk) Ürményi József megboldogult fónpánunk éleiének félszázados munkás el-ejét a haza közügyeinek szentelte és hosszú — becsülettel bevégzett — életének utolsó perczeit is Zalamegye külügyének szolgálatában fejezte be. Indítványozom tehát, miként legyen kegyes a nagyon mély«n tisztelt bizottsági közgyűlés elfogadni azon ajánlatomat, hogy boldogultfóispánunk emléke jegyzőkönyvileg íb megörökíttessék és ezeu ré.zvét-nyilatkozat hitr.hagyoll családjával is közöltessék. (Helyeslés.)
Skublics László bizottsági tag indítványára a főispáni beigtatásnál mondott beszédek jkönyvbe vétetnek, kinyomatnak és a bizottsági tagokaak megküldetnek.
TÁRCZA.
Hosszú év ntán. •.
Hoswu év után ha njra Látlak és üdvözletül, Remeg6 ajkam sz. vába,
Sürfln omló köuy vegyül; álajcf ha érted, hogy ölelni
Nem tud — mint egykor — karon üe kérdd okát bánatomnak, Könyeim hogy mért omolnak: Reményemet siratom.
Tele hévvel, tele vágygyal Kesdtem éti is életem ; — Tava»* jöttén hiison * f* Nem marad levéltélen. — De gyermek a sora kezében A szi7, mdyx>+k, köoyei, Ha bajában megoi\'ednek. Csillapul snint siró gyermek : Ha játékszert a£sz neki:
így á\'sr.iv is. Mig remélni
Tud, kegyetlen sorsa bár; J£gy-egy peresre kiderül a
FelhSülte láthatár. Felszakad az ég boruja,
Rezgő fényű csillagok, Főnt \'magasan, mint ha távol, Bi»tatásul fény világol,
S hívogató mécs ragyog.
üj erővel, mint utas, ki Látni véli otthonát; Tör előre fáradottan,
Az pihentet, eqyhet ád. Ám a végzet itt — ott is
Egy egy szivet megrabolt; Az az otthon, csak délibáb, Az a hivó mécses tovább :
Csak lidéreznek lángja volt.
Svastics Benó alispán ur előterjeszti a közigazgatási bizottság 5 tagjának szavazás utjáui megválasztatását. Szavazatszedő bizortsági tagoknak felkérettek: Tolnay Károly, Nóvák Ferencz és Horváth Mór arak. Eredmény: Hatzky Kálmán 105, Molnár Elek 88, Nagy Károly 87, Séllyey László 81 és Szalacsy Farkas 68 szavazattal megválasztattak. Benmaradt tagok : Skublics István. Árvay István, Thassy Miklós, Horváth Mór és Epeijesy Sándor.
Dr. Horváth Károly apát ur meleg hangú szatakban indítványozza, hogy a közgyűlés elismerő köszönetet szavazzon Tisza Kálmán ministerelnök ur ő eicellen-tiájának, hogy tapintatos figyelme éi előterjesztése által lett Glavina Lajos főispánná kinevezve.
Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
A diszebéden.
Az „Arany Bárány* nagy terme három hosszú asztallal, a középső kereszt alakban, Ízletesen és csinosan volt diszitve, melyeknél 163 étkező foglalt helyet. 40 pedig a sarok terem ben, mert több teritéket alkalmazni már lehetetlen volt, pedig számosan óhajtottak volna még részt venni a pont 2 órakor kezdődött diszebéden.
Főispán ur ő méltósága megérkeztekor szűnni nem akaró lelkes éljenzéssel üdvözöltetett, elfoglalván helyét, balján Kónigmajer Károly kanonok, jobbján Svastics Benó alispán ült.
Kissé csüggesztóleg hatott az általános jókedvre, hogy a hivatalos pohár-köszöntén kéáón kezdetett meg, de annál erősebben kitört aztán a jókedv s zajos
árjában az ismert szónokok nagyrészben nem hallgattattak meg.
Tizennégy pohár köszöntést jegyezhettünk fel, ezekből is csak ötöt közölhetünk gyorsírói jegyzet nyomán.
ó méltósága mikor ó felségét a királyt és királynét, majd a korona-herczeg trónörököst és fenséges aráját éltette, felállva háromszoros éljenzéssel lett viszhangozva.
Nyomban Nóvák Ferencz ny. hit-személynök emelte poharát a következő jól érthető szép szavakkal:
* Uraim I A késő ősz komor időszakának bu.-us napjai közi is örömnapra virradtunk ma, és mi üunéppé tettük e napot: a lélek és- sziv ücu\'-pévé, mert örömmel hiszszÜk, sőt tudjuk mindnyájan, hogy a mai nap maradandó emlékét viselendi ama fontOB szövetségnek, mely megyénk jövője felett köttetik. A megye kormányzói székére egy oly kitlinő és jele* ferliu emeltetvén, ki önkényt és buzgón használ u fel eddig ia lelki erejét a közjónak \'elő mozdítására, mint vezér pedig eléggé szilárd jellemmel és éxatt tapasztalás szülte avatottaág-gal éa tapintattal bir az egész testületben el« ven szikraként rejtőző erőt oda és ugy irá-uyozni, hogy a kitűzött Bzent czél válósággal is elértíUessék Ezen örvendetes előérzetre és jogosult remények után ne várják tőlem, hogy én ő mél ¡ósága a főiapán ur jeles érdemei és fény<-s erényei elszámlálásába\', — melyek őt már eddig is a haladó és fejlődő kor bajnokainak éd szellem veréreinek tisztelt sorába rég felavatták — bővebben bocsátkozzam. Hiezen ű, uraim, megyénkből vévén szármásását, köztünk : rokonai és barátai közt nevelkedvén fel, megyénkben lépvén ki a munkás élet közpályájára, méltán elmondhatja a római nagy szónokkal: sMagnum est eadem habere monu-meau maiorum iisdem ati sacri* et sepulcbra haberc communia." — Ennél fogva ismeretesek Léhát előttünk érdemei, fel vannak azok jegyezve megyénk évkönyveiben, feljegyezvék
azok mind azon hazafias vállalatoknál ést megyei egyesületeknél, melyeknek elömene-. telére minden, ^nit szivjóaága. érett tapasztalása és tudománya .nyújthatóit, közreműködvén & polgári érdemfüzór homlokát már rég koszo- , ruzza. (Igaz!) Midőn tehát ez ünnep áUaiános öröm nyilvánitásra buzditja kebleinket, ugy f hiszem, nem adhatok forró kivánatainknak. méltóbb kifejezést, mint aat, hogy ő méltósága -polgártársai bizalmán épült, fejede\'mi kitünte tésen alapult mai nap elfoglalt kormányszékén,1 melyen egykoron egy hirea Zrínyi, Batthyány és több hirneves elődök ékeskudtek, ott ő i hosszú évekig fényeskedjék, (Hosszú, sajosr éljebzés) és a késő maradék is bálás elismerés- 1 sel kiséri emlékét azon örvendetes kapcsolat- t nak, melyet egész megyénk osztatlanul óh/ijt. t Aszal végzem tehát szavaimat, miszerint ő > méltósága Glavina Lajos, szeretve tiszteit fő-^ ispánunk az emberi kor isgvógső korszakáig. boldogitóa megyénke». (Leikbe éljenzés.) J
Következett Svastics Benó alispán.
Tisztelt uruim ! Az idő betölti önmagát és mégis örök, —" szellemi müve a törtönelem megalkotása, melynek tárgya a mi életünk, és~ mi ez más, mint a véges részekből képződő1 végtelenség, medyet — habár nem ismer határt
— átölel a fogalom és átérez a hűséges kegye-: let. Reám nórfye mindezt magaban foglalja i kedves Zalamegyém közönsége! — Mert ki-vitathatná el, hogy az idők szsllemi örökjét: mindenkor hiven öMte magához és ez örökje a) végtelenség hónából való, honnét a haza iguz g szeretetének eszményi érzéae származik ; és ki _ vitathatná el tőle a dicsőséget, mely eredetének örök fénysugarait veti reá, hisz e sugarak fénye nem ismer határt, mert az időnek, t-mel?bt~Í3Sitöltött — történeti alkotását örökül vecte át a haza polgári szelleme, ós ez végtelen,
— De nf»m idézek több vitatkozót, milyen nem is létezhet, — a jelen áll előttem, mely alkotja örökjét a jövőnek ! És mit tartalmaz ez örökség? az én lelkem benső sugallata megadj* az igazi választ, és ez az: hogy Zaiamegye öröksége tartalmazza az önzetlen hazafíasság erényét, melyuek példáját, ime most is, — teljes kegyeletével veszi körül s tartalmazandja a
Talán még a te szivedben
Van reroény és él a hit. Éu egyenkint tünui láttam,
Leikom arany álmait. Ne kérdezz, ha & bú nyomát Meglátod majd arexomon : Örültem * játékszernek, a reméuynek, .mint a gyermek, S hogy összetört, «ratoia-
halasi\' béla.
A házmester.
- Baj». —
Az idő viharos januáriuai fagyos est. A hideg 18 fok o d a k ü n n, a meleg ugyan annyi odabenn. \'
A magyar utcza egyik kétemeletes bér házának házmestere fesztelen pongyolában nyújtózkodik végig bőrpamlagán. Nagyon pompás vacsorája volt, rizskása ludaprólékkal.
— A házmester feleséges. 0 maga nem fiatal már; de szerelmes nagyon s feleségébe;
— a felesége meg fiatal, az is szerelme« — de másba, i^em az urába.
— Nem mész ma az iparos körbe tarokkozni Hanzikám ?
— Nem angyalom ; ma itthon maradok
veled.
— Pedig ...
— Semmi pedig. Tegnap elnyertek tőlem 88 kt ajezárt * igy ma nem megyek. Fújd «1 a lámpát Lizett, aztán in Namen Q-ottes lefeküdhetünk.
— Lefeküdni? Hát az uraságok?
— Azok ugyan meg nem jönnek hajnal előtt. Jó éjszakát galambom. Puszil No, adj egy csókot.
Lizike odatartotta eper ajkát ura elé, hanem ekkor egy hatalmas ökölcsapás esett az ablakra. Kánéi ijedten kapta hátra a fejét..
— Hogy a coenydorgős... Ki az?
_ —j£n. vagy ok Hante apó.- ------
— Aha! az ügyvéd.ur. Hamar vége lett a disznótornak. No, neki szivesen kinyitom. Földszinti lakó, sokszor kimarad, két hatos mindannyiszor. Lizett, ez a harisnya ki van szakadva a sarkán, holnap steppold be kérlek-Hanem aztán ne jöjjön egy darabig senki haz», mert ha ón egyszer lefekszem, föl nem kelek... Add ide a hálósipkámat Lizett. ...Megyek,, megyek; ejnye de türelmetlen a Herr Advocat. Nem csoda, hideg van ott kinn... Kutya hideg... két hatos, sokszor kimarad... Jól van, megyek, megyek...
Ezt a monologizáláat^Hanz ur aközben dödögte el, ahogy magára húzogatta czipőit, harisnyáját, hálókabátját. — A Herr Advocat odaadta a szokott két hatost, aztán mindaket-ten szobáikba tértek.
Belekerült egy negyed óra, amig Hanz ur a csomóra kuszálódott schlatrock-kötőt ki bontogatta.
— No Gott.sei Dank, most már lenyug-hatunk. Lizett alszol ?
— Nem.
— Akkor hát adsza most ide azt a
csókot.
„Csiling, csiling, cailing" szól a csen
gelrü.
Hanz ur kezdett dühös lenni.
—\' Étát á pokol bujt ezekbe, hogy most mind hazajönnek... Ki az?
— Nyissa ki Hanz 1
— A Herr Báron. Nem kell sietni. Smu-cigos homo. (Ugy látszik járt valaha iskolába a házmester ur.)Soha sem ad semmit. Páholy, equipage, ballerina, első emelet és semmi borravaló, ez nem jArja. Fázzék../ Lizett nem alszol ? Dobd ide a kulcsot, oda tettem a székre az ágyad mellett,.. Megyek no. Csak nem ma-achin az ember, hogy egyszerre ugorhassák.
— Ugyancsak későn nyitja az ajtót Hanz.
« — Mórt jött haza a Herr Báron- ily hamar, — morogja oda mérgesen Hanz, hanem ugy, hogy a kapu rettenetes durranása elnyelhesse a szavakat.
\' Lizett odabenn reszketve bujt a dunna közé, amint hallotta, hogy férje haragszik. Vajon mitől félt <ly nagyon!
— No hála Istennek; ha most jő valaki, annak ugyan melege lesz odakinn a hidegbea. Lizett?
, - No?
— Azt a csókot. ..
„Bum, bum, bum!u Verik a kaput,
Hanz mester egyet se szólt erre a dönge-tésre. Egyetlen egyet se. Borzasztó az, mikor az oroszlán hallgatva dühöng.
— Hanzikám, — rebegte Lizett az ágyban.
— Mi kell?
— Kérlek ne dühösködjél, Látom, hogy az vagy.
, — Az vagyok. Megölök valakit.
— Hanzikám I Csendesedjél kérlek. Bizonyosan az a második emeletbeli fiatal ember lesz. Ne bántsd, ne gorombáskodjál vele. Tudod, hogy Bzegény, árva fiu, senkie sincs.
— Épen az^rt. Az ilyent lehet rugdalni leginkább, gorombáskodni vele tetszés szerint
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI
közjóra vsló egyesülést, mely még akkor is midőn a viszonyok súlyával küzdő erő az áldozat mértékéig feszül, mindenkor diadalt arat az egyczéljára öszpbntositott hü polgári akaratnak. íme, ez megyémnek szelleme, riaelyhez fűzi magát kegyeletem ós reményemnek érzése, «•zt üdvözlöm én lelkesült szavaimmal és érette — Zalamegye közszellemeért emelve poharamat, lelkem mélyéből kivánom, hogy e szellem hü örökösét és hiv örökítőjót Zalamegye közönségét Isten áldásaival elárasztva éltesse!
Dr. Horváth Károly apát és helybeli esperes plébános következőleg szólt:
Uraim! A honfiúi gondok és súlyos aggodalmak fellegein keresztül Zalavármegyére h legtisztább öröm fény sugara lövellt. Mondom, a legtisztább örömnek egy fénysugara, mert ellemezze ezt bármely kritikus fő, ebben találni egyebet nem fog, mint a leggyönyörűbb színeket. Glavina Lajoső méltóságának, kit örömmel ünnepelünk egész egyénisége egy kitárt könyv. Ázon ellenvetéseket és támadásokat, melyek a megye ellen felhozatnak, hogy a megyei életet a honpolgárok megunták, hogy az érdeklődés alább szállott, igen sülyedt, — ezen ellenvetéseket eme könyvből meg lehet ozáfolni. Ez a könyv nyújt nekünk oly nemes olvasmányt, melyen felbuzdulhatunk, ez a könyv arra tanit bennünket, hogy azon kötelességeket, melyeket nem a törvény és «parancs szab reánk, hanem melyekre a szabadságszeretőt és a §zabad intézmények nagyra becsülése gyengéden figyelmeztet bennünket, teljesíteni kell és teljesíteni lehet, ó felsége küldötte őt a főispáni székre, de elmondhatjuk felőle s mindnyájan érezzük, hogy mintegy örökébe, jött, mert ugy oda vaió a terembe, mint a gyermek a szülői házba. Ha igaz az, amit a vallások mondanak, amit a, gyengéd érzésű szivek oly : örömmel hisznek el, hogy a földi bajokkal küzdők seregére egy boldogabb hazának koszorús hősei részvéttel néznek le, akkor el merem mondani, hogy annak, ki e vármegyét annyira szerette, a dicsőnek szobra a megyeház előtt, ha megszólalni tudna, ma örömteljes megelégedését nyilvánítaná azon érez ajak. Uraim! Ezen ÜDnep ő méltóságának a főispánnak tisz teleiére rendeztetett. Fölötte örömömnek ón is kifejezést adtam, de ő méltósága meg fogja engedni, ós tán szivének jól esik, ha felemiitek ez ünnepen egy másik jeles férfiút is, egy kitűnő fiát a megyének, a másodikat az első, a főispán után. 0 méltósága most jeles beszédében szinte egész dicsérettel emlékezett meg felőle azt mondván, hogy á megye évkönyvei egykor dicsérettel emlékeznek meg G-lavina Lajosról és dicsérettel emlékeznek meg azon örömről, melylyel Zalavármegye őt mint főispánt fogadta, mert ezen örömében nemcsak az iránti rokonszenv ós tisztelet nyilvánul, hanem nyilvánult a megyének maga iránti hűsége is. Ugyanakkor tisztelettel fognak megemlékezni Svastics Benó. alispánról, kinek buzgó tevékenysége e megyében nyomokat fog hagyni maga után. Ha három esztendő múlva megint választás lesz, akkor is azt fogom mondani, mit most mondok: Svastics Benó alispán urat az Isten soká éltesse. (Éljenzés.)
Kónigmajer Károly szombathelyi kanonok zajos taps és éljenzés közt igy beszélt:
•" v Uraim! Bocsánatot kérek, hogy mint idegen felszólalni bátorkodom (Ném az!) de eng-^m annyi kedves emlék, annyi rokonszenv csatol Zalához, daczára annak, hogy e megyéből távoztam, nem tudom magamat itt idegen-
nek érezni (Helyes!) azért el is jöttem ezen örvendetes megyei ünnepélyre. Felhasználom most az alkalmat, hogy kifejezést adjak azon tiszteletnek és hódolatnak, melyet régóta érzek ason kitűnő fórfia irányában, ki ma Zalának főispáni székét elfoglalta. Most el lehet mondani, hogj a kormány megértette a salai közvélemény szavát és ennek következtében oly férfiút állított e megye élére, ki mir évek óta góczpontja ée vezére volt a megye közszellemének. (Igat!) Rendkívüli szerénységében Bohase tolta fe! magát, és mert szeplőtlen jellemében és haza fiuságában bizton k, ő volt vezérünk a párt-értekezleteken szintagy mint a megye termében. Vezesse hát őt is uj hivatalos pályáján as isteni gondviselés, vezesse a boldogság és szerencse támogató karjain, hogy ő viszont e megyét régi, megszokott, díszes pályájára vezethesse, minden viszályos ügyben a nehézségek Babiconán szerencsésen átvezethesse, a küzdő pártok közé az elrepült béke angyalát visszavezethesse (Tetszés.,) azután őket, mint a hírneves Zalának fiait a szabadság és alkotmányosság terén mindig összevezethesse. (Taps, éljenzés.) Adja Isten, hogy ő móltósága bölcs tapasztalatával e megyét minden bajok és bonyodalmak tömkelegéből kivezesse, és az annyira óhajtott közmegelégedés Kánaánjába bevezesse. Az\' önkény rém Bzellemét semmi ürügy alatt ide ne vesesse, a közigazgatást a moBtani kornak megfelelő magaslatára felvezesse és onnan e megyét régi dicsősége fény fokára elvezesse. Adja Isten, hogy ő méltósága valamint eddig, ugy ezután is a haladó kor irányában mindig előte vezesse, de a cselszövők és hízelgők szolga lelkű csoportja őt soha félre ne vezesse, (Taps, éljenzés, zaj.) az ügy szentsége pedig nemes buzgalmát és hazafias működését oda vezesse, hogy a történelem egykor a főispánok érdemkönyvébe nevét belevezethesse, (Éljenzés, taps.) engem pedig, kit régi tisztelet ós barátság ide vezetett, engedjék meg, uraim, hogy poharat emelve, elmondhassam, hogy Zalának rég óta. tisztelt és szeretett vezérét Glavina Lajos főispánt az Ur Isten sokáig éltesse. (Viharos éljenzés.)
Svastics Benó alispán több megyei orsz. képviselő nevében emelt szót és pedig Dr. Falk Miksa, Veszter Imre, Unger Alajos és Besenyey Ernő nejében, de a nagy zajban nem folytathatta, mi akkor csillapult le, mikor Csertán Károly megjelent országgyűlési kéviselót köszöntötte fel.
Láposy Márton perlaki plébános a következő szép pohárköszöntáse még feljegyezhető volt.
Méltóságos főispán ur!
Mélyen tisztelt uraim!
A tekintetes alispán ur szíves volt imént poharat emelni a mostani zalamegyei országgyűlési követeinkre; engedjék meg kegyesen, hogy ezen ündepélyes alkalommal ón, mint muraközi hazafi, poharat emelhessek a magyar alkotmányos országgyűlésen Muraköznek legelső alkotmányos népképviselője tiszteletére. En mint Zágráb egyházmegyei lelkész és a magyar szellemű Draskovics grófok várkáplánja 1848-ban ott hagytam e szép állásomat és roiot muraközi fi — egyebem nem lóvén egyetlen árva életemet vittem a haza oltárára — és kit találtam ott? a font említett legelső muraközi alkotmányos népképviselőt üdvözölni szerencsés lehettem.
Legalább nem kell tartani tői», hogy felad; meg ha teszi is, ugy se nyer vele semmit. Ott híres prolectora ...
— Nagyon megfázik óda ki szegény.
— Hadd fázrék. Egy jurista, második emelet, hadd fázzék. Csak négy krajezirt ad... Pfuj!... Inkább semmit... összeszidom...
— Édes Hanz!
— Keresztül szúrom.
Meg is tette volna a jámbor Hanz mes-ter, ha lett volna mivel, hanem e helyett csak azt tette meg mérgében, hogy alig h&gyott akkora nyílást a kapun, amin bebújhatott nagy nehezen a fiatal ember. Akkor is aztán nem várta, hogy egészen bejöjjön rajta, hanem oda csíptette féloldalát a két kapu közé, mint mi kor a tolvajmacskát szokták beszorítani két deszka közé.
— Ejnye Hanz mester!
— Fardon! Azt gondoltam, hogy már benn van az ifjú ur...
Nem adna egy szil gyufát Hanz apé.
Nincs amivel gyertyát gyújtsak odafönn.
Hanz egyet morgott, hanem azért bement. Es pedig csak ürügy volt arra, hogy a fiatal jurista bekukkanthasson ai ajtó nyíláson a
szép Lizett felé, aki felhasználva az alkalmat, egy csókot intett neki bársony ujjaival.
— Itt van a gyufa.
— Köszönöm. — Hanz apó ?
— No?
— Nem mehetnék be egy kicsit a szobájába?
— Minek ?
— Felmelegedni. Nagyon ¿1 fáztam s odafönn a szobámban is hideg van.
— Itt meg móg hidegebb, — ordította a valamit sejdítő Hant apó, aztán bevágta az ajtót a fiatal ember ona elől, s azzal együtt saját hüvelykét ia odacsippentette becsületesen. Odabenn aztán ujjait szopogatva utána morogta:
— Menj a pokolba, ott felmelegedhetei.
A jurista tapogatózva ballagott fel szobájába, mely épen a házmesteré fölött volt Ott aztán elővette szarvas-agancs végű sétabotját s azzal a padlóra koppantott háromszor mysti-cusan.., Jól tudta odalent a szép Lizett, hogy ez a hármas koppanlás annyit jelent hogy: .ize-ret-lek."
Elhitte neki s ő volt utolsó gondolata, midőn elaludt.
V. SÁRFFY IGNÁCZ.
közlöny.
Mily boldognak érzem magamat moBt, amidőn ugytnaaon muraközi népképviselőnek, akit 1849 ben mint honvédtiszt üdvötóihettem, most mint uri családja saülíhelyónek plebánusa, a neki mint legelső moraközí 3zülpté.ü zala-megyei alkotmányos főispánnak legmélyebb tiszteletem és hídolatomat nyilvánitani szerencsés lehetek.
Ebből tehát láthatják mélyen tisztelt uraim, mennyire nem volt igaza egy obacuratus köreinek a mostani országgyűlésen, aki a magad kormányhoz beadott interpeilatióban as állítja, mintha mi muraköziek 1848-bau magyar hazánk ellen harczoltunk volna.
No de hagyján!
Méltoságos főispán url A mindenható jó Isten, aki méltóságodat a közigazgatás terén eddig is már dicsőséggel és tisztelettel koszorúzni, drága életét szép korra emelni, jelenleg pedig főispáni méltósággal megkoronázni kegyeskedett, az a jó Isten, akit mi. pietas és eothuaiasmussal magyarok nagy Istenének - nevezünk, az a jó Isten engedjen méltóságodnak főispáni állásában nestori éveket, de mit. mondtam, nestori éveket I? Tartsa meg méltóságodat az emberi kor legvégsőbb határáig ■ mindig friss egészségben, teljes megelégedésben magyar hazánk diszére. Zalamegyének javára és boldogitására, és különösen Mura-köznsk öröme és dicsóaségére. Éljsnl
Szóltak még Séllyey Iászló több ízben, éltette kiválólag Tolnay Károlyt, Paly János kis-görbéi plébános, ki hazai gyümölcs-iparterményt ajándékozott s főispánnak, Balaton József pákai plébános, Csertán Károly éltetve Kónigmajer Károly , kanonokot, Szigethy Antal a nap egyik hősét Gózony László főjegyzőt éltette, Ujlaky József pacsai plébános szinte őt sat. sat.
Öt óra felé szétoszlani kezdett az emelkedett hangnlatn nagy társaság.
A rendezőség, különösen Isoó Alajos és Besenyey György nrak kiváló elismerést érdemelnek, nem különben Varga Vilmos vendéglős is, ugy szinte a szék-vároiii zenekar.
BÁTOEFI.
Helyi lilri\'k.
— Sxilveszter-estély. A nagy kani zsai társaskör 1880. évi decaemtar ,hó 31-én saját helyicégeiben tánczczal ée tombolával egybekötött zártkörű Szilveazter thea estélyt rendez. A nagy-kanizsai tár&áskör vigalom-rendező-bizottaága. A meghívás másra át nem ruházható és a jegyváltás alkalmával előmutatandó. Jegyek válthatók a társaskör helyiségében deczembcr 31-én délután 3-6 óráig. Ba-lépti díj : Tagoknak ssemélyenkiot 1 fi t., nemtagoknak 1 frt 50 kr. Egy tombolajegy ára 20 kr. Kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem a társaskör aiapvagyona gyarapítására fordittatik.
— ileghivó. Van szerencsém uraságo dat és b. családját, as .Arany Koroná"-hoz czimzett vendéglő nagytermében 1880. évi deczember hó 18-áu (szombaton) megtartandó (zártkörű) koszorúcskára és ezzel összekötött tánezpróbára tisztelettel meghívni. Krausz Gyula táncz és illemtanitó. Kezdete este 8 órakor. Beléptijegy szeméiyenkint 1 frt. — Családjegy 3 személyre 2 frt. — 4 személyre 2 frt 50 kr. Jegyek előre válthatók Bachrach I. H. ur kereskedésében. A zenét Horváth Laczi zenekara látja el.
— Hymen. Emlitntiük lapunkban, hogy Hirschler Henrik barátunk Budapesten jegyet váltott a bájos Freund Ilona kisasszonynyal, most meg jelezhetjük, hogy. az esküvő 1881. január 2-áo lesz Budapesten,
— RAcz Pali az udvarnál. A híres czigányprimást a budai várkapilányáig értesítette, hogy jövő keddre a gödöllói udvarhoz hivatalos. Kácz Pali zenekara ennek folytán jövő kedden Gödöllőre utazik.
— VttyancsaJc Kácz Paliról Írhatjuk, hogy Magyarország jelenleg e legkitűnőbb zenekara íog valószínűleg a uagy-kauixsaijanuár 7-ki fényes tánczvigalomban játszani. E hírnek nemcsak a fiatalság örül, hanem még az öregeknek is tetszeni fog.
— Lapunk előbbi számában említett önmérgezés folytáni öngyilkosság áldozata Singer Albert gyógysz.\'rész\'ssgéd decz. 8-án este kiszenvedett. Tettét megbánta.
— Fűtött vawutt kocsik. A déli vasul vonalain még e héten megkeadik u ssemélyvo uatok fűtését, még pedig legelőször a gyorsvonatokon. A fütéj a mozdonyból vezeteti gőzzel fog történni. Az első és második oeztályu kocsikban jelenleg melegítő üvegeket ésRothmül-ler-féle készülékeket alkalmaznak, a harmadosztályú kocsikat pedig szenes kályhával fűtik.
— Megszemléltük a zalaegerszegi kir. uj postahivatal helyiségét, mely igen czél-
DECZEMBEB 12-én 1880.
aaetüer van berendezve; bemenet az utczáról van s 3 egymásba alkalmazott kicsi, de elég kényelmesen szobából áll. A székvárosnak valóban dinére válik.
_nyári orpheumi művészek még
néhány előadást rendeznek a közönség mulattatására az .Arany Szarvas" szálloda nagytermében, a társulat közt működik a fekelu Paganini ritka .ügyességgel.
— Csáktornyáról értesülünk, hogy u város hölgykoszorujából egy szép virágot Hirschmann Hedvig kisasszonyt Pécsre visz Schapringer ÖUBZtáv ur. A jegyváltás mult héten történt.
— Meghívás a keszthelyi „önkényies tűzoltó-egylet" tisztikara által, 1880. évi decz. hó 31-én az egylet tűzoltó szereinek gyarapítására, az .Amazon* szálloda nagytermében tartandó, s tombolával egybekötött táncz-e s t é 1 y r e. Rendező bizottság: Reich Károly, elnök. Pöltz Pál, jegyző. Schleiffer Izidor, pénz. tárnok. Hoffmaun Miksa, Neiger István, Dr. Singer Bernái„í>tiedsr Kálmán, bizottsági tagok. Vértessy Béla, aUlnök. Kezdete 8 órakor. — Belépti dij 1. frt. — Egy tombolajegy ára 20 kr. Felülfizetések — a közhasznú czél iránti tekintetből — köszönettel fogadtatnak, s hir-lapilag nyugtáztatnak. Tombolához szivesen felajánlott tárgyak Vértessy Iván, egyleti elnök úrhoz kéretnek küldetni. Belépti és trfmbola jegyek előre kaphatók Lázár Ignácz, Slieder Kálmán és Schleiffer Sándor urak kereskedésében B este a pénztárnál.
— Színészet, Hetekkel ez előtt közöl-: tük- lapunkban, miszerint Jakabffy Gábor szin -
társulata a télre Csáktornyán fog letelepedni. Miután azonban a november-9-iki földrengés a játszótérül szolgáló nagy vendéglői te Vem falaiban és boltozataiban is tetemes káró kat okozott, s miután annak helyrehozatala hátrányul szolgáit: ennélfogva nevezett színtársulat Cdak f. hó 5-én kezdhette meg működését Csáktornyán. Első előadásul „A piros bugyelláris" került színre Csepreghytői, mely tiek rendezése, valamint általános sikere a tár sulat iránti meleg érdeklődésnek képes voft utat nyitni. Ha kellő igyekezet mutatkozik a színészekben, aligha támaszthatnak kifogás; városunk műpártoló hajlamai iránt, mint még eddig egy társulatnak sem lehetett alaposabb kifogása. Az első előadásokból ítélve, látszik hogy tehetségekben nincs hiány. Jakabffyné jól iskolázott hsngja kellő hatást eszközöl. Jakabffy \'rootiuirozott alakító, Kertész szerelmes jeleneteit jól kezeli, Bódy akármely tekintélyes szin társulatnak büszkesége lehetne. Hevesi akár mint buffo, akár mint jellem sikerrel alakiihat. Heveainé, Liptay Hegedűsné és Kelemenné szintén reményt nyújtanak. Deczember 7-én a „Pók" Lukácsitól, 8-án .Egy nő, ki az ablakon Kiugrik" Somolyky\'tól, és 9-én „A pórul járt fináncz-komiszárius\'1 adatott Árpád Jenő tói, mindig teli ház előtt és Bzép eredmény nyel. — — r.
— Országos hatósági intézkedés. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi in. kir. minisztérium által közhírré tétetik, hogy miudazon tenyészmarha-szállitmányoknál, melyek az imént megnevezett minisztérium rendeletéből vagy közvetítése mellett az általa kiadandó külön igazolványok mellett történnek, az összes hazai vasutakon, 1831. évi jan. hó l-tő1 fogva mérsékelt szállítási dijtétel iog alkalmaztatni, mely későbbi rendelkezésig dara-bonkinl és kilométerenkini lSR/ioo kr. ba:i ál lapiItatott mtg.
— Árverés Zalaraegyóbeu, Takác* János 378 frtra b. ingt. jan. 4. Pakodon. — Kaj Firencz 531 frtra b. ingt. jan. 4. Novában. •— Gajszky Ferencz 3083 írtra b, ingt. d<-cz. 23. Csáktornyán. — Horváth Imre 1028 fnr* b. ingt decz. 13 Nagy-Kanizsán. — Majer Antal\'716 frtra b. ingt. decz. 28. Csícsón. — Kaiser Anna 80 ezer frtra b. ingt. f*br. 4. Zala \'Egerszegen. — Palkó István 777 frtra b. ingt. decz. 16. Or\'osztonban. — Kovács Lukács 550 frtra b. ingt. jan. 17. A Isó-Pahokon. --Balogh József 1210 frtra b. ingt. jan. 25. Ke-recsenyben. — Horváth József 770 frtra ingt. decz. 13. Csspin.
— Rövid hirek. A főváros képviselői 229 szavazattal 85 ellenében a német színházat megszavazták. — Esküdtszéki tárgyaláson Pé esett a lakocsai plébános 1 havi fogságra ítél teteit. — Az országgyűlésen decz. 9 én két icben szavaztatott le a kormányi előterjesztés.
— Latabárné meghalt. — A trónörökös 50 aranyat küldött egy pár magyar csizmáért, melyet Pánczer Miklós Marmarosban készített.
— A .Magyar Föld- és .Gazdasági Lapok" uj évkor fusionálnak. — Oszkón posta állomás nyittatott. — A mitrailleuse feltalálója meghalt. — Szabó Imre legfőbb itélőazáki tanácselnöknek a királyné ériékes melltüt ajándéko zotr. — Szatmáron .A föld körül* cz. folyóirat fog megjelenni.— Kossuth Iratainak Il ik ko tete elhagyta a sajtót. — Zágrábbau decz. 8 á« éjjel ismét erős földrengés volt.
Mellékleta „Zalai Közlöny« 1880-ik évi 100-ik számához.
KI nyertf
Brünn, decz. 7-ón : 54. 73. 47. 45. i
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy Ka uizsan Wajilita József kBnyvkereak.dése által mer\'
rendelhető.) ■
- Egy kit irodalmi szemle Wajdita Jó-könyvkereskedésében. Legújabban a következő igen érdekes újdonságokkal diaalik ott a köuyvaaztal s melyekről iülönben lapunk Irodalmi rovatiban többnyire már it meg-
1*eiulékeztüulc, ugy mint: Ballagj Mór iamert nagy magyar-német ós német-magyar szótárá-u:ik külön-külön első és miaodik 40 kro» fűzeiéi, mi iltal a kiadóhivatal e szótár be-57,-rzését azokra nézve akarja megkönyíteni, a kik annak teíjee példányáért az árt egyezerre lrteuninem birják. — Ott van a .Találmányok Könyvének* szinte ekő és misodik 40 kro» líizeto második kiadisban — egy irod. villalat, mely tniucten müveit ember figyelmére méltó s a mennyiben ez az első ilyféle magyar munka, mely az emberi ész diadalát a termésiet fölött tartalmazza. — „Nővilág" czímén egy igen érdekes mü díszesen kiállított első füzetével találkozunk, melyben a földkereklég összes népei szebbek nemével foglalkozik, leirvin és rajzban is előtüntetvén a nőnem termetét, szokásait, életmódjukat és társadalmi állásukat, igen vonzó és érdekes modorban, egy füzet ára 30 kr. — Mehner Vilmos - bpesti tevékeny kiadótól találunk egy nagyobb szabású ós igen csinosan kiállított illusztrált szakácskönyv első füzetével (30 kr), mely nemcsak a magyar, hanem a finomabb franczia konyhára is kiterjeszkedik culiniris reczepieivel ós .¡gazán piiratlan vállalata maga nemében. Errekülőnö íen a hölgyvilág figyelmét hívjuk fel. — Szép negyedrétü első füzetben találkozunk továbbá .Kegény világ\' czimén egy füzetes villalattal, mely a jobb magyar szépirodalom terjesztését \' uizte ki feladatiul, és melyben Jókai Mórnak .Páter Péter" czimü regénye kezdődik ; egy füzet ára 25 kr. — Még a víg öreg Kock Pál bácsi is ott van, „Humoristikus könyvtár" czim alatt 15 kros füzetekben hozván ezen örökké vig kedélyű franczia iró soha el nem avuló humoros regényeit. — Sok egyéb másokon kivül szemünkbe ötlik végül II. Kákay Aranyosnak legújabb müve „A lelinczolt Prometheusok", (ira 1 írt 70 kr) melyben Magyarország ez idő szerint legkívilóbb hat férfin szerző ismert éles tollával nagy találtsig-gal satyrizáltatnak. — Könyves Kilmin.
- Szegazdrdon Geíger Gyula szerkesztése alatt uj évtől kezdve „Szegszárd és vidéke" czimü hetilap indul meg. Ara félévre 2 frt 50 kr., negyedévre 1 frt 25 kr. Főmunkatárs Kenézy Csatár.
- Pirnitzer Frigyei fívárosi hangjegy-kereskedésében olcsó kiadásban megjelenő .Népszínházi müsorozat", mely a magyar népszínházban énekelt, szövegezett dalok gyűjteménye zongorára Kabonbin Gyulától beküldetett a .Szökött Katona" Szigligeti Edétől. Ára 90 kr.
- Találmányok Könyve. Ismeretek a kézmű- és műipar mezejéről. A foldmivelés-, ipar s kereskedelemügyi m. kir. miniszter megbízásából éa az orsz. iparegyesület felügyelete alatt tóbb idevágó munka alapján feldolgozta Frecskay János. Második kiadas. Első és misodik füzet. 983 a szöveg közé nyomott «ép fametszettel. Ezen mü 40 fűzetben fog megjelenni, Egy egy m»t ira 30 kr. A Frank-Ün-Társulat könyvkiadó-hivatala kezeskedik hogy a teljes munka negyven füzetben l882-ik évi húsvétra megjelenik;
- A föld it néfi\' k"ün6 mtt"k4\'
ból, Mehner Vilmos tevékeny kiadónak e közhasznú vállalatiból vettük a 23-28. sz. füzeteket. Ez ujabb fűzetekről is csak a legnagyobb
elismeróuel szólhatunk, .ezen _ dr. Toldy . , iltl1 » legtugyobb gonddal szerkesztett — jelos müvet ismételten melegen ajánljuk ol-váróink figyelmébe és pártolásába. A mü kiilli-\'S™ oainoa, minden füzetet sok müvééi kivitelű kép diszít. Egy füzet ára csak 30 kr. Megrendelhető minden könyvkereskedésben, Vagy közvetlenül Mehner Vilmos kíadóhivata-liail, Budapeat, kalap utoza 6. sz.
— A „Magyar franczia tzakáctkünyviSl\' u, ugyancsak Mehner Vilmosnak ez uj, s rövid idő alatt máris oly nagy hirre kapott villalatiból vettük a miaodik füzetet. E füzetben sokféle kitűnő, . még eddig alig ismer; leves késsitósmódjára vonatkozólag vannak utasítások, az eddigi szakácskönyvektől eltórőleg oly világos, könnyen érthető modorban megírva hogy bármelyiket?, akárki is minden nehézség nélkül elkészítheti. A fűzetet több szép kép, s egy igazin művészi kivitelű szinnyomatu mü melléklet díszíti. Ajánljuk különösen hölgye-ink figyelmébe e jeles munkát, mely csakugyan megfelel cximónek: hogy „nélkülözhetetlen kalauz minden histartisban". A diszea kiállítású füzetek ára csak 30 kr. Megrendelhető minden könyvkereskedésben, vagy közvetlenül Mehner Vilmos kiadóhivatalánál, Budapest, kalap ut-cza 6. sz.
— Bictben Perles Móricz könyvkiadóhivatalában magyar szövegű igen csinosan óa Ízletesen kiállított általános Bloknaptár jelent meg 1881-re. Tartalmazza a katb ,\' prot., gör. és izr. naptár részt, az egész évben történő sor soiások húzásait és a magyar történelemből szá mos jegyzetet. Miflt igen alkalmas kiadványt ajánlhatjuk.
— A „Győri Kötlöny\' jövő évben fenn-illiainak 25-ik évfolyamába lép, és így jelenleg Magyarország legrégibb vidéki magyar lapja. Egyike gondosan és élénken szerkesztett vidéki lapjainknak, s több győri intézet ós egy let hivatalos közlönye lévén, az ezek körében felmerült mozzanatokat első sorban hitelesen közli, miért is Győr és vidéke közönségének figyelmébe ajánlhatjuk. Ara félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr.
— Uj zenemű. Táborssky ós Parzch zene-mükereskedésében megjelent: 5 ik magyar áb ránd legkedveltebb népdalok felett. 1. Emeld reám. 2. Fogadásom tiltja szeretni. 3. Ritka buza. Zongorára szerzé Ábrányi Kornél. Ara 1 frt 50 kr.
— Brankovici György fordításiból Hir-háger Károlynál megjelenő .Nővilág" 3 dik füzete beküldetett hozzánk, számos szép képpel telent meg ez is. Ara 30 kr. Ugyanitt az .Olvasójár" 14-dik füzete is megjelent. Ára 15 kr.
Vegyes iiirek.
— A magyar-franczia biztosító részvény-társaság életositályához f. é. november hóban benynjtatott 387 drb. ajánlat 905.000 frt tőkéről, kiállíttatott 326 drb. kötvény 755.200 frt tőkéről. Mióta az életosztály működését megkezdte, az az í. é. február hó 1-től 3341 drb. ajánlat nyújtatott be 8-026.200 frt tókéról éa 2755 kötvény 6.678 200 írt tőkéről illitUtott.
A társasig életbiztosítási igényjegyeinek ellő kisorsolása már 1881. január havában fog megtartatni, melyben részt v«ssnek mindazok, kik a sorsolási kombinácziő szerint 1880. decz. végéig életbiztosítást kötöttek, ha kötvényeik a sorsolás napján még érvényben vannak.
_ Fontot gyomorizenvedökntJt. Schaa
mann Gyula gyógyszerész urnák Stockerauban. Minthogy én a hirlapokban hirdetett csodagyógyszert hirdetekre nem igen adok, mert azok nagyobbrészt szógclgések, ennélfogva nem tudtam magamat elhatározni az ön gyomorsavából tenni. Minthogy azonbah engem három ur, kiket személyesen ismerek, biztoai-tottak, hogy ók csakis az ön gyotnorsava által
nyerték viasza egészségűket, tehát ón is hasonlókép ezen szert használtam, melyről én önnek bizonyítványt adhatok, hogy az ön gyomorsava kitűnő ée a szenvedő emberiségnek egy megbecsülhetetlen haszon. Ennélfogva tisztelettel kérem, nékem ismételten 2 skatulya gyomorsót utánvétellel küldeni. Maradok tisztelettel Kwitek József, Demelgaj 22. Mödling, 1879. september 14. Kapható a készítőnél gazdasági gyógyszerésznél Stockerauban óa az osztrák-magyar illám minden nagyobb gyógyszertáriban." 1 skatulya.ira 75 kr. Szétküldés legkevesebb 2 akaíulyilól utánvétellel.
— Orvoti levelek. I. Emésztési zavarok A szervek, melyek által az emberi testnek az anyagtll való megújítása elfogadhatóvá tétetik, az egészségre nézve biztosan rendkívüli fontos ság, minden zavar a szervekben! eljárásban, minden kisebbítés, megindulás ós gitolis telje sitésí tehetségűkben betegséget kisebb vagy nagyobb mérvben idéz elő. A rosz emésztés által az alsó testnek bélrésze is együtt jiró szenvedésbe vonatik. Ha még a jó állapotban nem lép a gyógykezelésbe, ugy a különfélébb betegségek illnak be; u. m.: vérszegénység, fehérkór, a tagok tehetlensége, étvágytalanság, savanyu íelböfögóa, főfájás, fájás a gyomorban, s belekben, főleg pedig az aitestben, dugulás, hasmenés, szóiszorulás, elsoványodás, máj- és epeszenvedósek. Ha pedig a betegséget elromolt állapotában folytatni hagyjuk, ugy az általános sinlés és a halál lesz következménye. Statisztikailag meg van erősítve, hogy az életmód mai viszonyaiban 3/s-d<t az emberiségnek zavart emésztésben szenved, anélkül hogy csak tudnik is, ós többnyire a magok hibájának, tudatlanság és elhanyagoltságuknál fogva nem alkalmas és még kiros szert — mely a betegséget még fokozza — használnak, és mely szerek lépkórt, mélaságot, méhgörcsöt, kösz-vényt és csuzt idéznek elő. Emésztési zavarok nagyobbrészt nem elégséges megkülönitések által használtatnak az emésztéshez szükséges gyomor- és bólnedvben. Ennélfogva a szenvedésnél vigyázni kell, hogy a gyors és erős emésztő hatású Bzereket, melyek az emésztési szerveket még jobban megrontják és elgyengi-tik, ne használjurk. hanem csak oly orvosságot, melyek a gyomor-nyálkahártyát éa bél-mirigyet nagyobb hathatóságra szerényen veze tik. Mint legbiztosabb és leggyoraabbhatáau gyógyszernek legjobban ajánlhatjuk Brandt Richardt schaffhauseni gyógyszerész által készített schweizi labdacsokat. Sok orvosconstatálta, hogy ennek hatása rendkivüli kellemetes, előmozdító, és hogy ezen labdacsok a testnek seír mi nemű káros anyagot magukban nem foglalnak. A helyetesités Brandt . Richárd schaffhauseni gyógyszerész által Nagy-Kani ztán Belus József gyógyszertárára ruháztatott, ók ezen becses gyógyszert csakia plóhszelenczé-ben, mely 50 labdacsot tartalmaz, kaphatni 70 krért, és mint próba skatulyát 15 labdacsot tartalmazva 25 krért. A megvevésnól vigyázni kell, hogy mindvn skatulya egy piros diszille-met, a schweizi kereszttel ós Brandt Richárd gyógyszerész névvonását viselje.
— Nap- it ho!dfogyatkozdsok. — Decz. havában két nap- és holdfogyatkozás van, melyek közül a hold- és az egyik nagy fogyatkozást mi is megláthatjuk. Egy hónapban ennyi fogyatkozásra az egész évezredben nem kerül sor. A folyó havi fogyatkozások közül az első deczember hó 2-in történt meg a napban, de csak részlegesen: Kezdete volt reggel 4 óra 12 perczkor az atlanti tengernek déli részén ; vége ö óra 3 perczkor a déli parktengeren. E fogyat, kozás tehát csakis a dél, sarktenger környékén volt látható. A második teljes holdfogyatkozás lesz e hó 16 in. A fogyatkozás kezdete Buda pesten lesz budai közép napidőben kifejezve 3 óra 1 perczkor délután; a teljesség kezdete 4 óra 10 perczkor, közepe 4 óra 55 perczkor, a vége 5 óra 40 perczkor, a fogyatkozásnak ál-
xrí X R. P 33 T a E
talinos vége pedig 6 óra 49 perczkor este, Budapesten azonban a hold e napon 4 óra 52 perczkor kelvén fel, itt csak a teljes s az egész fogyatkozás végét fogjak láthatni, ha t. i. az idő derült éggel kedveskedik. — Nem lesz érdektelen felemlíteni, hogy ezen fogyatkozás az 1862.\' évi decz. ,6-ki holdfogyatkozásnak leend visszatérése. A harmadik részleges fogyatkozás decz. 31rén lesz á napban. Látható leend egész Európa ós Afrikában s így nálunk. Kezdete 3 óra 36 perczkor délutin, vége 4 óra 34 perczkor. — - Nagyaiga 133 hüvelyknyi vagyis a látszatos naptinyér ismerőjének \'/,-ed részét fogja tenni. Ha a naptányórnak legészakibb, azaz legfelsőbb pontjából kiindulva és kelet, vagyis balfelé folytatván az osztást, a napkorona azélét 360 fokra felosztjuk, akkor kezdetkor a holdkorong a napot a 314. és a fogyatkozás végével 8. fokában fogja érinteni. Bár a nap fogyatkozása sokkal nagyobb mérvben jön elő mint a holdé s igy a 18 évicyklus-ban előforduló 70 fogyatkozás közül a holdra 29, a napra pedig 41 fogyatkozás esik, mégis minthogy a tömeg arányánál fogva a napfogyatkozások a földnek csak kisebb területeire szorítkoznak, egy és ugyanazon helyeken a napfogyatkozások igen ritkák. — London az 1715 iki fogyatkozás óta még nem látott ily tüneményt. Teljes napfogyatkozás Párisban a
17 ik században csak egy volt 1654 ben, a
18 ik században szintén csak egy 1734-ben, t 19-ik században egy sem volt s nerc ia lesz. Nálunk különösen szép lelje« napfogyatkozás fog beállani 1887. évi augusztus 19-én. melynek egész lefolyása kizárólag Magyar-ét Orosz országra szorítkozik.
Papírszeletek.
; Vendég : Van már friss sör ? \'
Pinczér : Oh már régen van.
Férj : Én nem szeretem, hogy az az írnok a nyakamra jár.
Nő: Kérlek, hisz csak én hozzám jár.
Vendég: Hej pinczér, ne nézzen oly butiu. próbáljon okos pofát rágni.
Piuezér: Hát mutassa meg, milyen kz.
— Férj : Kedvesem, te sokkal szebben bánsz a cseléddel, miut velem.
-— Nő : Hja, jó csolédet nehezebb kapui, min* jó férjet. e
Hivatalos piaezi árak.
Nagy-Kanizzán, 18S0. deez. 10. 100 kilogrammjával számítva.
Buza 10 50—11.50. Rozs 9 --9 50. Árpa
7-—.—8 —. Zab 6-—.___ Kukoricza 6.—— ■—.
Burgonya \'—. —. Borsó -—.—30"—. Lencse —.
—•—28—. Bah .--9.—.— Széna -—.—2-.
Szalma -— ,—1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marbahns <8—.52. Jubhua -21 — 36. Sertéshús 58—. —. Szalonna _._8G. Disznózsír —.—92. Vflrís
bagyma ;—. —16. Foghagyma •---30. Cznkor
• —.—ftO. Bors —12\'. Paprika 1-—.—. Szappan •-.—42. . V-
1 literjével számitva Ó bor 82 — 18 kr. \'Uj bor 20 - 28 kr. Pálinka 48 kr. Eczet 8 kr. Kiadta :
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Egy J<\'> karban levő üveges hintó magán kézbőli elárverezése A kihirdetett elárverezés decz. 6-ró! a nagy esőzés miatt elmaradt jövő szerdán, decz. hó 15 én Wajdits József könyvkereskedése előtt 10 óra után tar-tatik meg. A TULAJDONOS.
Felelős szerkesztő\': BátOrft LajOS.
Minden eddigi vüágtárlaton éff orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve
Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
\' v «-Vára h»ras-..k tDxoltászatl és vizmütészetí gépek készítésűre; a gyárral
hazunk legnagyobb korszerűen berendezett » « « 3 BzlTlttj.u gy4rt képeri, melyben kizárólag honi munkaerő
kapcsolatos ^ ^^"ttynkV kutak készíttetnek.
Kénes árjegyzékek ós költségvetések kívánatra bérmentesen szolgaitatnak. "W «r^rSlepe: Oel^stor-^a IX. **an> oluU létexlk. T»
UNSCHULD EDE
Mitrla- Valéria-utcza T=t XT UA.FHSTB BT.
Ajánlja a legjobban kidolgozott LEFAÜCHEÜX é» LANCASTER vadász fegyvereit, valódi drótcsövek-kol, 80 — 90 lépésre a legjobban belőve, — további a leg jobb REVOLVEREKET, töltényeket ós minden e szikba vágó vadász-tárgyakat a lehető legolcsóbb krbac.
Percusaion fegyverek Lefauchesuxra vagy Lancaaterre átalakítása szolidan, olcsón és gyorsan eszközöltetik.
(V Ócska fegyverek a lehető legcsekélyebb felülfizetés mellett ujakkal becseróltetnek.
Minden fegyverért kezeskedem és nem tetszés esetében egy hó alatt becserélem. (202 2—3) 1 Árjegyzék kívánatra ingyen küidetik.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Z A-Lr a t-it 0 0 X-T
DECZEMBER 5-én 1880.
Rudolf korona-herczeg.
Stephania korona-herczegnö.

IX-
M
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
ISSl-IK ÉVRE
lat Miféle szén liállitísi lépaptár jeleit n számos ezer piíjlai
WAJDITS JÓZSEF
nagy képes népnaptára,
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapobkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária, édes liazáuk védasszonya
nagy képes népnaptára\'
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
tilaél t m.s WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária kis képes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
10!, azaz száz és egyéves naptára.
Ara kemény kötésben 90 kr.
Rév-komáromi K. kalendárium.
Ára fűzve 20 kr. /\\ legrégibb és legnagyobb
EGYIPTOMI ALMOSKÖNYV.
Csízió, népszerű csillagzattal és több érdekes és hasznos olvasmánynyal bővített nj ktaaás temérdek képpel és szinnyomatn borítékkal. Ára 50 kr.
Postai megrendelések ¡^orsan és pontosan eszköz5lt€fnefc.
EtM látogatás a rfmttinB.
TIZENKILENCZKDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖK T.
DECZEMBEB 12 én 188O.
Ingyen
75 frt bevá.árláa után
Ingyen Q
IUO frt bevázárlál X
irfn eiry tili ftuo.u- Q dánellrnha. X
30303QJOOOOOOO
noooooc
coooc
Ingyen
j frt bevásárlás után
L^^JFellüiiö olcsó végeladás
E I B I S C H R.
„Prófétához" czimü üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott. " V «al"áv.í"" 9 Eladási Ixelylsög;
Bcx^cx3Mocoooc3ö palotakapa-utcza volt SZEIVALD féle ház
JOOOOOOQOOO
Ingyen 50 frt bevásárlás után egy szőrszövet ruha.
O03 4—30)
Kivonat a nagy árjegyzékből
1.50.
2 40. 98.
\'2.90.1.35 1.25 44. 2 25. 75.
S 80. U25. 1.80 80. 38. 48. 17. 25. 36.
Ezelőtt Most. 800 7» Sefiot Flanell •im«, koczkázott és c*ik<>8 3000 •/« Tártány Flanell sima, koczkázott ¿8 csikós 900 Igen finom Flanell minden sziliben 1200 Dámentuch miudeu
8r.inben 4U00 rőf */« f«keta tern« 2500 rőf 6/« fekete alapin torno 2500 : Sf V4 Ferdinand Cloth torno
2000 rőf Clotsh terno sziues 1500 rőf &J. fekete igen finom ripsz 1.20. 1000 r6f \'/< fekete finom liszter 1 25. 800 röf brasil. Oxfort mind. sziab 28. 900 rőf Pekingi Pefi 45.
1200 röf valódi indiai Sefir 76.
1 vég 30 rőf V4 Flerí-nudorfi gyolcs 6 80 S.75, 1 vég 30 rőf */< Küsleindorfi 7 90. 4.90. i vég 30 rőf */< valódi Va-
rensdorfi Schlesinger 9.80. 5.85.
1 vég 30 rőf kitűnő crea*z 13 50 6 95. 1 vég 30 röf 7< legjobb creász 18.50.9 74. 1 vég 54 rőf &/4 v&1- mmburger 45.50. 23.80.
Garantirozva a legjobb gyártmány. 1 vég 30 rőf pekingi kanavász 6.50 2.78 1 vég SO rőf Gatráq>»dorfi ka-
navász valódi czérna 9 70 6 50.
1 rég 30 rőf legnehezebb rum-
burger kanavász - 12 50. 7.50.
1 vég 3/ rőt Nüstöi legnehezebb rumburgi kanavász 24.50.14.60.
C/iiffonok.
Ezelőtt Most. 1 vég 30 rőf X Schroll-féle chiffon
1 vég 30 rőf 6/4 Schroll-féle R. Chiffon
. 1 vég 30 rőf a|| Schroll-féle R. R Chiffon 1 vég 30 rőf 7< "itumburger Chiffon
1 vég 30 rőf fehér csínvat,
dnpla damaszt 1 rőf szines bécsi parkéi l rőf legnehezebb szinea pekingi parket
9.50 5.90.
12.50. 6.90.
15 70. 7 90.
22.50.8 90.
13.70. 7.90. 28. .19.
48. S2.
KkoIGh Moat. |
1 rőf 4|, valódi nüorgi Kalmük 55. 25.
1 rőf legfinomabb Kalmük Roál 7 fi. 35.
1 rőf valódi pekingi jokk<> Kalmük 88. 45.
1 lóf 4|4 Schuürl parkét fehér 45 25.
1 rő( 4}4 4 nüa feh Schnürl paikot 54. 32.
1 rőf \\ valódi Pegin parkot 58. 35.
1 r8f \\ 4 nüstös valódi Pegin parkét 85 45.
1 rőf csipke függöny 48. 25
1 rőf valódi pekingi csipkefüggöny , 65. 48.
1 rőt" nüorgi legnehezebb gipür 1 85. 65.
25( 0 rőf Glany .Perkeil függöny vagy díványra 48. 24.
1 val. franc szine* crottou ing 1.45. 88.
1 valódi azinea angol cretton ing 2 84. 1.50.
I valódi fehér M&dopoláu ing 1 6"> 95.
1 va ódi dupla R. chiffon ing 2.45. 1.55
1 valódi dupla R. Madopolán feh. ing 3.8">. 2.25
1 valódi angol Oxfort ing 1 95. 95.
1 valódi pekiugi Oxfort ing 2.45 1.65.
1 valódi nüorgi S -fir Oxfort ing 3 85 1.85.
1 valódi Szép chiffonból készült Couraaotté 1.65. 95.
1 valódi dupla R Chiffon hímzettel Courzsette 8.40.1.75.
1 bő fehér vagy axines alsó
szoknya fodorral 2 80.1.65.
1 valódi fehér vagy szinea hímzés és fodorral szoknya 4.80.2.45.
1 igen jó alsó nadrág Schle-
singer gyolcsból csak —. 85.
1 igen jó franczia vagy magyar szabású alsó nadrág csak —. 95.
60Ö darab legfinomabb Pamcn-tuchból készült szines als,ó t. felső téliing 5 85. 2.85.
1 darab 8 évo-től 12 évesig meleg téli alsó nadrág és csinosan díszítve hölgyek számára 1 95. 85.
1 darab alsó nadrág nagy uri hölgyök számára a legszebb dlsri\'éssel igen egészséges a télre 3 80. 1.65.
1 gárnitur goubelin ágyterítő
illand 3 darabból 18.50. 9.50.
Ezelőtt Most.
S00O kitűnő téii kendi fejre 55 25.
2fi00 *\\t berlini fejkendő 75. 35
3500 a|, igen finoin berlini kendő 95. 56.
2400 ®|4 kit. fiuom k*ndő min
den szint/«» 1 80. 95.
1 db. igen finom pos*tó kendő 1 96. 95.
1 db. ^ igen finom va\'. posz-
tókeudó 2.80 1.5Q.
1 db. "|4 igen fiuom téli kendó 4 90.2 75.
1 db ®j4 igen fiuom val. posztókendő 6 85.255.
1 db. \\ igen fiuom posztó-
kendŐ 8.50. 3.6
1 db. I0|4 legnehezebb fajtu
posztó-kendő 12 80.4 80
800 rőf s|4 axöi-\'S gyapjuszö vet téli kitűnő jó 3 85. helyett 1.95. 800 rőf kitQuő és legnehezebb gyapjúszövet kabátra 4.85 helyett 2.35.
1200 rőf sima gyapjúszövetek minden axinben 5.70. helyett 2.65.
1 db. T(j sxine* nüirgi abrosz 1.26. helyett 50.
1 \'ib. WJ4 axiuea rumburgi abrosz 2*45. helyett 1.25.
1 db. pekingi abroas
szines 3.60. helyett 1.85.
1 db ^ színes damanci-
roxott brazíliai abrosz 5 50- helyett 2.24.
1 db. r/4 igen fiuom fehér
damasit abrosz 2.25. helyett 95.
1 db fehér iicen finom damaszt abrosz 3.25. helyett 1.55.
1 db. »k valódi B \'genharti
damaszt 5.25. helyett 2.65.
6 db. fehér damaszt szalvéta \' 2.80. hblyett 1.55.
6 db. feh. pekingi damaszt
szalvéta 3.25. helyett 1.Í5.
6 db. vaL nüorgi szalvéta 4 25. helyett 1.95
6 db. indiai fehvritetlen törülköző 2.40. helyett 1.25.
6 db indiai fehérített törülköző 2.90. helyett 1.60.
6 db. pekingi damaszt »örfll-
köző 3 80. helyett 1.75"
6 db val nüorgi damaszt 4.80. helyett 1.95.
isszavétetik és a leg-sxállitani.
TT \' "I fitfyeliJiPztetem a helybeli és vidéki n. é közönséget, ha valamelyik cxikk nem tetszése esetén, Y öwlll készségesebben kicseréltetik; megjegyzendő a visszaszállított portékát franco kell hozzám sj
° Árjegyzék «atráczokból.
1 Seegras-matrácz 7.80 helyett 4.40. — 1 afrikai matrácz 9.60 nelyett 5 50. — 1 lósxor-matrácz a legiobb huzattal 29.80 helyett
12.80. — 1 pár szinea finom téli harisnya hölgyek vagy urak »rámára csak 25 kr. A megrendelő közönség kéretik a czimet világosan kiirni és a postai vagy va3Uti állomást egész. világosan megírni és az utolsó postát hogy a megrendelt portékát egészen rendesen cl lehessen szállítani, mielőbb kérném megbízásait a uagyoc tisztelt köxönaég-\' nek, mert ily csodálatos ár^k Európában nem fognak többé létexbi.
Czim: EIBISCH R.
Egyedüli fóraktir jelenleg palota
Ái égész raktáron lm Kitkekwl fgj terjedelmes árje<rm;k.a
a r ó f é t á h o z" czimzett üzlet tulajdonosa Székesfehérvárott.
kapn-uteza volt SZ EI V A LD - féle ház. ^
leriávolalbi ridtkre leíkésisensetikn bernientve s iiüitii küldetik.
Zenélő művek
4—200 dlrsbot játstva ; »jpreiiióra.1 Tigy »nélkfl!. m»odolin-, dob-, harang-, cajtaen»t-, mecujci hányok- ét hirfahanyoktal <lb.
Zenélő szelenczék
2-16 darabot játsira ; torábbá neceaíairek, tiivarillvinj, ST^jai házacskák, lénykép albumok, iró e.sközök, kenytturták, lerél-ncheiitSk, rirágtartók, iiWarkéialetok, dohányszsl.ncaek, doljozd asztalok, p.laczkok, teres poharak, erazényk, székek, stb. Mind zenével. A leenjabb ilyüemQ gyártmányokat ajánlia
HHLLBR J. S. Bern (Schweii,)
Ciak közvetlen hozaUl biztoait »alódiaájot ; ideffin fyárt-mány minden mü, mely nem nayemet riieli. Oyiraaját biaamban.
174 4—6 ^aoispiin naiíoi ^j^jiXísfjs nadJ}; ■«11»"°!\'!
mojrjnt íntm 2l-0S RJd« jnjjoquiöAoa |£meABO-j|><l»z n»M jaal az9][ 3I9aoa * oqI" obu^^jj? OOÖ\'Oo Dm qq®»«3»t 001
Legszebb karácson! ajándék.
Síiit-dnlV-
________un
M. 1 tk\'J ob b p i isto ly nőm h
) ntl, bt ttlilbttcEk.
Hosj aronban jő 10tí«x Uhoiaftak,
ttaiy
: Isuerr« is, tolleoe Idndocnk.
A ÖaggetLaTÜ-vtsaínafélc uj-lég-pi:: .
fKiitalt ojelUtt.Kailönben). nynjt »rr», hoey »sobAbus
! 1«, ¿1 lOtzcire vjJÓ íiLdit aílkal, Jó plaztoI;ler<«s lahisstLalc. Erén kitflBÚ, li gyakozlatra iffeo alialc»», fogyrar sen duma HmítenJjri tirfllUgrt, vcle«hiyjU«t méf oly orövel »4, hogyt nj-H, 9 pl. *r deizkib«, 6 ram. mat«mj-i mHyUeig jut, rágj*golyó ,gj m»d«r»., tip«« »•gOlaiTim«gt«lUaniffy (flío»i»M.! <S*iKoak4ayen réBb«TÍh^o. Err ét ncriauOE r.yil 1000-sil t3bb«sér huuiilijtíí AuimO(«löUlHás,aZA.|(i-
. , — í----..—« w-----lyenkttOn-.etnnrTMaU, finom •• t
! pl. »gj di , kip«i at Egyétuu^---------
Mk «egiUéBéTíl. lehetiiS jc»»4 taazl, hogy tgj ilrc-------------------
t*rtosin elnlckell « nyilUl 4« 100 goJyórU elíitott pi.xtoJy, bAriony Urtol^a,
»ko»xtr.ért.frt.7.60írt.4»b«nnoBlea«aiacBknldhetfl be kerftljon. KttlöanylUk, \\ .\'.dutxKlköoiOMtr. ért-írt-U—,4« kfllöafolrók 1000 drb. aravoMtr. irt, frt. L— * U«ert*k*ritA« ra»Jifa»cm h»lrraiUi5j» t. písito\'.y kUdfcal költaígokBt. BsiDita- Y X nUnréUl t. .¿fisetátí atjAn XOrUnhotaek:; a gyix jóUI14«t nyajt. ¡|
Légpuskák ugyan ezen rendszer szerint. ^
172 11—24 t
BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY-KANIZSÁN
SZAHVAS" Bzálloda meHett
99 főraktár Budapesten Deák Ferencz uteta 7-ik szám. Ajánlja gazdagon felszerelt fa-ó« kárpitos bútorait (garnitúrák) azonkívül elfogad miudennemü kárpitos mutlká.-kat a legjutányosabb ár mellett.
Karácsonyi és újévi ajánkékoknak alkaimas
190 6 10 f. éa kárpit bútorok.
Hegrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. Képes árjegyzék kívánatra ingyen
KÁVÉ és THEA-SZALLITMiNYI ÜZLET
Meimecke W.-töl Hamburgban.
Szétküld bénnentesen utánvétel mellett 5 kilótól kezdve.
Hü kr. fontonként. I 63 kr.
IgeD üoom arabiai Mocca Igen finom gr fogy kivé Finom gyöngy, igen finom Java és Ceylon Finom Java és Ceylon Finom Guatemala ós Laguayra Finom Campinos Jó iilésü Santoa Tiaitán elolajosott Cacaopor 1 frt 55 kr. c
Chinai ibea legújabb aratasból, ajánlok ^Sislésut egész legfinomabb fajtáig 58 krtó! 2 frt 50 krig fontonkint, irint hostá csomagolásul kiránt mennyiaégbou. Vannilla darabonkint 10 kr. i_i
58 kr. 55 kr. 52 kr. 50 ír. 40 kr.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező ei.tben, a legújabb nagy pé«kl»or-ulti, mely a magaa kormány által jdváháíyva és histo-itva van.
Ezen nj terveaet előnye abban áll, bojy néhány hónap lefolyáaa alatl 7 .oraoláibar. 46.640 nyereménynek okvctl u li.or-lolia alá kell kerülnie, köztik találkozik 400,000 (rtnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem, á m.
1 nyerem, á m,
1 nyerem, á m
1 nyerem, i m
1 nyerem, á m.
2 nyerem--»á m. 2 nyerem, i m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m.
12 n\\erem. á m.
2ÍX1.000 150,0OO loo.ood ío.ooo
5O.0U0 40,000 30,000 25,000 20.000 15,000
1 ny. To», á m. 24 nyerem á m 4 nyerem, á in 52 nyerem á m 108 nyerem, á m 214 uyerem. 533 nyerem. 676 nyerem ÍIÖO ny rem 26,345 nyerem, stb.
á m. a jn
12,000 10,000 aooo
SOoO 3000
sOoo 1000
fiOO 300 138 stb. állam ineg és
A legközelebbi első nyereméüyhnzás .zen nagy álul biztosított pén».kisorsolás hivaUlosan áilapitutott
már f. évi deczember hó 15. és 16-án lesz,
a következő összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o. é. b.
1 fél , , „ 3 1 75
c " » » " - * ?j » »
1 negyed . „ . . 1\'/« • . — . 90 . „
Valamennyi megbízás az összeg előlege« beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam cximeréveí ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhes a megkívántató hivatalos tervezeték dij nélkül mellékeltelnek, minden huxáa után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási j"gyzék<\'t.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik a akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kéxbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000. 150,000, 100,OOJ 80,000, 60,000, 40,000 »tb fizettetlek kí.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó\' vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmaan & Simon,
bank- és yaíte-üzlet Hamburgban,
bevásárlása éa eladáaa mindennemű államkötvények, vasali részvdnyek és kölcsöosorsjegjeknek. U. i. köszönetünket fejexve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük íz uj kinortfoUsuáli részvételre, főtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor ponton és Bzilárd szolgálat által tiszteli érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 III 5—5)
Dr. Schmidt főtörzsarvas
FÜL-OLAJA.
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak uyijvá-nos elismerő és köszönő iratai! Hasonlóul a t. cz. orvos urak is folyvást és ismételve utalnak, a dr. Schmidt G -féle fül-olaj fényes halasára, mikéut ujabban dr. Hammerschmid megyei főorvos urnák következő levele igazolja:
Van szerenosém tudomására adni, bogy az Öntől nyert .valódi\' dr. Schmidt G. féte fül-olaj ffilbetegeimnél, kik fülzúgás-ban, fQlszaigátásbMn, időleges süketségben és nagymérvű nehézhallásban «zenvedtek. mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban ezentúl is miudea fillbajban szen-Tedőnek rendelni íogom, és nem mulaszthatom el. ezen kitűnő hatású szert a fenT-taegnevezett bajokban szenvedő minden betegeknek ajánlani.
Zsolna, 1880. márexius 5.
J>r. Hammersmidt,
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schmidt G, fötőrxsorvos é« orvostudor
í ül-olaj a
elmulasztja, illetőleg meggyógyítja az időleges süketséget, fül-gyuladást, fülszakgatást. fülfájást, még régi K-pmakacsabb esetekben i». A kellemetlea fülxugást és kisebb mérvű nehézballast. azonnal elmulasztja, miként ezer és ezer eredeti bizonyítvány tanúsítja.
Egy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. (l\\rOC 1 Csak akkor valódi, ba minden üvegen \\JM • ¿6 a T5r58 papirboritékon az itt latható\' védjegy rajta van. — KfLlöuben x gyártmány ntán-; zás.- Tehát elővipryáaat a vételnél.
Ezenkívül minden paiaczkon tlvegöntésben a központi bizományos (Jakobi Th. Hamburgban) czég-jegye szemlélhető és minden üveg
„Oler-Statisant nná Ptysllras Dr. scMdL"
Dyomattal ellátott ónburokkal van elzárva. Kgyedül kapható v»lódi minónégb\'-n a főraktárban, Dehreozenben Dr. Rothschnek V Emil gyógyszertárában. BéosbeB Seswaltí A. gyógvaz. a „császárkoronához- VII , Mariahilferstrasse NTr. 106. — Bpesten Török J. gyógysz — Pra-B«baa FBrst József gyógysz. — Gráozbao gyógysz. ,.szarvashoz-;, Porgleitner J. gyógysz. — Lsmbenjbca Mikolásoh P. gyógysz. Zágrábban lütlelbacb Zsiflm. gyógysz. — Linzben Rucker Ferenoz gyógysi. — Saizbnrgbaa Dr. SwUitzky cs. klr. ndv gyógysz. — Pozeéaybaa S«itz R. gyógyts. — Teomárott Steioer F. gyógysz. — Kolozsvárott f-zeky Hikláa grókTs- — Czeniovioz Gocblkowsky 6- gy^íJ" — Kiafleafnrtbaa Thorawald W. gyógysz uraknál.
U. í Hiadea uáshoi hirdetett fül-olaj nex valódi Schmidt fő-törasorvos ós orvostudor-féle, hanem csak sgy jogositlan nev visz-szaélés Dr. Schic\'dt t»r C2égére ninthamisitványokra. 136 17—1»

jbsraöbsarzl
PhySíkiis
D-B.S3HMCT
TlZEifKILENOZEDIX. fiVFOLYAM.
Z-jA. L A I KÖZLÖNY.
DECZEMBER 12 én 1880.
J^C I 33 E5 T_S Ej . ^
UJ
VADASZAT KEDVELŐ*^
ÉRDEK-ES KIADVÁNYOK!
KiatíásomBan megjelent és nálam, valamint minden hiteles hazai könyvárusnál kapható:
A GYAKORLOTT VADÁSZ.
A fáczán- és fogoly tenyésztés, ugy minden vad ismertetése
Irta: Nagy Ölvedi ÖLTEDX KÁROLY,
oki. erdész, gyakorlott vadász, néhai cs. kir. István főherczeg szemelve köröli testőr-vadász. Tartalma: Az aj erdő- és vadásztörrények-kcl, valamint a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bővítette egy tapasztalt vadász. Ezen igen diszess 320 lapra terjedő műnek
szinnyonmtu borítékban és keménykötésben 194 2—* ára 1 frt. 80 kr.
Külön kiadásokban kapható:
Az 1879. évi XXXI. törvényczikk. Az uj erdőtörvény Ára
fűzve 40 kr.
Az uj vadászati törvény. Szentesítést nyert l872-ik évi február hó 18-án. Ára fűzve 10 kr.
A kutyák betegségeiül és azok czélszerü gyógyításáról. Irta : egy gyakorlott vadász. Ára fűzve 40 kr.
Vadász naptár. A vadak párzási ideje és tartózkodási helye az év minden havában. Ára fűzve 12 kr.
Továbbá gazdasszonyoknak:
Farsangi fánk, bábakenyér (Kugelhupf) és
kétszer sült készítési titka. Irta: FOUQUET JAQUES, IH-ik Napoleon udvari főszakácsa. Reményi toldalék- és szalonás pogácsa, jó kalács és szénarétes készítési módjával. Bővítette : EGY MAGYAR NÖ. E díszes kiállítású müvecskének ára 60 kr. Póstai rendelések 70 kr. beküldésével ajánlva bérmentesen küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerűit sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
Postai rendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Nagy-Kanizsán ff j J Dl T S JÓZSEF kiadóhivatala.
!!!HALLATLAN OLCSÓSÁG!!!
Következő 10 czikk egy diszes dobozban elhelyezve úgymint: 1. 50 iv levélpapír. 2. 50 hozzá illa levélboriték. 3. egy teljes doboz kitűnő aczéltolí. 4. három tolltartó. 5. három igen jó iron. G. egy vonallap. 7. egy lap szivópapir. 8. egy nagy darab pecsétviaszk. 9. egy törlő gumi. 10. egy szép jegyzékkönyv arany nyomattal. Ára ósz-szesen Bécsben 1 frt és\'5 kr. és NA GY -KA NI ZSÁN ¡gST Wajdits József könyvkereskedésében csak 85 kr. Postai utalványnyali 1.15 kr. beküldésével bárhova is ajánlva bérmentve szállíttatik.
Egyéves önkéntesi tanfolyam.
(Budapesten nagy-korona utcza 13. ax.)
Ezen tanfolyam czélja ifjakat, kik mint ogy éves önkéntesek kivannak védkötelezettségöknek eleget tenn, előkészíteni a szükséges vizsgálat letételére, moly által képzettségöket igazolják. A legközelebbi ily tanfolyam 1881. január 2 án veszi kezdetét, és hat hón át fog tartani. Hogy a résitvevok hivatásokban gátolva ne legyenek, az előadások az esti órákban tartatnak. A vizsgálatot magyar, német és horvát nyelven lehet letenni. 199 2 - 4
Az engedélyezett katonai tanodában felvételek még szintén történhetnek, oly ifjak részére, kik a katonai pályát életpályának választották. Az előadások a nappali órákban történnek és előkészitnek részint katona képző és hadapródi vizsgálat letételére,
Növendékek r.z intézetben teljes ellátás és felügyeletre felvétetnek. Beiratások az intézet igazgatósági irodában történnek Ertöaitő kívánatra ingyen.
AZ IGAZGATÓSÁG.
IflüLL SEÍDI JTZ - PORA.
i-t 1 i i _ ..„1Á JJ ht minden doboz caimlapian * "I
Usak akkor vaioai, ís „ ¿„ ,0k».oro.ito« «égem na
lenyomT*.
30 ér 6U a legjobb likerok mellett fennáll mindennemű gyomor
betegségek ti emésztési akadályok, (mint étvágyhiinv, hnai.oroliil. ver itiéjál ii aranyér ellen. KfllSntSion oly egyéneknek ajánlva, kik tllo életmódot folytatnak.
Hamisítások tiryíaylles büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL, ^ k
r í legmegbízhatóbb (SíuegiiJaS «ere a szonredo emberuegn-k
| minden beU6 é. külső íynlladáaail, a leglóbb betegíég ellen, min. denni-mQ ■ebc.üléí.k, fej-, fül- é. rogfijú. régi lérrek é. nyilt .ebek-rikrekéljek. llszfik, szera^ynlladás, mindennemű bénnláj éí aérülís stb. tb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.
Hal-inajolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában .
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskodélembfu előforduló-faj között n* ••gyodllli, meiy orvosi czélokrd. használható.
íra egy üvegnek használati utasitassal I frt o. é.
! Majdnem elajándékozva!
A bnkott nagyzerü angol BRlTTANlA-EZÖSTGYÁR óriási r*ktár.nt s. csődgondnokság átvévén, nagyobbszfrü fize\'ési kötelezettségei és a helyiségek kiüresíté*e miau 75 százalékkal a becsárou alul bocsátja á?\'uba, tei-át majínom ela.ándékoztatik. C**k <J frt 80 krért, ar.az a puszta munkadíj értékének feléért kaphatni a követk- ige" csinos és tartós Brittani*-ezüst asztali servic. melynek. ár< .előtí 30 frt volt, és melynek tiszta fehéren maradásáért évi kex<\'ssé« válaltafik. 6 asztali kés kitűnő jmgol aczéllappal 6 valódi britt.\'ezüst villa.
6 tömör „ 6 .
6
6 valódi angol
1 • n. n
1 , n. ,
4 angol „ ,
2
2 brittani ezüst 2 gyönyörű , 1 .. ,
1 legfinomabb
2 Igen szép
evő kánál kávéskanál teríték tartó kávéatáleza
meritőkanál egy darabból tejesmerltökanál gyermekkalán tojásos serleg tojásos-kanál ozukor táloza cznkor- vagy bors tartó thea szűrő gyertyatartó
2 legfinomabb alabástrom gyertyadisz 6 finom „ „ tálaló 60 darab
Mindezen elősorolt 60
Üdarab ára összesen csak
Q frt SO 1er. 1
Megrendelések postai utánvétellel vagy az összegnek
be-
küldésekor — a medd\'g a készletből jut — elintéztetnek tth.ti -f-yvi a.r> r> TTermen Ti
Brittania-ezüstgyárak főraKtára által
Bécs, Város, Fleischmarkí 6.
A köszönő és elismerő levelek százakra menő száma irodámban közszemlére vannak kitéve.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár a* állam minden hirueves gyógyszertárában vagy fflszcr-kereskedésében. R.tktár nélküli hdyséKckh e.a magánegyéuek uagy&bh megrendeléseknél megfelelő árleengedésbr-n részesülnek.
A t. OZ. közönség kér etik határozottan Moll-féle készítményt rendelni éa csak olyanokat elfogadni, m.-lyek saját óvjegyem és p.láirá-sommal vannak ellátva.
Baktárak: Najjv-Raalzea Fráger Bé\'.a gyógy.»*. Kelus J. gyógy. Rosenberg Kerencz Fesaeihofe. J\'ixstf Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg .Gyógyszertár a szent lélekhez-1. — f>arc8 Dorner 8. Csáktornya Göncz L. v gyógyszerész X^pssvár Üch^ J. Babóchay i-\'álm. gyógy Th. Kecskéssy gyógy. KaprOBCZC Werli 2d. gyógy. Kőszeg Csacsinovics\' Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. KeiZtfaely 8chleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittlbach S. Ir.\'.».lma8h.>z gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. (980 49—52)
tfa Z Őrangyalhoz** cz«mzett gyógj\'szertárábuii
64 ::2—r>2 Kremzierben, Morvaország.
Maria-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles b£.tásn gyógyszer a gyomor minden báctalmai eiien,
és felülmulhatlan az étvágyhiány , gyo-morgyengeaég, ros-/.szagu h-hollet, szelek, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés,* hngykőképző-lés , túlságos nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás I főfájás (ba az a gyomorhói ered)j gyomor I görcs, székszornlat, a gyomornak tulter-] beltségn étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyi-res bántalmak ellen
Egy üvegcse ára használati íitusitámal egyiUt 35 kr. Kapható : P/áger Béla ur gvógvszertárá-I ban Nagy-Kanizsán, valamint az osztrák* | magyar birodalom minden n«gyobb gyógyszertárában "és kereskedéséhen.
Központi szétköldé8i raktár nagyban és kicsinyben
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(168
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AT
Az olvasási dij havonkint csat 50 kr., oesjedévre csak 1 frt 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyv tárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel^ Wajdits JóZSef.
(169 9-")
g
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tnlajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KA.NIZSA, WHo. deozember;i6-án.
lOl-dllc azfem.
Elifizeteal ér:
■egén* évri- . . 1
1 fél é?l> 4 ,
: n«íyed 6Vrn 2 ,
Kqv *a<ítn 10 kr
HlhdetéMk
6 haaábos petitsorban ■ 7, niásod»r.or 6 g mini«-loT&bbi sorért 5 ki
NYIf.TTKKItKN
, soronként 10 krért
tétnek fel Jj Kincstári illeték miiidi\'i TveE7e» hirdetésért kOWin
^ 30 kr fiietendő.
———----
fTseakilenczedik évfoly.nn
ZALAI HOZLONY
elóbb :
£ A i*p «t«.?!«m» rt>Kv*t , Ml-t« kr,rlnmén»ek * \\ iterktjsrtShrtr ■«
anyagi rénsét i\'-l. tf. jj közlemények poiiig * lj kiadóhoz bérmiiitrf lj intézendók !
NAGY KANiZ.v Wlnssioshaz . BérjnentPtleu leveje». esik ismert niunkatár-j iikti»\'. fo({xdtatnnír nl lj
~Ké».ir*tok vissz* "•»ni.
küldetnek. i
z ALASO MOGYI KÖZLÖNY.\'
^-Kanizsaváros ^^f,n.-kanizsai önk tüzoltó-^let«, a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár*, a „zalamegyeHltalános tanitó-t^ \' a "u"kanizsal Wsdednevelo egyesület«, a m-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi 8 iparkamara m-kanizsai külválasztmánya\'. s több * megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Zala-Egerszee, decz. ?.
-Az 1876. évi VI. t. cz. 4 ik §-a értelmében megválasztott, illetőleg a kilépett 5 tag helyetti nj választás eredményét lapunk elozó száma hozta.
A többi választások következőleg ejtettek meg:
Állandó bíráld választmány tagjaiul 1881—1883. évekre megválasztattak:
Dr. Horváth Károly, Skublics István, Isoó Alajos. Handler István, Dr. Gráner Mihály.
Igazold választmány I88i-ik évre.
Főispán által kineveztetlek : Elnökül: Árvay István\', tagokul: Szigethy Antal. Farkas Dávid, Dr. Cziűder István. Megválasztott tagok : Königmayer János, Hu-binszky Adolf, Hubay György, Gráner Jakab, Mayer Jakab Központi választmany Iö8l—1883. évekre.
Tapolczai választó ■ kerületből: Báró Puteani Géza, Csigó Pál.
Keszthelyi v. k.: Bogyay Máté, Nóvák Ferencz.
Szent-gróthi v. k.: Pály János, Forintos Kálmán.
Kanizsai v. k.: Inkey László, Séllyey László, Horváth Mór, Dervarits Ákos, Eperjessy Sándor, Hertelendy Béla, Plihál Ferencz.
Leienyei v. k.: Szalacsy Farkas, Csesznák János.
BsJcsai v. k.: Thassy Miklós, Egcr-váry Károly, Molnár Pál, Csutor Imre, Dr. Bergcr Ignácz.
Lendvai v. k.: Horváth László, Lenek Ödön.
Csáktornyai v. k.: Lisziák Ferencz, Szabó ímre, Láposy Márton.
Zala-egerscegi v. k.: Isoó Alajos, Dr. Horváth Károly, Árvay István, Hanty Károly, Szigethy Antal, Botfy Lajos, Königmayer János, Handler István, Cser-tan László, Skublics István, Dr. Czinder István.
Állandó választmány I8öl—1883. évekre.
Tapolczai járás: Marton Gáspár, Fris József, Csigó Pál, Gr. Deym Nándor. Br. Puteani Géza. Skublics Gyula.
Sümeghi járás: Bessenyey Ernó, Barcza Sándor, Takárs Alajos, Szűcs István, Forintos Kálmán, Gyömörey Gáspár, Chernel Olivér, Eitner Sándor, Kol-ler Ignácz, Sztraka Gábor, Pály János.
Pacsai járás: Nóvák Ferencz, Botka János, Baán- Kálmán, Horváth Mór, id. Rajky Lajos, Skublics Sándor, Kollár János, üjlaky József, Koller István, Tolnay Károly.
Kanizsai járás: Séllyey László, Etl István, Inkey László, Talabér Zsigmond, Dervarits Ákos, Papp Károly, Pálfy Elek.
Kanizsa város: Eperjessy Sándor, Wáguer Károly, Ebemsp.mgerLipót, Hertelendy Béla, Plihál Ferencz, Dr. Tuboly Gyula.
Leienyei járás: Erdélyi Mihály, Za-kál Gyula, Szalacsy Farkas, Dömötör Lajos, Folly Bernát, Tamás Ferencz, Viz-mathy József.
Keszthelyi járás: Csesznák László, Xrsztyánszky »Lajos, Reischel Venczel, Kranitz Kálmán, Koller Ferencz, Ne-detzky Jeuó, Svastits Károly apát, Szabó János, Weiss Albert.
Zala-egerszegi járás: Horváth Károly. Árvay István, Isoó Alajos, Páslek József, Miszory Ignácz, id. Skublits László,
TÁRCZA.
Lány kálihoz.
Arczodon a kies tavasznak Búverős PSfcép virága kél, Gyökerei szivedig hatnak
S lelked egy szebb jövőt remél. Vigyázz ! rózsát a lepke sereg Ésxruvétlen rabolja meg. —
Szemednek tiseta tükörében Ártatlan lelked mosolyog, Osztályrészed boldogság, éden S Hzived reménytelten dobog. Vigyáz*.! szemed tükrét ne érje A\'csillogó külszín csáBfénye. —
Vigjá/zl hamar hervad a rózsa;
Hamar elvész a SZi-sniükör; D- a azivtisztaság világa
Minden viharban tündököl Léted üdve tán csak megérdemli, Hogy szived ne tépje senki, semmi!
HÁTOBKI.
A zsákhordó.
— Rajz. — A Dunaparton hordta barna vállain a zsákokat. Reggeltől napestig izzadt a súlyos teher alatt. Mert nagy munka íb. azl Nem minden ember ért hozzá. Ahhoz is, mint a vers faragáshoz születni kell.
Ferencz padig arra született. Már dédapja is hordta a zsákot, azt esinálta nagyapja, apja, most ő, s ugyanazt teszi majd kis fia, ki most ugyan még hátulgombolós nadrágban jár, de tiz óv múlva segíthet már az apjának s hajthat pár pengőt a család.malmára.
így gondolkodott a fiáról az apa s méltán ! Mert a fiu 10 éves korában elviheti az apró zsákokat, mikórt fél „lónung* jár. Hála istennek a gyerek nem gyönge; egészséges az apja, anyja, egészséges tejet szopott, b bár szerényen, de jól él és ha édességekre nem is telik, de jó fekete kenyér, marhahús, olykor-olykor egy kis csibe pecsenye jut neki is.
— A bizony! olyan mellel kell bírnia ennek a ficzkónak, hogy mogyorót törhetni rajta s ha nem megölöm! Én nem akarok nyomorult teremtést nevelni a hazának, hanem jó katonát, ki dicsőségesen harczoljon a csaták ban s mint generális jöjjön keblemre. \'Ugy ám! Van elég göd hős ember szép Magyarországon én nem akarom azok számát fiammal szaporitni, inkább — megölöm.
— Uram bocsássou meg! ne kisérd a gonoszt térjem! Ha mindjárt beteg is a fiad, nem szabad azért megölni. Isten adta, isten el ia veszi, ha szüksége lesz rá oda fenn.
Erre aztán elhallgatott Ferencz bátya és a kis zsákhordó jelölt mutatá be életrevalóságát, olyan rikoltást vive véghez, hogy a szülék .betariák füleiket.
— Oh te kedves kicsi, roszul aludtál ugy-e? Gyere no apád ölébe.
így ni 1 f)lóbe vette a kicsit, megcsókolta, össze-vissza, megsimított» kérges tenyerével annak fehér arczát — míg az újra elaludt.
Akkor aztán vette a kalapját, fejébe vágta és Jiondta:
— Anyjuk, megyek egy kicsit a Márkus zsidóhoz egy kis pálinkára. Ha haza jövök kész legyen a vacsora.
S mikor az ,égő pálinka hordó« ban egy pohár treber mellett megvitatta társaival a
Csertán László, Nagy Károly, Kerkápoly Mór, Szily Dezső, Bezerédy Elek, Dr. Mangin Károly, Nagy István, Szigethy Antal, Königmayer János, Handler István, Csutor Imre, Thassy La jós, Skublics Jenó, Mayer Ákos, Hubay György.
Novai járás: Kupritz Imre, Czigány Bertalan, Bubb Károly, Balaton József.
Lendvai járás: Horváth László, Stierling Antal, Zarjeczky Vincze, Lenk Ödön, Sziszeki Márk, D*. Berger Ignácz, Gálos Pál, Molnár Pál, Soós Kálmán, Baka Boldizsár, Isoó Ferencz, Nagy Károly. ,
Csáktornyái járás: Molnár Elek, Csesznák Sándor, B. Knezevich Konstantin, Ziegler Kálmán, Kónyáry Mihály, Vrana Frigyes.
Perlaki járás: Szabó Imre, Lisziák Ferencz Láposy Márton, Molnár István, Gadó Mátyás, Banelli József, Hajdinak Gergely.
Tiszt tisztviselők:
Ujon kinevezett: Hanthy Károly, levéltárnok és t. szbiró tiszt, főjegyzővé.
Megerősitették a következő volt t. b. tisztviselők:
1) T. b. főjegyzők: Botfy Lajos, Dr. Wlassics Gyula.
2) t. b. aljegyzők: ifj. tolnai gróf Festetich Pál, Ürményi Bernát, Fitos Márton.
3) t.• b. árvasz. jegyző: Valentiny Gyula.
4) t. b. ügyészek: Árvay Lajos, Merkly Antal, Gyórffy János, Erdős Géza.
5) t. b. szbirák: Orosz Pál, Jan
kovits tJósseí, Bölcs József, Dlau Pál, Hannibal Sándor.
6) t. b. számvevő: Lukács Károly,
. 7) t, b. főorvosok: Dr. Mangin Károly, Dr. Gráner Mihály, Dr. Krasovecz Ottó, Dr. Polacsek Arnold, Dr. Schreyer -Lajos, Dr. Takács János, Dx. Beazedits Ede, Dr. Fischer Ignácz, Dr. Engel Béla, Dr. Dietrichstein Dávid.
8) t. b. járási orvosok: Rechnitz Gottfried, Dömötör Lajos, Dr. Hamburger Sándoi.
az 1881. évi országos nőípar-klálli-
tás általános szabályzata.
1. Az országos nőiparkiállitás czélja: feltüntetni azon iparágakat, melyekben a magyar országi nők foglalkoznak; hü képet nyújtani a, női kézimunka eddigi baladá&áról, az abban nyilvánuló izléa fejlettségérő!; szakjeleotésekbe foglalandó javaslatok által, végül aikaímat szolgáltatni a netaláni hiányok pótlására és a nők muukakörének terjertztésére.
2. Ezen országos kiállítás a földművelési-, ipar- b kereskedelemügyi; a vallás- és közök tatásügyi ni. kir. minisztériumok óa a főváros "hatóságának páítfogtóa, több hazai egylet támogatása s az országom nőiparegyltt felügyelete alatt áll. Fővédnöke: Koburg Fülöp herczegnő . ő fensége.
3. Minden a hazában uők állal készite\'.t és kiallitásra méltó iparczikk és kézimuuka el-fogadtatik. Bejelentések 1880. deczembür hó l-jétől 1881. óv márcziu8 15 ig a kiíllitási irodába küldendők. A kellő időben bejelentetett tárgyak 1881. április hó 1 tői, ugyanezen hó 16 ig okvetlenül beküldendők. Az ezen határ idő után beérkezett tárgyak elfogadására s illetőleg elhelyezésére nézve a bizottság: ma^á nak teljes szabad, kezt.t tart fön.
4. A megnyitás 1881 évi m:ijus hó 1-én, a bezárás ugyanezen év junius hó 16 ik napján ünnepélyesen történik.
politikai helyzetet, vette a kalapját és haza ment, hol már várta a párolgó gulyás, egy üveg borocska, mosolygó feleség s a jövendőbeli zsákhordó.
Oh mily boldogan ültek el órák hosszat, tanácskozva a jövő teondői fölött; mit kell holnap főzni, milyen ruhát kell a kicsinek venni. Matróz ruhát — mondja az apa — kéket fehér szalaggal szegélyezve. Aztán vasárnap készen legyen ám, mert magammal akarom vinoi a fiút a templomba és korcsmába.
Mikor mind a három bóbiskolt a fejével, az asszony felkelt, megvetette a puha ágyat s a család nyugalomra hajtá testét. "
Félóra múlva a tanyában nemcsak „a tücsök vette át csendes birodalmát", hanem olyau éktelen lárma is kerekedett, hogy a babonások az ördög konyháját sejthették a szobában.
Pedig a zaj nem máshonnan mint három torokból eredt. Á zsákhordó rekedt bass hangon horkolt, á nő primen s a kis emberke ma gas soprán hangon rikoltá el dallaip^t, meglehetősen kiczifrázva trillákkal.
A sírásra felébredt anya jól kiporolta a jelölt nadrágját s intette őt, hogy maradjon cseűdben, hunyja be szemét, mert hanem teszi, mindjárt eljöa a mumus.
— Hi.....hi...hi... Máj lájmáz isz —
motyogta félig sirva félig nevetve a fiu az apa horkolására.
Az anya eloltá % lámpáat s negyedóra múlva is kezdetét vette a- három terok conczertje.
íme ily féle képen folytak a napok és éjjelek a zsákhordó családnál.
• Egyszerűségben, boldog családiasságban, nem mondom czivakodás nélküli (mert cziva-kod^s még a legjobb egyetértésben élő házas-párnál is előfordul ugy néha napján) .életet éltek és élhettek volna halálukig, ha ^z ördög közbe nem lép egy szép leány alakjában s fel nem.bontja az istentől ie helyeslett frigyet.
Igen egy szép leány okozta boldogtalanságukat, egy csalfa leány taszitotta Ferenczet az örvénybe; azqn örvénybe, mely áldozatát, fájdalom, vissza nem adja.
Egy nő, isten vagy a természet e gyönge teremtménye, kit vagyunk oly udvariasak az élőt boldogítójának nevezni, kiről hiszszük, hogy" rózsákat hint szét az élet rögös utain,\' hogy a mély gödrökben a szerencsétlenség tanyázik, életünk szekere fel ne akadjon, egy nő bontotta fel as áldást hozó egyetértést l
S hogyan történt az i^gész ? Hallgassák meg, elregélem.
A gabona szállitó, kinek Ferencz dolgozott, Izlete fenálláaának 50-ik évfordulóját: érte el.
A jóazivü kereskedő megünnepelte .e rá nézve nagy napot s nem feledkezett meg a zsákhordókról sem, kik naponkint hordták a zsákokat a hajókból, s puszta ingben és nadrágban izzadtak a zsákok terhe alatt.
— Menjetek a Márkus zsidóhoz s igyatok ott a mennyi néktek tetszik, ma az én kontómra mi-gy az egész — mondá a kereskedő.
Mit lehetlek ilyenkor a zsákhordók?. Elmentek a Márkus zsiuóhoz a ittak a mennyit-akurtak, hisz\' nem a mnguk zsebére ment.
Ferencz is bevetődött az „égő pálinka hordóba.*
tizenkilenczedik évfolyam
6. Kiválóbb tárgyak, különösen az első osztályhoz tartozók, a bizottság által rendezendő sorsjáték számára megvásároltatnak. A sorsjáték nyereményeit csupán \' kiállított női iparczikkek és kézimunkák képezhetik. A sor solás módozatúira oézve — felsőbb jóváhagyás mellett — külön szabályok alkotandók.
6. Az elsó csoportba tartozó tárgyakra az eladási ár okvetlenül kiteendő Az eladás végett kiállított többi tárgyakra .-az eladási 4r kiírandó. Az eladásnak közvetítéséről a végr. bizottság — e czélból alkalmazandó közegek által gondoskodik. Az eladás után 5°/0 közvetítési díj számíttatik.
7. Asztalokat a bizottság díj nélkül ad. Szabadságában áll azonban a feleknek saját szekrényüket, illetőleg állványukat használni. Üvegszekrényekről a bizottság csak korlátolt számban gondoskodik.
8. A végr. bizot\'ság a hazai közlekedési vállalatoknál gondoskodni fog a lehető szállítási kedvezmények kieszkö/.léséről. Beszállító, csomagoló, felügyelő közegek szerveztetnek, a melyek egösz a tűzbiztosításig és esetleg visaza-csomagolásig minden megbizáat teljesítenek. Ezen szolgálatok a felek álul részben vagy egészben igénybevehetők, de — a tűzbiztosítást kivéve — nem kötelezők. Az ezekért járó mérsékelt dij arányosan kivettetik e a kiállítás bezártakor fizetendő. Szigorú intézkedés löríé nik a göngyöknek pontos megőrzése és a tárgyaknak azokban leendő visszaszállítása iránt.
9. A kiállításra bejelentett tárgyak a beküldés előtti héten egy-egy előjury által megvizsgáltatnak a u kiállítóra uem méltó tárgyak visssavettetnek, Az előjuryt minden városban a vidéki bizottság — melyeknek szervezéséről a végrehajtó bizottság gondoskodik, a központban pedig a végrehajtó bizottság által alkotandó külön bizottság képezi, mely azonban fölülbi-rálói jogát a szükséghez képest a vidékről érkező Összes tárgyakra is kiterjesztheti,
10. A rendezésre nézve öl oaztálj alkottatott, melyekbe az összes kiállított tárgyak besorozandók. A rendezés láuczolatos, ugy hogy az osztályok és csoportok külön jellege lehetőleg &va légyeq.
11. Azgisztály- és csoportbeosztás a következő:
I. osztály :- Áz iparszeriileg előállított és kereselforrásul szolgáló nőiiparczikkek.
Jí£z osztály a következő csoportokra oszlik : 1) Szövő- és fonóipar. 2) Kötés- és kötszö-vészeti ipar, horgolás, hálómunkák, csipkék. 3) Hímzés és szőnyegek. 4) Fehétnemű-varrás és himzés. 5) Ruházati ipar-, divatáru-és pipere-czikkek; ide tartoznak a felsőruhákon kivül a kalapok, lábbeliek, kesztyűk, tollak és művirágok. 6) Szalma-, sás- és vessfcőfonás. 7) Iparművészeti rajzok és festmények.
Térdijak: Falitér folyó métere (ügy és fél méter magasságon felül) 1 frt, falmelletli tér 2 frt; szabadon álló tér 4 frt; szekrényben 6 frt. A fizetendő térdij minimuma 1 frt.
Jutalmak : Okmányok.\'a következő érdemekért egyenkint, vagy többért együtt: a) versenyképesség; b) izlés; c) »j iparág meg-
ZALAI KÖZ L Ö N Y.
Nagvban húzták a tárnák a Márkus zsidónál. Éktelen zajt és lármát csaptak hozzá a mulatozók. „Éljen a mi gazdánk\'. Tyhü; ide az Ölembe te fekete \'szemü szakácsné, „no ne haragudjék« — kiabáltak. Közbe egy-egy népdal tört dallama hallatszott^ ki a zajból, mely valami részeg torokból kerülhetett napvilágra, mert nagyon rekedt volt.
Alig hogy Ferencz belépett, már húzták is egy asztalhoz, hol már meglehetős csillogó •zemü pályatársa sülyesztette le fejét.
A pálinka hatása alatt a mellettük ülő szőke leányt ugyancsak nem hagyták békével.
Ferencz az asztal mellé ült, parancsolt magának egy kis slivovitzot (ma az járta) a tenyerébe illesztett fővel bámult arra a kis szőkére.
Tetszett neki, s mért ne nézzen arra a ki neki tetszik. Ez ellen még a feleségének sem lehet kifogása. De nem ám! Abból még nem következik, hogy hűtlennek kell lennie Mariskájához. Ilyesmit csak bolondság is gondolni. (Megjegyzendő, hogy Ferenozünk okoskodott igy 8 nem e sorok írója.) Még akkor is hü lehet, mosolyog arra a kis szőkére, no meg ha eséiec jő kedvében azt is megengedi magának, hogy melléje ül, átöleli karcsú derekát, magához i-soritja és..........
— No Ferencz bátya, ne olyan hevesen, nagypn éget a csókja.
— Jaj lelkem, tüzes legény vagyok én még! Akar egy még tüzesebbet?
— Nem bánom, de ha meglátja a felesége akkor.... -
Tovább nem mondhatta, mert ajkai érintkeztek Ferenc« ajkaival a alig hogy az tőrtéat csattant egy nagyot, ugy, hogy : ezupp. Mintha caók lenne? Az bizony, még pedig bozontos bajusz alól adták.
honosítása, vagy uj találmány ; d) müipari ér d«n vágy haladás; e) munkaerők kiképzése. Ez okmányokhoz egyforma bronz érdemérem jár.
11. osztály : Az idő hasznosítása czéljából házi használatra készült női kézimunkák.
Ez osztály a következő csoportokra oszlik : 1) Szövés fouás.» 2) Az összes ruházati csikkek. 3) Egyéb kézimunkák.
Térdijak mint az első osztályban. Jutalmak : Arany-, ezüst- és bronz-okmányok.
ÜL osztály: Nyilváaoa éa magán-leány -iskolák és intézetek, tanműhelyek csoportos kiállítása. •
Az e csoportba tartozó kiállítók az első osztályra kisza!bott térdijnak felét fizetik.
Jutalmak: Okmány a tanítási módszer és méltatásával.
IV. osztály : A női munkára vonatkozó emlékek és régibb müipari minták.
Tér díjmentesek. Jutalom: Emlékokmány.
V. osztály : A női ipar s illetőleg kézimunka segédeszközei. (Kézigépek, eszközök, anyagok és szerszámok, a mozgató iés gyári gépek kivételével.) Ez osztályhoz tartozó külföldön előállított tárgyak is kiállithatókt
Térdijak : Falítér 1 frt 50 kr., falmelletti tér 3 frt, szabadonálló tér 6 frt. Minimum 3 frt.
Jutalmak : Okmányok jutány.osságért vagy haladás , illetőleg újításért.
12. Azon kiállító, ki tárgyai után csak minimális térdijt fizet, ezt a bejelentéssel együtt tartozik beküldeni. A többi térdijak a tárgyakkal egyidejűleg lehetőleg postai utalványon küldendők be. "
13. A bírálók a végrehajtó bizottság ajánlatára a 100 nagybizottság által választatnak. A bíráló bizottság szervezetét és a bi rálati eljárást a végrehajtó bizottság külön szabályzatban állapítja meg.
14. A látogató közönség részére háromféle beléptijegyek adatnak ki és pedig: Heten-kint egyszer, szombaton 80 kros, köznapokon 40 kros, vasár- és ünnepnapokon 20 krosak. Állandó beléptijegyek csak a rendezésben tényleg foglalkozó és a jury tagúknak adatnak ki. Kiállítók három napra érvényes, szelvénynyel ellátott és névre bzóIó beléptijegyre tarthatnak igényt. Intézetek növendékei számára féláru beléplijegyek engedétyezhetők.
15. A tiszta jövedelem fölött1 a nők munkaképesitésének előmozdítása czéljából az országos nőíparegylet rendelkezik. A kiállítók tartoznak tárgyaik eltávolítása iránt 1881. ju-nius 3-ig gondoskodni. Az ez ideig el nem vitt tárgyak a kiállítási pénztár*javára elárverez tetnek.
16. Minden a kiállítás ügyében való levelezés ily czim alatt cszközlendő : Az országos nőiparkiállitás irodájának: Ferencziek bazára I. emelet.
Kelt Budapesten, a végrehajtó bízottsás, nak 1880. november 10-én tartott üléséből:
GELLÉRT MÓR, Gróf ZICHY JENŐ,
kiállítási titkár. kiállítási eluök.
— Hej a feleségem mit szólna erre azt kérdezi? Hát mit szóljon? Ila nem tetszik neki, menjen odább, hagyjon el. Nem sokat bánom. Elveszem magát Julcsa. Eljönne hozzám ?
— Mért ne ? Nem lehet rosz élete egy nőnek maga mellett.
— Bizony a feleségem nem panaszkodha-tik rám.
— De ha most látna meliettem, tudom kikaparná a szememet.
Mondá nevetve a szőke Julcsa.
— Majd adnék én neki az árgylusát.
— De én nem engedném összeverni a feleségét, hsnem közibük állanék.
— Akkor nem csinálnék semmit neki, hanem oda mennék magához Juliska, átölel\' ném és azt mondanám: nézd asszony nem irigyled ezt a kisleányt? Nézd mégis csókolom.
És amit mondott mégis tette, de természetesen a felesége nem volt jelen.
Otthon töltötte idejét a jó asszony. Összetakarította kis szobácskáját, tüzet rakott, megfőzte az ebéiet, fölöltöztette a kis fiut.... szóval mindent tetí\'
S mindennel kész is volt, a templom harangja megszólalt jelentve a delet s újra megszólalt estve 8 órakor, de Ferencz bátya csak nem mutatta magát.
Mariska aggódó képpel ült az asztal mellett, várva az urát. De az csak nem jött.
— Talán történt valamije — sfcőtte gondolatait a jó asszony, mialatt megnedvesedtek a szemei s kőnyek peregtek le azokról — talán vizbe esett, hátha hűtlen lett, ha mást talált, aki neki jobban tetszik, mint én
— Nem, nem, — igazitá helyre előbbi gondolatmenetét — Ferencz még nem adott okol arra, hogy ilyesmit gondoljak felőle.
Helyi hírek.
— A nagy-kanizsai társaskör 1881. január hó 7-én Nagy-Kanizsán az .Arany Szarvashoz" czimü vendéglő nagy termében zártkörű tánczvigalmat rendez. A n. kanizsai társaskör vigalomrendező bizottsága: Gróf Hugonnay Kálmán, bizottsági elnök, Bánó Imre, Csesznák József, Ebenspanger Leó, Fábíanich Károly, Gutmann László, Hánny Elek, Kelcz Géza, Klőzel Antal, Lengyel Lajos, Lovák Ed«, Oszterhuber László, Dr. Pósf-i Sándor, Dr. Ruszt Hugó, Tőttősy Béla, Vefeer Károly, Dr. Weisz Zsigmond, Dr. Wlaasics Gyula, bízottsági tagok. A meghivás másra át nem ruházható s annak előmutatása mellett, névre szóló belépti jegyek válthatók a táraaa-kör helyiségében január 6. és 7-én délután
3—7 óráig. Személyjegy 3 frt. — Családjegy 6 frt. _ Karzatjegy 3 frt. A tiszta jövedelem a társaskör czéljaira fordíttatik. Kezdete 9 órakor.
— Felolvasás. Az „I. nagykanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete" vasárrfap f. hó 18 án a .Szarván" vendéglő kisebb disz termében nyilvános felolvasást rendez, melyre a n. é. közönség tisztelettel meghivalik. Felolvas: főt. Szilvágyi Gyula reform. lelkész ur „Az Isten lényegéről". Kezdet.» 81/, óra kor este.
— Wlassics Antal kir. lörvényszéki e\'.nök decz 13. és 14-én a letenyei kir. járásbíróságnál volt hivatalosan, a törvény értelmében előirt időn kinti megvizsgálás végett.
— A Zágráb és vidékének javára e hó
4-én az I. nagy-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egylete által rendezett hangverseny és műkedvelői szini előadás 201 frt 52 kr és égy drb. arany tiszta jövedelmet eredményezett, mely összeg fennebb jelzett crélnak megfelelő-leg máris alkalmazást nyert. Felülfizettek: Lengyel Ignácz 3 frt, Sclierz Zsiga 2 frt, Löwinger Ignácz 1 drb. aranyat, Dr. Press-burger 5 írt, Grünhut Fülöp 5 frt,\' Szalacsy Farkas (Ventéről) 9 frt 20 kr, Práger B#a 1 frt 40 kr, Lőwy József 2 frt, KöVétsdy N.l trt, Rapoch Gyula 4 frt 40 kr, Horváth főhadnagy 3 frt 40 kr, Löwinger Izrael 3 frt, Rózsavölgyi Antal 1 frt 50 kr, N«umark Albert 40 kr, felumenschein Vilmos 70 kr. Slern Ignácz 70 kr, WeisH József 40 kr, Kohu Ödön 20 kr. N. N. 20 kr, Grebencz H. 40* kr, Fischer Sándor 40 kr, Fridetzky őrnagy 40 kr. — Kedves és mulaszthatlan kötelességet vélünk \'teljesíteni, midőn e helyen a nemeslelkü adakozóknak valamint mindazoknak, kik kezdeményünket bármi módon eUmozditani szíveskedtek, a szent ügy nevében legmelegebb köszönetet szavazunk. Kelt Nagy-Kanizsán, 1880. decz. Az egyleti választmány.
— A nagy és kis-kanixsai városi képviselők választására jogosítottak névjegyzéke megtekinthető a tanácsteremben. Az újvárosi képviselők választása Karácsony utáui napokban lesz.
— Az UtÓbM. hajtó vadászaton mult vasárnap 7 őz és 21 nyul esett. Közelebbi hajtóvadászat decz. 21-én kedden lesz.
Szegény asszony! Ha nerr is adott férjed okot ilyest gondolni felőle, az mégi? megtörtént.
Hiába tépelődő! magadban, maradt azon gondolat mellett, hogy férjed megcsalt.
Fájdalmas azt hinni, de jobb a roszat gondolni, minthogy meglepettessél általa.
Különben nem is várt rá soká a m\'eg-
Egysserro csak betoppant Ferencz bátya a kis szooába tántorgó léptekkel, melyek el-árulák, hogy a pálinka fejébe illetőleg lábaiba szállt. ?
— Hol vagy asszony, — szólt — mért nem vagy itt.»., hüm.... Az ágyam mért nincs
megvetve. .. hüm.... Te rendetlen teremtés.....
te.........
— De Ferencz, nézd, itt vagyok előtted, itt van az ágyad, szépen megvetve, no rendetlen vagyok-e szólj ? Hová nézel? Itt vagyok ni, előtted!
Bárcsak ne. volnál előttem, jobb szeretném. Csak bújnál már a föld alá még .jobban szeretném! Haj Juliska, Juliska....
— Juliska — gondolámagában az asszony b szivét hevesen szurá a fájdalom.
— Tehát igaz amit gondoltam. Egy
Juliska megbabonázta ót.....Ferencz, Ferencz.
boldogtalan a Mariskád.
Nem szóltak egymáshoz semmit. Elköl tötték ugy ahogy vacsorájukat, lefeküdtek, még jó éjszakát se kívántok egymásnak. De méri is kívántak volna?
Hibz ej» ész éjjel nem tudtok aludni; folytén forgolódtak ágyukon. Ferencz néha, néha felsóhajtott s érthetlen hangokat motyogott,
néha meg felkíálltott: Juliska szeretlek.....
Jaliska te íh.. . A feleségem?..... Meg kell
halnia 1.....
DECZEMBER 16-in 1880.
__ pali bácsi, e köakedveltségü férfiú, ki Kanizsán az újságban írtakra legtöbbet ad, mert még eddig minden méltányos felszóla lásunkra intézkedett, (vajha a toronyóra ügyében is hozzá szólhatnánk!) mint fentebb olvasható, főispán ur ő méltósága ujolag tiszteletbeli szolgabírónak nevezte ki, nem érdektelen tudnunk, hogy a megyei tisztséget 3 évig mint t. esküdt már 1867 óta viseli. Adja Isten, hogy
még sokáig .viselhesse !
— Emeletes házat épittet a kormány jövő iHvaszHz.*l a nagy-kanizsai indóháznál, melyben a kir. postahivatal lesz elhelyezve; valószínűleg a városi kir. postahivatalnál lakó főuök oda fog költözködni.
— Előfizetési felhívásunkat lapunk jövő száma hozza.
— A .Zalai Tanii&y\' tulhalmozott
nyomdai teendő miatt jelen számról kimaradt. P*r napi k-ésedelemért.elnéfést kérünk.
— Auer Idpót hírneves hazánkfia, tiegedü művész Nagy-Kanizsán január 18-án a .Szarvas- dísztermében hangversenyt ad; kísérője Scliütt Ede szentpétervári zongoraművész. Előre is felhívjuk a műpártoló közön-ség figyelmét.
— örömmel .olvassuk » győri hírlapokban, hogy a körünkből oda távozott Be*ecz Imre enek és zeuetanár már is szép érdeklődést költött, ujabb tér nyilván dicséretes tevékenységének. A győri dalárda egyhangúlag karmesterévé választotta; a Kisfaludy ünnepélyen valamiut a templomban, ugyaniegye teremében általa előadott karénekek nagyszerű hatáat idéztekelő. Az ág. ev. főtemplomban szinte vegyes kar szervezésével leple meg a közönséget.
— Meghivás. A keszthelyi in. kir. gazdasági tanintézet fv»ilgatónága 1881 ik évi január hó 15 én a segély-egylet javára az „Amazon" szálloda u»gy termében sorsjátékkal egy b(*kötöít zártkörű tánczentélyt rendez. A rendezőség: Kugler\'János b. b. elnök., Egert Géza. Seregély Iaiváu, Ruehiell Kálmán*Vágó Béla, Weinrich Lajos pénztárnok, Keserű Béla, Molnár József, Wietnanu Beruárd, jegyző, Wisky István, Choczenski Miklós, b. b. alelnök, Jakabházy Béla, Keretes Lajos, Kiss Ernő, Szabó Arnold. Kezdete 8 órakor. Személy-jegy 3 frt., család jegy- 2 személyre 5 frt., 3 személyre 7 frt. Kibomolandó tárgyak és f.\'lül-fizetések köszönettel fogadtatnak.
Zaia-K<f/fpá?i*/b/m „Olvasó-kör"
alakult.
— Alsó-Leiülva, d\'tczember 10-én. Járásunkban ». neiue& törekvése és kitűnő szorgalma miat: közkedveltségu kir. aljegyző, Bogdán Lajos ur, négy zenemüvet szerzett zongorára, melyekből » napokban az első „Leontina* czimü négyes, megjelent. A fi-ital szerző müvét esik-szentkirályi és kraszua-horkai gróf Andrássy Aladárnő, szül. báró Wenkheim Leontina ó méltóságának ajánlotta, melyet ő méltósága elfogadni és levélében a reményteljes zeneköltőnek, köszönetélés dicséretét meleg szavakkal kifejezni ^kegyes volt. A többi három zenedarab, maznr, gyors polkax és
A szegény asszony pedig zokogva nyomta arczát vánkosara, hogy férje meg ne hallja fuldokló sírását.
És így folytak most tovább a nappalok és éjjelek.
Nappal egyedül volt a szegény asszony, férje csak este jött haza/akkor is holt részegen. Aztán párszor meg is akarta gyilkolni feleségét; fente a kést a köszörükövön, néki rontott de vissza tántorodott és tovább fente kését.
E napok elkeseriték Mariska szivét. Tudta, hogy ez igy: nem maradhat, itt változásnak kell történni. Ea e változást ő fogja végrehajtani. Tudta, hogy Ferencz útjában van, azért tágított házából.
Felszedte ezók-mókját s elhagyta Foren czet.
Hadd élje az világát a meddig neki tetszik, legyen boldog Juliskájával, ó nem akar boldogságának gátja lenni.
Még levelet sem hagyott az asztalou.
Hja az csak az előkelő közönség szokása. Ha egy grófnő megszökik egy tisztecskével, az asztalra teszi illatos levelecskéjét, melyben tudatja megcsalt férjét, hogy szivecskéje már rég dobogott a hudnagyocska után a igy őt (a férjét) boldogitni ügy sem tudja, tehát jobbnak találta megszökni.
Ferencz örült Mariska távozásának, mert szive érzéketlen volt-már iránta, hanem annái érzékenyebb a másik iránt, Juliska iránt.
Be is fészkelte magát Juloa a zsákhordó szobácskájába, az ágyba, hol Mariska aludt, s ápolta a kis gyereket, de hogyan !
És Ferencz mellette boldog volt. M>rt érlette ám Julcsa, hogyan kell férfii boldogitni, azaz — elbolonditni.
TÁRNOKI (WUTZ) JÓZSEF.
(Folyt, következik.)
tizenkilenozedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 16 ím 1880.
keringő nyomdai munka alatt ¿11, ée e hó végéig fog megjelenni. A noviciue szerző, mint hiszszük, teljes reményre van jogosítva, hogy már első darabjai, melyek szakértők véleménye szerint, a zenekölttfnek szép tehetségét árulják el, a közönségnél sikert és elterjedést fognak aratni.
— A xala-égersxegi társaskör f. hó 11 én tartotta második zártkörű felolvasással ígybekötött társaaestélyét, melyet csak közép azámu, válogatott\' közönség látogatott meg. Nagy megtiszteltetésben részesült a társaskör azáltal, hogy ő méltósága (Jlavina Lajos főispán ur Bessenyey kir. ügyész ur kíséretében az es télyt meglátogatta- ós esti 11 óráig ott időzött. A felolvasás után táncz következett, melyat a fiataUág szűnni nem . akaró jó kedvvel éjjeli 2 óráig járt. Az első négyest 24 pár tánczolta. Az estély tiszta jövedelme 14 frt volt. Boschán Gyula ügyvéd ur „az aesthetikai művelődés hasznáról" czimü felölvasftBt tartott, mely hogy mily tartalomdusau, mily aesthetikai Ízléssel volt themája kidolgoz^, abban leli bizonyítékát, hogy egész felolvasása alatt, mely körülbelül 1 és 1/i őrát vett igénybe, csak afelőlvasó csengő hangját lehetett hallani és végül a. viharos taps, melyet felolvasó ur igen is mogérdemelt.Te-kiutettel tehát arra, miszerint tek. Boschán Gyula ur e valódi élvezetet nyújtó felolvasása állal tulajdonképen nekünk tett illetve a rendezőségnek hálát érdemlő szívességet, el-mulaszlhallan kötfelességomnek tartom a rendező bizottság nevében legmélyebb köszönetemet a nyihvánosaág terén kifejezni. Züla-Egerszeg, 1880. decz. 14-én. Kiváló tisztelettel Heinrich Miksa.
— Avar-kori temető. Lipp Vilmos, az ismeretes régész, az archaeologiai társulat költségén folytatja az általa Keszthelyen fel talált avar-kori temető felásatását. Ezen temető, mint ért^sülüuk, igen gazdag bányája a bronz-és vaa-régiség«knek a "népvándorlás korából. A szombathelyi inuzeum innen nyert tetemes gazdagodást, a nemzeti muzeüm régiségtára i* nfthány ottani sirnak tartalmát vette meg, melyek különösen az által nevezetesek, hogy a gyakran előforduló bronz-szijvégfk egykorusá-gát bizonyítják be azon\' arany leletekkel,
melyek, a Velük talált byzanczi aranyak tanúsága szerint, a hatodik század végétől a IX. század kezdetéig készültek, tehát épen a«on időben, midőn Francziaországban a Merovingek, hazánkban az avar Kágánok uralkodtak. Ezen bronz-szíj végekkel t i. Keszthelyen egy ruhakapocs is találtatott, melynek akkja tökélete-Ben azonos több ozüstfibulával, melyek az akkori divat szerint gránátokkal ki vannak rakva s minden kétségen kivül ezen időszakból valók. A keszthelyi uj leletek az archaeologiai társulat decsemberi ülésében be fognak mutattatni.
— Zalabérben hal t meg a napokban özv. Gróf Pejachevichné a horvátbán édes anyja.
— Al*6-Lendván a casino tagjai Szil veszter estélyt szándékoznak rendezni.
— Rövid hirek. Galícziában orosz rablók garázdálkodnak. - Bécsben decz. 10 ón földrengést észlellek. — A fiumei iskolában /240 olasz tanul magyarul.— Orosházán a zsidó
rabbit az ev. lelkész temette el. — Az aradi kir. ügyészség hivatalát feltörték. — Bpest Zágrábnak 2500 frtot adott. — A kis-czeli kerület Békássy Gyula függetlenségi pártbelít választotta képviBÓlőjeül. — A fiumei bálba a csurgói czigányok hivattak meg. — A pgyptomi alkirály számára Erdélyben vásároltak lovakat. — Singer Róza pápai izr. leány a Dunába ölte magát, mert apáczának nem vették fel. — Verseghy Ferenczszülőházára Szolnokon emléktáblát tesznek. — Dr. Granalér László bpeati ügyvéd főbe lőtte magát.
ki nyert?
Bpest decz. 13 én: 70. 40. 80. 5.87. Lincz „ , 51. 63 72. 24. 12.
T.ieszt B . 63. 26. 58. 84. 15,
Irodalom
(K rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Kx-nixbá\'i Wajílita József kliiiyvkt»resked««*e által megrendelhető.)
— Uj teljes német magyar és magyar német szótár. Irta Dr. Ballagi Mór. Ölödítc kiadás. Két rész. I. kötet 1 és 2. füzet, II. kötet
1 1 és 2. füzet. A német magyar rész 24, a ma-
gyar-német rész 18 füxetben jelenik meg. Egy füzet ára 40 kr. o. é. A Franklin-Társulat kezeskedik róla, hogy a füzetek száma a mondottnál többre nem fog menni, s hogy a mü 1881. végéig teljesen megjolenik. E szótárnak 1854 óta megjelent négy kiadása, melyet most az ötödik követ, tanulságot tesz arról, hogy mily gyors volt azóta nemzeti szelleméletünk haladása. Mert a mely mértékben tágult a nemzeti művelődés látköre és gyarapodott ahhpz képest nyelvkincse, azonképen gyarapodott e szótár is minden uj kiadásnál ugy belső tartalomra, mint terjedelemre nézve- E növekedésnek szükségképen az utolsó 12 év alatt kellett legnagyobbnak lenni, midőn alkotmányunk helyreálltával nyilvános életünk s ezzel nemzeti nyelvünk is váratlanul gyors lendületet nyert. A mint a tudományegyetemen, a műegyetemen, a bányászakadémiában és a Ludoviceumban űz előadási nyelv kizárólag magyar lett; midőn a gyakorlati élet ezerféle foglalkozásai, iparés kereskedelem, hajózás és vjautügy a magyarság körébe vonattak: nem volt kisfeladat a tömegesen halmozódó anyaggal megbirkózni; és bizonyára «gye» ember erejét felülmúló munka lett volna mindez uj nyelvanyagot ösz szegyüjteni, rendezni és kétnyelvű szótárban feldolgozni, hogyha a szükség állal nagy szám mai előteremtett különleges műatótárak nem tettek volna lényeges szolgálatokat az általános szótár Írójának. Csak ózon szakmunkák segítségül vételével sikerült nekünk német magyar szótárunk 4-ik kiadásának különben is újra átdolgozott anyagát nem kevesebb mint 25,000 uj czikkel gazdagítani és oly munkát állitaní elő, mely a jelenkor sokszorosan fokozott igényinek bizonyára meg fog felelni,., ha szem elől nem tévesztjük, hogy mind«n tekintetben teljes szótár semmiféle ólő nyelvbeu soha nem volt, nem is lesz.
— Uj zenemüvek. Táborszky ós Parsch zenemükereskedésében Budapesten megjelent: Hót eredeti magyar dal. 1 A budai nagyutezá ban... 2 De más volna... 3. Hej violám... 4. Szivem szegény szivem... 5. Kedves rózsám .. 6. Elhagyatva. 7. Hejja* rigó. Énekhangra zongora kisérettel (vagy zobgorára külön) szerzé Szende Lajos. Ára 1 frt,
— Az „Ország Világ" kiadó-tulajdonosa mai naptól kezdve a Wilckens F. C. éa Fia
s igy lapunk továbbra is akadálytalanul és rendeseu meg fog jelenni. A kiadók mindent elkövetnek, hogy az „Ország-Világ" kiállítása mennél ízlésesebb legyen, a mi is rajta leszünk, hogy & t. közönségnek mennél tartalmasabb ás érdekesebb olvasmányt nyújthassunk, fi e törekvésünkben legjelesebb Íróink támogatására számíthatunk. A t olvasóközönséget pedig kérjük, hogy lapunkat mint eddig, ugy továbbra is részesítse szives pártolásában. Budapesten, 1880. decz. 9. Dr. Szinnyei József, az .Ország-Világ- felelős szerkesztője.
Papírszeletek.
.— Tudod-e édes apám mi van ma?
— Tudom lányom, nevednapja van.
— Iga*, s vettél-e valamit.
— Most hostik, egy vég vástnat vettem neked, hogy inget varj belőle nekem.
21-wer rabolni, 10-szer betörni! hogy tudott ily elvetemült élet* folytatni.
Hej biró uram, oem volnx as olyan ross mesterség, csak ne volna az embernek annyi irigye.
Nem vagyok ín éhes, hanem csak azért esrom. hogy meg ne éhezzem. Mond az ina« mesterének.
— Mi az idegen válté f kérdi a jogtanár az ügyvédjelöltet.
■ — Amit- külföldről hoznak be.
Szerkesztői üzenet.
4396. Dr. L. Y. Könyvedet megkaptuk, köszönet. Társlapunkban emlékezünk meg róla.
4397. K. P. Nem köaölhető.
4398. „Három madár*. Nincs kalitka sxámára
4399. P. J. Csak egyetlen egy számot küldhettünk. v
• 4400 T. W. A lapot üdvözletünk kiaéretélnm mogküldöttük
4401. .Doroi voltain8. Most meg legyen józan.
4402. Zala-lvgerazeg. A jobb mindig jobb. 8ziveson fogadjuk.
4-403. Religiosun. Kérjük mielőbbi beküldését. Csak akkor szólhatunk hozzá.
Felelős szerkesztő: Bátirfl LajOS.

! Majdnem elajándékozva!
A l.ukott nagyxerU angol BRITTANIA-EZŰSTGYÁR óriás- raktárát a osfedgnn.Innkság átvévén, nagyobbszerü fix«?\'«« kötelezettaégei éa a helyiségek kiürcsité«e miait 75 százalékkal a becsáron alul bocsátja áruba, te» át majdnem elajándékoztatik. Csák <", frt 80 krért, azaz a puszta munk&dij értékének feléért kaphatnia következő igen csinos és tartós Brittania-ezüst asztali aervic. melynek ára ezelőtt 30 frt volt, és melynek tiss-.t* fehéren ...a>adá>á*rt
25 évi kezfs»é« v.»l*ít«tiU. 6 asztali ké8 kitűnő angol aczéllappal 6 valódi britt. ezüst villa. 6 tömör „ „ evő kanál <J r „ kávéskanál
6 . . „. teríték tartó *
6 valódi angol kávéstálCZa
1 . »». „ , meritőkanál egy darabból
1 , u. * . tejecmerltökanál
4 angol „ „ gyermekkalán ,
2 „ ,T-. „ tojásos serleg 2 briitaui ezüst Jojáso8-kanál 2 gyönyörű „ oznkor táloza
• 1 „ „ ezokor- vafly bors tartó
1 legfinomabb „ thea szűrő
2 Igen szép „ gyertyatartó
2 legfinomabb alahaatrom gyertyadlsz
6 6nom „ , "tálaló
-STÜr,., v, 10
Mindezen elsorolt 60 mi\'id*r*b Ár, Jl«s*o»eii csak
b 6 frt SO ltr. jp
Megrendelések postai ut.\'.uvéiollel vatty ¡¡»siignek b.-. Midijekor — a modd:« a kc»*letb51 jnt — cünlíxtomok ECaufmann Hermann
Briuania-eiQstcjá-ak foraKtAia Által
B é c 8, Város, Fcelxchmarkt 6.
SS^ A küszönS és elismerő levelek szAxakra m. nC száma iro-dánibau kürazrmlóre vannak kitéve.
ÜNSCHULD EDE;
Mária-Valéria-utcza B XT D PE STB 353".
Ajánlja a legjobban kidolgozott LEFAUCHEÜX ^ ¿8 LANCASTER vadász fegyvereit, valódi drótcsövek -
► kel, 80—90 lépésre a legjobban bnlAve, — továbbá a leg
► jobb REVOLVEREKET, töltényeket óh minden északba «
► vígé vadász-tárgyakat a lehető legolcsóbb árban.
► Percussion fegyverek Lefauchesuxra vagy ,
► Lancasterre átalakítása szolidan, olca^n és gyorsan eszközöl telije.
\' . ócska fegyverek a lehető legcsekélyebb
P felülfizetés mellett ujakkal becseréltetnek. » yy* Minden fegyverért kezeskedem és nem tet- <
» 82és esetében egy 4ió alatt becserélem. (202 3—3) ,
Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik.
oooooooooooooooooooooo
BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY KANIZSÁN
„S 525 -A- R V B" szálloda mellett
főraktár Budapesten Deák Fcronez utcza 7-ik szám. A Ajánlja gazdagon felszerelt faés kárpitos bútorait (garnitúrák) azonkivül elfogad mindennemű kárpitos iniinká-kat a legjutányosabb ár melleit.
Karácsonyi és újévi ajánkékoknak alkalmas
190 7-10 f^ 6a kArpit bútorok.
Megrendeltnek pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. CT Képe/t árjegyzék kívánatra higyen
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Maria-czelli
GYOMOR-CSEPPE K,
jeles hatása gyógyszer a gyomor minden bántalmal ellen,
Éés felülmnlhatlan az étvágyhiány, gyo-mornyengeséc, rosrszagu lchellet, szelek,
nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszol nlat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyere* bántalmak ellen-
Egy ű regese ára használati
Kapható: Prág-r Béla ur gyógyszenárá-ban Nagy-Kanizsán, valamint az Osztrákmagyar birodalom minden nagyobb gjógy-«zertárában és kereskedéséhen.
Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben BRADY KÁROLY,
„az őrangyalhoz" czimzett gyógyszertárában
64 33—5? Kremzierben, Morvaország.
Legszebb karácson! ajándék.
>il, htnem tiUlhatanL frt- ÍM
, Bogy axonban jő lőrés» btheartnk, \\c-W »ggSA-í^^ b«ro-
Sfcbb o plixtoly Árnak bArom«oro»*t, onk t S J\'^w*"\'^"?!. n,*n
l Gsrgonauí-vasairafólo nj-lég-pi .stoly
! fKaatatt rocllrtt.Ka.l.M.hcn), alkalmat i.yojl *rra, hogy mígaaoblbon ^Sggk I la t% lD«K«rro v^lő kildi. nélkül, Jó j.i«*l->tylörí»* lohots&nk Esen kítonő, 1« pyakorUtra igwi alk«Lua., legjrror nem dorraa • » 16 mi ternyi UvoliAffr», T«10*baJU«t mArf oly orOrol »d, hop7 » nyil,»fcrj<y : rfl ocj dotik4l>a,firan.aivtornyi mély»<(fi^ Jat, r»gya({olyóegy m»ilar»- iBí^g1 , kíncr mosAlBi. A ni<>et0]t«*nÍRy («) fogi« 4» ÍRPO kOnycu rígborihetó.
Kai A»unuuoa nyíl lOOO-nél iObb.»«r hA.ínilh»ló. A nAmo«olaUl-! MkteffiU«c4r«l.lehottégoui t«*zt, hogy . «y ily«n kltnn".^n tsarrcsott, flnom •• ! értein eínlckolt « nyilUl «• 100 golyót»! ellitott P.«loly, Mr»ony UrtobM, cí tk oi«tr.írt.frt 7.6»ért-.*« bonnPBto.oo migkaldhrto bc kertijén. KOlflnnylUk, ! 1\'; dutxadkínt oixtr írt. frt. 1.—, i* knia^golyák 1000 drb. »r»«o»»tr. ért. frt. U-A WTrt"m^J lu.m brlyr-illilj. a P..«toly kl»dt«l kftlt^gok.LS^ÜU ! »ok «UaTÍtel r. elöllxoUai utjin törUubataak; a gyir JóUUllst nyajt.
Léepnskák ngyan ezen rendszer szerint.
172 12—24
i <
Legújabban megjelentek
MBHAUEll KÁROLY kiuláiijia», liud>pt^t aki.limU-liórlii/. -
KÉPES SZAKÁCSKÖNYV
a magyar polgári konyha és magasabb igényű háztartások ssá-mára. összeállították : Palkovit* Ede, a budapesti nemzeti kaszinú fSszakácaa. Sógor--asszony (8zeknla Teréz) éa Qajdúcsi Józs f szegedi halász 2ü0-»ál ! tíihb, mlUéssi kivitelű fametszvénynyel és 15 gyönyörű szii:czi-tt k.éptuelléklettel
Nem tekintvén azt, liogy e n ti a sütés-f"Z^8 mövé<i*etónak mai »»invoualán áll, kiváló elS-yt lúztosit számára azon lénycs^\'S kíí-ifllmény. hogy ügyes, következetes összeáll¡t<as, könnyen érthotí». világos elűailási modora által kezdűknek épen ugy. mint gyakorítottaknak egyiránt biztos utmntatóul szolgál ; s ily mii.őségénél fogva kctségbevonh^tlau olSnynyel bic minden e nemű kiadványok fíilíiti.
Mrgjelon 30 füzetben melyekből havonkint két-bárnm adatik ki. Kgy egy füzet ára 30 kr.
A NŐVILÁG
SchweiKor Lerchenfeld Amand ntán Branko\\ÍCs György. 200 fa-metszetü finom képpel 20 füzetben. Egy-egy fűzet 3» kr. Havonkint megjelun három füzet.
K mfinél kedvesebb olvatmányt alig nyújthatnunk különösen .. hölgyközönségűnknok. Czimének teljesen megfelelve, a legn egbiz-hatobb utazók rajzaiból összeállítót\', női csarnokában mi.tden idők s népek nőnemét élethfien ismerteti, s a különböző népek családi éiet-ből a legszebb jeleneteket leírásokat közli
OLYA8Ó-TÁR
válogatott beszélyek s regények gyűjteménye, iietenkinti füzetekben. Sxerkeszti Brankorics György. Egy egy fü»et 16 kr. — lí. évnegyed 1880. d«»fxr-mber 1-én. Előfizetés utján megszerezhető negyedévre 1 frt 80 krjával. E .három mtt mindegyike megrendelhető minden hazai könyvárusnál.
Hirháger Károly
207 1 3 kiadó-hivatala, Budapest, Akadémia-bérház.
Nagy-Kanizsán elfifisethetni: WAJDITS JÓZSEJF-néL
ffiKarácsoni- és üjévi ajándékainkat í
l||a szilárd és biztos\' gaerka»eta, már »»nagy kedveit- 7
p^M20S i—* gégnok örvendő *
fflPOSTA DQB028KBANJ
(Postversendxíngs-Carlonokbnn) ®
L melyek 24 krlól 60 krig kaphatók p NkKÍ K»llixilán elvedül —■
g WAJDITS JÓZSEF *
fy könyv- é* irósserkertssked^srtben. ">ff
.: . : * •. - í . TizeNKILENCZEDIK évfolyam
ZALAI KÖZLÖKÍ.
DECZEMBER 16 in 1880.
SIHDJET^SE
i A Magyar-lranczia biztosító részvény-társaság
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 millió arany forintnyi részvénytőkéjére már 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, biztosit:
5. Szállítmányi károk ellen, száradon vagy vizén szállított javakat.
®
%
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tüz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott karok ellen (Chömage).
3. Jégkárok ellen.
4. Tükörablak zúzása ellen.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postaküldeményt szárazon vagy vízen.
T. Az ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra.
| A társaság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosité-I kot nyújt a n. é. közönségnek, az előforduló károk pedig \'alólirt vezérügynökség által | a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
ág Ez alkalommal a társaság alólirt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire figyel-p mezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem cultívált újításokat, tartalminak és a biztosító ^ közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmulhatlan előnyöket nyújtanak. Többek között:
A magyap-franczia biztosító részvény-társaság
öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy maghatározott időre biztosított összeget évenkint magok a biztosító felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet cs a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.

<® 1
#
«
Nagy-Kanizsán, 1880. november hóban.
989 46-52
Taljíín xtHxLclettel
A Magyar-franczia biztosito részvény-társasag
vezérügynöksége Nagy-Kauizsán.
GÜTM A N N S. II.
K e r X e 11
Zala-Egerszegen POLITZER JÓZSEF nrnál
Sümeghen EPSTEIK V. A.
Keszthelyen PULI" JÁNOS
Alsó-Lendvá» TAUSZ FEKENCZ

<jgyn ö U: s é g © ü :
f*, Tapolczán
s,, Csáktornyán
Á Csabrendeken
BERGEIi JAKAB HIRSCHMANN A LÓB I tí N Á C Z
urnái\'
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből állo
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AT
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr., negyedévre csak 1 Irt 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyv tárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel Wajdits József.
(169 10-* i
9
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wa)dits József gyorssajtóján.
NAGY-KANIZSA, deczember 19-én_ 102-fllJt PtoenMlene^lt évfolyam.
mm 711 I I Iin7l IIIIV ^
M H I I I V 11 f I ||H v
ha.ibo. petit, orbm JV ■ H ■ ■ V ■ H ■ H loU.udtk
\'m mm ■ mm ■ mm II I I ■B^H ■
SYILTTÉRBEN / M MM ■ MM M MM II I M II M M
HH ■_ ■■ ■ H^B ■ ■ ■ ■ H^B . ■ Bénnsntetlou
tslutjk fel ■■h J^^H ■■ H ■ Bt M Kk ■ ■
mindet: | ™ ™ ■■■ ■■ ™ ■ ■ IJ4IP ^BHI ■■ ^^^ ■ ■ "kiél fojadtatuak
ípeye« hirdetésért kü!15n|T — --
—"UsJ ZALASOIVTOC5YX KOZi^ö^r Y C""^\'""" """ ■
N..KanixsavAroS helyhatóságának, „n-kanizsai önk. tüzoltó-egylet*. a „n-kantaal kereskedelmi s íparbank", „nagykanizsai takarékpénztár-, a ¿zalamegyei Ciános tanítód tulet , a „n.-kanizsai klsdednerelo egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet-, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanlzsai külválasztmánya" s több
«negyei és Tárosl egyesület hivatalos értesítője.
_Heteiikint kétszer, vasáruap- s csütörtökön megjeleuő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési* felhívás
ZALAI KÖZLÖNY
18S1 -ik huszadik évfolyamára.
Miiiön \' lapuDk jövő évi folyamára az előfizetést megnyitjuk, hazaírni önérzettel ti-kintünk vissza a lefutott pályára, és magasztos őrömmel, törhetlen reménynyel tekintünk a jövőre, mert a magyar hirlapirói viszonyt közt egy vidéki lap, hogy életének 20,-dik évébe lép, ritka jelenségek közé tartozik ,s e tekintetben hazánkban lapunk1 a harmadik. A .Győri Közlöny* 25 dik,_a »Szegedi Híradó" 23-dik s a „Zalni. Közlöny" 20-dik évfolyamba lép.
E ténykörülményből, azt következtessük-é, hogy Magyarországon Nagy Kanizsa város és vidéke a harmadik magyar^ szellemű lakossággal bir, vagy hogy a kiadóban szívós kitarl-ás van.
Mindkettőre igennel felelhetünk, pedig a másik két város önkormányzati előnynyel, több institutióval s húszszor annyi intelligens közönséggel bir, mint tí lap körének létjoggal bíró részében.
Az elfogulatlan olvasó valóban önérzetes elismeréssel tekinthet e körülményre, hogy annyi súlyos elemi esapá sok s nehéz megpróbáltatások közt semmi áldozattól sem riadt vissza a kiadó, hanem tisztességgel, becsülettel megállva helyét, kitűzött feladatának megfelelni igyekezett.
Hány lap szenderült el mellette e 19 év alatt, hány lap próbálkozik meg nyirbálni szárnyít, de ez lehetetlen, az
akarat és szándék mély gyökeret vert s szellemi erejében oly magasan repül, hogy azt sem az irigység, sem a gyűlölség, v;igy haszonlesési vágy meg nem semmisítheti.
Lapunk megszokott házi barát s ha néha komorabb, az a helyi viszonyokban keresendő, mert a helyi viszonyok teremtik a helyi eseményeket s ezeknek kíván folyton lapunk .szolgálni, miről a t. közönség e hosszú idő alatt meggyőződhetett.
Ez alkalommal alig ünnepelhetjük meg máskép lapunk fennállásának 20 évés jubilaeuinát, mintha ugyanazon árért nagyobbított alakban adjuk ki. Fogadják ezt a t. előfizetők elismerésünk adójaul az eddigi becses pártfogásért.
Bizalommal kérjük ezek után tisztelt közönségünket, hogy további hazafias törekvésünkben ezentúl is szíves pártfogásával részesítsen.
Az előfizetések mielőbbi eszközlését kérjük, hogy a rendes küldésben fennakadás ne történjék.
Ár az eddigi t. i. 1881. január inarcz. évnegyedre v2 frt.
, jun félévire 4 frt. , „ deqz. egészévire 8 frt.
Hirdetések jutányosán és gyorsan közöltetnek.
Az előfizetési pénzek beküldésének legczélszerübb és legjutányosabb módja a postautalvány, melyek egyenesen Wajdits József könyvkereskedésébe küldendők.
Hazafias tisztelettel
Nagy-Kanizsa, decz. 15. 1880.
SZERKESZTŐ- S KIADÓHIVATAL.
A hivatalvesztés
u magyar btínietö törvénykönyvben.
Az uj magyar büntető törvénykönyv a büntetések közé felvette a hivatalvesztést is, mely bizonyos, a törvényben meghatározott bűntettekre, mint mellékbüntetés alkalmazandó.
Minthogy a bünt. tkönyv összes rendelkezései közöl ezen pont az, melyben leginkább megakad mindenki, melylyel nemcsak a l&icusok egyáltalán nincsenek tisztában, de melyet még a törvénynyel foglalkozók közöl is sokan tévesen fognak fel: nem tartom feleslegesnek és czélta-lannak e kérdést a nyilvánosság előtt pár rövid sorban megvilágítani.
Elismerem, furcsán tetszhetik, ha valaki olvassa, vagy hallja, hogy a bíróság egy kanászt, egy kocsist hivatalvesztésre itélt; mert ehez önkénytelenül azon következtetés fűződik, hogy az illető többé nem lehet kanász, nem lehet kocsis.
Pedig ez nem áll. mert az emiitett minőség nem is hivatal, de a törvényhozásról nem is feltételezhető oly abszurd rendelkezés hogy valakit köztekintet alá nem eső foglalkozástól, például a kanász ságtói, s így a kenyérkeresetétől akarjon eltiltani.
A bünt. tkv. 55. § a szerint a hivatalvesztésre itélt elveszti: kinevezés, vagy választás utján nyert közhivatalát, vagy szolgálatát, ügyvédi, közjegyzői sat. állását, sat. végül a megjelelt közhivatalok, szolgálatok, állások elnyerésére való képességet a bíróság által meghatározott időre.\'
Tehát hivatalt tényleg csak az veszthet, ki közhivatalt visel; de a közhivatal elnyerésére való képességtől megfosztathatik az is, a ki hivatalt tényleg nem visel
S ez az értelme annak, hogy a bíróság a törvény alapján kimondja mellék-büntetéskép & hivatalvesztést hivatalt nem viselő egyénre is; — minek, következménye az, hogy az illető a bíróság által meghatározott időtartam alatt ily közhivatalt, vagy szolgálatot nem nyerhet.
Ha tehát az iparos, földmives, kanász, vagy kocsis hivatalvesztésre Ítéltetik, az annyit tesz, hogy bizonyos, az ítéletben meghatározott időtartam alatt nem lehet városi, vagy községi elöljáró, gyám, hivatalszolga, börtönőr, pandúr sat. hogy nem lehet miniszter sem, főispán sem, kir. táblai bíró sem, — az még természetesebb.
Azt hiszem, e kérdés teljesen tisz tában áll most már azok előtt is, kik a büntető törvényt nem olvassák\', vagy nem olvashatják.
Hanem aztán, hogy hol van az a fekete könyv, melybe az említett egyének bejegyeztetnek és nyilvántartatnak, azt netu tudom, de azt hiszem, hogy maga a törvényhozó testület sem tudja.
TÓTTÖSSY BÉLA.
Országos noipnr-kláüifás.
Mélyen tisztelt nűegyieti elnokfrég: .A gazdasági haladás föllendülésére! ujabb időben * termelő képesség s a munkaerő gyarapítása szempontjából kiváló fontosságot nyert a nőipar, mely a nyuguti és a tengerentúli államokban a fejlődé* rendkívül magas fokai a emelkedett, s & nő számára uj működési Uürii-
TÁRCZA.
Tél! este.
Barátságon mécsem világ* mellett, Mi j4 itt benn meUg szobában!
LrÍVvin liirii>o> Vall
J1J J u Hl UOU4
Ott künn liidi\' Sikoltva já
„„, ...jgfany a lehellct, I magában,
Itvd ja- x sz-l raagaüan, Mint egy elátkozott kinő« sóhajtás, Barangol egy zugolyt kuresve ; Mindenütt ineguétniilt pusztaság sehol Az ég sötét felhőkkel ledve.
Csak xz, kit sorsa üldöz s hajtja végzőt, Kinek sehol m.leg tanyája ; Kinek mindegy, örök halál vagy élet, Bolygásra most magát az szánja Lcxól ha rezzen ós e zör.enésre, Ki nem figyel ije-Vve — félve ; Ki fényt kérődve jiera tekint az «gre : Csak az "barangol ilyen éjbe\'.
Pedig nem egy utas szemébe vágja, A zo.d ribar * havas csepp t; S nem egy szegénye« tűzhely alvó lángja, Elhamvad s többé nem meleuget. Elég van hajh, kit tép a gond a bánat, S küszöbje sincs a hova lépjen; Még hinne tán, d- benue kétely támad: Ha van-e irgalom az égben !
Most \'-rzem, hngy hiu-fölös vágy volt csak, Ha bósz panaszra nyilt meg ajkam ; E vállak-gond alatt még nem hajoltak, A sors dühét sem tölte rajtam. Mig oda künn — ki jár. keresv«? enyhet, S nem lel szPgény az éjszakában : Barátságos mécsem világa .mellett, Mi jó itt benn meleg szobában!
H \\LASY BÉL\\.
A zsák hordó.
Rajz. —
(Foljl. é* vóge.)
Nem iu csoda, hitus\' próbálta ő már azt három emberrel.
Azzal a hárommal a korcsmábau ismor-kudeLt ép"ügy mint Furenczczul 5 azépaége megtelszutt uekik s magukhoz vovék, ép ugy mint Fereiiicz; 8 Julis m-*.gcfealta a hármat ép ugy mint Fereoczet.
Ugy ám.>... !
Ferencz mindig rendetlonebb és rendetlenebb lett. Napokig nsm mulatta mwgái a gMzdájáuál. Mindig odahaza mulatott Juljs kájával.
Egy hordó pálinka mell*" hevertek a földön a ittak a hordó csapjából egymás után, tánczoltak, daloltak, aztán újra a csap alá feküdtek s ittak, újra tánczoltak, mig holtrészegen le nem dőltek a földre és nem aludtak egéaz másnap reggelig, amikor újra kezdték e .finom mulatságot". Ferencz annak tartoua.
_ Ugy e finoman mulattunk tegnap
Julcsa ? •
Persze Julcsa erre azt mondta, hogy ugy vau ! De fó volna ma megint. ^
_ Jól van Julis; csak várj egy kicsit; a Takarékpénztárba kell mennem egy kis pénzért, mert e héten nem kerestem semmit.
Végre egész megtakarítóit pénz* felment h pálinkára, ennivalóra, süteményre, melylyel Julist mindennap megtraktálta.
Akkor sem hagyott fel ez élettel. Adoasa uot csinált, mig egyszer csak beállítottak hozzá a törvény emberei, lepecsételték holmiját és nemsokára rá el Hezitálták azt s avval Juliskát i«.
Azaz Julcsa nem került árverelés alá, hanem szépen eloldalgott, látva, hogy a jó Ferencz bátyának már nincsen pénze, nem hozhat pálinkát, jó süteményt, ezukrot....
Egy magában állt Ferencz a nagy világ-, ban, kis fiával 1
Homályosan emlékezett, hogy vt)lt neki egy jó felesége, aki elhagyta őt. mert látta,
hogy útjában van; akit 6 megakart ölni.....
Vájjon hol van?.... Él-e még... vagy meghalt bánatában.
— Kis fiam mond meg, hol v»«» anyád ? Hisz te tudod. ool«*or voltál nála. Veaoo-
hozzá ?
— Jöjjön papa, tudom, hol lakik.
— Mikor voltál nála?
— Két hete már.
— Mit szólt V
— Mindig arra figyelmeztetett: tiszteld atyádat gyermekem, mert Ó adott neked életet. Éa én teljesitettem, ugy-e papa? ^
— Igen, jó fiu vagy. Szegény Mariska, szegény feleségem.
Az erós férfi szemeiből könyeket facsart a fájdalom. Okiével igyekezett azok pergését megszüntetni. De raiud hiába volt. Sürün egymás után peregtek végig barna arczán, nedves barázdákat hagyva magok utáu.
Végre megérkeztek. Bementek a szobába.
Mariska az ágyban íeküdl. Arcza halvány volt, szemei beesettek, kerei soványak.
Ferencz felesége ágyához rohan*, átkarolta őt, s könyei hullottak a puha vánkosra
Mariska sokáig bámult rá fénj telen szemeivel, aztán elfordilá atezát.
— Nem ismersz engem Mariska?
A beteg némán rázta a fejét.
— A kis fiu majd megmondja ki vagyok
— Igen mama, ón megmondom. Ez a papa.
--Én az ő apja vagyok, tehát a.te-íórjed
és te az én feleségem vagy.
A beteg összeránctolá homlokát, fény-telen\'barna szemeit mereven a férfira szegzé mondván fátyolozott hangon.
— Te vagy az én férjem.... haha... és én
a te. feleíífg^...... hahaha.... A te feleséged
Juliska..;... Juliska...... a szőke Juliska......
hahaha
És behunyta szemeit hogy férjét ne lássa.
Ennek hallatára a fájdalomdulta férfi egész erejével a kis fiúra rontott s fojtogatni keidé.
— Te mondtad el, hogy kivel élek, te...,
— Mama.... mama..«, rikoltá a kis fiu.
A beteg rendkívüli erővel felült s sirva. rimánkodott férjének: ereszsze el a kis fiutj nem tőle tudtam meg ki van magánál odahaza,
Ferencz-eleredté a kis fiút, ki élettelenül rogyott a földre.
— Kedves fiam, drága egyetlen viga-. nzom — hörgé az anya; teste hátra hanyatlott, szemeivel még egyszer a férjére tekintett, aztán bezárta azokat és többé fel sem nyitotta.
Ferencz pedig leverten térdolt a két aldoeat meilett, kiket ö küldött a túlvilágra.
Megcsókolta az élettelen hullákat, f.rl kelt 8 nagy elszánással városházára ment s
felfeíiá macót, mint gyilkost.
* * *
\' És must ott ül a bü/hödt börtönben a rab, kezén és lábán uehét biiincsek csörögnek.
Mat számunkhoz a .Zalai Tanügy: 10-ik száma van rendes mellékletül csatolva..
riZKNKILENCZEDlK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMB3B 19-éa 1980-
ket jelölt ki. Ezeknek elfoglalására hazánkban is pár év óta jelentékeny mozgalmak indultak meg. melyeknek sikerét éleszteni van hivatva »lólirt végreh-jtó bizot.tság a legközelebb Koburjj Fülöpné herczegnő ö fensége fővédnöksége mellett rendezendő országos üőiparkiálli-tás által. Ennek fúczélja: feltüntetni azon iparagokat,. melyekben a magyarországi oők foglalkoznak, hü képet n.yujtani a női kézimunka eddigi haladásáról, az abban nyilvánuló izlés fejlettségéről arakj\'-h-nlésekbe foglalandó javaslatok állal, végül alkalmat szolgáltatni a netaláni hiányok pótlására és a nők munkakörének terjesztésére.
Ezen cél nagylelkű." támogatására mély tisztelettel és hazafiúi bizalommal kérjük a t. üőegy letet, mert a női munkaképességnek helyes iránybau való terjesztése hazánkban is társadalmi és. közgazdasági szempontból egy-araiit kiváló jelentőséggel bir. Egyrészt azért, in-ri a nők foglalkozását erkölcsi iráuybun elő mozditja s a maguk erejére utalt nők tisztessé-g. s existenüaját bízíosiij-«, másrészt azért, mert uj és bizonyos irányban hivatott munkaerők bevonása állal közgazdasági szempontból is lei váló figyeimol érdemel s a kozv^agyonosodás " lilőmozdiiásáhbz is hozzájárul. -v ! A nőegyletek, legyenek azok bármily spi-ciálla irány lámogatpi, nem lépik tul működési körüket, midőn a nők munkaképességének terjesztése érdekéWu pártfogolnak igy megindult üdvös mozgalmat.
S a t. nőegylet, bizonyára szintén át van ha\'va azon nemes intentintól, hogy a szegényebb sorsú nőket, kik főleg élytfentartásuk tekintetében magukra.vannak utalva, támogas iák és az érdekükben megindult mozgalomnak lelkes ügyvivői legyenek.
Ezért kérjük, hogy a nőiparkiállitás ügyét vaióban országosnak elismerni és előmozdítani méltóztassék, hogy az valóban orszá gossá legyen.
Hogy azon város és vidék is méltóképen •részt vehessen e nőiparkiállitásonj melyre a t. egylet működési köre kiterjed, mély tisztelettel esedezünk, méhóz\'assék városukban a vidéki bizottságot haladéktalanul megalkotni.
Erre nézve engedjék meg, hogy a követ kt-ző instrukeziókat adhassuk:
1. Méltóztassék lehetőleg a városukban levő többi nőegyletukkel egyetértőleg a város nő közönségét egy nagyobb értekezletre meghívni és ezen való részvételre mindazokat felkérni, kik a nők munkaképessége iránt érdeklődnek, főleg pedig a nőnevelő intézetek, leány-tanodák igazgatóit vagy vezetőit. E gyűlésen elóterjesztendők az általunk idccaatolt általános szabályzat s felolvasandó e felhívásunk. Ezután égy 12 — 40 tagu bizottság, mint vidéki bizottság alakítandó, (melvnek kebeléből az ügyvitel teljesítésére egy szűkebb körű végre hajtó..bizottság is választható). Á vidéki bizottság e.üököt, 2 alelnököt (talán 1 \'nő, 1 férfi) pénztárnokot és titkárt választ.
2. Az igy alakult bizottság akár az ottani lapok utján, akár más uton felhívást intéz az összes n\'>közönséghez, hogy a kiállításban való részvéteire »7. ottani vidéki bizottságnál jeieul-kezzék s figyelmezteti a közönséget, hogy az öt
osztály szerint, (lásd általános sza bályzat 11 pontja) először is azon nők jelentkezhetnek, kik iparszerüleg foglalkoznak kézimunkával; 2-or: a kik müked velésből házi használatra készítenek ilyeneket; 3-or: a leánynevelő-intézetek, iskolák s 4-er: azon nők, kik nem általuk készített régi remek-mintákat akarnak kiállítani. A térdij s jutalmakra nézve kellő tájékoztatást nynjt a szabályzat 1 1. pontja.
3. A megvakulás utáu nyomban méltóztassék az alakulást nálunk bejelenteni s mi kívánságuk szerinti számban azonnal szolgálunk bejelentési ivekkel. Minden további in-strukezió (a neláni térdijmentesség. beküldés és a további teendőkre vonatkozólag) időről-időre fog a vidéki bizottságoknak beküldetni. Bármi ügyre vonatkozó felvilágosításokkal azounal szolgál a kiállítási iroda.
Legyen szabad míg becse* figyelmükbe ajánlanunk azon ujabbi határozatunkat, hog^ oly magyar nők, kik ideiglenesen külföldön tartózkodnak, vagy oly magyar születésű nők, kik állandóan külföldön laknak, szintén részt vehetnek a kiállításon.
Végül nem mulaszthatjuk el a t. nő* egylet becses figyelmé\' azou eddig még nagyrészt ismeretlen kincsekre felhívni, mely az egyes vidékek pórnőinek ethnogmfiai szempontból érdekes munkáiban (hímzések, sat.) s általábun házi iparában rejlik, s mivel HÜg hiszszük, hogy e szegényebb sorsú pórnők fel ismernék e kiállítás jelentőségét s az azon való részvételre bármily cselrély anyagi áldozatokat is hozzanak : bizalommal kérjük a t. vidéki bizottságot, hogy a kiállítás általános, érdekességének emelése szempoutjából ezeket a kiállításba vonni egyik fődzéljának ismerni s a tárgyaik kiállításával járó költségek fedezéséről akár társadalmi uton, akár az égy letek, esetleg a városi hatóság igénybevétele által is gondoskodni méltóztassék.
Midőn országos ügyünket újból és újból is nagybecsű pártfogásukba és lelkes támogatásukba ajánljuk, vagyunk
Budapesten, 1880. decz. 5 én.
Az országos nőiparkiállitás végrehajtó bizott sága nevében:
GELLfiRI MÓR, Gróf ZICHY JENÓ,
* kiállítási titkár. \' kiállítási elnök.
BÉKEY IMRÉNÉ, ZSILINSZKY MIHÁLY,
végr eh. biz. aleluökök.
llclyl hírek.
— A január 7-iki széphirü táncz vigalomban a derék rendezőség kiváló figyelmes intézkedése folytán csakugyan Rácz Pali országos hirü jeles zenekara fog működni; ez oly. körülmény, mely még vonzóbbá teszi e vidék szépeinek megjelenését s már hallgatni is ritka élvezetet nyújt a jó s kitűnő zene.
— A „január J-diki" bálra a meghívók szétküldése már befejeztetvén, felkérettünk annak közlésére, hogy a kik tévedésből meghívót nem kaptak volna éa arra igényt tarta nak, szíveskedjenek gróf Hugonnay Kálmán rend. bizottsági elnök úrhoz fordulni.
Fel-fel tekint kia ablakán, bámulja a szabad eget, a mosolygó napot és egy fájdalmas hang az\' súgja belsejéből:
»Ha hü maradtál volna Mariskádhoz, te is élveznéd a friss levegőt, -a sugarak üditő hatását".
De ki tehet róla. A sors azt határozta, hogy neki onnan mint élőlénynek előkerülnie nem szabad.
TÁRNOKI (WUTZ) JÓZSEF. Szuboticza hel> név magyarázata.
. Egy levelem volt Szuboticza községére intézve, mely a magyar Kozmuuaaoeni megjarta Tolnát, Baranyát, s utoljára is vissza jött kezemhez. A hely név tárból meggyőződtem, hogy hazunkban három ily nevü hely vau, «gyík Krahsó-, másik Zala, a harmadik Bács-megyében, ez utóbbi valódi neve Szabadka, s mivel ezen név magyarázatával foglalkoztam, a „Szabadka s Vidéke" czimü "lapból kivettem, ho^y a szerbek ezen városnak Szubötice nevét az 1527. évben Zápolyáva! ellenkező Cerni Iván egyik alvezérre. Zu bot ától, ki itt C8oportOBÍtá össze népét, vette fel; az ica ra gaszték mint a tót obec*oközségMt jelent. Vannak azonban szó nyomozok, kik Szuboticza név alatt u. szombat napot vélik, melyen az ily nevű helyek vásárt tartót tak. Hogy a bárom helynevet megkülönböztessük, Szobolicza «alámegy ei u. p. Csáktornyái, Szubolicze Kr*ssó m. u. p. Jám ot kell kitenni. - De hogy a m. kir. posta miért vitte a levelet Sznbad kára, ennek nincs értelme. Ajánlom Zálaineg\\ ének, hogy Szobolicza község nuv«?t. mely úgyis vásár jogot akar kieszközölni magának, .Szom-batkára" m^gym nsitaa m**:; p azon n:.pry vásárt , engedélyezzen.
Még egy pár zalamegyei helynévről.
W. Gábor győfi -gymnasiumi tanuló anJ"a£ gyűjteményembe egy pár zálamegyei helyuevet küldvéu be, hogy azt a t. közönségnek buzdításul átadjam, azok magyarázatát közlöm:
G u 1 á c 8. h. nevél azon körülménytől kapta, hogy egy gula alakú csucaos magán álló hegygyc4 bír. Szerintem, miután Bereg megyében is van ily nóvü község s az a Gulá-csy családtól, a család pedig egykori elődjök foglalkozásá\'ól (Gulya őrzés=gulyás) kapta,
zott kastély, ugy raagyarább alakítás folytán o helynév iB. Szerintem ezen hely a Balaton tó partján építtetvén ki, vette kezdetét, igy a neve kezdő hely 9 KeJztholy szónak felel meg.
Ezek után újból felkérem mindasokat, kik ily helynév magyarázat birtokában vannak szíveskedjenek azt velem közölni.
RÉSÓ ENSEL SÁNDOR.
É<les ajkad.....
Édes ajkad bármit rebeg, Elhiszek én mindent neked. Tündér reményt, szép világot, Pénvt, örömet, boldogságot.
Mindi*nt, mindent, az ég alatt... Hanem ezt a pár szavadat Még se i"d»\'ád elhitetni: Hogy sohne- fogaz elfeledni
= MAROSI fA LMY GYULA.
— Karácsonyi és újévi ajándék okul
igen alkalmas, csinos és nagy választékú tárgyak, nagymennyiségű szebbnél szebb könyvek, diazalbumok lehető jutányosán kaphatók-Wajdits József könyvkereskedésében, melyeknek már megtekintése is élvezetet s kellemes szórakozást nyújt.
— Holdfogyatkozás. Multcsütörtökön este s/emléltük a nálunk is látható holdfogyatkozást. Este 5 óra előtt néhány perc.zczel vette kezdetét s mintegy i óra 40 perczig volr látható. A nap ugyan 4 óra 8 perczkor elhagy ta a láthatárt, mely körülmény a fogyatkozás elméletének ellenmondaui látszik, e tünemény azonban a légkör sugártörő tulajdonságában leli magyarázatát, mely a nap lenyugvását késlelteti, a hold fel Kelését pedig sietteti. Igy történt, hogy mindkét égi test egyidejűleg lá\'ha ó vala, holott a valóságban az egyik láthatárunk alatt állt, midőn a másik a feleli foglalt helyet.
— Hyrnen. Talabér László lipóti uradalmi ispán tlecz. 16 án eljegyezte magának Smettana Ferencz városi szállásbiztos ur sógornőjét. Imrey Katicza k\'asszooyt. — Weiss Zsigmond nagy-kanizsai kereskedő Grünbaum Hermiu kisasszonynyal Bécsben jegyet váltott.
— Kiadónk mai számunkban közzétett hirdetésére — a posta dobozokra nézve — felhívjuk t. olvasóink különös figyelmét. Alig vau család vagy egyes ember , ki karácsonyra vagy újévre távol kedveseit ne lepné meg egy kis ajándékkal. Ki nevezhetné meg mindazon ezernyi tárgyakat, melyek ilyenkor a postára adatnak lovábbifás vége\'t?! A ki ajándék-tárgyait — melyek nem ritkán törékenyek vagy könnyen megsérülhetek — biztosan és épségben akarja juttatni kedvesei kezéhez, az okvetlenül használja k posta dobozt, melyről e lapokban már többször dicsérőleg említés tételeit.
— Boldogult munkatársunk Rikosi László özvegyének 5 kis gyermeke felnevelő\' sére a magyar írói segélyegylet decz. 16 ki ülésében évi 2t>0 frtnyi segélyt szavazott. Elismerést szavazunk az egyesület derék választmányának és a humánus intézmény pár.tlogo lását tehetősbjeink buzgó figyelmébe ajánljuk
— JPerlakotl decz. 20 án lótenyésztés ügyben az alispán által összehívott értek-zlet tartatik.
— Földrengés. Folyó hó 16 áu (tehát a Dr. Falb által előrejelzőit időben) Csáktor nyán éjjeli 11 óra 35 perczkor gyöngébb földrengés volt érezhető, mely néhány perez múlva ismétlődött is. Az első mintegy 4—5 maso iperczig, az utóbbi 2 másodperczig tartott. Mindkettőt búgás előzte meg a fold alól, ugyanazon
.iránynyal mint nov. 9 én. — —r.
— A» állatkínzás ellen a-s\'uj bümető törvénykönyvben egy paragrafus van fölvév, mely az állatkínzást kihágásnak minősiti s megfelelő pénzbírsággal vagy fogsággal sujtjn. Nem ártana bizony náluuk sem, ha a szivtelen állatkínzókat a törvény rendelkezéséhez képest szigorúan m°goüntetnék, talán ritkábban fordulnának elő oly vérlází ójelenetek, milyeneknek uyiit utczán naponkint tanúi lehetünk.
— Gyilkosság. He.-juvecz F«réncz kis kauizsai kovácsmester fakos: szőlejébjn a pin-czében decz. 36 án meggyilkolva találtatott, homlokán ejtett mély baltavágás következtében halt meg. Állítólag fii, egy szabadságos katona gyilkolta volna meg ; elfogatván, a csurgói já-i aabirósághoz kísértetett.
— Sport. Sümegben f. évi decz. 12-én korcsolyázó egylet alakult. Az eddigi tagok száma: 52. Folyó, tó hiányábau egylet ré tet fog vízzel elborítani. Az enyh a időjárás a ténykedést lehetetlenné toazi; miért bővebb tudósításunkat is a fagyás idejére halasztjuk.
— Épitsilnk vasutat. Ez a jel ezó ! E tárgyban gyűlt egyb>. isméi 1880. decz. 12-én a sümeghi takarékpénztár épületben intelligens érdekeltség. Fő elvül tűzvén ki: áláirás által pénz biztosítékot nyújtani, (helyes !) s az utáu építeni.
— A bőHönyei j^gy-ó lakása s irodája a napokban kiraboltatván, hir azorint adópénzt is vittek el.
— Árverés Zalamegyében. Varga látván 2983 frtra b. ingt. jan. 13-án Pólán. — Tóth György 595 frtra b. ingt. decz. 23. Nagy-Kanizsán. — Tizedes József 414 frtra b. ingt. jan. 5. Nagy Kanizsán. — Németh Terezia 335 frtra b. ingt. jan. 26. Re/.iboa — Mihóczi Józ8ef 592 frtra b. ingt. jan. 3. Draskoveczen. — Németh Ferencz 648 frtra b. ingt. decz. 22. Bodáron. — Nóvák András 696 frtra b ingt. decz. 29. Dekanoveczen. — Köszi Fülöp 903 frtra b. ingt, decz. 24. Paloveczeu. — Vincsecz Orsolya 467 frtra b. ingt. decz. 27. Zarka-házáii. — Saly József 1239 frtra b. ingt. decz. 22. Szécsi-Szigeten. — V»jda Kereucz 839 frtra b. ingt. jan. 19. Csányban. — Salamon Károly 642 frtra b. ingt-jai. 14 Buc-mtán. —
— Uövid hirck. Lukácsy Sándor lel ke* neuizelgazdasz meghal-. — A Deák
szoborra eddig 160.220 frt gyük be. - Berlin ben hizott ökör kiállítást rendeznek. — Esztendeig j >ró órát talált fel egy kopenhágai órás. (Jó volna hozzánk!) — A trónörökös esküvőjét hir szerint elhalasztják ~ A prágai udvari várba lecsapott a villám: — Dr. Róm -r Flóris apátkanonok boteg, — Bittaén halálos kimenetelű párbajt vivőit két fiatal ember. — A honvédségi Ludovika akadémiában elhagyták a magyar irodalom történetének tanítását. — Aussignál az.Elba kiöntött. —
Kl nyert?
Szeb-n dec/.. lóén: 6 44.27. 13.45.
Prága „ „ 49. 35. 68. 4. sí.
Lemberg n 25. 85. 62. 63. Í4.
/ magiür nyereméuy kölcsön-kötvények <l«»cz. 15. tartott XXXIX. tervszerű kísorsolása alkalmával kihúztak összesen 32 sorozat számot, melyek 370,500 frtot nyernek, a kihúzott sorozat-számok a következők : 463 567 988 1034 1498 1549 1789 1807 2333 2395 2611 2767 2815 2ti47\'3174 3349 -3421 3514 3535 -3726 4072 4100 4120 4193 4369 4530 4663 4746 4828 5359 5419 éa 5645. Nyertek ped.g: 120,000 frtot a 4100 sorozatszám és 12 sor szám, 12.000 frtot az 1549 sor. 29 ss . 5000 frtot a 2333 sor. 23 sz., 1000 - 1000 frtot a. 463 sor. 32 az , 988 sor. 7. mz., 3514 Bor. 26 se., 5645 sor 47 sz., 500—500 frtot a 463 sor 12 sz., 1549 sor. 28 sz., 1789 sor. 2 és 33 sz., 1807 sor. 10 SZ., 2395 sor. 13 és 29 sz., 3174 sor. 31 sz., 4100 sor. 8 az., 4369* sor. 30 sz.. 4530 sor. 34 és 46 sz. 4663 sor. 44 sz., 5419 sor. 9, 19, 21 és 45 sz., .5645 sor.\'46 s/.. Ezen
sorozaterámokban a fenti nyerőszámokon ml
foglalt összesen 1575 sorszara egyenkéut 140 frtot nyert.
irodalom.
(K rovat alatt megemlített nmukd. Nagy-Ka-¡lizsáu Wajdits Jőxnef könyv kereskedése által megrendelheti» |
— Uj könyvek. A Franklin-Társulat ki adásában Budapeaieu ujabban megjéleutek: Közh:iszuu családi könyvtár. Egy egy kötet fűzve 40 kr, 23. kötet: Illemtan. A társadalmi illemszabályok kézikönyve. Afme D\'Alq és Ebhardt Ferencz muukái után irtaK. B -niczky Irm «. Olcsó Könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál.
102. füzet. Vautier György. A keresztanya. Francziából fordította Márkus Miklós. 30 kr.
103. füzet. Kisfaludy Károly versei. Hetedik kiadás. 50 kr. 104. füzet. Béresy Károly. A
j gy«\'g}Uit seb. Beszély. 30 kr. 105. füzet. Gaius . Valerius Catullus versei. Irodalom történeti tanulmány nyal bevezetve és jegyzetekkel ki
hérve. Fordította Csengery János. 30 kr. 106. füzet. Szigligeti Edo. A trón kereső. Szomoru-jaiék 5 felvonásban. 30 kr. 107.iüzet. Theoph-rastus jellemrajzai. A görög eredetiből fordi-totta Hunfalvv János. 20 kr. 108. fűzet. Gyulai Pál. Br. Eö vös J. Emlékbeszéd. 20 kr. 109. füze-. Lamarliue Alfonz. Heloisc és Abelard. Fraucziából fordította Erhardt Viktor. 20 kr. 110. fűzet. Olasz beszélyek. írták Bariili, Ghizlanzoni éa S*»ra. Olaszból fordította Huszár I. és Mócs Zsigm. 5() kr. 111. füzet. Augier Emil. A Fourchamboult család. Színmű 5 fel-vonásb m. Francziaból ford. Fáy J. Béla. 40 kr. 112. füzet. Pálffy Albert. A szebeni ház. Bes/ély. 20 kr. 113. füzet. Tennysou Alfréd. Arden Enoch, Angolból ford. Jánosi G. 20 kr. 114. füzet.. Turgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Regény. Oroazböl fordította Timkó Iván. 40 kr. 115. füze\'. Farina Salvat"re. Két azerelem. Regéuy. Olaszból fordi:otta*Nyitray József. 30 kr. Történelmi Könyvtár. A magyar népnek és ifjúságnak ajánlva. Czímképpel. Ára egy-egy füzetnek 40 kr. 69. füzet. Fiume, a magyar korona gyöngye. Természet1 ani, ethnografiai és történelmi rajz. Irta Dr. Lázár Gy. 70 füzet. C»8iriota György (Iazkenderbég^. Irta Dr. Lázár Gy.
— Aigner Lajos könyvkiadó hivatalában megjelelt a díszes kiállítású „Szépirodalmi
Könyvtár" 4. és 5-dik füzete,, mely Széchy Károlynak dicsérettel kitüntetett „Szépllonka" czimü verses regényéi kezdi meg és Milkó Izidornak „Mindeuütt és sehol" érdekes tárcza-czikkeit folytatja. Ára 30 - 30 kr.
— A JuimoristikuM könyvtár 2—5. füzete megjelent Dobrowszky és Franké fővárosi könyvárusok kiadásában. Kóck Pálnak ,Egy férj, aki nejét keresi" czimü képes regényét teljesen tartalmazza s megkezdé\'a „Szerelmesek utja" czimü regényt. Ara egy egy füzetnek csak 15 kr.
— Előfizetési felhiwia a „Vadász-Lap3.-ra. Azt biazszük, hogy a „Vadász-Lspn egy teljes év í tartalmával ugy a vadászokat, mint a sport bármely agát kedvelő t. kÖsőnBégét oléggé meggyőztük e lap-vállalatunk életrevalóságáról. Számos évi ernyedetlen munkálkodásunk elismeréséül a vadász irodalom terén, mindig több nagy nevü szakférfiak szerencséltetik iapuukat dolgozataikkal. A sport egyesülettel, m-lyuek lapuuk a hivatalos közlönye, rajta
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
lestünk, hogy a vadászati ós a sport ügy az egész országban a t. nagy közönség érdekeihez mérten mozdittassék elő. Czéluok előmozdítása végett kivánatos, hogy az ügy megvitatására szolgáló Vadász Lapunkat a sport közönség tagjai pártfogolják és ismerőseik körében elterjesszék. A „Vadász-Lap* mint eddig; ugy ezután is érdekes és szakavatott íróktól származó közleményeket ad a lővadászat, vad tenyésztés, vizslászat, kopóvadászat, agarászat, lovas vadászat, lövészet, fegyver ismeretek, halászat és mindennemű sport köréből. Tanulságos éa mulattató tárcza czikkeink az 5 világ részben történő vadászatokról ós érdekfeszítő sport kalandokról hoznak közleményeket. Eredeti vadászati képekkel, fegyverek szerkezetéről való ábrákkal, továbbá a ragadozók fogására és a vadtenyésztés előmozdítására szolgáló készülékek ábráival is illusztráljuk, időszerüleg lapunkat. A „Vadász-Lap" ezután nem 10 naponkint, de minden vasárnap megjelenik. Ata egész évre 6 frt — Félévre 3 frt. A sport egylet tagjai a nVadász-Lap" ért egész évre csak 3 frtot fizetnek, minthogy a 6 frt másik felét az egyesület fizeti. Előfizetések és mindennemű közlemények Sárkány J. F. szerkesztő és lovar-egyleti titkárhoz Budapest, hatvani utcza N-mzeti Casino küldendők.
— Rautmann magyar Lexikonának 68. és 69. füzete megjelent. Terjed a „Forint" szóig. Mellékletei: Emlősök I. ós Műtörténetek I. Ára 30 kr.
— Isfóczy Oyözü szerkesztés- és kiadasá ban megjelenő 12 röpirat III-dik füzete bokül detett hozzánk. Ara ŐO k>. Tartalma : A fordu lat Németországban. A zsidóság mint uralomra vágyó kaszt. Kovács Károlytól. Egy antisemi-tikus magyar napilap alapításának kérdéséhez. Várfalvi F. Dénestől. A németországi zsidóellenes ér vény véglegesen megállapított szövege. Az ugyanezen kérvény aláírására felhívó körözvéuy szövege. A. zsidókérdés a porosz képviselőházban. Hangok a vidékről. Levelek a szerkesztőhöz: Szabolcs-, Csanád-, Trencsén , Göraör- s Bihar megyékből, ugyszinte Pozsonyból, Aradn.l. (2) Veszprémből, Kassáról ós Nagy Kanizsáról.
— Kuncze F. Leo sz -Benedek r. áldozár szerkesztése alatt Tihanyban megjelent „A Jézus legszentebb szivénél közbenjáró Miasszo nyunk" czimü imalársulat havi tudósításai mi nt
1881-ki első évkönyv. A jelsett társulatnak Magyarországon 104.598 tagja van. As élénk kis lap előzetési ára egy évre 1 frt.
— Örömmel constatáljuk, hogy a ,Buku resti Hiradó*, — mely évek sora óta becsüle teseu tölti be ha^kfias felada át Románia főváros; bv.n, — újévtől fogva a vasár- és ünnep napok kivételéveltninden nap fog megjelenni. A „Bukuresti Híradó" tiszta magyar politikát űz R imániában és ezért érdemelte is ki az ösz-szes magyar sajtó figyelmét és támogatását párt különbség nélkül. Ha eddig, mint hetilapot támogatta a magyar közönség a .Bukuresti Hiradó"-t, mennyivel inkább kívánatos, hogy pártolja ezentúl mint napilapot, midőn hivatva van a szó teljes értelmében MagyarorezAg érdekében a Ewleten üdvösen működhetni. A lap ára: egész évre 15 frt, félévre 8 frt, negyedévre 4 frt. Az előfizetési pénzek a „Bukureati Híradó" szerkesztőségéhez Strada Teranilor 20 czim alati küldendők.
DECZEMBER 19-én 1880.
Vegyes hírek.
— Tóth Béla, ezen tehetséges fiatal magyar iró, az esküdtszék határozata folytán a bíróság által a fővárosi rendőrség, mint törvény által alkotott hatóság elleni rágalmazás Bajtóvétségében vétkesnek mondatott ki s 4 havi fogságra s 4<H) frt pénzbírság megfizetésére ítéltetett. Tóth Béla senimiségi panaszt jelentett be s az Ítélet jogerőre emelkedéseig kezesség mellett, szabad lábon hagyatik. A kezessege; Verhovny Gyula és Szalay Imre vállalták magukra: a kezesség összegét a bíróság 1000 frtban állapította meg.
— Zágráb segélyezésére, mint az „Agr. Ztg." írja, az állam által engedélyezett egy millió fonnttól semmi kamatot nem fizetnek a kölcsönvevőle egy évig. Ez összegnek egy része, mintegy 100,000 frt mindvégig kainatozatlan marad s 12 év alall fizetendő vissza, a többi 900,000 frtot tiz, busz vagy harmincz évi
esedékességgel negy százaléknyi kamattal törlesztik le, kik a kölcsönösszeget igénybe ve8£Ík.
— Német Lapok lcitiltata. Az egyeiemi olvasókörbe eddig a magyar lapok mellett a budipesti német lapok közül is járt néhány, még pedig a „Pester Lloyd", „Pester Journal* é« a „N\'^ues Pester Journal". — Az olvssókör választmányi tagjai tegnapelőtt tartott ülésükön elhatározták, hogy tekintettől arra, hogy az egyetemi hallgatóság a helyzetről s a napi
kérdésekről a magyar sajtóból is alapos tájékozást szerezhet, a német lapokat az olvasókörből kitiltja s csupán a ,P. Ll.\'-ot tartják meg egy példányban. A P. H., melyből eat a hirt vettük, figyelmébe ajánlja a vidéki kaszinóknak 06 olvasóköröknek est a példát, a mely különben már nem első, mert póld. a derék váczi kaszinó már hetek óta kitűnően el van a bécsi és budapesti lapok nélkül, melyeknek járatását, a kör tagjainak együttes óhajára megszűntette.
— A Bartha féle ügyben kiküldött vegyes bizottság beszüntette üléseit, mielőtt feladatát végleg befejezte volna. A bizottság polgári és katonai tagjai ugyanis, mint értesülünk, meghasonlottak egymással. A katonák azt kö vetélték, hogy a polgári bizottság vizsgálata nyilvános legyen, a ott ők is megjelenhessenek. Ez természetesen megengedtetett nekik. Akkor aztán a vegyes bizottság polgári tagjai kívánták azt, hogy a katonai bizottság is nyilváno san vezess* a vizsgálatot, s azon ők is megjelenhessenek. A katonai bizottság azonban e jogos követelést visszautasította, s e miatt az egész további tárgyalás megakadt.
— A ki a pénzt nem ismeri. Még ilyen ember is akad mai napság. A nagyváradi hetivásáron egy vidéki gazdag földbirtokos két ökröt vásárolt egy falusi paraszttól, s kifizetett ennek 250 forintot. Kevés idő múlva a paraszt rémülve jött vissza, tudtára adváu a vevőnek, hogy hamis pénzzel fizetett, mert egyik százas nem jó. A meglepett vevő elkérte a kérdéses 100 ast, a mely csakugyan nem volt jó, mert egy 1000 forintos bankjegy volt. A szegény pór azt hitte, hogy hamis pénz, mert három 0 volt rajta. Nagyon tarmészeies, hogy s*ivesen kicserélték neki. így irja ezt a Szabadság.
Házi jelenet.
t. korLNf,T~ megÍ1" "" \'!"il"e<i " «»»««
. "rt! ~ N"m " éi,Ulkit t5"Cl««\' k" 3ÍÖ : — A korcimiban ugy-. ? F4rj : — N-m bi. éa, 1 pohirba.
Hivatalos placzi árak.
Kagy-Kaniuin, 1880. deci.. 15. 100 ViloerammJiTal nimitra.
a-.M 10 50 -1150. Rou 9 50—10—. Ary« 7 50. Zili t —. .— Kukorica 6.—-— —. Barjonja 3"—. --. Borsó "—.—S0—. Lencse —.
—•—28-—. B.b .-»1--giiaa —.—2-—
Saalm. • .—1Í0.
1 kilogrammjiTa] .simítva. Uaibahai 48—.52. Juhbui — ■—.— Sirtéslioi
58"---Saabon. ■---86. Dii.a6z.ir \'—.—92. Vörös
ba^yma •—.—1G. Foph.eyim •— -30. Cxukor ■_._b0. Bor. 1-2\'|. Paprika 1\'—.—. St.ppan 4S
1 literjével síimitva Óbor 32-48 kr. Uj bor 20 28 kr. Pálinka 48 kr. Ecs.t 8 kr. Kiadta :
FABKA8, v. piaci könyvvesetr..
Árpa 5 60.
Árpa
Árpa
Árpa
Piaczt árak.
100 kilót. saimitra
Pápa : Bnu 11--1140 Ros. 9-20—9-60.
6-80-7-—. Zab 5 80—«\'—. Kukorica 5 40—
BySr: Bui« U-20—11.90. Bot. 10-30—1(170 7.10—7.5 Zab fi\'10—6.3Ü Kukorica 5 80—6 —. Veszprém : Kua 11.40 .11.70 8». 9-1C—9 50 7.30—8 20 Zab 8 10—8.20 Kukorica 6.50 - 6 80. Sopron : Buix 11 40-12 - Rois 10 30—10 60. 8 40—8 85. Zab 6-80—6 9\'. Kuk. 6.80 -7.30.
Papírszeletek.
I
— Papa, adj egy hatost-, oevednapja lesz j holnap, meglepetést akarok csinálni.
— S mit fogsz venni ?
— Mézes kalácsot magamnak.
— Orvos ur! voltam valahol, de nem tudom j hol, -ttení valamit, de nem Indom mit, fáj valamim, ; de nem tadom mim.
— Rendelek valamit, \' de nem tudom mit, csináltassa meg vaNhol, de nem tudom hol, taajd meggyógyul tőle, do nem tudom mikor. Vxlasxolt az orvos a betegnek.
Felelős szerkesztő: BátOrfi Lajos.
HIRDETÉS.
Karácsonyi s njévi aiíflé
arany-, ezüst- ékszer és optikai
tArgyatból barnuló olcsó irakért kapható
HELFY B.
aranyműves- és Iátszerészuél 210 1-2 Nagy-Kanizsán.
X Ft XD E T EJ S 3E
Dr. Schmidt főtörzsorvos
F 0 L-0 L A J A.
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógytiltak nyilvános oli8moro és köxzönő iratai! Hasonlóul a t. c*. orvos ur^k is folyvást ós ismételve utnlnak a dr. Schmidt G féle fül-olaj fényes hatására, miként njahban dr. Hamm«rschmid főorvos nrnak
következő levele, igazolja:
Van szerencsém tudomására ailni, hogy az Öntől nyert „valódi" dr. Schmidt Q féle fíll-olaj ffilbete^eimnól, kik falzugás-han, fülszakgátásbin, időleges süketségben és nagymérvű nehéz hallásban -zenvedtok. mint leghathatósabb gyógyszer igazolja magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban ezentúl in mind«Mi ftllbajhan szenvedőnek rendelni fogom, ós nem mulaszthatom el, exen kitűnő hatású szert a fent megnev«y.ett bajokban szenvedő minden betegeknek ajánlani.
Zsolna !880. márczius 5
I>r. HammerstnUU,
m. kjr. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Srhiifidt íí, fó(öri80rvo8 és orvoMtudor
í ül-olaj a
elmulasztja, illetőleg meggyógyítja nx időlegt-s süketséget, fűl-gyuladást, füjszxkgatást, fOlfájist, még rég\' h-gmakacsahb esetekben is. A kellemetlen fíllxugist és kisebb mérvű nehézhallást, azonnal elmulasztja, miként ezer és ezer eredeti bizonyítvány tanúsítja.
Evy üveg ára használati utasítással együtt 2 frt Avifl ^ Csak akkor valódi, ha minden ÜVfg<-u yj\\ö.ü» ¿s A viirös papírhorítékon a^ itt lati.ató védji-ey rajta van. — Különben * gyártmány utánzás. Tehát i-lővigyásat a vótcluél.
Kzenkivfll minden palarzkon üvegöntéshen a központi bizományos (.Takobi Th. Hamburgban) czőg-jegye szemlélhető és minden üveg
„Ober-Slalisarzt Md Pbysitns Dr. Schmidt/\'
. nyomattal, rHátott ónburokkal van elzárva. , Egyedül\'kapható v*lódí minóségb-n a főraktárban, Debreczenbea Dr Rothsohnek V Emil gy\'.gvsrrrtárá-ban. Bécsben Seewald A gyógysz. a ,csás«ái k .r-ná\'.oz• VII, Maríshilferstrassc Nr. 106. — Bpestfln Tőrök J. gyóirysz — Prá-oihan FBrst József gyógys*. — Gráezban gy«»gy^ . »zarvsshoz4«, Porjjiatner J. gyógys/. — LemberBbea Mlkoláscb P. »f/ógy*«. Zágrábban Mlttélbaoh «Zsigm. gyógy*z. - Linzben Rucker Ferenoz gyógy«* — Salzburgban Dr. Sedlitzky rs klr ndv uyógyn -Pozsonyban Soltz R- gyógj««. - Temesvárott Steiner F. gy- gy<* — Kolozsvárott Szeky Miklós g»«\'»s.ysz. - Crernovic* fiticbikowsky 6. győgvs/. — Klagenfurtban Thurnwald W. cynry«. urakuál U. I Minden máshol hirdetett fai-olaj nem valódi Schmidt fő. törzsorvos és orvoKtudor-tóle, han«m csak egy jogositlan nev viszazaélés Or. Sobmldt ur czégére »InlhaiiiSttványokra. l3ö 18 Ih
Moll skid.litz- poka
ílcnt íiL-lrnr vnlnHí h* roinden dol,or czimiapjá.. a ««»
V^ötlK itlvKOr \\dmui, ís M én „okszorositott «-zégem ran
lenyomva.
30 év óta a le!:inhh vikerek mellett fennáll mindennemű gyoaor betegségek és emesztéíi akadályok, (mint étvágyhiány, haaszorolás), vér Utl0|aa ói aranyér ellnn. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő élet«
módot folytatnak .
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. 1 frt. o. é.
;ranczia borszesz sóval.
i I.._______.......______ . ,
FA lt-gmegbjzlinu\'bb önsrgé.yrő szere a szenredő emberiségntk minden belső é1 külső t-\'.vulladásiial, a legióbb betegség ellen, min. denn mü scliC«ülésfk, fej-, fül- és f«igfájás. régi sérvek és nyílt sebek-rákrvkóiyek. Osztk, szemvv»Hadás mindennemű bénulás és sérülés stb.
>tb. o\'.lnn
Üvegekben használati utasitással együtt 80 kr. o. é.
llaHnájőlaj.
KrohnX. és társától Bergenben (Norvégiában).
Kzen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló
faj köxRtt xx egyedüli, mely orvosi cxélokr.t használható.
ára egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndvari szállítónál, Bécs
Tuchlxüiieii.
linktár ai xllxm minden hirneves gyógyszertárában vagy fűszer-keieakedéseben. ltsktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb \'•negrend.nléseknél megfelelő árleengedé»l»en részesülnek.
A t OZ közöuség kéretik határozottan Moll-léle készitmi\'-pyt roedelní éa rsxk olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vaunak ellátva
Rsktárak: Nagy Kanizsa Práger Béla gyógy««. Melns J. gyógy. Ri»senberg Ferencz Fexselhofer Jóxsof ltosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg .Gyógyszertár a szent lélekhex". — Barcs Dorner 8. Csáktornya QAncx L y gyógyszeres* Kaposvár Kohn J Bahórhay Uálm. gj"g>. Th. Kocskéssy gyógy. Kaproncza VVerli M ryógy. Kőszeg Caacainfivirx Ist. gy»gy. Kílítel Ist. gyógy Keszlhdy s -lile f»r A Wílnsrh K Körmend Itxtz Ján. Zágráb Perklet Kerencz gyógy. Míttlh^rh S. Ir {*lmisbot gyógy Soproa Mezey Aud. gyógy. («MJU 60—52)
! Majdnem elajándékozva!
A bukott n.cy.EMli anjol BRITTAKiA-EZŰST6YÁR ó riási raktárát x (-8Ődgon<lnnkság átvevéu, nagyobbszerU tizc\'ósi kötciezfttsécei és * helyis.\'-¿ek kiüresité .e mia t 70 százalékkal a Oecsáron alul bocsátja áruba, "lei-át majdnem ela;ándékoztatlk. (\'sal: tí frt 80 krért, azaz x puszta muukadij értékéoek feléért kaphatni a kűvetki-xő igen csinos és tarló« Brittanix-erllst xstiali aervic, melynek ára ezelőtt 30 frt VBlt, és melynek tiszta feliéren mxradásáért 25 évi liezefeftétf válnltatik. 6 asztali kés kitünó angol acxéllappal 6 valódi britt. ezüst vllltt, 6 tömör „ . evő kanál 6 . . kávéskaaá.\'
6 teríték tárté
6 valódi angol kávéstá!02&
\\ . n. 9 . meritikanál egy darabból tejeaBerltókanál gytnaekkalás tojásos serleg tojásos-kanál extiker táloza eznkor- vagy bers tartó tkea szűré gyertyatartó 2 legfinomxbb alabxstrom gyertyadlsz 6 finom . -, tálaié 60 darab 194» 6 - 10
Mindezen elősorolt 60 műdarxb árs összesen csak
ü 6 Irt SO ücr. Ü
Megrendelések po»Uí utánvétellel vagy az összegűek beküldésekor — a medd<g a kéxxletből jutj — elintéztetuek
TCa.ii Tm nn n Hermann
Ilriitauia-ezüstgyá\'ak főraktára által
Bécs. Város, FíelschnuirJcl 6
A köszönő és elismerő levelek százakra meuo száma irodámban közszemlére vannak kitéve.
4 angol „ 2 ,, \' „ ,
2 bríttaui ( «üst
2 gyönyörű ,
1 legfinomabb „
2 Igen szép

yendéüfo^idó bérbeadása
vagy
űrök aron való eladasa.
A Magyar-utozábau Nagj-Kanizsán levő „Magyar Király * -hoz czimzett vendéglő szabad kézbíl jó feltételek mellett eladatik. esetleg bór bevehető. Bír 6 hálószoba, 2 ebédlő, nagy istálló s egyéb liozr.atartozandókkal. Jj!rtfkezhetni a tu lajdotiossal. Az átvétel akár 1881. febru- r, akár az ó-i ii>ájii»bau már megtörlénWelik. 209 1—2
............í^^P^K^Í
TIZENKILENGZEDIK\' ÉVFOLYAM.
2ACAI közlöny.
DECZEMBER19 1880.
x Ft. td E rr & s E

DOOOOOO OOCOOCOg Ö Ingyen Q
Q 2Í) frt hevjt.árlAá ij\'in C3
^ 1 fejrevalu\'l\'-liitür.dG. g
8oocxx>oooocoocoa
Feltűnő
ifi
végeladás
OCXXX3COOOOOOOOOO
Q InffVe" O
o ftOfrll.í\'vn ir.An.iita«! g. X ,. . m őr.Htövet ruha Q
R " o
CX50Q00\'JOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOQf
x Ingyen
Q 75 frt bevásárlás után Ö egy 0 4 abrosz 6 d q mast szilvétával OQOOCOOOOOCI

EIBISC H R.
a ,Prófétához* czimti üzlet tulajdonosa Székesfehervarett.
Eladási Ixelyisés palotakapu-utcza volt SZEIVALD-féle ház
Ingyen
1U<) fit beváaá\' lá Után eg y téli finon fiánellrnha. J3QOOiXXXX3QOO
il93 5—30)
- .75. 1.50.
2.40.
2.90. 1.35. 1.25 44. 2 25. 75.
3.80. 1.25. 1.8U 80. 38. 48. 17. 25. 36.
Ezelőtt
800 */t Sefi«t Flanell sima,\' koczkázott ¿<i csikós 3000 e/4 Tártány Flanel! sima, koczkázott és csikós 900 »/* íf^n finoií> Flanell minden sziliben , 1200 9/« Dámentucli minden szinbeu 4000 rőf a/« féket" torn«» 2500 rőf V« fekete alap in terno 2500 rőf "/t Ferdinánd Cloth terno
2000 rőf ^ Clotsh terno szi..es 1500 rőf1], fekete igen finom ripsz 1.20. 1000 rőf % fekete finom liszter 1 25 800 rőf brasil Oxfort mind. szinb 2ti. 900 rőf Pekingi Sefi 45.
1200 rőf valódi in.ii.ii Sefir \'76.
1 vég 30 rőf *u Fler. usdorfi gyolcs 6 80 3.75. 1 vég 30 rőf */. Küsieindorfi 7 90. 4.9». • vég 30 rőf ¡\\ valódi Va
rensdorfi Schlesinu\'er 9.80. Ö.85
1 vég 30 rőf *;4 kitűnő cr«-a«z 13 50 6.95. 1 vég 30 röf 6/4 legjobb cr. ásx 18.50.9 74. 1 vég 54 rőf6/< val. .nmburger 45.50.23.80
Garantirozva a\' legjobb gyártmány. 1 vég 30 rőf pekiúfii knnavász 6..\'i0 2.78 1 vég 30 röf Gutrám dorfí ka
navá*z valódi ceérna 1 vég 30 rőfleg«ehex"bb rum
bnrgor kanavasz 1 vég 3/ rőf Kflatös legnehezebb rumburpi kanavasz Chiffonok.
Ezelőtt Most. 1 vég 30 rőf Sebről! féle\' chiffon
1 vég 30 rőf Schroll-féle E. Chiffon
1 vég 30 rSf Schroll-féle R..
R Chiffon 1 vég 30 rőf 6/4 Rumbnrger Chiffon .
Kivonat
Most. I
a nagy árjegyzékből
Ezelőtt Most.
1 vég 30 rőf f- hé» c.HÍuvat,. ^ dupla damaszt * »
1 rőf 4[4 színes béc.i parkét ■ 1 röf *:4 legnehezebb szines pekingi parkét
1 rőf valódi nüorici Kalmük 55. 25. 1 rőf legfinomabb Kalmük Roál 75. 36. 1 rőf valódi pekingi jokke Kalmük 88. 45. 1 lóf 4L Schnürl parkét fehér 45 25. I rőf % 4 nüs. feh. Schnürl paiket 54. 32. 1 rőf *j4 valódi Pegin parkwt 58. 35. 1 rőf * 4 4 nüstös valódi Pegin
paiket 85 45.
1 rőf csipke függöny , 48. 25.
1 rőf valódi pekingi csipke-
függöny 65. 18.
1 rőf nüorgi legnehezebb gipűr 1 8"». 65. 25 0 r. f (ilany PerkeiI függöny vagy díványra 1 val. franc szines cretton ing 1 valódi színes angol cretton im 1 valódi fehér Madopolán i»g I vaódi dupla R. chiffon ing 1 valódi dupla R. Madopolán
feh. ing 1 valódi angol Oxfort ing 1 valódi pekingi Oxfort ing 1 valódi nüorgi S-fir Oxfort ing 3 85 1.S5. 1 valódi szép chiffonból készült Courzsetté 1 valódi dupla R\'Chiffon him-
z-ttel Courzsette 1 bő fehér vagy szines al«ó
szoknya fodorral 1 valódi f«l>ér vagy s/.ine< hímzés és fodorral szoknya 1 igén jó alsó nadrág Srhli--
sínger gyolcsból csak — 85.
1 igen jó franczia vagy magyar szabíau alsó nadrág t-sak - . 95. 600 darai legfiuomalib Danién-tuchból «¿észült bzines alsó v. felső «liing " 5 85 2.H5.
12 50.6.90. 1 darab 8 éve-tői 12 évesig nítfleg téli alsó nadrág és csinosan díszítve hölgyek számára 1 95. 85.
22 60 8 90. ! 1 darab alsó nadrág nagy uri hftlgyek számára a legszebb 13.70.7.90. f díszítéssel igen egészséges
28. ,19. | « télre . 3.80 1.65.
1 gárnitur gouhelin ágyterítő álland 3 darabból
9 70 6 50 12 50 7.50.
24 50. 14 50.
9.50 5.90
15 70. 7 90 j
48. 24 1.45. 88. 2 84 1.50. 1 65. 95. 2.45. 1.55
3.85. 2.25 . 1 95. 95. 2.45. 1.55.
1.65 95.
3 10. I 75. 2 80. 1.55
4 80 2.45.
48. 32.
18.50. 9.50.
Ezelőtt Most. 3000 kitűnő tAli kendő fejre 55 25.
2500 4|4 berlini fejkendő _ 75- 35
3500 igen finom berlini kendő 95. 55. 2400 «1. kit. finom kendő min
de., ssinben 1 80. 95.
1 db. Hj igen fiuom poa*t<\\ kendő 1 95. 95. 1 db. t. igen finoui va\'. posz-
tókendö 2-80 l.M.
1 db. "|4 igen finom téü kendő 4 90.2 75. 1 db "|4 igen finom val. posztókendő 5 85. 2.95. 1 db. íireu fii om posztó-
kendő 8.60. .5.80.
1 db. 10|4 legnehezebb fajtu
posztó-ken-ló 12 80.18»
800. tH *|4 szél.-s gyapjúszö
vet téli kitűnő jó 3 85 helyett 1.95
8<K) rőf kitűnő és legno-hezebh gyapjúszövet kabátra 4.85 helyett 2.35. 1200 rőf sima gy*pjus*ö-^ • vet^k minden színben 5 70 helyett 2.6"». 1 db Tl. szinea nüirgi ab-
rosr. 1.25. helyeit 50.
I -II . v|4 szines rumhurgi abrosz 2*45. helyen 1 25
1 db. I0|4 pekingi abrosx
színes 3 50 helye.t 1.85
1 db axines damanci-
rozott br;izili:á rfbroaz 5 50 helyett 2 24. 1 db. *[t igen finom fehér
damaszt al.roaz 2.25 liely. lt 95
1 db "I, fehér igrn finom
damaszt abroa/. 3 25. h-lyett 1.55.
1 db. valódi B-\'geuharti
damaszt 5 26. heUett 2 65.
6 db. fehér damaszt szál\'
véta 2.80 helyett 1.55
6 db. feh. pekingi dama.zt
szalvéta 3.25 helyit 1.75.
6 db. val. nüorgi szalvéta 4 25. helyett 1 95 6 db. indiai febérítetluii törülköző 2.40. h-lyett 1.25. 6 db indiai fehérített törülköző 2.90. helyett 1 60 fi db. pekingi damaszt törülköző 3 80 h-ly.-tt 1.;
Yégül
IP*
6 db. Val nüorgi damaszt 4 8o. helyett 1.95 figyelmeztetem a helybeli és vidéki n. é közönséget, ha valamelyik ezikk nem tetszése esetén, vistx.ivétetik rés a leg készségesebben kicseréltetik; megjegyzendő a vis^saszállitott portékát franco kell hozzám szállítani.
Árjegyzék «atraczokból.
1 Seegras-matrácr. 7.80 hnlyett 4 40. — 1 nfríkai mntrárz 9.60 aelyett 550. — 1 lószőr-inairáex a l\'egiobb huzattal 29.80 l.e\'yett
12.80. 1. pár színes finom téli harisnya hölgyek vagy nrak számára csak 2~> kr. S mpgreudeló\' közönség kéretik a czimet világosan kiirni és a postai vagy vatuti állomást ecé\'-z világosan megirni és az utolsó postát, hogy a megrendeli portékát egészen rendesen el lehessen szállítani, mielőbb kérném megbízásait a nagyon.tisztelt kö/.önség-4 nek, mert ily csodálatos árak Európában nem fognak többé létezni.
rwim • IfíT^ril R a „P r ó f é tá h o z" ezimzett üz-UZim. I JKiM H li. let" tulajdonosa Székesfehérvárt.
.Efyyf\'tinli fór a k-t ár jelenleg palotakapn-uteza volt SZEIVALD-féle ház.
Az egész raktánm ím czikkekMI egj- terjedelmes árjegyzék a legtávolabbi vidékre legkészsé^sebben bérmentve s ingyen
1 Egyéves önkéntesi tanfolyam
(ItudnpeHten nagy-korona utcza 13 sz.)
Kzen tanfolyam czélja ¡fiakat,.kik mint ngy éve« önkéntesek kívánnak védkötelezettségeknek .-leget i-nn, előkészíteni a szűkségvs vizsgálat letételére, mely által képzettségüket igazolják. A legközelebbi ily tanfolyam 1881. január 2 án veszi kezdetét, éa hat hón át fog tartani. Hogy a résztvevők hivatásokban gátolva ne legyenek,-az előadások az | 03Ü órákban tartatnak\'. A vizsgálatot magyar, német és horvát nyelven lehet letenni. . • 199 3 4
; Az engedélyezett katonai tanodában felvételek még szintén tör-
, ténhrtnek, oly ifjak réazére, kik a katonai pályát életpályának válasz tották. Az előadások a nappali órákbau történnek és előkészitnek ré Mint katona képző és hadapródí vizsgálat letételére, \' , Növendékek az intézetben -teljes ellátás éa felügyeld re felvétetnek, f _ ^ Beirafások az intézet igazgatósági irodában töiténnek Értesítő j kívánatra ingyen.
i AZ IGAZGATÓSÁG.
Legszebb karácson! ajandék.
fisat*-4nl\\r
A legjobb p i uto ly n«m ) Bli, ha bob lalilhtt tenk.
Hogy uoaUn Jó löró»* Uhetcftak, J
i 1 uj-lég-pisrtoly*
: Aactatt taollett.B»donb«n), klkiűmat nrajt »rr», hoter még»xoblb»2 ; is, <( lOncrro ymXó kiidi* n4Ucal, jó\' pi«xtolylör6«* lebéuAnk
kltanO, Js (ry»korl»tr^ Igen »lkaim»», íegj-rar s*m dnrraa « ; 15 mi ternyi t&Toliigr», ▼elO«bajtt*t míg oly erővel ad, hogy a nTlli ( i Pl-eyydoiztiba, 6 mm. méternyi mílyiíffig jat, ragya golyó egy madarai j kipr-i megölni. AmegtSlt««négy (I)fogltial «1 Igtm könyon régbíribetö. - ügy í" ugyanaxon nyíl ICOO-nél tflbbuOr ha»anMhat<5. A nímoiotöiilitAa, . p«k »egiuígíTél. leho\'.tégctaé t«isl, hogy *gy ilyen kltflu >on «íorTeaett, finom ei ; ; tartoiaa elnlckelt f nyilUl él 10^ golyóra] elUtott pi«itoly, Mraoay tartóban, " , öíakoirtr. ért. frt. 7.«iért. é« bermeotnon megfcoldhetö be kertijén. KOlöanyilak, ; 1\'/, datradként otetr. ért. frt. 1,—, kolfln golyók 1000 drb. ara>ourtr. tot.M.1.— takaritia majdnem helrreülítj» » piixtoly klad&«I koltaégeket. bclIlitA-...... - 1 nt¡1» tör\' * *■-•*-•-■•-
i JlW»
: Mk otiarétol ▼. elflftaeUai
tOrU&lMtaek; a gyir jótállift nyújt.
Légpuskák ugyan ezen rendszer szerint. •
172 13—24
|CMOHflHöé>\'nroi<uflnki iSBggj
Karácsoni- és ujévi ajándékainkat
a szilárd és biztos szerkezotii, már is nagy kedvelt-208 2—* ségnek örvendő
FJDSTA DOBOZOKBAN
(Postverseruliitigs-Carton tkban) melyek 24 krtól 60 krig kaphatók ftiapv KanizHán efrv«\'döl
WAJDITS JÓZSEF
könyv- és irószerkereskedésénen.
Q4QHQHQf i jjgpfpiu^ í
oooooooooooooooooooooo
BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY-KANIZSÁN
„SZA.H.VAS" szálloda mellett
főraktár Budapesten Deák Ferencz utcza 7-ik nuAm. Ajáulja gazdagon felszerelt fa- és kárpitos bútorait (garnitúrák) azonkivQl alfogsd mindennemű kárpitos munká kat a legjutányosalib ér mellett.
Karácsonyi és ujévi ajánkékoknak alkalmas
19fl 8 10 fa- és kárpit buiorok.
Jlegrendelt\'sek pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. ssr Képes árjegyzék kívánatra ingyeii
Legújabban megjelentek
HIRIlÁlíKIt KÁIIOLY kia.li., ball, lllld»pc l aka.lí.i;ia.!.irl,:í
KÉPES SZAKÁCSKÖNYV
a magyar p»l
o.yha tiMgaWálib igényű há«iartás.»lc n\'-mára., (összeállítottak : PalkovitN Kii«-. :« bnil:ipesti liomzcli knkzíiiő fiía/.aká(»a v«\'ign-asvzouy (SzeknU Teréz) é.s\' Gajdácsi Józs f szege.ii !i.il:\'i..z 20O-. ál • tdib, müvé>zi kivitelű fniiu-tizvéiiynyel éa 1."» gyöuyörű sxincz- tt kép II. el lék lettel
N- m tekintvén azt, bnjry m •• ü a sütéa-t-\'z^s művészetének mai xrinvoi.alán áll, kiváló elő yt biztosit s/.ámán azon lényeges körülmény. l.ogy ügyes, következetes «>>xzeá \' tás.n, kónuyen érlbetíí, világos előadási mxdora. állal kez löknek épen ttgy, mint gyakorlottaknak egyiránt biztos utmntatóul szolgál ; s ily minőségénél fogva kétségbevonb itlan előn\'jnyel bír minden e nemű kiadványok fnlött. . *
Megjelen 30 füzetben melyekből havonkínt két-három :.d:itik ki. Kgy egy fűzet ár* 30 kr.
A NŐVILÁG
Sr.hwei^er Lerchenfeld Aman«l Után Brankovics György. 200 metszetű finom k-ppcl -\'0 füzetben. Kgy-egy fűzet 3\') kr. Havo kint megjeleu három fűzet
K n>(inéi kedvesebb olvasmányt alig nyújthatniuk különösen hölgyközönwegünknck Cximének teljesen megfelelve, a legn eubiz-hatöhb utazók rajzaiból öaszeállitotr. női csarnokában mi idén idők s népek noiu^nét élethfi-n ismerteti, s a .különböző népek családi életéből a leg-s/.ebb jelenetekét leírásokat közli
OLVASÓ-TÁR
V . itott h.\'azelyck s regények gyűjteménye, iletoukinti füzetekben. Szerkeszti Rr^nkovics fiyörgy. Egy ugy fűr.et 15 kr. — II. évnegyed 1KÖM .1-rz- mber .1-én. KlGÁz-rés utján, megszerezhető negyed<ivr 1 frt 80 krjáv.il. E három mQ mináegyike megrendelhető minden hazii könyvá-usnál
II i r h á s c r K a r o I y
kiadó-hivatala, Budapebt, Akadémia bérház. Nagy-Kanizsán előfizethetni: WAJDITS JÓZSEF-nól.
207 2 3
Mária-czelli
GYOMOH-OSEPPEK,
jel«8 hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai eUen,
•s .felülniulh itlan az étvágyliiánj , gyo-norgyer.u< s«*jí, rof./s/. igu 1-h<-Ilet, szelek, i:.vanyu, fi-lb 11 fiigés, kóükn. |:yomorhurnt, f\\nniori*»gő< , h-gyI^Kké|r/.u és. túlságos iválkaképzüdés, sárgaság, undor éa hányás ,, j főfájás (ha .íz a gyntn»r\'\'ól ered), gyomor " •/ure-. szöksz .I ulat. :i ,-y lívmak tulter-belt ége étel és ital állal, p.ilihzia, lé-j - és m áj be lenség, aranyere« b>jii«lmal< eliten
PV\' Egy üvegcse ára használati
nt"Sitásnul egyilit 3~> kr.
K:;pbatő : l\'ráger Béla ur g\\•\'•eyszeriárá-I Imii Nagy-Kanizsán, valamint az osztrák-] mag var l.itod:i|i>m niíiulen p-gyobb gvógy-zettárában és ké.eskedésebei..
Központi szétküldrsi raktár uagyban és kicsinyben
„rí z ¿¡rang y a l h oz" ozimzett gyógyszertárában
64 r,v Kremzierben, Morvaország.
Csász. kir. oszir. szabadaiomiiml
és
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
Dr.Borch.nrdt illaton növény\'
szappan-..
b.\'.r szepit.-sére elismert l.até-börkiütések-Nkákban
es jobbítására konyságu n.ind nél , eredeti csomag bepecsételve 42 kr. Dr. Koch novényrzukorkái, ismert jolességü háziszer hűtés, rekedtaég, i.yálkáiodás- és torok karczolásnál, stb. 7o éa 35.kros eredeti dobozokban." Dr B ringuier zamatos koronaszesze, értékes illit- és im»sdó-\\iz, mely az életszerveket erősiti és- üóitl ; eredeti palacz-kokan á 1 frt 2-*> kr. ^s 75 kr. Dr. Béringnier növényi hajfestő-szetc, valódiau fest fekete, barna és szőke színre; teljesen fölszerelve. kefével és csészével "» forint
Dr. Liliden tanár növény, ra-tl.KCAki-nőcao a baj fényét \'és rnganyi.sságát lokozza és egy-Mzcisuiiiid úz oblalh.ij össze-U.rti-áia is alkalmas: eredeti da: al:oklian ..0 kr. Dr. lUirtunií china-héj-olaja, a
Dr. Suiii d>- Bi»utem»rd -zima-
tos f írszHppan.i
fogak és fog-hu- épe máriására a legált-ilá-iios->lib és legliiztosabb szer; \'/\'« «S \'/, eso magocskák ban á 70 és 35 kr.
Bitlzsainis olajbogyó->zaj»pan ,
a bőr1 finomsága éa pnhaaágÁra éltető és tart.ía befolyása \'által tűnik ki ; S5 kros csomagokh.m.
Dr. Béringnier filgyökór-hajolaja a haj és szakái sűrítésére .és tönt-irtására, 1 palaczk ára 1 0. é frt.
l-«eder testvérek balzsamos földi-
dió olaj azappaun, darabja 25 kr. 4 drb 1 csomagban 80 kr. Különösen családoknak ajánlható.
Dr. Hartung növény-kenőese. a liajuövéa íelk öltésére és felélesztésére, bepecsételt és üvegekben bélyegzett tégelyekben
á 85 kr. Gyógysz< r. *
Bcnzne - szap\'pan ,
legfinomabb mosilószapjian, ugyanítzon eredményi, yel -bir, mint a Benzoe-tinktura; árá csomagonként 40 krl
meUett N -Kanizsán Csáktornyán Káron
baj növesztése- és szépítésére, pcesét-lt pohárban és bélyeg z> tt üvegekben ára 85 kr.
Az egyedüli eUmsrás feiukitett árak Rosenfeld Adolf >\'.< Rosenberg Ferencznél Lipótnál a magyarországi nagyobb gyóg»zo< t irakb
Ovás\' lIamisitv*"yok\'tól mindenkit óvunk, nevezetesen * * dr Snin de Boiit-...ard-fé!c fogpasrta s\'a dr. B rehardt-féle í latus ní5vény-»zapp*ii-ától, számtaiau hamÍMtó B azok eláiu it..i Ítéltettek törvényszerüleg már ekkoráig is ol érzékeny pénzbírságra. " 81 9 10
Raymond és társ, .... ......
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SA6T-EASÍZSA, X8W. deczember 23-án. 103-dlk szfom. AjeaUloaczeűlb évfoly un.
f^oM««..! ir \' • ■ RÍ . -v-B;
Jege.. fer. « írt [ HÉMB\' M - MM B ■ MBH ^^ ■■ BM M M > A :.r S>"
í^-íPil II 111171ítMY sű
actiboi <..;,; , - H . \' H ^^^H H H ^m ^B ^H ^H ^H
[v^E-hlhi niii-LUn i
leeyes hirdetésért kíl«c .... . , , ! ■*
*" előbb : .Z A L .A. - S O M O Gr "5T I KÖZLÖNY J^mmTT i
X.-Kanizsaváros helyhatóságinak, „n.-kanlzsal önk. tüzolto-egylef, a „n.-kanijgal kereskedelmi s Iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyeí általános tanltó-tes"-tűlet", a „n.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet-», a .soproni kereskedelmi g iparkamara n.-kanizsal küi választmánya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesitóje.
Hefenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú l&p.
Előfizetési felhívás
ZALAI KÖZLÖNY
1881 -ik huszadik\' évfolyamára.
Miiiön lapunk jövő évi folyamára az előfizetést megnyitjuk, hazafiúi önérzettel tekintünk vissza a lefutott pályára, és magasztos örömmel, törhetlen remény-nyel tekintünk a jövőre; mert a magyar hírlapiról viszonyok közt egy vidéki lap, hogy életének 20-dik évébe lép, ritka jelenségek közé tartozik s e tekintetben hazánkban lapnnk a harmadik. A,,Győri Közlöny* 25-dik, a .Szegedi Híradó" 23-dik s a .Zalai Közlöny" 20-dik év folyamba lép.
E ténykörülményből azt következ-tessük-é, hogy Magyarországon Nagy Kanizsa város1 és vidéke a, harmadik magyar-szellemű lakossággal bir, vagy hogy a kiadóban szívós kitartás van.
Mindkettőre igennel felelhetünk, pedig a másik két város önkormányzati előny nyel, több institntióval s húszszor annyi intelligens közönséggel bir, mint e lap körének létjoggal bíró részében.
Az eifognlatlan cfvasó valóban önérzetes \' elismeréssel tekinthet e körülményre, hogy annyi\' súlyos elemi • csapások s nehéz megpróbáltatások közt semmi áldozattól sem riadt vissza, a kiadó, hanem tisztességgel, becsülettel megállva helyét, kitűzött feladatának megfelelni igyekezett.
Hány lap szenderült el mellette e 19 év alatt, hány lap próbálkozik meg \' nyirbálni 3zárnyát, de ez lehetetlen, az
TÁRCZA.
Karácsony est.
Karácsony karlrsony est
\' Soie felejtlek el \' Midőn II «¡V még hitt, romélt,
S nem volt fájó katiel. ártatlanul roiot angyalok
Töltöttük ó!etílo!í ; SJoat rád m.nt Ádám édenre Hú* pillantást fetönk
a »ok dié, ¿¿ím kalács A mit rátett szülém ; Miud oly mosolygón, kedvften
\' Intett, vágyott felém. Nem mertem bozsájnk nyúlni,
Érintetlen hagyám ; Hi» aat « ki« Jésos hoata : Susogta jó anyám:
Hogy jé valék s Imádkozám
Kedvet szülőimért, E sok kinca él ajándékok
Mind csak csupán ezért Azóta hány Karácsony ent
tinit «1 jó Istenem ! Sokaknnk boldog »olt — tudom Boldogtalan nekem.
Mert életem fát jeU ugyan, De oly fát, mit veszély Remény lombjától megfojtott
8 csak korbadozva ¿1 Mivel ulán utolsó lé«
Éltemben sxőm igy esd : Tűnj föl má.nak vidámabban Boldog Karácsony e«t\'
\' OYŰltOM.
akarat és szándék mély gyökeret vert s
szellemi erejében oly magasan repül, hogy azt sem az irigység, sem a gyűlölség, vagy haszonfesési vágy meg nem semmisítheti. »
Lapunk megszokott házi barát s ha néha komorabb, az a helyi viszonyokban keresendő, mert a helyi viszonyok terem tik a helyi eseményeket s ezeknek kiván folyton lapunk szolgálni, miről a t. kő zönség e hosszú idő alatt meggyőződhetett.
Ez alkalommal alig ünnepelhetjük meg máskép lapunk fennállásának 20 éves jubilaeumát, mintha ugyanazon árért na gyobbitolt alakban adjuk ki. Fogadják ezl a t. előfizetők elismerésünk adójául az eddigi becses pártfogásért.
Bizalommal kérjük ezek után tisztelt közönségünket, hogy további hazafias törekvésünkben ezentúl is szíves pártfogásával részesítsen.
Az előfizetések mielőbbi eszközlését kérjük, hogy a rendes küldésben fennakadás ne történjék.
Ár az eddigi t. i. 1881. január maicz. évnegyedre 2 frt. , , jun. félévire 4 frt; , decz. egészévire 8 frt. Hirdetek jutányosán éat gyorsan közöltetnek;»\'
Az elólizetési pénzek beküldésének legczélszerübb és legjuLányosabb módja a postautalvány, melyek egyenesen Wajdits József könyvkereskedésébe küldendők. Hszafi&s tisztelettel Nagy-Kanizsa, deez. 15. 1880.\'
SZERKESZTŐ- S KIADÓHIVATAL.
Karácsouy-estl emlékek.
Egyedül ülök kis szobámban, a merengve nézek lámpám aiolid világába. Kályhámban vígan pattognak a száraz fahasábok, titkos nyelven beszélgetve, s bár enyhe meleget ler-jeaztenek, mégis meg meg borzongok. Talán a kívül sivító téli síéi okozza ezt, mely bebocsáttatást kérve, ablakomat kíméletlenül aörgoti ? Nem. A jól zárt ablakokon át Bem jut be az.
A magány lói borzongok. A legfagyasz tóbb (éli szél sincs oly hideg, mint a magáuy. Az csak a teatet, de ez a lelket fagj»sztj» meg.
Kgyodül vagyok, s érzem elhagyaloitsá-gom Hehé» terhét. Ki vagyok dobva »z élet vengerére, s a hánykódó hullájnok közül a remény legcsekélyebb fénypontját sem látom felém világlani, mely kivezessen. Még a felszínen vagyok, mert — bár számtalanszor sodort a tajtékzó haliám a sötét örvény felé — eddig megmentett egy kép: a multak képe.
Mult! Egy életszaknak rövid szóba foglalt üdve, .boldogsága — vagy kárhozata, boldogtalanságának alapja. Mult\' Egy édes vagy kínos ¿lom, mely elmúlt, hogy vissza ne térjen többé soha, s csak emlékével kísértsen. Hányan sirnak, hányan ujongnak fölötte......1
Én sirok multam felett. Boldog gyermek.-korom idejét zárja az magába, azt az aranyos, napfényes gyermekkort, melynek minden percze életgyönyór, minden pillanata gondtalan üdv, s minden képe egy-egy örökké ragyogó emlék. Ha visszatekintek rá, lelkem önkénytolen hozzá tapad, s kéjes gyönyörrel mereng képein soká, nagyon soká! S lelkem e gyönyörét nem múlja felül semmi, mit ezentúl az élet nyújtani képes. Mert mi tudni pótolm az anyai édes csókol, alt a gondoskodó szere
Néhán) hm katta. lelkészeinkhez.
Nyitráról Dr. Kauímann Ármin ügyvéd vezetésé alatt megji\'lent küldött ségnek a vallás és közoktatásügyi minis-teríumnál történt megjelenésük intentíőját aki komoly figyelemre veszi, kétségtelenül azon meggyőződésre jön, hogy a katholi-kus parokhialis papok jövödelmének megrövidítésére van irányozva.
Mert az érintett küldöttség azon ministeri határozat megváltoztatását óhajtja, mely szerint a nem katholikus bivek által birlalt sesionális bírtok utáni papi és kántor tanítói és a canonica visnán alapult adózásnak megtérítésére irányul.
Igaz ugyan, hogy minden felekezet saját lelkésze és kántor tanítójának fizetésére utalva van, — de vannak egyes helyek és ezek Magyarországon nem meg vetendő számton léteznek, hol a plébános és kántor fizetése a sesionális birtok ará nyában van megállapítva, és mivel i canonica visita, mely egy részt a katholikus clerus, másrészt az ezen szerződés keltével létezett birtokosok illetve ezek helyett az illető uraság közt ezen adó zásra költetett, mai napig is hatályban vannak, mert míg egyfelől a papi járandóság ezen ^alapon szedetik, másrészt ettől az illető lelkész ée kántor tenitó az equeválens adóban e szerződésből folyólag van megadóztatva, tehát ezen szerződést az allam hatalom is érvényben levőnek ismeri el, igy az fent állónak van elfogadva, tehát ebből folyólag a minis terium csak is .jogosan és igazságosan járt el akkor, midőn a nyitrai küldöttség által nehezményezett fizetés folytatólagos | behajtását elrendelte.
tetet, mely a gyermek minden egyes léptét figyelemmel kiséri; mi azt a szeplőtlen, a büu nek még fogalmitól is messze álló ártatlanságát, mely e korunkat dicafénynyel övedsi, s mi azt a tiszta, játszi örömet, mit e korunkban a legcsekélyebb bár, de tetszésünket megnyerő dolgok felett énünk ?
Soha semmi......
Karácsony-estéje van
Ki ne emlékeznék gyönyörrel vissza gy-rmekkora Karácsony.estéjére ? Oh, aa én lelkem most is gyönyörről mereng e legragyogóbb képén gyoraan tovatűnt gyermekkoromnak. A gondolat sebes szárnyain repül messze, távol e hegy-völgyez vidéktói, arra az ,arany-kaliazszi.l ékes rónatájra", mely fölött a déli báb Qzi csalfa játékait, hol dal kél a nép ajkán, s diának minden szava a legodaadóbb szeretet a haza, leglángolóbb szerelem a leány iránt. Oda röpül lelkem arra az ez\'Jst csikós alföldre, melynek látköréből a legkisebb domb sem, csak a ritkán szórt városok és falvak napfényben ragyogó bádogtornyai emelkednek ki, s melynek aetheV* tiszta légkörében a parlagi sas suhogtatja nap felé törve terjedelmes szárnyait, mint egy jelképezvén az itt lakó nép magasröptű szellemét, lelkületét.
Itt ezen a tájon születtem én. Lelki szemeimmel látom a hó lepte róna Jcözepén azt a kis falut, melynek suta t\'vrnya mintha órt állana, magasan emelkedik k\' a többnyire nád fedeles házikók közül, melyek mint nyáj Csoportosulnak körüle, vaslsghórétégtől görnyedezve, s látom benne azt a sárgára meszelt, cserépzsindelyes lakot, melynek minden zuga, minden pontja egy egy regi kedves emlékjele gyermek életemnek.
■Miután azonban itt e helyütt nem is az eljárás jogosságára kívánom az -olvasó figyelmét felhivni, és lelkészeinket figyelmeztetni, hanem igen azon körülményre, miután a nem katholikus felekezetű egyénék érdekében a mozgalom megindittatott, ők sem maradhatnak tétlenül, kell hogy ezen adóztatás érdekében minUen további kellemetlenségnek eleje vétessék, kell hogy ezen fentálló szerződésnek teljes érvény szereztessék.
Hogy pedig a kivánt szél elérhető legyen a canonica visita alapján a birtokra fektetett adózás telekkönyvileg is biztosíttassák, mert e nélkül a szerződésnek csak is folytonos perlekedés és kellemetlenséggrl lehet érvényt szerezni.
Kzen telekkönyvi biztosítást ép ugy mint a szólló dézsma vilisági biztosítást foganatosították, eszközölni lehet és kell, annál inkább is, mert az 1871. évi 53-ik törvény 55-ik § a az úrbéri birtoknak a belsőségtóli elszakitását és annak szétdarabolisát megengedvén, így a papi-és kántori járandósággal tgrhelt birtok állomány, ha nem fcatholikns felekezetű által vétetik meg, azon teher megadására nem is kényszeríthető.
Tenni tehát e téren és együttesen kell, mert ezen két esemény a tétlenség- , bóli leiébredést vonja .maga u\'án.
: KOVÁTS.
Pontzíus Pilátus.
lÉletrsjz-t?rcdek Irta Egyházas bükki Dervarlcs Kálmán. Pontzius Pilátus! világhírű cév. a buzg.i katholikus uxpcuiként enrlitt e ttevet im íjaban . a hiszek egyben; a nagypénteki p ,-tsióUan tekintélyes szerepe van a személyesített Por,
Bár idegen család ülé fel tanyáját azon szobákban, melyekben eliWör orvendék aa ablakon átrezgő fényes napsugárnak, szivám az édes anyai tejet, s kísérlem gőgicsélve s el-elbnkva az elaó lépéseket: lelkem mégis oly otthon órai magát e Karácsony-estén is, mint akkor régen, régen....
Pisla lámpa világa mellett alakokat látok, melyeket képzeletem személyesit. Heten ülnek körül egy asztalt, melyen kitálalva kellemes illatú étel párolog. Aszta! főnél az anya szelíd mosolylyal, melyből a végtelen szeretet napvilága ragyog ki, egyenkint tölti meg a gyermekek tányérát, s csak azután a magáét, s bár az apró, piros ajkak előre is inyeuczkedve csettegnek: egyik gyermek sem siet az evéssel — még nem imádkoztak!
Imádkozzunk, hangzik az anya szelíd
szava.
S bat ártatlan gyermek szívből jövő hangos imája száll az ég felé, ima, melynek szerkesztése felett nem törte egyházi iró fejét, de egy szerető anyának egyszerű, szívből fakadt tanítása az, melyet gyermekeibe oltott
Kétségbe esve hányszor epedtem ez imi val könyiteui .fájdalmaimon I Elfeledtem, mint sok máat, melynek mit már esek emléke él. Nem csoda....
Az egyszerű iisteii vég»t ér. Nézzétek e . j gyermek szemeket, amint egyfelé ¡rányitva fölragyognak! Nincs gyémánt, mely fényesebben töndöklenék. S vájjon mit várnak azon ajtó nyílásától, mely felé oly szivdobogva tódulnHk? Kincset? Igen 1 az ártatlan gyermek sziv legdrágább kincsét: a kia Jezuaka karácsonyi ajándékát. Dúsgazdag! ki milliókban:.; "fürdői: kincsed megmérhetlen semmiség e
ZALAI K Ó Z L Ö N T.
TÍZENKTLENCZEDIK ÉVFOLYAM
tiius Pilátusnak; a czélt nem érhető magyar ember végre e szavakra fakad : már Pontsius-tól Pilátusig futkosok, még sem érek czéltl sót mi több, a magyar ember a retirádot i* Pilátus konyhájának szokta nevezni. Govean franczia drámairó Jézus Christust dramatizál-ván, abban Pilatusnak igen szép «erepe van; Renan: Jézus életében sokat ir felőle s a Hamburgban 1$72. évben megjelent ily czimü miiben: Geschichte des Rabbi Jeschua ben Josef Honotzri, genannt Jézus Chriatus sokat lehet olvasni Pilátusról; az Encyclopaedíák, Ismerettárak, Conversations Lexikonok szinte irnak róla, de azt sehol se közölte senki, hogy Pontzius Pilátus hol született s minő nemzeti ségü, pedig hát valóságos német ember volt s ha ezt a magyar ember tudta volna eddig, bizonyára elmondaná, hogy még azért is hunczut a német, mert Krisztust is német ember feszittette keresztre 1
Tiberius, császársága «lőtt Kr. után 2—4 évben mint hadvezér Germániában volt. (Bozóky : Világtörténet átnézete. Buda 1863. 15. 1.) itt történt az, hogy a hadi foglyok közt egy teuton (német) nemzetségbeli szép, bátor tekintetű ifjút pillantott meg s vele érintkezve: az ifjú oly nagy mértékben megnyerte Tiberius kegyét és szeretetét, hogy ez a hadjárat befejezése után azt magával vitte Romába; itt az ifjú, kinek Pontz volt neve," nagyszerűen művelődött s a szerencse is oly nagy mértékben kedvezett neki, hogy őtet Tiberius már mint császár Kr. u. a 27-ik évben szabaddá lette, vagy is római kalapot nyert = pileum cepit; „pileum capere? pedig a . romaiaknál annyit jelentett, mint szabaddá lenni, (lásd Finály és Régeni: Latin magyar szótár, Kolozsvár 1868. 685. 1.) 8 igy mint szabad és római polgárt Ti béri us császár ugyanazon évben Judaea procuratorává nevezte ki Pontzot, a ki uj hivatalában: Pontzius Pilátus név alatt ismeretes.
Renan : Jézus életében 354-ik lapon azt irj4, hogy Pilátus melléknevét a pila==kopjától kapta Pontzius, melylyel valamely őse kétségtelenül feldiazitletett, azonban inkább hihető, hogy a pilatus melléknév a pileatus==szabad szóból eredett s kitüntetéskép ragasztatott a Pontzius mellé, és pedig annál is inkább hihető ez, mert Pontz Forchemiumban Germaniában Bzületett, ez pedig Pontziuanak előtte ismeretlen tartomány volt a rómaiaknál s ezen indokból Pontzius őse római kopjával fel sem diszit tethetett. — Hogy Pontzius Forchemium városban, most bajorhoni Forcheimban szülelett, kitűnik Tomka Szászky ily czimü müvéből : Introductío in orbis antiqui et hodierni Geographiam. Poeonii 1777. melyben a 240-ik lapon Forchemiumról ez áll:
Forchemii natus est Pontius ille Pilatus
Teutonicae gentis, crucifixór omnipotentis.
Pontzius tehát született körülbelŐl a 20. évben Kr. előtt; procuratorsága alatt Kr. után a 33 ik évben márczius 19 én csütörtökön napfogyatkozás alkalmával (Pesty Frigyes: Világtört. napjai I. 306. 1.) lett Jézus Krisztus keresztre feszítve.
kincshez, gyémántjaid ragyogása muló fény ahhoz hasonlítva, melyet a karácsonyfa egyszerű viasz gyertyái vetnek, s örömed dus-gazdagaágod felett hangos jajgatás azon gyermeki örömmel szemben, mely a karácsonyfa láttára fellobog.
Oh, mint bámul, mint csodálkozik, majd njong és ugrál e gyermek csoport is, mely előtt megnyit az édes hozományt rejtő ajtó l Ott áll a fényes karácsonyfa, apró, tarka szinü s lobogó lángú viasz gyertyáival, s alatta, ah; alatta mindenik szív egyetlen vágyának tárgya : papir sallángos ló, rajta hetyke* huszár, piros bábu, ragyogó öltözetben,, apró bútorok, aranyos dió, édesség, s ki tudná tovább számlálni, hogy mi ?!
8 azután a padlózatra vautag rétegben hintett zizgő szalma! Hogy hentereg, hogy bukfenczezik az a fényes, fekete szemű csintalan gyerkőcz, s mini csalogatja bábujikkal játszadozó leány testvéreit élvezete megosztására, egymagának igen aok az ! (Hej ! ha ez a felesleges szalma idősb korunkig mellettünk S&aradn»: elbukván — sokszor nem zuznók ugy össze magunkat 1)
S a*, utolsó viaszgyertyácska eliobbaná-sánál becsukódnak a ragyogó szemek is, s as egészséges lélekzés elárulja az álom hatalmát a Bzempillák felett. Alusznak csendesen, sálmod nak síépet, nagyon szépet arról a jó kis Jézus-káról, aki ma született.
Caendes álom zárd le pilláimat, s engedd tovább éldelnem gyermekkorom emlékeit, me lyek««t merengő lelkem idézett fel a multak koréból, hogy egy kedves éj után vigan han-gozi.iihassam : .Boldog karácsonyi Üonépeket ki-áixtk!*
GARAY SÁNDOR.
Pontzius procuratorsága Kr. után a 36 ik évben jóltevőjéoek Tiberius császárnak halálá val megszűnt Eusebius püspök egyházi történetíró szerint Galliába száműzetett s ott öngyilkossá lett. (Szt. István társulat Encyclo-paedis XII. kötet, 1ÍS. lap.)
Neve megörökítve lett as által, hogy éppen as ő procuratorsága alatt lett a keresztény traditio szerint Bethlehemben, Renan ós a fenlidézett s Hamburgban megjelent mű szerint NazaretU Galilea tartomány bel i városban születeti Jézus keresztre feszitve ; sokan az INRI betűkből is azt értelmezik, hogy: „Jesus nazarenus" vagy is nazarethi Jézus, s Julianus A posta ta római császár Kr. u. 333 ik évi jun. 26-án haldoklása közben igy sóhajtott fel: Vicisti Galilaee! vagy is: győztél galilaeas tartomány beli vagy is nazarethi Jesus. (Patáról : Serics Augustoram Caesarum Venetiis és Dr. Weber: Világtörténet tankönyveII. 21. h) Azonban Ponlziu^ Pilátus ártatlannak tartván Jézust, a nehogy részesnek tart&ssék Jézus megöletésében, kezeit megmosta, a mi maiglan is divó magyar közmondássá vált. Ez tehát rövid életrajs töredék Pontsius Pilátus életéből.
Helyi hírek.
— Kitüntetés. Ö felsége Geyschlager József keszthelyi postamesternek sok évi hü és sikeres szolgálata elismeréséül az arany érdemkeresztet adományozta.
— Lapunk tisztelt közönségének ós kedves munka\'ársaioknak boldog karácsonyi ünneplést kívánunk 1
— JÖVŐ számunk nem vasárnap, hanem a közben eső szent üunepek miatt caulör tökön, decz. 30-án jelenend meg, miáltal lapunk szedői s technikai kiállitói is méltóan megünnepelhetik a nagy napokat.
— Svastics Benő megyei alispán ur a Szilveszterestét körünkben Nagy-Kanizsán töltendi.
— A nagy\'kanizsai építkezésí szabályok a szépitészeti bizottság tagjainak kiosztanak.
— Lapkiadónk egyik ujabb vállala tárói a többi közt következőleg ir a „Magyar Állam- : Szili Mária, édes hazánk Védasszonya nagy képes népnaptára, az 1881-ik közönséges évre. — A tiszta jövedelem egy harmadrésze egyházi jótékonyczélra fordittatik. N.-Kani-zsán, Wajdits József. — (Ára 40 kr.) — E napokban ez uj naptár jutott kezeimbe, s bevallom, már csak a. czime is megörvendezte tett. — Számtalan nálunk a nemes irány nél kuli kalendárium sat. Azért örömmel üdvözöljük Wajdits uj vállalatát s nem kételkedünk benne, hogy mindazok támogatására azámit-hat, kik népünk javát, valódi felvilágosítását és boldogságát előmozdítani óhajtják. „Szűz Mária naptárát" a katholíkus csaladoknak határozottan ajánljuk; mert a családanya nem esik aggodalom nélkül adhatja azt gyermekeinek kezébe, hogy belőle esténkint az egész háznépnek valamit felolvassanak, hanem bizonyos is lehet róla, hogy mindig valami szépet és jót, hasznosat és vallásosat fog hallani. Nem kételkedünk benne, bogy a czikkeket mind „A békefalvi astromókuB*-tol kezdve egész a .Hasznos tudnivalók" -ig többször is elfogják a családokban olvasgatni, — oly érdekes a legtöbb dolgozat, oly kellemea és nagyréazt tőről szakadt népies magyar a nyelvezete. A tiszta nyomdai kiállítás is emeli a ml értékét; a szorosan vett naptár nyomása elüt a közönséges naptárak rat kefelevonataitól. Az ünnepek és a csillagtünetek vörös nyomáauak. Egyébként semmi sem hiánytik benne, mi a naptárakban közönségesen előszokott fordulni. Ismételve ajánljuk 1 Eőri L-
— Alügyészi állomásra, a nagy-ka nizsai kir. ügyészségnél pályázat nyittatott.
— Derék zenészeink Horváth Laczi és Grünbaum egyesült zenekara nizzai útjára kel decz. 27-én. Ezt megelőzőleg díszmagyar ruhában játszanak decz. 25-én eatea .Koronádban és 26-án az .Oroszlán" vendéglőben, Ut-jokban valószínűleg Csáktornyán is játszani fognak. Kívánjuk, hogy messze utjokban szerencse kisérje, szerezvén a magyar zenének elismerést a külföldön.
— Határozottan s biztosan Írhatjuk most már, hogy Ráoz Pali jeles zenekara a jan. 7-iki fénye* táiczvigalomban fog játszani.
— Zalamegye állandó vála-ztraánya január 10 én tartja havi ülését.
— A népszámlálási ivek decz. 28-4n oszlatnak ki s január 1—10 közt! napokban szedetnek be.
— Kis-Kanizsán a íregyebizottsági pótválasztás deczember 29 éu tarlatik meg. Választási elnök Simon Gábor, alelnök Dr. Tuboly Gyula, jegyző Dr. Beuczik Ferencz. Két megyebizottsági tag fog választatni.
*
_ Felhívjuk t- közönségünk be
eses figyelmét lapunk homlokán levő előfizetési felhívásra, kérvén az előfizetések mielőbbi meg-ujitáaát éa lapunk terjesztését. Hangzato« na-vakban ígéretet nem teszünk, mert elégnek hiszszük csak azt jelezni, hogy mint nem politikai, hanem társadalmi vegye« tartalmú lap hazánkban a .Zalai Köiftny* a legrégibb; kö-telességünk jelezni további, hogy a feleli« szerkesztő Szent György völgy polgárai által megyebizottságí taggá válaasUtván.saját nem lelete s kétségtelenül behatóbb figyelése foly tán a megyei életet hitelesen, tüzetesen és gyor san tüntethetjük fel. Ennélfogva már januárban az állandó választmány üléseiről referálni fognnk.
_ A nagy kanizsai vadásztársaság
által mult keddi hajtóvadiszaton 5 őz és 7 nyul ejtetett; utána kedélyes mulatság jfejlő-dött kí.
— A honvédelmi ministerium értesítése táviratilag leérkezett, hogy Kis-Kanizsa Nagy-Kanizsához csatoltatott már ez idei sorozás tekintetében s e két város egy sorozd- ., járást kép«.
— Knortzer Frigyes ismert tevékeny vendéglős ujonan berendezett „Hölgytermet" nyitott meg a régi .Damen-Salon" helyén. A megnyitás decz. 18-án történt.
— A nagyhorderejű lótenyésztési ügyben decz. 10 — 20 közti i lóközben a mura közi tárgyalások befejeztettek. Ez eszmét Svastics Benó köztiszteletü alispánunk peudílémeg, z ministerium elfogadván, intézkedett. Öly fontos közgazdászati ügy ez, hogy jövő szá munkban tüzetesen hozzá szólandunk, előre íb felhivjuk a megye közönségének, sőt az országnak figyelmét, mert o tekintetben Zalamegye kezdeményezőképon lépett fel.
~ Meghívás. A nagy-kanixiai iparos-segédek .önképző egylete" szombaton, 1881. január hó 1 én az .Arany Korona" szálloda nagy termében Baját pénztára javára tánezvi galmat rendez. A tánezot megelőzőleg a fenn-emlitett egylet kebelében alakult dalárda Zán-kay Zsigmond tanár ur vezetése alatt néhány dalt fog előadni .Torma László zenekara közreműködése mellett. Belépti jegyek kaphatók : Belus József gyógyszertárában, Knortzer Károly vendéglős, Weber J. kávés uraknál, és este a pénztárnál. Belépti dij Bzemélyenkint 50 kr. — Kezdete 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Mü-sorozat: 1) Hymnus, énekli a dalárda. 2) Hárpia, szavalja Kiss Gábor. 3) Bacbus bordala, énekli a dalárda. 4) Dalnok érzelme, énekli a dalárda. 5) Három a tánc», szavalja Szalai Dániel. 6) Dalár induló, énekli a dalárda.
— Ujabb rendelet értelmében beszüntet-tetett az Ausztriából hazánkba acállitandó Bzivar s dohány vámmentes hozatala s viszont.
— Hytnen. Csányi László szabadság, harczi vértanunk unokaöcscse Csányi László vasúti hivatalnok a Rózsapusztán e napokban jegyezte el Várady Ida kisasszonyt.
— Kővé vált kenyeret találtak a zala-Bsent-gróthi várkertben történt faáaásnái.
— Követésre méltó példa. A készt helyi polgári olvasó-egylet mult vasárnap köz gyűlést tartott, mely alkalommal a .Kikeriki" czimü Bécsben megjelenő, magyarfaló élezlap kitiltása a közgyűlés által egyhangúlag elfogadtatott. (Éljenek a derék Keszthelyiek! Szerk.) A megejtett tisztujitásról — még nem kaphatván ezt meg — a jövő számban.
— Ismét a huszárok. Keszthelyen villámként terjedt el ama rémhír, hogy a Z. Szántón állomásozó huszárok az ott lakó péket lakásából kihúzva összeverték. A hivatalos vizsgálat hétfőn már megtörtént. Eredmény é-ró.<. a jövő eíámban.
— A csáíctvrnyai ősvir nagy kémé-E^e nincs iöboé. Rettegést okozott eldöntése csendesen történt.
— Gyászhír. Folyó hó 20-án kisérték Székesfehérvárott Lilleg János vasút állomási főnököt 62 éves korában a legnagyobb pompával örök nyugalomra. A városi kereskedelmi kar testületileg valamint a tiszti kar is képviselve volt; a vasúti tisztviselők pedig Bécsújhelytől, Csáktornyától, Zákánytól és Budától majd minden állomásról megjelentek, a példaszerű és szorgalmasan ott mint állomási főnök 23 évig működött tiszti kartársuk végtiszteletére. Lilleg ur a mit biztosan tudunk Székesfehérvárott különbség nélkül szeretve köztisztelesben réuzesült, ő felségétől kitüntetéssel birt, az igazgatóságtól teljes bizalom és elismeidssel működött, hozzá osztott hivatalnokai pedig jóságával örökös felejthetetlenséget vésett sziveikben; egy szóval tisztelte és szerelte mindenki, ós ez, valamint a részvét, enyhítse a fajdal mat a hátra maradt özvegy és gyerme-kei részére, a megboldogultnak pedig béke és áldás hamvaira.
DECZEMBER 23 án 1880. _____J_---
— Megtekintettük Székesfehérvárott Schlamadinger Alajos vaskereskedő gazdasági-gépgyárát, a hol a kitűnő rend ós szorgalmas tiszta munka méltó dicséretet érdemel, a miért vidékünk gazda közönségének pártfogásába melegen ajánljak. Hazai iparunk emelésére pedig sok ily íáradhatlan tevékenységet óhaj tunlc. Itt vau Keöd József t munkatársunk szab. borsajtógépe is bizományban.
— Sümeghen folyó hó 20-án délután kerületünk érdemdús s szeretett országgyűlési képviselője nagyságos Bessenyey Ernő ur elnöklete alatt egy értekezlet tartatott, melyen Sümegh s vidékéről szépszámú közönség volt jelen. Nagyságos képviselő ur, ki szép hivatását felfogva kerületének, s minden választójá* nak érdekeit a szó legszorosb értelmében képviseli ; az értekezletet, szép szavakkal nyitá meg, előadja hogy ő választóit azért hívta egybe, hogy azok véleményét, azon két törvényjavaslat fölött, mel/ek most a képviselőház asztalán feküsznek, t. i. a másodosztályú kereastadó pótadó alá vétele, továbbá a ezukor, kávé s _ sörfogyasztásnak megadóztalásáról, megismerje. Gyönyörű szavakkal ecsetelte aa ország helyzetét, a mostani kormány eljárását. Előadja, hogy ezen adónemet a kormánv azért óhajtja bevezetni, hogy ennek bevétele által az általa 25 milliónyi, de szerinte 45 milliónyi deficzitett fedezhesse; de folytatja képviselő ur, ő azon kormánynak, kí az 1878. kiegyezése által a nemzet érdekeit Bécsnek oda dobta, azon kormánynak, kí öly ország elfoglalására, melyben balálca ellenségsínk laknak, s mi folytonos : adAí»? ibg az országnak okozni, 140 millió forintot dobott ki, oly kormánynak, -ki 6 évi feuállása óta 30 millió forinttal emelte az adót s 50 millió forint adósságot csinált, ki a< állam jószágait ugy kezeli, hogy azokból csekély jövedelem háramlik, sőt azokat lassankint eladja, mi által a nemzőt hitelét megcsorbilja, oly kormánynak ki a kamatok fizethetésére is kölcsönöket kénytelen felvenni; ily kormánynak ő egy krajcaárnyí adófelemelést sem szavazhat meg. Ezután behatóan tárgyalás s bonczk-éa alá vette a kormány fenti törvényjavaslatait s az ezekre vonatkozó jelentését az „állandó pénzügyi bizottságnak\' ée kérte a jelen voltakat, hogy véleményüket nyilvánítsák. Erre Eitner Sándor ur, Sümegh városának érdemdús polgára szép szavakkal köszönte meg tisztelt képviselőnk e fáradozását, ő nézete szerint inkább volna a fent emlitett tárgyak fogyasztás alá vétele ajánlatos, mint a kereseti adónak ujabb pótadó alá vétele. Hosszabb vita fejlődvén ki, aa értekezlet elhatározza, hogy a képviselőházhoz kérvényt fog benyújtani, melyben e két törvényjavaslatot, mint olyaookat, melyek a lakosokra ujabb terheket róu», melyek jelenlegi gazdászati viszonyainknál elviselhetetlenek, de mely köröszlülvitelében íb a lakosokat zaklatásoknak tenné ki elvettessék. Nagyságos Bessenyey! Ernő előadja a Sümeghen építendő kaszárnya ügyének mai állását; s ezután az értekezletet bezái la. A jelenvoltak harsán éljenzésbe törtek ki, mindegyik öröm-telten távozott, látva hogy kerületünknek sikerült most oly képviselőt nyerni, ki oda-adólag törekszik a kerület b az ország ügyeit képviselni. Eugedje a jo ég, hogy köztiszteletben álló képviselőnk, még számos éven át működhessék, viruló egészségben, javunkra; s áldja meg a jó ég édes hazánkat sok ily derék honatyával. Lob.
— A sümeghi fiatalság f. 1880. évi deczember hó 31-én a helybeli nagy vendéglő termében záitkörü tánczkoszorut rendez. A rendezőség. Kezdete 8 órakor. A meghívó másra át nem ruházható és egyúttal belépti jegyül szolgál. «
— Az alsó-lendvai polgári iskola részére nagymennyiségű tűzifát ajándékozott Lenk Ödön ur, mit hálás köszönettel jelzünk. Bővebben a „Zalai Tanügy*.
— Árverés Zalamegyében. Szűcs Miklós 387 írtra b. ingt. jan. 26. Ritkán. — Rajky Pál 970 frtra b. ingt. márcz. 23 Nagy-Kanizaán. — Árkos Rozi 592 frtra b. ingt. febr. 24. N*gy-Kanizsán.. — Hrescs Márton 2655 frtra b. ingt. jan. 7. Kursaneczen. — Turek Rókus 1060 frtra b. ingt. jan. 11. Ceehoreczon. — Zvér Márkus 3l3 frtra b. ingt. decz. 27. Alsó-Lendván. — Tkaltsecz György 412 frtra b. ingt. jan. 10. Strahorsineczea — Hederits Tamás 800 frtra b. ingt. jan. 3. Nagy-Kanizsa. — Komonszky Flóns 564 frtra b. ingt. ingt. jan. 4. Csáktornyán. —
— Bessenyey Emó közszeretetben álló országgyűlési képviselőnk f. hó 19-én Zala-Szent-Grólhra előzetesen kitűzött értekezletre hivta össze a választó polgárokat. Tárgyát ezen értekezletnek az országgyűlés elé terjesztendő ezukor, kávé és sör megadóztatása képezte. Képviselőnk pont 11 órakor a zsúfolásig mégtelt casinó nagy termében a jelenlevők „Éljen" kiáltásai közt jelent meg. Egy óráig tartó gyönyörű beszédében kifejté az
(Folytatása a mellékleten.)
Melléklet a „Zabi KózlónyM880-ik évi 103-ik számához.
(Folytatása a fjlapnak.)
\' orsiáp pénsügyi kaUmitásáuak okát; szigoruao ostorosva a jelenlegi kormány adósságot és delioitet csináló mániáját, választóinak pedig Hznn Ígéretét adá, hogy a jelenlegi kormánynak soha de soha egy krajcs\'árt sem fog mi\'gszavazni. (Éljen!) Beszédé több helyütt .helyeslések* és „éljenrések* által lett félbe szakítva. Ezekután as értekezlet kebelébúi képviselünk felszéliiására egy jegyzi választatott, ki ac országgyűlési állandó pénzügyi bizottság által szerkesztett, a fent érintett adózás alá esó csikkek feletti törvényjavaslatát felolvasta, melynek §-ait egyenkint képviselőnk érthetően megmagyarázott A törvényjavaslat végig hall gatása után egy öttagú bizottság neveztetett ki. Ezen bizottság feladata lesz, egy &z országgyűlés elé terjesztendő és at érintett törvényjavaslat elvetését sürgető folyamodvány szerkesztés-. Az értekezlet több magánügy megbeszélése után 7jl órakor szétoszlott. Mi pedig felkiái■ tutik : Éljen Bessenyey Ernő képviselőnk 1 * Sp.... r.
— Felolvasások. Á ut.-gróthi oasinó-li;iu f. hó 18 án este 7 órakor kezdeteit meg » felolvasások idei saisonja. T. Perényi Antal káplán és Szűcs Imre év. tanitó urak valának citn élvezetes est hőséi. Előbbi „Az élet meze jéről, foltok és porok" czimü munkáját, utóbb1 pedig „A löld életéből" czimü dolgozatát ol vasá fel. A mindkét nembeli és szép számmal mgjelent közönség a felolvasókat gyakran tupsviharral halmozák el. T. Perényi ur érdek feszitó és élezés ötletekben gazdag előadása el-ragadtatá a közönségei. Irálya: szabatos, kelle mes volt, előadásában pedig a jó rend volt fellelhető Szűcs barátunknak sziule sikerült természettudományi dolgozatával a közönséget kielégíteni. Előadássbun goudosan kikerül mindi-ut. mi a h.illgatók figyelmét az eseményről elfordíthatná Nevezett uraknak csak hálás, köszönetünket fejezhetjük ki eme élveretteljes estéért. A. felolvasás után a fiatalság tánezra \'kerekedett.
— A római Mikulás ünnepélyek fé-nvesmi tartattak meg, külöoösen a családok benső körében voltak az ünnepélyek lélekeme lók. A művészek ez alkalommal érdekes sorso lási estélyt rendeztek, melynek jövedelme a szegényen elhalt művészek si.-jai ápolására for-diltatik. Nálunk már ez ünnep kezd kimenni a divatból s csak kisebb városokban pl. Csáktornyán járnak még álarezosok az ünnepelő csalá-
\' dókhoz, hol van aztán igazi mulatság.
— Uj göxmalom. Az osltqák földhitel bank szent gróthi birtokáji\' gőzmalmot építtetett, mely működését már uj év után megkezdi. Hinni akarjuk, hogy ez oly csendes városunk életén- nagy befolyással le.end.
— Rövid hírek. A Duna árad. — A közlegény katonák télen át kemény magos le ves reggelit kapnak. — New-Yorkban oly hideg vau, hogy az atezán fagyott embereket találnak. — Györszigelben uj gyufagyárat épi-teneK. — A trónörökös nmét könyvet irt az állatokról. — Munkácsy jeles festőnk a magyar nemességet nyerte. — Liszt Ferencz lakosztálya a zeneakadémiában berendeztetett. — Liedl Ferencz Szegeden hangversenyez. — Bécsben egy bajor grófot csalás miatt letartóz láttak. — A trónörökös esküvője ujabb hir szerint febr. 15-én meglesz. — A czár ellen Síjabb vasúti merénylet terveztetett, de nem si
került. _ Bpesten a ezigányzenészek casinot
létesítenek.
KI nyert?
Temesvár, deez. 18-án: 48.40.79.36.84. Bécs, „ . 61.13.26. 3.34.
Grácz,
69. 19. 27. 34. 79.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka N*ny-Ka-niíhán Wajdits Jói.ef könyvkereskedése Utal meg-
rendelhető^^ kitűnő ifjúsági író szer-kesztésében Lampel Róbert fővárosi kiadónál dis.es alkalmi ajándéknak való köny vek jelentek meg; a) „C s a 1 á d i kör«,b) A r any bAny a* ós c) »Kincses szekrény
Valamennyi képekkel van ellátva és díszes ke m&oj kötésű. Áraegynek-egynek 1 frt 80 kr. E mulattató ós tanulságos olvasmányok a nép
óa ifjúság számára igen ajánlatos..
— „Századok\' történelmi havi folyóirat dectemberi füzete egész évi czimlap- és tartalomjegyzékkel megjelent. Szerk^zti Szilágyi
Sándor. Ára egész évre mint tagsági illetményben 5 frt. 7 ry
- „Idegen világrészekben.\' Irta Kom-poltby Tivadar. Jelen művel a népismei tudo mánynak vélek némi szolgálatot tenni. Mint tengerész, egykor számos éven át tartózkodtam Észak- 8 Dél-Amerika, — Afrika partjain b a csendes tenger számos szigetein, melyek vad lakóival 10-20 évben egyszer — vagy sohasem érintkezik a világtengerek hajósnepe. Mindenesetre érdekes tapasztalatok, miket a rosz
véletlen folytán odakerülő európai test s mondhatom, hogy ebbéli emlékeit sohasem felejti el Ott töltött küzdelmes életem legérdekesb epizódjait vásolnm e műben, melynek fóbb czimei e7ck : Egy afrikai nigger-kraalban. — A black houHei telep. — A búvár. — Az emberevők szigetein. — A farmeréletből. — Ezeken kivül számoB, mindvégig érdekfeszítő kép a föld túlsó felének ellenlábas lakói életéből. Hiszem, hogy müvem mulattatva felvilágosit, Oktat s amellett sok népismei kételyt világiund meg. A mintegy 8 — 9 ivre terjedő, diszes velinpapiron, tiszta keretes nyomással, elegáns czimlappal január közepén megjelenő mű előfizetési ára fÜzve 1 frt; diszkötésben, aranymetszettel 2 frt (Bolti ára tetemesen nagyobb less.) Az előfizetési összegek legkésőbb 1881. évi január hó 1-jéig küldendők alul irt czimére. — Szíves gyűjtők 8 előfizető után tiszteletpéldányban résresülnek. Veszprém, 1880. decz. 14-én. Kompolthy Tivadar*.
— „Eredeti magyar dalok Petőfi költs ményeire*, szerzé Hubay Jenő, kiadta Tá borszky és Parsch. Igen diszes mü, melynek ékitéséhez jeles művészeink közül is t\'bben hozzájárultak. Minden dal kezdetét egy-egy szép rajz teszi, fónynyoma\'ban vagy fametszet ben. Elől a szerző, Hubay Jenő arczkópe van, aztán tizennyolez dal következik zongoiára és énekhangra. Petőfi legszebb költeményei közül valók ezek, egy oly fiatal zeneszerző által zenére alkalmazva, kinek tehetségéről PáriBban is a leghizelgőbben nyilatkoznak, s kinek nép dalai a népszínházban is élénk tetszésben részesültek. Az egyes dalok ezek: Keresztu\'on állok A g g h á z y Gyula rajzával. Zárjátok be már azt a koporsót, B a d i t z Ottó drá mai kompoziczióju képével. Ereezkedik le a felhő: E b n e r; Sikos a hó, szalad a szán: F e 8 z t y, Temetésre szól az ének : G r e g uss Imre mozgalmas illusztrácziójával. Kél a hold : G r e g u 8 s János képével; Boldogtalan vol tam, G y u 1 » i László kellemes rajzával. Jankó .Paripámnak az őszinefakó* ; K a c z i á n y Ödön: Mi foly ott a mezon; L <> t z: Gyere lovam hadd tegyem fel nyergem: M un-kácsy : Kis furulyám szomorú füz ága; S p á-u y i: Száll a felhő magasan; Siemlér: Nem háboritom-e nyugalmad V T ö I g y e s s y: Árvalány huj a süvegem bokrétája; Vastagh: Rózsabokor a domboldalon — kezdetű dalokhoz készítettek hangulatos rajzokat. Zichy Mihály, e csakuem páratlan rajzoló p«dig három olyan illusztrácziót, melyre büszke lehetne akármely pompás mü. E három geniália rajz a következő dalokat illeti: A szerelem, a szerelem; Nem tesz föl a lány magában egyebet; Hozzám jösze? Az Ízléssel és fényesen kiálli tott mü ára 5 írt, s alig lehet alkalmasabb ünnepi ajáudékot ajánlani a zongorázókhoz, minta legnépszerűbb magyar költő eme költeményeit, dal és művészi disz kíséretében.
— Mehner Vilmos kiadásában megjelenő „Magyar franczia szakácskönyv* III dik füzete beküldetett hozzánk. Ára 30 kr.
— Pozner Károly Lajos udvari papir-szállrtó kiadásában megjelent 18*1-re .Élő-jegyzék" ós »Jegyzék* naptár. Ára 75 kr.
— A „Veszprém* megyei hivatalos s független, kizárólag társadalmi irányú heti közlöny, mely Kompolthy Tivadar ismert írónk szerkesztése mellett immár VII. évfolyamába lép, egyike a leggondosabban a élénken szerkesztett vidéki hirlapoknaa. A Veszprémváros s megyéje körében felmerülő mozzanatokat első forrásból hitelesen közli s felölel keretébe mindent, mi e megye érdekét képezheti; nagyszámú vidéki levelezése áital pedig hetenkint teljes s hü kópét sdja megyéje életének, miért is az e vidék iránt érdeklődőknek különös fi gyeimébe ajánljuk. Ára a rendes „Hivatalos Értesítő" melléklappal együtt negyedévre csak 1 frt 50 kr.
— Bogdán Lajos „Leontina-négyese* igen szép kiállitásban jelent meg. Ara 80 kr. Kapható szerzőnél Alsó-Lendván.
Vegyes liireb.
— Mibe került a hajóhadi tüntetés ? Egy anglikán pap, a teinerairei káplán, a ki szabad idejét fényképészettel és algubrai feladatok megfejtésével tölti, kiszámította, hogy a hajó hadi sereg 3500 font sterling áru élelmiszert és italt fogyasztott el naponkint. Ha ez a számítás való, akkor a tüntető hajóhad népsége negyedfél millió frtot emésztett meg. Az összes kölleéget, melybe a hajóhadi tüntetés került, az illető pap nem számi\'.otta ki. Hát biz az aligha nem arnyira rug, hogy egész Montenegró hegyestől; vajdástul nem ér annyit!
— Bécri irók és a magyar irodalom4 A pozsonyi Grenzbote irj*, hogy Wilbrandt bécsi Írónak legújabb színmüve „Fabríczius ur leányai" nem egyéb, mint Csepfeghy „Sárga csikó\'-jának német átdolgozása. Wilbrandt azonban a müvet mint saját eredeti termékét
adatja elő a német színpadokon. Es különben nem alsó eset, hogy osztrák színműírók magyar darabok ilyetén „elhóditását* elkövetik. Neit-roy bécsi iró Szigligeti „Liliomfi* népasiamü vét annektálta igy, mely as ő forditáaában „Umsonst" czimen ismeretes a bécsi színpadokon. — Ugy látásik, bármennyire kezdetleges és silány a bécsiek előtt a magyar irodalom, — lopni azért lehet belőle.
— A 8tefania herczegnő számára kéasi tett csipke, mely 31/» méter magas, 3 méter széles, 1 kilogramm nehéz s 700 darabból van összetéve, a mennyiben minden darabot külön rajz szerint külön munkásnő készített, összesen 150 munkásnő s ára 25000 frank. E müdara-bot Brüssel városa megbízásából a Sacró ház készítette.
— Az alkörmös sokak által mérges növénynek tekintetik, pedig tavasai gyönge hajtása igen finom eledelt szolgáltat s Új-Angliában rendes piacti czikket képes, \'a hol is a 4 -6 hüvelyknyi hajtásokat a föld színéhez közel elmetszve, és csomókba kötve, ugy árulják azt, mint nálunk a spárga hajtásokat. Nem árt megpróbálni.
— A magyar kereskedelmi utazók egyletet óhajtván alakítani, e czélból a Tigris vendéglő nagy termében a napokban tömegesen megjelentek s a 2l-es bizottság által eleve ki dolgozott alapszabály tervezetet elfogadván , tenylegesen is egyletté alakultak. A« egyJet czélja az alapszabályok sserint belyszerzés és útbaigazítás, keresetképtelen kartársak segélyezése, nyugdíj alapalkotása és társas össze jövetelek tartása.
— Magyarország postaforgalma 1879 ben. A magyar korona tartományaiban feladatott 54 millió bérroeutes levél, ezek között 22 millió a budapesti postaigasgatósági kerület ben: 1.7 millió bérmentetlen levél, 12 millió levelezőlap, 9 millió keresstkötésü küldemény, L.8 mii hó árumustra és i6 millió díjmentes levél, összesen tehát 95 millió darab. Csomag 673675 darab adatott fel; 2 millió kilogramm sulylyai, pénz és érték küldemény pedig 7 millió dari.b. 816 millió forint értékben.
— Mai számunk egész kiadásához mellékelve van a „Neues Pester Journal" előfizetési felhivás*. Ezen lap — a mint ez közjegyzőileg is constatÁlva van — valóban Í9.500 példányban jelenik meg, mi annak kedveltségét eléggé tanúsítja. Ajánljuk német ajkú honfitársa inknak.
Papírszeletek.
Szolgáló a henteshez: Én nem viszek ám hust sehova.
Hent-s a szolgálóhoz: Az a feleségem dolga; hanem tud-é zongorárui ? Szolgáló: Nem.
Hentee : No álkor nem kell cselédnek
krumplit Georg ? kérdi a
— Szereted lord inasát.
— Yes l
Egy óv múlva.
— Mivel? Georg.
— Vajjal.
— Szereti ön a gyermekeket?
— Igen, kivált ha visítanak. •
— Mit., ha visítanak?
— Igen mert akkor kiviszik a szobából.
— Nagyon rossznl órzem magam orvos ur.
— Van-e étvágya ?
— Igeri is van
— Szomjazík-é ?
— Igenia szomjazom.
— Tud-e aludni?
— Igen is tudok
No ne busuljon, rendelek valamit s rémé* lem két nap múlva mindezek megfognak sxílnní.
A g—i faluban két ablakos tót megcsinálta a templornkóius ablakait > ily nyugtát állítottak ki : Alulirtunk hitesen bizonyitánk, hogy a kórus meg-ablak ozott.
— Vendég : Micaoda ? egy .éjjelre egy szobáéit 3 frt, ez már impurtinentia.
— Pinczér: Bocsánat, a dátumot is oda számítottam.
Te gazkölyök, hogy mersz 8 éves létedre pipázni? Rát IáUál -te engemet 8 éves koromban pipázni. Mi?
— Megtiltom, hogy a lányomcsk udvaroljon, riv-11 a kereskedő negédjére.
Nem azért fizetem magát
— Tudom, hisz ezt gratis teszem.
— Légy oly jó, adj 10 frtot kölcsön.
— Nem adok, mert nem vagy Őszinte.
Ugy kellett volna mondanod; Légy oly bolond, adj 10 frtot kölcsön.
Ks3erveseji sír a kis 6u aa ebédnél.
— Mért sírsz kedves gyermekem ? "
_ Hogy ne sírnék, mikor már nem birok enni
Schitz nevü járási sebész fizetése javításáért folyamodott a megyéhez.
Indulatosan szól egy bizottsági tag: mintán ez a felcser ugy is eléggé nynaza a nép bőrét, minden teketória nélkül indontálni csak igy kell: Achhxl
Btu András — szólt a biró az ítélet falolva-•áaa után aa elítélthez — a törvényszék az elkövetett bűntényért halálra itílte, reményiem, hogy ez elég figyelmeztetés arra, hogy jövőben hasonló btn-tények elkövetósétSl tartózkodjék.
Kereskedő : Hisaen már fél óra elCtt is itt volt kéregetni.
Koldus: Igen is, de nem emlékszem, hogy kaptam volna valamit
— Jáno», kend ma már megint részeg.
— Je.... jelentem ássan kapitány ur, e métr a tegnapi. \' *
— Nem nézi meg a mai «zomornjátékot a ««nliázban ? Kérdik egy kereekedőtóL
— Módom van benne minden nap, ha tlalet-Itönyveimbe nézek.
— Fánk? — kérdé eity hölgy a kandallóhoz támaszkodó hadnagjtóL
— Legkevésbé «em, _ válanolá egy earedes — csak szokni akar a tűzhöz.
Szebb a katona halva a eiatatéren, mint élve a futásban.
— Variatió a házasság fölött. A varga papucs ali kerül • & kömives tűzhelyet alapit magának; . a börtönőr békókba vereti magát; a haláaz a hálóbán ül; a katona a harminczéves háborúba megy; a vadász óhajain ik czélpontján érzi magát; a jogyző aláirja a házassági szerződést; a divatlrusnő fejkötő alá kerül; a fuvaros a házasság igájába foga ük be; a hajós a hizazaág kikötőjébe evez; a vegyész fölbonthatlan vegyi egyesül&sre ét a tudó« azoú vei mi magát ¿«re, hogy ismét bolond lépbt tett
Üzleti szemle.
Nagy-Kanixain, 1880. decz. 22.
Időjárásunk az utolsó napokban nagyobbrészt borongós, de mellette oly rendkivülí lanyha volt, hogy legkevésbé sem emlékeztet bennünket, miszerint csak pár nappal vagyunk Karácsony előtt. —E szokatlan időjárás sem a mezőgazdának, sem pedig a kereskedőnek nincs hasznára. Míg amaz aokkal hevesebben látná vetéseit egy jótékony hólepel alatt, mivel féltenie kell, hogy az idő rögtöni eltordnlása i azokat jobban-kevésbé ártalmazandja, a kereskedőre \' néave a gyakori lecaapodáaok által feneket!anekk« vált országutak nagy forgalmi akadályt képeznek.
Szomorú üz!eti folyamatunk ntolsó tudósításunk óta csak annyiban változott, hogy & már akkor jelzett lankadt mozgalmat mcst az ünnepek közeledésével még nagyobb forgalmi nyngodtaág váltá ^ fel. Vételkedv egy czíkk inrat sem létezik, míg a kiviteli üzlet teljesen szünetel, c belfogyasstás számára csak a legszükségesebb vásáriatok történnek.
Buza naponti lanyhuló irányzatot követ; e*ak a legfinomabb mennyiségek része*üinek szintén nyomott árak mellett némi keletben.
Rozs nagyon ;sekély figyelmet U-lt, ár*ik ha- \' nyatlanak.
Árpa tökéletesen pang; árak .\\sak névszr-ri ntiek.
Zab itt-ott a halfogyasztás számára változatlan árakon vétetik.
Kukoricza végkép el van hanyagolva: eladá-s&k e csikkben a legnagyobb árengedmények m«ll6tt is nohéaséggel járnak.
Bab iránt kikötő városaink részéről némi kérdezősködés érkezett be; magas áraink végett izon-ban nem történhettek nagyobbzzerü kötések.
Buza 10.—.11.86. Rozs 9.20 —9.%. Árpa 6.80.—7.50. Zab 5.5a—5.75. Kakoricza. 5.70.—5.85. _ Cinquantin 6.50.—7.—. Bab (fehér) 8.80.—9.—. Bab (tarka) 6.75.-7.—. K. B. \'
Szerkesztői üzenet.
**404. K. Tihany. Üdvözlet! Köszönettel vettük.
4405. M. Egerszeg. A nálad maradt tárgyakat alkalmilag átveszem.
4406. V- L. Bukureat Hazafias üdvözletJ
4407. ¿Van neki*. Nem irigyeljük. Kár fáradozni. de kár a szép papírért is.
\' 4408 S. Bpett Intézkedtünk, valamint R-re is.
4409. Sz Bécs. Átadtak az okmányokat
¿410. K. K. Rövidítve Ulán.
44Í1. T. P. Megrendeltük.
4412 8z Tapolcza. Elküldöttük.
4413. K. L. Két héttel előbb beküldött két költeménye nem közölhető.
4414. »Bucsntzózat kedvesemhez0 sem ez, sem a többi n\'-m közölhető.
4415. V. A. Meg küldöttük ojolag.
-4416. Kqttori- Köszönet! Az ünnepeket Bpesten töltendjük. - ::
4417. Religiosas. Sajnálatunkra megkésett Vasárnap — ez egyszer — nem jelenik meg lapunk.
4418 B. K." ,A népszámlálás előtt*. Jövő számunk hozza.
4419. AlsiS-Lendva. Pár nap alatt válatzunk
megy.
Felelős szertesfctö: Batorfi Lajos. ;
TIZENKILENCEDIK ^VFOL Y AM- £?r
p A, I . ,K Ö,Z X. 0,-^ï.
DECZEMBER 23 in 1880.
I m 3D EJ T B 8 B K
»•••••^•»•••••••••••UWIMaMM
5 Szilárd! Semmi szédelgés!;
® Ez sumuii hxars végeladás, aein, pedig:..a bevásárlási Áron J
® 50° „-cl aluli hirdoté , aminőket .bizonyos kajdászok «élnek eresz- 5 2 teni szoktak. ¿n ¡eattpán nagyobbszerö. készletalE fogytát czdlozvi S
S chinaezüst gyáramban "Mi 2
• gyor.vőrS Cblnaeztisi készítményeimet rendkívüli menés olcsó :íra-vJ © koirf*-L de szilárd "élvektől verettetve — Arába bocsátom. — Ki- w 9 meritő árjegyzékekkel kívánatra ingyen és bérmentve molgálok.
4 LeszáJ 11 tott árak:
Ezejőtt
Most
ï. 75 2.50 1.50 10-
3.- ,
4,-;0 ;
\' 6 db kávéskanál 2 50 1 80 j 6 db t ritékt-rtó a 6 db evőkanál 5.50 3.— | 1 db levesmerő 4.— 5 6 ászt. kés 5.50 S.— 1 db tsjmerö
J 6 dr» r.szt\'villa 5.50 3. - 1 db ezukortartó 15,-0 6 db csemegekés 5. 2.75 1 db vajtartó -5 —
£ 6 db csemegevilla 5.— 2.75 1 pár gyertyatartó $3 q oentim. magas 8.—
© \'Legújabb manchetta gomb gépesettel párja 1 ,frt. — 1 drb szi-© varka. doliánytart^, 2 frt 50-
9 Azonkívül kaphatók igen gyönyörű tálcsák, kávés- és theás
$ kannák, as*tali rakványok, ágas gyertyatartók-. cxnkocbiotSk, tó-0 jástartók, fogpiszkáló-tartók, eczet- és o Jaj g*rni túrák, vxlamint 9 sok más tárgyak stb. ép oly bámuló olcsó árakon.
A t cz. közönség figyelmessé tétetik, hogy az én tárgyaim % nem az úgynevezett briUanía-ezÜstből váló, mely nem más mint $ «^nnezett bádog, hanem a ldgfihő\'msbb ezüstlapos ércabSI, kitüo-£ tetvo szépsége- és tartóssága által,\' a valódi ezüsttől meg sem kö-% lönbözheto. 16« 0 -9
• Különösen megjegyzendő:
^¡oooeoooo^^ooGOOOoeo^
Egy uri hölgy sem
nélkülözheti toilletje választásánál
!! divatlapját!!
a 6 drb evőkanál 5 S drb ké« • 6 drb Titla ® é drb kávéskanál
Megrendeiések atinvátelle! pontos»» teljesíttetnek.
9 -----
mind a 24 darnb disxea dobóiban 20 frt helyett csak XX Irt 20 kr.
Príis E, Becs, Rothebthurmstrasse 21.
A most b<tkUTC-tk.»«naS S«xi idénv éi uj oktober-.lec«emb«ri evnegyed kiálltával van .iei.no(>i a nagvérd.-mü batarkoiz. .rnt arra, bőgj kimktrnkediMakM m\'.ada hazai « kOtfőldl DIVATLAPOM* előfizethetni. . , .
Minden divatlap hoa.ám küivetlen a ki.d-tdl póstan küldetvén be, aion kelleme helyiéiben v»*jok. hocy a lapokat mir eey két nappal megj> lené.flk Ltáu l.áihox bO\'dittaton kl, ragy vídekrt pőstava,
küldhetem szét.
Magyar Baaír 2 frt 50 kr.
Bpoiti magyar baaár 2 frt 60 kr
Hölgyek lapja 2 frt —
- - ■■ - 1 frt 60 kr.
1 frt 60 kr. ■2 frt 60 kr. 1 fr: 20 kr. aoutuiweu frt 75 kr. /
Minden egyéb bárhol és bárki által hirdetett divatlapokra magtar, német és franczia nyelven is eiőfizeté-ok el fogadtatnak. Nagy-Kanizsán, deczember havában 1880.
138Wajdits József.
sííOöoooo^eoooeo^^^soeo?
Bazar (berlini) Fraaenzeitang Fraunzeitniijr nagy kiadás Corn éli a (béc«i) Modenwelt
évnegyedenként helyben és vidékre
évnegyedenkint; vidékre bérmentes küldéssel :30 krrxl több
^^AAcWxWí\'i
Veqdé^fo»a# bérbeadása OROK ÁRON YALÚ ELADASA
A Magyar-utczábau Nagy-Kanizsán levő »Magyar Király\'-hoz czimzett vendéglő szabad kézből jó feitételek mellett eladatik. esetleg bór bevehető. \' Bír 6 hálószoba, 2 ebédlő, nagy istálló 8 egyéb hozzátartozandókkal. Értekezhetni a tu lajdonossal. Az átvétel akár 1881. február, akár az é^i májusban már megtörténhetik. 209 2—2

HIRDETMÉNY. |
A pallini Inkey nemzetség iháros-berényi ^ga részéről közhírré tétetik:
l-ször. A lengyeltóti ha-árbeli balaton apadás 1881 ik "évi april 1-től.
2 szór. A szigligeti határbeii közös balaton apadáa óh nádlás 1881. mártius 1-tfil.
3-szor. A hácsi közsógbeli borméré-ti jog 1881. évi april 1-től.
4-szer. A szigligeti halá«zaljog 1881. márczius 1-től, három évre h; szonbérbe adatnak. A bérleti feltételeket és a haszonbér mennyidét Váry Elek ispkn nrtól Bogáton (n. p5 KapOSYki:) tudhatni meg, ki is pallini Inkey Zsigmond jóváhagyásának fontartáaa mellett a szerződést megkötni feljogosít tátott.
> Inkey Zsigmond,
> 211 1—3 közós kormányzó. httipipifti^
Legszebb karácson! ajándék.

A l«KJubb pi«»toly non h»aj
) n4l, lia nem t.liíhr tank.
\' Hogy ¿««.ulati j.i lOrí»* loheiiOulc, lo-B ! palibb t- p:»/t.>l ¿rn»k l»4ro«BS*oro»4t, c*x\\t J
lökS<i>>- i». fcillrl*« ki.rftiuuk.
i Oarrcnaui-vasaknaféle cj-lég-pi.stoly
(K»aliU~u..\'ll. it !:.»-loi>l>rn). »Ik\'.iltuíitiiynjl arra, ho^y mígixobibar. \' i», (» l«>r«T»«\' »»•\'\'■ ».»¡\'-lA» uí^lkol, Jó ]>i«ítoljJöréix lohéittlnk Ktrn kilün-.. «- k-yk\'-iirUtra ltr«» alk»loia*, fagyvot c»m durran
riivi liv.>lr4^ii», v«-l6» I..ytá*t wfn oly crftvcl ad, liuirya nyíl, I ica\'íkilia, C ii:ii>. luvtcrn v i ui<5l> í^rI« Jnt, ra^y a goljú egy madara t^ . irgOliii. A un u-t6U<l»néK.v (Ij l« g4»»»l í*>Ke" könyon *6gb«TÍhotM. Kgvf.% uV*a»»«on»>yillOOO-n<l tai.b»x.>r :.tv*xnilhat6. A «x4uio«t>löá.lIitAal»x^ pcW»öKÍt.c«i5v<<l. lehoUógc«^ to>«l, hogy egy ilyoa ldtOuwon asorrexott, finom o tartu>an eleiekéit 6 ttyillal í« !00 golyóval *lUtolt pi.itoly, birioay tartóban, } Ciak o»xtr.frt. frt 7.5uúrt.í« bormotttoionincgicOldlirtö bo kertijén. KftlönnytUk, / l\'/.üuUadkíntoxxir. írt. frt. J.—, 6» kolflngolyók 1000 drb. ara :o*»tr. ért. frt. 1.- f A lö.xrtrtak^riti» majilnoiu holyroAllitJa » ptaxtolykiadt.l kr,lt»ígoket. 8*lUlti •ok" nt.Vnvítcl r. clöflxoWai ntjin WrUSnhotnok; a gy4r JótAlliat nyojt.
Légpuskák ugyan ezen rendszer szerint.
172 14—24 \\
! Majdnem elajándékozva!
A bukott nagyterű angol BRITTANIA-EZÖST6YÁR óriási raktárit a csődgondnokság átvévén, nagyohbs*i>rü fizetési kötelezettségei és a helyiségek kiüresité«e miatt 75 százalékkal a becsáron alul bocsátja áruba, tei.át"majdnem elajándékoztatlk Csak 6 frt 80 krérty-ivaz a puszta munkadíj értékének feléért kaphatnia következő i» . csinos és tartós Brittania-ezüst asztali servic. melynek ára ezelótt 30 frt VOlt, és melynek tiszta fehéren maradásáért 25 évi kezPhMéj? válattallk. 6 asztali kés kitünó ancol aczéllappal 6 valódi britt. ezüst villa.
6 tömör € . 6
6 , valódi angol 1 . . ». . 1 . ii .
evő kanál kávéskanál \' teriték tartó kávéstáleza
cieritökanal epv darabb«M tejeuaerltökanál gyermekkaían tojásos serleg tojásos-kanál ezukor tá<oza czakpr- vagy bors tartó tbea szűrő gyertyatartó
1 amrol .,
2
2 brittaui «-/.üst 2.gyönyörű , 1 „ ,
1 legfinomabb „
2 igeo szép __ 2 loK\'finomabl) alahastrom gyertyadiSZ 6 finom „ , tálaló
60 darab l
Mindezen elősorolt GO múdarali áru összesen csak
B Q frt 80 Ur. ■
Megrendflések po»tai ut-invét«*llel vugy küldési-kor — a medtl\'g a készletből jnt —
"K-g.Tifmfl.nn "FTerm R.71 Ti
lJrittania-«zttr»ti»vá>ak íornKtara által
Bécs. Város, Fieischmarkt 6.
r7. összegnek be-lililéxtelnek
A kiűzni)\'" és elismerő dámban közszemlére Va
t-iek .xzâzak: uak kitéve.
:t nieno. ííüju* iro-
A Mkigyar-franczia biztosító részvény-társaság
(FRANCO HONGROISE)
melynek 8 ínillió
arany forintnyi részvénytőkéjére már készpénzben befizettetett, biztosit:
4 millió arany forint
1. Tűzvész-, villám-, gőz- és légszeszrobbanás által okozott károk ellen.
2. Munkaszünetelés-, tűz-, vagy robbanás folytán elvesztett kereset által okozott károk ellen (Chőmage).
3. Jégkárok ellen.
4. Tükörablak zúzása ellen.
5. Szállítmányi károk ellen, szárazon vagy vizén szállított javakat.
6. Készpénz- és mindennemű értékpapír postaküldeményt szárazon vagy vízen.
7. Az ember életére, valamint járadék-, nyugdij-és kiházasitásokra.
A társaság élén álló férfiak, valamint roppant nagyságú tőkeereje elegendő biztosítékot nynjt a n. é. közönségnek, az előforduló károk pedig alólirt vezérügynökség által a leggyorsabban rendeztettnek, legpontosabban és méltányosabban fizettetnek ki.
Ez alkalommal a társaság alólirt vezérügynöksége a t. közönséget a társaság életbiztosítási feltételeire figyelmezteti, melyek eddig még egyetlen hazai intézet által sem cultivált újításokat tartalmaznak és a biztosító közönségnek egy más hazai társulatnál sem létező felülmulhatlan előnyöket nyújtanak. Többek között:
A magyar-franczia biztosító részvény-társaság
öngyilkosság vagy párbaj okozta halálesetre is kifizeti a biztosított összeget, továbbá halálesetre vagy meghatározott időre biztosított összeget évenkint magok a biztosító felek és kir. közjegyző előtt történendő kisorsolás utján, esetleg már az első évben kifizet és a feleket minden további díjfizetéstől felmenti.
Teljes tinxtelettel
Nagy-Kanizsdn, 1880. november hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Yezérügjnöksége NagyTKaniraán.
„ . o u T M A N N 8. H. \'
989 47 — 52 3S: erűi o 11 -Q. g ynölisegek:
Zala-Egerszegen P0LITZEE JÓZSEF
Sümeghen EP8TEIN V. A.
Keszthelyen PULT JÁNOS
Alsó-Lendíáii TAU8Z FEBENCZ
urnái
#
Tapolczán
Csáktornyán
Csabrendeken
BERGER JAKAB HIRSCHMANN A LOB IGNÁCZ
nrnál
TÍZENKILENCZEDIK E /FOLYAM
zalai közlöny
DECZEMBER 23-án 1880.
WAJDITS JÓZSEF könyvkiadó hivatalában Nagy-Kanizsán
ÍSSI-IK ÉVRE
lat Miféle m Miitfai límjtír jutat m számos ezer

ggés« WAJDITS JÓZSEF )
nagy képes népnaptára,
bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve ■ i rl apo k k al elli tv a 50 kr., fűzve 40 kr.
WAJDITS JÓZSEF
kis képes népnaptára.
Ára f ü z v c 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
Sziiz Mária, édes hazánk védasszonya
nagy képes népnaptáras, 3
vallásos, bő tartalommal és temérdek képpel.
Ára kötve irlapokkal ellátva 50 kr., fűzve 40 kr.
Első pipaszó az obsitosnál
liláéi; a. WAJDITS JÓZSEF
Szűz Mária kis kcpes népnaptára.
Ára fűzve 25 kr.
WAJDITS JÓZSEF
101, azaz száz és egy éves naptára
Ára kemény kötésben 90 kr.
Bév-komáromi K, kalendárium.
Ára fűzve 20 kr. j9l legrégibb és legnagyobb
EGYIPTOMI ALMOSKÖNYV.
Csízió, népszerű csillagzattai és több érdekes és hasznos olvasmánynyal bővített nj kiadás temérdek képpel és szinnyomatn borítékkal. Ára 50 kr.
Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
Ehtö látogatás d remeténél.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLONÍ.
DECZEMBEK 19 én 1880
R D g T É_S E 3
OOOCOOO D0300000 8 tjKjycn o
0 frt be . ájulás u hu O
^ I frjrev.il»\' l-lik«i d COOCCC0000000005
Wlm alkalmas karácson! és ujéíí ajíiMü! pzn 1 Feltűnő olcsó végeladás j
u E I B I S C H R.
... 8 a , Prófétához* czimii üzlet tulajdonosa Szekesfehervárott.
7.1 fi t bevAwu I.is után Q
o i\'uy \\ »i..oj« s d. o Eladási to-elylseg
Q """\' "^ÍÍÍoJ palotakapq-iitcza volt SZEIVALD féle ház
OOOOCOCOOOOOOOI
oo:.oooa-oo JOOOOO
ö Ingyen S
]IKI f, t l.evxsá Iái Q
.flioellrníia ^
330oo.;ooooüoo
%
Ç (193 6—30) t
Kivonat a nagy árjegyzékből.
Ezelőtt síina,
800 V, Scfiol Fl.li.r-11
Uoc/.kázott é< csíkos 3<»0<> •/« Tártáoy Flanell sima, koczkáz-tt és csíkos 900 9,\'« Igen finom Flanell minden szinben r.
1200 8.< Dámi\'ntuo.li n.indeu
színben 4000 rőf 6/4 f\' ket • tern-2500 rőf 6/4 fekete alapiu terno 2500 rőf 7/< Ferdinánd Clotb terno
•2000 rőf l|t Clotsh tern«» szi.os 1500 r.".f&l. fekete igen&fi-«m tip*s KXK) rőf -/, feki-tc finom lisztet-. SOO r<"f brasil Oxfort miiul. szmb ÍK>0 röf Pekingi Sefi 1200 rőf valódi iii ¡iai -S-fir
i roi van
1 lóf 4L :
1 rőf 4 1 röf <¡1 <
1.80 1.20. 1 25 28. 45 76.
6 80 3.75.
7 90. 4.9«».
9 8". -r>.85 13 50 6 95. Ii cr.ás\'. 18.50.9 74. val. tumburger.45.50. 23.80 legjobb eyártmány
-:0 rőf 4í4 Fier- mdorfi gyoli 1 vég 30 rőf V< Kíl l«ind»»rfi 1 vég 30 rőf 4 < valód; Va
remdorfi Scitlesin »«r
1 vég 3\') rőf * t kitűnő cr»-a</. 1 vé* 30 rőf > , 1-gj -1 vég\'54 rőf: Garantiro: 1 vég 30 rőf pekingi k 1 vég 30 iSf Gutián. dorfika-
naváix valódi czérn i 1 vi*4 30 ről legiifbezrbb mm-
burger kauavász 12 50 7.50.
1 vég 3/ lőt Nüstös legnehezebb rumburgi kan arás/- 24 50. I 1\'50. Chiffonok.
Ezelőtt Moai. rőf «I Pchrnll féle
6 50 2.78 9 70 ü 50.
85. 45. 48. 25
65. i8. 1 85. 65.
48. 24 1.45. 88. 2 84 l.60\\ 1 65 95. 2.45. 1.55
3.8-.. 2.25 1 95 95. 2.45 1 55.
1 05 95.
J 40. 1 75.
Ezelőtt Most. | 1 rőf valódi nüorgi Kalmük 55. 25. 1 rőf legfinomabb Kalmük Roál 75. 35. I rőf valód: pekingi jokke Kalmük 88. 45.
Schuürl parkét fehér 45 25. 4 uüs feb. SchnUrl pai ket 54. 32. valódi Pegin parkét k 58. 35. 1 rőf 4 nüstös valódi Pegin 2.90.1.35. pa. ket 1 25 44. 1 rőf csipke függöny 25. 75. 1 rőf valódi pekingi csipkefüggöny -
3 80.1.25. 1 rő:\' nüorgi legnehezebb gipür 25\'0r. f Giany Perkeil füg-
göny vagy díványra 1 val. franc színes ere tton ing 1 valódi színes angol cretton in^ 1 valód: fehér Madopolán in.; I va ódi dupla B. cbiffon ing 1 valódi dupla R. Madopolán
feh. iug 1 valódi angol Oxfoit ing l valódi pekingi Oxfort ing 1 valódi ntlorgi S-fir Oxfort ing 3 85. 1.85. 1 valódi szép chiffouból készült Conrzsetté 1 valódi dupla H Cbiffon hímzettel Courxsctte j 1 bő fehér vagy színes alsó
Eze.
tt Most. 55 25
75 95
1 95.
v4 Schrcll-féle R. Srhroll.félc R. Rnmburger
1 vég 30
1 vég 30 rőf
Chiffon 1 vég 30 rőf R Chiffon 1 vég 30 rőf »/. Cbiffon
1 vég 30 róf f bér csinvat, s dupla damaszt \' 1 rőf színes bécsi parkét 1 rőf legnehezebb színes
pekingi parkét Végül fisryí-Wztetem
9.50 5.90
12 50. 6.90.
15 70. 7 90
22 50. 8 90.
13.70 7.90. 28. .19.
szoknya fodorral 2 80.1.65\'
1 valódi fni.ér vagy s/.ines biluxéi és fodo>ral szoknya 4 8o 2.45.
1 igén jó alsó nadrág Schli\'-
singer gyolcsból csak — 85.
1 igen jó franczia vagy ma- +
gyar szabású alsó nadrág <-sak - . 9ő.
600 darab legfinomabb Damen-tuchból készült sziues al:.ó v. felső téli ing * • 5 85. 2.*5.
1 darab 8 éve-töl 12 évesig, meleg téli alsó na.lrág és csinosan díszítve hölgyek számára 1 95. 85.
1 darab alsó nadrág nagy uri hölgyek számára a legszebb dlszi.\'éssel igen egészséges • a télre 3.80. 1.65.
3000 kitűnő téti kendő fejr.> 2-".00 berlini fejkendő 3500 "I, igen finom berlini kend 2400 *j4 kit finom kendő min
den szinben 1 db. aK igen tinóm pos».tó kend« 1 db. ®j4 igen finom val. j.osztókendő 2.80 1.50. 1 db. "|4 ig-ii fi«i..m téü keudó 4 90. 2 75. 1 db 8|4 i_»f-ii finom val. pos/.-
tókendő 5 85. 2.95.
1 db. 9|, igeu fi óm posztó-
kendő 8.50. 3.80.
1 db. Iuk legnehezebb fajtu
posztó-kendő 12 80.4.80
8<)0 r">( "k szél-s gyapjuszö vet téli kitűnő jó 3 85. helyett 1.95.
8<K> rőf kitűnő és legnehezebb gyapjúszövet kabátra 4.85 helyett 2.35. 1200 rőf sima gyapjúszövetek minden szinben 5 70 helyett 2.61. 1 db. 7|4 szines uüirgí abrosz 1.25. helyett 50. 1 -111. y|4 szines rumburgi
abrosz 2-45. helyeit 1 25.
1 db. ,0|4 pekingi abrosz
szines 3 50. helyett 185.
1 db szines damancí-
rozott brazíliai abrosz 5.50- helyett 2 24. 1 db. 8/4 igen finom fehér
damaszt abrosz 2.25 ■ b. lyett 95.
1 db fehér igen finom
damaszt abrosz 3.25. helyett 1.55.
1 db. *|4 valódi B \'genharti
damaszt 5.25. helyett 2.65.
6 db. fehér damaszt szalvéta 2.80. helyett 1.55. 6 db. feb. pekíugi damaszt
szalvéta 3.25. hely.-tt 1.75. .
6 db. val. nüorgi szalvéU 4 25. bely«tt 1.95 6 db. indiai fehéritetlen törülköző 2.40. b-lyett 1.25. 6 db indiai-fehérített törülköző 2 90. helyett 1 60. 6 db. pekingi damaszt törülköző 3 80. helyett 1.75 6 db. val. nüorgi damaszt 4.80. helyett 1.95.
leg
! Kiiuijünu : ^gW^Cj
Karacsoni- és újévi ajándékainkat
a szilárd «\'« biztos s*«*rktízetü, már ím n»gy k»-dvtl\'-
208 3—* örv«nd">
iPOSTA DOBOZOKBAN
(Postverseiidungs-Cartonokbnn) melleit 24 krtól 60 krig k a p h a t 6 * \\Í>Í5V KHiiizNnii egvedQI
WAJDIT8 JÓZSEF
könyv- éa irószork - kedfts^beo. ¡^g
Maria-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
jeles hatása gyógyszer a gyomor minden báotalmai ellen,
és fellllniulh^tlan az étvágyiiiáuy, gyo morgyeiigrség, rosíszngn l»-bcllct, szelek, svanyu felbfifögéa, kólika, gyomorburut, e> onw.régés , b-gy-őképző \'éa , túlságos xálkaképzödés, sárgaság, und»r éf hányás I íőfájá-» (l.a az a gyomorból ered), gyomor göres axékazorulat. a gyomornak tnlter-helt,-ége étel és ital által, giluxta, lé) - és n.ájbetegség, aranyere* h-inUtlmak i-llen
Egy üvegcse ára. használati ntusitAssal együtt 35 kr. Kapható : Práger Béla ur gyógyszerlárá-I li:.n Nagy-Kanizsán, valamint az osztrák-J magyar birodalom minden n-gyobb gyógy-I szertárában és kercakedéa.\'-hen.
Központi szétköldési raktár nagyban és kicsinyben ADY KÁROLY,
Z őrangyalhozeximzett gyógyszertárában
64 :;6—Kremzierben, Morvaország.
OLL SKIDLITZ - PORA\'
1 gárnitur goubeliu ágyterítő 48. 32. álland 3 darabból 18.50.9.50.
helybeli és vidéki n. é köxönséget, ha valamelyik czikk nem tetszése esetén, visszavétetik és készségesebben kicseréltetik; megjegyzendő a visszaszállított portékát franco kell hozzám szállítani.
Árjegyzék natráczokból.
1 Seegras-matrácr. 7.S0 helyet\'. 4 40. — 1 „tokai matrácz 9.60 nelyett 5 50. — 1 lószor-matrácz a legjobb huzatul 29.80 helyett
12.80. — 1 pár szines finom téli harisnya hölgyek vagy urak számára csak 25 kr. A megrendeli közönség kéretik a czimet világosan kiirni és a postai vagy vasúti állomást egész világosan megírni és az utolsó postát, hogy a megrendelt portékát egészen rendesen el lehessen szállítani, mielőbb kérném megbizáaaít a nagyon tisztelt közönségnek, mert ily csodálatos árak Európában nem fognak többé létezni.
Czim: K1BISCH B.
-Prófétához" czimzett üz-
a „L ruietttiiuz"" uzniizen uz- ^ let tulajdonosa Székesfehérvárott. |
"" Egyedüli főraktár jelenleg palotakapn-nteza volt SZEIVAJjD-féle ház. ^^ $
Az egész raktáron levő czikkekboi egy terjedelmes árjegyzék a legtávolabbi vidékre 1 egkészségesebben bénneilve i ingyen küldetik.
cr&\'Á
Egyéves önkéntesi tanfolyam
(Budapesten nagy-korona nfcza 13. mz.)
Ezen tanfolyam czélja ifjakat, kik mint egy év-,>s önkéntesek kívánnak védkötelezettségüknek eleget topn, elókésziti-ni a szükséges vizsgálat letételére, mely által képzettségöket igazolják. A legközelebbi ily tanfolyam 1881. január 2 án veszi kezdetét, és hat hón át fog tartani. Hogy a résztvevők hivatásokban gátolva ne legyenek, az előadások az «sti órákban tartatnak. A vizsgálatot magyar, német és horvát nyelven lehet letenni. 199 4 _ 4
Az engedélyezett katonai tanodában felvételek még szintén történhetnek, oly ifjak résxére, kik a katonai pályát életpályának választották. Az előadások a nappali órákban történnek éc előkészitnek részint katona képző és hadapródí vizsgálat letételére.
Növendékek az intézotben teljes ellátás és felügyeletre felvétetnek. Beíratások az intézet igazgatósági irodában történnek Értesítő kívánatra ingyen.
AZ IGAZGATÓSÁG. 0000000000000000000000 BUDAPESTI BÚTOR GYÁRI RAKTÁR NAGY KANIZSÁN
BzáUocln moHott
főraktár Budapesten Deák-Ferenci utcza 7-ik »iám. Ajánlja gazdagon felszereli fa- és kárpitos bátorait (garnitúrák) azonkirtt! elfogad mindennemű kárpitos manká kat a legjutányosabb ár mellett.
Karácsonyi és újévi ajánkékoknak alkalmas
190 9 10 U éc kárpit bátorok.
Megrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek.
ES^- Képes árjegyzék kívánatra ingyen.
nMlr \'ilrlrnr VflMdi ba mínden dobox ««»\'•Pi*" * ««
V>-»ctlV rtlVh-UI > rtI,mi? és tx én sokszorosított czégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb Kikérek mellett fennáll mindennemű gyoffior betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszornlás), vér 0tIC|á8 é-. aranyér ellen Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik űlő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I írt. o. é.
FRANCZIA BORSZESZ SÓVAL , k
A logmegbiabatóbb önsegélyző s*er« a szenvedő emberiségnek I minden belső é< külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fűi- és fogfájás, régi sérvek fin nyílt sebflk-rákrekélyek. ilszfik, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stl». tb. ellen
l-l- _ c ï ® riRreSBIJ«*, UHUK, SiemUJUllAUM, Hl muniuoniu utuui« un »wu.ua o.w,
X ÉlyáZátl űirüetmeny. üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Pribiszlávecz község (Zalamegye, Muraközben) íAolaazéki elnöksége által ezennel közhirré tétetik; miszerint ezen közjégben njounan épült s 1881-ik évi január hó 1-én betöltendő községi felekezeti iskola, — illetve tanitóí állás megnyittatván arra esonnel pályázat nyittatik
Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen állást elnyerni óh.jtjÁk, bogy szabályszerűen felszerelt, képességük és eddigi alkzlma-ásukról kérvényüket alalirt elnökhöz folyó évi deexember 3l-ig okvetlen beadják Csáktornyára.
Nevezett iskola felekezeti lévén csakis római katbolikus vallású egyének pályázhatnak.
Évi fizetAs 300 frt o. é., 3 öl vegyes minőségű tűzifa, 5\'), hold szántóföld 1200 Q ölévol sxámitva, szabadlakás, ifaely íil 2 szoba, egy konyha, pinexe, éléskamra és konyhakertből.
Pályázóktól megkívántatik a magyar és horvát nyelv tökéletes bírása
Kelt Csáktornyán, 1880. deczember hó 15-én.
212 1—1
Horváth Lajos,
helyettes plébáuos és iskolaszéki elnök.
s ijfíyi ajáiÉM
arany-, ezüst- ékszer és optikai
tóxgyaSitoól
bámuló olcsó arakért kapható
HELFY B.
r aranyműves- és látszerí sziléi 210 2-2 Nagy-Kanizsán.
Hal-májokú.
KrohnM. és tórsátál Bergenben
(Norvégiában). Eeen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben elüfordnló faj kJSsött aa egyedali, mely orvosi caélokr* ba.i.iiAlhatA.
íra egy üvegnek használati utasítással i frt o é.
Fő iiillisás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. adíari szállítónál, Bécs
TuclilauliL\'i:
IUktár a. állam minden hírneves gvónysiertirábaii vagy fűsier-kere«keilé«eben. Raktár nélküli helyaégeklien magánügyének oagj-obli megrendelé.eknél megfelelő árleengedésben ré.ie.ülnek.
A t DZ közönség kéretik határozottan Moll-féle késiitményt rendalni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal varrnak ellátva.
R iktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyíüy.1. Ilelos J. gyégy.
RiíScnliorg Veroncr. í\'eaaelhofer József Roseiifeld Adolf. — Zala-EíerSjej
• Gyógyszertár a szent lélnkliez". _ Baros Dnrner S. Osáktorjys Qönci y gyógyszerész Kaposvár ICohn J. Babóohay Kálm. gyógy. Th. Kccskéssy gyógy. KapronCZa Werli M. gyógy. Kőszeg Csaeíinovies lst. cy"gy. Kflltel lst. gyógy. Kesztliely Schleifer A WQnsch F. K6r«eilb Rátz Ján. Zágráb l\'erklet Kerenc^ gyógy. Mittlb..rb ■->. Irtaloisshoz gyógy Sopron .Mezey And. gyógy. (980 bl—bt)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wa]dits József gyorssajtóján.
___ . . , — deczember 3Q.&n.___BisAm. ClzenMlencsedlfc évfolyam.
(feDj 71111 nh7i niiv feí!
lALAI AULLIIIII
mm n ■■ n ■ llVkftiV mm I
Wy.s hirdetésért WlBnf I
kr előbb ^ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY \'
X.-KaJiizsaváros helyhatóságának, „n.-kanlzs&l önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi s Iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanltó-tes-tület", a „u.-kanizgai klsdedneveló egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanizgai külválasztmánya" s több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Előfizetési felhívás
ZALAI KÖZLÖNY
1881-ik huszadik évfolyamára.
Midőn lapunk jövő évi folyamára az előfizetést - megnyitjuk, hazafiúi önérzettel tekintünk vissza a lefutott pályára, és magasztos örömmel, tőrhetlen remény-nyel tekintünk a jövőre, mert a magyar hirlapirói viszonyok közt egy vidéki lap, hogy életének 20-dik évébe lép, ritka jelenségek közé tartozik s e tekintetben hazánkban lapunk a harmadik. A „Győri Közlöny* \'25-dik, a „Szegcdi Híradó" 23-dik s a .Zalai Közlöny" 20-dik évfolyamba\' lép.
E ténykörülményből az! következ-tessük-é, hogy Magyarországon Nagy Kanizsa város és vidéke a harmadik magyar-szellemű lakossággal bir, vagy hogy a kiadóban szívós kitartás van.
Mindkettőre igennel felelhetünk, pedig a másik két város önkormányzati előnynyel, több institutióval £ húszszor annyi intelligens közönséggel bir, mint e lap körének létjoggal biró részébea.
Az elfogulatlan olvasó valóban önérzetes elismeréssel tekinthet e körülményre, hogy annyi súlyos elemi csapások s nehéz megpróbáltatások közt semmi áldozattól sem riadt vissza a kiadó, hanem tisztességgel , becsülettel megállva helyét, kitűzött feladatának megfelelni igyekezett.
Hány lap szenderült el mellette e 19 év alatt, hány lap próbálkozik megnyirbálni szárnyát, de ez lehetetlen, az
TÁRCZA.
Szylveszter napján.
Véli ¡dó ! Fehér hajakkal Díllgz a néma sírba, Más megátkoz, én kísérlek Hálaktinyet sirva. Mi-nuyi van. ki születésed\'j Hittel Üdvöaölte, Hány, kinek ápolt reményit, Léted mind megölte 1
Jöttöd annyi pnszta-sivár Keblet lángra gynjta, f - Mennyi vígra« hoaál, kihok
Szivét bánat dnlta ! Hol a lélek, melynek hite Mindörökre halva? t Hol a szív, melynek jövóje, Dn« .reményt ne adna ?..
Mit érne ba szüntelenül Adnál boldogságot? Nem tnd a sziv örülni mit Bánat meg nem szántott. Kit a tenger hnllámain Szomjú vágya éget: Mosolyogva üdvözli a Pihentető révet.
Mit érne a napsugárnak Melengető fénye, Ha nem volna lenyugvása, S szüntelenül égne ? Bánatunknak éjjelére, Ha kigyúl a hajnal: Uj erővel — csüggedetlen* Vibatunk a bajjal.
Jobb napokban az embcrsziv ÖrSmőkre vár még, Bolygva sivár pusztaságon, Jól ősik az árnyék.
akarat és szándék mély gyökeret vert-6 szellemi erejében oly magasan repül, hogy
azt sem az irigység, sem a gyűlölség, vugy haszonlesési vágy meg nem semmisítheti.
Lapunk megszokott házi tarát s ha néha komorabb, az a helyi viszonyokban keresendő, mert a helyi viszonyok teremtik a helyi eseményeket s ezeknek kiván folyton lapunk szolgálni, miről a t. közönség e hosszú - idő alatt meggyőződhetett.
Ez alkalommal alig ünnepelhetjük meg máskép lapunk fennállásának 20 éves jubilaeumát, mintha ugyanazon árért na gyobbitott alakban adjuk ki. Fogadják ezt a t. előfizetők elismerésünk adójaul az eddigi becses pártfogásért.
Bizalommal kérjük ezek után tisztelt közönségünket, hogy további hazafias törekvésünkben ezentúl is szives pártfogásával részesitsent
Az előfizetések mielőbbi eszközlését kérjük, hogy a rendes küldésben fennakadás ne történjék.
Ar az eddigi t. i. 1981. január márcz. évnegyedre 2 frt. , , jun. félévire 4 frt. , . decz. egészévire 8 frt.
Hirdetések jutányosán és gyorsan közöltetnek.
Az előfizetési pénzek beküldésének legczélszerübb és legjutányosabb módja a postautalvány, melyek egyenesen Wajdits József könyvkereskedésébe küldendők.
Hazafias tisztelettel
.Nagy-Kanizsa, decz. 15. 1880.
SZERKESZTŐ- S KIADÓHIVATAL.
Váltakózva bá és öröm A kebel lakója. Tartozását ha örtilt, a Bánattal lerój*
Gyakran a süíyedt hajónak, Egy-egy tört darabja; Mi bennünk még él, a vágyat Teljesülni hagyja, Nyiló tivasz, virágbimbó, Mosolygás ar. ajkon: Könyeink közt vigasztalást, Uj reményt ez adjon.
És te halj meg elfogyó év ! %
Csöndes elmúlásod
Legyen nyugodt sírodban, mit
Az enyészet ásott.
Rinczos arczczal, osz hajakkal,
Dűlsz a néma sirba ;
Más megátkoz... én kisérlek :
Hálakönyet sirva. •
HALASY BEL V
Szylveszter éjjel. Szoramer Sándortól.
»Anyám, kedves jó anyám 1 hány óra van?\' —
.Épen tizet kongott a torony órája, Bzenvedő gyermekem és most caak két óra vap még hátra, mely átjövő óv boldogságától elválaszt!
„Boldogságnak nevezed te a silány életet anyám V igaz, hogy az emberek földi kincse az élet; az emberek milliója rajong e nyomorult lét után és a millió közt egy- sem létezik aki megmondhatni, hogy miért ? — Nem hallod, hogy sivit a szél, mint bömböl a orkán; nem hallod mint csapja a fagyos havat az ablakokhoz? nem hallod mint nyikorog u
Az év végén.
Alig tudnánc nagyobb hazafiúi őrömmel elbúcsúzni az ó évtől, mint azon örvendetes jelenség megemlítésével, hogy a közgazdászati téren Zalamegye egy oly kezdeményezéssel lépett tényleg fel, mely a közfigyelmet és élismerést. méltán megérdemli.
Ez a muraközi lótenyésztés ügye.
Ugyanis Zalamegye körültekintő lelkes alispánja Svastics Benő ur tudván azt, hogy egykor Muraközben virágzó volt a lótenyésztés s nemcsak messze vidékre, de távol országokba is jó pénzért vásárolták.
Az utóbbi évtizedekben azonban feltűnő hanyatlás állott be s a még megmenthető ügyet felelevenité és körülményes felterjesztést tett a földmivelési m. kir. ministeriumhoz, kifejezést adván, hogy az ügy országos érdekű s a kivitel csakis országosan eszközölhető.
A földmivelési ministor őrömmel vette a felterjesztést, s azonnal intézkedett, hogy a hírneves nehezebb fajú nyugati nori-féle lgls és gyorsabb közlekedésre egviránt előnyösen használható lovak tenyésztése elómozdittassék ; kipuhatolandó egyszersmint, hogy még mennyiben van meg a tenyészanyag, ennek megállapítása alispán ur felterjesztése értélmében el is rendeltetett. _
Az ily fajta lovakat tenyésztőkkel a csáktornyai, perlaki és az alsó-Iendvai járás mindegyikében külön értekezlet tartatolt.
Az érdekelt lótenyésztők felhívattak, hogy az e czélra kijelölt helyre a még
ajtó és nem érzed, hogy dermesztő hideg uralkodik?" .
.Csendesülj beteg leányom! — Ismét felizgatod magadat és betegséged veszélyesebbé válhat. — Nyugodj meg a nagy ur kegyes rendezésében és ne zúgolódjál ellene!\'
,Oh. édes anyám! az évek hosszú során át megtanultam nélkülözni, szenvedői, fázni és koplalni. — tehát felesleges a megnyugvás; mert úgyis belenyugodtam már a végzetbe. — Lásd, mi szegények vagyunk és be kell érnünk azzal amink van. — A mai éj szent és ezt a gazdagok fel is használják; a mulatozás egész éjjel Urt, a mágnás csiiláros palotáiban vezetgeti vendégeit, a\' jókedv és mulatság tanyája lett az urilak. .— Bachusnak áldoznak mindenütt, hogy a közeledő újévet fel köszöntheasék ; a bálok nem hiányoznak-, szól a zene, folyik a táncz éa talán egy:^^iber sem sejti, hogy a mulatókon kivül egy^yszerencsót-len caalád is létezik, a melynek csak egy vagyona van a világon és ez — : a uy omorueág 1"
A beteg elhtló hangon szólt, szava megakad\'. éa megszűnt beszélni. — Nyugágya ogy rozzant nyoszolya volt, párnája egy avult szalmazsák, takarója egy durva kóczos pak-rócz. — Csak a nedves falon függó ócska óra egyhangú ketyegése és a kivül orditó orkán zavarta a kísérteties csendet. — A szoba fűtetlen, hideg, — de még csak kályha sem volt benne; a padozatlan föld egyik részén egy ifjú összezsugorodva álmadozik; vánkosa egy kitömött zsák, takarója egy avult és viselt
télikabát.
Csak az édes anya szemére nem bir álom jönni, ő éjjel-nappal leánya ágya mellett virraszt. — Néha-néha nehéz éa mély sóhaj
létező tenyész kanczák, mének éa csikók vezettessenek össze.
Az értekezletekben bizottságok alakultak és pedig decz. 10 én Csáktornyán Gróf Festetics Jenő pártfogó elnökletével Ziegler Lajos gazdászati tanácsos mint ügyvezető elnök, Báró Knezovics Constantin, Vrana Frigyes, Szmodics Elek, Szele Ignácz kanonok és Tischlér János plébános urak. Lendván decz. 16 és Perlakon decz. 20-án tartattak értekezletek, mind három helyen nagy érdekeltséggel és részvéttel. E két utóbbi helyről a bizottságok névsorát nem kaptuk meg.
A fenti időközökben teljesíttettek folytatólag az összes anyakanczák, méncsikók és apalovak tüzetes vizsgálata és pedig Csáktornyán, . Nedeliczen. Mura-Szerdahelyen , Bácz-Kanizsán; Lendván, Bellatinczen, Szoboticzán, Turcsiscsén és Perlakon.
Ez eljárásnál ,a ministerium részéről jelenvoltak Tanfy ministeri titkár. Födlalah .százados és méntelepi osztályparancsnok és egy állami állatorvos ; a megye részéről az alispán, járási szolgabíró, és járási állatorvos.
A nevezett küldöttség fáradságot nem kímélve járt el tisztében s & szak-ministeriumnak kimentő jelentés tétetett az eredményről, mely sikerültnek mondható s a megmentett tenyészanyag köz-, gazdászatnnkra nézve nem csekély hord • erővel bírván, üdvözöljük az eszme meg-penditéseért tevékeny alispánunkat, s kiviteleért a fent tisztelt küldöttséget.
repül fel kebléből és h* ilyenkor tekintete leánya üveges szemeivel találfcozik, — siet »remeit gyorsan onnan leforditaoi és vagy a jégrózsákkal telt ablakra néz, vagy pedig a (öldon didergő alvó Ötlik szemébe; szemei könynyel tellenek meg e szomorú látványon, szive vérzik és lelke mélyéből elkezd sirni. — ó saaga is csak egy foszlányokba burkoltalak; teste, fedetlen, karja, arcza és teste a
hidegtől megkékült, — de a gyermekei iránti" forró szeretet kiolthatlan lángja daczolni látszik a külelemekkel. — Tür, szenved és nélkülöz, — sors rajta sem könyörül!.;...
A szerény szobácskát csak gyéren vilá-gitá be egy kis pislogó olajos mécs.
A beteg ismét anyjára veié bágyadt szemeit.
„Csak még egyszer imádkozhatnám anyám !\'
„Imádkozzál gyermekem egészségedért és leendő boldogságodért; az uj év szerencsét hoz számodra !•
„Nem .\'anyám l — templomban akarnók imádkozni !u
„Hová gondolsz gyermekem, -most templomba menni? meg vagy törve a betegség által és képtelen, hogy egy lépést is mehess !tt
„Csalatkozol jó anyám! én sokkal erő-sebb vagyok mint azt te hiszed; izmaim nem törtek tneg öly egészen, hogy a templomig el ne bírjanak."
„És mivel takaródzol édes leányom ? a tél nagyon szigorú, a hó térdig ér ós csípős hideg uralkodik; a szél szeiény lakunk rozzant sj táját és ablakait egyaránt rázza és a hideg a hiányos cónák köpött ide is behatol. —
ZALAI KÖZLÖNÍ.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
A népszámlálás előtt.
Néhány nap még b belekapunk a nagy munkába; a népszámlálás a jövő hó 1-én illetőleg 2 án megkezdődik s már 10 ón ország-.szerte véget ér. *
K nagy foutOBságu,- nagy horderejű mű szerencsés befejezésével sokat nyerünk; tán nem s/ükség e lap t. olvasói előtt hosszasan in-dojcolni, hogy mily hasznos sót szükséges a népszámlálás és hogy ennek hiánytalan s le
• hető legtökéletesebb sikerű megoldása érdekében ^mert ha biztos? csak ugy hasznavehető),
• nem szabad fáradságukat, figyelmok\'-t kimólni az.oknak, kiket — e sorok olvasói közöl — e nehéz mu.ika teljesítésével bízott meg a tiszte-
Jet s közbizalom ; hanem inkább hazafias odaadással, teljes ügyszeretettel működni közre 1
Tán nem szükség itt bővebben, fejtegetni, \'hogv gazdászati. kereskedelmi, tudományi 8 eckö\'cdi stb. szempontból, egyiránt szükséges a népszámlálás; ki sem tagadhatja, hogy a statisztika mostanában nagy szerepet játszik és más tekintetben véve nem e szép, sót jól felfo-. ¡jött érdekünkben szükséges tudni, hogy ugyan hányan is vagyunk mi itt — idegen elemek között ide^ékelve — s kenyértöréa esetén kikre 3 hányra számíthatunk?
De tapasztalatunkból beszélve állítjuk\' azt. hogy a népnek és soknak az iparos osztályból is többféle téves fogalma van a küszöbön lévő népszámlálásról; a földmivelő pl. azt gondolja hogy azért kívánják az urak oda fönt | megtudni vájjon hány ökre, lova, sertése, juha stb van, hogy majd aztán annál több adóval \'j terheltessék : igy a mesterember is félve vallja / be: háuy segéddel dolgozik? stb.
Nehogy tehát ily téves gondolkodás kö-vetkeztébeu hiányos legyen és tönkre tétessék e népszámlálás sikere, s annyi költség kidobott pénz, annyi fáradtság haszontalanul elfecsérelt időtöltés legyen : hirlapirói kötelességünknek ismerjük e körülményre figyeimöket felhívni mindazoknak, akik a magok községeikben a nép vezetői; lelkészek, tanitók s egyáltalán . azou egyének, «kik e munkában akár mint összeíró ügynökök, akár min\' felügyelők, elnökök részt fognak venni, világositsák fel a népet, mondják meg a lakosságnak, hogy csak vallja be bátorságosan a kivánt adatokat hiven, annak semmi terhelő következményeit sem fogja tapasztalni; semmi rósz sem háramlik őszinte bevallásáért reá s csak az ország javára történik. 8 egy nagy „Előre!" lépés a kultura mezején.
Csak ennyit akartunk mondani.
BÉKEFI ELEK. tt«lyl hlr<k.
• \' — Jelen számmal bucsut veszünk ez
\'•évet illetőleg: tisztelt előfizetőinktől és kedves munkatársainktól; köszönet aszives készségért, melylyel bennünket hazafias törekvésünkben megajándékozni kegj-eskedtek. Viszonlátásra a jövő évben !
Kuhád már rég ro.ugygyá vállott, kendőd el
azxkadt!"
„Nem kell oda ruha kedves anyám! Én isteni szolgálatra megyek és a kegyes Isten tneg fog óvni a hideg ellen. — 0 nem fogja Velem éreztetni a tél szigorát, ő méltányos leend irányomban; a kegyes atya nem hagyja el őt imádó gyermekéit. — Dicsértessék az ő neve!"
„Miudörökké!"
A siri csendet két sóhaj szakitá meg: a .beteg leányé és az ájtatos anyáé. — Az anya halk imát mondott, ajkai gépiesen mozogtak, kezeit szent imára kulcaolá öasze. \'
„Mit csinálsz kedves anyám?" — kérdé a b"teg. rnidöo anyja végezte imáját. .Érted imádkozom gyermekem!* „És hiszed, hogy a jó Isten megsegít?« „Kétségkívül, jó leányom I* , „Az uj év minden perczczel közelebb jő és én érzem, bogy jobban leszek I*
„Igy édes leányom — mondáörömmel az anya, miközben leányát homlokon csókolá — igy szeretlek beszélni hallani I"
„Miért csókoltál meg anyám?* „Mert nagyon szeretlek édes gyermekemi" „Mivel fogom jóságodat meghálálni én egyetlen jó anyám, hogy éjeket virasztasz iieteg leányod ágyánál és azt anyai szereteted teljes hevével ápolod ? — Csak meggyógyuljak, akkor én sem\' fogok megfeledkezni gyermeki kötelességemről; teszek amit tehetek, <ie azt előre tudom, hogy sohasem birom le-HM.lgálni azt amit te nekem tettél!"
„Először is gyógyulj meg gyermekem és azután gondolj a többire. — Kekem egyeióre ■•lé» lesz, ba tudom, hogy te megszabadultál betegségedtől.
Á beteg hirtelen mozdulatot lett; fel akart kelni.
„Hova szándékozol menni leányom !■
— Unger Alajos országgyűlési képviselőnk Nagy Kanizsán decz. 26 in nagy ünnepélyességgel fogadtatott. A vaspályán Albanich József pártelnök üdvözölte, a „Szarvas" fogadóba történt bevonulása 32 bauderista elólovaglása mellett tengernyi néptömeg közt hosszú kocsisorbaa történt. Délután a népgyűlésen kitünőleg beszélt, elitélvén * jelenlegi adósságot csináló kormányrendszert s kifejté pártjának kormánygépe« égét. A terom zsúfolásig megtelt s beszéde több Ízben zajos helyesléstel fogadtatott. A vaspályánál leányok virágcsokorral üdvözölték, a népgyűlésen pedig Albanich Józsefné urnő ezüst babérkoszorút nyújtott át a következő felirattal: „A nagykanizsai 48-as érzelmű hölgyek a képviselő-válasz\'ás emlékeül.* Kedden réggel a gyorsvonattal viasza utazott Budapestre.
— Körűnkben volt országgyűlési képviselőnk iránti tisztelgések befejezéseül az ipar-lársulat küldöttsége egy gyönyörűen kiállított díszoklevelet nyújtott it, a melyet képviselő ur szívélyes köszönettel fogadott. Az oklevél a társulatnak következő jelmondatával kezdődik : Munka által virul a haza, összetartva erős a nemzet. Tovább pedig: „A nagy kanizsai általános ipartárzulat 1880-ik évi november 28-in tartott közgyűlésében, a tagok egyhaogu határozatával Ngs. Unger Alajos orazággyülési kép viselő urat disztagjává választotta. Amit jelen oklevelünk által ezennel bizonyítunk. Kelt Nagy-Kanizsán, 1880 november 28-án. Henc« Antal elnök. Eger Ignácz alelnök. Földy Ferenci jegyző." A disz oklevél Pflanzer Gá-bor főgymn. rajztanár ur mesterileg kivitt sajátkézi rajza, melyen az itt dívó ipar saját jelvénye van feltűntetve.
— Utolsó ülését deczember 27-én tartotta a nagy-kanizsai képviselőtestület, mely alkalommal a.) Nagy és Kis Kanizsa varosok egyesítése ügyében az előmunkálatok teljesítésére kiküldött választmány eljárásáról szóló jkönyv bemutattatván, jóváhagyatott, b.) Az igazoló választmányba Dr. Tuboly Gyula rendes — és Stolczer Gusztáv póttagnak választatott be. c.) A városszabályozási munkálat jóváhagyatott, melyet egy vegyes bizottság felül vizsgált, d.) Özv. Tarródy Józsefnénak az elhalálozási évnegyedre szóló tiszti fizetés kiutal ványoztatott. e.) Elvileg elfogadtatott a Csen* gery- illetőleg takarékpénztári utczának meghosszabbítása akár a Babochay-ház, akár a polgári egylet körüli ház megvételével, f.) Az állami főútnak müuttá váló alakítása ügyében a közlekedési miniateriumhoz kérvény inté zendő. g.) Sertéstelepül aszent-mifclósi ut keleti része a rondó átellenében jeleltetett ki. h.) Marhahajiás a Csengery , városház- és Kazinczy utczákban eltiltatott.
— Nagy és Kis-Kanizsa uj képviselőtestületének" választása decz. 30-án lesz. I. Kerület elnöke Tóth Lajos, helyettes Q-utmann Henrik. II. Ebenspanger Lipóc, h. Seitl János. III. Herteleudy Béla, h. Vucskics János. IV. Eperjesy Sándor, h. Weiss Manó. V. Kovács
„A templomba anyám!"
„Nem eresztelek gyermekem, feküdj le ismét!" — viszonzá aggályos arczczal az anyv .
„Oh anyám, bocsáss el! — Nem hallod" a»
orgona bájos haugját ?..... nem hallod mint
énekelnek ?..... a lánykák mind fehérbe vannak
öltözködve..... mily gyönyörű angyalok! És az
a gyönyörű és örökfényü láng, mely ott világit, mely melegét reám is árasztani igyekszik... Oh, anyám ón nem fázom már.... jöjj hozzám melegedni; mert kialszik a tüz!"
„Leányom, te phantasialsz!"
„Mit mondtál anyám?"
„Légy nyugodt, te phantasialsz!"
„Hogy tudsz rólam olyasmit feltenni?.. .. ez lehetetlen.... ép észszel és egészségesen ! Mert tudd meg, hogy én már tökéletesen meggyógyultam!..... Az a kis angyal súgta fülembe."
A beteg gyorsan fordult ágyában, onnan felszökött éa a következő pillanatban már az ajtónál termett. — Az anya vad kétaégbeeaéa-sel tartotta viasza őrült leányát, ereje hanyatlani kezdett, as őrült erősebbnek látszott lenni.
„Gábor!" — kiálti as anya — „Gábor, Gábori gyorsan fel és segíts; mert Mari megszökik! Az ifjú gyorsan felébredt álmából, izmos karjaival átkarolta testvére karcsú derekát, azt felemelte és ismét a* rozzant nyoszo-lyába fektette; 6 maga az ágy szélére ült.
„Igy tehát ismét itt vagyok 1" — mondá a beteg leány, messze fájva magától, míg homlokáról as izzadtság gyöngyözött alá. —
„Hívtok már?" — folytatá kis szünet múlva — „megyek azonnal !tf
Gábor és anyja pillantást váltának egymással a megérték egymást; & leány megőrült ! —
„A nagy Ur Ítélete megmásithatlan, tehát mennem kell!.... Anyám, te nem haragszol reám, ugy-e nem ? hadd csókoljalak meg még egyszer és utoljára..... a törvény emberei hívnak, mennem kell.,., búcsúznom kell!0
János, h. Gáspár Ferencz. Másnap délelőtt 10 órakor lesz alispán ur által a megalakulás ki hirdetése.
— Az újévi üdvözletek megváltására nézve ugy intézkedett a városi tanács, hogy a Nagy-Kanizsán létező két nőegylet fe!kéretik a gyűjtésre s az eredményt saját cséljaira . for ditsa.
" 5 — Tuboly Viktor ügyvéd a munka társunk dec«. 23-án ülte névnapját kedélyesen éa azámoa lelkesítő pohárköszöntés mellett, ezt a tisztelt házi ur régi szokás szerint versben köszönte meg. ♦
— A nagy"Jzanizsai önkénti» tü/oltó-egylet Karácson estéjét szokás szerint és fénye sen ülte meg saját helyiségében. Különösen kedélyessé tette az estét városi polgáraink látogatása, kiknek jelenléte a tagokba? kedvet gerjesztvén, éjfél után két óráig folytak a pohár-köszöntések. Oroszváry Gyula elnök a müködt tagokra, Kovács János ügyvéd az egylet főparancsnoka és tisztikarára, Nucsecz József az egylet elnökért. Albanich József a buzgó • tűzoltókra, Bay György a csapatparancsnokra, Földy Ferencz az egylet pártolóira, az elnök Kovács János alelnök társára sat. mondottak lelkesítő pohárköszöntéseket. Uj pártoló tagokká lettek Dr. Wlaasica Gyula és Albanich József.
— Meghivó. A nagy-kauizsai fiatalság több tagja a „Korona" vendéglő nagy termében folyó hó 31-én este 8 órakor tánczeatélyt rendez. A rendezőség. A meghivó átnem ruházható éa belépti jegyül szolgál.
— A nagy-kanizsai píuczérek viga-lom-rendező-bizottsága 1881. január 8*án a „Fekete Sas" vendéglő helyiségében zártkörű tánczkoszorut rendez. A meghívó másra átnem ruházható és a jegyváltás alkalmával előmutatandó Jegyek váithatók január 8-án „Fekete Sas" 3-ik szobájában délután 3—6 óráig és este a pénztárnál. Belépti dij 60 kr., család-jegy 3 személyre 1 frt 50 kr., (több 2 frt). Kezdete 7 és fél órakor. A tiszta jövedelem a bizottság által meghatározandó valamely, jótékony ciéira fordittatik.
— Zenészeink Berkes Kálmán vezérlete alatt szerdán délben elutaztak Nizzába. Január lón reggel Baracconeban legnagyobb hazánkfia ablaka alatt fogják bűbájos zenéjükkel az uj évet köszönteni
— Napfogyatkozás. Figyelmeztetjük tisztelt olvasóinkat, ozeu érdekes és ritka ter-mÁRKnti joloneégro. E hó 31-éo délutÁr» 3 óra
után lesz a napfogyatkozás náluns látható, — ha ugyan be nem borul az ég.
— A keszthelyi polgári olvasó egylet folyó hó 19 én tartotta alakuló közgyűlését. Az olv. egyleti tisztikar az 1881 ik évre következőleg választatott: elnökké: • Szép László,alelnökk«i: Kremmer István, jegyzőkké: Pöltz Pál és Király Béla. pénztáruokká: Garay Sándor, könyvtárnokká: Hencz Lajos és Löwinger József, háznagygyá : Kóber István, választmányi tagokká: Göde Lajos, Lenhárd
I Görcsösen foná karjait auyja nyaka kö-
rül; egy hosszú édes csókot nyomott annak arczára, — a bucsu végcsókját. — Az anya és leánya keserves zokogásba törtek ki; Gábor nxülyen meg volt indulva.
„Még egy kis id"t engedjetek.... rögtön megyek!" dadogá a beteg. —
„Gábor!" — folytatá azután — „édes testvérem Gábor, az ég áldjon meg; testvéred örök időkre búcsúzik tőled..,, vagy nsm.... az égben viszont látjuk egymást.. — De - egyet igérj meg szerető testvérednek imádott Gáborom, mielőtt az tőled végkép elbúcsúzik, hogy ez éietben nem fogod egy ártatlan leánynak sem a szivét elrabolni, nem fogod örök időkre jövőjét és boldogságát tőnkre tenni, nem fogod őt magát az iszapba, a megciaiatta-tá8 iszapjába tiporni. — Végy példát nővéreden! Ennyit szenvedni, ennyit tűrni éa ennyit nélkülözni, csak egy nő tud, de viszont — eny-nyi fájdalmat csak egy férfi képes okozni!" — A leányka mólyen felsóhajtott, utoljára járatá körül merev szemeit a szerény lakban ós őt körülálló övéin, ajakát édes mosolyra voná, szemei lecsukódtak, ajkai nem mozogtak és a sokat szenvedett lélek megszűnt élei,
— a sziv utoljára dobogott!
* *
*
És mire Aurora lángparipáján nyargalá végig a tájt és hirdeté az újév legelső hajnalának megérkeztét, addig már egy boldogabb hazáb»n ütötte fel tanyáját és nyert elégtételt a szenvedettekért a szerencsétlen leányka]
Dalok. Alom, álom, édes álom.
Álom, álom, édes álom JSvSm titkát tóied várom, Mondd meg nekem, arra kérlek: Meddig Urt ez átkos élet.
DECZEMBER 30-án 1880-
János, Qárger Vida, Beck Sándor, Böhm Frigyes, Caák Antal, Lénárd .Ernő, Rosenbach Igaácz, Stieder István, Riedl Ödön, Simon Lajos. Beck Kálmán, Lázár L. Lipót, Somogyi Elek, Lázár Gyula és Manovik Dávid urak. A hírlapok közöl a „Kikeriki* czimü magy>*r-faló élczlap az egyletből a közgyü és által ki tiltatván, helyette a „Bolond Istók", — a „Magyarország és a Nagyvilág" czimü folyóirat helyett pedig az „Ország-Világ* meg rendeltelése fogadtatott el.
— A Balaton erősen árad, a somogyi oldalon számom helyen kiöntött.
— A balaton-füredi szeretetház a karácsonyi ünnepélyt féuyes-n ülte meg szomba-.ton délután 4 órakor. A gyönyörűen díszített karácsonyfa behoza.wla utána gyermekek, kik részére a vidékről mintegy 70 frtnyi ajándék gyűlt össze, megajándékoztattak; mely után <<* alktími lelolvacás, szavalat, 8 ének következett: végül pedig egy erkölcsi irányú színmüvet adtak elő. A gyonyörüeu sikerült ünnepély késő esto ért véget."
— J5lymen. Győrfy Géza volt zalamegyei pénzügyi fogalmazó, jelenleg pénzügyministeri fogalmazó f. hó 20 án tartotta Budapesten az ev. templomban esküvőjét elhunyt koszorús irónk Vahot Sándor szellemdús leánya Idával. A szertartást Győry Vilmos ev. lelkész teljesité. Násznagyok voltak a menyasszony részéről Pulszky Ferencz, a- vőlegény részéről annak hivatali főnöke p. ü. in. osztálytanácsos, Nyo8zolyólányok Vahot Erzsike, Dolinay nővérek, vőfélyek Oroszváry Gyula, Vahot Károly és Csapó Andor. Fényes lakoma következett, melyen pohár köszöntést mondottak Oroszváry Gyula, Pulszky Ferencz sat. a vőlegény a vendégekre. Kisérje áldás e szent frigyet.
— Talált gyermek-hulla. Vindornya Fokon a majorban folyó hó 10-én egy kis gyermek-hullát találtak. Az eddigi vizsgálatból mint hallottuk kiderült: hogy a kie gyermek Málés Katalin é. A szívtelen anya ellen, — ki a gyermeket az nap szülte, — a vizsgálat a keszthelyi járásbiróság által megindittatot\\
— Alkalmunk voit a budapesti Jose-phiuum árvafi intézetében a karácsonyesti ünnepélyen jelen lenni, mely a mily megható, oly lélekemelő volt. Számosan adakoztak, sütemé nyekkel, játékszerekkel, hogy megörvendezte« aék a nzere.ucrféilen árvákat. Kanovich kanonok. józsefvárosi plébános igen szép beszédet tartott, *gy felnőtt növendék pedig hálás kii szönetel mondott jótevőiknek, ezeket megelőzőleg a derék.igazgatd Barczen Gábor vezetése alatt alkalmi ének adatott elő elég szabatosan. A jószívű igazgatóné sajátkezüleg osztotta szót a sok szép ajáudékot. A kék atillás és tiszta öl tözetü fiuk sürgése közt meglepő volt ránk nézve feledhetlen jó barátunk s e vároB hervad -hatlan érdemű "polgármesterének Laczi fia megpillantása, lehetetlen tfolt, hogy a szerető* szülők nélkül levő kis árvát össze ne csókoljuk s az ártatlan arezot a keresztónyszeretet e szent estéjén baráti könnyekben ne füröszszük. Szinte ott vau a leggondosb nevelés-felügyelet alatt
Álom, álom, édes álom Nem félsz, hogy még kitalálom?! Hogy örökké sajt az átok : S nyugodalmat nem találok.
Mit kérded-azt....
Mit kérded azt (ic<*dvósj a-gya\'om ! Mért szerelmes olyan sok dalom .. Nézd a,-tónak csendes tükörét. Hisz az- is r»ak azt tükrözi szét, • Moly körüle nyílik ¿a fakad; Liljomait, s a füz ágakat.
Nézd az ószL...
Nézd *z ószi (sárga) falevél, Meeérzv ha közeleg a twl, Hervadt képe bnsan hinti szét
A halálnak titkos érz- tét_____
Nem látod még halvány arezomon Mint emészt a méla fájdalom, Sejt-d-e te már oz mit jelez ? ! — Éltem titkos hervadása e«. —
Csintalan.
Csintalan kis angyalom, Fürge gyermekéin, Azt, hogy engem .nem szerűt« Sohse moud nekem.
Elárulja ajkadat Csillogó szemed, S csak növeled általa Hü szerelmemet.
Ne legyen a..*.
Ne legyen a lalked Nagyravágyó, kérlek. Tövisezett ut a. Nagyravágyó élet
Mert a boldogságot .Száműzik a vágyak, S megásták a sirját Kebled nyugalmának.
MAEOSilALMY GYULA.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
boldogult barátunk Rákosi Lászlónak Bála 6a is. Jelen voltak ez Ünnepélyen Ráth Károly tó-polgármester, Deniidoff herc/.egnő sat. Jelenleg 75 átva díjmentesen és 5 árva díjazással neveltetik.
— A soproni veszteg intései. A m. kir. vasúti és gőzhajózási főfelügyelőség mai napon arrél értesité a magyarországi vaspályák igazgatóságait, hogy a m. kir. közmunka és közlekedésügyi miniszter elrendelte, miszuriut a Boszniából Nagy-Kanizsán és Sopronon át szállítandó sertések, mielőtt Sopronból tovább szállíttatnának, az olt már korábban berendezett vesztegintézetben marasztalandók s csak akkor lesz szabad ezen sertéseket tovább szállítani, ha a vesztegiutézatben töltött idő után, ezen intézet igazgatósága a sertések egészséges voltát igazoló bizony itv-.nvt kiszolgáltatta.
— Déli vajtiit. A déli vasút igazgatótanácsának tegnapi gyűlésén gépészeti igazgatónak Wagnert, u gépészeti osztály eddigi főnökét, forgalmi igazgatónak Pfeiffer főfelügyelőt nevezték ki. A kereskedelmi ügyek vezetését ismét Schüler főigazgató vette át.
— A „Kikeriki" ezen wagyarfaló bé esi élczlap a szent gróthí cassinóból — f. hó 26 átr tartott kiizgyülés határozata folytán — kitiltatott. A\'jánljuk e köv-tésre méltó példát megyei olvasóköreink figyelmébe.
— Hytnen. Wagner Henrik alföld-fiumei vasúti tiszt f. hó 22-én jegyezte el magának-vidékünk legbájosabb hölgyét, Koréin Mina kisasszonyt- Zala Szent.Gróthról. Fellegtelen boldogság kisérje frigyüket!
— Szilveszter estéjén a z.-szt. grólhi csssinóban ismét tárlatnak felolvasások.
— A* országos magyar képzőművészed társulat beküldötte nekünk közlés végett f. hó 15-én megejtett sorsolásának nyereménv-jegyzékét s kéreti egyúttal általunk mindazo kat, kik a náluk levő sorsjegyeket a húzás napjáig vissza nem küldötték, hogy szivesked jenek-ezek árát — mivel a sorsjegyek természetben többé el nem fogadhatók — mihamarább beküldeni. A nyeremény jegyzéket nem közölhetjük nagy terjedelme miatt, hanem szívesen felmutatjuk szerkesztőségünkben mindenkinek, aki megtekinteüi kívánja.
— A lengyeltóti casinó létesítendő könyvtára javára 1881. január hó 29 én Lengyeltótiban a nagyvendéglő termében zártkörű tánczvigalmat rendez. A rendező bizottság : Dr. Berzsenyi Gcrő b. b. elnök. Németh István, Hofftnann Géza, Lindermann Antal, Szabady Béla b. b. tagok. Aigner Ignácz b. b. pénztár nok. Belépti dij: személyjegy ¿2 frt, családjegy 3 személyre 5 frt. Felülfizetósek köszönettel vétetvén, azok nyilvánosan nyugiáztatni fognak. Kezdete esti .8 órakor. Szállásokról gon-doskotiand a rendezőség.
— A soproni kereskedelmi s iparkamara legutóbbi jkönyvéből: a) 258. A m. kir. földmivelési ipar- és kereskedelmi minis-terium Budapesten f. évi oktober 19 én 31747. sz. a. kelt leirata, melyei Szoboticza zalamegyei községnek 3 országos vásár engedélyezése iránt *beoyujtott folyamodását véleméltyes jelentéstétel végett leküldi. A titkár \'előterjeszti e tekintetben, hogy a kérvény mellé csatolt jegyzék szerint Szoboticza közöli vidéken és pedig: Csáktornyán 6 országos- vásár, Szt.-Ilona 2, Muraszerdahelyen 2, Alsó Lendván 5, Nedelitzen 4, St.-Kereszten 2, Perlakon 4, Czinkovalyján 1, Domborubau 4,-Légrádoo 5, Tótszentmartonban 4. Letenyén 5, Becsehelyen
. 4. Összesen tehát 48 országos vásár tartatik. Már ezen felsorolásból magából világosan kitűnik, hogy ezen vidéken minden nemű forgalom közvetítésére bőséges alkalom nyilik, és hogy itt az országos vásárok szaporítása sem szükségesnek, sem tanácsosnak mutatkozik. Különben Szoboticza egészen kicsike, minden ipsr- éa kereskedelmi tevékenység nélküli kovség, és az engedélyezendő vásártarthatás támogatására felhozott azon indok, hogy jelentékeny szarvasmarha- ós sertés teoyésztéssel blr már csak azért sem Állhat meg, mert miot fentebb kifejtve lett a felültermelelárulására számos más vásárok állnak rendelkezésére. A kamara elutasitólag határozza Szobotioza köz ség folyamodását a magas miuisteriumnál véleményezni. b) 259. A magas m. kir. földmivelési ipar- és kereskedelmi ministeriumoak Buda-pe sten f. évi október 20 án kelt 31988 sz. a leirata, melylyel Szt.-Mária zalamegyei községnek 2 országos vásár engedélyezése iránt benyújtott folyamodását véleményes jelentéstétel végett leküldi. Miután Szt.-Márián hasonló indokuk szólnak az elutasítás mellett mint Szoboticza községénél, a kamara a m. minisztériumhoz elutasitólag határozza a kérvényt ífcleményezni. c) 260. A magas magyar kir. földmivelési, ipar- és kereskedelmi mínísterium október 20 án 32022. sz. a. kelt leirata, melylyel Vidovecz község 3 országos vásár tarthatása végetti folyamodványát véleményes jelenléstétel végett a kamarához leküldi. Ha-tároztatott, ezen község folyamodványát, Szoboticza községnél fenálló hason indokoknál fogva a magas miuisteriumnál elutasitólag véleményezni,
DEOZEMBER 30 in 1880.
— A keszthelyi tükörgyárban. Práger Zsigmond Keszthely város szorgalmas és tevékeny kereskedő egyike fok év óta fenálló üveg kereskedése mellett i nyár folyamában egy teljesen berendezett - tükörgyárat állított. E n-pokban volt alkalmunk a gyárban folyó munkát megtekinthetni a az ott történtekről tapasztalatot szerezhetni. Ajánljuk e buzgó ¡porost ás gyárost az illető körök figyelmébe.
• Sz....
— Árverés Z.laraegyéfien. Müller Jakab 7i>7 frtra b ingt. jan. 21. Kádon. — Ko-ionic.-\' Bnláza 467 frtra b. ingt. jan. 25. Gori-caán. — Goleuya György 890 frlra b. ingt. jan. 26. Draakoveczen - Máté István 848 frtra b. ingt. jau. 15. Gorícsán — Poszavetz István ,127 frtra b. iugt. fobr.l>2. Gi.rdinovc-czen. — Csonkás Vincze 1960 frtr* b. ingt. jan. 24. Csáktornyán .— Herjavecz József 342 frtra b. ing-. jan. 25. Prekopán. — Kovács Mihály 564 frtra b ingt. jan. 26. Podturen. — Balassa Miklós 568 Írtra b. ingt. jan. 11. Becsehelyen. — Déssenyi János 672 frtra b. ingt. jao. 31. Sümeghen. — Czsnár Mihály 549 frtra b. ingt. jan. 14. Stefalu-czen. — Baaos József 580 frtra b. ingt. jan. 22. .Sümoghen. — Petrán Tamás 502 frtra b. iugt. jan. 13. Naszádhegyen. — Kovácsica Iiopa 1652 frtra b. ingt. jan. 31. Csáktornyán. — Czedli József 1300 frtra b. ingt. jan. 7. Sümeghen. —Szántó István 780 frtra b. ingt. felír. 9. Csapio. — Mátrai János 800 frtra b. ingt. jan. IS. P.-Mogyoródon. — Balassa Miklós 540 frtra b. ingt. jau. 11. Becsehelyen. — Kuthy Fran-cziska 680 frtra b. ing>. jsó. 10. Szent-Bé-kálláu. -
— Hővid hirek. George Ellíot angol irónö meghalt. — Sopronhoz közel kiöntött a Rába. — A földrengés által károsult horvátok részére begyült 27 ezer frt. — Amerikában egy német nő 14-szer ment fétjhez. — Egy 68 éves asszony Debreczenben felakasztotta magát, mert drágább lett a pálinka. — A családnevek magyarosítása ügyében Bpesteo bizottság alakult. — Gr. Erdődy Sándor vépi paripaiskoláját beszüntette. — Szombathelyen általános iparegyesület alakul.
ki nyert?
Bpest, decz. 24 én : 1. 15. 6. 85. 63. Linuz, „ , 62.46. 63. 38. 5. Triest, „ 9. 3 80. 43. 14.
Irodalom
(K rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető )
— Megjelent s belcüldetett hozzánk Mehner Vilmos vállalkozó szellemű kiadónál: „Orvosi Tanácsadó" 6—8 füzete, ugyszinte a .Föld és népei" oz. kiadvány 29 — 30 füzete. Ara 30— 30 kr.
— Ribáry Ferencz Képet Világtörténeté. Ribáry Ferencz Világtörténelméből már az 50. fíizot is elhagyta a sajtót, s igy a keleti népek történetét képező I. kötet, s Görögország és Macedónia történetét ^ép<j*Ó II. kötet egészen, a római birodalom történetéből pedig, vagvia a III. kötetből eddig 14 füzet jelent meg. E harmadik kötettel be lesz fejezve az ó kor törté nete, melyet dr. Ribáry Ferencz teljesen ki dolgozva hagyott hátra. E kötetből a még hiányzó füzetek rövid idő alatt megjelennek. A közép-kor történetének megírására sikerült a kiadónak jeles történészünket, Dr. Molnár Antal budapesti egyetemi magántanárt megnyerni. A Képes Világtörténelem e része, a negyedik kötet máris munkába van véve, s füzetei az újévtől kezdve gyorsan követni fogják egymást. A bírálatok, melyok e nagy munkáról kezdettől fogva megjelentek, mind ig» n előnyösen és hizelgőleg szólanak. Elismerik, hogy nyelvüokön e téren ily munka eddig nem létezett, és hogy az nem csupán béltartalmánál fogva, hanem kiállításának dísze következtében is megérdemli a közönség legnagyobb mérvű pártfogását. És bár a szerzőnek közbejött elhalálozása folytán nem is tőle lesz az egész munka, a buzgó kiadó gondoskodott arról, hogy a mú teljes legyen, ós oly erőket nyert meg annak továbbirására, kiknek neve és eddigi irodalmi működése biztosítékot nyújt az iránt, hogy a további kötetek is méltók lesznek az első háromhoz. Szépirodalmi munkáknál a kiadások és elkelt példányok száma nem mindig a mü jelessége mellett tanúskodnak, de az ily nagyszabású és nagy terjedelmű tudományos müveknél a fogyasztásból lehet és kell annak kitűnőségére következtetnünk. Már régen hir-lett, hogy Ribáry Világtörténelme több mint 6000 példányban forog a magyar közönség kezén, s most jelenthetjük olvasóinknak, hogy az első kiadás teljesen elfogyott, nem kapható, és a buzgó kiadó épen most nyomatja a II. lenyomatot. Tudomására hozzuk ezt azon számos hazánkfiának, kik már rég szeretnék bírni e munkát, de már nem kaphatták meg. Most ismét kapható, miután a 3. és 4-ik füzet második kiadásban megjJent, s ezt ajánljuk mind-
azok figyelmébe, kik könyvtárukat e jeles mü megszerzésével gyarapítani akarják. Ugyancsak Mehner Vilmosnál fog megjelenni Bodnár Zsigmond „Magyar Szemle* czimü nagy érdekű havi folyóirata. Egy füzet 60 kr.
— Mai számunkhoz mellékelve veszik olvasóink a Franklin-Tár?ulat kiadásában megjelenő hirlapok előfizetési felhívását. Ez. utób-
rbiak között a legrégibb az immár 28 ik év-
kfolyamát élő „Vasárnapi Újság-, mely .nagy képes hetilapnak, az olvasó közönség e ki próbált házi barátjának, jövőre legjobb aján íása képeinek évrŐI évre szaporodó száma és szebb kivitele mellett, kiváló irodalmi erők által kiállított, folyvást növekedő változatos, tartalma, mely teljesen fölöslegessé teszi a magyar közönségnek hasonló külföldi lapok járatását; mig társlapja, a .Politikai Újdonságok" a politikai heti események gondos és hü- össze állítását adja s jövőre tetemesen bővített gazdasági rovattal j-*leuik meg. A „Képes Néplap * a legolcsóbb hetilap, a kevésbé vagyonosok vasárnapi újsága, tanulságos és mulattató tartalommal, s a politikát tárgyaló rendes rovattal; ezek kiegészítője a »Világkrónika* czimü képes melléklup, mely eddigi rovatai mellett újévtől kezdve nagyobb elbeszéléseket és regényeket is fog közölni, sa mely hétiközlöny-nrk ép ugy, mint a „Képes Néplap" nak ára félévre csak 1 frt. Ugyanez iv tartalmazza a „Magyarország" politikai, társadalmi és közgazdasági napilap, a mérsékelt ellenzék közlönyének és a .Jogtudományi Közlöny." szaklapnak előfizetési fölhívását; továbbá a Franklin-Társulat könyv kiad ványai nak jegyzékét.
— A 9Borá»zati Lapok" jövő uj évtől havonkint háromszor 10. 20. és 30 án fognak kibővített tartalommal megjelenni. ..." — A szerkesztőség, alig hogy az előfizetők száma erre képessé tette, azonnal gondoskodott arról, hogy a lap minden méltányos igényének megfelelve nélkülöxhetővé tegye a német borászati szakirodalmat, mely sajnos, hogy hazánkban elfoglalja a tért a magyar elől azért,, mert a magyar bortermő alig találja szükségesnek," hogy eltérjen az ősdi szokásoktól a szőlőmüvelés és borászat dolgában ¿s sajnálja azon néhány forintot a magyar szakirodalomtól, melyet azonban százszorosan dob ki egyéb külföldi haszontalansága. — A lap előfizetési ára újévtől kezdve egy évre 4 frt, mely a szerkesztő tulajdonos Molnár István úrhoz (Budapest, vízi város I. sz.) beküldendő. — Ajánljuk melegen szőlősgazdáink pártfogásába.
— Az „Apollo" zenemű folyóiratból most jelent meg ez évben az utolsó füzet, melynek válogatott tartalmából dicsérettel említjük meg az Aliaga Géza .Andante sostenutó" ját. Á jeles szerzeményeket olcsó áron közvetítő folyóirat most tölti be pályafutásának 10-ik évét. A pártolás, ráelylyel a közönség részéről találkozott a vállalat, áldozatkészségre ösztönözte a kiadót: né^y hírneves művész (Liszt, Paganini, Berlioz, Gounod) arczképóvel ugy egy a .Kútnál" czimü igazán gyönyörű melléklettel lepték meg olvasóikat. Újévtől még nagyobb kedvezményeket igér a lap. Az „Apolló" t Dr. Fellegi Viktor szerkeszti; ára 6 frt egész évre.
— Szabó János jeles statisztikus nagy szorgalommal 8 pontos megfigyeléssel állította össze a fehérmegyei kálózi uradalom statisztikáját, mely diszes kiállításban megjelent.
— Dobrowszky és Franké kiadásában megjelent a humorisztikus könyvtár 6. es7-dik füzete, Kock Pál ,A szerelmesek útja"\' czimü regényének 2—3 füzetét közli. Előfizetési ára egész évre 7 frt, félévre 3 frt 60 kr. és negyed évre 1 frt 80 kr. Megjelenik heten kint egy-egy fűzet.
— A soproni kereskedelmi és iparkama rának 1879. évi főjelentése egy teyedelmes kötetben megjelent; E nagy szorgalommal ösz-szeálhtott mü a dunántúli kerület kereskedelmi, kozgazdászati s ipari állapotának hü kepét nyújtja. Az általános részt közölni fogjak.
Vegye» lilrek.
— Gyógyászati levelek. II. Hasszorulás. A szorulásnak, mely abból áll, hogy a felhasználhatatlan anyagok, melyeket a testnek elkellene külöuitnie, ugyanazon részben tartatnak vissza, főoka az alsó test létszerének lomhaságábán és eigyöngüléaében rejlik, mely a bélmozgást megnehezíti és nem engedi a gyűrű alakú izmoknak a megkívánt fesz erőt kifejteni, hogy az összehúzódás által az üresedést kieszközöljék. Ha a megemésztendő táplálék soká marad a gyomorban, ugy a széíszoru lás és egy kellemetlen nyomás áll elő, és a testet a feszültségnek érzete nehezíti, különösen a némileg kövéreknél. íb, a viselősöknél a gyér mekágy utániaknál gyakran. Panaszkodnak főfájásról, fájdalmakról, melyek a mellben, a hátban, az alsó testben, a gyomorban és a belekben jelentkeznek, továbbá szédülésről, vértólulásról, aranyérről, képzelt betegségekről,
a tagok fáradtságáról és rósz étvágyról. És sokan önálló betegségeknek tekintik, holott másodrendűek s a szorulás által idéztetnek elő. Legjobb bizonyíték az, hogy mihelyt a has-ürülés belép, rögtön eltűnnek mintegy a kinok. Sokaknál a kezdetben csak időnként jelentkező szorulás, izgalmas és az altest létszerére nézve csak ártalmas gyógyszerek alkalmazása álUl állandó betegséggé fajult és csak gyors segély által lehet az űrülést előmozdítani. Mindazáltal kevesen tudják, hogy eme rósz alkalmazás álta), testünknek főleg az altest lét-szerének mily bajt okoznak, s mily káros következményüek. Sok nehéz szenvedésnek eleje vétetnék, ha az igazi, a bajt hathatósan gyógyító szert használnák. Hogy tehát az ily betegségek gyors sikerrel elhárittassanak és a belek megromlott működése helyre állítassák, oly orvosságok jöjjenek alkalmazásba, mely a bél és gyomor nyálkahártyájára enyhitőleg hatnak, és szelíd hashajtó hatásuk által a tisztítást előmozdítják. Magától értetődő, hogy kevés az ily szerek száma, melyek ezen előqyökkél bírnak és melynek használata biztos gyógyulást bzüI. Bátran ajánlhatjuk a legújabban Brandt Richárd által Schaffhausen városában kiállított sveiezi pilalákat minden e féle szenvedőnek, mint biztos, semmikép sem kártékony gyengéd hatású gyógyszert, melyet bárki megrendelhet és házi orvosságul használhat. E jónak bizc-nyult gyógyszer nálunk is számos bevitelre talált éa pedig Nagy-Kanizsán Belus József gyógyszerész ur van megbízva az ügynökséggel. A valódi Brandt Richardt-féle sveiezi pilula az összes osztrák-magyar birodalom bármely gyógytárában, csak bádogdobozban, mely vagy 50 darabot 70 kr., vagy 15 darabot 25 kr. tartalmaz, kapható. Ügyelni kell arra, hogy minden doboz, piros függvény nyel, sveiezi kereszttel és Brandt KÍchardt gyógyszerész névjegyével van ellátva.
— Vasút a> ockefnban. Egy Európát Amerikával összekötő vasú; kiépítését tervezi jelenleg-néhány leleményes amerikai mérnök. A terv következő: Egy 5600 .kilométer hosszú csövet bocsátanak a. Atlanti oczeán fenekére. A\'.csó átmérője nyolc« méter ós igy ebben két vasutvonat elfér. Miután azonban a cső a viz nyomásának is ki lesz téve, ennek falai 50 centiméter vastagságúak lesznek. Az óriási cső 50 méternyi hosszú apróbb csövekből lesz. összeállítva\', lesüly.esztése pedig következőkép történnék: A tengeren horgonyt vetett pontonokban, .öt öt cső olvasztatik össze hogy végükön vízmentesen elzárhat^ legve-nek, és a zár belülről kinyitható, igj nyert 250 méter hossza cső aczél!áncsot£an [esűlyesz-tetik és a tenger fenekén dolgq^ munkások álul a már lesülyesztett részí>M forrasttatik mindaddig, mig Európa partja« el nem érték, Egyidojüleg a lesülyesztéeael, a, ^ belsejében a munkások egész raja a sínek lerakásával éa a távírda huzalok felállításával elfoglalva. Edison is tagja e vállalatnak. A vonatokat villanyos lokomotív fogja továbbítani és Edison agy vélekedik, hogy az óriási va^ejj elegendő villanyosságot fog szolgáltatni. Az utazás ötven óráig tartana. A terv megvalósítására csak nyolczazázmHlió dollár szükségeltetik. Mig azonban e vasút elkészül, addig vaJószinüleg Bok viz fog lefolyni a Dunán.
— SiertnctftUruig a szerencsében. A magyar sorsjegy legutóbbi húzott második főnyereményét, 20,000 frtot W. A. érsekújvári szegény fuvaros ember nyorte. A sorsjegyet felesége hozta a házhoz, ki leánykorában, Vint varrónő, félretett garasaiból vásárolta a szerencsét bozó papirost Képzelhetni őrömét 1 De — mint rosz nysjvek beszélik — a pénzzel együtt az ördög is beköszöntött az egy éves házasokhoz. A féleség válni akar, mert ngymond, a pénz övé s ennyi pónzzel még uri férjre is tehet szert.
— Eliürtyiíta a feleségét. Nógrádban egy uri társaságban a napokban jókedvűen ittak b kártyáztak. Z. ur reggel felé . elvesztette nemcaak pénzét, de gyűrűjét s óráját is és végre közmegegyezés mellett csinos fel őségére játszott, a kit az ellenfél szerencsésen meg is nyert. A nyertes, mint a N. L. irja, még nem kapta meg a nyereményt, ámbár a nó fenyegeti férjét, hogy becsületbeli tartozását ki kell elégítenie.
— Élelmes sókereskedő. Ugocsaban egy sókereskedó eredeti módon csinál kelendőséget portékájának. Azt híresztelte el ugyani« a nép kötött, hogy a kormány nem tudván már más uton pénzt teremteni, a só árát ujévtól kezdve felemeli, olyformán, hogy »gy font só, melynek most 5 kr. az ára, újévtől fogva csak 25 kron lesz kapható. A jámbor nép ráment a lépre s tömegesen vásárolja a sót. A kisebb áruló helyeken csakhamar elkapkodták a készletet, ugy, hogy most a t. újlaki sóraktár is alig győzi kielégíteni a nagy keresletet.
Felelős szerkesztő: Bátorít LajOS.

ZALAI KÖZLŐN T.
DEGZEMBEB 30 in 1880.
Legújabban megjelentek
H1RHÁGEU KÁROLY kiadijiban, Budapeit aka<t4mia-b<rhíl :
KÉPES SZAKÁCSKÖNYV
a magyar poUiri knoyhir íi\' magaaabl) igényű hiatartáaok »simára. öuaeilliuttik: Palkovits Ede, a builapeatt cenizeti kaasind ÍSuakieaa, Sigor-as.aony (Siekula Tori*) ¿1 Gajdicai Jóia-f »xefedi halill 200-nil több, müvíszi kivitelű fametazvénynyel 1E gjSnyírí •«inezett kópraelléklettel
S.\'m tekintvén ait, hogy «■ n 0 a »Qtéa.fSaíl mflvínetének mai szinvonaliu ¿11, kiváló el3»yt biatoait .almira azon lényegea k3-rülmény, i.ogy ügyea. k&vetkexetea öjaaeillitiaa, könnyen érthető, világos előadási modora által kiadóknak ipen ug7, mint gyakorlottaknak egyiránt biztos utmnutónl ízolgál ; I ilj minSségínél fogva kétságbevonhatlan e!5njnyel bir minden e nemű kiadványok fS16tt ,
Megjehn 30 füzeiben melyekbSl havonkint kit-hiroe adatik
ki. Egy-egy főzet ára 30 kr.
A. NŐVILÁG
Schweiger Lerchenfeld Amand után Brankovics György. 200 fametszett! finom képpel 20 füzetben. Egy-egy ftixet 80 kr. Havon-kÍDt megjolen három füzet.
K mfinél kedvesebb olvasmányt alig nyújthatnánk különösen bölgyközönsógünknek Czímének teljesen megfelelve, a legmegbízhatóbb utazók rajzaiból összeállított, női csarnokában mi.iden idők s népek nőnemét életbfien ismerteti, s a különböző népek c&aládi életéből .a legszebb jeleneteket, leírásokat közli.
OLVASÓ-TÁR
válogatott bestélyek s regények gyűjteménye. Hetenkinti füzetekben. Szerkeszti Brankovics txyörgy. Egy-egy füzet 15 kr. — II. évnegyed 1880. decz.-mber 1-én. Előfizetés utján megszerezhető negyedévre 1 frt SO krjávah E három mü mindegyike megrendelhető minden hazai könyvárusnál
Hirháger Károly
207 3 3 kiadó-bivatala, Budapest, Akadémia-bérház.
Nagy-Kanizsán előfizethetni: WAJDITS JÓZSMF-zléL
| HIRDETMÉNY. *
A pallini Inkey nemzetség iháros-berényi rfeszéról közhírré tétetik: « 1-ször. A lengyeltóti hatájbeli balaton apadás
jj> 1881 ik évi april 1-tól.
Jl> 2 szor. A szigligeti határbeli közös balaton apadás
é* hAVAb 1881. mániás 1-től.
o-wr. A hácsi községbeli bormérési jog 1881.
« 4 A- szigligeti halaszatjog 1881. márczius
1-től, hárr-i"11 <Jvr« h s/.onbérbe adatnak. A bérleti fel-tét-lek^t é*\' a haszonbér mennyiségét Yáry Elek ispkn nrtól Bogáton (u. p. Kaposvár) tudhatni meg, ki is pallini InkcO\' Zsigmond jóváhagyásának fentartása mellett a sze\'/^des! megkötni feljogosittatott.
Inkey Zsigmond,
211 2—o kötós kormányzó.

oooo r-> f
BUDAPESTI BÚTOR-GYÁRI RAKTÁR NiGY-KÁNIZSÍN
„SZ^-ilVA-S" azallocia, mellett
főraktár Budapesten Deák Ferenci ntcza 7-ik azám. Ajánlja gazdagon felszerelt £a-és kárpitos bátorait (garnitúrák"! azonkivül elfogad miudennemii kárpitos munká-kat a legjntányoaabb ár mellett.
Újévi ajándékoknak alkalmas
19010 10 fa- és kárpit bátorok.
Megrendelések pontosan a leggyorsabban teljesíttetnek. S»- Képes árjegyzék kívántára ingyen
Maria-czelli
GYOMOR-CSEPPEK,
leles hatása gyógyszer £ gyoaar ainöen báatalm&i eilei,
és felűlmulhatlan az étvágyhiány, gyo-morgyengeség, rossszagu lehellet, szelek, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, hngykőképződés, túlságos nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyeres bántalmak ellen, g^" Egy -Övegese ára használati ■utasítással együtt 35 kr.
Kapható : Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizlán, valamint az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
¿Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben BH T)Y TC A RQLY,
„az őrangyalhoz czímzett gyógyszertárában
w \'7—5í Kremzierben, Morvaország.
IRDETÏ3SE ^
OLL SEIDLITZ - PORA
n i olrlrAv TrolÂrli ha m»nden doboz czimlapján a saa ■USaK d&KOl Vd-IOUJLj ,¿6 4B ¿n sokszorosított ezé gem van
lenyomva.
80 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint éuágyhiány, hasszomiás), vér ctlojás és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik Ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy iepecséteit eredeti doboz ára. 1 frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL. k
[í A legmegbízhatóbb önsegélyző srero a szenvedő cjmberiségnok
1 minden belső é< külső gyulladásnál, a legtöbb botegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. flszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stíi. • tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Nor végi á ban
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskodelembou előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
ira egy üvegnek használati utasítással I fr+ o e

Fő szállítás
Holl A. gyógyszerész, cs. kir. ndvari szállítónál, Bécs
Tnchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában v*gy füszur-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magáuegyónek nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedé»»\'en részesülnek.
A t. CZ- közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Mein« J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zsla-Egerszeg 7.Gyógyszertár a szent lélekhez1\'. — Barcs Doruer S. Csáktornya Gö::cz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay Kálm. gyógy- Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics 1st. eryógy. Küttel Ist. gyógy. Ke8Zthely Schleifer" A Wünsch l\\ Körmend Rátz Ján. Zágráb Perklet Kerencz gyógy. Mitt Ibach S. Irr*im»shoz gyógy Soppoa üezey And. gyógy. (980 52—52.
VADÁSZAT KEDVELŐKNEK
UJ ÉRDEKES KIADVÁNYOK!
Kiadásomban megjelent és nálam, valamint minden hiteles hazai könyvárusnál kapható :
A GYAKORLOTT VADÁSZ.
A fáczán- és fogoly tenyésztés,«ngy minden ?ad ismertetése.
Irta: Nagy Ölvedi ÖLTEDY KÁROLY,
oki. erdész, gyakorlott vadász, néhai a. kir István föherozeg személye körüli testőr-vidisz. Tartaiaa. Azuj erdő- és vacAsztörvények-kel, valamint a kutyák betegségei és azok gyökeres gyógyításával bővítette egy tapasztalt vadász. Ezen igen diszess 320 lapra terjedő műnek
szinnyomatu borítékban és keménykötésben 194 S-* ára i frt. 80 kr.
Külöc kiadásokban kapható:
Az 1879. évi XXXL törvényezikk. Az uj erdőtőrvény Ára fűzve 40 kr.
Az uj vadászati törvény. Szentesítést nyert 1872-ik évi február hó 18-án. Ára fűzve 10 kr.
A kutyák betegségeiről és azok czélszerü gyógyításáról. Irta : egy gyakorlott vadász. Ára fűzve 40 kr.
Vadász Tiaptár. A vadak párzási ideje és tartózkodási "helye az év minden havában. Ára fűzve 12 kr.
Továbbá gazdastóocy&bcak:""
Farsangi fánk, bábakenyér (KugeUiupf) és
kétszsr sBIt készítési titka.
Irta: FOUQUET JAQÜES, Ill-ik Napoleon udvari főszakácsa.
Reményi toldalék- és szalonás pogácsa jó kalá« és széna-rétes készítési módjával. Bővítette : EGY MAGYAR NO. E diszes kiállitásu művecskének ára 60 kr. Póstai rendelé-sek 70 kr. beküldésével ajánlva bérmentesen küldetnek. Ezen több magyar nőtől megpróbált és tökéletesen sikerült sütési módot ajánljuk hölgyeink figyelmébe.
Postai rendeUaek gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
N»gy-Kanizsin WAJDITS J Ö Z S 5 F kiadóhivatala.
!! ¡HALLATLAN OLCSÓSÁG!!!
Kfftetkező 10 czákk egy diszes íöbozban elhelyezve úgymint: 50 iv levélpapír. 2. 50 hozzád pjö levélboriték. 3. egy teljes doboz kitűnő aczéltoll. 4. három tolltartó. 5. három igen jó irón. 6. egy vonallap. 7. e^y lap szivópapir. 8. egy nagy darab pecsétviaszk. 9. egy törlő gumi. 10. egy szép jegyzékkönyv aranynyomattal. Ára őszáz eser Bécsben 1 frt és 5 kr. és N A G Y- K A XI ZSÁN
BV Wajdits lézwf könyvkereskedésében csalc 85 kr. Postai ntalványnyali 1.15 kr. beküldésével bárhova is ajánlva bérmentve szállíttatik.
Egy uri hölgy sem
nélkülözheti toilletje választásánál
í í divatlapját!! 4W
A most bekövetkezendő téli idény és uj január-márcziusi évnegyed beálltával van szerencsém * nagyérdemű bölgykoszorut figyelmi-zt-tni arra, hogy könyvkereskedésemben mlndea hazai és külföldi DIVATLAPOKRA előfizethetni.
Minden divatlap hozzám közvetlen a kiadótól póstáG küldetvén be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a lapokat már egy két nappal megjelenésük {.tán házhoz hOrd&tb&tOBl ki, r&gy vidékre pÓ8tával küldhetem szét.
Magya: h sàï Bp esti ir ¿yar bazár Hölgyek lapja Bazar (berlini) Frauenzsitung Fraunzeitung nagy kiadás Cornélia (béc»i) Modenwelt
évnegyedenként helybon és vidékre
évnegyedenkint ; vidékre bérmentes küldéssel 30 krr*l több
Minden egyéb bárhol és bárki által hirdetett divatlapokra magyar, német és franczia nyelven is elő6zeté«ek elfogadtatnak. Nagy-Kanizsán, deczember havában ¡880.
188 8-
W aj dits József.
! Majdnem elajándékozva!
A bukott nagyszerű angol BRITTANIA-EZÖSTGYÁR óriási raktárát * csődgondnokság átvévén, nagyobbszerü fizetési kötelezettségei és a helyiségek kiüreaité«e miatt 75 százalékJcal a becsároi± alul bocsátja áruba, tei.át. majduem ela;ándékoztatik. Csak 6 frt 80 krért, azaz a puszta munkadíj értékének .feléért kaphatni a következő igen csinos és tartós Brittauia-ezüst asztali servic, melynek ára ezelőtt 30 frt. volt, és melynek tiszta fe\'-éren maradásáért 2,0 évi kezefcMég váfaltatik. fi asztali kés kitünó" angol aczéllappal 6 valódi britt. ^süst villa, 6 tömör . . evö kanál (3 . n kávéskanál
6 teríték tartó
6 valódi angol kávéstáleza
1 . ii. „ meritőkanál egy darabból í » ti . tejesmeritökanál
4 angol „ ., gyermekkalán
2 „ „ „ tojásos serleg 2 brittar.i ezüst tojásos-kanál 2 gyönyörű „ ezukor táleza
1 „ ezukor- vagy bors tartó • +
1 legfinomabb ., thea SZÜrő
2 igen sxép gyertyatartó
2 legfinomabb alabastrom gyertyadisz
6 finom , . .tálaló
;;o darab 19G 8 10
Mindezen elősorolt 60 múdarab ára összeseu csak
B Q Txrt SO Tett-, wt
Megrcnd.-lésfik po»tai utánvétellel vagy az összegnek beküldésekor — a inerid\'-g a készletből jut — elintéztetnek
TTa.nfmg.nn Hermann
Brittania-ozüstg\\á>ak ioraKtára által
Bécs. Város, Fteischnuirkt 6.
SUgF* A köszönő és elismerő levelek százakra menő száma irodámban közszemlére vannak kitéve
Legszebb újévi ajándék.

A Ugjobb plixtolj-s«a ht I ail, haaem t al ilh a, t on k.
5ogj a=ontaa jó ¡Créer l«bes»3nlc, L palibb o plirtoly bironigioroiit, csak 1
UJazorrc i*, kellene kjadanak.
A G&ggonaûi-^vasaira afélo nj-lég-pisztoly
I fEattatt cicllctt^iadonbea),alkalmatajojt arra, hogj nigtaoblban"^ ! í«, öt löitorrc. raló klidia nílkQl, Jó piiatolylörí«s lobósaSnk Eica kitOaü, J* pj-akorlatra igen alialjaaa, fogyrer aemícmn 16 cítcrnyi tiroli&gTa, Telôïhajtiat xs6g olyorövelaá, hogy a ayil, L ! pl. egy de» ïkiba, 6 rr.ia. meternyi mőlyiígig jut, ragy.a golyó egy madarai* , kíjxiB megölni. A.megteltéi négy (4) íog4»sal6B igen köayenTá«b«TÍhoíC>. ; Egy éi ugyaaasoa aytl 1C00-&41 tObbcíőr hasxnilható. A náaoi olöillitt«, bj I «egluôgérél, lohotiégesié tonr.i, hogy egy ilyen kitQnôoa «xorrciott, finom os tartotan elalckell S ayillal fis 100 golyóral elütött pisstoly, blxaoay iartóbaa, \' eaak o»xtr. ért. frt. 7.60 ért. és bermente»oa mo\'gkUldheU". 1.o kertljoa. KOlfla nyilak, l\'/.dntxadkéatoixtr. ért. frt. J.—,éi kOlöngolyók 1000 drb. ar*5o»»tr. ért. Ért. 1.- \'
A lö*:ertakaritia majdaeia helyrelllitja a pintoly kiadtai költaégoket. SsllliU-sok atiaTétol t. «lófixetéal atjiu törtéahetnek ; a gyir jótllliat ayajt. ?
Légpuskák ugyan ezen rendszer szerint. s
r2 15—24 ;

lesolcsóbti és legtelleieseliti iiötöltésül ajánlja Vű WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán
ismét igen sok uj művekkel szaporított közel
4000 KÖTETBŐL ÁLLÖ
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRAT.
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr. negyedévre csak i frt. 30 kr
Előfizetés a bölcsönkönyvtárra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel
Wajdits József^
. 169 11—*
ÖT*.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó ttlajdonoc Wajdits József gyonssajtóján.