Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.79 MB
2015-01-28 09:47:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
384
2394
Rövid leírás | Teljes leírás (435.09 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 049-052. szám december


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


YKiTKAWSA. 1896. december 5-én.
49-lk Bzam.
kr
2 frt 50 kr. . 1 ín SS kr 10 kr.
Etófi xetési ár: EfvJ-. erre . . -. b fn Fél »»re . . .
Ü<*re<lé5r« . .
Efíe» szán
HiRDKT&SKK 5 hu&bós fctitoorban 1, nüiodssor 6, i minden további inrur: i kr.
SYILTTKSBEN
petit soronként 10 krért vétetnek [cl. Kincstári il.eték minden egyei kirdetssért 30 kr. fiietendó
ZALAI RQZLONY.
XXXV. évfolyam.
Alap szeüemi rétiét illető a__
den közlemény» felelőt axerketxtő nerére, ti tnytp rétzt illető kö»-lemények pedig t kiadó ae-▼ére cimzettea Na^y-Kanizsa r a bérmentve intézendők.
Bérmentetlen lerelek nem fof&d-tttntk el.
Késiratok r issza nem klldetaek
A nagykanizsai ,,Ipar-Testölet", „a nagy-kaVzsai Takarékpénztár részvény-társaság-, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság-, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes töroltó-egylef, a ,nagy-kan**sei kisdedneveió egyesölet« » , nagy-kanizsai tani tói járáskör«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, ^.kanizsai izr. jótékony nőegylet«, .-szegények tápintézete«, a .katonai hadastyáo egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara« nagykanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP,
A Muraköz.
üsgv\'Kánisáá. 11594. nor. 20.
(Két cikkely.) 1L
Valamikor nag)■ híre volt a légrádi kémek. Nemcsak mint házíeszköz volt híres, hanem mint értékes ajándéktárgy is. - Nagy-Körös városinak 1600 ik évben kelt regesztruma a bizonyság rá, mert benne 4 darab légridi kés is szerepel a török ba-~ sánsk szint többféle értékes ajándék között.
Manapság két ilyen késkészitő van Légrádon, s mindkettő töldhöz ragadt szegéoy.
Ez csak egy példa, de igen találó, mikor a Muraköz gazdasági viszonyairól akarunk boszélni. Mert arra, hogy egy idegen ajkú népet megtartsunk hazánk számára, nem elegendő a megmagyarositisa, gondoskodnunk kell anyagi jólétér.il is. Akkor majd nem hagyja el oly kőny-nyen szülőföldét se Stiria,. se Szlavónia, se Amerika kedvéért.
Pedig. Muraköz földje termékeny, s fekvése a kereskedelemre igen alkalmas. Nemcsak két bajózható folyója van, hanem meglehetős rasoti hálózata is, bár közútai még mindig nem kielégítők. Kivált szükséges volna egy utat nyitni Szent-Kereszttől Varaidig Alsó-Moraköz számára és egy másikat Kotortó! Muracsányíg, mely a városunkkal yaló közlekedést segítené elő.
Kereskedelmét azért élénknek nem igen mondhatjuk. Különösen megcsappant a bor- és a fakereskedés. Legélénkebb a kukoricával és tojással való kereskedés, s elég mennyiségben adnak el lovat és disznót is.
Mindazáltal a Muraköz gazdasági állapota határozottan sülyedöben van.
Ezt kell megakadályozni, ha nem akaijuk, hogy a muraközi magyarság és a magyarosodó horvátság elvesz-szen. VJ
Erre vonatkozólag három dolgot tartanánc mellőzhetetlenül szükségesnek: 1. a háziipar fejlesztését, 2. a dohány termelési jog megadását s 3. községi hitelszövetkezetek alaki-lását.
A háziipart illetőleg sokszor fölpanaszoltuk már, hogy megyénkben nagyon el van haoyagolva. Pedig népünkben, kivált a muraköziben, sok hajlandóságot ¿ehet észlelnünk és anyaguk is könnyen található. így lehetne meghonosítani és kifejleszteni pl. a kosár Jónást Légrád vagy Kotor környékén, a fafaragást Stridó vidékén, a szövő-ipart majdnem egész Muraközben. A házi ipar fejlesztésére ma már mindenütt nagy gondot fordítanak ; az országos Stöjd egyesület e gondosságnak köszöni létrejöttét A házi ipar megszerettetésére könnyen lehetne egy-egy népiskolához valamely ipari műhelyt is kapcsolni.
Nagy csapás snjtotta Muraközt akkor,...