Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.79 MB
2015-01-28 09:47:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
416
2641
Rövid leírás | Teljes leírás (435.09 KB)

Zalai Közlöny
Hetenként egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap

Zalai Közlöny 1896. 049-052. szám december


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


YKiTKAWSA. 1896. december 5-én.
49-lk Bzam.
kr
2 frt 50 kr. . 1 ín SS kr 10 kr.
Etófi xetési ár: EfvJ-. erre . . -. b fn Fél »»re . . .
Ü<*re<lé5r« . .
Efíe» szán
HiRDKT&SKK 5 hu&bós fctitoorban 1, nüiodssor 6, i minden további inrur: i kr.
SYILTTKSBEN
petit soronként 10 krért vétetnek [cl. Kincstári il.eték minden egyei kirdetssért 30 kr. fiietendó
ZALAI RQZLONY.
XXXV. évfolyam.
Alap szeüemi rétiét illető a__
den közlemény» felelőt axerketxtő nerére, ti tnytp rétzt illető kö»-lemények pedig t kiadó ae-▼ére cimzettea Na^y-Kanizsa r a bérmentve intézendők.
Bérmentetlen lerelek nem fof&d-tttntk el.
Késiratok r issza nem klldetaek
A nagykanizsai ,,Ipar-Testölet", „a nagy-kaVzsai Takarékpénztár részvény-társaság-, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság-, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes töroltó-egylef, a ,nagy-kan**sei kisdedneveió egyesölet« » , nagy-kanizsai tani tói járáskör«, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, ^.kanizsai izr. jótékony nőegylet«, .-szegények tápintézete«, a .katonai hadastyáo egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara« nagykanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP,
A Muraköz.
üsgv\'Kánisáá. 11594. nor. 20.
(Két cikkely.) 1L
Valamikor nag)■ híre volt a légrádi kémek. Nemcsak mint házíeszköz volt híres, hanem mint értékes ajándéktárgy is. - Nagy-Körös városinak 1600 ik évben kelt regesztruma a bizonyság rá, mert benne 4 darab légridi kés is szerepel a török ba-~ sánsk szint többféle értékes ajándék között.
Manapság két ilyen késkészitő van Légrádon, s mindkettő töldhöz ragadt szegéoy.
Ez csak egy példa, de igen találó, mikor a Muraköz gazdasági viszonyairól akarunk boszélni. Mert arra, hogy egy idegen ajkú népet megtartsunk hazánk számára, nem elegendő a megmagyarositisa, gondoskodnunk kell anyagi jólétér.il is. Akkor majd nem hagyja el oly kőny-nyen szülőföldét se Stiria,. se Szlavónia, se Amerika kedvéért.
Pedig. Muraköz földje termékeny, s fekvése a kereskedelemre igen alkalmas. Nemcsak két bajózható folyója van, hanem meglehetős rasoti hálózata is, bár közútai még mindig nem kielégítők. Kivált szükséges volna egy utat nyitni Szent-Kereszttől Varaidig Alsó-Moraköz számára és egy másikat Kotortó! Muracsányíg, mely a városunkkal yaló közlekedést segítené elő.
Kereskedelmét azért élénknek nem igen mondhatjuk. Különösen megcsappant a bor- és a fakereskedés. Legélénkebb a kukoricával és tojással való kereskedés, s elég mennyiségben adnak el lovat és disznót is.
Mindazáltal a Muraköz gazdasági állapota határozottan sülyedöben van.
Ezt kell megakadályozni, ha nem akaijuk, hogy a muraközi magyarság és a magyarosodó horvátság elvesz-szen. VJ
Erre vonatkozólag három dolgot tartanánc mellőzhetetlenül szükségesnek: 1. a háziipar fejlesztését, 2. a dohány termelési jog megadását s 3. községi hitelszövetkezetek alaki-lását.
A háziipart illetőleg sokszor fölpanaszoltuk már, hogy megyénkben nagyon el van haoyagolva. Pedig népünkben, kivált a muraköziben, sok hajlandóságot ¿ehet észlelnünk és anyaguk is könnyen található. így lehetne meghonosítani és kifejleszteni pl. a kosár Jónást Légrád vagy Kotor környékén, a fafaragást Stridó vidékén, a szövő-ipart majdnem egész Muraközben. A házi ipar fejlesztésére ma már mindenütt nagy gondot fordítanak ; az országos Stöjd egyesület e gondosságnak köszöni létrejöttét A házi ipar megszerettetésére könnyen lehetne egy-egy népiskolához valamely ipari műhelyt is kapcsolni.
Nagy csapás snjtotta Muraközt akkor, midőn a dohánytermelés jogát elvonták. Igaz hogy, ezt a nagy mértéiben ü ött csempészés tette szükségessé, de ilyes súlyos büntetést még sem érdemeit, e nép. Maga a föld különösen alkalmas a dohány termesztésére. Meg kell tehát mozdítani minden követ, hogy a jogot visszaadják annál is inkább, mivel az any-nyira virágzó selyemhernyó tenyésztését [ is tönkre tették a beváltok kapzsisága, szőlőhegyeibe pedig beleütött a filloséra.
Mennyi forrásai mind ez az elsze~ gényedésnek!
Ne csodáljuk, ha ily körülmények a vándorbotot nyomják az eladósodott muraköziek kezébe.
De sokat kell tenni, hogy e nép
hajdani jólétét visszanyerje E sokhoz az első lépés községi hitelszövetkezetek alapítása keli hogy legyen.
Ilyeneket kellene alapítani minden községben, még pedig olyan alapon, hogy kicsinyre szabott betétek mellett minden ember tagja lehetne és olcsó kamatláb mellett könnyen ve hetne ki kölcsönöket. Ezzel nemcsak azt lehetne elérni, hogy ugy a kisgazda, mint a kisiparos, könnyebben jutna pénzhez, melyre, gazdálkodásában és iparának üzésében égető szüksége van, hanem mindenki, tehát még a legszegényebb ember is, takarékossághoz szoknék, hogy ily módon némi betéttel ő is szerepelhessen a szövetkezetben, t
így lehetne azután ezt a népet földjéhez kapcsolni szorosabban. Így nem a vándorbotot adnánk kezébe, hanem a jóllétnek forrását nyitnánk meg előtte.
A jóllétnek örvendő nép pedig sokkal jobban ragaszkodik ahhoz a földhöz, melyet hazájának nevez.
Megszereti akkor ennek nemcsak földjét, hanem nyelvét is.
Muraköz magyarosításának nemzeti kérdését tebát ezzel is közelebb le hetne vinni a megoldáshoz.
Vegyék ezt fontolóra, akiket illet.
Még egyszer a villamis világltásrél.
Érdekei összetalálkozását Utáljuk a véletlennek ami szerencsétlen villamos világításunk kérdésével. Még utóbb megérjük, hogy a szerződési megállapodásokat a tudomány természetszerű haladása fogja megrepe-ráini. Ismertettük ugyanis lapunk muit-számában a villamvilágítási szerződés 23-ik pontját, mely szerint meg kell vizsgálni, ha a jelen szerződés tartama alatt sem fejlődött-e a villamvífágitás tudománya a szerződés fennállása óta oly irányban,
mely szerint a szükséges villam-áram más kezelésj rendszer mellett olcsóbban volna előállítható, miután ez esetben a mutatkozó megtakarítás felerészben a városi pénztárt illetné.— Ezzel kapcsolatban ideigtatjuk, amit a lapok a tudományos világ egyik legújabb találmányáról a annak Amerikában lakó Mc. Parlan Moore nevü képviselőjéről a következőkben írnak:
Ez a fiatal tudós nem talált fel egyebet, mint a nappsli világosságot, a maga eredeti valóságában és az 6 világossága felülmúlja az acetylént a á villamos világítást egyaránt. Pedig nem kell hozzá sem égd anyag, sem kanóc, sem felgyuj-tás, sem eloltás s ha a szaDában, vagy az utcán homályosodni liezd, az ö lámpája magától kezd olyan világosságot árasztani, hogy az éj és nap között megszűnik a különbség, sót még alkonyodás sem lesz. Ez a világosság se nem vakit, se nem melegít, szóval teljesen nappali világosság. Karlan Moore az ismeretes Crook féle légüres csöveket alkalmazza, a melyeknek belső oldalait egv uj anyaggal vonja be, 8 ez anyag teljesen az ó titka; a Crook-csovek átlátszók és ezekből áramlik ki a világosáig. A világossághoz szükséges energiát persze erOs villamos áram alakjában viszi bs s azok a fénytüaemények, a melyek során a Röntgen-sugarak állának elő, használtatnak fel az újféle világitás<-a is. A dolog egészen-uj; amerikai lapok egész dicshimnuszokat zengenek róla, de közelebbi mibenlétéről még semmit sem írnak, miután a feltaláló maga is erősen dolgozik e csodálatos találmányon, a mely hívatva lesz a huszadik században kiszorítani minden világítást.
Egyébiránt megbízható forrásból nyertük azt az információt — melyet szívesen hózank a közönség tudomására — hogy a vállalkozó különösen a szerződésnek a magyar munkások alkalmazására vonatkozó rendelkezését fokozatosan iparkodik megvalósítani, annyira, hogy a villám fejlesztése körül kizárólag magyar és pedig helybeli munkásokat alkalmaz és üzleti köByveit magyar nyelven vezeti.
Ugyanezen forrás megnyugtat bennünket abban az irányban is, hogy a vállalkozó legközelebb, midőn a törvényes előfeltételek lejártak — a magyar állampolgári jogot is meg fogja szerezni. — Csak azt nem tudjak felfogni, hogy egy bejegyzett cégnek, mely állandóan letelepedik egy helyen, miért kell az elóföltételek betöltésére évek hosszú sora. Magára a szerződésre nézve pedig reményünk lehet ahhoz, hogy a helyzetnek mindkét oldalról való elótanyulmányozás után és kölcsönös jóakarattal, a szerződés oly értelmi megváltoztatását és módosítását sikerül előidéznünk, mely a mai visszás helyzetnek forrását tevő s a város és a vállalkozó között már kezdettől fogva fennálló bizalmatlanságot megszüntetvén, a jogosult és kötelezett egymással szembeni viszonyát az előbbire nézve kellemesebbé, s utóbbira elviselhetőbbé teszi.
Visszapillants« Migyarerszág ezeréves tanügyi multjara*)
Irta: FARKAS VILMA.
A lelkesedés szép s nemes indulat. Magasabb körökbe viszi az embert, honnét e léleknek több a gyönyörűsége és több a tanulsága is. Nagyobb szempontokhoz emelkedünk és elérjük a nagy áttekintések magaslatát, melyhez épen ugy ragad föl bennünket a lelkesedés, mint a hegytetők széles kilátásaihoz a gözsikló.
Ünnepi lelkességünk röptével mi is magasra szálltunk fel, honnét nagy, igen nagy a kilátás: itt ált a hazának egész múltja. És sok akkor a látni, — érezni — és élvezni való, mikor a hon esz-tendőioek bosszú láncolatán fut végig a tekinteti
Nemzetünk páratlanul ált az európai népcsaládok között. Egyik sem tekinthet vissza oly dicső múltra, mint a magyar nemzet. Régi országok összedűlték, hatalmas trónok összeroskadtak, uj
Felolvastatott 189S. április 80-án s nagykanizsai járáskor millennáris közgyűlésén.
TARCA.
Hópelyhek
(Lonffellcwtól.) Az ég sutét bús kebléből Fakó lomha Jellegéből, A kopasz barna erdőkre, A puszta kihall mezőkre, Lassan, .szépen, és csendesen Hullik a hó nagy pelyhekben
Énp miként bús alakot vált Lelkünk, hogy ha bú tör rajt ált\'. Ahogy vérzik szivünk, s sajog. Arcunk halvány, könnyünk csorog, ügy látjuk búban az eget, Midőn hó könye megered.
Ei az ég szép költészete. Némán, titkon elbeszélve, Nagy fájdalmának ez titka, Mert rejteni már nem birta, Most, hogy hó kényét kisírta Földre, mezőre ráírta.
Fordította: BABOSS LÁSZLÓ. Aki a „Vadásznii\'-at irta.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája.\' —
E lapok mai száménak megfelelő rovatiban találják olvasóink Lakatos Károly,
a „Yadászhit* cimü legújabb munkájának előfizetési felhívását.
Szerző a napokban nekem is küldött ilyen felhívást, mint ré^i jó ismerősének, megemlékezett rólam, én is meg akarok róla emlékezni ezen a betyen.
Tehit a szerzőtől ksplam felhívást, hogy művére szerezzek, gyűjtsek előfizetőket, vagyis mis szóval, hogy a köveknek parancsoljam meg, hogy megmozduljanak. Magamhoz vettem a felhívást és feladatom megoldásához kezdtem, bemulattam egyik-másik ismerősömnek, elővettem a bennem nem szunnyadozó ékesszólást, idéztem aranymondatokat, belekapaszkodtam különböző szónoklati figurákba, hanem egyik ismerősöm a vállát vonagatia, misik a fejét rázogatta, a harmadik olyan arckifejezéssel tett szemlélődésének célpontjává, mintha gyantáért áhítozó hegedűből szolgáltatták volna halló szerveibe a- művészet határiból tsiműzölt zenei ferde gondolatokat, — szóval, a kövek nem akartak megmozdulni. De abl a negyedik, az ötödik hajlandó, — igen, igen, hajlandó — pre-numeriloi, de hit — uzy mondának — ismeretien lévén > szerző, nem állhatnak be virignak az előfizetők díszes koszorújába. Ekkor megráztam góndatataim fáját, melyről a kővelkező gyümölcs hullott le. Ugyanis felletlem magamban, hogy a feladatom útjában illó ezen követ szép perével elbengergetem, vagyis az előfiz^k gyűjtésének azon leghelyesebb módjához folyamodom, hogy — bocsánatot kérve a szerző szerénységétől — a t. oivai ó közönség asztalára odaleszcin
az albumot és aztán tessék kinek-kinek abban a szerző »pillanatnyi felvételben" kivitt szellemi arcképét megtekinteni, nehogy továbbra is azt mondhassák, hogy nem ismerem a szerzőt, nem fizetek elő, hanem, hogy igen is azt moudhassik, ismerem a szerzőt — előfizetek.
A szerző rászolgált, hogy előfizetési feluivásihoz a reklám ssinálát minden szándéka nélkül, szavunk legyen. Már
mint fin, kilünt a vadászat, madarászat, szóval a szabad természet iránt rajongó szeretetével. Az ő szobájában hemzsegett a mindetifé e fajú állat, madár mik röpködtek, miszkiltak, fütyöltek, krikogtair, sivítottak, huhogtak, ugattak, miolha fontos véleményeltéréssel nemzetközi kongresszust tartottak volna és a szoba négy falinak határai közt a szabadsig-nak olyan teljes mértékét élvezték, miből látszott, hogy a Károly .gyerek* felettük igen enyhe formában gyakorolja a* ő alkotmányos egyeduralmi jogait Ehhez képest a legvérmesebb anarchista ilma az egyéni szabadságról valóságos rabiga. És mennyi mondanivalója volt minden egvesröl és mily jó szívről tanúskodó szeretettel, lelkesedéssel beszélt ezekről 1 Mi csak csodáltuk, bámultuk, hogy honnét veszi mindezt?
Mí hü elválbatlan kísérői voltunk vadászati és madarátzati kirándulásaiban. Közülütik, kisérői közül, az volt a szerencsés, irigyelt, boldog halandó, akinek nyakába akaaztotu a nehéz tarisinyát, mit aztin mi a büszkeség egy nemével kegyeletes áhítattal vittünk utins árkoa-
bokron, miolha megszentelt ereklye lett volna és annil boldogabbak voltunk, minél nagyobbakat estünk benne, mert a térdünknél is lejebb ért.
Nem volt fa, torony elég maga», sziklahasadék elég meredek, hogy egy nadir-tészekért oda fel ne miszou volna, — csakhogy míg más fin \'a fészek fiókmadárkáiból lelketlenül játékszert csinil, vagy csopa szeretetbőr agyonkinozza őket, eddig nila minden egyes kis madár, annak minden pelyhe, minden fészek egy-egy stúdium volt. Nem vo\'lt olyan titokkal telt odra a fának, hová ó bátran bele nem nyúlt volna s ba abban madárfészek helyett darazsak közé akadt és azok háborga-iójukon boszut álltak, azt csak a kutatás elmaradhatatlan járulékának tartotta. Télen vízben gázolni egy egy madárért, neki élvezet volt; fészekszedés közben a fáról leesni — katonadolog, ez mára fira mászással együtt jár, mint lapdával az tigris. Ily apró cseptő .malheur" a tudományos kntatás bajnokának mindennapi kenyere, ahhoz hozzá tartozik, mint szálka a hatpecsenyéhez, miot tövis a rózsához. Látszott, bogy ö ezen a téren nemcsak a hivatottak, hanem a választottak közé is tartozik.
És az előjelek nem csaltak, mert a szerző a vadászati szakirodalom, a vadászati sport, az elméleti és gyakorlati orötthológia hivatott és elismert jeles munkásává, művelőjévé küzdötte ki magát, ki minden tevékenységével, széleskörű szakismeretével ezen, sajnos, nálunk fontosságához képest nem eléggé méltányolt, é* nem eléggé kultivált ttiyek fellendí-
tésén munkálkodik, még pedig oly szép eredménynyel, bogy ezen a téren elért sikereiért és érdemeiért ő a kormánynak állandóan kiküldött ornithológusa, sőt még a legmagasabb körök figyelmét ía magára vonta, melyek többszörös kitüntetésben részesítették. — így boldogult Rudolf trónörökösünk ő fensége a szerzőt akirhinyszor meghívta vadászatra, sőt a szerző kezei közt vannak levelek, melyekből kitűnik, hogy még néhai trónörökösünk, kinek pedig tndvalevőleg kiviló vadászati ismeretei voltak, arra méltatta öt, hogy e téren való szakismereteit igénybe vette s em -lékül gyönyörű vadászfegyvert ajándékozott neki.
Itt hirdetett művét ajánljuk a nagyközönség érdeklődésébe és pártfogisába, mert szerző neve biztositék, bogy ezen legújabb, épen olyan mulattatónak, mint tanulságosnak Ígérkező műre is méltán fog sorakozni eddigelé részint őnnálió kötetekben, részint szaklapokban, folyóiratokban megjelent, a kritika és közönség osztatlan tetszésével, elösmerésével fogadott müveihez.
Azért is külöDöí hangsúlyozással kell ajánlanunk ezen előfizetési feihivást, nert amennyire kelendőségnekjörvend egy-egy idegfeszítő, minden ethikai érték nélköl való szenzációi regény, olyan mostoha sorsban és fogadtatásban részesül az irodalomnak épen azon ága, melyet a hirdetett mü képvisel; már pedig ha ezt nem támogatjuk, nem pártoljuk, ha nem tesszfik lehetővé ilyen mü?ek megjelenését, akkor a szerzőnek minden jóaka-
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. DECEMBER 5-én
országok Keletkeztek, aj uralkodó családok emelkedtek haulomraezer év alatt: egyedül bíránk roit azon rendithetlen szikla, az ő azt. látván álul lerakott alkotmányaival, melyekeo az idők hallámcsapá-aai megtörtek. A magyar nemze: rmodig megküzdött a viharral. me v iiegsemmi-aittéssel fenyegette a ha olykor csüggedd látszott is, annál nagyobb erővel kelt fel iámét s a veszély nagyaágával egyenlő arányban oőtt bátorsága ia.
A küzdelem sebéi napjaiban nemcsak Oltalmazta magát a oarbar keleti bódítóktól, — hanem folyton törekedett arra is, — hogy tért bóditaon ma-páaak szellemmel a nyugati kulfeurában. És megállt hazánk és lón kultúrája. A magyar nemzeti kuttura vetette meg alapját a magyar irodalomnak és annak is kell azt megtartani.
Történelmi tanulmáuunk elevenen megéreztették velünk a kapcsolatot, mely az ezredéves időszak egyik végét a má síkkal összeköti. Jelen allapotaink csak olyan földfelület, mely alatt a közelmúltnak. a messzemultnak, elő-idóink-nek rétegzetei nynlnak el, szilárdan egymáson nyugodva. Kedvünkre ásbatunk le a künbőző pontokon, melyek egyik-egyik intézményünket jelentenék. A mi kedves pontnak, a Unitás intézménye, malijának érdekében a művelődéstörténeti kutatás ez ideig már sokat fáradozott. E kutatás eredményeit szeretném vázolni. végig pillantva azokon az utakon, melyeken tanítási, nevelési intézményeinket a mostani állapotokig hozta a nagy idő. S mivel ez intézményeink mindig történelmi korszakaink állaporaihoz voltak kötve, azért a korszakokra vslo beosztás ismert formái szerint óhajtanék kedves feladatomnak eleget tenni.
Az Árpádok előtt tanügyről szorosan vett iskolázásról alig lehet szó, mert a nomád élet hadakozásai, kalandozásai közt más nevelésre volt szükség, mint a milyent a betű az iskolai padok adhattak volna.
De azután a nemes, heves magyar vérmérsékletet a ayugoteurópai erkölcsök, életviszonyok a magukénak megnyerték És ezsei megkezdődött, az európai műveltség határának nagy munkája, mely az akkori idők szerint, a nagyon kifej lesztott kereszténység formáit ölté a mag ram. A kor szellemének első és legerősebb jellemvonása t felfokozott val ■ lásosság volt. — s így természetesen az akkori iskolai nevelés élvei is kizárólag a vallásos szellemnek hódoltak. Majdnem mindent vallásosságból és semmit sem az ellen: ez utóbbi szempont nagyon megszabályozu az akkori úgynevezett szabad művészeteket.
Az alsó, agynevezett egyház — köz ségi iskolák tisztán ««vallásnak érdekét szolgáló intézmények voltak, melyekben főkép az akkori társadalom alsóbb rétegei nevezetesen a szolgai osztály, nyertek elemi oktatást a hittan főbb kérdéseiről, a biblia fontosabb fejezeteiről, de az oivasást, írást, tzsmolást és éne ket is tanították ezekben. Tanító volt a lelkész és tannyelv természetesen ma gyár. Az utolió Árpádok alatt s közvetlenül utáook, valamint a Jagellók alatt beállott zavarok folytán, ezen iskolák is hanyatlottak, sőt nagyrészben meg is szűntek. Hogy azonban népűnk, már ez időszakban az iskoláztatásra nagy goadot fordított. — azon körülményből következtetjük, hogy a XIIL században, főpapjaink többsége az alsóbb néposz-tályból származott férfiak voltak.
(Folyt, kör)
A Pülflári Egylet tancastélye.
- Báli tolódttattól -
A Pslíári Egylet téli szezonja igen fényesen aozdsdött meg a múlt szombati táncestélylyel, 3>elyet csalá d i a s n a k hirdetett a szerény meghívó. Hiszen családiasnak családias -olt, de 1 olyan értelemben, mint egy családi bál, j melyen kisasszonyok kivágott toalettben,
í az urak pedig frakkosan, klakkosan és lakkosan jelentek meg. Ami a családis*, vagy másként kedélyes jelleget illett, azzá csak hajnal felé kezdett válni a mulatság. Hanem erről ne beszéljünk. Ke áruljuk el magunkat
Mondjuk, el inkább azt, hogy fél tizre járt már az idő és Eperjessy i Gábor bár. remi aykedve nézegetett le a lépcsőn, bogy még jőnoi fognak, mindazonáltal tekintetbe véve, bogy
már a je lenlevő höigyek türelmetlenkedtek,
a buzgó rendezőség pedig, amely rend kívül inspirálva volt, idegesen emelgette már a lábait, táncdarabokat dúdolva megadta a jelt a csárdásra.
A cigányok pedig rá kezdték és buz tik. Ettől kezdve azután szakadatlan volt a jó kedv.
Mert az egész mulatság igen jól sikerűit, melyért ,-a rendezőség valóban dicséretet érdemel.
A leányokmind annyit táncoltak, ameny-nyit csak lehetett, mert bizony az első .szabad kéroem* után többnyire azt a feleletet sdták, hogy: a második, vagy a harmadik .túrra.*
Az első négyest 33 pár táncolta. Csak az kár, hogy szupé csárdáit — a mulatságok e lelkét —bármily hévvel és lelkesedéssel táncolták is, nem lobogtatta, alatta egyetleo egy piros, kék, vagy tarkán hímzett kendőcskét sem, ami annak a jele. bogy a szerelemhez nem elég az érző sziv csupán, hanem ahhoz fara vagy szénre sto. is van szűkség a\'hidegben.
A teremben pedig hideg volt. Jelen voltak. Asszonyok : Dr Bentsik Ferencné, Czérna ístvámié, Deák Péterné, Fasciátiné,Győrffy Jánosáé Jaoda Károlyné, Irmler Józsefné, Kobn Adolfoé, Ltcbtschein Pálné. Lenkey Károlyné Mikoss Gézáné, Mair Józsefné, Mágics Ferencné, Merchenthalerné Nyuly Györgyné, Pikéiy Gusztávné Pongrétz Adolfoé, Sebestyén Lajoené, Szőlőssy Eálmánné. Szauermann Mihflyné. dr. T»boly Gyu\'áne \' Vécffiy v Zsigmoodné, Vsdlay Istvánné. és Weidner Diesel Emőné úrnők; Czérna írén, Fiiszár Irms (Perlik). Janda Margit, Irmler Juliska, Lenkey Margit, Laabheimer Rózsi, Mikoss Melanie és Hedvig, Mair \'-inka és Hsrmin. Muhart Malvin, Nyuly Gizella, Pikéty Ilona és Aranka, Pongrác Irén és Malvin, S-alay Böske é< Irma, és Zrínyi Ilonka. —nö.
H 1 P 6 t
— Sümegi Kajmán gyásza. Őizinle részvéttel osztozunk mindnyájunk jó em -1 ékezetében élő kedves barátunknak S ü-meghi Kálmánnak gyászában, ki a napokban veszté el édes atyját A kiadott gyászjelentés így szól: Alulírottak magok, valamint az egész rokonság nevében fájdalmas szívvel jelentik a felejthetetlen jó atyának és nsgyatyának Sümegi János veszprémi püspökségi nyug. tiszttartónak élete 82-lk évé ben a halotti szentségek ajtatos felvétele után vígelgyengülésben f. évi no v em-
ber hó 28-án d élet i n 2 ór a ko r történt gyászos elhunytát. A megboldogult halt tetemei íoiyó hő 30 án dél után fél négy órakor helyeztetnek a r. kalh. egyház azertartásai szerint örök nyugalomra. Az eogesztelő szent mise áldozat december hó 1-én reggel 9 órakor fog a helybeli ksth. plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Sümeg, 1896 november 29. Áldás és béke bam/aira I Gyermekei: Sümegi Kálmán Tivadar,\' Mariska, Jenő, Irón. Vője: Nyera Imre. Menyei: Sümegi Kál-mánné szül. Horváth Izabella, Sümegi Tivadarné szül. Szobovits Stefánie. Unokái : Sümegi Ödön, Gyula, Tivadar, Izabella, Laura, Margit, Nyers Jenő.
— Közélet ét magánélet Aki polgártársai bizodalmából foglal el valamely helyet a közéletben, kötelessége azt agy megállani, hogy a bizodalmat ne cs&k el ne veszítse, hanem öregbítse. £ szempontból legszentebb feladata ugy hatni a közügyek vezetésére, amint legjobb meggyőződése parancsolja; legszentebb feladata rámutatni az észlelte bajokra s nyílt homlokkal követelni orvoslásukat Az ilyen férfialak barátja ez is, az is, de legjobb barátja az igazság. A m i c n s Petra 9, ami c us Paula s, sed maximé amié a t e r i t a s. Aki így fogja föl még legkisebb feladatát is, melyet polgártársai bizodalmából kell betöltenie, annak szava nemcsak nyomatékos, de tiszteletre méltó, ás közélet hullámverései közt azntác támadhatnak tévedések, előfordulhatnak félreértések ; de mindezeknek meg kell azün-niök a magánélet csendes fogyásában. A magánéletbe nem szabad átvinni a közélet tor zsalkodásait. Mert ebből nemcsak ellenségeskedés és gyűlölködés támad, hanem — és ez a nagyobb baj a közügyekre nézve, — kedv-<£enség s a közéletből való visszavonulás. A közélet szenred tehát legjobban, mert buzgó munkását ve sziti el. Pedig éppen az ilyen munkásokra van legnagyobb szüksége.
A költségvetési vita alkalmával történt, hogy Mikoss Géza v. képviselő felszólalt a költségelőirányzat némely része ellen. Felszólalása sok félreértésre adott alkalmat, ugy, hogy indíttatva érezte magát képviselői állásáról lemondani. Lemondását legjobban fájlalták azon bizottságok, melyeknek oly haazno» tagja vo t. A hétfőn tartott iskolaszéki ülésen is szóvátelték lemondását, de mivel pozitív alakban még nt-m értesültek róla. a szónál továhb nem mentek. A kórházügyi bizottság azonban értesülvén a dolgokról impozáns küldöttséget menesztett hozzá. A küldöttség, melyben dr. S z e-keres, dl. B lau, dr. Rátz, dr. Gerő, dr. Schvartz Adolfs még többen vettek részt, szerdán délutáu felkereste Mikoss Gézav. »épvisolőt, kit a küldöttség elnöke, dr. Szukits Nándor szép szavakkal kért meg. bogy esetleg mások hibájáért ne vonja meg hasznos munkálkodását a bizottságtél, hanem in-tát)b vonja vissza lemondását. Mikosst annyira meghatotta a ragaszkodásnak emez önkénytelen megnyilatkozása, hogy
megígérte, hogy lemondását visszavonja-Őrommel üdvözöljük ez elhatározásáért a közügy érdekében.
— Az Iskolaszék üléae. E p e r ] e a sy
1 Sándor elnöklétével nov. 30-án d. u
1 5 órakor ülést t irtott az iskolaszék. Ez ülésen felolvastatott a vallás és közokla lásügyi miniizternek f. évi 52815. az. a. kelt leirata, melyben a aözigazgatisi bizottságnak a nagykanizsai áll seg. polgári fiu- és leány iskolák tantestületei álul fellebbezéssel n.eglámadotl határozatát — közbevetett fellebbezés eluta ■ sitása mellett — indokainál fog-sebész terjedelmében azzal hagyta jóvá, hogy a szóban levő lantestületek mái vallásn tagjai a róm. kath. egyházi szertartásokon megjelenni oem tartoznak. Ugyauez ülésen megválasztatott Mutuanó Gizella oki. tanító kiakaiiizsai tanítóul. Végűi Trojkóné nyugdíjazásának ügyét intézték el oly formán, hogy az országos nyugdijalapból huiott 500 frt mellé a város még 200 fnot ad.
— Gyáazhlr A hegedűszó mélaóus, panaszos hangjait el e kapkodta a síró szél és ott kavargott hullámzón a határtalan vi\'ágürben, mig végre elenyé szett. A nyitott koporsó előtt felszakadt a körülállók lelkéről a megrázó kínos •óhaj, betöltötte a félhomálya kis szobát, melyet a hossza gyertyák oly kísérteties sárga féaynyel öntötték el. A félre ál litoU koporsó fedélről oly bánatosan ríttak le a nagy arany betűk : Neusidler Etelka. Könny csillogott minden pillán, hisz oiy ifjú »olt még és o y szép. Az enyészet pusztító jéghideg keze korán megérintette az ő álmadozó, meleg leikét, mely aztán elhervadt, elfonnyadt, mint az illatos kis hófehér virág, melyei az őszi dér kíméletlenül megérint. Hó fehér selyem ruhájában, ahogy ráborult halvány sápadt arcára a bosszú fátyol, agy nézett ki, mint egy szép menyasszony.....igen a zord halál meoyasz-
szonya. Sokan ismerték városunkban Neusidler Etelka kisasszonyt, ki óvónői pályára készült, de még mielőtt szép hivatásának élhetett volna, egy sorvasztó betegség ágyba döntötte, melyen az orvosi le iomány nem segíthetett mig végre mait hó 27-én pénteken éjjel a halál megváltotta szenvedéseitől. A fiatal ha lottat első báli ruhájában temették el, melyet csak néhány nappal haiála előtt hozott haza a szabó. A mélyen érző poétikus leánynak az vo t az utolsó, kívánsága, hogy koporsója lelett húzassák el: .Sirassatok ha meghalok" kedvenc dalt Temetése vasárnap délután nagy pompával meot végbe. A nagy gvászkocsit szebbnél-szebb koszorúk lepték el, melyet barátai, rokonai és pálya-társnői ktldöttek a halottas házhoz. A sok közül következőket volt alkalmunk olvasni. .Felejthetetlen Etelkának\' Viki és Nándor. .Szerelett rokonunknak* Wsjdits család- .Szeretett rokonunknak* Manlnanó család. .Szeretett Etelkának\' Wajdits család (Budapestről.) .Kedves Etelkának" Szerető pályatárséi. .Szeretett rokonunknak" a Pakrócz csaíád (Győr.) A nyitó t sir előtt felhangzottak még egyszer Zsolnai zenekarának szomorúbbnál szomorúbb nótái, melyeknek fijó kacgjai közé lompa koppaná-sok zaja vegyült, amint egy egy megfa gyott, kemény rö/ hullott a koporsóra. Legyen könnyű neki a földi
— A déli faant legutóbb tartott igazgató tanácsi ülésében Pfeifer lovag, ud vari lanácsoa, a déli vasút vezérigazgató helyettesének egészségi okból benyaj ott nyugdíjazási kérvényének — sajnálattal,
rata, az ügy iránt való minden lelkesedése meddő marad, máltai a közgazdászai és a nemes sport szempontjából ezen egysránt oly igen footos ügy szenved.
Ne tegyük tehát azzal félre ezen elő-fiutési felhívást, bogy majd más előfizet rá; mert hiszen ha igy gondolkodunk, akkor közönyünkön meghiusul a legjobb szándék.
A szerző működésének kijeit székhelye az Alföld, innét lesz a&niniszte rínm megbízásából kisebb nagyobb tanulmányutat az ország különböző részébe, de miután a mi vidékünk erre a célra nem igen alkalmaa, lévén annak faunája a változatosság dolgában nagyon szegényes. erre eddigelé nem bozta el tanulmányútja, innét van, hogy a mi vidékünkön a szerzőnek töröl metszett magyaros. a vadáazattal hivatásból foglal kozóknál hagyományos jovialitástól szinte sziporkázó egyéniségét, — kinek meleg, nemes kedélyéből ugy aerkedeznek elő a játszi humor i>ezagő gyöngyei, mint a forrás üdítő kríatálycseppjei, mely tulajdonságok őt ngy a társadalmi érintkezésben. valamint müveiben nem a szorosan vett komoly szakmunkáiban, hanem a köeayed, leíró genreban, a természet hástartásának eg»-e«v tipikns mozzanatát, u állat-, madárfajok családi életét : szokásait, bogy ugy mondjuk: jeilenét |
lélektani elemezésével, éles megfigyelő tehetséggel, — plasztikai tömöttséggel megírt rajzaiban Irappansul nyilatkoznak meg — asyáltalán nem — hírét, nevét pedig nem annyira ismerik, mint ahogyan azt az illetékes körök iamerik, és mint a hogyan müveit e.ismerík.
Egyúttal icjánfható a szerzőnek ezen megjelenendő műve ifjúsági könyvtárak részére is, mert a fiata\'lságnak ily müvek olvasása után kedve ébred a testedző sporthoz, a szabad természet iránt való szeretele növekedik^a mi a mai testetleiket sanyaritó nevelési rendszer melleti vajmi üdvössége-, sőt nélkülözhetetlen. Szaporítsuk, gazdagítsuk as ifjúsági könyv tárakat ilynemű müvekkel melyek a jel lemképzö, gzivnemesilő olvasmányokkal joggil foglalhatnak helyet ugyanegy polcon. mert a nagy terméazetnek, Istennek ezen legegyszerűbb és mégis legcsodálatosabb templomának ismeretére, szeretetére tanítanak ós buzdítanak, mi szel lemüuk perhűvelyébek egészséget, a sajgó, tört szívnek életkedvet, a borongó lélek nek életerőt, gyógyító írt, örömöt, vigasztalást ad.
Tegyük tehát lehetővé előfizetésünkkel bogy a azerző tudományát, tehetségét, buzgalmát, jóakaratát ezen nemes és I hasznos ügy szolgálatában minél inkább érvényesíthesse, mert ide nem elég a |
paszta erkö\'csi elismerés, ide első sorban mindenekelőtt és mindenekfelett anyagi támogatás vagyis más szóval : pénz pénz, pénz ke 1.
Akik a vadászaiul foglalkoznak, azoknak ezen mű akluá\'ís, akik pedig már nem foglalkoznak azzal, azoknak is érdekes. mert hiszen ki aa közülünk, aki ifjú korában-»Nimród oemes mestersége-nell sem hódolt vo.oa? Mennyi poétikus szio, mennyi poétikus hangulat, mennyi édes emlék rezdül meg lelkünkben, ha erre víssza-vissza emlékezünk I Mennyi poszis is volt abban, mikor az először elejtett nyel emlékezetére a hevenyében lemetszett mogyorófapálcával kioulvá nyozták a konvencionális 12-őt, olyant, hogy a sötétben is háromszínű kokárdá\' látott tőle az emberi
Ha tehát most aem is foglalkozunk a vadászatul, ha a vadászat sportját ille-tőleg változtak is a viszonyok, amennyiben az ijjat feazitc Dianától megirigyelte : a jogarát Themis és bekötött szemeivel ennek a poezisát ia rideg paragrafusokba kodifikálta azért ne mondjak hogy nem vesszük\'meg ezt a müvet, hanem igenia vegyük meg, mint a hogyan megvettünk egy-egy utleiró könyvet, melv a már látott vidéket feati le; megvettük, nem azért, bogy abból ama vidéket megia-merjűk, hanem megvesszük emlékből ama j
vidékhez, ifjúkora éveinknek meesze kék ó vidékéhez fűződő emlékből . . .
És most soraimat azzal végzem, amivel kezdtem, hogy t. i. nem akarok a szerzőnek reklámot csinálni, csakis a puszU tényekét soroltam fel. Mír psdig ezea a szerzőt méltóvá éa érdemessé teszik, bogy őt e vidék olvasó közönségének közelebbről bemutassam és művét érdeklődésébe, pártfogá-ába ajáiljam.
A szak- és oapilspok, szépirodalmi folyóiratok kiváló érdeméhez méltó részletességgel emlékeztek meg szerzőrő\', a .Herkules\', az .Ország-Világ" arcképét is bozU és müveinek (melyek közül több áttörő a maga nemében e melyek közfii a kir. udvar is rendelt meg) buvárlatá-nak tudományos értékét tekintve, nem kisebb tudós mellé van helyezve, mint Hermane Ottó mellé.
A PeHas nagy lezikoca is felvette az elismert, araaágos uevü tudósok közé. Azért tehát, midőn müveire előfi-eiünk, nem a nap számosnak adjak meg az 6 bérét, hanem hazafias kötéleeséget teljesítünk a tndós, a költő és a természet búvár írást mert könyveit, müveit a tudomány és a költészet, e két isteni szikra világítása mellett irta meg, hozu létre.
TER3ÁNSZKT JÓZSEF.
y
hogy ezen kitűnő erő a tár.ulattól megválik — bely adatott és egyidejűleg dr Eger udvari tanácsos az osztrák éjszak-nyugati vasút és a német déléjszaki összekötő vasút igazgatója a déli vasat-társasig vezérigazgatójává neveztetett ki Abból az alkalomból, hogy a Déli-Vatut vezérigazgatójává dr. Eger udvari Uná-ctost nevezték ki, a magyar kereskede n,: miniszter azt kiváoja, hogy a Déli Vasútnak magyazországi üzletigazgatósága függetlenül intézkedgessék a magya-rooalakra vonatkozó ügyekben. Eddig az volt a gyakorlat, hogy a magyarországi üzletigazgató lág minden egyes esetben a vezérigazgatóságtól volt kénytelen intézkedést kérni, a vezérigazgatóság pedig, természetesen osztrák mérték szerint intézte a magyar vonalak ügyeit is. A kereskedelemügyi míniazter ezen a helyzeten akar javiUui. midőn fűggeUeoné akarja tenni a magyarországi üzletigazgatóságot Egyúttal azt is követeli, hogy a magyar vonalakon ugy a személy-, mint az áru szállítási dijakban lehetöíeg iparkodjanak a Magyar Állam vasuuk díjszabását megközelíteni, mert annak a vidéknek a lakosai, a melyet a Déli-Vasat hálós be, aránytalanul többet kénytelenek fizetni, mint a többi vidé kékéi. Továbbá kivánja, hogy a Déli-Vasat befektetéseiből a magyar vonalakra megfelelő rész essék. OUI egyutul arra a jó viszouyra, melyben az utóbbi időben a Déli-Vasul igazgatósága a magyar kormánnyal állott és arra a körülményre, hogy a magyar kormánynak köszönhetik, hogy az államosítást elhalasztották és a Déli Va«ut önállóan tovább működhetik. A kereskedelmi miniszter e kívánságait jegyzékbe foglalva akkor fogja a Déli Vasútnak megküldeni, a mikor Egerei foglalja hivatalát.
— A déli vasút tarifjl A déli vasú: igazgatótanácsának legutóbbi ülésén ment végbe az uj rezérigaz-gatónak, Eger dr. ndrari tanácsosnak bemutatása. Széchenyi gróf alelnök bematatta az egybegyűlt igazgató-tanácsnak Eger tanácsost és üdvözlő beszédében hangsúlyozta az uj vezérigazgató előtt a reá várakozó feladatok jelentőségét és az egyetértő együttműködés fontosságát. Ugyanezen az Qléseo tárgyalták a magyar kormánynak a magyar vonalokra vonatkozó kívánságait is Az igazgatóságnak szándékában van a kormány kívánságait teljesíteni és első sorban elhatározták, hogy ama aemtiy-tavija mérsékléseket melyeket az ezredévi kiállítás alloilmáM! engedélyeztek, nem jogják visszavonni, és igy a mérsékeli torija továbbá is érvényben marad. Azonkívül közölte az igazgatóság, hogy gondoskodni fog a budapesti üzletvezetöség helyiségeinek bővítéséről.
— Ai Irodalmi és lövészeti Kör Az írod. és rnűv. kór ig-azgató tanácsa 1. hó 1-én-tartotta közgyűlését uj elnöke. Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt. Az eln5k kifejezést adott abbeli aggodalmának bogy meg fog-e fele hetni díszes tisztségének, mivel sem a művészet, sem az irodalom terén ne: szakember. De mikor a közgyűlés öl akarata ellenére egyhaagulag mégválasztotta, 0 először tért el elvétől és engedett % meghívásnak, mert mint a társadalom embere _ tartozik Nagykanizsa város értelmiségének akaraU előtt meghajolni. A tanáci a polgármester kijelentését zaj03 eljenzésse! fogadu. A gyűlésen olvasutott a szombathelyi Berzsenyi szobor bizottság meghívása, hogy a kör Berzsenyi szobrának leleplezése alkalmából magát küldöttségileg képviseltesse. A tanács elhatározta, bogy a leleplezési ünnepélyre Kovács Károly és Dr. Kiss Ernő szakosztályi elnököket küldi ki és megbízza őket, hogy a szoborra babérkoszorút tegyenek le. Véfiül a zenei szakosztály újjászervezésére bizottság küldetett ki, mely a U aácsnakUpaszUlaUiról islentéstfogtenn . Egy megUrUndó felolvasási ciklus tárgyában a Unács legközelebb fog intézkedni.
— Ügyvédi Iroda. Kertész Sándor -fiatal ügyvéd Letenyén telepedett le.
— A .Nagj kanizaal Korcsolyázó
Egylet" ma d. u. 6 órakor a „P. E.\' épü leiében (löldszínl) tartja rendes közgyűlését, melyre Clement Lipót elnök, most küldte szét a meghívókat. A tárgysorozat ez: 1. Z irszámadáaok 2. Költségvetés. S. Választmányi jelentés. 4 Igazgatóság és válaaztmány vá\'asztása. 5 Netáoi indítványok.
— Berzsenyi Dánlel azobrának leleplezése. Szomszédon vármegyénk, Vas, -saobrot emelt sr.ékbelyén. Szombat halyen, — a Romlásnak indult
XXIV. ÉVFOLYAM
1896. DECKVRRR 5.é=
bajdin erős magyar fenséges luit Kóiiójének, Berzsenyi Dánielnek, ki 1776 máj. 7-éa Vasvármegyében szülelett Egyhizaa-Hetyéu. E szobrot országos ünnepléssel L bó \'8 án fogják leleplezni, • ez ünnepségre Irodalmi éi Művészeti Körünk is kapoti meghívót. Az ünnep \'égek sorrendje ez. Délelőtt 10 órakur diczgjüiéi lesz a vármegye dísztermében e progrsmm szerint I.) Szózat, énekli a szombathelyi daloskör. 2.) Dr. K á.ro 1 y i A n t a I, kir tanácsos alispán, mint a szoborbizottság elnöke, üdvözli a vendégeket és a közönséget éa az ünnepi kőzgyü lést megnyitja. 3.) Alkalmi óda. Irta és felolvaasa Szávayeynla. 4) Ber-zse\'iyi emlékezete Irta és felolvassa dr Dallos József, a szoborbizottság alelnöke. 5.) A képviselt tudományos és irodalmi társaságok küldöttei nctc alkakalmi beszéde. Ezután a szobor elé vonul az ünneplő közönség. Itt 1 ) Dr. Károlyi A n tal,. a szoborbizottság elnöke, a szobrot leleplezi és átadja Szombathely városnak; 1.) Szombathely város polgármeEtere a szobrot átveszi; 3.) Reiszíg Ede, főispán, záró beszédet mond és 4) a szomelbelyi daloskör elénekli a Szózatot Befejezi az ünnepséget délután egy órakor társebéd a Saabarai dísztermében. -Itt említjük meg, bogy Berzsenyi szobrának leleplezese alkalmából főgimnáziumunk Gyak 0 r ló-Is koláj a holnap d. e. n órakor ünnepi ülést tart, melyet égésién Berzsenyinek szentel.
— Njilvanos B)Bgtáaái * ,Ker. Jótékony Nőegylet\' karácsonyi felruházásához eddig kegyesek voltak hozzá-jámlui: A .Zalai Közlöny* szerkesztősége 3 frt, N. N. 3 írt. Dr. T z i p a m m e r Rezsócé 1 frt 50.kr., Clement Lipót né 15 méter rubakelmét és Bogén-neder Józsefné szinte ruhikelmét, mely adományokért hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség. E nyugtázás kapcsán ismételten fölhivjnk a jószívű közönséget, ne zárja el »ivét és erszényéi a jó ügyért buzgólkodó« kérése előtt. Oly sokan vannak, kik a tél hidegsége ellen rá szorulnak a segítségre, a csak oly kevesen, kik sietnek ezt lehetővé tenni. Pedig aan halt még ki -a könyörületesség a szivekből kivá>t nem halt ki & női szivekből. Hozz íjuk lordnluuk szavakkal, ■ ná\'uk kopogtatunk, hogy nyújtsanak segítséget a nyomorgó és fazó szegényeknek. A legcsekélyebb összeggel ia hozzájárulhatnak a magasztos cél eléréséhez melyet a Ker. Jótékony Nőegylet a szeretet legszebb ünnepén, Karácsonykor, megvalósítani akar. Az e célra szánt pénzbeli adományok özv. Zadubánszky Lsjosné uihöígy-höz. a nőegylet elnökéhez, rnhenemüek pedig özv. Fialovits L a j o s n é úrhölgyhöz, az egylet pénztárosához küldendők
— Még egy jótékonysági egylet.
A „Báró Hiroch Mór* jótékonysági és önsegélyző egyesületének egyik ügynöke járt itt a napokban, hogy Kanizsán fiókot állítsanak fel. Az egyesüiet címe valóban egy nemes emberbarát nevét használja cégéről, de ez korántsem nyqjt semmi nemű garanciát, mert Birsch Mór báró utódai nem állanak összeköttetésben az egyesülettel. Nálunk pedig elég be-tegsegélyzó pénztár van, és igy nem érezzük hiányát egy ojoak, mely csupán a többinek volna ártalmára. Nem kevésbbé károsaina ezzel városunk orvosi kara is. De hír szerint már mozgalom indok meg és szerdán d. u. értekezletet hívtak egybe, melyben elbatáruzták, hogy közülük .-nem fogadj* et egyik sem az egyesületben az orvosi állást. Az orvosi kar ezzel nem csupán a saját, de egyúttal a közönség érdekét is megakarja védni, mert lehetetlennek tartja, hogy azért t kevés befizetési ösz-szegért, valóságbjc nyújthassa is az egyesület azt, a mit tulajdonképpen Ígér. így tartottuk mí is lehetőnek, hogy az egyesület tervei nálunk meghiúsuljanak.
— Vadászat. Ríedl Jenő légráli béi-lő urnák vadban bővelkedő vadászterületén a m. h. 28. megtartott vadászaton részt vettek Kanizsáról: Dr. Kias István, Kátzen-bach Ferenc. Brandelhofer Antal, Morán-dmi Román, ünger Ullmann Elek, dr. liayer Ferenc urak, Letenyéről Merkel Antal, Tamás Gyula és Strém B. urak kik 191 drb. nyulat lőttek Á vadászat után szívesen látott vendégei voltak Riedl bérlőnek.
— Felhívás Az .Első nagykanizsai magyar asztaltársaság jótékonycélu egye-«M«t* választmányának ülésében hozott
határozatából kifolyólag, ¡elhivatnak mindazon szegénysorsu és teljesen vagyontalan szülők, valláskülönbség nélkül, a kik iskolában járó fin és leány gyermekeik részére a teljes té.í ruházatot és lábbelit ez év idényére be.zerezni nem képesek, e részben a neve/ett jótékony-célú-egyesület elnökségéhez (Kisfaludi-utca Henc-féle biz 3. sz.) f. éri dec. hó 7-ig kérvényezzenek, a melyek felett a megbatározott száir>. erejéig az e célból felsőbb jóváhagyást nyert alap izabá-lyok 9. §-a érteimében kirendelt bizottság rendkívüli ülésében határozni fog. megjegyezte\'vén, miszerint később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Az elnökség.
— Köszönetnyilvánítás. Boldogult Etelka leányom elhalálozása alkalmával a részvét annyi gyengéd jelével találkoztam, hogy nem malaszthatom el mindazoknak, kik koszorúkat küldtek s a kik temetésén résztvettek, ezen az aton is legmé lyebb köszönetemet nyilvánítani. Özv. Neusidler Jánosné sz. Wajdits Mária.
— Elfogott tolvajok Nemrégiben a s kanizsai állomáson Cleinent Lipót egyik bőröndjét ellopták. Bendőrsé-ségOnk erélyes nyomozása után. végre sikerült a kőröshegyi csendórörsnek" a tolvajokat elcsípni. Az ellopott tárgyak nagyobb részét a jómadsrak Székesfehérváron állítólag egy kereskedőnél értékesítették. Mindkét tettes Bpestről kitiltott közveszélyes egyén. Foglalkozásra nézve egyik urasági inas. amáaik ipsros-aeiíéd, de ki jobbnak és\' könnyebbnek ta\'álta e nemesebb mesterségből megélni. A nyonozis befejezése után mindkettőt átadják a kir. törvényszéknek.
— A Kaszinó estélye. Szombaton e hó 5-én este a helybeli kaszinó társas-estélyt rendez, melyre igen érdekes programmot állítottak egybe.
— Agyonszúrt tolvaj. Bárányi Istvá-i egyedutai cigány, mint veszedelmes tolvaj a vásárok népe előtt ismeretes volt. Oly ügyesen lopta meg különösen a marhakereikedőket és lócii-szárokat, bogy tetten érni őt nem lehetett M-jrt a lopott pénzt azonnal álnév alatt postára tette és megküldte valamelyik rokonának. Mikor azután megmotozták, csak csekély összeget talállak nála. A cigány rossz járatban beutazta volt Horvátországot éV\'a* egész Duoá\'n-Lult. Dd a csendőrség mindenütt sarkában volt. Különösen a letenyei őrs Rózsi István tartotta őt szemmel és midőn f. bó 3-án Egyedután megakarta a cigányt motozni ez ellenszegült, mire Rózsi örm. őt fegyverével keresztül szúrta.
— Lelketlen anya. Megrendítő példáját adu özv. Gyergyák Ferencné kis-kanizsa*. lakos a lelketlen anyáknak. Két neveletlen kicsi kis leánykáját a mólt héten minden őrizet oélkül othon hagyta éi ei-sa tangóit á közeli falvakban. Az asszony bit napon volt távol és a leánykák sápadtan az éhe-égtől elgyötörve, ott kucorogtak piszkosan rongyos ruhájukban a nyirkos fületien szoba egyik zugában. A hogy reodőrségüoknek tudó mására jutott ez, egyik tisztviselőjét küldötte ki felülvizsgálni és ekkor a hiéna azivü anya már otthon volt A rendőrség további felügyelet végett jelentést tett a líyámható.-áznak.
— Uj országos vásár Ldtenyén. A m. kir. kereskedelmi miniszter 1013/896. számú rendeletével Leteoye községnek megengedte, hogy minden év december 25-én megelőző kedden és igy már folyó hó 22-ét nj országos vásárt tarthasson.
— Elveszett péíz.-Kollárovics István meglehetősen szegény vizvárí lakos szerdán d. e. a kanizsai sertés piacon 52 frtot elveszített.
— Hírek a szomszédból Millenniumi fik ültetése. A zalaegerszegi állami főgimnázium telkén műit bó 26-án Utették el a millenniumi fákat. A gimnáziumi tann\'ók a tantestület vezetése mellett délelőtt 10 órakor a helyszínére mentek ahol Vidovich Bouaventara főgimnáziumi igazgató intéseit a növendékekhez alkalmi beszédet, melyben hazaszeretetre, a haza földjéhez törhetlen ragaszkodásra buzdította őket. Ezután a növendékek a fákat maguk üttették el és pedig 9 gesztenyefái és birom tölgyfát; kettőt-kettőt a főépülettől jobbra és balra és 8-at a főépület mögött egy sorban és pedig a főépülettől jobbra Vaszary Kolos, Kisfaludy Sándor, balra dr. Wlaasics Gyula. Diák Ferenc s a főépület mögöttieket Kossuth Lsjos, Arany Jínos, Matyi) király, Árpid fejedelem, szent Istváu kiríly, Szent Liszló király. Zrínyi. Miklós, Széchenyi btváo névvel. — A e s u rgóí g i mn. uj épülete a -iult héten tető alá került — Muraszombatban nagy mozgalom indult cg egy polgári iskola (elállítása érdekébea. A Kerület országos képviselője, gróí 8\'.apán Liszló 1000 frtot adott rá.
. \' * ; V
Iradaíöia.
— Előfizetési felhívta Lakatos Károly á ,Va d i s zb it* cimü legújabb aőtetére. Diana híveihez.1 Meglehetősen szegény vadászat\'r szakirodalmunk mindezideig nélkülözi a mai vadásznemiedék egy részének érzékébe is itment régi vaaáazbabonák, hiedelmek 1 stb., szóval mindama dolgoknak gyűjteményes irodalmi ¿iszefoglalatát, melyek részint a való és képzelet, részint pedig
a .természetfeletti t.tokzatok" szálkáiból, kódképeiből összeszőve, a vadiszhtt kü lönlegös k u 11 u s á t alkotják. E htáayt pótlandó, elhatároztam, régóta gyűjtögetett idevágó adataim alapján a magyar — inkább csa1* a régi — va diszság Vadaazhitét összefoglalva megirui azok számira, kik a nemes va-diszsportuak nemcsak a gyakorlati, tebát egyolda u de szellemi részében is tud-uak élvezetet találni. A mü kiadásit az ismert szegedi első mütíadó intézet tulajdonosa: Bába Sindor baritom vállalta m.-girs, ki úgyis, mint a könyvkiadás tez.\'u elismert ambiciosus szakember s ugyii mint Dianának régi igaz híve a iirgyazer«t€2lől is ösztönöztetvén — kellő biztosítékot nyújt ezek révén arra nézve bogy a „Vadiazhit* a legtetszetősebb s a modern ízlésnek megfelelő kiállításban fog a magyar könyvpiac díszére válni. . Ezek után a vadász-közönség pirifogisiba és jóindniatiba ajánlva ezen ujabb vadászirodalmi zsen-geutet. maradiam hazafias tisztelettel és vadász üdvözlettel Lakatos Károly, a ,Vadászhit* szerzője.
Easgetsiiaság.
— A .Hárosvármegyal Gazdasági Egyesület\' és az .lugatian- és Jelzálog-Korgalmi-Intézet. A „Sárosmegyei Gazdasági Egyesület" hivatalos közlönyéből, a .Gazdasági Értesítő\' mult hó 15-iki számából vesszük az alábbi jegyzőkönyvi kivonatot, ugy mint:
XXIV. Jegyzőkönyv.
Felvétetett Eperjesen 1896. november hó 9-én, a .Sarosvármegyei Gazdasági Egyesület* igazgató választmánya által Pillér Kilmau elnöklet- alatt tartott ülésben. - - : -j .4
Jelen voltak: Pillér Kálmao elnök. Dessewffv Pál és Bniaaoviti Gyula alelnökök, Semsey "ölté, Adler Samu választmányt tagok, Hava« Jakab kir. állami állatorvos és Hreblay Emil g. e. titkár.
Elnök üdvözli a-jelenlevőket és megnyitja az ülést, -n:
201. Ttlkár felolvassa az .Ingatlan és Jelzálog-Forgalmi Intézel* iliralit:
.Pénzintézeti igazgatóságunk most tőr-.lesztéses kölcsönöket — tetszés sze-.rinti magas összegekben is — a legrövidebb idő alatt szavazhat meg és .fizethet ki. c
.Nehogy tehát tagtársai részéről ezen, .a becslésre még alkalmas időjiria ki-.használ tlanui hagyassék, van szeren .csénk az iránt megkeresni, miszerint az .ide csatolt üzletií szabályainkban foglaltakat tagtársai körében ismertesse a „azoknak ajánlani szíveskedjék, hogy a .birtokukra vonatkozó telekkönyvi ktvo-.uatokat és katasztert birtoki v-misolatot „hozzánk sürgősen beküldjék, bogy az .ügyletet pénzintézeti igazgatóságunk .szakbecsüsének ottani kőrútjába még .beoszthassuk. - . s
.Az e térén eddig elért fényes aike-.reink és az elismert coulaztia, melylyel .a földbirtokosok érdekeit képviseljük, .elég megnyugtati: ul szolgálhatnak, bogy „ajiulottai minden Jogos igényeit kielé-„gittetni fogjuk.
.A\'Otl reményűnknek adva kifejezést, .hogy mif a legrövidebb időn belül ve „szünk kölcsönügyleteket tagtársai kő-.réből, kéljük egyúttal, hogy »elünk .azok neveit éa lakhelyét közölni szi-„veakedjék, a kiknek — esetleg direkt — .ajánlatot tegyünk.
.Ebbeli szives értesítéséért előre is „köszönetet mondva, msradtunk teljés tisztelettel
Ingatlan-\'és Jelzálog Forgalmi-! Intézet: pr. Í3urré Ffflencz.
„U. i.: Az idő ¿lőrehaladoitaága miatt különben a legcélszerűbbnek taitanók, Jha a kölcsönt igénylők a szükséges iratokkal személyesen jönnének fel boa-jzink, boíy az ügy részletei megbeszél-,hetők a en iek megtörténte utin az ¡ügylet nyomban folyamatba tehető "legyen. 1."
Tudomásul Bzolgil.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. K. m. L
Hitelesítette. Jegyzett« éa kiadta : Pillér Kálmán a. k. Hreblay Emil a. k. g. e. elnök- f g. e. titkár.
Számtalanszor adta már jelét a magyar sajtó, bogy az .Ingatlan- és Jelzi-1 oe-Forgalmi-Intéze "-nek (.Budapesten, VI. ker.. váczí-körut 39. az.) coulans tevékenységét elismerte, azt a magyar gazda-közönség figyelmébe ajánlotta, mégia jól esik értesülnünk arról, hogy már a gaz dasigi egyesületek is beliijik ezen intézetnek hasznosságát, sőt mondhatjuk iié&Olőzhetleuségét ■ nincs is okunk ké telkední benne hogy ily ajánlatban részesülvén mis gazdalági egyesületekben is, nemciak a magyar gazdakőzönségnek fog előnyére lenni de a magyar igazaig-s :olgáltatáaoak ia, mert — kiirtitvin azon elem. a mely a szegény nép koldusbotra juttatására törekszik — nem lesz kénytelen kötetszámra hozni ítéletet oly ügyekben, a melyekben felperesekként a becsapott földbirtokosok, alpeTeiekként pedig pénzügynökök szerepelnek.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmi, csúzos és köszvényes bajok és miodennemü gyuladiaok a „Moll féle rancia bjorezesz* azel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ira 90 kr. Szét küldés naponként utinvétellel Moll A gyógyszerész cs. és kir- ndv. szállító által Bécs I Tuchlanben 9. A vidéki gyógyszer-
tárakban és anyagkereskedésekben határozottan M 011-féle készítmény kérendő az ő gyín jelvényével és aliirísival.
— A legjobb karácsonyi ajándék gyermekek számár 1. Majdnem óriási sikert ért el az utolsó évtizedben egy jiték- és fo;I tlkoztstószer gvermekek szitudra, mely külső alakjival keveset mutat, melyben azonban minden mis játékszerrel szemben oly sok előny foglaltatik. hogy neki tényleg egy magas maradandó érték lulajdonitható. Mi a Ricbter F. Ad. és társa bécsi cégnek Horgony-Kőépitőszekrényei t értjük. A technika minden ágazatában való haladás korszakában igazán értékkel bir, ha mir a gyermekben a forma éa alaki szépség iriati érzék éíesztetík és bogy ez mis foglalkoztató arer iltal hasonló tökéletes módon el nem érhető azt bizo-ryitji egy tekintet az alaktelt mintalapokra. a melyek könnyű mintával kezdve, lassanként nehezebb mintára térnek át. Maguk a kövek igen tisztán vannak kidolgozva és lehetővé teszik a gyermekeknek a könnyű és biztos felállítást. Egy nem megvetendő előnye továbbá a szekrényeknek azok nagy tartóssága, mert esetleg elveszett kövek mindenkor pó\'o hatók és maguk a szekrények és ki-egészítöszekrények hozzájárulása által tervszerüleg nagyobbíthatok.
Csak
4 frt SO krajcárért
szállítom világbitü
,BohemlaL hnzóharmonikéimat, hosszn billentyűkkel éa valódi győngykarlkáfckai. Ezen harmonikáknak 11 részből ál ő kettős fnvója van mely részek elpuaz-tithatlan fémsarkokkal vannak ellátva.
A hangok egyes lemezeken vannak, melynél fogva a barmonikikoak pompás orgonaszerü hangjuk van.
40 hangú 9 reg. nagyság 1&1, — 33 c n. 4 frt 50 kr. 60 . 3 , , 17 — 34 , 5 . 50 . 80 . 4 . „ 5 71, — 84. 6 , 50 . Önoktatási Iskola ingyen. Poatadij és csomagolás 60 kr Képes árjegy:ék ingyen.
C. A. Sehuster, telOlitaléSHtÓ Graslitz, Csehország.
Szétküldés utinvéltel. — Átcserélés\'megenged ve. összeköttetések ismételadókkal kerestető»*.
OOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 30
Canária" I
u
millenniumi nagy éremmel kiiOnietett
gyönyörűen énekli valödi hárzi kanári matlirak kaphatek. Ritkaság! HapancavSpS» hárzi énekesek!
Vidékre küldés jólíilissal. — Nem tetsző példányok akadily-talannl kicseréltetnek.
Böheim Tódor,
IV, Budapest, Ferenc József-rakpart 3.
" IV, Budspest, Ferenc jozsei-raapari a. q
5000000000000000000000000000
Nincs többé szükség vegyi festészetre.
IMiti alihot ffslH Bíodea niitn a árnyalatban ruhát és fehérneműt
—- TIZ PERC ALATT. ---
Korszakalki.lA találmány 5007. megtakarítással.
MAYPOLE SOAP
angol festő szappan.
Lepjíbb aiílBÍi; káii felém- Fnt «iiifi uiibei és injiktta!.
Tizenöt perc alatt mindenki ecy kevés forró viszel és ezzel az angol festő szappannal ruhát, bluit, fdxgönyt, zsebkendőt, .éljem- éa ezérna kezty fit, Inget, harlsnjit, gallért, selyem szöveteket, szalagot, csipkét, atlaszt bársonyt, strnc.tollat, hancskalspokat stb megfesthet. A fe-téa szlntac-ó és el nem faknl! Ilnden ruhkt njjá és modernné varázsol, ■éregmentea és a szövetet nem rontja. Egy darab ára 40 kr (Fekete 50 kr.) s ezzel eg£ női blouse megfesthető Minden darabhoz basz-. V nilati ut»8itás van mellékelve.
Szabadalmazott az egész világon!
/ -
Vezérképv. Ausztria Magyaróra». Balkín íllamok, Görög- és Törökorszigban
BÉCSBEK, M&rí&Mlferstrasse 105.
Sonnenschein Lipót, v &
NAGYKANIZSÁN kapható: Fesselhefet Jéztef urnái. Egy mintadarab 45 kr. (bélyeg) beküldése ellenében bérmentve küldetik.
XXXV ÉVFOLYAM.
Ax l8S&-iki stuttgarti
vil I an ytecinlksi ét aűipari kiállításon arany éremmel kitüntetve.
1896. DECEMBER 5 én.
« első helyet foglalják el a varrógépét- feltalálása óta. - Mintaszerűek szerkezetükben és k, állításukban, íelQlJLtl.nok varrógyomságban és tartósságban, valamint öltésük szépség- bot. A Stng.r «írógépek megbecsllihetetlenek a háztartásban, nélkülözhetetlenek az iparosoknak, ennélfogva
a legjobb és leghasznosabb karácsonyi ajándék
Az 1896-iki nyugot-poroszországi
ipar kiállításon Graudenzben arany éremmel kitüntetve.
- C -ff í I
Gépeink mindinkább növekedő kelendősége, a kiállításokon elnyert legkiválóbb kitüntetések a legjobb binlistaii «ok^^ jóságának és sokoldalúságának; gyárunk 40 éfenfelüli fennállása és minden nagyobb tárosban fióküzlete* célszerű be^ndezése pedig a legbiztosabb és legteljesebb garanciát nyújtják. Eladás kényelmes részletfizetés mellett. Kéazpénzfietésnei lu /, engeo-___________■ • meny. Dijtalan oktatás s mnhimtósben is.
The Singer Manufacturing Co. részv.-társ.
NAGY-KANIZSÁN -e^ött Naidllng« a) KAGT-KA»I.ZSA«I
Deák Ferenc-tér 460 sz .. Deák Ferenc-tér 460.
sz.
15027/1896. szám. Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi Lite. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teazi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 9392/95. szimu végzése által Girardi József végrehajtató javára Bogyay Ödönné ellen 184 forint 55 kr. töke, ennek 1895. év<%inuár hó 1. napjától számítandó 5\'/, kamatai és eddig összesen 32 fit 90 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag felü foglalt és 581 írtra becsült bntorok, 1 zongora és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak
Mely árverésnek a 15027/1896. az. kiküldetést rendelő végrés folytán a helyszínén, vagyis Nagykanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1896. év! december hó 18 ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. bogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t c. 107. § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi IX t. c. 108. §-ban megálla pitott feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagykanizsán, 1896. évi november hó 30.napján. BARTS GYÖRGY,
kir. bírósági végrehajló
4456Uk. 896.
Arveréi hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi bal óság részéről közhírré tétetik, bogy Simon Gábor ügyvéd nagykanizsai lakos végrebajutónak Pintér Anna Lakatos Jánosné egeraracsai lakos végrehajtást szenvedett elleni 77 frt 80 kr. tőke, ennek 1895 évi juníus hó 28 tói járó 5"^ kamatai, 12 frt perbeli, 6 frt 25 kr. végrehajtáskételtui, 8 frt arány-meghatározási. 8 frt 25 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrebsjtási ügyében a fentnevezelí kir. törvényszék területéhez tartozó a csapi 33. sz. tjkvbeu L 1 -3. sorszám alatt felvett ingatlanoknak Pintér Anna férj. Lakatos Józsefnét illető s 287 forintra /becsült felerésze 18&7 évi január hó 9 ik napján d. e. 10 órakor Csapi községházánál Simon Gábor ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár.
Kelt Nsgy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 189G. évi szeptember hó 25. napján.
_GÖZONY. kir. tsz.kj albíró.
4548/tk 96
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Czlgány Alajos és neje Koltay Regina hahóti lakos végrehajutóknak Renner János hahóti lakos végrehajtást szenvedő elieni 120 frt tóku, ennek 1892. október 1-től játó 6\', kamatai, 9 forint 75 kr.i árveréskérelmi, 5 frt 50 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir törvényszék területihez tartozó, a hahóti 1J07. sr. tjkvben t 1034J22 3. brsrám alatt felvett 87 frtra, továbbá a hahóti 698. sz. tjkvbeu 162. hrsz. a. felvett s 193 frtra és ugyanazon tjkvben f 1089]b. hrszim alatt felvett s 578 frtra becsű t ingatlanok 1896. éri december bé 24-lk napján d e. 10 órakor Hahót községházánál megtartandó nyilvjaos árverésen eladatni fog. Y
Kíkiállitási ár a fennebb kilett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*1, át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi szept. hó 12. napján.
GÖZONY. kir. tszéki albiró.
H
Egyike a hires
birtokában vannak-e már gyermekei ?
líTAfl! ^é, akkor hozassa meg magá-ls^vll, nak hamarosan s legújabb árjegyzéket, hogy azután a helyes ki-egészitőszekrényt meghozathassa.
Víllil I ,ebil ,kiror ideje, hogy egy L1C1II, árjegyzék beküldése végett levelezö-lapon fordul Richier F. Ad. és társához Bécsben, I. Operog. 16 mert a gazdagon illusztrált árjegyzékben, ugy a Kőépitöszekrénveknek és az uj, javított Kiegészilőrendszereknek leírását találja, valsmint örvendő szülőknek számtalan elismerő nyilatkozatát, kik a Hor, gony-Kőépitőszekrény magas nevelési értékét saját tapasztalatból tnegi-i merni és becsülni tanulták. 40 kr.. 75 90 krtól 6 frtig és magasabb áron
minden finomabb játékszer üzletben
készletben vannak a Horgony Kőépitőszekrények.
■v Bevásárlás alkalmával csak .Horgony\' védjegygyei ellátott szekrényeket kérünk elfogadni, mert valamennyi szekrény ezen Horgony jegy nélkül nem valódi.
Richter F. Ad. és társa.
Első oazlr -majcy cáas. éa kir. »xabadalmazott köépi öazekrény^yir.
Iroda éa raktár: í. Operog. 1S. Bécs. gyár Vlllf, (HietzÍDEJ Rndolatadt (Tbür.t, Oltep, Roued.am, London, New York, 216 Pe.rl-Street
"ÜJ! Türeleai-roegpróbáó és a .Horgony\' c. társasjáték,
bővebbet az árjegyzékben találhatnnlr.
MOLL SEIDLUZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét éa
aláiraaát tűnteti fel. A Kall A-féta Ssldlltz-narak tartís gyógjrhatis« a legmakacsabb fyemar- át al-testbáatalaaak gyomorgörcs \'a gyomorhév, rözzMt azakrakadss. mijb ántalom, ver-talalás aranyér éa a lefWtlinbnaSkb ail betegségek ellen, e ieles báziazernek ér-tiaed.k óta mindig nagyobb elteziedéat aasrteit. — Ara sjy lepecsételt frsdetl íi bazaak I frt a. é.
Hamisításai t8rvényileg fenyíttetnek
ÍMOLL -FELE FRANCIA!
* BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi, 4 T-ijeiét m«t*ti m é.
———____„A. Mali\' ehratn <inozittal ran zárra. A Msil-ffile fraa-
czia borszesz ét só norezetesen mint fájdalomcsillapító bedörztölesl szer köszrény, csuz és a meghűlés egyé » köretkezményein ü !egii:ner«itesebb népszer. — Efy óac-zott eredati üveg ára 90 krajezár._ ___
Moll SalicyJ szájvize.
(Főalkatréaze - füzolysavas eziktó.) A ntindennati BzájtitzUtaaiiál kalóuds^o fontos bármely kora gyermekek, luiut felnettek BKámxra; mert e szájriz a fogak-további épségét biztosítja a egyazerataiuil óvszer togfájás ellen. — Efy Mail A védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajezár.
(691) Fószétküldés-,
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállíts által.
a Q
a
a □
8
n □
1 □
a ¡8
S □
s
a
A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki mefreadelések aapaata paa aatáavát mellett teljaaittatask
A raktárakban tessék határozottm MOLL A. aláirásáoai
3ftGGfXS&m\'W&Zfött^
A feltaláló dr. Meidinger tanár ur által kizárólag hitelesített gyártmányú ^
MEIDINGER KÁLYHA
cñs in lóyari száilitonál
Q Védjegyéttel ellátott készítményeket kérni.
g liaktár : Nagy-Kanizsán Bosenfeld Ad Jlf 6S Fia.___
ooöbbt^ooaoobooaöMbOTOOTOooaaooocxMnooooa
a a a a a
u □

g
a a a
a a _ o
kapható.
Thonethof. — Becs I., Kohlmarkt 7. sz. a.
ritÁS: llybcmergaase 7. Minden állam Altalj szabadalmazva. Az első éremmel minden kiáili-
\' tásoo kitüntetve. Legkitünóbli kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák if
lakásoV, iskolák ¿a irodák számára, a legegyszerűbb és ieg" elegánsabb kiállításban, tetszéssxeríuti égési idetartam szén-pirrai \\a!6 fűtésnél és 24 óráig terjedő égés köazéaoeli ttt-- \' zelésnél.
55,000 kályha forgalomba hozva.
Kff kályha által több szoba fltbeto.
„MElDIXGEK^ályliak,
Öva intünk az utánza- r .r^TZT______—
tokiói, utalva a kályha- | MEÍMnGER-OFEN
követ-
f MEIWNC ri

sjtókra öntött kező védjegyre
„Í1 ESTI A\'-kályhák.
Zajnélküli fbtés. Pornélküli eltárolithatW a hatan és salaknak. Az ellenzék tisztítás czéljából * por ciöl a DélkO el tirolithatók hogy a kályhát szétszedni kellene.
FOSTEMÉSZTEHDŐ KANDALLÓK.
A küriök lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam Minden égő auya?hoz alkalmas.
FÜSTEMÉSZTŐ CALOKIFÉHKK.
Központi fűtés minden rendszer szerint- ~ Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. q^ Presptdusok én árjegyzékek ingyen és bérmentve. QJ
Legszebb szobadísz.
életnagyságú Legkedvesebb emlék.
arczkép | kréta rajzba n. Legalkalmasabb ajándék
I tócsony es njévre. óra alatt életnagysága mell-
Egy legojabb módszer segítségével 24
képeket készítek művészies kivitelben, eddig még soha el nem ért
| tökéletességgel és olcsó árban.. Tessék árjegyzéket kérni. KOiIN DÁVID, Budapest, Károlv-körat 17.
Ülnökök mlndeiilltt kerestelnek.
OOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
16179/1896
Hirdetmény.
Nagykanizsa város fauácsa részé ról közhírré ¡étetik, hogy az 1883. évi XLIV. t:-cv S6. §-áDak d) pont jában foglalt rendelkezésnek megfe-I lelőleg a zalaegersiegl m. kir. Pénz-ü^yígazgatóságnak 47888/1896. fz. rendelete folytán, mindazon adózók, kik adó kiskónyvecskéiket folyó évi
november hé 15 ig be nem matat-: ták, jelen hirdetmény közzétételét i • követő 8 napon belül a városi adó- j i hivatalnál ""előirts végett annál bizo-! | nyos&bban mutassák be, mert ellen-! keze esetben igazolatlan mulasztásaik i 1 — 5 frtnyi pénzbirsággal fog meg-toroltatni.
A városi tanács
Nagykanizsán, 1896. dcc. 3-án.
Meu, Vécsey,
ellenőr. polgármester.
Svájci zenólőmúvek
elismerve a legtökéletesebbek a világon.
Zenélő dobozok,
Automaták Neccsairek, Svájci házacskák, Szivarállványok, Fénykép-albumok, lrókénzletek, Kesztyűtartók, Levélnehezitők, Virágvázák, munkaasztalok, Sétabotok, Üvegek. Söröspoharak, Desszert-tár.yérok, Székek stb
Minden zenével. — Mindig a legújabbat és legkitűnőbbet. Karácsonyi ajándékul na-gyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. H. Heller, Berii (Svájc),
zeoélömüveíí gyára.
Csakis közvetlen megrendelés. — Kezeskedik a valódiságért Képes árjegyzéket bérmentve küldök.
28 arany- és ozllst érea és oklevél.
Ö O O
o
a o 11 o o o o o a o o o
o §
o o o
o
Nyomat.,it Itj Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
)OOOOOC ooooooooooooooooooooo
MGMWMBá. im december 12-én.
L
Eltrfcttn ér:
- r-tr tne - . . 5 írt — kr
fíé em . . 8 frt 60 kr.
Setrvedérr« • • • 1 frt 8S kr Ecjea >ua 10 kr. HIRDETÉSEK
5 haaAboa peti-aorbtn 7, .vaaod.sor i tajodea tcrábbi aoivrt 6 kr.
SVILTTEB3ES
petit .oronként iO krért vétetnek Itt. KiacsUfi ILeték amdec epe. hirtletMért 30 kr. öi<i Uiodö
5Q-1H szaru.
XWY. évfolyam.
| r^ A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaaág\', a .Kbtori takarépénztár
részvény-társaság*, a .nagy-kaoizaai- és gálambokiőnkéntes türoltó-egylif, a .nagy katüzaaí kisdedüeveló egyesület- a .nagy-kanizaa: taoitéi járáakőr\' nőegylet\', „«.kanizsai isr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyía egyle$ a .soproni kereskedolmi iparkamara
Alap uéllemi részét Illeti oaia-den közlemény a felelő. uerkeaatS nevére, u anyaji rént illeti ka.-lemények pedi, a kiad« vére cimzetten Xatrj-Saalzaara bérmentve latéiendők.
Bénaentetlen levélek nem fofad-tatoak el.
Kéziratok vlsszaaem kSldetaek
nagy-kanizaai keresztény jótékony nagykanizsai kfilválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTA.LMU HETILAP.
Állategészségügy.
Stfj-Kanizsa, díc. 11.
,A hasznos háziállatok egészségi állapota a több helyen felmerült járványok miatt lesújtó." Est konstatálta vármegyénk alispánja a mait koriban tartott vármegyei közgyűlésen. ♦*
És ezt konstatálták bizonyára számos vármegyék alispánjai. Nem is cs&k a legújabb időben, hanem már régiói togva.
Neaa csodáljak, ha végre meghallották odafönt a kormánynál a folytonos panaszolkodást, s végre tenni készülnek a baj orvoslására valamit.
A földmivelésügyi minisztériumból ugyanis kiszivárgott, hogy erősen folynak a tárgyalások az állategészségügy államosiidiának mielőbb való keresztülvitele tárgyában. Sót sokan már azt is mondják, hogy e tárgyalások annjira előhaladtak, hogy az egészségügyek ezen ágának államosítása már közei áll a megvalósításhoz.
Hát az bizonyos, hogy e dolog keresztülvitelével fontos kérdést old meg a kormány és talán előidézi, bogy megszúuik az alispáni jelentésekben foglalt panaszolkodás.
Helyeselnénk is föltétlenül e dolgot, ha azt nem tudnánk, hogy van vagy legalabb kellene, hogy legyen fontosabb ága is a közegészségügynek, mely inkább megkivánoá, hogy államosittassék.
Ez az emberegészségügy államosítása.
Azt hUazük, ez fontosabb, azt lehet mondani halaszthatatlanabb, nemzetgazdasági érdek volna, s ez mégis elh»lasztatik, vagy tán szóba se kerül, az állategészségügy államosításának megvalósítása mellett.
Néhány adat megvilágosítja ez ügy fontosságát. A belügyminiszter hivatalos jelentése kimatatja, hogy 133462, vagyts ¿záihavmntchávoTTiezev négy száz hatvankét lélek halt meg orvosi gyógyítás nélkül. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 64724, vagyis hatvannégyezer hétszáz huszonnégy hét évet ném ért gyermek volt köztük, kik legnagyobbrészt azért haltak meg, mert a szülőknek nem volt módjukban orvost hivatniok, vagy gyógyitó azért beszerezniök, akkor világossá lehet mindenki előtt, hogy fontosabb és halaszthatatlanabb dolog lenne az állategészségügy államosításánál az emberegészségügy államosítása.
Mert egyébként is az állategészségügy államosítása csak igen kis részben lesz a kisgazdáknak segítségére. Nagyobb javára lesz a nagybirtokosoknak. De nem azért kifogásoljak. Mert hisz szívesen vesszük az államtól bármely formában is, csak segitse, gyámoíitsa a földbirtokos osztályt
Mégis jobban esnék azt látnunk, hogy azokon iparkodik segíteni, kik magukon éppen nem, vsgy csak nagy nehezen bírnak. A Kisgazda egy-két jószágát úgyis gonddal védi, mert hiszen lételének alapjául tekinti. Az ő állataik megvédésére pedig elegendő volna az a mód, amelyet Angolországban gyr.korolnakr^\'
Igen egyszerű és xigen hasznos ez a mód.
Összeáll egy-egy ialp kisbirtokos osztálya és szövetkezeted alkot. Mindenki bediktálja jószágainak számát és értékét. Ha most már megtörténik, hogy a szövetkezet egyik tagjának jószága elpusztul, akkor a szövetkezet igazgatósága kirója értéké; a szövetkezet tagjaira. Esik mindegy ikre 20—30 krajcár, melyet mindenki megterheltetés nélkül kifizet. Az igy begyült pénzből vesznek egy jószá-
got a károsultnak, az esetleg föo-maradt összeget pedig gyümölcsöz tetik. Ha ujabb károsulás fordul elő, hasonlóképpen járnak el. ily módon segít e szövetkezet tagjain egy krajcár befizetése nélkül. Igaz, hogy esetleges több károsodás esetén 40—60 krt, sót többet is kell egy-egy szövetkezeti tagnak fizetni, de mi ez azon reményhez képest, hogy kiki megkapja a teljes kárpótlását, ha őt éri a szerencsé: lenség!
Mért nem fordítja kormányonk arra a figyelmét, hogy ily szövetkezeteket létesítsen, mintsem az állategészségügyet államosítja az emberegészségügy államosítása előtt?
Fiume és Trieszt versenye.
(zker.) Budapest éa Bécs versenyéhez mutatis mutandis nagyban hasonlít azon versengés, mely az uióbbi években a monarchia két első kikötője közt mutatkozik. Nem annyira az elsőöbségért (mert e kérdésben mindeddig csak egy döntés lehetséges), hanem inkább ázon gazdasági előnyökért, melyeket a kikötők Auiztria-Magyarorozág kereskedelmének nyújtani képesek.
Megmérlegelve a gazdasási körülményeket, ki sért ■< ük meg, ezen előnyöket a kellő világításba helyezni.
Tudvalevő dolog, hogy Trieszt már akkor, sínt számbavehető kiköcö szerepelt, midőn Fiuménk még halászok és parti hajósok, legfeljebb kisebb vitorlás keieskedelmi hajók »t: kötője" volt — Modern kikötőnk alig negyedszázada, helyzetünk a tengeri kereskedelemben 10—15 éve van. Az .Osztrák L\'oyd" k. b. 45 éve., az .Adria" 15 éve áll fenn ; 8 mégis annyira vitte már fel Fiume, hogy a régi, a gazdag Trieszt félti pozícióját. Emiitettük már e lapokon, hogy Fiúménak nincs meg az a régi, törzsökös kereskedői osztálya, mint osztrák testvérének, — ami az előbb mondoitakat tekintve, természetes is — nincs meg annyi önálló tőkéje, melyet szabadon gyümölcsöztet saját vállalataiban a nagykereskedő; meg van ennek ellenében a bizomáayi üzlet a maga kiterjedt appa-
rátusával, kevés tőkéjével, de nagy mozgékonyságává\', széles fogyasztói körével. I Nem mondjuk ugyan, hogy ez utóbbi állapot előnyösebb egy kereskedő városra nézve, de mindenesetre életet hoz a kereskedelmi forgalomba, meggátolja a monopoli zálást Tcieszt résziről s kitűzi a verseny zászlóját. Nem keres- i kedik (a szó tulajdonkcpeui érteimében), i hanem kereskedni segit; nem viszi harcba ; tőkéjét, de elős6giti anntk helyes alkal- ; mazásá\'. A magyar kereskedők nagy része uem igen .ismeri a tengeri forga-lom technikáján, de távolabb is esik tőle, mintsemhogy saját kezelésében vezethetné azon ügyleteit, melyek a be- s kivitellel függnek össze. Erre valók aztán a kikötőváros bizományosai, hogy saját tapasztalataikat érvényesítsék a belfo\'d kereskedői érdekében is. Szóval a forgalom főképen tranzitó jellegű.
Ezen kereskedői osztály nagyrészt az idegen, vagy épen a trieszti piacon szerezte ismereteit s routineját s jó példát ad a belföldről idejött bizományosoknak, ügynököknek. Hazai nagy kereskedelmi társaságok is kezűkbe vették az ügyet. Csoda-e tehát, ha ily módon fokonként előayt nyer Fiume Trieszt fölött? Nem feszíti, meg erejét a forgalom embere, hogy saját piacának minél kedvezőbb helyzetet teremtsen, ha mis piac rovására is ? S nem keresi-e fel a belföldi kereskedő, legyen az osztrák vagy magyar, azt a kikötőt, mely neki több előnyt nyújt a versenyben?
Kézen fekvő dolog azonban, hogy nálunk -- gazdasági dologról lévén szó — az állam segédeszközeit figyelmen kivül nem szabad higyni. Az á>lamok most már az egyes kereskedő igényeit is többé-kevésbé kielégítik, ha ezáltal sajá: helyzetüknek használhatnak. Annál inkább egy egész területet, mely közvetve az állam gazdasági pozícióját emeli. Fiume, szabad kikötői jellegének elvesztése uj rendszerbe szorította a forgalmat s az új vámtarifa (1890:) még inkább od& hatott, hogy Trieszttel sikeresen felvegye a versenyt. S főképen a vasúti reláció fontos szerepet játszik. Egyre-másra módositják a M. A.. V. díjtételeit, hogy minél előnyösebbé tegyék a Magyarországgal való direkt és indirekt (átmeneti) összeköttetést. Fiúménak két vasutvonala van a belföldre. Triesztnek ciak
egy.*) Fiume a vasúti tarifák előnyei folytáa uem egy cikkben hóditoita el Trieszttől az összeköttetést. Igy például faanyagokat tizedréazuyire sem visznek annyit Trieszten, mint Fiúmén át. Déli gyümölcsöt hazai kereskedőink nagyrészt a magyar kikötőn át hozzák be. Bőrökben, cserzőanyagokban is sikerrel versenyez. A cnkorkivitel Fiuméo át oly mérveket kezdett ölteni, hogy az osztrák köröknek szemet szúrt s a déli -Jkasut legújabban tetemes dijleszállitásokat eszközölt, hogy Trieszt felé irányítsa a felső s nyugotmagyarországi cukorgyárak forgalmát Trieszt ipargyártmínyokban visz ki nagy mennyiséget, Fiume ennek ellenében a magyar lisztet viszi nyugatra.
Mindazonáltal vérmes reményeknek adnók át magunkat, ha azt hangozt&tnók, iiogy Fiume rövid időn eléri, sőt — mint az optimisták hinni szeretik — túlszárnyalja Triesztet^
Nézzük csak a lakosság arányát: 30.000 k. b. 120 ezer étienébea. Emitt a megállapodott gazdag kereskedői osziály, amott főképen az agilis, de kevés tőkéjű bizomáayi üzletek Egyrészt a régi kereskedelmi fejlődés, másrészt, bár magas fakón álló de aránylag uj .törekvés a sikeres versenyre, állanak egymással szemben.
8 még egy fontos pont A .Lloyd* hajói a keleten, az Adriáéi nyugaton működnek. Keletről aránylag még sokkal, nagyobb a behozatal nyersanyagokban, mint a kivitel nyugatra ezekben és félgyártmányokban. Fiume nem képei aiy-nyit pótolni a kivitellel, mint Trieszt nyer a behozatallal. Fiume bebozata\'át is főleg a .L\'oyd* és külföldi hajók szolgáltatják. A teDgeri fuvardíjukban Trieszt oly előnyöket bir bizonyos relációkban még külföldi (orosz, balxáni) kereskedőknek is nyújtani, melyeket Fiume hajóváliaiatai adni nem képesek. Igy pl- az orosz buza Nyugateurópába, ▼aló szállítása által nemcsak hogy a trieszti vállalatnak biztosit jővede\'met, bauem hazai gabnakivitelünkön érzékeny csorbát is ejt.
Mindezekből következtetést vonva, az tűnik ki, hogy Fiume nemcsak tekintélyes helyzetet teremtett magának Trieszttel
•} Komolyan terrbe van réve mir egy misik ftjueköttetéfl is.
TÁRSA.
Az elszáll« angyal.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tArc^ja. — .Földiekkel jAtaió égi tünemény.\'
Az útszéli kastély egy boldog" csalidnak volt a tanyája, a szeretet honolt minden zugában, a testvérkék boldogan futkostak a cifra pillangók után, nébs egy madárkát kerítettek rabságba, de legtöbbször az égszinükék búzavirággal s egyéb vadvirággal megterhelve kedveskedtek a drága anyuakának, a legjobb anyának.
Egv szép napon, midőn minden örö mőt lehelni látszott, még a nap is fényesebben ragyogott, a közelben levő lék bokrok üdvözlésképpen bólintgattak, a virágok is szebben mosolyogtak, már a kora hajnal örömköiyével vonta be a természet remekeit, a felkelő lap ia Odvözia m{arával behatolt a kedves hajlékba _ mintha mondaná: ,a leendő angyal leszállt a főidre, köszöntsétek szeretettel\', — boldog mosoly vonult el a beteg ajkán e nem várt ajándékra, s egy közmondás hangzott el. hogy : .őszi virágnak rövid az élete.\' A kicaike ezen menjeejzésre egész erejéből sirni kezdett. Erezte, hogy fáj valami, nem értett még akkor, csak tekintete jelezte, bogy azivecskéjét érintették.
A ház szerető barátai ünnepeltek. A nagy napot ülték meg teljes pompával, at édea nagynéni a szeretet hangján
övének vallotta rögtön, — nem engedi az angyalkát még anyuskájának sem, — a jóságos bácsika, kinek apai örömök nem jutottak osztályrészül, imádott hit-ve-ével a nagynénivel versenyeztek a szülők őrömével. — A parányi baba élénksége, az üie egészség, a gondos kezek fej ődésoek indították a kis csemetét, ki a kedvesség netovábbja volt. A család kedveltje lett — De ki is érdemelte e szép mondást — A kis testvérek versenyezve tanultak s nőttek tudományban a erényekben, a kicsike pedig játszott tovább, nefelejcset hordott övéinek, mit gondosan meg is őriztek, búvárkodott a képes könyvecskékben, melynek minden versét kívülről- tudta, a képeknek mind elregélte meséjét Értel-messége bámulatra ragadta környezetét. A virágokból csokrot, koszorút font, ker-tecskéjében sirhi\'mot formált s ráhelyezte. Mint a ki munkáját jól végezte, dalt zengedezve kergette ö ia a lepkéket, tovább . . .
»
8... város utcáin sürü tömegek csoportosulnak még a lámpák is gyászfátyollal vannak bevonva, — s a nappal is égő lámpák oly kísérteties fénynyel lobognak. A véletlen látni engedte a rengeteg gyászmecetet, melynek pazar fénynyel ékesített koporsója utás bárom megrakott kocsin vitték a drága szallagos koszorúkat. — Kimondbatlan benyomás. — Hisz nem azért jöttem, hogy szomorú arcokat lássak, — élvezni akartam * barátság édes érzetét, viszoatiátni kikhe^a baráti aaeretot füz.
Elrontotta örömömet^ látvány. Abban azonban nem gátolt, hogy meg ne nézzem a kis ünnepeltünket, kedves hozzátartozóival. Sok volna elmondani azt a dicséretet, a mi reá szállt Korára nézve még uem várták tőle azt a rendkívüli fejlettséget, magas nyuláok termete, hajlékonysága, önkéntelen arra intett; vigyázzatok, mert törékeny alkatom, sietek nőni, élni köztelek, hogy álmodhassak felőletek örök álmaimban sokat sokat 1-
Mintha az ég ia mosolyt hinteae, oly verőfényes és derült Itt-ott aprócska felhő vonul el, mely viszi s hozza a kedves hiit, mely szellemszárnyra bocsátva futja be az érdekelt helyeket! — .Örüljetek velem szeretteim, hisz elértem a mire vágytam, a mire törekedtem, ügy e bár megmondtam drága anyám — ba egy óráig élek ia, de diplommának tanúskodni kell arról, hogy miért éltem, meg van szorgalmam jutalma, milyen Nboldogan fogunk élni drága anyái, éo leszek a család mindene, hisz jót akar tam \' 8 elfojtotta a azavát a rémes köhögés. — A jő testvér szemébe kőny tolult, a részvét fájó könye égette, de letörülte, nehogy a jóságos anya valamit észrevegyen .... i-
.Daloljatok velem, jerünk a zongorához játszd el édes testvér azt hogy: Fái a szivem teb-r neki az élet.* — I szerető unoka testvér bele öntötte játékába egész lelkét, a család kedveltje pedig mintegy átszellemülve esengő túlvilági hangján végig énekelte, de szivé-
hez kapott, mert a kimerültség erőt vett a gyenge virágon; — s ismét köhögött.
Megvették a drága fehérselyetn ruhát. Vau e róla fogalom, mit érzett a kedves lény azon gondolatra, hogy első bálja, hogy fosrja érinteni, — s a kedve, zenét fogja hallani, a mely szivéig hat, mert éni, bogy megtudna b»lni, mikor olyan szépen húzzák, a nem ¡a tudja, hogy van az — de ha a zenét hallja, fáj a azive gyökérig. — 8 mégis jól esik — .had búzzák — hadd fájjon
— mert akkor érzem, bogy igen boldog vagyok. Bosszul esett, bogy nem vehettem részt s rühim érintetlen — de azért nyugodt vagyok, csakhogy ^négia kissé zavar, bogy ilrága szülőm a te betegséged az Oka, majd megsegít a jó Isten, csak nem vesz el téged tőlünk, mert\'ha itt hagysz, veled megyek; vagy utánnad, de biztosan jövők . . . jövök . . .
— s a piros vér elborította imádkozó ajakát.- ■ ,
Ne mondjátok ám drága anyámnak, hogy érzem, hogy napjaim megvannak számlálva. —. De hányadika ia van? hány óra? a félkönyékre támaszkodik.
_ .Pedig mily szép az élet, soha nem
vágytam ugy ¿ni, mint most, a- midőn fogy erőm. — Nem.. . nem ¿karok meghalni nem hagyhatom el azokat,\' kik szivemhez nőttek. — Élni van erőm,
— de meghalni nincs.\' Aztán mintegy átszellemülve szép halkan zengi :.S i-rassatck ha meghalok... Meghallva ezt az édes anya, kétségbeeső sírásra .fakadt .Danolnom kell,
moodja magában — mert élek halok a szép dalért ... a szívnek dal kell — no még egyet s ntolsót: .Lehullott arezgönyárfa aranyszínű I e v e le\' — s mindig csendesebben — végre egész elhaló hangon .Isten hoizád édes. Isten hozzád kedves visznek engem a sirba. — Lecsukta ajkát örökre az az angyal, kit a jó Isten csak megismerni a elveszteni küldött a világra. — Legyen könnyű a föld rajtad szeretett Etelkám, kedves keresztlányom . . . Sieretetteid könye, a a sírodhoz zarándokló drága anya és testvérek jelenléte édesítse meg örök nyugalmadat I
TRITOMA UVARIA.
Régi erkölcsik.
A .Zalai K6s öny" eredeti tirciji
A régi jó világ öreg kálvinista népeit bolygatom. Jól esik el-el gondolkoznom rajta, milyen tiszta erkölcsű, jóravaló emberek voltak a mi eleink. £s ha akadt rosz szem a búzában, az egyházi és világi legyelem kemény, zord szigorúsággal bánt el a bűnösökkel a soha sem nézte sem az egyik, sem a másik az erkölcsi fogyatkozásokat behunyt szemmel, fenyített mindig. A század elei énekes könyvben benfoglaltaték a kemény szentencia. Köcülók őket kiveszed, miot rosz tagokat elvesd. Templom kerülő, versengő házas, káromkodó, tolvaj, .fertelmes életű\' ha akadt is hébe-hóba, nem Igen sokáig folytatta rossz életét, mert a lelkipásztorok vizsga szemei ha-
Lapnnk mai számához egyiv melléklet van .csatolva.
XXIV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896. DECEMBER 12-én
szemben, hanem különböző — «kir helyzetben, akár tari£áris — előnyök által a Trieszttel-való belföldi forgalom egy részét magának igyekszik hóditani. Azonban Trieszt anyagi túlsúlya még sokáig biztosítani fogja az első helyet számára, s ez ellen cs k hasonló\' anyagi bőséggel Tehetjük fel a versenyt — amely bőség nálunk még egyéb dolgokra s nem kevésbé fontosakra, nagyon szükséges volna.
A vármegye dolgai.
Megyei közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósága 1896. évi december hő. 14-én és folytatva rendes közgyűlést tart, melynek tárgysoro zatábói kiemeljük a következőket:
Az 1876 évi VL t c. 4 §-a értelmében a közigazgatási bizottság választott tagjai sorából kilépő 5 tag név-szeriot Bogyay Máté, Háczky Kálmán, Skublics Gyula, Skublics Jenő és Dr. Yizlendvay József helyére uj tagok választása. — Az 1886. évi XXI. Ac. 25. § a alapján az igazoló választmanynak 18971* évre történendő újbóli megalakítása. — A nm. kereskedelemügyi m. k. miniszter nr 11609/1896. számú magas rendelete és Mantnaoo József nkanizsai lakos kéményseprő folyamodása a Yl-lk és Ditrich János csáktornyai kéményseprő kérvénye a IV-ík kéményseprői kerület módosítása tárgyában. — A nm. m kir. belügyminisztériumnak leirata a malom-rendtartás tárgyában alkotott szabály rendeletre. — A nm. magy. kir. belügyminisztériumnak leirata, az agyagipar termékek sorába tartósé építési anyagok méreteinek megállapítása tárgyában alkotott szabályrendeletre. — Háry Antal okleveles gyógyszerész és társainak fo lyamodványa Keszthelyen 2 ik gyógyszertár felállításának engedélyezése iránt
— Háry Antal okleveles gyógyszerész és társsinsk folyamodványa Zalaegerszegen 3-ik gyógyszertár felállításának engedélyezése iránt — Bozsai Oláh Endre oki. gyógyszerész lolya-moéványa Nagykanizsán 4 ik gyógyszertár f e 1 á I li t á s án s k engedélyezése iránt. — A vármegyei állandó bíráló választmány a vármegyei legtöbb adót fizető bizottsági tagoknak 1897. évre kiigazított névjegyzékét bemutatja. — A vármegyei igazoló választmány, a vármegyei választott bizottsági tagoknak kiegészített névjegyzékét bemutatja — A megyei gazdasagi egyesület javaslata, a szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztésről alkotott szabályrendelet tárgyában. — Küldőttségi jelentés a tőrvényhatósági útadó természetben való leszolgálásáről alkotandó szabályrendelet tárgyában. — A közigazgatási bizottság, az 1 frtot meg nem haladó állami adót fizetők terhére kivetett, de szegénységük miatt tőlük be nem vehető 1 foriot 50 Irr. útadónak megfelelő napszámmal fe^ndő leszolgálhatása iránt alkotandó szabályrendelet kidolgozására egy küldöttséget javasol kirendeltetni
— Az életkoruk 15-ik évét be nem töltött gyermekeknek a mulató helyekről való távoltartása tárgyában alkotandó szabályrendelet tervezete. — A nagykanizsai járási főszolgabíró a ga-rabonci körjegyzőség szervezésére vonatkozó iratokat bemutatja. — A nkanizsai járási főszolgabíró a Palin és Korpavár községek egyesítésére vonatkozó iratokat
bemutatja. — A megyei árvsszék elő-teljesítése a kiskanizsai árvatárban felmerült hiány erejéig Nagykanizsa r. t. város árvaszéke által a megyei árvaszék ellen folytatott perben felmerült 92 frt 70 kr. kiadásnak a megyei árvatári tartalékalapból leendő megtérítése iránt. — Küldőttségi jelentés a létesítendő Keszthely— tepolcáí-Yssütnsk a törvényhatóság részéről leendő anyagi támogatása iránt. — Nagykanizsa r. t város képviselőtestületének az ujoooan építendő épületek ideiglenes pótadómentessége tárgyában hozott határozata trvh, jóváhagyás végett bemutattatik. — Zala-Egerszeg r. t város képviselőtestülete által a város területén lévő utcákat s a vicinális és községi közutakat illető ut-rendőrségről alkotott szabályrendelet jóváhagyás végett bemutattatik. — A balatonfüredi Erzsébet szeretetház ignlgató-lágának kérvénye u intézet segélyezése iránt. — A vármegyei házi- és árvapénztáraknak az 1886. éviiSXI ik t c. 47. § a b) pontja értelmében eszközölt megvizsgálásáról felvett jegyzökönyvek betrutattatnak. — Dr. Mangin Károly kir. tanácsos s megyei tiszti főorvos Dr. ÍJngár Miksa nagykanizsai lakosnak tudori oklevelét kihirdetés végett bemutatja
Vasvármegye ünnepe.
A hazafias lelkesedés szép ünnepét ülte Vasvármegye közönsége, — s vele ünnepelt az egész nemzet, ■ midón f. hó 8-án leleplezte Berzsenyi Dánielnek ércbe öntött szobrát. A Romlásnak indult hajdan erős magyar elkeseredett lelkű költője, az Él még nemzetem Istene fenséges szavn hirdetője, a F o-hászkodás ihletett lantosa elvette végre nemzetétől a bálának és elismerésnek méltó d ját. Köszönet érte Yas-vármegyének, mely, mint szülő-megyéje, első sorban érezte, hogy mivel tartozik a nagy költőnek, és amely tartozását oly magasztosait rótta le*.
Mert magasztos, lelkes és lelkesítő volt az az ünnep, mely Yasvármegye székhelyén Szombathelyen, lefolyt El a város, mely nagy arányn haladásával meglepi az idegent, szívből jövő vendégszeretetével pedig felejthetetlenül lekötelezi, összegyűjtötte e napon mindazokat, kikben bazafiasérzés lángol. — kikből nem halt ki a kegyelet a mull dicső -alakjai iránt. Ott voltak a Magyar Tudós Akadémiának, a Kisfaludy- és Petőfi Társaságoknak, az v ,Otthonnak" képviselői. Megjelentek a soproni Irodalmi és Művészeti kör küldöttségei, s képviseltette magát a mi Irodalmi és Művészeti körünk is. Eljöttek Sopron és Györvármegyék küldöttségei. Yeszprém-megye telegrammot küldött és igy mentette ki msgát W1 a s s i e s miniszter is.
Nem ment el ez ünnepre 7. a 1 a v á r-megye. Pedig meg volt biva, s talán annak a vármegyének js van leróni valója Berzsenyi iránt, melynek fölkelt nemessége szintén lelkesedésbe hozta . a költőt Zalavármegye távol volt. \' Távol volt onnan, ahol a nemzet ünnepelt
Ne vegyüljön azonban keserűség az ünneplés zajába.
A hazafias ünnep legkiemelkedőbb pontja a szoborbizottság diszgyülése volt a vármegyeház nagytermében. Fényes és előkelő közönség gyűlt itt egybe. Igen sokan voltak diszmagyarban is. Az emel-
marosan meglátták a gonoszabb, s a bűnös „szemre hivatott és nehogy gonoszabbul legyen dolga, keményen megfeddetik éa megfenyegettetik, hogy ha még egyszer panasz lenne: „ám lássa !•*) — Megesett azonban, hogy nagytíazteletü uraimék is megtántorodtak s a kánonika vizitáció ezekkel szemben sem volt elnéző; „Propter pálinkám bibooen* szolgálnak botránykozásal s irgalom nélkül kibáoyják őket a parochiából.
Különösen vigyáztak a házasélet tisztaságára az öregek. Varga Máté füzes-gyarmati legény példának okáért 1696-ban a mostoha bugával tartott kézfogót. Meg ia büntették a lelki birák 6 frtra a legényt a leány pedig ,12 esztendeig viselje l pártát, mivel rósz szó beszéS nek engedett- Kitudták azt is a nagy-tiazteletü úriak, hogy a leánynak az öreg anyja .volt eleitől fogja a,rontója*, miért is az öreg Czigány Panna nevű asszonyt peoitenciára itélték. Hosszabbal járt Pásztor István szabadaágos katona Zalában, a ki 1804-ben .mindeneknek tudtára tisztátalan életet él Kelemen Istváuné-vsl. a kinek az ura szintén katona; ámbár hogy tartottak közönséges peni-tenciát, mégis együtt élnek.\' Instállak tehát a zalabaiak a nemes vármegyére, hogy vegye elejét a csufsánnek. A szolgabíró ki is küldötte az esküdteket kát hajdúval, a ki azután a férfin\', és az
■) Sx. Kiss Karolj: Monogriáai rialatok.
asszonyt vasárnap a templom előtt meztelenül megvesszőztette. Az assrony felkelvén, neki futott a Senkire pataknak, a férfi pedig a szőlők felé rohant Har-madoapra kifogták az asszonyt s patakból, a férfi meg a pincében akasztotta fel magát. Még a halál sem engesztelte ki a keményszívű bírákat: a holttesteket a temető árkába vetették, minden szertartás nélkül.
Ennek a századnsk az elején történt 1811-ben, hogy egy kisölvedi leány — Petári Katalin — „c-ufra vált.\' Olyan kikapós hajadon volt, a ki jó szivvel fogadta a legények udvarlását, a hát — valljuk meg — askisölvedíek nem is ok nélkül rebesgették, hogy Katalin leányzót alighanem baj éri. A baj el is érte és ez még nem volt elég. haoem a miért hogy „ez a fehérszemély* botránkoztatta az eklezsiát, nagytíazteletü és tudós Kiss György prédikátor uram előhivatta a leányt s bűnösnek találván őt, .eklézsia kivetésre" ítélte. 8segény Petári Katalinra csúnya vasárnsp virradt Die 27 Februárius — mint forrásom mondja — egy nagy követ tettek a templom közepére a kathedra elejébe, .arra felállitólott a megesett személy hajadonfővel, mezítláb.* Az egész prédikáció alatt ott áilott a térni kellett az eklézsia szúrós pillantásait, lenéző, becsmérlő tekintetét.
A prédikáció végeztével nagytíazteletü uram az ür asztalához állott s beszédet
vényen dr. K á r o 1 y i Antal, Vasmegye alispánja és a szoborbizottság fáradhatatlan elnöke, Beiszig Ede, főispán, dr. D a 1 1 o s József, fő-gimn. tanár, KissGyőrgy, a szobrot alkotó kitűnő műrész és S z á v a y G y u 1 a az ünnepi óda költője, foglaltak helyet. — A közönségre igen mély benyomást tettek dr. Károlyi megnyitó beszéde és S z á v a y ódája, raig dr. D a 11 o s emlékbeszédét nagy figyelemmel hallgatta. — Itt adták ál Irodalmi és Művészeti körűnk képviselői is koszorújukat.
A diszgyülés után a közöoséga szobor elé vonult, melyről Károlyi alispán beszédje alatt hullott le a lepel szűnni nem akaró éljenzés közben.
A gyönyörű szobor, Kiss György si-; került alkotása. Berzservit álló helyzetben I ábrázolja. Balkeze ökölbe szorítva arcáról a magyarok tespedése feletti harag tükröződik vissza Maga az alak 2 5 méter, a kőtalapzst 3-76 méter magas. A talapzat alsó kerülete négyzetet képez, melynek mindegyik oldala 3-20 méter A szobor talapzatán a következő feliratok vannak, elől: Berzsenyi Dániel: hátul Yasvármegye közönsége: jobbról: .Csak sast nemzenek a sasok": balról: .Állsz még, állfz, szeretett hazám."
Éhen Gvnla Szombathely polgármestere hazafias beszéd kíséretében átvet\'e a szobiot. Majd a dalárda elénekelte á Szózatot, mi közben a társulatok, egyesületek, intézetek kiküllőtt képviselői koszorúkat helyeztek a szoborra.
A leleplezés atán d u I órakor csaknem 500 terítékű bankett volt a S zabária dísztermében. — Az itt elhangzott toasztok között nagy hatást keltett K o-vács Károly köszöntője, melyből kiemeljük e gyönyörű részletet:
Lelkem egész örömével fogadtam a megtisztelő megbízást, mert hisz -pár év előtt, miot e város lakósá és polgára, én is szerencsés valék porszemeket.hordhatni a monumentális alkotás alapjához, amelyen ma az egész Magyarország írói világának elismerést sugárzó tekintete nyugszik: én is ott valék az életképes csirának, a honszerelem melegétől megtermékenyített szivekben történt elszo-rásánál, s jól esik látnom, hogy abból a kislelkűség és közömbösség a sivár önzés és a kapzsiság felett az ócsárlásra kész kritika — és a tehetetlen semmitevésben dúdplra jutott akaratára mélyen marsdand^emléket alkotott ;*. akkor láttam már az erőt az izomz-ttól óazzadó karokban, láttam a lelkesedés fényét az úttörők szemeiben, s ismerve a személyeket, kiket a közbizalom a vállalat élére helyezett, előre megállapíthattam, hogy az a fellobbanó láng. mely sz első pillanatban egész Yasvármegye művelt közönségének figyelmét magára írányitá, nem a távol látóhatáron érkező meteor fénye, melynek a következő perezben mér megsemmisülése felett sajnálkozunk, hanem a derengő hajnal pírja, mely a természet örök törvényei szerint fejlődve delelőre jótékony sugarával az egész mindenséget bearanyozza és boldeggá^ teszi. — Kz az emlék, századokon keresztel fogja bizonyítékát képezni annak, hogy Vasvar-megye és e város lelkes/ közönsége hitvallásává tette a bölcselő örökbecsű igéit, melyek szerint a, gondolkodó látja, hogyannak, ki életét embertársainak boldogitá-sáras zenteli. vérfagyasztó gondolat volna egy véghatár, hol minden nemes törekvése a
mondott arról, milyenek voltak a hajdani keresztények, hogy nem találtatik közöttük semminemű gonoszság s milyennek kell lenni a mai keresztényeknek, .kiváltképen a mi vallásunkon levőknek.* Már pedig Petári Katalio télre tette a becsületét s ezáltal a vallást, a helységet, az ekléssiát erős nagyon meggyalázta, s az 6 gonosz életéért méltó, bogy büntetését elveigye. — A „személy* etre letérdelt, sirva fakadt, a vétkét beismerte, az egész gyülekezettől bocsánatot kért, s a cserépben mellette levő hamuból a fejére hintett. „Érre éneklés közben a gyülekezet kitakaródott a templomból. — Legutoljára jöve a személy, kit- kívül az ö hajdani leáuyzó-társai azonnal kőrülfogának és haját ollóval tövig lenyírták vaia, azt szélnek eresztvén, a vének pedig megfogák s egy ponyvába takarván tneghömpölyget-! ték s hantokkal s kövekkel megdobálták j s ott hagyták reá pökdösvén 1
Szegény Petári Kati meglakolt ily formán keményen a bűneiért, s a vele esett csúfságot annyira szivére vette, bogy rákövetkező áprilisban bánatába belehalt, de feljegyzé róla Kiss György uram, hogy .reája nem harangoztak, sem mester őt ki nem kisérte. hanem csak estének idején lopva temetődött ell* Hej nagytiszteletü uram de sok dolga ; akadna kegyelmednek manapság! . .,
HAZAI HUGÓ.
véghetetlen semmiségbe sülyedjen. — Igen uraim, önök ezzel hozzájárultak halhatatlanná tenni a különben mulandó porszemek nevét, akiről Kölcsey Ferencz ép 60 évvel előbb megtartott emlékbeszédben azt mondá: hogy mindenkor nemesitett érzelmeket hordozott kebelében, hogy a természetre és az emberi szenvedélyekre vizsgálódó tekintetet vetve a való életet magasabb szempontokból fogta fel, s dalát a szépnek, a jónak és az ósök dicsőítésének szenteli, hogy ez által az ifjnság kebele szent lángra gyu-lasztjon: aki igy élt, az bizonyára jótevője volt az emberiségnek és megérdemli, hogy most ez utókor a hála és tisztelet érzelmei között emlegesse."
Végül poharát felzúgó éljenzés közben dr. Károlyi Antal alispánra és a szombathelyi „Berzsenyi Kör"-re emelte.
Az elsá halott.
Szeszélyes az idő, mint vslarai szá-zsdvégi kis kacér menyecske.
Egyszer mosolyog édesen, csábítóan, vonzón, máskor komor, rideg, eltaszító, szinte kiállhatatlan. Egyszer hófehéren hideg, fagyos, mint a márványból fara gott szobor, máskór lucskosan piszkos, sáros, mint valami útszéli rongyos koldus.
Még vasárnap délután bátran, vakmerően siklottak tova a kacagó kis bébék, a habosrebás bakfisok és a ki pirult arcú szép asszonyok a jég csillámló, recsegő bordáin. Kéjjel, mámorosan szívták magukba a tiszta jéghideg levegőt, amint villámgyorsan egymás mellett, elrepültek. Meglátszott arcukon a végtelen nagy öröm, hogy megszületett ime a télnek az első édes. legkedvesebb gyermeke: a cailliuló, ragyogó jég I Lázasan kereste elő mindeoki otthon a csilingelő acél szárnyakat, sietve fűzte fel egy szál sárga bőrszíjra, aztán gyorsan ^sietve, mintha csak terhére lett volna a jól fűtött meleg szoba, i^yeke zett ki a szabadba, az emelkedő vasúti töltés alá.
Megkezdődött a téii szezon, legszebb legegészségesebb sportja : a korcsolyáz ís. Ilyenkor elfeled az ember mindent: könyvet, udvarlót.... oos igen a gyön géd, szeretetreméltó korcsolyázó kisasszony hirtelen megváltozik a jég jöttével, büszke lesz és bátran oda hagyja az udvarlók körét; a férfi feledi az ideált és ő is rohan. De azért a jégpályának is meg vau a maga poézise és a ragyogó ívlámpák sugárkévéi alatt számtalan idill szövődik.
A jégpá yák bajusztalan szeladoujai, kik vakmerően iveznek jobbra-balra és a legfantasztikusabb figurákat rajzolják az acélszárnyakkal a jég sima hátára, jól tudjuk, hogy az 6 gyermekes képük lassan belopódzik a bámuló, lihegő jég-királvnők kicsi kis szivébe de a mely sajna, a tavaszi olvadással szintén elillan onnan.
De még sincs ez egészen így, mert bármennyire is kardoskodnak a férfiak, a korcsolyázásban a hölgyek szinte veszedelmesen túltesznek rajtok. Vájjon nem a háborgó vész előjele, midőo merően \' bámuljuk a büszkén tova surranó karcsú hölgyeket, kiknek tiszta arcukat vérpirosra csípi a metsző jéghideg levegő-
Vasárnap délután sokan gyönyörködtek ebben és ma már vége mindennek. Alig bogy megszületett, már is sirba tették.
Budapest; levél.
A kiállítás lezajlása után a közélet ismét visszatért régi medrébe: az érdeklődés megint a közszükséglet, az általánosan hasznosak megtudása felé irányul. A hosz-szu téli esték, a küszöbön levő karácsonyi ünnepek kellemessé tevésére törekesznek mindenütt. Ez alkalomnak egy jól ismert és már régen közhasználatban levő házi cikknek nagyobb föllendüléséről értesíthetjük t. olvasóinkat. A Szalády féle „Hungária kávé"-, mely köztudomásúlag a legegészségesebb tápszers az ázsiai kávénál feléoyivel olcsóbb, de azt teljesen pótolja s nem csak hogy nem hetit, izgat, hanem igen jó hatással van az egészségre, mert a gyomorból és belekből a nyákot és rau.jen az emésztést akadályozó részeket eltávolítja, a vért tisztítja, táplál és erősít s egyáltalán kellemes és olcsó tápszer. Ennek a kitűnő élelmi szernek a gyártását most, a feltaláló Stalády Antalnak nyugalomba vonulásával fia Szalády Árpád vette át. ki eddig már különben is 16 óv óta vezette a ^¡Hungária kávé" gyártását. Szalády ír pád, ki a pótkávé gyártás terén Európai tapasztalatokat szerzett, a gyárat most megnagyobbította. ujabb muokagépekkel és segédeszközökkel szerelte fel és az összes létező pótkávék gyártását is megkezdette, ugy, hogy a külföldi e nemű gyártmányokkal teljesen hasonló minőségben, de jutányosabbaa szállítja azokat Hazai gyár-
A kacagó bébék, a habosruhás bakfisok, és a halvány arcn menyecskék most nap-nap után minden reggel sietve mennek az ablakhoz, első goodolatuk a bogy felkelnek: vájjon fagyott-e?
Aztán szomorúan bámulnak kl a lucskos sáros utczára, selymes pilláik alatt megrezzen egy-egy fénylő könycsepp: egy csalódással megint több, egy nappal kevesebb.
A vidám zajos élet, alig hogy megkezdődött ott künn a vasúti töltés alatt, már is elhallgatott. Az ezüst-ceengésü gondtalan kacajt a vidám „hurrah,* és a félemletes „juj* - kiáltásokat csendes némaság váltotta iel; enyhe, langyos szellő fodrozza a felolvadt jégpálya .szürke vizét Az a gyönyörűséges szép álomkép véget ért... Mert álomkép volt csak, egy napos rövidségében.
A fénylő nap isten, mintha csak haragudna ránk, földön járókra; tán csak vágyó szerelmétől tette mindezt Melengető sugárkarjaival oda férkőzött a szép átlátszó jégtükörlap merev derekához és forró hévvel lázasan ölelte magához, hogy szinte a nagy szerelmi lángban elolvadt szegény.
Szép, költői az ily halál, minőt ember sohasem érhet meg, s ha megkönnyezzük is korai kimultát, az átszivárgó könycsepp mögött él a biztató remény, hogy feltámad újból nemsokára.
Egy két nap alatt újból emelkedett a könyvek és az udvarlók ázsiója, s míg bánatosan lapozgatnak a könyvek lapja, között, bágyadt tekintetük oda téved a falon függő acélkorcsolyákra, melyek már egy szép halottat elsirattak.
Édes hölgyeim, miért e kétségbeesés ? Hisz tán míg a szedő kiszedi eiey néhány sajtó hibával e kis cikket, addigra másként lesz minden.
A piszkos, barna felbök eloszlanak, a langyos szellőt hideg szél váltja fel, a lucskos sárból kemény, fara röjők képződnek, melyben tisztán meglátszanak z tegnapi lábnyomok és reggel, amint oda lépnek az ablakhoz és félrevonják a függönyöket örömmel tapasztalják, hogy a nagy sblaktáblákon csillámló jégvirággá fagyott az esteli párázst, ezzel egyúttal megszületett: s második jég; mert szeszélyes biz az idő, mint valami századvégi kis kacér menyecske. Egyszer mosolyog melegen, csábítóan, édesen ; mádkor üófehéren hideg, fagyos, mint a márványból faragott szobor.
Gó3áN.
Visszapillantás Magyarország ezeréves tanügyi múltjára.
Irta: FARKAS VILMA.
(Folytatás.)
Leányiskolák feiálittá áról is gondoskodtak. Az előkelők leányai apáca-klastrombaa nyertek oktatást Az első apácakolostort Szt. Litván alapító»\'a 1025 ben a veszprémi völgyben. Itt először görög apácák voltak, de miután ezek rokonszenvre nem találtak, Kálmán király 1209-ben bencés apácáknak adta át a kolostort Itt élt 10 éves koráig IV. Béla leánya, Sít Margit is. Ezen iskolákban is a fent emiitett tantárgyak taníttattak. Ezeken kívül még kézimunkát végeztek.
A második folton álló középiskoláknak Folytatás a mellékleten.
iparunknak eíen ojabb fellendüléséről midőn örömmel adnok hírt, egyszersmind felhivjnk t. olvasóinkat, hogy megrendeléseikkel támogassák azt. Kimentő leírást kívánatra díjmentesen küld Szalády Át pád. Budapest, Andrássy nt 8C. sz.
A karácsony közeledésével mint mindig, mostis Kertész Tódor díszműáru raktára (Bndapest Kristóf-tér) hivjuk fel t olvasóink figyelmét a karácsonyi ajándékok beszerzésere. Legjobb, ba Kertész nagy képes árjegyzékét kérjük egy levelező lapon ; megtalálunk abban mindent, mi szép, .célszerű\' és olcsó játéktárgy, diszmü vagy hasznos cikk Tájékozásul közöljük ai óriási árjegyzékből annak kivonatát, mit karácsonyi ajándékul leginkább ajánlunk: Csillogó karácsonfa disz összeállítva 5 frt.. egy dobozban tartalmaz 104 darabot. Karácsonyfa állvány, melybe tetszés szerinti vastagságú fa alkalmazható 2.50. Játékszerek kis gyermekeknek, Automatikus játékszerek óraművel. Játékszerek leánykáknak mosható törbetlen baba 70 krtól Zenélő szekrények. Játékszerek fiaknak ciokatonák 50 krtól kard. puska csákó, dob, trombita stb. Hinta ló 4.50. krtóí Kedély derítő trét. tárgyak kőnnyea előadható blvész mesterségek egy készlet 50 krtól 15 frtig Laterna mágika 1.20 krtól. Bicbter köépitö szekrények 40 krtól. Lombfűrész késeiét ■2 frttól. Fröbel oktatva mulattató játékszerek Társas játékok az ifjúság és felnőttek számára. Tombola játék 100 táb-
Melléklet a .Zalai Kiziftny\' 1396. évi december hé 12-iki 50-«k azamato
xxiv. évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
1896 DECEMBER 12-én.
Iával 2.80. Tombola nyeremény tárgyak össze állítva 5, 10, 15, 20 írton. Petit cheveaux automatikus lóverseny játék 3.50 tói 40 frtig Finom bőr áruk, pénz- tárcák, divatos kézi táskák, fénykép albumok és par-a-vent szivar és cigarette tárcák. Női munka necessairek 1 frttól. Bronz és Porcellán diszmú áruk. U j M a y p o 1 e s o a p, -minden szinfokozatra fest selyem, atlasz, pamut, csipkét, tollat stb szine nem változik kezet nem togja 40 kr., fekete 50 kr.
Igen célszerű es hasznos [karácsonyi ajándékot képeznek a,, Berndoríi fémár a-g j ér (Krupp Arthur) Budapest, váci-utca 25. sz. alatt raktárának Alpacca-ezüst khinai-ezüsf és alpacca-gyártmányai, n. n. ékszerek, asztali teritékek, kávé- és tea-kannák, tea-szürók, gyertya- és karos gyertya-tartók, stb. A Berndoríi fémáru-gyár gyártmányai fehér fémből dus ezűstőzéssel készítvék s a kések pengéje általában szegecseléssel erősíttetik meg. mi által a nyélből való kitágulása meg va«i gátolva. Tiszt a nickel-főző-edénynyel ugy célszerűségi, mmt egészségi tekintetből is igen aíánl-hatók. évtizedekig használatban lehetnek\' s majdnem semmiíéle kopásnak nincsenek alávetve, miután a nickel oly kemény és hajlékony, mint az acél, színük fehér s használatban is változatlan marad. Az eddig is díszes eladasi helyiség a váci-at-eában ujabban kétszeres nagyságra kibó-vittetett s a raktár a leggazdagabb válasz-
ez időben ké: tanfolyama volt Az első tanfolyamon előadták a hét szabad művészet közöl a gramatikáí, dialektikát, a má soóikon pedig az arithmetikát, rhetorikát geometriát, zenét és asironomiát E középiskolák virágzottak az e^éaz ország ne vezetesebb pontjain, mint- Székesfehérvárott, Budán, Győrött, Szepesen, Tapolcán, Somogyvárott.
A harmadik fokon a felsőiskoiák voltak; a panonhalmi, melynek alapját még Géza rakta le, és az e.-ztergomi felső iskola kizárólag a hittudományokat mC-veite. Ez irányán működtek még a káptalani és szerzt\'esi iskolák a kolostorok ban A szerzetesek közül hervadhatlan érdemeket »»ereztek meguknak a bencések, ciszterciták, a domonkosok é3 íerencrendiek.
Legregibb egyetemünk, a veszprémi, ai Árpádok alatt nyílt meg, a XL szádad ban alapíttatott és Kan Lászlótól jószág adományt nyert, — s ugyancsak az Arpád-korszak vége felé szűnt meg.
De mikor a veszprémi egyetem elpusztult, a fiatal magyar tudományos világot az ekkortájt alakult esztergomi j .Krisztus társaság" segélyezte külföldre szóló ösztöndíjakkal. S a párisi és bolog nai egyetemek ez időben nem voltak magyar hallgatók bijáo.
A nemzeti dinaazfia kihaltával a külföld szelleme jobban férhetett a magyar or-zági viszonyokhoz. Az uj idegen házakból való uralkodók uj környezetet hoztuk magukkal, mely a kereszténységnek, majd pedig a reneszánsznak fényei, csodás lendületű műveltségét terjesztette.
Uj iskolák alakulnak, melyekben uj tantárgyakkal foglalkoznak.
Az egyház — községek elemi iskolái mellett a szabad községekben ia alakulnak alsóbb és felsőbb fokú tanintézetek. melyek főkép az északvidéki városokban virágzottak. A kizárólag val lásos jellegű káptalani és szerzetesi iskolák programjába is beoson már néhány jellegű tudományág, mint a poétika, filozófia és orvosi tudomány.
A ves7prémi egyetem elvesztőt Nagy Laj03 az 1367-ben alapított pécsi egyetemmel pótolja, fiz a nagy szabású iskola, mely a jogi szakot művelte kiváltképpen. --- 4000 hallgatót számlált 1547 ig virágzott. Majd Budán alapitett Zsigmond egy egyetemet mely azonban még az alapitó uralkodása alatt felbomlott
Ekkép ölt nagyobb és nagyobb arányokat az iskolázás ügye. Egyre és egyre érzik a reneszánsz lehelete, mely aztán a Hunyadiak korát erős fuvalom-mal lengi át
A főiskolák azok, hol a reneszánsz műveltsége legnagyobb teret talál e koiban. Mátyás rendezi a főiskolákat, ujakat alapit Vitéz Ját os buzdítására a nagy király a pozsonyi .Akadémia Istropolitáná"-t emelteti, mely egyetemnek tudományos magaslatát mutatja az, hogy egyik tanára, már Galilei előtt egy évszázaddal, tanitá a földnek forgását. Ugyancsak Mátyás Budán egy theologiai főiskolát is állit fel, s tervbe vette azonkívül még egy nevelőintézet alapítását, hol 40 000 tanu\'ó férhetett volua el, — de szándéaaban halála meggátolta. Halála előtt megszűnt a pozsonyi egyetem is.
A történelemben azt tanultuk, hogy a reformációt külföldön iskolázott ifjaink hozták be és terjesztették kiválóképen, — ez a körülmény bizonyítja, hogy a
külföldi egyetemek látogatása a reneszánsz óta még nagyobb mérveket öltött
A» európai műveltség szelleme kiváló teret hódított az újonnan alakult protestáns iskoiákoan. melyek megalapításában az uj hiire téri főuraink versenyeztek. Ilyen pártolás mellett keletkeztek * pápai, debreceni, ¿árospataki főiskolák. A reformáció idejében mutatkozott először a modern érdelemben vett néptanitás. Mindenfelé népiskolák állíttattak fel Ezen~~buzgalomuak köszönhető, hogy a XVII-ik században, különöseu Erdélyben, minden protestáns községnek — szegényebbeket kivéve
— voit elemi iskolája külön tanítóval. A leányok sokkal kisebb mérvű oktatásban részesültek, miut a fiuk 8 írni csakis a jobbmódu leányok tanultak.
A protestáns iskolakban uralkodó radikális szeUem ellen a katholikus reákció a középkori szigorú nevelést megkétszerezte az általa nagy számban alapított intézetekben; hol a jezsuiták vitték a vgzeiő szerepat.
(Folyt, kör)
Riport
a kigolyózott kofa.
Polacsek Ábrahám ur hamisíthatatlan dzsentlemen. Ha igaz, ifja éveit a budapesti Faubourg de St Leopold illatos budoárjaibau élte át, de nagyon köny-nyen lehetséges az is, hogy Kéthalmon állt valami nyomorult kis krajzlerei pud-iéja mögött és kö tői lelkének magasröptű hasonlatai mellett mért rirskását, gyömbért és fahéjt a piros ajkú, szöszke fejű kis Böskéknek, Julisokuak és Katáknak. x
Ne bolygassuk egyébként a mult sö tét kortinaját és elégedjünk meg azzal, hogy Polacsek Ábrahám ur igazi uri ember. — Nem fiatal ugyan, lehet ötven, de valóságban csak negyvennyolcnak (ennek ő t. i. nagy ellensége, bogy miért, nem tudná megmondani) látszik. Kopaszodó haja, már erősen az acéiszarkébe, játszik, nagy birka szemei kidülledve msjdnem érintik római hajlamú (az irigy nyelvek tagadják hogy római volna) büszke orrát. — Miodig a legújabb divat szerint öltözködik, különben pedig igen jó családapa. Az ő büszkén vallott középeurópai műveltségében egyes roszakaratu emberek kételkednek ugyan. — Polacsek Ábraháta ur egyébként határozott zseni.
— Három hatalmas könyvet irt már életében, ti.— főkönyvet, különben pedig legvérmesebb ellensége minden más tollforgató embernek, akik nem a a Soll é= Habén nagy foiiaosait árasztják el apró fekete betűkkel, hauem akiknek kéziratát a szedő gyerek betűni.
Mult vasárnap lihegve szaladt íel Polacsek ur a . .. i kaszinó márvány lépcsőin. Vörhenyes, pufakos arcán a téli idő dacára végig csorgott az izzadság. Nagy szürke szemei villámokat szórtak, a mell ezibált, mint valami versenyhé a futam után. Kimerülteo, elernyedve hullott egy karosszék süppedő, bársonyos ölébe és ccak otromba, piros kezeivel hadonázott mint valami nagybarang szive.
— Hallatlan vakmerőség — hörögte egyre.
— Mi az, mi történt, kérdék kíváncsian a körülötte állok.
— Oh az a nyomorult oh az a nyomorult 1 Uraim — kiálltá felállva he
tékban, rendkívül szép. hasznos és céisZerü tárgyakkal szereltetett fel. Képes árjegyzékét a cég kívánatra díjmentesen megküldi. A Berndoríi fémáru-gyár 184 3. évben Krupp Hermán és Schoeller Sándor által alapíttatott; i890 ik év óta Krupp Arthur az egyedüli tulajdonos. A munkások száma az 50 évi fennállás óta 200 személyről 3000-re emelkedett A túlságos munkaképesség bizonysága, hogy másnemű cikkek nagymérvű gyártásán kívül évente több l millió tucat evőeszköz készül.
A Budapestre utazó t, vidéki kő őnsé-get figyelmeztetjük, hogy a kiállítási időre gomba módra keletkezett szükség-szállodák, melyek primitív berendezésűkkel a nagy szállodákkal hasonló árakat számítanak, ma már teljesen feleslegessé váltak. Ezért ajánljuk KommerAntal „Metro-pole" szállodáját a kerepesí uton, mely a közúti vaspálya mellett s a villamos vasút megálló helyéhez közel van. E minden kényelemmel berendezett szállodában a szobák legnagyobb részének ára I frt 60 kr., naponta, melybe azonban be vau számítva a villám világítás, kiszolgálás és a fűtés, a menr-yiben a szálloda központi gőzfűtésre van berendezve s s szálloda minden helyiségében egyenletes meleg van. A szálloda díszes téli udvarkert vendéglő termében a legízletesebb étele^ és italok s kávéházában a\' legjobb kávéházi italok jutányosán szolgáltatnak ki, az emeletekre pedig lift áll rendelkezésére a ver légeknek.
lyéről Polacsek. Uraim! barátaim megbélyegezték, pellengére állították hátam szűz becsületét. És a ki ezt tette uraim, az nem egyéb, mint egy közönséges skribler, egy sápadt képű, éhes firkász, ©87 • • • egy közönséges kofa. Igen uraim, éu határozottan merem állítani, hogy minden^surnaliszta egy közönséges kofa. — íme itt van a mi helyi érdekű .H í r ha r a n g u n ka legújabb száma. Érezni rajta még a festék szagát, .«»mely nem lehet jó nem lehel príma ka\'rtásu
festek, mert nem nálam....... azaz
mert nagyon bűzlik. És ez a közönséges durva papírra nyomott újság, melynek métermazsáját nyolc forintért áruljak makulatúrában, igen, ez az újság, meg támadta názam becsületét Ennek a Iapuak .egyik dolgozótársa, azt meri állítani, hogy az én háló ingeim nem igazi rumburgi vászonból készü tek, mert a napokban ott látta lógni egész délelőtt az első emelet nyitott ablakában. És minő cimet adott e hírnek: .A bék.e fehér zászl a j a a dz s e u t r i palotán." Uraim ez oly sértés, mely megtorlást kíván.
A körülállók helyeslőleg bó.intgattak fejeikkel.
Meg fog ve.-ekedni vele Polacsek ur, a hogy igazi uri emberhez illik, kiáltá közbe egy vézna, nyakigláb piperkőc.
Polacsek ur vörhenyes arca hirtelen fakóra vált és hüledezve mondogatta.
— Nem, nem, a párbajnak, a duelura-nak én elvi ellensége vagyok. De ha önök be akarják bizonyítani, hogy igaz barátaim, ezt az ügyet a lovagiasság egyik kerülő utján is ellehet intézni. Azt a sápadt képű kofát egész egyszerűen kigolyózzuk a kaszinóból, mert nem viselkedett velem Bzemben uri emberhez méltóan.
A nagytekintélyű becsületbiró urak tapsoltak e kitűnő eszmének és azt a sápadt képű kofát tényleg egyhangúlag kigolyóztak.
__8. G. S.
A 20 frten aluli pörök.
A Kúria 64 az. döntvénye
Ismeretes dolog, bogy a szegedi kamara kezdem eny ezésért: kérték a társkamirák az igaz-sagügyminisztert, miként helyezze hatályon kívül a kana 64. szama döntvényét s engedje meg, ugy miot eddig, azon helyi járásbírósága előtt perci betni, a hol könyveiket Tinik.. A kcreikeöő 20 irtos pörben neui czipelheti idegenbe köoy* veit, először mert az üzleti könyvekre mindig szülcsége van és másodszor, mert a 20 írton aluli pörök a perlekedés idegenben való költségeit meg sem bírják.
Ai igazságiljgyminiszter e fölterjesztésre ridegen e.utasító rilatzt adott, mert majd a végleges polgári rendtartás megalkotásakor lesz módjábao a dolgot rendezni, ha ugyan nem örökre el vsn záiv\\ az ut a kereskedők és iparosok e méltányos kivánaag* előtt. Következnek m »dókról, költségvetésről, közigacgatasi reformról szóló fontosabb jav&slatok, várjanak hát türelemmel iz érdekeltek.
a kiskereskedőket jóformán rxistent iájában támadja meg a Kurai döntvény, de nem nehéz kimntatoi, hogy a döntvény törvénysértés számba megy, mert a bagatell törvén* 11. §-a világosan kimondja, hogy a kereskedelmi ügyletekből folyó j.örök nem tartassak soha a bagatell bíróság hatasköre alá.
üzen törvényrendelkezés alapján tárgyalták a járásbíróságok 1877-től a 20 Irton alóli kereskedelmi pereket. Az a kérdés, bogy az aj sommás eljárás hatályon kirQl helyezte-e a bagatell törvény 11. §-át ? Erre hstarozottan azt kell felelni, hogy nem. Sőt ellenkezőleg ! A sommás eljárás világosan kijelenti, hogy a bagatell törvény nem érintett szakaszai változatlanul fennállanak.
Talán lehetne még az érdekelt köröknek módjnk, hogy a minisztert meggyőzzék. Gondolkozzanak rajta.
i i r a.
— Belobraidich Lipót halála. Be-lobraidich Lipót a 48-ik tor gyalogezred uy. kapitánya- f. hó lo-én reggel Budapesten a XVII. sz. helyőrségi kórházban elhunyt. — Háziezredünk egyik legműveltebb tisztje volt és szerzője az ezred történetének Szelleme tuliirőltetése miatt idegbaj rett nyta erét és arányiig
1 fiatalon kellett nyugalomba vonulnia. Az elhunyt elnöke volt a budai Ernő agy-leinek, melynek érdekében nagy tevékenységet fejtett ki. Tőle indnlt ki az eszme, hogy háziezredonk száz éves fenállásának emieke Nagykanizsán megünnepeltessek és hogy Petőfinek a volt 48-as bakának, emlékszobor állitassék. Halálának híre váratlanul ért beánünket, mert Bello-b r a i d i c h cifak ezelőtt pár nappal irt szerkesztőségünknek Temetése szombaton délután 3 órakor ment végbe Budán.
— jól megérdemelt elólepteléa. Miller Edét, a keszthelyi áll. postahivatal derék főnőkét felügyelővé léptette elő a kereskedelmi miniszter. Ez alkalomból ezeket írja róla a K.H.: .Nemcsak a kartársaknak, nemcsak a jóharátoknak és ismerősöknek, hanem úgyszólván Tá-rosunk egész intelligens közönségének örömet okozott az előléptetés hire ét fokozódott ez különösen az által, hogy az figybuzgó és tevékeny főnököt mint
magasabb rangú tisztviselőt ia, magunkénak mondhatjuk, mivelhogy az előléptetés nem ragadja ki azon körből, s mely 14 év óta csak becsülni éa szeretni tndta egyenes, őszinte karakteres viselkedéseért a társadalomban, és a közönség iránt tanúsított figyelméért a hivatalban. A helybeli posu hivatal sokat köszönhet Müller Edének, hogy a müveit viszonyoknak megfelelő színvonalon áll és hogy na?} forgalma dacára rend és pontosság cfcyik kiváló tulajdonsága. Szivünkből üdvözöljük tehát a derék főnőköt előléptetés alkalmából.
— Dr. Plihál Victor távozása. Társadalmiéietünk egyik ¡ogszereletreméitóbb, legrokonszenvesebb tagja hagyott lyból pótolhatatlan írt maga után. Dr. Plihál Victor kedden távozott városunkból, hogy elfjglalja uj állomását Újpesten. Feleslegesnek tartjuk hosszer hasábokon ét ismertetni az ő szép tulajdonságait, hisz akik közelébe jutottak, azok a legszebb szavakban nyilatkoztak róla mindenkor. Távozását mindenki őszinte sajnálattal fogja tudomásul venni.
— Ifjú Pázmándy Dénes meghalt. Mély gyász érte a vidéki é* különösen a dunantuli hírlapirodalmat. I f j. P i z-mándy D é.n e s. Pázmándy Dénes volt országgyűlési képviselő fia, tegnap 11-én Budapesten meghalt. A lüdövész vitte oly korán sírba s tehetséges ifjú, hírlapiról, — ki a u n á n t u 1" c. ; Szombathelyen megjelenő lapot ügyesen és szellemesen szerkesztette. Mintegy halálai érezve a mult héten nynjtott békejobbot a hirlapirás terén régi ellen-Mének, K ó V á r y- K a ff e h r Bélának. a , V a s v á r m e g y e" szerkesztőjének.
— Arany menyegző. Kgy fél század inult el azóta, hogy S t e r n J. Mór, ! helybeli köztiszteletben álló téglagyáros és íóldb rtokos oltárhoz vezette Weiss Saroltái, Vidor Samu bankigazgató nővérét. 3 te rn szegény sorsból emelkedett fel és lett vagyonos földbirtokos. Es ezt szorgalmának és becsületességének köszöni. U a jó sorsban is megmaradt egyszerű szerény polgárnak, aki inkább kerüli ■a tisztségeket, melyek a vagyooosodassal járnak, semhogy keresné azokat. Mind e szerénysége mellett, a közbizalom számos jelével tüntették Li: Tagja számos pénzintézetnek, az izr. hitközség elöljáróságának, a város képviselőtestületének stb. Az izr. hitközség elöljárósága az ünneplő aggastyán menyegzőjének 56-ik évfordulója ötletéből küldöttségileg fejezte ki szerencse kivánatait.\'
— A Iwnvédkaszárnya kibővítése.
A honvédelmi minisztérium II. agy-csoportjának fÓDÓke, ocsvai Láoer Győző, cs. és kir. tábornok és Ruba-szetuk József alhadbiztos e hó 5-én városunkban időztek, hogy a jövő évben kiépítendő honvédségi kaszárnya tervbe tett tárgyalásairól alapos helyszíni ismeretekkel bírjanak Hir szerint a 20-ik honvédgyalogezred Körmenden állomásozó 3-ik zászlóalját is egyesíteni akarnák és igy együtt lenne az egész ezred, kivéve a Fiaméban állomásozó századot.
— A tanács figyelmébe- Troikóué njndijazáss ügyébju e sorokat kapluk: „Trojkóoé az elemi iskolában eltö lőtt s: évi lelkiismeretes szolgálat után jól megérdemelt nyugdíjba lépett- i vonatkozó miniszteri rendelet a? iskolaszék legutóbbi ülésén tárgyaltatott, a meiyen méitó feltűnést kellett annak száinitási alapja, mely szerint a 750 írtban megállapított nyugdíjból a városi nyugdíjalapra 210 frot s az országos nyugdíjalapra 540 frtot róttak ki, holott a nyugdíjas csupán 3 évig volt községi és 27 évig állami alkalmazott. Ily számi-tások mellett . különben is sorvadásban sinylő nyugdíjalapunk rövid idő alatt a jogos igényeket sem tudja kielégíthetni. Elváljuk a tanácstól, hogy megfelelő felterjesztés ntjáu megteszi a lépéseket arra nézve, hogy a részben igazságulan tehertől a nyugdíjalapot megmentse.\' Bármennyire tiszteljük is a felszólaló nemes intencióit, ez egyszer mégn ijkábr. szeretnők, h: a tanács nem bolygatná Trojkóné nyugdíjügyét, mert bizony 31 évi tanítóskodás után 750 frtot bárki is megérdemel.
— Sózfti\'dó. A gőzfürdőről zeng az ének. Annyiszor megszóltuk ej.t az intézményt, mely oly rosszul szolgálta a közönséget I-A bérlők túlkapásait, go-rombaaágait és hanyagságát tűrte a kő ittiség évtizedekig, míg vég.e kiégett megrepedt a kazán, elhomokosodott a a kut és a bérlő, egyszerűen eltávozott éa .magával vitte a bérleteket, megkárosítván a közönséget pár azáz forinttal. Becsukták a fürdő kapuit. Az igazgató ág nem rendelkezvén pénzzel, nagyobb tatarozásokba nem ment bele. — Most egy rillalkozó
bérlő találkozott Krimi Ignác személyében, aki mír nyír óta birja bérben a .Gőzfürdő" korcsmát, a melyet nem remélt virágzásra juttatott. Krimi 10 évre bérelte ki a fürdőt, sokat fektetett bele, a belső helyiségeket kltala-roztatta, ugy hogy most már ai elhanyagolva volt helyiségek barátságosak. Az igazgatóság pedig aj kazánt rendel\' és a gépet Hsrkányi és Eperjessy mérnökökkel javíttatta ki A fürdő üiemké-pes várja a vendégsereget és karácsony napjára m e g n y 11 i k. Mi pedig őszintén kivánjuk, hogy az cj fürdős képes legjen a mi kényes közönségünk sokféle igényeit és szeszélyeit kielégíteni.
— Helyre igazltáa. Mult számunk ban közöltük a Ker. Jótékony Nőegylet nyugtázásét a beérkezett adományokról E nyugtázásba tévedés csúszott be, melyet ezenoel helyre hozunk. Bogenrieder Józsefné ugyanis nem ruhakelmét küldött z jótékony célra, hanem 5 f r t o t adományozott.
— Meghívó. A magyar szent korona országai vörös kereszt egyletének nagykanizsai városi választmánya 1896 évi december hó 13-án délután 3 órakor a kisdedovoda nádor utcai helyiségében tartaodja évi rendes közgyűlését. A köz-gyü.és tárgyai: 1. Elnöki megnyitás. 2. Jelsntés a lefolyt év működéséről. 3. A számvizsgáló bizottság jelentése. 4. A sorrend szerint kilépő választmányi tagok helyett ujak e etleg azok isméti\' megválasztása 5. Netáni indítványok. Kisorsolt tagok: Fesslhofer Józsefné, Gelsei Gut-man Vilmosné, Knausz Boldizsárné, Plihál Ferenctié, Székely Lajosné, Vidor Samuné, úrhölgyek. Babochay György, Dr. Bentzik Ferenc, HoSmann Mór, Plihál Fercnc, Stir-ling Sándor urak.
— Társasestély a kaszinóban. Mintha fogytán volna már a jő kedv. |vagy a mulatni vágy. oly lassan, vigyázva bontják ki szárnyaikat az .estély ek" himes szép pillangói. A férfi egy magában alig tud mulatni, az igazi mulatságok lelke, miodig a nő marad. A szombat esti kaszinó mulatságon pedig majdnem elmaradtak mindazok a viruló, üde szép arcok, kik nálunk oly kedélyessé, oly fesztelenné tudják varázsolni az estélyeket.
— A Kisdednevelő-Egyesület közgyűlése. A nagykanizsai Kisdeduevelő, Egyesület fölyó hó 20-én, vasárnsp délután 3 órakor a Nádor-utcai ovoda helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre az egyesület tagjait ez uton is tisztelettel meghívja az elnökség. A közgyűlés tárgysorozata: I. Elnöki jelentés. 2. A mult évi zárszámadás előterjesztése.
i 3. A költségvetés tárgyalása. 4. A lelépő igazgatósági — és sorrendben kilépő választmányi tagok névleg: Fessel-hofer Józsefné. Janda Károlyné. Löwic-j ger Lajosné. Matosh Józsefné. Pálfy A lajosné, Rosenfeld Adolfné. Scherz Albertné, dr. Szekeres Józsefné. dr. Szukitsch Kandó,-ne és Weiser Józsefné úrnők helyeit mások, vagy ezek újbóli megválasztása. 5. Alapszabály módositis. C Netáni indítványok.
— KőzgyCIés. A helybeli „K o r e so -lyáz ó-egylet" 5-én tartott közgyűlésén Clernent Lipót, az egyesület elnöke beadta lemondását, mert a téli szezon alatt külföldön fog tartózkodni. Ezúttal két állomás állt üresedésben, amennyiben dr. Plihál Victor titkár végleg ettávozott Kanizsáról. Elnöknek a nyomban megejtett uj választáson : LT n g e r-U II mm Eleket, társelnökül: Gelsei Gnttmann V i I m o s n é t, igazgatónak: W ei d n e r-Diesel Ernőt, titkárnak: d r. 0 11 o p Mórt. pénztárnoknak pedig Rose nfeld J ó z 8 e f e t választották meg.
— Diák-bál. Mint értesülünk, főgimnáziumunk iljuságs a farsang alatt, január 27-én. bált rendez, melyet hangverseny előz meg. Erre már nagyban folynak az előkészületek.
— Köszönet nyilvánítás A Ker. Jót. Nőegylet karácsonyi felruházásához ujabban hozzájárult F ischerJózsefné 8 m. ruhakelmével és egy női kabáttal, — melyért őszinte köszönetét nyilvánítja az Elnökség.
— Balatonvidéki kör. Zala-, Somogy-és Veszprém-vármegyék Budapesten tartózkodó ifjúsága f hó 2-án alakuló közgyűlést tartott egy létesítendő kör tárgyában. mely: „Balatonvidéki Kör" cimet nyer. Diszelnőkei lettek a körnek Somogy vármegye részéről Bekaics Gusztáv, Veszprémvármegye részéről dr. Fenyvessv Ferenci orsz. képviselő. Zalavármegye részéről választandó diszel-nökre nézve a tárgyalások még folyamatban vannak. A kör tisztikara a következőképpen alakult meg: Elnök Csury Jenő dr, alelnök: Schwarzenberg Mór dr., titkár: Ho ezer Lajos, jegyző: Bakonyi Lajos, pénztáros: Kűrschner Márkus. helvettes pénztárnok: Hochstádter M., ellenőr : Weber Frigyes, háznagy : Mangold Gusztáv, könyvtáros: Krauth Albert.
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. DECEMBER 12 én.
— Tűim«. IkliSd községben, i novai járásban f. bő 5-én este Takács Sándor gazda hálánál tűz támadt. mely több lakóházat, pajtát és 3 drb szarvasmarhát pusztított el. A kár felér 1600 frttal.
— Szegény katona Katintf József, akit a palini méntelep parancsnoksága. mint katonaszökevényt körözhetett, végre megkerült. Bolttestét ott találták felakasztva a palini erdó egy fáján, amelyen mintegy két hétig-függött A legény sebogyse tudta megszokni a katona életet, bár felebbvatójának panaszra okot/ nem adott
— Kuruzslás és emberölés. F. bó 5-én Horvát Katalin kis paiinai parasztasszony 10 éves.fia künn a mezén Huzián Ferenc 14 éves fiával birkózott, hogy hát megmutassák egymásnak. ki az erósebb. De az erósebb Huzián hamarosan földre teperte a ki Horvát fiút és ezzel mindketten elhagyták a harcteret és kiki foglalkozása utat nézett A tix éves Horvát Pali este eionban anyjának mellfájásról panaszkodott okául mondva a nappali birkózást Az anya félje K o s s t í k a Márton tanácsára előhivatta a regédéi illetőségű, de a faluban lakó Stankovics Bertalan kintornást, aki a lakóknál javasember hírében állott. Ez a fiúnak I liter tim-sós vizet rendelt, melynek gyógyitó hatását a torokfájásban \'kipróbálta A fiu a vizet megitta és 7-én meghalj — Stankovics ellen megindított« a vizsgálatot kuruzslás miatt. Ennek folyamán azután a esodadoktornak sok bQne kertlit napfényre. Bevallotta, hogy szeptember havában Kiiirt Martánál mint ssülész is segédkezett, mely aktusnál a csecsemő kiszenvedett Zsák Bózsa 16 éves hajadont is gyógykezelte s kintornás. A leányzó gyomorbajban szenvedett. Stankovics rendelt neki valami kotyvasztékot. mire a leány is nemsokára kimúlt. Stankovics összesen 6 gyógy-esetet vallott be. de annak bevallására, bogy mivel gyógyított, rábírható nem volt. A házkutatásnál találtak nála különféle csont és vasedényeket A kuruzslót átadták az alsólendvai járásbíróságnak.
— A becstelenek Csak post festőm emlékezhettünk meg a .Becstelenek" előadásáról a víg színházban, a vidéki ember már lele szuggerálva a fővárosi lapok kritikájától, élvezhet végig egy-egy premiert. A fővárosi bírálók sok jót mondtak a darabról is, az előadásról is. De azt az inspiráció, amit a kritika rérén nyerünk, felettébb halvány ahhoz a benyomáshoz képest, mely ránk zudnl. ha az előadást végig hallgatjuk. A főszerepet G a á 1 Gyula, az Aradról a fővárosba került vidéki színész játsza. A lelki állapot változó részleteit, ez a művész, oly megkapó szemlélbetőséggel mutatja be. hogy megrendülve a verizmus ezen művészi alakításától, a szemlélő csak napok múlva képes kibontakozni az utóhatás alól. A vígszínház megtalálta fíaál Gyulában a maga Souuenthálját. A színművet Nagy-Kanizsán is előadták, de minden
. hatás nélkül.
— Agyonrugta a ló. Karakai Pétert, Vokom hentes kocsisát, szerdán éjjel állítólag megrúgta egyik lova ugy, bogy eszméletlenül szállították a kórházba. A szerencsétlen ember Marton János házi szolgával aludí, egy ágyban és igy a rendőrség megindította a vizsgálatot vájjon nem bűneselektpény forog-e fenn. Az orvosok megállapították hogy Karakai epileptikus bajban szenved már huzamosabb idő óta és igy lehetségesnek tartják, hogy álmában vergődve lezuhant az ágyról és a szQk kis istállóban egyenesen a lovak alá gurult és ekkor az egyik ló ugy fejbe ingta, hogy felgyógyulásához semmi remény sincs. A rendőrség a kir. törvényszéknél jelentést tett ez ügyben.
— Fabol TUkarltá. Áll*.*uoe wdeZlodetl kaltett as »több. napokban a fővárosi lapoknak aa az ojdouaá<te, I"TT B-«npe«ten .Szabad Izrael" nevén az OUani izraelitákból egy nj bit-közzég alakult, amely lehetőleg iparkodni fot az eddigi zzertartáaokat az egyházpolitikai történjek álul teremtett helyzettel őzzzbzni zatba hozni t a modora korba már be nem il. latnáét* a a rallaz lézyegét épen nem érin\'i azé bőségeket kiknzzobolni. a bodapezil zaido-aág értelmiségének tulajomé rézzé rokonrzenr. vei fogadta a kezdeményezést, — as .Egyenlő ■ég" azonban, mely tudvalevőleg a magyarországi zaidóaág bevallott orgánuma oly dnr-ván támadt! meg a moagmmat, Fogy a re tora «gyík rezéríerfie kénytelen volt aajtépert indítani. — Az mar mégtz caak fá^ál ruakarikj, az egymlőeéget akként magyarázni nekünk z tejfel, néktek aa irt I
— Yármegyínk adóügy«. A k,r. pénzügyigazgató jelentése szerint szept. és okt hónapban a vármeeve területén befolyt adó 393.809 frt 26\'lj kr A folyó év január 1 tői október végéig bszáróla; összesen befolyt 1.760.855 frt 65\'lj kr., melyet a mut év hason szakában befolyt 1,930 805 frt 08\'!, krral egybebasonlit-ván, a folyó évben 169.959 frt 43 krral folyt be kevesebb. — Az adóhátralék volt október végén: 1.859.526 frt 14\'|< kr. egyenes adóban. 141 333 fit 7l\'|, kr. hadaién tessáfi díjban, 1 999.736 frt lS\'/s
kr. azílódéiimaváluágban, 293.02« frt 461, kr. bélyeg- és jogilletékben, 7.872 frt 9 kr. illetékegyenértékben 86.695 frt 311, kr. fogyasztási- és italadókban, 16.516 frt 03 kr. ítalmérésí illetékbon a igy összesen 4 406.716 frt 94\'j, kr. Leírásba hozatott jencú óta a) egyenes adóban 37.266 frt 28\'i, kr., b) hadmentességi Jajban 217 frt 50 kr. Fizeté.í halasztás október hóban 5 esetben adatott 433 frt 89 kr. tanóráiban.
— grdekes lUUaztlka. 5zomzzédr4rne-gyénkben, Vazbac. a polgári haaaaaág behozatalának elaő évében 294 7 házassági kötél kőzöl 41 pár mellőzte az egyházi esketéat- Legtöbb tl 7 pár) mellőzte a asent-goohárdi jlrtabaa.
— A posta és távíró karácsonyi szolgálata Mivel a karácsonyi posta csomag íorgalom íbközoíí mervben veszi igénybe a postai alkalmazottak tevékenységét s oly rendkívül? mérveket szokott ölteni, bogy ha a fennálló postai szabályok a közönség által szorosan nem tartatnak be. a királyi posta a legkiterjedtebb intézkedések és a legnagyobb erómegfe-szités dacára sem győzne a közönség minden igényének eleget tenni, minek következtében a közönség maga szenved kárt, ha küldeményük vagy nem érkeznek meg rendeltetésük helyére, vagy ba megérkeznek, nem kézbesíthetők, vagy régre ha kézbesíthetők is. a tartalom meg van sérülve, romolva stb.. — ezért a pécsi kir. posta és távírda igazgatósága ezekre figyelmezteti s közönséget. — Ennélfogva a postát igénybe vevő közönség figyelmébe a következőkre annál jobban kell figyelni, mert ezeknek figyelmen kívül hagyása, az államkincstárnak kártérítési kötelezettségét megszünteti Mindenegyes küldemény a tartalommal megfelelően, de minden esetre jó anyaggal és tartósan csomagolandó. Élelmi szerek, játékok, gyümölcs, szövet, kalap. ruha. fehérnemű külön-külön beburkolandók./— Ezüst és aranynemfleket. továbbá pénzt a fennebb felsorolt tárgyakkal együvé csomagolni nem tanácsos, mert esetleges kártérítésnél figyelembe oem vétetnek, s már a nyomozásnál is a tényállás kiderítését hátráltatja. A csomagoknak általában ugy kel! göngyölve lenni, hogy egyrészt a burkolat a küldemény tartalmát külső befolyás ellen megvédje, bogy tartalmukhoz a burkolat és a pecsétek megsértése nélkül hozzá féini ne lehessen, másrészt, hogy s tartalom más küldetné nyéken szállítás közben kárt ne tehessen. A csomsg tartalmának mieósége, természete, a hosszabb vagy rövidebb szállítási ut. a vizén vagy szárazon, vasúton vagy kocsin való szállítás majd egyszerűbb, majd erósebb és tartósabb csomagolást igényel. Ezután részletes utasításokat ad lelkére kötve a közönségnek, hogy nagy gondot forditson az erős pakolásra, a pontos címzésre, jó pecsétviaszt használjon sat. Végre még fölemlíti, bogy a torlódás lehető csökkentése céljából, de még azért is. bogy a küldeményeket még az nap biztosan tovább küldeni lehessen, igen k vánatos, hogy a küldemények föladása a délelőtti idó-ben.történjék, e célból a kerület nagyobb hivatalaiban folyó év december hó 20—21-ig bezárólag a küldemények a d é li órákban is felvétetnek.
— Kitüntetés. Sternberg Ármin é s testvére bndspesti hangszergyáros céget kettős kitüntetés érte. A kiáilitási zsűri .a millenniumi nagy éremmel", a kormány pedig a .millenniumi állami éremmel" tüntette ki a hírneves céget
— Késmárky éa Illés, Uudapesten a leghíresebb cégek egyike, Kossuth Lajos utca 9 és lt). szám alatti üzlethelyiségeit legközelebb a külön e célra épülő áruházba (Kossuth Lajos-utca 12. szám) helyezi át, minél fogva az összes elsóeme-leti diszmi, stb. árukészlet árait 20—50\'\'. -kai leszállította Félreértések kikerülő* végett megemlítjük, hogy a régi. híres »Kerepesi Bazár" nagy .raktárai és helyiségei továbbra is fennmaradnak, sőt ott is az oly szilárdul megszabott cikkeknél, mint a 2 frton felüli franeiababák és hintalovak. I0*i,-0t enged.
— A iüchter-frie Horgony Eó épltószekrenyek. Ha agy játékszerről mondható, hogy a gyermeket komoly gondolkozásra serkenti éa szemet és kezet egyaránt képezi, ugy ez bizonyára a Rihter-féle Horgony-Kőépitősaekrényről mondható, melynek ezen előnyök talaj donithatók. A HorgonyKőépitőezekrény különféle alakjaival az előbbi faszekrény nyel szemben igazán aj játéknak tekinthető éa már a mindegyik szekrényhez mellékelt pompás mintalapok egyszerű megtekintése elég arra, hogy magunk is
Ngyanazón meggyőződésre jussunk. Igazán bámulatraméltó mily nagy és pompás építmények állíthatók fel már egy aránylag kis szekrényayal. Tehát valamennyi szülőnek, kik még kétségben vannak mit vegyesek es évbea gyermekeiknek karácsonyi ajándékú, legjobb és legsikerültebb ajáodAnak a Horgony-Kóépité-szekréoyt ajálhatjuk. Nehogy bevásárlái
alkalmára! értéktelen utánzatot kapjunk, arra kértink figyelni, hogy mindegyik Talédi köépitószekrény a Horgony gyári jegygyei el legyen látra.
írodalaa.
— A kis Jézus. E címmel a mult ¿1 karícsonyán egy pompás képeskönyv je-leot meg. mely egyszeribeo a gyermekvilág kedves könyve lett; a gyermek-Jézusról szóló történetek hamar utat talál -lak a gvermekek fogékony uivéhez « kész örömmel, játszva tanulták meg a nemesítésökre írt versikéket. Szívesen fogadták e könyvet a szülök, neveik, iskolák s a ssjtó is. E siker arra bátorítja fel } szerzőt, hogy • gyermekvilág bará tsinak újból ajánlja könyvét a beköszönte karácsonyi ünnepekre, a mikor keresve »e. lehetne alkalmasabb könyvet adni a gyermek kesébe, mint ezt, a mely a kis Jézust állítja eléje követendő mintaképül. A 12 képpel, finom papíron, csinos vászon\' kötésben, szép, színes cimképpel díszesen kiállított könyv ára bérmentes poetai küldéssel 1 frt 10 kr., mely öaszeg a ulirott szerző címére küldendő (Budapest IT. Városház-tér 4.). Prónai Antal dr. ke-gyesrentí: tanár.
— Tente Gyula összes Bankái, uj olcsóbb dtsakisdás. Kiadja a Franklin-Társulat. A nagy hí iü francia werző müveinek es uj kiadásában már hét munka jelent meg, az egyedüli kiadás, mely a Irancia eredeti képekkel étdekesiti a köteteket. Most a nyolcadik munka kezdődik meg az 53—55 ik füzetekkel: A Robinsonok iskolája, regény, franciából fordította Yni Imre. Há-odik egyedül jogosított magyar kiadás 50 képpel. Verne miodeu regénye az ismereteknek annyi gazdagságát, az előadás anoyi - érdekfeszítő tulajdonságát foglalja magában, hogy a fel-nőttek és az ifjuség közt méltán elterjedtek. Összes munkáinak kiadása miud diates kiállításuknál, mind tartalmuknál fogra érdekes ünnepi ajáudékoku1, s a közeie4ö ünnppekre a könyvpiac egyik érdekessége. Kétheteiiktnt egy-egy füzet hagyja el a Bajlói. Egy füzet ára 30 kr. Díszes bekö tési táblák kötete^kint 40 kr. Megrendel betó minden könyvárainál.
— X magyar korona oruágrnluak mezőgazdasági stallsztlk.ja. Aa 1895. évi VIU. t. c. alapján végrehajtott merőgazdasági statisztikai összeírás eredményeinek feldfijgozásft befejezéséhez közeledik a az első kötetek már néhány nap múlva sajtó alá bocsáttatnak. Mielőtt azonban ar országos m. kir. statisztikai hivatal a nagy mezőgazdasági statisztikai munkálat kinyouHtása iránt intézkedhetnék, lehetőleg pontosu ismernie kell a szükséglet mérvét, hogy az előállítandó példányok számát ehhez képest lehessen megállapíts^-A mintegy 800 folio Ívnyi terjedelemben tervezett, S kötetes mun-kának előfizetési dijs, erős vászonkötésben 10 frtbsn ran megátlspitvs. Az előfizetési összeg az országos msgy. kir. statisztikai hivatalhoz küldendő be legkésőbb a folyó év végéig, a mely idő elteltével a mezőgazdasági statisztikai rnürek az előfizetési árnak négyszeresére rugó bolti árban lesznek csak megszerezhetők A rendkívül érdekes és tanulságos munka tsrtslmi kötetenként s kő-vetkező:
As els6 kötet aa adatgjtgtés módsaertsek, aa öaaaeiria lefolyáaáoak, tinnlUtaiwh iaaer-tetesés kiTöl kOs^fenaint tartalmazni fogja aaokat a legf>nto*abb adatokat, meljekra ugy a leöaifaagatia, mint a magán- haaanalat aaem-ponijibíl legnagyobb aankséf van, a. m. a to-rnlctet ni.elési agak .terint; a haaanoa báai allatok axiait, a tontoa.bb állataemeket jntr éa ker aaerint is; aa isia fogatokat a TOn&erő mrgknlAobOatetéaével, atb. A m ál o d i k kötetet egy kimerítő Qaadaeimtár képeai, melyben miodacok, kikaek gazdasága meghaladja 1,100 kataaatrtJi* lioldat, egyéoenkiut lelioroltatnak, kimntattat.ia f.tdaaaguk aaek-helye, valamint tein\'eta miralési agak aaeríst, a gazdaaigban alkalma.ott cselédek ¿a foato-aabb gépek éa esabbaOk laáma, további aa állatlétszám. A harmadik kötét rtaalnt tndomtoyosan tcldolgoa.a a Oaaaebaaoulité adatokkal megiiligiua. ré.xiat táblsaatoi alak-ban. ax 189fi. évi arataa éa axQret eredményéről axamoi be. A negyedik kötet aa öaaaeirta alkalmival as agyea gaadaaágokról tudakolt réaaletefi adatokai, a birtoklia jogrime éa a raxdaaagok nagyaiga azerínti kettSa kombinációban fogja nyújtani, agy tadominyoaan teí-d- Igoxva mint tiblia kimntatiaokbaa Végre aa ötödik kótot i köxaéget, jiriaok éi ▼inargyék iluUnoa gawiaaégi viaxonyait meg-Tüigitö adatokat a a le.ont tannlaigokat fogja tartalmasai.
— á „Fővárosi Lapok" aj talajámsa. A legrégibb magyar Upoál a SS-évea .Főriroai Lapok*-nil örveadatea .áltoaia állott be i i lap tulajdonjogit egy réaBTéojjársaaigtól maga aa eddigi felelőa ax.rteas» Porzaolt Kilain vette it s a lapot afcga a agsrkeaatűaég adja ki, melysek kebelebra ax orasig legtokintélyeaebb irói vannak. A .Főriroai Lapok\' tntr tarom irodalmi generációt nevelt föl a igy mar régebben irodalomtörténeti footoosigra emelkedett; két éve pedig a politikai viiágbaa ii számot tesx, a mennyiben ni a tat tört, egy aj politikai irinyaak . a aoiiniaata magyar knllufpolitiki&ak axeraeu diadalt At éaaaea politikai pártoktól faggetien oyilt, őaxinle es aaókimoudo organn-aa ex maguk jak a független Íróknak kikbex a többi lapok aaerkeaatöaégeiböl ii axámoa olyaa irt caatlakoaik, ki saibad véleményét aem Ír-
hatja meg a aajit lapjában s eiért a minden irányban faggetlen .Főriroai Lipok\'-ban nyi-litkoxik. Igazi natnraliate. ujáig, me yből aa unalmas, nagyképű politika ki van tárra a a legaxáiAxabb politikai eseményt is tetaaetős szépirodalmi (ormiba » ¡gaaaik föl Veser-cikkeket Bekaica Guxz. - £ötróa Kiroly, He gedoa Sindor, Stathmiry György, porzaolt üil- , mán, Bilogh Pil, Lipcaey Ádim, Kortrz Andor, Ligetanti tatvi", bxokolay Kon.\' atb. inak bele Tircare.Miban Jókái Mor. Ágz\' Adolf (Porzó), Vérieay Arnold, Tolnay i.zjo t, Vadnay Kiroly, Jakab Údón, saabóné Nogáll Janka, Gyarmatbj Ztigájé, Gabaoyi Árpád, Ezdrtdy Sindor, Bartók Laioa, Abooyi Árpid Dzlmady Győző, ííaxir Emil, Lanka Gnaxtiv, Malui Kmil, Radó Antal, Adorján Sándor, Pósa Lajoa, Szabó Sodra, Saása Károly, Saaboieaka Mibaly. Szana Vamas, Széptalndy 0 Ferenc, Saiklay János. Torkos Lialí, Tömörkény Istvin, Tér-teay Gyula, Zichy Géaa gróf atb. aevaivel u-lalkoannk A lap koltarpoliiikal bivatiainak megfelelően tényleges kulturális mnukit is véges . a .Főváméi Lapok" azerk axtősége az ország kűiöuböző ridekein jóte.ooy kulturális célokra teljesen dijulanu. felolraaiaokat éa baagveraéeyekst reudex a badapeui Nemreti sa nbix számira ezer knrtaás pilyadijat tfizölt ki tarsadalmi aziumőre a a pilyiaat elJöjtese ntia az eiőüzetők a jutalmazott drámát díjtalanul lógjak megkapni Hasonlókép díjtalanul kapjak aa előfizetők a Fővárosi Lapok alma-nacbjit, mely diaxesea -.In.trilt vaskos kötet leaa axepirod mi dulgosatokkal Egyetlen lap a Főváméi Lapok, »ölj áeteakeot itlőaxtrü il-Inaatriciókat iz közel a exentelol az e.őű.etők kedrezsaéayés irón kapjak i legrégibb magyar divadapo\', a .Magyar Bazár\' L Fal kell még emliteoSnk, bify a „Fővárosi Lapok\' aa egye -len ujsig. mely matt ujocoao berendexett nyomdájából Irancia rendaxer\'l betűkkel, títztin nyomra, £aom febér papir ton jelenik mez. s a melynek n.-mcaak politiktja becaoletés é. a tónusa tisztességen, htnem a kö\'aő megjelenése is aa előkelő taa\'ouokba való
— Megrendelési felhívás Bl.oordes" eimü műre. Mióta dicsőségesen uralkodó pápánk. XIII. Leo az egész keresztény rilág figyelmét századunk legnevezetesebb búcsújáró h Ivére, Loordesra, irányozta azóta szeretett hazánkban is napról-napra nő az érdeklődés a bold. Szűznek eme kiválasztott helye és az ottan nagy számban előforduló csodás gyógyulások iránt. Alulírott a mult esztendőben egy 250 személyből álló zarándoksereget rezetett Lourdes-bs, ess zarándokát közben szerzett tapasztalatoknak. Lourdesnak leírása és a csodás gyógyulások ismertetetése teszik tárgyát jelen munkának, mely a napokban hagyja el a sajtót A 13 képpel illusztrált és lt írre terjedő munka ára: finom velin papiroson, Jhire 1 frt 20 kr., díszes vászon kötésben I frt 80 kr. Legfinomabb vastag velin papiroson diszkötésben 3 frt.t\'Sacer-dotibus erga sacra) Gyűjtőknek nyolc példány után egy tíszteletpédánynjal szolgálok. Budapesten. 1896. ncvember havában. Dr Purt István, a budapesti központi papnevelde tanálmányí felügyelője. Lakik: Budapest. IV. kerület. Központi Papnevelde
— Szilágyi Sándor kitüntetése A király ó Felsége f. é. nov. 56 ról kelt legmagasabb elhatározásával Szilágyi Sándornak a budapesti tndomáoy-egyetemi könyv ár igazgatójának, a hazai történetírás terén kifejtett kiváló működése eiismeré-seül, s miniszteri tanácsosi címet adományozta A magyar történetírás egyik legkitűnőbb képviselőjét érte ez a királyi kitüntetés Szilágyi Sándor személyében, kí közel félszázados írói pályájának dus>tszdsg eredménye gyanánt egész történeti könyvtárral gyarapította történetirodalmunkat. Hosszú ós érdemekben gazdag történetírói működésének koronáját a Szilágyi Sándor szerkesztésében és az Athennaeum kiadásában megjelenő, a .Magyar Kemzet Története\' eimű tízkötetes nagy munka
- (millenniumi kiadás) teszi fel. Ez a legnagyobb törtéoetirodalmi vállalat melyet eddig Magyarországban felmutathatunk Ez a nagy munka egyben hivatva volt arra is, hogy a magyar történetírás sze-reny munkásai iránt minél szélesebb körben keltsen érdeklődést. — Rövid idő alatt Szilágyi Sándori már a második kitüntetés érte. Nem régiben ugyanis a béé»! tudományos akadémia külföldi levelező tagjainak választotta. Most pedig a király tüntette-\'ki a miniszteri tanácsosi cim és jelleg adományozásával. Felesleges megjegyeznünk, hogy ei a magzs kitüntetés mily örömet és lelkesedést keltett mindenfelé.
Iiicerm. Néhány tétel lett elhelyezve. de szintén hanyatló ár mellett. A Franciaországból és;oiaszir-szigból ajánlott mag igazán szép minőségű és igy belföldi termésűnknél, tekintve a gyengébb minőséget forgalomra csak akkor lehet számítani, ha a tulajdonosok még további árengedményekbe egyeznek.
A többi magfélékben nem volt forgalom. Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten.
Vöröshere 38—45 frt.
Lncerna, tavalyi termés 35—40 frt.
Lncerna, idei termés 44—48 frt
— Erdélyi aranybinyáuat. Lápnak hirdetési rovatiban közöljük a .Fortuna* aranybánya-részvénytársaság hirdetéost. melyre felhívjuk itt is ulrasóiuk figyelmét. A • támnig alapítói a lehető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel oldetták meg feladatukat, midőn megszerezték a Szent Endre nevt bányát, mely a mellett, hogy aranyban gazdag, egyszersmind nagyobb mennyiségű zuzó-ércet is tartalmaz. E bányában három egész esztendeig folytak a feltárási munkálatok s 60,000 frtot meghaladó kiadásoka tettek a vállalkozók, hogy a bányái teljesen leltárják és átvizsgálják. Ezen munkálatok eredménye a lehető legkedvezőbb. Remélni lehet, hogy e bánya, mely most már kellő űzemtőkével és berendezéssel is fel lesz szerelve, rövid idő alatt Európa legjövödelmezóbb aranybányái mellé fog sorakozni. Uint s lapuok mai számában közölt hirdetésből kitűnik, a részvényeknek csak a felét bocsátják aláírásra, míg a másik felét az igazgatóság éj az ala pitók maguknak tartják meg. A részvények névértéken, 25 koronájával bocsáttatnak ki és igy kerésbbé va gyouosnak is módjában van egy jövedelmezőnek ígérkező vállalatban részt venni. Az aláirás december ho 12-ikétól 20 ¡káig lesz és~az aláirt összegek postautalványon is beküld hetők a hirdetésben megjelölt helyre. Á további feltételek az aláírási fel-hívásból tudhatók meg.
Veti magvak.
íManlbner Ödön tudótiüun.)
Vöröihere. (Lóhere) Hintán a kivitel terén egyszerre oly szélcsend állott be, hogy még kérdést sem tesznek külföldről, a mait hét elejéig tartott szilárdság gyorsan lanyha irányzatba fordult, még pedig oly mértékben, hogy üzletek egyáltalán csak akkor voltak köthetők, ha a tulajdonosok mult heti követeléseiket 100 kilónkiut 3—5 frttal beszállították.
Yegyesefcn
— Megbízható gyógykezelés Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágybiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen azékelésben szenvednek, a „Koll-féle seidlltz por1 használata által rövid idő múlva visazanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 írt. Szétküldés napontz utánvéttel Kall. A. gyógy szerész, cs. és kir. udv. szállító álul Bécs. L Tochlauben 9. Vidéki gyógyszertárak ban határozottan loll féle kéazitménv kérendő az ő gyári jelvényével és a Iáira-sával.
— A Heiler-féle zMélánüvek
A Heller-féle zeuélóm&vekkel a zene az egész világban szétvitetik, hogy a boldogok örömét növelje él a szerencsétleneket vigasztalja és minden honfitársnak üdvözletet hOZZM a huábél szép melódiáival. SzalMak éttoruwkben stb. egy zenekart pótolnak és nagy vonzerővel biraak; fentieknek még az utMUtikus hartj-szarsk is különösen ajánlhatók, me lyek egy pénzdarab bedobása után játszanak, mikkel a kiadá\'ok rövid idővel fedeztetnek. A műsorok nagy gonddal vannak egybeállítva és az opera, operett, tánc és dal senegyön-gyeit játszák. Téuy az, hogy a gyáros a kiállításokon a legnagyobb érmek kel lett kitüntetve, az összes európai udvarok azállitója, s számos ezer elismerő irattal lesz évente kitüntetve A Heller-féle zenéió-mnvek kitűnő voltaknál fogva a legalkalmasabb karácsonyi, név és szflietetnapi Ijáfidikak s mint ilyenek, lelkészek, tanítók és betegek, valamint arak részére is, kik ilyenekkel nem bírnak, melegen ajánlhatók. — Érdeklődők egyenesen Bernbe forduljanak, mé£ kis rendeléseknél is; miután agyár-
XXXV ÉVFOLYAM
ZALAI K ö Z L ÖNT
1896. DECEMBER -én.
Dak nincsenek raktárai. Javitisok mis gyártmányoknál is legjobban teljesíttetnek. — Kívánatra részletfizetések engedélycztatnek és árjegyzékek ingyen küldetnek.
Szerkesztői üzenetek
— F. K. Budapest. Ami kfcic, uem omlik, — tebái aaimilhatok.
— Beryer lór >r Budapest. Sokkal t5bt hálára kotelean-, ba biri\'at helyett — müveket kfildcne. /
— x. F. Flaae. Avoaa cberrbé lei nameros, impotaibl. * retroover
— 1. 0. Sarr Kanizsa. GóUn «ív alatt tsaakatársank. fal«6 0 Sándor ir.
— [. J. F.-Sajk. Miodkeföt Btglupiaai Egyik kérőbbet. írkeaett ked>e< levelein ptdif „mis valaki" mond aflaaSoete*
— H. H- Bndaprat. íme a mai j«4jrl.sc Karicsonv ra le« " kerek boaai mielőbb.
_ 5. F ielyíea Inkább prHát kértük, Ec.ai «eraeket melyeket igazia eaak iosj aaemtlyek iránti ti-ítéletből teaxOak közié, de asért annak u egy elégiiaak majd «órát ejtjük.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS EKNÓ Helyettes szerkesztő: Dr. VILLÁNYUL Kiadó : Ilj. WAJDITS JÓZSKF.
NyllUér.\')
megtartandó nyilvános árveréson eladatni fog.
Kikiáltási ir a fennebb kitett becsir.
Árverezni kivánók tartoznak a becsir 10 •/, készpénzben »agy j óradékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság-nil, 1896-ik éri október hó 5-ik
napján.
NÜNKOVIT8 kir. aljbiró.
! Se yem ila.aaztak SS krtél. 1 < frt 65 k.l, n.éíerenké t valamint fekete, fehér iiin\'l H.nneberj-aelym 35 krtil 14 frt 65 krig mít-renként alma, caikoi kookimott mntiaots, damaszt stb. (mi.t-e/j 240 kasnbsxt mii ó lg 2000 a.lo ét mintázatba itn megrendelt ám pnata\'ér 4a rimmanusan a házboa aaSUitva mi-.ti-kat postafordultával küld : Henneb-fg ti. ca éi kir.ortv. aaill. (aelyemgyára J-Urlcb-bea Srajeabacaimaett levelek\'* 10 kro. ¿a | Uveleadlapokra 5 kroa bély-g ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pooto-| aan elintéztetnek
Köszönetnyilvánítás.
á gyászoló család ée rokonság nevében fogadják őszinte köszönetemet szeretett Alajos bityink elhunyta alkalmival tanúsított részvétükért. Első sorban szeretett kartársai, a mozgó posta tisztikara, a helybeli városi posta tisztviselői kara, a mozgóposta altisztjei, kik gyönyörű koszorúikkal emlékeztek meg volt kartársuk, illetve tiszt jókról. Fogadjik még egyszer legőszintébb köszönetemet ugy a gyászoló özvegy és csalidja, mint a szerető testvérek nevében. Zalai (Zívodnik) Mihily Lajos, az elhunyt legifjabb öct-cse
•) L raval alatt k&alöttakért sem vállal fe-lciöaaéget a Saerk
Hirdetések.
Egy nagy tekintélyű töke biztosítás tariulatnál
székhelyivel a
kerQIeit képviselőség
egy tekintélyes óvsdekképes úrral, a ki előkelő körökben forog és a városban és környékén jó összeköttetésekkel bír, betöltendő.
A társulat kedvelt és könnyen felhasznilható feltételek mellett biztosit, ugy, hogy kis jirtassignil a képviselő jól jövedelmező keresetre tehet szert.
Ajánlatok Existenziá alatt Frie^en-stein és tsa hirdetési irodájához Budapest, Teréz-kőrut 3 küldendők.
2900ii k. 896. okt, 3.
Árverési hirdetmény.
A letenyei tir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvényszéknek 929/p. 896. szám alatt kelt jogerős ítélete alapjin a nagykanizsai kir. törvényszék (« letenyei kir. jírÍ3-biróság) területén fekvó, Egy\'edntá községi 322. sz. tjkvben A.\'t 32 hrsz. alatt Ginter Katalint \'/, részben, Kirily Andris és neje Ruzsrcs Katalint •/. részben illető s 423 frtra becsült ingatlan és ezen épült szimnélkOli hiz 1896. évi december hó 21-ik napjan délelőtt 10 órakor Egyeduta községbiró házinál Zakil Gyula letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével
4931/lk. 896
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak Csapó Oyörgyné született Tóth Magdolna végrehajtást szenvedő, oroaztooyi lakos elleni 132 írt 87 kr. tőke, ebből 122 fr: 81 kr. után 1895. julius 27-től járó 6"., kamata\', 9 frt 38 kr. végrebajiáskérelmi, 11 frt 60 kr. árveréskéreimi. 17 frt 56 kr. árverés megkísérlési. 5 frt 70 kr. jelíL-. légi a a n.ég felmerülendő költségek : iránti végrehajtási ügyében, a fentueve-zelt kir. törvényszék területéhez tartozó, az orosztonyi 292. s>ámu Ijkvben f 761 hrsz. alatt fetvett s 320 frtra, 764. brar. aált felvett s 320 frtra, 762 hrsz. alatt ! felvett b 320 frira becnüit ingatlanok 1896 évi december hő 29-lk napjan d. e. 10 órakor Urosztony községházánál megtartandó nyilvános árverésen . eladaini fog.
Kikiállitási ár a fennebb kilelt becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben vagy óradékképes pap:rban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N-Kanizsáo, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi szept. hó 16. napján.
GÖZONY. kir tszéki albiró.
A legszebb öröm •II |uii|ii iiszítiít karácwíjfa.
Bámulatos olcsó pompás diszitményeket, melyek minden évben ismét felhasználhatok — ajánl a régi jó hírnévnek örvendő, többszörösen kitüntetett czég:
3ISENIUS FERENCZ KÁROLY BECS. L tüKtSTIlStE fi. It
Kerem a czimet pontosan megfigyelni, hasonbang-zisu ciégekke] semmi összeköttetésem nincs, fiök üzletem sehol sincs.
Egy lOOdrbból álló gyűjtemény pompás karácsony-fa-disz, plasztikus karácsony £a-emberrel 3 frt 75 kr. Egy »20 drbból álló gyűjtemény hason-diszitmény, nagy Imllans-csillaggal 3 írt 75 kr. Egy 150 drbból álló gyűjtemény. DJszi:-mények egy plasztikus le-bcgű-angyáDat selyemruhában és harsonával 6 frt 75 kr. Karácsonyfa-mtgnon-lám-pácskák. 25 drb különféle alakúak, arany ezüst és szi- ; nekben 2 korona. Szab. , gyertyatartók, tuczalonkini \' S, 18. 30, 4S 60 és 75 kr. j
61G5\'tk. 896.
Árverési Mrdötméay.:
A nkanizsai\'kir. törvszék tkvi osztálya részerői közhirré tétaíik, hogy Remete Géza ügyvéd oagykanizaai lakos végre-hajtalónak, Dávid József balatonmagya-radi lakos végrehajtást szenvedő ellesi 48 frt 15 kr. tőke, ennek 1895 január l-t« járé 6*>, kamatai, 9 frt 39 kr. eddigi. 7 frt 05 kr. jelenlegi s a még fei-meiülendő költségek iránti végrehajtisi ügyébea a lentneveaett kir. törvényszék területéhez tartozó, a balatonmagyaradi 22. sz. Ijkvbea L-2—12. sorszám alatt felveti 1.116 Írtra, ugyanazon tkvben t 358. hrsz. alatt felvett 11 Írtra és ugyanazon ikvben t 724. hrsz. alatt felveit 44 fitre becsült ingatlanok 1897 január hé 23-lk napján délelőtt 10 órakor B -Magyarod kőzségháiánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyelteee közbejöttével spiegtartandó nyilvános árvetésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár IO*/a át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán"; a kir. tvszék mint leiekkönyvi hatóságnál, 1896. okióber bó 24. napján.
GÖZONY, kir. tazéki albiró.
rpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXT t í INTELLIGENS EGYÉNEKNEK
X Je mellékkeresetet ajánlok a budapesti X tőzsdén jegjuett
g SORSJEGYEK
A az 1883. évi XXXI. t. e. szerint szabályozott, részletre való X eladisival
x REIFELD JÓZSEF bankháza
X Baitapest, Karoly körút I. sz
v
Alapíttatott 1874. Alapíttatott 1874.
rr- ÜGYNÖKÖK,
akik ezzel tlzletszerüen foglalkoznak, a legmagasabb jutalékra (havonta 2 - 300 forint keresetre) tehetnek szert.
"XXXXXXJ
Pnpásia ragyeió aagjalfírtök aranyban, ez üst-\' ben t* színekben á lo és ló kr. Sztb. ktrácSSIJ-ílBOk* csomagonkint arany- vagy ezüstben 30 kr. Jé|fizértk aranyban, ezüstben vagy bronceban 10 nJt. ;5 kr. Révatta dupla csomagolás 12 kr. Já|SZÍT«tak 15 kr. Igen értékes összeállítás juxe lotterie és tombolák részére ÍÜ- és mellék-nyeremcnyekkel, everemenvenkint J.. krtOl fölfelé Vsszéljaálkíli azaláatizijátékak karácsonyra és Syl-vester estére, g)-üjteményenkínt 60 kr, 2 korona 4o .fillér, 4 korona 10O fillér és 8 korona.
Külöo leges árjegyzék ingyen
nagyszerben hatnak gyonor bajokaáL nélkülözhetetlen és íHolánosi^ ismeretes
liázi és népszer.
A gyomorbetegség tOnetei:
(elhíjltág, savanyu, felbőflőjés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nxálkaktválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomorh-ltertelésné! ételekkel italokkal, giliszták, májbajok a hámor-
Emii tett bajoknál a nárlaezelll gyomoreseppek éret ola kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány lanusiL Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr. ,
Magyarországi főraktár: Törők Jmzmef gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz- ^
A vedjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak olv cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag Tan ragasztva a keszitö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A ■áriaczelli gyómorcseppek valodian kaphatók.
NAGY KANIZSÁN: Préger Béla és Belus Lajos gjógyszerészeknél BxRCSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
(Alapíttatott 1864-ben.)
Első magyar kard, sarkantyú és vivó-felszerelesi gyár
BUDAPEST.
Gyártelep: VIII. Balassa-utca 5. Fcüzlet: IV. Koronaherceg^u. 10. Fiéküzlet. VIII. Ullői-ut 66. szám.
Ajinlja sajit gyirtminyu tiszti, gyógysierészi, állatorvosi, legénységi, úgymint diizmagyar-, jogisz- és gyermejk-kardok, aapkan-j tyúk, kardkötő és portopeók.
Olasz, francia és magjar
rlTófelsiereléselt.
_ Mi
Árjegyzéket franc» fcSíáSk.
fe.r®]eárért
Csak
4 frt I
ízillitom világhírű
, Bohemta\' huzóharmonikáidul, hoaszn billentyűkkel éa valódi (yóngykarlkákkal F.zeu harmonikáknak 11 részből ál ó kettős fovója van mely részek elpuaz litbatlan fémsarkokkal vannak ellátva.
A hangok egyes lemezekeu vannak, melynél fogva a harmonikáknak pompás orgonaazerű hangjuk van.
40 hangú S reg. nagyság löt - 33 c«. 4 frt 50 kr. 60 . 3 . . 17 — 34 . 5 . 50 . 80 . 4 , . ¡71, - Í41, . « . 50 , Önoktatési Iskola ingyen. Postadíj és csomagolás 60 kr Képes árjegyzék
ingyen.
< ©. A Schuster, telOHMÉSlití Sra»litz, Csehország.
Szétküldés utánvéttel. — Átcserélés megengedve. Öorekóttetések ismételadókkal kerestetnek.
Nincs többé szükség vegyi festészetre.
liiMi ott kos falhí tinién uiiki és írnyalatban ruhát és fehérneműt
- TÍZ PERC ALATT. ---
Korszakalkotó találmány 500\'/, megtakarítással.
MAYPOLE SOAP
angol festő szappan.
Ltfijibb UIíIbúj Uií ífstésff- fest liiiri szisb^a és inulitb!.
Tizenőt perc alatt\' mindenki egy kevés forró vizzel és erzel iz angol feafó szappannal rnhit blúzt, fllagönyt, zsebkendőt, eelyem- éa czérna Lnzlyűt, Inget, harisnyát, gallért, selyem azóveteket, szalagot, ealpket, atlaszt, bársonyt, atruc tollat, háncskaljpokat stb metfestbet. A ré tét szfntar ó és el nem fakul! Xlnden ruhát tyjá és modernné varázsol. Eeregmentes és a szövetet nem rontja. Egy darab ára 40 Lr (Fekete &0 kp.) s ezzel egy női blouse megfesthető Minden darabhoz basz-. nálati utasitás van mellékelve.
Szabadalmazott az egész világon!
Vezérképv. Ausztria Magyarorsz. Balkán államok, Görög- és Törökországban
BÉCSBEN, M&riahilferstrasse 105.
Sonoenschein Lipót, T.
NAGYKANIZSÁN kapható: Fe«»ílháf«r JÍZSíf urnil. Egy minUdarab 45 kr. (bélyeg) beküldése ellenében bérmentve küldetik.
Bndapest, Bálvnny-uica i.
a am.


Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Linijiieiit Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ©llentállt az idő megpróbál ásának, mert már több mint 27 év óta megbizható, fájdalomcsillapító bedörzsS-léakést alkalmaztafik kSszvéiyaél, csazmal, Ugazaggatásnál és m^ billéseknél és az ervosok által bedórzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Páin-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment ebevezes alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr.. 70kr.és 1 írtüvogonkénti árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Törik Wzsef gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk.; niort több kisebbertókfi utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horony" védjegy és Richter czégjegyzós nélkül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER F. AB. és társa, a. tx kir. aífari uálltték. IIIILSTAr.
ÖQOOOOOOOOOC OOOOOOOOOOOC
HIV. ÊVFOLÏAti
ZALAI KÖZLÖNY
1896. DECEMBRE 12-én
„FORTUNA "Aranybánya-Részvénytársaság.
PROSPECTUS
-Portana\' Aranybánya-Részvény-Társaság cég akit ex é»i november hónap 19-én Tokaji Nagy Lajos tir. közjegyző kőzbenjőttével és hivatalos helyiségében
2,000.000 korona teljesen befizetett részvénytökével
részvénytársaság alakult, melynek célját az erdélyrészi elhanyagolt aranybánya-ipar fellendítése képezi, elsó sorban pedig a Szent- Endre nevű aranybánya megvétele és kiaknázása
Erdélyben kétezer esztendő óta foglalkoznak az emberek aranybányászat-"*!í! s egó»z nagy vidék kizárólag abból él. Ennek dacára a bányászat a leghihetetlenebb módon primitív. Egy bányának sincs üzemi tőkéje, egynek sincsenek gépei, a zuzómalmok pedig oly tökéletlenek, hogy a kőben leró aranyiak több mint a fele veaiendóbe megy.
S ez eljárás mellett is több mint 14 métermázsa aranyat prodakál három millió korona értékben az a kicsiben való bányászkodás, melyet apró emberek, iparosok, parasztok tartanak fenn. Csak néhány bánya van eresebb, még pedig külföldi kezekben. E külföldiek, nem ismerve a viszonyokat, néhány gyengébb bánvát vásárol® össze s ennek dacára is nagy jövedelmeket értek el. 20 - 30 százalékot osztottak föl. sót annál többet-
Ideje, hogy a hazai tőke ezekkel a bányákkal foglalkozzék, sőt kötelessége. mely kötelességnek teljesítése nagy anyagi haszn t is biztosit.
A társaság, mely az imént megalakult, a Szent-Endre-bánya megvételére szerződést kötött s első sorban ezt a bányát szándékozik Özembe venni E bánya Bucsum községben fekszik, Abrndbénya város közvetlen közelében. Tő-szomszédos a Szent-Endre bányával a Coneordia-bánya, mely több millió forint értékQ aranyat adott. A Concordia-bánya részvényesei jobbára vidékbeli parasztemberek. özlettőkéjük nincs, mert a nyert aranyon minden héten elosztozaak s gépe k sincsenek, mégis busz esztendőn keresztül évente 400—600.000 koronát osztottak egymás között tiszta haszon gyanánt.
A Szent-Endre bányában .ugyanazon aranyerek jönnek elő, melyek a Concordiában. s az uj társulat megfelelő űzlettőkével és a legújabb rendszerit zuzómalmokkal fogja folytatni az üzemet.
Nyolc aranyér fel van már a Szent-Endre bányában uirva. mind olyanok, melyek a Concordiában is ismeretesek, s melyek emitt is sranyban gazdagok s ugyanolyan aranymennyiséget fognak adni, mint a Concordia.
E bánya felől St. Ludwig Rainer bécsi ismert szakértő és volt aranybánya igazgató, ki azt kétszer is megvizsgálta, következő nyilatkozatot teszi: „Ai V-ik telerról jelentésemben befejezett s általam sajátkezüleg leszedett anyag 23 gr. finom aranyat adott egy tonnára, melyből 17 4 gr. foncao-ritható arany volt 28 53 frt "értékben, 5\'6 gr. pedig kötött állapotban levő arany 8 40 frt értekoen. Gyakorlatban ebból 70» „ azaz 25 86 frt érték lesz kinyerhető. -
Ugyancsak ó a következőket írja:
.Tökével rendelkező éB észszerűen vezetett bányavállalatok számára Erdély rendkívül háláé talaj, csak érteni kell bevárni türelemmel a kedvező pillanatot s adandó alkalommal gyorsan cselekedni . . Azon szilárd meggyőződéssel zárom jelentésemet, hogy a 3zt.-Endre-bánya rövid idő alatt az ország nagy és jöve-delmes bányavállalatai közé méltán lesz sorolható. -
A bánya öt közép bányatárból áll s több mint 75.000 □ méter felülettel bír. ugv. hogy sok esztendőre elegendő zuzóanyagot bír szállítani.
A Portana* részvénytársulat 2.000,000 korona alaptőkével alakult meg" ugy. bogv elegendő üzleti tőke álljon rendelkezésre és a szükséges (tépek íuzómalmok\' a legjobb rendszer szerint megépíthetők legyenek. Az alakuló közgyűlésen az alulírott igazgatóság és felügyelő-bizottság választatott meg A zuzómalmok ugy ¡lesznek berendezve, hogy naponta 80 tonna ercet
dolgozzanak^!. ^^ ^ „¡„„lat^k rendkivül fényes prosperálás ígérkezik... A minden kétséget kizáró fenti adatokra «maszkodva, a várandó haszon a következő számtételeket mutatja: . ■
Egy tonna érc átlag......... 51 korona 70 fi er
értékű irányát ád. vagyis 80 tonna érc.....413f korona - fillér
értékű aranyat.
Tonnánkinti költség (az összes kiadások betudásával! 12 korona......... - ■ ^960 korona - fi er
Marad naponta ..........3176 korona — fillér
Ez kitesz 350 munkanapon át (az üzem folytonos) kerek 1.111,600 kor. E számitásnál azonban csak a zuróércben található arany vétetett tekintetbe- mind a mellett ugy a Szent-Endre bányában, mint a tószomszédos Coneordiában tömérdek szabadarany fordul elő. Ha tebát ennek értékét a fenti összegnek csak S5\'„-ával számítjuk, vagyis 277,900 koronával, akkor is mindezek szerint 1.381,5oo koronányi évi tiszta haszon mutatkozik.
A nyerendő porarany e számításban szintén nem vétetett tekintetbe. Ennek értéke is emelni fogja a fenti összeget 8—lo\'/.-kal. Ha tebát a várandó évenkinti tiszta hasznot
1.200,000 koronára
tesszük, ugy ez szigorúan szolid alapon nyugszik, minden előre nem látottak tekintetbe vétele mellett. Ezek szerint minden kétséget kizáróan a részvénytőkének 60%-nyi jövedelmezősége tökéletesen biztosítva mutatkozik.
A „Fortuna" Aranybánya-Részvény-Társaság az alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályok szerint 2.ooo,ooc korona teljesen befizetett alaptökével, egyelőre 30 évi időtartamra alakult meg. E 2 ooo.ooo korona részvénytőke felosztatík 80,000 darab 25 korona névértékű részvényre.
Az osztalék felosztása, valamint a társaság nyilvános tanácskozásai minden négy hónapban történnek és az eredmény az össze» magyar, oszt ák és németországi nagy lapokban fog köszététetni.
Az^ igazgatóság: Hg. Batthyány-Strattmcnn Ödön,, • Bóer Béla,
- -«Inak. Abmdbkcva polfinncttare.
Gr Festetics Géza.
Gr. Berchtold Miklós,
Káinét:
Ilenrik,
"ctoak.
Hammond Eduard P. T.,
ai éarakaaierikai Egycalt-Áll&mok roll fókooiulja.
Langem an James W. S.
Saa-F ranciakóböL
A felügyelő-bizottság: Hoitsy Jenő,
Grátzy János.
Aláírási felhívás.
k
E prospektus alapján alólirott syndíkátus az ez évi novembar 19-én 2,ooo.ooo korona teljesen befizetett részvénytökével megalakult és a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyzett
.FORTUNA" Aranybánya-Résziény-Társasá|
4o,ooo drb 25 korona névértékű részvényére ezennel aláírási felhívást bocsátanak ki.
A .Fortuna" Aranybánya-Készvény-Társaság 2.ooo,ooo ko-rons^laptókével egyelőre 30 évi időtartamra alakult meg. E 2 000,000 korona részvénytőke felosztatík 80,000 darab 25 korona névértékű részvényre.
A részvényeket 25 koronájával = 12 frt 5o kr. bocsátjuk a közönség rendelkezésére, bogy igy a kevésbbé vagyonos közönség is részt vehessen eien nyereségteljes vállalatban.
A Szent-Endre bányából származó aranytartalmu kövek példányai a .Fortuna- Aranybánya-Részvény-Társaság irodájában Budapest, V., Fürdő-utca 4. Sí. a hivatalos órák alatt d. e. 9—l-ig és d. u. 3—6-ig megtekinthetők.
A részvénytársaság 80.000 darab részvényéből részben az igazgatóság, részben pedig az alulírottak által képviselt syndíkátus 4o,ooo drbot egyelőre maguknak tartanak meg.
Ai aláírások a .Kortana- Aranybánya-Eésivény-Társaság részvényeire
folyó évi
deczember no 12-tól bezárólag deczember ho 20-aig
tartanak. Aláírási bejelentéseket és befizetéseket elfogad a .Fortuna" Aranybánya-Részvénytársaság irodája: Budapest, V., Fürdő-utcza 4
Az aláírásnál minden egyes aláirt 25 korona = 12 frt 6o kr. névértékű részvényre Í2 korona «= 6 frt fizetendő le. A többi 6 frt 50 kr. egy hónappal később vagyis 1897. jannár l&-ikéig teljesítendő. Az aláírók jogosítva vannak azonban az egész részvényösszeget is azonnal lefiíetni, mely esetben a végleges részvények is megjelenésük után szonnal kiszolgáltatnak.
Magától értetődik, bogy az alulírottak által képviselt syndíkátus fentartja magának azt a jogot, bogy az aláírásokat a jegyzések mérve szerint leszállítsa. A jegyzésekre esetleg jutó részvények mennyiségét lehetőleg gyorsan fogja ax aláírókkal közölni.
f . 1-96. december
A „Fortuna1\' Aranybánya-Részvény-Társaság
részvényeladási syndikátusának
BUDAPESTEN,
> V., Fürdő-utcza 4.
Alulírott a mellékelt prospektus és aláiráai felhívás értelmében a .FORTUNA" ARANYBÁNYA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG részvényeiből ezennel darab, azaz drb
20 korona névértékű részvénvt veszek és kötelezem magam jelen aláírásom-
... . 4 - - - - ---------
mai egyidejűleg minden £5 korona névérték után 12 koronát, összesen
.........koronát a további részvényenkínt 13 koronát, azaz \' _
koronát, pedig legkésőbb 1897. jannár 15-éig a .FORTUNA- ARANYBÁNYA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hivatalos helyiségében (Budapest, V„ Fürdő-utca i. sz.) készpénzben lefizetni.
Aláírás:
\\
Budapest, 189G. deczember hónapban.
[A „Fortuna" Aranybánya-Részvény-Társaság syndikátusa.
10951/896.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa rendezett .iná-csn városnál az erdőmestert állás megüresedvén, ennek betöltése czél-jából ezennel pályázat nyiltatík.
Az erdómester méífckakóre egv 2134 □ hold erdó és 2676 holil fás legelő gondozására terjed ki.
Evi javadalmazása jelenben 700 frt készpénzfizetés. 400 frt lótartási átalány. (Rendszeresítés alatt áll 1000 frt fizetés, 2o0 frt lakbér, 400 frt lótartási és 60 frt tüzila átalány.)
Ezen állás választás utján fog. betöltetni, a pályázati kérvények Nagy-Kanizsa város tanácsához czi-mezve folyó évi deczember hó 25-ére kitűzött záros határidőre adandók be.
A pályázati kérvényekhez melléklendő folyamodó születési, testi edzettségi és erkölcsi magaviseletét igazoló bizonyítványok, továbbá magyar honosság», képesítése és eddigi alkalmaztatásáról szóló okmányok.
A városi tanács
Nagy-Kanizsán. 189ö deczember 6-én.
Vécitj
polgármester
^iflh-jgiilai~>i iTiaPíJlC 3JOU!
10680/896.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa egy újonnan szervezett városi kertészi állásra pályázatot hirdet..
Az állás javadalma 300 frt havi utólagos részletekben esedékes évi fizetés.
A kertész főbb teendői a városi faiskola, gyümölcsöskert és szőlló kezelése, az összes utczák és tereken lévő fák gondozása, ujabb íá8ittásokkal kapcsolatos munkálatok, parkok, sétaterek létesítése körüli teendők, a már meglevők gondozása, végre minden szakba vágó városi munkálalok fontos ellátása.
A születési bizonyítvány, képesítési okmányok, valamint a munkabírást igazoló orvosi bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város tanácsához czimezve \' folvó évi deczember hó 25-én adandók be.
A városi tanács
Nagv-Kanizsán, 1896 deozem-j ber 1.
YÍCMJ
polgármester.
1667S/896.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírre tétetik, hogy az alsóerdei, fás legelő területen és a felsóerdei vágásban különféle szálfák a f, évi deczember hó 17-én d. e. 8 órakor nyilvános szóbeli árverésen azonnali készpénz fizetés mellett a helyszínén és pedig első sorban az alsó erdei fás legelőn eladatni fognak, mely árverésre venni szándékozók azzal s megjegyzéssel hivatnak meg. hogy a megállapított beosáron alul a fák el nem adatnak.
Nagy-Kanizsán, 1896 december 9.
1 Tárul Uiáei.
wennitigppM^ emipw
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. DECEMBER 12-én.
Hof7 • a «a téw-
Az egyedül valódi angol
Csodabalzsam
ertje és Imtása TBíEBRY A. gyAgy««réM,
Prejnái Boiutxch • Buerbruu mellett
Iki(W|*nUH í\'tt ■eerlxsgil»a
á< vél« BtejnH. A to*ré*tbV Ugjebbrak biio-ayolt él valódU mlnöz-Mellett a
j3B^lc»cbb UjeUBM népaaera íyó*S*Xex, mejdae» ml»4*a
___kfiWÍ «• Velaí b«-.«e«og ellen-
Imi balzsam ucr belsiHag. min* M\'.tóU« hass*« *<. pedig: »\'e «i «M» *»\'■»« n\'«"«,»1\':; ••
»C I aür.dea Wimli\'iü, eayblti a barátot. eslllspltja a klkáajisU .ft T.IflJs a fajé k£bög s f.jíataakat Is
ffyérylt. i. Kiválóan használ torokjfyoUmUjuuí, rekedtaóg. "élés minden nyakb.-tezség-kben stb. S. Teljesen cltávo-Iit minden lázt. 4. Mcrlepően gyó«y>tja a gyomor-, a mái-4a bélbetegaégcket, külünöjen gyomortiim-aokot, krtikit és szareauiaok at. 6. Hegsxütiíct minden fajdAlm.it 6a gyógyítja az aranyeret 6. A könnyű sxikétést elGsrg:tí és a
vért valamint a vesét t:sstat;*, eltávolítja a lépkórt, a
búskomorrégot. elősegíti az étvigvsit ét emésztést. 7. Kitűnően hnaxiiél togfájásoltoM, odvas fojntnál, megszön-teti a axájbüxt, minden log- éa sxA jbole^sígcki.él, eltávolítja a felbúfogést. 8. Jo sxer a filisxta. galandféreg és nyavalya-törés..ól \\agy eskórban. 9 KUuuöen hasinál külsőleg, mint csoda-gyógyszor minden «.-beknél. megszüntetve Ujltfás». ktignst. snígxatAst, ÍÖsivényt. lull ail stb . a melyckröl kím.rítö használati utasítások adnak kellO felvilágosítást. 10. Egyáltalán ne belsőleg, mint külsőleg kétségtelen eredmonynyel használható gyógyszer, wiy ijen biztos, ölesé és egészen ártat IjtB, s igy ejor csa-
lá-lnál ;
tal.ad hiányoznia. különöse
tor. Valódi és bami»itatlan a balzsam csak akkor, ba az üveg egy ezüst-kapákkal van lezárva. a melyben oéjr»m : Tfalerry Adolf gyógyszertára az Sramyalhoz Pr»*rsdaba» vaa btWajomra. ba minden palack zf.l.l címkével, a f. »>ti-bez bazonló védje.\'vgjel vaa ellátva. Mindenkor ügyelünk ezon védöjegyro \' Dsizsamom hamisítói és utánzói a vé-d&iegytörvér.y alapján türvéviy<-ean éa arjgoraan üldöztetnek, úgyszintén a hamisítások árusítói is. A magas kormány STbJi. 6108. az. a. kelt vegyészeti és szakértői bizonyítvány alapján igazolva Tan. hogy készítményem semminemű tiltott, v.igy az egésxsígrc káros l.atá»n anyagot nem tartalmas. Olyaa belyril, fest balzsam eavbél rt\'.lirsts rolni, teások m\'-gr-vndeU-sct egyenest hozzám intézni: á *cr.ílio-rjoitylir«ak A. Tklt-r.-j l\'resrzdibxn Bokltsck-Saaer-brass mrilrtt. Az oaxtrúk-magyar birodalom bárm«I> postaállomására küldve. 12 kis vagy 8 doplaüvcg ára 4 ko-ror a B->axnía vagy Morcogovmaba 12 kis ragy 6 danpla-üveat árn 6 koroun. llofircndeléavk csak a pénz előleges I •boküld/s \' vagy ntá.ivéttel csxkoz.iliorntk. Tblerr7 áéolf \\ Cjógjszarézx fregradiLaa, BokiUch-Sasorfcraaa mellett.
SckuizEnoel-Apdhtke » "lüú>
Csodakenőcs
mrmjm én hatés«.
Ezra InítKMl égy 14 íves gyigyllk*-
tallsaaak tartott csoattza teijrsea ■ecfTBgylUatatt. Az aagnl csodake-aürx, aTel) a le*»«ljosabb és USK bajoknál a ue iv»ÍS Mtberlségaél a legjobb eredmrsyayel kazzaált szer. A - — , sebek gyógyítása, njy azintén a íáj-fiocí THI FRRY in-lalom enybitrsében felüímulbatlan ; aESfl.l ni tr\\HT in_ a piros rizsa „roaa
PREGRXOA reatirota^-ban létezőeaoáa«zer8 gjégy-trS, 5»»zek4tíetrsWea readklv ¡11 gjigr-kstisak Blatt kltfiafkark Hlamrrt aús aajagokksl, kcjKzl. Aa angol csodakenócs baaználbató :
A gyermekágyasnö mcllbaiánúl, <ejg>-01<-mlésnél, méll-keménj edésnél, orbánc, rciudenm-ma sérelmek, láb- vagy cson!sebesülések, sebek, geaycdtség. dagaHt lábak, »vt esontsxn allén ; fltés-, szőri»-, 1S-. vó^is- és cusódisi so-bek ellen. Használható minden ideeon réssi k. u. m. üveg-, tasxálka, homok, szilánk és tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar, njjáképzüdés, söt rákbetegség ellen, szemölcs, körömdogxnat. hólyag és faldörzsölt lábak gyógyítására KladeaaeaiS égési sebek, fa-eyo\'t testrésrek. betegeknél hossxas fekvés él-al támadt
„be* nyoMagnai, vértorlódús, fúlzugks és a gyormekot-
nél előforduló kuebesedésok eUen stb. Az sajel csodakeaScs bUS régibb, aaaál klt3a5bb katásábaa.
Igen ajánlatos ezea ewedil átló sxerWI eMrlgjázaUé-
pen minden családnál kétzletben tartani.
Két doboznál ke.esebb nem küldetik; a szétküldés ki-aárjlag az összeg előli re» beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. 2 tégely, csomagolás, szállítólevél és bermeutes mogküldéssel S koraaa é< 48 el ér.
Számos bizonyítvány éli rendelke*é«r«.
tégelyen a fenti t ed ¡egy és cégiek liz íraagyal gjégy-•,« lár tl- FragradibaS boleégotve kell lennie és minden tégelynek try használati ctaiitásba kell becsomagolva lenni és fentláthfttó véljegygyel ellátra.
As egyedüli és valódi angol csodákenócsőm hamisítói és utánzói, a véd jegy-törvény értelmében, sziforoaa üldöztetnek, épogy ezen híimisitvinyok ferjesstőt.
KgyedBU fceazerzéal forrás:
öraagyal-gyógytár Thlerrj A..
Frejradáfcan ßohitscb-Saoerbrnnn mellett. KaJttir » legtöbb ryógyazertárban. Főraktár 3ud«pes-ten: Török Jóxaef g.v..Kvszertárában, KlriOy-utoa 4« András ay-Bt.
Olvnc helvröl, hol ruktAr nincs, tessék a megrendelést közvetlenül nkt Sraagjal gj-ujzzertárhoz- THIKItKT ADOLF Pregradábaa, Bokllvcú Saat.b.-naa aellett elmesaU — As osztruk-magyar védj.gy lajsírom-sznm* tii».
2902/tk. 896. okt. 3.
Árverési hirdetmény,
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság kózhirré teszi, hogy Lanczók Anna férj. Grandics Károlyné bncsntai lakosnak Nagy János, Nagy Anna és Nagy József bncsntai lakosok elleni 24 frt 75 kr. per, 5 frt 80 kr. végrehajtási, 7 frt 75 kr. eznttali kóltségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő, Bucsnta községi 59. sz. tjkvben A. I 61. és 62. hrsz. ingatlanok és a rajta épült 53. népsorszáma ház 210 írt becsárban, az A. t 538. hrsz. 276 frt becsárban, a bucsntai 72. számú tjkvben A. t 197. hrsz. ingatlan 20 frt becsárban, az A. f 217. hrsz. ingatlan 9 frt becsárban, az A. t 513. hrsz. ingatlan 11 frt becsirban, az A. t 345. hrsz. ingatlan 44 frt becsárban Bucsnta kézség biró házánál 1896. évi decetnber hé 23. napján délelőtt 10 órakor Ztkál Gyula letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese k&zbe jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10\'/.-*\' készpénzben vagy óvadékkípes papírban a kikaldatt kezéhez letenni
Kelt Letenyén, a kir. jbság mint tkvi hatóságnál, 1896. okt október 4-én.
NÜNKOVITS, kir. jbiró.
H
Egyike a hirea
birtokában vannak-e már gyermekei ?
In-pn | Jó, akksr hozassa meg magá-I^CII, Bak hamarosan • icgnjabb
árjegyzéket, hogy azután a helyes ki-egészitőszekrényt meghozathassa. ,
ÍVfiftl I t,hát ,kkor id<*>. koe
LVCUI : árjegyzék beküldése végett levelező lapon fonlui Bichler F. Ad. és-táraához Bécsben, I Operng. 16. mert a gazdagon illusztrált árjegyzékben, agy a Kőépi\'öszekrényeknek és az uj, javitott «g Kiegészitőrendszereknek leírásit találja, valamint örvendő szülőknek számtalan elismerő nyilatkozatai, kik a Hor-gony Kőépitőszekrény magas nevelési értékét saját tapasztalatból mégis- I merni és becsülni taiullák. 40 kr., 75. 90 krtól 6 frtig és magasabb áron | minden finomabb játékszer üzletben Fi i
kéizletben vannak a Horgony Kőépiiőszek.ények. * tuLíj
mP Bevásárlás alkalmával csak .HargOLy* védjeggyel ellátott szekrényeket kérünk elfogadni, mert valamennyi szekrény ezen Hot gony jegy nélkül nem valódi. * ,
Richter F. Ad. és társa.
Ela£ ont.- -manr c>áaa. é. kir. .aabadaimaaott kőépi öaaelcrécyjjár Iroda éa rakti-: I. Openif. 1«, Béca, jiar VI1I[, (Bietaiof) Rndolaudt (ThDr.i, OJten, Rouedtam, Londoo, Ht-W York, 216 Pearl-StrM-t
"tJjl Türeletc-oiegpróbá ó és a .Horeony" c. társasjáték,
bötebbet aa iríesraékben találhatnak.
Kukorica-morzsolök
kéz- és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, azelelóvel és
szelelő nélkül, GbIioiiíi roitták. Honkolyozók (trleurök);
kézi kezelésre való Széna- és szaliHaaa|ták
fekvően vagy kocsira szerelve; T a k a r m á n y-f fi 11 e a z t ó k( " SzallitUatÖ tnkarék-f&zö-Qstök taknrmájij Stk- rcilÉrt
lománc bevonattal vagy anélkül, szállitókészülékkel vagy anélkül. Szecskavagók, Répa- éa burgenyavágék, Darálók,
. Ajcrlcol«- »sr-yeti;épek (telékerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül,
Egy-, két- és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
Mayfarlh Pli. és\'Társa
cs és kir.
kiz. s*ab.
, gazdasági gépgyárában BECS, III Taboratrasse 76 ■
Arjtfyitttk laiyea - «éfvlailik falvétetaek.
A feltaláló dr. Meidinger tanir nr álul kirárólag hitelesített gyártmányú
MEIDINGER KÁLYHA
HEIME ^
Budapest: Thsnethof. — Bécs I, Kohlmarkt 7. sz. a.
PRÍG: Hybeniergaaae 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel miud-tu kiállításon kilüntetve. Legkiiünőbb
kormányzó, töltö és szellőztethető káiyháb
lakások, iakolik éa irodák aaámára, • letezjaiertlbb éa l«(-elefácaabb kiállitáabaa, tcuaóaaeriati éféai időtartam aaés-pirral való fQléaoíl és U órái( terjedi éfés kSaxéooeli ta-aeláaaéL
55,000 kályha forgalomba hozva.
Est kaljba által Ubb szoba fltkotó.
„M EIDIi\\GEK"-kátyliák,
SSE [fElOINCER-OFENl ajtókra ömölt követ- ¡¿ftf HEI
kező védjegyre: ------=»
„HESTIA\' -kályhtik.
--eltávolíthatók ko,j a ktljhit aaélaz«in. kell«e.
FaSTEHÉSZTEÜDŐ KABDALUOK.
A kttrtak lerakodás nélkül tin.ák H-ámU. é,« rféuru». Mutde.
égö anjaíhoa alkalma..
FCSTEMÉSZTŐ calobiférek.
Központi mtés minden rendsier szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. _
PTMfea^ok é» iriemtuctlc int«*» * birmento. QJ
Életnagyságú ^JSS, 18 L»gszebb szobaditz.
arczkép
krétarajzban.
Egy legújabb módszer segítségével 24 óra alatt életnagyságú mell-képeket készítek művészies kivitelben, eddig még soha el nem ért tökéletességgel és olcsó árban.
/\'fessék árjegyzéket kérni.
ROllX\' DÁVID, Budapest, Károly-körut 17.
Cgjnökök mindenütt kerestetnek.
400.000 korona
nyelhető évenkint a kővetkező havi 2 forint fizetés mellett beszerezhető

8 darab eredeti sorsjegyre
5 drb Jósziv sorsjegy 1 „ Magyar vörös kereszt sorsjegy 1 ; Olasz 1 „ Bazilika sorsjegy Kiadási ár tőrvényesen megállapitva. A sorsjegyek a vevő tulajdonát képezik.
Két részlet beküldése ellenében kiszolgáltatom a tőrv. részleiivet. A befizetés kezdetétől fogva minden nyeremény a vevó tulajdona. A harmadik részletet ingyen nyugtázom.
BEIFELD JÓZSEfF bankháza,
Budapest, Károly körút 1 aa. Alaplttatott^lB74-t3ezi
PÉ N Z-kölcsönt soisjegyekre olcsó kamat mellett adok. 500 forintos és ennél nagyobb tételéknél 6\' \'
kamatot számitok. — A sorsjegyek sorozata és__
l lét jegyem, fel lesz tüntetve. A visszafizetés >0 \\ kisebb Összegekben eszközölhető. \'O *» \\ u
„KEPES CSALÁDI LAPOK"
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap I Megjelenik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és külön beköthető regénymelléklettel.
Usvonkint kétszer .Hölgyek Lapja\' ciroü félives mellékletet ad, párisi divatképekkel é< bő divatludósitás*al.
k .KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van Bzerkesztve, hogy i{ju éa öreg külön 8 együttvéve olvashatja
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK\'-ba a régi éa njabb írói éa költői gárda minden számottevő tagja dolgozik.
A .KÉPES C3ALADI LAPOK\'-nak regényei elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, költeményei kedélynemesitő olvasmányok. Irány-cikkeivel a tárradalom minden kérdéseire kiterjeszkedik Orvosi és egyéb cikkei pedig tanulságosak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK\' minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos srines borilékksl, éves előfizetőinek.
« A .KÉPES C8ALADI LAPOK" boritéka »zellemea éa ezóra koztató csevegések, illetve kérdések és feleletek tárháza.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetői díjtalanul köíőlhetik gondolataikat az .előfizetők postájában.\'
A .KÉPES CSALADI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek,
díszesek és tanulságosak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK" 1897 január első arámával
xvni ik" évfolyamába lép. ........
Ez újévi számában kővetkező érdekes és kiváló közlemények
^\'"\'csTnd\'es világ, regény, Benlczkyné Bsjza Lenkétől; Évfordulón, költemény, Jámbor Lajostól; Régi történet, beszély, Lauka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk télen? orvosi cük dr Fodor tanártól; Bál után, víg mooolog, Oláh Győrgylől; A költő költemény, Feleki Sándortól; Versek zenére, költemény. Rudovácszky Gyulától ; Boldog ujévetl életkép. Mericzayné Karossá Irmától; Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én isi regény. Tolnai Lajostól.
Mutatványszámokat bármikor szívesen büld A .KEPES CSALADI LAPOK" kiadóhivatala Budapest, Vadász-u. 14. saját házában
Előfizetési árak a .KÉPES CSALADI LAPOK\'-ra a .Hölgyek Lapja" cimü divatlappal és a regénymelléklettel együtt :
Egész évre.....6 forint.
Fél évre.....3 forint.
Negyed évre .... 1 forint 50 kr.
FIGYELMEZTETÉS.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy diszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megújítását a lapunknak az ismerősök köreiben terjesztésiét
A ki aa egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki S frt előfizetési összeget 40 kr. csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 00 kmyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási és poitaazállitási dijjal egjsrerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld jutalmnl.
Előfizetésekét (a hónak bármely napjátó) elfogad a .KÉPES CSALADI LAPOK\' kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utca 14. szám.
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAIKÖZLÖNY
1896- DECEMBER 12 én
Az 1896-iki stuttgarti
villanytechnikai é* «(¡ipari kiállításon aranyeremmel o kitüntetve. >
inger varr
az első helyet foglalják el a varrógépek feltalálása éta. — Mintaszerűek szerkezét ük ben és kiállításukban, lelülmuihatlanok varrógyorsaságban és tartósságban, valamint öltésük szépségében. A Smger varrógépek megbecsülhetetlenek a háztartásban, nélkülözhetetlenek az iparosoknak, ennélfogva
a legjobb és leghasznosabb karácsonyi ajándék,
z 1896-ilci nyugot-poroszországi
ipar kiáilitáMi Graudenzben arany éremmel kitüntetve.
Gépeink mindinkább növekedő kelendősége, a kiállításokon elnyert legkiválóbb kitüntetések a legjobb bírálatai azok jóságának és. sokoldalaságának ; gyárunk 40 é7enfelüli fennállása és minden nagyobb városban fióküzleteinknek célszerű berendezése pedig a legbiztosabb és legteljesebb garanciát nyújtják. Eladás kényelmes részletfizetés mellett. Készpénzfietésnél 10\'/. engedmény. Díjtalan oktatás a múhimzésben is.
The Singer Manufacturing Co. részv.-társ.
{ezelőtt nreldllnser O-) ,
NAGY-KANIZSAN NAGY-KANIZSÁN
Deák Ferenc-tér 460 sz. Deák Ferenc-tér 460. sz.
gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*--* - (N\'ECSIEIS-ffle ERZSÉBET- «
liWacal.) X
Epilulák hasonló ké *
szitményeknél minden ÍS
tekintetben feljebb be- X Csüiendók; — mentek
minden ártalmas
anyagoktól", az allesti *
jé . .. , , , , szerek bajainál les- H
5 jobb eredménynyel ha.-znaltatván, syen. ed-n hashajlók, vértiszt.tók ; fgv X
* gyógyszer sem jobb s Kellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a- )$
x sxé&szerilás x
H alegtöbb betegségek forrá<a elien. Cukrozott külsejük végett m,\'g gyér- 2 ^ mekek is szívesen teszik. X
V lő pllnlát tartalmazó doboz 15, egy t<
J dobozt, tehát 1»0 pllnlát Urtalmazó, csak 1
Óvás\' ^tioaíaoktí) knlöaöaen ó.akoijuak Kéijínk kaliroaoltati JJ
.. 7 \' íws\'bet pllnlát. Valódi caak, ba mindra dobot X
törvényileg bejegyzett védjegyünkkel pima-f trte Dton,uiáaban „Saent
l.ipot- ea ieu.teia Falóp gj<>g,«ieresf Wiiiaa! tao ellátva TT
a kereakedt-lmi tírrénjaaekileg rédett caamagjaúk «láiráauokkai X
van ellátva. M
NEUSTEIN FÜLÖP *
.Szent Lipóthoz\' címzett gyógyszertári WIEN I, Plankeo- x gasse 6. — Baklár Nagy-Kanizsán : 5
M BELOS LAJOS gyógyszertárában. fi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H XX
tekercs, mely 8 frt o é.

millenniumi nagy éremmel kitüntetett
gyönyörűen éneklő valddi hárzi kanári madarak kaphatok Ritkaság! Narancsvörös hárzi énekesek 1
Vidékre küldés jótállással. — Nem tetsai példányok akadálytalanul kicseréltetnek.
Böheirn Tódor,
IV, Budapest, Ferenc Jozsef-rskpart 3.
MOLL SEIDLITZ POR
C«k akkor valódiak, ha mindegyik dobo. Moll A rédjeg,ét ea . «-., . „, . aliiriaát tünteti ret.
tJiLil-.a\' sarak tartót „ógrkati.» a lecn.»kac,.bl, „...r. „ „.
taatkáatal»ak. gyonorgsrc it vrnmorhér, rtji.Ht azikrakadia mtihinill,,,. ...
tiaed.k Ott mmdi, nw,bb ,1,eladat aacrzeit. - Ara ív l„M,á„lt „«,„, cozsak I Trt i.
Ham it itatok törvényileg fenyíttetnek
^wll-M^FRANCIAI
Csak akkor valódi, ^ »\'»^«rit «veg mou, a. .„j,«,« ,.M H
ozla biru,,, -- • . ®lirata ónoautaí van aárva A ■•ll-füa fraa-
Sl ía m..h„," "T\'i""1 fajdal waaíllapit, kaCrz.il.,t k»aa™v.
Moll SalicyJ szájvize.
IFóalkatrésze - fczolyaavaa azik.ó.) íi^ .?,"-1 "\'i^\'^.U.k»\'»»««» loalo. blrmel, kon, gjevnekek, »¡„tM-nőttek aaamum; mert a «ajvia a f„Jxk további iptágft biatoíitia a eg. «te™, ad T1*er «"«•■ -"My ««\'I A Vt<|l,é«.l .tiát.1- i..) ira : 10 kr.?o".r.
FószétkOldém gyógyszerész, c*. ál kir. udvari
(691)
Kell A. gyógyszerész, cs. éi kir. udvari " szállító
Bécs: 1., Tuchlauben 9. sz. VMékl ■afreadaiáask aapaata w*i aataaiat aell.tt t.tJoitt.Uak
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásáé,ti
által.
Még csak néhány napig.
Húzás már 1896, december 28-án, Magy. kir. jóíékonycélu államsorsjálék
főnyeremény 60 000 frt Az Saszes nyeremények Ssszege 160,000 frt
Sorsjegyek á 2 frtért k.pbatók a lottó igazgató ágnál Budapesten (Pest, fó-vámház, félemelet) a hová a megrendelt forajeeyek ára postautalvány mellett előre bekü deodő. valamennyi lotto-, só- éc adóbivatalcá1, a legtöbb postahivatalnál, a bécsi .Merkur\'-nál és minden városban és nevezetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyárn\'ó közegnél. Budapesten, 1896. október hó 4-én.
Nagy kir. iotta-igazgatóság
PSKRIIOFKR J. vér!h/Ji(ó labdacsai.
e*olőtt illaláiat labdaosok nere alat:; ei utóbbi ner»t teljes jo^ai megérdemiik, mivpi cs.kutrya-n *üg léteiik betegség, me\'yben ezen ]übdaos«k csodás h*iásukat ezerszer.-«en be nem bizonyított*! voina. Értitedek óta ezen Iabdiesok általános elterjedésnek örvendenek és s)ig v«a »a\'áil, melyben ezen kitttnő bázisser késsletből nem volna Lilálh t6. V_
8zá^t*l*n orros álul t-zen Kbd*c»ok hásiszerfll ajánlt*tn*k és »jánltatuk m;nden oly hajóknál, melyek a-osz emeltéiből és székrekedésből erednek: mini epe-zararok, tnájbajok, kólika, vértólulások, *r*nyér, bütétlenség s hasonló bctegséieknél Vértisztitó\' tulajdonságuknál fogra kitCnő batáisa! ^anna* rérszegénység, s abbil eredő bajoknál is: igjr »ápkórnál, idegesséi{l>5l szármató fejfájásoknál itb. Etet vérüsztitó labd icsok oly könnyen hat iák, toicy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán m-g a leggyengébb egyének, d« mé^ gyerac^ke1* á;Ul is minden aggodalom nélkül b!»ebetők.
A számtalan bálairatból, melyet e labdacsok fogyásától a lejkal» ibősőbb éi legneh-issbb betegségük után egészségi k visszanyerése f >lytán hoazáak intéztek, esen belyea ciakij nébány-it emlitüuk meg azon megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat epyszer használt*, meg vagyunk győződve, hogy axokit tovább fogja- »jánlaai.
Bernhard-íéle alpesifü-liquer.
genzben egéaa Öreggel 2 frt 60 kr , _félaveggel 1 frt 40 kr.
éa egy negy.d üveggel 70 kr.
Amerikai köszvénykenőcs,
minden köszvényes és csuxm bajok, u m : perinez-agy bántalom, tagszaggatás. iscbi<s, migraine, ideg-s fogf .jás, főfájás, falszag-tatás stb. alb ellen. 1 frt 2U kr
Tannokiniu haj kenőcs ^\'"J fr.-
mennyi ha}u5ve«xtő szer között oivosok által a ¡«gjobbiak el-is oerve. Egy elegánsan kiáll tott u*gj szelenczérel 2 frt.
Altalános tapasz ált-il okozott sebeknél mérges daganatoknál, njjkukarx. seh^a- ragy gjra«adt-mell vagy más ily bájolt .ál, mint kitűnő **er lőnkipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve
75 krajezár. 4 ; ^
Fiükar-innr ^arnt» reke<,,»é8 köhögés eíte». I doboz A lttüür^pui, 85 kr, bérmentve 90 kr. ~ ■ sóval vagy só nélkttl. 1 üveg 70 kr
Kőin, 1898 április hó 30-án Tisztelt Pserhofe urt Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét lb tekercset ax ön fölülmulhatatían vértisztitó labdi-<»aiből otánvétrliel. >\'o£adja ezúton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáéi t.
Maradok teljes tisztelettel, Pavlistik Ferenci, Köln, Lindenthal
_ Hrasche, Flödnfk mellet«, 1887 szept hó 12-én. Tekintete* nrl
I^ten akarata volt, higy az ön labdacsai kezeim közé ke-rOUk, melyeknek hatását eaennel megirbm: Én gyermekágyban mégha.tem olyannyira, hogy semmi mnnkát sem voltara többé képes végezni éa bi.onyára már m holtak köat rolnik, ha as ön esodalat\'awéltó lab lacsai engem nem mentettek volna m«.-. Ist... áldja n,«,c önt ezért ezerszer. Nagy bisalmam ran, bogy •íz-n labdacsok eegrem is tökélet-sec kifognak gyógyítani a mint már másoknak isegéerségak v,Mtany «résére .egit.égül szolgáltak.
Knificz Téré«:
Bécs-üjhe\'y, 1887. norember 9-én. Mélyen tisztelt nj ! A legforróbb köszöneíenet mondom ezennel Öonek 60 érej naeynéném jjerében. As illető öt éven át saenvedett gyomoröu-rutbxn és rukórságban, már életét is megunta, melyről egyébként .le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisatitó labdacsaiból s azoknak állandó hasanálata fogytán tökéletesen kigyógyult.
I>ffti>b tisztelettel, Weincxettel Josefa
Eichenerabaramt, GfShl mellett, 1839. márcs. 27-én /Tekintetes nrl Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön ralóbtit hasznos és kitűnő labdacsaiból. El n.)m mulaszthatom iognagyubb elismerésemet kifejezni eaen lablscsok érteke felett éj az-.k, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetszé szerinti használa»ára Önt ezennel fel-hatal awm., Teljes túatelettel, Hahn Ignáez.
Gotst-hdorf, Kolbach melí tt, Szilézia, 1888. okt. 8 án T. nrl ^
Felkérem, miszerint az 6a vértisztitó labdacsaiból ecy csomagot 6 dobozzal küldeoi szíveskedjék. Csakis a* ón csodálatos labdacaaipa^ köszönhetőin, hagy egy^yomorbajtúl, mely engem., öt éven át gyötört, megszabidaltam. Ezen labdacsok nálam soha\' sem fognxk kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, ragyok tisztelettel, ^ Zwickl Anflá.
R £zea vértisztitó. labdacsok csahis a Pserhofer i.-féle, as ^araay blrsdalal aiaáhaz\'- cziarett fyéfyszertái kas BéosbM I.,
Siogerstrasse 15 sz. a kétzitt tnek valódi minőségben s egy IS szem labdacsot tartalmazó doboa ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmazta\'ik, 1 frt 05 krba kerül; bé.-meateüen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. Egy csomagnál k-res-.bb nem küldetik el.
Aa ösisdg előbb mi beküldéténél (mi legjobban postanul-rányon eszkösfiltettk) bérmentes küldéisel együtt: 1 csórna* 1 frt 25 kr. 2 csomag 2 frt 40 kr. 3 esti mag S Irt 3» kr, 4 ci.ias; 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerti. Kapbaték TirSk Jáisef gy ágy szer tarakas Budapest es
NB Nagy elterjedettségük köretkestében ezen labdacsok a legkülönfélébb uev-.k ea alakok ala t ntinostatnak: ennek köV3ikeztében k »rétik caak s Pserhofe J.-fcle rértis-titó lab-dacsykat köretolni és csakis as^k tekiutnetők ralódiaknak, melyeknek használati utaattáaa a P«erhof«r J. névaltirással fekete szinbeu és minden egyei dobo« fedsle ugyanazon aláírással röröi színben vaa ellátva, -mm
Ferenc-palinka, Fagybalzsam
Psartsfsr J -t«. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint leg-biatosabb szer elismerve 1 kscisggel 40 kr. Bórra.ut\'e S5 kr. ÍTfitVíno^vr "cy álttlánoaan iam.rt kitani hiaiaxer, harat UUlliUBUV, rak«4uée, gsre.5. ksbsgéa atb. .lUa. 1 0..-g.cake ira 9) kr., S a.eg bír®entve t frt 60 k-.
Ílaf-xiaavíiníi/¡a (p\'**" =»»l>P\'k) m»gr™t..rn gyornsr rjlölcSStBUOíia m, emiatt«, «a mioil.nD.iaI alte.ti b»j«k a len kitano liSai.a.f. 1 (v.gciv.l 22 kr., 13 üveg I frt
Általán is tisztitó-só ^\'."Jí^
minden következményei, u. : főfá ás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugnlás st»>. ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam.
Por a lábiízadás ellen. fS.^TSS
k4ptőd8 k«ll.D9.tlen aaagot, épen tartja a lábbelit éa mint irta -aaatlaa uu .vaja. kipróbálva. Egy doouaxat 50 kr. Bérmentve 2ő ir.
ttftlvvii híil7<!am ki\'a"5 "" 1
UUiy V» UaiiüSllUl, 40 kr, Mcm.nto klldiiael «5 kr.
„Stoll"-fele Kolapraeparatumok, „U\'pt
mor- éa Ml beteg, égekoíl. aa idegek erSíitirtre, 1 Uter Kola Blifir vary bor S frt, \'1, liter 1 frt 60 kr., >J. H»r 85 kr.
Kola-elixir vagy bor. Jttt1^ Vn 50 kr\'
különös hatású gyógyszer egyoldalú, fsfájá» feflfájás, rkMit stb. ellen
Ezen ilt felsorolt készítményeken kirül as osxtráklapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek rak t^ren vannak éi a készletbea netán nem levók gyorsan és olcsón neg*aer<»tetnek. — Postai megrendelés-k a leggyorsabban ess-közCltetnek, ha a pénzösszeg eí őr- beküld étik ; nagyobb\' merrea-delések utánvétellel küldetaek- Bérmentve c akis oly esetfceo történik. a küldés, *a az összeg előre beérkezik, mely esetben a
postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. Valódiaknak csak azok tekinthetők melyek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete sainben és minden egyes dobos fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.
Mia-Poko,
PSERHOFER J.
Raktárban Budapesten: Törők József (Király-ntca 12) és Egger A. Pia (Nádor gyógyszertár, Vácí-kOrut \' 17.) gyójyszerészeknék.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kaaizsán.
N
NAGY-KANIZSA. 1896, december 19 én.
51-lk sz&m.
I
EUfiteté ti úr:
s ím . . . I fn - kr
Fii én« . . . . * fal» kr . . 1 frt 21 kr KffH Itú IV kr. HIRDETÉSEK & *Mtboá péti»ort»a ., MMdMor S, ■ mindé» további sorért b kr.
S IILTTÉRBEK tlt toronként 10 krért tétetnek íinctwi il.eték minden egye. kirdetwert 30 kr. fiaatendö

XXXV. évft
Alap Izellemi réstét ¡11.« i__
den közlemény t felelőt szerkesztő oerére, n aoyagi rémi ill«J ko»-lemények pedlf a kiadó ne-tére címzetten Xagy-Katlturt bérmentve intéaendők
Bérmentellec letelek H. fogadtatnak el.
Kéziratok tlk.ut.em klfdet.ek
A agy kanizsai „Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, á .Kotori Ukarépénztár
részvény-társaság", i .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes türoltó-egykf, a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitó: járáskőr*, a .nagy-kanizsai k-.resztény jótékony nőegylet*, „».kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tanintézeteV a .katonai hadastyán egylet- * .soproni kereskedelmi iparkamara« nagykanizsai kül választmányinak hívaulo» lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VÉGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Egység nélkül.
Jíagy-Kaaiaáá, 189«. de«. 18.
Hibetatea dotegTÓl beszél a fáma. Nem kevesebbről van szó, minthogy városunkban e£y napilap létesíttessék. Hangzatosnak elég hangzatos e hír, fóleg oly vidéki városban, minő ez a Nagykanizsa. .Napilap.\' Biz\' Isten szép szó ez!
Mi, akik minden olyat, amely a társadalmi élet megszilárdítására céloz, gyenge erőnkből támogatnnk, csak őszinte szívvel üdvözölnék az ily vállalatot, amely épp oly hasznos, mint — vakmerő.
Ugy látszik azonban, a vállalkozók előtt teljességgel ismeretlenek lehetnek a helyi viszonyok s körülmények. Pedig, akit az Ég ily vállalkozó azel-lemmel és tehetséggel áldott meg, annak szívesen ajánlanék, tegye tanulmány tárgyává a lokális helyzet és a társadalmi élet benső viszonyait.
Sokkal hátramaradottabb társadalmunk abbeli kiválósága, semhogy ez a közügyek felkarolásában lelné fel erőmét. Pedig e tényező nélkül ily nagy lépés megtétele csak káros utóhatással lebetne.
Ott, ahol még oly ügyek, mioók a szegény Ugy, a közszellem ébredése, a közszellem asszociációja még — tündérálom, ahol temető minden oly célíráayzit, eszme, mely a társadalmi életbe felfrissült erőt lehelne: ott minden nemesre célzó ügy meddő.
Pedig oly intelligens, szép számn elem uralkodik városnnk falai köz:, mint alig másutt. Dunántnl egy-egy nagyobb városában, mint Győr, legalább 5—6 oly sajtó létezik, amely a közvéleményt képviseli. Ellenben nálunk csak kettő olyaa, amely deficittel tarthatja fenn magát.
A kiváló pszikológus sem tudna társadalmunk lélek vonásaiból mást.
mint nagyfokú közönyösséget kima gyarázni. Ennélfogva nem csodálható a vállalkozói szellem hasonló megcsappanása.
Társadalmi életünk egyre másra veszíti azon tagjait, kik szereplésükkel; áldozatkészségükkel életet tudtak bele önteni.
Egyébként társadalmunk nélkülözi a tettre legvállalkozóbb elemet, a fiatalságot.
Ahelyett, hogy a fiatalság kisebb-aagyobb mozgalmat indított volna — saját iniciativájábél — időnként, melynek elegendő oélja biztosan lehetett volna, ahelyett ezen tényező tétlen maradt.
Be másképp van ez sokkal kisebb városokban, mint a minő Nagykanizsa. Sietünk e hibára reá utalni. Különös, sőt furcsa dolog, hogy fiatalságonk-ból oly szimptoma jut kifejezésre, mely sehogy sem fér össze a mai kot szokásaival. 8 ez — őszintén bevallva — fokonkénti átmenet a demokráciából az — arisztokrataságra. Nem lehet célnak ezen tényhez kommentárt füznünk, minthogy bejejezett tények felett vitatkozni hiába való dolog lenne.
Pedig ha tehetséges fiatalságunk kivetkőzve ebből, megmozdulna s kitartó munkálkodással, csüggedést nem ismerő lankadatlansággal párosulva, Kezébe venné a gazdátlan gyeplőt, a társadalom gyeplőjét, akkor számos oly sebnek volna gyógyítója, mely egyedül ót illeti és senki mást.
A szlavóniai magyarok ügye (eléggé ismert), a Muraköz megmagyarosi-tása, városnnk szegényügye, amelyekről a közelmúltban bővebben emlékezett meg Közlönyünk, — mindez nagyjában összeállítva a jelen társadalom feladata. Hiába volna az állam önálló beavatkozása az előbbiekbe, ha a társadalom tétlen maradna.
Mozduljon meg valahára társadalmi osztályunk is s fogtálja le megvalósítás céljából legalább e báróm kérdést! i
S ha erre az első lépést megteszi, mely nem gyorsan kialvő szalmalángot, hanem észszerű, kitartó mnn-kát követel, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az egész Dnninml meg mozdul és serkentő mnnkánk álul sikerülni fog hazafias törekvésünknek fáradhatatlan munkatársnnkknl megnyernünk.
De amiglen szervezett, egységes társadalom nem állhat vastag sorjai gyanánt e megoldásra váró kérdések előtt, addig nem szabad még a legelmésebb vállalkozó szellemnek sem a második lépést az első elölt megtennie !
HAVAS JÁKÓ \'
Ünnepek és ajándékok.
íme, decemberbso vagyunk, az újév küslöbéo. Legalább máris\' azon ajándékokra gondolunk, vagy inkább a költségekre, melyeket nekünk ezen ajándékok okozni fognak. Baj, ha ezen kötél zett-ségünkben ugyanazon utazéliséget visz-azik be, meijet az élet sok más alkataival mutatunk. Ezzel ezea adományain kat bosazantóvá tesszük azok előtt, a kiknek szólnak. Tévédé» azt hinoi, hngy kötelesek vagyunk adni a közelgő újévre azért, mert a molt évb«n ad unk. Ezak olyan szokások, ezek olyan jára ■lékok, a melyeket az ember többé nem mer módosítani Ebből az következik, hogy a januári bőkezüségüok álul meg- i Umadott badzsénk c-ak fantasztikus egyensúlyban van és a_jn nehézségek, a miket érzünk, bogy költségvetésünket rezdbe hozzuk, megrontják azon megelégedettséget, melyet éreznünk kellene, ba veszünk valamit, bogy másokit vele boldogítsunk.
Mindazonáltal nem ismerek mulatságosabb foglalkozást, feltéve, hogy elég bó forrásból meríthetünk, mint azon ösz-szegek elosztását, meiyekkel örömöt varázsolunk az arcokra. Az élet nagyon
szomorú és ctak az örömök, melyeket okozunk, ragyogják be ezen szomorúságot. Áldoznunk kell a szegényeknek, de nem a koldusoknak, hanem azon alázatos munkásoknak, a kik adományainkért oly báladato ak Gon doljuck a kiflia és teies asszonyra mind-avokra, akik tevékenyek már hajnal hasadtával és hóban és fagyban elöké szitik ébredésünk gyönyöreit.
Nyomjunk egy 10 fillérest annak az értelmei kölyöknek markába, aki szüleit EOáiti. Mily nagy a gyermek-meglepetése, elragadtatása, mily öröm ránk néave, a kiknek már nincs meg azon tehetségünk, hogy örömünk fenekén ne találjunk valami szomorú visszaemlékezést, valami •zomoiu bánatotl Azután következik az ajándékok kiválasztása, játékok, szép könyvek. Az ifjoacok megkezdik a kacérkodást, a fiuk már szeretik a szép nyakkendőket, botokat, hátha még bevallani merjék. azt, hogy biz egy szép cigaretU-spiUli is kielégíti vágyaikat! A fiatal leányok szemlét tartanak ruhatáruk felett és észreveszik, bogy itt hiányzik egy szép esernyő, legyező, kar mantyu, finom zsebkendők. Hasok szeretik a finom illatazerekeL Az asszonyok kedvelik a szőrme féléket és ékszereket. A család gyermekei veraeket mondanak nagyapának és az újév küszöbén már a posu és távirdaigazgatóság is figyelmezteti a közönséget, bogy a tömérdek ajándékokat mikép keli a Uvol levőknek küldözgetni. Teljesítsük az önként el vállait kötelességeket! Csak a roasz gyomrú emberek haragítsanak az aj évre. Ez as nj év sarkfény a komor tél közepette, mely megvilágítja sok szegény ember télen, nyárou egyaránt szomorú napjait
___V.
Visszapillantás Magyarország ezeréve« tanügyi múltjára
Irta: FARKAS VILMA.
(Véfe.)
Az isko\'ák ügyeinek ez erőteljes fellendülése egyszersmind kipótolta a töröknek rombolását, mely a 180 éves pécai egyetemet ;s legszebb virágzásában semmisité meg.
A XVII. srázad az iskolaügy terén valóban alapos munkát végzett: az ekkor
keletkezett intézetek közül több még mai napig is fönálL
Az ellenreformáció fegyverül válaaztá •z iskolázást. Fátmány Péter .Vagy -Szombatban veté meg alapját a későbbi budapesti egyetemnek, 1633-ban. 1623-ban pedig a Pázmáneumot slapitá \' Bécsben. Ugyancsak katbolikasérdekekből alckul meg ez idótájL a ka<cai budai, kolozsvári akadémia.
A protestáns területen szintén virágzott az iskolázás. A nagyváradi főiskola a törők bonyodalmakban Debrecenbe költözött át és működött tovább. Az erdélyi fejedelmek kiváló pártfogása mellett országos rendeletből Báthory István Gyulafehérváron főiskolát alapit, mely azonban a lőrök pusztítás miatt Napy-Enyedre helyeztetett át. Ez időben hirdette Sárospatakon a híres pedagógus, Comenius János a szemléltetés elvét, — de miodamellett még sokáig az ő ideje után a , betanulta tás" volt a vezető elv a tanításban, mely a legelső idők\' óta latin nyelvű volt.
A XVIII. században Mária Terézia éa II. József nagy nevéhez fiKödik a nagy iakolaügyi reformáció, mely annyira ismeretes, hogy részletezése fö\'ósleges volna. Fölemlítem "á nagy tényt, hogy Mária Terézia 1769-ben a nagyszombati egyetemet, orvosi karral kiegészítve Budára tette át.
Mária Terézia alatt a régi rendszer, melyet a vallás vezetett, — a fópvpság és főúri rend pártfogolt — mintha végső virágzásra,. tulérésre sietett volna : e régi rendszer a legnagyobb arányokat öltötte. A nevelés elvei, az iskolák, mind az egyházéi voltak.
II. József föllépte villámcsspás volt az 1773-í. s jezsuitákat eltőrló rendelettel végre bejutatta a tanszékbe a világi elemet, melynek előbb csak a renaissance és protestántizmns adhatott helyet. Ar 1782 i rendelet a szerzetesek kezéből teljesen kivette a Unügyet; s más rendeletek s Unszékek betöltésében a valláskülönbség elvé: megsemmisítették. Amit Mária Terézia az elemi iskolák, középiskolák és tanfelügyelőségeket illetőleg elrendelt. — azt IL József mind átdolgozta. Bejött tehát az iskolákba a szabadabb szellem; e mellett még a tandij is.
TÁRCA.
Etel halálára
A .Zalai K4a íny eredeti tárcája. Sokasor megsiratott ártatlan virágom Tavaaa hajnalában letúrt ibolya. Rövid toll életed, inint egy röpke alom s elinni mint aa éjaek hullámcaillaga. Olya. volt életed, mict ax őax viriga, Mely nem látott uraazt, eaybe oapsugáit, Búa, airi krnj, mely a vikar ballatara Félve megremeg éa válja a l.a!i!t.
Áldozati* kiránt aa Urnák haragja S te letté! húgom a drága ildoxat, -Alig merült el bút izivüuknek airatma A régi fájó aeb njhtl rdaiakadt Még köoyeinkt5l nedves raegéoy atyánk airja Még nem nyili virág a tirhalom ölén, S íme nj ravatal körül Alinak airta Fájó köoy fakad a régi kóny helyén.
Szírünkben a keaerr háttal ekéje azáat, Keaerü paoaaara nyílnak ajkaim, Pácaazi teszek néked véghetetlen Atyánk E megpróbál la tál nehéz napjain. Hiaa te vagy maga a jótágoa szeretet. Mért vagy «tpea hozxánk ilyen mottoh. ? Mért nem halott, meg irgalmaa azi.edet Szegény ki. hngoma.lt eadealő aaaya ?
Paaaaaoo axAoa végig air a Ujon, Tígig Mg aa erddt, mezöa, ligeten. -A abtét temetői, azAznor végi, ja^
8 bár :ndota hiába........ éa őt keresem
felrovom aa égaek, a haragos égoek Miért nem lehettem 6b t én aa áldozat tjtin szemeim a fájdalomul égnek 8 Béka ogy erzem, a aairem meghalad
Oda adtam tolna életemet érte, 0 la adlam volna QdvQoégemet — BAfrás mentem volna a airaak Ölébe Egyeoni caak 6■ mealh.qem rtlna meg
Hah I de nem voh erőm aegiléni rajta Halál megfogni a gyilkos kezedet . . . ... Megdöbbenve láttam mint merni el ajka S eltiporva egy a*ép ifjú életet.
Sokszor megsiratott ártatlan virágom, Tavaaa hajnalában letört ibolya, Rövid volt életed, mint egy röpke álom S elinni aa égnek hulló csillaga. Eltemettem azt. kit igazán azemtem, Kivetítettelek óh drága kis hngom. Téged elfeledni oh I aa lebetrtlen Benned éa a lelkem felét siratom N.
A kl tenkit sem szeret.
— F.gj barátnőm emlékkönyvébe. — - A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. -Kertben vagyunk. A barátságos házikó előtt Umariszknszfák rázták melaikó likas lombjaikat, mintha csak rosszalá-snkat akarnák kifejezni a látottak fölött. De vájjon mit iáinak? Egy gyönyörű leánykát, ki stőke fürtéit kendőbe kötve, kis kapával gyönge kacsóiban ássa a virágágyak megszikkadt földjét. Közben meg a pókhálót tisztogatja le a rózsaszirmokról. Bájos arcgődröcskéin a megelégedés mosolya ül, mintha mosdaná: mily jó is itt a kertben, a szabadban? A kerítés oly magas, hogy még ágaskodva is alig látnak be raiu az emberek !...
De csakhamar megállt a kis kapa és a dacos, szép szemekből egy könycsepp hullik alá a fonnyadt rózsalevélre. Oly jó itt a szabadban és mégis siruok, kedves Nagysád? Vájjon az őröm vagy bánat kösye-e ez? . ..
Mintegy feleletül hervadt akác-lombot
szakit le és idegesen tép leli leveleit. Ugyan mit gondol hozzá ? .Hi nem néz-nők szemeit, bizonyára arra gondolhatnánk. hogy ö is hódol a természet rendjének és megkérdezi attól a hervadt levéltől: szeret-e vagy áéin azeret?
ö de azok a dacos szemek senkit sem látnak itt ezen a fődön, nekik nincs ,ő"jük! Itt talán csak a mitbo lógia telivér istenei számithatnának partbira <7... És mégis kőny ül a szép kék szemekben, melyek az édes anya halála óu tán sohasem harmatoztak. Honnét fakad ez a gyöngy, édes Nagyaád? Tán a fájdalom szüli, mint a korall-kagyló gyöngyét?
Minden esetre az, mert a természettel nem lehet ngy dacolni, mint az emberekkel. Az összemorzsolja a törvényeivel dicolót lassan, észrevétlenül, mint a megfagyott víz a beléesett virágszirmot. Ne álUssa magát, nincs joga boldogtalannak lenni, mivól Önt a természet minden ékazarrel dúsan felcicomázu. Inkább pazarolja el. de ne tegyen ugy bájaival, mint az uzsorás, ki rajU ül kincsein és mint a föld alá sülyedt nap, mely senkinek sem okos gyönyört, senkit sem melegit.
N Most, ha sejki Bem szereti is, mindenki csodálja; de eljön az idő, kedves Nagysád, mikor a bámulat szánalommá válik. S higyje el, nincs szumornbb valami, mint a bímulat fátyo\'ából maradt szánalom rongy, mely egy-két sebünkre sem elég. Elérkezik az az idő is, mikor gyönyörű ajka elhervad, mint a szép
leány-eper, mely félénken elbújik a lomb alá ea mire lepörö; felette a dércsípte levél és mire észreveszik, már maga is fonnyadt, színtelen. Lassan-lassan majd kialszik a fiatalság mécse azokból a szép szemekből, mint elhamvad a rőzseláng, melyet többé senki sem éleszt. Bájos szerelem gödröcskéít meg betemeti a feledés pora és ráncokat szánt benne a fájdalom. E!puiztui majd a nemes sziv is, melyből seregesiől költözködnek ki a remények, mint őszszel a daru sereg, melegebb hazát keresve . . .
De hát ennek okvetlenül igy kell lennie, kedvesNagysád ? Tekintsen csak kő-Nézze a citromfákat és nyissa ki szivét, I ne zárja ell Mit suttognak vastag, busos . levelei? Izenetet hoznak a forró délről: I „Szeress, mert az idő elrepül I" Hallgassa meg az egyhangú,őszi bogarat, mely nem fárad bele órákíg ugyanazt a dallamot cirpolja, mert a természet ngy rendelte. Nézze csak a szeptemberi éj kis lampion-jait, a szt. János-bogarakat, hogy világítanak ; tekintae a csillagokat, hogy ragyo nak? 1 Mindez gyönyört terjeszt, rendelte-téaét.tölti be éa Ön, kedves Nagysád, mindelét magába temeti és aztjbiszi. bogy másokkal szemben nincsenek kötelességei?!
Hogyne volnának 1 Maga is érzi, mert már többé nem szereti a magányt és saját vallomása szerint többszőr nyugtalan . . . Forradalom készül ott benn, kedves Nagy id, és erőszakosan elnyomott szive, mint egykoron Enkeladas titán az Aeloa hegye alatt, megmozdult végre él jogait követeli.
Tapaszulum, és ez biztos jel, bogy mikor közelébe léptem, néha-néha lehullott bájos arcáról a közöny leple és mintha csak a sors njja érintette volna, megremegett És mikor elkezdtem azt, a mire feljogosított, megrémülve akasz-totta beszédünk fonalát a kert hervadt lombú fáira, mert megijedt 8aját alkotásától, mint a művész a szellemektől, melyeket varázshegedüjével felidézett. Ott a szabadban, a pompás nagy kertben, hol a képzetet és minden szívből feltörő vágy és gondolat oly magasra szárnyalhat, hogy csak az égboltba csapódik bele, ott a szabadban megvonU tőlem a szót, mint egy baUlmával visszaélő választási elnök. Rávitt a próza világára, hol tudja oly ügyetlen vagyok, mint a porba hullott albatrosz. ,A hatalmak közt a legelső, Legnagyobb a pillanat!" Ön, kedvea Nagysád, nagyon sokszor vétett e nagyhatalom ellen. De kiengesztelheti, ha hallgat reám és szeret — valakit. Majd akkor megérti, hogy .Boldoggá az Isten, Istenné az ember. Csak szerelem ált\' lehel.\'
Akit mindenki ismer.
Mindenki szemtelen, képzelődőnek mondjs, unalmas fráternek ; ő pedig azt véli magáról, hogy nagy érdemei vannak ; megszólja az egész világot és aiakoskodó álarca mögött rejti el jellemének gyengéit. Iskoláról keveset tud beszélni, va
Lapunk mai azámához fél ív melléklet van csatolva.
XXXV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
üária Terézia éa IL József alatt lett igazin állami ügygyé a tanügy.
Amit e rendszer nem végzett cl egészen. Vágy tán elhibázott, azt kifejlesztették és kipótolták századunk fáradságos. nemes küzdelmei.
A nagy mozgalmakban, hogy a fölspinre jutott és diadalt aratott a demokrácia és a magyar nyelv, --a nép tanitás ügye is föllendül. Még a szabadságharc előtt 1844 ben tamtóképezdék állíttatnak fel.
1852-től számítható mostani tanügyi berendezkedésünk. Több mint 1000 népiskola állíttatott föl. A középiskolákban behozatott a kötelező érettségi vizsgálat. É étbe lépett az általános tankötelezettségről szóló törvény. E. mind */ Bach korszak alatt volt.
1861-ben a magyar lett a tannyelv, a tanterv pedig az lett melyet Lonovics e\'nöklete alatt egy országos bizottság dolgozott ki.
Az ui alkotmányos élettel tanügyi életönt még jobban felpezsdült. A halhatatlan emiékü br. Eötvös József, midőn 1867-ben ismét elfoglalta a közoktatási kormányszéket, véghetetlen lelkesedéssel karolta fel Magyarország tanügyét. mert benső meggyőződése az volt, hogy a népnek értelmi neveléséig fekszik a haza egész jövője. Éltől függ, hogy a nemzet, mely ezen főidet vitézsége által fegyverrel foglalta el, azt ér telmisége által megtartsa.
Az ő nagy nevéhez fűződik ai 1868. 38. ívcikk létrejötte, mely elrendeli s népiskolák közép- és polgári iskolák saaporitásáf éa javítását tanítóképzők emelését Intézkedés történt a tanítói fizetések s a tanítói állás bittó itása végett is. Emelkedett a nőnevelés ügye. Kereskedelmi, gazdasági, hadügyi, tengerészeti szakiskoláink azóta folyton szaporodnak. 1871-ben a József ipartanodából a József müegjetem lett. 1872-ben Kolozsvárott, 1874-ben Zágrábban egyetem nyilt meg.
A most végig pillantott nton érkezett el a tanítás ügye s modem eszmék átdolgozó légköréig.
Jelen korunkban különösen a nőnevelés ügye cyert hatalmas lendületet. A miről a közei jövőben senki álmodni nem mert: közoktatási miniszterünk, a nagy alkotásokra hivatott dr. Wlaasics Gyula nagylelkű plhalározása folytán ténynyé vált: király ő Felsége megadta az engedélyt arra, hogy a magyar aők itt e hazában az egyetemet lá\'ogassák s a tanári, orvosi és gyógyszerészi pályára készüljenek.
Dr. Wlassics Gyula neve kétségtelenül korszakot alkot hazai nőnevelésünk történetében. Megnyitja a nőknek az egyetem kapuit, men emelni akarja a haza javára értékesíthető női munkaerő becsét. Ő, ki ismeri a munkának nemesítő felemelő hatását az egyénre: ismeri a munkának befolyását a nemzet anyagi és erkölcsi jólétére. Ezért tágítj a a nők munkakötél. Tisztult, nemes felfogással Ítélte meg a nőt s ezért az összes magyar nők hálájára tette magát érdemessé. y
Itt vagyunk - a népuralom és értelmi uralom korszakában, hol szabad a vágy, szabad a gondolat egészen a beteges végletekig, hol szabad a verseny a megélhetésért. A tanítás ügye van hivatva a modern embert az érzelmi — értelmi nagy munkába bevezetni, a végletek leié csapongás ellen a bölcs mérséklet elveit a társadalomba vinni. A törekvéseknek sokszor kozmopolilikus irányzatai ellen szintén hivatva van álláat fog-
lalói az a derék csoport, mely a tanügyet képviseli b mely bizonyára legszebb céjául azt tekinti, bogy modern műveltségű magyaroka: neveljeo az ünneplő haza nagyobb dicsőségére, mely a költő szavai szerint — .annyi bal szerencse közt oly sok viszály ulán. megfoxvvs bár, üe törve nem, él* éB oly helyet foglal el Európa kullur nemlétéi kőzött, melyet nemzeti büizkeség-gel hirdethetünk. .
lami tudományos beszédbe nem elegyedik, legfeljebb vállat von bizonyos főlénynyel. Ha beszél, sérti másnak a fülét. É-zbeli tehetséget ő érdemnek nem ismert el i soha. annál többet fontoskodik ő. Mint a kávéházak és játéktermek oszl. pa. kn lönös tiszteielben részesül a Lipót fizető pincér részéről. Urasan öltözködik és ha ünnepi ruha van rajta, ugy jár, mint az indiai págód. Mint minden üres ember, ő is a divatnak bolondja és az^ viselete és viselkedése a tisztességes ember szomorúsága. A szépirodalom iránt nem viseltetik előszeretettel, mert annak kedvelése ellenkezik a józan ész követelményeivel. Az arcátlanság nagy tőkéje fel van halmozva benne; hiúság és remény legfőbb ékességei. Ha valami adomát beszél el neked, azt oly izetlenül adja elő, h"gy megfájni tőle a fejed. 0 Főleg szeret a korabeli modern regények címéről beszélni és keresztberakva karjait. társalog a legszelleme ebb hölgygyei is. Végre a társadalom mégis csak megszánja okvetetleukedéseit. Odaszegzi a bitangot, aki fdlebbva\'ójával ugy bánik, mint pajtásával, a gúny pellengéjére. Szánalomból megtréfáják néha, de fontoskodásával többé senkinek sem im posál.
V H.
Az igazi jaaág.
— Valami a jépkonyhiról. -
x A téli nap finom, átlátszó ködfáiyola kíváncsian borult oda a számtalan kis ablaktáblára. A magas fák száraz galyai között az ember tekintete akaratlanul is odatévedt a szomszédos fogház komor, ídnmtalan sárga falaira.
Ép akkor szólította a csengetyü éles hangja az ebédhez a rabokat, midőn felnyílott a népkonyha ajtaja Megérkezett az első, midennapos vendég. Egy szakadozott nagy kendőbe burkolt szöszke fejű kis sápadt leányka volt, néháoy könyvecskével pirosra csípett kezecskéjében. Majd rendre beléptek ntánna a többiek. Hol egy fiu, hol egy leányka és igy tovább, mig végre megtelt a belső szobában felterített hossza asztal.
A külső szobában, komoran maga elé bámulva Olt az asztal mellett egy őszbe csavart aggastyán. Rongyos, foszlányos kabátján a szive felett egy sárgaréz érdemjel fityegett. Solfer.nonál tűzték oda, mikor egy golyó keresztül forta a bal villát. Valamikor még büszke volt teá, — most már csak megszokásból hordja .... Mellette eey ráncos képű törődött anyóka ülr. Kiaszott csontos kezeibeo szorosan tartotta a kenyeret és olykor oda dugott egy falatot hiányos fogsorai közé. Mind akik ott egymás mellett üllek egyben hasonlatosak: szegények kik erősen küzdenek a nyomorral.
Az élet legnagyobb igazságtalansága az, melyet e két épület igy egymás mellett mutat.
Oda át a rabokat az .állam" vendégeli meg naponta drága pénzen, emitt csak a .jótékonyság" melegitő, enyhe Bugara teszi elviselhetővé e be csületes nyomorultak rideg, zord életét.
VécaeyZsigmondaé, polgármesterünk szeretetre méltó felesége, a hogy egy kissé bágyadt arccal ott űlt a pénztárosi emelvényeo, mintha szintén e nagy igazságtalanságon gondolkodott volns. Legalább én ugj sejtettem, amint oda tévedt tekintetem, kissé ráncba borult homlokára
A halk zümmögés egyszerre elhallga tott, ahogy Tóth László törvszék, elnök kedves Mariska leánya megjelent az ajtóban mindkét kezében egy hófehér porcelán bögrével, melyben az illatos gulyás párolgott. Az a\' hosszú, mellet kék kötény a kisasszony előtt, sokkal többről beszélt, mint azok az illatos csipke szegélyes selyem ruhák, melyeknek ráncait a modern kisasszony-kák órákon át rendezgetik a pipere asztal előtt
Vidor Ssmuoé s népkonyha fárad-hatatlan elnöke, nyájasan mosolyogva lépdelt egyik széktől a -másikig,\'meg-megsimogatta az éhes kis csemeték arcát, kinek-kinek még egy darab kalácsot nyomott kezébe.
• *
Reális századunkban, hol csak az anyagi érdekek hozzák egymás közelébe az embereket, Bzínte hihetetlennek tartják sokan, vájjon lehet-e a jótékonyságot önmagáért gyakorolni? — Oh igen. vannak azért még emberek, kiknek lelkét nem vonta be az élet az. érzéketlenség acélkérgével, kiknél a nyomor fájó, panaszos sóhaja visszhangra lel és csillámló könnyeket csal a pillák alá. — Nem kérkedés ez, nem az a homályos érzés, mely a hiúságot enyhén legyez-geti, hiaz nem szereplési vlazketegaég ez, de a zajtalanul működő, részvéttel telt, csendes jótékonyság, mely csak a tiszta leikü nők szive mélyéből buog fel. Éz az érzés teremtette meg nálunk a népkonyhát.
— Az országban kevés város dicsekedhetik egy oly tiszta, oly egészséges népkonyhával, mint a minő a miénk. A pe.-ti népkonyhák külsőségekben sokkal büszkébben hirdetik a jótékonyságot, mint a "ihiénk, az igaz, de korántsem uralkodik ott az a rend. az a tisztaság, mint a miénkben. Aa ételeket olv ízletesen, tisztán készítik el, a kiszolgálásban annyi és oly finom előzékenységet tanúsítanak, minővel nem találkozunk sehol.
Az első, eg/szersmind a legnagyobb érdem ebben Vidor Samnaé elnököt illeti Ö B mi városunk ,K á I I a y B é t. i n é j e", ő mindenütt jelen van, hol a nyomor segély utáa kiált. A népkonyhában ő ügyel fel szigora pinto-siggal
mindenen, ét csak is íz o faradzlmat nem ismerő ügybuzgóságának köszönhető az hogv naponta kőrülbelü\' 250 személy nek készítenek ebédet, kik közül mindenkor 180—190 ingyen étkezik.
Egvébként a hála, ai elismerés a népkonyoai egyesület összes tagjait illeti. Szerepe jut itt mindenkinek fe -váltva napról-napra. És ezekel a szere peket való-ágban csakis a gyöngéd lelkű nő töltheti he. A férfi rideg, komor marad még jóságában is, ellenben a nőnek komor.ságában is mindenkor megleljük & jóságot.
\' S. G. S.
A vármegye dolgai.
X Métjei kőafjülé«.
Folyó hó 16-Éu és 17 én tartotta meg vármegyénk őszi közgyűlését dr. grój Jankovich László, főispán, előlülése mellett a bizottsági tagok nagy részvételével. — E közgyűlés a bennünket közelebbről érdeklő ügyek kőzdl tárgyalta a költségvetés néhány tételét, melyek közül azokat, melyeknek városi képviselőtestületünk nagy szükségét látta, törűlle. Így törülte a megyegy ülés a polgármester 600 Jrtos lakbérpótlékát azou meg okolással, hogy ez csak akkor vehető fel, ha a városi tisztviselők fizetéséről nj szabályrendelet készíttetik. Sajnáljuk, hogy a megyegyülés ez alapon elvetette a fizetés emelést, amire egy vároe polgármesterének, kinek reprezentálnia kell, okvetetlenül szüksége van; dé másrészt biztosra vesszük, hogy ez siettetni fogja a szabályrendelet elkészítését, melynek értelmében összes tisztviselőink megkapják végre fizetésük fölemelését. — Törülte a roegyegvülés a gimnázium épitési alapjára felvett 3000 frtot is azzal a megokolással, högy nem rendes nton vétetett föl. A rendes nt az lett volns, hogy tanácsülésben kellett volna előbb tárgyalni. Ez okon törült a megyegyülés minden költségfölemelést. — Ez eljárás ismét hátra vetette gimnáziumunk építésének ügyét, hacsak egy mielőbb összehívandó közgyűlés újra ki nem mondja e tétel megszavazását hatá-rozatilag. Ha e határozatot aztán a megyegyüléstemét elveti, lehet majd föllehbezni ellene. Közgyűlésünkben bizunk, hogy meghozott határozatát uem fogja nj határozatával módosítani. — Egyéb tárgyakon kivül elvetette a közgyűlés Botsai Olah Endre, oki. gyógyszerész folyamodását városunkban egy negyedik gyógyszertár felállítása tárgyában Ugyancsak elvetette a keszthelyi 2 ik gyógyszertárat is, mig Egerszeg harmadik gyógyszertárat kap — Nagykanizsa r. t. város képviselőtestületének az újonnan épi\'endő épületek ideiglenes pótadómentessége tárgyában hozott határozata jóváhagyatott. Ezenkívül még sok ügyet intézett el e két napos közgyűlés, mely az elnöklő főispán éltetésével oszlott szét.
l£ i i* ©
— Személyi hírek. A m. kir. igaz-ságügyminiszter Dr 0 r os d y Laj o s kir. ügyészt Nagybecskerekről Nagykanizsára helyezte ál. —Z urna Károly vezérőrnagy, a pécst honvéd gyaiogdaodár parancsnoka, f hó 16-án Nagykanizsára érkezett és a helyben állomásozó 20 ik honvédgyalogezred két zászlóalja felett szemlét tartót».
— Rnzsltska és Kolnár. E hó 10-én targyaltak a győri sajtőbiróság e.ótt Ruzsitska Kálmán kir. tanácsos, zalamegyei taofslügyelőnek Molnár Sándor ayug. segédtaofelügyeló ellen
j íágalmazás és becsületsértés miatt indított perét. M^Jnár kivíuli mulasztással és hazárdjátékkal vádolta Ruzaitskát. Az eBküdtek — mint értesülünk — vádlottat a becsületsértésben vél kesnek mondották ki, a bíróság pedig egy hónapi fogházra és 25 frt pénzbüntetésre ítélte.
— Béli vasút. Karácsony ünnepe alkamával f. évi december hó 23-án a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Bécs, Fiume, Tri est éa Velencébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig
i érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy visszajövetkor ezen jegyek-
kel az Ltazást kétszer etszés szerinti állomásokon félbe leh. iskitam. Ezen jegyek kiadására és ár....a nézve külön hirdetmények adatuk ki. melyekben a vonatok, melyekhez ezen tendki .. mér-sékélt áru .-egyik érvényesek. indLlíai idejükkel fel vannak említve
— Kegyet bál. A farsang egyik leg-előkelőob bá ja lesz b zonyára s m e g y e i bál, melyet Zalavármegyc fiatalsága méltóságos dr. gróf Jankovich László főispán ur elnöklete alatt, 1897. január 9 én tart mee Nagy-Kanizsán a\'. .Arany Siarvás" termeiben. Kezdete 9 órakor. Személyjegy 3 frt. Csaiádjegy 6 frt Páholy ¡0 frt. Páholyszék 3 frt Jegyek Belu. Lajos ur gyógyszertárában előre válthatók. A rendezőség, élén Der-varics Ákos, kilimáni földbirtokossal, 42 tagból áll s vármegyénk legjobb táu-co-ait foglalja magában.
— Hány óra van? Erre kanizsai ember oem igen adhat feleletet, t felső templom órája a középzónaidőhöz viszonyítva, állandóan késik. A aa Ferenci rendiek órája koráz, a kaszárnya órája az arany középnton halad Csak a vasúton és postán tudják, hányat ütött az óra. Kérdezzük most már, megér ea a városnak évenkint 200 frtot? Ennyit fizet toronyóra igazításért.
— Cj teljfon vonal. Említettük már, hogy Budapest és Fiume között legközelebb telefon-vonal létesül. A telofon utvonalába eső községeket is bekapcsolják a vonaloa, -.ebát Péct és Nagykanizsa is telefonállomások leásnék.
— Városi börtön. A bárom napig tartó budget tárgyalá-okon városatyáink megszánták végre rendőrségünk laktanyáját és hivatalos helyiségét és meg szavazták azon csekély összeget, mely ezen barátságtalan helyiségek ki tatarozására szükséges. Végre, ba a rendőri közegeknek a megélhetéssel alig szinelő fizetésért dolgozni kell egész nap, tegyük legalább Uaráiiágossá azon helyiséget, ahel ezek ai emberek kénytelenek éltük javát lemorzsolni. De a városi börtön javítása tatarozása érdekében á tanács előterjesztést nem tett. Társadal muük sötét foltja, a börtön, de a. már avitikus felfogás, hogy a bőrtönt oly iszonyatossá tegyük, a mennyire csak lehet. Pedig a városi bőrtön Spilberg minden rémes kellékeivel fel van ruházva. Dohos, egészségtelen levegő gomo\'yodik benne Az élősdi állatok egész természetrajzát a búvár itt megtaliihatná, kezdve a galandféreg és ezerlábutói egész a patkányig. A bőrtönt, mint a rendőri helyiségek lényeges függelékét, ilyen állapot ban tovább hagyni nem lehet. Éz a fészek az infekciós betegségek teoyészbelye és már mint ilyen megérdemelné, hoey eltűnjék a városi palotából.
— Pick Zsigmond megbalt. Dr. Schrever Lajosné édes atyja, nemes-dömőlki Pick Zsigmond nagybirtokos. Vasvár megye bizottsági tagja, 78 éves korában folyó bó 16-án Kis-Celben elhunyt.
Helyreigazításul Lapunk tnult számiban, aTrojkó Lajosné tani-tónő nyugdíjazására vonatkozó hírt beküldő munkatársunk felkért berniünket a közlemény és abból levont következtetésünk között feníorgó eltérés helyreigazítására. arait készséggel teljesítünk. A felszóllalisask célja és helyes értelme ugy nis nem az volt, hogy a jól kiérdemelt 750 frt uyugdijból a virosi nyugdijalapot terhelő 210 frt lerovassék — hanem az, bogy oly mértékben terhelje az állampénztárt, melyben az a szolgá-lau évek arányában viselni tartozik. — Kötelességünk volt azt kijelenteni, nehogy a népoktatásnak egyik érdemekben megőszült munkása, abban a véleményben lehessen, hogy akad művelt ember, aki ót a különben sem fényes dotációra méltónak nem tartaná
— Aa Irodalmi és Művészeti kör dalosköre válságban Mint minden — nem kizárólag nyerészkedésre alapított — közintézmény, agy a dalárda is, habár alig érte meg bölcsőkorát, — már is a végelgyengülés piiazmiíval küzd — A vezetők, Csolosz Jenő karmesterrel élükön. mindent elkövetnek, hogy az érdeklődést a különben is kevés Bzámu tagokban ébren tartsák, s ennek ellenére a tagoknak 20—-25"l.-a hiányzik a próbákról — A szakosztály elnöke, Kovács Károly, legutóbb a következő lelkes felhívást köröztette : Kedves Dalostácsaim 1 Dalárdánk elvesztette jobb sorsra érdemes buzgalommal kiküzdött presztízsét I — Ma-holnaf- az a széles körű rokonszenv és érdeklődés, melyet e város művelt közönségénél nagy nehezen sikerült elérni. nem lesz egyéb muló álomnál, mely csak a mult Jaidálrnas emlékeit szaporítja Hogyan fogunk — az intézményt bukásba juttatva — szeme közé nézni annak a férfinak, i kinek legutóbb az intézmény éléről távozása alkalmával -férfi szavakban Ígértük, bogy dédelgetelt M: vencét elkallódni nem hagyjuk ? — s hogyan fogjuk elszenvedni méltó szemre-"
hányását annak a másiknak, aki Ígéretünkben bizva az elnöki tisztet elfogadta abban a reményben, hogy a zászlót _ melyre felesküdtünk, cserben hagyni nem fogjak ? 1 — Szilárd akaraterővel nincs lehetetlen férfiak előtt 1 — Bizalommal várom önöket a rendes próba órákban! — Őszintén kívánjuk, hogy e szép felhívásnak meg legyen kivánt hatása nemcsak az írod. és Művészeti kör jó hírnevének érdekében, hanem azért is, mert éppen most a szezon elején a legnagyobb kár volna, ba daloskörünk, mely tudással és ambícióval működött eddig, válságba jutna.
— A Kaszinó második estélye Syl-veszterkor tartja a helybeli kasziuo másu dik estélyét. mely felette érdekesnek Ígérkezik, a mennyiben mulattató szép programmot állítottak össze ez alkalomra.
— Műkedvelői előadás. A .Kisded-nevelő Egyesület" javára karácsony második napján a .Szarvas" nagy termében jótékonycélu műkedvelő előadást reudez nek. Színre kerül Csepreghy Ferenc: .A piros bugyeliris" című nép szinmüve.
— Ulcal jelenet. F. bó 16-án este Kopfraahler Károly inasa az utcán összeverekedett egy szegény drótos gyerekkel. Kopfmahler a drótos fiu merészsége miatt annyira dühbe jött. bogy a szegény-gyereket agyba-főbe verte éa oly szerencsétlenül tugla meg bogy a fiu lábát eltörte. A rendőrség a brutális esetet följelentette.
— A »Pincér kör« bálja. Azok, akik egész éven át éjjel nappal csa\'vnem\'min-dig frakkban járnak, akik négy öt jól megrakott tálcával bámulatos ügyességgel gyorsan siklanak tova a kávéházak, éttermek márványasztalai közül, szerdán éjjel egy rövid értekezleten meghányiák-vetelték, hogy ök is rendeznek egy bált Gyorsan minden ceremónia nélkül jutottak megegyezésre. Aa előadó Kardos József főpincér terveit minden ellenvetés nélkül magukévá telték a többi kollegák. I y szép egyetértést, ily szép összhangot alig tudna más egyenlet megteremteni és ennek köszönhető az, hogy a pincérek bálja majdnem minden váro-ban egyike a legsikerültebbeknek. Az idén is, ugy mint az elmúlt évekbeo, a bált február bó első felében tartják meg igen izép kiállítással.
— Bendór az Iskolanleaban Mikor délelőtt délután az elődásoak vége vaa, ezer gyermek tódul ki verekedve as ifc. kólák szük kapuin. Különösen a Csengeri-utca és Iskola-atca keiesztezése ilyenkor szinbelye a legdurvább k hágásoknak. A gyermeksereg a politikai harcokat az utcán majmolva kordoa hiányában istenigazában elagyabngyálja egymást. Ilyen bajbao igazán c ak a rendőr segíthet és legyünk őszinték — a lanitó is.
—. Elhanyagolt utak. A beállott lucakos időben az. utcák oly sárosak, bogy a vidéki nép az egész, ví ost elviheti a talpin, külŐLÖoen a Sugir-ut szekérutja éa járdája annyira el van hanyagolva, hogy esős időbén a közlekedés szinte lehetetlen. Ugy a mérnöki hivatal valamint a readőrség figyelmét erre az állapotra felhívjak. A város közönsége atak öntözése és tisztításáért 1349 frtot-fizet és igényt tarthat arra. hogy Káuizsán ne legyen olyan nagy sár ralnt akár Gelse Szigeten vagy Be cse helyen.
— Bedőlt csatornák. A magyar-utcán valamint a király utcában a kocsiút szegélyén végig húzódó csatornák burkolata itt ott düledezik, ugy hogy a közlekedés t\'iherrel rakott kocsikkal mindkét uton veszélyessé viihatik Ajánljuk ezt a város mérnöki hivatalának figyelmébe.
— Pénz helyett pofon. A .Hazaiáltalános biztosító társasig főügynőkségé-nek gyakornoka, a napokban egy helybeli lakatos mesternél bematatta lejárt váltóját kifizetés végett. De a morozns majszter aram, ki egy idő óta végtelet, ellenszenvet érez minden biztosító iránt, a gyakornok keséből kikapta-a váltót ás dühvel databokra tépte, maga meg neki esett abámuló praktikáasnak ós jó agybafejbe verte nem éppen szép szavak ki sérete mellett. K tragikomikus história utolsó felvonását ba nem is a költő igaz-sig szolgáltatás, de minden esetre a törvényszék megnyugtató Ítélete fogja bezárni.
— Hullám sírban. Nikiec György molnár, mult héten ahogy keresztúri malmán leoldott» a kerékről a láncot, egyik lapát ugy vágta oldalba, bogy menten lebukott a vizbe. El»ő ízben azó nélkül küzdött, de mikor látta, hogy nem boldogul, kiabálni kezdett ■ mire családja segítségére érkezett, a habok elnyelték és csak kalapját tálillák meg. a mely lassan ott úszkált a vizazioen A szegény molnárt özvegye és őt neveletlen kis gyermek siratja.
FtlyUtis a mellékleté«
Kelléklet a .Zalai Közlfeiy 1896. évi (¡»eeaiber hé 19-tki 51-ik «ilauthc
-■XXI".\'. fiVPOI.YtH
Gyászhír. Özv. Nentvríeh Köhler űyuláné, a Köhler Testvérek helybeli kereskedők édes anvja. f. bó 12-én .«Its ,0. évében meghalt. A család a következő gyászjelentést adta ki: Köhler Gyula, Antal és Kina, mint gyermekéi a maguk, valamint az alnlirottak,. ngy az összes rokonság nevében f<«dalomtelt sxivvel jelentik forrój szereteti édes anyjok, illetve testvér, sógornő és rokonnak özv. Nentwicr. Köhler Gyuláné szül. Rosimínith Klára nrnónek folyó hó 12-én esti 8\\ órakor életének 70-ik érében, a halotti szentseitek ájutos felvétele után történt gyászos elhunytát., A hoIdMmlt hűlt teteme folyó hó 13-án déhitán\'^f^rés órakor fog a zyászházban, Eötvös tér 526)407 sz., a róm kath. hitvallás szertartásai sprint beszenteltetni és a helybeni rom. kath. teme.óben a estládi sirboltbac örök nyugalomra tétetni Az engeszteli szent mise-áldozat folyó bó 15-én délelőtt 9 órakor fog a szent Ferenci rendiek plébánia templomában a Mindenbatócí-V b« mutattatni. Nagykanizsán, t8í»G. évi december hó 13-án. Áldás és béke lengjen a jó anya hamvai felett! özv. Harsányi Mártonné szül. Bosziuanith Anna. Uofnuug Jánosné szül. Roszmanith Erzsébet mint nővéreké Hor-nnng János sógor. Köhler Borbála. Köhler Zsófii mint sógoraik. — Koszorúkat tettek a ravatalra: a legjobb Anyának Gynla, Tóni. Nina: — özv. Köhler M.hályné:
— a felejthetetlen jo Klári Néninek — Unger Cllmann család ; - a felejthetetlen jó Klári néninek — Harsányi család :
— a leiejthetlen nagynéninek — Roszmanith család ; — den letzten Grns — familien Bsner, Wien ; — óer Enferg\'ess-liehen Tanten — Inger Ullmann Ödön : Jóst! Család : — de letzte Hrus der lieben Tanten ; — Familie Beiniscb, Vt ien :
— Tisztelet jeléül — Kopjar család.
— A farsang elsí bálja Mint a hogv epedve várja mindenki az elsó fecskét, mely a tavaszt hirdeti, ugy várja minden\'táncos az elsó bálát, mely a farsangot megnyitja. Bégí szokás, bog; ezt az elsó bálát a Ke r. Jótékony Nöegyesü.let rendezi, még pedig a farsang hivatalos kezdete előtt. Hivatalosan ugyanis csak január 6-án nyílik, meg a farsang Hanem bát ez a legkisebb akadálya volt mindég a Nö-egyesűlet bálja sikerének. Hisszük, hogy az idén is lényesen fog ez sikerfilm E siker egyik legbiztosabb garanciája, hogy mindenféle meglepetések helyett, — melyeket az ember tárcája érzett meg. leginkább, — a régi szép szokásnak hódolva, közvaesorával kötötte egybe bálját a Nóegyesűlet. Ez bensőségessé szokta tenni a mulatságot, s így. lesz az bizonyára az idén is. Azonban nem jósolunk, hanem elmondjuk a díszesen küllitott meghívó nyomán, hogy a Ker. Jót. Nő-egyesölet közvacsorája jan. ö-én este 8 órakor lesz a Polgári Egylet emeleti termeiben. Belépő jegy 1 korons, egy szelvény pedig -10 fillér.
— Megdorgált jotékonyság. Városunk hőlgyei a karácsonyi szent ünnepek közeledtével fárad hatían buzgalom mai látnak hozzá nemes hivatásuk betöltéséhez, a jótékonyság gyakorlásához. Bejárják az egész várost, bekopogtatnak az alacsony kunyhón ép ngv, mint a fényes csarnokokba. hogy\' fölhívják a jólelkű emberbarátokat a nyomor enyhítésére, a hidegtál didergő ruhátlanok felruházására. Álig akad tűzhely, hol meleg fogadtatásra ne találnának. Arinál kínosabban érintette városunk két előkelő úrnőjét, kik a keresztény jótékoay nőegylet képviseletében gyűjtöttek könyöiadományt, hogy egy nyűg. plébános .takarodjanak- kifejezéssel utasította ef ökel. Azt hisszük, ehhez nem kell kommentár. . _
— „Szüutessük be az i-kolat!" E címen írja a Nemzeti Iskola a kővetkezőket: Ezt a recipét alkalmazzak a zaidó hitközségek a tanító allm, mikjpr egy kiesé oithon kezdi magát náiunk érezni. Gelsén történt, bogy a hitközség Brük Soma taaitólól »zabadu ni akart éa a megje: közig, bizottságtól kérte,hogy az iskolát átintesse be. Zala megye tanfe.ügyelője — sajnos — ebben a. ügyben negi,**- .taaitó jogait védte, hanem a bitSözség matadorainak segített Az i.koiát a hitközség tehát beszSniette azoc a címen, hogy szegény és nem tudja fentartani. A tanító végső inaéitében Sásdon magán tanításhoz fogott. Ekkor a hitközség meggondolkozott, a közig, bizottságtól a kérést visszavette s az iskolát ojra megnyitotta — más tanítóval. A régi tanitó most követeli a jogait s az ögy a miniszter elé került Itt, szokás szerint, az ily» aktákatJeküldik .véleményes jelentésre* a tanfelügyelőnek. Tehát most ez az akta is éppen abban a kézben van *a mely ellen a tanitó — tebát az érdekelt fél — maga is panaszkodik Most tehát egy földönfutóvá tett tanító csakis a minisztertől várja az — igazságot. Vájjon megkapja-e?
.— Köszönet nyilvánítás. Az ,£isó nagykanizsai magyar asztaltársaság jóté-
ZALAI X "Ö Z L Ö X Y
1896 DF.CEMP.ER 19-én.
konycéTu egyesület* Ctal 1896. december bó 6-án a szegény és árva gyermekek segélyezési alsója javára rendezett zártkörű táucvigalma meglehetősen «kerüli, mely aikiiommsJ szívesek voltak te.ül-\' fizetést teljeaiteni: Kilik Béla ur ÓO kr., Halvsx Frigye, ur 1 frt, Loeke József ur 50 kr.. Buksz Ignác, ur 20 kr.. Schvatcs lgnácz or 1 frt, N. N. ur 20 kr , Bérlik Adolf or 20 kr., Focht Jakab ur 1 frt, Kollariw litván\' ur 50 ír., László Ádám pénaSgji szemiész ur 60 kr.. Mair József ur 1 frt. Fabick Tivadar nr ÖO kr, Gártner Károiy ur 50 kr., Imrey Ferenc, ar 50 kr, Latzin Vicior ur 1 Jfit, Lenert János ur 1 frt, Hell János ur 1 frt, Pál János ur 1 frt, Sólétormos Gézx ur 1 frt, összesen 13 frt, 10 kr, kiknek ezen nemes cselekvésükért bálás köszönetét nyilvánítja ar egye-filet nevében. Az elnökség,
— Karácsonykor «okkal kevesebb felesleges limlom vásároltatnék gy ermekek számára, ha a szülők csak annyi időt vennének magoknak, "bogy a híres
Etichter-féle Horgony-Kőépitószekrények felette érdekes és gazdagon illusztrált árjegyzékét átolvashatnák. Az ebben ledyo tiltatott levelek örvendő szülök és tekintélyes tudósoktól egyhangúlag bizonyítják, hogy nincsen jobb és egyszersmiod tartósabb játék-és foglalkoztatószer, mint a Ricbter-féle Horgouy-Kóépítószekrények ; egy tekintélyes svájci püdagogus szószeriut mondta": „A Horgony-Kőépitőszekrények egy egész játékszerraktárt helyettesítenek" és szarait igy zárja be: .Csak vigyétek be mindegyik házba, a melyben boldog szülök laknak!" M azt hisszük, hogy érdemes egy levelezö-lapot kockáztatni és a Richter F- Ad. és társa eégtól Bécsben. 1. Operitgasse 16. a legújabb illusztrált árjegyzéket bérmentve meghozatni. Miután az uj kiadás az uj és felette előnyös kiegészítő rendszerék kimerítő leírását is tartalmazza, azért azok is, kik már egy köépitőszekrény birtokában vannak, az árjegyzék beküldése iránt szintén intézked-; jenek.
A fővárosból
1. v - i: .. . - t-r,\' ■. , ; Í ;
Egy város fejlődésének, emelkedésének feltételei mindig a kereskedelem, gyáripar j és kézműipar virágzása, az egyes vállalatoknak fokozatos nagyobbodása, kiterjedése. De áz egyes vállalatoknak emelkedés ismét azok kiváló termelése folytán , következik be. Most ismét egy fiatal vállalátnak rövid\' idő "áfatt éTSrt fényee" si-, keréról adhatunk erősítést t. olvasóinkank.
Alig egy éve, bogy az Asszíriában 7 fiók-; teleppel méködó Mme Lebowitsch •mellfüzó gyáros eég Budapestr ■ (váci-utca 7. sz) helyezte át Jó-telepét, hol bécsi, valamint mindenne nű mellfűzö-különle-gességek gyártását kezdette meg s ma már ugy helyiségei, mint munkásszemélyzete elégtelennek bizonyultak, ugy hogy Lebowitsch Lipót ur. a cég főnöke, ki a külföldön is elismert művész szakmájában és elméletileg iskolázott ortopedikus,\' személyesen oktat uj munkaerőket hogy az ötszörösre emelkedett ssükséglet kielégíttethessék. A bécsi-utca 10. sz. a. \'az Árvay és Társa cég átellenében eladási üzletet nyitott, boi egyszerű eleganciával berendezett nagy eladási helyiséggel kapcso latban ifreu díszes, peluebe és tükör-falazattal, villamvilágitással berendezett fül-, kék vauu&k. hol a hölgyek elkülönítve, anélkül, hogy várakozni kellene, kényelmesen próbáihatiák a mellfűzöket. Igen előzékeny és kedves női személyzet teljesiti az eladást és teszi kellen essé a_ vevők idözését s az árak szabottak és mérsékeltek. —. A naponta nagy mérvű szállítás a vidékre, bizonyítja ezen vállalatnak mintaszerű szervezetét, mely kiválóan az Írásbeli megrendelésre vau alapítva s e sorok irójáflf.k volt alkalma megcsudálni a készítő és elszállító helyiségekben kifejteti nagy tevékenységet, melyet a magyar munkásnők a valóban szeretetreméltó vezetés és taoitás fo ytán oly sikeresen sajátítottak él; mert meg kell jegyeznünk, hogy e vállalat főnöke magyar etnber. ki 20 éven át a külföldön szerzett e téreni munkássága és tanulmányai értékesítósére helyezte át hazájába működési terét. E vállalat gyors fellendülése, mely ngy esztetikai, mint egészségi és gazdasági tekintetből is igen jelentőségteljes, a cég iránt naponta nyilvánuló elismerésben nyer kifejezést, hölgyeinket bizonyára meggyőződteti arról, hogy mellfűzö szükségleteik beszerzésére nem kell máj idegenbe fordulni, annálinkább, mert e\' cég megrendelőit minden tekintetben a legnagyobb előzékenységgel ós gondosággal szolgálja ki.
A kiállítás bezárása után két hétre, végre köZié tették a jnry-tanács által megítélt kitüntetéseket s ezen a cimee visasa-térünk még egyszer o kiallitásra, mert a kiállított tárgyak tömkelegében bizow sok becses valóbzB értékes mű elkerült^ a látogatok figyelmét. A kitüntettek között tiltjuk Hasit Károly harmónium soeeiáüstát is,\'lőnek művei a szakértők
legnagyobb elismerésében részesültek. Hesse Károly harmoníum-gyára Budapesten, Bombatér 2. sz. a. van ; har-moniumai főleg szerkezetük s megiepó és kellemes zöngésük, gyönyörű visszhangjuk által tűnnek ki. „Hungaria" Resonitor Harmónium készítménye a legújabb különlegesség, melynek rendszere szabadal mázva is van. Ebben a szélládák szerkezete \\ egész nj, pyramisszerű s igy a szelepek függőleges állapotban lévén, a por által előidézhető fennakadás vagy lógás (utóhangzás) minden körülmény közt ki van > zárva, a mellet; a nyelvek a legenyhébb nyomásnál is rögtön és könnyen meg-szóllalnak. Az egész hangszer réz, acél .és vasból áll. A hangszabályozók légvezetékei szintén függő szelepekkel vannak ellátva, tehát a legnagyobb légnyomás\' mellett is a hangszabályozók igen könnyen kezelhetők, minek következtében a szokásos bangszabályzóhuzó (Registerung) helyett, a billentyűzet fölé kis rézbillentyük vannak alkalmazva, a\' mi fölötte előnyös újítás. A fujtató szintéd függőlegesen van ! elhelyezve s igy a por nem lepi be ; a nyomtató készülék a legegyszerűbb.
Elismerő oklevéllel tüntettetett ki J e-ge 6 i -Q é z a cimbalomkészitő is, kinek a I hangszerHállitáson bemutatott szabadalmazott cin-balmaí általános tetszésben részesültek ; különösen a francia vendégek látogatása alkalmával nagy elrsgad-" tatással hallgatták a gyöoyőiü szép hangú és kellemes zengéjü cimbalmokon előadott magyar darabokat és rögtön vettek is egy cimbalmot Jegesitől. ma már Parisban van s erről a „L\'Eneyelopedis Contem-porain^ cimü francia szaklap igen nagy j dicsérettel emlékezik meg. A kiállítás igazgatósága is vett egy cimbalmot Jegesítől a kiállítási sorsjáték részére, mi szintén ézen cimbalmek kiválóságát bizonyítja. Jegesi Géza, Nefelejts-utea 43. sz. alatt f képes árjegyzékét kívánatra díjmentesen 1 megküldi s ebből meg lehet győződni, hogy ezek a cimbalmok kitűnő jóságuk mellett a legolcsóbbak.
A legelső readű kitüntetést, a d isz o k-levelet nyerte a cs. és kir. szrb. H e r-manetzi papírgyár valóban nagyszabású kiállításáért,. melyben a papírgyártás termékeit érdekes és tanulságos \' módon mutatta be. A nevezetes és országszerte általánosan ismert gyár, mely 17Ü9. évben alapíttatott, ez idő szerint két papírgéppel és károm lemezgéppel rendelkezik 2500 lóerővsl, melyből 1100 ! ló«j$:riuel, lOOnlÓMó pedig gőzzel van berendezve, azonkivül a faanyaggyárral, ( melyben 40 prés működik, s ezeknek évi faanyag termelésel6.000 métermázsa. 1 Mellékmúvej vannak O\'mányfalván és Jakabfalva-Öhegyen. Evi termelési 56 000 métermázsa kész papír, melynek kitüoó minősége általában ismeretes. A termelés legnagyobb részét benn az országban helyezik el. mig a többi része külföldre megy, a mi pedig nagy kár, minthogy Ausztriából még mindig tetemes a behozatal. Ezt 3zzal lehetne csökkenteni ha e gyár összes kitűnő gyártmányát hazánkban helyezhetné el, s mi bizony felette kivánatr volna már puszta kereskedelmi és közgazdasági érdekből is. Hogy különben ez a gyár nemzetgazdaságilag is mily fontos,, szerepet tölt be. mutatja az, hogy 500 munkást foglalkoztat -ésí »d csaladjuknak kenyeret A gyár tulajdonosainak S t a d 1 e r H. G. kir. tanácsos és HöttnerJ. B. örököseinek nemes humanitásáról és őszinte emberbaráti érzelmeiről pedig napnál világosabban beszél az a körülmény, hogy a gyártelepen a munkások részére saját munkásházak, iskola, betegsegélvzó-pénz-tár, nyugdíjalap, özvegy- ós árvaalap. fogyasztási szövetkezet, tűzoltóság, vendéglő és külön tiszti kaszinó is van.
I r o dalom
— A .Magyar Hírlap"- Kbben a mai. mindenféle érdek által befolyásolt korban rendkívül lontos az, bogj » nyilványosság • organumsi közt, amelyek a kózvélemenvt irányítják, legyen olyan megbízható, minden tekintetben szavahihető, komoly és jóhiszemű lapja az olvasóközönségnek, amely nem áll semmiféle klikknek a szolgálatában és még politikai tekintetben is | : feltétlenül megtartja függetlenségét, hs-tározjttságát, önállóságát. Ilyen lap a .Magyar Hírlap," amely immár hat esz-I tendei pályafutása után büszkén tekinihet ■ vissza mozgalmas és tseraénvekben gazdag múltjára, valamin) arra a szereplésre amelylyel az egész ország olvasó publi- . knmát megtudta nyerni .06 hódítani. Ma i már nincs is lap, amely a közönség\' szi- | véhez ugy hotsá tudott volna férkőzni, 1 mint a .Magyar Hírlap." Politikája ón- J zet\'en, hazafias és elsó sorbaa mindenek-felett magyar eunek a lapnak. A magyar ; érdekeket soha el nem ejtve, ellenkezőleg i minden tisztességes eszközzel a győzelem felé vive halad előre nemes céljai felé. S j mily -kiválóan magas szinvonalou van | belletrisztikája! — Hol van még egy la- j punk, mely annyi neves irót annyi el-
ösmert kitűnőséget foglalkoztatna tárca-rovatában. mint a „Magyar Hírlap ?\' A legjobb szépirodalmi erőket tudta lekötni, állandó munkatársakul szerződtetni. S e részben a lap fejlődése, kireijedése, erós-bödése még ma sem állott meg. Az uj év elsó napjával uj irodalmi erök sorakoznak a .Magyar Hírlap\'-hoz. A tárcaírók gárdája kíbóvűl, megszaporodik. Az újítások, amikkel a .Magyar Hírlap" meg fogja lepni olvasóit.y tartalomnak az eddiginél is uagyobb változatosságban bőségesen fognak majd szembeötleni. Érdekesség! ez a mai nap zsurnalisztikái jelszava. Á „Magyar Hírlap" még hozzáteszi: és megbízhatóság 1 Ez a két tulajdonság együtt tette a" .Maryar Hirlap"-ot nagygyá. erőssé és közkedvéltségüvé. Se belföldi, se külföldi, nevezetes esemény ennek a lapnak a hasábjairól kellő méltatás nélkül el nem maradhat. A napi hírek L> megannyi kis mozaik"; irodalmi bizsu, szórakoztató kellemes olvasmány. Most, hogy a karácsony közeledik, a már megszokott figyelemre is njból számíthatnak az olvasók a „Magyar Hírlap" részéről. Ez a figyelem egy igazi irodalmi becsű és történelmi értékű ajándék formájában ötlik majd a közönség szemébe. Egy gyönyörű Albumot ad a „Magyar Hírlap" ez idén is mindazoknak. akik a lapra előfizetnek. Ez az idei Album méltó párja lesz az eddigieknek kiállítás tekintetében és tartalomra nézve. Sót talán becsesebb lesz minden eddiginél. Az Album értéke jóval meghaladja az egy havi előfizetés diját; ebből is következtethetést vonhatunk arra, bogy mennyit haladt mai napság a modern hírlapirodalom, bogy ily ajándékokkal kedveskedhet azoknak, akik köréje csoportosulnak. A „Magyar Hírlap" elől áll a sorban azok között a lapok között, melyek ily gavalléros módon tudják a közönséggel szemben praktiee is bizonyítani annak a régi jó közmondásnak az igazságát hogy apró ajándékok tartják fenn a barátságot. Erre a barátságra a „Magyar Hirlap," amely annyit tett és tesz folytosan a közönség érdekeinek a védelmében: igazán Rászolgált. (Az előfizetési ősszeg, egy hónapra I frt 20 kr, negyedévre 3 frt 50 kr., a „Magzar Hirlap" - kiadóhivatalához Honvéd-utca 4. sz. küldendő.)
— „Guljavőlgji csárdással" zátjt be az 1896-ik évi IH-ik évfolyamát a
\'.Zenélő Magyarország" mosc megjelent 24-ik füzetében. Z ládányi Ármánd igen népszerű c-árdása ezen 4 szép nótákból van összeáilitvs. .Katonának kell lenni a legénynek.* .Már én többet a fő utcán, végig menni nem merek.* .Édes anyám a kendőm" és .Csalfa szive csalfa lelke. Ezenkívül van még e füzetben Yvontól egy remek szép angol négyes tánc .Aurora" Pas de quatre, és Gerdái C. .Miléja" cimü felette dallamos orosz románc — magyai szöveggel ének és zongorára. A jelen évfolyamnak ez utolsó fűzele, a mely az 1896 évfolya» különösen gazdag és értékes tartalraá\' röviden összegezve 40 magyar nótát- 10 müdalt magyar szöveggel, 3 knplét, 4 opera részletet, 5 indulót, 4 keringőt, 8 polkát 3 csárdást, 1 fraoria négyest, 25 szalondarabot, 1 négy kezea darabot és 3 hegedüdarabot kMölt a .Zenélő Magyarország" az 1836-ik évben — mi már\'magábac igasolja, hogy derék munkát végzett e »Ivóirat, a mikor csekély 4 írtért ily fazdag halmazát nyujiotla a legjíbban uegválasztott zenemüveknek s méltán rászolgált a közönség oly n«« mérvben megnyilatkozott bizalmára- A teljes évfolyam, ugy ai 1894 e* 1895-iki is pompás diszkötésbeu kö-.tetenkint 5 frt 40 krért kapható és a legalkalmasabb karácsonyi ajándéktárgyat képezi. Az 1897-dik IV. évfolyamra pe-dik előfizethetni egész évre 24 füzetre 4 frt félévre 12 füietre 2 írttal a .Zenélő Magyarország* kiadóhivatalában Bpest VI. Csengery-ttlca 52t, honnan mutatványszámot ingyen a bérmentve küldenek. \'
— A Divat Szalon, ez az elterjedt i divat- és szépirodalmi lap, mely eddig teljesen méltó versenytárs nélkül áll a magyar irodalomban, immár tizedik évfolyamát kezdte meg. Tiz év nagy idő egy lap életében, különösen olyan lap életeben. mely a nőket szolgálja. A nő illését, melyet keleti bölcsektől itíadve a mai kor apró poétájáig miiidenki válto-zóbbuak. szeszélyesebbnek hirdet, mint a milyen a tavaszi időjárás Falb Rudolffal vagy anélkül. Hogy tebát egy lap tiz évig megtartsa, sót eröhbé, fényesebbé tegye a«\', a társaságot, melynek iránytűje az asszonyi ízlés, annak oka egyedül csak abban rejlik, hogy ez a lap jó, tartalmas, érdekes. Mert az is igaz, hogy a finom női ízlés , ezt keresi annál a lapnál, mely ; szórakoztatója és oktatója is egyszersmind. A t\'ivat Szalon közkedveltségben állt tíz évig s -az ujabb tiz év elé is azzal a rerdithétien bittel indul, hogy a jónak | győznie, hódítania kell. E nemes, egy- ( szerű és józan törekvés létszik meg e [ kedves női láp minden számán. Divat !
része állandóan olyan bó tartalmú, hogy abból mások- három lapot csinálnának, egyet fehérneműnek, egyet ruhának s egyet kézimunkának. A Divat Szalon mindért együtt és egyszerre adja oly képekkel és bő leírásokkal, hogy abban a dolgozni és takarékoskodni szerető uő mindent feltalál. Hogy pedig mindeme tanácsokat finom izlés es szakavatott toll vezeti, elég felemlítenünk Faoghné Gyajtó Izabella nevét e jeles Írónőnkét, ki továbbra is buzgó hévvel hirdeti azt, ami szép, takarékos és követni méltó a divatban Egészen páratlan érdeme továbbá a Divat Szalonnak az is, hogy irodalmi része, nemcsak egy fordított regényből áll, ha\'-nem teljes szépirodalmi lap, költemények-i kel, elbeszélésekkel, regényekkel, hirro-; vatokkal talányokkal stb.\' Közleményeit elsőrendű írók irják figyelemreméltó kezdőkkel egyaránt és a szerkesztés munkáját gonddal végzi Szabóné Nogáll Janka, ; kinek neve után többet említenünk sem kell. A Divat Szalon szeretettel gondoskodik a család apró népéről is. teljesen ingyen" a^ja az Uj Gyermek-Divat c mű szép kis lapot, híveit piedig ez évben egy díszes Jelmez naptárral lepi meg karácsonyi ajándékul. Ama meggyőződésben, hogy jobb, tartalmasabb, érdekesebb s e mellett olcsóbb lapot nem ajánlhatunk olvasóinknak, ajánljuk a Divat Szalont melynek ára a színes divatképekkel, gyer-mek-lappal és szabásivekkel együtt negyed évre csak I frt 50 kr. Mutatványszámot szívesen küld a Divat Szalon kiadóhivatala: Budapest. V., ker, Gizella-tér 1. sz.
— Olcsé Lönytár. A Franklin-Társulat népszerű vállalatának, a Gyulai Pál szerkesztésében megjelenő
: Olcsó kőny vtá rnak uj o\'csóbbkiadá -átöi ismét megjelent egy 20 számot tevő aorozat. a h izai és kü földi irodalom jeles termékéből. Ezek a következők: A magyar közoktatás és közmüve-I lődéa némely főbb kérdéseiről, i közéletünk jelesének, Csengeri Antalnak képviselői beszédeiből, jelentéseiből, cikkeiből, mind oly fejtegetések (népokta-; tási törvény, középiskolai ektatáa, nöne-, veiés, gymnázium és reáliskola, réjp remekírók tanítása polgári iskola szakoktatás, az egyetemi reform, a tud- akadémia) melyek azabatoskn boacolr eszméket foglalnak magokban a közoktatásunk politikai programmjához be^es adalékok. A négyjszámból álló b*et ára 40 kr.
— A kereaztany a^beszélés, Vantier . Györgytől, francig fordította Márkus
Miklós; ára 20 tr. — Kisfaludy Káró ly ver/ei, a költő életrajzával ; Toldy Ferenctől, lyraí költeményeivel, dalaival « egyéb költeményeivel. Hetedik kiadás Ára 40 kr. — A gyógyult seb, beszély, irta Bérczy Károiy; ára 20 kr. — G a j u s V a I e r i u s C a-rullus versei, irodalomtörténeti ta-nulmánynval bevezette, jegyzetekkel ellátta és latinból fordította Csengeri János. A régi remekírókat kiegészítő rész, ára 20 kr. — A t r 6 a k e r e s 6, eredeti szomorújáték 5 felvonásban drámairodalmunk egyik jeies müve, irta Szigligeti Ede, ára 30 kr. — T h eor ap h r a s z-tus jel le mrajsai, a görög eredetiből forditotta Hunialvy János, ára 10 kr
— Emlékbeszéd báró Eötvös József fölött, irodalmunk és politikai álelünk egyik nevezetesaégének jellemzése. Gyulai Páltól, ki 1872-ben. « .Kiífaludy-lársaság nagygyülé:én olvasta föl; ára 10 kr. — Uelolae Abélard irta Limartine Alfonz, franciából fordította Erbardt Viktor; ára 10 kr. Áz egész sorozat ára 2 frt
— A legérdekesebb ajandékot, a mit egy hírlap nyújthat kétségkívül a .Magyar Újság\' adja az előfizetőinek. Ez az elevenen szerkesztett, mindig friss, mindig érdekes fővárosi Isp bavonkint egy kötet regényt ád minden előfizetőjének, még annak is a ki csupán egy hónapra fizet elő. A ki tehát egy éven át előfizetője a „Magyar üjság\'-nak, melynek főszerkesztője dr. Fenyvessy Ferenc orsz. képviselő, az egy egész kia könyvtárhoz, tizenkét diszes kiállítású regény kötethez jut teljesen ingyen. Valóban többet nyújtani : mint egy élénk, érdekes napilapot és tizenkét kötet regényt azért az olcsó előfizetési árért, merő lehetetlenség. S tudnivaló, hogy a .Magyar Újság" mindamellett olcsóbb bármely más fővárosi lapnál, mert egész évre 12 frt félévre 6 frt, negyedévre 3 frt, egy hónapra 1 frt. Egyes számának ára a vidéken 5 kr. A januári uj előfizetési negyed alkalmából a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe a bMa-uyar Ujság\'-ot, melynek kiadóhivatala Budapesten, a Vármegyeház-ulca 15. sz. alatt van. A lap kiadóhivatala mutatványszámokkal szívesen szolgál.
— Kuruc nóták. Endrődi Sándor ily cimen gyűjtötte össze legújabb költeményeit a melyek már is országos biiüek. A fővárosi hírlapokban és folyóiratokban megjelent mutatványok felkeltették az
XXXV ÉVFOLYAM
zalai közlöny
1896. DECEMBER 19 én.
érdeklődést s nő iránt, • mely valóban páratlan • at|i neaében. Költői ihlet sngárzik ki minden Terséből, igaz hazafias lelkesedés szülte minden sorát Nem M-adau I soroknak az Kndrődi Sándor költé-. wetéiek ismertetése. Egyszerűen tel-hívjuk a figyelmet egy műre. a melyről a kiváló költő ezt mondja: — Soha életemben több gyönyörrel nem dolgoztam mnnkáo. mint ezen a kis nótás-könjTőn. 1 dicző Rákőci korszakról zeng a költő é> csodálatos, hogy a teljes« modern költeményekben szerelmes és harci dalokban, bordálokban éa gnnyos nótákban. mily remekfii tükrözteti ri-sza a riharos mait szellemét, ötömét, bánatát. Rendkívül eredeti a könyr kiállítása is, mely az Athenaenm kiadásában jelent se« a fűz?e 1 frt 40 krajcárért, ósdi diszkötésben pedig 3 írtért megkapható minden könyvkereskedésben.
— A Sert, a kertészet összes ágait magába foglaló kertészeti szaklap leg utóbbi száma a kővetkező érdekes tartalommal jelent mec: Konyhakertészet. Nietz P l: A konyhakert tervezete Elanrr 0 : A csiperkegomba házi tenyésztőé Keiler János: A saláta s retek célszerű hajtása. Gyiaö csészét. Angyal Dez.ő: Choi-j szépe Pemkovif Pál: Mikén\' valt be nalam a téli oltás, Manihoer Ödö-i: Az éneklő madarak ellen-egei. Lobberger Józtuf: Még egy-zer a Cordonfak neve léae. Diszkertészet Kardos Árpád: Az aqnarinm növényeiről (Foytaiá- ) C-érer Gin a: A Dracaena t-nyéazté-e, Svabe Igrár/: A Cdadinm nfrényházi művelése, Marc Ferenc: A tíigroma radican* L. 1 knlmrája. Dr. Kaufmann Ernő: Jő alany I bo- OrrÓZ\'sk szamára Lnga«. Lieobald ! l\'éni- Sző órec-in-LírcMot k Bittér M.: Fokbagymaüitetés s a filiokazeras szőlőtő. Gép éa eszközleltár. Vnályos : Virág a betegszobában. Tarca. Manthoer Lenke: Levél Kalocaa Róza úrhölgynek. Faiskola. 1 Hidvéghy György: Védekezés a nyulrá-gás ellen. Hirek. Apró szakközlemények. December havi teendők. Szioee műmelléklet: Choisy szépe. Fametszetek. 182-lk ábn. Csiperkegomba tenyésztés a sza hadban, 183-ik ábra. Gombatenyészté-melegágyban. 184-ik ábra. Szinben tenyésztett gócba, 185 ik ábra. Ládában növesztett chsmpígpon 186-ik ábra. Dé zsába ültetett csira, 187-ik ábra. Szabadon íHŐ gombaágv, 188-ik ábra Csiperkegomba csoport, 189 ik ábra. Virág a betegszobában. Szerkesztői üzenetek.
— „A VasVaapI Djaág" december 18-ikl száma 22 képpel s a következő tartalommal jeleni meg : .Tőih Vilmos a löreediház aj elt.ök»" (arcképpel). — I Költemények: .Berzsenyi szombathelyi szobrának leleplező üooepén." Szávay Gynlátó1, — .Viszontlátás." Telokes i Bélától. — Regénylár: .Az eltűnt," Regény. Irta Szivos Béla. (Linek Lajos 1 rajzaival.) — .Hires asszonyok: Napóleon nővérei." Történeti rajzok. (Képekkel)
— .Pusztai történet." Elbeszélés. Iria Fetaty Árpád. — .Petőfi táborozása és halála • Veress János 1848 - 49-iki boovédfőhadoagy n-p\'ójából. — ,A magyar állam pénzügyei: az á lami bevételek és kiadások képben feliüotatve. (Képpel.) — .A miskolci kereskedelmi és iparkamara palotája." (Képekkel. Nagy Lázár feslrényei és fénykép után.)
— ,A szombathelyi Berzsenyi szobor (Képpel ) — .Viz alatt járó hajó" (Kékkel.) — .Gróf Dégenfeld Józwf, a tiszántúli ref. egyházkerület főgondnoka* (arcképpel)Dr.Kiaa Árontól. — A .Puazla-szaren állított ezredévi emlék." — (Képpel.) — .Gyorsíró nők • — .Villamos bérkocsik." (Képekkel) .Elviiahercegnó" (arcképpel.) — .Távitat utján közölt I rajz" (Képpel.) — .Hogy megyen a ház-épités Amerikában." (Képpel) — .Mulattató természettani kísérletek" — (képekkel.) Irodalom és művésze\', Közinté I tétek és egyletek Sakkjáték, Képtalány. Egyveleg, stb. rendes boti rovatok A | .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 forint a .Politikai Ujdon ságok"-kai együtt 3 frt. Megrendelhető
a Franklín-Társuat kiadóhivatalában (Budapest, IV, egyeten u. 4 aa.) Ugyan itt megrendelhető a .Képes Néplap.* a
legolcsóbb ujJág a magyar nép számáré, félévre csak 1 frt 20 kr.
IftzffUdaSig.
Vatfaagvak.
Haulhuer Ödön tadótilán.)
Vérö a here. (Lóhere) E héten is sürgő« volt a kínálat és vásárlások csak akkor történtek, ba a tulajdonosok to-sábbi Árengedménybe egyeltek. Külföldről minden értlek hijáa mi se« hallatszik, mi tőleg annak tulajdonolandó, hogy jelenleg Oroszországból, ott termett igen szép színű magot, alacsony áron bocsátanak forgalomba. Az Amerikából eddig érkezeti ajánlatok nem valami számottevők, de ha később bekövetkeznék az
I bogy Amejika nagy készleteivel az európai piacra beállít, akkor ennek ok-I vétlenül még további jelentékeny áreaés
lesz a következménye. I Lucerna. Szép világos szint magnak jó kereslete van, a piacra került készleteknek majd mindnyája változatlan áron volt e helyezhető.
A többi magiéiékben árhanyatlás dacára nem volt forga\'om
Jegyt-sek nyeraárnért 100 kilonkinl Budspeat Vő rö shere 36 - 43 ftt. Lucerna tavalyi termés 35—40 frt. Lucerna idei termés 44—48 frt.
NFlittér.*)
Yegyesefc.
gyógy siker. Fájdalmas c útnál, a déréi , testrészek és a forgó köszvényes bántaltni\'tá a „Xoll-fél« francia borszesz éa só-\'\' val való be-j dörzsölés sikerrel használtatik Egy üveg I ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel ■oll A. gyógyszerész cs. és kir. ndvari I szállító által Bécs. I Tnchlanben 9. Vi-| déki gyógyszertárakban é< myagkeres-i k-désrkben határozottan Xoll-fé e ké I iziimény kérendő az ő gyin jelvényé | vei és • áírá ával.
— .Takarékosság a háztartás fenn-. tartója", e. minden jó háziasszony iel-j mondása, melyet mindig, a hol csak ie-I hetséges. a család jólétének emeléae végett érvényesíteni óhajt. Sok szükséglet j jön \'ekintetbe a háztartásban, hol takarékoskodni lehet, kiváltképpen áljitható I ez a ruházatnál, különösen akkor, h a csalid több tagból áll. — A ruházatot kézzel előállítani nem mindig lehetséges, idegen segítség igénybevétele költséges és ilyenkor a varrógép által nyújtott segítség nagy jelentőségű a háziasszonyra nézve. A varrógépen nemcsak a szükséges rubanemGeket készítheti el játszva, szebben mint/kézzel, de még a különféle modern mőhimzéseket is Ily messzemenő igényeket nem elégíthet ki minden varrógép. de a Singer Company varrógépei ezen előnyöket a legelterjedtebb mértékben qyujtják és a mindinkább növekedő kelendőségük legjobban bizonyítja kedveltségieket és jóságukat, valamint az ez évben tartott stuttgarti kiállításon elért kitüntetés, a hol egyedül a legnagyobb dijat, az arany érmét nyerték el. A Singer Company miudig is arra törekszik, hogy a közönség bizalmát fentartsa. a mennyiben a legjobb árut szolgáltatja és azt folytonos szerkezetjavítások és nj praktikus találmányok által a legtökéletesebb fokra emelni óhajtja. K varrógépek helyben a The Singer Mann-facturing Company részvénytársaság (ezelőtt Neidlinger G.) fiókjában. Deák-Ferenetér 4i0. s z. alatt beszerezhetők, a hol gazdag választékban az egyszerűtől a legelegánsabb kivitelig raktározva vannak és mj— egy látogatást nevezett üzletbe egy hasz-*" nos karácsonyi ajándék megvétele végett a legjobban ajánlhatunk.
Szerkesztői üzentek
— Kiváseal. Kedvet kii levelébe! aat kérdi toldok, vájjon azabed e ryorivonati kocái II. otrtiijábao egy tizenhat eiztendóe leáoyká* -k <«J nőtlen katonatiszttel d kolódzni ? > leg. ujabb erkölcsi védiórvéuyek 26. §-aban réizle-teien ksrtl vaa írva, bőgj ciókolóéni cuki. 11 Expreaaz-Criental elaő oaatálju kocaijábau aiatad. dé o-t ia eaak térvényei fézjoek él fé lea gnek náazuiaaa* alkalmával. Katonatiszttel étjáluláa tiltva vaa a caokolod-á-. -
— Poéta. Feliévé, ba 60 megígéri, bo*r Ifi\'i.b vrraet aem knW „ekünk, nyíltan kimondjak bogy Oaben ű.pr. Udo, tehetség lakoalk
tréo, Irén, oh ne kiooaa lovább, Uiaa iwnenerj éa gyötz«)mea kint, Kikor a fogam fájl
Qjalai Pál sem tagadba\'ja. hojy ennél aatb-Wb még ma yar poéta aém aoogii fájdalmai. De ha Öl még ep ilveat kaid uekaolc, biz iatea betegek len ¡lak Kiméi« uram ! kímélet, hiaa aem -ifjúnk mi ronxakaz^i I
- D. I. Szellemes vertét alapoaabbaa étol vatváa agy találtak hogy ukoikai naridaágal miatt kSzOlhetlen
— Ela hamis. Igazáa sajnáljuk, hogj ? jegjo munkatáziuok InkogaitAját lém émlbatiuk el még kegyednek aem
— NovellUta. Öe uram égj karácsonyi tárcával akar oeknak ked.eakédoi Mi a.i .étink eaare hogy öa legalább ia a aulakaffarek vagy a bottealoták közsu taaalu la itás méitersé-gH Arra vaU aa a kia réaal« :
.Lazoqaiér hasa tbwit oiw megtépáau a dQböogő vad orkáa, mely izttealoi gjrona-aágzal Hall dél tolá a komor, piaakoa felhők, t • 1
Két acrral meg alákb ezeket írja: I
.Éa ahogy oda eit a homu ayárfa aorba, Télaea axem\'eitel merően kapaaakodoil belé a ti.ata éabolt reigó cailUgaiba, mlathi le akarná aaakitnai aat aa egén kék leplet; majd uéle* Tálát oda Lámatalá aa eeyik fa tarzaéhea él er&tVnftl hajts iejét mel én\' .
— Uram mi atl-1 téiaak, hogy ba aokálg hagyja oU állni bóaét a fa a alt, w örtüt pillanatban meg fbiköt: msfit u eg/ik ágzz A kéziratot m .a kaldjak. menne meg aaegényt ,
Fele.ős izerkes/tö: Dr. KIS8 ERNÖ. Helyette« szeíkesztő : Dr- VILLANYI B. Kiadó : llj. WAJD1T8 JÓZSEF.
Hamisított fekete selzem. %t«aaaak él ecj mintát a veoni nindékolt aelyemböl, éa • hamimtáa rtgt»» kideral: Mezt mjja ,alOai • jól fejteti aelvém la eléfetéaaé, nyomba» »«epOdázódik él «khinar k-alaaik, maga alti c»kály tata a haiani hagyván; idáig • hamili\'.otz aélyem (mejy zSos átinti vallonnál le« éa kMnvea tónk) I laaaas tovább ég Imiottefy zvmttaálUi 1 feizaovigtói Lalitattea tovább tiuaak) * ; aötéttanu hamut hlgj maga utáo, mely valódi selyem médján aota Unt beia pídOzSdik. csak meggOzbal. 3a a ralid, selyem hamuját Mai nyomjak, elnorsik, 1 tamilítTánjé nem. - Haa.iherg ti. (a kir. ndi aaálUtá) selyemgyára Zlrlchtan, háahoi I aaállitva póatabír- éi TámmeoteMa uiTém hold bárt nek ii mintáka". akár égjél Shí-nyokze vald", lk»r «éli végekbe« Wrf ti-1 iódl aelyemaa6.eteiMl S-ájcaba caimaeu le I Telekre 10 kro«-, és lezeleailapokra 5 kroa bélyeg ragaaztaadb Magyar nyelza« irt 1 megrendelések pontoaan vBnUamaek.
KSszSnet nyilvánítás.
Fogadják mindazon kedves rokonaink. jó barátaink és ismerősein\'-, kik felejthetlen jó édes anyánk elhunyta alkalmából szivünk mély-fajdalmát részv.itűk nyilváiritásával és koszorúk küldésével enyhítették, ezen az nton is legforróbb köszöuoiűuket.
Kohl r Gyala, AnUI és Nlna
•) E rava: alatt kbalsttekén aem Tállal íe-lcióaaéget a Saerk
Hirdetések.
10951/896. .
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizss rendezett tanácsa városnál sz erdómesti-ri állás megüresedvén, ennek betöltése czél-jából ezennel pályázat nyittatik.
Az erdómesler munkaköre egy 2134 □ bold erdó ég 2676 hold fás legelő gondozására terjed ki.
Évi javadalmazása jelenben 700 frt készpénzfizetés. 400 frt lólartási átalány. | Rendszeresítés alatt áll 1000 frt fizetés. 2(>0 frt lakbér. 400 frt lötsrtási és 60 frt tQzila átalány.)
Ezen állás választás utján fog betöltetni, a pályázati kérvények Nagy-Kanizsa város tanácsához ezi-mezve folyó évi decietuber hó 25-ére kitűzött záros határidőre adandók be.
A pályázati kérvényekhez melléklendő folyamodó születési, testi edzettségi és erkölcsi magaviseletét igazoló bizonyítványok, luvábbá magyar honossága, képesítése és eddigi alkalmaztatásáról szóló okmányok.
A városi tanács
Nagy-Kanizsán. 1890 dc czcm-ber 6-én.
1MM|
polgármester.
10680/896
Pályázati hirditmény.
Nagy-Kanizsa város rendezőit tanácsa egy újonnan szervezett vá-i-osi kertészi állásra pályázatot hirdet.
Az állás javadalma 300 frt havi utólagos részletekben esedékes évi fizetés.
A kertész főbb leendői a városi faiskola, gyümök-söskt-rt és szólló kezelese az összes uiezák és tereken lévő fák gondozása, ujabb fásittásokkal kapcsolatos munkálatok, parkok, sétaterek létesítése körüli teendők, a már meglevők gondozása, végre minden szakba vágó városi munkálatok fontos ellátása.
A születési bizonyítvány, képesítési okmányok, valamint a munkabírást igazoló orvosi bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények Nagy-Kanizsa rendezett tanácsa város tanácsához czimezve folyó évi deczember bó Sö-én adandók be.
A városi tanács
Nagv-Kanizsán, 1896 deoum-ber I.
fém;
polgármester.
16461/896.
Hirdetmény-
Sagvt- nizsa város rendezett ta-uácsa . 4- irol eaenuel közhírré tétetik, hogy a beisó piaci helypéozsze-dési jog 1410C-"frt kikiált isi ár és az országos marhí.váaár helypénr szedéíi jog 810 frt kikiáltási ár mellett folyó évi december hó 22-ik napján déielótt 10 órakor a városház tanácstermében nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatok mellett megtartandó árverés utján kDlön-külAu a legtöbbet igéróoek as 1897. évi január hó 1-tól kezdődő három egymásután követendő évre, vagyis az 1899. éri december hó 31-ig terjedő időre bérbe aduik.
Mely árverésre bérbe venni szándékozók ezenuel meghívatnak azzal, hogy a f,zóbeli árverésen részt vevők tartoznak a kikiáltási ár 107,-át bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarékpénztári beiéi könyvben
az árverés megkezcise előtt a kiküldöttek kezeiben letenni, a zárt ajánlatok pedig a fest körülírt óvadékkal eHátva az 1896. évi december hó 22 ik napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés meghrzdéseig a v. iktatóba annyival is inkább be-adandók, mert a kétóbh érkezők figyelembe nem vétetnek.
Nagykanizsán 1896. december bó 12-én.
A várast tanáét
A tulajdonomat képező S vízimalmomat azabad kéabai eladni óhajtom. Aa egyik Breainci-ben aan, kerti« st. Martin Pod Rum Horvátomé«, mely igy (slasotz M caer+ppel fedett lahdháahil áll, ugy taobákhal, konyhából él raktártól terményeknek Pinca él J pár kS. Telek a malom kórtl a hold 1100 négyaaOg. El a malom kalioabOrhen 700 turiutot jevwlet-
A máafk maion Mabldorf — MicToracbu Relováz kulvároaában van, áll egy Ugaa nagy
lakóházból, asolidin épitve, nagy lakószobák konyha, a a malomban raktár terményeknek. t pár ma omkó. a S ik oioal ,állitlltik W. Sok meUéképtlet aa 6 hold 78« négyudg telekkel a malom kárai. Eieo malom haiao&bérhec é»ante <00 Irtot hoz. Kérdeidakódések FLEISCH <iASS J. kónyvkereahodöhOi, Balovár, lutéaeadök
Eredeti ,Ottó\'
Benzin-motor
a kisipar részére nélkülözhet-len. Kiismert legolcsóbb hajtóerő ely helyeke«, a kel nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, seea tűzveszélyes, nem logyaszt vizet sat.. mindenkor üzemképei.
Langen «s Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár tvca I sz.
Köátégalőiránytal, prospektus, felvilágosítás díjmentesen.
megielenik minden hó l én éa 16 ép. Di-an, elegáni kiállitáia i knloaóaen mcvéaiioa kivitel» iziKi dzvaicimlanja állal dzaic mio-
4-<S
DIVAT SZALON
DIVAT- ái SzSPIBODALill KÖZLÖKY Szerkeszti: Fanghat-Gjajló Izabella N Szabóné-Nogáll Janka.
Divat Szalon
den aaaloB-aairalaak.
Divat Szalon X" ,\'JT^ " -Dj *°a"
niirot CeoUn aaoaki.íl. hogy di.atképei az anlkodó dl.az Iákra, lolywe kórtl
Uivai v zaion ké(x.ks. P4rilö4, Londonból, Borllubíl ia 8 la állal ai ideg«
divatlapokat fö\'öilegeiié teazi.
T^íizoV „ ,.!„„ rendenn kOzíl egyaiertbh loilelteket ii él módot, otaaitáK nyújt Z-\'lVUl a/ttlOU . hölgyeknek arra, bo y raháikaz takarékosan a mágia laiooaan otthom kásáikén k
riiazat W/7<alzsn kW «unkái valloa toiak, s raedes hnawálatra aaáat aimatóiól jjtvai, OZttlOll imJ„ . i^thihb, lagdiratoaakb m kesimaakaig mindent b»mn-tatja a érthetően tanítja.
Divnt S?nln/1 Sa4»^^»! oly daa, érdeke, él .álltató., hogy miarfio
LTIVUL O^atuit máz isópirodalmi lapot pótol Mankaliziii kóat otl van irodaimnak minden jeleae éa gondot fordit arra, hogy i nők lapjáhi, uhmágai, kedvelt írónők ia gyakran tzjaaak A lap aaetleme mindig üanaaégea Ktiui a laépet, i aemetitót i kilár mnden frivol kóaleményt. Lapunkat latal lányok ia bátran olvaahatják.
Hivat ^oolnzi iáimról sxámra matatja be kiválóbb hó gyek arcképeit: a mávéias-t, LVIVUL \'^/ttlOII irodalom 1 a jŐCákooytág Mvewteeehh eíatalgait Kl éehee káli. nöaen a jótóiueyMc uer«pr>Tőirel foglalkoxik rer.be vitte, hegy minden éMraagu nőagylai elnókiiőjét müvéaai kivitelű arcképbeo mutatja be.
Hivat Vool/in üla dó rovuot tan kerdétek él feleletek kóltáeére E rovat min Utvat OíalOU deo előfisetőjek vljeacn diilaUon! á 1 reedelknéeéve. Hivat Staulnn readnee karácioojl ajándékkal I. kedve kelik Ea ávhjaegy rrod-OBBIUI1 klnil diaaaa, eleg.ci jelmea-aaplárt koln állandó ál jawzár lóig belépi előfiiet/.inek.
Divat Szalon I5"rul"Mbb\' " "h-««» "
Divat Szalon In Méla étre < ftt, réléír« < ftt, myidfm I W W
Divat Szalo a ^biul\'>* Hváeem bárki ék kaid mulat.ányazámokit ingyen
„DIVAT SZALON\'4 kiadóhivatal«
fud pást, Sizetla-tár (Haas palát«)
Ridiíer-félc Ifflrnony-Pain-Eijieller
Linimeat Capaici comp. máf"SLkÍÜJ,*o,k^lr •U*r*n> " madprohébán-k. m«t
alwvena Uatt. nom tilko. o«. hm»^ ^ í™»\',"^j™\' «tj háztartáilmn m telién haziyott.,. tOkT
"Jtáztai kea^ethoo van; főnktár: IMllwl Beváaáriáa
Qvmtiwak lapank, nmzz tóhh kinbl^rtiki utánzat Tan *g— !*« »Hkárw«, „
f-A».íe tárea. n.tttat.ávir tzzaw. UIIUTár
XXXV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1896. DECEMBER 19-én
Egy n«®y tekintélyi! tSksürtotitásf tar»uiatnal
:r "szók hely lyei a
^kerületi képviselőség
egy iekinrélyes ívsdekképos úrral, a ki előkelő körökben forog és a városkan és környékén jó összeköttetésekkel bir, betöltendő. ** A társulat kedvelt és könnyen felhasználható feltételek mellett biztosit, ugy, hogyi ki» jártasságnál a képviselő yél jövedelmező keresetre tehet szert
Ajánlatok Eiiitenzia alatt Frieden-srem és tsa hirdetési irodájához Butia pest, Ttréz-körű! 3 küldendők-
400.000 korona
nyelhető évenkint a kővetkező havi 2 forint fizetés mellett beszerezhető
8 darab eredeti sarajegyre
5 drb Jósriv torsjegy 1 „ Magyar vörös kereszt sorsjegy . 1 „ Olasz „ , .
1 Bazilika sorsjegy-Eladási ár tőrvényesen megállapítva. A sorsjegyek a.vevő tulajdonát képezik.
Két részlet beküldése ellenében kiszolgáltatom a tőrv. részleiivet A befizetés kezdetétől fog^a minden nyeremény a vevő tulajdona A harmadik részletet ú\'nyen nyugtázom
BEIFELD JÓZSEF bankháza,
Budapest, Karoly-korút I sz. Alapíttatott 1874-ben..
\'PÉNZ kölcsönt sotsjegyekre olcsó kamat mellett adok. forintos és ennél nagyobb tételéknél k&matoc számítok. — A sorsjegyek sorozata és iéijegyem. fel lesz tüntetve. — A visszafizetés kisebb összegekben eszközölhető.
II
millenniumi nagy éremmel kitüntetett
OOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUO
§ X3A ff—J-l.W
o
gyönyörűen énekli valódi hárzi kanári madarak kaphatók Ritkaság! Narancsvörös hárzi énekesek!
Vidékre küldés jótállással. — Nem tetsző példányok akadálytalanul kicseréltetnek.
Böheim Tódor,
IV, Budapest, Ferenc József-rakpart 3.
OOOOOOOOOOOOOÖOOOOOO
A^jyedá^áíó^Trccr^l
Cstrdabalzsaiíi"
[ICH CICHI
Hogy mlnöea tére-
ÍllaS be>KTZ«" i<»gyet husutálco.
ereje c& littíása
THIERRY A. gyógyszerész.
Prt^rtdz Eoliiíach • EzuerLrtnn mellett.
tatélett m*mt* Kiln.
t< rri.mrnjntr
A Urréribb. ler.\'ol Unok bizonyait és rslóúl. Blade »ellett * legdost bb «eyeton-ea aapaíerfi
bAxS^jótjtxer. maJ drem atíu d\' -
bel«« beMpóff -«lUi
Ezen ta!uac spy belsülcf, mint küIs.Hf hi p^ííc: : *4dlg »I »e» ert i s ís» jrjéijs. -
»ei IBlsdra b jt ejc.rj. ael,
" lift. • 1t T .lit ja — •
lU.
15.1. é
tHufl, eeyklti s kar-tot. r»WU*ltjs a s fiié kUfi».» és Miit f.jJsIsaakat is KjofiU. i Ik.dlóao B^szrTiJ torokpulliulH»».»!. trt M ainuiaii cyalbetaf s#t*kl>»»i síbr 3. Teljesen Minvtv-lit minden lá-ct. 4. Meclepöeq «r^C\'^* » gyomor-, a m..j ts bi>lbelec»é*eket, külónötbn jyoxaorKÖr\'íüket, k\'likul ea otac«a^Mokat. 6. Uegtti tuC mind«: fájdalmat ós gyJ-rvi\'ja u aranyeret. 8- A kiuuyii »»¿keléit »iö»c$.ti és s vert ralairint a rését tia*^t;a, eltivolitja a tipkórt. » bnrtowojrfAcot, elősecití u «trágyát és e»éa*t6*t. 1. Ki-tünöod Kasánál lofcfAiasokndl. odra» fog*kon*. .nntHun-tetl a szá)büzt. minden tor- rt ssáfbeteffséceluil, eltávo-litjs a fclbufocést. 8. Jo «xer a jilisxta gnlaiMlférif és n\\ nralj-»-tftr*«"él rmgy e«kórfcan. 9 Kit.u.Sen busznál kulsólaz. Kist caosln-^yoj)sxer minden »«-bekuél. moc-síunrst. a IsjfijAsi. »«c-st. itaftátáit, kösxvényt lüli.a(t stb . a malyekről kimrrit* bnszoálaü atasfJMofc. adna* kellü felrilágosítást. 10. EgyMia!ta agy b<-ts>W. nsint kúia .lef kétségtelen er. .1 i..o..vnyel basrndHiató gyógyszer, m. !y tgcc biztos. olcsó és egésze* ártatlan, * l*y rV\' la Utal lem eabvl biáayo«»U WAfSnSeen a» inSoema. kol.-sa éa mU ragadó* b<K-s-<-„o\'.i>éi, mint első segéd-izcf VaUdi te kamUi\'.ntlan a t.iisvam csákókkor, ha a» u>*( rgy •vttat-kupakkal ran Imirva, a njrljbcn cérata : Thtatry Idolf ryéryazartár» az «rsinslkti Pnfndáksi tas Meijnis, ha minden | alar.k zi.U cimkéVi-1. * truti-bos basuiilu ▼•dierrmel ras «Hátra. Vlindmkor öfjaljöuk eseti rédCjpjore ! D*marnom hamisítói és utktílói a ¿•\'¡\'■gjtúrvény alaujito túrvAnv«s«a M saigoru&n fildösiet-nek, tiKTsxintén a LamisitiLSok ircsitói is. A mágus kormány STSiü. <51(H. SZ. a. kelt vagy ess* ti és «xakértaii bizonyítvány alapján icacolra ras, hop készítményem »otn-mtuon.h tiltott, vagy az acésxséffre káros linttV.o anrafot r-etn tartalmaz. Oljsa beljriU kel balzsaaianWul raViirsraa fohis. te*s*k m- jrendelésát e-yenüst hoizam intézni: A Ber\'allo-rjoKj lir»ek á. Tbl-ríj frerradibaa UoklUrk-Ssacr-bmaa mrllrtt. As osztrák-ma«} ar l>irodalnm bárrr.©!y pos-taáJlomására kUldra. U kis tsr^ « dnplaüv.-K Ara A ko-
" ~cnis T»f_y Hercegovinába 12 kis t---" \'
5 koron» Uejrtn Irlcirk estik a 1
vsgy ntá-iváttal rsakozxltetnt k •az I\'rctrad«\'. aa, C^klUrh-Siserbiai____
Scóulzsnjel-tpilhdte • *»,4di
Csodakenőcs
•r«j* és hatása.
Kzra ksalesrse! efy U 4>as gyó^yltka-tstlzBaal tartott esaatna teljeses ■ragyógyftlstett. Ax s»tal cwáskt-a>rs, a»ly a lefsalyesabb H idSIt ks-\'ekaál^ututdi emberig*.él a lef-
Aa-bok
deíA.THIERRYin^í,,,.^^» fXt9,
létezd esedaaxerS in6rj-
saysgolkal,
PREGRADA r^ii^u^te^.
kstáask alatt kltaaSkarli\'rü»u.ert aui A» aocol esodakendcs ta>za.álbM*i
A jO-ermekágjssnO mellbaiáaAI, tejryülcttlésnél. mell-kemánvédésnél, orbáne, mindennomtt »irclmsk. láb- Ta*y cs«ntseb..i.lés«k. sebU. «Tnr\'dtsé». dagsidt lábsk. s«t csoutsxu ellen : iltá»-, szúrás-, »6-. vágás- 6« susódá»» sebek alloc. Használható m>in4fß »degsn réesek, n. p. ü»«cr.
......i.k éTtOsVek eltárol¡1 ására. JiT
taszálka. bomók, «zi\'.ánk
dennemft daganat, kinírés. pokolvsr. fljiákápsCdés sjlt rmkbc-trgsé* elleü, szemölcs, körOmdaganat. hólyag és f«l-dörzsölt lábak gyógyítására. BlséesaeaiS égési aebrk. fa-gyoU testrészek, betejtrkr.él bo*ras lekTés élial Umadt sibek. nyakdaganat, vértorlédAa. fulxogás te a gyonaekek-nél előfordaló ki»ebe»edés* ellen stb.
As »sret esodakeaücs arisél régibb, aaail kltSalhk katisábas Igen aiánlatr.» e»er. egy*«\' i»* >MrMl MfigjixMÍMt-H, minden családnál készletben tartam.
Két doboznál kevesebb nem küldetik; a »»étkDIdé» ki-zAr6Ug trait ejßl. ge» bekCid黫 rigy pedig atinvé-•Ull.l eszlaüsöltetik, 3 tégelr. cson;»golis siállitólerél te bératsntez megküldés»»] * ker»«» é- 01 ér.
Számo* bixonyitvány éU rendelkexésre
Fi-yelmestetek mindenkit s batásralan hamisitrányok megvételétől, s kérem szlgoman arra ügyelni, bogy min-d»-n técolysn a fenti védjegy ás cégnek »Az »rssgysl Wo*j s.e tár a K* Pregrséíksa beleégetve k«ll lonnie es miud.-t tBgelynrk ecT ha.zt. Uati ntasításba keU becsomagolva lesni éa fentTaOaató »éljegygyet ollátra.
A* egyedüli é* rílódi ansól esoJak. n&csöm ham!»it..I és oiénzói, a rédj^ytvrséoy értelmiben, »/ig.iraan fii-
őraagya!-g;ógytár VÜlef^y A.
Prspsdibsi Qobit»cb\'6»n*tkruna rael lett kr * legtóUb négrra^sr^AiilM. KSmktár II dipfs-T&rik Jétsef g.\'ntazvrtAnibsui, itirAIy-ntea te Az. dr as t y - n t.
Olvas helvről. bol raktár nine*. trr»«k a megrendelik közvetlen ti: »Az .".ra=Sj»l iry ryszertirhor-TIIII IIUT ADOI.f Precrsésbaa. Bekll-e i Sssr.b OS» mrllrtt rlatesel. - Az
MMMMMOW Í ¿¿a- -
Nincs többé szükség vegyi festésze tre.
Miofeái oiÁM\'íeslIet ^b mún k árnyalatban ruhát és fehameműt —— TIZ PERC ALATT. ------------
Kors7,akalk<.iA találmány 500% megtakart?ássál
>1 A YPOLE 80 A P
angol festő szappan.
tqpt |üil»tit kizi Wátí- Fesi rwI« uMn h árnibUv.
Tizenöt perc alatt mindenki egy kevés forró vízzel és ezzel az angol festő szappannul ruhát, blúzt, ffiagőnyt; zsebkendőt, «elyem- éa czérna keztyBt, iiuret.harisnjkt, gallért, selyem szöveteket, szalagot, csipkét, atlaszt, bársonyt, stroc tollat, hancskaljpokat stb meefesthet. A fe tés szictar ó ös el nem fakul! Minden ruhát ujja (» modernné varázsol léregmentes és a szövetet nem rontja. Egy darab ára 40 kr (Fekete ÓÜ kr.) s ezzel epy női blouse megfesthető Mind»n darabhoz basz-Bálati- utasítás van mellékelvei
Szabadalmazott az egész világon!
Vrzérki\'pv. Au-rtria Msgyarorsz. Balkán államok, Görög- és Törökországban
BÉCSBEK, Mariahi}ferstr&88"e 105.
Sonnenschehi IJpóí. T. ¿í^.«, &
NAGYKANIZSÁN kapható: F«»»eHl»fíT Jizsaf nrnál. E«y mintadarab 45 kr. (bélye?) beküldése ellenében bérmentve küldetik.
életnagyságú
arezkép |
krétarajzban.
Legszebb szobadisz. Legkedvesebb emlék.
Legalkalmasabb ajándék
es üjBTTÜ.
Egy legújabb módszer segítségével 24 óra alatt életnagysága mell-képeket készítek művészies kivitelben, eddig még soha el nem ért tökéletességgel és olcsó árban. Tessék árjegyzéket kérni.
KOiIX DÁVID, Budapest, Károly-kflrut 17.
Cg)n5k0k miudenatt kerestetnek.
OOOOQQOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO
O
a o o o o a o
a §
o
o §
c o Q
o o
u
o o
Svájci zenólőművek
elismerve a legtökéletesebbe t a világon.
Zenélő dobozok,
Automaták, Neccsairek, Svájci hazacskák, Szivar-állványok, Fénykép-albumok, Írókészletek, Kesztyűtartók, Levélnehezitők, Virágvázák, munkaasztalok, S^tabotok, Üvegek.Söröspoharai:, Deaszert-tár.yérok,
Székek stb i Minden zenével. — Mindig a legújabbat és legkitűnőbbet. Karácsonyi ajándékul na» gyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. H. Heller, Bern (Svájc),
zenelómlivek gyára
Csakis közvetlen megrendelés. — Kezeskedik a valódiságért Képes árjegyzéket bérmentve küldök.
28 arany- és ezüst érem és sklevél.
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobol Moll a. védjegyét éa
aláírásit tünteti fel. A M.I\' A -féle Seiűlttz-porik tartói gyózrhatást i lezmaksciabh ly.nr él al-
testbá.talaak. gyo-nor^tres ll Styomorhér, rözzStt székrakedés. mijbáauloni. vár-t.l.tái iranyér ¿1 a legktU^cbOxSbb »41 bete^iéiek ellen, e jeles báciueroek ér. tizrd.k óta mindig nagyabb elleijedéit uerzett. — Ara egy iepiciétiit sredsti k.zaak I frt ., é.
Hamisitáso c törvényileg fenyíttetnek.
f/aOLUFELE FRANCIÁI
Csak akkor valádi, h* a»«? moll a. »«jje^yét tűnt*lí fei é*
\' ,A. M«ll\' elirata önozattal rgn zárra A MtiI-fÜ8 frt«-oziabtruetz ét té aeveseteseo mint fijdaitaetillapité bedörztöleti sur köszréoj, csőt é« k me^hülét egyé t kőTetkezméoyeiQíl ¡ejpnmerelesebb aépsxer. — E§y óae-zitt Tgdatl irf ára 90 krajezár.____
Moll Salicyl szájvize.
p\'¿alkatrésze- fCtolyt&rai sxiluó.) A mindennaiá szájtifstiláMiál különösen fontol bármely kom gyermekek, mint fel* nőttek i/-imára; mert e tsájrix a fogak torábbi épségét biztosítja ■ egyszersmind ÓTtzer togfijai etleo. — Ejy M.ll A véd|a|yével ellátott Bvig ára: 60 krajszár.
Főszétküldés: gyógyszerész, cs. és kir. udvari
(691)
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállttá által,
Bécs: I., Tucblaubeu sz.
Vidéki ■egreadsiéiok atpiala pas aataa«.! Kll.tt IslJtsIttlUsk.
A raktárakban tesséic határozott in MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ea Fia.
ooooooc oooooooooooooonoooooo
Még csak néhány napig.
Hozás már 1896. december 28-án,
iViasy. kir. jéíékonycéln áll»fnsorsjáíék
főnyeremény 60.000 frt Az 6sszea nyeremények összege ISOtOOO frt.
; Sorsjegyek á 2 írtért kaphatók a^ lottó-igazgató á?nál Budapesten (Pest, fő-! vánibVz, félemelet) a bová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett előre bekfl deudö. valamennyi lotto-, só és adóbivaulná1, a legtöbb postahiva-1 talnái, • fcécsi ,Merkur"-nál és minden városban és uevezetesehb helységben felallitott egyéb sorsjegyáru\'.ó közegnél. Budapetteo, 1896. októb^ hó 4-én.
Nagy kfr. latté-igazgatéság !
(Alapíttatott 1864-ben.)
Első magyar kard, sarkantyú és vivó-felszerelési gyár
BUDAPEST.
Gyártelep: VIII. Balassa-utca 5. FéOzlet: IV. Koronahereeg-u. 10. FidkQzlet: VIII. Öllőí-ut 66. szám.
Ajánlja saját gyártmányú tiszti, gyógyszerészí, állatorvosi, legénységi, úgymint díszmagyar-, jogász- és gyermek-kardok, sarkantyúk, kardkötő és portopeék. ^hhs Olasz, francia és magiar Ylvófelszereléselt. mmmmmmm^^mm
i
Árjegyxé&et franco ß.äM5li,
XXXV ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
Az 1895-iki stuttgarti
villanytechnikai ét aüipari kiálliíswn arany éremmel kitüntetve.
\' A Sisgsr raffágéptk
az első helyet foglalják el a fúrógépek feltalálása óta. — Mintaszerűek szerkezetükben és ki-állításukban, lelülmalhatlanok varrógyorsaságban és tartósságban, valamint öltésük szépségében. A Singer varrógépek megbecsülhetetlenek a háztartásban, nélkülözhetetlenek az iparosoknak, ennélfogva
a legjobb és leghasznosabb karácsonyi ajándék,
Am ISBt-iki nyugot-
poroszortzágl
ipar kiállttá »an Grauéeaxben arany éremmai kitüntetve.
Gépeink mindinkább növekedő kelendősége, a kiállításokon elnyert legkiválóbb kitüntetések a legjobb Urálsta! azok jóságának és sokoldalnságának ; gyárunk 40 évenfelüU fennállása és minden nagyobb városban .fióküzletünknek célszert berendezne pedig a legbiztosabb és legteljesebb garanciát nyújtják. Eladás kényelmes részletfizetés mellett. Késipénzfietésnél 10 /, engedmény. Díjtalan oktatás a múhimzésben is.
The Singer Manufacturing Co. részv.-társ-
(eaelótt 3\\r©l<Xll*i««r <3-) wmm„Jim
M AGY-KANIZSÁM _ ■AGY-MBIZ8A»
Deák FdPMU^ér 460 sz. Deák Fergnc-tér 460, i
A legszebb öröm •17 yiziaiai iisiititt karácsoiyfa.
Bámulatos olcsó pompás diszitményeket, melyek minden évben isinét felhasználhatók — ajánl a régi jó hírnévnek Örvendő, többszöröstn kitüntetett czég:
BISENIUS FERENCZ KÁROLY IÉCI. I. SIIIEISTIitSE fi, 12.
Kérem a czimet pofosan megfigyelni, hasonhang-; zásn cxégekkel semmi összeköttetésen nincs, tkk üzletem sehol tincs.
Egy iOO drbból álló gyűj- j temény pompás karácsony- I
fa-<üsz, pla«rtikus karácsony fa-emberrel 2
ía-^berrel 2 írt 75 kr. Egy 120 drbból áHó gydj íemény hason-diszitménv aagy brillans-csillaggal frt 75 kr. Egy 160 drbból álló gyűjtemény. Diszi-mények egy plasztikus lebegő angyallal selyemrabi ban és harsonával 6 frt 75 kr. ■ <arácsonyfa-m!gnon-lám-picskák. 25 drb. különféle aiakuak, arany ezüst és színekben 2 korona. Szab. gyertyatartók, luezatonkin-8, iS, »0, 48 60 ét 75 kr. Poapásai rt|Jt|a UlJlIfirtik aranyban, ezüstben és színekben á 1o és ló kr. Szab. karádOI}-fasoka csomagonkint arany- vagy ezüstben 30 kr. Jéffizértk aranyban, ezüstben vagy bronceban 10 mt. 75 kr. lÓT&tta dupla csomagolás I2 kr. ! JéfSZiTltak 15 kr. Igen értékes összeállítás! juxe lotterie és tomtolák részére 0»- és mellék-nyereményekkel, nvereményenkint 5 krtól fölfelé j Vaazélyaélklli azalntízijátékak karácsonyra és ?yl-! vester estére, gyüjteraénvenkint 60 kr, 2 korona ! 4o fillér, 4 korona 10O fillér és 8 korona. I
Kfliönleges árjegyzék ingyen
WIHilMilipBIfgaiXBak W J ffllfli
..Csak
4 fvi
krajcárért
szállítom világhírű
, Bohemta\' húzó harmonikaimat, hossza billentyűkkel és valódi gyöngykarlkákkal Eze: harmonikáknak II
r<azből ál.ú kettős fúvója van mely részek elpnsz-ulhatlan fémsarkokkal vannak ellátva.
A hangok egyes lemezeken vannak, melynél fogva a harmonikáknak pompás orgonaszerű hangjuk van.
40 hangn S reg. nagyság IS"), — 33 ca. 4 frt 50 kr. 60 . 3 ; . . 17 - 34 . 5 . 50 . 80 , 4 . . ¡71, - 34M, S . 50 , önoktaiási Iskola ingyen. Postádij és csomagolás 60 kr Képes árjegyzék ingyen. Qt
C. A. Schuster, ÍSrffl0íltalei2ÍI5 Graslltz, Csehország. Szétkűidéa utánvéttel. — Átcserélés megengedve. Összeköttetések ismételadókkal kerestetnek.
H
Egyike a hires
M
r
IlJVária-«
ATA, czeili
Gyomor-
PCI pnnpk"
u 01 u|J pCa
nagyszerűen halnak gyomor bajotaál. és iMeZUsae jmSSm házi és népszer.
A gyomorbetegség tauet«: étvágyta-.aaaáf. |y«»»cnmaat». MlzSa WaW, fettajtaáa, aanaya. MM»l,ta. kaiauaál. «v«\'"<|li, Meelagei. ayálkakMIaaztáa, •árpáig. 4a káayaa, |ra.ir|lru
• Hathatta gyógyszernek bizonyult lefülíaaál. a tnenvnyiben ez a gyomortól siarmazott, ijWailittevfceUiaál ételekkel ea italokkal, fUazták. mi*.)* éa Uw
Emlitelt bajoknál a nárluaelll évek ota kitn-nőknek bizonyultak, a mit azáz meg száz bizonyítvány lanuaiL Egy kia Oveg ára használati utasítással együtt 40 kr, aagy Qvey ára 70 kr.
■agyaroraági f&raktir: Tirik gyogynertá™ Balapett. Király oteza 1* sí
A Védjegyet és alairáat toxetoen te»ék megtekinteni! Csak oly oeppekét teaaék elfogadni, melyeknek burkolatán lOld szalag vas ragasztva a keazitD aliiriaával (C. Brádv) és eaen asavakkal: . Valódiságát bizonyítom"-
birtokában vannak-e már gyermekei ?
|n-pn | Jó, akkor hozassa meg magá-l^CH , nak hamarosan a legújabb »tjegyzéket, hogy azután a helyes ki-egészitőszekrényt meghozathassa.
Ilnm | tehát akkor ideje, hogy egy ■\'" •\'I, árjegyzék beküldése végett levelező-lapos fordul Richler F. Ad. és tárcához Bécsben, I Operng. 16 mert a gazdagon illusztrált árjegyzékben, uty a Kőépitöízekrényeknek és az uj, javított
Kiegészitőrendszereknek leírását találja, -i ■- m 1 m tr-valamint örvendő szű\'őknek számtalan elismerő nyilatkozatát, kik a Horgony Kőépitőzekrény magas neveléai értékét saját tapasztalatból mégis I merni és becsülni tanulták. 40 kr. 75. 90 krtól 6 Írtig és magasabb áron |
m iden finomabb jítéktzer üzletben PS>
készletben vannak a Horgony KőépiiőszeSínyek. - lm
•W Bevásárlás alkalmával csak .Horgony" védjegygyei ellátott szekrényeket kérünk elfogadni, mert valamennyi Bzekrény ezen Horgony jegy nélkül nem valódL
Richter F. Ad. és térsa.
Blso oaatr -magy fül, ti kir. .zabadalmazoU köépi ¿ajekréiygTár.
o j , . ,: 1 Operng. 1«. Béea, gyár VI1I[. (Hietaiog) Rudolaradt (Tlmr.l, Oltea, Rou«l,a», Londoa. Ke. York, tIS Pe.rl-S(rért
ÚJ ! Tűrelem-megpróbáió és a .Horgony\' c. társa-játék,
bővebbet aa árjegyzékben találhatónk.
XXXXXKKXKXXXttXXXXKXXXKXttXXXX
* —--tSCSIEIS-fík ERZSERET- «
liltr»:-) *
E pilnlák hasonló ké * azitményeknél minden tekintetben feljebb be-\'cSTehdők; — menték
minden ártalmaa anyagoktél, az altesti szerek\'
--—anjaíviivi, ai anesi, v
H. ^ J 1 , v , , szerek" bajainál leg- *
g jobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértísztitók: fry U
W gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, miát e pilnlák a *
sxéksxor
1 k
NAGY KaKtZSÁM : Priger Béla é< Bdna Lajoa gjOgyaieréaaeknél 1HRCSOV Kohol Sándor gyógyswréuKél 0
alegiöhb betegségek forrá-a ellen. Oukrozbtt külseitk véceU m «ver
S __mekek is sziveaen veszik. ,
S W KgJ 15 fi "\'»« UrUlaazó doboz 15, egy tekercs melt 8 w dobozt, tehát 120 pll.l.t larUl.azé, esaí 1 frt.. 4 \'
X X X X
X ____ _____
X B^SSj .Szent L\'póiboz* címzett gyógyszertára WIEN. I, Planken-X Crzit: I g-ase 6. - Hakiár Jlagy- Kanizsán -
^X BELDS LAJOS gyól,«,rtárá" n. ^
! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXMXX
Óvás! Sl *\'.,!°kí! Svakodjuok KérjOok ka.4ro~.taa
\' keaatela ZnuelHt allilát. Valídi eaak ha J^ijZ Urvtayileg b*-jerya«it védjégyaakke! piroa-t. ktU a.MUiáahlo SalT.
M EU ITÍÍÍ" FÖLÖP
Jé mellékkeresetet ajánlok a budapesti téssdéu jegyzett
SORSJEGYEK
az 1883. évi XXXI. t. e. szerint szabályozott, részletre való eladásával
BEIFELD JÓZSEF bankháza
BafepMt, Kiraty kirnt I. tz Alapíttatott 1874. Alapíttatott IS74.
rr- ÜGYNÖKÖK,
akik ezzel üzletizarüen foglalkoznak, a legmagasabb jataWkra (havonta 2 - 300 forint keresetre) tehetnek szert.
x:
xxxxxjooooaxxxscj
INTELLIGENS EGYÉNEKNEK
M
; „KÉPES CSALÁDI LAPOK\'
A legolcsóbb fa azért a legelterjedtebb képes helilapl Megjelenik minden héteo bő szépirodalmi és iamtratterjeizló taitalommal és külön bekölhető regénymelléklettel
Ilavookint kétszer .Hölgyek Lapja* cimü félives mellékletet ad, párisi divatképekkel é< bő divattudósitátval.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK\' olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy i(jo éa öreg külön • együttvéve olvashatja.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK- ba a régi és ujabb irói és költi) gárda miuden azámoltevö tágji dolgozik.
A .KÉPES CSALADI LAPOK\'-nak regényei elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, kö.teményei kedélynemesilő olvasmányok. Irány-dkkelvel a társadalom minden kérdétcire kilerjeszkedik. Orvosi és egyéb cikkei pedig lanolaágosak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK- minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos svines borítékkal, éves előfizetőinek.
A .KÉPES CSALADI LAPOK- boritéka szellemes és szóra koztaló cseveeé.-ek, illetve kérdések és feleletek tárháza.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK" elöízetől díjtalanul kö.ölhetik gondolataikat az .előfizetők postájában.\'
A .KÉPES CSALADI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek é- tanul ágosak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK" 1897 január elfő azámával XV1U ik évfolyamába lép.
Ez njéri számában következő érdrk»« és kiváló közlemények jelentek meg:
Csendes világ, regény, Beniczkyné Bajza Lenkétől: Évfordulós, költemény.JámborLajoatéi; Régi törlénet, beszély, Lauka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk télen? orvoM cikk, dr. Fodor tanártól; Bál után. vig U1000I04. Oah György öl; A költi, költemény, Feleki Sándortól; Veraek aesére. költemény, Rudnyánszky Gy «Utói; Boldog ujévstl éle\'kép Mericzayné Karoota Irmától; llegeyugtató történet freskó, Kmdv Gyulától; Én isi regéay, Tolnai Lajostól.
>luta(ványrzámokat bármikor szívósra küld A .KÉPES CSA LADI LAPOK" kiadóhivatala Budapest, Vadia-tT 14. saját házába*
Előfizetési árak a .KÉPES CSALADI LAPGK\'-ra s .Hölgyek Lapja" c.mü divatlappal éa a regéoymelléklsttel együtt: /
EgéfZ évre.....6 forint
Fél évre.....3 forint.
Negyed évre .... 1 forint 50 kr.
FIGYELMEZTETÉS l
A ki S nj előfizetőt gytjt s az előfizetési összeget egyszerre bek Ildi, annak elismertül egy díszes emlékkönyvet küld a kiadóhivaUL Kérjük az tléfizetÓMk ssegujitását • upucknak az i»meró>«k köreiben terjeastését
A ki az egész érre szóló hat frtayi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és postaszállítási dijjai együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki í frt slőfi-etési összeget 40 kr. cwmagolási éi postaszállítási dijjai együtt egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr. c*oa«oláai it postaszállítási díjjal egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regfeyt küld juulnmi.
Előfizetéseket (a hónak bármely aapjátój elfogad a .KÉPES CSALADI LAPOK" kiadóhivataU, Budapest, Vadiaz-ntci 14. szám
Njomatoit 1IA Wajdits József kiayvuyomdájában Nagy-Kaaizsán
NAGY-KANIZSA. 1896. december 25-én.
52-lk: Bzátm.
L
Elófi aetéai 4r; Efésx érrt . . . 6 frt — kr Fél érre . . . . 1 frt 50 kr Nmedén* . . . "1 frt 25 kr. Egyet txam 10 kr. HIRDETÉS EK 5 basából petitsorban 7, másodsxor €, • aiioden további »őrért & kr.
K YI LTTERBKK petit soronként 10 krért retrtnek fri. Kincstári il.iték minden egyes hirdetésért 30 kr. iixeteudő
ZALAIKOZLO
XXXV. évfolyam.
Alap aielien; rétiét illető ú-deokftde»éaya felélői azcrkeaalt Mvé», »i aojar rént ki«-leméoyek pedig a kiadú ne< Tére cimietten \\.ry-Eaalxa.ra bérmentve intéieodők
íséraentetlec levelek a tatnak el.
mt^U
teilr.Uk .laaaaaea kildeta.k
dagy-karnisai Takarékpénztár részvény-társasig*, a .Kotori takarépénztár
a , nagy-kanizsai tanítói járfskör«, a , nagy-kanizsai keresztény jótékony
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület" részvény-társaság\', a .nagy-kanizsai- és galam botiunkén tes toroltó-egylct", a , nagy kanizsai kiidedoeveló egyesület\' nőegylet*, „n.kanizaai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápiutézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* „agykanizaai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Szeretet.
Nagj-KaiúaM, tS%. de«. 26.
A mai materialisztikns és utilí-tarías világban az ideális eszmék, érzelmek egészen háttérbe szorulnak. A legtöbb közülünk csak azért cselekszik, küzd, hogy jutalmat nyerjen, hasznot húzzon Az önérdek, a haszonlesés cselekedeteinek rugója. A ki másképen cselekszik, azt leszólja, hogy ábrándozó, vagy bolond 1
Lehet-e ily általánosan elterjedt felfogás uralkodása mellett igazi szeretetről beszélni? Bizonyára nem?
A mai jótékonyságok rendes rugója, csak valljuk be, a hiúság, a szórakoztatásunkra való csábitás, vagy azon tetszelgés, hogy nevünk pub Utálta tik.
Titokban azonban jót tenni, a nyomorúság facsarta könnyeket örömmel letörülni nem igen sietünk. Nem látná jó azivünket ilyenkor más 1
Hány van azonban, a ki szórakoztatására, nemtelen élvezetekre csak ugy szórja a pénzt, de a koldus könyörgésére csak ilyen fizetése van : ne alkalmatlankodjék 1
Hány van, a ki a munkást nem jutalmazza a nyert haszon arányában, hanem még a megérdemlett dijat is furfangosan leszállítja! A borravalót azonban szívesebben osztogatja, félvén, hogy különben gaval-lérságán csorba esnék.
Igen, a látszatnak azivesen áldozunk. de nem szeretetünk ösztönéből !
Mily távol állunk még attól, hogy cselekedeteinkben a tiszta szeretet vezéreljen! Pedig csak akkor nem lesz irigység, panasz a gazdag ellen, vagy legalább nem annyi, mint ma. A nyomorultak, szociálisták száma nem növekednék a szeretet országá-
i bsn, ba szivünk nem vinné rá, — hogy embertársunk kizsákmányolásával akarjunk meggazdagodni. Nem Ttézhetnök közömbösen, hogy embertársunk nyomorban sínylődjék, mikor a kincsünk rakáson hever és azt sem tudjuk, mennyi . pénzünk Hauem igenis sietnénk fölöslegünkkei a nyomort enyhíteni, ha mindjárt más nem is látná jótékonyságunkat ; felemelni segitenők a sors szeszélyétől lesújtottál és senki sem akarna embertársa bnkásával egy tokkal előre jutni a gazdagok a telhetetlenek közé Nem akkor találnánk örömet, mikor a padló pezsgőben úszik, hanem midón azon pénzzel éhező, fázó embertársunkon segíthetünk.
Még soha senkit nem hallottam panaizkodni az ellen, mennyire terhesek az élvezeteire fordított költségek ; bár tönkre is menjen miattuk Hanem igenis hallottam, ailtor igy fakadtak ki az ilyenek, ba jótékony adakozásra szólította fel őket valaki: Az ember nem birja el már azt a pumpolást!
Ilyen a mi utilitarius, élvezetet hajhászó világunk embere !
Itt a szent karácsony. Füröszszük meg szivünket az ünnep emlékének hatásában! Jusson eszünkbe Istennek azon határtalan szeretete, hogv a bűnbe nyomort) t sülyedt emberiség felse gitéiére egyszülött Fiát küldötte. Ezen isteni szeretet felelevenítése olvassza meg kérges szivünket és nyissa meg örömmel a nyomorúság, a szerencsétlenség látására. Akkor, azt hiszem, nemcsak láttatva, hanem titokban is, nemcsak azzvainkban hanem tetteinkben is iparkodni foguok megvalósítani szeretett mesterünknek, Krisztusnak, azon tanítását: Szeresd felebarátodat mint tenmagadat.
Az emberek pedig áldani fogják egy-; mást, hogy irigység nélkül megül-
hetik a szeretet ünnepét és az angyalokkal zenghetik :
Békesség a J\'üi&n*z jó embereknek.
VITTKÓ JÓZáKF.
A varn.tqye dolgai.
t-
M egyei kiagjL-\'éa.
A vármegye mnlt közgyűléséről hozott tudósításunkban téres értesüléseink nyomán azt irtuk, hogy törülte a megyegyűlés a gimnázium építési alapjára fölvett 3000 frtot is városunk költségvetéséből. Készséggel, sót a legnagyobb örömmel, hozzuk most helyre e tévedést, mely onnan származott, mivel a megyei számvevőség tényleg javaslatba hozta ez összeg törlését. A gyűlés második nspján kifejlődött vita közben azonban Eperjessy Sándor, megyebizottsági tag, erélyes felszólalására még is elfogadta a gyűlés többsége.
Nekünk megvalljuk, igen rosszul esett az a hir, mely e 3000 frt törléséről szólt, mert oly fontos és halaszthatatlan megoldást követelő kulturális intézményről volt szó, hogy szinte hihetetlennek tartottuk, hogy a megyegyüléi csekély formahiba miatt oly nagy akadályt gördítsen törekvéseink elé. Nem akarjuk újra ismételni, hogy mily fontos kulturális missziója van főgimnáziumunknak, sem azon nem akarunk örökké sopánkodni, hogy milyen elmaradott, sót tűrhetetlen állapotban van ez intézet. örülünk, hogy végre a megye gyűlés hozzájárulása nem vetette vissza e kérdés megoldását, s örömmel üdvözöljük Eperjessy Sándort, hogy felszólalásával oly sterencsés fordulatot adott már-rir veszni io-dult ügyünknek.
Mnlt számunkban hozott tudósításunk kiegészítéséül még ezeket közöljük a megyei rendes közgyűlésről:
A napirend előtt felszólalt Skublics Jenő bizottsági tag s utalva ama körülményre, hogy Csertán Károly, Zalavármegye köztisztelet- és közszeretetben álló alispánja, tíz éve áll a vármegye közigazgatásának élén s ez idő alatt a vármegye jólétének előmozdításán mindenkor odaadó buzgósággal fáradozott s a ki iránt a vármegye tisztviselői kara e tiz éves működés alkalmából tegnap testületileg fejezte ki őszinte tiszteletét és törhetlea ragaszkodását — indítványozza, hogy a közgyűlés Csertán Károly alispánnak tiz éves sikeres múbödésenek méltánylásául jegyzőkönyvileg fejezze ki slíamerését. Az indítványt a közgyűlés egyhsngu lelkesedéssel fogadta s emelte közgyűlési hstározattá elnöklő főispán őméltósága.
A közgyűlés első tárgya a közigazgatási bizottság tagjai sorából kilépő ö\' tag helyére nj tagok választása volt A szavazaíszedö küldöttség tagjaivá Eperjes.y Sándor elnöklete alatt Orosz Pal és. Fitos Márton bizottsági tagokat nevezte ki fői.pán őméltósága. Megví-lasztaltak körigazgatási bizottsági tagokká a kilépett Bogyay Máté. Háczky Kálmán. Skublics Gyula, Skublica Jenő, dr. Vizleadvay József bizottsági
Az igazoló választmány elnökévé Skublics Imrét, tagjaivá Boscháű Gyulát, dr. Czinder Istvánt, Nagy Károlyt nevezte ki a föiapán Botfy Lajosi, Csutor Jánost, Fischer Lászlót, Handler Istvánt, Kro.eta G y u 1 á t a közgyűlés választolta.
A né hai Gyalékay Rozáliaféle 10.000 forintos gimnáziumi alapítvány tárgyában a közgyűlés az al.pitó levelet megállapította és jósábagyá. végett a vallás- és közoktatásügyi mi-oiszterhez felterjeszti.
A ma lomrendtartás tárgyába«, valamint az agvag ipar termékek sorába tartozó ép\'ilési anyagok méreteinek megállapítása tárgyában alkotott
szabályrendeleteken a »«gyűlés a bel-
Ogyminiszter részéről követelt módosításokat megtévén, azok igy kiigazítva jóváhagyás végett a belögyminszterbez felterjesztetnek.
K e s z t b e 1 y én második, Nagy-Kanizsán negyedik gyógyszertár felállításának engedélyezése tárgyában beadott kérvényeknek tárgyalását a közgyűlés — az állandó választmány javaaJat. alapján — nem rendelte el. Zala-E gerazegen harmadik gyógyszertár felállításának engedélyezése tár-\' gyában beérkezett kérvényeknek tárgyalását 74 szavazattal 10 szavazat ellenében a kisgyűlés elrendelte s Zala-Egerszeges harmadik gyógyszertár felállítását javasolja & belügyminiszternél.
Előterjesztetett a törvényhatósági útadónak természetben való leszolgálásáról alkotandó azabályrendelet tárgyában kiküldőit bizottságnak jelentése. Dr. Gyömörey Vince bizottsági tag, miot akinek indítványára küldetett ki a bizottság, indítványát visszavonván, a tárgysorozat eme pontja felett a köa-gyfl lés napirendre tért.
A közigazgatási bizottság javaslatára az egy frtot meg nem haladó állami adót fizetők terhére kivetett, de aze-gényaégök miatt tőlük be nem veheti 1 frt 50 kr. útadónak megfelelő napszámmal leendő leszolgálbatása iránt alkotandó szabályrendelet kidolgozására a közgyűlés egy küldöttséget küldött ki s annak tagjaivá Cserfán Károly aliapán elnöklete alatt Arvmy Lajos megyei fa-jegyző, Thaasy Kristóf megyei főügyész; Lányi Kálmán főmérnök, Siukibergmr Alajos megyei főszámvevő s ai utbizott-ságok elnökei választattak.
Az életkoruk 15-ik évét be nem töltött gyermekeknek a mulató helyekről való távoltartása tárgyábaa Hevesmegye jivasláta alapján a közgyűlés szabályrendeletet alkotott
Felolvastatott a létesítendő Keszthely—tapolcai vasútnak a törvényhatóság részéről leeodő anyagi támogatás tárgyiban beérkezeti kűldöttségi jelentés, melynek alapján a közgyűlés elhatározta, hogy a szóban forgó vasnt kiépítését, a közmunkaalap terhére, oly mérvű segélyben fogja részesíteni, mint eddig segélyezte a már létesített helyi érdekű vasutakat.
N a g y-K isiin reád tan. város képviselőtestületének az újonnan épi-
TARCA.
Karacsonkor
Óh szállj le mi hozzánk lelkünk
[üdvössége. Mint egykor leszálltát Júdea földjére 1 Születésed napján, nézz le reánk az [égbil,
Oltalmazz bennünket bánattól, ve [szélytöl!
Nagy voltál mint ember éi nagy
[vagy mint Isten, Ki nyugalmat, békét szereztél a [szívben
S midőn Betlehemben világra születtél:
Megváltónk és édes szabadítónk lettél.
. A Te születésed fényességet áraszt, S nyugalmat annak, kit az élet ki [fáraszt.
üj tettre serkented, megszenteled fdolgát
S sziveddel intézed annak minden [torsát.
Szivünknek, ajkunknak adj ihletet, [lángot,
Törd szét a bilincset, tépd széjjel a [láncot,
Mely bennünket eddig a bűnökhöz [kötött
S vigasztalj meg minkéi baj és bánat [között!
Szenteld meg a port is, a melyen itt [jártaik
S örök tűzzel égjen a mi szent ol [tárunk,
Rajta az áldozat imádsággá váljon S ugy, mint Ábel füstje az ég felé [.szálljon !
Szenteld meg a dalt is a költő szilvében,
Add, hogy az Te éried szeretettől ! [égjen
S daloljon ma néked, Megváltó Istennek,
Hozsánna, hozsánna örök szent nejednek ! MARGIT.
Lola.
Irta: SALGÚ Q sáSOOB. A Zalai Kóilo." tárcája.
Olyan volt mf* mint az enyhe tavaszi verőféo/en fakadt gyönge bota-ladozó rűgyec\'ke, mikor már oda került az élet mocskos zsibongó vásári zajába.
Pld formás lábait nem fedte sem
harisnya, sem cipó csak ujy mezítelen foszlányos karton ruhácskábau, fürgén futkosott a járó-kelő gavallérok, a cifra, fényes uri dámák után éa lágy dallamos hangján mosolyogva kínálgatta kicsi kis gyíkén kosarából azokat az illatos, hófehér virágokat, melyekhez ő aanyira hasonlított.
Nem oktatta soha senki, csak ngy nőtt fel, mint az utazéli szép vadvirág, melyet a legelső arra menő minden gondolkodás nélkül leszakíthat, hogy néhány órán át gomblyukában ék«-"kedjék, mikor aztán, hz olfonnyadt, Iskonyult, ép oly könnyelműen eldobhassa, sarba tiporhassa. — Napról-napra a zürtavaros utca tarka, csalékony fénye min Ijohhan beleazö\'t ártatlan telkébe valami ösztönszerű zakatoló vágyat, mely, — ha ugy éjjelente vergődve ott heveit kemény szalmapárnáján, — nehéz, csillogó kényeket csalt selymes, finom pilláira.
Ha egyszer ót is olyan szépen, divatosan felöltözve két tüzes, prüszkölő ló vágtatva végig vinné azon hosszú uton, ott a magas büszke paloták kötőit, mint azokat a gondtalan gazdag uri asszonyokat, kiknek szabád tiszta nyakukon formáé, rózsás karjukon szikrázva féoy, lik a sok drága ékszer, ha neki is hajloogva, ünnepélyesen köszönnének azok a csinos kürtő kalapos .zépfiatal emberek, oh akkor ő boldog lenne, na-gyon boldog. Ő akkor mindennap vá-sárolna as utca aarkon a kis bogár szemű Finilől a szőke baju Margitkától, a kis beteges Olgától, haragos piros szegfűt, kaméliát, ibolyát, rezedát és adna nekik
érte sok nagyon sok pénzt. — De nem, nem adna nekik Ubbet, mint a mennyi ép járna; " "87\'» egyre megy. Hisz, ha ások a sápadt szakadozott ruhás kis leánykák sötét este hazavetődnek a külváros piszkos szűk sikátorai közé, otthon a nyomorult, fülledt, nyirkos, jéghideg szobákban egyiket sem várja szidalomnál, ütlegcél egyéb. — Igen, csak ütleg és egy darabka száraz, kemény kenyér. — Ilyenkor mindig összerázkódott egész testében a vékony takaró alatt a kis Lola és halkan, szép alabástrom karjaira támaszkodva figyelemmel hallgatta annak a ráncos képű vén asszonynak utálatos horkolását, ki ott feküdt szembe vele a puha, kényelmes tollas ágyban.
Egy napon aztán eltűnt, nem állt ki megszokott helyére az utcasarkon. A mindennapot sétálók nem igen vették észre, hogy egy másik sápidt, sovány arcú leányka kínálgatja ott siralmas hangon virágait.
* a
A „Cafe Uetropcl" hatalmas csillárai körűi aranysárgás .\'énysugaraktól áttörve fantasztikusan gomolyogtak a szállón-kozó cigarott füstfeihők. — A lázasan hullámzó hangzavaron úrrá lett olyaor néhány pillanatra a zene egy-egy szilajabb akkordja, mzjd meg egy keringő lágy, leheletszerű melódiája sziote fájón markolt bale a inu\'atozók lelkébe. \'
Réveteg, bágyadt szemekkel bámullak maguk elé azok l festett ajkú, tornyos biju, illatos dámák; meztelen ölelő karjuk erőtlenül miadig lejebb-lejiibb
hullott a férfiak nyakáról. Elkárhozott bűnös (estikben a hangulatot keltő zene panaszos, édes bús dallama felkereste csábitó, rizsporozott, lihegő keblük alatt üszkös szivüknek egy még tisztán ma-r.dt parányi redőjét, de a pezsgős palackok sistergő durrogása elűzte csakhamar azemeik elől a tisztaság üde, bántó, marcangoló képelt.
Kéjjel szürcsölgették a szűk kristály poharakból a mámortadó, gyöngyöző, habzó nedvet Hadd boritsa, hadd ázőjje be újból fellázadt agyukba a feledés homályos, sötét leplét. Szemeikben újra kigyulladt a vad érzékiség ingerlő, vonzó féoye mezítelen buja, bársonyos karjaikkal kacéron, hamiskás mosolylya! odavonták azoknak a kiaszott, sápadt képű férfiaknak fejét keblükre.
Az nteára néző elfüggönyzött nagy ablaktábla előtt kis fehér eres márvány wttal mellett fiit egyedül Lola.
Szembe vele, a túlsó oldalon már napok óta minden este ott ül, egy szelíd arcú. nagy ábrándos, kék szemű, szőke fin. Gyakran érezte, amint annak a becsületes fiuaak kíváncsi tekintete leselkedve körül lagyezgeté az ő sápadt hófehér arcát. Ebben a tekintetben volt valami barátságos gyengédség, valami enyhülést nyújtó, tiszta jóság, mely jóleső édes nyugalommal töltötte el az ő lelkét Gondolatról-gondolatra merengve, ábrándosan szállt elgyötört, megtépett lelke, de egyszerre hirtelen elpirult.
Ha ar a fiu oda jönne most hoazá éa azt mondaoá neki: jerl Csak ugy hidegen. közönyősec, vagy lihegve kipirult
Lapunk mai számához fél ít melléklet van csatolva.
XXXV ÉVFOLYAM
teodő épületek ideiglenes-pótadótaentes-sége tárgyiban, valamint ugyanennek a üiiltiiii alkalmából elhatározott alkotáaok tárgyában hozott határozatait a közgyűlés jóváhagyta.
Zala-Kgerszeg rend. lanacsu Táros képviselőtestülete álul a Táros területén ievo utcákat s a vicinális és községi közutakat illető utrendőrségröl alkotott szabályrendelet közgyűlési jővá-hagyást nyert.
A községek és körjegyyöi irodák ügykezelésének mely időben leendő megvizsgálása tárgyában Csillagt Gyula és Szily Dezső bizottsági tagok álul beterjesztett indítványra a közgyűlés határozatiig kimondotta, bogy a vizsgálat idejének megállapítása a szolgabiróval egyetértoleg mindenkor a kiküldött törvényhatósági bizottsági tag jogköréhez tartozik.
IL
A közigazgatási bizottság ülése.
A megyei közigazgatási bizottság de cember havi ütését dr. gróf Jaokovich László főispán őméltóságának elnöklete alatt t hó lö-én tartotu.
A nagykanizsai közkórház módosított .szervezeti szabályait a közigazgatási bizottság jóváhagyta és annak január 1-én életbe léptetését elrendelte.
Langvizen a kir. postahivatalnak fen-tartását javasolja a bizottság a -pécsi posta és távírda igazgatóságnál. *
A közigazgatási bizottság megkeresi a défí vasút igazgatóságát az iráot, bogy a közigazgatási tisztviselők részére is állítson \' ki olyao arcképes kedvezményes vasúti jegyeket, aminőket az állami tiaztviselök részére sd.
Kir. tanfelügyelő havi jelentésében előadta, hogy a miniszter körrendelet utján intézkedett a községi és felekezeti tanitók illetményeinek oly nyilvántartása iránt, bogy mig egy részt a járul mányok csoportjait, másrészt azok meny-nyiségét érintő minden változás feltüntetve legyen és az ötödéves pótlékokkal kapcsolatos összes vonatkozások egy, e célra szolgáló törzskönyvi mintán községekkánt mindenkor áttekinthetők le-gveoek. Felierjesztette az 1897 január 1-től államoaitandó zala-egerszegi községi népiskola elsó költségvetését, rala mint az összes iparos tanoncz és kereskedelmi tanonc iskolákéit. A miniszter elrendelte az állami iakolák népességének kimutatását; folyóvá tette a bucau-szent-lászlói áll. elemi iskola bebútorozásának költségeit- — Meglátogatta a n agy - k a n i zsai polgári fi u, polgári leány ÍBkolát és a kis-kanizsai kisdedóvodát, általában pedig az összes népoktatási tanintézetek állapota felől\'az igazgatókkal ér-tekezett — Az állatni tanítóképezde személyi ügyébsn volt Csáktornyán. — Megtekintette Zala Szent-Gróthon az állami iskola helyiségem szolgáló épületre vonatkozó terveket, melyek közül acélnak legjobban megfelelőt terieszti fel a miniszterhez. Ugyanitt aa öaazes felekezetek okmányilag rendezték tőlük az
arccal, mint azokat utálatos többi éjjeli baglyok. Mert megtehetné ezt, hisz az ő múltja feljogosít mindenkit art», hogy igy szóljanelf hozzá. És ő menoe, odadobná neki is elkárhozott saép testét, végig játszaosvele is azt az ocsmány, nyomorult komédiát De nem, ő nem fog hozzá jönni, <s ba szólna is, megmondaná neki, hogy fusson, szaladjon e helyről, hol a becstelenség bársonyos csápjai elszakithatatlancl oda fltznék őt ^is a iedérség illatoa kábító sorába, mikor astáa ha felébredne e nyomasztó, terhes álomból, ő is ugy érezne, mint sok más száz, hogy kiaszott testével lehullott lelkéről is a tiszta himpor, melynek csalhatatlan visszfénye ott ragyog ábrándos nagy kék szemeiben.
Lola a hogy felemelte ráeczokba szedett szép homlokát, ámulva ott látta maga előtt állni azt a szóké Sut.
— öa beteg édee, — szólt az ifjú egészen közel hajolva hozzá. Jöjjön, szakítsa ki magát e nyomorult büafészekből, hol a becsülettel oly gyalázatos mó don kufárkodnak a férfiak. Jöjjön velem, én uj otthont teremtek maginak, kicsi kis puha meleg fészket; a megtépett gyenge madár szárnyain lassan, vigyázva gondozva behegeztem a vérző sebeket. Jöjjön, menjünk.
Lola szinte kéjeigve, szótlan, némán hallgatta az ifjú beszédét és mintha csak hipnotikus álomba merült volna, mintha azok az édesesen csengő, hizelgó-í szavak, álomba ringatták, rabbá tették volna akaratát karját oda fűzte az övébe, ugy bogy szép feje a nagy gyönyör terhe alatt háláaae mosolyogva odasimult annak kebléhez éa vissza sem tekintve, kiléptek a teremből.
1 állami iskolához átveMdő kántortanítók j kántor viszonyait
Pakod és Pölöske községek kérvénye : a tanitó fizetésének 400 frtra való kiegészítéséhez államsegély ügyében, Zala Szent Mihály közaég kérvénye államsegélyért a második tanitői állás javadalmazásához, továbbá püspöki beleegyező nyilatkozat a zala-béri róm. kath. iakola, a szent-actalfai ev. ref. iskola államsegélye ügyében a miniszterhez nártolólag felterjesztetik. ! " A Kerka-Kalóefa Kozmadombja községi, a hányi ág. ev. iskolák államsegélye ügyében a~kir. tanfelügyelő jelentéstételre hívaitk fel.
A Cserszeg-Tomaji r. k. iskolaszék kérvénye a tanitófizetéaének 400 frtra való kiegészítése- tárgyában keUő pótlás visazaküldetik. ^Az alsó-rajki községi iskolii tanitó választásnál az elnöki teendők ell Koller István bizottsági tag kéretett fel
Szakonyi Géza alsó-tendvai állami polgári iskolai tanítónak első ötödéves kor pótlék elnyerése tárgyában benyújtott kérvénye kárpotólag felterjesztetik.
Előterjesztetett a vallás és közokta-táaüiyí miniszternek körrendelete a gazdasági ízmétlő iskolák szervezése tárgyában. Ezen nagyfoncoaágn ügynek az egész -vármegye tertietén mennél alaposabb és áldásosabb keresztülvitele érdemében teendő intézkedések megállapítása céljából Csertán Károly alispán elnöklete alatt Irvay Lajos megyei főjegyző. Hácky Kálmán, Orosz Pál, Skublics Jenő és dr. Ruzsicska Kálmán tagokból álló bitottság azzal küldetett ki, hogy a tárgyalás eredményét a közigazgatási bizottsághoz beterjessze.
Az árvaszéki elnök jelentése szerint a fogalmazó karnál október végén hátralék volt 9.Ö84, novemberben beérkezett 3.625 s igy elintézés alá Jerílt 13.209 ügydarab; ebből novemberben elintéztek 3 688 dbot s igy november végén hátralékban maradt 9Ö21 db. As irodánál október végén hátralékban volt 1.139, novemberben leirás végett kiadatott 3.676 s igy elintézésre várt 4 8lö db., meiyből novemberben leirtak és ezpe-diáltak 3.617 ügydarabot s igy november végén hátralékban maradt 1.108 darab.
A pénzügyigazgató jelentése szerint novemberben befolyt adó 483.773 trt 38 kr.; november végén hátralékban volt 1,449.897 frt 55 kr. egyenes adóban, 129.579 frt 77\'/, kr. hadmentességi dijban, 1,999 254 frt 56\'l, \' kr. szőlő dézsmaváltságban, 296.062 frt 13\'|, kr. bélyeg- és jogilletékben, 3 645 frt 40\'|, kr. illetékegyenértékben, 77.300 frt 24\'!, kr. fogyasztási és italadóban, 14 976 frt 51 kr. italmérésí illetékben vagyis az összes hátralék 3.970.976 frt 16\'l, krt tesz. Leírásba hozatott jaonsrtól november végéig: s) egyenes adóban 56.536 fit 08 kr, b) hadmentessági dijban 331 frt. Házadó mentesség volt novemberben 92 épületre, fizetési halasztás 7 esetben 525 frt értékben.
ZALAI KÖZLÖNY
A „UmMmiiIi i|yi«il»t-kizijiliti.
1196. «ECEMBEI 25-én.
Az elegáns kis lakást a féllángra csavart lámpa lángja halvány, bizalmas világossággal szórta be.
Lola kényelmesen elnyújtózva hevert a kacér bordó bársony-pamlagon éa ke .»ivei ott dn kált csillogó, kibomlolt, sötét hullámos haja kötött Mintha caak a megtisztulás meleg, minden idegét átjáró csendes, üde fiuidutna -vibrálna ereiben, szinte mosolyog. És a mosoly magában rejteti a bűnbánó Magdolna minden kinját szenvedését, örömét Tapsolni szeretne őrömében, mint a kicsiny könnyező gyerek, ki végre sok keresés után meglelte játékszerét ügy érezte mintha vissza szállna lelkébe a megbé-kfllés hófehér galambja. Hiaz szeretik: szereti őt az a becsületes szőke fiu; azzal a tiszu forró szerelemmel, melynek perzselő heve kiégeti saját agyából a múltnak szennyes képeit.
A kakukos ón a kandalló felett monoton hangon huhogta el a hatot, mikor felnyillott a szoba ajtaja.
Lola örömmel szaladt az érkező elé és oda vonta maga mellé a pamlagra.
— Szeretsz?
— Imádlak.
aztán egybeolvadt ott a falon a mozgolódó két árnyék, majd meg azét váltak. Lola két kezébe vette a férfiú szép fejét éa nézte, gyönyörködött annak nyílt tekintetében.
— Valami titkod vaa Leo. Ok ne ámíts éa kiolvasom azemeidből. hogy valamit rejtegetsz előlem. Taláa csak arra a levélre? ... x ■
Mintha valami szorongató kínos sejtelem fogta volna ty a leány iziTét, egyszer torkán akadt a szó; feje erőtlenül hanyatlott alá keblére.
December 20-án felette élénk érdeklődés mellett tartotta a .Kisdedneveló egyesület\' rendes évi közgyűlését, Vidor 8a-tnuné elnöklete alatt. .
A terjedelmes, szép jelentest Bosenfeld I I ajos titkár olvasta feT. Legelőször is : arra hivatkozott, miírt tartja az egyesü-: let ez évben március helyett csak decemberben rendes közgyűlését i Egyik régi átirstukra; vájjon minő ál-I lást foglal el a város jövőre az ovoda-ügygyel, nem érkezett végérvényes intézkedésre vonatkozó . nyilatkozat és ez hátráltatta a közgyűlést.
Hivatkozott a kisdedóvás ügyének anyagi és erkölcsi hátrányára, külföldről importált bonne-okra, kiknél legtöbb esetben a pedagógia tudás, csupán a kis -gyermekek öltözésénél és a szobaseprésben nyilvánul. — Majd arra is, hogy az óvónők magatartására nagvban elidegeníti az egyesület jóltevóit. Ok az egyesületen kívül keresnek patronusokat, pedig érdekeiket mindenkor maga az egyesület védte meg, mert az állt hozzájok legközelebb, mert az volt és lesz mindenkor lagjobb barátjuk.
Az egyesületnek ez idő szerint van 11 tiszteletbeli, 20 alapító, 71 rendes és 50 pártoló tagja. Az összes ovodáknak az 1895 évben 296 növendéke volt, kik közül 152 ingyen látogatta az intézetet.
A kis-kanizsai ovedában havonkint átlag 16 növendék jár, kik közül csak 2 fizet.
£ nagy hibát csupán az óvónő közönyösségének tudja be a választmány, mert hihetetlennek tartja, hogy ha az óvónő hivatásának magaslatira helyezkednék, nem tudná a rendkívül értelmes kiskani-zsaíakkal az ovoda fontos és nagy misszióját megértetni és a gyermekekkel az intézetet megkedveltetni.
Kegyeletesen emlékezett meg Bátorfi Lajosról az egyesület elhunyt titkáráról és Dr. Schreyer Lajosról Mindkettőjük szép érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökítette.
A rendkívül szépen megszerkesztett jelentést a közgyűlés nagy tetszéssel fogadta és ehhez Piihál Ferenc kir közjegyző és Seregély Dezső szóltak hozzá; az utóbbi bogy miért, miért nen^ elég helytelenül a bonne-okat Vette pártfogásába.
Ezután az 1895, év zárszámadásátnézte át a számvizsgáló bízottság. melyet helyesnek találtak és igy Neu Albert pénztárnok felmentvény megadását indítványozták, mihez a közgyűlés hozzá járult
Az egyesület mult évi kiadása 2600 frt. — A közgyűlés kimondotta, tekintettel arra. hogy 1896. már kiadások eszközöltettek, költségvetést az 1896. évre nem teljesítenek s hogy a Iríadások az 1805. év^jjöltségvetésuek megfelelően eszközöltetnek.
A választmány azon indítványát, hogy addig, mig az alapszabályok teljesen átdolgozva a közgyűlés elé kerülnek, az az alapszabálynak erre vonatkozó paragrafusát oda módosítja, bogy 1897. január 1-től a rendes tagok járulékát 4 írtról 2
— Vége! . . . mondá meredt szemek kel msga elé bámulva.
— Ob nem, Lola, nem! Nincs vége még semminek! Anyám nem tudhatja, hogy mennyire szerellek én téged, ö bizonynyal gazdag előkelő leányt szemelt ki számomra, de ha meglátja, hogy minő szép, minő kedves vagy te, eláll szándékától. Hisz ez igy szokás már az életben, hogy a azülók mindig ellenezzék gyermekük önkényes válasz-táaáL Lásd neki is meghiusult egy régi terve és csak azért írta első fellobba-násábaa est a levelet. De tudom bogy meg fog békülni, egyetlen fia vagyok és szeret
— Egyetlen fia vagy és szeret . . . szólalt meg Lola öntudatlanul, tompán, akár a visszhang. Aztán taioths valami határozott gondolat vfilant volna át agyán, felkelt helyétől <s Mztos szilárd léptekkel mérte végig a szobát.
— Magam fogok írni anyádnak, ba megengeded.
— írj azonnal.
— Magam ii ngy akarom. De egyedül szeretnék maradni, agy-« nem haragszol ért* édea.
— Megyek, megyek és mikor láthatlak
újból?
-- Holnap, vagy a mikor te akarod-
Ula érezte, hogy elhagyja ereje: siettette a férfiú távozásáeé» a bogy magára maradt, oda hanyatlott airva> pamlagra. Vasmarokkal tépdeste szivét a fájdalom. A azép álom véget ért, magaaban járt éa egyszerre im irtózatos robajjal alázuhant Nincs, nincs menekvés. A ki egysser el-bakott ha fel ia kei mindjárt, esős időben megérzi mindig lábán az Ités fájdalmát.
I Érii, hogy biija azt az erőt, melylye!
frtra szállítják le, ellenben a pártoló tagság megszűnik és ők szintén rendes tagnak tekintetnek.
Tárgyalás alá került a 1897. évi költség, etés, melyben már az ovónó törvényes fizetése var „ véve és 9923 frttal szemben mintegy $0 frt hiány mutatkozik, melyet az egyesület társadalmi utoH és egyéb segélyezés é- \'adományokból vél fedezni.
Az óvónők kérvénye törvényes fizetésük iránt a költségvetés elfogadásával tárgytalanná váll. Dr. Bereczki Victorné ovónó, a választmány egy határozata elleni fellebbezését a közgyűlés egyhangúlag elvetette,
A nádor-utcai ovoda részére kiszolgáltatandó tűzifa mennyiség kérdése éléak. kissé humoros eszmecserére adott alkalmat, ami szinte mosolyt csalt a még komolyabb gyülósezök ajakára is. A kis debűben Piihál FereDC Kr. közjegyző Kosenfeld Lajos az egyesület titkára és Seregély Dezső vettek-részt.
Seregély Dezső ugyanis a közgyűléssel szemben foglalt állást és kivánta nagyobb mennyiségű tűzifa kiszolgáltatását, a nélkül, hogy annak szükségét érvekkel tudta volna támogatni.
Plibil Ferene közjegyzőt gyötörte a kíváncsiság, vájjon mi késztette Seregély Dezsőt a kérdés felvetésére, mire a felszólaló teljesen sarokba szorítva, kénytelen volt vagy talán csak feledékenységből kivágta érvelésének utolsó kártyáját, t. i hogy erre .ugy szólították fel." (Altalános őerültség az összes oldalokon.) — Hogy ki szólította fel azt kommentár nélkül is tudta a közgyűlés és így ezt nem is kérdezték tőle.
Az nj választás megejtésére Fesselbofer Józsefné. 81umenschein Vilmosne. l\'libál Ferenc, Seregély Dezső, Fűrst Sándor és Neu Albert-bői álló szavazatszedó bizottság küldetett ki.
«A választás a következő eredménynyel záródott Megválasztanak egyhangúlag\' Elnök: Vldjr Samuné, másodelnök: Knausz Boldizsáraé. alelnök: Wusztl La-josné másodalélnök: Schert Albertné. titkár: Kosenfeld Lajos, pénztárnok: Neu Albert, orvos: dr. Szigethy Károly, ügyész: dr. Lóké Emil, gouduok: Thoinka Endre, választmányi tagok: 1. Fesselhofer Jó zsefné. 9. Jaoda Károlyné, 3. Löwinger Lajosié. 4. Matosb Józsefné. 6. Pálfy Alajosné. 6. Boeenfeld Adolfné, 7. Szekeres Józsefné dr , 9. Vécsey Zsigmondné, 10. Weiser Józsefué, II. Fischer Sán-dorné 2 évre Seregély Dezső üdvözölte szép beszédben az újonnan megválasztott igazgatóságot. —é.
GlÓria-
Emberiség ! üdvöd felett sötétség alt I Koromsötét vakság... Remegtél és szived-lelked ágyon | rémült Majd megölt az aggság. Négy ezer év éjsiskája fojtó köd-fként
Vette körül lelked ...
magához láncolhatná örökre azt az ifjat. Oh, de ehhez neki, neki, a bűnös leányunk nem lehet joga, hisz ezael összetörné annak a becsületes öreg asszonynak
a szivét.
Most, hogy feledni akarta múltját, most. mikor már ugy érezte, hogy lelkébe visszaszáll az égi tisztaság fénye, most követne ily gazságot. Ha mindjáit szive szakadna utána, ezt el nem követi. Ha ő érez magában elég erőt erre, agy Leo a szilárd férfiú könnyebben kiheveri majd a bajt
A sarló alakú hold kíváncsian tekintett be az ablakon. Lola tekintete szilárdan oda tapadt a hideg égitestre és ez még fájdalmasabb szerást keltett azi-vében.
Lám a természetben egészen más rendszer uralkodik, mint az emberek között. A hold fogy és újra telik. A nap, ba ette le is bakik az ég egyik oldalán, máanap túlnan ép oly büsakén, ép oiy fényewn újra felkel, á fa, virág a tél jöttével elfonnyadt, meghal és a tavasz ébredésén az eayhe, lágy azelió meleg szavára megint újra ébred, njra éL De a becsület a tisztesség nem ismer fogyatkozást. Ki egyszer elbukott, megszánják, megsiratják olykot, de azért száműzik örökre a társadalomból. De azért ő nem vádolja saját bibéjéért az embereket.
A konzolról felvette nagy tollú kalapját, néhány kacér hajtincset eligazított még homlokán, aztán nyaka köré vetette nehéz sztlszktn pellerinjét és eltávozott. \'
Ott a ,Café Metropol* kis fehér erea márvány asztala mellett a pezsgő mámora majd bebontja. elhomályosítja lelkében kis idő alatt tán e csalóka szép álmot is...
Szabadulás nincsen; — mert vét-[kéztél önként... Kell hát vezekelned.
Vezekeltél, nyomorogtál bűnöd miatt
Sok száladon által Kétség s remény; sötétség s fény fharezot vivott Üdvöd gyilkosával, j Harczod kemény, rettenetes, ádáz [tasa
Poklok szellemével____
| S még sem dóit le porba-sirba rút | [trónusa
Könnyűd erejével.
Éjjel-nappal jajgattál és siránkoztál
Haji de mindhiába... Buzgón-forrón epekedve imádkoztál Ne nyomna bűn átka . . . I ■
Mosogatád könnyeiddel bűnszeny-fnyeite
Megcsúfolt szép képét Istenednek, — melyet az ó erós | keze-
Alkotott sz égért...
s.
Gyenge voltéi, eróteien és nem képrs
Megtörni a homályt..-. Pedig vágytad látni immár azt az (ékes
Gyönyörű szép korányt. Mely derengne égi üdvek reggele-í , Iként
Es soha se szűnne; üanem inkább zsarnok sátánt szörnyetegként
A pokolra űzne.
Nyomorodat, kínjaidat ah! meg-Jszánta
Égi irgalmasság . . . Hogy ne folyjon szemeidből köny-[nyek árja:
— .Legyen világosság!\' — Isten dörgé: — s az elemek bósz
[kórusa
Zugja-bugja nyögve: Bilincseid, s a kárhozat rémtrónusa Legyen zúzva, törve!
Ám a poklok fej\'edelme mint a [sirály
Vihar közeledtén, Keservesen vijjog: mert jó a félt [király.
S árad mennyei fény. Dörgó parancs Isten ajkról, ez men-[tett meg!
\'Gyilkosod uralmát
Fslytatis a mellékleten.
Sand és Musset szerelme.
— A \'ZmUi Küitúoy. ««lati tárcája —
Az „étjelek- szerzője, mint tudva van. a harmincas évek elején szerelmi viszocu folyatott e század leghíresebb regény-írónőjével, George Sanddal, akinek családi neve Aurora Dudevout volt. A szerelmes pár 1834-ben Velencében telepedett le. Itt azonban Musset Alfréd és George. Sand közt igen heves jelenetek játszódtak le. A fiatal szenvedélyes költő az italra adta magát és deliriumában igen erós szavakat ejtett ki, oly szavakat, melyet az érzékeny szerelem nem tűr meg. A röpke szó, mely a költő ajkait elhagyta, mélyen vésődött be George Sand lelkébe. A ,Lélia" szerzójo egy anya szeretetével és odaadásával, egy irgalmas nővér türelmével ápolta beteg barátját, de Eva leánya emellett forró csókokra is vágyott és ezeket nem beteg barátja, hanem a betegágyhoz hívott orvoe adta akiben meg volt a derült, forró Itália forró szenvedélye is. Ez az ember Pagello doktor volt. A költő betegágyábán vergődve egyszerre csak észrevette, hogy George Sa d Pagello térdein öl. Saíd hívei ezt legendának mondják, de sajnos, ez a jelenet valóban lejátszódott. S bogy a költőnő csakugyan szerette, forrón szerette doktor Pagellot az kitűnik abból a levelezésből, melyet a 8and Pagellóval folytatott.
Sokat foglalkoznak jelenleg as irodalom emberei azon levelekkel, miket George Sand Pagello orvoshoz inrézett, aki a költőnőt Musset Alfred-tól elszerette, íme a lelki ömlengés bizonyítéka: .Különböző éghajlat alatt születtünk." Nincsenek egyforma gondolataink, nincsen egyforma nyelvűnk. Van-e legalább egymáshoz hasonló szivünk? At
tollékitt a .Zalai KízlSny\' 1896. évi dKMatrar ht 25-iki 52-Ht «ziaához
IXTV. ÍVFOLYAM.
ZALAI K ö Z L é N T
1896 OECEMBLR
A kis Jézus összetörte ... Melegen [tengd:
Az angyali „Glóriát."
HOEVÁTH HONOB.
Karácsony.
Örömaap az égben, Srtmnap a földön: családok ünnepe, dicső szent karácsony! Téged minden ember, biiját levetkezve, szent átitat között csak őrömmel lásson!
Nincs sző. mely kellőleg ki tudná fejezni azt a nagyszerű eszmét, mely a Jézus születésében s körülményeiben rejlett. Nincsenek erre szavak, még a legnagyobb költők is gyarlók erre. Négy ezer évig a Próféták a jövőben láuák üt, két ezer év óta pedig tudósok, szent papok a múltba szállnak vissza, bogy Istennek eme legnagyobb, kifürkészhetetlen rejtélyét, bőlcseségét kikutassák s megmagyarázzák önmaguknak s a világnak.
I)e kimérte Isten a tudás határait s elfedte mélységes titkait, mintha mondaná: vigyázz ember! Eddig és tovább ne!
Kettőt tudunk csak, bogy Jézus eljött a földre s életével megváltott bennünket. Ez tiszta és világos, előttünk áll a maga ragyogó fenségében. Ezen alapszik a mi vallásunk 8 mélységes gyökeret vert az Evangélium örök szent igazságú tanain, mely napnal világosabban mutaija meg & megváltást, az első lépéstől, az utolsóig, a születéstől a mennybemenetelig. t
Oly boldogtalan volt az emberiség a világ teremtésétől fogva; a szegény sziv majd megfagyott a vigasztalás s szeretet melege nélkül. Négy ezer évig kellett várni, mig a legnagyobb Szeretet s a legédesebb Vigasztalás a földre leszállott. megmelegíteni, uj életre kelleni a fagyos sziveket a fásnlt lelteket, aki megmondta, hogy: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki én bennem hiszen, ha meghal is. él az."
Ki a csillagot milliárdjait teremte s »legyen" szavára összeomlik az ég és föld, szabad Ura a nagy míndenségnak : itt járt köztünk, hol ^armatcsepptól ázik V göröngy. Ki előtt most koronát hajolnak a porba : ott feküdt az elhagyott betlehemi jászolban, Ínségben, nyomorúságban, csat azért, hogy éleiével megváltsa a megtévedt, bűnös
enyhe, ködös éghajlat. melyet ime elhagytam, gyengéd, merengő érzelmeket keltett benoem. A nagylelkű nap, mely megbarnította homlokodat, mily szenve-délylyel ajándékozott meg? En tudok szeretni és szenvedni és te mi módon szeretsz ?
Nem tudom, ha valóban szeretsz-e? Nem fogom tudni soha. Alig dadogsz néhány szót anya nyelvemen, ón n m birom eléggé a tiedet, hogy oly kiváló kérdéseket intézzek hozzád. Talán nem tudnám magam megértetni akkor sem. ha alaposan ismerném azt a nyelvet, melyen beszélsz.
A helyiségek, ahol éltook, az emberek, akik tankoltak okai, annak, hogy eszmé-isk. érzelmeink vannak, a melyeket kölcsönösen meg nem magyarázhatunk egymásnak. Roskatag termeszetem. és tüzes vérmérsékleted nagyon különböző gondolatokat nemzenek. Vagy nem ismered, vagy megveted a gyenge szenvedések sokféleségét, mely engem éiint, te nevetsz azon ami engem megríkat ? Vagy talán nem is ismered a könnyeket ?\'
Tévednénk azonban, ha azt hinnők, bogy a szeovedólyes, de büszke regény-irónő könnyen viselte el azt a szakadást. A fájdalom, mely ót gyötörte, egyúttal kimenti könnyelműségét, melylyel odaadta magát Plgelionak. Drágán, szenvedésekkel vásárolta séyg a szeszélyes Mussettől való szabadulását, kiszont Mus-set is, a féltékenység fariájától gyötörve, örök lelkifurdalásokat érzett, amiért, barátnőjét, betegápolónójét, védangyalát megsértette. Későbbi években George Sandot a nyugalom után való vágy fogta ei, de nyugalmát teljesen vissza uem nyerte, mert aqnálta. hegy a költő lelkének húrjait ketté vágta. A költő védelmére
emberiséget, mely az eredendő bűn által önmagát megátkozta.
Jézus ezt az átkot eltörő!te. N.im nézte 6, hogy zsidó, avagy pogány, koldusbotot, avagy fejedelmi koronát hord-e az illető, Jézus szent szive kab\'trendszert 6 gyűlöletet nem. csak szeretetet s könyörületességet ismert. Ő mindenkit megakart váltani.
Nagy volt Ó mint Isten, nagy és utolérhetetlen, mint ember egyaránt: előttünt áll mind tét természetében s ugy is, mint legtisztább. legfenségesebb tőtéletes ideál, kihez fogható sem az égben, sem a földön nincs, tinet glóriás szent alatja a halál fagyos éjszakájában is megmelegíti a sir rögeit, tinek beszéde attor sem fog elmúlni, ha az egész világ romba dől. \' /
És ez az Isten, ez a mennyei eszménytép épen olyan tis gyer-met volt egykor, mint más Csak hogy a mi életünk a születésünk-tor tezdődit, Ö pedig a mennybén élt már attor is. minek előtte a világ fundamenloma megvettetett volna.
Pedig az Ó egész élete itt a földön a szenvedéset hosszú lánczo-lata volt. egy fenséges nagy tragédia. melynek első jelenetei már a betlehemi jászolnál kezdődtek
Jászol és Golgotha! Ki lehet egyszerre mondani, mert erős összefüggés van kőztük. Egyik a pálya kezdetén, másik a végén volt; köztük egy szenvedéssel telt. lemondással gazdag élet: a világ Megváltójának földi élete.
Szegény volt, sotat nélkülözött, mert istenségén alólinak tartotta volna magán segiteni s tudta azt is, hogy mily sot szenvedés, a halál vár reá. előtte volt a tese-rüség pohara; mindent jól tudott előre és éppen ebben állott tragikuma. .....
Az égnek és födlnek hatalmas Ura, éleinek és halálnak fejedelme emberi testet öltve, fia lett egy igénytelen, de szent életű Szűznek, ki a szerénység mintaképe volt. Megzendült az angyali karót éneke s beleolvadt a pásztorsip danájába, égi szózat hirdette a pásztorotnat, hogy
... eljött az idők teljessége. Betelt minden szentek reménysége Az Isten Fia Szűztől születelt S az örök igazság megszerettetett.
Megmondatott nekit, hogy men-
jenek el\' a városba a megtalálják ott Jézust a jászolban. *
Legyen ezért örök hála néted Uram Jézus Krisztus!
Legyen áldva örökre Betlehem, hol Dávid ősöd egykor zsoltárt monda s előre látott téged e helyen!
Minden mulandó a világon, a csillagot homályba borolhatnat, a nap izzó melegét fagy válhatja fel. a minet ma örülünt, holnap kóny-nyet fataszthat, de a te szereteted soha el n m mnlik. Ez adja meg azt a boldogságot, a mit a világ nem adhat.
Gyúljatok ki karácsonyfák 8 szálljatok le karáosonvi angyalok s minden házta áldott bétét hozzatok. Öröm legyen a csaiádotban, öröm minden szívben, hiszen .Kijött már akit a szent Atyák vártak, A szent királyok a kit óhajtottak. Kiről próféták jövendőt mondottak. Nyilván szólottak.\'
Adjon a jó Isten mindnyájunknak boldog ünneplést!
HALÁSZ MARGIT
Karáctaay.
Irta: GAUTIEE TEOPHII.E Fordította: BABOSS LÁ8ZLÖ. Az ég fekete a ftld fehér volt, A harangok nyelve szólt, A kit Jézus megszületett, És édes anyja ráhajolt.
Friss szalma volt a fekhelye: Szegényke fizott reszketett. És a \'barmok ráleheltek.
kisdedet.
Nem volt néki ruhácskája, Nem födi* semmi tagjait Egy pók hozta csak le hozzá Pókálójának szálait.
Az istállót it hó takarta De benézett rajt az ég, Ét angyalsereg énekli: A Megváltó most születék.
kelt öcscse egy könyvben: Elle, et lui, melyre George Sand egy regényben: Lui et elle válaszolt.
Hogy George Saud. mily érzelmekkel volt eltelve a költő iránt, azt mutatja a költőhöz irt lemondó levele. George Sand levele Musset Alfrédhez.
Nem, nem, mér elég ! Szegény szerencsétlen, szerettelek, mint s üamat. egy anyának szeretete ez, még vérzik a szivem tőle. Szánlak, megbocsátok neked mindent, de meg kell válnunk, mert különben sűlyednék Te azt mondod, jobb volna, ha arcznl ütnélek, ha sértesz, Én nem tudok viaskodni. Isten engem gvengéduek és büszkének alkotott. Büszkeségem most meg van törve és szerelmem nem egyéb száoalomtiál. Mondom, ki kell gyógyulnom. Saint Beuvnek igaza van. A magaviseleted szánalmas, lehetetlen. Istenem, mily életet fogsz kesdenit Az iszákosság, s bor, a leányok, mindég, mindég! De ha már nem menthetlek meg, folytatnom kell ezt a reám nézve szégyenletes állapotot és ezt a bűnhődést reád nézve? Könnyeim felizgatnak. A féltékenységed minden alkalommal !! Mentől inkább elveszted a jogot, ho^y reám féltékenykedjél, annál inkább féltékaby vagy Ez Istentől eredi büotetéahez hasonlít. melyet ő szegény fejedre mért. De az én gyermekeim, oh az én gyermek -im ! Isten veled szerencsétlen ! oh a gyermekeim, édes gyermekeim!
Geo ge Sand.
Ezen lemondás a kőltót teljesen megtörte |814-ben, április havában tért vissza Párisba, külsejében és beusejében teljesen megváltoztatva. Ekkor mondta róla Heine, hogy .ennek az embernek uagy múltja van\', pedig a kóltő akkor aig csak 24 éves volt. Költői ereje a 1
V
Karnevál.
Ajkán érzi még annak a szép tüzes szemű barna napolyi leánynak égető, édes csókját, fülében eseng még egyre a tarantella, a sartarelló vig danája. Útjában feltekint Venezia, Milano. Firenze hófehér márvány palazzoira. melyeknek oszlopos, lodzsiáiból virágot szórva mosolyogva köszöntik ót az aranyhajú szignó rínák. Felpezsdült örök ifjú vére most valami andalító, bűbájos zene után sóvárog, melynek lágy ütemei álomba ríugat-
szereimi viszocy megszűnésével lankadt. Költői termékei hasonlitanak a virágfaka-dáshoz, melyre nem következik forró nyár és 30 éves korán tul többé nagyobb költői művet nem alkotott. A francia akadémia még csak 1852-ben nyitotta meg előtte kapuit, sőt ebben az évben jutalomdijat is nyert, de már későn érte ót minden kitüntetés. A szűnetlen absint-ital és az \'álmatlanság a költő szervezetét oly annyira megrongálták, bogy 1857-ben, élte 47-ik évében meglialt. George Saud 19 évvel éltetni ifjúkori barátját.
Vájjon ebben a szerelmi drámában a két költői kedély melyike veszített? Musset vagy George Sand? Tagadhatatlan, hogy a szellem fenköltségével szemlélték mindketten az isteni a kotásokat épugy, mint azt élet legközönségesebb gyönyöreit. Oly benaüleg élvezni, mint ők, kevés embernek adatott. Ez abszorbeálta náluk még erkölcsi érzésüket is Nem csoda, ba ez a hamvasztó tűz Musset atyát is megtámad la
George Sandnál a szerelem nem volt egyéb kísérletnél, melylyel saját természetét, kedély világát tette próbára De minő kedély világ volt ez! Mennyi szomorúságot érzett ez a sziv, mely uem volt egészen szeplőtlen az érzékiség bűnétől. Odaadó húséggel ápolja beteg barátját és emmellett nem veti meg Pa gello szerelmét sem!? Musset és Sand egyaránt magasreplű képzeletük szüleményeit meg akarták valósítani az érzékiség világában is, innen a?, a botlás mindkét részről. Kedély világuk nem volt elég józan, hogy a társadalmi morál széles országutját taposhatták volna
Dr. VILLANYI HENRIK.
ják szomjas lelkét ;N és ügyet sem vetve a sok kérlelő szem kedves marasztalására csörgő sipkáját vígan rázva, gyors léptekkel — egyenesen felénk tart
Karnevál utón van már és néhány nap múlva itt lese közöttünk!
A esinoj kis Wyazobák függöny résein valami ismeretlen, titokzatos, ezerszínű sugárkéve szűrődik át lassan, halkan ét csapongva ott kering a tiszta levegőben, mig végre mindjobban belopja magat az ó vergődő kicsi kis szivükbe.
A fogasokon nagy teritővel lefedve ott lógnak már a halványkék, rózsaszin. hófehér nagy níluszőld balliszt, delain vagy taftselvem báli ruhák, mellette csüng a coboly vagy hermeliu prémes kacér kis belépő és a konzolon szűk hosszúkás dobozban nyugszik a battyutollas legyeié és a legelső piei bálikeztyű
Napjában többször is fejűkbe szökik a vér, elpirulnak saját gondolatukra és elszorult ártatlan sziveeskéikben egy hatalmas kérdőjel kavarog egyre őrületes gyorsasággal: vájjon?!
Ki tudja méltóan -elemezni azt, mit ereznek azok a szép viruló hajadonok az első bál előtt? Élénk csapongó fantáziájuk előtt tündérkert az, egy második paradicsom, egy igazi álomország, hol arányos napsugárból, ezerszínű tarka szivárványból van szőve minden. Es ők remegve Várják a pillanatot, félelemmel vegyes lázas őrömmel sietnek a csillogó béltermek felé, de a küszöbön gyökeret ver pia laktopéooi, lábuk és felhevült agyukban kiirthatatlanul loktelve oU kóvályog a kérdőjel: vájjon ?!
Bizony nagy kérdés is az, vájjon fog-e sdkat táncolni ? Oh ments meg istenkém, te legiobb patronusom. a. zöldség árulástól. Es a mi a legfőbb: vájjon „hány" bálon -kell" majd .még" táncolnia .. .
Az első torral már foszladozni kezd a kétely. Először csak komolyan, lassan, feszesen láncol, mintha szorítaná a cipő, később mosolyogni is próbál egy kissé és ez az első édes mosoly az, mely illatot, csillogó fényt ad a bálnak. Szószke fején kissé összekuszálódtak már a habos frufrek, de 6 most mindent feledre, gyorsan repül . .
• # *
Karnevál utón vau már és néhány nap múlva át lesz közöttünk! {Ha az öreg tél továbbra is sztrájkol, akkor kaiucsni-kat keli majd vásáiolais. mert iszonyatos a loes-pocs nemcsak künn az ország utakon, de még a városban is.)
Nem csak annak a Stos orrú, rózsás ircu kis leánykának lelkét remegteti meg az ó jötte, ki csak alig néháay hónapja, hogy hosszú ruhát hord és most készül az első bálra, felkorbácsolja a vérét az egész ssép nemnek: a halai, szép. karcsú menyecskéknek, még az olyanoknak is, akik rég tul vannak már a bálozási koron és... és ... biz isten félek kimondani, azoknak a csendes (?!) nyugodt (?!) de még miniig remélő hajadonoknak, kik nagyon hasonlitanak Csokonai: „Dorottyá- : jához."
A férfiakról nem igen lehet beszélni. Ma már csak mint egy rég letűnt rege-vijág alakjait emlegetik azokat az edzett
szilaj ifjakat, kikről olyan szépen irt Jókat Mór .Felfordult rilág"-ában.
Hol farsangolnak manapság a fiatalok három négy megyét keresztül? Aludni nappal a döcögő kocsi derékban, zivatarral, fágyeyal dacolni, este mulatni, táncolni, holnap egy házzal tovább .. 6au mese volt.
Ma hosszú sorfalat állnak a szála ±öz»-pén a csillár alatt és erőszakkal fanjar ábrázatot vágnak akár egy félig érett citrom és hangosan beszélnek blazirtságró!. neuralgiáról és az isten tudja, hogy még hány féje latin és görög hangzású "nyavalyáról. Közbe feltűnően elhangzik egy-egv francia irodalmi nagyság neve Flaubert. Conslantin Benjámin, Bourget, Baudelaire vagy Verlain-é. — Hamisithatlan modern férfiak ók, kik imádják a naturalistákat, divatszerűen unalmasál és mig affektált álmos, sunyi szemekkel végig néznek a fiatalabb párokon, gondolatuk ott kóssál valahol a .telekkönyv" lapjain.
Siegény Karnevál, ma holnap már csak a kis diák gyerekek közt talál csak férfi hívekre, kit ha nem is ismerik ugyan Labiche-t, vagy Prevost, de a lelkűk, a testük ép és nem poioinak olyan szörnyű módon.
Egészen átalakult már a magyar mulatság. Amennyit a cifra sallangokban a külsőségekben nyert, ugyan annyit veszi-tett kedélyességéból. Régi táncaink nagyobb része kimúlt már egészen. A szép -egerest táncot" az uri osztály legfeljebb csak egy-egy történeti regényből ismeri. Hajdan az erdélyi fejedelmek udvarában ez volt mindig a legelső és legkedveltebb tánc, manapság csak a póroknál faluhelyen dívik. Pedig van olyan szép, akár a francia négyes vagy bármilyen gavott.
Még a mai csárdás is csak paródiája s reginuk. Csokonai is búsong azon, hogy szép nemzeti táncunkat mi magunk nem becsüljük eléggé, holott a külföldiek mindig bámulták, mert:
»Csak a magyar tánc ax, mely blr oly érdemmel. Hogy legjobban egyez iziiii umnéremmet. Mikor sok külföldi lancban a modoráig, S a teguribb fogát, legnagyobb pajkosság. — Neme. magyar táncom: Ki oai nvclv&nkk, S ruhánkkal jöltíl ki dickO nenwétünkk c:. Ki earópai finnyás lak helyeden Máig sem szenvedtél mocskol szépségeden. Arsla színben fénylik nemessége.;. S még a módi nem tett alácsonnys léged : lm a kttaS népek bámulják diniedet, S tulajdon acmsctnd nem becsül tégedet:.
Bocsánat -szép kisasszonyok, hogy én igy rápiritok az önök táncosaira lókkal önök már rég foglalkoztak az elaó v*l-cerre és a második négyesre.
Hahó! hahó! jer csak szép KarnsFal. azért sziveseu látnak téged mindenütt nálunk.

Hogy miJy vígnak ígérkezik a mi farsangunk, legjobban bizonyítja, hogy már is ennyi mulatságra van kilátásunk:
Dec. 26. Műkedvelő előadása Kisdednevelő Egyesület javára a .Szarvss" nagy termében.
Dec. 31. Szilveszter este á kaszinóban.
Jan. 5. A Ker. Jót. Nőegyesűlet köiva-csorája a .Polgári Egylet" termeiben.
A szent napokból.
Irta: KÖRMENDY PÁL.
- A .Zalai KOalflay" eredeti tárcája. —
1848-at Írtak. A k-i bonvédek egy alföldi városka mellett táboroztak. Gyönyörű idő volt; a virágok ezrei díszítették a mezőt
Egyszer csak megzendülnek a város templomának harangjai diszcs esküvőre hivták a hívőket: a honvédek fiatal századosa vezete oltárhoz jegyesét ... . Istenem, mily gyönyörűség volt ítézni e párt! Mintha csak a harc istene járt volna karöltve a béke mentőjével! .. . .
Elhangzott az : .Isten engem ugy segéljen I" — s a férj táborba vonult ifjú nejével. f
Mnlt az idő; az éj fekete palástot vont az égre; s mély álmot a szunnyadni kezdő szemekre. Csupán két boldog lélek virrasztóit......
✓ Éjfél lehetett, midőn ríadít fújtak: itt a cudar osztrák!..... Lázasan ragadja meg kardiát az ifjú férj; átöleli nejét, csókot nyom márvány homlokára . .. Ki tudja, látják-e még egymást ?. . . A nő egy szóval sem tartóztatja féijét.
— Meni édes, feljesited kötelességedet! Az Isten védjen meg!
Nemsokára dörgött az ágyu. ropogott a fegyver, jaj-kiáltásokkal telt meg a lég. Túlnyomó ellen támadott, a magyar sereg elhagyta a lért........
Alig sütött ki a napsugár a holtakra, a harctéren látjuk bolyongni az ifjú nőt, menyasszonyi ö\'tőnyébén. Sorra .vizsgálja ai elhunytakat, végre fájdalmas síkoltással összerogyik.
Megtalálta ót, kit Bzeretett, kinek néhány órárU előbb örök hűséget esküdött. |
Ott feküdt előtte némán, mereven, gyilkos golyóval a szivében.
Kéaőbb egy virágos dombocska jelölte
a hős nyugvóhelyét......
* •
*
Karácsony-felé az osztrákok tanyáztak a városkában. Eló-őrseik s régi harctéren, helyezkedtek el.... Éjfélt ütött az óra.... A mezőn át kísértetiesen lebeg egy néma alak, fekete fátyolát gyengéden lebegteti a szellő. Harsány órkiáltáa hangzik feléje ........Dörren az őr fegyvere es a
síri látogató némán összerogyik.
Másnap meglelték öt. az elhunyt hós özvegyét: karjaival átölelve tartá férje fejfáját.
Szent karácsony napján egyesüllek ők is igazán. Akkor halt mag a hű szerató, midőn megtestesült az igaz szeretet!. ...
Dal.
Az én szemem fájó könnye Ne bántsa s lelkedet:
Hadd vergődjék árva szivem, Nem szenved még eleget.
Sóhajom sem száll tefeJéd, Nem kél panasz ajkamon.
Hervadó lomb susogását Lemondásba! hallgatom.
Majd megtudod, ha meghalok. Mit Bzenvedtem — angyalom ;
Etregéli majdan fejfáin És az a kis sirhalom.
Elmondják: hogy a szivemet Elgyötörte az élet:
S úgy szeretett, bogy meghasadt, — Szóké kis leány, — teérted!
KÖRMENDY PAL.
xix? evroLTiM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896. F.CDEMBEP. 25 ír,.
Jan. 9. Megyei bál • .8iarvas" nagy termében.
Jan. 23. Az írod. és MQvéstikör hangversenye a .Polgári Egylet" dis termében.
Jan. 27. A diákok hangversenye a .Polgári Egylet" dísztermében.
Febr. 2. A .Polgári Egylet" banltettje.
Febr. 2. A hadastyán egylet jótékony célo bálja a . Korona" éttermében.
Febr. 6: Az Izr. Jót_. Nóegylet bálja a „Polgári Egylet" termeiben."
_ 8. G. S. .
TttdaiYaldfc.
— Hirdetmény. Spanyolországbaii az
1896J97. évi költségvetéssel egyidejűleg a szállítás: adótörvény is életbe lép, melynek értelmében a tengeren és szárazföldön eszközölt személy- és áruszállítás adónak lesz alávetve. As oly áruk azonban, melyek f. é junius hó 20-ika elótt létrejött kötések alapján be- vagy kiazáilittattak, a: említett adó fizetése alól föl vannak mentve. Miről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek. Sopron, 1896. évi november havában. A kerületi kereskedelmi é<* iparkamara.
— Hirdetmény. A .magw-belga fémárugyar részvénytársaság* HWapes-ten levő rugó- éj láncgyárán kívül ujabban a .magyar acélárugyár részvénytársaság* is létesített egy rugógyárat és azt a folyó évben üzembe helyezte. Mely körülményre az érdekelt körök figyelmét ezennel fölhívjuk. Sopron, 1896. évi december bavábao. A kerületi kereskedelmi éa\' iparkamara
— Hlrdetmfeny. Wiener Moszkó, budapesti lakos, a m. kir. főldmivelésügyi miniszter ur segélyezése mellett megírta a magyar cukoripar történetét, mely tanulmánynak első része már el i; hagyta a sajtót. Minthogy a szerző munkájáoak megjelent része arra enged következtetni, bogy a tanulmány írója a magyar cukoripar érdekeinek müvével kiváló szolgálatokat fog teoni, a magyar cukoripar törtéuetét tárgyazó szakmunkát, mely minden könyvárus utján megszerezhető, melegen ajánljuk az érdekelt körök figyelmébe. Sopron, 1896. évi december havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Fölhívás előfizetésre.
Uj évjolyam küszöbén teljes bizalommal fordulunk mélyen tiszteit olvasóinkhoz, hogy előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek
Bizodalommal tesszük ezt a múltért, mert lapunk immár 35 éven át szolgálta a közügyet és a jövőért, melyben ismét hiven akar a közügyek szolgálatában állni. Talán nem szerénytelenség tőlünk, ha a jelenre tj hivatkozunk Mert ha nagy eredményekre nem is mutathatunk, azt senki nem tagadhatja meg tőlünk, hogy becsületes törekvéssel iparkodtunk megjelelni Jelada tutiknak. "
Feladóitok, az lesz ezután ia, ami volt eddig: istápolni és gyámolítani minden oly törekvést, mely városunknak, vidékünknek és vármegyénknek javát igyekszik előmozdítani. E feladat betöltésiben pedig az a gondolat lelkesít, hogyha csak szűk körnek is teszünk szolgálatot, édes hazánk javát szolgáljuk mégis. Sha csak egy porszemmel járulunk is hazánk hagyságának előmozdításához, — mégis legalább hozzájárulunk.
E feladat _ teljesítéséhez az erőt abból a támogatásból merítjük, melyei olvasóink nyújtanak. Azért kérjük őket teljes hizalomjgat előfizetéseik izives megújítására. Kiváló tisztelettel
a .Zal&i Közlöny* axerkeutövége Teljes tisztelettel kérjük nagyra becsült előfizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lapszttküldéeéb-n zavarok történjenek.
A „Zalai Közlöny" előfizetési ára: Egész évre .... 5 frt.
Fél évre.....2 „ 50 kr.
Az előfizetési pénzek legcélszerűbben postautalványon küldhetők.
Teljes tisztelettel
a .Zalai Közlöny"
kiadóhivatala.
lebélyegzése mellett 400000 frtra I leszállittassék, mely indítványt a közgyűlés elfogadta. A leírás két Okból volt szükséges. Először, hogy a rész- | vénytársaság tiszta veszteségét 97 74 frt 70 krt. uj számlára elóirai ne kelljen, mert ezáltal egy esetleg jövedelmező esztendő nyeresége teljesen eltfinuék, másodszor, hogy az épületek és gyárberendezés értékének - leírása ne? szerepeljen külön teherként. Kérdés most már, vájjon a remélt nyereség az üzem melyik évében fog .bekövetkezni? A kilépett igazgatósági tagok helyett njból megválasztották Gutmann Vilmost, Betlheim Siegfrie-det, Grünhut Henrik helyébe megválasztották Goldhammer Károlyt A már elóbb lemondott K o 11 er István helyébe Rosenberg Rikárd lépett. A felügyelő bizottság tagjai lettek. Dr. Rothschild Jakab, dr. Hamer János, Holphen Mór, Unger Elek és Eng-láoder Ottó.
— A „Pincér kör" bálbizottsága következőleg alakult meg: Elnök: Kardos József; titkár: Szeibald Károly, pénztárnok: Kobald István, ellenőr: Kész József, táncrendező: Mateisz Gyula. A bált február hó 1-én fogják mégtartani a „Polgári Egylet" dísztermében, a tiszta jövedelmet szegény gyermekek felruházására fogják forditaní. A bál feleUe fényesnek Ígérkezik.
I i r í t
Olvasóinknak és igen tisztelt munkatársainknak óazints szívvel kívánunk boldog ünnepeket.
— Karácsony. A szeretet ünnepe, melyen a világ Megváltója születésének évfordulóját fiijak. A család ünnepe, midón a szülők boldogsága Bzét árad gyermekeiken ajándékokkal halmozva el őketTAr—adient komoly időszaka után a vigságnak íz örömnek ideje a karácsony. Öröm és boldogság tölti be az emberek szivét, mintha most is hangzanék az angyalok biztatása: örvendezzünk. Az finnepet megelőző este felgyúlnak minden házban a karácsonyfa ezernyi gyertyácskái. ünnepi áhítat fogja el a szíveket, jön a kriszkindli ajándékot osztogatva a jó gyermekek között. Azután mégszólalnak a harangok. áhítatos hívőkkel telnek meg a templomok: megkezdődik az éjféli mise. És ez az ünnepi áhítat el fog minden embert, kik megtöltik a templomokat, melyekben ünnepi istenitiszteletek tartatnak A lelkek ez emelkedettségét fokozni szokta az idő is, mert karácsonykor a legszebb téli napok szoktak lenni. Hanem az idén sehogysem akar szép fehér karácsonyunk lenni. Ködös a, levegő, borongós az ég, sáros az utca, mintha — nem is tél volna.
— Halálozás, ffeiu Henrik Nagy-Kanizsa város pénztárosa, f. hó 20-áo éjjel hosszas szenvedés utáo élte 74-ik évében meghalL Előrehaladt korban lett városi hivatalnok, de az évek SUT» nem akadályozta meg őt abban, hogy hivatalát a legnagyobb pontossággal és lelkiismerettel ellássa. Főleg az óriási munka és nagy felelősség, melylyel a városi pénztár kezelése jár, rendítették meg egézsségét-Fiatal éveiben Weiss Henrik épitkezé-\'i vállalkozó volt és a vasúthoz vezető két utca burkolását is ö végeztette. Az elhunytban Lugosi József, a budnpentt hitelbank osztályfőnöke, dr. Lugosi Ignác fővárosi orvos. Lasoai Mór. továbbá Weiss Károlin, Nina Gizella és Zsófi édes atyjukat siratják. A család a következő gyászjelentést adta ki: Alulírottak maguk és az összes rokonok nevében fájdalomtól lesújtva jelentik forrón szeretett édes atyjuk-, illetőleg apósuk és fivérüknek Weiss Henrik «rVNagy Kanizsa város pénztárosának 1896 december hó 20-án esti 11 órakor hotszn szenvedés utan 74 ik életévében történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak bült teteme folyó hó 22-én délután 3 órakor fog örök nyugalomra tétetni. C-endes részvétet kérünk. Nagy-Kanizsa. 1896 december hó 21-én Lucosi Jóisef, István, Miklós fiai. Karola, Gizella féri. Slnkné, Ni na, Z-ófi leányai. Lugost-Saíice Ró/.a menye Ignác, fivére. Sluk Sándor veje. Mari férj. Kleiofeld nővért — A gyászháznál megjelentek a család bozrátarto-kói.és barátja!, az elhunyt hivataltársai és számos vároni képvi-elő. A ravatalnál dr. Neumann Ede tartott megindító gyászbeszéd, t, melyben kiemelte az elhunyt szivjóságát és iéleknemességét és övéi iránt önfeláldozó szeretetét. Koporsója mellett azonban szeretteinek köny-nyüivel méltán ölelkezik a társadalom fajó részvéte ia. Az énekkar íel-felhangró gyászdalát kísérve indult meg a menet \' ax elhunyt utoUó utja felé. — Folyó hó 20 án elhunyt Weisz Henrik városi pénztárnok ur kegyelete jeléül koszorupótló fejébeo ajándékoztak: Lugosi Weisz csa ád 10 Irt, Sluk Sándor éa neje 5 frt, Ollop Samuné 2 frt, Maschanzker Mór és neje 5 frt, Kürschner Ianáczné 2 frt, Yídor Samuné 4 frt, dr. Welisch Ignác 3 frt, Rosenberg család 5 frt, dr. Blau Simon és neje 2 frt, Barcstelepi lakó. Deutsch Izidor 3 frt, Gutmann György 2 frt összesen 43 frt. A nagykanizsai Chevra Kadissa.
— Kitüntetett gyáros W e i s e r József gépgyárosnak az ezredéves kiállítás gazdasági gépeinek kiállítása körül szerzett erdemeiért ó felsége a arany-érdemkeresztett adományozta
— A malatagyár ss aerfözöde Közgyűlésé. A nagykanizsai malátagyár és serfózóde részvénytársaság f. hó 20-án délelőtt 10 órakor tartotta meg negyedik rendes közgyűlését a Kereskedelmi s Iparbank helyiségeiben. A tárgyalás legfontosabb pontját képezte az igazgatóságnak a közgyűlés elét erjesztett ama indítványa. hogy a részvénytőke a részré-
i nyeltnek darabonkínt 20 frttal való
— Katona. Ön alt kérdi, flof? aa illető katona-é? Errr iáját asavaival »tlattolhatink hogy aa illető, „M. Itönégbt.. illetéke, h i d k 61 el sa, ki a cl. és kir 31 |;i-logtnreared pót tart a 1 i k á aak nyilvántartásába ath elyesett II oit-táljn rang nélknli azabadaágolt állnmányn tábori a a g é dl «1 k i • a."
— Kedvei kicsike. !<en érültük, hogy Nagjaád írdeklódíjei aegrjerte lapnak. Ker-deaett munkatársaink Knvaca Károly, Halán Margit, Haaal Hugó £ a Kör-mendy Pál. H a v a a J ákó ngyanai, aki a kerdéaea cikkelyt irta. Stixéa N- o ismeretlenek kívánnák maradni.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERSÓ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLANYI H. Kiadó : Ifj. WAJD1TS JÖZSEF.
Yegyesök.
— Biztos gy égy hajtás. Mindazok
kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban étváoybiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, q valódi „Moll ffele Midiits porok" hasinálau által bistos gyógyulást érnek eL Egy doboz-ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udv. srálitótól Bécs, L Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határoxoLtan Moll A. készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Milyen hajtóerő a legolcsóbb a kisipart űzőknek, ott bolnincs légszesz? A benzin adómentességének életbeléptetése folytán kétségen ki »ül a kisipar ülésére a benzin motor a legoicsób oly helyen, a hol nincs íégszesz; habár, valamivel drágább is a benzin-motor felállítása mint a melyn£« petróleum szolgáltatja azerő-hajtáit de annál sokkal eióoyősebb, mert a petrolenm-motorok hajtására azért hát rányo», mivel igen «ok elégbetlen auya -got tartalmaz, melyek a henger belsejére és a gép falazatára kemény rétegként lerakodnak s a motor főalkairészei rövid idő alatt annyira eldugulnak, hogy a gyakori szétbzedés és tisztogatás nem csak szükségessé válik, de sok időt és fáradságot is igényel. A petroleum-motor óránként 05 kg p-troleumot fogyaszt lóerón-kint, a mi 100 kg. 17 frt sr mellett lóerőóránként 8.5 kit tesz ki; ezzel szemben az eredeti .Ottó\' benzin-motor, melyet évek óta gyárt a jóhirnevü Langenés Wolf cég Budapest VL, Lázár utca 1. sz legoagyobb munkakifejtés mellett is 040—0.46 kg. benzint fogyaizt lóerő és ómnkint, ennélfogva a benzin árának 12 frt 50 kr. illetőleg fogyasztási adó nélkfil 6 frtban megállapítása mellett óránkint egy lóerő 2 87 krba kerül azaz a benzin motor üzeme 5 63 krral olcsóbb lóerő és óránkint, min: a petroleum-motor é. A mi a benzinnek motorhajtáara alkalmazásánál a tűzveszélyesség kérdését illeti, aLangen és Wolf cég kijelenti, hogy az ,Otto* benzinmotor gépberendezése teljesen kizárja a tűzveszélyt. A benzinnek vaahordóból a légszeszffjlesztőbe való átszivattyúzása légmentes csövön át, t a komprimált légszesz felgyújtása egy viilamszikra által, a henger belsejében történik, ugy, hogy szabad gyertya vagy láng általi kezelés ki van zárva. Tisztelt olvasóinknak, kik még a valóban gyakorlati bajtó-erő iránt tájékozatlanok, csak ajánlhatjuk, hogy a Langen és Wolf Bécs, X. Lnxenburgerstrasse 53. és Budapest VL L4zár-u ca 1. w , céggel lépjenek összeköttetésbe, kik mindig készségesen szolgálnak Irünentőfelvilágosítással.
Njrllttér *)
Ss\'yta-daaasztsk 65 krtél. 14 frt 65 krig j i mítcrenkéct Talataiat fekete, fehér aminei Hsnneberg -selyem S5 krtól 14 frt 65 krif migrénként tin», csikós kocxkásott, mintásott, dtmuxt stb. (mintegy 240 kQ\'SobSsS mioőtíg 2000 a«in ét mintámba stb mefrendelt ám poaUbér : 4s rimmutMen s házhoz sxálütv* mintákat postafordultával küld : Henneberg 6. I cs.éí kir. udv. száll, (selyemgyára Zürlch-I ben. Svájcsba cximeett levelekre 10 kros é« | levelezőlapokra 5 kros Mlyeg ragasztandó.
Magyar nyelven irt megrendelések ponto-j san elintéztetnek
*) E revat alatt közlöttekért nem vállal fe-Iclötzéget a Szerk.
508Ilik. 896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törrényszék tkvi osztály* részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrehajutónak Simon Imre végrehajtást szenvedő pacsai lakos elleni 5 frt tőke, ennek 1890. évi augusztus hó 15-től járó 67» kamatai, 5 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi 5 frt 95 kr. jelenlegi s. a még felme rülendó költségek iránti végrehajtási ügyében * fent nevézett kir. törvényszék területéhez tartozó az ung-jakabfai 94. számú tkvben f 109. hrszám alatt felvett s 814 frtra becsült ingatlan
Szerkesztői üzenetek
— Tritoma Uváría. Becses cikkelye sok más cikkelyekkel egyetemben teknikai akadályok miatt kimaradt.
- L. K. Már egyszer levélben is megirtok, tocT verses tragédiákat nem közölünk. Előfizetőinket az első felvonás, második jelenése otán már mis4 elvesziteoök. Mi sokkal jobbaa szerelők Cket, semhogy ily áldozatra készen állnánk. Írjon ön csak prózában, de arra is ficyel-meztetjCk, hogy .próbál\' ha mindjárt meg oly hosszn is ez, mindig csak egy .b\'-vel irjált,
iöJo*y»t h«L«xnaloi
Az egyedül valódi angol
Csodabalzsam
crcjc é* hatása
TBIERRY A. gyógyszeré**, Pregrada Rohitsch - Sauarbnum menatt.
KSteíéfx.ígÍRÜnc Irtt «»fiú»gilTa
ii «tliBnjori. A legxéelbb. larJoVbnak bizonyult éa valódi, taindatnellelt a legolcsóbb •iJttiBM nepilcrü hári STjr6»yf xir. mojdsun minden kül«Ő M bolao biUpi( «U«b Es*n bk.lua.rn tMCT belsülo*. mint kültőUg haamii p»di«I: :. még e441s el arn éit fa Um c.ó.-jner a tSJC 4 ■el Bladea betcewieiaél, eajhlll a har.UU cslllapKJa a klbinjitl, rlt v >lllja a fájó k\'bög- • ra IdBIt fíjdal«ikai U (7*r?tt. 9. Ki.alAan Uaasuál t«r»ku nll..<liao*l. rok«dtttg-nél 6* minden nyakbrtegaégekban alb. 3. Teljeaou «ltáro-lit minden lAxt. Maclopően a gyomor*, a mni-
4a bilboUnifoket, külonöron (yomorKürca5ket, krtUkít 4a asaccataaokat. 6. Jiejirücte: mind«ji fAjdalmat is gyó-
1897 évi január hé 16 án d. e. 10 órakor
Ungjakabfa községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lOVo-^t készpénzben vagy Óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletbeo, még pedig: az elsőt árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — 8 harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — mioden egyes részlet után az árverés napjától számiUndó 5*/# kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi október hó 14-én
GÓZONY kir. tszéki albiró.
--__------. Waxöni------—^ .
Kyilja mt aranyaret. 6. A könnyB asékeiéat\' al&aé(iti 4a a vírt valamint a vea4t tiaxtitja, aUirvolitja a 14pk6rt. a búakomorrtgot. elCaegiti ax 4tv4gyat és emésztést. 7. Kitűnőé® baaaaSl torfáiiaoknál. odru foznknAl, macszöii-táti a sxájb&zt, minden tor- és aai)belosa4c< ki>4l. eltiro-litja a felbűfbgéat. & Jo si-er a K">axta. fnliuidfórit 4« nyavalra-torés ¡él t»jj eskórban. • KiiuiiSen bnszn4l kűlaOlec. min: esoda-Krógysxer mleden aebeksél. met-•zünteti a lejfijAs\'. soCast. szac^atAat. kü.xrónyt, tuil a:! atb.. a melyekr61 kimerít« haasnilati atasiUsuk aduak kellő felviliroaltCat. 10. Egréltalátl agy bclsólra. mint köliülec kétségtelen arc.\\n-.«nynycl baa»»41bató. gyogynor, m«-ly igen biztos, olcsó 4s egésxon ártatlan, a igy eev elalélnál sem szabad hiányoznia, ki.lonüsen . az inriuon«*. koleráé* más ragadós bct< g*é<;oViiél, mink ela^ segédszer. Valódi éi bamiiitatlan a balzsam csak akl[<or \'----
egy ezUst-kapakkal «m lezárva, a m<-l>be& cégem — Utry Adolf gj\'ygjszertára az CraasjaUex Precradáksa b«l«a\';eaira, ha minden palack sűl>l c
dóié,
hasonló védjegy gyei vau ellátva. Uind.-nkor ügyeljönk ■> rédűjegyre ! Balzsamom hamisítói 4a otánsoi a vé-
nek, offTsalntén a hamisítások árns mány ÍTíUU. 6JO&. as. a. kelt veryés nyitrány alapján igazolra van. hog minemfi tiltott, vagy s
_________^eszet! és szakértéi bizo-
nlapján igazolra van. hogy ké«zitmény«cn som-tiltott, vagy az ogéssaégr« káros lialiUa anvagot
___tartalmas. Oljaa keljrSl, ke) balzsaaieaihól rz\'.ixraea
rolaa, tessék megrenJSlését egyenos: hozzám intézni: A ■egtálté-jtjégytéraak A. Thlerrj rregrséébaa BoUUtk-Saaer-braaB sellett. As osztrák*uag}ar birodnlom bármely postaállomására küldve. 12 kis vagy 6 doplaüveg ára i korona Bosznia vagy HorcegoTinaba 19 kis vagy 6 dcnpla*
fireg ára 6 korona. Uegren-ielések csak a péns elölogi »beküldés - vagy ntánrétlel osxkOziiltetnek. Thierry Adu Ejógjixertis Pregrsdabaa, BoblU-b-Sas.rbi i---------
ScWze^MftlHelte « ",Adl •"">
Csodakenőcs
ere]« és határa.
*its. Belt a lefaljeasbb és Ullt ba-
JokBÍl a we.redé ewberHégaél a legjobb ere4«ea;a;el ba.raílt szer. A
sebek gyógyítása, no színién a (áj-
desATH ERRY í.iaí»»ibati«B:
fSalkHtréssét a piros ríssrv ^«.«s PREGRAOA ««.lírela^ban léteaftcaedavxeri t,így.
tri, Bx<xrkötIrtrukex readkliíll négy-hatéssk alatt klUaAaek Hliarrt mm ah;agakkal, kepezi. Az angol csodakén&ca Lasználbaró s
A gyermek ágy asnó mellbajé.iál, tejgyOlemlésnél, msU-zemén.vedésa*l, orbánc, mindennemű sérelmek, láb. vagy esontsebe.ülések, sebek, geny.dtség. daga-lt láb*k. sót iraoutsza ellen ; Ütés-, &xurús-, 15- véfAs- és zazódósi sebek elten. Használható minden idegen ré«z. k. O, m. üveg-. :aszálka, homok, szilánk és t.lskék elUvolMásara. Wfn-dennemii daganat, kinüvés, pokolvar. «jiáképaúdés, s&t rákbetegség ellen, szemölcs, körömdagannt; hilTW *< f.l dSruillt Itb.fe , ,,11.., Ml.,í,f.l ..¡,,, f.. tyott tMiréuek. b.tH.knAI l oO\'.a t.l... U .1 iniqj.,1 i ■ U.k. rr.I Tlrtorlúdá*. f, . ii * mfaMtl-
>41 .l.-.ío»d..l6 kiMb.ixiBMk ^ktt iLb. AS "H !M<ltn tl Bl.rl [Tjrlkk. U.. klU.Ibb klUuku lf. « «.I.t. i MM 11.* ■ 1 ..VI .Wrl,T»i.ttt
M" min.1.0 Ck.lk.lu4I k.Ul.lb.D t.rtlmi.
Kit doboknál k. .«bt; nrc klild.dk: . njlklild\'k ki-
M .11.1 rlülrfM t.Muld.M p«!,, BUaT*-
t.ll.l Mskücültrtik. S L.J^J okom.^u., .UlllMI^.I 1« b.rm.iilM .«iktldhwl S kanak k Ml Kid,.
S:mioi bizMyltvAay 411 rindilkniin
¡/¡Kye-m—lfk miadcnkl-. a batdaialan bamiaitráa-ak m.Ci.t.lklul, k kkr.tn kii.11 arra GgJ.lni, bor. mln-d^l k Iwití Tdd|*CT dk .1 _kk (rk.fl! ,..!,
— Si, ak- P \'tillll. l.l«r.(7. kiIMfniiii & miiidi-n f.«»lvt,.« ... baundlali ataklkdatia kall bacaomuolva l.Lni M r.atl.thatd *IIi: . aildtn. . f" n^O\'1 " .alúdi aaSol cko.lakrad.aaM kaeilaildl r\'V"^1. a Tkdt*(j-t5rTknj 4rkJai4b«i. ^.„u ti-düktcte.k, *í-ZJ rí.--, baa>kit*4iijok tarjaasuT.
Kijtdall koimlil f.rr.i :
Or.»g„l.S)6„lár Thlerpy A.
Fxacradabaa Eob lacb-SanaCraan m.llatL
Mkl XMk .
kl ,.,1X1.1
4"*rkM,
vn^l^.WycIil. kai raktdr aiaca. tr,k4k a ra.,r.r,^.14.i ckklrik-anókc rld.
\'44j.fj li:rroB.nm, liri
5572. tk. 896. Árverési hirdetm.
A nagykanizsai kir. törr-szék. mint tkvi hatóság k&z-hirré teszi, hogy a kir. kincstár vógrehajtatónak, — iQu Sánta István és társai végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási agyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartóié a csapi 170. száma tjkvben f 590/b hrsz. a. felvett s 1050 frtra becsült ingatlan, Kemsei Vendel galamboki lakos korábbi árverésen! vevőnél kint levő 531 frt 60 kr. vételár hátra lék ennek 1896. évi március hó 20161 járó.5*/. kamatai 6 frt 70 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek behajtása czéljából, az elóbb megnevezett vevő költségére és veszélyére
1897. évi január bs ¡9-ik
napján d. e. 10 srakar
Csapi község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lO\'/.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kitoldott kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételált három egyenlő részletben, még pedig: íz elsőt az árverés jogerőre emelkedéséttől Barnítandó 1 hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6\'/« kamatokaal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1896. éri októbér hó 20 ik napján. GÓZONY kir. tszéki aljbiró.
XXIV. ßVF OLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
i
1896. DECEMBER 25-ér
PAC3QLEH KÁBOLY
(Alapíttatott 1864-ben. >
Első magyar kard, sarkantyú és vivó-fslszerelesi gyár
BUDAPEST,
Syártelsp: VHI. Balasaa-utca 5. Fcüzlet: IV. Korcisaherceg-u. 10. Fiókűziet: VIII. Gllői-ut 66. számé
Ajánlja uját gyártmányú tiszti, gyógyszerészi, állatorvosi, legénységi, úgymint díszmagyar-, jogász- és gyermek-kardok, sarkantyúk, kardkötő és portopeék. wmmmmmmm Óla**, francia és mag)ar vlvófeUjsereléselt
Árjigyxéket fraac-J fealdöfe,
Nincs többé szűkség vegyi festészetre.
lildrtki ollioi talkt Biiéri aiiWi rs árnyalatban ruhát és feherneműt
TIZ PERC ALATT.
£
Korszakalkotó találmány 500\'/, megtakarítással
UAYPOLK SOAP
angol festő szappan.
««jttt Hliliiit hizf talár» fal liifci uiiWi n irmiilki.
■Tizenöt perc alatt mindenki egy kérés forró vízzel és err.pl az angol festó szappannal ruhát, blnzt, függönyt, zsebkendőt, •elyem- éa ezérna keztjtt, Inget, harisnyát, gallért, selyem szöveteket, szalagét, csipkét, atlaszt, bársonyt, atmc tollat, háncskai«pokat atb megfesthet. A fe tés szlntar-ó és el nem faknl! Minden ráhat ujja én modernné varázsol, lerrgmentea és a szövetet nem rontja. Egy darab ára 40 kr (Fekete 50 ár.) s ezzel evy női blouse megfesthető Mind»n darabhoz használati utasítás van mellékelve.
Szabadalmazott az egész világon!
Vezérképv. Ausztria Magyarorsz. Balkán államok, Görög- és Törökországban
BÉCSBEK, Mari&hilferstr&sse 105.
sonnensclieiii IJpói. T fiístf,.. 5
NAGYKANIZSÁN kapható: Fettelhsfar Jézsef urnái. Eey mintadarab 45 kr (bélyeg) beküldése ellenében bérmentve küldetik.
Eredeti ,Otto\'
Benzin-motor
a kisipar részére nélkalözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiváló« n alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem háuy szikrát, nem lázveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gáztnotor-gyára Budapatt, VI. Lázár tuca I sz.
Költségelőirányzat, prospektus, felvilágosítás díjmentesen.
Legszebb »zofaad tz.
Legkedvesebb emlék. Legalkalmasabb ajándék
imw ís mm.
filetr.agyságu arczkép
kréta rajzban.
KS.V legajabb módszer segítségével 24 óra alatt életti. gysága mell; képeket készitek művészies kivitelben, eddig még soha el nem ért tökéletességgel és olcsó árban.
KOHxTÁyiiTBuilapest, Káfo\'y-kOrut 17.
Ügynökök mindenütt kerekeinek.
A legszebb őröm i|; gazdagon lltillill kariesiayfi.
Bámulatos olc«ó pompiidiszitményeket, melyek minden érben iámét felhasználhatok — ajánl a régi jó hírnévnek örvendő, többszöröíen kit Intetett ciég: i
EISENIUS FERENCZ KÁROLY lÉCt. I. SlkgEISTIiSSE 11. SZ.
Kérem a cximet pontosan megfigyelni, hasonhang-zá»u czégekkel semmi Omeköttctéf-m nincs, üOk ¡teletem sehol sincs.
Egy 100 drbból álló gyOj-^ temény pompás karácsony-fa-disr, plasztikus karácsony fca emberrel 2 frt 75 kr. Egy 120 drbból álló gyflj-temén, hason-ditzitmény, aagy l>rilla»«-c*illaggal 1 fn 75 kr. tgr ÜO drbból álló gyűjtemény. Dlszk-mények egy plasztikus le-. begö angyallal selyemruhá-• ban és harsonával 6 frt 7S kr. ■ Karácsonyfa-mignon-lám ► pácskák. 25 drb különféle \'\'alakúak, arany ezüst és síinek ben 2 korona. 8zab. gyertyatartok. uiczatonkin» 18, 30, 4S. 60 és75kr. PlipílU rt|ja|á aaiyalfirtik aranyban, ezüstben és színekben i loés 16 kr. Sza*. karácataj-faaaba csomagonkint arany- vagy ezüstben 30 kr. Jáffizérak aranyban, ezüstben vagy bronceban 10 mt. 75 kr. - lét itta dupla csomagolás 12 kr. Jéiazifatak 15 kr. - Igen értékes ¿stzeállitás jux« lotterie és tombolák részére íö- és mellék-nyrremenvekkel, nvereményenkint 5 krtól fölfelé Vatzéljaiíklli szaliatazijátékak karácsonyra é* Sylvester estére, gyijteményenkint 60 kr, 2 korona +0 bllér, 4 korona 10O állér és S korona.
Különleges árjegyzék ingjén
cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor fcaiekaái. nélkülözhetetlen és irto&osaii ismeretes
házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei, «vágyta-

• Hathatós gyógyszernek bizonyult lejtá^ásaál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortvlterheléinél éterekkel és italokkal, giliszták, májbajok « hámor-
Említett bajoknál a Jlárlaczelll gvomorrseppek érek ota kitü-nöknek bizonyultak, a mit száz még száz bizonyítvány tanusit Egy kis üveg ára használati utasítással együtt éO kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: T5r8k József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A" védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak olv cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva a készít 0 aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A -------
kaphatók.
: valodian
NAGV KANIZSÁN*: Práger Bela ét Beloa Lajos g) ógyszerészeknél BtRCSOX: Kobat Sándor gjógysaerésznél.
OOOOOOOOOOOOOO
Malom eladás.
A tnlajdooomal képéxá 3 vízimalmodat aaa-bad kézből eladói óhajtom. Aa egyik Breainci-bén van, kertiét St. Martin Pod Hm Horvátomig, »el; egy falazott éa caeréppel lédéit IskóSisbil 411, nagy aaoUkkal, koayhtbél 4a raktári éi tenaéayekoek. Piaca éa 3 pár kJ. Telek a malom korul S hold 1100 négyaaSg. Ea a malom haasoabérbéa TOO forialoc jbvedel-rr.es éveakiaL .. .
A másik malom Mákldbrf — Mieeovacban Bélovár kbl városiban vsa, áll egy tigaa nagy lakóházból, szolidan építve, nagy lakóaaohik koayka, 8 a malomban raktár teruéayekoek > pír malomkő, a <-ik aoat illittatik lel. Sok melléképület éa 5 hold 714 négyaaOg telekkel a malom kMI. Eaao malom haaaoabérbeo évaute 800 Irtot hoa. Sérdetóakódéafk FLK1SCH 4ANS J.
kőoyvkerélkedíböz, Balovár, iatéaendSk
OOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
DIVAT SZALON
DIVAT- és SZÉPIRODALMI KÖZLÖK!.
Szerkeszti: Fanghné-Gynjtö Izabella és Szabéné-üogáll Janka.
Tlivat H»olnn megjelenik minden hó l és és IS éa. Diasea, eléglaa kiállítása -
ZS1V1ZI, OíttlUJt tjijoj^o mSTéariea kiviteli aainei divalcimlapja Utal diaica mia deo aaalos-aax talnak.
Divat Szalon 2££ SSt^ " \'Dj °\'ernek DiTUU1, u~\'>
Flívof »ol/xn azonkívül, hogy divatképei az uralkodó divat tükre, folyton kfizöl ASlvaL v M1UU képeket Páriából, Londonból, Berlinhői ia. et Által az. idegen divatlapokat fö!öilegeas< teazi. \\
Tlívot c-ztilnn rendeaen közöl egyszerűbb toiletteket ia éa módot, utasítást nyújt XJLVttt »¿alUU 4 hölgyeknek arra, ho?y ruháikat takarékosan a mégis csinosan otthon késxitheaaék.
rj;vof C7í)lnn kézi munkái valtoz toaak. a rendea használatra azánt űimxésektől j_/ivat kexdve a legritkább, legdivatoaabb uj kérimonkáig mindent bemu-
tatja a érthetően Unitja. .
Tfcivaf ^r/olrtii Szépirodalmi része oly dus, érdekes éa változatos, hogy minden A-riVttt aZttlUIl mi, «épirodalmi Upot pótol. Munkatársai közt ott van irodalmunk minden jelese éa gondot fordit arra, hogy a nők lapjába, tehetséges, kedvelt írónők is gyakran írjanak A lap szelleme mindig tisztességes. Keresi a azépet, a nemesitöt s kizár minden frivol közleményt. Lapunkat fiatal lányok is bátran olvashatják.
Pll vof C„01 nT1 aximról-számra mutatja be kiválóbb hölgyek arcképeit: a művészet, Ul VIAL OZBlUll irodalom a a jótékonyság nevezetesebb nőalakjait. Ez évban különösen a jótékonyság szerepvivőivel foglalkozik. Tervbe vette, hogy minden elsőrangú nőegylet elnöknőjét művészi kivitelQ arcképbea mutatja be.
fiivá* UWQ1An állandó rovatot tart kérdések és feleletek közlésére. E rovat min-UIVBl OZdlUU den.előfizetőnek teljesen díjtalanul áll rendelkezésére. Tfcivaf ^uolnn rendesen karácsonyi ajándékkal i« kedveákedik Ez évben egy rend-LflVttt O^ttlUll kívül diazea, elegáns jelmez-naptárt küld állandó éa január 16-ig belépő előfizetőinek.
Divat Szalon CDDé.lf°ST* * íegurulmaaabb, legdiazeaebb éa legolcsóbb divat- éa Divat ^zalon H5fil€téti 4r*: e*élx éTre 6 frt» féIéTre 8 fr*. negyedévre Í M frt. Divat SzalOTI killdóUrIt4llft kívánatra bárkinek küld mutatványszámokat ingyen
„DIVAT SZALON" kiadóhivatala
> Fudapest. Gizella-tér (Haas palota).
oooooooooooooooooono sonooooo
Kukorica-morzsolók
kéz- és erőhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, tzelelóvel éa szelelő nélkül,
Gaboiia roüták, konkolyozók (trleurök);
kézi kezelésre való Síén»- és ázalmnaa|t«k
fekvően vagy kocsira szerelve;
Takar in áiiy-fOllegztók,
SzalUU takarék-fózó-fiMtSk takarmány Itt- rétiére
tománc bevonattal vagy anélkül, szálljtókészülékkel vagy anélkül.
Kzecskavágók,
Répa- és burgonyavágók,
Darálók,
.Agrleola" »or-vetá;épek (tálékerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül,
Egy-, két- és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
Mayfnrlh Pb. és Társa
cs és kir.
kiz szab.
, g a z i a s á g i g é p g y á r á b a n BECS. XX/X. Taboratraase 76
Arjegyrákak iagyea - Kápvlaslik fslvétataak.
D0a00000000tx>00000000000000a0u0000tx30000p0

MOLL SEIDLITZ POR
Költ A_ ^djesjét so
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboa aláírását tünteti tol. a ■•!> A ráta Saldlltz-parak tartóa gyógyhatéaa a legmakacsabb gyaaar ia al-téatbáatalmak. gyo norgnrea éa ^vnmorhév, lögiött azákrakedéa, mijbiatalom vár-tataiáa. aranyér éa a legkaiäiiböaäbb >41 kétafaáfsk ellen, e jelea hkaiaaernek év. Uaedak óu mindig nagr.bb etteijedéat aaerxeo. — Ara agy tspessitalt aradéti éa \' bazaak I frt a. é.
H soiit itá 8»\'t tőr venyiieg fenyíttetnek.
ÍMOLÜFlLE FRANCIÁI
Csak akkor valódi ha miadegyik flveg SIOLlr-A. vejjegyét UnlMi fel és .» Mait\' elint» éioaatu] vaa aárva A Isll-ftli fraa-BZía harazeaz 4a aé oeveseuaeo mint H|4alsaBaalllapit4 bédiraUléal tzar kbaaréay, caoa éa a mechtlléa egyéb k6vetkeaményeioél \'.egivmereteaebb oépaaer. — Egy úaa-latt ar»4atl ivag ára 80 kra|azár. __
Moll Salicy], szájvize.
(Fóalkatréaae • fuaolyaavaa aiikaó.) S mindennapi irájüaztitiaaii kalöobaéfl fontol bármely kon gyermekek, mint fal-nöttek axámára; mert e axájvia a fogak további épségét bistoaitja a egyaaenmiod 4naer togfájai éllM. - Egy Ball A v44|agyéval allátatt ¡Mg ára : (0 krajazár.
(691) Fószétk&ldhst
Ml A.. gyéfyszarész, ca. és kir. udvari szállité áltál,
Bécs: L, Tucblauben 9. aa. VM4U ■fvaadaiéaak aapaata paa\'aatáavát méllatt léljaslttstask.
A raktárakban tfssék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével\'ellátott készítményeket kérni, j Raktár : Nagy-Kanizsán Rownfeld Ad*lf él Fia.
ijdt»öotxxxaőöbrinnrxxxxx«xxx>öaoí
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896 DECEMBER ?5-én.
PSKRIIOFEK J, vérliszliló labdacsai.
eselStt álUláaes labdacssK neve alatt; •> utóbbi nerft teljes joggal megérdemlik, mivel cstkosjan alig létemik beteg«ég, me\'yben ezen labdacsok csodás batáaukit ezerszeresen be nem bizonyítottál volna. Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek Örvendenek ás alig van család, melyben eses kitttnS házisser készletből nem Tolna Ulálb -tó.
SaámtaUn orvos által tzen labdacsok háaisaerül ajáaltataak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a oaz emésztét-bil éa székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kőlika, vértolulás^k, aranyér, béltétleoaég a baaooló b<tíegaé<eknél Vértisatitó tulajdonságuknál fogva kitünC hatással vannak vérszegénység, s abból erado bajoknál is: igy »ápkórnál. iúegesaé«>»SI szármasó fejfájásoknál stb. Ksen vértisstitá iabdieaok oly Éönsy* hattak, Hogy a legcsekélyebb fájdalmakat zen^okoszák és ennek folytán m\'g a leggyengébb egyének áe még gyermeked által is mTodc? aggoda\'otn nélkül berehetök.
A számtalan bálairatbói, melyet • labdacsok ¿ogyasztttf a Ie«kS)S>ib6zőbb és legnehezebb betegségük. at¿n egészoéftlk visszanyerés« folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk ceg aooa magjecyzéaael, hOf7 mindéaki, aki ezen labdacsokat egyszer használta. meg vagyunk gySstave, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Berahard W. O.-tól Bre-
Kftln, 189$ április hó SO-án Tisztelt Pserhofe or! Legyen olyan szives és küldjön nékem ismét lb tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból űtánríteliel. Fogadja ezúton is a legmélyebb köszönetemet labdzesai csodahatázáir t Maradok teljes tisztelettel, Pawlistik Ferescs, Köln, Lindenthzl
Hraach«, FlOdnik mellett, 188T. ssept. hó 12-én.
Tekintetes ar! , - \'
I-ten akarata volt, hogy az ön labdacsai keaeim kSaé ke-rfiluk, melyeknek hatását ezennel megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi muekát sem voltam többé képes végesni éa bizonyára már a holuk közt volnék, ha aa öa csodálatraméltó lab lacaai engem nem mentettek volna mez. Aa Isten áldja meg önt ^rt ezerszer. Nagy biaalmam van, hogy ez?n labdacsok engem is%5kélet^aen kifognak gyógyítani a mint már másoknak is egészségük vissxany .-résére segítségül szolgáltak.
Kníficz Teréz.
£ Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én.
Mélyen tisztelt nj l A legforróbb kCssöneteaet mondom eaennel önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető öt éren át aaenvedett gyomorha-rntbzn és viskórságban, már életét is meganta, melyrRI egriként le is mondott midSn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitünfi »ériisatitó labdacsaiból s azoknak állandó hAsanálata fo\'y-tán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weioczetiel Joseía-
Eichengraberamt, Qföhl mellett, 1888. márcz. 27-én
Tekintetes nrl
Alulírott ismételten kér 4 csomagot as ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni esea labdacsok érteke felett azok, a hol c**^ alkalmzm nyilik, a czenvedSknek legmelegebben fogom ajánlani. Esen hálairatom tetaaéisaerinii használására önt ezennel fel-hatal azom. Teljes tisztelettel, Hahn Ignácz.
Qotschdorf, Kolbach melLtt, Szilézia, 1888. okt. 8 án.
T. nrl
Felkérem, misseriot az öe vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 doboszal küldeni sziveekedjék. Csakis az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajcol, mely engem öt éren át gyötört, megszabzdaltam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midón legforróbb köszönetemit kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwiekl Anna.
Ksen vértisztitó labdacsok Csáki« a Pserbofer J..feie, ax .,ariay birodalmi «iaákez" oziazett gyóflyszertarban. Bécsbea I.,
Sláger strassa 15 tt a késsitt -tnek valódi minőségben s egy 1$ szem labdacsot tartalmazó dobox ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaz tátik, 1 frt 05 krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. Egy csomsgnái k veubb nem küldetik el.
Aa öaazeg előbb-sai beküldésénél (mi legjobban postautalványon eszközöltetik) bérmectes küldéssel együtt: 1 csomag 1 f-t 25 kr. 2 csomag 2 frt 50 kr. 3 csomag 3 frt 85 kr., 4 csornaj 4 frt 40 kr., 6 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt. 20 krba^ kerti. Kaphat ék Ttrik Jszsef ftyt«y szertárShas, Badapestes
■W N8 Nagy elterjedetttégük követkeatébeo ezen lab- -dacsok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt utlnostatnak: ennek kövaikeztében k iretík csakis Paerhof^r J.-féle vértis titó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetek Talódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pnerhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyei dobos fedele"ugyanazon aláírással vöröi színben van ellátva.
Bemhard-féle alpesifü-liquer.
geosbeti ttj egétt üreggel t frt 60 kr, félttre«el 1 frt « kr. M egj ne fjed üteggel 70 kr.
Amerikai kösz vénykenőcs, sríjilt».*\',
minden köi.vínye. é. oum bsjek, B m. : rerme*-«c7 bántalom, t>ium>Ui i.chíu, mifriin., id«fF< foif.ju, nrijia, (alu4(-(>tia ,lb. «tb .ll.o 1 (rt 20 kr
Tannohinin haj kenőcs ^""»» "fu
mennyi hajnövesztő szer között orvosok álul a t*«jobbiak •!-^amerre. Egy elegánsan kiállított nagy szelcaezfrel 2 frt.
Általános tapasz JffíhSííE:
ganatoknál, njjkukacz, aeb^z- vagy gynladt-mell vagy más ily bajok .ál, mint kitűnő nzer lőnkípróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 krajcaár.
hurut, rekedtség és köhögés ellen. 1 doboz 85 kr, bérmentve 60 kr.
sóvai vagy só nélkül. 1 üveg 70 kr.
Pserhsfer J -t«. Sok év óta a fagyoa tagokra éa minden idült sebre, mint ltg-biztosabb szer elismerje l köcsöggel 40 kr. Bérmsutre 65 kr. ntifrtnA/ísr Alt Jánosán ismert kitűnő háaíaaer, hnrut
U tllUlltJUV, rekeduég, görcaös köbSgés stb. ellen. 1 üve-gecake ára 50 kr., 2 Üveg bérmentve 1 frt 50 kr. Íhafaaa7anf>/ifl csöppik) megrontom gyomor
rjlöliöSSZÜliOííla ro»z emésztés és miodenntmü aitesti b«jnk ellen kitűnő hási*ser. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Általán « tisztitó-só ífiS,*.
mmden ks..tka.mii>j.i, u. t Rfüta, ».WaK., fjomoreörc, Iromorbé*. .r.njér, dacali. tts. .11« í ciobk ára 1 frt.
a.tg 50 kr.. *%t ki. Q,«(
Fiaker-^por, Ferenc-palinka, Fagybalzsam
Angol csodabalzsam. 12 krajcaár. Por a lábizzadás ellen.
Eaen por ^megazflntet a líbizzadást s azáltal iépaódö kellemetlen szagot, épes tartja a lábbelit éa mint árta -mattan azer van kipróbálva. Egy dobozzal\'50kr. Bérmeotv? 75 kr, kitfluő szer golyva ellen. 1 üv<»g 40 kr, bérmentes küldé>sel 65 kr.
kitűnő
Golyva balzsam,
„Stoll-\'-fele Kolapraeparatumok, ,«rg!-„.
mor- éa bélbetea.egek léi. ax idefrek erősítésre, 1 liter Kola-Blixir t«cj bor I frt, \'|t lile\' t frt 60 kr. \'J. I\'«r 85 kr. — \' ... palaexkokbaa, ü trt 50 kr,
8 frt 1 frt 60 kr. bati.a grcjtv.ier efjoldala féfijál •tb elles
Kola-elixir vagy bor. Mia-Poko, SÍSÜ.
PSERHOFER J.
Eaen iit felsorolt készítményeken kívül as nsztráklapokban hirdetett összes bel- és külfá^gyógyszerésaeti kalöitleg -Ssé<ek rak táron vannak á* a készletben netán nem levók gyorsan és olcsón megszerjaielnak. — Postai megrendeléa k a leggyorsabban eszközöltetnek. ha a pénsösazeg előre beküldetik: nagyobb megres-de ések utánvétellel kaldetaek. Bérmentve c akis oiy es»tbea tör-téník a küldés, ba az összeg előre beárkestk, mely ea .-tbeu a
postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. Talódiakoak csak azok tekinthetők melyek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes dob0z tedele ugyanazon aláirassal vörös színben vsa ellátva.
gyógyszerész ,zi
Bécs,
ra goldenen Reichsapfel."
I. Singerstrasse 15
Raktárban Bodapesten: Török József (Király-utca 12 ) és E^ger A. Fi» (Nádor gyógy szertár, Váci-kőrút N\\ 17 ) gyógyszerészekDék.
Előfizetési felhívás
A HÉT
Politik&i és irodalmi szemle nyolczadilt évfolyamára.
Szeriteszti és kiadja :
K/SS JÓZSEF.
Belíó dolgozótársai : AMBRD3 ZOLTÁN, TÓTH BEH, KOZMA ANDOR, KÓBOR TAMiS, IGNOTUS, HELTAI JENÖ.
Megjelenik minden rasArnap.
Moit k é t^te, hofy e lapot meiiaditottak, hét é.e, begy irodalomban, ".\'.ÍV"\'1\' i I rud iln i él politikai k é r d é • e k b e n a Irf -ixabadelrobb enmék éi irftsjok uó.ivői TapuBk. llof, oltisóu.k a mi Déseteieket .alljik H emxnéiiücea lelkeiedoek. arról Iratig l»po»k térfoíi.\'.u«. bét é.i fenoili-•oiik Anitg: esskbzak nem illotuk él ma lem állanak readelkeaéiftnkre é. a roha-moeaa m.foö.ekeden rer.eny eliíprttt ralu bennünket, ba a koiíniéjbeo nem ta-laitsk volna meg feeUrtó támlásunkat. Est a támoaalá.t a munkaokkal ssirestak mej ét eseatsl is munkánkkal akarjak kiérdemelni.
ásóknak, akik lapunkat «1 nem .mernék, tájékoztatása! eunt: L Hét u .tssatbkrOitetöje akar lenni annak a bnllám.ó áramlatoknak, mel;^ ogj-eg, hét keretén belől nyilrtane életonkben éaslelbeták. Réasrehajutl an krénika^i raotutk a bét eaem énjeinek él a nsgj «slanoi tan nlsá|okst prAbeljuk kironni a hét esemi-n.eibot ákl mirelt ember elvitelemmel kiséri a »álukosí. áramlatok«, a. élreseuel fop» ol.ssm lap.akit, meljet (ondolkosé elmék és a Bjl «eBerei hordanak liut hétről hétre
Mikor njolcsadik érfolj.mnnkst mefindtynk, kérjOk as oli^lé kiiíniéj hl-salmát jö.Sre 1. Hi.ek mvadnnk Onmsfnakbo* — es minden, amit keeseftetó, easlo-faté iféretek helyett fogadunk ákik ismernek bennOnkei, nem tojjak est kernelei Bodapesten, 18»6 decemberben.
> Kis* József.
A Hét-re elMietbeUi: Kg(tt ívre 10 Jrll.,1, Jüfvn 6 Jrtlal negyedévre X Jrl fíO krral BalatTiajsxánokat Insjen tfildünk
A HÉT kiadóhivatalai
Budapest, YII., Ersiébet-kbrot 6
*n**x**********************Z
* ___ (vícsra,-, imní]. tt
(MCSIEIS-féle KZSÖtl-ItWiCttí.)
E pilalák hasonló ké azilményeknél miodeo ukiotetbeo feljebb be-csfllendók; — mentek
minden ártalmai anyagoktól, ai alleati
SS----»terek bajnnál less-
ít j0bb eredroénynyel hasinált.trio, «yenRéden baahajtók, Tórü.ititók; egy Ht gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, miot e pilnlik a
s
5 alegtöbh betegségek (orrá-a ellen. Cukrozott külsejak Tégett m.1« gyér-2 mekek is szireaen restik.
2 W Egy 15 pi\'alát tart.lmazó doboz 15, egy tekere«, mely 8 jj dobott, tékát 1Í0 pllulat tartalmazó, csak 1 frt s. «.
JJ fCíTSÜZS
lé^snrslis
A l ! Ut esáéoktól kalönftsen óvakodjunk Kérjtlnk határozottan uvas . Seusteln Erxsebtt pllnlát. Valódi ei.lt, ha minden dobos törvényileg bejegjaett .édjeC0nkkel piro.-f k te njomtstiaban .Stent I.lpót-és .»enstela F«l6p gjigjtxirétt- aiái.áusl ..n ellát.. á keretkedelmi lörrénjssekileg fédett csouigjatuk aláiráiunkkal san ellátta
IEUSTEII FÜLÖP
.Szent Lipóthoz" címzett gyógyszertára WIEN I, Planke* g.sse 6. — R.ktir Nagy-Kanizsán: BELDS LAJOS gyÓKyrarrtárában.
X *
X X X X X
H
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X-
X
X
X
X
X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxx
Egy nagy takintelyü töke biztesitási tart ulatnal
szckheiylyel a
kerületi képviselőség
egj tekintélyes óvidtkképra orral, a ki előkelő körökben forog és t városban és környékén jó összeköttetésekkel bír, betöltendő.
A társulat kedvelt és könnyen felhasználható feltételek mellett biztosit, ngy, hogy kis jártasságnál a képviselő jől jövedelmező keresetre tehet szert.
Ajánlatok Existenzia alatt Frieden-stein és tsa hirdetési irodájához Budapest, Teréz-körnt 3 küldendők.
n
„KÉPES CSALÁDI LAPOK\'
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap I
Mrgjeieeik miodeo héten bö szépirodalmi éa iimeretterjeazlö Ultalommal és külön beköthető regénymellékletteL
Ilavonkint kótazer .Hölgyek Lapja\' cimü félitee melléklelet ad, párbi divatkép-kkel é- bö ditatlndóaitáa-.al.
Á ,KÉPE^ CSALÁDI LAPOK\' olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú éa öreg ko\'öii s egvüttvéve olvashatja.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK\' ba a régi és ujabb írói éi költöi gárda inicden számottevő tagja dolgo ik.
A .KÉPES CSALADI LAPOK\'-rtík regényei elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, költeményei kedelynemesilő olvasmányok. Irány-cikkeivel a tárradalom minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi éa egyéb cikkei pedig iáral*átto<ak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK\' minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos arines boritékkal, éves előfizetőinek.
A .KÉPES CSALADI LAPOK* boritéka szellemes és szóra koztató cseveé-ek, illetve kérdések éa felelelek tárháza.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK\' elófiselői dijtalannl közölhetik goodolalaikat aa .előfizetők postájában.\'
A .KÉPES CSALADI LAPOK\' képei lehetőleg alkalcms-etüek, diazesek é. lannl ágorak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK\' I8S7 január elfő siámával XVIII ik évlolyamába lép.
Ez qjévi arámában következő érdekei és kiváló közlemények jelentek mej:
Csendes világ, regény, Betiic.kyné Bajza Lenkétől; Év-fo r dul ó n, kötemény Jámbor Lajostól; Régi történ et, beszély, Lanka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk télen? orvosi cikk, dr. Fodor tanártó\'; Bál után tig monolog, 0 ah Györgyöt^ A köl tó, költemény, Feleki Sánnorlől; Versek zenére, költemény. Rudnyánszky Gjulálól; Boldog ujévetl életkép Uericzayné Karosa irmától; Megnyugtató történet freskó. Krudv Gtulátol; Én isi regény. Tolnai Lajostól.
* Mutatványszámokat bármikor szivesen kflld A .KÉPES CSA LADI LAPOK\' kiadóhivatala Budapest, Vatlásr-u. 14. seját házában
Előfizetési árak
a .KÉPES CSALADI LAPOK\'-ra a .Hölgyek Lapja" cimü divatlappal és a regény-melléklettel együtt :
Egész évre. . . . . 6 forint. Fél évre . .... 3 forint. Negyed évre .... 1 .forint 60 kr.
FIGYELMEZTETÉS.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt a az eló6zelé«i ö.-szeget egyszerre beküldi, annak elismerésDI egy diszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük az e\'őfizetések megújítását a lapunknak az Umerösök köreiben terjesztését
A ki az egész évre sróló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül á regényt küldünk; a ki 3 frt előfi eiési összeget 40 kr. csomagolási éa postaszáltitá-i dijjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt Hldüok elismerésünk jeléül és a ki ciak 1 frt 60 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr. c emagolási és postaszállítási dijjal egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egv regényt küld jutalmul
Előfizetéseket (a hónak bármely aapjáió) elfogad a .KÉPES CSALADI LAPOK\' kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utca 14. szám.

Ricbfer-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniment Capsici comp.
t hiroevo« h4z™> ellentsllt tu idé mogpróUUsánsk. mert SSiSljy. ff*l*atemc4illspfto bedémí-»k«t Makoztatk kíizve.ysel, csaz.il. Ufaai^tstsál ís aef-\'■7™ » " «vvoeok «luí t~ürurdiré is mmdis cskrskbS. rendelt á «lódi U^^-Pein-Ezpelle,. büÄ^ If>ime«t eloereze. aUrt. neo titko. «et. h«¿í, tau ne.nnH ^»•.^í»«1 «R batsn^ Mtn kelieoe hMaSSti. éOlT
70b « l «.S.ejooW, irt« majdnem minden rráiry- -
«sensit« kessletben rm,; fírak.ár: TJrtá t»Sáf
ó^feak Írjunk, ««n tót* kml.bértókñ utánzat forgalomban. U a» akar »efksreiodsi, as niindee •gj» inpt Jtpryur nim és Kicbter cz¿oejTzés
tóikul mini sen valódit utasitss vissss. -
Boariai f. AB. es táraa, ct. a to. dnri mailt HllUTilT.
Nyomatott Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsái