Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.8 MB
2015-03-19 16:13:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
225
1188
Rövid leírás | Teljes leírás (381.03 KB)

Zalai Közlöny 1909. 096-103. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1909. DECEMBER 2.
48-IK ÉVFOLYAM, 96. SZÁM.
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJilmlk hétfőn éi cifitlrtikin dalban.
tlifluUal irak: h\'g«» ¿vic 10 korona, lílívrc 6 koront, mgjreillvio 2 korona 00 011. — E(yaa »lém ára 10 flll.
Ketelós azeik«321.i :
Kcrlra» Jó »«el.
Kiniljn « ■■rrkcM.liini\'K.
Bo nem iskolázott
tankötelesek.
BOO ¡•kolakerülö
Szinte hihetetlenül hangzik, ha Orbán József és Kamenár (iéza városi hivatalnokok összeírása nem tanúskodnék mellette. A nevezett hivatalnokok ugyanis másfél hónap óta sorra vettók Nagykanizsa lakásait, hogy összeírják azokat a gyermekeket, kik tanköteles korban vannak, de iskolába bármi oknál fogva nein járnak. Ks ime megdöbbentő adatokat tár fol ez az utánjárás. Nagykanizsa I — V. kerületeiben is 30» ós a VI —VII. kerületekben (Kiskanizsa) is 300 azok száma, kik beiskolázva nincsenek.
Ha megnézzük az állami iskolai Értesítőjét, azt látjuk, hogy 2000 tanuló járt a lefolyt évben az elemi iskolába igy a tanköteleseknek is körülbelül 23*/,-a nem jár iskolába Kz olyan numerus, mely még oláh lakta vidékeken sem szokott előfordulni, annál kevésbbé egy civilizált hírben álló városban mint aminőnek szeretjük városunkat tekinteni, l\'edig a város, vagy valamely állam műveltségét nem a szerint mérlegeljük, hopy milyen színháza van. vagy van-e épített kószinháza, vagy van-e más irányú művészeti élete, hanem hogy a népoktatása milyen fokon áll, és mily százalékot tüntet fel az analfabéták száma.
Csak a múltkor mutattunk rá. hogy az iskolalermek kicsinyek a tanulók befogadására
a helybeli állami iskoláiban ; megemlítettük, hogy elegendő tanéra hiányában egyik másik osztálynak csat félnapos előadása van. természetesen feltjtyi eredménnyel is.
Vájjon ezekkel a ;viszonyokkal níncs-e összefüggésben az iskolakerülők nagy száma. Vájjon nem azért npm történik szigorú intézkedés ezek beiskolázására nézve, mert hifiién se a tantermek nem tudnák őket befogadni, se elegendő tanítóról nincs gombís-kodás. A mult évbe» tudomásunk szerint 300 ilyen iskolakerüót írtak össze. Mi történt ezekkel? Megeh gedelt a város azzal, hogy összeiratta őket ? Jgy látszik nem igen történt egyéb, mert {különben az iskolán kívüli élet eldorádójában most nem volnának kétszerannyian.
Népünk szívesen1 vallotta mindig a „Boldogok az együgyűek" theoriáját. de hogy ebben a hitében a 20. századnak egy rendezett tanácsú városa meghagyja, az szoniöru jelenség. Mi azt valljuk, hogy jobban boldogulnak azok, kik tudással felfegyverkezve harcolnak az életben, sót tudjuk, hogy a nemzetek közgazdasági haroaibau is a műveltebb uep iliadaluiaskodik és nz boldogul.
Klső rendű kötelessége városunknak, hogy elemi népoktatás ügyünket a kellő nivótH emelje. Igaz liog.v kiadta kezéből az állami gondoskodásba, de a gondnokság olyan szerve az iskolának és városnak, mely kötelességszerűen hivatva van arra. hogy e téren észlelt bajokat orvosolja.
Szerkesztésig is kiadóhivatal Deik-tér 1
Hlrdatétak dijtiabia liarlnl.
Krdeklódéssel várjuk, mitörténik a ÜOO beiskoláztatlan tankötelessel.
Téli jótékonyság.
Kuiiii zug » mól. A zúzmarás ablakok mögül dideregve tekint kifelé az érzékeny szivf) allruifta. Néki fáj h dermesztő hideg, a ruhátlan «legénység. Az A tagjain sivít keresztül az északi szél fagyasztó lehelet». A barátságos meleg, a keleti kényelmesség!), selymes puhaság. mely kflrttlveázi, néki ueiu nyújt élvezetet, mert igy hatványozottan érzi azok fájdalmát, keservét, kik iniudezhkut « földi keilemeaaégoket. sajnosán nélkülözni kényszerülnek.
8 különös. A barátságos meleg szobákban csak nagyon keveseknek dobban meg szivük ily...