Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
17.58 MB
2015-04-03 13:07:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
338
2253
Rövid leírás | Teljes leírás (370.52 KB)

Zalai Közlöny 1910. 018-026. szám március

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1910 MÁRCIUS 3 49-IK ÉVFOLYAM 18 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
■•lltlHlk hitfon «1 ciUtörtükön dalban.
MMiaUal iraki Eg<>i évit 10 korona, félério 6 korona, nc|y«Mrre 2 korona 60 AU. — Egyaa aiim ára 10 flll.
Felelőt <>«< Iteltln : H Kerté.« JÖMrf.
K latija :
Szirkuzüiii éi kiadéhlutal liik-tér 1
Talafon : III. — HlrdaUaak dljatabia .leríni.
Szinházkérdás.
Uetek óta egyetlen városi kérdés van felszínen, mely mindaddig nem is kerül le onnan, mig vagy jobbra, vagy balra el nem dói. A város közönségének egyik része fázik a kósiinbáz építésének terhétől. mert jól tudja, hogy ez nemcsak az építési költséggel jár, hanem évenkint visszatérő tetemes kiadásokkal. A másik rész pedig csak lelkesülése után indul és már ott látják lelki szemeikkel a csoportház helyén a stílszerű szinházpalotát. melynek foyerje elótt baszkén fog megállni néha napján egy-egy gummirádlis. Annyi bizonyos, hogy színház nélkül Kanizsa nem vároe, de as is bizonyos, hogy arénával a színház kérdés véglegesen megoldva nincs, csak elodázást jelent az.
Így fogtuk fel örömmel azt a hajlandóságát egy magánvállalkozónak, hogy a Szarvas szálló udvarán egy jó berendezésű aronát építtet. így idót nyer a város, hogy színházi tókéjét gyarapítsa. Örömünk korai volt, mert kitudódott a bétfói színi-bizottság Qlévén, hogy a magánvállalkozó száz részvényessel akarta az arénát felépíteni. A« osztalékot pedig színházi jegyekbon adta volna ki. Így ez a terv már halvaszületett. Minthogy azonban színház nélkül nem akarja a város hagyni polgárságát, a szinügyi bizottság különböző terveket ajánl megvalósításra. A legolcsóbb az, hogy nincs az a rossz ház, melyet ki ne lehetne javítani így az arénát is ki lehet ugy korrigálni, hogy még egy lustrumot kibírjon.
Ha ez a terv nem tetszik, felszólítjuk az elsórangu színigazgatókat, hogy egy arenaépítés árán 5--ti évre átengedjük valamelyiknek városunkban a játékengedélyt. Itt van még Dénes Lajes indítványa, aki amortizációs pénzból felépítteti az arénát a szinügyi bízottság, vagy mondjuk a város részére és a fentartott 4 páholy bérlet árából törleszteni az adósságot. Nem megvetendő terv ez se. Addig pedig mig így az arenakorszak tart, 5—6 évig nagy munkát fog kifejtoni a szinügyi bizottság, hogy a kószinbáz testet öltsön. Mindenekelőtt terveket készíttetnek, csak magyar építőkkel. A díjazott tervek közül kiválasztják a legmegfelelőbbet az építésre. Addig gyűjtés, kamatszaporodás, adakozásokból annyira felszaporodik a színházi tőke, hogy könnyű szerrel foghatnak az építéshez. Hogy a csoportház körül levő épületek, üzletek tulajdonosai örömmel látnák már a fundamentum ásást, az csak természetes. Nem csak a díszes szomszédság kedvéért, de mert forgalmi ós értékemelkedést okoz a színház egész környezetének. Ezért nem tartjuk nagyon túlzottnak Oszterhuber László kir. itéló táblai bírónak, mint a színi bizottság elnökének tudósítónk elótt kifejtett ama
reményét, hogy ez a környezet örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy tetemes összegekkel hozzájáruljon a színház létesítéséhez. E gyűjtésből mintegy 40 ezer koronát (a város közönség adományával együtt) remél a bizottság.
Évekkel ezelőtt egy vállalkozó szelleméről ismeretes derék koreskedónk valami 1000 kortmát ajánlt a színházi alapra, ha a színház 5 éven belül felépül. Bizonyára lesznek sokan az Erzsébettéri háztulajdonosok és kereskedők között, kik ezt a példát követni fogják, de csak ugy. ha a színház-ügy most már nem marad meg tengeri kígyónak, mert áldozat is meg utána hoaz-szas nélkülözése a színháznak nem fedik egymást. Azért most meleg a vas, jó Icbz ha a bizottság lelkesen kalapálja mig ki nem alakul belőle a színház.
Schwarz tiusztáv azonban ragaszkodott indit-ványáboz, a melyet iöpitz«>r József beltag íh nagy szenvedéllyel támogatott
Hiábavalónak bizonyult id. Wolf Lipótnak, Ullein József elnöknek, SpivKtil Szigfrid alelnöknek, HW\'-ncsér ós Laiobobpr beltagoknak az indítvány ügyrendbe ütköző. valamint az elnökségnek a fan-forgó ügyben már tett lépései helyes voltát biKinyitó fölszólalás«, a megindult vita tovább zúgott és lixrsogott, mig végre az elnök az ügyrendre való hivatkozással megszavaztatta a közgyűlést arra nézve, hogy uz indítvány sürgősségét elismeri-e, vagy sem A kétharmad többség a sürgősségét nem ismert» el 117 közül csak heten nyilatkoztak mellette) » igy az indítvány jovó közgyűlés napirendjére tűzendő.
Az élelmiszerek drágnia»* inuggátlására tett Schwarz féle indítványokat, mint nem célhoz vexető-ket a kamura nem fogadta el, helyettük azonban aUrgotni fogja a cukorfogyasztás! adó mérséklését
A kamara IH09. évi zárszámadásait a közgyűlés elfogadta; — a soproni kézügyessági iskola berendezési céljaira ¿00 koronát, a zalaegerszegi felső kereskedelmi iskola húsvéti tanulmányi kirándulására 60 koronát, a szombathelyi nőtisztviselők egyesülete számára pártoló tagság dijaként fiO koronát. Kzeidmann< Krnó konstantinápolyi kereskedelmi gyakornoknak (nagykanizsail ús Spiegel József keleti kereskedelmi akadémiai hallgatónak fejenként 100 koronát »zavuotl meg
I
Iparkamarai közgyűlés.
A kamara keddre egybehívott közgyűlése ünnepélynek készült, mert ezen a közgyűlésen kerültek kiosztásra az iparos éa kere*V«rió alkalmazottak állami jutaimi dijai A közgyűlés e része csakugyan a inunk* ünnepévé avatódotl. Ulleiu József kir. tanácsos, elnök igen találóan vázolta a kereskedelmi kormánynak a munkásjutalmi díjakban rejlő célzatait. Jól teszi tehát a kormány, hogyha azokat az iparos és kereskedő alkalmazottakat, akik nemcsak szakismereteikkel és szorgalmukkal, hanem munkaadójukhoz való ragaszkodásukkal is kitűnnek, olismerésheu részesili Az elismerés pénzjutalomból és díszes oklevélből áll.
Ily elismerésben több iparos részesül. Weiner Károly szombathelyi kültag jól megokolt előterjesztésben arra kérte a kamarát, hogy a in. kir. államvasutak által január elsejével hatályon kivűl helyozett kötelékí díjszabások visszaállítása iránt sürgető lépéseket tegyen, mórt a közönséges díjtételek olyannyira megdrágították az áruszállítást, hogy a kereskedelem a legfontosabb relatiokban elvesztette versenyképességét
Schwarz Gusztáv nagykanizsai kültag es Spiegel 8zigfrid alelnök támogatták az indítványt, amelyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott
A Weiner-féle indítvány támogatása alkalmából Schwarz Otuitáv kültag azt az indítványt totte, hogy a kamara táviratilag üdvözölje Khueu miniszterelnököt, Hioronyini kereskedelmi minisztert, a nemzeti munkapártot mindezzel kapcsolatban pedig bízza meg a kainara eluökségét, hogy a kerület kereskedőit az országgyűlési képviselő választások alkalmával tanúsítandó nuguktartása tekintetében irányítsa.
Taizs Károly dr. kamarai titkár a közgyűlés tájékozására előadta, hogy a kamara elnökségo a kereskedelmi minisztert már január hó ¡H-ikéu, tehát közvetlemil a miniszter hivatalba lépését tudató leirat vétele után igen meleghangú feliratban üdvözölte Ha a közgyűlés az elnökség ez eljárását helyeslően tudomásul veszi, az ügy befejezettnek tekinthető. A 8chwarz-féle indítvány tisztán politika, melynek a torvény a kamarában helyet nem ad. Nem is tanácsos a politikai jellegű kérdésoknek a közgyűlésen való\'fölvetése, m<>rl a kamarában különböző politikai pártárnyalalökal képviselők ülnek s így a politikai kérdések tárgyalása csak bomlasztó hatással járhat, holott a helyes cél csakis uz erők tömörítésére irányulhat. ^
Társadalmi bajaink.
Aki Magyarországban a lapokat, külúuöseu pedig a fővárosban megjelenők legnagyobb részel figyelemmel kíséri, ugy az nap-nap után sajnálattal fogja tapasztalni azt, ha komolyan gondolkodó fő, hogy nálunk a legtávolabbról sem komoly társadalmi és művészeti kérdések dominálnak és keltik fel at általános érdeklődést, hanem erre legiukább holmi botrányos események, kaszinói pletykák, színész-pikautériák és ehhez hasonló dolgok szolgáltatnak anyagot
Vulamelyik lap a legkomolyabban szerkesztett is, hacsak azt uem akarja, hogy hírszolgálatát hiányosnak miuősitse a szenzációkra éhes nagyközönség. kényteleu az árral uszm és szintén megemlékezni olyan dolgokról, amiket ép a közmorál érdekében célravezetőbb volua nem megírni. Általánosan uapirenden vau nálunk, hogy nagy előszeretettel szeretik kikezdeni a legtiszteltebb neveket és a közélet terén vezetésre hivatott egyéniségeket
Még a legkisebb városka közgyűlésében is, ahol azokat, akik az események homlokterében állanak s bizonyos dolgokért magukat expouálják, meggyanúsítják és lebecsmérelik. Teszik ezt pedig leg-többnyire nem is nyíltan és őszintén, hanem az alattomosság köpöuyegébe burkolózva, titokban, az illetők háta megetl I Valóban érthető eiért, hogy >gen sok érdemes és tartalmas egyéniség teljesen visszavonul és mit sem törődik a közügyek intézésével, jólehet ezek intézésére ép az ilyenek volnáuak leginkább hivatva s nem látnók azt szerte-széjjel, hogy a tartalmatlanság és stréberség arat sikereket! A magyar embernek különben ia régi, rossz tulajdonsága, hogy uem tud összetartani s mindegyik vezető akar lenni. Így vau ez a legkisebb falusi kaszinóban is.
Nemcsak tárdadaimi, hanein művészeti kárdá-
ZALAI KÖZLÖNY
MÁRCIUS 3.
sekben is nagyon benn vagyunk még 11 idegen béklyókban. Hogy in mehetnénk igáién előre, tinidén minden téren é« mioden iránybau csakis a protekció éa ai ösneköttetés érvényesül, éa aki uem tartozik bizonyos céhbe és nem rendeli alá aouak a meggyőződését, at egyáltalán nem boldogulhat mert elnyomják. MiudeuQlt csak a pajtáskodás játszik főszerepet. Bnélklll nem uyerhet valaki állást, enélkül irodalmi munkája nem Urlhal számot sikerre, euél-1 kOl színdarabja nem kerQlbel előadásra slb. Miudezek-hez járul még az a borzasztó nyavalyánk, ami az utóbbi időben valóságos járváuyként dOhOng és ez a clmkóraág, felfelé való kapaszkodás. Bámulni való dolog, hogy tudós, komoly emberek egészen betegek abba, hogy valamiféle tauacsosságot vagy ordót kapjanak, (gazán legközelebb már ott leszünk, hogy essze fognak futói az emberek, ha egy olyau valakit látnak, akinek semmiféle cime éa ordó|a uíucseu Kz azután az egész voualon érezteti a káros hatását. Mindenki többnek akar látszani, mint ami ; az urhat-uáraság általánosan graaszál, aminek szomorú következményei a módfelett való költekezés, az adósságokba való elmerülés, sokszor a tisztesség útjáról való letérés s az elszegényedés és elzüllés. Olyan társadalmi betegségek ezek, amikről érdemes elmélkedni, mert ahogy most folynak a dolgok, bizouy az sehogyan sincs jól.
A Vérszegénységei,
KZT A7, ALATTOMOS BKTKGSEGKT meg kell szüntetni SOUTT-féle osukamájolaj EMUL8I0-val mielőtt túlságosan elbarapódzuék. ,
Az arc megpirosodik.
megtelik és az életkedv visszatér mindazok meglepetésére, a kik először használják a
SCOTT féle EMULSIÖ t
Az eredeti SOOTT-féle eljárás által ízletessé és emészthetővé tett legtisztább| alkatrészek, melyek a vérszegénységnek útját állják, képezik a
A SCOTT-fóle EMULSIO
ellátogasson Hamburgból ide, de a sors keze késleltette a megvalósulást.
Neki hiába mondták Kanizsa ilyen, meg olyan város, ez annyit segitett az ellen, hogy ne szeresse Kanizsát, mint lehellet a szél ellen.
A Sarbó családban eskQvó volt. Aladár nővérének esküvője Szávics Gyula földbirtokossal. Ritka ünnepség a családban a myrtuskoszoru ünnepe I
Sarbó Aladár is Nagykanizsán volt, hogy ne lett volna itt, mikor a család büszkesége nélkül meg se lehetett volna tartani ezt az esküvőt. A város három batárja közt a legszebbik várta a pályaudvaron. Sarbó Aladár 3 koronát nyomott a bérkocsis markába, pedig az ilyen kocsi csak .e forint", a nyitott meg csak 1 K tfO fillér, bár ez is elfogad ,e forintot"
A hamburgi „Falast-Hotel", menüjében se talált Aladár oly nagy gyönyört mint a kasszinói lakzi ételeiben és italaiban, mert hát ez honi fózt volt. A bor meg a Sahara tüzes fuvalmához hasonlított A diner uíán a házaspár visszavonult, hogy délfele utazzon Éden enyhe légkörébe. Aladár még Kanizsán maradt, bogy kissé körülnézhessen a szűkebb pátriában. A ritka földit meglehetős nagy udvar kisérte városi sétáin mindazok, kiket családi kötelékek fűzték hozzá, vele voltak.
— „Ez is egy uj ház!"■ kezdte Náci
bácsi.
— Hát ha még látni fogod a Dél Zala házán az uj táblákat meg portálékat ?
„Egész csinos" kezdte az elkényeztetett Aladár, „de ugy nagyjában még sem változott semmi.
.Uyerünk csak a Sugár-ulra, majd mindjárt meglátod", heveskedett Náci báosi.
.Itt igazán sok házikó épült", felelt Aladár tetetett lelkesedéssel, „de a békanyá-los ördögárok még mindig meg van". „Huj milyen mellékutca ez?"
— „No ja, felelt Náci báosi ez a Itákóoy-utoa, azt te nem tudod, hogy ez milyen utcai" „Az már a természet, hibája hogy miért nem Utál az ember más utat".
Bölcselkedés közben felértek a József Főherceg kaszárnyáig.
— No látja Náci báosi, ez Kanizsának leghatalmasabb épülete. Ebben Kanizsa haladt.
— En mondok neked valamit! Még valamiben haladt. Itt annyit kérnek el egy lakásért, mint az Alsteren Hamburgban?
— Igazán? csodálkozott Aladár, hát tuaga mennyit füzet ?
— Mennyit? Ezerkétszáz koronát!
— Fszl Azért a lyukért, azért az odúért I És ha tudnád, milyen büszkék a háztulajdonosok. Ma nem szabad ám egy szót sem szólni. Mihelyt az ember megmukkan. felmondanak.
— Miért nem építenek? kérdé Aladár.
— Miért neut építenek? Ha építenek, uem kerül ruhára, asszonyra, kártyára meg fürdőre
— Ugy látszik, itt nem öli gond az embereket azért, bogy lesz elviselhetővé életük. No Náoi bácsi, ha megvénülök, visszajövök Kanizsára lakni, mert itt jó élet van.
Visszajöhetsz! Te majd fogsz építeni. Az Istenért arra fel a Fetófl-itt fele no menj, mert ott elsülyedsz a sárban, kiálltott Náci bácsi. ■ ,
— Hát vannak itt járhatatlan utoák még? kérdezte kétkedve Aladár.
— Wie lieisst van I Menj egyszer a Kínizsy-utoába, Hunyady-utcába, Zrínyi Miklós-utcába, akkor majd látsz valamit
— „Nem akarok én látni semmit. Ne rontsa el derült hangulatomat bácsi; mire én jövök ide lakni, ez már mind el fog tűnni", válaszolt jóízűen Aladár.
— Az lehet, dörmögte rezignáoióval Náci bácsi, de én már nem érem meg. És egy köny csillant meg az örog szemében.
Ka Kmolalö rWr.
iiataai i acorr-f#U mHiw véd* ttfjll- ■ h»lu,l - Mijtk iifrt-l«»bf Ttnol
világszerte ismert sikerének titkát
A SCOTT-féle EMULSlO a legkiválóbb
Egy eredeti Üveg ára i K. 50 fillér. Kapható minden gyógy tálban.
HÍREK.
Mozi. ..
A modern Kanizsa.
Nagykanizsát szidni szokás is, divat is Helyes-e nem-e? az a gáncsolás fokától függ. Sokban van okuk 11 gánc.soskodóknak. de amit kifogásolnak. az igen sok magyar városnak hibája. A feddésért Kanizsa nem haragszik, aki pedig szülőföldjét elátkozza, az szívtelen bolond.
Sarbó Aladár, bankigazgató nagykanizsai fiu volt és mintegy 20 évvel ezelőtt került el Kanizsáról a távol idegenbe. Tizenöt évvel ezelőtt volt utoljára itthon. Ha bármikor jöhetett volna haza, ó azt áldott órának tekintette volna Itt volt eltemetve anyja, ide kötötték ifjúkori emiékok, mit bánta ó. hogy sáros a Zrinyi Miklós-utca, hogy romhalmaz a csoportház, hogy szállodáink notn írhatják oda a prospektus elé: I. rangú szálloda, ót emlékek vonzották és azért szívesen végrehajtotta volna szándékát, hogy
- Nőegyeattleti köagjrfiláa. Az izr. nőegylet közgyűlése vasárnap lesz a hitközség) tanáca-teremben d. u. 3 órakor. A gyűlésen 10 választmányi tag kerOl választás alá; névazerint Blau Lajosné, dr. Neumann Kdéué, Líwiuger Lajoiné, özv. Pollik Armioné, dr, Rotscbild Jakabné. Reichen-feld Gyuláné, Sauer Igaácné. Soherz Richárduá és Weiser Józsefné, özv. Schwarz Samuné úrnők, kik újra megválaszthatók.
- A Szépítő Egyesület választmánya hétfőn este Ölést tartott Tripammer Gyula elnöklete alatt. A gyűlés elhatározta, hogy a sétatéri vízvezetéket a Weiser J. 0. féle vasgyárral megjavíttatja A Merkurgyárnál 13 raspadott csináltat, melyekel a sétatár különböző pontjain helyez el Zenepavilont építtet, mely már nemsokára a befejezéshez közeladik Diaifákat át cserjéket »Mm be 300 K értékben A Déli Vasút igazgatóságát negyedszer it megkeresi, bogy a Caengeri-uti őrháznál a sétatéri feljáró céljára 27 négyzet öl terOletet engedjen át Végül pedig megkeresi • városi tanácsot, hogy a Batthyány ul végéről a sétatérrre átvivő vasbeton hid felépítését városi hozzájárulással tegye lehetővé
— Pttggetlenségpárti gyülós A nagy kanizsai függetlenségi és 48-as párt végrehajtó-bízott aága ma este 6 órakor a Polgári Kgylet földszinti termében Qléat tart
— Sxirmai Artúr t*vák»nyiá(6 Nagy kinizsin. A aterda délutáni peeti lapok hozták Nagy-kanizaáraa hírt, hogy Szirmai Artúr, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatója muukáa életéuek 4 7-ik évében elhunyt. Halála a kanizsai gaidaaági élet gyászát is jeleutí. Az ő országos jeleutóségU érdemeiről, melyet a bank falain belOl és klvol kifejtett a fővárosi sajtó részletesen beszámol, de — természetesen — uem Nagykanizsa közgazdaaági életéuek azempontjából. Pedig e téren elévülhetetlen érdemeket szerzett. Mikor Gutmann Vilmos báró, mint a Pesti magyar kereskedelmi bank központi igazgatóságának tagja, felhívta a központi vezetőség figyelmet egy Nagykanizsán léteaiteudó fiók foutosaágára, az igazgatóság Szirmait küldte le tárgyaiul Nagykanizsára A Szirmai által vezeteti tárgyalások hamar eredményre vezettek és auuak idején 11)06. évben, szinte közgazdasági szenzációként logadta Zalainegye egész közönsége a hatalmas fővárosi intézet itteni fiókalapítását Kbben volt Szirmainak nagy érdeme, ó felismerte Kanizaa éa a megye gazdasági jelentőségét éa azután is mindig melegen felkarolta a már kezdetben is rohamosan tojlódölt kanizaai fiók ügyét. Mint eunek központi referens-igazgatója több azör |ölt Kanizsára éa itt mindig melegen érdeklődött gazdasági életünk eseményei iránt Nagy érdemel szerzett a nagykanizsai sörgyár pénzügyeinek rendezésében és jelenlegi szilárd pozíciójának megalapozásában A sörgyár igazgatósága külön gyászjelentésben méltatja Szirmai érdemeit. A bank kanizsai fiókjának palotáján gyáazlobogó hirdeti a fiók egyik alapító inuukásáuak halálát.
— Ipartestületi elnök lemondása A«>k
a támadások, melyek az ipartestület maradisága ellen felhangzottak, míg az iparos világ egy részében uagy visszatetszést szültek, addig a másik törekedéké-link helyeslésével talékoztak. Minthogy azonban ez a támadás most a közgyűlés elótt szakadatlanul döngette az ipartestület öreg falait, első következménye lett az elnök lemondása. Dauts Kálmán ipartealületi elnök
MÁR0IU8 3.
ZALAI KÖZLÖNY
3
ugyanis levélben minden megokolás nélkül beadta lemondását. Er.re Loduer Pereuc alelnök sürgősen ossxehivta a választmányt, mely teljes számban megjelent. A választmány, minthogy az elnök lemondásának okát nem látja, azt el nem fogadja, a választmány egyhaugu bizalmáról biztosítja és kéri, kogy az elnöki tisztséget tovább is töltse be. Ha mégis megmarad Danis eluök lemoudáaa mellett akkor a vasárnapi közgyűlést Lodner Ferenc alelnök fogja vezetni A megüresedett elnöki állásra nézve külön-bózö verziók keringenek Uj szellemet akarnak uj emberekkel bevinné az ipartestület falai közé. Elnöknek Weiaer János mérnököt és gépgyárost emlegetik, aki ba elfogadja e tisztségei hatalmas tudást, erélyt vinne magával az iparosok társulatába. Emlegetik Samu Józsefet is. ki szintén megfelelne a hozzá fűzött reményeknek. A vasárnapi közgyűlés elé óriási érdeklődéssel tekint Nagykautzsa iparossága.
— ▲ „Kapoai Bors" oimü heti élclap 16 oldalú terjedelemben rendkívül gazdag tartalommal ielmit meg Göndör Fereuc szerkesztésében főmunkatársa Salgó Sándor a Somogyvármegye szerkesztője. Httlinunkatársak Miklós Gyula, Kádár Károly, Rigó József. Aktuális Kaposvári kérdések és személyek körül forgolódik, ami a finom humoru lapnak nagy elterjedését biztositaui fogja. A több ezer példányú első számot valósággal szétkapkodták. Klófizetési ára egész évre vidéken tl K
— Pör egy kupié miatt érdekes irodalmi perben fog ítélkezni legközelebb at egyik badapesti járásbíróság. Deutscb F. Károly, a közismert szabócég főnöke, hónapokkal ezelőtt az Országos IparegyesU-let közbenjöttével, tekintélyes pályadijat iOzött ki egy terminus technikusnak, mely lehetőleg szabatosan kifejezze cégének azt ax intencióját, hogy a nált kapható kész férfirubák tökéletességükben elérik a megrendelt ruhák színvonalát. A pályázatra vagy tizeaer pályamd érkezett s a dijat az iparegyesület a „rendelésszerűen készült, kész férfiruhák* kifejezésnek ítélte oda Kz • kifejezés ezóta népszerű lett s Deutscb megbizU iletényi Heidelberg Albert ismert zeneszerzőt, hogy a közismert motto felhasználásával kupiét írjon, melyet ő ingyen fog szétküldeni családos vevőinek. A kupié el is készült, — saövegét Hervay Frigyes írta, — de Deutych F. Karoly a kézirat elolvasása után kijelentette, hogy a (•neművel nem fogadhatta el, mert a szövege ia, a zenéje is — tufplkáns. Iletényi erre a kikötött tiazteleidijért pert indított Deutsch F. Károly elleu a IV kerületi járásbíróság előtt, mely már legközelebb foglalkozni fog az érdekes üggyel. Valószínű, hogy a kupiét a fővárosi kabarék egyik művésze elfogja énekelni a járásbíróság elótt, hogy a biró helyes véleméuyt loriuálhasson magának
— Lovak, szekerek öasselráea. A honvédelmi miniszternek I2l7501|20 1909. sz. körrendelete alapján az alispán utasította Nagykanizsa város katonai ügyosztályát, hogy a város területén levő lovakat, kocsikat, szekereket automobilok összeírását fogauatositsa. Az összeírást Orbáu Józsof v tisztviselő teljesíti éa f. hó 15-áig az eredmény a törvényhatósághoz felterjesztetik.
— Megjelent Kischer és Társa Nagyenyedi fa- és szóllóoltvány iskolájának dúsan illusztrált árjegyzéke, melyei a cég kívánatra bárkinek díjtalanul megküld. Fisoher és Társa Nagyenyed 9 év elótt kb. 10 katasztáris holdnyi területen kezdte meg ültetvényét s az a körülmény, hogy ma már több mint 200 kat. hold a telep kiterjedése, legfényesebben bizonyig* ennek, a gyümölcs és siőllószet téren úttörő, megbízható, nemcsak bel-, hanem r. külföldön is elsőnek elismert cégnek aa abszolút versenyképessége^,
— A falu ura. Zadrovec János Fityeházán öt esztendeig volt biró. Szigorú biró volt mások iránt, maga iránt elnéző. Azt hitte, hogy övé a falu, ó parancsol mindenkinek, aunak kell megtörténni amit ó akar; akár jogos és igazságos az, akár nem. Hát le is tették a mult esztendőben ó kelmét a tisztes hivatalból. De egy szegény asszony egész életén jajgatni fogja ennek az embernek az erőszakosságát. Kozdrlc Teréz bábája volt a falunak Meg voltak vele elégedve bár oklevele nem volt. Ezt is meg akarta szerezni, de a falu ura Zadrovec biró ur ezt minden uton módon megakadályozta, ugy hogy a szegény asszony a szombathelyi és pécsi bába-kurzustól is lemaradt, s 6 ez utóbbiról a sok herce hurca miatt betegeu tért haza. A biró ugyanis a aaját unokatestvérét akarta a falu bábájának jövedelmébe ültetni, amit el is ért. A szegény asszony, kinek szájából igy kieesett a kenyér, hivatalos hatalommal való visszaélés miatt pört indított Zadrovec ellen. Tegnap volt az flgy tárgyalása a nagykanizsai kir. törvéuyszéknél. Mintegy U tanút hallgatták ki; ezeknek vallomása alapjáu hivatalos hatalommal való vitszaélés miatt az enyhítő körülmények és az uj büntető novella intézkedése figyelembe vételével 00 K ra és az összes költségek megtérítésére ítéltetett a volt biró. Minthogy a bűnösség igy meg-állapittatott, a tönkre jutott KoudriU Teréz Hajdú Gyula dr. ügyvédié utján polgári uton kártalanítási pert indit a falu ura elleu.
— Hernyóirtáa A földmivelési miniszter reudeletébói alispáni rendelet hívja fel Zalavármegye Ukósait, hogy a tulajdonukban levő kertekben, szőlőhegyen atb. fákat a hernyótól, gyűrűs pillétől, vértetatói tisztítsa meg márc. is-étg. Aki ezt a tisztogatást elmulasztja, annak költségére a hatóság fogja azt elvégeztetni és 100 K-ig terjedhető birsággal fog sújtatni. Hogy ez a rendelkezéa mennyire fontos gyümölcstermelésünk érdekében az magyarázatra se szorul.
— Tolvaj kéregető. Schey Ferenc nag/-szentmihályi születésű 40 éves könyvkötő tegnap Kiskanizsán sorba kéregelte a házakat. Mikor Plander Hódi szobájába bement, senkit se látott mint egy ketyegő órát az aszlalou. Magához vette és odább állt vele. De Plander észrevette bogy valaki járt otbenn, meg az óra hiányát is, rögtön körQluézett és megpillantott vándorlót elcsípte Az órát elvette tőle és a rendőrségnek a tolvajt átadta. Ilt kitudódott. hogy két évvel ezelőtt Heltai József kereskedőtől ugyanő vitt el egy aranyórát és láncot Akkor is lefülelték. „Ich hab Pech in Kanizsa" - mondta a rendőrségen, mely letartóztatta és az eljárást elleu megindította.
— Rendőri hírek Kuglánder Béla ószeres, Király-utcai lakós zárt kamrájából ismeretlen tettesek több ruhafélét elloptak. A rendőrség e tárgyban a nyomozást elreudelte.
Gerencsér Auua tyúkóljából ismeretlen tettesek 4 drb. tyúkot loplak el a kedd és szerda közötti éjszakáu. A rendőrség uyomozza az éhes tolvajokat.
Urűck Márkus és Társa helybeli szállító cég kocsija elütötte a szerdai heti vásárkor Kis József becsehelyi lakóst. Kis kérte a rendőrségei hogy a kocsis ellen ue indítsanak eljárást, mivel az ó hibájából törtéül a szerencsétlenség

0ÍC5Ó
egészséges
az igatl etaládi kávé. Gz ÜCathreiner iKneipp-malálakávéjánál bebizonyul, ha minden háziasszony oly ovatos, hogy • bevásárlásnál mindig a SKa/hrtiner nevel hangsúlyozta it csak olyan eredeti csomagokat fogad el, amelyek ezt a nevel ét SKneipp plébános arcképét mint védjegyet vittlik.
(
NYILTTÉR.
K rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
Felhivás kegyes adakozásra!
A temető Ilid előtt lévő kereszt dacára annak, liogv évekkel pzelőtt elkészült még mindig nincsen felszentelve, miután hiányzik róla a feszület. Ez utóbbit elkészítendő, azonkívül u kókeresztnek vasrácosul való ellátására hivjn fel Kabick Tivadar városi kertész közönségünket kegyes adakozásra s az e célra szánt összegek nevezetthez f hó 15-ig küldendők, melyek hirlapílag uyugtáztatiiak.
— FIATAL intelligens kereeetény kereekedőeegéd ellátást keres Bő-ebbet Wajdite könyvkereskedés
!!! Arisztokratáknak!! 1
alkalom nyujtatik, fiatal és szép amerikai nőt több millió dollár hozománnyal elvenni. Az amerikai pénzvilágban tisztelt közvetítő a legjobb összeköttetésekkel legközelebb Amerikába utazik, hogy néhány házasságot közvetitseu, s akik jó körülmények közi levő arisztokratákkal óhajt összeköttetésbe lépni. Levélbeli megkeresések ¿KLEIN OYULA urhoa Wien IV.. Mühlgosse 2
intézendők.
A székszorulás olyan állapot, mely alatt az egész szorvezet megromlik. Szükség esetén igyunk reggelenkínt éhgyomorra fél pohár Ftrtnoz Józzef-keserüvizet. mert ez a legmegbízhatóbb és, legolcsóbb eljárás a pangás megszüntetésére és igy szervezetünk egészséges fenntartására Kapható az ósszes gyógytárakban és ásványvizüzle-tekben.
A Festi Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósága mély megilletődéssel tudatja, hogy
Szirmai -Artúr ur
az intézet igazgatója
f. hó t-én meghalt.
Az elhunyt 27 éven át működött az intézet kötelékében és kitűnő egyéniségével, ritka ügybuzgalmával és nagy szaktudásával intézetünk tiszti-Vajának egyik ékessége volt, kinek elhalálozásával nagy veszteséget szenvedtünk
A megboldogult intézetünk felvirágoztatása körül szerzett érdemei maradandók ép ugy, mint a kegyeletes megemlékezés, a melylyel nevét mindenkor megfogjuk őrizni
Budapest. 1910. évi március hó 1.
Béke lengjen porai felett!
zalai közlöny
MÁRCIUS 8.
rali üszla borpárlat
. „ADRIATICA"
Cognaclepároló és Jamaica-Rum Hehozatali Részvénytársaság FIUME
különlegessége
Kapható Nagykanizsán: Neu és Klein, Rechmtzer M. és Strém és Klein cégeknél. — Csurgón: Vajda Kornél cégnél.
I F fin IPC cigarettapapír LL UlLIÜL cigarettaílively
mindenütt kapható.
Szőlő-oltvány,
szőlóvesszőról és bortól nagy képes árjegyzékemel IIOTEI
Tojás-bizományi üzlet
Harmann Rubin, Wien XII/2.
Schiabraaaaralraaaa 201.
1114. alt i b*«al pliiH (i Itjáittrukililta titkára.
Bohaamann gyógyittrén
Gyomorsója
flaiietíteUben újonnan javítva, t«bb mim 80 4va lagjobb aradm4nynyel ¡beveietre, • legjobb axar mindenféle gyomorbaj, bélbetegeígak it ttvagy-tafanaig ellen. N4|küla«hatetlen a jó amáailáa aia-bilyoiáeára éi fanlartáaira. Aki aovinyodáara hajlammal blr ulnién naponta kéltier bauntlja a gyomor-<41. Egy doboi iia K I SO. Síétkllldéi o«|.onU pottán utánvéttel. l.egkiveM, tendaléi V doliox. Kapható min-dengyógyMorUrluu ét drogériában.
főraktár Joli na Itkauaaaa, ltooktrai kai Wlam
gyógyuerést, vegyi-gyógyuer l«l>oratoiiumábi.r.
Elfogad tojásküldcméiiyekel bizományi >W4srs mérsékelt jutalék ellenében — a legmagasabb ári-" kon és számolja el. Vesz sűrgönyi vagy levélbeli ajánlatokra. Klólegek teljes ériékig a feladó vevény ellenében — Sürgönyeim: Kierkomission Wien, Telefon iuterurban 6000. (tiro számla Wiener llank verein (filiale Neubau), Osztrák postatakarékpénztár számla 53037. magvar 22863 Kivánatrs tudósítást küldök
96 szám/tkv. 191 (i.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir törvényszék mint telek könyvi balóság közhírré leszi, hogy Imre Anna lérj Mikulás tiyörgyné végreliajlalóuak Imre Ferenc pacaai lakós végrehajtási sieuvedeit elleni 2I 60 K töke. ennek 1909 évi augusztus hó 1-só napjától járó &•/, kamalai, 15 K 40 f bekebleiési ill-ték 27 K 3ti f végrejlás kérelmi. 40 K 46 f arveres kérelmi és a ínég íelinerüleudó költségek irállti végrehajtási fittyében, a nagykauizsai kir törvéuyslék lerületéliez tartozó s a pacsai llf.fl siljkvben f 6-/a 2 c hrsz ház, kert és szántóföldnek Imre Ferencet illető */, része 1080 K ugyanazon tkvbeu 2852/b hrsz. nyert erdó dűlői erdőnek ugyanét illetó része 10« K, a pacsai 14» I szikiben f 26284/7 d hrsz Itlz kuli berki rétnek ugyanit illetó •/,, része 4 K becsértékben 1910 évi április hó 2-ík napján délelőtt 10 órakor Pacsa község házánál Szabó Pál felperesi ügyvéd (agy helyéltese kóiben|öttével megtartandó Lyilváuos bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kiteli becsár. melynek kétharmadánál alacsonyabb áron az ingatlanok el nem adaltiuk.
At árverezni kiváuók tartoznak a becsár IO\'|,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit keiéhez letenni
A kir. törvényszék mint ikvi hatóság Nagykanizsa 1910. évi jauuár hó ll-éu.
Gózony, kir tsióki bíró.
• «rr-r — r- - -- Ti IIM-M\'-J \' JW ~ - * » =»
A Zalai Közlöny
l\'irkiiztatiia •« kladóhliatala
Deák-tér i. sz. alatt van.
Roes
mödcll
-1910
IBIO-en modellünk újításai:
Inloniiv lángxó, mely gjor->an fonal ét kévét »etil
fngyatii. Klót tlktlrfcttek, melyek kicterélhetók éi lltilllhalAk. Mii vén i kivitel (modern •lllut). Galvaniiáll broni uinoxét. — Huniadra a tKujisa biitonaági gyortíőiö eddigi alünjrall, a
„Rope" I9I0.
a jelenkor legtxebb, leg tartósabb, tagbiiloiabb la legtakarékoiiabb aaxuli (Ua-helye. II. feldttl, elaliilk. A nett kl nem folyhat I
árt liiiputii: 4.— karaaa.
Kapható minden iiakmába vágó Uiletben
s-
BUDAPEST, V. Váoat-ut 74/S7.
Helyi elirutltók: Welaer J. 0., Balllhalm éa Quth, Hosenfeld Adolf flal, KShlar Taalvírak, Ungar Ullmann Bak.
Képviselik vldékaa ktlMUUik.
szállít, amerikai sima és gyökeres • — vesszőket külön-
féle fajokban, fajtisztaságért jótállva legdúsabb választékban a már évek óta elsóliek és legmegbízhatóbbnak ismeri:
KOWIIomentI ilto azallialtiáay lalap tulajdonos: 0A8PAKI FEIQYE8
Medgyea 89. sz (N&gyküklllló-megye).
- Imii kápa* <rji|jiikat tárait
Ai árjegyxékben találhatók at oriaág minden léaxéríl érkaiett •llaaar* Imiik. ennélfogva minden axólíbir-t.ikoi megrendoléaének meglétele élótt ax iamerfla axe-^íélyiségektAI ugy 110-, mint irátbellleg bixonyaágot nerexhet maxiinak liall llllllllu liltéllta M|kli
katéaáiárál.
és bérmentve küldöm meg, a ki Cimét tudatja. Klen könyvet még as\'ís kérje, a ki reudelni nem akar, mert ebból meglauulhatja a szőlőtelepítést a emellelí sok szőlőkép vau benue. Szólóoltváuyokból és egyéb európai és amerikai Bima és gyökeres vesszókbM, | a világhírű Delawaréból állandóan több millió késsiet eladó, olcsó ár mellett Több eser elismerő levél, köite több hercegi és gróti uradalomtól.
01 fu: Bzflot Sándor üa, izőlőt«l«pe,
Blhardlósseg
Szőlőoltvány eladási
Aki egészséges, olcsó szép szólót akar, bizalommal forduljon
VITYÉ MIKLÓS
a UlkUamaratasan Taiatatt ~ •ltviBjrtaUpihai -
ös-CtaiáloD (Torootai-m )
ahol szokvány minőségű I rendi) fás. gyökeres ós «ima töldojlváuyok bor-és caemegefajok valamint amerikai sima éa gyökeres széllé vesszők, nemkülönben ugyanazon fajok II. rendQ osztályzatban a legolcsóbb árban kaphatók Szólélugosnsk külön e célra választott fsjok. — UyümöTcafa- és rózsa-oltványokban uagy választék
raj- éa UjegTiák tiflira «a kámastva. A számos eliamerólevél közül itten csak egy : A küldött oltványokkal teljeseu meg vaeyon elégedve A kedvező időjárás melleit igen szépek megeredtek, az elmaradottak száma I—a\'/.-nál többre nem tehető. Falliastázáaról exídő azerlnt még nem uyilatkozhatom
Tisztelettel Dr Oróf Árpád
Szeged, 1909. julius 10. ügyvéd.
Gazdák |
•J/
Ha elsőrendű gépet akarnak venni, kérjenek árjegyzéket sutópaszerte hírneves
nagiiiiiarj és rontathat!) iieoziulokoinoliilot, íiiaiáDjart és -rontattalú lAziokomokiiokrtl- Teljes cséDlftkésiletet i
■ analnmotoroa cotoro, taaprltograpak
vontaiaaia ét magtnjaró uarkuattel Itablt banstnmotorok. Sxlvógáxtalapak.
Kellner és Sohanzer
■ndapast, V. kar., Autloh-atoa a. as. ■ttrgöny ,TUi«;osaáf\' Budapest.
Jól jegyezd meg: csak OttOffláa-
eigaretta-papirt, va^)\' hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Nyomatott a laptulajdonos líj. WajdiU Józ^jf kóayvuyaailijábia Nagykauizaáa.
KW\'Í /v(fíilk\\ OtCOSt
nagykanizsa, 1910 március 7.
49-ik évfolyam. i9 szám
hétfó
ZALAI KÖZLÖNY
iiljiliRlk hétfőn éi csütörtSkön dalban.
tlftfl tattal Arak: Kgé»* évre 10 korona, fílívio 6 korona, negyedtvia S korona 80 nil. — Egyaa aiini ira 10 nil.
Kalolös aaatkesal^: Kerten* .IÓMMCI.
H Iniljn
Szirkiiztöiig ii kiadóhivatal Daák-tér 1
n nr.<>rk<>i<ir.löné|[. i Talafon 112. — HlrdaUaak dljaiabáa aiarlnt.
A tífusz meg a szinház.
Hogyan kerül o két fogalom egymás inellé? liát ugy. hogy liála a gondviselésnek tifusz sincs Nagykanizsán és sajna színházunk sincs. A tifusz fenyegetett bennünket nz ősszel, most meg a szinház réme ijesztgeti a városatyákat. Ez juttatja eszünkbe, hogy nálunk igazán nem történt semmi, ami a tifusz elhárítására vezetett volna. Azaz hogy mégis, mert az Eötvös-tér egyik kútjának a vizét feíkftldték hivatalosan a bakterologiai intézetbe vizsgálatra. Talán még most se érkezett vissza. Talán ki is száradt az üvegből és ki tudja milyen artézi kut vizét analizálva kapjuk meg a szakértői véleményt. Ennél több nem történt. Nincs is rá szükség. Majd liy ismét felüti fejét ez a rém, majd ha mar a szegény nép szennyes odúiból kicsap a förtelem a jólét otthonaiba, akkor megmozdul a lelkesedés olyan intézkedésekre. " melyek nem csak a pillanatnyi veszedelem elhárítására szolgálnak, hanem a járvány fészkeit akarják kipusztítani Ha nem volna egy-egy ttjságiró. aki mindenhova beüti az orrát és u tapasztaltakat szenzációsan nem kötné a hivatalos urak orrára, bizony mondom néktek, azt se táiinák a hivatalos és nem hivatalos urak, hogy nyomor van a városban, hogy vannak lakásoknak csúfolt odúk. melyeknek dögleletes levegőjében egy nagyszámú család talál éjjeli .üdülő" pihenést. Ki veszi számon az éhezőket, mikor még kolduskenyeret is csak meghatározott számban osztogat a nagylelkű város. Ki takargat be minden didergői, mikor csak protekcióval
juthat a „jobbniódu" szegény a jótékonyság kegyeibo És ha mindaddig nem veszik igénybe a társadalom emberszeretetét a nyomorultak, mig egészséges karjaikkal valahogy vonszolgathatják száraz tagjaikat, de mit nyújt a város a beteg, az elaggott szegényeknek? Szinház nem kell nekik KórJjáz nínos elegendő, hogy befogadhassa a swn-vodők sokaságát. Az elaggottak heverjenek a penészes szalmán, mit szamaritánus szomszédok vetnek alájuk.
Ezekén a pontokon kellene segíteni a város nyomorultjain és tessék elhinni, hogy, a gazdagok érdeke is megköveteli ez irányú intézkedést, mert ezekről a rothadó tanyákról kél életro a tifusz és egyéb nyavalya mely végig száguld a nép között és nem válogatja azulán, ki pihen a szalmán, ki a selyem paplan alatt; legázolja könyörtelenül, aki útjába esik.
Az a szívód kitartás, mit a fővárosi hatóság az ott i dühöngő tifusz leküzdésére fejt ki. végre diadalmaskodni fog néhány száz páriáuak halála árán. Talán örömöt okoz a nyomor tanyáin, hogy kevesebben lesznek az eszkimók, de a huszadik század vezető embereinek Jjünéül rójjuk fel azokat a keresztfákat, melyek az ő nemtörődömsége miatt emelkednek a temetőben.
Tiszteljük azt a lelkes ambíciót, mellyel városunk kis csapatja nagy szívóssággal akarja városunknak a színházat megvalósítani és nem is vagyunk azon a nézeten, hogy összes tevékenységünk a szegényekért merüljön ki, de ugyanakkor elvárhatjuk.! hogy azokat a kötelességeket is ugyanlly i energiával teljesítsék varosunk vezetői, melyek
Mátyás király adomák
a Zalai nép ajkáról.
Adorján Sándor •thnogran&t gyűjteményéből.
Minden népet adomái jellemeznek a legjobban. Az adoma uz a tükör, amely valamely uomzut, vagy la) lelkületét, szokásait, gondolkodásmódját, műveltségi fokát a legjobban jellemzi. A keleti népek adomái a pásztor élet, n pusztai vándorlások szelíd derűjével és gyakori viszontagságaival vaunak telve, az ós egyptomiaknak meséi a N\'ilus szeszélyességeiról regélnek, a pntagonok adomái a bó pingvin vadászatokkal foglalkoznak, mig az eszkimók regéi nagyszabású rozmárok és fóka vadászatokról álmodnak.
A magyarok harcos nemzet. Anonymus Qesta liuugarorumu, Kézai Simon és Márk barát krónikái harcokról, vitézi leliekról, országok elfoglnlásAról, népek meghódoltatássról regéluek a mai kor gyermekének.
Nagyon kevés az olyan adománk, amely bölcselkedéssel. komoly elmélkedésekkel foglalkozik
Némileg megközelítik ennek halárát azok az adomák, melyeknek középpontját Mályés a nagy renaissance uralkodó képezi
line két Mátyás királyról szóló adoma a Kanizsa vidéki nép ajkáról : • \'
I.
Mátyás király n Dráva mentén vadászott a nagy urakkal. Amint mennének, mendegélnének, egyszer csak meglátnak egy szegény embert. A nagy urak meg akarták tréfálni, azért elkezdtek kiabálni, hogy hát menjen oda hozzájuk Mikor odaért, azt mondja neki az egyik királyi vitéz, mondja kend meg bácsi, mért zörög u nád itt a Drávában
— Már csak azért, mert szonijus Kinevelik erre magukul nz urak, iizláu azt mondják, hogy hát bolond paraszt, menj » feuébe. Már hogyan lehetne szomjus a nád. mikor az egész lába a vízben áll. Azzal ott hagyták a szegény embert a faképnél. Mátyás hátulról jött hallotta mindezeket, de egy szót sem szólt.
Jött, ment az idó. egyszer aztán nagy lakoma volt Budavárában. Azok az urak mind meg voltak lilva, akik a szegény embert kinevették. Igen jól ettek de inui egy csepp vizet sem kulink, hanem e helyett mindeniknek a lerítékje alá oda volt léve egy sA|tár viz. aztáj) \'kinek-kinek a maga sajtárjába bele kellett tenni a lábát. Mikor már igeu megszomjazlak, föláll az egyik, azláu szt mondja, hogyha nem adnak nekik inui, ükkor meghalunk.
Erre azt mondja a király: de kedves hiveiin,
hogyan lehetnétek szomjusak, mikor vizbeu áll a , lábotok.
Azzal ott hagyta ókel és nem adott uekik
inni.
II. ^ V
Egyszer Mátyás király körülnézett országában és belért útközben egy püspökhöz.
A püspök igeu kövér volt és panaszkodott a királynak kövérsége miatt. Mátyás azt moudta, hogy ne féljen inajd ó segit a baján, ir a számára egy receptet.
Telt. mull az idó, a püspök már el is feled -kezelt a király ígéretéről, mikor egyszer csak beállít hozzá egy lovas küldönc és átadja neki a király parancsát. Ebben az állolt, hogy egy kőbányába menjen u püspök. Kiment. Ott a lónök mindjárt elmondta a király parancsét és a püspöknek azonnal hozzá kellett kezdeui a kőfejtéshez.
Fél év múlva Mátyás meglátogatta azt a bányát, melyben 11 püspök dolgozott. Egyszer csak eléje ugrik egy karcsú, piros pozsgás er^bor és nem győzött hálálkodni a királynak a kitűnő recept miatt. „Most már azonban elég volt a tréfából, hanem gyere vissza püspök atyám a megyédbe"
látszólag ugyan tiszta humanizmusnak látszik, valójában azonban az egyetemes társadalom érdekeit szolgálják.
A világ vége.
Nem komoly a dolog és inindeu okos ember megcsóválja a fejét amikor hallja, de mégis fontoskodó öreg anyókák itt-ott elhullatják a maguk babonás ostobaságát, hogy oz évi májua \'¿2-én vége lészen a világnak P,s mindjárt meg is mondják, hogy miért lesz vége. Az az üstökös csillag, amit | n tudósok e napra jövendölnek, meuykó üstökével I oly közül érinti a földet, hogy mindéi) ember, állat és növény el fog pusztulni.
Talán haladtunk, talán vagyunk már aunyira, bogy az öreg anyókák erre a képtelen beszédére esak nagyot nevetünk Hiszen a llalley-üstökös minden helveuhat esztendőben látható az öreg föld közelében és ha az öreg anyókákuak igazuk lenne, egy pár ezerszer már belepusztult volua a világ az üstókósjárásbs Ebből kétségkívül az tűnik ki. hogy minden ostobaság és babona kisebb-nagyobb erővel, ile feléled, liossz májiisk szokták azt mondani, bogy némely lulságosan beszédes öreg asszony nyelvét bottal sem lehelne agyonverni Hát ez nein igaz. De az már aztán igaz. hogy az emberi babonát nem lehet agyonverni, mert hiszen ha milliószor rácáfol a babonára a valóság, mindig fognak akadni korlátolt emberek, ukik a babonát elhiszik.
A tudomány világossága nem kedvez a babonának és hivői napról-napra fogyatkoznak, de hogy a babona örökösen csak régi uótát fuj, az is bizonyos. Fel van jegyezve és igen nagy tanulsággal szolgál az emberiségnek, hogy amit most elvétve terjeszt a babonás képzelet, a világnak ez évi május \'22-én való elpusztulását, azt a \'J\'J9 évben milliók és milliók elhitték. Fel van jegyezve az is, hogy az a babonás hit, hogy a világ elpusztul, akkor sem vezeklésre, büuuik megbánására vagy általábau szomorúságra adott alkalmat, hanem azok, akikuek úgyis szűk halárra volt kiszabva életűk, mohóu, habzsolva illák az élet gyönyörűségének nagy poharából és
/
soha olyan dínom dánom nem volt o földön, mint u krónika megírja, mint ebben at esztendőben. fis mikor elkövetkezett at a nap mely vágót jeleulette volna a világnak, nein lörtéut semmi olyan, amire at életűkért sóvárgó emberek rettegve gondollak. A nap reudesen felkel, rendesen nyugvóra tér és at emberek halálfélelem gyötrődéséből felocsúdtak, attáu felette elstégyelvo magukat, a jövendőknek való okulásul több rendbeli krónikába szedtek, hogy milyen ostobaságot követtek el, amikor egy bolond stavára eltudták hinni, hogy vége lest a világnak.
Azóta több elmúlt már ezer esztendőnél Nagyol is haladt a világ. Bámulatos találmányok mutatják az emberi elme nagyságát Ma már minden falubau van iskola és a könyvek sokszorosításával minden ember előtt nyitva van a tudománynak kincsestára. Cs a haladó idó, a müveit emberiség, a régi bizonyító Írások még miudig nem elegendók arra, hogy egy-két kótyagos fejű ember anélkül, hogy ki kaaagnák, hirdetni ne merje a világ végét. Azért mondjuk mi, hogy a babona szinte kiirthatatlan az emberből és valameldig az emberi ész a természet minden titkát ki nein fürkészi, a babona élni és bur-jánozuí fog Sót talán még azontúl is.
De mit is mond a tudomány arról az üstökösről. amely május 23 én a légkörben is fol fog tűnni A tudomány azt mondja, hogy ennek az OslökM csillagnak a fénylő üstökében téuyleg mérges, pusztító, ugyuevezett ciángázok vannak, csakhogy ezek a földre abban a percben veszélytelenekké válnak, amikor a löld felett jó néhány ezer méter magasságú levegő réteggel érintkeznek Mert a ciángázok a levegővel érintkezve, ezek ártó vegyületei felbomlanak alkotrésteikre és az üstöke* csillag teljesen veszélytelenül surran át a hatalmas levegórétegeu Nem kell tehát félni, hogy a világunk vége lesz és hogy ha olvasóink talán hallottak volna erről az ostoba babonáról, ha erről beszélgetnek világosítsák fel azokat a hiszékenyeket, akik az ilyen inende-mniidáuak. az ilyen uagyou régi babonának ma is hitelt adnak. Azt bizonnyal el leliutue mondaui. hogy a világ vége ínég mindig nem érkezőit el, noha at emberek viselkedésűkkel, egymás iráut való siereletleuségükkel már régen megérdemelték volna azt. Oktassák arra _ embertársaikat, hogy mindenki dolgozzék és töltse be hivatását Azt pedig, hogy Isten mikor látja jónak amink a világnak elpusztítását. melyet teremtett bízzák csak rá, tudni fogm ó azt az időt. mikor szűnjön meg ezen az öreg földön minden emberi társadalom, mindeu alkotás, minden emlék Az ember sorsául az adatott, hogy „küzdve-küzdjön és bízva bitzou."
MAR0IÜ8 7.
Ne ijedjen meg. hanem adjon gyermekének egy kevés SCOTT-féle Kmulsiót és vesseu véget az álmatlan éjjeleknek. A könnyedség, melylyel ezután a fogak löuui fognak, meg fogja Önt lepni..
A SCOTT fele EMULSIÓ
kellemesen emészthető formában tartalmazza éppen azokat az anyagokat, a melyek megkívántatnak fehér, egyenes és erős fogak növéséhet.
A SCOTT-féle EMULSIÓ
tisztaságát és erejét semmisem múlja aj Rmsiaia ritir. felül Ize « legkellemesebb.
a SCOTTféle emulsió j.nr»i-■ haiiui a legkiválóbb
- ktfjtk nn-a-
w.. .«»i Egy eradati Uv«g ára a K. 50 fillér.
Kapható mliiden gyógy tálban.
HÍREK.
— Katonai áthelyezések A honvédelmi miuiszler Freytag Géza nagykanizsai főhadnagyot a szabadkai A. ezredhez, Zsigmond Klek dr. ezred-orvost a pápai 7. huszárezredtől Nagykanizsára, Krausz Zsigmond tartalékos honvédbadnagyol a 20 ezredtől az eszéki 28. houvédgyalogezredhez helyezte ál
— Magyar egyesület Boszniában Távol a halától, bosnyák földön. Brckán magyar egyesület alakult. Célja nz ottani magyarok kötött at össze tartozást és összetartást előmozdítani, fejleszteni; a magvar irodalom pártolása s általában a magyar hazafias irányú művelődés terjesztése. Kzeu kívül a lionlltársnk anyagi é-< szellemi támogatása. K nemes cél érdekében az ítju egyesülőt Zalavármegyéhoz is kérelemmel lordult, hogy könyvekkel, adományokkal segítse a kitűzött szent célt győzelemre juttatni Arvar IjA)os alispán pártolás céljából értesítette a fószplgabirákat és polgáriae»!\'rekot Az egyesület elnöke Pécsi, alelnöke Granoiszky, titkára Hercojih.
— Szekeres Józeuf dr ünneplése. Kimerítő cikkben foglalkozott a Zalni Közlöny a nagykanizsai közkórház fennállásával, inely idó összeesik Szekeres József dr igazgató főorvos működésével. Csütörtökön a főorvos kiuevezésének évlordulóiáu a közkórházhau ovációban részeaitették Szekeres József doktort, kiuek puritán ivlleme, acél erélye, Közked-veltségű egyénisége míudazok liszteletét és nagyrabecsülését kiérdemelte, akik egy város közegészség Ugyéuek tudós vezérével szívesen küzdenek egy sorban.
— Halálozás. I,apunknak egy wíeni barátja közli velünk, hogy Maros Hódog a közeli Purkers-dorlban e hó 9 áu hirteleu elhunyt. A s\'j éves Maros a llolzbandels-Aclieugesellschaft főtisztviselője volt, kanizsai születésű és ilt végezte tanulmányait is. Kgy fél évvel ezelőtt uósUlt; nagyfokú idegbeteg-ségéuek esett áldozatul. Maros Hódog régebben gyakran dolgozott n Zalai Közlönybe Xilef álnéven. Rvekkol ezelőtt a felift kereskedelmi iskola coucert-jén egy mouologjál rendkívüli hatással adta elő Masehler Isiváu p és I. tiszt neje, született Hartos Szidí urnó. A Zeitbon — melynek szorgalmas miiiiknlársa volt, — nagy feltűnést kellett ununk idején „At osztrákok Triesztben" cimü cikke. A

!!! Arisztokratáknak!!!
alkalom nyuitatik, fiatal és szép amerikai uót több millió dollár hozománnyal elvenni. Az amerikai pénzvilágban tisztelt közvetítő a legjobb összeköttetésekkel legközelebb Amerikába utazik, bogy néhány hátasságot közvetítsen, s akik |ó körülmények közt leró arisztokratákkal óhajt összeköttetésbe lépni. Levélbeli megkeresések KLEIN GYULA úrhoz Wlon IV., Miihlgasue 2
intézoudók.

kereskedelmi szaklapokban is gyakran lehetett a nagy műveltségű és nem közönsége*, tehetségű férfí nevével találkozni.
— Izr Nőegyeeületi köagyülée volt tegnap Vidor Samuné elnöklete alatt. A jelentéseket a zárszámadásokat és a költségelőirányzatot egyhangúlag elfogadták. A sorrend szerint kilépett választmányi tagok újra megrálasztnttak. A számvizsgáló bizottságba beválasztanak: Sebért M J.-né, Szegj Gyulán«, Grűiihut Henrik és Ollop Mór dr.
— Rhédey Gyula dr. előadiaa. Rhédey Gyula dr. pápai praelatus veszprémi apálkauanok f. évi inárc 13-án a Kath. Legényegylet felkérése folytán előadást tart a Polgári Kgyíet nagytermében Az ismert veszprémi egyházmegye egyik legjelesebb nzóuokáuak előadására, akit városunkban ía sokan személyesen ismernek, már előre felhívtuk a közönség figyelmét.
— Függetlenaégpártl gyűlés. A nagy-kanizsai függetlenségi és 4*-as párt tegnap d. u. 4 Szarvas szálló termében gyűlést tartott, melyet Tripammer Gyula elnök nyitott meg. Atulán Hajdú Gyula dr. beszélt, felsorolván Tinta István politikai tévedéseit. Dobrovics Milán letenyei képviselő általános meglepetést kelteti ama nyilatkozatával, bogy neki I ftO ezer koronát kínáltak ha, kerületét átengedi Hogy ki kiuálta és kinek engedje át azt uem modla Még Nagy Lajos állami lanitó bestéit, azután balározatilag kimondták hogy a uagykauizsai függetlenségiért a bekövetkező választásra jelöltet állit és kívánatosnak tartja, bogy a fűggetlenségipárt két frakcióia egyesüljön A jövő vasárnap Kiskanizsán is tart ilyen érteketletet a párt.
— Egyesületek megszilpéae. Tegnap d. e. tartotta a Itabsegélyzó és a Gyermekvédelmi egyesülni közgyűlését a kir törvényszék főlárgyalási termében. Miulán a felmeutvényt megadták, a pénztárosoknak és számvizsgálóknak, mindkét egyesület kimondta a feloszlást és a l\'atronázs egyesületbe való beolvadást.
— Ipartestületi közgyűlés A nagykanizsai Ipartestületnek évi rendes közgyűlése tegnap zajlott lo a városház közgyűlési termében Lodner Ferenc alelnök vozetése alatt. Az elnökség évi jelentéséhez elsőnek 8oinogyi Kde kárpitos mester szólt. Megemlíti azt az időt, mikor Nagykauizaa iparossága dominált az egész vonaloix a város veze-tésébeu. Uj szellemet kell bevinni az Ipartestületbe, mely az iparosok érdekeit az eddiginél jobban képviselje. Tóth Liyos elismeri hogy maradiak voltak az elöljáróságban, a választás feleljen meg a modem szellemnek. A költségvetésnél Samu József emelt szót, hogy a testületi jegyző fizotésót 1000 koronáról 1400 koronára emeljék Minthogy a tárgysorozatban felvéve nom volt, az indítvány a választmányhoz tétetik át. Falér Mihály felszólalására a közgyűlés elállt attól a ponttól, hogy a tagdíjhátralékosok neveit felolvassák Az ipartestület uj elnöke Samu József lett. alelnökök Ixidner Ferenc és Fischel Lajos.
— A szooiáldemokratapárt gyűlése Tegnap délután a helybeli juociáldemokratapárt gyűlést tartott amelyen megvitatták a politikai helyzetet és állási foglaltak az általános titkoa választói jog mellett A gyűlés délután S órakor kezdődött éa a Gőzfürdő kertiében folyt le. tilnök Sneff József megnyíló beszéde után a központ kiküldöttje, Pelcéder Ágoston nem közönséges szónoki készséggel szólt a tárgyhoz A gyűlésen, mely a legnagyobb rendben folyt le, mintegy 1500-an veitek részt
— Az üranue mozgóképszínházban kedden esto szenzáción műsor kezdődik. A helyiség villany-uyal van fütvn.
Sirolin
At orvost kar Utal áttolva.
Gümőkór (ttldőbajok), légzőszervi bántalmak, szamárköhögés, influenzánál.
■I haaxnálion Strollnt?

Roche
haph.14 mlad.n fjity»«ir-Urban. Ara Qv.gMlh.nt i koruna.
L A hl bo«Mti Idin k.raaatol h«hS|i.
bantalmalbaa iMltd. B. Mladaaok, hlh a««.hurutban iaanaad. nak Htrolln .Kucha\' állal rt.ld ld«n balol laagajragyulnah. a Aaattciban aaaoaadik mi, tí»ld hl
nilat uMn linraaaa kSnnjrabbaliat iraanak,
4. Hkrofulaa, mirifIiaaaditol, aaain* 4a orrhurutoa cyarmokaknah randhlrtl
footoa aaar a ölrulIti A UplilhuaAat nagyban alia.glll.
Utak wwWlt oaomagoláau
IlOUN Hlloche"-t kér)Ónk «a pótaiarakat haUroaoi-Vtau utasítsunk vlssxa.
Sirottn Irodalmat \\3 klvtnatra Ingyen óa bérmentve kaid
F. Hoffman-La Rohhe & Co Wien. Ill/f. Neullnggaste tt
f
MÁR0IU8 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy gondos háziasszony
elóvigyázata
abból áll,
hogy a ¡Kathreiner-féle ÍKneipp-maláta-kávé bevásárlásánál nem egyszerűen malátakávét kér, hanem mindenkor kifejezetten hangsúlyozza, hogy ü(ath-rtiher-félél kiván és csak oly eredeti csomagot fogadéi, mely iKneipp plébános arcképét védjegyül és a íKathreiner nevet viseli, mert egyedül ezek a jelek nyújtanak biztosítékot, a valódi ¡Xathreiner-ért.
Kővesy pedig szintén ston vau. hogy a nyári szezonban színház nélkül ne maradjon. Azért felebbe-zésl |elentett be a városi tanára aina határozata ellent, hogy az arenAt bontassa le, mert különben a város az igazgató költségére iutézkedik annak lebontásáról. Nem tudjuk ugyan melyik (orumhoz körül oz a felebbezés. talán az alispánhoz, do ugy-látjuk, hogy Kóvesy a felebbezéssel csak időt akar nyerni De természetes, liogv a |eleulegi állapotában az aréna hasznavehetetlen Hanem, amint a szinügyi bizottság is kiielentotte, célszerű lavitásokkal használhatóvá lehet lenni még \'—3 esztendőre. Mindenesetre jobb, mint ha elhirtelenkedve egy aréna épitésbe megy a város, mely újra csak néháuy évet szolgál tetemes költséggel. Nem ismerjük a város álláspont jál, de ugylátszik, hogy azért ragaszkodik oly határozottan az aroua lebontááshoz hogy igy a helyzet halása alatt kényszerítse at Ugy gyökeres szsnálását
— Ml van a 20 ezer koronával? A városi tisztviselők fízelésreudezésére és városi intézmények támogatására Nagykanizsa részére kiutalt 20 ezer korona, még mindig a remények táplálásé nak stádiumában vau. A pénzügyi bizottság egyizben majdnem foglalkozol! már vele. De előbb megkereste a magyarországi r. t. városokat, hogy azok hogyan intézkedtek a leiosztás tekintetében Már több várostól érkezeit e tekintetben tudósítás, igy lehetséges, hogy a közel jövőben a pénzügyi bizottság újra napirendre lüzi e kérdést
— A nagykanizsai kilencedik huevlzs góló tanfolyam záróvizsgája ma tartatott meg. A vizsgáló bizottság tagjai voltuk: Muyer Ottó törvényhatósági m. kir. állirorvos Zalaegerszegről,
I Dr. Kátz Kálmán városi tiszti orvos és Kertész Lipót \'1 vágóhídi állatorvos tanfolyam vezető A tanfolyamra 13 hallgató vétetett fel, akik közül egy időközben kimaradt ós igy a vizsgára összesen 12-en jelentkeztek A jelentkezők közül képesítést kapott 11. egy pedig ii tanfolyam ismétlésére utasíttatott. A tizedik tanfolyam a holnapi napon veszi kezdetét, amelyre 24 jelentkező közül, 12 hivatott be.
— Céllövés. A cs. és kir. 48. gyalogezred 2. zászlóalja f. hó lÖ-áu a Tölgyes erdőben harcszerű céllövést tart.
— Rendőri állások. Zalavármegye hivatalos lapjában most jelent meg Deák Péter rendőrfőkapitány pályázati hirdetése hat U. osztályú rendőri állásra. Illetmények : HM) K fizetés, 120 K lakbér, ftö K csizmupéliz és loriuészelbeii kiszolgált egyén-ruházat. Pályázni lehet márc. 15-éig. A nyomorúságos fizetés inollé jó lett volna oda tenni, hogy csak uólleu emberek pályázhatnak és liősülniök tilos. Mert ilyen fizetésből a rendórcsaládniik még száraz kenyér is alig jut.
— Az alkalmazottról adott információért való felelősség. Kgy nagy német cég egy vele üzleti összeköttetésben álló másik réghez fordul! az utóbbi által elbocsátott alkalmazott személye felöli iinlormációért, felvilágosítást kérve különösen az illető jolleme, tehetsége és az elbocsátás oka felől. A kérdezett erre az igazságnak megfelelően megírta, hogy at illető igen intelligens, mozgékony, utazott férd i elhallgatta aiouban, hogy az elborsátás oka az volt, hogy egy nagyobb ügyletei ledeztt nélkül bonyolított le és ezáltal főnökének igeu jelentékeny kiirt okozott At információt kéró fél kártérítési port tett folyninutba a hézagos iuformációt adó ellen a miatt, mert az alkalmazott ól is inegl^rositolta. A Haiiss Obeilaiidsgericht a keresetet a következő indokolással utasította el: A kereskedelmi forgalom a hasonló kényelmetlen tudakozódások eseteiben azt a kibúvót találta ki, hogy azokrajf kérdésekre, amelyekre nézve a válasz kedvezőtlen volna, a kérdezett hallgatással siklik keresztül. Kz a hallgatás annyit jeluut, hogy arra a kérdésre, melyre a kérdezeti uem válaszolt, csak kevésbbé kedvező információi tudna adni. tehát véleményéi e kérdésre inkább elhallgatja A felperesnek sem kellelt volna az alperes leveléből feltétlenül kedvező következtetést levonni, hanem a sorok közt olvasva, mérlegelni, hogy a volt főnök az olboesátotl alkalmazol! mcgbiihulóságára és az elbocsátás okára nézve felleli kérdésre a válaszadásiéi tartózkodott
NYILTTÉR.
7
K rovatban közlötlekért uem vállal felelősséget
a szerkesztőség.
Ha szomorú nem lenne nevetni kellene rajta!
OKgy hétig vesződtem a katarusommal, beszedtem minden elképzelhető szert s csak a gyomromat rontottam el vele. Végre vettem egy doboz valódi Fay féle szódeui ásvúuypasztillát
01 kor. Sí fillérért — és minden baj elmultl Hogy a legjobb gondolat mindig; utoljára jön! De Fay valódi szódeni paszlíllájára esküszöm s többé sohasem fogy ki a házamban I Főképviselőt Magyarország és Ausztria részére: W Th. 0unitért, cs. és kir. udv. szállító Wien 1 V/l.
Urosse Neugasse 17.
fiiii cnc
MEDlCINiL
— Blériot Nagykanizsán Nemsokára Kanizsa közönségének is resze lesz abban, bogy a XX század egyik legérdekesebb találmányában, a repülőgép felszállásában gyönyörködhessék. A budapesti Helios automobil r. I. aviatikai osztálya ugyanis megkereste Nagykanizsa város tanácsát, hogy tegye lehetővé, hogy Croques belga aviatikus egy blériot-repOlógéppel lelszálíásokat eszközölhessen. A r. t. elnöke Wiudisch-Graetz Lajos herceg Oélja e társaságnak, hogy Magyarország miuden nagyobb városában bemutathassa a repülőgépet. Hogy ilyen felszállás a kulturális érdekeu kívül is mily óriási hatással volna egy-két napra városunk idegenforgalmára at könnyen elképzelhető A városi tanács pénteki ülésén foglalkozotl a beadvánnyal és szívesen hozzájárul a társaság kérelméhez és a rendelkezésére álló erkölcsi támogatást már most is kilátásba helyezi, de felszólítja a társaságot, adjon be részletes tervet, hogy kéréséről teljes tájékozottsága legyen. Szívesen veszünk mi is tudomást arról, hogy a llelios r. I. Nagykanizsát is boleiktalja ama városok köté, melyeknek a repülőgépet bemutalia. Kiválóan alkalmas hely van Nagykanizsán Att his-tük a katonaiéi kiterjedésie és fekvésre nézve is nagyon alkalmas a felszállásra.
— Tandíjmentes diákok. Minden évben nagy azoknak a száma, akik a főgimnáziumban járó gyermekek után tandíjmentességre aspirálnak. Kz évben is 1.YJ kérvéuy érkezeti a tanácshoz, melyek közül 87 részesült teljes, v6 pedig féltaudiimoutes-ségben. Időközben 1 diák meghalt, 1 betegség miall uem |árbat, 2 pedig kimaradt. Kzekeu kivűl tehát csak 3G kérvény nem volt figyelembe vehető.
— Padláe-tüz. F. hó 6én este tf órakor a Krtsébel-téri 8zeidinauu-fele ház padlásán u kéményben lelgytilemloll korom kigyuladt és a kémény-repedéseken át meggyújtotta a padlásgerendát. A tüzet a házbulink észrevették és csakhamar eloltották, mielőtt még nagyobb pusztításokat vili volna véghez
— Katonai utóállitáa. A honvédelmi miniszternek I42GI. 18/tllO. kz. körrendelete alapján Zalavármegye alispánja értesítette Nagykanizsa polgármesterét, mint az állandó sorozó bizottság elnökét, hogy a tavaszi sorozások bizonytalan időig elhalást-latnak. A legközelebbi utóállités f. hó 21-én és ápr. 6-én leszuek de rsakis a gyámulilásni szorult keresőképtelen férttrokoiiok keresetképességéliek megállapítása, továbbit a magy. szt. korona országaiban tartózkodó és megkeresés utján illeii ulóéllitandó osztrák honosságú állitábkóteleKek kerülnek megvizsgálásra. Az 1910. évi Vegyes felülvitsgéló bizottság működése csak » már besorozol! lényleges szolgálatban levő katonák megvizsgálására szorítkozik.
— Kövesy felebbez Kanizsát is kellemetlenül érintené, ha a nyáron sziuház nélkül maradna ;
valódi tiszta borparlat
.„ADRIATICA"
Cognaclepároló és Jamaica-Kum Hchozatali Részvénytársaság FIUME
különlegessége
Kapható Nagykanizsán: Neu és Klein, Kechnitzor M és Stréni és Klein cégeknél. — Csurgón : Vajda Koméi cégnél.
DanánUl legrégibb ékszerüzlete
f nn IPP cigarettapapír LL ULLIUL cigarettahüvely
mindenütt kapható.
Beróny József ós Fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany cs ezUst ékszerek készítése villany-erőre berendezett műhelyünkben.
I)usan felszerelt ékszer, arany és ezüstáruk raktára.
Jegygyűrűk a legnagyob választékban rendes és különleges formákban.
Keinek menyasszonyi ajándékok finom ízlésben.
Legszebb nól- és férfi aranyóraláncok.
Szép ruktár brillant, gyémánt és színes drága-kttvü tárgyakban
Régi vagy vásott foglalatú drágakótárgyak
divatosan és tartósan műhelyünkben átfog-laltatnuk.
Teljes ctkczókcszlctek valódi ezüstből hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
Jutányos, olcsó árai! Eladás részletfizetésre is!
A berndorfi gyár lóclárusitó helye csakis clsó minőségű Alpaccaczüst étkészletekről.
°rl,\'"aii9t, Irináitok, araiw- etltitoifrak letna-. ,11 aitin üieiíielcliiek Tan? becscrélteloak -
zalai közlöny
MAR0IU8 7
_ÍL

Gazdák I
vn; /
Ha elsőrendű gépet akarnak venni, kérjenek árjegyzéket euiópaszerte hírneves
uiaiáiijaro es vootatbatú beazialokomobilok, Rjd£,áojárü és rontatható lözlotoinotilotrftl- Teljes cieplAkéulelet i
A
LEGJOBB CIPŐ-
N
0 X
1
N
uieiciiL
Minden jobb Üzletben kapható.
test verek: Budapest.
r Vádjegy: „Horgonyt\' 1
A Linimeot. Capsici cooip., a Horgony-Pain-Expeller
pállak.
AK7 régjónak bizonyult háiiaior, mely már sok év óta legjobb bédörzaiiléiinok bizonyult köazvéaynil, oiúznál m aitghuleieknél.
FlgyelmeattU*. Silány hamisítványok miatt boviaárláskor óvatosak legyünk éa oaak olyan eredeti avogol fogadjunk cl, moly a „Horgony" védjegygyei ea a Riohlar
noégjegyzáaael ellátott dotiazba van oaoma-a. ára üvegekben K -.80, K 1.40 t* .— ta úgyszólván minden nócnsar-tárban kapható. - Fi raktár: TKrík Jánef gyógyszeróaznil, Budapeat.
OLflittltr-irifiíutrlin u „Arin mulimr,
Hrágábaa, Klieabethstrasse & dm.
Szoldoltványolc
I oszt. igen szép, erós, egy éa két éve* Hiparia Portálig éa Rupeaztris Moutisola alanyra oltva. 74 különböző bor- és Memegefajiákhan, köztük a Csaba gyöngye mely már julius 80-án érett. Ezenkívül Riparia Portalia éa Rupeaztris Monticola sima és gyökeres, peronospora mentes hazai sima és gyökere« vesszők.
Kérjünk árjegyzéket, melyet ingyen és bérmentve küld az-
„Erztábet-Bzőlőoltvány telep"
Tulajdonos; Schmidt Mátyás, BOOÁROS (Toronlálmegye)

Benzinmotoros kótörö, faaprttéf épak vontatátra <• magánjáró aierkcicltel MtobU baaaUmotorok. Nalvógáatelapek.
Kellner ¿s ßohanzer
Budapest, V. kar., Aultohastoa 3l, as. Httrgflny .VUáyossfcg\' Bndsiyset.
NOXIN
4147/010.
FELHÍVÁS.
Zalavánnegyo alispánjának hozzám intézett 4539/908. és4444/ni 909. Qfcjb illetve a F. M. 85075/VII. A. 2. szánt alatti körrendelete alapján figyelmeztetőm és felhívom a város összes háztulajdonosait s a város terüle-tén levó összes szőlőbirtokosokat ós gyflmőlosf»-termesztóket, hogy gyümölos-fáikat közgazdasági szempontból, de saját jól fölfogott érdekükben ós a hernyó fészkektől. gyürüs pille tojásaitól, vértetüktól és darazsaktól azonnal, de legkésőbb f. évi március hó rs-éig tisztán és teljesen megtisztítani kötelességüknek tartsák.
Kötelességüknek tartsák pedig annyival is inkább, mert ezen a gyümölcs termelést leginkább veszélyeztelő hernyók és kártékony rovarok iriása, illetőleg a gyümölcsfáknak ezen kártékony rovaroktól kellőleg való meg, vagy me»r nem tisztítását szigorúan ellenőriztetem s ugyanezért mindazoknál, a kik az irtást elmulasztják, va-<y a fentebb kitűzött határidóig nem teljesítik, az irtás a mulasztók költségére fog teljesíttetni s ezen kívül az 1K94. évi XII. t. c. 05. 8-« k. pontjába ütköző --kihágás miatt ellenük a kihágási eljárás fog inegindittatrii s ugyanezen $ alapján 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel fognak büntettetni.
Nagykanizsán, 1910. évi február hó 28-án.
Vócsey Zsigmond s. k.
\' polgármester.
Hirdetéseket
felvesz a kiadóhivatal
Éljen
Oh j aj 1 Köhögés, rekedtsóg és
_ elny álkáaodás elleu :--
gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillá
Az étvágyat nem rontják és kitűnő lzüek Doboza 1 korona és 2 korona ; -Próbadoboz 50 fillér
Fi él uitklKiil raktár
» «a n „NÁDOR"
Megfojt ez az át- ^ y 6 ^ y b z e rt . r E()Ber me||paizl|„,
kozott köhögési Badapast. »1.. fáct karat IT. cuHnair a.n,,.,Il.it
Kapható lagykanlzsán: Szabó Albart, Belus Lajos, Prágar Bála, Rilk Byula ét Csáktornyán Pető Jano gyógyi/artárakban
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁR ÖLNI,
saját érdekében oselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a
.BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII. József körút 2« sz. (Bérkocsis-utoza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
Kzon szövetkezel az „Országos Központi Hitelszövetkezel" tagja s ennek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva Stílszerű modern lakberendezések
JÉnyos Ml Smlossag, ára íiiMswrí.
MT Az átucsamokba kizárólag elsőrangú budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
í

E
J
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1910 MÁRCIUS 10
49 IK ÉVFOLYAM 20 SZÁM
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
iillilanlk hétfőn ii ciBtfirtSkSn dilbin.
fclöfli.lé.l árak: Egí.i «»re 10 korom, MUrre 6 koron«, n.gy.dt.re 2 koron. 60 «111. — Egy» .»ám ár. 10 »11.
P átélő. ..«ikoutő . Mer(«\'»#. Jtaaef.
Kiailjiv
Szirkiiztöiíg ál kiadóhivatal Diák-tir 1
Tataion: III. - Hlrd«U..k dtjaaabáa •«•rlnt.
Vagyonszerzés az insóg\'-böl.
A külföldi városokban az emberek meggazdagodnak mnnkáliól, vállalkozásból, üzletből, építésből, gyapjúból, bórból, szövetből, találmányokból. Minálunk más a millió termőföldje és forrása. Vagy legalább a legtermékenyebb földje és a legdusabban fakadó forrása. Nem a munka, nem a vállalkozás és nein az Qzlet, hanem — az inség. Kz lenditi fel az embereket céhenként és osztályonként, ez tömi meg a bugyelárisokat és szerez nekik telket, házat, értékpapírt, automobilt és a mi együtt jár a vagyonnal, tekintélyt, befolyást, díszt és becsületet.
Sorrendet tartani nem tudunk. Melyik inség jött elóször, azt már régen elfeledtették velünk a következők. De egy csomórn mindenesetre emlékszünk. Jött például a széninség és beemelte a szeneseket a milliomosok testületébe. A lakásínség Krózusokká tette a báziurakat. A drága buza felsegítette a pékeket. A vizbósóggel párosult tejinség a tejárusokkal és miliuiárikkal gyarapította meg a kapitalisták derék testülelét. A kik az ínségben bizakodtak, azok itt soha meg nem csalatkoztak. Az inség nomtóje, kezében az aranyonió bőségszaruval, híven és szorgalmasan megjelen itt, megjelen ott, megjelenik a szeneseknek, a pékeknek, a háziurakmtk, a téglagyárosoknak és áldás fakad a lépte nyomán.
Igazság lett volna-e az. ha pem jelenik meg azoknak a derék embereknek is, a kik a jeget aszalják? Hiszen ók sem rosszabbak másoknál és bizonyára ók is megérdemlik, hogy egy kicsit felmelegedhessenek. Bizonyos megnyugvással vehetjük tehát tudomásul, hogy az enyhe tél következtében _az egész országban be fog állani a nyáron a jéghiány. És a jégaszaló gyárosok előre bejelentik, vagy kijelentik, hogy az olvadó, hideg gyémántból nem tudnak az idén any-nyit adni és még sokkal kevésbé tudnak az idén annyiért ndni, mint máskor. Szóval az olvadó, hideg gyémánt olyau drága lesz, mint az a másik, a melyet semmi lüz sem tud megolvasztani. Jeget csak a baukárnék viselhetnek drágakőnek, a fülbevalójukban
Beszélik, hogy ennek a jéginségnek a sok képviselői önjelölt is oka. Rengeteg sok jégre volt szükségük ez uraknak, a min az elveiket konzerválhassák és most is
iss/.onyatosan sok jég kell a vadul fellángolt politikai ambíciók lehűtésére. Igaz-e, nem igaz-e. hogy igy. van, nem kutatjuk, nekünk elég baj maga a bizonyosság, hogy jég-inség van és egyszern milliomossá lett minden eszkimó, a ki azonban nem tud róla. Nem marad más hatra, várjunk türelemmel, mig minden elképzelhető inség végigdühöngött már az országban és behajtotta rajtunk kamatait. Akkor aztán bátran megnyugodhatunk, mert akkor már rég nem lesz rajtunk egy darabka bőr sem, a mit még le lehetne nyúzni rólunk\'
nyújtani annak, aki egy ideiglenes, alkalmas aréna építésének költségeit magéra vállalja
Ilyen konkrét tormában a sztungyt bizottság még nem cselekedett a létesítendő kósziuliáz érdekében. Alkalmul kínálkoznak ezek a beadványok arra, hogy vagy dilidre viszik az állandó síinliáz Ügyét, VW egy idóre lekerüljön a napirendről.
Szocialisták az ipartestületben.
Az ipartestületnek vasárnapi közgyűlése az elnököt és választmány nagy részét azok közül választolta. akit Hzociálistáknak szokták tekiuteni. Nem tudjuk ugyan, lioicy azok az urak mennyiben stociilis-ták, de konstatálnunk kell, bogy az iparosmesterek ugy irtóznak a szociálistáknak ismeretes elemról, amint nz ördög a tömjéntől. Denique most az ipartestület elöljáróságába diadallal vonul be a szociálist* elem, ami inegu|hódást, uj szellemit, uj korszakol jelent. Legalább ez a várakozás fnzódlk az uj elöljárósághoz. Hogy miben érvényesül az uj szellem, azt könnyű kitalálui Oondoskodui log az ipartestület arról, bogy az iparostauulóK is már olyan oktatásban | részesüljenek, mely n jövő iparosát világos gondol-\'kozásii önérzetes polgárrá képesítse. De gondoskodni log bizonyára arról is, lingy a felnőtt iparosság ia módot találjon hiányos ismereteinek kiegészítésére és a meglevőnek modern gyakorlati szellemben való fejlesztésére.
.Minthogy azoubau uz anyagi jólét elsóratigu kérdése az életnek, bizonyára nem feledkezik meg az uj választmány azokról a feladatokról sem, mely íparov társainak megélhetéséi biztosítja és elősegíti Muuka kiállítások, szaktanfolyamok, állami segítségek és kedvezmenyek mind az ipartestület okszerű munkálkodásán, igyekezetén keresztül fog megvalósului.
Védelmezni fogia a kisipart és miden nemzetközi érzelmükkel — ha ilyenl vallanak is — meg-egyozholónek tartják a lokális sói magyar iparérde-kek pártolását. Mert csak igy lehetnek pártolói azoknak az iparosoknak, akiknek bizalmából az e!ól|árói tisztségbe jutottak.
Ilyen szellemé munkálkodásban tni szívesen látjuk az ipartestületi elöljáróság felfrissítését és azt hisszük netu csalódunk, ha e megujhódántól az ipsrosokra nézve jót remélhetünk. Hiszen a szociálii-ták harca kiváltkép érdek harc. Már pedig ha ez igaz, akkor a szociálist* választmáuy az iparososztály érdekeiért fog becsületes küzdelmet folytttui, ami az egész vonalon üdvös lesz, mert euuek hasznát fogja látni közvetlenül az iparosság, de közvetve az egész társadalom.
A szinibizottsáfl beadványai.
Pályázat színházi tervekre.
A szinügyi bizottság elnöksége beadványt intézett Vécsey Zsigmond polgármesterhez) hogy az igazságügyi miniszternél legyen lépéseket a Zóldla-kerl melletti házteleknek egy aréna építkezésére megfelelő bérösszeg melletti átengedésére.
Kgy második beadvánnyal kapcsolatban előterjeszti a .Tervpályázati feltételeket és építési program-inot egy Nagykanizsán emelendő állandó színházra vonatkozólag.\' Az építési összeg 250 ezer koronában van megállapítva, melybe a berendezési költség, zsiuorpadlás. sülyesztók, villany berendezés, központi fűtés stb. is beleszániilUlik. A pályátali határidő a kihirdetési időtől számítva 3 hó. Csak magyar építők pályázhatnak jeligés levelekkel, minthogy a pályázat titkos. A két legjobb terv I.\'iOO K illetőleg 760 K-val dijazlatik , a nem díjazottak közül bármelyiket megveheti a város 600 K-ért. Az első díjjal jutalmazott mii szerzője, ha sikerül vele egyességre lépni az építési mílvozelésbol is meg fog bízatni. A bíráló bizott.ság tagjai lesznek : a polgármester, a szinügyi-hizollság két tagja, két meghívott ini\'iéplló szakértő, egy meghívott szinígazgaló és a városi mérnök.
A szinügyi bizottság ezzel uem állandó sziué-szetuek akar hajlékot adni városunkbau, mely azt mégsem bírja, hanoin hogy az év bármely szakábau otthonra taléljou a színészet. Kifejti azokat *t erőforrásokat, melyekkel 1915-ben fiuancirozhatj* a felépült színházat. Kzérl kéri a tanácsot, hogy javaslalával tegye lehetővé, hogy a közgyűlés minél előbb kiírassa a pályázatot.
Kgyben megkeresi az országos sziuészegye&ület igazgatóságát, hogy kellő módon adja tudomására a vidéki első rangú színigazgatóknak, hogy Nagy-kauízsa hajlandó több éven át szinészetí állomási
ZALAI KÖZLÖNY
MAR0IU8 10.
A liiba teliái nom in az egyesületben keresendő.
Az már természetesen más lapra tartozik. bogy egy agilis egyesület minden törekvése sem elégséges arra, hogy egy törvényes rendeletet betartsanak.
A szociális törekvések, mozgalmak hétköznapi krónikájából, az eset érdekességénél ós jellegzetességénél fogva messzire kimagaslik a magántisztviselőknek ebbeli küzdelme.
Újságírói kötelességünk ellen vétenénk, ha ezen érdekes dologra rá nem mutatnánk, minden kommentár nélkül.. Mert ha vaunak esetek, melyekhez nem kell reflekiiót fűzni, inert a tények beszélnek, ugy a magántisztviselők vasárnapja ezek között is első Itelyen áll.
!!! Arisztokratáknak !!!
alkalom uyujtatik, fiatal és stép amerikai nőt több millió dollár hozománnyal elvenni. Az amerikai pénzvilágban lisztéit közvetítő a legjobb összeköttetésekkel legközelebb Amerikába utazik,- Jiogy néhány házasságot közvetítsen, s akik jó körülmények közt levő arisztokratákkal óhajt összeköttetésbe lépni. Levélbeli megkeresések KLEIN OYULA úrhoz Wien IV . Mühlgaeee 2 iutézendók.
HÍREK.
A magántisztviselők vasárnapja.
— Pasastkodnak as érdakaltak. —
A vasárnapi munkaszünet szociális jelentősége annyira közismert, minden oldalról megvilágított társadalmi kérdés, melyet bizonyítani egyértelmű lenne régi igazságok megismétlésével Ha tehát az áílitjiik. hogy: aki hat napon ál tevékeny munkával vesz részt a gazdasági élet küzdelmében, áz megérdemli h hetedik napi pihenőt, melyet családi, társadalmi kötelességének kielégítésére. önművelődésére, vagy szórakoztatására fordíthat, akkor ugy véljük, bogy olyant állítottunk, melynek igazságosságát senki nem kétli. Törvények, miniszteri rendeletek szentesítették ezen elvet külön-külön az egyes gazdasági rétegek életviszonyaival számolva.
A magántisztviselők vasárnapi munka-szünetét például egy törvényerővel felruházott miniszteri kórrendelet szabályozza. Ez kimondja, hogy vasárnap minden íro d a i m unkának szünetelnie kell Nincs tekintet arra, hogy az irodai alkalmazott saját elhatározásából dolgozik, vagy a munkaadó megbízásából. Alapos megfontolás, sok ankét, tárgyalás előzte meg e rendeletet, melytói régi panaszok orvoslását várták az irodai alkalmazottak.
Mikor mintegy hal évvel ezelőtt Nagykanizsán megalakult a magántisztviselők érdekképviselet egyesületi formában, megindult a küzdelem a rendelet érvényesítésére. Sok száz körlevél, számtalan újságcikk, gyűlés, hivatalos átirat és a jó ég tudja minő eljárások jelzik a vasárnapi munkaszüneti küzdelem útját. Mi sem lenne természetesebb, ha azt irnók, hogy e mozgalmaknak sikere volt. Azonban nem igy van Magántisztviselői körökben most is sűrűn hangzik a panasz a vasárnapi munkaszünet bo nem tartása miatt. A haléves kitartó agitálásnak ma sincs eredménye. A hozzánk érkezeit panaszokból azt látjuk, hogy a magántisztviselők egyesületének ebbeli 0 évi munkája a mai napig is még meddő sikertelen. Pedig ugy informálnak bennünket, az egyesület mindent megtesz a maga részéről a siker érdekében. Emez információnk igazát mi istudju-, mert újságírói tisztünkben gyakran találkoztunk az egyesület ebbeli működésével.
De nem is szorul az egyesület védelemre. A vasárnapi munkaszünetet elvégre is nem azért kell betartani, inert Nagykanizsán a magántisztviselőknek vau érdekképviseletük, hanem mert a miniszteri rendelet ezt diktálja A miniszteri rendelet irja elő a munkaszünetet. írja elő a hatósági ellenőrzést, szóval mindent mi e tárgygyal összefügg.
— Személyi hlr. Vécsey Zsigmond polgármester néhány napra klllöubőzó ügyelt elintézése céljából elutazott. Részt fog venni azou a tanácsülésen is melyet a r. t városok poli(ármeslereiuek országos egyesDlete tart szoubaton Budapesten Megvitatásra kerül a belügyminiszternek a városuk áll. segélyezéséről szóló lörvénytavaslata kapcsán teendő intézkedések; a városok érdekeiuek támogatása a képviselőházban.
— Ssájbély Gyula lemondása. A mint értesülünk, Szájbély Gyula udv. tanácsos egészségi okokból beadta lemondását a dunánloli és zalavölgyi h. é. vasút elnökségéről és ennek folytán visszalépett ezek vezetésétől.
— A keresztény jótékony nőegylet közgyűlése A nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet 1910. évi március hó 13-án vasárnap délután 3 órakor, határozatképtelenség esetén folyó évi március hó 20-éu ugyancsak vasárnap délután 3 órakor az áll. elemi iskola tantestületi terméheu rendes évi közgyűlést lart. Tárgysorozat: 1 Mull évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 2. Kínokí jelentés. 3. Mull évi zárszámadások és vagyonmérleg előterjesztése. I Kgyéb indítványok.
-i- Egy felolvasás elmaradása. Mull számunkban közöltük, hogy Khédey (lyula dr praelalus kanonok felolvasási tart a Katii Legényegyletben. Mint most linlat|ák velünk e felolvasás közbejött akadályok miatt bizonytalan időre elhalást tatolt.
— A Brűnauer -Tihanyi párbaj ügy a törvényszéken. Annak idején országos érdeklő dés fordult a HrUnaiier Árpád kereskedő és Tihanyi László gyógyszerész közt lefolyt párbajügy felé. A segédek egyik része ugyanis azt a vágást, melyet linlnauer esés közben kapott, a párbaj szabályaiba ütközőnek miuósitelle melynek alapján Tihanyi diszkvalifikállatott volna és a bíróság előtt súlyos teslisértésért vonatott volna felelősségre. Am az ügyészség a vádat mint párbajflgyet Ingadia el és ez alapon tartatott tegnap a végtárgyalás. Konstatáljuk, hogy .i nagyközönség szinpátiája. az izgalmak elmultával szinte Jokozatossan fordult Tihanyi felé ,< A tegnapi főtárgyalás pedig, bár a közönség körében uem nélkülözte az érdeklődést, de mégis ugystólváu üres tárgyalási teremben folyt le. Néhány ügyvéd és Ibvtul jogászon kívül alig volt hallgatósága Pedig dr. Kenedy linre fótargyalásí elnök iulézkedeit, hogy csak belépőjeggyel lehessen bejutni s tárgyalásra. Á tárgyalas reggel 10 óra felé kezdődött A tanács tagjai dr Kenedy Imre. dr. Muschenbacher Kdvin és dr Kayser Klek voltak. Tanukul a párbajsegédeket hallgatták ki, kik közül érdekes volt 8chra<iz Ödön honvédszázados párba|vezetőnek u nyilatkozata, ki bár a párbaj legyzóköiiyvben azt irta alá. hogy „lélstólag szabálytalanság történt", mégis Rrünauer-uek hirtelen esésekor sem ó uem tud la megakadá lyózni a párbaj folytatását, sem Tihanyi uem tudta vágásra emelt karját visszatartani. Az igy történt vágás csak egy volt, nem keltő, mint vélik, hauem » vágás visszapattanása a csontról okozott egy kisebb vágást. Hzigelhy Károly dr. törvényszéki orvos bebizonyította, hogy egyik lelól, kik a Tihanyi kar-ját Ikyelték egy vágást lehetett észrevenni, mig a kik J kardpengét nézték, eunek visszaugrása keltette azt » téves látszatot, mintha Tihanyi az eleseti Brüniuer hátára két vágást inért volna. ítéletre csak
délután \'/»"-kor került sor. E szerint Brünaii»rt 8 napi, Tihanyit pedig 2 hónapi államfogházra ítélték.
— Istentisztelet Az izraelita templomban a péntek esti istentisztelet f. hó 11-tői kezdve további intézkedésig d. u. 6 órakor fog kezdődni.
— a magyarországi munkások rokkant és nyugdijegyletének nagykanizsai fiókja f. hó 13 án d. u. 2 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városház tanácstermében. Napirend: I. ülnöki megnyíló. 2 A választmány évi jelentése. 3. A z&ró számadás ulfogadása és a fölmentvény megadása. < Tisztújítás 0. A központi közgyűlésre a fiók küldöttjének megválasztása. 6 Netáni indítványok és aj tagok felvétele. Csodálatos, hogy Zalamegyében ennek az üdvös, hasznos intézménynek csak Nagykanizsán és Keszthelyen van fiókja. Hol marad a többi város, hol maradnak a tanítók kik a népérdeket szivűköu viselik.
— Bihari eat Nagykanizsán. Művészi est lesz ez feltétlenül. Azzá teszi a kiváló programm, melyet itt közlünk, de azzá teszi Bihari Ákosnak izmos művészete, melyet Nagykanizsa közönsége elólt bővebben ismertetni fölöslegesnek tartjuk. A pénteken este tartandó művész-estnek programmja a követkető: 1. Nagy jolenet Kaust-ból I. fel». I. síin. S. Kuruc versek a XVII. századból és kuruc dalok Kudródy-től. 3.\' Antonius gyászbeszéde Caesar fölött (Shakespeare: Julius Caesar). 4 Költemények Vörösmarty, Aiany és l\'etőfl-tól. 3. I\'án halála és Halamon kir. álma Reviczkytől. Jehova Kiss Józseftől. A programm kiválóan alkalmas arra, hogy a felsőbb osztályú tanulók is meghallgassák.
— A Déli vasút a munkásságért. A déli vasul igazgatósága egy buinániis rendeletet boc.A|-totl ki, amelyben olreudeli, hogy f. hó l-lól ket-dódóleg a lizetési napokon, szombatou a munkásság csak délután 2 óráig dolgozzék A fűtőházak iuuu-kásái a kifizetés napján egy és fél órai ebédidő betartásával I óráig dolgoznak A forgalmi és szállítási munkásoknál s raktári egységárak is szsbályoztatlak. A pélyafenlarlási tanult munkások kiküldetéséuél az eddigi 4o fillér póilék március Mól kezdódóleg 1 koronára emelkedett Magunk réstóról csak üdvötölhetjük a déli vasul igazgatóságának eme humánus intézkedését.
— Építkezések Az épitóügyí bizottság kedden ülést tartott Knortzer (Jyörgy elnöklete alatt, melyen ismét 8 épületre adták meg az épitési engedélyt Kzek közül a Weiser J C. gépgyár cég épit egy emeletes házat 8ugár ulí lelkén raktár és irodahelyiségek stámára. Eddig több niiot 20 házra adott a bizottság engedélyt Ugy halljuk, hogy sok kőműves ment Budápestre dolgozni, hol az idéu óriási építkezés történik.
— Nem csak gyermektől vonandó meg minden, ami szivgyengüó és »z idegeket megtámadja, — félre léhát a szesszel és kávéval I — felnőtteknek ia legnagyobb kincs az egészség. A gondos hátiast-stouy azért reggeli és ozsonua kávéhoz mindig a valódi Katreiuer-féle Kneip malátakávét használja, mert akkor egészséges és Ízletes kávét nyújthat az asztalra Megelégedettség ós megtakarítás, lóleg azonban a gyermekek viruló kinétése a jutalma. A sok értéktelen utánzás miatt, a bevásárlásnál a legnagyobb óvatosság kívánatos. l!*ak Kalreiuer névvel ellátott eredeti csomagokat tessék elfogadni! Minek is hailgyna utánzatot magára erőszakolni, amikor ugyanannyi pénzéri valódit is kuphst
Köszönetnyilvánítás.
Istenben boldogult jó férjem Ifj. Urossek Ferenc elhalálozása alkalmával a jóleső részvét számos jelével találkoztam. Fogadják az elhunyt mindama rokonai, jóbarátai és kartársai, kik résztvétükel bármily inódon nyilvánították, leghálásabb köszönetemet.
özv. Grossek\'JFerenoné és osaládja.
MAROIUS 10.
ZALAI KÖZLÖNY
3
20 év óta bizonyul
a ü(athretner-file ¡Kneipp-malála-kávi kitűnő pótléknak a babkávéhoz is helyette is, ahol az izgató hatásai miatt tiltva van. Gyermekek részére nem létezik egészségesebb kávé-ital, mini a
tiszta íKalhreiner. ¡Hogy\' virulnak annak élvezése mellett!
Jól jegyezd meg: csak Vhwumum
cigaretta-papirt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
— A Sormáai ut biztonsága Svetec Lajos ¿n King Pál kit laposok a vásárról lültek Imza egyik este. Amint a Sormáson innen Kiskanizsa felé döcögött a kocsi, ismeretlen tettosok észrevétlen felkapaszkodtak és a vásáros ládát tartó kötelet felold-Iák. Csak akkor vették észre, mikor ogyik láda leesett. Megállították a zörejre a kocsit, mire az útszéli tolvajok elillanlak. TüskePéter hentes ugyané vásárról |öil hazafelé, egy kevéssel késóbh. A hentes is szundikált meg a kocsis is. Mire felébredtek valószínűleg ugyanazok az útonállók lelopták a kocsiról a megmaradt húst és zsírt. Jó lesz szemmel tartani a Kiskanizsa—sormási ulat.
— Rendőri hírek. Textor József inas a Király-utcai 3l sz. házban dolgozott. A jobbik kabátját megórzés végeit átadta a házban lakó Kovács Kálmáu podgyászhordó napszámosnak. Mikor másnap visszakérte, meglepetésére arról értesült, hogy Baracsics István a zárt ailót (eltörte és nemcsak a kabátot, de néhány fehérneműt is ellopott Az előállítóit Baracsics tagadja a nevére irt bűncselekményt. A rendőrség pedig most kutatja, hogy az ismert férllu közül melyiknek az enyves kezén ragadt a kabát.
Kencsolios Ferenc bejelentette a kapitányságon, hogy szerelelt oldalbordája. Audrosek Mária f. hó 3-án este mogszökött tőle és hogy útitársa is Ingyen magával vitte férjének 400 koronát kitevő megtakarítóit pénzét is. Panaszos férj kérte a hűtlen Éva nyomozását, mert nagyon vágyik felosége után, de még inkább a lábat kapóit péuz után
A párisi orvosi akadémia vizsgálata szerint a magyar Fereno Józaef-keserQ-víz „hashajtó sókban különösen gazdag". Kgy berlini világhírű tudós kijelenti, hogy a Ferenoz József-vizet gyakran rendeli, „mindig megfeleló biztos sikerrel". London egyik legkiválóbb vegyésze megállapítja, hogy „a „a Ferenoz József-viza legerősebb az összes Angliában árusított keserüvizek közölt" Még Amerika egyik legismertebb orvosi szaklapja is konstatálja, hogy a valódi Ferenoz József-keserüviz használatú Amerikában „kíméletes hatása miatt az utóbbi években különösen előtérbe nyomult."
— Padlás tolvaj Fesselliofer József kereskedő jelentette a rendőrségen, hogy a \\ árosházi lakásának padlásáról zárt ládából ismeretlen lettesek különféle uói ruhát "80 kor. értékben elloptak A nyomozást megnehezíti uz a körülmény, hogy a padlásnak ii többi lakóval közös fel|árata van és hogy a ruhák őszi elhelyezése óta nagyon sok cseléd, mosónő járt a padláson, akik ma már nein szolgálnak a házban.
— Pásztory cs. és kir. udvari szállító virág-kereskedése, Budapest, VIII. Kákóczi-ul 3. Képes árjegyzéket kívánatra díjtalanul küld.
KÓZ6AZD AS AG.
Zsiros nyomás.
A cikória (katáng gyökér) termelés.
A cikória (katáng gyökér) termelés a külföldön már évtizedek óta nagyon elterjedt. Feltételezhető, hogy a gazdaközóuseg elölt ismeretes, miszerint a cikória növénynek, mély lalaju erőteljes agyagos vagy homokkal vegyüli szántóföld előnyös és elóvele-ményül téli kalászos, búza, rozs, köles ajánlható, de dohány is uagyou alkalmas erre (
Mint utóveteméuy nyári kalászos, takarmányrépa és burgonya nagyon a|énlatos.
A cikória termelésre szánt földnek már ősszel ezen célra elkeli készítve lenni, és s felhordott trágyát még a tél beállta előtt a földbe mélyen alá kell szántani.
Tavasszal, röviddel a vetés elótl, semmi körülmények közölt sein szabad szalmás trágyát használni, inert a cikória növénynek tömött tala| kell, inig a szalmás trágyával éppen az ellenkezője éretik el, vagyis az eredménye az lenne, hogy ágas gyökerek uőnóuek, melynek sem siily. sem pedig tartalom dúsak és ennélfogva a gyártásra hasznavehetetlenek, tehát át sem vétetnek.
ügyes vidékeu műtrágyái is, és pedig Thomas-loszfát lisztet, holdanként körülbelül 400—500 kg alkalmaznak őszi trágyázásra, reá következő tavasszal pedig lehetőleg uedves tala)bau holdsukéul körülbelül 100 kg. chilisalétrom használandó, azonban ezekre nézve a talaj miiiémüsége és alkata mérvadó.
Kora tavasszal nagyon aiáulalos a földet dudva miatt meghoroiiálni, ellenben a szántás abbai* hagyandó, csupán akkor kell könnyen és laposau foganatosítani, ha dudva mutatkozik — tiyiikori és mély száutás által n talaj nagyon meg lesz lazítva, ami a cikóiia növénynek nem alkalmas és azonkívül a szántóföld a jó kikelésre szükséges téli nedvességéből veszítene. Nagyon szükséges és fontosnak tartjuk megeinlíteui, hogy a géppel való vetés elótl és uláu a szántóföld jól m»gliengerezendó, inig a kézi vetésnél már csak a vetés megtörténte utón szükséges a hengerezéa. hogy a föld sima legyen.
A vetést nem kellene Szentgyörgy napja, vagyis április közepe elólt — május elejéig fogaua-tosilauí, mert a korai vetés követkozlében szárba hajiolt gyökerek nőnek; különösen akkor, ha a fagy hozzáiárul.
Még előbbi időben igen sokat kézzel vetettek, azonban célszerűbbnek bizonyult most már a géppel való vetés, inert utóbbi által uem csak, hogy a munka megkönuyettiletik, hanem sokkal olcsóbb is. Ezen előnyt sok község belátva, elhatározta magát ilyen velögép beszerzésére, amit tulajdonképpen egyéhb gazdasági vetőmagvak velőiére is alkalmazhat. Nagyon ajánlatos tehát otl, ahol ez még- n-iu történi volna meg, nem késui egy vctógép beszerzésével ; ha esetleg egy nagyobb velögép beszerzésére, talán nem eszközölhető, ugy elégséges egy kisebb vetőgép is Csekély áránál fogva néhány gazda egyesülve kötösen megszerezhet egy ilyen vetógépet, mely bizonyos dit megtérítés ellenében, akkor* esetleg kölcsön is adható, mi által a gép könnyen fizethető
25 cm-nél keskenyebb távolságra uem kellene velőgéppel vélni, mert»ei által a kapálás is iiieg-
könnyíttetik. fia a kapálás kézzel eszközöltetik, mely ugyan késedelmes és költséges, ugy nagyon ajánlatos ez esetben a már évek óla kipróbált és igen előnyösünk bizonyult l\'lauet jr. féle 18-as számit egy kerekű kézi kapáló, mely Clayton és öhultlewort budapesti cégnél, vagy bármely más mezőgazdasági gépgyárnál megszerezhető
Ezeu kapáló igen jól kezelhető, könnyű kezelésénél fogva még nőszemély által is használható ós hssziiáljiatóságáiiál fogva nagyon értékesíthető, miután mindeul\'éle gépvetéshez a kertben és inezóu egyenlő jó szolgálatot toljesit.
Ilyen egy kerekű kapáiéval már gyakran bebizonyított munkaképességűek számítási példája, mely szerint egy személy I nap alatt körülbelül \'/, hold cikóriát könnyen megkapálhat, holott ehhez a munkához kézi kapáiéval 4—5 jó munkás volna szükséges. A kapálás mindig foganatosítandó, ha gaz mu-talia magát.
A fiatal gyökér kilépésére és állására különös gond forditaudó; a sorok körülbelül 15 cm. távol legyenek egymástól, mert némely gazda saiát magát kárositia, ha a fiatal vetést nagyon aűrün állítja, mely azt a következményt vonja maga után. hogy nein nőnek egyforma szép, hanem vékony, könnyű rostos gyökerek, melyek a kiszedést ós tisztítást csak megnehezítik, ellenben súlyban kevesebbet eredményeznek.
A termelőre nézve nagyon fontos és saját ér-dekébeu áll a szárbaha|tott gyökereket miudjárt első kinövésüknél kitépui, uem csupán azérl, meri ezáltal igeii jó takarmáuyt kap a tehenek részére, hanem azért, mert ezáltal a földbe maradt gyökerek jobban kifejlődhetnek, miáltal a termelő nagyobb eredményre lehet szert.
A géppel való vetésnek még egyébb becsülendő előnye is vau. tudniillik a gyökerek az eke segítségével sokkal könnyebben kiszállthalók. Erre a célra alkalmas a közönséges eke is, do még ajánlatosabb és célszerűbb a minden tekintetben jól felszerelt cikória-kiemelóeke.
Ezen ekével a sor melletl haladva a gyökerek kiszedése ugyan könuyen történik ; a kiszedés után halomra összerakva, megtisztítva éa levágva lesznek a gyerek \\
Kz a kiszántás a kétágú ¿kapával való kiszedéssel szemben sokkal olcsóbb, másrészt azzal az előny-nyel bir, hogy a talaj alaposan inegmiveltetik, minél fogva nem szükséges többé szántani, miáltal kél munka egyszerre végeztetik el.
Aki a munkát racionálisan végzi az meglógja a katáiigtcrmelésuél az előnyt találni, különösen pedig azért, mert a talajra a vetésforgó állal nagy befolyással bir; mindenesetre azonban a legalkalmasabb időben igeu szép készpénz összeget lehet érte fölvenni.
Egyes viiléken a cikória utóveteményekénl a cukorrépát termolók előszeretettel veszik a vetésforgóba. mert a változás által a földre uézve annak termelése nagyon előnyös befolyással bir, másrészt pedig a cikória utáu termelt cukorrépa inagas súlyánál fogva és nagyobb cukortartalma által kiválóan kitűnik.
Ezen okoknál fogva a cukorgyárak saját cukorrépa termelésük mellett a cikória termeléssel is igeu nagy mértékben foglalkoznak, mert ismeretes, hogy a cikóriagyökerek fóláplálkozásuk a hosszú gyökereiken keresztül a föld mélyebb rétegeiből azivják fel "gy. hogy a föld felsőbb rétege a cikória termelése nikaliriával bizonyos pihenésben részesülhet.
IRODALOM ÉS MOYÉSZET.
* A Divat Újság minden hónapban kétszer lelenik meg. Elólizetési ára nagyon olcsó: negyedévre postán való szétküldéssel két korona busz lillér. Kiölhetni legcélszerűbb n kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesteu, VIII., Kökk Szilárd-utca 4. számú házban vau.
ZALAI KÖZLÖNY
MAR0IU8 in
Tojás-bizományi üzlet
Hermann Rubin, Wien XII/2.
SchSnbrunnaratrina 209.
1114. éli i kéeil plaui (i tijéikiriikiéalaa titkára J
Kifogad tojásküldeményoket bizományi eladásra mérsékolt jutalék ellenében — a legmagasabb árakon ás számolja el, Vesz sürgönyi vagy levélbeli ajánlatokra. Klólegek teljes értékig a feladó vovény ellenében — Sürgönyeim: Kierkoinission Wien, Telefon interurbán 5000. tíiro számla Wiener Bauk-terein (filiale Neubau), Osztrák postatakarékpénztár számla 53037, magvar ÍÍH63. Kívánatra tudósítást kaldok.
I

LE DÉLIGE
cigarettapapír
mindenütt kapható.

COGNAC MEDICINAL\'
àrlal
„ADRIATICA"
(\'ognuclepnroló és Jamaica-Rum Behozatali Részvénytársaság FIUME
különlegessége
Kapható Nagykanizsán: Neu és Klein, Keehnítzer M és Stréni és Klein cégeknél. — Csurgón : Vujdn Kornél cégnél.
Szőlő-oltvány,
szólóvesszóról és borról nagy képes árjegyzékemet I N ö Y E N
és bérmentve küldöm meg, a ki Címét tudatja Kzeu könyvet még. az is kérje, a ki rendelni nem akar, mert ebból megtanulhatja a szőlőtelepítést s emellett sok szólókép vau beune Szőlóoltványokból és mis egyéb európai és amerikai sima és gyökeres vesszőkből a világhírű Delawaréból állandóan tObb millió kóazlet eladó, olcsó ár melleit Több ezer eliamerő levél, közte több hercegi és gróti uradalomtól.
Cini: Szüob Sándor fia, szölötelepe,
Bihardióazog.
Gazdák |
IIa elsőrendű Képet akarnak venni, kérlellek árjegyzéket euiópaszerle hírneves
wapijaró és roDtalliatfi tven/lnlokomaliiloir, iiiíiíáiijarö és vonlaiban) {Kiokoiooliiiokröl- Teljes cseplökészlelet i
■•natnmotoroa kötörtf, faapmóffépak
vontatásra (i ma(ánJárA atarkaiattal Htabtl banalnmotoruk. MslTÖgimtalepsk.
Kellner éa Bohanzer
Budapaat, V. kar., Aultoh-utea 9. as. MttrgBny .VUácoaaáf Budapast.

MoociL
1910
l8lO-es modellünk ujitáaai:
lnleniiv lángié, mely gyoi-■an torral éi knvéi sxeirt
fogyat«! Erős alkstrásiek, melyek klcierélhetük él lliitllhalúk. Müvén I kivitel (modern ililut j, Cialvaniiált lironi srlneréi. — tlonáadva ft .Ropa* hiiionságl gyorsfftio addigi előnyeit, a
„Rop«" I9I0.
a jelenkot legatebb, legtartósabb, legbialo*abb ét legtakarékosabb asitall lila-helye. Ha íeltlUl, elaltalk. A *ie»i ki nem folyliAl\'
ára Budipattan: 4.-- korona.
léil lámáit pélééiyikit a ■ jar I kartii Sí fillér rétlutéiMl llll-ii aiéllira •tirél át.
Kaphatú minden »lakaikba vágó üzletben.
„R 0 P S" Fémáriigyár Részvénytársaság
BUDAPEST, V. Váoit-nt 74, 38.
Itelyl elárusítók: Waliar J. 0.. Saulheim és Outh, Holenfeld Adolf fial, Kdhlar Taatvórak, Ungar Ullmann Elak.
Képvtaalök vidéken karaatataak.
mm
re
tarisljaa allén éréaklaél. ki mlyl faltat Iliiméi lijtluli ia;i|ri
I Also
{eher
Gyümölcsfacsemeték
létiiylék, aiuciirjék, lilmllik, lirltéiiivéiyik. Ii|;é|yiailciéik lik
Szőlőoltványok. "¿T
tarapai él laarikai liai ii íjikirai llllzék. (Oklalé élnérjaijiék kliéiilra laijaa).
FISCHER m
főiskolák es szöloottuárry telepek
arsoi
CX3
r-^j

a> oo CO CO
HirttßsflM felvesz
a kiadóhivatal,
í rz: és —
Deák tér
és minden bel- és külföldi hirdetési iroda.
szállít, amerikai
__8Ím* Sikeres
V-JM" vesszőket külön,
féle fajokban, fajtisztaságért jótállva legdúsabb választékban a már évek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismert:
KBkillömsntl else szallieltvAny telep tulajdonos: 0A8PARI FBIOTE8
Medgyes 89. sx (Nagykükűlló-megye). v 1 . \'■ Tttlék képit érjiiyiékit téralt .--m
A< érjegy «ékben laláihalók ai oraailg minden réaaéröl érkezett illiaaré Itllllk, ennélfogva minden ia<5l6bli-tokoa megrendelésének megtétele előtt ai iimeróa aae-mélvlaégeklíl ugy sió-, mint násbelileg bitonyaágot •terelhet magénak (nll iiéiltelep (iltéllia aaikli kaléiépérél.
»"tóaí: Hashajtó.
elistein, NMlíifeT^yii
asha.jtó labdacsa
m.. m aui^MMa——awwaaao^l
(Neusteln Erzsébet-Pilnlái)
felülmúlja minden tekintetben a hsionló késiilményeket Konll sser mantaa mlndan kéroa alkatréasaktöl a legjobb alkarral haainéljék as alteil bántalmainál, könnyű srékletétel sceret, egy vértíaillló gyógyarer lem ártalmalla nabb éi alkalmasabb a
Székrekedés
legyűrésére, mint a legtöbb betegség okotójára. Cukrogoll volta miatt, a gyermekek Is «iWese 11 veizlk, Kgjr dobol I5 pllula tartalommal 30 fillér egy tokerei H doboua-lehat l-\'o pllulával 2 ky«na. A pém előre bekltbUte melleit bérmentve. tt*
||1 a M I Ulknratoktól Ovakudjuak,
.Naualaln Fülöp hashajtó plluléit. (essék kérni I Csak akkor valódi, ha uilnden doboron a lörv, bejegyxet Sxent I.lpót védjegy éi l\'blli|i Neusteln gyógysterési alé-Irésa fekete vörfll nyomásban olvasbalO, A keresk. törvény által védett csomagjainkon cégünknek rajta kell lennie.
Bsastala Filip |yé|yi(irtiri. Ii Llpéthit
Wien, l\'laiikengasse 8. Kaphalú Nagykanlilán: Ralk Qyula, Balul Lajos, Prágar Béla éa Siabö Antal gyógyiaaréaiaknél.
Szőlőoltvány eladás!
Aki egészséges, olcsó szép szólói akar, bizalommal forduljon
VITYÉ MIKLÓS
a lalkUamarataaan vaaatatt oltváaytatapáhas —
üs-üsiiüáúoo (Toroulal-iD-l
ahol szokvány minőségű I. rendű fás. gyökeres és sima z ö I d 0 | t v A 11 y o k lior-és c s e 111 e k e I a j 0 k valamint amerikai sima és gyökeres szőlló vesszők, nemkülönben ugyanazon fajok II rendű oszláiyzalbau a legolcsóbb árban kaphatók Szólóliigosnak külön e célra választott fajok. — tiyüinölcsfs- és rózsa-oltványokban nagy választék
Faj- ás árjegyzék tngym it bérmautva. A számos elismerólevél közül ilten csak egy: A küldött oltványokkal teljesen meg vagyon elégedve A kedvezi időjárás melleit igen szépek megeredlek, az elmaradottak száma I—J"/•*"*\' többre nem tehető. Faltisztázásról ezidő szerint még nem nyilatkozhalom
Tiszteletlel Dr. Gróf Árpád
(jzeged, lfloo. julius 10. ügyvéd.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Ns|]alaiiik hétfon íi csütörtökön dalban.
tlöfli*lá*l Arak: Egá»t tvre 10 koron«, ítlénc 6 koron*, negyedávio 9 koron* 60 fltl. — fegyo» «ám ár* 10 #111.
K«l«lő» mkoi kotxlö : Hert^KM Jiludf.
KIMIIJH : H KurkKutlőarK.
SzirkBizlony éi kiadóhivatal Daák-Ur 1
Taltfon: 112. — Hlrd*lát»k dljsiabát aitrlnt.
Máircius 15.
(V.) Ötvenkettedik fordulatán március Idusának nem kevés hazafias bánattal kell elismernünk, hogy ez a kor nem érzi át oly mélyen azokat az eszméket, melyekot ünnepel, mint a muzeum oszlopcsarnoka elótt ötvenkét esztendővel összesereglett lelkes nép, melynek az a történelmi pillanat adatott, hogy a magyar Tyrleust, Petőfit hallotta szavalni, tóié a költőtől hangzott a zengő,~az utolérhetetlen „Talphi magyar".
A francia forradalom. » társadalmi reneszánsz szabadságra vágyó szellője lengedezett ötvenkét év elótt a mi szép hazánkon és a politikailag iskolázatlan embertömeg lett légyen egyenkint bármilyen műveltséggel is megáldott, — tudatában volt annak, hogy a válságos, nagy történelmi időknek születését hozza meg csodás lelkesedése; érezte, hogy a régi bálványok összedőlnek és az emberiségre uj korszak következik. Ha igy nem lett volna, hogyan tudnók megérteni, hogy a Pilvai kávéház néhány titánja a nyilvánossággal még akkor nem biró, cenzúrától lenyűgözött és rendőrileg féken tartott s közügyek vitelére iskolázatlan embertömeget tudott volna egybe gyüjleni, mely egyszerre Magyarország eleven közvéleményét képezze.
Közéletünk mai jelenségeit nézve, ugy találjuk, hogy ez a kor elődeinek nagy hevületéro képtelen. Hiszen igaz. ma is ünnepeljük március 15.-ét, de a tavasz fu-valmában ezek az ünnepek erősen a konvencionális szokások kereteiben mozognak. Elhangzik a magyar tengertől az erdős Kárpátokig a napnak glorifíkációja és kétségtelen. hogy számra sokkal többen vesznek részt ezeken az ünnepeken, de hogy hány lélekben magasztosulnak fel a márciusi eszmék, ezt a gondolatot üzzük el agyunkból, mert talán nemzeti csüggedést okozna. Kétséglelon, hogy a generáció, moly valamely nagy szabadságjognak áldásaival él, eltompulhat abban, hogy magát az eszmét érdeme szerint értékeli. Ötvenkét óv elótt a „Talpra magyart" elszavalni szellemi revel-láció volt. Ma az élő. sót talán olykor
Gümökór,
kohöfiés, szamárköhögés, Influenza
•••latban *t orrotok caak
SIROLIN
Roche"-t

rpndnlnt.il.
Kik vannak a Sirolin ,(Rocbe"-ra utalva?
1. A kik hoHin tdfln kere.rtöt kShBgá« hánUl-malban sianradnek.
2. Mindazok, kik fldtllt gígehnrutbnn annvsdnek.
8. Aaitniában ««nvodfik lényagat kOnnycbbUlátt éreznek már rövid hatinálat után
4. Skrolulát, mirlgy<luzz»dá»oa, u*m- 4« orrkaUr. riidö» gy»rin«kelnek i)
looioa sxttro a H trolin
„Rocna
A táplálkoaáat nagyban •i6««gltl.
Csakis eredet i raOmago-látn Sirolin „Ituchi.\'-t kérjen, minden nlán-tatoi\' v*gv pötkétjit-mányi kérllnk a l-e»*-tiroxotlaijban vlttza-otatltanl
Siroltn Irodalmai 13 kívánatra tugy«n 4a bér-mentre kfltd
r Hoíbub-Li Rodif A Co.
Wlfa, III L iMlasfun 0.
vissza is élő sajtószabadság korában még forradalmibb költemények és szónoklatok sem csinálnának olyan núgy, a paroxismus lázáig növekedő órzelemhullámzást ; mig ötvenkét óv elótt még a dadogó Irinyit is megtapsolták és vállukra emelték a márciusi hazafias láz hatása alatt.
Romélnünk kell azt, hogv ha majd megtörténik egy nem várt reakció és a márciusi eszmék és az akkor kivívott nép-jogok veszélyben lesznek, majd kigyúl és fellángol akkor a Vesztalang s bizonnyal a márciusi ünnepek mai aablonait elfelejtjük. Ám ha a márciusi eszmék győzelmére ren-; ílezeiuló* ünnepek benső, hazafias tüze nem lángol is akként, amint hazafias szivünk szeretné, mélységes hódolattal adózunk mindazoknak, akik^ éppen ebben, ebben az utili-lárius korban a hazafias eszmék fáklyáját meggyújtják. Különösen tetszenek nekünk nz iskolákbartk rendezett mároiusi ünnepek. Itt van a nennet rügyo, itt van a nemzet virága és éppen abban az időben, amikor lelkébe a haznflasság szent tanításai leginkább gyökeret verhetnek.
És tetszik nekünk a társadalmi körök-neW március 15-iki ünnepe. Mert a napi küznelem slilakjátol m\'egtiSztult különböző foglalkozású emberek egyesülnek a márciusi hármas eszményben: a szabadságban, testvériségben és egyenlőségben. Egyesülnek érzésben és talán tudatára ébrednek annak, hogy a márciusi eszmék még nem győztek. Hogy a tülekedő, egymással gyűlölködő társadalmi osztályok helytelenül élvezik, a testvériséget sokszor lábbal tapossák és az egyenlőséget megvalósíthatatlan ábrándnak tartják.
Pedig, aki igy tesz, gondolkozik, az a mároiusi eszméket megkorbácsolja és kivégzi és aki ugy vesz részt a márciusi ünnepeken, hogy legulább hazafias felhovülésében nem óhajtja e kor szellemét megváltoztatni a márciusi ideák követolései szerint, — az nem ünnepel, az ünneprontó.
Oh I hozd meg március Idusa uz ötvenkét év elótt lelkesen hirdetett hármas eszmény teljes gyózedolmét. a szabadságot, u testvériséget s az egyenlőséget I
Vasúti katasztrófa a
nagykanizsai állomáson.
Szenzációs hírre ébredt tegnap reggel városunk közönsége. A szájról-szájra adott tudósítás az volt, bogy az éjjeli gyorsvonat összeütközött az állomás elótl levő lehervonatt.il és bár haláleset pein történt, de 10 — 18 szebesOllról beszélt a nagyítani szerető hirhordozás. Az összeütközés megtörtént, de annak tragikus következménye szerencsés véletlen folytán nagyon összezsugorodott. Tudósítónk a következőkbe:! számol be az összeülközésrő). Szombat éjjel 12 óra után lludapeslról érkező 204 sz. gyorsvonat az állomás előtti alagutas átjárónál a budapesti lóvágáuyuii veszteglő 401 sz. mozdonyba beleszaladt.
Mozdony a gyoravonatl vágányon
Poszovoc János mozdouykiséró a 431. számú \'mozdonyt bár tudnia kellett, hogy a gyorsvonat érkezése rendes időben fog törtéuni, ahelyett hogy auuak érkezését bevárta volna, levezette a budapesti bejárati fővágányra és ott hagyta annak személyzetével egyUtt azzal a megjegyzéssel, hogy a torouyőr figyelmeztetni fogja őket. mikor járjanak a vonathoz. A mozdony vezető a szolgálati szabályzat értelmében uem hagyhatja el mozdonyát, bár tudta, hogy a gyorsvonat minden pillanatban beroboghat. Nagy Károly ftltő vett« észre a vonatot és leugrot a mozdonyról. A mozdony vezető pedig hirtelen megindította a mozdonyát mig a gyorsvonat vezére Harangozó József a lehelő legerősebb fékezéssel igyekezett megállítani » vonatot mikor ugy 1Ö0 méternyi távolságból észrevette a veszedelmet. De a ÜO Km. sebességit gyorsvonat csakhamar utolérte a 4Sl-es mozdonyt, ebbe beleszaladt, a két mozdony a sérti -lések miatt összekapcsolódott és a mozgásban levő 4 1 l-es mozdony a már majdiiom megállt gyorsvonattól elszakította mozdouyál, ugv, bogy a gyorsvonati szerelvény teljesen megállt és csak a kalauz kocsi első tengelye siklott ki.
Az összeütközés következménye.
óriási ijedelem volt a vasulou. Senki sem tudta az első pillanatban mily iszonyatosságot Ur fel ív vizsgálat lla|ós Koreuc reudórbiztos és a gyorsau olt leriuett vasúti orvos Szigethy Károly dr. azonnal megejtették a vizsgálatot és megállapították, hogy a rendkívüli ijedelmen és kisebb Sérüléseken leivUl emberben kár nom eselt.
Sérülések
Minthogy az állomáshoz közel volt már a vonat, szokás szerint felálltak az utasok csakis igy szenvedtek némi ntődést. Sót a mozdonyok és a vonat személyzete is lényegtelenül sérüli meg. Ezek a következők: Král József mozdony vezető, Tóth János budapesti fókalauz. Véri Lipót budapesti kalauz, Szentes János fűtő IKiskanizsa), kinek mellén
2
ZALAI KÖZLÖNY
MABOIUS 14.
éa combján volt egy-egy vörös ütődén okozta folt Arányi Aron postafótíszl (Bpest), Váradi Márton posta segédtiszt (BpestI, Csizmazia János poslaszolga (Bpest). Az utasok közül Mandler Géza nagykanizsai kereskedő, özv. Gara Aladárné Székesfehérvárról, özv. Bene Anlalué, Bpeatról. A vonat poslaszemély-zete felváltását kérte éa az állomás vendégszobájában részesültek orvosi ápolásban.
A forgalom helyreállítása
Az állomási lónökség Prágerhof-felé nyomban uj vonatot állíttatott össze, az utasok erre átszálltak és másfél órai késéssel továbbutazhattak, v vágányt 2 órai munkával szabaddá telték, ugy hogy a budapesti 207. és wieni 306. számú vonatok két órai késéssel elindulhattak.
Kit terhel a felelősség
A mai nap folyamán tarUtik meg a biról szemle, mely kifogja deríteni, kit terhel a felelősség Forgalmi szolgálatot az összeütközés idejében if|U Öveges Fereuc vasúti tiszt teljesített. Megfoghatatlan, hogy Poszovec János mozdonykíséró és a 431. sz. mozdony személyzete miért állottak a mozdonnyal a gyorsvonat közvetlen érkezése elótt, amit mindnyájan vártak, a f,\'.vágányra. Sziule azt lehelue hinni hogy bizonyos ideges önkivületbeu voltak a 2 kisiklás miatt, mely aznap a tolatások eszközlése alkalmával történi. Mert az meg hihetetlen, hogy a forgalmi liszt utasítására resztegéllek volna a gyorsvonat vágáuyán Hogy a könnyen végzetes szerencsétlenséget magában rejtő összeülközéa ily enyhe lefolyású volt, az első sorban Harangozó József gyorsvonati vezér lélekjele-neléuek köszöuheló, ki a h-gerélye-ebb fékezéssel a gyorsvonatot hirtelen megállítani igyekezett, másodszor. hogy a magányos mozdonyt ennek vezetője rögtön megindította De legnagyobb segítségre a véletlen jött oly formán, hogy a gyorsvonali mozdony elszakadt a vonattól, mely enuek következtében a katasztrófából kikapcsolódott.
Üvegből táplált
gyermekek, rózsás és teli arcuakká, erősekké és életvidámakká válnak, ha
SCOTT-féle csukamájolaj EMULSIÓ-t adnak nekik.
A Scott-fóle Emulsió-ban
levő liszt« és könnyen emészthető táplálék, gyorsan jóváteszi a táplálkozásnak akárineiy fogyatkozását
A SOOTT-féle EMUL8IÓ-t na
gyón szeretik arémszeiü ízéért. Kítüuó bármilyen okból eredő eröhauyallás és gyengeség ellen.
Eiouuia >i>i> ° B
ii«4o4i■ scott- A SCOTT-féle EMULSIÓ
féU m|4mr »«4« . , • ., ,, ,
\'h>«> -. s.iu.. a legkiválóbb.
"ilZIJÜ!"\' E«y efe«1«\' "veK 4r" a K 50 fillér.
Kapható minden gyógytáihan.
Bihari est.
Bihari Ákos régi és hozzátehetjük kedves ismerőse Nagykanizsa közönségének. Még abból az időből maradt meg a rokonszenv és művészetének megbecsülése, mikor arénánkba mint sziuigazgató vonult be és az egyes színdaraboknál a szíulapou megjelent Bihari név mindig lelt házat hozott össze. Ily előzmények után érthető, hogy a pénteki szavaló művészeire a Polgári Egylet terme egészen megtelt művelt közönséggel és Biharit tüntető lelkesedéssel üdvözölte. Gótlie Fausztjával kezdte előadását Dóczy Lajos mesteri fordításából. A kutató nagy eleme töprengése, kiapadhatatlan tudás vágya, a szellemvilággal való rokonság kifejezése és a hitnek balzsam-kéut ható megnyilatkozás.« olyan kifejezésre jutottak Bihari előadásában, hogy a közönség visszafojtott lélekzett) figyelme frenetikus tapsokban nyert feloldást Ugyanily elementáris hatású volt Cyrano de Bergerac egy jeleneiének előadása és Juliua Caesar-
ból Antonius gyászbeszéde Caesar holtteste felelt. Általában elmondhatjuk, hogy amely piécek színpadi játékot feltételeznek, ott Bihari mesteri alkotást nyújtott, ahol a szenvedély, a megrázó drámaiság dominált, olt megrázó erővel uralkodott tárgyán és a közönség lelkét teljesen magával ragadta. Ezt tapasztaltuk az Jehova egyes részieleiben is. Azonbxn tisztán szavaló művészet, melynél a színjátéknak vagy semmi, vagy elenyészően csekély tér nyílik, ott Bihari tehetsége nem áll arányban a\' hozzáfűzött várakozásnak. Ezt mutatta a Rákóczy búcsújában Arauy fiamnak c. költeményében
Mig Eudródy 8áudor köunyed, nyegle kuruc dalait, melyben az alapvonás nem a méltóság, hanem iukább a hányavetiség, olt újra elsőrangú hatást ért el.
Az egész est azonban ntAvészi hatású volt, a közönség megelégedve távozott és ha Bihari üjra közéuk jön, ismét sziresen fogjuk meghallgatni.
HÍREK.
Márciusnak idusán.
Irta: KARDOS X0LTÁJK,
Márciusnak idusán
Hódított az eszme
És kitOrt a magyar szivból
Századok keserve.
Szabad szellő, szabad szárnyon
Vitte szót a légbe:
Világveró Árpád népe
Meg se fogyva, meg se törve
Élni fog itt mindörökre!
Márciusnak idusán Hangzott fel az ének, Mely milliók szabadságát Köszönte az égnek. Magyar ének zengve zúgta Európa fölébe: Világveró Árpád népe Meg se fogyva, meg se törve Élni fog itt mindörökre I
Márciusnak idusán Kossuth Lajos vére Lüktet ma is a magyarnak Minden kis izébe. És eloszlik mindenkinek Ármánya, kétsége ... Világveró Árpád népe Meg se fogyva, meg se törve Élni fog itt mindörökre I
Márciusnak szép idusa I Megtestesült eszme I Öntsd az erót továbbra is A magyar szivekbei Erős hitbon erős lélek Legyen magyar képe S világveró Árpád népe Megso fogyva, meg se törve Élni fog itt mindörökre I
gármester. Társelnök Hertelendy Béla, Szommer Náthán. Horváth Dénesnó, Kövesdi Boér Gastlávtié, dr. Szekeres Józselué. Vidor 8amuné
Jureczky Iván kir. ügyész felszólalására Rothschild Jakab dr. is elfogadja a társelnöki tisztet, aki a bűnözés ellleni küzdelemben eddig is kiválóan dicséretes munkásságot fejtett ki. Titkár GSrtnor Antal dr., Bartha József dr Pénztáros Miklós Dezső dr , ügyész Schwarz Adolf dr , könyvtáros Poredus Antal, jegyző Sabján Gyula dr. és Bentzik József dr. A választmány tagjai: Bettlhuiin Győző, Bún Samu,. Elek Lipót, Eperjesy Gábor, Fried Ödön dr., Josifovits Milívoj, Plihál Viktor dr., Kiss Uszló dr., Mutsi heu bacher Edvin dr., Ozoray Izidor, Pálffy Alajos, Rad-nay Jonő, Remete Géza, Rosenberg Richárd, Rothschild Samu. Schwarz Károly dr., Schwarz Ottó, S/alay Sándor. Dobijbvit* Milán, Szigethy Károly dr. (Kanizsaiak. Ezokhez járul még 10 uői választmányi tag, kiket az egyesület átiratára a nőegyesOlotek fognak delegálni.) Csáktornyáról: Hajós Fereno dr., Zrínyi Károly, Schwarz Lajos dr. Kosithelyről: Lénárd Ernő dr., Schwarz Zsigmond dr., (\'zakó Béla akadémiai igazgató Letenyéról: Csempész Kálmán dr.. Havas József dr Perlakról: Szabó Zsigmond dr. és Tamás János dr. A jelenlevők nagyrészo azonnal beiratkozott a tagok közé, Egyébként a taggyt\\jtésl a választmány fogja eszközölni.
— Dr. Várady előadása a Oasinoban A nagykanizsai (Tasino ugy látszik arra az jTavényre lép, melyet a uagy Széchenyi jelölt ki a társas körök részére A kultúrának nyitja meg helyiségeit. Anuak a kultúrának, melynek jelzői nincsenek, melynek nem állit korlátokat se felekezet se társadalmi osztály Mert kultura csak egyféle vau: kuliura. Amint ennek célzatai vaunak, kultuszá válik, mely a kultu-rát meghamisítva alacsony eszközzé sülyeszti le. Érthető örömmel látjuk azért a nagykanizsai Casiuo meghívóját, mely Várady Antal dr., a 1\'eiófl társa-ság főtitkárának előadását jelzi. A meghívó különben igy szól: Kiváló irónk dr. Várady Antal ur, udvari tanácsos a Petőll társaság lőlitkára IMIO. március 19-én este l/,9 órakor a Casiuo dísztermében a .Szeretet muukái\'-ról tart szabad előadást. Tagoktól bevezetett vendégeket szívesen látunk, tiszteleltei a nagykanizsai Casíno.
— Az Irodalmi és Művészeti Kor kedden d. u. .\') órakor a Polgári Egylet nagytermében tartja a sajtószabadság emlékünnepét Az üuuepi beszédei Ha|du Gyula dr ügyvéd tart|a, Sclireiber Lajos pedig alkalmi költeményt szaval, az Irodalmi Kör dalárdája podig énekszámukkal fog szerepelni.
— Március 15 Kiskanizsán. A kiskanizsai Polgári Olvasókór tegnap tartotta a a«|tóazabadság ünnepét egyleti helyiségében rendkívüli érdeklődés mellett. Ilju Sleszliu Frtfene megnyitó szavai után Kiss Arisztid kiskanizsai kápláu mondta el eszmékben gazdag, hazsliasságtól lángoló, magas röptű beszédét, mely a hallgatóságra kiváló hatású volt Dolmányos Forenc a Talpra magyart szavalta, mig Kiajcsevits József kántor egy alkalmi költeményt olvasott fel. Közben a közönség hazallas dalokat énekelt
— Szabadság ünnepe az iskolákban. A főgimnázium ifjúsága holnap d e. 9 órakor tartja hazafias ünnepét. Az ünnepi beszédet Mezgár Fe-rencz VIII. o. t. mondja Szavalni fog Rauschenber-ger Gyula VIII. o t. és Sommer József VII. o. t
— Nagykanizsai Patronázs egyesület.
Hatalmas plakátok gyűlésre hívták össze Nagykanizsa közönségét a városháza közgyűlési termébe a patro názs egyesület megalakítására. Máskorra tartjuk fenn magunknak hogy arról a közönyről szóltunk, mely a lelkes felhívás inelletl is megnyilatkozott. Szeretiűk hinni, hogy ha a megalakult egyesület közönségünk áldozatkészségére apellál, nem fog elzárkózni annak nemes céljaitól. Aráuylag léhát kevesen voltak a tegnapi gyűlésen, de az egyesület megalakult és áldásos működését uem addig megkezdi Rotschild Jakab dr. üdvözli a megjelenteket és az előkészítő bizottság megbízásából a gyűlést vezeti felkéri Ghrtner Antal drt., hogy a létesítendő \'.Nagykanizsai Patronázs\\a|yesülef alapszabálytervezetét ismertesse AI gyűlés álervezetel egyhangúlag ellogadta és megejtene a vállalásokat. Elnök Vécsey Zsigmond pol-

__ \' V"l«Kr „Hortoajf
A Linimení. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
)M*ka
egr réffjónik bizonyult házimr. moly már •ok év éta legjobb Mdrtaőltenek bizonyult ktaiviayatl, omaál és ■•ghUléMkatl Fltjelneitetéa. Silány hamiaitványok miatt bevásárláskor óvalo«»k legyünk te csak olyan erodoti A veget fogadjunk el, moly a ..Horgony" vódjogygyel ín » H\'ohtor
rcégjegyzéssel ellátott ilobait* van oaoma-Iva. in üvegekbon K -.80, K I 40 te 2.- te úgyszólván minden gy.\'.gyM»\'\'-tárban ktpb.lA - Főraktár Törik gyAgysierteznél, Bud»(>e«t
OLRicMer irtyyutrlirt u Jmt MWlttH",
Prágában, KliMbolhttrw non
MÁROIUS 10.
ZALAI KÖZLÖNY 3
Lgy okos fej
nem husinál mást, miul
^ ^ Dr. Oetker sütőporát,
mely a legjobb, legtökéletesebb, orvosuk
♦ tói ajánlott élesztő pótlék.
K prltparatum 12 filléres csomagokban kapható bármely élelmiszer,- drogéria és egyéb kereskedésekben és \'/, Kg. liszt erjesztéséhez elegendő Milliószor bevált-Kalácsokhoz sOteméuyekboz és tószta-ételekhez való receptek ugyanott ingyen kaphatók.
Az ének- és zenekar több számmal vesz részt uz Qnuepen — A felső kereskedelmi iskola, meg a polgári Hu- és leányiskola azintén Ünnepség keretében emlékeznek meg a sajtószabadság nagy napjáról Az összes iskolában szünetel az előadás
— Márcs. 19. a Kath Legényegyletben. Holnap este 9 órakor a Kath. Legényogylet hazalias házi Onuepet rendez a szabad sa|tó emlékére. Az ünnepi beszédet Lukács József főgitnn. tanár mondja Tagok vendégeit is szívesen látják.
— Jótékonyság. Dr. Villányi Henrikné, született Leitner Szidónia uruő 100 K adománnyal belépett az izr. nőegyesOlet alapító tagiai sorába.
Tanltóválasztás. Vellák Katalin tnuralóvői tauitóuőt a hosszuvölgyi (Langviz) községi iskolaszék uépitkolájához tanítónőnek megválasztotta
— Ozukelter Lajos halála Czukelter Lajos nyug. zalavármegyei főjegyző szerdán 67 éves korában megszűnt élni. Hihz éves korában már Zalavármegye aljegyzőjo volt s fokról-fokra omelko-dett a főjegyzői díszes állásig. Annyira megszokott alakja volt a vármegyeiiáznak, a közgyűléseknek, hogy amikor egészségi okokból nyugalomba vonult, ugy tűnt fel, mintha a régi várincgyo arculatján ismét megváltozott volna egy vonás Hivataloskodásá-nak hosszú évtizedei alatt megismerte a vármegyei közélet minden számottevő tényezőjét. Ismert minden embert, aki a vármegye termében megfordult s a közügyekbe befolyt. Nagy ismeretségével és tapasztalataival sokszor értékes szolgálatot tett az ad-míuisztráeiJiiak A temetés pénteken délelőtt volt. Nagy résztvovő közönség kisérte a koporsót, amelyet koszorúk özöne borított.
— Veszteségünk. A Népszava tegnapi száma következőkép emlékszik meg Maros Félix elhunytáról: Maros Félix magántisztviselő, aki az utóbbi idóbeu Mécsben lakott, 32 éves korában hirtelen meghalt. Maros Félixet abban az időben, amikor Budapesten megalakult az osztálytudatos magántisztviselők szervezete, a Magyarországi Magáu-lísttviselók Egyesülete titkárrá választotta Az elhunyt harcos amellett, hogy buzgón résztvett a párt- és szakmozgalomban, irodalmi tevékenységet is fejtett ki, amenyiben nagy sikerrel forditoll németre több Csizmadia-verset, amik nagyrészt a Volksstiinme ben és a Volksstiinme-naptárbaii jelenlek meg Amióta Héosben lakolt, sok tárcát irt az Arbeíter-Zeilungb.i.
— Az ipartestület választmánya csütörtökön estve tartotta első ülését Samu Józsel elnöklete alatt. Megalakította a gazda-ágí, iparügyi és iskolaügyi bizottságot. Háznagynak Németh Györgyöt, pénztárosnak Varga Jánost, pénztárosi ellenőrnek Zollner Jánosi, könyvtárosnak I\'erkó Péteri, ügyésznek Hajdú Oyula drt. Határozat hozatott arra nézve, hogy a békéltető bizottság működése alkalmával lehetőleg azon szakmabeli is hivassák meg mely szakmabeli Ugy vau napirenden, vagy esetleg egy rokonszakmából. Eicyébb ujilás is foglalkoztatta a választmányt Nevezetesen, hogy az ipartestülethez érkező levelek egy e célra szolgáló levélszekrénybe helyeztetnek melyhez az elnöknek és kél alelnöknek lesz egy-egy kulcsa és az elnökség azután adja elintézés végett az ipartestületi jegyzőnek. Hogy ei az eljárás nem okoz e majd késedelmet némely ügyben, azt a tapasztalat fogia megmutatni.
— A munkáabiztoaltó pénztár közgyü lési kiküldötteinek választása A nagykanizsai
kerületi muiikáshiztosilási _ pénztár tagjai vasárnap választották a pénztár közgyűlési kiküldötteit Szava zaiszedó bizottságok működtek Nagykanizsán Alsó-leirtván, Csáktornyán, Porlakon, Alsódomboruban és Ijetenyén. Megválasztandó volt mini s munkaadók, mint a biztosítási kötelezetlek sorából külön-külön 80 rendes és 40 póttag. Az egyes foglalkozások szerint az arányszám ez: ipari foglalkozásnak 42 rendes, 31 póttag, gyári foglalkozásnak IS rendes,\' :> póttag, kereskedelmi foglalkozásnak 20 rendes és KI póttag. A titkos szavazások eredményit a központi szavatszedó bizottság tllalvax Frigyes elnök; rendes lagok : Farkas Jenő, Somogyi Kde munkaadók, (1 ás pár Béla, Schneff József alkalmazottak) fogia megállapítani. A kanizsai választási bizottság reggel (i órától délután fél 3 óráig működőit, mely idő alall mintegy fin munkaadó és 8*1) alkalmazóit szavazott, ez utóbbiak között különösen a gyári alkalmazottak veitek részi a szavazásban nagy számmal. A választás teljesen simán, példás rendben folyt le A pénztár a jövő hó elején fogia iiieglaitani rendes közgy ülését.
— Szőlősgazdák saját érdekükben kérjék egy levelező lapon a legújabb ár|egyzékel Nagy (lábor szólónagybirtokostól Kóly (Bihar megye). Sok loutos, hasznos tudnivaló vau e kitűnően szerkesztett könyvben.
— A Kath Legényegylet közgyűlése
A Nagykanizsai Kalholikus Legényegylet I0|li évi március hó 20-án vasárnap délután 4 órakor saját helyiségében (Kaziucy utca 8. szám) rendes évi közgyűlést tnrt. Tárgysorozat: I Titkári |elentés I9ti!>. évről, ü Zárszámadás, költségvelés elóterjesz-1 tése, evvel kapcsolatban a felmeulvény megadása 3. Házeladás ügy előterjesztése. 4. Világi elnök, alul-1 nök, tisztikar, választmány és számiizsgáló-bizottság . megválasztása 5. Indítványok.
— Minden árucikk sikeres terjesztése attól függ, hogy gyártóia vagy terjesztője helyesen alkalmazza-e a reklám hatásos eszközeit. A helyes irányban, céltudatosan és szakszerüeu szervezed reklám biztosítja a jó ám kelendőségéi épugy, amint teljesen hasztalanok a szertelenség hibáiéba esett hirdető kísérletei. Aki jól akar hirdetni, hozassa meg az Általános Tudósító hirdetési osztálya Leopold Oyula Budapest VII., Krzsébet körút 4\', legújabb hirdetési katalógusát, mely számos fontos keresko delmí adaton kivül, a monarkia területén megjelenő összes lapok jegyzékeit, a 4 millió példáffyhan meg- ! jelenő 25« naptár részletes leírását és lényképle-uyoniatál tartalmazza. A rendkívül érdekes összo-állitásu, gazdag tarlalmu hasznos katalógust minden hirdető cég ingyeu kapia.
— Ingyenes helyek a gyulai szanato riumban A közoktatásügyi miniszter közli, hogy a József királyi herceg 8zauatoríum Egyesület gyulai szanatóriumában az idéu Ili ingyenes hely kerül betöltésre E helyekre a miniszter pályázatot hirdet. A pályázatban résztvehetuek állami, községi és felekezeli tanárok, tanítók, tanítónők, valamint a tanügy terén működő állami tisztviselők egyaránt. A kérvények a közoktatásügyi miniszterhez címezve, a József királyi herceg Stauntoriuin Egyesület gyulai (Békésvárinegye, Lugoserdó) szanatórium igazgatóságához intézendók.
— A legcélszerűbb húsvéti ajándék. Nemsokára bekövetkezik a tavasz legszebb ünnepe, ! a hllsvét. A régi hagvomáuyoklioz híven ilyenkor minden családfő meglepi hozzátartozói valami szép ajándékkal A mai modern és számiló korszakhaz az aiándékozásnál is tekintetben jó azonban, hogy az illető aiáudéklárgy célszerű és maj^udó legyen Kétségtelen pedig, hogy a bűvös tavaszi és később nyári estéken egy családnak leg|obb szórakoztatója egy linóm zongora, mely egyúttal a legszebb lakás-disz is. De zongorákat és pianíiioknt nem mindenütt vásárolhatunk\' és tényleg csakis olt vásároljunk, a hol minden tekintetben megnyugtató garanciát kapunk. Mint ilyen elsőrendű céget ajánljuk olvasóinknak Keresztély minta zongoratermeit (Budapest, VI. Váci komi 21.) hol saiát gyártmányain kívül a világ összes zougoragyárlm iuyai a legideálisabb ki szolgálás mellett szerezhetők be. Felvilágosítással készséggel szolgál a cég és áriegyzéket ingyen küld.
— Az Osztende kávéház vezet Méltán lehet mondani, hogy az egész kontinensen nem lohel találni olyan pazar ténnyel és raffinériával berendezett kávéházat, miul a Budapesten, liákócy-ut 20 szám alall levő Osteude kávéház Az agilis tulajdonos és kiváló kávéházi szakember Groizö.lóo, alig féléve, \'.
hogy megnyitotta e fényes helyiséget és már is valamennyi budapesti kávéház közölt ez a kávéház a legnépszerűbb, a legforgalmasabb és egyetlen idegen sem mulasztja el e nagyszerű, világvárosi kávéházat meglátogatni. A pestiek azl mondják: az Ostende kávéház vezet! A külföldiek egyszerűen el vannak ragadtatva a kávéháztól Iteggnl, délután és este egyarant fényes közönség tölti meg e kávéházat. A ki még nem látla e kávéházat, nézze meg, mert ennél szebb kávéházat még a képzelet sem alkothat. Esiéukiut a legelső cigányzenekar haugversonyez.
A napsugár szomj azása
♦ a szabadba csalja az emberekéi, ha csak kicsit is barátságos az ég képe s est a kis üdű-
♦ lést gyakran hossiu ideig tartó meghűléssel fizeti meg az ember. Nagyon óvatosnak kell tollát lenni s az ilyen sétára el kell vinni né-
♦ liáuy darab Fay-folo valódi szódeni ásvány-pasztillát, a melyet a szájban kell tartani. Akkor megismertük a szódeni pasztillának a
♦ bajt előzetesen elhárító értékét. Fay valódi szódeni ásváuypasztillája dobozonkint csak 1 korona ?5 fillérbe kerül és minden idevágó üzletben kapható. Utánzatokat tessék határo-^^r zottan visszautasítani.
Főképviselőt Magyarország és Ausztria részére: W Tli. Guntzerl, c*. és kir. udv. szállító Wien IV/l. (irosse Neugasse 17.
A ki borait mindenkor ídT / rA V\'i« fi 4ron ¿s hamar «karja eladni, Dltesatn Oetaware szőlőt szántóföldekre la,
éa ha a hiányzó lökéit ezzel pótolja, az ilyen vegyes bor oly fiuom lesz, hogy drága és hamar elkel.
Ezt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizonyítják a nagy borkereskedők, a kik liO 80 koronáért is megveszik hektó|át, ha százezer hold ilyent teremne is. Permetezés nélkül a in ult évben is perenosporáiól mentes nagy termést adott (holdanként 35 hektó).
Vesszőről árjegyzők ingyen és bérmentve.
I«BT BÍBOR uő:őosgjbirtokos HOLT Bíhr-a.
Pilla. táiMi éi táikmili álliaái. linliiii ■i|!*r\' riaii, kirtál, uirb él ■•■•! ijiliti,
Dunántiil 1 egrégibb ékszerüzlete
Beróny József ós 1 NAGYKANIZSÁN. Fia
Arany és ezüst ékszerek, készítése vlllnny-crörc berendezett műhelyünkben.
Dusán felszerelt ékszer, urany és ezüstáruk raktára.
Jegygyűrűk a legnagyobb választékban rendes és különleges formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebb nöi- cs férfi aranyóraláncok.
Szép raktár brillant, gyémánt cs szincs drága-kövü tárgyakban
Régi vagy vásott foglalatú drágakőtárgyak
divatosan cs tartósan műhelyünkben átfoglaltatnak.
Teljes ctkczőkcszlctck valódi ezüstből hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
Jutányos, olcsó árak! Eladás részletfizetésre is!
A berndorfi gyár főelárusltó helye csakis első minőségű Alpaccaczüst étkészletekről.
Briiiiuttk, ráotot, arany- ezOsturirat leima-ia<ibí arbao wetetuek un becseréiteliM.
ZALAI RftUMï
Szőlő-oltvány,
szólővesszóról ¿8 borról nagy képen Árjegyzékemet
I N O Y E N
éa bérmentve küldöm meg. ■ ki Címét tudatja, tizen könyvet még az is kérje, a ki rendelni nem akar, mert ebból megtanulhatja a szőlőtelepítést a emellett sok stólókép van benne. Szólóoltványokból és más egyéb európai éa amerikai sima éa gyökeres vesszőkből a világhírt) Delawaréból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár melleit Több ezer elismerő tevéi, közle több hercegi és gróli uradalomtól.
Cini: Szüos Sándor Ha, szőlőtelepe,
Bihardióseeg
LE DÉLICE
tapir cigarettáüvely
mindenütt kapható.
MM
MEDICINAL I
A illái ligjobb, ligbizto
ti» é« l«|>lcsibb til-szliatyija az
jOmega4 lánckut
Mert rendkit Dl sok vizet ad. Mert kis gyermek kezelheti, Mert soha be nem lagv. Mert soha nem romlik. Mert mindenki felszerelheti és karbantarthatja
3 évi jótállás--- Arlap ingyeu
MAGYAR LiNCZKÜT VÁLLALAT
Karkas J. Budapeat, Felnő Erdősor 13
„ADRIATICA"
Cognaclepároló és Jamaica-Rum Behozatali Részvénytársaság FIUME
különlegessége
Kapható Nagykanizsán: Neu ós Klein, RechniUer M és Strém és Klein cégeknél. — Csurgón: Vqda Kornél cégnél.
Szilioltmjot
I oszt igen szép, erős, egy és két éves itlparia Portálj* és Itupesztris Montisola alanyra oltva. 74 különböző bor- és csemegefajlákban. köztnk a Csaba gyöngye mely már julius 211-án érett. KtenkivOl Rlparia Portalis éa Rupeaztris Monticola aima éa gyökeres, peronoapora mentea hasai sima és gyökeres vesszők.
Kérjnuk árjegyzéket, melyet iugyou és bérmentve küld az
„ Erzaébat-aaőlőoltv Any tel ep "
TnUjdonos: Schmidt Mátjü, BOBÁROS (Torontálmegye)
Ii«g*leaáhb letUfcb kmtáam
Hashajtó.
(Nenateln Erziébat-Pilulái)
felülmúlja minden leklnlelhen • hasonló készítményeket Faoll ssar menlaa minden károa alkatráazeklöl a legjobb alkarral haaználják as aliesl bánlalmalnál, kónnyíl szákletétel szeret, egy vértlatiltó gyógyszer sem árlalmalla nabb és alkalmasabb a
Székrekedés
legyőzésére, mim a legiabb betegeiig ukoiójáis. Cukrozott volta miatt, a gyermekek Is szívese» vesllk. ügy dobol Is l\'llula taslalommnl 30 flllár egy lekeres H dobozaa-lehál 120 |»UuUval 2 korona. A pénz elüie beküldése tnellett bérmentve.
Ik W Aki Utánzatoktól óvakodjunk, " \' "Neuateln FdlOp haahajto
pllulAlt. lessek kerntI Csak akkoi valódi, ha minden dobuzon a tAiv, bejegysei Szent l.lyót védjegy él l\'hlllp Neuileln gyógyszerész elállása fekete vArös nyomásban olvasható, A katesk, lórvény állal védett csomagjainkon cégünknek rajta kell lennie.
laaatala Falár |yé|yiiartára. ti. Llaalbai
% Wien, l\'lankengasse S. Kapható Magykanlssán: Relk Oyula, Ualus Lajos, Práger Bála áe Szabó Anlal gyógyazeráezekníl.
(iazdák |
MARCIÜ8 14
mm^m
IIa elsóreudll gépel akarunk venni, kértének árjegyzéket euiópaszerte hiruevea
najánjaró és Toitallatft beizilliUinokilit, magánjáró és Tonlatbató löziotoiiolilokrlll- Teilet . cséplfllészlelei i
Banxinmotoroa kötírö, faaprltóg épek
vontatásra éa magánjáró szerkezettel Htabtt benzinmotorok. MslTéffástelapek.
Kallner éa 8ohanzer
Budapeat, V. kar., Amltok-aWa a. as. Nttrfttny .VUàcoaaàf- Budapeat.
Szőlőoltvány eladás!
Aki egészséges, olcsó szőlői akar, bizalommal
szép
forduljon
VITYÉ MIKLÓS
a lalktlaiaarataaaa vaiatatt — oltráaytelapéhei —
0í-CuiMoi (Toronlai-m )
ahol szokvány minőségi) I. rendi) fás, gyökeres és sima zöldojtván yok bor-és csemegefajok valamint amorikai sima és gyökeres szólló vesszők, nemkülönben ugyanazon fajok II. rendi) osztályzatban a legolcsóbb árban kaphatók Mzólólugosnak klllöu o célra választott fajok. — Uyllmölesfa- és rózsa-oltványokban nagy válaszlék
Faj- éa áxjegjraék tngyen éa bérmentve. A számos elismerólevél közül itteu csak egy : A küldött oltványokkal teljesen meg vagyon elégedve A kedvező időjárás melleit igen szépek megeredlek, al elmaradónak száma I—■>"/,-uil többre nem tehető. Fajtisilázásrol ezidó szerint még nem nyilatkozhatom.
Tisztelettől „ Dr Qróf Árpád
gzeged, 1909. julius 10. ügyvéd.
HIRDESSEM
A ZALA! KOZLONY-BEN.
Oh J aj l
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors éa biztos hatásúak
Egger mellpasztillai
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izilek Doboza 1 korona éa 2 korona
Próbadoboz 50 fillér Fa él iiélkiláéal raktár
„NADO E"
gyégy«zert »r
■aéapaal. VI . Mai-Urat 17.
Élj en!
Eggtr mellpasztllla
tiakbaair ■eniéirllatl
Kapható Nagykanizsán: Szabó Iliért, Belus Lajos. Präger Béla. Raik Gyula ót Csáktornyán Patö Janó gyógyszertárakban
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI,
saját érdekében cselekszik, ha vásárlás elölt megtekinti a
.BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET"
védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
árucsarnokait, melyek a kővetkező helyeken Vannak: VIII. József körút 2« sz. (Bérkoosis-utoza larkán) IV., Ferenciek-tere 1. s7. (a királyi bérbalotában.)
tizen szövetkezet az .Országos Központi Hitelszövetkezet* tagja s ennek felügyelete alatt áll.
Vásárlási kényszer teljesen kizárva. Stílszerű modern lakberendezések
Jiilànyos áruk! Szavatosság ám minfttojrL
Nyomatott a laptuUjdonoa Itj. sVajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, igio MÁRCIUS 17
49-IK ÉVFOLYAM 22 SZÁM
-u
CSÜTÖRTÖK.
ZALAI KÖZLÖNY
iilltliRlk hétfon is csütörtökön dalban.
fciaflfeUel Arak: Kjéíi évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 011. — Egyei aiám irt 10 Ali.
I cI c 1 % •xeikes/.ló: Kertén» .IrUarf.
Ulntljn :
Szarkaaztaaág és kiadóhivatal Diák-tér t
Talefon: 112 — HlrdaUtak dljatabá* norlnl.
A keleti kereskedelemről.
Szeidmann Ernő, nz Osztrák-Keleti kereskedelmi társaság alkalmazottja Koiis-tantinápolvban, érdekes levelet ir » török fővárosból. Ebben "megvilágítja kereskedelmi viszonyunkat a török birodalomhoz. A levélből, melyet dr. Villányi Henrik bocsátott rendelkezésünkre, a közérdekű dolgokat közöljük.
..Mennél tovább, mennél hosszabb ideig vagyok ilt, annál jobban örülök annak, hogy a praktikus tanulás helyéül Konstantinápolyt választottam. Az európai részvénytársaságok keleti fiókjaiban korántsiucs olyan bürokratikus élet, mint az európai irodákban És ez magától értetődik, mert hisz itt nem az az igyekezet, hogy mennél több levelet irjauak meg naponta, avagy mennél több napló tételt vigyenek át a főkönyvbe, hanem hogy üzleteket csináljanak, amit pedig bürokratizmussal nem lehet elérni
De nemcsak a város, hanem maga az iroda is a lehető legalkalmasabb annak, aki tanulni akar, annak aki nz iskolából jön ingyenesen, vagyis még semmit sem tud. Nincs az a branche, melyet ne képviselnénk, kezdve a cipőfűzőtől a legkomplikáltabb gépekig, minden kapható nálunk. És nz üzleteket a szemem elótt kötik, szóval látok, tapasztalok s nem sülyesztenek kulivá. Mindenki ugy kifejtheti képességeit, ahogy akarja, jobban mondva, ahogy tudja és nem a protekció, hanem a tudás és az úgynevezett „Leistungslfthigkeil" alapján honorálják a tisztviselőt. Bocsánatot kérek, hogy mint magyar újságíró német szavakat is ke-^rek a magyar szövegbe, de vannak egyes kifejezések, amelyeket a magyar nyelvben uem tudok kellőleg az értelemnek megfelelően kifejezni.
.Magyarországnak egyelőre nyomát sem látjuk Konstantinápoly internacionális kereskedelmében. Ennek magú- a magyar gyárosok az okai. Azt a szimpátiát, mellyel egész Törökország Magyarország irányában visel-telik, nem tudják sehogysem hasznunkra fordítani. A magyar gyáros lehet jó hazafi. jó I technikus, de exporleur soha Egy példával fogok szolgálni, mely mélyen bevilágít a magyar nagyiparos gondolatvilágába. Egy nagy, jobban mondva egyik legnagyobb nagyipari vállalatunk nagyon jó palack üzleteket köthetett volna közvetítésünkkel. Minden a lehető legnagyobb rendben ment, a cég
szívesen hozott áldozatokat, hogy áruit Keleten bevezethessük, de a végén az egész dolog füstbe ment, a oég makacssága,\' kon-zervatizmusa miatt Keleten a £ vevők az európai osomagolási módtól teljesen elütő csomagolást kívánnak meg. A osomagolási költséget azonban megtérítik. Enélkül itt az árut el sem fogadják éá ezért az Üzlet megkötésénél mindig különös figyelmet kell szentelni a csomagolás módjának megállapítására. A cég zsákokban akarta csomagolni a palackokat, a vevő erre azt az ajánlatot tette, hogy hnjlandó a különbséget megtéríteni, ha az általa kívánt csomagolási módot alkalmazza. A gyár azzal utasította vissza az egész üzletet, hogy uem akarja felforgatni a rendet gyárában, azért mert a keleti kereskedelem szeret különcködni Kü-lönbi\'n is, irja tovább, a mi magyarországi vevőink már a gyárban átveszik a megrendelt árukat.
ily utakat választ a magyar iparvállalatok egyik legnagyobbika a boldogulásra. Én nekem, őszintén szólva, egyáltalában nincs sok reményem aira, hogy Magyarország oly eredményeket mutathat fel majd, amint azt a Magyar Kereskedelmi Múzeum oly szépen megálmodta Ez különben nemcsak az én nézetem, hanem olyanoké is, kik távol állva a soviniszta gondolatoktól, tisztán meg tudják ilélni a helyzetet.
De Ausztria sem valami szép reményekkel kecsegtetheti magát Az itteni kereskedők nem szívesen dolgoznak osztrák gyárukkal s csak akkor fordulnak hozzájuk, ha cikkeikben az idegen iparvállalatok nem versenyképesek. Ennek pedig az oka a nagy tisztesség, amit az osztrák gyárosok szállításaik 607,-ánál kimutatnak. A legtöbb esetben következőképpen bonyolódnak le az üzletek A rcferenz-minta gyönyörű. A vevő már előre örül (ha még nincsenek tapasztalatai) annak a szép árunak, amit a referenz-minta alapján a gyár küldeni fog. Az áru megérkezik, de nem azért jött Ausztriából, hogy a mintának megfeleljen. A vévó visszautasítja az árul, szidja a bizományost és osak nagyon nehezen vehető rá, bogy magas boni-likáiio mellett vegye át az árut. Az ilyen kereskedő másodszor már nehezen vehető rá a rendelésre. Az osztrák gyáros nem arra törekszik, hogy állandó piacot szerezzen magaitak, hanem hogy egyszerre az összes úgynevezett „bóvliját" Kelet nyakába sózza és ezzel az ügy részéről el volna intézve.
Mindeneseire vaunak kivételek, különösen az Oest. Credit Anstalt llnaneiroiása alatt álló vállalatok, melyek nagyon szép eredményeket értek el. He péld a cseh gyáros fajtától az Isten őrizze meg a tisztességes embert. Az is nagy baj, hogy a külföldön nagyon is rossz véleménnyel vannak a törők, görög stb. kereskedőkről Mindenesetre szeretik becsapni az embert, de egy jó bizományos mindig túljár a/, eszükön "
A rendőrség reorganizációja.
lappén most készül a vároa rendőrségi intézményünkre foltot vetni azzal, hogy ti II. osztályú rendőrrel szaporítja a létszámot. Kz az intézkedés azunhan csuk jobbá leszi rtndőrí szolgálatunkat, de jóvá még nem. Mert nemcsak a létszám csekélysége a város területéhez viszonyítva okozza a hibát, hanem a rendőrségi intézménynek, mint ilyonnek rendszer leleiisége vagy mondjuk elmaradt, hiányoa rendszere okozza, hogy a közbiztonságot, a polgárok éjjeli nyugalmát slb ugy nein szolgálhatják, mint ahogy I kívánatos volna és ahogy a főkapitány ambíciója azt tenui óhajtja Azért ilyen szompoutból fellogva helyeselhetjük Deák l\'éler főkapitány beadványát, melyei a pénteki tanácsülés elé terjeszteti Ebben ugyanis teljesen reorganizálni akarja a rendőrséget killsó keretet és tartalmat akar neki adni, mely hosszú időre olyan szervezetet adna reudórségUnk-uek. hogy foltozásra, toldozásra szükségé nem volna.
Étiben a tervezetben a remlőrbiztosi állás megszűnnék. Ellenben egy reudórfelngyelói, rendőr-fogalmazói állas. Azonkívül egy I. osztályú éa egy II. osztályú polgári rendőr és egy reudőrórmeateri állás rendszeresitletnék. A kózrendőrők l-l I., 14 II. és U III. osztályú és (> lovasreudórségból állanának. Természetes, hogy >a rendórszobák decentralizációja a főkapitánynak már előzőleg ismertetett terve szerint ís megtörténnék, mert szinte bihetetleo, hogy Nagykanizsa területén (Kiskanizsát bele nem számítva) csak két rendőri állomás vau.
Hogy ii rendőrség ily irányú fejlesztése a város megterlieltelésével jár az kétségtelen. Nem is valósul meg a közel jövőben uz a terv. de foglalkozni kell vele és ha majd a város péuzügyi ereje az állatni hozzájárulással gyarapodni fog, akkor ezt a tervel realizálni fogja a város és lekiuteltel lesz azokuak a luelési rendezésére ís, akik a városnak polgáraágá-uak fontos szolgálatokat tesznek. A tauács, a főkapitány reorganizáló tervezetéi a pénzügyi bizottsághoz tette át.
(í;
Csak
alpesi tej
kakaó
f czukorból all Páratlan különlegesség.
2
ZALAI KÖZLÖNY
MARÓID 8 17.
\'lat
mm
„ADRIATICA"
Cognaclepároló cs Jamaica-Rum Behozatali Részvénytársaság FIUME
különlegessége
Kapható Nagykanizsán: Nou ós Klein, Rechnitzer M és Strém és Klein cégeknél. — Csurgón : V^jda Kornél cégnél.
HÍREK.
— Az Irodalmi kör mároiua lduaán. Kik ünnepeltek? Az Irodalmi és Művészeti Kórtól rendezett március 13-i Ünnepet megszoktuk ugy tekinteni, nuut Nagykanizsa társadalmának Uuuepét, hol a hivatalos és nem hivatalos polgárság megjelenésével dokumentálja, hogy ó ennek a zaklatott balsors sújtotta nemzetnek a tag|a A felfogás ilyen, de a tapasztalat mást mulat. Azt, hogy a magyar elókelóség már Plató ábráud-respubliká|ábau él. Mii nekem haza, mit nemzet\'/ Le ezekkel et ósdi válaszfalakkal, amelyek az emberiséget uélia napián Bzent küzdelmekre bevitették. Egy ezredévvel legalább megelőzik ezek korukat, de csak ebbeu a kötelesség mulasztásban, mert a hol aunak a nagy eszmének a kötelességei szólilauák sorompóba onnan meg azonnal visszaiueuekOluek a jelen társadalmi sáucok közé. Csak a konzervatív uép, meg az ideáll kergetó diákság vallja magáénak a márciusi szent hevUlelet, mely szabadságot teremtett a magyar Hajlónak és a magyar alkotmányosságnak. Akkor is azok küzdöttek ez eszmékért, akiknek \' hazából egy teuyérnyi helyilk sem volt máshol, mini a temetóbeu. Most is ugy volt. A városháza egy kél diurnistával volt képviselve, a kereskedő világot egy két szatócs helyettesítette,, a birói, ügyvédi, orvosi kar díszes táborait nem tudták lelfedezui az üresen marad plüs-padokou. Pedig ók aduénak ériéket, aulyt, tekintélyt euuek a ueiuzeti felbuzdulásnak, mit ha meg-vouuak tóié, csüggeteggé teszik a tömeget és lasssan-kinl elveszti fontosságai az ó szemükheu is Ha ez a céljuk, akkor értjük a távolmaradást.
Az Ouuep egyébként méltó volt régi, jó hírnevéhez. Kimagasló pontja volt Ha|du Gyula dr. beszéde, melyet minha a hallgatóság lelkéből merített volna, olyau zivataros lelkesedéssel tapsolt neki beszéd közbeu és aiiunk befe|ezlével. Nagy Lajos béke c. költeményét, valamint Sclireiber Lajos városi tisztviselő szavalását is köitelszéssel fogadia a lelkes publikum. Az Irodalmi Kor duliirdá|ának ének számai csatlakozlak a műsorhoz.
— Goldmark ünnep Keszthelyen A nagy zeueköltó szülőházának emléktáblával való megjelölése tárgyában alakult bizottság a mull vasárnap a városház tanácstermében ismét gyűlést tartott. Elhatározták. hogy az emléktáblái a jó nevű Lukácsy szobrász-művésznél rendelik meg, aki Festetics György szobrát is készítette. Kihatározták, hogy a zeneköltő! az ünuepélyeu leendő személyes megjelenésre küldöttségileg kérik lel.
— A keresztény nőegylet köagyülése.
A keresztény jótékony nőegyesQlel vasárnap tartott közgyüléséu zárta le mull évi áldásos működésének aktáit A nemes kötelességteliesités megnyugtató öntudatával lehette ezt Mert dr. Szekeres Józsefné elnök és a buzgó válasittnáuyuak minden akciója, mit a jótékonyságért tett, az erkölcsi és anyagi eredinéuytől és a közönség szimpátiájától kísértetett Segélybeu részesített 1945 szegényt, felruházott 70 gyermeket és állandó havi segélyezésbeu részesített egy tauitónövendéket. Az egyesület jelenlegi vagyona 15360 korona.
— Kanizsaiak Rómában. A húsvéti római ájtatosságok az egész világból zarándokokat vonzausk az örök városba. Nagykanizsáról Lukács József főgimnáziumi tanár vezetesével, ki már többsiör bejárta et utat egy 13 tsgu társa-ág megy Rómába Az ut 14 napot vesz igénybe Velence. Firenze útirányban. A társaság tsgjai Laubhaimer Alán és Emu, Molnár István, Özommer József és Ka»ia László főgimnáziumi tanulók, Pickel Ferenc tanár, Havas Hugó dr. ügyvéd nejével, Weiaz Lajos dr. ügyvéd nejével, Bájer Vincs nejével. A társaság holnap kocsin indul Gyékényesre ás külön gyorsvonaton mennek Fiúméba. Húsvét hétfőn fogadja a zarándokokat ó Szentsége pápai áldásra.
— Hivatalos nyomor. Amint olvasóink tudják a rendőrfőkapitány 6 rendőri állásra hirdetett pályázatot. A határidő elmúlt és 22 kérvény érkezett be. K kérvények és a személyes megvizsgálás alapján azonban csak 6 lesz olyan „aaerencsés", hogy a diazes rendőri uniformisba bújhat. Kzeket azután kioktatják a rendőri kötelességekre, udvariasságra a közönség iránt, törvéuyiatnerelekre, humanizmusra közerkölcsre, köztisztaságra, dzsiu-dzsicura, lüzreu déazetre stb., slbte és ezért kapnak havonkiut 41» Utóval negyvenkilenc koronát Az éheubalás ellen
ugyan biztosítva vagytok derék legények, de hogy mikép éltek meg abból a nagy fizetésből, az a li ügyességiekre van bízva
— Blériot repülőgép Kanizsán Meg-, emlékeztünk arról, hogy a Helios automobil forgalmi
r. I. Nagykanizsán Blériot-géppel való felszállást tervez, amihez városi hozzájárulást kér. A városi tanács felszólítására, most részleteseit megírta a társaság, mit ért ó városi hozzájárulás alatt. Nem kevexobbet, mint hogy a felrepülésl eazkozló vállalkozó Nagykanizsa város legyen, liondoskodjék a felszállásra alkalmas helyről, tribünöket állítson, nyomtatványokról, plakátokról, reklámról gondoskodjék ; jegyek elárusitását, pénzbeszedési eszközölje. Szóval az egész felszállást rendezze és adjon 13 ezer koronát a részvénytársaságnak és a liszt» jövödeletu felét. Euuek ellenében két Blériot repülőgépet szállít a társulat és leküldi szerződtetett pilótáját a felszállás végzésére. Ezeknek a költségeit ók fizetik A felszálláshoz szükséges terep kiszemelése cél|ából t szakembereket küld le. KgyBzersmind kéri a várost, hogy mihamarabb foglalkozzék ez üggyel, mert az eddig jelentkezett 34 város közül legfeljebb lll-ben mutathatta be a repülőgépet és Nagykanizsát az első repülési turuusba iktatta be a társaság. Ilyen formában nem hisszük, hogy uáluuk a felszállás megiórténieu, meri a város ugyau az erkölcsi támogatást máris megígérte, sót bizonyára a felszálláshoz szükséges területet is díjtalanul fogja áteugedui. de mint a felszállás vállalkozója nem hajlandó szerepelni. Bizonyára akadnak városukban vállalkozók, kik a fényes anyagi eredménnyel kínálkozó alkalmat megragadták és a társasággal érintkezésbe bocsátkoznak ez érdembeb.
— Katonai betegház. Mintegy 11 évvel ezelólt mikor Frigyes Főherceg ó Fensége Kanizsán tárt, kifogást emeli a postával szemben levő katonai betegház ellen. Akkor nyomban megkezdődtek az intézkedések, hogy a város egy másikai épitseu és bocsássa a katonaság rendelkezésére A város ezive-sebbeu építtetett volna egy katonai kórházat, melynek bérösszege, mit a katonaságtól kapott volua az épiléaí költségnek megtelelő kamathozadékot uyu|lott
I volua Ámde a katonai parancsnokság csak egy beteg-
házra reflektál minthogy a szükséglelnek ez is megfelel. Eunek a létesítésére leguap egy vegyes bizottság ült össze Arvay Lajos alispán elnöklete alatt. Az V. hadlestparancsnokság kiküldöttein kivül részi veit az államépitészeti hivatal főnöke. Lengyel Latos városi főjegyző, Bentxik Ferenc dr városi ügyest, Rátz Kálmán dr. városi orvos, Kuortzer György ai épitőbizottság elnöke és Király Sándor városi mérnök. A bizottság teljes megállapodásra jutott a helyre, bérösszegre nézve. Az állaláuos tervek a hadügyminisztériumhoz kerülnek, a jóváhagyás után készülnek el a részletes tervek Az épület helye a városi közkórháztól délre fekvő épület helyéu leaz és valószínű, hogy még e században el is késiül.
— Héviz fejlődése. Igazán örvendetes sz a rohamos feilódés, melyet Hévizén e csodás gyógy-erejO gyógyfürdőnél ai utóbbi években tapasztalunk. Most nagyszabású épitkezések vannak folyamatban, melyek nagy mériékbeu emelik Hévíznek modern s a kényesebb igényeket is kíelégiiő fürdőhellyé való tétolét Ezek a nagyarányú építkezések a következők : A 6-os házat megtoldják és fölébe emeletet huzuak. Ez az építkezés 20 szobával szaporítja az eddigi létszámot. A vendéglő előli, a fürdóbázhoz vezető főbejárattól jobbra, gyönyörű, köralakn, kupolás tejcsarnok épül, mely építészeti szempontból valóságos remekmű és egyik dísze lesz a főtérnek. Az alsó úgynevezett I usztíg féle régi, kopott veudóglót teljesen lerombolták és helyéhe gyönyörű, tornyos, tágas és kényelmes berendezésű tij vendéglőt építenek Ettől az épülettől déluyngotra, 10 azobás, földszintes, de csinos lakházskat építenek, 40 ágyra, a budapesti munkás-belegaegélyzó egyesület betegjei számára ; ezentúl pedig egy nagy barakkot, a szegény betegek részére A most felsorolt, nagyszabású építkezések és beruházásokon kivül, számtalan apróbb diszitési és tatarozási munkálatok folynak még, melyek csint és kényelmet lesznek hivatva kölcsönözni a gyógyfürdőnek s ha ma|d ezek mellett a mindenki-
! tói oly hón óbs|lolt villamos-vasút is elkészül, egy varázsütésre világhírű gyógyfürdő lesz Héviz.
— Bezárul a Népkonyha. Négy hónapig várta a népkonyha (eritett asztallal a szegény iskolás gyerekeket, meg mindenféle korú más mostoháit a társadalomnak, kiknek sehol ho lobogott a tűz más hol, mint a népkonyhában. Holnap bezárják. Némelyik visszatér a családi asztalhoz, sokat pedig a hideg tűzhely nem vonz haza a déli órákban sem. Elkódorog, elcsavarog csak a sötétség veti haza a család szennyes vackára. Lálbató, hogy a népkonyha a uvomprullakuak nemcsak tápláló, de javiló intézete is.
— Mayersberg Prida Nagyatádon A kanizsai társadalom kedvenc tánctauára Adorjánué Mayersberg Frida urnó most fejezi be Nagyatádon lánckurzusát. A táncvizsga a Korona szállóban lesz I. hó 19-én. Amiül tudósítónk jelenti az aládiak épugy el vannak ragadtatva Mayersberg kitüuó methodusától, valamint tapintatos, finom modorától, mint annak idejéu mi voltunk.
< tlli| liiJibk, l»|kliU tri> »» ligilciihk fcit-
izlntyaji »
,Omega< lánckut
Mert reudkivüi sok vitet ad, Mert Via gyermek kezelheti, Mert soha be nem fagy, Mert soha uem romlik, Mert mindenki - felszerelheti és karbaularthalja.
3 évi jótállás Arlap ingyen.
MABYAR LÁHCZOT VÁLLALAT
Farkaa J Budapest, Felaö Erdősor iá.
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
cigarettapapírt vagy hüvelyt!
„OTTONIÁr-
MÁRCIUS 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Tojás-bizományi Üzlet
Hsrmann Rubin, Wien XII/2.
8chönbrunnaratraiae 201.
1114. éti • kiül pl«« |i la|ialirukiiilM titkár«.)
KI fogúd tojásküldeményeket bizományi eladásra mérsékelt jutalék ellenében — a legmagasabb árakon ós számolja el. Vesz sürgünyi vagy levélbeli ajánlatokra. Előlegek teljes értékig a feladó vevény ellenében — Sürgönyeim: Eierkomission Wien, Telefon interurbán 6000. Uiro számla Wiener Uauk-vereiu (filiale Neubau), Osztrák postatakarékpénztár számla53037, magyar 32853. Kivána tra tudósítást köldök.
Mere Ferenc a begyről hazafelé ballagott. Útközben 3 sörgyári muukásleáuy hozzászegődött és cg) IMI mentek Rákócy-utcai lakásaik felé A sors Pimeizl (lé/át a társaság elé vezette. Rögtön felébredt Pimcizlben ez állat és egyik leányt erőszakosan magával akarta hurcolni. Az öreg Merc azonban védelmére kelt és hamarjában szóhnre fejlődött ki köztük, Kkkor már a Rákócy-utcábau voltak. Merc fia hallotta apja hangos beszédét, kijött és hallván a történetüket. A hires Pimezlt kétszer pofonterein-tette. Pimezl erre bemeut a Huszti György téren levő Güusberger-féle boltba és letelefonált a rendőrségre, hogy a Rákócy-utcábau véres verekedés van, siessen a rendőrség. A rendőrség hamar olt is termelt, de mikor n valóságot megtudta, felkutatta Pimezlt és mosl hatóság félrevezetése miatt is felelősségre fogiák vouní.
— Választás a munkáebiztositó pénztárnál A nagykanizsai kerületi munkásbiztosiló-pénztár közgvülé-i kiküldötteire leadott szavazatok eredményéi szerdán este állapította me; a központi szavazatszedő bizottság Összesen beadatott 641 szavazat, melyből IJA szavazat munkaadói és 41II szavazat alkalmazottaké. Az egyes választási bizottságok elótt leadott szavazatok igy oszlanak meg: Nagy kanizsán szavazol! f>4 munkaadó, 382 alkalmazott. Alsólendván 28 munkaadó, H alkalmazott. Alsó-domboruban M munkaadó, 20 alkalmazott Csáktornyán 18 munkaadó, 8 alkalmazott Letenyéu 12 munkaadó, 3 alkalmazott Perlakou nem adlak be szavazatot sem az alkalmazottak, sem a munkaadók A pénztár átszervezése alkalmából tanúsítóit ezen indolencia épenséggel nem vállik dicséretére a perlaki érdekeltsegnek, annál is inkább nem, mert — mint a perlaki választási elnök jelentette n választási lii zottságuak — a választás a legszélesebb körben .plakátokon és dobszóval" közöltetett az érdekeltekkel A legnagyobb érdeklődést a kanizsai alkalmazottak tanúsították, amivel bebizonyitotlák hogy sa|át lontos ügyeik iránt meleg érdeklődési tanúsítanak. Még csak azt emiitjük, hogy az érdekeltségek és » pénztár által közösen megállapított választási lista győzött minden szakmában
— Duhajkodáe A magyar paraszt lm mér sok bort szedeti be az üvegeket vagdalja löldhöz Toldi csak kiállt a középre, láncolt és kurjongatott, de egyéb galibái uem Csinált, meri nemes ember volt és fajmagyar. Ma azonban ugy látszik kutyabőr és diploma megváltoztatta az erkölcsöket A duhaj-kodás revolverlövésekben, tükör-betörés, lámpa-leverésben nyilvánul; meg természetesen zsarnoki durvaságokban azok elleu a páriák ellen, akiket a sors az ilyen duhaj ,ur"-uak kényére teremtett. Ilyenforma panaszokat telt egy helybeli é|jeli mulatóhely tulajdonosa nem paraszt elleu, nem csavargó, nem munkás ellen, hanem a ki a jó társaságokban ís megfordul. Védelmet kért a rendőrségnél, hogy ezt • nagy ural tiltsa ki az ó éjjeli házából, mert rémületét\'ókoz az egész háznak, ha olt megteleli.
— Verekedő amazonok Nem a Főutcán, nem a Csengeri, nem ís a Sugár-uton törtéül; hanem azon a vidékén a városnak, hol a szegény nép szigorú erkölcsei lauyáznak. Ili történt a rémes esemény. Kgy mindenkit meghódító ainazoui szempár egy becsületes lakatosmesterre vetette nyilait Es a lakatosmester levolt győzve; iniul a pórázra kötött pincsi kutya ugy követte h villogó szemű Tainára hercegnőt. Édes pásztorórák voltak uz engedékenység jutalmai. De liaili ! Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis nefelejcs euyész. Kgy szép tavazsi délután, mikor a lakatosi erős karok öleléséből kibontakozott a fényes szemű amazon és a vár-kapuig kísérte a szurtos lovagol, az ármányos lelkű, szerelemben meglopott lakalosué rábírnád! boldog vetélytársára és lón iszonyatos küzdelem. Itt egy ha|belét. olt egy hajtű, amoda egy karperec darab, ruhafodor és uram bocsa egy fehér bugyogó szár jelezte a csata színhelyéi És « kormos . lovag a semlegesség terére lepett és hűségesen szedte fel u lehullott drága ereklyéket és nyújtotta kéróen, hol ide, hol oda. Kddig van. Folytatása nem lesz. Így ígérte a megtéri lovag, a megbékült oldalbordának.
— Szerelem martirja Pimeizl Géza csak nem rég ülte le azt a hat hónapot, mit katona korában rámért a hadbíróság azért inert egy civil-társával erőszakosan el akart hurcolui egy leányt. Most isméi ilyen szerelmi ügy miatt lelt lakója a rendőri zárkának. Csütörtökön eslfj\' 8 óra tájban
A legm&kaosabb székrekedés is
megszűnik, ha reggelenkint éhgyomorra egy poháruyi természetes Fereno Jözsef-kese-rilvizei iszunk. Beható kórházi kisérlelek utján meg lett állapítva, hogy már évek óta fennálló idolt székrekedéseknél is, a melyeknél már minden más szer hatástalannak mutatkozott, végül a „Ferennz Józsefu-keserü-víz rendszeres használata által mégis gyógyulás állott he. A ,Ferenoz József--vizet az összes gyógytárakhan és a jobb füszer-üzletek ben árusitják.
KOZGAZDASAG.
Békéltető bizottság az Ipartestületbon A „Zalai Közlöny" legutóbbi száma az Ipar testület választmányi alakuló üléséről is hozott tudósítást Felkéretlüuk smink közlésére, hogy amit a békéltető bizottság megalakításáról ¡információt kaptunk az tévedésen alapszik. Mert uz iparlörvéuy rendelkezései szeriül a békéltető bizoltságnak egész eljárása az iparbiztos hatáskörébe vau utalva. Igy tehát erről az Ipartestület választmánya határozatot uem hozhatott, de nem is hozott, az ügy csak gyűlésen kívüli beszéd tárgyát képezte. Érdeklődésünkre Halvai Frigyes iparbiztos kijelentette, hogy a körülményekhez képest mindig figyelemmel van arra. hogy szakmabeli munkaadó és munkás bírálta el az ügyel sót ameuuyiben szüksége mutatkozik azért, hogy bármely Ugy a legigazságosabban bírál-tassék el, tanuk kihallgatására is szorítkozik. Hüsz-kéu hivatkozik arra, hogy nyolc évi működése alatt ellene semmiféle ágban panasz nem volt még akkor sem, amikor évekkel ezelőtt hónapokon ál s nom egy esetben jogi személyekkel tárgyalta a bérharcból eredt ügyüket. Megnyugtathatja az iparosokat, ép ugy az alkalmazottakat, hogy ezt a jövőben is lelkiismeretes pontossággal fogja vezetni
Biztositáal képviselet A mint halljuk, egy népszerű életbiztosító társaság városunkban is képviseletet fog szervezni, a mely állal az illető képviselő, 8—400 korona inelléitjövodelemre lehel szert A kik e képviseletre pályáznak, küldiék ajánlataikat „Képviselet" jelige alatt: Általános Kőnyomatos Lapkiadó Vállalat hirdetési osztályához, Iludspest, VI.. Vörösmarty utca 73. sz.
. A Múrakereaztur—Kollátszegi hitelszövetkezet e hó 13 áu lartotia évi reudes közgyűlését Herimiun jAiios ehiölcte aluli. A közgyűlés ugy az igazgíUiságí. mint Varga Fereuc felügyelő-bizottsági eluök jelentését tudomásul vette és nekik a felmeulvényt megadta. A kifogástalanul működő és lolyton gyarapodó egyesület G év óia áll fenn Jelenleg 283 tagjn van !>7i> üzletrésszel. Ilelizelelt üzletrész 19020 K ; betétek 1SU94 K 0 f Kölcsönök 642011 Ki\', melyből a központ állal rendelkezésre bocsátott kölcsön 21024 K. Tiszta vagyona u szövetkezeinek 8050 korona.
Szerkesztői üzenet.
Dr. B. J helyben Múlt számunk vezércikkéi, melybe hatvaukéi év helyett tévesen ötvenkettő került, Veruer László budapesti munkatársunk irta
p
szállít, amerikai siina és gyökeres • — vesszőket külön-
féle fajokban, fajtisztaságért jótállva legdúsabb választékban a már évek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismeri:
Küküllcmantl alao izillilltiáay talap tulajdonos: 0A8PABI FHIOTEB
Medgyes 89. sz (NagykükOllő-megye).
— Tinik kipu irjaniikat kirall .
At 4ijegytékben laUtlialök •> ortiág minden rétiéről érketctl llliairi Imiik, ennélfogva mindin iiöliblr-tokot megrendelésének magtétele alóli at iimerda na-:nélvíiégektíl ugy ttó-, mint iréibitllig bizonyságot itertzhel magénak tnll itilililip tlltitlll ■l|kli-kiliii|irit.
Gazdák |
3?/
Ha elsőrundü gépet akarnak venni, kérjenek árjegyzékei uuiópaszerle hírneves
uiam
árú ii Tontaibatö bsazinlokomobllok, arb és todIüM aflzloloinobilokiDI- Teljes cseplötészletei i
Banalnraoioroa kötflrő, faapritóKipak
vonlai ma ét maglnjlro tterltaaeuel Ntabll banslnmotorok. MalTÓgástalapak.
Kellner és Sohanzer
Badapaat, V. kar., AnUok-ntoa a. *a. Nttrrdny ,VU4«oaai«\' Badapaat.

ieio-M
modellOnk újításai:
Inlentlv lingiA, mely gjror->an forral ét kevii naail
fogyását.
ErSl alkalritiak, melyek klcierilhaldk ét lliittlhatók. MUvéul klvllal (modem •lllui). l/alvanltilt brom ulnaiéi. — Houiadva a ,Ropia blttontágl gyorlfSl« addigi előnyeit, a
„Rop*" 1910.
a jelenkor tegiiebb, leg-ttrtóitbb, legbltlotabb ét leglakarékoltabb attlall ltU-helye. Ha feldűl, eUliitk. A nett ki nem folynál!
Ara laiapaitaa: 4.— koraaa.
Régi kamilt péléáijrikil i ■ yar t kinn la fillér rifliitiinl tlll-ii aiiiMri uirál it.
Kaphaló minden itakmébt vigá üzletben.
„RI) P S" Féniárugyár Részvénytársaság
BUDAPEST, T. Váoal-ut 74/SS.
Helyt elérutftók: Weitar J. O., Bettlhalm 4a GUith, Roienfetü Adolf fial, KShtar Taatvérak, Ungar Ullmann Elak.
Képviselők vidéken karaatataak.
ModclL
1910
MÁRCIUS 17.
HANGSZEREKET
huzóharmonikAkat
I-sörendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
----- j—|----------------.-------l-i-J)------ i \')\'\'•■\'--;--
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskedek arról, hogy csakis jó ég az értéknek megfelelő hangszereket szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az J napon belül az átvétel után történik — Megsérteti árukat nem fogadok vissza Az árak darabonként ériendók.
Rézfuvóhangszerek.
Minden rézfuvóhangszer la 3 cilinder géppel vau ellátva Trombita 32 kor Uasstronibita: -ti .kor. l\'iston: 32 kor Vadászkürt: 74 kor. Epphoniuin: 54, 58, 6u kor. Ha«s: -40 kor.-tél "o kor.-ig Trombitukürt 60. 64. 70 kor. ilombárdonok I\': «0, 68, 72 kor. Hombárdonok U vajív H. 110. lüO, 138 kor. - Helikon: 108, 110, 132, 144 korona
Fuvolák.
Fekete granatilíából ujezlM billentyűkkel: 6 billentyűvel Ili kor., 8 billentyűvel 24 kor, 10
billentyűvel 30. :!ii, o kor. 12 billonlyüvel 18, 0 kor. 13 billentyűvel 50. 56, UO kor. —
l\'ieeolótlóiák : 5 ül), 6.60, 6 40 korona
Klarlncttok.
Fi\'kete graualillábol, ujezüst billentyűkkel: 10 billentyűvel 88 kor 12 billentyűt el 42 korona stb
Dobok.
Nagy dob rez fuitbionescsal 10 csavar .\'»fi kor — Nugv dob rózabroncs és lu csavar 90 kor. — községi dob 14 kor-tói
40 koronáig
C/inibalmok 7t> koronától feljebb.
Huzóharmonikák.
Iluzóharmonika. 10 billentyűid, dupla hanggal, kétjáratli fuvó>al. réz satkokkal, nagyon szép alkslu kitűnő hanggal, drbja ü. 10. II korona Ugyanazok háromszoros hanggal 15, 1«. 17 korona. Ugyanazok 2 soros. 19 billentyű dupla hangokkal Dur és Moll-bassus, dupla llaoggul: 1«, 24, 28 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 52. 60 korona
Czitorák.
Priffioitora, jávorfa gépezet nélkül: UJ, 14 kor. — Pulizander tetővel 20 kor-tél 30 kor.-lg. — Prinicitorn és gépezettel: 27, 30, 34, 36 kor. — Primcitora egé-z 64. 70. 80 kor
Koncertcilora a lent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népcltoi\'áit kozonaógos kivitelben, egész-kótás 9 kor, jobb minőségű, fél v 10 kor.\'diófa tetővel 12 kor. utánz palisándfoból 14 korona
Hegedűk.
Iskolahegedük: 6, 8, 10, 12, 14 kor -ért — Zcnckarhcgedük: 1H, 22, 24, 30, 40, 60 kor ért. ,— Hangverseny és mcster-hegedük: 70, 80 egész 200 kor.-ig. — Hegedűk: \'/, és >/4 nagyságban 4, 6, 8, 10 kor-ért. — HegcdUvonók: 1, 150, 2, 260, 3, 4 kor.-ért. Hegcdüvonók fernambukfából nagyon könnyű 6. 8, 10 kor-ért. —
^B^MiPflnMBHSHHBH^^HII^H
feljebb. Álltartók: 1. 1 4n K és feljebb — Hurok minden úrban és ■BBHIfVRBHBBS^-^iBH minőségben. Viola avagy Brácsa alkatrészei 10%-ktil drágábbak -• HH^HR\' Cello. Iskolaceil.i ■ 20, 25, 27. 28 és 30 kor - Zenokarcello: 40 50, 60
és 70 kor — Cellovonók: közönséges I 60 lói 3 kor.-ig — Cellövonó feruambuklából 6 kor. tói 12 kor.-ig. — Nagybőgők: •/,-es 72 kor. 4/,-es 76, 80. no és 150 kor — Nngybőgóvonó: 4, 5. 6, 8 és 9 korouu.
Kimerítő nrjofívzélu\'t ingyen és bérmentve szállítok
If], WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedóse
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1 szám
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. íVajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
05213325
NAGYKANIZSA, iqxo MÁRCIUS ai._49-IK ÉVFOLYAM. 33 SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
■•Ijalulh béttia és caltirllkla daibin.
(IA<U<I<«! árak: Egáu 4»io 10 korom, íílé»ro 8 korona, nogyedt«« 3 korona 60 flll. — Egy«« nim ára 10 fUl.
FaUlöa ss«i ke»lt4 ; Kartéaa JéiaeC.
Kiadj* : a aaarkMitiiéi.
tzarkaiztiiéa éa kladihliatal laák-tér 1.
Talafon: III. — Hlrdalátak dljaiabá* Mertet
k falu legfontosabb Ugye.
Azt a hangos hejehuját, választási estem-iszom okat. a miknek elkövetkezése annyi érdemes kortest hevit Adria gyöngyétől a Jablonkáig: éppenséggel nem tartjuk a falu legfontosabb ügyének Elvek hirdetése, hazamentés a bordó tetejéről szokványos szóvirágokkal, — nem a mi kenyerünk. Sót sajnálkozzék rajta az a különben kivesző tábor, mely csak abból él, hogy a hazát szereti, — vagyunk annyira józanok, hogy a pártbontás, a nagy elvek harsogó hirdetése közben is azt tartjuk, hogy nem az alkalmi felbuzdulásokból virágzik a hon, hanem az állandó folyamatos polgári munkából. És ha Henoidán az általánosra és titkosra eskűsz nek a honfiak, Isten tudja már érdemesebbnek tartjuk, ha ezzel szemben Bonoidán meg azt rebesgetik, hogy de bizony nagyon is sok igazaága van a földmirelésügyi minisz temek, aki menten, hogy hivatalába lépet azt látta meg. hogy a falusi legelőkön ló-sóska és kutyatej díszlik, a kihajtott jószágnak meg nínos mit ennie. Milliókat és milliókat érdeklő kérdés a legelőrendezés kérdése és a falu népének egészségét, jólétét, testi és lelki megelégedését eminenter érdekli; de azért bizonyosak lehetünk abban, hogy a hazafias bánatban megrezesedett hang onnét a hordó tetejéről, amikor az önnálló bankóprés előnyeit fejtegeti, méltatlankodva osendesitené le a közbeszólót, aki arra hivná föl, hogy beszéljen inkább a legelőről. Mert igen fumigálva igy válaszolna a közbeszólóra: „Hallgasson! Maga csakugyan legelőre való."
Pedig a nagy jelszavak szónokának niuos igaza. Mert kétségtelenül igaz az, hogy ha szép hazánkban a városok és községek olóljárói a legelő rendezést komolyan elkezdenék és becsületesen végrehajtanék : milliókkal gyarapodnék a nemzet-vágyon. Soha minálunk istállózással állat-nevelés nom fog kifejlődni. Pásztornép a magyar nép. A turáni sikon volt már karámja, gulyája. Jászolból jószágot nevelni nem tud a magyar. Legelóre van szüksége, és hogy milyen lehetetlen szociális bajokat támaszt a legelőhiány, látjuk azokon a helyeken, azokban a községekben, ahol ,a kapzsi földéhség a közlegelóket fölszántatta. Itt etlék ki, itt zsarolták ki legjobban a termőföldet, itt kevesbedik a terméshozam s itt mutatkozik rohamosan a rosszul táplálkozó nép degene-rálódása.
Ninos előbbre való égetőbb kérdés a falusi közlegelók\' rendezésénél ott, ahol van közlegeló, aránylag könnyű lesz a munka. Hiszen a közlegelónek voltaképen nem is kell egyéb, minthogy ne nézzék egészen Osáky szalmájának. Egy kis fűmagvetés, boronálás, gyomirtás és okos legelótarlás
elégséges. Nehezebb a kérdés rendezése ott, ahol ninot legelő Ott vétel, bérlet, csere utján kell azt biztosítani. És nom is lenno ez a kérdés magyar kérdés, ha menten azt nem várnók: „No, állam adjl" Hát igen. Az állam e részben is siet a legelórendezés-ael járó nagy érdekek megmentésére és a vételre kedvezményes államkölosönt engedményez, sót az ánnuitásoknál a kamatterhek egy részét vállalja.
Elvárjuk a közügyek hivatásos gondozóitól, hogy a válimiánok zajában is fontossága szerint ügyet Yetnek erre a vitális, erre a mindenkit érdeklő dologra.
„A szeretet munkái"
a Kaszinóban.
Várady Antal előadása.
A Kaszinó ízléses, otthonias nagytermében előkelő nagyszámú közönség előtt tartotta meg Várady Antal dr. előadását .A szeretet munkáiról". Mindenek lelőtt konstatáljuk, hogy Várady dr. megbecsült bennünket, nem nézett le mint pr«vincíalis szak látókörű .jó vidékieket." Amint tették ett velünk már más fővárosi nagyságok, kik azt laa^k, hogy kicsi tudásuk selejtjei, néhány olcsó vicc, szójáték, közhely elégséges steilemi táplálék a mi közönségünknek. Nem. Várady dr. nemcsak mondta, hogy művelt városnak tartja Kanizsát, de be is bizonyította. Mert a „szeretet munkáiról" olyan hatalmas concepcióju előadást tartott, hogy az a háromnegyed óra, melyen apostoli tokáról vártuk az igazmondást, min* egy röpke pillanat tQnt el. 8 mikor Turgenievnek egy klasszikus mythologiai példázatával befejezte olóadását, sajnáltuk, hogy már vége van. Hogy pedig mi is megbecsültük azt az értéket, melyet nyújtott nekünk, azt tapasztalhatta, nemcsak a szűnni nom akaró tapso-lásból, hanem az őszinte szeretőt és tisztelet környe kezéséból, mellyel ót a közönség elárasztotta. Hiszen elvégro a szeretet munkáit és ennek kötelességeit mi is ismerjük, de azzal a poozissol, mély gondolatokkal, egyetemességgel még nem beszélt előttünk igy souki, mint Várady dr. A .legyen világosság" a bábeli nyelvzavar, a mózesi csipkebokor, 8zent Pál apostol, Keresztelő szent János, a tenger miriádnyi munkásainak szeretetből fakad! munkái olyan remek mozaikban állott elöltünk nagyszellemü üsszefüzésé-ben, hogy azt az archimedesi pontot, molyból a világ vakságát, gyülőlségét, sznretetlenségét: egyszóval embertelen butaságát kifordiihatjuk, csakugyan mi is a gyermekvédelemben láttuk, aminek herkulesi harcosát és lánglelktt apostolát ismertük és tiszteltük Várady Antal dr -ban.
Minthogy Várady dr gyönyörű képeit a szentírás történetéből merítette, taláu hogy teljesen közel lopózhassék sziveinkhez, engedje meg, hogy mi is egy bibliai esetre hívjuk fel figyelmét. Mikor a babiloni fogságban kesergő Kzra próféta megtudta, hogy a szentföldön az isteni tanok és velők együtt a szeretet, a jótékonyság, az erkölcs feledésbe mentek, akkor h!zra próféta megjelent közöttük és
egy emelvényről magyarázta az isteni törvényeket, melyek nem egyebek, emberi kötelességeknél fis a nép figyelt és meghallgatta és iitan országa ojra
felépült.
Azt hisatük, Btrának ismét meg kell jelennie a nép kötött és egy hatalmas emelvény, uj Bábel-torony köré kellene egyesítenie a népet, hogy kötés erővel, gigási munkával vethetnék magukat az archimedesi pontnak, honnan a világot mai társadalmi ferdeségeiból kizökkenthetnék. Mert mi kik a tudás előadó szavát hallottuk ugy is egy táborban vagyunk vele, de akik az emelvényhez nem járulnak, sót onnan makacsul elhúzódnak, akiknél a Jón világosság * még nem hangtotl el, hanem lelkűk „pusita és kietlen" és sötétség fekszi meg sziveik fenekát, azoknak kell az isteni szózat: .legyen világosság I"
Emberséges munkabeosztás.
Egyhuzamu munkaidő a városJuizán.
Minden újítás akadályokba ülkötik. Még at olyanoktól is húzódozik a megszokások rabja, amiknek helyessége kézenfekvő, mert hiszon a butaság tölti bo a földet, nem a pedig józan belátáa, mely csak itt-ott csillan fel egyszer másszor szerény pislán ássál. Ilyen újítás az a törekvés, mely a hivatalokban elfoglalt családapákat vissza akarja adui családjának annélkül, hogy azért bármi veszteség érné a közszolgálatot, a közönség érdekeit.
Mi voltunk azok, akik megelégedéssel muUt-hatunk rá arra az agitációra, mit az iskolai egyhuzamu tanításért kifejtettünk. Ma már tanárok, tanulók, szülők áldják ez ujitáat. melytől csak üdvös eredmény várható testi lelki szempontból egyaránt.
A félmunka azonban nem munka; félúton megálluunk nem szabad és csak akkor mondhatjuk, hogy küzdelmünknek sikere volt, ha a meglevő példát minden hivaUl, akár állami, akár községi, akár magáuhivatal is at, követni fogja. A mint már megírtuk, az igazságügyminiszter a bíróságok munkaidejét már ily módon szsbályozU. A tisztviselők érthető örömmel fogadták a hirt és meg vagyunk róla győződve, hogy ennek az ujitáauak nemcsak a tisztviselők fogiák hasznát látni, skik igy napnak egy részében emberi, családapai kötelességeiknek is * megtelelhetnek, hanem maga az ügyvezetés sem fog szenvedi miatta, mert a pihent lelkű hivatalnokok muukája csakis a közügy javára szolgál.
A törvényszéki ujitást követni fogják más hivatalok is, de utmutatást e téren a városházának kellene adni Már a mull évben is megindult egy mozgalom, mely a városi tisztviselők egyhuzamu muukaidejét szabályozták. Tudtunkkal a város polgármestere sem zárkózik el e célszerű újítás elől. Hogy mégis elaludt az ügy, nem ismerjük okát. Pedig Zalaegerszegen ós más városban teljesen jól bevált e változás. Nincs tehát semmi ok se arra, hogy akkor amikor városunknak rövidesen minden iskolai és állami hivatalai egyhutamu munkabeosztást létesítenek, hogy akkor a városháza figyelembe ne vegye tisztviselőinek igényeit. Akár a tisztviselőktől indul-
ZALAI KÖZLÖNY
MARCIÜS Sí.

joo is ki az erre törekvő mozgalom, akár polgármesteri intézkedésből hozassuk be at üdvös változás, az ügy annyira meg van érre, bogjr késleltetésére semmi okot fennforoguí nem látunk.
Ne ijedjen meg, hanem adjon gyermekéuek egy kevés SCOTT-féle Emulniót és vesseu véget az álmatlau éjjeleknek. A kőonyedség, melylyel ezután a fogak jönni fognak, meg fogja önt lepni.
A SCOTT-féle EMULSIÓ
kellemesen emészthető formában tartalmazza éppen azokat az anyagokat, a melyek inegkiváutatnak fehér, egyeuea és eröa fogak növésébet.
A SCOTT-féle EMULSIÓ
tisztaságát éa erejét semmisem múlja a. kmuitio .¿»ír. felül Ize a legkellemesebb.
A SCOTT-féle EMULSIÓ
áaáoál • SCOTT-,\'él« möá»tm vM-
a legkiválóbb.
klqU lltf»-
Egy eredeti üveg ára a K. 50 fillér. Kapható minden gyógytáiban.
HÍREK.
Hold a Dunán.
Irta: ALMA WBVIi.
Ma éjjel vendég szállt meg a Dunán; A vizágyba, mely tárva-nyitva volt, HeléfekOdt a hold.
Szemét lehunyva, békén elpihent S ahogy ringatták párnás, nagy habok ; Sápadtan álmodott.
Iromba feje jobbra balra dőlt, Ugy bukdácsolt a Duna zöld vitéu. Mint egy halott legény.
Mint egy legény, aki még tegnap élt, Akiuek arcán szedres foltja még Tegnapi csóknak ég.
Aki tegnap még lányokat ölelt, Aki tegnap még nótába fogott, S vigan káromkodott.
.. . Úszott lefelé bágyadtan, íagyón : Mint ladikroncs, mint sülyedó remény At élet tengerén.
— Személyi hlr. Qelsei Uutmauu Vilmos báró szombaton Nagykauizsára érkezett. A Nagykanizsai sörgyár igazgatósági gyűlésén elnökölt és egyébb közügyekbeu tárgyalt Tegnap d. u. a gyorsvonattal visszautazott Budapestre.
— Várady Antal Nagykanizsán Várady Autal dr. az emlékek ápolója, a tradíciók megőrzője tolmácsolója, az élő irodalom történet szombaton délbeu érkezett Nagykanizsára és Rotschild Samu dr vendégszerető meghívására anuak házába szállt. Délután megtekintette városunkat, melynek tisztaságáról kedvezően nyilatkozott. Közben benézett a Zalai Közlöny szerkesztőségébe, hol a felelős szerkesztővel a régi kanizsai szinészvilágról beszélgetett. Kste megtartotta felolvasását, mely soká emlékezeté-beu lesz a jelen volt nagyszámú hallgatóságnak és amiut már kifejeztük, elismerést érdemel a Kaszinó vezetősége, hogy tagjainak ilyen ritka szellemi élvezetet szerzett. Vasárnap délután ellátogatott a Kaszinóba, hol számosan üdvözölték azért a fényes »ikerért, mit leánya a Nemzeti színház kiváló művésze szombat estve a Nagyapóbao aratott. Ez előadásról, illetőleg Várady Aranka szerepléséről Az Újság igy ir:\' .Első helyen Várady Arankát kell megemlileuüuk, ki csodaszépen játszotta az ártatlan, de azért
éber szellemű Zsuzsika szerepét Kedves, bájos, könnyed és pajkos roll mint a darab szelleme megkívánja. lelkesen tapsolták.- Várady a délutáni gyorsvonattal visszautazott a fővárosba.
— Stolzer László dr. kinevezéae. A király Stolzer László dr. uagykauiuai törvényszék jegyzőt a hajdúböszörményi járásbírósághoz tlbiróvá nevezte ki. A kiueveiés híre bizonyára osztatlan őrömet fog kelteni a kanizsai társaséletben, melyuek Stolzer dr. szeréuy modorú, szinpatikus lagja volt. Azoubau távozását sajuálni fogják mindazok, kik ót hivatalos, vagy magánkörben ismerték.
— Dr. 8s«k«rM-fél* alapítvány.
Az a nagyrabecsülés, mellyel Szekeres József dr. kórházi főorvos 25 éves működése találkozik a Nagykanizsai takarékpénztár csütörtöki igazgatósági ülésén is szépen megnyilatkozott. Ujnépi Elek Lipót elnök elismeró meleg szavakban adott kifejezést annak az érdemnek, melyet Szekeres József dr. igazgatósági tag, mint kórházi főorvos a város közegészségügyének tett. Ennek kifejezést adandó a Szekeres József dr. nevére létesítendő alaphoz 200 K-val járul hozzá. Az igazgatóság jelenlevő többi tagja is a következőkép járult az alapítványhoz: Ujnépi Elek Lipót 100 K.. Fábián Zsigmond dr., Ebenspanger Leó, Ujnépi Elek Ernó, Ujnépi Elek Géza, örünhut Alfréd és Henrik 50-50 K-ával. Maga Szekeres József dr. 400 K-val szaporitotta az alapot.
— A ruagántlaztviselők közgyűlése. A nagykauizsai magántisztviselők egyesülete április 3-án tartja évi rendes közgyűlését. Az agilis, iniudiukább lejlődó egyesület vezetősége ezen a gyűlésén számol be mull évi működéséről.
— A nagykanizsai kath. Legényagylet tegnap délután tartotta nydlcodik évi rendes közgyűlését Horváth György elnök és Eperjesy Gábor alelnök elnöklésével Az évi jelentést, a zárszámadást, a köl-ségvetést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta s a fel-menlvéuyt megadta. Mujd megejtették a tisztikar és a válusztmiiey megújítására vonatkozó választásokat a következő eredményűvel Egyházi elnök: Horváth György (nem esett választás alá.) Világi elnök: Pálffy Alajos (uj). Alelnökök: Eperjesy Gábor, LukácB Jó-Z80»\'. Vigalmi elnök: Áta E. Árpád Pénztárnok: Sió József. Titkárok; 1. Andry Ferenci, II. Vidos János. Háznagy: Matán Ödön. Dékánok: Kovács Ferenc, Czoffer Ltyos. Könyvtárnokok: (lerstner Antal, Klap-per Miklós. Siámvizsgálók: Anhoffer Gyula, Orbán János, I/ényl Uszló. A választmányba 30 tagot választottak. Végül Áts E. Árpád vigalmi elnök indítványára u közgyűlés egyhangú hálás elismeréssel I)r. Máink Lászlót tb. ügyészének lisztelte. — Megemlítjük még, hogy a bázeladási indítványt Eperjesy alelnök részletes ismertetése után u közgyűlés egyhangúlag elfogadta és annak elintézésével 11 választmányi bízta m«g (Mint értesülünk a Kaszinóval szemben egy helybeli polgár, modern nagy szállót akar építtetni és annak céljaira vásárolja meg a legényegylet házát )
— Tejes kocsik a rendőrségen. Ezer szemének kellene a rendőrségnek leuuie, hogy mindama igéuyekuek meg tudjon felelni, mit a közegészségügy az élelmiszerek tisztaságára uézve tőle elvár. Addig azonban, mig például a tejes kocsik a város uiiuden utcájában mozgó elárusítást tartanak, a célravezető felügyelet lehetetleu. De néha egy-egy kötelességmulasztó horogra akad és a rendőrség ilyenkor a kellő szigorral jár el. Pénteken délelőtt két tejes kocsit állított a rendőr a kapitáuyság elé. Meg is nevezzük őket. hogy a példából okuljou a többi és ue éljenek vissza a közönség helyzetével. Az egyik kocsi Dobriu Itichárd nagytakosí bérlóé volt, melyen a tejes kauuák tiaztátalansága undort gertesztó volt, a marbatrágya vastagon rá volt száradva, szinte azt bibetué az eiuber. hogy egyetlenen a kannákba feitik a tejet szürellenül. A másik kocsi a somogyazentmiklósi Koller bérlőé volt. A kocsi rozzant szenyes. A kauuák régi, rothadásnak induló azalrna közölt voltak elhelyezve. Tudjuk hogy nagyrészt a hauyag tejeskocsis oka az ilyen mulasztásoknak, de csak a laza felügyelet a birtokosok részéről teszik lehetővé az ilyeu állapotot.,
— Aki szép, fajtiszta szőlőt akar, Viiyé Miklós óscsanád (Torontálmegye) elismert tisztán és lelkiismeretesen kezelt szőlőoltvány telepről hozasson oltványokat, mely telepet t, olvósóinknak a legjobban ajánlhatjuk.
— Három baleset A Merkúr gyárban. A Merkúr vasmüvekben nem tartozik a ritkaságok közé a baleset Okát adni ennek mi uem tudjuk, kikutatni pedig a rendőrség kötelessége De tartozunk azzal, hogy erre a tényre rámutassuuk. Legutóbb Farkas József Földi Zoltán segélyével egy vasrudat akart elvágni Farkas tartotta a vasvágót, mig Földi ütötte a kalapáccsal. A súlyos kalapácsnak korhadt leheted a nyele, mert ütés közben eltört és Farkas lábára zuhant 9zerencse, bogy nem a fejére lódnlt, mert igy veszedelmesebb sérülést okozott volna Szecttő Károly villanyerővel hajtott csavarvágó gép áttételén igazítani akart valamit. A mozgáabau levő atijkoroog elkapta a kezét, melyen zuzódáat okozott. Gerócs Józsefet pedig a furrógépen érte baleset.
— Fiatalkorú tolvaj. Tomaaica Jáuoa drávavásárhelyi pásztor záratlan szobájába belopódiot-özvegy Poszovetzné 11 éves fia és a szekrényből egy fekete bőrtárcát, melyben 134 K volt, ellopott. A nyomozás kiderítette, hogy a fia anyjának tudomása volt a lopásról, a tárcát a Irágyadombra vetette, fiát pedig, hogy vallani ne tudjon, Horvátországba, Novoszelbe küldte egy rokouáboz.
— Ideális kut. Bátran nevelhető ennek at „Omega\'-Lánckut, amely amellett, hogy a legoeeébb at összes ismert kutszerkezetek közöli, egyúttal a legkönnyebben kezelhető, gyermek la elhajthatja A le«több vizel adjat Boba be nem fagy. Karbantartásához nem kell szakértelem s emellett három évi jótállással szállítja és állítja be a .Magyar Lánckut vállalat", amelynek hirlelésére felhívjuk b. olvasóink figyel mét.
— A mozi húsvétkor. At Uranus mozgókép azinbátban a husvéli ünnepeken szeuzációs műsor látható. At előadások már délután kezdődnek
és este 10-ig tartanak.
Tömeges lopás Moluári községben Proate-nyák Péter, Hajdú Péter, Hajdú Jótaef és Hqdu Renius lakásaiból ugy lálazik egy szervezeit tolvaj-társaság mintegy 232 K értékű különböző értéktárgyakat lopott el. A csendőrség erélyeseu nyomot ez ügyben és a letartóztatások a napokban várbalók.
— A nyári sainkritlkus és a primadonna. Egyik laptársunk írja, hogy van egy nyári színházi kritikusa, akinek most ütközik a bajusza és aki átért nyári kritikus, mert eiidőszeriut Budapesten at öreg aulában Mariska kérdéseire szeretne felelni, ha tadna és csak fecske csicsergéskor érkezik haza, ahol a nyári színészek érkeztével fölcsap nyári kritikusnak Ámbár ez a tehetséges ifjú Mariskát nem vesti elég komolyat), uyári kritikusi minőségében annál komolyabban veszi a Mariskákat. Iliket. Sárikat, a szendéket, hősöket, szubrettet és egyebeket. Hogy mily komulyau veszi a mővészet egy-egy uyilt kérdését kitüuík abból, hogy mostanában is körkérdést iutézelt a prima és dua donnákhoz és a kérdés, amelyet a földöujáró csillagokhoz körözött, nem a mAvészetuek valamely szubtilis ága volt. hanem ez : — Milyen krémet használ Nagyság? És a nyári kritikusnak már is néhány száz ily válasza van. Természetesen Diana — krémet Csak a három-csőrt)
V
Itr Védjap: „Uoryoayl\' •
A Linimení. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pílLk.
agy régjónAk bizonyult hiiiaier. moly már sok ót óta legjobb bwtórtaóléaotk bizonyait ktuvóayaél, attizaál és atghUléMkaU Klgyelmestetós. Silány bamiaitváuyok miatt boviaártiakor óratoaak legyünk éa osak olyan eredeti tlvegel fogadjuuk el, mely a „Horgony" vfctjagygyel éa a Riohtér oégjogyiésaet alUUott douaiba van 0*0magolva. Ára üvegekben K - S0, K MO és K 2.— ón úgyaiolvén minden ryógyater-Urban kapható. — KórakUr: TOrík Untf gyógyaiaréainól, Budapest.
OLRItíltr jyflgwertlri u „Art« kmiHiW.
Fr.tgAban, Kbubelhalraaaa 6 neu
MÁRCIUS 91.
ZALAI KÖZLÖNY
kiest idojébeu baatnálhaUak mást. Mióta i luxén burgi udvar gimbeli gombolja a bon tont, atóta nincsen niAs krém, mint a Diana krém Tegélye I kor. 60fill. é* kapható minden gyógyuterlárbau, drogériában.
— Rendelésszerűen készOll mindenfajta felaö kabátok, tavaszi utcai öltönyök, alkalmi rubák finom angol kelméből elsőrangú stabáa és kivitelben állandó nagy választékban vannak raktárunkon. Jutányos áron Deutscb F. Károly éa Tárta férfistabók Budapesten IY. Ferenciek-tere 2.
— Pásztory cs. éa kir. udvari szállitó virágkereskedése, Budapest, VIII. Rákócti-ul 3. Képes árjegyxéket kívánatra díjtalanul kOld.
NY1LTTÉR.
A napsugár szomj azása
a szabadba csalja az embereket, ha caak kicsit is barátságos az ég képe s ezt a kis DdQ-lést gyakran hoasiu ideig tartó meghűléssel fizeti meg at ember. Nagyon óvatosnak kell tehát lenni s az ilyen sétára el kell vinni néhány darab Fay-féle valódi stódeni ásvány-pasztillát, a melyet a szájban kell tartani Akkor megismerjük a stódeni pasztillának a bajt előzetesen elhárító értékét. Fay valódi szódoni ásványpasztillája dobozonkint csak 1 korona ?6 fillérbe korOl és minden idevágó ^^ Ötletben kapható Utánzatokat tessék határo-^^r zottan visszautasítani.
Főképviselőt Magyarország és Ausztria réstére: W Th. Gunttert, ca. és kir. ndv. stAIIiló Wien IV/1.
QrosaeJNeugasse 17.
A közönség köréből.
Békéltető bízottá 4y, lparblztoa.
A .Zalai Kőzlóuy" legutóbbi számábau Békéltető az IpartestOletbeu cikben Halvax Frigyes ur. Iparbiztos, oly értelemben tantette fel a Békéltető bizottság megválasztáaát, mint ha ehet at Ipartestü-let elöljáróságának abmolule semmi kóte uem volna, mert a békéltető bizottság összeállítása teljesen at ó, illetve az iparbittoa hatáskörébe tartoznék b nagy kegyeaen tudomására adja at iparosokuak, hogy miudenkor szivén viseli ugy at iparosok, mint a munkások érdekeit.
Erre vonatkozólag kényaterive értem magam, bogy iparostársaimnak valamint t. 1. iparbiztos uruak ia at ipartörvény ide vouatkotó §-val bebizonyítsam, hogy a békéltető bizottság összeállítása nem hogy az iparbiztos hatáskörébe tartoznék, hanem ennek megválasztására fele réstben az Ipartestület elöljárósága, lele réstbeu a Ipartestei let tagjai illetékesek
Az ipartörvény 141. §-a azt irja, hogy a Békéltető tagjai a testület elöljáróságának tagjai továbbá a Békéltető alapszabályának 2. §■» szeriül a békéltető bizottság (kétszer annyi miut az Ipartestület elöljárósága) fele lyszét a testület elöljárósága, fele réstét a testülethez tartozó összes iparosok választiák. Atoubau a mindenkori békéltető bizottság elnöke, az iparbiztos. Azt histem ez eléggé világos éa érthető ennélfogva nyilvánvaló, hogy az Ipartestület választmányi ülésein igenis tárgyalható — és az iparbíztos ur uagyon tévedett, vagy pedig a törvény uem ismerése által jutott ahhoz, hogy a békéltető bizottság összeállítása az ó szuverén joga.
Azonkívül még egy dologra kívánom az i. t. iparbiztos ut. valamiül Iparostársaíin figyelmét felhivui.
Az iparlörvény 13ft. § ához b magy. ker. miniszter úrtól kiadóit rendelet: „Ki lehet iparbiztos" világosan körül irja, hogy iparbiztos nem lehel ipartestületi tag. Tudtommal Iparbiztos ur egyúttal
Iparon is, tehát tagja a testületnek. A törvény idevonatkozó §-a szerint ennélfogva Iparbiztos nem is lehet
A Tok. Szerkesztőség tisztelője Egy iparos
KÖZGAZDASÁG.
Az Első Magyar Általános Hlztositó Társaság márc. 12-éu tartotta évi rendes közgyűlését Csekonich Endre gróf v. b t. t. elnöklésével Az igazgatóság részéről az ügyek-t a társaság vezérigazgatója, Ormódy Vilmos főrendiházi tag adta elő
Az igazgatóság fölolvasott jelentéséből, valamint az előterjesztett zéró és mérlcgszámláből kitűnik. h»gy a lefolyt 1909-tki ötvenkettedik üzletév eredményo volt a társaság működése óla a legna gyobb s összesítésében u legkedvezőbb. — Az évi 0.113,72» korona 98 fillér tiszta nyereségből az igazgatóság osztalékul 1,600,000 korona összeget javasolt, tehát minden ogyes egész részvényre 50o koronát, mig a nyereség többi része az aUpszabályszertt levonások után a társaság dúsgazdag tartalékainak és alapjainak további erősítésére szolgál. Az üzleti eredményhez méltó volt ezuttal is a társaságnak a közcélok iránt tanúsítóit hagyományos áldozatkészsége A közgyűlés az összes számadásokat s az igazgatóság, illetőleg az egész kormánytestület valamennyi javaslalát egyhaiiguau elfogadta, s az 1909-iki üzletévre a fölmentést minden irányban megadta. Az egész részvényenként 600 korona osilalék kifizetését a társaság főpénztára már a legközelebbi napon, hétfőn, március 14-én megkezdi. A kormányzótcstület tagjaiul egyhangúan megválasztanak » következők: Elnök Csekonics Endre gróf, alelnök Zichy János gróf. Választmányi tagok : Baich Milán báró, Háuffy György gróf, Batthyány István gróf, Bródy Samu dr < uj), Darior Henrik, Erdódy Rudolf gróf, tierliczy Ferenc báró, (loldberger Bertold, Harkányi János báró, Ka-rátHonvi Jenő gróf, Lihits Adolf, Nádasdy Tamás gr., Schneiler Pál lovag. Sz-gedy György, Szitányi tléza, Üchlritz Zsigmond báró és Wenckheim Frigyes gróf Az igazgatóság tagjai lettek: Harkányi Frigyes báró, Uszló Zsigmond, Ormódy Vilmos, Szende Károly, Zichy Nándor gróf, a felügyelő bizottság tagjai: Ber-zeviczy Albert, Burchard-Bélaváry Konrád. Htyós Jó-zaof, Németh Titusz és Radvánszky Géza báró. — Végül Szabó Imre részvényes köszönetet mondott első sorban ormődi Ormódy Vilmos főrend, vezérigazgatónak, az igazgatóságnak, az egész kormányzó-teatOlotnek a a kitűnő tisztikarnak az elért fényes eredményért és kéri azt jegyzőkönyvbe foglalni. (Jse-koních grót elnök köszönetet mond a kormányzó testület nevében a bizaloinnyílvánitásért s ezzel a közgyűlés véget ért A közgyűlés után tartott igazgatósági ülésen az igazgatóság a következőleg alakult meg. Igazgatósági elnök Harkányi Frigyes báró lett, vezérigazgató Ormódy Vilmos főrend, helyettes vezér-j igazgató pedig Szende Károly.
Direkt telefonösszeköttetés Nagykanizsa I Pettan Marburg között. A marburgi kereskedők társulata mozgalmat iuditott a Nagykauizaa—Pettau--Marburg-i direkt telefonösszeköttetés érdekébeu. Az Ogy sikere a nagykanizsai kereskedőkuek is érdekében van, kik ezért csatlakoztak it a mozgalomhoz.
A kereskedelmi cégek lajstromából.
Weisz Hugó nagykanizsai szesznagykereskedő, rum-és likórgyáros bejegyeztetőit.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság Práger Béla ig. tagol törölték. Sanvéber Józsel és dr. Schwart Adolf igatg. tagok cégjegyzési jogosultsággal bejegyezték.
Az Alsólendvai Takarékpénztárnál Csukics Adolf főkönyvelő cégjegyzési jogosultságát törölték. Neubauer József főkönyvelő és Eugel Lajos titkár cégjegyzési jogosultságát befejezték.
A llellaiíticvidéki Takarékpénztárnál a módosított alapszabályokat (Alaptőke 210.000 KJ bejegyezték.
A Zalavármegyei Takarékpénztár Részvénytársaságnál (főtelep Zalaegerszeg) az alapszabályok módosítását és Kocsuba Emil igazgatósági tagot cégjegyzési jogosultsággál bejegyezték.
A Sümegi Népbanknál dr. Havas Béla és Martincsevits István cégjegyzési joggal biró igazg. tagokat és a módosított alapszabályokat (alaptőke 1(30,000 koronárai emelését bejegyezték.
A keszthelyi m kir állami vetőmag-vizsgáló állomást megszüntették A föld-
mivelésügyí ministter a magvitsgálatí ügynek oly módou való rendezését határozta el, hogy a jelenlegi magvizsgáló állomások számának fokotatos csökkentésével kapcsolatban a megmaradó állomások nagyobb személylettel éa bővobb felszereléssel álljanak a gatdaközönség és a magkereskedelem rendelkezésére. A miniszter tehát arról értesítette a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy a keszthelyi m. kir. vetómagvizsgáló állomást megszüntette és teerdöit a budapesti m.Jtir. vetómagvizsgáló állomás hatáskörébe utalta át. E mellett azonban a miniszter az ólomtáro-lásuak at egyes magkereskedelmi kötponlokon való érdekeiről a stükséghez képest, és esetről-eaetra kirendelések utján fog gondoskodni.
A gőzgépkezelők és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban április hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor a Sopron vároal villany-telepen fognak megtartatui. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfel Qgyelöaég-bez küldendők, 8zenl-Qyörgy-utca 20.
Dnnántiú legrégibb ékszerüzlete
Berény József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst ékszerek készítése villany-erőre berendezett műhelyünkben.
Dusán felszerelt ékszer, arany és ezUstáruk raktára.
Jegygyűrűk a legnagyobb választékban rendes és különleges formákban.
Remek menyasszonyi ajándékok finom ízlésben.
Legszebb nöi- és férfi aranyóraláncok.
Szép raktár brillant, gyémánt éa színes drága-kövü tárgyakban
Régi vagy vásott foglalatú drágakőtárgyak
divatosan ca tartósan műhelyünkben átfoglaltatnak.
Teljes étkezökészletek valódi ezüstből hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
Jutányos, olcsó árak! Eladás rós&letfestósre isi
A berndorfi gyár főelárusitó helye csakis első minőségű Alpaccaezüst étkészletekről.
Srilliaitok, firémaoiok, araar- ozlliliarírat ie/ma -mill arban meireteim fair becserél tetős k -
Jobb hatása
Hashajtó.
telist cin\'
lashajtó labdacsal
(Neaateln Erzaébet-PilulAl)
felülmúlj, minden tekintetben • haionló késsltraényeket Kentl s«er manta« mlndan káros »lk.lriii.ktal a leg-jobb alkarral haazniljik » .Imi Unl.lm.lt>»!, konnyo iiékletétet sserei, egy vértlutlló gyógyéter sem ttulm.ll» nabb és alk«lm»s»bb »
Székrekedés
legyiiléiére, mint a legtóbb betegség okoiójlra. Cukroson votu tnlatt, • gyermekek Is Ilivel.n veillk. Ügy dotat I5 plluta t.rl.lotntuul 80 niUr egy lekeres 8 dobosu-lebtl 120 ptluttval 2 korona. A pétis előre bekSldés. melleit bérmentve.
Air i u I Ulituatoktól óvakodjunk,
11,1 . Neueleln Fülöp hatható plluláit. lessék ktmll Csak akkor valódi, ha
minden doboson a törv, bejegyset Ssaat Lipót védjegy és l\'bllip Neuileln gyOgyiseréat aláirtsa fekete vörös nyom&sban olvasható, A keresk. tórvény Utal védett csomagjainkon cégünknek rajta kell lennie.
Imilla Falap lyéiymrtira, It. Ll^tki:
Wien, Plankengas<e (. Kapható Nagykenlsain: Helk Qyula, Belua Lajos, Prájer Béla és Biabó Antal gyógyaiaraattknél.
7. ALAI K A Z 1,0 N Y
MAßOlOa 31.
Szolűolíváiiyols:
I. oszt. igen szép, erős, egy és két éve« Riparia Portál is és Rupesztris Muulisola alanyra olíva. 74 különböző bor- és csemegefajtákban, köztllk a Csaba gyöngye. moly mér julius »O-án éreti. Kzellkivül Riparia Portalis és Rupesztris Monticola sima és gyökeres, peronospora mentes hazai sima és gyökeres vesszők.
Kérjünk árjegyzékei, melyei ingyen és bér-meutve kültl az
„Erzeébet-azőlöoltvány telep"
Tulajdonos: Schmidt Mátyás, BOQÁROS (Torontálmagye)
I F nfl IÍIF oigapattapapir LC ULLIuL cigarettahüvely
mindenütt kapható.
NŐJÖN
A
LEGJOBB CIPŐ-
KRÉM
BOUNDER
uyersolajmoiorok nTersolaJlokomoHlioK
csak
Szabó Emil ós Társa
Budapest, V., Ferencz József tér 6 az
Giciham-palota. I.ánchldilal iietubVl WpUt.ik.
Sürgönyeim : SZABÓÉK
BUDAPEST.
TELEFON 76-48.
Szivógázmotorok, bangtnmotorok. cséplőgépek, malomberendezések Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Homokon 6s kötött földön
A ki borait mindenkor jó áron és hamar akarja eladni, ültessen Delaware szólót szántóföldekre is,
és ha a hiányzó Iónéit ezzel pótolja, az ilyen vegyes bor oly finom lesz, hogy drága ás hamar elkel Kzt bizonyítjuk, kik már termeljük és bizonyítják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 koronáért is megveszik hektóját, ha százezer hold ilyent teremne is. Permetezés nélkül & mult évben is perenosporáiól meutes nagy termést adoii (holdanként 36 hektó)
Vesszőről árjegyzék ingyen ¿a bérmentve.
IÁIT 8AB0R üólőiiagjliirlokos HOLT Bíhar-tn-
Pilla, távírda h tévklilélf éUlHéi. Lidinél aitirar, rimái. kiriát, mrk él aéail ijilm
N
0 X
1
N
mciesu
Minden jobb üzletben kapható.
Szőlőoltvány eladási
Aki egészséges, olcsó szép szólói akar, bizalommal forduljon
VITYÉ MIKLÓS
a lalkUamarataaan vmUtt -- oltványtalapéhoa -
Ös-Cianáíüü (Torofltal-io-)
ahol szokvány minőségű I. remin fás, gyökeres és sima zöldojt vá u yok bor-és csemegefajok valamint amerikai sima és g y o k er e s s z ó 11 ó vesszők, nemkülönben ugyanazon fajok II. rendű osztályzalbau a legolcsóbb árban kaphalók Szólőlugosnak külön e célra vála,-zlolt fajok. — Uyümölcsfa- ós rózaa-oltváuyokbau nagy választék
Faj- él irjajyaák ln«-y«n él bénnantT». A számos elismerőlevél közül itten csak egy!
A küldött oltványokkal teljesen meg vagyon elégedve A kedvező időjárás mellett igen szépek megeredlek, az elmaradottak száma t—2"/.-nál többre nem tehető. Faitiaatázásról ezídő szerint még nem uyilatkozbatóm.
Tisztelettel T>r Gróf Árpad
Szeged, 11)09. julius 10. ügyvéd.
Gazdák |


5?/
Ha elsőrendű gépet akarnak venni, kérdnek árjegyzéket euiópaszerte hirueves
macdnjarú és rontatbatt benzintokomobilok, tuaiLdiuáró és TODtatbatö lözlotooiDliiokrlll Teljes cseplökészletek i
Benzinmotoros kőtörö, Utaprítógépek
voulatána ái uia^ánjárú turkuettel 8tabtl banxtnmotorok. M»lvófá»t»l«pek.
Kellner é» Bohanzor
Budapaat, V. kar., Aolioh-utoa 2. as. Nttrgttnjr .VUáflrosaáf\' Budapest.
HIRDESSEK
A ZALAI KÖZLÖNY-BEN.
Oh j aj 1 Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás ellen „ — gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 korona és 2 korona
Próbadoboz 60 fillér Fii él izétklláéil raktár
„ _ .. „NÁDOR" Megfojt ez az át- gyÓRyilzertár E0Ber mellpaszlllla kozott kohogéel HáiMll. «1., »ácl-tin, 1?, c„tt...r ■...,........
Kapható Nagykanizsán: Szabó Albart, Bilui Lajoi, Prágor Béla, Rulk Gyula ét Csáktornyán Pitti Jino gyágys/nrtárakban
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI,
saját érdekében cselekszik, ha vásárlás elótt megtekinti a
„BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET"
védnöksége alatt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZŰVETrEZET
árucsftl\'nokait, melyek a következő helyeken vannak: VIII. József körút 2«. sz. (Bérkoosis-utoza sarkán) IV., Ferenciek-tere 1. sz (a királyi bérbalotában.)
Ezen szövetkezel az „Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja s ennek felügyelete alatt áll. Vásárlási kényszer teljesen kizárva Stílszerű modern lakberendezések
Jnlanyos árat! Szavatosság, ara fflMsáprl.
MT* Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú ^ budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak. ^^
MARCII18 SÍ
ZALAI KÖZLÖNY
Első magyar általános biztosító társasig, Budapesten.
I.TŰS-, uáUUmány-,jé|r- él bet9ré»>Uslo»l(áai ttsiet.
kiadások.
tlflietalt kirak i
, . io.*w,e>
ktltaégek 4,6
rtaa\'uiiul bev\'élel lirti!
¡uratiTk 0|l
Mredelml ■ fMiiUttk Adakoaieok kOsbeaenu ottokr*
A tltablato.Iti.1 Ualetat Urh.16 IgeageUel ktltatgek . , BefcajtbelUe követelitek lelriu ... . . . . . . , A kÍT.ik.i» ivek kiMpéos-dlltartaléka > vtasontbutoeltoH itea levonlee ullo le uUnm »«torfeelie atlkUl . . H. •■AUltasAsayMsUtltta.
OlMteM Urak 4e ktltatgek........tl.MU lt
levonva rtaaentbtstoeiMit urak koluig.k ruffCbou maradt Urak tartaléka htnlil ée liuiiiui ktlteigok
« TleaoolbUtoeltotl rtaa •léka\' a° rUMu\'tbtslóeltott I
A k6v.tk.a6 «nk ké.aptaa-dllurl.ia
rtea levoniaa utan la rolnd.n megterhelte ntUtul ne Jérblato altié
KlAeelett kirak 4a kolleégek....... ».6I0.99I02
levonve vleaontblalosltotl kirak 4a költségek 1,401 CW1 M
L
Vüggöben maradt Urak tartaléka Hasraéel 4alg aaf.kolleégek avlesoutb réai ulinlb«»4tallevon! Bélyegllletékek.................
Miaiuatlao UrataUaak Itlrlaa .....
A fnlyé ívnod lóiért tObb év.a Jégblatoaltaeok Madékoi tart!
A kovetkeaí évek díjtartaléka . . , , Ti......
IT. BettrtablatoeltAn.
Kl&eefetl Urak te koltaégtk........ é7,7»4-7í
■áronra vleeoetblatoelloll ktrok éa ktltaégék 24. *4 H
ruggtben maradt Urak larUI4ka •sarat.) ta Igaagetaal kolleégek ------ sulteve..... —
a vlaaonlblaloalloll rtea
A kOvetaeet trak ktaeptne-dtltartalike a vleaoolbteleetiotl rtea levoni.a utAn 4a minden megterhelte ntlkül . . V. ltot ttl r A folyt 4ri Ital.tbOl laiaun
V. Iiot Itl Witutpatala.
túl nyereségért ,
korooa | JUK | korona KII
6.701,186 606,\'W) i aa,764 S8é,7ét 181,418 19,800 1.57«,16\', 15,«00 86 \'l 8« a; 1 00 |
6.700,000 - I6.8ű,0ai tt
11«,409 00,610 41 ! 61
23,770
100,000 111,006 II
1.106.801 ül
»\'1,943 14 43 »1 te t.m 74 19«,40\'\' OS KO.tÚl 0u 1.007,064 «7
82,810 *>,tn 14 80
07,Bal 80
»40.0» ) - 419,181 »4
1 1 l.417.<«:
I Tüablstoeltie.
Aa 1908. trrtl étboaoll kéespéua dljtartaltk a rlesoothlalosltou rés. levoniaa uliu ta
mlodtn megtorbolée nttkUl.....
TUiblslta.taeok uliu beveHk4eaptnadlJak
a r. érben lejtrl dUkolelear. lerenra! UJrle.alelt .Ujak
vlesonlblslosltieldUek
ta dljréealotok . _
Aa ISO«. írben ÍUggdban maradt kirak lan.ltkl
IL BaillltminybletoattAn. Aa ltot erről Unuaull jctaapina .UJtartaltk a vieioalbtiloaiu.il rtoa leaoalee utln 4a
aatto^Hii
mluden megtörhette □ tik01 bfiu......
«».wt-n
Osilllt niuyblslosltisok utAn bevell kteapina
dijak...............
levonva: tOrteestaU dijak . . , !. 1,901 55
vlesoolblatoeltial dllak . M3.lV. ln W5.767.80 Aa l»JD. Ívben rumiban manajl\'lllrok tatliUUA m. Jégbletoeltle. IJUrtaltk .
lljak I.HHW M ».»88,801 4»
WMTM.
mXOLMi
Mérlflflgzámla 1908. december 31-én.
As 19CM. trrtl Uhoioll dlji Jigblatoelliaok uliu barett lerenra; tOrleeat.\'ll dijak . . .
rtaaentbiatoelttal dijak ........
Ai 1»». trben fUggtbeo maraili átrak urtaltka
XV. BatlriaklitMltta. Aa 1908. Inti llbosotl kteaptna díjtartalék a vlaaoolbletoettull rtaa leroniaa uUn 4a
minden cneglerhelée nélkül......
UelOréoijlatoelliaok utan uerau kteaplui.
dijak éa le Irt dljréasiotak......
torsára : tDrloeat.lt dijak .... il.TMH rlaiontbliloaltial dijak. IT9.822 J1 Aa 1«» trben ruggéo.e
V. Bgylb lerétalak Jlaalrény-,lakarikpAnatari-, vlllo ta egytb kamatok,ra\'a
mini irfolf amnyoroatg Idoyon ploiaemek útin . Tinaai«! baaak tlaata lOtadalma......
404.UÍ4-71
Klkelyaeetl Ukepénaak ukarékpénatirak- éa bankoknil .
t 114 Ölű kor. n.t. kl ----------- ---------
íía«y. roldbll Inlta. éV«-oe korooa ailoglaríl t M M . . . , lia«y. laaaimllolt ta pénirilltb. 4 ., oaailo«>ar. iM - . . . Klablrtokoaokerea. raidblullnl. 4«/, oa a»l..|clarél fW M . . , Megyei JoUüug hitelbank é\'.l\'/aoakOittlíl kWvény t W SO. . . I\'eatl magjr. kereek baak 4\'/aX oa kOaa\'fl ktlr t W — . .. Aradi (xilgi l takarékpénfUr l/V. oa al orlorél i tT — . . Ktablrtokoaokorea.rtldhttellnUb\'/. oaUlnaler. t 100.- . . , Temaartrl alat takarékpSnatir CVi -ua aileglerél i »1■» ar fraaela blatoaltt réaarényUraaainl rtaarley a JO>— . KO dib Héealéat- éa Jira lékbiatoaltO Iniitletl réearéoy . . . i 740.- . UO.dih .Beour laa Tbaooll\'lalnaltt l\'ra. réaarény.....t ItJO.—
I.»40.000 .
«•1,000 .
964.000 .
i&OflJO .
400,1)00 .
Mo\'oto !
11W4 drb Majrji
M* drb IMoal blatoaltt Ura. réaar4ny..........i 410-—
WJ dlb Haaat tltalinoa blato.ll.) r. liiaaaiglaUtbbatglrtaartnr i M0-- . A tanti 4rt4kpaplrok atb. uliu aa ér ré(41g aeedékee kamatok . . . . \' \' tolgék nyugdíjalapjának értékel :
t KI.M.lolo.ok urai. rolilbli*lln
Ttaelrlaeltk ée eaol
9,100,000 Kor, Kata értékpapírok uUn
rOhlhlUMnl * ,-oa aÁlogl i 100.-. ér régtiir oeodékoa ..............
koeplrak uUn aa ér régéi „Ormtdl Omody Amélla alapllrlny\'a\' értékel 60.W Kor. n é. Klaldrlokoaok oree rtldbltellnt. tV.\'í/Oa ailogl. 4 91 J0
Aa ér vénéig eaadékee kamatok.................
— " aatyar tltalinoa blatoalut tiraaai« .TtUolttk aagélyalafja\' trtt-, Itt"" ""
kel,
ététben a m. klr. illami^oatirban Laaaéanlloll éa »laaalaaa4uuu.il ....................
AraMágl link........................
.... ,.. k I aal f\'éueké«*let éa rnar«,lrinrok a képviselné.-, u I Koroniaae auosua . tj Mandviuyok Idegen Ida.u.ut iniér-toku.\' . . . Jtf UI.lo.llia. oealify folTa .aamlin ..\'... KOapoail ptnaktealet...... ......
1
koAJQi
nsíiíiu \'w
t^W.WO >.7»J 4»)
I.KU.S00 ««,07»
SíS tÚ0,0»i 11.1,676 «.Nt.wo M8,000 tm.KO MI.U0 199.KW
toéjM
tí.Wr
m
TIMI
vwatiii s,iM,«e
« m o *
964,»<6 616,.>72 110.677
(fC
R4asv4nyalapt6ke: telloaen beSsetett «000 auéaa r4aav4ay a 1000 rorint •• II
teljesen boOietelt léi réaavénr a V)\' !«r, ........
Tiraaatgt Ur<alikl4ka.....................
KUlOn tartalék •........................
Jégblatoalti.l külön tartalék..................
TSsblatoelUel dlJtarUlék késapéosbsa a rlesontblsl. réas Isroniairal ée
mtodeo megtarbelée nélkül**.................
HaiUltminy.lilát illjtari. késipéusbsu a rlsaoulblll. réaa leronUiral éa
ntlndta megtarbelte otíküi..................
Jégblatoalliel kéaaptos-dljlaitalék a vlasoutblaloaltott rées levoniaival ta
mlndon mogtcrpeléa .........................
UetOrésblaioallisl késspéna dljtartalék • vlssonlblst»sil tt rtaa laion. te
minden mastarbelte ntlkül.......................
Ttsbratoalttal rugct kirak tartaléka................
bsilUIrntny blsluslUal rug»5 kirak tartaléka............
Jéfblsl. mg*6 kirak tartaTéka....................
"aioréaüiat. (dggt kirak tartaléka................
ülüortla .............................
lütbbl évokrdl eddi« fel nem vett oastalékok............
Tiaatvlseltk éa eaolgik nyutfdijalap}ar"
A.UII

100,000
Ulet aacjri
Ormodr Vllmoa alap
iltalinoa blatoatio liraaai«
alap*
Aa el»6 magyar iltalinoa\'blsloátlt\'liraasiír rí\'*<iiAdo< a>apja
..............j .U<«|
ryar iltalinoa bUIoeliO liraaake
iy
irmtll l)rmo.ly Amélla alapllvinya
ar iltalinoa blatoaliA liraaaig .Kare i*vea alapilviny\'
Ijlal magyar iltalinoa blatoellt liraaatg .Tnaolttk segélyalapja*
Klrtblatoalltal oaataly folyt ......................
l«o<. éri ..............................
\' Aa Idei bossijtrulieokkal I, M\\\'tCi kor. 0. üllérre amelkedlk
*\' Aa Idol boaaijiruiaaaal 7.610,"») kor. — üdtira cn.dk.lik
A meUiotnatUal mérll-gb.n s>nr,p6 külnu alappal, valamint as Idei boisiitniltaaal Í.M4.421 kor. U Ul.érre emelkedik.
)
M.610 6,6« »,»77 •40.07®
7,071 ti«, léé
600,0X1
IOO/ÍO
6J.0U 74,646 1.1«, «6-, 1.447,967
juiw.ia
KIADÁSOK.
II. ÉlotbiztoNitáNi ttzlet.
Negyvenhetedik évi zérezémla 1809. január t-töl december 31-ig.
Mrtma.
korona
kélte.
Itfleeetelt kétv4nyek dl|a.............
VtaaeevtltoU k0tvínyek4rt.............
Mallleastak utan klllaelelt kirüaaa.<.........
1-ejirv klbiaaaltial ttkikirt........ . . . .
ttlbieaelL Dlsloaitt>oanil balilaerl kév.lkeal .tljvl.aaatérll. VUggtbeo leve kirok éa dljvleaaelérllt.ek lanaléka . . .
ruggtben lev6 uniaaaltial ttkék tartaléka.......
Kvjindékokérl.................
VlaeontbUtoelttal dijak..............
bélyegekért...................
Irodai btr, poetadljak, nyomtatványok ÚU- ta egytb
Ttaell naetteak...... ......
Adttrt..................
Untai dUaktrt ..............
üaaratal ta dUbebaJUal ktltatgek.......
UebajUiaOao tartoaiaok lalrias........
Klaoraoli blatoeltáaok tartaltka ........
Dljtartaltk aa tr ................
1*0*. e»l ny.ree.a ..........
VAGYON.
l.\'.0\'.H6é
4.7»,OVI a.7M.»IO
\' 65,904 740,7»! >1,618 M>7,6\'X) 7»7,ll6 «».««1 . .. l.a66,(H0 I 77 111,9« 14 44,4»! Dl 31 ,164 2* I.499,«« «7 60,» tí 7« 8.01)0
ig.408,«»r,
Il».fti4,5.t I .tf.\',.761
; U»)-«i.lMll I ít
A mull évból iUiosoll dljtartaltk........
ttefolyl dijat: aa étoan kliUltotl kötvények utan . . aa eltbbl években kliUltotl kötvények utan . . . a blatoeltott léke amaléetra ferdltoU ajeremtnyek
KamatJOr.d.lam ...............
Múlt tvl lUggCben volt Urak te dUrlaaaaltniéaak tartaléka l|
Mull 4vl ruggtben volt klhistalUal ttktk tartalék.
korooa nu korona IIL
100.000,74* U
tOH,71« U6
19.646,640 00
99,164 «6
»i.éts.íir 02
406,570 - U. 186,411 80
II.II0.W4 w
701.MI 80
<7o,\'6a 74 04
04
Mérleflsiámla 1909. december 31-én.
Krt4kpa|ur.,k..........
8.764,.10 kor. n. 4. magyar klr. «Voe
l| «OítlO. ------------ *
H.6 ».11)0 15.1 I ,HX) 11.(18,400 10.V74.ÜJ0 «.711,100 49«,III) «•1,100 6S6J.au) >«000 600.000 10.06 , O) 6 .ti\'.,«00 1000.000 800,000 UOOtLOW
. jg.Tm,«.\'» kor.
koronajar.J,k 61 koiona 16 f-ral m.gv léldbllvllut. f/a V°e aslngtevcb-k ■ B kor 60 Illl-ol rne.y. ISldblt. é*roatalajjav ailoglavelek ».\'kor. 50 f.-el n agy. loldbllellnt. é«roe. kor. ailogl W kor 50 011 pvvii njagy. k.reak. banké*e-nakoranA-oilod. 90— kor klabl\'t. 0\'es feidbltalmi. 4Va* oa silogl. «7 kor. 50 011 ■nagy. oraa. küap. takp. 4a.voa ailofl. itprIL) 9« kor. mauy. orai kesp takp. é*|. ailogl. (Jnnl) 10 koraniral lungv. craa kOsp. takartkp 4\'oa ailogí. «« kor. 60 011. egvnült bpeeU föv takakp. <. ,,oa ailogl »3 koronival i\'gyosüli bpo.ll ftv taréip. W/rM ailogl. • i kor. b.lviro.1 lakarékptnatlr. 4\'y a-oa ailogl. »t kor M flll wail baaal elet takarék!,Ur egyn. IVo. ailogl. LO kor. jel\'SiogbltelbAnk t"ro. ai ogl. 1» koronival
(épr )9J kor. \'Jf.OU. ela bba. küiv. «9 kor. «0 flll. roe kotr.»\', kor. 10 flll.!
. megy JeljlloghltalDaok f\'.-oa ai ugl. »1 koronival . ni.KJ- Jels.-bltatban 4W/(na korona ailogl. 86 kor. U) flll. . magyar Joli hllelUank l\'.i Y. oa kor ailogl. HB kor. M flll. ..vw.vo. ... magyar lee>. ée pénavéllObenk 4".»oa ailogl. 9« kor. Ileeatarviobinya-braaovál éa plakl-vajdahonyadt vaanll ela kMvény . . . 210.01)0 kor. n. t. rlaS borvil takarékp. Vyirot ailogtavelel W kor 76 011 t4",000 . . . egyeall. illamadóa. 4Via\'/rOeeaüatJir, 7.07Ű.OŰ) ... Irteat pareuaol b. é. v "" "
1.4«0,«0l ... .Itodolfababn- illamadt.ai, 08(1,000 ... Wlan.i V.rk.hra Anlagon Anl.lbe Vlrv k6tr. 96 kor.
_ 749,000 Ura elaae l\'7Kfroa Jiradtk éa kamatai........
Ttlélé.1 eeoportok értékpapírjai:
kor. d. t. magyar klr. koronajiradék 91 kor. 16 WJ. \'.*?*.\' kamatok ....................
JelatJog.k«lee0n«k . . . ...................
Kfltrtay-k&lcatoOh ......................
VlaaenlDtst kötvény............................
A ktepent tartoeiaa lolyt aaimtan . ...............
Veaér- te ItOgynOkaégak ta miaok tartoaiaal............
Uudapeel, l«09 deoembar bt ll-éu. BUIjaer Jent, éli lblatoslUs\'
korona mi
2.610/4* 90
9. Ml,011 —
IJ.M4.tW) __
IÁ.890,610 —
10.241 51J —
I0.7U\',23/\' _
fl 248.IH3 _

976, IS6 —
6.D7Í C62 —
«•4.OC0 _
57«, £\'6 _
9.919,11)1 _
4. «78,1X17
I.970.0CH _
064,000 -
I.OM.8»» 80
■246,875 —
427,91» —
7.«O.I80 —
I.SW.40Ű —
KX.Kn _
728, W3 10
111.16] 20
1*8,877 (.\')
241,861 Ki
11.012,609
1,619 ■1
7.5».uy. 14
4.1 r*.8io 61
DlJ tartalé
leveeve a v\'.aaonlbUloallUl díjtartalékét
. 188.606,061 kor. 60 fU.1 . 8.711.541 . »8 01.
~ Ulsloseigl alap
— KlbiaaalUal ttktk nysremtnya
~ ruggtben levő kirak ts dljrtaisetarllteak tartaléka
Z Vttggüben la.6 klbiaaallAal ttktk tallaltka
_ Tdltllel eeoportok aaiinlij. - Kltra Oaatatt dljaa . . .
rel naan vett nyeremények 100«. érrta
Klaoraoli blatoallAaok tanaltka
VtasonlbliIoalM tatéaewk ta naiaok UvatalteM
ltO0. tvl ny.raatg
128t!í4,g0l tl
mfli* 07
700,140 00
140,106 u
0ot,6a 04
MM 10 0»
MJtl 10
m 00
0,000 -
llf tl
lé»\'., 741 70 10é 574,9»« «1
*> lganniU.i, r»é^-H.rkéD,TrH"^A!ny telgmond. Ormody VUmoe, a.e.de KAroly. grt<
A leatu siraran likai é. m\'ríegekei mogvi.esilvii. uoka\' a I6rvtnyben a aa alapaaabilyokban uagbataroiolt elvek aaerust kteaUtaknek ta eaok egyei ttéeleU a » tn kteyvvkkel laljaacn nrgegyeatkiu k talilluk. Undapeat, 1910. \'. brnar b6 ¿1 to
........---.. ........ . ww.ua. ...v .. ..... ■ — - ^ — . .
A felügyelő btaoUalg: Bosaevlesy Alk^t, BuaknrA-BtlaeAry KonrlA. Ma|ta Jo.a.l, Btaaatb Tltnaa, aa/a
ZALAI KÖZLÖNY
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
HANGSZEREKET
HUZÓHARMONIKÁKAT
I-sőrendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok.
utánvéttel. — Kezeskedek arról, hogy csakis jó és az értéknek megfelelő hangszereket szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ¿1 az 3 napon belOl az átvétel után történik. — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az árak darabonként érteadók.
Hegedűk.
Iskolahegeddk: fl, 8, 10, 18, 14 kor.-ért. — Zcnekarhcgedük : 18, 89, 94, 80, 40, 80 kor -ért. — Hangverseny é« mester-hegcdük:.70, 80 egész 800 kor.-ig. - Hegedűk: »/, és % nagyságban 4, 8, 8, 10 kor.-ért. — Hegedüvonólt: 1, 150, 9, V0i»,
8, 4 kor-ért. HegedOvonók fornambukfából nagyon kőnniű 0. 8, 10 kor-ért. — HcgodUtokok: 6, 7 60 kor. és fo^ebb. — Hegedülábak: 4. 10, 18 K és feljebb. — ÁlItartók : 1, 140 K és feljebb. — Hurok minden árban és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10%-kal drágábbak -Cello. Isknlaoello: 9o, 86, 87, 98 és 80 kor. — Zenekarcello: 40 60, 80
és 70 kor. — Cellovonók: közönséges 160-tól 3 kor.-ig — Uellovonó fernambuklából 6 kor. tói 19 kor.-ig.
\'/«-es 79 kor. 4/4-es 76, 80, 90 és 160 kor. — Nagybőgővonó: 4, 6, 8, 8 ós » korona.
O
Oxltorák.
citora, jávorfa, gépczot nélkol: 18, 14 kor. — Palizander-tetóvel 90 kor.-től 80 kor.-ig. — citora palizaudertetó és gépezettel\\ 87, 30, 34, 36 kor. — Primcitora egé»z 84, 70, 80 kor
Priincitora, Primcitora
Koncerlcitora a font felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népoltorák kőaönsóges kivitelben, egésa-kótás 9 kor., Jobb minőségű, fél- v. 10 kor., diófa-tetővel 12 kor, utána, palisándfából 14 korona.
Nagybőgők :
Bézfuvóhangszerek.
Minden rézfuvóhangszer la 3 cilinder géppel van ollátva. Trombita: 39 kor. BasstrombíU: 49 kor. Piston: 38 kor. Vadászkürt: 74 kor. Euphonium: 64, 68, 60 kor. Bass: 40 kor.-től 70 kur.-ig. Trombitakürt 80, 64, 70 kor. — Bombárdonok P: 80, «8, 79 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110, 190, 138 kor. — Helikon: 108, 110, 138, 144 korona.
Dobok.
Nagy dob réz faabronceesal 10 csavar 66 kor. — Nagy dob rézabroncs és 10 c«var 90 kor. — Községi dob 14 kor.-tól
40 koronáig
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Hncóh&rmonlkák.
Huzóharmonika, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kétjáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitflnő hanggal, drbja 9, 10, 11 korona. Ugyanazok háromszoros hanggal 16, 16, 17 korona. Ugyanazok 8 soros, 19 billentyű dupla haugokkal Dur és Moll-bassus, dupla hauggal: 16, 84, 88 korona, 3 soros 81 billentyűvel: 48, 68, 80 korona.
If). WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedóse
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1. szám. -
Fuvolák.
Fekete granatilfából ujezUst billentyűkkel: 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10
billentyűvel 30, 30, 10 kor. 18 billentyűvel 48, 60 kor. 13 billentyűvel 60, 56, 80 kor. —
Piccolőflóták: 5 80, 5.80, 6 40 korona.
Klarinettok.
Fekete granatilfából, ujezűst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 18 billentyűvel 49 korona stb.
NAGYKANIZSA, 1910 MÁRCIUS 24
49-IK ÉVFOLYAM 24 SZÁM
CSÜTÖRTÖK.
<
ZALAI KÖZLÖNY
MiiJilmlk hétfőn it csBtftrUkfln dilbm.
fclflfli.lé.l árak: Égé« ivie 10 korona, fálávre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 fii*. — fcgye. alám ára 10 flll.
h\'elclJa sset ke»t tó :
H«rt«M J«j*»i>f.
Uindjn :
---—--
Szarkiiztöiíg ii kiadóhivatal Diák-tér 1
Telefon: 11?. — Hlrdatáaak dlj.tabá. li.rlnl.
Zichy Aladár gróf Nagykanizsán.
A nagykaniz»ai képviselő választási kerület volt országgyűlési képviselője, máro. 12. keltezéssel a következő levelet intézte Véosey Zsigmond polgármesterhez:
Igen tisztelt Polgármester Url
Mivel az országgyűlés feloszlatásának küszöbén áll, nekem, mint a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselőjének kötelességem, hogy a képviselői működésemről beszámoljak, es a mennyiben a kerület bizalmával újra megajándékozna, programmbe-széliemet elmondjam.
Ezen óéiból tehát húsvét hétfőn, azaz niároius 28-án d. u. 2 órakor a Déli vaspályán Nagykanizsára érkezem.
Politikai pályámhoz a szükséges megbízást 14 éven át megszakítás nélkül á nagykanizsai választó kerület adta. Hüszke voltam mindig e kerület megbízására, mert ennél értékesebb megbízást az ország bármelyik részéből sem kaphattam volna.
Klóré is kijelentem, hogy az esetben, ha ezen általam nagyrabec.sült kerület bizalmát sikerül megnyernem, ezt nom csak elfogadom. hanem mint a polgári bizalom legszentebb kincsét meg fogom őrizni, és igyekezni fogok, a kerület érdekében mindazt megtenni, mit fajom szeretete s hazafias érzésem elébem szab.
Tudva azt, hogy Polgármester Ur velem együtt a város érdekét mindig szivén viseli, midőn ezen szándékom becses tudomására hozom, egyúttal szíves támogatását kérem.
Budapest, 1910. március hó 12-én.
Hazafias üdvözlettel Ziohy Aladár gróf s. k.
Minthogy u polgármester huzamosabb ideig távol volt városunktól, a levél csak 21-én jutott hozzá, amikor is azonnal express levélben értesítette, hogy mint Nagykanizsának 14 éven keresztül volt képviselőjét és mint volt minisztert és mint a városnak díszpolgárát örömmel fogja üdvözölni a város falai között.
Így hát húsvét másnapján alkalmunk lesz meghallgatni Zichy Aladár gróf beszámolóját ós programmbeszédét. Ismerjük a Kegyelmes ur pártállását, mellyel foglalkozni nem kívánunk, de mint városunk díszpolgárát, aki érdemek utján szerezte meg Nagykanizsa polgárságának e mogtiszteló elismerését, szívesen látjuk városunkban.
Klvégre a pártállások máról holnapra változnak. Egy egészséges áramlat, egy eszme, egy uj cél pártokat alakit, pártokat rombol szét. amint azt a közel múltban is tapasztalhattuk De a polgári érték qualitásai, melyekkel 14 évig birta Nagykanizsa város polgárságának közbizalmát, figyelemre méltó és mérlegelendő. Éppen ennek nz individuális értéknek tudhatjuk be, hogy a 4 évvel ezelőtt lefolyt választások alkalmával, a más párton levő polgárok is lerakták vele szemben fegyvereikel. Tették ezt azoknak a szolgálatoknak elismeréséül, amiket egyesüknek, községeknek és Nagykanizsa városának hosszít működése alatt nyújtott.
Ezért helyesnek és ildomosnak tartjuk, ha a volt képviselőnket a kellő formában fogadja a város polgártága, mely már meggyőződött arról, hogy Zichy Aladár gróf i mindenkor ambíoíóját fielyezte abba, hogy városunk érdekeit előmozdítsa.
Árvay alispán a tűzoltóságért.
A tűzoltóság még m* is csak kevés helyen vau ugy szervezve, bogy ti rendeltetésének kellőkép megfelelhessen. Az a lelkesedés, mely az nukéutos tűzoltói intézmény létesítésekor megnyilatkozott, már régeu ellobbant. Részvétlenségről, közönyről tehetne jelenté»! minden tűzoltóparancsnok és azért a hivatásos fizetett tűzoltók alkalmazás mindenfele szükségessé vált, ha csak azt nem akarták elérui, hogy tűzesetek alkalmával a pusztulás kénye kedve szerint dúlhasson az emberi vagyonban. A csinos egyenruha liem csábilja a tűzoltóságba az ifjakat, a régi öntellen működés pedig nagyon kiveszőben van. De a társadalom közóuye és támogatásának hiánya is elkedvetleníti a néhány még megmaradt önkéntesüket. Meri elvégre is a vagyonosabbak, a házlula|donosokért és biztosító társaságok érdekeiért száll harcba az elemekkel a tűzoltó. Illó tehát, hogy ezek no csak elismerő szavak»!, de anyagi támogatást is nyii|lsauak annak a leslületuek, melynek célja idegen vagyonok megmentése. A városok községek tőlük telhetőleg támogatjuk is, de a közönség közöuyével megküzdeni teljes lehetullenség. Azért előbb illóbb elérkezik unnak ideje, mikor a tűzoltóság épugy */eiv lesz a községek kormáuyzatáiiak, mint aknr a mezőőrök, rendőrök slb.
A tűzoltói lestUlclek inkább a ba|iár»i érzület ápolása es ij kiképzés tökéletesítése céljából megyei sót országos szövetségekbe tömörültek. I)e célja ezeknek a tagok segélyezése, támogatása is, nini a legiobb buzdításul szolgál arra nézve, hogy nz önkén-les luzollosiigb.ui a kedvel ébren tartsák, tizeket s
szövetségeket sem támogatták eddig kellőleg, azért Arvay Lajos Zalamegye alispáuja most a következő körrendeletet küldte valamennyi főszolgabírónak éa polgármesternek:
„A Magyar Országos TOtoltó 8zöveUég, ugy szintén a Zalauiegyei önkéutea Tűzoltó Szövetség elnökeitől vett megkeresések folytán éif azon indokból liogv a társadalmi alapon álló vármegyei szövat-ség és tüzreiidészeti felügyelői azok, akik a népet a tűzrendészetben és a tűzoltásban kioktatják, a tűzoltóságokat szervezik, a tűzoltói leiszerelésekei ellenőrzik és n hatóságok nak is szakvéleménnyel szolgálnak, azok sáliéról .tehát tetemes munkát leveszünk és Azok lelelósségét csökkentik, szükségesnek tartom figyelmeztetni sz I fokú hatóságokat éa általak a községek elöljáróságait, hogy ezeknek következményekéül tollát a fent megjelölt intézmények a hatóaá-gok legerélyesebb támogatásában részesiteudók, mert ezen szövetségek és felügyelők Is csak akkor fejthetnek ki áldásos és eredményes munkát, ha a hatóságuk őket támogatják
Ezen támogatás az adott viszonyok közölt abbau nyilvánulhat leginkább, ha a községek tűzoltóságaikkal ugy a vármegyei szövetségbe, mint az oratágoa tűzoltó-szövetség segélyző pénztárába belépnek.
Felhívom ezért cimet, hogy a hatósága területén lehetőleg odaliassou. hogy a községek elöljáróságai ugy a Magyar Országos Tűzoltó Szövetségei, mint n Zalauiegyei önkéntes Tűzoltó Szövetséget az általuk is kért ezen anyagi támogatásban részesítsék."
iliszűk, hogy ez a felhívás nagybau hozzá fog járului a tűzoltóság megerősítéséhez.
Orosz erkölcsök.
Korrupció mindenütt van, de a közéletnek akkora romlottsága, a közpénzek kezelésével megbízott hivataluoki karnak oly nagymérvű lelkiismeretlenséga, mint Oroszországban, á világon egyebbült sehol sem tapasztalható.
Osak a uapokbau adtak hirt a lapok arról a botrányról, mely legutóbb oly kiuos szenzációi keltett az orosz udvarnál. A császári sírokról ugyanis elloptak vagy busz darab arany éa ezüst koatorut s a jelek egyelőre arra mulatnak, hogy a tolvajláat előkelő udvari tisztviselők követték el
Evvel a lopással kapcsolatban most at oroaz lapok rendkívül érdekes eseteket közölnek az oroat udvarnál már azelőtt is előfordult számos visazaéiás-ról. tizekből az érdekes erkölcsképekból ime néhány szemelvény.
Még oiulekezeles az a botrány, mely a mostani cár eskilvó|e után lejátszódott a téli palotában. Közvetlenül uz esküvő után széleskörű nyomozást indítottuk, mert majdnem az összes ajáudékok eltűntek
ZALAI KÖZLÖNY
MAR0IU8 24.
melyeket > fiatal pár a külföldi udvaroktól kapott. A tolvajokat természeti!"« akkor aetu sikert)It kinyo-motui, mert a cári udvar bivataluokai a legügyesebb tolvajok.
A sikkasztások némelyike sok anyagot szolgáltatott már a kötbumornak II. Katalin idejében történt, bogy a cárné egy alkalommal alaposan átvizsgálta az udvari költségvetést. Az egyik tételnél eaer darab faggyúgyertya szerepelt. A cárné csudál kozva kérdezte, hogy kinek van stüksége ennyi faggyú gyertyára. Természeteseu senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Ekkor visszamenőleg átvizsgálták az összes udvari kiadásokat és kitont, hogy az ezer faggyúgyertya még a cárné uagyapjának gyermekkora éta szerepel a minden évi költségvetésben, át orvosok akkoriban a gyermek nagyhercegnek valami kiotéa ellen faggyúgyertyát rendeltek. A kiadásokban azonban ezret aiámitottak fel és azóta iníudeu eszteudóben ott sterepelt a költségvetésben az ezer f»«W>»«y®rtya.
Maguk az orosz uralkodók meglehetős humorral tértek napirendre a megismétlődő lopási esetekkel atemben. II. Sándor cár például a következő szavakat írta egy jelentés szélére, a melyben figyelmettették at udvari sikkasttásokra: .Ne tömd be a »tájét at ökörnek, aki itt bőg."
Az orosz-török háború idején azonban a cár alaposan meguudorodott környezetétől. M ikor észrevette, hogy tábornokai milyen szemérmetlenül lopnak, megbotránkozva szólt fiához, a későbbi III. Sándorhoz :
— Fiam, azt hiszem ebben az egész bandában csak mi ketten vagyunk tisztességes emberek.
A sikkasztások mindig nagy arányokban történtek az orosz udvarnál, de olyan uemérmellenttl még sohasem loptak mini moBlauában, II. Miklós uralkodáaa alatt. Ami csak elmozdítható, az mind eltűnik a téli palotábol. Nemrégen elrendelték, hogy az udvari gyű|teményeket és a kincstárakat vessék alapos revizió alá. Az összes cárok nagy niAkiucs gyűjtők voltak és amit évszázadok óta összegyűjtöttek, milliárdot képviseluek. A vizsgálat során azonban kitűnik, hogy a legtöbb értékesebb mőtárgy eltűnt éa helyűket értéktelen hamisitváuyok töltik be. Ekkor fedezték fel, hogy a hires bizánci elefántcsont gyűjtemény, melyet néhány év elótt vásárolt Parisban Taszilievstky több millióért, csupa hamisítvány. A festmények nagy réste, köztük néháuy Bernraudt-kép értéktelen másolás. Az udvari istállóból és ménesekből eltűntek a legértékesebb telivérek és helyükbo néhány gebét állítottak be. Díszkocsik, szánok értékes prémek napota tűnuek el a téli palotából.
HÍREK.
Zlohy Aladár gr. fogadtatása.
Vécsey Zsigmond polgármester ma a következő értesítést intézte Nagykanizsa város képviselőihez:
Igen tisztelt v. képviselő ur I Gróf Zichy Aladár ur ö Eioellentiája, városunk díszpolgára s a nagykanizsai választó kerületnek 14 éven át volt országgyűlési képviselője hozzám intézett levelében arról értesített, hogy f. évi mároius hó 28-án beszámolója megtartása végett városunkba érkezik.
A város minden polgára, de tőként a városi képviselőtestület tagjai elótt ismeretesek azok az érdemek, a melyeket ó Eioellentiája, mint városunk képviselője városunk érdekeinek támogatása által magának szerzett, hiszen ezen érdemeinek elismerése képezte az alapját a városi képviselőtestületnek lelkesedéssel és egyhangúlag hozott azon határozatának, a mellyel Ú Exoellentiá-ját városunk díszpolgárává avattuk.
Ugyanezért illendőnek tartom, hogy 0 Excellentiáját, mint városunk volt képviselőjét és díszpolgárát városunkba való érkezése alkalmával fogadjuk és üdvözöljük. Teljes tisztelettel felkérem tehát a t, városi képviselő urat, hogy folyó évi március hó 28-án vagyis húsvét hétfőn délután fél 2 érakor a Budapestről érkező vonathoz kifáradni s díszpolgárunk Ű Excellentiájának fogadtatásában részt venni méltóztassék. ^
Ugyanezen alkalommal tisztelettel értesítem, hogy a fogadtatáshoz való kivonulás a városháztól fog történni a jelzett napon délután l órakor, a hol megfelelő számú kocsikról gondoskodva lesz.
Nagykanizsa, IV10. március 24-én.
„ Teljes tisztelettel
Vécsey Zsigmond s. k.
polgármester.
Mi a
Or. Oetker-fóle
sütőpor?
A
Dr. Oetker-féle sütőpor
egy tökéletes, hygienikus, az orvosok által legmelegebben ajánlott
élesztőpótszer I Egy csomag ára 12 fillér és egy \'/a kg. számára éleszlóerók tartalmaz. Mindenütt a legjobb fűszer ós drogua-üzletekben a számtalanszor bevált receptekkel egyetemben kapható.
— Adományok a Szekeres dr alapra
A nagykanizsai Takarékpénztárnál kezelt Szekeres alaphoz ujabban a következők adakoztak: Belus Lajos 100 K., dr. Tuboly Qyuláné 60 K , Bogén -ríeder és neje BO koronát.
— Szájbéli Oyula utóda A dunántuli h. é. vasutak részvénytársasága jövő hó 9-éu Budapesten tartja közgyűlését, melyeu az igazgatóság három ui tagját fogják megválasztani. A közgyűlés után az igazgatóság választás utján tölti he Szájhély Gyula elnök helyéi. Értesűlésűuk szerint Batthyány Lajos gróf v. b. t. I. ikervári nagybirtokost fogják megválasztani és igy ismét vasmegyei ember áll a dunántúli vasutak élére.
— Kinevezés A Oenorali triesti biztosító társaság igazgatóság« kinevezte Ural)\' Kálmán városi tisztviselői, segédtítkáruak a szombathelyi főügynök-ségliez
— Jegyzögyülés Tegnap a Korona szálló egyik termében tarlóit« « kanizsai járás jegyzői kara évi rondes közgyűlését Ferenoy János kiskomáromi jegyző elnöklete alalt. A közgyűlésnek egyik tárgya volt a tisztviselők megválasztás». Kínok lett Slarzsiuszky György galamboki jegyző. Megható módon bucsuzolt el « jegyzői kar ősz elnökétől Ferency Jánostól ki, egy félszázadot maghaladé idól szenteli a népszol-gálatára. Aki már « mull évben a jól megérdemelt uyugalomba akart vonulni, de a fószolgabiróság kérésének engedve maradt eddig közszolgálatban Víosz Ferenc n nagykanizsai járás lószolgabirája megható beszédet intézett a távozó elnökhöz.
— Repülőgép a Polgári Egyletben Sanlos Démoninak a hires francia repülőnek az elsőnek, ki az líifelloroyot körülrepülte, a l.a
Demoiselle-je, a Polgári Egylet nagytermében /. hó 24., 25. és 26-án csütörtökön, pénteken és szombaton ki lesz állítva és e napokon ugyanott megtekinthető délelőtt 10—1 óráig és délutáu 4—8 óráig. Belépődíj őO fillér. Gyermekeknek és katouáknak 20 fillér.
— Hitközségi köagyülée A nagykanizsai
izr. hitközség folyó évi március hó 28-áu, hétfőn délután \'/,4 órakor a hitközség tanácstermében évi rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozata: I. Blójjárót.ági jelentés az 1909. évről. 2. Az 1H09. évi zárszámadások olóteriestlése. 3. Netáni indítványok tárgyalása. 4. 10 elóljárósági éa R számvitagáló-bitottságí tag s 5 községkerületi képviselő válasttása.
— Halálozás. Oolenszky Ferenc, dili vasúti kocsivizsgáló 33 éves korában hosszas szenvedés utáu Nagykanizsán meghall. Kedden délutáu temették részvéttel Temetésén a vasutasok dalárdája gyászdalt énekelt. Nagy rokonság gyászolja.
— Kardpárbaj. Súlyos feltételek melleit vívott hétfőn reggel kardpárbajt Fenyves Ferenc gyak. lauár Gödöllőn Braun József tart. huszárhadnaggyal. Braun, aki kitűnő vivő hírében áll mindjárt az össteütkötés elején könnyebb sérülést szenvedett, később Fenyvesi érte a jobb karjáu erósebb vágás, (de korántsem oly veszélyes, mint néhány lap irja), melyre a párbajt beszüntették. Érdekes megemlíteni, hogy Braun dr. a főváros legkitűnőbb zsurnalisztái-nak egyike és Fenyves, kit városuuk közönsége a tudományos irodalom terén elért kitűnő sikereiről előnyösen Ismer, azelőtt a legjobb barátok voltak. Rövid idó óla hirtelen föltűnően kerülték egymás társaságát, azonban rejtélyes összekülöubözésök okáról a legbensőbb barátaiknak sem sikerült megtud-uiok semmit. A felek a párbaj után sem békültek ki.
— Közbiztonságunk A rondórség erélyesen ■hozzálát, hogy preveutio elírásával a város közbiztonságának szolgálatot tehessen A keddi éjszakán három ói|áiat tárta be a várost. Eddig a csavargók a téglagyárakat keresték fel éjjeli menedékhelynek, most már az udvarokban, kertekben levő széna és szalmakazalokkal is megelégesznek. Ezekben talált az őrjárat 7 hailéktalan csavargót. Etek közül ft osztrák azomstédaink közül való, kettő pedig a közeli vármegyékből. Egyelőre letartóztatták; azuláu majd illető-cégi helyükre tolnncoliák ókéi.
— Sajó kutya. Sajó kutyát a pecér a mull héten elfogta. Ez tény. Sa|ó kutyát, aki a Szarvas szálloda eiótt (anyázott, a város apraja-nagyja és mind a hentes szerette, ez is tény. Sok ember szereti a kutyát és ínég se akadályozza meg, hogy a pecér el ne fogja, különösen ha a kulya gazdátlan. Miért is akadályozná meg? Avval sok futás-lóláa jár és még pénzkindás is. fis a pecér uem kérdi, hogy a kutyakivállás milyen fáradsággal jár. fis at igaz. A gazdátlan kutya, ha még oÍy.in szép, ha még olyan ártatlan, halálra van Ítélve. Es mégis ezt a kutyát kiváltották. Bizonyos, hogy csak sz válthatta ki, akiuek nemes szive minden szerencsétlen léuy iránt végtelen szánalomtól el vau telve. Kiről tanúskodik F. M Innál né, aki minden könnyül a világon szeretne felszárítani és minden lájdalmat enyhíteni. 0 tehát kiváltotta a kutyái. Ez az egy léuy ís hangosan Uuuskodik az ó nemes gondolkodásáról és érzületéről. Azért legyezzük fel e helyen ezl a szép jelleiuvouást.
— Amerikai kettős könyvviteli mód a gyakorlatban László Vilmos gyári tisztviselő ily ciinű szakkönyvet irt. Nem iskolai tankönyv lesz ez, hanem a gyakorlatból a gyakorlatnak készült, azért a kettős könyvvitel általános tudnivalóinak tárgyalásé ml nem foglalkozik De azért kezdő könyvelő is busznál veheti a munkának, melynek mintái rendszeres és szabatos kidolgozásúról a szaktekintélyek a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak A testes műnek ára ,r> koron«. Előfizetéseket felfogad ifj. Wajdils József könyvkereskedő.
— Sertéejárvány Zalaegerszegen n járvány-szerű serlésvész megállapillatolt, minélfogva a város zár alá helyeztetett. A sei tésvásárok további intézkedésig Kgorszcgen betiltattak.
— Duhaj legények. A Vaskapu vendéglő zajos volt egyik este két mészáros legény poharazásától. Egyszerre csak csend lett, meri a hangos urak elmentek Fizetni azonban elfeledtek. A pincér iiiánnk ment, meg is tnlálla őket, de a fizetésről hallani se akartak Később visszatértek a Vaskapuba és emberségesen megfizetlek a pincérnek
MÁRCIUS 24
UUI KÖZLÖNY
s
ötösökkel. Belekötöttek és össte-víssta verték. A rendőrség a belyáros mulatók ellen az eljárást megindította.
— Öngyilkosság. Gödri Sándor hetyelől 49 éves földmives, aki már kélater megiária Amerikát. a vásárban eladta a tehenét. At árával beOlt a kocsmába s felét eldalolta, a másik felén pedig egy sertést vett. Kiadta a sertést ís s at árából megvett egy kecskét, eit atulán haza hajtotta. A stegény Gödri a kecske miatt a falu szájára került, csúfolódtak rajta. Kzen annyira elkeseredett, hogy a szoba gerendájára fölakasztotta magát. Mire észrevették, meghalt.
— Korcsmai harc Vasárnap éjjel a Magyarutcai Völgyi-féle vendéglóbeu a kotyagos borfogyasztók valami felett összekaptak s a dulakodás közben a hírhedt Szobolics Ferenc Horváth Károly zunészt egy telt boros Üveggel megdobta. Az Üveg a szerencsétlen flótást súlyosan megsebezte; jobb kezefején az ereket és izmokat teljesen átvágta Dr. Goda orvos elsó segélynyújtása után a koldussá lett muzsikust még az étjei a közkórházba szállították. A duhaj Szobolics ellen pedig megindították az eljárást
— A vásár és a nagy azarkák. hétlói kis nagy vásári alkalom is szokásszerllen összecsábi-lotla furcsa természeti! jómadarail, közös gyakot latra gyűlt egybe a vásári szarkák vegyes kompániája, de pechh el dolgotlak, mert a szemfüles rendőrség szolgálatkész pillantásokkal kisérte a tünékeny alakok mindeu legapróbb mozdulatát. Kgyébként a bünda dezenlorok sokféle módon mesterkedtek egyélii hajlamaikkal Kgyik kártyával, másik elemeléssel, harmadik meg egyéb ravaszsággal kerili meg azsákmáuyt. A jelen vásáron is megpróbálkoztak a nyilvántartott kárlyaspilerek. de sikurlelenül, inert a rendőrség liálójábA kerüllek ltyformáu még egyelőre nem osztozhattak a derék ökró k árán A örökké kogyagos Hedvig perreces is exy pajkos inasnak az arcába sturt. Az aggódó butigvirág ellen az eljárást megindították. A rendőri krónika még egy péuzeslárca eltűnését emiili, melyet egy úriasszony zsebéből emeli ki valami csirkefogó. Kzeiikivül bizonnyal még sok apró csepró lopás történhetett, melyekkel megcsípett tetteseit nem hagyták szárazon az érdekelt igazság-Bzolgáltatók. A vásári forgalom kűlöuheu csak alig haladta tul a rendes hetivásárokét, tizt lóleg az okozta, hogy aznap megyénkben több helyen országos vásárt tartottak. A legjobban beütött a kanizsai vásár egy farkas hasú borjú hajcsárnak, ki fogadásból eltemetett tiz porció illatos cigány pecsenyét és három nagy lágy cipót. A végén azláu a vesztes fél és a nagy bélü győztes hajbakaptok. Kz a mesés esel a kül-vásártéren történi.
BOL IND ER ormo^Dio,on>l[
— Elkobzott tej. A rendőrség ugyláUzík ketd komolyabbau fellépui a tejhamisitók ellen, mint eddig tette. A tegnapi hetivásáron több gyanúsnak látszó tejből mintát vett, amit a budapesti országos magyar kémiai iutétethez küld fel megvizs-gálási célból. Ha a hamisítás, vízzel való keverés beigazolódik, akkor a rendőrség megindítja ellenók az eljárást. Egyelőre neveiket uem közöljük, de annyit elárulunk, hogy kettő kiskanitsai, kettő pedig ¿alamboki.
Etzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a Somogyszenlmikjósi bérlót uj fehérre festett tejes-kocsiját bemutatta a rendőrségen, mely azt a szabályzatnak teljesen megfelelőnek találta
— A katonák húsvétja. Cifra köntösbe bujtatott Italai felebarátainknak is alkalmai adott felsőbb parancsnokságuk, hogy szeretett családjaik körében ünnepelhessék a boldog húsvéti űuuepeket. Föl is használják a bus legények a kedvező alkalmat és kikenve-fenve, szoros parádéban távoznak a kurta édes szabadságra Csinálni egy-két jó kis napol A mi derék vitézeink is már hazajöttek és utoá-utféleu hosszasan interjuvolják az ismerősökéi, hogy mi újság Kanizsán? Hál kedves, kíváncsi fiaink, nekünk li vagytok a legérdekesebb újságok.
— Halálos végű hajvágás. A mull bél szombatján a (¿akócsa községhez tartozó Sió-pusztára bevetődött Kelányos György cigáuy, aki ittas volt. A cigáuy egy kis napsugaras zugot keresett kí magának, hogy mámorát kialbassa. Útközben találkozott ftzabó József uradalmi csősszel, akit illendően ko-siöntött, de aki a köszöntést nem fogadta. Kalányos e miatl csipkelődő szavakkal illete Szabót, amin ennek társai nagyokat nevetlek s ami a csőszt meglehetősen fölböszsnlotla. Amint a cigáuy elaludt. Szabó József társaival együtt fölkereste az alvó cigányt, hogy annak hosszú hajából néhány fürtöt levágjon és igy megcsufilSA őt. A csősz éles bicskával látóit hozzá a bu|vA»ás munkájához, de alig érintette Kalányos fejét, er. fölriadt álmából A következő pillanatban már vér borította el a cigányt. Jobb karján a borotvaéles kés átvágta teljesen az ütőeret ugy, hogy Kaláuyos György egy óra inulva a nagy vérveszteség következtében meghalt. A vizsgálat most a szakértők meghallgatásával abban az irányban folytatják, bogy véletlenségből átvághatta e az éles kés annyira a cigány ütőerét, bogy ez anuak halálát okozta. Mert az a gyanú is fölmerült, uem szándékosan vágta-e át a csősz a cigány karját.
— 18 éves csinos szőke (pékmester egyeli leánya), 4oo OOO korona vagyonnal, ki«sé tul-ság. fejlelt testalkatú, óbajt mielőbb férjhez menni listless. jellemű fiatal emberhez. Csakis komoly
ajáulkotók kapnak választ. L. Schlesinger Berlin-Iß.
Badacsonyi borvásár. Badacsony hegyközség elhatározta, hogy Badacsonyban a Hableány szállóban március bó 31-én és április hó 12-én borvásárt tart; ezzel a nevezett hegyközség tanúságot tett, hogy Badacsony birneves borainak értékesítését megkönnyíteni s szélesebb körben annak hirnetét elismertetni, illetve terjeszteni akarja 8 a stőllő-bírtokosság érdekét szivén viseli s ezen lettével a szóllőtermelók elismerését nagymértékben kiérdemelte. Magunk részéről ezen elhatározást osak dicsérni tudjuk s kiváuatosuak (ártjuk, hogy uevezett napokon mig a borvásár tart, azou az érdeklődők minél számosabban megjeleujeuek a ezzel is emeljék as ily borváaárok érdekességéi éa hasznát, melyet ngy a badacsonyi borok mint azok termelői meg ia érdemelnek. Hasonló borvásár április hó 4 6 6 napjain Soinolyán is lesz. Bővebb felvilágosítással Badacsony hegyközség stivesen stolgál. Badacaony poala éa vasútállomás ia.
DTmolaJlokoinotiilot
csak
Szabó Emil és Társa
Budapest, V. Fereucz József tér 0 sz
Utaihaui-palota. I.incbldilal ticmbtu kaphatok.
Sürgönyeim : SZABÓÉK
BUDAPEST.
TELEFON 76-48
Szivógázmotorok, benzinmotorok, cséplőgépek malomberendezéseit
Árjegyzék ingyen ¿a bérmentve.
Az egiazaég óaztzerü ápolásánál
a szabályos emésztésre kell a fősúlyt he-jlyeíni. Erre a oélra a legkiválóbb orvosok | véleménye szerint kizárólag az évtizedek óla I bevált Foreno JÖZMf-keserüviz használandó, mert kitünó hatása abban nyilvánul, hogy kíméletes, úgyszólván természetes uton állítja helyre az emésztést, ilárom evőkanál valódi Ferenc József víz a reggeli előtt véve mindig a kívánt kellemes felfrisitó hatással jár. Kapható a gyógytárakban és ásványvízüzletekben.
KÖZGAZDASÁG.
Cégtárs A helybéli Weiss Jaques üveg és porcellán kereskedői cég jelenti, hogy Weiss Ernő, ki eddig is a cég zágrábi telepének beltag)a és muukatársn volt, miül nyilvános cégtárs u változatlau sylvegü cégnek tag|8 leit.
Egy okos fej
nem használ mást, mint
Dr. Oetker sütőporát
mely a legjobb, leglökéloteaebb, erveaek
tói ajáúrott élesítő pótlék. K prftparatum 12 filléres csomagokban kapható háimely élei mister,- drogéria éa egyéb kereskedésekben és \'/, Kg. liatt erjesztéséhez elegendő Milliószor bevált. Kalácsokhot süteményekhez és tészta-ételekhez való receptek ugyanott ingyen kaphatók.
!••■. 6ta féay.i.n bavált
BET GÉHÍIÉWNI
0. Hall 4 Co. gyártmánya.
Klráló WoJ nrrnmtk aj.tiilal.ra KurAp. Imi6 ... „Ham*!*,, H nytm crtMmAiií uvei alkalmatok
mindennemű bőrkiütések
fdlr* krónlku.*. plkkrlVftOmar M *!S«II klUt*wk. I»rabbi r»s>* orr, rW»rtwk. iai;i«I.,lá.. frj. 6. .«akilplkkrlvrk rilan. *M(H kálriny-uapaana «0 lliiallk I.UIrán/t r«l.l luchan V
Iivarcrwii rltir a krrrakadalambeu ( <r(4 aaytti kAIMnr ..aappa ""kiöl Makao. I Arl,.|..knil .Ikalmaaaik a na« haMUu
Berger-félc kátrany-kémusappant
I». Enykékk kttriai-iiappan iiyanant. a Mr iliiláUaaitfSlrtlro.
a ■) rrnirkrk l ót- ím f. J..n való klOtfeel rllrn r.latulut minden, napi haMiiAlalra mint ( niii.iilh.lailan moi<6- 4t IQril-lltp pan -xolaai a
Berger-féle glicerin-pipereszappan
melyben J»uAial*k Klttvr.n 1 «laltallk «.amely lllatualtTa rao KIt4I6 t>4r<lpotA «xrrkenl l,..<nál).lk torább* kIldiié «Ik.rrrl a
Berger-féle iiorax-Hzappant
."« i-r-lif P«r..ní.,k_ nap*(K u.pl«k, IIMI«t «■ •<■ Mrkala«
rllrn.
Ata (arabosként mtnt.n laJliMI 70 fSMr, liau
liálatl uia.lia~.nl miatt lift) I. a TiuariiUutl . nronialík ».!! MlPÑ» k«ir*nr «»ppanokat f >• liur.i M.piiannkat. 0. K.11 4 Camp, (vári niAnyalt At ylirváaaon ~ " - 1
ábráaolt T«d
Itt

lr,nrr ta a mallatt. leró otoiairáar*. insly
minden clinktn ott kall buff Imrrn. Klttmtctrr HAmlx-n ISSl-ban dluokiiulnynyal é. . .iilil IftűO
»vi vllackláUlUaon arany trtmmal. \' * B.rj.r vídlKva II,Inden ra«» «yó«y t* bvplrnlkiu aaappaaib a houajuk uicll/k.lt haaaiuUatl ulaaltAMtkon fel vannak «¿ruto». Kaphatók inluilrti vyótjrMrrtArhan laakbavtcA aaktbáo. N.^yUn : O. Hall * Comp., Vita, JL. Blbaratr.
Magyiroraitgl fSMkttrt TSrflk JAaaaf aróa,
tari, Budipul, Ktrál.-u, I«. Thallmayir ém__
Zrlnyt-toiea. Kotbra.Ul.r Pr. utóda. H.ld-ataa a.\' Mnlnar amr drogulaták. IV., KoronaharMfl.
Uta« ». Ulli Dalatopl Filgyoa drogaría. Marok-Uól-utra a. Klaalnyban Hagyaroraaágllaaaaa mrtmr • aartar.lban.
Hog-y mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
..OTTOMÁN\' - cigarettapapírt vagy hüvelyt!
Z A 1. A 1 KÖZLÖNY __MAR0IU8 M

1-sÓrendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
HANGSZEREKET
ÉS
huzóharmonikAkat
Szétküldés utánvéttel. — Közösítetlek arról, hogy usakis jé én az értéknek megfaleló hangszereket szállítok, ennélfogva niegnngedem a kicserélést lia az 3 uapou belől az átvétel uliu történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az árak darabonként érlendék.
Hegedűk.
lakulahegeddk 6, 8, 10, 18, 14 kor -ért. — ZenekarheSedük: 18, »3, 24, 30, 40, hegedűk: 70, 80 egész 200 kor.-ig. — Hegedűk: •/, ós \'/, nagyságban 4. ti, 8. 3, 4 kor.-órt. Uagedűvunók fernambukl\'ából nagyon kiinniU 6, 8 In kor-ért. — HcgedUtokok: 6. 7 6 i kor óh följebb. - Hexcdülúhuk 4. 10. lü k és feljebb. — Álltartók • I, 1 40 K ós feljebb. — Hurok minden árban ós mlutaógben. — Viola avagy Hrácmf i és alkatrészei 10%.kai drágábbak Cello. Iskolaeello: ün, 36, 27, 28 ós \\30 kor. — Zenekarocllo: 40 60, 60 ós 70 kor. — Cellovonók: közt>uséges\\ l-«0-tól 3 kor.-ig — üelluvohó fonmmbnklltbúl 5 kor.-léi 12 kor.-ig •/j-es 72 kor. 7tJ. H"\' és 160 kor. — Nagybrtgrtvonó: 4, 6. 6, 8 és » korona
mester-
kor, órt. —
Hangverseny
— Hegedüvonók

1 50,
10 kor.-éri
— NagybAgék
Oti tórák.
Priineitora, jávorfa. gépe/et nólkul: 13, 14 kor, — Palitander tetővel 20 kor-tói 30 kor.-ig. — Priineitora palizandorteté és gépezoltel: 27, 30, 34, 36 kor. — Priineitora egé-z 64, 70, 80 kor.
Koneerteitora a fent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar uópoltorák közönséges kivitelben, egéae-kótáa 9 kor., jobb minőségű, fél- v 10 kor., diófa-tetővel 12 kor., uttna patísándfából 14 korona
Résfuvihangirtrek.
Minden rózfuvóliangszer la 3 eilindor géppel vau ellá\'va Trombita: 32 kor Basstronibita: 43 kor. l\'iston: 32 kor. Vadászkürt : 74 kor. Kupbonium: 64, 58, 60 kor. Bai>8: 40 kor-tói 70 kor.-ig. TrombiUkűrt 60, 64, 70 kor. — Bombárdouok F: 60, 6H, 72 kor. Hombárdonok 0 vagy lt, 110, 1 jfO. 132 kor. - Helikon: 108, 110, 132, 144 korona
Fuvolák.
Fekete granutilfából tyeiűst billeutyűkkel: 6 billontyüvel 16 kor., 8 billentyűvel 21 kor , 10 billentyűvel 80, Stí, 40 kor. I* billentyűvel 18, 60 kor. 13 billontyüvel 60. 66, 60 kor. —
Piccoléfléták : 5 20, 6.60, 6\'40 korona ^
Klarinettok.
Fekete graiiAtilMból. ujezűst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 13 billentyűvel 43 korona stb.
Dobok.
Nagy dob réz faabroncscsal 10 csavar 66 kor. — Nagy dob rézabroues ós 1" esavar \'.10 k >r. — Kttzségi dob 14 kor -tói
40 koronáig
Czimbalmok 7(1 koronától följebb.
Huzóharmonikák. /
lluióburmouik.i. In billentyűvel, dupla bauggitl, kéljáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatit, kitűiió liauggal, drbja 10, II korona Ugyanazok háromszoros hanggal 16, lti, 17 korona. Ugyanazok 3 soros, 1» billontylt dupla bangókkal Dnr ós Moll-liassiis. dupla hanggal: lu. 34, a« korona, ;i soros ai billentyűvel: 48. 63. 60 korona.
Kimeritő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok
Ifj. WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedóse
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1. szám
1».
Nyotuutott 11 h4jtuluj.il>doh Ifj. WajiliUf József könyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, igto MÁRCIUS 27
49-IK ÉVFOLYAM 25 SZÁM
VASÁRNAP
ZALAI KÖZLÖNY
lilJilialk hitfan íi csütörtökön dalban.
£l6fls«U«i 4.»k: Kgd.i ívie 10 koron», Kltvie 6 korona. n«gjr*dt*ra 8 koron« 60 nil. — tgy«> Ilim árt 10 Hll.
K«l«l<>* IMikt.II^ .
Krrtéia Jóiurf.
Kiadj« :
Halleluja!...
*
TiszaszaDalyozásí és miú\\ nyeremény kölcsön-
Ezen nyeremény- kötvények 1910. április 1 én esedékessé váló szelvényeit már
mározins 28-tól fogra díjmentesen
beváltja, úgyszintén az ezen kötvényekhez kiadott 111. sorozatú szelvényivek utolsó szelvénye 111 10 Április 1-én lejárván, az i^J azelvényive-ket a szelvényutalványok l>enyujtása ellenében l>eszerzi a
Pesti nyár ImMM üanfc wlMM flóft
Oftlotl órák d. • 9—1 „l-ig, 5 lg. 20. »ám.
tzarkaaztaiái éi kiadóhivatal Daik-tér t
Tataion; III. — Hlrdaiéuk dij.iabá. aaarhtl.
eszméit magába foglaló koresztény tanok hogyan hathattak oly mélyen a názáreti tó környéki halásznépre? Hiszen a krisztusi tanok alapja az emberszeretelen alapuló egyenlőség, mely a huszadik század szociális törekvéseinek, mondhatjuk fundamentuma. Jóformán meg sem tudjuk érteni azt az egyszerű halásznépet, hogy tudta Judeátol Qalileáig végig kisérni a köxülök sarjadzó prédikátort, akinek vonzó szaván, tiszta életén és szerető szivén kívül nem volt egyebe. Szinte csodáljuk, hogy Palesztinában, ahol a római impérium még akkor tisztán ragyogott, — eljöhetett az uj szellem, mely az emberiséget átvezérelte és egészen uj fejezetet nyitott a világtörténelemben. Hogy ez «7. uj szellem éppen a nép legszegényebb rétegét vonta magával csodás bűvölettől, hogy a kereszténység románca éppen azt a bibliai népet vonla be, mely évezredek óla bolyongva. fanatikus meggyőződéssel ragaszkodott ősi Istenéhez.
De ahogy nem tudjuk megfejteni a keresztény szellem első térhódításait, ép olv osodálaltal nézzük kétezreden fennállását és intézményéi. És bármennyire sajogjuk azt, hogy a modern eszmeáramlatok kiölik a hitet: amint egy-egy kereH/.tény nagyobb ünnep következik, éreznünk kell, hogy a kereszténység isteni múvo szilárdul áll és megbirkózik még minden ellontétes eszmével, a vészesen mutatkozó hilközönnyel is: ma, amikor minden tradíció, minden hagyomány és uralkodó eszme kénytolen a kei-lázadó szellemével alkudni, átformálódni.
(V. L.) Halleluja I... Feltámadott
Csodás égi mithosz, mely ide-oda két ezredéven át megujul és mintha az Ég is világosabbá, érthetőbbé akarná tenni e szent legendát, tavasz fuvalroából ébred, a fQ kizsondül, a fák rúgyei kipattannak, a krisztusi barka ezüstös bolyha szimbolizálja a feltámadás keresztény ünnepét.
l)e hát ebben a korban, amelynek vannak repülőgépei, biologiai laboratóriumai, neoimpressziÓB festészete, Strausz Richárd kusza zenéje, Ady verse, — ebben a korban, amidőn, ha akármilyen félénken Is, de még a tömeg ajkán is felhangzik az atheizmus: váljon ebben a korban hiszünk-» a feltámadásban? A sírból kikelt Istenember uiegujult életében ?
A húsvét megindító szent ünnepe ad erre világos feleletet; a zúgó harangszó: az élet viharában szinte közönyös lelkeknek húsvéti hangulata és öröme.
A keresztény lanok isteni eredetét és erejét mi sein bizonyltja jobban, minthogy még az egykor milliókon és milliókon uralkodó eszmék egyre buknak és megsemmisülnek : a kősziklára épített anyaszentegyház megáll és ha még oly szilajul csapkod talapzatánál a kedély és ha még oly közömbös is akarna lenni az élet fordulatos áradatában uszó hilközöny: ina inkább érezzük, mint bármikor, hogy Krisztim tanításai érthetőbbek e kor gyermekének, aki szinte megcsodálja, hogy a szocializmus nagy
d. u. 7,3-
TELEFON:

A leányszobából.
Irta: Havas Vilmos.
liuliuiie/.i Ida. it feminista «Ivek egyik Itdkt-ti szószólója, türelmesen végighallgatta anyjának erkölcsi tanításait, azután leányszobájába vonult vissza. A legkomolyabban megígérte, hogy gondolkozni fog, vájjon melyiknek legyen — mint anyja nevezte ,ólete-i>árja-\', a komoly reáliskolai tanáré, vagy a monoklis iljn fúldestiré. Az egyiket, az elsői, inkáid) apja ajánlotta, a második, a gazdagabb, anyjának felélt meg jobbun. A kettő közül okvetlen választani log, ugy Ígérte:
Hcobájáluiii Íróasztalához tlll, amelyen szerteszét nyitott könyvek voltak. Mielőtt anyja magához hivatta, adatokat keresett egy erősen támadó cikkéhez, hol a szereplő politikusok gyengeségéi és megbízhatatlanságát akarta kimutatni. Kleket most félretette. Komolyan akart a felvetett „férj-hez menés-kérdésével foglalkozni. Végre is tisztában kell lennie jövőjével. Papirt., iront vett elő, hogy gondolatait le jegyezhesse. Óvatosságból a szobiba is benézett, nem liallgatják-e ki, hisz hozzátartozói jól tudták, hogy mielőtt papirra vet valamit, előbb fennhangon elmondja: Igy tett most is.
— Tehát választanom kell — kezdte ineg mo-nologizilá-át. Nem is annyira választani, mini inkább döntenem »lelett, hogy leány maradjak-e, \\agy felvegyem az „asszony címet. Nem tudom melyik jobb. A leányok nincsenek megelégedve sorsukkal. uz asszonyuk panaszkodnak. Sokan gyónták meg már nekem bánatukat Háláin •- szobában sok régi isme-
rősöm iiiégköiinyébnlt intir. asszony, leány egyaránt, mikor nekem elbeszélte fájdalmát. Kgyesilleti llgy (Irt)gye alatt látogatásukkal tisztelnek meg és egy-egy intim esaláili meg szerelmi összekoccanást, nagy ritkán boldog szerelmi kellős történetét kellett megtudnom l\'gy látszik annak nz állandó mosolynak köszönhetem e bizalmai, mely arcomról eltűnni sehogy-sem akar. I\'etlig velllk sírni még egyik se látott. Arcom mosolya nem árulja el, hogy könnyeim nagy
részét én már elsírtam____Még csak nem is sejtik,
hogy mikor éu vigasztaló szavakat rések lelkükbe, akkor szivem sír . . . Megszakadáshoz áll közelebb, pedig szememből jelenlétükben könny ki uem csordul. Csak azután ....
— Azt akarják, szakítsak a jelennel, asszony legyek! Csakhogy megfeledkeznek arról, hogy nokeui a múlt a szövetséges társam ... A mull emléke nekem a jelen és a jövő. A régi emlékek lebegnek előttem a jelenben és éltetnek a jövőben ....
- A napra is jól emlékszem, naplóm is meg-OrOkiti, mikor egy komoly, szűkszavú férli rajongó, bőbeszédű gyerkőccé vált. Mikor először fogta m^g lázasan kezem, mikor egy .férfi" előttem remegett, dadogott. .. Értelmetlenül beszélt és én ngin akartain megérteni... Előbb sajnáltain, későül) mikor térdeim elótt láttam, megvetően elfordultam Azon gondolkoztam, hát ily .gyenge" a?, „erős" férli? Ma inár tudom, kevés a kivétel... Gyengeségéért megvetettem és ma talán ezért bűnhődöm . . .
Juli egy másik N\'eni volt oly komoly, de in in ís remegett Hidegen beszélt, hatáskelté1! cél-jából előre mogfosziotia mondásait. Négyszemközt eleinte ritkábban, később gyakrabban beszéltünk, míg-
nem erős nézésével mintegy hipnotizált. Mintha még most is reám ttlinéiiek koromfekete szemei, mintha még láliiám kél szelne kt>zl a nagy mélyedést, mintha most látnám, mint tilulek el az erős nézrá folytán homlokáról a barázdák, mintha most történi volna, mikor megbűvölten mondtam :
Gergely ur az Istenre kérem, kerülje házunk tájékát ..."
.... Srívem époly lázasan dobogott akkor ís, mint most és mindig ha e jelenetre gondolok. Vártam, hogy kalapját véve örókrt} távozzék ... Vártam él« ó mozdulatlan maradi . . Kii szédülni kezdtem, éreztem kívánságom sulyát, következményét, tudtam Gergely tétovázik, távozzék-e, vagy maradjon, de szemei még rajtam függtek .... Mi ez? Oly bágyadtnak érzem magam ... Oly gyengéuek, mini akkor. Oly tehetetlennek, mini akkor.... Nekem választanom kellepe és ime, mi ez? Visióim tannak. I.áloiu, érzem a multat. Megismétlődik velem az akkori mámoros jolenet ... (III. . Arcom ég, testoiu remeg, megjött a válasz, a megfontolt felelet: — egy csók. Hirtelen, váratlanul jött, elkábított Mire pillanatnyi aléltságomból felocsúdtam, már kalappal, bottal a kezében az tylóban láttam Szweiigálimat. Várt. Szótlanul állt, de már reám csak lopva, inkább a földre nézett. Mikor szempillantásunk találkozott, ünnepélyesen meghajtvit magát, bucanzutt:
Isten önnel, reám sohase gondoljon.
És nz itji"t nyitotta.
. . Milyen érzései vannak a földi lénynek ? Miféle megmagyarázhatatlan semmiség az a lélek? Nem látjuk, nem tudjuk hol van, a szív, vagy az agv a cimborája, vagy mindkettő, avagy talán egyik-
zalai közlöny
mabcius ar.
vsgy megszűnni: ma a feltámadást hirdető harangszó több lelket érint meg, emel Ég leié, mint valahai
Jövel húsvéti Töltml be lelkünket édes enyhüleltel, azzal a tudattal, hogy ha vannak is az emberi haladásnak aberráoiói, ha ezredéven át nem is tudtak a krisztusi lanok egyetemesen érvényesülni: az emberiség halad, fejlődik és Krisztus tanításában erósebb. igazabb lesz.
Hiszünk a feltámadásban és e hitben megigazulva kívánjuk a szép, a megelégedett, a boldog húsvétét olvasóinknak.
A
1909. évben.
(Puchs Arthur bankfőnök jelentése a Soproni Kereskedelmi és Iparkamarához.)
» - Rég észlelt abundáiicía és a rendes korlátokat tol nem lépő pénzügyi és gazdasági tevékenység azok a fómonienlumok, melyek az 1909-íki üzletév jelleg-z.etét megadják.
Ami a megyebeli pénzintézeteknek, mint a megye gazdasági es pénzügyi mozgatóinak 1909. évi tevékenységét illeti, ugy érdekesebb vagy külön kiemelendő mozzanatokról nem igen lehet megemlékezni és az évben történteket körülbelül az előző évi jelentésre való utalással könnyen lehetne elintézni.
A pénzkereslet, hiteligények a lefolyt évben megyénkben minimálisak voltak, ami főleg abban h li magyarázatéi, hogy Zala ez évben is, ellentétben n/. ország túlnyomó részével, ismét jó közepes termésre tekinthet vissza, mely körülmény az abnormális magas gabonaárak mellett duplán jön latba. A gazdaközönség a kedvező áralakulásokat felhasználván, sietett túladni termésen és a befolyt pénzeket első sorban tartozásai kiegyenlítésére avagy kölcsöneinek apasttásáru fordította. Ily módon az intézetek kihelyezései általában csökkenlek egyrészt, másrészt pedig a gyümölcsözőiig elhelyezett feles pénzek hozzájárultak az intézetek betétállományainak lényeges emelkedéséhez.
A megyei pénzintézetek u lefolyt 1909. évben dioséretosen folytatták az l90H-ban megkezdett tőkeemelési törekvésüket. 1909 ben tőkeemelést eszközöltek I Csáktornyái takarékpénztár K 900,000-rel, Muraközi takarékpénztár r. t. Csáktornya K 100,000-rel, Néptakarékpénztár r. t. Nagykanizsa K 400,OOn. Bellalincvidéki takarékpénztár K 130,000-rel. Ha ehhez hozzászámítok a még 19U8-ban elhatározott tőkeemeléseket, melyek azonban tényleg csak a lefolyt évben bonyolittattak le. ugy creihnénykép
konstatálhatjuk, hogy 1909-ben a megyénkben működő összesen 39 pénzintézet fa Pesti magyar kereskedelmi bank és az osztrák-magyar bank uagy-kauizsai fiókjait nem számiiván) K 1,685,000-rel nagyobb részvénytőkével és a főleg tóknmelésekből eredő K 1,348,000-rel nagyobb tartalék tőkékkel dolgoztak mint 1908-ban.
Az intézetek tókesuporítási mozgalma azonban korántsem fejeződött be, és a jelen évben előreláthatólag még fokozottabb mérvben folytatódni fog, azonban nem az egyedül helyes és egészséges alapon t. i ujabb tényleges befizetések utján, hanem a tartalékalapok felhasználásával. Ezen mozgalom pedig az igonnan életbeléptetendó adótörvény azon ismere tea intézkedésére vezetendő vissza mely szerint az adó bevallásánál a részvénytőke 3l/tyyon kamatja levonható, míg ezen levonás a tartalékalapokra nézve nincsen megengedvo és így természetszerűleg az intézetek igyekezni foguak a tartalékalapokat részvénytőkévé átváltoztatni
A zalamegyei intézetek mérlegeinek főbb adatai a következőkben foglalhatók egybe:
190».
részvénytőke K 9,9fti,000 UiUlékok K 6,03,195 belétek K »2,97.1,000
tiszta nyerewg K 1.075,000
1908.• K 8,3l0,0<>0 K 4,760,"00 K 48,750,000 K 1.000,000
lobbiét 1,088,000 1,143,195 4,123,000 75,000
Kzen adatok elég élénken illusztrálják egyrészt az intézeteknek siyát tőkeerejükben való megerősödésüket, másrészt azonban azon körülmény, liogv a rendelkezésükre álló összesen K 7.938,000 rel nagyobb tőkék mellett egészben K 75,000-rel több I nyereség éretett el, ami a gyarapodott lökének 1%-kal való kamatozáséi jelenti, az intézetek kihelyezéseinek igen gyönge rentabilitását nyújtja.
Ezen eredmön.v annál is inkább kedvezőtlenebb, mert tekintetbe kell vennünk, hogv az intézetek 1909-ben, mondhatni átlBg legalább is 1 ,%-kal olcsóbb kölcsönpénzzel I visszleszámitolással i dolgozlak, mint az előző 1908-ik évben. Magyarázata ennek pedig igen egyszerű. Az újonnan szerzel! K 7,328,000 töke az említett flzlcttelenség folytán nem talált megfelelő elhelyezési: a folyton növekedő versengés pedig n kölcsönök felléleleít mindinkább lefelé szorítja és végül a gyenge jövedelmezőség abban is rejlik, hogy amint azt már mull évi teleülésünkben kiemeltük és ezúttal újólag nyomatékkal utalunk ezen anomáliára — a megye legrégibb a legnagyobb intézetei, nevezetesen a nagykanizsai intézetek a két ér óta alapjában megváltozol! pénzhelyzet figyelmen kivfil hagyásával a reájuk nyomasztó stilylyal nehezedő betétkamatul, mely a lO\'/o tőkekamaladó hozzászámításával az intézeteknek cca S%"°\' jeleni mérsékelni, még nindig nem akaiják Kzen drága belétpénz egyedül a nagykanizsai intézetek részére cca K 100,000 összegű pénzáldozatot jelent
A megyebeli, pénzintézetek életeben egyedüli
se? Lehel, hogy a kettő együttesen alkotja a lelket és azért oly hatalmas, oly kiismerhetetlen? Diadalmaskodik feleltünk! Az emberi test annak van alárendelve, csak arra való, hogy tartózkodási helyéül szolgáljon ... Ha megunta a hüvelyt, távozik észrevétlenül és a test összedől.,. megsemmisül.... Henkisem tálja mikor, hova lünik el, de mindenki érzi mig jelen van nagy a hatalma. — Rabigát« haytja a gondo.kozást, megtámadja a szivet, mely ijedtében rendszertelenül, gyorsan, hevesen ide-oda dohban, a test többi része pedig ellenállás nélkül hajlik meg előtte... Valami ilyesféle történhetett velem, valami ilvet éreztem én. Szivem helyéből megszökni készült, tagjaim elzsibbadlak, fejemben meg mintha ördögtáncot jártak volna... Bambán Gergelyre, az ajtó felé néztem. Az ajtó egészen felnyílt .. . Ugy éreztem agyam, szívem, testem megtanult, mindezt hatalmában tartja a mindenható lélek. Ugy éreztem a I-élekislen csodát művel velem. Ereztem, ha az ajtó becsukódik, én örökre megsemmisültem, a távozóval lelkem is eltűnik ... Lelkemnek ez a játéka valami uj volt előttem, eddig ismeretlen, ma sem érhetem, de az a pillanat életemel a haláltól, a halált az élettől választotta el.
— Gergely felismerte teljes zavartságoinit, mert visszafordult, hozzám közeledett, visszajött. — Szemeimből olvashatta ki, hogy lelkemnek ez a megnyilatkozása, ez a könyörtelen hatalmaskodása ar. volt, amit elcsépeli szóval ugy neveznek, hogy szerelem.
— Igen, én is megismertem ezt az. érzést. Kedves tagtársnóim. barátnőim ngv-e ti nem i-. sejtitek. hogy meséilekkel bennem idézílek fel a mull emlékét? S ti gyermekimádó szüleim azt hiszitek az
elmúlt hét év immár feledtette velem a mámoros téte-a-téte-ket? Választok, mikor még fülemben van-! nak a rajongó szavak, mikor még érzem forró le-1 helletét, mikor még most is ég ajkam az első csók-lói, mikor még hallom esengő hangját, mikor még ¡jól emlékszem a kéjes percekre, mikor először vallottam, hogy — szeretem .... Asszony leszek, de előbb töröljék ki lelkemből a multat I Választok, de előbb jöjjön az újjászületés! Feledtessék el velem az éjféli kerti jeleneteket, a titkos találkozások helyét, a kerti kulcshislóriát.... Ne tegyenek szemrehányást, ne korholjanak, hisz mindannyiszor az ablakjelenei jut eszembe, mikor a késő éjjeli órában durván, észrevétlenül támadt reánk együttlétünkért szegény feledékeny atyáin... 0 már elfeledte, mi volt Oergely válasza a kiutasításra. Tán inir nem is hiszi, hogy akkor a késő éjjelen, az utcai síri csendben, az ab-, lakon keresztül jelenlétemben könyörögve, e»dve kérte meg atyámtól Oergely a — kezem....
— Ridegen elutasította. Másnap Oergely megismételte. Anyám és atyám együttes válasza újra tagadó volt. Ugy mondják fiatal voltam, tizenhét éves.
De nem bánom, odahagyom lcányságom. leszek egy férfinek „élete-párja" csakhogy előbb megvárom a csodát, az isteni csodál, hogy feledtesse velem azt az elmúlt időt, mikor Gergely legnagyobb ellenségemnek, örökös vetélvtársnómnek, Pintér szomszédunk leányának, Borisnek férje lett.
— Ugy mondták én fiatal voltain. Boris tegnap ünnepelte hét évi házasság után férjével, három gyermekével együtt huszonnegyedik születési napját.
érdekesebb mozzanat a Nagykanizsai Néptakarék-pénztár t. t affiliatióia a Magyar orsiágoa központi takarékpénztár által, mely nlőkeló fővárosi pénzintézet • Néptakarékpénztártól a mult évi tőkeemelés alkalmából n. é K 960,"00 részvényt fix tulajdonába vett át és a két intézet között szoros érdekkapcsola tet létesített; lényegesen hozzájárulván azzal a még alig 4 év óta működő kis intézet anyagi éa erkölcsi pozíciójának emeléséhez
Uj intézel\' Zalamegyében a lefolyt évben egészben kettő- létesült és pedig a Zalalövői Népbank r. t. K 00,000, — részvénytőkével, azonkívül az Országos gazdasági bank budapesti intézet Zalaegerszegen fiókot létesített, mely fiók azonban a rendes bankügyletek mellőzésével kizárólag áru és nevezetesen gabonahizományi ügyleteket folytat
Ezen jelontés keretében dicséretesen kell meg einlékezuüuk azon szerepről, melyet a Pesti magyar kereskedelmi bank nagykanizsai fiókja a megye pénzügyi és gazdasági életében betölt. Ügyleteinek folytonos torjedése, ügyfelei számának állandó gyarapodása eléggé igazolják azt, hogy mennyire gyökeret vert az ország ezen hatalmas pénzintézetének kiren deltsége a megye lakosság legszélesebb rétegeiben. Az általános népszerűség, melyet a fiók alig négy évi működése alall magának kivívott, továbbra is biztosítják a megye gazdasági és pénzéletében azon vezető azeropet, amely ót méltán megilleti
Az intézetek érdekeltsége az iparvállalatoknál nem igen bővült A nagykanizsai Bankegyesülettel kapcsolatben álló Dunántúli siesafinomiló^r.-t. forgalma évről-évre emelkedik: ugyanez mondható a Zalamegvei gazdasági takarékpénztár által támogatott „Kardos Sándor ós Társa "-féle kefegyár ügymeneteiéről. A Pesti magyar kereskedelmi bank illetve annak nagykanizsai fiókjának érdekeltségéhez tartozó Nagykanizsai malátagyár és sorfőződe r.-l. a tavalyi kedvezőtlen sörfogyasztási konjunktúra dacára az elért szép pozícióját változatlanul lentarlotta és könnyen fizethette ugyanazon osztalékot, mint az előző években.
Végül megemlítendő még, hogy a Perlaki takarékpénztár érdekeltségei tállall Kovács-féle mur»-vidi kosárfonó és nádipar vállalatnál, amennyiben azt támogatásával részvénytársasággá alakitolta és remélhető, hogv a takarékpénztár pénzügyi támogatás* ezen szép jövővel kecsegtető iparvállalatot mihamarabb lel virágoztál ja
HÍREK.
Béke.
Harclsm kifáradt lelkek menedéke: I.égv üdvözölve világbéke! K jelszóval jötl Krisztus is a földre, Hogy az örök harcot letörje. Az voll messiási elküldetése, Hogy a lelkek mélyébe vésse : Nem harc. nerfi háború kell itt e földön, De melyben a szellem előre törjön. Kell itt a fáradt lelkek menedéke: Szabadságban a béke!
Az istenkézzel megbélyegzett Káin Fegyvert emelt testvére ellen ; Nyomán járt később sok sok földi bálvány Hogy milljókat Igába verjen. Emlékezünk a néphistóriából
Világverő Nagy 8ándorokra---
_ liogy eltörpül a .hősök" neve mellett A Mózes égő csipl^Jiokra!.. .
A kard, a dárda, az elpendítetl nyíl.
Ezek csináltak históriát:
Ki ezreket gyilkolt le „nagy" nevének
Oltárt emolt az egész világ.
Néró fejét babérral köritette
S kínpadra küldé apostolait
llog.v majd leszáll a béke szent galambja:
Abban méltán kételkedett a hit!
Sötét időknek irtó háborúi: Törvényesített lómeggyilkolás.

MÁRÜIUS 87.
* i «
Hol a dölyfös eaosári szó parancsol: Hiába ott a bölcs okoskodás! ... Évezredek igy tűntek le felettünk, Szünetlen harcban állott a világ —-A mit Klio itt-ott érclapra jegyzeit: yértrel festett nemzet-tragédiák----
• ... Az elnyomott nép öntudatra ébred, Fegyverzörej nem kedves már neki! A inult idők vérfuitou omhtdékin A jövendő képét szinezgeti Az ó Leonidásu Tliormopilét Nem ösnier a jövendőben soha! Mert kard helyett nagyságának alapja:• A kalapács, véső. toll, iskola.
Földünk a napi kenyeret kitermi Mért öntöznők hát inilljők vérivel? Hitünk erős, hogy egy-két emberöltő A béke korszakát eléri, el\' Ha inqtl a fegyvert, régiségtár őrzi 8 zeng szerteszét a munkás nép dala 8 mindenkit egyformán ölel keblére A viruló, az édes, szép haza!
Ha nuyd a rabszolgatartók nevének Tömjént nem gyújt a nemzet-öntudat Hanem a jólét felfedett ösvény in Minden szellem, előre tör, kutat; Ha nnyd kivívja ősi szent jogát A néperó, e büszke ércököl 8 a koronák biborrongyos szülöttje Helóta milliókat nem gyötöri
Ha majd reánk deiiti a jövendő
Az emberiség nagy tavaszát
Ks e tavasz azúr égboltozatján
Kgy nap ragyog: a népszabadság ;
Ha majd a Sors a népbistóriának
Nyitott, véres könyvét becsapja
H beírja reszkctéslulen kezekkel
Uj könyvében az első lapru:
„Az embergyilkos harcnak vége, vége..."
Akkor: légy ttdvözölvo béke!
K jelszóval jött Krisztus is a fóldrn
Hogy az örök harcot letörje.
Az volt messiási elktlldetése
Hogy a lelkek mélyébe vésse:
Nem harc, uem háború, kell itt t> föjdön,
l)e melyben s szellem előre törjön,
Kell itt a fáradt lelkek menedéke:
Szabadságban a béke !!!
>
Nagy I.ajos.
Együttes vacsora.
Abból az alkalomból, hogy Zichy Alailar gróf Nagykanizsa díszpolgára és volt országgyűlési képviselője városunkban idózik, Vécsey Zsigmond polgármester a következő szövegű aláírási ivet köröztetett a város polgársága között:
A kit gyermek
ELPUSZTUL?
Adjon neki SCJOTT-féle ceukamájolnj Emuisiót és örömmel fogja tapasztalui. hogy állapota azonnal jobbra fordul, hogy csakhamar fej. lódésnek indul éa jókedvűvé válik.
A SCOTT-féle EMULSIÓ
már gyakran visszaszólitoUa szüleiknek szeretett gyermeküket a halál kapii|álol.
A SCOTT-féle EMULSIÓ
a legkiválóbb, ugy tisztaság, valamint a emészthetőség és gyors hatás tekiutetébeii.
Egy eredeti Qveg ára t K. jo fillér. Kapható minden gyógyláiban.
Aa orvoal kar által afiotTa.
Gümókór (tUdőbajok), légzőszervi bántalmak, szamárköhögés, influenzánál.
KI haaxaáljon SlrolliatT
L A kl homo Idío k.raoatal k6hS(*a
b.nt.lm.lb.n ...nro>l, IL Mlnti.soh, kik ||4a.hiirulb.n ..«nTod-n.k, Hirolli, .ltocho* iilt.1 r«rld Idén b.lOl m.yfyOByulo.k. a Aaatro.b.u •■«nv.d&k mirrA.ld bui-
n.l.t után Uny.it.. k«onj.bbaU.l imnlk
L SkrofulM, mirigy du«M<U.o.. M.E.\' 4. orrhurutot gy.rm.k.kn.k r.ndklrAl ronlo. mi . Blrolln. A tiplilko.4.1 n.djrb.n <l4>«|ltt.
Oaak aradatl oaowagoltau 31KUU.N „Koche"-t kéritlnk *a pót»zer«k»t katároaot-tan nt.aiuunk vla.za.
Sirolin irodalmat II) kívánatra Ingyen «• bérmentve kltld
F. Hoftman-La Roche & Co Wien. III I. Neuiinggaua ft
Tudomásomra jutott, hogy Gról Zichy Aladár ur I) Kxcelleutiája, városunk díszpolgára és ezen kerDletuek 14 éveo át volt országgyOlési képviselője beszámolója alkalmából húsvét hétfőjének (f. évi március hó 28-áuak) estéjét városunk falai között fogja eltölteni.
Nézetein szerint kedves kötelességet róna le a város közóusége városuuk díszpolgára iránt, hogy midőn a hatalomtól megvált egyedül a diszpolgársá-gábau rejlő érdemeiért a város falai között töltött estélyét azzal tenné kellemessé, hogy tisztelete és nagyrabecsülése jeléül e nap estéjén együttes vacso lázasra minél számosabban ósszejönnéuk és erre Ó Kzcelleuliáját meghívnánk.
Felkérem tehát első sorban a városi képviselő testület t. tagjait és ezeu kívül s egyúttal e testületen kivnl álló, de társadalmunknak ép jelentékeny tényezőit képező t. polgárait, hogy a mennyiben ezen nézetemet osztják — ezen vacsoráu réfzt venni méltóztassanak.
A vacsorázás á, la Carte és tetszés szerinti bely-foglalással történnék. Ideje: 1910. március hó 2H-ika húsvét hétfőié. Helye a .Szarvas szálloda" éttermei. Kezdete ente 8 óra.
— Tanáosttlés. Tegnap d. e. rövid tanácsülés volt a városházán, melyen a legsürgősebb administracionalis Ügyek kerültek tárgyalás alá. Megválasztotta a tanács a pályázók közül a rendőröket, kiket Deák Péter főkapitány javaslatba hozott Kzek a következők: Varga Vendel, ki eddig címzetes rendórtizedes volt előléptettelik II oszt. polgári rendőrré. Megválasztatlak 11. osfttályu rendőröknek: Neuvirt Ferenc, Uzíán István, Halog István, Pap Károly, Tóth József és Pajor József, kik ápril. l én lépnek a város szolgálatába fél évi próba itlóre. A tanácsülés kedden folytatódik.
— Filharmóniai hangverseny. Nagykanizsán, l\'JIO. április 10-eu, vasárnap a l\'olgári Kgylet nagytermében tartalik a ll-ik nagy Filharmóuíai hangverseny. Közreműködők: Szigeti Józsel hegedűművész, a teljes V-ik hoiivédkerűleli zeuekar és a székesfehérvári zenekedvelők egyesülete
Megcsípett orvvadász. A határban cirkáló csendőr járőr jó fogást csinált. I gyanís f. hó 2ö-én Pagonyai György iy éves legényt kiskanizsai lakost tetten érte, mikor lilokban cserkészkedve egy nyulat lelőtt. A figyelmes j^rór a suhanc lesi-puskást Szent-Rókus utcai lakásán letartóztatta és bekísérte a rendőrségre. Bűnjelül lefoglalták két o&övü puskáját, több töltényt és az elejtett nyulat, liagonyai kihallgatása mán megindították ellene az eljárást.
— Fiatal ujságrikkancaok. A társadalom iniuden rétege tele van gyermekvédelmi jelszavakkal ami nagyon helyes és dicséretes Ép ezért csodálattal vesszük a liirt, hogy a város nyilvános helyeit 8—10 éves rikkancsok, (egv liti és két leány) járja be esdő szavakkal kínálva a krajcáros kolporlage lapokat.
A. BamUtO rátái-jtotall • SCOTT-11« mőiU.tl v*4-(f/li ■ . h.U.al
— k»T)ík fify <-Ittnb. rwwT
Ha jól tudjuk; egy miniszteri rendelet lUjnondja, hogy rikkaucsok csak 15 éven lelüliek lehetnek s ezért felhivjnk a patronage ügyeimét ezekre a fiaial züllésnek iuduló gyermekekre.
— Elhalasztott befizetéaek. Délzalai takarek-péuzlárral egyesűit önsegélyző szövetkezetnél a hétfőre eső befizetések az Onuep miatt Április hó I eu pénteken d. e. tarlalik meg.
A Gazdasági Takarékpénztárral kapcsolatos Óosegélyző Szövetkezet hétfőre eső befizetései sziuten ápr. i-éu petiteken lartatuak meg.
— Slketnómák felvétele. A siketnémák kaposvári áll s intézet 1 osztályába az 1910 —11-ik tanévben tizenkét sikelnéina növendék vételik tel. Pályázbatuak elsősorban Somogy, ZaU, Baranya ea Tolna vármegyei illetőségű 7—10 évea kom siketnéma gyermekek, kiknek a sikeuégen éa ennek következményéül tekinthető némaságou kívül más testi vagy lelki fogyatkozásuk uinca. \\ kérvények lolyó évi iiiáius 20-áig a kaposvári aíketnéma-intézet igazgalóságáboz küldendők be. Kgyéb felvilágosítással az iutézet igazgatósága szolgál
— Műkedvelői előadás. A Nagykanizsai Kath Legényegylet a közönség köréből felhangzó általános kívánság folytán ez évi inulatságou nagy sikert aralotl .Náui" című előadását félhelyárakkal megismételi éa ezen célból 1910. évi április 3-átt a Polgári Kgylet nagytermében részben az egyleti könyvtár-alap, részben a helybeli szegény iskolásgyer-mekek felruházása javára tánccal egybekötött Műkedvelői előadást rendez. Kezdete esti fél !l órakor. Helyárak. Kmeleli páholy 10 K , földszinti páholv 8 K Földszinti ülőhelyek: 1—III. sor \'2 K. IV— VI. sor K 1-ftO, a tt\'bbl sor t K Karzati Ülőhely HO fillér. Holépójogy I K. Felüllizetések, tekintettel a kettős jótékoaycélra. köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók a Drogériában. MiUor az estélyen kapható.
Oirkuaz Nagykanizsán A jelenleg Kaposvárolt működő Wollner-féle cirkusz távirati megkeresésben látékcugedélyt kért éa kapott a főkapitánytól. A jól szervezett cirkusz április hónap folyamán érkezik városuukha
— Szakgyülés. Husvéthétlón délelőtt az épitó munkások a Gőzfürdőben alakuló szakgyülést tartanak. Kezdődik fél lo órakor. Programm: l. Épitó munkás-egylet alakulása, j. Alapszabályok felolvasása. 3 Az országos egyesület célja.
ZALAI KÖZLÖNY
M \\ lU.\'IUH \'¿7.
— Oaaládi ünnep Az a nagyrabecsülés ¿a tisztelet, melynek Urüuliut Henrik izr. hitközségi ügyvezető alelnök örvend, nagyban «melle fényéi annak ai ünuepuek, melyet a család eaak ioliin körben készült megüunepelui A szombat delelólti ialeolíasteleteu járult ugyanja (IrOuhut Henrik ur éa ueje született Boseufeld Vilma urnö fia Andor főgimn 4 nait. tanuló elóstör a Szentírás elé. K vallású» aktus ugysxólván at egéat hitközséget a templomba vouiotla; igy adván kifeiezésf annak az eliameréanek. mellyel a bilköiségi ügyek buigó, őDielleo éa szakavatott vezetőjének tarlónk A cou-lirmáló íf|ubot Neuiuauu Kde dr. főrabbi ioléxell megható bestédet batadságra. vallásosságra és ember szeretetre intvén ót. Kartschiuaroff Leó főkáulor művészi éneke hatalmasan megragadta at áh italos kótönaég lelkét. Islenlistlvlel után éa a délutáu folyamán pedig a gratuláló kőxöuség ótöne fejetle ki sierencaekiváuatait a nagyrabeeslllt család vendégszerető házában.
— Uj pénz. A szegény hatosok végzete. utolérte vén obsitos bátyjaikst is. A kormány elhatározta, bogy kétkoronás ezüstpénzt fog veretni, a forintosokat ki akarja küszöbölni a forgalomból. Egyelőre 50 milliót vernek az uj pénzből, ebből Ausztriára 36, Magyarországra 15 millió korona jut. A tizkoronásokat is szaporítani akarják, valamint az egy koronásokát is.
— Biztoaltáal képviselet. A mint halljuk egy uépsterO budapesti életbiztosító intézet városunkban ia íóképviseletet akar szervezni. K képviselet az illetóuek jelentós jövedelmet hozhat Ajánlatok az Általános Kóuyouiatoa Lapkiadó Vállalat hirdetési ostlályáhot Budapest, VI Vörösuurty-ulra 73 inléteudók. .Képviselet* jelige alatt.
— Élelmezés Szerkesztőségünk megkereste fóvárosi munkatársát, hogy a húsvétra való tekiuteitnl irjon valami aktuális cikkel. A cikket megkaptuk éa legnagyobb meglepetésünkre azt láttuk, hogy munkatársunk a lóváros éleinezéséról számolt be abban neklluk. A cikkhez caatoll levelében kijelenti ntunka-társuuk. hogy azt at Akadémiához ía benyújtotta és pályázik vele a Kocán dijra. KötöljOk ebból at élel-metési cikkból a következő részletet:
Az KUYE8 ÍLKLMI8ZKKKK.
I Kenyér. Lukacsos, szivacshoz hasouló massza, féreggel körülvéve és leateiuolizve. Származásbelye Soroksár, beléből cipókai, kérgéből cipőket állitauak alö. Többféle auyagból készilik: főleg állati alkatrészekből ; — ha megszárad összemorzsolják és liszt néven hozzák forgalomba. Haaználják hashajtónak, festéknek, kópornak; labdacsok alak|ában asztali játékszert készítenek belőle
5. Tej. Folyékouy, átlátszó anyag, sziuteleu és >tagtalan. Hastuálják fótésre, mosásra, malomhajláara Uipaazel keverve isszák.
3. Vaj. Készül zsírból, zsigerből, Uuzi-keuőcs-ból, sav-bél. Fagyott állapotban kenyeret kénynek rá Knyvnek nem lehet jól használni.
4. Sajt Alapjában véve vaj ez is, de még friss állapotban. Fajtái : ementáli ebbeu lukakat vájnak ki a kukacok számára; rockefort. nevét a hasonnevű ütközették nyerte; liptói turó, másnéven gitt, ablaküvegek belapaaztására alkalmas.
b. Tojás. Nyúlós, folyékony állapotban, vagy keményre főve lerem; tudományos neve kéttojás pohárban, ajánlatos kiflivel enni, akkor nem érezni az izét.
6. Disznóhús; fajtái: virstli, vendéglők és konflis-állomáaok kötelében terem, óvott állapotban debreceninek uevezik: kár hogy [nagyou fiatalon levágják, nem hagyják meguóui.
Fóvárosi inuukatársuuk igy végzi cikkét: .Tudom, hogy Önök vidékiek rajonganak szeretett fővárosunkért. Szolgálatot vélek tehát leljeaiteni, ha tájékoztatom öuöket élelmezésünkről Legalább ha feljönnek, nem jönuek fel tájékozatlanul.
— Huh veti szenzáció a moziban. At Uranua mozgó képsziuházban ma szombaton és húsvét kél napján rendkívül érdekes családi műsor lesz, melyből kiemeljük Beatrix Cenci világhírű drámáját 400 m. hosszú film-mel. Azonkívül több uagyou humoros kép eredeti felvétellel. Kezdete d. ti. 3 órától esti 11 óláig. Öránkint egy előadás
— A közönség és posta. A posta és láviró hivatalban gyakrau hosszú ideig kell várakozni
lelketlen hamuitok ellen a rendőrség szigora el|árési indít. 8ziveaen közöljük, hogy • Dobrin Riohárd nagyfakosi uradalmának tejes kocsija, a kívánalmak nak tel|e»en megfelelően |elent meg ujabban t
piacon.
— Fedák Sári Londonban Fedák Sáriról mióta Tótszerdahelyi raagáuyából elkerült a londoni variéta színpadiéra, nmet kapjuk at első komolyabb tudósítást A minap magyar oatlrák nagykövünk Mensdorfi-Poiilly Dielriclislein Albert gróf az at>Kn| királyi pár tiazteletére estebédet adott. Kbéd uuu Fedák Sári énekelt a magával hozott keszthelyi cigánybaudája pedig húzta a stobbnél-stebb magyar nótákat Nagykövetünk eatélyét vig eaárdás fejezte be. melyet Fodak Oaekonica István gróf követségi attachéval táncolt. A királyné teUzéaél éa megelége dését fejezte ki Csekonics grófnak a látottak felett. Zsazaa eatéukiut föllép a londoni ColUeumban K». Loudonnak egyik ismert élaóraogu nagy Muaic Hall-ja.
— Robbanás Kazincy uioa 6 száin alati Németh Ilon fehérnemű tisztító műhelyében .t vasalógép benzintartálya felrobbant. A robbanás jelen-tektelen kárt okozott és jeleuvoltak a koletkezel< tűzet csakhamar lokalizálták.
— Páaztory oa. és kir. udvari szállító virág kereakedéae, Budipe.t, VIII Kákóezi-ut 3. Képes árjegyzéket kívánatra díjtalanul kQld.
még végezhetünk. Ki pedig azért van, mert a fölvevő hivatalnokok, más mellékmunkával ia el vaanak foglalva Kzl a kellemetlenséget megszűntetve, a kereskedelemügyi miniszler erélyes rendeletben utasította a posta, távíró és távbeszélő hivatal vezetőit éa a postamestereket, hogy a felvételi szolgálatot teljesítő alkalmazottakat sürgős mellékes munkák végzésével ne bízzák meg
— A vendéglős ipartársulat uj fiókja. A sontögymegyoi veudéglósök és korcsmárosok ipar-láraulala Nagyatádon alakította meg leguiabb fiókját. Az értekezlet közfelkiáltásnál Kertész Adolfot, a uagyaládi Korona szálló lulajdouosát választolta meg elnökéuek.
—• Oéllövéa Április 8-áu a honvédség harcászali gyakorlatot (art, melyen élestöltéasel lövöldöznek A jelzett uapon Kiskanizsa és Szépeinek közölt a nagy gyakorlótér kötelében tartózkodni életveszélyes.
— Első Leánykiházaaltó Egylet m. u. Ilyennek- és életbiztosító intézet. F. évi- március hó 40-án tartotta ez az intézet 47-ik rendes közgyűlését a számosan inogjelent tagok élénk részvétele mellett Dr Wittinann Mór alolnök mogállapítván a közgyűlés határozatképesaégét, megnyitja a közgyűlést. Jelenti, hogy az agg elnök gyengélkedése miatt a közgyűlésen, melyet 41 év óta vezetett, részt nem vehet és átadja a közgyűlésnek az elnök üdvözletét. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kiküldettek : Gross Simon és liazai Hugó urak Az előterjesztett mérlegből éa jelenléaből kiltluik, hogy at elmúlt üzletév is kedvető volt, amennyiben 11,080,100 "korona összegű biztosítással többet, kötöttek, mint az előző évben és hogy a biztosított tőkeösszeg a kifizetett esedékességek levonása és az állomány szigorú rostálása után 69.878,073 korona 14 fillérre einolkedetl. — A dij- és mellékillolékek bevétele 3,549,488 koroua 65 fillérre a kamatjövedelem értékpapírok és bankbetétek után 581,646 81 K-ról 624,787 koroua 81 fillérre és a három intézeti ház bérjövedelme 110 963 55 K-ról 111109 korona 04 fillérie emelkedett Különböző esedékes biztosítási összegek ciméli a feleknek sz elmúlt évben 1,140,319 korona 94 fillért űzetlek ki A díjtartalék 14.894,514,43 K-ról 16,034,734 korona 35 fillérre; a julalékföl-enielésí tartalék 471,114 13 K ról 504 716 korona 41 fillérre, a külön tartalék 447,«46 08 Koronáról 458,848 koroua 16 fillérre emelkedett; a biztosítási alap változatlanul megmaradt 990.000 korona összegben. A 9,703,488 koronára i.ígó értékpapirállomáuy-nál 43,168 korona árfolyam-nyereség mutatkozott, mely összegből egy uj árlblyamkolönbözeti tartalék alakiitatott dijátvitelekért, kincstári illetékért, 1910 évre előre fizetett házbérekéri és fűggó károkért pedig 446,646 koroua 87 fillér tartalékba helyeztetett, a szerzési jutalékokra forditolt 377,115 korona 94 fillért teljesen a folyó számla terhére helyeztetett kiadásba, az épületek és azerelvéuyek számláiról pedig 38,357 korona 93 fillér íratott le Az 1909. üzletév kezelési feleslege 63.404 korona 16 fillér, mely összeg két ugyonlő részben a fölemelési és kűlöu tartalékból csatoltitik A hivatalnoki nvugdjj-alap javára, mely 305,654-44 K ról 339,646 korona 49 fillé rre emelkedett, a közgyűlés a hivatalnoki kar buzgó inAködésének elismeréséül 6000 koronát szavazóit meg A mérleg vagyonszámlája 17,667,870 koroua 08 fillérnyi összeget mutat ki, mely óvadékképes értékpapírokban, bankbetétekben és 3 nagy bérpalotában leli fedezetét. A jelentést és mérleget egyhangúan megelégedéssel tudomásul vették és a felmeiitvényt megadták. Miután Szirtes Ignác gimnáziumi tanár ur indítványára a távollevő elnöknek, valamint Kohn Arnold vezérigazgatónak és az egész tisztviselői karnak jegyzőkönyvi köszönotet és elismerést szavazlak, az elnöklő Dr. Wittmann Mór alelnök a közgyűlést berekeszti.
— A nagykanizsai görög nem egyesült egyház törtéuetét megírta Bogdanovica Mzár eszéki lelkész. A munka egy díszes kötelét megküldte Nagykanizsa városának. A lauác* a szerb nyelvű művel elfogadta, szerzőjéuek érte köszöuetél fejezte ki és elrendelte, hogy a városi könyvtárban elhelyeztessék.
— Hamis tej. A rendőrség reggelenkiut sorba vizitálja a tejeseket. Nagypénteken reggol ismét nagy szemlét tartott fölöttük. Megvizsgálta az összes árusok tejét. 8 tizenkilencnél gyanúsnak találta az ártatlan szinü tejet, átért azokból rögtön mintát vett és felküldi a budapesti országos magy. vegykisérleti állomás szakosztályához Olt biztosan megfogják állapilaui, bogy melyik tej volt hamisítva Azután a
Az egészség- ásssxsrfl ápolásánál
a szabályos emésztésre kell a fősúlyt helyezni. Erre a oélra a legkiválóbb orvosok véleménye szerint kizárólag az évtizedek óta bevált Fer«ao Jömzef-keserü viz használandó mert kitűnő hatása abban nyilvánul, hogy kíméletes, úgyszólván természetes uton állítja helyre az emésztést. Három evőkanál valódi Ferenc József-viz a reggeli elótt véve mindig a kívánt kellemes felfrisitő hatással jár. Kapható a gyógy tárakban és ásvány-virflzlelekben.
KÜZ6AZDASA6.
Kuchs Arthur jelentése a megyei pénzintézetek múködéaériSl. A Soproni kereskedelmi éa iparkamara néhány év óta tanillságos, tartalmas jelentésben emlékezik meg évi beszámolójában a zalamegyei pénzintézetek működéséről F u c li a Arthur, a Pesti magyar kereskedelmi hauk nagykanizsai fiókjának főnöke irja ezen szakavatott jelentéseket a kamara felkérésére. Az 1909. évről szóló ismertetést Fucha Arthur bankfónök szíves volt rendelkezésünkre bocsátani, melyet lapunk más bolyén közlünk. A jelentésitől ismét érdekes, lui képét kapjuk az elmúlt év pénzügyi eseménycinek, molyet a szakavatott szerző tanulságos csoportosításban isinertet, némely helyen adatokkal magyaráz A jelentés bizonyára a megérdemelt nagy érdeklődést fogja kelteni, inint a korábbi években.
A fejlődő kanlzaai telefonforgalom. A Zalai Közlöny karácsonyi számábau (1 á s p á r Béla lauulságoa cikkel irt a kanizsai poéta fejlődésé ról. A cikk különösen kiemelte a kaoízsai telefonközpont furgalmáuak emelkedését. Kzt igazolja a harmadik kapcsoló készülék is, melyet most helyeznek el a telefonközpontban. A kapcsolást a készülék felszerelése utáu ezentúl 3 tisztviselő végzi, ainí az eddigi nem egyazer késedelmes kapcsolatokat némileg mérsékelni fogja, mert a forgalom teljesen pro-ciz lebonyolítása a jelenlegi stük helyiségben nagyon bajos.
Részvénytársaságok alakulása? Csak nem-régibau irtunk arról, hogy Nagykanizsán egy szálloda és kávéház részvénytársaságot terveznek, máris ujabb részvény társasági mozgalomról értesiteuek bennünket. Állítólag egy házépítő részvénytárság eszmé-jéiiek csinálnak — hangulatot Kgyeulőre csak a hangulat keltést lehet regisztrálni, mert pozitív formában egyik részvénytársaság sem került napirendre. S ha e két uj alakulási tervhez hozzászámítjuk még a tervezett „Autóbusz" részvénytársaságot, — mely-
MÁRCIUS 87.
ZALAI KÖZLÖNY
Ä
JÉGGYÁRI
és hűtőberendezéseket hentesek, mészárosok, kávéházak, tejgazdaságok stb. számára gyorsan szállít
Obelesz Emil motorosztálya
a Brünn Kónigsfeldi gépgyár motorainak egyedárusitója, Budapest, V., Váczi-ut 14. — Sürgönyeim Barsel Budapest. Telefon 98-32 és 24-41
Kézigyártó „Polár" &éPek eloltására
solvens viszontelárusitók kerestetnek megyénként.
uek megalakiláaát ugyan (múlt évben) 1910. február havára ígérték — ugy konstatálhatjuk, hogy at uj renvényláraaaági alakulások elég aaép »iámban Tannak mint mondani siokták — a „levegőben".
Telefonösszeköttetés Marburggat. Klaőuek adtunk hirt a marburgi kereskedők társulatának ama nioigalmáról, mely Nagykanitaa és Marburg kötött eiiy direkt telefonvonal kiépítését célozta. At első értekezletet megtartották ez ügyben, melyen a nagykanizsai érdekeltség ís képviselve volt. A terv sikere attól fOgg, hogy a hianytó 18 koroua összeget ö-sta adják e vonalmenti érdekeltek.
Takarékpénxtirak versenye. A Szombathelyi takarékpénztár, mely a Pesti hazai első takarékpénztár affiliált intézete, nemrégiben Kószegeu fiókot alapitott. Állítólag most a régi, ¡ónevQ Kő nzagi takarékpénztár tervezi egy atombathelyi fiók felállítását.
Intézkedés & sertéstenyésztés föllendítésére Uróf Serényi Béla földmiveléaOgyi miniszter a sertéatenyésttés föllenditése oéljából a következő rendeletet intézte az összes törvényhatóságokból és gazdasági egyesületekhez: Tekintettel a busfogyasztó uagy világpiacokon a sertéshúsban mutatkozó szükségre és rendkívüli magas sertésárakra, melyek inindeu valóatiuűaég szerint a közeli pár év alatt aligha fognak lényogesen csökkeni, kívánatos és különösen mezőgazdasági érdek, hogy aertéatenyéai-létOnk lehető gyorsan nagyobb lendületet vegyen és inentfil több értékesíteni való anyagot stolgállasson K eélból egyidejűleg utasítottam valamenoyi királyi gatdasági felügyelőséget, hogy a kóztenyésztési célokra srolgáló kanok vételárából egyharmadot állami támo-vutáskéut ezen év folyaiuáu kivételesen eleugedhes-seuek, továbbá hogy mindazokban a kisközségekben, aliol a kocák csekély létszáma miatt a kan tenyész-képessége teljesen ki nem használható, illetve a hol a tartisi költségek eunélfogva at auyaállaltulajdouoso-kat aránytalanul terhelnék, a kantartás terhének esökkentéae végett évi 60 koronáig terjodheló állami segítséget hottauak javaslatba. Midőn a tőrvéuybalósá tot ezen intézkedésem tartalmáról és céljairól értesítem. felkérem, hogy e fontos közgazdasági cél szolgálatában a saját hatáakörében is megtegye at alkalmasnak látató intéikedéseket és kötegeit a lárási hatóságok és kötaégek megfelelő utasításával el|árá-kukban hathatósai) támogassa.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A „Magyar Könyvtár* legújabb füzetei.
* „Ismerd meg magadat!" Horvieu uj da-ubja, mely a minap került színre a Nemzeti Színházban, most nyomtatásban is megjelent, mint a ,Magyar Könyvtár" márciusi sorotatának 681—584 száma. A dráma, mely hatásos cselokvény keretében tárgyal egy nagyórdokü problémát, mint olvasmány is elejétől végig lebiliuoselí a ügyeimet sőt élos dialektikája igv tán még jobban hat, miut színpadról hallva. A füzét 60 fillérért kapható minden könyvkereskedésben. valamint a kiadóhivatalban: a Lam-pel W (Wodianor és Kiaii r.-társaságnál, Budapest, Andrássy-ut 41.
* .Jancsi éa Juliska." Kz a címe Ambrus Zoltán egy i\\j novellás-füzetének, mely a .Magyar Könyvtár" márciusi sorozatában jelent meg, a fltzet első és ogyuttal legértékesebb elbeszélésétől kölcsönözve címét. A füzet többi elbeszélései ¡8 méltók az első darabhoz, és bizonyára sokszorosan növelni fogják Ambrusnak már eddig is igen nagy olvasóközönségét. A .Magyar Könyvtár" ezzel a munkával eljutott az 684. számig. Kgy szám ára 30 fillér.
* Hirlap nélkül élni nem lehet. Intelligens emberre nézve nag/ igazság kivált napjainkban, mikor az ország nagy belső válság elótt áll. a választások küszöbén. 8 mely lap elégíthetné inkább ki a nagy olvaaóközönség igényeit, mint amely pártpolitikai teudencia uélkül ad számot az eseményekről. Ilyen lap a Pesti Hirlap,\' Magyarország legelterjedtebb s legkedveltebb napilapja, mely a magyar lapok közt napról-napra legnagyobb terjedelemben, tehát a leggazdagabb tartalommal jelenik meg. A iv,i, Hirlap kiadóhivatala utján arról értesülünk, hogy a lap körül eddig csoportosult elsőrendű publicisták és tárcaírók száma legujabbau kiváló uj erőkkel gyarapodott. Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Abonyi Árpád a belmunkatársak sorába léptek. Mikszáth kálm&u a jubiláris iró. tárcákat fog írni a lapban. Porzsol) Kálmán továbbra is vezércikkeket, tárcákat
éa Ksli leveleket ír, melyek régóta kedvenc olvasmányai a közönségnek, tízoiuabáay látván. Lipeoey Ádám, Oeergó Hugó, Murai Károly, Száai Zoltán, Lux Terka, Kialióné-Nogáll Jauka, Bokor Malvin, Alba Nevia, deliért Oazkár, Lampért tíéza, Pásztor József, Diplomata, alb. slb. kitűnő hirü, rég megkedvelt mánkatársai a Pesti Hírlapnak, továbbra is muukájuk javát bocsátják a lap rendelkezésére. A Pesti Hirlap, hár ugyanazon árért napról-napra sokkal többet nyújt olvasóinak, mint a többi napilapok, — még reudkivűli kedvezményekben ia réazesiti előfizetőit. Igy a karácsony előtti napokban miudeu előlizető ajándékul kapja a Pesti Hirlap nagy képes napiárát éa kedveiményes áron rendelheti meg a Divat-Salon című. pompás kiállítása és gyakoriali haaiuu divatujaágot. A Pesti Hirlap előfizetési ára egy hóra l kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona; a Divat-Sialonnal együtt negyedévre 9 kor. A Peati Hirlap kiadóhivatalának cime, hova at előfizetési pénzeket legcélszerűbb postautalványon küldeni: Budapest, V., Váci körút 78.
* ▲ legkedveltebb családi lap. Ma, mikor a budapesti napilapok száma oly nagyra emelkedett, hogy alig van világváros, a hol aránylag annyi lyság jelenik meg, a gondos családapának nagyon nehéz a választás a sok elsőrangú lap között, ha olyan lapot akar választani, moly nemcsak tartalmánál éa nívójánál fogva« minden igényt kielégítsen, hanem arra is alkalmas legyen, bogy a család minden tagja olvashassa R tekintetben hazánk legrégibb napilapja, a Peati Napló úgyszólván epyedül áll. —I Minden párttól való teljes függetlensége, nyílt azó-kiinondása, kitűnő értesültsége, gazdag és változatos tartalma, melynél a szerkesztőség nagy súlyt helyez arra, hogy a család minden tagja megtalálja a lapban a neki való olvasmányt: mindezeknek a tulajdonságoknak kö-zöuheti a Pesti Napló, hogy ma az összes lapok között u legtöbb előfizetője van s előfizetőinek tábora még évről-évre növekszik. Különös ériéket kölcsönöz a Pesti Naplónak előfizetői szemében a Pesti Napló karácsonyi ajándéka: minden évben egy remek, diszkőtésű. művészi és irodalmi értékű album, melynek értéke egymaga felér a lap előfizetési árával. A Pesti Napló kiadóhivatala az idén különösen értékes distmilvel készül meglepni előfizetőit. melyet mindon most belépő uj előfizető is megkap karácsonyra, ha addig legalább egy félévi előfizetési dijat befizetett ús egy második félévre magát kötelezi. K mii, a „Shakaspearo-Albuni" elsőrangú díszmunka lesz, a mely művészi kiállításával, nagy képgyűjteményével s nemesen pompád bekötésével » karácsonyi könyvpiac szenzációjának ígérkezik. A világirodalom nagy mesteréhez méltó lesz e páratlan szépségű diszinü ugy külső kiállítására, mint tartalmának gazdagságára és érdekességére nézve. Tudósok és költők. esztétikusok fogják írni o könyv fejezeteit s a képzőművészet remek ábrázolásokban méltó emléket fog állítani a halhatatlan klasszikusnak. — Nagyszabású festmények, kitűnő illusztrációk egész tömege fogja díszíteni c művet. Művészi képekben a nagy költő legkedveltebb darabjainak legszebb jelenetei, a nemzeti szinház művészei legjobb Shakes-pearoszeropeíkben és a nagy költőre vonatkozó festmények egész sorozata fog megbecsülhetetlen értéket kölcsönözni e műnek A képek közt egész sor gyö-nyörfl többszinnyoinásu kép Shakespeare leghíresebb műveibői: a Romeo és Júlia, a Windaori vig nők, Antonius és Oleopafra, Lear király, Hamlet Szent-ivánéji álom és még egész sor egyéb színművéből a legszebb jeleneteket művészi tökélyfl képekben fogja
bemutatni. Az előfizetési feltételekről éa az albumról szívesen küld bővebb felvilágosítást, valamint a lap bél mutatványszámot a Peati Napló kiadóhivatala Budapesten
* Lagerlöf Selma, a Nobel-díj idei nyertese most egyike nálunk a legolvasottabb idegen írónőknek. Kgyike legszebb novellája, .Egy udvarház története" már régebben megjelent a .Magyar Könyvtár" uovellaesarnokában a most ugyauott lát uap-világot egy másik remekmű, a .Legendák", mely immár világszerte ismeretes Lagerlöf Selma ez egyszerű, bensőséges bittel megírt történelekbeu van leginkább elemébeu; .Urunk Jézus és 8ient Péter", .Agnes néni", At egiplomi menekülés", .A karácsonyi rózaa legendája", „A királyné kincses ládája*. .Santa Caterioa di 8ieoa* — mindezek annyira teie vannak mélyaéges költéazettel éa csudás bájjal, hogy a világirodalom kevés hozzájuk fogbalót mutathat fel. A .Magyar Könyvtár" valóban uagy szolgálatot tett a kőlönségnek lefordításukkal, melyet Pogány Kát-mér végzőit nagy bieralettel éa gondossággal. A fűzet 30 fillérért kapható minden könyvárusnál.
Montskirlóban és Rizzában
terinésteleaeu védve van at ember a meghűléstől. Otthon, a rideg északon azonban nagyon kell vigyázni s mindenekelőtt nem szabad a meghűlést kezdetben, nlhanyagolni. Azután a legfontosabb, bogy a legközelebbi nyógyszorlárban vagy drogériában egy dobot Fay féle stódeni ásváuypasztillát vegyen az ember 1 koroua Uö filléiérl és előírás azerint használja. Ha ez megvan, akkor le lehet mondani Nizzáról, mert a Fay-fél« valódi szódeni pasztilla is megvédi az egészséget
Kóképviselet Magyarország és Ausztria részére: W Tli liiiulzert, cs. ós kir. udv. szállító Wien IV/l. 0 roste Neugasse 17.
A legtartalmasabb, legelőkelőbb legjobb
napilap
„A Z U J % A D"
BUDAPESTEN.
Egy évre a8 korona, félévre I4 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra a kor. 40 fill, egyes példányára lo fül., vasárnapi szám ára uo fillér
Szőlö-oltvány,
s/.ólóvesszéről és borról nagy képes árjegyzékemet
INGYEN
és bérmentve küldöm meg, a ki Cimét tudatja. Kzeu
könyvet még az is kérje, a ki rendelni nem akar, mert ebből megtanulhatja a szőlőtelepítést s emellett sok szólókép vau benne. Szólóoltványokból éa inás egyéb európai és amerikai sima én gyökeres vesszőkből, a világhírű Delawaréból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett Több ezer elismerő levél, közte több hercegi és gróli uradalomtól.
Cim: Szttos Sándor fla, szőlőtelepe,
Bihardióseeg
Z A I, A -I KÖZLÖNY
MÁRCIUS 37.
n
Frifz Schulz |nn K T Aiissia *\'E .
42.000
Kereskedelmi utazó
kapóII 11 1908. évben
ingyen
felvilágosítások*! » .Credit-reform" kötelékébe tartozó\' bel- és külföldi egyleteknél. — írjon a .Creditreform" Graz, Hajdngasse 10, , 31014 szémo prospektuséért.
-fíli
iÄ-Mii Tojás-bizományi üzlet
A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pdUáke
egy rógjónak bizonyult báziater, mely Uitr aok év út» lugjobh Udórzsrjlr-enik bizonyult ktázvtnyail, ejtirnál m meghyiéukaél Figyelmeztette. Hllány bumittilvanyuk miatt beváltát láakor óvauwak ltyytitik w csak olyan eredeti ftvcKet fogadniuk cl, moly a „Horgoay" vMjegvgjel <■* u R chler ccgjegyzáeeel ollátoll dobazlm van oaonta-
n\' a. ára ÜTonkben K - SO. K I -10 éa .— úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Fímltár: T8r\'«k látaeí gyÓKyu*ré»nál. 8udape»t.
DLRithier iróflrweriirj u „Ariiy orosMitor,
Prágába«, Kliubethetruee 5 neu.
fl Heti & Co. tyártminya.
KIvAló Wr-I oívmnk aJAlilMAr* Kuró|>.i Itif\'fl » i\'.IIniiü %, ft> ri)M rrr.ltiíAnynvcl ulkulinu// <k
mindennemű bőrkiütések
IAI>( krónlku. plkkrl>»AmOr«a OI6.dl kllttáx\'k. lor.tbha ri-x. orr. <M.«.|«-k. lanlaaailA*., tej. ). .<ek«ljilkkrl>i,k .Iku. Bei|er kairtei-nappana 40 "\'"iu lakát ráért (,«1.1 m.<A\'..i .«-n)r*iM-n «-llír e kirrakedclemben t >r*á eirjelt kAtr.tn) -«nppe-noklál. hakeoe hárhejoknál alkaltneuAk n neu. hniA.u
Bcrger-féle kátriliiy-kénszappiint
b Knikm kálránjr-iieprin «vaiiAnt.,, bár ilulálle-ntial ,-M-11.
evirriiwkik 16r-á. f. }rn vVÓ klQi/v. , i-ll, 11 hmiI ,: nun los-
napi liMinálalni mint
(,-laiiiMiliialAllun oiotáá- át llráá- if. pan .««Igái a
Herger.féle glycerin-pipcieszuppaii
iiH-D-bru .1". .«Aialík gtyoc-rln f.«leltei Ik áeemelr lUeloallTa Tan. kiváló bőrápoló uerkánl heunáljik továbbá II tinó atkrrrvl a
Berger-féle borax-Nznppant
«• p-lkr plneaáMk. nanáfév ueeiák, , I6.il. < 4» m : kikelés ellen.
Ara áarakeekáel minden lallikál 70 rUlár. i,a.<-
i.Alall iita.lld.Ml tviült K.\'iJ.-u ■ YAeurlAeniil nrnnut*k.waD P.ffer I-M.. kAlrAnv--Jt.pp«tiokal Som* «aappeni-kat. 0. Hell 6 C imp. «,«rt n.Aiuall <s vlfráeaon — — u Itt AbrAaolt rW Joejrr áe a melletto trvá oácelAlrAem. mely
mtndra cimkfri ott kell horr legyen. KltOatelve lMwbrtt Ul.l-I.eii ill.iokniAnriiyal N • jtrlil IS30
ávl vlláfkláUltáiee arai, íremmel. \' A lener vMI-«>u tutudm nuu «>6«, ». luri.i.iku. .aeppen-k a ItnaaAJilk mrlIAkelt lia»nAlatl ulealtiteukon t. l «annak Kapltattik minden iryöftraKertArl.aii áe i,aakl.iivAe6 (Ulrtlon. Nagyhalt: Q. Bell * Oomp., Wien, I., Blberatr. •. ereaá|l rseaktán Tárák JAaaet|,«ueier-
v. n,ii . i.\'u,p. (jftri-
A.K
■ •Ma»reat|l róraktán Tárák JAiaeluaiieier-tAre. ■udapeel, átleálT-B, ia. Thallme.Xr «a s.lt.. Zrle,l-etea. Koebmelater Fr. otóde. Held-atea l Molnár áa Moeer droguletAk. IV., Herenakaraae-utee t. e«am. Dolelnjl Frigy ,ii-.. r rl. Marói.-bál-Utea a. Klealnyban MagxaroreaAg Oaaaaa 0y ,u,
Unklar Nagykanizsiin: Práger Béla gyógyszertára.
NOXIN
A
LEGJOBB ^CIPŐKRÉM
N
0 X
1
N
lltctcttl __
Minden jobbjüzletben kapható.
Hermann Rubin, Wien XII/2.
tchiakraiaarilran« 201.
1114. ála a liatl pláááá (a ta|ásk*raska«*l*B titkára.)
Klfogatl lojáskilldiunényeket bizományi eladásra \' mérsékelt jutalék ellenében — a legmagasabb árakon és számolj* el. Vesz sllrgönyi vagy levélbeli 1 ajánlalokra. Klólegek teljes értékig a "feladó vevény j ellenében — Sürgönyeim: Kierkomission Wien, Telefon interurbán 6000. (iiro számla Wiener Itank-terein (flliale N\'eubau), Osztrák postatakarékpénztár számla63037. magyar 888Ó3. Kívánatra ludósilásti küldök
LE DÉLICE SS
mindenütt kapható.
apir ttTely
szállil, amerikai sima és gyökeres vesszőket különféle fajokban, fajtisztaságért jótállva legdúsabb választékban a már évek óta elsőnek és legmegbízhatóbbnak ismeri:
KükUllomentl alti izallöoltváay talap tulajdonos: 0A8PABI FRIGYES
Medgyes 8g. az (Nagykllklllló-megye).
-— Táliák képii árjsutékil téríti r —
At arjegyiákben Ulálhitúk at óratág minden ráetéröl érkezeit olllaarí Imiik, ennélfogva minden azfllíblr-tokos megrendeláiének megtétele eljtt a« lemerfa ate-•nélyiségektól ugy aid-, mint Itáabellleg bizonyaágot aierezhel megunek lull iiálátilip liltéllll ■•■kll-hiléiálárál.
Dnnántul legrégibb ók szerűzlateI
POPOFF
a legíobb TEA a vilaoon
Beróny József és Fia
NAGYKANIZSÁN.
Arany és ezüst ékszerek készítése villany-erörc berendezett műhelyünkben.
Dusán felszerelt ékszer, arany és ezüstáruk raktára.
JegygyUrük a legnagyobb választékban rendes (s különleges formákban.
Kcmek menyasszonyi ajándékok finom Ízlésben.
Legszebb női- és férfi aranyóraláncrik.
Szép raktár brillant, gyémánt és szines drága-kövü tárgyakban
Kégi vagy vásott foglalatú tk-ágakőtárgyak
divatosan és tartósan műhelyünkben átfoglaltatnak.
Teljes étkezőkészletek valódi ezüstből hivatalos ellenőrző próbával ellátva.
Jutányos, olcsú árak! Eladás rássletfizetésra isi
A berndorfi gyár főelárusitó helye csakis első minőségű Alpaccaezüst étkészletekről.
BriUlaDtok, AotoK, arany- ezOsliartvat imia-casnbb árban meírútetnet raer becseréitfünei

Szilíoltíáifit
I. oszt. igen szép, erős, egy és kit éve* Riparía Porlálís és Rupesztrís Montísola alauyra olíva. 74 különböző bor- és csemegef^jtákban, köztük a Caaba gyOngye. mely már juliua 30-án érett. Kzenkivül Rlp*ria Portalia éa Kupesziris Monticola sima és gyökeres, peronos por* mentes h***i sim* éa gyökeres vesszők.
Kérjünk árjegyzéket, melyet ingyen és bérmentve küld az-
,Eriaábet-azölőoltvAnytelep"
Tulajdonos: Schmidt Mátyás, BOOÁRÖS (Toronlálmegys)
k >lli| lagjobb, ligfalzla aakfc éa lagolcaéhb fcut-izlnlyiija az
,0mega\' lánckut
Mert rendkívül sok vitet ad, Mert kis gyermek kezelheti, Mert soha be nem lagy, Mert soha nem romlik, Mert miudeokí felszerelheti és karbantarthatja.
3 évi jótállás — Arlap ingyen.
MA&YAR LÁNCZKtíT VÁLLALAT
Farkas J Budapest, Felső-Erdősor iá.
MA KOI US 87.
ZALAI KÖZLÖNY
Homokon üt kölöt! földön.
A ki borait mindenkor jó Áron és hamar akarja eladni, ültessen Delaware sxélöt szántóföldekre ia,
és ha a hiányzó tózéit ertel pótolja, az ilyen vegyes bor oly finom lesz, hogy drága éa hamar elkel. Kzt bizonyítjuk. kik már terineliQk és hizo-nyitják a nagy borkereskedők, a kik 60 80 koronáért is megveszik hektóját, ha százezor hold ily«ut teremne is. Permetezés nélkll a mult évben ia perenosporá\'ól mentes nagy termést adott (holdanként 36 hektó).
Veaaaőról árjegyzék ingyen éa bérmentve.
lAlY IIIOR siólőoagjbiflokos KOLY Bíhar-m-
faata, Uvlráa li tMmlli Éiliali. Linlaiéi aiiyir. riaáa, kanál, inrk ás aéait ayitva
Hashajtó.
(Neusteln Erzsébet-Pilulál)
felülmúlja mlndon teltinletUen • hatonlA kétillraényokot Fenti Ilit montai mindan károa alkalráiioktdl a legjobb alkarral használják at illőit bántalmalnil, könnyű iiéklotélot uoro«, ogy viiilattliA gyAgyatet tetű tttalmaila nabb ¿1 alkalmaaahb ■
Székrekedés
legyOiétéro, mint a loglObh betegség ukoiAjára. Cukimon vulla miatt, » gyermekek 1« ulrai" «eiilk. Kgjr dobol 1} pilula lactalt.utm.il 30 fillér egy tekere« H doboua-tehkl 120 pilulával 2 korona. A pénx alöro hekBIdáto lucllolt bérmentve.
Utániatoktól óvakodjunk, Nouatoin FülOp liaahajlo pllulált* tették kcmil C»»k akkot valódi, ha minden doboton a lArv. bejegyiet Sient l.lpAt védjegy ét Philip Neutiein gyAgytteréti aláírása fok «te vAtAt nyomálban olvathalA. A kerotk. lArvény állal védőit ctomagjalnknn cégUnknek rajla kell lennie.
Iiaslila F«lí> lyéiyiisrlára, li. Llpélhez
Wlon, l\'lankengat.e S. KaphalA Nagykaniisán: Raik Gyula, Bolua Lajot, Prágor Oála áa Srabá Antal Byógyueráueknál
OfAN!
Gazdák |
Sí/
Ha elsórendll gépet akarnak vanni, kérjenek árjegyzéket euiópaazerte hitneves
MJárft éi Toitaikati keiilolotouoliiioi, niajánjáró és Toitatkató £ózlotomobiloird! Teljes citpltMszletcl i
1
Banslnmoteroa kitér«, faaprltégépak
voDlaraira ét magánjáró uorkaiotlel «toMt baaslaaaotorok. HsJvérástalepak.
Kellner éa Bohanstr
»uilapaat, V. kar., Aullok-utoa a. a*. Htlrgörny , Vllágoaaág- Budapest.
Szölőoltvány eladás!
Aki egészséges, olcsó széP szólót akar, bizalommal forduljon
VITYÉ MIKLÓS
a lalkllamereteaea vesetett ~ oltránytalapik»» -
Öt-Ciaittnn (Torontói.)
ahol szokvány minőségi) I. rendi) fás. gyökeres és sima zöldojlványok b o r-ea csemegefajok valamint amerikai a i m a éa gyékerea szól lő ve asz ők, nemkülönben ugyanazon fajok II. rendi) osztályzatban a legolcsóbb árban kaphatók Szólólugosnak klllön e célra választott fajok. — Gyümölcsfa- és rózsa-oltváuyokban nagy válaszlék
raj- és éijegysék lafjria éa bérmentve. A számos elismerólevél kozOl itten csak egy: A küldött oltványokkal teljesen meg vagyon elégedve A kedvező időjárás melleit igeu szépek megeredlek, az elmaradottak száma I—"i\'/.-nál többre nem tehető. Kaitiaztázásról ezidő szerint még nein uyilatkozhatom.
Tisztelettel Dr. Gróf Árpád
Szeged, 1909. julius 10. Ogyvéd.
BOUNDER nKtmm
mnolaJlítonoMlol
csak
Szabó Evriil és Társa cépéi
Budapeat V Ferencr Jóaaef tér 6 az
Grotham-palota. I.ánrhlddal Hamb«» kaphatok.
SUrgúnycim : SZABÓÉ*
BUDAPEST
TELEFON 76-48.
Saivógázmotorok. benzinmotorok. CBéplögépek. malomberendetéeek
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

I9IO-M modallOnk u|it*«ai:
Inlemiv langiA, mely gyOrkan tortal *t trvti tietit
fogyaail. Klüt alkmiuek, molyek klcaerilhelök it lUuiihalAk. Müvfall klvliel (modern ttilui. i.alvaniiÄh bront nineiet. — lloukadva a .Kupt\' M/lotuigl gyortföiö oddlgl al&nyelt, a
,,Rope" 1010.
• jclenlor Ugtiabb, leg-tartö«abb, legblitotabb t% IcgtakarAkoatabh Malall lOx-bclyo. IIa ieldttl. elalulk. A »ie»i kl nein ioljrbftt!
Ära Budapiilm: 4.-- korom,
M|l tiiiaalt Hliiaiikit a mir 1 kirnt II fijlar rifluUual llll-it atitllra V." ■ " uiril it. /
Kaj hato mlndcn tiakataba v*gA ailtlbcn
„KI) I\' S" Femaru^yar Reszvenytarsasag
BUDAPEST, V. VAoal-nt 74/SS.
Ilclyl eliluinfk: Walaar J. O.. Saulheim 4« Qu«h, Holenfeld Adolf flai, KBhlar Taatvirak, Ungar Ulimann Elok.
Kiprlaalök rld*k.n kereatetaek.
ModcLL
1910
HIRDESSEK
A ZALAI KÖZLÖNY-BEM.
Köhögés rekedtaég éa elnyálkásodáa ellen = gyors és biztos hatásúak
Egger mellpasztillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő iaüek. Doboza l korona és 2
korona.----
Próbadoboz 60 fillér Fi ál síétkilMii raktár:
„ .. „NÁDOR"
Megfojt ez az át- .
gyógyszertár kozott köhögés l i,<M„| „ ( ,íe|.kir„ „.
Éljen
E||ir millpaiztllla
mlkiair amyé|ylt»il
Kapható laiykaalziáa: Szabó Alkart, Iilui Lajn, Prá|«r lila, Halk Byula ii Ctiktimyái P.io j,n0 ||é|yszirtirakbaa
Aki bútort
BUDAPESTEN AKAR VÁSÁROLNI.
saját érdekében cselekszik. ha vásárlás elölt megtekinti a
,,BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET" védnöksége alalt álló
BÚTORCSARNOK ÉS HITELSZÖVETKEZET
óracs&rnokait, melyek a következő lielyt-ktn vannak: VIII., József körút 2«. 82. (BérkoobÍ8-uloza «árkán) IV., Ferenciek-tere l. sz (a királyi bérbaloiában.)
Kzen szövetkezel az .Országos Központi Hitelszövetkezet" tagja a ennek felügyelete alatt áll.
Vásárfási kényszer teljesen kizárva Stílszerű modern lakberendezések
Jütányos mV, Szavatosság, arn mmiml
Hr Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú _budapesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak.
Iskolahcgedük 6, 8. 10, 13, 14 kor.-ért. - Zenekarhegedük: 18, 38, 34, 30, 40, «0 kor-ért. — Hangverseny és mester-hegedűk: 70, 80 égé»?. 300 kor.-ig. — Hegedűk: és •/« nagyságban 4, 8, 8, 10 kor -ért. — Hegedüvonók: 1, 160, 8, 3 80, 3, 4 kor -ért. Hegedflvonók fernambukfából nagyon könnyít 6, 8, 10 kor-ért. — Hegedütokok 6, 7 60 kor. és fe^cbb. — HegcdUlábak : 4, 10, 13 K és feljebb. — Álltartók: 1, 140 K és feljebb. — Hurok minden árban és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10°/o-kal drágábbak — Cello. Iskolacello: 3o, 35, 37, 38 és 30 kor. — Zcnekarcello: 40. 60, 60 és 70 kor. — Ccllovonók: közönséges l-60-tól 3 kor.-ig — Uellovonó fernambukfából 6 kor.-tól 13 kor.-lg — Nagybőgők */4-es 73 kor. 7<>, 80, 90 és 160 kor. — Nagybőgővonó: 4, fi, 6, 8 és 9 korona.
Ozltorák.
I\'rimcitora, jávorfa, gépetet nélkül: 13, 14 kor. — Palizauder-tetővel 30 kor.-tól 30 kor.-ig. — Primeitora palizandertetó és gépezettel: 87, 30, 34, 36 kor. — Primcitora égést 64, 70, 80 kor.
Koncertcitora a lent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népcitorák közönséges kivitelben, egése-kótáa 0 kor., jobb minőségű, fél v. 10 kor., diófa-tetővel 12 kor., utána, palleándfából 14 korona.
7, A 1» A I KÖZLÖNY ^ MAK0JU8 8 7
1-sórendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
If). WAJDITS JÓZSEF
hangszerkor esk e dése
HANGSZEREKET
ÉS
HUZÓHARMONIKÁKAT
Szétküldés utánvéttel. — Kezeskedok arról, hogy csakis jó és az értéknek mogfelolő hangszereket szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az 3 napon belül az átvétel után történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza. A* árak darabonként értendők.
Hegedűk.
RÓKfnvóhangezerek. /
Minden rézfuvóhangszer la 3 cilíuder géppel van ellátva. Trombita: 33 kor, Basstrombita: 43 kor. I\'iston: 38 kor. Vadászkürt: 74 kör. Kuphonium: 54, 68. 60 kor. Hass: 40 kor.-tól 70 kor.-ig. Trombílakürt 60, 64, 70 kor. — Bombárdonok P: 60, 68, 72 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110, 130, 138 kor. — Helikon: 108, 110, 133, 144 korona.
Fuvolák.
Fekete granalilfábol lyozUst billentyűkkel: 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel 21 kor , 10 billentyűvel 30, 3t>, 40 kor. 13 billentyűvel 48, 60 kor. 13 billentyűvel 50, 60, 60 kor. —
Piccolnilóták 1 6 3ii, 6.60, 6-40 korona.
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1. szám.
Klarlnettok.
Fekete granatillából, ujezűst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 13 billentyűvel 43 korona stb.
Dobok.
Nagy dob réz faabronescsal 10 csavar 66 kor. — Nagy dob rózabroncs és 10 csavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-től
40 koronáig.
Czimbalmok 70 koronától feljebb.
Hozóharmooikák.
Huzóharinonika, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kéljáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitűnő hanggal drbja 9, 10, II korona. Ugyanazok háromszoros hanggal 16, 16, 17 korona. Ugyanazok 8 soros, 19 billentyű dupla hangokkal Húr és Moll-bassus, dupla hauggal: 16, 84, 38 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 68, 60 koroua.
KimeritŐ árjegyzéket ingyen és bérmentve szállitok.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits .József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1910 MÁRCIUS 31
49-ik évfolyam. ae szám
csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
■•Ijiliilk hétfén éi csütörtökön dalban.
tl0Ai*l4\'l ár«k: K 1(4.1 «>>0 10 korona, íélívio 6 koron«, n«gy*<M*i« 2 korona 50 Ali. — Egy*« «ián. ára 10 Ali.
I-«Illői «■«tkeialA: Hrrléta Jtiaaef.
KUdJt. :
Izarkautöiég it klriikluUl Diák-tér I
Talafon: 112. — Hlr
Zichy Aladár gr. itthon.
Jogosan használjuk ezt a címet, mert városunknak volt képviselője, a volt miniszter és Nagykanizsa díszpolgára hivatalosan is, bizalmas körben is ilyen nyilatkozatot tett: „Hazajöttem, mert illendőnek tartottam, hogy városunknak, melynek polgára vagyok éa mely 14 évig bizalmával megtiszteli beszámoljak a lefolyt időkről és eseményekről." ilyen felfogással szemben nem lehetett kényes álláspontja Vécsey Zsigmondnak, mint sokan állítani igyekeznek. Csak egyféle lehetett az: az udvariasságé, melyről eddigi működése közben soha semmi körülmény között le nem tért és a vezetése alatt álló előkelő izlésQ város felfogásával azonosította a magáét, mikor Ziohy Aladár gróf fogadására a kellő intézkedéseket megtette. Mert érezte, hogy a város minden pártállásra való tekintet mellőzésével önmagát tiszteli meg, ha díszpolgárát, kit nom elhamarkodott fellohbanással, hanem érdemek alapján választott azzá, akkor is a kellő tisztelettel Üdvözli a város kapuinál, ha az a férliu nem Ql is már a bársonyszékben.
A lezajlott napot a sokféle pártállást! ember különböző érzelemmel és különböző felfogással és szempontból tekintheti, de azzal minden gondolkodó polgár ogyetért velünk, hogy amit a hivatalos város díszpolgárának fogadtatása körül kifejtett, az korreot volt és méltó a vendéghez és méltó a váhdéglátó várodhoz Ami ezen kívül esett, azért a felelősséget a páltszenvedély és az eszközökben nem válogatós izgató vezérek viseljék. Meg vagyunk róla győződve, de ennek nem egyszer kifejezést is adott Zichy Aladár gróf, hogy ez, a város polgársága iránt táplált szeretetét nem érinti és lelkében keserűséget nem fakasztott.
Ez á kijelentés tuélló ahhoz a férfiúhoz, kinek küzdelmekben meged/.ett lelke a kicsinyességeken tuessze felemelkedve a haza polgárságának egyetemes jólétét tekinti kitűzött célja méltó tárgyának.
Tudósi lásttnk a mozgalmas napról a következő:
Előzmények.
Köztudomásu lett, hogy az a nap inttlyeu Zichy Aladár gróf Nagykanizsára jön zavargások napja lesz. Nemcsak a szociáldemokrata párt izgató repülő cédulái, de a helybeli függetlenségi pártnak folelósaég nélküli, a vezetéstől távol álló demagógjai, kik mindig a mollvcregetcssel bizonyítják liazaliságu-kat, vziutén közreműködtek az éretlen csőcselék szenvedélyeinek felkorbácsolásában Már szombaton köztudomású volt, bogy sípokat vásárolnak, sót Pécsről két csomag ólomsip szállítmány érkezett az ottani szociáldemokrata párt készletéből. Kzektit nz iuasgyerekek és cselekedeteiket mérlegelni nem tudó fiu és leáuy gyerekek közt osztották ki. Már hétfőn délelőtt óriási etnberhulláuuás volt az egész városban,
de kUlöiiőseu a Főtéren. Csoportosulások, magyarázgatások és capacitácíók folytak itt ís. ott is. Délben a tömeg hazatért. Csendes szép eső öntözte meg ekkor a tiszta város utcáit.
Kivonulás a vasúthoz. ,
Három negyed egylor gyülekezni kezdtek a város képviselői és polgárai a városháza elé, hol már akkor sok elegáns magánfogal és fiakker várta kivonulókat Kiskauizsáról is bejött vagy 10 kocsi egy nemzeti lobogóval, melyre éljen gróf Zichy Aladár volt irva Kgy óra után megindult a menet élén Vécsey Zsigmond polgármesterrel. titánná mintegy 60 kocsi következett. A Kaziucy-utou már ekkor feltűntek a csoportosulások, de az egyes utca-szegleteken két-két csendőr is őrt állt, hogy a rendet lehetőleg feiilartsák. Néhány éljen és abeugou kivtll egyéb nem történt.
A fogadtatás.
A kivonult polgárok a II osztályú várótermen keresztül a perionra mentek. Néhány percnyi késéssel I óra 37 perckor robogott be a 4. vágányon a Budapestről )övó személyvonat, melyből Zichy Aladár gról kíséretével kiszállt A lUÍnt a perronra ért hatalmas éljenzés után Vécsey Zsigmond polgármester üdvözölte a város diszpol^rát. figyelmeztetvén öl, hogyha a városban esetleg inzultusoknak volua kitéve ne .< város szeretetének és tiszteletének csökkenésében keresse az okot, liauoin a felkorbácsolt szeuve-déiyok izgalmában. Zichy Aladár gr. megköszönve a szíves impozáns fogadtatást bizlositja, hogy ismeri Nagykanizsa művelt polgárságát, inely ilyeu dolgoktól távol áll A küldöttség számos tagjával kezel fogott, azután a rendben felállott kocsikhoz igyekezett a küldöttséggel.
A bevonulás.
Még a fogadtatás alatt értesült Deák Péter főkapitány, hogy a vasúti ntiáróuál mintegy másfélezer ember gyülekezett és fenyegető magatartást tanúsít. A főkapitány azonnal intézkedett, hngy az ott elhelyezett két csendőr és 2 rendőrből álló járőr lí csendőrrel es (i rendőrrel megerősíttessék. Az 1. oszt. váróteremben pedig megkérte Zichy Aladár grófot, hogy néhány percig várjon, mig intézkedése végrehiíjlatik (annál is inkább, meri a 2 órakor induló bécsi vonat elótt a sorompét már 1 óra !>!> perckor leeresztik.)
Oiiagyinéltósága azonban a késedelemről hullani sem akart, sót a kocsi fedelét, melyei nlóvigyázatból felhúztak, sajátkezüleg akarta leereszteni és le is kellett ereszteni. Csak ekkor foglalt helyet a kocsiban Kehcsléuy Lajos kir. tanácsos \'oldalán. Az igy előállt késedelem folytán, mire a «0 kocsiból álló iiieuei élén megindult óriási koosilorlódás történi, mely.a leeresztett sorompóknál megrekedt. Itt sajnálatos és minden jóízlésü embertől elítélendő dohá-lódzás történt. Buzsáki József useudórőrsvezetót egy kódobás a fején találta, mely rajta könuy\'.l sérülést okozott. A tömegei a lókapitány a vasútról jött csendőri és rendőri erósilméuuyel azonnal széloszlatta, mely a bécsi vonalon keresztül menekült. A sorompón tul a Kazincy-utea végig el volt állva résziül éljeuző, részint abcugoló közönséggel, de az óriási kocsisor minden inzultus nélkül éri a Szarvas szálló elé.
A Szarvas előtt Itt már 2—3000 főnyi tömeg várta a menetel, mely később a Kaziucy-utcai tüntetőkkel a lítáuiáról jövőkkel 6—7 ezerre növekedett. A rendőrség a Szarvas előli kordont húzott, hogy a szabad közlekedést az udvar felé biztosítsa. A tömeg a szociáldemokrata párt és a Justpárl tagjaiból, iuasgyerekek búi, diákokból, fejkendAs kis paraszllányokból. asszonyokból, meslerlegényokból állolt. lízek sípokkal ellátva óriási sivíiási sipólás, fütyülést csaptak ugy hogy a Szarvas erkélyeiről tervezett beszámoló megtartásáról le kellett mondani.
Az erkélyssobában.
Zichy Aladár gróf az erkélyéé szobába tért kíséretével, mely a következőkből állt: Kakovszky Béla, Scherr-Toss Béla gr., Nemestéti Szabó Albert dr. (lelenyei jelöli), Kovács Pál dr. (érsekújvári volt kv.) Krust Sándor pápai kamarás, Tálos István I dr. (Mgymartoni volt kv.) Nyáry Béla dr., Farkas Józsid Huszár Kálmán szerkesztő. A teremben városunknak töhh előkelősége kereste fel a kegyelmes urat, ki elótt sajnálkozásuknak adlak kifejezést az izgatóktól feltüzelt löineg lerrorismusa felett.
A beszámoló
Mig a tömeg szüntelenül üvöltött, addig értesítették a külön volt és félrehúzódott párthíveket, hogy a Szarvas nagytorméhen fog a beszámoló megtartatni. Csakhamar mintegy 3 0 választó polgár gyűlt itt össze, kik elótl lelkes hangulatban folyt le Zichy Aladár gróf látogatásáuak politikai része Legelőször Kálovits József üdvözölte Nagykanizsa volt képviselőjét és biztosítja, hogy ott leszuek most is zászlója körül. Zichy Aladár gr. meghatottan válaszo\'t az egyszerű szép szavakra, mely meg vigasztaló hatásii volt rá nézve, bár keserűséget a tapasztaltak uem kelteltek szivében. Mert őt nem a harc emlékei, hanem a szeretet emlékeinek gyökérszálai fűzik ehhez a városhoz (zajos éljenzés). Beszélt ínég Kakovszky Béla, azután Huszár Kálmán óriási tatást kelteit beszédével, majd Börzsey Tivadar ferencrendi plébános hárította el azokat a vádakat. melyeket a kiskanizsai barát ellen emeltek. Azután ; ismét Kálovits beszélt és végül Zichy Aladár gr. köszönetei mondott törhetetlen híveinek.
A tüntetők szétoszlás»
Minthogy a tüntetési szándék nem ingerelletett, lápot uem nyert, a\' iármáiáaou kívül egyéb telire nem ragadtatta magát. Kz pedig a rendőrség tapintatos és higgadt magatartásának köszönhető. Kz idézte elő, hogy lelketlenül feltüzelt szenvedélyek lassankint lecsiliapultak és a tömeg fél 5 óra felé úgyszólván minden rendőri beavatkozás nélkül ónkéul szétoszlott és a város visszanyerte megszokott ünnepi képét.
A vaoeora
A Szarvas szálló díszes éttermében Zichy Aladár gróf kevéssel 8 óra után megjelent Rakovszky Béla és Tálos István dr. kíséretében. Többször meg újuló éljenzéssol fogadták a nagyszámban egybegyűl lek. Látható jóleső érzéssel foglalta el helyét a kegyelmes ur Véesuy Zsigmond polgármester <ü* Závody Albin kúriai biró, a nagykanizsai törvényszéki
ZALAI KAZLONY
MAROIDS 81.
eluök között. Ott voltuk még : Sebeatéiiy Lajos kir. tanácsos, Horváth Ojrörgjr főgíntn. igazgató, Deák Péter főkapitány, Víosz Ferenc főszolgabíró, Keeedy Imre dr., Mulscheubacher Kdvin dr., Kayser Klek dr. tG\'/vényszéki birák, Kun Hamu felső kerosk. isk. igazgató, Tripammer Rezsó dr., Schwarz Adolt dr., Lóké Kmíl dr. ügyvédek, Knortzer Oybrgy takarékpénztári igazgató, Plichál Viktor dr. kir. közjegyző. Halvai Oyula, llalvai Frigyes, Csányi János v. tanácsos. Dobó Márton, Benedek József, Josifovics Mílivoj, Nagy Samu a Zala szerkesztője, Kertész József a Zalai Közlöny szerkesztője, sok iparos, kereskedő, vidéki lelkészek, kiskanizsai és vidéki polgáremberek Vécsey Zsigmond pohárköszöntőjében kifejezi, hogy a nap rendzavaró incidenseit Nagykanizsának minden nobilisait gondolkodó polgára saj uálja és kéri a kegyelmes ural, hogy a dissonáus hangok és cselekedetek ne ingassák meg a város iráni táplált rokonszenvét. Szerencsés holyzeiben van. mert az ó értelmei a városéival azonosak. Kzekuek alapján emeli poharát a város díszpolgárának és hitvesének egészségére, hogy a haza ügyét még soká szolgálhassa.
Zichy Aladár gróf erre kijelenti, hogy ó ill csak örvendetesei lát. Meri a kik megtisztelték akkor amikor miniszter volt, most íy szeretettel környékezik. Koll-e ennél több egy munkásemberuok ? A pillanatnyi éljen sokszor nemjó hangzású, de ¡It teljes őszinteség tanúságát tapasztalja. Kiismeri, hogy különböző irányok, árnyalatok vannak a felfogásban és nem találhatja fel miudenki ideálját mások személyében, de aki a közpályán működik a becsületesen törekvő hazafias polgártői a tiszteletei meg nem tagadhalja. Khben az értelemben Nagykanizsa titztülelének megnyilatkozása legbecsesebb emléke, amit többi ériékes emlékei közzé helyez el.
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után mindvégig omelkedelt hangulat jellemezte az együttes vacsorál mindaddig, mig 11 óra felé a gróf ur vlsszavouull, hogy elutazásra, melyre ól a kegyelmes asszony egészségi állapota késztette, az előkészületeket meglétessu.
ki. Ügyes lakatosokban, kik Ízléses olcsó vasrácsot készítenek uiucs hiány. Kertészetünk különösen virág kertészetünk pedig elsőrangú, Ugy hogy csekély költséggel nagy gyönyörűséget szerezhetüuk önmagunknak és a városnak, ha virágmezbe öltöztetjük házainkat
A Szépitó Egyesület legutóbbi közgyűlésén szóba került, hogy a városháza mely egyik legimpozánsabb épületünk öltsön virágdíszt; példát adandó a városháztulajdmnsamak A Nagykanizsai Takarékpénztár erkélyére a napokban helyezték el a virágtartókat. Szinte elvártuk ozl. Hiszen ott Tripammer tlynla intézkedése valósul meg, aki a Szépitó Egyesület igazgató-elnöke. De. ebben a palotában elhelyezett hivatalok vezetői sem lógják bizonyára elmulasztani. hogy ablakaikat virágdísz övezze. Dicsérettel említjük meg. hogy már az elmúlt évben sok Ízlésesen felvirágozott erkély és ablak dicsérte úrnőik Ízlését. Kemélheló léhát, hogy ez évben fokozottabb mértékbiu fog az a fogalom „Virágos Nagykanizsa" testei ölteni.
BOUNDER
iimioiajiiioforok írersolajlotoniolillot
csak
Szabó Emil és Társa
• _
Budapest, V., Ferencz József-tér 6. at
üiethim-palol». I.ánchldil»l nőmben kaphatok.
Sürgönyeim: SZABÓÉK
BUDAPEST.
TELEFON 76-48
Szlvógázmotorok, benzinmotorok, cséplőgépek, malomberendezések. Árjegyzék Ingyen éa bérmentve.
Virágos város.
Nem iruuk ujat, de kell, hogy újra írjuk mindaddig, mig ez a sokat káromolt város virágdíszben nem áll legalább azokban az utcákban, hol az idegenek is megfordulnak.
Hár az is igaz, hogy mi nem az idegenek, nem vendégeiuk számára ékesítjük lakásainkat, házainkat, hanem mert Ízlésünknek, művészi érzékünknek, természet imádásutikuak ez felel Illeg.
Méltózlassék csak elképzelni, ha a Fó-ul emeleteinek iiiiudeu ablaka virágdíszben fog állani, mint egy virágfüzér. mint egy rózsaliinc szegélyezi utcánkat uz a színpompa, mely a |&rókelők gyönyörűsége lesz. Mi-soda virágkorzó lesz az Budapesten, de küllőldön is az építési költségvetésből egy építőmester és egy háztulajdonos se hagyja ki az ablakok-hűi ilesztett virág-rácsokat. Nem tudjuk városi építési szabályrendelet-e ez, vagy csak az építőmesterek vagy az építkezők finomult ízlése hozza-e ezt magával, denique ugy vau. Városunkban más esztendőkhöz képest aránylag sok épület log ez évben emelkedni.
Jól teszik az építőmesterek, vagy a tulajdonosok, ha költségvetésből ezt a tételt már nem hagyják
HÍREK.
. OLVASÓINKHOZ. Lapunk legközelebbi «zárna a hétfői ünnep miatt kedden délben Jelenik meg.
— Rosenberg Auguszta felolvasása. Vannak a szellemi munkásoknak Magyarországban is olyan kiváló női képviselői, akikre nemcsak mi vagyunk büszkék, de a külföldön is elismerést szereznek a magyar névnek Ezek között első sorban küzd nagy célokért Rosenberg Auguszta a Nőegyesüle-tek Országos Szövetségének elnöke. A József kir. heroeg szanatórium helyi bizottsága elnökségének meghívására most szombat estve előadást tart e női apostol a Polgári Egylet nagytermében a tuberkulózis ellen vaíó védekezésről. Sokat írtak orról mindenfelé. nálunk is. do még előadást senki se tartott közöltünk róla, pedig ha van valami, ami a társadalom minden létegét egyként, érdekli, hát oz a téma az. Vetített kopekkel fogja előadását megvilágítani. Értesülésünk szerint gondoskodás történt az iránt, hogy ugy az iskolák növendékei, valamint az iparosok, munkások, akik pedig leginkább kivannak téve a kór pusztításainak, csekély pénzért BÓt ingyen nunél tömegesebben vehessenek részt a nagy fontosságú előadáson Kezdete este II órakor.
— Zichy Aladár gr a városban Mikor « Szsrvtsban véget ért a gyűlés a volt miniszter u postára meni Sebestény bn|os kir tanácsos kísérőben. hogy telefonon beszélgessen a kegyelmes asszonnyal, ki otthon betegen fekszik. Útközben kellé távolságból két remlór kísérte. Mikor n gróf észrevette óket azt mondta: Köszönöm barátaim a kíséretet, hagyjanak el, mert még a/.t hiszem igazán billiós vagyok ! Mire a rendőrök eltávoztak. Akadt azonban egy nagy szál legény megyebizotlsági tag, meg városi képviselő, aki bátran alicugolta a védtelen volt miuiszlort
Ezután Vécsey Zsigmond polgármestert látogatta
meg a város díszpolgára Ezzel a látogatással egyrészt leakarta róni háláját a vasútnál törtéül impozáns fogadtatásért, másrészt honorálni akarta a polgármester erkölcsi bátorságát, aki annyi ellentmondó felfogás dacára se engedte eltántorítani az udvariasság álláspontjáról
— Eljegyzés. Tarlóa György m. kir. posta tauáosos városunk szülöttének kedves loányát Vilmái oljegyezto Dr. lienisch Arlbur pécsi reál iskolai tanár.
— Ülések a városházán Nagykanizsa város tanácsa a nagyszombati Ölést szerdán és csütörtökön folytatta Közigazgatási ügyeket tárgyaltak. Ma este pedig az építési bizottság tart ülést.
— Ooldmark és a keszthelyiek Ooldmark Károly, a magyar zeneköltók fejedelme, május tizennyolcadikán lesz nyolcvan esztendős. Kegyeletlel ünnepli meg ezt a napot az ogész zeuészvilág s az Oniie|désból részt kér a maga számára a nagy zeneszerző szülővárosa Keszthely is Nagy lstváu, llühler Sándor dr., Lénárd Ernő és Bognár Imre Keszthely város nevében küldöttségileg keresték fel Goldmarkot, hogy a keszthelyi ünnepségre meghívják. Ooldmark megígérte, hogy a tiszteletére rendezendő ünnepélyen meg fog jelenni. Mivel azonban születésének az évfordulóján Bécsben az ezt követő napon pedig a budapesti Operaházban rendazuek díszelőadást a tiszteletére, arra kérte a küldöttségei, hogy a keszthelyi ünnepséget hnszoi.egyedikéu tartsák meg Ooldmark ezután ígéretet telt, hogy összes műveinek a kéziratait a Balatoni Múzeumnak fogja ajándékozni A Balatoni Muzeum-Kgyesület igy olyan uagyértékü ereklyegyüjteményhez jut, a milyennel egy inás muzeuin sem dicsekedhetik.
— Hitközségi közgyűlés. Hétfőn délután tartotta a nagykanizsai izr hitközség évi rendes közgyűléséi Grűlihut Henrik aleluök vezetése mellett. Az eluök meguyilója után Barta Lajos olvasta fel nagy gonddal, szaktudásáéi és világos összeállatással készült titkári joloutését. Ebből kiemeljük, hogy a hitközség 407 Hl K-át áldoz iskolai célokra évenkinl. melyből a lefolyt évben tandíjakból 25ÜOO K folyt be. A jövő szeptembertől kezdve azonban az izr. népiskolai oktatás is ingyenes lett Frelilld Kamiin tauiló úrnőnek, ki 88 évi kiváló működése után nyugalomba vonull, a minisztertől érkezeti elismerés mellé jegyzőkönyvi köszönetet is szavaztak A hitközség 23127 K át fordított a lefolyt évben jótékonycélra. A kilépett hitközségi előijárósági tagokat újból megválasztották, csak az elhunyt Schulhol Adolf helyébe választatott be Zerkovítz Lajos nagy-borkereskedő.
t \'i V
i . ■ ¡\'r.rjv
AVI LKA SUCHARD

Csak
alpesi tej
kakaó
czukorból áll Páratlan kulonleejesséy.
MÁROIUS 31.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— A szépitő-egyesület közgyűlése. A nagykanizsai szépitó egyesület IU10. évi Április lió 3-án délelőtt II órakor a Nagyka.iizsai takarékpénz-lár helyiségében icöigyalóst tart. Tárgysorozat: I. A választmány és a számvizsgáló bizottság jelentése, Cinkhez képest a (elmentés megadása. 2. Indítványuk.
— A rendőrség dicsérete. Mindenki érezte, hogy húsvét hétfőn nagy munka vár a rendőrségre ós a felelősség súlyos terhe nehezedik Deák Péter főkapitány vállaira Ismét bebizonyosodott ugyan, hogy rendkívüli alkalmakra nélkülözhetetlen a lovas rendőrség és hogy a meglévő rendőrlétszáni csekély, de éppon azért jobban méltányoljuk azt a szolgálatot, mit a főkapitány, a kapitányok, rendórtisztviselók és rendőrök e napon a közönsognek nyújtottak. Véosey Zsigmond polgármester áthatva eme szolgálat fontosságától megjelent I>eák Péter rendőrfőkapitány hivatalában és teljes elismerésének adott kifejezést a tervszert! tapintatos éa higgadt eljárásért, mi egyedül tette lehetővé, hogy a húsvét hétfőn felizgatott szenvedélyű néptömeg a lármánál egyéb cselekedetre nem ragadtatta el magát. A polgármester felkérte a főkapitányt, hogy elismerését a rendőrtisztviselőkkel és legénységgel is közölje.
— A Filharmóniai hangverseny prog-rammja. A Nagykanizsán, április 10-éu, vasárnap a Polgári Kgylet nagytermében megtartandó Il ik nagy Filharmóniai hangverseny műsora: I. Hegedü-liaugversnny, Mendelssohu P.. zenekar kiséreltal elóadia Szigeti József. 2. Promentbeus uyiitáuy, Beethoven. 8. a) Air 8ul G Bacb. b) Osárdajolenet, llttbay, zenekiséretlel előadja Szigeti József. 4. a) Ksti dal, Schumann, b) Valso Irisle. Sibeliua. ft. Hőgedühangverseuy, Tsohaikovsky, zenekar kisérettel előadja Szigeti József. 6. 1. Rapsodia, Liszt Kar nagy: Frycsaj Richárd Kezdete pontban este !) órakor. Jegyek ára: Kmeleti páholy (8 személyre) 40 kor., 1 só sor és oldaltllések 8 kor . II III. sor ti kor., IV. V. VI. sor fi kor. VII. VIII. sor 4 kor., a többi aorok 3 kor. Karzati ülőhely 3 kor. Belépőjegy 2 kor. Figyelmeztetés. A hangverseny kezdetétől a terem ajtai zárva lösznek s csak szüuolek alatt nylluak meg. Az esetleges liszta jövedelem A Népkonyha céljaira fordittatik. Jegyek előre válthatók Alt és Bólint uraknál.
— CIRKUSZ VARIÉTÉE. Néhány nap múlva a monarchia egyik legnagyobb amerikai Variété cirkusza érkezik városunkba Wollner igazgatása alatt. legutóbb Kaposváron keltett nagy szenzációt művészi előadásaival. Saját zenekara, 50 személye van. Amerikai sátrát, melyben 1600 személy fér el, 5 óra alatt állítja fel.
— Junga Sebő találkozása feleségével.
A pokolgépmerényló honvédszázados újra a székesfehérvári katonai fogházban éli szomorú napjait A napokban a fogoly százados felesége egy fóvárosi ügyvéd kíséretében Székesteliérvárra érkezett, hogy férjét meglátogassa Jiitigáué kérésére Morvay Béla hadbíró őrnagy megengedte, hogy férjével a fogházban beszélgethessen. A lalálkoiás megindító szomorú volt s mindegy háromnegyed óra hosszat mindkelten köiinybefuló hangon beszélgettek A fogság a szerencsétlen embert nagyon megtörte. Mint hall|iik a főtárgyalás! mái rövid időn belül inegtart|ák.
— Veszedelemben a nép Mikor a hétfői bevonuláskor a leeresztett sorompóknál a néptorló dás óriási méretet öltött, kicsibe imitt hogy az ártatlan nép vére uem pecsételte meg az izgatóktól kifejtett terrorizmust. Ugyanis mikor Zichy Aladár
gróf lcocsijs a sorompókhoz ért megindult a dobálás kocsija felé Egy ké repüli felé, mely azonban egyik caeodór fejét érte éa röglön elöntött« a vér. A csendőrök erre hirtelen lövésre emelték a fegyvert Zichy Aladár megrémülve kiáltott oda: „Az istenért ne lójjeuek az ártatlan uépro" I — mire a fegyvert lebocsá tolták.
— Elütötte a vonat. A mára virradó éjjel ismét embervéri ontott a gyilkos vasszórnyeteg. A sánci vasúti átjárónál tőrléut az elgázolás. hol az utóbbi években már több balosét történt. Kzulial egy egyszerű, szegény zsemlvekihordó került a robogó kerekek útjába. Takács József 42 éves mindenes a szerencsétlen elgázolt, kí Teleki-uton Mihályi pék meaternel szolgált és zsömlyét hordolt Miháld köz ségbe meg a környékbeli hegyi lakósoknak, ftijel 2 Arakor akadt rá a vasúti őr. amint összetört tagokkal nyöszörgött a sínpár mellett. Az esetet azonual beielenlelte a nagykanizsai állomás főnökségének, hol azonnal intézkedtek a gebesült elszállításáról, kit először s vasútállomásra onnét pedig a közkórházba vittek Sebesülése súlyos Kgyik lába térden felül nllörötl azonkívül több kisebb sérülést szenvedett. A vizsgálalolt megindították, hogy miképpen lörléu-lielett az elgázolás.
— Adómentesség. A belügyminiszter most kiadóit körrondelelében azt immd|a. hogy iniuden állami és közigazgatási alkalmazott, ínég a hivatalszolga ia, mentes a törvényhatósági és útadó alól ; a törvényhatóság dijuokai, vagy bárminemű napidijasai azonban e mentességben nem részesülhetnek, mert 1893. évi IV. l.-c. 15. § ának rendelkezései nom vonatkoznak a diurnistákra.
— BARNA 8ZÖRÜ „Mopsz" kölyökkutya „bóbi" névrehallgat, a Kazincy-utcá-ból eltévedt. A megtaláló jelentkezzék a rendőrségen, jutalomban részesül
— Halálos vógü verekedés A Gőzfürdő vendéglő húsvét hétfőn az esti órákban halálos kimenetelű verekedés színhelye lett. Valami caekélység miatt vesztek össze a táncoló legények, de az alkohol állattá tette az embert 8teiner Móric, Filák György mészáros legények. Dolmányos József, Dolmányos Károly, Gyulai István közöli elkeseredett, verekedésre fajult a dolog. A kés már javában működölt. mikor egyszerre csak Gyulai összeseit. Lágyékou szúrták, beazállitották a kórházba, hol másnapra meghall. Filák György is súlyosan megsérült. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy Gyulait Sloiner Móric szúrta halálra
— 18 éves csinos szőke (pékmester egyotl leáuya), 4oo 000 korona vagyonnal, ki^sé tul-ság. fejlett testalkatú, óhajt mielőbb férjhez menni lisztese, jellemű fiatal emberhez. Csakis komoly
ajánlkozók kapnak választ. L. Schlesinger Berlin 18.
gyár készítette és egyel díjtalanul adományozott az ugyesüielnek. A pad támlájára a gyár cége v«n szegezve, alá pedig ráfestve .Adományozta*. De inár húsvét vasárnap a diák szellem és diák bicska működni kezdett. A belül kikotorta onnan, ugy hogy akkor már dományozla volt a felirat Másnap pedig már a végső szótagol ia sokait* a diákvirlus éa dományoz-ra változtatta az eredeti feliratot. Valószínű, hogy ez ízléses padokat maid ennél uagyobb barbárság is éri; ideáink nevének belevésése, dátamok megörökítése stb. is nemsokára olvasható lesz rajtok. Kz Ízléstelenségek és károk megelőzése érdekében felhirom a t. szerkesztőség utján rendőrségünk figyelmét, hogy nyomozza ki azokat, akik a közvagyonnak éa közízlésnek ily módon kárára vaunak. Soraim közléséért fogadja a tok. szerkesztőség köszönetemet.
E M
Az aranyere« bántalmak nem annyira a hivatástól erednek, ritkán öröklöttek, hanem főleg ag állandó székrekedés következményei. A Fereno Józaef-keserüviz az aranyérnek és a bélcsatorna minden bántaliuának természetalkotta gyógyszere. A ki ilyen bajokban szenved, igyék reggelenkint éhgyomorra fél pohár „Fereno József" -keserúvizet s örömmel fogja tapasztalni, hogy állapota mily gyorsan javul.
A közönség köréből.
Padfaragó diákok.
A Szépitó Kgycsület nagyszombaton helyezle el a megrendelt padok egy részét a Deák-téri fasorban. A díszes vaspadokat a Weiser J. C. féle vas-
NYILTTÉR. *
Ha szomorú nem lenne nevetni kellene rajta!
OKgy hétig vesződtem a katarusommal, beszedtem minden elképzelhető szeri a csak a gyomromat rontottam el vele. Végre vettem egy doboz valódi Fay féle szódeni ásvanypaaztíllát
01 kor. 35 fillérért — éa minden baj elmultl Hogy a legjobb gondolat mindig utoljára jön I De K«y valódi szódeni paazlillájára esküszöm s többé sohasem fogy ki a házamban!
Főképviselői Magyarország és Ausztria részére: W
Th. Guutzort c«. és k. udv. szállító, Wien IV/l Grosse Neugasse 17.
..V
legtartalmasabb.
legelőkelőbb
legjobb
napilap
á á
,,AZ ÚJSÁG
BUDAPESTEN.
Egy évre a8 korona, félévre I4 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra a kor. 40 fill, egyes példány ára lo fill., vasárnapi szám ára ao fillér.
42.000
Kereskedelmi utazó kapott az lyiJH. évben ingyen felvilágosításokat a .Credit-I reform" kötelékébe tartozó bel- és külföldi egyleteknél. | — írjon a „Creditreform" Graz. Hajdngasso 10, 2101 számú prospektusáért.
Globus
mely a legjobb Fémtisztitószer a világon.
□in
Jól jegyőzd meg: csak
cigaretta-papi rt, vagy hüvelyt hozz ós ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
ÉF1
^íT^ORlENr
nmt otwi

MARCIU8 81
HANGSZEREKET
ÉS
hüzóharmonikákat
If]. WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedóse
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1. szám
1-sórendü minőséget ajánlok a következő árak mellett.
SxétkUtdé« utánvéttel. — Kozeskedek arról, hogy csakis jó és ai értéknek megfelelő hangszereket szállítok, ennélfogva megengedem a kicserélést ha az 3 napon bellii az átvétel után történik — Megsértett árukat nem fogadok vissza. Az árak darabonként ériendók.
IskolahcgcdUk: 6, 8, 10, la, 14 kor-ért. — Zenekarhegedílk: 18, 88, 84, 30, 40, 60 kor.-ért. — Hangvereeny és meater-hegedUk: 70, 80 egész 800 kor.-ig. - Hegedűk: \'/, és •/, nagyságbau 4, 6, 8, 10 kor-ért. — Hegedüvonók: 1, 150, 8, 860, 3, 4 kor -ért. Hegedilvonók fernainbukfából nagyon könnyít 6, 8, 10 kor.-ért. — ^I
Hegeddtokok 6, 7 60 kor és feljebb. Hegedülábak . 4, 10, 18 K ós j^pHEMWMMMMÍ
feljebb. — Álltai tok : 1, 140 K és feljebb. — Hurok minden árban és j^^HjH »«ws^;; "V^\'í"\'—
iliilióségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészni 10%-kal drágábbak. — Ccllo. Iskolacello: 80, 85, 87, 88 és 30 kor. — Zenekarcello: 40, 60, 60
és 70 ko». - Cellovonók: közönséges l-60-tól 3 kor.-íg — CVIIovonó fernainbukfából 5 kor.-tól 18 kor.-ig. Nagybőgők : "/«•és 78 kor. 76, 80, 90 és 150 kor. — Nagybőgővonó: 4, 6. 6, 8 és 9 korona.
Ozltorák. W
Primcitora, jávorfa, gépo/et nélköl: 13, 14 kor. — Palízandertetővel 80 kor-tói 30 kor.-íg. — Primeitora palízaudertetó és gépezettel: 87, 30, 34, 36 kor. — Primcitora egé-z 64, 70, 80 kor.
Konccrtcitora a lent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. —\' Magyar népcitorák közönséges kivitelben, egész-kőtás 9 kor., jobb minőségű, fél- v. 10 kor., diófa-tetővel 12 kor., utánz. palisándfáből 14 korona.
Hegedűk.
Bézfuvóhangszarek.
Minden rézfuvóhangszer la 3 ttíiuder géppel van ellátva. Trombita: 38 kor Basstrombita: 48 kor. Piston: 38 kor. Vad/.«kürt: 74 kor. Kuphonium: 64, 68, 60 kor. Bass: 40 kor.-tól 70 kor.-íg. Trónibitakürt 60, 64, 70 kor. — Bombárdonok F: 60, 68, 78 kor. Bombárdonok 0 vagy B, 110, 180, 138 kor. - Helikon: 108, 110, 138, 144 korona.
Fuvolák.
Fekete granatilfábél ujezQst billentyűkkel: 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel 24 kor., 10 billentyűvel 3<>, .1«, 411 kor. 18 billentyűvel 48, 60 kor. 13 billentyűvel 60, öfi, 60 kor. — Piccolóllóták : 6 80, 6.60, 6*40 korona.
Klarinettok. 1 V
Fekete granstilfából, njezllst billentyűkkel: 10 billentyűvel 36 kor. 18 billentyűvel 42 korona slb.
Dobok.
Nagy dob réz faabroncscsal 10 csavar 5« kor. — Nagy dob rézabrones és 10 csavar 90 kor. — Községi dob 14 kor.-tól
40 koronáig
Czimbalmok 7» koronától feljebb.
Hnzóharmonikik.
Hucóharmnnika, 10 billentyűiéi, dupla hanggal, kétjáratu fúvóval, réz sarkokkal, nagyon szép alkatú, kitűnő hanggal, drbja 9, 10, II korona. Ugyanazok háromszoros hanggal 16, 16, 17 korona. Ugyanazok 8 soros, 1» billentyű dupla bangókkal Durés Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 84, 88 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 68, 60 korona
>\' Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállítok.
Nyo:tti\'.)tt a Jap tulajdonos Ifj. iVajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.