Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.58 MB
2015-06-08 16:21:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
380
1666
Rövid leírás | Teljes leírás (231.22 KB)

Zalai Közlöny 1911. 053-061. szám július

Hiányzik: 59-60. szám

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, ign JULIUS 3
50-IK ÉVFOLYAM 53. SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
iilliliulk hétfon él ciütörtíkon.
EHHkiIiI árak: Kgáw trra 10 korán«, Itlene 6 korona, N«gjíJtvn 2 korona 50 llll. — k|fa> alám ára 10 HU.
h\'clel^a »Kcikcasli* Kfrtfw Jór.Mfí.
KU.lji«
Szariaultiiy ii klaJéhUatal Oaák-tér 1.
lalafon: 112. — Hlr
Mezőgazdálkodásunk jövője.
A gazdák kecskeméti naggyülése való-lian impozáns módon folyt le. A keoskewéti gazdagyülés egyesítette a gazdatársadalmat k kis földi) gazdálkodót, a közép és nagybirtokosit. lís e sorok irója, aki az ottan lezajlóit eseményeknek látója volt, nem is tudja megmondani, liogy kit foglal el jobban a többtermelea ideálja, a kisgazdát e, vagy azt, akinek nagyobb darab földet kell megművelnie? A haladás vágya örömkeltően elloglalja a gazdálkodással foglalkozókat, ez pedig nagy szö, mert hiszen tudjuk, hogy a ga/daosztály hazánknak legkonzevyativabb eleme.
Csakhogy ne A elég a gazdasági haladás szándéka, tudás is kell hozzá Ks most már a második lépésnél tartunk, annál, hogy ezt a felköltött érdeklődést miként lehetne a gyakorlat javára billenteni ? És előáll egy régi mulasztásnak sürgős pótlása. Mi iskola rendszerünket idegenből és elméleti enibo-rektól vettük. A módszer és neveles kérdéseit az egíhz világon filozófiai irók és pao-dagógusok készítették. Nem is minősíthették soha az iskolákat gyakorlati célokra törő alkotásnak és azért a/, iskolaügy az élettel
nem igen számolt. Csak most, amikor az általános tankötelezettség már nálunk is szép múltra tekinthet vissza, most. amikor az általános iskolakötelezettség eredményét látjuk a népművelődében, most vesszük észre, hogy a népoktatásunknak a gyakorlati élet szükségeível jobban kellett volnaj számolnia. A népiskolába járó gyermekek\' 80 százalékának a földmüvles a kenyere és amíg ezeket megtanítjuk az, öt világrész tengereinek, öbleinek, szigeteinek, földjének, különféle embereinek ismeretére, atuig átvezetjük a gyermekeket a görögök csatáitól a Napóleoni összeroskadásig év egy halai-uia,s számtömeggel terheljük a memóriát, amelyek zsinatok, ősalak, békes/.erzés idejétj mondják, addig a főldmivelő gyermekének az ujabb és hasznosabb gazdaságvitelről semmit sem szólunk, sót még arra sincs gondunk, hogy ösfoglalkozásának szeretetéi vigye ki az éleibe.
Hogy ezen sürgősen változtatni kell, hogy ezen segíteni kell, azt mélyen érzi a lölmivelésügyi miniszter s addig is. amíg a gazdasági népiskoláról szóló törvényjavaslatot kollegája, a közoktatásügyi miniszter az országgyűlés totó alá nem viszi ; az elsó feladatnak azt vallja, hogy az átformálandó
iskolák számára gazdasági szakismerettel biró tanítói nemzedéket kell nevelni. Azért létesül a komáromi földiuivelési iskolával kapcsolatos gazdasági tanítóképző és azért szervezték Kecskeméten a háztartási iskolát szintén az ottani fóldmivelési iskolával kapcsolatosan és a mint Serény iföldmivelénögyi miniszter a napokban a kecskeméti földmivesiakola látogatásakor mondotta, szándéka a földmi-vesiskolák számát negyvenre szaporítani ós ilyen kurzusokat, gazdasági tanítóképzőket paralelI a földmivosiskolákkal állítani. De még ez se minden. Nagy mulasztások sürgős pótlása, több oldalú tevékenységet tesz szükségessé. Mindent el kell követnünk, bogy a tanítóság az uj szállóin és irány követelését megertse. s hogy a legszükségesebb gazdasági ismereteket megszerezze. Ezért rendeznek a nyáron az algyógyi, az adai, a békéscsabai, a breznóbány&i. osikszeredai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, karcagi, lu-gosi, pápai, rimaszombati, nagyszentmiklósi. 80tn0gyszentimrei. szilágysomlói, szabadkai és csálci földniivosiskolákban gazdasági kurzusokat, amelyeken 320 tanitó vesz részt, hogy a hat hét alatt legalább a legszükségesebb gazdasági ismereteket eltanulják és azzal a gondolattal menjenek vissza kultur-
A halott boszut áll.
Irla HIRSOHLER JtNÖ.
Tiszta, tágas és előkelően berendezelI szoba.
A férj, A Joktor,
Az asszony, A barát.
A férj: (halálos beteg; petyhüdten fekszik * lehér párnák kimül)
Az asszony: (fiatal és csinos teremtés. Az ajtóig kiséri a doktort.)
A doktor: Hát kérem ónak nyugalom és vigyázat. A baj komoly, nagyon komoly. Hja persze, komplikációktól eróseu tartunk. Átért eróseu vigyá-zuuk is. Inkább vigyázunk, mint fél|Unk. Ne enged-jék b»Hzélui, erósen felindulva, íjjerl ez nagyon könnyön halálos hihet a botogre. (Folteszi a kalapját) Jó napot! Nem sokára visszatérők
Az asszony : (könnyezve és rezgó bangón) Isten vele doktor ur. (Aztán óvatosan beteszi az ajtót és oda tll az Agy szélére. Nézi, nézi a beteg hervadó arcát, előveszi zsebkendőjét és fájdalmasan, fogiittau belezokog.)
A férj (Fekszik fásultan, öntudatlanul.) A barát: (óvatosan benyit ós lassan ától.) Jó uapot Irén.
Az asszony: (csnuden örömmel) Isten hozta | Gyula.
A barát: No hogyan vau a beteg ?
Az asszony: (csukló hangon) Rosszul, nagyon roHszul (könnyezve a férjére mulat) Nézze most is magán kit ül van \'
A barát: (részvéttel) IIAt bizony . . . Szegény Jáuos!
Az asszony: (siri
A barát:, (csendesen megfogja az asszony közét) Nézze Irén ne sirjou. Az Istenért, ne szenvedjen Kérem. . . .
Az asszony: (tovább sir)
A barát: (szenvedéllyel) lligyje ineg. én is sajnálom Jánost, mint barátomat, de ... de nem sajnálom, mint n maga férjét. Irén, én is ismerem magát. Maga nem szereti) sohasem a férjét, maga engem szeretett. Na ue vegye vissza n kezél; ezt én éreztem és érzem most is. Irén, én is szerelem magát Ha :isszouy, ezt magának is kell éreznie. Csakhogy én nem szóltam, mert becsültein Jánost; és magát, megbecsültem magamat (nekiszilajodva) De most már nem tarthattam vissza, érti Iréul? Nem, mert maga szenved, sir . .
.•1; asszony : (félve húzódik vissza) Ne, ue beszóljon így ttyula I Most ue I Menjen . . . (leizokog).
A barát : (tűzzel) Ne sírjon, hisz 01001 mit siratnia I (eszét vesztve megfogja Iréut) Hallgasson meg I
Az asszony: (megrémülve) Gyula az Istenért! (kiszakítja magát) Menjen, menjen - . . (erélyesen) Parancsolom.
A barát: (alázatosan) Igaza vau. Mennem kell ha uem is parancsolja. Bocsásson meg Irén.
Az asszony: (uem szól egy szót sem, csak zokogó, uehéz szívvel rogy férje ágyára).
A barát: (érti, hogy itt nincs sok keresni valója. Veszi a kalapját és csendesen, ahogyan jött, távozik, Elóbb odaköszön a zokogó asstouyi<ak)
Az asszony: (mikor már a barát eltávozott öntudatlanul suttogta maga elé) Ne, ne mei^jeu Maradjon.
A férj: (lassau megmozdul és kiaosau, nehezen mondja) Láttam, hallottam mindeut. Na ue sírj, hisz én értem. Gyula szép ember, én \'pedig egy nyomorék roncs vagyok.
Az asszony, (megragadja a (érje kezét és zokogva könyörög) De János, az Istenért! Kérlek, könyörgöm no indulj fel.
A férj: (tovább folytatja) Még fiatal »agy. boldog akarsz lenni. Meg lesz, hisz éu mái uem sokáig bírom . . . (köhögui és röhögni ketd)
A doktor: ivisszatérj
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 3.
2
misszióik teljesítésére, hogy ámbár szép dolog az, aki a Haleári szigetekről, a kis és nagy Sz\'undákról, a Golf áramlatról, a tridenti zsinatról tud, de már mégis csak több hasznát veszi az ó növendéke annak, ha megtanítja a szemzésre, oltásra, helyes trágyakeze\'^re, az ogyoldalu kalásztermelés nyomorúságra, állattartásra és gazdasági számvitelre. Ismételjük, hogy mindezeknek az ujabb ismereteknek megszerzésére a kedv növekvő soha ezek iránt az ujabb fajta gyakorlati ismereteknek megszerzésére a kedv élénkebb nem volt, mint most, ebben az időben. A gazda, akár milyen földön gazdálkodjék is érzi, hogy tanulnia kell és gazdálkodási üzemén változtatni sürgősen szükséges. Nem fogadja többé oly hitetlenséggel a külföldi gazdálkodásokról szóló híreket, amelyek arról szólnak, hogy a németek, az amerikaiak a búzatermés átlagát kétszer annyira fokozták a mi szüzmagyar földünk amelyet a világ Kánaánjának vallottak és hirdettek néhány év előtt az uzsora gazdálkodását nyögi, termést mind kevesebbet ad, arról nem is beszélve, hogy a külföldi termésátlagoktól mily messze marad. De hogy nem is szabad többé az egyoldalii kalász termelés ósdi fogását űzni és a gazdálkodás egész aj módszerét kell kezdeni, melv tőkét 8 mellette egy kis kereskedelmi érzéket feltételez, hogy a gazda az árkülönbözeteket a maga javára használni tudja. Merjük mondani, hogy ha ezeknek a nagy soeiálís, népjóléti eszméknek a lanitók a maguk működési körében szószólói, vezetői lesznek, ha neinosak a nevelésükre bizolt gyqrmeksere-get nevelik az élet számára, hanem felnőt-
tek gazdasági kurzusát rendezik, a faiskola és tanítókért e tekintetben példát adnak és mutatnak, ez fogja valóra váltani azokat a vágyakat, melyek tanítói hajlékunkban eiis-tenoiájukért oly sokszor elhangzanak. A több termésből következő teherbírás fogja a népért dolgozó köztisztviselőnek a sorsát jobbra fordítani.
Nekünk ebben a dologban az tetszik, hogy már nemcsak újságcikkeket írunk. Végre a régi jajszóért teszünk is. Kár volt eddig is várni. De mégis jobb későn, mint soha.
A főgimnázium Értesítője.
Terjedelemre ók tarlatomra nézve egyaránt értékes Értesítőt bocsátolt közre a Nagykanizsai kath. ((gimnázium igazgatója, Horváth György. A terjedelmet éppen az értékes része okozta, mert a IU1 oldalból 3« oldali 3 értekezés foglal le. Az elsőt Dívényi Gyula tanár irla Magyar Gáborról a piarista telid magyarországi főnökéről Ötvenéves laiitlgyi munkásságának jubileumából kifolyólag. Az Erlesitó elején a rendfőnök arcképe látható. A lélekemelő pályafutást Divéuyi plasztikusan vázolpi Jel lemzi ót mint tanárt, mint igazgatót és mint rend-fóuökiii A második cikk Váraily Károly urnák a korán elhall főigazgató emlékének vau szeutelve. Lukács József tanár lapunk munkatársa ismert szép szavaival áldoz a netneslelkü piaristának, s kiváló tanárnak és » közszeretetben állott lőigazgatóuak.
Harmadik helyei, „Listius László gróf, a színlelés koltó|éról" ir irodalom törléueti tanulmányt Kovács Antal tanár. Az irodalmi becsű tanulmány altnak az ellentétnek az okail lejlegeli és állapitja meg, moly á kivégzett fóur és költő élete és költe-inényoibeii vallott erkölcsi felfogás között észlelhető. Listius Lászlóról csak a tanáruk és tanítványok tudnak még valamit. E tauuliiiatiy érdemes mindkettőjük figyelmére és azért » legjobb helyen az Krlosi-
tóben van helye, míuthogy a tudományos folyóiratok, melyekben megjelenhetett voiua: a művelt családok asztalairól hiányoznak.
A főgimnázium 11 osztályában a hitoktatókon kívül l\'J tanár működött. Htok közQl 12 piarista a többi világi tanár. Hogy mily arányban fejeződik be ■ tanulók gimnáziumi tanulmánya, mutatja, hogy a jelenlegi tanévben 95 tanu\'ó iratkozott be az első osztályba, míg a 8. osztályt csak 2ij-an végezték, vagyis a tanulók í7%-a. Hogy oly sok a beiratkozó az első osztályba, az az iskola népszerűségét mutatja, míg az elmaradások a gyakorlati irány térhódítását. Az Értesítő részletesen számot ad az iskola életéről, de mint ujat megemlítjük a rajzkiállílási, mellyel ez évben először lépett az iskola a uagyközouség elé.
Érdekes az iskola orvosi jeleutés melyből kivineljűk a következőket:
.Az iskola epUlet összes helyiségeinek tisztántartására, jóllehet mindenkor a legnagyobb goud fordíttatott, mégis igen sok, közegészség ellen vétó hibát kell e helyen megemlítenem, melyek neiu is a felügyelet hiányának, mint iukább a céljainak meg uem felelő kaszárnyából iskolává alakult éptlletuek illetőleg a teljesen már rossz iskola berendezéseknek tulajdoníthatók !
Igazán a legnagyobb megütközéssel kell megemlítenem, hogy a legtöbb osztályban még 48 előtt készült padok vaunak, amelyek nemcsak, hogy már annyira elvauuak kopva és faragva, hogy azokou írni valóságos kínszenvedés, hanem akárhányan még at illés is kényelmetion Az illemhelyek kritikán aluliak."
Érettségi vizsgálatot lelt 27 tanuló, akik kózO, íl jeleseu állta ki a vizsgálatot, 11 jól, a lobbi egyszerQeu Hukut uem bukott egy sem. Az iskolába az IU10— II. tanévben beiratkozott 4Hü tanuló ezeuból kimaradt 14 . tehát az év végén megmaradt 4 Ift
Tanítók üdülőháza.
Megnyitó ünnep Keszthelyen.
A tanítók az emberi kultura haugjai. Fárad-hatatlan szorgalommal, porszemeukínt hordják össze azt a hatalmas Colosseumot, aiuit uépkulturának hívnak. Es ebbeu u testet és lelketöló munkában mostoha elbánásban részesíti az állam, a felekezet a társadalom egyaránt, fis nincs más ösztönzője a a népet megváltó munkájában más, mint a sa|át ideális lelkének emberszeretet«. Ez a szeretet hozta létre a tanítók filléreiből azt az Qiblló házat, melyet az őrlő munkában megroppant tanítóság nyári piheuésére létesített az Országos Izraelita Tanító Egyesület. Jótékonysága egyetemes. Felekezeti szempontok nem érvéuyestlluek. Amint Osukási KlllOp olnöki beszédébon kinyilatkoztatta : .Bármely felekezet tanítója kopogtat ajlóukou, megnyitjuk neki az üdülőházat." Ilyeu egyetemes felebaráti steretet jelszava alatt avattatott fel Keszthelyen jul. S-áu a ta-uitók üdülőháza. A meg tyitásról a tudósítónk a következőket irja :
Az Országos Izraelita Tanítóegyesület Készt helyeu üdülőházat létesített, melynek uidguyitáia tegnap, julius 2-án történt meg.
A nagyszámban összegyűlt fővárosi és vidéki izraelita és inás jellegű tanítók és veudégek az izr. templomba grültek az istentiszteletre, Hüchler Sándor dr. Keszthely tudós főrabbija, akinek az üdülőtelep kényelmes palolájáuakJ megszerzésében oroszlánrésze van, nagy hatást keltett ünnepi szónoklatot lartott : „Eljöttetek a Magyar tenger mellé, átadjátok rendeltctéséui\'k azt az alkotást, mely hírmondója a szívós kitartástoknak. Az alkolás ériékít emeli az akudályok legyőzése Visszalökiutve a mögöttünk kígyózó útra. melynél csak a legyőzött nehézségek kossiabbak, megállapíthatjátok, hogy egy hosszú korszak eltűnésére, volt szükség a megal-
. A
i4: asszony: (sikoltva) Doktor ur siessen, Nézze mit csiuál János . . . Istenem, Istenem . .
A doktor: (odarohan a haldokló beteghez)
A férj: (kettőt. Hármat vonaglik, aztán kiszenved)
A doktor : (csendesen mondja) Meghalt vége.
Ac asszony : (szivéhez kap és zokogva rogy a földrel
Egy héttel később. Ugyan aza szoba.
Az asszony: (talpig gyászbau a kaudalló mellett ül Szomorúan hallgatja a tüz raslogásál)
A barát :V(ba»yit) Fogadja őszinte részvétemel nagyságos asszonyom.
A: asszony: (irfíkor a belépőt megpillantja, hirteleu összerázkódik. De csakhamar erőt vesz magán) Köszönöm.
A barát: (folytot! szeuvedéllyel). Iréu, egyéb semmi moudauívalója nincs V
Az asszony, (most már uyugodlaii) Nincs.
A barát: Hat uom szoretett ? Egy cseppet sem ?
Az asszony : I)e ígeu sőt nagyon.
A barát : (reménykedve) Éi, és mégis. . .
Az asszony: (lesújtó nyugalommal| Csakhogy most már uem szeretem.
A barát : (összeroppau) óh mennyire csalódtam !
Az asszony : (fájdalmasan) E csalódás jobban sujt engem, miut magát.
A barát : (léléuken) Nem értem.
Az asszony: Elhiszem Sót ertem is, hogy nem ért. Mert maga csak beleesett, de éli beunnia radtain a csalódásban Nekem egész házasélelem csalódás volt, magáuak csak e pillanat. (Kis gondol-
kodás után) Igaza Volt akkor, én uem szerettem az uramat. Eu magá\' szereltem. Csalódás és l\'á|dalom volt minden lépés az uram inellel! Csaltam magamat, csaltam a világot, csaltam magát csak éppeu ót uem. Es szenvedtem ; óh de mennyit szenvedtem I Néha mikor ugy elkapott valami nagy keserűség, megvallom, örömmel gondoltam halálára. Azt gondoltam vele együtt csalódásom is sirba fog szállani. Do uom történt. (Zokogva) Sirba szállt ó, de a csalódás itt maradt.
A barát : (még félénkebben) Még most sem
értem.
Az asszony: (erőltetett nyugalommal) Éu magam sem auuyira értem, miut érzem. Ainíg él(> utjtn szereltéül ; most, hogy meghalt, szeretőm az uramat Amíg uem szerelhettem, szereltein magát ; most hogy szerethetném, nem tudoiu szeretni.
A barát: (szenvedéssel) Iréu mikor változott meg euuyire ?
Az asszony : (kitör) Még kérdi? Akkor igeu, akkor. A maga tapiutatiau fellépése ueiucsak az éu szivemből tépett ki mindéit gyöngéd érzést, ueiucsak az éu csalódásaimat és ifeavedésairaot újította fel, hanem megölte azt a szivet is, am<>ly előttem sokkal kedvosebb, miut auiiiyou gyűlöletes maga. Erli-e-tud|«-e szerencsétlen, megölte a én szeretett, JÓ uramat. Ezért változtam meg. ezért gyűlölöm, utálom ! . . .
A barát : (uem védekezik egy szóval sem. Ijedten kitámolyog az ajtóu).
Ax asszony : (mikor magára marad, lerogy a székébe Zokog haugosati, fájdalmasan Most tuár nemcsak az urát siratja .)
JUILU8 3.
ZALAI KÖZLÖNY
3
lására A tanítóságnak hajdan uuciátiyi bér és má-zaáuyi («bor volt a sorsa; szíulo Dante I\'ohláuak felirata jellemezte sorsát. Csak a legújabb nemzedék ismerte a lauiló munkájának értékét és szt. hogy tisztelet jár ne<ik, hogy dusau hajló befektetés a lauító erejének mérsokelt kihasználása Arait a meg-ropanl idegzetű szenvedi tanítónak nyújt e ház, azt a hazáuak nyújtja. Ami a vouatuak a vágány, az az embernek az erkölcs: menthetetlenül összetörik, aki lesiklik róla. fizeu a vágányon való megtartó munka a tauitókra vái.
A nagy listást keltett beszéd ulán diszgyütós volt Keszthely város székházában, hol Csukán Külöp alelnök, »kinek eszméje volt -a tanítói üdülőhely és aki lankadatlau buzgalommal azt létrehozni segítette, ismertette az Üdülőház keletkezéséi. Kiró Hamu a központi választmány lagia az izr. egyesület működés kört» ismertette.
Hoffman 8áudór v. képviselő a városi biró távollétében üdvözölte az egyesületet és biztosította a város támogatásáról az üdülőház érdekeit. Nagy tetszés között beszélt Szalay Sándor igazgató az országos Tanítói Szövetség és a Zalamegyei Általános tanítótestület nevében, aki az egyetemes emberi törekvést látja ez alkotásban.
Még több testület üdvözlés« után s-diszgyülés berekesztetett és a fellobogózott üdülőházba vonult, hol a helyi felügyelóbizotlság gondozásába Kiadatott ez a humánus célú épület. Közös vacsora zárta le a szép Ünnepet.
HÍREK.
Heti strófák,
Majil élve elsülünk, ha kelünk vagy Illünk,
— Nő s férfl friss árnyékot koros,
Kgy szép jót gondolunk, gnnbelünk gombolunk; Itt is bárki most olyan heves..,. És — les — les. —
Künn üssünk köz-tábori és rendeljünk záport, Vihar, villám és dörgés mentest — Mert a városatyák a népet elhagyják : Nem a kofát tlzik s a hentest . . .
— Ez, így fest I
Jó. hogy meg vagyunk, izzttnk és lágyunk, l\'edíg — seukísem gondol miránk : Se megye, se kormány, se a sas-dolmány . . Juj nekünk jqjj! hogy nincs egy bíránk? . . .
— Ki néz ránk?...
Mi árva árvák, mí naiv lárvák, Nevet rajtunk: csillag, hold ón nap: Sokat ígérnek, — de aztán kitérnek S ez a város kosarai so kap —
.... Csak — kikap I ...
Itt az aratás, iszik a kaszás Uyöngyös bort s mi — pedig csak vizet Végrehajtó jár, a kincstár uem vár. .. Szegény fejünk örökké fizet:
— Sok tizet.
"v
Ki megy nyaralni, levegőt talni Annak virág s kincset ér a lel, Do kinek nem kerül: hiába hevül : Nyáron át ró por-napos alléi:
— Só kiált ha I le-tl ...
... Unott Kanizsa, te dohos rizsa! 1-égy tied, vagy ugorj eloie, —
Se fürdőd, se sód, lyukas a korsód, 8 mi volt, ai is kifolyt belőle :
— A vad lórc ....
... Uh! jóuue bár a kor, mikor majd víg tor Köszóut hozzánk s itt marad náluuk, —
— Jönne már végre, a jövő hétre, Mert ha nem, ugy akkor mi válunk :
— Vagy licitálunk! — ~
a magunk részéről is helyeseljük a módosítást. Általában a tervezők semmiféle jogos és méltányos kívánság elől elzárkózni nem akarnak.
Szinószet.
Tálossy J.
— 10 éves találkozó. Az 1901. évben a helybeli felsőkereskedelmi iskolában érettségit tett tanulók 10 éves találkozója volt f. hó 8H-én, melyen megjelenlek: llogenrieder Károly Nagykanizsa, Bos-kovitz Krnö Marcali Általános Takarékpéuztur, Kenyó liéza Woriiian és l\'hilipp. Budapest, Krenk Krnö Hertz József. Barcs, UrOuwald Béla kereskedő, lyánce, (.¡ál Utjos Asvnuyolnjgtár r I., Budapest, Kozma Sándor M. kir Zálogház, Budapest, Kraiisz Albert Nagykanizsai Tárházak r. I , Lukács Oszkár Balatonbogiári Takarékp. r. t . Mészáros Jeuö kereskedő. helyben, l\'erényi Manó Villamossági r l, Miskolc, Hévesz (iyula kereskedő, Tapclea. Rotter Siínder Holtcr B., Nagyatád, Selteyer Jakab Nemzeti Takarékp"., Vurasd-Tőplic. Szomnter Miklós mérnök a (jlanz-\'éle villamossági r. t.-nál, Budapest\' Wüuschbach Dezső Máv. állomásfőnök. Ivanec, Megjelent továbbá mint volt osztályfőnök Somosi Vilmos a treucséuí felsőbb leányiskola tanára. A lalalkozús programmja volt. D. e. fél 10 órakor közgyűlés az iskolában, hol Szommcr Miklós hálás szívvel, tanítványi szeretettel üdvözli a tanári kart élén erdemek-ben gazdag igazgatójával, Hun Sámuel, ki meghalva örömmel köszönti tanítványait és az intézetnek !i éven át volt tanárát Somosi Vilmost. Sikert és szerencsét kíván az ifjúságnak a további küzdelemben, lelkes beszédet mondott még Dr. Villányi Henrik. Az ifjúság elhatározta, hogy 1986. évben pünkösdkor a tfö-ik évforduló ulkalmával ismét találkozói rendez. A 10 éves taUlkozó emlékére 50 koronát adományoztak a Buu Samu igazgató és 50 koronát a Dr. Villanyi Henrik nevét viselő felső kereskedelmi iskolai iljusági segélyalapok javára. 11 órakor hálaadó istentiszteletet tartoltak az izr. templomban, hol kegyelettel emlékezlek meg elhunyt társunkról is. 1). u, 1 órakor Ünnepi ebéd volt a Korouabau. Kelköszöu-tókel mondtak: Szouimer Miklós, Somosi Vilmos volt oszlályfóiiök, Dr. Villiiuyi Henrik, Mészáros Jenő, krausz Albert es Buu Stiuu Az ebed a leg-|obb hangulatban — mihez nem kis mértékben járult a kítüiió ebed — a késő délutáni órákban ért véget.
— Szemit) Szíj liéza csendórszátados, zalaegerszegi cseiidórszáruy-paraiicsuok. június Ito 27, Jti és ¿\'J-eu a nagykuutisat oseudórfZakasz-parailCK-uoksagaual szemlet lailotl, mely alkalommal a tapasztalatok lololl leljus elismeresét fejezi« ki Konyó László < somlói hadnagy szakparanosuokiiak.
— A zalavármegyei rj-ységes vasúti hálózat ügyeben — amint lapunknak irják — a/, iratuk mar felterjesztettek a Keresk. Minisztériumhoz. K tervek tudvalevőkig csak a uálózat alapgondolatát tár-gyazzan es \\gyus fő korrektúrákra nézve a tárgyalások folyamatban vaunak. Ujabban az h terv merült fel, hogy a (iöcsejvidék nagy kulturerdekeit szemmel tartva a Novaiul—Mmega tranyaban kiagazó deli vonalág már üutorlolduel szelje ái a Csáktornya — UelldoinolKi vasutat es onnan haladjon dél fele, l\'mztadderios Pusztamagyaród, Szent-lászlo, iiauoiiszuiiigyoigyóii at Letenye irányában. Nagy területe a mjgyóuek jutna oz altal a vuautt forgalom áldas\'ailio/. és a uevuzeii videt jovo fejlődése érdekében mi
Jakó Amália CaDtöJlököu a .Boszorkány*
c. szerepében búcsúzott el a nagykanizsai színházlátogató közönségtől Jákó Amália a színház tragikája. A közönség valóban impozáns módon vett bucsut a dédelgetntl művésznőtől, rkinek távozása kétségtelenül uagy hiányt jelent, mert azt a nagy művészetet. anv az ő sajátja, s azt a uagy színésznői képességet. amivel ó rendelkezik, uem egy kónuyeu lehet pótolni, eákó Amália minden iránybau egy eredeti, határozott egyéniség, aki a maga páiyá|án alig ht-muhi valakihez Korríwó elégületlen lélek, akiben óriási akaraterő, nemes uagyravágyás s pályája iránti Italát talau szeretel van Telve nagyiatörekvó szenvedéllyel, mesés, csillogó fantáziával. A színpadon teljesen az érzésekrabja Valósággal beleolvad szerepébe s ezért játékát a természetesség, nyugalom és ele-gáutia lellemzese. amely soha el nem hagyja, s ebben van sikereinek a titka Mint drámai színésznő óriási, megremegtető érzések és fájdalmak visszaadására képes, ami a darabban, az iró lelkületében vau : azt erzi ó ál a sziiipadou, az vau szivében, hangjában s minden mozdulatában, fitért nem látni tőle soha pózl, szinpapi affektállságot. A sziiipadou kívül pedig maga a szelídség, a megtestesült finomság. Uri né, aki előtt tisztelettel áll meg mindenki, s ha pedig sikerült valakinek bepillantani az ő lelkébe, látja, hogy egy rilka, érdekes, nemes és szép, mAvészi egyéniség, akinek még pályáián fényes jövője van.
MAvészete, s egész egyénénisége mélyen bevésődött lelkünkbe, s ezért csak szomorúan vehetQuk tőle bucsut.
Szerdán Bródi-uak Medikását adták A merev realismusoii felépített s az a kép. amit az életből bemulat uem sok hatást ért el Színészeink sok erőt vittek bele a különben lassú összefügdó darabba, Lajtai tói feleli meg feladatának. s dicséretére válik, hogy beugrása mellett is ügyes játékot mulatott. Jákó Amália Piroska szerepében valóbau elragadóan kedves volt. Azt a csendes balga kis falusi leányi, aki gondolkodás nélkül szeiet értelem nélkül megesküszik, — valóban tökéletes lormában mutatta be. Szóreghy Ázzak, tlyárfás pedig Nagyfejű szerepében határozott, átgondolt, s hü éleluUnzatol mutató látékgikkal Uiljes dicséretet érdemelitek. Lévay Rubin orvos szerepében ismét finom, dislingvált játékával aratott sikert. Az ó higgadt, s nyugodt |át«ks s az az előkelőség, amit nála látni, egy folyton tanuló, s nagy képzettségű sziuészt árul el s azért van, hogy minden alakítása a való élet hA tűkie. Oöraöii Vilma játéka, miut mindig: kiváló volt. Jól oldotta meg feladatát Autal Laios llieológua, A hőnyi Tivadar az orvos növendék, s l\'ataki a \'echnikus szerepében.
Szombaton az Ezred apját adták. A francia ötletességnek, szellemességnek egy igazi példánya ez a darab. Valósággal egymásra torlódnak benne az összezavart, összebogozott, jelenotek A közönség jól mulatott s a színészek, teljes odaadással játszták e darabot, — akik ¿külön-külön többször kitapsoltak.
Misa tiítla szerepét Bartkó Ktus játszotta, — akik uek üdessége, s kedves .naiv megjelenése teljesen érvényesült a darabban A közönség már megszokta, hogy tőle csak szépet lásson, s nincs is oka, hogy Bankóban esalódjon. Kitűnő játékot láttunk Kövesiy Mariskától és tiömöri Vilmától. Derengi minden tekintetben kifogástalan játékot producált az ezredes szerepében. Abouyi a hadnagy szerepéban, Kaludy pedig a tiszti szolga szerepében mutattak sikerült alakításokat. Szóreghy e darabban valósággal ura volt a színpadunk. Oly határozottsággal, s aunyi mA-veszettel játszott, hogy bár szerepe nem a főszerep, mégis az ó játéka vezitte az egész darabot, l\'ataki Morris szírepébou ismét kifogyhatatlan elmésségével, s ötleteivel erdemeli ki a-teljes dicséretet.
f Csak V Ws \' . ■
AVI LKA SUCHARD IP^
t 1 • Különlegesség.
\\
Z A I, A I KÖZ L (> N V
JULIUS 3.
Oszi trágyázás!
tukiájaik ■
kaaliltiiaklál I
véiljagyu.
Thomas salak
a legjobb ei lagolciobb fotzforiavas mulragya!
Iliim Ilii larltliajal-IMIll lil
•Hálva.
IkiBiipkccpkallakrikta larlia. lararhapiiiilaia IIID1PES 1 II. Iilriii) .r«l
KUlöuöaau a Jalenlogl landktvllll oloaó árakra flgyaluicxUUUk a viaárlókat. M
Pintér
Képvieelö és raktár Melia Szombathely
L-^^jfegayv^it\'1 . ■«t-"-.\'^ \'.\'■■KI • • \'í
Eladó automobil
Egy három üléses (szembe illó-vei) Laurín-Klemen gyártmányú, alig használt, teljesen jó és menetképes állapotban levó
fedeles automobil
jótállással, háromezer koronáért eladó Zalaegerszeg.
Tudakozódni a a ,,M agyar
Paiza" szerkesztőségében.
o a
3 |
£
V
M
ö a; a,

MRDETMENY.
I
A nagykanizsai VI —VII. ker. templomtéri keresztény fogyasztási szövetkezet felszámolás alatt közhírré
»
teszi, hogy felszámol és felhívja a társaság hitelezőit, hogy igényeiket harmadszori közzétételtől számítandó 6 hónapon belül érvényesítsék.
é
Hogyan védjük maciinkat
GYOMOKBAJ ELLEN?
Hogy mindazon bajokat, melyek az emberiséget a jelenkorban megtámadták, eredmenyeseit megelőzzük o azokkal erélyesen szembeszálljunk, ajánlató» •
I)r. ENGEL-féle Nectár
jókoii ha.inálala. — Meil
egy erős gyomor és jó emésztés
ktpailk OK)- tgtmiígt. alapját. Aki tehát cgasa-•cgél Icgkev.thlu ételkoriig meg akarja lartani, hatt-nálja * kilunó hatáaa folytán olúnyoaan itmttl
I)r. ENGEL-féle Nectárt.
Ezen Nectár, mely kitűnően bevált gybkérned-vekből és jó borból van készítve, hatásos és gondos összetételei folytan az emésztésre különösen jótékonyan hat; hasonlóan, mint egy jó gyomorlikőr vagy gyomor-bor és éppenséggel nincsenek káros következményei, lehat Nectart egeszseges és beteg, kártékony hatá» nélkül agyai «int ihat. Nectár mértékletes használatnál előnyösen hat az emésztésre és elősegíti a nedvképződeat.
Kzeit ajánlatos a
I)r ENGEL-féle Nectár
mindazoknak, akik jo gyomrot «karnak. NecUr elejét veazi a gyomorhurut, gyomor fájdalom, nahéx emAtiiéa. vagy elnyalkásodásnak. Épenugy megaka* dályozza Nect.ir a scékrakrdéat, s/oritást. bélgörcs-fájdalmakat, síivdobogait, nyugodt alvást és étvágyat idéz elö cs igy meg ment az álmatlanságtól, kedély betegségtől fejfájástól és ideget ellankadástól. A népek széles rétegeiben heosultk a Nectárt, mert vidámságot és életkedvet ad.
Nectár üvegekben 3 és 4 K-érl kapható Magyarország összes gyógyszcitárniban. — Direct vásárolhatjuk Nagykanizsa. Kiskanizsa, Mecsehely, Tótszentmárton, Ne mesdéd, Nemesvid, Csákány, Kis-komárom, B-s/.entgyorgy, Szenti ás/ló, Tótfalu, Ketka-szenlmiklós, Mm aszei dahely, Csáktornya, l.etenye, Kotor, Perlak, Vidovec, Alsódomboru, l.égrad, HUkkosd, Murakeresztur, Ihárosberény, llöhünye, Tapsonv, Szakácsi, Marcalt, Sámson, Kéthelv, Vörs, Balatonszentgyörgy, Apáti Keszthely stb. gyógyszertáraiban, úgyszintén Magyarország minden nagyobb és kisebb helyiségeben lévő gyógyszertárban.
Óvakodjunk utániatoktól I
Kérjünk határozottan
Dr. ENGEL-féle Nectárt.
Naclár Nem litkoi siar. alkatréaiei: Samnl bor 300.0 bomiu 150.0. málna lé, 100 0 berkenyalé c»a-reunyeté 200.0, cakoró virág 80.0, borokabogyo 30 0 urmoa 30.00, ámas, örvény gyokár, ancangy.Jkér, ka|. muagyokér, plpllár 10 00 — Emii réaiak vagyitanJA rr
HIRDESSEK/ A „ZALAI KÖZLÖNY "-BEN
Ruleroid
legjobb fedőanyag
bármily hajlású tetőzetre kátrány- és aszfaltmentes
• minta és prospektus ingyen
Avenarius Müvek, Ligetfalu (Pozsony).

Felszámolók.
J " i
123623\' \' O\'i\' "ffiT\' \': \' "< <(./
Hogy mersz nekem más egyebet
hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAN" cigarettapapírt vagy hüvelyt:
Nyomatott a laptulajdouod llj \\Vajdiu Józ-iof kóiiyvnyom I íjában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, ign JULIUS 6
50 IK ÉVFOLYAM 54. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•iJilinlk hittan és caflUrlttkan.
EiAlta.U.I árak: Kg«u «»te 10 korona, (»lívie 6 korona, Snjye.lí.1« 8 korona 60 Ali. — fcgyee aiám ára 10 Ali.
I* olelA. »tei kestlé Krrlm Jimmef.
Kimljn : n au\'rkraitöarii,
Szirkiiztosig ii kiadóhivatal Diak-Ur 1
I alaion : 112. - Hird.lá.ak dljaiabáa at.rlnl.
Politikai morál.
Megint kipattant egy koalíciós titok, megint napfényre jutott az előző politikai rendszer nótáiból egy olyan felfedezés, amely miatt keserűség fogja el a magyar ember lelkét. Kitudódott a képviselőház bizottsági ülésein az, hogy lí»07-ben Kossuth és Szterényi kereskedelmi kormányzása alatt ötvenhat millió lulkiadás történt a magyar államvasút! anyagbeszerzésnél. Ez a szédítő meglepetés az egész ország felháborodását kelti föl\\és méltán követeli a közvélemény, hogy alaposan vizsgálják- meg e téu^ mögött lappangó koalíciós dolgokat.
A talpfákkal már körülbelül tisztában vagyunk. Most a s/.énkérdést kell alaposan felderíteni. Mert most már azt is tudjuk, hogy ez a horribilis lulkiadás főként a szén-beszerzés körül támadt. A zárszámadási bizottság elhatározta, hogy meg fogja vizsgálni a szén- és olajszei^ódéseket. hogy világosan bemulassák az országnak a koaliuiós gazdálkodásnak ezt a korszakos szenzációját.
ötvenhat milliói Szinte hihetetlen, hogy egy európai államban, melyet nem szokás a balkáni országok k-özó számítani, ilyen gazdálkodás történhessék. A zárszámadási bizottság előadója kétségbeejtő adatokkal mutatta be, hogy milyen módon állt elő az ötven-hatmilliós lulkiadás. Ha ezek az adatok mind megfelelnek a tényeknek, akkor egy napnak sem szabad elmúlni anélkül, hogy az ország felelőségre ne vonja azokat, akik ily határtalan paznr\'ásban hibásak voltak.
Hogyan viselje el ez a kínpadra feszített nemzet szegénységének, nyomóruságának, reménytelen küzködésének a keresztjét, amikor ujabb és ujabb bizonyságokat kap arról, hogy nem is kellene szűkölködnie, nyomorognia és véres küzdelmet vívnia a megélhetésért, csak meg kell szabadulnia azoktól a politikusoktól, akik ahelyett hogy a reájuk bízott nagy feladatoknak a nemzet gazdasági ereje, fejlesztése érdekében a lehető legnagyobb lelkiismeretességgel megfelelni igyekeznének, spekulációkkal s egyéni érdekük kielegítéaével foglalkoznak s erre használják fel állásukat s befolyásukat.
Szomorú tünete politikai életünknek, hogy folyton telítve van a működő s letűnt nagyságok gyanúsításával s ezért itt vau
végre az ideje, bog) ezeket a szennyes vádakat teljesen tisztázni kell. Mert amíg ilyen vádak szólalhatnak meg Magyarország közéletében^ addig ennek a nemzetnek iga-ziuu^Mg^flli^\' nyugodt nappala és egy pibMBPVjio éjszakája azokon az utolsó párnákon, amelyeket még nem vitt el tulkiadásba a politika.
Egy motorhajó vizre-
faocsátása Keszthelyen.
Magyar Iparai dicsérete.
A Keszthelyen nyaraló közönség érdekes jelenetnek volt lnnu|A e lió :i-An. Kgy »tép benzin motoros hajót bocsátott » vízre KAbics bajos és bár primitív eszközökkel, villamosgomb inegnvomá a és petsgós üveg durranása nélkül ite oly ügyesen, hogy a löbb száz főre menő közönség lelkesen megtapsolta és él|ener.te a derék hajó Ácsot, mikor minden incidens nélkül belesikloll a vízbe a szép alakú hajó Sok előkeli vendég személyesen gratulált KA-bicsnak és szívélyesen szorította meg kérges tenyerét ennek az Ügyes magyar hajó zseninek. Mert tudni kell, hogy KAbics ezt it- hajót a llalatou partján gyAri berendezés hiányában egyszeri) kéti ipar eszközeivel készítette A tervét ia maga készítette ós a felszerelés munkájánál is fi osztogatott értelmes szakszerit utasításokat. A hajó a vizreboesálAs, utAii elsfi próbaútját meghívott — ítötlük a Zalai Közlöny munkatársa — vendégekkel telte meg. Nemcsak hogy kifogAslalaiiul tel|esitetle működését, de olyan gyor sasAgot lejtett ki, ami a balalonparti hajóknál páratlanul áll. Körülbelül 2.r> Km óráukiuli sebesúggel jár. Kzl a nagy rekordot a propeller a motor ügyes elhelyezésének köszönheti, mert nemcsak hogy uagy erftvel tudja a hajót elóre hajlani de s hajótestet felemoli és így kisebb érintkezése lévén a vízzel, könnyebben bir terhével. Természetes, hogy így a legkeresettebb hajója et lesz a keszthelyi fürdőközönségnek
A hajó 10 m. Iiossti ó», 1.8 méter széles. Husz lóerejü motorja Clevelandból (Ohió Állam) való. A hajótest vörös rézzel van pAucélozva, aminek súlya 102 Kg. Az egész hajó súlya 10 métermázsa.
Ilyen szép formás hajó alig akad a Magyar Tengeren. Most a Nyers féle csótiakizó egyik büszkesége. Névre még nincs keresztelje, de vidószinO, hogy valamely kiváló magyar állatnférli nevét fogja viselni.
Lehetetlen, hogy a kiváló h^jókészitfirfil ne mondjunk néhány szót. KAbics L,«|os keszthelyi szOletésO és most 4fl éves izmos napbarnilolla, in-1 telligenciAt eláruló arccal Marcaliban, Szekszárdon , ét Szegeden járt iskolába és 3 gimnáziumi osztályt végzett. Valami 20 évvel ezelótt az óbudai hajógyárban volt alkalmazva, hal már a magával vitt hajó-ácsi készségét tökéletesítette. A lefolyt télen nemcsak a motoros hajót készítette, hanem egy délceg vitor-
lást is, mely egy kis stélbeu mint a síritv a levegőt, ugy hasitja a vizel. A neve is Sirály lelt. Azonkívül még 7 legújabb szerkezeit) csónakot készített a Nyers-fele caónakázó számára, melynek fi egyik tulajdonos.) most. Ilyen derék, önérzetes \'iaztesség-tudó és becsületreinelló magyar hajóiparos megérdemli a ügyeimet melyet a nyilvánosság útját, feléje fordítunk,
Elnöki ós.
Irla: ELEKTRA.
„Nem akarok Szent Péter elfitl megjelenni, auiiélkül, hogy elnököltem volna a legkisebb ügyben Kurópábau". Kzzel a frázissal kolompolt Horcsakoff. a uagy orosz birodalom külügyminisztere a berltn kongresszus elölt 1878-ban. Csakhogy akkor a hiti Oorcsakoff szorító kelepcébe került, inert II Sándor orosz cár nem fit, hanem Schuvulofl glófot nevezte ki Oroszország meghízottjának a berlini kongresszushoz A kis város okosdi emberei közt akárhányan vannak, akik hivatott eluökök a kis város apró ügyeiben és szintén nem juthatnának a menyországba, ha nem volna alkalmuk elnökölni.
Ha az az ügy mindjárt csak annyit ér is, mint a durranó levegő. — az nem baj. I>e durrant és a polgártársak figyelme oda iiáuyult az elnöki szék felé.
„Tisztelt uraim I Vau szerencsém az elnöki székel elfoglalni és köszönöm az előlegezett bizalmat. A fözökanálegyesulet mindig a helyzet magaslatán fog Állani (éljen | Az a körülmény, hogy szegényeinknek, vagy káposztAjuk, vagy fózókanaluk nincs, teszi indokolná hogy a legmesszebbmenő jótékonyságot gyakoroltuk, (l\'gy van! Helyes I) Kgyosületüuk célul UHU ki hogy ezeket a szegény pAria családokat ffizókainilakkal megajándékozza. A ffrzfikanál lest az a kötelek, mely bennünket szegény embertársainkhoz filz A termőföld mindnyájunk számára teriuel élelmei, de ffizókan ilal nem termel (Zajos helyeslés!) Annak a reménynek adok kifejezést, hogy egyestlle-tüuk a fizfikanalak osztogatásával nagyban hozzá fog járulni a nyomor enyhítéséit» és megszűntei azt a kóros állapotot, melyet a uagy vagyonkülömb-ség ember és ember közt létesített. At ülést megnyitom." (Zajos é jen) Kztel a stép, tartalmas, magaa szárnyalású bestéddel adta bizonyítékát llobila Móric, hogy rAlermetl az elnöki méltósAgra, hogy ért a közgazda\'ághoz és hogy nemcsak t jélékony-sAgot gyakorolja hanem a tormás-virslit is megeszi .
Az elnökké való megválasztása a társadalom osztatlan helyeslésével találkozott.
Nyomban az elnöki bestéd befejezése után felállt Lakáj Kndre és houatyai megindultsággal a gyüles nevében köszönetet szavatolt Bóbita Móricnak azért az önzetlenségéért, mellyel az elnökség uel|£z tisztségére vállalkozott, fennen hangoztatva, hogy a/, egyesületi élet teréu tapasztalható lanyhaság az elnökség e u.tgyszahásti nyilatkozata illán megfog szűnni, de m tgszüuik a stütölkő l «s, a nyoitt ir
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 6.
is, pert sí egyesület áldásos működésétől várható, hogy ezentúl a .Készvét", az „Kmberbarát" ós egyéb tometkeiési egyletek becsukhatják a boltot.
/Íz eluök éltetésével az Illés végei crt. Csak egy sajátságos jelenség volt a városban észlelhető A íózókauál-egyesel..uek egy női tagja se akadt.
t
Ä

4
(tfidő)
Köhögés, szamárKöhögéa, Influenza és a. légzőszervek bajainéi
az orvosi kar kiváló eredménnyel alkalmai»« a
SIROLIN „Roche"-1.
8IHOUN .Koche\'t kellemes lie f. klrálö, b.ii.. lotylio .«lre.eii *e.«lk la Suiea cr<Sgy.«erUrakl,»n eredeti SIROLIN .Hoíhe" o»oma«oli»i Űriünk 4. k»t4-roioltan utaoluunk vn.t. luiiid.n pólk4e*IUu*i»y*.
f. HÜN\'MANNLA KOCIilí & C o., , Basel (Svájci). - Orriizncli (Usden).
i
Értesítők.
1. A Felső kereskedelmi iskola.
A nagykanizsai felsó kereskedelmi iskola firle-sitójét Kun Samu igazgató állította össze. Kz iskolá-uak létjogosultsága és keresettsége mellett szól az a körülmény, hogy még luiudig szaporodás mutatkozik a tanulók létszámában. A 3 osztályban összesen Ml! tanuló vétetett fel, tehát néggyel több, mint a mull évben. A fölvett tanulók közül 71 tanuló, tehit a feléuél több részesült teljes vagy részleges tandíjmentességben: 8Ti30 K összegben. Kz fényesen tanúsítja a nagykanizsai izr. hitközségnek, miut feutartó testületnek a kultúrát szolgáló liumanízmii-sál. A tanári karnak az igazgatóval együtt (> tanára van Az érettségi vizsgálaton 31 tanuló vett részi. Ezek közül jelesen megfelt 1, jól 8 és egyszerűen 20. Két tanuló egy-egy tárgyból nem feleli meg. Érdemesnek tartjuk a megemlítésre, hogy egy nói lauuló is teljes érettségit tett, még pedig ¡ó eredménnyel Az Értesiló az annektált tartományban lett tanulmányútról is fesz részletes jelentést. „Nép-, földrajzi- és kereskedelmi viszonyok tanulmányozása" voll a kitűzött cél. A helyesen kitűzött cél csak a kereskedelmi lehelen volna, de hogy az itt elért eredmény is arányban van-e a fáradsággal és a nagy költséggel, annak megvitatása uem tartozik feladatunkhoz Az iskolánál kapcsolatban női kereskedelmi tanfolyam is áll lenn, melynek 32 növendéke ment évvégi vizsgálatra.
2 Az Izr. elemi Iskola Értesítője Egy nagyfontosságú adata e joleulésnek az ingyenes népoktatás megkezdése, mely bár nem egy izr. népiskola megsiüuését okozta, do kulturális jelentősége kétségbevonhatatlan A nagykanizssi izr elemi iskolának 7 rendes és egy éuek tauitója van Az első fitt- és leányiskola együttes oktatásban részesült. Beiratkozott 120 leány és 173 fiutaniiló Összesen 203. Részvéttel emlékezik meg az Értesítő Kellerl Lajosnak 1010. évi jul. 24-én történt elhunytáról, aki ez iskolának hosszú évsoron keresztül kiváló tauitója volt.
Képviselők
(hölgyek is) minden háztartásban könnyen eladható cikkekhez egy már 25 év óta fen-41ló cég által magas jutalékkal vidéki városokban k kerestetnek. — Ajánlatok az előbbi tevékenység megjelölésével és referenciák feladásával P R 3595 an Rudolf Mosse, Prag. Graben 6. küldendők.
HÍREK.
— Kitüntetett néptanító. Sontogyvárme-gye alispánjának a Somogy vármegyei Közművelődés Kgyesülelhez intézett rövid véghalározata szeríut az özv. lvánkovies Istvánué-féle .Horvát községek ma-gyarosilási alapja" 1910. évi kamatait Horéuyi Ká-1 roly dravakereszturi nej.tanítónak Ítélte oda. mint aki a horvát a|ku községek iftu nemzedeke magyarosítása terén népiskolájában a legszebb eredményt érte el. Örömmel vesszük tudomásul ezen Itírl, mert llorényi Károly városunk szülötte s fia néh. Horéuyi I\'ál volt kiskanizsai néptanítónak A fiatal, s a magyarság ügyéért harcoló lelt.es tanítónak már ez a halódik kitüntetése s jutalomba részesítése azért, mert azon falukban, ahol eddig lauilutt, mindig ó "volt az, aki s legnagyobb eredményeket tudta elérni a magyarosítás ügyében. Jelenleg Drávake-reszturon. egy teljesen horvát faluban tanító, s mint 11 fentebbi híradás jelzi, uagv ItazaszereMMas a magyar nyelv s haza iránti kötelességérzete itt is elvégezte muiiká át. Bar óriási akadályokkal kell neki küzdeni. Zifhy pécsi püspök, akinek felügyelete alá tartozik ezen iskola, korán felismeite a nagy tehetségű tanítónak áldásos működését, s ó volt az elsó, aki ezért megoltalmazta A magyarosítás e szép munkájában segítségére vau llorényi Károlynak Kís Gusztáv körjegyző, s Pintér Mihály községi bíró. akik válvefve, lankadatlan szorgalommal táiuogal|ák a magyarság ez apostolát. Hír szerint a kiskanizsaiak, minthogy Horéuyi Károly az ó szülöttük, szintén módot keresnek arra, hogy falujuk e törekvő fiánál örömüket s büszkeségüket tolmácsolják.
Doktorrá avatott honvéd főhadnagy. A budapesti magyar kir. tudományegyetemen a legutóbbi promoválásoit doctor-jurissá avatták (ieócze Bertalan 111. kir. houvéiUóhadungyol, aki jelenleg a helyben állomásozó 20 honvéd gyalogezrednél teljesít szolgálatot. Mindenesetre örvendetes dolog, hogy a honvédség tisztikara közölt tnitiil többen akadnak, akik elfoglaltságuk mellett más tudományágakkal is loglalkoznak s ezért az ily kiváló szorgalomhoz csak gratulálni tudunk.
— Hivatal vizsgálat Tegnapelőtt vizsgálta meg a városházán Augusztiiiy (iyiila Zalavármegye újonnan kinevezett lőállatorvosa a marhalevél kezelést, melynek pontos és példás vezetéséért Benedek József hivatalvezető jegyzőnek kitüntető elismerését nyilvánította
A Dunántult jegyzők internátusa
A dunántuli községi és kórjexyzók győri fiuueveló intézete most adta ki fölvételi értesítőjét. K szerint az intézet 3!i tanuló befogadására van berendezve és elsősorban Zala-, tiyőr-, Komarom-, Mosott-, Somogy-, Sopron. Vas- és Veszprémmegye községi és körjegyzők gyermekei és árvái vehelők fel Fölvétel iránt o hó végéig kell foyamodní.
— Uj lap. .Barcs és Vidéke" cím alatt Szilágyi Uyörgy szerkesztésében e lló I-én egy társadalmi. szépirodalmi és közgazdasági hetilap indult meg Baresou.
— Világtalan színésznő. A Vígszínháznak még néhány év elólt kedvelt művésznője volt Alpári Irén, akit később az a súlyos csapás ért, hogy elvesztette legrágább kincsét, gyönyörű fekete szemeit. Azóta cseluly nyugdíjából él. Nyomora enyhítésére a szinészegyesület engedélyével most el-játsza legkedvesebb szerepét »A Cigány" Rózsi szerepét Keszthelyen, hol ma f hó 6-áu fog fellépni Szalkay színpadán
— Uj törvényszéki elnökök. A király az igazságügy-miniszter előterjesztésére Horváth Sándor ítélőtáblai bírói címmel és jelleggel felruházott szombathelyi lórvéuyszéki bírót a zalaegerszegi törvényszék elünkévé Kuliu Sándor főügyészi címmel és jelleugel felruházott kaposvári királyi ügyészt a budapesti kir. Ítélőtáblához bíróvá és Huszár Aladárt, a pécsi ítélőtábla elnöki titkárát a kaposvári törvényszék elnökévé nevezfe ki. Dr. Uegré Miklóst, a zalaegerszegi törvényszék elnökét a győri törvényszék elnöki helyére, Nárai Szabó Jenő győri törvényszéki elnököt pedig a szombathelyi törvényszék élére helyezte ál sajál kérelmükre az igazságügy-miit iszler
— Versenytárgyalási hirdetmény A m.
kir. székesfehérvári V. honvédkerület áz álloinásatu elhelyezett csapatok részére az ez évi szeptember hó 1-től 1:112. évi augusztus 31 terjedő időre szükséges zab, széna, tűzifa stb szállításnak bizlosilásAt-célzó nyilvános versenytárgyalást tart. mely verseny-táigyalás Nagykanizsán ez évi julius hó 21 én. Pécsen iulius hó 10-én, Sopronban pedig tuliiis hó lH-áu lesz megtartva Az egyes állomások szükséglete, valamint a szállítások reszletes feltételei az egyes ezredek gazdasági hivatalaiban betekiuthelók. s ott minden ez iráuyhaiii tudnivalóról felvilágosítás kapható
Kamarai jelentés A soproni kereskedelmi és ipatkamura most bocsáitotla ki az 1010. évi közgazdasági állapotokról szóló évi teleülését. A jelentést dr. Taízs Károly titkár szerkesztette s 104 oldatra terjed, s közli oagy alapossággal a kamara területéu fcnálló kereskedelmi s ipari állapotokat s tartalmas és bő kritikát mond.
Rablás a vonaton. Barcsról táviratozzák : A déli vasút nagykauizsa—barcsi vonalán hétfőn este dr. Oszwald Lothár német kouzuli hivatalnoktól ismeretlen tettes ellopta a pénztárcáját. A tárcában négyezer márka és ezerkétszáz korona volt. 0»zwald útközben olaludt és valószínűleg ezalatt fosztotta ki a tolvaj.
— Tanulmányut. Dr. Kónig József fogorvos e hói) én Berliuhe utazott, hol a fogászat legmodernebb vívmányait tanulmányozza. Nagykanizsára
[ iulius 20-án érkezik vissza.
— Csalás miatt elitélt tanító, llolzer Alajos tauitól, aki még uem rég az alsólendvai járás egyik községébeu működött, a szombathelyi kir. törvényszék csalás miatt 7 hónapi fogházra ítélte. Az ítéletünk az előzménye az, hogy Holzer még képezdész korában házassággal hitegette Neubauer Zsófit s ez ürügy alatt kicsalt a leánytól IOO11 koronát Holzer azonban kérőbb más leányt vett el, mire a cserbenhagyott menyasszony beperelte az 1000 körömiért. Vagyoiitalansága iniítt aioubau ezen
JULIl\'S ti.
ZALAI KÖZLÖNY
3
összeget Holzeron behajtani nem lohntett, amire Neubauer Zsófi csalás miatt fef|*lentelte a minthogy a «Ad beigazol tatolt a bíróság elítélte.
— Elmennek & húszatok Többazör jelez-tllk, hogy Nagykanizsán éa kötnyékéu nagyold) lovassági gyakorlatok lesznek. Oaszpontosillatolt is a 7. 8 honvéd lovasezred Nagykanizsán, Hzepelnekeu, Sormáson és Kiskanizsán ; azonban a nagv esózések miatt ez a kis terület it, amely rendelkezésére Állott a lovasságnak, használhatatlanná lett. Minthogy pedig egy ilyeu nagyobfi,lorasteatnek óriási terület kell, hogy gyakorlatozását fol) lathassa, a dandár parancsnok jelentést telt a beállott (»repvAltozAsról a honvédelmi minisztériumnak s kérte a dandárnak más területre való elvezönylésél.
— Llpik fürdőn a meleg uspokkal élénk és pezsgó fürdőélet köszöntött be A világ minden Iájáról odasereglett gyógyulást és tldlllést keresők tömege sétál a nagy kiterjedést! változatos szépségekkel berendezett parkban, Amelyhez hasonlót a külföldön is alig találuuk Olyanok, akik a legfelka poltabh kénes fürdőkben hiába kereslek cbubob vagy koaavényes Ízületi bajaikra gyógyít láat, egy-két heti IQrdő használat után már vígan vegyülnek bele az IldUlők szórakozó, jókedvO társaságában. A forrásnál az ivóórák alatt a különböző emésztő-szervi és belaőbajokban szenvedők tolonganak ivópoharaikkal és nem lehet elégedetlen vagy kényszereden arcokat látni, mert — ugy látszik — a víznek csodás ereje, amely vegyi összetételéhon és fizikai tulajdonságaiban egyesiti magában karlsbáili. wiesbádeui és vicltyi források gyógyhatásait, a legmakacsabb bajokat is gyóityitía és a JÉgheveseb IAj-dalmakat is enyhíti és e tekintetben (gyedül álló az összes ismert gyógytorrások közölt. A park lAgas játszótere a sok gyermek vidám lármájától és kacagásától hangos, mintha nem is gyógyhelyen, hanem valami nagy szüueti gyerinekityaralóu volnánk, ahol az iskola által lekötve tartott gyermeki eleven-erők természetes féktelenséggel szabadulnak fel. A lipiki lUrdóuek páratlan gyógyító hatása sziute vissza tükröződik abban az élénk fürdőéletben, amely az idei szezonban is különösen a számos külföldi látogatásában oly jellemzően nyilatkozik meg.
— Jó étvágyat I Egészséges gyomrot nyerünk. gyomoruyomás, s fájdalmak nem kinozuak, mióta a „Keller-féle hashajtó rebarbara Klsapilulákat" használtuk. Tapasztalatból mondjuk Önnek, próbálja meg ön is, mórt tényleg szabályozzák a székelési és elősegítik az emésztést, ti doboz bérmentve 4 korona Készili csakis Feller gyógyszerész 8lubica, Ceutrale 126. szám Zágráb-megye.
— Korytnlcán a saison már kazdetól vette Az idei kivételeseu rendkívüli meleg napok folytán már most it tömegesen látogatják liHzánk e kies fürdőjét a gyógyulást kereső vendégek. A fürdő-igazgatóság mindéül megtesz. hogy ezt a természettől bőven megáldott gyógyhelyet a modern igéuyek uek megfelelővé tegye. A fürdóházak olyanná leltek átalakítva, hogy a legkényesebb igényeket is kielégi; tik. A tömeges beruházás folytán Korylnica ma már egyike hazáuk legelegAusabh füidó|éuek, olyannyira, hogy a lürdó kényelménél s egyúttal olcsóságAuál lógva nem kell magyar betegeknek külföldre menniök.
— Fiulnternátus Szombathelyen. Az 1911 -12. tanévre a város felügyelete alatt álló „Tanuló Otthon" fiúnevelő intézet nyilik meg. Az intézel vezetései fendtartása, élelmezése, felvétele stb. szorosan it város állal niegerősitéleg jóváhagyandó szervezet és r-\'iidtartási tala\'pszabáíyok) szabAlyok szerint történik. A tülvételeiről azonnal eszközöljük Havi élelmozési-dij »0 K. Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál az intézeti gondnok attg. l-ig. Libáit |Vasúi.i, a;ontul magúban az intézet-ben Szily Jáuos-utc» \'24. sx alatt
— Pöatyén fürdő rekordja. Kvek sora óta látiuk Pöstyéu-fürdó fokozatos fejlődéséi, ámde az idei hatalmas szaporulat ezen szüntelen emelke-déflp*mellelt is meglepő. Jóleső érzéssel regisztráljuk, hogy akad hazai fürdő, helyet az idény kezdetén már több mint\'*8600 beteg keres fel. A fürdőzők soriban ezúttal először szerepelnek tekintélyes arányú számmal a távoli külföld — Amerika, Auglia, Dánia stb. — csúzos, köszvéuyes betegei, aminek magya-rAzata abban rejlik, hogy az utóbbi időben Pöatyén iszapjAt a külföldre is nagy mértékben exportálják és exálUd mind szélesebb rétegekben vAlik ismertté a magyar földnek eiue oaodAs hatású termeke.
Kleiuwaeohter tanár, az európai hírű rióorvos a következóket állapította meg: A természetes Ferenc lózsef-keserüviz mindig pontos és huzamos idón át is hatékony hashajlónak bizonyult. Mivel semmiféle kellemetlen melléktünet ¡nem észlelhető, a Ferenc József-víz méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. — Kapható gyógytárak-ban és füszerkereskedésekbeu. A Szétküldési Igazgatóság Budapesten.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
i
Színészet.
A lestőr. Végre a sok francia izll darahiitáu kaptunk szikrázó, elmés magyar darabot, amely kétségtelenül az idei sziltliAzi saison egyik legjobbja. Csupa elmésség, csupa ötlet. Méltó pArju Molnár Ferenc másik nagy darabjának az Ördögnek. Az előadásról csak jót mondhatunk Kitüuó pitéket lAttiluk az összes szereplőktől.
Kedden a „Halhatatlan Lump" jött. Az egész darab egy érték nélküli Ízetlen operelt, amelyben semmi erő vagy szépség uiuca. S ezért nem csodAljuk, hogy bármennyire igyekeztek is színészeink feladatuknak megtelelni, a darabot nem ludtAk sikerie 1 vinni. Jól játszott Stőreghy n tanító, s Abonyi a Traiupler szerepében. Harlkó Ktus Anita szerepében | újra bizonyságát adta erős tehetségének, liuday Ilonáról általában elmondhatjuk, hogy ilyeu felig | cirkuszos izü szerepeket, mint l,U|za szerepe : nagyon \'jól látszik Dicsérelel érdemel tlyárfás, »kinek játéka s éneke csupa érzés volt.
Hzmdán Lukezenburg grófját adták, Ka-t ludival a főszerepben.
945/19I I. végrlt. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott birósAgi végrehajtó az 1881. évi LX. I. c. 102. §-a értelmében ezeuuel közhírré teszi, I hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1911. évi V. 528|l szánni végzése következtében Dr. ellop Mór iiagykauizsaí ügyvéd által képviselt Hi.\'scMer és Lusztgarteii nagykanizsai cég javára Lokay Alajos veió-cei lakós elleti 1352 K 84 f. n jár. erejéig 911. év Jjuuius hó G-áu fogauatositoll kielegitési végrehajtás ul|áu leloglalt éa 822 kor. 68 fíll. becsült 1 ládába különféle rövidáruból \'illó ingóságok uyíivAnos árverésen eladatnak. Mely árverésuek a nagykanizsai kir. jAráabiróság t9ll. évi V 528 2 szAmu végzése folytán 1352 kot 81 fillér tőkekövetelés ennek 1910. évi augusztus hó I. napiától járó 9% kamatai váltó dij és eddig összesen 128 korona 65 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsát! (Krzsébet Királyné-tér 21 szám) leendő eszközlésére 1911 évi jullua hó 19 napjának délelőtti 9 órája határidőül kltttzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak tlieg, hogy az érintett iugóságok az 1881. évi LX. törvéuy-cikk 107. és 1U8 § a értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbel ígérőnek becsáron aIiiI is el fognak adatni A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és lelülfoglaltalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen Arvérés az 1881 : LX. t.-c. 120. §-aés a vb. n. 20 §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1911. éti Jtilius hó 4-én.
Maxlmovlti 8 y ö r a y
kir. klriuil tiirikajli.
Vannak fájdalmai?
Utaanáljen F*ll«r-Hl* Eliaflatdot F»U«r" fél«- Els»pl!uUkat. m.lyak .By.dttU kíamt" tője r*iur V. Jenő udvart gyógryaaaréaa. Stubtoa, Oantrale 12» ai. /.ágrábmagy»).
A Fcllet-félc Kl.aüuid aajái upaailalatunk alerinj fájdalomceillaplln, gyógyító, gyengeségét ineg.iun" tető hatással bír. gyorsan éa bizloun gyógyi\' csuul, koivényl, ideggyengeségei, old.l.xurá.t\' staggalást, influenzát, fej-, fog- ca derek («ja.1 zaábál, bénulást aiemfájáat, imgrlnt, ank itt meg nem emliletl hetegacgtól mcgazabadilja at embert. A Feller-felc F.laanutdnl, rekcdlaégl, nátha, mell éa torokfájás ca légvonal vagy hutéatől «redő bajok elleti I. páratlan gyógystkcrrel használják. Valódi caak ugy, ha minden uveg a tFeller* nevel viseli 12 kis vagy 0 dupla vagy 2 apeciálta üveg bérmentve 6 korona.
II. Továbbá tudomására óhajtjuk hoatnt, hogy a emberek ezrei gyomorbajok, görcs, etvágytalanág, veaeégéa, hányást inger, rosszulll, felbofogéa, puffadtság, dugulás, aranyere* hánumak ea különböző emcazie.i zavarok elten kitűnő es bitloa sikerrel kaasnálják a Feller-féle hashajtó Rebarbara-Klaapilulákal 0 doboz bérmentve 4 korona. Óva. kodjunk «ionban után*.toktól éa í-im.zxilnW minden rendel. gondosan
Fallar V. J«no gyóijizariszaak, Staklca,
Ctalrala Itl (2. (2á|ráka«|ya.)
944, 943/1911. végr. szám.
Árverési hirdetmény
Alulírott birósAgi végrehajtó az 1881, évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir járásbíróságnak 1911. évi V 611, 606/1 számú végzése következtében l)r. Ifj, Kíscher Ferenc pécsi és Maibahm Arthur eperjesi llgyvétl állal képviselt Ltltke 0. pezagógyárUilep pécsi és Schwart és Olesuer eperiesi cég javára 117 K 60 f és 64 kor. 46 till. s jár. erejéig 911. évi juuiua hó 2-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján I»- éa felülfoglalt és 1210 kor. becsült különféle kávéházi berendezésekből álló ingóságok uyinus Ar^fesou eladatni. Mely árverésnek Viagyka^Rí kir. járásbíróság 1911. éri V 611. 943/2 számú végzése\'folytáu 117 K 50 f. éa 54 .kor. 45 fill. tőkekövetelés 117 K 50 f. ennek 1910. évi november hó 6. napjától járó 6% kamatai, 54 K 45 fillérnek április 12-től 6\'/, és eddig összesen 81 kor. 30 fillérben bíróilag már megAlia-pitotl költségek erejéig NagykanizsAn (Krxsébet-tér 2t) szám), leendő eszközlésére 1911. évi július hó 19 napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüze-tik és ahhoz a venni száudékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érinted ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek becsárou alul is el fognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mAsok is le- és fellllfoglaltattAk éa azokra kielégítési jogot nyertek volna, eztu Árverés az 1881 : LX. t.-c. 120. §-a és a vll. u. 20. §-a értelmében ezek iavára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1911. évi julius hó 4-én.
iaxlmovlti 8y ir |y
kir klréiá|l ié|r«kaJU.
JULII\'S Ü.
„A köztudatba ment át
hogy csakis
KÁLLAI LAJOS
motorgyára Budapest, VI., Gyár-u. 28.
a 8 án í i t j a
teljes Jótállás mellett HC
a leghirneve»ebb motorcsép-lök észleteket.
Valódi KÁLLAI LAJOB motorkéexletek ti ellamert legklttlnöbbok >i orexágban.
re9 Kérjeu diszfőárlapokatl W
Több 1000 valódi Kállai Lajoe motoros ceéptőkéeilet működik a< oraiág mlndan rearé ben a legkitűnőbb alkarral.
Közlemény,
■ 30 ftw Ata ferg atomban I««« hlras
B°r^er-íéle gyógy- ésegésiségisMppanoxról
± Nóbány hónappal ereién Mergar evl iliiet-ernuer luagklaárlelte, ho<y a Mllar*gar-féle gyógy* • Kappanok 4a k AtrAny-prajia lu rn ok" el-iiitvi-».\'a liáaiuAlali )(á. vitássá legye; nagy így a mi gyártmányain ríván hireaee lelt novai liuáuüva, inás axapi-anoltat hution forgalomba. így atkáimnak volt kepviwlőnk, dr Sacba Laioa «r állal Hácaben, a magaa ce. kir. kereekeéalini luiaiatleriuinaál panásios-keni föllépni; ennek kftreUestábea AMalAnos ludoináira hottnk. hogy 1803. daca u b er Itán kall IU08J. aaámu iiAleilel kimondatod. hagy jogunk vau • un „Bergar-féla gyágy- éa a«4aaaégl angga-nainkai, ■ »aegar tála kátráa^aaaggaal éa Barg.r-féla »ly—rlm kátraaya.ag^airt, Bar-gar-téla k«a-h*lré-y a.agga.1" atb. nan kOion Címmel .\'Ilátni <e TádMyén.fa aara aiói kMnuUai. Így lenit a un jóliaoiart kaUaKf,<aM(eu>kei amién te, mini álétól! a (San .qIlMmí lugjuk lorgiluMka boxoi; kárjflk ennálfog-ra eajái áeéaké-be.i a nagyérdemű ktaéwéget, bon* minden mái gyártmányokkal vaió b-raeriirene« ée lévadáebe íjVina- .uegét veeodo, állandóan flgyeijtn »na. a ceoioagotáaoa iá mrka
fagyttaakaak — _
kuni in pót ^ * S
látbaio ka«M> gyilnknefc. fia a caomagolá.
aoa a uu ved- _
lagyüuk áa cógjagyiéailnk niaaa r*j(., ugy káriük, beit a nuppant, miui na i mi kiraa é* lu ár «la jósért; gyártmányunkkal -naaial. utaaitia vuua.
Treppau áa Báca. I»\'«. lakruár hó.
tUM 6, és Utru. i
Raktáron van Magyaroraxág mlndan vlroail-ban. Nagybani aladisa "a Budapaat nagyi drogériákban, j
m
teli leome, a ai
Hirdetések
felvétetnek
e lap kiadóhivatalában.
IfcáT Gyomor betegeknek.
Mindaioknik, kik • gyoiuor ineghlltéie. .agy lullerhetéie, tosa», nahoien eniéiilhető, nagyon tucleg, vagy hideg ílelek élveiele álul, vagy rendetlen «létmód kóvetkeiláben gyomorbetegaigal, n)lnt
Gyomorhurut. gyomorgorca. gyomorfájdalom, nehéz emésztés vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kitűnő háeiszert
melynek Mliluó halála már ívek óla kl van próbálva. El a
Hubert Ullrich-fóle növónybor.
fcien nSványbor kilúnO. gyogyhatáaunak talált fOvekból, Jo bcrral van kéexltve ét eróelll, áléira kaltl ai ember emáaitó exerveielél. — A nSványbor megakadályozta ax eméextétl ===== ravarokat áa etőmoidllja ai egáaiaágaa vér ujjáképaódésél. n =
A nóvényborl i.lejekuiiu hannálra, gy iio Jiheieg«á¿eV mig ■ >-ilrájuklian etrojtatnak. — Syiupiomák mim: Kéfájái, lelhólógei, g/ouiuiágá<, fslfavúdái, nnnillti hányásaal. melyek chroalkut Idói gyonorheleg.tgeknál oly gyakran aldforduina<i,veloulnik náhánynorl tvái után.
¿4 eitnnk kelleinelle.t kd velkeiményel, inlnt aiorulái, kólika, ailv-dobogn, álmatlanság, vilamlnr véilolutái^a májban, epében éa a hiniilmik) a nóványbor álul gyomn megiailnteinek. A ndványbor kónnyü .lékeli, által eliávotliiainak a gyomorból «• tietekbot
Székrekedés
nagy Ir.íger-árlian (Arany-ér t megtiüaleli ii emtíiilhellen.egel atkilmilUn résiek.
Sovány, halovány kinezAa, vórazegényaóg, elerőtlenedés,
leglAlihuór n ro«si eméailá. kovelkeiin«nyei, hiányos virké|uüdé< él a máj hetegei átlipotáé. \' Ivágy hiánynál, ideges hágynlMg é> rom kedtlyhauguial, tnváhbá Főfájások, álmallin éjjelek kővelkeité. hen ily egyenek lasnan egéiien elpuulutnak. BV Nflvcnylmr ai elgyöngüli tlelerónak uj luklatt.l ad. av Móvénybor foson* al ilrágyal, u eatisMéll e> láptálkolá.l eiómotdl ja, elótagill ai anyagcserét gyorallja a várképiódéet, megnyugtatja a feldúlt idegekel és éle>kedvet saeres. Sságn-talan eliMnercs és halanjfilvánilás igatolják eit.
Nóvénvbor kapható :i és S koronáért a Nagykamisai, Kiakanitaal, llecaehelyi, KJudvari, Kiá-Komáromi, Csákányi, Nemesvidi, Tapaonyi, Hohónyel, Nagy-Bajomi, Felni-SegeiJi Csurgói, Hciiencei, liólai, l.égrádi, AI«o-l)oinborui, Kolorit, MuréSéányi Halkai, l\'odtureni, Sxelnicai, AlaólenJvai, l\'akai, Haksn, Novai, llakii, l\'óloskei, l\'acsai, Alaó-Kojki, Nsgy-Kadai, Kethelyl, Mar-czalu. Kaposvári, Nagyatádi, Tarányi, Csáktornyai l\'erlaki, Vara^idi slb. gyógytárakban és funer-üzletekben és Magyarország legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógyaxertarak 3 ea tobb üveg novénybor rendetéanél eredeti arak mellett küldik sxét mindenüvé a monarchiában.
MT ü t á n e á s o k t ó 1 ó v a t i k.
Kérjen csakis
Hubert Ullrich-féle növénybort- ^^
gyógyforrás VAR ASD-TOPLITZ
Vasút-, posta-, telefon- és távirda állomás
Uj gyégyszállsrfa vlllasyvilágítással, birnfii riilucUv tartalsu kim hifirrás + B8". — Ajánlva: kímélj, csuz él ischlas itb.-ail Wékurik sikaci (arak-. |i|a-,
mail-, slj , íjosior éa bélháalalsakail Elaklrasai saiaaia. — lazap-azéaaavaa éa aapIHrdak.
Kkcsx ¿ven át nyitva. Modern kényelem. UJ szállodák. Mesés környék. Katonazene. Prospektust ingyen ktlld a
flirdőigazgatóaág.
Lampionok,
konfetti,
. papirszalvóták
nagy választékban kaphatók
Ifj. WAJDITS JÓZSEF
könyv kereskedésében
NAGYKANIZSÁN.
Nyomatott a laptulajdonos líj. Wajdits József kOuyviiyomdájáhaii Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1911 JULIUS 10.
50-IK ÉVFOLYAM 55. SZAM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•íJalailh kádon ¿1 ciltirtlkiN.
Eienialáal árak: Kgin «„a 10 korona. fálátia » korona, Nagyadávia 9 koron* 60 Ali. — fcfyaa atám ára 10 Ali.
Kalelda eaaikaaild : Hertrna Jáiarf.
Hlatilja : n <>rrk<>iilö>^(.
Szirktiztoiig él klidikliatal Diák-tír I.
l*l*fon:igt. — Mir
rlnl.
A nemzoti irány az emberi hjlNMoi
A természet az élőt kezdetétől fogva a földön kiolthatatlanul beióúltette minden éló csirába a lejlódéa kényszerűségét és megindította azt az átalakulást, mely a külső körülményektől függetlenül is, nemzedékről« nemzedékre változtatja és tökéletesiti azt a formát, melyben a fajnak egyedei megjelennek. A természet a faj föntartásának szolgálatába allitotta az egyedeket ós kimó-letlenül elpusztítja mindeniket, amelyik e kötelességének már eleget tett. A faj fönntartása pedig osak arra való) hogy a független továbbfejlődést tegye lehetővé, hogy a független továbbfejlődésnek utján egy teremtő gondolat megvalósulhasson.
Nem mondom, hogy a független továbbfejlődést egy elébe tűzött oél irányítja; osak azt mondom, hogy olyan ok szabja meg, mely a földi élet első létrejöttétől kezdve működik, mely miftden éló csirának a létrejöttével együtt járó tulajdona. Az élet létrejötte nem is egyéb, mint a független továbbfejlődés megindulása és e fejlődés menetének gyorsasságát és sajátosságait (bár vannak más gyoreitÓ vagy lassító, előmozdító vagy akadályozó tényezők is) első sor ban az éló csirák kezdettől fogva meglévő mindenik fajának benne rejlő tulajdonságai határozzák meg. Ilyen értelemben állítom, hogy van független továbbfejlődés, vagyis hogy a fejlődésnek nevezett átalakulásban az a legfontosabb rész, mely nem a külső körülmények hatásának eredményo, hanem egy teremtő gondolatnak megvalósulása.
Nemzedékek hosszú sorára, évek millióira van szükség, hogy a teremtő gondolat egy-egy fajban testet ölthessen. A fejlődésnek alsóbb fokain látszólag még egészen egytorma fajok a független továbbfejlődésnek mindig széttéró utaiu mindinkább láthatólag is különbözőkké válnak. Fajok kihalnak, de uiár létező más fajokká át nem alakulhatnak, még akkor sem, ha egyedeiket a külső viszonyokhoz való alkalmazkodás idővel még oly különbözőkké teszi is, oly különbözőkké, hogy a rendszertan külön fajokul irja le és külön névvol jelölt őket. Az erósebb faj ki szorítja a gyöngét, de nem leheti magához hasonlóvá. A melyik halad a független to vábbfejlődésnek utján, az szaporodik, terjed
és erősödik. A melyik ezeu az uton megáll, az el is pusztul.
Kzért a természet nem is önzésre, hanem önfeláldozásra tanít; ezért a teremtés a a világ központjába nem az Knt, hanem egy gondolatnak szolgálatát állította Az emberre nézve ez a gondolat egy-egy meghatározott és senttui mással nem azonosítható, el nem alkudható, le nem tagadható nemzetnek kialakulása, fönnmaradása és tókélelesülése a független továbbfejlődésnek utjain.
Az a, nemzet, mely ma itt a Kárpálok koszorúján belül küzd a boldogulásért, más nemzethez hasonlóvá nem lehet soha, nemzeti mivoltát az általános emberivé át nem alakíthatja. Kihalhat a magyar, igen. Lassan. lassan, egyedenként helyettesíthetik más nemzeteknek tagjai, s az a teremtő gondolat, mely egykoron a magyar nemzet kialakulásában nyilatkozott, megsemmisülhet. Máris ellMdványodott; de nem engedjük, hogy maholnap hazugsággá legyen a magyar nemzetről beszélni I
Nem a vér keveredése fogná megölni, hiszen idegen öleinek fölvétele, áthasonitása által is táplálkozik, nő egy nemzet, vala-minthogy az éló szervezet is idegei, anyagok áthasonitása utján gyarapítja a saját testálloinányát. De meg fogná ölni a nemzeti öntudatnak, a szabad, külön nemzetként élni akarásnak megszűnése. Kgy teremtő gondolatnak gyilkosa mindenki, a ki a mi nemzeti sajátságainkat lenézi és irtja: a ki nemzeti öntudatunkat és önbizalmunkat csökkenti.
K teremtő gondolatnak árulója az is, a ki elhiteti egy nemzet fiaival, hogy az egyednek aftm kötelességei, hanem csak kényszerűségei vannak a közzel szemben; hogy e kényszerűségek alól lehetőleg kibújni az egyednek önmaga iránt való tartozása: hogy az egyednek önjavát szolgálni, legfóbb oélja.
Végzetes hiba azt hinni, hogy az ilyen gondolkodás a magasabb fejlődés következménye; az inkább a természetes fejlődés megakadásának jele, mely. ha idejében el nem tűnik a köztudatból, nem a továbbfejlődést, hanem a nemzeti pusztulást eredményezi. Nemzetek pusztulása pedig az emberiség fejlődésében sem a továbbhaladást, hanem a megállást, a betegséget je-
lenti. A valódi haladás nemzeti egyéniségek kialakulásában és a nemzeti boldogulásban áll.
tós nem az a nemzet fog a fejlődésnek legmagasabb fokára jutni, amelyből a hősök kivesztek, hanem az. amelynek minden tagja hős. mert minden pillanatban kész a saját érdekét s életét is odaáldozni a kJpnek. óvjuk életünket, a meddig egy munkás élettel többrt használhatunk, mint egy hősi halállal I Anyagi javakat is szerezzünk, ameddig általuk a honnak gyűjtünk erőt: ha gyöngék vagyunk, nem szolgálhatjuk a hont seui, mert legyűrnek a köznek ellenségei. I>e 1ÍI411 bizony az orosz és nem a japán nemzet van a fejlődésnek utján, hogy a mi vezető társadalmunk annyira utánozza a/, orosz vezetőket ?
Menjen át mindnyájunk vérébe, velejébe az a tudat, hogy nem mindegy magyarnak lenni, vagy más nemzet liának ; hogy elöltünk a fejlődésnek osak egy útja van: magyarabbá lenni, mint a minők eddig voltunk I Minden más ut a fejlődésnek megakadása, megállás és halál I
Iskolai Értesítők.
1. A nagykanizsai áll pulg fin- és leányiskola Értesítőjét Wtligurstky Antal igazgató állította Ossz«. Az el só lapok Kariba Gyula dr. nyugalomba vonult igazgatónak tannak szentelve, aki 19 évig állott a nagykanizsai polgári iskolák éléit és akinek sürgetésére alapiitatott a polgári leáuyiskola 1892-ben. A mull évbeu vonult nyugalomba, hova a tanügyi korináuynak kitünteti elismerő leirata, tauártáraaiuak szeretete és volt tanítványainak hálája \'Jsérte.
Az értesítők különben elvesztették érdekességüket. amióta a tanárok humánus leifogása nem akarja a gyenge és bukott tanulókat a közönség előtt pellengére Állítani és mellőzi az éideiujegyek közlését. Vajha a tanároknak a kifelé mutatott szeretete a növendékek iránt az iakolábau is érvényesülne és ue hangzanék fel oly sürüu az öröuiuek kitörése, mikor gyeriuekeiuk szerencsésen kiléptek az iskola falai közül.
A polgári fiúiskolába összesen 199 tanuló iratkozott be, a leáuyiskolába pedig 240 Hár az igazgató minden évben felterjesztést lett az oaztályok szükséges párhuzamosítása érdekében, de a kormáuy a kérelmet miudanuyisior elutasította — fedezet hiáuyábau. "így kerültünk abba a kényszerhelyzetbe, i — irja az érleailő — hogy a polg. fiúiskola I. osi-tályiibm Gf>, a leányiskola II oszlályábau pedig 60 tanuló számára kellelt ülőhelyet beállítani a tantermekbe. 8 még így is el kelleti utasítanunk a (la-1 iskolából 24 tanulói, kiknek a szülők részéről tapasz-
2
ZALAI KÖZLÖNY
JOLI US 10.
talt méltatlaiikodáut még utalt rossz »«von sem vehettük."
A liuiskolában fi tanár, a [«ányiukolábati 8 tanárnő végezte a tanilis munkáját a?, igazgatón ós hillanárokon VivQl. At elért eredményről statisztikai kiuiutatás számol be. Feltűnőnek találhatja az összehasonlítás, hogy mig « fiúiskola l\'.li) növendéke koztll fi mentette fel magit > szabadkézi rajz alól, addig a leányiskola Ü40 közül nem kevesebb, mint 4» felmentett tanuló nélkülözte a művészetre, iz lésre nevelő szabadkézi rajzoktatáft. Kunok okait nem Ali módunkban megállapítani az Értesiló alapján, de hogy nem egészséges állapot ez a 8o\'0/-os felmenté«, azt annál inkább állithaljuk, mert a nói kézimunka alól, ami sziuléu szemrouló foglalkozás, csak li! lanuló volt felmentve.
Az iskolai épület higiénikus viszonyai-felól panaszkodik az igazgató és bár erre a város ügyeimét többszór is telhivták, foganata ez ideig nem lett a (elterjesztéseknek.
Szerenád Festetics hercegnek
— Saját ludósitóuktól. —
Festetics Tasziló herceg ií műt évi keszthelyi dalosversenynek bőkezű inecae-nasa volt. Kz ideig meg nem nyilt alkalmit a dalárdának, liogy gazdag támogatásáért kifejezhette volna háláját. Most, hogy a királyi kegy a keszthelyi főurat hercegi rangra emelte, felhasznalta ez alkalmat a keszthelyi iharosok dalköre es e ho 8-án, szombat estve szerenádot adott a herceg tiszteletére.
Kste \'/«^-kor vonult lel a daloskör Garay Sándor karmester vezetése alatt. A lámpionos menethez ezernyi kiséró csatlakozott, de a palotába kizárólag csak a dalosok bocsátanak be. Festetics Tasziló her-oeg a megérkezett dalosokat elsó emeleti fényes fogadó^ termében logadta neje szül. liamilton hercegnő es leánya Ella hercegnő társasagában. Jelen voltak meg l\'árkanyi József hercegi könyvtaros es dr. Lénárd János hercegi jogtanacsos. A nyájas barátsággal fogadott dalárda először „Ismerek egy szép országot" oimú műdalt enekelte elragadó hatással. Hzutaii dr. Mojzer György a daloskör elnöke gratulalt a hercegi csalad-nak a királyt kegyen, mely az illusztris lérfi es\' családjara aradi. Halasait köszönte meg az érdeklődést es bőkezű tamogatást, melyben a herceg a keszthelyi dalárdát annyiszor reszesitette. Fesietics herceg meleg szavakkal válaszolt az üdvözlésre es biztosította a daloskört változatlan jóakaratarol Az éljenzés csillapodásává!, ami a beszédet követte, „Faluvégén kurta kocsma" cimü románc hangjai töltöttek be az impozáns méretű termet. Az ezután következő szünetben megszőllitasával tüntette ki Pető lmret, a brandenburgi Stadt-theater karnagyát, ki mint regi tagja e daloskornek most is közreműködőit a kar érdekűben. A kegyelmes ttr nemcsak condeleált a karnagy apjának.
érdoklódött a brandenburgi zenei és sport ügyekről, és az ifjú tehetséges karnagy és zeneköltő jövő terveiről. A harmadik pióoe annyira tetszett a hercegi családnak, hogy : „Ha hoztak még valamit, énekeljenek egyet" biztatásra egy negyedik énekszámmal fejezték be a kitűnő szerenádot. Miután a herceg újra köszönetét fejezte ki Garay Sándor karmester előtt a dalárda művészi nívója felott, a fogadás véget ért.
Csalt Mojzer elnök és Garay karmestert marasztalta a herceg, kikkel hosszasabban nyájasan elbeszélgetett. Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy a hercegasszony megjegyezte, hogy a kastélyban is érezték, illetőleg ketten észrevették a földrengést, valamint a praemontrei rendházban is ketten tapasztalták a pusztító alföldi földrengésnek hullámzását.
HÍREK.
Heti strófák,
A vasutparton.
Jobbomban ragyás nádbotom forog, I\'sápok lói. oldali s le sokai . . . Hujt engem, s bánt. ha szúnyog morog Ks össze rsip-tizur ismert másokai
l\'iros liólyaggal teli képpel lépek A kényes liliom publikum közöli :
— Néznek rám eukos angyali szépek, Mint rab tokára a drólráes mögött.
Végre veszek egy eldugott padot Ks elremegve soká . . . egyedül • Festek pár rémes Kanizsa-lapot, Mig a lájkör álomra fekotul
. . Nyolcra kong-bon/ a rézharang szava S fölkelve két Csontkarom kitárom : — Horgomat nvelí kék remény tava. ti lelkem liikot pönget u| gitáron :
Titkot — melyet már ftltyöl a veréb, Kurjongat nap-át a rossz kövezet. Döcög tört rimbo a minit kerék, 8 minden baldbzkrél helyi környezel : —
II . . . „Kztáu moziváros lesz Kanizsa! Lesz kardnyelő, verklis, sok szörny csoda.
— Szinház nem kell . ! . se kulim- iskola : Gyomornak elég, ha vau zöld laboda. —
. . . liobog a gózös, Pest t.-lé szalad : 8s ..»»... ss igy fuj kérem a kiiolt góz, 8 mig elgördül a betonhld alatt — Rugóm hét fokos hideg ráz ki és fóz.
— : Mért nem vagyok milliós agglegény ? Hej akkor lenue ám itt jó világ ! . .
Vagy mért uom vagyok itt csak én szegény V 8 li meg egyszálij Dárius-koinák ! —
Tálossy J.
Halálozás Városunk társadalma mély részvéttel értesült arról a súlyos csapasról, mely iJeák Poter Nagykanizsa város reudörfókapiláuyát sU|tolta, mikor tegnap, vasárnap a reggeli órákban Ilire jotl, hogy Hahuunkereszturou nyaraló neje varallauul elhunyt. A kózlisztolotben álló, gyeuged
uehai Pető Vilmos elhalálozasaert, Hanem lelkű uruót liaiaionkoieszturi villájukban szóliitoiu el
a halál, hol nyaranta néhány heti pihenőt szokott tartani családin körében. A boldogult Utómét ma fogják hazaszállítani s a közleinetó halottas házába fölállított díszes ravatalra helyelik, honnan holnap délulán teszik örök nyugalomra. Bánaton családján kivül nagyszámú előkelő rokonsága és iamerósei gyászolják, kik közül számosan koszorút helyezlek el kopo rsójára.
— Szemle Klobucsár Vilmos báró, a honvédség lóparatifcnioka a környéken gyakorlatozó harmadik lovasdandár megszemlélésére városunkba érkézett. Itt tartózkodási ideje még nincs meghatározva A főparancsnok a „Korona" szállóban lakik.
— Titokzatos gyilkosság az eaztereg-nyei erdőben. ItoilélyeB körülményektől feltllnó gyilkosság tartja egy hét óta nagy Izgalomban a szomszédos Ksztorognye község lakóit. A inult va sáruap a falu mellett lukvó Séuyi-i erdöbeu valaki agyonlőtte Gé^zi György 73 éves öreg emberi A nagykanizsai cseiulőriárór erősen nyomozza a fegyveres gyilkost
— Dr. Ruzslceka üdvözlő levele Köz-ismert az a szeretet, mellyel Zalamegye tanfelügyelője Kuzsicska Kálmáu dr. minden alkotás iránt viseltetik, melyek a lanitóság jóléte érdekében emeltetnek. Krthelő tehát, hogy csak lontos okok tarthatták vissza az ürsz. Izr. Tanítóegyusület keszthelyi üdülőházának megnyitó ünnepélyétől. A betegségtől gyötöri tanfelügyelő Wienból a következő levelet intézi» (/liuray Lajos keszthelyi népiskolai igazgatóhoz : .Kedves Igazgató Ur I Súlyos bajom \'olytán csak most julilatiam azon helyzetbe, hogy Unkerülolem területén tegnap megnyitott s az Orsz. Izr. Taiiíló-egyesület állal lelavalott üdülőház alkotóira és mai dan lakóira Isten sok áldá>át kérjem. Személyesen óhajtottam jelen lenni, de ennek lehetetlensége1 folytán ez nloti kérem fel igazgató urat, hogy legbensőbb tl Ivkivánatuimat illetéken helyen, elsősorban pediu az üdülőhely felDgyelóliizottságának tolmácsolni szíveskedjék. Legszívélyesebb üdvözlettel vagyok lilre Wieu, 1011. jul 3-áu dr Kuzsicska Kálmáu kir tanácsos, tanfelügyelő.\'
— A helypénzszedési jog kladáaa. A I óv végén ,ár le a |eleulegí bérlő : Neueier, Kep-piih és lirankovich cég három éves szerződése. A mai napot tűzte ki a város arra, hogy az esetleges bérelni szándékozók egyikével a következő ciklusra uj szerződést kössön. A belső piacot 32108 kor., az orsz. és \'marhavásárokat 340o korona bérleti összegre határozták meg. Azonban vállalkozó hiányában ujabb tárgyalási nap kiírását kelleil elliatározui. Volt ugyan két ajánlattevő, Kauler József Karáusebes és (iiüu-lehl Adolf Nagyaauizsa. de ma már nem mutatkoztak hajlaudónak a bérlet átvételére. Nagyou való szinü, hogy jövőre maga a város házi kezelésbe fogja venni a helypéuzszedésl.
— A honvédzenekar Nagykanizsán A liouvédlóparaucsuok városunkba jöttével az V. kerületi houvédzenekart is levezényelték Székesfehérvárról hozzánk. Itt való tartózkodása idején uapouta d. u. 6 órakor hangversenyt tart a Koroua kávéház előtt. Az elsó térzene ma lesz.
— 110 éves asszony halála. Tegnap temették el llajcsán Kuzma Györgyuét, aki 110 évet élt. Az elhunyt, aki bár óriási kort ért el, egészségét s vigkedélyét mindvégig megtartotta. A malim-zsálemi kort elélt öreg asszonyt több, míut U0 unokája gyászolja.
— Uj főispán. A Magyar Tudósító közli, hogy a király Visy Lászlót, a pécsi ügyvédi kamara elnökét, Pécs város fóispáujává nevezte ki.
f
EÉÜÉS
JULIUS 10.
ZALAI KÖZLÖNY
— Rozgonyi utcai iskola. Az egyemeletes uj elemi ísIcoTh. melynek építési munkálatait már a mull éfben megkezdték, nenisok.ii» el log készülni. A hatalmas, modern rendszerű épület homlokzata egyszeri), alapos kidolgozásával megnyeri a szemléli figyelmét. Most már a belső munkálatokat végzik és a modern berendezési tantermek felszereléséi foganatosítják. Ma vizsgálta meg az epitkezést a városi képviselőtestülettől kiküldött ellenőrző bizollság. mely minden lekintetbeu megfelelőnek találta az uj iskola épülelét Kgybeu" tudomásul vették a Kovacsics-féle telken emelendő tornacsarnok épülőt munkálatainak megkezdését, melyeknek október ¿(\'-ára kell el-készülnie
— A saomhathelyi püspökség. Illetéke» forrásból a leghatározottabban megerősítik azt a hirl, hogy az uj szombalhelyi püspök gróf Mikes János székely un arhelyi esperesplebános lesz.
— Rendet és tisztaságot. A legutóbb tartott v. tiszti orvosi vizsgálat több vendéglő és pékmiihely körében talált rendetlen állapoiot sorol fel jelentésében, melyre a rendőr főkapitányság a következő erélyes hangú fölhívást bocsátotta ki: Határozat. Tekintettel a v. liszlí orvos által talált tisztátalanságra, felhívom az össses korcsmárosoka! és sBtómeslerekei, hogy üzlethelyiségeikben ajegnagyobb tisztaság fentarlására törekedőnek, udvaiaikból a iftemelet, trágyát gyakran kihordassák, a kulák környékeit tisztán tartsák, az illemhelyeket éx folyókákat naponként mészteijel (I klg. mészre 4 liter viz) fei tótlenitsék annál is inkább, inert ismételt vizsgálat alkalmával észlelendő legcsekelyebb mulasztást érzékeny bírsággal fogom megtorolni Nagykanizsa, 1911. jnlias f>. Deák péter s. k., rendőrfőkapitány
— A német nyelv térfoglalása A kul-lOrnyelvek közül az angol után a német a legelterjedtebb. Az augol nyelv körülbelül 130 millió embernek az érintkezési nyelve, németül pedig mintegy 100 millió ember beszél, akik közül ».\'> millió lakik Kurópábau. A legtöbb németül beszélő ember természetesen Németországban lakik, azok számuk 05 millió. Ausztria éa Magyarországban együtt l.H millió. A többi 16 millió Amerikában, Afrikában, Ázsiában és Ausztráliában lakik.
A természetes Ferenc Jónef-keserü-viz KOzépourópa összes elismert gyógyvizei közt oldó és hashajtó sókban a logtartalma-sabhnak bizonyult Hatása tollát inár kisebb adagok — átlag fél botfospoliániyi — élvezete után nagy biztonsággal bekövetkezik. A valódi Fereno József-viz különös figyelmet érdemel, inert az emésztő szerveket semmiféle módon nem rontja, mint az a legtöbb hashajtó pirulánál és tinkturánál és különféle elnevezésű titkos szernél megtörténik, amilyent laikusok saját nagy kárukra használni szoktak Kipróbálták a budapesti és koloszvári tn. kir. tudni, egyetemi klinikák tanárai is, mint Korányi. Furjesz, Tanfer és még sok más európai hirQ tudós. Kapható gyógytárakban és fflszerkereskedésokben. A Szótkflldési-Igazgató.ság liiidapesten.
— Jó étvágyat I Egészséges gyomrot nyerünk, gyomoriiyomás, s fájdalmuk nem kínoznak, mióta a „ Keller-féle hashajtó rebarbara Klsapilulákat\'\' liaaz-iiáliuk. Tapasztalatból mondjuk Önnek, próbálja meg Öq is, mert tényleg szabályozzák a székelési és elősegítik az emésztést, ti doboz bérmentve 4 korona Készili csakis Feller gyógyszerész Stubíca, Ceutrale 185. szám Zágráb-megye.
Haaxnáljon Fellor-fil« Elaariuidot Aa Faller-fólo ElaapllnUkat, melyek ngyeatilt káaxl ttfje Feltör T. Jenő udvari gy ógyaz»r*ai, Btubloa, Oentrate 136 »*. (Zigrábmegya).
A Kcllor-félc KlsanuiJ saját tapasztalatunk szerint fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengewgot megunni tetó hatással bír, gyorsan éa biztosan gyógyi-cauzt, kózvényt, ideggyongeseget, olUaUzuraitt, •zaggaláat, influenzái, faj-, fog- ca deiékfájáat, zsáhál, bénulást azamfájásl, migrant, sok itt meg nem említett betegségtől megszabadítja az embert. A Keller-féle ICIsafluidot, reked tacgt, nátha, mell es torokfájás ea légvonal vagy hulcstól ercJA bajok ellen U páratlan gyogysikerrel használják. Valódi csak ugy, ha minden üveg a .Pallér* nevet viseli. 12 kis vagy 0 dupla vagy 2 speciális üveg bérmentve f> korona.
II. Továbbá ludomására óhajtjuk hoztni, hogy a emberek ezrei gyomorbajok, görcs, étvagyialanag, vcaeégca, bányám inger, roaszulll, (elbófogés, puffadtság, dugulás, aranyeret bántamnk é> különböző emésztési zavarok ellen Xilutiő es biztos sikerről kasználják a Ketter.féle fíashmjtó Rebarbara-Klsapilulákat 0 doboz bérmentve 4 korena. Óvakodjunk uonban utántatuktól éa cimeiziiuk minden rendel . gondosan
Fillér V. Jino yyógpzarésznik, Sttthica,
Ciilrali 1» íz (U|rttii|ii.) ,
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Színészet.
A rejtélyes ember. Irodalmi értékben meg 1 lehetősen alacsony nívón álló. de egyes részleteiben rnnál izgatóbb « darab. Azoubau bő tere nyílik a : .színésznők, hogy a inély pszichológiai tanulmányokat ; megkívánó őrült szerepben minden erejét megmutatta. Lévay euuek fényes eredménnyel meg is f«-lelt Látszott rajta, hogy feladatával sokat foglalkozott. s ennek köszönheti, hogy a ll-ik éa lll-ik felvonásban mindvégig a saját személyére tudta vonói a figyelmei. Nagy előkészületet, s szerepének részletekig menő feldolgozását mutatta az orvossal való , párbeszédében, s ott, ahol az őrültség újra kitör rajta. Kanizsai Klza most is a legnehezebb szerepre való reátermelaégét mutatta bo. Jól játszott még Szőreghy, Uömöri Pilisi s Lajthai.
* Uj Idők. Az egyhaugu hosszu nyári napokban a legkellemesebb szórakozást nyújtja Herceg \' Kerenc kitűnő lapja, az Uj Idők, mely a Ingkisebb és legnagyobb fürdő- és üdülőhelyekre i*elkísér ben -nünket, liogy szövegével és illusztrációivá!, elevenséget, frissuséget vigyen minden inagyar osaládba Ami jelentós esemény a hét lolyanián történik, arról mindenről beszámol az Uj Idők képben és írásban. Szövegrészét a szerkesztő Herceg Ferencen kivül a legjava magyar írók Írják Hegény, elbeszélés. ismeretterjesztő és társadalmi cikkek, versek váltakoznak az Uj Idők szövegrészében. Az idegen írók rovatában ott találjuk a külföldi irodalom legjelesebbjeinek kis remekműveit és így az egész világirodalommal lépéet tarthatunk. Horkayué az Uj Idők hasábjain szól hozzá a inaga elmés modorában, az aktuális eseményekhez Az Uj Idők minden előfizetője ingyen kapja a század legérdekesebb regényét Dumas : gróf Moute Orist • o. müvét. Az U| Idők előfizetési ára félévre 10 K., negyedévre 5 K. Mutatványszám kérésre ingyen. Kiadóhivatal Budapest VI , Audrássy ut 10. szám.

Gfr&bonattzletröl,
Nagyaanlaea 1011. Jul .10
I\' i a c i árak:
HIRDESSEM A „ZALAI KÖZLÖNY"-BEM
Uj buza juliusri« tfSSO K., augusztusra ¿3. -kor , uj rozs 18..\'>0 kor., é zab 20.— kor., ó tengeri 17 — koroua.
Föiigynököt
több megyére szóló területtel, csakis elsőrangú, nagy összeköttetésekkel rendelkező, óvadékképes egyént keres \'1 Nortfa-British, ^ol J)iztositó társaság Magyarországi igazgatósága. (™azat^: tüz és betörés:) Ajánlatok: „Northbritish" jeligére e lap kiadóhivatalába intézendók.
Ajánlkozhatnak azonkívül szintén Írásban a tüz és betörés biz tositiísban gyakorolttal ós eredményes múlttal rendelkező üzletszerzők \'s ugyanezen jelige alatt a kiadóhivatalba.
<5?
u

OÍPMl
~ C
t> 5
]| 3

£
L
Hogy mevsz nekem más egyebet [m
hozni, mint a kipróbált
I „OTTOMAN" cigarettapapírt vagy hüvelyt
4
Z A-L AI KÖZLÖNY
JULIUS 10.
lyiiyfirrii VARASD-TOPLITZ !\'/«£
Vasút-, posta-, telefon- és távirda-állomás
Uj íjiijszállria villany világítással, kiraavas railaactli (arlalsi káaai hifirrát + Sl°. — Ajánlva: kiazváay, eiaz éa lacblas slb.-aál Ivákarák sakaci tarak-. |i|á-.
■•11-, aiáj, íjasar ét bálbáatalaukaál Elaktraaiat massaia. — Iszap-száasavas ás aapflrdák.
Egéaz éven át nyitva. Modern kényelem. Uj szállodák. Mesés környék. Katonazene. Prospektust ingyen ktlld a
fürdőigazgató«*?.
¥
:>soooooooöo©OÖOOÖO£^^
c
6764 1011
Versenytárgyalási hirdetmény.

8 §
Nagykanizsa város részérói ezennel közhírré tétotik, hogy a városi hivatalszolgák, erdóórök és rendőrök részére 1011. évben beszerzendő egyenruházati oikkek szállításának biztosítása tárgyában 4305 kor. 92 fillér, azaz Négyezerháromszázöt korona 92 fillér költség előirányzat mellett nyilvános írásbeli versenytárgyalás fog tartatni a megállapított minták, költségvetés és szállítási feltételek alapján.
A szállítási határidő a nyári ruházatra a városi tanácsnak a nyertes ajánlattevőnek a megbízatásra vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 14 nap, más minden a költségvetésben felsorolt ruházatokra és egyéb szállítmányokra nézve ugyanazon naptól számított hat hét.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szállítást a meghatározott időre nem teljesítené, tartozik a kereseti ősszeg 16°/0-nak: megfelelő az ipari és kereskedelmi alap javára eső kötbért fizetni.
Csak a szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt sértetlen borítékban olhelyezett, közvetlenül beadott vagy posta utján beküldött ajánlatok fognai tárgyalás alá vétetni.
Az ajánlatok boritékára rávezetendő. „A városi tanácsnak Nagyktuizsa. Ajánlata a 67ti4 —1011. számú versenytárgyalási hirdetményben kiírt egyenruházati oikkekre."
Az ajánlatok legkésőbb a versenytárgyalás megkezdéseig lesznek a m. kir. belügyminiszteri (53000—007. sz. szabályrendelet 18. g-ának megfelelő ajánlati mintán, a városi iktatóba beadandók. Később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Bánatpénz letétele a szakmabeli iparostól nem kívántatik, azon ajánlatot tevő azonban, ki a szóban levő ipari munkálat teljesítésére törvényes képesítéssel nem bír, tartozik a 4306 kor. 02 fillér azaz négyezerháromszázöt korona 02 fillér költségvetési munkadíjnak 5 százalékát vagyis 215 kor. 30 fillér azaz kettószáztizenöt korona 30 fillért készpénzben vagy biztositékképes értékpapírokban legkésőbben versenytárgyalás napjának d. e. .10 órájáig Nagykanizsa város pénztáránál letenni s az erről szóló nyugtát az ajánlathoz csatóbL"
A letett bánatpénz után a hatóság kamatot nem fizet, azonban a készpénz megfelelő értékű biztosilék képes értékpapírokkal bármikor kicserélhető.
Az értékpapírok kamatszelvényei, amennyiben azok lefoglalva nincsenek, esedékességük időpontjában kívánatra kiadatnak.
A versenytárgyalás Nagykanizsán, a városház tanácstermében 1811. Julim hó 27-ik napján délelőtt 10 órakor fog inegtartatnj, mely versenytárgyaláson az ajánlattevők vagy azok képviselői, amennyiben ebbeli minőségűket igazolják személyesen jelen lehetnek. —
A versenytárgyalási hirdetmény, szállítási föltételek, költségvetés, valamint az ajánlati minta a hivatalos órák alatt a városi kiadQ hivatalban megtekinthetők, ugyanezek másolatai 6 kor. azaz hat korona másolási dij ellenében megszerezhetők, valamint a szövetminták is ugyanott megtekinthetők
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig kötelezettségben maradnak.
Azon ajánlattevők, kik ajánlatuk beadásakor a versenytárgyalást hirdető hatósággal üzleti összeköttetésben még nem állottak, előtte ismeretlenek, tartoznak közszállitási képességűket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonyitványnyal igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A v. tanács fentartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlat árakra tekintet nélkül szabadon választhasson. i Nagykanizsán. 1011. évi julius hő fi.
PEROER VÉGSEY
h. fíjegyií. polgármester.

FÜRDÓ
Déli vasút állomás.
Vasas és iszapbóforrások 34—46° C. Kaogógyógykezelés. Hidegviikura. Szénsavas-, nap- és légfUrdók. Szabidban való fekvés. Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál.
a Firdöigazgatóság Daruvár Slavonia,
Öszi trágyá.zá,s!
Évekerijesk a klallltéllklél I
iukiJjiik ■ kialilláiiklél!
vejjegyu
Thomassalak
a ligjobb éa laialcsább íaazfarsam nitrátjai
Csek akkor ilyen
van ólomzár
lialilláilél iilltriM tirUiksáJiik.
Kalmár Vilnius
V élődi he
laékban
eredeli
ven rajté.
Hédié uák
lírtaltajsl-itnii tu •Hálva.
• UiNMkiipkitlikrlIii Iirlli,
iiiárká|iliilijt MltPEIT II . Isáráiiy-it «I.
mm- KtttOaBsaa a Jalenleg-1 faadklvűU otosó árakra n*yelmemtetJ<U a »áaárlókat.
Képviselő és raktár Melis és Pintér Szombathely.
II
A köztudatba ment át",
s
hogy osakis
KÁLLAI LAJOS
motorgyár*
Budapest, VI., Gyár-u. 28.
a z á 1 1 1 t j a telj«* Jó tállá» mellett ~|M
a leghiraeveaebb motorcsép-lök ész leteket.
Valódi KÁLLAI LAJOS motorkáealetek as allamart legkitűnőbbek ai ortiifbaa,
•V Kórjen dlszfőárlapokatl VB
Több ÍOOO valódi Kállai Lajoa motoros csáplókásilel mükódik ai oreiág minden ríeiá -ben • legkitűnőbb sikerrel.

ixxxxxx xxx>Qocxxxxo^xvyxvvxxxiiw.
Nyomatott a laptulajdouos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanligán.
NAGYKANIZSA, 1911 JULIUS 13.
50-IK ÉVFOLYAM 56. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Miijilmlk hétfőn ii cifltörtökön.
ElOIU.IÍ.I árak: Kg4>> 4»rc 10 korona, f<lí«r« 6 koriuaa. Nagjratlévre 2 korona 60 flll. — fcgr" ára 10 flll.
Kaloláa aaeikcsitó . Krrlént Jilaarí,
K IN(I|H
SmkisztoiiB it kiadóhivatal Diák-tér 1.
rtlafon:III. — Hlr
rlnl.
A bojkottált gyerekek.
Bécsben a háziurak aoni adnak lakást a sok gyerekos családnak — s nz, valljuk be. a háziurak föltétlen joga Jog, amelyet les/.ögor.tek és amellyel élnek a Bécsnél kisebb városokban, azon háztulajdonosok sorában, akiknek módjuk van válogatni, hogy kit fogadjanak lm lakóul, kit ne. Akinél persze gondot ad az. hogy nem marad-e üresen két-három lakás égy negyed, vagy egy féléven át, az természetben nem oltassa ilyen kegytlenül a gyermekek számát. De a többi megteheti Nemcsak azért, mert az a ház, amelyet örökölt, vagy vett, vagy amelyet épített, egy tekintélye^\' amortizációs kölcsönt kiharcolván és egy másodhelyi váliókölesönt kiprotegáltatván, — ez a ház, az angol közmondás szerint is, az ó vára, ahol ö a várúr, a lakók pedig a vazallusok. I>e olyektiv szempontból is A gyerekek rongálják a lakást, zavarják a ház csöndjét, s egyébként is sok kellemetlenséget okoznak, amelyek a házbérrel nincsenek eléggé meg-lizetve. A házmesternek is több baja van az ilyen családokkal; talán a járványok is könnyebbon ragadnak oda. S/.óval: lakónak nincs kellomesebb a jóravaló, — kedves meddő házaspárnál, vagy az olyan családnál, ahol csak egy, az asztal mellé szögezett, guvernantival órzött gyerek van.
Bécsben — komoly újsághírek mondják — a háziurak e szigorú elve miatt a sok gyerekes családok százával kóborolnak az utcákon és a külső határban, sót egy ötgyerekes családapa föl is akasztotta magát, mert a családja számára neiu tudott lakást kapni. Nálunk nem jutott még ennyire a dolog; vannak még házak, ahol megtűrt valami a hatgyerekes család De az áramlat, hogy „csak gyerektelen családnak adjuk ki a lakást" itt is megvan, mint mindenütt másutt s különösen a bécsi hír olvastán, gondolkodóba ejti az embert.
Az egyik oldalon állami kötelességgé akarják tenni, hogy a gyorekek szaporodása érdekében, vagy igazabban: a szaporodás korlátozásának érdekében tegyen valamit. Törvényt akarnak az egyke ellen: kivételes rendszabályokat akarnak a kuluira azon hó-dilásával szemben, amellyel a legalsóbb néposztályokat is luegtftsitjlták arra. hogy óvják a feleségüket. Gyerekeket I gyerekeket — s csak ép az állami aranyérem hiányzik, amellyel Franciaország példájára a szapora anyákat kitüntetik. S viszont nap-nap mellett olvasni hirekot a bűnös szülésznőkről, akik segítséget nyújtottak egyes asszonyoknak abban, hogy ne váljanak, vagy pedig ne váljanak újra anyákká.
Az enjbereknek kedvük lenne kérdezni: kik tesznek többet a gyerekszaporodás ellen,
az óvszerek terjesztői, a szülésznők, vagy pedig a háziurak, akik a sok családu apát nem akarják lakóul fölvenni ? A kérdés azonban nem lenne igazságos. Jogállamban mindenki azt és ugy oselokszi a birtokával, amit akar; ha ez a birtok egy háromszobás lakás, annak adhatja ki, aki neki vagy mondjuk : az érdekeinek a legalkalmasabb. De amikor ilyen erős ellentétek küzdenek egymással; melyik az erősebb? És mi használ a helyzeten? Az utópisták társadalom berendezése, mikor az összes gyerekeket az állam neveli föl. segítene a lakásprobléma e kelle mellen oldalán is. De mikor következik ez be. ha egyáltalán bekövetkezik.
Bécsben egy szerencsétlen lakó nem győzte bevárni. S még sokan lesznek, akik, ha nem is kötik föl magukat, de elkeserednek ezen az igazságtalanságon. Hiszen az öt gyerek magában is nagy gond. hát ha még lakást se kap miattuk az ember.
Nagy, jelentós probléma ez. A legfurcsább. hogy egyetlen parlamentnek, egyetlen város közgyűlésének nem jutott eszébe, hogy vele foglalkozzék.
Kevesebb lesz az apelláta. Kgy konkrét esotbél kilolyólag a belügyminiszter érdekes elvi határozatot hozott. B határozat szerint, ha valamely község képviselőtestülete a község vagyoni ügyében határoz és ezt a határozaté\' a vármegye, mint olleiiórző törvényhatóság jóváhagyja, magánfelek ez elleu nem lelebbezhetnek.
A mértékek története.
A mértékek és sulyok tekintetében aránylag liosz-szu idókig nagy önkény uralkodott. Az .arasz", „teuyér., .öl" és az ó francia „pied duroi- jelzési) hivatalos kitejezések is bizonyítják, hogy az emberiség sokáig megelégedett a természet által nyújtott mérési alkalmatosságokkal. Henrik-yigol király 1101-beu az angol tóf helyett mértékül behozta a „yard"-ot, amely karjának a kózépui hegyéig való hosszát képezte. II. Ottokár cseh király pedig aki H63—127H-íg uralkodott, beliazla, hogy -t «arab széltében egymás mellé rakott árpaszem egy .ujj" és 10 ilyen ttji egy .arasz". Hasonló mértékek voltak egy csésze búza és az, amennyit .két kézzel meg lehel markolni\'. A mértékek és sulyok ezen megbízhatatlansága dacára mégis alig találkozunk néhány komolyabb kísérlettel arra, hogy az alap-inérlékek bizlos alapra holyeztesaeiiek A mindinkább fellendülő természettudományok és a kitejlódó kereskedelem végre azt eredményezték, hogy a mértékés sulyrendszer is matematikai és természettani alapelvek re épült és hogy állami rendelkezés és
törvényes eleuóizés által niHradaudó szabályozást nyert.
A szükségelt változatlan természeti mértékegységeket még ekkor is az emberi testben vélték feltalálui. így Köbei Jakab 1584-beri azt tanácsolta: .állítsanak Ili, férlit kicsinyeket és magasakat, amint véletlenül egymásután a templomból jönnek, egyiket a másik elé egy lábnyira; ezen hosszúság legyeu igaz, általános hosszmérték, mellyel a földet mérjék." Weidler 1727-ben a felnőtt emberek látó-távolftágát aiáulotla hosszegységül. Ilöhnt András 1771-ben 1 valamely testnek az első másodpercben végzett esési haladását, Herschel János pedig a sarki földtengely tízmilliomod részét a|ánlotta hosszegységnek. Iluy-1 glieus Keresztély hollandi tudós, ki olsónek látta el az óraszorkezetét ingával, 1072-ben megkísérelte annak bizonyilását, liogy a másodperc inga hossza szolgálhat normális hosszmértekül azon tér meghatározására, melyet a földre szabadon eső test az első másodpercben megfut és elméletét Hnrolo-giuin oscillatorium" cimü I\'árisbau lG73-bnn megjelent müvében Hitelesen kifejtette. Azonb.tn som az esési idő, sem az ingalengés nem egyenlő mindenütt a lobion Monton Uábor lyoni csillagász
(liilrt— lüSM) mértékegységül a ¿olyóalakunak feltételezett földgömb délkörének egy percét ajáulotla, milliare néven.
A célszerű természetes mértékegység körül különösen Franciaországban támadt éléuk küzdelem, mig végre a párisi nemzetgyűlés ¡M)l. március Üti. napján elfogadta a francia tudományos akadémia tagiaiból alakult bizottság javaslatait, melyek szerint a föld egyenlítőjének tízmilliomod része .métre" uév alatt logyeu a mértékegység.
Ezzel egyigejüleg az uj mértékegység tudományos kidolgozását is megkezdték, elkészítették a mérő-eszközöket és foganatba vélték a felméréseket. A részletes felmérések befejezése után 1798. jun. Ji éu megtörténi a normál mértékek átadása és elhelyezése a köztársaság levéltárában. Egyidejűleg, egy acélból készült méter és egy sárgarézből készült kilogramm is letétbe helyeztetett. A méterűek és kilogrammnak platiu másolatát egyúttal eltették a csillagvizsgáló intézetben őrzés végett. Ez a .métre vraí et difinitif," (valódi éa végleges méter) Megállapításának emlékére 1799. december 10-éu I emlékérmet is veretlek ezen felirattal.: ,A toua lea
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 13.
A mMm iparos iskola ÉMie.
Poredus AuUl ei ¡akol« igatgatója minden •Wben értékessé tudja tenni az illetékes körök szá-mára ai évvégi beszámoló firtesítól. Ma|d a haladási, majd a kívánni valókat tárja fel, melyek felkeltik a hivatalos tényezők goudolkodáaát, most pedig rövid vázlatban az iparos inasok iskolájának ¡15 éves történetét tárja elénk. Megláthatjuk belóle, hogy milyen csenevész ketdelból fejlődött azzá a hatalmas iskolává, mely ma már 581 iparosnak erkölcsi és értelmi művelésén fáradozott Olyan tekintélyes szám el, melyhez foghatót egyik iskolánk tanulóinak mennyisége se mutatott ki. Ka ez a szám még mindig növekedőben vau. Bziveseu megemlítjük az Krtetitó alapján, hogy az inas iskola rettegett fegyelmi állapota nagyot javult. Poredus igazgató kiemeli, hogy mintasterUnek mondható a fegyelem. Bégen csak rendőri asszisztencia mellett tarthatott némely lanuló előadást, ma már ez a helyzet teljesen megszűnt, valamim az iskola látogatás is kielégítő ; ami Vécsey Zsigmond polgármesternek, a mindenkori ^jegyzőnek és igazgatóimnak e téren követett üdvös szigoru-ságának érdeme.
Az iskola évvégén munka éa ra|zkiállitásl rendezett; a rajzkiállitás gazdagsága mellett a muii-kakiállilás silányságát koustalá\'ja az ftrtositó. At iskolában a hitoktatókon és az igazgatón kívül 15 | tanító működött. A tanulók 48 iparságot képviseltek Legjobban képviselve volt a cipéetipar 76 tauulóvsl, amihez még ül csizmadia inas járul, sok iparság csak egy-egy tanulóval vau képviselve.
Nem hallgathatjuk említés nélkül az igazgató következő megjegyzését :
.Hogy a lelenleg érvényben lévő tanítási idő egyáltalán nem alkalmas az eredményesebb munkálkodásra, míndtiyájau érezzük, hisz ezen időben már n a tanoncok egész napi rauukábau fizikailag kimerülve, alkalmatlanok a szellemi foglalkozáara. de bele kell nyugodnunk, mert ezen változtatni csak akkor lesz módunkban, ha az ipariskola saját épületében nyer majd olbelyezéat, vagy ha az egyhuzamban való tanítás az elemi iskolákban ia be lesz vezetve s ennek következtébeu a lautermek délután rendelkezésre állanak "
A nagykanizsai állami elemi népiskola firtesi-tőjéből látjuk, hogy a szeptemberi slöjd taufolyam miatt az előadások csak okt. 1-én kezdődtek. Az is-
Szuperfoszfátot
kartalan kltfll szállít:
Schwarz József és Társa
Budapasi, VI., Váci klrul 53.
HÍREK.
tempa, á tons les pouples.* (.örök időkre míndeu népnek*).
A mértékhítelosités nyomaira már az ó korban Alkibiades idejében (450—460 Kr. e.) akadunk Athénben normálsulyok voltak a várban Kleusísben és a Pilausban. A legrégibb hellén u. u. üpineti mérték-, pénz és sulyrendszer megalkafója l\'heidoti volt (670 Kr. e), aki Argosbau uralkodott és a Themenidák családjából szArmazolt. A régi rómaiaknak uorraálsulyaik voltak a Capitoliumbau és a Herkules templomokban, Justinián császár a normál-mértéket az egyház védelme alá helyezte. Nagy Károly 803-ban utasításokat adott, liogy hivatalosan készlelben tartsanak oly mértékeket mint aminőket palotájában őriztek. ,
Végül a párisi nemzetközi konferencia, az u. n. méterkonlerencia, megoldotta a még föunáló kérdéseket és Németországban is érvényre juttatta az uj űrmértékeket és kilogrammot, melynek felügyeletét a mértékhitelesítő hivatalok gyakorolják. A méterrendszer jelenleg Oroszország és az angol föuhatóaág alatt álló területek kivételével egész Kurópában, továbbá Mozikéban és Algírban tényleg be vau hozva. Az IH64. év óta pedig az amerikai államokbau is engedélyezve vau, uévleg pedig Dél-Amerikában ia elfogadták.
kólák 3 igazgatói körzetre vannak osztva. Az I-beu 12, a H-ban 18, a III bau 11 tauíté működik. Ösz-szeseu 41. Az l-ső körzet 4. leányosztályában 84 tanuló volt. Khliez már nem is hlthetűnk megjegyzést, oly sokszor teltük ezt eredménytelenül. De a a Teleky-utí 2. leányosztálybau 79 tanuló, a 4. leány-osztálybau 75, az Kötvöblérí V. fiúosztályban 74 gyormek szorong a kis termekben. 8ok osztály ta nulója éri el a 70-et. Kzek az állapotok nemcsak az eredmény, de a gyermekek egészségének ia rovására vaunak.
„EJ, haji fene bánja!.
„ Kj, haj I fene bánja*!. . . Kz a nóta járja, Széllébe-hosszába, Kényes étteremben, Meg lebuj csárdábau. Keservesen gyűjtött ltougyos pár forintunk, A cigánynak adiuk. A mosónő kontót Natty nobilisán meg Klsejére hagyjuk Amikor azután Reggel felébredve llugyellárist nézünk, Üressége láttán Maid el hűl a vérünk : Morgunk egyet, — AdU I — .. . Vigye el a fránya, .A fene bánja" !. . .
Gyárfás Ödön.
bízta az egyetlen ajánlattevő Rauscha Miksa szombathelyi műépítészt.
— A király a hadgyakorlatokon At idén Kporjesen fog a király tartózkodni, hova a nagy manőverek alkalmából utaiik. Szeptember 12-én ér Kperjesro, ahol már most nagy a sürgés-forgás, hogy méltókép fogadhassák a ritka vendéget.
— Dől a kalász... A réteket már leká-szállák, az elsó |iazarvirágos szőnyeget uj világos zöld fülepel követi, mely még csak alig araazuyi magas, s közte a harsogó haris madár félénlfru bujkál a zavaró hangok elől. A sűrű rokolyán közöli siránkozva csirreg a kis fogoly Hu, el-elmarad a többi gyorslábú testvérétől. Azok a gabona földekről szaladva menekültek ide A puha pelyhea fészküknek örökre bucsut moudlak. Oda többé viasza nem terhelnek elülni ha este aludni térnek a leáldozó nyári napsugárral. Az aratás kezdete nekik nyugtalanságot okoz. a kalászok halvány, szolid árnyát elborítja az arató éles kaszája A kanizsai mezőn is folyik már javában a nehéz munka. Az arató izmos karjában vigau szeli a kék kovácsolt acél a szára/., érett x*rga szálakat Utánua a fiatal marokszedő leány aorrendeukint lényeB sarlójával sietve nyalábokba gyűjti és kévénként kötélbe rakja a szemes áldást. Közben közben letörli kék kaitou kötényével iitó homlokai s dalolni kezd valami szép szerelmes nótát. Ha a kaszás a sor végére ér, rárikkant a dal szavára éa a szürke kővel kifeni a pengét. Ma|d at öreg kötöző a szalmakölél két végét jól tapasztalt akkorátossággal összefonja és a szoros kévét napnak fordítja. A tarló végén egy meiillábos, piroa arcú flu lépked vigyázva a vadóctűske kötött; friss vizel hoz az erdei csepegő lorrásrél a pilkás nagy buty-kosban. I\'örge kalapjába tütfes pipaca virágot (űzött Igy megy a dolog napról-napra, mig keresztes kepékbe nőin rakják a rozsot, árpát, és t búzát. A zabra később kerül a sor. Most minden nap látni az utcán, amint az ut közepén, hol a szekerek járnak, csapatosan mennek az aratók ki a határ felé, vagy késő este onnan lövet nyugalomra térni. Mt megállunk séta közben a járdáu. csodálva nézzük őket, nézzük ériéatelenül és hallgatjuk amiut »tépeti énekelnek ; — nem jut eszűukbe, hogy azoknak a szegény fáradt emberekuek köszönhetjük, hogy élűnk és létetűuk; — hogy átok a szenvedő, nem sokra becsült parasztok uektiuk szántanak veinek és aratnak
— Elvi jelentőség! rendelet. A belügyminiszter rendeletet intézett vármegyénkhöz, mely arról szól, váljon van-e joga a gazdának vísszakísér-tetui azt a cselédet, akinek gyermekéi atűlés után a menedékházba viszik és olt szoptatás végett visszatartják A miniszter rendelete azerint arra a gazdának niucs joga, mert hatósági kényszer miatt tartózkodik az ilyen cseléd a menedékhelyen, tehát uem tekinthető olyannak, aki jogtalanul hagyta el szolgálatát.
— Uj táblai elnöki titkár A hivatalos lap teguapi száma kötli, hogy az igazságűgymiuist-ter a pécsi ítélőtáblához elnöki titkárrá Makura Iván pécsi kir. törvényszéki birót nevezte ki. At uj elnöki titkár 12 évvel ezelőtt Nagykauizsán volt aljárásbiró.
— Állami tejcsarnok, vaj- és sajtgyár Siófokon. Kovács Antal oki. vaj- és sajtmeste vezetése mellett megnyílt az első balatonvídékí állami tejcsaruok Siófokon. Késtilntéuyei kötegészségí szempontból elsőreudűek s szolid áraival a legkeresettebb a tulmagas piacon. Nagyon üdvös lenne, ha a Bala-lonparl több községében is hasonló tejcasrnokok állíttatnának fel.
Több blrtokrész eladása a Feste-tich-féle hltblzoraányból. A legutóbb megjelent hivatalos lap közli, hogy Kestetich Tastíló herceg, mint a tolnai Kosletich Kiistéf-féle hitbitomány jelenlegi birtokosa, kérvényt adott be n nagykanizsai kir. törvényszékhez, mint hitbizományi hatósághoz, a keszthelyi, balatoiiMentgyörgyi és berxencei uradalmi birtokok egyréstonok eladhatásáért.
— Ménlovak váeárlAáa A |m. kir. föld. mivelésűgyi miniatUr at állami méulóálloináuyának kiegészítési* végett felhívja mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában három és fél évet betöltött, dr nyolcadik évet még meg Dem haladott korú tnénló vau és azt eladui akarják liogy abbeli szándékukat legkésőbb augusztus hó első napjáig a m kir. föld-
— Deák Péterné temetése Társadalmunk osztatlan gyásia, melyet a legnagyobb tisztelettel körülvett kitűnő urnó, Deák I\'éterué hirtelen elhunyta fölött érzett — megható nagyszerűségével tette űn-nepiessé kedden délután lefolyt impozáns temetését. A gyászoló közönség beláthatatlan sokaságának mély részvétével helyezték őrök nyugalomra. Jelen volt a temetésen teljes számmal a városháza és a rendőrség személyzete Vécsey Zrigmond polgármester vezetésével, a törvényszék, a kir. ügyéazaég, lárásbí róság, fóstolgabiróság. pósta, vasul, az adóhivatal, a honvéd és közös tisztikar számos tagja, a helyi egyesületek, a társadalmunk összes vezető tényezői és, kiválóságai. A temető gyászliázábau emeli díszes\' ravatalt gyönyörű koszorúk borították, melyek a táplálómban osztozók utolsó, bucsu üzenetét liozlák.
— Két fontos tárgy. A pénzügyi bízottság tegnapelőtt ülést tartott, melyen a Kranz bajos és Kíai villamossági r.-t. kérvényét tárgyalta A társaság ugyanis nagyarányú i^jitás! akar a villanw-áram vezetésében, mellyel az eddigi három vezetése« egycuesáraiu-reudsiert a sokkal célszerűbb és állandóan egyenletes forgó árammal akarja helyettesíteni. A bizottság a kérelmező cég akaratát tudomásul
I vette azzal, hogy a szükséges költségeket a társaság I viselje. Az ülés intézkedett még egy másik fontos tárgyra vonatkozólag is, amennyiben az építendő katonai kórház részletes terveinek elkészítésével meg-
JULIUS 13.
ZALAI KÖZLÖNY
3
mivolésügyi minisztériumnak jelentsék hu. A bejelun-lésnek tartutma/.iiia kuli az eladandó méuló sziliéi, származáséi, korét és magasságát.
— Egy veszedelmes orvvadász elfogatása A miksavári i-acudórség járőre a reggeli órákban rajtacsípi« Klobucsárics József delejuri hírhedt orvvadászi. aki a közeli grófi erdőben lesl tartott a vailakra Mikor észrevette a közelgő csendőröket, rájuk fordította fegyverét, de egyik roendőr megelőzve gyilkos szándékát gyorsan feléje lőtt. (Jolyója nem talá\'l * az orvvadász a sDrtt bokrok közölt elmenekülve sok hosszas keresés ulár. sikerült elfogni és azután Csáktornyára kisérték.
— A pápai rablógyilkost elfogták Annak idején részletesen beszámoltunk olvasóinknak arról la rémes gyilkosságról, amelyet a pápai zálogház tulajdonosa elleti elkövettek. A lettes csakhamar kézre került Makkos Vendel személyében, aki azonban, amikor Budapestről Veszprémbe szállították, a uyill pályán 8áudormajor előtt a vonalról leugrott. Azóta nyoma veszett, most azoiiban a vén haramia uum tudván tovább távol lenni a családjától, a Ba-kouyoti át hazafelé igyekezett, útközben azonban tél-ismerték s a csendőrség azonnal ellogta s a veszprémi ügyészségi fogházba szállították.
— A forgópisztoly. A vörcaöki majorban történt, hogy Németh Imre 81 éves legény hz istállóban töltött forgópiszlolyát tisztogatta miközben a revolver elsült és a golyó a vigyázatlan legény homlokába fúródott. A súlyosan sérüli legényt Alsó-leudvára vitték, hol orvosi segélyben részesült.
— Kifogott hulla. Muraujfahi község halárában f. hó l()-én egy 11 — 15 év körüli Uo cm. magasságú, fekete hajit, ismeretlen s már oszlásnak indult női hullát foglak ki a Murából
— Portóleszállitás a magyar-bosnyák postaforgalombau A magyar kereskedelemnek nagy sérelme volt, hogy tavaly az Ausztriai es Bosznia-Hercegovina közötti csereforgalomban a postacsomag és utalván)portót leszállították, míg Magyarországon a boszniai forgalomban a régi, magasabb portóiélelek maradlak érvényben. A közös hadügyminiszternek most közzétetl és junius hő 7-én kelt rendelote szerint a magyar kereskedelem e sérelme orvoslást nyer, a mennyiben ez évi julius hó elsejével a következő leszállított portólételek lesznek fize-leudők a magyar-bosnyák csereforgalomban: r> kilogrammos postacsomag az annektált tartományok bármely részébe 60 fillér, 5 kilogrammtól 10 kilogrammig 1 korona 60 fillér, 10 kg.-ou felül minden lovátibi kitograinmért 10 lillér porlótöbblel. Érlékportó: minden teljes vagy megkezdeti 300 korona érték után 10 fillér. Utáuvéleli díj: minden 4 korona utáii 2 fillér, de minimálisan 12 fillér. PustA utalvány : minden 50 korona után 10 (illér.
— A borjuvágás szabályozása A főld-mivelésügyi miniszter egy ujabb rendeletét küldte meg a törvényhatóságokhoz, melyben szigorú ellenőrzését reudeli el és meglilija, hogy ezután négy hetesnél fiatalabb/borjukat levághassanak.
— Jó étvágyat I Egészséges gyontrol nyerünk. gyomoruyomás, s fájdalmak nem kínoznak, mióta a „ FeHer-féle hashajtó rebarbara Klsapilulákat" használjuk. Tapasztalatból mondjuk önnek, próbálja tneg Ön is, mert tényleg szabályozzák a székelési és elősegítik az emésztést. 6 doboz bérmentve 4 korona Készíti csakis Feller gyógyszerész Stubica, Centrale IK5. szám Zágráb-megye.
hint fáiialmai?
Használjon Feller fólu Elmflurdot. étFellei-féle Elsapllulákat, melyek egryedttll készt tfljo Feller V. Jenő udvari Kyóffyszarész, Btubloa, Centrale 126 ux. (Zikgrábmegrye).
a Kellm \'fele Klsafluid sajtit tapasztalatunk szerint fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeséget megszűnt lel«*» hutav»iiI bir, gyorsan butusán gyógyi-ciuxl, közvényt, ideggyengeséget, oldalszurást, szsggatást, influenzát, fej-, fog* és derékfájást, xsábát, bénulást szemfiijást, migr.\\nt, sok itt inog nem említett betegségtől megszabadítja az embert. a Kollcr-fclc Rlsafluidot, rekedtsegt, nátha, mell és torokfájás és légvonat vsgy huléatől trtdő bsjok ellen Is páratlan gyógysikor rel használják. Valódi csak ugy, ha minden üveg s .Feller* nevet viseli. 12 kis vagy Ö dupla vagy 2 speciális üveg bór ment ve A korona.
II. Továbbá tudomásár* -»hajtjuk hoztni. hogy a cmherck ezrei gyomorbujok, görcs, étvúgytalanág, veseégés, hányást inger, rosszulll, felböfögés, puffadtság, dugulás, aranyeres bántamak es különböző emésztési zavarok ellen kitűnő és biztos sikerrel kasznúlják a Fellcr-féle hashajt.» Hebsrba.a-P.lsapilulákst rt doboz bérmentve 4 korona. Óva-kodjunk azonban utánzatoktól és címezzünk minden rendel gondosan
Fallar 1. Jino qyógyazaráizaik, Stubica,
Caatral* Ili n. Uá|i «k«i»f« )
Hirdetések
felvétetnek C^lapjkiadóhivatalában
Mulaívá:\\ysxd m in {iyen f •
Vtf ra j tá s
«legkedvesebb képes gyermeklap.
FRANK UN-TARSU LAT t
tnfi.l^r.,1 a UoddA*tiZNi/i
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Szinészet.
(—) Sárga liliom Nemcsak a társadalom, hanem az egyes éleléuek iráuytüjét is a felfelé mászás irányítja. Vannak vágyaink, látjuk a jól, a mit követnünk kellene, érezzük, mi a társadalom rákfenéje, - de egyéni öuzésünk, mughunyásxkodásuuk, magával ragad, s megyünk saját elveinken kérésziül a hatalmasok lábaihoz. Természetes, hogy ez a csúszómászó élei, a koncnak a lesöse, a annak látása, bogy hiába az egyéni tetterő, hiába az igazság tudata, mert mindez nem érvényesülhet akár azért, mert a felsőbb köröknek uetn tetszik, akár azért, mert a politika nem ezt óhajtja — erős támogatója a szociális irányzatúak B ha akad valaki, aki felemelt fővel mégis szembeszáll a tradicionális előítéletekkel. ezt vagy magával ragadja az ár, vagy elbukik .. . Körülbelül ezt a t^nyt akarja Bíró Lajos e darabjában kifejezésre jnlUlni Pilisy a nagyherceg szerepében a gógllulájjs egy teljesen improducliv életnek Ilii mását adta Eítel szemben Lévay a munkás és becsületes gondolkodású orvos szerepében a társadalom k liliké ját s a visszahatást képviselte Játéka kitűnő volt, s tobb helyen, ahol a brutalitások s a megliu-nyászkodás ellen emeli fel szavát, * felakarja azok ellen venni a küzdelmet, valójában magával ragadott bennünket. Ereztük, bogy ott vagyunk vele minden mondatánál, s a csúszási-mászást vele együtt szerettük volna korbácsolni. Komoly játékot produkált (iyárfás dr Asztalos szerepében. Megkapó hőséggel mutatott be egy ügyvédet, akinek vaunak elvei, cél-|ai, de a legelső koncért otthagyja azokat. Miudeu mozdulatában, magában az élet ismerése s szerepének teljes átérzése nyilvánult meg. (tömöri Vilma Judil szerepében ma nem volt oly határozott, mint eddig. Lajlhai, Izsó, Hzőreghy és Pataki mint mindig, kifogástalanul látszottak. Kanizsai Elzának pedig már it megjelenése is sikert biztosit.
* Magyar Lányok. A nagy szünidőben az iskolaév után, lialal leányoknak legkedvesebb szórakoztató olvasmánya a .Magyar Lányok". Táboriné Tutsek Anna az ismert iróuó szerkeszti ezt a képes lapot, csupa gonddal, s választékosan Közleményeit az öllel, izléB, derű és finomság jellemzi, Egy-egy száma mindent fvlölel. ami a fiatal leáuyok gondolatkörébe vág Versek, elboszélések és regényen kivfll rovata vau a női kézimunka, festészet, a házi éa gazdaasszony! üzenetek számára Előfizetési ára negyedévenként 3 korona. Klófizetui közvetlenül lehet a kiadó Sluger és Wolfneruél (Budapest, VI. And-rássy-ut 10.) vagy bármely más ltónyvkereekedéa utjáu.
^Mulalvdnijszain ingyen!
Fizessen elő a Vasárnapi Újságra I
VASARNAPI ÚJSÁG
a legrégibb, legkedveltebb illusztrált hetilap.
ÖTVENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM Szerkeszti HOJTSY PÁL.
blófizetéai ára: egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 6 korona.
Mutatványszám ingyen.
Előfizetéseket elfogad
a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatala
(frankuin-tArsulat)
Budapeil, IV., Egyatam-utcia 4. »m.
1
\\ .-V
ZALAI K Ô 7, I, 0 N V
JULU\'S I 1.
Gyógyhely
ÖLEICHENBERS
Stájerország.
WOLF
Um 1*091 aranyérem) legnagyobb kitüntetée
MRQDEBURQ-BUCKRU
Híp.lMlíj.1
Boros flrlur oki. jépészmArnfik,
BUDAPEST. VI.. Tería-kariit »».
Jórkerekes és helyhez kötött telitett és szabadalmazott
túlhevített gőzzel működő lokomobilok
WOLF eredeti uerkezete 10-800 tótról*. Ax Ipar 4s maidgazdaaAg leggazdaságosabb, lagtartóaabb 4a legmegbízhatóbb üzemgápal.
is» 700 000 ian«n i«iűT~
Föiigyiiököt
több megyére szóló területtel, csakis elsőrangú, nagy összeköttetésekkel rendelkező, óvadék képes egyént keres a North-British angol biztosító társaság Magyarországi igazgatósága. (Ágazatok: tíiz és betörés:) Ajánlatok: „Northbritish1\' jeligére e lap kiadóhivatalába intézendók.
Ajánlkozhatnak azonkivQl szintén Írásban a tU/ és betörés hiz tositAsban gyakorlattal és "eredményes múlttal rend(dki\'/rt üzletszerzők \'s ugyanezen jelige \'alatt a kiadóhivatalba
Lampionok,
konfetti,,
papírszalvéták
választékban k ap hatók
A
nagy Ifj.
í Öszi trágyázás !
Idény(: május 15-tól szeptember 30-ig.
A légzőszervek öaa/.ee megbetegedéseinél felülmúlhatatlan ; értékű.
r
VILÍGHIRÖ GYÓGYFORRÁSOK.
Felvilágosítások és prospektusok a fürdőigazgatóság által Gleichenberg.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében N A C V KANIZSÁN.
éiakiájaak •
kialillillklél I
4100 Valódi
Stfi\'i
.Marki
iiakadjaak a
kialiitiiaklél I
védjegyű.
Thomassalak
a legjobb éa lagolcsébb faszfaraam
Caak
ilyen
akkor
műtrágya I
van es ólomxár
,V . 4
f x \\
iMMaaiiuK «
Naaliltiitél
iiiiiraas
lart*Ikad|»*h
\\ä
Thoinosschlacke
v alódi ha zsákban
eredeti
van raj la.
ár Vilmos
¿«¿aal
Iliin ziák
lartalaajal-tiiMi.iti •Ilit»
a Hiaiipknpkatfakrikli larlla.
*azérké|i*(aalaja IÜ01PEIT II.. Irinfiif-il 4».
W KtUönöaen a Jelenlegi rendkívüli oloió árakra ftffyelmeateyük a váaárlókat.
Képviselő és raktár MeÜB és Pintér Szombathely
Hogyan védjük magunkat
GYOMORBAJ ELLEN?
Hogy mindazon bajokat, melyek az embenséget a Jclonkorban megtámadták, eredményesen megelőzzük és azokkal erélyesen s/.embeszálljunk, ajánlatot a
I)r. ENGEL-féle Nectár
Jókori használata. — Meri
egy erős gyomor és jó emésztés
képetik egy egészséges lest alapjai. Aki lehal egésa->égél legkétibbi életkoráig meg »karja tartani, ha«»-nátja a kltünó hatása folytán előnyösen ismert
I)r. ENGEL-féle Nectárt.
Kzen Nectár, mely kitűnően bevált gyökérned-vekből és jó borból van készítve, hatásos és gondos összetételei folytán az emésztésre különösen jótékonyan hat; hasonlóan, mint egy jó gyomorlikőr vagy gyomorbor és éppenséggel nincsenek káros következményei. Tehát Nectárt egészséges és beteg, kártékony hatás nélkül egyaránt ihat. Nectár mcrtékletes használatnál előnyösen hatsz emésztésre és elősegíti a nedvképzódést.
Kiéit ajánlatos a
I)r ENGEL-féle Nectár
mindaioknak, akik jó gyomrot akarnak. Nectár elejéi veazi a \'gyomorhurut, gyomorfájdalom, nahár coiásxlás. vagy elnyálkásodáanak. Epenugy megakadályozza Nactár a siákrekedást, aiorltáal, bélgflrcs-fájdatmakal, szívdobogást, nyugodt alváat ás 4tv* gyal idár ela és igy meg meni az álmallanságfflT, ke-délybelegsegtill fejfájástól és ^ideges ellankadáptól.^^ népek széles rétegeiben becsülik a Neclárt, mert wr dámságot és életkedvet ad.
Naclár üvegekben 3 és 4 K-érl kaphatt Magyarország összes gyógysze. táraiban. — Direct\' vásárolhatjuk Nagykanizsa. Kiskaniisa, Uecaehely, Tótsxentinárton, Ne mesdéd, Nemesvid, Csákány, Kis-komároin, H-v-entgyorgy, Ssonllászló, Tótfalu, Kerk«-szentmiklós, Muraszer.lahely, Csáktornya, l.elenya, Kotor, Perlak, Vidovec, Alsódomboru, Légrád, Hükküsd, Muraksresztur, Ihárosberény, Huhonyc, Tapsony, Sza-kácsi, Marcali, Sámson, Kéthely, Vurs, Balatonszentgyörgy, Apáli Keszthely stb. gyógyszertáraiban, úgyszintén Magyaroraság minden nagyobb és kisebb helyiségében levó gyógyszertárban.
Óvakodjunk uUaaatoktöt I
Kérjünk határozottan
Dr. ENGEL-féle Nectárt.
Naotár Nem titkos szer, alkatiéalei: Samui bor 300.0 boraiess 150.0 málna lé, 100 0 berkenyelé esc. reaznyelé 200.0, cskoró virág 30.0, borokebogyó 30 q ormós 30.00, ánizs, Örvény gyókér, encangyókér, ka|. musgyókér, pipitér 10 00 - F-xen léazek vegyítendő k
I
Nvoiii.itoii a laplulajdonos Ilj vVajdiu József kóny vuyouidajábau Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1911 JULIUS 17.
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Ma|jalaalk hétfon ii csütörtökön.
ElOMi .lá.l trák: KgS,, Svic 10 korona, lílírie 6 koron«, N.gytiUuo a korona »0 (III. — Egyai >l*m ára 10 «11.
Kel.tAi .icikesitö :
Urrlral JúmiM-r.
Kiadj.. : H HK<-rk«»»tőiM\'K.
Szirkuztoiig it kiadóhivatal Daák-tir 1
T.l.íon; III.
Hlr
Aratás.
A magyar nemzet sorsa, polgárainak megélhetése a földhöz van fűzve. Ha jó termés van, ennek áldását a/ egész ország érzi, s abból a csapásból, melyet egy rossz termés jelent, az ország polgárai közQl közvetve mindenki kénytelen kivenni a maga részét. Ha jó termés van a gazdaosztály pénzt szerez, ami aztán az iparunk is föllendülést biztosit. Ezer meg ezer hajszálosövecs-kén keresztül oszlik el a lakoság minden rétegében s az ország jóléte emelkedik. Ha rossz termés van, ennek hatása bénitólag hat az egész országra. Ipar, kereskedelem épp ugy megsínyli, mint a gazdaosztály s a megélhetési viszonyok az ország lakosságának minden rétegére ólomsullyal nehezednek.
A mezőgazdaság sorsa tehát az egész ország sorsa. Kormánynak, parlamontnok, s maguknak a gazdáknak is meg kell tehát tenni mindont, hogy a mezőgazdaságot az országra nézve jövödelmezóvé tegyék. Meg is tesz nálunk a kormány mindent, sót talán már többet is mint amennyit kellene. A parlamentben is minden agrárius célzatu javaslat a legnagyobb rokonszenvvel találkozik. De maguk a gazdák nem teszik meg azt. amit kellene, s mindent a kormány és a parlament pártfogásától várnak.
A magyar mezőgazdaság ma már nem áll azon a fokon, aminón állania kellene. Nem beszélünk néhány nagybirtokosról s néhány mintagazdaságról, a földmivolés nálunk ma is olyan fokon áll, mint állt egy évszázaddal ezelőtt. Az intenzív művelésről hallani sem akarnak gazdáink s konokul ragaszkodnak ahhoz a termelési módhoz, amely ma már a világ minden kulturállamá-ban rég túlhaladott. Még Amerika óserejü földjén is többet tesznek az intenzív művelés érdekében, mint nálunk s a gazdasági gépek, az öntözés, a talajjavítás, az állatok és gabonafajok neniositése érdekében egy év alatt ott több történik, mint nálunk évtizedek alatt.
Knnek azután az az eredménye, hogy a magyar gazda nem tud megélni, hacsak mesterséges intézkedéseket nem tesz a kormány és a parlament. A magas gabonavá-m*k, melyek a külföldi olcsóbb gabona versenyét megakadályozzák, a külföldi lius be-
hozatalának eltiltása, ami a hazai állatállomány értékét fölhajtja, azt célozza, hogy a mezőgazdaságot jövedelmezőbbé tegyo.
Nem a mezőgazdaság védelme ellen beszélünk Hisz nem győzzük eléggé sokszor hangoztatni azt a fontosságot, melyet mi a nemzet vagyouosodása, sót megélhetése szempontjából a mezőgazdaságnak tulajdonítunk De nálunk ezt a védelmet, amelyet mezőgazdaságunknak a vámok és a behozatali tilalmak nyújtanak, a gazdaosztály arra használja ki. hogy a régi patriarkális gazdálkodást folytatja. Nem arra tórokszik, hogy azt a kiméleii időt, melyet most élvez, a fejlődésre, befektetések re, kísérletekre s uj művelési ágak meghonosítására használja föl. hanem a szó teljes értelmében jogot formál arra. hogy az ország minden fogyasztója adófizetője legyen n mezőgazdáknak.
Ennek az lesz az eredménye, hogyha az európai vámpolitikában a legközelebb változás áll bo, amelynek olójeleit már tapasztalni v lehet s ha az agrárvámok tovább föntarthatók nálunk sem lesznek, a magyar mezőgazdaság katasztrófa elé néz. Mert nem használta föl a nini védett helyzetet arra, hogy a jövő internacionális versenyére fegyverkezzék. S akkor ott áll az ország, hogy ipara nem lesz, mert iparának érdekeit feláldoztuk a mezőgazdaságnak, viszont a mezőgazdasága is tönkre log menni az internacionális versenyben.
SzáiSoda tervek.
Néhány hét óta az a liir foglalkoztatja a közönséget, hogy egy társaság Nagykanizsán uagyobb-szabásu, teljesen modern szállodát akar építtetni. Alig hinné az ember az elsó hírre, hogy ennek valami tul nagy fontossága van, pedig ugy áll a dolog hogy Kanizsa kereskedelmére s idegen forgalmára valósággal Isten áldás lenne egy nagyobbsza-básti szálloda Hiszen tudjuk jól, hogy a nagyobb qualitásu kereskedők, s magasabb kielégítési követelő idegeneknek nagy része, ha késő éjjel érkezik is Kanizsára, tovább megy a közeli Szombathelyre, mert ott több kényelmet, s igényeinek megfelelőbb szobái kap. Kanizsának tehát e tekintetben niuca meg ez a lekötő ereje, mint a mi szomszédunké, — am1 természetesen csak a ini kárunkra történik
A magunk részérói csak örömmel üdvözölhetjük a tervet, már csak azért is, mert tyanizsáról indult ki, s helybeli pénzemberek Igyokezunk megvalósítani. Bár így lenne tniudeu téren ! Nagykanizsa a Dunántúlnak kereskedelmileg a legfontosabb s leg-
eipouáltabb városa Közvetleu összeköttetése vau a bécsi voual révéu a Balkánnal, a tengerrel s Olaszországgal, s mindezideig nem ludott érvéuyesülni oly mértékben, amennyire erre szüksége lenua s amennyire ezt megérdemli Kittiek oka pedig csupán magának Kanizsának a közgazdasági és politikai életében van. Mert a helyett, hogy igyekezett volna folyton localis politikát folytatni, mindig a uagyzó, országos politikának volt uszályhordozója Ez pedig boldogulásra nem vezet Mindenekelőtt a saját llgyDuk-kel és életünkkel törődjünk s használjuk ki enuek számára minden alkalmat és minden felkiuálkozó coiijuukturát Meri n mostani állapot mellett uincs egy csatorna, amelyen miudahból, amit kiadunk, 8 mindabból az értékből, amely kezeink közül Kanizsáról elvándorol — egy krajcár is, akár önmagában, akár gyarapodva visszatérne. Kanizsa költ, — a más számára. S ez az áldatlan politikája az oka, hogy teljes elhagyatottságban kell éluie, saját elejére s tevékenységére utalva Zalaegerszeggel szetnbeu a\'ig tudunk érvényesülni, a megye súlypontja nem nálunk van s pártfogóinkat is teljesen idegenekben .keressük, akik közöltünk nem is éltek, akiknek érdekeink idegenek. Ez a tehetetlenség, s önerőnknek parlagon hagyása és semmibe vevése nemcsak közgazdasági, de társadalmi életünkre is csak mínussal végződhetik.
Lépjen már a város az önálló működés terére, hisz meg van minden eszköze arra, hogy az elmaradottságából kievickéljen. Van elég pénzintézete s pénzembere Kanizsának, s így csak egyetértés és akarat kell ahhoz, hogy kedvező helyzetét kihasználva a lejlódcs ut)ára lépjen.
Mi ebben a szálloda tervbeli bár kicsiny mérvű, de önludalos localis politikái látiiuk, s ezért ennek megvalósulását óhajtjuk.
Színház mizéria.
Lapunk olvasói előtt nem ismeretlen, hogy Kllredy Béla pécsi színigazgató beadványt intézett a városi tanácshoz, amelyben arra kért engedélyt, hogy Nagykanizsán egy minden igénynek megfelelő nyári, de egyszersmind fűthető színkört épilhessou. Ezen kérelmét azzal indokolta inog, hogy a pécsi Nemzeti Színház nyáron már régóta játszik Nagykanizsán, amely tény bizouyos szellemi kapcBot létesített a kél város közölt s azért óhajtja, hogy e szellemi összeköttetés továbbra is maradjon meg, mert nagy hasznára vau a két város színházlátogató közönségének. Kéri ezért elvileg annak a kimondását: miszerint a tauács az ellen, hogy uj aréna építtessék, kifogást neiu emel, s egyuttal a kizárólagos játszási eugedélyt 1912. év tavaszától kezdve továbbra is a pécsi sziulársulatnak adja.
A városi tanács a kérvényt véleményezés végett a szinügyí bizottságnak adta ki, amely bizottság Oszterhuber László táblabíró eluöklésével tárgyalás alá vette ezen kérvényt s annak minden irányú megvitatása utáu meghozta a maga javaslalát, s kéri a tanácsot, hogy ennek értelmében hozza meg ha-lározatát.
2
ZALAI KÖZLÖNY
JDLIU8 17.
A bizottság véleménye abban Áll, hogy olyan játsiási engedélyt, mely bizonytalan időre van kötve, egyáltalán nem javasol; ellenben véleményezi a bizottság, hogy abban az esetben, ha Kűredy igazgató gondoskodna egy modern arénáról, akkor neki a játszási engedély 3 évre megadaasék
ti agyon természetes, hogy ezen javaslat nem más, mint indokolatlan sgyonűtése az egész kérelemnek, a egy ujabb látony a régóta vajúdó stinliáz-ügyben. — Kanizsának, tekintettelj a város magas szellemi intelligenciájára s folytonos fejlődésére, egyik legnagyobb baja, hogy egy olyan foutos kérdést, mint a sziuház Ugy : már hosszú idó óta megoldaui nem tud. 8okkal kisebb, szegényebb, s szellemileg elmaradottabb városok már rendes, s a célnak megfelelő színházat építettek, a mi még most is olt tartunk, hogy egyszerű fabódéban kell színházi estéinket tölteni. S most, amikor akid egy ajánlat, mely a helyzeten csak javítana s az állandó színkör tervének csak támogatására szolgálna, akkor nemcsak hogy nem sietünk ez ajánlatot uyélbe ülni, hanem valósággal a limine visszautasítjuk. Mert az természetes, hogy bizonytalan időre nem lehet adni játszási engedélyt, hisz ez nem jelentene mást, mint lemondást hosszú időre <*g) jogról, amit a város nem tehet a kérdés actualitásánál fogva sem — de az még bitonyosabb, hogy egy olyan aréuát, amely a modern igényeknek megfelel, s amely 50—00 ezer korona azonnali befektetést igényol. három évi |át-szási engedélyért felépíteni nem lőhet. Szinte alig képzelhető hogy ezen idő1 alatt még a befektetett összeg is megtérüljön.
Szerettük volna s az lett volna a leghelyesebb megoldása a dolognak, ha ezen kedvező ajánlatot a bizottság nem utasítja el ily mereven, tiauem lelvette volna a láigyalást Fürody igazgatóval s tán sikerült volna a kérdést ugy elintézni, hogy a jövő évi szinházi saisonunkat egy modernebb, Bzebb aré-uában töltöttük volna. Ez lett volna mindenesetre a megnyugtatóbb lormája az elintézésnek,
járta Zala és Vas falvait s egy apácazárda \'ónöknó-jének adva ki magát, ezen a címen hiszékeny asszonyoktól segélyeket csikart ki Végre a csendőrség olfogta és kiderítette, hogy a fejedelemasszony egy közönséges szélhámosnó, névleg Kovács Rozália, aki hasonló dolgokért már többször volt büntetve.
— Uj Iparosok Nagykanizsán. Folyó év
elsó telében a városi tanács 72 ty iparengedélyl adott ki, mig ugyanezen időben tizenöt iparos és kereskedő jelentette be foglalkozásának abbauhagyását.
— A dunántuli városok fejlődése. Egymásután gazdagodnak a szomszédos megyék kisebb-nagyobb városai a különböző nagyfontosságú alkotások és iutézmények bevezetésével. Mindannyi halad a városokai jellemző emelkedő irányban, csak épp Nagykanizsa marad mögöttük messze a mullhoz láncolva. Kaposváron az ősszel felavatják a kőszíuházal, leleplezik a Kossuth szobrot. A vízvezetéket már három éve megépítették, most a teljes csaloruaháló. zat elkészítésén fáradozjiak, iövó héten pedig a forgalom gyorsabb lebonyolítására automobil jaratok indulnak meg, melyek a járásra is kiterjednek. I\'éosen pedig néhány hónap alatt megkezdik a közúti villamos-vasul pályavonalaiuak elhelyezéséi s jövő ilyenkor már vígan csilingelnek robogó villamos kocsik Baranya megye hires fővárosában.
— Hueiparosok ügyeimébe. A folyó év őszén Budapesten megtartandó harmadik husipatos-kongresszussal kapcsolatban a Husiparosok Országos Szövetsége a városligeti iparcsarnokban szeptember lti ¡kától oktpber l-ig húsipari kiállítást rendez. A kiállításon a húsipar művelőin kívül a rokoniparágak és a húsipar segédeszközeit előállító üzentek is részt vehetitek. Célja a kiállításnak az, hogy a húsipar művelői iparáguk fejlett-égének mai fokát bemutassak és a fogyasztó közönséggel megismertessék s hogy az ipar további fejlesztésére, berendezései és segédeszközei tökéletesítésére ujabb ösztökélő erői nyeljenek Az erdeklódók közelebbi felvilágosításáért forduljanak a kereskedelmi és iparkam rához.
Haza mentek a huszárok Városunk és környékének érdekes és nyalka vendégei, a dau-dárgyakorlatok lezajlása utáu tegnap és ma elvonultak állomáshelyeikre. Ma kora reggel indultak utuak a zalaegerszegi 7-es és a keszthelyi 8-as huszárok, kik ma este már ottbou fognak nyugalomra térni a a nehéz gyakorlalok fáradalmainak kipihenésére.
— A bosznia hercegovinál postatakarékpénztár folyó hó 17-én kezdi inog működését 8zervezese a magyar és oszlrák postatakarékpénztárakéhoz hasonló lesz ; működése a takarékpénztári, csekforgalmi és értékpapír üzletre terjed ki. A csek-forgalom szempontjából fontos az a rendelkezés, liogy az uj postatakarékpénztár oly formán lesz átutalási és elszámolási viszonybau a magyar és osztrák postatakarékpénztárral, mtkéul jelenleg it mo-narahia két államának ezen intézetei egymás közölt
— A husvizsgáló tanfolyam vizsgál l\'éutekeu folyt le a tizennyolcadik nagykanizsai husvizsgáló tanfolyam záró vizsgá|a, mely elméleti és gyakorlati, Írásbeli és szóboli részből állott A június, julius havi laufolyamuak két hallgatója volt kiket Kertész Lipót közvágóhidí állatorvos oktatott. A vizsga elnöke Augusztiny (lyula törvényhatósági fóállatorvos, a bizottság tagjai pedig dr. Bátz Kálmán városi orvos, Klschleger Elemér városi és
helynek. A krónika kedvéért feljegyeztük, hogy e főszezonban Nagykaniisáról, kik itt tartózkodnak Keszthelyen Eísó volt itt Dienes Sándor szolgabíró; itt üdülnek továbbá Sabján Hyula.flr. főjegyző, Horváth György lógimu. igazgató, Kovács Antal fógimo. tanár, liöhm Emil családjával, 8auer Ignác nejével, Fríed Ödön dr. családjával. Havas Hugó dr. családjával, Neumann Ede dr. főrabbi fiával, Leudvaj Samu családjával, Schlesinger István családiéval, Walígurszky Aulai igazgató családjával, Lówo Adolf nejével, Rosvnberg l\'ál nejével, Svaslíts Elemér és ueje, Dr. Vajda MArk családjával, Kálmán Leo, Strasser Mártonné gyermekeivel, Kertész József családjával. Tegnap vasárnap lévén, még számosan ráu-dullak át egyuapi üdülésre.
— Uj plébános A veszprémi püspökség a homokkomáromi plébániára plébánosul Ambrus Jenő tüskevári kápláut nevezte ki. Étidéig a plébániát a kanizsai szentferencrendiek adminisztrálták, minthogy azonban kezelés lekinte\'ébcn távol van, kérték felmentésüket már többször, amit most a püspök elfogadott s a világi klérus alá utalta
— Nagykanizsa város félévi anyakönyvi statisztikája. Nagykanizsán a f. év első felébeu született összeseu 3114 gyermek, (mult év-bén 437), kik közül törvényes 154 fitt és 175 leány. Házasságon kívüli 33 fiu és 22 ieány ; 4 Ou és t> leány pedig halva születeti. Az elhuuylak száma 304. (mull évben 355), kik közül 1 Ti a férfi, 1112 pedig a női nemhez tartozol!. Házasságkötés céljából jelentkezett az anyakönyvezetnél 123 pár, (mult évben 131). Házasságot kötött 112 pár, (mull év-beu 128); vegyes házasságot 6 esetben kötöttek, mull évben 12) Természetes szaporodás 30 lélek, (mult évben 82).
— Közszemlén az adólajstromok A napokban érkeztek meg a zalaegerszegi péuzügyigaz-gatóságtól az 1., 11 és IV. osztályú kereseti adók, a házbéradó és tókekamatadók fizetésére kötelezetlek adókivetési lajstromai, hogy azokat közszemlére tegyék. A lajstromok már két napia közszemlére vannak helyezve a városi adóhivatalnál, ahol azokat f hó 11-tól 8 napon át, vagyis líl-élg, Jövő szerdáig lehet beletekinteni.
— Szerencsétlenség a Balatonon. Bala-lonvilágoson f. hó 12-éu Vaszary Ernő, a hercegprímás testvéröccsének 15 éves fia két társával a Balatonon csónakáztak, miközben Vaszary Ernő levetkőzött és fürdeni készült; fejest ugrott a csónakból a Balatonba. Egy pillanatra feltűnt a feje azután végképen elmerült. — Holtleslét ma fogták ki a parti halászok — \\
A húszas honvédek ezrodgyakorlatai Nagykanizsán. Alighogy a gyakorlatozó lovasság elvonult a környékről, máris ujabban arról értesü lünk. hogy a jövő héten meg a 20 ik honvéd gyalog ezred tart nagy harcászati exrejgyakorlatokat a város határában. Erre az alkalomra Nagykanizsán összpontosítják az egész ezredet, melynek egyrésze a József főherceg honvédlaktaiiyában lesz elszállásolva, néhány szá\'adot meg a temetői kaszárnyában és a régi gimnáziumban helyeznek el. A Körmenden állomásozó harmadik zászlóalj e hó I\'.l éu érkezik Ide, moly napon meg is kezdik a kivonulásokat a több napig tartó fárasztó gyakorlatokra.
— A csaló „fejedelemasazony." Néhány héttel ezelőtt egy apáca-ruhába öltözött középkorú nő
LE DÉLICE
cigarettapapír cigarettanüvely
mindenütt kapható.
HÍREK.
— Nagykanizsa Keszthelyen Még soliaso nyilatkozott meg annyira Nagykanizsa szomszédi vonzódása Keszthelyhez, mint a jelenlegi fűrdószezou-baú. Egész kauízsai kolónia van a szép Balatonpar-ton városunkból, hogy nem egyszer összetalálkozva egészeu otthon érzik magukat, akár csak a fóuti korzón. A kávéházakban, vendéglőkben is sürüu vesződnek össze egész kanizsai társaságok. Olyanok is gyönyörűségüket fejezik ki a keszthelyi balatoni park látványáu, kik eddig Abbázia, (irado, Cirkvenica partjait tartották méltónak a nyaraláshoz. Most belátják, hogy Keszthelyt nemcsak a külföldi és a messze távoli megyék közönségének érdemes felkeresni, hanem a tőszomszédságban levő Nagykanizsának is. Hideg és meleg víz, kényelem, szórakozás, olcsóság jellemzője a Balaton gyöngyének — Készt-
Hogy mersz nekem más egyebet hozni, mint a kipróbált
„OTTOMAN" cigarettapapírt vagy hüvelyt!
KWJl OfíOÜ
JULIOS 17.
ZALAI KÖZLÖNY
K
Kertész Lipót kőzvágóliidi állalorvosok voltak. Tegnap reggel 7 órakor kezdődött a gyakorlati vizsga a közvágóhíd sertésvágóhíd osztályán, majd léi 9-kor a városház kis tanácstermébe vonultak a vizsgázók, hol írásbeli feladataikat készítenék. Délután 1 óra kor kezdődött újból a szóbeli és gyakorlati vizsga a nagyobb állatokon, ami délután I óráig tartott. A lanfolyamhallgatok mind képesítést nyertek, kotló pedig közeliik mint kiválóan szorgalmas hallgató, ki-IQnó képesítést nyer.
- A honvédzenekar hangversenye a sétatéren Tegnap a többször ismétlódó futó zápor megakadályozta az\' általános nagy érdeklődéssel várt, ritkák ellenina élvezetni ígéró sétahangversenyt. Kmiatt azt holnap délután fogják moglartaui fél hut órától kezdődőiig, mely alkalommal a rögtönzött mozgó vendéglőben hilsító italokat és hideg ételeket lehet kapni. — A honvédzenekar f hó 2:1-íg marad még Nagykanizsán, a e h^tnn több napon fog játszani u Korona szálló olótt mjudankor eslo 6—7 óráig.
— Iparostanonc közvetítés. Az ¡¡Wleatl)-lot vezetósége ez uton is lígyelmezteli a teslüb\'l tagjait, hogy a l\'alrouage Egyesület Országos Szövetsége ltudepesten IV. ker. Papnövelde utca ti. szám alait „Palrouage MunkaközvetítőM állított fel, hon-uan az ország bármely részére helyez kí fiukat ipa roslanöiK\'okul Az ériloklódók forduljanak közvetlenül a lenti ciinre.
— Útonállás fényes nappal a vasút állomásnál. Egy elvetemedett suhauc tegnap dél-olótl a nyílt utrán rabolni akart egy helybeli uri-aaazonytól. Ueicheufeld Kde tegnap délelőtt fél !l órakor Hudapost felé induló vonathoz kiserte el nejét, ki Hévízre akart kirándulni Az állomás közelében férje elóre sietett, liogy a jegyet megváltsa: addig felesége egyedül síitáit uláuna, miközben hir-tolen egy vad tekintetű csavargó ugrott elébe és megragadva ritiküljét és napernyőjét s azzal el akart iramodni a práturi rétek (elé. Azonban a járókelők észrevették a vakmerő útonálló rablást szándékát, azért néhányan üldözőbe vették s Kocsis Jáuos szolgálattevő rendőr is gyorsan iitáuua vetette magát u menekülő csirkefogónak, kii félórai izgalmas hajsza illán el is fogott Kiskanizsán egy házban, h I az illető édes anyja lakik. A fiatal útonálló Marton János 17 éves téglagyári munkás ki a huszonegye-zésben elveszített pénzét ily bűnös módon akarla pótolni. A lefülelt suhancot az érdemes rendőr átkísérte a kanizsai rendőrkapitánysághoz, hol majd a méltó büntetés elveszi kedvét a további kísérletezéstől
— Még nem temettünk papot ... A helybeli kir járásbíróságnál történt a következő kis apróság; Az egyik közeli falu perben áll a plébánosával, aki öreg, elaggott omber. Minthogy a vallási teendőket nem tudja már elvégezni, a hívek zúgolódnak s usgy része fiatal plébános kirendelését óhajtja. A képviseletükben uiegiolout ügyvéd mindjárt fel js világosilia óke1 Hzzal, hogy csak lordul-jauak a püspökséghez, az nyugalomba (ogja küldeni az Oj-eg plébánost. Szívesen veszik a tanácsot, azonban ekkor előáll egy a községe érdekeit s renoméját védő atyafi, hogy — biz ueki is van kifogás a pap ellen — de ueip kell nyugalomba küldeni. Miért V kérdik erre a falubeliek és az ügyvéd ?
— Hát kérem, mert ha nyugalomba megy akkor oll hagyja a községei; már pedig a mi temetőnkben még nem fekszik pap: maradjon itt, legalább mi temetjük el
A természetes Fereno Józ»ef-keserü-viz Közópeurópa összes elismert gyógyvizei közt oldó és hashajtó sókban a legtartalmn-sabbnak bizonyult Hatása tollát már kisebb adagok — átlag fól borospohárnyi — élveznie után nagy biztonsággal bekövetkezik. A valódi Fereno Józsof-viz különös figyelmet érdemel mert az emósztó szerveket semmiféle módon nom rontja, mint az a legtöbb hashajtó pirulánál és tinkluránál és különféle elnevezésű titkos szernél megtörténik, amilyent laikusok saját nagy kárukra használni szoktak Kipróbálták a budapesti és kuloszvári m. kir. Itidin egyetemi klinikák tanárai is, mint Korányi. I\'urjusz, Taufer ós még sok más európai hiril tudós. Kapható gyógy Urakban és füszerkereskedésekben. A Szótküldési-Igazgatóság Budapesten.
— Pöstyén fürdő rekordja. Évek sora óla lál|iik l\'ösiyéu-fürdő fokozalos fejlődését, ámde az idei hatalmas szaporulat ezen szüntelen emelkedése mellett is meglepő. Jóleső érzéssel regisztráljuk, hogy akad hazai fürdő, melyei M ¡déuy kezdetén már több miut üf>0o beteg keres fel. A fürdőzők sorában ezúttal először szerepel,(„kintélyes arányú számmal a távoli küllóld — A„IIM-ikai Anglia, Dánia stb. — csúzos, köszvényes Uei^y^ amiiwk magyarázata abban re|hk, hogy az utóbbi időben l\'ostyén iszapját a külföldre is nagy mértékben exportálják és ezáltal mind szélesebb ictug„kbcu válik ismerlté u magyar földnek eme csudás hatású terméke.
— A Divat Újság minden hóiiapbau egyszer lelouík Illeg Előfizetési ára nagyon olcsó : negyedévre postán való szétküldéssé! ket korona liuaz lillér. Előfizetni legeélsz-rűbbeii a kiadóhivatalba intézett postautalványon leltet A Divat U|ság kiadóhivatala Budapesten, VIII. Kökk Szilárd-utca <1. számú házban vau.
— Berger-féle orvosi higiénikus szappanjai 186«. óta vaunak u világforgalomban — s így nem csodálható, ha számtalan értéktelen utáuza-tni vannak. A Berger-féle szappunok, csak akkor valódiak, ha az ismert védjegyen kívül, minden czim-kén vörös irattal a cég nláirásti látható: 0. Ilell A Úo. Kaphatók minden gyógytár- és drogériában.
— Jó étvágyat! Egészséges gyomrot nyerünk. gyomoruyomás, 8 fájdalmak nem kínoznak, mióta a „Eollor-féle hashajtó rebarbara Klsapilulákat" használtuk. Tapasztalatból mondjuk Önnek, próbálja inog Ön is, meri tényleg szabályozzák a székelési és elősegítik az emésztést, ti Uoboz bérmentve 4 korona. Készíti csakis Keller gyógyszerész Stubica, Ceutrale 125. szám Zágráb-megye.
Szerkesztői üzenet.
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
Szinószet.
(—) A millió Kedves kaeaglaló dnrab; mozaikszerűen egymásmellé rakott helyzet-komikumok, frisesség, s szikrázó ötletek halmazata. Valami nagy munkát nem kíván it színészektől; — különben csak jót iiiomlhatiiiik róluk. Izsó a betörő szerepében határozott egyéniséget adott, Lévay pedig a képárus alakításában tipikus példáját mutatta a ravasz, számító pénzembernek. llynrfás az ő sokoldalú művészetével minden szerepben otthon vau Kedves volt I\'ílísi, s Patnky játéka. Kár volt, hogy Bariké folyton akadozott szerepében, s így nem produkálhatott teljes játékot.
(—) Utánam. Színházi közönségünknek mostanában nlíg volt alkalma Hatásosabb drámát látni, mint Hernsteinoek e gyönyörű alkotása. A nagy mester nemcsak a színpadi technikával, hanem a gondolat méh ségo, s az erői tehetség nugy erejével is hat e darabjában Egyébként az egész est « darab hőséé: Lévay Eleméré volt. aki Botirgude szerepében teljos alkotást produkált Megszoktuk, hogy tőle csak komoly s átérzett játékot lassúnk. K darabban kübuiA-son Iamijeiét adta nagy tehetségének, amit méltányolt is it közönség. A második felvonás végén ugyanis gyönyörű ajándékkal lepte meg kedvenc színészét. A szerelőinek és tiszteletnek e megnyilvánulása a jelen esetben valóban arra étdemes színészt ért. tiömöri os Kmiizsai Elza szépet) oldották meg feladatukat. Ellenben teljesen elítéljük a többi szereplók viselkedését és játékét. Ami ez alkalommal törtéilt, az tisztelet lenség a közönség iránt. Végre is a |közönségnek joga vau ahhoz, liogy a darabnak s helyzetnek megfelelő játékot, megjelenést és öltözködést kívánjon a színésztől, ha tetszik altnak, ha nem, — vagv ellenkező esetben megvonhatja tőle a támogatást. . .
\'• i / \' f-
TiszNfsd csak
a világ legjobb fémNszhfószere
- * * • \' ];■ ■ _
\\ I). A. Csáktornya. Kelelős szerkesztőnk már elseje Aln távol vau. Azóta lapiiuk szerkesztései dr liegodüa Uyörgy ügyvédjelölt vezoti.
FÜRDÓ
Déli vasút állomás.
K0Z6AZ0 ASAG.
CUbonaüzletről.
aulaaa 1011. jal. 17.
IMaci árak:
.
Uj buza juliusra 22 K., uj rozs 17 K. zab 15 00 k., árpa 1150, ó tengeri lo K.
Vasas ás iszaphóforrások :t4—45° 0. Kangógyógykezelés. Hidegvizkura Szénsavas-, uap-es légfürdók. Szabadbau való fekvés. Mérsékelt árak. Prospektussal szolgál.
a Fiiiilőigazgatóság Öaruvár Slavunia,
t
ZALAI KÖZLÖNY
JULIL\'S 17.
Aa 1888. év ót» forgalomban.
DÓD- es
Óvakodjunk
téseköí
nUnsatoktól óa mii kóaaltményak beoaoin péaaéaétöl.
E megjelölések
Berger kátrányszapana, Berger glyccrin-kátrinyszapana cs Berger kén-kátrényszapanai, Berger gyógy- és higiénikus szapanai. cégünk részéit- mint saiSbali védjegyek ca aaonkivul « pótlásokkal : valódi és eredeti védve vannak. Minden aUruaitó, kyeien kizaiólag valódi és szóbeli védjegyekkel biitoaitott.lO év óla kipróbált Hcrgei-fele szappanok helyeit mái kéaaitményt csempész he, megsérti védjegyjogunkat A mi szappanoink a valóditág jeléül az _
itl lenyomatott
védjegyet és ctg---
aláírást viselik.
Tessék tehát ezen ket ismertető jelre-ugyelni és kifejezetten llerger-féle szappanokat kérni, mini s kővetkező cég gyártmányait:
6 Hell & Com.p Troppau.
Kapható : Magyar-osztrák monarchia is a külfdld gyógy, szertáraiban éa tzakbavigó üzletekben.
a kiadóhivatal,
Ó8 —
\\\\iíjdits konyvkeres
Dek tér
és minden bel- és külföld hirdetési iroda.
Valódi Avenarius Carbolineum
35 év óta bevált legjobb fakonservált máz prospektust stb. ingyen küld
Avenarius Müvek, Ligetfalu (Pozsony).
Szuperfoszfátot
kirtilin kívül szállít:
Schwarz József ós Társa
Budapest, VI., Váci körút E3.
Egy erősítő szert gyengegyomruaknak
és azoknak, kik meghűlés, vagy a gyomor túlterhelése, hiányos, nehezen emétzthslö, nagyon meleg vagy tul-hideg ételek élvezése folytén
Gyomorgyengéikcdést, mint Gyomor hurut. Gyomorgörcs, Gyomorfájások. Felfujódás stb
betegségekel k*pUk, minden körülmények koxotl «
Dr. BNGEL-fóle
htttnálják.
Baldrlanuiu > legtökéletesebb hatasu gyógy . bornak bizonyult a gyomorgyengetégeknel, kulónósen "ha eiek még kezdetlegesek, mert megakadályozza azok következményéit, mint az ldafaaaóf, álmatlanéig, ■aédUésl rohamok, ssoralii stb
.összetételénél fogva Samoibor, Baldrtan oaöpökat, milnaayrup áa osaraaxnyatavet tartalmai. A Baldrlamun igen jó hatással van aaik-rakedéinél és határozottan erósitóleg hat az »gitt •mbarl aaarvaxatra. A dr. Eng«1 róla Baldrta num nem tartalmai aemmtféla káró* aieraket m igy gyengék ét gyermekek is még hosszabb ideig is halják. Leghatásosabb, ha ail reggel éhgyomorra és •»te lefekvés elólt szedjük egy likóros pohárig Gyengi «gyének és gyermekek részére a Baldrlannm meleg vittel higitandó ét egy kevés cukorral édesítendő
A dr. En{*l (ól* Baldrlanom üvegben 3 és 4 koronáért kapható Magyarszág összes gyógyszer-Uraiban Direckt vásárolhatjuk: Nagykanizsa, Kukanizsa, Becsehely, Tótszenlmárlon, Nemesdéd, NémesviJ, Csákány, Kiskomárom, Danokszentgyörgy, Szentlászló, Tótfalu, Kerkaizcntmiklót, Mumszerdahely, Csáktornya, Latenye, Kotor, l\'erlak, Vldovec, Alsúdomboru, l.egrád, Bükkósd, Murakei eszlur, Ihárosberény, Bohonye, Tai)-»ony, Szakácsi, Marcali, Sámson, Kélhely, Vors, Hala-tonszentgyorgy, Apáti, Keszthely stb. gyógyszertáráiban, úgyszintén Slagyarország, minden nagyobb cs kisebb helységében levó gyórgystertátban, illetve fu-,ttarútleteiban,
Dr. Eugal fól* Baldrlannmot a nagyka-nnsii gyógyszertárak 3 és tobb üveg megiendcléséncl az eredeti árak mellett .Magyarország bármely helyiségébe szállítják.
Óvakodjunk utánzatoktól!
Kérjünk határozottan drlanumot.
Dr Engat-fóle Bal
gyógyforrás VARASD-TOPLITZ
Vasút-, posta-, telefon- és távirda állomás
Uj gyógyszállód! villanyvilágításul, hlrmvss radloactiv tartalmú káiss hőforrás + 68\'. — Ajánlva: klszvéiy, csuz és Ischlas stb.-nil Ivókúrák makacs torok-, gégi-,
{moll-, máj , gyomor ss bélbántalmaknal Elsktromos massags. — Iszap-szénsavas és napflirdék.
Kgéez éven át nyitva. Modern kényelem. Uj szállodák. Mesés környék. Katonazene. Prospektust Ingyen ktlld a
fUrdőigazgatósáff.

Elektrotechnikai SZAKISKOLA LABORATÓRIUMMAL ÉS MŰHELLYEL.
iskola az összes villamos ««kin és MpiftelH.
A beiratósok szeptember hó 3-án kezdődnek mindazok számára, akik mint Elektrotechnikusok (gyári hivatalnokok) óhajtják magukat kiképezni (két év alatt) elméletileg és gyakorlatilag. — Felvétetnek : 14 évtől 24 éves korig. Előképzettség: 3-4 közép-, polgári-, kereskedelmi, vagy felső ipariskola. Tekintettel a villamos erőknek mindinkább növekvő értékesítése üzemi és vitágitási célokra, valamint vegyészeti gyárakban való felhasználására, csak ajánlhatjuk a t. c. szülők (és gyámok) figyelmébe, hogy fiaikat (gyámoltjaikat) a fenti szakiskolába beírassák. Jelentkezni lehet naponta Az igazgatóság Pozsony, Wallon utca 24 szám alatt. 1911. augusztus hó i-től Széchenyi-utca. Telefon 483. Bárkinek kivánatra prospektust ingyen küld, és közelebbi adatokkal azonnal szolgál «
-----—\\-——-
Föiigynököt
több megyére „szóló területtel, csakis elsőrangú, nagy* összeköttetésekkel rendelkező, óvadékképes egyént keres a North-British angol biztosító társaság Magyarországi igazgatósága. (Ágazatok: tüz és betörés:) Ajánlatok: „Northbritish" jeligére e lap kiadóhivatalába intézendök.
Ajánlkozhatnak azonkívül szintén írásban a tüz és betörés biztosításban gyakorlattal és eredményes múlttal rendelkező üzletszerzők is ugyanezen jelige alatt a kiadóhivatalba
Nyomatott a
l&ptulajdonoB Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA. 1911 JULIUS an.
50 1K ÉVFOLYAM 58. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•■JalMlk hatfon ii csütörtökön.
Eiftniattal árak: Kgiti f.ic 10 lorona, lílí.ie 6 korona, Nogyoilévie 9 korona 60 Ali. — fcgya« ai*m ára 10 Rll.
Vágyaink sorsa.
A most megindult parlamenti harc egyike a nemzet oly irányú küzdelmeinek, amelyet mindaddig, amig sikerre nem vezetett, folytatni s megállás nélkül végigharcolni kell. mert az a küzdelem, amely az önálló s minden izében magyar hadsereg megvalósítását tűzte ki célul, nem egy pártnak a küzdelme, hanem magának a nemzetnek az óhaja, vágya, s megvalósulása a nemzet létfeltételének fundamentuma.
Nem szabad ezért magunkat párlszenvedé-lycklól elragadtatni, mert itt nem arról lehet szó, hogy minél kevesebb előbbre jutás után hozzuk meg a törvényt, vagy hogy évekig menó küzdelmet provooáljunk, hanem a cél csak az lehet, hogy a nemzet minden rétegébe. minden fiába belevitessék azon alapigazság. hogy nagy nemzeti hadsereg, fegyelmezett haderő nélkül nem létezhetik ma állam, s a hadsereg gyengítése sehol nem szül olynn károkat, mint éppen nálunk. Hele kell vinni továbbá a nemzet öntudatába, hogy az "igazi oöl a hadsoreg minél modernebb kiépítése körül egyesegyedül az, hogy ez a hadsereg minél magyarabb, minél jobban az ősi tradíciókon felépült legyen. Ha e kél alapvető gondolatot bele tudjuk vinni e hon minden fiának lelkébe, akkor már a
Falaldt taeikasaid. Mertén. Jös.ef.
Kiadja :
« »rrkuatóarg.
tzirkuztiiii íi kiadóhivatal laák-tir 1.
Talafon: 112. — MlrdaUaak dljaiabáa eaarlnl.
cél kapuja előtt vagyunk. Mert egy olyan óhaj előli, amely az egész nemzet lelkéből fakad, s amelynek elóréseért dobog minden magyar szív, sem a dinasztia, sem más hatalom megállani nem tud.
De most mit látunk. Küzdő pártokat, amelyek személyes gyűlölködésüket, lelki ellenszenvüket viszik a harcba, amely mellett csak másodrendű szerepet játszik a nemzet óhaja. A mohácsi sírásónak : Tomo-rínak az utódja: .luslh Uyula csak alkalomra várt, hogy újra mellét verhesse s megmutathassa, hogy ó még él s még egy szétrombolt nagy párt törmelékével is tud csatázni, s hogy ó hajlandó mindent igénybe venni a küzdelemben, amit neki a törvény s házszabály megenged. 0, aki a „ki a legény a csárdában" nótájával valósággal szélszórta egymás közeléből mindazokat, akik meghitt politikai viszonyban voltak egymással s mélységesen legáucsolta azokat, akiknek eddigi életét köszönheti s kényszerítette a régi nagy függetlenségi párt komoly gondolkozású tagjait, hogy kényszerzubbonyt adjanak politikai elveikre,\' ó, akinek minden szereplése nem más, mint egy malom alatti banda-banda — újra arra az útra lépett, amely mindenhová vezethet, csak hz eredményhez s igazsághoz nem.
Az ó szerepléséből hiányzik az az ósziu-toség, az a lelki meggyőződés elveiért, melyet minden harcosnál s különösen vezérnél megkívánunk, s ezért minden szavát s minden tettét éppen eddigi politikai életénél fogva csak kétkedéssel s óvatossággal kisérjük,
A Kossuth-pártból Apponyit hallottuk eddig egy olyan beszéddel, amely minden hazafi lelket magával ragad.
Mindezzel szemben áll a hatalmas munkapárt, amely a non possumus elvére támaszkodik. Az igaz, hogy eddigi haroaink azt mutatták, hogy a dinasztia olynn hatalom, amelyet megadásra kényszeríteni nagyon nehéz, — de szivünket több remény töltené el. ha mindaz, aminek igazságáról ók is megvannak győződve: nem találna oly merev ellentállásra. Ismét feltűnik az a mindenben engedelmes, vezényszóra, küzdő párt, amely ezelőtt néhány évvel letflnt. 8 itt van újra az ütköző pont. amely a nemzet, a kormány s a munkapárt között újra előáll.
Ez a kép tárul elénk, • amikor éppen legféltettebb kincsünknek: a magyar hadseregnek újjáépítéséről van szó. Hiszen ebben van minden vágyunk, jövendő nagyságunk, hitünk, reményünk alapja. Ez lehet osak kiindulási pontja az annyiszor megálmodott
Nyári képek.
Egy unalmas délután.
KeUenetes indulattól remegett a lelkem, mely-uek eltagadhatatlan sajgó fájdalma — ¿szintén kijelentve — csak az, hogy ma fél kortyánál nemes itóka se jutott ebédem mellé. — amit különben, mely a tegnap estéről maradt főtt libacomb teljes össze-ségéböl Alit, mig magára hagytam szobAcskAinat — a legkevésbé töröli ablakszemen At elrabolt a szomszédasszony vén fekete ma&lája.
Az égési sajnálatos esel másodsorban annyiban szeréuy valómat is érdekelte, inert a gyomrom sem-minemű kilogAst nem akceptált ínég csak meghallgatásra sem, minthogy — mindentől eltekintve — elsősorban érdekelt léinek kellett ót tekintenem, — habár a születési jogot alapuló kölcsönös viszony intenzív oldala velem éreztette, hogy jóllakottunk ne merészeljem tekinteni zaklatott személyemet.
. . . Némi vigaszt nyújtott inégis, mikor nyouiozAs közben a fenyegetően hegyes UvegszilAn-kok egyik hajszAlfiuom hasadékában kilenc szál fényes lekete szőrt pillantottam meg, mire rögtön liszláu megAI-lapiiotlam a karmos bestia kitűnő szaglószerrvel megáldott kilétét. Miudjáit tudtam, hogy a szomszédék kedvelt fekete cicAia a telten. Valamennyi szőrszálat vigyázattal kipiszkAlva, szépeu körülcsavarlam rózsa-sziuü so\'yemréruAval s azzal a hirtelen eltökéli bAtor elhatározással, hogy mi^d az esti diszkurzus alatt elő fogom mutatui a szomszéduéni nagyreményű
aranyos kis leányAuak ... a SzidóuikAnak, — ki mindig oly őszinte részvéttel nézett az én gondosan laviUatott s feketére preparált sárga cipőmre, melyet öt év előtt, egy reményleien szerelem miatt öngyil-kossA lett Halai jogAsz barátomtól örököltem. — Oh I ha eszébe jutott volna csak egyetlen egyszer is az iinAdandó Hzidóuika kissssionyuak a mai kor szociA-lis nyomorára gondolni . . . egy elsóhaitott néma szava ugy lebilliucselte volna heves, öndult önérzetemet, hogy talán még a siroin mögött is a béke szárnyai őrizték volua hideg tetememet — . . .
Ily sejtelmes képzetek tudtán kivül, moroaus akaratul a vádlottra kiáltó koronatanujeleket : a kilenc szál fok-.le kandurszőrl belegónyöltem egy cukor-dinnyeszinű szalon-cukorka papírba és azlAn bele-csúsztattam a saját szerzeményű kodves vászoodőzuim egyik intim rekeszébe.
S ezutáu a legtömörebb nyugtalanságot szimulálva, nyílt megfontoltsággal tAvoztam — persze hallgatag a szörnyű eunivAgyAs kinja csikort.
A szokott vezető útirányt betartva s uéhAoy kikerülhetetlen fordulót téve: egyenesen a vasútállomás felé tartottam, minden céltalan cél kikerülhetetlen távolában.
. . . Csak örökre menekülni szerettem volua addig valami húsvéti űuuepekre küldött sonkaszagu csomaggal, mig éhig poteusuek érzett alkattal tért volna vissza magamhoz jóllakott énem.
Útközben benyitottam egy végeladást fbirdető kalmárbollba s parancsoltam három krajcárért szeut-
|Anos kenyerot, hogy mégis pillanatnyi uéuiasAgrs bírjam a türelmet neiu ismerő szófogadatlau gyoiu-| romai.
Igen, de most ez elsóvéletlen ötletemet is meghiúsítva a tőlem elszakillialallau irigy balsors Atka: — iszonyú lüktető fAjdalom lógta el fölül a leghátsó lobb zApfogamat. A szeutjAnos-kenyerel boszusau elszórtam az aszfalt mellé s katonAsau visszafordulva lassú galopbau vAnszorogtam hazafelé.
Otlhou mindjárt a sósborazeaz utáu folyamodtam, — de ime eltűnt az ablak deszkáról — a tönkrement üveg lenn hevert az üres ecérfcgó körűi a padlón, szanaszéjjel szórt Üvegcserepekre osit.va
Most halAlos Alkok halmazával kezdtem illetni azl a fekete macska AlcAba bujt, hadi fegyhAzra érdemes szörnyeteget, hogy ily szivelropeszló játékot müvei én velem . megelégedett halandó létemre.
Végre körömszakadtáig kimerülve, kölcsönkért, mérsékelten rugékony zsöllyémbe rogyva, szAmolni kezdtem ezertől visszafelé, hogy a testgyarapitó ebed-utáni alvás vegyen lAgy ölébe — ily meddő küzdelmek helyeit.
A kikoplalt védtelen legyek zümmögő, altató danája kibékíteni próbált a csalfa léttel : — a rojtos kanavAsz asztalkendőt rAhajtottain lAzas fejemre és mozdulatlanul vArlam a meutő hatást, hogy érzéketlen s alvó legyek.
Kíváncsi vagyok, hogy jut-e még egykor ilyeu unalmas délután a szAmoinra ? . . .
Tdíossy J.
ZALAI KÖZLÖNY
JULIU8 UO.
Nagy-Magyarországnak. Kzen ópülhet oaak tovább a teljes állami függetlenség fenséges elmélete.
S az egész küzdelem: — osak párt-szenvedély ?
Csodálatos, hoí\'y nálunk minden eredmény csak a pártok fogosikorgatásai árán születik meg. Kz nem politikai liaromodor. Kz osak az útszéli sikerekért s a plebs tapsáért óhajtozó apró-osepró államférfiúi korcsok küzdelme.
S most kérdjük: mi losz, vágyaink, — álmaink sorsa ?
k Ipartestület Hü m jubileuma.
Rendkívüli közgyűlés.
Fényes ünnepség készül.
A helybeli Ipartestület vasárnap reudkivUli közgyűlést tartott, amelynek egyetlen tárgya volt« liogy megvitassák annak az lltiuepségnek programin-ját, amelyet a testület az év szeptember 10-éu tart azon alkalomból, hogy a testület fennállásának éves jubileumát Ünnepelheti.
A gylllés iránt a tárgy nagy fontosságánál lógva is az érdeklődés igen nagy volt. A tagok majdnem teljes számmal vettek részt s egyhangúlag elhatározták, hogy ez évi szept. hó 10-ét fényes ünnepség kereléb\'ti tartják meg s az Ünnep sikere érdekében miudent megtesznek.
A gyűlés alk? Imával összeállították ideiglenesen a szept. 10-éu megtartandó ünnepség progranunját, ameljuek főbb pontjai a következők :
Az Uuuepség istentisztelettel kezdődik, amelyre a testület meghívja az összes helybeli testületeket és társulatokat. A mise után a tagok és meghívottak a testület hivatalos helyiségébe vonulnak, ahol dr Haidu Uyula helybeli ügyvéd ünnepi beszédet mond. Kihatárolta azonkívül a közgyűlés, hogy az ünnepség emlékére alapítványt tesz a munkaképtelen és elaggod! iparosok segélyezésére és egy menház építésére olyképpen, hogy nyolc éven át minden évben 500 koronát lesz le e célra. Ugyancsak az ipartestület közszeretetben és tiszteletben álló agilis elnöke Samu József kijelentette, hogy ezen alapítványhoz az ünuep-ség alkalmával maga 100 koronával ho zájárul, amit a testület köszóueltol tudomásul vett. Azonkívül az ünuejmapon a testület, a szegény és elaggott iparosok között \'200 koronát oszt szét az ünnep emlékére.
Hogy az üunepség minél fényesebb legyen, a testület ennek rendezése végett egy kUlöu bizottságot ia azervezett, még pedig nemcsak iparosokból, hanem az ipartestület kebelén kívül álló helybeli egyénekből is. Ezen Uuiiepségrendezó bizottságnak tagok egyhaugu választása alapján tagjai lőttek: Eper-jety Uábor, jog- és államtud., Dr. Hegedűs UyOrgy, Halvái Frigyes, Velecz Kde, Németh Imre, Gerő Soma, Reíthoffer Lajos, Pávelkovics Jeuó, Jancsecz Imre, Perlaky József, Nagy Samu, Miltéuyí Uyula Kugl Uyula, Dobrovics Milán, Koros János, Kén Lajos, Hoftmanu Heurik, Somogyi Kde, Itazsó Jó-ísel, Nóvák Vince, Kohu Samu, Halog Boldizsár, Valeulics Kereuc, Klápper (luszláv, Zolner János, Bród Ignác, Strém Oltó, Itadnai Jenő és tiürtler István.
A maguuk részéről már ez alkalomból is örömmel üdvözöljük az ipartestületet. Hiszen mindenki előtt ismeretes, hogy az ipar\'estülel egy város ipari áletébeu óriási fontosságot jelent, s szerepe a közgazdasági életben igen nagy.
A helybeli ipartestület 26 éves fennállása alatt mindig fvladata magaslatán állott s a legnehezebb helyzetben is megtalálta azt nz utat, amelyen ugy saját érdeke, valamint a város érdekébe is neki haladnia kell. De büszkén tekiuthet vissza múltjára maga a testület is, hiszen annyi kiváló iparost, annyi szakembert uevell, hogy tevékenységére s életére teljes önérzetlel mutathat reá. Elvagyunk reá készülve, hogy az Unnejiségbeu nem csupáu maga az ipartestület, hanem a város egész társadalma részt vosz, hogy méltó módon fejezze ki tiszteletét és szeretetét egy hosszan működő egyesület iránt.
Védekezés a kolera ellen.
A polgármester szigorú óvó rendelkezést bocsátott ki.
A közegészségügyi állapotokat pontosan ellenőrzik.
Már több miul egy év óta állandóan rettegésben tartja egész Európát a lolyton nagyobb térre lerjedó kolerajárvány, mely szórváuyosan Magyarországon is felütötte fejét és ínég a mai napig is számos helyen n hivatalos vizsgálat biztosan megállapította, hogy az az irtózatos veszedelem okozta u gyaníts körülmények közt megbetegedett és csaknem pár óra alatt elhalt emberek borzasztó szenvedését.
Naponta elrémítő hírek jóuuek arról a rettenetes pusztításokról, melyekot a kolera betegség okoz Olaszország nápolyi vidékén. Kmintt az illetékes kormányhatóságok a lárvány behurcolása ellen a legszigorúbb intézkedéseket rendelték ol különösen a déli határszéli községekben, igy első sorban a kikötő városokban. Ezenkívül a belAgymittiszerium és az alispáni hivatalok általánosan köteleié körrendeleteket bocsátottak ki, melyek a hálósági ■ közegeknek szigorú kötelességévé teszik a legnagyobb pontossággal eljárni a leiratok összes utasítása\' szerint Vécsey Zsigmetid polgármester mindig a legmesszebbmenő figyelemmel őrködik arra. hogy a különféle védelmező körrendeletek miuden pontja végreluijfassék. A most kiadott óviutéikedó rendeletnek főbb pontjai a következők :
Határozat.
1. Kötelességévé teszem a v. rendőrkapitány! hivatalnak, hogy dr. Rácz Kálmán és dr. Goda Lipót v. t orvosok közbeujöllével azonnal és idóközöiuint többször helyszíui vizsgálatot tartsanak mindazon helyeken, ahol ugy általában a közegészség megóvása, mint különösen a kolera elleni védekezés szempontjából a köztlsztafájí fentartására különös gondot kell fordilaui.
Vizsgálják meg az összes köz- és magán épületekel, ahol sok ember fordul meg. továbbá a vendéglők, szállodák, kávéházak, cukrászdák, iskolák, ovodák, ülőhelyek gyárak és ipartelepekéi a tisztaság leunlarláwinak és az egészségügyi rendszabályok foganatosításának ellenójzése végeit |
Különös gonddal és szigorral koll ellenőrizni a tisztaság fenntajtását azokban a lakásokban, a hol a lakás tulajdonosa, illetőleg bérlője keresetszerUou több albérlőt, vagy ágyraiárol fogad lakásába, továbbá a töineglakásokbau, munkás. és cseled lakásokban.
Utasítom a v. rendőrfőkapitányI. gmidoskod|ék arról s liiyja fel a város lakosságát, liogy az ivásra használt kutakat fedéllel lássák el s a kutak környékét oly képpeli töltsék fel, hogy az elloosolt és beszennyeződött víz a kútba visza ne folyhasson.
Szigorúan tillsa el. liogy az ivásra kaszuált kutak közelében ruhát, vagy edényt mossanak
Utasítom a v reudórkapílányi hivatalt, hogy a v. tiszti orvosokkal együtt áruba bucsá|lott élulmi
színek tisztaságának és romlatlan voltának ellenőrzésére kölönos gondot fordítsanak.
Különös figyelemmel legyenek a rendőrségi« t. tiszti orvosok arra, hogy a mészárszékeket, hentes üzleteket, tejet és tejféléket árusité ütletekel, « gyümölcs és zöldségneműeket árusítókat gyakori vizsgálatokkal ellenőrizzék.
Nyílvinos helyeken ti m. hivatalokban, isko-Iákban, vendéglőkben, kávéházakban, korcsmákban, vasúti indóházban stb. az árnyékszékekel naponta fertőtleníteni kell.
II. A v. mérnöknek kötelességévé teszem és utasítom, hogy a közhelyeken készített vagy lefektetett csatornákat, árkokat, folyókákat gondosan megszemlélje és haladéklalamii végrehajtassn az esetleg szükséges javításokat é* tisztogatásokat u végből, liogy azokban a szmtyvizek akadálytalan lefolyása biztosítva legyen.
intézkedjék továbbá, hogy az esotleg mégis pangásnak kilelt szuny vizek megfelelően fertőtlenítéssé iiek.
III. Végül utasítom még a v. rendórkap. hivatalt, hogy a v. tiszti orvosok a v, k\'özvágóhidi és a m. kir. állatorvosok közbejöttével a városi közvágó-hidat gondosan megvizsgálja.
Intézkedjek tehát az iránt is, liogy a vágóhídon a hitllás és a tiidlás alja mésztejjel naponta lertótlenílessék.
Nagykanizsán, lllll. iiilius !)-óu.
Vécsey,
polgármester
HÍREK.
— Legfelsőbb elismerés A legutóbb meg-telout hivatalos lap hozza a király ama páiatlau figyelmű kéziratát, melyben hó köszönetét és elismerését feiezi ki mindazon hivatalos személyeknek, kiknek kitűnő érdeme, hogy buzgó odaadással megakadályozták Magyarországon a tavaly fellépőt! kolera-járványt.
— Változás a kanizsai kegyesrendi házban. A kegyesrendiek hivatitlos közlönye hozza, hogy a helybeli főgimnázium piarista lauári karából nyugalomba vonul Mészáros József tanár, ki hosszabb idő óta tauit ez intézetnél, s most továbbra is Kanizsán marad piheuó uapiaiban. Helyette a rend Beut-zik Mihály oki tanári, dr. Heutzik Ferenc helybeli ügyvéd liát nevezte kí a főgimnáziumhoz.
— Vakáció a városházán. A városi tisztviselők közül Halis István árvaszéki ülnök és községi bíró f. hó 20-áu, ma kezdi meg egy hónapra terjedő nyári szabadságát Addig helyette l\'erger Károly aljegyző és Benedek József h. jegyző intézik el a sürgősebb ügyeket. Ilay (lyörgy reudóralkapítáuy augusztus hó ti-iiu kezdi meg négy heti pihenőjét.
— Megjöttek a körmendi honvédek.
Az évente szokásos nyári ezredösszpoutositásra tegnap érkezett Nagykanizsára a 20-ik honvéd gyalogezred Körmenden állomásozó harmadik zászlóalja Ugyaucsak tegnap kezdődlek Seido Rezsó ezredes ezredparancsnok vezetése alatt a nagy harcászati ezredgyakorlatok, melyek o közben megszabó!, pihenő-napokkal jövő hó 4 ig eltartanak, s ez alatt löbb uagyszabásu éjjeli gyakorlatok is lesznek a környékeit.
— Feloldották a kanizsai lózárlatot
Tegnap jelentette megszűntnek Elschloger Elemér városi állatorvos i> fellépett takonykor miatt, a f. é. május hó 13-án elrendelt s lovakra vonatkozó állat-forgalmi tilalmat, mely szerint eddig lóvásárokat sem volt szabad tarUini és innét még eudig tiltva voll a lószúllités is. — Mint halljuk az utóblij hetekben a járványos marhabetegség megiiyugtulhatóaji szűnni kezd, igy valószínű, liogy az őszi országos vásárra hasított koruiü állatokat is lehet majd felhajtani.
JULUJS «0.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— Póttartalékosok behívása. A városi katoiiaügyi hivatal ma küldött ki kéz* ésilés végeit, hatvanegy helyben lakó honvéd-póttartalékosnak behívót, melyben az foglaltalik, hogy augusztus hó 10-án; be kell nekik 35 napi fegyvorgyakorlatra vonulniuk, melynek egyrésze a nagygyakorlatra is kiterjed. Kissé sokalják u szegény pótlékok, hogy az idén két teljes héttel uótt az eddig szokásos 21 napi gyakorlat tartama.
-- A pénzügyőrök és a kivándorlás. A
pénzügyminiszter körrendeletet intézett a pénzűgy-igazgatósúgrtkhoz, melyben kötelességévé toszi a pénzügyőröknek, hogy ók is ellenőrizzek a tiltott kivAn-
díorhUt. —
— A keddi sátahangverseny eredménye.
A BzépitŐHgyeaQlet által rendezett sétabangverseny, melyet kedden, és szerdán tartottak a városunkban időző houvédzHuokar közreműködésével, szép összeget eredményezett sz egyesület rendelkezésére: összes bevétel 2ü3 korona 6U fillér, felmerült kiadás Hft korona, igy az uj Ilid iavára maradó tiszta bevétel összege; 135 korona Bo f. Ha vasárnap lehetett volna megtartani, akkot biz\'iiynyal sokkal te lemesebb lenne a bevétel.
— Hármas halál a mezőn. A zalamegyei larkasdeuci puszlAu borzasztó kalasztróla ért három arató munkást. A hirtelen kitörő égiháború elől a munkások szerteszét menekültek. A vihar utáu három arató: Szukits Jáuos, tiadász Józsel és Lengyel József vállravetett kaszával visszaiudultak a munkához, mikor egyszerre uagyot villámlott és a lecsapó villám mindhármat agyonvágta, iniuduyájau családos emberek voltak.
— A sümegi tanítóképző áthelyezése Szombathelyre. Beavatott körökben azzal a tervvel foglalkoznak, hogy a kőszegi lauitóképzót Szombathelyre helyezik át. Ma még természetesen csak terv ez a helycsere, . de nem lehetetlen, hogy a kezel jövőbeli meg is lógják valósítani
— Egy hirhedt leánykereskedő letar óz-tatáea. Jó fogást csinált a minap a barcsi liatár-londórség. Horváth József szarajevói borbélyt a régóta nyomozott notórius leánykereskedól elfogta ep akkor, inidőu három szép fiatul magyar leánnyal akart átszökni a Dráván, kik közül az egyik leány Nagykanizsára való. — A becstelen ember már évek óta Uzi a csúnya mesterséget, melyből állítása szeriut háromszázezer korona tőkét harácsolt össze.
— - Az útadó lajtromok közszemlére helyezése Nagykanizsa város 1911. évi útadó-kivetési lajstroma tegnap érkezott meg Zalaegerszegről alispáni jóváhagyással, s az a napon át a városi adóhivatalnál közszemlén lesz, ahol a kivetést bárki megtekintheti és írásban megteheti esetleges kifogásait.
— A szégyen-gyermek miatt A szomszédos lnke községben Szabó Mária 17 éves leányzót a tiltott szerelem rémes gyilkosságra vitte. Már egy év óta szerelmi viszonyt folytatott Kamara Se-bestény falubeli legénnyel, melynek az lett a szomorú vege, liogy újszülött gyermekét a szegyen és félelem miatt megölte. A szörnyű lettre a legény beszélte
A szerencsétlen leányt és felbujtóját a cseudór-ség följelentette a kaposvári ügyészségnek
— A vaddisznók pusztítása Vaumegy ébeu. Vasmegye Uihb vidékének gazdukozousége kérvénnyel fordult u vármegyéhez, liogy hivatalos vaddiszilóvadászatot rendelten el, mert határaikban az utóbbi időben a kártékony vadállatok oly mértékben »Iszaporodtak, liogy össies künn levő termésüket a teljes elpusztítás feuyegeli.
— A páaztorflu sorsa Kondákor l\'ál, 14 éves keftaszeulkirályl llu disznókat legeltetett az erdóu. Itt érle a nagy zápor, mely elől a liu egy magas cserfa alá menekült; inajd nagyol dördült az ég és s kis pászlorfiut a villám liláira sújtotta. — Szülői csak másnap \'aláitak megszonesedett holtleslére.
— Gyufamonopólium A szacharm-mouo-póliuiH utáu máris ugy uj közvetett adó |avaslat benyújtása következik. Az uj monopólium a gyufAt leszi állami egyedáruság tárgyává. A pénzügyminisztériumtól elkészített javaslat teljesen azonos rendelkezéseket tartalmaz, mint az osztrák javaslat. A monopólium közel liz millió koronával fogja gyarapítani az állami bevételeket.
— A legnagyobb fürdöpalota Postyén-ben épült és legközelebb fog üzembe kerlllui. K500 m\' alapterületen létesült világhírű iszapfürdőnknek eme hatalmas intézménye, melyben naponként 4000 ember tarthatja kúráját kíuzó köszvénye, ischiasa vagy egyéb betegsége ellen. De ezenkívül 300 fejedelmi kényelemmel berendezett lakosztályt is tartalmaz ez az építmény, mely maga magyar mérnökök tervei alapján, dolgos magyar kezektől készilve utánzásra méltó példát nyújt a külföldnek is.
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Színészet.
(—) A herczegkiaasszony. Hétfőn Leon Viktor szép sikereket elért darubját adták nagy érdeklődés mellett Lévai zenéje allaudó vonzerőt gyakorol a színházlátogató közönségre, amely ma sem csalódott annak szépségében. A darab előadásában jő alakításokat láttunk. Szóreghy, Izsó, l\'ataky, Kaludy s Lovay mind teljes erejükkel működtek közre a darab sikeréért. Uyárfáa kicsi szerepében a legjobb játékot produkálta. —
(—) Beulemans kisasszsony házassága Kedves apróság, vig jelenetekkel s szellemes fordulatokkal. Mindenesetre nagyobb érdeklődésre tarthat igényt, mint amibe a közönség ok nélkül részesítette. A szereplők közül ki kell emelni Lévay, Derengi, Abonyi. Pataki és Pilisi játékát; amelyek kifogáa-talanok voltak ; úgyszintén Kanizsai Elzától s (iömöli tői is ügyes és szép játékot láttunk..
* Az Én Újságom. A vakációzó gyerekek boldogan fordítanak hátai egy időre az iskolapadoknak és iskolaköuyveknek, de auuál türelmetlenebbül várják hétről bélrn az ő hűséges eleveu jókedvű kis barátjukat Az Én Ujságom-al. I\'ósa Lajos kitűnő ifjúsági lapja vidámságot, derűt jelent számukra. Itt számol be mulatságos kalandjairól a Mackó uemzet-ség híres-neves ivadéka. Táuyértalpu koma, akinek történeteit Íródeákja Bors lláliut irja meg fürge tol lal. Kívüle még a mapyar irodalom valamennyi jeles tollforgalója ir hátról-hétre szép mesét, csengő verset, mulattató törtenetet és a kellemes szórakozás közben, sziute észrevétlenül játszva jókedvüeu tanul az Írásukból minden gy-rek. Előfizetési Ara negyedévbe 2 korona 60 fillér. Az uj évnegyed julius else-jén\'kezdődik. Előfizetni lehel a kiadóhivatalban Buda-pesl, VI. Audrássy-ut 10. vagy bármely könyvkereskedés utján
* Magyar Figyelő Eunek a tartalmú, mai
politikai, társadalmi és kulturális kérdéseket tárgyaló szemlének most jelent meg a tizennegyedik száma, tiléu gróf Tisza István tanulmányát találjuk az osztrák képviselővAlasztAsról, amelyet nagy apparátussal ismertet, birál és mutat rá az uj parlamentet kialakító rugóira. Kéz Mihály Széchényi Istvánról ad egy szélesen megrajzolt, tömör essayt. A szemle szépirodalmi részében Kiss József Gödöllőn irt gyönyörű sorait egy meghaló s mobilis mővénzetlel formált verset, ami „Legendák a nagyapámról" ciinü ciklushoz készült. Lövik Károly „Kalaudorok" című novellájában egy nála egész újfajta témával mutatkozik be. Karkas Pál, aki a török viszonyok közvetlen ismerője, sz uj török politikai áramlatokról, at ilju török bizottság bomlásáról értekezik. Régi Vaa-ulas aláirásu cikk a bosnyák vasutak jövő kiépítését világítja meg a magyarérdek szempontjából. Kenedi tiéza a békéscsabai drámához irt egy epilógust, ennek szociális és politikai hátterét vázolva. A (Ál-jegyzésekben Alezander Heruát a magyar pedagógia egy most elhuuyt csöndben dolgozó kiválóságáról, Sebestyén Gyuláról emlékezik meg. Palágyi Menyhért „Petőfi napjai a magyar irodalomban* cimQ köuyvel tárgyalja s ezenkívül egy csomó aktuális kérdésről találunk megbeszélést. A Magyar Vigyelő előfizetési ára egész évre 24 korona, félévre 1* k., negyedévre ti K. Kiadóhíval Budapest,"VI Audráaay-I ut ltl.
NYILTTÉR.
Orvosi vizsgálatok a béosi Allgemeines Krankenbausbau beigazolták, hogy a természetes Ferenoz József keserű vízzel a szék-rekedes legkülönbözőbb nemeinél nagyon kiváló eredmények érhelók el. Mert: 1) A Ferenoz József keserűvíz oldó és hashajtó hatása kisebb adagoknál következik be, mint bármely más hasonnemü víznél. 2) A Ferenoz József-keserüvizet a betegek szive-sen isszák és állandó használat mellett is jól tűrik. -- Kapbató gyógytárakban és füszerüzletekben A Szétküldési Igazgatóság Budapesten.
— Korytnlcán a saisou már kezdetét vette. Az idei kivételesen rendkívüli meleg napok folytán már most is tömegesen látogatják hazánk e kies fürdőjét a gyógyulást kereső vendégek, A fürdő-igazgatóság mindent megtesz, hogy ezt a természettől bőven megáldott gyógyhelyet a modern igényeknek megfelelővé legye. A fürdőházak olyanná leltek átalakítva, hogy a legkényesebb igényeket is kielégítik. A tömeges beruházás folytán Koryluica ma már egyike hazánk legelegánsabb fürdójéuek, olyaunyira, hogy a lürdő kényelménél s egyúttal olcsóságánál fogva nem kell magyar betegekuek külföldre menniök.
Gyógyhely
GLEICHENBERQ
Stájerország.
Idény: május 15-től szeptember 30-ig.
A iégzöuzervek öss/.es megbetegedéseinél felülmúlhatatlan
értékű.
yilághirí) gtógtforrások.
Felvilágosítások és prospektusok a fürdöigazgatóság által Gleichenberg.
4

ZALAI KÖZLÖNY
Jl\'LIL\'S 20.
tMT Gyomor betegeknek.
Mlndaioknak, kik • gyomor meghüti.e, rag; (ulterhelé.e, iO»i. neheien eu.4.«lhetö, nagyon meleg, <r»gy faidog ¿lőlek élreiele álul, ragjr rendelten élelmód kórelkejttben gynmoibelegaégd, mini
Gyomorhurut. gyomorgörcs gyomorfájclalom, nehéz emóeztóu vagy .---nyálkásodást\'kaptak, ajánlunk egy kitűnő háziszert
melynek kitűnő fatliii eiir erek Ali ki »«n próbálva. K< «
Hubert Ullrich-fóle növónybor.
Eian nóvénybor klionó, gyogyhaláionak Kiüt (Ovekból, jó borral van kitiltva 4a eróaltl, ílalra kalll ai ambar eméeitó aiarvaialíl. — A nflványbor megakadáiyoiia ai am4a(l4ai — lavarokal 4« alómoidilja ai egémégea v4r oJJ4k4pi6d4t4(. =====
A nóváayborl idejekorán haunálva, gyoui-nhetogiégek «lég a Clirijakban elfajulnak. — Symploaaik mini: K.tíájái, lelbófagái, gyonlorégéi, felfúvódás loiwullít hányással. melyek chronlkui l\'ldi gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak, elmúlnak néhányssort ivás ulán.
A \\r yolrűH ¿xa °annk kellemetlen kó \'elkeaményei, lulill Sáonlit, kóllka, ulv-OZiölVI OUtJUÖÖ dobogás, áimit leniig, valamint vértolulis a májban, opében és a nagy Ztlger-érben (Aranyár bántalmak) a\'mWnybor állal gyorsan inegsiünletnek. A novénybor megsiUntoll ai emesslhetienséget t* kónnyll sfékelét lilái eltávolíttatnak a gyomorból e> belekből alkalmatlan rétrek.
Sovány, halovány kinézés, vérszegénység, elerőtlenedés,
legtóbbuór a rotsi emésstés következményei, hiányos vérképiődés és a máj beteget Alla|>«Ue. tvágy-hiánynál, idegei bágyadlság és rosss kedélyhangulat, további fafájiaok, álmatlan éjjelek kóvetketlé-ben ily egyenek laasan égésién elpusrlulnak Xóvénybot ai elgyöngült életerőnek uj lüktetést
ad. W Növénybor fosom ax étvágyat, as emésitést ét táplálkozást előmoldl ja, elősegíti ai anyagcterét gyortitjt a vérképzódéat, megnyugtatja a frlduii idegekél és clelkrdvel tieréá. Sitm-talan elismerét és hálanyilvánitat igazolják ezt.
Novénybor kapható 3 ét 4 koronáért a Nagykanizsai, Kiakanlitái, Becaahelyi, Ujudvari, Kiá-Komáromi, Csákányi, Nemesvidi, Tapsonyi, Rohonyei, Nagy-Bajomi, Keiaó-Segesdi Csurgói, lloraencei, Gólai, Ugrádi, Alaó-Domborul, Kolorli, Muracsányi Katkai. l\'odlureni, Szatnicai, Alaolandvai, Pákai, Baksai, Novai, llaku, l\'oióakoi, l\'acaal, Altó-Rajki. Nagy Hadai, Keihelyi, Mar-cialli, Kaposvári, Nagyatádi, Tarányi, Csáktornyái l\'erlaki, Varasidi elb gyögvtárakhan és fusaar-usietekben éa Magyarország legtöbb gyógytárában.
A kaniiaai gyógyszertárak :i ét Idbb üveg novénybor rendelésnél eredeti árak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában,
•T Utánzásoktól óvatik.
Kórjen csakiB
Hubert Ullrich-fóle növónybort.
Közlemény ,
\'s 30 a* éta tarwmtmmkam iává klres
B^er-íéle gyógy- taegésis^ mppiiiokrél.
^ \\4bany hónsppal wl*t«rr *»rew ,i«vil ay,, •mi*r niagkÍMrleita, h«fy » S»*»».
■ aappanak éa hé*rinr-|arapa»ateama4i"
Oovol«« haaauilati jogai vit*aaA Uigye; hegy igy , m, gyártmányaiot rerta biraaM lati ne rat nawaálva, mát m»I> aookal honoa forfaloaiba. Igy aUntraank volt kapnaaiAnk, dr Sacba Ltioa ar áhai H4absn a magaa ca. air. karaakadaliai maa\'ailaaumaál paaaaióa k«nl íóll. pni; annak kAretkmáttaa "■ " ladom^r. bonuk. bogy 1VO). dácembar Sát kell imu aaámu ilAlaitei kimoodalatt, ba^y >t^ank van ,,Bargar-M4a |t4|>- *m \' mmimka., m ■•rgar-MI* Barjar tála | " ■«r-Mla fcaa airaay aam|
a<Hl lenné«, a wá
ciuiniai eilitat *a *«4my«aa<ki lenit a mi ¡Obamart kfll aacldll a föau taiateal k»gjuk~i. hoioi ; kérjük oonáMoara aa^ál 4 b«n a nagyérdamO kóaAnaígel, )mm( minden mán gyirimáayoktal nM í cseróleanex 4* lóradáabe oiUaaeá aé^M reoadft, állandóan Bryeijea arra " ■ oaoinacoláaoa il rafta imtakMk 4a a mi tlt iol látható keair. gydoknai, lla
a caoroagolá-
aon a mi r*4-___
laryünk 4a c^^rytiaSak anaa r^u, U(y kenfik, bagv a <unpanl, nNot aaat a mi kiraa éi 0 ár 4U |Aaar« rr»narányainkkal ataaaaat, nlaailaa
Troppau 4a B4ca l»"4. lakn
tt< ém
Baktáron van Mayyaroraaág minden vároaat ban. Nagybani aladiaa a Budapaat nagy
drogerltkban.
A Zalai
S/irkiiz(oi*Bi •» kiadóhivatala
Deák-tér i. sz. alatt van
Hirdessen a Zalai Közlönyben!
ALAPÍTÁSI ÉV 1832. >m&
ifj mnjDice^józ&ef
NH6TK RWIZ&AW.
4
£jár>lj«, jél bereode^ctt •
mindennemű nyomdal mankák díszes-és Ízléses elkészítésére, Jntnyos árak mellett.
^¿Ujegye^ l^orlapo^ mcqbl^» «Ijeqyjési ¿5 esketési hártyák rr>ir>dig a legújabb dlfat 53«rir>t
ké$3ili«<r?«^ el.
Falragaszok, gyászjelentések s más sürgős nyomtatványok néhány
óra alatt előállíttatnak.
Nagyon alkalmas intézet kisebb s nagyobb müvek kiállítására
Nyomatott a laptulajdouos lfj. vVajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, igu JULIUS 31. 50-IK ÉVFOLYAM. 61. SZÁM . HÉTFŐ
Politikai lap.
1 . _____
NaiJilinlk hétfőn él caitírtMn. Eioni.H.I Arak: Kgiu 4<r> 10 korona, íílévrr 5 korona, NflyyetUyrc 9 koron« S0 HU. — Égy.. «lím *ra 10 flll. • Koletöi >t«kMilö : Kiadj« : Kert*» Jtfaaef. „ Szirkisztiiéi ét kladéhl»atal Diák-tar 1. T.l.fon: Ili. — HlrdaUaak dlj.iabá. aaarint.
Párhuzam. Andrássy hírlapi oikkben válaszol Tisza legutóbbi parlamenti beszédének arra a részére, amelyet magára nézve sérelmesnek, szHinélyeskedónek tart. Azt mondja Andrássy, hogy a/ért válaszol a sajtó utján éa nem a képviselőházban, mert kerülni akarja a látszatot, mintha az obstrukoiót támogatná. Kzzel az óvatossággal azonban elkésett Andrássy ; a képviselőházi felszóllalása eiót\'. lett volna helyén, mert felszólalásával jelentékeny mértékben erősítette, táplálta az obstrukoiót. Ha ez nem állott szándékában, a legféktelenebb teknikai obstrukoió közepette nem kellett volna a házban szót emelnie a katonai javalatok ellen, mert beszédének tulajdonképeni céljáért, a maga katonai programiujának az igazolásáért más módon is küzdhetett volna. De ha már támad, a (17-es politikát gyöngíteni akaró, a 48-sok obstrukcióját elősegítő beszédét elmondta is, nem volt szükség ezt a dolgot hírlapi uton is folytatni és Tiszával személyes kérdés óimén polemizálni. Tisza ugyanis a legkevésbé sem személyeskedett. midőn hétfői nagy beszédében megjegyzeseket tett Andrássy állásfoglalá • sára a katonai kérdésben; nemcsak nem támadta Andrássy személyét, sót nemcsak kiméleto8en, hanem a legnagyobb tisztelet, elismerés, baráti vonzalom hangján emlékezett meg róla s csupán mostani politikai magatartásának a következetlenségére mutatott rá. Nem is a beszéd és a kifejezések hangjában lát Andrássy személyeskedést, hanem abban a tényállításban, hogy ó, Andrássy, Tisza kormányalakítását támogatni lett volna hajlandó, a Héderváry kormányt pedig nem támogatja, holott elejétől fogva tudta, hogy Tisza és Héderváry között a katonai kérdésben nincs eltérés. A vita igazi tárgya tehát az, hogy miért nem követett Andrássy ugyanolyan magatartást a Héderváry kormánnyal szemben, mint amilyent követni szándékozott Tisza irányában, holott ismerte Tiszának és Hédervárynak a katonai kérdésben is egybevágó katonai programmját. Nom elég válasz erre, hogy Andrássy akkor még nem ismerte a katonai létszámemelés mértékét, hiszen a koalíciós kormány is tervezte a két éves katonai szolgálatot, ami a mostan kívántnál kisebb létszámemeléssel kivihetetlen. tós arra sem hivatkozhatík Andrássy, hogy Tisza a kilences bizottsági programúi alapján állott, mig a Héderváry-kormány ezt a programmot csak fokozatosan igéri megvalósítani, mert ez különben sem jelentékeny különbség és kibontakozás nehézségeivel szemben még csak mérlegelés tárgya sem lehetett. így tohát Andrássy a poHtiai magatartását magyarázó beszéde és a beszédet magyarázó hírlapi cikke után is adós maradt a felelettel ezekre a kérdésekre: Mért fordult a Héderváry-kormány ellen, holott Tiszának azonos politikáját támogatni volt hajlandó ? Rendületlen 67-es politikus létére, saját nyomatékkal hirdetett tilalma ellenére mért bontogatja a 6?-es alap egységét? És végül: inkarnátus Ö7-es létére hogyan adhatott lovat a 48-as obstrkcíó alá, ama 48-asok támogatására, akik a 67-esek katonai programiujának megvalósítását lehetetlenné akarják tenni.
— A pápa—devecser sümegi vasút építéséhez szükséges hozzájárulási összegek beszerzése sikeresen halad előre, ugy hogy a szóban lorgó vasúti terv megvalósítása már a közel jövőben várható. l\'ápa város 100.000 koronás hozzájárulását a a minisztérium jóváhagyta. Az építést Fábiáu Lajos budapesti mérnök fogja eszköiölui.
Földrengések hazánkban. *- Aktuális krónika. — A kecakeméti földrengés alkalmából aokau fölvetették, hogy hazánkban igen ritka esemény a földrengés a alig tudott egy-két óreg ember emlékezetének romjaiból elóhnzni néhány, a kecskemétihez hasonló eseményt, l\'edig a földrengéa \' minálunk ae ismeretlen. Néháuyát emlékek órzik, néhányát az egykori sajtó is megirta. Legnagyobb földrengés volt hazáukban a komáromi 1703. juit. 28-án, amikor hatvanöt ember balt ineg s a Duna partján homok és iszap kitörések voltak. 1703-ban a várost u|abb földrengés lá. lógatta meg, amikor szintén több ház romba dőlt a a templom két toruya egymáshoz hajlott. A tizennyolcadik század folyamán Komáromban igen gyakoriak voltak a földrengések. Az 1768-iki hosszabb megaiakitáaokkal 1770-ig tartolt, ekkor megazDntek, de 1783-ban iaméllódlek. A gyakori rengésektől legtöbbet szenvedeti Komárom vára. Kolozsváron 1786. február 16-én ingolt meg a föld, uégy templom összeomlott a a báslyák a Szamosba hullottak. 1810-ben Mooron reudlllt meg a (öld s az ingások csak évek múlva azOutek meg. 1858. jan. líi-éu Zsolua vidékét rázla meg a földalatti titkos eró, de a körmöci arauybáuyákbau még csak egy rezgést se éreztek belőle. Érdekes, hogy a föld belsejében levó nagyobb üregek mintegy véd-fallal szolgálnak a földrengések elleD. A rengés miudig a föld felületén a legerősebb s bányákban, kutakban, alagutakban alig érezhető. Koch Antal dr. kimulatta, hogy a marosnjvári földrengéa alkalmával\' (1880. okt. 30-án) a rengés uljában lekvó terjedelmes sóbányák a mögöttük fekvő városokat teljesen megvédték. 18G8. junius havában Jászberényben ingott a talaj s a rengések egészeu az év végéig ismétlődtek, de kárt nem okoztak. 1879. október 10-éu igen heves lökéssel kezdődtek a moldvai földrengések, amik keresztülvonullak az egész Rácskáu. A földrengéa hulláma gyorsabban terjed, mint a hang. Ez másodpercenként háromszáznegyven métert halad, a földrengés hulláma pedig háromszáz negyven métertől ötszáz méter gyorsasággal halad A földrengés gyakrabban jelentkezik éjjel, inint nappal és sűrűbben lordul elő ősszel és télen, iniul tavasszal éa nyáron. A holdnak földünkhöz való közeltiégével a földrengéa is gyakrabban jeleutkezik, de ritkán vannak összekötve vulkánikus működéssel. Igen sok és veszedelmes földrengés volt már Erdélyben. 1520 november lll-én Meilgyest rendítette meg s a városház toruya ledőlt, 1528. november 19-éu Nagyszebenben buaz hát összeomlott. A földrengésnek valóságos fészke volt Braasó, ahol már legalább ötven kisebb-nagyobb földindulás volt. 1545. junius 19-én az emberek a templomból futottak ki, 1656-ban uégy napig tarló földrengéa volt, amely egész Magyarországon érethető volt. 1673-ban öt napig tartottak az iagások és földalatti dübörgések Erdélyben. 1671-ben a Bárcaaágban éa a Székelyföldön morajlott a föld. 1690. augusitus 10-én este 9 órakor Bécsben, Potsonyban éa Brassóban volt erős földrengés. A harangok megsiólaltak, a karta-tok lestakadtak. 1609. május 30-áu éjjel 3 órakor égést talaja rengett. 1606. decembor 14-éu 4—6 óra között a harangok megsiólaltak, az emberek elestek. 1620. november 8-án ismét reogett egész Erdély, de kűlöuöseu Brassó, ahol a templomok bolt -hajlásai megrepedtek, kövek hullottak le. 1798. szeptember 25-én délután & órakor Sepsiszentgyörgyön, 1802. október 26-án megint Braasóbau volt nagy földrengés. Földrengést jósolni a tudomáuy mai tapogatódzó helyzetében mi egyéb lenne a babonánál ? Mégis hihető, hogy amint a mull sutiadban Veszprém és Kontárom vonalában többször mutatkozott ilyen jelenség s az első nagyobb lökést több, de mindig enyhébb követte, a földcsuszamlás jellegéhet képest, ilyen rengéstől kell még írnunk. Vajba aemmi csapással uem járn i. Vajha eltudnék mihamar felej-leui, mint valami kellemetlen álmot.
ZALAI KÖZLÖNY
JULIUS 8|.
A „Pécsi Torna Egylet" Nagyatádon,
1 laijatátfl Atlétikai Clib rileiiaégi.
P. T. E : N. A. C. 1:1 (félidő 0 :1 a N. A. C. javára). — Saját tudósítónktól. —
Vasárnap, e hó 23-án tartotta a N. A. C. klubköii atlétikai és football mérkótését Nagyatádon, aqát versenypályáján a P. T. E.-el, mely verseny egyszersmind a N. A. C. tüzkeroszlelóje is volt, amennyiben ez a fiatal, még alig két hetes egyesület először bocsátotta harcba katonáit, hol derekasan meg ia állták helyüket. Dicsőségére válik a fiatal atlétáknak, hogy már az elsó küzdelemben oly szép, biztos játékot produkáltak és ezzel megalapozták a N. A. 0. hírnevét és lekiutélyét.
A délután fél ó-kor megkezdett atlétikai és football verseny eredménye a következő:
100 yardos síkfutás: I) Botter J. (N. A. 0). 2) Járányi (P. T. K.)
Magasugrás: 1) Mészáros (N A. 0.) 15» cm 2. Vámos (P. T. K). 145. cm.
i szer 100 méteres stafétafutás: 1) a N. A .0. csapata (Vajda. Bezerédy, Mészáros Kotter J.
SulydobáB: I) Záráuyi (P. T. E) fl 79 m. 2) (Jölöncsér (N A. 0.) 8 00 m.
Távolugrás: 1) Mészáros (N- A. 0.) 5.55 cm. 2) Vámos \'P. T. E.) 5 43 m.
Fél angol mérlföldes síkfutás: I) Járányi (P. T. E.) 2. Újhegyi (N. A. C.J
A Ital számból az aládlak 4-ben vívták ki ma gukuak az elsőséget, amivel megmutatták, Imgy kitüuó atléta gárdájnk vau. Mégis a verseny clouja a football mérkőzés volt, melyről elmondhatjuk, hogy auuak ellenére, hogy miudkét csapat még csecsemő korát éli, oly szépen, oly higgadtan folyt le, hogy becsületére válna bármely, viharedzett csapatnak. A kél csapatuak a (elállítása a következő volt:
N. A. C.
Kun
Gölöncsér Roller II.
Dani Rolter I. Bezerédy Kertész Bzikszai Steiner Kelemen Kovács
P. T. K.
Somogyi I. Takács Weiaz Somogyi II. Németh Schwarz Sraper Feig Vámos Lówy
Haiuess
Különösen tetszett a pécsiek fürge csatársora és a nagyatádiak elaórendü védelme. A N. A. 0 csapa-tábau a két Roller, Bezerédy, Uölöncaér Kelemen és a kapus Kuu valósággal brillíroztak, mig a pécsieknél Prager, Takács, Weisz, Német és a macskaügyea Hámos tűntek ki szép játékukkal. A kapuválasztás joga a nagyatádiaké volt. éa igy a pécsiek kezdtek. Az elsó idóbeu a pécsiek gyors tempót dictálva a nagyatádiak kifárasztására törekeszuek, azonban a N. A. C. csatárai állaudó támadásokkal megzavarják a pécsiek terveit. Az elsó félidő 10. percébeu Ke-lemeu egy szép kapulövéssel megszerzi a nagyatádiak vezető gólját. Félidő 0 : 1 a N. A. 0. javára. A második félidőben a pécsiek állandóan támadnak, azoubau a kitUuó lioller I. a többi védelemmel együtt a legszebbeu kidolgozott ós a legveszedel-
mesebb támadásokat is visszaverik. Már már ugy látszik, hogy a nagyatádiak teljes győzelmével áldoz le a tOudodkló nap, mikor 8 perccel a vég előtt (a 42. percben az ügyes Takács berúgja a pécsiek kiogyenlílő gólját. S igy a verseny eldöulellenOl 1 : 1 végződik, mégis tekintetbe véve, hogy a N A- C-uak ez volt az első versenye, a dicséret ós elismerés őket illeti meg.
A inéi kőzést az elsó félidőben László Vilmos (N. A. C.) a másodikban Füredi (P. T. K.) vezette.
Aratás után.
Leszüretelték a mozók sárga gyöngyét Az elvetett remény gyümölcsét összohalmozlák a súlyos vaskarok. S a himbáló halásztenger helyén kopár, tarlót hagyott a szálszeló kaszapolige.
Nem látni inár künn s vetések mosolygó bok-rélá)ai: a kedves búzavirágot, nem virít a földek szélén a tüzes pipacs és a karcsú mezei konkoly. Csak néhol a bozótos válaszbarázdák mellett szomorkodik egy-egy csoport söiél-lila szarkaláb.
Igy az aratással a mező sokat veszít pazar bá-iából is, épp ugy mint a virágos rét,.ha már rendekbe hever rajta a levágott száradó fii.
Most tart javában a galiouatukaritás. A hosszú, megrakott szekerek egymást nyomon követik a széles postaúton. Egy ember fönn a kocsi (elején ül s a gyeplőt fogta, egy másik lenn s kocsi mellett ballag az ulou. Sima fanyelű vasvíllát visz a vállára vetve Azzal segít, hogy a szekér föl ue dőljön, ha talán borulni kezdenének a (elhalmozott gabonakévék.
Ilyenkor a gazda már tud|a. hogy milyeu az eredmény. Fizel-e annyit a ¿ereszt, mint amennyit várni lehetett belőle. 8 jobb lesz-e az idei termét a tavalyinál. Mert a szántóvető miudeu reménye és összes számítása az aratás hozamától függ. Ha bó aratás esik, az boldogságot jelent a földmivos, jó-esztendőnek uevezí azt az évet. Mert kenyerét ia biztosítva látja, azonkívül másra is tud fordítani valamelyest. Elsósorbau reüdbeszedni adóját és más fizetési kötelezettségeit. Ugy azláu kerül egyéb hasznosra, ruhára, bútorra, kisebb beruházásokra, talán valamicske a sparkasszába is, — de akkor lehet még a korcsmában is uagynélta elböslörködní egyről-másról egy-egy félliter örömcsepp mellett.
A kiskauizsai és a szomszédos falubeli gazdáknak bizony nem valami uagy öröme telik az idei aratásban. Mar egynéhányan elvégezték a cséplést ós s vele kapcsolatos tisztítási munkálatokat. Ezek mondják, hogy az idén jóval kevesebbet ad a kalász, mint tavaly. Sót amiül általában beszélik a kanizsai határon és a közeli környék jelen gubouatoriuése a rosszul fizető esztendők urodményét csak alig valamivel haladja felül.
. A pár holdas gazdák, ukikuek csak egy darabka löld jut mag alá, — nem pótolja veszteségüket semmi, ha esetleg az időjárás szeszélye elpusztítja azt a keveset is, initól mindent bizva vár a szegény fóldiuíves család. Pedig Kiskanizsa lakói is ezekhoz tartoznak, itt is, egy-két kivétellel többnyire egyeuló KÍs vagyonnal ruudelkozi.ek a polgárok. 3 ezek a kisgazdák paimszkoduak most, hogy az idei termésmennyiséggel uiucseuek megelégedve. Ennek pedig — mint mondjak — az az oka, hogy virágzáskor viharos nedves idő járt, s ezutáit meg az erős szelek majdnem iniudouütt ledöntötték a gabonákat. Azonban a szuuiek tniuósége jobb a tavalyinál.
Mint előre látható, a fogyatékos termés miatt kisgazdáink, osak keveset adhatnak el, meri ami t«r. mell, az saját szükségleteikre is csak alig elégséges
Koppjai szolia
ki a házi toendókhöz is ért azonnal felvétetik:
I fj. Waj d i ts József
könyvnyomdájában.
HÍREK.
Moszkvából. Lukács József tanár, lapunk munkatársa oroszországi útjában Moszkvába érkezett. Innen küldött egy tárcát mely csütörtöki számunkban fog megjelenni.
— Szemdlyi hir Dr. Sabjáu Gyula vátosl fó|egyzó nyári szabadságáról visszatérve átvette hivatalának vezetését.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Rát-kay Béla budapesti lakóst, Hathmaun Menyhért volt nagykanizsai kéményseprő inosttjr fiát a in. kir köz-pouti díj és illetékkiszabási hivatalhoz ideiglenes minőségű sogélydíjas pénzügyi fogalmazó-gyakornokká nevezte ki.
— Igazgató választás. A keszthelyi községi népiskola iskolaszéke f. hó 27-éu lleck Sándor elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen egyhangúlag megválasztotta az iskola igazgatójának további három évre Murai Lajost. Murai már 8 év óta vezeti a keszthelyi népoktatás ügyét és tapintatos, körültekintő működésével annyira rászolgált az iskolaazék elismerése, hogy bár régebbi usus szerint hárotn-éveukiut más-más tanítóra bizla az iskolaszék az igazgatói tisztet éa ezelőtt három évvel is volt még ellenvéhméuy Murai ujabb megbízása ellen éppen az iskolaszék régebbi határozata miatt, most telje* egyértelműséggel ruházta rá az iskolaszék az igazgatói tisztet, melyei eddig kifogástalanul töltött be. Valószínű, hogy az iskolaszék méltányolva Murai rátermettségét, egy ujabb ciklus befejezése előtt végleg megválasztia igazgatójának. A jelenlegi változó rendszer amúgy sem felel meg az általános szokásnak és kárára vau magának az igazgatói iutenziv működésnek.
Porcinkula buoeu-ünnep Nagykanizsán Augusztus másodikán, szerdáit tartják a szokásos porciukula-biicsut az alsóteinplombau, melyei assisi szetil Ferenc emiekére szeutel az általa alapított Szeutfereuc-teiuplomreud, erre az alkalomra a környékről is sokan be szoktak rándulni a hivők, hogy a bucsttuapi ájtatosságbau részt vegyenek. Búcsút nyernek azok, kik augusztus l-éu d. u. 2 ór tói másnap alkonyatig megjelenünk a templomban hálaadó imára. — Az ünnepi szertartások sorreudje az alábbi \'
Reggel ti órakor elsó csendes mise.
Utánua : 7 órakor éuekes istentisztelet.
8 és >J órakor csendes bucsu inisék.
10 órakor emlekeztetó prédikáció.
Ulánua: plébániai szent mise. w
Délután 3 órako/ litáuia és könyörgés.
JULinfl 31.
ZALAI KÖZLÖNY
8.
— Városi közgyűlés Nagykauízta r. t. vá-ros képviselőtestülete 1011, augusztus Itó 2-áu d. u. j órakor a városháza dísztermében reudkivQli közgyűlést tart. melyen h következő fontosabb ügyek kerülnek lárgyitlásra. A v. közkórház 1013 évi költségvetése és ezzel kapcsolatosan az élelmezési költség felemelése tárgyában tanácsi javaslat, özemere-utca alsó szakaszának kikövezése tárgyában tauacsi javaslat. Kranz Ltyos és fiai gózmalom és villamos üzem r. t. ingatlan vételi ajánlata és bejeloutése a villamos Ütőmnek forgó áramra leendó átalakítása iránt a őzzel kapcsolatban villamos szakértő megbízása tárgyában tanácsi javaslat. A cs. kir. szab. Déli vaspálya társaságtól a Kazincy-utcában megveendő ingatlanra vonatkozólag tanácsi javaslat. A m. kir. kincstáriéi az uj postapalota telkéből megveendő ingatlanra vonatkozó vételi ügyben tanácsi javaslat Ezenkívül több kisebb íngallauügy és illetőségek.
I — Kanizsai flu tragédiája: Szutnoru hírt hozóit teguap délután a távíró Vellák József bírósági kézbesítő, helybeli lakóshoz. melyből arról értesüli, hogy Bándor fiát tegnap délután, fürdés köz. ben a Vág hullámai olsodorták. A szerencsétlenül járt ifju még csak ¡13 éves volt és tavaly karácsonykor nevezték ki adótisztté, mikor át is helyezték a kanizsai adóhivataltól u trencsénmegyoi Nag\\bittsére. Itt történt teguap tragikus halála, melynek híre u távirat után gyorsan elterjedt az egész városban Sokan ismerték a rokonszenves, jó ntodoru fiatal embert, s annál is inkább mély részvéttel illet bennünket végzetes elhunyta, mert még a napókban itt látták körünkben és barátainak kedélyos hangulata közölt beszélte el oltani benyomásait. Ugyanis nyári szabadságidejének egy részéi liákóczi-utcábau lakó szüleinél töltötte el, honnan csak tizenegy nappal előtt utazott fel Nagybíttsére hivatalába, hol alig pár napig folytatta csak működését míg el nem sodorta a Vág gtilk s örvénye.
— Éjjeli gyakorlat. Ma a helyben állomásozó 20. honvédgyalogezered a közös zászlóaljjal együtt Szepetuek kornyékén nagy éjjeli hadgyakorlatot tart.
— A helyi közkórh&z jövő évi költségvetése A közkórház (1912.) évi szükségletei 79,677 kor. 74 fillér összegben vaunak kiszámítva, — amelyre a meglévő készpéuzfedezet mindössze 894 kor. 28 Fillért tesz. A hiányzó 78 083 korona 46 Hllért akképpen fogják megszerezni, hogy a tanács a kanizsai közkórbáz belegápoláai diját uapoukéut éa fejenként 1 korona 78 fillérben állapítja meg ismét.
OŐBgápkezelök éa kazánfűtők legközelebbi képesilói vizsgái Sopronban auguszt. hó li-ák délelőtt 9 órakor a Sopron városi villanytelepet! fog-\' uak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker íparfelügyelóséghez küldendők Deák-tér 8.
— A járdák öntözése és söprése. A rendőrség szigorúéit elleuőrzi, hogy a háztulajdonosok gondoskodnak-e a házuk előtti gyalogiárók kellő tisztántartásáról. És ha\'valamelyik elhauyagolja, azt föltétlenül megbüntetik, hogy azután el ue feledje a kötelességet, mi pedig caak abból áll, hogy reggel és este a járdát meg kell öntözni és felseperni. A rendőrség teguap és ina 60 feledékeny háztulajdonost büntetett meg l—6 koronáig terjedő pénzbírsággal, mert elmulasztották járdáik öntözését. Különös goudiába ajáuljuk tehát a bázbirtokosokuak, liogy erről a csekély teendőről meg ne leledkezzeuek, aniyival is inkább, mer! az ulcarendórí szabályok is azt szigoruau előírják.
— Megtelt. Éz a tábla, mely a nagyvárosi villamosokon éppen olyankor szokott mutatkozni, a mikor azokra legnagyobb szükség volna, illik Pös-tyénru is nváron át. A fürdőhely niiulon zuga tömve van ilyenkor gyógyulásra váró reumásokkai és kÖ8Zvényosekkel, ugy, hogy csak uj nagyszabású fürdók és szállók létesítésével sikerül kellő elhelyezést biztosítani az odaözöulő vendégsereg részére. I\'östyén uj épületei 4000-nyl vendégvzaporálatra vaunak berendezve, de ha olyan arányban növekszik, a forgalom, mint eddig, ugy ez a szám sem lesz elég sokáig.
— Csónakverseny Keszthelyen A keszthelyi csónakázó és korcsolyázó egylet augusztus ti-áu ünnepélyes csónakverseny) rendez. A verseny ¡ráüt már állaláuos nagy az érdeklődés és Kanizsáról is sokan rándulnak ki az érdekes verseuyben gyönyörködni.
— Országos baromflváaár Sopronban
A Nyugatmagyarországí Köldmivolók (lazdasági Egyesület« et évben ismét országos jellegű baremfivásárt rendez folyó évi október 28., 29. és 30-án.
— A „Balatoni Szövetség* idei közgyűlését Batthyány Lajos gróf és dr. Óvári Kerenc országgyűlési képviselők olnökségóvol augusztus hó 6-án d. u. 3 órakor tarlja Halaionbogláron.
— Szarkát utánzó úriasszony. Kinos botrány játszódott le a siófoki nagyvendéglőben. A vendégek és a pincérek észrevetlók, amint egy úriasszony a ridiküljében egy pár ezüst kanalat csúsztatott be Az esőiről azonnal értesítettek a rendőrséget, amely tényleg megtalálta az ezüst kanalakat az ismeretleu uriasszonynál. Megállapították, hogy egy jónevü vidéki városbeli ügyvéd felesége. Az asszony azzal védekezik, hogy valaki rossz tréfából csúsztatta a kanalakat a ridikűljébe. Minthogy a tanuk vallomása az ellenkezőt igazolja, a rendőrség megindította ellene az eljárást.
— Kegyetlen bosszú. Tapolcáról írja tudósítónk: Borzalmas halált hall a minap a közeli Tal-líándörögd községben egy uégyeszteudós kisgyermek Dél Józsof talliándörögdí lakós a mezőn dolgozott feleségével, otthon hagyván négyéves kis gyermekét, akit öreganyja örizete alatt a ház végében levő pa|-lábu lefeküdi és elaludt Nemsokára a paju hirtelen kigyulladt, s mire segély érkezeit, a kis gyermeknek már csak megszenesedelt holttestét tudták kimenteni a tűzből. Megállapították, hogy a pajtát a gazda egy irigye gyújtotta fel bosszúból.
Gabonaflsletröl,
Sacjrkaola«» 1911. Jul. 31.
Piaci árak:
Buza K 21.— , rozs K 16 50, árpa K 16 50, Zab K 16 -.
— Halálos dráma az utcán. Egy régóta
feldúlt családi életnek utolsó jelenete játszódott le ma d e a posta épület előtt, amelynek áldozata Mózsi Jáuos helybeli kómives segéd Mózsi és felesége Vajda Róza közi már házasságuk elsó napjától kezdve napi reuden volt a civódás és a legdurvább veszekedés. A férj iszákos, s összeférhetlen természetű volt, azonfelül folyton feltékonykedéssel üldözte feleségét. A helyzet napról-napra roaszabbodott, a az aai-szony a sok verés miatt kénytelen volt az urát otthagyni, s előle meuekűlui. Ma délelólt is reá támadt Mozsi a posta épület előtt, többször megütötte, mire az asszony kivette zsebkését, s azzal háromszor férje hasába szúrt, kétszer pedig a mellébe. Mózsi azonnal összeesett, bevitték a katonai kórházbs, ahol dr. Rátz Kálmán v. orvos vette azonnal gyógykezelés alá, aki azoubau a legnagyobb igyekezettel s erőfeszítéssel sem tudta eszméletére sem visszatéríteni. Mózai, alig egy negyedórai kínlódás utáu belső elvérzéaben elhalt. A gyilkos asszonyt azonual letartóztatták.
2 — 3 középiskolát végzett, jó házból való fin
GYAKORNOKNAK
jó fizetéssel azonnal fölvétetik
Iíju Wajdits József
könyv és papirkereskedésébeu.
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
A* 186B. 4t ÓU forr klómban.
Bpr irio- és límente szapaui.
Óvakodjunk
utániatoktól *• kiaaltminyak b*oi péuéaétai.
K megjelölések:
Bcrgcr kátrányszapana, Hergcr glycerin-kutrányszapana és Berger kén-kátrányazapanai, Berger gyógy- éa higienikua azapanai.
cigtlnk rétiére mint szóbeli védjegyek és »xonktvul e pótlásokkal: valódi és eredeti védve vannak. Minden tláruiitó, ki eien kizárólag valódi ét sióbeli védjegyekkel biztosított, -»0 év óta kipróbált Berger-féle suppanok helyett más kétailmcnyt csempém be, megsérti védjegyjogunk»!. A ml tiappanamk a valódiéig Jeléül íz .
Itt lenyomatott ¿«».«^
védjegyet éa cég- _—;—--
aláírást vtaelik.
Teaack tehát ezen két ismertető Jelre-Ugyelni éa kifejeaelten Berger-féle exappanokal kérni, min! ekóvelkezó cég gyártmányait:
G. Hell & Com.p Troppau.
Kapható : Magyar-outrák monarchia ás a kfllfBId gyógyszertáraiban ia aiakbavágó Űrietekben.
Elektrotechnikai
SZAKISKOLA LABORATÓRIUMMAL ÉS MŰHELLYEL.
Moszati iskola az öss/,8s villamos, mttn és ppinitesxötta.
A beiratások szeptember hó j-án kezdődnek mindazok számára, akik mint elektrotechnikusok (gyári hivatalnokok) óhajtják magukat kiképezni (két év alatt) elméletileg és gyakorlatilag. — Felvétetnek : 14 évtől 24 éves korig Előképzettség : 3—4 közép-, polgári-, kereskedelmi, vagy felső ipariskola. Tekintettel a villamos erőknek mindinkább növekvő értékesítése üzemi és vitágitási célokra, valamint vegyészeti gyárakban való felhasználására, csak ajánlhatjuk a t. c. szülők (és gyámok) figyel méh«, hogy fiaikat (gyámoltjaikat) a fenti szakiskolába beírassák. Jelentkezni lehet naponta. Az igazgatóság Pozsony, Wallon utca 24. szám alatt. 1911. augusztus hó i-től Széchenyi-utca. Telefon 483. Bárkinek kívánatra prospektust ingyen küld, és közelebbi adatokkal azonnal szolgál
Hogy merss nekem más egyebet
4
hozni, mint a kipróbált
„OTTQMAN" cigarettapapírt vagy hüvelyt!
4
ZALAI KÖZLÖNY
Jl\'LIL\'S 31.
%
IMT Gyomor betegeknek.
Mindazoknak, kik a gyomor meghillése, vagy lultcrlielí.c, 101». nehezen emészthető, nagyon meleg, vagy hideg ételek ilrezete által, vagy rendetlen eleimód kóvetkeztében gyomorbetegségei, mint
Gyomorhurut gyomorgörcs gyomorfáj dalom, nehéz emésztés vagy nyálkásodást kaptak, ajánlunk egy kltünö házlszert
melynek kitárni hatása mái ivek 01a kl van próbálva. Ki a
Hubert Ullrich-féle növénybor.
fcian ndvépybor kltónó, gyogyhaláaonak talált lovakból. jó bcrral van káailtva 4a arOaili, éleire kellKaz ember emésztő aaervei«l4l. — A nívénybor megakadályozza a< am4ail4al --lavarokal 4a előmozdítja az egészségos vér ujjáképzödésél. -
A nóvénybort idejekorán hasziiálvá, gyoiuorbeteg.égok még á csirájukban elfojlaluak. — Symptumák mini: Kóláját, felbőlógés, gyomorégés, feiruvóiUs. rosszullét hányással, melyek chionlkus Idöa gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak, eimuliiak néhányszori Ivás után.
és enunk kellemetlen kó vetkezinényei, rninl szorulás, kólika, szív* dobogás, álmatlanság, valamint viirtolulás a májban, epében és a nagy ¿slger árbeli (Arany-ér bántalmak) a nó/énybor állal gyoisan megszüntetnek. A nóvónybor megszünteti az emeszthellenségct és kónnyll székelés kltal eltávolíttatnak a gyomorból és belekból alkalmatlan részek.
Sovány, halovány klne és, vérszegénység. elerőtlenedés,
legtöbbször a rosss emésztés következményei, hiányos vérképzódés^s a ináj beteges állapotáé, tvágy. hiánynál, idegea bágyadtság és rossz kedilyhangulal, továbbá főfájások, álinntlan éjjelek kóvelkezlé-hen ily egyének lassan egészen elpusztulnak. W Növényből az elgyóngillt életerőnek uj lüktetést ad. mm Növénybor foaoaza az ¿Ivágyal, az emésztési és táplálkozási előmozdi ja, elősegíti az anyageaeret gyorailja a vérképáódéat, megnyugtatja a Irlduit idegeket és életkedvet szerei. Sárim-taian elismerés ea hálanyiivániláa igatoljak ezt.
Nóvénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Kiskamztai, Becsohelyi, Ujudvari, Kta-Koméromi, Csákányi, Nemesvidi, Tapaonyi, BJhonyei, Nagy-Bajomi, Keltó-Segesdi Csurgói, Herzencei, Gólai, Legrádi, AUó-Domborul, Kotoai, Muracsányi Hátkai, l\'odlureni, Szelnicai, Alsóiendval, Pákai, Raksai, Novai, Hakil, l\'rtlrtskei, i\'ocsai, Also-Kajki. Nagy-Hadai, Kéthelyi, Mar-cialli, Kaposvári, Nagyatádi, Taranyi, Csáktornyái Perlaki, Varaazdi slb. gyógytárakban és fuszer-uzletekben ét Magyarország legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógyszertárak 3 és löbb üveg novénybor rendelésnél eredeti áruk mellalt küldik axét mtndenUvé a monarchiában.
Öszi trágyázás!
Székrekedés
éilklJjiak
kMllllállkUI I
4100
Valódi
éiakiljiak á
|arkB kaalilUMkléli
_ védjegyű.
Tho mass alak
a ligjobb ét ligolctóbb fotzfariaui
műtrágya!
ütá
uzáioktól óvatlk. |
Kérjen csakis
-Hubert Ullrich-fóle növénybort.
Iiallltiltél ul|iriii
Urtiiki4]iik
Kalmár Vilmos
Thomasschlacke
• TkiBiipkMpkallakrlkii Iirlla
fitérkéMiiiltlt IKÖiPEtT TI. lUrá»|-il 41
Illési llák
Iirlaltajil-léiiit 111
illilva.
W Különösen a JalanUfft rendkívüli oloaó Arakra flcyalmastatjttk a váaárlókat.
Képviselő ós raktár Mells Szombathely.
és Pintér
A Zalai Közlöny
S\'irknztiségi ii kiadóhivatala
Deák-tér i. sz. alatt van
Hirdessünk a Zalai Közlönyben!
-A
t>3K ALAPÍTÁSI ÉV 1832.
ifj mnjvizs József
JSÍH6YK HNX^Ö^N.
^jíolj«, jól b«rer)d«3ctt
mindennemű nyomdal mankák díszes és Ízléses elkészítésére, jutányos árak mellett.
t^éuíjegyek, kórlapok, n)egblL>6k, eljegyjési é$ e5k«t«5Í kártyák rr>ip)dlg a legújabb dlűat 53«rlr>t
ké53\'itteto«k «!•
Falragaszok, gyászjelentések s más sürgős nyomtatványok néhány
61 a alatt előállíttatnak.
Nagyon alkalmas intézet kisebb s nagyobb müvek kiállítására.
Nyomatott a laptulajdonon Ifj Wajdiu József könyvnyomdájában Nagykanizsán