Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
14.8 MB
2015-06-08 16:32:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
228
1005
Rövid leírás | Teljes leírás (295.99 KB)

Zalai Közlöny 1911. 088-096. szám november

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, ign NOVEMBER a. 50-IK ÉVFOLYAM. 88 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■agjllulk hátion él caltirtlkla.
£l«Al*U*l Irak: Kg*»i ívro 10 koron«, («lton 6 koron*. Sflgjrcüévio 9 koron* «0 Ali. — Egy** *iém in 10 «11.
Kelolót •**■ ketitA : Kertén* Jdaaef.
HUCIJM : **«rke*«tő»{|.
Szirkiizüség ii kiadóhivatal Daák-tir 1
r*l*fon: Ili. — Hlr
Társadalmi munka.
Az uj Magyarország nem az ellonzéki pártok korte8frazeológiája szerint fog kialakulni, nem a jelszavakon való nyargalással fogunk eljutni egy a mainál tökéletesebb s egészségesebb társadalmi organizmushoz. Az uj Magyarország konlurjai már meglátszanak a mai társadalmi élet ébredó komolyságában.
A politikának az a szuggesztív ereje, melynek aselótt az egész ország behódolt, ma már ninos jelen. Az ország kezd a jobbik eszével gondolkozni. A politikusok hadakoznak s az ország azalatt dolgozik.
A politika sivár vigaaztalatlanságában egyetlen vigasztaló, az elszomorító tünetek közt egyedül megnyugtató tünet ez. Tisza István ismerte föl s hódolt meg aradi toaszt-jábau a magyar társadalom ébredó komolyságának és munkakedvének. Arról a fejlődésről beszélt, mely különösen a városokban mutatkozik, uj Magyarországról, amelyikben már jelentkeznek egy egységes, öntudatos nemzeti társadalom kontúrjai. És kijelölte az uj Magyarország feladatát: az uj társadalomban kifejlesztése a magyar társadalmi egységnek. Ahogy ezt Tisza István elképzeli és tanáosolja, azt mindenki örömmel üdvözölheti. Az ó ideálja az, hogy a régi és a föltörekvó uj osztályok egyaránt tanulják el egymás erényeit. A régi társadalmi osztályok, a dzsentri, az uri középosztály tanulja meg a polgárok erényét: a takarékosságot, a munkát, a szolid gondolkodást és a humanizmust. Az uj feltörekvő osztályok mindezekhez a polgári erényekhez tanulják meg a régi táblabíró világ nemes tulajdonságát: a
csüggedést nem ísineró hazaszeretetet és a politikai józanságot és belátást.
Rövidebben, velósebben nem lehetne összefoglalni azt, hogy magyar társadalmi egység mennél gyorsabb kialakulásának mik az előfeltételei. Tisza Istvánnal együtt mindnyájunknak örömünk telik abban, hogy a magyar társadalom — függetlonül a politizálástól — hogyan fojlódik, erősödik. Nemrégiben a politika abszorbeált Magyarországon mindent, társadalomról, mely az állam mellett politizálástól mentesen tudja teljesíteni a maga társadalmi feladatait, beszélni sem lehetett Magyarországon. Kétségtelenül nagy kárára a/, országnak mert a/, állam és az állami apparrátusuk — még ott sem, ahol tökéletesek — nem teszik fölöslegessé a társadalmi munkát, sót vannak társadalmi feladatok, amelyeket az állam képtelen megoldani és nem oldhat meg más, csak a jól szervezett, egységes és nemzeti társadaiom
Még mindig messze vagyunk attól, hogy a mi társadalmunk ilyen legyen, de biztató és kedves jelenség, hogy a fejlődés ebben az irányban tart és hogy a mindent az államtól, kormánytól várásnak és az állami omnipotenciának nemsokára vége lesz Magyarországon.
A magyar társadalom ébredezik, társasadalmi erők meg-megmozdulnak, életjelt adnak. Gyakran tapogatódzva, halványan ós gyerekesen, máskor szilajon és kamaszosan. Az erómegnyilatkozások még szétszórtak ós függetlenok egymástól, a sokfajta energia gyakran egymást tépi, egymást marcangolja. Még messze vagyunk atlól az egységes társadalomtól, a társadalomnak attól az egységes öntudatától, mely az erőket hámba
fogni, szervezni, hasznos célok érdekében kihasználni tudja. De már errefelé tartunk, reméljük, nincsen messze az idő, amikor megérkezünk hozzá. A polgári osztály különösen a városokban folytonosan o...