Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
16.5 MB
2015-06-08 16:34:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
322
1026
Rövid leírás | Teljes leírás (319.18 KB)

Zalai Közlöny 1911. 097-104. szám december

Politikai lap.
Megjelenik hétfőn és csütörtökön.
Felelős szerkesztő: Kertész József
Kiadja: a szerkesztőség

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAÖVfíAtflZSA, 19 i DECEMBER 4 50-IK ÉVFOLYAM 97 SZÁM
HÉTFÓ
Politikai lap.
Migjalialk bitlén ii caltirtlkla.
Uon»»l4<l Arak: K*«ai «>>• 10 k«rona, félírio 6 koron«. Nngjr.Uri, 4 korom »0 «11. — Egy«« «iám in 10 ««II.
HalalAa aiaikaaalA :
Hcrleai Jiurf.
KU.II« ; n an«rk(ia>tőa«f,
Szarkaaztaaé| ét klariiblvaUI laák-tér I.
Talafon: II? — Hlrd«Uaak dljaiabá« lllrM,
A szivekhez.
Irt* : RÁKOSI JENŐ.
Az ulHd szóra, az első kiáltásra szárnya nótt a legszebb gondolatnak: a beteg gyermekről való gondoskodás gondolatának. Szárnya nótt és a gondolat szárnyát csattogtatva berepülte a haza tereit és ahol megcsapott egy szivet, a szív kinyílt s befogadta a gondolatot.
És a munka egyet lépett. Varázsütésre tetté vált a szándék és ma már nem kezdeni, hanem osak folytatni kell a diosó művet, amely a tavalyi esztendőnek egy históriai tényéve leve.
Hisxen mentó révet épitünk az élet, a szenvedés tengerén tehetetlenül vergödó lelkeknek. — A gyermekek a nemzet életének forrása Amily böveti fakad, amily zavar talanul folyik, amily épen csörgedez: abban a mértékben vetődik fény. öröm, reménv arra az útra, amelyen a nemzet a maga jövójenek titkai felé vándorol A nemzet ereje, a nemzet hatalma, a nemzet dicsősége lélekzik a bölcsőkben, szóllal meg a gyermekszobák vidám zajában és dobog fel a gyermekek szivében. A gyermekvilágon kell a nemzet szemének pihonnie, mert h maga jövőjének a képét szemléli benne.
Jusson eszetekbe a Krisztusi mondás : Bocsássátok ho/.záin a kisdedekel, mert övék a mennyeknek országa
A nemzet pedig, Krisztus szavával ezt mondja: Jertek velem a kisdedekhez, mert ók az én Menyországom.
És nem a boldog gyermekről van szó, amikor én a Ti szivetek ajtaján zörgetek. ( Nem a gazdag vagy jómódú emberek gyer-i mekoiról, akikért a szülők képesek mindarra az áldozatra, amely szeretőtöknek megfelel; I nem is az ép ós egészséges gyermekekhez hívlak ezúttal benneteket, akiknek vidám zaja, osengó nevetése a világ legdicsóbb és legédesebb muzsikája; — hunom viszlek benneteket a szegénység ós betegség tanyáira, ahol ez a leglolkotlenebb zsarnokpár a gyermekvilágot fojtogatja. Letörli nedves kezével arca szép szinét; ujjával megérintvén szemét, olvoszi ragyois.it, irtóztató szájával elfújja őrökre kíosi ajakáról a mosolyt.
Akinek a szive e gondolatokra össze nem faosarodik, aki még nem látott boldog !
talari szülőt, ki beteg gyermekén nemcsak segiteni nem, de nem tud szenvedésein csak enyhíteni is; aki nem látott kisded koporsót, amelyet szegénységgel szövotkezett betegség ácsolt; aki nem látott tehetetlenül vergődő anyai szivet megszakadni, nem látott gondban kimerült atyát bomlott elmével vagy megrontott erkölccsel; aki a szenvedések szenvedését, a kinok kinját, a gyötrelmek gyötrelmét, a pusztuló gyermok sereget nem látta : az ám zárja el beszédem elől a szivét. Do aki Krisztus örökét, a gyermeket szereti, a maga gyermeke boldogságáért abban hálás, hogy italt, ételt és orvosságot kiván nyújtani az elhagyottak és elesettek ártatlan gyermekeinek; aki bé akar menni a boldog azir, a nyugodt elme és a békés lelkiismeret földi paradicsomába; aki szereti gyermekét, a« istenét és az álmát, melyben testi és lelki ereje megujul: az jöjjön, az tárja ki szive kapuját szózatom előtt és áldozzon az oltáron, melyet papokként nemzetünk legszebb, legdicsóbb, legnemesebb asszonyai és legtiszteletreméltóbb, legfönkeltebb, érzésben gondolatban és ose-lokedetben legfényesebb fórfiai vesznek körül.
Az áldozati tüz meg van gyújtva, a láng ég, füstje égnek száll : hozza el ki-ki azt a hasáb fát, amelytől a legtisztább, legid...