Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
13.79 MB
2015-06-22 14:35:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
284
2441
Rövid leírás | Teljes leírás (243.01 KB)

Zalai Közlöny 1912. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


AVi <5f
NAGYKANIZSA igia JANUÁR 4
- I Ri*»iini|ili
i-I K ÉVFOLYAM 1 SZÁM , « CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.

■•íJalmlk hétfőn éi ciltlrtikln.
EI0ft«otáal árak: Egáu í«ro 10 korona, félívre 6 korona, NogjraUm a korona 60 Ali. — Egyaa atám ára 10 (111.
KelelAa aaeikoiatA: Kert*»a J«4»«eí.
KI»dJ«
tzirkaiztiié| éi klarfihivatal Diák-tir 1
Tolofon: 11!. — Hlrdotáaok dljaiabáa aiorlnt.
Előfizetési felhívás!
* H
1912, jauuár hó 1-ével uj elófiietést nyilunk
lapunkra. :

Előfizetési árak:
Egéén évre.....K 10.—
Pél évre . 5 —
Negyed évre .... . 2 60 Jegyiőknek és tanítóknak 6 K. KárjOk elófitetAinkel, akiknek előfizetésük december bó végén lejárt, hogy atl raegu|itani stiveskedjenek

osztályozzuk a néppességet kártyázók és nem kártyázókra, akkor legalább 95% ősik a/-előbbiekre.
Hogy ez nem valami egészséges tünet, azt mondanunk se kell. De hogy nem a kártyázásban hanem enuek különbőzé módjaiban van az aggasztó körülmény az bizonyos.
Akinek módjában van kaszinókban, egyesületekben, kávéházakban megfordulni, különböző tapasztalatokat tehet.
Z. ur például napról-napra eljár ebéd után az egyik kávéházba, megissza a feketéjét háromig kártyázik jókedvűen, aztán eltávozik és nyugodtan végzi a napi munkáját. Nyugodtan pedig azért, meri^kár vesztett, akár nyert, osekélységról lévén szó. nem foglalkoztatja tovább agyát a kártyázás eredménye.
A másik asztalnál ugyanaz a játék járja, nem\' hazárd jáfek, ^ ifftiH-fit\'\' niegeíigedett\'\' De minthogy fiatal óriások a játékosok, olyan alapon já\'szák, hogy rövid néhány óra alatt a diferenciák 50—100 koronáig is felrúgnak. Hiszen nem nagy summa ez sem. Hanem akinek havi fizetése a 300 K-át meg nem haladja sót ezen alul marad, vagy az a kereskedő, akinek jól esik, hu 10 fillérrel drágábban adhatja áruit, vagy at a tisztviselő aki folyton drágasági, személyi, osaládi és tudja
A kártya.
i> Oaitrtk Kiffuluüi a haiárdjáttkoaok ollón.
Ne^i kell bővebben fejtegetnünk ennek a témának aktualitását, mert hiszen a kártyázás mirtdig és szinte mindenhol aktuális. Kártyáznak ebéd után, vaosora előtt, vaosora után, éjfél után reggelig. És kár-\'yárnak- a „jó társaságbeli" tölgyek a ház-artáspénzból napról-napra, kártyáznak a ■ölgyek a zsurokon és nemsokára kártyázni Ipgnak a kaszinókban és kávéházakban is. Minden urilak, mindeu kávéház, minden egyesület és kör és minden önképzés oégére alatt létesített ifjúsági és nem ifjúsági egyesület nem egyéb mini kártya-kaszárnya. Kártyázom én, kártyázol te és kártyázik ó és mi, ti, ók mindnyájan. Ugy hogy ha
*
Isten miféle pótlékért gyűlésezik, vagy örömében majdnem kiugrik a bőréből mikor a 100—200 K remuneraoió a markába kerül, annak ilyen mértékű játéka elítélendő. Pedig az mint mondtuk nem hazárd játék, hanem szelid alsós vagy tartli. Akik azután a bakk-asztal, a makaó, vagy a ferbli asztal körül görnyednek az már újra más elbírálás alá esik. Ezek már egyenesen pénzszerzési források akár Monakó. Természetesen ezek is különböző alapon kezelhetők, de akik ilyen játék kultiválói, azok mindig olyan kockázattal játszanak, hogy kedvező vagy kedvezőtlen esélyek a lélekre nagyobb hatással sót gyakran zavarólag vannak, Ezért tiltja a hazárdjátékot a törvény és ezért újítják fel főkapitányi rendeletek ez intézkedéseket újra meg újra, anélkül, hogy a hazárd játék kiirtását, vagy nagyobb mértékű korlátozását •akár törvény, akár rendelet komolyabban célozná.
Minthogy ez társadalmi betegség, szanálása is társadalmilag esakőzlendó. A mikéntjére nézve eklatáns példával szolgál az Osztrák Magyar Bank főtanácsa, melynek legutóbbi gyűlésén egy tanácstag a következőket mondta: Tudvalevő, hogy a Lajtán tul (ezt Béosbeu mondták) hihetetlen arányokat ölt a kártyadüh Magyarországon
Uj év után.
Ötazáxeter antii-kártyál
S hatmillió névjegyet írtam össte-vissta kérem 8 eierötstái levelet. Gratuláltam jobbra-balra, A ketem már leatakadt 8 variáltam megdUhödten A szép 13. u. é. k. »tavakat. Megvertem vagy ezer embert, Hogy „kelése« ue legyou" 8 kaptam ötmillió «támlát: „Fiiesseii mert perelem I" 8 azláu jöttek aorba kérem A jóstivü emberek : Aggok, lányok, ifjak, vének, Csecsemők és gyerekek. A stobaláuy, a atakácsné, A hátmester, szemetes, Jött a reudór, utoaseprA. Jött a su«iter és tejes. Nem maradt el a «zabó sem, Vele jött h kalapos, Mosolygós at aica miuduek
8 at igénye alapos. E(jött kérem szeretettel A villanyos stereló Hirlaphordó, levélbordó — Megbomlik at agyvelő I KémúuyaeprA, astfaltsepró 8 ez már attáu megható: Feketébe megjelent a Fehérruha vasaló. UselédsterzA, teueszerzA, At illem- és táncUuár. Borbély is volt és kucséber 8 hiteletóui valaháuy. 8zát tűzoltó miud egy sorba Ks jótékony egyletek, At önkéntes mentócsapat, Etcetera egyebek. Ugy fecsegtek, mint a «tarka, Mindnek nyitva száia, marka 8 a buékját szépen sorba Mindegyik nyakamba varrta. Megöleltek, megcsókoltak, Az ingemet is lehúzták ; Volt két rozzant aranyfogain 8 még atokat ia kihúzták.
8 egyre-másra csak ugy dűltek Uj csapatok a szobába És szó nélkül markoláztak A szivaros ládikába. 8 se nem Iáivá, se nem hallva, Félig élve, félig halva, Holdog újévi mosollyal, Akarva vagy nem akarva. Minden orAm összeszedvo Még egy buékot kivágok 8 minden .nyájas" olvasónak Hasonló jókat kívánok. 8 végezetni belesogom A rám hallgató fülekbe, Mini elismert stakértó a Boldog újévi ügyekbe1, Hogyan lehet ezt a „boldog" Uj esztendőt elkerülni???
Oly egysterü kérem szépen , . . A halotti anyakönyvbe kell Csak cgyster bekerülni I
Ribó Zoltán.
2. ZALAI KÖZLÖNY
JANÓÁR 8
senkiról sem lehet tudni, hogy mikor lepi meg a világot azzal, hogy a kártya romboló következményeit kell elviselnie, hogy mikor megy tönkre és hogy mikor követ el bűnöket. Ezért indítványozom, hogy magyarországi cenzorainkat ugy válogassuk meg, hogy elóbb pontos értesülést szerezzünk arról, nem hazárd-kártyás-e? Olyan ember, aki hazárdjátékot játszik, az vagy a kártyán akar vagyont szerezni, vagy kiteszi magát annak a veszedelemnek, hogy tönkremegy : de egyik fajta sem jó arra, hogy oenzora legyen az osztrák-magyar banknak. Ugyanez áll mindazokra, akik az osztrák-magyar banknál hitelt vesznek igénybe. Ezért indítványozom, hogy kártyás oenzorokat ne alkalmazzunk és kártyás üzletfeleinkkel szakítsuk meg az összeköttetést. Az indítvány nem lepett meg senkit a fótanáosülésen, amely azt egyhangú határozattal elfogadta. A bank vezetősége a határozatot már a legközelebbi jövőben érvényesíteni fogja. Biztosra vesszük. Iiogy az Osztrák Magyar Bank főtanácsa nemcsak oenzoraira, de minden tisztviselőjére is ki fogja terjeszteni ezt az üdvös határozatot. A példát figyelmébe ajánljuk mindazoknak akiket illet.
Tisztviselők függetlenítése.
A köiigaigatáHi tisztviselők függetlenítése, alkal-inattatáaukban való vonatkozásban bekövetketik azon tényezőkkel szemben. akik ma helyi befolyásuk rév^n a választások irányilásAra dónlő mérvben hatnak, mihelyt a választási reudszert a kinevezés váltja fel. A tisztviselőknek ezen függetlensége megszerzi rá nétve a lehetőséget, hogy eljárásában a páratlanságra törekedjék a így közelebb jutottunk az eBtményi közigazgatáshoz, amelynek célja egyedül a közérdek s az érvényesülésre joggal bíró, tehát jogos magán-érdok kielégítése.
Megszűnnek átok a közigatgatá»i visszaélések, amelyeknek ina term&ágya a privilegizált társadalmi állást elfoglaló úgynevezett tekiutélyok érdekeinek minden áron való megvédelmezésére való kényszerült törekvés s mig egyfelól a tólQnk való függő helyzet teljes megstüuése maga után vonja a hatósági intézkedéseknek minden vonalon való végrehajtását s megteremtődik a jó közigazgatás ; addig másfelól a tisztviselői kar tekintélyét a legszilárdabb*!) megalapozta eljárásának pártatlansága s az éz irányú állandó tapasztalat következtébeu a tisztviselő mindig közelebb-kötelebb jut a uép széles rétegeinek szivéhez, amely később teljes bizalommal fordulván felé, képes lest igazi missziójának betöltésére\'..
Termésteles, hogy mi, akkor, amidőn ezer és egy okból, a közigazgatás, ennek teljesítési képessége, a tisztviselői kar érdekében lándzsát törünk s választási rendszer eltörlése és a kinevezési rendszer behozatala, vagyis a közigazgatás államosítása mellett : nem akarjuk, hogy ez intézmény egyik végletből a másikba essék, nem akarjuk hogy amidőn megszabadul a helyi nagyságok és politikai pártok bilincseinek fojtó szorításától, ugyanakkor egy nagyobb, siervosebb hatalomnak, a végrehajtó hatalom birtokosának kényre-kegyre kiszolgáltassek.
Nem. Mi a közigazgatási tisztviselői kart éppe n ugy függetleníteni kívánjuk a kormánytól, miut a vármegyék uraitól, mert a központi hatalom mériék-tékteleu növekedése nem kívánatosabb a mi szemünk-
ben, mint a vidéki kiskirályok felelőtlen önkényuralma.
At egészen nyilvánvaló, hogy a tisztviselők nem képezhetnek státust a ataiusban ; felettük is kell lenni velük rendelkező, őket a köiéleti és hivatali munkásságukul \'\'ellenőrző hatóságoknak, de uem •karjuk, hogy ezek a tényezők hatalommal bírjanak aira, hogy akár jogosulatlan előnyök, akár hálrányok kilátáshá \'helvozésével a tisztviselői karra terroriszli-kus etökötökkel hathassanak a a tisztviselői kart politikai magatartásért akár juialmazhassak, akár büntethessék. A tisztviselői karnak politikailag függetlennek kell lenuie s nem szabad annak kitenni, hogy a politika viharai által felkorbáesoll hullámok elsodorják valódi hivatásától. Kövesse a közigazgatási tisztviselő, miut ininden szabad polgár, szabadon politikai meggjózó ésát, ne követhessen senki sem erőszakot, mint ma, meggyőződése szabadságán, do ne legyen • közigazgatási tisztviselő kezében sem a korteszászló, nehogy a politikai küzdelmek által felébresztett indulatok hivatali páratlanságál befolyásolják.
Ha a választási rendster eltörlésével a tisztviselők kikerülnek a vármegyei politikai pártok abszo-Iulitinu8a alól, nem szabad, uem lőhet őket a mindenkori kormányuk politikai űgyuökeivé sem tenni.
A kinevezési rendszorrel függetlenitésükel akarván elérni, nem szabad még nagyobb, még intenzivebb tüggésbe hozni őket.
Akkor tehát, amidőn a választási rendszer helyett a közigazgatási tisztviselők alkalmazásánál a ki nevetési rendszert óhajtjuk s amidőn a közigazgatás reformját az államosítás alapiára kívánjuk helyezni: gondoskodni kell olyan eszközökről is, amelyek alkaliuassak arra, hogy a tisztviselők a mindenkori kormányoktól politikailag fllggetlenittessenek.
A közigazgatás jósága természetesen szorosan összefügg egységes eszközöklel, egyséén célok felé taló törekvésével i lyz a közigazgatás jó, amely egységesen munkálkodik s amely működésének célja is egy. A közérdek megóvása, a jogos magánérdek ki\' elégitése s a nemzeti állam kiépítésére való öntudatom törekvés.
Mi közigazgatásunk működésében ar. egységes cél leié való haladást csak ugy véljük biztosítottnak, ha állaui08iltalik s erősen meg vagyunk arról győződve, hogy a közigazgatás államosítása nem fogja azon aggodalmakat ¡gátolni, amelyeket eokan épen a tisztviselői karnak a mindenkori kormányok omnipolen-liája alá való jutása iránt táplálnak, ha az elAlépteté« módja megfelelő szolgálati pragmatikában, at exis-tencia biztonságit pedig jó fegyelmi törvényekben garantáltatik.
Helynélküli cselédek nyilvántartása.
A falusi leány, ha városba keríti, az élet ut-veBiiőiébeu alig tud eligazodni. Ilyeukor gyakran esik olyan „utmutatók" kezébe, akik tapasztalatlanságát felhaszuájva visszaélnek a falusi együgyűséggel. Maguk a cseledszorzók között is akárhány van, aki a kínálkozó alkalmai jövedelmezőnek haszuálja fel De akkor is, ha a cseléd helyét elhagyja gyakran jut oly társaságba, melyek megmételyezik egész gondolkozás módját és átka lest annak a családnak melynél aíoutiil szolgálatot vállal. A cselédek bűn-krónikája jóvul kevesebb esetet számlálna, ha ezekbeu a helynélküli időpontokban sztgoru szemek őrködnének a cselédek felett. Ezt az üdvös szolgálato\' akar|a teljesíteni Deák Péter rendőrfőkapitány legújabb rendelete mely a helynélküli cselédek nyilvántartását rendeli el és ennek vezetésevol a liay György kapitány vezetése alaU levő bűnügyi osztályt bizza meg
A rendelet egéat terjedelmében igy szól:
..Minden cseléd, aki szolgálatából kilép, vala-
mint azon cseléd, aki szolgálatkeresés végett a városba érkezik, tartozik nyombau a rendőrkapitányságnál jelentkezni és elsiegftdtetésének idejére tártózkodást engedélyt szeiezni.
A hatóságilag engedéljretetl holyszertőoók csak oly caelédekel szegődtet hétnek el, a cselédotthonos nők podig csak oly cselédeket fogadhatnak az otthonba, kik az elstegfidési időre s-.óló font emlitelt tartózkodási engedéllyol bírunk.
Amennyiben a cselédszerzónek. valamint at, otthon-lulqdonosnóknek bármi módon tudomásukra jut, hogy egyos cselédek szolgálat és tartózkodási engedély nélkül itt a városban tartózkodnak, vagyis csavarog ak, ezt a rendőrkapitányságnál a helynél-kllli cselédekről vezetett nyilvántartónál nyomban bejelenteni tartoznak
A tartózkodási engedélyek a rendórkapilányi hivatal bűnügyi osztályában reggel 8 órálól délulán két óráig^Yzentul pedig a rendőrlányán ezek kiállításával megbízott szolgálatot teljesítő reudórtizedesné| szerezhetők be.
Ezen rendelet olleu vélő hatóságilag engedélyezett cselédszorzónök és hatóságilag engedélyezett otthontulajdonosuók kiszabandó rendbírsággal, ismétlődés esetén podtg at iparengedélyük elvonására való előterjesztéssel sújtatnak A cselédek pedig a kihágási büntetőiörvénykönyv fiS. §-a alapján mint foglalkuzás nélküli csavargók lesznek büntetve.
Kzen rendeletem 1919. január hó 10-én lép életbe."
hírek.
V
A szombathelyi pUspök introni-záciőja.
A szombathelyi egyházmegyének ünnepe van. Újesztendő napján szentolte fel Mujláth Gusztáv gr. erdelyi püspök Mikes János gr. újonnan kinevezett szombathelyi püspököt a{ budapesti Szent István bazilikában e hó 3-án harangok zúgása közepete vonult be szék-] helyére. A közönség valláskülönbség nélkül lelkesedosspl üdvözölte, mert megelőzte jó-híre. A város lobogó-diszt öltött s a vármegye végállomásán Celldömölkön diszkaput állítottak tiszteletére, hol Herbst Géza alispán és Horváth István káptalani helynök fogadták a vármegye ós egyházmegye élén. Szombathelyen Brenner Tóbiás polgármester üdvözölte kinek János püspök szép szavakban válaszolt. „Mint munkás polgár, mint jó polgár jövök önök közé és hiszem, hogy a szeretetet is hamarosan ki fogom vívni."
Ezután a püspök beláthatatlan kocsisortól követve a székesegyházba ment, hol átvette a pásztorbotot és .Te Dum" dicsérte az urat. A püspökvárban, az egész egyházmegye hódolt az uj fópásztornak.
Január 6-én fogadja a szombathelyi küldöttséget ós 6-én reggel 8 órakor tartja a székesegyházban áz ünnepélyes szent misét melyon híveihez szentbeszédet iutéz. D. u. 1 órakor a kultúrpalotában díszebéd lesz.
I
I
— Esküvő Kipuoh Gyula nagykanizsai ügyvéd és neje szül. Kugel Róza tudatják Ilouka leányuknak dr. Zerkovítt Zsigmond budapesti ügyvéddel f. hó 7-4n Budapesteu tartandó házassági egybekelését.
— Házasság Aulauer József alsódomborui gyógyszerész dec. 30-án kötött házasságot Zriuyi Margit úrhölggyel, Zriuyi Károly csáktornyai tanítóképző iutézeti igazgatónak és a .Muraköz" sierkeat-tójének leányával.
JANUAR 4
ZALAI KÖZLÖNY
3.
— A politikai helyaet Horvátország-
ban. Az a kérdés merül fel most már a választások lezajlésa után, hogy milyen fordulatot rési llorvátorazágban a politika. Miután az országos kormánynak nincs többsége s kilátás sínes arra. hogy akármelyik ellenzéki párttal megoldás jöhessen létre, a mely a báu támogatását célozná, az a kérdés : mi lest. A hivatalos Narodne Novine azt irja, hogy uj választások leszuwk, még pedig rövidesen. A sabort februárban hívják össze 8 ha ott a régi zajos jelenetek megismétlődnek, királyi kézirattal elnapolják s aztáu kiírják az uj választásokat. A most lefolyt választásokon a horvát-szerb koalíció vorekégot szenvedett, mert az ogykor 66 tagot számláló párt Z4-re zsugorodott öisze, de megerősödött a |ogpárt. így nem lesz más ut a kibontakozásra, mintuj választás.
— Városi közgyűlés. Holnap, 5-én d. u. 8 őrskor kezdődólog városi közgyűlés lesz. A tárgysorozat nevezetesebb pontjai ezek: Az l\'Jll. évi tárószámadás. A legtöbb adófiietó városi képviselők aévjegyzékénea megállapítása. A bolsó piaci és heti valamint, országos marhavásári helypénzszedési jog és etekkel kapcsolatban a városi mérlegek jövödelménvk bérbeadása. Néhai Noy Albert városi adóellenőr óvadékáuak kiutalása. A lőgimnáziumi ra;z és tornatanári lakbérek megállapítása Horváth Istváu v. H\'ielleuőr jutalmazása. Adásvételek és illetőségi ügyek.
— Ssalay Sándor távozása a Zalától At ogósz megyei sajtó meglepetve olvasta, hogy Stalay Sándor, kinek ueve a megyei .újságírói gárdában legjobb hangzású volt, megvált a Zalá-nál viselt főszerkesztői állásától, sót teljesen kilépett a lap kötelékéből. 8talay ueve össte van lorrva a megyei sajtó fejlődésével, melynek mindenkor tiszteletet és elismerést szerzett. Hisszük, hogy távozása csak időleges és hatalmas munkabírását és becsületes tollát nemsokára újra „ sorompóba viszi a közjó érdekébeü.
— Kinevezés. A győri ítélőtábla elnöke kínevezte dr. Krdőssy Ferencet, Erdőssy Bálint állami iskolai igazgató fiát a győri ítélőtábla kerületébe (komáromi törvéuysiékbez) jnggvakornokuak
— Főgimnáziumi koncert A nagykani-zflai kegyes-tanitórendi katli. fóigimuazium az Ifjúsági Hegitó-egyesület |Bvára 1912. évi janoár hó lü-áu a Polgári Egylet nagytermében iljusági hangversenyt reudez. Jegyek árai: Emeleti páholy 16 k., Földszinti páholy. 12 k., Földszinti ülőhely 1—II. sorig 4 k., III—VI. sorban 8 k., a többi sorban \'l k., Állóhely 1 koroui. Jegyek BarU Alfréd ur divatarukereskedéaébvn »lőre válthatók és este a péuttárnái Kezdete pontban 7 órakor. Fel0lfizeté6e-ket köstöuettel fogadunk és hirlapilag uyugtátuuk. Műsor: 1. Nyitány a Hunyadi László operához nagyzeuokarra irta Erkel Ferenc. Előadja a fógimii. vonós ós fuvó zenekar. í. Magyar uépdalegyvelog. a. Vig dalra leli Zsasskowszky F-tól. Éuekli a fógíuiu. vegyeskar. 4 fotpourri a Denevér c operából Strauss Jánostól, fiióadja a fogimu. vouós és fjvó zenekar, 6. Iukoguito. Bohózat egy felvouátiüau. Ney K. uiáu átdolgotu Pokoruy E.
— Közegészségügy. Katz Károly dr. városi orvos a december hónapi nagykanizsai egészségügyről a következőket jelenti Időjárás kedvezólleu volt. Az egóst bonap ködös, nedves volt. A felnótteknel a légzőszervek hurutos bántalmai es a toroklob és csúzos betegségek fordullak elő. (jyermdkukuei torok-
lobbok észleltek és szorványossan enyhe lefolyású kranyaóban szenvedtek; Vörheny volt 4, kanyaró 55, liökhurut 3, difteritisz 5 és lifust 1 osetben Hulla-boucolás vegeztetett Deutsch Sándoron ki 24 én meg lövetett! Barton Márkuson aki sgyszélütésben és Sehonfeld Móron aki szivszélüiésbeii halt meg. Gyárak, Ipartelepek megvizsgáltattak és a gyermek telepen kihelyezett gyermekok. Össze» halálozás 49 volt. Ezek közül 2 tOflógümőkórbau a tüdőbetegségben 9 halt meg.
— Katonai sorehuzífe Az 1891. évben született állítás kötelesek katonai sorshúzása f. hó 21-én reggel 9 érskor lesz n városháti I. emeleti előcsarnokban. A katonakotelesek vagy személyesen tartoznak megjelenni, vagy megbízott utján estközöljék a sorshúzást.
— Magvizsgáló állomás. Dr. Bódis István a budapesti magvirsgáló állomás assistense Nagykanizsára érkéz itt. Mőködési helye a Korona átálló-ban van, hol a gatdakötónséguek rendelkezésére áll Egyelőre a kirendetség működési köre csak az ólomzárolási tevékenységre leijed ki.
— Népesedési etatisztlka. A nagykanizsai adókönyví hivatal kimutatás« szoiint az 1911-évben Nagykanizsán 762. születési és 667 haláleset volt. A tormészetes szaporodás tehát 55, ami I/,°/0-niik felel meg. Házassági kihirdetés volt 2lili, tényleges házasság 20i> esetben köttetett, a többi vidéken köttetett.
— Téli ezinészet Kanizsán. Hídvégi Ernő staggiuiie színtársulat igazgatója, ki most Kaposváron állomásozik, f. hő 9-étöl ketdve egy hónapra terjedő játékengedélyt kér a várostól Beadványában /» Polgár Egylet nag) termet neveti meg tálékhel/fll, melyről a direktor ugy nyilatkozik, hogy nagyobb színtársulat és operett előadásokra nem alkalmas ellenbeu olyan kis társulat számára, amilyennel Hídvégi akar hozzánk jóuui, igen. 0 csak vígjátékokat és drámákat kultiválna. Ezok a darabok ugylátszik kovésbbé gyújtók és nem oly lűzveatélyosak mint az operettek. Hát ebben átvitt értelemben igata vau a direktor urnák. De ha a P E nagyterme egyálla-lábau tűzveszélyes, ekkor miudeii társulatra nétvo az akár operettekot is ad elő, akár nem. Ha pedig a főkapitány ur, akiuek véleménye ebben át ügyben döntő a Polgári Egylet helyiségél nem tartja tüz-vestélyosuek akkor nem fog akadályt gördíteni a közönség stinpárlolása elé. Már nom is bánnók, ha egy rövid lélekzetü sziui-szezón töltené ki a hosszú estéket. A kérvényt a sziuUgyi-bízotUághoz tették át, mely véleményt ad róla. A társulatnak 10 férfi és 8 nói művészé vau. Nem tudjuk melyik fórumnál, de valahol azt his-itOk megakad a színi szezonunk, mert hát a Szabados társulata se vonulhatott be az óstzel a Thália-pajlájába.
— Kellemes meglepetésben részesíthetjük olvasóinkat. Sikerült a legrégibb és legelterjedtebb Magyar Asszonyok Lapja, a „Háztartás" kiadóhivatalával megegyeznünk, hogy olvasóiukuak a lapot |2> korona évi előfizetés helyett nyolc koronáért szállíthatjuk Egy magyar osatádbm sem hiányozhat ma már ez a pompásán szerkesztett folyóirat, mely uem-csak szórakoztatva tanít, hauem felölel mindent, amira a családnak, az a-iszouyuak szüksége van. Elólizetesi péntek lapuuk kiadóhivatalába küldeudók.
— Vezérügynökségi felügyelő. Felkértek bennünket annak a köztesére, hogy Polliik Kde urat a Magyar Fraucia biztosító társaság igazgatósága nagykauizsai vezérü (yuökséghez felügyelőül nevezte ki. Mi lévoteu u^y irtuk inult számunkban,
hogy Pollák ur a nagykanizsai vetérOgynökség felügyeletével bízatott meg; ami cem ledi teljesen a kinevezés intencióját.
— Ki akar bábaasszony lenni? A szekszárdi Ferencz József közkórházban 5 hónapig tartó szülésznői tanfolyam lesz. Húsz évesnél nem fiatalabb és -lo évesnél nem idősebb uók kellően felszerelt kérvénnyel január 30.-áig |elentkezbetnok felvételre. A sikeres vizsgálat után kapott szülészuóí oklevél az egész országban érvéuyes.
Gyermekek székrekedése esetében a valódi Ferenc József-keserű víz a legjobban használhatói Enyhe izénél fogva tisztán is szívosgen megisszák azt az 1 deoijiternyi mennyiséget, amire szükségük van. Nagyon kényes gyermekeknél gyengén meg is ouk-rozható és kevés citrommal is keverhotó. Gerhardt tanár, a hires berlini gyermekorvos irja: A természetes „Ferenoz József"-vizet gyakran rendelem és mindig pontos ós kielégítő eredménnyel. — A jobb fűszer-üzletekben, valamint az összes gyógytárakban árusítják. A Szétkűldési-Igazgatóság Budapesten van.
Ori&si kedvezmény
a Zalai Köslöny olvasói részére.
A XVIII. évfolyamban lóvó „HÁZTARTÁS" magyar aszonyok lapja kiadóhivatalával sikerült olyan egyezségre julnunk, hogy olvasóink részére a lapot 12 korona
évi előfizetés helyett
NYOLC KORONÁÉRT szállítja.
Az URAINK HBNTALLER LILLY pompás szerkesztésében megjelenő lap az egész országban el van terjedve, szórakoztatva tanít, a család minden tagja megtalálja az ót érdeklő részt és szívesen látott vendége minden magyar családnak.
Állandó rovatai: Egészség. Fogápolás. Gazdaság. Divat. Kézimunka, Osaládi kör. Befőzés. Konyha. Baromfiudvar. Állatokról. Hasznos tudnivalók. Gyermekszoba. Humor. Irodalom. Kertészet. Kozmetika. Méhészet. Szépség. Nö!c a nagyvilágban. Regény. Rojt» vény. Ruházat Házassági rovat. Sport. Szőlészet. Társaság. Vegyes apróságok és Szerkesztői üzenetek.
Az évi nyolc korona, vagy félévi négy korona előfizetés a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalához kűldeiidő be postautalványon. Mutatványszámért közvetlen a HÁZTARTÁS szerkesztőségéhez, Budapest. Thököly-ut 1Ü2. fcz. a kell fordulni.
2-3 középosztályt végzett fiu
G Y AlK ÖR!N O K N A K
C. jó|flzeté8sel azonnal felvétetik
jjlflu Wajdits József
t& könyv és papirkereskedésében.
] ~ Nagykanizsa, Deák-tér 1.
AILKA SUCHARD
Csak .
alpesi tej •
kakaó
czukorból állj Páratlan különlegesség. é
4. ZALAI KÖZLÖNY
JANÓÁR 8
Nyersolaj-motor.
Világhírűek
Mftgáaj áró-
otóraink
Gőz- ós motor-csóplőkószletek,
kitűnik egyszerű kezelés, olcsó és biitos üzem álul.
mert a
legjobbak
és
legegyszerűbbek
Magánjáró kőtörő
Klsóremlu gyártmány,£üteme*olc«ó, kotelésj\'egyuzerü.
mert a
legolcsóbbak
és
üzemük biztos
Szabadalmazott
Malomjárat
Az orsiágutakoj magát vontatja és igen |ól tör. Kitűnó gyártmány,
Mielőtt gépet vesz, nézze meg
gépkiállításunkat KELLNER ÉS SCHANZER
Budapest, V., Kálmán-utoa 14. M\'igblsható ügynököket keresünk.
igen célszerűek, mert a malomjárattal együtt van sikstila sierkesitve. Keváe helyet foglal el, alkalmas finom lisztre éa darára.
As 1B8S. áv AU forftlambu.
Bsrpr tito- ís Mmita hwul
Óvakodjunk
atinaatoktAl éa mis káaattmónyak b*os*m
féssését»!.
E megjelölések :
Berger kátrányszapana, -Bergcr glycerin-kátrányazapanu és Berger kén-kátrányszapanai, Berger gygy- ié* higiénikus azapanai.
cégünk réaaérc mint uóbel» védjegyek és atonkivül e pótlásokkal: valódi és eredeti védve vinnék. Minden elámuló, ki eien kiaárólag valódi éa aaóbell védjegyekkel biztosított, 40 év óla kipróbált Borger-féle aaappanok helyett más kéaaltményt ceempéaa be, megaérti védjegyjogunkat. I A mi tiappanaink a laái valódiság JeléUl at
| 1« lenyomatott ^/¿¿¿Cfíc*.
védjegyet éa cég- —-----
~ r* alátráat viselik.
Teaaék tehát eaen két lamerlató Jelra-úgyetni éa klfejeaetten Berger-féleaaappanokat kérni, mint «következő cég gyártmányait-.
6. Hall & Comp. Troppau.
Kapható : Magyar-osztrák monarchia ée a kOlfóld gyógy eiartáralban áa aiakbavágó Ötletekben.
Tisztelt háziasszonyaink
Szíves figyelmébe ajánljak az
„UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY" gyári jeggyel.
A kávófőzetet
Egy főzőpróba
zamatossabbá és izletesebbé teszi, annak ssép barna szint kölcsönöz.
meggyőz annak kiváló minőségéről.
J ó 1 j e g y o //d m o g: csak OttOífláO*
cigaretta-papírt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA 1912 JANUÁR 8
5I-IK ÉVFOLYAM 3 SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■agjalaalk hétfon ét ealtlrtlkla.
EiannU.I ár«k: Kg«» árra 10 korona, l«U«it 5 koron«, N.gjradáfia 2 koron« 80 Ali. — Egy., ««ám ára 10 flll.
Fololcí. aiaikeaitA
Karlraa Jáaaar.
KUdjM :
Iiirkaiztiiíi it kiadóhivatal Beák-tér 1
Tal.\'o»: tat. — Hird«táa«k dljaitbáa aaarlnl.
Városi közgyűlés.
A f. hó 5-én megtartott városi képviselőtestület közgyűlése nem bővelkedett olyan tárgysorozatban, mely a t. városatyákra kiválóbb vonzóerőt gyakorolt volna. És valószínűleg nagy hézagok lettek volna a gyűlés-terem padsoraiban, ha Újvári üéza nem gondoskodott volna elóre, hogy tömör felvonulás legyen a gyűlésre. Újvári azonban veszélyben látta az igazságot és azért a képviselőket saját aláirásu körlevéllel felhívta, hogy a pénteki gyűlésen ott legyenek. Nem kapott mindenki ilyen felhívást, csuk a 13 próbás függetlenségiek. Mert pld. Fried Ödön dr. csak másoktól értesült, hogy a virilisták joga veszélyben van a városházán és azt megmenteni Újvári Gézának és a vezetése alatti függetlenségi párt feladata. Veszedelem ugyan nem volt, hanem azért a nagy Demos-thenes fulminaust beszédre készült amit veszély ide, veszély oda, el is mondott, hatnár betanulta és megleckéztette a virilisták névjegyzékét kiigazító bizottságot, meg a Fiskálisokat mind, akik mindig „kibóházni" akarnak valamit; akik a valóságot kiforgatják és a gyilkost is fehérre akarják mosni.
Hogy valami nehezen elfojtott honfitűz lappang a kabátja alatt, azt azonnal elárulta mikor a tanács jóval három óra u\'án a közgyűlési terembe lépett. „Éljen szeretett főjegyzőnk" kiáltotta a belépéskor éles hangon Újvári. És osakugyan akadt 4—5 asszistense, akik rákontráztak a prímás kezdésére. Sabján Gyula dr. főjegyző eddigi dioséretes működésével igazán nem szolgált rá arra, hogy ilyen torz módon fejeztessék ki vele szemben az elismerés. Még az öntelt nagy városatya híveinek Ízlése is visszautasította ós elhárította magától ezt a nem sikerűit manóvert.
Különben is teljesen Újvári dominált a gyűlésen, aki paragrafusokat magyarázott a jogászoknak és az igazságot csak a saját személyében látta kialakulva és azért az őszemébe — saját mondása szerint - szent és sérthetetlen. A független intrakt polgár hozzáférhetetlenségét akarta ezzel az uralkodót megillető kifejezéssel jellemezni, vagy talán római néptribun szerepét képzeli magának.
Sokat foglalkoztunk ez egy városatyával. Nem a mi hibánk, hiszen ó is hosszú időt foglalt lo a gyűlésen a saját személye iránt.
A gyűlés lefolyása a következő volt:
Délután 3 óra után kezdődött a gyűlés Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt. A tárgysorozat előtt jelentette a polgármester hogy a kórház kibővítésének vázlattervét Jámbor és Bálint műépltók elkészítették. A szerződés értelmében ezért járó 1500 K-t a laktanya alapból kéri kiutalványoztatní, ainit a kórház bevételeiből egyszerre vagy rész-letenkint kamatokkal együtt fognak a laktanya alapnak visszatéríteni.
Hozzászólás nélkül fogadtatott el a városnak 1010. évről szóló zárószámadása, valamint a Lackenbaclter Mózes-féle, ifjú Karozag Béla fóle és Kiss József-féle szegény alapítványoknak 1010. évi számadásai.
Ezután a városi virilisták névjegyzéke került tárgyalás alá A tanács azt javasolta, hvgy mivel dr. Bentzik Ferenc városi ügyész, Deák Péter főkapitány és dr. Goda Lipót városi orvos állásuknál\'fogva tagjai a képviselőtestületnek, a névjegyzékből töröltessenek. Azok a virilis tagok pedig, kik választás utján is helyet foglalhatnak a képviselőtestületben, 15 napon belül nyilai kőzni tartoznak, mely alapon óhajtják a közgyűléseken polgári jogaikat gyakorolni Dr. Sohvarz Adolf a névsor 02. pontját kifogásolja, minthogy az ott szereplő ózv WeHisoh Jánosné nem létező személy. Vizsgáltassék meg, ki helyett került a név oda és miután fizeti adóját Ujváry Géza örül dr. Schwarz felszólalásának, mert ó olyan tapasztalatot szerzett, hogy a virilisták névjegyzékének kiigazítására kiküldött bizottsági tagoknak nincs módjukban az adóhivataltól eléjük terjesztet, névsort birálniok. Vakon el kell azt fogad niok. Nem tudják megítélni, mi jogon került valaki oda. Ily formán a bizottsági tagok működése „nullává lett". Azt is észrevette, hogy sokak szemébe szálka, hogy ó is tagja ennek a bizottságnak ; le is akarták ót torkolni, de ó nem hagyja magát. Az ó személye „szent ós sérthetetlen" (I I ? ?) hozzá senki 6e férhet.
Dr. Fried Ödön\' azt óhajtja, hogy a névjegyzék a régi gyakorlat szerint legyen összeállítva; t. i. a város területén lakó legtöbb adót lizetó polgárokból; tekintet nélkül, hogy az adó ingatlan ulán fizettetik-e. Dr. Plihál Viktor, mint a névsorkiígazitó bizottság elnöka kijelenti, hogy Újvárit senki se
torkolta le a bizotságban, hisz az utolsó gyűlésen olyan kijelentést tett. hogy az elnök eljárását helyesli. A bizottság működése pedig tényleg nem terjedhet ki arra, hogy minden adókönyvet összeforgasson, megvizsgáljon Ez az adóhivatal kötelessége, melynek munkájában a bizottságnak meg lehet bíznia. Újvári altalános és folytonos derültség között beszél a fiskálisok OBürós-osava-rásáról. mindenben való „bohózásról", akik még a rablógyilkost is fehérre akarják mosni. Végre ezt is lenyelte a közgyűlés. Vécsey Zsigmond polgármester megnyugtatja a közgyűlést,- hogy a bizottság réazérój jogfosztás nem történt. A bizottság beterjesztette a névjegyzéket a tanácsnak, melyet az akceptált. Azonosítja magát a tanács javaslatával és hozzájárul Schwarz Adolf dr- módosításához Aki jogaiban sértve érzi magát, a jogorvoslattal élhet. Sabján Gyula dr. főjegyző a közigazgatási bíróság döntvényére!* bizonyítja, hogy a bizottság a virilisták névjegyzékének kiigazítását törvényes alapon végozte. Ezek után a virilisták névjegyzékét a tanács javaslata és Sohwarz Adolf dr. módosítása szerint egyhangúlag elfogadták.
A belső piaci és heti marhavásári, valamint az országos helypónzszedósi jog bérbe adása már két ízben volt árlejtés alá boosátva. Mindannyiszor csak az eddigi bérlő a karán-sebesi Neuerer és Keppioh oég adott be ajánlatot. Most harmadszor a városi raázsá-lók bérbevételére is adott ajánlatot.
A városi mérleg körül tapasztalt rendetlenséget Újvári Géza tette szóvá Samu Józseftől hallottak nyomán. Mire Deák Péter, Darvas János és Győri László kimutatják, hogy ezek a bajok a kezelő személy óriási elfoglaltságából keletkezhettek. Kohn Samu pedig a mérleg apró hibáiról adott szakvéleményt. A fenti cég 34488 K 88 fillér évi bérért 2 évre bérbe kapja a hólypónz-szedósi jogot és 020 K-ért a mérleghasználatát. Az alkalmazott mérlegok a bérlet lejártával 1913. deo. 31-én a város tulajdonába mennek át.
Néhai Ney Albert adóellenőr óvadékának kiutalását a közgyűlés elrendeli.
Minthogy Nagykanizsa ujabban magasabb lakbórosztályba Boroztatott Pfeiffer Elek főgimnáziumi rajztanár lakbérét 700 K László József tornatanárét pedig 630 K-ban állapítja
9
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 8.
Lajos (Miso), lii nemcsak szerepben, de táncban itt Hankálioz illett. Táucoltak ia kétszer közkívánatra s Szabó István, a mi jó Pista barátnuk, örömtól fénylő szemekkel nézte a kulisszák mögül, szép alkotását mint újrázza a közönség.
A javasasszony szerepét SzaUyné, Szabó Juliska a legtökéletesebb alakítással adta. Jatéka meg. lepóon tökéletes, igazi és Ilii volt; beleélte magát szerepébe s ez életbe magával vitto hallgatóságát is. Kisebb szerepfükben Borsiéin Mariska, Kostein Mariska, Varga Nándor, Katona István, Horváth József, Sáfrány Lajos is mind derekasan állották meg helyüket, S azután még egy sor mutatós parasztlány, táncra készen, nótás ajkkal, négy tót sommás gyö-uyörüen maszkírozva szép táncukkal tűnnek fel.
A díszleteket Pelrekovits Lajos festette jó ízléssel, a darabhoz simuló tudással. Kz is kanizsai volt. Kz a krónikája a szombatestéuek hűen, igazán. Reméljük, még visszatérünk az ügyes szereplőkhöz nem is egyszer s el|átsszák nekünk a Tót leányt még sokszor, hogy minden kanizsai megnézhesse, hvgy mit tudnak a mieink, ha akarnak. Várjuk sokak érdeklődésével a Tót leány reprízeit.
meg a gyűlés, 1911. évi jultus 1-étól számítva.
Minthogy Horváth István adóellenőr néhai Ney Albert betegsége idejében ót uelyettesitette és a terhes munka nagyon megviselte, részint egészségének helyreállítási költségkép, részint munkásságának megju-talmazásaként 400 K-át szávazott meg a képviselőtestület.
Néhai Simon Gábor ügyvéd végrendeletiig 100 K-át hagyott, hogy kamataiért a főgimnázium énekkara évenkint mindenszentek napján sírján egy gyászdalt énekeljen. A képviselőtestület a oél kivihetellensége miatt az alapítványt el nőin fogadja.
Azután néhány adásvételi és illetőségi ügy letárgyalása után a gyűlés fél hatkor bezáratott.
•!■ r i m. a---------— ----—
A tót leány.
Lukács József.
Szombaton este tartotta meg a katli. legényegylet ez idei farsangi nagy estélyét, mellyel megnyitotta a farsangi eslélyek hosszú sorát városunkban. 8 a legényegylet szép bevezetést adott a farsangi saisonhoz. Zsúfolt padsorok, telt páholyok, szorongva álló sokaság bevitette a Polgári Egylet nagy termét; mert mindeu talpalattnyi helyet elfoglal az érdeklődők serege. A karzaton életveszélyesen tömött sorok várták izgatottau a Tót leáuy előadását. Tudta azt mindenki jó előre, bőgj ez az elnök-sógébau és tagjaiban egyaráut ügybuzgó és fáradhatatlan egylet ismét kitesz magáért s a műkedvelői előadásokban szép sikerű múltját U|abb sikerrel tetézi a Tót leáuy előadásával, 8 az általános vára kozásuak teljesen megfelelt az előadásban szereplő gárda miuden tagja, ugy uj szeroplóibeu, mint régi kipróbált erőiben. Csaknem három hónap szorgalmas muukája teremtette meg a szombati est sikerét. Al-mási Tihamér a szerző, bizonyára büszkén nézte volua végig darabját, ha közöttünk van s örvendett volna, hogy ilyen szerepbeosztás adta vissza a valót az ó darabjában. Ue ha már a szerző nem volt itl, legalább az egylet vezetősége lehetett büszke két-szereseu s különösen Eperjeay Gábor, a szereplők hatásban dús játékára Majer Klotild (ürzse feleség), Uzatay Zsigiuoud (Orzse ura, üyarmathy (gazda), Öáfráuy József (Bandi gyerekük). Sáfrunyné Ehrlich Manci (Máté Julis) sziupadra termelt erók, még pedig a javá.ól. Játékuk, nem is alukitás, hauem egy-egy darab igaz elet volt, odalopva a hallgatóság elé.
llumui, jókedv, líranikus asszony hatalom, remegő férjem uram s szerel mébeu égő gyerek bu-songása, elkeseredése s világbu|doso száudeka, mind egy-egy igazi reflex volt, egy komoly élet igaz históriájából tévedt ide s mi iniudauuyiau velük eltünk, szerettünk és velük is baukodluuk, auuyira a való illúziójába vitt játékuk. Bruuisiis Jáuos (a lódoktorj, Sáfrány Lajos (Liptakj, Kostein Ferenc (tírbohja; szinten a legjavát adta a szereplő tuhelsegnek. bzabó Böske, a közmondásos Nancsi, most Hauka, a lot leáuy, egyeneseu mesébe illően kedves volt. llogy beszélt, hogy pörölt, csaknem végig dalolta aranyos modorával egész szerepel. Jó pailuure voil Alayer
Ipariskolai tanítók a polgármesternél.
Nincs a kuliura munkásai közöli senki se, aki oly nehéz idegőrlő munkát végezue, mint az iparos iskolai tanítók. Nemcsak azért, mert mikor más a napi munka befejezése után pihenést vagy szórakozást keres, akkor fognak ók a legnehezebb munkához az inasok tanításához, hanem azért is, mert ezeknél a nagyon különböző készültségü, i-okszor rakoiicállau elemek haladás és fegyelem tekintetében legkeservesebb eredményt felmutatni\'. Ezek a tanítók folyamodlak a városhoz, hogy oddigi 80 Korona é\\í dijaikat emelje fel 100 K-ra Szombaton d. e 11 órakor tisztolgell a tanítók küldöttsége Poredus Antal ipariskolai igazgató vezetésével Vécsey Zsigmond polgármesternél, hogy legyou a tanítók kéréséuek barátja, szószólója a tanácsban és a képviselőtestületben. Poredus elmondta, hogy a felügyelő bizottság az ipariskolai költségvetésbe beillesztette az óradijak kívánt emelését, de a pénzügyi bizottság törülte azt. Azért járulnak kéréstikkel most a képviselőtestület elé. Tudják, hogy a polgármester milyen őszinte hive és támogatója a lanílóságuak, azért kérik páitfogái-át igazságos ügyükhöz
Látszott, hogy Vécsey polgármesternek nohe-zére esik, hogy kevés biztatót mondhat a megieleut küldöttségnek. De a becsületesen feltárt helyzet, az ósziute igazság anuyibau luegnyugtatólag halott, hogy a tanítóság látja a város jóiudulalát és tudja, hogy a legelső alkalmas helyzet kérésök teljesítését fogja meghozui.
A polgármester kifejtette válaszában, hogy a városi pénzügyi helyzete nagy takarékosságot parancsolt a költségvetés ÖHszeállitá\'-ábau; mert a beállított tételek a múlt évi 7ö0/0 pótadó helyett 81%-ru emelték volua az adózók terheit, Ezt akarta a pénzügyi bizottság elkerülni és azért törülte sok más kiadással egyUU a feiügyeló-bizutlsiigiiak az iuasisko-lui tanítóinu vonatkozó ezt a tételét Hogy jóiudulalát iuogmutass.i, azért emelte az igazgató fizetését, akinek nagy munkája Nehogy se állt arányban csekély houoiáriuimival. Uegebbi ígéret vau a kormánytól uz állaim subtencio felemelésére. Amiül ez valóra
válik, — aminek sürgotésére az igazgatót ie kéri azonnal egész összegben a tanítók fizetésének emelésére fogja ezt a város fordítani.
A küldöttség megköszönve a szíves fogadtatást, távozott.
Füredi színigazgató\' arenaépítése.
Azt hisszük, hogy az areuaépités most rendes mederbe jutott és a nyári szini szezonra már akcep-tábilis ideiglenes hajléka lesz a színészetnek. Azután nyugodtan várhatjuk be az állandó színház megépítését, melyet elhirtelenkedni sehogy se válna az ügy javára. \\
Eddig Csillag Jenő areuaépitési, illetőleg átalakítási tervei foglalkoztatták a] várost és a sa]lót egyaránt. De ugy a sziuügyi bizottság, mint a tanács gondosan őrködött, hogy a színigazgató kényszerhelyzetbe ne kerüljön és kí ne legyeu szolgáltatva a vállalkozó spekulációjának. Ezért nem adott semmi conces8Íól Csillag Jenő arenaátalakitásával kapcsolatban. sőt ifjabban már ugy á\'lt az ügy, hogy a faauyagnak tekintett arenapajtálól meg akarta vonni a városi telek haszuálatát, ami az aréna lebontását jelentette.
Most azonban változtak a viszonyok. Füredi Béla a pécsi szini kerdlet igazgatóia adott beadványt a városhoz melyben a Csillag Jenőtől megvett aréna átulakitására (a Csillag-fele terv szerint) kért engedélyt. Az arénát olyan állapotba hozza, hogy az a város igényeit ki fogja elégíteui, Ezért azt kéri a várostól, hogy miudaddig inig ó a pécsi szini kerület igazgatója lesz és míg az állaudó színház fel nem épül,adjou neki a város arénájában játékengedélyt.
Lehet hogy ilyen formában egyszerre nem kapja meg Füredi a játékengedélyt, de amint Kövessy igazgatónak sohaso voltak nehézségei, hogy a játékengedélyt megszerezze, ugy Füredinek is mindig szívesen rendelkezésére bocsátjuk a színházat évről-évre inig megfelelő társulatával Nagykauizsa igényeit kielégíteni tudja.
HÍREK.

— Reszvetiratok Zichy Aladárhoz. Hogy milyen mélyen vésődött be Ziohy Aladár gróf nemes egyénisége a nagykani-zsaiaik szivébe, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy öróméból, bánatából most is sokan részt kérnek polgártársaink. Most, hogy 14 évig volt képviselőnknek fenkölt lelkű, a tróntól kezdve mindenfelé kiváló tiszteletnek örvendett atyja Ziohy Nándor gróf elhunyt rendkívül sokan keresték fel részvétiratokkai a volt szeretett képviselőnket ós városunk díszpolgárát. Ziohy Aladár gr. ugyanazzal a benső ragaszkodással felelt minden hozzá* küldött oondolealó sorokra, mint amily őszinte voit azok mindegyikének hangja A szerkesztőségünktől küldött reszvétiratra a következő válasz érkezett: „Tisztelt Szerkesztő Ur I Szíves részvétért mély bánatomban fogadja igaz köszönetemet. Tisztelettel Ziohy Aladár." Adony, 1912. jan. 3-áu.
MILKA SUCHARD
Csak
alpesi tej •
kakaó
<?:- czukorból áll
Pá ratlari különlegesség.
>
J ANUAR 8.
ZALAI KÖZLÖNY
9.
— Kereskedelmi iskolai tanárok tisztelgése. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskolai tanárok »égre rendeleti viszonyok közé kérditek. Nemcsak hogy fizetésüket egészíti ki az állam, hanem régre sikeralt nekik az országos nyugdii intézetbe is bejutniok, ahova évek hosszú sora óta való törekvés és audienoiázás révén se tudtak bekerülői. Tegnap Bun Samu igazgató vezetésével felkereste a testület Rotschild Jakab dr. iskolaszéki elnököt, kinek buzgalmának és hathatós közreműködésének sikerült a tanárok nyugdíjügyét dűlőre juttátni és köszönetét fejezte ki a nyugdíjügyükben kifejtett buzgó közbenjárásért. Egybeu azt a kérést terjesztették eló, hogy lakbérUgyQket fizetésüknek és a városi lakbérosztálynak megfelelóleg rendezze a hitközség. Rotschild Jakab dr eluök válaszában kijelentette, hogy bár hiúság soha se vezette cselekvéseiben, de a tauárok elismerő köszönete jól esik neki. Ami kérésüket illeti érdemlegesen nem nyilat-kozbatik, de elvben hozzá fog járulni.
— Irnoki.állások a városnál. Nagykanizsa város hivatalaiban sokszor évekig napidíjasok látnak el fontoa, önálló hivatalos teendőket végző állásokat. Volt idó mikor a katonaQgyi tanácsos teendőjét diur-niata végelte. A levéltárosi állást csak egy évvel ezelőtt töltötték.be, addig husszu időn át napidíjas, látta el pontossan annak teendőit Az iktatói hivatalban ma is napidíjas végzi kifogástalanul a teendőkel. Ez az állapot ugyau r\'városuak tetemes megtakarításokat jelent, de a bosszú évekig diuruístáskodó fiatal erőknek olőbaladasi reményéi tolja odább hó-oapról-hónapra. Klkepzelhető örömöt okozott azért a pénteki közgyűlésen Vécsey polgármesternők az a bejelentése, hogy az elhalálozás folytán megüresedett két írnoki állások betöltése szükséges A képviselőtestület megliatalmázst adott a polgármesternek a két állás betöltesére vonatkozó intézkedések megtételére. Pályázati hirdetés lesz, azután az alispáii tisztújító rendkívüli közgyűlést lii össze, melyeu a választás megejtetik. Bevett szokás a városházán, hogy ilyen választás u^ján történő előléptetések a sorroudben legtöbb ideig működő napidijasokat illetik.
— Utóállitáa. A f. hó &-én megtartott; utó-állitáson megvizsgáltatott 16 állitásköteles fiu, kik közül alkalmasnak találtatott &. A megvizsgált 9 apa közül a bizottság 4-et talált keresetre képtelennek. Meg nem jelent 4 hadköteles
— Hűtlen asszony. Korselits Ferenc Teleky uti likós itt hagyta felességót, a ¿4 éves Audvasok Marit, és gyerekeit, hogy i fővárosban foglalkozást kereaseu. Ott is, tartózkodott huzamosabb ideig. Karácsonyra hazajött és ekkor értesüli, hogy felesége a velük egyházban lakó Sárdi Ferenc kályhássegéddel gyengéd viszonyt folytatott. F. hó 7-én ugylátszik a gyanúra ujabb oka lehetett a férjnek, mert az asszony t keinéoyeu kérdőre vonja, mire ez megijedve a kályhás-műhelybe menekült. Kerselits felesége után akart menüi, de Bárdi egy lorgópisttollyal rálőtt, bogy a bemtxiésbeu megakadályozza. A golyó nem talált, de 8árdi ellen emberölés kísérlete miatt feljelentést tett a férj.
— Agyonszúrt közlegény. Kgy honvéd szakaszvezető és egy közös hadseregbeli közvitéz tegnap este 9 — 10 óra kúzött Árpád-utcában valamin összeszólalkoztak. A honvéd kirántotta oldalfegyverét és ugy szúrta mellbe a kózösbadsetegbell katonát, hogy néhány pere múlva kiszenvedett. Az ügyben a hadbíróság fog Ítélkezni. A reudőrség .a bűntényre vonatkozó tanukat beszerezte.
— Szerelmes cigány. Sánta István palini tekuőscigáuy irigykedve nézte Hondán JóiwC oigáuy-lársának szép barna feleségét. Nem látott más utat. hogy az imádott hölgyet megszerezze, ha csak el uem teszi láb alól a boldog férjet. Orvul megtámadta hát éles jejszéjével Bogdánt és fejszéjével hátulról fejbe vágta. A vérbeborult cigáuyt súlyos sérüléseivel beszállították a kórházba.
— Szabászat! szaktanár. Mig Nagykanizsán részvéllouség miatt\'a tervezett szabászati szaktanfolyam nem létesült, addig Zalaegerszegen megnyílt. A .szaktanfolyam körülbelül egy hónapig tart Vezetésével az országos technológiai muzeum 8örle Jenő nagykauizsai . szabómestert bizta meg, aki a hosszú idó óta feenálló, jó hirnevü Hlatkó Janos-téle szabóüzletet vetto ál a főúton.
— QyllkosStámadáa az utcán. Ma d. e 9 órakor szenzációja volt a Fő-utcának két férfi
! jött le a felső templomi fasorban egy asszonynyal. Kgyazerre segélykiáltás hallatszott, mert egyik férfi mellbeszurta a nőt, ki a támadás elől a Orosz-féle mészárszékbe menekült, mig a merénylő futással akart elmenekülni, de két rendőr a Sugár-utou elfogta. Az esemény szálai Szombathelyre vezetnek, hol Poór István építőmester és ennek 80 éves nejénél szül. Horváth Erzsinél egy hónapos szobában lakott llospelitz Ferenc biztosító ügynök. Az asszony csakhamar benső barátságos szót a biztosítóval, ami már többször zajos családi jelenetre adott okot. Hos-pelitz két hét óta Nagykanizsán van a Teleky-ut 9. si. házban, hova a mull héton Poórné is követte. Azóta boldog kettesben éltek. A férj azonbau tegnap eljött a felesége utáu. A Badacsony vendéglő előtt találkozott a bizalma-t közelségben befelé tartó párral. Hozzájuk csatlakozott és feleségét gyengéd sza vakkal kérlelte, hogy térjen hozzá vissza. Am a diadalmas ügynök azt mondla a nőnek : Ne is beszélj vele. Kkközbeu leértek a Orosz mészárosig ós miután a fér| kérleléBO eredménytelennek mutatkozott, fel-dühödt kedéllyel zsebkését a nó mellébe szúrta. | Oyorsan a rendőrségre vitték, hol már okkor szájából is vérzett. Balla János dr. részesítette első segélyben, kl életveszélyesnek találta a sebesülést, mert a kés a tüdőt is megjárta. A gyilkos merénylő férj»t átkísérték az ügyészségre.
— Betörtek Eperjessy Gáborhoz. Mig a fáradhatatlan Eperjessy Gábor a Katii. Legényegylet vizkcreszti sziui előállásában gyönyörködött, valamely jóbarátja betört a lakásába és a szekrényből üt7 K-ál elemeit. Azéu tuoudjuk. hogy jóbarátja lehetett a tettes, mert Eperjesének nincsouek ellenségei. A pénz különben nem is az övé volt, hanoin a Kalh. Legényegyleté, melynek hűebb sáfára sohasem volt, nem is lesz nálánál.
Óriá.si kedvezmény
a Zalai Közlöny olvasói részére.
A XVIII. évfolyamban lévő „HÁZTARTÁS" magyar aszonyok lapja kiadóhivatalával sikerűit olyan egyezségre juhiunk, hogy olvasóink részére a lapot 12 korona évi előfizetés helyett
NYOLC KORONÁÉRT szállítja
Az URAINÉ HENTAli,KR LILLY poutpás szerkesztésében megjelenő lap az egész országban el van terjedve, szórakoztatva tanit, a család minden tagja megtalálja az ót érdeklő részt és szívesen látott vendége minden magyar családnak.
Állandó rovatai: Egészség. Fogápolás. Gazdaság. Divat. Kézimunka. Családi kör. Befőzés. Konyha. Baromfiudvar. Allatokról. Hasznsa tudnivalók. Gyermekszoba. Humor. Irodalom. Kertészet. Kozmetika. Méhészet. Szépség. Nök a nagyvilágban Regény Rejtvény. Ruházat Házassági rovat. Sport. Szőlészet Társaság. Vegyes apróságok és Szerkesztői üzenetek.
Az évi nyolo korona, vagy félévi négy korona előfizetés a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalához küldendő be postautalványon. Mutatványszámért közvetlen a HÁZTARTÁS szerkesztőségéhez, Budapest. Thóköly-ut 102. sz. a kell fordulni.
KISKANIZSAI TEMPLOMTÉRI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET adósságmentesen szabadkézből eladó.
Értekezhetni lehet: Krajcsovics József központi megbízottnál, Kiskanizsán, Orszdg-ut 49.
Gyermekek székrekedése esetében a valódi Ferenc József-keserüviz a legjobban használhatói Enyhe izénél fogva tisztán is szivessen megisszák azt az 1 deciliternyi mennyiséget, amire szükségük van. Nagyon kényes gyermekeknél gyengén meg is ouk-rozhato és kevés citrommal is keverhető. Gerhardt tanár, a hites berlini gyermekorvos irja: A természetes „Feranoz József" -vizet gyakran rendelem és mindig pontos és kieiégitó eredménnyel. — A jobb füszer-űzletekben, valamint az összes gyógytárakban árusítják. A Szétküldési-lgazgaióság Budapesten van.
Szőlő-oltványok
Szőlővesszők és Gleditschia (élő kerítés-nok alkalmas) csemeték beszerzésére legmelegebben ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő
SZŰCS SÁNDOR FIA
■stflötaUpét BIHARDIÓSZEOEN.
Ha a saját érdekét tartja feem előtt, ugy ne vegyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a fonti cég nagy képes árjegyzékét nem kérte ; ingyen és bérmontve. Ezen árjegyzék minden szóllóbirtokoHl érdekel hasznos tartalmánál fogva.
Olcsó ár és pontos kiszolgálás. Számtalan elismerő levél.
á tlizltll tráikliálk a ttlip ■i|liklatáiári iliitaaa láttatlak.
gyakornokínak
jó fizetéssel azonnal felvétetik
Iíju Wajdits József
könyv és papirkereskndésébeu.
Nagykanizsa, Deák-tér 1.
Arcképeket,
faatményeket, krétaraj zökat, fény-képnagyitáaokat bármily kis fénykép után szavatossággal készítek.
Sikertelen képért ujat osínálok vagy a pénzt visszaadom.
Ögynőkők
minden kisebb helységben is egyedüli képviselőként fii fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek.
Válaszbélyeg melléklendő Árjegyzék ingyen
ZSOLNAI JÁNOS, arcképfestészeti nmntézeU
BékésOsaba.
A Zalai Közlöny
S/erkaazteaéga ét klarféblvatala
Deák-tér i. sz. alatt van
4.
ZALAI KÖZLÖNY
JANÓÁR 8
Nyersolaj-motor.
Világhirüek
Mag&nj&ró-
otaraink
kitQnik egyszerű kezelés. olcsó ós bitios Üzem álul.
mert a
legjobbak
és
legegyszerűbbek
Magánjáró kő törő
Gőz- ós motor-csóplőkószletek.
4
Elsőrendű gyártmány, üzeme olcsó, kezelés] egyszerű.
mert a
legolcsóbbak
és
üzemük biztos
Az országutakon magát vontatja és igen |ól tőr. Kitűnő gyártmány,
""Mielőtt gépet vesz, nézze meg gépkiállitá,simkat KELLNER ÉS SCHANZER
Budapest, V., Kálmán-atoa 14. H«fbÍBh»tó ügynököket keresünk.
Szabadalmazott
Malomjárat
igen célszerűek, mert a malomjárattal egyOtt van sik8tila szerkesztve. Kevés hely«t foglal el, alkalmas finom lisztre és darára.
A* UM. év ÓU forgalomban.
\' f-és
Óvakodjunk
utániatoktól éa mis kéamttminyak b«o«»m péililitiL
K megjelóléiek :
Berger kátrányszapana, Berger glycerin-kátrányszapana és Berger kén-kátrányszapanai, Borger gygy- é< higiénikus szapanai. cágünk réssérc mint uóbeli védjegyek « uonkivüt e póttá-
■okkal: valódi cs eredeti védve vannak. Minden elárusító, ki eten kiitróleg valódi ét »xóbell védjegyekkel bUtotilotl, 40 éy ót* kipróbált Hcrgcr-féle Kappanok helyett mái kéeiitményl csempéit be, megeérli védjegyjogunkat. A mi titpptmunk a valóditág Jeléül u \'<* I«nyomatott
védjegyet ée cég- —-- ■ \'
aláiiáet vttelik
Tették tehát eien két ¡«mertet* jelr«-dgy«lni ét ktfejeietten Serger-féleetappenoket kérni, mint* követkeió cég gyártmányait:\'
G, Hell & Comp. Troppau.
Kapható: M«gy»roeitrák monarchia ée a külföld gyógy ei«rtáralb«n te „eiekbavágó Hitetekben.
Tisztelt háziasszonyaink
Szives figyelmébe ajánljak az
„UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY" gyári jeggyel.
A kávófőzetet
zamatossabbá és izletesebbé teszi, annak szép barna szint kölcsönöz.
Egy főzőpróba
meggyőz annak kiváló minőségéről.
Jól jefeyezd ineg; csak OttOffiáB"1
cigarettapapírt, vagy hüvelyt hozz és ne engedd magad hasonló kinézésű\' silány minőségű ujánzutoktól tévútra vezetni.
Nyomatott a laptulajdoaos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
««Jt (ífÉJiN of""t
NAGYKANIZSA 1912 JANUÁR 11.
51-IK ÉVFOLYAM 3. SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•Ijilulk bitfiR ét ctltlrtlkli.
CISfltoMal árak: Egén é.io 10 korona, íílívro 6 korona, « koron» 80 HU. _ |nn a»*m ára 10 flll.
Széchenyi és Eszterházy.
Vezető oikkünk oimóül két mágnás nevét irtuk. Az egyik püspök s olyan név viselője, akinek ósét Kossuth mondotta a legnagyobb magyarnak; a másik az Illésházy nádorok, Salamonfi és Salamonfai ősi családok sarja, kinek nemzetsége századok óta a nemzet tanáosában vett részt. Hogy az ó nevük lapunk élére került, annak nagy aktualitása van. A nagyváradi püspök és a beroegi család ága mint holtkézi, illetőleg hitbizományi javak birlalói 50 000 hold földjüket kisemberek szántóekéje alá adják. Beksits magyar nemzetfejle8ztó álma igy válik valóra. Nein tudjuk, hány ezer szántóeke, hány dolgos kéz kap ezen az 50,000 holdon munkát és rögódik a földhöz, melynek elhagyásának gondolata foglalkoztatta, de azt tudjuk, hogy bajaink és nemzotsorvadásunk közepette mint mindent orvosló organumnak évtizedek óta jelölték meg politikusok, sót maga az érdekelt földmivesosztály azt, hogy minden másképpen volna, ha a latifundiumok a kis existentiáknak adatnának mivelésbe. Értsük meg egymást! Soha senkinek, még az érdekelt munkásosztálynak se volt communistikus jellegű földfelosztás a szándékaban, hanem csak azt akarta, hogy a bérlotileg hasznosított nagy javak veritékes dologra ós boldogulásuk alapjául nokik adassanak át.
Kétségkívül igen sok kötött birtok van bérletilog hasznosítva. Eí kényelmes és biztos is. A nagy bérlő erős garanciákkal szolgál, olykor egy évi bérletárt olóro lefizet s a gazdaságba bevitt fundus instruclusai kézi zálogul szolgálnak. A tiz, az ótezer holdas nagybérlőkkel nincs baj; fizetnek mint a patyolat. Hosszabb bérletük lévén, a saját érdekükben változatos vetésforgót alkalmaznak, a földnek állandó jó erőben tartására állatokat tenyésztenek; tőkehiány az intensív gazdálkodásukat nem béuitja. Mindennek ellenkezője áll elő, ha a nagybirtokos egy pár száz, vagy mondjuk, ezer bérlővel kénytelen szerződéses viszonyban lenni. Ahány ember, annyi kívánság; ahány, annyi fizetési zavar, elnézést, méltányosságot kivánó körülmény, a kisembernek a föld hozamából kell megélnie, éppen ezért a termóerót kiuzsorázzák, invesztíciókra pénzük nincs, olyan vetésforgóra, melynek jövedelmezőségére évekre várni kell, nem gondol, de nincs is gazdasági szakértelmük s jobbára merev gazdasági konservativizinusukból ki sem emelhetők. Nagy bátorság és egyben tündökió példa, amit Széohenji püspök ós Eszterházy Miklós herceg azzal mutatnak, hogy kisemberek boldogulására mintegy 50,000 hold földet adnak bérletbe. És a mily feltótion olismerést hiv ki ez a hazafias cselekedet.
Kelalja iiciketiló : Kertén» Jáaaef.
Kiadja : a ■BerkeMtfiaéff.
Izarkiiztiiii ii klriéhltaUI Diák-tér 1
Tala\'on: ||t. — Hlrdaláaak dljaiabáe aiarlnt.
bátran hozzátehetó, hogy aligha következik be, ha az uj altruista bank, a Magyar földhitelintézetek országos szövetsége nem alakul meg.
Az elmúlt tyben hozta meg a törvényhozás a hazai birtokpolitika terén nagy jelentőségű törvényét, a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségét ól
A gazdasági és népesedési viszonyok ujabbkori alakulásaival kapcsolatosan felmerült fóldbirtokmegoszlási problémák, az ország úgyszólván minden részében tapasztalható földéhség, a népesség helyenkint hátrányos szaporodási statisztikája, a kivándorlás, a nagy és különösen középbirtokok intensiv gazdasági műveléséhez szükséges tőkehiány, a munkabérek folytonos fokozódása stb. slb,, hova-lovább kútforrása! lettek egy nagy arányokat óltó birtokpolitikai mozgalomnak, melybe az államnak hacsak nemzeti socíális és gazgasági céljait veszelyeztetni nem kivánja mihamarább irányitólag kellett belenyúlnia, annál is inkább, mert a kisgazdák földszerzési lörekvéve itt-ott ogészségielen földoladási üzeliuekre vezetett, amelynek korlátozása eminens közérdeket képez.
A törvényhozást ez elvek helyességében való meggyőződés vezeté az 1911. évi XV. t.-o. megalkotásánál, amelynek alapján a Magyar Földhitelintézetek országos szövetsége mint uj intézet a fővárosi elsőrangú pénzintézetek közé sorakozva szervezkedett és a lefolyt év utolsó két hónapjában helyiségeiben (V., Zoltán-utoa Ö. szám) működését megkezdette.
Az uj intézet nagy jelentőségű, széleskörű programmal alakult. Feladatát képezi a földiuívelésügyi miniszter irányítása mellett és az állami oéloknak megfelelő torvek alapján ingatlan feldarabolások és telepítések lehetővé tétele a végrehajtása ós ezen tevékenységi körében kis-, és középbirtokok keletkezésének előmozdítása; nagyobb, valamint korlátolt forgalmú ingatlanokon kisbérleti rendszer, különösen bérlószövetkezet létesítése és meghonosítása ; kivándorlóknak tervszerű visszatelepítése, járadék birtokok létesítése, jelzálogkölcsön nyújtással kapcsolatos élet-bi/.tositás nagyarányban való meghonosítása, továbbá községek, közbirtokosságok és törvényhatóságok részére közlegelők szerzésére, gazdasági munkásházak építésére és felszerelésére, valamint az ingatlanok feldarabolásánál ós telepítéseknél olosó kölcsönök nyújtása, illetve szerzése stb. Szóval mindazon nemzeti ós közgazdasági nagyórdekü feladatok elvégzése, amelyeknek megoldása az összes szakkörök által égetó sürgősségűnek jelentik már évek óta.
Az intézet birtokpolitikái műveletei kapósán felmerülő nagyarányú hiteligények ki-
elégítésének lehetővé tételére, a Magyar földhitelintézet, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete ós az 1898. évi XXIII. t.-o. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet áldozatkész elhatározással az uj intézet alapítóivá lettek, anyagi hozzájárulásukat és az intézet vezetésében ós kölcsönnyújtásokban való közremüködó8üket kötvén le az uj intézet számára.
Hogy a fóldarabolásoknál a földbirtokok részleteinek vevói hosszú lejáratú játékszerűen törleszihetó. lehetőleg jutányos a földbirtok 75%-ft erejéig terjedő földvásárlási kölosö-nöket kaphassanak, az uj intézet az alapitó intézetekkel létesített megállapodása alapján oly kölcsönrendszert honosított meg, mely szerint a kölcsönnek részben az alapitó földhitelintézetek záloglevél kölosöneíből, részben az 1897. évi XXXII. t.-o. alapján nyiytbató birtokfeldarabolási kölosönökból az ezeknek törvényes mértéket meghaladó a vételár 76 °/,-áig terjedő részükben pedig az Országos Központi Hitelszövetkezet által nyújtott és j jelzálogilag biztosított kölvónykölosönökből vannak összetéve, ugy azonban, hogy az adós az egész kölosön terhet évenként egyenlő összegű járadékokkal törleszthet), járadékok beszedésénél a helyi hitelszövetkezetek járnak el. Ily módon az intézet tulnyomóaii szerény anyagi helyzetű hitelt kereső közönsége számára nagytőke piaoon legjobb hírnévnek örvendő záloglevelek és kötvények utján a lehető legolcsóbb kötvények utján a lehető legolcsóbb kölcsönök biztosithatók, másrészt az ingatlan feldarabolásoknál alakuló kisgazda oso-portok gazdálkodásuk megkezdésétől fogva | részesülnek a hitelszövetkezetek által nyújtott összes előnyökben a mellett, hogy az uj intézet egyébként is sooiális es gazdasági téren vezetőleg és nevelőleg kivált a kisgazdák tevékenységére hatni.
Minden néven nevezendő nyerészkedési érdek az uj intézet működéséből ki van zárva, ennélfogva az alapszabályokban gondoskodás történt arra nézve is, hogy az intézeti alapítók által jegyzet alaptőke osztaléka legfeljebb 4°/a lehessen. Az uj intézet ezáltal egyik eminens programmpontja, az ingatlan feldarabolások végrahajtásánál abban az előnyös helyzetben lehet, hogy az általa vásárolt földbirtokokat az általa fizetett vételárnál lehetőleg kevéssé magasabb áron adhatja tovább a birtokrészletek vagy telephelyek vevőinek.
Az intézetalapitók közül az állam 8,000.000 koronával, a Magyar Földhitelintézet 3,500.000 koronával, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete 2,000 000 koronával és az Országos Központi Hitelszövetkezet 1.5OO.00O koronával járult az intézet alaptőkéjéhez. viszont az állam szempontjából
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 11.
szükséges ¡rányitó befolyás gyakorolhatás végett, illetve az intézet műveleteiben való közreműködésből folyó betekintés ós befolyás lehetóvé tét«\'!e céljából, az intézet igazgatósága oly módon alakíttatott meg. hogy az igazgatóság elnökét, egy tagját ós egy póttagját a m. kir. földmivelósügyi miniszter rendeli ki a vezetésük alatt álló minisztériumok tisztviselői sorából, továbbá a Földhitelintézet 4, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintezete 2 és az Országos Központi Hitelszövetkezet egy tagft küldött ki. kik az intézet igazgatóságában helyet foglalnak.
Az intézeti alaptőke állandó jellegű alapítvány természetével birván, az alapítványi üzletrészek osak állami hozzájárulással ruházhatók át és csak az alapszabályokban részletezett kivételes esetekben mondhatók fel
Az intézet felruháztatott az 1897, évi XXXII. t-o. hatálya alá lartozó kamatozó kötvények kibocsátása iránti joggal, egyszersmind adó, illeték és portó különösen a vagyon átruházási illetéket illetőleg jelentékeny kedvezményekben részesült, mely kedvezmények természetszerűleg szintén az uj intézettel üzleti összeköttetésben levő közönség javára esnek.
Bár az uj intézet működését csak az utolsó hetekben kezdte meg, már is szép sikereket tud felmutatni, osak egy-két heto, hogy ez az altruista bank működését megkezdte és első híradása, hogy a nemzet-erősítő birtokpolitikának két fényes történelmi névvel biró tagja helyezi bizalmát benne a a fóldbérló szövetkezetek megalakítása megindul, Nagy megelégedéssel nézzük ezt s hatalmas socialis munkát.
A diseretionalis szó ogyrészt ezt jelenti, hogy tetszésszerintí korlát Isii jog, másrészt magában hordja a méltányosság, körültekint.\'\'« és erkölcsi felelősség jelentőségét is.
A diseretionalis jog a közigazgatási hatóság legszebb és leghatalmasabb joga. Mig azonban egyfelől nagy hatalmat biztosit a birtokosuak, másfelől sokszor kellemetlen helyzetbe sodoria azt.
Morl legyen bár az el|áró tisztviselő annak tudatában, hogy legiobb meggyőződése szerint s csakis közjó érdekében • cselekszik, éppen a jognak sajátságai miatt sokszor a legigazságosabb, legpe-dánsabb tisztviselő hamisan lesz megítélve.
Ez a törvénycikk már rég lejárta idejét. Tisztában van ezzel a felettes hatóság s elhatározott dolog, hogy az uj községi törvény szerkesztésénél ezen paragrafus kimarad.
Teljesen felesleges dolog a mai viszonyok közölt, kulöuftsen intelligens elemekkel biró városban akkor a midőn az adózó polgár legbensőbb ügyében legszebb polgári kötelesaégét akarja teijesi-teni, midőn najál vagyonának kezelőjét, erkölcsi bíráját akarja megválasztani, főszo\'gabíró gyámsága alá j kerüljön.
Mig az autokrata államok egyre összeomlanak, addig a községi életben a szolgabírói autokratizmus él és virágzik, ugy annyira, hogy a biró választásnál a községi akarat csak akkor nyilatkozhatik meg, ha esetleg a szolgabíró ielöltiével az övék megegyezik. De a községnek módjában sincs, hogy a saját aknra-tát, a saját jelöltjét juttassA diadalra, ha az bármi személyi, vagy tárgyi oknál fogva a szolgabírói candidációba bele nem kerül.
így a község legszebb joga, a biróválasztási jog. teljesen iluzóriussá válhatik. amint azt a legutóbbi keszthelyi választásnál tapasztaltuk.
Jog és kötelesség.
Irt*: BALÁZS JÓZSEF.
Az emberi fejlődés végre odáig jutott, hogy miudeu országban mély gyökeret vert az egyenlőség. Az egyéni érdekből egykor önkényeseu felállított válaszfalak lassanként beomlauak s az emberiséget egyedül üdvözítő kapocs, a jogegyenlőség nemcsak annak codificálásával, hauein az emberiség folyton emelkedő iutelligentiája felvilágosodoltsága ut|áu vált valósággá.
Ma minden ember jogképes; jogokat bírhat és kötelezettségeket vállalhat. Miudeukiuek «zabad akaratjara v»n bízva az, mikepeu akarja jogát a törvény korlátain belül érvényesíteni, A jog szentség, mellyel minden allampolgarnak ugy kell banuia, oiiut legbecsesebb tulajdonával » tiszUban kell lenuie azzal, hogy a jogunk mérsekult használata s a kötelezettségek legprecízebb teljHKUese a legszebb társadalmi hajtás.
A jognak egy speciális la|a a községi lorveuybeu foglalt azon jog, melynek értelmezését magasabb ethikai, társadalmi és politikai szempontból a törvény-egyes magas hivatali állasbaji levő emberekre bízza
Ez a discreciouális jog, mely a lóbirot felbiul-mazza arra, hogy községi biró valasztasnál saját belátása szeriül kandidálhatja a jelölteket anélkül, hogy ezért felső balóságauak felelősegéül tartozna.
HÍREK.
— Városi szegények. Varga János városi kulturtauácsos a szegények atyja. Alkalmunk volt meggyőződni rola, hogy igazi jósággal és vegtolen türelemmel intézi el azokat az ügyeket, melyekkel a városi szegények elhalmozzák. Niuos nap, hogy kérvények ne érkeznének hozzá. Majd a szegényházba akar bejutni valaki, majd a hetisegélyben akar valamelyik részesülni, majd pedig havi támogatást kérnek a sorsnak folyton szaporodó nyomorultjai. Ezeknél a bizalmatlanság óriási. Azt hiszik, hogy csak Vtfrga tanácsos kezeben van az ó oorsuk, hogy a tanács is beleszól sót végérvényesen arra ueni gondolnak. A városi szegenyek három kategoriaba tartoznak, Az elsőkhöz azok tartoznak kik meg a saját táplálásukra is képtelenek. Ezek egyes hazaknál vaunak ehelyuzve es havi 8 — 18 korona tartásdíjban részesülnek. A második osztály ba a szegeny-náz „sokaktol irigyelt" lakói tartoznak, llároin kis szoba vau itt. melyekben fülessel is a varos latja el őket. üetuukint I K 00 fili.-t kapnak. iiu valamelyik megbetegszik kór-hazOa viazik. Addig termeszetesen a heti pénz nem jar A harmadik osztályú városi
szegények kikről a város osak 1 K 80 fill. heti pénzzel gondoskodik. Ezek közül lépnek elő a szegényház lakóivá, ha valamelyiket innen a közeli temetőbe viszik. Elhelyezett szegények 61-en vannak, külső szegények 153-an, mig a szegényháznak 11 lakója van (nő ós férfi). Ezek közöl többen a kórházban kapnak ételmaradok ot, némelyik asszony tollat is foszt, a férfi meg csontot, vasat keresgél és igy is szereznek néhány, fillért. A heti dijakat a régi gimnázium egyik szobájában osztja ki Varga tanácsos minden szombaton. A kiosztott összeg hetenkint 292 K 80 fill. Egy évben ez 15^26 K 60 fillért lesz,
— Szanatóriumi piknik. A népszerű szanatóriumi piknik, mely a farsangnak egyik legkellemesebb estélye szokott lenni, már sorompóba szólítja nag)kanizsai urilányokat. Ma d u. volt első élte-keiletük melyre a következő meghívó gyűjtötte ók e
\'össze: „A József Kir. Herceg Szanatórium-Egyesület helyi bizottsága 191-2. febr. 10-én a Polgári Egylet 1 helyiségeiben Pikniket rendez, melyre Nagyságodat azon kérelemmel hívjuk meg, kegyeskedjék ennek | sikerét becses megjelenésével és közreműködésével |előmozdítani. Apróbb megbeszélés cellából kérjük jauuár hó 11-én csütörtökön délután 3 órakor a népkonyha kolyiségeiben megjelenni." Az elnökség.
— Magyar Nemzeti Zarándoklat Lour-desba Már tettünk róla einiilést, hogy a szent Szűz e híres kegyhelye ez év julius havában féuyes ünnepség szintere lesz. — Ekkor szenteli fel ugyanis gr. Kohl Medárd püspök a hercegprímás ur képviseletében a Lourdesi kálvária X. stációját, inely kizárólag a magyar katholikusok adományából épült fel. A rendező bizottság — melynek élén dr Nemes Antal p. praelatus, c. apát, a budavári koronázó templom plébánosa áll — mindent elkövet, hogy a magyar nemzeti zarándoklat impozáns részvéttel leienjen meg Lourdeobeu s ne maradjon mögötte a többi nemzetnek. — Gaibl Sándor, c apát, pozsonyi kanonok (I\'özsony, Káptalan-u. 3.), kit a hercegprímás ö Kininentiája a zarándoklat lelki vezérletével és az adományok gyűjtésével bizolt\'meg, kéri, hogy az érdeklődök programmokért és jelentkezési lapért hozzá forduljanak.
— Az Emészt bakák uj neve. A közös hadseregbeli ezredek között (okiutélyes és népszerűen hangzású név volt az Erneszt bakák ezrede, melynek végtől fogva Nagykauizsa egyik állomáshelye. Ernő főherceg tulajdona volt hajdan és ebben a „zöldhaitókás sárga pitykés* 48-ik ezredben szolgált Petőfi Sándor is, melyben „föl, fői egész a közlegénységig" felvitte. Később Ferdinánd Károly fólier-cog tulajdonába ment át a vitéz ezred. Most azonban, hogy a főhercegházassága miatt főhercegi rangjáról és az ezzel járó lógókról és méltóságukról lemondott és miut Burg Ferdinánd él boldog polgárias családi életet, ismét uj lőnököt és nevet cserélt-az ezied. A legutóbbi katonai Rendkívüli Közlöuy szerint a király beruoggi Sprecher Arthur lovag vezérőrnagyot nevezte ki a 48. gyalogezred tulajdonosává.
— Egerszegi hangverseny. A zalaegerszegi irodalmi és művészeti kör 191\'2. evi január 13-án, szombaton az »Arany Bárány" szálló dísztermében tánccal egybekötött hangversenyt rendez. Műsor: 1. Nyitány Verdi .Nabukodonozor" cíiuü dalművéhez
—-- r, ■ • \'———^^—mmmmmmmmamim
Cs 3 k
AILKA SUCHARD^
^_Különlegesség.
JANüAB 11.
ZALAI KÖZLÖNY
3.
előadja a Z. I. M K. tem-kara. 2. Nagy ária Mayer-beer .A isidónó" cimü dalművéből, énekli l,amm Elza úrhölgy 3. Haydn 6. Szimfónia (Adagio can-labile Vivaoe asaai, Andante), előadja a Z 1. M. K. zenekara 4. Nagy ária Saiot-Saens „Sámson és l)elil»" című dalművéből, énekli Lamm Elza úrhölgy 5. Nászinduló Mendelssohn „Szentivánéji álom" ciml) dalművéből, előadja a Z. I. M. K. zenekara. Karnagy: Sándor Zsigmond.
— Kamatterhek bevallása. A kölcsftunel\' terhelt ház és földtulajdonosoknak 1883. 44. t.-o. 13. §a által az a kedvezmény adatott, hogy a föld és bázbirtoknak általános jövedelmi pótadójáhól levonandó az illető tulajdonost bekebelezés által terhelő kölcsön után sdóévet megelőző év végéig téuylcg le nem rovott tőkemsradék egy évi kamatainak 10%-a ha a tőkével kamatok is vannak bekebelezve. Felbí-válik ennélfogva Nagykanizsa vároa érdekelt adózó közönsége, hogy az n célból kiadott és a városi adó hivatalhoz beadaudó nyomtatványon a kamatterhek bevallását folyó évi január hó 31-ig aiiuál is inkább eszközölje, mert a később beérkezett vallomások már figyelembe nem vétetuek
— A rendőrség egy évi\'munkája. Az 1911. évben a nagykanizsai rendőrségen 340*2 közigazgatási és v5G6 kihágási tlgy kei tilt elbírálásra. A kihágási ügyek közül 13 Ítélet lett fel függesztve és 25 esetben hozatott fiatalkorúval szemben. El|árl 708 bűnügyben. Ez évben 2;tl egyén volt letartóztatva, 828 egyén toloncolva, a rendőrségi zárkákba 600 ebéd elfogyasztva. Cselédkönyv 349, bárca 105 állitatott ki, kórházba 39 egyéu lett beutalva a rendőrség által. Szemvizsgálat 561 tartatott. Igazolvány 137, útlevél 37, inunkásigazolvány 41. Pászlorköuyv ö, hajtási igazolvány 10, munkakönyv 332 állíttatott ki.
— Országos vásárok Január hónapban a következő vásárok lesznek vidékünkön. Nagykapor-nakon 15-én, Balatonfüreden 17-én, üelatíucon 2Ö-áu, Nemesridon 23 én, Szigetváron 23-án, Alsóleudván és Koszthelyen 86-én, Nagykanizsán 29-en.
— Magyar anó a moziban. Az Urinus mozi életrevaló helyes i\\jitást vezeteti be. A képek magyarázatára szolgáló levelilett levelek, feliratok eddig német vagy francianyelvüek voltak. Ezeutul magyar szöveg jeleuik meg a uézók előtt. A tegnapi szép eliteelőadásnál már ke/detét vette ez újítás, mit a közönség tüntető lapsolással fogadott. Szombaton az nj mfisor -ia^ már magyar nyelvű feliratokkal jelenik meg a közönség előtt.
— Villanyvilágítás Paoeán. A nagykanizsai Fran* cég Pacsán villanyvilágítást tervez, lia a terv sikerülne, ugy a közbeeső öt falu is villauy világítást nyerne.
— A tisztiszolga gyilkosa. Annak a 48-as bakának a gyilkosát, akii vízkereszt este at utcán ugy megszúrt oldalfegyverével egy honvéd altiszt, slkortllt kinyomozni. A nyomozás Horváth Ignác orosztonyi illetőségű bouvéd tizedest vette gyanúba, aki a bizonyítékok alatt beismerő vallomást is tett. minek alapján nyomban letartóztatták.
— Furcsa adásvétel. Mondlbaum Zsigmond helybeli kereskedőnek Balog Qusztáv egy még per alalt álló lovat adott ál, hogy a gondozás, táplálás feiébeu használhatja. Később Mondlbaum kljelmtette, hogy ó nem gondozza más lovát, hanem megveszi. De se ki nem fizette a lovat, se loglalot nem adott rá. F. hó 9-én éjjel l\'alog feltörte Mandlbautn istállóját és a lovat onaao elvezette. A feljelentés megtétetett ellene és a büntető eljárást megindították
— Megszökött sikkasztó 44-es had nagy. A kadosvári 44. gyalogezred budapesti zászlóaljának egyik, hadnagya, Vilcsiustky Károly a mult év jnlius 3-án eltűnt állomáshelyéről. A hadnagy csalt és sikkasztott s mivel félt büuének súlyos
következményeitől, megszökött. \'A hadbíróság most felhívást bocsájtott ki, amelyben felszólítja a megszökött hadnagyot, hogy 90 uap alatt jelenjék meg a hadbíróság előtt, mert elleukezó esetben a hadbíróság az ítéletet távollétében hozta meg Vilosinazky hadnagy aemmíesetre sem fog jelontkeini. Hir szerint már rég Amerikában van.
— Nem sikerült öngyilkosság. 8zerdáu reggel 6 óra felé egy városi rendőr esengette fel Qoda Lipót dr. városi orvost. „Tessék a rendőrségre jönui egy öngyilkosság történt". A dr. rögtön talpra ugrik és uemsokára már benyit a rondórsiobába. „Hát hol at öngyilkos?" „Itt vagyok kóréra" — feleli egy széken üldögélő alak. A doktor ránéz és majd hogy el uem neveti magát az épkétláb ember láttára. Hanem bál a jobb balántékáu két seb volt. mely a rovolvergolyótól vérzett Kgyéb baja nem volt. A sebeket az orvos kimosta, azután az öngyilkost a kórházba vittek, hol neniiokára a rendőrhatóság is niegjeleut, hogy kihallgassa az életunt embert. Hercog Bélának hívják és 23 éves kereskedelmi utazó. Vallomássa szerint kedden eslo 9 órakor érkezett Nagykanizsára. Meguula az életét és hosszú sétálás után a barátok udvarára vetető uton egy G-os forgópisztollyal kétszer jobb Iwláutéaáb» lőtt. Aztán mint «ki iól végezte dolgát, lefeküdt a fllre ée -rárta a halál suhogását. így leküilt ott reggel O-ig. Ekkor már nagyon fázott, (elkelt és bement a rendőrségre jelentkezni. Állapota súlyos, de nem életveszélyes.
— Elégett kisleány. Gáspár József szobafestőnek kis három éves Maiiska leánya f. hó 9-én reggel míg szülei nem voltak otthon, a kályhából kipattaut szikrától meggyuladt és súlyos égési sebeibe belehall. A szülők elleu a gondatlanság miatt az elárást megindítják.
— Magyar Figyelő. Most megjeleni változatos és gazdag tartalmú számával második évfolyamába lépett át a „Magyar Figyelő", a magyar értelmiségnek e kitűnő folyóirata, amelynek élén Tisza István grof és Herczeg Ferenc nevével találkoznak. Ez alatt az egy esztendő alatt Í8 már fölöttébb jelen tós eredményeket ért el a .Magyar Figyelő" és a további küzdelmekre is teljes vértezetben indul, ugyanazokért at eszmékért, amelyekért zászlóbontásakor sorompóba állott. A mai szám első cikkéi Tisza István irta, aki érdekes tauulmányt kőzól a lapbau „Wlasíies Gyula az 1867. XII. jogi természetéről Báró Boszner Ervin alapos készültséggel megírt nagyobb társadalmi tanulmányában a franciaországi suiTrage universel-lel foglalkozik, roUáfCsóh Pongrác „A természeUudoináuyok és üaeckelftruó" ciinmel uagyobb feltűnésre számot tulkaié kritikai atudiumot közöl Adorján Andor kiválóan érdekes cikket irt .Utazások Magyarországoua XIX. szátad első felében", amelyben Magyarországról szóló, régi, külföldi írók ulí fel|6gyzéseit ösmerleti. Ambrus Zoltán színházi bemutalókról rrolt ragyogó stilusu kritikai tanulmá-uyában a kiváló iró mindeu kitűnő kvalitásával találkozunk. H-rczeg Ferenc művészi szépségű elbeszélése, „A kis leány és a két görög", továbbá Sohaeohter Miksa cikke a magyarországi közegészségügyi ügyek vezeteaérói és ezenkívül még a változatos és eleven .Följegyzések" rovat érdekes kisebb cikkei egészítik ki a lap tartalmát Elófitelési ára negyedévre 6 K Kiadóhivatal Budapest VI., Audrás^y-ul lo.
KISKANIZSAI TEMPLOMTÉRI KERESZTÉNY FOGYASZTÁSI SZÖ VETKEZET adósságmentesen szabadkézből eladó.
Értekezhetni lehet: Krajcsovics József központi megbízottnál, Kiskanizsán, Ország út 49.
1966/1911. v.égrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881, évi LX. t.-c. 109 §-a értelmében ezennel közhírré testi, hogy a nagykanitsai kir. járásbíróságnak 1911. évi 1036, 1096 és i24i|l számú végzése következtében dr. Olop Mór, dr Somló Gyula és dr. Simon Izidor ügyvédek állal képviselt Gráf Simon, Országos Gazdasági bank és Hermann Bertalan javára 2000, 800 és 2651 kor. 99 fill. s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrohajtás utján le- és felül foglalt és 2603 kor becsült irodabereudezés, szobabútorok, konyhaestközök, ruhaneműek slb.-ből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykanitsai kir. járásbíróság 1911. évi V 1096/8. száiuu végzése folytán 2000, 200 és 2651 kor. 99 líll. tőkekövetelés és járulékai erejéig Nagykanizsán (Sugár-ut 2. st hátnál az emeleten) leendő eszközlésére ,1912 január hó 17. napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetík és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hí • atnak meg, hogy at érintett iugóságok at 1881. évi LX. t.-«. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. A mennyiben at elárverezendő ingóságokat máaok ia le- is felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, eztu árverés az 1881 : LX. t.-o. 120. }•» és a vb. n. 20. §-a értelmében ezek javára it elrendeltetik. \'
Kelt Nagykauizsán, 1912. évi január hó 2-án
■ aiiMivIta Ijlru
_____ kir. klráiáil >i|r«ka|ti.
BALATONBERÉNY KÖZSÉGNEK határában a volt úrbéresek tulajdonát képező területen a vadászat f. évi január 15-én d. u 2 órakor a biró lakásán nyilvános árverésen 6 (hat) évre bérbe adatik.
Kikiáltási ára évi 300 K. Feltételek a közjegyzői irodában és a birónál betekinthető.
Községi elöljáróság.
Öriá.sikedvezmény
a Zalai Közlöny olvasói részére.
A XVIII. évfolyamban lóvó „HÁZTARTÁS" magyar aszonyok lapja kiadóhivatalával sikerűit olyan egyezségre jutnunk, hogy olvasóink részére a lapot 12 korona évi előfizetés helyett
NYOLC KORONAÉRT szállítja.
Az URA INÉ HENTALLER LILLY pompás szerkesztésében megjelenő lap az egész országban el van terjedve, szórakoztatva tanít, a család minden tagja megtalálja az ót érdeklő rószt és szívesen látott vendége minden magyar családnak.
Állandó rovatai: Egészség. Fogápolás. Gazdaság. Divat. Kézimunka. Családi kör. Befőzés. Konyha. Baromfiudvar. Állatokról. Hasznos tudnivalók. Gyermekszoba. Humor. Irodalom. Kertészet. Kozmetika. Méhészet. Szépség. Nók a nagyvilágban. Regény. Rejtvény. Ruházat Házassági rovat. Sport. Szólószel. Társaság. Vegyes apróságok és Szerkesztői Qzenetek.
Az évi nyolc korona, vagy félévi négy korona előfizetés a ZALAI KÖZLÖNY kiadóhivatalához küldendő be postautalványon. Mutatvány számért közvetlen a HÁZTARTÁS szerkesztőségéhez, Budapest. Thököly-ut 1Ö2. sz. a. kell fordulni.
4
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 11.
CERES-DIJPALYAZilT.
A sorsolás megtörtént!
A 81 főnyeremény a következő szemólyekuek jutott : 1 nyeremény á K 1000.— : I Birxiuger Mária, Graz-Ruckerlber, Nernst-utca> 8. sz. 10 nyeremény á K 2oo.—: í. Neuháuaer Kamilla kereskedő neje, Grottau, Csehország. 3. Fischer Mária, Pitschkowítz 17, Post Ploschltowit* 4 Hoffmaon Anti*. Poderaam. 6. Illmann Anna, Warnsdorf VI. 788 sz. 8. Stark András, szálloda-tulajdonos, Sonneuberg (Érchegység). 7. Schwab Berta, Wieu II., Gaatellei-utca 29. 8. Weiss Kmmi, Plau, Petervorstadl 8/11. 0. Lischka Anua, Linz, Schlosser-utca 4. 10. Schuieder Fáuni, Neugerraesgrün, Po.st Warta a. Éger. 11. Krebs Anua, Telsohen K. m 2o nyeremény á K loo —: 111. Krasa Jusl., Prachmitz. 13 Trebitiky Mária, 8opron, Krzsébet-utca 7. 14. Wiesinger Fánny, 8t. Pankralz, Potz DirnbBcb a. d. Pyrubihn 15. Auderka Mária, Troppau, Wall-utca 5. 16. Till A . erdész-neje, Naiiueat, Oslava mellett, BrDunél 17 Jsrosobek Hilda, Freiwaldau-Freiheit 84. 18 Regner Mária, Kutllítz Post Triebsch, Leitmeritz inellott. 19. Langhans Anna, Görkau. 20. Köllersberger Júlia, szülésznő, Kferding VorsUtll 89. ül. Richt.r Margit, Rupporsdorf 2Mi sz., Reichenberg mellett, i12. Ullrieh Katalin, Schöudorf, Post Vöoklabruck. 23. Freund Krnó. gazdasági aegédtiszt, Uutsmuls. Post Progchwitz, Aruau mellett. 24. Oalleiiner Mária, Ascbach a. Duna mellett 25. Kckstein Petronella, Léva, Kal«zaí 24. 26, Melas Mr K V., Wien XVIII/I., Rieglergasse 4 27. Princ Fülöpné, Nyíregyháza 28. Baranyai Mária, Temesvár, ÜrOnacker-utca 29. 29. Peter Anna, 8ebastisnsberg Nr 30. 30. Riugmayer Johanna, Tauhowitz 3. sz., Po.it Opotschua. 31. Breito Anna, épitésfelvlgyázó-neje, Tirol.
A teljen sorsolásijegyzék, amely ai összes 1031 nyertest tartalmazza, kívánatra beküldőinek. Tekintettel a jó dij-fejlmények nagy számára, kénytelenek vagyunk a díjak kiosztását mintegy négy hétre kitolni, hogy a di|biráló-bizottságuak módjában legyen kellő lelkiismerete>séggel hivatásának megfelelni. Kgyben van szerencsénk az Összes pályázatotbeküldó hölgyeknek és uruknak a tsnusitott érdeklődésükért köszönetünket nyilvánítani.
Tessék a jövőben is a Ceres-kockákról való szallago-kat szorgalmassan gyűjteni, amit megbánni nem lesz okai
Kiváló tisztelettel
90HI0HT GYÖRGY R. T. GERES-MÜVEI AUSS1G.
IÖT Gyomor betegeknek. "St
Mindazoknak, kik a gyomor meghatése, vagy tulterholése, rom, nehezen emészthető, nagyon moleg, »agy hideg «tálak élvezete által, vagy rondatlen ¿lel mód következtében gyomorbetegséget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájdalom, nehéz emésztés vagy nyálkásodáat kaptak, ajánlunk egy klttinö háBiszert,---
nselynek kitUoiS hatása már évek óta kt van próbálva. Ex a \'
Hubert Ullrich-féle növónybor.
E<«n nflvénybor kltOnó, gyógyhaláaunak talált fúvekból, jó bcrrat van kéazitve éa eróelti, Hatra kalit ax «mbar améaxtó azarvazatél. — A növénybor magakadályozza ai eméaztéai a— zavarokat elómozdltjá az agéaxaégaa vér ujjáképzódáaét. ■
A nóvénybort ItlejekorJui hattnilvx, gyomorbetegségek még a calrájukban elfojtatnak. — Symptoaák mini: Pólijás, folbölögét, gyomorégés, felfúvódás. rosszullét bányánál, melyak chronlkut Itlös gyomot betegségeknél oly gyakran elfordulnak, elmúlnak néhányszori tvái ulin.
CJr7ÁCI 6* °\'mn,t kollo netlo \\ kó vetkozinényel, mint azorulás, kólika, szlv-kJ^ltJlVl. t7-tS.tJU.tJ0 dobogií, á\'tnatlanság, v.laminl vértolulás a májban, opébon és a nagy Ztlger-érban (Arany-ét bántalmxk) a uö\'éiybor állal gyorsan megszilntetnek. A növénybor megszünteti az emészlhollen<éget és kónnyü s\'.ékeiéi által eltávolíttatnak a gyomorból éa belekből alkalmatlan részok
Sovány, (halvány kinézés, vérszegény«*?, elerőtlenedés,
laglShbször a rotli etnéaztéz kóvetkezmenyol, bl nyos vérképződé» és a máj betegei állapotán, tvágy-hlánynál, Idagoa bágyadt»ág és iont kedélyhang lat, továbbá fóÍAjiaok, álmatlan éjjelok követkesté-bon Uy egyének lassan egészen elpusztulnék. Nóvényboz az olgyóngült «leieriinek uj lüktetést
ad. ÍV Nóvénybur foKozza az étvágyai. az em sztéit í. láplálkotá,! elSmoZdl ja, elüieglll az anyagcaarát gyoraltja a vérkáp/ádéat, megnyugta ia a ffldult idegeltet éa élatkodvat aterea. Siára-talan ellameréa éa hálanyilvánitia igazolják ezt.
Ndvénybor kapható 3 éa 4 koronáért a Nagykanizsai, Ktakanítsai, Becaehelyi, UJudvari, Kia-Komáromi, Cailkányi, Neinaavidi, Tapionyi, Bóhónyei, Nagy-llajomc, Kela<5-S«ge»di Caurgói, Berxancei, Gólal, Ugrádl, Alsó-Domborul, KoUtii, Muracainyi RátkaV,"\' Fodturenl, Szelnical, cAtaólendvai, Pákai, Bakui, Novai, Bakii, Pölöskei, Pacaal, Alsó-Kajkl, N\'gy-Hadai, Kéthelyi, Marsalit, Kaposvári, Nagyatádi, Tarinyi, Csáktornyai Perlaki, Varaaidi atb. gyógylárakban éa luaier-uatetakben éa Magyaroraaág legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógyszertárak 3 éa tttbb üveg nóvénybor rendaléanél orcdoti arak mellett küldik azét raindsnilvé a monarchiában.
ÜT Utinzáioktol óv&tlk,
Kérjen csakis
Hubert Ullrich-fóle növény bort
HIRDESSEM A „ZALA! KÖZLÖNY"-BEN
lidgotraáhb ém l«xJ»bb hatiaa
Hashajtó.
NEUSTEINI
FÜLÖP
CUKWOZCJTT| HASHAJTÓ
LABDACSAI
(N«ast0ln Erzsóbat-Pilnlál)
Ulmutja minden toklnlotben a hasonló készítményeket entl szer mantca minden kiroa alkalréazaktSI a lag-obb alkarral haaználják az altast btntalmatnál, könnyen ■ éklatiiet sterez, egy vértlaztltó gyógyazer som ártalmatla nabh és alkalmasabb a
székrekedés
agyözésére, mint a legtóbb belagaég okozójára. Cukrozott volta miatt, a gyermekek ll szívese» vastik. tvgy dobol IS pllula tartalommal 30 flIUr egy lekeres S dobozza-tehát 120 ptlulával 2 korona, A pénz cIOre beküldése mellett bérmentve,
ik 1-4^1 Utánzatoktól óvakodjunk, «»w.-mwi .N,u,„|n Falap hashajtó pllulált* tessék kérni I Csak akkor valódi, ha minden dobozon a lórv, bojegyzet Szent Lipót védjegy és Philip Neusleln gyógyszerész aláirtsa fekete vórös nyomatban olvasható. A ketesk. törvény által védatt csomagjainkon cégQaknek tajta kall tennie.
Imtila Falap |jé|fmrMri. Ii. Llpétkn
Wien, Plankengasse (. Kapható Nagykanizsán: Ralk Qyula, Balua Lajoa, Prágar Béla éa Szabó Antal gyógyaxaréaiaknél.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. iVajdiis Jézsef kóuyvnyotndájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA iqu JANUÁR 15. 5i.IK ÉVFOLYAM 4 SZÁM
HÉTFŐ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•llalMik bttfii ét csütörtökön.
tlöA**M*l árak: K|4«t 4»S 10 Moréna, MU»,« » koron«, No§y«<U»io 9 koron* S0 AU. — Egy«* *iám *r* 10 Ali.
KalaliSa «aarkoailA
Kertéi Jéuef.
Kiadja : • «wrkuiUiéi.
Izarkisztiiéi ia kiadéklvatal laák-tér I
T*l*\'on: III. - Hlr
rlnl.
Országos és pártérdek.
Az obstrukoiónak a rendszere, amoly majdnem másfél évtized óta uralkodik a magyar politikai életben, nemosak megakasz-toll* az ország gazdasági és kulturális fej-1 lódését, hanem egész parlamenti életűnk demoralizálására vezetett. Amióta a kivételes parlamenti eszközök az ellenzéki pártok rendszeres harci fegyverévé váltak, a pártszeut-pont annyira uralkodóvá lett a parlamenti küzdelemben, hogy azt többé már palástolni nem igyekeznek- Az ellenzéki pártok politikáját nem az ország érdekei irányítják s ma már ott tartunk, hogy ennek hangoztatását is fölöslegesnek tartják. Más parlamentáris országban minden ellenzéki párt azt veszi föl programmjába. amit az ország érdekében Qdvösnek tart. Nálunk azonban az obsrukció eltérítette az ellenzéki pártalakulási a természetes iránytól.
Ma, midőn a hatalomba belokóstolt ellenzék újból az obstrukoió rozsdás fegyvereivel hadakozik, annyira előtérbe lépett a pártpolitikai érdek, hogy az obstrukoiós pártok nemosak kapkodó és határozatlan eljárásukkal árulják el pártpolitikai érdekeltségüket, de erről még nyílt vallomást is tesznek.
A Kossuth-párt hivatalos organuma egyik legutóbbi számában őszintén kimondja az igazságot, amit már olyan régóta hirdetőnk, hogy az ellenzék küzdelmének ebben a pillanatban még ninos konkrét végcélja ós konkrét alapja arra az esetre, ha a kibontakozás munkájában tevőlegesen kellene részt vennie Egy, a Justh-párthoz közel álló sajtóorgánum pedig egyenesen megtámadja a kilences bízottság programiujának megvalósítását kivánó Kossuth-pártot.
Egy óvtized óla folytat harcot az ellenzék a katonai javaslatok ellen, állítólag azért, hogy vívmányokat eszközöljön ki. A katonai javaslatok ma megint napirenden vannak. A véderő fejlesztésének szükségességét miiben
párt elismeri, csupán a javaslatok módosítását kivánja. Amikor állítólag ezek órdekóben ismét végletekig menő harcot folytat az ellenzék, akkor az obstrukoiónak egy fóor-ganuma megdöbben a nemzeti vívmányoknak még a gondolatától is, de csak azért, mert ez sikerekhez juttatná a kormányt és a többséget. Leplezetlenebb őszinteséggel igazán bajos volna vallomást lenni arról, amit az ország közvéleménye olyan régen tud, hogy a mostani obstrukció, minden erkölosi alap nélkül és nftjft olyan célok érdekében folyik, ¿melyeket az obstruálók az ország érdekében valónak tartanak, haneiu pusztán rideg s önző pártszempontokból.
Természetes tehát, hogy az ország közvéleménye fölháborodását! fordul el a küzdelem azon fegyverétől, amelytől egv gyönge pillanatban még sikert is remélt. Ha a harcoló ellenzék a pártpolitika süppedékes talajából ki akar gázolni, elsősorban is meg kell állapodnia küzdelmének egy olyan végcéljában, amely nem az egyesek, nem a pártok hanem az ország érdekeit akarja szolgálni. Ez minden békés kibontakozásnak elengedhetetlen föltétele.
Azzal az obslrukcióval, amely pártér dekból akasztja meg az állami gépezet működését, akkor sem lehetne erkölosi alapon békét kötni, ha osak egy párt szempontjairól volna szó, de még kevésbbó lehetséges ez akkor, amikor a pártok és pártárnyalatok egész sorozata kölönbözó fegyverekkel vívja a maga csatáját, különbózó céljai érdekében.
A városi mázsáló.
Utóbbi idóbeo sokat foglalkozott ugy a város, miut a sajtó a városi mázsáló ügyével. Bár uera látszik ez az ügy egy városi adiuinístlrációbau elsó rendű outosságuuak, de elvitaibatlau, hogy olyau élénk forgalmú városban, mint Nagykauitsa, a hivatalos mizsálók fontossága a közOuaéguek nem csekély érdeke. Tudvalevő, hogy a városi mérlegek most a helypeuzszedő bérlóinek (Neuerer, Keppich és Bran
kovich cég) kezelésébe kerülnek. A cég Kiskanizsán is működésbe hozta a mérleg használatát, ami ugyan eddig is el volt rendelve, de a vezetésükkel megbízott rendőrök más elfoglaltságuk miatt nem végezték a hivatalos mázsálást. A tavasszal az élelmezési piacou is lesz mérleg a közönség haszuálaUra, aót egyes forgalmas utcavégekeu is, mely decentralizáció nagyon üdvös a közönségre nézve Att hisszük uera lesz érdektelen, ha itt közöljük az V877. évben hozott .Szolgálati Utasítás14-t, melyet a mérlegkötelesére alkotott .Nagy- és Kiskanltsa kötösügyi bizottmány«." ad 4173/877.
SZOLGÁLATI UTASÍTÁS
1. §. Nagy- és Kiakanitaa városok tekintettől
a folyó évi juuius havi »73. és 1733. után alatt hozott kötös képviselőség! határotatra, mindkét váró« tulajdonát képelő mérlegházat állit fel u att hid és kézi mérleggel valamint a stükséges mérő késtülé-kekkel telieseu felsterelvéu, abban mérleghází-keze-lót alkalmat.
2. § A mérlegházi ketelö at 1871-ik XVIII. illetőleg 1876. évi V t c keretébeu érintett kötaégi kezelő tiattviselók sorába tartatván a közös képviselőség által aJkatmazUiik a csík ugyanattól fegyelmi utou bocsátható el.
3. §. A mérlegháti ketelö a mérő késiQlékeket leltártlag veszi át, azt aláírja a mérleghát irodájában kifüggesztem tartozik Üzen átvétel folytán gondozására bízott ingóságok jókarbao tartás* iránt felelős * köteles különösen felügyelni arra, hogy a mérlegek folytonosan helyetek legyenek éa aa azokon tapast-talt hiányok azonnal kijavíttassanak, nehogy a mérésnél bárki károkat sienvedieu és a mérés hitelessége et álUl kockáztatnék. Klekből kifolyólag t raérlegbáti kezelő az 1871. évi XVIII. t.-o. 86-a előirt esküt is letenni tartozik.
4. §. A mérlegház hivatalos órái a nyári időszakon, azaz április 1-élól október hó végéig a rendes napokban reggeli 7 órától 12-ig s délután 2 órától 6 óráig, heti és országos vásárokat megelőző délutánokon 9—7 óráig, heti vagy országos vásár-napokon pedig reggeli 6—19 óráig és délután 1—4 óráig terjed. A téli időszakokra uéive a hivatalos órák délelólti 8-19 óráig s délmái,i 9—6 óráig állapitlatnak meg, a kezelő azonban köteles uou esetre ba nagyobb mennyiségű mérésék leleolkeznek, ezen idóu tul is » felek mérési igényeit kielégíteni.
6. §. A mérés minden oaetben csak a mérleg-háti kezeld állal estközolhetó. Heti és országos vásárok ideje alatt segéd-áieuiély tetei kérhet ós ezen,
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 15.
napokra a kapitányság köteles a szükséghez képest a mérlegházi kezelő mellé ogy (vagy két) rendért kiküldeni.
6. §. A mérés mikénti teljesitéseérl a kezelő felelős. Vagyonilag szavatol továbbá a mérlegházi bevételek iránt is. E\'^k ellenJrizhetése eéljáből tehát a mérés osakis báreák alkalmazása mellett történnetik oly formán, hogy minden egyes félnek a lefizetett mérési diiért a bevételi lajtstrommal szórol-szóra megegyező s a mért mennyiséget is kitüntető kivonat azaz bárca kiszolgáltatik. Ezen kezelési bárca • v. számvevőség által folyó számokkal ellátva és keresztül fűzve adatik ki s ugyanoda ismét visszatérj esztendő.
7. §. Az elleuórzést ezen felül Nagykanizsa vároa tanácsa idóukinti kiküldöttjei által gyakorolja oly módon, hogy a kiküldött az illető felek mérési bárcáit betekintvén, azokat a mérő-hivatali lajstrommal bármikor egybebasoulithatja, mely eljárás később a piacbiztosi intézmény életbe lépte után a piacbiztos egyik kiválóbb tiszte leend,
8. § A mérési dijak \'/i bectoliter vagy 60 kilogrammig 2 ktaicárbau állápillatván meg az ezen meunyiséget meg nem baladó s mérés miatt beszál litott árucikk teljesnek tekinteudó.
9 §. A kezelő köteles a mérlegházi bevételeket mindennap a városi közös pénztárnok urnák a hivatalos nyugta s elleunyngta melleit beszállítani és a mérlegek állapolárol hetenkint a városi tanácshoz hivatalos jelentést tenni, a közös pénztárnok ur pedig a városi számvevő urat a naponkinti bevétel mennyiségéről értesíteni tartozik, hogy ezen bevétel annak idejében a bárca bemutatásánál leszámiiliatásba hozható legyeu.
10. § A mérésért a kezelő a megállapított mérési dijakon kívül bármely cim alatt semmiféle iutalmat el neiu fogadbal és a hivatalos helyiségekben idegennek tartózkodását meg nem engedheti.
___...1L, jj. Ha a kezelő\' eltávozik vagy hivatalos
működésében gátolva volua, köteles erről a polgármesteri hivatalban azonnal Írásban vagy szóval jelentést tenni mely hivatal a helyettesítésről gondoskodni fog.
18. §. Ezen szolgálati utasítás a mérlegház kezelőjének valamint a Arosi siámvevóséguek kiadatván, a mérlegházírodáiábau ¡t függesztendő.
Kelt Nagykanizsán Nagy- és Kiskanizsa városok hOzösügyi bizottmányának 1877. évi október hó 13-án tartott üléséből.
Városi szemétkihordás.
hogy menuyi kellemetlenségtől, piszoktól, rondaságtó\' és bűztől szabadulnának meg a vároa lakói, a szemét kihordás berendezésével, ugy bizony egy percig sem kellene habozni annak megvalósításával. Mert minden háztulajdonos és lakó is szivessen áldozna havonta egy bizonyos összeget ha a házi szemetet napokint kihordanák. Feleslegessé válnának ezáltal a szemétgödrök, ahol hónapokon, sót éveken át halmozódik össze a sok szeméi, állati és növényi hulladék, ahol a legjobb melegágya képződik a sokfele betegség esiragombájának És hát mikor még ezeket a szeméigödröket kiüritík a melyek noincsak hogy színig megteluek, hanem még azon felül is nagy trágyadombot képeznek, mert nem mindenkor akad — külö-nöseu nyári dologidőben — fuvaros aki azt drága pénzért is elvigye, micsoda bűz van akkor az udvarban, meg az Utcán, mert sok helyen nem lehet kocsival bejárni, talicskával hordiák ki azt az érett rothadt trágyát az utcára és csak onnét szállítják el persze nem gyorsvonat! sebességei. De nem egy esetben okozott mái tüzet is a házakban felhalmozódolt szemét. Éppen a városházával szemben levő uradalmi újépületben is megtörtént, hogy a szemét-gödörbe egy gondatlan cseléd tüzes hamut öntött melytől tüzel fogott az abban levő papír, szalma és rongy.
A városra nézve mindenesetre haszonnal járna az mert a kihordásért kapna egy bizonyos dijat, a szemetet egy telepeo facér gyerekekkel olcsó pénzért szél válogattalhatuá, az abban talált csontot, rongyot, ócskavasat, rezet, stb. és magát a trágyát is értékesíthetné. de ezeken kívül erősen hozzájáinlna a ragályos betegségek terjedésének a meggátlásához és megkönnyítené a lakósságnak az ezen betegségek elleni védekezést.
Mikor az egész ország bizouyos lázas buzgalommal igyekezett a feuyegető kolera ellen védekezni, stóvá tettük, bogy Nagykanizsán minden udvar úgyszólván kolemfészek. vagy járványtanya az ott felhalmozódott szemétdomb miatt. Akkor sürgettük, hogy ugy mint a fővárosban és más kisebb nagyobb városbau uapoukinti személkihordásról gondolkodjék a város. A oikk hatása alatt egy fuvaros jelentkezett is és szóbelileg előadta a «áros főjegyzői hivatalában, hogy ó vállalkozik a kihordásra. írásbeli ajanlatot azonban tudtuukkal n«m lett. Ez a téma mindig aktuális mindaddig, mig ez ügyben íulézkedés nem történik. Azért szívesen helyett adunk lapunk egyik barátjának következő mondanivalójához:
.A városi gazdálkodás célszerüsitése, valamint a közegészségügy biztosítására nagyon ajáulalosuak tartom a váios belterületén a város által végzendő szeinétkihordást. A város mini vállalkozó ezt a műveletet jövedelmezővé teheti mert nem nagy befektetésre lenue szüksége, miután megvannak a lovai, kocsissal és az ahoz szükséges kocsijai is, legfeljebb szaporítani kellene azokat a mutatkozó szükséghez képest. Rs ha meggondoljuk,
HÍREK.
Steszlin Ferenc gyémántlakodalma.
öreg Steszlin Fereno egyik legtiszteltebb polgára városunknak Kiskanizsán lakik, hol a szorgalmas munka, a polgári önérzet és az istenfélelem hú ápolása voltak mindig fó erényei. Mindig büszke volt arra, hogy Kiskanizsának ó a legtöbb adófizetője, ami mindeddig, mig birtokait gyermekeinek szét nem osztotta, igy is volt. A 18 éves Steszlin Fereno a mull század közepén 1862-ben január 13-án esküdött örökös hűséget a 17 éves Anek Annának. És amit ifjú szívvel egymásnak fogadtak, azt érett elmével meg is tartották. Azóta 60 hosszú esztendő telt el örömben ós bánatban, reményekben ós csalódásokban, de az élet minden változásaiban hű osztályosok maradtak. Most d<<rék gyermekek, 10 unoka és 10 dédunoka veszi körűi az agg párt. Ebben a környezetben tegnap ünnepelték boldog házasságuk 60 éves évfordulóját. A szentegyházba mentek, hogy hálájukat az Egek Urának kifejezzék. A szent mise után Börzsey Tivadar plébános külön beszédben emlékezett meg a köz-tisztelelQ párról és egyházi áldásban részesítette óket.
Esle magyaros lakománál látta vendégül a testi és lelkifrissességbon levó pár a város polgármesteréi, Véosey Zsigmondot és dr Sabján Gyula főjegyzőt. Ott volt Pálffy Alajos heroegi fóerdőmaster, dr. Málék László, tíörzsey Tivadar plébános, Kardos Otlorik, Dallos Bertalan, Jámbor András páterek. Szabó István igazgató, Krajosovios I József kántor, Plánder tanáosos ós a eok
rokon és jóbarát. Ropogós malaopeosonyea paprikás csibe palacsinta, fánk, jó bor és „^ magyaros zamatu tószlok feledhetetlen^ tették az ünnepet azoknak, kik részt vet benne. Megható volt a 4 elemi isko dédunokának Kis Lacinak üdvfaló beszéd0^ Tósztot mondott "Véosey polgárme ster, Bör zsoy plébános, ifjú Steszlin Fereno az ünnepelnek fia, ki a Polgári Olvasókör elnöke, Pálffy fóerdőmester, Plánder v. tanácsos, páter Kardos, Mátés József (a fe/o), Málék dr. És a fiatalos kedélyű öreg Steszlin bátyánk, kit az Úristen még soká\'g éltessen kédves élete párjával, jóizü és talpraesett beszédekben köszönte meg az ünneplést.
— A főgimnáziumi oonoert. A nagykanizsai főgimnázium ifjúságának conevrtje minden évben nemcsak városunk közönségének, de nagy vidéke előkelőségeinek is élénk érdeklődése közölt szokott lefolyni. Ebben a tudatban a rendező tanárok és az ¡(jiiság mindig fokozottabb buzgalmat szoktak kitejteni, hogz megfeleljen régi jó hírnevének. A szombateste megtartott díákkoncert is méltóan sorakozik kivívott siker tekintetébe az eddigiekhez. A programtu minden számát a tetszés zaja kisérte. A hatalmas zenekar melyet a fuvóhangszerek valóságos operai karrá fejleszteltek és a precízen vezetett fiuságí énekkar Lukács József tanár finom zenei ízlését és a pedanteriáíg pontos betauitási munká|át dicsérik. Az .Inkognitó* cimü egy felvouásás színdarab Divéuyi Gyula tanár szinrendezői talentumát vetette felszínre. Az íf|ak oly otthonosan mozogtak, hogy lámpaláznak bire hamva se volt. A nagyratőrő kupakfalvi polgármestert jói átalakította Eorsi István. Metzger látván. Bosnyák Andor kisebb szerepeikben ügyesek voltak. A kisvárosi viszálykodó vendéglősöket karakterizálta Turek Ferenc és Nagy Győző. Szűkíts Béla hajdu-szerepébeii és Varga Sándor városi szolga szerepébe teljesen jól belehelyezkedtek. Csempesz Dénes mint menekülő könyvelő ügyes színésznek bizonyult. Legkiválóbb alakítást azouban Szilárd Árpád nyujto1! Szájas ügynök szerepében, aki oly otthonosan és oly határozott tehetséggel mozgott a színpadon, hogy szinte nem is dilettáns színésznek néztük. Maszkja is kitüuó volt. A Polgári Egylet nag) terme alig tudta befogaduí a közönséget, mely a keső éjjeli órákig gyönyörködött az ifjúság kifogástalan mulatozásaiban.
— Havas S&mu* halála. Tegnap d. e. helyezték örök nyugalomra Havas Samu kereskedőt, ki hosszú szenvedés után f. hó 18-én életéuek 66 évében elbuuyt. Kereskedői körökben nagy kereskedői szaktudásról volt ismeretes. Mindazok, kik vele érintkeztek, correot és szeretetreméltó jelleméért becsülni tanulták Példáa családi életében Ulálta boldogságát. Dr. Havas Hugó nagykanizsai és dr. Havas Béla sümegi ügyvéd édes alyjukat gyászolják a megboldogultban, kit az egész város részvéte klsén sírjába.
— Tanácsülés A pénteken megtartott városi tanácsülésen a belügyminisztériumtól kiutalványozott 6000 K államsegély valamint a nem sorozott és ftdlebezésével elutasított Oulek József részére letétbe helyezett összegek felosztása tárgyaltatolt. A fel-Osztás a miniszter döntése alapján a képviselőtestület határozata után fog meglörténui. Füredi Béla sziu-igazgatónak aréna atalakitási beadványára a terület átadását 3 évre java"olja oly feltételekkel, mint aunak idején Kövespynek. A szinháztervpályázat kiírásához szükséges tervezeteket a mérnöki hivatal beuyuitotta és felhívta a városi tanács figyelmét a a pályázaton kívül valamely szinbázépitőspeciálieta közvetlen megbízására is. Az iratok a szinügyi bizottságnak adatnak ki javaslatiéul végett. Tárgyaltatott
JANUÁR Ifi
ZALAI KÖZLÖNY
3
a rendórkapítányi hivatal előterjesztésére a vendéglők, kávéházak zárrórájának meghosszabbítás és sz általános zárórára vonatkozólag kiadott engedélyek visszavonására, A laoács az előterjesztésnek helyt adott és jan. 20-ától kezdve a kiadott eugedélyek hatályon kivDl helyeztetnek. Tette ezt a tanács köz-rendésaati szempontból is mert az eugedélyek a szegényalap megkárosítását vonták maguk utáu. A,.közkórház modósitolt a\'apszabályaita belügyminisztérium jóváhagyva beküldte az alispánság utján. Kgy példány kiadatik ,az igazgató főorvosnak más példány a levéltárba helyeztetik.
— Városi orvosok\' ős az ¿államsegély A városi orvosok körébea élénk feltűnést keltő határozatot hozott a belügyminiszter 26366/911. III. b. 9338/911. sz. alatt kimondotta ugyanis egy konkrét osetból kifolyólag, hogy a városi orvos nem tartozik ama fontos m&kidési kört betöltő tisztviselők közé akik az államtól folyósított 4 millió korona fizetéskiegészitési pótlék felosztásánál figyelembe veendők. Nagykauizsán o rdndelet a múltra nézve tárgytalan, mert az idevágó rendelkezés a miniszter helybenhagyásával találkozott, a jövőre nézve pedig a város szabad rendelkezési jogát a miniszter nem korlátozza feltéve, hogy a tisztviselők fizetésének miuimuma biitositv». Vau. A városi ügyészi és orvosi állások valamikor tiszteletbeliek voltak. Minden attól fügu hogy a megalakítandó városi törvény hogyan intézkedik ez állásoktól.
— Törvényszéki főtárgyalás. Halált okozó súlyos testisértés büntette miatt vádolt Gyergyák Márton és öt társ« elleni bünügyben a helybeli kir. törvényszék büntető tanácsa f. hó 10-én Ítélkezett. A vád arra volt alapítva, hogy Gyergyák Márton és négy társa mult óv október 31-én éjjel Lolnnyén * Nersios-féle korcsmában mulattak, midőn opa ment Tóth György Gál, ki az ott idogáló vádlottakkal kötekedni kezdett. Vádlottak kitértek Tóth kötekedései elől és átvonultak egy másik szobába, Tóth azonban olt sem hagyta ókét békében és mivel az idő is már éjfél felé járt, a korcsmárosné zárórát rendelt s a korciinárosnéuál nála látogatóban levő fia, Mezei Sándor VI. rendű vádlott a garázdálkodó Tóthot távozásra ¿»óllitotta (el. Tólh azonban távozni vonakodott és u asztalon levő üvegeket kezte összetördelni, mlra Mezei Sándor az tszlal-kedót leráutoita és azzal Tóthot megütötte. Erre Tólh az égő pelroleomlámpát ragadta meg éa azzal a korcsmárosnét akarta megdobni, kinek védelmére fia Mezei Sándor, Tóthot megütötte és a lámpát biztonságba helyezve. Kzután a többi legényok, kik a korcsmárosné segélykiálltásaira jöttek oda, Tóthot a korcsmából kituszkolták és az udvaron ugy megverték, hogy Tólh a sérüléseibe bolehalt. A kir. törvényszék Gyergyák Márton és négy társát\' erős felindulásban elkövetett balált okozó súlyos testi •értés büuteltében mondotta ki bűnösnek ós azért őket I évi és 3 havi illetve 1 évi börtönbüntetésre ítélte. Mezei 8ándor vádlottal pedig jogos védelem
cimén a vád alól felmo^ette. Az ügy felett dr. Keuedi Imre fótárgyalási elnök, dr Mutschenbacher Ed*in és dr Ksíser Elek birából illó lauács ítélkezett. A vádat dr. Kiss László kir. ügyész képviselte, a felmentett Mezei Sándor vádlott védelmét dr. Etlényi (iéta ügyvéd látta el. Mezei Sándor felmentése miatt a kir. tlgyész fellebbezéat jelenlett be.
— Az Ipartestület elöljárósága f. hó 8-án tartotta havi rendes közgyűlését Samu József elnöklete alatt. A rendes évi közgyűlés idejét márc. 3-ára határozatképtelenség esetén márc )0-ére tűzte ki. A nyár folyamán egy mulatság rendezéséi határozta. Ennek inlézésére megválasztotta Míltényi Gyula, Pusufszky Sándor és Schweiizer József tagokat Js felhatalmazta őket, hogy 30 tagra egészítsék kí a vigalom rendező bizottságot. A bizottság ma tartja el>ó értekezletét.
— Huevizsgálók vizsgája. F. hó 12-én volt a husvizsgáló tóufolyam vizsgája. A vizsgálóbizottság lagiai vollak Augusztiny Gyula iu. kir. törvényhatósági fóállalorvos, dr. Rátr. Kálmán v. orvos és Kertész Lipót vágóhídi állatorvos. Jelen
: voltak még Elschléger Elemér m. kir. nagykanizsai és Fürst Sáudor járási állatorvosok. A 11 hallgató közül 10 ugy az elméleti miut a gyakorloli lizngá-laiuak megfelelt és a huavizsgálatra képesítést kapott.
— Megnyílt a korcsolyapálya. A váratlanul (Mállott szigorú tél meghozta a korcsolyázók örömét. A korcsolyaegylet jégpályája szombaton megnyílt és naponkint BO fillérért áll a korcsolyázók rendelkezésére este 6—8-ig: deákok 4\'i fillért, nézők 20 fillért fizetnek.
— Nagykanizsai vásár. A legközelebbi nagykanizsai országos vásár (Gyertyaszentelői) folyó hó \'29-én fog megtartatni.
— Oéllövés. A nagykanizsai m. kir. honvéd állomás legénysége f. hó 17-éu harcszerű (élestöllés-sel) cél lövési fog tartani. A lógyakorlat reggel 7 órától d. u. 3 óráig fog a Kískaulzsa, Hajósa, szepetneki major és priucipális csatornától határolt területen megtartatni. A megjelölt napon és időben a lőtéren való tartózkodás életveszélyes.
— Iparhatósági megbízottak A városi tanács mellé és a járási fószolgabiróság mellé beosztandó 20—2(1 iparhatóság! megbízottak választása I hó 27-én d. u. 3 órakor lest a városház tanácstermében. Erről az iparosok és kereskedők külön hirdetés utján is értesíttetnek
— Tánoeetély,Csáktornyán. A csáktornyaí ra. kir. áltlmi tanítóképző-intézet ifjúsága kirándulási alapja javára, a .Zrínyi" szálló nagytermében 1912, febr. I-én hangversennyel egybekötött zártkörű táncestélyt rendez.
— Ismeretlen hadkötelesek Viosz Ferenc a nagykanizsai járás főszolgabírója a Zalavármegyei Hivatalos Lap legutolsó számában közli azoknak a hadköteleseknek névsorát, kiknek tartózkodási helye ísmerolleu. Az 1889, 1890 és 1891. évben született ezen ¡-¡meretleuek hadkötelesek száma f>6. A társ-
hatóságokat felkéri, hogy nyomozást foganatosítsanak
és eredinéuy esetén a hivatalt minden egyes eselben értesítsék.
- 84o,ooo korona egy bélyeggyüjte-ményért. Egy nagy magyar bélyegkereskedő, Szekula Béla, a napokbau szerezte meg feuti összegért a világ egyik legnagyobb gyűjteményéi, amely HoliUcher Róbert budapesti műépítész tulajdona volt. Szakférfiak állítása szerint et a világ egyik legszebb gyüjteméuye, melyet többszőrösen aranyéremmel tüntetett ki és amely a legjobb állapotban tartalmazza majdnem az összes ritkaságokat, értéke legalább 1.000,000 korona. Különösön szépen voltak az annyira keresett ó-német és ó-olasz bélyegek képviselve. Brazília hároin faltában egymaga 40,000 koroual egy speciális magyarországi gyűjtemény 30,000 korona, egy románia gyüjtauiéuy, amely cfc»k az első kiadásokat tartalmazza, 60,000 korona értéket képviselt. Hannover volt a tulajdonos kedvenc gyűjteménye, amely 42,000 korona értékű. 8panyol gyűjteményéi a tulajdonos 170,000 koronára beesulU meg. A gyűjtemény 17 kötetre terjed, sok unikumot és ritkaságot tartalmaz, melyeknek sok egyes darabja 8000 koronát ér. Sok évi óriási munk»( fáradság és áldozatba került ezen gyűjteménynek összeállítása és a bélyegek egy rétzének most nagyobb az értéke, mint amilyen a bevásárlásnál volt, mely különbözet egy óriási összeget képvisel, mert egyes darabnak az értéke a 4—6 szörösre emelkedett.
— Közvágóhidi forgalom as 1911-ben. Nagykauizsa város kőzvágóhidján az 1911. évben levágatott:
rend« vágás utján, Itányaiervágá« utján, &MM*an.
Bika 127 — 127
Ökör 409 12 491
tehén 1030 22 1062
tiuó 666 — 666
üsző 421 \' 2 483
borjú 2441 6 1445
bivaly 7 ■— 7
juh 496 — 496
kecske 6 — 6
sertés 3740 l 3741
9231 41 9778
A vároa húsfogyasztása 1910-ben kimutatott 11329 drb. levágott állattal szemben 2067 csökkenést. Ennek oka egyrészt a szarvasmarháknál hosszú ideig tartó ragadós száj és körömfájásban keresendő, másrészt pedig abban leli magyarázatát, hogy a hus-drágaság miatt sok család s húsfogyasztást lényegesen redukálta.
Siroliit" Roche
A Zalai Közlöny
tzarkaiz(iii|i it klidihliatala
Deák-tér í. sz. alatt van 99
ezerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál
tüdőgyuladások után.
Egészséges (üdök erős étvágy óvszer a tüdővé SZ ellen.¿mim*" g
i.
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜAR 15
Nyersolaj-motor.
Világhirüek
Mag&nj&ró-
Gőz- ós motor-csóplőkószletek
A__"4 y _
motoraink
kitűnik egyaterü keteléa, olcsó éa biitoi Özem álul.
mert a
legjobbak
és
legegyszerübe k
Kísérendő gyártmány, üteme olcsó, koteléH egysterü.
mert a
legolcsóbbak
és
üzemük biztos
Szabadalmazott
Malomjárat
Magánjáró kőtörő
ki országutakon magát vontatja ¿a igen iól tör. KitOoó gyártmány,
Mielőtt gépet vesz, nézze meg
gépkiádlit&siuikat KELLNER ÉS SCHANZER
Budapeat, V., Kálmán-utoa 14.
C
Megbírható üg-yn jköket keresünk.
igen eélaterüek, mert a malomjárattal együtt vau aikaiita sterkeaitve. Kevés helyet foglal el, alkalma« finom liaitrfe és darára-
Óvakodjunk
Ab 1SM. év óta forfftlombaa.
Beror díd- és uouitis mwi
uUautokUl éa mkm kéamitaaéaybk beoaam péaméaétSl. |
E mefjelstéaek
Berger kátrányaupaaa, Berger glycerln-kátrányatapana éa Berger kén-kátránysiapanai, Berger gygy- é* higlenlku* stapanai. égünk réaaére mini aaóbeli védjegyek « aaonkivill e pótU- ■
•okkal: valódi éa eredeti vedve vannak. Mindán elárusító, ki e»en kisárólag vtlódi ti eaóbell védjegyekkel biatoaitott, 40 év óla kipróbált Berger-féle aaappenok • helyeit raá» kéeiitményt caempáti be, megérti védjegyjogunkat.1 A mi asappenaink a valódiság jeléül ex --
itt lenyomatott
védjegyet éa cég- ---
etálráal vleelik.
Teeeék tehát e»en két ismertei« Jelre-ügyelni éa kitejeietlen Berger-téteexappenokat kérni, minl«k<Wetkex4 cég gyártmányait:
6. Hall & Comp. Troppau.
Kapható: Magyar-oaxtrik monarchia és a kOlfSId gyOgy uartáraiban é* eiakbavágó Ötletekben.
feÖÉ
Tisztelt háziasszonyaink
Szíves figyelmébe ajánljak az
„UJ PATRIA" pótkávét
A)„BIVALY" gyári Jeggyel.
A kávéfőzetet
Egy főzőpróba
zamatossabbá és izletesebbé teszi, annak szép barna szint kölcsönöz.
meggyőz annak kiváló minőségéről.
•lói jegy tv d meg: esak QttQXBláuB*
^ixaieila-piipíri, vatry hüvelyi hozz ás ne en-u«\'(M mamid hasonló kinézésű silány minőségű ulán/utokíól tévútra vezetni.
Nyomatott a laptu\'ajd mos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA 1912 JANUÁR 18
5I-IK ÉVFOLYAM 5 SZÁM
CSÜTÖRTÖK
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•ijilHlk hétfon éa ciltlrtlkla.
USAaaU.I Irak: Kgá., Avro 10 korona, rálátta 6 korona, Nagyad«.,, 9 koron* 50 «1. — Egy«. aaám ára 10 Ali.
Kalalia aaaikaaatA: Keríéaa Jd>t«r,
H IMIIJH : * ■■erláeaatőaég.
tzirkaizliiéi ét kiariihiiatal iiák-tir 1.
Tala\'on : tlt. — Hlrdaláaak dljai.báa •■•rlnl.
Nemzeti munka.
Beállt a bál. Ez még nem nemzeti munka. De nem is arra célozunk. Viharmadarak repülnek s vadkacsák szálldogálnak a sajtóban. Hirek vannak erról is, arról is. Hogy megint kezdődik a zenebona, hogy igy lesz. meg ugy lesz. Pedig de jól esett a osönd, a bóke. Tessék elhinni tisztelt harcosok. hogy az egész nemzet unisono abbékét és a nemzeti munkát áhitja. Egy nemzetietlen és minden nemes dolgot megtagadó irány a nemzeti munkára ugyanis azt mondja, hogy ez non sens. A turáni síkról ideszakadt magyar soha munkát, legkevésbé nemzeti muukát nem folytatott Kultúránk, ethnolo-giánk ezt bizonyítja. Pedig nem igaz. Kul-turánk elmaradása csak azt bizonyítja, hogy egész életünk örökös harcban folyt le ós nem frázis, hogy kis magyar népünk századokig szolgált bástyafalul a nagy Európának, melynek békében hagyott népe kulturaílag épült, inig mi harooltunk. Igenis vau érzékünk a nemzeti munka iráni a ha békében maradhatunk, szaporán pótoltuk százados mulasztásainkat. Aki a kiegyezés elótti Magyarországot ismerte, meg a mait, az, ha igaz lelkű és tiszta szemű, nem tehet egyebet,
mint elismerésének tartalék nélküli kifejezést kell adni.
De az is igaz, hogyha külsó veszedelem nem forrasztotta össze a pártokat, dult a pártviszály, ahogy az Erkol operáiban nagy igazán éneklik Soha se értett egyet a magyar. Csoda lenne, ha most egyetértene. Pedig alighanem igaz az a minap elhangzott szó, hogy minden bokorban egy ellenségünk van. És mitsein bizonyít, hogy elhangozván az egyik illetékes ajkon, a másik illetékes ajk pedig a nagyhatalmuk csodás harmóniájának diplomáoiai danáját fújja. Akkor a dolgot nem értettük, most kapiskáljuk. Hasonló dolog történt a legközelebbi nagy kormányválsággal franciáéknál. Az egyik illetékes ajak mást mondott, mint a másik. Huncut dolog az a politika. Azért ne is politizáljunk.
De hiszen nemzeti munkát sürgetni ós ennek egyetlen tényezője megteremtéseért a békéért sopánkodni, talán mégsem politika. Ma a nemzet egy nagy gazdasági fellendülés régen óhajtott idejét éli, a hol be,- hol kiderülő politika ellenére. Mi lenne, ha sohase borulna be az ó ege és a béke munkás korszakát élné a nemzet évtizedokig.
llogy mily hatalmasat fejlődnénk minden irányban, s mennyi tartalmat nyernének a
mai jámbor óhajtások, azt minden ember belátja. Minek hát a viszály, a pártvillongás, is főleg a munka megakasztása.
És mivel oly közelfekvó, hogy az áldatlan helyzet nagy nemzeti károkat, a békés neinzetfejlesztő munka pedig messzemenő eredményeket érhet el, éppenséggel nem hisszük, hogy végre is ne a béke napja sütne ki. De az ellenkezője. •« lepne meg. Elvégre magyarok vagyunk. Mikor nem dult minálunk a pártviszály ?
Történelmi nagy tanulságok intenek arra, hogy a legnagyobb áldásnak a békét hirdessük és érte conoessiókat legyünk az elveinken is. meg a — természetünkön is.
Kisiparosok védelme.
.Az 1907. évi XIX. t.-c.-be iktatóit munkás-biltosilási-lörvény 26. §-a ugy intézkedett, hogy az 5-nél kevesebb munkással dolgozó iparosok járulekát 6 éven keresztül 2*/«-r« korlátozza Ki a kivétel»« iutézkedes f. évi julius elsején hatályát vesztené. Azért az Ipartestületek Országos Szövetsége kérvénnyel járul a kereskedelmi miniszterhez, hogy • kellő idóbeu törvényhozásilag biztosítsa e kedvezményt \' továbbra is a kisiparosoknak. A kérvény indokolásából közöljük a következőket:
Az ipari közterheknek azt a at emelkedését, melyet az ipari munkásoknak az 1907. éri XIX.
Tripolisz.
At olasz-török báboru Tripoliszrt irányozta figyelmet.
Tripolisz kikötője egészen keleti kép, mely különösen Máltáról jövet, egészen hirtelen miuden átmenet nélkül frappáns hatású at európai utalóra. Északkeletről sziklák, délnyugatról lapos part és a Mesija oázis kedves zöldje szegélyezik; azontúl a nagy messzeség poros ködében a Gurian hegycsoportja kékellik. A város háitengeréból egyes nagyobb tömegek emelkednok ki, az egyik oldalon van az erőd a világító toronnyal, » másik oldalon a pasa ízléstelen kasb^ja; kötben sok karcsú minaret nyúlik fel, továbbá « fürdők kupola csoportja s egy-egy katona-sátor és néhány rom. Miut keleten általában, itt is vontíbb a kép távolról. Behstolva a várost körülvevő falon, pistkot és rendetlenséget találuuk. Még az európai negyedben is (mert a városnak öt negyede van: európai, zsidó, arabs néger és berber lakósaí steriut), keleti stülc utcákat és igen sok ablaktalan hátat találuuk, legfényesebbek a zsidók kóhá ai. Kel-tűnő «ionban, hogy Tripoliszban igen sok a 3—4 emeletes hát, elloutétben a keleti stokásokksl. A középületek közt njucs sok nevezetes, bar 12 nagy mecsetje, két élénk nagy bazárja s több közfürdője van. Nevezetes, hogy e városban népkertet is csinál-
tak, hol a fák közt néhány csinos gatella legel. Az előkelők nyaralói a Mesija oázison vannak, mely azonbau már csaknem egészen összenőtt« fővárossal.
A lakosság közöli, melynek száma 30—40,000 között lehet, még jeleuleg a törökök vistik a főszerepet, kezőkbeu van a kormány és minden hivatal; könnyen felisinerbelui őket. rendesen magas, igen elhízott fehér vagy vörös arcú, feketeszemű alakok, száiurauézvo igeu kevesen vannak, bár avegyesvérűek (kurugli) is büszkén lötökökuek vallják magukat. A lakósság zöme arab, szikár teimetű rézbarua bőrrel, villogó fekete szemekkel, ritkás szakállal s rendkívül jól kifejlett boiulok-dudorokkal. A zsidót a nemes vonású arabtól izgékony, nyugtalan magaviselete jobban megkülönbözteti, mint testi különlegességei, a berbert rokonszenvessé teszi azsrc európaias pirja. Az itt letelepedett európai csakuem külöu, -féligmed-dig keleties typusá alakul át. Igeu sok végre e helyen a néger, kikjatonban csaknem mind rabszolgák. A nők szigorúan fedett arccal, avagy éppen a 3—4 ni. hosszú barákáuba burkolva járnak 8 rendesen nem foglalkoznak semmi uyilváuos munkával. Érdekesebb a férfiak öltözete. Az ing és bugyogó felett hordanak mellényt és rendesen gazdag aranyhímzésű kabátkái s mind e felé jó a hófehér burnusz, mely részben a fejet is eltakarja. Lovaglás kőzbeu vörös és néha sárga marokkói csit.náf viselnek,
különben csak itines cipőket. A zsidóknak kék turbánt és feketo cipőt kell hordatiiok. Legérdekesebb ez « tarka viselet a uagybatárban, hol mindehhez « szaharai félvadak és a szudáni négerek változatos öltözete járul, ugy, hogy v«lóságos álarcos mulatságot látunk magunk előtt, annál íukább, mivel « luaregek és « uók fátyJazott arc* sohasem marad el. Nevetetes azonban, hogy *bben « bazárban is « kereskedők nagyobb résta tsidó, kik kedvező körülmények kötött « karavánoktól hirtelen nagy vagyont tuduak összeharácsolni.
Tovább menve Tripolimtól a tengerparton « közelfekvó tunísi határig már egyetlen nevezetesebb helyet sem találuuk, kelet felé is a lulajdonképeni Tripoliszban csak két említésre méltó hely van, a hegyvidék gtékhelye Yefr«n, hol egy kis török erőd áll egy kaimakam parancsnoksága alatt ég Lebda, az egykor Leptis magoa, melynek egykori nagyságát egy hatalmas amphiteatrum romja, több oszlop áe szobor hirdetik.
A keleti partvidék főstékhslyén Bengatiban jeleuleg csak 8000 lakós van, de etek negyedréste európai, igen sok a tsidó, kik e helyet Tripolfn és Alexandria között a legélénkebb forgalmú várossá tették. Különösen gabonát, marhákat éa bőröket adnak el Máltának, bár bemohosodott kikötőjében csak sekély járatú hajók fordulhatnak meg.
I
í, ZALAI KÖZLÖNY JANÜÁR 18.
t.-cikkben szabályozott betegbiztosítása hozott, elsö-sorbau a kisiparos érti. Csak biu látszat a törvénynek at a rendelkezése, hogy a költségek felét a munkás felét pedig at Ijtaroa Ptetí. A inunkásfítelto feleréstt a munkás legott átháríts at iparosra béremelés alakiban. Igaz, at iparos ezt at áthárított feleréstt viszont at eladási árak emelésével a fogyasztóra igyekszik áthárítani. Ez az átháritási szabály, a mely kevés kivételt ismer. Eltérések jórészt csak az át-háfitás alakjában, kisebb vagy nagyobb nehézségeiben lesznek. A gyárosnak van e réstben a legkönnyebb helyzete, mert a közvetítő kereskedővel áll összeköttetésben. Nehezebb a helyzete a kisiparosnak Tőke nélktll dolgozik, vevője is kisember, a ki kon-tervaliv és a ki maga a fogyasttó és minden Fillérrel stámitva, nagyon könnyeu tér át a boltban kapható olcsóbb, de rostttabb késiáru vásárlására.
Az ipari közterheknek emelkedése tehát olsó-sorban a kisiparos versenyképességét szállítja le. Ett méltányolta a törvényhozás, a mikor kimoudotta, hogy a törvény első öt évében a kisiparosok munkás-biztosiláai terhe nem lehet több 2 százaléknál és ,OZ lebegett az állami munkásbittositási hivatal szeiqe előtt, a mikor a kivetési kulcs burkolt felemelésekor arra at álláspontra helyezkedett, hogy a ki-iparosok munkisbiitooitási terhe semmiféle formában nem emelhető.
Ez a kivételes elbánás, amely miatt a nagyiparosok körében potitíve helytálló okok által támogatott mozgalom indult meg, a törvénynek egy nagy és következményeiben igen súlyos hibáját orvosolta eddig igen-igen kicainy réstben.
Étért feltétlenül szükséges, hogy a kisiparosokat 1912. évi junius 1 éig megillető 2 százalékos járulékkedvezmény minden körülmények kőit megmaradjon.
T- -t -r — - —r—. , --. — ■--i—..--.-1---- ®
Mindenféle tudnivaló a divatról.
— A Divat Újság-bél. —
A különböző társssösstejövetelek, ebédok, vacsorák idején s amikor itt a farsang, at öltötékünk különösebb gondot kiván. A sok drága „siövedék"-ról, melyből etek a ruhák készülnek, már gyakran megemlékeztünk ; elmondottuk, milyen dus a kiállításuk, stinpompájok, ma tehát csak néhány célsterü tanáccsal akarunk szolgálni azok számára, akiknek a toalett-budzséjök határai szigorúan Korlátozottak.
Mindenekelőtt: a társaságon öltözéknek nem szabad .viseltes"-uek, .átalakított" -nak látszania. Akármilyen gazdaságosak vagyunk is kütönbeu, az esti öltözékünk ett ne árulja el. Ellenben érvényre jutUtbátjuk rajta mindatt a sok apró, atemélyes hiúságot és fogást, mely előnyére van at egész lényünknek, még at esetben is, ha ettel valamenuyire letérünk a divat stabta utakról.
A derék kivágása megengedi, hogy ne ragast-kodjunk a divatos, szögletes kivágáshoz, ha bt a forma nom kedvet a váluak, vagy arcnak. A négy-stögletea vagy kerek kivágást ki lehet egásiiteui egy kis betétdisszel, ha a model. amely utáu készül, csinos kivágást mutat.
A hosszú ujj, melyet ujabban e társaságos ruhákon is alkalmainak, óstiolén megvalha csak karcsú alakon bat előnyösen ; teltebb alaknak inkább a félhosstu ujjat ajánljuk és a puha bőrből készült feszes hosstu keztyüt. A divat, amint azt láttuk, nagyon kedvez az öltözéktől teljesen elütő világos-sziiiü övnek és osarpnak; világoskéket ajánl az elefáutszürkébez: rózsaszint a zöldhöz, lilát az uj-i vöröshöz stb. De ezt a díszt csak akkor mernénk ajáulani, ha nem osztja szerencsétlen módon ketté at alakot. Sokszor sokkal kedvezőbb hatást érünk el egy-egy uagy selyem-, vagy aifonvirágnak az alkalmazásává ; ba egyetlen rózsát, kriianlémel, vagy egy
bokréta apró moharózsát tűzünk az övünkbe, melyek az említett színeknek megfelelnek.
KiaUl leány semmiféle mesterséges szépítésre nem szorul. Az ő számára bíztositotl» a divat a sokféle fehér, rózsaszín és világoskék tOllt, melyet fodorral és csipkével díszítenek, meg széles szalagövvel, rótsaszioO ruhához kék övat vagy fordilva és fehérhez minden elképzelhető szép szint. A szslsg hátul vagy csokorba kölve hosszan lóg le. Ugyanígy lebet megcsinálni a könnyű pontsit és krepszöveteket.
Gélszerű az esetleg már meglevő ruhának az alakításához a csipke és bársony, vagy selyem el-vegyítése. Itt aztán különféle változatokat meg lehet teremteni Ha a csipke van vagy hatvan-hetven cm. bzéles, akkor tunikát lehet késtiteni belőle és alatta levő rést készülhet selyemből vagy bársonyból. Ha azonban a selyem cssk tizennyolc, vagy huízonöt cm. stéles. akkor két-, három-, négyszeresen alkalmatható a szoknyán és a selyemből, vagy bársonyból leszen a tunika és az ustály. Uerékon a csipke, fisű-vagy kimonóformában nyer alkalmatást Fekete csipkét fehér selyemre lehet borítani. Itt azonban meg kell jegyeznünk, hogy még takarékosság okáért sem szabad csipkét sifonközbélés nélkül alkalmazni.
Nagyon alkalmasak az átalakításra a szélmintás szövetekből készült ruhák: A meglevő szélmintás anyaghoz ajáulatos a világosabb, elütő szinű szövet, csak arra legyen gonduuk, hogy a szélmintában meglegyen ennek a szövetnek a stine. Ennél at összeállításnál is at egystiuü anyagból késtűl a ruha alja a hottávágott uszállyal. A szélmintás stövetból késiül a derék és a tunika, inely csücskösen vagy hullámosan bbll at uszályra.
Nagyon hatásos és amellett elegáns a prém-szegélyezés. A szoknya alját vagy csak az uszályt és ujjak végét öt- nyolc centiméter stéles prémmel szegélyezik, mely lestámitva a valódi prémet, a legkitűnőbb utánzatban sem drága szegély. Különösen kedvelt a szkuukst, coboly.és nyesi. Ezt a prémet, valamiül a perzsa prémet, hermelint és nyércet, gallérnak és kézelőnek is alkalmatzák köpenyek és kábátokon.
Keskeny prémcsíkksl szegélyezik a kecses esti fejkötóket is, melyek az idén oly divatosak színházba és hatgversenyre. Etek a kötők rendkívül csinosak. Készítik: csipkefodrokból apró rótsa-gírlanddal ; fétnsiövetból, hermelinstegéssel vagy rojtoaan. Miu-denki fetstése szerint készítheti, a fő, hogy Btép legyen és találjon at arcához.
HÍREK.
— Müvóss Estély. A Nagykanitsai Izr. Jótékony Nőegylet 1912. január hó 20-án, stomba-ton, a Kastinó dísztermében Korda Qítella opera-énekesnő, dr. Balla János ur és Dayka Baláts fővárosi színművész közreműködésével Művész-estélyt rendet. Helyárak: ülőhely az I—II. sorban 5 korona, 111—IV. sorbau 4 kor., a többi sorban 3 kor., belépőjegy 2 koront, karzati ülőhely 3 korona. Jegyek előre válthatók január hó 18. éa 19-én d. u. i Kaszinó helyíségébeu és stombalou este a pénttár-nál. Pémtáruyitás 7 és fél órakor. A hangverseny U órakor kezdődik. A hangversenyt lánc követi. Műsort az estélyen adnak ki
- A kereskedelmi iskola hangversenye. A Nagykanizsai Felsó Kereskedelmi Iskola és a vele kapcsolatos Női Kereskedelmi Tanfolyam növendékei az intézet 8eg tó-Egyesülete javára 1913. január 27-én a Ka.-zinó dísztermében tánccal egybekötött hangversenyt rendeznek. Kezdele pontosan esle 8 és fél órakor, llelyárak: Ülőhely 1. és 2. sorbau 4 korona, 3—5 sorbau 3 korona, a többiben 2 korona, állóhely 1 korona 20 fillér, diákjegy I korona.
Felülfitetéseket a jótékonycélra való tekintettel kösiönettel) fogadnakf^és hirlapilag nyugtáznak. Műsor: 1. Tavasz, Kródi Ernőtől. Előadja si iutézet vegyeskar«. 2. fiondo, Schuberttől. Előadjál,. Hegedűn: Vajda Margit nőt tf. h. Cellóu: Orünhut Andor k. o. t. Zongorán : Kelemen Ertai női tf. b. S. Víg inouolog. Elóadia Szántó Imre f. o. t. 4. Beteg leány, Egressitfil. Előadja az intézet"] vegyeskara 5. Oedóvár asszonya, melodráma, Szavalja: Reich Andor f. •>. t Zongorán kiséri : Fríedrioh József t o 1.6. 8zimfonia, flanelétól. Előadják hegedűn: Bogenrieder Ottó és Lendvai Dezső k o. t. Zongorán kiséri: Hofrichter Emma úrhölgy. 7. Hunyadi iuduló. Előadja at intézet vegyeskara. Jegyek előre válthatók Domány Ármin tanárnál.
— A posta kirablásának tervesóse. A nagykanizsai ügyészség egy véletlen folytán a posta kirablásáuak tervezéséi fedezte fel. Egy fogoly rabságának ideje letelvén, szabadon bocsáttatott. Alig élvezte szonban a rég nélkülözött szabadságot, egy lopás gyanúja miatt elfogták a csendőrök és újra az ügyészség előtt állolt. .Hát meg újra lopott, átért báotunk magával olyan jól ? mondta neki dr. Jurecky Iván ügyész. .Nem loptam én nagyságos ur, könyörgöm ilásan. Nem loptam I Nem bánom
tíz évig itt tartanáuak is, bevallanátn ha tettem volna. .Hát j^l van, én hiszek magának, itt van egy korona, most monjen isten hírével." Erre a nem várt humánus fordulatra könuyek csordultak ki a szegény-ember steméból és att mondta, hogy ennyi jóság uláu lehetetlen, hogy valamit el ne mondjon at Űgyé8t urnák. És elmondotta, hogj a fegyencek összebeszéltek, hogy alkalomadtán kirabolják a póstát. Egészen megállapították, már fejőkben a rablás tervezetét At ember igatat mondott, a vizsgálat kiderítette at össteesküvók személyeit. Az egész dolognak értelmi szerzője és termője Herceg Lőrinc volt poslastolga volt, skl mintegy másfélévvel eielőtt egy pénteslevél elsikkasitása miatt került börtönbe.
— Tausa levélhordó meghalt. Ttusz György egyike volt a legszimpatikusabb és legmegbízhatóbb levélhordóknak. Most másfél éve mégis at ő fiókjából tünt el egy pénztartalmu ajánlott levél. A szegény ember basttalan bizonyítgatta ártatlanságát, letartóztatták De csak rövid időre, meri csakhamar kinyomozták a valódi tettest Herceg Lőrinc posta -stolga személyében, ki tettét be is ismerte és most a nagykanizsai foghát lakója. Tausz atonbau soká nem lett levélhordó, hanem a postahivatalban tel» jesitett szolgálatot, Ez • körülmény és a kiállóit izgalmak sunyira megrendítették egészséget, hogy szinte szemlátomást vénült és közelgeti az enyészet felé. Nemrég aitán súlyos betegen bekerült a kórházba, honnan aionban felesége, kitől egy ideig el-váltau élt magáhot vette és hűen ápolts. Ma végre megváltotta szenvedéseitől a halál.
— Szembeköpött napszámos. Olyan egyszerű az eset; a piacon mqd mindennap megtörténik, hogy valakit szembeköpnek. De mikor egy ügyvéd teszi ezt, akkor súlyos elbírálás alá esik. Pedig erről vau szó most. Dóri Jótsef dr. ügyvéd stembeköple a napszámosát azért, mert ez a lopási vád gyautya alól védeni akart*.msgát. A dolog ugy történi, hogy Dóri József dr. nagykanizsai ügyvéd récsei birtokán napszámba fogadta Molnár Juk Jánost. Minthogy nem volt kocsisa, a lovak mellett alkalmazta uapi 1 K 60 fillér napstámmal. Egyik u»p észrevette Dóri, hogy egy tsák butfja hiánytlk. Gyanúja Molnárra irányult, kit a csendőrökkel vallatóra fogott. De ekkor már 8 zsák butát követelt rajta at ügyvéd. .Hál tegnap egy tsák, ma meg már három hiáuytik" mondta a paraszt. .Igenis te gazember, te loptad el\' mondta dühében a csendőrök előtt az ügyvéd és stembeköpte a stegéuy parasztot. Nem folytatnék tovább és a telt elbírálását az olvasóra bituók. De a szegény ember a-hecsülelét kereste
JANUAR 18
ZALAI KÖZLÖNY
Í
H
<
£
0
w §
1
¿b ügyvédhez ment. De miért, miértse, talán mert \\ .csóka a csókának "-elég az hozzá, nem akarták el-fogadni a peresetet. Végre dr^Jhjdu Uyula elfogadta és rágalmazás és becsületsértésért bepörölte a szegény -ember"nevében az ügyvédet. Ámde a nagykanizsai járásbíróságnál és a fellebbezés ulán a törvényszéknél f. hó 13-án elejtették a vádat KI pedig azért, mer-1 a gazdának joga vau házi fegyelmet gyakorolni cse-lédéin." Igaz hogy Molnár János nem cselédje j hanem napszámosa volt Dóri dr.-nak, de az a szembeköpés, azt hisstuk egyáltalán nem tartozik a házi fegyelmi eszközökhöz, kivált ügyvédi körben. Különben az ügy ugy halljuk még folytatódik már azért is, mórt a szegény házilag fegyelmezett napszámos még máig sem kapta meg 32 napra jáió napszámát
— Törvényszéki tárgyalás A nagykanizsai kir. törvényszéken ma kerültek tárgyalás alá azok a sajtóvétségek melyeket a Keszthelyen megjelenő Kalatnnvidék és Keszthelyi Hírlap közötti polemiakbau elkövettek. Orbán Dezsó a balatonvidék volt szorkesztóje és dr. Csák Árpád a Keszthelyi Hírlap szerkesztői, továbbá Mérei Ignác lapkiadó Kegensperger Ferenc gyáros, Fábián vivőmester, Kárpáthy gyenesdiási tanító voltak az ellenfelek. Mint egyik vádló Kolischer Klemens rendelkezési állományban levő perzsa kbán is megjelent a tárgyaláson. Orbán Dezső védőié dr. Fried Ödön volt, Mérei Ignácé dr. Havas Hugó, mig Kolischer Kháné dr. Wsist Lajos volt. A tárgyalás azonban nem tartatott meg, mivel a törvényszék az "ügyben a pécsi kir. ítélőtábla sajtó-esküdtbiráságát mondts kl illetékesnek és az összes iratokat oda áttette. Kolischer khán azonban Orbán Dezsó .bocsánatkérő nyilatkozatára a további eljárás megszüntetését kérte. A törvényszék competeuciájára hozott határozat ellen Csák Árpád dr. és még mások felfolyamodást jelentettek be.
— Strem én Klelnoég építése A leendő uj szálloda mellett egy hatalmas 2 vagy három emeletes palotát építtet a messze vidéken ismert jónevü Htrom és Kltiu-cég. A ház természetesen minden comfortlal be lesz rendezve, amit a modern városi lakó kényelme megkíván. A cég beadvány\' adott be a városi tanácshoz, hogy építés idejére egy idelgleues bódé építését eugedélyezze at Krzsébetté-ren, bol üzletét és raktárát elhelyezze. A tanács természetesen készséggel helyt ad a kérésnek, melyhez az ideiglenes helyiségek tervrajza Ib mellékelve van.
— Katonai sorshúzás. Vasárnap, e hó 21-én lesz a katonai sorshutás a városházán d. e. 9 órakor. Az eddig jelentkezett hadkötelesek száma 197. Hogy a sorozás mikor lesz at teljesen bizonytalan. Talán az ősszel, Ulán még akkor se, talán előbb. «
— A .Tót leány\' harmadszor A párat-lau nagy sikert aratott színműt: A tót leányt közkívánatra f. hó 21-én, vasárnap harmadszor is megismétli a Legényegylet.
— Síkos gyalogjáró áldozata. A városi szabályrendelet pontosan elrendeli, hogy a gyalogjárókról a havat le kell seperni és fűréstporral vagy hamuval fal kell hinteni, hogy tikos ue legyen. Ámde a házigazdák nem tartják meg ezt oly ponto-sau — tisztelet a kivételeknek. És le kell szegoz-nünk at igazság kedvéárt, hogy átoknál s házaknál történnek a mulasztások, a melyeknek tulajdonosai nem lakuak bolyben, vagy a moly gyalogjáróknak a tisztogatása a városnak a kötelessége volna. Alig állt be a tél, máris egy lábtörés történt a síkos, gondotatlan gyalogjáró miatt. A Magyar-utca 41 sz. hát tulajdonosa is másutt lakik. At udvarból kierest-tett vit a gyalogjárón stétterült és megfagyott Felhintve nem volt; at arra menő Schlesínger Sándorné eleteti rajt éslábtöiésf szenvedett Beszállították a kórházba. A rendőrség at eljárást megindította, hogy felderítse, kit terhel a mulasztásért a
FIÓKJAI!
ß
•o u
•«4
u \'O
X
00
•4»
ka

i
Moskovits cipőgyár R. T \\
fifYlrio NAGYKANIZSA i; Ilüüja Erzsébet-tér21.sz. ajanija
<H
<
óriási raktárát cipó és csizmakülönlegességekben
Sgyeégee szabott gyári árak a talpba bevésve u
7.50, 8.50, io.~, 13.—f íj.-- korona. J^egtekíntbető vételkényszer nélkül!
Szíves látogatást kér:
Moskovits Farkas és Társa
cipő és csizmagyár R. T. fiókja
Nagykanizsa — Erzsébet-tér 21.
m.:
o
er
«
R
0 tft
P» p.
S? B
1
í
a Zalai Közlöny-ben
Óh J aj !
Köhögés, rekedtség és elnyál-kásodás ellen gyors 6b biztos hatásúak
Élj
• n!
Egger
Megfőj t\'ez aj átkozott köhögiI
Az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 és 2 korona.
mr Próbadoboz 60 fillér -:
Fő és szétküldés! raktár:
NÁDOR
gyógyszertára
Badipaat, TI., V4ol-kSrnt 17.
E||«r ■■IpauUliti.
Caatkaaar Miirél/itstt.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Neumann Aladár, Reik Gyula, Szabó Albert gyógyszertárakban, Geltsch és Graef droguákban.
Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárában.
4.
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 89.
MEGHÍVÓ.
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
lgla. évi február hó a-án délelőtt lo órakor saját helyiségében tartja
VI évi rendes közgyűlését,
melyre a tisztelt részvényesek ezennel meghívatnak.
Tárgys or ozat:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések az 1911. évról.
2. Az 1911. évi zárószámadások elóterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyeresség hovaforditása iránti határozat és a felraentvény megadása.
S A felOgyeló-hizottság díjazásának megállapítása.
Nagykanizsán. 1912. január 12-én.
4. Az alapszabályok 36., 45.. 4ö., 48., 60., gg-ainak módosítása,
5. Az intézet hivatalos lapjának kijelölése.
6 4 igazgatósági tag 3 évre való megválasztása. 7. 1 folQgyeló-biiottsági tagnak egy érre való megválasztása.
Ab igaigatáaág.
Jsgyset: Ai alspsubályok 17. §-a értelmében, a közgyűlésen azon részvényes bír szmutti joggal, kinek részvénye a közgyűlés napját luagulózó hk.om hónappal már nevére íratott a réazvéuyét 3 nappal a közgyűlés elölt a társaság pénzláránál felmutatja.
A részvények felmutatásáról elismervény adatik, mely igazolásul szolgál t közgyűlésen raló résavételre
TARTOZIK.
mérleg-szAmla.
KÖVETEL
K / K / K / K /
Pénztár Osztrák-magyar bank gíró Postatakarékpénztár 43:779 , -1^8.466 2.672 89 78 41 179.818 08 Alaptőke Tartalékalap*) Külön tsrtalék 800.000 61.020 8.000 40
Felixereléa leírás 4 600 1.600 z ■ 3.000 _ Nyugdíj alap Hitelezők 10.741 180.488 92 48
Értékpapír Kötvény-kölcsön Adósok fedezet mellett Váltótáros : K 1,984.93b\'17 leírás ti 00\'— Jeltálogilag biit. váltók 1,984.836 9,264.110 17 81 71.220 8.893 1,0)6,067 3.248 346 32 01 Betét Fel nem vett osztalék Visszleszámitolt váltók Letét Atmenó tételek : lUggó betétkamat adó 1,184406 290 1,622.748 60.000 1.264 14 78 91
FóOgynökség Kézizálof Jelzálog Letét Különfélék 1.182 42.281 240.600 62.316 773 90 96 92 96 60 fOggó tiszteletdíj jövő évet Illető kamatok Kgyenleg, mint tiszta nyeresség sj áthozat 19,0. évről b) folyó évi uyeresség 8.316 72.809 26 49 3.700 16.172 81.124 76

4,874.941 76 •) Folyó évi nyereségből kiegészítve 66000 K-ra. 4,874.941 75
Kelt Nagykanizsán, 1911. december hó 31-én.
REMETE GÉZA s. k.
•tett.
Dr. KREISLER JÓZSEF s. k
helyett«» elnök.
ROSENBBRG RICHÁRD s. k.
helyeim elnök.
GRAFF KÁROLY kOnyvuat 4.
GELLÉRT HENRIK s. k.
úgyvuetó igug&tó. x
Ezen mérlegszámlát megvizsgáltuk, az intézet fó- és segédkönyveivel összehasonlítottuk és azokkal mindenben megegyezőnek találtuk.
Dr. ROSENBERG MÓR s. k.
•In»k.
Kelt Nagykanizsán. 1912. január hó 13-án.
ÖTVÓS EMIL s. k.
íelugy. bii. Ug.
BARTA LAJOS s. k.
lelugy. bis. tag.
PLACHY JENÓ s. k.
folOgybii. bla. Ug.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA igia JANUÁR aa. 5I-IK ÉVFOLYAM 6 SZÁM. HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
Kotelóa aaaikaaaló : KertAas Jöiaef.
Kl«djm : •urkeMtiiéf.
Izirkaizliiéi ái klariiklvatal Diik-tir I.
Tata\'on : 11!. - HlrdaUaak dlla.abáa •■•rlnt.
Nem egészen negyven ember — a Justh-párt — arra az Álláspontra helyezkedik, hogy ő mindent megakaszt, amig az 6 akarata nem érvényesül. Ohó, hát nem az a parlamentarizmusnak az alapelve, hogy a kisebbség deferálni tartozik a többségi akaratnak? És ez elvből kiindulva, nem valósággal nevet-séges-o, hugy egy törpe minoritás, tekniká-zást játszva, képes legyen megakasztani minden munkát és lehetetlenné tegyen minden alkotást?
Még azt is megtudjuk érteni, hogy az ellenzék obstrukció alakjában alkalmazza az ultima rációt és késhegyig menó harcot folytasson minden rendelkezésére álló/\' eszközzel, amidón egy kormány — legalább az ellonzék nézete szerint — a haza érdekei, a nemzet jogai ellen kiván cselekedni, De hát ugyan hol lehetno ma fölfedezni efféle szándékokat ?
Jött a mai kormány ós hogy kielégítést nyerjenek végre azok a katonai szükségletek, melyek egy évtized óta váratnak magukra és amelyeknek a megvalósítását imperativ módon követeli a hadsereg kellő készültsége, meg a monarohia presztízse, hát benyújtotta a véderó reformjavaslatokat. Komoly kifogásolni valót az ellenzék se találhatott benne, sót a közvélemény örömmel fogadta azt,
hogy e javaslatok révén végre megvalósulhat a két évi katonai szolgálati idó. Jelentősebb aggály éppen csak az altiszti kérdésre nézve,, merült föl, de a kormány itt is azonnaKJ^i-^ jelentette, hogy az agályok méltánylásával kellő módját fogja találni annak, hogy ez a kérdés is kedvező módon adassék meg,
Hát hol van e javaslatokban a nemzeti érzésnek az aroulosapása, hol van e javaslatoknak egyetlenegy makulányi olyan intéi-kodése, mely jogosulttá tenné, hogy Jnsthék meghordozzák az országban az ellenzéki véres kardot és a Kárpátoktól az Adriáig lángba akarjanak borítani mindent, hogy — miként ók mondják — fölrázzák letargiájából és cselekvésre hívják a magyar nemzetet?
Ámde a nemzet, amely ma már igen erőteljes önállósággal bir gondolkodni a maga eszével, sehol se képes fölfedezni a katonai javaslatokban a sérelmeket és a Justh-párt -ergo hasztalan erőlködik a szenvedélyek föl-korbáosolásán. A nemzet látja, hogy a javaslatok szükségesek, a nemzet meg tutaja érteni, hogy e javaslatokban mi rejlik és igy hát nem izgul, nem tombol, nem tüntet, nem esik lázba. Bezzeg megmozdult az utca 1889-ben, a Tisza-féle véderőjavaslat tárgyalásakor, amikor a háborgó utca nem csillapult addig, inig a hires 26 §-t el nem
■•Ualailk hétfőn éa ealUrttkla.
EISfUoMat árak: Bgtu é,ro 10 korona, M4vr« 6 korona, I NajjraiUtfa 8 korona S0 flll. — Egyaa (iám éra 10 flll. ,
A parlamentárizmus visszaállítása.
Mostanság mindenki azt lesi, hogy lesz-e paktum a kormánypárt és az ellenzék közt ós hogy milyen lesz ez a paktum? Csudálatosképpen ugyanis mélyen beleélte magát a közvéleménybe az a vélekedés, hogy el se képzelhető a parlamenti rend és a parlament munkaképességének a helyreállítása, másként mint valami paktum alapján.
De hát nézzünk egyszer már alaposan szembe ezzel a beteges vélekedéssel és értsük meg, hogy az a fölfogás, mely csakis pak-tálás révén látja lehetségesnek a kibontakozást, merő ellentétben áll a parlamentáriz-mus olvével és értsük meg, hogy ha oz folyton-folyvást igy megy, hát a parlamen-tárizmüs teljesen illuzórius valamivé válik.
Egyszerűen képtelenség, hogy egy több mint harmadfélszáz főből álló többségi párt meg legyen akasztva az akoió szabadságában, a kormányzás munkájának végrehajtásában, akaratának megvalósításában, meggyőződéseinek érvényesítésében és igy tehát az ország többségétől nyert mandátum effoktu-álásában, azért, mert az oppozioiónak, sót voltaképpen csak az ellenzék egy ttfledékónek méltóztatik visszaélni a házszabályokban rejlő gyöngékkel.
Nagykanizsa jövő látképe.
Irta: Ij.
Ha elképzeljük, hogy a szomszédságunkban levő Szombathely, Zalaegerszeg és Kaposvár városuk egy évtizeden át miufi előrehaladást tettek és fejlődtek, megütközéssel kell szemrehányást teuuünk hogy hát miért éppen Nagykanizsa marad vissza és nem akar fejlődni? Pedig ez a város már a múltban biree rolt kereskedelméről, nagy boti és országos vásárairól, vaauti Összeköttetése a legrégibb keletű és legkedvezőbb, klímája enyhe és egészséges, fekvése és kőruyéke is kedvező és kellemos.
Gsak akarni kell I Jó vezérek kellenek, a kik a jó, a célszerű, a hasznos ós a szép iránt érzékkel bírnak, akik tőrekesznek kijárni vagy kijáratni belolyásos emberekkel, mind azt ami ennek a városnak kell és szükséges.
Én Nagykanizsát a jövőben, illetve már a közel jövőben igy szeretném látni:
Amint az állomásról a városba indulunk, az állomás végénél, a Kazincy-ulca kezdetén találjuk a csinos ellemi iskolát és ovodál, melyben a vasúti alkalmazottak és az állomáshoz közöl lakóknak a gyermekei nyernek oktatást A vasúti átjárót elhagy va
a régi szénsalak lerakó helyén egy kis parkhoz érünk mellette a régi uuyor és a barátok kertjének a helyén egész a cintóriumig gyönyörű, végig vas-ráosozott kerítéssel ellátott és elóparkkal biró villasort látuuk, ami aa András*y-ut külső részere emlékeztet. Beljebb a Kazincy ós Zriuyi Miklós-utca sarkán ér|űk az impozáns postapalotát, a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelő kiállitásbun, körülötte a sok elegáu* üzletekkel. Erzsébet Királyné térre érve találjuk az elegáns és remoKkiállításu kávéházat és szállodát a földalati mozaik tereinmei á la Ruscher pince ; a csoportház helyén a szép sziuházat, a melynek a Rozgonyi-utca felöli oldala csupa szép üzletekből áll, a melyeknek bérjövödelme nagyban hozzájárul a színház (enutartásához. Székesfehérvárott veu-dégló is vau a színházépületben. A Zöldfákért és a fogház olótti térségen, valamint a régi postaépület helyén egészen le még a Neisiedler ház helyén is látjuk a gyönyört) igazságügyi és pénzügyi palotát, melyben az összes bíróságok, ügyészség, adó és pénzügyőrségi hivatalok vannak elhelyezve, mely épület most már oltakarj* a mögötte álló fogházat. A nyitott piacot itt már megszü ítélték. helyette az egész Erzsébet királyné-teret rendkívül parkírozták, a közepén podig Erzsébet királyné művészies kivitelű bronzszobra áll. A piac ellenben most a régi
g - - — -----i — ■ i a j i e
katonakórház helyén — miutáu e helyett a közkórház mellett «gy ui katonai kórházat építettek — a város áltul épített vásárcsarnokban vau elhyelyezve, mely vállalkozás a városnak szép jövödelmet hajt az élelmiszer árusok által fizetett helyiségbérekból. A Vucskics-féle viskó helyéu is már kétemeletes palota áll. A régi híres Zöldfát, a hol a bíróság volt elhelyezve, szintén átalakították ós abban most egy vadász zászlóalj honol. A nagy uradalmi ház régi boltaitail is modem redónyajtókkal és portálékkal cserélték tel, szintúgy a varosházéit is. A Rlau-féle ház a régi Oroszlány szálloda és a katonai kórhát (most már vásárcsarnok) előtt is leszállították a járdát ós megszüntették a: „Király-hágót".
Az Erzsébet-térről a Rákóci vendéglő megstűn-tetősével az Arany János-utcát keresztező uj utcát nyitottak a József fóherceg-uttal történt összekötéssel. Itt az eredetileg keskeuyre hagyott és elhibátott utcaszéUsségeu ugy segítettek, hogy a város ebben az utcában csakis vasráccsal és előparkkal ellátolt villasort enged mindkét oldalon építeni. Rt van a Zalamegyei tanítók gyermekeinok a fiuinternátusa is szép park közepette. A Rózsa korcsmát is lebontottál a helyére utcát nyitottak a Rotgouyi-utcai iskoláig. Az aréna helyére egy kisebb második vásárcsarnokot építtetett a város, a keleti és északi város-
t,
ZALAI KÖZLÖNY
JANUAK 12.
ejtették. A parlamenti harc heves volt akkor is. nagyon heves, de — bár a nemzet is kojioly sérelmeket látott a javaslat egyikmásik intézkedésében — obstrukoiövá még se fajult el a parlamenti küzdelem.
Ma minden komoly ok nélkül, jutnak alkalmazásba a legvisszataszitóbb fegyverek Magyarország törvényhozásában. És mert ez a jelenség szomorú módon egyre megismétlődik jó darab idó óta. sajnosan kell megállapítani, hogy a parlamentarizmus nálunk súlyos dekadenciába jutott.
Ennek útját kell szegni, ez igy tovább nem mehet I A parlamentárizmust vissza kell helyezni egy egészséges bázisra és a köz-fölfogásnak purifíkálódnia kell attól a sajátszerű vélekedéstől, hogy efféjehelyzetben kibontakozásra osak akkor van mód, ha kormányzásra hivatott többség paktumba bocsátkozik a kisebbséggel ós erkölcstelen, ha minden parlamenti elvet osuffá tevó alkudozásokba kezd a minoritással.
fia ezt igy nézzük, hagyjuk, akkor a mindenáron obstruáló ellenzék egyszerűen arra az álláspontra helyezkedhetik, hogy fütyöl minden többségi akaratra a leglényeg-telenebb kérdésben is és akkor előbb-utóbb fölmerül majd az a kérdés, hogy ugyan mire való hát az egész parlament ?
Itt tabula rázát kell csinálni. É8 a nemzet értse meg, hogy e mai egészségi helyzetben nem azt kell kutatnia, lesz-e, lehet-e paktum, hanem azt, hogy a parlamentárizmus követeimenyei mit diktálnak s hogy a parlamentárizmust miként lehet megmenteni a/, elposványodástól. a rothadástól.
Erre módot keresni kötelessége mindenkinek. aki a parlamentárizmust megérti és megértve értékeli.
~A Zalai Közlöny
tzarkaiitéiiia it kiadóhivatala
Deák-tér i. sz. alatt van-
Uj rendörkűlönltmeny.
Régi piuuu a rendőrkapitányságnak, hogy nem áll olegendó reudórlegénység rendelkezésére, hogy • nagykiterjedésű város területén a közrendészatet és a közbiztonságot kellőképpen szolgálhassa. A rendőrség szaporítása elkerülhetetlen volt már évekkel ezelőtt és némi áldozatot hozott is e tekintetben a város és az Eotvös-téri rendörszoba különítményét létesítette. A város déli területén azonban csak a következőkép történt a rendőri funkció. Nappal a külső Csengeri-utcán egy-egy állandó rendőr-őrszem teljesítet! szolgálatot; éjjel pedig kellős őrjárat fordult meg két ízben a magára hagyott városrészen. A vasútnál pedig állandó reudórszolgálat volt eddig is létesítve. A vasul raktárhelyiségei és a Tárházak környéke szinte U-ljesen nélkülözte a rendőri éber-séget. Kzen akart a tendórkapilányság segitení, mikor a Csougeri-ul külső résten egy rendórkülöuitménynek a 4 órszobáuak létesítésére tett a városi tanácsnál előterjesztési A szükséges rendórszaporitás költségeit azzal a szolgálatul sksrla fedezni, melyet a rendőrség a vasúti raktárhelyiségnek és a Tárházaknak nyújt; illetőleg sz ezektől kapott pénzbeli ellenértékkel.
Hosszas tárgyalások lolytak a város, a Déli Va»ut és Tárházak közi, melyek most már eredményre vezettek. A pénteki tanácsülésen elhatároztatott, hogy a képviselőtestületnek oly iráuybau tesz javaslatot, hogy a Déli Vaspályatársasággal az áruraktáraknak, valamiut a Tárházakkal eunek raktárainak stegődméuyes rendőrökkel való őrzésére a szerződést kösse meg. A Déli Vasúttól fizetendő 4000 és a Tár.-tói fiz.900 K ellenében ö n másodosztályú rendőrt slkalmszzon, akik ai összes rendőri fuukciókra begyakoroltassanak és egy ez a különítmény, mely a külső Csengeri ulca vidékén lesz elhelyezve, iniulegy előkészítő-iskolája lesz a rendőrségnek és kikből • rendórlegéuység kiegészítése történik. Ez a külöuil-méuy fog nsppsli és éjjeli őrködést kifejteni * Déli Vssut és Tárházak körül, valamiül a külső Osengeri-utcában Természetes, hogy ez a különítmény is a főkapitányság hatásköre alá helyeztetik. A sinek közötti szolgálatra osak a szegódméuyesek lesznek felhatalmazva, kiknek esetleges balesetei, sérülései a Muukásbiztositó Pénztár terhére etnek:
Miud a Déli Vasútnak, mind a Tárházaknak ez ui rendőri különitinéuyhez váló anyagi hozzájárulása nemcsak azok érdekeit, de a város közbiztonságát is előnyösen befolyásolják.
HIRE I.,
Murakereszturi apát urnái.
Ilucsuebéd volt tegnap a murakereszturi apát urnái. Ismerőseit és jóbarátjait hívta meg Rosos István kanonok, hogy mégetfyster maga körül lássa azokat, kik a szomszéd közelben tisztelettel és szeretettel viseltettek személye iránt. Vécsey Zsigraoud, Viosz Ferenc, Horváth György piarista igazgató, Ötvös Emil, Halász József erdőfőmérnök, dr. Szigethy Károly. Lukács József, ürünbut Alfréd és Henrik rándultak^ ki Murakereszturs. Az apátur három kocsija várta az érkezőket sz állomáson. B azután egy perc, két perc a tüzes csikók párafelhót fújva viltékjt ropogó havon a vendégeket a vendéglátó gazda hiúiékába, Volt öröm, szíves fogadás, adoiuá-val~füsioretelt komoly társalgás, roskadozó asztal, napestig lartó vendégség és hozzá egy csomó fel-köszönlő bucsuzásul, viszontlátásra, latinul, magyarul, ki hogy tudta, kinek bogy adta a szive sz sjkár* a szót. Beszélt a főbíró, a polgármester, dr. Sztgethy, Lukács és Kosos kauouok magyarul, Horváth direktor pedig latnul. A sziv bőségéből bestéit ott minden sjsk s az érdemes kanonok egyénisége bő témát adott ezer beszédhez is. A napokban is szép emléket hagyott ruact ulán Mnrak>roezlurou. Míg egy heU. hogy st uj népiskolát felstentelés után átadták nemes rendeltetésének, melyet Rosos István tíz ezer korona költségen épittotett saját pénzéből. Igy bucsu-tik st uj kanonok volt híveitől, kik síró szemekkel emiitik búcsúzó lelkipásttoruk nevét is. Nem különös Stive, lelke a híveké volt s nem ismert más örömöt a kötelesséo teljesítés nyomában járó lelki örömön kívül Mint gazda pedig mintáját teremtelte meg a szorgalmas és eflektiv gtzdaságuak, példájával uevelte népét a tekarékosságrs és munkán Mestere és igaz slyja volt népének, átért kiséri ui pályáián sokak áldása, sokak imája s mert szító, lelke nemes, azért ünnepli kitüutetéso alkalmából sokak tisztelete, sokak szeretete. (/. j.)
— Jurooaky ügyész távozása Jureesky Iván dr. nagykanizsai ügyéstt st igaiságűgymioistter Trencaénbe helyette át. Et áthelyezés általános meglepetést okototl városunkban, bár at ügyészhez közel állók UdUk az ügyész áthelyezése iránti kérelméről. Jfireczky ügyész kiváló nagy tudásul, correkt ¡gazságérzettel töltötte be terhes bivstalál, de smellett hámáuus lelkéuek megnyilalkuzá-áról sokat
részekben lakók kényelmére. A katonai ,Reilenina-gazin* és a régi 8ebestény ház1,helyén most egy stabad térség vsn. Itt vau a fapiaca. A Rozgonyi-utcát is összekötötték a Petófi-uttal, az Oroszváry és Szegő-féle hát kötötli benyílót kinyitották és össte-kötölték a Rotgonyi-ulcának eme folytatásával és ennek at utcának a torkolatánál egy nagyobb szabadteret léteaitettek. ahol .nőst a sténapiac van. Itt állították fel s városi mérleghátat is A Királyi Pál-utcát is öaszekölötték a Pelófi-ullal és az Areny János-utcával és inosl már erre hajtják a szarvas marhákat és s sertéseket, a Teleky-üt felöl a vágóhíd mellett elterülő marha és sertéspiacra, a hol szintén van városi mérleg. A Nádor-utcát is összekötötték a Katthyány-ulcával, miután az Obledál féU hátat eltüutették a földszínéről. Itt áll at egyik oldalon a Knlturpalola vele «lenben a református templom a paplakkal, a pécsinek hasonmása. A Batthyány-utca elején volt Neusiedler bíró féle házal la lebontották és most ei ulca a Széchenyi-térből indul ki. A Hatthyáiiy-nlcát is áthidalták egy vas-betouhiddal és a sétatéren át összekötötték a Gyár-utoával. A Széchenyi-téren álló felsótemplomot ineg-
nagyobbitoUtV, melléje paplakot építették és áthelyezték a murakereszturi apá\'ságot, mely at ottani, birtok javadalmak megtartásával most itt végti a plébániai teendőit. A Deák Kerenc-teret parkírozták és a közepén Deák Ferenc bronzszobra áll.
A Kossuth Lajos-téren Kosauth Lajos szobra áll. A városi kertbe benyúló viskókat megvették lobontották és egybe parkírozták. Itt áll a királynak a mellszobra.
A város KŐttéglagyárat építtetett éa a villanyos világítást háiila* keteli ésjugy at előbbi, mint at utóbbi a városnak nagy hasznot bajt. mert majd minden házba be van vozetve a vilattyvilágilás és a sok építkezéshez is igen sok téglát ad el a város, ugy, hogy a póladó alig emelkedett száinhaveheló módou. Továbbá kötségi takarékpénztárt létesített a város, a mely igen jól jövödelmez. Azután meg folyamodott a fóldmivelési miniszterhez, hogy engedje meg azt, miszerint a nagykiterjedésű birtokaiból oxy tekintélyes részt kisebb rendű bérbeadás u^án értékesítsen, mert az eddigi erdőgazdaság nem jövedelmet \'/,%-nál többet és igy a város erre a gazdaságra csak ráfizetett. Ez is most jó jövödelmet
hajt a városnak.
Van vizveietékUnk, a stemelet sem kell már at udvarban összehalmoznuuk, mert a város azt naponkint elszállit|s, az utcák mind ki vaunak rakva bazalikóvel és ctatoruázva vaunak, a járdák pedig a belső kerületekben miud aszfslt burkolstusk. Nagykanizsa már nem rendezet tanácsú, hanem törvényhatósági |oggal felruházott város. A megye főispánja egyszersmind a város főispán;« is és az évnek egy jó részét itt tölti körünkben. A hivatalok is szaporodtak Van hidegvérű csikó nevelő telepünk is stb.
De ne \' ogy elleledjotn : A főgimnáziumot ¡8 felépítették a régi helyére és a környéket parkírozták A .Korona- szállodát is átalakították modern helyiséggé. Az ördögárkot is befödték a Petőfimtől egész a Magyar-utcáig, stintUKy a Zrínyi Miklós-utca al*ó része is kiépült modern hátakkal.
A mikor ezt miud megiroin : a szemeim előtt látom miud e nagy átalakulásokat, do sajnos, hogy az egész csak egy ábránd, egy álom és bizony még sok viz elfolyik a Dunában addig, mig ez mind megvalósul és ha még mind megvalósulna I V
JÁNUAB ?2
ZALAI KÖZLÖNY
tudnak beszólni azok, kiket sorsuk az igazságszolgáltatás és ügyészi vád alá vezetett. A I\'atronázs Egye-sOletbue kifejtett buzgó és magas felfogású működése mindazok elismerését vivta, ki, akik vele együl\' lelkükön viselik a megtévelyedett embertársak nehéz sorsát. A Polgári Egylet peíjLig egy rokonszenves köztiszteletben álló tagot veszít Jurecky Ügyész távozásával.
— Mese-Estóly. A nagykauizvai Ker Jótékony Nőegylet találékonysága egy élvezetes estélyre nyújt kilátást. Erdekességot Ikölcsönöz neki az is, hogy várSSftnk szülöttének, Biró Málvin [úrhölgynek énekmúvészetében először lesz alkalmunk gyönyörködni. A fővárosi sajió\'inár annyi elismeréssel adózott Kiró Malvin művészi , énekének, hogy méltán nézüuk várakozással fellépto elé. A másik szereplő Taruay Lajos poéta lolkü zongoraművész, ki Nagykanizsát, már régebben meghódította illusztris játékával. A meghívó így szól: A nagykanizsai Ker. Jótékony Nőegylet 1918. évi fobruár hó 1-én a .Polgári Egylet" emeleti termeiben zártkörű tánocal egybekötött nagy látványos mese-estélyi rendez. Bemutatásra kerülnek Meseképek sorozatai, melyben közreműködnek: Bíró Malvin k. a énekművésznő és Tarnay Lajos ur orn. m kir. zeneakadémia tánára. Kezdete este fél 0 órakor. Belépődíj: Emeleti páholy 40 K, földszinti páholy\' 84 K, I—III. sor 5 K, IV—VI. sor 4 K, többi sorok 3 K. Karzati Ülőhely 2 K, állóhely 1 K 20 íill. Felülíizetések tekintettel a jótékonycélra köszönettel foga.iuuuak és hirlapilag nyugtáztalnak. Jegyok előre válthatók Kohn L. Lajos ur üzletében. Műsort az estélyen adnak ki.
— Az lar. jótékony nőegylet eatélye. Szombaton a Kaszinó termében bz izr. nőegylet meg-liivása folytán sokan jöttek össze, Itogy megliallgasák azt a múvész-eslélyt, melyet a nőegylet rendezett Mennyiben sikerült anyagilag, azt mérnem tudjuk; de hogy erkölcsileg szép sikerről járt. az általános ineggyóződese volt mindenkinek, ki a magas mintájú estélynek közönségében helyei foglalt. Dayka Balázs adott egy csomó számot ; énekelt s előadott egy egész sor kabaré számot, amellyel állandó jókedvben tartott.i hallgatóságát. Dayka kétségtelenül nagy művész. Előadása kedves, ragyogó, derűs s még a számok hosszadalmassága is eltűnik előadásának tartalma alatt egyéniségének hatása következtében. A másik vendégszereplő Korda Gitellt volt. A kisasszony három nagy áriával lépett a hallgatóság elé, Az Aidából, a Tauiihttuserből és 8áb« királynéjából énekelt egy-egy kényes, nagy elökészültséget ós hanganyagot kívánó részt. Az Igyekezet kétségtolen Korda Gizellánál. Ambíciója azonban nagyobb, mint hangterjedelme A fóhibája a .-¡levegővétel gyorsasága, inely ott is staccatot csisrfí, hol a hangterjedelmet, az előadás cirádáinak érvényesülését várnáuk De azért szépeu, hatásosau csendültek áriái s a közönség erős taps-viharral kérte a kisasszonyt, hogy ráadást is adjon. Dr* Balla János harmadik szereplő, zongorajátéknak nagy mestere. Láttuk ezt szombai este is és öröm-
mel üdvözöltük Delibes, Berense és Wágner, Liszt, Isolden, Liebestod előadása után lilumenschein Vil-mosnéval két zougorán játszott azután dl. Balla Előadták Tschaikowszky Audente con vftrisoione c. darabját Az előadás minden dicséreten felül áll. Két művész sikerült ogyütlese volt ez a szám, mely az est fénypontját képezte. Az énekszámoknál e zou-gora-kiséretet Blumotisoholn Viltnosue és l\'ásztor Miksa zenetanár adták művészi mfiasszal. A hangverseny után a |ókedv vette át*az uralmat s Vidor Sainuné, a nőegylet elnöke örömmel szemlélhette, mint sikerült éz a törekvése és fáradtsága is.
— Bál Kiskanizsán. A kiskanizsai Polgári Olvasókör tegnap tartotta Szokásos évi táncmulatságát, mely fényesen sikerült. A jókedv egészen reggelig hangzott a táncteremben. A báli helyiségek fényei villamvilágitását a Frauc-eég dijmeutesen szolgáltatta.
— Munkatorlódás az anyakönyvi hivatalban. A felekezeti anyakönyvek funkciója évről-évre csökken az állami anyakönyvi hivatalé pedig azon mértekben gyarapodik. Azonkívül pedig a farsang mindig megnöveli e hivatal forgalmát és e kellős hálás alatt a nagykanizsai anyakönyvi hivatalbiu a naponkint elvégzendő munka olyan méretett öltött, hogy Ihászi Horváth István heljetles-anyakönyvvezető megfeszített munkával se tudja elvégezni, babján Gyula dr. főjegyző mint anyakönyvvezető, vagy helyettese ?Acs József tanácsos inkább csak a felügyelet gyakorlására vau hivatva, mert a saját resz-gtorijukhoz tartozó városi ügyek lehetetlonné teszik a tényleges anyakönyvi — úgyszólván — írnoki munkáik dást. Ezért Véosey Zsigmond polgármester a mai nappal Fehér István városi dijookot az anyakönyvi hivatalba helyette szolgálattételre.
— A szinügyíblzottság ma déluláu fél hatkor gyűlést tart a kósiínház építésének ügyében.
— Edtson-mozgóazluház Szarvas-szállodá-dábau érdekes és szenzációs képeivel meghódította a kanizsai közönséget. I> •
— Gondozatlan gyalogjárók. Nem kevesebb miut 4>; feljelentést teltek a rendőrök a kapi-ságnál a sikos, gondozatlan gyalogjárók miatt. Ezek a büntelóparaucs ut|áp 1—10 korouával fognak inegbirságolki. A múlt\' számunkban hoztuk, hogy a Magyai utca 41. száiuu ház tulajdonosa ellen is eljárást indítottak, mert e^y asszony a síkos gyalogjárón elesett és lábtőrést szenvedett. A 41. szám téves információ utján k-rQlt lapunkba, inert az asszony baleseie a 47. számú baz gyalogjáróján történt.
— A Bllllsios-féle ^téglagyár tulajdonosai Annak idején megírjuk, hogy a Billisics-féle téglagyárat aunak tulajdonosa Scherz Géza megvételre ajánlotta fel a rárosuak. Mielőtt azonban a tanács foglalkozhatott az üggyel, a tulajdonos más iránybau kötötte meg az adásvételt. Ugyauís Székely Nándorué, Geíszl Viktor és Beicheufeld Gyula veitek meg és közkereseti társasági alapon fogják azt üzembe ven.ii. A gyár teljes1; . Viktória" gőztéglagyár
részvénytársaság Nagykanizsát/ Reichenfeld Gyula és társai", A városi tanács, mint elsőfokú iparhatóság a kért iparengedélyt az egyes társasági tagnak megadta
— A csendőrség ^szaporítása Az 1018. évi belügyi költségvetés a csendőrség szaporítására mintegy 100 ezer K-át vett fel. A határrendőrség legénységének ogy lészét elbocsátották egy részét pedig nyugdíjazták más részét pedig a esendőrséghe fogják beosztsni. Minthogy 800 fővel fog szapofit-tatní a csendőrség létszáma ; 19 combattans liszt és 8 százados .számvívó fog u különböző állomásokra beosztatni. A határrendőr! szolgálatokat azután a határszéli csendórségí törzstiszti különítmények fogják teljesíteni őrnagyi vagy alezredesi parancsnokság alatt. Törzstiszti különítmény 3 mig az összes létesítendő különitméuyek száma 97.
— Népgyűlés, t. hó 81-én délután fél három órakor a nagykanizsai szocíáldemnkrata-párt Huelf József eluöklele alatt népgyűlést tartott. Farkas István budapesti pártilkár beszelt a véderőjavaslatok el eu és az általános titkos tálasztói jog mellett. A gyűlést melyen mintegy öO-au vettek részt, Gyem* Dezső a nagykanizsai munkásbiztositó tisztviselője nyitotta meg.
— Automobil lopás. A fővárosi álfamreu-dórség megkereste a nagykanizsai rendőrséget, hogy Szekeres Ármin kárára egy kávébarnára festett, nyitott vászou ernyővel ellátolt Ili lóerős „Orid* automobilt 81-én elloptak. Megállapitatolt, hogy ugyanílyou automobil Székesfehérvárra érkezett 26— ■JB éves kózéplormetu barna sofőrrel. A jelentés szerint Nagykanizsa felé vette útját.
— Életunt legény. Egy 18 éves csinos paraszt legeuy akarta magától f. hó 18-áu eldobni az életet. A forhénci hegyen Horváth Vas József bicskájával elvágta a nyakát. Azon véresen fel akarta keresui a hegypásztort, liébor Vince meglátta a véres einbsrt és behívta magához, Tiszai László hegypásztori elküldte Palíuba, ki onuan telelonozott a nagykauizsaí caeudórlaktauyára. Beiényi Déues járásórinester egy csendórlegéunyel azonnal kiment és a súlyosan megsérült legény sebeit a nála levő kölőszerrel gondosan bekötözte, hogy a seb a szenytől óva legyen. Észrevette, hogy a legeuy sok páliukát ivott. A kést mellyel oyakát^eliágU nem tudta elóadui, leltének okát ueiu mondta mejp-Haza-szállitották kíbkauizsai lakására, hol ápolják. Fel fog gyugyului. A bol az Öngyilkossági kísérletet elkövette a falra széunel a következő verset írta :
Edes anyám ós kedves testvéreim
Isten veletek én elmegyek közületek.
Azért én miattam ne szomorkodjatok
Csak kérjétek a boldog.-ágos szütauyál
Az özvegyek és árvák vigasztalóját
M^jd megsegít benneteket
Isten veletek.
Sir oiiivf Roche
99
ezerszeresebevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhögés, hörghurutnál tüdőgyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tÜ(lövész ellen.
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜAR 82.
Nyersolaj-motor.
Világhírűek
Ifagtaj&ró-mot o falak
Gőz- és motor-cséplőkószletek.
• ».T-wy.i
kitOuik egyszerű kezelés, olcsó és biztos Özem által.
mert a
legjobbak
és
legegyszerűbbek
Magánjáró kőtörő
Kísérendő gyártmány, Ozeme olcsó, kezelés egyszerű.
mert a
legolcsóbbak
és
üzemük biztos
Szabadalmazott
Malomjárat

Az országutakon msgát vontatja és igen |ól tör. Kitttnó gyártmány,
Mielőtt gépet vesz, nézze meg
ffépMállitásSunkat
KELLHER ÉS SCHANZER
Bndapeat, V., Kálmán-utoa 14. Megbízható ügynököket keretünk.
igen célszerűek, mert a malomjárattal egyOtt van sikszita szerkesztve. Kevés helyet foglal el, alkalmas finom lisztre és darára-
ál 1IU. ár óta foryvklombun.
és iní
mJm
Óvakodjunk
aUasatakMl 4a aaia kée&ttmények beesem péaiéaétöl.
E megjelölések :
Berger kátrányszapana, Berger glycerln-kátrányszapana cs Berger kén-kátrányszapanai, Berger gygy- és higiénikus szapanai.
ágiink részérő mini sióbell védjegyek é* aaonkivül e pótlásokkal : valódi ú eredeti védve vannak. Minden elárusító, ki «ion kizárólag valódi ét aióbell védjegyekkel blatoeitott, 40 óv óla kipróbált Berger-íéle Kappanok helyeit más készítményt caampóu be, megsérti védjegyjogunkat, A mi uappanaink a valódiság Jeléül aa „ -Itt lenyomatott
védjegyet ét cég- ——-----
aláírást viaellk.
Teaeék tehát eten két lamertetó Jelre-ügyelni és kiíojeaetteo Berger-féleasappanokat kérni, mint «kdvetkeaó cég gyártmányalt:
6. Hall & Comp, Troppau.
Kapható : Mafyar-oaxtrák monarchia éa a kOlfSId gyógy-aaarláralban 4a szikbavigó üzletekben.
Tisztelt háziasszonyaink
Szíves figyelmébe ajánljak az
„UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY" gyári jeggyel.
A kávéfőzetet
Egy főzőpróba
zamatossabbi és izletesebbó teszi, annak seép barna szint kölcsönöz.
meggyőz annak kiváló minő-Bégéről.
Jól\'jegye/.d meg: csak O^ILOÜOláiQ**1
cigaretta-papírt, vagy hüvelyt, hozz ás ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
Nyomatott a j^ptuUjdoaos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.

NAGYKANIZSA 191a JANUÁR a5. Si-IK ÉVFOLYAM. 7. SZAm
csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
■•íJilMlk hétlón ét ciltlrtlkli.
El6fl«*Ual «rak: Kgíi. «„e 10 korona, Itléna » korona, N.gy.dívro 8 korona SO flll. - kg,., ailm ára 10 Ali.
---------_
Kelíló. aiaiketiii) ; Kcrtéfta Jiaaeí.
Klitdjit : m »aorkaaaláaéf.
Szirkiizlitii éi kladéhliital Diák-tér 1
Tala\'o*: Ili. — HirdaUaak dljaiabáa aa.rlM.
A zágrábi magyar kiállítás.
A zágrábi Magyar Társaskör két esz-tendóvel ezelótt kiállítást rendezett a dráván-tuli magyarok készítette tárgyaiból. Összegyűjtötte egy táborba a horvát-sziavonországi testvéreket s akinek valami muukája. lárgya volt, elkérte és kiállította azokat, hogy mások is gyönyörködhessenek bennük.
A zágrábi magyaroknak ez az eisó kísérletezése fényesen bevált. Siker koronáztá a fáradozást.
A kiállítás nem remélt lelkes fogadtatása, a kivitellel járó nehéz munka megbecsülése és elismerése most ujabbi bátor kísérletre ösztönzi a zágrábiakat. Január 28-tól február 4-ig magyar háziipari és népművészeti kiállítást rendeznek, amely a mindnyájunk hétköznapi munkájának művészi magasságig fejlesztett formáját mutatja be.
A magyar nép ügyességét, művészi készségét s ízlését lesz hivatva megismertetni ez a kiállítás.
Együvé hordják mindazt, amit országunk népének művészi érzéke és ügyes keze csinálni tud. Kosarak, dobozok, játékszerek,
hímzések, szőnyegek, nói öltözék-cikkek, varroltasok, bútorok, szóval minden amit a falusi és tanyás ember a maga kis hajlékában, karátnjában előteremteni tud
Nem lesz világraszóló ez a kiállítás. Inkább háziipari vásárnak lehetne nevezni ezt a kis vállalkozást, ameiy a nézőre fölöttébb tetszetős, az elméuek gyönyörködtetóen tanulságos leend.
Mert mit is akarnak ezekkel a paraszti munkákkal, a népművészet közvetlen óserejü megnyilatkozásával ?
A horvátokat is megismertetni a magyar népművészeti kézműves dolgokkal. Esetleg uj piaoot teremteni háziipari oikkeinknek, uj gazdasági kötelékeket létesíteni a horvátokkal, hogy az őrök szép terén is megismerhessenek bennünket azok, a kik sokszor — sajnos politikai elóitéietból — nem tuduak, vagy nem aktának bennünket észrevenni.
A zágrábi Magyar Társaskör évek óta fáradozik ezen, Már tiz éve működik ez a nagy erkölcsi magyar testület. Irányit, gondolatokat vált kí magyarjainkból, szórakoztat 8 helyes szociális érzékkel gyakorlati ter-
veket valósit meg. A Társaskör tiz éves fönnállását ezzel a kiállítással ünneplik a zágrábiak. Nem dáridóznak tehát, pezsgős bankettre nem ülnek -össze zágrábi magyarjaink, hanem munkászubbányt öltenek és alkotó vágyukban egy színpompás képet tárnak \'elénk, melyben a magyar nép lelke csodaszép bájában tükröződik vissza.
Ez a kiállítás azonban tanulságos mindnyájunkra nézve is. Megismerhetjük itt azokat az uj keresetforrásokat, melyek anyagi helyzetűnket megkönnyíthetik. Megtanulhatjuk a kiállításon, hogy az otthonmara-dottak mivel foglalkoznak szabad idejükben, élesíthetjük művészi készségüket, elsajátíthatjuk kézügyességüket. Hiszen ez a sok jó tulajdonság mind bennünk lappang, csak mód, alkalom és eszköz kell, hogy a kellő formába öntve megfelelő gyakorlatot szerezhessünk. A mód és alkalom megvan, a zágrábiak nyújtják nekünk.
A kinek módja, tehetsége van látogasson be Zágrábba, egy darab kis Magyarországot talál ott a máv. iskola tornaosaruokában. Ügyes, ízléses keretben ott találja a maga kedves vidékének, földieinek munkáját, a
Feszti kiállítása.
Budapesti levél.
Irt*: Bitit Ball» J.nű.
Végre ellátogattam a .Nemzeti Szalou\'ha, hol 1906 óta, mióta fölvettem programomba azt, hogy * művészeti kiállításokról tudósítást adok le a vidéki lapjaimnak, otthon érzem magamat De nagyot is fejlődött 1906. óta a Nemzeti Szalón művészet egyesület" mindmáig, el sem képzelheti a laikus, csakis inövész szemmel vizsgálva a dolgok állását az ember látja a nsgy haladást és nagy sikert, dicsőséget mit ez a kezdetben siig észrevett egyesület ... mit a magáénak mondhat I Igen ; de akkor és ma . . . sok riz folyt le a Dunán, uj emberek kerültek a vezetétf élére és ezzel uj erő, U| célok és uj sikerek érettek el. Maga az egyesü let elnöke, a nagy művész barát és kitűnő tehetségű niőéi tö Gróf Andrássy Gyula oly magaslatra emelte ezt ai egyesületet, hogy ha Gróf Andrágsy Oyáláuak egyéb érdemei nem Is vjlnáuak, magával ezzel örökre halhatatlanná tette nevét a mag Tar művészet történetében.
Méltó igazgatót nyert a „Nemzeti Szalon* Déry Bélában, kinek nagy energiája, kitünó művész talentuma az egyesület diadalra jutását mindenkor biztosította és érdemei, sz ogyesület, mint a művészet történetében elévülhetlenek örökre így sorakoznak rendre egymás mellé a többi mflvész-szel-
leuimel megáldott erók és ha valaha, ma elmondhatjuk, hogy a .Nemzeti Szalon* élete és virágzása tetőfokán áll és keletkezhet számtalan utánzója; de kétlem, hogy ezt a magas művészeti nivót csak inog is luduák közelíteni I ?
Kz alkalommal Feszty Árpád gytytemenyes kiállítását tekintenem meg. Feszti Árpád neve ma nemzeti fogalom és ós erűt jeleutő művész uév, külön bemutatást nem kiván. Az I sz. képet nézve a moljnek cime: »A sir elölt" — Jézussirba tétele után látjuk szomorkodni híveit. Meghaló és felette nsgy értékű festmény ez és ezt az ára is mutatja:
30 000 korona.
Knnek a nagy művészi alkotásnak inélté párja a i. sz. alatti .Bavalalon* oiinü kép. Jézust látjuk kiterítve egy márvány lapon, g)ertyák között. Ha soha sem tudtuk volna azt, kí volt Jézus ... ez s kép és az ó lezárt siemü, de kedves arca még a halál után is . . . lelkünkbe kap és örök emlékként vésődik szivünkbe! . . . Micsoda művésiet ez az egyetlen kép. mic>oda kiucset éró alkotása A művésznek. Ilyen titokzatosan kedte»en síép a 9. sz. .Temetés után" című képe is Feszty Árpádnak, | amint az özvegy nó ai asztal mellett ülve imádkozik és a lámpa fény árasztja el arcát.
A 13. sz. .Vicinális* ciuiü kép már ii|kori ihéms, a robogó vonatot látják esti idóbeu s a mozdony kéményéből erósson szóródnak a szikrák.
Feszty Árpád eltekintve attól, hogy egyike legkitűnőbb festőinknek, egyben kiváló arckép-festő |
is. legalákb is a 16. sz. .Ösubás barit" 11. az. .öreg bakter" 24. .Parasztgazda" 26. sz .Csavargó" 27. sz. .öreg hsjdu\' ŐS. bz. .Paraszt gazda" 67. st. .Mária" 68. st. .Korcsmáros" 64. szy Garabonciás diák* stb. stb. tesz bizonyságot. Valamennyi kép kiválóan nagy művészi tehetséggel van ogyesitvo és egytől egyig mester művek a javából.
Méltó csodálattal néztem meg Feszty Árpád 17. sz .Ebéd után" 31. sz. .Tanácskozás" 32. s*. .A tótok" című nsgy ol^j festményeit, melyeknek tárgya a paraszt életből van merítve s alakjai egytől egyig ■ megszólalásig hűek, kedvesek.
A 79-es kép melyet .Tanulmány-rajz" elmen tévesen említ föl a katalógus • .Bóka én a sas harca\' cimet inkább viselhetné és valóban mesteriig van e képen a prédijit s sastól féltő róka megörökítve. Annyira tetszett uekem ez a kép, hogy majd fél órán át álltain előtte és gyöuvörködtem abban.
Összegezve pedig a látottakat kijelenthetem, hogy büszke vagyok Feszty Árpidra, különösen muukáiára a miatt, hogy mind megannyi vérbeli, magyar alkotás és valódi értékű művészet, látják tisztán, nem kell találgatni, hogy mit is festet ugyan.
Ez az igazi fostöművészet, nem ss mikor hazug színeket és képeket látunk, melyek ellenkeznek a valósággal és inegiontják a laikus közönség helyes iránti érzését s művészetnek egyiltalin nem nevezhetők az ilyen torz alkotások.
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜAR 95.
torontáli aranyhimzéstól kezdve a balatoni Kánból készített háztartási cikkig.
Mindenkit szívesen látnak a zágrábiak, örömmel fogadnak mindenkit, magyaros vendégszeretettel köszöntik azokat aki közibak ellátogat. A magyar nemzeti gondolat öntsön belénk felemeló érzést, büszkeséget, mikor szorgalmas népünk téli munkásságának gyümölcsét együtt látjuk. A zágrábiak igazán szép vállalkozása pedig hozza meg a kívánt eredményt ezt óhajtjuk magyar szivünk egész melegével, mi, akik szerető aggódással kísérjük figyelemmel a zágrábi Magyar Társaskör öntudatos törekvését, elismerést érdemlő buzgóságát.
Táilrat-léwlrt.
A kereskedelmi miniszter f. évi február l-tól ketdódó érvénnyel s postaforgalomban uj intézményt léptetett életbe, mely bivstvs van a kereskedelem érdekeit szolgálni, amenoyiben a felekkel való levélbeli érintkezést ogyes esetekben lényegesen meggyorsítja. A miniszter idevonatkozó rendelete ugy intézkedik, hogy a belföldi forgalomban ezentúl úgynevezett „láviratlevelek" is knldhetók. A táviratleve-leket az éj folyamán távirati uton tövábbitják rendeltetési helyükre és ott másnap reggel, lehetőleg már az első indittással, ugy kézbesiltík, mint a közönséges leveleket. Ezeket a láviratlevelekel, melyeket „táviratiévá!" vagy „TL" megjegyzéssel kell ellátni, esli 8 órától 12 óráig lehet feladni. A táviratié«él dija szavanktot 2 fillér, táviratlevelenként azonban legalább 60 fillér.
A táviratlevelekról szóló kereskedelmi miniszteri rendelet szövege a következő:
1. 1919. évi február l-tól kezdve a belföldi forgalomban úgynevezett „táviratlevelek" is küldhetők. A táviratleveleket az éj folyamán távirati uton továbbítják rendeltetési helyükre sott másuad reggel, lehetőleg már az első indítással, ugy kézbesitik, mint a közönséges leveleket.
Ha a táviratlevél ftókbérló címére szól, a rendeltetési postahivatal azt a címzett fiókjába testi s a ftókbérló a táviratlevelet reggel a címére érkezett levélpostai küldeményekkel együtt viheti el.
9. A táviratlevelek feladását egyelőre csak kisérletképen engedélyezem s csak azok közt a helyek kött válthatók, ahol a távírda teljes éjjeli stolgálatot nem tart. £ helyek a kővetkezők :
Budapest, Brassó, Debrecen, Érsekújvár, Esték, Fiume, Győr, Kassa, Kolotsvár, Miacolc, Nagykanizsa, Nagystebeu, Paucsova, Pozsony, Sopron, Szabadka, Steged, Székesfehérvár, Szoluoz, Temesvár, Újvidék, Zágráb, Zimony.
3. A felsorolt helyek távirdahivatalalnak köz-vetilésével azonbau a magyar szent korona országainak bármely más helyére is lehet láviratlovelet küldeni olyan módon, hogy a táviratlevelek éjjeli időben a megnevezett helyekig táviratilag, onnan kezdve pedig postával küldetnek tovább, még pedig a legelső iudíttással, mely a megjelölt irányban lehetséges. Alt az éjjeli szolgálatot tartó távirdahivalalt, ahonnan a táviratlevelet postával továbbítják rendeltetési
helyére, a táviratlevél címében meg kell nevezni (L. az 6. pontot.)
4. Táviratleveleket csak esti 8 órától éjjeli 12 óráig lehet feladni. A feladás a feborolt városokban levő mindngyík postahivatalnál eszközölhető, amennyiben ezeknél a jeltett időben táviratfeladás van.
6 Amint a táviratokat, a táviratleveleket is célszerű a távírda által kiadott táviratlapon kiállítani. Ha a táviratlevél közönséges papírra van írva, azt a táviida által kiadott két filléres táviratlapra ragasztják s ez utóbbinak árát a feladó köteles megfizetni. A távirstleveleket csak közértelmü nyelven lehet szerkeszteni s szokat a cím alőtt : Táviratlevél, vagy rövidítve „TL\'\' díjköteles megjegyzéssel kell ellátni. Rövidített cím, valamiut „Poste restante" címtés meg vau engedve. Másféle, a Távírda Üzletszabályzat 10. §-bau felsorolt külön szolgálat egyáltalában nem köthető ki.
A címet a következő módon kell írni: „TL" Fehér János, Kossuth utca 3. Szabadka, vagy a 3. pontban említett esetben: „TL" Postával Szabó János, Zspbely, Temesvár.
Egyebekben a táviratlevél szerkesztésére nézve a tátirdaüzleli szabályok batározmányai mérvadók.
6. Habár a lávirdalevelek utáuküldése távirati uton nem köthető ki, mindazonáltal a rendeltetési hivatal azt a címzettnek, hozzátartozóinak vagy meg-bíiotttaiunk kíváuságárs vagy bejelentésére az adott címre postára díjmentesen utáuküldi.
7. A táviratlevél dija szavankiut 2 lillér, táviralleveleukint azonban legalább 6o filér.
Ez az olcsó díjszabás csak magába a távirat-levélre szól és nem nyer alkalmazást azokra a di|kö-leles szolgálati táviratokra, amelyeket valamely táviratlovélre vonatkozólag a hivatalok a felek kérésére vállanak s amelyek a rendes díj alá e*nek
8. A távirallevelekért semmiféle kárpótlás nem jár sem elveszésükért, vagy késedelmükért, sem pedig etekuek következményefért. Dgtéritésnek is csak akkor vau helye, Ím a táviratlevél szolgálati hiba következtében kallódott el, vagy pedig későbben érkezett meg rendeltetési helyére, mintha azt közönséges levéllel adták volna postára.
nek kifejezést. Nagykanizsán hosszú ideig működött a póstán, majd Pécsre helyeztetett, hol mint posta ós távíró felügyelő a póosi kerületi távirda-osztály vezetője volt. Péosett a népmivelés terén értékes működést fejtett ki és egy régebbi beszélgetésünk folyamán hallottunk tőle olyan kijelentést, hogy nem lankadt buzgalommal Nagykanizsán is szándéka a népkulturánk szolgálalába szegődni. Kinevezését nemcsak jó ismerősei, barátai, hanem főnöksége alá sorolt postatisztek, altisztek és szolgák is örömmel üdvözlik, ami legfényesebb bizonylata rátermettségének és tuoat emberek közül kiemelkedő egyéniségének.
HÍREK.
Az uj postafönök. A nagykanizsai 1. számú postahivatal főnöksége a mult év aug. 1-ével megüresedett. Ekkor ment ugyanis nyugdíjba Sommer Náthán főfelügyelő, hosszú, elismeréssel találkozott működés után. Azóta a hivatal-főnöki teendőket Csontos László p. és t. főtiszt látta el. Hogy a megbízatásnak teljesen megfelelt, mi sem mutatja jobban, minthogy a posta és Láviró-hivatal ez idő alatt is kifogástalanul mükö-kött. Most végre megtörtént a kinevezés, mely városunk fiát Roth Miksa p. ós t. felügyelőt ülteti a Sommer Náthán örökébe. Rollt azok közé a kevesek közé tartozik kik önállóan, a saját fejükkel szoktak gondolkozni. Művészeti hajlamai a festésnek a dilettantismus ncin közönséges fokában nyer-
— Dlenee szolgabíró nagybeteg. Diones Sándor a nagykanizsai járás szolgabirája szerdán reggel öltözködés közben rosszul lelt Csengeri-uti lakásán. 8egélykiál(ására a hátbeliek értesítették a rendőrséget. Minthogy a stolgabiró garszon lakása be volt tárva, lakatossal nyittatták kí. Ország Lajos dr , ki legelőször jelent meg a betegnél baloldali szélütést konstatált a különben is asztmatikus betegnél. Azonnal értesítették Víosz Ferenc főszolgabírót az esetről, ki ott nyomban meg is jelent. A beteg Eperjessy Gábort kérette magához, kinek 156 K 64 f. készpénzét átadta Azután mentőkocsi beszállították a kórházba, hol öntudatlanul feküdt máig. Ma es mé-letre tért és fájdalmatan jajgat Lakását a hatóság lepecsételte. Dienes szolgabíró kedden este még fenn volt a Polgár Egyletben, hol kártyáaott stokolt partnereivel, de mivel nem jól érette magát, abbahagyta a játékot, de továbbra is az egylet helyiségeiben maradt. A közszeretetben álló stolgabiró állapota iránt általános at érdeklődés.
— A kávéházi Báróra. A rendőrfőkapitány előterjesztésére nemrég olyan határozatot hozott a tanács, hogy a vendéglőknek és kávéházaknak ezentúl csak esetről-ehet re ad zárórára meghosstabitási engedélyt, mig az eddigi évi általányért való engedélyt megszűnteti. E határozatban az vezérelte a tanácsot, hogy a szegény alapnak így több jövedelme legyen. A tanácsnak ez intézkedése nem válik előnyére a városi érdeknek, meri feltétlenül szükséges, hogy ugy első, mint másod vagy harmadrangú helyiségek reudelketésére álljanak at idegeneknek éjjel is. Kik későn érkeznek, \'koráu tovább utaznak; akik nem akarnak e rövid időre szállószobát igénybe venni. Ha ilyen helyeken a közbiztonság rendőrileg ellenőriztetik, csak hasznára válik a város idegenforgalmánál A tanácsnak módjában van az általány-ősstege\' felemelni igy a stegéuy-alap se károsodik, a kávéhát- és veudéglő-tulajdonosck pedig sok molesz-tálástól óvatnak meg. Hogy csakugyan kellemetlen ez az intézkedés az illetőkre nétve, mutatja, hogy a Gentrál-kávéhát tulajdonosai beadványt adtak a tanácshoz, hogy az eddigi rendszert a táróra meghosszabbítására nézve tartsák érvényben, mert ez nem annyira at ö érdekük,-mint a közönségé és a városé. Es tbbei; igazuk van. Halandók az eddigi di|on felül 100 K-át fizetni. Biztosra vesszük, hogy a többi kávéház és vendéglő tulajdonos követni fogja beadványával a Centrál tulajdonosait.
Jól jegyezd meg: csak OttöHál!"
cigaretta-papírt, va^y hüvelyt hozz ós ne engedd magad hasonló kinézésű silány minőségű utánzatoktól tévútra vezetni.
JANUAR 25
ZALAI KÖZLÖNY
3
— Izr. istentisztelet. Az izraelit« templomban a péntekesti istentisztelet f. lió 26-tól kezdve további intézkedésig d. u. 6 órakor fog kozdódui.
— A Társaskör közgyűlése. A nagykanizsai Társaskor 1912. évi február hó 4-én vasárnap délután 6 órakor tartja rendes közgyűlését Závody Albin elnöklete alatt. Tárgysorozat: I. A választmány jelentése. 2. A számvizsgálók jeleutése
3. A tagsági dij és a költségvetés megállapitása.
4. A tisztikar, a választmány és a számvizsgálók választáss. 6. Neláni indítványok. Közgyűlés után barátságos társasvacsora
— A Polgárt Egylet közgyűlése. A nagykanizsai Polgári Egyl.it folyó évi február 2-án (pénteken) d. e. II órakor saját helyiségében tsrtjs 76-ik évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés 1911. évról. 2 Zárszámadás, vagyonkimutatás, 1912-ik évi költségvetés előterjesztése, evvel kapcsolatban a felmentvény megadása. 3 Kötvények kisorsolása. 4. Elnök, alelnök, tisztiksr, választmány és számvizsgáló bizottság megválasztása. 6. Netáni indítványok.
— Gazdaköri gyűlés. Nsgyksnizsa város-és járási Gazdakör f. hó 31-én d. e. 10 órakor a városház tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart Tárgyak: 1. A mult évi zárószáraadás és s f. évi költségvetés előterjesztése 2. Az 1912—1914. év" Oyclusra eluök, helyettes eluök, titkár, pémtáros és igazgató választmány megválasztása.
— A kŐBziuház ügye. A mult számunkban jeleztQk, hogy a szinügyi bizottság gyűlésezik ai építendő kószinbáz dolgában. A bizottság kijelentette, hegy teljesen a városra bízza Akár tervpályázat utján akarja felépíttetni a színházai, akár egy színházépítő specialista megbízásával. A bizottság a maga részéről ilyen specialista .ajánlásától tartózkodik és erre a városi tanácsot kéri fel. De kéri, hogy valamely specialista megbízását szakértőnek pl. a város\' mérnöknek megkallgatásával hozzon javallatba. Azt azonban a bizoitság elérkezettnek látja, hogy ez Ügyben a városi iutézkedés megtörténjék.
— Országos vásárok. A nagyksnizsái gyertyaszentelői országos vásár f. hó 29-én tartatik meg. Csáktornyán és Zalaszentgróton a legközelebbi országos vásár február 3-án lesz.
— A gőzfürdő bekebelezése A hosszadalmas forummegjárások csak most telték lehetővé, hogy a GőzfUrdő a város |svára és nevére telek-könyvileg bekebeleztessék. Ezek ulán csakhamar megtörténik a Nagykanizsai- és a Délzalai takarékpénztárakkal, mint a gőzfürdő eladóival az elszámolás és akkor az ingatlau átvétele tényleg megtörténik. Azután várjuk azokat az intézkedéseket melyeket a város mint gőzfürdő-tulajdonos az olcsó és egészséges népfürdő érdekében létesít.
— Kincstári lóazemle. F. évi február hó 19-én d. u. 1 órakor a Korona szálló udvarán fog megtartatni a lószerale a tartásba adott kincsiári lovak felett. A lóvizsgálatot a m. kir. pécsi 8. hou-védbuszárezred parancsnoksága eszközli erre az alkalomra kiküldött polgári bizottsági tagok jelenlétében.
— Balesetek. A Merkúr vasgyárban Gál István munkás rauukaközben megsérült. Beszállították a kórházb. Bózsás István 62 éves és Vinczek, József 40 éves földmunkások s „Viktória gőztéglagyárban" szenvedtek súlyosabb sérülést. A felügyelő figyelmeztette a földesuszásra, mire a munkát abban hagyták, de a helyszínéről a csúszó föld mellett akartak elhaladni, ekközben esett rájuk a fölg. Vinczok súlyosabb mellkas és lábsérülést szenvddett. Mindkkettót a gyártelepen levő lakásukon ápolják.
— Adóbovallások. A városi adóhivatal értesiti a közönséget, hogy a IV. osztályú keresel adó és tőkekaraatadó és kamatteher bevallásának határideje f. hó 31-én lejár. Akik a bevallás iránti
kötelezettségeiket elmulasztják, azoknak adói* hivatal ból állapillatik meg illetőleg a kamatteher bevallásából eredó kedvezménytől elesnok.
— Disznótor után. Horvélh Hajdinák József kiskanizsai polgár egész családjával a vejénél roll disznótoron. Míg ott jókedvűen gyászolták a hurkáit és kolbászok néhai gazdáján addig ismeretlen telleB álkulcsal kinyitotta lakását és a záratlan szekrényeket, ládákat felforgatta. Az egyik ládában 130 K készpénzt talált, amit ol is vitt. A rendőrség nyomozza a (olvajt.
— A farsang és tüdőbetegek. Azok
között a jótékonycélok között, melyekei farsangtól a társadalom szolgál, uincs szebb, mint a farsang során is segíteni a tüdőbetegeket. Most, mikor a József királyi herceg sranatorium egyesület kétszáz ágyra megkezdi építeni Debrecenben második uép-szanatoriumát, most a veszendő magyarság nemes ügyéuek felkarolását ajánljuk Azt kérjük a bálren-dezó ifjúságtól, szanatóriumi bizottságoktól, hogy
erre az emberbaráti alapra rendezzenek egy-] likeres mulatságot. Ha fővárosi művészek közreműködésével rendozeudő konzortról, kabaréról volna sió, forduljanak az egyesület elnökségéhez, Lukács Györgyhöz (Budapest, Királyi Pál-utca 11)
— Szónlopás a vasútról. A vasúti szén-raktárt ugy látszik állandóan dézsmálják a munkás einborek. A raktár őre nem igen veszi észre. A uapokban pedig mikor észrevette, hogy négy asszony, meg egy férfi bányászkodik a szénraktárból, nekitámadtak az őrnek. Ez egyik asszonynak lekapta leiéről a kendőt, hogy valami kézzel fogható bizo-uyitéka legyen. De Hermann József tárháti munkást tettleg bántalmazta a Peiustliigl József őrt. A rendőrség erélyes nyomozása derítette fel az esetet. LegfeltOnóbb s dologban &z. hogy a tárház mellati vágányokhoz szállították az ellopott szenet. Mintegy 5 métermázsa volt már felhalmozva, de a tárhází őr még sem vette észre. A rendőrség a térháti munkások tettének pártolását látja a dologban. A tolvajok ellen még hatóság elleni erőszak miatt is felelőségre fogja vonni az ügyészség.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai takarékpénztár által alapított
■a
Önsegélyző Szövetkezet
igia. évi február hó n-én délelőtt >/211 órakor tartandja a Nagykanizsai takarékpénztár helyiségében
15. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t c. szövetkezeti tagokat tisztelettel meghívja
Az igazgatóság.
«
f Tárgysorozat:
1. Évi jelentós. ,
2 A folügyeló-bizottság jelentése, ennek alapján a mérleg megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése iránti határozat.
3. A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
4. Az igazgatóság tagjai közül az alapszabályok 23. §-a értelmében kilépő Ozápáry Ádám. Grünhut Henrik, Halvar Frigyes, Halvar Gyula, Muraközi Lajos ós Rosenfeld József igazgatósági tagok holyett 3 évi időtartamra, valamint a felügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra ujak, vagy azok ujb&i megválasztása.
Nagykanizsán, 1912. január hó 25-én.
Jegyzet: A felügyelő-bizottság által felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető. Az üzletrész\' birtokosok könyveik felmutatása mellett szavazólapjukat folyó évi február hó 9. és 10-én a szövetkezeti helyiségben átvehetik.
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Köhögés, rekedtség és elnyál-kásodáa ellen gyors és biztos hatásúak
Effffermelliiantillái
Az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek. Doboza 1 és 2 korona.
- Próbadoboz 60 fillér. -:
Fő és szétküldés! raktár:
NÁDOR
gyógyszertára
Budapeat, VI., Váol-körut 17.
Élj
E||ir ■•Ipatztlllii.
Ctakhaaar ■•Hfáiyltatt.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Neumann Aladár, Reik Gyula, Szabó Albert gyógyszertárakban. Geltsch és Graef droguákban.
Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárában.
ZALAI KÖZLÖNY
JANÜAR 85.
MEGHÍVÓ.
$ I^agyl*ar>i5$ai 5al*arél*pér)3tár l^cssűéoytársaság
1912. évi február H6 6-án dálelÖtt 10\'/, órakor tartja saját helyiségében
67. évi
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a t cz. részvényeseket tisztelettel meghivja
AZ IGAZGATÓSÁG.
\' - Tárgysorozat:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelőbizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. és 43. §§ ai értelmében kilépő A czél Pál, Sartory Oszkár és Stern Sándor igazgatósági tagok helyett 3 évi időtartamra, ür. RotschíldJJaWab, dr. Fried Ödön, Goldhammer Károly, Heimler József és Forintos Károly felügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra leendő megválasztása A kilépő tagok újra megválaszthatók.
5. Netáni indítványok-
JEÖYZET A t. cz. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazólapjaikat 1912. évi február bó 5-ik napján délelőtt 9—12, délután 3—5 óráig as intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján átvehetik.
Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok 11 -ik §a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kiuok a részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy hittel nevére átíratott.
Ai IMS. év ÓU forgalomban. |
Mm öli- és liüiite mm.
Óvakodjunk
uO»aat«któl ás mái káaattmányak beoaam-pénéaétBl.
K m.gj.lolé.ak :
berger kátrányszapana, Berger gtycerin-kátrányaiapana és Berger kén-kátrányszapanai, Berger gygy- é* higleAtku9 szapanai.
ágtlnk róasár. mint u4b.lt vádj.gy.k át aiontuvüt o pótli-
tolüul: valódi é« »r.d.tl vádv. vann*. M indán aláruattó, ki aa.n klaárótag valódi » Httiell véJjt-gyakkat blaloaiiott, 40 ív ÓU kipróbált Beiger-fíta »»appanok haly.U mia kiaiitményl csámpán b«, mogsárli vidjegyjogunkat. A mt aaappanaink a valódiaág jetiül ai XSX. Itt lenyomatott
vádj.gy.t ás oág- —-—--r
aláírást vlMlik.
Taasák tahit aian kát tsmerl.ló J«lr.-ugy«tni éa kifajatattan Bwgar-f.to asappanokai kárni.mintakövatkesó cág gyártmányait:
8. Hall & Comp. Troppau.
Kapható : Magyar-ositrák monarchia is a kOiratd gyógy aa.rtiratban ia axaWbavágó Qilatakb.n.
XSSJ
Tisztelt háziasszonyaink
Szives figyelmébe ajánljak az
„UJ PATRIA" pótkávét
a „BIVALY- gyári jeggyel.
A kávéfőzetet
Egy főzőpróba
zamatossabbá és izletesebbé teszi, annak szép barna szint kölcsönöz.
meggyőz annak kiváló minőségéről.

Siroliiv\' Roche
99
ezerszeresen bevált
tüdőhurutok ellen
friss és idült
köhöi tüí
rriss es íauir
öges, hörghurutnál tüdőgyuladások után.
Egészséges tüdők erős étvágy óvszer a tüdővész ellen.
Nyomatott a laptulajdonos Lfj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
%
N\'AQYKANIZSA igia JANUÁR aQ. SI-iK ÉVFOLYAM 8 SZÁM
HÉTFÓ
ZALAI KÖZLÖNY
Politikai lap.
iillilmlk hétfon él ciBttrtöklii.
£iOn..l4.l ir.k: Egéat ívre 10 koron., rtl4v,e 6 k««n, Negy.dívr. 3 koron. 60 «11. - Egy., uim ára 10 mi. f
KelűlAi >teike»»lA : Krrléna JÓMcf.
KímiIJH : n i»rrk«iia(ő>(>(,
Szirkuztöiig íi kiadóhivatal Diik-tir I
T.l.\'on : llt — Hlrd.U.ak dljM.bá. aa.rlnl.
Farsang ós jótékonyság.
Hogy ilyen váratlanul beköszöntött a tél: a pauperismusnak még nagyobb sebei mutatkoznak. Szivet marcangoló nyomornak kétségbeesett hangjait halljuk s a szégyenlős szegénység"panasztalan kétségbeesését látjuk s valóban nem volna szivünk, ha észrevétlenül ós elókelóen olsurranánk mellette. Ezt a téli nyomorúságot hatóságilag szegény-ügygyé kinevezni 8 azt akarni, hogy a hatóság ezer tennivalója közölt a szegénység minden sebére tegyen gyógyirt, vakmeró követelés és a társadalom kötelességének könyörtelen elhárítása. Még ott is, ahol a szegényügynek külön hatósági szerve van, a fővárosban, még ott is belátták, hogy a hatósági uton konstatált szegénység épen azokra nem akad, akik a szegénységet szégyenük, akik tehát a segélyre a legértékésebbek és egyúttal legjobban rászorultak, ellenben a hatóságilag konstatált szegény nok nagy része üzletszerü szegénység, a sebeivel reklamirozó dologtalanságnak, vagy aljas szenvedélyeknek hódoló búhózója a hangos és követelő koldus, akit nem a balsors ismertetett meg a „paupertasu-8zal, hanem a dologtalan élet. És még ók is, ahol meg lenne a mód, hogy a hatóság az okokba betekintsen, olt is érzékenyebb szervre kell bizni a jótékonyságot, a társadalomra. És mivel Jókai szerint az emberiség jobb ós szebb fele a nő, erre a jobbra, erre a szebbre hárul a szegénység, a nyomor sebeinek bekötózóse. Nagy tapintatot, sok gyóugédséget kivan ez, tehát épen azokat a lelki kiválóságokat, melyekkel a nő, még ha a férfi esetleg nagyobb intellektussal rendelkezik is, jobban meg van áldva.
Szabad-e szóvá tenni, hogy a jótékonyság filléreit régi szokás szerint a farsangi táncmulatságokkal kötik összo. Mindegy nekem ha bárhol túsz az ember jót, csak tegyen. És annyira besavanyodott az elet kegyetlen küzdelmeibe az ember, hogy nem igen far-
sangol. örülnünk kell ha egy-egy vigalom sikerül, mert kiragadja az embert a napi munka és gondok taposó malmából 8 csak az a kár, hogy az eszoveszatt fényűzés következtében sokra igen keserű — katzenjammer következik. Őszintébb lenno a hejehuja ha az emberek egyszerűbbek lennének. De hát a Herceg mesobeli királyasszonya szerint : ne kívánjunk az emberektől lehetetlenségeket.
Más lapra tartozik ez a kérdés, hogy a jótékonycélu mulatságokból mennyire tudjuk a pauperismus sebeit gyógyítani ? Az országban van 15,000 község, usak hárommal szorozva a farsangtáji vígalmak számát, negyvenötezer alkalmát »kapjuk a jótékony adózásnak. Mi jut ebból a jótékonyságra? A választ olvasóinkra bízzuk. Mi legföljebb kimondjuk a mindenki ajkán lebegő igazságot, hogy a jótékonyoélu mulatságok maguk a célra nézve kedve s formájú hazugságok, mert tisztelet a kivételnek, de ezek legtöbbjéből a jótékonyoél nem merít.
Ingatag alap is egy báli jövedelemből orvosolni akarni valamely sebót a nyomornak. A 8zegónyügygyel nemesebben ós állandóan kell törődnie a társadalomnak és itt minden jósziv figyelmébe ajánljuk azt a jótékonysági hatósági szervezetei, melyet Al-mády tieza fővárosi tanácsnok, ez a nemesszí vü .páter p.\'iupertatio" sok szeretettel, nagy tapasztalással készi\'att, mely szegényügyi szabályzatot nem hinnők hogy ne küldené meg városunk magisztrátusának, Ebben a szegónyügy társadalmi felkarolása benn-foglaltatik. Megnyerhetjük a társadalomnak egyseges jótevésére oszlály, vallás és nyelvi különbség nélkül azoknak a nemes sziveit, akik széttagolva és éppen ezért gyakorta efemer hatással a pauperismus sebeit kötözgetik. Kétségkívül elsősorban az kell, hogy a város vezetójónek érdeklődésűt nyerje meg ez a cikk, melyet a szegényügyünk rendezésének meleg szándéka hat át. Bizonnyal lesz a képviselőtestületben oly nemes szívű
ember, aki az itt letett eszmét, hogy szegényügyünket a főváros vonatkozó szabályzata szerint rendezzük s vonjuk bele városunk s megyénk hölgyeit vallás ós nyelvi különbség nélkül, nem hagyja a pusztában kiáltó szókónt elhangzani.

Rendőri szolgálat.
Nem egyezer mutáltunk rá azokra * fontos szolgálatukra, melyekai a rundórség teljesít és mindannyiszor alkalmunk volt felfedni ut t mostoha elbánást melyet a város közönsége fizetés tekintetében a reuilórlegénységgel szemben Unusit. Tudjuk hogy iskolai kvalifikációt nem sokat követelnek tőlük • do annál több testi és értelmi rátermettségre van szükségük, liogy nehéz, sokszor életveszélyes mflkö-désok közben megállliassauak. A rendőrnek erélyesnek és tapintatosnak, sokszor kérges «zivünek, máskor lágyan bumáuusuak kell leuuie. Szegény, tőt uyomorral küzdő helyzetében a becsületesség meg-loatosülésél keli mutatnia olyan szégyenletes fizetés mellett, aminőt akármelyik napszámos minden felelősség és minden életveszodelem és a felsőbb hatóság ellenőrzése nélkül is köunyen elérhet.
Ha a Kó-uton lát,uk a kifogástalanul kiöltözködött rendőri őrszemei, kinek jutna eszébe, hogy az a délceg rendőrlegény 24 óra óta teljesít egyfolytában szolgálatot csak időnkint van egy-két óra a pihenésre engedve, ba ugyan valami hirtelen váratlau eseméuy, ami ilyen mgy városban mindennapos, nem zavarja inog pihenő idejét is «mikor azután nem ritkaság, hogy 36 órára is kinyúlik az egyfolytában való szolgálat. Az úgynevezett hosszu-szolgálat ez, mely reggeli 0 órától másnap reggel 6 óráig tart, amikor nappal poszton áll, éjjel pedig cirkál a városban, bogy órkJdjék vagyon és élet felett. A rövid szolgálat csak félnapos, de azért ha a fdlytou elólorduló rendkívüli események szólítják, skkor a szolgalatban pihenés, szüuetelés nincs.
Természetes, hogy ezek az agyoniaklstott, alamizsuali.gtésü rendőrök ugy várják a rendőrség államosítását, mint a messiást. Mert nemcsak (ite-tésök lesz akkor emberségesebb, de nem fogja muukaerejöket az állatn kiuzsorázni, mert minden város kiterjedése és lakosságának számarányt szerint fogja meghatározni a rendórlegéuység számát.
Ma Nagykanizsán 33 rendőrlegény, 2 tizedes és 1 polgári rendőr áll a közbiztonság rendelkezésére. Tehát összesen 36 ember. Ez a száin azouban t
Ml LKA SUCHARD
alpesi tej • kakaó
czukorból ál
Páratlan különlegesség.

9
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 9g
valóságban kevesebb, ha tekintetbe vesstűk, bog; 9 kötűlök tisztiszolga minőségben alkalmattatilc, 3 a rendőrségi irodában Írnoki teendőket végez, 1 pedig irodaszolgai leendőkkel van elfoglalva. Mnrsd tehát a tényleges állomány 30. De ha figyelemmel vagyunk arra, hogy egyik másik beteg, vagy hogy tolonc, vagy elmebeteg kiséréssel van elfoglalva, 27-nél többet nem számithatunk és igy Nagykanizsának minden ezer lakosára egy rendőr jut.
A rendőrök közQl 6, akik kiskanizsai órtanyá-boz vannak beosztva. Van itt-ott nekik elég teendő-jük, amint a rendőri krónikák mulat|ák. Az Eötvös-téri különítményben 4 rendőr végez szolgálatol. Ezek látják el az Eölvöstérí, Telekí-uti, Pelófi-uli, Rózsa és Atilla-Acai vózrendészetet A Teleky-ulon egy állandó őrszem van, egy pedig nappal a többi utcát 3 szór bejárja. Éjjel pedig kétszer portyáznak kettesével az utcákon. A vasúton allaudóau teljesít szolgálatot egy rendőr.
A központi redórszobában 10 teljesít felváltva hosszú és 10 rövid szolgálatot. Nappali poszt van a Csengerí, Magyar és a Király-utcán, mig a főtéren az őrködés. A Gseugeri, Magyar és Király-utcai őrszemekből éjjeli őrjárat alakul, mely e városrészt éjjelenkint kétszer járja be, ha csak az eshetőségek miatt másként nem kell intézkedni. De nem szabad elfeledkeznünk arról som. hogy szinielóadásoknál, báloknál miudíg jelen van 1 — 3 rendőr, ami a többinek a szolgálalát rendeseu súlyosabbá leszi.
Akik éijelre a rendórszobábau teljesítenek, inepekciós szolgálatot, szokat is folyton zavarja a telefou, mely vagy verekedéshoz, tűzhöz, lopáseseté-hez, részegek gazdálkodásához stb. szólítja a pihenésre vágyó, kimerült legénységet.
Amint nemrég megírtuk, egy uj rendőr-kalöuítmény lesz a Csengeri-uton a Déli Vasút és a Tárházak költséghozzájárulásával. Ez a különítmény nemosák azért fontos, mert a vasúti és a tárházi jaktárakat at eddiginél megbízhatóbban fogja őrizni haurm mert a város egész déli oldalának közbizton sági pontjául log szolgálni sót némi csekélységgel a szolgálatot is köuuyebbé teszi a rendőrségre nézve.
A rendőri szolgálat terhességél jó ismerni a város közönségének, a városatyáknak, akik a rendőrt csak jól kiöltözve békességes idóben látják és nem gondoluak arra a fontosságra, amit csekély zsoldért terhes körülméuyek közölt végeznek a rendőrök. Ha bepiManlauak a végzendő feladatok nehézségeibe, akkor nem fog a város elzárkózni a rendórlegéuy-ség megélhetésének javításától, ha súlyos körűimé nyek kötött kérő szóval járuluak hozzá.
végleges megállapítása végett szóbeli tárgyalásra meghívja. A főjegyző egyben bemulatta azokat a feliratokat molyekben a tanács a kormánytól a főgimnázium építéséhez ujabb 300 ezer K segélyt kér, továbbá a város az iránt is megkeresi a kormányt hogy a nagykanizsai fógimuázlum helyettes civil-tauári állások helyetl rendszeresítsen az állam rendes tanári állásokat és ezek fizetését vállalja magára. Aki helybeli főgimnázium folytonos civiltauár változásáról kellőleg tájékozódva vau, az tudja mérlegelni ennek az intézkedésnek fontosságát.
A főgimnázium ügye után az állami polgári leányiskola került napirendre. Ismeretes, hogy a polgári leányiskolát évről-évre többen látogatják és mégis csak az első osztály vau párhuzamosítva, ugy hogy s helybeli szülők nem egyszer kénytelenek voltak leáuyikat idegen iskolákba áduí. A város annak idején abban a reményben adta át iskoláját az államnak, hogy a szükséghez képest azt fejleszteni fogja. Bizalommal fordul túllát a város képviselőtestületi határozat alapján a kormányhoz, hogy a jövő tanévben a második osztály párhuzamosításáról és a szükséges tanerő kiuevezéséról gondoskodjék.
A tanács elhatározta, hogy egy első és egy másodosztályú Írnoki állásra pályázatot ír ki, inely legközelebb a helyi lapokban fog közzélétetni. A pályázati határidő febr. 15-e. A városnál működőkét legrégibb diinok Pólai József és Vidos János szombaton tisztelegtek Véosey Zsigmond polgármesternél és kijelentették, hogy az írnoki állásokra pályázni fognak. Minthogy elfogadott szokás, hogy a rendszeresítendő állásokra mindig szolgálali idószerínt következő dijnokokat választja meg a képviselőtestület (haciak ellenök alapos kifogás nem tehető), azért a többi diuruista ez alkalommal nem is pályázik. Különben Polai József már 3 év óla önállóan látja el az iktatói hivatalt, míg Vidos János, kí jelenleg a számvevőségnél dolgozik, két évig a levéltárosi teendőket látta el önállóan így mindkettő rsgi szorgalmas munkával rászolgált az előléptetésre és megválasztásuk biztosra vehető.
Tárgyalás alá került egyik kávéházi tulajdonos-nak beadványa, melyben a zárórák inoghosszabbitá-sséit az eddiginél 100 K-val többet ajánlott fel egy évre. Mivel a tanács már ugy határozott, hogy a szegén)alap nagyobb támogatása céljából csak esetről esetre nd záróra meghosszahi\'ási engedélyt, azért a kérelemnek helyt uein adott.
A gőzfürdő v tolárát a város febr. 1-én kifizeti az eladó Nagykanizsai és Délzalai takarékpénztáraknak. A vételár után a megvétel napjától 5%-ot lizet a város, minek ellenében a fürdőnek ez ¡időre eső bérjövedelme őt illeti.
Voltak még egyéb gazdasági üuyei is a tanácsnak, melyek a ónban, minthogy uincseuok a befejezés stádiumában a város érdekeire való tekintetből nem tartozik a nyilvánosság elé.
Tanácsülés.
A pénteki tauái-süíés elég érdekes ügyel intézett el, mely közül talán egyik sem olyan sürgős és egyik sem érdemli meg annyira a közönség érdeklődését, mint a lőgímnázium építésének Ugye. Régóta húzódó kérdése ez a városnak és mert századokra szól ez az alkotás minden amellett szol, hogy nagy körültekintéssel alapos és éles kritikával kell azt a tervet megvitatni, melyből városunknak nemcsak egy nagy monumentális épülete kerül ki, hanem első kulturiutézetűnk számára készül és igy magán kell hordania a célszerűségen kívül mindama tulajdonságokat, melyek elhelyezés, építési stíl tekintetében a modern iskolaépítést jellemzik Ezt azért mondjuk mert a Haliul és Jámbor műépitötól beterjesztett és a képviselőtestülettől már tudomásul vett általános terv ellen a tanáas és a főgimnázium építési bitoltsága uéhány tagjának figyelemre méltó észrevélole van. A pénteki gyűlésen a tanács ezért elhatározta, hogy mielőtt flálint és Jámbor műépitőket a részletes terv és költségvetés elkészítésével a közgyűlés véghatározata alapján megbízza, az elhelyezés
HÍREK.
Razzia a hazáid kártyások ellen.
A nagykanizsai rendőrkapitányság névtelen levelet kapott egy szomorú lelkű feleségtől Hógy a férje egy kávéházban este 7 — 8 óra között tiltott kártyajátékot játszik. Pokol a szegény asszony élete, a gyermekei nyomorognak, rongyosak, Mentse meg a rendőrség a hazárdjátékos lórjet a családjának. Ki tudja metrnyi szenvedés, mennyi nyomor és lelki tusa és mennyi családi vjs/ály után határozta el magát a nó, hogy férjének játékszenvedélyére felhívja a rendór-ség figyelmét. A levélben mognevezi a kávéházat is, de mi nem közöljük, mert való-
színű, hogy nemosak ebben az egy kávéházban szokott ó kelme kártyázni és valószínű, hogy minden kávéháznak megvan az ilyen osaládnyomoritó kártyása. Sót az is valószínű, hogy az a férj nem is hazárdjátékot űz, hogy megengedett alsóst vagy tartlit. de olyan mértékben, a hogyan osaiádja érdekeinek veszélyeztetése .nélkül azt tennie nem volna szabad A rendőrség a jelzett időben csakugyan mpglepfe a levélbon megjelölt kávéházat, de bizony vendéget 8 alig talált ott, annálkevésbé kártyázókat. A többi kávéházban is vizsgálatot tartolt ennek utána, de a szegény asszony szomorú megnyugtatására jelenthetjük, hogy a rendőrség nem akadt pazarló férjére, kí osaládfói kötelességeiről is megfeledkezik a kártyaszenvedély miatt. De észre tér, ha észre veszi, hogy a nyilvánosság és a rendőrség ébersége szemmel tartja ót is, a többit is
— Személyi hlr Dempfli Henrik cs. és kir. vezérőrnagy a 62. honvéd-gyalogdandár parancsnoka Székesfehérvárról ma a déli gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett A helybeli CO. honvéd gyalogezred felett szemlél tart. Lakása a Korona-Szálóban vau.
■- Müvész-Bstély. A Nagykanizsai Kereskedő Ifjak Önképző-Egyesülete 1913. évi február bó 3-án a Polgári Egylet összes termeiben Stoyer Ilonka úrasszony a m. kir. Operaház inűvéstnője, Márkus Dezső ur a budapesti Népopera igazgatója és Sarkadi Aladár ur a budapesti Vígszínház művésze közreműködésével, könyvtár-alapja javára Művész-Estélyt rendez. Helyárak: Emeleti páholy 30 K. Földszinti páholy 90 K. Ülőhely I—II sorban 6 K, III—V. sorban 6 K, VI-IX. sorban 4 K, a több\' sorban 3 K. Karzati ülőhely 9 K. Belépőjegy 2 K. Kezdete este 9 órakor. Felűlfitetéseket, tekintettel a jóték nyoélra, köszönettel fogaduuk és hirlspilog nyugtázunk A műsort láuo követi. Műsort az estélyen aAnak ki.
A művész-estély iránt szokatlan ^érdeklődés mutatkozik. Az érdeklődés középpontja természetesen Stoyer Ilouka, kinek érkezése és működése valóságos művészeti esemény Nagykanizsán. Jegyek a Kohu L. Lajos féle üzletben előre válthatók.
— Oalasttnzl ünnep. A nagykanizsai Kegyes-Unílórendi katbolikus főgimnázium a kegyes-tanitó-rend alapítója, Qalas&nzi Szent Jótsel tisztelőiére 1919. évi február hó 9 án a Polgári Egylet nagytermében hangversenyt rendet, melyre a t. stOlőket k a tanügy míuden lelkes barátját, tisztelettel meghívja az igazgatóság. A nagy alapító életrajtát Horválh György igazató fogja hraertetui. A hangverseny kezdete d u. 5\'/, órakor. Helyárak: Páholy 6 korona ülőhely I—IV. sorig 1 koroua. a többi sor 70 fillér, állóhely 60 fillér.
Kanizsai dr. ünneplése. Estékről jelenlik : Az itt állomásozó 28. honvéd gyalogezred törzsorvosát, Kanizsai Sáudor dr.-t \'"(Karlschmarofl León fókáutor fiát) a zágrábi újonnan épült helyőrségi kor-bázhóz helyezték át. A közszeretetben álló törzsorvos tiszteletére távozásakor nagyszabású bucsu batikoltét rendezlek, melyen IJogát vezérőrnaggyal az egész tisztikar feleségeikkel együtt résztvett. A tisztikar Kanizsai dr. nejéuek pompás virágcsokorral kedveskedett, mig az altisztek a szeretett törzs orvosnak babérkoszorút adtak emlékűi.
— Szanatóriumi piknik A Jótsef kir. herceg Szanatórium-Egyesület nagykanizsai fiókja 1912. évi lebruár 10-én, szombaton a Polgári Egylet összes helyiségeiből! szegénysorsu tüdőbetegei fel-segélyezésére az V-ik ker. honvédzenekar közreműködésével hangversennyel egybekötve pikniket rendez.
JANUAR 29
£
ZALAI KÖZLÖNY
S
Kezdete este 8 órakor. Belépő-díj és karzati jegy 2 korona. Családjegy 5 korona. Minden egyes adag 60 fillér. FelQlfizetések köszönettel fogadtatnak. Étkezés után tánc.
— CJj ^murakereeaturi apát A király a vallás- és közoktatásügyi miuiszter előterjesztésére a Mura folyó melletti 8zent Keresztről nevezett keresztúri javadalmas apátságot Gsóthi Géza csóthi plébános, kerületi ale peres és tanfelügyelő, pápai címzetes kamarásnak adományozta.
— A kereskedőim! iskola estélye. Szombat este Casino nagyterme zsufolásin megtelt azzal a közönséggel,, melynek tudatába mind mélyebben vÓBŐdik a nagykanizsai felső kereakdelmi iskola népszerűsége Kz a koncert, mellyel a tanulók a nagyközönség elé léplek, fényes bizonyítéka, hogy a gyakorlati iráuyu kereskedelmi szakiskola uem hanyagolja el a művészeti és humán tárgyak oktatását se. Az ifjak változatos és érdekes műsorral léptek a közönség elé, mely szívesen tapsolta meg a szereplők elért sikereit. A felső kereskedelmi iskola ifjaiból és a női kereskedelmi taufolyam hallgatóiból alakult vegyes kar kedves és szines énekszámokat adott elő, melyek tiszta preoiz előadásáért Hirochfeld Rezsó tanár, kí a kart betauitotU és dirigálta lelkes óvációkbáu részesült. Vqds Margit hegedű és Kelemen Böske zongorajátékához szépen simult Grünhut Andor gordouká|ának tiszta méla hangjai. A nagy tetszéssel fogadolt együttes után Vajda Margit hegedű szólója következett. Szántó Béla vig mouolog-ját Ügyes tehetseggel adta elő. Nagy készültségre vallott Bogeurieder Ottó és Leudvai Dezső hegedű dtiójai mely hosszas tapsokra ragadta a közönségei. Mély hatást ért el Reioh Andor Gedóvár asszonyának szavalásával. Előadás után táno, az ifjúság mulatozása következeti, melytől szívesen konstatáljuk, hogy mind végig megtartotta azokat a kereteket, inelyekban iskolai ünnepélyeknek lefolyniuk kell.
— Iparosok a vásárokról. A nagykanizsai iparosok teguap értekezletet tartottak Samu József elnöklete alatt, hogy nyilatkozzanak az Iparosok
Or-izágos Szövetségének felhívására mi a véleményük a kerületükben levő községek vásáraira nézve illetőleg mely vásárok volnáuak beszünteteudók és hogy uj vásárok engedélyezését szükségesnek tartja-e. Az értrkezlel Halvái Frigyes iparbiztos inditváuyil magávévá tévő kimondta, hogy a nagykanizsai iparosok és kereskedőktől látogatott vásárok meghagyassanak. Mégis azzal, hogy Recseholyen többet, mint a tavaszi Józsofuapi vásárt nem tart szükségesnek, valamint a Huleznai vásárt, melyet iparosok uem is látogatnak teljeseit fölöslegesnek tartanak. Tekintettel arra, hogy Galambok Kiskomárom tőszomszédságában van, melynek vásárai erősek szoktak lenni, a Galamboki országos vásárt és fölöslegesnek tartja.
— Uj cégek. Nagykanizsa város tauácsa, mint elsőfokú iparhatóság a következő uj cégekel engedélyezte: Tuksa Béla kárpitos, Horváth Mikó Péter kómives mester (eddig csak kisebb kömives munkára válalkozhalott), 1\'ollnk Izidor marliakereskedó.
— Nincsenek iparmegbizottak. Szombaton lett volua az uj iparmegbizottak megválasztása. Bár a helybeli lapok és hirdetések is közölték s választógyUlés idejét mégsem jeleni meg az iparosok és kereskedők közül egy sem. Üsak a hivatalos kiküldöttek, Halvaz Frigyes iparbiztos, Pálffy tb. szolgabíró és Orbán József levéltáros jelentek meg. A választásra ly gyűlést fog a városi tanács kitüzui.
— A Magyar Figyelő uj évfolyamának 2. tzáma a szokott magas színvonala tartalommal jelent meg. Gróf Tisza István az osztrák szociáldemokrata munkás vezéreiről kőzöl cikket, amelyben kimutatja, hogy az osztrák szociálizmus parlamenti képviselői csak igen kis részben kerülnek ki a tényleges ipari munkásságból és ilyenformán annak az érdekeit uem is képviselhetik azzal a súllyal, melyet igazi szakmabeli muukások álláspontjuknak adni tudnak. Ezzel kapcsolatban nálunk is sürgeti az ipari muukásosztály minél nagyobb autonómiáját és azl a politikát, amely az ipari rauukásoknak saját kérdésüknek intézkedésében döntő szempontot adua. Báró Roszuer Ervin folytatja
nagyérdekü tanulmányát az általános választói jogról Franciaországban. Wlassics Gyula ai 1867. XII. t.-e. jogi természetéről közöl tanulmányt, . melyben Tisza Istvánnak a mull számban megjelent hasonló tárgyú cikkére válaszol. A cikk kétségkívül széles körökben Tog feltűnést kelteni. Palágyi Menyhért: Maltbus szelleméről értekezik és széles körökben nagy feltűnést kelteti természettudományi cikksorozatának egy ujabb ériékes álláspontját világítja meg Adorján Audor: Utazások Magyarországon a XIX. század első felében címen ezúttal 1820. esztendőnek társadalompolitikai, irodalom, művészi és más viszonyairól közöl leudkivül érdekes adatokat. A szépirodalmi részben Balla Ignác szép novelláját találjuk. A Pel-legyzések rovat ezúttal a rendesnél is gazdagabb. A számos elmés és harcias cikkecske között hihetőleg soknkat fog érdekelni Kemény Simonnak Irodalompolitika cimU feljegyzése, amelyben a legutóbb lefolyt irodalom-polilikai vitákról éles, tömör és világos kritikát mond. Előfizetési ára negyedévre 6 kor. Kiadóhivatal Budapest, VI , Andrássy-ut 10.
Hirdetmény.
A Dunautuh parcellázó és finanszírozó bank részvénytársaság tisztelt részvényeseit ezennel értesitjök, hogy jegyzett részvényeik után a III. részletfizetés fejébeu a névérték 30°/o a, azaz részvényenkint 30 korona-
folyó évi február ho 1-én fizetendő.
Felhívjuk tehát a tisztelt részvényeseket, hogy az alapszabályok 10. §-áben megállapított joghátrányok terhe alatt a fenti határidőre a Néptakarók pénztár részvénytársaságnál Nagykanizsán a befizetést teljesíteni szíveskedjenek.
Kelt Nagykanizsán, 1912 január hó 27-én.
V
Az igazgatóság.
MEGHÍVÓ.
$ Nagykar)¡3$ai <3akarékpcr)3tár ^c$3űcr)ytár$a$ág
1912. ¿wi február H6 6-án dólelötl 10\'/, érakor tartja saját helyiségében
67. évi1
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a t cz. részvényeseket tisztelettel meghivja
t
AZ IGAZGATÓSÁG.
»
T árgys or ozat:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelőbizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése
4. Az alapszabályok 27. és 43. §§ aí értelmében kilépő Aczél Pál, Sartory Oszkár és Stern Sándor igazgatósági tagok helyett
3 évi időtartamra. Dr. Rotschíld Jakab, dr.\' Fried Ődön, Goldhammer Károly, Heimler József és Forintos Károly felügyelő-bizottsági , tagok helyett 1 évi időtartamra leendő megválasztása. A kilépő tagok újra meg választhatók.
5. Netáni indítványok-
JEGYZET. A t. cz. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazólapjaikat 1912. évi február l:ó 5-ík uapján délelőtt 9—12, délután 8—6 óráig az intézel helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján álvehotík.
Megjegyeztelik, hogy az alapszabályok 11-ík § a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinok a részvénye a közgyűlést mogeiőzőleg négy
héttel nevére átíratott.
4.
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 89.
MEGHÍVÁS.
A Dél-zalai Takarékpénztár Részvénytársaság
1912. évi február hó 18-ik napján délelőtt 10 órakor Nagykanizsán saját helyiségében tartja
XLII. évi rendes közgyűlését,
melyre a tisztelt részvényesek tisztelettel meghívatnak.
tárgysorozat\'
1. Igazgatósági és felagyeló-bizottsági jelentések az üzlet eredményéről, az 1911. évi számadások előterjesztése — ezek alapján a mérleg végmegállapitása, a számadók felmentése és a mutatkozó nyereség felosztása iránti határozat.
2. A társaság hivatalos közlönyének az 1912. üzleti évre leendő kijelölése.
3. A megbízatásuk lejárta következtében kilépő 5 igazgatósági tag helyett az alapszabályok értelmében 5 igazgatósági tagnak 3 évre, — ugy a felügyelő-bizottsági tagok számának meghatározása és 1 évre való megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1912. január 21..
AZ IGAZGATÓSÁG
A t. ci. réozvéuyosek kéretnek szavazólapjaiknak részvényeik elómutatása melletti Átvételére a takarékpénztár helyiségében 1912. évi február
17-én megjelenni.
A társulati igaigatóságnak a közgyűlés elé terjesztendő jelentése a közgyűlést megelózó 8 napon át a t. részvéuyesek által az intézet heiyiságébeo betekinthető.
VAGYON
MÉRLEG ISII. ÉVRŐL
TEHER
Pénztári készlet Jelzálogi kötelezők Törlesttéeea jelzálogi kötelezők Kezességi köteletők Váltók
T u- i-t (in«»"\' hi» 240.000 K -í
Ingatlan birtok (ttyjbb ing.lt.nok 21.611 K 3tf
Értékpapírok értékpapírok függő kamatai Kíntlevő kamatok Aranyok és frankok Oaitrák-magyar bank glró Adósok
óvás és bélyeg költségek
49283 877884 2727966 41668 164H660
271611 2 223450 BB«.)6 49371 11075 8198 136163 600
1278 2014
7964366
37
Részvénytőke Tartalékalap Nyugdijalap Tiszti nyugdíjalap Betétek és betétkamatok Betét kamatadó Visszleszáinítolt váltó Leiétek
Klóré felvett kamatok Aranyok és frankok Hitelezők
Kperjesy Sándor iskolaalapítvány Arvabáialap Bziuházalap
Katonatiszti akadémiai alap Napibiztosi dij Felügyelő-bizottsági dij Fel nem vett osztalék Nyereség
álhölti 1010. évről 226 10 írkoi Itt «r. 595850 IBII. cvi nyereség 05 78 . 14360706,
Oaaaeg
10 frinkoil es. kir.
arany
183
1441
15 9
789 373
291
koron.
190
600000 832100 lOOOOO 61171 6007399 10290 1104716 8642 45769
60646 10000 87167 20399 10811 9384 9000
nu.
9000,»« 16p9 —
149663
56
1978
2014
7964356 37
DR BENTZIK FERENC s. k.
Ura. i|u|. elnök.
Kelt Nagykanizsán, 1911. deoember hó 31-én.
EPERJESY GÁBOR s. k. főpinaUmok
REINITZ JÓZSEF s. k.
¡(ugató,
Ezen zármérleget

fó- ós egyébb üzleti könyvekkel összehasonlítottuk és mindenben megegyezőnek találtuk. Kelt Nagykanizsán, 1912. január hó 20 án.
HALPHEN MÓR s.
t.lügy. bit. Lg.
FA1CS LAJOS s h.
felügy. bis. Lg.
RAPOHC GYULA s. k.
feltlgy. biz. t.g.
LÔWE ADOLF s. k.
fetUgy. bit. U(.
Nyomatott a laptulajdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
/