Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
15.37 MB
2015-06-22 14:45:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
243
2249
Rövid leírás | Teljes leírás (288.62 KB)

Zalai Közlöny 1912. 026-033. szám április

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


5I-IK ÉVFOLYAM a6. SZÁM.
N\'AQYKANIZSA r9la ÁPRILIS x. 5I-iK ÉVFOLYAM 26. SZÁM f HÉTFÓ
ZALAIKÖZLÖNY
Politikai lap.
■•Uiliilk bitlii ét ciltlrtlkii.
EISfWatéal árak: Eg«>• évro 10 korom, lélitie 5 koron*. n„,.,•_
N«gr«<""* * koron. BO «11. — Egy«» .iftm ér» 10 Ml. .>o**«i.
Szirkiiztiiéi ét kiaiéblvaUI liák-tér 1
» mirrke»Uaíi. TaU\'o*: ||t. — HlráoUuk dljttabi* •■•rlnl.
Ipartestületi jelentós.
A nagykanizsai lpurlesitílet Elóljárósá gának a/. 1911. óvról szóló jelentését nóini lényegtelen kihagyással a következőkben adjuk : Ez óv január hó 18-án jutott Ipartestületünk negyedszázados korához Tehát ez alkalommal nevezetes évfordulóról kell említést tennünk.
Huszonöt év mult el, mióta testületünk megalakult s alapszabályos működését meg kezdve, városunk iparának fejlesztését magára vállalta.
E 25 év leforgása alatt testületünk eredményes működésében hány és hány érdemes iparostársunk vett részt, akik közül bizony sokan megszűntek élni e földön.
De a gondviselés a kimerült erók helyére mindenkor küldött uj ós tevékeny erőket, melyek a megkezdett törekvések szolgálatába állva, tehetségüket az egyesület hasznára fordították.
Iparkodtak arra törekedni, hogy az Ipartestület életében az egyetértés, a testvériség és szeretet részére oithont teremtsenek, mert bölcsen belátták, hogy ezen eszközökkel sikeresebb a küzdelem minden támadás ellen.
Az esetról-esetre megválasztott elöljáróság tudatában volt annak, hogy az egyesület eredményes vezetése csakis alapszabályos működésében gyökeredzó rendelkezésekkel biztositható.
Ennélfogva különös tekintettel volt arra, hogy a hozzá fűzött igényeknek teljesítését minden egyes tagjával szemben, különbség nélkül beváltsa.
Szem elótt tartotta, hogy működésében a lehetőség szerint hivatásának megfelelhessen; mert elóre látta, hogy a legcsekélyebb félrelépéseért a tömörülés szentségét a széthúzás ós a kishitűség dúlja föl.
Találkozott is az Ipartestület olyan áramlatokkal, amelyek sehogy sem akartak meghódolni elótte, de az újítás szelleme hamar békót vetett a niaradiságra <%s a oéhek lelkes tagjait a haladás kora magával ragadta és megismertette velük annak szükségét, amely az Ipartestület megalakításával az iparosoknak egy táborba vonásával jár.
így átesve minden akadályon, mind eró-sebben nyilvánult meg a békés munkálkodás vágya. Mind hangosabban jutott kifejezésre az ipartestület eredeti célja.
Az iparosság józanabb része érezte, egyesülésben rejlik érdekeinek megóvása. Törekedtek arra, hogy az egyenetlenség az Ipartestület életéből egyszer ós mindenkorra kik Üszőből tessék.
Az ellentétek teljes elsimulása az iparosságot egymáshoz közelebb hozta és a megváltozott körülmények alapján a rendszeres
együttműködés vert gyökeret. Míg végre jött egy jobb kor, a békés törekvés diadalmaskodott és az Ipartestület biztos lépésben haladhatott hz elébe tűzött cél felé.
S luidón az önzetlenség jegyében működő elöljáróság eredményen tevékenységét a megelégedés betetézte, hz engesztelés ne-felejts színű ege is kiderült fölötte.
De ép egy negyedszázad küzdelmes évei sorakoztak el működése mellett, inig odáig jutoti. hogy az elért eredményekért — melyek a/, iparosság javára szolgállak — a gondviselés elótt háláját kifejezhesse.
Huszonöt évből merített tanulsággal gyarapodott a testület. Oly tanulságokkal, amelyek a késő utódokra nézve is mindig üdvösek lehűlnek.
E tanulságok rövid összefoglalása alapján belátunk a 25 éves múltba, tapasztalas-sal bírunk a jelenben és irányi vethetünk a jövőre is. A mult küzdelmes volt, a jelen az ölöm és lelkesedés napja lett s a jövó ezek sikeres köve...