Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
54.05 MB
2010-03-08 15:28:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
297
4368
Rövid leírás | Teljes leírás (1.48 MB)

Zalai Közlöny 1937. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\'olyatn 1. szám
--T /
77. Évfolyam i. szam Nagykar,Íz,a, 1937. Január 1. péntek
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
III I II I. u Hl&lmá ml
POLITIKAI NAPILAP
Felttót tzerkeaztf: Barbarlt* Lajom
ElSflutW ám: *J Ha • patti 49 IUU SuiWWll él SaUtMül Ufiíoa, 7» .
ÚJESZTENDŐ
Irta: ERNSZT SÁNDOR
A nyomorúság és a gond igen nagy, a válság mérhetetlen, száz örvény tátong előttünk. Számítást teszünk. Szorongatottak vagyunk, de rem ijedezünk, mert hiszünk aa Istenben és bármilyen óriási a gond, a mi öntudatunk diadalmasabb. Háború van most, vér folyik, sokszor egészen lever ennek rettenetes tudata, de a rövid lét tele van tóteni örömökkel; nagyobb az ö"öm mindennél, ami mulandó körülvesz.
Melyik kor volt ilyen, oly nagy, széles a tér, melyen a legnagyobb küzdelem folyik. Mégis ebben a küzdelemben is van pihenés, öröm, boldogság, az Ur ünnepel. Ha csak a küzdelemről lenne szó, az leverne bennünket, de ez pusztán emberi dolog lenne; a küzdelem pedig a földon nem emberi, vannak Itt elemek, melyek nem pusztán emberiek. Azt mondta nekem évek előtt egy kedves, mélyen gondol kodó barálom, a kereszténység ha nyatlik ; nem, nem hanyatlik, a kereszténység küzd, vannak jó és rossz napjai. Ebl>ől nem következik semmi az istenire vonatkozólag itt a földön. Az isteni, füiy, djcsCség maradandó a századokban.
Igaz ugyan, ezt mind ki akarják szórtan! az életből, földiek, egyedül földiek akarnak lenni, ádáz harcol vívnak az isteni ellen. Ez az örök harc. Az érzék a lélekkel szemben. Eldönteni nem birja senki ezt a har cot. Ha a lelket szembe állítják a testfel, ezt a harcot nem lehet el-dönteni, eldöntetlen marad, mind két pártnak nagy tábora lesz. Rész ben benső ez a hnre. de másrészl a külvilágba vitetik, egtsz a vér. ontásig, az emberiség sokat tanult, de nem annyit, hogy a vérontást kikerülje.
A fegyverek minduntalan ugyan azok, kl akarnak szorítani bennün ket a mi világunkkal a tényekből a mesék világába, a mi meggyőződésünk véres, s ha oly tor puhábbaknak látszunk, vagy vagyunk. azJri nem engedünk. Ha lelkiarőnktől akarnak megfosztani az r.em fon sikerülni: uj, erőszakos gondolatokkal jöhetnek, gondo\'om, ha csak véresen, ulolsó szálig kl nem irta nak, ki fogjuk blriü a versenyt i álmunk és akaratunk Betlehemtől Kálváriáig ivei.
Mit hoz a jövő, azt senki sem tudja közöttünk; a jelent látjuk, szorongatnak, vércsen szorongatnak bennünket. Nem biztos, mi lesz a küzdelem lefolyása, feltéve a legrosszabbat, a lelket legyőzni nem lehet, a legnagyobb erőszak is csak ideiglenes diadalt érhet el, de ma még épi>enséggel nem biztos a küzdelem lefolyása.
Azonban ma is a legfontosabb a lehető tiszta látás. Ne éjjünk ha mis öntudatban, bármennyire szent az ünnep, tudnunk kell, hogy állapotunk veszélyeztetett. Igen nagy harcok közelednek felénk, a keresz
ténység ellensége nagyon erfis, különböző formái vannak, most kon. centrikus támadás készül.
Ha mi ezt nem látnók, félreismernénk a helyzetet. Néhány éve össze-gyülemlett minden erő el\'enünk, látjuk a hadállásokat, de akármilyen hatalmasak azok, ne ijedez zünk.
Ami hasonlóan fontos, mint a vl lágos látás, az az erős elhatározás. Akármi történjék, ha a harcvonal
közelebb jön, álljuk a harcot. Lát tuk ezt előre- Láttuk közeledni Bz ellenséges frontot.
Ha mi harcba keveredünk, azt előre tudjuk, hogy szűkebb lesz tá torunk, do ez se ijesszen meg, szűkebb, de harciasabb- Sokan már is el vannak fáradva; komoly esetbeQ ezektől elbucsuzunk. Jöhet itt is az óra, amidőn többet r.em lehet beszélni, csak cselekedni. Abban az órában különösen fontos lesz az erős lélek. Kérjük az Istent, hogy nehéz órában ne hagyjon el.
Főképpen óvakodjunk attól, hogy -eszmei zűrzavarba keveredjünk. Ez az idegek ügye. Sokan félelemből
össze-vissza beszélnek, túloznak, "lehetetlen dolgokat lehetségesnek tartanak. A mi utunk logika, világos, összefügg a múlttal. Legyünk nyugodtak és logikusak á nehéz órákben is.
Ha az Isten nehéz napokat fog adni nekünk, akkor fogadjuk azokat méltón, most szerényen, most alázatosan, akkor kitartóan, most megvetve minden hiúságot, aklor kérve az Isten segítségét* Ne féljünk, dp minden rosszra számit sunk. Átmenet minden, ami itt van, adjon Isten olyan bátorságot szivünkbe, amilyen alázattal és odaadással vagyunk előtte.
másfélórás napirend előtti vita az egyórás városi közgyűlésen
A kivágott városi gyümölcsös ügye a képviselőtestület előtt — A polgármester áll a noha-mozgalom élére — Nagy vita a Welser-ügy körül
Szerdán délután tartotta ez évi utolsó közgyűlését Nagykanizsa város képviselőtestülete dr Krátky István polgármester elnöklete alatt a városháza kis tanácstermében.
Napirend előtt Klss-Tóth Imre újra szóvá tette a már ismert gyümölcs-ügyet. Kimondta, hogy az érdő-legelő-bizottság határozata ellenére a jó gyümölcsfákat kivágták, azok értéke 3000 pengő, ami érte lefolyt 300 pengő. A leírók eladásánál a várost ujabb károsodás érte. Majd kitért arra, hogy egy erdöőr egy alkalommal "80 öl fát vásárolt a tisztviselők részérc.
Egy öl fa egy pengő és egyéb panaszok
Krátky jwlgárniesier válasza szerint uz erdészeti hatóság inlézkcdésérc történt a fák kivágása, mert ahol a gyümölcsös volt. az erdőterület volt. A kivágott fákra árverést tartottak. A számok, amiket a felszólaló említett, • has-számok.< A nyilvános árverésen ott volt egy számvevő ellenőrnek. Az erdöőr becslése szerint a gyümölcsfák tüzifaértéke 130 pengő volt, mig a befolyt összeg 171) pengő. A kivágott fák jobbára kivénhedt, korhadt gyü-mőlcsfák voltak, összegűn 60 ürméter dorongfa termelődött ki.
Klss-Tóth Volt. aki az árverésen egy pengőért vett meg egy öl fát, ngy hogy mindjárt négy ölet veit meg ezen az áron.
Krátky polgármester elismeri, hogy olcsón adták el a fákat, de épen azért a faárverést a minimumra fogja leszorítani. esetleg teljesen beszüntetni.
Szabó Gyula rámutatott arra. hogy maga a fabecsülő Bódog ordőőr is vett a fából.
Krátky polgánnester; Régi szokás volt. hogy az erdőszolga az árverésen vásárolt fát. de ő czA a szokást beszüntette.
Aradi Antal indítványozta, hogy négytagú bizottságot küldj nek ki ereknek a kérdéseknek nyugvópontra ho-«a tálára. hogy megszűnjenek a gya-misitások.
Krátky polgármester: Szokatlan, hogy egy bizottság küldessék ki olyan kérdésekben, amelyekre én a választ már megadtam. Helytelen azonban, hogy felelőtlen egyének suttogását ide. hozzák.. .
Dr. Balázs Zsigmond hangsúlyozta, hogy a közva&yont nem szabad ugy kezelni, hogy a város károsodjék Olyan gazdálkodást kell folytatni\' mint a családoknál, magán^izdaság-nál. olyan ia\'éxkedések kiadását kéri, amelyek a jövőben lehetetlenné leszik a felhozottakat.
Krátky polgármester Kit az ügyet Is bevesszük a vádpontokba az illető ur ellen. Ha kisebb tévedések fordullak is elő, tlo a várost itt kár nemért«\'.
75 000 hektó noha-bor ügye
Boda Károly dr, a noha-kérdést tesz. szóvá általános figyelem közepette. Rámutat arra. hogy a kiskanizsai gazdák nagyrészének Cserfőn van szőlője, ahol 10—15.000 hektó nolia is fekszik. Nagykanizsa több mint 7">.OOŐ hektó nohát vásárolt. Knn \'k a pénznek leg nagyobb része Itt maradt a városban. A l>orpárlat-rendclct egyszerűen kitiltotta a nohát a forgalomból, az eddigi 75.000 hektó helyett csak 8000 hektót lehet kifőzni. A városi képviselőtestületnek a maga súlyával, Nagykanizsa és a zalai vidék országgyűlési képvi-
selőinek bevonásával kell a kérdést megoldani.
Krátky polgármester bejelentette, hogy téliesen egyetért dr. Boda fejtegetéseivel és készsé&gcl áll a \'noha-mozgalom élére.
Szabó Gyula a jövedéki ellenőrök bánásmódját kifogásolta a közönséggel szemben. Szóvá lette a városi szesz főzde gyakorlatát, amely a gazdáktól a hordóliasználatl dijat levonja. Kgy városi szcszfokmérő felállítását tartja szükségesnek.
Krátky polgánnesior elismeri, hogy minden városi közegnek a legudvariasabban kell eljárnia a felekkel S/cm bon. de a jövedéki ellenőr magatartása is attól függ. hogy hogyan fogadják őt. A szeszfőzde szabályszerűen jár cl. A hivatalos fokmérő felállítására vonatkozó javaslatot tanulmányozni fogja.
Másfélórai napirend előtti vita után végre sor került a napirendre.
A közgyűlés megköszönte az 5000 |>engő forgnlmladó segélyt. Tudomásul vette a belügyminiszter rendelkezéseit a város 1930. évi költségvetésének jó-váhagyásával kapcsolatban.
Nagy vita a Welser-gyár segélyezése körül
Majd a Weiser-gyár ügyére került sor. Dr. Hegyi Lajos főjegyző ismerteti az ügyet. Három év óta kapja weíscr az évi 960 pengő lakbérsegélyl. Azzal a feltétellel, hogy tartozik évente állandóan 40—45 munkást foglalkoztatni. Az üzein ennek a Teltételnek megfelelt és 18—52 filléres órabérekkei "hetenként 5—600 pengő munkabért fizet ki.
Szabó Gyula szerint a wciser-g^ár egy jól menő üzem és a város nincs abban a helyzetben, Hogy 1000 pen^Ő segélyt adjon.
Dr. Weisz Lajos: Szabó saját felfogása ellen beszél. A .munkások védelmét liangsulyozza és most a munkások ellen szó\'.
Szabó Gyula hozzájárul a 960 nengő segélyhez, ha azt nem Weisernek, hanem a munkásoknak fizetik.
Krátky polgármester: A gyár nem NVelseré. ő csak bérli a hitelezőktől. Vagy fizeti tehát Welser a hitelezőknek az üzemi lakbért, vagy megvonják tőlo a helyiségeket. A 960 pengő lakbér nem W\'eiser hanem a hitelezők kc^cibca
jut.
Szabó Gyula: Ahol 25.000 nengő munkadijat tudnak kifizetni, ott egy üzem beszüntetése nem pmlhalik 960 pengőn. Nagykanizsán annyi kisiparos, kiskereskedő van súlyos viszonyok között, akkor ezek Is fognak városi segélyt kérni és méltán.
Krátky: Itt 40 ember kenyeréről van
s
Boda Károly dr : Az ínségakció révén való megoldást javasolja.
Aradi Antal felszólalása uttn a közgyűlés hozzájárult a segély kiutalásához 1936-ra.
Kívánatos e a kórház bővítése?
A közgyűlés a kórház pénztári hiányainak megszüntetésére 90.000 pengő forgótőkét szavazott meg a tőrzstfa-gyon-a lapból.
Aradi Antal és dr. Balázs Zsigmond felszólalása uttn dr. Krátky polgár-mester kijelentette, hogy nagy kérdés, vájjon klvánatos-c a mostani anyagi körülmények között gazdasági szem
.ZALAI KÖZLÖNY
1937. lanuir 1.
pontból n kórház további bAvitésc. Aniig n.\'in kapunk megfelelő gurun-ciát u fenntartási összegre, addig nem is forszírozza a kérdést.
Az 1U31. ívs 1932 évi inségakoió o|. számolásánál a |x)lgánw.stor hálás köszönetet mondott a postán ik. amiért oly lelkes munkával végezte a gyűjtést.
A vízmérő órák beszerzésére 0000 pengő póthltell szuvazl ik meg « vizmfl tartalékalapból.
Fél 7 óra volt. amikor <Ir. Krátky István polgárnu\'sicr a képviselőtestület tagjainak és a város közönsér(< n k bol-dog uj évet és Isten Áldását kivánva a közgyűlést bezárta.
öregemberek betegségeinél és neuraszténlások bajainál, kivált kép. ha azok renyhe bélmüködésstl és megzavart emészléísel állanak összefüggésaen, akkor reggelenkénl ezy pohár természetes „Ferenc József" keseiüviz sok zor i^azi jó-Télemény I Az oivosok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ*)
Csillád! ömojövotel és Szilvoszter-081 az OMKEbun.
Szilveszter est az Iparoskörben.
Fütflházi KézmUve«ck Szüvesztoro a Markó-vendéglőbcn.
Január 3.
Liceális előadás a városházán 0-kor dr. Winkler Ernő
A Leányklub teaestje a Misszlósliáz-ban.
Oáspárbogyi tánctoa az Ipartestület nagyterméből) délután 5 órakor.
Január 5.
Katolikus Hál az Iparos-székházban.
Január 9.
Frontharcos-bál fél 10-kor az Iparos-székházban.
Janu.tr 10.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr Szűcs Lujos és Beér Gyula
Az Izraelita Lcányegylot mesedél-utánja a Kaszinóban.
Iparoskör tréfás JelmezoítJe fél 9-kor
Január 13.
Az Irodalmi Kör I. vita-délutánja 6 órakor a zeneiskolában.
Január 16.
Oreg-kereskídelmiMák bálja 9 órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOGIi) oporott-előadása és táncmulatsága az Iparoskörbon.
Január 17.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr. Vértesi Frigyes.
A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid).
Fobiuár 1.
IFAUOSÜÁL.
Fobiuár 6.
Szanatórium-piknik az Iparoskörben.
KAOSz-bál a Kaszinóban.
Fobruá 8.
Keresztény Jótékony Nőrgylot Jolmez-es Je.
Fischor Anny zongoramUvészDŐhangversenye a Kaszinóban.
Máiclus 1.
Koresztény TisztvlRolőnflk nagy drámai estje a színházban.
*) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
A Nagykanizsai Kaszinó száz esztendeje
Balogh Dezső titkár századéves jelentése
Természetes, hogy a vezetőségen tagok anyagi érdekelt is védi Az 1845- november hó ?.-án tnr\'ott választmányi ülés ezért a következőképpen határoz : »Haszonbérlő fo lyamodik, hogy miután most mindennek az ára szerfelett emelkedik az álta\'a kiszolgáltatandó mínémü segek ára felemeltessen. A folyamodás méltányolván elhatároztatott, hogy a többi minémtiségek az előbbi árban megmaradván, a követke zők ára ilyenképpen emeltetett fel j
a kávénak egy flndzsája\'ezután 10 kr.
egy pohár cukrosvlz fi kr.
Ofry nappali parthlo bllllárd 4 kr.
egy éjjeli parthlo billiárd 7 kr.
A haszonbérlőnek egyten meg-tiltatik, hogy ezentúl azoknak, kik nem egyetemi tagok, ebédet adjon*
A székház első tervel
Céltudatos és eredményes munka jellemzi egyesületünk e korsza kát Bizonyára e körülménynek tulajdonitható, hogy tagjainak a s\'.á ma állandóan emelkedik. Ugy\'á!-szik azonban, hogy a távok meg. fe!elő kényelmét már az Ismételten bővíteti helyiségek sem blz\'ositják. Felmerül tehát az egyesületi ház építésének a gondolata. E kérdés, sel a választmány már az 1846- no vember 16án tartott üléséi.en foglalkozik és annak előkészítését egy bizottságra bízza, amelynek tagjai : Babóchay János, Chii o -ány Boldi\'/sár. Horzsetzky Móric Ber-náth -Gáspár és Strasser Lázár. A terv azonban csak 40 év múlva valósul meg. Kétségtelen, hogy a tervnek előbb való keresztülvitelét a nemsokára bekövetkezett gyászos
idők hátráltattál;-
Egyesületünk fejlődésére aroiban a 40 cs évek mozgalmas és az ország jövőjére kiható eseményei kedvezően hatottak. A h \'ladás ösz
tönének kiváltására és megerísité söre, a reformeszmék megvalósitá sának szükségétől áthatott, egységes nemzeti közvélemény kialakulására ugyanis az egyesületi élet igen alkalmas volt. Á sorsdöntő események természetesen egyesületünk tagjait is erősen foglalkoztatják és a nemzet nagyjai által hirdetett törekvésekkel magukat a?o nositják. E tényt igazolja, hogy « Pozsonyi Német Hírlapot, az Országgyűlési Naplót, az Országgyűlési Szemlét, a Főrendi és Kerületi Naplót megrendelik és hogy az 1844. dcoember 9-1 választmányi ülésen »Ried. Ignác haszonbérlő odautasittaíott, hogy amennyire a Casino szükségeit magyarországi árucikkel ellátni lehet, azokat 1845-február 10-től Magyarországban készült árukkal lássa el.«
1848. és a Kaszinó
Ily előzmények után természetes, hogy egyesületünkben az 1848 49-i események is lelkes visszhangra találnak. A?t hiszem, hogy a Casii o ban uralkodó hangulatot és tagjai nak érze\'emvilágát minden szónál világosabban fejezi ki, ha meg emlitem. hogy 1848 április 22-én »Nem keli nekünk táblabíró politika, Március 15 ike. Munkások újsága Táncsicstól. Miniszteri lap«c újságokat és » Kossuth, Petőfi, Pul szky. Nyáry Sz. Király, Bónis és Teleky László, Táncsics és Batthyány Kázmér* arcképeit rendelik meg- Egyesületünk szel\'emét és hazafias érzéssel párosult áldozit készségét bizonyítja azonban az 18.48. junius 61 közgyűlés követ, kőző határozatit is: »Minthogy a Radikál kör felszóllfá egyesületünket, l-.ogy járulón ho izá az állami kincstár felsegélyezésére, elhatároztatott. hogy az egyleti pénztárból
Báliruha kelmék dus választékban
Singeméi
Karácsonyi vásárban összegyűlt maradékok
nagyon olcsón.
200, azaz Kettőszáz forint a szükséget srenvedő hon ciljaira adassék és postafordultával n Radikál körhöz küldessék.*
A történeti események kedvezőtlen alakulása és a világosi fegyverletétben nemsokára bekövetkezett nemzeti katasztrófa válságba sodor-ja egyesületünket is. Elhalkul a szó a nemzet ajkán és némaságra van kárhoztatva kaszinónk is. Besúgók1 működnek mindenütt, a választmányi üléseket ezért csak nyitott ajtók mellett tarthatják meg. Az egyesület készpénzvagyonát, 365 forintot felsőbb katonai parancsra a város nál beszolgáltatják, ahol n pénzt hatósági közreműködéssel elégetik. E komor idők hangulatát fejezi ki az 1862. február 13 i választmányi ülés következő határozata : j»Folya modás nyujta\'ott be, hogy a választmány határozza el, hogy legközelebbi kedden táncgyülés tar-tassék. Vígságra ok nem lévén, a választmány ezt nem1 találja célszerűnek és nem engedi meg.«
1855-tól 1860-ig a közgyűlések csakMi cs- és kir. helytartóság engedélyével és császári biztosok je lenlétében tarthatók meg. Az 1853. deoember 261 közgyűlésen e Iminőségben először Szakony József cs kir. rendőrbiztos jelenik meg. Az előirt német nyelvű jegyzökönyvek tanúsága szerint ez időszakban a választmány tevékenysége kizárólag a folyó ügyek elintézésére és arra szorítkozott, hogy az egyesületben rejlő értékeket a remélhetőleg nemsokára elkövetkező iobb időkre átmentse- Ez a\\helyzet akkor is, amikor 1855 végén elnöknek Gnt mann S. H-t választják meg. öki e tisztséget 1865-ig viselle.
Az első hangverseny
A 60-as években azonban a látóhatár derül, mert a hazánk egét borító sötét felhőkeet már áttöri a reményt nyújtó, halvány napsu. gár. Egyesületünkben az élénkebb élet tehát ismét megindul. Ennek tulajdonítható, hogy az egyesületi ház építésének a tervével az 1861-december 26 í közgyűlés újból foglalkozik, de a kivitelre az idő még mindig nem alkalmas. A politikai életben beállott enyhülésre lehet következtetni azonbjan aljból is, hogy a választmány az évekig tartó kényszerszünet után ismét munkához fog- Nem elégszik már meg azonban az elődök által kijelölt célkitűzésekkel, hanem uj utakat keres. Érzi bizonyára, hogy az egyesületnek a még gyermekcipőben járó magyar művészet pártolása is fontos feladata. Az 1862. január 51 ülésében ezért határozza el, hogy Dekner Sarolta hegedümüvésznő közreműködésével hangversenyt rendez és ezzel megnyitja ama értékes müvészestéknek a sorát, ame lyekkel egyesületünk a későbbi év tizedek folyamán nagy erkölcsi si kereket ért el-
* (Folytatjuk.)
— Saját érdekében ÓS örömére BZOl-
Ráló meghívásnak tesz eleget ha a Kopitoin Bútoráruház fiúi mübutor-klál-Htáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
- Fehér 6. «iln«* ágyhuzatok kiváló minőségben Slngaroél.
| Tiszta selyem nyakkendő Pengő 3.80
Szomolányinál
1937. január I.
ZALAI KÖZLÖNY
a
P.ISt.1

iiil-Ő^
UJMVARAZSOl JA AKOPOTI BŐRT
S hmoll
VILÁCOS RUHÁN StM HAGY FOLTOT
Sass Ferencné egy budhista kolostor
Beszámoló Sassné és SZÍklalépCSÖjén CSÍDÖ-
leánya japáni élményei ... , . , ..
rői és sikereiről torest szenvedett
Bödy alispán: A megye mindent megtesz Nagykanizsa érdekében!
11*0 százalékos a zalai adózás, 100 százalékos a nagykanizsai
A Zalai Közlöny munkatársának alkalma volt Bödy Zo\'tán alispán, nal rövid beszélgetést folytatni egy. két időszerű nagykanizsai kérd s röl.
A kórház-ügy
Az al;spán mindenekelőtt ki>len tette, hogy a megye által kórház, fejlesztési célokra kiutalt tsszegen kivlil még megadja Nagykanizsának azt a^\'árfolyamdiffierenciát, ami a dollárkölcsönnél előállott. De erre csak akkor kerülhet sor, ha a megye már letörlesztette a kölcsön összeget. Akkor a rr.egyegyüKs elé viszi a dolgot is semmi akadálya, hogy Nagykanizsa megkapja a kü lönbözetet. \\
Az adózás Ami az adózást illeti, dacára a rossz gazdasági viszonyoknak, Zala általánosságban az idén 120 száza, lékban fizette \\je az együttcsen kezelt adóját. Tény, hogy Nagykanizsa 100 százalék erejéig adózott, de vannak vidékek, amelyek ezen is tultetlek, ugy hogy méglehet álla pitani, hogy az általános adózás Zalában 120 százalékos. Az adózás szorosan ts$zefügg a terméseredménnyel-
Utak építése
A megje mindent megtesz Nagy. kanosa érdekében, mondoita az al ispán. így most sor kerül a Magyar-utcának kőburkolattal való kiépl tésére, úgyszintén a Le\'enye Nagy-kanizsa- Balatonszentgyörgy utvo-nalra, aminek érdekében ismételten eljárt a minisztériumban és „hiszi, hogy rövidesen .kedvező megoldáshoz jut a kérdcs-
A noha-Qgy
Majd beszélt az alispán a noha. bor ügyéről, amit dr. Krátky István polgármester különös figyelmébe ajánlott, tekin:ettel az itteni bortermelők nagy noha termesztésére. Az alispán kijelentette, hogy ez az ügy különös gondját képezi. Eddig is sikerült több kérdésben kedvező légkört teremteni, most az átvételi kontingens felemelését kérték. Várja az ezirányu felső intézkedést.
- Mit kiván méltóságos uram az uj esztendő alkalmával triaconl Nagykanizsa közönségének ?
Nagyon kellemes és boldog uj csziendőt kivánok és legyenek meggyőződve, hogy a vármegye mindent megtesz Nagykanizsa érdeké ben. (B. R.)
MAGYAR MŰVÉSZETI KIALITAS!
Minden szóban hiba. Mégis megdobbanok az ember szive, mert ezt a három szót Japánban nyomtatták s ott valószínűleg éppen olyan ér. telfuetlenül bámylták meg, mint a hogyan ml nézzük a finom luxus, meghivón ugyar.ezt a háiom szól a felkelő nap országának furcsa szarkalábaiban. Az ízléses nyomtat vány közepén a három drága szin : piros, fehér, zöld és közepén kicsi magyar cimer. f
Kinyitjuk. Az első lapon matyó baba. Alatta japán ákom bákom. Aztán magyar tálasok, korsók, kerá miák, kézimunkák, szőnyegek. La. pózunk a kis füzetben. Az egyik ol dalon a kanizsai Sass Feiencné ti. hányi kisháza, meg Sass Baba képe, amit a ferdesiemü párjáról festett, akivel csárdást táncolt a világ má sik felén. Külön lapon fényképek : faragott magyar kulacsok, köpcös ószilvóriumos bütykös és karciu üveg, rajta felírás : ROYAL TOKAY. Odább a Hungárián Czarda egy in terieurje.
Ezt az egész nagy magyar-kultuszi Sassék rendezték Osukaban. A Ifi oldalas meghívót is Sass Baba tervezte, rajzolta. Oszi képkiáiUlásvolt csupa magyar tárgyú Sass képekkel, Balatonnal, magyar faluval, n-u gyar virágokkal. A fényképek tanú sága szerint a tárlat rendkívül ele gáns. A hatalmas falakon csak egy-egy sor kép. A £>to kiállításon js a két magyar művésznő a favorit Temérdek a róluk készült fotogra-fia. Köztük mintegy 30 kép élet nagyságura nagyitva. Ennek is kü lön nyolcoldalas meghívója van A tárlatok belépőjegyei is piros fehérzöldek, magyar baba mosolyog róluk. Ugyanilyen stilusu a nagy dl vatba jött magyar csárda étlap ja is.
Az admirális leánya és egyéb szenzációk
A japán mozik híradójában hetekig ment egy film, (most érkezett meg Kanjzsára, szük körten láttuk is már a moziban !) \'amely a Japánban élő kanizsai magyar művésznő, ket ábrázolja. Sass Bal>a ugyanis az utcán megszólított egy rendki. vül szép japán leányt, hogy engedné magát lefesteni. Megegyeztek s amikor a kép nagyszerűen sikerült, kiderült, hogy egy admirális Leánya volt s egysiene tele letick a japán lapok a portré csodájával és a magyar művészek revével. A NlhHNihi c- japán lap (milliós példányban jelenik meg naponta) ekkor csinál tatta a filmet az idegenben »miss és missls Brunner« néven szereplő honfitársainkról
A japáni magyar kultur munka híre eljutott már Budapestre is Hóman Bálint kultuszminiszter is üdvözölte Sassnét és leányát és meg köszönte munkásságukat a Magyar Turáni Társaság is
Nagy magyar élet Tokióban
Nem is hinné az ember, hogy Ja pánban nem csuk Magyar Japán Társaság működik, han^m Japáni Petőfi Társaság, Japáni Liszt Fe renc Társaság is. N. Nateshima ja pán\' .gróf a vezér-alakja a távolkeleti magyar mozgalmaknak. Előt-Kink fekszik az eredeti leve\'.o, ame-
nyiizsög körülöltem Tokió, érdekes utcáival gyönyörű parkjaival s én műtermembe bújva itt is Indiát festem* Mégsem mehetnek vissza iii. diába, ahonnét, az éghajlat üldözte el őket.
Majd egys;er talán a japáni ég hajlat is ellenségükké szegődik s akkor végre az exotikus, messze vi. dékel.en sok magyar dlcsísíg mag vait elvetett művésznő rájön arra; hogy a mély és ti okzatos India von zásánál, a távoli kelet mozgalmas szinpompájánál is gyönyörűbb a legelső festői á\'om : az opá\'szinü bala onl alkonyat, a nappal izzó-pirosan szembe néző g>en si m s kátli és a Principális parti mezők koraregj.;eli köde ahol az életük gyökeiei ezer apró szállal fonód, nak ma is, a világnak bármely tá ján js az őket visszahívó vissza váró magyar rögökbe-
NEMETORtfAG \\
y^otu
■V^vo^xxoííc^OTh.
\'21
60°/,
A magyar német utazási egyezmény alapján 500 márkáig csekk igényelhető. om
Felvilágosítással szolgál a REICHSBAHNZENTRALE
magyarországi vezérképviselete Budapest, V., Nádor-utca 18. Tel. 12-97-10.
lyet angol nyelven Sassnéhoz irt és benne egy magyar szó: »él. jen !« A gróf ra;ongással ir a ma gyarsággal valő japán kapcsolatról.
Még nagyobb volt a szenzáció, amikor Japán legnagyobb élö szi. nésze az öltözőjében modellt ült riporterek (s fotográfusok jelenlétében Sass\'Babának, majd elkészült a tokiói polgármester feleségének arcképe és Shinyukuban a két ma gyar művész Rabindranath-estet ien-de;ett, amelyen Sass Baba angol felolvasást tartóit indiai élményeikről.
Még a gyönyörű műtermükben se sok nyugtuk van Sasséknak, szinte állandó náluk a riporterek és foto grafusok kopogtatása. DivaWiS iklet tek a magyar művésznők Keleten. Ok illusztrálták a Japánban élő ma gyar publicistának, Metzger Ferdi núndnak japánra fordi\'.ott Petőfi kötetéi is.
A tokiói\' kiállításuk is óriási siker •el zajlott le, úgyannyira, hogy a lárlai amerikai mücrtő-lá\'.ogutcikérték Sassékat: aejják oda egész anya gukat és vándor-kiállitást "rendeznek azzal Amerika váiosaiban. Sassék aionban egyelőre nem tud nak és nem is akarnak n.egválni a japáni anyaguktól, annál inkább sem, mert most december elsején nyilt meg ujabb nagy tokiói tárlatuk.
Sassné szerencsétlensége
A japáni kánikulát egy hegy te tején épült buddhista kolostorban töltötték Sassék. Eközben egyik hegymászó kirándulásukon történt, augusztus 15-én, hogy Sassné a hegy lábába vésett gigantikus kőlépcsőn elcsúszott, leesett és csípő-csontja eltörött. A nikkoi angol kon zul arra haladó autója vette fel és szállította be Nikkoba, majd Tokióba, ahol noveml er közepéig gipsz ben feküdt és egyelőre még most is csak mankóval tud járni.
Hogy meddig maradnak Japán ban, nem tudjuk. De azt tudjuk Sassné egyik leveléből, hogy job ban szeretett Indiában élni. .India - irja ~ annyira más világ és annyira belém ivódott, hogy kivü\'e nem ige» látok festői témát... Itt
ZALAI KÖZLÖNY
193?. január 1.
1937. minden újdonsága 1ÖI
KIRSCHNER MÓR
selymek9 szövetek! szőrmék, vásznak, étkészletek
káprázatos választékban
divatáruházAban.
Az OTI esete
a Rebernigg-clrkusz vadállataival
Az ősszel Nagykanizsán jári Rekemigg cirkusz Sopronban történt vendégsie\'.eplése után nagy állatseregletének egyrészét r.em vitte magával, hanem a tavas/lg letét be helyezte az egyik Sopron-környéki gazdánál így ogyoroszlán 63 egy hiéna maradt Sopronban. Az OTI csakhamar rájött, hogy a Rcternigg cirkusz 32 pe.igővel tartozik az OTI nak és ezért a két vadállatot szabályszerűen le\'oglalta. Miután a ketreceket is bpe.sél tette, a gazda, kijolentetie, hogy s.\'mmi köze már az állatolthoz e\'.esse Őket az OTI. Ugyanekkor .az adóhivatal felszólította az OTI t, hogy sürgősen gondoskodjék a két vad. állat elszállításáról- í\\i OTI gondjai most egyre nőnek. Éhen nem hagy hatja veszni az állatokat, árverés alá nem meri bocsátani, - kl is venné meg az oroszlánt és a hiénát ? - igy hát a két állat vigan eszi az OTI kenyerét, mert mondani is feles\'eges, hogy a Rebemiggék nem jelentkeznek a 32 pengővel. Az OTI pedig tovább is ingyen eteti a jóétvágyu vadállatokat.
Naptári Január 1. péntek. Rom. kat. rjóv. Protestáns UJóv. Izrael. Tebet hó 18 — jAiniár 2 szombat. Rom. kat Makár. Protestáns Ábel, l7r. Teb«th6 19.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a „Mária" gyógyazert ir é» n kUkaulzaul gyógyazortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, pénlok délután ködUen ogéaz nup nőknek).
— Legújabb paplanbrocátok, divatos fUgfönynnyagok, szőnyegek dús választékban Singeméi.
A napokban közzéteszik a jugoszláv-bolgár szerződést
A török külügyminiszter kihallgatáson a görög királynál
Az olasz sajtó kifejezésre juttat, la, hogy az ujabban ismét sokat vitatott olasz-német viszonyban az olasz álláspontot Ciano gróf Berlinben már világosan leszögezte-Olaszország tiszteletben tartja Némctor szág gyarmati és területi imegritá. sát és ezzel teljes összhangban van az angol olasz megegyezés is. Éppen a területi uil.igrbas kövotkez ményc, hogy nem lehet ölbelett kc. zekkel nézni a bolsevizmus Jorje dését. Moszkva ugyanis nem akar mást, mint Katalániából és ese.leg Spanyo o szág egc\'sz területéből
szovjet-gyarmatot csinálni, hogy innen indíthassa ujabb hadjáratait a nyugat/ műveltség ellen.
Belgrád, december 31 Mint beavatott helyen kijelentet, ték, a jugoszláv bolgár barátsági szerződés szövegét a napokban nyilvánosságra hozzák.
Athén, december 31 A török külügyminiszter kihallga gatáson jelent meg György király előtt. A hosszabb ic\'eig tarifr ki hallgatás után a török külügyminiszter visszautazott Isztambulba.
A polgári lakosságnak el kell hagynia Madridot
Kun Béla Madridból Moszkvába utazik ujabb utasításokért
Madrid, december 31 A vörcs kormány csapaiaj s:er-dán ujabb támadási intéztek a zellek el\'en. A támadás csúfos ku-
darccal járt, mert a nemzetiek könnyen vissza\\erlék a lámadást cs amikor a vörösök cin ereküllek, a nem;eliek állása előtt 2U0 vörös
A Centrálban nagy Szilveszter-est!
Éjféli csodán meglepetés! • Hangulat-kivilágitás!
Díjtalan tombola: .^ssu malac, pezsgő stb.
Korhelyievesek I % TÓI1C hajnalig
a csárdiefeirAly Marci és a kitűnő Gy. Barna Sári
közreműködésével.
holltes!et találtak. Az egyik e\'fogolk vörös katona elmondta, hogy I»z utóbbi napokban a vörös kormány oldalán küzdő nemzetközi dandár 1000 embert veszített. A nemzetközi vörös csapat már több ezer embert is veszített, az elkeseredés soraik között rendkívül nagy, mert a s2ovjet megbízottak ujabb és ujabb kilátástalan támadásra hajt-ják őket.
A vörös kormány ismételten lob szólította Madrid polgári lakosságát, hogy sürgősen hagyja el a város területét, mert a városban pendel-kezésie álló éleimiszerkészleüeket a katonaság számára foglalták le.
A valenciai vörös kormány ien-deleltei kötelezle az összes tisztviselőket, hogy haladéktalanul lépje, nek be az istentagadó szervezetire és annak gyűlésein vegyenek riszt.
Páris, december 31 Kun Béla, az ismert agitá\'or, Délfranciaországban van, legutóbb Touíuseban látták három főnyi lest-őrgárdájától övezve Mint beavatottak tudni vélik, Kun ismét útban van, Spanyolországból Moszkvába, hogy ott ujabb megbízatásokat vállaljon és hajtson végre-
A pápa jobban van
Vatikánváros, december 81 XI. Pius pá|>a állapotában szer. dán váratlan javulás állott be- A Szentatya térdén váratlan íl megnyílt az egyik bedugult visszér, a vérkeringés ismét megindult és a javulás s/emmei láiható.
Ha néhány napig a javulás ilyen mérvű lesz, a Szentatya orvosai megengedik, hogy a pápa felkelhessen be\'.egágyál>ól és naponta néhány órát karosszékében tölthessen.
Zay Isti két bálja
Irta: Sxttny«i Zoltán 5
S mennél feljebb ért a lépcsőkön, az 1 lőesarnokhoz Közeledve, amely meg. lelt már az arinép diszkrét zajongásá-val s táguló orrai egyre bővebben sziiUi M n hölgyek sokféle parfüm." illatát, a szive annál hevesebben lük-telelt. Ez fordulópontja életének Tulajdonképpen a frakkját is erre «z alkalomra csináltatta tiz hónapos rész. •WMjjzeiésrc Egy lx^tfvudl eondolal még Piroska arcát juttatta eszébe, amint öt várja türelmctlenal a Katolikus Kórj/\'n. Elkomorodott. Azlán ep esiiülotta lelkiismeretének vádoló sza vát. Hiszen ő nem is lehetett máskép Még ha Hanna nem\' mondja azt, hogy Egon bácsinak akarja bemutatni... IX? i«.v?... Különben is szabad ember és azt leszi, amit akar.
A ruliatárban hanyag «riassággal hullatta le a kabátját. A tükörben jóleső pillantást vetett magas és karcsú alakjára. Ápolt, fehér keze, puha,nőies mozdulattal végigsimította sűrű, hullámos. szőke haját.
— Te is eljöttél ? - kérdezte Istitol az egyik szolgabíró, mintha csodálkoznék s emlékezetében kételkedőin kutatna valami után.
— A Ilannáék kedvéért — felelte Isii hanyagul — Nem tudod, itt vannak már?
— Vár.v Hannát érted? azok.. .
Aztán távoli érkezők felé villant 0 szolgabíró mosolya s anélkül, hogy befejezte volna megkezdett mondatát, a vállak, selyembe burkolt asszony-esipök között furakodva magára hagyta Isiit.
Az alispáni lakosztály összes termei nyitva álltak. A dúsan kivilágított tágas szobák zsúfolásig megteltek. A kitárt szárnyas ajtók egymásbanyiló hosszú sorát forró parfőmszag s a társalgás | lialk moraja Ívelte össze. A hölgyek | 11.ég ruhájuk frissesőgében. táncotat-i tanul/kényelmoskedtek a folöjöklx-n p s wí urak jólvasalt frakkban, kemény
| vthgekben- \' *v \' "
íintlia páncél feszülne
rajtuk, mozdulataik is feszesek, stílusuk előkelő s frissen borotvált arcukról még nein pergett le a púder. A sujtásos hajdúk hatalmas tálcáKon frissen csapolt söröspoharakat nyújtogattak. meg ezüst dobozból szivart, cigarettát és égőlángot a dohányosok felé. Az asztalon\'izes szendvicsek, sokszínű likőrös üvegek azok számára, akik a sört nem szeretik. Néha felbukott egy-egy kellemes női kacaj és trillázva bukdácsolt az egyetemes zson gás fölött. A frakkok tompa, fekete foltjait huszáratillák bontolták meg színesen és idősebb, beszélgető urak gyűrűjében egy .egy kanonok selyem-talárja ugy lebegett, mint valami "naay lila levél.
Az alispán egyik csoporttól a má-
sikig ment és mindinütl elejtett néhány szíves szóba tűzdelt házigazdai mosolyt. Isti kezét is melegen meg-szorította.
— Örülök, hogy eljötté\'. Remélem, jól fogod érezni magad minálunk.
Isti elpirult. Miért minálunk? Mintha itt a többiek mind együvé tartoznának és ők volninak a minálunk. Egy kör, egy család, közös Származással és szokásokkal, ahová ő, az idegen véletlenül hullott. No, nem baj, ha má|-itt van. azért csak érezze jól magái j itt. Tudniillik minálunk
— Bizonyosan — felelte Isti. — I Bilurban is u r..epyel,álon .. .
— Igaz is — foi\'-dult vissza az alispán. aki már tovább készüli, — hiszen
i te erdélyi vagy. Magam is jól isipcrtcm \' egy Zayt. Zay I\'erkó igen, igen kedves komám volt. Együtt önkéntesked-tünk az ötösöknél, talán rokonok is vagytok?
— Alighanem — mondta Isti óvatosan, — bár az is lehel, hogy egy másik ág.
— Hogyne, cz lehet. Kiterjedt csa Iád, régi jó cS;1lád.
S az alispán már az egycnrcnijuak-nak járó szivélyességfcol veregette Isti vállát.
— Hát csak mutass jól édes öcsém és nézz szét a mi lányaink között. Azt hiszem, még Biliarban sen* váltanánk szégyent velük. Pedig a bihari lányok híresek.
Isti egyedül maradi. {Szégyenkezve nézett körül
— Hannáikat kerested — mondta Isii melleit elsietve az előbbi szolgabíró — nézd csak, olt vannak — és a kis szalon felé mulatott
Hanna és Mályva a kandeláber alatt üllek és őszhaju öregúr társaságában, aki alighanem az Egon bácsi. Előttük két huszár, meg a Lali, Finci már simára borotválva, tömör fekete bajusza ápoltan csillogott s az előző éjszakai dulásnak reggel még verejtékes vésetei már elsimullak az arcán. Daliásan feszengett a dus aranvsujtásu atillában.
Isti feléjük indult. S ahogy Hannára nézett, az mintha szándékosan clfor-ditolla volna a fejét.
Már másodszor hajolt meg a hölgyek elöli. Scnkisem törődött vele. Az egyik ur visszaejtett egy kurta szervusz* s tovább folytait 1 zajos előadását. Hanna és Mályva végre némán bólintottak. Egon bácsi feltette és levette monokliját. Az urak gyűrűje összébb szűkült s mintha ősszel>eszéltck volna, Isti ki-vülrekedt az aljllák és frakkok mögött. Egy pillanatig, némán várt, azlán sér-lődölt mozdulattal kéri utal magának.
— Kérlek, kérlek és Rudi főhadnagy gúnyos előzékenységgel hátrább sasszé-zotl. — Csak parancsoljál
(Folyt kőv.)
1937. január I.
Városi Moüggé. \'937. Január l-4-igl
Budapesttel egyidöben I IB37. Magyal- filmi
^ n» uidir);ub iiiiiiianais ai,NI Kliumi
Évforduló:
Az Országos lilmtanács állal klIOnletett Ilim I
Izgalmas, megrázó emberi történet. FöszereplOk: Pdger Anla\', Oordon Zlla. Kádal Imre, Rajnay Oábor, Komír Julii, BeOlliy Lídia, Szaplonczay Éva, Díví-
nyl Laci, Pelhe8 Sándor. — Zene: Clajkovszkl. Előadások kezdete pinteken és vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor, szombaton és héllőn 5, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak.
1937. Január 2-ái és 3-áa!
Nép Mozgó.
Közkívánatra I Vadnal László legmulalságos.inh vlgjáMka
Csúnya lány
Főszereplők: Murátl Lili, Kabos Gyula, Jávor Pál, Qomba-szógl Lila, Oózon Oyula, Rátkal Márton
Remek kísérő múior. Aktuális híradók.
Előadások; szombaton 5, 7 és B, vasárnap 3, 5, 7 ét 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres halyérak I
Gyűjtenek a menták!
Kanizsaiak, akik ma cslc átadja tok magatokat pár órára az esz en-előforduló gondtalan vicíámságá-nak, egy pillanatra, amíg a mentők elibélek tartják a perselyt, gondol játok arra a fokszáz életre, amelyeket ezek az éjjel-nappal tulppn levő, derék emberek mentenek meg és gondoljatok arra, hogy a magatok élete is esendő. Egyszer ére\'.ck vagy valakiért, aki nektek kedves, szaladhat a mentőautó. És ezt az intézményt, amely éríe ek van, d társadalomnak kell fenntartania.
Ma éjszaka és az elkövetkező na-pókban ne legye.\\ senki Nagykur(i zsán, aki ne adna szívesen pár fii lért a mentők perselyébe !
A Katolikus búi műsora
ozidén különös érdeklődést keltett egész Najgykanlzsán, söt — részben annak kedvéért messze vidékről na ponta érkeznek jegy-igénylések. A inu-soron ugy.inis a magyar opera-művészet büszkesége, dr. Székcíylüdy Ferenc a ni. kir. Operaház örökös tagja én. kel Rartók. Farkas, Hubay é.s Kodály dalokat, Iletényi Káinián,.a ki-tűnő zongoraművész kísérőiével. Ada-iiiovjch Károlyné szavalata mindig és ezúttal is előadó-művészeti és irodalmi eseménye lesz .a műsornak, Kzen az estén mutatkozik be Vannay János vezénylésével az Irodalmi és Művészeti Kör újonnan alakult, nagyszerű fel-készültség zenekara. Ivankovits Fe. rone, a zeneiskola hegedümúvészc két darabot játszik a műsoron. — A tánczenét a határőr-zenekar és cigányzene adja.
Jegyelővétel az egyházközségi iroda ban. (:)
Csölöitök
tt\'xUprat I.
17 Konyhakertészcti rádiótaarotyam
— 17.30 Hanglemezek. — 17.45 Felolvasás. — 18.15 Mit üzen a rádió? — 18.45 .AeéUumg. dalárda. - 19.30 Dr Ravasz László előadása. — 20 Az KinC-rieana Liszt Ferenc zenekara. — 21.10 llirck. — 21.30 Sötét György jazz-zene-kara. — 22 Időjárásjelontés. -- 22.05 Cigányzene. — 22.30 A Rádióélel Szil veszter-estje. — 1.30—3 Tánelemezek
Budap<*t II.
17 Elek Artúr előadása. — 18.15 Hanglemezek. — 19 Rapaich Raynuind előadása. - 20.25 Hírek. — 20.50 A Robrandt—Weidinger jazz-zenekm.
Bét*.
19.15 1929—1931 divatos dalaiból és zenéjéből. — 20.45 Humor és jókedv.
— 21 Szilveszter-est. — 22.25 A rádió szilveszteri hangversenye. — 12.05—1.30 Népzenésnógvea, dalkettősök, rádióa«-D«kar, .....
Boldog ujesztendőt
kíván minden olvasójának, hirdetőinek és nyomdai üzletfeleinek a Zalai Közlöny
— (A vasárnapi Hceólls)
előadást dr. Winkler Ernő főrabbi tartja (Trianon és a magyar nemzet hlvatása> címen, január 3-án délután ü órakor a városháza disztcrmél>cn. A kisérő műsoron Ady-verscket szaval Schnabl Paula Első szerelem c. novelláját olvassa fel dr. Dómján Gyula. Belépődíj helyeit őnkén\'e* itdományo. kat kér a rendezőség. \'(:)
- (Eljegyzések)
Dr. Roksay Kndre esütörtókön este cl jegyzi Eröss Szöszkét. Erőss Cicát eljegyezte Bónkl István és Erőss Rnbát Wilde Imre.
— (A Magyarországi Munkások R kkant és Nyugdljegylet)
nagykanizsai fiókja 1937. január 3-án Sugár-ut 18. sz. helyiséében délután íél 1 órakor fontos ülést tart. melyre ezúton hivja meg a rokkantegyloti könyvvel rendelkező fizető tagokat o Vezetőség. *(:)
— (Adomány)
A főméllóságu kormányzóné akciójára a városi pénztárba a következő adomány fizettetett be: Dr. Fritz Jó zsefné 8 pengő.
— Női téli- éa gy orrnak-bubátokat most
leltári árakon vasárolhat SchUUnél.
— A frontharcos bálon)
amint jeleztük, József kir. hero-\'g és Anna kir. hercegnő diszvédnök-ségel vállaltak. A irontharcosok az előkelő dis/.védnökökhöz méltó es. télyt akarnak rendezni. Ök megírni* tatiák, hogy mit tesz az akarás. Így bizton számithat arra a közönség, hogy az idény kimagasló estéje le«z a január 5) i frontba, cos bál. Jegyét siessen mindejiki megváltani Vágó illutszertárában. (:)
Szenzációs Szilveszter-est
a WOLLAK-vendéglő összes helyiségeiben Bánréti Lili énekszámaival. Klttinő cigányzene! Elbucsuzunk az ó-esztendötöl és üdvözöljük az újévet malac-sivítással. — Kitűnő ételek és italok! Szives pártfogást kér, egyben boldog újévet kiván
Wollák Jenő, vendéglős.
— (A Vasutasok Országos Gazdasági Egyesületének)
(VO(iE) nagykanizsai hclylcso|)ortja 1937. évi január hó 3-án délután 3 órai kezdettel tartja az 1937. évi tiszt-njiió közgyűlését a Kalholikus Legény-egyletben, melyre a tagokat és érden-lődőket ezúton is tisztelettel "meghívja az Elnökség.
— ( Leányklub teaestje)
A Szent Ilona Leányklub vasárnap, január 3-án este 7 órai kezdettel lartj i a Missziósházban első farsangi teaestjét. A szokott vidám hangulatról a r. nde/öség gondoskodóit-
« Lu\'tároiAmál felg> lllenilett maradékokat most nnjyon oIch\'-ii árusítjuk. SchUtz.
— (A gőzfürdő)
újév napján reggel 4 órától nyitva lesz
— (A Foederatio Emericana)
összes Nagykanizsán tartózkodó tagjai január 2-án. szombaton délelőtt 11 órakor fontos megbeszélést tartanak a plébánia fehértermében. Pontos meg-j leaést kérünk. Q
— (Bélyeggyűjtők talilkosója) Hétfőn
délután (i-tól 8-lg a Pannónia hAUó kistermében.
— <\\ ZTE korcsolyapálya)
megnyílik újév napján és vasárnap délután zene. (:)
Né}3 Mozgá. U]éwnapj«n. c.akegyn.p
n ■_____ni.l lélekzetlojtóan
narif l\'iei Ií4«Ii.iu. filmje,
Hindu bestiák
Fejezetek: Aki a tigrisen alszik Megölték a szent bikát. Végzetes vadászat. Jönnek az elelántok. A bestiák tündére. Hindu fúriák. Riadó a dzsungelben. Ördögbivaly. Roham ut-nn
Fényes kísérő műsorI - Előadások: 3, 5, 7 és 9 őrakor. Csak 20, 40, 60 fillér— helyárakkal I
Boldog íy evet kivanskil
A fenti, nyilván boldog u} évet kiván\'ó köszöntést szó^zerint az egyik nagy külföldi folyóiratból vágtuk ki. Az Oslóban megjelenő «Ra-diobladeU cimü norvég képos rádió-hetilap azzal lepi meg ugyanis ked-ves olvasóit, hogy legújabb Számában minden nyelven boldog uj évet kiván nekik. A .(k)dt nytt ári. cimü rovalot a kinai \'Boldog u) évet* nyitja meg. amely így hangáik: ..Shin-shinb A finn .Onnollista uulta vuoltaU, a görög «Ileuuria koloínl ehronali, a japán «Atanaskiki toski shikusuU és a többi 17 nyelvű köszöntő után sorban az utolsó <L\'n-garn. a .Boldog íy evet kivanski|»-val. (Tudni kell, hogy a tartalmas, színes és bő norvég rádióujsáfcpiak egy maígyar előfizetője is van, még hozzá nagykanizsai: dr. I\'endlerné (iarai Margit.)
A norvég lap karácsonyi száma még egy magyar vonatkozású dal-got közöl. Az egyik rovatában megtalálható a magyar .Hacsek és S*»jó» — norvégül. «Tullstorup és Blödo-sen> játszák itt el Ilacsek és Sajó vicceit — u norvég olvasók okulására.
A magyar rádió műsorát röviden elintézi. A december 24-íki műsor mindössze ennyi:
19.30 Org Ikonsert Sebestyen Pécsi-20.00 Badioorkestrel. Dirigcnt: István IVrlba. Medv: Feráne Szkelyhidy.
l\'gylátszik a norvég szedők és szerkesztők is jóbarálságban vannak a sajtóhibákkal.
— (Baleset, verekedés)
Gudricza István 52 éves Mag>\'ar« / utcai üveges Tófej alatt a moíjgö ro-natról leugrott és a kezén mogsérúlt Kórházlnt kendi. Sérülései nem súlyosak. — Sohár Antal Kisfu\'udy-utcaJ lakost tegnap este a "Teleky-utcáliaai két emlKT megtámadta és ugy ossxa-vertc, hogv kórházba került.
felhivAsi
A 75 év ÖM lennAlló
Kagylanii\'ai Segélyegylet Szovelkezat
mint az Országos Központi Hitelszövetka* zet tagja, 1937. úv Jan. 1-én nyitja meg-
4 éves lisli hetét Gvtársulatát.
Egy heti betét után hetenként I pengi fizetendő, de jegyezhető egy könyvec»kére több heti-betét is.
K6icsönSk«t adunk bekebelezésre, kezességre, va^y értékpapírra.
Takarékbetéteket elfogadunk és jól gyümölcsöztetünk.
Kibocsátunk 40 pnngŐs fitletrtawket <s, amelyek ellenértéke azonnal, vagy negyedév! 10 pengős részletekben fizethető.
Előjegyzéseket a szövetkezet hivatalos helyiségében (Csengery-ut 7. szém, dr Rspach-hái) mindenkor elfogadunk.
A Nagykanizsai Segélyegylet
Szövetkezet mint az Országos Központi i Hitek szövetkezet bsi. igazgatósága (Ckd„ ;ry-ut 7.)
zalai közlöny
A „RIff lUbyl" asztaltársaság hagyományos Osszejövítelét
, „Rózsa" vendéglőben
január 1-én délelőtt 11 órakor
larlja.
— (Mohamedán mfsszlonárus)
NOni mindennapi előadásban lesz részt\' városunk közönségének vasárnap, Jai.uár 3-án. Döbrössy Lajos, a bulgáriai inobninnivdánok között xvek hosszú során folytatott keresztyén missziós munkájáról fog előadást tartani műsoros estély \'keretében az Evangélikus Gyülekezeti Otthonban. déí-\\itán 5 órakor. Belépődíj nincs. A per-selypénz a misszió célját fogja szolgálni. Az érdeklődőket szeretettel fogadja a rendezőség. (:)
— (Anynkönyvl hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten G gyermek született, 2 fiu és 4 leány. Horváth Géza temotk. vállalkozó ós Kurucz Saroltának rk. leánya, Németh István kocsis és Szőke ír nának rk. fia, Főző F.rnő honvéd őrmester és Szőke Ilonának rk. leánya. Knausz József földműves és Dolmányos Máriának rK. fiu, Gödinek György napszámos és Vajda Máriának rk, leánya, Colohits Kmő főtűzérmcsler és Barna Rozáliának rk. leánya. — Halálozás H volt: Anda Kálmán nyűg. vasúti -áltóőr rk. 83 éves, Vas Józsefné Dcrvallcs Mária rk. G9 éves, Hosszú Juliánná városi szc gény rk. 74 éves. ózv. Szalny Sándorné Péter Ida ág. h. ev. 75 éves, özv. Kis Józsefné Varga Juliánná rk. 04 éves, Peti Ernő rk. I hónapos Horváth Mária rk. lg éves (Csórnycföld),/£sányi János nyug. városi tanácsnok rk x4 éves. Klein Gusztáv ügynök izr. 04 éves, Babos Istvánné Hidó Rozália rk. 57 éves. ózv. Haha Antalné Milialek
Mária rk. 81 éves — Házasságkötés 9 jörlént: Androsek Ernő (özv.) cipész mester rk. és Czethoffer Margit rk.. Fálrián Ferenc tejazcmvezciő rk. és ( Stróbl Anna rk., Radnai József Máv. j segédtiszt rk. és Iíárosi Ilona rK., Ha- I lász Károly vasesztergályos rk. és Ko- j márom Márta rk.. Krug Kálmftn köfö és szövő segéd rk. és Csőndör IlonaV. rk., Gunyhó József cipész mester rk. és Frk Mária rk.. Német Elemér kapta-fakészitő rk. és Garzol Klotild rk., Merényi Ferenc Máv. pályamester rk. és Péter Terézia rk.. Tóth József javító intézeti családfő rk. és Arató Hona tanítónő rk.
— HenyMMsonyl kelengyék legjobb anyagokból Singeméi.
Katonai szállítások és a termelő gazdák
Az Alsódunánluü Mezőgazdasági Ka mara többizben felterjesztést intézeti a kormányhoz. Iiotfy a katonaság szükségleteit közvetlenül a t rinelőkúll szerezze be. közvetítés kizárásává^, hogy igy " termelő jobb árat kaphasson. Még li)33-b.m n iideletel adott ki a hon védelmi miniszter, amelyben ugy intézkedett. hogy a katonaság arra \'hivatott beszerző közegei a katonaság élelem, termény és anyagiáramlósájg szükségletét kizárólag közvetlenül a termelőknél, vagy |>edig azok szövetkezeteinél szerezzék be. A l>eswrző közegek mindig a legnagyobb előzékeny-séggvl viseltettek a termelőkkel szemben. a legkisebb tételeket is átveték. A ga/.dák nemtörődömsége és szervezetlenség- eredményezte azt, hogy lassankint újból a szállítócégek álltak szemben a honvédség beszerző köze-
--
gcivel, amennyiben szövetkezeteket, alakítottak. Kijátszották a rendeletei olymódon is, hogy az uradalom nevében (esznek ajánlatot és évenként leszállítják. mint az uradalom saját termését, aimak tízszeres, vagy még többszörös iiíennyiségéí. A kincstári köze-gek- is tisztábou vannak azzai. Hogy az aiszövetkezelek fellépése következ-télx\'n nem érvényesülhcle\'.t az a szán-dék, ami a rendelet kiadását eredményezte. Hogy a hadsereg milyen komolyan törekszik arra. hogy szükségleti i"t közvetlenül a termelőktől szerezze be, igazolja az, hogy felszólította u kincstári szállításoknál szerepet játszó szövetkkczctekel, hogy az illetékes mezőgazdasági kamarák utján igazolják, hogy tényleg termelői szövetkezetek-e. Az Országos Mező^udasági Kamaro most átirt kamaránkhoz. amelyl>en a valódi gazdaszövetkezetek támogatása érdekében fokozott óvatosságra hívja fel figyelmüket a hadscrcflszállilásokkal kapcsolatban. E kérdésben maguk a termelők járjanak elől jő példával s vegyék mindig figyelcinl>c a liadsereg által kellő időlK-n közölt szántási fel. hívásokat. ______
Aranyérnél és béldugulásnál,
va am ni az ezekkel járó d.rékfájár, mell8«o.uIá8, szívdobogás és szédülés! rohamok esetén reggelenként fgy-egy pohár Urmészelcs „Ferenc József keséi üviz cnekLamar kellemes megkönnyebbülést eredményei. Ai orvosok a|fnlj*k.
193?. január 1.
Hangulatos
Szilveszter-est
disznótoros vacsorával
a „Fekete vendéglőben.
KltDnS zenei Malto-eorioláel Jó borok I Szíves pártfogást kér a vendéglős.
tiökkeol
Prognózis: Gyenge légáramlás, sok helyen köd ós zúzmara, nyugaton néhány helyen hószállingózás, a hidegség osökkenlk.
Január 5-én temetik Fiigyes főherceget
Magyaróvár, december 31 Frigyes főherceg holttestét ma délelőtt bebalzsamozták, majd a plébániatemplomban felravafciloz-ták. Az elhunyt főherceget január 6-én déli féi 12 órakor temetik Magyaróváron és az ottani családi sírboltban helyezik örök pihenőre
A rendőrség hajtóvadászata a rádiumtolvaj után
A rendőrség rádftkörözést adott le a rádium tolvajlásávai gyanúsított S;oják János elien. Tegnap va lóságos haj tó vadásza\'ot . tartottuk Dömsöd községben Szoják kézre ke rltésére, de nyomaveszett. Megálla-pitották, hogy Szoják karácsony más napján Pests;enlerzsébeten volt, d« onnan eltűnt. A hiánjyzó 175 milli-gram rádiumot a kert környékén keresik a nyomozók. Szoják többek előtt kijelentette, hogy az idegen-légióba készül, igy nincs kizárva, hogy sikerült neki az ország őrületét elhagynia. A rendőrség a legmesszebbmenő üitőzkedia.\'ket tette meg kézrekerilésére.
mm Menyaiixonyok ideilja ■ SeHfltx-viaxon I
kerosmasEwcsEss^wsjw&sgm. wMtfimt.
Salgótarjáni Kó\'szénbánya R. T.
vezérképviselete
VARSÁNYI PÁL
tüzelőanyag nagykereskedő, Nagykanizsa, Zrinyl Miklús-u. 32.
Telefon 226.
Házhoz szállít elsőrendű brikettet, szenet, gáz-és brikett-kokszot, valamint tűzifát, továbbá kovács-szenet nagyban és kicsinyben
Fütsünk DOjRfOGI brikettel!

<937. fmuAr 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Boldog uj évet kiván kedves vendégeinek és jóbarátainak
Kollarits Géza
mi- és hSlíyíodrátz
Boldog uj évet kívánnak t. üzletfeleiknek és jóbarátaiknak
Schless Testvérek
könyv- és pnpirkercskeddk
A kedves vendégeinek
és ismerőseinek boldog uj évet kiván
Gutmann Anna
■■•cy*\' Király vsndéiISs
Boldog uj évet kiván
t. vendégeinek *
Szever Józstf
IparOB vendéglős
Boldog uj évet kiván a mélyen tisztelt vevőközönségnek
Golenszky Divatüzlet
Boldog uj évet kiván. mélyen tisztelt üzletfeleinek és jóismerőseinek
Bozzay István
kUmOvtl tt mOhOnSrOi N sgyksnhss
Boldog uj évet kiván
Löbl Béla
8ZÜC8
Fö-Ut B.
Boldog uj évet kiván jóbarátainak és tisztelt vevőinek
Babits Lajos
Boldog uj évet kiván a mélyen tisztelt üzletfeleinek
Wajdlti Utóda
Ofenbeck könyvkereskedés
Kedves vendégeimnek, ismerőseimnek és jóbará-taimnak boldog, békés ujesztendőt kivánok
Wollák Jenő
vendáRllB Horthy Miklósul 37;».
Boldog uj évet kiván kedves vevőközönségének és jóbarátainak
Ritier András.
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt megrendelőinek és jóbarátainak
Horváth Mihály
cipéflzmester
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és üzletfeleinek
Kelemen RezsS
lüezorkersskedö.
Bofdog uj évet kíván
FI5CHEL KÖNYVKERESKEDÉS
papíráru és Irdanrck raktára
NAGYKANIZSÁN, Horthy Miklós-ut 1. SZ. és kéri a jövőben Is a szíves J6lndulatu támogatást. Talpfon ■ 178. iiáa.
Boldog uj évet kiván a nagyközönségnek
Török Péter
(Kla Buda)
Kedélyes estet rendezek!
Boldog uj évet kiván igen tisztelt vevőinek
Neufeld Jakab
lüilfs- és s7.ínkereskedő Király-utca 32. Tllsfoa 112.
Mélyen tisztelt vevőimnek békés, boldog uj évet kiván
Lenk Kajetán
„Har/tlla" tülMt tulajdonosa
Boldog uj évet kiván kedves vevőinek és ismerőseinek
ifj. Petermann József
mükertész
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek
Kapoll Ferenc
hentes és méatiros
Boldog, áldásos uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és jóbaiátainak
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek
Adler Mlksáné
vitéz Tóth
Sugár-ut 40. kereskedő
Béla
Boldog uj évet kiván kedves vevőinek és jóismerőseinek
Marton János
hentes é« mésriros
Boldog uj évet kivánnak a mélyen tisztelt vevőknek és jóbarátaiknak
Májon Testvérek
nifikösiörüsök
Boldog, békés ujesztendőt kiván kedves vevőinek és jóbarátainak
Márkus Károly
Lenk natóde Zrínyi Mlklós u. 42.
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőközönségének
özv. Práger Ferencné,
Mélyen tisztelt megrendelőimnek hálásan köszönöm az elmúlt év folyamán volt szives jóindulatu támogatásukat és egy szerencsés
BOLDOG UJ ESZTENDŐT KÍVÁNVA
tisztelettel kérem, hogy nagyrabecsült pártfogásukat az uj esztendőben is fenntartani szive«kedjenek.
Kiváló tisztelettel Papp Oszkáf cipészmenter
tur-Bst a
i
Járóka Antal Jazz-zenekara mimikái La Rla Poré énekel Tánc Reggelig nyitva - Korhelyleves — Bableves
Boldog uj évet kiván
Gödörházy Lajos
Kedves vendégeimnek
és ismerőseimnek boldog uj évet kivánok
Háry János
vondégtős.
Erdős József hirdetési irodája
Budapest, Teréz-kBrut 35. - Telefon: 11-25-58.
Igen tisztelt üzletfeleinek
boldog uj évet kiván I
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. Márvány kádfürdő P 0 80
Tvukszemvágás .....P 0-40
MT Nyitva minden nap. 1*1
Elmglitiit -—j
mkl ft helyi koreaktdökaél I párosoknál ta«r«ut® bal j
Si-, RódiK Korcsolya
nagy választékban.
Si-kantnizás, jzivitás, viaszkalás
Szabó Antal
_ sportQilettben.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nuir I
Közkedvelt vászoneladási akciónk
/
megkezdődött!
Scfiützz - vásson m,n<íen keIen0ye
t ■Imihimi disxe 1
Olcsó áraink és Kiváló minőségeink évről-évre fokoxxák vásxonelaáásaink sikeréi1
Aruf>&sz
APRÓHIRDETÉSEK
AprAhlrdelít dija vatlrnap él Onnepnia 10 u4tg (0 (Illír, minden Uvébbl uó 0 fillér, hétköinap 10 iiélg «0 fillér, mlndan további «<J 4 fillér.
Aatétaxlt, bérautót, rendeljen garaséiból, vidékre íi helyben, legolcsóbban. Teleion állomás : M4. lojlor Kfcfalndy-utca 7. n__2704
Jónef fóherceg-ut 31. sz. háx szabad-kézből áladé. Bővebbet ugyanott 4526
Saját Itrmétü elsőrendű kerecsenyl asztali fthér bar literenként P —.*)-ért Bőhm Jóitel bortermelőnél, Ctengery-ut 19. 2473
Hofher-Schrantz-Clayton chuttlewort
gys. atiónyu:
Tengeri rtiorzsolnk, Szecskavágók, Ripavágók, Darálók, Vetíújépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
m»g, műtrágya, zsák, növényvédőim szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
Egy paaaafárt karékpárt, autót, konyhtbarandaiést, varrógépet, rádlét, órát, Tharmost, iényképesőgépet, trattátkát. (•atményt, azönyeget, Jamboree-Jegyei, ■anlkür-kéulatet ny«rh«t a kaposvári kathollkua aevháxköxtég aora|cgyén. A sora-1 pangőárt Sudó Antal sportlxlv-kaphatók._
latyak 1 tábán "
Marooén divat aalyamadi P 3 00,
bőrkesztyű, bélelt P 4\'90 ért • héten kap ható Kaufmann Manónál, Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. Telefon 222.
Nagy válaaatókban érkeztek márkit porcelánok ét kristály Üvegáruk Stern ilvegkereskedésébe. 4(17
HaaanAlt ruhát veazek ét eladok, hívásra háthoz megyek. Márkul, Király-■tea Sl. 4447
Portásnak gyermaktelen házaspár falvétetik. RákóczI-ulca 15. 4522
Újévre
pólinMl. H, rumot. Biailyl
gyári Arakon vásá oljün a „Ml BOLTUNK".ban
C**ng«ry-ut 2U.
Mttnö minftségl asztali- és cstmtgi bank I
Nagyon olosó /iraki
<%o*t • b«M*j<fcmoi
Hóaaabu rga»y riadd Klutzst-u. 45
Április elsejére traktorkezelétpen, ciépiA-gép- és műhelymunkában Jártas, fiatal, ügyes oépisKt karesak. Clm a kiadó b\'n-______4565
tfáamaatarnak gyerm»ktelen hátas-párt vagy magános nőt (40 éven felül) felveszek. Rákóczi-utca 15. 4585
Hölgyeim I Legújabb, legszebb kézi-munkamin tó kat fillérekért előrsj/ol 4517
Bohmné, Zárda utca.
Szőlő, szántó, rét, husz hold, Nemes-déden eladó Dr. Kováoa Ervin flgy-
védf Klrály-u. 30. 4595
Uta»óbunda, JómlnőaégU, Jutányosán eladó. Frank, Csengery-ut 3. 4599
Karaaak 3 hónapra blrbe, vagy esetleg megvételre hantnál!, Jó állapotban levő mély ayarmekkooalt. Ajánlatokat „fel-tMlen tlszia" Jeligére a kiadóhivatal továbbit. 4600
Irodai teendők végzésében is Jártas, intelligens alárualtónS állást nyerhet. Szakmai Ismeretekkel bírók előnyben. Részletes, kézzel írott ajánlatok .Villamosság" Jeligére a kiadóhivatalba Hl\'-dendók. 46\'J7
Konvendós gópéax-kováoaot Inss-ssl és konvención bognárt keres április elsejére a felsősáncl gazdaság. 4601
ÉrteBltem a mélyen tisztelt vevőimet, hogy lakásomat Csengery-ut 75. alá helyeztem át. Franoaloa Zalgmondné.
4605
Több éves gyakorlattal bíró tiantaá-aagéd Öléseket olcsón vállal. Báthory-utca tizennégy. 4^06
Ht. QiiUütrtrg Nyomda 6« MuM
JÚK,,m h»p»«"«*> Matollcs
1 Jóaaaf fablzományosnál R>zgonyI-u. 2 varban). 100 kgr. aprított akác P 2 40, 100 kg. aprított bükk 1L P 2 80 100 kg. aprított bükk I. P. 3.-. 100 kgr toláauén házhoz stállitva P 5 60. Kérem saivvs pártfogásukat.
Kiadja a laptutajdonos Közgazdasági Rt. flutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadói Zalai Károly. Iu\'*rurbaN telaionr NacrvVanlsu 7fl. t«ám
Gfcsvn&jjot
aaffamcziíwn szórakozhalih
I tekercs 6x9 film eltihivással együtt P 1.20 FOTÓLABOR ATÓRIU1B.
Fényképezőgépek már P 6.50-töl részletre Is.
SZABÓ ANTAL
Fotó-szaküzlete FS-ut 5.
kOi/TWaOpbu NígjkMiarta (MtfU úzl«r. Z«W léroly.)
Afg 8 oldalas Itépes melléklet!
77» Évfolyam 2. szám Nagykanizsa, 1937. január 3 vasárnap
Ara 12 *I1I.
ZALAI KÖZLÖNY
Fdelfc uolcazti: Barbarlta L«4oi
eiM<l4M ára: Mnr Mm I p—fi W Hét.
U fr.llliliil.rato.. » u
Borzalmas szilveszteri tömeg-szerencsétlenség a Fóthi-uti menhelyen
Találtak e«y tele üveget: tizenhatan Ittak belőle, kettő meghalt, hat haldoklik
Budapest, január 2 Hess Mihály budapesti gyári munkás újév hajnalán hazafelé menet, több társával a nyugati pályaudvar közelében egy másféUitcrtB, folyadékkal telt üveget talált- Hess és társai a FöthLuU menhely lakói voltak és miután azt hitték, hogy az üvegben rum van, amikor haza ér. tek, poharazgatni kezdtek. Az üvegből a monheiy 16 lakója ivott, akik délfelé borzalmas kin0k között megbetegedtek. A mentők négy kocsival mentek ki a helyszínre és a szerencsétleneket kórházba szállították. Kiderült, hogy az üvegben fa-szesz volt. A szerencsétlen emberek közül Tóth János és Szentgyör-gyi István rövidesen kórházba szál
litásuk után meghaltak, 6 an haldokolnak, további 6-nak az állapota igen súlyos. A rendőrség most azt igyekszik kinyomozni, hogyan ke rült a faszcszes üveg az utcára.
Szilveszter éjszaka feltörték a vonat osomagkooslját
Budapest, január 2 Újév éjjelén a Győr felől a Keleti-
pályaudvarra érkező vonaton a vas-utasok észrevették, hogy a csomigkocsi ajtaja (cl Van törvo. A nyomozás során sikerült megállapítani, hogy a kocsi-Mi 14 értékes, jobbára textil, bőr és delikutesz árukkal telt csomag tQnl cl. A tolvajok Komárom ulán követhették el vakmerő betörésüket. Törökbálint és Budaörs közölt a vasúti töltés mellell két csomagot sikerült meg találni. A nyomozás teljos erővel folyik
Titokzatos holtteitek a brassói utcákon
Brassó, január 2 Brassó közönségét négy tilokzatoi haláleset tartja izgalomban. Újév napján ugyanis az egyik utcán egy elhagyott autóban egy megcsonkított férfi holttestéi találták. Hasonló holttest volt a Lunga-utcában, majd az egyik vá
rosi park bokrai között találtak egy meggyilkolt és összeszurkált holttestet, mig a negyedik holdestet a városi fürdő tartály mögött volt. Egyelőre semmi nyom nincsen, ami nagyon megnehezíti a rendőrség munkáját.
Román kormányválság a bolgár-jugoszláv egyezmény miatt
Betiltottak két román újságot a revízióval kapcsolatos olasz-ellenes támadások miatt
Róma,\' január 2 A római román nagykövet közölte a külügyminisztériummal, hogy a iomán kormány meghatározatlan időre betiltotta a Cias Romanesc és a Turdá cimü lapot, mert ildomtalan támadást intéztek az olasz nemzet ellen. Ez a két lap volt ugyanis az, amelyek nemrég uj szent Bertalanéjről irva, minősíthetetlen támadást
intéztek a magyar nemzet ellen és ezzel kapcsolatban sértették meg, oz olasz- magyar bará\'.Bágra célozva, az olasz népet.
Párls, január 2 A nemzetközi külpolitikának érde kes hire van. A megkötött bolgár-jugoszláv egyezmény ugyanis kor. mányválsággal fenyeget Romániában. A bolgár-jugoszláv egyezmény
ugyanis Tatarescu diplomáciájának ujabb kudarcát jelenti, mert tata rescu Varsóban még a trianoni szerződés elismerését sem tudta el érni Emiatt Romániában nagyarányú támadás készül a kormány ellen és nem lehetetlen, hogy a kormány a támadás elől lemond-
A nemzetlek győzelmével végződött a háromnapos kordobai csata
A szovjet Belgiumban vásárolt fegyvereket szállít Spanyolországba
Antwerpen, január 2 A szoyjet Belgiumban nagyobb arányú fegyver és lCszersZállit mán\'yt rendfélt, valamint több repülő gjepel vásárolt a spanyol vörösök íészére. A szovjet által vásárolt (egyverszállitmány mái\' útban van Madrid felé.
Páris, január 2 A francia-spanyol határon a fegyverszállítások újra fokozottabb tempóban indultak meg. Naponta t&bb repülőgépet és tankot esem pésznek át a határon, nem s :ámitva a különböző kerülő alakon Spanyol országba szállított fegyver és lő szerszállitmányt. A harcok során a nemzeti csapa-
tok a rondái fronton nagy győzelmet arattak és feltartóztatás nélkül nyomultak előre. Véget ért a kor. dobai háromnapos harc is, amely igen heves összecsapás után a nemzetiek győzelmével végződött. Itt a vörösök futásszerüen menekültek és a remxetiek nagyobb zsák mányra tettek szert.
Újévkor a madridi front sem volt csendes. Ujabb jelentések nem érkeztek. Mindösszze annyit tudatnak, hogy a nemzetiek elfoglalták Per-cuno városát, ami hadászatilag fontos pont. A szilveszteri és újévi harcok forán a vörösök oldalán harcoló csapatok igen súlyos vereséget szenvedtek, különösen a
nemzetközi dandárt tizedelték meg a nemzetiek golyói- Az elhagyott állások előtt sok francia, orosz és cseh katona holttestét találták az előrenyomuló nemzetiek.
Trockljt neiT) engedik letelepedni Mexikóban
Mexikó, január 2 A mexikói kommunista párt most tarVt értekezletén elhatározta, hogy mindent elkövet Trockij mexikói letelepedésének megakadályo zására, mert szerintük a Trockij által hirdetett tanok zavargásra és széthúzásra adhatnak alkalmat.
Trockij január 12-én vagy 13-án éjjel éri el a mexikói partokat.
így szilveszterezett Nagykanizsa
Az első, amit Nagykanizsa szilveszteréről megállapíthatunk, az, hogy várakozáson felül sikerült- A kiskorcsmáktól kezdve a legelőke. lőbb tánchelyiségekig csaknem mindenütt zsúfoltan voltak, a hangulat pedig a legkitűnőbb volt. Bár a szilveszteri csatatéren sokan elvesztették józanságukat, bár több he lyen folyt a pezsgő, mégis meg kell állapítani, hogy az emberek jó kedvvel, de meggondoltan mulattak és annak ellenére, hogy előre megfontolt szándékkal cselekedte ezt mindenki, -- megnézték : hova és mire adják ki a pénzt.
De nézzük végig Nagykanizsa szilveszterét. Elsőnek talán
a mfltlkat említsük. Mindkét mozi zsúfolásig meglelt, a jegyeket már előző nap elkapkodták. A közel három és fél. órás műsorban Eddie CantQr és Zoro Huru nevettették meg a közönséget, amely Így vidám kaca-gással lépte át az ujesztendőt.
Az Iparoskörben a hagyományos kere!ek között ülték meg a szilvesztert. Családias estnek hirdették, de - különösen éjfél után ugy megnövekedett a fán. colé. párok száma, hogy a terem ki csinynek bizonyult. Mlg lent ésbent mulató társaságok alakultak, a nagy teremben Tormia Tóni kitűnő zené-jért világos virradatig ropták a táw-col a párok. Éjfél után malac és pezsgősorsolás emelte a hangulatot. Sok időt itt sem tölthettünk, mert tovább keltett menni
a Pannóniába Itt ís minden asztalt foglalt volt. A kitűnő Járóka zenekar mindenütt megteremtette a hangulatot- A szépen és Ízlésesen feldíszített Kék teremben szakadatlanul folyt a tánc és a bor. A kel\'emes hangu La Ria Dorc pompás énekének a közönség sokat tapsolt, de hajnal felé már inkább á közönség énekelt. Hangulatos, vig, szép szilvesztere volt a Pannoniának, igeix jó közösséggel
A társaság szine-java
ű Polgári Egyletben szilveszterezett. Tiz óra volt, amikor egymás után érkeztek a családok, melyek sorában a vidék intelligenciája is képviselve volt. Pontosan 10 órakor érkezett meg a határőr, tisztikar, élén az állomásparancsnokkal és családtagjaikkal és cigány-zenéne, majd gramofon muzsikára megkezdődött a tánc a hiingulatos, intim táncteremben. A többi helyiségekben a kártya és itt-ott az annál is vígabb szórakozás foglalt terel magának. Mindvégig nagyszerű volt a hangulat, a családi otthonosság jegyében, patinás uri modorban a patinás, öreg bolthajtások alatt.
a
.ZALAI KÖZLÖNY
1937. |wiulr 3
á Nagykanizsai Kaszinó száz esztendeje
Balogh Dezső titkár századéves jelentése 4
A Korona éttermében
az OMKE hirdetett szilvesteivstét Itl azonban mé# éjfélkor is csak félárbóion ég toy a villanyok, két három magányos vendég búsult az üres asztal sorok közt, maga az OMKE is szer teszét, másutt szilvesz er.zetl Így nem csuda, hogy az időközönként érkező társaságok csak I e I enéztck az ajtón, aztán a csendesség láttán odább álltak szerencs jt próbálni, mennyire az étterem és Itl Is kl-Egy óra tájban népese-ett be vala alakult a szilveszter éjszakai vidám hangulat.
Szilveszteri körutunk már az- uj évbe nyúlt, amikor
a Kaszinóba értünk. Kétségtelenül ez volt a leg elegánsabb szilveszter Nagykanizsán. Csupa estélyi ruha, csupa szmoking. Itt nem volt 2S.jfoltság, de csupa hangulat volt minden. FI nom, elegáns volt a rendezés a nagyszerű határőrzenekar tánczenekara ugyancsak kitett magáért. Fá radhatatlanul játszottak, j^gaz, hogy a táncoló párok sem hagyták magukat. (A Kaszinó nagyszerű hangulatú szilveszterénél külön meg kell említeni az Elektron cég, nagy. szerű világítási efektusajt, amely-lyei még jobl>an emelték a nagytó, ren szépségét és hangulatát.)
A Kalh. Legényegyletben az ó évet egy pompás és a ma| fiatalságnak már csak látványos francianégyes búcsúztatta, mintha csak jelezni akarta voln;i, hogy az ó év »kiment a divatból* Az ujesz tendőt természetesen friss csárdás köszöntötte- A kibővített Pasijuk letti jazz nagyszerű zenéjére sokáig járták a p&iok a táncot.
Éjfél után tovább pendliztünk a Cenlrdlba. Itt már előző nap sem lehetett asztalt kapni. Az ízléssel feldiszi\'elt ter mekben valóságos közelharc dult az asztalokért. A hangulatos est ke retében a Centrál vezetősége díjtalan tombolával és több meglepetéssel is szoljait. Nem hiába a Csárdáskirály\' játszik a Centrálban,-de volt is olyart csárdásozás, amilyet Kanjzsu ritkán latolt. A párok -ami Kanizsán. Vitka félórákig ropták egyfolyjáoan a csárdást. A jóhangu is kitütyJ dizőz, Barna Sári egymaga is nagyszerű hangulatot te. remtett. A Centrál reggelig népes volt, mert hajnaltájt a peadlizők is itt kötöttek ki - korlielylevesro.
A vendéglök
szinten zsúfolva voltak. Hangulatukról a hajnali tántorgó ís nótáz.) alakok kc.\'eskedtek. Nem egy helyen hal\'oit-jnk újév napján déli egy órakor yig mulatozást. Hogy ezek újból kezdték, vagy abl>a sem hagyták, -nem tudjuk. Több helyen voltak
hdzlbálok,
értesülésünk szerint mindenütt a legjobb hangulatban lépték át az újesztendő küszöbét.
Ugyláiszjk a világ - legiv\'ább is o sz|lv;szterezők szemében - kezd egjenesbe térni é« az uj év sokak nak igér "boldogabb, megelégedet tebb, nyugodtabb esztendőt.
Az első adósnál
1865-től 1873-ig az elnöki székben Ebenspangetr Emánuel (1865-1866), Blau Lázár (1866 18617) és Englán der Lajos váltották fel egymást Működésűk ideje alatt már ir.egnyilatv kozott a lelkes öröm, amelyet a magyar társadaíom széles ré\'e^ei bői az önkényuralom járma alól való felszabadulás biztos előjelei, majd az a tudat vált kl, hogy ki. békült a nemzet éis a király- Lelkes és áldozatkész tehát a hangulat egjiesületünkben is- E hangulat hatása alatt a válaszítmány a Kaszinó anyagi erejét meghaladó összeget, 50 forintot a Magyar Tudományos Akadémia céljaira és 150 foriniot saját könyvtára gyarapítására b ja vaz meg azzal, hogy a beszerzendő könyvek kizárólag jeles magyar müvek legyenek. 1867. február 10-én pedig már arról tanácskozik a választmány, hogy »a legközelebb várható magyar felelős minisztérium kinevezését az egyesület ho. gyan ünnepelje meg és erre a célra 100 forintot irányoz elő-« Hasonló áldozatkészség és köte\'ességérzet nyilatkozik meg a választmány 1867- április 24-i határozatában, amikor »az itt alukult magyar egylet, nek helyiségeit az esti órákban való használatra díjmentesen öröm mel átengedi,* valamint abban is, hogy szívesen (s ugyancsak díjmentesen hozzájárul ahhoz, hbgy »a kanizsai dalárda 1870- október 181 dalestélyét az egyesület helyi, ségeiben tarthassa meg.« Pedig az egyesület anyagi helyzete ez időben már nem kedvező, mert az 1871. január 281 választmányi ülésen megállapítják, hogy »a K:iszinó o pénztárosnak 250 forinttal tartozik, mely adósság lerovására 5 választmányi tag a Kaszinónak egyenkénll 50 forintot előlegez *
A Kaszinó Matuzsáleme
A Kaszinó történetének ez idősza kát azonban nem zárhatom le anélkül, hogy egyesületünk legrégibb tagját, a mindnyájunk által Igen tisztelt Be tlheim Győző urat e he lyen és mindnyájunk revében a legmelegebben ne üdvözöljem. Itt kell ezt megtennem azért, mert a kiegyezés évében, 1867- február 10-én lépett egyesületünk tagjai sorába, törekvéseinknek és célkitüzé seinknek tehát 69 év óta meggyőződéses és lelkes támogatója. Sze. retettel és azzal a szivünk mélyé bői fakadó őszinte kívánsággal kö szöntjük, hogy a korát meghazud. toló szellemi és testi frissességben még igen sokáig érezze magát jól a körünkben.
Egyesülés a Kereskedelmi Kaszinóval
1873- december 26 án egyesületünk elnökévé ujnépi Elek Lipótot választják meg, aki az 15)13-ban le-következett haláláig, vagyis mnjd nem 40 évig intézi a Kaszinóügyeit Fen\'os fordulópontot jelent e vá lasztás egyesületünk történetében, mert Elek Lipót értékes, a város társadalmi és közgazdas.igí életében előkelő helyet betöltött személyében Kaszinónk olyan vezetőt kapo\'t, aki időt és fáradságot nem kiméivé és egyéni presztízsének felhasználásával dolgozik egyesületünk szebb és jobb jövője eUikészitísén és megszilárdításán. Működ -sére\'i c\'s5 éveiben e célt szolgáló elgondolá sál,\'- nem valósíthatja ugyan még meg, mert ebben valószínűleg az 1873 1 osztrák pénzügyi válság nálunk is hosszabb ideig érezhető, kedvezőtlen gazdasági hatása gá tolja. Ezért a K\'iszinó anyagi helyzetét akarja elsősorban biztosabb alapokra fektetni. Elfogadja tehát d
városunkban már évek óta működő Kereskedelmi Kaszinónak «z egyesülésre vonatkozó ajánlatát. Teszi azt azonban azért is, mert reméli, hogy a fúzió hazafias, művelődési és társadalmi szempontból ls ked. vező lesz, mint ez az 1875- dcc:m ber 4 i rendkívüli közgyűlésen e tárgyban előterjesztett és egyhangúlag elfogadott indítványából ki-tűnik. Az egyesülés után és az 1875- dcoember 261 .közgyűlés határozata alapján az egyesület neve is megváltozik és »Nagykanlzsai Kaszinó* lesz.
Az elnök számítása bevált.
Az 1880-as évek elején tehát egyesületünkben ismét élénk az élet. Kaszinónk sokoldalú tevékenységet fejt ki és hivatásának mindernekln tetben megfelel. Kétség\'e\'en hogy ez elsősorban a lelkesedésnek és agilitásnak köszönhető, amellyel az elnök az egyesületet vezeti és ügyeit intézi. De bizonyára része van ebj^en az általános szellemi és gazdasJfei fellendülésnek is, amely Ferenc József uralkodásának e boldog korszakát jellemzi.
Megépül a székház
Ilyen körülmények kö\'ött,termé Izietes, hogv a régi helyiségek a ta gok megfelelő kényelmét többé nem biztosítják. 1884. végén tehát harmadszor, de ezúttal már határo. zottan nyilvánul meg ft l^özóhaj, hogy az egyesület saját otthont te. remisen. Ennek szükségét az elnök ls elismeri, ami at^iyit jelent, hogy a ház nemsokára fél is épül majd Az 1885-ik esztendő a szükBíges előkészületekkel telik el. Különösen nehéz volt az építkezéshez szükséges 70-000 forint előteremtése, de az elnök személye a kérdésnek nz elintézését is megkönnyíti- A 25.000 forintot kitevő, 500 drb- 50 forint névértékű és 5 százalék kamatozású kölcsönköt vényeket a tagok a leg rövidebb idő alatt lejegyezték, a hiányzó 46 000 fórin\'.ót pedig tör-lesztéses és hosszú lejáratú kölcstf nök utján szerezték meg. A szék házat Haas és Schőne bécsi mű építészek tervei szerint Morandini Bálint csáktornyai épitőmes er épi tette és azt 1886. október 14-én ál Is adta.
Az uj helyiséget ünnepi társns vacsora kenetében 1886- októlxjr 24nyitják meg- A vacsora részleteiről éz idők kl\'órtlk&a sajnos rte\'m emlékszik meg, de lelki sze meimmel látom annak lefolyását és ezért érzem, hogy az örömnél nme lyet az egyesületi ház tudata tagjainkból\'kiváltott, csak a lelkesedés lehetett nagyobb, amellyel az eszme megvalósítóját, az «gy*sület érde mekben gazdag elnökét e vacsorán ünnepelték. Lelkes a hangulat az 1886. dcoember 261 közgyűlésért is, mert az ©gyésület a saját diszes pa lotájában ünnepelheti meg fenrtfl. lásának 50-ik évfordulóját. Az egye sületi székház történetéről szóló is mertetésem azonban hiányos volna, ha e helyen rá nem mutatnék arra az örvendetes, de egyben felemelő tényre is, hogy a Kaszinónk jövóje szempontjából is nagyjelentőségű eseményeknek egyesületünk mai tagjai közül Heimler József, Rei ehenfeld Gyula, Krámer Lajos. Strém
Báliruha kelmék dus választékban
Singeméi
Karácsonyi vásárban összegyűlt maradékok
nagyon olcsón.
Tiszta selyem nyakkendő Pengő 3.80
________________Szomolányinál
1937, január 3.
2ALAI KÖZLÖNY
Tivadar és Lőwens\'.ein Emil már n tanúi voltak. Legalább 50 éves tagjai és áldozatkész, hü barátai ök egyesületünknek. T\'szte\'et:cl páro sult elismeréssel köszöntjük tehát őket egyesületünk mai ünnepén és szívből kívánjuk, hogy még so. káig legyenek a kaszinói életnek aktív tényezői.
(Vége kőv.)
ombat
Kud«|»Mi L
17 Zakariás János előadása. — 17 30 Jávor Sándor jazz-zeneknra. — 1820 Dr. Vcrcbély Tibor előadása. — 18 43 Hanglemezek. — 19.15 Felolvasás hang-lemezekkel. — 20 Szabó Ilonka énekel.
— 20.30 Hírek. — 20 50 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 22 Időjárás-jelentés. — 22.20 Cigányzene. — 23 A rádió szalonzenekara. — 0.0.) Hirek
IL
17 Hanglemezek. — 17.30 Missziós üzenetek. (Farkas Fdith.) — 18 50 Mezőgazdasági félóra. — 19.25 Az 1. hon-védgyalogezrt\'d zenekara.
17.50 Népd.ilok. — 19.15 Slrauss János: A cigánybáró. — 21.30 Tánczene-
Vasárnap
■utapMt l
».30 Hirek. — 10 Református isten-SísztelCI. — 11 Egyházi ének és szent-beszéd. A szentbeszédet Ijjas Imre mondja. — 12-20 Időjelzés, időjárásje-li\'ntés. — 12 30 Az operaházi zenekar.
— 13.45 Hanglemeze. — 11.50 L-^ész-ségügyi kalendárium. — 15 Bóez Klek dr. előadása. — 15.50 A rádió szalon, zenekara. — 10.50 Rexa Dezső előadása. — 17.20 Mathesz Károly zongorázik. — 18 Szerencsés, boldog uj esztendőt az egész világnak. Az európai rádiótársaságok közős adása. — 18.33 Harsányi Gret® csevegése. — 19 Cigányzene. — 20.10 Opcrcttclőadás a széledj. Városi Színházból. .Marika hadnagya.1 Operett 3. felvonásban. — Az I. felv után kb. 21.30 Hirek, sporteredmények
— Az előadás után kb. 23.30 Cigány, zene. — 0.05 Hirek.
Buda pert IL
15 A 24 tagu cigánygyereken zenekara. — lg.05 Fest Sándor dr. előadása. — 19.35 Bisztrai-Farkas Ferenc előadása. — 20.15 Hanglemezek.
11.45 Szimfonikus luuigvcrseny. — 12.55 Szórakoztató zen®. — 15 40 Dvor-zsák: G-dur vonósötós. — 17 40 Rádió-zenekar okarina és citera-szólóval, füttyegyültessel. — 18.30 Zenekar. — 19.10 Kabaré. — 20.10 Ballada. — 20.15 Bohózat dalokkal. — 22.30 Dui-és ária-est. — 23.10 Lemezek.
■» Bútorokban a Kopsleln cég vezot! Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
— Női téli- é* gyermek-kab A tokát most leltári árakon vásárolhat Schütznél.
Gazdag Ferenc:
„Fel kell építeni a nagykanizsai katolikus nagytemplomot 1"
A templom az imádság háza, a lélek újjászületésének a helyo, a vallásos élet otthona, amelynek szentelt küszöbét, legalább nagyünue-pekkor még a/ok is átlépik, akidet egyébként a vallási közönyösség, a kényelemszeretet távoliart a .emp\'o mokból, az Isién házától- Hogy mennyire igazunk van, arról miniden ember meggyőződhetett Nagy. Uanizsán az elmúlt ünnepek alatt-Aki a templomok felé járt - j>edig ki ne járt volna most arra? - lát. halta, hogy napnap után százakra menő tömegeknek kel\'ett a hideg-téli időben hajadonfőtt az utcán hallgatniuk szentmisát, csak azért, mert a kanizsai templomok szűknek bizonyultak-
Miután nem az első eset, hogy ezt tapasztalni kellelt, különösen a felsőtemplomnál, a Zalai Közlöny munkatársa felkereste otthonában Gazdag Ferenc püspöki tanácsost, hogy erievonatkozólag véleményét és terveit kikérje. Gazdag Ferenc kérdésünkre töbl«k közöli a következőket válaszolta:
- Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy erről a kérdésről a sajtó nyilvánossága előtt nyilatkoz. zam. Nagykanizsán a katolikus hitélet mélyülése szemmollátható- Az emberek lassan kezdik belátni, hogy az élő vallásosságra, a nemes idealizmusra, a tiszta egyéni és közéleti erkölcsösségre, jellemre és becsületességre szüksége van a mai társadalomnak. Érzik, hogy a mai Élet örömtelen, agyonhajszolt világában kell egy szilárd pontnak lenni, ahol a lélek megujultait s a toVábbi harcra megerősödhet- A XX. század emberei is rájöttek, - sajnos azonban még mindig nem valamennyien -hogy templomokban nem üres Bzal-macséplés folyik, hanem az Evangélium szebbé és nemesebbé formáló magasztos, uj életet fakasztó eszményének hirdetése- Amilyen nagy örömmel látjuk mi, hogy a kanizsaiak egyre nagyobb számban értik meg ezt, épp olyan szomorúan tapasztaljuk a templomok kicsiny, ségét.
- Ugy tudjuk, a múltban történ-tek ennek enyhítésére irányuló lépó sek - vetjük közbe.
- Igen, folytatja Gazdag Ferenc, a templomok kicsinybjgének hibáját már évtizedekkel ezelőtt is éiezlék. Régi fájó sebe ez Nagykanizsa ka tolikusságának és a váios vezetői is átérezték, hogy e téren cselekedni kell. Abban az időben ugyanis Nagymagyarországon Nagykanizsa volt az egyetlen város, amely ekkora lélekszámmal csak két templominál rendelkezett. Annakidején valóban meg is indították a gyűjtést és el is készültek egy uj, kéttornyú templom
I tervei. Az uj templom az akl-orl Szentháromság téren, a jelenlegi j Nagymagyarország emlékmű mögött épült volna meg és a társa-dalmi adakozás oly nagy mértékben i indult meg, hogy az építkezéshez szükséges összeg már csaknem együtt volt. Sajnos, hiányzott egy erélyes kéz, amely a terveket meg tudta volna valósítani, közben ki tört a világháború és az összegyüj tött pénz teljesen megsemmisült.
- Az elmúlt évek során két teinploms:erü kápolna is épült-Nem enyhite\'. ek ezek a bajon ? - kérdezzük Gazdag Ferencet-
- Annakidején — mondja a püs. pöki tanácsos - mi is azt hittük, hogy a kórházi é6 a píarisia kápolnák meg fogják szünietni a (emp\'o mok zsúfoltságát. Enyhített valamicskét a helyzeten, de hála Isten, a lelkiszül s;g!et mindinkább nagyobb lesz és így a két kápolna nem tudia megszüntetni a bajt. A katolikus lélekszám is egyre nagyobiiodik és most már n emcsak a nagyünnepekkor, hanem majdnem minden vasárnap komoly problémát okoz a templomok kicsinysége. A szentmi. séket ssufolnunk kell, hogy valamiképpen eleget tudjunk tenni a hívek lelki szülságleieinek.
- Magammal történt meg az ünnepek alatt, hogy éjféli mise előtt 8-10 embert ki kellett szólítanom a sekrestyéből, hogy l emehessek és felöl tűzhessem- \' I
- Yan-e valami terve főtisztelendő urnák e helyzet megszüntetésére ? - kérdezzük v$gUl.
- A helyzef ránk, jjapokra, most már szinte parnnesolólag hat. Ití tenni kell valamit. Határo/ott szándékom, hogy az egyházmegyei ha. tóságtól engedélyt leérek egy gyűjtés megindítására és egy épitöbi/olt ság megalakítására. Szilárdan hiszem, hogy Nagykani2S.i katolikus ságának régi óhaját a város agilis és megértő plébánosával, P. Cirfusz Yiktorinnal egye tér töLeg, a hl vádlós varos, a közülelek és a hivek támogatásával valóra is válthatjuk és felépíthetjük az annyira szükséges uj\' Isienházát.
Egy uj év küszöbén állunk. Adja az Isten, hogy ez az uj év ezt az igazán nagyfontosságú és támogatásra érdemes tervet sagitse jó pár lépéssel a mielőbbi megvalósulás fele.
— Legújabb paplanbracátok, divatos
függönyanyagok, szőnyegek dds választékban Slngernél.
- (Bélyeggyűjtők találkoiAJa) Hétfőn délután 0-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.

-tárén/
a

aftv*
EMLÉKEZTETŐ*)
JanuAr 3.
Liceális előadás a városházán fl kor dr. Wlnkler Ernő
A Leányklub teaestje a Missziósházban.
Január 5.
Katolikus Bál az Iparos-székházban.
Január 9.
Frontharcos-bál fél 10-kor az iparos-székházban.
Január 10.
Liceális előadás a városházin I kor dr Szűcs Lajos és Beér Oyula
Iparoskör tréfás JelmozestJe fél 9-kor
Január 13.
Az Irodalmi Kör I. vita-délutánja 6 órakor a zeneiskolában.
Január 16.
öreg-kereskedelmlsták bálja S órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOOE) operett-előadása és táncmulatsága az Iparoskörben.
Január 17.
Lloeális előadás a városházán «-kor dr. Vértesi Frigyes.
A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid).
Január 24.
Liceális előadás a váreth&aán 8 kor Magas Mihály.
Január 31.
Liceális előadás a városházán f-ker dr. Holfmann János.
Február 1.
IPAROSBÁL.
Városi Mozgó.
Budapesttel egyldSben I 1937. Magyar filmi
Az Országos lllmtanócs állal kitüntetett Ilim 1
Évforduló ISMST
Főszereplőit: Páger Anta\', Gordon Zita, Rádai Imre, Rajnay üábor, Komár Julla, BeOlhy Lldla, Szaplonczay Éva, Dévényi Laci, Pethes Sándor. — Zene: Csajkovszkl. Előadások kezdete pénteken és vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor, szombaton és héttőn 3, 7 és 9 órakor. — Rendes helyárak.
Nép Mozgó. 1937. Január 2-án és 3-án! Közkívánatra I Vadnal László legmulatságosabb vígjátéka
Csúnya; lány
Főszereplők: Murátl Lili, Kabos Oyula, Jávor Pál, Gomba-szőgl Ella, Oózon Oyula, Rátkal Márton
Remek kisérS műsor. Aktuális híradók.
Előadások: szombaton 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9-kor. Csak 20, 40, BO filléres helyárak I
2ALAÍ KÖZLÖNY
1937. lafloár 3.
Február 2.
Liceális előadás n városházán ö-kor P Clrfusz Vlktorln.
Február 6.
Sz&n&tórlum-piknik az íparoakürbon.
KAOSz-bál a Kaszinóban.
Február 7.
Liceális előadás a váresházáu 6 kor dr Krátky István
Február 8.
Keresztény Jótékőny Nőegylet Jülmez-es\'Je.
Február 13.
Fiícher Anny zongoraművésznő hangversenye a Kuszlnóban.
Február 14.
Lloeális előadás a városházán 6 kor Révay József.
Február 21,
I.ieeális előadás a városházán 6 kor Ur. Gárdonyi Lajos.
Vébruár 28.
Liceális előadás a városházán 8 kor dr. Hegyi LhJos.
Március 1.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámát
weile A Hzlnházban.
Marciui 7.
Liceális előadás a városházán C kor Szudey Góza.
Március 14.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Halász Pál.
Március 21.
Liceális előadás a Városházán 0 kor Flsohol Lajos.
•) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
Aranyérnél és béldugulásnál
va amtni az ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédO-léil rohamok eselén reggelenként egy-egy pohár természetes .Ferenc Józset" keserűvíz csekbamar kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hiláiu Ferenc József vizet gyakran mindennapi használatra, reggel és este egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik.
„Marika maga akarja"
lila: Platzkó Mária
Barátságos téli meleg van idebent\' az asztalon karácsonyfa hirdeti az ün népet, a karosszékben ütő vadon Uuj , baba kócos haja, csokoládéfollos ru. hája pedig azt, hogy vele már egy álló napig Játszóit Marlka.
Este van, csendes nz utca, tompán hangzanak az ablak alait elhaladók léptei. — bizlosan havazik.
Klára arra gondol, hogy mennyire szerette mindig a lutmt. Gyerekkorá-ban karácsonytáján esténkiut azért imádkozott, hogy szép, nagy hó legyen karácsonyra. Óraszámra elnízto volna, liogy hullanak a jpuha fehér pelyhek, milyen gyönyörűek lesznek a csupasz fák és milyen fehér lesz a „csúnya, fekete föld.
Most Marikát nézi, aki nagy rábeszélés után letelte a játékot és t^lán. csakugyan elalszik. Ez a második-karácsonya Marikának és csak azt n gyönyörű najgy babát érti belőle, amit nagymama Jézuskája hozott és amit alig bir el, de azért cipeli a szoba legtávolabbi sarkába meg vissza éi ha segíteni akarnak n-ki elhárítja n segítséget ar. ő kedves kis ellemeiésé-vei — Marika maga akarjál Marika ugyanis nigyon önálló. Ha sétálnak veié, mint egyen "nngu fél szívesen megy kézen fogva, de ha küszöbre, lépcsőre kerül a sor, ahová neki még igen nigy munka felmenni, akkor erővel elhúzza » kezét, két kis markát ökölbe szorítja és félig siró, félig nevelő szájjal, de tiszteletreméltó határozottsággal mondja.
— Marika maga akarj"l
II" elesik, persze sir, de legközelebb megint .maga akarja.-
önállóságának a mai küLnVsen szép és izgalmas napja után, most végre elaludt. Klára őrzi az álmát és tűnődve nézi életének ezt a lcgn.ifcyohb eleven csodáját, akinek az első szlvedobbnná-sálól annyi fájó problémája hallgatott el. Igen, neki voltak fájó problémái, de vigyázni fog arra, hogy Marikának már ne legyenek. Neki sok minden fájt, ő majd vigyázz rá, hogy Marikának ne fájjon semmi...
A kócos, maszatos jalékbabári téved a tekintete és elmosolyodik. Tulajdon képen ez az első karácsonyi ajándék, Marika erről fogja megtanulni, hogy a • Jézuska hozta» és Jövőre már várja n Jézuskát. Jövőre játékot vesz neki, kislányos játékokat, főzőcskét és képeskönyvet is, — belopja az első könyvel az életébe, mert jó a könyv az einber életében.
Azt akarja, bog)\' Mari kánok szép legyen a gyerekkora és azt szerelné, lia boldog lenno az élete. Amig kicsi lesz, nagyon sokat fog n-kl mesélni és mindig Meseországról: tündérekről, törpékről, óriásokról, jóságról igazság ról és ha már rá \'szmél a jna^ga életéro csak akkor fogja megtanítani arra, hogy ezután sok. mlndm nem ugy lesz, mjnt a irtesében. Akkor majd megfogja a kezét, nem engedi, hogy elinduljon álmokat kergéin\', mesékel keresni. Majd elmondja neki a maga meséjét, azt aminek gyönyörű az eleje,
A Centrálban ma szombaton este
nniy ttíncestély ^m
a Budapesten Oláh IHarpi cigányprímás közkedvelt - • Ual liirnnvo.:
és hírneves
piccolo hegedűművész Jazz-Szalon zenekará-
va\'és GyJarMSárj val
DÍJTALAN TOMBOLA
Zay Isti két bálja
Irta: Siltayai Zoltán 0
Akkor mindnyájan Istire néztek és néma várakozásban elesendesedlek.
— Hanna, a-nlt déltxn mondott — kezdte Isii halkan, aztán elrekedt to. kából si|>olva iött fel a hang sjelszó-gyenülvc elhallgatott.
Az urak gúnyosan összemosolyogtak. Hanna n \'in felelt. Csak Mályva* nézell Isti személ)c kegyetlenül:
— Jóostét Zaja ez.
Azlán angyali ártatlansággal az öregúrhoz fordult:
— Tudja l£gon bácsi, ö az a flrizonvo,,
Finc: a torkát köszörűbe és a baj ■ szát lépkedve tenyerébe rejtclto gu-nyos mosolyát.
— De Mályva, — mondta Hanni és rosszalóan nézett Mályvára.
Aztán a vállát rándította, rnln\'há azt mondaná, hogy ő külón\'H\'ji nem tehet a dologról 6s lesütötte a szemét.
— Al — bólintotta Egon bácsi és megint fellelte és letelte monokliját.
Isii pedig ott állt u gyűrú közepén. Mintha valami nagy cltompullságban mcgvasta\'godlak volna a végtagjai. A vér az agyába tódult lüktetve, bőven s szinte szélrepcszleltc az ereket, I>e egy hang sem jött ki a tornán. Csak áljt, sápadtan a gyűrű közepén s gyámoltalan, könyörgő tekintetét végighurcolta az arcokon.
. Akkor két hajdú hírteíen kitárta a nagyterem szárnyas ajtaját. Odabc*t
felcsendült az induló. Az alispán felkelt a helyéről és karját nyújtotta a főispánnén tk, utána a főispán az nlis-pánnénik és sorira, egymást követő rang szerint a többi párok.
A pódiumon zengett a cigányzenekar indulója, amint az ur\'n^p bcvonull és ünnepélyes menetben körülsétál! o vakitó csillárok alatt.
A falakról páncé\'os és kacngánvos ősök nézt"k le harciasan.
Az induló zengett és a párok mosolyogva élvezték a pillanat és előkelő-ségük gyönyöréi.
Csak Zaj\' Isti maradt egyedül a Kis szalonban.
— Hát le? _ kérdezte egy elkéseti vendég, aki sietve lépeti be az Tijtón.
Isti valami furcsa grimaszt vágóit\' ajka eltorzult, mintha sirni akarni s vékony, hosszú ujjai ernyedten lapogatták a homlokát.
— Kissé elszédültem — mondta lágyad tan.
Aztán bizonytalan léptekkel a bútorok közt bujkálva, szinte a falhoz la-pnlva, hogy meg ne lássák, kisurran!
o szobából-,
A hajdúk már néin álltak a Vépcső-fordulóknál. A *nollozalos kapu is üres volt. Kél szolga " tompa dörrenéssel húzta be a Vapu kél szárnyát. A foga-lok és az aulók elhajtattak s alig egy. két kíváncsi álldogált már csak a mc-gyeház előtt, a nagyterein kivilágított iveg ablakaira bámészkodva. Odafeni felcsendült a csárdás, olyan szilajui, hógy megremegtek az üvegek.
Isti felhutta gallérját, ernyőjel hóna
olá szorította és sietve Indult meg a pulia havon. Fejét földnek süllyesztene s kalapjának karimája alá rej-tctlc arcát a szembejövők elől. A fogai vacogva öSszrülŐdiek. Még egy akaratlan pillantást vetett n megyeház felé. A sötétségire foglalt palota pazarul kivilágított ablakaival olyan volt, mintha tündérvár tündökölt voln i valahol a felbök közöli. Isii nézte és szereteti volna sírva fakadni. Mily n távoli, gőgös és elérhetetlen. Aztán újból "liul-lo lla Mályva éles, kegycllcn hangját: ijóestét Zajacz.. Piroskára gondolt, meg Szabó Kálmán bá< •sira. Azok jó emberek. És Piroska van olyan lány, mint a legszebb megyebeli kisasszony. Piroska.. .
És megint sirni szerele\'.t voln i.
Aztán hirtelen cllmlározássai meg Indult a Katolikus Kör felé.
A kis földszintes épület szelíd csöndességben és fénytelenül feküdt a bír-házak közötl.
Isii a kapu előtt álldogált sokáig, dobogó szívvel. Befelé hallgatódzott\' de onnan alig szűrődött ki valami zaj. A iH\'spalcttázolt rácsos ablakok hasadékain itt-ott egy-egy gyönge fénvsáv sújtott a sötétségbe. Ugy állt 0t Isti,-mintha rég nem látóit rokon halotti-ágyához tért votna meg. aki már örökre lehunyta szemét, ajkán nímán vádoló mosollyal: .Látod, későn érkeztél, én már halott vagyok.«
— Talán nin-jenek is itt? — vergődött magában.
Fel s alá topogott s n«m mert be-lépni, s, |
ahol még szerelmes volt nz éleibe és szeretni akarta az egész világot, cs;tk a világ nagy volt és néha rosszul viselte magái, jobban esett építeni, oda-bent a lelkében egy Kicsinyített vjiáfeot, llál bizony sokkal kisebb volt az iga-\' zlnál, de majdnem olyan szép, mint az igazi, vagy talán még szebb.. . Tu-lnjdonképn olyan volt, mint egy tűn. dérpalota és benne laktak mindazok, akiket nagyon szereiéit. Ezen a kis világon keresztül szerelte nz e^ész nagy világol és a furcsa emberekéi. Szerethetett mindent, mert abból a kis világból áradt a fény, az öröm, a szeretet, beragyogta elölte az utat, amely, ha nehéz volt is. mindig fényiéit, mindig igaz ut volt... azután katasztrófa értu a lündérpalolát, egyre kevesebben laklak benne.. . akiket kizárl belőle, azok mind megrabolták a drága kincsét, fogyott b-\'nne az emberekbe vetett liit, egyre lwlványabban fénylett a paíota és lelkének egy fájdalmas reszketésé-tői, összeomlott... Hidd éli Marika, hogy igy történt, odalett a palota, n fény, az öröm, az egész gyönyörű kis »világ és rettentő nehéz volt eltakarítani a romokat... Nem hiszed Ma-rika? hisz ott van még a levél ^ost is a fiókomban, amiben megírtam, hogy nem volt igaza, ut csak egy van és az mindig előre és- inigdig felfelé visz és azon Ml nicnn\'. ha még olyan nehéz is, non lehet a könnyebbet választani. nem lehel megalkudni, Sunak kell maradni, akinek azok hisznek, akik szerelnek. Megírtam azt is — Iá tod, — hogy nagyon sajnálom a tündérpalotámat, de most már nem fáj, mert nem akarom, hogy fájjon, han m az nz üresség, ami a helyén maradt» oz nagyon szomorú. És ahogy odaírtam a l \'vél végére. — inkább dacból, mint megfőzöd ésből. — hogy én ezt uz ürességet nem birom, én lovább megyek és uj tartalmat keresek oz életembe, ez a két- utolsó sor sziknizni kezdett, mint a gyémánt, a fénye bele-sütött fájó 1 lkembe és ragyogott, mig 11 nem hullott a szemonvböl uz u ikét könnycsepp, nmin-k a szivárványos fényén keresztül, magamnak olvastam el azt, amit másnak irtain1... Akkor még nem tudtonv Marika, hogy lo lu szel az uj tartalom, de a -levelet — lálod, — nem kflldlcm el solinsem és most megmutattam! neked és most kér-lek, hogy ne építs- magadnak nz jgizi-nál szebb világot és ne népesitsd be az igaziaknál jobb emberckkol. mert\' egy. szer nagyon, nigyon fájni fog... Én azt akarom, hogy neked ne fájjon, bizd
Akkor megreccsent a ró7.oga kapu. Isti összerezzent és a falhoz huzódolt.
Födetlen fejű féríi állt meg n küszöbön. Az ég sötétségébe bámészko-doll és zihálva lélekzclt áthevülten. Aztán gyanakodva arra nézett, amerro Isti Alit.
— Ki az ott? — kiáltotta komoran.
Isii lá!ásl>ól ismerle. Kövéres ember*
vadon bajusszal. Sűrűn látta kiskorcsmák söröző asztalainál, meg egyházi körmencleklx\'n és n ípgyülésekeu a vá rosház előli. Ilyenkor mindig a^pödium körül sürgött és látszott az arcán, hogy nélküle a dolgok meg sém törlén-hetnének.
A férfi közelebb lépett és n sölétsé-gen át Isii arcába kulatott. Azlán liir-telen kilárla vaskos karjai^ mintha át akarná ölelni.
— Van szerencséin I Ni csak ni, — mondta egész Isii elé lépve. — Nagyon örülök kedves doktor ur. De tessék beljebb- csak tessék. Már -múltkor mondtam is elnök urunknak, hogy ez a Zay doktor ur ugylátszik, lenéz minket és ezért nem jön közénk. Pedig hál lessék elhinni, ilt minálunk van az erö és a |>olg4ri egység. És ez a fő. Maga a ]>ol;;ürt]ieslcr ur is itt szokott 1. nni máskor, ma azon\'xan gyöngélkedik kissé. Különben Vecsera vagyok, törvényszéki irodaigazgató, hiszen talán tetszik is tudni, a Kór titkára, régi einber, rossz pénz, akit mindenki ismer.. . Nahát nagyon örülök a sze. Vertesének.
(Folyt kör.)
ÍALMKÖtLÖNY
1937. minden újdonsága
KIRSCHNER MÓR
választékban " J V^Jj-JS., \'\'\'V11
471 születés, 395 halálozás, 234 házasságkötés volt 1936-ban Nagykanizsán
Az elmúlt esztendőben kedvező volt Nagykanizsán a népszaporulat
rám magad Marika, hallgass rám, én már jobb.in ludoin, add ide a kezcd Marika, majd én vezetlek, majd én segítek, hogy az élet ne fájjon...
Marika megmozdul. Csak eddig aludt volna? Nem! Alszik, csak két kis markát szorítja ökölbe, a homlokán meg-jelenik egy parányi rán.\\ a száját egy kis sírós mosolyra húzza és biztosan most mondja álmában:
— Marika maga akarjál
Évforduló
örömmel állapithatjuk meg, hogy az uj év kellemes.meglepetést hozo\'-t mert az l-.vforduló fordulópontot jek\'nt a magyar filmgyártás történetében. Végre valami uj. valami egészen különleges darab, amire még nvigyar filmnél nem vol! példa és ami minden újszerűsége és egyéni ize mellett is — kitűnő.
Vitéz Miklósék szakítottak a gépiró-kisasszony-vezérigazgaló unalomig agyoncsépelt opcretlmcséjévcl és egy komoly, modern társadalmi dráyiít vittek a celuloidsznlagokru. A francia -örvény hatása tagadhatatlanul látszik a filmen, de \'ez csak használ, mert imgmutatla azt a helyes utal. amelyen a magyar film felveheti a versenyt a külföldi termeléssel. Végre elérkeztünk ahhoz az időhöz, hjogy nem kell előnyt adni a magyar filmeknek azért mert magyar, hanem abszolút érlelőmben is megállja a kritikái. Hogy « filmben nincsm -k hibák, azt állítani túlzás volna, de azt bátran állíthatjuk, hogy jobb ilyennemű magyar filmet m«íg nem láttunk.
(iaál Béla legjobb rendezése ez & film. Készletekre törekvő fotográfiája külön öröm lehet mindi n mozilátogatónak. Khhez járul a színészek fin un. szép játéka. Páger Antul tanársegéde remék. Gordon Zita nem szép. több annál: érdekes. Értéket nvert vele a magyar filmgyártás, a drámai jelene-lekben is halkszavu. finom, tje ebben a belülről jövő játékban erő van. A kitűnő szereplőgárdából kiemelkedik Rádai Imre újságírója. Végre egy film, amiben a riporter nem ceruzával és jegyzetfüzettel akadékoskodik, hanem olyan szerepet játszik (és Rádai szeaió" igében nagyon jól), amelyéi az életben minden újságírón ik — sokkal többször kell játszani, mint azt u közönség gondolná. A többi szereplők is kitűnőek, különösen Homár Júlia gépirókisasz-szonya. Rajnay ügyvédje és a kis Dé véiiyi l.aci beteg gyermeke érdemel említést.
A jó rendezés és fényképezés melleit a Csajkovszky muzsika az, ami teljessé teszi a film keretét. Tartalmat a inese (érdekes, uj és mai) és a színészek já. téka ad a filmnek. Az Évforduló igen nagy siker lesz, meg is érdemli.
A nagykanizsai anyakönyvvezető! hivatal kiadta jelentését az elmúlt 11)36. esztendő népesedéséről. A jelentés örvendek s számadatokat tartalmaz, amennyiben 1035-tel szem ben kedvezőbb képet a város né-pesedtse terén.
A jelentés s érint született összie sen 580 gyermek, ebl>ől 320 volt fiu, 251 leány. Halva született 38 gyermek. 1035-ben 528 gyermek született. Házasságon kivül szüle-lelettek száma 68, ugyanannyi volt mult esztendőben is HclyJxeli szü-
lőktől született 471, vidéki szülőktől 100. Ikerszületís volt 9 esetbe". A születések felekezelek szerint a következőképp oszliinak meg : róm. kath. volt 540, ref. 12^ ág; lielv. ev. 5, izraelita 23.
Meghalt öss csen 4U8 ember az előző év 543 halálozási esetével szemben. Az 1036 év halottai közül 2Wo férfi és 233 nő. Egy éves koron aluli csecsemő 60 halt meg, az előző év 76-íel szemben, A meghaltak közül helybeli volt 305, vi. déki 103. Római katolikus halott
volt 423, református 14, ág. helv. ev. 11, izraelita vallású 50,\'molMnve dán 1 volt.
TüdőVész vezjet ismét első helyen 72 halálos esettel, utána mindjárt a rák, amely 65 áldozatot .követelt (az előző évi 47 volt!), különféle szívbetegségekben meghalt fc2, aggkori végelgyengülésben 54 (az előző évben 80), öngyilkos létt 15 (az előző évLén 8), l>alesct következtében 14 lelte halálát .(10).
Házasságot kötött" 234 pár (ax előző évben\' 231). Á házasságkötő-sek felekezetek B^crlnt a következő* képpen oszlanak meg:
Tiszta róm. knth. pár volt 201, ref: 0 (előző évben sem volt), ág h- cv. 1 (előző évben isi), izraelita 13 (előző évben 12), vegyes házns-ságok 10 esetben (az\'clőztf"ívben 12). 34 esetbfen a házasságot 1;6\'ött felek Közül az egyik fel már ko-réblKin is állolt házassági kötelékben, 14 csetl>en pedig mindkét fél volt már házas.
Begbalt Sipőcx Jenő,
Budapest főpolgármestere
Szívszélhűdés ölts meg újév napján a főpolgármestert
Budapest, január 2
Síröcz Jenő, Budapest székesfőváros főpolgármestere tiiév ngj>ján délben várattam:/ meghalt. A Jxalált szívszélhűdés okoz:a, amelyei szilveszter délutánján sdvgyengeség előzőit meg. A főpolgármesternek érelmeszesedése volt. Az utóbbi idők nagy elfoglaltsága is hozzájárult állapotának rosszabbodásához. Feleségén kivül 03 éves édnsítnyja gyászolja. A főpolgármester holttestét ideiglenesen u Kerepesi temetőben ravatalozták fel.
A családot Darányi miniszterelnök nevében Röd<er miniszterelnökhelyet tes és a kormány\' több tagja, Valamint a magyar közélet számos vezető egyénisége kereste fél r&zvét-távirataikkal.
SipCcz Jenő 1878-ban született, apjo árvaszéki elnök völt; ő maga az Ügyvédi pályára készült, majd később került a fAv&ftshó?.1 1020. bán luivézték ki a fŐVáVos kórmány-biztógává, kibJbb ne.eiték ki polgármesternek, it)26 bán. faajd 1931-ben ujl>ól megválasztották polgár, mesternek, majd később főpolgár. mesterré. \'! I. !M \'\' ."\' j f
A Jóság születése
Pirosló parányi mécses most a szivem, Igy, kaiácsony tájon. Sápadt, meleg fénnyel fellobog jószngu Kicsi fenyőfákon.
Ámuló gyermekek ártatlan lelkébe Lop boldog örömet, Szenvedők szóméból egy egy pillanatra Letörli a könnyet.
Gondolatban ott ég elhagyatott, sötét, Bus ember-tanyákon,
Virraszt szenvedéstől megtépett, gyötrelmes Álomtalan álmon . ..
Szeretnék ilyenkor millió s millió Piros szívvel bírni:
Szeretet ünnepén tenger nyomorultnak Hogy ne kelljen sirni . . .
Hogy a gőgösöknek fájára is jusson Szelíd enyhe fénnyel, Mikor minden öröm lefakul már arról, Akkor is ott égjen.
Szeretnék ilyenkor, bus karácsony-tájon A jóságban hinni . . . Megígazultakkal hozsannás hajnalon Boldog könnyet sirni. . .
Brassányl Oyula
Salgótarjáni Kőszénbánya R. T.
vezérképviselete
VARSÁNYI PÁL
tüzelőanyag nagykereskedő, Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 32. - Telefon 226.
Házhoz szállít elsőrendű brikettet, szenet, gáz- és brikett-kokszot, valamint tűzifát, továbbá kovács-szenet nagyban és kicsinyben.
Fűtsünk DOROGI brikettell
o
2ALAI KÖZLÖNY
1937. január 3,
— (A llceálls programon)
különös érdeklődésre tarthat számol a holnap, vasárnapi előadás, amikor is dr. Winkler Ernő főrabbi a ma leg. égetőbben aktuális kérdésről: Trianonról és a magyar nemzet hivatásáról ad elő. Kezdődik G orakor a városházán. (.)
— (A Foederatio Emerlcana) Nagykanizsán tartózkodó tagjai január 2-án, szombaton összejöveteli tartottak, amelyen elhatározták, hogy megalakitják Nagykanizsán i^a I-\'ede-ratto Kmericana Convtntjéi és Curio-ját. Az alakuló gyúló* január 1-éu, hétfői) t"ste 8 órakor lesz a plébánia fehérlermében. Felkérjük tehát azoka« üJutoiikus urakat ós ifjakat, kik a katolikus főiskolások ezeu megmozdulása iránt érdeklődnek, hogy ezen az alakuló gyűlésen megjelenni szíveskedjenek.
— (A Klskauizsal Polgári Olvasókör)
folyó lió 0-án tartja tisztujitó közgyűlését, liatározalképlelenség esetén 10-én lesz.
— Alonyatjxouy ok ideálja a SchQtx-váixou I
— (A Leányklub táncteája)
A Leányklub vasárnap este 7 órai kezdettel kezdődő teáján a Pasquah\'ltj jazz-zenekar játszik. A hangulatos műsor után táne. £:)
— (A Missziósház)
nemes szívű adakozóinak, akik lelio tővé lelték a .-szegények karácsonyi segélyezését, ezúton mond hálás köszönetei a főnöknő.
8CHJB0LL PASTA ÜJJAVABAZaOLlA A KOPOTT BOHTI
— (Szombathely pótadóját)
az alispán 55 százalékról *59 százalékra emelte fel. Az alispán intézkedésére a város költségvetése 22.000 pengővel rosszabbodott.
— (A forróvjzbe esett)
Németh I-\'erenc 0 éves bánokszentgyörgyi kisfiú. A szerencsétlen teljesen összeégett gyereket súlyos állapotbau vitték a kórházba.
— (Zsilett-pengét nyel!)
Zalaegerszegen Pilót József 22 é\\Cs pesterzsébeti születésű vándorarUsta\' aki állás nélkül maradt, mert megharapta a cirkuszi majom és mlg ő a kórházban feküdt,, a cirkusz továbbvándorolt. EKlveszélyes állapotban fekszik az egerszegi kórházban.
— (A korcsmától a börtönig)
Ifjú Hosszú Sándor beleznai legényt a falu koresmájában Jakab János, a falu «hőse» megverte, amiért az idősb Hosszú, a helybcnluigyotl legény édesapja alaposan leltbrdta Jakabot. A kötekedő legény erre kijelentette, hogy Hosszuékat egyenként fogja Jcivégozni. Legelőször megint ifj. Hosszúval találkozott a szőlőben és egy karóval ufjy fej beverte, hogy eszméletlenül \'la-láttuk rá és a kanizsai kórházban ápot_ ták sokáig. Nem is gyógyult meg teljesen az ifjú Hosszul mert egyik fülére megsiketült. Jakabot a nagykanizsai törvényszék szándékos emberölés ki-fcérlelő miatt H hónapi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős.
— McnyauxonyI kelengyék legjobb
anyagokból Singeméi.
A Zalai Közlöny naptára
több ozer példányban ment szét uj évi ajándékul előfizetőink címére. A helybeli előfizetők legnagyobb riszénCk már újév napjára sikorilU a kikézbesi tést biztosítanunk, néhány utcában még ma kapják kózhez^a naptárakat. — A vidéki előfizetők jöJen/jrélciányunkkal kapják meg
:clők jWen,példányimk a Zalai Közlöny naptái
árát.
— (Lapunk ujévl számában)
hármas eljegyzésről adtunk liirt. Mint most értesülünk az utolsó híradás, mely egyébként egy bekövetkezendő eseményt előzött meg. az érdekeit családok tudta és beleegyezése nélkül egy Ismeretlen személy telefoni közlése alapján jelent meg. A közölt hirl a családok közös felkérésére ezennel helyesbitjük. (:)
=1 Fehér é» nlnea ágyhuzatok kiváló minőségben Singeméi.
Az ön szállodája BUDAPESTEN a főváros szivében újonnan megnyílt
CDRVIN-SZALLODA
Családi szálló minden kényelemmel berendezve. Központi fűtés, ludeg, meleg folyóvíz a sz bákban. Árak^ I ágyas szoba 3, 2 ágyas szoba 6 pengőtől. Közvetlenül a Nemzeii Színháznál, a Népszinház-utca sarkán: Vili., Cso-konay-utca 14. i
Kedd: Katolikus-estély
DlaividnSk: harcogBatthyány-Strattmann Lánló óa felaaégo
Tömegesen folynak a jegyrendelések a nagykanizsai egyházközség és katolikus egyesületek január 5-iki müso. ros estélyére. Ritka, sőt: eddig egyedülálló kitüntetés is érte ezzel kapcsolat\' ban Nagykanizsa katolikus társadalmát: - a Knlolikus-cslóiy diszvédnök-ségét herceg Batthyány Strattmann László és felesége vállalta.
A műsort eseménnyé avatja Székely-hidy Ferencnek, a m. kir. Operaház öröljös tagjának fellépése. A nagynevű művész számai mellé Nagykanizsa \'is a legjobbat állította, amit ez a város nyújtani tud: Vannay János vezetésé-vei bemutatkozik az Irodalmi és Mű vészeli Kör uj zenekara, szaval Adamo-vich Károlynó, hegedüszámokat játszik Ivankovils Ferenc.
Vgyek még kaphatók az egyházközségi irodában, telefon 535. (:)
ma délben aláírták az
— (Somogyszentmihlóson kigyuilai.t)
és leégett Köteles Mihály gazdálkodó szalmakazla. Mini a.csendőri nyomozás megállapította, a tüz gyújtogatás-l>öl keletkezett és nnnak leilese Meleg István somogysz^ntmíklósi gazdálkodó volt. Meleg bevallotta, hogy ö gyujlolla {el a szalmakazlat bosszúból azér^ mert Köteles nem engedte meg ni-ki, hogy az ő telkén járjon keresztül. Meleg most kerüli a törvényszék cié és gyujtogalásért egy évi börtönnel sújtotta. Az Uélet jogerős.
Leltározásnál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. Schlltz.
Róma, január 2 Ciano ob sz külügyminiszter és a római angol nagykövet szombaton délben RómáLan aláirta az angol -olasz megegyezést. Az egyezmény szövegéi csak a jövő héten hozzák nyilvánosságra.
London, január 2 Belgrádi jelentés szerint a jugoszláv bolgár egyezmény befejezett lény. de azok a híresztelések, amelyek a őu\'gíir területi kérdéssel kapcsolatban a" jelenleg állapot fenntartásáról terjedtek el, teljesen alaptalanok.
ID<J
Cl • "
^ Szeles I
Prognózis: Élénk szél, köd, északon havazás, majd havaseső, a hőmérséklet idelent nom változik, a hegyeken emelkedik.
N.pfár, Január 3. vasárnap. ltom. kat. Jézus az. neve. Protestáns Benjámin. Izrael. Tehet h6 19 — Január 4 liótfó. Rom. kat. Titusz pk. Protestáns León a. Izr. Tehet hó 21. Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó
végéig a „Máris" gyógyszert ir és a klskanlzsal gyógyszertár.
(löifüidé nyitva reggel (3 órától este ö óráig (hátra, szerda, póntok délután kedden egész nap nóknnk).
Ilalytaliiailííil Mini! MENETRENDJE
érvényes 19.36. október l-töt.
Lrxeébel-téi—HnsulAtlom*.
VsíiiUllomism ««
530 9 29
II \'»
1305 13 20 13 »B I S 25 |7« 1805 1950 2135 23 05 2335
II
i etenyei menetrend
Ulmjiról Ind. 6 45 NagykanUtára árk. 8 05 NagyVanh.i/61 Ind. 14 00 Uttnjir* érk. 1610
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanlozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötntlnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, rfllyetaZalal KWöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.

Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
ii
99
VII Bákócx\'-ut 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldcg-m«>h>Kvlz, telefon, közp. fűtés óm csengőt pótló eloklromos fónyjol zésokkel. Lemórsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, (1 telefonfülke.
A lörSzöboni
Farkas Béla rádlóhires oigányzenekara — valódi ordólyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
dólután ós este táno. V irány újszerű jazz-zonekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestro jön, adjon találkozót Ismo-rőselnek a METPOPOLE-ban I
SL
\\
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közltfny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán te csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nél-ltüü Magyarországon.
A Zalai Klfeiöny meg akarja könnyíteni elöfWtőimk a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njelvtanárnővei, aki két nyelvet 60 százalékos kedvezménnyel tanit a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanftlyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti kéí órával hat hónapig tart, havi tandij a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 1U pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte m«g az angol nyelvtanári diplomát. A töké-let** kiejtési biztosítják mr, Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fa. netika tanárának eredeti granimo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnéi (JSrzsébet-teér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra való féltandijas beiratkozáshoz fel keU mutatni a Zulal Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'oi Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Tcrgy : Szölöoltóveeszö kiutalása. 48/1937.
Hirdetmény.
A földmivelésügyi minisztérium csemeges. ö:ö oltóv.88zőt utal ki ingyen s csupán a szállítási és cso-magoláti dijat kell megíitelni.
Bővebo felvilág08i á8t nyújtó hir-deimény a városház hlrdetötáiIáján van hif g^esztve.
A kiutilás iránti kérvények f. évi január hó Ő. napjának déli 12 órájáig adhatók be a városi gazdasági hivatalba.
Nagykanizsa, 1937. Január 2. i Polgármester.
MARGIT FÜft J Ö
C«enpery-ut 19. NlárvAny kádfürdcl P P 80
TvuVtzemvágáí ..... P 0-40
W Nyitva mlndan nap. "W
VIZi/EZETEKI ES CSflIORHflZflSI
munkákat
FÜRDŐSZOBA BERENDEZÉSEKET
Kiveszett ulév napján reggel 8 órakor Kölcjey-u. 12 izámtól 2 számig epy Vasiag női aranylánc. Ml-tl az nagyon kedvei emlékem Is volt, kéretn a becsü-Ittea megtaálót, Jutalom ellenében Makó-vlczky eukiászdában leadni. 7
Generál Javított oldaiatécea motor.
keréhpúr olcsón eladó. Csengery-ut 56
Saját ttrmásU elsőrendű kcrecaenyl asztali fehér bor literenként P —.8 )-ért Bőlim Józset bortermelőnél, Caengery-ut 19 2473
Marooén divat eelyemeál P 360, bőikesztyü bélelt P 4 50 ért e héten kap ható Kaufmann Manónál. Nagykanizsa, Erzsébet-tér 1. Telefon 222.
Egy pengBért kerékpárt, autót, konyhaberenaezéít, varrógépet, rádiót, órát, Thermoat, fényképezőgépet, irattáskát, festményt, szőnyeget. Jamboree-Jegyet, manlkUr-késiIetet nyerhet a kaposvári katholtkus egvházközség sors|egyén. A sora-legyek 1 pengőéit Szabó Antal sportözle-tében kaphatók.
Pogányvárl SSEíVá\';
literes tételben la. Pogényvúrl fehér 40 fillér. Pogénywári rlx-linu 50 fillér, édee burqundi vörös éa édeefehér 80 fi lér. GH08S KAROLY, Batthyány-utca26.
Hó- ás aéroipBjét azaksierUen ki-s javltja Vulkán gummlJavUó. Erzsébet-tér 1.. . Centrállal azemben. 4123
VendéglOi üveg éi porcellánáiuk legolcsóbban szerezhetők be Steinnél, FŐ-ut-2.
Egy Johb m\'o|elrnésü fiatal 0*vegy-aiszony, uri családhoz mindenesnek elmenne ( óser háztartábban Jártas) Cin: Kossu h-lér 9 t
Jobb urileány élléat keres. Oéplránban, kassza-kezelésben jártas Ajánlatok .Megbízható\' jeligére a kiadóba kéretnek. 5
Hí vízvezetéke tlromlik, speciálisan Javítja Jerausek, Erzaébet-tér 18. 6
Knrtéext kereaünk feles alapon, jelentkezés Pa in—kámáncsl gazdaságban.
Jó egerésző macskákat kereaek megvételre. Kinizsi-utca 5„ fóldsz. kapu alatt Jobbra. U
Traktorkezelésbf n, műhelymunkában izak-képzett konvención gépéaxkovéoaot keres április l-re Vent\'pusztal Qazdaiác Érdeklődni Sugár-ut 40/a. 10
Pord traktorhoz értő gépéxxkováoe 1937. április l-re felvétetik. Horthy Mik-lóa-ut 18. 9
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Outcnberg Nyomda éa Dál/.alal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadói Zalai Károly. Intwiuban teleion i Nagykanliua 78. Mám
MENDLOUITS JÓZSEF ÉS MARTON
vlzv«zsték-szar«l<ii vállalata NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 45. Telelőn 271.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
és javításokat
minden ízlést kielégilö kivilelben varsonyképaa logolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit ís vállalunk. V Vidéken szereléseket legpraklikusabban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús válaszlék budapesli árak mellett I Költségvetéssel dijtala 11 ul szolgá\'unk.
APRÓHIRDETÉSEK
flpróhlrdetét dl|a v»jirn»p és ünnepnap 10 siólfl »Ó niltr, mlndan további nó 0 fillér, hétköjnap 10 fiiig ÍO llllér, minden további sió 4 fillér.
Autótaxit, bérautót, rendeljen garage-ból, vidékre éa helyben, legolcsóbban. Tr-lefon állomla : *44. Bojlor Klsfaludy-uica 7. tu ?704
Zongora, mátkás bécsi, kereszthuros, kllünő hangi és egy légszekrény eladó, cim Ladeczky hangszerkészítőnél
Haexnélt ruhát veszek éa eladok, hívásra házhoz megyek. Márkua, Király-utca 31. 4447
Érteattem a mélyen tlsalelt vevőimet, hogy lakásomat Csengery-ut 75. alá helyeztem at. Franoaloa Zsigmondné.
46t5
Kereaek 3 hónapra bárbe, vagy esetleg megvételre használt, Jó állapotúin tevő mély gyermekkooelt. Ajánlatokat „fel-t\'tlen tiszta" jeliére a kiadóhivatal továbbit. 4500
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nu>r 3.
füIK M
Közkedvelt vászoneladási akciónk
megkezdődött!

vásson
minden Kelengye dissce l
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, | Szecskavágók, Répavágók, Darálók, Vetogépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF.
mag, műtrágya, zs&k, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében .Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telelőn: 130.
5 ^
IjVÉD JECY \\\\\\
fS/S
TARTÓS
öfcsjónésjfif
tiafamczibm
tzéfiakczfíaiik
I* minőségű férfiing 2 gallérral . . 6.— Sport és galléros
•"0......4.—
Férfi színes alsónadrág .... 1.40 Prioia kBper
alsónadrág . . 1.96
Kemény és félkemény
gallér .... -.88
Éélelt bórkesxtyU 5.50
Férfi kalap . . . 6.—
Szép pijamák olcsó árban
Brúnyai Divathoz
Horthy Mlklóa-ut
MU1 lárolj.)
Olcsó árainK és Kiváló minöségeinK évről-évre íoKoxxáK vdsxoneladdsainK siKerétl
— Saját érdekében 61 örömére szolgáló meghívásnak trsz ologet lm a
Köpetein Butorárnhii 6asl mübutor-klál
UUiit megtekinti, vétolkényazer nílkül.
77. Évfolyam 3. BZám
Nagykanlna, 1937. Januér 5 kedd
Ara 12 «»•
ZALAI KÖZLÖNY
Felelő. ^kesztó: Barbarlt. Lajos S^^\'^^JLT^iít.
Halott leányt vettek le a nagykanizsai állomáson a San Remóból érkezett kiránduló-vonatról
A magyar határon szívszélhűdés érte Horváth Éva 26 éves pesti leányt
Horváth Éva budapesti leány az IBUSz különvonatával a karácso nyi ünnepekre Olaszországba rándult ki- Részt vett az egész társas kiránduláson, a karácsonyi ünnepe ket az olasz Riviérán töltötte, majd San Remóból a közös útiterv szerint visszafelé indult. Vasárnap este, amikor az IBUSz vonata a taa-gyar határ előtt volt már, Horváth Éva hirtelenül rosszul lett, görcsö-
ket kapott. Utastársai igyekeztek segítségére lenni, de Horváth Éva állapota egyre aggasztóbb lett és mire a magyar határhoz érlek, a 26 éves leány meghalt. Valószínűleg szívszélhűdés érle- Mikor a vonat befutott a nagykanizsai állomásra, azonnal jelentették az esetet a hatóságoknak és miután a rendőrség ügyeletes tisztviselője és a tisztiorvos kiszálltak, Horváth Évát a
temető hullaházába szállították. Az útlevél adatai s?erUU Horváth Éva 26 éves, izr. vallású, családja VII., Dessewffy-utca 5. szám alatt lakik. Táviratilag értesiették hozzátarto-zóit, hogy a temetés iránt intézkedhessenek-
A budapesti leány hirtelen halála az utasok között nagy pánikot keltett.
Gróf Teleki Béla,
az uj zalai főispán nyilatkozik kulturális, szociális és gazdasági lehetőségekről és célkitűzésekről
Gróf Teleki Béla, Zalavármegya uj főispánja elkövetkező munkájáról, célkitűzésiről a következő nyi latkozatot adta zalaegerszegi laptársunk hasábjain :
- Kulturális, szociális és gazdasági téren egyformán kell haladnunk. Rendkivül fontosnak tarlóm a szakismeretek minél szélesebb körben való elsajátítását, mert ezzel előmozdítható a lakosság jobbmeg élhetése, tehát srociális célt is szol-gál, mert több lehetőséget. több munkaalkalmat juttatunk a szaktudás által a lakosságnak és különösen a mezőgazdasággal foglalkozóknak. Ezért minél több tanfolyam, szakelőadás tartandó; egyéb isko. Iák létesítése mellett nagy szüksége lenne a megyének téli gazdasági is. kólára is.
— A szociáls munka terén a sze gény-alapnak alapítványokkal való kibővitése, a szegénygondozás még intenzivebbé tétele Lenne egy fonj\'os,
áldásos munka. Szegényházak felállítása folytatandó- Balatonunk partján, alkalmas helyen, gyermek* üdülőtábor lenne létesítendő. Tudom, hogy az Alföldről is jelemkez nénck oda üdülésre és nemcsak a somogyi oldalt keresnék f?l.
-- Az értékesítés s.empontjából is elsőrendű fontosságot tulajdonitok a bekötő utak minél gyorsabb ütemben yaló kiépítésének. Az eresen szaporodó gyümölcstermés gazdasá gos értékesítése végett egy konzerv gyár létesítése is indokoltnak látszik. A borértékesítést előmozdítaná és az árak letörését megakadályozná a borközraktárak létesítése, amihez nélunk alkalmcs pincék vannak is. Kilátás van a borfogyasztási adónak méltányo6ibb kivetésére esetleg még ez évben.
- Állattenyésztésünk fellendítése az uj állattenyésztési szabályrendelet életbeléptetésével biztosiiható lesz. Vegyenek gazdáink példát a
somogyi, baranyai tolnai gazdáktól s ne idegenkedjenek az ellenőrzés tői és a szövetkezeti értékesítéstől. Rengeteg a megoldásra váró fel-adat. Az előfeltételek a mai politikai légkörben megvannak ahhoz, hogy közös jóakarattal és igyekezettel eredményt lehessen elérni-
- Elodázhatatlannak látszik immár a gazda adósságok és a földhöz juttatottak lehetetlen helyzetének rendezése, a közteherviselés arányosabbá tétele.
- A nehéz gondok körepette mindenkinek lankadatlan erővel dolgoznia kell és biznfca. a jobb magyar jövendőben. Legyünk szigorú bírái önmagunknak és ahogy rájövünk a mulasztásokra, fogadjuk meg. hogy az elkövetkező uj esztendőben többet, jobbat kell atomunk cselekednünk, hogy kötelességünknek az Istennel, a Hazával cs embertársainkkal szemben jobban megfelelhessünk.
Közzétették az angol-olasz egyezményt
„A Népszövetség történelmi jelentőségű kudarcot vallott"
\' Róma, január 4
Az angol-olasz Földközi tengeri egyezmény szövegét közzétették. Hangsúlyozza a megállapodás, hogy az egyezményt az általános béke & biztonság érdekében kötötték. Az egyezmény elismeri a két nemzeí hajóinak szabad közlekedését a Föld közi tengeren. Megállapítja nz egyezmény, hogy a két államnak életbevágóan fontos érdekei r.em összeegyeztethetetlenek. A szerződő felek minden törekvése odairány:il, hogy a Földközi tengeri status quo fennmaradjon és anniak megvál\'oz tatását ne engedjék meg.
Róma, január 4 Az olasz külügyminisztérium Írásban is megercsitette korábbi szóbeli ígéretét arra nézve hogy Spanyolország jelenlegi területi épsége minden körülmények között érintetlen marad-
London, január 4 Az angol sajtó bd\'ségesen foglalkozik az angol-olasz megegyezés sel. Azt Írják a lapok, hogy a Népszövetség törtérelml jelentőségű kudarcot vallott. A baloldali sajtó nem barátságos hangon kommentálja az egyezményt, azt irják. hogv Mus soljni el\'enszolgáltatás nélkül kapta meg Abessziniát.
Angliát nem érdeklik Köxép- és Keleteurópa problémái
Az Observer irja: Bents kará cionyl rádiészózata felveti Anglia kötelezettségeinek kérdését: Vaj\'on köteles-e Anglia fegyverrel megvédeni a jelenlegi állapotokat Közép- és Kele\'európában ? Etekintet-ben — irja az Obrervcr - az igenlő válasznak még lege ekélyebb való szinüsige sincs. Fon\'os volna, hogy a cseh politika ne hunyjon s:emet az előtt a kétségtelen tény előtt, hogy Anglia közvéleménye nem szándékozik állást foglalni a Közép-és keleleurópai prob\'émák tekintetébon. ,
& kentl herceg Frigyes (Aberceg temetésén
Izabella hercegnő holttestét átszállították Magyaróvárra
Bécs, január 4 Frigyes főherceg temetésén az angol királyi családot György kenti herceg fogja képviselni. A herceg vasárnap éjszaka megérkezett Bécsbe és onnan utazik tovább Magyaróvárra. Ugy tud. ják. hogy « leenti herceg bécsi tartózkodását felhasználja arra is, hogy fivérét. a windsori herceget megi.1toga.ssa Izabella kir. hercegasszonynak ideiglenesen a budai koronázó templomban elhelyezett holttestét Magyaróvárra szállították és férje koporsója mellé az ottani templom sírboltjában helyezik el. Az elszállítás minden szertartás nélkül történt.
Súlyosra fordalt a helyzet a spanyol vizeken elfogott hajók kOrOl
Escorlalt körülzárták a siker jegyében hare dó nemzetlek
Valencia, január 4 A spanyol vörösök »kormánya« rádióüzenetet kapott, hogy a spa. nyol vizeken tartózkodó német tengernagy hajlandó szabadon engedni a spanyol vörösök Aragon nevü hajóját és hajlandó elállni a további intézkedésektől, ha a Phalos fo-jvn tartott utasajt és rakományát kiadják. A vörös kormány vizsgálat a\'á vette az üzenetet és elhatározta, hogy nem teljesiti a nemet tenger nagy kérését.
A vörös kormány egyáltalán nem válaszol az üzenetre, elhatározta azonban, hogy a helyzet rendkivül súlyosságára való tekintettel meg teszi a szükséges diplomáciai lépé" seket.
A nemzeti csapatok hadműveleteit az utóbbi napokban minden arcvonalon teljes siker kiséri. A madridi front balszárnyán vasárnap heves ütközetek voltak, amelyek « nenv zetiek győzelmével végződtek. Ls corial helyze\'e válságosra fordult, a nemzetlek már három oldalról körülzárták és elvágták a Madrid felé való visszavonulás útját is
A vörösök Madrid átadásáról tárgyaltak Francoval
Toledo, Január 1 (Lapzártakor érkezett távirati jelentés) A Madridot védő vörösök egyik-parancsnoka tárgyalásokba kezdi\'tt Francéval a város átadását illetőleg, di\' Franco kijelentette, hogy csak féltééit nélkül való megadásról lehat szó.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. janaárf.
Veae-, hólyag-, proatata- é végbélbajoknál reggelenként éh gyomoira egy pohár iermétzttes „Farefic Jdnel\' keiirtviz kiadót, hlg flrtiléal <i ktelégiló emésztést eredményez, aminek lOMtketmónye azután (úleafi raegkönnyebboléa Műkőit lenni. Az orvosi gyakorlat Hámos kiváló szaktekintélye houribb megfigyelés alap|án megállapította, hogy a Ferenc József viz biztosan é» rendkívül kefitmeten hald hsa ha|ló i elért pioltala- ét végbélba-jóknál, valamint vakbélmOlétck utln la ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ\')
JuMál S
Katolikua Bál az Iparoa-szókházban. J...Í, I.
Frontharcoa-bál tél 10-kor az Iparoa-atákBáaban. J.ooár 10.
LtWlla alöadáa • váraabézán á kor
dr Sztlca I.aJoa éa Beér Gyula IparoakOr tréfáa Jelmezeatla rél 9-kor Jaaaár IS. Aa Irodalmi Kór I. vita-délutánja fl árakor a zeneiskolában jaaaár lé. Oree-k«mk«dtlmlsták-bál]a 9 órakor
a Kaazlnóban Vasutasok (VOOEI operatt-aUadáaa éa tánomulataága az Iparoakörben. jaaaér 17.
Ltcaáili al5a.Ui a vámházán é-kor
dr. Vérteal Frigyea. A HONSz hangversenye (Darvaa Ibolya éa Ney Dávid). Julii 14.
IJoeáits alóadts a rároiházán 6 kor
Magaa Mihály. NTri tánceatóly a Koronában délután 6 órakor. Jaaajr Sl.
Llocálii alóadís a városházán (kar dr. Hotfmann Jánoa. február 1.
Lteoélis alóadis a viroafcázán » kor P. Ctrtusz Vlktorln. F.htuir é. Szanatórium-piknik az Iparoskörben. KAOSz-bál a Kaszinóban. Fofcrnir 7.
Llorália etóadás a váresházáa I kor dr Krátky István Fsbraá\' 8
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmez-ealje. Február 14.
Uacáils alóadis a váresháaán « kor Révay Józsot. Fofcraár 11.
I.iecálli alltadét a viroiháaáa ( kar dr. Gárdonyt IjiJoe Fakrnir 2á.
Llccális alóadás a vároiliázán 6 kor dr. Hegyi Lajoa. Nérdaa 7.
Liceális alóadia a városházán ókor Szudey Géza. Márciaa U.
Lloeális alóadis a városházán I kor dr. Ilatész Pál. ■áretaa 11.
Ucaálls alóadáa a városházán C kor Pisohet\'Uloa.
•) E rovatban minden rendezéa efyszert ktzléaa (2 torig) 30 fillér.
A Nagykanizsai Kaszinó száz esztendeje
Balogh Dezső titkár századéves jelentése
A hétköznap gondjai
A házfelavatás okozta ünnepi hangulat ózonban homár véget ért, meri a hétköznap gondjai váltották azt fel. A\\^gyesület ugyanis n székházépítés folytán eladósodott. Az ebből származó anyagi kötelezett ségeit tehát esak a tagságidij állandó emelésével teljesíthet-e. Ez az oka, hogy a Kaszinóban a tagságidij 1918-ban már 48 korona volt.
Az elnök céltudatos törekvéseinek megvalósításában azonban a tagsági díjemelések ellenére is számíthat nz egyesület tagjainak a támogatására. Így pld. a Jókai munkáira való elő fizetéshez szükséges 200 forintból 173-50 forintot a tagok között való gyűjtés utján szerzi meg- Amikor 1894-ben a villamos világítás bevezetéséről van szó, ezt is a tagok önkéntes adományai teszik lehetővé. 1913-ban a rendkívüli katonai szolgála\'ot teljesitelt tar^lékosok segélyezésére fordított 400 koronát is a tagok adják össze. Ugyancsak a tagok anyagi támogatásával valósítja meg a Kaszinónk nagy erkölcsi sikert jelentett hangversenyeit, amelyek Nagykanizsa művészi életének ls kimagasló eseményei voltak és amelyekre, még ma is oly büszkén | hivatkozunk.
Ujnépi Elek Lipót működésének nagy eredményei csak irt ózzák a tiszteletet, amely személyét övezi. Az egyesület meg is ragad minden alkalmat, hogy szeretett elnöke Iránt érzett háláját kifejezze. Megünneplik kir. kereskedelmi tanácsossá való kine\\ezését, születésé nek 70 ik és elnökségének 26-ik évfordulóját, amely alka\'ommal arc. képét is leleplezik. Ily körülmények között érthető az a lesújtó hatás, amelyet tagjainkból a megdöbbentő hir váltott ki, hogy ujnéjpí Elek LI-. pót 1913- jullus B én Badenten elhunyt. Halálával egyesületünknek legértékesebb ko« szaka záródott le. Amikor ezt a mai örömünnepünkön, az általa megteremtett székház dísztermében megállapítjuk, őszinte megihletődéssel hajtjuk meg mély hálánk és tiszteletünk zászlaját nagy emléke előtt.
A monarchia vezérkara a Kaszinóban
1913-tól 1819-ig egyesületünk elnöke ujnépi Elek Ernő voíy. Az elnöki széket oly Időben foglalja
el, amikor a Magyarországra oly gyászosan végződött világháború szele már erősen érezhető- Igazolja ezt talán az a tény is, hogy az Osztrák Magyar Monarchia vezérkari testülete HÖtzcndorfi Conrád vezérkari főnök vezetésével 1914- júniusában 2 hétig Nagykanizsa környékén gyakorlatozik és e gyakorlatok eredményét minden délután egyesületünk dísztermében beszélik meg. A megbeszéléseken résztvevők neveit különben vendégkönyvün(k is megörökíti. A világháború alatt pedig egyesületi életről már beszél ni is qjjg lehet, mert az elnökség az egyesület helyiségeit katonai és kórházi célokra ajánlja fel, tagjainak jelentékeny része pedig a kü-lönbözö harctereken teljesili haza-fias kötelességeit.
Az áldozatoknak az ideje azonban a világháború befejezesével sem járt meg le- Közvetlen a háború után a károlyi forradalom hivel-*$-szik el helyisegeink egyrészét, majd a gyászos emlekü proletárdiktatúra vérgőzös emberei egyesületünk ösz-szes helyiségeit lefoglalják. Az any. nyira sóvárgott nyugalmat azonban a rémuralom bukása sem hozza meg. A szenvedélyek más formában bár, de még mindig erősen lobog, nak. E zavaros idők minden józanságot ts higgadtságot nélkülöző ese« menyei elnökünket is elkedvetlenítik- éa az elnöki széktől való vissza, vonulásra bírják. -Kétségtelen, hogy ujnépi Elek Emő érténes egyéniségénél és kitűnő képességeinél fogva a vezéri polcra hivaiott és csak az elnöksége alatt bekövetkezett homorú esenlényeknek tulajdonitható, hogy képességeit egyesületünk ja vára kamatoztatni nem tudta.
Unger Ullmann Elek elnöksége
1919-ben Unger Uilmaim Elek lesz az egyesületünk elnöke. Köz. életünket ekkor még mindig a szenvedély hangja uralja, amely a tár-sadalmi együttérzést és kibékülést lehetetlenné teszi. Ez a magyarázata, hogy Unger Ullmann Elek súlyos betegsége dacára sem tér ki az osztatlanul megnyilvánult bizalom elől, amikor az 19101 közgyűlésünk elnökünkké választja, mert ygy érzi, hogy társadalmi életünk e válsá. gos óráiban az ő közszeretetnek örvendő személyére egyesületünknek szüksége lehet. Már csak árnyéka önmagának, de azért sikra száll a
Városi Mozgó. I937- Január 5 6-án
LétokjtftfoH*an izgalmas légi bravarokl
dandár
A bátoraiig éa azera>tam filmje.
EHSadáeok kedden 5, 7 és 9 órakor, szerdán 3; 5, 7 éa 9 órakor. — Kedden az 5 órai elóadáson filléres helyárak.
Csütörtöktől i HAVI 200 FIX
Kaszinó érdekelért, megjelenik közöttünk, irányit és tanácsokat ad addig a pillanatig, amig halálos be tegsége ágyba nem dönti és a meg-váltást jelentő örök álom 1920. ju-tius ío-én végleg «1 nem Bzakitja tőlünk. Áldott legyen emléke!
Hlrschler Sándor elnöksége
1921-tól 1932-ig egyesületünk ügyeit elnöki minőségben Hűschler Sándor vezeti. Öt is válságos időben, a politikai és társadalmi lég. kör még mindig túlfűtött, erősen Izzó napjaiban állította a közbizalom egyesületünk, félére. Mennyi türelemre és ügyszeretetre, mekkora öníegyelmeaetiségre, emberismeretre és kritikai képességre volt szüksége ahhoz, hogy egyesületünket e súlyos időkben minden nagyobb megrázkódtatás nélkül vezesse, erkölcsi is szellejni tőkéjét sértetlenül átmentse. Nyugodtan cs minden elfogultság nélkül áilapithatjuk ma már meg, hogy néhai elnökünk e feladatát nagyszerűen oldotta meg-De nem felejti el egy pillanatra sem, hogy egyesületünket a múltja is kötelezi cs ezért arról az útról, melyet számunkra elődeink kijelöltek, letémünk nem szabad. E helyen felfogásnak természetes következménnyé,\'hogy a politikai és-társadalmi feszültseg enyhülésével egyesüle. tünk is kilép abból a passzivitásból, amelybe csak a kedvezőtlen viszonyok kényszeritették. Talán anyagi erejét is meghaladó mértékben áldoz minden hazafias, emberbaráti és olyan célra, amely az ez időkben különösen nagy értéket jelentő tár. sadaMi összhangot és egyeiértósrt munkálja. A művelődést és így a magyar közélet porondján annyiszor hangoztatott kulturtölényt is elő akarja mozdítani, amikor hangversenyciklusokat rendez, amelye, ken a magyar művészvilág kiváló képviselőit szólaltatja meg. Hasonló célt akar elérni azzal is, hogy könyvtárának gyarapítására Alüuv-dóan nagy összegeket fordít. Főtö-rckvése azonban az egyesület ve. zetőségének az, hogy tagjainkból a Kaszinó létalapját alkotó é« nemzeti szempontból íb nagyjelentőségüegy-séget kitermelje, továbbfejlessze és megszilárdítsa. Mindez azonban elsősorban Hlrschler Sándor érdeme, ezért ö róla is elmondhatjuk, hogy elnöki kötelességét híven teljesítette. < ; ; i A ma
Célkitűzéseink nem vállortek.> Aa egyesület mai vezetősége is abban a tiszteletreméltó szel.emben működik, amely elődeink munkáját jellemezte. És hogy erről az egyesület dicső múltja által megszentelt útról nem tér le, azt dr. Rapoch Aladár elnök személye biztosítja, aki az tigy őszinte mevetetétöl áthatott lelkesedéssel követ el mindent, hogy a Kaszinó hivatásának a szó legnemesebb értelmében is mennél jobban pegfe Leljen.
l A Nagykanizsai Kaszinó múltjának felelevenítése után önkéntf felmerül a kérdés, hogy egyesületünk hivatását 100 éves működése alatt méltóan töltötte* be ? A kérdésre ml ném válaszolhatunk. Eri* a feleletet csak az arra illetékesek, Nagy
Tiszta selyem nyakkendő Pengő 3.80 _Szo molányinál_j
193* hnutt 9.
agy
kaneAHT"titiSSM«IíiR*\' a\'dtmttá* tr.cg.
amelyik hazőnk és városunk törlé neténck e n»gy|elentsé«il, mugpró-báltatásokban <s eorscMpár|oM> in sajnos oly, gazdag kojszalíát jelleoa. iik-„ fgy^liViünk\' ruflliW^t ■ |s iráoyltlilv <* c4lh(ínl<í{ csctefcdí ukro ioilitják. Eny .piUuaa Wt üjim feledkezett meg tohét «noVrAl vx eseményekről, amelyekért alakult. Ez 6 tudat buzdít es siirkkl bennUn. ket a vtux>!> és
vát szolgftíQ tpvijbbi munkára és megerősít abhan ft hHünktíenr\'ho+y a mui! hagyoítltóyaí1 kjívitie. blzio. sitjüK á lefent te éplt|űti a szebb magyar Jövőt, mindnyájunk hő inládeágál,., N«tiyniagyj|rol-szág fel támadását. Ad]a Is:cn, hogy legyen!
; Mt-> (*»»..,\'». i
20000 Woméfert robogott a mentőautó a mnlt ivben Nagykanizsán
1936-ban nem volt nap baleset nélfcOf
A nagykanizsai önkéntes Mcnlőegyc-sülét az elmúlt esztendőben havon la átlag százszor, összesen 1200 esetben állt a nagyközönség rendelkezéséie 1200-szor robogott végig a városon a mentőautó, hogy embertestvéreinkhek segítséget nyújtson. A szolgálatot tel-Jesile t mentőparancsnok, szakaszparancsnok, mentőorvos, a mentő és a hat pótnfentő a rendelkezésre válló 3 mentőautón és a két fogatiármün ösz. szesen IR.G68 kilométert tett meg az év folyamán.
Baleset minden napra esett. \'Az év folvamán összesen 375 embert részesítettek első segélyben, ebből 127 volt férfi. 217 nő és 31 gyermek. A segélynyújtások közül 2G5 nappal történt, 90 éjszaka.
Ha az egyes cseleket nézzük, legtöbb volt a sebzés: 8-1 (\'legtöbb júniusban: .14. legkevesebb októberben: 3V Törés f>3 esetben volt nz év folyamán (legtöbb jullusban: 9, legkevesebb decemberben: 3). Ficamodás volt 9. lőlt «cb 8. égés és rándulás 3—3 esetben
Belső bajok miatt 94 esetben hívták n mentőket. Altalános rosszullét G7 volt, legtöbb májusban: 15, legkevesebb decemberben: 1. Mérgezés 26 esetben volt, görcsös roham 12 cselben, ínig részegség egész évben csak kettő fordult elő olyan mértékben. hogy mentfí.beavatkozásra szükség lett volna. A fentieken kivül 200. egyéb esetben Is kivonultak a mentők. 170 cselben szüléshez, 22 esetben hirtelen elme-zavarnál és egyszer áramütésnél. A kivonult menták Ivat esetben "találták halva a beteget. A fenti 375 segélynyújtással kapcsolatos szállításon kivül. megkeresésre a mentők 803 Cselben szállítottak beteget és 22 esetben elmebeteget. A külön moztföőrségck 30 esetben teljest lettek szolgálatot.
Mindent egybevetve a kivonulások száma azt mulatja, hogy a mentők átlag naponta négy esetijén robogtak végig a városon, hogy embertársaikon segítsenek.
ZALAI KÖZLÖNY
S
Naptár i Január 5. kedd. Rom. kat. Teleszlor p. Protestáns Simon. Izrael. Tebet hó 22.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó ,5 \'g a „Fekete Saa" gyógyszertár ós a klskanlzsal gyógyszertár.
Gőifürdő nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
- Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a KojMt«l« ButorAruhix ö.xi mflbutor-klál-Utáaét megtekinti, vételkényszer nélkül.
Dr. örley Györgyöt választotta elnökévé a nagykanizsai Frontharcos-főcsoport
A közgyűlés táviratban üdvözölte a miniszterelnököt és a belügyminisztert
A nagykanizsai Frontharcos-fő-qsoport vasárnap tartotta jévi rcn dcs közgyűlését cs annak keretében választól* meg uj elnökét. Nagy érdeklődés előzte meg a i özgyülést. A városháza nagyterme teljesen meglelt. A közgyűlést Vécsey Barna társelnök nyitotta meg és a Hiszekegy után kegyqleíes szavakkal emlékezett mag a főcsoport váratlanul el hunyt elnökéről, vitéz Tamásfalvy Jenőről, üdvözölte az elnök a míf? jelenteket, elsősorban dr. Krátky István polgármestert, dr. Vojcsck Ottó központi kiküldöttet és a Za\'ai Közlönyt, mindegyiknek megköszönve egész éven át tanusüott támogatását.
Szabó György a multévi jegyzőkönyvet olvasta fel, majd Liborczy Károly terjesztette elő titkári jelen-tését. Az elmúlt év folyamán a fő-cSőport taglétszáma 248-ről 395-re emelkedett. A főcsoport kötelékéből 11 bajtárs távozott el. 2 kilépeti 2 meghalt, egyet kizártak. Megemlékezik a titkári jelentés vitéz Tamás, falvy Jenő elhunytáról és a front-harcosokat ezzel ért veszteségről is. A főcsoport az Esszes kanizsai rendezéseken képviseltette magát, részt vett a szombathelyi és kaposvári találkozókon is. Metemlékezik a ti\'-kéri jelentés az olüsz bajtársak pályaudvari fogadtatásról is az országos frontharcos találkozóról; felsorolja a főcsoport munkásságát és amikor a fejlődésről beszél, suiná lattal állapítja meg, hogy a. front harcos bajtáisak még mindig igen nagy számban távoltartják magukat a mozgalomtól-
Wagner Jenő a pénztári jelentést terjesztette elő, amely 2419 pengő forglomról szól, a készpénzmaradék 567 pengő- A jövő évi költségvetés 1570 pengővel számol Hoffmonn Henrik, a számvizsgáló bizottság elnökének jelentése után a zárszá madást és a költségvetést elfogad ták. Ezután került sor a megüresedett tisztségek betöltésére. A közgyűlés egyhangú felkiáltással az ol nökí tisztségre dr. örleyGyörgv kir közjegyző, kormány főtanácsost vá lasztotta meg- A\'e\'.nök (a \'eiroi-dott Németh Zoltán helyett) dr. Fü löp György, a számvizsgáló bizott ság elnöke Hoffmann Henrik, tag jai: Petrics Vilmos és Posztl Ernfl, póttagjai Bágyoni Szabó ödön és Bien Gábor.
Mohácsi alelnök vezetésével há rom tagú küldöttség ment az újonnan megválasztott elnökért. A terembe lépő elnököt lelkes taps és éljenzés fogadta. Yécsey Barna társelnök üdvözlése után örley Györgv lelkes taps közepette jelentei é ki, hogy az elnökséget elfogadja, egyben megemlékezett elődjéről és utal
arra, hogy az ő nyomdokain haladva, az ő szellemében akarja vezetni a főcsoporlot.
Progrnmbrsz-det nem adható\':, - mont\'ot\'a ézután az uj e\'nök -mert részei vagyunk egy országos szervezetnek és igy programunk megvan de székfoglaló igenis n on-dok, annál is inkább, mert az mindössze négy szó lesz : hűség, szereiét barátság, fegyelem.
- Hűség a drága magyar haza és a kormányzó iránt. Szereit egv-más iránt. Bará\'ság, amit nálunk bajtársiasságnak hivnak és ami azt jelenti: M;nd egy cilért és egy az összes bajtársírt. A fegyelem és engedelmesség csak ott könnyű a hol a vezetők az igazság és a méltányosság fo-^almait tartják szem előtt.
- £n Ígérem, hogy mindig ezeket a szempontokat tarlom szem előtt mindenkivel szemben, tartozzék az bármilyen osztályhoz Imádja bármelyik templomban is az Urat. \\
Dr. örley elnök rövid, tartalmas beszédét többször szakította meg lelkes taps és éljenzés- Azu\'oinan megválaszto\'tak Vo\'csek központi megbl o\'t kezébe letétté\'* az. esküt.
Vojesek Ottó hanrs lyozta, ho-.ry a frontharcos eszme kül- és belföldön egyaránt hódít. Bár köröskörül ki-sért a vörös veszedelem, a front-
harcosok tanultak 1919-ből és ha kell, vérükkel is, de megakadályozzák a vörös rém uralomrajutását.
- Minden remény megvan arra, mondta - hogy a karácsonyra igért frontharcos törvény húsvétra elkészül. Erre utal Darányi mlnls» terelnök kijelentése, aki töblict akar adni a frontharcosoknak,. mint a mennyit tervbcveltek.
üdvözölte a központ kiküldette Krátky István polgármcs\'ert, aki válaszában rámulatott arra, ltogy valami fátumszerü véle\'len van abban, hogy Nagykanizsán nem sikerül olyan frontharcos tábort összehozni, mint az szükséges volna. Kér mindenkit, hogy igyekezzenek a Jövőben olyan egységet teremteni, a mely feltétlenül szükségessé teszi a helyiség kérdést, ö támogatta a kérést és ha látja, hogy a frontharcosok működéséhez az otthon nélkü. lözhetetlen, megteremtik az\'.
Az elnök.jav;,s\'a\'ára a l ö gyűlés táviratban üdvözölte D\'ránvi miniszterelnököt, Kozma Miklós belügyminisztert és Takách Tholway gróf orsz. elnököt.
Bágyoni Szabó ödön indítványai közül csekély módosítással a közgyűlés elfogadta azt, hogv kétha-vonta tapgyül.\'st tartanak, a tagbe-lépést és a formaruhaviselést szorgalmazzák. Bágyoni Szabó másik indítványára a közgyűlés lelkesen megéljenezte és köszöre\'et mondott Hámory József vezetőllsztnek, akinek hozzáértő vezetése mellett a tagok száma tetemesen megnövekedett. A közgyűlés a Himnusszal ért véget, majd a Koronában bajtársi ebéd volt.
Letartóztattak nyolc betörőt és egy kiskanizsai kereskedőt
A betörfi banda hónapokon keresztül tető-bontással és egyéb furfanggal fosztoealta a környékbeli uradalmakat
i nagykanl-II ossza bb várost egy amelynek tnek össze-
Kitünő fogást csinállak i zsai nyomozó hatóságok, időre megszabadították a szervezett bclőrőbandától. bütiLíjsIromát most igyeke. állítani.
Nemrégen az egyik nagykanizsai fa-üzemből mintegy kél szekér fát loptok el ismeretlen tettesek. A rendőrség gyanúba vett egy már ismert bűnözőt, akinél házkutatást tartottak. Az illető csak annyit vallott be. hogy ő és társai egy szomszédos uradalomban különböző dolgokat loptak, azokat értéke-silelték és a pénzt eldáridózták. A rendőrség csakhamar összefogdosta u\' gyanúsított társait is, akik legtöbbje lA\'ismerle, hogy sok Ízben teltek látogatást a pallni uradalomban, ahoi "betörték a magtár ablakát, azon bemász-| lak és hónapokon keresztül « legkfl-lönbözőbb dolgokat vitték ef. Az őri-ztlbe vett gyanúsítottakat erre. átadták a kanizsai csendőröknek, akik mind a nyolcat kivitték Palinba és ott le-
Si-t Ródii, Korcsolya
nagy
Si-kz>ntnizás,
választékban.
javítás, viziszkolás
Sxabó Antal
sportüzletében.
játszatták velük a több mint tíz esetben elkövetett betörés minden részletét.
A nyomozás adalai szerint lo|)tak, amit csak 1 betett így 1230 kg lóhere-magot, ót mét. rmáz.sa len j. rit, 18 mé-teiMiázsa Inizát. 19 zsákol, stb. Betörtek hasonló módon az. Országos Köz. ponti Hitelszövetkezet tulajdonát képező nagyrécsei major magtárába és onnan 8 métermázsa búzát és egyebet loplak el. weinberger Jenő nagykanizsai gabonakereskedőtől, miután a ház tetőzetének cserépzsindelyét klbonlot- . Iák. két Ízben: 10 kg. mákot, 90 kg. \' lucornamagot loplak el.
A zsákmányt íf/.után elvitték I.an-csák János kiskanizsai kereskedőhöz, aki megvette tőlük a lopott dfut, amely pénz., n folyt a lAyr és a \\;ígasijág.
Érdekes hogy jyár annyira latosak voltak munkájuk eredményében, i)ogy Szilveszter estére .iz. egyi;k Magyar-utcal korcsmában tíz liter esá^zúrkörtél tjen-deliek előre íi fogyasztandó vapéora mellé, persze nem szánvitolt>ik\' arra, hogy a Szilvesztert nem c->ás/.árkörté-vel, hanem fekete ievesset fogják megülni a rendőrségi fogdában.
A nyolc gyanúsított a következő:
Kovács Imre gyürús 28 éves napszámos, Varga Gyula 21 éves állástalan borbély segéd. Milhoffer József 30 éves napszámos, Kővári Flórián 22 éves kömüvestanonc, Horváth József (slpa) 21 éves napszámos, Szcmlics Pál 20 éves napszámos, Oszwald József 28 éves napszámos, Horváth István (juli) 21 éves napszámos, valamint az orgazdaság gyanúja miatt őrizetbe vett Lanesák János 39 éves kiskanizsai kereskedő. Lancsák tagadja azt, hogy. tudott volna arról, hogy az általa vá-

3ALAI yOftLQN.Y
gyűjteménye* .kltUHMt Jimtatj* *e w ópritf*
30-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár
Rendkívül nagy konkurenciával szá mol az április 30-án megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár vezetősége. Pá-rislxin világkiállítást tartanak, a milífoói vásár hinjdnem egyidőrc esik a maftyar árumintavásárral, nagy tavaszi attrakciókat készít elő Ausztria, Németország és Európa majd minden állama. £ vájjál" vezetősége ép ezért két irány-\'.^an fejleszti a budapesti vá^rt. Az "első és legfontosabb törekvés, hqgy a tavalyi 2365 kiállító után a fővárosi és vidéki magyar gyáripar, valamint a kisiparok olyan tőmegkiáUitását valósítsák meg. amelynek vonzóereje kizárja, hogy akadjon komolyabb méretű vállalat, amely távolmarad. Az április 30-án megnyíló vásár tehát első-sorbap a ipagyar termelés teljesen hiánytalan bemutatásával akar az eddiginél is pagyobb lia\'ást elérni.
Számolnak azonban azzal is, hogy a kiállító tömeglátofehtottságot kiván Ezt a célt támasztjh\' alá a .vásár azzai, hogy a tisztára gazdasági jeleqtőségü Ipari bemutató mellett látványos «cpo-
.0avásárt* is rendez. Olyan vásárt, a melynek technikai újdonságai csodaszámba menő attrakciói felvehetik a versenyt a külföld világkiállításaival.
Ezer terv áll tárgyalás alatt ■Kilenc kormánnyal folynak a tárgyalások a külföldi állomok részvétele érdekében. A sok terv közül mcgeirtlitjük, hogy Ainerikátxól fl vásárra hozzák az Egye iült Állmok legfőbb szenzációját, a .robot emberit. Három ország uagy technijuti koncemjévcl folynak a meg beszélések -nclyik mutassa be Magyarországon először, mint a vásár legfőbb szenzációját, a televíziót. Dc érdekeseknek ígérkeznek az itt először látható tankok, azok a bázméretü több emeletes konyhával. 51 teremmel, ihálófül-kékkel, dohányzóval jellátott lupnunul autóbuszok, amelyeket a Iransconlipen-tájjs -forgalom .részére épilett Német-ország, az flvo^bőOkészítőit ruhák, harisnyák, kalapok, a farok nélküli re-pülőgépek. a Zeppelin léghajók bemutatni kívánt gondolái és ezer egyéb újdonságok. (:)
A vm évi közgyűlése és tisztujitása
A VOGE (Vasutasok Országos Qazdu^gi Egyesülete) vosájnap délután a Katolikus Legónyegyiot-ben ,évi közgyűlést tartqtt, amelyen az országos ^(Japonújt Qelen-csórj\' M\'hály .országos eln$k és Csinos iMváP Jilküldött képuM.iék. A közgyűlésen a kajnizs;\\i vasutas-ság n^nden kategóriája nagy számban vqÜ répát. Avar Sándor eluöki megnyitója után Magosházy Károlv terjesztette elő .főtitkári jelentésé^ az elmúlt esztendőről. A jelentés hü Jíépéí adta annak a szép munkának, amit a keresztény-szociális vasutas egyesülés fejt ki tagjai érdekében. A központnak sikerült számos ügy. ben eredpiényt elérnie, így különö sen a vonatkísérők, pályafenntartási munkások és szakmunkások ügyében. A pénztári jelentés lxíterjesz tése után a tisztikar, mandátuma lejárván, lemondott. Csinos István az országos központ üdvözletét tóimé
csolta, majd fejtegette a keresztény-szociális gondolatot, az egyecfüllt, amellyel a mai szociális problómá kat meg lehet oldani. Hangsúlyozta, hogy gyökeres reformokra van szükség, de ezt a keresztény világnézet alapján lőhet és szabad csak keresztül vinni. Beszélt a vasutasság egyes kategóriáinak sérelmeiről és főleg a kisemberek védelmét tartja szükségesnek. Szóvá tette a pálya fenntarátsi munkások körzet\'bérét, tisztességes létminimumot kérve részükre- A vasúti ipari szakmunkások problémáit fejtegette. Az ^jto-matikus előléptetés mellett foglak állást.
A tisztikart egyhangúlag a következőkben választották meg: Di$zelnök Maróthy Oszkár, elnök Kőhalmi Ferenc, a\'elnökök Avar Sándor, Arany József, Jakubecz Imre, főtitkár Magusházy Károly, titkárok1 Büki József, Németh An-
SS tett*
A magyar-jugoszláv
gazdasági Impaolatokról állandóan pontos tájékoataláat ad a
á _
sárolt dolgok lopásból ^zárpíaznak.
A kanizsai csendőrség, miutáp le. .folytatta a nyolc emberrel a "helyszíni nyompzást. átadta őket szombatou a Jyr. Qgyósj^&uek.
■Qr..J&évífy A\'Ulor vizsgátóbirólwlye^ tcs jriind ,a kilenc gyanúsítottat va-jjftrpap dílfjőtt lo^rtózípUslKi helyezte.
Horváth I?tváp (iuli) és Lapcsák János Mfolyamodtaic a letartóztatás elíen, a többiek megnyugodtak.
A csendőrség tovább folytatja a nyo-.fttgást. mert valószínű, hogy a banda .tagjainak .JclkiisinVCcIé1. még több büp-;g^kip4oy is tcr|ieji.
Dr. Wtpjöer frpé HoeáUfi elésdása
^splojt vqnzoU .vasárnap délután
.-v^ro^íf dísztermébe. A közélet egyházi és ppkári .no.ta^ifiijai ,is íjagy s^níban foglaltak helyet a széksorok-ban. Á\' főrabbi" előadása szemléltető módon elevenítette meg Magyarország •trianoni Ítéletének igazságtalanságait ,iuind a négy világtáj felöl. Mcgdöb-i^ntp táigyi ^ .számadatok vonultak jijl a «on}pruan ^rdekes előadásban a békebeli nemzetiségi po\'ilikáról, szejpbeálJilva e^el a négyfelől m^-(^pnkiíott Magyarország piai kisebb-s&i helyzetét. Sorra kerültek elő az előadó nagy adat-tárábói az erdélyi, felvidéki, nyugatmagyarországi és délvidéki elcsatolt részeink hjstóriai bizonyságai s\\i illető országrészek tőité-uöípii m%gyftr-voltáról, egykori kultu-/ó\'é^yáről, majd elpusatitott ma-jg^ar .kultúrádról. Nagykanizsa rend-Tdvül nagy ipúveltsfl/ü, niély magyar érzé$p főrabbija éríékes szolgálatot telt ezzel az előadásával, amellyelté-nyok erejével telle konkrét tudatossággá azt a végtelen magyar szomorúságot. amit minden magyar lelkében jelent a trianoni igazságtalanság.
A kisérő műsor irodalmi volt. Első számként dr. Dómján Gyula olvasta fel nagy sikert aratva, fordulatos, köny. pycji .tollal megirt, érdekes és finom elbeszélését, majd SchnaM Paula Ady-verseket szavat, jellemes, $zép orgánuma. intelligens, stílusos, mély megérzésre valló előadása általános tct.
szftt tfjtott fci. >

A következő liceális előadás jandúr 10-én. vasárnap délután fesz, előadó dr. Szűcs I,ajos piarista tanár, témája: .Férfi szellem — női lélek (fejezőt az élot-pszichologiából)>.
mm u-\' wB i i j ípi!\' b ii\'Un <
Z»y IsH ^t bálja
Irta: Stitayal Zoltán 7
.VftSjíO? tepyerc iu^dögónyóíie Isti vékony ujjftit, aítáp a karjába furakO-potl diadabiMtóau vitte magával — ,Tessék, csak tessék Kődben ehnagyarázta, hogy most készülnek újjáépíteni a Kör székliázét. Mart „léUó^tabk látni. m<r férünk cl itten. Aztán kcl\' egy uj uiszterem, .áJJfljjdó színpaddal. Mert öröm látni, hogy izmosodunk, erősödünk, tessék ,elhinni, nagyon lelkes közönségünk ván. N\'o és áz előadóink? Hát pompásak. Például ez a Martinék gyerek, aki a? cl^bb konferált, máris egy kész színész tozán kár, hogy nem mél-tÓZlatolt korábban jönni, inert inár # van a ípü^rqajc. L^ekemelp volt .oz eg^sz. Az ember szíple éni, liogy cz itt a mí v^flk, a katoMeizipusé. De ez kell Is, nagyon kell, mert lám, a másik fronton, nézzük csak a zsidókat, avagy a protestánsokat is. azok ugy összetartanak, mint egy test. ^ {Usztej^mbcn ipár széjjel tologat
Mk a székekét. A közönség nagyobb
a s^mszédos szobádba vonult J^hamri^l ve^ be a hosszú, fehér De m^dt^k a di^tcremis. |X>r(eUiőben k^íléc^ch-e, zsíros ar-qy.- tóvér mo^lyü qnyák, akiket leá-W mrsdbataQíin lovagjai feltámp.
á dqbotíóra, ahol elfoglalták P Hintett Sziket, hogy aztán ott
•trónoljanak mind col megfigyolve és mindent nyilvántartva, gyönyörködve, meg irjp\'kcdve és egy korty ital nélkül fulíaran és hősiesen virrasztva i#ész hajpaljg.
Piroskáék letelepedtek egy hosszú asztal körül. Szabó Kálmán megkérdezte, hogy mit ennél és pút innál szivecském, aztán kiadta az utasítást, hogy mindenekelőtt liozzanak abból a jó kadarkából, apiit a múltkor is .UWí, feltéve, hogy awSta össze nem
Eapcsolták. Háryné sápadtan és rossz-edvüCn felelgetett az urának, akinek fcárom rozetlája fényesen csillogott vadonatúj kabátján Aztán gúnyosan felvillant a szeme, gömbölyű -kftrja átnyúlt az asz(alpn és megérintette Piroska könyökét.
— Nézd, ki van itt.f
Isti elfogultan hajolt meg az asztal
előtt.
—^Hölgyeim, — harsogott Vecscra ur tóritoiija — egy fess gavallért hoz-tam maguknak\'
Széles :pi<ttjlul8tlf»í uyujt«tta át IsUl a társaíágpflk.
A székok megreccsentek, a hirtelen ováció vihara bravót és éljent zugoH és az urak helyet csináltak, inig Isti zavartan ós elfogultan ismételgette a nevét.
— Már azt hittem, hogy nem is jön — mondja Piroska és meleg, barna szeme hátasau csillogtat Istire.
— Oh, én bizonyodra vettem — mondta Háryné élesco.
Isti ránézett, aztán zavartan lovább vitte tekintetét. Mintha tudna valamit ez az asszony.
Vccsera ur az ő asztalukhoz telepe-dott. iHaugos vitába kezdett a rendőrtiszttel, a^i elé már a harmadik pohár spriccert helyezte a buzgó pincér. A rendőrtiszt néha Istire nézett ellenségesen s ha pillantásuk véletlenül ta-iálkozott, hirtelen elfordította a fejét s kivágott valami hangzatos mondatot, sürcm használva ilyen szavakat, mint racionalizmus, nconacionalizmus, neo-Impresszionizmus, meg a szellemi élet kapitalizálódásn. Vccsera ur ilyenkor pémán bólogatott, mert hogyne, liogy-ne, ezt ő is igen jól érli Aztán IsUre nézett:
— Ez mind Igaz, hanem mégis az a fő, hogy újjáépítsük a katolikus Magyarországot s ennek innen kell el. indulnia, innen — és mutatóujjával sürün kopogott az asztalon, — metf mi vagyunk a fundamentw*, ma • középosztály ... Ugyebár igazam var kedves jó doktor uram?
£s koccintásra nyujtoUa a pohatft.
Odabent felzendült a csárdás.
A Martinék fiu. aki .már kész szí-nész> pepita nadrágban, zsakettben U. begett Piroska elé, könnyedén hajlopg. va, mintha felhők közt állna. Kisütött haja díszesen pompázott s gallérja alatt széles, fekete nyakkendő táncolt, annak jeléül, hogy Martinék ur hivatása szerint a művészet világába való.
— Megepedj, Piroska? — mondta
.Kéricn mutatványszámot a Dunántúli Tö««f!e
Pép*, Klrájjf-ulo* 0.
•Főszerkesztő: Battyén Béla
KOIÖd /tudósítók :
Belgrádban, Zágrábban,
drás, Szívós Gyula, pénztáros Szfcnt-Irmai Mihály, ellenőrük Kuictár Já-,nos, Kpvács Birkás István, jegyzők TüskCs Is\'ván, Mohácsi László, országos kiküldött Aradi Antal, cso-pprt tanácstagok Aqgell Lajos és Loborczi Károly.
Dr. Gelencséry országos elnök meleg ^savakkal emléke^tt meg a lelépő tisztikar érdemeiről, Akik fejlesztették és kiépítették a nngy. kanizsai főcsoportot, szzeretettel kösaöntötte az uj tisztikart ésbosz szabb beszédben Ismertette a VOQE pélRitüaéselt, eddigi eredményeit.
Kőhalmi Ferenc elnöki székfoglalójában programját ismertette, majd « többek felszólalása után a közgyűlés véget ért. I
-> Há*laMW«yak I Nom kerül pénzbe, mégis * legjobb téwtaxe.ceii.teket meg-MpJa. ha még ma kéri,a dr. .(n*Uuw-fál« világhírű ,Iá«ykáfMa rcooptkönyvM, melyet bárkinek Ingyen megküld a gyár: Dr. Oetker A. Budapest, VIII. Contl-Utoa 25.
édeskés mosollyal s tenyeréből szétálló csontos ujjaival hivó, röpke mozdulatot tett a levegőbe.
Piroska egy pillanatig Isti nyugton és várakozó tekintetébe nézett, aztán sajnálkozó arccal fordult vissza:
— Jaj, ne haragudjon, de én már cligérkcztem — és Istire mutatott.
A művész némán összehúzta száját, tplzott tiszteletének ironikus hódolati-val mélyen meghajolt, hullámos hajzatát sértődött a reá fölé boritva, aztán erélyes és talán kissé harcias boka-csattogás közben továbbállt.
Isti karját nyújtotta Piroskáuak Szerette volna liálásan megsimogatni puha kezét, amint lágyan kibukkant a könyöke fölött és megpihent a karján. nUtit a fészekbe ereszkedő madárka.
Háryné gúnyosan nézett utánuk. \'A postatiszt Piroska apjának súgott valamit, mire az néma és elégedett mosolyba húzta a száját. A távolodó* pár után nézett gyönyörködve. A rendőrtiszt közelebb liajolt VecscrAhoz. kv biggyesztett ajkai közt süra cigarettafüstöt lehelt ki;
— Mit keres itt ez a geutri?
így mondta, hogy genlri és nem dzsentri.
— No kérem, kérem tiltakozott Vecscra ur — ennek csak örülni keli kedves jó kapitány uram\'. Hiszen "z a cél, hogy velünk tartson a hnutvo\'é Is. Nemdebár?
így uioudta, hogy hautvolé és nem olvglé.
1937. január 5,
— (Áthelyezés)
A posta vezérigazgatója Mutschen-buchi\'r Imre dr. oki. közgazda, m. kir. postawgéíIUtkárt n szegedi posiftigaz-g.i(óságtól a lmdap?sli távíró és táv-beszélő igazgatósághoz áthelyezte.
— (Az Iparoskör jelmez-estje)
január lO.én losz a testületi székluSz emeleti termeiben. A meghívók már szétmentek, aki tévedésből nem k:i1)0lt volna és arra igényt tart, szíveskedjék jelenteni ezt az Iparoskör irodájában.
(:)
— (Zenekari próba)
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör zenekara január 5-én, kedden délután fél 6 órakor főpróbát tart a katolikus-bál termében. A zenekar minden tag. jánnk pontos megjelenését" kéri: Vnn-nay János karnagy.
— Nli táll- ét gyermek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat Sehützuél.
— (A frontharcos bál)
Gróf Takácli-Tholway József, a frontharcos szövetség országos elnöke «a idén nem küld képviseletet, hanem személyesen jön le a január 9-én megtartandó frontharcos bálra, hogy ezzel is emelje annak fényét. Az egész városban, sőt a környékm is nagy nz érdeklődés az idei frontharcos-bál iránt, azért saját érdekében mindenki siessen jegyét megváltani Vágó illatazertárban.
(••) •
— (Jótékonyság)
A nagykanizsai Fütőházi Kézművesek Önsegélyző Egyesülete szilv«sztex} összejövetelének jövedelméből 20 pengőt a Missziósbáznak, 8.40 pengőt a IUff Kabyl asztaltársaságnak adományozott a szegény gyermekek felruházására. A derék fütőházi vasutas kézművesek czidén is követésre méltó példát állítottak a társadalom elé, a szegény emberek jószivo gondoskodott fl még szegényebbekről.
— Leltározásnál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. Schtltz.
— (A Leányklub táncteája)
A Szent Ilona Leányklub vasárnap este rendezte meg ezidei első táncicáját a Missziósház nagytermében. A rövid müsoru teám ismét nagy számban gyűltek ősszo a vendégek. A műsor keretében Tűt tó Jenő fényképész három hegcdüszüinot adott elő Ambrus Gabi zongorakisérete mellett. Egy meg nem főzött tyukleves bonyodalmait Má-gics Mária. MoJigenstcin Anna, Berke Magda, MatoÜcs Lujzi, Iván Erzsi Pókecz Lajos és Vass József adták elő nagy derültség kózepclle. A műsor jután a liatalság a pasqualetti jazz-zenekar pompás zenéjére láncra kerekedett és a legjobb hangulatban az éjféli órákig együtt maradt.
— A Nyugat újévi axámának
élén a szerkesztőség visszatekintését és bejelentését közli a 30 éves Nyugat Jubileumáról s arról, hogy a Nyugat uj életében Babits Mihály és Gellért Oszkár szerkesztők mellett társszerkesztői szerepet vállalt Schöpflin Alu-dár, a Nyugat legrégibb főmunkatársa, és Illyés Gyula, aki az uj generációt fogja képviseli a folyóiratnál. A folyóirat figyelő-rovatai irodalmi, szia-
Gtc&vn&jct cwHa moziban
KÓfiakozhatik
3ALAI KOSLtMY
házi, zenei és képzőművészeti esemé-nyek egéaz so>áról számolnak bc A janu.ui számhoz mellékelten knpják « Nyugat előfizetői Illyés Gyula- Pe-l«\'fi c könyvét. Kiadóhivatal: Buda-pest, V, Vilmos cs..ut 34. - A TflkSr
januári számával ötödik évfolyamába fvp s az aránylag rövid idő afatt párat. Inu népszerűségre szert tett irodalmi és szellemtudományi folyóirat uj száma minden programnál többet mond: a magyar irók és tudósok legjobbjai-nak, közreműködésével olyan értékes szemlét ad a magyar olvasó kezébe, anu ly az ember szellemi életének min-d-n eseményéről tájékoztat. Irodalom, történelem, művészet, színház, zene, film, ezek az állandó tárgykörei n\' Tűkör-nek Sok szép kép tarkítja u szám lapjait, bizonyságául annak, ho^y fna a Tükör a legszebb magvar folyóirat. A Zalai Közlöny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltélelekkel rendelhetik meg lapunkkai \'együtt n JYanklin-Társulntnak ezt a nagyszabású folyóiratát.
— Menyasszonyok idaálja a Schüt*-vánon I
- (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 0-tól 8-lg a Pannónia hátsó kis-
IDÖ
Ködös idő!
Prognózis: Nyugati szél gyengülése, éjjel és holnap sok helyen köd, az északi megyékben néhány hslyen esö, a hőmérséklet a hóolvadási pont fslett marad.
QEBUDHBB
Szenzációs fordnlat a halálraítélt pesterzsébeti gyilkos Ügyében
dotta, hogy a lrilncselekményt tényleg ő követlo el. A két testvért szembesítik egymással. A két Szó testvér édesanyja kijelentette, liogy a gyilkosság napján Ferenc egész nap otthon tar-tózkodott és igy a gyilkosságot nem követhette el Ferenc Szó Ferenc később visszavonta az ügyvéd előtt tett beismerését. A vizsgálóbíró « két test. vér szembesítésétől várja a való tény. állás kiderítését.
Budapest, január 4 Szó István gépkocsi-mosót tudvalevően kötél általi lialálra it&\'ék, mert Peslszcnterzsébeten Bakos János fiatal egyetemi Imllgatót egy borospincében meggyilkolta és kirabolta. Szó István karácsony után kihallgatásra jelentkezett és azt if kijelentést tette, hogy nem ő, hanem fivére, Szó Ferenc volt a tettes. Védője erre elment Szó Ferenc lakására, ahol a halálraítélt Szó fivére eleinte togadoU. de később azt mon-
Árverési hirdetmény.
A m. kir. nagykanizsai állami méntelep tulajdonát képező 2169. tksz. Rinyatamá8i nevű, sárga szinü, 6 éves herélt ló tolyó évi január hó 7-én délelőtt 10 órakor a méntelep udvarán, nyilvános árverés utján a lrgtöbbel .Ígérőnek el fog adatni.
3« Méntelepparancsnokság.
Kiadja a laptulajdonui Közgazdasági Rt Sattnbcrg Nyomda és Dálzalai Lapkiad* Vállalata Nagykanizsán. Peleiét kiadd i Zalai Károly. InUrufhto telelőn i Nateyfcan\'taa 7S. >aárv
Relnltz Tibortól
Számtani fejtölő
BekUldötte: H. M. l\'acsa Egy agár kerget egy nyulat, amelynek 20 méter előnye van. — Az agárnak minden mét#r inegtevésére >.» másodperccel kevesebb Idő szükséges, mint a nyúlnak. Igy az agár <6 másodpere múlva utoléri a nyulat Hány métert Kellett az agárnak futnia?
Keresztrejtvény Vizszintes sorok:
1 Nagy magyar volt
5 Magyar életrajzíró keresztneve 9a y-nal híres színész
10 A pipaccsal rokon növény Ila A cigány Ckre
12 Tagadó szó
13 Katona lesz
15 Mindennek van
16 Olasz származású váradi kanonok, meghalt 1266-ban
18 meleg közepe
18a Kanizsai borkereskedő mono-grammja
20 fonetikusan hajviselet
21 író, a Max Havelaar szerzője, 1820-1887.
24 Visszafelé a 7 vezér egyike
25 Igeképző
26 Menyasszony
27 Ékezettel egyszerű gép 29 öreg bácsi
31 Akinek van pénze
32 Ilyen jel is van
35 Biztositó intézet , , ,
36 Téli sporteszköz régi fonetikával
37 A vasútnak van sok
Függőleges sorok:
1 A 36. Vizszinteisel együtt orotz iró
2 Férfi név
3 A portéka értéke
4 Bolt, Idegen nyelven
6 Tagadó szó
7 Nagyon tud
m KŰD, KÖD am
HÁNY-NÉGY -ÓH A
BekUldötte : Gumliár Ferenc
\' f I31 V i81\' t \'
"1 1 !■ \'\'"Ilii13 -jjjr- " i rri j_I rmr I Trl I í
■ " 1 a l"Ü
"Mi" 1 "jLima S r i i r üff 1
H " r "i~r
■ i i i 11 ■ ■ ■ 11 IMI i i
8 Vissza: főzelék
9 Ügetés, idegen nyelven
10 Város Északolatzországban
11 Akinek nincs
13 Petófi itt töltötte mézesheteit
14 Közép-Ázsia legmagasabb országa
16 Délamerkai pénz
17 Zalamegyei község 19 Francia festőművész
21 Oyümölcs
22 Afrika legnagyobb városa
23 Ékezettel magyar költő 1713-1792. 28 Testrész
30 Az én Ludolf-féle számom
31 K. D. D.
33 A rövidités aláírások mellstt
34 Vissza i lekvár
35 tató név
A nagykanizsai kir. járáablrótág, mint telekkönyvi hatóság.
10267/1936. tkv. sz.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Baztó Lajosné »z. Kengyel Margit végre-hajutónak Batsó Sándorné és kk. Bazsó Sándor, Eutébet és Éva végrr.htJUtt ezen-vedök ellen indított végreba|tá»l ügyében a tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében ni 1861 : LX. t.-C. 144., 146. és 147. §§-al értelmében elrendeli a végre-hajtási átverést 949 P 10 flll. tókekövete-léc s 5000 P blról letétbe helyeiése és lárulékal ét az árvetCsI kérvényért esulUl megállapított 40 P költség valamint a csat-lakozottnak kimondott N.igykanUaai Takarékpénztár 6000 P, Nagykanizsai Se*éiy-egylet 816 P, dr Haldu Oyula 980 P, O. T. I. 466 4- 4000, dr. örley Ovörgy 74 P 90 flll. lőkekövetelét és |árulékai behajtása végett a nagykanizsai kir. Járát-bltóság területén levő, a nagykinlisal 573. sztjkvbeli 635 hrt«. há« ét 574. sztlkvbell 636. hrsz. ház »/t illetőségére 1ÍOX) P kikiáltási árban.
A fenti lllettfiíget a NagylunUtal Segélyegylet Javára 8— " \' **" Javára 22100 P,
Uíget a NagylunUtal Segély-
8200 P. dr. Hajdú dWa
__________végrehajtató javára ÖOOO
P, OTI Javára 23600 P, dr. örley OyÖrgy Javára 27200 P legkisebb eiadltl áron alul eladni nem lehet.
Ha a kltkoruak illetőségei 21000 P-ért el nem kelnek, özv. Bazaé Sándorné nolg. Jogával terhelten, az árverét haUtyUl^nná válik e tészben s ezen Illetőségek a 8275,934 Ik. sz. végzétsel bekebelezett szolgalmi Jog fenntartást nélkül árverez-tetnek el nyomban.
A telekkönyvi hatótág ai árverésnek a tkvl hatóság hivatalos helyilégében, földizlnt, II. ajtósiám alatt megtartására 1937 évi január hé 20. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverelni szándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/»át készpénzben, vagy a* 1881 : LX. t.-c. 42. §-ábsn meghatározott árfolyammal azámltoit óvadékképei értékpaplroiban a kiküldöttnél letenni, , vagy a bánatpémnek előleget bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti ellt-mervényt a kiküldöttnek átadni és az ár-verétl feltételeket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; l>08: LX. t.-c. 21 §).
Az, n\'-l az ingatlanért a kiváltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki nem akar, kötelet nyojnban a kikiáltás ár százalika szerint irgállapltott bánatpénzt as átt/ila ig-rt ár u* vanannyi százalékáig klegéstltenl. (1908 :Xfl. t.c.25. 8.)
Nagykanl/sa, 1936. szept. hó 22 én.
Dr. Wéber sk. kir. Járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss a. k.
23 lőUtit.
E- mwm\\ *—i
• Mjrl kmkadttaM I kIpiwüálamlKI I
apróhirdetések j m. KIR. ÁLLAMVASUTAK
MENETRENDJE
lt iiólg 90 llllér, minden lovihhl j
Kgy pa»a«ért fcarékpArt, autót, konyhabaranaaxéat, varrógépet, rádlát, órát, Tharmott, féoyképeaőgé; at, l-attáikát, fütményt, arönyaget. Jámboré e-]cfyet. ■anikUr-kéulatat nyerhet a ktpoavárl kathollkui •ívházköz\'óf sortlcgvén. A lort-j«gyak 1 pangóért Szabó Antal <porl(Ute-tében kaphatók.
Sxemcreu. 2/c. hA* eladó. Bővebbet Horthy Mlklós-ut 47. •
■larisat Igénvt klelégll képkeratezéa-b«n Starn üveget legolcaóbb áraival 4437
Karaaak 3 hónapra bérbe, vagy eiet-leg megvételre hasinál!, jó állapotban levő mély iyarwiakkoo.lt. Alánlatokat ,fel-tátlan tinta" jeligére a kiadóhivatal továbbit 4600
Traktorkexelésben, műhelymunkában »x*k-képtett konvenclós «épéa*kov4oaot kére* áprilla l-re Vent-puizlal Oazdatág Érdeklődni Sugár-ut 40/«. 10
H* vlsvaxatéka elromlik, apeclálisan Javítja Jerausek, Erznébet-tér 18. 6
Doktor* kiváló eredménnyel tanít n/« netet és franclát. Magyar-utca 30. *
lUtaaobáa garxon-lakái. fttrdőaxobá-val, eaetUy Irodának la alkalmas, azonnal kiadó. Horlhv Mlklóa ut 3. *
8umUfcélr«oxék. réz- és xománc-táblák, vfanóM munkák leviolctóbban ké axtllnak Víká«y Teatvéreknél. *
FBazai-Oalat-berendízét eladó. — fchlealoger vaakaraakedó, Erzsébet-tér. 25
Három-, eietleg négyaztbág komfortot lakáit a vátoa belterületén májasra k«> raaak. Clm a kiadóhivatalban. 27
vetxak. Ctengery-ut 6., udvarban.
Hannáit, jókarban levő abédtfiaafi-ayagat és egy kényelmet fotölyt vennék. DeáK-tér 10. •
I* minőségű férfiing 2 gallérral . . 6.—
Sport és galléros ,
ing......4.—
Férfi szines alsónadrág ... 1.40
Prima kSpsr n
alsónadrág . . 1.96
Kemény és félkemény
gallér .... -.88
Bélelt bórkasxtyU 5.50
Férfi kalap . . . 6 —
Szép pijamák olcsó árban
Brónyai Divatház
Horthy Mlklia-ut I.
L
A lALAI közlöny
barátai
. zalai közlöny
htrdetMníl »é*drotn*kl
Érvénye* i 1936. *»l ohliber hó 4-Í8I kezdve. Iigykanlua állomálra érkesí él ai onnan lóduló vonalokról.
Natíykanlzsa—Budapest délI p. u._
Voa.l i\'A Vl)n«lLBt.llríl| Bogdf [jKNltUI,; KMlHi-|| neme [ M.I [ M. |r4l \' * * "
Voo.l Xronjl |Kwl»*H|Kwll(.l)t BogHf S,.,lr. »«4«i neme I riJ W-jreírkj^.....
„. I; .\'k.,-:v
1219 i Szem, v: 005 1 130 u 6-18
1207 0) v. 5-50 | 6-50 700 9-45
1213 Szam. « 9 45 1 11-05 11-28 15-45
1211 Szem. v. 1415 15-45 1807 2030
1281 Motcr 17 57 | 1935 - —
12UI Qyv. ; 18 25 1! 19-35 19-35 22-20
IWoHiem. Vl22-50j| 3-06 1232 J Motor I — ■ — 15021 Qyv. I 7-30 . 10 10 13121 Szem. v.j 630 1109 1214 Szem. vj 1415 18-19
330 5-55 \'010 11-14 18 40
IM8j Oyv.
! 2O-00 22-38 " 22-47
4 49
7-31 11-23 1300 20-00 2345
Kfizw.ll.n kocáit* forgalma t
Az 1201 1202. ez. (íyorsvonatokkal "fi "6,
Az 1201/1202. sz. vonatokkal
l„ 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezia-Mestre, Bologna, rirenze, Róma. l.» ?.., 3, o. kocsi Trieste, Venezia, Milano, Genova,
"Wntlnu\'RlIa, — egy étkezd kocsi Pragerskolg.
_______________________ 193(1, évi december nó 16-tól 1917. május 7-ig Budapesl
déli "pu—Cannes"között hálókocsi fut n I202-es«l hétfőn, szerdán, pénteken, ellenirány-
Kt.li.l rtlM 1 j érk. StMfclt. h.ljrtirk S^mb. M. Ml M. | Sio-bit-h.ljril M. 1*4.1 Ku.ii.i-rl érit.
1413 S* v 515 657 7-27 1 910 14.7 Molor _ 555 7-36
IW M.r 8 14 <1-43 1035 — Mzl Motur — 7-28 8 12 941
1.1, Sz. v. 13 23 14-56 15 40 — MIS Sz. V. I00J 11-23 1202 1322
Ml* Sí v. 15-46 17 16 18 03 2002 lltl Sa. V. 13-45 15-41 16*35 17 54
141* «.t.r 20 12 22-25 22-31 : — I4tl Sz. V. 1919 2100 21*00 23-16
ban az 1201-easel december 19-től május 11-lg kedden, csütörtökön, szombaton. Az 1207/1208. sz. gyorsvonatokkal:
egy 1,2. o. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Rónia, egy hálókocsi Venezia, egy 3. o. kocsi Venezia, Az 1208. sz gyorsvonattal Dudapest déliről Abbáziába hálókocsi 1937. március 19 tói Április 9 lg hétfő, szerda, péntek, ellenirányban az 1207. sz^ gyorssal 1937. március 21 tói április l\'.-ig szerda, pénlek és vasárnap érkezik vissza.
Nagykan Izsa—Szombathely—Á?fa Iva
J Nlgykinl- \\ Biruri II iMáfálW-\' 1 11
Í4W Sz.v. JÓ5 2414 I Sz. v. 13 40 2418 II Sz. v. || 20 09
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
. Pítir "
I AtA j flsl
15 58 I 17-<
Bircirál || Niiykanl-
lul MÍM !,•
■am l"STTl 1 ~ 1
2413 1 Sz. V. 1 11 50 1
2451 1 Vegy. 1 16 50 1
TTB
13 35 19 19 | 21 45
21-55 | 23 31
Nagykanlrsa—Oyékényes—i//dombovdr— Budapest Keleti pu
KanlzsSrél Indul
iiiri ...
"658" 15!
Bpesl >1 m. IjKanlzsAra ll kp. Ind | w, || érk.
j ífi?|| ST~|" 2300 j W ~ Nafiykanlisa—Miirakeresztur—Kotorlba
. t SIS
fiit; .0-174
II N««yi..nl " ztlril Indul
M.-Keie8Zlui írk.
I2«;vcgyei I 7-15 1708 Qyort 1 0 05 12031 üyon | 11-40
Az 1208 éj 1207. Íz. gyí BudipcalTNaj[yk«nizsa vonal alall
□c
I2971! \'/ei
M.-Keresztút\' Indul
7-42 I297|l Vegyes i| 0-18 1207,! Gyors 11-53 iyj||| Oyors || orsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok, iattiak.
11-26 1 512
1752 J
"Ragvkanl-zsára érk.
1158
• 29
18-05
mint
lRyi
1292/129?. sz. vonatokkal csak 3. osztályú kocsi közlekedik. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszluron át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszturon caak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlakozása Murakereszturról Jugoszláviába, viszont Jugoszláviából vittra csak az 1297. és 2451. sz. von.itokhak van közv4tlen csatlakozásuk.
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpárDzletében Fő-uW.
Fej-
ás derékfájás émelygés ide-sséa tisztátalan telni gyak* .„n csak az emésztési zavarok következmény.. Ilywikor
11 "Q" \' {333ZED
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavá-gók, Répavágók, Darálók. Vetogépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltrágy., zaák, nOvényvéd.lml ■zerek, gép kereakedéiében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróiig melleit.) T.leton: 130
• Uiaaidagágl RianényMrsaaAg 0
Gutentars nyomda és DÉlzalal Lapkiadó Uitllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvktHéazet welmó laténé, Illeti kSnyvek ét dobozok gyára ■ »Zal-> KSsMaf" politikai napilap aserkasztAséga éa kiadóhivatala
KészitOnki
mindenféle kneikedelml, Ipari, pénzluéétrtl, Onyvédl, gazdaiáffl, egyházi é> Iskolai nyomtatványokat, ár|egyzíkeket mQvekel, meghívókat, eljegyzési és etkalésl értMltése-
ket, gyászjelenléseket, névjegyet, lalragaszo-kat, korieveteket, rOpUpokat és mindenféle
Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
1 Gyártunki
Oiletl könyveket, Igyvédl naplókat, jegyzft-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfllzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákal, naptáriOintoket, fallnaptárakal, dobozokat stb. elsórangu^d-vllelben és a legolcsóbb árakon. #
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fé-ut 5. szám alatt.

Njom. « Ultotajw W. lUMVer, N^rnm * MsMU Uq^ MSI, M^^iHip... N.gtMu.it, (PMa Mr. MM lírol,.)

77. Évfolyam 4. szám
Nagykanlaa, 1937. január 6 szerda
" » lm««l NAPILAP P«ld0« szerkesztő: Barbaiits Lajos
Ara 12>HII.
ZALAI KÖZLÖNY
Elódxetéal án: cg. bir. • peorf U Uk >< kbddkMtill UWoai 71 ■
SicrturfMfl
IGAZSÁG ÉS SZERETET
Irla: Dr. VÉRTSSI FRIGYES
Az emberi élet két leghatalma , sebb, nélkülözhetetlen, erkölcsi tényezője az igazság, vagy egyértel-nWSbben: Igazságosság és szeretet. Mlndkettőrek megvan a maga sn. jétos szerepe; egyik a másikat azonban nem helyettesítheti. Yilágo->san megállapít ja ezt a Quadra-gesimo Anno is: »A kötelező és gonoszul megtagadott igazságossá-. ságot nem pótolhatja .a sieretetc
Ezt a helyetteslthetetlenséget hang súlyoznunk kell ma szociális gazda, sági elesettségtlnkbcn, különösen, így a karácsonyi ünnepkörten, amikor a különböző szeretet-akción az ék» nyomorultjainak, az egészséges ..munkanélkülieknek épugy, mint a .munkaképtelen koldusoknak, egy k\'T 4sorsenyhülést nyújtanak. Ennek •nyomán.aztán, ha nem is a.segélyezettek, de mindenesetre ez ndako* zó társadalom és jótékony egyesü-letel, egy évre megnyugosztlak. Mintha bizony csak karácsonytájt .volna kenyér-igény s az éhes ember várhatna a kővetkező szenelet-akcióig!
A társadalom túlsókat vár a szeretettől. Ennek nyomán az igazság-talaoság betáblázza magát rá és \'diszkreditálja azt, mert elégtelen a kiosztott feladat teljesítésére. Az adakozó -szeretetnek ugyanis nem lehet rendeltetése, hogy egy oszág szociális-gazdasági helyzetét a/, általános, emberi létfenntartás követelményei szerint átalakitsa. Ez az Igazságosság feladata, amely - a keresztény erkölcstan szerint megköveteli, hogy >a magánosok közt felosztott föld soha se\' szün Jék meg minden ember hasznát szolgálni * <Rerum Novarum en oycl) Vagyis: nz összes anya-»i javak elsődleges rendeltetése, az államnak; Is-főcélja, szolgálni minden ember, illetve minden polgár tisztességes megélhetését. Minden ma gántulajdon, vagy az Allamokkultu-rális és civilizatoiikus tevékenysége csak az előbbi TWgy cél megvalósítása után .érvényesülhet. Ez az igaz ságosság a társadalmak alapépítménye, amely nélkül levegőben lóg a szeret«t és minden egyéb oml>er| teljesítmény I
A szeretetnek egészen, más célt kéli megvalósítania. Belőle esősorban az nyer, aki gyakorolja : nemesedik, több ember, vagy - Szent Pál gondolatvilága szerint - egy-szerűen ember lesz általa. (»Ha sze-retetem nincs, semmi vagyok* I. Cor. 13.)
Addig pedig, amíg a jelenlegi vSzoci ál :s • gazdasági igazságtilanság \'.uralkodik, igen fontos szerepe » segítő szeretetnek az, hogy a nyoir.or-K-gó tömegben a kiveszőfélben levő ember-tudatot ébresztgeti. Azzal Vgyanis legünk tisztábím, hogy az az emtefí aki kénytelen minden energiáját a puszta lét fenntartására forditánl és még igy is messze
esik élet-biz:onság szempontjából az az istállók gondozolt barmaitól, lel kileg menthetetlenül állati szintre sülyed/ Biztos tétele t. i. a léiekUuv nak az,, hogy a tevékenység adja meg a képességeknek, lényeknek a jellegét. Már most, ha egy ember
kénytelen állandóan, folytonos rettegések, félelmek közt az állati te nyészélet fennmaradásáért küzködnl majdnem ugy, mint az erdők vadja ! - felveszti mlmfen nemes emberi vonását, állati ösztönök lesznek úrrá benne. A kenyértelenek gyűlölik a nekik idegenné vált jóllakotta-kat, kivesz belőlük az emberi nem egységének, s-olidaritásának tudata. Ezt a szörnyű átkot enyhíti a tevékeny szeretet, amely, mint a nap-
sugáré hideg, sötét kunyhókba, be-világit a sötétté vált S\'ivekbe Bórák-ra emberré enyhiti az élet elvadult nyomorultjait! Ennél töblxjt semmiféle adakozó szeretet el nem érhet addig, amig meg nem valósul a srociális igazság.
Először tehát igazságosságot, hogy jöhessen az emberi szivek remeke, a lelkek tökéletes kapcsa, az emberi társadalom egyetlen biztos békesség záloga : a szeretet I
A vörös Madrid ellenállása összeomlik
A vörös parancsnokok fejvesztetten menekülnek a városból — A vörösök és anarchisták egymást ölik — Frankoék nagy csapaterősitéseket kaptak és diadalmasan nyomulnak előre — A spanyol vizeken a helyzet rendkivöl kiéleződött — Németországban óriási a 1 felháborodás a német állampolgár kivégzése miatt
folytatják előrenyomulásukat. Sikerült megszállniuk az ország leggazdagabb olajterű letét, ami rendkivüll fontosságú. A salamancal szakaszon ujabb\' térhódításról számolnak
be a jelentések. A nemzciiek nagy zsákmányt ejtettek győzelmes előre nyomulásukban, két szovjet-tank is kezükre került, a vörösök nagy veszteséget szenvedtek.
Beretvaélen a nemzetközi helvzet a német felségjogok Ismétlődő megsértése miatt
A spanyol vizeken a helyzet rendkívül kiéleződött. Főleg Németor szág és a bilbaói és valenciai vörös
Salamanca, január B I A helyzet mindjobban kiéleződik a vörös nemzetköziek ésazanarchis ták között, ugy. ho£y több politikai gyilkosság Is történt. Négy vezető anarchistát megtámadtak és lelőttek az utcán. A lakosság most úttól retteg, hogy ezért rajtuk fognak bosszút állani. ^
Páris, január 6 A Matin tudósítójának értesülése szerint Madrid ellenállása rövid na-pokon belül öss:eomÜk. A vörös parancsnokok egyre másra menekül nek a városból- \'
A nemzetieknek állandó csapat-megerősítései érkeznek a Madrid körüli arcvonalra és a legmodernebb\' tüzérségi egységeket vonultat ták fel- Minden jel arra mutat, hogy Pranco vezér a mostani Iá madásával ki akarja kényszeríteni a végső döntést és meg akarja tisztítani a Madrid felé vezető utakal a vörös miliciától, valanrlnt a vönös nemzetközi dandár osztagaitól A nemzeti csapa\'ok tombnvetői újból bombázni kezdték a spanyol fővá rost.
A nemzeti csapa\'ok Délspanyol
országban feltartóztathatatlanul ......................................................
vezetőségek közölt- A spanyol vörös őrhajók mindtöbbször sértik meg a német felségjogot- Két nagy vörös halászgőzös rálőtt az egyik német gőzösre, amely kénytelen volt irányát megváltoztatni.
t Berlin, január 5
A német sajtó a legnagyobj) fel-háborodással ír Lothar Guedde né-met alattvaló Bllbaoban történt kivégzéséről A német állampo\'gár kivégzése rendkívül clmérgisi:e te a viszonyt Németország és a népfront között. A sajtó represszáliákat követel a spanyol vörösök ellen fíucdde kivégzéséért.
Németország erélyes lépésekre készül
Berlin, január
A spanyol vizeken tartózkodó német vlzlhaderők tengernagy.pa. rancsnoka n Königsberg cirkáló utján rádióüzenetet küldött a vörös kormányhoz, amelyben utal az Aragon, Marta és Juqunar spanyol hajóknak birtokukban való voltára és újból kéri a vörös parancsnok, ságot, hogy a lefogott Pálos hajó
visszatartott utasát és rakományát engedjék szabadon, ami ha január 8-án rpgRel 8 óráig nem történnu meg, akkor a birtokukon levő hajókat és rakományát elszámolni fogja. Amennyiben a spanyo\'ok ka\'óz-kodásukat a német hajók ellen to. vább folytatják, akkor a legszi^x) rubb rendszabályokat fogja alkal-mázni.
Az ország és az egész külföld részvéte mellett temették dl Frigyes főherceget
A kormányzó és felesége a magyaróvári temetésen — A külföldi államfők képviselői — Serédl hercegprímás végezte a gyász-szertartást
Magyaróvár, január 5 Az egész ország és a külföld nagy részvéte, mellett helyezték őrök pihe. nőre Frigyes kir. herceg táborszernagyot. Az előkelőségek már kora délelőtt megtöltötték a templomot. A szón-télyben az evangéliumi oldalon foglalt bolyét a kormányzó és felesége, az elluinvt gyermekei ós családtagjai Zita kiráívné és Ottó királyfi képvise-létében Jenő főherceg. «z elhunyt fivére volt jelen. Ott volt Alfonz spanyol ex-király, Hitler képviselőiében RudstucU láboruok, "Boris király és 1-VrUiuáfld
volt bolgár cár képviseletében a budapesti bolgár követ, Mlklas osztrák államfő képviseletében az egyik osztrák miniszter, Vilmos volt német császárt Ruppreeht v. Irajor trónörökös képviselte. ott voltak Haas, dr- üreyer püspökök, Kelemen Krizosztoin főapát, Mészáros érseki helynök, a ka-lolikus főpapság számos reprezentánsa. A templom hajójában az cfső sorban Darányi Kálmán miniszterelnök Hftder honvédelmi miniszter, Széchenyi Bertalan gróf a felsőház és Sztrauyavszky a képviselőház részéről,
Kánya Kálmán, Bornemisza Géza, Hó-num Bálint miniszterek, a magyar közélet előkelőségei nagyszámban, a titkos Umácsosok, a vármegyék képvi. selöi, a Mária Terézia Rclid lovagjai, a fő- és alispánok, stb.
Tizenegy órakor érkezett msíg a kor-mányzó ás felesége, akiket Albrechl kir. herceg fogadott. Majd megkezdődött a gyászszertartás, anüt nagyszá-mű papi segédlettel Serédi Jusztinián biboros hercegprímás végzett.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 6.
Oyomorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neuraszténlás egyéneknél és aranyeres betegeskedő embereknél reggelenként felkeléskor egy-rgy kis pnhír természetes „Ferenc Jó/sef" keserűvíz Igen jótékony batárt szokott kifejteni. Az otvosok ajánlják.
Kínába Indul Zempléni Dénes
Budapest, január 5 Jelenteltük, hogy Zempléni Déres miután kitöltötte büntetését Nyir. egyházán, szabadlábra került. Zempléni Dénes most levelet kapott bátyjától, Zempléni ödöntői aki szerzetes és Kínában mint hittérild tevékenykedik, hogy teg\\e le az érettségit és akkor kijöhet hozzá. Zempléni Dénes most nagyban készül az érettségire és utána kihajózik Kínába
A vizsgálóbíró letartóztatta Szóó Ferencet
Budapest, január 5 fiiérik feltűnést keltett a halálraitétf Szó ismeretes kijelentése, hotjy nem ő, hanem fivére. Szó Ferenc követte el a pesteméi»eti rabl.ógyílkosságot. Szó Ferencet előállították és ma délelőtt a vizsgálóbíró öt ízben is szembesítette a halálraítélt testvérével. A szembesítés után a vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte Szó I-YrcnccI Az ügy aktái át. kerülnek a kir. ügyészségre, amely a hét végén dönt a továbbiak felett.
Álarcos postarablás
Nizza, január 5 Antione városában a postaépületbe, behatolt három álarcos rabló és Ielfit-lek két tisztviselőt, majd efráboltak tólil) poslazsákot. Az elrabolt érték több mint 500.000 frank volt.
Nincs titkos záradék az angol-olasz egyezményben
I.ondon, január 5 Angol hivatalos körökben megcáfolják a külföldi sajtó egy részé ben eltei jedt híresztelést, ;mely szerint az t-ngol —olasz egyezmény titkos zíradékot tarlalmaz.
Kóma, Január 5. Illetékes olasz körökben cáfolják azokat a hi észleléseket, rmelyek szerint az angol—olasz úriemberi megáll pod.ist állilólag pénzügyi megállapodások egészilik ki. Cáfolják egyúttal Olaszországnak állítólag kölcsönre irányuló szándékait is.
4
w
id<3
Höcsökkenés !
Prognózis; Mérsékelt délnyugati, később erősebb nyugati szél, a hő csökkenése várható, az északi mogyékben még több helyen köd ós egyes helyekon eső ós havaseső.
A nagykanizsai iparosság 1937-ben a békét, az egységet, a szeretet művét kívánja kiépiteni
Samu Lajos Ipartestületi elnök nyilatkozata
Az uj esztendő beköszöntésével a nagykanizsai ipurostátor minden évben megcsinálja a maga mérlegét, egyben pedig programját az uj csz\'ci\'dőre Samu Laj&>, a nagykanizsai Iparteslület elnöke a következőkben nyilatkozott az uj év küszöbének átlépése alkalmával:
- A lefolyt esztendő - sajnos !
a sok statisztikai »javulás« dacára csöppet sem volt kedvező az iparosság szempontjából, különösen pedig nem a zalai és főleg a nagykanizsai ip-.irosság szempontjából. Sajná\'attai kell megállapítani, ho>y az 1!)36- év nemcsak hogy r.em hozott javulást a kisipar és kisegzisztenciák számára, hanem ellenkezőleg: rosszabbodást jelentett Ipari szempontból.
- A ml szempontunkból - folytatta - az úgynevezett »gazdasági javulás* csak látszólagos- Az egyes szakmáknál, igy főleg a bőriparnál a helyzet egyenesen katasztrófális. Az idény rendkivül egyhangúan bonyolódik le- Ennek nem-utolsó részben oka az is, hojry « rendeletek egyoldalúak. Nevezetesen a minimális munkabér, valamint az ár tombolásról szóló rende\'eteket illetőleg Ezeknek egymásután kellett volna jönniük, mintegy egymást ki egészítve. Ez a nem egyidőten való megjelenésük nagy károsodást okozott az iparosságnak. Egyébként is a Gömbös kormányt annyira jellemző reformpolitikában min;ha stagnáció állott volna be. Fő\'eg vidéki relációkban látjuk ezt. Itt van n törzs-műhelyek felállítása, a tanfolyamok, stb. Á reményeket nagyban le-lohasz\'otta az is, hogy az illetékes tényezők komolyan foglalkoznak nz ipari minisztériumnak beolvasztásával. Ezzel a kisiparosok védelme másodrendűvé válnék. s
- Nagykanizsai viszonylatban nagyon örvendetesnek vesszük az igazságügyi palota építését, amely a Gömbös kormánynak köszönhető. És az Ipartestületnek Itt\'kéUteeres az öröme, mert megvalósulva látja tizenöt éves küzdelmének és izzad ságos harcának tárgyát.
- Az 1ÍI37- év programja?
- A nagykanizsai Ipartestület 15)37-ben a békét, az egységet, a
szeretet müvét akarja kidolgozni. Az eddigieknél is több és nagyobb közmunkák lehetővé tételét. AzOTI-székház megépítését most ismételten fogja megsürgetni az IPOK utján és ezt már a jövő heti elöljáró-sáig ülés elé viszi. Hiszen a nagykanizsai Ipartestület, amikor az ön-álló OTI-kerület visszaállítását sürgette és minden erejét e célért lat ba vetette, egyidejűleg egy uj OTI-székház építését is kérte és ennek lehetővé tétele érdekében nagy anyagi áldoza\'ot Is hozott, amennyi ben a 17 000 pengős Hangya-telkét 10.000 pengőért odaad\'.a a város nak, csak azért, hogy a munkalehe tőségek teremtésére felépüljön az uj OTI-székház És ezzel az áldoza-tosságával példát statuált a többi közületeknek és testületeknek hasonló cse\'ekedetre. A jövő heti elől-járósági ülésből Ismét felirat megj az OTI-székház haladéktalan meg épitése érdekében.
- Sürgetjük az önálló tanoncis kola felállítását és a főhivatású igazgatói állás betöltését
- Sürgetjük a közterheknek a mai kereseti lehetéségek és forga-lom Wtérve szerinti leszállítását Köztudomású ugyan, hogy a ma gyar kisipar sokkal több adót fizet, mint a gyáripar.
- Ami a Kamarát illeti, az Ipartestületnek álláspontja, hogy lábhoz tett fegyverrel várja a Kamara to vábbi működését és tevékenységiét és igen fog örülni annak, ha megállapíthatja, hogy kedvező változás történt ezen a téren- Az IPOK nál szívesen látná a nagykanizsai iparos-tábor, ha személyes ücyek helyett az IPOK az egyetemes iparos érdekekkel foglalkozna.
- Mindenesetre a nagykanizsai iparos-tábor ebben a7, ujcsztendőben is ott lesz mindenütt, ahol a magyar haza hívja, ahol nemzetének szüksége lesz reá. Mert a magyar iparosság mindenütt és mindenkor ott van, ahol a magyar hazáirl áldozatot kell hozni.
Ezekkel a gondolatokkal és célkitűzésekkel indul a n:igykani>sni iparos tábor az ujesz\'endő küzdelmes munkájába...
(B. R.)
Városi Mozgó. <937. Január 5 8-án Lélekzetfojtóan izgalmas légi bravúrok I
A kék dandár
A bátorság és aicrelem filmje.
Előadásuk kedden 5, 7 és 9 órakor, szerdin 3, 5, 7 és 9 órakor. — Kedden az 5 órai előadáson lllléres helyárak.
Csiltörtőktöl s HAVI 200 FIX
Az Emericana zászlóbontása Nagykanizsán
Nemrégen adtunk hírt arról, hogy dr. P. Horváth Athanáz. fercncrendi hittanár megszervezte a szellemi >fju.
ságot és otthont szerzett számukra. Majd iparostanoneolthont és levente-otthont kért a várostól és a polgármester átengedte erik a eétra a Huszti-téri elemi iskola épületét. I)r. P. Horváth fáradhatatlan agilitása folytán tog. nap este a város előkelőségeinek részvételével zászlót bontott a plébánia fehértermében a Focdcratio Emerica-na. A zalai egyetemi és főiskolai ifju ság. A szép számú közönség és főiskolai ifjúság soraiban többek között ott láttuk dr. Krátky István pófgármcs-tert, P. Czirfusz Viktorin plébánost; dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnö. köt, Kola János piarista gimn. tanárt, Puskás Rezső kir. műszaki főtanácsost. a kir. folyammérnöki hivatal főnökét, dr. Szígcthy Aladár orvost,
stb)
Dr. P. Horváth Athanáz megnyitójában kifejtette az értekezlet célját,, majd. Gadányi Emil egyetemi hallgató ismertette az Emericana céljait, alap. szabályait. Hangsúlyozta, hogy a ma. gyar katolikus ifjuságól ki kell ragadni a szélsőségek karmail>ól. Mint a piaristák egykori növendékei, akik a vallásosságot és hazafiasságot szívták magukba, most fiz Emor\'cana j°-gyélxm kívánnak szervezkedni, fís ehhez kérik az .öregek» támogatását.
Bogdán Pál postatiszt szép előadásban ismertette az Emericana szerény indulását ináig, amikor nv*r 12.000 tagot számlál. Az Emericana bele akarja vinni katolikus gondolkodását, katolikus világnézetét a magyar katolikus intelligenciába. Az Emericana belekapcsolódik a családokba is. Olyan családapákat akar kitermelni, akik sem Hitler, sem Sztálin előtt nem hajtanak fejet, de a Patrona Hungáriáét vallják magukénak.
Dr. P. Horváth Alhanáz az intelligencia óriási feladatairól beszélt. A katolikus intelligenciát akarjuk Nagykanizsán összehozni. Katolikus poli-likát. katolikus elveket, katolikus társadalmat! A katolikus intelligencián ik erőteljesen kell részt vennie ebben a munkában. A spanyol papság nagyszerűen tud meghalni, de kien^dték a vezetést a kezükből! A nagy tetszéssel fogadott beszéd után
Dr. Virág Jenő hosszabban ismertette az Emericana szervezetét.
Dr. Krátky István |>olgármester beszédében kijelentette, hogy ugy érz.i, Nagykanizsa régi adósságot fog törleszteni, ha itt is megalakul az Emericana. 0 is szívvel-lélekkel áll melléje és magáévá teszi célkitűzéseit és részt kíván benne venni.
P. Czirfusz Viktorin plélxános meleg szavakl>an üdvözölte az egyl>cgyültekct. Majd több hozzászólás után dr P. Horváth Athanáz elvlK-n kimondta az, Emericana megalakulást Nagykanizsán. Egyben felkérte ,ir. IIcnnig Alfréd kir. törvényszéki elnököt, hogy a szervező bizottság elnökségét vállalja.
Este 10 órakor ért véget a Szent Imrés zászló bontása.
Nagykanizsa társadalma öröínmei üdvözli az uj alakulást, amely rövidesen hivatalosan is megalakul, mert a társadalmi béko, a hazaszeretet, a hithüség egy ujabb yárövet nyert benne. ^
— TekinUe meg a Kopsteln Butor-áruház állandó butorkiállltását. ízléses és olc é bútorokat kedvoző fizetési fel tételekkel vásárolhat
I
Tiszta selyem nyakkendő Pengő 3.80
______Szomolányinál
1937. január I
zalai közlöny
Széljegyzetek
a városi képviselőtestület elmúlt esztendejéhez
Nem nagy idő ! Az uj és kezdő képviselőtestületi tag részére pedig az első megfigyelések ideje. Az év háromnegyed részében az előző évbe" letárgyalt költségvetés miatt csak néhány rendkívüli, s rendszerint nem nagy jelentőségű ügy került a képviselőtestület eié- Így érthető, hogy a képviselőtestület elmúlt évi munkájának sok maradandó emléke nincsen. Az ugyan igaz, hogy a törvénykezési palota tető alá juttatása erre az évre csík, azonban ennek érdeme annyira megoszlik a kormány, a város kép viselője és dr. Ki\'álky István polgármester egyéni tevékenysége között, hogy a képviselőtestület részére babér csupán a formai hozzájárulás formájában jutott.
A képviselőtestület általában a költségvetési előirányzat, a zárszámadás, a közgyűlési tárgysorozat s a napirend előtti felszólalások formájában foglalkozik várospolitikai kérdésekkel.
A költségvetés általános vitájával kapcsolatban kifejlettem, hogy a város vezetőségének kezét r.em kívánatos mereven megkötni. Tapasztalatból állapítom meg, hogy szük. ségcs volna a polgármester részére egy kisebb d.szkrecionális hitel Le állítása. Ma az élet irama o\'.yan gyors, hogy mindennap kitermeli a maga rondkivüliségét, pillanatnyi gondját-baját, amelyeknek ellensúlyozását és orvoslását egy lelki is,, merettel korlátozott szabadság teszi csak a város vezetőjének lehe.övé.
A költségvetési előirányzat tárgyalása után az elnöklő polgárn.es ler megelégedettséggel szögezte le, hogy a legutolsó költségvetési vita az utóbbi évek legnívósabb és legszebb költségvetési vitája volt-
Ez szolgál annak igazolásául egyben, hogy Nagykanizsa város polgársága a legutolsó képviselőtestületi választáskor olyan kiválasztottakra adta szavazatát és bizalmát, akik a várakozásnak teljes mérték ben meg is feleltek, \'akik feladatukat komolyan véve, erre a megtisztelő bizalomra mindenkor méltóak is akarnak lenni-
Meg keli azonban itt jegyeznem, hogy a költségvetési előirányzat tárgyalásának nem szabad mégegy-szer az idei tempóban lefolynia. Az nem lehet, hogy pár óra alatt végezzen a képviselőtestület napokra is terhes feladatokkal. A város ve. zetóségének több időt kell erre adnia!
Ez a szabadság s ez az előlegezett bizalom viszont megkívánja, hogy érvényesüljön az az elgondolás, mely szerint a zárszámadás tárgya lása ne legyen pusztán elszámolás és tudomásul vélel. A zárszámadás egyben elszámolás és beszámolás! A szaktiszlviselö ne csak elszámol jon a költségvetési előirányzat tételeivel, hanem tartson beszámolót is arról, hogy javaslatai miként váltak be, milyen tapasztalatai vannak s elgondolásai a jövőre nézve- Ebl>ől bőven merithet a képviselőtestület a következő évi költségvetési tárgya láshoz anyagot ís tapasztalatot-
Ami pedig a közgyűlés rendes tárgyalási rendjét illeti, megvallva egészen őszintén: különösen, a város vagyoni érdekeit érintő kérdéseknél sok nehézséget lehet ta lálni. A képviselőtestületi tag a meghívókból semmit sem tud meg, aa előadó javaslatát pedig ritkán érti
meg az ember. így még a nagyobb kérdésekben is rögtönzölt véleménnyel kell dönteni, amit sulyo. sabbá tehet, ha hiányos ismeretek alapján alakul ki ez a vélemény. Ezért már az év kezde\'.én tettem azt a javaslatot, hogy a város vu-gyoni érdekeit érintő kérdéseket a közgyűlés előtt pár nappfil so\'ts.o rositva megkaphassuk, ujjy hogy a közgyűlésen már kialakult véie ménnyel jelenhessünk n.eg.
Marad végül a napirend előtti felszólalások kérdése és sörsii. Ez a tárgyalási mód az, amit nem szive-sen vesz igénybe az eml.er, már csak nzéri sem, mert sokszor (az év elején különösen) olyan személyi tá madásokra használtatnak fel, anje lyek a képviselőtestület tekintélyét öregbíteni semmi körülmények kö zötl sem alkalmasak. Ezek azonban ma már megszűntek. i ►
Szükségesnek látszik azo ibon, hogy ezen felszólalások alkalmával
hozott képviselőtestületi határozatokhoz híven, a város vezetősége a következő közgyűléseken az elért eredményről számoljon LVe s a móg elintézetlen interpellációkat olvastassa fel.
Nem szabad ugyanis annak megtörténnie, hogy (másról itt r.em is beszélve, mini a Cs^ngery-uti vasúti aluljáró, a vásár is helypénz, sporttelep, slb.) gyois megoldást igénylő közérdekű kérdésekre a lassú, de biztos feledés i.omálya torul jon.
Ezek a széljegyzetek természete, sen nem olyan kérdések, amelyek miatt Nagykanizsa város közö.isé. gének oka volna kételkedni e város boldogabb ujesztendejében, de ml. vei megvalósításuk pénzbe sem, kibírhatatlan fáradságba sem kerül, viszont a város "közönségének érdekeit s olgálják, egy kis jóakarat-tal valósítsuk meg-
Dr. Boüa Károly
Éjszakai üzleti interjú
az Újév fiatalkorú hiénáival
(Hely: minden előcsarnok, a mely mögött jókedv és vigság uralkodik. minden lépcsőház, ahova a zene halk foszlányai szállnak ki és minden utcasarok, amerre jókedvű szilveszterczök járnak.
Idő: szilveszter estétől Újév haj. nalálg bármely pillanat.)
— Boldog uj évet...
-• Sok szerencsét az uj évben ...
— Aldásdus uj esztendőt...
Ezek és ilyenfajta jókivánatok
fogadták Szilveszter éjszaka a láncos helyekről kilépő közönséget. Ez egymagában még nom is baj, mert hisz a jókívánság sohasem rossz, különösen nem az uj esz. tendö hajnalán. A hiba ott kezdődött, hogy e jószívű köszöntőket elrebegő .alanyok. — ha a paciens netán nem vette volna észre a célzási, megtoldották a köszönést:
— Nagyságos ur, agyjon tíz fii. tért! — és hogy hatásosabb legyen markukat is nyújtották.
Az .alanyok. 8-10 éves srácok, kicsit kopottak, kicsit minden hájjal megkentek, akikről senki nem tudja, honnan is kerültek elő. Egyszerűen voltak. Sőt nemcsak voltak, de szemtelenek voltak. Az újságíró kötelességét teljesítve Szilveszter éjszakáján végigpend-lizetl minden helyet, de a nagy munkában sem feledkezett n»eg hivatásáról és azonnal megkérdezte az .alanyokat.; — hogy megy az űzlel.
A társaság az első kérdésre mereven elzárkózik é-s nem liajlandó néhány boldog uj évnél többel adni, de az egyik (ki tudja honnan) megismer és rámordul a löbbire.
— Ne izéljetek, ez csinálja az újságot!
L\'gylátszik a banda feje, mert otthonosan kezd velünk tárgyafni:
_ Adjon két fillért, szerkesztő ur, akkor nyilatkozom I
Igy: .nyilatkozom.. Hm... nem is rosszI ö nyilatkozik. Hát le
^A*titok egyszerű: részvény társasági alapon állnak. Amit a boldog újéveket után kapnak, azon becsület osztozni.
— Megesik, hogy némelyik saját zsebére is dolgozik — mondja
.. Talán i kilátás? — kérdez.
szakszerűen. — de ha észrevesz-szük. elverjük és kizárjuk.
fíppen az után érdeklődünk, hogyan megy az üzlet, amikor pa. ciensek. jönn k. Három fiataléin-bee, Elzengik a jókivánatokat, de nem sok az eredmény.
— Látja, ezek a legrosszabb felek. A fiatalemberek nCnv adnak. Ha csak nem hölggyel mennek Meri akkor illik. Tudja, akkor odamond az ember nekik valami szépet. fis aztán áltól függ. hogy milyen nagy a szerelem 1
— Nem mindig! — lielyesbit a másik srác. — Vannak smucig szerelmesek is.
Újból jönnek. A pendüzés már erősen megindult, állandó a forgalom mind\'nalt. Végre sikerül kivallatni őket. mit keresnek.
— Nem sokat. Eddig alig van 30—40 fillérünk. A l>ót tulajdonképp csak reggel felé indul meg igazán. Különöstn. ha sok a be csipett ember. Mert lessék elhinni, a kedély is nagy hatással van. Tavaly vo\'l, hogy pengőt adtak De ez rilka... igen rilka ~ majd hajnalban
— Mennyi zük.
— Még nem tudni. Ha minden jól megy. 1—\'2 pengő fojenkint. De akkor már jól megy. Sokan vagyunk.
Hiába, ezt a pályát is elözönlötték. Túlzsúfoltság van. F.s ezek egész éjjel itt állnak, — ha műiden jól megy — két pengőért, Ez inkább luxus, mini szükség.
Lefizetem a .nyilalkozat-dij.-at aztán megyünk tovább az éjszaká Íján. Az utcán egy ujabb kis társaság támad rám.
— Boldog uj évetl
— Neked is, öcskösI — igy én. "Rossz üzlet vagyok. I)e nincs idejük leszidnj, mert egy társaság .adakozik.. Az egyik zsebrerakja a pénzt és el akar iszkolni.
— Gyüsz ide, a zanyád... Osztozó vagy nem! Minek társultál, ki liivott? — hallom még mögöttem, aztán lassan elcsendesedik az utca _ a kővetkező sarokig, ahol ismét hallom:
— Boldog uj éveli Nagyságos ur adjon két fillért...
-
HU(tBp<*t L
17 Népek dalai. — 17.30 Kalmár Hezső szalonötösének műsora. — 18 Deér József előadása. - 18.30 A •údió szalonzenekara. — 10.30 .fiyU-kosság a hajón . Bűnügyi hangjáték égy képben - 21.1") llirek. időjárás-jelenlés. — 22.05 Cigányzene, Cselényi József énekszámaival. — 0.05 Hirok. UiiitapMt II.
IS.05 Kalmár Rezső szalonötösének műsora. — 1K.30 Mezőgazdasági félóra.
— "l« Francia nyelvoktatás. — 19.30 Szmirnőv Szergej balalajka-zenckara-
— 20.35 Hirek. — 21 Dohrandi Lajos és W\'eidinger Ede szalonzenekarának műsora.
17.15 Horna szoprán dalai. - 17 ,30 Arin. és dal-est. — 20 Lengyel tánczene. - 20.45 Vidám előadás. - 22.20 Üi.tlnei*- zeneszerző.
Szerda
«<t**|*«4 I.
11.30 Hírek. — 10 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet P. dr. Köss Bertalan mondja. — 11.15 Görög-katolikus istentisztelet. - 12.20 Időjel. zés. időjárásjelentrs. — 12.30 Cigányzene 13.45 Dr. Málhé Elek előállása. — 14 Hanglemezek. — 15.10 Felolvasás. — 15.40 A rádió szalonzenekara. — 17 Halász (íyula előadása.
17.30 A finn .Kék csillag, zenekar játszik. — 18.30 Viléz Helty Frigyes előadása. — 19.05 ZüzCr Ibolyka hegedül. — J9.45 Békeffi László konferál. — 20.10 Opcrellrészlclck. — 2140 Hirek. időjárásjelentés. — 22 Cigányzene. — 23.10 Virány László jazz-zene-kara játszik. — 0.05 Hirek. Und*pert II.
.18 30 HiuifflcmCzck. — 10.10 Hegyaljai Kiss Géza dr. előadása. — 19-40 Hanglemezek. — 20.15 Hirek.
10 Főpapi mise. — 11.45 Kamara-zenekar — 12.55 Szórakoztató zene. — 15.40 Stőlir: Kamaraszimfonla ki-lene hangszerre. — 17.30 Szórakoztató zeiio. — 19.10 Balettzcnc. — 19.25 Közvetítés az állami Opcraliázból. — 22.30 Tánczene.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
„METRQPOLE"
VII Bákóczl-ot 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegvl/., telefon, közp. ÍUtéH és dfcngőt pótló elektromos fényjelzésekkel. I,emér8Ókelt azoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A sörözőbeni
Farkas Béla rádióhires cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. V Irány újszerű jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Péatro jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban 1
ZALAI HöZlöNY
1937. január 6.
937. minden újdonsága
selymek, szövetek, szőrmék, vásznak, étkészletek V
káprázatos választékban
divatAruhAzABmn.
megtalálták a Teleki
nlcal üzletek asszony-tolvaját
özvegy Breyei- Mályásné TVlekJ utcai s/a ócs egy idö óta e^yrc.gyak rablón tapasztalta, hogy üzletéből eltűnt egy-egy értékesebb árucikk, egész vég vászon is. Figyelni k;zdt« vevőit, de n«m tudóit s.\'mmil ír.eg állapítani. A gyakori lopások érzé keny kárt okoztak- Végül is aiead őrséghez folyamodott. Csikhamar sikerült is megoldani a rejtélyt, si került kinyomozni a tolvajt, egy a rendőrség előtt ismeretes asszony, Vékási Jánosné személyéten. Az asszony 1 tkásán Iopávo!<ból szár mazó különböző ho\'mit, clpöbőrl és más árucikkeket találtak, ame lyek nyilvánvalóan üz\'e\'ekből származnak. Az árut Vékásiné valószínűleg ugy lopta, hogy bement az • üzleti* vásárlás ürügye ala\'.t és mig a kereskedő/él volt foglalva vevői kiszolgálásával, ö kendője alá rejtette a kiszemelt árul, aztán zsák-mányával eloldalgott. Állítólag hl tes párja is segített neki az értéked-lésben, főleg a szegény néposztály körében. Vékásinét előállították a kapitányságra, úgyszintén férjét is kihallgatták és megindult e\'lenük a bűnügyi eljárás.
15 millió pengő a fedezeti hiány a Magyarországon működő biztosító társaságoknál ?
A közönség szorongva várja a megnyugtató felvilágosításokat, de a BIOS* hallgat, mint a sir — A leg-erélyesebb intézkedésekkel kell megakadályozni a pánikhangulat kitörését
«=» l.o liroiáin.U felgyülemlett maradékokat most uaKyon olcsán árueltjuk.
ScbUtz.
Fájó meglepetést és kinos meg-döbl>enést keltett országszerte a biztosító intézetek Felügyelő Hatósága több hónapig tartó szigorú revíziójának eredménye. A katasztró-fális Phőnix-botrány tanulságai nyo-mány ugyanis a Felügyelő Hatóság dicséretreméltó eréllyel irányitofta reflektorát a Magyarországon működő valamennyi bizlosiló társaság; vagyoni helyzetének kikutatására s enr.ek során kiderült, hogy néhány Kivételtől eltekintve, \'igen j<\'!enlé-keny hiányok mutatkoznak a díjtartalékok körül. Már pedig a díjtartalék épsége végtelenül fontos a kliensek szempontjából, hiszen a Phönix összeomlását is a díjtartalék hiánya eredményezte b láthatjuk, hogy a szerencsétlen Phőnlx-ügyfe-lek mennyire póruljárlak önnek ko-vetkeztébon.
f-s éppen akkor, amikor a pnbli kum egyre nagyobb elkes^rodéssil láttán biztosítási szakma körül mutatkozó kínos jelersjgoket, a fjI. ügyelő Hatóság kemény revíziója kiderített?, hogy sok olyan intézel van, amelynek díjtartaléka körül nincs minden renkibem Hírek s e rint mintegy 15 millió pengőt tesz ki az összes belföldi intézeteknél cs a külföldi biztosiak itt működő fiókjainál a fedezeti hiány. Ez olyan horribilis összeg, hogy bár-
mennyire is remélni szeretnértk e nyomasztó probléma Bima megoldá\' sót: az érdekelt publikum mégsem tűrheti szó nélkül, öltetotl kézzel, hogy a biztosítási szakma érdekképviselete, a BIOSz, előkelő hall-gatással térjen napjiendre a dolog fe.\'ett. Több százezer polgárt érint ez a nagyon nehéz kérdés és az ér, dekelt kliensok azt hiszik, hogy ha az ő keservesen tefize\'.elt biztositási dijuk nem Csáky-szalmája, akkor éppen ideje lenne, hogy a BIOSz veíetöi álljanak már végre a nyíl-vánosság elé és magyarázzák meg kétségbevonhatatlan ad.ito\\kol, hogy a Felügyelő Hatóság által feltár! bajok nem o\';oznak-e ujabb földrengést a inajiyar biztosítási szakmában s van-e félnivalója a közelségnek, vagyy nincs ? Mondják meg azt is a BlOSz vezetői, hogy a 15 millió pengő, hiányból pó\'oltak-e már va\'/amennyit az érintett biztosító tarsaságok, mennyi a mé# min-dig fennálló hiány s a mutatkozó deficiteket miképpen lehet kiegyen. Ütenf, vagy eltüntetni?
A BIOSz további némasága köny nyen pánikot kelthet a biztosi ott közönség körében b ha ez l«köveU kezikt teljes mértékben terhelni fogja,n felelősság a bajokért a biztosi tásí szaknv*- közismerten kétbalkezes vezetőségét.
Feltétele* szabadságra bocsátották a „sormásl bárót"
Perujra lel vételi kér >lfju Pell György r
Annak idején megírtuk, hogy szüleinek feljelentésére a cseudöoök beszállilolták Nagykanzsáro ifjú Peti Györgyöt, a sormési korcsmáros fiát, akit nagyúri allüijei miatt »sormási báróc^nak-neveztek \'ismerősei. Az ifjú Petit azután a kanizsai törvényszék másfél évi börtön re, annaté kitöltése után pedig do fogházra Ítélte- A tormási bárót* a jogerős itéLet után a kohid«l fegyházba- vitték, ahol megkezdte ketlős büntetését. Ifjú Peti a büntető-intézetben megeml>erclte magát: jól viselte magát, azért még büntetésének kitöltése előtt - a szabályok értei-mében — \'feltéfceks szabadságra engedték és ha szabadlábon is kifogiís.-Ialanul viselkedik, a hátra\'evő büntetőét rem kell kitöltené
Ifjú Peti György kiszabíjchilt u sopronkőhidai fegyházból ts első utja ismét Nagykanizsának szólott. Megjelent a törvényszéken és az iránt érdeklődött, hogyan kérhetne perújrafelvételt. Peti most nda\'o-kat gyűjt, hogy i\'gf? újból ti\'rg\'j^ás « alá kerülhessen.
Gtc&én&jjot
míia moziban síüfxtkoxíiatik
Zay Isti két bálja
Irta: Srllnyal Zoltán h
A cigány k-rül már Összeverődtek a « párok Kgy pillanatra, mintha a zi-no is i-iiialt volna, mikor Istiék l>c léplek Mindenki ökvít nézte Az anyák ott ült.\'k a pódiumon. meg a fal körül, a papírszalaggal díszített tükrök alatt Hegyesen. Szájuk ellenségesen bezárult álluk megduzzadt a nagy haragos figyelésben. A hölgyek táncosaik válla fölött Istjre emelték negédes le. kinti-tükrl, majd szendén lesütötték js-mét. Az urak szorosabbra fogták höl Kyeík derekát és szilaj táncba kezdtek. Mert ök. ha nincs is frakkjuk, majd megmutatják ennek a ficsúrnak, lm-g.van kell csárdást táncolni. Azt meg-nézheti. A terem közepén álldogáló fiatalemlícrek fenyegetően kö\\-ették Isti táncát, aztán, ha szembe kerültek haragos tekintetüket udvarias hajion\' gással, meghunyászkodó, alázatos mosolyba váltották.
Isti mindebből semmit se látott pj. roska csipkéi és fodrai üde illatot leheltek feléje. Törékeny, karcsú leste engedelmesen simult az övéhC/. s aranyszőke hajáu jókedvű villanyfény táncolt, Mintha kis örömkönnyek is úszkáltak volna barim szemének öbló-ben. Istire nézett és Isti őreá. Isiinek néha még eszébe jutott u megyehál fi ilyenkor lehunyta a szemét. Aztán
megrázkódotl. mintha álomképeket hni latna I • magáról. Tenyere megtapadt píroska deiekán és engedelmes törzséi még közelebb dédelgette magához.
A zene hirtelen tangóba kezdett A dyhaj csárdás sűrűje szétoldódott és Kzéllxtmolva a parketten, körl>e tej. tettek a párok, lígy rérfi közeledett plrosku felé hajlongva s már messziről küldött mosollyal. Isti bosszús és tiltakozó mozdulattal szorította meg Piroska kezét. Az Mloritó mozdulatot küldött vissza. És tovább táncollak. A férfi pedig sértődötten állt és nézett utánuk « terem .közepéről.
— Mégis csak lurcsa, — méltatlankodott egy kövér hölgy a pódiumon, — hogy ez a Zay csak a Szalki lány nyal táncol. Akkor maradhattak volna otthon is. Hisz ez már valósággal\'súr-tés.
Es valaki bent, a liossxu asztalnál is, megjegyzést tott már erre.
— No. Istenem,. — védte őkc.t\'lláry. né tárgyi lassan — lui egyszer olyan jól megértik-egymást...
Azt. hogy egymást,és jól megértik, emellebb hangon mondta és sokat *}e-I niö mosoly húzódott utána ajkának két szélére.
Piroska anyja hirtelon felkelt és )>c-ynent a láncolókhoz. Valamit suttogott Piroska fülébe, mire/ffz elengedte Isti kezét
— Igazán, Isii, fel kell kérnie az j Irénkét.
Isti vonakodva rázta a válklt
-- Tegye meg édes fiam. az én ked. vemért — mondta Saabóné anyai hangon.
Isti kedvetlenül ment vissza.
— Megengedi asszonyom? — és me. rev arccal hajolt meg.IIáryné előtt
Az a szemöldökét húzogatta, mintha kéretni akarná magát.
— Táncolhatok? — fordult aztán az urához.
A |M)slatiszt bosszúsan nézett visz-sza. niert ép egy mondat közepén üMilo 11 meg az asszony.
— Tőlem? — mondta mogorva)!. ■ Ha nagyon viszket a talpad? .
lláryné felállt. Méltóságteljesen "hogy nagy nőhöz illik.
—Jöjjön — intett Islínök.
fis előrement a táncterein tulajáig Kifeszített derékkal, selyemruháját suhogtatva és kéj.\'sen táncoltatva csípőjét a lajwdó anyag alatt, mely egö. szen a l>okájáig omlott a legújabb divat szerint
— Szégyelje magát — mondta néhány forduló ulán
Isti csodálkozva nézett rá.
— Hát- már nem emlékszik _ «z asszony szemérmetlenül nézett Istire — arra a hosszú csókra u vonathatni En még nem feledtem el.
Csakugyan ö volt az. Isti • kint álll * perronon. Akkor utazott iá9 ós még
senkit so ismert innen Hz -az asszony • lépett, ki az egyik fülkéből. Mellette" állt meg az ablaknál. Kgó»z közel. Aztán hirtelen feléje fordult és ,tüzet -kért. Közben, a szemébe nézett s as ujjai a kezéhez simullak. S ugy ma. radtak azután is. Arról beszéli, hogy az ura bent van az élkezökocslban, meri a férfiak egy félóráig sem tudnak ital nélkül I nni. ö meg unatkoz-hatna itten. I«azán örül,--hogy társaságra \'talált. Aztán néma elhatározással a folyosó hajlatába húzódtak mind a ketten, .ló hely. ahonnai szemmel tarthatja az urát. ha jön. £s a félhomályban egyre összébb simultak. Az asszony odaengedte a kezét és liagyt-i, hogy csókolgassa. Térdeik egymáshoz értek és mind halkablran és mind ke veseblH* beszéltek. Már a derekát: is átkarolta 6.s húzta, húzta magához, Az ujjai IcsikUillak a„csípőjére.. Az asz- l s/onv hagyta. I-Vjét liátráengedte, kissé 4 kinyílott szájjal, mintha várni val\'a- I mii. Akkor Isti megcsókolta hosszan, tapadó ölelésltCn s olyan szomjasan, mintha • mély ■ kútba ereszkednék. A közelből férfi beszédet hallottak. Az asszony hirtelen .kil>ontakozott- s egy kézszorítással visszasietett u fülkébe Azóta nem is látta.
— Hát magú az? ,
— En, én - s az asszony olyim-közel táncolt hozzá, hogv v^igtií-ez-hette hosszú láWzárát.
(V4g« kór.) .
J
1937. Január <6.
ZALAI KÖZLiNY
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 5
Katolikus Bál az Iparos-szók házban.
Január 9.
Frontharcos-bál fél 10-kor az Iparos-székházban.
Január 10.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr Szűcs Lajos éa Beér Gyula
Iparoskör tréfás Jel mezestje fél 9-kor
Az Izraollta Leányegylet mesedélutánja a Kaszinóban.
Január 13.
Az Irodalmi Kör I. vita-délutánja 6 órakor a zeneiskolában.
Január 16.
Öreg-kercekedelmiaták báljai órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOOE) operett-előadása és táncmulatsága az Iparoskörben fél 9 kor.
Január 17.
Liceális előadás a városházán Ü.kor dr Vértesi Frigyes.
A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Noy Dávid).
Január 24.
Liceális előadás a Yárosházáu 6 kor Magas Mihály
NTI? táncostóly n Koronában délután 0 órakor.
Január 31.
Liceális előadás a városházán rt-ker dr. Hoffaiann .János.
ÓVJA SZEMÉTI ,
él vAiArnljon blralommal egv Jól illő
• ««mU vagat lála<«r-»akUalaiamb«n.
Olc«ón, klIOnő gyArlmAnyu nemOvegel árusítok *s kíiiitek. • Legmodernebb optikai népekkel feluerelt üzememben birmilyen íiem-orvojl receptet ii szakszerűen elkészítek.
Javításokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktál-lencsék.
I izmérrtk. hótiiérók, bot- és mustmérók.
ZSOLDOS OYULA
Február 1.
IPARTKSTÜLláTl HÁL.
Február 2.
Liceális előadás a városházád (5 kor P. Clrfusz Vlktorin.
Február 6.
Szanatórium-piknik az Iparoskörben.
KAOSz-bál a Kaszinóban.
Február 7.
Liceális elöadáa a városházán 0 kor-dr Krátky István
Fobruá\' 8.
Keresztény Jótékony Nőegylet jolmea-es\'Je.
Február 13.
FIschor Anny zongoraművésznő hangversenye a Kaszinóban.
Február 14.
Liceális előadás a városházán 0 kor Révey József.
Február 21.
Liceális előadás a városházán G kor dr. Gárdonyi Lajoa
Február 28.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos.
Március 1.
Keresztény TUztvlselfliiők no«y drámai
estje a színházban.
Má.ciu. 7.
Liceális előadás a városházán 0 kor Szudey Géza.-
fiUrciu. 14.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Halász Pál.
Márelas 21.
Liceális előadás a • városházán 6-kor Plschel Lajos.
kwéfc f(2\'atba" ,rendez<B\' ecy|ul1

Sáp iWoxgéi Szerdán, csak egy nsplgl
ZORO és HUHU
A nöragadók
(KÉT LOVAG) cimű filmben. Remek Icisérő műsor. Aktuális hiradóh.
Előadások: 3, 5, 7 és 9-kor. (5*»k 20, 40, 60 filléres helyárak !
Feljelentették, hogy „el akarta rabolni" a saját feleségét
Egy válóper bonyodalmai az autó standon és a bíróságon
Az egyik nagykanizsai cig alkalmazottja « paragrafusok nyélyén »nöragadás«-sal vádolva állt a nagykanizsai biróság előtt. Ugy kezdődőit, hogy férj és feleség válni akarlak. A fiat:il asszony édesanyjával együtt érke ott meg vidékről) ahova költözködött, míg a férj továbbra is megmjaradt a kanizsai lakásban.
A bírósági tárgyaláson . a hiró megkcz\'dic az ilyenkor szokásos\'békítési. A do\'og jól indáit, úgyhogy a válni készülő férj (a feleség fel-men\'ek az egyik irodába, hogy ügyüket .megbeszéljék. Főként a férj szeretett volna kibékülni, de a menyecske erősen ellenállt, mignem végül ö is kezdte belátni, hogy legokosabb lenne, ha összebékülnének. Később már ebten a hangulatban hagyták el a törvényszék épületét és az Erzsébet-téien autóba akarlak ül»i. A férfi a régi lakásuk címét mondta be a sofförnek, majd kinyitotta az autó ajtaját és kérte feleségét, hogy üljön be Az asszonyka belépett és éppwn a férj is be akart szállni >akoesiba, amikor mintha csak az égből po\'.tyant volna - ott termett o fialalawony éd?s anyja és éktelen zajt csipott a város kellős közepén, hogy a lányát el akarja rabolni a volt férje- A harcias anyós igyekezett minden-
képpen megakadályozni leánya *el-rablását* és ez Sikerült is neki olyannyira, hogy n békülékeny férjből vádlott lett, aki az eset után tabt feljelentés szerint »jogtalanul el akarta ragadni* a volt feleségét.
Cséry Géza dr, járásblró elé került az ügy. Több tanut halhattak ki, akik bi-onyi\'ották, hogy a férjnek esze ágában sem volt nőt •rabolni* A bíróság fel is mentette b vádlott férjet, hogy azonban u családi béke ezek után helyié áll-e még, az erősen kérdéses-
vezérképviselete
VARSÁNYI PÁL
tüzelőanyag nagykereskedő, Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 32. - Telefon 226.
Házhoz szállít elsőrendű brikettet, szenet, gáz- és brikett-kokszot, valamint tűzifát, továbbá kovács-szenet nagyban és kicsinyben.
Naplán Január 6. szerda. Rom. kat. i Vízkereszt. Protestáns Vízkereszt. Izr. Tebot hó 23. — Január 7. csütörtök. Rom. kat Luolán vt. Protestáns Attila, j Izr. Tebet hó 21.
! Gyógyszertári éjjeli szolgálat .o hó ! 15 ig n „Fekete Sas" gyógyszertár ér. a j klskanizaai gyógyszertár
— (A vasárnapi liceális) eléadást dr. Szűcs Lajos piarista
tanár tartja. Előadásának ! cima: Av férfi szellem és a női -lélek, egfte-jezet az életpszfchologlából: A kfrtrfl\' műsoron FUrst Magda leánygimnáziumi növendék szaval. (:)••
— (Postás QdOIB « Brll.fdnon) A m. kir. poitakincstár — mint
értesülünk — az országos postás-tlduiot Balatonbogláron fogja felépíteni, ahol a napokban már\' meg is vásírollák a Oa\'áMr0k0a0M«\'att a 3000 négyzetméter terjedettotl" partmenti ingatlant, amelyen\'\' aí* építkezés a kora tavasszal megkezdődik.
— (A Szanatórium Egyaáttlet)
nagykanizsai tudöbeleg-gondozó intézete az elmúlt év utolsó hónapjában 176 beteget kezelt, ezek\' közöl elsöizbert jelentkező volt 24 Az 1936. év folyamán 2297 beteget" kezeltek.\'
— (A Vegyeskar tagjaihoz I)
A Zrínyi irodalmi és \'lúvószetl Kör Vegyeskara csütöriokön este a szokott időben és helyen össz-próbát tart. Karnagy. (■) ■
— (Vasutas műkedvelői u „Zsákbamacska"
A Vasutasok Országos Gazdasági Egyeslllelének nagykanizsai csoportja -január 16-án V,9 órakur a székházalap javáia nagyszabású operettel \' lép ismét a nyilvánosság elé. bilnre-kertll az iparosszékházban a tavalyról ismeri kittlnt és kiegészített dárda előadásában a bűbájoson kedves operett, a „Zsákbamacska". Előadás mán táncmulatság. Helyáratr" 50-120 fillér.
— (Sakk-hír)
A Nagykanizsai „Maróczy" Sakk-köt ezévben a fővA.osi mintára megrendezi n ehö -iapatversenyt Nagy kanizsán. A verseny iránt nagy az ■ érdeklődés, melyre több egyetület elküldte a nevezését s igy ina már-megindul a verseny, amelyben az-Iparoskör, KAOSz, OMKE, Tiszt--viselők, Városháza, Kath.\' Legény--egylet slb. verseljenek az elsőségért.
— Nát tíH- •« fjr.rM.k-k.MI.kat mo.t
loltári árakon vásárolhat öchtltinél.
— (A vonatban meghalt)
budapesti urileány, Horváth íiva lio\'testét ma, kedden délután buda-pestre szá liiják, aho! holnap az uj temetőben levő családi sírboltban helyezik pihenőre. Horvátit \' Éva unokatcstv, tegnap este Nagykanizsára érkezeit és a szokásos\' formalitások elintézése után Horvátit\' Géza autóján a trngikuian végetért urileányl Budápea\'re szállítják. Az \' elhunyt unokája az ismert Bérezi ■ nagykereskedőnek.
— (A Klskanizaai Leventék)\' vasárnap, 10-én este 7 órai kezdettel nagysrabasu farsangi\' tánc-mulalságot rendeznek a Kiskanlzsai Levente Otthonban. Az olcsó belépőjegy mellett |ó zenéről és kltönö hangulatról gondoskodik a vezetőség.
»• Idolja • SaklHa.
i sorig) 30 fillér.
Fütsünk
DOROGI brikettelI
- «~T» vávxou I
- (Bélyegiyfljtsk találka^J*) Héttőn >
délután ö-tót a Pannónia hátió-*^" termében;1-
6
Zalai közlöny
1937. január fi.
Ma: Katolikus Estély
A nagykanizsai katolikus testületek és egyesületek nagy ünnepnapja a mai január ötödike- Ma este fél i)-kor kezdődik az Iparoskör dísztermében a Katolikus Estély, "mely nek műsorán Székelyhidy Ferenc, a m. kir. Operaház jrökös tagja lép fel, aki zortgorakiséröjével. Hetényi Kálmánnal tegnap az esti gyorssal érkezett mog Nagykanizsára. A műsor további riszén bemutatkozik az Irodalmi is Művészeti Kör újonnan alakult zenekara Yannay János karnagy vezénylésével- A zenekarnak ez az első nyilvános szereplése. Kiemelkedő lesz e/uttal is Adamovich Károlyné szavalala. A műsort Ivan-kovits Ferenc hegedűművész számai zárják be-
A tánczenét műsor után a határon-zenekar adja, azonkívül cigányzene is lesz.
A büfféhez szánt adományokat ma d. u. 5 órától fogva kérik felkiil-deni a bálierembe. (:)
— (Halálos szilveszter)
Zalavégen a korcsmában a szilveszteri mulatság alkalmával halálos szurkálás tő tént. Mikor éjfélkor a lámpát eloltották, egyik haragosa, Bangó Antal zalavégi gazda leszúrta Márkusz Károly 20 éves fiatalembert. A sebesültet t.órhá/ba szá li-totlák, ahol meghalt. A gyilkost le tartóztatták.
— (SzobatOz)
pusztított Keszthelyen Mérő Géza ny. zalaegerszegi pénzügyigazga ó-helyettes lakásában. A tüzet a k ily hából kipattanó szikra okozla. Sie-rencsére idejekorán eloltották a tüzet s igy a kár nem nagy.
— (Kigyulladt egy műhely)
Nagy tüz pusztított Kesz helyen a
Fejér-utca 5. szám alatt. Eddig ismeretlen okbel kigyullad! Ueres-dorfer L pót mechanikus raktára és műhelye, amelyekben többezer pengő értekü $z< rszám, ipari eszközök rádiók, varrógépeit, kerékpárok és egyéb tárgyak voltak. A tűzoltóság az éjszaka támadl tüzet eloltotta, de azért a kereskedőnek sok n indene elpusztult. Kijelentése szerint kára mintegy 30 ezer pengőre becsü.hető. A tüz által okozoit kár egy része megtérül. A csendőrség nyomozza a tüz keletkezésének okát.
— (Szezonvégi kiárusítások)
A minden idény végével szokásos kiárusításokra tudvalevőleg a kamarák szabnak terminust. A most időszerű télvégi kiárusítás idejét a soproni kereskedelmi és iparkamara január hó 18—28 terjedő tizenegy napra határozta meg.
— .Petőfi és Júlia"
történelmi regény I—IV. kötetben
(600 oldal). Irta: Tiboldi József. Megjelent Kókai Lajos kiadásában, Budapesten. Ara 10.— P. Tárgya: Petőfi és Júlia szerelmének és házasságának története. Életük legboldogabb időszaka: megismerkedés, küzdelem a boldogságért, esküvő, mézeshetek; Petőfi költeményei. uti levelei, Júlia naplója és levelezései felhasználásával. A cselekmény hálterét Szatmármegye történelmi nevezetességű helyei alkotják. A regény példa és tanulság céljából az olvasó lelki szemei elé idézi a megye történetében kiváló szerepet Játszott személyek, mint: Bakócz \'iamás, Fráter Qyörgy, II. Rákóczi Ferenc, gróf Károlyi Sándor, Liszt Ferenc, giói Teleki Sán-
o\'gányxenével
a larkó-vendéglóben
dor és mások alakját. Az írónak, mikor PelÖfi legszebb költeményeit egy csokorba fűzte, s a verseskötetek száraz egymásul&íja helyett a iekonstruált külső és\'1)elsö események drámai jeleneteivel a versek küzött lévő hézagokat kitöltölte, az volt a szándéka, hogy az érdeklődést fokozza s a költemények ele venen hatóbbá télelével Petőfi meg ismerését elősegítse. Petőfi politikai felfogását, a mull század negyvenes éveinek politikai mozgalmait és szereplőit pedig a Tiianon utáni magyarság szemüvegén kérésziül nézve azzal a céllal mutatja be, hogy Petőfinek, mint világirodalmi nagyságnak magyar voltát demonstrálva igazságtalanul megcsonkított hazánk iránt a müveit nemzetek lelkéb n rokonszenvet ébresszen.
Vese-, hólyag-, prostata- és végbélbajokuál reggelenként éh-gyomoira egy pohár természetes „Ferenc József kts rüviz kiadós, híg tuuiésl ék kielégítő emésztcst eredmenyez, aminek következménye azután jóleső megkönnyebbülés szo-koit lenni. Az orvosok ajánlják.
— Uj szálloda nyílt meg Budapesten
Budapest szivében, pár lépésnyire a Nemzeti Szinh »ztól, a Nagykörút-és a Rákóczi-ut ke.esztezödésétől, uj szálloda nyílt meg a Népszinház-uta és Csokoiiüi-utca\'sarkáu Ez a hírünk különösen azok számára bír érlékkel, akik csendes, minden komforttal berendezett olcsó, családias jeliegü elhelyezést keresnek a magyar fővárosban. Az uj hotel: a CORVIN SZÁLLODA egyágyas szobát már 3 — pengőért, Kétágyas szobát 6\'— pengőéri bocsát vendégei rendelkezésére, minden szobában központi tí\\tés, hideg-meleg folyóvíz és tökú-its konyelem van.
Gflxfitrdö nyitva röggel 0 órától esto 6 óráig (héttő, szerda, póntek délután kedden egész nap nőknok).
— A Milliók Könyve
legújabb száma, ára 20 f.llér, kap-haló mindenült. Minden számhoz kereszliej vény és az újszerű belU-pályázat, értékes dijakkal A Milliók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára \'/4 évre, 13 regény, 2 40 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy nt 16.
Adóügyi emlékeztető
P.pfiletcknek 1937. év január hó l-e után megkezdőit jelentősebb átnínki-lása eseteiben, ha az átalakítási munkálatok 1937. év vegéig befejezést nyernek, a m. kir. pénzügyminiszter KiO.OUO — 193G. Yll.a. szánni rondelele alapján adókedvezményre van igény. Aki az átalakításra biztosított adókedvezményt igénybe akarja venni, köteles legalább 8 nappal az átalakítási nnln-kálatok megkezdése elölt jjonlos méretekkel ellátott terveket és a munkáról szóló részletes költségvetést városokban a polgármesterhez, községek-ben a községi elöljárósághoz benyuj tani. Az átalakítási munkálatok bejelentéséi legkésőbb a befejezés napjától számított 30 nap alatt ugyancsak fenti hatóságokhoz írásban kell bejelenteni és a beadványhoz csatolni kelt a végzett munkálatokról készített számadást, eredeti számlákat, nyugtákat és az építési engedélyt.
Vetőburgonya-kiosztas
A földművelésügyi minisztérium nö vénylerniclési hivatala az elmúlt évekhez hasonlóan a tavasszal "ismét ki fog oszlani a gazdák közölt néhány j száz vagon különféle fajtájú vetésburgonyát. Az egyes fajtákat körzetenkinl adják ki, vagyis minden körzetlie csak az oda kijelölt fajla kerülhet. A velő-burgonyát vagy előre történő készpénz-fizetés ellenében, vagy $ beszerzési ár háromnegyed részének 1937. október l.ig történő kamatmentes hitelezéssel osztják ki. Az árnak egynegyed részéi az utóbbi esetben előre kell a hivatal felszólítására a luvatal pénztárába befizetni. A vasúti fuvarköltségei mindkél módozatnál a földművelésügyi kormány visszatéríti. Igény-lés csakis 50 q-töl felfelé történhetik A nagy- és középgazdaságoknak a hivataltól kérendő igénylési íven kell szükségletüket bejelenteni. Kistermelők társulás, vagy gazdakörök utján\' igényelhetnek velögumót, de inindeu esetre a községi elöljáróság lállanio-zása és u pontos névsor közlése me(. leli. Az igényléseket a hivatal a beér-kezés sorrendjében intézi el. Az igény-lés lialárideje január 15-e. A velöbur-gonya árát január második felében állapítja meg a minisztérium. ugy, hogy módjában lesz az igénylőnek az árat elfogadni, vagy a vclöguinóról lemonkani.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsórangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(vi., Podmaniozky-utoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kOlntlnk, hogy olvasóink n03, hedv""\'énnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, n-.clyel a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Schaffer testvérük ugy a maguk, mint alulírottak és az egész rokonság nevében fájdalommal tudatják, h gy sieretelt Jó testvér, sógor
és rokon \'
SCHáFFEH PÉTER
életinek 47-ik évében folyó hó 5-én (I. e. \'/s2 órakor az Úrban elhunyt.
A niegboldoRullat folyó hó 6-án cl. u. 4 órakor Hsérjük a temetői gyászházból a róni. katli. egyház szertartása s érint a helybeli temetőbe örök nyugvó helyere.
Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 7-én d. e. 9 órakor lesz a szenlferencrcndi plébániatemplomban az Kge < Urának bemutatva. Nagykanizsán, 193?. január 5-én
Áldott legyen omlókol Nyugodj békében I
Schaffer Jenfi, 5iv Balla Istvánné SZUI. Schaffer Etol, Krámixky Pálné sz. Schaffer Rorália, Sikló* Jóuefoé sz. Schaffc Katalin, testvérei, sógor-jlől, sógorai és a gyászoló rokonság.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdclit dija vasárnap ti ünnepnap 10 siölg 80 llllir, minden lovAbbl uó 6 fillér. hélköznap 10 wólg 60 llllír, minden lovAbbl »ió 4 fillér.
Egy pengőért kerékpárt, autót, konyhaberendezést, varrógépet, rádiót, érát, Thermost, lényképeiőgépet, Iratláskát, festményt, szőnyeget, Janiboree-Jegyet, manikűr-készletet nyerhet a k-\'posvári kathollkus egyházközség sorsjegyén. A sorsjegyek 1 pengééit Szabó Antal sportüzle-ttben kaphatók.
Generál Javított oldatdléaee motor.
kerékpár olcsón eladó. Csengery-ut 56.
Marooén divat eelyemeál P 3 60,
böikesztyű, bélelt P 4 50 írt e héten kap-haló Kaufmann ManOnil, Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. Telefon 222.
Pogányvár! HKS-JS
litaraa tataiben le. Pogányvárl fehér 40 fillér. Pogányvárl rlx-liny BO fillér, ódee burgundi wöiö^ éa *dee fahér 80 fl lér. GR08S KAROLY, Batthyány utM 2*.
Hó- éi eárolpfljét szaksierüen kijavítja Vulkán gummijavlló. Erzsébet-tér 1., Ctnlráilal nemben.
-icr i.,
4123
Győződjön meg arról is, hogy Blon-del keretezésben Stern üveges a legolcsóbb.
Traktorkezelésben, műhelymunkában szak-képzett konvencios gépéexkováoeot keres április l-re Venitpusztal Uazdaság. Érdeklődni Sugár-ut 40/a. 10 •
Ha vízvezetéke elromlik, speciálisan javítja Jciausek, tJrzsébct-tér 18. 6
Saját tcttné»U elsőrendű kerecsenyi asztali fehér bor literenként P — .6 J-ért Bőhm Jóisel bortermelőnél, Cscngery-ut 19. 2473
MARGIT FÜRDŐ
Ciengery-ut 19. Márvány kádfürdő P 0-80
Tyukszemvágás .....P 0-40
MT Nyitva minden nap.
Perfekt segédet keres női divatszalon. Ajánlatok .Perfekt14 jeligére a kiadóba
Jókarban levő férfi télikabát éa ruha eladö Bajza-utca 14 alatt. 33
Tleateaeégee megblxhaté mln-denealaányt falvesieK azonnalra vagy
15-re. Sugár-ut 14. kapu alatt balra.
Használt oaerépkályhát vennék. — Berlalan Józsefné Kinizsi-utca 50. 29
Fiatal nőstény maoakákat vennénk. Vajda Zsigmond Erzsébet-tér 21. és Krausz Andor Sugár-ut 18. 32
Vtrághegyen 1 hold ezőlőblrlok eladó. Bővebbet Hajdú István borbélyüile-tében Horthy M-ut 36
Bejárónő kerestetik tér 4
Sxéchenyl-37
1937. jmuár 6
ZALAI KÖZLÖNY
T
11 MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
NAGYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =
Féltandijaa angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hodil Nagykanizsán is csalt ugy, mint az egész műveli világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulási és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njclvtanérnővei, aki két nyelvet 60 százalékos kedvezménnyé\' tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, inert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részi. A tanitás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, \'(nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomái. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netika tanárának eredeti grammo-íon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeivtanárnőnél (przsébet-téér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltan-dijas beiratkozáshoz fel keü mu-tutni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUI Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Balatonpartján
(«otnogyi oldal) 2 holdas cteme^e
szőlőgazdaság
teljes berendezéssel, 3 szobás villával
több évre bérbeadó. Nyugdíjas liiztvlielönek Igen alkalmas. Kovács, Budapeit, XI. C<urgA| ut 39
~ Saját érdekében ÓB örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget ha a Kopiteln Bulotáruház ősit raübutor-klál-lltáaát megtekinti, vótelkényezer nélkül.
Si-f Ródír-, Korcsolya
nagy vAlastlékban.
Si-kzintnizás, javítás, viaszkotás
Szabó Antal
__sportflzletében. _
Közgazdasági Riazvénytársaság
Gutenberí nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötééwt. vonatozó Intéut, Izietl könyvek és dobozok gyár* ■ „Zalai KBzIttny" politikai napilap szerkesztősége éa kiadóhivatala
| TELEFON: 78. |
KészitUnk i
mindenféle kereskedelmi, lp«rl, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, etyMil és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, művekel, meghívókat, eljegyzési é« eskelésl értesitése-ket, gyászjetenléseket, névjegyei, falragaszokat, körlevelekel, röplapokat é» mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Je
Gyártunk i
Uzlell könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcéJulákat, naplártömböket, falkiaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ki-, vitelben és a legolcsóbb árakon. m
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Ffi-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY _ 1937. langir 6
Közkedvelt vászoneladási akciónk
megkezdődött!
"Pamut és lendamasxt garnitúráit, abro&xöte, Megenöarűt «£ Uaymann-íéle törUlköxöK nagy válasxiéKban.
Scöiitsc- vásson mínden keIenflfye
disxe!
mWM
Hofher-Schrantz- i Clayton-Shuttlewort,
gyártmányú:
Tengeriimorzsolók, Szecskavágók, Répavágók, Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb. j
beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
m«g, műtrágya, zsák, növényvédelmi azerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Eraaébet-tér 10Í (A bíróság mellett) Telefon: Ü30!
I
lalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hlrittölnél másérolnak 1
ÍUt»l. m* l Aroly.)
H* minfc^ü \'férfiing >2- gallérral . . ■ port éa galléros
\'na......4.—
Férfi színes alsónadrág .... 1.40
•Vrima küper
alsónadrág . 1.96
^Kemény és félkemény
Méláit bőrkesztyű 5.50
IWérfi kalap . . . 6.—
SSzéjipijamák olosó árban
brónyai d»f atkaz
H.rthy MtklAa-ut I.
rz
II -ml»<to
ILr
Mlitlit
1 • helyt kereak Iparosoknál maiak a l
-mlnd«nki ■ h«lyl kereak«<Mkn«J I
bal I
Níwo. » IHW.Hoiiui K4^<«lu<|l RL IUMBU, NJWMK *> I
77m Évfolyam 5. szám
Nagykanlna, 1937. január 8 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
jíffSL\'
FeWŐ. szírit: B.rb.rlt. L-Jo. SfMittjSS^íatrjI!
Francia-török háború veszedelme a láthatáron
Törökország követeli a kórdós azonnali tárgyalását a Népszövetség előtt ós kedvezőtlen döntés esetén kilép a Népszövetségből
Páris, január 7 A francia sajtó bőven foglalkozik a Franciaország és Törökország közt felmerült vitás kérdésekkel. A lapok hangsúlyozzák, h$gy a súlyosra fordult viszály ügye a Népű szövetség elé tartozik, mert csak a Népszövetség közbenjáráséi a lehet területi módosításokat végrehajtani.
London, január 7 Az angol sajtó nem titkolja, ho;^y az alexandrettei szándzsák ügyében elmérgesedett helyzet annyira súlyos, hogy francia-török háború kitörésének veszélye fenyeget. A
francia Szíria és az alexandiettei és aiitiochiui szandzsák határán - a mennyiben a kérdést sürgősen meg nem oldják - feltétlenül fegyveres összetűzésekre kerül sor.
Törökország a két szandzsáknak teljes függetlenséget követel, lo vábba követeh, hogy a kérdés azonnal kerüljön a Népszöve\'ség elé, amely a lehető legsürgősebben döntsön. A török álláspont- szerint " kérdés csakis a Népszövetség elé tartozik ís nem hajlandó azt a hágai nemzetközi bíróság elé vinni. Ha a Népszövetség nem hoz Törökország óhajának megfelelő döntést,
akkor Törőkország kilép a Népszö vétségből Kemal pasa egyébként
nagyobb csapatösszevonásokat rendelt el és a török hadiflottát is útnak Indította alexandretti szandzsák leié.
Beavatott politikusok szerint, ha a kérdést a Népszövetség előtt nem sikerül a tőrök kormány kívánsága szerint orvosolni, feltétlenül összeütközésre kerül sor Francia és Törökország között
Róma és Berlin válaszától függ a spanyol-tengeri blokád
A madridi kormány a francia határon fogatta el a madridi vörös csapatok menekülő parancsnokát — Gyilkos Iramú támadásban kergetik a nemzetiek a vörösöket — Amerikában győzött a fegyverszálll\'ásl tilalom
Madrid, január 7
A vörös kormány intézkedésére a francia-spanyol határ .közelében elfogták Sonbino ezredest, a madridi csapaiok vöröa jmrancsnokát, aki éppen Franciaországba akart szökni.
Mola tábornok szerdán reggel megkezdte az általános támadási Madrid el.\'en. A haditerv szerint a felkelő csapatok a Mansajnares folyó vonaláig akarják kitolni a nemzetiek állásait és ennek mentén in tézik további támadásaikat a vörö sök ellen.
A kormánycsapatok mindent el követlek, hogy a nemaetl csapatok heves támadását ellens ilyoizák é? megakadályozzák, de a felkelők elő-
renyomulása olyan eres hogy a vörösök nem tudták a támadási megakadáályozni. A vörösök a dél után folyamán már elhagyták állásaikat ís vad futással menekültek Franco csapatainak ellen áll hatntljan támadása elől. A minden fegyelem nélkül menekülő kormánycsapa\'ok között a nemzetiek repülői nagy pusztítást vittek véghez és sokáig üldözték csapataikat- A késő esti órákban a harc ereje csökkent, de nem hagyott teljesen alá.
London, január 7 Az egyik párisi hiiszolgá\'ati iroda utján olyan híradások jelentek meg hogy Franciaország ís Anglia a spanyol tengeren közösen b\'o\'.Aádol
akar keresztülvinni. Mint most jelentik. ez a híradás nem fe!el meg a valóságnak, mert csak feltételes módban került szóba egy ilyen blokkád kérdése, még pedig csak abban az esetben, ha az összes hatalmak, amelyek a semlegességi egyezményt aláírták, részt vesznek abban. A kormányok egyelőre vár-ják az olasz ís a német kormányok válaszát, addig meg sem kezdik a munká\' a felvetett kérdés meglár gyalására.
Washington, jauár 7 Az amerikai képviselőház 471 szavazattal 1 ellenében elfogadta a spanyol fegyversíállitási tl\'alomról szóló javas\'nfot, amelyet a szenátus is egyhangúlag elfogadott.
A magyar-cseh viszony javulásáról beszélt a cseh külügyminiszter
Maoaek sürgeti m magyar—Ju||oexláw—oeeh—román gazdaaági blokk
megalakítását
C
Prága, január 7 Kofta cseh külügyminiszter legutóbbi nagy beszédében a magyar-cseh viszony javulásáról beszélt. Kijelentette, hogy mindkét állam hajlandó Középeurópa békéjéért dolgozni ós a Duna-jriedence rendezésének kérdésében tevékenyen részt venni. Ez pedig — állapította meg a külügyminiszter — pTÍga ós Bildapcst viszonyának javulását jelenti.
Belgrád, január 7 A Pravda megjelent karácsonyi számában rövid interjút közöl Macsek horvát |>olitikai vezértől. Macsek nyilatkozatának első részében kizáróhg belpolitikai kérdésekkel foglalkozik\' külpolitikai részében pedig különöst n a bolgár-ju&oszláv egyezményt méltatja. Macsek szerint az egyezmény igen jó kezdet, ezt azonban gazdasági együttműködésnek kell követnie. Szükség lenne olyan nagy gazdasági blokk megalakításira, amelyben Magyaror-
szág, Hománia, Lengyelország és Csehország is részt venne. Főként a közép-európai mezőgazdasági államok nagy blokkjára lenne szükség.
Hitler nem mond le
Berlin, január 7 Egyes francia lapokban olyan hirek jelentek meg, állítólagos berlini jeiltti-tések alapján, hogy Hitler vezér lemond a kancellárságáról és csak az államfői tisztséget tartja meg. Ezt a hirt most
Berlinben a leghatározottabban megcáfolják
Utazások a diplomácia frontján
Zürich, január 7 Sztoladlnovlcs iíjgoszláv miniszterelnök es TitnlPscn külügyminiszter svájcit érkeztek. Utazásuk célját titokban tartják.
London, január 7 Duff Cooper angol hadügyminiszter Párisba utazott. A látogatás a hivata. los közlések szerint magánjellegű, de politikai megbeszélésekre is felhasználják.
Páris, január 7 Francois Poncét berlini franoja nagykövet szerdán Párisba utazott, ahol megbeszéléseket folytat Dclbos külügyminiszterrel.
Itóma, január 7 , Dius Alfieri sajtó és propagandaügyi miniszter a közeli najxjkban Párisba utazik.
A pápa jobban van
Vatikánváros, január 7 A nagybeteg XI. Pius pápa állapotában a szerdai nap folyamán némi javulás állott be- A mára virradó éjszakát nyugodtan töltötte és ma - amint minden reggel szokta -élénken érdeklődött a nemzetközi események iránt é« kérte, hogy az állapotáról\' szóló jelentéseket c.őbb mutassák be neki-
Megvolt Julianna trón-örökösnő esküvője
Hága. január 7 A holland főváros Julianna trón-örökösnő esküvője alkalmával na pok óta díszben áll. A városháza környékén már a reggeli órákban tízezrekre menő tömeg várakozott, hogy ünnepelje az ifjú párt, amelynek esküvője a déli órákban, nagy pompával és a hagyományos szokásoknak megfelelően ment "végbe A népszerű párt a közönség, nme-re csak a nászmenet elhaladt, min denütt lelkes éljenzéssel és ünnepléssel fogadta. í <
Hága, január 7 Julianna holland trónörökősnöma tartotta esküvőjét rendkívül fényes és nagyszabású keretek között- Ez alkalommal Vilma királyné nagy-arányú amnesztia-rendeletet adott ki és sok bűnösnek teljesen vagy részben elenged\'e büntetését-
Agyonlőtte magát Zempléni Dénea bátyja
Komárom, jan iár 7 Zágonyi Tibor hadnagy - Zem pléni Dénes bátyja - Komáromban főbelőtte magát. Mint baráti körben elmondotta, mióta öccse meggyilkolta édesanyjukat, állandóan búskomorságban élt és valószínűnek tartják, hogy emiatt végzelt ön-magával-
_1937. l«nuár&:
iDIVATj
■M.. VM
__2ALA1 KÖZLÖNY__
Beszélgetés a „budai szépasszonnyal\'
a szerelem és pénz viszonyáról a közvetített házasságokban
9____
Oyomor- és bélbajoknál, a máj és az epeulak megbetegedéseinél, reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz kortyonként elfogyasztva igttán remek hasba}.ó. — Ai onrötok ajáníjfcb
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 9.
Frontharcos-bél fél 10-kor az Iparosszékházban. Január 10.
Llceális elAadás a városházán 6 kor dr. Szűcs Lajos 6a Beér Gyula
Iparoskör tréfás JelmezestJo fél 9-kor január 13.
Az Irodalmi K«r I. vita-délutánja 6 érakor a zeneiskolában. Január 16.
öreg-kereskedelmlsták bálja 9 órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOOfi) operett-előadása és táncmulatsága az Iparoskörbon fél ö-kor. Január 17.
Lloeális előadás a városházán 6.kor dr. Vértesi Frigyes.
A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid). Január 24.
Llceális előadás a városházán 6 kor Magas Mihály.
NTE táncostély a Koronában délután 6 órakor. Január 31.
Lieeális előadás a városházán 8 kor dr. Hoftmann Jánoa. Február 2.
Llceális előadás a városházán 6-kor P. Clifusz Viktorin. Fébrutr é.
Szanatórium-piknik az Iparoskörben. Február 7.
Lloeális előadás a városházán 6 kor dr Krátky Istváo Február 8.
Keresztény Jótékony Nőegylet Jelmez-eaije. Február 14.
I.ioeális előadás a városházán 6 kor Révay József. Február 21.
Lieeális előadás a városházán 6 kor dr. Qárdonyl Lajos. Február 28.
LioeAIis előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos. Hárelua 7.
Lieeális előadás a városházán 6-kor Szudey Géza. Március 14.
Lloeális előadás a városhárán 8-kor dr. Halász Pár. Március 21.
Lloeális előadás a városházán 6-kor Flsohel Lajos.
*) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
Naptár i Január 8. péntek. Rom. kat. Szörény. Protestáns Szörény. IzraeHta Tebet hó 25.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a „Fekete Sas" gyógyszertár és a klskanlzaal gyógyszertár.
GWflrd« nyltra reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéez nap nőknek).
E sorok olvasói közül valószínűleg többen ismerik a .Budai Szépasz-stony»-t, a házasságköz vctltőnőt. Pár éve, hogy az ura meghalt néhány képet, de még kevesebb pénzt lutgyva maga után. Mflvéss/VoH. Egy darabig nagy harc folyt íí képei körül, egy-szerre érték lett a neve, az alkotónak csak aprópénzzel fizető kalmárok szépen profitáltak rajta. Az özvegy agyában a közelgő gondok furcsa ötletet termeltek. Még nem vetette le a szomorúság fekete egyenruháját, amikor liázasságközretÜóssel kezdett foglalkozni kicsiben, szolid aJapon, reklám nélkül, mindössze magát téve eszmeileg a kirakatba, mint neme hóditó Ígéreteinek letéteményesét. Hamarosan ismertek lettek a szép asszony meleg-liangulatu vacsorái, amelyeken u hölgyek az urakkal véletlenül mindig egy. forma számban voltak jelen és nagyjában tudták, hogy ők egy okos és szolid embervásár áruraklárát képezik. Most, hogy felkerestem, éppen kisfiával foglalatoskodott a szalonban.
— Nézze, ez a kis gimnazista az éu fiaiul — mondta. Aztán mintha megbánta volna a pillanatnyi el lágy u lást, szigorúan hozzátette:
— Na, menj tanulni, hat órakor kikérdezlek.
Aztán felém fordult:
— Feltétlenül kikötve, hogy a nevemet nem irja ki, beszélget hetünk a dologról. TehátI Ilyen alapon és formák között nem én csinákúk ezt egyedül Pesten. Csak abban vagyok as egyetlen, hogy nem foglalkozom ipar szerüleg « közvetítéssel ós legfeljebb ajándékokat (?) fogadok el.
— És saját magát is férjhez adta, nagyságos asszonyom I
— Nem ugy történt, ahogyan beszélik I Már másfél éve özvegy volUun, amikor mai férjitu, — aki ajánlásaim során nem egy jóházba jutott be és nem egy előkelő hölggyel ismerkedett meg vacsoráimon, — körülbelül ilyen szavakkal lepett meg:
— Asszonyom, ezer bocsánat, de az ön virágos kertjéből nem tudok választani, nekem maga a cég tetszik, van szerencséin tehát megkérni a kezét.
— Érdekes] — vetem közbe elismerőleg.
— Maga ismerte az uramat, —- folytatta — ha nem volnék ma megelégedett is boldog, akkor talán többet mondanék akkori váratlan bejelentéséről, de igy csak annyit, hogy két hónapra rá a felesége lettem.
— És ezek ni ón ájtai közvetíteti házasságok, nagyságos asszonyom, ugyebár tisztán anyagi ulapon kötődnek?
— Jaj, do unabua8 oz a gúnyolódás l
— De nagyságos asszonyom, biztosítom ...
— Ne biztosítson semmiről — vágott szavaimba — mert ebben a dologban csak az a biztos, hogy a rosz-szul megala|)ozott mai pártik mindig szétmennek, vagy boldogtalanok. Az erszényre is gondolni kelll Éppen most olvasok egy szentimentális filozofálást az ember válságáról a gazdasági váj-
sággal kapcsolatban. Már nem lehet a dolgokat a régi magasságból szemlélni és nem lehet lemosolyogjn a« okos házasságokat I A szerelem ma leg-kevésbbé birja a szegénység atmoszféráját. egy-kettőre elhervad, Viszont könnyen megjön " házasság folyamán lui alapul nem is volt adva. Tapasz-falatból beszélek.
— Sióval, asszonyom, helyesnek tartja, ha az úgynevezett jobb körök-liui ma a liázasság helven. poroet)lbeu adok-veszek üzlet, világos számitások kai, jót megbeszélve, előre biztosítva és kialkudva, referenciákkal, információkkal, papákkal és mamákkal...
— Nézze, hagyjuk ezt kérem I Az életnek ez a területe látiutólag idegen magának. Lássa, ha az én .pártijaim csak tíz százalékban nem sikerüllek volna, vagy ha az ilyen pártik kizárnák a szerelmet, akkor én, mint dö... nézze, elmondok magának néhány esetet; egy férfi és egy nő, az abszolút józanság alapján állottak, tudták, Jiogy miről van szó. A nő ranghoz és biztos álláshoz ragaszkodott...
— Ez a kívánság a nők részéről ma azt hiszem egyetemes?
— Ugy vanl És ez helyes isi Szóval a hölgy nyugdíjas, biztos álláshoz ragaszkodott, negyvenes korhatárhoz és családjának megfelelő ranghoz. A férfi házhoz, vagy megfelelő más vagyonhoz. Ezek a dolgok mindkét részről adva voltak, ki is tűzték az esküvő idejét a megállapodás napjától hat-hél hónapra, addig a férijelölt magsabb fizetési osztályba lép, stb. És most figyeljen idei Ezek a számigtók, ezek a ravaszok tiz nap alaU annyira belebolondullak egymásba, hogy disz. penzádóval esküdtoki Ártott itt valamit, hogy ügy-nevezett anyagi feltételekkel \'indultak egymás felé? Vagy itt van egy másik esct: egy előkelő állású ur egy szép szőke, magastennetü hói-gyet keresett, ilyen vo» az eszményképe. Volt éppen ilyen raktáron (mosoly), megismerkedtek és két hónap múlva megesküdött egy alacsonyamé ti|, gyönyörű, feketehajú 1 fiatal özveggyel, akinek kevesebb pénze volt, akivel később ismerkedett meg náfain egy vacsorán\' és akit magam is másnak szántam. Na!?
— Nagyon érdekes l Körülbelül hány partit hozott »"4r össze?
— Körülbelül ötvenet.
— és mind sikerültek? Ugy értem: mind boldogok? — tettem fci az utolsó kérdést.
— Valamennyi 1 — Ezt már a jól elvégzett munka fölötti öröm hangsúlyával mondta a bájos házasságköz-vetítőnő és még hozzátette:
— Ja barátom, ezek a liázasságok tömött erszénnyel lettek megalapozva.
Elbúcsúztam. Mig kint a kabátomat segítik fel, a kis diák magolását hall Jiatom a másik szobából, amelyben valamikor egy idealista művész álmodozott: — ....anyjuk erszénybe rejti őket és ott neveli fel, azért mondják erszényes emlősnek; hazája Ausztrália..
Tihanyi J. ImJoí
Rovatvezető: Dr. Dévalná, Erd«» BU.k,
A fekete és a fehér
Az már régen tudóit dolog, hogy mi, nők, ropi>ant szeretjük a kétszínűséget. Mentalitásunkon kivül ez különösen legújabban a fekieio is fehér kombinációbuű.. kulminál
Ez a kombináció, minden évben felüti fejét, télen csak ugy, mint nyáron, de talán ennyire szép és, ennyire apart még egy évben sem volt, mint az idén. Képzeljék el, hogy ez a divat különösen azéri örvend olyan nagy Lelkesedésnek, mert minden régi feke.e, vagy otthon lévő fehér darabot fel lehet erre a célra használni
A tavalyi fekete ruhánkból csináltathatunk egy földigéro szük, oldalt felsiieoelt szoknyát, ehhez egy fehér satin, derekát ügyeson összedolgozva a szoknyává, mondjuk elöl leiloaan jöjjön ,fel a szolt, nya és melltől spieueson hátra a fehér satin, ami hátul eresen dekoltált és mindehhez egy kis feke:e kabátkára való. anyagot veszünk ts kis frakkos megoldással remekül fo-gunk kinézni beru*e. De npm csúnya, ha ehhez a fekeüe szokoyáhf* egy kis eaüst, vagy fehér payutue Bpenoert csináltatunk, a kihaj tóján egy szép fekete bársony virággal. Roppant elegáns és nagyon divatos, mert ez a kabát azután minden más esti ruhához is r«taek-
De ne beszéljünk mindig nagy, esti ruhákról, ez a fekete fehér variáció ugyanígy megállja a kis dél. utáni ruhákon is a helyét. így pl. egy fekete szövetruha, amit elegáns célokra viselünk, milyen szép a magas nyakban elöl három nagy fehér bársony virággal ét> más semmi dísszel. Vagy egy fekete bársony délutáni kosztüm fehér satin bluz. zal, vagy egy angóra pulLoverrel, vagy tröltőr cólra öltözünk. A kis fekete selyem ruhánkba egy fehér ciré bubigallért teszünk, ugyanilyen nianzsettával és egy fehér muszlinzsebkendőt csusztatunk sikkesen az egyik zsebbe, máris túlontúl elegánsak leszünk. A fehér mellény beállítás sem csúnya. Különösen most vannak ezek a fehér, fémmel átszőtt anyagok, amik díszítésre egyenesen szédítően elegánsak. Egy ilyen garnitúra egy régi fekete ruhát egts^en újjá tud varázsolni.
A legszebb a feketén a fehér. Olyan finom viselet nincs még egy. Sokkal finomabb, mint pl. megfordítva :fehér feketével kombinálva.
Láttam egy gyönyörű fehér posztó nagy estélyi, vagy inkább nagy va* csorázó ruhát, a ruha ujjas, még hozzá hosszú ujjas volt. A földig ért és sima, szük volt a szoknyája. Az egész díszéi elől négy nagy fekete posztó gomb alkotta £s a derekán egy fekete posztóból összeállított cirádás, tenyérnyi széles öv volt.
Vagy az a ruha is tetszett mindenkinek, amit egy most külföldről hazajött szőke színésznőnk viselt:
Tiszta selyem nyakkendő Pengő 3.80
_Szomo lányinál
1937. január 8.
ZALAI KÖZLÖNY
ft
fekete szövetruha fehér szövet tel los felsőrésszel, fekete-fehér anü\'op övvel és fehér szövet kombinációs manzsettával. Mondom1, nagyon jól hézett kl, csak a fehér szövet gyor. San piszkolódik és azt a fektete szö vetből vajmi kellemetlen lehet ál. landóan kiszedni.
Darvas Lili a Társasjátékban pl egy fekete trikóruhát vtáel, rövid glokWs aljjal, két nn^y fehér három negyedes, bő ujjakkal. Gyönyörű.
Tehát előre, Hölgyeim! Nézzük át a garderob-mkat és állapítsuk meg, hogy melyik ruhánk alkalmas ilyen átalakításra. Majd azután, ha kész a ruha, nézzenek tükörbe és meglátják, hogy nekem\' igazam volt: a feketefehér összeállítás apart, decens, csinos és elegánst
Divatposta
OH. Köszönöm nagyon kedves jókívánságaikat, én Is szívből kívánok boldog uj évet. Ami pedig a Pestre jövetelét illeti, most ifkluális lenne, mert remekül lehet olcsón vásárolni occasiót. Nagyon szép modellek kertinek kiárusításra, üdvözlet,
Manci Sötétkék kötött kosztümjét nagyon jól el fo\'gja tudni viselni még a tavasszal és nyáron is. Iia olyan helyre megy nyaralni, ahol kirándulni is lehet, Fgy halványkék pullovert kössön hozzá, az nagyon szép lesz egy kis sötétkék gallérral Üdvözlet.
Elegáns akarok leifai. Szürke átme-neti kabátot - ráér \'február elején is venni, hiszen elől>b, mint február vége úgysem tudja viselni. Alája egy bájos könnyű sötétkék szövetruhát njánlok fehér kis bubi gallérral, piros övvel és a zsebben egy piros muszlinzsebkendővel. Nagyon szép lesz és nagyon sikkes. Természetesen rövid ujjakkal készíttesse cl a ruhát. Sötétkék nyúlszőr angol kalapot és sötétkék antilop cipőt vegyen hozzá. Üdvözlet.
ESTI DAL
Az alkony nő és árnya nyul, Hangok színe megfakul. Egybeolvad minden... És lassan minden messze már, Elmosódik a határ Közel és tul innen...
A béke, mint halk szellő leng És minden szivbe jön a csend Pihenő órája. És minden sebre ir tapad És sirni most már nem szabad Zokogó nagy gyászba.
Nincs gondolat, mely tervet sző, Hogy tegnap volt és holnap jő, Lesz-e holnap kenyér?... És hogy az ut jaj messae még És hogy a gondból jaj elég, Istenem m\'ár elég. »
Nincs semmi már, csak nagy-nagy csend,
Nincs senki fönt és senki lent Almok országába* És Isten hangja szállva száll, Altatódalt muzsikál A nagy éjszakába...
W. Munkácsi Noén l
— Lel tár óráinál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusítjuk. Schütz.
& Katolikus-estély
A hivatalos farsang ez-idén is a Katolikus bál lal kezdődött Nagykani-zsán- Nem jó előjel a négyhetes farsang rendezései számára, hogy ez a tavaly tömeget vonzó estély ezúttal nem kapott zsúfolt házat. Diszcs, előkelő közönség töllptlc meg az első sorokat, a továbbiak-ban is a város 28-000 főnyi ka\'.oll kusságának szine-java foglalt helyet, de közel sem abban a számban, ahogyan ekkora katolikus tömeg mellett, a katolikus öntudat ébredésének idején várható lett volna. Oka volt ennek egyrészt a Szentatya aggasztó állapota, aminek következtében olyan hirek terjedtek el a városban, hogy a Ka\'olikus bál elmarad- Oka volt részien a tisztikar részére éppen aznap1 elrendelt hivatalos gyász is Frigyes fő. herceg temetésével kapcsolatban. A helyárak nem voltak magasabbak a tavalyinál, estélyi ruha az iden sem volt kötelező, mégis sokan hiányoz tak az urltárs iság tagjai kö?ül esik ugy, mint a szélesebb katolikus rétegekből. Ez a lehangoló tény megérzett végig a bálon, csak hajnal felé jutottak el a kedélyek az igazi, hangulatig. \\
Az estély műsoros része szépen sikerült. Az izlésgel díszített terem be emerikánás ifjúság és credista rendezők sorfala közt vonult be o közönség. A fővédnökök közül So mogyi Gyuláné báró Feke\'e Hona jelent meg férjével és dr. Krátky István polgármcser fek\'ssgé\\el. örvendetes tény, hogy a Katolikus-estélyen a többi egyházak és mán felekezetű egyesületek is képviseltették magukat.
A műsor az Irodalmi és Művészeti Kör uj zenekarának bemutatkozó fellépésével kezdődött. Az eredmény várakozáson felüli volt: - az Induló zenekar nagyszerűen te\'te le az első vbsgát. Mozart Titusnyitá-nyát já\'srotta a zerekar, lomoly felkészültségre valló összjátékban, részleteiben is gondos, művészi fel fogásban (s kidolgozásban. Vannay János, az uj zenekar karnagyának lelkes, önzetlen munkássága, a ze nekar tagjainak sok fáradozása és muzsikaszeretete a bőséges tapsokban nyerte el jutalmát és a közön, ségnek abban a meleg rokonszenvé ben, amellyel ezután fokozo\'tan kl séri ennek az uj kanizsai kulturté-nyezőnek további fejlődését és munkálkodását.
Következett a .műsor fővárosi vendége: Székelyhidy Ferenc, a m- kir. Operaház örökös tagjának fellépése. A közönség szeretettel ünnepelte a dobogóra lépő ősz művészt, aki még ma is meg tudja hó ditani a közönséget éltekével- Mü. sorát ugyan kissi »a jó vidéknek* szánta, de a közönség hálás tapsokkal fog-adta, majd amikor a művész hajlandóságát nyilvánította, hogy szívesen énekel még, a nézőtérről egymás után kérték kedvenc dalait. A zongorakisére\'et Hetényi Kálmán látta el-
Gyönyörű száma volt a mi\'sornak Adamovich Károlyné szavalata. A költő álma, a rímekben zajló érzései szinte o\'.t születnek meg a hallgatóság előtt Adamovichnékon-geniális előadásában, amelynek minden hangsúlya, minden! előadói szépsége egyenrangú művészet a poétáéval. Zajos, őszinte, forró si ker volt a jutalma. ,
Az utolsó szám Ivankovits Ferenc, a zeneiskola hegedűtanárának játéka volt. Ez a kitűnő fiatal művész ezúttal is brilliáns technikáról, a muzsikával együtt zengő lélekről telt tanúságot és megérdemel\' volt a nagy siker, amellyel öt és kísérőjét, I fonti Hona zeneiskolai tanár-nőt a közönség elhalmoz a.
A műsor után hamarosan meg kezdődött a tánfc, amelyhez a zenét a határőr.zenekar szorgalmas és kitűnő jazz-csoportja szolgáltatta, a megnyitó és a szupé-csárdást Torma Tóni jónevü és hangulathoz értő cigányzenekara já\'s-o\'ta,
A büffé, amelynek Farkas Vilma
volt a lelkes főparancsnoka, nagy ostromot állt ki és tekintélyes mértékben járult hozzá a bál anyagi sikeréhez.
A bái egészen véve nívós, szép, reprezentatív jelentőségű k Uollkus társadalmi esemény volt, nem csak külső eleganciájánál fogva, hanem azzá tette a nemes értelemben vett katolikus testvériség melege is, a melynek szellemét a rendezőség gondos körültekintéssel állította a rendezési elvek középpontjába ama utmutatások és elgondolásuk alap. ján, amelyek P. Cirfusz Yiktorin plébános akaratából, lelkes agilitásából a katolikus bált a kanizsai farsangi események sorába elkötelez ző polgárjoggal beiktatták. \'
Hl lesz a Hnszty-térl elemi Iskolából 7
A Petőfi-utcai Hertelendy telken épült elemi iskola teljesen elkészült és várja a főigazgató intézkedését az átadásra vonatkozólag, ami a karácsonyi szünet után, január első feléten történik meg, megfe\'elő ünnepség keretében.
Felvetődött a kérdés, mi történjék a felszabaduló Huszti-téri iskolával, ahonnan a növendékek immár az uj iskolába menrek oktatásra. Több intézmény céljaira kérték az épületet a polgármestertől, iay mintnmü-helyek, ipari tanfolyamok céljaira, a MANSz műhelye számára, nemkü lönben iparostanonc-otthoinpk és a nagykanizsai leventék céljaira is kérték. Dr. Krátky polgármester ugy határozott, hogy a felszabadult épületet részben az Iparos tanonc ifjak, részint a levente ifjúság ré szére o\'thonalnkitásra adja oda Ugyanis ipari mintamühelynek nem
alkalmasak a Huszti-téri tan tértnek. Ha időszerű a kérdés és szükség lesz helyiségre a mintamühelyek felállítására, ugy a jelen\'egi tanonciskolával kapcsolatban kívánja ezt a polgármester mecoldani. Az Ipari továbl>ékpző tanfolyamokat továbbra is az eddigi helyiségekben tartják meg, az iparostanonc s\' olal tantermekben.
A polgármes\'er dönt\'se csak he-lycselhető, mert legfőbb ídee ho<;y a nagykanizsai leventék megfelelő otthonhoz és helyisépbez jutottak, egyben valóságos jótétemény az is, hogy az iparostanoncifjak hozzájut, nak az annyira szükséges tanonfcott-honhoz P. dr. Horváth Athanáz el« gondolása szerint.
Az iparos tanonootthon és levente-otthon berendezésére vonatkozólag a legközelebbi napokban történik intézkedés. | 1
Villanydrótra felakasztotta magát egy öreg nagykanizsai fiakkeres
Vízkereszt .ünnepén egy valamikor jobb napokat lótott nagykanizsai polgár öngyilkossággal veteti véget életének. Balázs Jórsf 70é es fiákkeres, aki a Hunyady utca 16. szám alatt lakott, tegnap reggel egy óvatlan pillanatban kirr.ent az istállóba, ott egy villanydrótot áthúzott a gerendán és felakasztotta
magát. Mikor később hozzátartozói keresni kezdték, o\'t találták holtan. Jelentést tettek a kapitányságnak, ahonnan rendőri bizot\'ság szállt ki a tiszti orvossal. Kétségkívül meg. állapí\'oMák az öngyilkosság tényét és jgy a boncolást mellőzték. A rendőrség a jelentést csütörtök reggel áttette a kir. ügyészségre, ahol
Vadnay László
maitermüve i
Páger Antal Uray Tivadar Jávor Pál Salamon Béla Bársony Erzsi Fülöp Magda
Havi Havi Havi Havi Havi Havi Havi
200 fix 200 fix 200 fix 200 fix 200 fix 200 fix 200 fix
CbMOrlöktfll vasárnapig
Előadások hétköznap 5, 7,
Városi Mozgó í:,n;i;:k
9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor.
ZALAI KÖZLÖNY
mim
Leleplezte elnökei arcképeit
a DtméntuH Gaidatitf Szengyérosok SmtHmmUó Részvjnytdrsasita
-i-
megadták a temetési engedélyt. Balázs Józsefet csütörtök délután temetik el a temető hullaházából. A
rendőrség tovább nyomoz annak ki. derítésére, hogy mi késztette az idős embert végzetes lettére. Valószínű, hogy pillanatnyi elmezavarában követte el tettét a valamikor jobb napokat látott öreg kanizsai fiákkeres, akinek egykor jóimenő ipara kiment a divatból, aki ugy látszik, nem tudott már a XX- szá zad uj életébe l>ele illeszkedni.

A karácsonyi számunkban közölt «ZK> keresztrejtvény helyes megfejtése a következő:
Vízszintes sorok: 1. Rejtvónypályá-zat. 15. Sie. 17. Orgazda. 18. Oktogon. 15). Din. 20. Nelson. 21. Ako. 22. Ofen. 24. Pék. 23. Adós. 26. Indus. 28. Soma. 20. Mos. 30. Ios. 31. Tro. 32 Zár. 33. Mm. 34. Atnft!. 31 Api 38. íperot. 39. Iths. 40. F.r. 41. Do. 42 Ita. 48. Vo. 44. U. 45. Tik\'. 40. Aggkoru. H9. Kéé. 50. Nrye. 51. Nte. 53. Alt. 54. (Iául. 55.Acs. 50. Atka. 57. Km. 58. A ér. 60. Ute. 01. Oi- 62. Lat. 64. Adózás. 66. Március. 71. Yma. 72. nigin. 11. Marokko. 74. 0. 75. Okt. 77. Boák. "78. Menni. 79. Ural. 80. Nabe. 82, Ilans. 83. Dlano. 84. Uszit. 89. Rsr.
K nyertesek
A karácsonyi számunkban közölt ZK kereszthejtvényt olvasóink nagy számtan Ejtették meg. A dijakat sorshúzással ítéltük oda. A szerencsés nyerők a következők:
A Zalai Közlöny egyhavi előfizetését nyerték: Béder László gyógyszerész és Horváth Kálmán.
Egy (lol>oz púdert nvert: (lerő Gyula.
Fgy köt.t kőnvvcl nvertek: Hegedűs Klári és Farkas Lásfló.
A grafológia-utalványt nyeHc: NVIlde Endréné.

Az ehell rejtvényeink l>cküldésl ha-térideje szombat déli 12 óra. A helyes megfejtők között ismét több könyv, előfizetés, púder és kölni jutuhnat sorsolunk ki. A rejtvényekéi minden elő-ficetőuk és olvasónk beküldheti, ■r ■■■■■»-■■ M ............
Zay Isti kél bálja
Irta: S*it»yai Zoltán 9
A zene elhallgatott. Isti visszakísérte az asszonyt az asztalhoz. Az egyre öt nézte várakozón s (mikor Isti semmit ■•» szólt, csalódottan ült vissza a he-
fia. Isii meg Piroska mellé. Most mX\'r értette, hogy miért nézett rá olyan furcsán és azt is. amikor nevetni kezdett, hogy igy még nem járt soha.
— Hál, ami azt illeti, a nu\'gycbálon sem mulathatnak jobban, vigyebár, doktor uram? — kiáltott Isti felé Ve-csOttl ur.
— Nem, nem - és Isti barátságosan koccintott vissza poharával.
A cigány l>evenV»Tt az étterembe. Megkezdődött « xznpé
— Ide csak, \'ide jöjjetek, — rendel-kőzett Vecsera Yw. — A mögé a virágszál irtögé F.s ajt toizzátyk. hogy -s ellágyult mozdulattal fölemelte s merengő mozihtlallal ringatni kezdte míjMóujját — képeddel alszom el, képeddel ébredek.
A cigányok Piroska mégé igazodtak. Ok ketJcn össüeiWosotyogtak Aztán \'e-luVnyták a szfiWflkrit.
— Ezek jó emberek — gondolta magában Isti.
Hárj\'né összeszorította keskeny ajkait Aztán megpillantotta Martinokét, amint bánatosan lebegő nyakkendő-jével sértődöttén kullogott az asztalok közöli. Mert máskor ü trónolt Piroska !
A Dunóntuli Gazdasági Szeszgyá. ro ók Szcszíinomitó r. t. f. hó 5-én déli 12 órakor tar\'otia 33- üzletévi közgyűlését, amely a tagok élénk részvételével fo\'yt le. Vermes Géza igazgató olvasta fel az igazgatóság jelentését, amely .tömören felölelte az elmúlt év fontosubb eseményeit. A közgyüks.n mfigjO-lent dr. Krátky István polgánr.es ter, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Krasznay Pál rendörtanácsos és a város iperi és kereskedelmi é\'eté-nek sok reprezentánsa. A közgyülós után a vállalat két elhunyt elnökének, gróf Széchenyi Gézának és uj-népi Elek Ernőnek, valamint a je.
Nagykanizsa, 1987- január | A zalamegyei hegyvidékeken, a hegyek és dombok aljában, valamint a tőlük lefelé elterülő sekély lejtésű szántóföldeken ültetett szilvafák erős, tei-ebélyts koronát ne. veinek s évenként meghozzák nagy-szemű termésüket. A magvaváló besztercei is l>?sz\'ertel muskotály szilvafa különösen olyan helyen érzi jól magát, ahol a földben megvan a kellő nyirkosság, kimondottan sze reti az agyagos földet. Szépen fej. lődik akkor is, hu a föld legfelső része laza vagy homokos ugyan, de mélyebben, tehát alsó rétegéhen még a nyári kánikulában is vajr ele gendö nedvesség, vagy ha, az al talaj agyaggni kevert, vagy nem tul-kötött agyagból áll- Ha termő szil vafálnkat évenként trágyázzuk s a fákat és termésüket ápoljuk és védjük, akkor a szilvafák minden évben meghozzák a szép termést s a birtokosok szllváskertje valóban
mellett. Tulajdonképpen mit keres itt cz az cmú-r? A muinék és a fiatalok is összesúgtak méltatlankodva. Sőt már a lányok is gunvos megjegyzéseket tettek, miután nyilvánvaló" Volt, hogy Isti már nem fogja őket felkérni. Az egyik fiatalember pedig nagyon erősködött, hogy ő majd móresre tanítja ezt a ficsurt. ö igen.
— Bandi! — és Hárynó Martinok felé intett. — Öljön már ide, itt még VöB szabad hely.
— Aztán miért engedik. — suttogta bizalmasan, amikor Martinék már lio-lyot foglalt — hogy mindig csak ő táncoljon Piroskával? F.s tudja-e. hogy nem olyan előkelő? Hiszen nem is igazi Zay, fin tudom, magyarosított név. Azelőtt Zajacznak hivták.
— L\'gy? — és Martinék szeme tágra meredt.
Aztán |>ohjvrát kárörvendő mosollyal ütögette az asztalhoz.
— Zajacz... No ez igazán mulatságos. j
Vége volt a Kzuplnak. A táncteremben ismét elkezdődött, a csárdás. Isti Piroskára mosolygott és mind a ketten teleméi ke dtek. I>« akkor eléjük lépett Martinok. Elszántan áUi meg. Istire nézett kihívóan. de azért bátortalan izgalom remegett a hangjában.
— Bocsánat, Zajacz ur, végre más is szeretne t:\\ncolni n Piroskával.
Isti elsápadt.
— Kihez beszél? — kérdezte Piros ka csodálkozva.
lenlegt elnökének, Malatiszky Ferenc felsőházi tagnak most megfestett arcképeit is felavatták. Az ünnepi beszédet dr. Barcza László csabrendeki szeszgyáros . tartotta. Beszédében irodalmi szépségű párhuzamot vont az üzleti számadások és a lélek erejével teljesített, önzetlen munka mérlegei között, majd vázolta a volt és jelenlegi elnökök érdemelt. i
A megjelenteknek a Sándor Jenő-né festőművész állal megfestett élethű .arcképek nagyon tetszettek.
Az ünnepség után a gyár pompás llkörkészltménycivel kedveskedett a megjelenteknek. (:)
Igen szép jövedelmet fog adni.
A szilvafák minden . faj Iája kl válóan diszlik s cukorban gazdag, rendkívül édes, zama\'os és \'illatos gyümölcsöket érlel a zalpmegysi agyagos földekken. Egyes vidékeken tömegesen vannak magról vagy gyökérsarjadékról nevelt, sjép és nagyszemü fcesztero.\'i és i«sztercei muskotály szilvafák. Legegészségesebb (s legszebb fát nevel és leg hosszabb életű csak akkor lesz b szilvafa, ha azt a megyénkben na. gyon is elterjedt, őszi érésű, kékes-fekete színű, tompavégü duránci vagy a külföldi eredetű, u- n.Saint Julién szilvára fogják a jövőben oltani.
Az egyes kertp\'jedelnil faiskolák által alanyul használt: Myrabo\'an szilvára olfo\'t szilvafák azért nem váltak be és nem is válnak be az agyagos, illetve kötött vagy nyir kosabb földü hegyvidékeken, meri ez az alanyul használt vadszilvafa
Iiáryné élesen felnevetett.
— No mi az Zav. magát Zajacznak hivták azelőtt? Csak nőm?
A társaság elcsöndesedett, Szabő Kálmán beszédre köszörülte a torkát,,azlán mégis tovább hallgatott. A felesége szivére szorította a közét, minilva áju-lás környékezné. A postatiszt hirtelen megfordult és Istire bámult mereven. Vecscra urnák csaknem leesett az álla. Mindenki Istire nézett és válaszra vári Csak a rendőrtiszt lógatta a fejét n pohara fölé, mintha azt mondaná:
— Hát persze, ezt mindjárt lehelen gondolni.
Martinék diadalmasan mosolvgott.
Isti szétnézett a társaság fölött. S ahogy a megdöbbenéstől elnémult\' kárörvendő arcokba nézcit, valami keserű dac öntötte cl a vérét.
— Igen kérem, — mondta határozol, tan — engem azelőtt Zajacznak liivtak Azlán Martinékre nézett keményen.
— De Piroskával azért mégis én fogok táncolni.
F.s a karját nyújtotta.
— BravóI — kiáltott fel Vecsera ur lelkesülten és n tenyerét is összeütötte.
Mások is lyrávózni kezdtek. Piroska elmosolyodott és Isiibe karolt. Az meg félretolta Martinéket s a lábára taposott kissé, amint elindultak a táncterem felé.
— Pardon, pardon — hebegett-za-vartan Martinék és hátrafelé kapkodta a lábát.
Isti átkarolta Piroska derekát és szi-
1937. jannán 8.
átlagosan 2 héttel előbb kezd rügyezni és doltfoani, mint a ráállott, magjától nem váló husu ringló, vagy pedig a magvaváló szilva, fajták. Ez a tuikorán ébredező azii ve fa-alanyfaj te időelőtti rüfiyezésie és virágzásra kényszeríti a még pihenni vagy később rügyezni akaró szilvafát olyan időben; amikor még a tél végén vagy a lava&z legelején 5-6 fokos éjjeli vagy reggeli fagyok is szoktak lenni Ősszel a helyzet még kedvezőtlenebbre forthil a nemes szilva kárára, amennyiben amikor a nemes szilvafa lehullatja a levelét s ezz*l megkezdi a téli pihenését, a Myrafcolan szilva-alany a legtöbbször még 3- 4 hétig is ébren van, dolgozik és vizet vesz fel és nedves ősz esetében annyi vizel szállít a fa minden részébe, hogy nemeitek a sejtek telnek meg vízzel szinte a megpattanáeig, hanem1 a sejtek közeit is mindenütt a v|z tölti ki. Mivoi ezt, a téli nyugalomban éppenséggel nem ki.vána\'os tul-^gok vizet a levéletten fa a héján keresztül a nagyobb fagyok beáll\'áig nem tudja elpáro\'ogtatni,. ezért következik be azután az első 5-8 fo. kos hideg hatására a vlaenyős testű siilvafáknak n kiBebbfoku, u- n. részleges elfagyása. Az ilyen be\'ső .részleges fagykárt szenvedő szilva-fák gyengén fejlődnek, koronájuk elsürüsödik, elsöpiiisödk. bemohk fcodik s a fák termése ap)ió s cukorban szegényebb és rosszabb izü lesz, mint az epfészsé\'jes fák termó se; az lly«% alaposan »megfázott« szilvafa a ^nbabetegségekn3k, \'o vábbá a pajzstetveknek is >?vél:et. veknek is könnyebban prédájává válik. (
Sekély lejtésű mezei szántóföldeken a magvaváló szilvafákat egymástól 6-7 méterre, forgntotl föld-ben pedig 8 méter távolsáura kell ültetni. Lejtős területen se ültessük 6 méternél közelebb, mert ha hat vagy nyolc év múlva a gyökerek összeérnek, akkor az amúgy is ke. vésbl>é nyirkos földben száraz nyár esetében nemcsak aprószemü lesz a szilva, hanem a jövő évre szóló termőrügyeket sem tudják a fák kifejleszteni, tehát a fák rendszer, telenül, csak minden második vagy
laj mozdulattal láncba vitte.
— Isti — és Piroska ajkán egy kedves mosoly cikázott, — ne luiragudjon, de én ugy örülök ennek. Én mindig úttól féltem, hogy maga talán kövesei Is minket.
Isti némán lehajolt és szájához húzta Piroska kezét.
Mire visszatértek, már pezsgő aranylott a karcsú |>oliarakban.
—- Tetszel nekem, kedves egy öcsém — mondta Vecsera ur lelkesen és Isti felé emelte a poharát. — Ezzel is azt mutattad meg, hogy derék magyar cin-ber vagy. Különb minálunk. Bn is követni fogom a példádat. Szarvusz.
£« 4iiindonfelől Isti felé emelkedtek, csengtek, csördültck a poharak.
— Szervusz, szervusz — üzengették az urak feléje.
Mintha egy kemény kéreg vált volna le a szivek felöl. Az előbb még merev arcok barátságos mosolyra nyíltuk Meri most már Isti is közéjük tartozott. Egy olyan ember, akár ők maguk. Bár finom, akit a jobb körök is szívesen látnak, de nítgis az ő vérű,, és fajtájuk, akit ők is tegozhctiiek. Persze. No lám, milyen kedves ember. Ha ők ezt előbb tudhatták volna.
Még a rendőrtiszt is megenyhült mosollyal nézett Istire.
C\'.sak Háryné arca maradt mozdulatlan, gonosz és kegyetlen.
(Víg.) i ,
Szllvatermesztés
1937. január 8.
1ALAI MMfcöNY
harmadik évben tudnak csak jelentős terméét adni.
Az ültetési gödör - forgatutlan földben - legyen négyzet alakú, 120 -1£0 cm. méretű, a lejtő irányé, ra derékszögben fekvő oldjilirtl s a föld minősége szerűit legyen az 7Q -80 cm. mélységű. Ha még széle sebb gödröket ásunk, fáink annál szebl*k lesznek. Forgatott földben pedig olyan széles és kerek gödröket kell ásni, hogy a legszebb fa gyökere is kényelmesen elférjen benne. Ha a föld nem tulvizes és nem tulhideg, akkor ősszel kell az ültetést végezni, ellenkező esetben pedig a tél végén, illetve a rügy. fakadás előtt, de legkésőbb rügy-lakadóskor kell a fákat ültetni, de a fagödrökei ezosetben is. még ősszel kell kiásni. A ringlószilva féléket rendszerint 1-2 méterrel nagyobb távolságra kell ültetni, mint a magvaválókat, mert -ezek crösebb növésüek. A ringlószilvák közül a Nagy zöld ringlót és Althann ringlót érdemes saját szükségleten felül is termelni. Ez utóbbit bátran lehet akár 8-10 méter távolságra ültetni, mert igen erös növésű és rendkívül nagy koronát nevel.
Fiatal és a termő szilvajáinkat rügyfakadáskor ködszerűen permetezzük be 1 százalékos bordói lével. Elvirágzás után azonban csak fél százalékos bordói lével szabad permeteznünk. Ezután ismét 10-14 nap múlva megint csak félszázalékos bordói lével kell a permetezést vé. gezni, mert eröáebb folyadéktól a gyenge kis szilvák könnyen meg. perzselődnek és le is hullának. (Ezt a három első permetezést nyugod. tan lehet nyári higitásu mtszkénlé vei is végezni!)
A fejlődő pajzs\'elvek ellen 2 he. tenként kell 1 százalékos kálisz^ip-pan oldatba tett egynegyed száza léknyi gardnnikoUnos, a levéltetvek el\'en - ha csak ezek volnának -elegendő lesz ugyanilyen szappan, oldatba tett egyhuszad .vagy egytized százalékos (100 1. folyadékba B vagy 10 deka) gardanikotinos fü. rösztéssel 2-;2 hetenként, illetve szükség szerint védekezni. A ké. sőbb fellépő levéllyukasztó, follo sitó vagy rozsdagombák ellen 2 hetenként kell 1 százalékos bordói lével szükség szerint permaíezni.
O. Sz. Gy.
Prognózis: Élénk szól, több helyen kisebb eső, havasesö, olvadáspont feletti hőmérséklet.
— Teklntie meg a Kop8tcln ButOT-áruház állandó butorkiállltását ízléses én olo.ó bútorokat kedvező fizetési fel tétolekkol vásárolhat.
— (A postáról)
A nagykanizsai I. sz. m. kir. |>osla-hivntal létszámából pintér Sándor m. kir. poslufclügyelő, főpénztáros 1930, december lió végével 40 évi leszámítható szolgálati ideje alapján véglegesen nyugalomba helyeztetett. A kercske-delem és közlekedésügyi miniszter dicsérő elismerésben részesítette. A lu-vatal személyzete nevében dr. Tholway Zsigmoud jK)stahivatali igazgató, hivatalvezető vett érzékeny bucsut az ünnepelttől.
— (Dr. Szűcs Lnjos piarista tanár)
tárt vasárnap lioeáÜs előadási délutál) G (órai kuzOc^el a városháza, disz-termében. Rendkívül érdekes a tárnája: a férfi szellem és a női -lélek. A kisérő műsoron Farst Magda, a leánygimnázium növendéke szaval. (:)
— (Qról Takács-Tholway a kanizsai frontharcos-bálon)
Nagykanizsán hirek terjedtek cl, hogy a január 9-ro kitűzött front|»sr-cos-hált elhalasztják. A hírek nem felelnek meg a valóságak, a báli változatlan programinál <j-én megtartják. Sőt: — ma érkezett távirat alapján már azt is közölhetjük, hogy a kanizsai froHÜWoos-bálon megjelenik gróf Takács-Tholway országos elnök is, uki a szombat déli gyorsvonattal \'érkezik Nagykanizsára, A főcsoport vezetősége a pályaudvaron ünnepélyesen fogadja az országos elnököt. — A bálon az es-télyi-rnlui, tekintettel a frontharcos-tábor széles voltára, nem kötelező. (,:)
Ofcsvnhjjot mfamezíban szerakozhalik
— (Az öregkereskedehnisták)
budapesti csoportja január 9-én este társas összejövetelt tart, amelynek ke-relében Hajdú Zsigmond tart előadást a legősibb kuliura védelmében világtörténeti, igazságszolgáltatási és vallási kérdések szempontjából.
— Nol téli- é» gyermek-kábátokul most leltári Arakon vásárolhat Schützaél.
— (A Petőfi utl uj elemibe)
már beköltöztették a bútorzatot is és rövidesen megnyílik az iskola a \'la-nuiók számára. A vállalkozó átadta az uj épületet a városnak, most még csak annak ünnepélyes megnyitása van hátra, ami legközelebb megtörténik.
— (Halálozás)
Végli Ödön nyugalmazott posta és távírda felügyelő Somogy csurgón meg. halt. Az elköltözött hosszú ideig volt nagykanizsai lakos és cikkei, érdekes írásai gyakran látlak napvilágot a zfiS/4 Közlöny hasábjain. Kiterjedt rokonság és a tisztelők és jóbarátok sokasága kísérte el utolsó útjára a régivágásu, rokonszenves, értékes lclkivilágu öreg-urat.
Epehólyaghurutnál, epeköveknél, epehomoknál és sárgaságnál igyunk rcggelenköni éhgyomorra egy-egy pohár természetes Ferenc József ke8erüviret kevés lorróvizzel keverve. Az orvocok ajánlják.
— (Nem engedték szabadon Lapdzíák Jánost)
Megirtuk, hogy a nyolctagú Magyar-utcai betörőbundával együtt orgazdaság gyanúja címén letartóztatták Uind. zsák János kískanízsai kereskedőt is, aki fel folyamodott letartóztatása ellen. A törvényszék vádtanácsa azonban hely-benhagyta a vizsgálóbíró letartózta tási végzését, ugy, hogy Lándzsák most a pécsi táblához fordult szabadlábrahelyezése érdekében.
— (10 évi fegyházra)
ítélte a kanizsai törvényszék Végh jánosué kerkaszcxjtmiklósi asszonyt aki agyonverte térjél. Az asszony meg-fcUebbat*! a öiróság iléietét. Ugylát-szik Yéghué meggondolta magát, mert idöközb. u visszavonta teücbbezését és így az ítélet jogerőssé vált.
— (Bélyeggyűjtők Ulálkoxéja) Hétfőn délután 0-tól 8-lg • Pannónia hátsó kistermében.
— Saját érdekében és Őrömére szolgáló meghívásnak tesz elogot, lm a Kopiteln Butoráruháx őixi mübuto. -klál-liu.it mogteklntl, vételkényszer uélkljl.
, "\' .\'; I i
17 Borászati tanfolyam. — 17 30 Goudimel-énekkar. — 18.10 Malolay Tibor előadása. — 18.40 Cigányzene.
— l\'J.10 Kállay Miklós előadása. — 19.40 Hanglemezek. — 20.10 Közvetítés a Helvárosi Színházból. • Megvédtem egy asszonyt.» Vígjáték 3 felvonásban. 8 képb.n. — Az I. felv. után kb. 20.36 Hirek. — A II. felv. után kb. 21.35 Hirek. — Az előadás után kb. 22.15 Idöjárásjelentés. — 22.20 Janina I-\'a-uiilier-llepner zongorázik. — 23 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. —- 0.05 Hírek
Uudjpttl 1L
18 05 Cígányiene. — 18.35 Angol nyelvoktatás. — 19.10 Hanglo,nezek.
— 20.10 Ivgry LiU ónekel. — 20.50 Hirek. — 21.10 Setét György szalonötó-sének műsora.
I tenorcs 6 x 9 filn? előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABORiTÓRIUI,
Fényképezőgépek már P 6.50-tói részletre l«.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fő-ut 5.
17-30 Délszláv dalok. — 19.30 Rá-diózcuékar. - 21 Hangjáték. — 22.20 De Confto zongoraművész. — 2^.50 Jflif.
PénteH
6.45 Torna. — Utána hanglemezek
— 10 Hirek. — 10.20 Idősicn) szemle.
— 10.4á Ifjúság kózJ^méuyvk, -
Dr. I-rankué Németh Anna zongorád.
— 12.40 Hirek. — 13-14.20 Cigányzene. — Közben kb. 13-20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 14.40 Hírek, áruk.
— 10.15 Diák falóra. — 16,45 Időjelzés, Ilire k.
17 Dr. Márffy Oszkár előadása. — 17.30 Révész Margit hárfázik. — 17.55 Sportközlemények. — 18.05 Rendőr-fúvószenekar. — 18.50 Patay Rafael előadása.. — 19.30 Az Operaház előadása .Hegyek alján.» Zenedráma egy előjátékban és 2 felvonásban. — A* I. felv. után kb. 21.05 Hirek — Az előadás után kb. 22.10 Külügyi i.e^vedóra.
— Majd időjárásjelentés. - .22.30 A rádió szalou^vnvkara. — 23.05 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
Uut**** U.
18.20 Uyorsirótanfolyam. — 18.54 Rendőr fúvószenekar. — 19.30 Juliás* Vilmos elóadlsa. — 20 Hanglemezek.
— 21.15 Hírek. — 21.40 A rádió szalon-zenekara.
12 Állástalanok zenokara. — 14 Mois-si lemezek. — 15.15 Locatdli: Kamara-szonáta. — 10.05 Szimfonikus lerne zek.
Í7.30 Zenekar. — 18.10 Szlnmüré^z. lelek zenével. — 19.15 Szórakoztató^ zene. — 20,15 Bécsi szimfonikusok.
— 22.30 A Práter verebei — bécsi zene,, dalokkal.
ElíMiM
<nki a belyl k«w»k»dflkB4í I párosoknál rwosjs b«l j :
1937. minden újdonsága
KIRSCHNER
selymek, uSvetek, ssőwnák, vásznak, étkészlstek
káprázatos választókban
divatAruhAzAbah.
ZALAI KÖZLÖNY
Róma és Berlin ma válaszol az angol francia javaslatra
London, január 7 Olaszország és Németország még csüiörlökön, tste válásról a spa-\' nyol po\'.gárháborúba vajó benem-avatkozás szigorításáról szóló an-gol- francia jegyzékre-
Mint Rómából je\'entik, mindkét állam válasza békülékeny hangú és elvben hozzájárul a semlegességszi gorubb ellenőrzéséhez. \\
A diplomáciai testület a kormányzónál
A budapesti diplomáciai kar <sü-törtökön délben kihallgatáson jelent meg a kormányzónál. A diplo máciai testület újévi jókívánságait Angelo Ro\'-ta pápai nuncius tolmácsolta a kormányzónak, aki Kánya Kálmán külügyminiszter jetenlétében közvetlen, meleg szavakkal köszönte mer? az üdvözlést.
A tábla ítélete elől a halálba ment Ghilláoy József báró
Budapest, január 7 Ghillány József báró csütörtökön egyik barátja lakásán öngyilkosságot követett el. Az elszegényedett bárót n pesti tőrvényszék az elmúlt évben ál-jásszerzö Ígéretekkel kicsalt kisebb-nn-gyobb pénz.csalások miatt 8 hónapi börtönre itélto. A táblán ma tárgyalták volna fellebbviteli ügyét. Búcsúlevelében elkeseredett hangon ír nyomorult sorsáról Azt hiszik, hogy anyagi okok miatt követte el a csalásokai és most az öngyilkosságot is.
Meghalt Somlyó Zoltán
Budapest, január 7 Somlyó Zoltán, az ismert költő 55 éves koráUm Budapesten elhunyt. A inagynr költőgárda egyik legjellegzetesebb alakja tQnt el véle a magyar irodalmi élet porondjáról. Somlyó már hosszúbb ideje májrákban szenvedett
A Vasgárda hóhér-munkája
London, január 7 Bukaresti jelentés szerint s;erdán a Vasgárda kivégezte a listán fel. vett következő ellenfelét- Az áldozat Seatrasco Gons\'.antin, a román ke resztesvltézek vezére, akit lakásán 12 vasgárdista támadott meg és késekkel is tőrökkei összekaszabollak, A szerencsétlen áldozatot haldokolva vitték a kórházba.
Hofher-Schraníz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavágók, Répavágók, Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon: 130.
APRÓHIRDETÉSEK
minden tovébbl s
Egy p*nafiért karékpárt, autót, konyhaberendezést, varróeépet, rádiót, órát, Thermost. fényképezőgépet, IrattAikát, festményt, szőnyeget, Jamboree-lrgvct. manikUr-kéazletet nyerhet a kaposvári kathollkui egyházközség «ors|egyén. A sorsjegyek 1 pengőért Szabó Antal sportüzle-tében kaphatók.
KsátaaS pásilatflsstásrs visá-
rolkat háztarláil Qvea\'- és porcellánárukat Sternnél. <L 4437
Flsji«rAsl«t-bereiidezé8 eladó. — Schlesingcr vaskereskedő, Erzsébet-tér. 25
Szép, Ízléses nyakkendők nagy választékban P 1 50 ért Kaufmann Manónál.
Plalal hizaspár hixmattarl álláat
keres. Orüabaum sütöde, Magyar-utca bL
Hagy választékban érkeztek márkás porctllánok éa kristály üvegáruk Stern itvegkereskedésébe. 4<I7
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Nagykanizsa m város polpármesteiélöl.
27647/1936.
Tárgy : A hadirokkantak kincstári selejtlóval való ellátása.
Hirdetmény.
A Honvédelmi Miniszter Ur a hadirokkantak kincstártól kiselejtezett lovakkal mérsékelt ármegtérités ellenében való ellátáfára a kővetkezőképpen iotézkedett:
Minden hadirokkantnak egy drb kincstári selejilóra van igénye, aki:
1. okmányilag igazolni tudj*, hogy a világháború íolyamán 50-100 százalékos rokkantságot szerzett,
2. községi blionyilvánnyal igazolja, hogy íőldmiveléssel vagy fu-varoiásssl foglalkozik,
3 ugyjnesak községi igazolvány-r.ysl igazolja, hogy vagyon a\'ansága miatt lovat beszerezni nem tud,
4. kincstári selejtlóval eddig még ellátva nem lett.
A 25 százalékos hadirokkanlak lóigénnytl nem bírnak.
A lóigénnyel bíró hadirokkanlak a felsorolt okmányokkal felszerelt kérvényeiket Nagykanizsára a Teat-nevelési és népgondozó kirendeltség cimére (városháza) a lótenyésztési előadóhoz Juttassák el. A vidéken lakó kérelmezők kérvényeiket a jegyzőségek, Illetve a főszolgabírói hivatal utján 1p küldhetik. A lovak kiutalása a kérvények beérkezésének sorrrndj^ben történik. A ló-kiutalásokról a kérvényezők értesítve lesznek.
Nagykanizsa, 1936. december 29.
Polgármester.
1937. |»nu>r 8.
Nagykanizsa megyei város i I polgármesterétől.
27795/1936.
Hirdetmény.
Közhírré teizem, hogy minden magyar állampolgár é eténeV 19-lk évébe való he\'épését annak az évriek január hó 31 napjáig, amelvben a 18-«k évét betölti, fe|elentrnl köteleB.
A bejelentés az előirt minta szerint és erre a célra sto\'gáló bejelentőlapok kitöltése u\'lán történik.
Bejelentőlapok a helyből m. kir. rendőrkapitányság bejelentő hivatalában vehetők át és kitöltés után ugyanoda szolgáltatandók vIsBza.
A bejelentőlapokon az összes adatokat pontosan é» a valóságnak magfelelően kell feltűntetni. A bejHentett adatok valódiságáért a bejelentésre kötelezett, a beje\'en\'és meglörlénté-ért, a bejelentésre köHezetfel együtt a szállásadó (családfő) Is felelős.
1937. évi Január hó 1. és 31 között ax 1919 évben szü\'etett mindkét nembeli egyének (férfiak és n*k egyaránt) kötelesek magukat külön bejelenteni, tekintet nélkül arra, ho«y más beelentőlapon, avagy szüleiknek, vagv hozzátartozóiknak bejelentő lap|án már eddig is be voltak je-lenlve.
Aki a bejelentést elmulasztja, kihágást követ el.
Nagykanizsa, 1137- évi Január 4.
Polgármester.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól.
16338/1936. Ikvsz.
Végzés.
Kk. Vörös UJo» kérelmezőnek végre hajtáti árverés hatályával bíró magánéi-bői leendő eladás* tárgyában a tkvi hatóság megállapltla, hogy ai orosatonyl 743. é» 1171 (ztjkvi Ingatlanok közül a 458/a„ 828/a., 193/c., 53 cs 201/b. hrsz. IngaUa-nokra a tiszta jövedelem 40-ixeres szonátát meghaladó vételt a|ánlatot adtak Farkas litván, Horváth Sándor és neje Varga Rozália s dr. Hoffmann Jánoané is as ajánlott rételár 10o/>at blról letétbe helyezték.
Eaen kérelem tárgyában a tkvl hatóság a 14 000/933 M. E. r. 17 ^ 20. fi-al a 10 000/935. M. E. az. r. 31. és 32. § al alapján a tárgyaláira határnapul 1937. évi január hó 27. napjának d. e. 10 óráját tOzI ki ezen bíróság elé (földszint, 18. ajtószám) s felhívja az Ingatlantulajdonost s a jelzálogos hitelezőket, hogy ezen végzés kézbesítésétől számított 15 nap alatt ésarevételelket előterjesztetik.
Egyben köahlrré leszi a tkvl hatóság, hogy a 828/a. hrsz. Ingatlan 1600 P-s vételárért. a 458/a hr»z. izántó 1500 P-ős vételárért, a 193/c 53. his«. szántó 320 P-8 vételárért s a 201/b. huz. szólő 1100 P vételárért legalább 1%-kal meghaladó vételi ajánlatot tehetnek, a vevők azonban előzően kötelesek legkéióbh a tárgyalás előtti napon déli 12 óráig s vételi ajánlat 10°/o át kitevő bánatpénzt letétbe helyezni.
MegJegyil a tkvl hatóság, hogy az Ingatlanokra Vörös József és neje javára bekebelezett haszonélvezeti jog ezen eladást nem érinti.
Nagykanizsa, 1936. évi december 22. Dr. Wéber s. k. kir. járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
IroditUxt.
Si-.Ródii-, Korcsolya
nagy választékban.
Si-kzintnizás, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
sporlOzletében.
• » U»1«toJ«ono< K,
taiivili olcsói!
!■ minóségll férfiing 2 gallérral . . 6. Sport és galléros
ing......
Férfi színes alsónadrág .... Príma kSper
alsónadrág . . Kemény és félkemény gallér ....
Bélelt bórkesztf O
Férfi kalap . . .
4.—
1.40
1.96
-.88 5.50 6.-
Szép pijamák olcsó árban
Bróhyai Divatház
Horthy MiklAs-ut I.
iHrtalunUttl igltbii: Hllilil MENETRENDJE
érvényei 1936. október t-töl. ErxB.b.t-fér—Va.utéllomA.
V«utilloniáua
441
590 9 29
H 1«
1309 1320 1366 16 25 I7« 1806 19 50 21 36 23 05 2336
«J
« 3
I etenyei menetrend
Utwiyíríl Ind. Nt(ybu<lMá/ól In
8 46 Ni«kinUiár« írt. 8 05 14 00 Lelenyíre irk. 1510
I* ViXW-.tl MMBKt* .\'MNWMifltUtfaM. -
MM
2002/1936. P. M. rendelet alapján készült
Vámf eljegyzésivagy
Vámcserektinyv
(Szállítási bárcakönyv)
hitelesítve * 3-20
Kapható a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, Fő-ut 5.
RL autttbari n»«
|MM Mm. tw 1 iroiy.)
77. Évfolyam 6. szám
Nagykanizsa, 1937. |anuér 9 szombat
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY

U HmOtKMi PW i, nám.
Felelőt sxerke*ztó: Barbarits Lajos
FJ6!lxe«sl ára: egy bóra S pengó M SÍM Sxerkasxt&atfi ém kUdóh^UU . 74 a
Biztató remények
Az angol-olasz középtengeri egyezmény az újesztendő legnagyobb eddigi eseménye. Európa e kél hatalmas ors?ága másfél esztendőn keresztül veszedelmesen Bzembenállott egymással, ami már-már súlyos gondot okoo\'.t a béke szeleme fenntartásának. Emlél.ezc-tes, hogy az olasz-abesszin gyarmati vállalkozás alkalmával Anglia mily határozott álláspontot foglaltéi a szankciós politika melleit. Főként Anglia volt az az állam, amely n népszövetségi elvekre támaszkodva, leghatáro;ottabl>an szállotl síkra a megtorlások éleibeléptetéséérl s ra-lóban létre is jött az a széleskörű, szinte egységes fellépés, amelynek veszélye Olaszország vállalkozását kudarcba akarta fullasztani, örök Időkre a dicsfiség glóriája öve/l az olasz hadak vezéreit s az abesz-szín törzsekkel harcban állott olasz katonákat, de az itthoni polgári lakosságot is s főkéjnt a Ducet, hogy még az ilyen széleskörű, úgyszólván az összes európai hatalmakat magábanfoglaló fellépés dacára is siker koronázhatta az abesszin vállalkozást.
Ezekben az időkben Olaszország alig talált maga mellett néhány hűség, s baráti államot. Egyetlen kéz ujjai soknak bizonyullak arra, hogy Olaszország megszámlálja barátait Ezek között legelső volt a magyar nemzet s igy mindenki előtt természetes csengése volt annak a milánói beszédnek, amely Magyarországot oly magasan kiemelte a többi nemzetek közül.
Még Ilyen körülmények között is meg kell azonban jegyeznünk, hogy bármily fenntartás nélkül, teljes őszinteséggel és bátorsággal állottunk ls az olasz érdekek mellett, mégis óvakodtunk attól, hogy ezzel az állásfoglalással veszélyeztessük azokat a szálakat, amelyek bennünket Anglia felé is kőinek. A magyar külpolitika iránya határozottan Ró ma felé vezet, de ugyanekkor mindig ápoltuk és nagyraértékeltük az Angliával fenntartott baráti kapcsolatokat. Emlékezetes, hogy ami kor gróf Bethlen Islván a magyar külpolitika útjait egyengette, egy évtizeddel ezelőtt, tekintele Olaszország felé irányult, de ugyanakkor látogatást tett Angliában is s rem csak a hatalmon volt kormányköröknél, de a királyi udvarnál is. Ettől az időtől kezdve indult meg az ^erőteljesebb érdeklődés angol rísz ről irányunkban, aminek reális képét megadta már az a tény, hogy az akkor aktuálissá vált népszövetségi kölcsön jegyzésből Anglia irá nyunkban érzett bizalomból dere kesan kivette a résrét. Ami ezután történt, az msssze túlhaladja az idegenforgalmi kapcsolatokat, mert az angol közvélemény igen széles rétege nemcsak érdeklődik irányunkban, de állásfoglalás s:em pontjából is pálcát tört a magyar revíziós törekvések mellett.
Róma és Berlin válasza után van még remény a nemzetközi nehézségek leküzdésére
Az olasz közvélemény Franciaországot okolja a jegyzéket követő csalódásért — London bizakodva itéli meg a válaszokat — A francia-török háborús veszélyt a Népszövetség ülésének elhalasztásával szeretnék csökkenten/
Minden fronton győzelmesen nyomulnak előre a spanyol nemzetiek
Madrid, január 8 A nemzeti csapatok befejezték a szerdán megkezdett véres csatát. A csata a nemze iek fclíny;s győzelmével végződött és miután a vörös kormánycsapato\'í megfutamodik, a nemre\'iek az előrenyomulást azon nal lolytatták és még folytatják ma is. A vörösök nagyon ;o\'« fegyvert hagytak hátra. A csntatéren nagy számban hevernek a vörös holtks tek is.
A nap folyamán és a harcok alatt a vörös csapatokból igen sokan pár-toltak át a ném etiekhez. A ren.zc tiek ezeknek kezébe nem adnak fegyvert, hanem hid és útépítés >k né> használják őket
A déli fron\'on a rondái szaktszon szintén győzelmet arattak a nemze-
tiek. A harcokban eiSsJtt a malagai forradato.il szervezője és vezére is. A vörösök általában mindenüti nagy vereséget szenvedtek és ex csak fokozta az amúgy is nagy elkeseredést.
Páris, január 8 Mint a Matin madridi tudósítója jelenti, Miaja szovjet tábornok és Fekete Lajos tábornok között a madridi kudarook miatt súlyos nézeteltérés támadt. A Madridot védő vörösök, vezéreik veszekedését látva, még jobban elkeseredtek és teljes fegyelmezetlenséggel kövcte\'ika jobb élelmezést és a jobb bánásmódot. Az elkeseredés a vörös#; táborában Írja a lap tudósítója -Igen nagy.
Hol hogyan látják Berlin és Róma válaszát
Berlin
A német válaszjegyzék nyilvános ságra hozatalával kapcsolatban a némei sajtó azt Írja, hogy most Pá rison és Londonon a sor, hogy bebizonyítsák, mennyi-e veszik komolyan a spanyol belhákoruban tanúsítandó semlegesség ügyét.
Pária
érkezése után feks\'eges minden perc időt elveszíteni, azonnal meg kell tisztítani a spanyol harc terekel
minden olyan egyéntől aki n|;m spanyol.
Róma
Az olasz sajló bőven fog\'ulkozik a válaszjegyzékkei és nem titkolja, hogy az olasz válasz csalódást fog kelteni Párisban <s Londonban, és az egyálta\'ában nem lesz a szovjet Ínyére- A jegyzékben foglaltakért egyedül Páris felelCs, - Írják a lapok a megsér\'ett bensmavat! o á« ügyérc célozva.
London
Az angol sajtó bizakodó hangon foglalkozik a spanyol belhálx ruval kapcsolatos semlegességi javrslutra beérkezett német és olasz válasszal A lapok azt irják, hogy a két jegyzék legalább tárgyalási alapul szolgálhat. A legtöbb lap ehhez hfcwaá teszi, hogy a felmerült nehézségek nem leküzdhetetler.ck.
A franoia sajtó figyelmét is leköti a német és o\'asz válaszjegyzék, an nak ellenére, hogy az o\'asz vá\'aszl még nem hozták nyilvánosságra. A Popoulaire szerint a két válasz be
Kibontakozást keresnek a francia-török konfliktusban
Páris, január 8 A francia külügyminiszter azt a javaslatot terjesztette a párisi török nagykövet elé, hogy a Népszövetség ülésének elhalasztását kérje
Egyelőre még nem látják, mi volna az a megoldás, amely mindkét
felet megnyugtatná A török nagy köve«* mindenesetre kijelentette, hogy Törökországtól \'ávol áll,hogy
egyoldalúan felmondja a francia-török szerződést és önkényeden módosítsa a szandzsák je\'e i\'egi helyzetét
Lehet-e tehát nemzet, amely oly őszinte örömmel fogadná az anfol olasz Földközi-tengeri egyezmény aláírásának hírét, mint a magyar? Másfél esztendővel ezelőtt minden okunk megvolt arra, hogy fájlaU juk a két ország közötti nézeteltéréseket, de most. hogy már nem ellenséges szemekkel méregcili egymást, hárem öt pontba foglalva olyan egyezményt kötöttek, a
mely nemcsak a két\' ország közötti békét biz ositja, de E\'irópa nyugal mának is alapja lehet, komoly ívmé nyéket kelt oly Irányban, hoc\\V Európa feje felől ismét el leheled
hárítani a legkomolyabb vészedéi meket. Megegyeztek mindazokban a lényeges kérdésekben amelyek kormányaik politikáját és a nomretkö?! közvéleményt eddig jo,;gaI nyugta, lanitolták. Most már nincs símmi akadálya annak, hogy ugv Anglia mint Olaszo.-szág együtt ker.ssék az európai kibont Mozás íehetís: geit. Ez annál nagyobb értékkel bir, mert azt konstatáljuk, hogy Spu nyolország földj.\'n az el\'enté\'es :sz-mék kon.oly megütközése történik s szinte ugy tűnik, hogy már-már nem is fes\'vörharc folyik Hispánia földjén, hanem odakoncentráléxtik
a szélső baloldali világszemlélet erőkifejtése. De aggasztó tüneteket ölt a baloldal felé o\'ódó francia helyzet is. Érthető ha Anglia olyan államokkal is keresi a biráti kapcsolatokat, amelynek fejlődési irá nya azt mutatja, hogy azok megindultak a hatalmi ertisöd^sbon s Icájuk épiteni lehet. i
A magyar nom/et a maga helyz.\'ti súlyával nem lehet érdek e\'cn az olasz-angol baráti kapcsolatok ki szélesedésében. Az újesztendő kül politikája tehát bida\'ó iemények*t nyujt számunkra
a
zalai Közlöny
1931. január tf,
Vér-, bőr és Idegbajosok igyanak teggelenként felkelénkor egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvizet, mert ez mindig alaposan kitisztítja és méregtelenlti a gyo-morbólcsalornát 8 ezenkívül az emésztést és az anyagcierél is jótékonyan befolyásolja. Az orvosok ajánlják.
Mi mindent hoz az uj esztendő?
A látóhegyi csillagvizsgáló horoszkópja az 1937. esztendőre
Az amerikai sajtó a bolsevizmus elleni védekezésre szólítja fel az EgyeeUlt Államok népét , Newyork, január 8 AHearst-sajtó ma vezércikkeiben - amely valószínűleg maga Hear«t Vilmos tollából való - a kommunizmus ellen egységes állásfoglalásra és védekezésre hivja fel az Egye. sült Államok népét.
A vörös veszély fenyegető réme oly közel van Európához, hogy egyetlen állam sem nézheti ezt többé tétlenül, hanem kell, hogy védekezzék ellene. Ezért emelkedett a magasba a fascizpius ökle, hogy le-suj.son a kommunizmusra és megfőj ison minden államellenes megmozdulást. Németország és Olasz, ország nem azért szervezte meg haderejét, hogy Franciaország és Anglia ellen hadakozzék, hunem azért, hogy sakkban tartsa a szovjetet. Minuaddig nem lehet szó íe. szerelésről, amig a vörös rém fenyeget. ( ,
Julianna és férje Tirolban töltik mézeshetelket
Bécs, január 8 Juliunna holland Irónörökösnö és férje Tirolban töltik inézesheteiket. Az Innsbruck melletti Igls fürdőhely igazgatósága értesítést kapott, hogy a fiatal pár pénteken érkezik oda és ott több hetet fog tölteni.
Dráma az erdőn
Sátoraljaújhely, január 8 A közeli erdőben Németh László vadőr három vadorzót ért tetlen. Amikor felszólította őkel, az egyik vadorzó rálőtt, ugyanebben a pil. lanatban elsült a vadőr fegyvere is., A vadőr elvánszorgott a közeli irodába, az egyik orvvadászt az erdőben másnap holtan találták. A nyomozás megindult.
Pusztít a náthaláz
Newyork, január 8 Az amerikai náthalázjárvány egyre terjed és egyre több áldozatot követel. Az utóbbi napokban csak Newyorkban 88 halálos áldozata vol\' a járványnak.
Földrengés
Budapest, január 8 A budapesti földrengéstani intézet csütörtökön dilután 6500 kilométer távolságból 3 és fél órán át heve földrengést jelzett.
Az újév első napjaibau aerü-nek tartottam, hogy leikeressem városunk legilletékesebb jövendőmön\' dóját, a iátóhegyi csillagvizsgálót, megállapittalni vele ennek nz évnek a horoszkópját.
Már egy párszor Leszámol-am erről a tudós emberről, aki a hegyen felállított hosszuesövü messzelátójá-val vizsgálja a csillagokat, ujakat fedez tel es számításaiból a jövőt megjósolja. A múlt évben megjó. solia az abesszin háborút, a jó termést és az angol trónváliozást. Érthetetlen számaiból kihozta a spanyol forradalmat ts ezekuián mi sem természetesebb, mint kíváncsiságom felvitt hozzá, hogy megtudj jam tőle, mit rejteget az i(J37es év.
A csillagvizsgáló most nem a szabad ég alatt, hanem szobájában az asztal mellett íogadott- Regi ismerősként üdvözölt és amikor elő. adtam neki jövetelem célját, örömmel szaladt u messzeiáiójához, amelyet segiiettem neki kicipeuii ts egy szabad kis helyen csövét az égned irányítva felállítani. Kezembe pa-pirt és ceruzát nyomott és meghagyva, hogy diktálását pontosan es sorjában vesiem papirosra, belo-nézett a távcsőbe. »
Eleinie lorgatta a messzelátó!, mert nem találta meg a jövendő-mondó csillagot, de egyszerre megállapodva, hosszura húzta ki a tokjából és odakiáltotta nekem sejtelmesen az első számot.
- Százegy.
Leírtam es tovább figyeltem-Most egymásután diktálat a kö-vetkezőket.
— Kilencvenhét, tizenhat, negyvenöt, majd rövid kis szünet után harminchárom, kilenc és nyolcvannégy.
Mindent pontosan leírtam. A sinus szög és Sllberer Boriska és a háború
Odahívott a távcsőhöz, amelybe érdeklődve belenéztem. Ilyenkor mindig nagyon kíváncsi vugyok.
Látja azt a négyszögletes csillagot ?-.. I
Nem akartam megbántani, így habozás nélkül ráhagytam, hogy látom.
- Annak egyik átlója sinus szög alatt hajlik a Pegasushoz, amely csalhatutlan bizonyítéka annak, hogy Silberer Boriska által bemondott jó és bő termés nem fog bekövetkezni. Sőt ellenkezőleg.
Most eltolt a messzelátólól és maga nézett bele.
- Az általam felfedezett uj csillagok futási pályájának eltérése szerint a mostani fenyegető harcok ki fognak szélesedni. Két európai nagyhatalom fog egyelőre a háborúba keveredni és egy másik nagy. hatalom pedig lgen sokat fog ve-sziten az erejéből-
- Itt látom a bujdosó csillagot, amely keresztezi a fiastyuk elmaradt darabjait- Ez a mi országunkra lehet befolyással.
Nem hiába agrárállam vagyunk, gondoltam a fiastyukot bámulva.
Egy kis számolási hiba és a
politikai kilátások
Emberem hangosan számolni kezdett.
-- Százegyből ha leveszünk ki-lencvenhetet, marad hetvennégy.
Bele akartam szólni a számolás ba, amelynek esetleges tévedése felborulással fenyegette az egész ho roszkóp valódiságát, de az emberem már megelőzve, kimondotta a további jövendőt. , . , »
- Magyarország gondjai kissé felszabadulnak. Ha jól látom, tavasszal politikai változás van uz előtérben, amely .eddig nem ismert nevekei fog felszínre hozni. Két halálesetet látok, amely nagyobb gyászt fog eredményezni.
Egy pillantást az általam leirt számokba vetett, majd uj^a a csöba nezve, tovább folytatta.
- Mindentől eltekintve, csak a ku korica le rmts lesz bőséges, amely mindenért kárpótolni fog bennük ket.
Ezen utóbbi megállapításánál ismét a fiaslyukra gyanakodtam. De nem mertem megkérdezni, hátha elárulom járatlanságomat.
Elvette a szemét a rmsszelátótól és újra a felirt számaimat nézve, hadarva mondotta a következőket.
TÓmeg - szerencsétlenség,
tüz, forró nyár
- A tizenhatos szám nagy tüzet jelent, e negyvenöLös és a harminc-hármw egy nyári tömegszerencsét-lényégét, a kiienots egy előkelő es. küVőt, a nyolcvannégy pedig na-gyon forró nyarat.
Újból engedelyt kértem, hogy belenézhessek az égi világba, amely tündökölve tárta elém és hozta közel hozzám a csiilagbiroda.om szikrázó millióit. Annyit meg kellett állapitanom, hogy ilyen nagyszerű távcsövet még csak itt láttam, u mellyel ugy utazik az ember a mosolygó holdvilág széles tányérján, hogy szinte kezével gondolja elérni annak foltos felületét.
Valahonnan ének hangjai ütöltók meg a füleimet. Sietve elkaptam fejemet a csőtől abban az ijede.em-ben, hogy a közel hozott égvilág valamelyik bolygóján mulatnak az emberek. Aggodalmam felesleges volt, mert csillagvizsgáló mesterem megnyugtatott, hogy a szomszédos pincében már Szilveszter óta megszakítás nélkül d ár időzik egy tár. saság. A pince ablakából egy öreg nénike kiállolt ki ránk bosszúsan, hogy huzzuk már be.ezt a szamár, ságot, vagy tárgyalgassunk csende sebben, mert ha dolgunk van a csillagokkal, azt intézzük el nappal és nc zavarjuk az embereket éjjel, amikor mindenki aludni akar.
Ebben sietve igazat adtam neki, mig csillagvizsgáló emberem szar badkozva mentegette a nénikét, aki
Így megzavarta a további tudományosságunkat.
A horoszkópos összetolta a távcsövét, én meg gyoisan feljegyezve a hallottakat, lábujjhelyen, hogy az anyókát fel ne zavarjam, elindultam a hegyen lefelé, zsebemben a tllokzatos számokkal, egy évre előre tudva a sejtelmes jövőt.
Lérttat ftdöu
EMLÉKEZTETŐ*)
január 9.
FrontharcoB-bál fél 10-kor az Iparos-azékházban.
Január 10.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr Sztlcs Lajos ós Beér Oyula
Iparoakör tréfás JelmezeatJe fél 9-kor-
Január 13.
Az Irodalmi Kör I. vita-délutánja 6 órakor a zeneiskolában.
Jannár 16.
Felsőkereskedelmit végzettek bálja 9 órakor -^Kaszinóban
Vasutasok (VOQR) operett-előadása és táuemulatflóga az Iparoskörben fél 9 kor.
Jannár 17.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Vértesi Frigyes.
A HONSz hangveraenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid).
Jannár 23
Evang. Nőegylet műsoros estélye az Iparos-pzékhazban.
Január 24.
Liceális előadás a váróS^áján 6-kor Magas Mihály.
NTE táncestély a Koronában délután 6 órakor.
Jaaatr 31.
Liceális előadás a városházán 8 kor dr. Holfmann János.
Február 2.
Liceális előadás a városházán 5-kor P Clrfusz Viktória.
Február 6.
Szanatórium-piknik az Iparoskörben.
Február 7.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr Krátky István
Február 14.
Liceális előadás a városházán 8 kor Révay József.
Február 21.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Gárdonyi Lajos.
Február 28.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos.
Március 1.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai
estje a színházban.
Március 7.
Liceális előadás a városházán 6 kor Szudoy Géza.
Március 14.
Liceális előadás a városházán G-kor dr. Halász Pál.
Március 21. ,
Liceális olöadás a városházán G-kor Flschel Lajoe.
*) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
•=» Leltározásnál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. SchQtz.
Ftapper gummi csodafiiző Selyemharisnyák
Estélyi Amazon-melltartó
Szomolányinál
1937. Január 9.
16 hírek a nagyvilágból
Szünőben a világ gazdasági vél sága. Amint Genfből jelentik, számos tekintetben a világgazdaság teljesen kilábolt a válságból ós eb érte, sőt meghaladta a legutóbbi fellendülés legjobb évének; 1929-nek jelzőszámalt. Ez derül ki a Népszövetség december havi szám adat-közleményéből.
A buza hivatalos árfolyama el érte a mé\'ermázsánként 20 pengőt
A budapesti tőzsdén jegyzett részvények értéke 1036-ban "538 millió pengőről 959 millió pengőre emelkedett. 1!)29 óta nem volt ilyen erős éve a magyar tőzsdének.
A magyar- svájci külkereskedelmi foigalom 1936-ban 40 százalékkal emelkedett Magyarország javára.
A Jíemzeti Bank mérlege szerint az ércfedezet aranykészlete 1936-ban 5 mil\'ió pengővel, a valuta és deviza-készlet 9 millió pengővel emelkedett.
Sopron vános 1936 évi adó^elő-Irásb 2,121.6432 pengő volt. Az cl-mull évben közel 20 000 pengővel több adó folyt be, mint amennyi ki volt vetve.
Angliából 70 százalékkal több volt a karácsonyi wcekendre a kontl-nesre utazók száma, mint az előző karácsonykor. A londoni posta most karácsonykor eddig sohasem ta pasztalt rekord forgalmat bonyolított le-
Az angol munkanélküliség statisz tikája 1936-ban félmilliós csökké-nést mutat ki.
Budapest külföldi idegenforgal-ma 20 százalékkal növekedett 1936-ban.
Kelemen Ferenc Írja az UJ Világ c. közgazdasági hetilap belső vezér cikkében: »Az elmúlt esztendő a relatív nyugalom éve volt ..«
Az amerikai gazdák jövedelme 1935-ben 8 és fél milliárd dollár volt, 1936-ban 9 és fél milliárd dollár fölé emelkedett.
A belgrádi nemzeti l>ank évi jelentése szerint Jugoszlávia gazdasági helyzete 1936-ban a folyamatos javulás jeleit mutatta. A kedvező ipari konjunktúra következtében az ipari munkanélküliség a minimumra csökkent.
A/ IBUSz 1936 évi jelentése 30 százalékos forgalom-emelkedésről számol be és a kedvező idegenfor.
ZALAI KÖZLÖNY
galmi konjunktúra hatását az eg^sz gazdasági életlen kimutatja.
A. Alföldön oly nagy a keres\'el ingatlanokban, hogy a földárak 30 százalékkal emelkedtek.
A magyar textilipari kivitel az el inult évben hatalmasan megnöveke dett. Az ipari kivitel - Írja a Ma gyar Közgazdaság - az uj esztendőben kedvező előjelek mellett indul.
Naptár 1 Január 9. szombat. Rom. kat. Julián vt. Protestáns Marcell. Izraelita Tebet hó 26.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Fekete Sas" gyógyszertár és a kiskanizsal gyógyszortár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Vadnay László miitirmüvi ■ Havi 200 fix
Páger Antal Havi 200 fix
Uray Tivadar Havi 200 fix
Jávor Pál Havi 200 fix
Salamon Béla Haui 200 fix
Bársony Erzsi Havi 200 fix
Ftilöp Magda Havi 200 fix
Városi Mozgó Z\'A
Előadások hétköznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor.
Egy öreg vasutast elkapott a robogó mozdony dugattyuja
Az andráshldai átjárónál egy részeg gazda szekerét gázolta el a vonat
Halá-\'os vasúti gá-olás történt ml-nap a Nagykanizsa szombathelyi vonalon. Amikor a Nagykanizsáról indult személyvonat Vasvár elé ért, a sinek mellett dülöngélő emberrel találkozott. Mint megállapító\'tsák,az Illető Gangl Sándor 55 éves felső, oszkói nyugdíjas vasutas volt, aki Vasváron járt. több ko~csmában megfordult és kissé beborozott. A dülöngélő vas-itas a mozdony dugattyújának esett amely teljesen szétroncsolta álkapcsát és koponyá-ját. A vonat azonnal megállt, cL; nem vették fel a súlyosan sérült vasutast, akit csak a következő. Szombathelyről jövő \\onut vitt !*> Zalaegerszegre. Mire a vonat az emberrel Egerszegle ért, kiszenve-
dett. A nyomo\'ás megindult, kit terhel a felelőség és miért nem száili\'ották a súlyosan sebesült vasutast Szombathelyre, ahol talán még meglehetett volna menteni az életnek, s
Még egy részeg ember került minap a Vonat elé. Egyed Ferenc 32 éves klsiengyell gazda Zalaegersze-gen jártában alaposan felöntött, meri amikor kocsiján hazafelé Indult. a lovakra bizti a járást. A kocsi éppen akkor ért az andráshidai átjáróhoz, amikor a Zdalövő er.er szegi vonat arra haladt. A mozdony elkapta a kocsit, Egyed a kerekek aiá került. Súlyos á lapotb^n s^álll tolták az egersze^i kórházba.
A bajosai malomárokba fnlladt az eltűnt fityeházi köteles
A vízbe fagyva találták meg a napokig keresett ember holttestét
Murakeresztur, január 8 (Saját tudósítónktól) Nemrégen Fityeháza községbe! eltűnt Karafiát Vi»ce. nős. kötélgyártó A faluban különféleképpen kommentálták az esetet, voltak, akik tudni vélték, hogy otthon összeveszett hozzátar. tozóival és elkeseredésben világgá ment. Csakhamar kiderült azonban,
már hosszabb Idő óta lehetett a vízben. A holt:est l>ele \\olt fagyva a malomárok vizébe.
Jelentették az esetet a murake-reszturj csendőrségnek, ahonnan) egy járőr ment ki a helyszínre. A njomozás sz.rint valószínű, hogy Karafiát ittas leheteti <s ilyen álla-pótban került a malomárokba, aho-vc belefulladt. Holttestét beszállilof-ták a fityeházi temető hullaházába és jelentették az <se.ei a nugykani-zsa. kir ügyészségnek. Mi itán bűntény esc..- nem íoio? fenn a kir> ügyészség kiadta a temetési enge. delyt.
„\\ rejtelmes esztendő"
hogy Karafiátnak eszében sem vo\'l öngyilkosnak lenni, s3t nipgyonl derűs hangulatban ment át a más világra.
Az eltűnt kötélgyártót ugyanis ke resni kezdték mindenütt, de hiába. Mos azután arra járó emberek a bajcsai malomnál az árokba fulladt embert találtak, aki a jelek szerin*
Mindi n iijtfv csodás .titkokati r«j. \'egét magában. A gyarló cinben ész kíváncsian fürkészi a jeleké\', amelyikből a jövendő\' megismerheti. Az
• égi jelek» mclle\'t elemezni igyekszik maga\' az uj esztendő évszámát és ugy «al5lja. hogy már maga az l!£l7-es szám sok érdekes csoitor.o-si.asra ad" alkalmat. Mert ha össze-adjuk ez esz,endő két etsö számát, az t-et és tt-et, akkor 10-et kapunk, a két utolsó számot, a 3-at és a 7-et adjuk össze a végeredmény akkor is 10. Ezek összege 20. Viszont, ha az első és utoísó számjegyet adjuk össze, vagyis az t-et és 7-et, akkor 8-at kapunk, mivel pedig a kót belső számnak, a 9-nek és 3 nak ösz-szogo 12-öt ad, ezekből végösszegül \'ismét 20-at knpuiflc. De ha a kétszer szereplő 20-hoz. ismétlődésének meg-felefően, két nullát csatolunk, megkapjuk a sokak előtt csodás -2000. évszámot. Így mindazok, akik a bibliai ezeréves birodalom > eljőve-\'telét* számítgatják, az 1937-ik évet joggal t\'kintlictik az ezeréves biro-daxórm11 Előhírnökének.
es
filléres árakon
9W &
4
zalai közlöny
1937. január 9.
Egyhónapi fogházat kapott a levente, aki megütötte oktatóját
Az egerszegi 48-asok
nagysikerű bajtársi vacsorát rendeztek, amelyen a város vezetőin kivül a 48-as bajtársak, közlegény és parancsnok, ösz és fiatal szép számmal gyűltek össze. E vacsora keretében avatta fcl a kis tálor a »vér és könny* serlegét. Jakabffy Antal ser\'egavatójában rámutatott arra, hogy a 48-as ezred minden tagj; megállta a helyét és bármeny. nyi hibája is van a magyarnak: a hazáért áldozni ugy tud, mint senki más. »A háborút, mondotta, nem mi resztettük el, de a csonka hazát igenis mi tartottuk meg-« Osz-szetarlozásra buzdi\'otla a bajtársakat, hogy a magyar társadalomban elfoglalhassák az őket megillető helyet. »A bajtársi érzés él: ha vér kell, ott leszünk, ha verejték és könny csorog, összeszorított fogakkal megyünk és meg nem torpanunk, csak egy legyen örök nagy cs ragyogó: Nagymagvarország* -fedezte be beszédét Jakabffy Antal. A továbbiakban Mikul\'i Szigfrhd, Wassermann Frigyes, Briglevics Károly és Czobor Mátyás mondottak pohárköszöntöket.
összedűl az egregyl templom
Keszthely, január 8 Héviz közelében van Egregy kis. község, amelynek nevezetessége a Szent István korabeli temploma Keszthely és Héviz vendégei szí vesen keresik fel a régi templomot, kérdés azonban, hogy a nyárig megmarad* az. A templom tornya ugyanis megingott és ledüléssel fe nyeget Keszihely c\'s Héviz a BIB közbenjárását kére és mozgalom indult meg, hogy a vármegye is lépjen közte, sürgésen javítsák ki a templomot, nehogy a leomló templom maga alá \'em.ss .n néhány einl)ert.
Aki túlsókat evett vagy ivott és rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes „Ferenc József" keseiüviz igen gyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a belelt és felfrissíti eflé»z szervezetéi. Az orvosok ajánlják.
--
KÖNYVEKRÖL
írja BARBARITS LAJOS
Bródy Lili: Első ütem
Amikor Bródy Lili a .Manci.-val feltűnt, volt az írásában valami divatosan riporLszerú könnyedség, nem\' az írónak mély, hanem a riporternek érdekes látásával. Ha megmaradt volna az írásnak a/.on a sikján. talán többet ért /volna el, mint ahova az < lilső üleni\'-mel jutott.
Bródy Lili ugyanis uj könyvében \'/efefUinalníRus melységekbe meritlt és ezen a területen nagyon nehézkesen mozog. Az elmélyülésből ködös szenvelgés lesz és az ember nem is igcn tudja, de semmi esetre s«m érzi, hogy mi körül gomolyognak a zűrzavaros, végtelen képzettársítások. Egy iskoláshány lelki és érzelmi válsága a téma: helyzete a családban, ahol a szülők elváltak és első szerelme. Cselekmény jóformán nincs is. De ez nem volna baj, lu» a belső történések nem fulladnának egyhelyben to|>ogó, kusza, esi náltvirág-filozofálgatásba és sokszor -fárasztó unalomba. Olyan ez a könyv, mint az első, váratlan siker után az írónak egy nagy, kamaszos nyújtózkodása. ami a lék-krajznak számára nehéz világában beletéved a légürességbe, a kellőleg nem motivált tények zavarosába, az önmagáért és szavakért való, sokszor jelentéktelen okoskodások
Egyik vasárnap történt, hogy egy kisebb leventccsoport kiindult foglalkoztatási helyére, a városháza udvarából. Sipos leventeoktató vezetése mellett. A sorból az egyik levente, Andi András kilépett és ugy látszik meg akart lógni a foglalkozás elől. Az <y#r oktató azon: ban észrevette, utána ment. meg-fogla a levente karját, hogy visszatartsa a sorban. Andi az oktatóra támadt, hogy ha nem ereszti el, akkor megüti. A vakmerő legényke
Adóügyi emlékeztető
Törvényes rendelkezések értelmében a jövedelem-, vagyonadó és álpdános keresed adó bevallásának kötelezett-fége alól mentesítve vairtíik mindazok nz adózók, akiknek előző évre jogerő, sen megállapított általános keresel!, Illetve jövedelemadó alapja a 10 000 pengőt, vagyonadóalapja pedig a 200 ezer pengőt ne:n haladja meg. Kzt\'n úgynevezett kisadózóknak az elmúlt évre megállapított adóját uj kivetés melfőzé-sévcl kell a folyó évre váltó-zatlanui\'álirni. Ha az adózó jövcdelmé-ben változás állott volna be é-s a .lerögzített adóalapot a fofyó évre váltom zatlaniit áthozni bármilyen okból is sérelmesnek tartaná, a^jp\'nik újbóli megállapítását január hó végéig kell kérnie dz illetékes királyi adóhivatalnál. A bélyVgmentes kérelemhez szabályszerű bevallási kell meglékelni, mert a bevallási- iv nélkül a kéa-lmet visszautasítják.
Szőlősgazdák figyelmébe
A ni. kir. földművelésügyi miniszter a rézgál le árát 1M7. évre q-kint 55.90 pengőben állapította meg. hz az ár ab gyártelep, csomagolással, készpénzfizc-rfVssei "firicndő. A 1 százalékos fázisadó a vevőt terheli Bizományosok és kereskedők t q-nál nagyobb tételnél
túlzsúfolt tömkelegébe.
Az .Első ütem. szereplői szétfolyó lelki papirmasé-figurák, ugy járnak-kelnek a saját életükl>en, mint körvonalak nélkül a mozivászonra vctitell emberek. Még ha beszélnek. akkor is csak olykor esik egy egészséges, élet-izü mondat az ajkukról.
A sok mesterkélt és feleslegesen terjengős okoskodás/a < Manci. közvetlen stílusát is nehézkesebbé tette. .\\cm mindig meggyőző hasonlatok, szóképek, visszatérő motívumok (az -igazi,, a •guggoló törpék. Eszter fejében, a színes eukor hasonlat, vagy amikor nz associatio idearuin láncában a csend-ből az órához, az él-\'ttől a parizerhez, a lélektől a lépcsőházhoz jutunk cl Bródy Lili metafora-utvcszlöiben).
Talál azonlran az olvasó szép és irói szenipontMl értékes részleteket is uz .Első ütem.-lKJn. Ezek a fő-alak, Eszter körül cso|)ortosulnak. aki — ugy látszik — átélt figurája Bródy Lilinek és ezért jutottak hozzá őszinte, meleg vonások is. Ahogyan Eszter találkozik Bónay Gyurival, ahogyan fel-támad benne a szinte szikrázó ellenállás az ébredező szerelemmel szemben, ahogyan félti az apját az édesanyja uj házasságától, ahogyan az iró és az irás viszonyát analizálja, stb. valóban sikerült, mélyből Jelszakadt, finoman szavakba öntött részletei a belső zajlásoknak. Szívesen ítéljük meg Bródy Lilit ezeknek nz oldalak nak alapján, mert tehetséges és becsű-
csakugyan felemelte karját, hogy megüsse az oktatót, de Sípos az ütést karjával felfogta, de az inzul-tálás tényleg megtörtént.
A magáról súlyosan megfeledkezett leventét feljelente\'.tJék\'és ügyét most tárgyalta Makáry Vilmos törvényszéki tanácselnök- Több tanú kihallgatása után a törvényszék hatósági közeg elleni erőszak vétségében mondotta ki bűnösnek Anfciit és ezért egy hónapi fogházbüntetésre Ítélte- Andi felleblxizjett.
57.97 pengőt tartoznak számítani, míg 1 q-nál kisebb tételnél 57.97 |>engő és 1.5 fillér felszámítandó kg-ként porlás
címén.
a földművelésügyi miniszter n közvetlenül (direkt) termő amerikai szőlőknek csemegeszőlőkké való átoltá-sára nemes fajtájú cseincgeszőlövesz. szőkét ingyen bocsát az érdekeltek ien-dclkezésérc. Az ingyenes oltóvCsszők igénylése iránt a kérvényeket 1937. január 10-ig kell a földművelésügyi minisztérium szőlészeti és borászati osz. lályába benyújtani. A kérvényben fe« kell tüntetni\' az átoltani kiváiit szőlőtőkék számát, fajtáját és az ingatlan telekkönyvi, vagy helyrajzi számát. A kérvényben előadott adatok valódiságát az illetékes községi elöljáróság állap kell a kérvényre vezetendő záradék alakjában igazolni.
A magyar bor franciaországi kivite. lének kérdése rendkívül kedvezően alakult. Franciaország a borra nézve is csökkenti a vámílletékekct. így Magyarország feleslegeinek egy részét hicg-felelő áron értékesítheti Franciaországban. Több nagyobb exporlcég vezetője már ki is utazott Franciaországba személyes tárgyalás végett. Fontos ese. mény a borkivitel számára Németor. szág fokozódó érdeklődése is. Az őszi
letes szándékú iró, művész, akivei csak annyi történt, hogy az «Első fltem»-ben lul nagy feladatot vállolt Bródv Lili megfigyelő és mesélő, az .Első ütenii-ben pedig alig van tero a mesemondásnak. még a modern regény ri-l>ort-szcrüségében sem, mert a regény elmondásához a cselekmény-mag kevés, a lélekelemzés frisseségébcz és őszinte mélységéhez pedig az irói látás és az irói eszközök hiányosak még.
Erkölcsi tanulságában hasznos az -Első ütem, mert a családi élet fel-Ixmilása közben elkallódott gyermek lelki válságait rajzolja mOg s etekintet-ben megdöbbentő színek izzanak át a regénynek egyebekben ködös levegőjén.
Egy elkobzott könyvről
Az ügyészség elkobozta Buda|)esten Faragó Sándornak Anug a Tíubőr fCrfi lesz» ciinü könyvét. Az eljárás későbbi fokán ugyan feloldották ezt a végzést, de a könyvből mégis szenzáció lett, mert hiszen megjelenésétől fogva címlapján viseli a csak felnőttek számára. jelzést.
Én ezt a könyvet n»m koboztani volna el. Ellenkezőleg: — ©lolvasá\'sál kötelezővé tettem volna minden szülő számára, akinek serdülő fia Van és mindenki számára, akire hivatása fiatal gyermekek .életét bizta.
A kiadó előszava erolikát igér, de ami ebben a regényben van, az nem erotika. hanCm a tényekkel szembe.
nagy bprklviteli nehézségek után az egész mezőgazdaság érthető örömmel fogadja a magyar bor külföldi elhelyezése előtt megnyíló és egyre bővülő lehetőségeket. (Magyar Közgazdaság.)
Havi 200 fix
Vadnay László uj vígjátéka a magyar filmek abl)ól a fajtájából való, amely mindenekelőtt a közönség igényeit tartja szem előtt és mindenekfelett szórakoztató- Ha ilyen szempontból nézzük, tagadhatatlan, hogy eléri célját, mert a kép elején elcsattant pofon bonyodalmain sok helyzetkomikum és a szereplők állandó derültségben tartják a nézőteret. A csütörtöki bemutatón sokszor percekig nem lehetett hallani a beszédet a hangos kacagás miatt.
A szereplők közül elsősorban Uray Tivadar igazgatóját kell említeni, finom, sima játéka hódító. Páger Antalból egészen kabaré4 figurái csináltak. Kár érte, bár tény, hogy sokszor ő menti a helyzetet. Mellette Salamon Béla képvisel\' a komikus szakmát, a szokott sikerrel., Jávor, mintha kedvetlenül játszana, de igy Is sok fiatal leány szemében ideál- Iz\'és dolga. Uj hölgy gárda mutatkozik be e filnv ben, Bársony Erzsivel és Fülöp Magdával az élen. Mindkettő kedves, közvetlen. Néhány jó epizódfigurái is láttunk. Balogh Béla a régi, kitaposott utakon halad. s?m-mi ötle\'et nem hoz a rendezésben. Ro/snyay zenéje kellemes, fülbemászó A kisérő szines Walt Disney film kitűnj. A filmnek i^en nagy közönségsikere lesz.
néző tanulság azok számára, akik már elfelejlclték a maguk pubertásának ido. jót, vagy káros álszemércmből nem mernek belenézni ilyenkor gyermekeik nagy problémáiba. A regény folyamán felmerülő kényes részletek sehol nem lépik át az irodalmi ízlés határait, ugy hogy tulajdonképpen azoknak kell csalódniuk ebben a könyvben, akik a komoly és mély tanitóérték helyeit szívesebben vették volna, ha az erotika játszaná a főszerepet a kis Tankó Jancsi meghatóan és őszintén emberi történetéből, amelyben csak a lmppy-endes erkölcsi igazságszolgáltatást tartjuk kissé irodalmiatlannak. Ez a koncesszió azonlran éppen a tanulság végett történt és ez a mentséjge.
Holló József: Moszkva, 1936.
Fiatal, jótoUu ós szorgalmas iró dr. Holló József, aki a nyáron járt Moszk-vál/an és ottani benyomásait vctetlo papírra most megjelent könyvében. Nem csak azért érdekes ez a könyv, mert a mai Oroszország iránt indokolt az exotikuinnak kijáró érdeklődés, liánéin azért is, mert írója a személyes élmény könnyed közvetlenségével, tárgyanként röviden és elfogulatlanul irja le, amit a szovjct.mclro|)olisban látott-A dolgok mélyére nem igen néz, é|)pcn ezért nem is részletez, egyáltalán nem politizál, hanem az olvasóra bízza a kritikái. Ez a kritika, a tények erejével kerekedik az olvasó ol<S s éj^íeii a . tár-gyilkossága teszi érdekessé, amikor
mim
1§3?. január 9.
Péntek
17 Dr. Már/fy Oszkár előadása. — 17.30 Révész Margit hárfázik. - 17.55 Sportközlcinéuyek. — 18.05 Rendőr-fuvószenekar. — 18.50 Patay Rafael előadása. — 19.30 Az Operaház elő-adása. .Hegyek alján.. Zenedráma egy előjátékban és 2 felvonásban. — Az I. Mv. után kb. 21.05 Hirek. _ Az ejő-adás ulán kb. 22.10 Külügyi negyedóra.
— Majd időjárásjelentés. — 22.30 Á rádió szalonzenekara. — 23.05 lli>ö<{ lemezek. — 0.05 Hírek.
Buitapeflt il.
18.20 Gyorsirótanfolyam. — 18.55 Rendőrfuvószenekar. — 19.30 Juhász Vilmos előadása. — 20 Hanglemezek.
— 21.15 Hirek. - 21.40 A rádió szalon-zenekara.
17.30 Zenékar. _ 18.10 Szinmürész lelek zenével. — 19.15 Szórakoztató zene. — 20.15 Récsi szimfonikusok.
— 22 30 A Práter verebei — bécsi zen® dalokkal.
Szombat
0.45 Torna. — IJlána lian^lemczek.
— 10 Hirek. — 10.20 FeloivaJás. -10.45 Mii nézzünk meg? — 12.05 Hoixg-lemezek. — 12.30 Hirck. — 13.20 Időjelzés. időjárásjolentés. — I3.3O Állás. Mian Zenészen Szfmfonikus Zenekara
— 14 (0 Hírek. árak. — 1R.15 Harsány! Gizi mesél. — 1G.45 Időjelzés, hírek.
J7 .Háromkirályok és farsangi kép.» Néprajzi közvetítés Hosszúhegyből. Vezeti Tanfim ."Béla. "Részérő Dános Sándor. — 17.50 Cigányzene. - 19 Mit üzen a rádió? — 1920 Kondor Leó és Polgár Tibor kétzongorás jazz-műsora. — 20 Három magyar fafusi jelenet. 1. .Pétör.. 2. -A ci&lnypcr. 3. -A falu szive.. —21 Hirek. 21.20 A rádió szalonzenekara. — 22 Időjárás-jelentés. — 22.30 Jávor Sándor jazz-zenekara. — 23.10 Cigányzene, Sebő Miklós énekei. — *Ö.05 Hirek. Bvdapert II.
17 Hanglemezi\'k. — 18.30 Mezőgazda-sfigi félóra. — 19.05 Mozart: Klarinét-verseny. — 19.30 Szávay Nándor csc-
2ALAI H^kftNY
vegésc. — zenekara.
20 A 2. honvédgyalogczred - 21.25 Hirek.
|)4<*.
To.50 Parasztzene irinezcíen. — 12 Könnyű iovb*z(n« guar eneímcgyes. SC| - 13.15 OpcraiemczcK. — T4 nos-*í»eDgc icnor lemezei. — D.Jb Manoo-lln-zenekar.
17 Kivánságlemezck. — 18.15 Népdalok — 19.15 Tarka femczek. — 19.50 Francia és görög dalok. — 20.20 Tarkó mcsecs. zenével. - 2130 Szórakoztató zene.
Egy Kalemen nevQ jugoszláv forradalmár merényletet tervezett a jugoszláv anyakirályné ellen
Páris, január 8 A thlenwillcl rendőrség nemrég lc-lartóztalott egy jugoszláv embert. oki röviddel Mária jugoszláv anyakirályné "átutazása előtt a pályaudvaron gyanú, san settenkedett. 1
A letartóztatást a legnagyobb titokban tartják és egyelőre csak azt sike-riilt megtudniuk a lapoknak, hogy u letartóztatott cgyinl a mCrsi fotfház-Iran őrzik.
A jugoszláv letartóztatottnak éltfnk ízrepc voTl a középeurópai forradalmakban. Tevékenyen rösztvett Kun Béla 1919. évi forradalmában Cs nz osztrák szélsőséges megmozdulásban, valamint löbb f--í?orgai?í mozjfa1oín(. tan. Az elfogatás alkalmává 22 kü-lönbóző \'igazolványt -Találtak nála s miután azok számos álnévre szólnak, személyazonosságát nehéz megállapítani. Kr.\'dcii neve állítólag Kalemen
Prognózis: Erős nyugati és északnyugati szél, változó felhőzet, némely helyen kisebb zápor és havazás, a hö csökken
a mindennapi élet meztelenségében mutatja meg a .szovjet.paradicsom, ko. rántsem paradicsomi életét. Hibája a könyvnek, hogy csak a felületeken mozog s bár újságírói élénksége és érdekessége tagadlialatlan, voltaképpen ke vés, amit elmond Moszkva életéről.
Dr. Nagy Iván: Prága Moszkva kezében
Dr. Nagy Iván volt országgyűlési képviselő könyve, saját kiadásában, inost jelent meg a könyvpiacon és két. ségtelen aktualitásán Uil is értéket biztosit számára a léipánnk forrásmunka-szerűen okadatolt. világos, teljes ösz-szefoglalása. Vó^ig vezet a világpolitika) tanulmány az első szovjet.francia kacérkodásoktól a szovjet mai nemzet, közi helyzetéig, amikor Moszkvának már döntő szava van a világ sorsának intézésében s ennek n döutő szónak archimedesi pontja: Prága. Okos, gondosan összeállított, nagy történelmi erők sodrában mindenki számára tanulságokat rejtő munka, rávilágít n sarló és kalapács országának beszü-remkező politikájára, annak eszközeire és módszereire egészen a spanyol pol. gárhiboruban érvényesülő szovjet-befolyásig. Sikoltó felkiáltójel ez a könyv, az lehetne Európa minden orsz\'ága számára.
Gergelyffy: Sorsdöntő osók
Gergelyffy Gábor legújabb könyv® egy dzsentri huszárhadnagy ós egy
grófnő története, hátlérlten a vllághá-Jioru előtti és a vérzivataros évek társadalmi miliőjével. Az iró. aki szerelmese a betűnek és munkásságát már sok irodalmi egyesület ismerte el, eb. 1KIJ a könyvében bő teret en^cj a híva. tásával járó (rendőrtiszt a .civil, élet. b-n) kriminnlista fantáziának és a kor .irodalmi, érdekődésénck is engedve, agyafúrt és bonyolult szélhámos liis tóriát dolgoz feí két ember szereim® és kiábrándulása köré. Ez a bűnügyi levegő benne: mai, dc azonkívül minden: erkölcsi világszemlélet, mesélő b<iség. nyelvezet, sliUis, mind a tegnapi s ez jól esik ma. pihcnletönck Is, amikor az ember elfárad a modern üo dalomnak nem mindig becsületes és nem mindig szórakoztató, de n m is mindig értelmes könyvrcngetcgi\'Wn Gergelyffy a tegnap idealizmusával rajzolja emlicreít, aszerint beszélteti is őket, aszerint szövi a bőven ömlő mese fonalat, aszerint osztja ki az igazságot. Végig mozgalmas, végig a kor levegőjében zajló történet, egyszeri!, cikor-nyátlan, néhol szinte aktaszerüen tárgyilagos stílusban, ódon olainyomatok-nak ma már ritka zamatával, itégi operettekben éllek ugy az emberek, mint a .Sorsdöntő csók. alakjai, azokban halmozódott a bún és 07. erény olyan elhatárolt megoszlásban és olyan tarka, mégis következetes változatosságban Jó, hogy vannak ma is olyan tiszta lelkű írók, mint Gergelyffy Gábor...

— (Rott püspök egészsége)
_f)r. Rott Nándor veszprémi megyés püspök teljesen felépült betegK^élKil és átvette hivatala vezetését. A ífc.. tolikus társadalom nagy örönwnel vette a fŐj)ásztor felgyógyulásai.
— (Megyei tisztiértekezlet)
Dr. Krátky István polgánnesler, ár. Lontay Alán Járási főszotga\'biró éa dr. Prack István városi tanácsnok pénteken délelőtt Zalaegerszegre utaztak n varmegyei tiszti értekezletre.
— (\\ kórházból)
Dr. Radanics nagykanizsai kórházi •egédorvos lemondott állásáról és Körmendre ment, ahol az ottani kórház alorvosává nevezték ki.
— (Frontharcos bajtársainkat)
felkérjük, hogy gróf Takács-Tholway József országos el. nökünk fogadtatására, szombaton délelőtt 11 órakor, a formaruhával nem \'rendelkező bajtársak polgári ruhában, minél nagyobb számban, az áliotűáson megjelenni sziveskedjenek. Vezetőség. (:)
— (Az Evtmgelikus Nőegylet műsoros estélye)
január 23-án lesz dr. Krátky Istvánné elnökasszony rendezésében. Ez a bál lesz a kanizsai farsangnak — mint minden évben — egyik legkiemelke döbb társadalmi eseménye. A műsor zenei" és irodalmi értékű feS. F.gy Trió /ép fe» ezen az estén, valamint az Iro-(faími és Művészeti Kör zenekara, azonkívül szaval*! lesz műsoron. 71 jótékony célt szolgáló cstClyro egPsz Nagykanizsa társaságai azzal a biztos érzéssel készülnek, hogy az idén is ez a bál fogja visszavarázsolni egy viutfln, szép éjszakára az clmuft idők gondtalan fars.mgi hangulatát. (:)
— Menyamonyak Ideálja a Sckflti-vátxoa I
— (A zalai választók száma)
Zalamegye országgyűlési képviselő, választóinak száma, mint a most összeállított névjegyzékből kitűnik. 145.840. Tavaly 130.333 vo\'j. feliát a szajK) rodás löbb mint 10 százalék.
— (A szombat esti frontharcos bálon)
földink, Pauk Anni kifejlődött, szép hangjában lesz alkalmunk gyönyör-kódnl. Pauk Anni nevét Budapesten az első énekesnők között cnucjjtlik. Ábrányi Emilt, a kitűnő zeneszerzőt és karmestert nem kel\' már bemulatni a nagykanizsai közönségek. Az Opera-őáz\' most fogadta el előadásra <I)crvis» cimü operáját, melyből részieleket ad elő, igy városunk közönsége élvezi elsőnek az uj opera Sitp dalamát. A rendezőség kéri a vendég urakat és a formaruhával nem rendelkező bajtársakat, hogy estélyi (báli) ruha mellőzésével, lehetőleg sötét utcai ruMban rficgjl\'lcnni szíveskedjenek. £)
— Női téli- é» gyormok-kabátokat most leltári Arakon vásárolhat SchUtzaól.
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern ralntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
A felsőkereskedelmit végzettek
fofvó hó 10-án este 9 órai\' kezdettel
rendezik meg a Kaszinóban hagyományos diákbáljukat, n niciyre a szövetség tagjait is azok barátait tíax-telettél meglu\'vja a rendezőség. A zenét\' a kitűnő határőrzenekar szolgáltatja Műsor ugyan nem fesz. (fe nagy meg. lepctésről gondoskodik u leleményei rendezőség. __(:)
— (18 évesek Jelentkezése)
A m. kir. rendőrség nagykanizsai kauitánysága figyelmezteti mindazokat a magyar állampolgárokat, — férfiakat és nőket egyaránt, — akik 1919. év ja nuár 1. és december 31-e között születtek, "hogy a 19-ik életévbe lépéaülce* folyó évi január 31-ig az erre a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utján bejelenteni •tartoznak tekintet défküt arra, hogy megelőzően már más bejelentőlapon vagy szeleik bejelentőlapján be vóltik jelentve. A bej«lentőla,-pok a rendőrkapitányság bejelentő hl-vatalábau vehetők át és kitöltés után ugyanoda adandók bű.
— (Sakk-eredmények)
Iparoskör—OMKE 4 és fél. 2 és fél.
Dr. Kluger győz Argcnt ellen. Szegesnek könnyű dolga van NVóber eHen. László ellen llibitz döntetlenre adja fel es máris vezet az Iparoskor. Wagner Sternbergcr ellen, Paur Sclilésingcr el Kii, Németh pedig Szilárd ellen györ. Uaáu—Kellermann pariinál Daán a vesztes. 10-én, vasárnap több egyesülat mérkőzik egymással.
— (Titokzatos gyújtogató)
működik már hosszabb ideje Mura-kervszturon. Az utolsó négy hét alatt ót éjszaka verte fel tüzilárma a falu népét. Hol egy csűr, ho» \'egy Itazal, \'hoi egy gazdasági épület borul lángba éjnek idején. A napokban Éjfél után kigyulladt és leégett dr. Kazal Józsof körorvos háza udvarán egy hatalmas kazal. A csendőrség erélyesen nyomoz, nehogy megismétlődjék Sármellék pár év előtti tragédiája, amelyet ugyancsak egy plromániku8 gyujtogatás-sorozat előzött meg.
— (Elégett egy autó)
Sclirelner István zalaegerszegi bérautós az esti órákban gépkocsiján három utast vitt /alaszentivánra. Útközben az autó rövidzárlat miatt kigyúl-ladt. Az utasok még ki tudtak ugrani az égő autóból, igyekeztek is földet szórni az égő autóra, de eloltani nom sikerült, az autóból csak as alváz m«-radt meg.
— Nyolc»*á« liter vlibo
kerül egy színpadi zivatar. Kétazáa mézeskalács, ötszáz sorsjegy, ezernyi ismeretlen kellék szűkségos a színpadi sikerhez. A pesli színházak sikcrsU-tísztikáját közli a Szinházl £íet \\<v ujabb száma, l.^gyel Menyhért mc|f, irja newyorkt autóbaleselét. Egj\'«d Zoltán cikket irt LUián Harvey Jipioai négyesfofeatárói.
OfcS)Df}&JjÓt
cwföamczibm KÓrakozhalik
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 9.
Magyar küldöttség utazott a manillal eucharisztikus kongresszusra
Budapest, január 8 A XXXIII. külön eucharisztikus kon gresszus Manlliábnn tartja úlé<clt. Hu. dapOítröl 22 tagu küldöttség i ulult ma rc^jcl a manillai eucharisztikus kongresszusra Madarász István miniszteri osztályfőnök, prelátus vezetése alatt A magyar küldöttség tAárcius 14 én érkezik vissza Budapestre.
APRÓHIRDETÉSEK
I* >i»lfl «0 (Illír, minién lovíbbl »td 4 (Hitt,
ps«q6ért ksrékpért. autót, kpnyhaberendeiéit, varrógépet, rádiót, órái, Thermoit, fényképezőgépet, Irattáskát, festményt, szőnyegei. jamboree-jegyet, ■anlkür-W»»leUt nyerhet a kapoiváii kathollkui egyházközség ior«|egtén. A lors-jegyek 1 pengőért Stabó Antal sportflzle-tében kaphatók.
jóházból való egésxiégu, nőtlen Halai-embert bsltlsjtotoéaak felveszünk. Slnger József é» Tária. __*
Raktérh»l«lsé«*k Batthyány-utcá-ban azonnalra lladók. Bővebbet Csengery-oí 19., háztulajdonosnál. _ *
Utasébunda jó minőségű eladó. Fran\'< Csengery-ut 3. __50
Állandóan bármely mennyiségben frlssan lóit nyúl ksphaló kg.-ként 70 fillérirt Németh Erisébet laiieiUsletébea, Váronhár pslots. *
Kétszobás maaánhá* eladó ö ház n(ra 3 alatt.
Jóhangu régi h«u*dQ olcsóa eladó Csengery-ut 34. *
Kiad* asonnalra kettöizobás utcai én egystobás udvari lakéa Csengerjr-nt 79 ■lém alaH._
Vtrághegyen 1 hold sxll*bli»fok eladó. Bővebbet Ha|du litván borbélyüile-tében Hoithy M-ut 36
Vandéglfl üveg ét porcellánáruk legolcsóbban laerezhetők be Steinnél, Pö-ut 2
Szcmere-u. 2/c. hla eladó. Bővebbel Horthy Mlklós-ut 47. •
Qekter kiváló eredménnyel tanít némtet és franciát. Msgyar-utca 30. •
■étsaabéa garzon iakéi, fOrdószobi tsI, esetleg Irodának is alkslmas, azonnal kiadó. Horthy Miklós ut 3. *
BMml-bAlyaaxfk. réz- és xománc-táblák, vísitökl munkák legolcsóbban ké Műinek Vákáuy Testvéreknél. *
Kereset hasinált aimaking eladó Qmal-utca l/s.__*
Csinosan bútorozott szoba egy vagy kát személy részére kiadó Király-utca 14. •
Jókaiban levő «érfl télikabát és ruha eladó Bajza-utca 14 alatt. 33
Jóháíból való tiut férfiszabó tanoncnak felveszek. Fülöp, sisbó. \'
I* minőségű férfiing 2 gallérral . . Sport és galléros ing ......
Férfj szines alsónadrág ....
Prima köper
alsónadrág Kemény és félkemény gallér ....
Bélelt bőrkesztyű
Férfi kalap
6.-
4.—
1.40
1.96
-.88 5.50
Szép pijamák olcsó árban
Brónyai Divatház
Horthy Mlklóa-ut I.
98/1937. Síárp.
Hirdetmény.
Az érvényben levő vármegyei eb-taitási szabályrendelet 6. §-a alapján felhívjuk az Összes nagykanizsai ebtu!a|donoiokat, hogy a birtokukban levő ebeket összeírás végett a városi adóhivalalban folyó évi tanuár hó ll-IÖI Január hó 26-ig a hlvaia\'os órák alatt bejelentsék, mert e határidő letelte ulán a ható-
sági közegekkel házról-házra jáiva fugluk ez eb-bejelentéseket ellenőrizni,
Aki pedig a határidő letelte után szerez ebadó alá tartozó ebet, v«gy akinek ebe ezen idő lelelle ulán lesz elválasztva, az a bejeleniést a szerzés, illetve az elválasztástól számított 8 nspon be\'ül szintén tartozik megtenni.
Nagykanizsa, 1937. |inuár 5.
Nagykanizsa megyét város si Adóhivatala.
Hirdessen a Zalai SCözSöny ben
Hother-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavágók, Répaváaók Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek, gép kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Teleton: 130.
I-
I Mindé
Li
Mindenki • helyt kereskedőknél Iparosoknál szeresse bel
Olssé tOalfa kaphatói Matollct jóssal fablzomályoinál. Rozgonyl-u. 2. AtépaMil-udvaiban). 100 kgr. ámított aká P 240, 100 kg. aprított bükk 1L P 2 80, 100 kg. apiltoit bükk I. P. 3.-. 100 kgr. tolásaién hézho/. siállitrs P 5 <50. Kétem smyss páittogáiukat.
— Saját érdekében ós örömére szolgáló meghívásnak teáz oleget. ha a
Köpetein Buloráruhá* dtil raübutor-kUl-
UU»át megteklnU, vételkényszar nélkül.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kárely Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
• Közgazdasági Részvénytársaság 0
Gutenberg nyomda és Dílzi Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kSnyvkMteut. vo—l«ró latézet, izletl könyvek é» dobozok gyára ■ „Zalai KBzlBny" politikai napilap ■zerkeaztfiségn éa kiadóhivatala
"TELEFON: 78.|
Készítünk ■
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és csketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, Körleveleket, röplapokat és mindenféle % Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk a
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártőmböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ki-, vitelben éa a legolcsóbb árakon. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
ritott. « lnttaW*>U0i KftUMéMégt at üutsnbsr| Nyoméi 4* MwM Yáilsta kótiy. vayowéáiátoau N*gjk»ui*»*u (FcWőa uilet-r. Zalai 1 árolj.)
oldalas Kópés melléRleíl
77. Évfolyam 7. szám Nagykanizsa, 1937. január 10 vasárnap
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZL0NY
__POLITIKAI H ÍV | L k t**\' - | T «9

FcWós szerkesztő: BarkfarltS Lajos
EiAtlxcÉW ám: «*y Mw ■ «•«* 4e MU
MSGBH 1U gU«ÉMÍMCcmii Ifc-a
A magyar jövő
megalapozása legfőbb gondja a mai kormányzatnak. Már a megelőző nemzeti irányú kormányok is nagyon sokat tettek eaem a téren, de egyelőre csak a keretek felállításé-ról lehetett sző. Nem lehet izépileni a helyzetet s jobb, ha nyíltan bevalljuk : szociálpolitikai és népegészségügyi téren még mindig ren-geteg tennivalónk van. Minden kornak megvan a maga szellemi iránya fc nem is a mult hibáit akarjuk most ostromolni a mulasztottakért, mert az akkori idők korszelleme nem tudott még lehatolni a népmilUók legszélesebb rétegéig. A mai világban szociális kérdések dominálnak. VI légáramlatként vonul végig az em berUégen a szociális gondoskodás eszméje b ha lefaragjuk a tulzá iWtoat, a társadalmi ellentétek kiélezésére irányuló tendenciákat, megkaphatjuk a kristálytiszta,szinte a krisztusi gondoláiig felemeltető szociális gondoskodást. A keresztény szeüemmel egyenes vonalban halad az a program, amelyik egész séges embert akar nevelni, a betegeket gyógyítani s gondol arría, hogy milyen legyen\' a jövő gyer meke.
A Darányi kormány népegée Bérügyi és szociális programját fejte gette a minapában Koztoa Miklós belügyminiszter b mindaz, amit el mondott, távolesik a napi politiká tói, de mégis szerves tartozéka a kormányzat téayeirek. Amikor a bel ügyminiszter nem a rendészetről és közigazgatásról beszél, pedig legfőbb ténykedése ezel.en a területeken mo og, ellenben részié\'.cs tiz esztendőre 6zóló programot ad né pünk egészségügyének felkarolására és szociális intézményeink minél intenzivebb kiszélesítésére, - ez a/.t jelenti, hogy Kozma beliigyminiszt r sokkal fon\'osabbmak tartja a nem zet jövőjére nézve azt, hogy kiegyensúlyozott társadalmi osztályok alakuljanak kl s ebien minden nttp-réteg megtalálja természetes fejlődését. Hol vagyunk már azoktól az időktől, amikor akár egyetlen em. bemek az egészségügyi kérdése Í3 magánügynek volt tekinthető- A tudomány világa ismeretessé tet\'e már előttünk azt, hogy egyetlen kórokozó bacilus mily szörnyű, veszse. delmet jelenthet nemcsak egy em-berre, de egész társadalmi osztályokra, sőt népekie éft nemzelekrc nézve is. Az úgynevezett népbetegségek, mint amilyen a tüdő-vész, a tifusz. vérbajok, csak a szegénységben és elhagyatottságl>an tenyészhetnek. A mai korban már nem elegendő az egyén védekezése az ilyen bajok ellen. Tehetetlen is velük szemben, mart hogy példához folyamodjunk : mit ér az egyik j gyümölcsl^crtész védekezése a kárt-S tevők ellfh, ha a szomszédja zavar-talonul ^engedi tenyészni a pusztító I hernyókat pz ő fáin. Hiába védeke
Anglia hathaftalmi értekezlet összehívásával akarja ntéttoldani a spanyol semlegesség kérdését
A tengeri ostromzár Is szerepel az értekezlet tárgysorozatán — Teljes az olasznémet együttműködés — Olaszország minden eszközzel megakadályozza a szovjet spanyolországi tervelt ,
Lázadás kitörésétől tartanak az elkeseredett vörös hadseregben
London, január 9 A pénteki minisztertanács határozata értelmében az angol kormány hathatalmi értekezlet összehívását indítványozza. A hathatalmi érte kezlet a spanyol benemavatkozás megszigorításáról tárgyal. Szóba kerüla tengeri oslromzár kérdése ia.
Róma, január 9 A Stefanl-iroda jelentése szjerint az a tény, hogy Olaszország és Németország egy időben hozta nyilvá-ságra a francia éa angol félhi. vásra adott válasz szövegét, azt jelenti, hogy Róma és Berlin teljesen együtt működik.
A jelentés egyébkánt rámutat arra, hogy Olaszország a sem\'eges-ség ellenőrzését nemcsak a tengeren, hanem a szárazföldön is óhajt-
ja, mert köztudomású, mondja a jelentés, hogy a Pirennetsokon állandóan nagyobb fegyver és lőszer-szállítmányok és a környező álla mokból tol orzott önkéntesekkel teli ka\'onavona ok érkeznek Spanyolországba. Ez a tény maga is megerősíti, hogy
Olaszország nem kíván beavatkozni a spanyol ügyekbe, de nem türl, hogy Moszkva szovjetgyarmatot csináljon Spanyolországból. Ezt - mondja a római jelentés -Olaszország minden eszközzel és minden körülmények kőzött meg fogja akadályozni.
A semlegesség ügyével kapcsolat ban egyébként, mint jelentik, Páris, London, Berlin és Róma között diplomáciai lépések várhatók-
Borzalmas légi harcok Madrid felett
Madrid, január 9 A nemzetiek repülőraja megjelent pénteken délben Madrid felett és heves boml>azáport zúdított Madridra é8 környékére- A jepülőraj rövid bombázás után eltűnt a vörösök szeme elöl éa csak cs\'e 10 óra tájban mutatkozott ismét. A repülök ekkor is eri\'6 tombazáport zúdítottak a fővárosra és mint a nemzetiek jelentik, a repülőtámadásban 85 repülőgép vett részt, amelyek egyenként 8-10 bombát szórtak le
A némíeti csapa\'ok a pénteki harcok során elfoglalták Arubakahe\'y-séget és i menekülő vörösöket üldözőbe vették. A harc szinterén több, mint 1000 vörös holttcs e< találtak a nemzetlek és a vörösök veszteségeinek hírét megerősítik az átpártolt vörösök is. A .nemzetlek hez való átpártolás, mint Birgos. ból jelentik, mindkét arcvonalon igen nagy tömegekben állandóan folyik. Az átpártolt vörösök elmondják, hogy nagy örömöt szer-
iett nekik, hogy megszabadultak a vörös pokoltól-
Az andalúziai fronton a nemze\'lek Porcuna városi foglalták el. A vörösök ugyanis támadást intéztek Pórcuna el\'tfn, de a nemzetiek a támadást visszaverték és még hátrább szorították a vörös csapatokat. A menekülő vörösök felől a nemzetiek erős lövöldözést hallottak, amiből arra következtetnek, ln>gy a megfutamodott kormánycsapatokat a nemzetközi dandár vezetői vették sortűz alá és igy akarták őket visz szavetni a harcba. ,
Bomba éríe az angol kOvetséget
A pénteki bombázás során a madridi angol nagykövetséget is bomba érte. A bomba a nagykövetség épületében tüzet okorott, a személy zet a tüzel eloltotta, komo\'yabb sérülés nem történt, két követségi tisztviselő megsebesült.
Madrid, január 9 A nemzetiek hajóit 4 szovjethajó tartóztatla fel és csak az átkutfutís után engedték őket szabadon.
öngyilkos lett egy vörös ezredes a csapatok hangulata miatt
. , Madrid, január 9 Mangata vörös ezredes öngyilkosságot követett el. Búcsúlevelében elmondotta, hogy tettét azért követte el, mert a csapatai körében az
zlk valamely ember a néplwlegsé gek ellen, ha környezete, szomszédja, faluja a bacilusok melegágya.
Az egész ország hála\'elt szívvel fogadta Ko^ma Miklós belügyminiszternek nagyjelentőségű Bzociál politikai és egészségügyi program ját s reménykedve várja a bölcs, célravezető intézkedéseiét. Ezekhez rendelkezünk már megfelelő kére tekkel. Amit ezután teszünk mág, azok a komoly részle\'et jelentik, o program lényegéten v;\\ló elmélyedést, az aprólékos munkát, vagyis: a program gyakorlatbavitelét Természetesen mindezt csak lépésről, lépésre lehet megvalésitanj, mert országunk pénzügyi helyze\'e a mai viszonyok között korlátok közé szo ritja még a le^szétosebb néprétege ket érintő problémák megvalósítását is. Remény van azonban arra,hogy tiz év leforgása alatt olyan egészségügyi és szociális alkotások fog-
ják követni egymást, amelyek betetőzik nemzetünk szociális és egész ségügyl problémáinak ki*er;edt programját-
Minden nemzet legfőbl) igyekezete az, hogy népessége szaporodjon. Ezért küzdünk az egyke ellen, ezért támogatja a kormány a töbl>gyer. mekes családokat, ezért vette pio. gramjába Darányi Kálmán, hogy törvényt alkot a családvédelem ér-dekében. Viszont számolnunk kell azzal, hogy népünk szaporodásával állandóan és fokozott mértékben szükség van szociális tevékenyke-désünk kiszélesítésére. amikor mindezt programba vettük, nem fe ledkezhetünk el arról, hogy éjppen az arra leginkább rászórj lő néprétegek Igénylik a segítő kéz jelentkezését s ez nem lehet más, mint az állam.
Amikor szociális problémákat boncolgatunk, nyomban szamte kell
néznünk korunk egyik le^igyobb veszedelmével, a bolsevizmussal. Szinte azt is lehet állítani hogy a mikor felismertük szociális kö\'eles ségeinket, ezek megvalósításakor egyben prevenciót is gyakorolunk a seélsőséges, romboló, bolsevista szel\'em ellen. \'
Nem kell félnie annak a nemzetnek a bolsevista szellemű meg rohanástól, de legkevcsbl>é az eszme lassú fceszüremlésétől, amely Idejekorán gyakorlatba vitte mindazokat a szociális kérdéseket, amelyek ma az\' embervédelem terén cselekvésre késztetnek. A mai magyar kormány és annak belügyminisztere hivatása magaslatán áll-Kozma Miklóst támogatni programja keresztülvitelében, nem egy em ber szolgálatát jelenti, hímem az ő személyén keresztül az egész nemzet jobb jövőjének biztosítását.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nu>r 10.
Két év alatt kétszeresére emelkedett a délzalai iracbomások száma
A kór Ijesztő terjedésének oka: a mozgó-műtő beszüntetése
elkesercdts oly. naffy, hoiív a lázadás minden pillanatban Kitörhet cs ezt rem akarja megírni.
LEGÚJABB
Igy fost a francia semlegességi
Boriin, január 9 A Völkischcr BCobaclilor szenzációs leleplezést közöl a szovjet és a francia kommunista pártnak « spnnyol vörösökkel történt együttműködéséről. A lap a kommunista Intern tcíonalo és a francia kommunista |>árt között tavaly szeptemberi szerződés szövegét is közli.
E szerződés szerint a francia kommunista párt kötelezettséget vállalt, hogy 20-000 tagból álló nem-zetközl gárdát állit és egy nagyarányú szervezetet alakit a spanyol fegyverszállítások lebonyo\'itására A szerződés egyes pontjai elmondják, hogy a francia kommunista párt minden egyes leszállított nemzetközi katonáért 500 francia frank költséget számíthat. A fegyver és lfszerszállitmánvok után a kommunista párt jutalék címén a vételösszeg 15 20 százalékát kapja fegyvernemek szerint.
Legérdekesebb a szerződés azon pontja, mely kimondja, lioiv a francia fegyverszállításnál a szállitmány 30 százaléka a francia kommunista pártot illeti é-s ezeket titkos fegyvCrraktárak-l>an helyezik cl.
A titkos szerződés nyilvánosságra kerülése érthető felháborodást keltett egész Németországban.
Madrid lakossága a bombázás elöl a szabadba vándorol
A nemzietiek repülői szombaton regflel 4 óra 30 perckor, majd 6 órakor ismét meg;e\'cntek a spanyol főváros felett és tombazáport zu-dito\'tak a városin. A la\'osság egy része a biztonságot nem nyújtó épüle\'ekbői a szabadba vándorolt. A külvárosok népe esés^ nap a szántóföldeken tanyáz, a szabadban.
Gyomor- és bélbajoknál, a máj ét az epeutak megbetegedéseinél, reggel Mkelésko\' egv pnhár természetes „Ferenc József" keserűvíz kortyonként elfogyaszlvn igazán remek hashajtó. Az emésztőszervi bajok orvosprofesszorai általánosan dicsérik a Ferenc lózsef viz enyhe és megbízható hatását 8 azl a gyakorlatukban sűrűn rendelik.
Már Prágában gyilkol a náthaláz
Pesten a prágai nálhaláz jár-spanyotnátha járvány tört ki. A hcfyzct meglehetősen súlyos, tegnap mintegy száz megbetegedés történt és e,.ek közül csak a német klin kán fi haláleset történt.
A cseh fővárosban a nálhaláz járvánnyal kapcsolatban aggódnak, hogy az Magyarországra is áterjedt és eléri BudajH\'stei. Ezzel kapcsolatban budapesti szakkörök is nyilatkoztak és kijelentették, hogy mivel a (él derekán Vagyunk már és az időjárás is "kedvező, remény van arra, hogv Magyarországon nem lép fel\' konícTlyabban a nát-lialáz.
A zalai délvidék rákfenéje a trachoma, amit néhai Vass miniszter minden rendelkezési c álló esz közzel igyekezett megfékezni. Az d nevéhez fűződik a mozgó műtővel faluról falura való gyógykezelés, ami dr. Schiller Vilnfos nagykanizsai ny. állami szemkórházi igazgató találmánya. Dr. Schiller éveken keresztül, mint a minisz\'eri im megbízott cl\'enőrző orvosa, járta a fa\'-vakat mozgó műtőjével és munká a nyomán annyira sikerült vi-sszaszo rítani á falvakban a trachomát, hogy szakkörök is felfigyeltek my»w kájára. Két év óta szünetel a falvakban a mo^gó-mütő tevékenysége. Mint a jelentések beszámolnak, a két évi szüne\'elés óta újra erősen érezhető a trachoma terjedése ugy hogy az illetékes tényezők a trachoma terjedésének m2gv?átlásá ra a belügyminisztériumnak java-folták a mozgó-mütő tijból való alkalmazását. Ugy tudjuk, hoíy a ja. vaslat költségkímélés szempontjá ból Nagykanizsa helyett Lctenyén óhajtja berendezni az orvosi csntru-mot.
Dr. Schiller Vilmos, aki 30 év óta működik a trachoma-fronton és megfordult a trachoma-vidék minden fertőzött községében a f?l\'er-Jesztéssel kapcsolatban a következőket jelentette kl:
- Zalában a szövődmény szerencsére ritka, Így a zalai trachoma elég jóindulatúnak mondható- Kb. 30 beteg szenved csak szövődményben. A trachoma terjedése sem-pontjából ezek a l^tegck kevJsbbé veszedelmesek, -mert mint munka! képtelenek o\'tl\'on übvek, igv a bajt nem terjesztik. Veszedelmes azonban az az 1400-1500 munkaképes te\'ef, akik mint innsok cselédek, segédek, m^zei munkások, vasutasok, pos\'ások. stb. aí\'oríeszé. lednek a szomszédos falvakban és mint idénymunkások az egész országban.
- De lehet-e m mkaképes kenyér-keresőket, isVolakö\'e\'escket egész qsaládokat. esetleg fél falvakat hó napokon át kórházban tartani és kezelni ? A m mkakípes trachomá-sok tömegével semmiféle kórház sem tud megbirkózni. A tömeggel szemben csak egyit\'en módszer al kalmas: a kórhá\'at ki kell vinnünk
A tömeghez, a beteg házához Ez a »vándorkórház,« amelyet én mozgó-
műtőnek r.eveztem el, községről köz ségre járva operatív beavatko\'ás ban is részesítheti a csecsemőt és az aggastyánt, a kenyéri eeső apát és a 8 gyermekes anyát. És tAműl-lett az apa dolgozhatik, az anya gondozhatja tovább is gyermekeit, a tanköteles sem mulaszt. Jómagam mozgó-műtőmmel 1028-tól 1934 végéig évenként több Ízben szálltam kl minden fertőzött községbe és ezen idő alatt 15 000 operációt végeztem és elértem azt, hogy a trachomások száma felére csökkent. Hivatalos jelentés szerint a mozg6 műtők besziin\'etése óta a Iracliomá sok száma a kétszeresére emelkc dett. Három évti-edes működésem, négy szemkórházbön 15 éven át teljesifett s-olgálatom alapján az a meggyőződésem, hogy a trachoma el\'enl küzdelemben szemkórházak kai vagy szemosztállyal semmit s?m lehet elérni és csak a községről községre haladó mozgó-műtő ki\'artó működése vezethez célhoz. Ez*el a módszernél a ragályt saját fészké. ben fojthatjuk meg és nem s\'üksé ges ezer meg ezer fertőző bc\'e^l központokba, városokba kényszerl teni, abol ezek érintkezésbe j:itnak vasúttal, postával üzletekkel, trifl kokkal, korcsmákkal és igy számtalan uj alkalom kínálkozik a fer tőzés terjesztésére.
- Nagyon dicsére\'es secitöoszköz-nek tar\'om dr. Ce\'eő Mihály m. kir. tisztifőorvos javaslatát is, aki in ditványozta, hosy nagyszabású mozgalom induljon a lakosság kö. rében lavoárok, törülközők. stb. gyűjtésére, ami azután a szegény lakosság között kerülne szétosztásra
- A példa, a statisztika az eredmény azt mutatja, hogy az egye-len mozgó-műtőt megszültein! nem volt célszerű dolog- Inkább rendszeresitenl kellett volna az egész országban.
- Ezért voltam bátor a belügy, miniszter ur őméltóságának is javasolni, - tekin\'ettel. hogy a fertőzőit vidéknek mintegy geográfiai közép pontja Le\'enyc és Lebenye maga ;s erősen fertőzött, amennyiben otl kb. 2- 300 be*eg van - hogy az 1034 év végével beszünte\'ett mozgó műtőt Letenye székhellyel ismét működésbe helyeztesse.
Miután a hiva\'nlos felterjesztési támogatják a számszerű oda\'o\'f, a ragály fokozódása ijesztő mérben :
valószínű, hogy a belügyminisztérium ismét életbelépte ti az annyira bevált mozgó-mütőt, nemcsak Zalamegye fertőzött vidékén, hanem nz ország mindama részeiben, ahol a trachoma grasszál.
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 9.
Frontharcos-bál fél 10-kor az Iparosszékházban. Január 10.
Liceális előadás a városházán 6-kor
dr 8zűca Lajos éa Beér Gyula Iparoskör tréfás jelmezestje tél 9-kor Janaár IS. Az Irodalmi Kör I. vita-délutánja 6 órakor a zeneiskolában. Janaár 16. Felsőkereskedelmit végzettek bálja
9 órakor a Kaszinóban Vasutasok (VOGE) operett-előadása és táncmulatsága az Iparoskőrbon fél 9-kor. Január 17.
Liceális előadás a városházán 6-kor
dr. Vértesi Frigyes. Zrínyi műsoros táncestélye a Kath.
Legényegyletben. A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya éa Ney Dávid). Janaár 23. Evang. Nőegylet műaoroa estélye az Iparos-szék b&zbaD. Janaár 24.
Liceális előadás a városházán 6-kor
Magas Mihály. NTE tánccBtóly a Koronában
délután 6 órakor. NŐI szabók táncteája 5 kor az Iparoskör nagytermében. Janaár 31:
Lloeális előadás a városházán 6-kor dr. Hoffmann János. Febraár 1.
IPARTESTÜLETI BAL.
Február 2.
Liceális előadás a városházán 6-kor P Cirfusz Viktória. Febraár 6. Szanatórlum-plknlk az Iparoskőrbon. KAOSz-bál a Kaszinóban. Február 7.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr Krátky István Február 13. Fischor Anny zongoraművésznő hangversenye a Kaszinóban. Február 14.
Liceális előadás a városházán 6 kor Révay József. Február 21.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Gárdonyi Lajos.
Február 26.
Lloeális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos, ■árdus 1.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai
estje a színházban. Hárctua 7.
Liceális előadás a városházán 6-kor Szudey Géza. Márclua 14.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr. Ilaláaz Pál. Márclua 21.
Lloeális előadás a városházán 6-kor Fischel Lajos. *
•) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
Nép Moxgé. Vasárnap, csak egy napigI
1 Hadifoglyok
filmdráma Főszerepben Lukács Pál és Douglas Palrbanks Jr.
2. A felsőbbrendű asszony
_Kertész Mihály ells tcrésl nyeri filmje
Előadások: 3, 5, 7 és 9-kor. Csak 20, 40, BO fillArea helyárak I
Flapper gummi csodafüző • Estélyi Amazon-melltartó
Selyemharisnyák divatszinekben • Szomolányinál
1937. január 10.
ZALAI KÖZLÖNY
Táncruháink szépek és nagyon olcsók.
Schütz.
Szombat
J7 .Háromkirályok és farsangi kép.. Nftpsajri közvetítés Hosszú he tényből. Vezeti Taulini "Böa. "Beszélő Dános Sándor. - 17.50 Cigányzcno. - 19 Mit üzen a rádió? — 19.20 Kondor Leó és Polgár Tibor kétzongorás jazz-műsora. — 20 Három magyar fafusT jelenet. 1. «Pétór.. 2. «A cítfányper» 3. «A falu szive.. - 21 llirck. - 21.20 A rádió szalonzenekara. - 22 Időjárás-jelentés. — 22.30 Jávor Sándor jazz-eenekarft. — 23.10 Cigányzene, Sebő Miklós énekei. -"Ö.05 Hirek.
Itadape* II.
17 Hanglemezek. — 18.30 Mezőgazda sági félóra. — 19.05 Mozart: Klarinét-verseny. — 19.30 Szávay Nándor csevegése. — 20 A 2. honvédgyalogezred tenekara. — 21.25 Hirek.
B*c«.
17 KlvánságlemCzek. — 18.15 Népdalok. — 19.15 Tarka femczek. — 19.50 Francia és görög dalok. — 20.20 Tarka mesccsi zenével. — 22.30 Szórakoztató zene.
Vasárnap
9.30 Hirek. — 10 Egyliázi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Pogor (Pusch) ödön mondja. — 11.15 Evangélikus istentisztelet. — 12.20 Időjelzés időjárásjelentés. — 12.30 Hanglemezeit.
— 12 45 A kanadai—magyar válogatott jégkorong mérkőzés. Beszélő P\'u-hár István. — 13.30 Hanglemezek. — 13.35 Bádiókrónika. — 14 Wagner-hanfi lemezek. — Í3 Dr. Morgós Jenő előadása. — 15.50 Budapesti Székesfőváros Elektromos Mftveinek Dalköre.
— 16.30 Dr. Jeszenszky Sándor előadása. — 17 Zenodulán közvetítése a Jlubay-palotából. - 18.10 Dr. Balogh
Jolán előadása. - 18.40 Sporteredmények. — 18.50 l\'trv Anni magyar nótákat énekel, kiséri cigány/, no. — 20.10 Közvetítés a Városi Színházból. Hulló falevél.. Operett felvonáso n Ifi képben. - 21.30 Hirek. sporteredmények.
— Az előadás titán "kb. 23.10 Néger jazz-zenckar. — 0.05 Hírek.
Illíria pest II.
12.45 Hanglemezek. — 15 Mit üzen a rádió-/ _ 15.15 Hanglemezek. -17.05 Hanglemezek. — <^.50 Dr. Ybl Ervin előadása. — 19.20 Kovách Ernő klasszikus magyar költők verseiből ad elő. — 20 Bcszkárt-zenckar. — 21.20 Hirek. — 21.35 A rádió szalonzenekara.
12.55 Szórakozlató zene. — 15.40 Vonósnégyes. — 17.40 Bádiózenekar.
- 19.10 A SclmlxTt-Szövctség vidám éneknégyese. - 20.10 Hangjáték. -22.30 Candela hcgedümftvész. —. 23.10 Tánclemezek.
VW,
TUNGSRAM
„Bátorság\'-botrány a város kellős közepén
Egy kanizsai állatkereskedő afférja egy kiskanlzsai nyilas fuvarossal
Érdekes tárgyalás zajlóit le á nagykanizsai rendőrkapitányság büntető-birája, dr. Lakatos .Ferenc rendőrfogalmazó előtt. Két terhelt állott a rendőrbiró előtt, az egyik l.acken-bacher Rezső nagykanizsai állat exportőr, a másik Bunczom József kis-kanizsai fuvaros. A jelentés szerint december 9-én I^ackenbadher Rezső a | Centrálba készült, amikor arra felé \' haladt Bunczom József fuvaros egy \' szenes rakománnyal. Mikor Bunczom Lnckcnlmclier elé ért, odakiáltott föléje, kezét nyilas módra felemcl\\e:
— Bátorság!
Lackenbachcr megkérdezte:
— Mit mondott?
— Bátorság I — felelte ismét Bunczom.
Erre lackenbachcr mások hallatára nyomdafestékre nem alkalmas választ adott 11 bátorságozó fuvarosnak, amire az is hasonló módon replikázott. A kijelentések semmi e.s«lre nom voltak szalonkéiK\'sek. ez volt az oka, hogy mindkettő a rendőrbiró elé kerüli
I^ickenbacher Bezső bemondása szerint Bunczom azt a kijelentést tette «Bátorság.-ozása közben, hogy «Magyarország nem a zsidóké, hanem n horogkereszteseké.. És Bunczom azt is kiáltotta feléje: .Bátorság, büdös zsidói. Ekkor ő az inkriminált kijelentéséi valóban megtelte, mire Bunczom tovább kiabált, sőt amikor ő bement a kávéházba, Bunczom oda is utána ment és akkor Lackenlr.ichcr, hogy a további kellcmcllcnséjgnek el .
jét vegye, a hátsó ajtón kiment á kávéházból.
Bunczom József ezzel szemben iigy adta elő a dolgot, hogy amikor a Fő-utl saroklioz ért, városházi urak egy csoportjává találkozott, akiknek ő >Bátorság).-g.il "köszönt és amig az illelő urak azt mosolyogva honorálták, addig Lnckcnbuchcr a nem idézhető kijelentéssel válaszolt. Hogy zsidózott volna, tagadta, mert — mint mondta — neki «nincsen joga azt mondani, hogy büdös zsidó..
A kihallgatott rendőrőrszoni azt vallotta, hogy Bunczom József már régóta 1 bátorság.-gal köszönt mindenkinek. A használt kifejezéseket az utca közönsége is hallotta — mondta. Ezután még két tanul hallgatott ki dr. Lakatos fogalmazó.
A bizonyítás befejeztével a ^rendör-biró Lackenbachcr Rezsőt és Bunczom Józsefei a közerkólcsiség védelméről kiadott miniszteri rendelet elleni kihágásban mondta ki bűnösnek, mqg-állapiiván mindkettő egyenlő bűnös-ségi fokát és igy leieken bachert 15 pengőre. Bmiczomot 10 pingőre ítélte Lackenbaclur niegnyugodott Bunczom ellenben fclieb!>ezett.
Mintha már elég volna Nagykanizsán és az .egész trianoni kicsi országban a • Bátorságos, botrányokból!
« Lettározáinál felgyülemlőit maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. Schütz.
Vadnay László meatermflv* ■ Havi 200 fix
Páger Antal Havi 200 fix
Uray Tivadar Havi 200 fix
Jávor Pál Havi 200 fix
Salamon Béla Havij200 fix
Bársony Erzsi Havi 200 fix
Fiilöp Magda Havi 200 fix
városi Mozgó Z\'A
Előadások hétkSznap 5, 7, 9-kor, vasárnap 3, 5 7 9 kor.
DlVApj
Hovntvezoiő: Dr. Dévainá, Erdőn B8»U»
Bál 1937.
Hiába vagyunk a hypermodem. ség csúcsán, hiába írunk 1937-et, amint jön a szezon <s kiejtjük ezt a szót, hogy : bál. valami romanti-kus, kedves tündérvilág jut az eszünkbe tánccal, bókokkal, udvarlással is szeniin.entalizmuss^l agyon spekehe-
Az uj báli divat renge\'.eg ujdon. ságot hozott számunkra. Tüll felhők és brokát záporok, taftok meg rro.»z-llnok vívnak erélyes harcot.
A báli szin természetesen mindig a világos, hangulatos, pasztell: halványkék, halványlila, 6árga, róf zsaszin, stb.
Fiatal leány ma taftra dolgozott tüll ruhában jelenik meg sirass brossal vagy vállpánttal és virágcsokorral a keblén. A tüllból rend-szerint k.\'s pauenls, vagy rövid kep-pet viselnek olyan megoldásban, hogy majd a tánc hevében ez a kepp lekerül a vállról és a derék köré lesz kötve, mintegy kazak vagy fodorszerüen. Fazon? Mi kell ilyen tüllá!omhoz ? Hosszú és húzott és dus és dekoltázs. És mindehhez még elképzelni egy üdje, a báli izga. lomtói és még több rúzstól kipirult fiatal arcot, mein Liebchen was wlUsi du noch mehr ?...
A fiatal asszonyok, vagy az idő« sebb leányok már tüll helyett br<*. kátot, vagy fémmel átszőtt nagy estélyi ruhát viselnek, ami viszont, ellentétben a tüllel, egészen szük, csak hátul van a béség turnürsze-rüen, V alakú kivágással, csavart derékkal és teljesen hát nélkül.
Legszeblxík a halványkék, sötét-kék beszövisü brokátok és a rózsfcv szin ezüsttel átszőtt selymek. Olyan álomszerüek, olyan gyönyörűek hogy nem is kiván a fazon mást, mint egy nagy brosst, vagy valódi brilliáns (?) brosst.
A taftok is divatosak, mint min den báli szezonban. Bő, huzottszok nyákkal, puffos ujjakkal, szines raggal. Ezekhez egy kis bársony vagy payette bolerot sikk viseln
A legdrágáblwk, de viszont a pompőzeblek a muszlinbársony télyi ruhák. Persze ez nem fia leányoknak való, mert egyrészt Ilyen ruha áránál fogva legalább -6 szezonra szól és egy fiatal le pedig hat szezonom át nem tud
ZALAI KÖZLÖNY
ós ugyanazon ruhát viselni-
A végig gyöngyözöl! estélyi ruhák nem kevesbít sikktetónek. * Adva van egy sima romaifi,* Vágy maroc-cin anyag, mondjuk rózsaszínbe^, ami telis-lele van rózsaszín kis gyönggyel hímezve, gyöngy az öve és a kivágásban vagy vállon ha talmas rózsa virít.
Hogy mi miig a báli kellék a pén zen kivlll ? Hát a hajban, Hölgyeim, semmi, vagy e^y ki strass csati csak is a bodros, angyalfrizurás haj, ami 1D37- főattrakclója, mert annyiféle fajta. A nyakra két három soros tcklagyöngyöl 6ikk viselni és ezt ki lehet garniturásltanl: Így gyöngy gyürü, klíps (8 ItáHtotő já-rul hozzá. Kesztyűt nem fontos viselni, mert rendszerint kepjiél vannak az esti ruhák elkészítve, a lábra pedig a ruhához megfelelő ezüsl vagy arany, de rem utolsó sorban bársony pipők valók. Retikül: tetszés szerint, virág vagy ezüst, arany. bőrretikUl.
A bálhoz még a jó múlatás hiányzik, amit ezennel kivánok uj-Ságunk hasábjain kedves Olvasóimnak.
Dlvatposla
Ltnke Zöld kosztümjéhez vehet barna pullovert és egy ugyanolycjn zöld szinu bársfthy mellónyszcrii blúzt, mint n kosztümje egy begyűrt muszlin sállal.. Egy brosst tűzzön a kivágásba. Barna, vagy zöld kalapot is vehet, dc Inkább barnát, inert a prómje is barna ós a cipője is. Üdvözlet.
Kislány. Halványkék, vagy rózsit\'szlb tüll ruhát ajánlok"kél fodorral, de ugy" csináltassa meg a második fodrot hogy azt le lőhessen venni, tehát az övre dolgoztassa és a vállai kóré ke-\' rithesse, ha belép a bálba, belépd\' gyanánt. Üdvözlet.
i\'latol asszony. Tayalyi fekete sajin ruhájából esináltassop/vgy arany vagy. ezüst payett£ egyenes kábáikat." sperf.\' zert és azt mint estélyi\' ruhát nagjf* .szerűen ki (udja majd használni. Ezost cipőt vegyen és retikült hozzá. Ezttf1 payette felsőrészt azután tudja más estélyi ruhához is viselni. Most nagyon divatos üdvözlet.
- (BélyegfjrOjtak UUIkoiAj.) Hétfőn délután 0-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
1937. lltinár 10.
A kut fenekén, összeszurkálva találták meg a szabadságos böhönyei legényt
Nagykanizsán teljesített szolgála, tol Szántó Ferenc 32 éves böhönyei fiatalember. Karácsony után hazaméul Szabadságra Böhönyére. Szabadsága most telt le, de Szántó nem érfíé2e\'t vissza. Kanizsára. Érdeklődtek Böhönycn szüleinél, ljogy miérl nem jött vissza fiuk, de \\z a kérdés" sítilőket lepte m.\'g leginkább, hrert ők azt hitték, hogy Szántó visszajött Nagykanizsára. A csendőrség kutatni kezdett és a rejlélyes eltűnés most megoldódott.
Szántó Ferenc holttestét ugyanis megtalálták szülei házánál a kut batfc A szerencsitlen flalaleml en holtteste teljesen össze volt szur-
kálva és erélyes ütések nyomai lát-s.ottak rajta.
A csendőrség az esetet azonnal jelentette az íigyíszségrek, amely a titokzatos hálákset ügyében azon. nal megindüo\'.ta a széleskörű nyomozást. Nincs kizárva, hogy a sze. rencsétlen fiatalember, aki szabadságra ment haza, bosszú áldozata lett. A szülők nem tudlak semmit az esetről, mert a fiatalembert akkor gyilkolták meg, amikor szabadsága leteli ós ők azt hitlék, hogy vissza, jött;. Nagykanizsára. A csendőrsóg most Szántó Ferenc riválisai közt keresi a tetteseket.
Két városházi altiszt és négy miíhkás ügye a törvényszék előtt
>-rJ ,.«v A, ÍV ( .w-, : I . - , .
38 oldalas vizsgálati jegyzőkönyvvel indul a harmadik városházi ügy J
A városi közgyűlésen utóbbi időben sokat saéreplő »visszaélések* ügyének immár harmadik csoport ja is rövidtsen a nyilvánosság elé kerül- Az első tudvalevően papp a], liszt ellen a vizsgálat megszüntetése volt, a másik az egyik kocsisnak három hónapra való elitél\'etése kél ^sálk,,?!8^, jillop^^mUit^ a harma-
dik »nagy visszíaélés* tárgyalására most kerül sor.
A hat gyanúsított között két vá rosházi altiszt szerepel, ak^k mint munkave:e\'.ők voltak mégbizva a váposi irtíigniun^ákpál, kívülük négy munkásember. A i\'endőrségl vizsgálat anyaga kb. 38 oldalra ter-jed, azonban mind olyan dolgok,
AjCentrálban ma szombaton este
niiíy iönceMlg
piccolo l^egedUmflvéSi JazzSzalon zenekaré-
* GyJ^Sárí 1 ilMIMBÉt üfi-ls HHELMMI
I amelyeket rendesen házilag szok. tak elintézni?
Miután a város vezetősége az egósz ügyet álad:a a bünügyi hatóságoknak, azok a legszélesebb me-dérien folytatták a vizsgálatot és most az összes jegyzőkönyvek átkerültek a kir. ügyészségre, majd onnan a törvényszékre, ahol a ^anusiloltak védőügyvédjei kirogá-sokat emeltek. Ezeket tárgyalta le a minap a nagykanizsai törvényszék, majd mind a hat gyanusi\'.ott vád alá került.
Az ügy aktái ezután dr. Makáry Vilmos törvényszéki tanácselnök, büntető főtárgyalás! elnökhöz kerültek, aki a legfclözlelebbi napokbun tűzi kl ebl>en a nagy pori felvert ügyben a fótárgyalást. Miután ja. nuár végéig minderi főtárgyalásl nap be van töltve,-a városházi ügyet valószínűleg csak februárban tárgyalják- -- ,
Nagykanizsai legnjabb címtára
Tiz év -tía nem készült megfelelő, gondosan Csszeállitott cimtár Nagykanizsáról- A legutolsó, amit Kcmpelen Béla, a Zalai Közlöny akkori fcielós szerkesztője állüott össze, teljesen kifogyott és azóta egésuen megváltozott. Benedek Rezső szerkesztő gondoa Összeállításában uj cimtár készül, amely üzletembernek, hivatalnak. Intézménynek jnélkülözhe\'e\'.len, mert mindazt magában foglalja, amik) szükség van. Felkéretnek az összes hatóságok, közhivauüok, testületek,egyesületek, intézmények, stb> hogy pon!os jegyzéküket a kebelükben levő összes tisztviselőkről, alkal-mazottakról, stb.j-valamint azok lakásáról t\'s az intézmény pontos telefonszámával Benőttek Rezső cimé-re a Zalai Közlöny szerkesztőségébe minél előbb beküldeni.szíveskedjenek. | .
Az első szerelem
Irta: dr. Dómján Gyula
Négyen ftll.nk ott a csendes kjj> korcsmaszoba sarkában. Négy jó barát. négy fiatal óriás, akik nanpnl pörös indokkal, unulnjas, véghélküll számsorokkal bajlódnak, de esle, itt « meghitt baráti körben a fantázia szélsebes paripáján röptetik lelküket álmaik kacsalábon forgó tündéri kártva-vára felé és itt. rövid pár óra platt élik át mindazt; amit nappai U nií; ahogy élni szerettek volna.
NóKy^n voltunk ott Azaz. bocsánat öhn. de társaságunk ötödik tagja vajahogyan kiütött közülünk Mi fiatalok voltunk, ő öreg, mi vidámak, jókedvűek. ö mindig csendes, szótalan Mw\' « nevét alig ismertük Jani bácsi így hívta "mindenki, így hivluk, ml is, a másik nevét egyáltalán nem is tudtuk.,Ugy maradt ránk aöreg örökség- , képen az előző asztaltársaságtól, mert Jani bácqi már vagy harminc esztendeje üldögél itt a kis cscrtdes zugban. Minden este pontosan megérkezik megvan a szokott széke, juhara, mindennap megissza a maga kétszer liá-rotndeci borát, elszív egy éktelen illatú szivart és mindennap p0nlosan abban az órában hazamegy. .Nagyon megszoktuk már, pedig nem ls igen bejzÖt velünk. Hallgatta beszélgetésünkét s ní-lia-níha egy egy «hta ... no..,> szócs-
kával nyilvánította véleményét. Ha na-gyon n m tetszett neki valami, akkor mérgesen odadónnögte: .fiatal szamarak* Nem vettük tőle rossz néven. Nézéséből, dörmögő hangjából érez-lük, hogy szeret minket, de láttuk rajta azt is. hogy valami nagy fájdap ma, titkolt bánata lehet s ezért \\*nkín telén lisztese tel bántunk \\ele.
A beszédtéma lassan elfogyot,. Ül-Atr.k csemfWn nrttak a cigaretta szálló filstjél s az eszftnR, lelkünk va-mftoi messze, Tsten tudja merre Járt. "Csak Gyurka, a társaság legfiatalabb lagja, mindnyájunk kedvence nyugta-(lankodott. iY\' arca egyszer piros: voít. "azután1 \'i-tsápadt. Izgatoltm köhécselt, ránk nÁett. \'Hiajd elkapn a fejét, szóval látlak--rajta, hogy ln-szélni akar. .Nem zavártuk, vártuk,\' hogy magától szólaljóW^meg\' pftr ixKrig-mégf csend volt, aztán tényleg beszélni kezdett a gyerek."\'éleinké félve, szaggat,később Hpind f bátrabban, hev-esebbeai szívvel, lélekkel
— Tudjátok fiuk ... én nem is tu-clom !\' talárt\' Hem is fteíjene... dc azért í*T\' akKrorrt mondani... do igazán .."no uűvesseték ki.., én oryan Inddog vag>-ok ... azaz nem ... én nem is tudom ... talán inkább boldogtalan... mert 61.. hiszen nem\' szégyen^, de n« nevessetek... én., nigyon... szcrfclrhes vagyok.. Tudjátok.. én nem is mertem vólna erre gondolni... dc most már li-tom, hogy tényleg ez a bajom.,. Nem
Indok aludni... nem tudok dolgozni... nem fiidok gondolkozni, inert mindife csak ő van elflttom, csak az ö lumgjál lialiom, csak ővele tudok foglalkozni... Hogy ki az az ö?... Ismeritek-e Nem fontos. nevét t nem mondom meg. Talán isineritek,1 dc azért nem mondom m.\'g. (ísak annyit mondok, q a legszebb lány a" vilá\'gon. N\'c nevessetek. tudom, lv>gy a szerelmes omWi mindig rózsaszínű szemüvegen néz, dc ö ^fazán a legszebb azok közül, akiCel eddig láttam. Ha ismernétek, tl is csak azt mondanátok. Olyan ragyogó kék szem. olyan gyönyörű szőkö haj nincs in^g a világon másik.. Ismerem mái régóta, de. nem jutottam a közclél>c« csak messziről gyönyörködtem benne csak messziről csodáltam. De most pár napja találkoztunk, beszélgettünk, sétálgattunk, aztán megint találkoztunk, ugy beszélt velem, mintha Isten tudja milyen régóta ismerni\'nk egymást,, és én... és én olyan buta voltain mellette. Csak néztem rá, csak hallgattam rali beszél, a szivem itl fenn dobogott valahol a torkomban, a meílom össze szorull és legszívesebben magamhóz szorítottam volna, hogy no beszéljen, ne kacagjon másnak, ne ifézztfn másra, csak nekem, csak énráin egyedül\'.. Ez most \'két napja volt., azóta nftu láttam... ós nem HV-\'rek etmfennl hozzá Juk. mert félek, hogy megint csak olyan ostobán állok mell#te \'és égj--•zer csak kinovet... fis én most igazán
nem lifdom. mit is kellene csinálnom...
Harsány nevetés szakította félbe a zilált, rapszodikus \'lőadást. Nőm lehettünk róla, nagyon Komikus vo/t szegény Gyurka siránkozó panaszával; nagy, könnyes szemeivel, együgyű kis szerolmi históriájával. Mí öregebbek, tik a szerelem terén szakWkintélyí\'kn k tartottuk magunkat, sehogysem ludtuk V-lképzelál, hogy két\' kék «zem, egv szőke leányfej így cl \'fudjft- valakinek forgatill a fejét. Megindult a csipkelődés, a jóindulatú gúnyolódás, mindenhogyan azon voltunk, hggy hefyre-csavarjuk Gyurka barátunk rossz hely. re csavarodott kol>akját. Talán lussé kíméletlenek is Vőltunk már, mert Gyurka könnyes szemeiből az e\'sŐ könnycsepp kicsordult, mikor váratlanul imgszólalt Jani bácsi öreges, dörmögő liangja.
— Miért bántjátok tíl 0 szegény gyereket?... Mit Vételt nektek?... Fel.
• tárja előlietek, a jóbarátai OÍTVtt a szí-vét, a lelkét és ti,.ahelyett, hogy m«tg-
• értően tanácsol adnátok neki mit tegyen kinevetitek, • .vigunyo[játok... Ebből látszik, milyen nagy gyerekek vagytok - ti\' mindannyian,...i Tudjátok, Wit \'gúnyoltok tl most?... Ami a leg. szebb, a legideálisabb dolog az egész világon... az első szerelmet trg>\'-e fiain te még nem voltál szerelmes solia ?.. Tudtam Kiéreatom a hangodból. így ci;ik az tud beszélni, kinek felkéböl először lobban ki e tüzes, igazi, fé*
1937, jpnu3r 10
J
ós dorókláps émelygős. iJe gcssúl. (IszláMlan teinl gyjk-csak az emésztési zavarok következménye. Ilyenkor
70
A 77 éves Zalai Közlöny kolié-giális szeretettel köszönti a 70 éves laptársát, a Szombathelyen megjelenő »Yasvármegye« cimii napi-lapot, amely a naiK)kbun lépteit 7ü-ik éviolyamába. A magyarországi lapkiadás és újságírás egyik legrégibb terrenuma a »\\ nsvánuegye,* amely mindig teljes felkészültséggel har. colt nemcsak városának cs megyéjének lokális érdekeiért, hanem az általános nemzeti cs kulturérde-kekért egyaránt. A JUip politikai vonalvezeiese mindenkor a józan, mérsékelt konzervativizmus irányá-ban haladt és a keresztényi szeretet eszméinek gyakorlati megvalósiiá-sóért történt. A lap jelenlegi főszerkesztője, Lékay-Lingauer Albin, volt orszóggyülísi képviselő, jnér több, mint 30 esztendeje vezeti és irányítja az újságol. Lékay-Lingauer Albin brilliáns publicisztikai muu-káit a fővárosi lapok hasábjairól is jói ismeri az ország közvelemenye. Az éjő magyar újságírás legpalié rozottább eünéjü, legragyogóbb irályu művelői közé tartozik, aki 16 esztendeig tartó parlamenti képviselősége közben a politika mezőin is megbecsülést szerzett revének. Különösen sokat cs önzetlentől dolgozott pályafutása fc)rán a Usz. tes vidéki sajtó erkölcsi és anyagi boldogulásáért s nagy érdemei el-ismerőseképpen választotta tavaly országos elnökévé a Vidéki Napilapok Szindikátusa-
A » Vasvármegye* 70 esztendős múltja kiáltó bizonysága annak, hogy a komoly és színvonalas vidéki sajtó könnyen átvészeli a su-lyos idők minden csapását, nehézségét, mert olyan kiapadhatatlan külső és belső erőforrásokkal ren. dclkezik, amelyekkel a közönség ér* dekében nélkülözhetetlenné lesei magát. \'
ZALAI HfOZtöNY
- (\\ llceális előadás)
vasárnap déllttán 6 órakor f-s/, a városháza dÍ3zterinél>en. Dr. Szűcs Lajos piarista lunár lesz az előadó, aki « férfi sz ilem és női lélek harcát mutatja l.v rendkívül érdekes és mély járatú előadásában. A kisérő műsoron Fürst Magda szaval. (:)
— (Vármegyei llsztlértekezlet)
volt pénteken Zalaegerszegen, ame-lycn, mint megírtuk, Krátky István polgármester. I-ontay Alán tőszóig biró és Prack István tanácsnok ís részt vetlek. Az értekezletfn köszöntötték vitéz Telcky Béta gróf főispánt és ez-alkalommal adták át Hődy Zoltán al-ispánn.ik kitüntetéseit, a kormányzótól kapott koronás ezüst keresztet és a kultuszminiszter elismerő okiratát. Az értekezlet lelkesen ünnepelte az alispánt és a főispánt.
— (Credo-tsggyülés)
HolhnjV vasárnap délelőtt 11 órakor a Credó-egyosülct a plébánia fehér-Ürmében januári taggyűlését taitja (:)
- (Szerdán vlta-délután)
Január 13-án, szerdán délután 0 órakor lesz az Irodalmi é< Művészeti Kör II. vitndélulánja a zeneiskola kamar^. termében. A vita-kérdés: Széchenyi vagy Kossuth? Előadó Kelemen Ferenc, n Kór társelnöke. (:)
Tt4*+u<tádU«*k
— (A gáspárhegy! kápolns)
I Céljaira a bivalyt s az idei larsa^igon is nagyon szép n sikerült, kitűnő hangulatú teákat rendezett Nagykanizsán, uz Iparos székházban, egy névtekn, szerény, de annál céltudatosabb, annál kitartóbb rendező gárda. A ti\'.nclca az Idén is szép összeggel gyarapította a kápolna-alapot.
— Tekintse meg n Kopstoln Bútor-áruház állandó butorklállltását. ízléses éa olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
kezhetétlen első szerelem. Ne szégyeld magad, ez nem\' szégyen, ezen minden ember átesik, "de csak akkor érti meg, hogy nii ez, amikor megöregszik... A* első fellobbanáfc, nz első két szem, nz első pici száj, az első kacagás, amit mint férfi észrevett, elkíséri egész életén át. Lehet Szerelmes százszor, ezerszer, minden nőben, minden szemben, minden kacagásban azt az elsőt, az egyetlent, az igazít keresi é.s találja... Cs ez érthető Is. A fiatal kibontakozó lélek akkor lOzdül meg először, mikor találkozik azzal a lélekkel, amelyik vele harmonizál. Ez a harmónia vezeti tovább uz embert, ext keresi egész életében, ennek a visszacsengés-e teszi széppé, felejthetetlenné u \'fiatalságot, ez szövi be az öregség sivár napjait emfékezés csodaszép, bűvös fályolá-val... Kzért ífigveTlek titeket, nagyképűsködő fiatalokat, mert nektek \'volt szép, mámoros első szerelmetek... mCrl minden gunyolódástok mellett is értitek, hogy igazam van, az első szerelem emléke bennetek is ott él. mélyen elrejtve szivetekben.
Figyelmesen hallgattuk az öreget-Ilyen sokat — mióta ismertük — még nem beszélt egyszerre s hangjából, beszédjéből kiéreztük, hogy most, ha kérdezzük, talán elmondja, ml az a nagy bánat, ami áll. nJóan ott él arc-a keserű vonásaibon. Próbáltuk .tovább íüzni a beszélgetést.
— Jani bácsi I Maga frigyéi min-
ket? Miért? Az első szerelmünk emléke miatt? Hát magának nincsenek ilyen kedves emlékei?
Szomorúan nézett maga elé az őreg Lassan beszélt.
— Emlékeim?... Nekem?.. Nincse nek.. Az én életemet a mull emléke csak elszomorítja.
Most már biztosra vettük, hogy az öreg elmeséli élete tragédiáját, azérj hát tovább faggattuk.
— Jani bácsiI Hát maga sohasem örült életében? Maga sohasem v ll szerelmes? Magának nem volt első szerelme? Vagy talán csalódolt szc relmébcn ?
F kérdésre csend lelt a szobában, néma csend. A szomszéd asztaloknál is figyelmesek leltek a beszélgetésre s mindannyian fészkűit várakozássá\' néztünk az öregre. Komolyan megilletődve \\*Ntunk, hiszen egy átszenvedett élet szomorú tragédiáját fogjuk (halfanl.
Jani bácsi csak nézett maga elé arcának komoly, bánatos ráncai mt-g komorabbak lettek, néhányszor önkéntelen megemelte kezét, mintha a szeme sarkában bujkáló könnyeket akarná letörölni., nagyot, fájdalmasat sóhajtott, azután lassan, halkan, minthia halottról szólna, beszélni kezdett.
— Első szerelmem?... Volt nekem is... Csakhogy.-* az tragédia volt... mert.. as első ideálomat.. én feleségül is vettem.
— (A Segédhivatali Tisztviselők)
Országos Szövetsége december 5-én Pápán tnr\'.otta vándorgyűlését anuL cn r\'szt vetteR a nagykanizsai •Tócsoport kiküldöttei is. A gyűlésen a nagykanizsai delegáltak Indítványt terjesztet-lek elő a réjí\' tisztviselői illetmények visszaállítására vonatkozólag és javasolták, hagy a javaslat pártolására kérjék fel az összCs fíókcso]>ortok az illető vidék országgyűlési képviselőit. A STOSz nagykanizsai főcso|x)rtja a pápai gyűlés halározatál)ót kifolyólag felkérte grór Bethlen Istvánt. Nagykanizsa országgyűlési képviselőjét, valamint Hárczay Ferenc csurgói országgyűlési ké viselőt, hogy a parlamentben Is foglaljanak állást a S TOSz kérelme mellett. Bárczay Fer«nc most n kóvetkoző levelet intézte a STOSz nagykanizsai főcsoportjához: •Tiszteletiéi értesítem, hógy feltétlenül min-\' denl el fogok kövelnl. hogy kérchliük a kormány áltat honorállassék. Teszem ezt teljes meggYőződésscí", mert ha cl méltózlatolt volna olvasni k;irácsonvl cikkemet, meggyőződhettek volna arró(, hogy ott kifejteltem azt hogy Magyarország egyetlen védekezés® minden szélsőséges infekcióval szemben, ha helyreállítja a tömeg jólétét és megszünteti a? elnroletárosodás folyamatál. Bárczay Ferenc orszá&y. képviselőd
— N<( téli- áa gyermek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat SohQtznél.
— (A mázsaház kérdi se)
amely régi botrányköve a felső, templom környékének, a végleges ren dezésiiez közeledik. Az áthelyezést illetőleg két alternatíva kerti döntés felé. melyek között a hétfőn délben összeülő városi építkezési bizottságnak kell dönti nie. Az egyik az Eötvös-térre való áthelyezés, ami azonban a hety magasabb fekvése miatt kevésbé alknfc mns, a másik a mostani köztisztasági telep, amit megközcíitlvelőségc és egyéb szempontok ajánlanak. Az elhelyezés ndntegy 8000 pengőbe kerül.
— (Vasutas műkedvelő: a „Zsákbamacska"
A Vasutasok Országos Qazdasági Egyesületének nagykanizsai csoportja január 16-án órakora Bzékház-alap javáia nagyszabású operettel lép ismét a nyilvánosság elé. Szinre-kerül az iparosszékházban a tavalyról ismert kitűnő és kiegészített gárda előadásában a bűbájosán kedves operett, a „Zsákbamscska". Előadás után táncmulatság. Helyárak 50-120 fillér.
SCHBOLTi PA8TA VILÁGOS RUHÁH SEB HáflY 101TQTI j
~ Menyotixonyek idaálja a Sehüti-vAsson I
«•*/xií » fH ■
Az Ön szállodája BUDAPESTEN a főváros szivében újonnan megnyílt
CORVIN-SZÁLLODA
Családi szálló minden Ifényelemmel berendezve. Központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz a szobákban. Arak: I áoyts szobi 8, 2 áqyas szoba 6 pengőtől.
Közvetlenül a Nemzeli Színháznál, a Népszínház-utca sarkán: VII!., Cso-konay-ulca 14. i
— (Anyakönyvi hirek)
Nagykanizsán az elmúlt Jiéten 13 gyermek szülelelt, ,r» ffu és 8 leány: (iodina László földműves és Gerócs Máriának rk. fia. Pap Lajos napszámos és Németh Teréziának rk. leánya, Szélig Antnf sülő mester és VVilcsek Te-réziának rk. leánya, Fuksits János kocsis és Márcz Máriának rfc..2 leánya. Kálovícs József kurcsinárQft.Ss Míha-lecz KaUiijnnuk -rk. Iránya, ,.Bűki IsL ván napszámos és P$erfi Rozáliának rk. fin, Berger Jánovkere^k,, utazó éa Stern Erzsébetnek ier. /ia, Tóth Fereno szíjgyártó segéd és ,Jt»nzsó Máriának rk. leánya. Házasságon ./született \'2 teájiy és 2 fiu. — HttUk)^ 4,történt: Hideg Károly favágő rk. 60 éves, F.hrenstein Jakaboé SchapriugC Janka ízr. 76 éve*. özv. Hol Ferencnó Nad-rai Mária v. szegény rk. 84 évéf, Berek József nyug. Máv. főtanácsos, ág. h. ev. 83 éves. — Házasságkötés, 2 volt: Tóth József javítóintézeti , családfő (Székesfehérvár) rk. és Arató Ilona tanítónő rk., Kndccz István szabó se. géd rk. és Becze Annf.fk.
ÓVJA SZEMÉTI 4
és vásiroljon blulommal cgv IM 1114 ■ ■•mllvegat lAtMer ^■■kOsleUmlten.
OlcsAn, klIQnd gyártmányú sxemOv«fl«t árusítok és késiltak. — Legmodernebb optikai gépekkel felszerelt Oiemanibc* . báfi^i ilyen siam-orvosi /ecept«t Is siaksifrAfn clkiMiltek. Jivitétokhoi mlnd«n(a)U alkatnki. Eredeti Zeiss puaktál-lsnosék.
Láimtiök. hámtrök. bor- mustméiök.
ZSOLDOS GYULA
órásmester, ékit«r«si és láliierési, fö-nt 8. (. Koionc-sitKodávak s>««.b*n). Óra és ékuer nagy vélasitékban. Elismert pra<lx óra- és éksi«rjavlt0mflh«ly.
— (18 évesek jelentkezése)
A ui. kir. rendőrség nagykanizsai kauítánysága figyolmeitcti mindusokat a magyur állampolgárokat, — férfiakat és nőket egyaránt,akik igiö. ér ja nuár 1 és. december 31 a között szQ-lellek, hogy a 10-lk életévbe léj)é«-|ke4 folyó évi január. 31-ig az éq« a célra szolgáló bejelentőlapok kitöltése utjte bejelenteni \'tortozjuk, teftiqtet stéTküt arra. liogy megelőzően tyár mi a be)a-lenlöij|M)u vagy sAlelk bejelfctőlap-ján be vőltak .jeíT-pl\\^. tijetaitólar l>ok a rendőrkapitányáig, bejeleatő lit-vatalábun whotűk át és >itóllés utáa ugyanoda adandók be.
Saigótajrjáni Kőszénbánya 8. T.
vezérképviselete
varsányi pál
IÜ7előanyag nagykereskedő, Nagykanlzta, Zrínyi Miklós-utca 32. - Telefon 226.
Házhoz szállít elsőrendű brikettel, szenet, gáz- és brikett-kokszot, valamint tűzifát, továbbá kovács-szenet nagyban is kicsinyben.
Fütsünk
DOROGI
brikettell
ZALAI KÖ7L0NY
1937. lanuár 10.
1937. minden újdonsága
KIRSCHNER MÓR
selymek, szövetek, szőrmék, vásznak, étkészletek
káprázatos választékban
divatáruházAban.
A felsőkereskedelmit végzettek
folyó hó 16-án osto 9 órai kezdettel rendezik meg a Kaszinóban "hagyományos diákbáljukat, a melyre a szö-vétség tagjait és azok barátait tisztelettel meghívja a rendezőség. A zenét a kitűnő hntárőrzenckar szolgáltatja. Műsor ugyan nem lesz, de nagy meglepetésről gondoskodik a leleményes rendezőség. Belépődíj 1 pengő. (:>
11
SERVICE-SZOLGÁLAT
e beli és jövő bell utvonala:
Sárosd, Szekszárd, Tamási, Kocsola, Dombóvár, Sásd, Kaposvár, Kadarkút, Szigetvár, Szentlő-rinc, Magyarlelek Sellye, Barcs, Nagybajom, Nagykanizsa, Zákány, Balatonszentgyörgy, Nágocs, Siófok, Enying, Mezőkomárom.
— (Ne rá/.d a rongyot I)
Kiss Teréz Magyar-utcai háztartási alkalmazott az ablakon át rázta ki a portörlőt. A rendőr bement a lakásba és figyelmeztette a fányt, hogy a j>or-rongyot nem szabad az a\'blakon ki-rázni. Amikor a rendőr a lány nevél kérdezte, az megtagadta a választ, sőt durva szitokkal támadt a rendőrre. A rendőrbiró Kiss Terézí a rongy kirázásáéit, a névbemondás megtagadásáért és a rendőr szidalmazásáért 15 pengőre büntette.
— (Farkas u gyalogjárdán)
Farkas János kanizsai lakos a Kis-faludy-utcán a gyalogjárdán kerékpározott. A rendőr leszállított! a kerékpárról, mire Farkas kihívóan visel-kedett és azt a kijelentést tel IC/ a rendőrnek, hogy odaajándékozza\'neki azt, amivel öt büntetik. Farkast feljelentették és 12 pengőbe került noki a gyalogjárón való kerékpározás.
Cfcsjándsjjof
oáfiamczibm szówkozfialik
Három alvó gyermek az égő istállóban
Az apa és a három gyermek súlyos sebekkel került kórházba
Zalaegerszeg, január p Tcskánd községben az éjszaka kigyulladt Borbély Károly és Antal portája. A tüz csakhamar átterjedt az istállóra is, amelyben, BorbHv Károly három gyermeke aludt. Az istálló már lángokban állott, amikor a rémült segélykiáltásokraa vették csak észre, hogy benn vannak a gyermekek. Borbély Károly l>3ro ránt az égő istállóba és sikerült is
Prognózis: Gyenge légáramlás, szombaton még futó havazás, vasárnap száraz idő, az éjjeli fagy tovább emelkedik, a nappali hő alig változik.
Naptári Január 10. vasárnap. Rom. kat. Szentcaaiád. Protestáns Melánia. Izraelita Tebet hó 27. — Január 11. Rom. kat. Hlgln p. vt. Protestáns Ágola Izraelita Tebet hó 28.
Gyógyszertári éjjeli Bzolgálat e hó 15 lg a „Fekete Saa" gyógyszertár és a klskanlzaat gyógyszertár.
(iőifürdő Dyltva reggel ö órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egóez nap nőknek).
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. üutenbefg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Jóbarátelnknak és Ismerőseinknek, a nagykanizsai posta tiszti éa alüsztl karának, kik felejthetetlen drága hitvesem, édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk temetésén megjelenésükkel, vagy bármi más modon mélységos gyászunkban osztoz.nl szívesek voltak, fogadják ezúton ls hálás köszönetünk kifejezését.
Tamáa Ignác ás cialádja
Balatonpartján
(somogyi oldal) 2 holdas ciemege
szőlőgazdaság
teljes berendezéssel, 3 szobás villával
több évre bérbeadó. Nyugdíjas tisztviselőnek Igert alkalmas. Dr. Kovács, Budapest, XI. Ctuigól ut 39
neki a három gyermeket kimenteni, de ő maga is, valamint gyermekei olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindnyájukat kórházba keleti szállítani.
A tűzvészt a tüzoltéság lokalizálta. A tűznél több állat elpusztult.
A csendőrség megóHapi oita,hogy a tüzet gyújtogatás okozta. Gyanúsított is van már. A vizsgálat meg. indult-
Nagykanizsa megyei váioj polgármesteréiül.
868/1937.
Árverési hirdetmény.
A volt .Zöldfa" vendéglő épület elbontásából származó használt épületfát, deszkát és tetőcserepet folyó évi január hó 15-én d. e. 10 órakor a Kossuth-tér 15. sz. városi ácstelcpen tartandó nyilvános árverésen eladom.
Nagykanizsa, 1937. január 7. M Polgármester.
I* minőségű férfiing 2 gallérral . . 6.— Sport ós galléros
ing ...... 4.—
Férfi szines alsónadrág ... 1.40
Prima köper
alsónadrág . . 1.96
Kemény és félkemény gallér .... —.88
Bélelt bőrkesztyű 5.50
férfi kalap . . . 6-—
Szép pijamák olcsó árban
Brónyai Divatház
Horthy Miklés-ut I.
Igen nagyszámú tenyészállatot jelentettek be a Tenyészállatklállitásra
A március 17-22. napjain rendé zendő országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásár iránt már is az előző éveket meghaladó érdeklődés mutatkozik. A lejelentések száma már a határidő lejária előtt az összes tenyészállatcsoportokban meghaladta a tervezett kereteket.
Az eddig átvizsgált bejelentések-bői is már örömmel lehet megállapítani, hogy a kiálli\'ás állattenyésztésünk örvendetes továbbfejlődésé ről fog számot adni, egésren rend kivüli teljesítményű és tenyészér-tékü állalok is fognak szerepelni a kiállításon. (
A kiállítás bejelentési határidejét a rendezőbiziotlság (cime: Buda- ^ pest, IX.. Közielek-utca 8. sz.) a többi csoportokban február l-ben állapifotta meg. (:)
— Bútorokban a Kopsteln cég vezet! Modern mintatermeiben a legjobbat a logolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett.
I teiíercs 6 x 9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABOB&TÓRIUn.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre Is. v
SZABÓ ANTAL
Iparengedély hiányában csak egy-két nap múlva kezdődik - a cipőárusítás.
1937. |»nu<f 10
ZALAI KÖZLÖNY
GN IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
\\
NAGYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =
APRÓHIRDETÉSEK
ApróhlrdetAi dija v»»*rn»p ét Onnepltap 10 iiólg •0 nilér, minden további \\lt> 0 llllir, hétkOinap 10 uólfl íO (Illír, minden további «ió A IIIKr.
Egy pungöért kerékpárt, autót,
konyhaberendezétt, varrógépet, rádiót, érái. Thermost, lényképeiőgépet, Irattáskét, festményt, szőnyeget, Jamboree-Jegjret, nianikür-készletet nyerhet a kaposvári kathollkus egyházközség sors|egyén. A sors-Jegyek 1 pengőért Szabó Antal sportüzle-
Qenerál javított oldalOláooa motor.
korákpár olcsón eladó. Ciengery-ut 56.
Saját ttrmésU elsőrendű kcrecsenyl asz-tall fehér bor literenként P —8>ért Bóhm Jó*sel bortermelőnél, Cs«ngery-ut 19. 2473
MARGIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. Márvány kádfürdő P 0-80
Tvukazemvágás .....P 0 40
IV Nyitva minden nap. *1>H
Szép, ízléses nyakkondők nagy választékban P I 50 ért Kaufmann Manónál.
Hó- é> aárolp6ját szaks/eilicn kijavítja Vulkán gummijavltó. Erzsébet-tér 1., Cent/állal nemben. 4123
■ Indon igényt kielégít képkeretezésben Stern üveges fegolcaóbb áraival. 4437
Haaxnált ruhát veszek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 11. \' 4447
Pogányvárl SKrJVJ;
lltoroa tátolbon la. Pogányvárl foltár 40 flllár. Pogányvár! rl«-llng 10 flllár, ádoa burgundi vflrSa áo édoo f»hár 80 fl Iá-. 6R088 KAROLY, Batthyány ulo 26.
Ozemképea 6 személyes Fist 521. autá 160 pengős útadóval olcsón elidó. — Clm a nagy trafikban.___43
Pehely és vattapaplanokat, valamint azok átdolgozását le«ujabh mintákkal Jutányosán készít Freundllchné Fő-ut 15. 52
BojáránSt felveszek. — Clm: Radics ozsonnázó Horthy Miklós-ut. 59
VIZUEZETEKI ES CSATORNAZASI
munkákat
• • rr
FÜRDŐSZOBA BERENDEZESEKET
és javításokat
minden ízlést kielégítő kivitelben ver.onyképas legolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit is vállalunk. *,* Vidéken szereléseket legpraktikusabban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak melletti Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vízvezeték-szerelési vállalata
NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 45. Telelőn Z7t.
Balért** aionnil felvételik Stéchenyl-
léi <_<0
SOtOd- (ptlién) k.rei lesaámolta-td.ra lépci, Inlelllgena, kellemes meglele-néaü, aeotld — vevőkkel bánni tudó — llalil n«t. lakolat kípieltaégel, eaetlegel eddigi mfl.ödést, Igényeket él releren-clikal liltDntelS a|ánlatok „Sll ide" |et-Igére a kiadóhivatalba kDIdendók. 62
Haj\'nitt, lókailian levó k.rákpárt veiz Tocta Mtkaa, Arany Jánoiu. 12.,
12 é» 2 óra komit.___»(
Koinlortoa 4 azoba mellékhelységekkel májúi 1 re ktadó. Sugár-ut 7. M
Újságkihordót
Klakanlzaára
telvcsz n Zalai Ktzllny kiadóhivatala.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-norzsolók, Szecskavágók, Répavágók, Drr-Uók, Vetögópek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon: ISO.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nu>r 10.
lii

Közkedvelt vászoneladási akciónk
a siker jegyében folyik!
Scljüizz-
mínden kelengye dlsste !
Pamut és lendamasxí asxtalKésxleteU, RegenQardt és$Raymaínn-féle\\ lendruK
jírufkázz
Hivatalos másolal a 27351/1936. sz.
Iktalmányról.
\'4905/1936.
\' Az Üzleti hirdetések korlátozási-\'ról szóló 1933: XVII t.-c. 9. §-a szerint a kereskedelmi és iparkamarák a maguk kerUI\'.lére minden évben legfollebb kél Ízben 15—16 napnál nem hosszabb időt állapit-\' hatnak meg arra, hogy az alatt akár \'\'az Összes, akár egyes szakmákhoz ■Mártózó kereskedők és iparosok Idényét-, vagy divatját mull, raktáron maradt, kiselejtezett stb. áruikat alkalmi (\'dényvégi, leltári stb.) kiárusítás hirdetésével áru-sithasiák.
A hivatkozott törvénycikk 9. §-ának második bekezdésére hivatkozva tisz-\' teletlel értesítjük tek. Cimet, hogy az ily téli alkalmi kiárusítás Idejét 1937. évi január 18—28. napjaira telink valamennyi ipari és kereskedelmi szakmát illetően.
Sopron, 1936. december 18-án. t A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében:
aldlrds s. k.
elnök.
aldlrds s. k. H. titkár.
A másolat hiteléül: Madarász v. kiadó.
A nagykanizsai Ur. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
16357//1936. tk. az.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Öiv. Horváth Józselné szUI. Molnár 01-■cMa, ugyls mint kk. Horváth Béla It.
gyámja végrehajtást sienvedő ellen 1000 P töke ía Jár. erejéig Indított yégrelia|láil Ügyében ■ telekkönyvi hitóság dr. Tintái
anc ..... "
Iátiot nagykanizsai lakos utóajánlata követ eztébea íz 1906: XLI. t e. 27. §■« érielmében ujabb érvéréit rendel el 1000 P tőkekövetelés és ennek járulékai behíjlása
végett, a nlgykanlilll kir. járásbíróság te-rllielén tevő • a gllamboki 382. sztjkvbenl 7á7/b. hru izántó tlletOiégére 75 P 90
Mfl
80 llll., 1960/6. hnz. rét 112 P, 1966/a. hru. rít 45 P. « 4tl IZ. tlkvbenl 1949/c. hnz. tétre 324 PWI.,IZ 1229 sz. tjk.beni 1946 hm. rétre 64 P 90 llll, ai 1292. íztjkvbenl 151. hraz. hám 1100 P, a 786. \'.trsi, szántóra 154 P, ai 1946 hnz réiie 326 P 90 llll., II 1962. hrs< rítre 53 P 30 llll, íz 1964. hnz télre 50 P, I csapli 248 íztjkvbenl 706. hrsi. izólíte 719 P, 250 sz. tlkvbenl 708 htai. izámó »\'n löszére 264 1\' klkléiiáil álban.
A telekkönyvi hatóiig ni átverésnek Oalambokon a községházánál megtsiléilri 1937. évi Január hó 26. napjának d. a. 8 óraját ttlit kl e< iz átveréii leltéleieket a kővetkezőkén állapítja meg :
1. Az átveréi alá esö Ingailmokit a klklálUatérnál i\'acionvsbb árban eladni nem lehet.
2. Ai ulóalénlit akkor li köteleiO, Hl ai ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent.
3. Hi II átverésnél az utóajínlitnál m-gyobb igérelet nem tesznek, sz Ingatlant iz íjáníiltevó által megvetnek kell tekln leni.
4. Az ujibb árvetés költségeit a vevó iz inért véleláron leiül kötetei Illetni. (1908 : XLI. t-a, 27. §)
5. Az áryereliu szándékozók kötelesek bá-uitpénzüt a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában még-
olyai
képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vigy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és íz árverési feltételeket aláírni. (1881 r LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XXLI. L-e. 21. §.)
8. A vevó kötelei • vételári az átvetél nipjától játó 5°/<> oi kimatával együtt a nigvkanlzul m. ktr. adóhtvatil, mint blró-iág( letétpénzláinál három rgvenló ríiz-leiben megilletni, még p\'dlg iz első ténlelel 30 nap alalt, ■ másodika! 60 nap ilatt, a ha\'tnidlkit 90 nip alatt az árve-tés jogerőre . emelkedőiétől izámltva. A bínitpénz sz utolsó részleibe tog beszámítani. (1881 :LX. t.-c. 147. 5. I. pont, 150. §)
Nigykanlzu, 1936. évi dec. hó 21-én. Dr. Wéber s. k. kir. jbltó.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
rire isiiut.
VILLANYÉGŐK
kartatlan klvdl — teljes garanciával — 8ohl««ing*r fiyula
vaskereakedőnál — Szarvaa-épUlet.
Felhivás!
Vöm, Ritser Lajos átvenni szándékozik Qrünbaum Rezső zalaegerszegi lakostól a nagy-kanizs i Csengery-ut 28. szánni házban levő „Csengery" pékséget és Rosenberg Béla nagykanizsai lakostól az ugyanott levő stlteményárusitó-Uzletet, miért is felhívom ezen üzletek hitelezőit, hogy követeléseiket 3 (három) napon belül velem közöljék, mert azokat különben figyelembe nem vehetem.
Nagykanizsa, 1937. január 9.
Tocíh Miksa
Arany János ulca 12.
SÍ-,Ródli-,
nagy választékban.
ái-kantnizás, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
Míoiu. a ImtuJaJíouus K4z*aj*«á«l JU. OlutwMll NrMs«a éa
I.ankáa«
mtn. aalal l ároiy.)
I
77. Évfolyam 8. szám
Nagykanizsa, 1937. január 12 kedd
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
Imfcmlfifa «a kiadót Mnjafaafl i I 1 ii I
Felelő* szerkesztő: Barbarlts Lajos
EJŐtlxetéaJ ára: egy bóra 2 pengő 40 Uk Sxcike»x*6aér éa kUdóhtraUll leWoa. T» i
Bezárkózott és magára gyújtotta a saját házát, mert előző két öngyilkossági kísérlete nem sikertilt
Egy 32 éves gyenesdlásl életunt szörnyű birkózása a halállal — Nem sikerült bennégnie a zárt lakásban — A makacs öngyilkost letartóztatták — A nyomozás még nem állapította meg az életuntság okát
Megdöbbentő esemény foglalkoz-tatja a nagykanizsai kir. ügyész, séget. Gyenesdiás községben kigyulladt éjszaka Gyulai La;o6 ot tani 32 éves gazdaember háza. Szomszédai a lángok láttára futva siettek segítségére, na^y volt azonban meglepetésük, amll.or be akar tak menni a lakásba, az ajtó be volt zárva és leneteszehe. Mikor sikc. rült az ajtót benyomni, mőg na. gyobb volt a meglepetésük, mert Gyutai Lajos a nagy füstgomoly ban már eszméletlenül feküdt a padlón, Nyomban kivitték a friss levegőre, ahol magához téritették Á lüzet is sikerült lokalizálni, i .
Csakhamar megjelentek a tüz szin helyén a csendőrök is, akik vallatóra fogták a teljesen apaükusan viselkedő Gyutai Lajost. Megálla-
pítást nyert, hogy Gyutai annyira életunt és elkeseredett, hogy bezárkózott lakásába, bereteszel te az aj-tót és magára gyújtotta a házat- Be Is ismer\'e cselekményét. Azt rhon. dotta, hogy a lángokban akart elpusztulni. Mikor megkérdezték tőle, miért olyan élelunt, erre nem adott választ. Az egész emberen meglát. S2ott a rendkívül nagyfokú elkese redés. Mivel gyuj\'ogatott, a csend őrök bekísérték Keszthelyre, ahol a járásbíróságon újból kihallgatták, majd a keszthelyi csendőrök beszállították a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába
Megállapítást nyert, hogy Gyutai már két izben akarta magút elpusz-tjtani előző\'e?. Egy izben kútba ugrott, de még IcJeJében sikerült kl menteni. Későbben átvágta a nya
kát, de akkor is megmentették az életnek. Most harmadszor is hiába próbálkozott, a lángtenyerböl is kimen\'e\'.ték.
Dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró maga elé vezettette a szerencsétlen embert, akit gyújtogatás miatt le tartóztatásba helyezett
- Megnyugszik vagy fellebl>ez n letartóztatás ellen, - kérdezte tő\'.e a vizsgálóbíró.
Kérem, mindegy nekem mái minden, - válaszolta rezignáltán az elkeseredett ember. És odanyújtotta két kezét a fogházőrnek, hogy megbilincselje.
Gyutai ügyének főtárgyalásáig fogva mnrad, de a esendőisíg to vább nyomovögyébai, miért akar mindenáron a halálba menekülni a szerencs itlen ember ?
Beláthatatlan következményekkel fenyeget a Spanyol-Marokkó francia meg-szállásának ügye
A német sajtó leleplezte Franciaország titkos tervét — Veszedelmesen bonyolódik a nemzetközi helyzet — Németország minden eszközzel megakadályozza a francia terveket — Délfranciaország határvidékén a kommunista agitátorok kezébe csúszik
át a hatalom
Kiadták a parancsot Madrid kiürítésére
Madrid, január 11
A madridi védelmi tanács jelen\'i: A vörös kormány rendeletet adott ki, amelynek értelmében január 9-tői kezdödőleg a városi polgárság, nak haladéktalanul el kell hagynia Madrid területét. A kiutasítást ren. delet a 20-tól 45 év köiötti férfiakat kivéve, mindenkire vonatkozik-Akik a kiutasitási rendeletet r.em tartják be, azokat hazaárulóknak minősitik és néptörvényszék elé kerülnek.
A nemzeti csapatok a vasárnapi előrenyomulásuk során összeköttetést létesítettek az egyetemi város részben tartózkodó csapatok és a nemzetiek élcsapatai között. Ez a nagyjelentőségű éb kalonui szempontból igen fontos lópés a további hadmüveletek alapjául szolgál,mert ezáltal a nemzeti csapatok északra
és északnyugat felé több ki\'ométer re előre tudják tolni hadállásaikat.
A vörös kormány rendelete ér telmében Esoorial és Quadrayama kiürítése teljes erővel tovább folyik
önkéntesek sorsa a spanyol vörösök közt
Amszterdam, január 11
A belga önkéntesek egyik 30 tag-ból álló csoportja most érkezett vissza Belgiumba a spanyolországi vörös pokolból- Az önkéntesek el. mondották, hogy pénzért álltak u vörös kormány s olgálatába, de a beígért fizetést nem kapták meg, emberséges kosztról és életmódról nem biztosították őket és amikor emialt szólni mertek : bebörtönözték őket. Az életmódot nem birták to vább cs azért jöttek vissza.
Marokkó francia megszállása fenyeget
Páris, január 11 : Angol lapjelentés szerint Francia, j Marokkó parancsroka figyelmez ; t«tte,.a spanyol marokkói főkonzuli,
hogy az utóbbi napok eseményei ellenkeznek az 1904-1 szerződéssel. A figyelmeztetés azt mondja,ho ;y ha a spanyol hatóságok nem ele.
gendők a helyzet megváltoztatására, akkor részéről a francia kormánynak a spanyol Marokkó megs.íállá sát ajánlja.
Ezzel kapcsolatban jelentik: a felvetett megszállás a francia hadsereg általános mozgósítására ve. zetne fiszakafrlkában és ezzel egy-idejüleg Franciaország behívná nz összes különleges tartalékait-
„Páris háborút akar ..
t Páris, január 11
A Német Távirati Iroda jelentése szerint Francinoiszág már hosszabb idő ó\'a titkos tervvel foglalkozik v8 spanyol Marokkó megszá\'Iását minden áron nyélbe akarja ütni. Ez olyan lépés, - mondja a német jelentés — amely igen nagyszabású diplomáciai clőkésTést igényel Nem lehet csak egyszerűen bekebelezni Spenyo\'-Marokkót és mint vélik, cl akarják terelni a vi\'ág köz. véleményének figyelmét. Ezt a fa lazást akarja a francia kormány véghez vinni és ezzel kapcsolatbau
a Német Távirat felveti a kérdést: <mit szól ehhez Anglia ?*
S B?rlin, jan-iár 11 A Völkischer Beobachter a fenti kérdésekkel foglalkozva »Párls háborúi akar« cimü nagyszabású cikkében hosszasan ir és határozott formában feüeszi a kérdési, hogy ezekről a gyújtogató munkákról valóban nincs-e a francia kormánynak tudomása- Elképzelhetők, Írja a francia lap hogy a francba kormány ne tudna a francia fegyverszállításokról és az állandó uszításokról, amelyek a szovjet befő lyására egy»e másra akarják vérzj. vatnrba kergetni az emberiséget.
A fenti eseményeknek beláthatatlan következményei leszi.ek, írja a lap. A német kormány utoljára felemeli figyelmeztető szavát és kijelenti, hogy Néme\'ország el van tökéive arra. hogy ezt minden esz. közzel megakadályozza.
Délfrancia szovjetet szerveznek a francia határszélen
Páris, január 11 Délfranciaországból érkező jelen* lések szerint a határsávon u hatóságok kezéből a hatalom mindinkább a helyi kommunista szervezetek ke zébe kerül. A hatóságok szinte te hetetlenek a vör-ös agitátorokkal szemben. Ebből a határsávból állandóan folynak a fegyver és lőszer, szállítások Spanyolországba. Páris-ban nem tagadják, hogy jobboldali körökben nagy nyugtalanságot ke\'t ez a hir, valamint az az egészen komolyan szóba kerülő kérdés: hogy a szovjet agitátorok e területen rövid időn belül megalakítják a délfranciaországi államok kommunista köztársaságát.
Véres török-arab csata a népszövetségi kiküldött bizottság szemeláttára
Antiochia, január 11 A népszövetségi kiküldöttek az Antiofchlától mintegy 50 kilométerre fekvő Richani községbe mentek, hogy a helyszínen tanulmányozzák a török és arab kívánságokat A népszövetségi kiküldöttek a községházán szálltak meg A törökök tün. tetést készítettek elő és már tűnővé fogadták a kiküldötteket. Kú. sőbb körülzárták a kö sí.gházá\'.ezt az arabok meg akarták akadályozni, összetűzésre került a sor és u népszövetségi kiküldöttek szem.\'láti tára nagy utcai zavargás keletkc zett, a törökök fegyverüket ;*> használták, több arab súlyoson megsebesült, az egyik bele is halt sérií. lesébe- A népszövetségi kiküldöttek igyekeztek először békltöleg közbe, lépni, majd ennek sikertelensége után kénytelenek voltak tehe eihnül nézni, hogyan szorítja kl a török lakosság mindinkább a városból az arabokat.
ZALAI KÖZLÖNY
Naponta 32 szegénységi bizonyítványt adnak ki a nagykanizsai városházán
Évi 10.000 pengővel csökkent a szegények gyógyszer ellátásának költsége
A mult évben Nagykanizsa város összesen 10.000 szegénységi bizo nyitványt adott ki. Az idén ez. a szám valamivel csökkent: 1936 ban a város 9495 drb. szegénységi bizonyítványt adott ki. Subics Lajos kezelő kimutatásj/szerint ez a szám a következőképpen oszlik meg: tandíjkedvezményre 973, orvosi kezelés és gyógyszerellátásra 1484, segélyezési ügyekben 673, kihágási ügyökben, rendörbirói megkeresés alapján 968, okmány beszerzés és bélyeg-mentességi ügyekben 2425, siegény
jogon való perlés céljaira G76^ kórházi ápolás céljaira 1875 és vámmentességi célokra 422 szp-gönységi bizonyítványt adUik kl.
Érdekes, bár részben csak a szi< gorubb ellenőrzésre vezethető visz-sza, hogy az ingyen gyógyszerellátás igénybevétele is érezhetően csök kent. Mert mig három év előtt a város a szegények gyógyszerellátására egy év alatt 22000 pengőt fizetett ki, addig az előző évben már csak 14-000, 1986-bon pedig 12.000 pengőt fizetett ki.
Mit várnak az uj évtől a jósnők,
akik ujabban világpolitikára adták a fejüket
a ___
Vér-, bőr- és Idegbajosok Igyanak ieggelenként felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József" kcserüvitet, meri ez mindig alaposan kitisztítja és méregleleniti a gyo morbélcsatornát s ezenkívül az emésztési az anyagcierél is jótékonyan befolyásolja. — At orvosi tudomány legjelesebb képviselői már régóta hangoztatják, hogy a Ferenc Józ«ef viz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve.
Gangszter-támadás Budán
Budapest, január 11 A Hunyady-utca 55. szám alatti házban Czigler Vilmosné házfel-ügyelőnö előtt két ismeretlen fiatal ember detektivnek adta ki magát és amikor a házfelügyelőnő beengedte őket lakásába, ott revolvert fogtak reá, megkötözték és a la. kásái teljesen kifosztották. Czigler-né csak akkor mert segítségért kiabálni, amikor a rablók eltávoztak. A nyomozás teljes erővel folyik.
Három halott a blaritzl kei ékpar-versenyen
Biaritz, január 11 A kerékpárversenyen három\\er-senyzö a nedves sziklás uton megcsúszott és a sziklapar\'.oin a tengerbe zuhant. A „tenger hullámai mindhármat elsodorták, egyiknek a holt* testét sem találták meg eddig.
A pápa nyugtalanul töltötte az éjszakát
Vatikánváros, január 11 A Szentatya egészségi állapotában vasárnap kényeges változás nem állott be, de az éjszakát nyugtalanul töltötte, ami orvosai körében aggodalomra adott okot.
Darányi ma este érkezik Budapestre
Bécs, január 11 Darányi Kálmán miniszterelnök és Hóman Bálint kultuszminiszter Badenből Bécsl.e érkezett és Dará. nyi felkeresne Schi;6;hnigg kancellárt, mig Hóman miniszter az osz.-trak kultuszminisztert látogatta meg. Darányi ezután folytatta utazását Budap.s. felé, ahova este érkezik meg.
A Balaton halottja
Bobai Zoltán 21 éves keszthelyi fiatalember kiment a lxrfagyott Balatonra és üldözte a jégen ..tanyázó vadkacsákat. Este azonban hiába várták haza Bobai Zoltánt. Való* szinü, hogy a Balaton jege beszakadt alatta éís ő a jég alatt a tóba"n halálát lelte
— Saját érdekében Ól örömére szolgáló meghívásnak teáz eleget, ha a Kopstsln Buloráruháx Sasi mübutor-klál-lltását megtekinti, vételkőnyszer nélkül.
Közöltük minap a »látóhegyi csillagvizsgáló* jósiauiit az 1937- esztendőre. A cikk utalt arra is, hogy a látóhegyi jós nem a legjobb véleménnyel van Silbiger Roriska, az ismert magyar jósnő próféciáiról. Most tehát közöljük Silbiger Bo riska horoszkópját az 1937. esztendőre-
SUbiger Boriska szerint igy ala kulnak 1937 eseményei ;
Mussolini abesszíniai honfoglalásán kivül Magyarországnak is visz-szahódii területeket. A belpoliliká-ban Darányit ismét Bethlen követi és egy későbben eljövendő magyar király olasz házassággal kovácsolja szorosabbra az olasz-magyar barátságot, amelynek hü ápolója Mussolini. 1937-38. évnek lontos eseménye, hogy egy országban megszűnik a királyság. Erdélynek nagy örömet hoz ez az év. Áprilistól no. vemberig nagy külpolitikai változások várhatók, amelyek megpecsételik Európa soisát. A spanyo» lestvér háború végső következménye az uj világháború lesz. A testvérháború felkavarta az orosz erdeklödést is, a sárgák is nyugtalankodnak, ehhez jönnek még olyan váratlan dolgok, melyekre ezideig még egyik fél sem számit. 1937. év januárjában a hazftd értéktőzsdén nagy hossz lesz, ami márciustól májusig a gabonapiacig terjed át. A termés ebben az évben rosszabb lesz, a szőlő ellenben olyan rekordtermést hoz 1987-38-ban, hogy 20 évre visszamenőleg
olyanra nem emlékeznek. 1937-ben nagy meglepetés éri Magyarországéi a küllőid részéről, ami az idei olasz mellénkádáshoz lesz hasonló-Március enyhe, de májusban a késői fagytól keli tartani. Az év második feleben egy rablásszerü bünügy tartja izgalomban az embereket, melynek meg tárgyalása közben egy balesel vagy öngyilkosság lesz.
A párisi Fraya asszonynak következő a jóslata:
- A Távol-Keletnek rossz , éve lesz. A háborúk, a járványok és gyilkosságok az egész vüág figyelmét Keléi-Ázsia felé fogják fordítani. Oroszoiszág és Japán közön háború tör ki Kína miatt. Ez a há ború jelentékenyen csökkenti Japán, hatalmát. Amerikát nem látom a hadviselő nemzetek között, de egész flottáját mozgósitni fog^a s a Csöndes Óceánra küldi. A távolkeleti esc-mények az összes ázsiai állomokat nagyon meggyengitlk és a »sargu veszedelem* jóva/kisebb lesz Európa számára. Amerikában is Angliában uj prosi>erilás következik. Az uj angol kiráiy nyugodt* kockázatoktól tartózkodó jellemével biztos vl zekie vezeti a birodalmat. Wlndsor hercegének pályafutása még egyáltalán nem ért véget, rendkívül ionios szeiepet fog játszani, ha u birodalom sorsát komoly veszély fe nyegeti. Romantikus szerelme, mely Mrs. Simpsonhoz fűzi, csak néhány évig fog tartani. Különben is ez az ügy nem egyetlen oka volt Ed várd
_1937. január
lemondásának. A*t lá\'om továbbá, hogy Franco elfoglalja Madrídot, de a spanyol polgárháború még na gyon sokáig fog tartani. Franciaországban 1937-ben katonai diktatúrát létesítenek. Európai hátorutnem látok 1937-ben. Ellenben igen 6ok baleset, katasztrófa és merénylet fog történni és a népek ideges feszültségben fognak élni. Ez a nyugtalanság 1938-ban is tartani fog, csak 1939-ben következik be nyugalom.
No, majd meglátjuk.,.
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 13.
Ar. Irodalmi Kör I. vita-délutánja 6 órakor a zeoelskolábau.
Január 16.
Felsőkereskedelmit végzettek bállá 9 órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOGE) operett-oifodása és táncmulatsága az Iparoskörben fól 9-kor.
Január 17.
Llceális előadás a városházán 6-kor dr. Vértesi Frigyes.
Zrínyi műsoros táncestélye a Kath. Lggényegyletbon.
A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya ós Ney Dávki).
Január 23.
Evang. Nőegylet műsoros estélye az Iparos-Székházban.
Január 24.
Llceális előadás a városházin 6 kor Magos Mihály.
NTE táncestély a Koronában délután 6 órakor.
Január 31.
Llceális előadás a városházán 6 kor dr. Hoffmann János.
Február 2.
Llceális előadás a városházán 6-kor P. Clrtusz Viktorin.
Fchruár 6.
8zanatórlum-plknlk az Iparoskörben.
Február 7.
Llceális előadás a városházán 0 kör
dr Krátky István
Február 14.
Llceális előadás a városházán 6 kor Róvay József.
Február 21.
I.iceális előadás a városházin 6 kor dr. Gárdonyi Lajos.
Február 28.
Llceális előadás a városházán 6 kor dr. Hegyi Lajos.
Március 7.
Llceális előadás a városházán 6-kor Szudoy Oóza.
Március 14.
Llceális előadás a városházán 6 kor dr. Halász Pál.
MArclin 21.
Llceális előadás a városházán 6-kor Flschel Lajos.
♦) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
Naptári Január 12. kedd. Ilont, kat Ernő ap. Protestáns Ernő. - Izraelita Tobet hó 29.
Qyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15 lg a „FeketeSas" gyógyszertárén a klskanlzsal gyógyszertár.
Göxfürdí nyitva reggel 6 órától ests 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dáluttD kedden egéra nap nőknek).
Városi Mozgó. Hétfőn, kedden és szerdán
Az Idei ftláger. — A vígjátékok gyöngye
Wllly Forstnak Európa minden eddigit felülmúló alkotása
Előadások kezdete hétköznap 5, 7 és 9 órakor, |vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hétköznapi 5 órai előadás filléres.
Flapper gummi csodafüző • Estélyi Amazon-melltartó
Selyemharisnyák diwatuinekben • Szomolányinál
1937. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
t
tehetségesebb növendékét, ezúttal másodszor állt a nagykanizsai nyilvánosság előtt, most már ionban sok fővárosi sikerrel művészi pályafutása során. Tiszta csengésű, melegen, szépen színezett, hajlékony hangja, szép technikája, meg nyerő kiállása ezúttal is teljes siker jegyében hódította meg a közön, séget.
A kitűnő határör-zenrekar a .műsort Hering karnagy vezetésével a Frontharcos-indulóval zárta le, majd Kiss László vigalmi-elnök zárószavai után megkezdődött a reggelig tartó, nagyon hangulatos, vi-dám táncmulatság, amelyhez ugyan csak a határőr-zenekar adtio a ltíecfv deritő báli zenét.
A rendezőgárda élén Kiss László és a szorgalmas vigalmi gárda te. vékenykedett és munkájának-ered-ményével önmaga és a közönség is meg lehetett elégedve.
2. Az Iparoskör jelmez-estje
Vasárnap esfe megint bál volt nz Iparoskör termeiben. Ezúttal a házigazda: - az Iparoskör rende
DAN LEÓ:
zett jelmezes .álarcos táncestélyt. Sajnos : - ez a mulalság a nép!e-lenség jegyében .zajlott lé. Jelmez még 20 seni volt az es élyen és azok közt sem volt .semmi kü\'önö. sebl) ötlet. Torma Tóni zenekara szorgalmasan igyekezett hangulatot teremleni, de a látogatás hiánya erősen rányomta bélyegét az egész estére- Meglá\'ogatta az estélyt dr. Krátky Islván polgármester és töb ben is a társadalom élenjárói közül.
3. A pedagógusok összejövetele
Szombaton es\'e volt a Szakáll Gyula és dr. Horváth Tivadamé életrevaló ötletéből rendszeresíteti, második pedagógus-összejövetel. A Pannónia bará\'ságos légkörél>en ezúttal is szép számban és kellemes hangulatban találkoztak a kanizsai mindenfajta iskolák pedagógusai s a közös foglalkozás eszmekörében, a fehér asztalok baráti közvetlen-ségében maradtak együtt éjfél után egy óráig. A következő találkozás időpontját a Zalai Közlönyben fog jók közölni.
Mit ér az újság-hirdetés?
Korunk, üzleti vonatkozásbnp feltétlenül " reklám, a hirdetés kora. Ma a reklámot senki nem nélkülözheti, enélkúl kapcsolatot taLálni a kereskedőnek a közöhség-gel nem lehet.
A reklámróf Igen érdekes meg. állapításokat tett a Fővárosi Kereskedők Egyesületének elnöki ta-nársrtlésén Dán I.eó. aki a sajtó főlbecsftlhetetlen jelentőségéről beszélt és adatokkal igazolta, hogy az ünnepek előtti forgafómmk legnagyobb részét azok a kereskedők érték cl, akik az olvasott, jópnblicitásu lapodban hirdettek.
Kiszámította, hogy a legjobb
üzleti befektetés az újsághirdetés és erre jól fölfogott saját érdekében nyomatókosnn figyelmezteti a kereskedő társadalmat.
— Az újsághirdetést — mondta a kereskedőnek állandóan l>ele kell vonni üzletköréin, mert az újsághirdetés az n barát, aki mindig meghozza a kereskedőnek n várt és szükséges támogatást.
A továbbiakban örőmmcf áfla-pitoltn meg az einŐk azt fs. hogy a kormány ar. egyes árucikkeknek az egykéz-rendszer alapján való értékesítését kezdi íel>ontnni, ami jogosult bizalommal tölti el a kereskedő társadalmat
Lugköves teával itatta meg az édesanyját?
Szörnyű vád egy válófélben lévő kadarkút! menyecske ellen
Farsangi krónika
1. A frontharcos bál
Furcsa ez az Idei ka. nizsai farsang. Négy hét az egész, azt hitte volna az ember, hogy a báli naptár zsufo\'.va lesz eseményekkel. E helyett egész sora marad el a már jól bevezetett báloknak (tanitó-bál, bankos-bál, Tisztviselőnők bálja Keresztény Nőegylet jelmezbál\'la, stb.) é6 mégis a műsoron maradj, aránylag kevés bál sem tud tömegeket megmozdítani. A második nagy bál volt \'szombaton este : — a frontharcosoké. Mindenki azi várta, hogy ezen az estén tömess lesz az érdeklődés. Ennek el\'enére n műsor jó fél ház előtt zailott le Igaz viszonf, hogy e lehangoló tényre hamar jött a derű, mert műsor utánra mégis csak benépesedtek a báli termek és , olyan , hangulat kerekedett parketten és aszlaloknál egyaránt, hogy kivánni sem lehe\'ett különbet. Igy aztán az erkölcsi mérleg nagvon s~ere7icsé8°n helvre-billent. Nem isry azonl^an az anyagi. Amíg a Katolikus bál anyagi eredményben alig nVaradt el a tavalyi szép eredmény mögött, addk a frontharcosok farsangja az idén is ráfizetéssel végződik. Pedig a frontharcosok nem ezt érdemelték Nagykanizsa társadalmától! A kö. zönségnek éreznie kel\'ene, hogv adósa minden frontharcosnak. Akik vért, s7emTedést az életük egvegv darabját áldozták a magyarságért, azok megérdemelnének a magyar, ságtói legalább annyi há\'át és ér deklődést, hogy a kedvükért és körűkben sokan eltöl\'senek egy1 far-sangi éjszakából pár vidám órát.
A frontharcos bál első lenyomását, az öreg Iparos székházba l elépő közönség számára, a lépcső, tői kezdődő valóban szép és ponddal, Ízléssel készült növényi és fénydekoráció adta meg. Fekete László festőművész volt a nagymestere ennek a nagy munkának, amely jelentékeny tényezője volt a kellemes báli hangulatnak.
A nagyteremben a diszben ra. gyogó pódium előtt gyü\'ekezett az előkelőségek csoportja. Ott volt vi téz gróf Takách Tholway József országos elnök, akit már a vasúton való érkezésekor ünnepélyesen fo gadott a frontharoos-veretCség. Ott volt dr. örley György kir, kor-mányfőtanáosos, a főcsoport uj el nöke formaruhában és pgyanugy a vezetőség többi tagjai. A fővédnö-kök közül ott volt\' Bárczay Ferenc né Keglevich Hona grófnő, vitéz Székely János és dr. Krátky István polgármester feleságévei. Ott volt Somogyi Gyula (Palin) és felesége.
A műsor eleinte alig fél ház előtt Indult, mert a közönség nagy része csak a táncra, műsor után érkezett
A műsor- elé Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője \'■ irt és mondott prológot »Felkell egy halott katona* elmen.
A további program teljesen zenei volt. Ábrányi Emil, a ne\\es karnagy és zeneszerző volt egyik illusztris vendége a műsornak- Saját szerze-ményeit játszotta az országos névnek kijáró meleg ünneplés közben, mint" egyaránt mestere hangszeré, nek és a muzsika emelkedett költészetének.
Pauk Anni énekművésznő, akit a nagykanizsai zeneiskola bocsátott szárnyra, mint már akkor egyik leg
, Marcali, január 11
A somogymegyei Kadarkút községben Bosnyák Vendelné, egy fia tal, válófélben levő menyecske, hosszabb idő óta feszült viszonyban élt édesanyjával, özvegy Bellák Györgynével, aki ugyancsak Kadar-kúton lakik. Ugylátszik a menyecskének útban volt az édesanyja és ezért egy óvatlan pillanatban lug. követ kevert anyja teájába. A gya-
nútlan asszony kiitta a teái, amitől azután oly súlyos belső sérülésekel szenvedett, hogy be kellett szállítani a kórházba, ahol azonnal gyo mormosást alkalmaztak. Bellákné állapota súlyos. Bosnyáknöt a csend, őrök őrizetbe vették, de kihallgatá sa alkalmával tagadta, hqyy el akarta volna tenni édesanyját láb alól. A nyomozás erélyesen folyik.
ló hírek a nagyvilágból
A négy legnagyobb pesti pénzintézet osztalékot emel, ugy hogy valószínűleg a többi .-intézetek is követni fogják a példát.
Dr. Kecső István irja a Magyar Közgazdaságban; »l«)37 a legtöl>b gazdasági\' ágban - kedvező körÜL menyek további találkozása esetén - fejlődést, a pénzintézeti é\'.etben konjunkturakezdetet, a pénz- és tőke piac megélénkülését, a kamatpoll-tika megváltozását, a külkereskedelem lendületének továbbhaladását, fejlődő idegenforgalmat és a valuta leértékelések okozta uj helyzethez való teljes adaptációt hoz^ szóval stabilizációt. Az uj esztendő eseményeit tehát bizakodóan várhatjuk.*
* I
Az autó-gyártás világrekordját 1936-ban érte el az amerikai Chrysler-gyár, amely az elmúlt évben egy milliónál több autót állított elő.

A német gép-kivi\'el elérte 1936-ban az 1928-as nagy konjunktúra eredményeit, az 1935 évhez viszo. nyitva 20 százalékkal emelkedett.
Az osztrák textilipar konjunktúrája 1936-ban folytatódott foglalkoztatás és mogrendelések tekintetében egyaránt. A nyersanyag-szükséglet 15 százalékkal emelkedett a mult évben.
Megkétszereződött 1936-ban a békéscsalxii sertés-export. 1936-ban félmillió pengőné. több adó folyt be Kecskeméten, mint az előző évben.
Zalavármegyében a megyei pót-adót 33 százalékról 30 és fél százalékra szállították le-•
Németországban, Csehországban a munkanélküliek száma az elmúlt évben nagy mértékken csökkent.
♦ 1
Angelo Rótta apostoli nuncius csütörtöki beszédéből: »...örvende. tes tényként állapitható meg, hogy az elmúlt évben uralkodó válság el\'enére Magyarország gazdasági helyzete javult és a nemzetek ösz. szessége előtt erkölcsi tekintélyében növekedett.*

A genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatal jelentéséből: »Az általános javulás folytatódott. Egyes orszá-cokban, mint Magyarországon Angliában, stb. az ipari alkalmazottak száma nagyobb, mint 1929-ben volt.
Magyarországon 1870 személy\' autóval több fut most, mint egy évvel ezelőtt. A motoros közlekedési eszközök száma 2639-oel gyarapodott.
A pécsi főpályaudvar személy és teherforgalma 1936 év folyamán lényeges mértékben nagyobb volt, mint az előző évben.
Angliában az utolsó 10 hónap alatt 339 538 uj lakóház épült/ mlg az előző 20 év átlagában évente csak 140.000 házat építettek.
Si-.Ródii-, Korcsolya
nagy völastlékban.
Si-kantnizás, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
__sporlDzletébea.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nu>r 12.

Lámpákat a temetőbe
Igen tisztelt Föszerk?sztö Ur!
A város nagyon helyesen gondol fordli a rk. köztemetö szépészetére is. Utak, keritís. stb. Egyet azonban elfelejt: a temető bejáratától kezdve egészen a szertartás teremig, iL lelve a ravatalozóig az utat lámpákkal ellátni. Megtörténik\'például nem egyssrer, hogy holttestet szállítanak kl a késő délutáni vagy cs\'i órákban és akkor a halottvivők és azt kísérők nem tudnak a sötétségben előremenni, mert lámpák vagy gyertyák n«m alkalmasak erre a célra. Az a kívánság, hogy a város a fő. utón egészen a ravatalozóig állit, son fel lámpákat, hogy ne legyenek a legnagyobb bizonytalanságnak éa kellemetlenségnek kitéve, ha az esti órákban valamelyik elköltözött embertestvérünket ki kell vinniük.
De biztonsági szempontból is fontos, hogy ott lámpák égjenek-
Soraink közzétételéért előre is köszönetet mondva, vagyunk
őszinte tisztelettel: aláírások
Nagy Sándortól
ID<3
Edd!
Prognózis: Mérsékeli szél, több helyen kod, éjjeli hí nem változik, nappali kissé csökken.
Nyul t neo
!ííl\' y
128 617 im. 1908. x. 27. 1. ?
Számtani fejtörő
Vadludak vonulnak az égen. Amikor egyik csapat találkozik a másikkal, igy köszöntik őket:
— Üdv nektek, ti száz ludak.
Mire azok igy válaszolnak:
— Nem vagyunk mi százan. Ha még-cgyszer annyian volnánk, meg egy félszer, meg egy negyedszer annyian s tőletek is átjönne egy, akkor lennénk százan.
Hányan voltak a vadludak?
Zenei keresztrejtvény
1 Az első magyar opera, amely világsikert aratott
15 Zenei hangok Jelölésére szolgáló írásjelek
17 Ilyen hangok is vannak
18 A nemes és emelkedett lantzene görög istene
19 Hircs és sokat szereplő svájci város
21 Vissza: és idegen nyelven
22 Abc része
25 Vagy idegen nyelven -
26 A legmélyebb vonós hangszer nevének utolsó betűje
2? Olasz folyó
28 A mull idő ragja
30 De: latinul
31 Orave-ban van
32 Vissza: nem oda
33 Az I. szolmizációs szótag eredeti
alakjában
34 Minden nagyobb zeneműnél található op jelzés magyarul
35 Ythrium része
36 Vissza: kötőszó
37 A nikkel kémiai jele
38 Felett — idegen nyelven
40 És — olaszul
41 A Duna jobboldali folyója (Passaunál)
42 1000 2500 km széles szibériai őserdő
és erdővidék
44 Hoz, hez, höz — latinul
46 Görög betű neve — fonetikusan
47 Ecce — magyarul
48 Debussy stílusának első betűje
49 Yacht része - fordítva
50 A mai fafúvó hangszerek családjának
egyik legjelentősebb és legrégibb tagja.
(Kettős nyelvsip.1 Leányhangszere: az angolkürt
52 Vissza: isnicit rövidítés
54 Örményország török területén levő
1 p r-|— 1 r J J1" TT-it tr
16 | i ■ 17 m
18 1 1 1 i m" r 21
■I ■■23 u Hl25 r
■ \\m
a 1 V •M ■r u
J7 VI r Hi40 1 H" -
U 1 ■i"
U r ■ " i 1" w w
M T\\ i" ■ 1 M H , r
11 i 1 1 1 i
nyugati részének fővárosa 59 Zenekarral kisért magánének, melyben a föhangsuly az énekszólamon nyugszik. Az operákban külön\'s szerepe van. Németül. 61 A verbunkós zene utolsó reprezentánsa, akinek fia zcnemQkiadó-vállala-tot alapított
FOg
1 Francia komponista; aki a .zenei regény" megteremtésén fáradozott. Fő-
müve: Loulse c. színpadi müve
2 Zenei műfaj, mely görögül .összetett ének"-et jelent. Liszt is művelte
3 m-bet vei olaszul annyit jelent, mint kevésbé. Zenei műszó.
4 Magánhang»ókkal: érett emberre mondják
5 Uj - görög összetételben
6 Bárány — latinul
7 Gyakran felcserélt betűk
8 A vonós hangszerek családjának leg-elterjedtebb tagja
9 Gazaisági eszköz
10 A törzshangsor V. foka
11 Napoleon és az orosz cár 1808-ban itt tanácskozott
12 Beethoven hegedűversenyének alaphangneme — fonetikusan
13 Az ilyen dobok ma már könnyen han-golhatók
14 Templomokban csak ezek énekelhetők
20 A legmélyebb határozatlan hangú
hangszer
24 Non — magyarul
29 A normális összetételű nagy szimfónl-kus zenekar legmélye b rézfúvó hang-szere
56 Vissza: enélkül bármily zene is elképzelhetetlen (belUhibaval: u—n)
38 Minden virtuóz ilyen
39 Két szó: I. nem szabad, II. e szócskával is szoktak énekeltetni
40 Vissza: szolmlzácós azótag
41 Azonos betűk
43 Efajta zene legkezdetlegesebb formájában észak-amerikai négerektől ered
45 Az I. szolmizációs szótag.....mai
alakjában
50 A nyitány francia nevének rövidítése
51 Gonosz — németül
52 Kettőzve: a modern nagy zenekarban gyakran , szereplő kelet ázsiai eredetű ütőhangszer
,55 Görög betű (fon.)
<*36 Rádium vegyjele
58 Magyar nevek végén gyakori betűk
60 Vissza : valamely áruért kért ellenérték.
A megfejtési határidő 16-a, szombat déli 12 óra. A helyes megfejtők között (csak a zerei keresztrejtvény*\' nyel is lehet pályázni!) több zene. mü kótáját, könyveket, púdert é«
előfizetést sorsolunk ki.
; > |
Mullheti\\jíjtvé..yeink helyes meg-fejlését holnapi számunkbin közöljük.
Halálra ítélték a kereskedő gyilkosát
Budapest, jsnuár lt (Lapzártakor erkezttt) A lö. vény-szék délután halá|ra Ítélte Varga Pál cigánylegényt, aki Frelslnger Gyula kereskedőt megOlle. Varga menyasszonyát orgazdaságért 3 hónapra Ítélték.
?i
A bolygó
Irta: Farkú Imre
A nővéremmel már idestova egy óra óta leskelődtünk a kapuban. Ha valamelyikünk be is szaladt a háziba, a másik hűségesen ottmaradt előőrsnek. Egyszerre csak a húgom lelkendezd szaladt be értem: — JönnekI
Hanyat-homlok rohantunk ki a lióz-bóh Még nem láttunk semmit. I)e a Simonyi-ut felől trombitaszó harsogott. I.élekzetfojtva figyeltünk abba az Irányba, fis néhány pillanat múlva ütemes patkócsattogás zajlott a kövezeten és kibontakozott a hatodik huszárszázad körvonalai az ut [ái között.
A trombitaszó elhalt. Most a katonák dalra gyújtottak. A mi szivünk repe-sett a gyönyörűségtől.
Ahogy közelebb jöttek a lépésben is poroszkáló lovakon, csakhamar kivettük a huséárcsapat élén az édesapámat. .Mögött^ por és nótafelhőkbe burkolva a század. Ilnrsjjgptt, zengett az ének:
Páros élet a legszebb a világon.
Párjával él a madár is az ágon.
Nem bánom én, akármit is beszélnek\'
Eleresztem fülem mellett a szélnek.
Röpke szellő ragadd el,
nánntimal tagadd cl,
Páros élei a legszebb a világon.
Az apám mereven üli a lován, nem nézett se jobbra, se balra, a széles kosaras-markolatu kivont kardja x\\(. lógva piheni a vállán. A Bolygó ké-
nyesen táncolt alatta, a lábait ugy rakta, mint egy ráiartós kisasszony. Az apám nem törődött azzal, mi történik alatta, mögötte, nézett mereven előre és valami hallatlan főíénycsség volt az egész tartásában. Akár egy kisisten.
- AáááHj!
Hosszan, elnyújtva liangzolt a vezényszó. A Bolygó megállott, mint n cövek, fis mögötte megtorpant az egész század, lovak ficánkoltak, tarsolyok zörögtek, csákók billenlek előre, de csak egy pillanatra. Aztán mély csőpd lett. A század oldaláról előrugtatoU Kotlász Ede főhadnagy és villogó karddal tisztelgett az apám\' előtt. Az apám kardja feleletül suhogva villant mc($ a levegőbeli és pár kemény szót inon dotl. A főhadnagy újra tisztelgett, aztán rövid vágtában a század élére lovagolt és vezényelt:
- Hatodik század - iiiindulj!
Elindultak az izzadt lovak, hátukon
a |>oros huszárokkal, fis a péterfia-utca távolába veszett a nóta, mint u hogy |>orfolhőbtí tűntek a mozgó piros csákók, a zöld tölgy falc ve lökkel: Szeder fa indája felfutóit a fára, Minden kis barna lány vigyázzon
magára
Vigyázzon magára, s mai világija, Hogy meg ne csalja öl a kedves babája
Kitárult a nagy kapu és az apám belovagolt az udvarra. A kuntárszárai odadóbta a lóápolónak, <"> pedig bement a belső szobába. A legény várta már friss vízzel, kefével, az édesanyám meg omlós tepertős pogácsával ts szllvó-
riummal. Mi pedig ujjongva és táncolva kisértük a Bolygót végig az udvaron az istállóba.
A Bolygó! Ez volt a mi büszkeségünk. Gyönyörű sötétpej ló volt, feliéi csillaggal a homlokán. A sörényébe az akkori divat szeriül piros pántlikát font az édesanyám. A kigyósi W\'enck-heini-méncsből vette az a|>ájiv háromszáz forintért. Kedves, jóindulatú paripa volt, nyugtalanul ficánkolt, ha meghallotta valamelyikünk hangját, röhögött, ha bementünk az istállóba és kapált az első lábával. Finoman, szinte gyengéden vette el a kifeszített apró tenyerünkről a cukrot ós ilyenkor furcsán villant meg rózsaszínű, fekete-pettyes hlye ós a sárga fogsora.
— Csutakoljátok meg a Bolygót Holnap, holnapután pihenjen. A Rigóra ülök. . .
— Miért? — kérdezte úz édesanyám.
— Holnapután jön a király.
Akkor már lobogódiszt öltött az
egész Debrecen, Váriák a királyt, aki meg is érkezett a kellő időben. A harangok zugtak-konglak, egetverő éljen zés hangzott, morajlott, harsogott a vasúti állomás felöl, fis a kövezeten melyet sietve raktak le a királylátogatás hírére a talján kőművesek, lassú ügetésben kocsizott végig első Ferenc József a város sallangos ötösfogatán. Liszlcskék tábornagyi uniformisbon volt és sürftn szalutálva fogadta az alföldi magyar nép hódolatát.
Az apám, — emlékeznek még erre Debrecenben. — oll lovagolt a Iiirály-vlvő hintó előtt, a Bolygón. A csákója | roluimszija körülszaladta a Szép sza-
bályos arcát, melyet nem tudóit elékteleníteni egy hatalmas dzsida-szurás. A fehérprémes mentéje panyókára volt vetve és feszes tartással, nagyszerű büszkeséggel ült a lovon. fis a Bolygó? Még ma is azt kell hinnem, hogy a Bolygó tudatában volt annak, hogy a magyar király kocsija elölt viszi u gazdáját, fin, aki a Piac-utcán egy akácfa tetején kuporogtam, könnyes szemmel vallotlanv be magamnak, hogy nagyon büszke vagyok az apámra, rögtön ott a recsegő ágak közölt elhatároztam, hogy én is huszárliszt le-szek, csak huszár ós semmi más és képzeletben röglön egy állást szcicz-tcni magamnak, amely állásban sohaso lett volna más kötelességein, mint mindig. mindenütt panyokáravetett mentével és leeresztett rohamszijjal a király kocsija előtt lovagolni.
A\'királylátogatást kővető napon váratlanul \'beköszöntött hozzánk Hcnneberg tábornok, az akkori lovassági fc,-ügyelö. Nagy tisztesség érte ezzoi \'házunkat. picrt Hcnneberg volt ükkor a honvédhuszárok ntyalstene. Emlékszem, hogy kifutottam nz utóira és a Zlffer-fiuknak, a Bisotka-gyereknck, meg Tóth Sándornak, a legkedvesebb pajtásomnak sietve elujságo\'tam kicsoda is a mi vendégünk?
Hcnneberg a lovakat kívánta látni. Az apám készségesen vitte le az istállóba, amely ugy ragyogott a tisztaságtól, mint a pesti Vigadó terme, a créchc-bál napján esti nyolc órakor. Friss alom volt a lovak alá rakva, a .strájfáki sárga szalmával művészileg befonva, a három! ló fölött állottak
1937. január 12
— (A szerdal vita-délután)
alkalmával napjainkban is aktuiills\' sokat vitatott kérdés fogja foglalkoztatni n Szerdal Társaságot. A kérdés
Széchenyi vagy Kossuth? A léniát Kelemen Ferenc adja elií. Belépés dij-talán. Kezdődik (5 órakor u zeneiskola
2ALM ÍWWGNY
pillantást vetett a lefolyt esztendőre
ós a v/okoM kiváló előadóképcsségéve]-« C.i\' ilóelvek melleit való tántorilha-tatlnn kitarlásra és hűségre buzdította « Cn\'dó-táb.irl. Majd a szokásos 1/ojc. leütések .ultin örömmel "közölte, hogy az országban a mai napig összesen 201 Credó-csoport van,
kamaratennében.
(0
— (Légvédelmi tanfolyamok)
A nagy lendülettel megindult nagykanizsai légvédelmi kiképzés során, mint a bizottság és az albizottságok azt előre tervszerűen kidolgozták, a rendőrségen is megkezdődtek a légvédelmi tanfolyamok. Hétfőn és kedden két párhuzamos tanfolyam kezdődik, nz egyik a rendőrtisztiiuir 6s a rendőrség tisztviselőinek részére, a másik az őrszemélyzet és a segédrendőrök készére. A tanfolyamokon a* rendőrök U\'ljes kiképzést nyernek, ugy hogy veszély esején minden rendőr a megfelelő poszton lesz.
— (A Credo)
Vasárnap délelőtt tartotta januári taggyűlését a plébánia fehéitermében. P. Czirfusz Viktorin plébános megnyitója után Tersztcnák László \'líceumi hittanár tartott figyelemre méltó apologélikai előadást Krisztusról. Beszélt a krisztusi kuliuráról, a mely annyi erkölcsi emelkedést, ide. alizmust, tudást és művészetet adott a világnak. A kereszténység az európai kuliurát diadalmi erővel átitatta, beluitoll a görög és római birodalomba és annak már veszendőbe menő érté< keit mcgncmcsilve, átvrClto és mejg-menieite. Mi a lelke a mi kultúránknak? A lélek kulturája, vagyis a krisztusi hitrendszer, amely az einber föld/ látókörét az örökkévalóság távlatához tágilotta és a krisztusi erkölcsi rendszer, amely Hurépa népeiben o\'y morális erő forrásává vált, hogy azok legyőzték a történelem évszázadainak morzsoló rombolásait. És a konklúzió? Krisztust beállítani életünkbe és Vele telileni a világot- Tersztcnák tanár gyönyörűen felépített előadása a lelkek mélyén szántolt. Wéber Elek dr. kir. járásbiró, világi elnök víssza-
Halál a vadászaton
Tragikus módon hunyt el Tóth Sándor zsc-líckisfaludi ref. lelkcsz. Kis vadásztársaságával a község halárában vadászott. Amikor később gyalog hazafelé tartottuk, Tóth Sándor hirtelen összeesett & meg. halt. Három gyermeke siraijn fe. leségén kivül.
OYÁRTELEP: BUDAPEST, XI. LENKE UT 117.
— (Az Irodalmi Kör Zenekara)
kedden, 12-én esle i) órakor a szo-koll helyen próbát tart. Tekinleltei, hogy a zenekar rövidesen ismét do-lwgóra lép, az összes tagok szives megjelenését kéri a karnagy. (:)
— Le\'tároiáinil felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. SchUtz.
— (A nagykanizsai Oltáregylet)
vasárnap délután meleg tónusu műsoros teaCstélyt rendeze\'t a plébánia fehértermél)cn nagyszáinu közí.nség jelenlétében. P. Gulyás Gellért igazító lendületes megnyitó beszéde után megkezdődött a sári néni című szinmü előadása, amit a szereplők kitűnő érzékkel és rátermcllség^ci "játszottak. Horváth Erzsike. Baranyai Mariska, Olasz Mariska, Ötvös Erzsike, Szabó Rózsika, Major Mariska, Dömötör Mariska, Király Katus, I,askl Nóra Ra-tlics János, Horváth János szereplők derekasan kileltek magukért és rászolgáltak arra a tapsra, amiben részű,
"olt. Az előadás után Horváth Böske igen sikerült alkalmi monológot adott elő. Majd nz Oltáregylcl hölgvgánlAja felszolgálta a teát a \'kőzönségii -k, a mely jó hangulatban éjfélig együtt volt az együvélarlozás jegyében. A szó-nikoztató zenél a Tűttö-zenekar szolgáltaim.
— Wenynuionyok ideálja a SchGts-
víizonl
— (Filléres mozielőadás)
lesz január 12-én, kedden délután ifjúságnak 3, 5, 7 és felnőtteknek este !) órakor a kanizsai Nép mozgóban I\\ Horváth Athanáz dr., az ifjúsági kérdések lelkes -úttörőjének rendezésében. Az előadás rendkivül érdekes lesz, kilenc film van a műsoron, csupa tanulság (téli s]>orl, gyémánt-világ, vitorlázó repülés, vad népek élete, ké| kulturfilm) és csupa aranyos derű, amit a legszebb színes trükkfilmek képviselnek. A filmek megérik bőven, az ifjúság céljait szolgáló rendezés i>e-. dig megérdemli teljes mértéklwn a fel, nőttek és a fiatalság érdekjődését. Helyárak: diákoknak 20, felnőtteknek 40 íillé^• ...... (:)
Sírkövet lopott a kőfaragó
A sümegi temetőből egyik éjszaka elloptak egy nemrégen felállilotl sirkövet. A csendőrség kiderítette, hogy a tettes Gróf Károly fiatul kőfaragó volt. Kihallgatása során az-védekezett, hogy egy sírkő el. készítését vállalta és ehhez anyag kellett neki. Megindult ellene a bíln vádi eljárás.
— (Baleset, szurkálás)
Dávid Imre és Lovrcncsís István méntelep! alkalmazottak a vasúton lovakat raktak ki. A tolató szerelvény ugy összeütötte a kocsikat, hogy Dávid kiesett, Lovrencsisnek pedig karját a kocsi ajtaja ugy oda szorította, hogy mindkettőt be kellett szállítani a kórházba. — Barta József 42 éves ujnéppusztai szeszgyúrvezelő és Bcnkő János kacorlaki lakos egy csekélység miatt összevesztek Ujnóppuszlán, melynek hevében Barta Benkőt a fején \'és hátán megszúrta, míg Bcnkő |>edig Bartát vasbotlal fejbe verte. Mindkettő a nagykanizsai kórházba került.
— N*t téli- éM gyermek-kabátokat lUOat leltári árakon vásárolhat SchQtznél.
a neveik feketo táblán fehér írással. • Rigó,* «Bolygó,» úlluszár..
HennelKTg megállott a Bolygó előtt.
— A Wenckheim-méucsböl való?
— Igenis. i.
Szilágyi Dezső igazságügymmlszler ről említik kuriózumként, liogy minden bírójának tudta a nevét- Mi ez azokhoz az öreg huszárokhoz kéjest, akik bárhol az országban ránéztek egy lóra, már tudták, hogy kié volt, mii tud, melyik ménesből való?
— Nem adná el, kapitány ur?
— Nem adhatom, tábornok ur.
— Ejnye, pedig éppen Ilyen vágású lóra volna szükségem... adnék érle érte ezer forintot.
Ezer forint l Nagy pénz volt az akkori i
— Nem eladó, tábornok ur.
J)c bizony, u dolog mégis ugy fordult, hogy nemsokára eladó lett a Bolygó. P.s mintha a családunk szerencsecsillaga tűnt volna cl vele, a jókedv, a nyugodtság és a gondluliin-"ág.
Egy ifjú huszártisztet helyeztek ak-kor DebTCccnbc. Elegáns és szép fiu volt, abuuji genlry. Csakliamar élénken foglalkozott vele az egész város, nagy kártyacsalákat vívott a kaszinóban, udvarolt a társulat híres szép\' művésznőjének, Zá|>orkay Erzsinek és a cigányok boldogan röhögtek össze, ha Ix-\'ment az Angol királynőin; és miiül-járt cigányul beszéltek. Egyszer későbben felkeresett bennünket, bevonultak az apám szobájába és csak egyes mondatokat tudlam ellesni a beszélgetésükből;
— Kapitány uram, esedezve kérlek.,
~ Nem tehetem.
— Az apám emlékére ..,
— Elvem ellen van.
— Főbe kell akkor magamat lőnöm...
A vég.: a tárgyalásnak az voM, hogy
az apáin aláirta az elébeiett váltót. F.s ennek az alirásnak nemsokára az Jeti u következménye, hogy idegen, rosszul öltözőit emberek jelenlek «u nálunk, fellrlák az összes bútorainkat, a nagyanyám ezüstszekrényéi, a régi kedves zongorái, amelyei a I.oschinidt és Schenk cég gyártott Olmützl en, az anyám sírt, az apám károinkodo\'.l, mi gyerekek i>cdig félve bujtunk össze, fis az apám eladta mind a három lovát, meg azt a parányi földccskéjél valahol Nagylányban és fizetett ís fizetett és ha élne, Ián még ma is fizetne azért a szép abauji genlry huszárért. aki olyan nagy kárlyacsatákal vívott meg és olyan szép művésznőnek udvarolt.
Azután nemsokára penzióba ment az apám, sokáig larlotta magát, úgyszólván egyik napról a másikra tört le. A délceg lovaslisztből beteges, öi\'e-ges kis civil ember lett. Akkor mindenáron azt akarta, hogy belőlem is katona legyen. Már én akkor verseket kezdtem irogatni és jobban imponált nekem Reviczky Gyula meg Vajda János. mint akár lovag Henncberg, vagy báró Fehérváry, Petőfi meg pláne jobban, mint maga nagy \\aPoleon. De az apám akárata győzött, felhozott a Ludovíkába, ahol az ő tisztes katonai múltjára való tekinleltei, noha igen gyenge feleleteket osztogatom a matltfí-
matikából, mégis csak felveitek a felvételi vizsgán.
Mentünk vissza a szállodába, végig a Kcrepesi-uton. Akkor egyszerre csak föllázadt bennem valami, semmi kedvem nem volt oltnturadni, a fehér, kopár, kaszárnyafaiak, a szigorú bakák között. Könyörgésre fojflant a dolgot. Az apám megrendülve hallgatolt. Jó ember volt, nagyon szerétéit engem és csak a legjobbat akarta. Sehogy se ment a fejébe, ho&y az ő fia nem akarja folytatni az ö szép. szines éleiét. Nem akar tölgyfalombbal ékesített, piroscsákós, magyar huszárok é\'én lovagolni. író szerelne lenni. Jró. Skribler. Talán ekkor vált semímVé a legkedvesebb álma.
Szomorúan baktalott mellettem o s/éles aszfalton. Egyszerre megállott, kiegyenesedett. Reszkvtö kézzel mutatóit a kocsiutra. Nagy zaj, robogás, trombitálás. Egész kocsiáradat tódult a Keleti pályaudvar felé.
— A Bolygó!
Csakugyan ott cammogott, lassú, fáradt ügetésben, egy iuölt-kopott sárga konflis elé fogva, az apám híres lova. A fehér folt még olt volt a homlokán, de ő maga lompos volt. sáros, rajta éktelenkedett a téli szőre. A kócos sörénye rendetlenül, jobbról-balról hullott a nyakára.
Az apám sokáig állott rosszul szabott civil ruhájában, fejebubjára toll puha kalappal, megroskadt vállaival Az esernyő, amit haláláig ugy fogott> mint egy kardot, reszketni kezdett a kezében.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
„HETRDPBLE"
VII Hákóczl-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldegr melegvíz, telefon, közp. flltés éa csengőt pótló elektromos fényjelzésekkel. I-emérsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, ü telefonfülke.
H lörözöbam
Farkas Bála rádlóhlres cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. VI r á n y újszerű Jazz-zenekara, Nagy Mirla énekszámaival.
Ha Pestre jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban I
— (A sakk-versem\')
A Nagykanizsa városi sakk-csapatok közötti versenyben v.isámap a Kaszinó csapata az OMK ; csapatával mérkőzött. Végeredmény 5:3a Kaszinó csa-jwtsi javára, részeredmények a következők: 1. Rosenberg nyert Bőhm ellen. 2. Dr. Berger veszteit dr. Klüjg(Cr ellen. 3. Abrámovíl-s vesztett Ritz ellen. 4. Dr. Lichtenslcín nyert Kellcr-•i.ann ellen. 5. Dobrln nyert Klcíít ellen. G. Strasser nyert Szilárd ellen. 7. Dr. D is kai veszteit Schlésingcr ef-len. 8. Dr. Halász j>onlot kapott Nyitna ellen. Az OMKE csapatából Böhm és Nyilrui nem jelent meg s így a£u játszmák |>onljait mérkőzés núlkú\' a Kaszinó két játékosának, Ros.nberg. nek és dr. Halásznak javára Írták, <
- (Bélyeggyűjtők t.UlkoUj.) Hótfőn délután 6-tól 8-fg a Pannónia háta* kistermében.
RÁDIÓ-MÜSOR
Héttő
•iit<l*l»««4 L
17 A finn «Kék csillag, tánczene-kiír játszik. — 18 Munkásfélóra. — 18.30 Az 1. hon véd gyalogezred zene-kara. — 19.15 Rarlók Béla előadása.
— 20.05 Derű a költészetben. -- 20.40 Cigányzene. — 21.40 Hírek, időjárás-jelentés. — 22 Az operaházi zenekar.
— 23.05 Hunglemczek. — 0.05 Hírek.
(1uii«i»«rt IL
18 Az 1. houvédgyalogezred zenekara. — 18 40 Német nyelvoktatás. — 1915 HanglemozoK. — 20 Janoslcs Ferenc hegedül.
17.30 Orisogono szopr.\'.n és Brlx alt daleslje. 20 Alsóausztriai népdalok. — 21 Haydn: Terézia-mise. — .<1.55 Tarka (izperc. — 2>,35 Állástalanok zenekara.
Kedd
Bii4.p«.t I.
6.15 Tnrna. — IJUnl h«n([lcmeiek.
- U\'.01 Hírek. - 10.20 Pcloivasis. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Simlraov Smge) bala\'ajkazunekara — 12.30 Hl-nk. - I3.20 I l-ijülcés. Időjárásjelen-lés. — 13.30 AUíswUn Zméstek Szimfonikus Zenekara. — 14.40 Hírek, árak.
— 10.10 Asszonyok tanácsadója. — ll>.« Idfijvlzéa. lűrvk.
17 Csiszár BSla el«adás«. - 17.30 Re\\sire Gyula hárfázik, — 17.50 Solldsl Adolf ctóadSsa. — 18.20 Yvcs Tl"n>™ énekel. — ljjíO Dr, ü4r4ooy^ ^Ibert elfiadáta. — 19.30 Hunglenierck. — 20.30 Hlívlt. - 20Í0 A svöJ ráiU4
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nu>r 12.
Európa-hangversenyo. — 22 iSőjdrás-jelentés. — 22.05 A rádió szalonzcue-kara. — 23.20 Heitiemann Edo jazz-zenekara. — 0.05 Hirek, Ku4*|»*1 ||.
JtöO Mezőgazdasági félóra. - 19.30 Francia nyelvoktatás. — 20 Felolvasás. — 21 Hanlcemegzk.
12 Katonaindulók. — 13.10 Borodin-lemezek. — 14.05 Sherldan szoprán leinez\'-i. — 15.15 Gyermekkar. - 10.05 A mult év divatos lemezei.
17.20 Monteanu szoprán dalestje. -20 Szórakoztató zene. — 22 Tánczene.
APRÓHIRDETÉSEK
ApróhlrdeMi diji vailrnap é> Qnntpnap 10 siölg M (Illír, niIr. lan további %if> 0 llllér. hétkOinap 10 u«lf <0 lillér, minden további wő 4 llllér.
Egy psnpdért kerékpárt, autót, konyhaberendezéat, varrógépet, rádiót, érát, Thermost, (ényképeiőgéptt, Irattáikát, festményt, szőnyeget, ]amboree-Jff tel, manikflr-késiletel nyerhet a k»poivárl kalhollltui eg\\ házkőrség ior«|egyén. A lors-Jegyek 1 pengőért Szabó Anlal sporiüzle-Uben kaphatók.
■•m rsklám, hinem valóság, hogy üveg- és porcellán-áruk Sternnél a legolcsóbbak. 4437
Jóhangu rési h«yodű olcsón eladó Cs«ngeiy-at 34.
Csinosan bútorozott szoba egy vagy kit sittnély részére kiadó Klrá!y-utca 14. *
Újságkihordót
Ktakanlzaira
[elvesz &
Zalai K 8 zIS n y kiadóhivatala.
PArl.i .lléaklálllUara utalók |4-
aiére koa variációs fr.ndl óríkat ad ny. francia tanát Batllryány-ulc. 24. 68
BakUrh.l,l.4a.k Batlhyány-ulci-batt azonnalta kiadó!:. Bővebbet Caengery-ut 19. háitnlaldonoarríl. *
Haaaná t Jókaiban levő nagyobb ké.4-riarAtét kereaDnk megvételre. Mnaze] t» Frledenthat. •
Parxaaa.fin,ag.l tavitok, magyar peiialt mlnta-vá^iaték utin kéailtek ren deléare. Németh Stndor Attila-utca 64. 69
■yakkaaaa .orditáa, (avlláa, mUatop-polás, üveg, porcé! 13rr ragaaaUe Welai Htr-mln Eriaíbet-lér 4.
■ arhatr*B>* eladó DeuKchnél Klrály-utca 36. •
Rendes, ttaita baJArdaail lelvestek. Deák-tér 10., udvarnan balra. •
I» minőségű férfi-
ing 2 gallérral . . 6.—
Sport és galléroa \'
ing......4.—
Férfi szincs alsónadrág ... . 1.40
Príma kSper
alsónadrág . . 1.96
Kemény és félkemény
gallér .... —.88
Béláit bArkasxtyü 5.50
Férfi kalap . . . 6.—
Szép pijamák olcsó árban
Brúnyai Divatház
Horthy MlklAs-ut í.
ÜEBUDHEB
Eenyeres-Kanfmann agyének izgalmas tárgyalása a budapesti törvényszéken
12 rendbeli közokirathamisltás és 2 rendbeli csalással vádolja a kir. ügyészség Kcnyeres-Kaufíriannt
/BÍidapest, január 11
A budapesti törvényszék ma l.ezd-te meg tárgyalni Kenyeres-Kauf-mann ismeretes bűnügyét, akit köz-Okirathamisitással és csalással vádolnak. Vele került a vád.\'o\'tak padjára Kaufmann Lajos ebból az Ügyből kifolyólag, de utóbbi rem jelent meg és igy ügyét elkülönítették.
A tárgyalás elnöke Kaufmann Mózes Jakabnak szólítja Kenyerest, aki kijelentette. hogy Kenyeres Miklós. Az elnök eléje tárta, hogy a belügyminisztérium hatálytalanította a névmagyarosítását. A vádirat szerint Kaufmann Mózes Jakab 12 rendbeli közokirat-hamis.tást és 2 rendbeli csalást követett cl. Kaufmann nem érzi magát bűnösnek, elmondja, hogy a házassági iratok megszerzésében mások segéd-
keztek, fenntartja azt, hogy ő műszaki tanácsnok. Mi a vallása? kérdezte tőle az elnök. Ezt Kaufmann Náthán rabbitól tudta meg. aki őt nevelte, felelte Kaufinnnn-Kcnyercs. Átesett akkor a rituális szertartáson, folytatta az elnök a kérdést. Ez nem történt meg, válaszolja Kaufmann-Kcnyercs. A jegyző szerint maga törvénytelen, mondja az cluök. Ez nem igaz, ez hazugság, feleli a vádlott. Honnan szerezte mérnöki oklevelét? Erro kitérő választ adott. Az elnök ezután szünetet rendelt el.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évra jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Közlöny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai nyelvtanárnővei, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyel tanit a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol ós német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébrt. A tanfolyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti két órával hat hónapig tart,
havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Waltcr Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netika tanárának eredeti grammo-fon lemezei. .Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnél (przsébet-téér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel keli mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Zalai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummifc
filléres árban. SZABÓ ANTAL
kerékpárüzletében Fő-ut5.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavágók, Répavágók, Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon: 130.
1-
I salndf íj * H
Mindenki a helyi kereskedőknél IparosoknAJ szeress* bel
• Közgazdasági Részvénytársaság 0
Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vdllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyv köté«r*». vonatozó latéul, illeti könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSzlüny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk ■
mindenféle kereskedelmi, Ipirl, pénzintézeti, Qfiyvédl, gazdiság], egyházi én Iskulal nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési érteiiléae-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle , Ízlései kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfűzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, falinaptárakat, dobozokat stb elsőrangú ^kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. s/.ám alatt.
Htom. a UnhHajajao. Kécgute*! »L StUaaber, Nyo«4« tf DéUOM LafiHaéé V*Ma kOa/vniwwaittan Naf,ka**aato (Hatatta Hala*. Zalai í irolyj
77. Évfolyam 9. szám
Nagykanizsa, 1937. Január 13. szerda
Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY
«i iHull,). i M^J.I.tfi i
■ O L I T I K A I NAPILAP
FeleWa izerkeutö: BarbariU Lajos
BltUuW li.: qj kúti • pnri *«
ÜMrtüilllWll kUMInUi HMi
A spanyol nemzeti kormány tiltakozik a szovjet aknamunkája ellen
Frankóék hivatalos nyilatkozatban leplezik le Moszkva vörös boszorkánykonyháját — A spanyol belháború csak egyoldalon spanyol, a vörösök oldalán nemzetközi kommunista, állapltja meg a nyilatkozat — A nemzetközi dandárban egyetlen spanyol tiszt sincsen — Mit állapítottak meg Marokkóban az angol lapok tudósítói
francia-német feszültséget a ma rokkól ügyben.
Mini a lapok tudni vélik, a meg beszélések során történt megállapo dósokat pótmegállapodások egdszi-tik ki.
Prága, január 12 Pozsony és Nyitra környékén -mint megállapították - a határt Igen sok egy&* lépte át, valamennyi ha. mis útlevéllel vi\\gy útlevél nélkül éa valamennyi Spanyo\'országba igyekezett. A tegnapi napon két fiatalembert fogtak el a határon, akik bevallották, hogy a kommunista toborzó iroda utján Spanyolországba akartak menni. A széleskörű nyomozás során több ilyen szereplő egyént letartóztat lak, köztük van egy tar\'.ománygyülésl kommun\'sta képviselő is.
Madrid, január 12 Madridban és környékén a hét föi napon ismét fellángolt a harc A nemzeti csapatok repülőgépei is-mét megjelentek a főváros felett és bombazáport zúdítottak Madridra. A légitámadás csak rövid ideig tartott és nagyobb károkat nem oko zott. A vörös kormány a főváros lakosságát ismét felszólította távozásra, a kiürítés azonban lassan folyik, mert a lakosság ragaszkodik ősi, régi lakhelyéhez és azt nem akarja elhagyni.
Madrid, január 12 A nemzeti kormány nyilatkozat©! adott ki, amelyben válásról a fel ho/ott vádakra. [ ,
Lehull a vörös álarc...
A nyilatkozat határozott hangon rámutat arrfl, hogy a kormányosa, pafok kebelében már a harc kezdete óta külföldi állampolgárok harooj nak. Franciaország állandóim küldi önkéntes csapatait, Mexikó hajóra kom^nyszámra küldi a fegyvert, nem is beszélve Szovjetoroszországról, amely egyenesen gyarmatának tekinti\'a spwnyol vörösök által még birtokolt területeket és szin\'.e egyed uralmat \'gyakorol még a spanyol vörös csapatok felett is
Rámutat a nemzeti kormány nyl latkozata arra, hogy Belgiumban, Csehországban külön toborozó irodák működnek, amelyek szovjetpénzen francia ezredekkel cgyütl naponta szállítja a vörös kormány részóre az utánpótlást. A nemzet közi dandárban a legkülönbözőbb nemzetiségek harcolnak, tisztikara között egyetlen egy spamol sincsen és igy a spanyol belháború csak egyoldajuan spanyol, mig a vörösök oldalán nemzetközi kommunista.
Egyetlen német katona sincs Spanyol Marokkó területen
Rámutat a nyilatkozat arra, hogy Olaszország és Portugália már ré» gen tiltakozott az ellen, hogy a spanyol belhál.-oruba egyoldalúan beavatkoznak. Egyben megállapítja, hogy sem Spanyolország területén, sem Spanyol-Marokkóban német katonák nincsenek (s j^m is voltak A nemzeti kormány tiltakozik az ellen az aknamunka ellen, amelyet o szovjet Spanyolország területin ki fejt.
London, január 12 A Morning Post löbb angol lap pal külön tudósítót küldött Spanyol-Marokkóba, hogy azok személyesen győződjenek raeg azokról az el
terjedt híreknek a valódiságáról, hogy ott német katonaság szállj meg.
Mint a tudósítók most jelentik, Spanyol-Marokkóban igen élénk ke reskedelml élet van, de német ka. tona egyetlen egy sincs A hlr - állapítja meg a tudósító - nem egyéb, mint alaptalan szovjetvád;\'.skodás
Enyhült a francia-német feszültség
London, január 12
Az angol sajtó a spanyol ügygyei foglalkozva, örömmel állapítja meg, hogy Hitler kancellár hétfőn hosszasan és burátságos hangon el beszélgetett a berlini francia nagykövettel, aíni nagyban enyhítette a
A sztrájkoló mnnbásság megszállta a General Motors gyárépflletelt
és a rendöiség gázbombái elől az épület tetejére meneküli, ahol egész éjszakán át tanyázott a nagy hidegben
Páris, január 12 A General Mo\'ors hatalmas gyár-telepén, mint ismeretes sztrájk töri ki. A sztrájkotok hétfőn megszállták a gyárépületet, ugy hogv az igazgatóság a rendőrségért tele fonált.
A sztrájkólók nem voltak hajlandók átadni a^ épületet és a kivonult rendőröket kőzáporral és revolver-lövésekkel fogadták. A karhatalom szintén revoherét használta, ugy. hogy valóságos utcai harc keletkezett, amelynek során 12 ember
súlyosan megsebesült. A rendőrség könnygázbombákkal támadt a tüntető sztráj kólókra, akiknek egyUfl részét sikerült harcképtelemié tenni, de másik ris^ük a gyárépület tetejére menekült és nem adták meg magukat.
A sztráj kólók ezen csoportja a nagy hideg ellenére még a kedd hajnali időben is az épületek lótején tanyázo\'.t, ugy. hogv a rendőrség teljesen tehetetlen volt \\clük s cm-ben.
Göring porosz miniszterelnök fontos tárgyalásai Rómában
Róma, január 12 Rómában megerősítik azt a német forrásból s?ármazó hirt, amely szerint Göiing poosztri"isz ere\'n^k a közeljövőben - hlr szerint sser-dán - feleségével együtt Rómába érkezik. A porosz minisz\'erelnök Rómán és Nápolyon át Capriba j\'a-zik rövid üdülés céljából, de jólértesült körök szerint Rómában öl napot tölt el.
Illetékes római helyen a lá\'o^a. tásnak magánjelleget tulajdonítanak s hangoztatják, hogy Göring kizá. rólag mint magánember.jön Olasz-
országba.
Ennek ellenére valószínűnek lát szik, hogy a német államférfi Ró mában fontos magljesz.:léseket szán dékozik folytatni, amelyeket már hosszabb ideje előkészít. ttel<.
Beavatottak szerint a megt szé-lések tárgya két j:ont körül cso portos jl: az egyik a légiforgalmi kérdések megbeszélés.\', a másik pedig a spanyol polgárhátor.ival kap1 csola\'os po\'Itika len.-.e.
Göringet előreláthatólag csütörtökön fogadja Mussolini minis* terelnök-
ló hírek a nagyvilágból
Budapes\'en 812000 |>engővel több adót fizetlek 1036-ban, mlnt amennyi a kivetés volt. Az elmulf évben öss:esen 1,030.000 pengővel több adó folyt be, mint 1038-ben. A városi vám bevétele is 1,182000 pengővel több, mint az \'előző évben volt.
*
Rooseveltnek a szövetségi kongresszushoz küldött üzenetéből : »A gazdasági élet vérkeringése megjavul. és a bevételek az adólwvéte-lek emelkedése következtében meg növekedtek. A kiadások csökkentek, mert tíz ipar sok munkanélkülit vett fel. A következő év államház tartása ezért kiegyenlített lesz. Az 1938. költségvetési évben ismét meg kezdődik a közadósságok visszafi-zetése.«
Budapest polgármesterének de cemberi jelentése szerint a villamos éo autóbusz üzemek bevételei, a gáz és villany fogyasztás emelkedett. A tejfogyasztás 23 százalékkal emel-kedett.
Magyarországon 11)35 novemberé ben 52.331 munkaélltüH volt, 1936 novemberéljen pedig 50 655.
Az Economist c angol lap Ma gyarországról közölt hosszabb cikket. Egy idézet belőle : -Az újév kilátásai nagyon kedvezőek Magyarországra. A belpolitikai fegyver- / szünet, a buza világpiaci árának emelkedése, a magyar költségvetés kiegyensúlyozottsága jó polili\'tai és gazdasági előjeleknek tekinthetők*
»Az 1931 32 évi fizetésképtelen-ségi hullámhoz viszonyítva az elmúlt évben több, mint 100 százaié kos csökkenés állapítható meg ugy a fizetésképtelenségek száma, mint pedig az összegszerűség tekin eté-ben... Az 1935 évi fizetéskép\'el\'.n. ségi statisztikával szemben |s őrvem de\'es javulás mutatkozik... Különö sen örvendetes, hogy a kisipar frontján is csökkenő tenderteiát mutat a fizetésképtelenségek száma, amiből megállapítható, hogy a kisipari konjunktura is javul* (Idézet a Magyar Kereskedelem é» Pénzügy legújabb számából.)
Az 1918-ban foglalkozta ott magyar munkások számát 100-nak véve, 1932 ben már csak 32 s-ázalék volt a kereső munkás Ez a szám 1936 végéig újból 70 százalékra emelkedett
A Máv személyforgalma 4 év előtt 54 millió utas volt egy évben, 1936-ban ez a szám 6ft millióra emelkedett. Még nagyobb arányi volt a teherforgalom emelkedést\'
A magyar malomiparban több évi súlyos dekonjunktúra után erőteljes javulás mutatkozik. A papíriparban uj gyártelepek egész sora létesült
ZALAI KÖZLÖNY
1937. |»nu>r 13.
a közelmúltban. A cukorgyárak feldolgozott mennyisége emelkedetl 1036-ban. A vegyészeti iparban állandó és sokoldalú a fejlődés. A széntermelés olyan lendületben von, hogy az idei osztalék magasabb lesz, mint tavaly volt.
A magyar külkereskedelem 1936 évi mérlege mintegy 60 millió pengő aktívummal zárul Magyarország kivitele javára.
A nemzeti jövedelem az Egyesüli Államokban ib milliárd dol\'árral emelkedett 1933 óta. A gabonaárak emelkedésével a középeurópai államokban is emelkedni fog a nem-, zeti jövedelem.
A vér felfrissítése cél-áböl — klváltWp olyan egyénnek, akinek bélOrOIéíe elégtelen 8 eiért emésztése meg van zavaiva és éjjel nem tud aludnij — a^nlat.s néhány napon át korán rrggel egy p.jhár természetes „Ferenc József" keierü-vlxet inni. Az oivosok ajánlják.
Allotrla
Vidám, kedves farsangi móka. Csupa dcríi, mosolygás 07. a film, amely még a legsavanyubb arcra is, boldog mosolyt dérit. Olyan oz a film, mint egy rendező vidám csiny nye. Hz a rendező pedig Willy Forst, akinek neve niuga elég garancia, bog)- a csiny sikcrülnj fog. És valóban sikerül. .Maga is bevallja, hogy nem megtörtént eseményt ud, hanem egy elképzelt, az iró, dc főkép a rendező fantáziájában született mókát.
;\\em állítjuk, hogy ötletesebb mesé. nem láttunk, de ügyesebb, vidámabb é» hanguiiílosaob tálalásban, ennyi kedves és egészen egyszerű rendezői fogással (mert hisz nem másoki), mint Willy Korsl dolgozik, alig született még film.
Az Allotria nem vicceket süt el, nem Időnként nevetteti mfcfr a közönséget egy-egy szójátékkal/"hanem áf-landó (és itt az jSllandó szószerint értendő!) derültségben tartja a nézőteret. A fordulatos mese ezer ötlete és helyzetkomikuma nem engedi, hogy a mosoly lekopjon az ajkakról. ^Felüdít ez a nini. Willy Forst ezzel \\ja filmmel egy pohár ja\'zsgől nyújt minden nézőnek.
Igaz, nem egyedül teszi. A pajkosan szép Renata MüUer, a kedves, csicsergő Jenny Jugo, a hódító Adolf Wohl-brück, a jópofa Heinz IUilunann és a régi német filmek kitűnő nőalakja-. Iliidé HiUlebrand ad Itt találkozót másfél órára. Mindehhez járui az Allotria kitűnő zenéje és a néző az| veszi észre, hogy hazafelé menet mosolyogva az Allotrla slágereit dúdolja. Aki szereti u mókát és akinek rosszul sikerült « szilvesztere: nézze meg ezt a filmet! ,
Külön kell megemlékezni Walt Disney szellemes szines rajzos filmjéről, amely ugy rajzban, mint ötletben és zenében túltesz eddigi alkotásain. A Jazz és a komoly muzsika harcát mondja el ez a film: méltó az AUot-riához I
A törvényszéki palota njabb munkáira beérkezett árajánlatok
felett a jövő héten dönt a miniszteri bizottság — Budapesti vállalkozók ajánlat inváziója Nagykanizsán — Vízvezeték- és csatornázási, fűtés és villanyszerelési munkák kiadása — Az ajánlatok műszaki felülbírálása és átszámítása most történik
Csak nagykanizsai vállalkozó jöhet tekintetbe I
A nagykanizsai törvényszéki pa-lota épitekezése kapcsán a minap, bontották fel dr. Hegyi Lajos fö-jegyző elnöklete alatt, Vécsey Barna műszaki tanácsnok részvételével a vízvezetéki és csatornázási, központi fűtési és villanyszerelési munkálatokra beérkezett ajánlatokat. Az érdeklődés elég élénknek mondható és a budnpteti \'Cégek a központi fűtés munkálataira számos ajánlatot nyújtottak be. Olt láfl\'uka szakma első reprezentánsait. Azonban az árajánlatok elég eltérést mutatnak, a differencia a legalacsonyabb és a legmagasabb árujánlat közölt meglehetős, a mérnöki hivatal felülvizsgálata, valamint a számvevőség utánszámitápa lesz hitvatva megállapítani az árajánlatok helyessegét. A beérkezett-ós felbontott árajánlatok egyébként a következőkép festenek :
1. Yizveaetéki és csatornázási munkálatokra ;
1. Mendlovits, Halász, Kunae 21 806.87, - 2. Jerausek BéAa 22-498.18, - 3. Csobánczi Károly 24.62Z.14, - 4. Czvetkó Gyula 24836.96, - 6. Henzler Gyula 24.960.19, - 6;. Friesz Jenő 26 127.01 pengő.
2. Központi fűtés munkálataira:
I. Wolí Márk és fia Budapest 42 671 .#34, 2. Tóth Imre és Tá.sa Budapest 48-36(6.86^ - 3. Torma Dezső Budapest 49-490.79, - 4. Tollár Lajos Budapest 49.018.20, - 5. Egri és fia BudapcBi 50.192.62> - 6. Ko. vács A. Ödön Budapest 60.83£\'.68, -7. Jerausek Béla Nagykanii6j 61711.46, - 8. Mendlovits Márton Nagykanizsa 62.600.6p, 9. Báron Ferenc Nagykanizsa és Knuth Ká. roly Budapest 62 969.07, - 10. Macs kási Árpád Budapest 64-039.94, -
II. Friesz és Czvetkó Nagykanizsa 6,6-293. 74, - 12. Magyar FütéSi is Szellőztetési Vállalat Budapest 66-689.74, 13. Kolbányi és Pá-kozdl Budapest 69-834.07, - 14. Csobánczi Károly Nagykanizsa 61-209.70 pengő.
3. Villanyszerelési munkák :
1. Rosenberg Jenő Nagykaizsa 7612-90, 2. Quittncr Artúr Nagy. kanizsa 749344, 3. Deutsch és Paur Nagykanizsa 7632*56, - 4. Grünhut Elemér Nagykanizsa 8179 63, - 6. Felde István Nagykanizsa 5883-36 pengő.
Ugy tudjuk, hogy az ajánla:ok még a holnapi nap folyamán a műszaki hivatalból átkerülnek a számvevőséghez a kalkuláció felülvizsgálására cs azután kerülnek a polgári-mesterhez, aki meg;eszi javaslatát a miniszteri bizottságnak, amely dönt a beérkezett ajánlatok felett. Dr.
Krátky István polgármester még ezen a héten kéri a bizottságnak Jövő hétre való Összehívását, amely ülésen ugy Ö, mint a műszaki hiva-tal vezetője is részt fog venni.
Nem szükséges az előzmények, után, — amikor nagykaizsai vállal, kozók és iparosok kapták az épfit% zésl, valamint az eddigi munkákat
- hogy külön hangsúlyozzuk, mily fontos Nagykanizsa szempontjából, hogy ezen munkák kiadásánál és odaítélésénél a budnpesii cégekkel és vállalkozókkal szemben csakis nagykanizsaiak kaphatják az elég tekintélyes tsszegü munkákat.
Nagykunizsa vállalkozói cs iparo. sai megmutatták, hogy megérdemelték a polgarmes.er és a vátos kö zönségenek bizalmát, amikor értük síkra szállolt a munkák odaítélésé nél, a nagykanizsai vállalkozók és iparosok megmutatták, hogy hiva. tasuk magaslatán állanak, hogy nem csak mindent szerzödesszeruen vé gez.ek és tartottak be, hogy min-cleni a iegnugyobb pontossággal, szakszerűen es minden elisme.ésre méltóan végeztek munKásalkkal együtt, hanem a váliait leiaüatnál többet teljesítetlek. Hogy sikerrel tettek ie a: »érettségit.« Hogy rá. szx>igáliak a hivatalos fórumok, mim a Közönség leg.eije.sebb lámo-gaiósára. Hogy eien ujaob munkák kiatíasánái mas vállalkozó, más ceg nem jöhet ligyelembe, mint nagy-kanizsai.
Nem lehet vitás, hogy dr. Krátky István .polgármtSier, aki az eddi. giek foiyaman a miniszz^er ts u bizottság előtt minaenkor oly me. leg szeretettel karolta tel és telíc magáévá városa vállalkozóinak és iparosainak érdekeit és a véksökig harcolt amellett, hogy csakis nagykanizsai vállalkozó ts iparos kaphassa a helybeli közmunnát, a jövő heti bizottsági ülisen mindent el fog követni, hogy ezen munkák kiadósánál is csak nagykanizsai vállalkozó, illetve iparos jöhet tekjyn. tetbe és ily értelemLen teszi meg javaslatát. , ,
- Az én álláspontom ebben a kérdésben ismeretes, - jelentette kl előttünk dr- Krátky polgármester.
- Mindent el fogok követni, hogy csakis nagykanizsai ajánlattevő kap ja meg ezen ujabb munkát is. Amint hogy ez a javaslatom is...
Ebben a kijelentésben minden bennfoglaltatik. Ebben a nagykanizsai ajánlattevők is teljesen meg nyugodhatnak...
_ (B. R.)
— Menyatixonyok Ideálja « SchOU-váazoa I
Férfi szellem—nól lélek
Dr. Szüos Lajos előadása
A Zrinyi-kömek uj előadója volt tegnap dr. Szűcs Lajos piarista tanár személyében. Előadásában: Férfi szeüem - női lélek abl>ól indult ki, hogy sok emberi dologban a közeli részletektől nem lát tisztán az, aki abban benne él- így a férfi - nő viszonylatnak lényegét is, éppen hivatásbeli távlatuk folytán, sokszor éppen kath. piapjok látták meg Előadó csak egy, de szerinte a férfi és nő között legmélyebb lélektani ütközőpontról tárgyalt. Alt élet könyvéből, személyes tapasztalataiból, a legnagyobb magyar filozófus esetéből, filmekből, költőkből, gondolkozóktól s nődrók vallomásaiból vett példákkal illusztrálta tételél : a női lé ek általában nem méltányolja a férfi szellemét, nem érdeklődik iránla, sokszor észre sem veszi, stb., egyszóval: kiváló kivételekéi eltekintve, a női lélek nem szereti a férfinek legkiválóbb oldalát. E vádló rész után ki emelte az előadó, hogy a férfi szellem logikus : logikusan fáj neki, hogy a nő ha egysrer szereti nem azt szereti bsnne, ami legkülönb s Így leginkább megérdemli a szeretetet. De a férfi szilem alkotó is : még e férfi fájdalmából ls pozitív értékeket teremt (v- ö. Sz. Alexlus-legendája.) S végül a férfi szellem objektív: bármily élesem látja a sérelmezett női yialkedéaí, azért készséggel méltányosa a női léleknek az előadótól kifej ett sok rendkívüli értékét, amelyekben a férfi szellem iparkodésa mellett is alul-^lulmarad vele szemben. \' Sőt még azt is bevalja e férfias objekty vitás, hogy a kifogásolt nói tulajdonságok is szokszor kellenek a férfi szellemének : a női nemtörőu dömség együtt jár a nőnek örök nyugalmává. (Goethe), a férfi szellem örökös nyugtalanságának ellensúlyozójával ; a női értetlenség pedig üdezöld s üdítő éretlenség lehet, melyre a »magányos okoskodástól kiszárított férfiagy ugy szomjate-hatlk, mint a sivatag az oázisra « A szellemi nagyságban legtöbbször van valami megszerkesztett, a természeti megtörő, valami mts\'jer. kélt iz, s ez vágyódik ellentéte : a nőies nő után, a természeti lény boldog egysége után (Spanger), a melyben a természetesség ősi hamvasságát még nem törölte le az Életnek erőszakos stillzálója : a gondolkodás. Aki a legmélyebbed gondolja, az tudja leginkább szeretni a legelevenebl>et (Hölderlin). Előadónak végső lélektani konklúziója az volt: a nő alapjában az életnek megőrzője, a férfi az életnek legyőzője. S a végső formula : a tipikus nő az életet magát akarja, a tipikus férfi az élettől kicsikart értelmet. (
A közönség figyelemmel hallgatta az érdekes témát. Természetes Így egyszeri hallásra mégsem1 az itt közölt, elvont pozlliv gondolatmenet ragadta meg annyira figyelmét, mint Inkább a szemléletesen beállított vádló jellegű esetek és példák. Ezért aztán az előadás fő. leg női körökben élénk visszhangot
Flapper gummi csodafüző Selyemharisnyák
■ legújabb divaluinakben
Estélyi Amazon-melltartó
Szomolányinál
1937. január 13.
zalai közlöny
S
keltett. A szellemes, okos, nagy tudományos felkészültségről is tanúskodó előadás, bár sok részé)>en alkalmat adna q téma feletti vitára, érdekes uj síin volt és nagy sikert jelentett az Irodalmi és Művészeti Kör liceális ciklusában.
A kisérő műsoron Fürst Magda, a leánygimnázium növendéke sza valt egy Barbarits és egy Lilién, cron költeményt. A szavalat lírai finomságokban és drámai, erőteljes színezésben egyaránt az előadó kiváló tehetségéről, a témákban való elmélyedésről tett tanúságot és zajos sikert aratott.
A következő lieeális jan:Jár 17-én, vasárnap lesz. Előadó dr. Vér!esl Frigyes, pécsi theo\'ogial tanár. KI sérő műsor : a zeneiskola tanárai, nak hangverseny-számai.
Nagykanizsa legalább címtára
Tiz év óta nem készült megfe. lelő, gondosan üss-eáliüott cimtár Nagykanizsáról- A legutolsó, amit Kempelen Béla, a Zalai Közlöny akkori felelős szerkesztője álllott össze, teljesen kifogyo t és azótn egészen megváltozott- Benedek Re zső szerkesztő gondos összeállitásá ban uj cimtár készül, amely üzlet embernek, hivatalnak, intézmény nek nélkülözhetetlen, mert mindazt mágában foglalja, amire s^üks^g van. Felkéretnek az összes h-itósá-gok, közhivatalok, testületek, egyesületek, intézmények, stb., l\'.ogy pontos jegyzéküket a \'kebelüklen levő összes tisztviselőkről, alkal-mazottakről, stb.. valamint azok lakásáról és az intézmény pon os telefonszámával Benedek Re ső cimé re a Zalai Közlöny szerkesztőségé be minél előbb beküldeni szíves".ed jenek.
A fejfájás és a migrén, akkor, ba ezrk a bélmükődés és a gyomor-emésztés zavaraiból erednek, gyakran már egv pohár természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz használata után is megszűnnek. Az orvosok ajánlják.
halál megy a maga nt|án
Irta: Somlyó Zoltán
Meghalt a mese,
amikor a legszebb mese megszületett
A kályha tüze pirosra világítja a szobát. A kis unoka párnát ^ 5 a földre. Várja a nagymamát. Minden meghitt. A keret teljes. Téli este, pápaszem és a szoba meleg...
Nagyanyó kezdi is már. A kislány csu]>a fúl. csupa szem, csak nagyanyái hallja, csak öt látja, inert mesélni szebben senki s« se tud nála.
Egyszer volt, hol nem volt, he-ledhélországon is tul volt egy királyfi. Tengeren innen és tenderen líd az övé volt minden. Daliás volt és gazdag és a szive arany. Mindenki dicsérte, mindenki szerette. A bíborszínű királyi palást helyett többet hordta a vadászruhát és nem aranyos hintón, lm-nem gyalog járt. fis, hogy teljesült szive vágya és a kis pásztorlány lett a mátkája, boldog lett és vidám. Gyémántos ruhában, licrmc-lin kabátban és selyem-cipőben, olyan volt a kis Julika, mintha született királylány lett volna. N\'agy esküvöt csaplak és még ima is élnek, ha meg nenv hallak...
A mese szép volt, a kicsi elaludt és vitték álmai .tündérország felé... ^ így volt ez régen, valamikor..,
fis mesél nagyanyó 1936-ban is. A mese ugyanaz. Mert a mese ma is szép és a kis unokák éppen olyan áhítattal hallgatják ma is mint régen. I)e egyszer csak félbeszakítja: — Nagyanyó, hiszen ez nem is mese. Való és igaz, hogy a királyfi
levette fejéről a koronát és azt veszi feleségül, akit a szive kiván. Hát nem tudod, nagyanyó? Be„nc volt az újságban...
fis l>eszél és beszól és most már ő meséli nagyanyónak az I930 meséjét.,.
Nagyanyó hallgat. Szegény ősj Fje sok mindent megért. Szílaj paripák helyett magától futó csudabogarak. Az ember már nem is a földón. hanem a felhők közt szaladgál. De, hogy a királyfi... llát már nK\'su sincsen? Vagy ha cz mind igaz, akkor talán ez a legszebb mese ...
fis most nagyanyó aludl ei "£s álmodott szépet.
Az álomország rózsás birodal-mában raár jött is a királyfi. Daliás és gazdag. Jött. in.nt egy ember. Nem aranyparipán. Jött az ő egyetlen unokájáért... Nem volna igazi nagyanyó, ha más kislánynak engedné.
Mert 1930 ó.a jogában áll minden nagyanyónak. hogy királyfit álmodjon az unokájának...
-cfné.
Naptár 1 Január 13. szerda. Rom. kat. Veronika. Protestáns Vidor. - Izrael. Selmt hó 1.
Gyógyszertári éjjult szolgálat e hó 15 lg a „Fekete Sas" gyógyszertár ós a kiskanizsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Városi Mozgó. Hélfön, kedden és szerdán
Az idei sláger. — A vígjátékok gyöngye
Wllly Forstnak Európa minden eddigit felülmúló alkotása
ALLOTRIA
Főszereplők: Renate Müller, Jenny Jugo, Adolf Wohlhiück és Heinz Rflh-rann
1000
Előadások kezdete héUöznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A hélköznapl 5 órai előadás filléres.
A gyilkosság után egy órával már a vonaton ültem. Az első negyedórában halálos ijedtség fogott el. A kezemet folyton a mellemre tai>as/.tva tartottam és megrémültem attól, hogy a szivem a legnyugodtabban viselkedik. Számolni kezdtem az ütőerem dobbanását, egész normális volt. Csak a szemeim előtt táncolt két szürke lc|>edö és minden, amit láttam, ezeken keresztültörve jutott a szaruhártyámra. Minden ész-zavaróan nyugodtnak látszott, a vonat . zakatolását tisztán halottam, dc érc/.- j tem, hogy valami furcsa hangja van, j mini amikor egy óriási hegedűre lumg- : fogót kapcsolnak.
Mosl már nem hittem az élctemlxcn, \' ugy gondoltam, hogy meg vagyok | halva, fis már emlékeztem is reá. hogy , a drága, nüközben a tiz ujjam közölt j fuldoklóit egy ezüstkalapácsot ragadott \' fel az etagereről ós azzal irtózatos ; ütést mért a koponyámra. Igen, igém persze... borzasztóan megütött vele és azután réptuUen felsikoltott. likkor hagytam abba a fojtogatást é.s — la- ( Ián meg so halt, talán akkor azért ; hagytam abba, mert a kalapácsütés- ■ töl meghaltam-és ö él. Biztos, hogy 1
halott vagyok, — igy gondoltam, — biztos, hogy halolt va\'g^ok. fis a kero. kok szépen, értelmesen szomoruan mondták utánam:
— Ila-lott vagyok... ha.íotl vagyok
A bőrdlváuy sarkában ültem, nekitámaszkodva az ablak keretének. Hirtelen elhatároztam, hogy egyszerűen próbát teszek, hogy megtudjam a valóságot. Először csuk erősen szemügyre vettem, hogy miket látok és hogy lát-e egy halott ilyen tisztán? fireztem. hogy hazudok magamnak, amikor a/.l akarom magammal elhitetni, hogy tisztán látok. Mert például, kinézve az ablakon, a sínekben nem tudtam megtalálni azokat a kapcsok\'t amelyekkel az egyes slndarabok össz • vannak róva. Hololt máskor egész órákon keresztül néztem és csináltam ezt és min tig pon-losan megláttam azokat a helyeket, ahol n síneket erős srófokkal összeillesztik. Ez már gyanús volt. Mosl elhatároztam, hogy felugrók és kisétálok a folyosóra. Ha ez sikerül, akkor nyilván élek. Közben megakadt a tekintetem egy kis ralusi templomtor. nyon. amelvnek keresztje élesen villogott In-lc a fagyos égbe. Erről nem tudtam levenni szememet. Tehát csak tovább néztem és most azt határoztam, hogy aludni fogók.
Már néhány perc múlva áhnodtal kezdtem. Egy templomban voltam, a melynek főoltárán ott feküdt a drága
halott, az áldozatom, kiterítve. Az ezüs\' kalapács, amellyel fejbe vert, ott fc. küdt a száján és a pap intett felém\', hogy közeléhb lépjek hozzá, fin közel jöttem és ekkor füstölőt adtak a kezembe, amelyből meggyilkolt kedvesemnek a parfümje tódult kl. Most hirtelen megszűnt az álom. egyszeri* »sak visszaemlékeztem egy tavaszi délelőttre. amikor egyszer egy drogériában voltam és ott egy gyönyörű nőt láttam, nki sietve lé|>elt ki az üzletből, rtánarohantam, ő szinte futva inon az autóig, amely reá várakozott az lilon. felugrott és közlien kiejte(t a kezéből egy flacon-lllalszert. fin gyorsan felemeltem és feléje nyújtottam) Do ö — miközben az autó bőffögve már indult — lelrlialatlan arccal níö-solygott felém és lágyan intett, hogy leirtsam meg az üvegecskét. Dc ugy lebbenteti a kezével, mintha egy fehér szárnyacskál mártott volna befe a le-vegöbc egy kis madár...
Istenem. — hisz csak most tudom -• hogy ebbe a nőbe vagyok szerelmes. Ebbe és nem abba, akit meggyilkoltam. Rettenetes, hát akkor miért öltem meg? Hiszen nonv volt jogom hozzá, hiszen én egy másik nőt szc. retek I
I E pillanatban éreztem először a brmt \' szorongó mellemben. Most csak gyor-I san, gyorsan, megtudhi, hogy valóban élek-e. mert ha csakugyan halott I vagyok, akkor nem lehet helyrehozni
ÓVJft S* iMÉTI 4
és vaséroljon blzalor. < <*l «flv 141 Illő ■ KamUvagat lálsiar- xakUilaiamban.
OlciAn, kllOnő gyártmányú szemQveget trufl-tok és késiltck — Legrr. dernebb optikai gépekkel feltterell lncmcn en bármilyen srem-orvosi receplct Is siaksierQen elkésiltek. Javltisokhoi mindenfajta alkatrési.
Eredeti Zeiss punktál-lenosék.
LAimérók, hőmérők, bor- és mustmérők.
ZSOLDOS GYULA
Hegváltozik a naptár
Két év múlva életbelép
az »\'sztendö reformja
Esztendők óia kisért már a nap. tárreform terve, amely sokévi harc után állítólag végre n megvalósulás stádiumához közeledik. A naptárreform pondoltónak a propagá\'ói valószínűnek tartják, hogy két esztendő múlva, 1039 január hó elsejével a nagy változás életbe is lép-
Hogy miért éppen 1939 e! és nemi már 1038-at, vagy más eszendőket választottak a terv hívei a re\'orm megkezdésére, annak u magyarázata az, hogy az uj kalendárium s\'érint minden esztendő vasárnappal fog kezdődni és ennek folytán a zavartalan ^tmenet céljából lehetőleg olyan évet kell választani, amikor újév nap a éppen vasárnapra esik. Ez az eset fog bekövetkezni 1939-ben, niig ha ezt a fontos dátumot elmulasztják, 1950-ig kell várni mig az újév napja ismét vasárnapra esik.
Az >ideális év« a terv szerint négy évnegyedre oszlik és minden évnegyedben \'91 nap l sz. Az évnegyed első hónapja 31 napból, a két másik hónap egyenként 30 napból fog állani. A 365-ik »évnap« néven december hó 30-ika után következik és minden negyedik évb?n juniius 30-ika után egy szökőnapot iktatnak be- Mind a két nap ünnepkénft sze. repel majd az uj naptárban. Ilyen módon el lehet érni, hogy minden évnegyed - egyben minden év is — vasárnappal kezdődik b szombattal végződik s egy-egy évnegyedben egyenletesen 78 munkanap l\'csz.
a dolgot és nem lehet bűnhődni.
Bejött a kalauz. Feltörő örömmel fogadtam, a szivem szinte csattogott a boldogságtól. Amikor betólta maga után a kupé ajtaját, láttam, hogy a kezei puszta csontokl>ól állanak és u Jegylyukasztó egyik fele ezüstből van és kis kalapács lóg a végén és nz arca a szeméig egy lakktoklmn pihen, a mely csuhához liasonüt és \'lizontul tiszta halálfej, vártam, hogy majd szól valamit, legalább jónipot "Kívánva egy kevés barátsággal. De nem szólt egy szót sem. csak kinyújtotta felém hosszú, karmos esonlk\'zét. Szepegve kotortam b.lo mellényzsebembe, ívsz-ketvc húztam elő a jegyemet és odaadtam. Ebben a pillanatban hirtelen éjszaka lett, a halál-kalauz magakan meglóbálta pirosüvogíi lámpáját a jegy fölött és megint tisztán éreztem azt az Illatot, amely a templomban -t\\ füstölőből Jött" ki. Fulladozni kezdtem tőle és a kalauz mosl megcsóválta a fejét a jegyre nózi;!, majd reám, de nem szólt egv szót sem. csak nagyon csöndes mozdulattal visszanyújtotta a jegye,.-el. Fuivsi volt. Végső kétségbeesésemben . n>\'M.ül. hogy szavakat ejtettem volna .i. csak a szemeim járásával, megkérdeztem tőle, hogy talán \' iv\'m j a jegy? Hogy talán nem uta/liato.n vde oda, ahova akarok? 0 határt.\' 1 fájdalommal és szánalommal megcsóválta á lejét és lassan kiment a kupémból
ZALAI KÖZLÖNY
1837. január 13,
1937. minden újdonsága TB®
KIRSCHNER MOR
setymekp szövetek, szőrmék, vásznak, étkészletek
káprázatos választékban
divatáruházAbah.
A nagysikerű Rejtvény-Ollmplász után, mint megírtuk, továbbra is közlünk hetenként rejtvény-eket. A megfej tök közölt minden héten több értékes dijat sorsolunk ki. A miiltheti rejtvények balyies megfejtése a kővetkező : Az agár 100 mé ter után éri utol a nyulat. Bu és kétség mellette. Köd előt\'em, köd utánam- Kérdésben a felelet. A keresztrejtvény :
DEÁK-L-ZSOLT ODR-MÁK-EKER SE-KADÉT-OKA Z-ROGERIUS-P T-ELE--BK-D-O-LTN-DEKKER J-SAT-IT-ARA EK--APÓ-KIAD VÉSZ -I-ADRIA SZKY-MOZDONY
A helyes megfejtők között a kö vetkező nyereménye:.el sorsoltuk kl: Egy diszkönyvet mert : Horváth Károly, a Zalai Közlöny egyhavi előfiaeiését nyerte : Kerccs-nyi József, egy doboz púdert nyert : Barát Géza, egy üveg kölnit : Németh Ilus. A nyeremények a Zalai Köz. löny szerkesztőségében átvehelők.
— liuioroUban h Kopsteln cég vesetl Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolusóbban mutatja be, kedvező flze-téal feltételek mellett
Nem marad más liátra. — gondoltam — meg kell húzni a vészféket. Meg fogom húzni a vészféket, a vonal megáll és... De most mm tudtam gyorsan elhatározni vagy megállapj-tani, hogy mit fogok tenni, ha megáll a vonal. Biztos. hogy nem fogok tudni beszélni, hiszen éppen az imént is fuldokolva próbáltam magamul megértetni és egyetlen szó 6« jött ki ,a inon. Igaz ugyan. ljogy a kalauz igy is megértett, de ha cz igy van, ljogy lia az egész vonat néma embereket szóllit, akkor mit akarok *én tőlük, hissea akkor min i oly^.szerencsétlenek, mint én vagyok. \\
A döbbenetes aléllságban megállt a vonal. Piciny állomás előtt voltunk és éles liarangzugás csendült meg. A vonalról tompán ugrált le néhány ember, kint rekedten beszélgettek egy-mással némelyek. A harangzugásban mondhalatlan könnyebbülést éreztem. A szivemben édes méz olvadozott, lágyan simogatta az ereket és felszabadultam. Lassú górdüléssel hullani kezdtek a könnyeim, sirtam, ugy mint a kisgyermekek, amikor az éjszakában meggyújtják a mécsest és megtudják., bog)\' nincs semmi baj. A sírás egyenletes ritmusokra ringatta a /esie-mcL F.gész lelkemmel és egész ICsUm-mel 6irtam és éreztem, hogy a sirás uz egyetlen menekülés. A haranj gvö-nyőrften és biztatóan zúgott és a szár. nyuira vett. Tudtam, hogy megmenekülhetek, ha a harangot előbb sokáig
A „HONSz" művészhangversenye: január 17-én
Tizenöt hosszú év mullött el. a mejy idő alatt a világháború ma is szenvedő hősei és nyomorultjai egyetlen egyszer sem fordullak meg értő támogatásért szülővárosuk tár. sadalmához ! A Nagykanizsát Hadi rokkantak, Hadiárvák és Hadiözvegyek Főcsoportja f,Muár hó 17-\'iii iHisátihip ot Iparossz\'kMz dfiz! crm\'bón Müvészhangversenyl rendez ínségesei téli íelsegélyezéié-re- A magasz\'os cíl, hogy elérhető legyen, tegyünk félre minden széj jclhuzást és megjelenésünkkel mu. tass jnk példát, hogy nem feledtük béna hőseinket és pártoljuk az igaz müvésze\'et 1 — Vendégszerepelnek : Ckiriyis Ibolya, a bud :p<t.\'l Városi
S* faház ko!orah:r\\i éie\\Tnílvétznöfe fa Ney Dávid-, a m. k\'r. Opeúiház hö8!d*or éwkmlluésze. Műsorszámaik : Traviuta, Paganini keringő, Bajazzók, Ninon, Toscq nagyáriái. Rákóczi megtérése, Bánk Bánból: Hazám... Hazám, Solvejg dala. ko\'oratura variációk, magyar da lok ; Strauss J. .Cigánybáró* duettje- Közreműködik az Ipartes-tületi Dalkar Ke\'tMg Fer.\\ic karnagy vezényletével; zongorán M sér Jaeyer l$!o&\\i& urnő A Művész hangverseny fenntartott helyeit biz-lositó jegyei kaphatók : Ta-lsch NttgudroffórláUfüi, Vdrosháza, valamint es\'e a pénztárnál. (:)
•BUDAPEST 1.
20.30 Hírek. — 2050 A svéd rádió Európa-hangversenye. — 22 Időjárás-jelentés. — 22.05 A rádió szalonzenekara. — 23.20 Heinemann Ede jazz-zenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST H.
18.20 Mezőgazdasági félóra. — 19,30 Francia nyelvoktatás. — 20 Felolvn-sás. — 21 Hanglemezek. BfiCS.
17.20 Monteanu szoprán dalestje. — 20 Szórakoztató zene. _ 22 Tánczene,
hallhatom. De most éreztem, hogy n sírás már a vége felé vau, még egy kicsit jól esik, de egy perc mulvu niár elfogy és akkor utálni "fogom n könnyeket és elvesztem. Még erőszakosan rándítottam néhányat a szájamon, hogy gyorsan kijöjjön a zokogás, ami még benne*™ vrn, hogy semmi ne maradjon belül. Egészen meg akartain szabadulni és könnyebbülni. Most hallottam, hogy egy mély, durcás luing elkiáltja magái:
— Mehet!
A harang részegítő melegséggel zúdította rám a békét és az ájtatosság lázát. Kihuzlam a jegyemet a zsebemből és leteltem m-.igam mellé o bőrpamlagra. ott, ahoí a kalauz átlyukasztotta, egy halálfej feküdi rajta. Ott hagytam a pamlagon, aztán egy Ugrással fölkeltem, — most először mozdítottam cl testomet. amióla a vonaton voltam. — i\\ndbeszedtem magamat s a hátulsó ajtón leszállottam-A harang bánatosan csengett a falu mélyéből, feléje indultam. De előbb még megalltam egy pillanatra. A ro-l»ogó vonat után bámultam\'. Ahogy fe-kelén és kormosán elkígyózolt. vaía-hogyan maga volt a szerencséW\'epség és a tragédia mozgó országa. Körű-lötle sötét vészmadarak röppenlek, pi. ros tüzszövetek borultak föléje kétfelől és u fák kétoldalt, mint szomorúfüzek, bólintottak le rá.
Még egyszer a kis állomásra is visz-szanéztem. Kél zsandár egy cseléd-
Szerda
BUDAPEST L f>,45 Torna. — "Utána hanglemezek
— 10 Hirek. — 1020 Felolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Országos Postászenekar. — 12 30 Hirok. — 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentés. — 13.03 Hanglemezek. — 14.10 Hirck, árak.
— 1(1.15 Diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hirck.
17 Cigányzene. — 18 Dr. Varjas Béla irodalomtörténeti városképo. — 18.30 Lakatos Árpád szaxofonozik. — 18.50 Ádám Dezső elbeszélései. — 111.30 Az Operaház előadása. «Bigo-letto.. Dalmű 3 felvonásban, 1 képben. — Az I. felv. után kb. 20.40 Hirek. — A II. felv. után kb. 21.30 Kül-ügyi negyedóra. — Az előadás után j kb. 22.25 Időjárásjelentés. - £2.35 Já-1 vor Sándor jazz-zenekara. — 23.10 öreg cigányprímások zenekara. — 0.05 11*-rek.
lánnyal incselkedett. Felém se néztek. Nekivágtam a barna barázdás szántóföldnek. a fafu felé, a torony télé, a melyben most még mélyebben kon gott a harang. Könnyű volt a lábam\' pedig a fagyos rögben sokszor megbotlottam. Rs közben a harang egyro hívott. \'
Hátul, az állomáson nagy robajjal rohant ki néhány ember, \'irtózatosan kiabáltak és káromkodtak. Azután futásnak eredlek. Megijedtem, hogy engem akarnak üldözni, de feltűnt, hogy egész más irányban rohannak. Arra, amerre a sínek kanyarodnak. Utánuk szaladtam. Egy kilométernyi uton száguldva repültem át, alig\'érte lábam •> földet. Olt meg kellett állanom egy sziklafalba vájt fordulónál, ahol a si-neken. mint két vérező, lialott, titáni állát, roncsokban heveri ftét \'vonat. Az éjben egymásnak mentek. A romok alól förtelmes jajba fulladt a hafldokl^k és sebesültek kínja. Vértócsákban feküdtek az emberek, egyetlen épkézláb lélek nem akadt. Egv nő, fehér csipke-ruhájában kilógott az egyik feldőlt el-sőosztályu kupéból. A kezében picike vászo11zsebkendő illatos. Amikor odaértem hozzá, utolsót lélegzett, a kézé-vei gyengén intett és kiejtette belőle a zsebkendőt, amely a szívem fölé hullt. Némán, nyugodtan állottam ott ! és meggyilkolt kedvesemre gondoltam, j
És a harang mind erősebben kongóit.


ALMOM
<D« 0
Jó a kis madárnak,
Akár merre szállhat.
Hej, ha én is repülhetsök bárhova!
l>e csak vágyam szárnyal
É« legszebb az Almom,
Mikor Ó88zel a levelek hullanak.
Kint zúg a szél, eső kopojr,
Én napsugaras tündér-kertben járok.
Mesék,... tündérálmok ...
Többet nem Is várok :
Almaim maradjanak csak mog nekem!
Csobog a kis patak, Vájjon hova tarthat? 0 sem tudja, sodra viszi messzire. Szellő simogatja, Vizét felfodrozza,
Rajta Itt-ott megcsillan a napsugár. Elbeszéljük, elsuttogjuk. Közös titkunk ml egymásnak Aztán jön a reggel, Felébredek csendben. Boldog mosoly játszik ajkamon.
A kis patak parija,
Virágos rőt, tarka...
Ide hallik kis falu harangja.
tahaitom felemet,
A kék ég rám novet.
Összekulcsolom csendben két keze-
Megnyugszlk a patak vize, [mot.
Gyenge szellő csókol homlokon
Érzem a Jó Istent,
Nem hagyott el minket.
Fogja fáradt, árva kezelőket.
Tőkésy IIut
— (A miniszterelnök adománya)
Darányi Kálmán miniszterelnök, a balatonfüredi járás képviselője 500 pengőt adományozott kerületének szegényei részére. Az ötszáz pengőt már W-osztották a szegények kőzött.
— (A Szerdai Társaság)
holnapi előadása a Széchenyi—Kossuth vita tárgykörébe kapcsolódik. Előadó Kelemen Ferenc. Kezdődik 0 órakor a zeneiskola kamaraleitnében. Belépődíj nincs. (;)
— (Egyházmegyei hír)
A Nagy László plébános halálával megürült gyékényes! plébánia vezetésével a veszprémi megyéspüspök Móz-ner Lászlót biz la meg.
— (A keszthelyi üdülőhelyi dijat)
az alispán mérsékeli ősszegben, napi Ki fillérben állapitolta meg, a főldény idejét pedig julius 1-től auguszltus 20-ig.
— (Alkohol-mérgezésben meg halt)
I-askay Máté 52 éves napszámos, az országutak vándora volt és a hideg téli időben pálinkával melengette magát. Minap Keszthelyen ugy berúgott, hogy reggelre, az egyik korcsma istállójában, ahova éjszakára behúzódott. meghalt, A sok itai ölte meg.
— (Véresre verték az éjjeli őrt)
R\'*zi községben minap este ittas legények megtámadták az őket csendre intő éjjeli őrt és véresre verték. A verekedés során nem csak az éjjeli őr, de e legények is megsérültek\'. több: t kórházi ápolás alá kellett venni.
•m L«IUr*«áiail felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusítjuk. Sohütz.
1»37. lanuár 13
ZALAI HÖBV6NY
ON IS NÉZZE MEG!
w
/ f
ALLANDO KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
A spanyol felkelők
későn-fekvők, ágyrajárók, lávnlvók és egyéb álomrekorderek békcjobbot nyújtanak egymásnak szombaton 16-án estérc, feladatják magukat bérmentve (vagyis Franoo") és résztvesznok a Felsőkereskedelmit Végzettek fényesnek ígérkező táncfcslélyén, hogy jelenlegi bombás hangulatukat — pompás hangulat váltsa fel. Kézigránátok, torpe-dóromI)olók és tankok a ruhatárban leadandók. Bol6j>ő«lij 1 j>engő. Felsőkereskedelmit Vég/cttck Szövetsége. (:)
— (A szerdal vita-délután)
alkalmával napjainkban is aktuális\' sokat vitatott kérdés fogja foglalkoztatni a Szerdai Társaságot. A kérdés: Széchenyi vagy Kossuth? A témát Kelemen Ferenc adja elő. Belépés dii-talan. Kezdődik G órakor a zeneiskola kamaratermében. (:)
— (Sakk-hirek)
A .Marőczy. Sakk Kór rendezésében ismételten ipcgrcndczésre kerül Nagykanizsa sakkbajnoksága 1037. év-ben. Nevezni lehet Wagner Jenő pénztárosnál 1 pengő nevezési ifij lefizetése mellett, nevezési határidő folyó hó 23-án bezárólag, a verseny kezdete folyó hó 21-én délután fél 3 órakor lesz az Iparoskór helyiségében. Az első «öt helyezett a Kör részéről díjazásban részesül. Hetenként három játéknap lesz. — A .Maróczy. Sakk Kör 1936. évi rendes tisztújító közgyűlése folyó hó 17-én délután féí 3 órakor lesz az Iparoskör helyiségében. — A csapatversenyeken váratlanul nagy érdeklődés inutatkozott és igy a Kör minden évben meg fogja rendezői.
— Nél téli- és gyermek-kabétokat most leltári árakon vásárolhat SchUtznél.
— A« Alföldi Esték
ciinü szépirodalmi és képzőművészeti szemle nem ismeretlen a Dunántúl müveit közönsége előtt. Az Alföldi psték az egyetlen vidéki, komoly és
nívós irodalmi és művészeti fap, mely külső kiállítása ós belső tartalma te-kintetél/on versenytársa lehet a fővárosi. hasonló célkitűzésű lapoknak. Szerkesztősége és belső munkatársai a legújabb magyar irodalom! ismert, jó nevű íróiból és művészeiből kerülnek ki. Főszerkesztője Dobos Kálmán, az ismert novellista, szerkesztői pedig Le-géivy Elemér, a zalai születésű neves regényíró, valamint Hadn iy József, az országos nevű festőművész. Belső munkatársai között országosan jócsengésü neveket találunk, mint például: dr. (iyökössy Endre költő, Glatz Oszkár az európai nevű festőművész, Halmi Bódog a kitűnő esztéta, Illyés Endre az ismert jóízű elbeszélő. Kigyósy Sán. dor az ujabban feltűnt regényíró. Laky J.ászló a kiváló színikritikus és esztéta. dr. Tóth Ervin művészeti kritikus, a szegedi egyelem lektora stb. A lap előfizetési ára egy évre csak \\ pengő. Mutatványszámot ingyen küld a lap kiadóhivatala. Szolnok 2. Abonyi-ut. Melegen ajánljuk Zalamegye köz\'nsé-gének szíves figyelmébe az Alföldi Estéket. ezt a minden lckin"cll>en érték, s irodalmi és művészeti sajtóorgánumot, mely a magyar kultúra érdekében már évek óla hatalmas munkál fejt ki és egyik céljául az uj, friss tehetségük felkutatását és érvényre juttatását tűzte ki.
— (Filléres mozielőadás)
lesz január 12-én, kedden délután ifjúságnak 3, 5, 7 és felnőtteknek este 9 órakor a kanizsai Nép-mozgóban I\'. Horváth Alhanáz dr.. az ifjúsági kérdések lelkes úttörőjének rendezésében. Az. előadás rendkívül érdekes lesz, kilenc film van a műsoron, csupa tanulság ítéli s]>ort. gyémánt-világ, vitorlázó repülés, vad népek élete, két kullurfilm) és csu|>a aranyos derű, amit a legszebb színes trükkfilmek képviselnek. A filmek megérik Irőven. az ifjúság céljait szolgáló rendezés pedig megérdemli teljes niértékl/cn " fol-nőltek és a fiatalság érdekjődését. Ilelyárak: diákoknak 20, felnőtteknek 40 fillér. (0
— A magyar udcsaUdok poixtógyrira
Önnek is rendelkezésére áll. Köz\\Ct.
lenül a gyárból szállítja az. utolsó kéznek, a fogyasztónak szingyanju szöveteit angolos gyártási módon elkészítve. Nem fog csalódni. Évekre szóló megtakarítási ér cl. Még ma kérje megtekintésre a szőve;m\'nták költség, és kölelc/.eitségmcnlcs beküldését. Trunkhuhn I\'os/lógyár fs Ituliütíyár Itt. Budapest. XI., Lcnke-ut 117
J- (Bélyeggyűjtők taUlkoxéja) Hétfőn délután ü-tói 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Si-,Ródii-, Korcsolya
nagy választékban.
Si-kantnizás, javítás, viaszkülás
Szabó Antal
sportflzletébcn.
Már Svájcban ia dolgozik Moszkva
Vörös toborzó-szervezetet lepleztek le Svájcban
Zürich, január 12 /v svájci rendois}g nagyarányú kommunjala szervezetet leplezett le/ amily behálózta egész Svájc krüle. tét, sőt kiterjedt a s:omszéd álla. mokra is. A szervezet ciljn: ön. kénteseket toborozni a spanyol vörösök részére- A banda feje egy gépkocsivezető volt, aki a letar. tóztutás után elmondolla, hogy több ízben szállított 4-5 tugból álló társaságot gépkocsiján Báselbe és Zürichbe, ahonnét bizalmi emberek juttatták. át őket a francia haláron, hojy Franciaországon át elérjék a vörös Spanyoioiszágot. Az önkéntesek valamennyi:!!, hámi tartózkodási engedéllyel és útlevéllel birtak.
Kiderült, hogy több izben továbbítottak Svájcon keresztül csehországi önkénteseket, ugyancsak e most le-leplezett szerv*..et segítségévek A nyomozás tovább folyik-
Megtalálták az ellopott mllliumos fiu holttestét
Ncwyork, január 13 Az amerikai Kvcritból jelentik, hogy a közeli erdőben megtalálták a 10 éves Maison Charles bohtetemót, akit de-cember 27-én raboltak ci ízűiéitől. A kisfiú apja. aki dúsgazdag orvos, lefizette a rablók által kért 28.000 dolUr váltságdíjat, de azok ennek cU«aér« nem hozták vissza a gyermeket.
Az orvosszakértők véleménye szerint a gyilkosságot csak egy elmebeteg követhette el, meri a szeren-esetlen fii. oly borzalmas módon van meggyilkolva. | ( tJi
o
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 13
ui j^iáü
Közkedvelt vászoneladási akciónk
a siker jegyében folyik!
Scj&üízz - vásson rainden
Kelengye
Vamut és lendamasxi asxtalkésasleíek, RegenQardt és Raymann-féle lenóruK
ÁrufjáLSZ
Darányi miniszterelnök átvette hivatalát
Budapest, január 12 Darányi Kálmán minlszterclfifck háromhetes szabadsága után kedden délelőtt átvette hivatala vezetését Elsőnek helyettesét. Rőder Vilmos honvédelmi minisztert fogadta, "ki referált nz elmúlt hotek eseményeiről. Utána Kánya Kálmán, majd \'l\'ahy László iüszterelnökségi államtitkár tett jelentést, A keddi nap folyamán Ínég az összes miniszterek jelentést tesznek.
I tekercs 6x9 film előhívással együtt P I.Í20 FOTÓLiBOdiTÓRIUS.
Fényképezőgépek már P 6.50-től részletre is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaküzlete Fö-ut 5.
Megalakult az F.gye»ölt Kereszténypárt
A mai nappal Budapesten megalakult az Egyesült Kereszténypárt. A pórinak 21 tagja foglal helyet a képviselőházban. Köztük van Mnk-ray Lajos, Fridrjch Islván. B:ldy Béla és több pártonkívüli képvl selő. Ugyancsak ma jelentette be belépésé\'- Griger Miklós, valamint töbl>en a felsőházi tagok közül.
APRÓHIRDETÉSEK
dija vnárnap éi
. ..... nden további ........
10 iiólg 60 llllár. minden további i
4 Iliiét.
Egy pangfiért kerékpárt, autót, konyhaberendezéit, varrógépet, rádiót, órát, Thermost, fényképezőgépet, Irattáikit, Ustménvt, szőnyeget, Jamboree-Jegjret. manlkür-készletet nyerhet a kaposvári
Háromnegyedmillió munkanélküli van Csehországban
I Prága, január 12
A cseh munkanélküliek 8 áma -mint egy most kiadott statisztikából kitűnik - ismét 180 000 emberrel emelkedett. A munkanélküliek s/á ma februárra e! ^ri a M omnegy.\'d milliót.
EMLÉKEZTETŐ
Janaár 16.
Felsőkereskedelmit végzettek bálja
§ órakor a Kaszinóban Vasutasok (VOGE) operett-előadása és táncmulatsága az Iparoskörben fél 9 kor.
Január 17 Zrínyi műsoros táncestélye a Kath.
Legényegyletben. A HONSz hangverRonyo (Darvas Ibolya és Ney Dávid).
Január 23. Evang. Nőegylet műsoros eslélye az Iparos-székházban.
Január 24.
NTE táncestély a Koronában délután fi órakor.
kalhoilkui egyházközség soralegyén. A sors-Jegyek 1 pengőért Szabó Antal tíben kaphatók.
(Jenerál javított oldalaié*** motor.
kerékpár olcsón eladó. Caengery-ut 56
Szép, Ízléses nyahkandOk nagy választékban P 1 50 ért Kaufmann Manónál.
Hő- éi aéroipBjét azaksrertlen ki-Javltja Vulkán gummljavltó. Erz»ébet-tér 1.. Centiállal izemben 4123
GyőxOdjfin mag arról ii, hogy Blon-del keretezésben Stern üveges a legolcsóbb.
tiaaxnélt ruhát vessek éa eladokThT-váira házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 4447
Pogányvárl \'„"itr.-."".^;
lltara* tétalban I*. Pogényvérl fahér 40 fillér. Pogényvárí rlx-llrag >0 fillér, édaa burgundi warsa éa édaa fohér 80 fl\'lér. BROSS KAROLY, lattliyiny ntMlá.
Üzemképes 6 személyes Plat521. auté 160 ptngós útadóval olcsón eladó. — Clm a nagytrallkban.__43
Az állatok fejlődését elásegitl, az angol kór lesántulás, bőrgyulladás nyala-kodás, gyaplurágA , koszosodás. toll-rágás kifejlődését mrgakndályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszllntetl a a CBÖkött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfalását, klmarást, fark- éa lülrAgáat, a vályúk és Jászlak ránását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az Allatok ellenállóképeiségót fokozza.
Expr«ia hUUláanál nélUülöxhotetten I
Eredeti gyári Arbnn kapható : ORSZÁGjéZSGF
mag műtrágya, növényvédelmi szerek, gáp,zsák, atb. kcieskedéiében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10 A bírósági palota mollett. Telefon 130.
Pehely és wattapaplanokat, valamint azok átdolgozását legújabb mintákkal Jutányosán kéixlt Freundlichné Fő-ut 15. 52
Jéfargalmu borbélyüzlet azonnal
átadó berendezéistl együtt. — Bővebbet: dr Kovács Eívln Ugvvódl Irodájában, Ki-rály-u. 30. Telefon 30. 82
Veszek 10 éveinek, használt jókarban lévó karoaolyét. Kohnné Pő-ut 24. 78
Emmmw *—
tnkl a helyt k«re*kedőknél I Iparoaoknál uereua bal I
Kiadja a Inptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délznlai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleion: Nagykanizsa 78. szám
tfyou. « U{M]4ouotí KőitfU<tuáf( Rt. QuVuibwg NyouiéM t* B«&aUi Yá#au ttta?Yu*.*iad4*mi i1*W>uiiWu (fel«Ate üxlctr. Zalai L Aiuly.)
77. Évfolyam 10. szám .
Nagykanizsa, 1937. január 14 csOlörtOk
Ara 12 \'Hl-
ZALAI KÖZLÖNY
» H I lllll <• UltldrJ -

Felelő* szerkeszti: Barbarlts Lajos
EMOuUal i,. : cg, lx\'>. I 4« Ut
SwVnlMil « MadUh>UlI 71 ,
Alkotmány és bíráskodás
Az ezeréves magyar alkotmány egyik legfőbb biztositékát jelenti a birói igazságszolgáltatás. A törvé. nyek megtartása s azoknak helyes végrehajtása az állami élet egyik legfőbb kelléke. Amióta a magyar judlkatura becikkelyezle a törvény, előtti egyenlőséget, attól kezdve az állami élet minden egyes tagja szempontjából egyformán érték\' el bir az igazság bíráskodás, a Jo^oi\'voslat. a jogkereső s a paíiaszté\'el ;og-<-
Az igazságos birói jogszolgáltatás tehát állami életünk egyik legnagyobb értéke- Alkotmányos nend. szerű államban fokozott jelente s"-ge van annak, hogy őrködjünk a birói pulpitus magas színvonalán, annyik hozzáférhetetlenségén s biztosítsuk számába mindazokat a kellékeket, a melyeket a birót ugy szem Myél e.n, mint testületében a közös állami szempontok figyelembevételéi el megil\'etik. |
Dr. Puky Endre, a Közigazgatási Biróság évadnyitó ülésén nagy beszédben emlékezett meg az elnöklete alá rendelt biróság müköd.\'sé ről. Tudvalevően 1896-ban törvényt alkottunk, amely kimondotta a Közigazgatási Biróság felállítását, a miro a rákövetkező évben sor ke rült Negyven esztendeje tehát, hogy működik ez a mi^as birói fó rum. Négy évtized birói joígyakor lata elegendő idő arra, ho/y m>g állapitsuk a Közigazgatási Biréság súlyát, jelentőségét és értékéi. Bál ran állithatjuk, hogy ennek a ma gas birói fórumnak a létezése al kotmányos értékünk, ami eredetéi arra az időre tudja visszavezetni, amikor a magyar állam erefeszten-dős fennállását ünnepelte. Megaján dékozta ekkor a nemzet önmagát egy olyan alkotmányos birói fórummal, amelynek nemlétezését ma már szinte el sem tudjuk képzelni.
Ezt nemcsak az a statisztikai szám adat dönti el, hogy az elm-ilt 40 eszlendő alatt a Közigazgatási Bi rosá$ f.igymilliónyolcs\'ázerer ügy. darabot intézett el, de legfőképi en az a megnyugtató gondolat, hogy a jogát kereső magyar állampolgár még a közhivatalok intézéseivel kapcsolatban is birói fórun-o\' ta lálhal panasza előadására- Sajnos, az elmúlt esztendőkben olyan meg rohanásszerü munkaanyaggal ta lálta magát szemben ez a biróság, hogy működésében zökkenők álltak be- A törvény ugyanis migoruati meghatározott létszámú birói lestíi letel engedélyezett cs ipán, viszonl elkövetkeztek olyan idők, amikor egészen csekély jelentőség panasz iratokkal is ezt a birói fóruirot ke resték fel. Fbből következett az a sajnálatos tény, hogy egyes ügyd t-rabok elintézése csak évek múlva következhetett te. Ez a sajnálatos tény korántsem érintheti a közigazgatási bíráskodás joítfntézményét, mert ha Valaki járatos n Közigaz gatási Biróság területén, az tudja hogy ez á fejerészben birói körök.
Eden : „Az európai légkör határozott javulást mutat"
Berlin, Róma, London egy fronton állnak a spanyol integritás kérdésében — Fontos tárgyalások kezdődnek ma Rómában Göring és Mussolini között — Uj Locarno körvonalai bontakoznak ki Schacht dr. londoni látogatása nyomán
Róma, jan-jár 13 A Stefani-iroda jelentése sjerint a spanyol semlegesség terén az an: gol kormány által tett lépés igen őszinte örömet keltett Olaszországban. A jelek szerint nyilvánvaló^ hogy Anglia, Olaszország és Német ország egyetemlegesen egy véleményen van abban, hogy feltétlenlmeg kell óvni Spanyolország területi épségét és annak tlsztcletbentariása ugy az anyaországra,, mint a gyarmatokra nézve fontos
London, Jauár 13 Eden külügyminiszter kedd esti nyilatkozalában kijelentetle, hogy az angol kormány nem befo\'yásolja a spanyol kormány kibontakozását és annak kérdésébe r.em folyik 1*. Meggyőződése azonban, - mondotta a továbbiak során — hogy a spanyol nép lelkivilágának sem a fascista, sem a kommunista kormányfortiM nem felei míg- Rámutatott arra is, hogy az európai légkör határozott javulást mutat, örömét fe;ezte ki Hitlernek a megértést kezdeménye ző nyilatkozata felett.
Göring Rómában
Róma, január 13 Göring porosz miniszterelnök-" szerdán este érkezik Rómába fele. ségével, ahol nagyfontosságú tár-
gyalásokat kezd Mussolinival. A német vendéget a római pályaud varon nagy ünnepségek között fo. gadják- Fogadtatásán megjelenik Mussolini és az olasz kormány több tagja.
Schacht dr. Londonban
London, jauár 13 Az angol politikai körök nagy örömmel és élénk kommentárokkal
tárgyalják azt a hírt, hoy Schachá dr., a Német Birodalmi Bank elnöke rövidesen Londonba utazik. Ezzel kapcsolatban politikai körökt>en nagy külpolitikai kombinációkról tárgyalnak és nagyfontosságú lé. péseket várnak a megnyilvánult kfr zeledés jegyében. Néhányan már az uj Locarno megszületéséről be. szélnek-
Francia hadihajók indultak útnak a spanyol vörösök megsegítésére
Valencia, január 13 Mint hivata\'osan jelentik, keddn este a nemzetiek érés ágyútűz a!á vették Valenciát. Az ágyúzás során fél óra alatt közel 50 találat érte a várost. Az első ágyuszóra Valenciában a vörös kormány riadót rendelt el. a lakosságot az óvhe-lyekre rendelték és az egész várost teljesen ksötétiteliék- A vörös kor. mány egyik megfigyelő repülőraja is felszállt, de a nemzetiek repülőgépei nem jelen\'ek meg a város felett-
Párls, január 13 Mint a legújabb jelentés mondja, Franciaország most már nemesik hadianyagot és fegyvert szálljt Spanyolországnak, hanem a vörös kormány részére u\'nak indította a
francia haditengerészet néhány hadihajóit is. A Milán nevű francia torpedóiomboló ma érke-eit meg a vörös kormány Gentn nevü kikötőjébe, mig TanKerl»e ma es téré vagy holnapra várnak e:4y másik nagy francia torpedóiomto-lót
28 halott a tengeren
London, január 13 Jocua Moulcn hajókatasztrófádról most érkeznek részletes jelentések. Kiderült. hogy nein 20-an, mint azt előzőleg jelentették, hanem 28-an vesztenék életüket az utasok közű\', köztűk 4 asszony és 3 gyermek. A halálos áldozatok között van a hajó kapitánya is.
bői s felérés d* a közigazgatás kö réböl rekrutálódott birói ka \\ óriási munkát végez.
Éppen a felhalmozott munka anyag következtében merült ftel a reform szüksíge már ezelőtt jó néhány esztendővel, amikor elhangzott az az óhajtás, hogy a kormány terjesszen elő törvényjavaslatot az alsófoku közigazgatási bíróságok felállítása ügyében. Sajnos, a mai pénzügyi helyzetben ennek a birói fórumnak ily széleskörű kíterjesz. tésére nem lehe\'.ett gondolni. Felmerülhet ekkor az a gondolat is, amit Puky Endre elnök szintén em litetl beszédében, hogy értékhatár-hoz kellene kötni a közigazgatási bírósághoz való pan^ztevés jogát.
Miként Puky Endre mondoita, felmerüli az a vélemény, hogy 50 pengő lenne az az érlékh itár s ez. állal 25 százalékkal csökkenne a Közigazgatási Biróság munkaanya* ga. Ha ezt el lehetne érni, oda jut. nánk, hogy ez a biróság nem küz-dene olyan szörnyű anyagú rcstaií-ciával s a jogkereső fél is hamsi-rabb jutna birói iétiethez. Szak? kérdésről van szó, ami. ek boncod gatásában nem mélyedünk el, de örömmel pro(>agáljuk azt a gondty Latot, hogy a Közigazgatási Birét-sagot éppen a -önkereső közönség érdekéten leheté&ég s. érint ment^ siteni kell attól a többletmunkától, amely a jogszolgáltatás menetét Oly súlyosan megbénítja. Bár az
igazságkeresés joga minden magyar polgárnak s a materiális norma relatív értékű, mégis el kellene tüiv tetni a Közigazgatási Biróság mun. kaanyagából azokat a pereket, anvet-lyek ugy anyagi, mint erkö\'csi tá. ren kisebb értékkel birnak s nem kívánatos, hogy ily magas birói fórumokat \'foglalkoztassanak.
Az egész magyar közvélemény, a mely az alkotmányos élet területén látja az állami élet nyugodt menetének fejlődését, örömmel ünnepli a Közigazgatási Biróság 40 esz\'endős jubileumát s ennek a bíróságnak létezésében olyan biztosítékot lát, hogy ahhoz mindenkor bizalommal fordulhat.
»
ZALAI K02L0NY
1937. január 14.
Zalamegye a biztosítás államosítását követeli
Csóthi prelátus a közigazgatási bizottságban szóvátette a „Főnix" ügyét — Zalamegyében kedvezőek az adózási viszonyok — Mit tárgyalt a megye közigazgatási bizottsaga?
Zaluvármegye közigazgat tói bizottsága most tartotta ülését gróf Teleki Béla főispán elnöklete^hlait. Dr. Brand Sándor főjegyz<r ter. jesztelte elő az eseményjelentést. A közbiztonsági állapotok kielégítsek voltak december hó folyamán. Tűzvész i) esetben puszii toll, összesen 44 737 pengő kárt okozván. De ebből biztosítás utján 3Ü182 pe»ngő térül meg. Majd megalakították az egyes albizottságokat.
Uyömörey Sándor javaslatára felírnak a kormányhoz a .gazdáknak petróleummal való ellátása is a p^trójeumkariell túlkapásainak meg akadályozása végett.
A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint a mult Rióban az ál. lategészségügy üertn az ál)aPQtpk kifogástalanok voltak. Az ebeket bcoliolták mindenütt, 2000 ebet kiirtottak.
Dr. Kontra László tisztiféorvos jelentése szerint a felnőttek egész, ségi állapota kielégítő, gyermekeknél szamárhurut és vörheny \\olt megállapítható. Vörheny miatt a keszthelyi gimnáziumot és a hahóti iskolát bezárták-
Kijelentelte a tiszlifőorvos, hogy az influenzát csak akkor kell beje. lenteni, ha az szövődményes.
Akció indult meg egyes uradal. makban, hogy a tehenészetüket "gü-mökórmeniesnek nyilváníttassák. Felterjesztést tett az illetékesekhez a lakosságnak több jódot \'tartaL mazó sóval való ellátására a golyva
gyógyítására.
Dr. Várkony Rezső pénzügyigaz. gató jelentése szerint az adóhátralék 3,&6Uvz pe*gö, ami -76.23 százaléknak felel meg. örömmel állapította meg, hogy Zalamegyébben pitotta meg, hogy Zalanjegyében
Csóthi Géza pápai prelátus itt szóvá teszi, hogy a Phönix összeomlásával azt suttogják, hogy a bankok tartalékalapja 10-16 millió pengővel csökkent. A BlOSz hall-gat. Javasolja, hogy a bizottság ir. Jon fel a kormányfő2\' vagy irjon át a törvényhatósághoz: «» kik iönfele adópóilékok, küönadókmér séklésére, a Phönix ügyéLen teendő kormánynyilatkozat és u biztositásnak államosítása érdekében.
Dr- Talányi Ferenc hasonló ér. telemben szólal fel ts igéri, hogy a felsőházban is szóvá teszi ezekei.
Csóthi prelátus inditványát gróf Teleki főispán is helyesli.
Dr. Tarányi a Jánosházu-Tapol-ca-keszthelyi ul megépítése érdekében javasolja, hogy Írjanak fel a kormányhoz.
A bizottság ily értelemben határoz.
Dr. Medve István tanfelügyelő jelentése szerint a megye népiskoláiba ezidén eddig 43 761 tanuló iratkozott be- A tanerők létszáma 806, akik 820 tanteremben tanita. nak. 67 iskolánál taueröhiány mu. (átkozik-
Majd a többi jelentéstételre ke. rüll sor.
Ötven pengőbe fogadott,
hogy megöli magát
a böhönyei fiatalember, aki előbb a vonat elé ugrott, majd a kútba ölte magát — Tisztázódott Szente József halálának titka
A vár felfrissítése céljából —
kiváltkép olyan egyénnek, akinek bélQrQleae elégtelen 8 ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem lud aludnill— ajánlatos nftUny napon át korán reg&il egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz** Inni. — Világuzeite rendelik az orvosok a valódi Ferenc József víz használatát, meri ez szabályozza a bélmüködést, előmozdítja a gyomor-emésztési, fokozza az anyagcserét, javítja a vérkeringést, megnyugtatja az idegeket, egészséges álmot hoz és ezáltal uj életerőt teremt.
Trockij ellen tüntetnek a mexikói kommunisták
Mexikó, január 13 A mexikói kommunisták kedden nagy tűntetést reudeztek Troczkij ellen. A tűntetést a nndőrség megakarta akadályozni és ennek során szomorú összetűzésre kendi « sor a tüntetők és a rendőrség között. A harc során többen súlyosan megsebesültek. A rendőrség a tüntetők közüj sokakat letartóztatott. Ezzel egyidejűleg a kom-mnnistapárt nyilatkozatot adoll ki, a melyben heves támadást intéz Troczkij és a mexikói kormány ellen. Kijelentene, hogy Troczkij már is megszegte ígéretét, amikor agitációba kezdett. A nyilatkozat élesen támadja a szovjet-kormányt és ígéretet tesz, hogy a kom|-munisla-párt mindiot elkövet, hogy Troczkijt kiutasítsák Mexikóból.
A náthaláz frontja
UuxUin. la.nuár 13 :>1mon angol belügyminiszter nátha-lázban megbetiigcdctt, ő mtfi" u harmadik miniszter, aki náthalázban megbetegedett. Az angol náthaláz egyébkén! tovább terjed. Az elmúlt héten a járványnak 481 halálos áldozata volt, ami az előző heti 325 halálesettel szemben nagy emelkedés.
Családirtás: hat halott
Berlin, január 13 Mflnnheimben egy munkás feleségével közös elhatározással az éjszaka kinyitolla a gázcsapot. Mikor reggel rájuktaláltak, a házaspár és annak négy gyermeke holtan feküdi a szobában.
— Saját érdekében 08 őrömére szolgáló meghívásnak tesz elegot. ha a Kopiteln Bntorárubáx fiúi mflbutw-klál-
lltáiit megtekinti, véteikényszor nélkül.
OfcsónÁsjjot cíáfiamczibm szófiakczTialik
Megírtuk minap, hogy Szente József 24 éves legény, aki Nagykanizsán tei-jesiletl szolgálatot, a karácsonyi ünnepek alkalmával hazament és amikor nem tért vissza, keresni kezdték és a böhönyei községi kútban megtalálták holttestét. A nyomozás a rejtélyes halálesetre most világosságot derített. A titokzatos eltűnéssel és halálesettel kapcsolatbon a faluban mindenféle mendemonda keripgtek, a csendőrség azonban megállapította, hogy nem gyilkosság, hanem öngyilkosság történt. Szente József ugyanis már régeb-ben foglalkozott öngyilkossági tervvel. Itt Nagykanizsán is többször hangoztatta egyik barátja előtt, hogy föbelövi magái. Az ünnepek alatt odahaza ugy búcsúzott sógorától, hogy soha löbbé nem látja, Egy kollégájával 50 pengőbe fogadolt. liogy öngyilkos lesz. Szente ugy látszik a fogadási megnyerte, de nem sok haszna volt belőle.
A nyomozás során derült ki, hogy Szpnte előbb a vonat elé ugrott. Ba-logd-puszta halárában várta meg a
vonalot, de a mozdony csak cltaszi-lotta és nem szelte le a fejét. Innét származtak koponyáján és arain a zúzódások és sérülések, amiből az e\'lső pillanatban arra következtettek, hogy a fiatalembert agyonverték. A fején súlyosan sérült legény ekkor, ugrott a kútba. Mindi *n valószínűség szerűit öngyilkos lelt, a vizsgálat szerint nem is volt ittas, így baleset sem történhetett.
Naptár i Január 14. csütörtök. Rom. kat. Hllár pk. Protestáns Bódog. - Izrael. Sebat hó 2.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig a „Fekete Sas" gyógyszertár és a klskanlzaal gyógyszertár.
Göxfürdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéqz nap nőknek).
— UlUrMuUaál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusítjuk. Schlitz.
Rovatvezető: Dr. Dévalaé, Erdfa Bö.lo
Legújabb divat: kézimunkázni
Solia még ilyen divat a kézifnunlía nem volt. mint most. Még nagyanyáink korában sem. A hölgyek, ugy\'átszlk, visszanőiesedtek és még tulzottabb formában űzik ezt a <mesterséget(» mint a hajdani lányok. Ma társaságban, kávéházban, még a vonaton js lehet látni kézimunkázó asszonyokat, lányokat. Valami vad szorgalom, teremteni akarás látszik rajtuk.
llát nézzük, mi az, amit kézimunkáznak? Először lakásberendező kézimunkákra vetik magukat. Legnagyobb djvat a kis csillagokból összeállított vékony fehér cérnából liorgolt kis bidermayer terítő. Azután fehér batisztot kiazsuroznak és ezt is körül-horgolják vékony csipkével, ézüst tálcára gyönyörű. Párnákat kötnek és horgolnak. Azután mindenféle otthoni foltos batyuból összeszedeti szövetda-ralwkat fantasztikus módon egymás mellé állítanak és már is kreálnak egy uj párnál a modern lakásba. Nip- . pek alá ismét csak horgolnak\'vékony cérnából. Általában a horgolás most ismét divatos.
Na azután, hogy ne menjek messzire, itt van a nagy pullovcr kötés és ruha horgolási mánia. Mindenki köt mwgá-nak, gyerekének, urának .anyjánakj egyéb rokonának egy pullovert, v^gy sált. vagy sapkát, vagy kesztyűt. Legújabban olyan szenzációs hprgolt gyapjú ruhákat látni, hogy az ember nem tudja megkülönböztetni a gépi kötéstől. Oly egyszerű pedig az egész. Figyeljék csak meg hölgyeim: elkezdjük a szoknyát, miután alaposan mértéket vettünk öt nagy pálcika, öt kis pálcika és a következő sorban megfordítva, a kis pálcikák fölé öt nagy láncszemet egyszeri rálekerésscl és öt kis pálcikát az előző sor nagy pálcikáiba. A deréktői cca 20 ccntljre elkezdünk fogyasztani, minden ■ sorban egyet vagy keltőt. Veszünk öv szalagot, "érre rávarrjuk a szoknyát és esetleg zippzárml zárjuk fenni. Ehhez horgolhatunk ugyanilyen horgolással egy jumpert, nagy reverekkel, szincs gombokkal és övvel. Roppant csinosak. Minden színben készítik ezeket: leg-többje fekete zölddel, vagy sötétkék pirossal.
A síszezon roppant kedvez enne,, az . . iparnak.» Aki siet, már augusztusiam elkezdette kötni, vagy horgolni sipulloverjét a hozzávaló sapkával, kesztyűvel és zoknival. No persze a sálról sem szabad megfeledkezni. Szenzációs sálakat kötnek a hölgyek olyan fantasztikus kötéssel, hogy szinte elbámul láttukra az ember. Egy kis ügyesség és már is gazdagíthatjuk gar-dero búnkat.
Aki egy kis gyermekkel rendelkezik, annak azután állandóan van munkája. Egy cseppség mindenben édes, de legkedvesebb abban a ruliában, amit az édes mamája horgolt, vagy. kötött neki, különösen, ha az az édes-mama egy kicsit is ügyes. Nagyon bájos nadrágocskákat készítenek két kantárral, ami alá kis fius kihajtós ingecskéket kötnek tág, egyszerű kötéssel.
Itt vannak azután az ágy kabátok.
I Ebben is hallatlanul nagy luxust fel-lenek ki a hölgyek. Rózsaszin és kék színekben készitik őket. Van most egy,
Flapper gummi csodafüző • Estélyi Amazon-melltartó Selyemharisnyák 1HS2L_ • Szomolányinál
1937. jaimfr 14.
ZALAI KÖZLÖNY
t
Érdekességek egy angol könyvben Nagykanizsáról, a Balatonról és Magyarországról
remek, Párisból ideexportált ágykabái fazon: kötünk, vagy horgolunk két ujjat, de nyitva hagyjuk alul, csak o csuklónál fogjuk öswae és a hátra ráterül a két ujja közötti szélesség szabadon. Csak a nyakban tartja egy kis sodrott zsinór.
Tehát fel lvölgyeim a munkára. Jó mulatásl!
Dlvatponta
Tavaszi toalettek. Aliban igaza van. hogy már ugv kell garderobját megválasztania, liogv azok már tavaszra söt nyárra is szóljanak. Egy tavaszi kosztüm feltétlenül szükséges, csináltasson szürke flanelig barm ós sötétkék accesoirekkel és blúzzal, azután egy átmene,! kabátot, esetiéig kéket, vagy drappot ez alá pedig egy megfelelő szinü könnyű, rövidujjas angol szövetruhát. Igy el van tavaszra látva Egy fekete nyári könnyű köppeny is mindig dfvatos lesz és egy sefyenr-kosatüm is csinos feliéi4 blúzzal. Se-lyemcsipko menyasszonyi ruhájával pedig 5-—6 évre ellátta magát nagy cs-télyi ruhával. Üdvözlet.
Tfrl% Ne haragudjon, hogy levelére csak most válaszolok, de nagyon sok levélre kelt válasrx>ftnom. Szeretném ha feljönne Pestre, mert személyesen jobban meglelhetne ]>robléuiáit tárgyalni. örülök, hogy fekete csipke ruhája olyan jól sikerült. Üdvözlet.
Bál 1937. Ezüs.ltet átszőtt fehér es-télylruhát ajánlok, sima szük szoknyával. hátul tnrnflrös résszel, frakk derékkal, négyszögletes kivágással, pici nyitott puffos ujjakkal. Egy fehér sűrűn húzott keppet (tüllből) csináltathat hozzá, üdvözlet
Apróságok asszonyoknak
Ha van egy pár üveg borunk olt hon, soha nem szabad a kamrában állítani az üvegeket, hanem min dig csak fektetni és ha lehet. ho. mokot hozassunk, hogy az üveg száját hoipokba rejtsük, mert a dugó gyakran .kiiyukasodik és e?ál tal levegő ha\'ql be s természetest
megromlik a tor.

Kifujt, vörös, felrepedezett kéz nagyon csúnya és gusztustalan. A legtöbbet mindig a kézre kell adnia egy asszonynak. Ha a konyhában sokat vagyunk és ezáltal kezünk bőre romlik, minden este mossuk meg meleg vízzel és laro\'innal va«»y glicerinnel kenjük b?, húzzunk rá kesztyűt, nehogy az ágvnemü m*íg-zsirosodjék tőle és reggel ismét meleg vízzel mossuk le, de minden mosás után nagyon alaposan, szá. razra töröljük.

Régi szalmakalapot vágjunk ki kis kerek lapokra, széleit szines fa nállai vagy raffiával himezzük körül- Pohár vagy üveg a\'á nagyon divatos és jól mutat.
Ha fürdőt készítünk, a fürdőkád ba ne engedjük bele rögtön a forró vizet, hanem először mindig egy kis hideget. Ezáltal nem repedezik meg olyan könnyen a fürdőkád.
•* , (", ,
A fürdőkádakat gyakran me& fogja az állandóan csepegő viz. Ezt a foltot szalmlákszesszel tudjuk eltávolítani.
Világos fűzöld, egészvászonköté-sü könyv fekszik előttünk. Széles hátán három név ragyog fehér betűkkel. Fent : »Hungary< » Cl ive Holland,* lent: »John Müés.*
Az izléscs könyv vásson fedőlap jának belső oldalán Magyaroiszáq térképéi és címerét látni. A na. gyobb városok helyén a székesegyház képe látható, Makónál hagyma, Szegednél paprika, Tokajnál.\' Egernél szőlőfürt, Kiskörös K-cs\' énét nél gyümölcs, Szo\'nok-Jészberény között és másutt is buzakalászok, a Kor\'obágyon .gulyás s így tovább... Csak azt nem érijük, miért van Ba;* akkora betűkkel Írva, mint Buda pest ?... A jámbor idegen még azt hiheti, hogy Baja az ország má sodik városa és csak azután következik Szeged, Debrecen, Miskolc, Sopron, Pécs...
De nézzük a könyv belsejét.
Cinie : »Hungary.« The Lasnd Us People. Magyarország. Földje és népe. írója : Clive Ho\'land, több hasonló útikönyv irója, aki mint könyvéből kitűnik, hosszal>b ideig élt nálunk és bejárta az egész országot. A 360 oldalas, pompás könyvet John Miles, Ltd. London Anglia egyik legnagyobb könyvkiadója adta ki - angolok számára.
Képzeljük magunkat egy pilla natra angoloknak és nézzük meg. mit tudunk meg Mr. Holland könyvéből - Magyarországról.
„...és 85.000 cigány!"
Az első fejezetten nagyszerű föld rajzi képet ad Nagymagyarországról. 21 millió lakóját igy osztja fel : »jóval több, mint fe\'e magyar. 2,050.000 román. 2,040.000 német. 2 millió cseh, 470 000 rutén 2.050.000 szerb és horvát és 85.000 cigány.* Bemutatja a trianoni béke utáni veszteségeket Is, majd 35 oldalon rokonszenvvel és meglehetős tárgyilagosan ir a »magyarokról általában.* Dicsért az ország szépségét, a nép udvariasságát és vendé-tsze retetét, amely a náluk ismeretlen »Isten hozott* fogadtatásban nyilatkozik meg- Persze elragadtatással és kimerítően beszél a Gipsy m isic-ról és bemutatja a mezőkövesdi, matyó és egyéb népviseleteket.
A második fejezet 32. oldalán a magyarok eredetét és történetéi kapjuk dióhéjban. Sok magyar nem tud ennyit hazánkról, mint a-r.env nyit Atillától napjainkig e fórokból az angolok megtudnak.
A könyv irója nem \\etheli meg a borozgatás örömei1, mert a következő fejezetekben, amikor Budaprs tel tárgyalja, (több. mint 100 olda Ion át ismer eti a főváros: cs egy külön fejeaetb^n a Margitszigetet!)
sokat emlegeti a budai kiskorcsmákat, a »gipsy-band«-okat és a jófajta pörkölteket és gulyásokat. A gulyásnak reoepjéi\' is közli, de fi. gyelmeztet a > paprikás* meleg izére.
Ellen-propaganda fényképekkel
Elsiratja Tabánt és több »saját készitményü* fényképpel lllusa trálja Budát, a belsiká\'orokat és a budai kisházak belsejét. De itt a fényképeknél álljunk meg egy pillanatra. Lehet, hogy Clive Hol\'and saját képeivel akarta bizonyítani, hogy Itt járt, de tagadhatatlan hogy rosszabb képek még rem kerültfk forgalomba Budapest reveze\'es szépségeiről, mint ezek-
A >Parlament from Buda* elmü kép felén háztetők vannak, azok felett egy cs?kélyl<e a Dunából és egész hátul elmosódva áll az Or. s^ágház, amelyről jobb kép az egész könyvben nincs (Pedig mi Íven remek propaganda ereje lett volna e könwben Is az Tb> sz rompás pesti felvételeinek !) A képek nagy része azonban népi \'e^notekel muta be : falusi lakodalmi menetet libanász\'oros falnvéget, po\'os dlsznőcsordával élé\'nki\'ett aVáros-utat, aratási jeleneteket és néhány alföldi tá\'at ménessel és gémeskút* tal. De ezek is gyenge amatőrre vallanak. Az angolok Igazán cso dálloznl fognak, hogy mennyivel szebb Magyarország a természet, ben, mint képekben.
A Balaton és Nagykanizsa
Clive Holland az elragadtatás hangján beszél a Balatonról, anntok szépségeiről, vizéről és környéké, ről. Miután az ország városait vl. (lékenként tárgyalja, itt emlékezik meg Nagykanizsáról, Bzószerlnt a következő sorokkal :
•Nagykanizsa 33 000 lakos i város, etrylkc a legnagyobb városoknak Magyarország ezen a rés-én A széles Principális csatorna mindkét partján épült fontos gócponttá a zalai mezőgazdaságnak és á\'lntte-nyísztésnek. Nagyszámú tanintézete van, amelyek a magyar Intellektuális élet kifejlesztésével fonlos pozícióba helyezték e városi. I>?ák Ferenc, a nagy magyar politikus, aki 1867-ben kibékl\'e\'te a magyar nem/etet uralkodójával. Feieio Jó zseffel, 1765-ben itt járt iskolába a piaristák, kollégiumában. A külföldre irányuló magyar gabona és
GYÁRTELEP:
BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
egyéb terményexport nagy részét, különösen a háború előtt, ez a vá\' ros bonyolította le és igy élénk kereskedő és ipari város még ma is.«
Az áthelyezett Bazilika
E fenti sorok viláposan mutatják az iró jó szándékát és a könyv hitelességét. Persze vannak súlyosabb tévedések is. Igy az egyik kép alatt a következő szöveg: . »Koronázó templom Budapest. Mag.\'SW a várhegyen áll a gvöriyörü gótikus Szent István templom* Tudomá. sunk Síerint a »Szent István* tem. plom - a Bazilika, amely nem Is gótikus és nem Is Budán van.
A másik kép felírása : »Bala»on-vidéki népviselet. E tarkaruháju leányok 10 12 alsószoknyát húznak.* A kép 5-6 iskolás\'ányt mutat be, közönséges u. n. •magyar-ruhában* - l szál rövid kis szoltnyács-kában.
A lefordított Tátika
Legsikerültebb fordilás (mert H magyar neveket i«yekszik angolra fordítani !) a következő : A Bala. ton partján terül el a szép hegyek között a Tátika is, azaz n Daddy. Hill (Tátika - Apácska hegy).
Ezt azonban csak ml vesszük észre. Az angolok csak olvassák minél nagyobb számban e könyvet, a melyért hálásak lehelünk az írónak és kiadónak és jöjjenek csak minél töbl>en és minél többször Manyait országra. Kcl\'emesen fognak csalódni.
A haladás olyan szédOletes,
hogy immár a szaktudós is csak a maga szük területén tud eligazodni. Pedig a müveit laikus is szeretne széljelnézni egy kicsit, tájékozódni a haladásnak. a találmányoknak, főlfede-Késeknek, uj megismeréseknek ebben n roppant tömkelegében. Fürst-MosZ-kovszki: A világ csodái című pompás munkája könnyen érthető tájékoztatást akar szerezni arról, hogy mi van n vi zűrből hozzánk érk-ző kozmikus sugarakkal?, mit kutatnak a sztratoszférában Piceard és társai?, mi az igazság a varázsvcss/.ős kincskeresésre vonatkozólag?. niit deri let lek ki ujabban a mérhetetlen világegyetem titkaiból?, hogyan működik a fotocella?, hogyan működik az automatikusan kapcsoló telefon?, min alapul távolbalátást ml az a nehéz víz?, mit jelent a Colorado folyam hires Houlder-gátja? stb. értelmes* világos, sz :.rakoztató s teljesen megbízható vá\'n szokat kap, nemcsak ezekre a kér\'é jkn hanem ezer másra is. Sőt: v tncsak az újkor csodáiról tájékozódik, liánom a réglekről is, mikor pl. megtudja, hogy már az ókorban hasznú \' k a tajcamérőt és
a villámhárítói
Aligha \'tehet .foki nagyobb szolgálatot a mü ■■ közönségnek, mint mikor egy ily • népszerű tájékoztatót ad a kezébe. !io«y eligazodhasson a mai kuliura éditő csodái között, hogy elválás ssa a valóságot a babonás hittói. Jegjelent a Singer és Wolfner kiad. ..iban.
Városi Mozgó. Szerdán — utolsó napi
Az idei sláger. — A vígjátékok gyöngye
Wllly Forstnak Európa minden eddigit felülmúló alkotása
ALLOTRIA
1000 "\'"Vl F8siere!l\'ök: _Rc"",e Mflller, Jenny Jugo,
iái" Adolf Wohlbrück és Heinz ROhrrann
Előadások Kezdete hétközoap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 Arakor. A h6lkflzn.pl 5 órai előadás filléres.
*
ZALAI KÖZLÖNY \'
1937. január 14.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
YU Bákócil nt 58. Tol. 1 389 50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melogvlz, telefon, közp fülés és csöngőt pótló elektromos fényjel zésokkel. Lemérsékelt szoba- éa penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A »5rfixAbnni
Farkas Béla rádlóhlres oigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikortbon i
délután és este táno. Virány újszerű jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre Jön, adjon találkozói Ismerőseinek a METPOPOLE-ban!
A nagykanizsai Baross Szövetség a tisztviselők régi fizetésének visszaállítása mellett
A helyi !flók a klubélet kimélyitését és kiépítését is feladatául tűzte ki
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 16.
Felsőkereskedelmit végzettek bálja
9 órakor a Kaszinóban Vasutasok (VOGE) operett előadása és táncmulatsága az Iparoskörüen fól 9 kor. Jannár 17.
Liceális előadás a városházán 6-kor
dr Vértesi Frigyes. Zrínyi műsoros táncestélyo a Kath
Legényegyletben. A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid). Jannár 23. Evang. Nőegylet műsoros estélye az Iparos-székházban.
Jannár 24.
Liceális előadás a városházán 6 kor
Magas Mihály. NTE táncestély a Koronában délután 6 órakor. Jannár 31.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Hoffmann János. Pebrnár 2.
Liceális előadás a városházán 6-kor P. Clrfusz Vlktorln.
Február 6.
Szanatórium-piknik az Iparoskörben. Február 7.
Liceális előadás a városházán 6 kor
dr Krátky István Iparosdalárda műsoros táncestélye Iparoskör nagytermében. Február 13. Flschor Anny zongoraművésznő hangversenye a Kaszinóban. Február 14.
Liceális előadás a városházán 6-kor Révay József. Február 21.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Gárdonyi Lajos. Február 28.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Hegyi Lajos. Márcln* 1. \'
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai
estje a színházban. <-■ Márclut 7.
Liceális előadás a városházán 6 kor Szudey Géza. Március 14.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Halász Pál.
Márcins 21.
Liceális előadás a városházán 6 kor FIschel Lajos.
*) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
A Baross Szövetség nagykanizsai fiókja vitéz Tóth Béla elnöklete alatt tartotta választmányi ük\'séti Vitéz Tóth megnyitója után dr. Boda Károly előterjesztette főtitkári jelentéséi, majd be\'s5 szakügyekre került sor. Az elnök bejo-lentette, hogy a Baross Szövetség országos gyűlése febri ár 14-én lesz Budapes\'en, amikor is a helyi fiók küldöttségileg képviselteti magái, élér. Unger-Ullmann E\'ek kereskedelmi tanácsossal. Bárány István terjesztetts elő ezután indítványát: 1 A karácsonyi üzle\'ek forgulmá ból és eredményéiül is meg lehe tett állapítani, hogy sem a közalkalmazottaknak, sem a kereskedelmi, ipari és egyéb alkalmazottaknak fizetése nem áll arányban a megélhetés állandó drágulásával és épp azért n nagykanizsai Baross Szövetség indítson mozgalmat az ösz-szes kereskedelmi, ipari és egyéb érdekeltségekkel karöltve, hogy a közalkalmazottak régi fizetése ál. littassék vissza, miáltal újból vá sárlóképes lesz az a társadalmi réteg, amelynek meghagyo\'t élelenaje tartja a lelket a gazdasági életben, kereskedelemben <b iparban.
2- A Baross Szövetség a saját kebelén l>elül hasson oda, hogy a
kereskedelmi <b ipari alkalmazottak munkaadóiktól lelkiismeretis munkájukért tisztességes megélhetési biztosító fizetést kapjanak. A mai ifjúság önfeláldozó munkájáért megfelelő támogatást érdemel A Baross Szövetség a törvényes Intézkedések és kormányrendeletek kö\'elczö erejét ne várja be, hanem előbb oldja meg a kérdést.
A helyesléssel fogadott indítványhoz Sáfrán Ferenc hasonló ér telemben szólalt fel, majd VIda a javaslat oly értelmű módosítását kívánja, hogy egyidejűleg a ker?ske dők közterheit is a régi mértékre áliijsák v\'ss\'a. Nagy Béla, Tóth József és töbl>ek hozzászólása után Bárány egy bi?ot!ság kiküldését javasolta az összes szikmákból. Vitéz Tóth elnök felszóla\'ása u\'án a vá lasztmány ugy határozott, hogv a kettős indítványt fellerj<«ziik az országos központhoz.
Kimondo\'iák, hogy legkö\'elebb nagysrabásu Baross-teát rendeznek.
Több szakmabeli és belső ügy le tárgyalás után általános helyeslés közben kimondották, hogy a nagykanizsai Baross Szövetség a kl"b élet kimélyitésére és fcjl:sztésh5 e nagyarányú akciót kezd.
Véres vendetta a szőlőhegyen
Zalai legények bosszúból agyonvertek egy tófeji gazdát — A nyomozás megté\'/esztésére két zsebkést tettek a holttest mellé, hogy m Öngyilkosság látszatát keltse — A csendőrség három gyanúsítottat őrizetbe vett
Véres gyilkosság történt minap csto a tófeji szőlőhegyen.
A sőjtőri csendőrség telefonon bejelentést tett. hogy a Tórej kézséghez tartozó Dáni.hegy horgos-utján az éj. szaka halva találták Fullér József 33 éves tófeji gazdálkodót. A holttesten a csendőrjárőr zúzott sebeket talált, amiből arra következtetett, hogy bűntény történt. Találtak azonkívül kél zsebkést is a holttest mellett, amelyek, ről csakhamar kiderült, hogv két te. kintélyes tófeji gazda tulajdonai.
A rejtélyes haláleset ügyében azon. nal megindították a nyomozást és megállapították, hogy Fullért az éj. szaka karókkal verték agyon. A kése.
ket nyilván amiatt hagyták a holttest mellett, hogy az öngyilkosság látsza. tát keltsék. Kiderült az Is, hogy Fullér az elmúlt évben mint szőlőpásztor is működött és mint ilyen tétlenért több. szőr néhány gutorföldel legényt, amlnl szőlőt loptak. Feljelentésére ezeket n legényeket et is ítélte a törvényszék. Minden valószínűség szerint az elitélt legények bosszújának esett áldozatul Fullér. A csendőrség ezirányban foly. tatja a nyomozást, három gutorföldel legényt, már őrizetbe is vettek, a kl. hallgatások még folynak, de valószínű, hogy közülük kerülnek ki b tettesek.
SMódii-, Korcsolya
nagy választékban.
Si-kantnizás, javítás, vlaszkolás
Szabó Antal
sportüzletében._
Könyvekről
írja Barbarita Lajos
Árkossy: A tömegek golgotáján
Háborús és hadifogoly élményeit irta meg Árkossy Károly ebben a hátborzongatóan őszinte könyvben, amely etéren a lcgjobbakkal vetekszik. Ne. héz lelenni. Szuggesztív erővel \'kapcsolja bele az író az olvasót a saját élményeinek sodrába. Végig érezni lehet rajt, hogy ez Így volt, meglátszik minden során, hogy ragaszkodik az Igazsághoz. Ez az igazság önmagában Is olyan szörnyű l>oszorkány-konyíiáját tárja fel a front-életnek és a hadifogoly-sorsnak. hogy avatott Író kezében nem kell hozzá külön színezés. A háborús regények és filmek Irodalmi divatja Idején, ma Is még, látunk céltudatos iról mesterkedéssel összezsúfolt borzalmakat és legyen bár a legjobb írás, sokszor érezzük, hogy hatást vadászó válogatás és tömörítés történi ^ papíron vagy a mozi vásznán. Ezt Árkossy könyvében nem érzi az olvasó. Ez a könyv valólvan ugy hat, mint egy gyónás. -Meggyóntam önmagamnak és megszületett ez a könyv» — mondja előszavában. Ezt a gyónást nem a háborús iródatmt konjunktúra íratta, hanem az Írói élmény-tömegek kényszerítő ereje, hatalmas drámai fe-szűltsége. A közlés eszközei, a formába öntés, nyelv végig Irodalmi, annak legtisztább, szint" áhítatos értelmezésében. TMilusit csak ott válik kissé patetikussá, ahol Ural hangulatok vagy a gondolkodás nosztalgiája ragadja el n tollát.
Molllnáry Gizella versel
Erőteljes és egyéni a költői látása és költői nyelve is Molliháry Gizellának, Ahogyan körülnéz önmaga körül, a vidék idillikus életének minden Jelensége megszépül és ltral esemény-nyé, hangulattá váük, a lakatnak ér-zett saját testétől az erdő szomorú szagáig, a falu barna saráig, « holdvilágos kútban felködlő Ifjúkori emlékekig. Tzig-vérig poéta lelke termelte ezt a kötetet, amelynek sajátos zamata bálran kitáruló őszinteségből, fanyar bőteseségből, néha átrőppenő asszonyi melegségből, keresetien forma -készségből. önmagával és a világ gal szemben való Józan tárgyilagosságig! tevődik összo.
Hideg!
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Prognózis: M«r»6kolt »zél, néhány helyen, különtteen keleten havazás, az éj|eli lehQléi fokozódik, a nappali hS alig változik.
a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
ktráttttnfl
vásárolnak 1
1937. január U
BUDAPEST L v
17 Cigányzene, — 18 Dr. Varjas Béla irodalomtörténeti vároakó]*. — 18.30 I-akatos Árpád szaxofonozik. — 18.50 Ádám Dezső elbeszélései. _ 19.30 Az Operaház előadása. .Rigó* lotto,* Dalmű 3 felvonásban, 4 képben. — Az I. felv. ulán kb. 20.40 Hirek. — A II. felv. ulán kb. 21.30 KüN ügyi negyedóra. — Az előadás ulán kb. 22.25 Időjárásjelenlás. - 22.35 Jávor Sándor jazz-zenekara. — 23.10.öreg cigányprímások zenekara. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST TI.
18 Olasz nyelvoktatás. — 19 Dr. Kárpáth Zoltán magyar nótákat zongorázik. — 19.30 Felolvasás. — 20 A rádió szalonzenekara. — 21.15 Hirek
— 21.35 Tánclemczck. BÉCS.
17.10 I-cicrtag: Dalok énekhangra, fafuvósra, hegedükre, csellókra é» zongorára. — 19.35 Szimfonikusok. 21,50 A régi Deutsehracistcr-fuvószeí oekar játéka.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
0.45 Torna. _ Utána hanglemezek. -- 10 Hirek. — 1020 Felolvasás. — 10.4) Felolvasás. — 12.05 Hanglome-zek. - 12.30 Hirek. - 13.20 Időjelzés, Időjárásjelentés. — 13.30 Qgányzcne 14,10 Hirek. árak. — 10.15 Vizváry Mariska előadása. — 10.45 Időjelzés, hirek.
J7 Borászati tanfolyam. — 17.30 A KózPonti Papnevelde Intézet énekkara. — 18.15 Héry László csevegése
— 18.40 A rádió szalonzenekara. — 19.15 Alapi Nándor előadóestje. — 20.10 Zenekari jnzz-liangversenv. — 22 Hirek. idojárásjelenlés. - 22.:i0 I)r. Horváth Henrik magyar költők német fordításait adja elő. — 22.45 Az operaházi zenekar. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
17 Jónás Károly előadása. - 18.40 Angol nyelvoktatás. — 19.15 A rádió szalonzenekara. — 20.05 Hanglemezek.
— 21.20 Hirek.
BÉCS.
12 Könnyű zene. — 13.45 Lyadov-és Rá vei-lemezek. — 16.05 Rövidopera 17,30 Wagner bariton Claudius-dn-lokat ad elő. — 19.30 Szórakoztató zene. — 20.45 I.emezek — 21.05 Hangjáték. — 22.20 Brahms: Es-dur zongora, hegedű és vadászkürthármas. — 22.55 Könnyű bécsi zene.
2ALAI
I" minőségű férfiing 2 gallérral . . 6.— Sport éa galléros
ing......4.—
Férfi szines alaó-
nadrág . 1.40 Prima köpés*
alaónadrág . . 1.96 Kemény és félkemény
gallér .... -.88
Bélalt bórkaaatyü 5.50
Férfi kalap . . 6.—
Szép pijamák olcsó árban
Brómyai Divatház
Horthy Mlkló.-ut I.
»«NY
— (Simon György a manllal kongreuzuson)
Dr. Rott NAndor vcwpríini megyí-s-púsjifik az egyházmegyéből dr. Simon György prelátus kanonokot küldte ki a manilai eucharisztikus világkongresszusra.
— (Dr. Mező Ferenc)
gimnáziumi igazgató, a szellemi olynipia bajnoka január 14-án eslo n Lipótvárosi Kaszinó ünnepi vacsorája után, «Világbajnokok között* cimcn előadást tart. A Kaszinó ezalkalommal ünnepli tiszteletbeli tagjának dr. Mező Ferencnek igazgatói kinevezését.
— (Eljegyzés)
Jnnkovics Katalint eljegyezte Horváth János magántisztviselő. (Milíden külön értesítés helyett.)
— (Dr. Vértesi Frigyes Hceálfg előadása)
lesz vasárnap délután 6 órakor nz Irodalmi és Művészeti Kör idei előadás-sorozatának egyik kimagasló eseménye. Az előadás cime: Kapitalizmus és kommunizmus. Díszes keretet ad a pécsi vendég-előadónak a Városi Zeneiskola tanárain ik hangverseny-műsora. (:)
— (Halálozás)
Dr. Lakó Imre voll országgyűlési képviselő felesége, szül. Folly Ilona, Letenyén, 53 éves korában elhunyt.
— (Oyónl Géia hamvaiért)
Vasvármegye kisgyúlése egyezer pengőt szavazott meg Gyóni Gézá hamvainak hazaszállítására és hasonló határozathozatalra lűvja fel a többi- törvényhatóságot is.
— (A Keresztény Jót. Nőegylet)
húshagyói álarcos jelmezostje, tekintettel a rövid farsang zsúfolt báli-nap tárára, elmarad. Helyette húsvét után tart a Nőegylet egy táncos teaesté\'yt.
(:)
— Níi téli- ét gyermek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat SchUtznél.
— A III. cserkészkerfllet)
amelyhez Za\'av&itnegyo is tartozik, most tartotta Szombathelyen évi rendes közgyűlését, amelyen, mint ismeretes. gróf Teleky Pál tb. főcserkósz nagy löszödet mondott a cserkészmozgalom jelentőségéről. A kerületben, mint a titkári jelentés mondotta — 70 cserkészcsapat működik 3Ö00 cser. késszel és 300 vezetővel. A kerület védnökéül megválasztják vitéz gróf Teleky Béla főispánt is, majd a vezetőségije beválasztották Nagykanizsáról Gazdag Ferenc püspöki tanácsost és dr. Dómján Gyula ügyvédet.
— (Az Irodalmi Kör Vegyeskara)
csütörtökön este a szokott \'Időben és helyen összpróbát tart. Pontos megjelenést kér a karnagy. (:)
— Menyaotioayok ideálja a Schüts-váixon 1
— A korai 5reg«l6«nek
igen gyakran a figyelembe nem vett bélrenyheség az oka. Szabályozza emésztését DaimoUal, mely tetszés szerint adagolható és testét megkönnyíti is megfiatalítja anélkül, hogy drasztV kusan hatna vagy a használat* megszokássá YÜnék, „
Remélem, hogy Onl is látom Kaszinói diákbálon, Mely szombaton este lesz, Játszani fog remek jazz, Buját, baját elfelejti, Miközben a táncot lejti, Boldog, szines álomba merül S pénzbe, úgyszólván, alig kerül.
Felsőkereskedelmit Végzettek (.) Szövetsége
— (Hegyi párbaj)
Tudósítónk irja: Mikó István nyug. pénzügyőri fővjgyázó a hegyről hazafelé tartott. Király János letenyei fiatal gazdaember, rokona és régi haragosu hátulról megtámadta és összeszurkálta. Mikó pedig a tele borosüvewe vágta Király fejéhen F, kedves kis csendéletnek biróságníl lesz a folytatás;!.
— Háború?...
Igen, háború, azonban egyetlen csepp vér nélkül... Az előkészületek még az ősz elején kezdődtek: mindkét fél ellátta magát hadianyaggal: az egyik pénzzel, a másik áruval. A harc megindult és egósz mostanáig tartott. E piltanúiban békés fegyverszünet van: mindkét fél számbaveszi az eredményeket és uj erőt gyűjt a tavasszal újból meginduló csetepatéra. A vevő és a^ kereskedő harcában az utóbbié az erősebh fegyver. Az ő zászlóján áll a mindenható szó: a reklám. A céltudatos reklám eredményeit ismerteti Balogh Sándor kitűnő szaklapja, a Reklámélet.
— TeklnUe meg a Kopntcln Butor-áruház állandó butorhlAJlitását ízléses és olo-ó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
- (Mlyeggyüjttk UUlkwója) Hétfőn délután 0-tól S-lg a Pannónia hátsó kta-tormében.
Mezőgazdasági helyzet a^Kamara területén
A következőkben néhány érdekes adatol ismertetünk az Alsódunán, tuli Mezőgazdasági Kamara múlt-havi helyzetjelentéséből.
A földforgalomban
a hó folyamán meglehetős élénkség volt észlelhető a nagyobb birtokéi-adások terén. Somogymegyében Sávoly községben a Magyar Földhitelintézet 150 kat. holdat parcellázott el kat. holdanként 750 P-ért. Toliva-vármegyében Belecskán a Mechubrt birtokból adlak el Fuchs Richárd budapesti lakosnak 735 kat. holdat 450-000 P-ért. Zalavármegyében Sa-lomváron Dukász Móric 104 kat. hold terjedelmű birtokának parcellázási- van folyamatban négszög-ölenként átlag 40 fillért. A földárak egyébként nagyjában az előző havi keretek között ingadoznak, azonban bizonyos emelkedési hajiammal és
étlap 500-1000 P között váltakoznak.
Haszonbérbeadások
terén Zalavármegyében az Angol. Magyar Bank Rt. Veres József és Pál csabrcndekllaVoRoknak 480 kat. holdat adott bérlw 900 1300 P bér-összegért, továbbá özv. Vendrey Lászlóné Löwy Lajos karmaesl la-kosnak 208 kat. holdat holdamként 100 kg. búzáért. A haszonbérleti árak egyébként nagyjában 100 170 kg. buza, illetve készpénzben fiae. tett bér esetén 16-20 o?ngö között ingadoznak némi emelkedési hajlammal.
Az adózási viszonyok
terén a helyzet nagyjában vállo. zatlan és uz adók az évszaknak megfelelő ütemben folynak be, Foglalásokról több helyről érkeznek jelentések, árverésekre azonban hol sem kerül sor.
A hitelviszonyokban
a helyzet változatlan. A bankok főképpen csak rövidlejáratú kölcsönöket folyósítanak, amelyeket a gazdák éppen a rövidség miatt nem igen vehetőek igénybe. Első helyre való bekeljelezesre azonban l.ol. dánként 100-300 pengőig .olyósitott kölesönökről is erkeztek jelentések.
Az öszi szántásnak
állagban csak 50-60 százaléka készült cl, míg a trágyahordásnak 26 százaléka ké«zült el körülbelül, Mr számos vidéken a felázott utak miatt ez teljesen Lehetetlen volt. A korai vek-sek jók, ellenben a kó-sóbbi veitsek igen gyengék és most vannak kelesben. Az időjárás ez2k re nézve is kedvezőtlen ós igen nagy szükség volna megfelelő hó-takaróba.
A takarmányviszonyok
általában jóknak mondhatók, ugy, hogy sok helyen pl. a tengeriszár kereslet tárgyát sem képezte. Tcr-meszelesen ez is vidékenként változik, de szűkös takarmány-készle^k-röl csak égisz kivételesc-n érkeznek jelentések és igy az állatállomány téli ellátása biztosítottnak, mondható-
A oseléd- és munkásviszonyok
normálisaknak mondhatók, bár természetesen a jjapszámosmunkák már csökkenlek, ügy, ho^y a műn-káskezek főképen erdei munkála. toknál találnak foglalatosságot.
m
BIZTOS
erctfmtayt ctak tip 4f d, t. Unktte-U > JMnic f«dA«yWi meí-
U^\'ZMJU KOZLONY-
t*. tih M. KiuMbJouI
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Apr4hlrdet4« dija vasárnap él Qnnepnap 10 si&lg 80 (Illír, minden további $16 6 fillér, hétköznap 10 tiólg (0 fillér, minden további tió 4 fillér.
..-»■■<- - - - — konyhaberendezc.t, varrógépet, rádiót, órát. Thermuít, fényképezőgépet, Irattáikát, faetményt, szőnyeget, Jamboree-jegyet, ■anlkür-kéazletet nyerhet a kapoavári kathotlku* egyházközség sors|tgyén. A sorsjegyek 1 pengőért Szabó Antal sporlIUle-tében kaphatók.
KadvaaA r4aala»ll*aUara vásárolhat háztartási üveg- és porcellánárukat Sternnél.__«37
Párlal wllágklállitáara utazók ré-ttére konverxácíós francia órákat ad nv. franda tanár Batthyány-utca 24. 68
Haszná\'t Jókarban levő nagyobb kávé-daráiéi keresUnk megvételre. Muszel és Friedenthal. *
Sörl.l hfifokoxó vezet, ára 6. 10.
15 pengő.
■arhatrágya eladó Deutsehnél Királyutca 36. *
Jóforgalmu üzletel átvaaaék. Petőfi-ut 81. *
1 öl bükk és gyertyán hailfvány haaáL fa házhoz szállít, a 34 P, 1 rakat, azaz 1 koca! tölgyfiforgáca fuvarral 7 P, 1 rakat, azaz 1 kocsi bükkfaforgá\'-s fuvarral 8 P. 1*0 kg vágottfi- haiaasálTltva 8*80 -a-ao P. Silvtskc<J|ák magteklntenl éa megrendelni, mlg a készletből tart. Mato-llca fabiiooányotnál, Rozgonyl-utca 2. Népmozl-udvarban.
Oelsel déllhajy Isgjobb róiién 4400 drb jobb falókból álló aiftlé plncévtl. jó préa, nép kassái* és gyümölcsössel ét a gelatszlgall erdíMn 2 hold «reg erdő «l-adó. Czlnkl Pál Ksrü\'vpuazta, UJndvar. 83
Három-, esetleg népvszobás komfortot lakást karaaak a város belterületén májusra. Cla a klsdinivatslbsn. 89
■yakkandó fordítás, javHás. mUstop-polás. üveg, porcellán ragssz\'ás Welaz Her-min Erssébet-tér 4. «
Kisdja a laptulajt\' nos Közg?zdasági Rt. Qulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbin telefon: Nagykanizsa 78. szám
ri.cr£üdT
Ae állatok fejlődését elősegíti, az angol kór. lesántulás. h\'-rgyulladás nyala-kodás, gyapluráKá , koszosodás, toll-ráfás kifejlődését megakadályozza, ha pedlR ezek már kifejlődtek, ezeket megszünteti s a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Mfilacok felfalásAt. klmarást, fark- és fülrágAst, a vAIyuk és Jászlak rágását elbArltJa. Fertőző b^toaaégek ellen az állatok ellenállóképefBégét fokozza. Expreta- hizlalásnál nélkül3xh«te»len I Eredeti gyári árban kapható:
ország József
mag .nfltrárya, növényvédelmi szer«-k, gép. .-liAIr, stb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota melletL Telefon 130.
I-
I adnde:
■tíndeukJ a halyt korfakodőkoél t* IparoaoknAl uerona bal
ü □ EU0H B B
Nincs ellentét a kormány és a belügyminiszter között
Darányi miniszterelnök nyilatkozata a Kozma elleni támadásokkal kapcsolatban
Budapest, január 13 Darányi Kálmán/ miniszterelnök a sajtó képviselőinek ama kérdésére, hogy mit szól Eckhardt Tibor, a Független Kisgazdapárt vezérének és Klein ^Vntal országgyűlési képviselőnek a leveldi Kozma Miklós belügyminisz\'er ellen tett kijelentéseire, a következőket válaszolta többek között:
— LevOldi Kozma Miklós -tagja o m. kir. kormánynak Amennyiben ellentét lenn • a kormány és a belügyminiszter. illetve köztem: az esetben mim K\'nne tagja a kormánynak. Ami már most a konkrét ügyet illeti, a bclc&*-miniszler önmaga tett ősszcférhetcUan-ségi 1; jelentése folytán az úgy\' a bizottság előtt van ős utána az illetékes fórumok elé kerül.
I) rányi Kálmán miniszterelnök ma fogadta Dahr-Rahrenfcls osztrák követei, Majd háromnegyed 1 órakor a
kormányzóhoz ment. Délutáa folytatja megbeszéléseit Fabinyi és Lázár miniszterekkel.
• Budapest, január 13
Az Egyesült Keresztény Párt egyik vezetőségi tagja ugy nyilatkozott, hogy az elvi megegyezés köztük teljes. Az uj párt keresztény ha. ladó konzervatív politikát akar gazdasági alapon. A kormánnyal szemben az eddigi el\'enzéki állás, ponton áll, mig a Független Kis-, gazdapárttal a legbarátságosabb magatartást tanusil. A titkos választói jogot akarja. A végleges alakulásról azonban még nem lehet nyilatkozni. Az ellenzéki álláspontot azonban - mondotta a vezérpolltl-kus - nem szabad ugy ér elme2ni, hogy minden kákán csomót akarnak keresni.
1937. január 14.
Nagykanizsa legalább címtára
Tiz év óta nem készült megfe. lelő, gondosan összeállított címtár Nagykanizsáról- A legutolsó, amit Kern pele" Béla, a Zalai Közlöny akkori felelős szerkesztője állított össze, teljesen kifogyott és azóta egésren megváltozott. Benedek Rezső szerkesztő gondos összeállításában uj címtár készül, amely üzlet embernek, hivatalnak, intézménynek nélkülözhetetlen, mert mindazt magában foglalja, amire szükség
van.
Kozma belügyminiszter válasza a személyét ért támadásokra
Miskolc, január 13 Borsod-Gömör vármegye közigazgatási bizottságának kedden megtartott ülésén az elnöklő Borbély Maezky Emil főispán felolvasna Kozma .Miklós belügyminiszter válaszát a néhány nappal ezelőtt meg* tartott törvényhatósági kisgyűlés hozzáintézett üdvözlő és blzalom-nyilvánitó táviratára. A belügyminiszter válasza igy hangzik:
— Az engem írt támadásokra méltó válasz megadásától csupán azért tartózkodom. m rt tőlem telhetőleg elő akartam segíteni a miniszterelnök ur és a kormány politikájának azt nz alapvető gondolatát hogy az ország mai lielyzetélicn nagy fontossága kérdések megoldávi érdekében kialakulhasson olyan nyugodt légkör. amelyl)Cn ezek a kérdések megoldhatók. Ennek a gondolatnak szolgálatában magamra kény-szeri t^tl passzivitás ideje alatt különösen jólesett Borsod vármegye kisgyü-lésének egyhangú határozata, amely engem ragaszkodásáról biztosit. Még ma is hinni akarom, hogy az ország
nyugalmát megbontó személyei jellegű harc elkerülhető lesz. De akár igy lesz, akár nem, a kisgyűlés állásfoglalása nekem elégtétel a továbbiakra és erőforrást Jelent- miért is őszinte köszönetemet fejezem ki. Kozma Miklós belügyminiszter.
A közigazgatási bi o tság nagy lelkesedéssel vet.e tudomásul a miniszter válaszát.
I tenercs 6x9 film
előhívással együtt P 1.20 FOTÓLABORáTÓHIOl.
Fényképezőgépek mór P 6.50-től részletre is.
SZABÖ ANTAL
Fotó-szaküzlete Fő-ul 5.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elaörangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniczky-utca 8.)
igazgatóságával sikerült\'olyan megállapod isi kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kiphatják a szálló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, közponli fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zilai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
• K6zg»dasé|i ü»wré«ytAi\'mamáq ^
GuteiM nyomda és Célzatai Lapkiadó Vúllalata
Nagykanizaa
Könyvnyomda, ktayvMWant v«—lnó hrfáaat, teleti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KBzIBny" politikai Napilap uarkasztAsége éa kiadóhivatala
Készítünk i _
mindenféle kereskedelmi, ipari, ptaziatécetl, ügyvédi, gazdasági, egvhizl és Iskolai nyomtatványokat, árieoyzHcehet. műveket, meghívókat, eljcgyaésl 5 esketési MeriMae-ket, gyászjelentéseket, névjtfyet, fálraaMao-kat, körleveleket, röplapokat és nrfn*n«e Ízléses kiállítása nyomtatványokat.
78.
Gyártunki
Ozlell könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömboket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
. URtataJtooM K4lpi4uégi ML Njtoada * MuM >«*. S^SE (W MŰT M*
77. Évfolyam 11. szám Nagykanizsa, 1937. január 15. péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
■ jii -~ *
á. WOMli IW V ,
FcWfl. szerkeszti: B.rb.rH. L.|o. t^^ JSjSS^r&T^
Blum bejelenti a német-francia tárgyalások megkezdését
Angol tiszti küldöttség nem talált egyetlen német katonát sem Marokkóban — Amerikai újságíró tapasztalatai a vörös és a nemzeti uralom alatt álló területeken Llano tábornok nem von össze csapatokat Marokkóban — Igen nagy tömegekben pártolnak át a vörösök a nemzeti csapatokhoz
1937. a nagy gazdasági fellendülés óve lesz, mondják az angol gazdasági ós politikai körök
London, január 14 A spunyol Marokkó főbiztosának meghívására egy angol tisztikllldött ség ma érkezett meg a Vanock hajón Spanyol-Marokkóba, hogy ellenőrizze a friancia vádakat. Az angol tisztiküldöttséget még a kato naiLhg zárt területekre is beengedték, hogy személyesen győződjenek meg a hir valótlanságáról. A t.\'Siti küldöttség megállapítása szerint egyetlen német katona sincs Spanyol-Marokkóban.
London, január 14 Hasonlóképpen végigjárta Spa nyol-Marokkót és környékét a Daily Thelegrap kiküldött munkatársa, aki most számol be lapjában tapasztalatairól- A tudésitó is megerősíti azt a hirt, hogy a Spanyol-Marokkóban lévő állítólagos német csapatok hire nem egyéb, mint rosszindulatú rágalom-
Newyork, január 14 Roger\'s amerikai újságíró, aki több lap megbízásából lfeutaztaegés: Spanyolországot, riportjaiban élénk színekkel festi az o t tapasztaltakat Az újságíró elmondotla, ho«y a spanyol vörösök által meps"á!lt te fületeken a lakosság ál\'andó rettegésben él. Ezeken a terüle cken az élet csaknem elviselhe ellen és az állandó tombolás és pusztüás miatl a spanyol népet évszázadokra visz-szavetették.
Ezzei szemben a Franooék áltál már megszállt területeken rendis,
európai élet uralkodik, szinte alig lehet észrevenni, hogy az ország más részén véres polgárháborúdul-A nemreiiek sorozóirodái nem győzik visszautasítani a lakosság tö-
meges jelentkezését, amelyet az a nagy lelkesedés vált ki, amellyel a spanyol nép a hemieti Spflnyolor. szág ujjáteremőtjét, Franco tábor-noko\' veszi körül-
A vörös katonaság átpártolása fog]a eldönteni a háború sorsát
Madrid, január 14 A nemzetiek hivatalos jelentése szerint a spanyol vörösök átpártolása soha nem lá\'ott tömegekben Indult meg- A háborút ugylátszik az fogja eldön\'epi, hogy a vörös kor mány oldalán küzdő spanyolok, belátva a további harc Céltalanságát, valamennyien átpárlolnak a wem. zetekhez- A szovjet-tisztek bánás<
I módja csak a nem. étiek malmára hajtja a vizet és rövidesen, es ik a nemzetközi seregek fognak a vörösök oldalán harcolni.
Llano tábornok egyébként cáfolja azt a hirt, hogy Spanyol-Marokkóban csapatokat-vont volna össze. Egyelőre elég gondot okoz a vörö sök elleni harc, nemhogy idegen államokkal is harcba kívánjon keveredni, - jelentene ki-
Politikai feltétel nélkül kezdődnek meg a francia-német gazdasági tárgyalások
kel! a megegyezést létrehozni éa csak azután kerülhet sor a politikai megegyezésre, jelenti ki majd Blum miniszterelnök. Ha nem Jön valami bonyodalom...
London, január 14 Angol politikai és gazdasági kö rökben az az általános meggyőző dés. hogy az 1937-es év a fellendülés éve lesz. A kilátások sohasem kecsegtettek annyi eredménnyel, mint az idén - jelentették ki és ha valami nem várt bonyodalom közbe nem jön a gazdasági javulás igen nagy mértéket ölt
Páris, január 14 A francia kormány csütörtökön este államtanácsot tart. A tanács kozáson szóbakerül a Spanyol-Ma-rokkó kérdése, valamint több i^en fon\'os külpoll\'ikai kérdés
Páris, január 14 Blum miniszterelnök január 24-én nagyszabású l>eszédet kíván mondani. E beszédlen jelenti be, hogy megkezdik Néme\'orszá^gal a gazdasági tárgyalásokat, még pedig anélkül, hogy clőző\'eg bármilyen po üti kai feltételt állítanának fel- Először gazdasági és pénzügyi téren
Megindul a francia arany a kisantant-országok felé
Jugoszlávia félmilliárd frankos kdloafin ügyében kezd tárgyalni Franoiaorazággal
Belgrád, január 14 A Jugosz\'ovenszki Kurír párisi jelentése szerint a Blum-kormány, miután a Lengyelországnak nyújtott kölcsön ügyét lebonyolítóit^, a kisantant államai számára is nagy arányú kölcsönöket fog folyósítani. Sorrendben először Csehország, majd Románia és vé^l Délszíávia részesedik a francia kölcsönben. A cseh kormány már megkezdte tárgyalásait a francia kormánnyal a kölcsön ügyében, mig Délszláviaés Románia január-február hónapokban tárgyalják le a kölcsönt. Ezek a kölcsönök a kisantant államainak gazdasági rekonstrukcióját szolgálják, azonban nagy politikai jelen tőfiégük is lesz, - irja a Jugo-
szlovenszki Kurir. \'
A szerb könyoma\'os belgrádi kö rökböl vett értesülései alapján is megerősíti a párisi hirt. Délszláv pénzügyi körökben ugy tudják, hogy Délszlávia már január végén megkezdi tanácskozásait a francia kormánnyal egy ötszázmillió frankos kölcsön felvéle\'e tárgyában. Franciaország a kölcsön nyújtása mellett konvertálná a régi délszláv adosságokat is-
A cseh külpolitika a világ félrevezetésén alapúi
Varsó, január 14 A lengyel cseh viszonyról tanulságos cikket ir most a varsói Ex press Poranny. Megállapítja, hogy
a cseh külpolitika a világ félrevezetésén alapul. Krofta ur időről időre megkísérli, ho/y Csehország és a világ közvéleményét meggyőz ze a lengyel cseh kapcsolatok ja. vulásáról- Prágának azonban tudnia kell, hogy mindaddig, amig « csehországi lengyel kisebbségek el-len folytatott irlóhadjáral meg nem szűnik, nem lehet lcilátás a Lengyelország és Csehország kö ötti viszony javulására. A lengyel kormány ismétel\'en kijelentene, hogy a két ország közötti viszony javulása a cs hek ki ebbségi po\'Ulkájá-tói füg\'4- Ugyláiszik, ezt a csehek nem értik meg mert a legutóbbi időkben tovább üldözték a csehországi lengyel kisebbséget
ló hírek a nagyvilágból
Budapest székesfőváros 1936 évi adózásából az államnak 2,830-000. a fővárosnak 1,030 000 pengővel jutott több, mint az előző esztendőben.
Herc7eg Ferenc előadásából : »A trianoni szerződés ma már megbukott a világ köztudntábun. Ami gya-korlatilag meg fenntartja, az a vis inertiae és a háborús bonyodalmaktól való féle\'em Az igazság útban van, ha ideig-óráig fel is tartóztatják még különböző mcs\'erkedéfcs1!, feltétlenül győzedelmeskedni fog.«
A magyar szállodaipar nagyfokú optimizmusáról tanúskodik, hogy bár az OTI kölcsön kutbu esett, mégis nagy építkezések vannak a láthatáron. 1837-ben 300-zai fog szaporodni a budait! szálló-szobák számára. i
A Magyar Pénzügy legújabb szá-mának cikkéből: »BíwkköröM>enel terjedt hírek szerint az uj bankmérlegek a banküzlet Legtöbb ágában emelkedő forgalomról, a pénz Intézetek tökéinek lassan fokozódó jövedelmezőségéről számolnak majd be.«
Nagykőrösön. 1936-bftn 120.000P-vel több adó folyt be, mint az előző esztendőben.
Az interkontinentális ker.s\' ede\'ml mérleg Európa és Anierika között 1936 első 10 hónapjában je\'entösm emelkedett. Mig 1935 ben ez idő alatt 774, addig 1936-ban 842 millió dollár értékben vásárolt árukat Európa az Egyesült államoktól A fordl\'ott viszonylatban is megélén kült az üzlet az elmúlt évben. 1935 első 10 hónapjában az Egyesült Államok 477 millió dollárért vásá roltak Európától 1936 b:»n ugyanez idő alatt 572 millió dollárért
Magyarországon a személyautók száma 1936-ban 20 százalékkal emelkedett.
. Budapcs\'en 1935-ben 1800, az el. múlt esz endőben pedig 3133 építési engedélyt adtak ki. Utóbbiak közül 629 engedély szólt emele:es épületre
A magyar - bőripar hosszú idei^ stagnált. Pár hónap óta a belföldi szükséglet és a gyárak foglalkoztatása olyan mértékben emelkedett, hogy az általános ipari konjunktúra mére\'eit messze felülhaladja. A kikészített bőrök kivite\'e is m g haladja az előző évit.
A magyar mag-export évek óta fokozódó n ívekedese a jövő gazdasági évre ujabb konjunktúrát igér. *
1935 szep\'ember és októberben 7054 hektoliter 1936 ugyané két hónapjában 1674 hektoliter szeszt
a
zalai közlöny
1937. lanuár 15.
Zalának is jut a kormány épitő munkájának áldásaiból
ZalavármegVe január havi közgyűlése
állítottak elő « magyar mezőgazdasági szeszgyárakban. Exportra elszállítottak 1 l»3ö szeptember és ok tóberbeii 16 737 hektoliter, 1936 hasonló időszakában 19-784 hektó liter szeszt.
A Magyar Pénzügy irja :
A magyar nehézipar uj éve ked. vezóen indult. A malmok rengeteg megrendelost aduik a gépgyáraknak- A mezőgazdasági gépen iránt feltokozott érdeklodes .. »javul a ntezoguzdassági geppiac, sőt valamennyi gép piaca, igy aztán a bosszú pesszimizmus uián utat tőr az optimizmus*
A magyar szónbányák 1936 no vemberlxjn 4 százalékkal több szét net termeltek, mint 193B novemberében ós 36-030 munkást foglal koz-tattak, ami az utolsó 5 év alatt a legmagasabb munkás létszám- A forgalomba került szén is 5 százalékkal több voltv mint az előző év no. vemberében. Az 11)36 első tizenegy . hónapjában termelt szén 5 százalékkal, a forgalomba került szén 67 százalékkal volt több, mint 1935 első tizenegy hónapjában.
Nehéz székelésben szenvedők, különösen akiancK tájddimas veg-béiüajok — mint aranyer, i epedé*, elöeses, polipus, sipo y, szüküiei — teszik az elc.et keíumjiienné, igyanak reggel és este iKgyeü. pohár természetes .Ferenc Józsel" keae-ruviiet. Az uivosok aJ-miják.^
Bécs nevezetes vendégei
Récs, jauuár 14 Az osztrák sajtó egyhangúan u-zl irta- hogy csütörtökön u mai élet két kitűnő vezéregyénisége érkezik az osztrák iövárosWi. Az egyik Ifj. Horthy Miklós, a kormányzó fia, a másik Mer-cio Badoglio, az olasz hős fia, aki fialal feleségével ná^zuton érkezett az osztrák fővárosba. \'
Elfogták a pesterzsébeti aiarcos betörés harmadik telteiét
Budapest, január 14
A postkórhy\'ki csendőrség elfögtu larkas Sándor többszörösen büntetett betörőt, akiről kiderült, hogy a pest: erzsébeti álarcos betörésnek egyik tet-tese volt. Letartóztatták. A betörés másik két tettesét, a Fésű és Gersli álne-veken ismert betörők szanélyéb«n már szintén elfogták.
Repülő-Öngyilkosság
Köln, január 14 A Bécs-Düsseldorf között kőzfoke-dő repülőgépből kiugrott Kruft NValter U7 éves német fiatalember. A szeien-csétlen embernek összeroncsolt holttestét Köln közelében u liieibn talál-ták meg.
Zalaegerszeg, január 14 Zalavármegye kisgyülcse most tartotta január havi rendes ülését vitéz gróf Teleki Béla főispán el-nökletevel Hiszekegy után a iö-ispán, az ezévi elsj ülés alkalmából, meleg szavakkal üdvözölte a tagokat. Rámutatott
■ külpolitikai helyzetre, a fegyverkezési lázra, a világnév zeti harcok rombolására, melyek közepette a magyar revíziós gondolái erö;eljesribben kapott s^áiny-ra, bár ugyanekkor az u lód államok is szigorúbban sújtják a kisebbso-geket- Nem tudni, mit hoz a jő. vendö, azonban bizonyos, hogy u súlyos helyzet nagy komolyságra^ fokozott önfegyelmezésre int. Megköveteli a heiyaet, hogy komoly munkával, egymással szemben megbecsüléssel haladjunk uz egy cél: hazánk boldogulása felé- Bízik ul>-ban, hggy a kormány alkotmányos, szociális szellemű céljai megvalór sulhaimik, hiszi, hogy
az épitő munka áldásaiból Zalának is jut. Kéri ehhez a munkához a kisgyür lós tagjainak támogatósát- (Nagy éljenzés.)
A tárgysorozaton sok városi, községi és személyi ügy szerepelt. Nagykanizsa város minden határozatát jóváhagyták, köztük a kisfizetésű tisztviselők ka. rácsonyi segélyét, az arcképes iga. 2olványok áiváilalását és azt a ha-tározatot, hogy egy városi kétszo-
Érdekejs javaslat került hétfőn Vasvármegye kiSgyülése elé- A javaslat arról szólt, hogy induljon meg végié egy erőteljesebb mozgalom u 20 éve idegenben nyugvó magyar költő, Gyóni Géza hamvainak hazaszállítása érdekében. E mozgalomban a törvényhatóságoknak keli jó példával elöljárni, -mondta a javaslat és Vasvármegye kisgyültse egyhangúan meg is sza. vaztu, hogy egyezer pengővel járul hozzá a hazaszállítás költségeihez. Egyben kimondta a vusi kisgyűlés azt is, hogy hasonló határozatig). zatalra kéri fel az összes törvény-hatóságokat.
örömmel halljuk Vasvármegye megmozdulását, mert Gyóni Géza hazafias lírája is a háború ulfeU nagy hatást elért, mély gondolatokban l)övelkedő költészete megér demU ezt. Vasvármegye elindította a gondolutot ós hisszük, hogy n törvényhatóságok nem térnek kí a felszólítás elöl és belátják, hogy Gyóni
bás lakást p. Horváth Athanáz részére rendelkezésre bocsátanak, hogy abban az állástalan ifjúság számára otthont rendezzen be. A kórház írnoki állása átszervezhető. Marton Ferenc állatbeszerzesi se gély címén 80 pengőt kap. Nagykanizsának a Hirdető Irodával köpött elsó Nzerz/idését hagyta jóvá a kisgyűlés, a 70 éves Torna Egylet pedig 500 pengő segélyt kap.
Keszthely a villanyáram diját 6 fillérről 4 fillérre szállította le.
A zalaegerszegi kórházi alkalmazottak megkapják karácsonyi segélyüket, de az alispán javaslatára adni kell az apácátuiak is, hogy a kápolnaalaprii lordithassák.
A bánokwentgyörgyi körállatorvosi körzetnek 960 pengő segélyt szavaztak meg- Felsörajk hősi emlékműre 3300, Alsópáhok tűzoltó-fecskendőre 2700 pangót szavazott meg- A határoza.okat jóváhagy Iák.
1 argysorozaton kívül Kovács Sebestyén Miklós szóvátette a traohoma-ügyet. Kérte az alispánt és a kir. tisztiorvost, adjanak tiszta képet a helyzetről, mert a fantáziákat erősen foglalkoztatják a terjedő hirek. Dr. Kontra László kimerítő felviíágOf-siiá&a, Pehm József, Thussy Gábor hozzászólása ytán feliratot határoztak a belügyminiszterhez, melyben a tényleges helyzetet nyonuv tékosan feliárják és megfelelő1 intéz. kedes&\\et kérnek.
A ioispán kijelentette, hogy készséggel eljár személyesen is a felinat értelmében. ,
Gézának, a magyar költönek ma. gyar. földben kell nyugodnia.
Zalavármegye mindig nobilis volt és ez az ősi magyar föld és annak népe megbecsüli nagyjait. Helikon földjének most is meg kell hoznia az áldozatot és elsőnek állni a szomszéd Vasyármegye indítványa mellé hasonló határozattal. Hisszük, hogy Zalavármegye ügyeit intézők belátják e nemes megmozdulás fon tosságát és erkölcsi jelentőségét és szívvel-lélekkel csatlakoznak a mozgalomhoz. így remény van arra, hogy Gyóni Géza is haza kerül a sokszor megénekelt és oly nagyon szeretett magyar földre.
Naptár i Január 15. péntek. |Rom. kat. Remete P. Protestáns Lóránt. Izraelita Sebat hó 8.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „l-\'ekete Sas" gyógyszertár éa a klskanlwal gyógyszertár.
Gőifilrdő nyitva reggel ö órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egóez nap nőknek).
Ugasebb, legmélyebb mfivéaek fllmvéltoiata. Ai atnonyok auxonya, aki fél 8n-magétól éa logyőit a aajét sxivétt
FÉLELEM
(LA PBUK) (ANGST)
Rendezte:
W. Tourjansky.
A löMeropoltben:
Gaby Marlay Charles Variéi Georges Rigaud
A Szerdal Társaság III. vita-délutánja
Széchenyi és Kossuth
Harmadik vita.délutánját tartotta Idei ciklusában az Irodalmi és Művészeti Kór Szerdai Táraság... A téma ezúttal a magyarság két nagyjának, Széchenyinek és Kossuthntk történelmi portréja és eszme-világuk öröksége volt. Kelemen Ferenc, a Kör társelnöke, szabadelőadásban vonta meg a párhuzamot a két magyar óriás kő-. zőtt. Mint ahogyan a legjobb szobrász bánik az anyaggal, ugy elevenítette meg az előadó Széchenyi és Kossuth alakját öt negyedórába süriteit, nagy, mégis teljesen plasztikus efővel ható vonalakkal. Szembo állította a két történelmi nagyságot a származás, születés, atavisztikus erők, életkörülmények, lelki alkat, politikai meggyőződés, szerelem és általában mindama motívumok síkján, amelyek őket pályájuk ivén magasba lendítették. Az előadás annyira érdekes volt, hogy pillanatra sem eresztette el a hallgató-ság figyelmét. Utána általános, egyben őszinte volt a megállapítás, hogy Ke-lemen Ferenc, akit régóta ismerünk a pódiumról, eddigi ilynemű munkásságára valóban !r koronát telte feí, nem csak széleskörű tárgyismeretével, az óriási témának frappánsan nagyszerű tömörítésével, a párhuzam éles logikájával, hanem a szabadelöadásnftk előadói szépségével is. Annyira szép és érdekes volt az előadás, hogy senki nem is sajnálta az előfeljaladotl idő miatt a vita* elmaradását. A Szerdal Társaság igy is egyik legértékesebb kulturelöadással ajándékozta meg az Irodalmi és Művészeti Kör idei muu-katervét.
— Saját érdekében és őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopiteln Butorárahái Oul inübulor-kUl-lltását megtekinti, vételkényszer nélkül.
Zala is segítsen hazahozni Gyóni Géza porait!
Január M-i Téli vásár taiiliijiiil
1937. |anu4r 15.
ZALAI KÖZLÖNY
8
SZMÓLEtl TÓM, a császár lakája
nyolcvanegy esztendővel a vállán, ezernyi emlékkel a mattjában, beszél Ferencz Józsefről\\ akit tizenhét esztendei udvari szolgálata alatt egyetlen egyszer látott csak szivből kacagni
Besztercebánya (Copyright
Az uton, amelyik Breznóbánya fe le vezet, jobb oldalon, egy korcsma mellett áll egy földszintes ház. Az udvara gödrös, a falakról lehullott a vakolat. Négy csirke kapargál a szemétdomb körül Egy öieg kulya békésen tekint az érkezőre, az egyik lakásban kicsattanó arcú fiatal lány énekel ós amikor kapunyitásra megszólal a csöngő, öreg ember, gallér nélküli Ingben és kabát nélkül jön mosolyogva elénk.
Herr Szmólen? szólítom meg az öreget, mire az kék kö é nyében megtörli a kezét, fürgs s.e meivel pis\'ogva rám tekint és meg Ismer nyomban.
Huszonhárom esztendővel ezjelött i irtam róla riportot, akiben Szmólei Antal nyugalmazott császári cs kl rályi főlakáj, Ferencz József elsj komornyikja elös/ör éle ében adóit in tervjut.
Botrány az udvari operett-hős körül
...A neve valamikor fogalom volt. Parlamenti viharok dúltak körülötte, a Budai Színkörben zsúfolt házak előtt egy egész nyáron át játszották azt az operettet, amelyet Guthl Soma irt és amelynek .Szmólen Tóni* volt a olme. A darabmiatt annliira megharagudott Ferencz Jó zsef, hogy abban az évben egyetlen pesti színházban sem bérelt páholyt az udvar. Katonatisztnek nem volt
Átmegyünk a szomszédos korcsmába, leülünk az egyik asztal mellé, Szmólen Tóni sört iszik és lassan beszélni kezd.
A »régiek« közül egyedül én maradtam itt hírmondónak. Fe rencz Józset udvarából talán már nem él senki. Panr, Bolfrnss, Mon-tenuovo herceg, Fürst Rudolf Llech tenteln, az első főudvarmester, Schiessl, a kabinetiroda főnöke, Kcrzl doktor, a császár orvosa, az udvari plébános, mind mind elmen tek már és nem élűnk, csak ketten : a .nagyságos asszony « Schratt Ka. talin és én.
Elmeséli: hogyan került udvari szolgálatba
Besztercebányán született, a ház. amelyikben lakik, az apja háza volt. Az apja 1835-ben vásárolta meg a házat, amiben lakik, öt katonának adták, a kaposvári negyvennégye, seknél szolgált. Azután bezupált és
Megkérdezem tőle : - Volt barátja a felségnek ? Kihörpinti a második |>ohár söréi és eztán feleli : .
szabad l*ete»nie a lábát Krecsányi Kálmán színházába. Az udvar egy héttel előbb hagyta el a budai vár palo\'át Hosszú időkön át az udvar talpnyalóit |>oHtlkal érte\'emben is Szmólen Tóninak hívták. El lenzéki lapok vezércikkek fölé irtáty ezt a nevet.
Amikor húszegynéhány év\\el ez. előtt meglátogattam öt BeszUercebá nyán, Szmólen Tóni még hatalmis szál, fess ember volt. Emlékszem : ebédre felrakta kabátjába a m-\'dáliáit Is. Pon\'osan tizenkét darab vnn belőle Most: o\'t porosodnak \' egy fo\'ografia rámája alatt. Szmólen Tóni is összetört. Bajuszt • növesz. tett és szakállt. Es belepte a dér a haiát is. Nyolcvanegy esztendő?,d?
I l)ot nélkül jár és szemüveg\' még nem volt fürgón pisláko\'ó s emeln-Minden mozdulatában l«nnb van az udvar levegője. Udvarias <"s fi. gyelmes : a kopott kabát c\'s a gallér nélküli Ing mögött is érezni kell azt a tizenhét esztendőt, amelyet Szmólen Tóni a B irgban, Schönnl brunnl«jji, az ischll Kaiser-víllában és a hadgyakorlatok >csás/.ár sá\'.rá*-ban töltött el a legfelső hadúr mellett... |
A gazdájáról ha beszél, remhasz nál sohasem más kifejezést, csak »a felség * S/obája telis\'ele van régi fo\'ografiákkal, megsárgult tajték szipkákkal, amikben virzshiájál szívta egykoron ötvenkét millió ember ura, a monarkia uralkodója, a felség... »
Szaloniki mellé, Plevlebe kerü\'t. Itt már [egyvennester volt. Egys er egy mellhártyagyulladás után Balatonfüredre küldték és a parkban parkban megtalálta Vaszary Kolos breváriumát. Bala onfüreden nyaralt akkor Stefánia főhercegnő is, Rudolf özvegye. Egyszer azt ál modta Szmólen Tóni, hogy három szögle\'es kalapban áll egy fényes parkete\'.n és magas botot tart a kezében. Tisztek, csillogó egyenruhában, fényesre pucolt gondokkal defillroznak el mellette és szalutálnak neki. Másnap elment Stefánia udvarmesteréhez, Bel\'.egarde grófhoz és jelentkezett udvati szo\'gá-latra Yaszary Ko\'os pix>:ezsálta. Bellegarde gróf Bécsbe iendclte és azon a napon, amikor oda éi)ke?ett, - 18!>3 tavaszán véletlenül meg üresedett egy lakáj helye az udvarnál. Igy került ő S\'.efánia helyetl Ferencz Józsei mellé-
Nem. Ferenc* Józssíf mi.idenki számára, a trónörökösnek ép|ien. ugy, mint az unokáinak csak a csá szár volt. Azok a legendák, hogy
baráti viszonyban volt például Pal-merrel, a Lfinderbank igazgatójá-val, vagy hogy esténként kedélyes tarokkpártikra fogadta barátait, -> mesék- Az egyetlen ember, aki megengedte magánnk azt, hogy vicceket meséljen neki, Fcjérváry Géza báró volt. Emlékszem, hogy a tatai hadgyakorlaton Esterházy grófkns. télyában Fcjérváry vicém hatalmasakat kacagott. De ewhkivül soha sem láttam nevetni öt. Mosolyodni néha, de szivből kacagni szolu\'ála tom tizenhét esztendeje alatt csak egyszer.
— A politikusokat éppen olyan szolpáknal; tar otta, mint például engem. Adrássy Gyulát szeretto de Wekerlének sohrs-m locsájiotta meg a polnári házagság törvénybe Iktatását. Töbls\'ör előfordult, hogy Wokerle kivörösödve jött ki a do\'-gOzószobájáMl <*b annyira iz-nifott
volt, hogy mta\'a\'t én n hát* mö»ött tartottam a kabátját, a kezével kétszer tévesztette el a kabátujját. Kossuth Ferencnél sokkal többre be-csülte az apját ís a politikusok a számára nem jelentették azt a ko molyságot, amit álta\'ában a vi\'áq hitt Én szerettem Kossulh Fcren cet, mert valahányszor audiencián jeleni nvg, mindig arany dukátot nyomott a markomba, Apponyi Alberttel nem szimpatizált. Magam se tudom, hogy miért, de történelmi tény, hogy éle\'ében egvet\'en rászór sem nyujto\'t kezet neki Altalá ban : a minisztereknek cs;\'k akkor nyujtott kezet, ha azok bucsu-audiencián jelentek meg nála, kö-zülök pedig JWdrássy Gyu\'án klviH csak Kossuth Ferencet ültette le, ezt is azért, mert közölték vele. hogy Kossuth Ferenc köszvényes-Es nrs\'l tovább.
Tizenhét esztendeig voltam nála, de mAg hozzám se S\'ólt sohn pgy szót sem- Ha néha rám nézett és azt mondta: »ma srén Időnk lesz.* ez már etry hallatlanul nagy kitüntetés volt. Egyszer egy csekélység miatt megnehezít rám és akkor két évig egy szóval sem tün. re\'ett ki. Volt egy másik cse\'cm, ki csis\'\'g, de el kell mondanom meri ebl>ől meg lehet Ismerni a karakterét. B-idán voltunk. Én s ervlroz-tam az esti dinernél. Valamelyik buta s-olga rosszul tette fel a ki tüntetéselmet a frakkomra. Énwm vettem észre. A hadiékitményes medáliám nem az e\'ső h"lven 16-gott, holott ennek ez a helye. Amikor odaál\'ok a felség meüé az ezüst tállal, amiben a sültet szervíroztam, észrevettem, hogy szúrós
- A hazugságot utálta (s annak, akit hazugságon ért, nem bocsájtotl meg soha. Ragaszkodott a formaságokhoz ís a spanyol etikettől >ohasem tért el. Még olyan ragaszkodó emberével szemlen sem, "mint amilyen Kerzl doktor\' volt, a házi orvosa. Kerzlt egyszer udvari tanácsossá akarták kineveztetni. Ferencz József nem irta alá a dek rétumot, mert szerinte nem lehel
Táncruháink szépek és nagyon olcsók.
Schütz.
szemekkel néz rám- Először az arcomra, aztán a mellemre- A villa és a kés egy pillanatra megálltak a kezében, idegen ezt észre se vette volna. A tekin\'etét a mellemről le se vette- £n, amikor kimentem a teremből, idegesen álltam a tükör elé, a verejték csurgott rólam. Persze rögtön észrevettem, hogy a kitüntetések sorrendjében van a baj. Ledobtamla frakkot és egy pillanat alatt elrendeztem a medáliákat. Amikor aztán újra bekerültem, megint rám nézett a felség. De most már mosolyogva és jóságosan eny-nyit mondott: ✓
- Jól van, Tóni...
- Ez volt a számomra n legnagyobb kitüntetés.
az udvar tanácsosa egy olyan ember, aki még ha hántásából kifolyóan is - idegen emberek testének olyan részét fogja meg, amely - hogy ugy mondjam nem udvarképes... Bécsről cs Bécs minden pletykájáról informálva volt és jie-dig a .nagyságos asszony* utján. Schratt Katalin mindent elmeséli neki, ami Bécsben történt. Tőlünk nem kérdezett soha semmit és azok
A hercegprímás elveszett breviáriumának köszönhette állását a császár lakája
Politikusok negllzsében
Miért nem lehetett a háziorvos udvari tanácsos
1937. minden újdonsága
selymek, szövetek, szőrmék, B/l FI C TUII C ffl MA FI
vásznak, étkészletek KIKjUlNtK MUK
káprázatos választékban imvatAruhAzabmi.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 15.
Mig a kereskedő táncol,
a betörő dolgozik
Sorozatos betörések egy falusi báli éjszakán
az udvari alkalmazottak, akik rabl& meséket mondanak a »császárral folytatott meghitt beszélgetések ről,« bizony lódítanak. Az igaz, hogy velünk szemben is udvarias volt, minden szolgálatinkat mindig megköszönte, de a házi dolpokon kivül, ha utasítást kaptunk, akkor ezt sohasem ő adta, h\'.inem b kabinetiroda. Ha például Schratt asz szonyhoz, a hletzlngi villába levelet kellett elvinnünk, akkor még ha a levél a felség Írása is volt mindig a kabinetiroda adta át a küld$-ményt és a választ Is a kabinetiroda főnöke, Schiessl kegyelmes ur adta a felség kezeibe-.. ►
Arról, hogy miért hagyta el az udvari szolgálatot, nem akar nyilatkozni. Ennyit mond csak :
Volt egy ember az udvarnál, aki haragudott rám és én beadtam nyugdíjaztatásom iránti kérelmemet. Háromszor vizsgáltak felül, mind a háromszor egészségesnek ta. láltak, de a végén mégis elfogad ált a kérvényt.
Megkérdezem :
- És mit mondott a búcsúnál a felség ?
Csodálkozva mondja :
- A búcsúnál ? Hát csak nem gondolja, hogy én is búcsúzni voltam a legfelsőbb hadúrnál. Hogyan jönne ehhez egy szólója ?
Havi kétszázhúsz csehkoronn nyugdijából, nyo\'evanegv esztendő vei a vállán él a császár szolgája n br szteroebányal apai házban. Az összeomlás óta nem volt Bécsben. Nem Is kerül oda többé. Minek ? Az a világ, amelyet tizenhét esztendeig szolgált, már régen nincs m> Egyedül ő maradt itt hírmondónak belőle...
Padi Jób
Hideg!
Prognózis: Mérsékelt keleti, délkeleti szél, néhány helyen kisebb havazás. több helyen, különösen nyugaton és északon, köd A hideg tovább tart.
A somogymegv\'Ci Andocs községben táncmulatság volt, amelyen megjelent Szijj Istvárt kereskedő is a feleségével. Két gyermeküket otthonhagylák, nagy-anyjuk vigyázott rájuk.,Araikor a házaspár éjféj/íítán a mulatságból hazafelé tartott, az üzlet ajtaja tárva-nyitva volt, de az üzletben nem volt senki. Szijj átvizsgálta üzletét és megállapV tolta, hogy távolléte alatt az országút melletti üzlet ajtaját kifeszítették, a belső ajtót betörték, az üzlet pénztárát a szomszéd kertjébe átcipclték, ahol feltörték és kifosztották, ezenkívül dohányneműt is zsákmányoltak.
Egy órával később ujabb betörési fedeztek fel a községben. Fias Mihály
blcf;
Csütörtök
BUDAPEST 1,
37 Borászati tanfolyam. — 17.30 A KózPonti Papnevelde Intézet énekkara. — 18.15 Héry László csevegése — 18.40 A rádió szalonzenekara. — 10.15 Alapi Nándor előadóestje. — 20.10 Zenekari jazz-hangverseny. — 22 Hírek, időjárásjelcntós. - 22.30 Dr. Horváth Henrik magyar költők nétnel
gazda ablakáról a zsalukat leszodték, az ablak vasrácsát cmclőruddal ki-feszileilék és így hatoltak be az ablakon át a lakásba, ott felforgattak minden szekrényt és a benne levő ruhaneműt és ugyancsak többszáz pengői zsákmányolva, az ott talált hat tál kocsonyából alaposan megvacsoráztak és odább álltak.
Minden valószínűség szerint a kél betörést egy társaság követte cl, akik az éjszaka folyamán a községben más helyeken is próbáltak szerencsét, de ugylátszik ott megzavarhatták őket.
A csendőrség megkereste a zalai csendőrőrsöket is a nyomozás^ bevezetésére.
fordításait adja elő. — 22.45 Az opera-házi zeuekar. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST II.
17 Jónás Károly előadása. — 18.40 Angol nyelvoktatás. — 19.15 A rádió szalonzenekara. — 20.05 Hanglemezek. — 21.20 Ilirck.
Becs.
17.30 Wagner bariton ClaudiuS-da-lokat ad elő. — 19.30 Szórakoztató zene. — 20.45 Lemezek. — 21.05 Hangjáték. — 22.20 Brahms: Es-dur zongora, hegedű és vadászkürthármas. — 22.55 Könnyű bécsi zene.
Ez én voltam. F.s volt a sétáló apró hölgyek közölt egy feketeszemű, szőke, hajú leány, aki\' rámnevetett és leejtett egy ibolyái előttem. Az Ibolya felvettem, bevágtam Qulnlus Horatius Flaccus EplstoláÜKi, préselje le ez a klasszikus.
— Hogy hívják ezt a kislányt?
— Gréte.
— Milyen Gréte?
— Sírom Gréte.
Most eszembe jutott a levél, amelyei az anyám küldölt s amely ott heveri az utazóládámban. Frau Witwe Strom, akihez természetesen nOm mentem el. Minden tisztelet mellett, amit Jó édes. anyám óhajtásával szemben éreztem, nem sejtet (cm valami nagy mulatságot e látogatás mögött. Egy özvegy, akinek ötven üveg áfonyája van és jóba van az édesanyámmal. Frau Witwe Strom.
— Ki az apja ennek a kislánynak?
— Nincs apja. Meghalt. Az édes-anyjával éf.
Másnap olt voltam Slroméknáf. A kislány fogadott. Megmutatta az emlékkönyvét, a seiyCmbogaraít és vihogott. Jelentéktelen kis bog-ár volt ez a Sírom Gréte.
— Mindjárt jön a mamára. Ismeri?*
— Nem, Még nem láttam soha.
Ebben a pillanatban belépett Sírom-
né. A schöne Jelfa.
Magas, karcsú jelenség voTt. A szemében szomorúság és romantika. A hangja halk és fátyolozott. Akkoriban
Hofher-Schrantz- -Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavágók, Répavágók, Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Telefon: 130.
Péntek
BUDAPEST I.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Az influenza vagy náthaláz. (Felolvasás.) \'— 12.05-13.30 Cigányzene. — Közben 12.30 Hirek. — 13-15 Időjelzés, időjárásjelentés. - 13.40-14.20 B. Kenéz Lily zongorázik. — 14.40 Hirek, árak. — 16.15 Diákfélóra
— 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Kárpáti Aurél elbeszélése. — 17.30 Novotny—Kubiesek harmonika.kettőse.
— 17.50 Virágh László előadása. — 18.15 A rádió szalonzenekara. — 19.10 Sportközlomények. — 19.30 Az Operaház előadása. .Varázsfuvola.. Dalmű
~2\'felvonásban. — Az I. fclv. után kb. 20.30 Hirek. — Az előadás után kb. 22.45 Időjárásjelentés. — 22.50 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
■bt\'DApi-sT n.
18 Gyorsirótanfolyam. — 19.10 A rádió szalonzenekara. — 19.30 Gáspár-né Dávid Margit divattörténetl cseve-gése. — 20 Hanglemezek. — 21.15 Hirek. — 21.35 Setét György szalonötösének műsora.
BÉCS.
12 Könnyű zene. — 14 Lorcnz tenor. — 16.05 Szimfonikus lemezek.
17.30 Hangverseny. — 19.30 A 15. gyalogezred zenekara. — 20.55 Rádió-zenekar. — 22.35 Szimfonikusok.
már én olvastam néhány Pauí Bour-get-rcgényi és olvastam Maupassant • Notra Coeur»-jái. Asszonyok lebeglek a fantáziámban, kissé őszes, h»lkszavu asszonyok, IJerblay Fülöp asszonya, meg Lise Fleuron, meg a Croix-Mort grófnék... Ami titokzatosságot, rej. telmes szépséget e regényalakokból kihámoztam. azzal már az első pillanatban felruháztam a schöne Jellát, aki halkan beszélt és szomorúan Be-zett rám.
Láttak-e önök már egy fehér márványból faragott, közepén nyfiolt könyvet, amelyen ugyancsak fehér márványból egy rózsa van kifaragva? Bégi olasz sablon-lcvélnyomtatónjk használják.
Ez volt a schöne jclla élete. Nyitott fehér márványkönyv, a közepén fehér rózsa, fin csak tudom. Mert én alaposan megfigyeltem. Hogy cft\'ünt, semmivé vált menetté * ifís, feketeszemű, szőkehaju Gréte.
Es ő tudta. Volt egy lekinlete, mély szelíd, szomorú tekintete, ma is IN csillog bennem. Ez a tekintet megmondott mindent. Mert most már tudom, liogy én tetszettem1 özvegy Slromnénak, ennek a fehérhajú, szép, magas, feketccsipkés selyembe bugyo-Iáit asszonynak, tetszettem 6a, a Rleine Farkas, az ugrifüles kis maturáns. Most már tudom, mert emlékeimben fölföltámad ma is ez a tekintet. F.s hallgattam, amikor játszotta az öreg, vé-
Városi Mozgó. CsQiörtökön és pénteken! E#y tisztességes asszony problémája I
FÉLELEM
Stelan Zwelg, a világhírű Iró filmje. Remek kieérA műsor I AktuAlie híradók I
Előadások kezdete hétkóznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A héikflznapl 5 órai elóadás lllléres.
Dle schöne lella
Irta: Farkú Imre
Slromné magas és igen elegáns asz-szony volt. Iglón, Lőcsén, az egész Szepcsségben csak ugy hívták:
— Die schöne Jclia.
Az édesanyámmal Bárlfán ismerkedett meg. Nagyon jó barátságban vol tak. Megtanította az anyámat, hogy kell áfonya-bcfőt|e( rőzni. Az anyára haza és hozott egy üveggel. Ez "volt az első áfonya-befőlt Debrecenben. Családunk és Ismerőseink körében sok szó cselt róla.
Araikor a debreceni főghainázium tekintetes Uinári karának az volt a jámbor óhajtása, hogy a nyolcadik főgimnáziumi osztályra nézve keressek tudományos működésem számára meg. folclöbb teret. az iglói főgimnáziumra esett a választás. ahol már ifjabb éveímlycn előfordultam1, ezúttal főleg azért, mert a latin professzor ur, bol-dogabh emlékezetű Guhr Márton, hajlandó volt koszjlra és kvártélyba elvállalni. Az apám, aki érthető ellenszenvvel viselkedett a latin profCsszo rok iránt, elégedetlen mosolygott a bajusza alatt.
— No. ez a szegény tanár se tudja, mire vállalkozott 1
Denique elindultam Iglóra. Az édes-anyámtól pirosszegélyes tarisznyáim elemózsiát kaptam, egy könyvet, Vas
Gereben: -Nagy idők, nagy eml»eiek» cimü müvét és egy levelet. A címzése így szólt: Frau Witwe Strom.
— Látogasd meg fiam a jcllát. Na. gyon derék, kedves asszony, hasznodra lehet, ötven üveg áfonyát főzött be tavaly.
Igló!
A diákok nótáztak a felvégen. .Ar-valányhaj a süvegem bokrétája,. ■ Gyászfátyollal van az égl>olt köröskörül beszegve.. Ezek a nóták járták akkor. Meg az, hogy: <Nc sírjatok Zipszer.lányok, visszajönnek a diákok — valahá vagy soha.*
A 7.i|>szcr-lányoknak eszük ágálnin sem volt sirni. Inkább kacagták. Össze, fogództak hárman-négy. n. ugy jártak az utcán, ugy hallgatták a nótázó diá. kokat. Puffos ujjaik remegtek a szél. ben, szőke hajfonataikban széles masni, Fönt, ahol az utca keskenyedik, ott ültek a .Tantik., akik elfeledték, hogy valamikor ők is igy figyeltek a diáknóta szavára és piszmogtak:
— Die Ircne Wachtdeutsch.
— Die Pozcwitz.
— Die Margit Langsch...!
Rs azután:
— Die Sludcntcn. Die Sludenten.
Csakhamar én 1s ott nótáztam a
többi Studenttcl. Tercelni tudtam. Ez ritkaságszámba ment. igen megbecsül-tek. Ennek a tudományomnak köszön, heltem, hogy a lányok is észrevették.
— Dcr kleinc Farkas.
1937. január 15
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 16.
Felsőkereskedelmit végzettek bálja 9 órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOQE) operett olőad&sa és táncmulatsága az Iparoskörben tél 9 kor. január 17.
Llceális előadás a városházán 6 kor dr. Vértesi Frigyes.
Zrínyi műsoros táncestélyo a Kath Legényegyletben.
A HONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid), január 23.
Evang. Nőegylet műsoros eslélye az Ipnros-ízéKházban.
NTK táncestély a Koronában fél 9 órakor, jannár 24.
Llceális előadás a városházán 6 kor Magas MlhAly. Január 31.
Lloeális előadás a városházán 6-kor dr. Hotfmann János. Fabruár 2.
Llceális előadás a városházán 6 kor P Clrfusz Viktorin. Február 6.
Szanatórlum-plknlk az Iparoskörbon. Febrnár 7.
Llceális előadás a váresházán S kor dr Krátky István
Iparosdalárda műsoros teája 5 órakor Iparoskör nagytermében. Február 14.
Lieeális előadás a vároiháián 8 kor Kévay József. Február 21.
Llceális előadás a városházán fi kor dr. üárdonyl Lajos. Február 21.
Lieeális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos. Március 7.
Lieeális előadás a városházán 6 kor Szudey Géza. Március 14.
Lieeális előadás a városházán 6 kor dr. Halász Pál. Március 21
Lioeális előadás a városházán G kor Flschel Lajos.
*) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
2AhAI IHMLftNY
— (Változások a rendőrségen)
Dr, Gánthay Béla fogalmazó-gyakornok, akit a belügyminiszter a budapesti főkapitányságtól Nagykanizsára áthelyezett, elfoglalta uj állomáshelyéi. — Hácz Gyula rendőrfogai ma zó átvette a közigazgatási osztály vezetését. — Tegnap este a Centrállran vett bucsut " Sopronba áthelyezett Berta Lajos rcndőrfogalmazótóí a teljes rendőrtisztikar, a detektiv-testület és a kapitányság tisztviselői. Krasz-nay Pál tan^-sos, a kapitányság vezetője megható szavakbon vett búcsút Berta Lajostól, aki meghatva mondott köszönetet a szívélyes és meleg ünneplésért.
— (Dr. Vértesi Frigyes llceális előadása)
Írsz vasárnap délután 0 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör idei előadás-sorozatának egyik kimagasló eseménye, Az előadás chne: Kapitalizmus éi kommunizmus. Diszes keretet ad a pécsi tendég-ekiadónuk a Városi Zeneiskola tanáraiB.ik hangverseny-műsora. (:)
— Leltároiáanál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusítjuk. BchUtz.
— (Meg akart halni a bejárónő)
Nagy riadalmat okozott tegnap éj szaka a Bajza-utca 20. szára alatt egy öngyilkossági kísérlet, amit Molnár Mária 31 éves bejárónő követett el. .Molnár Mária kerített egy zsilett-pengéi és azzal felvágta balkarján az ereit, de a házbeliek idejéu észrevették és értesítették a mentőket. Molnár Máriát beszállították a kórházba. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. Az ok állítólag szerelem.
- (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn dólutáu 0-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
A Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetsége
szombaton üG-án este 0 órai kezdettel tartja hagyományos diákbálját a Kaszinó összes termeiben, melyre a Szövetség tagjait és azok barátait ezúton hivja meg a rendezőség. A zenét " kitűnő határőr-zenekar és Torma \'J\'óni cigányz<n-kara szolgáltatja. Műsor ugyan nem lesz, de nagy meglc|>c-lésről gondoskodik a leleményes rendezőség. Belépődíj 1 pengő, külön meghívókat nem bocsátolt ki a Szövetség. __\'(:)
(A m. kir. Hadilevéltár)
karácsonykor adta ki a régi magyar hadtörténetiéi foglalkozó iratanyagából készült kiadványsorozat 2. füzetét, még pedig Báróczi Sándornak, a magyar testörirók egyik kiváló tagjának nnplószcrü feljegyzéseit. Ez a napló rendkivül érdekes részieteket és J^|e-netekel közöl a régi hires Mária Terézia-korabeli magyar gárda életéből, az udvari szolgálat közben előfordult sokszor derűs, humoros események, ről, a nemesi testőrök bécsi életéből és végül felsorolja azúrokban az években a gárdánál szolgálók nevelt és személyi adatait. Ara 2 pengő; n rendelhető a m. kir. Hadilevéltár kiadóhivatalában (Budapest, I. Bécsi kapu-tér 4., IV. emelet). — (Anyakönyvi hírek) * Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született, 7 fiu és 3 leány Csutorás Gyula kocsifényező és Mof-nár Magdelnának rk. fia, Sneff József földműves és Balogh Annának rk. fia, Dávidovicx Ferenc földműves és Anek Máriának rk. fiu. Arnóczi József napszámos és Szerdahelyi Juliannának rk, leánya, Staud János napszámos és Horváth Rozáliának rk. fia. dr. Szól-lősi Pál ügyvéd és NVelsz Madoinának izr. fiu. Kottán Ferenc kocsis és Török Máriának rk. leánya, Fejes Ferenc kovács segéd és Horváth Stefániának rk. fia, Varga József uradalmi cseléd és Kövess Gizellának rk. fia. Házasságon kívül született i leánygyermek. — Ha-
konyhangu zorigorán a -Für Eüse.-t, meg az «Amour et printemps.-t, ott ültem a cseresznyefabutorok, meg a makartcsokrok között, amikor halkan elmondta a <Bányász halálá>-t. Vatcr Glück auf Vafer Glück jmf Stcig nur her nieder...
Figyeltem vasárnapiként, amint a luteránus templomban ift első padban komolyan hallgatta a prédikációi. Néha odavillant rám a szetne meg-hüten, kedvesen, mindig egyformán. Ebben a tekintetben tisztaság volt. nemes érdeklő«lés. semmi több. Es ez a tekintet lobbant föl", midőn utoljára kezet Csókoltam neki.
— Üdvözlöm az édesanyját.
Egy pillanatra mintha o,(hagyta volna brilliánskóvek fényében fürdő t átlátszó kezét, az én barna, a nyújtótól, korláttól feltörött diákmarkom bon. Álmodtam taían?
Apró futó emlék. Fehér márvány-rózsa, fehér nyitott inárványlajHm.
Nemrégiben történt. A szerkesztőségi szolga már harmadszor nyitott be, "kockáztatva azt, hogy valamit " fejéhez vágok.
— A hölgy türelmetlenkedik.
Felütöttem a fejemet a levéllialom
mögül.
— Várjon.
— Ez olyan, hogy nem vár.
— Hát jöjjön be.
Kis, kacér kalap, bois de rose-koszr
tűm, amely váratlanul befejeződik jóval a lérd fölött. Egy rellkül. arany, meg gyöngyház, egy éles piros vonal, élénk. l»oU)ii(l párisi rouge. Megcsap 0 Worth: .Dans la nuit» álható illata. Két fius láb... furcsa boíond ctonos, hányiveti ez a kN jószág. Ismerős kedves szemek.
^ N*e!íi ismer?
— Nem.
— Nézze meg a szememeT. Azl mondják, ctfész olyan, min: a nagymamáé. Sokat emlitetlc. ha oK.isUmk magáról.
Kacagott.
— -Valér Glück aufl
— A Strom Jellal
— Az az én nagymamám. Cdvózli magát.
— Hogy lehel azt
— Ne vágjon olyan mcg\'/ej>*tt ábrá zatot. nál a mama, akit Strom Gréto nok hívtak, férjhez meni és t\'n meg születtem. Ezt csak érti?
— A schöne Jella unokája I
— Csak azt ne mondja: jaj, hogy telik az idő. Unalmas, hogy maguk nfind ezt mondják. J\'elefjen Rikább arra: hogy tetszem-e magának?
Kacéran megfordult.
— Miért kíváncsi rá?
— Mert ez a dologlioz tartozik. Ugy lőttem magához, mint a családunk régi barátjához.
— Parancsoljon.
— Nizzábsm ugyanis megismerkedtem egy lyoni gyárossal. Selyemben dolgozik a linó. Sok selyemben. Jelen
volt, amikor a Casino Munlcipnl-ban elnyertem egy braziliuitól százezer frankói. Másnap már igy szólt: Yvette, legyen a feleségem.
— Maga Yvelte?
— Nem. Aliz a nevem. Pálfalvi Aliz. De künn Yvetto vagyok Miért ne?
— Kérem ...
— Szóval: a gyáros megkért.
— Gratulálok.
— Még nem fogadtam el. Mert — éppen ezért jöttem magához. En nem akarok hozzámenni, ftreg és kövér. Színésznő sz rc\'nék lenni. Cnnnes-bun első dijat nyertem u ehufleslon-vcif-senyén, r.nekclni nem tudok, de hát az, ugy-e, nem is kell?
• Belenyúlt u retikülbe. kivelt egy pl. ros ruhadarabol ós csókolozott vele,
— Írjon nekem egy szerepet.
— Majd meglátom.
Kacéran elköszönt tőlem. A karperecei kegyetlenül csörögtek. Hátul meg rövidebb volt a szoknyája, mint elöl. e
Magam maradtam u szerkesztőségi szobában, amelybe Pálfalvi AHz-Yvctte utján napokra beköltözött a bódító francia virágok szaga.
Es eltűnődtem.
Micsoda bolond világnak, micsoda tragikus világégésnek kellett Jönni, hogy igy fessen a harmadik generáció... Hogy ez a nyakigláb, rouge és puderorgiát ülő, nyegle, kis összevissza nőcske legyen a fehérhajú, szo-moruszemü, tiszták!ka Jeliának az unokája I
lálozás volt 10 esetben: ózv. Papp Lászlóné Kerkal Veronika rk. 88 éves, ózv. Spilhoffer Mátyásné Konrád Juliánná rk. 83 éves. Arok János virosi •sordás rk. 63 éves, Scliiffer Péter kereskedő rk. 47 éves Neuslnger Ferenc szabó ineslcr ág. h. ev. 47 íves, Szóllősi Gábor Izr. 2 napos, Grafl Er-zsébet rk. 9 hónapos. Balázs József bérkocsis rk. 70 éves. Bécsi Jánosné Deák Bozilia rk. 39 éves, Tamás Ig-nScné Kolfarics Anna rk. 61 éves. — HAzas&ágot kötött 5 pár: Kuzina József kőműves tanonc rk. és Bácz Anna rk., Mészáros Károly cipész segéd rk. és Odor Mária rk.. Magyar József vasúti fékező rk. és Bátori Etelka rk., Kovács Ferenc ács segéd rk. és Andri Margit rk.. Szokol János földműves rk. te Szolár Erzsébet rk.
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc Józaeí" keserűvíz réges-régóta bevált kitűnő hatású háiiszer. Az oivosok ajánlják.
— (Szerencsétlenség a gázblztos pince építésénél)
A tűzoltóság Kaposvárott gáz- és bombabiztos pincét építtet. Ennél a munkánál az inségmunkások között dolgozott Kovács József és Horváth Imre. A két ember ebédelni akart és felhuzatták mugukat. Amikor a caüle felért, u biztosító kapocs kiugrott és a kél munkás a 15-16 nwter mélybe zuhant. A mentők a lüzollók segítségével kihúzták a két szerencsétlen emberi. Mindkettő állapota rendkívül súlyos, kihallgatni még nom lehetett őket. A rendőrség nniginditotbi a nyomozást, hogy kit terhel a felelőssé
— Női téli- éa gyermek-kabálftkat most leltári árakon vásárolhat SchUtznél.
— (A delejes .Leo" szelleme)
Leo szelleme ugylátszik ismét működik, vagy legalább is jó «falazó* egy eltűnéshez. Farkus Gábor kaposvári fűszeres bejelentette, hogy tanonca, W\'altcr l,ajos vasárnap eltűnt. A fiu azl mondta, liogy szüleihez megy, édesanyja azonban a következő szövegű levelet kapta: .Érzem, hogy elhomályosul az agyam lassan-Uss^p érzem, hogy a dcieje* Leo hatalmübu kerültem, érzem, hogy elkárhozom, Imádkozzon érlim bocsásson ezért meg.. A levelet beszofcáltatták a i«ud-őrségre, ahol most erélyes nyomozást indítottak a rejtélyes eltűnés ügyében.
— Menyaa.soayok Ideálja a SekBU-vássea I
— A magyar ui(családok fesitógyára
Önnek is rendelkezésére áll. Közv*t-lenül « gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyasztónak sziufeyanju szöveteit angoio> gyártási módon elkészítve. Nem fog cvjlódni. Évekre szóló megtakarítást éi el. Még n*u kér)e megtekintésre a --jo ve mániák költség, és köteSezetuégmcules beküldését. Trunklmlin "oszlógyár és Buhíitfyár Rt. Budapest XL, l.enka-ut 117-
OfcsónÁsjct oáfiamczu>M szcrakozhalik
« ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 74
APRÓHIRDETÉSEK
IS wilg *0 miéi. mlndrn tovébbl lió 4 llllér.
Falhlváal Akik 1917. |unlui hónap-ban a 48. yvalogexrednél Oörci elótt a 9. •aiiadnál vt\'lem egvütt voltak <i tudmk arról, hogy légnyomást kaptam, elmüket velem tuuaiiik. Fodor Imre Nagykanlzaa. Arany János-utca II. 93
. Egy p«M0«*rt kar4kp*r«, autót, konybaberen jexé»t, varrógépet, rádiót, órát, Thermoat, fényképe«őg<pet, Irattiikát, festményt, izönyeget, limboree-jegyet, rM»lkUr-kéu.!ctct nyerhet a kaposvári katholikui egyházközség sorsjegyén. A sora-Jegyek I pengőért Szabó Antal gportflzle-
Szép, ízléses nyakkendők nagy vá-Uaatékban P I 50 ért Kiufmann Manónál.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUI Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1606/1936.
Tárgy : A volt hadikórhiil lebontott barakkok beton alíp Iának kitermelése.
MMíii
A volt Hadtiórház területén beton alapok kitermelésére nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ai ajánlatokat a fel\'élek-kben megadott dmirnel I. évi januai hó 20-án dili 12 óráig a polgármesteri hivatal Iktatóját* kell benyújtani.
A kilráil müveirt hétköznapokon d. e 10—12 óra IrCiöti a v. mérnöki hivatalban megtekinthető ét beszerezhető.
Nagykanizsa, la37. |anuár 13.
Polgármester.
I\' minAségQ férfiing 2 gallérral . . 6.—
■port éa galléros ing.....4.—
Férfi szines alsónadrág . . 1.40
Prinia kfipav
alsónadrág 1.96
Kemény és félkemény gallér .... -.88
Bélalt bftrkaaatyd 5.50
Férfi Isalap . . . 6.—
Szép pijamák olcsó árban
Brónyai Divatház
Horthy Miklós-ut ».
Göring miniszterelnök az olasz királynál és Mussolininál
Róma, UjAuár 14 | Göring po\'.oíz jnlitfsztei elnök csütörtökön délölőft Viktor Emánuel olasz királynál jelent meg kihall gatáson. Ugyanaki or a királynénál Göringné tett látogatást. A szívélyes és hosszas kihallgatás után Göring a Palazzo Veneziába hajta\'ott és Mussolininál tett baráti látogntisl. A délelőtt látogatás során mégnem1-
Hagy »élaa*t4kban érkeztek márkái porceltánok ét kristály üvegáruk Stern Ovegkereakedésébe. 4 <37
Cleliel délihegy legjobb részén 4400 dib jobb ta lókból álló saől6 pincével, jó préa. »tp kassáié é. gyümölcsössel és a géisssxigctl érdiben 2 nőid öreg erdő eladó. Czlnkl Pál KerUlőpuszta Újudvar. 81
kerültek szóba a tanácskozási kérdések.
Göring a délelőtt folyamán meg kos:oruzta a névtelen katona sírját, majd a német követségre ment. ahol villásreggelin vett részt. ttf. olasz nép, Amerre Göring elhaladt, mindenütt nagy tömegben gyűlt össze és telkesen megéljenezte.
Darányi miniszterelnök kihallgatásai
Budapest, január 14 Darányi Kálmán miniszterelnök csütörtökön délelőtt Niki Alfréd rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert fogadta kihallgatáson, aki gazdasági és külkereskedelmi előterjesztéseket tett a miniszterelnöknek. Utána \'Keresztes-
Fischer Lajos, a kormányzó katonai irodájának főnöke, majd az uj ro-mániái nagykövet jelent meg kihallgatáson Darányinál- A továb-\' biakban Ernszt Sándort, majd Szendy Károlyt fogadta a miniszterelnök kihallgatáson.
Nincs náthalázjárvány Magyarországon
Budapest, január Johnnn Béla dr. belügyi államtitkár, nál csütörtökön délelőtt fontos értekezlet voh. Az értekezleten résztvettek n főváros és Pestmegye összes tisztiorvosai. több egyctoml tanár és a köz-igazítás néhány magasabb tisztviselője. Az értekezleten az influenza járvány kénlését vitatták meg és annak végén Johann államtitkár a következőket mondotta:
— Sem Budapesten, som az ország más részén nincs náthaláz-Járvány. A mai értekezleten egyetemlegesen megállapítottuk ezt, de véglegesen határozatot mondani arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosítsunk az esetleges szűkség idején, még egyelőre nem tudok nyilatkozni. Remélőm azonban, hogy egy-két napon belül abban n Vielyzetbcn leszek, hogy erről a kérdésről is tájékoztathatom a nagyközönséget.

Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon,
A Zalai Közlöny meg akar|a könnyíteni előfizetőim k a nyelvtanulást és ezért megá\'lapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njclvtanárnövei, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanKlyain nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanitás heti két órával hat hónapig iart,
havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtést biztosítják mr. Walter Rlpman-nak, a londoni egyetem fo„ netlka_ tanárának eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeivtanárnönél (Jírzsébet-téér 18 II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel kcU mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetést nyugtáját, vagy a Za\'ai Közlöny szerkesztőségének igazolá sál
Si-, RódiK Korcsolya
nagy választékban.
Sl-kzintnlzás, javítás, viziszkolás
Szabó Antal
sportüzletében.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek éa gummik
filléres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékparflzlelében Fő-ut5.
SL
Hivatalos másolat
a 951/1937. számú Iklalmányról.
Zalavármegye alispán a. 35413/ni. 1936. Tárgy: A ccmpészet megakadályozása. Főszolgabíró, Po\'gár-meiter Uinak Székhelyén. A mlnd-.óbban elharapódzó csempészel az államnak kimondhatatlan károkat okozván, felhívom, hogy a hatósága területén lev^ lal\'->«4got a szokásos módon lfly|a lel a csempészet-tói való tartózkodásra a ligvrlr.iez-lesse óket a csempészés súlyos következményeire Zalaegerszeg, 1937. január 4-én. Bödy a. k. alispán.
Másolat hiteléül: Madarász s. k. ai v. kiadó.
inirtiilüiililtl iiiüiti vállalat
MENETRENDJE
érvénye* 1936. október 1-tOI.

VaiuUllomáiia eruébet-lérrc
441 M
530 )H IIH 13 OS 13 *0 1 » a « 3
13 88 16 25 17 40 I 8 08 I 8 50 21 55 23 05 23 35 l* 3 N e m « « N l/t « >
1 aten,el ..seneái-end
l.l-.jt.il nd. a ,5 M.|jk.,li,iiAi i.4. 14 OC NigykHiliiiri M. 8 05 UUdyér* tfk. 15-10
1
ALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
kb-MŐMI wéaárobtaht
Nyom. • U|, H.f.a.^,1 tulailnr, u "-— —p\'j-ll y||-l. iimiaáláitaii lll,>i
(Pililáa iutow. MU1 1 tnl).)
77. Évfolyam 12. szám
Nagykanliw, 1937. január 16 szombat
Ara 12 «»•
ZALAI KÖZLÖNY
I III II11. éa 1
Peteké u«keuti: Barbarlts Lajos
ElóUirtM In:
m M.. « P_f4 49 Ufc. é. kI.d4ilT.ulI Mfifca. m «
Felrobbant az utcai pukkanó „gyutacs-gyár" a kanizsai Kis-sörházban
A gyártásban segédkező kanizsai liatalasszony kezét összeroncsolta a robbanás - Két pesti fiatalember gyártotta és árusította a durranó galacsinokat — Izgalmas üldözés közben kerékpáros rendőr fogla el a menekülő gyutacsgyártót
Érdekes bünüggyel foglalkozik a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálya.
Két nappal ezelőtt Szombathely felőí Nagykanizsára érkezeti két fiatalember, az egyik Temesváry Jó. zsef villanyszerelő, a másik Jakab Béla laboráns, mind a kettő budapesti lakos, akik azzal foglalkoznak, hogy úgynevezett »pukkunó galacsinokat* gyártanak és azokat személyesen áruba Ixxjsájtják az or-szág különböző vidékein. Most Dunántúlon varinak üzleti körúton Ugy tudjuk, ho;íy ezeknek a g-alAcsi noknak az árusítása és terjesztése engedélyhez van kötve és Nagykanizsán már több árusító eüen eljárás is folyt, mert a fiatalok, akik előszeretettel vásárolják ezeket a galacsinokat, az utca közönségét annyit Ijesztgetik, hogy a kanizsai ka pltányság több Ízben leintette azokat, akik ezeknek az árustásával foglalkoztak. Ugylátszik azonban, hogy mindamellett keresett cikk 1<\' bet, mert a két budapesti fiutahml ber óriási mennyiségien gyár.\'otta és adta el őket.
Temesváry és Jakab Na^kanl
zsán a Kissörházban szállt meg ós itt is készitctlék árucikkükei 6os srétböl, vörös foszforl>ól és egyéb vegyi anyagokkal, amelyeket\'állítólag mindennapi forgalomban is lehet kapni.
Temesváryéknak olyan jól mehetett az üzlet, hogy női munkaerő után láttak, aki nekik az előállítás ban segilsen. Sikerült is ehhez egy Mándi Györgyné nevü fiatulasz-szonyt szerezniük, akivel ezután hár másban hozzáláttak a keresett cikk előállításához. Tegnap délután azután történt, hogy munka közbeni a fiatalasszony kezei alatt felrobbant az anyag és annyira megsértette b\'l kezét, hogy összeroncsolta az ujjait. A vegyi szerek felrobbanása érthetően nagy pánikot okozott a csendes kis szobál>an. Dr. Gocfa Li. pót városi tisztifCorvos nyújtotta a fiatalasszonynak az első segélyt, majd az egyik fiatalember bevitte a kórházba, ahol a sebészeti osztályon ápolás alá vették.
Mikor Temesváry látta, ml tör-I tént, összepakkoltn az összes Bze-reit, kész cikkeit és azt táskájába I csomagolva, elillant. Időköztea
azonban már jelentették az esetet a kapitányságnak, ahonnan c;ndőrt küldtek ki a kettő kézrekpritésére. Temesváry futva menekült cselekményük következményei elől a vá-ros hhtárába. Egy Sel>ők nevü kereskedőnek feltűnt a menekülő ember és elfogta. Az sirva kérte, hogy engedje el. Időközben a rendőr, aki kerékpáron üldözte elérte a Víztorony mellett és beszállította a ka pitányságra, ahol időközben társát. Jakab Bélái is előállították- A náluk talált szereket lefoglalták, ugyancsak nudista illusztrációkat, amiket náluk találtak.
Krasznay Pál rendőrtanácsos píH tekén détefótt maga elé vezettette mind a két fiatalembert és bemutalátatta magának a robl>antó galacsit nok előállítási módját. Mivel gon datlanságból okozott súlyos tesll sértésről van szó, a kapitányság bün ügyi osztálya őrizetbe vette mind a kettőt és ügyükben folytalja a n\\o ] ntozást.
További sorsuk felelt még a délután folyamán határoznak.
A francia kormány tanácskozásai döntik el9 hogy meddig tart még a spanyol háború
Sorra lázadnak fel a spanyol börtönökben a fegyencek és megszállják a fegyházakat — 1800 francia katona esett el a spanyol háborúban — A római tárgyalások eredményétől függ Göring párisi látogatása
Madrid, január 15 A nemzeti csapa.ok repülőgépre! a csütörtöki nap folyamán ismét bon* bázták a vörös kikö:öket. Sok Ion* bát szórtak Malagára, Armériára. Kartagénára, Valenciára. Barcelonára, Bilbaora. Santanderra és több más kikötőre
Madridból a lakosság menekülí$ szerűen nagyobb tömegben indult meg és a vörös biztos parancsára a Madridtól északra fekvő községek kiürítését is megkezdték. Az egyik Ilyen
menekülő vonat Okana kö zelében Ismeretlen okból kisiklott, az utasok közül 34-en életüket vesztették.
A vörösök által megszállott terű leien néhány börtönlen
fegyenclázadás
történt. Az élelmiszer biztost meg-gyilkoltak és a fel\'ázadt fegyencek megszállták az egész börtönt. A
gyilkosok és fegyencek egy nagy ró-sze megszökött. Az anarchista sajtó ezzel kapcsolatban óva inti a vörös kormányt a szökött feg^oooek el fogatásától, ami további lázadásra vezetne-
Szalonikl, január 15 A legutóbbi spanyolországi har-ookban, mint most megállapították. 1800 francia ka\'ona vesz ette életé-;. Spanyo\'országban - mint megbiz ható helyről jelentik - rövidesen összetűzésre kerül a sor azanarcho szindikalista Barcelona és a kommunista Valencia között. A klrob bánás minden pillatf-itban várható. Barcelonában ugyanis valenciai kormány elleni összeesküvést lepleztek le. Az összeesküvők Rietót és a Baszk ionáré néven ismert kommt> nisia vezetőket el akarták lenni láb alól. Rietóra különösen azért hara-gusznak, mert mindenben és azonnal követi Rosenberg szovjetmegbi zoti parancsait-
Páris, január 16 A francia sajtó nagy fontosságot tulajdonit a francia kormány ta nácskozásatnak, amelyek, mint meretes, a spanyol ügyben a sem\'a legesség kérdése körül forognak. Politikai körökben egyhangú a vélemény, hogy
e tanácskozásokon dől el a spanyol háború Időtartama. Szóba került Göring párisi látogatása is, de ennek időpontját nem tűzték ki, mert a látogatás Göring és Mussolim tárgyalásainak eredményétől függ Rómában azt mondják, hogy Göring látogatása magánjellegű, de bevallják, hogy Göring miniszterelnök Cianovai ;S M s o i nivel a spanyol helyzetet tárgyalta meg.
Mint jelentik, a római tárgyalások során megállapították, hogy Olaszország és Németország elhatározta, hogy megakadályozza az önkéntesek ós hadi-
anyag további küldését Spanyolországba.
Ezzel kapcsolatban a lapok azt jelentik, hogy ilyen körülmények között meg van a remény arra, hogy Francoék ujabb támadásokkal kiűzik Spanyo\'országból a bolsevl-kieket, kivéve termés;elcsen Katalániát. i
ló hírek a nagyvilágból
A magyar behozatal értéko 1936-ban 43a/> millió pengő volt, előző évben 402.3 millió. A magyar kivitel 1936-ban 509 millió, 1035-ben 45U5 millió. A magyar külkereskedelmi mérleg tehát 1935-ben 49.2 millió pengővel, 1936-ban pedig 75.5 millió pengővel aktív.
A magyar vajkivitel az 1930. év folyamán 419 vagon volt. ami 1929 óta rekordot jelftnt.

A Magyar Közgazdaság legújabb számának becslése szerint a magyarországi nagybankok 19315. évi nyeresége mintegy 20 százalékkai" haladja meg a tavalyit,
*
A 22 |K>ngŐ6 buza-árral a magyar piac mintegy másfél, pengővel tiílha-ladla a buza világpiaci árait. Jó lür ez a gazdák részére.
Az IBUSz kimutatása szerint a 10 napnál hosszabb időt Budapesten töltőn külföldiek száma 1936-ban az előző évvel szemben 37.6 százalékkal emelkedett. Az ellátásos IBUSz-jegyfüze-tek forgalma az előző évhez kójMJst több mint kétszeres.
A Máv jegyeinek külföldi eladásában az 1931). esztendő 16 százalék emelést hozott.

Az Kconomist szerint 1923-tól 1936.ig Angliában 17.6 százalékkal emelkedett az ipari foglalkoztatás. A fejlődő iparágak 42.8 százalékkai \'több munkást foglalkoztatnak. (Ebben a többlet 1 hu benne van a hanyatló iparágak 20.5 százalékos munkáslétszám-veszte, sége is.)
Pécsett a magánépitkezések fellendülése következtében a munkanélküliség lényegesen csőkkent.
Vasvámiegyében majdnem mindenütt 100 százalékon fölül volt 1936-ban "z adóbefizetés.
A Rékésmegyci Közlöny részletes statisztikával igazolja, hogy lassú javulás állapítható meg a IxSkéscsabai telekkönyv muhévi adataiból..
Fejér vármegye területén 1936-lwn a kivetett adő-összegek 109 százalékát fi-zeték be az év folyamán. Az összesített hátralékokból is csak 3.21 százalék maradt befizetetlen.
A németországi Wirtschaft und Sta-tistik írja egyebek közt a következőket: «A gazdasági helyzet általános fejlődése Magyarországon volt a legkedvezőbb. Az ipari fellendülés igen jel-
76 zalai közlöny
1937. január 15.
lemzően jutott érvényre, az árak emelkedtek, jelentős magángazdasági befektetések indultak meg és különösen jól- fejlődött a kivitel. ... Az ipari élet fejlődése Magyarországon különösen .számottevő. Í\'.t. ipar tennelésc az év első Kilenc hónapjában 18 százalékkal haladta meg a megelőző esztendő iparj termelésének értékél. A munkanélküliség rohamosan apadt, ugy hogy augusztusban már csak annyi munkanélküli volt. mint 1929-ben. A textiliparban foglalkoztatott munkások száma 10 százalékkal magasabb, mint egy esztendővel előbb. A vasérctermclés Yohamos méretekben emelkedett és meghaladta a válságelötli évek termelésének mértékét is. Az építkezési iparok számára bőven volt munkaalkalom, különösen Budapesten voltak jelentős Ajitkezések. ezek során igen sok gyár-épitkezés is. A papíripar terén uj vállalkozásokat hívtak életre..
A noháról
beszélnek érdekeltek és szakértők
A mai minlsztertanáos
Budapest, január 15 A kormány ma délelőtt miniszterta nácsot tartott, amelyen Bárczy államtitkár beszámolt néhai Gömbös Gyula miniszterelnök temetésének költségei/-ről. A minisztertanács köszönettel vette tudomásul, hogy Gömbös müncheni temetésének kiadásait a német kormány visöll. A minisztertanács ezután tanácskozol! az uzsorabiróság hatásköréről, valamint egyéb szőnyegre kerülő ügy.kröl. A képviselőház mun-kaprogramjának megállapítására csak a jövő heti minisztertanácson kerül sor. A mai tanácskozáson ntn határoztak még a főpolgármesteri állás, valamint « sajtőfőnökség Ik\'IöIléséről. I \' Budapest, január 15
A szokásos vadászatok az állami birtokokon a mai nappal vették kezdetüket Mezőhegyesen, amelyen a kormányzó, a kormány tagjai, a diplomáciai testület és a közélet kitűnőségei vesznek részt.
A Szentatya állapota
Vatikánváros, január 15 A Vatikánvárosban és Rómában egyaránt nagy örömet keltett a hir, hogy a nagybeteg pápa állap*), tában a javulás folytatódik és a Szentatya az ágyat elhagyhatljaf. Különleges gumikerekes karosszéket kapott, mely hordozható ágyhoz hjíi-fionlii s ezt a szobájával szomszédos nagyszalonban gördítik át a fogai dások idejére. Az Osservatore Ro-mano arról is tud, hogy a pá|>a legközelebb újból megkezdi a zarándokok fogadását.
A fürdőkádban gyilkolták meg a tröszt Igazgatójának feleségét
Newyork, január 15 Itt a rendöiség ujabb fürdőkádas gyilkosság ügyében nyomoz. Frank Case, a newyorki szálloda-tröszt egyik igazgatója feleségét a fürdő kádban holtan találta. A házaspár egy év előtt lépett házasságra. Az asszony kezében egy fekete hajcso mól találtak, görcsösen szorítva. Ktsóbb egy vériéi átitatott briós, csesz, nadrágra bukkantak. Az eset óriási feltűnjsl keltett. Több, mint ezer detektív és rendőr nyomoz a titokzatos gyilkosság kideritésén.
Változatlanul időszerű kérdése a zalai vidékeknek a noha-ügy. Gazdákat, iparosokat, kereskedőket állandóim foglalkoztatja. A Zalai Közlöny idevágó cikkeit élénk ér deklödéssel kisérték. Az alábbiakban a közhangulat tükreképpen meg szólalnak a leginkább érdekeltek :
A termelők
Itl ülnek körben előttem hatan magyarok. Törpebirtokos, kislario-kos valamennyi, ugy harminctól ötvenötös évjáratig, pödrött bokszokkal, okos szemekkel. Mikt>r elmondtam, mit akarok, szép tiszta-homloku magyar kezd le a szót:
- Mi ragaszkodunk a oohatermesztéshez, mert az sokkal jövedelmezőbb, mint a nemesszölö termeszr tése- Erre vagyunk berendezkedve s az áttérés anyagi erőnket meghaladja. Mi teljesen meg vagyunk elégedve a nohával és annak szabadforgalma által elért bevételekkeit A noha jó termő, nem kényes, olcsó a gondozása- Pár éve szőlőm egy részét nemesítettem- Nem terem rajta aemmi. Ha nincs noha, nincs bor ! Nemes szőlőre rengeteg kiadás van éven út es a végén nem terem. Egy területen 80 hekót noha termeit, nemesítés után 7 hektó bor lett ugyanott. Ket éve 160 P-t kap-tam a noháért, adómiit könnyen kifizettem s még maradt is valami-Az idén nem is tudom, mi lesz. Akinek a jugoszláviai horvátok nem vették meg borát, annak mind megvan s nem tudom, mit csuiái vele, mási nem tehet, mint niegjssza. Nekünk az a kívánságunk, hogy nz idei borpárlat-jendeieiet helyezzék hatályon kívül s nohánkat a szeszfőzők forgalmi áron megvehessek.
Fiatal ember meggyőződéssel magyarázza az alábbiakut: „
- Vidékünk talaja nem alkalmas nemesszölö alá- Ez agyagos, kötött, sárgás föld. csak a noha birja ezt a talajt. AzoniMvül a nyirkos időjárás, ködös klima különösen nagyon árt a nemes szőlőnek. Ezek a dolgok alapjában lehetetlenné teszik a nemes szőlők termesztését.
Másik közbeszóló :
- A nohának nagyobb a maiigán-foka, mint az ezen a vidéken termett nemesboroké, akárhogyan számítjuk tehát, a noha többet jövedelmez, mert a szeszfőzőnek a maiigán a fontos, a magasabb fokért többet fizet.
Akinek nincs nohája, ezt mondja :
- Kevés szőlőm van, az mind nemes. Egy pár noha töke van még közte, de az idén azt is ki fo gom vágni. A bort csak magamnak termesztem s bort akarok inni, nem spirituszt. Bár tagadhatatlan, hogy nagyobb mennyiségben a mult években a nohát előnyösebben lehetett értékesíteni, mint a nemesbort
így beszélnek, véleményük egy-
öntetű : bólintanak egymás sza vára.
A szeszfőző
A borpárlat rendelet következtében a környéken 12 szeszfőző szün tette be működését. Rengeteg pénzl von el ez a vidék gazdasági for. galmából- Hiszen 15132 33-ban, mikor a gazdák a nohát felajánlották adófizetésié, az összevásárolt bonok fejében csak mi 80 000 pengőt fizettünk be Le tényén adóba. Ez a nemzeti vagyontétel az idéti elvész. Igazuk van a gazdáknak, az egyiknek pL 1 hold földjén (nemesszölö je van) 200 liter bora termett aa idén. Kívánságunk: Kötelezzék a Szeszértékesitő R-T-t, hogy a no hából főzött szeszt átvegye, igy ki. alakul Ismét a rendes gazdasági for-galma a vidéknek.
Az okleveles
gazda
Kitűnő szakember <s alaposan is meri a vidék viszonyait. Vélemé. nye igy foglalható össze :
- Az 1936-os esztendő kivétel, mert a nemesszölök a kedvezőtlen időjárás következtében tényleg al> normisan keveset termettek. Azonban 1936-ben a nemesszőlők is termeitek ugyanannyit, mint a noha. Igxiz, hogy a köd és nedves ség árt a luemesszölönek, de a letenyei szőlők legnagyobbrészt köd-memes területen varrnak- Az n«m áll, hogy a talaj nem telel meg ne-messzőiő alá. Hiszen ez a vidék régen is kitűnő borlermö hely volt, amikor még nem ismerték a nohát. Kb- 20 éve, hogy az első nohákat telepilelték. Fontos nemzeti érdek, hogy a noha kiiruwsék, mert élvezete tönkreteszi a következő gene-rációt s ennek jelei kezdenek mu. tatkoznj. A balkán már előttünk jár ezen a téren, Jugoszláviában uj nohát nem szabad telepiig b n jrfé-giek kicserélésére 10 évet adtak. A nohából főzött sztsz minősége is gyengébb-
Ezek a beszélgetések megvilágítják a helyzetet. A magunk részéről összefoglalhatjuk a véleményeket : A nohát ki kell irtani, mert káros az élvezete s értéktelen szőlőfajta. Azonban a mostani rendelkezések nem eléggé megfelelőek, mert megfojtják egy vidék gazdasági életét s fokozottabban szoktatják a népet noha élvezetére. Valami mást kéne kitalálni 1
Páldy Róbert
Naptár > Január 16. szombat Rom. kat. Marcell p. Protestáns Gusztáv. Izrael. Sebat hó 4.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Belua gyógyszertár éa a klskanlzsal gyógyszertár.
Gönfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Emelkedett az Iparosok száma Nagykanhsán
Számok a nagykanizsai Ipartestület mult évi életéből
Az elmúlt esztendő ipari szempontból nem volt kedvező, mégis a lajstromozott ipartestületi tagok száma örvendetesen gyarapodott. Az 1935 év 913 iparosával Bzömben 1937 január elsején a kanizsai legális iparosság száma 1023. Volt ugyan már ennél is magasabb a kanizsai iparostábor létszáma, de a "agy gazdasági válság vérvesztesége után ez <az emelkedés is kedvezőnek mondható- A létszámemelkedésben rcfize van a kontárellenör-nek is, aki több hónapos qiüködése alatt számos jogosulatlan íparüzőt a kihágási bíróság elé vuló állítás és egyéb szankciók utján kényszeritett arra, hogy iparjogositványi kérjenek és ezzel részesei legyenek a közteherviselésnek. És mégis : 1935-ben 125 uj iparigazolványt váltottak, 1986-ban csak 110 nyert uj jogosítványt, ami abban leli magyarázatát, hogy az uj ipartörvény értelmében az ipartestületi di. jakat a kérvény benyújtásakor kell befizetni. 1935-ben megszűnt ipar összesen 41 volt,\' 1936-ban 53. Tanoncszerződést .kötöttek 1985-ben 222, mig 1936-ban 241 esetben. 1936-ben 134 tanonc szabadult fel, 1936-ban 146. < |
Félelem
S le fan Zw-oig hasonló cimü novellájából készült ez a film. Problémája rendkívül érdekes. A híres úgyvéd feleségét egy rivierai csók emléke üldözi. Nemcsak a férfi ostromolja, hanem annak volt barátnéja is állandóan zsarolja. A félelem megnémítja az asszonyt, nem meri bevallani férjének ártatlan kalandját s már kétségbeesésében a halál gondolatával foglalkozik. amikor megtudja, hogy-a zsaroló nő, a férj megbízottja, aki így szerette volna vallomásra bírni feleségét.
E rendkívül érdekes problémát, az asszony és az ember\'lelkiállapotát festi ez a film. < Cselekménye* alig van s ez okozza, hogy a film, nem\' filmszerű, amit csak fokoz a számuukru érthetetlen sok francia beszéd. Hiányzik a filmből az örvény t<*wpója, bár tagadhatatlan, hogy Tourjánszky kitűnő rendező. Most is nagyszerű jeleneteket ad, szép fotók vannak a fűmben, ezek azonban nem annyira beszédesek, hogy a problémát megértenénk. A szereplők kitűnőek. A férj és feleség arca külön tanulmányt igényel, az érzések olyan széles skáláján játszanak. Mindent egybevetve az érdekes filmből a férjek és feleségek sokat tanulhatnak. A műsort egy kedves trükkfilm és híradók egészítik ki.
Január H-ig
vasar
1937. január 16.
ZALAI KÖZLÖNY
8
Féloldalt húdésbcn fekvő bete
fjeknek igen nagy megkönnyebbü-éit szerez reggelenként egy kis pohár természetes .Ferenc József keserűvíz azért, mert anélkül, hogy a betegeknek a legcsekéiyebj mértékben is erőlködnie kellene, a teleket alaposan kitisztítja és az egé6z anyagcseréi előmozdítja. Az orvosok ajánlják.
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 16.
Felsőkereskedelmit végzettek bálja 9 órakor a Kaszinóban
Vasutasok (VOOE) operett előadása és táncmulatsága az Iparoskörben fél 9-kor.
Január 17.
Uoeális előadás a városházán 6-kor dr. Vértesi Frigyes.
Zrínyi műsoros táncestélyo a Kath Legényegyletben.
A MONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Ney Dávid).
Január 23.
Evang. Nőegylet műsoros cstélye az Iparos-székházban.
NTR táncestély a Koronában fél 9 órakor.
Január 24.
Liccális előadás a városházán 6-kor Magas Mihály.
Január 31.
Liccális előadás a városházán 6-kor dr. Hotlmann János.
F«braár 2.
Liccális előadás a városházáu 6-kor P. Clrfusz Vlktorin.
Február 6.
Szanatórlum-plknlk az Iparoskörben.
Baross-toa a Koronában.
Február 7.
Liccális előadás a városházán 6-kor dr Krátky István
Iparosdalárda műsoros teája 5 órakor Iparoskör nagytermében.
Február 14.
Liccális előadás a városházán 6 kor Révay József.
Február 21\'.
Liccális előadás a városházán 6-kor dr. Gárdonyi Lajos.
Február 28.
Llceális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos.
■áretns 7.
Liccális előadás a városházán 6-kor Szudey Géza.
Március 14.
Liocális előadás a városházán 6-kor dr. Halász Pál.
Március 21.
Llceális előadás a városházán 6-kor Flschel Lajos.
•) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
— Tekintse meg a Kopsteln Hutor-áruház állandó butorklállltását ízléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
A szepetneki választási botrány a biróság előtt
Elitélték a község ehő virilistáját — Az evangelikus pap bűnösségét is megállapította a biróság, de a büntetés alól felmentette, mert jogos felháborodásában követett el becsületsértést
December 3-án Szépeinek közságban elöljáróság-választásra ült ösz-sze a képviselőtestület vitéz Csele Antal dr. szolgabíró einökle\'.e alatt. A jelölés során Seregély István evangélikus lelkész arra kérte az elnököt, hogy a 3 je\'ölt helyett 4 el jelöljön. Mikor Seregély indítványa elhangzott, felugrott székéről Bognár József képviselőtestületi tag, a község első virilistája és állítólag ezt kiáltotta :
- Ez a békétlenkedő l>eszél, megint lázit, nem mi közénk való. menjen a templomba !
Seregély erre odament a s olga. bíróhoz és kérte : ne engedje meg, hogy olyan ember mondja öt békebontónak, aki maga békebontáséri be volt zárva. Seregély itt Bognárnak egy 37 esztendő előtti ü;jyé. re célzott. Bognár indulatosan felugrott erre és sjlyosan sértő kije-, lentéseket tett a púpra. A közgyűlés izgatott hangulatában az elhangzott kijelentéseket s^ószerint nem igen lehelett megállapítani. Tény, hogy Seregély fel jelente! to Bognárt, az viszont Seregélyt. Ebben az ügyben volt már egy tárgyalás, akkor a járásbíróság tanuk kihallgatását rendelje el, köztük dr. vitéz Csete Antal szolgabiróét. Tegnap volt eb ben az ügyben a folytatólagos tár gyalás dr. Cséry Géza büntetőblró előtt. Elsőnek dr. vitéz Csete Antal járási szolgabírót hallgatták ki-
Dr- vitéz Csele bejelentene hogy felhatalmazást k^rt az alispántól, hogy Seregély István ev- lelkés ■ ellen megtehesse a feljelentést rá galmazás miatt. Egyébként tci;ese.> elfogulatlan vele szemben. Yal\'omá-sában elmondotta, hogy Bognár Jó zsef ilyen formát mondott:
- A pap ne beszéljen, az menjen a templomba !
Mire Seregély visszafelelt. Börtön vagy fegyház vagy ilyesmi volj
a szavában, de a pon\'os kifejezésre a tanú már nem emlékszik. A hangulat nagyon izzó volt, ugy hogy később felfüggesztette a gyűlést
Dr. Cséry bíró : Emlékszik-e\' arra. hogy Seregély önhöz fordult, hogy védje meg Bognár támadásaival szemben ?
Vitéz Csc e : Nem emlékszem !
Dr. Zarubay Lóránt szolgabíró a második tanú, aki a kérdéses napon szintén künn volt Szepetnekení ö is bejelenti, hogy felhatalmazást kért az alispántól bűnvádi eljárás indítására Seregély ellen rágalmazás miatt, de ettől függetlenül elfogulatlanul tud vallani. A kifejezésekre ő sem tud pon\'osan visszaemlékezni. Seregély ^lyasmit vá :ott vissza, hogy »bWtőniölt?lék.« Bognár később Seregélyre akart ro. hanni, de ebl>en megakadályozták.
Dr Lukács János körjegyző a harmadik tanu. Az eddigiekben mondta el nagyfában a tényállást Elmondotta még azt is, hogy mi mindent kiabált Bognár a pap felé és azt is, hogy amikor a gyűlést felfüggesztették, Seregély a szolga-bíróhoz fordult, hogy a képviselő testületi tagok addig ne oszoljanak, amíg az Ugy n. m intéződik el A s/olgabiró kijelentette, hogy az nem tartozik ide. azt a csendőrök fog ják lenyomozni. Bognár e:u\\áű kél öklét felemelve a\'art SeiCi/élnyek rohiinni: .Széttéplek, ös etör\'ek !« felkiállással, de a tettlegességeimig akadályozták. Mikor azután dr. Za-rubayval a kulturhá/lKi mentek és ő ereket neki elmondotta a szolgabíró azt felelte neki, hogy ő ezeket már nem tudta megfigyelni, nem emlékszik a Bognár által elmondoM sértésekre-
Dr- Bertin József : Hogyan t ido l a jegyző ur mindent olyan po» osan megjegyezni ?
Dr- Lukács : Ott ültem az elnök
VIII. Edward és Mrs. Simpson Nagykanizsán
Edward király, az exkirály, vágtat fakó lován, Mely bizony a hosszú úttól meglehetős sovány. Hogyne volnék ilyen sovány — nyögi szegény pára — Mikor gazdám szünet nélkül hajszol — Kanizsára. Siess fakóm, mert már ott van Mrs. Simpson Vallls, Kinek gazdád, tudod jól, hogy ott szerelmet vall Is. flzt mondotta hires flrám : „Teddy, magát várom Szombaton a KASZINÓI fényes diákbálon. Kilenckor már ott lesznek a táncot nyitó párok Legyen pontos, édes Teddy, mert percet sem várok 1" Rohanj fakóm, mert ha késünk, nagy büntetés jár ki, Isten ments, még — visszamegy e világhíres partié. (:) Felsőkereskedelmit Végzettek Szövetsége.
A nagy Iró legsiebb, legmélyebb müvének fiira változata.
Több, mint bün - vétek! Több, mint cs«k — szerelem! Több. mint titok haiugsag!
FÉLELEN
(LA PEUR) (AKGST)
Rendelte:
W. Turjansky.
A főszerepekben:
Gziby Morlay Charles Vanel Georges Rigaud
Pénteken a Városi Moziban
mellett és mindent figyeltem-
Dr Beck De/sö védő : Haragban van ön Bognár Józseffel ? Dr. Lukács : Dehogy 1 Dr. Beck : S/emberállt mint jegyző a választáskor Bognár vejével ?
Dr. ukács : Igen, ez tény, amikor a legutóbbi képviselőválasztások alkalmával Bognár József vejével pártállás tekintetében B-cml«n ál lottam
Dr- Beck Dezső ellenzése ellenére a biróság Lukácsot mej;eskeite vallomására.
Hitler György jelenlegi községi biro a követi ező tanu. Szerinte Seregély olyan értelmű kijelentést tett Bognárt illetőleg, hogy neki »niacs oka békétlenkedésröl bes\'élnl, aki már ilyesmiért\' két hónapig le volt csukva.* Bognár válasza erre az volt : »Aki ilyet mond szembe, az leköpni való*
U-\'soki György segédjegvzö azt vallja, hogy Bognár azt a kijelentést is tetle Seregélyre, hoj<y »Ben-nem emberére akadt, csak találkozzunk négyszemközt 1*
Terii István akkori helye! tesbiró szerint Bognár azt a kijekr.tfst is tette, hogy »ez a luteránus ^apnem közibiink való « Szerinte mi or Bognár azt a kifé-ez\'st használt i, ho\'jy
*r Iszok,« Sereg\'ly azt kérdezte válaszul : »Ki a p\'STok ?« - »Ez, ez, aki itt ül « mutatói Bognár Seregélyre. Azt, hoíy Seregély börtöntölteléknek mondta volna Bognárt, nem hallotta.
A védőügyvédek replikája után a biróság bűnösnek mondta ki Bog nár Józsefet durva becsű le tsérlésben és ezért 80 pengő pénzbüntetés-re Ítélte- Seregély lrtvám jo^os fel. háborodásl>an elkövetett becsület-
OTVS
Keresse ezt a négy betűt január 18-án, hétfőn reggel az Erzsébet-téren. — Nagy szerencse, ha megtalálja!
78
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 15.
fzezonvégi cipőárusítás 11 Január 18-tól 28-fcg Jzenzációs olcsó árakkal \\ ! az IDEÁL cipőáruházban, Fő-ut 12.
sérté& vétségében mondotta ki l)ü nősnek, de a büntetés aló! leimen, tette Indokoláséban rámutatott a Járásbíróság arra, hogy Bognár kl hívó viselkedési? szolgáltatott okol Soragél y kijelentésééie A® Ítélet nem jogerős.
A belügyminiszter eljárást Indíttatott Klein Antal ellen
Szekszárd, jan-jár 16 A szekszárdi ügyészség felhatid. mázas i kapóit Kozma belügyminist tértől, hogy megindítsa az eljárást Klein Antal kisgazdnpárti képviselő elte" ismeretes megyegyűlési felszó latásn miatt.
ID<S
Havazás!
Az Irodalmi és Művészeti Kör Gyóni Géza hamvainak hazahozataláért
Beadvány a vármegyéhez és a zalai városokhoz
Legutóbb Vasvármegye szavazott meg 1000 pengős hozzájárulást a Gyé^i-hamvak hazahozatalának költségeihez.
A nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör most Zalavármegye törvényhatóságához, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Keszthely városok \' hoz fordul beadvánnyal, kérve hoz zájárulásukat a világháború nagy magyar költőjének halópoaiban való hazaszállításához.
A Gyóni irodulmi Társaság esz tendők sora óta és máris sok eredménnyel fáradozik Gyóni Géza kultuszának fejlesztésén. Csak nemré gen örökítették meg emléktáblával a költő szülőházát. Most azon fáradozik a Gyóni Társaság, liogy nz orosz fogságban elhunyt költő ham vait hazahozza és magyar földben állítson porai fölé méltó emléket. A mozgalomhoz egymás után csat la. koznak a magyar törvényhatóságok.
Prognoais; Élénkabb délkeleti éa déü síéi, u északi ós nyugati megyékben köd, s Ounántul kisebb bavstás, az éjszakai fagy gyengül, a nappali hő nam változik.
Sihr- és Idegbajosoknál, vese-é« cukorbetegeknél, kőszvényben és csthban szenvedőknél egy pohár tcimésiítíg „Ferenc József" keserüviz reggelenként éhgyomorra véte, a belekel a\'apos n ld Unitja, a gyomor és a má| mOködéiét előmozdítja s az emésztást és az anyagcserét lényegesen megjaviijj. — Az orvosot *|Anlják.
— Bútorokban tt Kopsteln-cég vezeti Modern nilntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek mellett
A nyáron leleplezik a nagykanizsai Iparos hősi halottak emléktábláját
Az IpartestDIet elöljáróul illése
Tegnap tartotta első idei előljáró sági ülését a nagykanizsai Ipartcs tület, amelyen dr. Hegyi Lajos ipar-biztos, főjegyző is megjelent.
Samu Lajos az elnök fceielen\'e\'.to. hogy Müller Pál, az Iparügyi minisz terium műszaki tanácsnoka Nagy. kanizsán volt az ipari továbbképző tanfolyamok és törzsmiihely felál," Utasa ügyében. A műhelyek* f lá\'il-tására csak ősszel kerül .«or. Egyelőre férflpjházatl és lábbeÜkészitö törzsmühelyek kei\'üln>k íelá ligásra. Ebl>en az évben megkezdődik a műhelyek, illetve tanonook és se gédek működésének ellenőrzése, a mit az Ipartestületi Szék tagjaiból választandó ellenőr végez
Hoffmann Henrik, Nagy Béla Papp Oszkár, Kertész Lajos hozzá szólása és Bazsó József pénztári je
lentése után Samu Lajos bejelentette, hogy rövidesen sor kerül Hoff. mann Henrik régi tei vénbk, az ipa-ros hfsok emléktáblájának megváló-adására. Eddig 20 iparos1 hősi halót ty állapítottak meg, de ha valaki még tud ilyeneket, jelentse be nz elnökségnek- Az emléktáblát a nyár folyamán leleplezik-
A női szabé.szakosztály egy kon-tárellenőr alkalmazását határozta el, ugyancsak a fodrász szakosztály is ellenőrt kíván alkalmazni. Samu elnök Jobbnak látná egy általános, az összes szakmákra ki\'erjedő kon tárellenőr alkalmazását, amihez a testület is hozzájárulna anyagilag.
Több más ügy és b.Msö doYok kerültek még letáfgyalásra, ugy. hogy éjfél is elmúlt, amikor az elöljáróság! ülés véget ért
fa ezred varázslója
Aunál az ezrednél, ahol szolgáltam, - az ujsflflű kadettek közítf á kis Angyal (iliso tett szert hihetetlen nép-szerrtsiVm1. Első látásra, pedig nem valami vonzó jelenség. Nyiszlctt és szeplős fin. Iáitól és a sok korhelvke-déslől örökösen kicscrej^mt ajkakkal. Ibi meg mosolygott. akkor látni lehetett ritkán nőit é.s csillogó rízskásn-szemekre emlékeztető fogalt: alig nagyobbak karonülő ^kisdedek fejletlen Kjfogninál. Láttukra méltán fakadtak sopánkodásra tiz emberek, hogy ilyen •áldó emlékét hogyan feheteK-D«so-rozni katonának. De bevették, mert megütötte a nvértóWWt s a tiszliviz^t is sikeresen letette azon a gyorsforraló-tanfolyamon, amelyen a háborús önkénteseket rövid hetek, alatt sürgősen kiképezték. Sőt ugy volt. hogy hamarosan benyomják valamelyik menet-századba és ólomszilvát dugnak a szájába és alulról fogja szagolni az ibo-lyát. — ha igy lenne, beirva a : végzel fekete könyvébe.
l)o Gliso ez ellen már kézzel-lál»b;í| védekezett — és sikeresen. Volt önkén testársai ott menetelnek lonnár n |*>. csillét és a reménytelenség mezején sokan ki is hullottak már a sor|M\'>i.
ritkulnak, vesznek, mintha a halálangyal röpdösne u"tál>or fölött, ólom-ból öntött fekete szárnyakkal. De a kis szeplős, összegultódzkodvu akár a itt kujtorog még mindig a kádernél.
— Ördöge van n gyereknek, vagy pedig hatalmas proteklorok állhatnak a háta mögött. — zúgolódtak bajtársai közül többen is, bosszankodva a kivételes bánásmód miatt.
Pedig nem voltak nagy |>ártfogói és összeköttetése sem volt semmi lekében irodatiszt volt a trencséni pénz ílgyigazgatóságnál . C.sak hihetetlenül népszerű volt. l-s ezt bűvész-ügyessé-gének köszönhette. BoU>nult néhány mesteri zsonglőr-focist ós bűvészmu. tatványt. olyasféléket, amikkel vásári csepűrágók szórakoztatják az együgyű falusi közönséget. Produkcióit ölleies és szellemes megjegyzésekkel fűszerezte. Szerepelt már tiszlkösszejövetelekon és más mulatságokon. Kedvencévé vál| a kövér ezredesnek. Udvari mulattatója Volt ő a pyalo|fezrednck. Talán nem is | csoda, hogy Cnuviro ragaszkodtak Jmzzá.
/.öld katonaládájában egyéb holmija kőzött ott voltuk a bűvészmutatványokhoz szükséges varázseszközök: lámpa, tojástartó, U»l, kendő, asztalka, egymásba tűnő pnpirkockák é.s rézkarikák és szerpentineknek végtelenségig csavarodó papírszalagjai. Varázskártya
sem hiányzott, meri néhány ügyes kár-tyafogrtst is tudott
Rn már akkor barátkoztam össze éilisoval, amikor visszakerültem a hard térről, könnyű sebbel. Jó cimborákká váltunk és már együtt is laktunk, szerény kis erdei villában a Cseh-hegycn.
Gyönyörű tavaszi estén, amikor a patakok partján már fehér virágdíszbe borultak a bokrok, útban voltunk mind a ketten Mahinku ezredes nyári rezidenciája felé, mert az a kitüntető megtiszteltetés ért bennünket, hogy meghívást kaptunk valami zártkörű házi-bálra. En azonban rosszkedvű voltam és levert, míg a barátom vidáman szökdécselt a kavicsos uton. mint va laml fiatal zerge,
— N\'eked könnyül tört ki belőlem önkénytelenül a keserűség.
— Téged inog mi bánt? - riadozott csodálkozva.
— Újra beosztottak a marsba - j,e begtCm. — Eppon ma délelőtt közölte, velem a zászlóalj,-segédtiszt. Nem Is értem, miért é]>pcn engem veszn k mindig elő. mikor sokan vannak, akik még soha künn sni* voltak a harctérqn,
Hebegni kezdett, képe vörösre gyull, mint az érett paprika.
— Meg kel lelt volna kedveltelned magad. |>ajlás.
— Hiszen azt tettem — kiáltottam föl. — Minden vasárnap délután píkét
Péntek
BUDAPEST L
17 Kárpáli Aurél elbeszélése. — 17.30 Novotny—Kubicsek harmonika-kettőse.
— 17.50 Virágh László előadása. -18.15 A rádió-szalonzenokara. _ 19.10 S|>ortközlemények. — 19.30 Az Operaház előadása. -Varázsfuvola.. Dalmű 2 felvonásban. — Az I. fölv. után kb. 20.30 Hírek. — Az előadás után kb. 22.45 Időjárásjelenté*. — 22.50 Hang-leiygzck. — 0.05 Hirek. BUDAPEST rí.
18 Gyorsirótanfolyam. — 19.10 A rádió szalonzenekara. — 19.30 Gáspár-né Dávid Margit divattörténeti csevegése. — 20 Hanglemezek. — 21.15 Hl-rek. — 21.35 Setét György szalonőtö-sének műsora.
BÉCS.
17.30 Hangverseny. — 19.30 A 15. gyalogezred zenekara. — 20.55 Rádió-zenekar. — 22.35 Szimfonikusok.
Su nbzt
BUDAPEST 1. \\
0.4 > Torna. — utána hangi,\'env?,wk
- 10 Hirek. - 10.20 Felofcasás. -10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 A rádió szalonzenekara. — 12.30 Hirek
- 13.20 Időjelzés, idójárisjelentés. -13.30 Hanglemezek. _ 14.40 Hirek, árak. — 16.15 Felolvasás. — -10.45 Időjelzés, hirek.
17 Halló, itt Telefonhírmondó. Beszélő Budinszky Sándor. — 17.30 Cigányzene. — 18.30 Móricz Zsigmond elbeszélése. — 19 Stefániái Imre zongorázik. — 19.40 Szász Ha előadóestje.
— 20.40 A bécsi rádió műsora. — 22.15 Hirek. időjárásjelentés. — 22.20 Cigányzene. — 23.10 Kertész Mikló jazz-zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST II.
18 Mezőgazdasági félóra. — 18.30 Schumann: d-tnoll zongorahármas. — 19.10 Dr. Lelkes István előadása.
játszottam az ezredessel a kávéházban. Nem is tudom, ki fog vele játszani^ ha engem elzavarnak. Itt senki sem lud pikézni, rajtam kívül.
Füttyén telt... mosoly cikkázot| vánnyadt ajka fölött.
— Hát szép... szép... de amig t« kártyáztál, pajtás, én meg tcnnlszt Játszottam a kis Pcpkával... az ezredes ur unokahugával.
A kis Pepka kodves és vidám fruska volt és talán csino^ Is. hamvas fehér arcával, amelyet még érdekesebbé varázsoltak az aranyszin szeplők... és oldalt, varkocska fölkötött szőke hajával. De itt mindenki őt ünnepli és csak neki udvarolnak a tisztek. A nők hatalma mindenható és a ravasz Gliso megint tudta, hogy mit csinál, hogy Pcpkával labdázott, ahelyett, hogy a testes ezredest szórakoztatta volna.
Nyögtem egyet lialálos keserűségemben, de nemi seóltam. Hájöttcm, hogy ennek a kis Glisonak az az egyetlen előnye velünk szemlK-n, hogy több esze van neki, mint nekünk összesen
együtt.
Derűs ábrázattal imirt n zsebőbe. Egy marék aranypénzt kotorászott elő.
— Ma küldte az anyám l — mondta dicsekedve.
Megcsodáltam a sárgán ragyogó kör-möcioket. llusz darab aranypénz volt, lízkoronások. összcscu kélbiiz korona
1*37. január 16
2alai kdaény
Bfics.
11 Kienzl 80. születésnapján, ünnepi lemezekkel. — 13.15 Szimfonikus lemezek. — 14 Schubert-dalok. — 15.35 Vasutasok fuvószenekora.
17 Kivánságleinezek. — 18.20 Népdalok. — 19.45 Zongora. — 20.40 Bá dióegyvelcg. — 22.20 Tónc*eoe.
— (A Kereszténypárt gyűlései Zalában)
Vasárnap Zalamegyé ót községében\' Lentiben, Bédlcs. n, Kerkaszentmikló-son, Pákán és Felsőszemcnyén -íéat keresztény-párti propagandagyülés. Felszólal Meizler Károly, Beibe! Mih% és Tarányi Ferenc.
— (Tányért vagy tányérát ?)
Azt kérdezi egy előfizetőnk, hogy hogyan helyesebb: — .lánvérat, vagy .lányért.? A Balassa-féle helyesírási szótár a .tányért, mellett tőr lándzsát és ezt fogadta el az egységes magyar nyomdászat! helyesírás. A magyar fül hem egészen igy van vele. Az "á és é tövű főnevek — ezt Balassa is megállapítja -- gyakran vesznek fel kötő-hangzót ragozás közben (szekér, szekeret), dc gyakran közvetlenül veszik iel a ragokat (kondér, komiért). Hogy ez a .gyakran, mely szavakra vonatkozik, annak külön szabálya nincs, legföljebb a nyelvhasználat, mini «szo-kás-jog.> A magyar nyelv alap-tulaj donsága viszont, hogy a mássalhangzók torlódását, különösen ha azok kemények, kerüli. A fülnek tehát feltétlenül jobb és a magyar nyelv eml- ! Illett tulajdonságának is megfelelőbb a: — tányérát.
— Felső Kereskedelmit Vég
zettek Szövetségének táncestélye szombaton este 9 órakor a Kaszinóban.
— (NTE-pIknlk)
Az idén nem rendez bált az NTE, hanem helyette a Korona éttermében január 23-án, szombaton este pikniket rendez, melyre ezúton hívjuk fel az NTE tagjainak és barátainak a figyelmét. A piknikre meghívókat nem bocsátott kl az egyesület. (j)
— Leltározásnál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. SchUtz.
— (A Budapesti Nsmzetkőzl Vásár)
meghosszabbította a kedvezményes jelentkezési határidőt. Január 10 ig közel ooo nagy magyar vállalat jelentkezett a Budapesti Nemzetközi Vásáron való részvételre. Az érdekeltségek kérésérc a vásár vezetősége hozzájárult ahhoz, hogy a jelentkezési határ idő. amelyen\'belül a kiállítók 10 százalék helydijkedvezményl>en részesülnek, január 25 ig meghosszabbíttassák.
(-)
— (Éhesek a szarvasok)
A vasmegyei Ispank és Kisrákos községek lakói mostanában éjszakánként hívatlan vendégeket kapnnk. Szarvasok ItcmCnnek a házak udvarába. ahol a széna- és szalmakazlakat | megdézsmálják. Ennek az a magyarázata. hogy az őszi kedvezőtlen időjárás miatt a vetések nem fejlődtek és " szarvasok a mezőkön nem takUnik élelmet.
«=> Mi téli- ás győrinek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat Schlltznél.
— (Meghalt a gázpincébe zu hant munkás)
Tegnapi számunkban beszámoltunk
arról, hogy Kaposvárott a ^tűzoltósági gáz- és bombabiztos pince építésénél súlyos szerencsétlenség történt. A mélységije zuhant munkások egyike, Kopács József belehall sérüléseibe. Felesége is két gyermekű gyászolja. A rendőrstSg a műszaki emberekkel egyült megállapította, hogy a szerencsétlenségért senkit nem terhel a felelősség.
- Felső Kereskedelmit Vég
zettek Szövetségének táncestélye szombaton este 9 órakor a Kaszinóban.
— („Leo" hazaküldte az elve- I szett Inast)
Megírtuk, hogy «I.Co szelleme, falazott Walter Lajos kaposvári fűszeres, tanonc eltűnésénél. A fiút most Somogy váron megtalálták. Kiderült, hogy a fin azelőtt könyvek és hirla-l>ok terjesztésével foglalkozott és valószínűleg akkor olvashatott valamit iLeo.ról. Eltűnésének okáról nem bnj-lamló felvilágosítást adni.
— Janaár 18-38-ig vegyen hócfpőt, bokacipőt leszállított árban az „Ideál" cipőáruházban, Fő-ut II.
— A» Induló fariang
tükre a Színházi Elet uj száma. A három külföldről hazatéri primadonna: Hőkk Marika, Zilahy Irén és Bársony ltózsi megtanítják ebben a számiban a legelőkelőbb pesti bálák fő-
rendezőit azokra az uj láncokra, amelyeket a külföldi társaságokban már láncolnak. A Jogászbálról Guthy Böske számol be. Szigeti István megrajzolta, hogy ha az irók álarcosbált rendezné-\'nck. ki milyen jelmezben jelenne meg. A lap farsangi részének meghatóan szép része még az a kéj) és cikksorozat, amelyben az elmylt évek bálozó hölgyei már mint asszonyok karjukon gyermekükkel jelennek meg.
= Felső Kereskedelmit Végzettek Szövetségének táncestélye szombaton este 9 órakor a Kaszinóban.
— (A tófejt gyilkosTlegények az ügyészségen)
Beszámoltunk arról a halálosvégü verekedésről, amely a tófeji szőlőlie-gyen történt és amelynek áldozata Ful-lér József. A esem/őri nyomozás a gu-lorfóldci legények kőzött kereste a tettest és őrizetbe is vette Bicsák József és Koller József legényeket, akik beismerésben vannak. Egyikük birtial verte fejlje Fullért, a másik bicskával szúrta meg, A szúrás Fullér combján átvágta az ütőeret és halált ^okozott. A vizsgálat folyik lovJbb.
- Egve» pár cipíkat Január 18—28-ig olcsón árusítja nz „Ideál" cipőáruház, Fő út 12. ez,
- Monyaiszonyok ideálja a SckStx-vAixon I
- (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután 6-tól 8-lg n Pannónia hátsá kistermében.
mmm.
Mezőgazdasági szakelőadások
sorozata indult meg a nagykanizsai uj (Petőfi-utcai) elenü iskolában, Aradi Antal városi képviselő :estü-Icti tag szervezésében. Az első előadáson 43 hallgató volt je!en. Előadó Kovács Miklós gazdasági se gedfelügyelő volt, aki a termőföldről, annak szerkezetéről, meg. munkálásáról, trágyázásáról. a termelés és Időjárás viszonylatairól stb. lartott előadási. Január ltí-ún dr. Magyar Miklós állatorvos ís dr. Borsónyi József adó hivatali lisztviselő tartanak sznkmá-
5
Kis Budában
aiombatoa és taaámaf aata
disznótoros vacsora
saját kéíxitményem, minden jó, Uletes. Jó Italokkal rendelkezem. Plgyelqies kiszolgálás I — Szivei pártfogást.kér Clu.nyzan» I Török
97 KinizRy-utca 21.
juk körébe vágó, a gazdákat ér-deklő előadásokat, amelyek este 7 órakor kezdődnek.
Sivatagból — mlntagazdaság
AAkara molett mintegy 17-000 hektár kiterjedésű minta. n^birtoJt. fekszik, amely 1025.-ben elhagyott, száraz homoksivatag volt. Ez a birtok, amely ma Törökőrig ieg-termékenyebb szeg!e:e, Kemal pasa tulajdonát képezi és nemzeti célokat szolgái, amennyiben példát nyújt a mezőgazdálkodásra, földműveseknek anyagi segítséget nyújt, továbbá alkalmat ad a szakképzésre s lehetőséget az ankarai piac s.mbályozá-sára. A munka traktorokkal indult meg 2000 hektáron. Egy év alait fel-épitelték az összes gazdasági épületeket, ezer köbmóleres viz^irtályt, villanytelepet, vlzelosztó inthet és szivattyútelepet. A birtokhoz lassanként még 15.000 hektárnyi területet vettek müvelés alá, a legmo. dernebb öntözéssel. A vizhozzáveze-tés céljára 10 km-tS csatornát léilesi-teltek. Az összes bevelcu t.-rüle^ : öntözhetők, öt központi szivattyútelepet állítottak üzembe. A gazdaság termékeit feldolgozna hozza forgalomba ús a gazdasági eszközük ÓS gépek rendbentartására nagyobb ipari üzemet tart fenn. A gazdaságban 160 hoktájos gyümölcsös is létesült, amely már telj<» termésben van. íoo hektárt tesz ki a gazda-
OfcSWtzsjjCf
ckűamvzíbm szórakozfialik
értékben. Az anyai szeretet juttatta cl legkedvesebb fiához, a harásiiya-fejekben féltékenyen őrzött sok szép sárga csikót, hogy ha a gyerek hadifogságba esne, ott is jó hasznSt vegye azoknak.
— Ezekkel fogok ma kunsztokat csinálni, — mondta Giiso.
Hát szép sikere volt este megint a ragyogó tiszti társaságban, amelyik az czredeséknél összegyűlt. Egyik arany a torka közepéből került elő. másik két darab ped/g pepka kisasszonynak vörhenyes csillogásu, szőke hajából. Volt is kacagás köröskörül, és sok elismerés hangzott el, amikel az ifjú varázsló-mester hajlongva, mosolyogva
nyugtázott.
Csak az ezredes volt rosszkedvű és levert. Nagyokat sóhujtott és afig tu dott derülni a többivel. Eleinte titkolta a komor hangulat okát, később azonban szintén elmondta bizalmas híveinek. Hajnalban betörők jártak a villában,., nem sok holmit vihettek magukkal, mert munka közl>en megzavarták őket a tiszti szolgák. De az almáriumot mégis felfeszítették és abl)ól—tizenkét darab tízkoronás aranyat fcmeltck el.
— \'Az arailyukat oda dugtam cl a szalvéták alá, — mondta keserűen Jel-uyögve, A szalvétákat mCjjhagyták. <1°
az aranyat magukkal vitték o gazfickók.
Gliso is hallotta az ezredes kesergő sél, félfüllel. Szeme felragyogott. Pokoli ötlete támadt hirtelen.
— fin elő tudnám varázsolni ezredes ur aranyait — mondta éjfél felé, mig szürke szeme már a mámor fcnvél en
csillogott.
— Azt csináld, fiul Akkor elismerem, hogy csakugyan joles bűvész vagy.
Gliso kézéin\', vette a varázspálcái, Megcsiuálta a hókuszpókuszt és elrebegte a hangtalan abrakadabrát.
— Sauzsé,.. passzé... az aranyak odakünn vannak az előszobában... az ezredes ur tál>ori köpenyének jobb oldalzsebében I
A köpenyt sietve l>ehozlrtk. A lizeiv. két arauy híánytulunui "előkerült u zsebből. Mindenki tapsolt és örült, a legjobban örült azonban az ezredes.
— Csoda,.. vulóságos csoda, —- dörmögte. — Ezek csakugyan az én aranyaim ... rájuk ismerek. Nagy selyma vagy tc Gliso I Nemcsak bűvész vagy, hanem jeles gondolatolvasó is. Kitaláltad, hogy én nem a szalvéták alall rejtegettem a pénzt, hanem kivettem onnan és betetlem a felöltőmbe, De közijén erről persze megfelejtkeztem. Hja... igy jár a szórakozott ember-
S ezzel az eltűnt és megkerült aranyakat egyenként megnézvo és össze-
olvasva, betette a pénztárcájába, azzal a fogadkozással, hogy ezentúl "jobban fog vigyázni rájuk.
— De, ezredes ur...
— Szóllái valamit, édes fiam?
— Nem én, semmit — nyögött fel Gliso ijedten s jgyorsun lenyelt egy egész szendvicset s majdnem mcjffull lőle.
Sápadt lefl és szótlan s a szeméi meregette. Egész este a szavát is alig lehetett venni. A tánc is alig tudla felmelegíteni. Hirtelen izzadni kezdett. Arról panaszkodott, hogy kegyetlenül rosszul érzi magát. Eugt\'ut Is korán távozásra nógatott.
— Menjünk pajtás, mert jhinJjárl rámszakadnak a falak I
Az uton nem ugrándozott már vidám zerge bak módjára. Fejét leikor-gasztva vánszorgott csclolve-bololva, mint a szarvas, amely halálos nyila) hurcol a bordái között. Gyauut fog tam.
— Ml van az aranyakkal, fiu?
— Már csak nyolc darab van — nyögte halálravált tekintettel. — A többi tizenkettő ott ragadt az ezredes ur felöltőjében, fin magam csempésa-tera be az aranyakat.
— Szerencsétlen — hát nu\'érl nem mondtad meg,
— Olyan volt a helyzet, hogy mog se nyikkanhattam. Az öreg olyan ha-
tározottsággal ráismert az aranyaira, hogy nem mertem vitázni vele,
— Hát ez igaz.
Nyugtalan éj>zakája volt. fin magam is alig birlnm aludni tőle. Mind-untban fölpattant fekhelyéről és vágtázni kezdett a /alak körűi, mint egy megveszett teve.
— fin őrült vadbivalyI — üvöltött föl, mig önönmagát poéozla a tükör előtt.
A tévedés hamarosan kidcrillt mégis. A csendőrség egy-k.ttőre kézickeritotte a lolvajokat. bujdo.so oláh cigányk^ó-nyek voltak. Az ezredes tízenkét aranya hiánytalan.il náluk volt még min-, dig és bevallottak mindent őszintén. Glisot pedig macához citálta az ez-rcdscgédtiszl visszaadta neki a körmödeket, de egyben kezetlenül lehordta,
— Hát miért nem Szóltál? Kinos helyzetbe hoztad az ezredes urat.
Ha szólok, még kínosabb fett volna a helyzet.
— Az óreg nagyon mérges r^d. Mindig tudtam, hogy egyszer baj lesz az örök kóklereskedésbőll
Hál csakugyan bekövetkezett a baj. Engem váratlanul klom-Miok a menőiből Ss helyemre Glisot osztották\' be. De megnyugtatom az uggódó olvasót, — olyan ügy«s büvéss volt, hogy egykettőre hazavarázsolta magát a hato* térről. . t .
« ZALAI KÖZLÖNY
ság faiskolája. Stiftje 26 hektár. A mintagazdasáj* gyönyörű park. jában szórakozóhelyeken kívül V\'in állatkert.., mezőgazdasági múzeum. Iskolák, árvaház, a gépészeti munkások intézete a társadalmi segély akció háza, növénynemesítési ál!o más, stb. A 10 év előtt mér> termé, ketlen sivatag nemcsak főldi paradicsommá lett az emberi tudás és akarat latbavetése által, hanem a mintagazdaság évi jövedelme 2.5 millió török fontra rug.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Polgári Egylet f. évi január hó 23-án délután é érakor tartja saját emeleti helyiségében (Fő-ut 5. sz.)
101-11 mt kiiiföKsíl,
melyre a tagokaMisztelettel meghívom.
Amennyiben a közgyűlés ezen napon határozatképes nem lenne, az ujabbl közgyűlési f év! február hó 2-án délelőtt 11 órára hívom ösz-sze, amely, közgyűlés a megjelenő tagok számára tekintet nélkül érvényes és határózalképes lesz.
Dr. Hajdú Qyula
elnök.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés
3 1986 évi zárszámadás és 1937. évi költségelőirányzat előterjesztése.
4. Elnök, alelnök, választmányi tagok és számvizsgáló bizottsági tagok választása.
5. Netáni Indítványok.
önálló indítványok a közgyűlés előtt 4 nappal az elnöknek Írásban bejelentendók.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátalnknak és ismerőseinknek, a nagykanizsai államrendőrség tiszti és altiszti karának, a reálgimnázium tanári testületének, a Szentferencrendnek, az Irgalmas Nővéreknek, akik felejthetetlen gyermekünk, testvérünk temetésén megjelenésükkel, vagy mélységes gyászunkat bármi más módon enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Gvalog család
APRÓHIRDETÉSEK
i tovAbbl sírt 4 llllér.
EpangAért karékpárt, autót, konyhaberendezéit, varrógépet, rádiót, órát. Thermoit, ftiiyképeiögépet, irattáskát fMtményt, szőnyeget, Jamboree-Jegyet, manlkür-készletet nyerhet a kaposvári ksthollkus egyházközség sorsjegyén. A sors-------* igóért Szabó Antal sporttUle-
Jegyek 1 pengóéi tében kaphatók.
VundéglAI Öves é< porccllánáruk leg •Icióbbin szerezhetők bc Sternnél, Fő-ut 2
Elvaazatt ma reggel Sugár uttól Roz gonyl-utcán át női karkötőóia, BecsUleies msgtaláló legyen szíves leadni r lap kiadójában. 98
Be|áró takarlténS azonnalra felvétetik Haba, Sugár-ut 41/a. 99
Mrlai hSfokoxó vezet, ára 6.—.
10.—, 15.— pengő.____♦
Ella burgonya elsőosztélyu P 4.80, Voltman P 4.-. — Kapható Wollákn.*\', Horthy Mlklós-ut 37/a. Telefon 166. * BajáHsrmása asztali fehérbor 40 HU. llterenklnt Msgyar-u\'ci 24. 104
Forgatásban termslt kitűnő zAldaáa kapható —« « kalapos.
métermizsánktnt 6.— P. Vida
Frissen lőtt nyúl kg -kint 70 fillérért kapható Németh fl\'uerüzlet, Városház-pslota.______________♦
Bejárónőt felveszek. Husity tér 7. •
Komfortos 4 uoí -t, mellékhelyiségekkel május l-4re kiadó Sugár-ut 7. •
Az állatok fejlődését elíaegltl, az angolkór lesántulás. bőrgyulladás nyala-kodáa, gyapjurágá1, koszosodén, toll -rágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezeket megszűnteti s a csökött állatoknt erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfalásót, klmarást, fark- és fülráeáat, a vályúk és Jászlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképeí8égét fokozza Expren hUlaláinál nélkülörhetotlrn I Eredeti gyári árban kapható:
grszAg József
mag mOtrá^yu, TlOvénvvédctmt szertk, K<|i. rfl,k. stb. keioKkedéaében Napvkanlzsa, Erzsébet tér 10
A blrosiíil palota mellett. Telolon 130.
I» minőségű férfiing 2 gallérral . . Sport és gallérom
ing......
Férfi szincs alsónadrág .... Príma kSper
alsónadrág . . Kemény és félkemény gallér . .
Bélelt bőrkesztyű
Férfi kalap
6.—
4.—
1.40
1.96
-.88 5.50 6—
Szép pijamák olcsó árban
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanicacky-utca 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforlial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó ti6zta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Zolái Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
1937. január 80
I teKercs 6x9 film előhívással együtt P 1.20 FOTÓL&BORATÓRIUn.
Fényképezőgépek már P 8.50-töl részletre Is
SZABÓ ANTAL
Fotó-szaküzlete Fő ul 5.
SMódii-, Korcsolya
nagy választékban.
5i-kantnizás;,
javítás, viziszkalás
Szabó Antal
spurili/letében.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jr.vö hó elsejéig,
ha most előfizet.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
• KSzgudaiági Rétwénytáruság
Gutenberg Nyomda és MM Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, ktteyvMHéuet v»—l»«ó latéoet, illeti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai UzISny" politikai napilap szerkesztósége és kiadóhivatala
KéaxHQnki
mindenféle kereskedelmi, Ipar], pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi ét Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket. müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, agyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, fallnaptárakat, dobozokat slb. elsőrangú vki-vitelben éa a legolcsóbb árakon. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
ttrom. • Uplula/i jues (iztufojégi Rt Sutaaber* Njoí»4« én UókuK L^lMt YMWa kóujvur^ojJiJáluu (i\'eieiő* uzle*. uU lároif.)
Ma 8 oldalas Képes mellékleti
77. Évfolyam 13. szám Nagykanizsa, 1937. január 17 vasárnap
Ara 12 WL
ZALAI KÖZLÖNY
► O L I T
I K * I NAPILAP
I Hi.milt i M«|lli it .
FtWfla sxokMzia; Barbarltm Lajoa
twutw ln:vU« lD_t «• BUt.
é»Tr mi i « Jfc». m m.
A béke felé
Irta: ét. Subó Zsigmond
A világháború óta három Ízben fe nyegetett egy ujabb világháború veszélye. Az első a marselllesi királygyilkosság idején volt, anüdön La-val, akkori francia miniszterelnök szavai szerint már a könyökünkké* suroltuk a háborút és csak Anglia, Olaszország és részben Francikor-szág intervencióján mult, hogy a Népszövetség békés utón tudta megoldani ezt a végsőkig kiélesede.t ügyet.
A második komoly háborús helyzetet az abesszin hálx>ru alatt, Eden angol külügyminiszter által már. már folyamatba tett katonai szankciók idézték elő, amikor az ungol és az olasz flotta már szemközt állt egymással a Földközi tengeren és ha egyik vagy másik részről, Lit-vinov elvtárs legnagyobb örömére, eldördült volna az első ágyúlövés, akkor menthetetlenül lángba l;orult volna egész\' Európa és talán az egész világ. A világ legnagyobb tengeri hatalma, Anglia, akkor csodá-latos önmérséklettel meghátrált Mussolini hajthatatlan akaratereje előtt, Abesszínia olasz birtok lett és a kiélesedett angol-olasz élben, tétből nem lett világhál>oru.
Harmadizben a világhálx>ru ko moly veszedelmét a spanyol belháború idézte elő, eleinte azzal, hogy szovjelellenes és szovjeibarát táborra oszlottá szét a nemzeteket, legutóbb pedig azzal, hogy a s;ov-jet-arannyal fizetett francia nép-fronti lapok teljesen hitelesnek látszó adatokkal támasztották alá n moszkvai komintern által kitermelt koholmányt, hogy tekintélyes német haderő áll harcrakészen Spa. nyol-Marokkóban a gyarmat unl-mának átvétele céljából. A francia flotta már Centa felé indult, midőn Anglia, úgyszólván az utolsó órában hárította el egy ujabb világ, égés veszedelmét.
Bár a spanyol bolhái oru ezzel még nem- ért véget, \'de a rosszindulatú szovjet trükk gondolkodóba ejtette á Blum kormányt, észrevehe tőleg lazította a francia- orosz szövetséget, de főleg arra volt jó, hogy a francja kormány törvényerővel tiltotta az önkénlesek Spanyolországba váló-özöníését és Hitler kancellárnak, Franco és Poncetnek t adott lojális nyilatkozata alapján komoly tárgyalások indultak meg a francia-német viszony megjavítására.
Annak, hogy egyelőre legalább a francia-német gazdasági kapcsolatok megindulhassanak, egyik leg. fontosabb előfeltétele a spanyol bei háború európai viszonylatiam elfogadható likvidálása. Az olasz né. met jegyzék, amelyet Londonban átadtak, erre nézve két sarkalatos feltételt állapit meg. Az első az, hogy a, semlegességi kötelezettséget minden érdekelt állam, tehát a szov-
Lublóváry György a Vigyázó-kastély pincéiében ásta el a mnzenm ellopott értéktárgyait
A föld alól kiásott csomagokban majdnem az összes eltűnt tárgyakat megtalálták
Budapest, január 16 A Vigyázó-muzeum eltűnt ékszereinek ügye az egész ország érdeklődését foglalkoztatja. A vizsgálóbíró ma magaelé vezetíetic Lublóváry Györgyöt, a muzeum letartóztatott igazgatóját* aki ellen, mint ismeretes, az volt a gyanú; hogy önmaga követte el a betörést a gondjaira bizott muzeumban. Lub-lóváryt a vizsgálati fogság erősen megviselte. Bevallotta Lublóváry, hogy a betörést csakugyan ő ren-
dezte, az eltűnt ékszereket és egyéb tárgyakat a Vigyázó-kastély pincéjében ásta el. A vizsgálóbíró ki is szállt a helyszínre, ahol Lublóváry pontosan megmutatta az ékszerek helyét. Felásták a, földet és alig tiz centiméternyi mélységből hatalmas csomagok kerültek elő- A csomago kát bevitték a muzeum egyik termébe és a vizsgálóbizottság előtt kibontották- A csomagokból előkerültek mindazok a nagyértékü éksze rek és ötvösmunkák, amelyek a
muzeumból annak idején eltttn\'ek. Lublóváry l>evallotta azt is, hogy zsákmányát Bécsben akarta értékesíteni, csak előbb meg akarta várni, mig az ügy hullámai elcsitulnak és a nyomozáás eredménytelenül befe-jeződik Arra a kérdésre, hogy miért követte el a tolvajlást, Lublóváry azt felelte, hogy nem bírta már a krajcáros életet. A meg nem került ékszerek száma és értéke már jelentéktelen.
UJ békemüvet készit elő a római tanácskozás
Négy-, esetleg Lengyelország bevonásával öthatalml értekezlet tervel
Bécs, január 16 Rómából érkezett jelentés szerint fíöring porosz miniszterelnök és Mussolini most folyó tárgyalásai etry nagy békemüvet készi\'enek elő. Valószínű, hogy újból felmerül Mus sollnl régi terve : egy négyhatalmi, sőt Lengyelország bevonásával öt-hatalmi egyezmény gondolata.
Róma, }anuár 16
Göring és Mussolini tanácskozásairól az olasz félhivata\'os távirati iroda olyan közlést adott ki, hogy Mussolini és Göring nem az angol jegyzékre adandó válaszról tárgyalt. A félhivatalos közlemény ezután hangoztatja, hogy a Róma-Berlin tengely változatlanul megőrzi érvényét és hatályosságát- A
Róma -londoni egyezmény megtisztította a Földközi-tengeri légkört éa harmonikusan biztosította u brit es az olasz érdekeket. Megszűntek a Marokkóval kapcsolatos célzatos híresztelések is- Arra a köveikeztetés re lehet jutni, hogy az egyetlen ve szedelem Szovje*orosz<>rszágnak a Földközi-tengerre való behatolása, amelyet semmieseira sem leto\'t tűrni.
jet is, maradék nélkül tartsa be, a másik pedig az, hogy Olaszország és Németország semmi körülmények között nem türi, hogy az ibériai félszigeten szovjet állami berendezke-ződés alakuljon.
Olaszország és Anglia között létre jött Gentleman agreement bizlosi-totta a Földközi tengeren minden nemzet számára a hajózás szabad, ságát, egyben szavatolta Spanyolország területi integritását- Bár a francia közvélemény zokon vette a vele barátságos britt kormánytól, hogy nélküle kötötték meg az egyezményt, mégis Olaszország ünnepélyes biztosítása, hogy Málta éfi a baleári szigetek jelenlegi fennható ságuk alatt maradnak, megnyugtatta az ujabb olasz előretöréstől ag gódó franciákat is.
Ha Mussolini szándéka, a francia -német\'közeledés valóra válik, ugy az európai béke biztosítása szem. pontjából meglehetne valósítani a négyhatalmi e gyezir.ónyt Anglia/ Franciaország, Olaszország és Németország részvételével. A szovjettel sem Hitler sem Mussolini Ilyen egyezményt nem óhajt kötni, sőt Franciaoi"szágnak isi zitani kelleme a szovjettel való viszonyát. Herriot, a francia kamara elnöké, u szovjet-
szövetség régi előharcosa legutóbbi nagy beszédélen nemcsak óhajtja, de megadja a lehetőségeit a franca -német viszony megjavításához, sőt Blum miniszterelnök nyilatkozatából is kiviláglik, hogy kész politikád garanciák nélkül melegebb gazdasági kapcsolatra Németországgal. A francia kölcsönre és nyersanyag beszerzésre szoruló Németország pedig kész örömmel veszi fel a fran. cia kapcsolatot, amit dr. Schacht terbevett franciaországi utazása is J>izonyit. Hitler kijelentése szerint Németország a békét akarja, területi revíziós igényei nincse-nek és gyarmati követelését is Anglia és Franciaország méltányosságára bizza- A francia-német közeledés tehát nem utópia és igy valószínű, hogy az angol- olasz megegyezést a világháború két nagy ellenségének megbékülése követi.
A spanyol bclháloru likvidálása, a négyhatalmi egyezmény megalakulása után Németországnak be kell lépnie a Népszövetségba és ebben az esetben válnék valóra Mussolini és Eden programja, a népszövetségi alkotmány reformja- Az utóbbi időben cíeh, sőt román részről ís csábító ajánlatok hangzanak át hozzánk gazdasági kapcsolataink
kimélyitése és ezután kedvezőbb politikai légkör kialakulása szempontjából. Ezek a szirénhangok bi zonyitják legjobban, hogy a Népszövetség reformja a 19-ik paragrafus megváltoztatásával közeledik, a békeszerződések területi revíziója tehát útban van. Azt hiszem, nem csalódom, ha Jugoszláviával való viszonyunk megenyhülését is emr.ek tudom be- |
Az. mindenesetre bizonyos hogy a francia német megegyezés ulán Európa másik tűzfészkét, a duna. medencei államok egymásközti viszonyát rendezni kell. M-Jssolinl és Eden több Ízben kijelentették, hogy az igazságtalan \' békeszerződésekéi nem lehel örökre megmerevíteni és hogy az európai megbékülés leg. nagyobb akadálya a trianoni hóhér, béke, amelynek következménye még ma is az, hogy három állig felfegy. verzett állam őriz egy lefegyverzett, egyharmadára lecsonkitott, ezeréves múlttal biró kulturállamot. Lehet-e állandósítani egy ilyen hely. zetet akkor, ha egész Európa a megbékülés felé halad ? Érne a feleletei csak a megreformált Népszövetség adhatja meg és mi ezt bizalommal várjuk, mert mi csak isteni és emberi igazunkat akarjuk.

3
ZALAI KÖZLÖNY
1931. lanuir 17.
Téli vásár
legolcsóbb árak
Január 28-ig
MILTÉNYI
cipőáruház Fő-ut 2.
Nehéz székelésben szenvedők, különösen akiknek lá|dilm«s vég-bélbajok — mint aranyár, repedéí, elöesés, polipus, sipoly, szdkülel — teszik az éleict kellemetlenné, Igyanak reggel és este n\'gyed pohár termésietes .Ferenc Józsel" kese-rOvliet. Klinikai vezető Orvosok Igazolok, hogy a Ferenc Jőzset viz mütéiek elólil és uldnl Időszakokban Is igen kedvelt, nsgyérléka h«»h«jtó.
Szombaton lesz gróf Teleki Béla főispán nagykanizsai installációja
Valenciából is menekfil a vörös kormány
A valenciai kormány elutasította a belga kormány kártérítési követelését
Páris, január 10 A Mátin londoni jelentése Szerint a spanyol nemzetieknek az előrenyomulása már annvira fenyegeti Valenciát. hogy a Caoallero-kormány el. hagyni készül székhelyét és azt Har«o-tonába teszi át.
A nemzeti csapatok megszállták Albantara községet. A midrídi haro- j vonalon a gyalogsági é.s tüzérségi harc tovább tart. A nemzetieknek sikerült a vörösöket visszaszorítani. Madrid lakossága az éjszaka újra Ixir/.aljtias órákat élt ál. Egész éjjei Hörögtek az ágyuk a város felett.
/ Madrid, január 16 A spanyol főváros helyzete egyre kétségbeejtőbb. városszerte megkezdődött az üzletek és lakások fosztogatása.
A nemzetiek hadihajói tegnap ismét erős bombázás íTlá vették Malaga kikötőjét.
Brüsszel, január 16 A belga kormány nem fogadta e< a valenciai spanyol spanyol kormánynak második válaszjegyzékét sem » In-Iga kormánynak ama követelésére, hogy Port (irave követségi titkár meggyilkolásáért a spanyol kormány teljes erkölcsi és anyagi elégtételt nyujl-sqii. A belga kormány a nuftgyitkolt követségi titkár családja számára egymillió belga ^rank kártérítést követel. Ezt a valenciai kormány visszautasította.
Egyhangúan döntött a francia kamara a semlegesség mellett
P"SrÍ8, január 16 A francia kamara pénteken délután 501 jelenvolt képviselő szavazatával, egyhangúan elfogadta a törvényjavaslatot. amely felhatalmazza a kormányt, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést az önkéntesek Spanyolországba való utazásának megakadályozására.
Pusztít az át viz Amerikában
Newyork, január 16 Az F^y-sült Államok középnyugati részében az árvízkatasztrófa egyre bor zalmusaMt méreteket ölt. Már az. eddigi károk is felltccsülheletktick. A házak százai állanak viz alatt, « közlekedés teljesen megbénult, a lakosság csónakokon és tutajokon m nekül.
Zalamegyébcn régi tradíció hogy az uj főispán zalaegerszegi installációja ulán Nagykanizsán, mint a megye legnagyobb városában, kü. lön mutatkozik be- Második instál-lációja ez az uj főispánnak Vitéz gróf Teleki Béla, Zalamegye uj fő ispánja is a régi zalai hagyományokat követi, amikor a legközelebbi napokban Nagykanizsára érkezik. Útjában elkiséri Bárczay Ferenc csurgói orszáággyülési képviselő, somogyszentmiklósi birtokos is.
A nagyk;inizs.ii főispáni bemutatkozás jartjár 23 án, szombaton tör. ténik díszközgyűlés keretében, me Íven részt vesznek a nagyk\'Uiizsai törvényhatósági tagok, a képvis:lő-testület tagjai, valamint az összis
hivatalos tényezők- A bem itatkozás a tradicionális ünnepi keretek kö. zött történik, amelynek progrnm-ján gróf Teleki főispán b:szédet mondj majd az összes hatóságok, egyházak, testületek tisztelegnek az uj főispán előtt-
Értesülésünk szerint vitéz gróf Teleki Béla főispán szombaton részt vesz az evangeljkus bá\'on, vasárnap a Fehérteremben, a katolikus egyesületek áltai tiszte\'elére rendezet összejövetelen, maid a város köz életének jegeseit és a hivatalos tényezőket fogja meglá\'ogatni.
Nagykanizsa város közönsige szeretettel készül uj főispánjának méltó fogadtatására.
Berki Gyulát a tábla is elitélte a kormánybuktató választási újságcikkek miatt
Az utolsó országgyűlési képviselő- | választások alkalmával Nagykanizsán is élénk érdeklődés kisérte a csurgói és szigetvári választásokat. Az egyebekben is zajos választási hadjárat legzajosabb botránya az Uj Délsomogy c. újság körül robbant ki, amiről annak idején a Zaht Közlöny és annak nyomán az ej\'.ész ország sajtója is beszámolt. A sajtóbotrányból bírósági ügyek lettek, melyeknek Berki Oyula, a nagykanizsai korles-utjáról is ismert, volt országgyűlési képviselő volt a főszereplője. Berki ugyanis Bieder-inann Imre báró ellenzéki jelöltnek volt a főkortese és ebben a minőségében olyan meg nem engedett eszközökkel dolgozott, amelyek miatt a választás lezajlása után bűnvádi eljárás indult ellene.
A politikai és sajtóügyekben illetékes pécsi ügyészség két rendbeli, az 1925. évi XXVI. t.-c. 150. §-ában meghatározott a választójog szabad
gyakorlásanak akadályozása és jogosulatlan befolyásolása által sajtó utján elkövetett vétség miatt vád alá helyezte Berki Gyulát.
A vád szerint Berki Gyula dr. a Szigetváron megjelenő „Délvidék" clmfi hetilap 1935. évi április 19-i számában az első oldalon „Nagy belpolitikai változások elölt állunk, Gömbös távozik" címmel, az Uj Délsomogy" cimtl lapban pedig a „Gömbös kormány válsága" cimmcl a valóságnak meg nem felelő cikkeket irt és jelentetett meg, hogy a választók félrevezetésére alkalmas vöszhirckkel zavaft keltsen.
Berki elismerte, hogy az inkriminált cikkeket ö irta, de bűnösségét ennek ellenére sem ismerte cl. Védekezésül azt adta elő, hogy cikkeivel meg akarta győzni a szigetvári kerület" választóit arról hogy meggyőződésük szerint gyakorolják alkotmányos jogaikat.
A törvényszéki tárgyaláson a bi-
A Centrálban ma szombaton este
nagy túnccsíély ^m
a rrr OláhMarcI
piccolo hegedűművész Jazz-Szalon zenckará-
val és ÖZJ?™, Sári
lijmUI TOMBOLA! BAB- ÉS KOSHELY LEVES!
zonyltási eljárás befejezése után az ügyész megállapította, hogy Berki védekezése nyilt beismerése volt annak, hogy célzatosan, a törvényben tiltott módon befolyásolta a választókat, annak a politikai pártnak hatalomra jutása érdekében, amelynek szolgálatában áll.
A törvényszék végül Is a vádbeli cselekményekben mondotta ki bűnösnek Berkit és ezért 5 napi fogházra átváltoztatható 100 pengő pénzbüntetésre ítélte. A politikai jogok felfüggesztését azonban mellőzte a bíróság.
Az Ítélet ellen az ügyész és a váolott is fellebbezett és Igy került az ügy a pécsi ítélőtábla eté. A tá^i tárgyaláson a vádlott Berki Gyula dr. nem jelent meg.
A felebbviteli bíróság a törvényszék ítéletét telies egészében helybenhagyta és Berki Ovu.a dr,-t a vádbeli cselekményért 5 napi fogházra átváltoztatható 100 pengő pénzbüntetésre ítélte, a politikai jogok felfüggesztését azonban mellőzte. Hrabéczy Jenő dr. kir. ügyész az ítéletet tudomásul vette, Berki ügyvédje azonban a bűnösség megállapítása miatt semmbégi panaszt jelentett be a^Kuriahoz.
Robbanás a diósgyőri vasgyárban
Miskolc, január 16 Az éjszaka a diósgyőri vasgyárban felrobbant a formába öntött izzó acél. A munkások közül a robbanás Csergő Mihályt. Kocsis Jánost és Lukács Istvánt felismerhetetlenül összeroncsolta. I.ukácsot esetleg még sikerül megmenteni. de a másik kettő menthetetlen. A robbanásért senkit nem térivel a felelősség.
Ford megvette a „láthatatlan sugárt"
Prága, január 16 A Prágai Magyar Hirlap azt ir-ja, hogy Ford. az autókirály egy millió dollárén megvette Pribill István budapesti mérnök, a »lát-hatatlan sugár* feltalálójának szabadalmát.
Miklas elnök Wlndsor hercegénél
Bécs, január 16 Miklas köztársasági elnök ma adUi vissza a windsori herceg lá o gatásál az angol követségen.
Német püspökök Vatikánban
Róma, jun-jár 10 Nagy feltűnést kelt az a hir.hogy a német püspöki kar 5 legmagasabb rangú tagja tegnap este a Vatikán-városba érkezett-
MJ-M Téli vásár Szomolányinál
1937. január 17.
zalai közlöny
t
Felmentették a morgánypusztai munkástragédia vádlottját
Az agyonszúrt munkás támadás közben esett bele a vádlott késébe
A Zalai Közlöny beszámolt nr. ról a halálos drámáról, .ami szeptemberben a morgánypusztai mun kástanyán történt, amikor korcsmai mulatság ulán Tóth József egy kés-szúrástól holtan esett össze. A csendőrség őrizetbe vette Sipos La jos 22 éves kerkabarabási legényt, aki azonban tagadta, hogy ő szúrta volna le társát. Azzal védekezett, hogy ő evett és nyüott kését a tér dén tartotta, amikor Tólh rátámadt és eközben a nyitott késl>e beleszaladt. Ez az ügy került most fötárgyalásra. A biróság 14 tanút idézett be.
Makáry elnök kérdésére Sipos részletesen elmondta a tragikus éjszaka történetét- Tizenegy társával Morgánypusztán dolgoztak, az uradalom munkástanyáján egy s o bál>an laktak együtt. Szombat lévén, kikapták bérükét és alkonyat kor az egész társaság bement Újudvarra a Talabér-féle korcsmába, ahol egy asztalnál Iddogáltak. Noha-bort ittak, pompás volt a hangulat. Éjfél után indultak hazafelé. Elől ment a vádlott Kovács Pál és Bazsika Lajos nevü társaival, a többiek valmivel később követték őket. Otthon a .munkáslanyán Sipos a ládájára ült, elővette kesét és szalámit evett. Eközben megérkezett a társaság másik része is. Tóth József - mondja a vádlott - ingerülten rátámadt és felelőségre vonta őt, hogy miért ment el előbb, most helyette az ö öccsét, Tóth Pált verték meg a többiek. Tóth József durva szavakkal neki ron\'ott Síposnak és megpofozta, ö — mondja Sipos - nem reagált erie. Tóth azonban nem nyugodott meg, hanem egypár bakkancsot a»4 fejéhez vágott, majd megfenyegette : »Majd
reggel ellá\'om a bajodat !« Sipos erre türelmét veszítve odaszólt, | hogy intézzék el a dolgot m;»sl mindjárt, ne várjanak reggelig. Tóthnak sc-m kellett több. Az időköz, ben elsötétített szobában odaugrott Síposhoz, megfogta a torkát, fojtogatta, ütötte, verle, majd hátiét-lökte. Eközben történt, hogy amíg Sipos feltápászkodott, Tóth az ö kezében levő nyitott késle szaladt-»Jaj. a Lajos tönkretett!« ordított fel Tóth. A kővetkező pillanatban meggyújtották a lámpát és látták, hogy Tóth csupa vér. Lefektették, de már nem lehetett rajta segíteni, mikor az orvos megérkezett, Tóth József már halott volt. Sipost any. nyira bán!o;ta a dolog, hogy sirni kezdett, kését odanyújtotta Kovács Pálnak és kérte, hogy szúrja le öt vele- A munkástanyán nagy volt az elkeseredts, társai odaugrottak hozzája, ütötték, verték, ruglák. Pedig ö nem akarta megszúrni Tóthot, nem is szúrt feléje, hanem az szaladt az ö késébe- i
A biróság ezekután eljá\'.szatja vele az eseiet, hogyan támadt reá Tóth és hogyan szaladt be a nyitott késbe.
Dominkó Károly, a szemtanú ugyan adta elő a történtekel, hasonlóan a többi tanuk is.
A bi/onyitásl eljárás l>efe;ez^se után a törvényszék hosszas tanácskozásra vonult vissza, majd kihirdette az itéíetel. A törvényszék fel mentette Sipost a vád és következ ményel alól azzal az indokolással, hogy tettében valólmn nem volt szándékosság, hanem véletlenül szúrta meg Tóthot akkor, amikor az a sötétben feléje közeledett. Sipos és az ügyész megnyugodtak az Ítéletben.
10 napja
csupa meglepetés!
Kész béli ruhák, ruhaselymek, szövetek, flanellok
alkalmi arakon
bolu^.^ - rx&AJLcf
Ahol nin« villany vogyohol nagymérvű hóló táti zavarok lépnek fel, kiváló szolgálatottesz .uz a rádió. Rövid-,közép-é» hosszúhullámon eqyorár.l veszi az összos számottevő állomá-iokol. Egy darabból áll. Permanens dynamikus hangszóróval, telepekkel egyb* von építve
MINDEN ORION RÁOIÓ KI»fSKEDÓNÉl KAPHATÓ
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 16.
Fölsők\' rpskedelmlt végzőitek bálja
9 ómkor a Kaszinóban Vasutasok (VOQE) operett-előadása éa táncmulatsága az Iparoskörben fél 9 kor. Január 17.
Liceális előadás a városházán 6-kor
dr. Vértesi Frigyes. Zrínyi műsoros táncestélye a Knth.
Legényegyletben. A UONSz hangversenye (Darvas Ibolya és Nuy Dávid). Január 23. Evang. Nőegylet műsoros estélye az
Iparos-székhAzban. NTE piknikje a Koronában fél « órakor. Január 24.
Liceális előadás a városházán C kor
Magas Mihály. NŐI szatfók tánetoája B kor az Iparoskör nagytermében. Kisknnlzsal Polg. Wvészosztály tánc mulatsága (Levente Otthon) Január 31.
Lioeális előadás a városházán 6-kor dr. Hoffmann János. Február 1.
IPARTESTÜLETI BÁL. Február 2.
Liceális előadás a városházán 6-kor P. Clrlusz Viktorln. Február 6. Szanatórluin-plknlk az Iparoskörben. Baross-tea a Koronában. KAOSs-bál a Kaszinóban. Február 7.
Liceális előadás a városházán 6 kor
dr. Krátky István Ipnrosdalárda mllsoros teáia 5 órakor Iparoskör nagytermében. Február 13. Flscher Anny zongoraművésznő hangversenye a Kaszinóban. Február 14.
Liceális előadás a városházán 8 kor Révay József. Február 21.
Liceális előadás a városházán C kor dr. Gárdonyi Lajos. Február 28.
Liceális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajos. Márclua 1.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai
estje a színházban. Márclua 7.
Liceális előadás a városházán 6-kor Szudey Géza. Márclua 14.
Liceális előadás a városházin 6 kor dr. Halász Pál. Márclua 21.
Lioeális előadás a városházán 6-kor Flschel Lajos.
Naptári Január 17. vasárnapi Rom. kat Antal. Protestáns Antal. Izraelita Sebat hó 5. — Január 18. hétfő. Rom, kat Piroska sz. Protestáns. — Izrael. Sebat
hó 6.
Gyógyszortárl éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár 6» a klskanl/sal gyógyszertár.
GőxfQrdó nyitva reggel 6 érától este 6 óráig (héttő, Bzerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— (Bélyeggyűjtők találkoxéja) Héttőn délután li-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.

•) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 tillér.
f\\\\
frtjifMXfc*,
TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA
Gazdaságosabb áramfogyasztása révén
vUsifMtüt
W Mtls f \'
4
zalai közlöny
1Ü37. |mtiár 17.
Sok pénzt
a Filléres Divatüzlet
meg
olcsó téli vásárián
Január 18-tól 28-ig! £ Báli ruhaselymek, szövetek, téliáruk, paplanok, takarók ■aisonvógi kiárusitási árakon kerülnek eladásra. KérJQk kirakatainké megtekinteni
Szombat
BUDAPEST 1.
17 Halló, itt Telefonhírmondó. Beszélő Budinszky Sándor. — 17 30 Cigányzene. — 18.30 Móricz Zsigmond elbeszélése. — 19 Stefániái Imre zongorázik. — 19.40 Szász Ila előadóestje.
— 20.40 A bécsi rádió müsom. — 22.15 llirek, időjárásjclentés. - 2220 Cigányzene. — 23.10 Kertész Mi kló jazz-zeiickara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
18 Mezőgazdasági félóra. - 18.30 Schumann: d moll zongorahármas. — 19.10 Dr. Lelkes István előadása. BECS.
17 Kivánságlemezek. — 18.20 Népdalok. — 19.45 Zongora. — 20.10 Bá-diócgyvelcg. — 22.20 Tánczene.
Vasárnap
BUDAPEST I.
9.30 Hirek. — 10 Beronnálus istentisztelet. — 11 Egyházi ének éa szentbeszéd. A szentbeszédet Slrecke Ernő mondja. - 12.20 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 12.30 Az operaházi zenekar. — 14 Hanglemezek. — 15 Eleischmann Hudolf előadása. — 15.50 A rádió szalonzenekara. — 1G.50 Her-csuth Kálmán előadása. — 17.20 Oreg cigányprímások zenekara. — 18.30 Dr. Tóth László csevegése. — 19 Gyenge Anna rn kel. — 19.41) -Hang és mód.» Szinmü három részben. — 21.40 Hirek, sporteredmények. — 22 Jávor Sándor jazz-zenekara." - 22.40 A 2. honvéd-gyalogezred zenekara. — 0.05 Hírek. BUDAPEST TI.
15 A rádió szalonzenekara. — 17.30 Oyergyai Albert dr. élőadása. — 18 Kertész Miklós jazz-zenekara. — 19.05 Holló József előadása. - 19.35 Tánc-lemezek. - 20.45 Hirek. 21 Cigányzene.
Bl-CS.
11.45 Szimfonikus lemezek. — 12.55 Szórakoztató zene. — 15.40 Mandolin együttes. — 17.45 Bádiózcnekar. — 19.10 Tarka félóra. — 19.50 Ballada.
- 20.25 Bohózat dalokkal. - 22.35 Viroval Rób.ri hegedül. — 23.05 Tánc lemezek.
ID<3
Enyhe!
Prognózis: Mérsékeli légáramlás, a nyugati ós északi megyékben kiiebb havazás, az éjjeli fagy klsaé gyengül, a nappali hí-mérséklet a Dunától keletre emelkedik, nyugaton esetleg olvadás.
Mit möndott gróf Széchenyi István ?
Nemcsak politikusok, de más, a közéletben szereplő egyének, diáktik, sőt mi magunk is, — vagy hivatkozással Széchenyi-re, vagy vigasztalásul és biztatásul a jobb Jövőre gyakran idézzük a nagy politikusnak a .Hitel.-ben .irt szavait, hogy:
■ Magyarország nem volt, hanem lesz..
Itn is igy tanultam ezt az iskolában. bennem is élt s az idő €s értelem növekedésével fejlődött bennem ennek a mondatnak a súlya és a jelentősége.
A <Hitel-t. nem oiva^anv. Ellen, ben egyszer egy árverésen felfedeztem néhány régi könyvet, közte Széchenyi «Hitel.-ét is." A köftyv tisztelclpéldány volt. gróf Széchenyi sajátkezű soraival egy báróhoz intézve: iSzives barátság és igaz lisztelet jeléül Széchenyi István..
Nagy érdeklődéssel lapozgattam a könyvben, megnéztem, hogy az az utolsó lapja nem hiányzik-e, olvastam a .Végszóló.-ból s ott ötlött szemomb.\' ez a mondat, amit szerintem rosszul citálunk, mert a Hitelben ez áll az utolsó mondatban :
• Sokan azt gondolják: Mogyar-szág — volt; — én azt szeretem hinni: leszi.
Sokat gondolkodtam ezen a mondaton, hogy miért változtatták meg az idők folyamán? Vagy más alkalommal talán a Magyar Tu-mányos Akadémia megalapításánál mondotta volna a nigvlelkü adományozó e nemes szavakat? De mert történik hivatkozás a .llijlel.-re? A .Hitel.-ben pedig hjjtcltór-
dcmlőcn ugy vannak a szavak megirva. ahogy én azt szórói-szóra kijegyeztem.
Az alapos Széchenyi irodalmároknak ezt tudni és tisztázni kellene.
Mostani trianoni elesettségünk-ben pedig éppen nagyon fontos, hogy milyen jelszavakkal igyekezünk a dözvéleményben s a külföld elölt is bizonyítani, hogy; •Magyarországnak helyt van a nap alatt..
Mert például, ha külföldi ember, akár jól>arátunk, vagy nem jóakarónk ide jón s valahol meglátja ezt a felírást, amelyet trianoni mivoltunkra vonatkozólag menün-tönként használunk, akkor esetleg az illotő külföldi, aki nemcsak ^íéz. de lát is. és jgondolkodik.i sajnálkozva, esetleg gúnyolódva ezt mondhatja:
— Szeeénvek. ha eddig nem volt Magyarországtok, most akarjátok megcsinálni Trisnon ii*án?
Szerintem a köztudatba bele kellene vinni, rávilágítani az eredeti mondat helyességére s ugy alkalmazni, amint azt Széchenyink valóban megírta: -Magyarország volt - lesz!.
C.róf Széchenyi István, — amint azt a legutóbbi vita-délután előadásán hallottuk. százegynéhi\'iny évvel ezelőtt Prágában tiszttársai előtt látnoki erővel jósolta meg, liogj- a Monarchia száz év múlva darabokra fog szakadni.
Széchenyi jóslata sajnos, száz-egynéhány év múlva beteljesedett. De Széchenyi, a lángeszű zseni, a nagy és elhivatott eml>ercknek osztályrészül jutott adottságul
Január 78 -28-ig
Téli árukban,
hó- és sárcipőkben
hihetetlen olcsó vásárt tart
Ritter Divatáruház.
Mindennemű téli árukat, maradékokat még teljes választékból, de alkalmi árakon vásároljon most
azt is megérezte, hogy Magyarország mindig lesz és ezért mondhatta azt, nmib.\'n nekünk is hinnünk és bíznunk kell.
Voltak már rossz idők, voftak már nehezebb idők is az országban, épugy, mini most de piinden nyomorúságon, Trianonon keresztül is álljon vigasztalásul, bizakodásul, serkentésül gróf Széchenyi fstván szava, hogy:
• Magyarország volt — feszt.
IIült \'CiU
DiV/ATf?
Rovatvezető: Dr. Dévalni, Erdffi B«*k.
) Sötétkék
Hiába van még kemény tél, hiálja írunk zord januárt, a hölgyek fejében már ott motoszkál a tavaszi divat, a tavaszi ruhaproblémák és átmeneti lehetőségek.
Erről szerelnék most írni, vagyis világosabban a sötétkék szövet, illetve selyemruháról. Ez az & szín, ami feltétlenül divat lesz ta-vasszal és nyáron is és ami valami frisseséget hoz téli sötét gardero-bunkba. A sötétkék mindcnk.nfek előnyösen áll, fia.ainak, öregnek egyaránt és elegáns és trottőr viseletre is elsőrangú.
Ezért azt tanácsolom azon hölgyek részére, akik uj ruha szükségét érzik és módjuk is van rá azt valóságba szökkenteni, hogy sötétkék könnyű szövetruhát csináltassanak angolos, sima fazonban, gömbölyű kivágással, amibe most piros bársony sálat tűznek, később pedig, a tavasz eljöttével ezt a sálat fehér keményített bubigallérral cserélhe. tik fel- Piros bőr vagy antiopö\\et vegyenek a denekukila és n szoknya egyik bevágott zsebébe egy piros muszlin zsebkendőt tűzzenek. Az ujjai kicsit berakottak lehetnek vállban, de feltétlenül rövidek legyenek, hogy már igy is érzékeltessük a tavaszt. Lehet puffos ujjura is csináltatni, mert az idáig elérkezett tavaszi hirek szerint a puffos, rövid ujjak ismét divatba jönnek.
Ha viszont egy sötétkék selyem mellett döntenének, akkor azt is tirt-golosan oldják meg, fehér georgette vagy muszlin nyakdisszel és n zsebkendő is ilyen legyen.
A sötétkék selymet lehet koszlO-mösre is megcsináltatni, ez is biztosan divat lesz és nyáron, illetve tavasszal egy rókával vagy egy szőrmepelerinnel nagyszerűen\' lehet
18-28-ig
i DivÉiuháÉn
1937. január 17
OTVS
Keresse ezt a négy betűt január 18-án, hétfőn reggel az Erzsébet-téren. — Nagy szerencse, ha megtalálja!
viselni- Ugy kell megcsinááltatni, hogy a kabátka most télen egy jól sveiíolt blúzt alkosson, esetleg kis levehető aeszlivel, viszont alája tavaszra egy fehér muszlin vagy georgette blúzt is fel lehessen venni. Ezzel máris van az Induláshoz egy toi,lettünk.
Rendszerint már ilyenkor, aki nagyon figyel, megtalálhatja a tavasz első divathimökét. Így most is a sötétkék, mint esti ruha is, szerepelt a demi kollekcióban. Legtöbbet ebből a szinből muszlinl^ársony toiletteket készítettek arany és ezüst payetle belépővel, vagy a sajátjából készült kis boleroszerü belépővel.
A kék, nem vitásan, az a szin, ami szőkének, barnának egyaránt jól áll. Ha van otthon egy régebbi, már agyonunt szines szövetruhárík, gondolkodás nélkül siessünk, fes tessük be sötétkékre és az én felelőségemre csináltassuk meg angolosan. Garantálom, hogy nagyon jól fognak benne mutatni.
A kékhez lehet a legkönnyebltfn öltözni. Kékhez megy szürke, fehér, piros, rózsaszín, halványkék. Legjobban persze a piros vagy a korál szin és már megjelentek a belvárosi kirakatokban á kékhez viselendő accessoirek ís. Így elsősorban a kék fényes bőrkesztyűk piros dísszel és a retikülök piros csattal és fogóval. A cipők is pirossal vannak elkészítve és az egyszerű, angolos, sötétkék lapos tavaszi kalapok is piros szalagokkal díszelegnek.
Tessék, Hölgyeim, a megadott recept szerint eljárni: szezononként 3-4 ruha, férj erszény-fájdalma esetén, egy-kettővel kevesebb...
Divatposta
Barátnők, Rózsaszín muszlipruhát ajánlok mindkettőjüknek ibolyacsokor dísszel és ibolyaszínű sftrön luizott tüll képpel. Nagyon sorún húzva legyen a szoknya, a derék Csavarva, pici, puffos ujjakkal. Ennek a ruhának az az előnye, hogy nyáron Is viselhető, legfeljebb az ibolyát felesd-rélvc mezei virággal. Üdvözlet.
Antalnf, A beküldött szövet nagyon szép, Egyenes szabású, kitömött víHu lwktát készíttessen belőle, hátul a hát-varrás aluf nyitva legyen, két nagy gombbal, zsebekkel, széles mansettá-val. Barna, vagy sötétkék könnyű szövetruhát ajánlok alája, attól fúffi, bog. milyen accessoirekkcl rendelkezik. Üdvözlet.
Kislány. Fekete selyemripsz kalapot vegyen a most divatos flamand magas, kétszögletcs tetővel, az egész arcot eltakaró fekete pettyes fátyollal. Üdvözlet,
Ki lesz a veszprémi helyettes-püspök?
A pápa maga dönt az egyházmegye nagy kérdésében Hoss József és Luttor Ferenc közt dói ei a választás
Amikor Rott Nándor dr. vesz. prémi megyéspüspök papi jubileu. ma alkalmával Rómában járt, Nagy-kanjzsén olyan hirek terjed ek el, hogy a kíséretében levő dr. Hoss József pápai prelátus kanonok, mini helyettespüspök tér vissza a Vatí-kánból. Még jobban előtérbe került a kérdés, amikor a megyés, püspök megbetegedett. Hála a Mindenhatónak, Rott Nándor teljesen felgyógyult, de a kérdés, hogy a nagy és terhes munkától teher, mertesiteni kell, nem intéződött cl. Mint most értesülünk, a kérdés rövidesen megoldás alá kerül.
A veszprémi helyettespüsppki ál lás betöltését XI. Pius pá|>a magá. nak tartotta.fenn, de betegsége meg akadályozta ebl*n. Most, hogy a pá|>a állappta javulóban van, e kérdés is újra felmerült. Amikor a
pá|>a megbetegedett, dr. Hoss József felszólítást kapott, hogy nevezze meg informátorát. Ez meg is történt dr. Anty illés volt kapós vári káplán, jelenlegi veszprémi theologiai tanár személyében- Dr. Anty hamarosan megkapta a kihallgatásra szóló meghivást, leutazott Rómába és referált n Szentntyá. nál. Dr. Artty Illés Rómából jövet ma utazottNagykanizsán.
A másik esélyes jelölt dr. Luttor Ferenc prelátus kanonok, római kö vetségi tanácsos, aki a Szentatyának is kedvelt hive Fontos szerepet tölt be a pápai udvarnál és a magyar zarándokokat is ő vezeti XI Pius elé- A páj>a természetesen Luttor Ferenc informátorát is meghallgatja és a közeli napokban dönt a veszprémi helyettespüspöki állás betöltése ügyél*n.
Az iparos-sérelem vége: — a bepanaszolt tanítónő kapott elégtételt
Az utóbbi esztendőkben nem lehet regényt, színmüvet, elbeszélést írni, nem lehel előadást tarinni,\' hogy valamely foglalkozási ág testületleg meg ne sértődjék. Kezdődött a fogorvosok sajtóperével pár évvel ezelőtt és folytatódik napjainkban is
lepten-nyomon.
Ilyen eset történt nemrégiben Szombathelyen is ahol egy tanítónőnek a szülői ér\'ekezleten elmondott előadása adott okot viharos felzúdulásra a szombathelyi iparosság körében, úgyannyira, hogy a
Január 18—28-ig
Habselyem vásár
Ritter Divatáruházban.
nagy port felvert sérelem a városi képviselőtestület elé került. Akkor a polgármester megígérte, hogy ki. vizsgálja az ügyet. A kivizsgálás megtörtént s annak eredménye teg nap került Szombathely város közgyűlése elé-
A gyűlés megnyitása után UJ-váry Ede dr. polgármester emlékeztette a közgyűlést arra az inter-pellációra, amelyet Veder Gyula dr képviselőtestületi tag intézett hozzá. Az interpellációban azt álli
MMUÍUK. %AtUcU+ál-
EöjT
(WÍ
lotta, hogy a Szövő-utcai iskola egyik tanítónője a szülői értekezleten súlyosan megsértette az ipa rossú^ot. Ebl>en az ügyben Veder Gyula dr. levelet intézett a polgár-mcs erhez, kérve annak ismertetéséi a képviselőtestület előtt.
Mészáros Hugó dr. tanácsnok olvasta fel Veder Gyula levelét, amely elmondja, hogy interpellációjának elhangzását követő napon a királyi tanfelügyelő bemutatta neki az II-
F*h
ás deréklájás émelygős idegesség. tisztátalan teint gyakran csak az emésztési zavarok kovelkc/r^énye. Ilyonko*
is spo" 1 ^jsasEn
lető tanitónő előadásának eredeti szövegét tanuk aláírásával, akik igazolták, hogy az az előadás hangzott el. amelyben az iparosságra nézve semmi sértés sem volt. Interpellációját jóhiszeműen mon dotta el, beismeri, hogy információja téves volt, melynek következté ben érdemtelenül bántotta meg a tanítónőt és ezért őszinte sajnála. tának ad kifejezést. Meggyőződött róla, hogy a tanítónő előadása tel jesen korrekt és iparos szempontból is kifogástalan volt
Ezzel a sok vihart keltett szombat helyi iparos-sérelem végérvényesen lekerült a napirendről.
— Saját érdekében ól örömére SZOl-Ráló meghívásnak tesz eleftet. ha a Kop.teln Batoráinhá* 6h1 mflbutor-Ulál-
Ilti.it megtekinti, vételkényszer nélkül.
— L«ltároxáaoál felgyülemlett maradékokat most nagyon olcsón árusltjuk. SchUtz.
Szezonvégi cipőárusítás 11 Január 18-ftól 28-ig zenzációs olcsó árakkal ! ! az IDEÁL cipőáruházban, Fő-ut 12.
-i
SALAI KOÍELONY
szövtüu
KOZVCTICU ACYtQBOt ii p00has7ka 0 1/8 w noi: kot 8
VlOÉKQl br, míg ha
^L&éOJE MfUÖVtfi
míMmu\'iiw
GYÁRTELEP:
BUDAPEST, XI. LENKE UT 117.
I Az Evangélikus Nőegylet műsoros táncestélye
\' nagy eseménye lesz a Kanizsai farsangnak. A zenei és irodalmi iellcgrt műsor a város kulturális nivójiU. i«f képviseli, Egy Csnjkovsrky-trió. íune lyet I". Pásztor Irma, IvXwkovíls Ferin e és F. Garui Magda játszik. Szaval Schnabl Paufa. Mendelssohn: Capriccio brillant zongorára és zenekarra, játsza Kerekes Irén és az Irodalmi Kör zenekara Vannay János vezénylésével.
Az Evangélikus Nőegylet, élén dr. Krátky Istvánné elnóknővei, szegényei felsegélyezésére és lemjjlomuk orgona alapja javára^rendezi ezt a nagysikerűnek Ígérkező estélyi, melyre jegyek a Teutseh-drogériában és a külön lege ségi trafikban előjegyezhetők. (:)
— (A liceális előadás)
holnap, vasárnap délután 6 ómkor juigy élményt igér. Dr. Vértesi I\'rif gyes pécsi theologiai tanár ad elő a kapitalizmusról és a kommunizmusról. A kisérö műsort a zeneiskola tanárainak hangverseny-számai adják. A tömeges érdeklődés miatt ajánlatos a helyeket időben elfoglalni. (:)
— (A Szerdal Társaság)
érdekes és gyakorlati jelentőségű kullur-vitát rendez január 20-án (kivételesen fél 7 órai pontos kezdettel) « zeneiskola kamaratermében, A vitatéma; — milyen nyelvet tanuljunk? A vitát dr. Szabó Zsigmond, az Olaszbarátok Körének elnöke vezeti\' be. (:)
— (NTE piknik)
Nagykanizsa tánckedvelő ifjúsága körében ihásról sem hallani napok óta, minit az NTE január 23-án a Koronában tartandó piknikjéről. Az címűit évek nagysikerű láncest(51yei után előreláthatólag a farsang kiemelkedő mulatsága lesz az NTE piknik. Az egyesület külön meghívókat nem bocsátóit ki. (:)
= NTE piknik ja uár 23 án, szombaton VtO órakor a Koronában,
— (Sakk hir)
Ma a Városháza és a Kaszinó csa pata játszik a Kaszinóban egymás ellen, 24 én |>edig a Városháza-OMKE és az Iparoskör—Kaszinó mérkőzés lesz. Az egyéni verseny iránt is nagy az érdeklődés, ugy hogy még ilyen nagy arányú sakkversenyek nem folytak le Kanizsán. (
— Mától kezdve a .Három sárkány".
— (Az egerszegi róitll-pálya)
holnap, vasárnap nyílik meg ünnepélyes keretek közt a göcseji téli sportnap keretében, Bödy alispán jelenlétében. A mára leesel hó ideális ródlii-telepet adott ehhez a zalai sportün netthez. A pálya ott van a város közelében, másfél kilométer hosszú, 7. nagy kanyarral, gépi erejű felvonóval, amely 5 fillérért szállítja uz embereket A megnyitás délután 2 órakor fesz, do ródlízni egész nap lehet. Zalaegerszegről 10 filléres kocsijáratok vannak. A pályán büffé és melegedő is van. A kanizsai téli sport-borátok is erősen készültek erre az egerszegi dirándu- ; lásra, amely most a kedvező ródlt idö segítségével a legkellemesebb sportot igéri.
— Hócipők, tálldpók legolcsóbban Mlltényl cipővásárján.
— (* pápa dlszautója)
a Budapesti Nemzetközi Vásáron látható lesz. A Budapesti Nemzetközi Vásár igazgatója legutóbbi olaszországi utju alkalmával megbeszéléseket folytatott Olaszországnak és az olasz gyarmatoknak — kőztük Abessziniának — a vásáron való részvétele ügyében. Tárgyalások vannak folyamatban többek között az olasz automobiL és repülőgépipar csucsproduktumainak, mint pl. a pápa díszautójáiiuk és u duci\' összecsukható motorkerékpárján nak kiállítására vonatkozóan. (:)
Nagy karasatl lehetöségat
nyújtó cikk bevazatéséra helyi Ismeretitggcl rcndelketö, gaisnclaképei
karaikadalmi képvlmolet ajánlatát kéram .KlépHés-Jellgére BLOCKNER J. hirdető Irodíba. Budapeil, VII. Ensébel Köiul 14. Il«
Az évad legbájosabb ma gyar filmje a „Három sárkány"
— Egyes pár cipőket január 18—28-Ig olcsón árusítja az „Ideál" cipőáruház, Fő-ut 12. sz.
— (A borsfal háború)
Október 4-én Borsfán, Nagy Vince korcsmájában nagy mulatság volt. Záróra után a v \'ndégek egy része az utcán összeveszett. Valóságos közelharc fejlődőit ki küzötlük és annak meglellek a sebesültjei. Feljelentés folyián az Ugy a törvényszék elé került. Sok tanút hallgatott ki\' a bíróság. A bizonyítási eljárás után Lukács János t hónapot\' Lukács István 1 hónapot. Kovács István (gám másfél hónapot. Tóth Jó-zsef. Bedö János, (Kis Horváth Ferenc. Horváth Lajos és Horváth János 15—15 napi fogházat kapott,
=k NTE piknik január 23 án, szombaton Vsö órakor a Koro nában.
— \'Ég a szomszéd, a többlek né/lk)
Minap este n Zalaegerszeghez közel fekvő Pozván félreverlék a harangokat. Csakhamar kiderült, hogy Horváth korcsmároséknál pusziit a vörös kakas. A korcsmáros és Török Ferenc gazda kazlai^ leégtek, de a szomszédos épületeket rSikeralt megmenteni. Szomorú volt fátni, hogy míg az asszonyok és leányok az oltásnál segédkeztek, addig a férfiak a házak előtt álldogáltak. A tűz keletkezésekor nem égett a tűz liorváthéknál. szélcsend is volt, igy minden bizonnyal gyújtogatás történi. A nyomozás ebben az irányban megindult.
1937. január 17.
Az ön szállodája BUDAPESTEN a főváros szivében újonnan megnyílt
CORVIN-SZALLODA
Családi szálló minden kényelemmel berendezve. Központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz a sz bákban. Arak: I ágyas •zoba 3, 2 ágyai szoba 6 pengőtől. Közvetlenül a Nemzeti Színháznál, a Nép9zinház-utca sarkán: VIII., Cso konay-utca 14. |
Fischer áuny zongoraművésznő és Szigeli József hegedűművész hangversenyei
A Nagykanizsai Kas>lnó vezetősége elhatározta, hogy a juhi áris esztendőben néhány elsőrangú hangversenyt rendez. Meghiva Fischer Anny zongoraművésznői, a Lisztverseny győztesé\', aki hangversc nyél február hó 13 án tartja.
Meghívta továbbá szigeli Józsefei, a világhírű hegedűművészt, aki külföldi köru\'járól való visszaé kezése után március havában Magyarországon is fog néhány hangversenyt taitani.
Szigeli József hangversenyét a Kaszinó csak akkor fogja megtar-t ni, ha a hélyek előre lejegyeztet-nek és ezért a Kaszinó felkérj a mélyen lisztéit Közönségei, hogy a Szig^\'i József féle hangversenyre a helyeket legkésőbb Jebrudr hó 10 ig jegyezze elő. A jegyek árának fele az előjegyzéskor, fele pedig a jegyek átvételekor fizetendő.
A jegyek mindkét hangversenyre Vágó Endre illatszertárában valihalók. (:)
Akár „Izr", akár árja, Nom kutatjuk, kl a párja. Akár páncél, akár bársony Volt la egykor ősapánkon, Akár gyávák, akár hősök Voltak la a dicső őaök, Kik hordhattak gályát, shortot, Nem vlzagálunk vércsoporjot... Mindenkit szívből, örömmel vár A mm aat fényaa tfi*kbál Helyben meghívót nem kap senki, Do Jöjjön el hozzánk mindenki, Kl a Diákszövetségnek tagja, Vagy vele a barátságot tartja. Mulathat, táncolhat, kl mit akar, Játszik remek határőr zenekar, S mivel tudjuk JÓI a Tormát, Prezentálluk még a — Tormát. Nem virslivel, hegedűvel kapják, Tőle iLiuagyar nótákat hallják. Clm: mszlnó, emeleti torom, Olt, ahol a Jókedv h vigasság terem. Lesz remek békeboll hangulat, Garantáljuk, mlndunkl Jói mulat. Gondjai ma este el lesznek temetve, Hajnalban hazamegy boldogan,
nevetve, Széttárja szélesen a szobaajtót, S pénzpostásnuk nézi a — végrehajtót-
Felsőkereskedelmit Végzettek (:) Szövetsége.
= Derű, humor, báj a .Három sárkány". ^
— Rádió, villany nélkö.
Az Orion-gyár forgalomba hozol; egy ujtipusu ."> lámpás telepes rádiót Orion 50/B jelzéssel, hangszóróval, telepekkel együtt egv szekrénybe építve. Minden Orion rádiókcreskedőnél knp-Jialó.
= Egyeipár divatcipők legolcsóbban
Mlltényl cipővásárján.
= Ha szórakozni akar, ne mulassza el a „Három sárkány"-t.
- Január 18-28-1* vegyen hócipőt, bokacipőt leszállított árban az „Ideál" clpőáruházbao, Fő-ut 12.
lxl

az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusitását
kirakataink hirdetik.
Olcsóságunkat
Megkérjük, hogy fáradjon be hozzánk, hogy meggyőződhessen olcsó árainkról.
Leltári árusításunk a soproni kereskedelmi és iparkamara rendelete alapján
f. Hő 13—23-ig tart.
Horthy Miklós-ut t.
Naptár-szelvény
Hozza be, vagy postai megrendeléséhez mellékelje ezt a szelvényt. Ennek ellenében egy elegáns kivitelű textilbőr-naptárt adunk.
Dimf^öNOK
BUDAPEST. VII.. RÁXáCZI-UT 72-74
1937. január 17.
zalai közlöny____t
CSAK 10 NAP
TÉLI VÁSÁR
JANUÁR 18—28-IG
Jöjjön el most áruházunkba, mert minden osztályunkon a legnagyobb választékot a legolcsóbb árakon találja.
Rendeljen postán bizalommal, megrendeléseket a legpontosabban és leggyorsabban szállítunk.
Kérje TÉL! VÁSÁR árjegyzékünket, díjmentesen küldjük.
Aranyvonat
Irta: Somlyó Zoltán
Márciusban, egy illatos, melogszei-K".s ifju napon, amikor a határi)-,in az eltakarodott hó nedve alól az első ibo lyák kibújtuk, az ellenség a metropolis határába ért. A hónapok óta mar-soió, verekedő katonákat egy karcos-hangu tábornok hozta ennyire. Már napok óta békésen visszavonuló ellenség után ballaigtattn a seregeket s amikor a kifáradt hadak hazaérkeztek a fővárosukba, körülzáratia azt és elhatározta, hogy a várost kiéhezteti.
A nap percről-percre izmosodott. A csillogó hidegségü télre szelid. ájtatos tavasz jött. A Irama föld liheg\\-e dobálta ki magából a forró pánit, anvly gomolyogva szállt fel n nap felé a lerongyolódott katonák izzadt tcste alól. Az első napon alig hittek ennek a réinitö borzalmas fordulatnak. A hadvezetőség pontos kimutatást készi-tetl é.s kitűnt, hogy az összes hadbaszállt seregek elvesztek. Az egyetlen hadtest maradt meg. amelyet most uz ellenség házáig kisért hátulról s amelyet oly végzetesen rászedeti. Az egész ország úgyszólván fegyveres erő nélkül állott. Oreg férfiak sirva ültek otthon az ablakon s a halmok felé sóhajtoztak. amelyek alatt fiaik és leányaik szerelmesei feküdtek. K\' kellett végül is hinni a teljes összeomlást, a hires és fiatal ország teljes bekeljo-lezését.
Néhány katonaszökevény 11 kloákák-ban bujdokolt. Némelyik gyávaságból bujt el a csatorna szennyébe, de sokan n reménytelen jövő felett keseredtek el. Akadtak] akik dinamittal robbantották
ki a I- :,lükből egy egy karjukat, comb-jukat; ezek is a esat\'ornáklr.i kerültek, a hadbíróság sújtó kezétől való félelmükben. Most ott feküdtek bén\'.n vértsen és mocskosan és n m volt. aki megbüntesse őket és n m volt. aki ájHilja őket. Az éhség rémének fekete | feje beleszúrta zöld tekhlelél a város szennyvizének szükbollu földalatti rejtekeibe. ahol kiállhatatlan büz és riadtság öldökölte az emb reket. Véres vo|l a csatornák alja. Cafatokban lógott a/ elgémberedett lius meneküllek ökléről, amelyet dühükl>en a kábelek cemenlf burkolatához verdestek, nem tudván már különbséget tenni reg.ct é< éjjel, | délelőtt és délután kőzött. Végre tudatára ébredtek annak, hogy az nnyák, nővérek és szeretők elhagyták őket és megfeledkeztek róluk.
Két fivér is guggolt a kloákálr.m. Kél szendearcu. fiatal, művészek mind a ketten. Vérleien teslfi fiuk. akik hosszú éveken át tanulással i\'o\'hlkoz-lak és megretlenlek a liálxmí\'HyKT.\'. Már hónapok óta bujkáltak a főváros boulevardja u\'att és végül már annyir i kifinomodott a hallásuk, hogy mgLs\'-merték alulról az ismerőseik lé]>ései(, akik két-háronma|)onként felkeresték őket. hogy élelmet adjanak ál.
Ezalatt a városban könnyek között fogytak a kenyerek é-s a vágóhidakon az utolsó állatokat vágták le. Az cm-rel; még egyre nem voltak vele tisztában. hogy egymást ölik meg, egy harapás élelmiszernek az ára aranyakba került és még igy is csak protekcióval, lehetett élelemhez jutiii. A fejetlenség és elkeseredettség pokoli zsivaja bömbölt az utcákon, amelyeken megszün tek a távolságok. Az emberek a hatodik utcába kiáltozlak át egymásnak és éjjelenkint félmeztelenül
szaladgállak a paloták alail. A rendőrök két centiméternyi kenyérhajéri elfordultak a lépten-nyomon történő gyilkosságok színhelyéről és fiuk apái kat öklükkel, egy csapással verték agyon egyetlen aranyért. A háború fel cicomázott csontváza lógott a távíró,-vezetékeken. üzletek fölött a megvakul\' cégtáblákon és a vendéglők és kávéházak nagy üres ablakaiban.
Ollhon már n m volt senki. A lufaj don Ih\'cse halálos gyűlöl.-tté váll, nyífll utcán rángatta le az erősebb a gyengébbnek az óraláncát és a nők, kis luita színésznők mezítelenre vilkő\'.-tetlék az egyedül haladó úriasszonyokat örült és megvadult apró lovagjaik segítségével, akik hirtelen világfhknak é-s életmüvcszeknck képzelték magu kat. Egész kis poriyázó csapatok keletkeztek élvvágyó fiatalemberekből, akik monoklivá\' és pénzzel felfegyverkezve, éjjel-nappal az utcán Hangé-ro/tnk. El-elkiáltotlák magukat, hogy itt az ellenség, betöri az utcákba és ennek az örve alatt védelmükbe vették a megriadt, remegő nőket.
Csak kél hétig tarthatott igy. A roppant széles város teljesen élelem nélkül maradt. Végül élelmes vállalkozók patkányokkal kezdtek kereskedni é.s vagyont gyűjtöttek.
A harmadik héten beizent a torzonborz ellenséges tábornok a városba, hogy fizessék már meg a hadisarcot, ötmilliárdot. Semmiféle pénzt nem fogadott el, csak aranyat. A vonatok tiiár hetek óta vesztegeltek, az orí5:% semmi |>ontja félőt nem lehetclt hírt vagy segítséget kapni. Az arany, ami a városban találtatott, uzsorások és gyilkos vállalkozók kezében pihent és várt a borzasztó kamatokra. Különös zenéje lett az aranyiak. Az emberek
! fülei vérre és acélsurolásra emlékeztető
I zenét hallottak lázukhon, amikor . aranyról bcszéüek. Az ötmilliárdot ösz-| sze kellett gyűjteni két nap alatt. Ennyi j időt kaptak a pénz beszállítására, különben a határban fenevadakká bátorodolt ellenséges csapatok bejönnek és összekaszabolnak mindent.
Egyszerre leszállott az arany napja. Férfiak örömrivalgással kapcsolták lo magukról az aranygombokat és minden j aranyat odaadlak. A nők kiszállottak | aranyaik fényéből és csupaszon szórták el maguktól a vakiló ékszereket. \' A nyakakon sür.v n bcpuderezték a í láncok és csaltok réfi nyomát és forróságát, csak a karikagyűrűk tömege valóságos hegyet tett. óráról-órára hozták, szállították a rengeteg aranyat, amit az emberek felszabadulva, lélek-zetet visszafojtva adtak a hadisarcba* IIivták az ékszerészeket, akik már kó-szép- tartották az irtózatos mennyiségű beolvasztott aranyat. Az egész várost elöntötte a arany világossárga szine, amely ott i.incolt a szemekben ós ott ugrált az ujjak hegyében. Senkinok sem jutott eszébe aliár egy kis medait-Iont is megtartani. Megutálták az aranyat a puskapor füstjének közelségéin és lenézték az ékszereket a bonfr bákkal teletűzdelt álmaikban.
Harmadnapra öss7i*gyült az ötmilliárd. Az aranyköt. geket egy hosszú vonatra cipellék. Minden vagon színültig megtelt a sárga fémmel, amely a rostélyos ablakokon át sápadt hajnalt derengett b le az agyon zaklatott tájba. A frissen zöldelő fák nranysu-\'gitrban nedvcztek, a vetéseken gördült az aranynak fénye és döcögve, csikorogva, fáradt kattogással megindult az ellenség felé a béko zsírjával megkent, idomtalan, nehéz vjnat, az aranyvonat.
Mától kezdve a Városi Moziban „Három sárkány"!
« ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 17
MEGÉRKEZTEK a GENgRAl
MOTORS vrCL
aut<Sk \'937 ,\'vi uj typusaí
KADET
P 4400
11 literes 4 hengeres motorra!
OLIM!
P 4950-
1-3 literes Hengeres motorral
Kényelmes, l/ ^ s 4 személyes kocsik I Acélleniczkaio izéru I — Szilánknientes Üvegezést - "uzatmentesszellózletés I Hydraulikus fékek Synkron rugózási
Kilünöen bevált vidéki mozgó xervice szo\'gálat
Vezérképviselet: Nemzetközi Gépkereskedelmi rl. Budapest, V., Vörösmarly-lér 4.
RAYONKEPVISEL.Ó:
Polgár Emiire
Zalaagaraxag* 10?
= A „Három sárkány szereplői a legnevesebb, legkegvesebb magyar művészek.
— Menyasuonyok Ideálja a SckQtz-vAíxo-j I
— OPEL KADETT • neve a General Motora loguj.bb klakocaljának
Modern, négyszemélyes, kcnyeiiucs csukott, teljes értékű automobil a Ka-kelt. Mindazt nyújtja, amit 11)37. autójától elvárunk és olyan előt^-áron, a mely a nagyközönség széles rétegeinek igényét van hivatva száz százalékosan kielégíteni. A már közismerten bevált és népszerű O\'ympia is újításokat hoz, u. m. hydraulikus féket és 4 sebességes sebesség váltó(. Különösen fontos a vidéki autós közönség szempontjából az elismerten kiválóan megszervezett vidéki Opel-service szolgálat, mely egyedülálló ezen a téren.
— Női t«li- é» gyermek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat SchUtznél.
óvja szemét! 4
ét vAtirolJon bltalommil egv 141 Illő asamUvagai látaxar-aaakUalatamban.
Olctón, kltOnó gyArtmányu szemüvegei Árusítok kiflitek. — Legmodernebb optikai gépekkel felszereli üzememben bérmilyen szemorvosi receptet Is szakszerűen elkészítek. Javllésokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti 2elss punktál-lencsék.
LézmérAk, hőmérők, bor- és iriustmérők.
ZSOLDOS! GYULA
F«-Ónt Ma1"\' \'
Óra és ékszer nagy választékban. Elismert precíz óra- ét ék;ierjavltúmöhely.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Kamatmentes hitellel
lehet tenyészállatot vásárolni a Mezőgazdasági Kiállításon
A március 17-22-én tartandó idei országos mezőgazdasági/ftiállitás és tenyészúllatvásár iránt nemcsak az eladni szándékozó gazdák, hanem a tenyészállatot vásárolni kívánó tenyésztők is már örvendetesen nagy érdeklődést mutatnak. A földmüvelésügyi miniszter az OMGE elöier-jeszkséie a tenyészállatokat besze* rezhí kívánó gazdák vásárlásainak megkönnyítése érdekében kedvezményes, u- n. jutalékos tenyészállat-beszerzési hitelt engedélyezett- A jutalékos hitelt igénybe vevő te. nyésztók, ha megieleió hitelképességüket igazolják, a bejelentendő és vásáromí kívánt .tenyészállatok, u. m. szarvasmarha, sertés és juh be-szerzesére ld.elhel juthatnak, anjely-nek elleneben az országos mezőgazdasági kiállításon a bejelentett te-nyeszállatokat megvásárolhatják. >Védetl< birtokosok e hitelt aem igényelhetik.
A kölcsön 18 hónapra szól és azt két egyenlő részletben kell a te. nyésziunuk visszalizetniök. Az igénybevett hitel kamatmentes, csupán a íotyósitáscrt és kezelésért kell a kölcsöntőke teljes összege után évi 1.5 százalék jutalékot u törlesztési részietekkel egyszien-e ós egy időben megteríteni.
Azok a magántenyészlök, akik ezt a hiielt igenybe óhajtják ven, ní, igénylésüket az országos mezö. gazdasági kiállítás rendezobizottsá-gának (Budapest, Közielek-utcu 8.) legkésőbb február hó 25-ig je. lentsék be. A tenyészállatvásári hitelt igénybe vevő tenyésztők a he. jelentcsükben a névui, lakhelyen, az állalok laján, nemen, számán és a hitelösszegen kivül azt is közöl, jék, hogy tagjai-e uz OKH kö elé-kébo tar.ozó vaiamely szövetkezetnek és rövid, Uömör formában az ingaiian és ingó "vagyoivuk, vulainint terheik állapotát szintén közöljék. l£ hitelakció célja az állattenyésztő gazdák részére a kiállításon vásá-ro.ható tenyészállatok beszerzésinek megkönnyítése, ezért nem kife,ezjt-ten .eny^sztési célra történő vásárlásokra e hitel nem igényelhető- A községek és közbirtokosságok ezt a hitelt nem vehetik igénybe.
(0
Városi Mozgó. 4 nap, szombattól keddig!
Remekbeszabott magyar filmi Hunyadi Sándori
3 sárkány
clmO müve. * romantikának, a humornak, a csóknak és a mosolynak derűs keveréke. Főszereplők: P. ,»lárkus Emília, Berki Lili Rajnay Oábor, Gózon Oyula, Pelheu Sándor, Juhász f-Sisef, F. Sziklai Szerén, Lázár Mária. Kab is G.y„ Rózsahegy. K., B.lla Líd. "Waklárl Zoltán
Előadások hetkJznap 5, 7 és 9, vasíniap 3, 5, 7 és 9 órakor
Salgótarjáni Kőszénbánya R. T.
vezérképviselete
varsányi pál
tüzelőanyag nagykereskedő, Nagykanizsa, Zrínyi Mlklós-utCa 32. - Telefon 226.
Házhoz szállít elsőrendű brikettet, szenet, gáz- és brikett-kokszot, valamint tűzifát, továbbá kovács-szenet nagyban és kicsinyben.
Fűtsünk
DOROGI
brikettel!
9 halolt a mexikói repülő-vállalkozás eredménye
Mexikó, január 16 Yeracruce közeléten megtalálták annak a repülőgépnek a roncsait, amely Mexikóból hétfőn indult el, hogy Meridába repüljön. A gép útközben kigyulladt. 9 utasának megszencsedett holttesteit találok meg a roncsok között.
Vilma királyné a fiatal trónőrököspárnál
Bécs, január 16 Vilma holland királyné ma Iglsbe érkezett, ahol Julianna trónörökös-nő és férje mézesheteiket\'\' töltik.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
26994/1936.
Tárgy: „Lator" nevü bika eladása.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi január hó 20-án d. e. 10 órakor a vásártéren a marhalevélkiállitó ház nyugati oldalánál tartandó nyilvános árverésen egy kiselejtezett bikát adok el.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. január hó 16-án.
Polgármester.

Féltandijas angol é8 német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrckonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Köz\'öny tneg akarja könnyíteni elöfizetóimk a .nyelvtanulást és ezért jíicgállapodbít egy elismerten kitűnő nagykanizsai njelvtanárnővei, Jaki két nyélvel 50 százalékos kedvezménnyé\' ytanit a Zalai Közlöny előfizetőinek]
Az angol és német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallps Erzfcébet. A taüfciyam nem csoportok, mert egy órán legfeljebb, né^\'y növendék vehet részt. A tanítás heti kéi órával hat hónapig tart,
havi tandij a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezle meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtést biztosítják mr, Walter Ripmnn-nak, a londoni egyetem fOu netika tanárának eredell grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnél (przsétx.\'t-teér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel keü mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'aí Közlöny szerkesztőségének igazolá-sáL
Nép Mozgói Vasárnap, csak egy napig 1 Lélekzetfojtó 1 Izgalmas 1 Lebilincselő !
20.000 év a Sing-Sing-ben
Rendezte: Kertész Mihály. Kisérö műsor!
Előadások: 3, 5, 7 és 9-kor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárak 1
ltoThnuA- 17
zalai közlöny
SNÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
MACrYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =
APRÓHIRDETÉSEK
10 iiólg 60 lillér, minden lovAbbl síó 4 (illír.
Egy pengőért kerékpirt, autót, konyhaberendezést, varrógépet, rádiót, órái, Thermost, fényképezőgépet, IrattAskát, festményt, szőnyeget, Jamboree-Jegyet, manikür-készletet nyerhet a kaposvári kafholtkui egyházközség sórs|egyén. A sorslegyek 1 pengőért Szabó Antal sportligetében kaphatók.
Minden Igényt kielégít képkerete/és-ben Stern üveges legolcsóbb áraival. 4437
Qenerál Javított oldatQlésea moto<".
kerékpár olcsón eladó. Csengery-ut 56.
Május el»e|ére a Babochay-telepf n ujon-n»n épUlt kétszobás komfortom Inkáa kiadó. Bővebbet Bertalan, Kinizsi u. 56.
Sajál termésű elsőrendű kerecsenyl asztali fehér bor literenként P —.6>ért Bőhm József bortermelőnél, Csengery-ut 19. 2473
Szép, Ízléses nyakkendők nagy választékban P 150 ért Kaufmann Manónál.
Pogány vári
literes tételben la. Pogónywárl! fehér 40 fillér. Pogány vári rlx-llng 50 fillér, ódee burgundi vörös éa édea f-hér 80 fi lér. GHOSS KAROLY, Batthyány-utca26.
Hő- és oérolpfijét, szakszerűen ki- . Javítja Vulkán Rummijavltó. Erzsébet-tér 1. Centrállal szemben. 4123
Haaxnált ruhát veszek és eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Király-utca 31. 4447-
Üzemképes 6 személyes Pint 521. autó 160 pengős útadóval olcsón elsdó. — Cim ■ nagytrafikban.__43
Pehely és vattapaplanokat, valamint azok átdolgozását leuujflbh mintákkal jutányosán készít Freundlichné Pő-ut 15. 52
Páriái világkiállításra utazók részére konverzáclAs francia órákat ad nv. francia tanár Batthyány-utca 24. 68
SajátterméaQ asztalt fehérbor 40 fill. Iltercnkint Magyjr-utcí 24. 104
B !Jró CcikarlténS azonnalra felvétetik Ha na, Sugár-ut 41,\'a. 99
MARGIT FOftftö
Cfcengery-ut 19. Má v*ny kádfQrat P 0 80
Tvukkzemvágás .....P 0*40
MT" Nyitva alnd n nap.
KereaUnk meg\', .-telt* »..y d\'b. 8 vagy legfeljebb 8 HP-s gózlol .bllt, hawnált de Jókarban levót. Clm kisdóban. 106
Somogyban, Fő-\'i i . ctt Morgalmu Hzlatháx elköltő é;. r ift áruval vagy anélkül szabad kéW>. .nnat eladö. — Triflkjog és benzinkút C ni a kiadóhivatalban. 110
géptakatoi hosz-
Vlzpgázott qó?"* szabii 8zo\'gálatTblzo i tvlnyokkal, nagyobb gszdaságbui vag- nyomban április 1 el belépéssel állást kor- > ;i::deiine«ü vasmunkát ért. Clm \': - - V gépész Vante-puizta, u p. Szept.Lt i 92
8iane«teni;r f >n árpa minden mennyiségben k wha\'A Lusztlg gabonakereskedés. Telcf n 223. 107
M\'gblzható m -deiteslaány azonnal
(elvétetik. Franck Bajza-utca 6 108
Ella burgonyn clsőoaztályu P 4.80, Voltman P 4.-. - Kapható Wolláknál, Horthy Mlklós-ut 37 a. Telefon 166. •
Eladó Szemere-utca 9. számú modern ház. Bővebbet Vágó illatsiertárban. 128
Modern diófa ebédlő, kifogástalan állapéiban, eladó. Klein, Bszár, II. em. 125
Fökő mindenes február elsejére kerestetik. Pő ut 16. 120
irdessen aZalai Közlönyben
Háromszáz mázsa olcsó aatslmát veszek Nagykanizxa állomásra. Mogyoróssy. Budapest, Sárkány-utca tizenegy. 117
Kétsiobás lakást mellékhelyiségekkel, a város belterületén keresak. Clm a kiadóban. 127
Egy Ügyes biciklista kifutónak azonnal felvétetik - Horthy Miklómt 4.
17 zalai közlöny
1937. január 15.
MEGHÍVÓ.
A Zikiayi Camaatánigyir i% Épitéal Vállalat Kéuvénytársaaág 18S7. ávl JaauAr Ha 85 ikén rfé ii\'ir. B Ara-
■•r Nagykanizsán irodahely.sédében ^Főút 8.) rendkívüli közgyűlést tart, melyre a t. c. részvényeseket tisztelettel meghívja ai Ifaifatóaá*. l.A vállalat további sorsa feletti határozathozatal. \' A felszámolás elejtésének ki mond i.«ával az alapszabályok 23. §-ának mód sitása az Igazgatósági tagok számának csökkentése végett. 3. A /elszámolás elejtésének kimondásával a mandátumok lejárta folytán uj Igazgatóság ói felügyelöbizottság választása. 4. Indítványok.
Jagyxat: A közgyűlésen azo:. a részvényesek vagy igazolt meghatalmazottaik szavazhatnak, akik részvényeiket a rendkívüli közgyűlés napja előtt a társasig Irodájában leteszik.
Január 18 28-ig
Szezonvégi
olcsó árusítás!
A legjobb alkulom téli azdhaéglatek bekzet-zésére.
Téli áruk lelSárt áron
Brönyai Osvathúz
Horthy Mlklóa-ut I.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
99
TD Eákócii-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegvlz, telefon, közp. fUtéa és csöngőt pótló elektromos fónyjel zésekkel. I^mérsákelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A •BrSzAbeni
Farkas Béla rádióhires olgányzenekará — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délutón és este táno. V Irány újszerű jazz-xenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre jön, adjon találkozót Ismerőseinek a MBTPOPOLE-ban I
Ofc&in&jfit nafta moziban SzótakczTialik
Si-,Ródii, Korcsolya
nagy vAlasilékban.
Si-kantnizáás, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
___spurlflzleléhen. _____
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniuzky-utea 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 s/ázalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortial (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezel! ragyogó liszta szobáit. A százalékos kedvezmíny igazoivár.y alapján vehető igénybe, melyet a Ziiai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
H Zalai Közlöny minden előfizetője
az ulolső havi előfizetési nyugla felmutatása mellett
napi 2 fillérért
lag|a lehel a többszer kötetes nagykanizsai - Horváth-féle ujságüzlel kölcsönhönyvtárá-nak. Vagyis havi 60 fillérért a .Zalai Közlöny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet ki havonta a hötcsön-könyvtárból, ahányat csak el tud olvasni.
At előfizetési nyugta felmulatói kötelenként 8 filléres kedvezményes kölcsöndijért kapnak könyveket a Horváth-kfllcsOnkönyvtárban akkor Is, ha a havi kedvezményt nem óhajtják igénybevenni.
VIZVEZETEKIES CSATORNAZASI
munkákat
FURDOSZOBA BERENDEZESEKET
és javításokat
minden Ízlést kielégítő kivitelben varmenyképes legolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS mellett is
vállalunk. Vidéken szereléseket li-gpraktikusabban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak mellett I Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vízvezeték-szerelési vállalata NAGYKANIZSA, KIRÁLY-UTCA 45. Teleion 271.
Az Allatok fejlődését elősegíti, az angolkór. IcsAntulás, bőrgyulladás nyala-kodás, gyaplurágá\', koszoHodáa, toll-rágáfl kifejlődését megakadályozza, ha pedig özek már kifejlődtek, ezeket megszünteti 8 a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indítja. Malacok felfalását, klmarást, fark- éa fdlrágAet, a vályúk é« Jászlak rA^Asát elhárítja. Fertőző betegségek ollon az állatok ollenAllóképességét fokozza.
Express-hizlalásnál nóiktUöxhetetlen I
Eredeti gyári árbun kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
.»«»(( műtrágya, növényvédelmi szerek, gép,zsák, atb. keieskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellott. Telefon 130.
Euiupun -—|
nkl a helyt kereskedőknél I paroaoknál azeroza« bel jj
nasykdDlzsavIdéki liftiniz Vállalat MEÍNftEl HfeNDJE
érvényes 1Ö36. október 1-tfil ErKB«bet-té>* Vaauiállomis
Betenyel menetrend
LtUnyiríl ind. 6 48 Nigykuinárs írk. 8 05 N«gjk«niuá,6l Ind. 14 00 Utsaytoirfc. 1510
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
« UvtaHfcw Kvigwu„. amMI,^, NyuwriM 6. UM, YMÉU. IC«,ruIw..MtMw H^tm...... tFM, W<*. UU l
77. Évfolyam 14. szám
Nagykanizsa, 1937. január 19 kedd
Ara 12 II".
ZALAI KÖZLÖNY
li i I i II I. é> ttuU
tuw.^ii ru |L I
POLITIKAI N1MKI
Feleli. szerkesztő: Barbarlt* Lajos
ElóbdM In: íj Mi • BM! 4a aUc. WluulMjl la ÍMMIretelI U+m, m u
Kozma és Ecbbardt
Lékay-Lingauer Albin tollából érdekes politikai megvilágításban latolt napvilágot a Vas vármegye hasábjain az a belpolitikai háborúság, aminek most vetett végei a miniszterelnök nyilatkozata. Ebből a cikkből közöljük az itt következőket.
Eckhardt több beszédében, - igy legulóbb Szombathelyen is szinte az égig magiísztaita Dnrányl miniszterelnököt. Elmondta, hogy fjl tétlenül megbízik l>enne. Es ho^y a kételkedésnek még csak árnyéka sem férhet szavahihetőségéhez és jóhiszeműségéhez. Elmondta, hogy többizben bizalmasan tárgyalt vele, megismerje felfogását és törekvéseit. Egyeiért vele és ezért hajlandó lenne pártjával együtt tán o galni Darányi kormányzását. Ha nem Kozma Miklós lenne ebl>en a kormányban a belügyminiszter. Amdc Kozmában nem tud bizni. Mert szerinte Kozma r.em meghiu-sitója, hanem konkurrense volt az Antal-Marton-féle diktaturás törekvéseknek.
Ezekkel a kijelentéseivel Fck-hardt egyszerűen tulleszi magát azon a köztudomásu tényen ho.?y éppen Kozma voU az, aki miniszterségének első napjától 1 ezdve sőt már minisztersége előtt is, folyton arra kapacitálta Gömbös Gyulát, hogy ne engedjen szabad folyási a Márton-féle szervezkedési stílusnak és ne dőljön be a párt-totalitás elméletének-
Mindazok, akik Kozmának nemcsak személyét, hanem felfogását és törekvéseit is ismerjük, sohasem láttuk Kozmának egyetlen gesztusát, amely a diktatórikus törekvések helyeslésére muta\'ott volna És még a legbizalmasabb baráti beszélgetések során halló t :nk tőle egyetlen mondatot, amelyből a párt-totalitás helyeslése lelt volna klérezhető- Mi tehát nem tud juk leküzdeni magunkban azt az érzést, hogy csupán tárgyi alapok hijján levő önkényes rárogás Eck-hardtnak az a kijelentése, ho?y Kozma a diktatórikus törekvések terén Marionnak nem feltartóztató-ja, hanem féltékeny konk \'rr nse lett volna.
Mikor Eckhardt Darányival való bizalmas megbeszéléseire utal és azt állítja, hogy ismeri és helyesli Darányi intencióit, ugyanakkor viszont azt állítja, hogy ezektől az intencióktól Kozma Miklós törekvései lényegesen eltérnek : akkor a laikus hallgatóban csakis az a sejtés ébredhet fel, hogy Eckhardt talán magától Darányitói hallotl affélét, hogy az ő utjai nem azo nosak Kozma Miklós útjaival, tehát Darányi és Kozma között alapvető irány-kérdésekben lényeges e\'l n\'é-tek vannak- Ez az alapvető irány-.-kérdés pedig az adott esetben nem lehét más, mint a diktatórikus törekvések helyeslése, vagy nemhjlyeslé-•se- Eckhardt támogatja Darányit,
Franco tábornok
nyilatkozik Európa békéjéről, Madrid elfoglalásáról és az uj Spanyolország berendezéséről
Revíziót jelent a szerb-bolgár egyezmény titkos függeléke ?
Burgos, január 18 Franco tábornok a nemzeti csa. patok vezére vasárnap főhadiszállásán fogadta a Havas hírszolgálati iroda munkatársát, akinek hosszabb nyilatkozatot adott- Franco tábor, nok nyilatkozatában kijelenti, hogy Spanyol-Marokkóban n\'ncsenek németek és hogy a nemzeti csapatok által megszál\'ott területek egyetlen négyzetméterét sem hajlandó átadni többé senkinek. Nem mi vagyunk azok, - mondotta Franco tábor-nok - akik Európa békéjét fenye getjük és nem m5 vagyunk azok, akik a spanyol belháhorunak nem. zetközi jellegfát adtunk. Nem akarunk mást; folytatta Franco -mint utolsó csepp vérünkig küzdeni a nemzeti Spanyolországért és minden erőnkkel ki akarjuk irtani földünkről a kommunista eszmékel és az azokat terjesztőket- A ml csa. patainkat nem külföldön toborozták a nemzeti vagyonból ellopott aranyakkal, a mi embereink spanyolok, akik a spanyol igazságért önkénl küzdenek. Elfoglaljuk Madridot, de nem romboljuk le. Az elkövetkezendő események egyébként igazolni fogják azt, amiről most még nem nyilatkozhatom- Egyébként - foly-
tatta Franco — ez az első eset a világtörténelemben, hogy egy belhá-borúban semleges területet jelöltek volna ki egy városban. Mi ezt megtettük és a semleges városrészre egyetlen bombát sem dobtunk le. Ha ennek el\'enére asszonyok és gyermekek estek a harc áldozatául : a gyilkosok velünk szemben álla nak. A nagyobb kommunista láza. dás vezéreinek kivételével, az ösz-szes átpártoltak és a nemzeti spa. nyol területen élők bizfonságl>an tudhji&ják életüket. A katonai harcot megnyerjük az oi"szág elfoglalása csak idő kérdése. Arra a kérdésre, hogy milyen lesz az uj Spanyolország, Franco igy válaszolt: Mtn. denekelőtt szabad- Az uj, nemzeti Spanyo\'országot osztálykülönbs ^g nélkül akarják felépíteni és eltö. rölni a nagy társadalmi különbségeket és a teljes társadalmi egyen lőséget akarják bevezetni.
Göring: .Dönteni kell..."
Róma, január 18 (iőring porosz miniszterelnök a hétfői nap folyamán harmadszor tárgyalt Mussolinival. A tárgyalásbk eredményéről azonban eddig még nem adtak ki hivatalos jelentést. (Iőring porosz mk
niszterclnök egyébként a római német kolónia előtt mondott beszédében kijelentette, hogy a nemzeteknek dönteniük kell, hogy a moszkvai pusztító fáklya mögé állanak-c, vagy pedig u bolsevizmus ellen. Kijelentette, hogy Németország és Olaszország álláspontja és felfogása teljesen megegyezik, tehát egyezőek a két ország ellenségei is.
Ez már revíziói?
London, január 18 A Reuter Iroda szófiai tudósítójának jelentése szerint a bolgár—jugoszláv egyezményt január 28-án Írják alá Belgrádban. Politikai körök tudomása szerint az egyezményhez egy titkos függelék járul, amelyben visszaadják Bulgáriának az úgynevezett nyugati le. rúleteket. Caribrod, Bosscílegrot, amelyet a világháború után szakítottak el valamint a Bulgáriától a balkáni háborútól elvett Dobrudzsa területet visz-szacsatolják Bulgáriához Beavatott helyeken — ugy a kisantant, mint a Baf-kán köreiben élénken tárgyalják az egyezményt és nem tagadják, hogy aggodalommal kisérik az ebben az ügy. ben megindult tárgyalásokat, különösen a Balkán-cso]>ort nem helyesli Jugoszlávia magatartását.
mert ez nem helyesli a diktatúrát. De nem hajlandó lán.ogalni Kozmát, mert szerinte ez a diktatórikus törekvések terén Mártonnak nem el-lenfele, hanem konkítr^-nse.
Ha tehát Darányi csakugyan a maga elgondolásainak mcglontrá zójái látja Kozmában : aki or Eck-hardtnak igaza van. De h > Dará nyi harmóniában l?vőnek érzi ma gát Kozmával: akior Eckhardt nak nincs igaza. És akkor következés képpen Eckhardtnak Kozmával szemben elfoglalt helytelenítő álláspontja alaptalan és igazta\'an. Ebl>en az esetben méltán tehető fel a kérdés, hogy ha ennek az ál lásíoglalásnak nincs tárgyi alapja, akkor vájjon lehet-e mögöjte más ruizói\' keresni, mint szemílyes in-dula\'okal, vagy a belügyminiszteri székből való kiemelés vágyának egyéni szempontjait ?
Ám most feleletül me0síó!alt ma ga Darányi. Nyilvánosan hajvsu-lyozandónak tartott i, hogy álláspont és felfogás dolgában közte és Kozma között nincs semmi ellen
tét. Mert hiszen, ha volna, akkor Kozma nem lehetne az ő kormá-nyának a belügyminisztere.
Ha tehát maga a miniszterelnök garantálja, hogy kettőjük felfogása és programja azonos : akkor vi-tán felül áll, hogy alaptalan az a különbségtétel amit Eckhardt kettőjük között felállított. P.s ha támogatja Darányit, akkor támogatnia illik Kozmái is, ha csak nem valami személyes indulat, vagy speciális cél kedvéért szereiné őt a belügyminiszterséglöl elkedvetleníteni. 1 r-olilikusok köreiben komolyai! beszélik, hogy a pártj>oIiUkni lé^ kör megenyhülcsekor Darányi csakugyan kifejezési \'<cío t annak az óhajának hogy a fü.getlen kis. gazdapárt fuzionáljon a kormánypárttal. Állítólag folaján\'otta nekik, hogy ez esetben a kisgazdákat leg közelebbről érdeklő földművelés-ügyi tárcát pártvezérükre, Eckhardt Tiborra, fogja bizni. Amire a független kisgazdapárt részéről uz a meglepő válasz érkezett volna>
hogy ők nem reflektálnak a föld. müvelésügyi tárcára, nekik a belügyi tárca kell-
Ha ez igy van, akkor bizony eléggé furcsa. Végtére az agrár alapon álló kizgazdapárt a maga ag. rár-követeiései\' mégis csak a földmüvelésügyi iárcán keivsztül valósithalná meg a legsikeresebben. Ha személyi oi oknál fogva mégis a belügyi tárcát ambicionálja, ez un. nak a iele, hogy nála a személyi és hatalmi szempontok pillanatnyilag túlsúlyban vannak az agrár és a kisgazda szempon\'ok felett.
Mindezeket a környülállásokat egybevetve, érdekes és sokatmon. dó jelenségként viUanik elő Darányi miniszterelnök nyilatkozata. Ennek a villanásnak a fényénél még a gyengébb szemik számára is észrevehetővé válik, hogy menynyire alaptalan az a bizonykodás, hogy akit lelkiismerete Darányi támogatására kötelez, egyúttal arra is kötelezi, hogy Kozma megbuktatását tekintse egy párt »közérde-kü<- főfeladatának.
19 ZALAI közlöny
1937. január 15.
Téli vásár
legolcsóbb árak
15
• ®
Január 28-ig
IVIILTÉNYI
cipőáruház Fő-ut 2.
Hozzászólás
a noha-ögyhöz
Mindenekelőtt hálás köszönetei kell mondanunk a Zalai Közlönynek, hogy helyet engedett e nagyfontosságú kérdésnek. Kérjük egy. ben, tartsa továbbra is napirenden ezt a kérdést és adjon helyet a to vábbi felszólalásoknak. A magam részéről Páldy Róbertnek, b. lapjuk 16 i számában közölt érdekes cikkének befejező soraira szeretnék válaszolni. I
>Valami mást kéne kitalálni,* -fejezi be érdekes cikkét és valóban ez az egyedül helyes és célravezető tanács. Az elrontott állapotok orvoslása érdekében valami jobbat kellene kitalálni, olyat, ami nem ront, hanem javit a gazdasági helyzeten. Szerintem ugyanis a kisüst elvonásról szóló rendelet idéz.e elő a nohatermelést, a filokszéra, pe. ronoszpóm és minden más vesze-mes féreg terjedését. Az elhullott szőlőt és gyümölcsöt ugyanis azóta senki sem gyűjti, hanem mindenki csiráztatja. Ezt bizonyitja az is, hogy a szőlő és gyümölcsíertőzések ál. landóan gyarapodnak, hisz ma már per\'metezes nélkü/ nem lehet egészséges gyümölcsöt termeszteni és a permetezeit gyümölcs nem egyszer okozott betegséget, sőt halált. A nohakérdésben tehát a termelőre és az érdekeltségekre nézve egyaránt elönyösebb megoldási kell kitalálni a jelenlegi rossznál.
Sajnos, évitezedek óta tapasztalom, hogy egyes kérdésekben az ii-letékesek a külső tömegek meghall-gatás nélkül döntenek. Ezért fajult el a nohakérdés is és igy lett - az egyedek anyagi érdeke szerint -káros, vagy hasznos rossz. Igy letl »noha-kérdés« és »bor-kérdés.< Ezzel szemben merem állítani, hogy csak nemzetgazdusági érdek van, amelynek szempontjából nem bor-felesleg, hanem bor-hiány van. A noha csak közegészségügyi szempontból jöhet korlátozás alá, mint élvezeti cikk, szesszé való feldolgozásának meggátlása nemzetvédelmi szempontból egyenesen hátrányos. Noha mindig van kínálatra, igy a párolást elő kell segiueni, még áldozatok árán is. Amikor sok sze. gény magyarnak nem jut kenyér és burgonya sem, szigorúiul meg kell tiltani, hogy burgonyáinál, kukori. cábói, burgondiból szeszt főzzenek. Ha ezt megteszik, meggyőződnek arról, hogy a bortermelés kevés lesz. Ha ezt a kérdést ebben az irányban tökéletesen megtudják oldani, már pedig az illetékesek egy kis jóakarattal és hozzáértéssel meg tudják oldani, akkor nem lesz többé noha-kérdés.
Soraim szives közléséért előre is hálás köszönetet mondva, maradtam Főszerkesztő l/r mindig kész hive
Aradi Alfltyil
Dr. Vértesi Frigyes előadása:
Kapitalizmus és kommunizmus
Dr. Vétíesi Frigyes pécsi thcoló giai tanár volt vasárnap a nagykő,, nizs^i Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör vendége- A ,város közönsége a szellem arisztokratájának kijáró érdeklődéssel s már a tenembe lépésekor zajos ovációval fejezte ki tiszteletét és ragaszkodását Vértesi iránt, akinek mlndej\\ konferencia-beszéde, előadása eseményszámig megy Nagykanizsa kulturális életében. A városháza díszterme ilyen zsúfoltságot még nem látott. Még a karzatot is meg kellett nyitani snvég igy is temérdek érdeklődő kis.orult a teremből. Olt voltak a város köz, életének vezeiői minden frontról és minden felekezet részéről. A feszült érdeklődés ott ült az arcokon, a szemekbán s a sokszáz főnyi tömeg, mint egyetlen szomjas lélek tárult az előadó elé. A valóban kivételes tudás, a szuggesztív előadás^ a meg\' gyöződés harcos hevülete szinte lenyűgözte a hallgatóságot. Megmagyarázta a pénz, a tőke, a kapitalizmus fogaimát, ismertette a kapitalizmus szellemi előzményeit, Rousseau, Smith idevágó tunitását, majd a kapitalizmus gyakoriali kialakulását az Egyesült Államokban. Hátborzongatóan éles színekkel vetítette hallgatósága olé a gép szőr-byü uralmát, a mellette elveszett embert, az önmagáért való nyere. ség telhetetlen molochját, annak romboló hatását a kapitalizmus termőterületein. Bebizonyította, hogy a magántulajdont, ezt az örök emberi törvényszerűséget is éppen a kapitalizmus diszkreditálta s ezzel elindította a kommunizmust, amelyben a jobb sors Ígéretével féltevc-zetelt ember ahelyett, hogy a kapitalizmus kóros tüneteit ijjyekeznc orvosolni, felesküszik annak kiirtására. Érdekesen világított rá az előadó a kommunizmus vonzóerejére, ami abban rejlik, hogy vannak ben ne beletévedt igazságok, igy elsősorban a krisztusi elv: »méltó a munkás a maga bérére.* Ezt az igazságot kell szolgálnia a mai élet-
berendezésnek és cz lesz a lc^. hatásosabb védekezés a kommunizmus ellen- Erős színekkel ecsetelte a következőkben a kapitalizmus és kommunizmus rokonságát. Egyik is, másik is lélektelen gépalkatrésszé alacsonyítja az embert. Egyik a munka-uzsorával bomlasztja szét a családot, a másik a szabad szerelemmel. Egyik a forradalmat készíti elő telhelellensé&ével, a másik nemzetköziségével rugjaszét az állam kereteit. Konklúzió : az ember eLenségévé vált kapitaliz. must vissza kell téríteni arra uz útra, ahol az embernek valóban hasznára válhat. A helytelen vágányokra tévedt kapitalizmus romboló hatása és a vörös veszedelem ellen, azonos a védekezés : - a krisztusi elveken alapuló szociális igazság.
Tomboló tetszés-zaj bizonyította, hogy a hallgatóságnak nem csak a lelkét rázta fel Vértesi előadása, hanem az értelem számára is o.yan reflektorokat gyújtott, amelyek eleven erővel világítanak bele a mai élet válságába.
Az előadás ünnepi élményéhez méltóan ünnepi volt a kisérö keret is. Az előadás megkezdése előtt a Kör vendég-előadóját Szakáll Gyula diszelnök üdvözölte a k<özönség tapsviharai közben. A zeneiskola taná. rai adtak művészi értékű hangver. seny-müsort. lvankovits Ferenc he-gedüszámaic a muzikalitás és előadói felkészültség teljessége jellemezte, sikere őszinte és lelkes volt kitűnő kísérőjével, F. Pásztor Irmával együtt. Kádár Mihály fuvolaszámai ezúttal is magasrendű mű. vüszi teljesítmény volt, zajos tetszés jutalmazta, amiben osztozott finom rutinnal rendelkező kísérője, Honti Hona. , v
A következő liccális január 24-én lesz (dr. Hoffmann János: Zavaros ellentétek). Vendége lesz ismét a Körnek : Beér Gyula miniszteri titkár, a kitűnő poéta.
A posta előtt összerohant egy ntasokkal tele taxi és egy teherautó
Az autó utasai megsebesültek — A rendőrség megindította az eljárást
Szombat délután 3 óra körül a Horthy Miklós-ulon a Kaszinó előtt két autó karambolja nagy ijedtséget okozott. A Fő-ut felöl az állomás felé haladt egy ZK 123 rend számú személyautó, amely Deák bérautótuUíjdonosé volt és Hökkön György soffőr vezette. Az autóban három férfi és egy szőke hölgy
ült. Ugyanakkor jött a Zrínyi-utcának a posta felőli szakaszáról egy MATEOSz teherautó lisztrakomány, nyal megterhelve, DS 034 rend-számmal, amit Major István soffőr vezetett. A Kaszinó előtt járókelők ijedten vették észre, hogy a két autónak egy pillanat alatt össze kell futni az utcakereszteződésnél. Ott
állt éppen Tóth Lajos utcaseprő és látva a veszélyt, megállást intell a személyautó vezetőjének. Az csakugyan nyomban fékezni próbált, de a jeges u\'.on nem ment könnyen a megállás, ugy hogy a következő pillanatban a két au\'tó összeTutottt. Nagy pánik támadt az utca közön, sége között, de nem volt kisebb az autó utasainak ijedtsége. Közülük az 9gyik férfi íejjel eseti a szél-védőnek, az üveg összetörölt és a férfi megsebesült, az autóban ülő szőke hölgy elájult. A többiek ia kisebb zuzódásokat szenved ek. A sebesülteknek dr. Diskai Imre nyuj-tolta az első orvosi segélyt. A személyautó hűtője felszakadt, miközben a teherautó mintegy négy méternyire vitte magával az összeütközés után. Pillanat alatt otl termetetek a közeli kapitányságról a rendőrök, felírták a gzemtanuk neveit és kihallgatták a soffőröket, valamint a szakértőkért küldtek, hogy a helyszínen állapítsák meg a való tényállást.
A kapitányság a s okáros eljárást megindította.
Féloldali hfidésben fekvő betegeknek igen nagy m gkönnyet bü-iest azercz reggelenként egy kis pohár természetes „Ferenc József" Keserűvíz azéit, mert anélkül, hogy a betegeknik a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a teleket alaposan kitisztítja és az egész anyagcseréi előmozdítja. Az orvosi tudom ny legjelesebb képviselői már régóta hangozlaiják, hogy a Ferenc József vlz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve.
IDŐ
Havazás!
Prognózis: Mérsékelt szál, nyugaton ós a déli megyékben havazás, több helyen köd, az éjjeli hö emelkedik, a nappali hideg alig változik.
Naptári Január 19. kedd. Rom. kat. B. Margit. Protestáns Sára. - Izrael. Scbat hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó végéig a Merkly Belua gyógyszertáréi a klskanlzsal gyógyszertár.
Göifürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Téli vásár 18-tól 28-i!
Férfikalapok P 4-«°-től Női blúzok P |-«»-tól
Opalin-8elyem férfi-Ingek, női nadrágok, kombinék, hálóingek mélyen leszállított árban. Vételkényszer nélkfll tekintse meg vásárunkat
Hócipők P 3"BO-től Bőrcipők P 7-»«»-től
Szoraolónyinöl.
193T. |anu<r 19.
ZALA! KflZI.OMV
A HONSz hangverseny
A Ilonsz nagykanizsai főcsoportja részlien a hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek téli felsegélyezésének javára, két budapesti művész felléptével hangversenyt hirdetett vasúm ip estéi-e. Mielőtt a hangverseny kritikai részére áttérnénk, szükségesnek tartjuk mey-cmlHeni a hangverseny külső körülményeit. Nem ki vánunk foglalkozni a rendelés hátterével, egy azonban tény. i> hangversenyt a Honsz égisze alatt rendezték s mint ilyen, a hadirokkantak sokkal nagyobb pártfogást érdemeltek volna, annál is inkább, mert a csekély áldozatért a hangversennyel százszázalékos ellenértéket nyü]toltak.
Sajnos, éppen azok nem voltak ott, akiknek elsősorban ott fett volni a helyük: igy n<*n\'láttunk olt senkit a nagykanizsai zcnvkullura íhüvelői közül és hiányozlak mindazok, akikn -k a hadirokkantak támogatásában jó példával kellett volna élenjárniuk. Szomorú, hogy akik megvették a jegyüket, azok som jöttek el. Pedig a (jelt ház akusztikai szempontból is \'kívánatos lett volna, hisz köztudomásu, hogy az Iparoskör nagyterme c szén* pontból ne tn\' a legszerencsésebb. Nem állítjuk azf sem, hogy az est a legszerencsésebb időben volt. de a hadirokkantak rokonszenvén kívül, a szereplő művészek jó neve is több embert kellett volna, hogy vonzón, mini amennyi vasárnap este az Iparoskör nagytermében a hangversenyt végigélvezte, és végigtapsolla.
Mig egy hangverseny rendezése kő rül ilyen sajnálatos jelek mutatkoznak — legyen annak széthúzás, hozzá-n(tnértés, klikk-rendszer vagy bármi más is az oka, — addig Nagykanizsán komoly és általános zenekultúráról be szólni nem lehet.

A hangverseny első vendégművészéi Darvas Ibolyát, a Városi Szinház ko-loratura^nüvésznőjét. ezt a megjelenésében Is kedves és rokonszenves énekesnőt nagy tapssal fogadta a közön-sög. Műsorának első részében Verdi: Traviatajál>ól a nagyáriát és Lehár: Paganini ker.\'ngőjét hallottuk. Darvas Ibolya tisztán csengő, kellemes hanftja, közvetlen előadása az első pillanatban megnyerte a közönség tetszését. A ko-loralurában ritka melegs^ü. finom hang, biztosan ós tisztán adta a j>om<-pás ártókat. Tők éle (cs szövegkiejlés járul ehhez, amely teljessé teszi az élvezetet. Darvas Ibolya művészete n műsor második részében, Proch: Ko-loratura-variációinál mutatkozott meg teljes egészében. Tiszíán és biztosan csengtek a nehéz stacealók, finomság és mélység volt bennük. A .Mindegy nekon»...» pompás keringöjét Jiallot-tuk ezután a Dubarryból, majd ráadá sul egy Kun csárdást. Darvas Ibolyának őszinte n»eleg sikere volt.
Ney Dávid, az Operaház hőstenorja LeoncavaÜo: Dajazzók c. opertíjának nagyáriájával kezdte műsorát. A halaf-mas hangnak a terem kicsinek bizonyult, A második részben Puccini: Tosca képáriáját kaptuk, majd Kacsók: Rákóczi megtérését és ezzel, sajnos, a ióhangu operaénekes ária-műsorát be ís fejezte. \'Ney elsősorban operaénekes, ponV|>ás tenorja az . áriáknál érvényesül igazán, amelyeket, éppen mert színpadhoz szokolt. nem minden páthos nélkül ad elő. Néhány magyar : nótái is kaptunk tőle (köztűk a pár j hót alatt 3 hangversenyen hallott Mi- i nck turbékoltok-at) kissé operai stilus. I
lxin, ami csak megerősíti felfogásunkat. hogy operaénekes ne énekeljen magyar nótát. A műsor összeállítása sem volt szerencsés, több operaáriái várt volna a közönség, amely viszonl megtanulhatná, hogy az áriák vécébe ne tapsoljon bele! A műsor utolsó számaként Strauss: Cigánybárójából hallottunk egy duettet, A közönség lelkes tapssal, a renteCség pedig egy-egy babérkoszorúval köszönte meg a/ előadók és az --egyes számokat kisérő Jaeger Islvánné megérdemelt munkáját.
A luingverseny keretében szerepeli
a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda is.
A szombathelyi országos dalverseny versenydarabját. I.iszl: Istent zengi napkelet c. művét és Kodály: lluszl c. szerzeményét hallottuk c kitűnő férfikartól. örömmel láttuk, hogy Kcltlng Ferenc, a kar kitűnő karn igyának fáradozása nem hiábavaló. A kórus n szombathelyi dalosverscnyen nyert elsőségével liebizonyitotta, hogy tud. Mostaiti. fegyelmezett, nagyszerű össz-tanulási és technikás előadást mutató fellépésük ltfliizonyitotla, hogy fejlődni Is képes e kar és mindenképpen megérdemelte karnagyával együtt a sikert.
(t ••)
A nagykanizsai vasutasok műkedvelő-előadása
A nagykanizsai vasutassá^ sok esetben megmutatta, ho^y nemesük felelősségteljes szakmádban kivá\'6, hanem a kuliurás törekvések terén is komoly érték, amit különösen meg kell bccsülni. Rövid idő óta fennálló sportegyesülete nagyon szép helyet biz\'.csitotl magának, műkedvelői a legjobb ambíciókkal évről évre sikerrel állják a nyilvánosság kritikáját. A város egyik fóütő-ere minden vonatkoiásban a nagykanizsai vasutasság s pár év óta társadalmi téren is eredményes a munkásságuk. Az általános és nagyon megérdemelt rokonszenv, a mely a hazafias magyar vasutassá-got kiséri, nyilvánult meg a s om. bati estén, amikor az Ipuroskör nagyterme zsúfolásig meglelt a YOGL előadására és táncestélyére. Az idei farsangon nem láttunk még olyan nagys/ámu közönséget, mint ezen az esfén, amelyben a város minden rétege képviselve volt. A vasúti tisztikar élén ott láltuk az ál\'omás vezetőit is-
A budapesti YOGE-központ képviseletében jelen volt Pataky István főintéző, az Északi főműhely! 6/er. tár főnöke, a telepállomás részéről Bartal Bela állomásfőnök feleségé-
vel, a fűtőház részéről Kolos János, a pécsi üzletvezetöség xontatási osztályának főnöke és Arató Károly, a nagykanizsai fűtőház főnöke, Párduc Richárd, a nagykanizsai fűtőház helyettes főnöke. Az osztálymér nökség részéről Rédei Imre főmérnök. A polgármester képvise\'e:ében dr Szűcs László titkár, dr. Ney Hugó és Diskai Imre pályaorvosok, Mutschenbacher Edvin ny. tanácselnök és még Számosan a társuda-lom számottevő tagjai közül.
Az estély első része a »Zsákba-macska* cimü operett előadása volt, melynek főrendezője és belani-tó)a Magasházy Károly. Meg kell állapítani, mió:a legutóbb láttuk a vasutasok műkedvelői gárdáját, az-óta nagyot fejlődött- A szombat esti előadásnak gondos volt a rendezése, a betanítása, a szereplök mindegyike kitett magáért, szívből játszottak és sok.sok igyekezet voll bennük, maga a játék is jól pergelt, noha éjfél után ért csak véget. Sipos Emma játékán meglátott, hogy szinipályán működött, ott-\' hon volt a szincn, változatos szerepé* ben megmutatta, hogy tud játszani. Druzsln Bella nemcsak kedves, üd-megjelenésével, hanem meleg tó-
Január 18—28-ig
Téli árukban,
hó- és sárcipőkben
hihetetlen olcsó vásárt tart
Ritter Divatáruház.

r(\\
vtozon
nusu játékával is tetszést aratolt. Szinlay Ilus is figyelemre méltó műkedvelő, aki nagyon oithonusan mozog a színpadon. A férfi főszereplő, Magasházy Károly dere. knsan kitett magáért, Ugy hogy játéka, éneke tánca rás oigált a sok tapsra, amit társaival cgyütl kaj>olt. Németh István és .lorváth Lajos egészen beleélték ma- ikat a játékba és sikerült a\'aki ,\'tst nyújtottak, u mely heilyel-körel 1 omo\'v színészi munka volt. Kedv voltak a három cirmos mogf iiéiyesitői: Hirt Mancika, Sági M1 \'\' a és Gangler Grétl, akik sok la > .t» a attak megérdemelten. B.\'.lo^b István, Placskó Böske, Cserjés júnos. Török Fe-r.-nc, Fülöp Ln - s Bakonyi Jenő, Farkas Pál és ! es!:ó Pál, mind derekasan ki! c : magukért, min-denki a mag;\' \\-epében. Az első előadás után oizonyosan több telt házat fog vo\'-z.i.íi a Zsákbamacska pompás sikere.
Előadás után legkezdödött a láncmulatság, amit a közkedvelt Pas<|ualetti-ji>/z-zenekur nyitott meg a »Megy a ^özös Kanizsára* cimü csárdással. Ugyancsak Pasqualeitiék szolgáltatták az operetlhez is u ze nét. A hanguial nagyszerű volt, n közönség pompásan mulatott.
OTVS
Keresse ezt a négy betűt az Erzsébet-téren. — Nagy szerencse, ha megtaláljal
19
zalai közlöny
1937. január 15.
16 hírek a nagyvilágból
Pécsett 90.602 pengővel több adó folyt be 19361>an, mint amennyit a város kirótt. A bor és sörfogyasz tási adó emelkedett az előző évivel szemben. A sorompóvám bevételei is emelkedtek. Több volt a keresőt! adó, a vasúti kövezetvám a mozik vigalmiadója. A fogyasztás ts for galom tehát majdnem minden fronton növekedett Pécsett.
Sopron vármegye terü\'etin tavaly ilyenkor 6.6 százalék volt az adó. hátralék, most B.6 százalék. A pénz ügyigazgató jelentése- csupa optimizmus. Magában Sopron vá.osban a tavalyi 20 százalékos hátralék 17 8 százalékra csökkent.
Sopron váix>s közigazgatási bizottságának havi jelentéséből : »Sopronban igen örvendetes méretekben folyik az építkezés *
A belföldi cukorfogyasztás 1935 ben 9760 vagon \\olt Magyarországon, 1936-ban 12 300 vagon. Az előző termelési évben 840 vagon volt az összes cukor-export, az uj termelési év első 3 hónapjában 751 vagon.
A Kecskeméti Közlöny irja: »Ritka szép kimutatást terjeszthetett be a város házipénztára az 1ÍI36. év u\'olsó hónapjáról, amely kéiség. telenül/jelét mutatja a helyzet lassú javulásának. A kimutatás szerint a pénztár kezelésében levő három alap bevétele öss esen 1,060508 P volt, kiadása pedig 874550 pengő, eszerint tehát 185^55)8 pengő bevételi többletet sikerült elérni.* •
Bugaoon 1933-ban 1209 idegen fordult meg. 1934-ben 3307. majd 1935 bon 5917. az elmúlt 1936 év. ben pedig 9515 A Gazdasági Vasul bevételei az előző évi 84-000 pengőről 118 000 pengő fölé emelkedett.
A Népszava minapi száma külön cikket ázentel az 1929 óta nem ta. pasztáit méretű konjunktúrának és három hasábon át fejti ki, hogy Hol
milyen mértékben emelkedett a termelés, a piacok keresete, a munkásfoglalkoztatás. Természetesen a Népszava nem is lenne--Népszava, ha a világszerte mutatkozó Javulás adptaiból is\\jiem azt a következ. tetést vonná le, hogy ez a javulás nem más, mint »az eljövendő válság sötét gondja* és amíg »a kapitalizmus uralma* tart, addig ez nem Is lesz másként.
Eden nyilatkozatából idézzük a következő mondatot:
- Mi nem hiszünk abban, hogy Európa valamilyen súlyos konflik. tus előtt áll-
A magyar buza-felesleg 90 százalékát félév alatt sikerült külföldön elhelyezni.
A Tőzsdei Kurir nyilatkozatot kö zöl Dálnoky-Kováta Jenőtől, az
Országos. Iparegyesület igazgatójá. tói, aki töblwk közt a következőiklel mondja : »As 1936 év ipari mérlege kétségkívül a gazdasági javulás észrevehető jeleit mutatja.* •
Budapest székesfőváros az 1937. évben 6,162000 pengő értékű útépítési hajt végre.
A GyOSz főtitkárának, Knob Sán dor dr. nak nyilatkozatából : >van egy-két iparág, amely foglalkoztatottságában és üzleti forgalmában megközelítette és esetleg elérte az utolsó konjunkturális évek színvonalát is.«
EMLÉKEZTETŐ*)
haja. De, amikor Balog JuÜ kivált n sorl>ól, mégis csak helyeselni tudtam Ferkó Ízlését. Jött. riszálta kissé magát, a fejét kissé hátraszegte a szép parasztlányok öntudatos kevélységével, Ferkó elfogultan köszöntötte:
— Aggyisten, Juli.
— Aggyisten.
Egymásba akasztották a "kisujjukat és a karjukat gyengén ringalva indut-tak cl. fin ott bukdácsoltam mellettük igen büszke voltam\' barátomra. Szálkai Ferkó közvitézre és a szeretőjére. Felkapaszkodtunk az amerikai hajóhintára és repültünk az égig. Megnéztük a kövér, óriás nőt, de a valóig csaló dást hozott, racrt a bódé előtti képen egy hatalmas termetű testőr egyenes tartással sétál el áz óriás nő hóna alntt és a tollas\'fövege sc ér a karáifl, — a valóságban a nő zömökebb volt és nyájasan mosolygott, nem volt olyan zord, félelmes tekintete, amit egy háromszázkilóstól joggal várhattam. Fel ültünk a ringlispíl poj és szürke lovaira, a Juli szoknyája lobogott a szél ben. Azután a lövészbódé elé men lünk. Ferkó férfias mozdulattal fogU> a puskát és először belelőtt két pléh-ből készült kovácslegénybe, uklk erro ész nélkül kalapálni kezdtek, majd szétlőtt kél tojáshéjat, amelyek egy vizsugár tetején láncoltak. Végül betértünk a panoptikumba és sokáig néztük a haldokló, viasz Miksa császárt.
(Vég« köv.)
Olcsó téli Pflsnr!
3 pár férfi zokni csak 96 fillér I pár bfirkeaztyQ kis kézre „ Női nadrág svelcl, meleg 98 „
Mielőtt cipőt vásárol, jöjjön el hozzánk, árainkkal meg lesz lepve!
►-KXBOH
Minden pár cipőért 100°/o jótállás !
FQrst Divatcsarnok
Fő-ut 6.
Január 23.
Evang. Nőegylet műsoros estélye az Iparos-székházban.
NTE piknikjo a Koronában fél 9 órakor.
Janaár 24.
Llcoális előadás a városházán 6-kor Beér Gyula — dr. Holfmann János
Női szabók táneteája 5 kor az Iparoskör nagytermében.
Január 31.
Liceális előadás a városházán 6 kor
Fabruár 2.
Liceális előadás a városházán 6-kor P. Clrfusz VJktorln.
Február 6.
Szanu^yium piKUxk az Iparoskörbon.
Február 7.
Liceális előadás a váro-.\'oázán 6 kor dr. Krátky István
Iparosdalárda műsoros teája 5 órakor IparoBkör nagytermében.
Február 14.
Liceális előadás a városházán <1 kor Révay József.
Február 21.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Gárdonyi Lajos.
Február 28.
Liceális előadás a városházán 6 kor dr. Hegyi Lajos.
Március 7.
Liceális előadás a városházán 6-kor 8zudey Géza.
*) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
A nagyvásár
Irta: Farkas Imre &
Ott ütötték fel az első sátrakat a Széchenyi-utca legelején, a kis templom körül, fis a hosszú, széles utca jobboldalán mind.nrttt sátruk állottak, szi-ars ponyvaleiőkkel. szép cifra felírásokkal és rajzokkal. Ma sem tudom elképzelni, hol húzódott meg ez a sá-tortábor, amikor ii-m volt nngyvásár.
N«gy izgalommal vári i az egész ház "» nagyvásár nnpjót. Az ablakunk előtt Mlnkus I), budapesti tajlékpi]>a-árus ütött" föl a sátrát és teleaggatta n deszka falat \'szebbnél-sztfeb pipákkal, Azután jöttek a vászonsátrak, a ruhakereskedők (kis mutrózruhákat lóbált elöltük a szél^ és csalrazután jöttek h mézeskalácsosok számszerint buszon négyen.
A második honvédhuszárezred ható dik századának daliás közlegénye, Szol kai Ferkó volt akkor az apánv lovainak a gondozója. Barnára sült arcából kél fiatalosai-, nevető szem ragyogott elő. Ici-piei kis lxijuszkája volt, nagy fá. raósággal hcgvbo szedve össze a végén valódi tiszauj\'aki bajuszpedrővel. Min dig dalolt. Az istálló felöl folyton hallatszott a nóta. Azt különös n szépen. érzelmesen tudta nyújtani, hogy babááám. meg édesanyáéba. (\'.jak ugy fénylett az apám három lovának a szőre a ke2e alatt, egész nap csutakoHu
meg vakarta őket. Ami fehér por akadl még a lovak szőre alatt, azt szép függőleges és vízszintes vonalakban kiverj a drótkeféből az istálló tiszta pad tnalyán. A lovak ismerték és szerették. Nagy, okos szemükkel minduntalan visszanéztek rá.
Kézen fogva menlünk Szálkái Ferkó val ki a vásárba, hiszen barálok voltunk. Nem is állottunk meg, csak az első mézeskalácsos sátor előtt. Ki voll Írva a sátorra: Nagy IVreezcs István özvegye, mézeskalácssütő. Az a hely az első a sátorsorban. idestova nyolo-van esztendeje volt a Nagy Pcreczes család tulajdonában, a többi mézes kaláesos őszinte irigységére.
Szálkái Ferkó biztatott:
— Válasszon a tekintetes úrfi.
Válasszak. - könnyű azt mondani. Legszívesebben elvittem volna az egész sátrat. Nem voltam tisztában vele, mit szeretnék inkább, a j>ompás mézesmogyorót-e, viígy j> |>ölyásl>al)át, vagy a huszárt, amelyik lwirnára sült lovon törtet előre, vagy még iukájyb a tányérokat. melyeknek cikk cakkos szélét szinte éreztem ro|>ogni a fogam alatt.
Hosszas tépelődés után a legnagyobb lányért választoltam ki. melyre olyan cifra hetükkel Volt felirva a jelmon dal — vedd meg IwSkességgel — kö\'tsd el egészséggel. — amilyen bet ükei csak « nagyharangon láttam l\'ddig és a tányér közeidbe gyönyörű cserepes ró-zsalö volt présülve. Szálkái Ferkó meg
egy szivet vásárolt, gyönyörig szép nn\'(-zeskalács-szivet, a barna, rojxjgósru sül| szíven fehér cukordiszitésck Jutottak körül, szeszélyes és mégis szimetrikus vonalakban, egy kép volt ráragasztva, amelyen egy svalizsér ölelget egy leányt, a kép alá apró tükör volt Illesztve és a tükör alait, papirrózsák közölt ez a vers:
piros rózsa forró lángja Kösse össze szivünket. Csak a halál végórája Válasszon el bennünket.
A mézeskalács-sátrakat elhagytuk é" lefordultunk a Tizenháronwáros-utcá-bn n komédiásbódék felé. IU volt az Ián zaj. meg tolongás. A hinták röpül lek, lovak és sárkányok forogtak vidám vcrkliszóra. Az egyik bódé elölt rekedt csepűrágó invitálta az urasá^o-kai a háromszázkilós óriás nő megtei kintésére.
Szálkai Ferkó az állával arrafelé Intett.
— Ah un ni, úrfi, látja? „. — Kicsodát?
— Hát a Balog Julit.
Nagyon imponált nekem, hogyan tutija 1-Vrkó megkülönböztetni Balog Julit a többitől. Mert a dolog ugy állott, hogy vagy nyolc-liz egyforma lány állott olt a téren. nem messze tőlünk. Valamennyinek rózsaszínű blúza voll és kávébarna szoknyája. Valanienuyinek le voll engedve a üu-na
Január 18—28-ig
Habselyem vásár
Ritter Divatáruházban.
1937. jnnuár 24.
— (Zenekari főpróba)
Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara holnap, kedden este 9 órakor utolsó próbáját tartja a szombati fellépéssel kapcsolatban a zeneiskola ka-nvaratciinében. Teljes számú és pontok megjelenést kér a karnagy. ((t
— Olvasóterem Keszthelyen)
Megírtuk, hogy Keszthely az üdülőhelyi dijakai az idén alacsonyabba^ állapította meg. Az üdülőhelyi bizottság dinek ellenére elhatározta, hogy az idegenforgalom1 fellendítése grdckélten olvasótermet állit fel a fürdővendégek részére. Tervbevették, hogy jövőre nuK fürdötitkárságot is állítanak fel, ami ujabb bizonyítéka a zalai fürdőváros fejlődósének.
— (Orvosi hir)
I)r, Künig \'József m. kir. e. fi. tanácsos, fogorvos szabadságáról hazaérkezett s rendelése vezetését átvette.
— (A Szerdal Társaság)
érdekes és gyakorlati jelentőségű kultur-vitát rendez január 20-án (kivételesen fél 7 órai pontos kezdettel) a zeneiskola kamaratermében, A vita téma: — milyen nyelvet tanuljunk? ; A vitát dr. Szabó Zsigmond, az ()las^-barátok Kórének elnöke vezeti" be. (:)
— Leltározásnál lelgyüiemlett maradékokat most nagyon olesön árusítjuk. Schülz.
«=■ (Felhívás a lotoamatörököz!)
Rendkívül érdekes előadás lesz, színes Ii lm bemutató és diupositiv vfctltés kíséretében csütörtökön, folyó hó 21-én este fél 7 órai kezdettel az Tparoskör nagytermében. Az előadás tárgya a téli és szobai amatőr fényképezés a negatív anyagok fejlődése, a színes moZiTilm C-s az amatőrinozí. \'Berépés dijt.ilan 1 További felvilágosítással szol gál: Szabó Antal sportü^lete és Teutsch drogéria.
>*- Nfll téli- éi gyermek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat Schütznél.
— (A Sakk Kör közgyűlése)
vasárnap tartotta a nagykanizsai Maróczy Sakk Kör tisztújító közgyü>-lését. Pintér Sándor ü. v. elnök megnyitója után Weiszfeld Ferenc főtitkár az év nevezetesebb eseményeiről, Wagner JOnő pénztáros pedig a Kór pénzügyi helyzetéről tájékoztatta a szép számban megjelent tagokat. Az uj tisztikar a következő: Diszclnök dr. Krátky István, elnök Kelemen Ferenc, társelnök SzekuMa Jakab, ü. v. elnök Pintér Sándor, alelnökök dr. Makó (iá-bor és dr. I\'oltyondy József, főtitkár Weiszfeld Ferenc, titkár Böhm József, pénztáros Wagner Jenő, ellenőr Gumi-lár Mihály, háznagy Bory Ferenc. Vá lasztmányl tagok: Barbaríts Lajos, dr. Boskovitz Sándor, dr. Halász Pál, dr. Uchtenstcjn Sándor, Reinitz Tibor és Szerecz László. Számvizsgálók: László Imre és Kerkápoly I-\'erenc. A bajnoki verseny január 26-án este ÍJ órakor kezdődik az Iparoskörl)en.
— (Tüz a nagyberki Vigyázó kastélyban)
A Vigyázó-kastélyok, ugylátszik, világhírnévre vágynak, mert mig az egyik milliós ékszerrablással tette magát híressé, addig a somogymcgyei nagyberki Vigyázó-kastélyban, — amely örökség révén a Magyar Tudományos Akadémia tulajdona — tüz ütött\'kl. A kastély víztartályának csöve befagyott, a gépész azt melegítette és egy szikra a lürészporba esett, ott lappangott és éjjel attól kapott lánjgba a ka>»-tély gert-\'ndázata. Szerencsére a knsléiyt bérlő és lakó Bíró István észrevette á tüzet és a tűzoltóság segítségévei sikerült eloltani, ugy hogy csak a kastély tetőzete rongálódott meg. A tűzhöz u kaposvári tűzoltók is kivonullak.
— (Amerikai magyar robotember)
fo:\'j I megnyitni a Budapesti Nemzetközi Vásárt, A világ egyik legérdekd sebb látványossága <TYz ez 11)37. április 30 án. Fz a 30t) kg. M,lyu fcép. csoda, amely jár, dolgozik és beszél, az Fgyesült AUamok kormányának tulajdona és most folynak kölcsöpad\'ása végett a diplomáciai tárgyalások. A legújabb hirek szerint vetélytársa támadt az amerikai rolxoiembernok egy magyar találmány alakjában, amely rövidesen szakértői bizottság elé kerül annak m-gállapitása céljából, hogy a magyar rolíotcmbcr van-e olyan tö kéletes, mint amerikai kollégája \'(:)
= Egycipár ilivalclpők legolcsóbban Miilényi cipővásárJAn.
— (Nólszabók teája)
A nagykanizsai Ipartestület Nöiszabó Szakosztálya első teadélutánját novemberben rendezte, melynek tiszta jőve ŰelmJO 181 pengő voTt. M/t a Szakosa-iá ly saját tőkéjéből 1225 pengőre egészítette ki és az elaggott iparosok karácsonyi felsegélyezésérc fordította. A második családias tea január 21-én Uélután 5 óra\' kezdetlel nz iparos székház emeleti nagytcrmél>en \'°sz. A ren dezöség bü ff ér Öl, bárról és tomboláiról is gondoskodott azon célból, hogy a jövedelmet fokozza és igy a szegényeknek még többet tudjon adakozni. Belépőjegy teával együtt 50 fillér (:)
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mlntatermoiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező Ilze-tésl feltételek mellett.
— Hócipők, tállclpfik logolcsóbban Miltenyl clpőváaárj&n.
- Megjelent a Mllllik Könyve
legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden számhoz keresztrejtvény és a képes-bclüpálvázat\' értékes dijakkal. A Milliók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára egynegyed évre 13 regény 2.40 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy-ut 10.
— Menyaiixonyok Ideálja • Schfitx-vAixonI
= (A sakk-versenyek)
során vasárnap a Kaszinó a Tisztviselők csapatával mérkőzött. Végeredmény -1 és fél—3 és fé\' a Kaszinó csapata javára. Részeredmények: Abrámo-vits—Berényi 0—1, dr. Bergcr—Reinitz 0-1, dr. Dlskai—Nagy 0-1, I)obrin-> Samu 1—0, Fürst—Vidos 1-0, dr. Halász—Vékási 1—0, dr. Ijchtenstein —Pintér fél—fél. Singcr-Gáspár 1—0. Az eddigi eredmények alapján 1. Kaszinó, 2. Iiwroskör, 3. Tisztviselők, 4. OMKE.
- (B*lyc«fyüjt«k Ulálkoiója) Hétfőn
délután ö-tól 8-ig a Pannónia hátsó kl* termében.
— A magyar urtcialádok pontógyára
önnek is rendelkezésére áU. Közv*t-lenül a gyárból szállítja az utol,só kéznek, a fogyasztónak azia|{yui>ju szöveteit angolos gyártási módon elkészítve. Nem fog csalódni. fivckr« tzóló megtakarítást ér el. Még ma kérj* megtekintésre a szóveuninlák költség, és kölelczettségmentas beküldésit. Tmnkhahn Posztógyár fcs Ruhfctfyár Rt. Buda|H\'st, XI., Lenke-ut 117.
Városi Miozgó. Még hétfő, kedd, szerdal
Remekbeazaboftt magyar film! Hunyadi Sándori
3 sárkány
cimQ műve. A romantikának, a humornak, a csóknak és a mosolynak derQs keveréke. Főszereplők: P. Márkus Erallla, Berki Lili Rajn.y Olbor, Oózon Qyula, Pelhes Sán :or, Juhász József, F. Sziklai Szerén, Lázár Mária, Kub >» Oy.. Rózsahegyi K., Balla Llcl, Maklárl Zollán
Előadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását
Olcsóságunkat srnk
Megkérjük, hogy fáradjon be hozzánk, hogy meggyőződhessen olcsó árainkról.
Leltári árusításunk a soproni kereskedelmi és iparkamara rendelete alapján
£. hó IS—28-ig tart.
Horthy Miklós-ut 1.
«
zalai közlöny
1937. január 19
LEGÚJABB
Dr. Rákóczi Imre az nj sajtófőnök
Tárgyalások a főpolgármesteri állás betöltése ügyében
i Budapest, január 18
Darányi Kálmán miniszterc\'nök ma délelőtt fogadta Ivády Béla, a Nemzeti Egyséc elnökét, aki hosz szabban és részletesen informál\'a a kormányelnököt a párt belső életéről- Majd utána dr. Csilléry András, a kereszténypárt fővárosi csoportjának elnökét fogadta. Hir szerint a főváros főpolgármesteri állásának betöltéséről volt szó. Ugyan is javaslatának az államfő elé való terjesztése előtt meghallgatja az eKyes pártok vezetőinek állásro,\'la\'á sát. Ma délután Rnssay Károlyt fo gadja Darányi miniszterelnök.
Budaj)cst. jamiür 18
Friedrich István és a K icszténypárt közötti tárgyalások folyamán sikerült megegyezésre jutni. Hétfőn vagy kedden ülnek össze, amikor megalakul az Egyesült Keresztény Párt.
Dr. Mikeez ödön államtitkárnak 8ajtófönöksége alól való felmentése valószínűleg holnap jelenik meg a hivatalos lapban. Utóda dr. Rá kóczi Imre miniszteri tanácsos, az eddigi fönökhelyet.es a miniszter elnökségi sajtéosztály élén.
A belügyminiszterhez ma érkeztek be a jelentések az ország különböző részeilx\'il a náthalázra vonatkozólag- Orvosi körökben igen biztatónak látják a helyzetet, eddig szövődményes lefolyású be\'epcdés még n<>m volt. Dr. Johann Ré\'a államtitkár tájékoztatni fogja az országol a ná\'haláz frontjáról, amely igen gyenge lefolyás:i.
APRÓHIRDETÉSEK
Api4hir4tté< dija vasárnap él Onnepnep 10 »z<Vg 80 llllér, minden tevibbl sió 6 (l!1ér, hétköznap 10 wólg tO llllér. minden további sió < fillér.
Egy |i«ii[|fl Art Marékpár*, sutól, konyhabeienderést, varrógépet, rádiót, érát, Thermoat, fényképezőgépet, IratliskAt festményt, «7Őnyegrt. Jamboree-Jeg»et. manlkür-készletet frhet a kaposvári katho\'lkui etvhizkőzaég sorsjegyén. A sorsjegyek 1 pengőéit S\'abó Antal sportü/le-tében kaphatók.
reklá m, hanem valóság, hogy üveg- és porcellán-íruk Sternnél a leg-olcióbbak. 4437
Ella bnrgonya elsőosztályu P 4 80, Voltman P 4 Kipható Wolláknál,
Horthy Mlklós-ut 37/a. Telelőn 166. •
S.vsmestenQqri és Árpa minden mennylségban kaph.jtó. Lusztlg gabonakereskedés. Teltfon 223. 107
^Háromszáz mázsa olcsó asalmét veszek Nagykanizsa állomásra. Mogyoróssy, Budapest, Sárkány-utca tizenegy. 117
40 p• ng•fhavf I1 x-fizetésseT és juTa-lékkal felveszünk Jimeglelenésü agilis fiatal üitatszerző tisztviselőt. írásbeli aján latokat .varrógép* Jeligére a kiadóba kérjük leadni. 139
H*xn«eat«rn»k kerestetik gyermektelen házaspár február l-re Kinizsi-utca 5. •zámu házba. 137
Elegánsan bútorozott szoba, fürdőszoba-használattal, kiadó. Csányl László-utca 8., emelet. •
1 öl bükk és gyertyán hasllvány hasáb^ fa házhoz szállítva 82 P, 1 rakat, azaz
1 kocsi tölgyfaforgács fuvarral 7 P, I rakat, asaz 1 kocsi bükkfaforgács fuvarral 8 P. 100 kg vágotlfa hazaszállítva 2-80-a-20 P. Szíveskedjék megtekinteni éa megrendelni, ml* a készletből tart. Mato-llca fabizományosnál, Rozgonyi-utca 2 Népmozl-udvarban.
Kik nyerlek a héten ? — Közöljük az uj rejtvényeket
A Zalai Közlöny január 12-1 száméban közölt rejtvények megfejtése a következő: 1 Vadonatúj öltöny. 2- Távolkeleti,,Kérdés. 3. 36an \\ol-tak a ludak.
4. CREMONAIHEGEDŰS HANGJEGYEK-RÉSZ APOLLOU-GENF-TE RS-T--UNE-AUT-N PO-TT-SED-GR--T EDI-UT-MŰ-YT-SÉ NX-ÜBER--ED-INN TAJGA-AD-RO-IME I-AY-OBOA-BT -TK ERZERUM-RS-ARIE RÓZSAVÖLGYIMÁRK
A helyes megfejtők közül sor: o lássál Ítéltük oda a dijukat-
Két zongoramű kóláját nyerte : F. Pásztor Irma.
Egy dotoz púdert nyert : Nagy Béláné.
Egy-egy kötet könyvet nysrt : Szunyogh János és Hetényl Aranka.
A Zalni Közlöny egyhavi elölte-tését nyerte : Balogh Elemér.
100 névjegyet nyert borítékkal: Seregély Ilonka.
A nyertesek dijaikat a Znlni Köz. löny szerkesztőségében kedden dél után átvehetik.
Mai rejtvényeink a következők :
Folkmcier Józseftől
Nagy Sándortól 2
3.
Nagy Sándortól
Sz = s
Diromlll lujszo! , „ _>
- - (esték
való ib
Kabala.
I elten Már 28 partit játszottak, amikor íszrevelle, hogy it nem nyert, 8C nem Dr. Halek szerencsejátékon Játszik Kő- veszített. Kérdés: hány partit nyert s há-veUezelesen n.indig 4 per,gót tesz 3 P I nyal veszitelt.
Vli
oki
Keresztrejtvény
7
Beküldte: Wartheim Miklós.
Mécs-idézet a 15 függőlegesen
folytatva Felsőbb iskola í Téli\'sporteszköz tárgyesete i Attila udvarában énekelt
> Vissza: volt hires olasz futballista \' Gyümölcs, névelővel : Olasz névelő
i N«p, idegen nyelven betühiánnyal
I Növekszik
! Rágcsiló állat betűi keverve : Utcák, idegen nyelven \' .. kin.- sicizmus I Perzsa uralkodó i Mftlerem, idegen nyelven
Lisztet tartanak benne ! Nyájaskodó betül keverve Mutató névmás tárgyesete i Mássalhangzó fon. i Képviselő, a NEP-ben nagy
szerepot játszott i Balkáni nép
Vissza: Helyhatározórag ! Igekötö
I Csatorna Tiszántúlon i — ció — visszahatás \' Sündisznó németül, fon. i Kettős mássá hangzó ) Középkori nép
Rag, ékezethibával I Azonos magánhangzók l Vissza: egymásután következő betűk
FOgQfilegaa corok :
l Kulyahang
) Sóbánya 1 Hashajtó
> Hires párisi szinház i B. M ö. Y.
7 Vissza : élelem \'betühibával) * Egyiptomi napisten ) Vissza: egymásul* i következő belük )----cseng
í Magyar származású szőke filmszlnésznő 5 Az 1 vízszintes folytatása 5 Qörög törzs
21 Magáról 23 Házas ág
25 U. E. Z.
26 Ort á l 30 Rágcsáló 33 Külföldi 35 Háziállat
37 Ilyen szabályok is vannak
39 Hely, idegen eyelven
40 Tiltó szó
44 Egyél, magyarosan, ( etücsere) 46 Tág, névelővel
50 Fém 52 Vissza:
550
A rejtvények megfejlésl határidc. je ezután nem szombat dél, hanem mindenkor csütörtök este l Kérjült megfejtőinket, hogy a megfejtést tartalmazó borítékra feltétlen írják rá a »Rejtvény« szó!- A megfejtők közöli ismét több, a fentiekhez ha-sonló dijat osztunk ki-
SMódii-, Korcsolya
nagy választékban.
Si-kantnizá5, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
sportOzletében._
Január 18—28-ig
Szezonvégi
olcsó árusítás!
A legjobb alkalom téli szükségletek beszerzésére.
Téli áruk leltári áron
BrÓNYAI ölVATHfiZ
Horthy Mlklós-ut I.
Hofher-Schrantz-Clayton-Shuttlewort
gyártmányú:
Tengeri-morzsolók, Szecskavágók, Rópavágók, Darálók, Vetögépek, Boronák, Ekék, stb. stb.
beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
rang. műtrágya, zsák, növényvédelmi szertk, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telefon: 130.
32/1930. vh. sz. Pk. 2210/1936. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krelsler József és dr Schleiffer Imre ügyvédek által képviselt Ármuth Náthán és csatlakozottnak kimondott társai végre-hajtatók Javára végrehaitást szenvedők ellen 400 P, 107 P 64 llll., 8 P és 150 P tökekövetelés és járulékul erejéig a lete-nyel kl . Járásbíróság 1542/936. st4mu végzésével elrendelt hivatalból foganatosítandó klelégitésl végrehajtás folytán az 1936 évi október hó 26. napján lefoglalt és 1027 P-re becsült Ingéságokat Bánokszentgyörgy községben, végrehajtást szenvedő laká>án 1937. évi február hó 1. napjának délutáni >/*3 órájára ezennel kitűzött bírót árverésen a legtöbbet Ígérőnek, kéazpénz-flaetés ellenében, azonban a becsár 2/s-a részénél nem alacsonyabb vételárban, el fogom adni. A szakértői becslés elrendelése esetén a Te. 74. §-a az Irányadó.
Ezt az árverést a Vhn. 20. §-a értelmében azoknak a végrehajtóknak (csatlakozóknak) a javára Is kitűzöm, akik a hirdetmény kibocsátása napjáig a fenti Ingókra kielégítési Jogot szereitek és ellenük halasztó hatályú lgénykereset nincs. Ezek a" kővetkezők . Stern I. Kálmán Nagykanizsa, dr. Lakó Imre Letenye, Sternber-berger Qyula Nagykanizsa.
Letenye, 1937. évi Jan. hó 7. napján.
B rlngár Lőrinc 134 kir. Jblrói&gt végrehajtó.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. üulenbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
N/ow. • UBtBlajéona. Kó^cd^i HL auttaberg Nyoarfa * IMUaMI f^tatt YájUU M^SSjSiS a üxloW. Zalai 1 ároly.)
77b Évfolyam 15. szím
Nagykanizsa, 1937. januir 20 iierda
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
áa II IflllniMi FM1 «
Feleid szerkesztő: Barbarlts Lajos
•C7 bén ■ MM* 49 «Ur.
attrf*.......... m
Megvalósult
törekvések
Darányi Kálmán földművelésügyi miniszterségéhez füzödlk két nagyjelentőségű agráralko\'ásunk. Az egyik a hitbizományi reform, a másik a telepítési törvény. A válUxotl idők s a gazdasági élet alakulása szükségszerűvé tette, hogy évszázadok óta érintetlenül hagyott s szinte megmerevített birtokpoll ikai kei-eteket is a nemneti jólét, u fejlődés és a szociális követelmények igé nyélhez alakíthassuk. A hitbizomá-nyok azzal a céllal állíttattak fel, hogy a föld egyes családok birtokában maradva, ne aprózódjanak fel s Igy szolgálni tudják azokat a célokat, amelyek létrehozataluk körül felmerültek. Idők során ugy a birtokosok, mint általában a közönsig részéről természetszerűen felmerül tek azok a törekvések, amelyek nzt célozták, hogy törvénnyel változtassunk a merev keie eken.
Helytelen a hitbizományokat ab. ból a szeinszögl>ől nézni, hogy -^azok idejüket mult alkotások, tehát törlendők, de éppen ugy helytelen volt már a letűnt messze évtizedek\' ben is a hitbizományokat a régi megmozdithatatlanság állapo\'ában tartani. Okos és jól átgondolt reformra várt ez a kérdés, ami b°. is következett az elmúlt esztendő ben Darányi Kálmány törvényjavaslattal állott elő, amely minden szempontot mérlegelve, olyan he. lyés megoldást talált ezen a téren, amelyik most már odajuttatla a hit bizományi problémát, hogy annalt gyakorlati megvalósítása is megtör-ténhetett. A lörvény elfogadlato\'ty de mit éme még a legjobban fcneg. fogalmazott törvényparagrafus is akkor, ha amink végrehajtása késne. Éppen ezért üdvözöljük öszin:e örömmel a Darányi-kormány intézkedését, amelyik a hozott hitbi zományi törvényt most már dátumokra kitűzve, a gyakori iti életbe viszi át. Az igazságügyminiszter tudvalevően az elmúlt esztendő Szilveszterekor rendeletet adott kl, amelyik kimondja, hogy a hitbizományi törvény 1037- január 15-én életbe lép.
A törvény kimondja, hogy azokból a hitbizományokból, amelyek, nek kataszteri tiszta jövedelme a harmincezer koronát meghaladja, megfelelő arányú földkerületeket kell felszabadítani. Ennek érdeké, ben hat hónapon belül, tehát julius 115-éig nyilatkoznlok kett a hitbizományi bir\'okosoknak, hogy bir ok testük mely részére kívánják a kötöttség további fenntartását s me lyekrc a felszabadítást. Az ily módon készüli kimutatás a földművelésügyi miniszter elé kerül és a hitbi. zományi bíróság ki fo.^ja jelölni az egyes hitbizományokból felszaba-dúló ingatlanokat. Előreláthatóan ez a kijelölési eljárás egy éven belül befejeződik. A felszabadult ingat-lanok egyelőre a hitbizományi birtokosok kezén maradnak, de nincs
Francia hadihajót bombáztak a Katalán partokon
Malagát klOrltették, de a vörösök újra akarják szervezni a város\'védelmét
Madrid, január 19 A spanyol vörösök csapalinak egy része és a lakosság útban van Malagából Alméria felé- A város, ban mindenütt hatalmas plakátok követelik, hogy a várost fenntartás nélkül, azonnal adják át a nemzeti csapatoknak. A lakosság egy része már el is hagyta Malagát, a vörös kormány azonban nem hajlandó átadni a várost és a védelmet ujjá akarja szervezni. A nemzeti csapa
tok a tengerparton fokozatosan nyomulnak előre-
Páris, január 19 Kedden megerősítették azt a gibraltári hirt, amely szerint egy ismeretlen repülőgép bombát doboh a Maillé Brese francia hadihajóra. A támadás a katalán partvidéken történt, nem messze a szárazföldtől. A \'hivatalos közegek hallgatása nyugtalanságot kelt és a francia tudósilótások szerint a gyanú Bar celona vagy Valencia felé irányul-
UJ tervek az európai helyzet rendezésére
Róma, január 19 I A jelek után Ítélve, jelentékeny diplomáciai terv készül a spanyol kérdésben és az általános európai helyzet rendezésére. Jól értesült he-lyen az a benvomás, hogy Sir Eric Drummond római angol nagykövet és von Hassel német nagykövet
londoni, illetőleg berlini utazása ez-\'zel a tervvel áll összefüggésben. It-teni angol és német körökben egy* formán hangsúlyozzák, hogy a két nagykövet utazása szigorúan magánjellegű és személyes termé szetü, de politikai megfigyelők rá. mutatnak arra, hogy Göring római
utazása is »magánjellegÜ€ volt. A német nagykövet utazását azzal magyarázzák, hogy Kölnben előadást kell tartania. Biztosra veszik azonban, hogy von Hassel Berlinbe is ellátogat és Hitlerrel .tisztára magánjellegű* beszélgetést fog folytatni. Diplomáciai körök véleménye szerint Drummond Londonba Mus solini és Göring kész tervét viszi magával. Ez az uj terv egy ujnégy hatalmi egyezmény alapelveit körvonalazza. ( l
Qörlng Lengyelországba «taztk
Varsó, január 19
Göring miniszterelnök február-ban Bjelovicébe utazik, ahol részt-vesz a lengyel köztársasági elnök vadászatán. Göring utazásának pontos dátuma még nincs megállapítva.
Hegcáfolták a Mussolini utazásairól szóló híreket
A Duce vasárnapi nyilatkozatának nyolc tanulságát közli az olasz félhivatalos
Róma, január 19 A Stefaní-iroda összefoglalja Mussolini olasz miniszterelnök nyilatkozatának alapvető megállapításait. Mussolini ezek szerint nyilatkozatában kijelentette és leszögezte a következőket: 1. Az európai Egyesült Államok
eszméje nem más, mint utópia.
2. A bolsevizmus a nyugati civilizáció veszedelme.
3- A demokratikus kormányforma megbukott.
4. Az Angliával kötött egyezmény több évre nyugalmat biztosit.
5- Az angol-olasz egyezmény nem
gátolja, sőt megerősíti a Berlin-Róma tengelyt.
6. Olaszország mindenképen el akarja kerülni a nemzetközi bonyo dalmat.
7. Olaszországnak nincstaek területi céljai Spanyolországgal.
8 Ha Spanyolország egy részét
akadálya lovább annak, h^gy ezeket a földlesteket, vagy azok egy részét telepítési célokra igénybe vegyék.
A magyar földbirtok politikája szempontjából tehát igen nagyje lentőségü események előtt állunk. A hitbizományi re\'orm és a telepi tési lörvény egymást kiegészítve, megnyitják az útját annak az evolúciós birtok l>ahelyezési processus-nak, amely arra érdemes ré\'egeket kiván a nemzetgazdaság termelő tényezőivé tenni.
Igen érdekes és nagy lehetőségekre indító passzusa a törvénynek az, amelyik azonnal lehetővé teszi n külföldi honos, vagy az állandóan külföldön tartózkodó hitbizományi bir\'okos ingatlanának felszabadítását. Erre abban az esetben is sor kerülhet, ha a hitbizományi blrto kos és az összes élő váro:nánycfol( közös megegyezéssel megszüntetni kívánják a hitbi-ományj kö\'ötls.gel-Ehhez azonban államfői hozzájáru lás szükséges.
A törvény szel,eme korántsem azt a célt kívánja szolgálni, hogy ma. gát a hitbizományi kötöttségei el-
I tüntesse a magyar birtokpoll lika te-, rületérői. Sőt ellenkezőéi, fclhasz-j nálni törekszik annak előnyeit más i olyan területeken is, amelyek eddig j hljjával voltak a kö\'.öllsjgnck. Ré j szesedhetnek hitbizományi előnyökben a jövőben a középbirtokosok is. Sőt, a törvény a hitbizományi kisbirtokok alapítását is lehetővé teszi. Nagyon érdekes, hogv a tör. vény erre vonatkozóan egésaen részletes szabályozást tartalmaz. Célja az, hogy az amúgy is nag(y-mérlékben mutatVo\'ó kisbirtokelaprózódást, ami viszont az egykerendszer terjedésének egyik okozód Ja volt, megakadályozza. Valamely tőrvénynek a gyakorlati életbe való átvitelekor még korántsem le. het megállapítani annak hatását, de már most tudjuk, hogy a hitbi o-mányi reform és a telepítési |*>liti-ka összekapcsolásával igen szél a lehetőséget nyitottunk a magvar nép gazdasági és szociális igénycinek kielégítése felé. Ami a kisbir oC< hitbizományi kö\'öttségét illeti, ez annyira uj terület még, hogy az elközelgő évtizedek gyakorlati eied-ményei fogják beigazolni,. hogy
I életképes-e ez a gondolái és clőbl>-re viszi* azok sorsát, akik ublxin részesednek és egyben clőnyös-n hatnak-e az általános magyar termelési politikára
A magyar közvélemény ez ak. tuális politikai tény mellett ugv áll meg, mint közgazdasági életünk ige® fon\'os jelzőoszlopa mellett. Jelzi ez a reform e\'sősorban nzt, hogy a kormány bá\'or kézzel hozzá nyul olyan problémákhoz is, amelyek más, bokiogeltb időkben talán könnyebben megoldhatók lettek volna. De emellett eklatáns bizonyítékul szolgál arra nézve, j»gy u nemzet érdekében tud olyan elhai 1 ónozásra jutni és olyan tényeket felmutatni, anaelyek nem az ábrándos álomképkergetés és a fantázia területén mozognak, hanem szociális és gazdasági igényeket kielégítve, a nép érdekeit szolgálják. Adja Isten, hogy a hitbizományi reform és telepítési politika ne csak az abban közvetlenül érdekelt rétegek és személyek számára jelentsen elő. nyöket jobbra és balra egyaránt, hanem kiaknázhassa azok értékeit az egész magyar nemzet.
20
ZALAI közlöny
1937. január 15.
Téli vásár
legolcsóbb árak
n
Január 28-ig
MILTÉNYI
cipőáruház Fő-ut 2.
szovjet-gyarnfainak minősítik, íjz a status quo veszélyének tekinthető.
Róma, január 19 Az utóbbi időben MussoM-.il kül földi utazásaival kapcsolatban a külföldi sajtóban különböző hírek jelentek meg. Most jelentik : ezek nek az utazásoknak semmi komoly alapja nincsen.
Jugoszlávia kormányzóhercege a békéről és a szomszédokról
London, január 19 Pál jugoszláv kormányzóherceg a Reuter iroda belgrádi levelezőjének nyilatkozatot adott a belgrádi Fe hér Palotában. Ez vo\'t az első nyilatkozat, amelyet Pál herceg a kormányzótanács elnökévé történt kineveztetése óta ndotl. Pál her ceg nyilatkozatában a következőket mondta: <
- Nem hiszem, hogy háború 1 :sz. Meg vaityok győződve arról hogv fenn lehet tartani és fenn is fogják tarlanl a békét. Nagyon tév^s el járás azt a hiedelmet hipnotizálni a nemzetekbe, hogy a háloru el-kerülhetetlen. Meggyőződésem sze-rlnt r/ béke fenntartásának logjobb módja az el\'entét"k elintézése és n szomszédokhoz való viszony jaVb tása. Ha mindegyik orszáií minden tőle telhetőt elkövetne igazán nyilt és pártatlan szellembon, akkor az automatikus eredmény az általános béke volna. Ez \\o\'t Jugoszlávia célja. | i
— Nemcsak megerősítettük és fenntartjuk fennálló szövetségeinket barátainkkal. hanem megjavítottuk viszonyunkat azokkal az országokkal, amelyekkel szemben a múltban mjjg nehézségek állottak fenn és reméljük, hogynez az igazi barátsághoz fog vezetni/ Ez semmiféle tekintetben nem gyengíti fennálló kötelékeinket.
Megakadtak a horvát-szerb tárgyalások
Belgrád, január 10 Szlojadino vics miniszterelnök most érkezett vissza Belgrádba. ^Áz ujsájf Írók kérdésére nem volt hajlandó nyilatkozni Macsekkcf folytatott megbeszéléseiről. Politikai körökben tudni vélik, nincs kilátás ujabb megbeszélésekre Sztojadlnovlcs és Macsek között, de gondoskodtak arról, hogy uz összeköttetés ne szakadjon meg.
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy két pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz a bélműködést hathatósan előmozdítja, az anyagcserét tetemesen élénkül, a zslrmennylségel megfelelőn leapasztja és a teitet köny-nyeddé teszi. Az orvosok ajánlják.
A legközelebbi napokban kiírják a pályázatot a nagykanizsai OTI-székházra
A tavasszal megkezdődik az építkezés
Dr. Krátky István polgármcsler minapi hivta\'os budapesti útját fel használta arra is, hogy sürgesse a nagykanizsai OTI-székház tervpályázatának kiírását, hogy a tavasz szal megkezdődhessék az épitke zés. örömmel jelenthetjük, hogy a polgármes\'er intervenciójának meg volt az eredménye. Mint értesülünk, a7. OT1 igazgatósága már a legkö. zelebbi napokban kilrj\'t a tervpályá-
zatot a kanizsai OTIszékházra és most már napok alatt kiadják a szükséges építkezési engedélyt is. Igy aztán már semmi akadálya, hogy a tavaszi munkaidő beálltá val megkezdődjék a Horthy Miklós uti egykori Hangya.felken a legiro dernebb elgondolás szerinti OT1 mintaszékház felépítése, amely is mét sok munkáskéznek kenyeret fog .biztosítani.
Drágaság, agglegényadó, leépített állások, lakbér-osztály
Ezekben a kérdésekben rendkívüli városi közgyűlés összehívását kérték a kanizsai városatyák
A drágaság kérdése egyre több oldalról foglalkoztatja és egyre követelőbben nyugtalanítja a közvéleményt. Ennek egyik je\'.c az a beadvány is, amely egész sor aláírással kéri Nagykanizsa polgármesterét, hogy hívja össze rendkívüli közgyűlésre a város képviselőtestületét. A beadványt Aradi Antal városi képviselő nyújtotta be és abban <jzószerLnt u következőkben jelöli meg a rendkívüli közgyűlés célját:
«l. Mit kellene tenp\'. nz ígazsáfr talnn boh\'tla óriási adó sérelem ellen, amely elvonja a szegények kenyéréi. llelyc-tle az AC.LEGÉNYADó azonnali bevezetése volni igazságos.
2. Tiltakozás a SZANÁLÁS És RACIONALIZÁLÁSSAL okozott súlyos gazdasági rombolás ellen. Aijiely elmélet súlyos széjtyent hozott minden téren, ugy hogy ezen elmen okozott közgazdasági sérelmek sürgős jogorvoslásra szorul, hogy azonnali javulási folyamat megindulhasson.
3. Nagykanizsát súlyosan sértő fak-bérosztály, kérdésének megvitatása, ami szinte kizárólag nemzetgazdasági célt szolgál, amikor a lerombolt forgalmi pénzhiányt igv pótolni lehel és sértő igazságtalanságot orvosolni.
Még mielőt a városai bármilyen
szélsőségnek tért engednénk a józan ér telem háttérije szorítását megengednénk kötelességünk minden vezetővel megértetni, hogy szűnjön meg n vezető gondolata egyéni értelmezés szerint Intézkedés és Iparkodjon mindenki a közérdek élet cs létérdekek köteles tanulmányozása alapján rendelkezni mindenben, mert máskülönben teljesen két részre oszlik o társadalom, amelyben az elkeseredett tömeg fölénybe jut.»
A fentiekben idézett beadványt a városi képviselőtestület tagjai olyan számban irtók alá, hogy a rendkl. vüli közgyűlést össze kell hivni. örvendetes, hogy a drágaság és * lakbérosztály kérdíso pártkülönb, séí? nélkül sorompóba álli\'otta u kanizsai városatyákat, hogy a kéri dések felett való tanácskozással a lakosság széles rétegeinek ügyét szolgálják.
A rendkívüli közgyűlést kérő be advány aláírói : Aradi Antal, Schlosser Károly, vitéz Tóth Béla, Rátkay László, Dobrovlts Milán, Bedenek István, Szálinger József, Unger-Ullmann Elek, dr. Knausz László, Kelemen Ferenc. Kis Tóth Imre, Samu Lajos Molnár Ferenc, Beleznai János, dr. Boda Károly.
Városi Mozgó. Még csak kedd, szerda i
Remekbeszabott magyar filmi Hunyadi Sándori
3 sárkány
clmü müve. A románt kának, a humornak, a csóknak és a mosolynak derűs keveréke. Főszereplők: P. Márkus Emília, Berki Lili Rajnay Gábor, Oózon Gyula, Pelhes Sán lor, Juhási József, F. Sziklai Szerén, Lázár Mária Kab s Qy„ Rózsahegyi K., Ballá [.lel, Maklárl Zoltán
Előadások hétköznap 5, 7 és 9. vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor
Téli vásár 18-tól Z8-Ü
Férfikalapok P 4«»°-től Női blúzok P l"*®-tól
vitéz Hámory József, Gazdag Fe. renc, Papp Oszkár, vitéz Bentzlk Lajos, Tifcold Lajos, Szomolányi Gyula, Szabó Gyula, Teuísch Gusz táv, Balogh József. Márkus Károly, Boj\'or József.
A polgármester előreláthatólag a jövő héten hívja össze a rendkívüli közgyűlést.
Megint egy pesti gangszter-kaland
Budapest, január 19 A Rökk Szilárd-utca 16. számú ház* földszintjének egyik lakásában az éjszaka rablótámadás történt. író Károly fogtechnikus, amikor az éjszaka hazatért, lakásának előszobájában ismeretlen embert talált. A betörő leütötte írót, majd kifősz-\' totta a lakást és zsákmányával el menekült. író Károlyra reggel az édesanyja talált rá. Kórházba szál litották- V
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 23.
EvanjÉ^ Nőegylet mtleoroa eatélye az Iparös-székházban.
NTE piknikje a Koronábtu fél 9 órakor.
Január 24.
Llccális előadás a városházán &kor Beér Gyula — dr. Hoffmann Jánoa
Női szabók táncteája 5 kor az Iparos-kör nagytermében.
Klakanlzsal Polg. Lövéazosztály táncmulatsága (Lovento Otthon)
Január 31.
Llccális előadás a városházán 6-kor
Február 2.
Llceális előadás a városházán 6-kor P Clrfusz Vlktorln.
Február 6.
Szanatórlum-plknlk az Iparoakőrben.
Február 7.
Iparosdalárda műsoros teála B órakor Iparoskör nagytermében.
Február 14.
Llccális előadás a városházán 6 kor Kévay Józaef.
Február 21.
Llccális előadás a városházán 6-kor dr. Gárdonyi Lajoa.
Február 28.
Llceális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajoa.
Március 7.
Llceális előadás a városházán 6-kor Szudey Géza.
Hárclu* 14.
Llceális előadás a városházán 6-ko» dr. Halász Pá).
Márclua 21.
Lloeálls előadás a városházán 6-kor Flschel Lajoa.
•) E rovatban minden rendezés egyszeri
közlése (2 sorig) 30 fillér.
Hócipők P 3-so-től Bőrcipők P 7\'80-től
Opatin-selyem férfi-ingek, női nadrágok, kombinék, hálóingek M7MM«M]f«nilÍnfíl mélyen leszállított árban Vételkény szer nélkül tekintse meg vásárunkat JfcUMUlünyinUl.
1937. január 20.
ZALAI KÖZLÖNY
Farsangi krónika
1. öregkereskedelmlsták bálja
Minden farsangon a legjobb bá\'ok egyike a Nagykanizsai Felsőké reskedelmi .Iskolát Vég zettek Szövetségének mulatsága. Szinte már hagyományos ennek a bálnak u sikere, ezért van is mindig a legszebb közönsége Az öregdiákok rendezésének figyelmes gondosságán kivlil a Szövetség iránt érzett általános szimpátia, első-sorban u közszeretetnek örvendő elnök, Balogh Dezső felsőkeieskedelmi ísIq lai igazgató személye teszi társa, dalml eseménnyé mindig ezt a farsangi estét. Ilyenkor soha sincs a Kaszinó diszcs termeiben ellentét kanizsai cs kanizsai között. Ilyenkor mindig ideális keresztme.szet , mutatkozik meg abból a békés, test véri Kanizsából, amely a lisztes purger-tradiciókból máig is büszkén őrzi a kanizsai társadalmi harmónia örökségét. Ez a harmónia ad diszt, fényt és kedélyes melegséget az öregdiákok báli éjszakáján megjelent, mindig és ezúttal is elegáns közönségnek. Műsor nem volt. Dé volt annál nagyszerűbb far-sangi hangulat, amit a bá i-zenébew is egyre fejlődő határőr-zenekar adott, Hering karnagy szorgalmas vezetésével, meg-meg.oldva forma Tóni oigányzenekarának kedvet de-ritö csárdásaival- A? első bál volt oz idén, ahol a megjelentek száma és a báli hangulat egyaránt minden várakozást kielégített. A lelkes rendezők, köztük kiváltképpen Kreutzer Károly és Pollák Sándor, teljes mértékben jutalmazva élezhették munkájukat a bál fényes sikerében.
2. A vasutas bál
A Vasutsok Országo-s Gazdasági Egyesülete nagykanizsai csoportja a tavalyi nagysikerű vasutas-bál után az idón is részt kért magának a farsangból. A bált megelőző műkedvelő operettelöadásról lapunk tegnapi számában megemlékeztünk már. A? előadás után a bálra zsu. tolásig\'telt meg az iparos-székház nagyterme, de még a szomszédos termekben is csak üggyel-bajjal lehetett asztalhoz, székhez jutni. A szombat-este ugy látszik feloldotta az eddigi kanizsai farsangnak kissé jeges hangulatát, mert e*.en az estén az öregdiákoknál is, vasutasoknál is száz százalékos volt a közönségsiker és a hangulat, amiben igen nagy része volt a nagyszerű Pas-qualetti-jazz zenekarnak és a fáradságot nem ismerő, ezerfelé figyelő rendezőségnek. > *
t 3. A Zrínyi tea
Házi ünnepe volt, ugyancsak farsangi jelleggel, a Zrínyi Torna Egyletnek. A Katolikus Legényegylet barátságos, meleg falai közt ott volt a polgármester, ott volt dr. Vértesi Frigyes theologiai tanár, a határőr-tisztikar és többen a sport-társadalmi élet notablUtásal A, kö-zönség teljesen megtöltötte a ter. met. A ZTE vezetősége ennek a teának műsora keretében osztotta kl az egylet diadalmas futballcsapatának a délnyugati bajnokság érmeit. Gazdag Ferenc püspöki tanácsos, szakosztályi elnök lelkes ünneplés közben léi>ett a szippjadra, mögötte felsorakozott a dei^k tizenegy. A püspöki tanácsos üd. vözlő beszédében köszöntette a
bajnok csapatot, kifejtette a 8]>ort jelentőségét a magyar fiatalság testi és lelki nevelése szempontjából, majd kiosztotta az érmeket, elismeréssel emlékezve meg Benkő Lajos trénerről és mindazokról, aikk a ZTE-t fejlődésében támogatják.
A vidám műsort Szabó István konferálta végig derűsen. A határ őr-zenekar Hering karnagy vezetésével komoly felkészültségre valló két számmal adott értékes és szép zenei kere\'.ct a műsornak. Nagyon helyes, kedves volt a kis Bicuer Pa-lika zongorjátéka, sok tapsot ka-pott. A Ka olikus Legényegylet műkedvelői vidám egyfelvonásost adtak elő, sok kacagás volt jutalma ügyes játékuknak. Horváth Irma, Várad! Mici, Vass József, Friesz Emil, Harangozó Sándor, Horváth Ferenc voltak a sikert megérdemelt szereplők. Zajos tetszést aratóit a gyönyörű palotás/ amit Szabó Pisla kitűnő betanításában a következők lejtettek : Takács Manci, Balogh La-ios, Yojkovics Ilus, Orbán György, Zalán Nusi, Tóth Imre, Takács Annus, Varga Ferenc, Sabiján Ili, Gaál Ernő, Öhegyi Ibolyka, Yitck László- A rendező-gárda pompásan állta meg a helyét és munkáját siker jutalmazta.
A műsor után vidám hangulatban megkezdődött a farsang táncos örömeinek szakasza és tartott szakadatlan jókedvben záróráig.
Naptár i Január 20. szorda. Rom. kat. Fáb. és Seb. Protestáns Fáb. és Sob. Izr. Sebat hó 8.
Gyógyszertári ójjoll szolgálat e hó végéig a Morkly-Belus gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
Görfürdő nyitva reggel ti órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
— Saját érdekében ÓS őrömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopstein Bntoráruház fiait mübutor-klál-
lltáiát megtekinti, vételkényszer nélkül.
/IhmdenUimJC
síüksóqe van jó rádióra I i Akik nem tudnak, vagy nóm kívánnak Hagy luxuskószülckot vásárolni, azok számára készült a nagyteljesítményű 2 lámpás 22-os Orion rádió, mely kitűnően veszi a rövidhullámú adóállomásokat is. Ugyanezen típus univerzális kivitelben az Orion 22/U.
ORIOIKáfiift
KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDÓNÉt
Fenti készülékeket díjtalanul bemutatja: Szabó Antal rédié- és sportüzlet* Grünhut Elemér elektro-niérnök rádió-üzlete, Deák-tér 4.
Két falu legényeinek ütközete öt sebesülttel és négy vádlottal
A bakónaki véres bucsu izgalmai a nagykanizsai törvényszék előtt
Szent István napján történt, hogy oz aznapi bucsu után Nagyliakóna-n a község fiatalsága összejött o korcsmában és loros pohár mel lett is vigadoztak. A korcsmai mulatságra eljöttek a csapi legények is, akiken csakhamar kitört a le-gényvirtus és C-i:nván megzavarták a csendes ünnepkst. Kocsis Lifcíló fiatal legény minden további nélkül belekötött B.rkenyés Lászlóba és a következő pillanatban már boros üveget vert a fejéhez. Berke-
10 napja
csupa meílepetés!
Kész báli ruhák, ruhaselymek, szövetek, fianellok
alkalmi árakon
nyes veresen elesett, de az erős magyar koponya csak kisebb sérüléssel megúszta. Kocsisnak ez nem volt elég, hanem egy Sós nevü le. gényt is fejbeütött. Csakhamar repültek a poharak, az üvegek, a székek és felugráltak a legények. Az egyik leverje a lámpát és a nagy sötétségben általános pánik támadt. Volt olyan rombolás és közelharc, hogy egy csatatérnek ls becsületére vált volna. A nők si-kongtak, a legények közül néhány jobbnak látta elmenekülni, akik pedig ott maradtak, véres csikókkal és megkéselve maradtak a küzdőtéren. Ugy, hogy 5 sebesült bekötözve került a nagykanizsai kórházba, mlg a könnyebb sérültek hazavánszorogtak. A véres bakónaki le-gény-harchoz hasonló nem egyhamar volt a vidéken. Megindult a csendőri nyomozás, amelynek eredményeképp Kocsis László, Salamon István, Böröcz Károly. Molnár Sándor legények kerültek a vádlottak padjára. A tárgyaláson a biró ság sok tanút hallgatott ki, aklb terhelőén vallottak a vádlotlak el. len. Izgalmas szebesltések után a bíróság a vádlottakat bűnösöknek mondotta ki és azért Kocsis Lászlót 4 hónapi, Salamon Istvánt 2 hónapi, Böröcz Károlyt hat heti, Molnár Sándort hat heti fogházzal suj\'olta. A vádlottak fellebbeztek.
iDéi
Lassú eD)Hltil
Prognózis: Kissé élénk szél, több helyen köd, ujabb ha. vazás, fóleg az ország nyugati részén, az Idő lassanként enyhül, a hegyekben a hideg lényegesen csökken,
20 zalai közlöny
1937. január 15.
OTVS
Keresse ezt a négy betűt az Erzsébet-téren. — Nagy szerencse, ha megtalálja!
BUDAPEST 1.
17 Koromzay Dénes mélyhegedű-szá-mnl. — 17.30 Dr. Léderer Emma előadása. — 18 Hanglemezek. — 18rv0 Mészáros József előadása. — 19.30 "Az Operaház é\'iőadása. «Trubidur.» Dalmű 4 felvonáslxin, 8 képben. — A II. felv. után kb. 21 Hirek. - A JII. fefv. után kb. 21.45 Hírek, időjárásjelenf-tés. — Az előadás után kb. 22.40 Cigányzene — £3 Öltük György dr olasz-nyelvű előadása. — 0.0"> Hirek. BUDAPEST II.
17.50 Francia nyelvoktatás. — 18.20 Mezőgazdasági félóra. — 18.50 A rádió szalonzenekara. — 20.05 Bán Ferenc elbeszélése. — 20.35 Hirek. - 21 Táno-lemczek. BP.CS.
10.15 Házizene. — 20 Svájci né|>dal-és zenoest Zürichből. — 22 Hcuberger: Operabál, nyitinv. — 22.20 Zen-kar.
Szerda
BUDAPEST I.
0,45 Torna — utána hanglemezek
— J0 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 10.4") Felolvasás. — 12.05 Hanglemezek. _ J2.30 Hírek. - 13 20 Időjelzés, időjárásj^lentés. — 13.30 Cigányzene
— 14.10 Hírek, árak. - 10.15 Diák-félórti. -- lfi.4") Időjelzés, hiKk.
17 A Székesfehérvári Máv Dal- és Zeneegyesület férfikara. — 17.45 Vitéz (íuóthfalvy Dorner Zo\'tán előadása. — 18 A rádió szalonzenekara. — 19.10 OrmÖKsy Anikó és (ieüért J^ajos előadóestje. _ 20 Budapesti Hangverseny Zenekar. 20.50 Hámory Imre magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 21.r» Hirek, időjárásjelentés. - 23 Kerntler-zongorahármns. — 23.10 A finn .Kék csillag, jnzz-zenekar ját. szik, Kalmár Pál énekel. _ 0.05 Hírek. Bl\'DAPl-ST fi.
18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20 Koch Sándor dr. előadása.
BÉCS.
12 Rádiózeneknr. — 14 MeCormack lemezei. — 16 A télről szóló vidám zenemüvek.
17.05 Zene. — 19.15 Felolvasás dalokkal és lemezekkel. — 20 Budapest.
— 21.45 Czarniavszki zongoraművész játéka. - 22.20 A lüetzingi hazafias front bálja.
— Tekintse meg a Kopsteln Butor-éruház állandó butorklállltását Izlésee és ole ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
TITKOS TELEFON
irta: TIHANYI JÁNOS LAJOS festőművész
Karácsony közeledett. A fiatal modern festő abbahagyta kisidőrc merész álmodozását a -nagy kom-|X)ziciókról. hiszen ahol asszony és gyerek Viin, Qlt az ünnep áhítatához mindenkoron kevésnek bizonyult a kiket fűtő belső láz. Tüzelő, étel, ajándék kéne most! Meg-lepetés, öröm, valami kis polgári, jólét, ha csak pár napra is. Nézte az alvókat. Na. megpróbáljuk mormolta és kisurrant az ajtón.
Nem volt kimondott urrivé, de már kezdő sem, pár képéről már Izeszéilek azok a kevesek, akik ma még képekről beszélnek. Na persze, ha műkereskedőnek szállíthatna, mint a megalkudott boldogok, a lelkeiólö gyártásra átkai>csollak! De kinek kell az olyan kép, amely csak a kiválasztottakhoz beszél?
Párszor ha meg volt szorulva, a kegyelmes ur a segítségére sieti ti. Konzervatív ember volt ugyan, mint a legtöbb kegyelmes, de élet-körén kívül, a saját otthonán kívnl elismert minden progresszivitást a művészetben is. És jókedvű eirf-ber volt.
— Mesterem. — szokta mondani — én n \'m veszek ilyesmiket hiszen .tudja, hogy régi képeim közé nem tudnám l*\'sorozn\' az ön nyugtalanító dolgait. De ismerő, scim közölt majd leütök egy magához. hasonló forradalmárra, akinek |>énze is van meg az izlése is deformált, hehehe I
Tényleg leütött. Valami segítség
hál mindig jött. lm az utolsó pillanatban is. De mostanában nem tudott hozzáférni. A lakásán in is meg szobalány állt őrt, hogy a kegyelmes ur alszik, most fürdik, most nincs itthon. A hivatalban a titkár gombolkozott be állig, művész ur, az ftnn-\'pek előtt teljes képt \'lcnség, ezer akta és folytonos ülésezések, sz.ivcs elnézését kéri a kegyelmes ur.
Ilyenkor hál csak a praktikák segítenek, pláne, ha a hitel is kimerült, a csereüzlet is pang, de a kisgy rek csökönyösen hisz » Jé-zuskában: «csak azt a kis alvóbabát kérem, — firkájal ákombákomokkal. — tessék elhozni, sose leszek többé rossz I
A hivatali telefon itt nem segit, azt inkvizitori vallatás után a titkár kapcsolja. Hanem a jitkos szám, az intim otthon lelefonja, a közönséges drólok felett éteri magas\'.áglwin szaladó huzal, ezen kellene próbálkozni. Nehéz. volt. de hát « praktika! Azlán felnézett a téli felhőkre, amelyek mögött az. égi és földi javak closzlóját tudta, sóhajtott és belépett a fülkébe tárcsázni. Egy pillanatig még gondolt arra. hogy le fogiák vágni a kagylót a drót inásiK végén, de már Inigotl a membrán a kegyelmes mély halló-Jától.
— Méltóztasson mcgbocsájlnni kegyelmes uram. itt... igen én vagyok, bátor voltam ...
— Sose jobbkor Mesterem I Ép-
Habselyem nadrág . S-38
Habselyem combiné . 3-90
Habselyem hálóing . 6*90
Matlase pongyola . . 6\'90
Habselyem ruha . . 8*80
pen ma mondtum titkáromnak, hogy beszélni szeretnék magával, tudtam, hogy keresett, dehát tudja... de most már mindegy Mesterem, egy szívességre kérem...
— óh Kegyelmes Uraml
— Megpingáltattam az anyósom arcképéi a feleségcin számára. Karácsonyi meglepetésül szánom. Tudja amolyan becsületes munka, amilyen nekünk egyszerű polgároknak kell. Karakterben tökéletes. Maga ezt ugyse vállalta volna. Na már most Mesterein, őrök hálára kötelezne, ha emberemnek délután odaadná kölcsön a maga fcstőáUványát és cljönn; ebéd után ezt a ]>orirét valahogyan elhelyezni a karácsonyfa mellé. Drapériák vannak, feleségem nem lesz otthon, igy esle tökéletes lesz az öröm. Remélem kérésem meghallgatásra talál és örök hálára akar kötdeznl?
— Oh Kegyelmes Uraml
A pompás otthonban az altisztek az utolsó similásokat végezték a fán. Angyalhajjal babráltak a díszek között, jó , fcnyőillat szállt, valahonn; n messziről mozsárcsen-gés hallatszott. Az arckép olromlw giccs volt. kinyalt mézes-mázos m\' s\'crcmbcmiunka, drága keret, hangos cinóberpiros aláírás. Szolid kövérkés ember festette, jól-alvó. jóleméaz.lő, gondtalan életművész. aki az emberek hiúságával kalkulált. Annak az ideje persze drága, hogy dekorálni jöjjön azért a rongyos ezresért, amit a képért kapott. De minek is hivnák, mikor itt van ő, üres zsebével a kegyelmes intésekre örök készenlétben. bátortalan vágyaival és gyógyiIhatatlan .Minderwcrligskeit-gefühl-jévii. asszonnyal, gyerekkel, szelíden elutasító fűszeresével, üres fáskamrájával és a kislánya álmaival?
Az utcasarkon a kegyelmes autója surrant el mellelte.
Drágábbak lesznek
a budapesti újságok
Az elmúlt esztendőben sorni megdrágultak azok az anyagok, amelyeknek a lapklállitással kapcsolatban szerepük van. Megdrágult a betűhöz szükséges ólom. a fescék, az újságpapír. Az ólom \'főleg a spanyol háború miatt drágult, mert Spanyolországból, amely egyik legnagyobb ólomtermelő terület, a háború miatt nincs kivitel és igy ólomhiány mutatkozik. A papir kétszer is drágult, legutóbb « fázisadó bevo zetésc következtében. Ezek 0 körülmények arra készletlék a budapesti lapokat, hogy áraikat megfelelően szabályozzák. Értesülésünk szerint a 1 fil^ léres lapok 0 filléresek lesznjokí. A 8 10 oldalas lapok pedig a terjedelemhez képest drágulnak.
T
éli idényvégi árusitás jan. 18-28-ig
Mindennemű téli árukat, maradékokat még teljes választékból, de alkalmi árakon vásároljon most
00772749
1937. lanurtr 20
zafcai kswlíINY
Egymillió pengő
Borautató a Belvárosi Színházban
i j csillag Iftni f l a színpadi irodalom >\'(;én: Kollár Méla, akinek igy-millió pengő cimü elmés komédiája szenzációs sikert aratolt a Belvárosit Színházban. El-vcn ötletes munka, tele meglepő fordulatokkal, szinnel, hangulattal. Az egyik pillanatban mcSfyXi\'go-sen meghatódunk, a másikban liaho-lázva nevetünk.
Arról van szó a darabban, hogy egy szegény fűszeres, aki halálosan s reménytelenül szerelmes Kováesn\'ó nagyságos asszonyba, váratlanul egy milliót örököl és ezt a pénzt, ugy ahogy kapja, felajánlja az imádott hölgynek — egyetlen boldog \'éjszakáért. Hogy most már mi történik a millióval, a fűszeres szerelmével s a morállal, azt a lúvatott poéta t"helsé-gével és a modern író virtuóz merészségével irta meg Kollár Béla.
Bulla Elma játsza a ^arab tulajdon, képpenl női főszerepét, egy áiszelle-mülUn zengőre hangszerelt kis cselédlányt. aki csatát nyer tt pénz pokoli hatalmával szemben s trónjára emeli a tiszta szerelmet. Dörgő tapsvihar zúgott fel minden jelenése után. Páger Antal, íjki mint az újdonság rendezője is bravúros munkál végzetl, a füsze-r.\'s figuráját lélegzetelállítóan ( emberí» nagyvonalú s a részletekben is hihetetlen gazdagságával" "haló művészettel eleveníti meg. Homár Ihiliska művészi intelligenciával és óriási hatással játszotta a szemérmes fiatalasszony szerepét. Elragadóan finom. l>ájos, rokonszenves. Vízvári Mariska csillogó humorával aranyozta be az anya szerepét. Komikus tirádáival, sőt gyakran csak egy hanyagul odavetett elmós mondásával is kacagó orkánokat váltott ki.\' Rózsahegyi Kálmán mint a meghaló, ezüsthajú, tisztességes apa, az ő nagy művészetével Ismét felejt heietlenné lette egy aíákitását.
A zseniális fia la f Básjhy I.ajos ki-tűnd n elkiált hangjával és mozgásával a legjobb ulon hnlad, hogy a fővárosi színészek első sorába kerüljön. R rólhy József elegáns, monoklis szélhámos;! jól átgondolt, jellegzetes ka-rikterfigura. Sikeres művészi munkát végzett egyébként valamennyi töl>bi szereplő is.
Gara Zollán díszletei stílusosak és valósággal életet lehelnek.
Rengeteg taps ós a felvonások vígén számtalan kihívás pecsételte meg az Egymillió pengő kivételes sikerét, mely a zsúfolt házak hosszú sorozatát biztosítja a Belvárosi Színháznak.
Három sárkány
A kitűnő darabot már színdarab korából ismeri a nagykanizsai közönség. Filmen az egyes helyzet, komikumokai még sikerűilebl>en hozta ki a rendezés, am.\'lyhez egy olvan szereplőgárda járul, amely maga is biz\'.ositja a sikert. Márkus Emília, a magyar Adélé Sandrock, a filmen először látott Sziklny Szerén és a kitűnő Berki Lili képviselik a cimet. Rujnay snejdig, mulatós alakja a régi huszárkapitányokat eleveníti meg. Lázár Mária hódítóan szép és kitűnően játszik. A humort a kacagás n;1gymes\'.ewí, Kabos, Pethes és Rózsahegyi képviselik. Vidám, hangulatos magyar fi\'m a Három sárkány, amelynek sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a filmet a szerdai napra is prolongálni kellett. A kisérömüsor-ban egy kitűnő, szines Miki-filmet látunk, amely külön élmény.
-BÖ.


— (a rendőrségről)
Dombay Jenő államréndörségi szám tanácsos Budapestről Nagykanizsára érkezett. hogy a szokásos évi vizsgálatot megejtse >i kapitányságon.
— (A csurgói templomot),
amelyet Longauer Imre hittanár agilitása valósitolt meg, tavaly pénzl-hiány miatt nem tudták l)Cfcjezni. özv. dr. film Kálmánná most 5000 pengőt /idományozott a templom javára és ez az összeg, valamint a vnllásala > 2000 jx\'ngője nagyjából fedezi a templomi-épüés adósságait. Longauer Imre most ismét újult erővel megkezdi a szükséges anyagiak előteremtését, hogy a hátralévő tizhell kőművesmunkát még a tavasszal el lehessen végezni. a foly\'ó évi tcmplompénzt püspöki engcdély-lyeí teljes cgószél>cn a templomépitésrc fordítják. Herceg Festelics György havi 100 |>ongö hozzájárulást ad, igy a torony építését a tavasszal azonnal megkezdik. A fiatal agilis pap munkássága révén a nyárra a harmadik és ezúttal az ogyházmegye legnagyobb és legmodernebb temploma hirdeti az l\'r dicsőségét.
— (A holnapi vita est)
gyakorlati értékű kulturális témát vet szőnyegre. Az idegen nyeívek tanulásáról lesz szó és arról, hogy milyen nyelvet tanuljunk és miért. Az előadó dr. • Szabó Zsigmond lesz, A szerdai vita-délután czuttaf valamivel később fél 7 kor kezdődik a városi zeneiskola kamaratermében. (:)
— (Orvosi hir)
Dr. K#nig József m kir. e. ü. tanácsos, fogorvos szabadságáról hazaérkezett s rendelése vezetését átvette.
— I.eltárolásnál felgyülomlett maradékokat moat nagyon olcsón árusítjuk. SchütB.
— (A vasárnapi liceális)
műsor megint egész kis kultun-ünnep jelentőségű lesz. Kzutlal Beér Gyula belügyminiszteri titkár, az országosan ismert nevű poéla lesz uz Irodalmi és *Mü vésze ti Kör vendége, aki muraközi írásaiból olvas fel. Beér Gyula verseit pedig Szabó Hon ka szavalja. Az előadó dr. Hoffinann János lesz, aki .Zavaros ellentétek, címen tart előadási. Eseményt jelent az Irodalmi és Müvészeli Kör aranyérmes Vegyeskarának a műsoron való szo. replésc is. (;)
— (Légvédelem a retdőrségen)
A nagykanizsai rendőrkapitányságon elméleti és gyakorlati rányban folyik a légvédelemi*! való bekapcsolódás, a légvédelmi \'tervezet afapjáu. a tisztt-
MOS8A A FOGÁT
épuoy. mint a kéjét
SZAPPANNAL!
M«rl cs»K • uappan Imiit IÓH6ltl«i«n I
hasznAloa^a kOlOnlcgcs Gibbs fogszappant
ÜZLETMEGNYITÁ&I
Tisztelettel értesliem a nagyéidemü közönséget, hogy február l-tn F« ut 10 szám alatt (DobrovIcs hAz)
órás-, ékszerész-és látszerész-
üzletet nyilok.
Kérem az igen lisztéit közönség szives támogatását.
Maradok kiváló tisztelettel Fenyve*i György
148 órás, ékszerész és látszerész.
Kar részére a légvédelmi előadásokat a tanfolyamot végzett Czégéfty Károly rendőrfelügyelő, őrszemélyzet! parancs-nok tariotta, amelyen megjelent a tel-j,s tisztikar, élén Krasznay Pál lend-örlanác-sossal. a kapitányság vezetőjével, a tisztviselői és detektív testület. Czégény az egy hetes tanfolyamot lefejezte. a rendőrőrszemélyzet tanfofya-mún, amit ugyancsak Czégény felügyelő vezet, az előadások még tovább folynak.
«=• Egye»p*r divatdpfik legolcsóbban Mlltényf cfpővásárján.
öregemberek betegségeinél és neuraszténlások bajainál, kiváltkép, ha azok renyhe héimflködéml és megzavar! emésztéssel állónak őiszülüggésbeu, akkor reggelenként egy pohár természetes .Ferenc Józsel" kegerüviz sokszor Igazi jó-klemény. Az orvorok ajánlják,
— A UnjUgM világviUl
Az Orion 22-es nagyteljesítményű 2 plus 1 lámpás rádió rövidhullámon olyan nagy távolságok áthidalására alkalmas. melyeket eddig sokkal nagyold) készülékekkel sem tudtunk elérni. Távoli, cxotikus állomásokat hallgathatunk ezen a készüléken a helyi adóval egyenlő hangerővel.
az év folyamán felgyülemlett egyes (maradék) pár cipők árusítását
kirakataink hirdetik.
Olcsóságunkat
Megkérjük, hogy fáradjon be hozzánk, hogy meggyőződhessen olcsó árainkról.
Leltári árusításunk a soproni kereskedelmi És iparkamara rendelete alapján
f. hó 18-28-ig tart.
Horthy Mlklós-ut 1.
20
zalai közlöny
1937. január 15.
Filléres árak!
11 •
selyemharisnya, hibátfan 118 fill.
divat bőrkesztyű 220 n
Wimpassing sárcipö 330 ti
hócipő 370 »
tiszta gyapjú divatpullover 390 ii
Ritter Divatáruházban.
imim
Általában kielégítő a vármegye gazdasági helyzete
Épitfik és építtetők figyelmébe I
A HF.RKUI.tiS téglagyár, közismert jó mlnőféRÜ faltégla, hornyolt és lapos cserép gyártmányait, ezentúl kizárólag csak a gyár városi Irodájában: Enaé-bat tér 14. u. alatt áruiitjak.
Ax Igaigalóaia.
Petőfi és Julla
Tiboldi JisMf történalml r«*éaya
A külföldön is cgyro nagyobb téri hódi tó Petőfi-kultusz hivői nagy örömmel vehetik Tiboldi József legújabb történelmi regényét, amelyben a láng-lelKü és fiatalon a harc mezején elhunyt költő, Petőfi Sándor és Szendrci Júlia\'szerelmét irja lo költői sziuok-kel, Tiboldi József regényo nem .sablonos életrajz. Nem ís foglalkozik Petőfi egész életévei, — hisz a regény á 23 évc» Petőfivel kezdődik és a csatába induló jelenettel végződik, — és mégis benn© van Petőfi egész lénye, j Petőfi költészete szerelméből és liaza szeretetéből táplálkozott. Tiboldi © keitől adja müvében, ismert szerelmi történetét rfj és változatos szlnckkci festi, aminek oka talán az, hogy Tif-boldi elsősorban Petőfi müveit éi Szendrci Júlia naplóját és leveleit használja fel forrásmunkául. Külön erde-kessCge a regénynek, hogy a mese keretében az egyes költemények keletkezéséről is hü kópcl ud és közli ra verset is. Igy Petőfi legismertebb és legjellegzetesebb versei teljes egészében megtalálhatók a regényben.
A négykötetes történelmi regényből színesen bonUnozík ki a \'költői szerelem minden részlete-. Tiboldi mindvégig érdekesen és lebilincselően mo-séü el petüfi szerelmét. Az egyes kedve® képekből és jelenetekből is kirar gyog Petőfi küllői nagysága* Petőfi költészetét megérteni csak ugy lehet, lia ismerjük ezt a lángoló szerelmet, amelyből a magyar irodalom legszebb versei születtek. Tiboldi regénye emellett élvezetes olvasmány is«
A színes és érdekes történelmi mü két kötetben ízléses kiállításban Kókai Lajos kiadásában jelent meg,
— Monyamxouyek ideálja a Scküts-válxon I
— (Izgalmas kaland)
Izgalmas kalandban volt része Neu-mark Béla székesfehérvári ékszerész-nek, aki autón Nagykanizsára igyekezett az öregkcrcskcdelmisták estélyére. Mikor az aii?ó már Siófok alá érkezett, defektet kapott és felborult, ugy hogy Neumark vonaton volt kénytelen vjsz-szamenni Székesfehérvárra, ahonnun aztán a gyorsvonattal érkezett Nagy* kanizsára, ahol mégis csak részt vett az öregkcreskedclmisták estélyén.
— Hócipők, télicipők legolcsóbban Miltényl cipóvásárján.
— (Színes film-bemutató)
és dlaposiliv vefités kíséretében, rendkívül érdekes előadás lesz, a modern amatőr-fényképezésről, a negatív anyagok fejlődéséről, " téli és szobai fényképezésről, valamint az amatőr moziról és színes filmről. Az előadást Diebold Károly tartja, folyó hó 21-én, csütörtökön esi© fél 7 órai kezdette; uz Iparoskör nagytermében. Belépés díjtalant További felvilágosítással szol gál: Szabó Autal sportüzlete ás Teutsch drogérül.
— Kii téli- 4a gyermek-kabátokat most leltárt árakon vásárolhat Schlltznél.
— (Vörös fészek Szigetváron)
Jki clmlilt hetekben a csendőrséglicz bizalmas bejelentés érkezett, hogy /Szigetváron « Török-utca egyik házában esténkint bizalmas és gyanús társaság találkozik. A bejelentés alapjáig líégy polgári nyomozó rnegftCyejés alá vei te a házat és megállapítotok, hogy Tar csafalvi Béláné lakásán az asszony fivére, Ilajós Imre esténkint kommunista tanokat hirdet, a nicgjelcnlek közölt ilyenirányú könyveket és folyóiratokat oszt ki. Mikor a csendőrség kezén elég bizonyíték voU, rajtaütöttek a társaságon. Hajós bevallotta hogy kommunista tanokat hirdetett, de a többiek tagadták, azt állították, hogy nem tudták, miről is van szó. Hajóst a csendőrség őrizetbe vette és az ügyészségre kisérto az elkobzott kom munista \'iratokkal együtt.
- (Uj útlevelek)
A régi forghlomban levő útlevelek helyen a kormány január 15-től kez-dődőleg uj útleveleket bocsájt ki. A régi puhatáblás, barna útlevelek helyett keményfedelű útlevelek kerülnek forgalomba, amelynek papírja különleges ^Ijárással készül. A papírra csak a hatóság tulajdonában íevő egyféle vegytíntával lehet írni, minden más tinta clsjinteUniti a papirt és igy az utlevé\' megluimisitása eleve teljesen ki Van zárva.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután ti-tói 8-lg a Pannónia háUÓ kistermében.
— Bátorokban a Kopstelil-cég vezot I Modern mintatermolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvoző fizetési feltételek mellett.
Zalaegerszieg, január 19 A vármegye mezőgazdasági álla. potára vonatkozó mult havi jelen-tését az alábbiakban terjesztene elő a gazdasági felügyelő a közigazgatási bÍ20ttsógl>an : Az őszi vetések telelése egyelőre
még kielégítő, habár az egyre erősbödő fagyok wniatt ige*; kívánatos volna, hu azokat kellő hótakaró borítaná. A késői igen gyenge kalászosok némi megerősödéséi\'*, vezetett a hónap elején lehullott hó-réteg és annak lassú olvadása, mert ez alatt a kelőfélten és gyenge állapotban levő vetések aránylag elég jól össze tudták magukat szedni.
A mezőgazdasági munkák az évszakhoz viszonyítva a szokásos mo) derben folynak. Az enyhébb napok e hónapban még lehetővé tették, hogy az itt-ott megkéselt őszi szántásokat, trágyahordást u gazdák elvégezhessek, egyébként pedig a munkák a házkörüli teendők elvég, zésére korlátozódtak. \\ ( .
Takarmánykészlet általában min-denütt kielégítő mennyiségben áll rendelkezésre, csupán minőségileg lehet sok helyen a szénát kifogásolni, miután a tavasz folyamán a sok esőben nagyon kilugozódott.
A jószág egtszségi állapota megfelelő, ami annak tudható be, hogy a jobb tukurmányozás ellenálióbbá teszi az álla.okat, szórványosan azonban felléptek u szokásos sertés betegségek.
A gabonanemüek értékesítése fokozatosan javuló árak mellett fo, lyik, a kevésbbé sikerült termés azonban nem teszi lehetővé, hogy emez örvendetes körülményt a gazdák kihasználhassák.
Az állatárak gyenge hullámzás után ugyancsak lassú emelkedést értek el. Az állatvásárokon különösen a szarvasmarha forgalmin ért el rég nem látott élénkséget. A sertésárak hasonlóan lassú emelkedőben vannak.
A mezőgazdasági munkásság helyzete az előző havihoz hasonlóan, változatlanul kielégítő, ámbár maga a mezőgazdaság nem tudott kellO munkaalkalmat nyújtani részükre, de az erdei munkák, valamint a szőlőben folyó talaj forgatások végzésénél még mindig találtak kereseti lehetőséget.
Olcsó
mm
CIPÓ
vásár
i fel Diln
1937. Innuit 20
zalai közlöny
»
ÖN IS NÉZZE MEG!
w r
ALLANDO KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
A nagyvásár
Irta: Farkai Imre 2
Javában mulattunk, amikor a szomszéd huszárkaszárnyában nv-\'gszólalt n takarodó. Szálkai Ferkó busán szóit.
— Haza kell menni.
\'Hazafelé igyekeztünk. A Fcrkó karja n leány dereka kóró fonódott, aki egy kedvben simult a karjába. A kapunk előtt a legény kibontotta «z ujságpapi-rosból a mózeskalács-szivet és odaadta Julinak.
— Ezt szántam neked Juli szép vásárfiának.
— Köszönöm, Fcrkó.
Megcsókolták egymást- aztán bemen
tünk. A kapu aljában a "fiu földhöz csapta a sipkáját.
— Hej. tekintetes úrfi, hogy szeretem én ezt a cudar, hányiveti fruskát!
Másnap újra csak kimentünk a nagy vásárim. Dc már másnap hiába ke rcstflk a barnaszoknyás hajadonok kő zött Balog Julist. Nem1 volt ott. végig mentünk az egész soron kétszer is. Se hol sem találtuk. Amikor a leányok csoportja mellett elmentünk, az egyik leányzó csúfondárosan elkezdte énekelni:
Bort kiván a fonatos, A babám már kapatos.
A Fcrkó arca elsötétedett. Egy szót se szólt, csak vitt, ragadott magával a fonatos sátrak felé.
Ezek a sátrak miir a Nagy Hatvani-utcába torkoltak. Zslrpercegés. pomt-pás, friss pecsenyeszag csiklandozta az orromat. Puhafából készük padokon, hevenyészett asztalok körű\' ültek a magyarok és falatozták a finom \'"aci-H>ecscnyét, amit szemük láttára forgatok a ny&rson £?s hozták a mgy vtál r\' \'fonatost, még pöfögött, ugrált, sercegett a forróságtól, amelyl»en megszületett. Az asszonynép mazsolás, magyar bélest majszo\'t" és alacsony, négyszög-
letes ölrlü hosszuny.iku üvegekből i\'tlák hozzá az érmelléki kocsisbort. Az egyik asztalnál felfedeztük Balog Julist. Nem volt egyedül. Egy kis magyar ember volt vi\'le. Kerekképü. kerekvállu kis ember. A válla odaért a Juli vállához. A karjuk szorosan összesimult, akár egy fonatos.
— A Pongor Pista. — hördült fci Szálkái Ferkó.
Azzal l\'ültíink a hosszú asztal tulsö végére. Nem sokat értettem a dologl>ól. de azt kívántán*. bár hagyná ott jíili a kerekfejüt ós jönne át hozzánk; fircz-Um. hogy ez a dolog rendje. Hanem a leány dacos-halaványan simult ahhoz a másikhoz és ugy tetszett, hogy ügyet sc vet ránk.
— Hé anyó!
Ezt Ferkó mondta. A vén szakácsdél hívta aki a narácS körül scttcnkedeH.
— Bort ide. Szegény liuszárgyerck-nck valót. Akinek nincs egyebe, csak az a hűséges tiszta szive.
Nagyon helyeseltem a Ferkó szavait. Atsondltol\'mn a másik párra és lestem a hatás.
— Mer" azt a bort ipp\' ugy <nc#fi(-zeteni. mintha hatökrös gazda vóna az apám.
A jó öreg asszonynak egy ezüstforintos hullott a markába. Ettől vi-gyoi^óra vált az arca és pislogva tekintgetett szét. Látszott, hogy megértette a helyzetet.
— Mer\' tudd meg anyó, ha engem ölelnek, magamir ölelnek. Ezir a tiszta szivemir\'.
A másik legény felelet helyett csöndesen pedergelni kezdte a bajuszát. Szép, selymes, dus bajuszkája volt. Nekem « I-\'erkó is makacs, bajusz-pedrö támogatta, erölködö-bajuszcsu isoeskáira vetődött a tekintetem!. az volt az érzésem\', hogy most alul maradtunk.
Azok mentek. Izgatottan mentünk utánuk. Kimentek a komédiásbódék elő és jegyet váltottak a panoptikumba,
ahol tegnap még nekünk haldoklott sárga arccal, zöld egyenruháján megalvadt vérrel, hörgő, ziháló mellkassai a viasz Miksa császár.
I-\'erkó megszorította a kezemet.
— A ixinoplikumba mentek.
Lassan fájdalommal" ismételte;
— Vele is oda ment, oda. A panyó-tikumba.
Valamit mondlam, magam se tudom, hogy mit.
— Haza lalál a teklnlclcs urfll Menjen haza.
Azt mondtam, hogy jó volna, ha ő is hazajönne.
— Menjen hoza.
F.zl már olyan hangon mondta, hogy elengedtem a kezét és szó nélkül haza-mentem. Dc odahaza igen nyugtalanít/ váriam az én barátomat. Magam se tudp\'m az okál adni. hogy miért, dc módfelett megörültem, amikor lefordult a kapun.
— Hát megjöttél Fcrkó?
— ■ Igenis, úrfi, megjöttem.
Szolid volt és nyugoifl. Tlátramcnt az istállóira, megitatta, etette, a lovakat. amelyek nagy könnyes szemükkei vissza-visszanéztek rá. Azután felöltö zött az ünneplő atillájába, hetyke kis huszársipkát ráncolt a fejebubjára. ragyogó csiz»naszárba meg igen vékony kis ná dpálcát szúrt. Alig hogy készen volt az öltözködéssel, nehéz léjjtek döngtek a fedett kapualjban. Az őrjá rat. Hat szuronyos baka.
— Szulkai Ferenc! — kiáltotta o tizedes.
— Igenis — felelte Ferkó elnyújtva, mint ahogy a huszárkommandót kiáltják.
A bakák közrefogták. Elvitték, fin sirva fakadtam. Ferkó szelíden odaszólt hozzám:
— Isten megáldja minden jóvaf, te klntetcs úrfi.
Pongor Pistát ezalatt vérl>c-fagyva Jc|>edől>en vitték az ispotályba, a Nagy Hatvani-utcán végig.
(Vége)
Féltandijaa angol él német nyelvtanfolyamok a Zalai KBzIBny
elftfizetfii részére
A nyelvek tanulása évről évr* jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Köz\'Őny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást és ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njclvtanárnővei, aki két nyelve\' 50 százalékos kedvezménnyel tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és német nyeUtanfolya-. munk vezetője Pallos Erzsébet. A tanf< lyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy nővenr dék vehet ré&t. A tanítás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek 6 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a Iondoni egyetemen szerezte mag az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fo. netika tanárának eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyelvtanárnőnél (JErzsébct-téér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltan-dljas beiratkozáshoz fel kell mutatni a Zalai Közlöny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'al Közlöny szerkesztőségének igazolását.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 20
— A magyar nilcaaládok poaatógyár.
önnek i« readclkexéséra AU. Közv«t-lenül « gyárból szállítja az ulofcő kéznek, a fogyasztónak szingyapju szóycteit angolos gyártási mó lon elkészítve. Nem fog csalódni. Evekre «zóló megtakarítást ér el. Még ml kérj® megtekintésre a szövetminták költség. és kötclewttségmentes l.okflldését. Trunkliabn Posztógyár £s Pulií^Ar Rt. Budapest. XI., Lsnke-ut 117. —\' Pír,,tl«n»l gardag
tartalommal jelent meg a Búvár januári száma, a Franklin -Társulat nagyszabású tudományos magazinja. A szám tartalmának magas szinvonda, érdekessége és változatossága épp ugy elismerést érdemel, mint az ismeretközlésnek a Buvár-lwm meghonosodott é,-tetetes módja ós a kitílnő illusztrációk bősége. A magyar tájszépségek védelmét sürgeti cikkéljen bérei Soó Rezső egyetemi tanár, a négymillió mtitíka-külit foglalkoztató németországi útépítést ismerteti Poros Ferenc mérnök, a főváros kórházainak vér-adó központjáról ír Kubányi Endre egyetemi m. tanár, báró Fcjérváry Gézáné a mérges kígyókról. Nagy Amadé Itfnoés tanár a föld lcgiftgyohb állatáról értekezik. Az alvás és álmatlanság prob-májába nyújt betekintést Gdger F.rnő egyetemi tanár, az ókori automatákról sok érdekes adatot tudunk meg Révay József cikkéből, a pápaszem felfedezőiének történelét Köteles Mária mondja «U
APRÓHIRDETÉSEK
Aplthlrdelés dija vasárnap és Qnnspnap 10 uólfl •OWHr. minden tovíbbl 116 fi fITIér. hélköinap 10 trtlfl S0 llllér, minden további sió 4 Illlér.
Egy p«na\'ért haréhpért. autót, kostylube rendelést, vamfeépet, rídlót. érát. Thermost, fényVépeiögépet, trattiskát, festményt, szőnyeget, Jambotee-Jegyrl, ■anlkflr-kéaíletft nyerhet a kaposvári ksHiOtHriis ejvhíiWizBéi sms|egyén. A sorsjegyek 1 penpóért Subó Aulai sportüzle-tében kaphatók.
Generál Javított o. daIQUsas motor.
ksréhpAr olctén ladó. Csengery-ut 56.
Szép, izléaes nyak.cndfik nagy vá-laaitéktwn P 1 50 éi. Kaufmann Manónál.
GyfixfidjSn h"\'»b arról It, hogy Blon-del keretezésben S\'orn üveges a legolcsóbb.
Hó- éa sápolpJjét, szakszerflen kijavítja Vulkán gumraijnvitő. Erzsébet-tér 1. Centrállal atertiben. 4123
Pogányvárl ateS-JS;
ll».r«. tálaiban la. Fogáasyvéri fahér 40 fillér. Pogányvárl rlx-lln0 SO fillér, burgundi
véré* ém *émm fahér 60 fi\'lér. EW011 KAHOLY, Batthyány uIm H.
Mnaxnélt ruhát vessek éa eladok, hívásra háahoz megyek, Márkus, Királyaica II. 4447
Pehely és vaftanaptanokal, valamint azok átdolgozását legújabb mintákkal jutányosán kéailt Freundllchné Fó-ut 15. 52
ataagarl ín Árpa trlnden menaylségben kapható. Luazttg eabona-keretkedés. Telefen 223. 107
KaraaOnk megvételie egy drb. 6 vagy legfeljebb 8 HP-a gflzlokomobllt, használt de jókarban levót. Cini a kiadóban. 106
Háromszáz máaaa olció aanlmát veszek Nagykanizsa állomásra. Mogyorósay, Budapeil^ Ssrkány-utca tizenegy. 117
40 pangS havi tlx-flzetéssel és jutalékkal ftlveazOnk jómeg|etenésU agilis fiatal Ualelsacrió Hsztvlaelöt. írásbeli aján latokat .Tarrógép" jeligére a kiadóba kérjük leadni. 139
Kitűnő háxlkoaxt kapható. ÖavTieck Béli né Crzaébet tér 1. 140
Nagy kofcalbunda eladó. — Ügy*ü saabóaegéd Iflvétetlk Crna Hadót-sn 149
ÓVJA 8ZEWIÉTI 4
él vásároljon blialommal egy lói Ilid ■«*mllvi|it látazor-axnkUxIalomben.
Olcsón, kltonő gyártmányú ssemOveflíl árusítok es késiltek. — Leflinoder.-icbb optikai yé-pekkel felszerelt (nememben bármilyen nem-oivosl receptet Is staksterQon elkésiltek. Javilásokhoi mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktál-lencsék.
Léimírók, hőmérők, bor- és mustmérők.
ZSOLDOS GYULA
Mai este (O-hor
Franco rádiószózatával üzembe lép a salamanoai rádió
Salamonca, január 10 A nemzeti csapatok Madrid és Es-corcal közölt keleti irányban sikeresen nyomultak előre és megszállták a könnyező magaslatokat. A vörösök"minden harc nélkül meghátráltak. A nemzetiek egy ágyút is zsákmányoltak.
Ugyancsak Párison át érkező sala-mancai hir szerint a Salamapcáböji felállított nagy rádióállomást a nemzetiek kedden este avűTJűk fel. Az ets^ adás nyugat.\'urópai idő szerint este 10 ómkor lesz és az adóállomás Franoo tábornoknak Európa népéhez intézendő szózatával lép üzembe.
Merénylet
történt a kantoni gyorsvonat ellen — A halottak száma 77
Ncwyork, január 19 A kantoni gyorsvonat fiafá»os áldozatainuk számát 77-ben állapították meg. Megállapítást nyert az is, hogy a gyorsvonat ellen merényletet követtek cl. A gyorsvonat két teherkocsijában celuloidot szállítottak és az egy ismeretlen pokolgéptől fölrobbant és lángbaboritotta az egész vasúti szcrc,-vényt. A vasúti kocsik és a 77 {Utas teljesen elégett.
Miről tárgyalt Darányi miniszterelnök az ellenzéki vezérekkel ?
Budapest, január 10 Darányi miniszterelnök az ellenzéki pártok vezéreihez a kö\\et-kező kérdéseket intézte: Mlapártvezérek álláspontja az alkotmány jog megoldása tekintetében. A til. kos választójog reforíhját móg a költségvetés letárgyalása tflőll óhajtják-e és végül mi a felfogásuk a főpolgármesteri állás batöl-. téséről.
Darányi miniszterelnök továbln folytatja a megbeszéléseket az el-lenzéki vezérekkel. Kedden délelőtt Lázár Andor igazságügymhilsztert, majd Zsilvay Tibort, a NEP fővá rosi szervezetének vezetőjét fo^ gadta kihallgatáson.
Lovastól megfagynak az emberek Törökországban a nagy hidegben
Ancara, január 19 Anatóliában oly hideg pusztít, ami lyenre niár évtizedek óta nem volt példa. A hatalmas hóviharokban minden összeköttetés megszakadt egyes falvakkal. Az országutakon százszámra találnak megfagyott Cml>crekot és az utonlévő koí s:kon nemcsak az eml>erek fagynak meg. de a kocsik elé fogott lovak is.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. lnlerurb.il telefon: Nagykanizsa 78. szám
Si-,Ródii-, Korcsolya
nagy választékban.
51-kzintnizás, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
_ sporlDzletében._
Páratlan kedvezmény a Zalai KflzIOny olvasóinak
A főváros egyik elsírangu szállodájával, a csendes és kOzponli fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniozhy-u<oa 8.)
iizazgatúsáeával sikerült olyan megállapodási kOlnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hkleg-meleg folyóvíz, kOzponli fűtés, telefon, lift stb.)
bervndezetl ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Január IS 28-ig
Szezonvégi
olcsó árusitás!
A legjobb alkalom téli szükségletek beszerzéaéra.
Téli áruk leltári áron
Brónyai Divatház
Horthy Mikl6s-ut I.
I tenercs 6 x 9 film előhívással egylitt P 1.20 FOTÓLABORATÓRIUM.
Fényképezőgépek már P 6.50-tői részletre is.
SZABÓ ANTAL
Fotó szaköllete Fő-ut 5.
«yoitt. » lMjRtulaJiouos Kéigaz«Uaágl *L GuUubwg Nyouaá" LapkUáó V«i«U kóayv^owdiíébau
Az állatok fejlődését elősegíti, az angolkór. lesántulás, b\'irgyu\'ladáB nyaln-kodás, gyaplurágá\', koszosodáfl, toll-rAgáa kifejlődését mognkadályozzn, ha pedig nr.ok már kifejlődtek, ezeket megszünteti r a csökött állatokat erőteljes fejlődéinek indítja. Malacok felfalását, klmnrást, fark- és fülrágást, a vályúk és jászlak rágénát elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellenállóképeeségét fokozza. Expreaa-hialaláanál nélkülöxh.tetlcn I
Eredeti gyári árban kapható: 0R9ZÁG JÓZSF.F
mag műtrágya, növényvédelmi szerek, gép,zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bírósági palota mellott. Toieton 130.
(Fofeiös üzletr. Zabü 1 ároly.)
77. Évfolyam 16. szám
Nagykanizsa, 1937. január 21 csütörtök
Ara 12 III.
ZALAI KÖZLÖNY
kwfaoiiAaAc 4
PeleM* szerkesztő: Ba
K16H»cM»i ára: egy bóra I penrö 4« S«wk«rt6*éfi é* kW)ilr«Uil te&oai
Árrombolás és a kézműves iparosság
Különböző hivatalos statisztikai kimutatósok, illetékes helyek nyilatkozatai azt a reményt kellik ei bennünk, hogy a mélypon\'ot átléptük és a munkafront megerősödésére van kilátás.
Az elmuli esztendő a kézműves-iparosság szempontjából nem volt egyéb, mint kereset nélküli megfeszített munkateljesítmény, amelyre az árrombolás nyomta rá a maga bélyegét. Sajnos, ez az esz.endő sem hoz\'a m&g a kisipaiosság tömegei részére az öntudatra ébredést, a nélkülözhetetlen egyetaknrást és azt a célkitűzést, hogy a tisztességgel végzett munkának velejárója le gyen a tisztes megélhetés ós a méltán megérdemelt anyagi gyarapodás
A legfelsőbb illetékes helyeken már tisztában vannak azzal, hogy rntl jelent az árrombolás. Történtek is már intézkedések, hogy a közületek ez ellen intézményesen vegvék fel a küzdelmet. Magá\'ól értetődik, hogy az érdekképviselteknek hat-ványozott mértékben kell ezen ve. szedelemmel fogta\'koznio!<. Az ipar testületek minden tagjainak Indítóra kelt ébrednie annak, hogy nem csak az árrombolókat, hanem az érdekelt szakmák többi tagjait is a tönkremenés, a pusztulás fenyegeti, össze kell fogni, hogy e szerencsétlen versenynek véget lehessen vetni és akkor niajd a tisztes munka nem csak kötelezettségeket, ha. nem polgári hasznot is fog jelenteni.
Gyakran előfordult az utolsó években ugy hivatalos, mint magán versenytárgyalásoknál, hogíy olytfin ajánla\'ok tétetlek, amelyeknél a munka elkészítéséhez szükséges meg felelő jó anyag beszerzési ára magasabb, mint amennyiért az egyes ajánlattevők az egész munka elkészítését hajlandók elvállalni. Arról ne is beszéljünk, amikor a m.\'gszo rult, különösen a vásározó kisiparosaink szinte elkótyavetyélik kész portékáikat, hogy srororigató köz-tartozásaiknak, vagy egyéb kötelezettségeiknek részben is eleget te hessenek.
Mindenesetre az uj iparügyi minisztérium érdem?, hogy e ckintet-ben is a javulás némi jelei mutat-kzonak. A közületek most már nem kötelesek a munkát a legolcsóbb ajánlattevőnek kiadni. Az irányárak, beszerzési árak alapul vétőiével utána kell száminuíoTtf s ha arról győződnek meg, hogy az ajánlat irreális, nem kell azt figyelembe venniök. A munkaalkalom minden áron való elnyeréséért folvtatotl versengcs és küzdtem a munka jóságál és megbízhatóságát vészé lyezteli.
A kézmüvesiparosság érdekében felsőbb helyekről igen szép program hallatszott el, engedjék re-mélnj, hogy a szép ígéretek nem fognak pusztába kiáltott szavakká
Göring a nemzetközi helyzet tisztulását várja az olasz-német meg-
állapodastol Eden szarint az angol-olasz megegyezés véget vet a feszült politikai viszonynak
London, január 20 Eden angol külügyminiszter az angol alsóház kedd esti ülésén elmondta az uj esztendő első külpolitikai beszédéi. Többek között az angol olasz Földközi-tengeri helyzetről szólva azt fejtegette, hogy az erről szóló nyilatkozat, . amely sem nem szerződés, sem egyezmény, hite és_ reménye szerint
véget vet a feszült politikai viszony fejezetének.
Haderőnk fejlesztése - folytatta Eden nem cél, hanem nélkülözhetetlen eszköz. Kcszek vagyunk közreműködni a politikai megtíékités és gazdasági együltmü\' ködes müvében, a siker előfeltétele azonban, hogy valamennyi ország együttműködjön. Ehhez nemcsak a fegyverkoz.\'si költségeké, kell csökkenteni, hanem
meg kell tanulni a világnak a gazdasági egy Ilit működés módját Is,
amely emeli az általános lélszinvo nalat. Nem fogadhatjuk el azt az állítást, hogy Európa csak a jobb és baloldali diktatúra között viaszt hat, sem azt. hogy a demokrácia a kommunizmus melegágya, mprt a demokráciát inkább a kommunizmus ellenszerének tekintjük.
Németország jövójéröl és Európában játszandó szerepéről kijelentette Eden, ha a német birodalom az Európával való teljes ós egyenjogú együttműködést választja, akkor Angliában mindenki szívvel-lélekkel segédkezni fog a félreértések eloszlatásán. Együttműködni akaratra van szükség, a melynek határozott módon kell megnyilvánulni a nemzeti kizáró-
lagosság elvének feladásóban ésal> ban, hogy minden európai államot szerződő társként fogadjanak el.
— Nincs több óhajunk, — fejezto be a Ház általános helyeslése közben Eden — mint hogy teljes mértékben együttműködjünk a többi nemzettel, no tegyünk kivételt és a lehető legnagyobb egyetemlegességért dolgozzunk, abban a hitben, hogy minden nemzet túlnyomó többsége szive mélyén hön óhajtja a békét.
Göring nyilatkozata a római tárgyalásokról
Capri, január 20 (iöring porosz miniszterelnök nz olasz és külföldi újságírók előtt nyilatkozott és kijelentette, hogy nagy örömére szolgált, hogy sikerült megállapodnia Mussolini miniszterelnökkel és Ciano külügyminiszterrel. A meg-lwszéléseken különös örömére szolgált, hogy Olaszország és Németország állásfoglalása mindenlíCn egyezik és a Berlin—Róma tengely a béke épületének szilárd alapja. Olaszország és Németország a nemzetközi helyzet tisztulását akarja elérni és az egyetemes békét akarja megszilárdítani.
Vasárnap Írják alá a szerb-bolgár egyezményt
Szófia, Január 20 A bolgár miniszterelnök a napok-
ban Belgrádba, érkezik és mint politikai körökben tudni vélik, vasárnap Írják alá u jugoszláv-bolgár megegyezést.
Darányi miniszterelnök tárgyalásai
Budapest, január 20 Darányi Kálmán miniszterelnök folytatta ma azokat a tárgyalásokat, amiket a mull napokban megkezdett és fogadta gróf Zichy Jánost. Letárgya-lásra kerültek az összes pártpolitika} ügyek, az alkotmányjogi kérdések és a választói Jog kérdése.
válni. Elvitathatatlan azonban hogy a kézmüvesipnrosságnak magának is sorompóba kell lépnie. A megváltozott viszonyokat tudomásul kell vennie. A ma és a jövő kisiparosának nem csak gyakorlatilag, hanem szellemileg is lépést kell haladnia a korral, mert most már nem csak az árromÖolókl\'.al, hanem a hatal mas anyagi eszközökkel rendelkező nagyiparral, gyáriparral szemben is meg kell állnia a helyét. Bele kell vinni a kézmüvesiparosn ;k a munkájába minden tudását és te hetségét. Metf kell győzni a kö. zönséget, ho;íy a megbízható, jó munka mindig « legolcsóbb.
A mai iparosnak tisztában kell lennie a költségvetéssel (kalkuláció), közterhekkel. OTI és egyéb kötelezettségekkel. A saját érdekében, ha a törvény nem is kö:ele/.i vezessen könyveket. Rendkívül fon os az anyagbeszerzés problémája, különösen a faipuroro\'.mál a szárazanyag. Jó szolgálatot tehet az önsegélyző szövetkezetekben való részvétéi.
A szellemi továbbképzés szempontjából azonban igen fonttjs lépések történtek. A.z iparügyi mi
niszterium megbizásáliól báró Kri.china osztályfőnek mind n elismerési megérdemlő munkát végez. Munkatársaival járja az or. szágoi és igyekszik a kisiparosságot meggyőzni es megnyerni küRnbözö 150 300 órás, majdnem ingyenéi szaktanfolyamokban való részvételre. Mintamühely-ek lésének felállítva az ország legtöbb városában. Nagykanizsán a nyár folyamán volt is már néhány ilyen tanfolyam és a résztvevők nem győzik eléggé di csémj azok hasznos és üdvífa vol. Iái. E tél folyamán is a napok, ban indult meg néhány Ilyen szak-tanfolyam, nagyon kívánatos volna, ha abban az érdekelt szakmabeliek minél többen vennének részt.
A jövő kisiparos generáció szóm-pontjából ugyancsak nagyon üdvös intézkedések történtek. Megszigorl to\'ták az iparos tanoncképzés rendjét. A tano.ics/egődletés a minimális 6 elemi\'vagy 2 középisl ola ivég. zctlségéhez van kötve. Reméljük, hogy a 8 osztályos elemi iskolák felállításával a minimális iskolai végzettség 8 elemi vagy 4 középosztály lesz- \\ tanoncidö minimális
tartamát is megszabták az il\'etö iskolai előképzettségének figyelembe vételével- Fon\'os rendelkezése a törvénynek, hogv rossz iskolai minősítés esetén a tanoncidő meg. hosszabbítható- A kötelező segéd, vizsga. A gyakorlati idő szl£Orubb ellenőrzése, önálló iparosmester a jövőben csak az lehet, aki a mesteri vizsgát leteszi, mely vizsga azonban nem csak a gyakorlati, hanem a szellemi képesítést is meg. követeli.
Még meg kell cmlilencm, hogy az ipartcs:ületi székek [elállításával az ipartestületek bizonyos szankciókai is alkalmazhatnak, - hatáskörükbe tarlozik például : a tisztességtelen verseny, kontárkérdés, stb. lsküz dcse. , .
Ha a kézmüvesiparosság élni akar cs élni tud a javára hozott rendelkezésekkel, ügy módjában fog állani az árrombolást és annak csökevényeit, a tisztességtelen versenyt, kontárkérdést, kiküszöbölni és ezáltal a saját jövőjét nem csak könnyíteni, hanem bizlositanl Is fogja.
Hoffnutoi Henrik
21
ZALAI KÖZLÖNY
1937. január 15.
T
éli vásár I Miltényinél:
Bocskorok . . . . P 1.80-1 Szandálok, szandolettek „ 3.80
Divatcipok, fehér és szürke „ 5.80
Divatciptik, fekete és szürke „ 7.80
Divatcipök, barna és fekete P 8.80
Női hócipők . . . . „ 3.50
lundaciptík . . . . „ 7.80
Férficipök P 16.80,14.80,12.80 9 80
Rossz tréfának minősítették az angol alsóházban
i spanyall bBaemavatkozást
Szociális? politikát ígért Franco tábornok rádió szózatában — A nemzetlek folytatták előrenyomulásukat Malaga felélés bombázták Barcelona klköröjét
Salamanca, január 20
A salamanca! uj nagy rádióállomás Franco tábornok rádiószózatával nyjlt meg tegnap este. Rádiószó zatában Franco kijelentette, hogy a spanyol nemzetiek szakítottak a szabadság, egyenlőség és tc$i;vériég eszméjével, amely alatt a politikai ellenfeleket az állami szervek hallgatólagos beleegyezésével minden további nélkül meg lehetett gyll-kölni. Az uj spanyol nemzeti elgondolás elsősorban a munkásról Mzóló szociális gondoskodást tűzte maga elé, biztosítja a nép érdekeit és a vallásszabadságot. Az uj Spanyol-ország mentes lesz a békétlx>ntó bolsevista eszméktől, a marxizmus tói és a zsidó önkényuralomtól. A Vörösök a katolicizmus ellen küzdenek, ml ezt nem tesszük és mindenben jobb- belátás irányitja majd intézkedéseinket.
A nemzeti csapatok több község elfoglalása után folytatták előre\' nyomulásukat Malaga irányába. A nemzetlek repülőgépei ugyanakkor bombázták Barcelona kikötőjét.
London: „Spanyolország maga döntsön a sorsáról l
Eden tegnap esti beszéde után a munkáspári vezére, Atle őrnagy is felszólalt az angol alsóházban és a nemzetek együttműködése tekintetében helyt adott a külügyminiszternek, a .továbbiakban azonban több ellenvetést telt. Hangoztatta, hogy a benemavatkozás a spanyol helyzetbe nem egyéb, mint rossa tréfa.
Crossley beszélt Spanyolország, ban szerzett tapasztalatairól. Crossley tagja volt innak a bizottságnak, amely Spanyolországba ment, hogy a helyzetet a helyszínen tanulmányozza. A képviselő jelentése sze. rint a spanyol vörösök csapatai kjö-zött igen sok külföldi katonát látott, legtöbb volt az orosz. Elmondta, hogy Németország ellenértéket vár a beavatkozásért, de szó sincs arról, hogy Németországnak területi igénye volna, inkább a jövőre gondol, amikor nyersanyagot akar kapni Spanyolországból.
Max Ron munkáspárti képviselő hangoztatta, hogy Spanyolországra kell bízni, hogy maga döntsön sorsáról. Ez az angol kormány álláspontja is, mondotta, és ezért tartja ő helyesnek a benemavatkozás elvét.
A plébános üdvözli a főispánt a város képviselőtestülete nevében
A nagykanizsai székfoglaló díszközgyűlés rendje
ünnepi előkészületekkel várja egész Nagykanizsa Zalavármegye uj főispánját, vitéz Teleki Béla gró fot, aki a hagyományos .szokásnak engedve, eljön vármegyéje legnagyobb városába, hogy itt is meg. tartsa bemutatkozó székfoglalóját, * A polgármester a január ?3-ikl díszközgyűlés meghívóit már szétküldte a képviselőtestület tagjainak. A díszközgyűlés fél B órakor lesz. Meghívást kaptak arra a hatóságok, testületek, egyesületek, iskolák, stb. vezetőségei is, kiknek részére a polgármester jegyeket is kézljesit-
tetett a meghívóval együtt.
A díszközgyűlést a polgármester nyitja meg. Utána a képviselőtes. tület nevében P. Cirfusz Viktorin plébános üdvözli a főispánt, aki ezután válaszol az üdvözlésre.
A díszközgyűlés után fogadja a főispán a felekezetek, haióságok, testületek, egyesületek stb- tisztelgő küldöttségeit. A fogadás . a város, házu tanácstermében lesz.
A földszintre és a karzatra álló jegyeket adnak ki, amelyekért dr. Pottyondy József városi aljeg(yző irodájában kell jelentkezni.
Az olasz követ eljön Nagykanizsára Aldobrandinl szobrának leleplezésére
Krátky István polgármester részt vett az Ereklyés Országzászló Bizottság küldöttségében, amely az ország köszönetét tolmácsolta Olaszországnak
Mussolini miniszterelnök, a mar gyar igazság nagy pártfogója iránt az Ereklyés Országzászló Bizottság a magyarság hálájának kivájt kifejezést adni, amikor intézkedett, hogy Horthy Miklós kormány/ó hazaérkezése után mindenütt, ahol országzászlók vannak, dlszórség-váltással és hazafias ünnepséggel ünnepeljék meg az olasz—magyar barátságot. Nagykanizsa is meglar. totta ezt és az ünnepséget az országzászló alatt. Az országban le-folyt eme ünnepségekről és az el. hangzott beszédek bői albumot készítettek, melynek egyik példányát a kormányzónak, a másikat pedig gróf Vinci olasz követnek nyújtotta át az Ereklyés Országzászló Bizottság küldöttsége. A küldöttségben az egyes városok polgármesleiei is résztvettek, így Nagykanizsa képviseletében dr. Krátky István polgármester, mint az első vidéki város polgármestere, ahol felállították
az Ereklyés Országzászlót. Dr. Krátky István polgármester az album átnyújtása után rámutatott az olasz követ előtt arfri u kapocsra, p mely a múltban Olaszország és Nagykanizsa között fennállott, majd meghívta gróf Vincit a nyárra tervezett országos ünnepségekre, ami kor leleplezik a nagy olasz hadvezér, Aldobrandini heroeg szobrát a Salm-bástyán. Da Vinci beszélgetés közben Krátky polgármesternek készségét nyilvánította, hogy a leleplezésre személycsen cl fog jönni Nagykanizsára.
Aldobrandinl szobrának leleplezése országos esemény leftz, nemcsak a magyar közélet vezctötényezől jönnek le Nagykanizsára, hanem olasz kiválóságok is felkeresik a magyar hatérvárost, ahol valamikor az olasz csapatok hősicsen küzdöttek a nagykanizsai vár felszabadításáért Aldobrandinl főparancsnoksága alatt.
SMódii-, Korcsolya
nagy válasdékban.
Si-kantnizás, javítás, viaszkolás
Szabó Antal
Elhízott egyéneknél reggelenként éhgyomorra egy két pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz a bélmüködé8t hathatósan előmozdítja, az anyagcserét tetemesen élénkíti, a zsirmennyi8éget megfelelően leapasztja és a teilet köny-nyeddé leszi. Az orvosi szakirodalom kimu alja, hogy a Ferenc József vitnek a máj és a vigoél filé irányú óvérlolulátoknál, valamint aranyérnél és prostilabajoknál is valóban áldásos halási van.
Szerda
BUDAFEST I. \'
17 A Székesfehérvári Máv Dal- és Zeneegyesület férfikara. — 17.45 Vitéa Guóthfulvy Dorncr Zoltán előadása. — 18 A rádió szalonzenekara. — 19.10 Ormőssy Anikó é,s Gellért Lajos előadóestje. — 20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20.50 Hámory Imre magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 21.35 Híreké időjgráofclentós. — 23 Kmitler-zongdtahármas. — 23.10 A finn «Kék csmag> jazz-zeoekar ját. szik, Kalmár Pál énekel. — Q.Qft Hirek.
BUDAPEST n.
18.30 Olasz nyelvoktatás. — 19.20 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 20 Koch Sándor dr. előadása.
BÉCS.
17.05 Zene. - 19.15 Felolvasás dalokkai és lemezekkel. — 20 Budapest.
— 21.45 Czarnlavszki zongoraművész játéka. — 22.20 A hieuingi hazafias front bálja.
Csütörtök
BUDAPEST 1.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. — 12.05 BCszkárt-zenekar. — 12.30 Hírek. — 13 20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Szigeti Sándor énekel. — 14 Königsbcrg Éva hegedül. — 14.10 Hírek, árak. — 1615 L\'Rplattcntcr Imre előadása. — 16.45 Időjelzés, hirek.
17 Borászati tanfolyam. — 17.30 Cigányzene. — 18.30 Dr. Baitz Géza előadása. — 10 NVeisz Margit zongorázik. — 10.35 A három I.atabár vidám énekes estje. — 20.20 A rádió szalonzenekara. — 21.20 Hirek. — 21.40 Hanglemezek. — 22 Időjárásielcntés. — 23.15 Bohrandt Lajos és Weidiriger Ede jazz-zenekara. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST 11.
17 Cigányzene. — 17.30 Révész Béla előadása. — 18 Angol Nyelvoktatás.
— 10.ló A Budapesti finek- és Zenekaregyesület hangversenye,
BP.CS. 1
12 Könnyű lemezek. — 13.10 Leli-numu énekesnő. — 13.45 Mozart: C-dur vonósnégyes.
17.20 Ducbcek szoprán éneke. — 19.30 Rádtózcnekar. — 21 Vígjáték.
— \'22.20 Tánczene.
Téli vásár 18-161Z8-19
Férfikalapok P 4\'«Mől Női blúzok P l\'*®-tól
Hócipők P 3*9o_töl Bőrclpők P 7"90-től
Opalln-selyem férfi-Ingek, női nadrágok, kombinék, hálóingek «7AMnlif|«|]ÍM mélyen leszállított árban. Vételkény szer nélkfll tekintse meg vásárnnkat ilOmOlUliy IllQl.
1937. január 21.
zalai közlöny
8
" ma, szerdán, fenzhivánatra mée »iw!
Előadások kezdete: 5, 7 és 9 órakor.
EMLÉKEZTETŐ*)
Január 23.
Evang. Nőegylet műsoros eatélye az Iparos-ezékhAzban.
NTE piknikje a Koronában tél 9 órakor.
Január 24.
Llceális előadás a városhálán 6 kor Beér Gyula — dr. Hoffmann János
Női szabók tánoteája 5 kor az Iparos-kör nagytermében.
Január 31.
Llccális előadás a városházán 6-kot
Február 2.
Llceális előadás a városházán 6-kor P. Ctrfuan Vlktortn.
Február 6.
Szanatórlum-plknlk az Iparoakörbon.
Február 7.
Iparosdalárda mUsoroe teála 5 órakor Iparoskör nagytermében.
Február 13.
Flflchor Anny zongoraművésznő hangversenye a Kaszinóban.
Február 14.
Llotális előadás a városházán 6 kor Róvay József.
Február 11.
Lleeális előadás a városházán 6 kor dr. Gárdonyi Lajos.
Február 28.
Lloeális előadás a városházán 6-kor dr. Hegyi Lajoa.
■árclna 1.
Keresztény Tlaztvlselőnők nagy drámai
eatje a színházban.
Március 7.
Llceális előadás a városházán 6-kor 8zudey Géza.
Március 14.
Lloeális előadás u városházán 6 koi dr. Halász Pál.
Máreiaa 21.
Lloeális előadás a városházáu 6 kor Flschel Lajos.
E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
idö
Eifl, bava:eiO!
Prognózis: Élénk szél, további havazás, északon és keleten hófúvás, délen és nyugaton esd ós havaseső, több helyen köd, a hőmérséklet némileg emel kedik, délen és nyugaton eléri az olvadáspontot.
A Meteorolontal Intézet uagykanlzsai megflgyelőállomáaa Jelenti i
Hőmérséklet tognap oste 9-kor: —2-2, ma reggel: 3-4, délben : -0\'8.
Csapadék: 19 7
Naptári Január 21. csütörtök. Rom. kat. Ágnea sz. vt. Proteetáns Ágnes, lzr. Sebat hó 9.
Gyógyszertári éjjeli azolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár ó» (y klskanlzsal gyógysaertAr f WmfflrdC nyílva roggol U órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, pántok délután kedden egósx nap nőknek).
A fedett csarnok, a Csengery-uti aluljáró és a Batthyány-utcai hid
ügyében tárgyalt Nagykanizsán a MÁV kiküldött bizottsága és a város megbízottai
Annak Idején nagy harcot vivőit Nagykanizsa város a MÁV-val, a mely le akarta bontatni u vasúti állomás fedett csarnokát- A harc ak\' kor a város javára dőlt el: - a MÁV megkegyelmezett p csarnoknak. A kérdés most újra időszerű lett és Nagykanizsa ujra mindent elkövet a fedett csarnokáért.
Másik kívánsága is van a városnak a vasúttal kapcsolatban. A városi képviselőtestület dr. Boda Károly indítványára már több iíben foglalkozott a Csengery-utcal sorompó helyén szükséges vasúti aluljáró kérdésével. Ebl>en az ügyben ügyben a város a vasú t-ig izgatósághoz fordult. Egyben kérte a város egy harmadik kérdés: a Batthy. ány-utca és a városi park közt a vasúti bevágáson át építendő hid dolgában való állásfoglalását.
E három kérdés felett való tár-gyalásokra Nagykanizsára érkezett a MAV budapesti igazgatóságától Ney Ákos kormányfőtanácsos, osztály-igazgató és ama osztályok vezetői, melyeknek hatáskörébe az említett kívánságok tartoznak.
Az értekezlet az állomás irodájában zajlott le, ahol u város ré-széről dr. Krátky István polgár-mester, Dobrovics Milán, dr. Szabó Zsigmond és dr. Boda Károly városi képviselők, valamint az ál\'o más vezetői jelentek meg.
A MAV kiküldöttei elvben hozzá
járultak a Csengery-•utcai aluljáró járó létesi:éséhez, da ehhez a város közönségének hozzájárulását kérték. Dr. Krátky polgármester közölte, hogy a város az inségmunkák keretében szivesen hajlandó munkával hozzájárulni, de anyagilag nem áll módjában a város ^gazda-8ág; helyzete miatt. Hangsúlyozta a polgármester, hogy az átjáró ren-dezése a MAV-nak is érdeke, n személybiztonság parancsolólag köve-ieli annak megépítését.
A Batihyány-utcai átjárót n bizottság anyagi, valamint technikai szempontból egyelőre nem találta kivihetőnek.
A fedett csarnok kérdésénél Ney igazgató előadta, hogy a hasonlókíal már mindenütt lebontották, igy Cegléd, Szeged. Miskolc. Székesfehérvár állomásokon. Mikor a székesfehérvári állomáson lebontották a fedett csarnokot, akkor látták, milyen korhadt ós veszélyes volt már. A nagykanizsai fedett csarnok ujjá építése több, mint 300000 pengőbe kerülne, de az évi karbantartása is néhány ezer pengőt emészt fel, amellett sötélck és komorak az irodák, a villanynak egész napon kell égni, ugy, hogy a műszaki vélemény a lebontás mellett foglalt állást. (
Dr. Krátky István polgármester rámutatott arra, hogy a fedeti csarnok Nagykanizsa város közön.
10 napja
csupa meglepetés!
Kész báli ruhák, ruhaselymek, szövetek, flanellok
alkalmi Urakon
ségének sziv-ügye, a boldog és dicsőséges múltnak ittmaradt tanuja, azért ne bontsák le, maradjon meg továbbra is a boldog békeidők emlékeként. Dobrovics Milán hangsúlyozta, hogy mit jelent Na^kanir zsn város közönségének a fedett csarnok. Dr. Szabó Zsigmond l>e-szédében az idegenforgalmi szemí-pontból való jelentőségét hangoztatta. -
Ney igazgató válaszában kijelentette, hogy miután az ügy a város közönségének sziv-ügye, a dolgot mégegyszer meg fogja vizsgáltatni és ha csak nem életveszélyes ép teljesen haszmavehetétlen : akkor a csarnokot mindaddig meghagyja a MÁV, amig életveszélyessé nem válik. I
Az egész tárgyalás alatt a MAV kiküldöttei a legmesszebbmenő jóindulatot és készséget tanusitolták n város kívánságai iránt. /—
A tanácskozások után a )ielyszinl szemlét ejtették n»eg a három helyen.
A Csengery-uteni földalatti átjáró tervel már legközelebb a városi közgyűlés elé kerülnek.

mm

Heves f^\'dalmak gyötrik « pápát ^
Vatikánváros, Jnnuár 20 XI. Plus pápa n lábán két nap óta Ismét heves fájdalmakat érez A fájdalmak visszatérését a kedvezőtlen időjárásnak tulajdonítják ; n mostani nedves Idő különösen rossz hatást gyakorol a Szentatya betegségére. A hevres fájdalmak ellenére a pápa folytatja moRSzokotl hivatali tevékenységét. Kedden is fogadta pacelll bllwros államtitkárt, majd hosszas megbeszélést folytatott a Szentszék gazdasági főnökével-
Nagyarányú vidéki aranyosempészée
ügyében nyomoz a budapesti valuta-rendőrség
Budapest, jnnuár 20 A budapesti\' valuta-rendőrség delek-tlvjel ma vidékre utaztak, hogy egy nagyszabású pengökiajánlási ügyben nyomozznnnk. A tingyarányu bün(így során igen nngy mennyiségit aranyat csempésztek kl kűlfflldre. ugy hogy a pénzügyi hatóságok is belekapcsolódtak a nyomozásba. Az elsőrendű gya misitolt "jelenleg nem tartózkodik Magyarországon és igy csak hazaérkezése után lehet tisztázni az egyes nyomozási adatokat. Az ügyben több jónovű vidéki egyén szerepel.
Megszűnik a népszövetségi protektorátus Danzlg felett
Genf, január 20 A Népszövetséghez közel álló körökben tudni vélik, hogy a Népszövetség el fogja határozni, hogy megszűnteit protektorátusát Danzig felett. i I I
1
zalai közlöny
1937. január 15.
oívs
Keresse ezt a négy betiit
az Erzsébet-téren.
Nagy
szerencse, ha megtalálja!
80.000 pengő elszámolatlan hiánya van a volt Dalosszövetségnek
Nevelős Gyula, az uj Szövetség alelnöke nyilatkozik a röplrat-háboru ügyében
Majdnem az egész ország sajtója foglalkozott azzal a röpirattal, melyet dr. Pillis Károly, Miklós Ferenc és dr. Sztára Sándor adtak ki az Országos Dalo^szövct^éggel, illetve a Magyar Dalosegvesü letek Országos Szövetségével foglalkozva. A közleménnyel kapcsolatban dr. Nevelős Gyula, a Magyar Dalosegyesülelek Országos Szövetségének másodelnöke a következő nyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe :
- Az utóbbi hetekben néhány sajtótermék látott napvilágot, mely a Magyar Dalosegvesületek Országos Szövetségével irányzatosan foglalkozik. Nem óhajtunk e röpiratok minden kijelentésével vitába bocsátkozni, minthogy azonban ezek az iratok tudomásunk szerint az ország dalosegyesületeihcz is eljutottak, nem hagyhatjuk őket megjegyzés nélkül- Szó van bennük az Országos Magyar Dalosszövetség ellen annakidején megindított miniszteri vizsgálatról. E tekintetben a kö\\et-kezö tájékoztatást kell adnom : Az Országos Dalosszövel^l\'get a belügyminiszter ur feloszlatta, mert a vizsgálati adatok alapján megállapította, hogy a Dalosszövetség nem teljesítette »azt a nemzeti érdekű feladatát, amely a magyar dalmü-vésze\' ápolását és feljelszté^ét célozza*
- Egyidejűleg a Dalosszövetség volt ügyvezető elnöke, Frühwirth Mátyás ellen a vizsgálatból kifolyólag bírói eljárás indult, melyről, éppen rnert az eljárás folyamatban van, nem nyilatkozhatom- Meg kell azonban jegyezni, hogy mintegy 80 ezer pengő az összeg, melyről a vizsgála\'ot lefolytató miniszteri bizlos annakidején nem kapott szabályszerű elszámolást, nem lehet tehát szó személyi hajszáról- Ezt az ügyet egyébként a magyar biróság végleg tisztázni fogja, hogy pedig a miniszteri biz osi vizsgálat sz.a-bályszerüen fjoly-2 le az\', az illetékes kormányfőhatóságok bírálták el-
- A röpiratok aláírói, dr. Pillis Károly, Miklós Ferenc és dr. Sztára Sándor a mai szövetségi élettől távol állnak, annak ügyeiben nem tájékozo\'tak s ezért feltehető, hogy megtévesztésnek estek áldozatul ki véve Sztára Sándort, aki aktiv karnagy, akinek egyesülete azonban nem azonsoitja magát karnagyának
ezzel a magatartásával. A Magyar Dalosegyesülelek Országos Szövetségének választmánya, mely a szö vétség autonómiájának legfőbb szerve, már foglalkozott a röpiratokkal és azók aláíróinak eljárását a fegyelmi biróság elé utalta.
- Röviden végül foglalkoznunk
kell azzal az állítással is, hogy az újonnan alakult szövetséget rendőri asszisztencia melleit alakitotlák meg. Meg kell jegyeznem, hogy a rendőrhatóságnál minden nyilvános közgyűlést be kell jelenteni, ezért a dalosközgyülést is bejelentettük. Az asszisztencia mértékét a rendőrhatóság kérés nélkül a maga hatáskörében állapította meg- A köz. gyűlésen semmiféle rendőri beavat-kozás nem történt, mert nem is volt rá szükség. Dr. Nevelős Gyulát nem elnökké, hanem másodelnökké és közfelkiállással választották meg. Ugyanígy választották meg dr Boldis Dezsőt országos igazgatóvá
Sokezer magyar hadifogoly szeretne hazajönni Szibériából
Huszonhárom év után u\'ban van hazafelé egy zalai hadifogoly
Balatonfüred, január 20 Fejth István balatonfüredi lakatosmester 1914-ben levonult katonának, vitézül küzdött a háborúban, de 1917-l>en orosz hadifogságba esett.
Hozzátar ozói évekig semmit sem tudtak róla, már azt hitték, hogy régen meghalt, most azonban levél érkezett Fejth Istvántól. Húgával,
mim
Szeged és a bankjai
Több Ismcrtncvü szegedi városatya a polgármesterhez Intézett beadványon keresztül érdekes fellcbl>czéssel tá mndta meg a belügyminiszternél a no-vemlícri közgyűlés határozatát, amely afelől \'intézkedett, hogy Szeged város alapjainak és pénztárának készpénzéi milyen arányban helyezzék cl e.gycs pénzintézeteknél. A fellebbezést szeged polgársága nártkülönbség nélkül a legnagyobb helyesléssel fogadta és valószínű, hogy a szegcdi példán elindulva számos városi és megyei törvényhatóság hasonló álláspontra helyezkedik majd. TK fellebbezés sikere esetén jelentékeny mértékben fellendülhetne a szegedi hitelélet, hiszen köztudomású, hogy a vidéki pénzintézetek tőkéiket maradéktalanul a vidék gazdasági életének táplálására fordát-ják s li/i a vidéki városok alapítványi pénzeiket és pénztárkészlclükct a vidéki bankoknál helyeznék el, ugy nyu-
özv. Bodó Lajosnéval tudatta, hogy nagy nehézségek árán sikerült megszökni és néhány nap múlva hazaérkezik.
Levelének érdekes kitétele az, amelyben azt állítja, hogy Szibériában még többezer magyar hadifogoly él, akik közül a legtöbb szeretne hazajönni, de hiányzik a pénzük a hosszú utazáshoz.
godlak lehetnének afelől, hogy ezek az igen jelentékeny összegek valóban a vidéki hitelélet megjavítására fordíttatnának.
A szegedi törvényhatóság fellebbező hígjai azt kérik, hogy a városi alapok, alapítványok TN városi pénztárak készpénzét a szegedi pénzintézetek, ne pedig a "budapesti intézetek szegedj fiókjai között felosztva helyezzék cl. A |>esti bankok fiókjainak egy részo ugyanis csak arra alkalmas, — mondják a fellebbezők - hogy ií vidék tápterületéi beszervezzék a fővárosi in lézetek javára, de Szegeden adót nem fizetnek, a város közterheihez hozzá nem járuln\'a!k s a város gazdasági életében csak mint haszonélvezők, dc nem mint a terhekben osztályosok vesznek részt. Méltánytalan és sérelmes léhát, ha egyformán osztoznak a város In-tétjeiben azokkal a pénzintó-zetokkel, amelyek a város közterheihez is hozzájárulnak, melyek a városi polgárság alapításai s a város polgáraif nak vezetése alatt állanak. Senki se hivatkozzon arra ellenérvként. _ mondja a fellebbezés — hogy c budapesti intézetek kölcsönöket nyújtottak a városnak. Hiszen nem jótékonyság vezette őket, nem szívesség volt, hanem egyszerű üzleti kihelyezés voll
részükről s ezt a tényt csak heTyto-lcn szentimcntalizmussal lehetne viszontszolgálatra alapul elfogadni.
Szeged közvéleménye azt reméli, liouy a belügyminiszter helyt ad a fellebbezésnek, amelyhez igen nagy vidéki érdekek fűződnek.
Az 1936. évi express-borsó
termés minősége túlnyomóan olyan, hogy hántolásra nem alkalmas és igy kivitelre aránylag kevés kerül. Miután az express-borsó hántolás nélkül is kellő eljárással kifogásta-lan száraz főzelék, feliratban arra kérte a kaposvári kamaría fe nt-kir. honvéde\'lemügyi minisztert, hogy a drágább bab helyett, ha csak részben is, iles^zie be a hadsereg élelmezésébe az olcsóbb, de tápértékben annál jobb és Ízletes-ségben is megfelelő express-lx>rt>fit, annál is inkább, mivel az elmúlt évi termés nagy része még a termelők kezén van.
Lencsevetőmag kiosztás
A földmüvelésügyi minisztérium Növénytermelési Hivatala az elmúlt évhez hasonlóan az idén is oszt ki néhány vagon lencse vetőmagot 5-10 mázsás tételekben. Az igénylések a jelentkezések sorrendjében biráltatnak el- Az lgényl>evétel vagy készpénzfizetés, vagy a beszerzési ár háromnegyed részének kamjat mentes hitelezése ellenében történhetik- Mindkét módozatnál a zsák kölcsöndijat és a vasúti fuvarkölt séget támogatásképp a földmüvelésügyi minisztérium magára vállalja és azt a hivalal azoknak á gazdáknak, akik kötelezettségüknek megfelelnek, visszatéríti- Mind a?x>n igénylőnek, akik a lencsevetö mag árát készpénzben fizetik ki, a vételárból mázsánként 5 pengőt a minisztérium az akció terhére elvállal. Az akciót bővebben ismertető leirás közvet\'enül a hivatalnál szerezhető be- Jelentkezési határidő január hó 31-e.
Ofcsónájjof nafta mezíbm szcrakozTialik
s
zezonvégi cipőárusítás 11 Január hó 28-ig zenzációs olcsó árakkal I ! az IDEÁL cipőáruházban, Fő-ut 12.
193?. január 21
— (Orvosi hírek)
Dr, Bilti \'ríi Zoltán városi orvos u tisztiorvosi tanfolyam elvégzésére Budapestre utazott. Távollétében dr. l\'endlcr Károly kórházi alorvos helyettesíti. _ A kórház röntgenosztállyá! dr. Riedhnayer István orvos vezeti.
— (A Járásbíróságról)
Vitéz dr. I-elszeghy János járásbíróság* joggyakornok lemondott állásáról.
— (Ujitás a polgármesteri hivatalban)
Érdekes ujitást vezetett be a polgár-mesteri hivatal, egyrészt a közönség kényelmére, másrészt a rend betartása szempontjából. Ezentúl minden fél, aki a polgármesteri hivatalt felkeresi ügyes-bajos dolgában, számot kaj>, ugy ,ahogy ez a fővárosi professzoroknál vagy a minisztériumokban dívik. Ily-módon ki van zárva az, hogy az e(gyik előzze a máslkat és valaki előbb menjen be, nflnt ahogy sor került volna rája. Az uj rendszer szerdán már érvénybe is lépett és mindenki szívesen fogadta.
= NTE piknik január 23 án, szombaton V*9 órakor a Koro nában.
— (Kamarai intézőt kapott Nagykanizsa)
A mezőgazdasági kamarák uz utóbbi években fokozatosan látták ei "területeiket kamaraj intézőkkel, kiknek ha táskőrábe több járás tartozik, amely területen a gazdasági érdekképviseletinek a közigazgatási hatóságokkal és á mezőgazdasági felügyelőségekkel harmóniában működő szervei. A Kaposvári Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Nagykanizsát is\'ilyen kamara^ intézői kerület székhelyévé választotta. A kamarai intéző Nagy Jenő, Keszthelyen végzett oki. gazda személyében megérkezett Nagykanizsára és elfoglalta a főszolgabiróságoii berendezett hivatalát. >
2ALAI KWfcdNY
- (Filléres táncteát)
ren :cz, családias jelleggel, a irigy-kanizsai nőiszabók szakosztálya, január 21-én délután 5 órai kezdettel az Iparoskör nagytermében, belépőjegy és tea 50 fillér. Büffé, gazdag tomí-bolo. (;)
— Hócipők, tóllclpflk legolcsóbban MUtényl clpflvásárjáo.
- (Az OTI építési engedélye)
A nagykanizsai OTl-kerület hétfőn kérvényt nyújtott be a városhoz, a melyben az uj \'\'székház építésére en-gedélvt kér. A kérvényhez csatolta a tervezeteket is. melyek szerint az egy emeletes épület a legmodernebb lesz, alagsorában, amely egy szinten lesz a járdával, Iesz központi melegvíz fűtés, irattár, altiszti lakás, a földszinten nr. orvosi rendelők, az első emeleten az irodák, pénztár, ügyvezető irodái. Két bejárata lesz a Horthy Miklós-ut felől. A padló zajtaian guminlpadló lesz. A költségelőirányzat kb. 159.000 pengő.
— N«1 téli- 6* gyermek-kabátokat most leltári árakon vásárolhat Sohtltznél.
— Hócipőket, bokacipőket most vegyen leszállított árban az .Ideál" cipőáruházban, Fő-ut 12. sz.
— (Vadász baleset)
I)r. Russay Géza rcndőrtanácsos. a kaposvári rendőrkapitányság vezetője vadászaton veti részt. Portyázás köztien egy szántáson megbotlott és oly szerencsétlenül Cactt, hogy egyik bor. dáját eltörte. A gyógyulás hosszabb időt igényel.
— Leltiroxásnil felgyUlomlett maradékokat most nagyon olcsón árualtjuk. Schtltz..
— Egye»p*r dlvatclpők legolcsóbban MUtényl cipővásárján.
— (Kormányzósértés másodszor)
Tinordi István tabi kéményseprő-mester egy ősszeszólalkozás aikalmá-val sértő szavakkal illette a kormányzót. Most már másodszor került kormányzósértésért a törvényszék elé. Amikor az egy és fél hónapi fogháa-büntetését kihirdették előtte, szívrohamot ka]iott, eszméletlen állapotban szállították el a törvényszékről.
— Egye* pir cipőket január 28-lg hihetetlen olcsón árusít az .Ideál" cipőáruház, Fő-ut 12. sz.
— Tekintie meg a Kopsteln Butor-áruház állandó butorkl&llltását ízlésen é« olc ó bútorokat kedvező fizetési fel-tótelokkol vásárolhat.
Habselyem nadrág . 1-38
Habselyem combiné . 3\'90
Habselyem hálóing . 6°90
í^atlase pongyola . . 6\'90
Habselyem t*uha . . 8-80
KOZvttlvn,
■r
IV. PfíOHASZKA OJJOKAH~U. 0. VI. TERÍZ-KÖRÚT Q.
mim MÉG HA Kífi/í SIÓVÍ1MIH1ÁINKAT OYÁRTELEP:
BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 17 gyermek született, 9 fiu ós 8 leány: Mészáros Károly cipész és Odor Máriának rk. fia, Varga Károly földműves és Varga Katalinnak rk. leánya, László József raktárnok és Tolnai Irénnek rk. fia, Fülöp Antal földműves és Miluilecz Juliannának rk. Uánya, Németh I-ojos csordás és Bunczom Katalinnak rk. fia, Vimmcr István földműves és Tiszai Katalinnak rk. leánya, Anlauf Péter napszámos és Gön-cslts Rozáliának rk. fia, Lenkovits István hentes és Dominkó Veronikának rk. fia, Magyar József lakatos segéd és Horváth Rozáliának rk. fia,,- Szentes József v. utkaparó és Molnár Ilonának rk. leánya, Kálmán János napszámos és Neuhoffer MatilJnak rk. leánya, Radánl Károly zenész törzsőrmester ós Simon Teréziának rk. leánya, Szabó Gergely napszámos ós Szerdahelyi Annának rk. fia. Házasságon kívül szü-ictTfl 2 fiu és £ leánygyermek. — Halár-lozás 0 történt: Hegyi" Klára fanuló rk. 7 éves, Csendes Ferenc napszámos rk. 80 éves. özv. Masznyák Lajosnó Matolics Rozália rk. 89 óves, özv. Ber-ger Tülópné Weiler Mária izr. 92 óves, Jerzsa Imre puskumüves segéd rk. 23 éves, Nyakas \' Ferenc kőműves- segéd rk. 03 éves. — Házasságkötés 3 volt: Mészáros Ernő kőműves sogéd rk. és Flcischer Ilona rk.. Szávils György kereskedő rk. (Sormás) és Puchy Erzsébet rk.. Kis Ferenc gyári munkás rk. és ötvös Katalin rk.
Monya»«*onyok Ideilja a Soliűta-
- (WyeKgT«Jt«k talilkoxója) Hótfőn délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Helka, a tflzek virága
Irta; Szekula Jenő
Abban az Időben már harmadnapja nem ettem és a szakállam is ijesztő módon megnövekedőit. De nemcsak magam koplaltam, hanem a legénység is. Az országút, tűzzel elárasztva és konyhánk nem juthatott el az állásokig,
— Nem baj — gondoltain, mig fejem fáradtan dőlt az agyagárok falénak, Reggel majd feketét főz a légó ttyem, s az majd fölmelegít.
Köröskörül döngött é.s rengett a föld, a szűnni nem tudó ágyutüztöl. Piroslóan kormosodott a fekete ég, mint örök működésben levő tűzhányó, amelyből vascső esik.
A tisztiszolgám elborult arccal tekintgetett hátra, a sürü, sötét és nyirkos erdő felé.
— Ugy látszik, hogy ma megint nem jón a menázs, — mondotta, inig ádámcsutkája kegyetlenül föl s alá rándult az aggodalomtól.
— Hát nem jőnl — feleltem egykedvűen. Kibírjuk a nagyböjtöt I
Távolról mintha vörös láng cikázna, a berek félhomályában. Talán a mozgókonyha próbált utat törni az alaktalan sötétségben. De tudjuk, hogy Idu és meddő erőlködés ez. A konyhakocs\' meg fog rekedni az ágyutüzben.
— Aludjunk egyet, — mondottam inasomnak, mig minden porcikámban üuos zsíbbadtságot éreztem, Az erdő
felől már nem lobbant fel a konyha-koesl parázsló lángja. S ezzel együtt kihunyt az utolsó reménység is, hogv eslérc vacsorázni fogunk.
Az ágyulüz is halkul, csak a szűnni nem tudó puskatüz áraszt állábolha-tatlan vasfüggönyt, az elöltünk elhúzódó dermedt szomorúságba merült la-pályra. Már második lietc tartjuk ezt az előretolt állási, néhány századdal egy egész orosz hadosztállyal szemben. Befészkeltük magunkat a Gor&aniu sziklaodvai közé. mint a megriasztott sasok, amelyekre hasztalan puskáznak a vadászok, Az utolsó napoklKin már sokat koplaltunk is. Reménykedve vár luk, hogy föl fognak váltani Innnün kel vagy erősítést kapunk. I)c nem jött segítség.
Félálomban megfordulok. Látom az inasomat, a józsót, amint kenyérhajat majszol. Óvatosan rágcsálja a kővé kéményedéit kukoricatörmelékct. e^jy leroinlolt és halálra éhezett áljlat fa-lánkságával. Lehet, hogy a kenyérvé-get lopta valahol, azért néz -körül riadozva, mig a nagy falatokat nyeldesi. Hirtelen rája kiáltok.
— Józsó!
Fölriadt ijedten. AkkonU talált nyelni, hogv » kenyér majdnem ,„eg-akadt a torkán.
— Parancsol, hadnagy ur? — kérdezte dagadt szemmel, ijedten.
Felülök a szalmán.
— Tegnap jelentette hátúiról telefonon az élelmezési tiszt, hogy külön ,
futárral ebédet fog küldeni a számom1, ra. Hogy lehet az, hogy mégsem ért ide az ebéd?
Józsó a vállát vonogatja.
— Biztosan agyonlőtték a küldöncöt. Egy eltéK\'dt golyó leterítette mi előtt cíjulliatolt volna az állásunkig.
Elkomorodtam. Nem az elmaradt lakóinál sajnáltam, hanem az ismeretlen katonát, akit elért a végzel, mitf a csajkákkal. kenyérzsákokkai fölpakolva, árkaink felé törekedett. S majdnem telkiismcretfurdalást érc/lem. mig végre
- éhségtől és a fáradtságtól félholtra vált in. nagyn he/.en elnyomott az .Honi.
Korán ébredtem. Nyirkos, szomorú, komor, kegyetlen és esőre hajló i,,ő volt. Messze a ködbe és sötétségbe merült galíciai erdő füstölögni látszott mintha égne,
— Ott... a .. . mutogat Józsó mcsz szire kinyújtott kézzel.
Magam is az országút felé nézek, ahol alacsonyan szállongó madárcsa pat kering egy katona holtteste körül. Körülölte szélszórt pléhedényck, kulacsok és csajkák. Talán éppen az én emberem, aki az ebéd®* hozta.
Most már a vadmadár fog lakomázni hűlt teleméből. Elsápadtam, & szivem ijesztően kalimpált.
— Te, Józsó I
— Parancsol a hadnagy ur?
— Azonnal telefonálni fogsz.
— Hova?
— Hátra. Fölhívod az élelmezési UszteU Megmondod neki, hogy többó ,
ne küldjön ebédel. N;ncs értelme. Minek? Az egész amugyis céltalan. S nem akarom, hogy egyetlen katoni i» életét kockáztassa miattam.
Az inasom vitatkozni pról/All.
— Akkor éhen veszünk mind a ketten, — morogta sötét tekintettel.
— Oslóba vagy, fiu. Xcm tudod, hogy a halál ellen nincs orvussági Az élet idekünn nem ér egy hajító fát sem. f-s egészen mindegy, hogy nz ellenség golfjától pusztul cf az ember, vagy a \' t gebed meg, mert nincsen betevő falatja.
Aznap kávét sem főzettem. Ebédéin\' -nem fogok, a reggelit is hagyom másnapra. Legalább megmarad a kávé. Ki tudja, meddig tart a nagvböit. Beosztással és takarékoskodva Kell élni.
fijszaka szép. színes és költői álmom volt. Kecsegét eltem zöld mártással, utána borban, főtt haresa következett. Azután tűzdelt sertésszelet került asztalomra piritolt burgonyával, sült tojás sonkával, puncstorta és gyümölcs. Nagyon izlett a vörös bor is, amit .föltálaltak az álom-lakomán. Kár, hogy nagyon rövid ideig tartott az álom. Hirtelen ébredtem fel. Az ég már og6 szen világos volt. A hűvös őszi eső becsurgott az árokba. Nagyon fáztam Minden porcikámban éreztem a nyirkos hideget. Fogam fázósan koccant össze.
— Kávét! — hördültem föl, migar-ooiii fehérre vált, mint a krétn. Főzz egy kis feketét. Józsó, mert hlsviri, mindjárt meghalok, _.t , »
110 zalai közlöny
1937. január 15.
KOzdelem a sOlyedA hajóért
Oslo, Január 20 A Vénusz, hajó teljesen elvesz tette az össawkötíeiést a Ttimm neíü norvég gőzössel. A hajó ugyan még nem süllyedt el, de a nagy vi-harban és ködben a látási víszo-\' nyok annyira rosszak, ho y inehe-zen lehet a hajót mégtalá\'ni- A gőzös jelentette, hogy rádiója nem működik és képtelen már felfogni a hozzája intézett jeleket Egy ujabb jelentés szerint a Vénusznak sikerült megközelíteni n szerencsétlen nül járt hajót és most olajat öntenek a hullámokra és megkísérlik a mentőcsónakokat vizrebocsátani.
Oslo, január 20 A Vénusz hajóról egy mentőcsónakot bocsá oltak le, amely megközelítette a Trimm hajót és sikerült is azt elérni, majd ismét vissza, tért a Vénuszhoz.
Roosewelt tovább gazdálkodhat a dollárral
Washingion, január 20 A kantára megszavazta egyhan. guan azt a javasla\'ot, amely Roosewelt elnök azon jo^át, hogy a dollár aranyértékét megváltoztathatja, kettő évre meghosszabbította.
Ma estére várnak ítéletet a Kenyeres-Kaufmann perben
A budapesti törvényszék ma dél-j ben kezdte meg a Kenyeres-Kaufmann féle per folytatólagos tárgyalását. ítélet előreláthatólag este lesz. _
Német-magyar szellemi együttműködés egyezménye
BudapeíT, január 20
A felsőház közoktatásügyi és külügyi együttes bizottsága ma Serédl hercegprímás elnöklete alatt ülést tartott, amelyen letárgyalták a német—magyar szellemi együttműködésről a mult\'évben Berlinben kötött egyezményt. Sebes Ferenc előadó ismertetése után Balogh Ferenc, Szontagh Jenő, Papp és llóman miniszter szólaltak fel. A bizottság elfogadta az egyezményt.
Möry királyné Influenzában megbetegedett
London, jenaár, 20 Az Angliában duló nálhaláz következtéién Máry királyné is megbetegedett és ágybu került. Betegsége gyenge lefolyású. _i
Ifjú Horlhy Miklós Alexandriában
Alexandria, január 20 Ifjú Horthy Miklós ma Alexandriába érkezeit.
APRÓHIRDETÉSEK
Egy pengőért karékpirt, autói, konyhaberendezést, varrógépet, rádiót, érát, Thermoit, fényképezőgépet, Iratláskát, ftstménvt, izönyeget, Jamboree-Jeg^et, manikür-kéixletet nyerhet a kaposvári kathoilkua egvházkőzség sorslegyén. A sorsjegyek 1 pengőért Szabó Antal sp tében kaphatók.
I sportüzle-
Ksdvftxö rAsxIatf Ixatéai-e vásárolhat háztartási Üveg- és porcellánárukat Sternnél. 4437
Szépen bútorozott emeleli utcai azoba kiadó. Zrinyl Miklós u 45. *
Sxamevtangarl és árpa minden mennyiségben kapható. Lusztlg gabonakereskedés. Telefon 223. >07
Híroniszáz máisa olcsó axalmát ve-izek Nagykanizsa állomásia. Mogyoróssy. Budapest, Sárkány-utca tizenegy. 117 Elegánsan bútorozott szoba, ftlrdó-szcba-hanználattal, kiadó. Csányl Lászlóutca 8., emelet.
Legpraolxebb órajavitások Zso\'dos órásmesternél készülnek. Fő-ut 8. Koronával szemben.
Intelligens leányt — lehetőleg né m«IUI tudót — kareRek 7 éves kisleány millé n»pl 4 órára. Deutsch featékkereske-dé». Fő-ut 1__•
Jól főző mlndanaat felveszek azonnal vagy február 1 re. Sternbarger festék-üzlet, Erzsébet-tér 17. *
1 01 bükk és gyertyán hasltvány hasáb-fa házhoz szállítva 5á P, 1 rakat, azaz 1 kocsi lőlgyfalorgáci fuvarral 7 P, 1 rakat, azaz 1 kocsi bUkkfaforgáci [fuvarral 8 P. 100 kg vágotlfa hazaszállítva 2-80 3-SO P. Szíveskedjék megtekinteni és megrendelni, mig a készletből larl. Mato-lics fabiiományosnál, Rozgonyl-utca 2. Népmozl-udvarban.
Kiadja a Japlulajdonos Közgazdasági Rt. Gulenbei\'g Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUI Károly, interurbui telefon: Nagykanizsa 78. szám
Filléres árak!
Női selyemharisnya, hibátlan 118 fill
Női divat bőrkesztyű 220 ii
Női Wimpassing sárcipö 330 ii
Nöi hócipő 370 ii
Nöi tiszta gyapjú djvatpullover 390 ii
Ritter Divatáruházban.
Kerékpár
olcsón részletre is,
alkatrészek és gummik
fillóres árban.
SZABÓ ANTAL
kerékpárüzletében Fó-ut5.
Az állatok fejlődését\'elősegltl, az angol kór. lesántuláR, bőrgyulladás nyfi\'ft-kodás, gyaplurágá , koszosodós, ttíll-rágás kifejlődését megakadályozza, ha pedig ezek már kifejlődtek, ezo-ket megszünteti a a csökött állatokat erőteljes fejlődésnek Indllja. Malacok felfalását, klmarást, fark- és lülrágáBt, a vályúk és Jászlak rágását elhárítja. Fertőző betegségek ellen az állatok ellonállóképe88égót fokozza. Expr«s«-hWlalásnál nélkülözhetetlen t Eredeti gyári árban kapható:
ORSZAQ JÓZSEF
mag műtrágya, növényvédelmi szerrk, gép,zsák, stb. keieskedésébtn
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
— fis ha elfogy? — töprengett az Inas.
— Akkor többé nem fogok kávézni, — feleltein reménytelenül.
Próbáltam kihúzni magamat, de u mellem mintha kétfelé készülne hasadni. Akaratlanul, hangos sóhaj töri. fel a torkomon. Arcom halottfchér le\' hetett a; frissen serdült szakáll alatt is. Józsó megsajnált.
— Borotválkoznia kéne, hadnagy ur.
— Minek? Senkinek sem akarok én most tetszeni.
A letarolt vakondturásos mező gőzölögni látszott a kegyetlenül omló esőben. Fázósan gomboltam összébb a felöltőmet.
Két kilométernyi messzeségtől ritkuló nyires kusz.i tömkelegén keresztül sejteni lehetett Ditkovce nevű falunak hajs/a csáléra álló. riadtan szer. te-széjjel dobált házsoralt. Mintha híz támadt volna a faluban. Lángnyelvek csaptak, föl az inu nső szélen.
— fig a falu. - mondottam. — Az ágyúgolyók fölgyuilot\'ák.
— Csak a mai..in ég. — felelte Józsó. alüiK\'k élesebb a szeme, mint az enyém, — Kár volna ezért a szép falúért, ha elpusztulna.
Nem értettem hirtelen, inasom miért viseli szivén ennek a galíciai falunak sorsát, ahol nyugo lt,időben kél boldog hetet töltöltünk, de hirtelen eszembe jutom
— Talán a Hclka miatt sajnálod?
— Hát a Helkáértl — felelte fel-
villámló szemmel.
Helkának hívták a takaros szőke paraszllányt. aki a ditkovce! papnál szolgált, mig mi a faluban táboroztunk, A délceg, pirosfejkvndős szol gálónak Józsó nagyban csapta a szelet.
Nagyon éhes voltam. Jobbra tőlünk, alig háromszáz lépésnyire zöldeltek a burgonyaföldek. Milyen jó volni. ha szedni lehelne belőle néhány zsákra valót és megsülni a tűznél. íme. elöltünk az élet. egészen közel, mintha esik a kezünket kellene kinyújtani érte. mégis egészen elérhetetlenül. Az ellenség puskagolyói állandóan pasko(l ják. verdesik a gazdag termőföldeket. Halál fiává válna a vakmerő, akinek kedve szottyanna megdézsmálni a burgonyát.
Józsó mintha kiolvasná sóvár gon dolataimat.
— Hozzak krumplit? — kérdi, mintha csak arról volna szó, hogy lefusson a sarki szatócshoz, élelmiszerért.
— Isi n menisl Meg ne próbáld!
Másnapra mégis csak a hajnali derengésnél vetődött haza a fin. Ruhája nyirkos volt a rátapadj latyaktól, mintha feneketlen ]>acsolyilbun fetrengett volna éjszaka. Balkönyöke alól szivárgóit a vér. Talán megsebezte magái az alattomosan fölmeredő lőrékben és a gyökerek között mig hasonesuszva clőrekuszolt. vagy golyó csapta meg? A seb nem volt súlyos. Inkább csak horzsolás.
— Krumplit szedtéí?
Élénken tiltakozott.
— Helkát akartam meglátogatni. Nyugtalan álmom voll. El akartam érni Ditkovce faluig.
Szeme könnybelábadt, a szava el apadt.
— Lehetetlen átjutni a n igv tűzön I
Aznap egy darab csokoládét találtam köpenyem szakadt bélésében, (ion dosan kettélördellem. Három napig él-lem belőle.
Ez csak parányi boldog állomás, a szenvedés tengerében. A kávém elfogyott. Olyan gyönge voltam, hogy csak bolr.t támaszkodva tudtam fölkapaszkodni a-üáncárok nyirkos falára. Reggelim ezekben a /napokban állolt esővíz volt- amely megakadt a lövészárok mólyedésell>en. S néhány darab kővédermedl kétszersült, amely megpuhult a vízben.
P.s még mindig nem váltanak föl bennünket. A konyhakocsi még min dig nem tud kijutni hozzánk l
Péntekre már annyira le voltam gyöngülve, hogy föl som ludtnm kelni. Teljes huszonnégy órát feküdtem, görcsös mozdulatlanságban. összekuporodva a szalmán. Féjcmet alig birtnni megmozdítani. Lábszáramba mintha nehéz ólmot öntöttek volna.
Hnjiialfeié különös álmom támadt, Azt álmodtam, hogy a Józsó fejedelmi reggelit főz. Az álom Annyim élénk volt, hogy szinte éreztem a sült szalonna édes, ínycsiklandó illatát.
Hirtelen fölriadtam.
Nyam. • UptaUjtWim* HL Outoubarg NyoaU* és MtaoMi IV«teU kc.yvuyw
Alig akartam hinni n szememnek.
Az árokbun hatulmas.in lángolva égett a tűz1. Józsó a máglya előtt guggolt. Nagy lepslben tojások és szalon-naszeletek süllek.
— Mindjárt kész a reggeli. _ mon-dolta. mosolyogva hunyorgatva a sze mével.
— Hol szerezted? — kérdciein izgatottan. Az élelmezési tiszt megemln-rclte magái?
— Ugyan!
— Hát akkor?
A fin hangja inár nagyon üunepies, amikor jelenti.
— llolka hosfla. Hozott tojást egy egész szakajtóval és kenyeret is. Neki sikerült átjutni a nagy lozön!
Fölálllafn. Mind a ketten kisiettünk a szabadba.
— S hol van most a lány?
— Már útban hazafelé.
Még alig dcj-cngeít. Szemem kimeredt, hogy Jobban lássak.
— Ott... ott... — mutogat Józsó a sölétbemerűlt burgonya földek felé. Látja hadnagy ur n nagy pirosságot. Olyan, mintha szin-s virág volna. Pedig a ih\'lka piros kendője. Akár az eleven máglyái
Most már én is láttam. A lány ugy suhant á| a csalakos lüzáztatta mező főlötl. mini szélsodorta piros tulipán, amelyet az ég irgalma hullatott a kegyetlen, könyörtelen földre... Mini lobogó és tüzes virág, amelyet nem fog a golyó!
Nagyi
(P^áOa üzUfcr. T.miti I ArofrO
77. Évfolyam 17. szám Nagykanizsa, 1937. január 22 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
■ i I i II h «.
Felek* siejkeszti: Barbarlts Lajos
KieiIuMd ára: tfn Un > « ltUf.
SieikanlMtl t. kWliblT.Uli bMn, f* u
Szociális adópolitika
Az a kényszerű felfo!»o?ása a poJv gárok teherviselő képességének, a mely a háború után az egész világon érezhető volt, Magyarországon is természetszerűen bekövetkezett. Mint minden ilyen kényszerszüi.e köztehereloszlásnak, ami az adózásunkban is csakhamar érezhetővé vált, az úgynevezett lineáris, egyforma százalék alapján történt pót lékolásnak hátránya. Az is természetes, hogy ez a százaljkos pótlé-kolás sokkal inkább terhelte a ki-s adóalanyok számláját, mint a nagyokét, mert ennél nem volt érvényesíthető a progresszív kulcs.
Természetes tehát az is, hogy mihelyt túljutottunk a gazdasági válság mélypontján, kormánya\'nk az adópolitikába is igyekeztek belevinni szociális szemponiokat. A Darányi kormány programjának egyik sarkalatos pontja a szociálpolitika és a kisemberek adóerhén való könnyitís. Fabinvi Tihamér pénzügyminiszter, aki nemcsak a távolabb jövőben életbelépteiendő uj adótörvények előkészítésén dol gozik, hanem a mai törvényes keretek és lehetőségek között is igyek szik a panaszokat orvoso\'ni is méltányos intézkedéseket foganatosila ni, több irányban tett már lépéseket a kis adóalanyok érdekében. A kislakások házadójának elengedése és egyéb kedvezmények nyújtása máris jelentékenyen könnyít a leg-kisebb exisztenciák adóerhén. A pénzügyminiszternek az a l:gutóbbi kijelentése pedig, hogy az ingóvá gyon jövedelmének ío\'.ox>ttabb megterhelésévei akarja kiegyenlienj az államháztartásnak azt a hiányát), amely a kisemberek adótételeinek csökkentésével áll elő, élénk ós kedvező világításba helyezi a kormánynak valóban szociális adópo* litikáját-
Senki sem várhat ezen a téren radikális intézkedéseket. Mindnyájan tudjuk, hogy a békeszerződés súlyosan megterhelte az országot cs tudjuk azt is, hogy a Trianonban vállalt kötelezettségeinknek elegei kell tennünk, mert csak igy maradhatunk továbbra is jó adósok ós csak igy számithatunk külföldi hí telezőink részéről továbbra Is méltányosságra. A kormány siociális adópolitikájának tehát ez a kényszerhelyzet meglehetősen szűk ke reteket szab.
Éppen ezért a helyes államháztar. tásvezelés és pénzügyi politilcji a le. hetöségeknek ezeket a kereteit azzal a szociális technikai müvelettel igyekszik hatásukban kibővíteni, hogy a költségvetés mutatlo-\'ó bevételi többletét visszaboc-sálja a gazdasági életbe- Mozgásit hozza ezzel a különböző termelési téaycző-ket és gyorsítja az áruosereforga-lom ütemét.
Szemléltetően nyilvánul meg a szociálpolitikának ez a technikája - amely a többi közt a gazdaadós-. Ságok rendezését is lehetővé tette -f az ipartámogatás, jelesen a kis- és
A robogó vonatra dőlt telefonoszlop megsebesítette a Murakereszturról érkező vonat utasait
Dr. Duboys Máv Igazgatósági főtanácsos is megsérült — A sérülések nem súlyosak — Megindult a vizsgálat a baleset okának kiderítésére
Mura keresztúr, január 21
Lapzártakor telefonon értesít •>ennünket murakereszturi tudósítónk egy könnyen végzetessé válható szerencsétlenségről, ami a vasúti vonalon, Murakeresitur és Nagy. kanizsa között történt.
A fél 12 óra tájban Murakereszt, úrról Nagykanizsa felé induló sze mély vonatszerelvény eg^ik kocsijá l>an helyei foglalt dr. Duboys Jó zsef MAV igazgatósági főtanácsos, budapesti lakos, uki hivatalos ro vancsoláson volt Murakereszturon, mellette egy kanizsai orvos, vala. mint egy hcl.vl>eli orvosnő, aki be tegétöl jött Kfurakereszlurról A vonat teljes selességgel haladt, a
mikor hirtelen egy korhadt telefon oszlop kidőlt és a vonat ama ko csijának ablakába esett, ahol dr. Duboys főtanácsos és a kanizpfii orvosok ültek. Nagy pánik keletkezeti az utasok közöli, a bezúzott üvegszilánkok megsebesítették a főtanácsos szemét és az ütíp! jobb ha. lántékál érte. mig a kanizsai o. vos és orvosnő kisebb zuzódást plzem vedtek az érthető ijedtségen kivül.
Miután az első pillanatban nem tudták, hogyan történi az eset, a vonat a nyílt pályán megállt, mig az oszlopot leemelték, aztán néhány perc múlva folytatta útját.
IdőközlK\'n Murakereszturról értcsitct lék a kanizsai állomást dr. Duboys
sérüléséről, ugy hogy amikor a vonal befutott a nagykanizsai állomásra, már a mentők várták a sérült főtanácsost. Nyomban dr. Schiller Vilmos szemész főorvoshoz szállították, ahol alajxjs vizsgálat után bekötözték. Sérülése nerfi veszélyes.
Dr. Duboys főtanácsos még a délutáni gyorsvonattal tovább utazóit Budapestre. A vizsgálat a vasut részéről megindult annik kiderítésére, mi okozüi az oszlop kidülését. Ugyancsak nyomoz a csendőrség is. /—
Az esettel kapcsofalbún Nagykanizsán a legképtelenebb liirek Vrjedtek el a szerencsétlenségről és n igyarányu sebesülésekről. Utána érdeklődtünk az Illetékes tényezőknél, akik fenti tudósításunkat mindi nl>en megerősítették.
Az éjszaka titokzatos bombák robbantak a portugál főváros több pontián
Két bomba egy előadáson robbant fel a lisszaboni „Spanyol-házban" — A rádióállomást is bomba érte — Emberéletben nem esett kár — Nincs villany és nincs rádió-leadás
Lisszabon, január 21 Az éjszaka Lisszabonban több boml>a robbant. Két Uoml>a cs ik-nem egyidejűleg az egyik előadáson robbant, amelyet a lisszaboni »Spanyol-ház|>an< tátották- A közoktatásügyi minisztérium épületélen robbant a harmadik bomltoi mig a lisszal;oni rádióklub leadótei méb n a negyedik. Az adóállomás lerendezését a lx>mba súlyosan megron.
gálta, az adás ezért több napig szünetel- Boml>a robbant toválfli Arkarena nemzeti rádió antennator. nya közeiélen is, de itt aránylag nem okozott súlyosabb kárt.
Mint később jelentik, a bomlfi-robbanás emberi letten nem okozott kárt, de az épületet súlyosan megrongáld. Igen súlyos következménye a robbanásnak, hogy a villamos hálóza\'ot teljesen megsemmlsitete.
Az állomás emiatt több napig kénytelen szüne\'ehetni leadását. Eml>er-életlen itt sem eseti kár- Arcansas közelél>en is felrobbant egy lxmv ba, de Itt semmiféle kárt nem okozott. A nyomozást teljes erővel folytatják oly irányban, hogy! kik helyezték el a lomhákat és milyen célzattal.

Szovjet-parancsra utolsó csepp vérig védik a vörösök Malagát
Azana elnöknek el kellelt menekülni Barcelonából — Reménytelen az ellenállás a nemzeti csapatok előrenyomulásával szemben
Rabat, január 21 A valenciai" kormá.iy elhatározta* hogy erősítésekét küld a nemzetiek fokozottabb előrenyomál isa folytán válságos helyzetbe került Ma fa. ga megsegítésére. A határozat értelmében a milícia több százada ma
hajóra szálli és még a nap folyamán elindult Malagába. A ka tonákat szállító hadihajókat egy vörös repülőraj és több tenger, alattjáró kiséri, szovjetorosz tisztek vezénylete alatt.
A nemzeti csapalok ezalatt a Ma
kézműipar felkarolása terén. Azo kon az ismert intézkedéseken kivül. amelyeket ipar és ipari munkavédelem terén a kormány máris fogana. tosüott, a pénzügyminiszter bejelentése szerint a közszállitásoknak olyan reformja következik, amely a kisiparnak fog munkaalkalmat nyújtani még akkor is, ha ajánlata drágább lesz a nagyipartnál.
A kisipari srociálpoli\'i\'án.ik ez az ujabb megnyilatkozása bizonyára kellő megértéssel és méltánylásai fog találkozni nemcsak a közvelléh érdekelteknél, hanem az egész magyar gazdasági élet minden tényezőjénél. Mert a kormánynak ez az el határozása valóban százezrek kenyerét teszi puhábbá és fehérebbé.
laga-tartományban tovább folytatják előrenyomulásukat.
A valenciai kormány maga is tisztáién van már a helyzet sulyossáv gával, Malaga helyzete szerintük Is reménytelen, de nem tehetnek s m-mit, mert Rosenlerg szovjetmegbi-zott a moszkvai kormány utasítására rájuk parancsolt, hogy Malagát az utolsó csepp vérig védeni kell. ». Madrid, január 21
A nemzeti csapalok repülőraja a szerdai nap folyamán eredményesen \\l»mbázta a Malagától keletre fekvő AHpéria tengeri kikötőt. >
Valenciai január 21 Azaha köztársasági elnök Barce kmából elutazott és hosszabb tar-
4
Zalai közlöny
1931 l»nu«r 21
Téli vásár I
Miltényinél!
Bocskorok . . . . P 180
Szandálok, szandolettek „ 3.80
Divatcipök, fehér és siBrke „ 5.80
Oivatciptík, fekete és szürke „ 7.80
Divatcipök, barna és fekete P 8.80-tól Női hócipők 3 50-től, sirclpök 2.50 „ Bundacipők . . . . P 7.80 „ Férficipök P 16.80,14.80,12.80 9 8 0
tózkodásra Valenciába érkezett. Az utazást hivatalos államügyek miatl teszi az elnök, - jelenti a vörös kormány, de utazásának tulajdon, képpeni oka uz, hogy Barcelonában az anarchisták állandóan fenyegették és élete ott egyáltalában nem volt biztonságban. A katalán anarchisták lapja Azana köztársasági elnök elmenekülését a Jtövet-kező cimü cikkben adta tudtul: »Barcelonál>an nincs kenyér, nincs hus, nincs tojás, de a felelős egyének szaludon mozoghatnak * A jelentések szerint Azana elnök a szél bőséges pártok foglya volt és valósággal be volt zárva egy kolostorija, ahonnan elmenekült Valenciába.
BUDAPEST 1.
17 Borászati tanfolyam. — 17.30 Cigányzene. — 18.30 Dr. Baitz Géza előadása. — 10 Weisz Margit zongorázik, — lu,35 A három Lalabár vidám énekes estje. — 20.20 A rádió szalonzenekara. - 21.20 Hirek. - 21.40 Hang lemezek, — 22 Időjárásjelcntós. — 23.15 Bolirandt Lajos és NVeidinge* Ede jazz-zenekara. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17 Cigányzene. _ 17.30 Révész Béla előadása. — 18 Angol nyelvoktatás.
— 10.15 A Budapesti Ének- 06 Zenekar-egyesület hangversenye.
BÉCS.
17.20 Ducbock szoprán éneke. _ 19.30 Rádlózenekar. — 21 Vígjáték.
— 22.20 Tánczene.
Péntek
ÍUDAFE9T I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek
— 10 Hirek. — 10^20 Időszerű szemle.
— 10.45 Felolvasás. — 12.05 Cigányzene. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Yerdi-liang-lemczek. — 14.10 Hirek, árak, — 10.15 Diákfélóra. — 10.45 Időjelzés, hírek*
Korszerű időszólgálat. — 17.30 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 18 SportkőzleméiiN-k. — J8.45 Dr. Rácz Jeuő előadása. — 10.15 Katona József előadása. — 20.15 Ignácz Rózsa Babits-verseket mond. — 20.40 Dohnányi Ernő zongorázik. — 21.20 Hirek — 21,40 A rádió szalonzenekara.\' — 22 Külügyi negyedóra. — Utána időjárásjelentés. — 23.05 Cigányzene. — 0.05 Hírek.
BUDAPEST TI.
18.15 Gyorsirótanfolyam. — 19.45 Dr. Kallós Ede előadása. — 20.15 Hanglemezek. — 20.45 Hirek. BÉCS.
12 Rádiózcnckar, — 14 Gluck szoprán lemezei. — 15.15 Mandoiinszóló 17.30 Papier bariton. — 17.50 Lő-bisch zongoraművésznő. — 19.30 A német népdalegycsülct énekkara. — 20.15 Opera. — 22 30 Tánclcmczek.
Január 30-án tartiák meg az értekezletet Nagykanizsának a magasabb lakbér osztályba sorozása érdekében
Gróf Bethlen István és gróf Teleki főispán vezetik a nagy-kanizsai küldöttséget a miniszterhez
Nagykanizsának a magasubb lakbér osztályba sorozása ügyében megindított mozgalom - hála dr. Tholway Zsigmond postahivuuili igazgató hosszú ós fáradságod elő-készítő munkájúnak - abba a stá, diumba jutott, hogy az értekezletet meg lehet most már tartani. Az értekezlet idejét január 30-án délután 6 órában állapították meg, a postapa.\'o.a földszinti kis tanácstermében, ahol az összes érdekeitek meg fognak jelenni. Megérkezett a KANSz elnökségének válasza ls uz e tárgyban írt megkeresésre. Arató Gyula ny. államtitkár, a KANSz ügyvezető elnöke közöné levelében, hogy a városnak magasabb la«ás-pénz osztályba való soiozi.su iránti törekvéséi helyesnek és szükségesnél; tartja és a kérés teljesítése céljából a miniszterelnökhöz vezérén, dó küldöttségben szeméiye.sen iog részi venni. A, KANSz már régeb. ben is telt előterjesztési Nagykani-zsa városának magasabb nuber-pénz osztályba való sorozása iráni es a mostani ujabb mozgalmát is
teljes erejével támogatni fogja. A nagykanizsai KANSz, amelynek dr. Tholway Zsigmond az elnöke, sok reményi fűz Arató ny. államtitkár válaszához, nemkülönben Jávor-nitzky Jenő dr. miniszteri tanácsos eddigi lelkes fáradozásához az ügy érdekében.
A KANSz helyi elnöksége a fő. ispán elölt szombaton történő tisztelgése alkalmával fel fogja kérni vitéz gróf Teleki Bélát, valamint gróf Bethlen ,lsiván ny. miniszter, elnököt a depuláció veretesére, mely küldötisegben részt vesz dr. Kráiky István polgármester, Berlin Ágoston ny. törvényszéki tanácselnök, Unger-Ullmann Elek, a NyUKOSz emoke, dr. Tholway Zsigmond posmtávirdai hivataiigaz-gaió, stb.
Miuián ma már Nagykanizsa mind ama leltételekkel és követelményekkel rendelkezik, amelyek a magasabb lakberosztalyba való soiozas-nái megkívántatnak, remelhetö, hogy a kormány meghallgatja Nagykanizsa kérelmét. ( ,
KOzópitkezésI láz a vidéki városokban
Egerszegen pénzügyi palota, Pécseit Igazságügyi palota, kereskedelmi iskola, sportcsarnok epul
Hosszú mostohaság oh páréves kitartó harc után Nagykanizsa elérte végre, hogy tető alá került az igaz. sügügyi palotájának ügye és rövidesen megkezdődik az OT1 székház-épitése. Ezeken kivüi is vannak kanizsai reménységek, tervek ; ujabb iskolaépítés és egyéb középitkezg. sek dolgában folynak előkészítő ta-nácskozások.
Ugyanekkor más városok is lázas igyekezettel dolgoznak azon, hogy polgárságuknak megszerezzék egy. egy nagyobb szabású középitkezés
jótéteményét. Így Zalaegerszeg gróf Teleki Béla löispán segitségével már előrehaladott stádiumban tárgyal pénzügyi palotájának1 megépítéséről. A pénzügyminiszter komolyan foglalkozik az üggyel és minden remény megvan, hogy a terv megvalósul.
Pécsnek Fabinyi pénzügyminiszter a képviselője, aki most két napot töltötl városában. Azt irja n Pécsi Napló : »Az ipar és kereskedelem számára tett eme megnyugtató kijelentések mellett azonban magá
Városi Mozgó. Csfllörtflk, péntek, szombat
Az idei évad kimagasló eseménye I A magyar BOLVARY GÉZA vllágfllmje.
Leány intézet
Történik egy királyi palotában, egy svájci leánynevelő Intézetben és a francia Riviérán.
Előadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor A hétköznapi 5 órai előadások filléresek.
nak Pécs városának ls olyan támogatási igért a pénzügyminiszter, a minek értékét egyelőre fel nem becsülhetjük.*
A két nap valóban sokat hozott Pécsnek. Legtöbbet jelent a városnak a Pécs-eszéki ut ós » balatoni ut (melynek forgalmából Pécs, az eredeti tervek szerint, kikapcsolódott volna). Közel 500.000 pengő költséggel megépili az állam (év-tizednél hosszabb ideig vajudott ez a probléma) Pécs kereskedelmi ls. kóláját. Határozott igérelet tett a miniszter, az egyeiemi sportcsarnok felépítésére és a klinika bövitéséro vonatkozólag, ugy hogy a tervezési munka máris megindult.
Kaposvár uj strandfürdőt épit, amelyhez sok reménnyel fúrnak melegvíz után. A város képviselője, Bornemisza Géza kereskedelemügyi miniszter, ingyen furóberendczésl bocsát a város rendelkezésére.
Ha belei el vannak dugulva és gyomra rossz, folya nod|ék aíon-nal a terméket.s „Ferenc József" keserüvizhez, mert ez már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, fizlosan és mindig kellemcsen kitisztítja az emís tés útjait s jó étvágyat és fiiss közérzetei teremi. Az orvosok ajánlják,
EMLÉKEZTETŐ41)
január 33.
Evang. Nőegylet müaoroa eatélye az Iparos-székházban.
NTE piknikje a Koronában fél 9 órakor.
Január 24.
Llceális előadás a városháaán 6-kor Beér Oyula — dr. Hoffmann Jánoa
NŐI ezabók\'táncteája 5 kor az Iparos-kör nagytermében.
Ja». 29.
Vita-délután (i órakor a zeneiskolában (dr. Horváth Ttvadarné.)
janoár 31.
Lloeális előadás a városházán 6-kor
Február 1.
IPARTESTÜLETI BAL.
Február 2.
Llceális előadás a váresházán 6-kor P. Clrfusz Vlktorln.
Február t.
Szanatórium-piknik az Iparoskörben.
Február 7.
Iparosdalárda műsoros teája 5 órakor Iparoskör nagytermében.
Február 14.
Llceális előadás a városházán 6-kor Révay József.
Február 21.
Lloeális előadás a városházán 6-kor dr. Gárdonyi Lajos.
•) E rovatban minden rendezés egyszeri közlése (2 sorig) 30 fillér.
Télí llrífríl1 1R tál 7fl Ifi Férfikalapok P 4-<">-től Hócipők P 3*°-től 1U1 VlUlü Í0"lül L0"IX Női blúzok P l-48-tól Bőrclpők P 7-ao-től
Opalin-selyem férfi-ingek, női nadrágok, kombinék, hálólngek «<TMfMn]itt111Ínfii mélyen leszállított árban. Vételkény szer nélkül tekintse meg vásárunkat J^OlHUlUnyiIlUl.
1937. januftr 22.
zalai közlöny
S
ló blrek a nagyvilágból
Eden angol külügyminiszter január 19-iki cikkéből: .Elismerem1, hogy a szerződések, amelyeket emberkéz vetett papírra, r.em szentek és sérthetetlenek. Mint minden em\\ beri alkotáson, ugy ezeken Is javítani lehet-*
*
60.000 munkanélkülit alkalmaznak a francia vasutak a 40 órás munkahét bevezetésével.
Ezelőtt 10 évvel 6000 mázsa volt a magyar szőlő kivitel, 1936-ban már 142.000 mázsa.
A Statisztikai Hivatal kimutatása szerint a mult hónapban a zálogházakból nagyobb értéket váltottak ki, mint amennyit bevittek. A kiváltás összege 6-1 millió, a kiadott kölcsön összege 4.7 millió pengő volt.
A pénzügyminisztérium\' szeszadó-ügyi csoportjának jelentése szerint a szesztermelés a mult év végén 24 százalékkal emelkedett.
A Függetlenség Írja : »A magyar állatklvltel az uj esztendő elején több viszonylatban a várakozásnak megfelelően folyik, sőt egyes vl-szonylatokban lényeges javulás is tapasztalható. Elsősorban az olasz, országi marhaértékesités indult jól.«
A Nemzeti Figyelő irja : »Az ed. digl hirek szerint a bankok a legtöbb üzletágukban továbtfl fejlődésről számolhatnak be, ami a gazdasági élet szempontjából kétségtelenül örvendetes jelenség. Az a nagy köd, ami az ország gazdasági életére ránehezedett, már oszlado zóban van. Tisztább a látás, több a friss levegő és kiítyé szabadabb a mozgás.*
Rövíde oslói főkonzul az Aften-posten hasábjain megállapítja, hogy az elmúlt év kedvező volt Magyarország gazdasági és pénzügyi helyzetének fejlődésre. A gabonatermés igen jó volt, a fogyasztás emelkedett mint mezőgazdasági, mint ipari árukban, a vásárlókéj>esség gyarapodott és a munkanélküliek száma erősen csökkent.
A jobb gazdasági viszonyok kö. vetkeztében Angliában és Amerikában erősen megélénkült a kereslet a drágakő, különösen a gyémánt iránt. Nagy mértékben drágult a platina is, amely fontos hadfelszerelési anyag.
Szombathelyen 1935-ben 170.261 liter, 1936-ban 186196 liter bort ittak meg. Körülbelül Ilyen arányban nőtt a sör, a likőr, a pálinka
félék fogyasztása is.

Az Iparügyi miniszter rendeletet adott ki, amely meggyorsítja a kisiparosoknak járó közszállitási já-
randóságok kifizetését.

Pécsett mondott beszédéten Fa. binyi pénzügyminiszter kijelen\'ette:
— Nem akarom az adótörvények teljes szigorát igénybe venni és nem akarok büntető szankciókat használni. (
Kis fakereszt idegen földön...
Lapok egy krasznojarszkl fogoly naplójából
Nagy a te hatalmad Uram, tudom, I dc miért érezteted ezt annyira velem?!
Elvetted Gézát.
Most rajtam a sor.
Ma vagy holnap, — de nagy a te kegyelmed Uram, — talán csak hol napután. ✓
Tegnap este még vele voltam.
Vihar zugótt kinn. A barakk előtt álló fán a még rajta maradt levelek szilaj táncot jártak, mintha a szél, ez a kön nyíl vérrt gavallér vad táncba vinné a száraz faleveleket, ezeket u még bálba járó vénkisszonyokat.
Géza az ágy szélén ült. fiiv azt \'.az ócska lantos készséget pengettem, amit már itt szereztem. Azt pengettem, pengettem és hozzá énekeltem: • Lobogó vörösben lengyel
hegyek orma. Látlak-e mégegyszer szülőfalum tornya .. .
Ar. ő minden gondolata volt ez, az «ő verse, fin daloltam, csak ugy ahogyan épen az eszembe őHótt. az én sápadt, fáradt hangomon. A magam pengetésén kívül a szét fújta a kiső-retet, ahogyan a rozoga fogolylmrnkk ablakréscin, ajlórcpedésein beslpolt.
Amikor fáradt volt. vagy mikor nagyon bántotta a honvágy, akkor ezt kellett neki játszanom.
— Szépl — mondta most Is. — tfátszd még! Elölről!
fin játszottam.
Egész idő alatt mereven bánui\'t rám ugy nézett, hogy már-már féltein. IIn egy pillanatra belefáradtam és abbahagytam, rögtön rámkiáltolt:
— Játszd!
Az ablakhoz állt és kinézett, bele az orosz szélbe, azt hittem pedig, hogy nem figyel.
Odajött hozzám:
Táncruháink szépek és nagyon olcsók.
Schütz.
— Azt hiszed: nemi
Nem tudtam miről beszél, dc nem mertem tőle kérdezni, mert ugy nézett, hogy megrettentem. Nagyon lázas leheteti. Nem feleltem, hanem abbahagytam u játékot.
— Játszd! — kiáltotta rám azonnal. A hangja fojtott volt, olyan min- a szél bugása vihar előtt.
■— Azt hiszed, hogy nem?! Hát igen is. Hazamegyünk. Megyünk, megyúnk és hazaérünk egyszer. Ha ezrek jönnek is ellenünk. 1
Csönd lett, rémes csönd, majd felkapta a fejét és igy parancsolt rám:
— Pengesd azt a vacak szerszámol és gyérei
Vállon ragadott és vonszolt magával a maga ágya felé. Arra felugrott és rekedt hangon ordította:
—• Sorbti fiuk! Haza megyünk\'!
Ketten voltunk csak a szobában. 0 valami láthatatlan csapatnak vezé nyelt. Feszes állásba vágta magát és kisebb szünet után harsányan vezó nyelt:
— Igenis!... Vigyázz!!... A szárnyak előre!... Szóljon a no!...
Az én vállamat rángatta.
— Rangosabban!... A távol állók nem hallják... Kürtös, fújjad azt o repedt rezet.
Az arca piros volt. a szeme tüzelt és tüzével végigseperte a szoba kopott, kopár, szegényes falát.
Az ágyuk "hangját a mentjvdörgés helyettesitelte s a villám néha titokzatos fénnyel vont be kettőnket: őt, amint az ágy tetejéről osztogatja harsány parancsait láthatatlan katonrísá gának és engem, amint az ágy lábánál kényszeredetten, eszeveszetten, n húrokat tépve pengetem a rossz orosz hangszert.
— Rajta I — kiáltja és íeugrik az ágyról, rohan a faf felé, üt, tőr.
— Előre fiuk! Neki ft muszBffnakl Törjétek át magatokat!
fin meg csak verem a nyomom készséget. Olyan az egész, mint egy rossz, szörnyen rossz álom. amint visz magával és nem lehet ellene tenni semmit.
— Nem baj. ha ezren is Jönnokl Tízezren! Százezren! Egy millió ember! Fiuk, fiuk, előre! Hiszen hazamegyünkI
Már lihegett, a szemei véresők voltak. Láttam, tudtám, éreztem, hogy segíteni kellene valahogyan, hogy tenni kellene valamit, dc nem tudtam tenni mást, mint pengetni, csak penfcctnlo pedig két hur már szakadtán lógott a szerszámomról, megvérezve fezemet. Mindegy volt hogy mit, estik ütnöm kellett a húrokat.
Borzalmas volt.
Már magam is kezdtem látni az ö seregeit és mig hangszeremből szörnyű disszonanciák keltek szárnyra, már magam is a harc hevében éreztem magamat.
A .Rajta, fiuk, rajta.,, még fgyre harsogott a Géza ajkán. Egyszerre, mintha golyó érte vofna. összerogyott. A mennydörgés is épen akkor szűnt meg egy pillanatul s a nagy csöndben az én ujjaim is megmerevedtek a húrokon.
Odamentem hozzá.
Napok óta nem borotvált arcán könnycseppek gördültek le lassan, mint mikor valami lusta patak az egyik szikláról ü másikra "esik.
— Műid elestek! — sóhajtotta. Zokogott. Valamit még akart mondani, de elcsuklott a hangja.
Oda aTcartam segíteni az ágyához. Nehéz volt. Lassan értünk csak oda. Nagyon gyenge volt. Lefektettem, betakartam.
A petróleumlámpáién még az a sovány láng is végül lobot vetett, amit még égettünk. Sötétség, csend alt a szük szobán.
Feküdt az ágylyon, én melléj ültem. Még a lélckzését sem Jiallottam.
Megszorította a kezemet, .
— Játszol — súgta.
Elbotorkáltam a gitárért. Játszottam
röV5lERO DE ^ NAGYSZERŰ
o
MIRT A
\'vuÁ6osfErvÉix)Ew0
EOETKERfék
SÜTŐPORRAL
KÉSZÜLT %
a nótáját lassan, fin játszottam, ő ljplk suttogó hangon mondta a szöveget, dc már nem ugy, ahogy clöbb irta.
Lo-bo-gó... vö-rös-bon .. . lengyel be-gyek orma,..
Nem lát-Iak ... meg többé...
szülőfalum tor nya,.
Odakiiin már derengeni kezdett. Ólmos, szürke volt minden, kinn a megbékült ég. benn a szegény fogolytanya. Az ablak alatt álló fa száraz levejbei leestek mind és most már csak a szeml>ctalálkozó szellők mesélnek egymásnak az ágak közt érdekes dóinkat a tegnapi bálról.
Odamentem Gézához. Már nem lé-lekzelt. Lefogtam a szemét. Imádkoztam érte. Még ima közben is ott búgott a fülemben a nó!a utolsó két-üteme, ahogyan ő mondta:
— Nem látlak meg többé szülői-falum tornya...
Most. amikor ezeket Irom, kora délután van. Gézát már elvitték.
Egyedül maradtam.
Egyedül.
Nagy a tc Jiafalmad Uram! Tehát holnap rajtam a sor? Vagy csak holnapután?
Darátos Sándor
IDŐ
Ködös!
Prognózis: Mérsékelt légáramlás, főleg nyugaton ós északon köd, havazás legfeljebb holnap a nyugati megyékben. Éjjeli hó nem változik, az Alföldön eléri a —15 fokot. Reggeli hő csökken.
A Motooroloslal Intézőt nagykanizsai megflgyHőállomfisn jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: -0 6, ma reggel: 3-8, délben: —0-0.
Hómugaaság: 8 cm.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
99
VII Bákócsi-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hideg-melegvíz, telefon, kőzp. fűtés és csöngőt pótló elektromos fényjel-zésokkol. Lemérsókelt szoba- ós penzió-árak. — Elegáns kávéház. 6 telefonfülke.
A sörözőbeni
Farkas Béla rádióhires cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. Vlrány újszerű jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-baa!
«
zalai közlöny

OT V
lcsó Béli Wásár
ingernél
Milyen nyelvet
tanuljunk ?
A Szerdai Társaság IV. Vita-délutánja
Negyedik idei vitadc Iniánját Uir torta az Irodalmi és Művészeti Kör Szerdai Társasága a városi zen\'is. kola barátságos kamaratermében, sajnos, nagyon csekély érdeklődés mellett. (Egyszer az volt a kioiás, hogy sokan nem szeretik a vitát, az<Jrt nem járnak a szerda-délutá-nokra. Erre rendezett a Társaság vita nélküli előadásokat. Azokon sem volt ott a 300 meghívod közül 10 Százalék sem. Akkor azt a ki-fogást álli\'ották fel, hogy tul el. vontak a témák. Nos : a nyelv, tanulás nem elvont téma és kétség telenui gyakorlati jelentősjgü, a közönség mégis távol maradt.)
Az előadó városunk eleven kultur-lexikona és kitűnő polihisztora, dr. Szabó Zsigmond egészségügyi tanácsos yólt, az Irodalmi és Müvé szeti Kör társelnöke. Ehezctes, könnyed modorban ismertette a nyelvtanulás következményeit és szükségességét, majd érdekt^en vc|. te aorta az angol. francia, német, olasz cs szláv nyelvek tanulásának historikumát, jelentőségét. Elöadá-sa után fesztelen beszélgetés formájában indult meg a vita, amely hez Kiss Béla piarista tanár, Fábián Miksa hitközségi titkár, Barbarits l-ajos, Gráf Ernő és többon szóltak hozzá.
A következő vita-délután január 21l-én (péhtekén) 1 sz. Téma : -»Féri| szellem - női lélek ?< Elő adó özv- dr. Horváth Tivadamé polgári iskolai tímár.
Oyotnorsavas szellemi munkásoknál, eldugult neuraszténiás egyéneknél és aranyeres betegeskedő embereknél regg lenként felkeléskor ^gy-egy kis pohár természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz tg«n jótékony hatást szokoit kifejteni. At orvosok ajánlják.
Káplár ■ Január ?2. péntek. Rom. kat. Vince vt — Protestáns Artúr. — lzr. Sebat hó 10.
gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó végéig a Morkly Bulus gyógyszertár ó3 a klskanlzsal fftrógyszertár.
Gíifürdí nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (héttő, szerda, pétttok délután kedden egész nap nőknok).
Meghalt a fia után egy balatonbogiári édesanya
Kikísérte fiát az állomásra, hazament, lefeküdt és meghalt
Tragikus haláleset történt a napokban .Balatoni oglárt n
özvegy Strasser Lászlóné pék. üzem tulajdonosa a balatoni fürdőhelyen. Eddig vele egy háztartásban olt felnőtt fia is. Most ugy fordult a család sorsa, hogy a fia al Strasser külföldön igyekezelt ma gár-ak exisienciáát teremteni Ez sikerült is és Strasser, miután minden előkészület megtörtént, ulra-készen állt az utazáshoz. Édesanyja kíséretében várta a balatonbogi ári állomáson a Nagykanizsán 11 110 tér felé induló vonatot- Amikor a vonat megérkezett, anya és fia ér-
zékeny bucsut vettek, aztán a vertat eltűnt a messzeségben. Sírásomé még sokáig állt a sinek mellett és nézett könnyes szemmel a tőle elszakadt fi" után. Aztán hazamenti lefeküdt, Imádkozott a fiácrt és elaludt. Nem is ébredt fel többet, ilozzátarlozói is csak akkor vették észre, hogy álmában megölte a fájdalom, amikor már feltűnő volt, hogy milyen sokáig alszik. Azóta már el is temették és messze ide genbe távozott fia még nem is tud ja, hogy az édesanya szive nem birta ki a búcsúzás fájdalmát.
Az Amerikából küldött dollároktól a szentmihályhegyi gyilkosságig
Két évi börtönre Ítélték a nagybátyja megölése miatt
A zalaszcntmihályi Nátrán családban rOgl és állandó a pereskedés, amióta egyik \'.tg juk kiment AmeriYába, ott s?erzett egy kis pénzt és abl>ól hazaküldöít egy jókora summát, hogy itthon birto kot vegyenek rajt. A pénzből r.em lett birtok, de lett belőle annál több veszekedés és per, sőt - egy gyii kosság is.
Az amerikás Nátrán gazda fin, a 22 éves Nátrán Antal még novem ber derekán künn Ixnougatott a he gyen nagybátyjával. Ketteslen \\ol tak és már jócskán a korsó fene kért nézegetlek, amikor szó kerüli holmi hamistunuzásról, ablaklteve-résröl, az amerikai dollárokról. A vége az lett, hogy amikor este ha vsa felé indultak, a fiatal Nátrán kési látott villogni a nagybátyja kezé.
ben Neki se kellett több. össze akaszkodtak. A fiatal hamarosan ki csavarta a kést az öreg kezéből, mire az kapát fogott. A továbbiak, ból csak annyi bizonvos, hogy az idősb Nátrán szúrástól véresen, hol tan maradt a helyszínen. A fiatal Nátrán oda se nézett, hogy mi történik a bátyjával, hanem futásnak eredt s még a véres kést is ccsjalt másnap, a keszthelyi vásárra menet dobta l>ele a Zalába.
Most aztán a törvényszék elé került Náirán Antal. Nem védeke zett részegséggel, hanem jogos önvédelemre hivatkozott A biróság azonban nem látta bizonyítva a jo gos önvédelmet és Nálrán Antall bűnösnek mondta ki erős fel\'ndu. lásban elkövetett szándékos eml>cr ölésben és ezért 2 évi l>örtönre Ítélte- Az ítélet nem jogerős.
SMódii-, Korcsolya
nagy választékban.
Sl-kantnizás, javitás, viaszkolás
Szabó Antal
sporlOzletében._
Az állatkivitel hirei
A Külkereskedelmi Hivatal\'ól kaptuk az alábbi tájékoztatói :
Csehországi viszonylatban meg. ^állapított %00 darabot kitevő juh-kontingens mint Ismeretes csak is a gazdák között kerül szétosztásra. Erre a kontingensre ezideig 117 gazdaság nem kevesebb, mint kb. 30 000 darabra vonatkozó igémyét jelentette be. A szétosztás nem könnyű feladatát az OMGE és a mezőgazdasági kamarák együttes gazdöbizottságn fogja ellátni.
Sok panaszra adott okot eddig a németországi marhakivi\'.el ellenén tékének késedelmes elszámolása. A panasz nerfkis volt alaptalan, mert bizony gyakran előfordult, az összeg 6-8 hétig váratott magára és akkor is részletekbe* n>ert elszámolást. A Külkereskedelmi Hivatal sikeres közbenjárására a helyzet most gyökeresen megváltozik és a feladástól számüott mintegy 10 nap alatt az ellenérték egy összegben a Mezőgazdák Allatérlé-kesitö Rt- utján kifizetésre fog ke riilni.
Svájci marhakivitelünknél Ismételten áralákináláaok fordultak elő. A Külkereskedelmi Hivatal ezért a feláron felüli kiviteli kedvezmin> folyósítását beszüntette. Gazdaérde ket ez a rendelkezés nem sért, miután a gazda-árakban az eddignyuj-tott térilés - mint megállapítható volt — ugy sem jutott érvényre-
Itt emiitjük meg, hogy az Ausztriáim irányuló marhakivitel feltételei előnyösen megváltoztak- A részletekről a m. kir. Külkeneske-delml Hivatal illetékes osztálya ad felvilágosítást.
A németországi hasitott-sertés szállítás, mely 11136 december 22-én pár hétre megszűnt, 1!)J7 január 10 én újra megindult. A szállításban az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara területén ismét Pécs, Szekszárd és Zalaegerszeg vehetnek részt, meri e három városnak van csak a német exportigényeknek m-g felelő vágóhidja és hűtőháza.
A m- kir. Külkereskedelmi Hivataltól nyert legutóbbi értesülés sze rint az olaszokkal való kereskedelmi tárgyalások során sikerült az olasz lókivitelre nézve bizonyos ujabb kedvezményt biztosítani és
T
éli idényvégi