Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
10.23 MB
2010-03-08 15:37:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
336
3863
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1937. 049-071. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ma „Keresd a sortI"
77. Évfolyam 49. síim
Nagykanlua, 1937. március 2 kedd
Ara 12 «»-
ZALAI KÖZLÖNY
> llillll II IW k ■
FtMÍ« smtetz*. Barbarlts Lajos
: »T bém IMIM méu WHillll iliíjfc.. m».
A pécsi uszítók
A magyar közvélemény mélységes megdöbbenéssel figyelte a pécsi eseményeket. Minden eml>eri részvét a Thomen akna mélyén sztrájkoló munkások felé szállt, ott állt a mecsekalji sortűz áldozatainak koporsója mellett, de a részvétet, a bányászcsaládok szomorú sorsát kkéró együttérzést felülmúlja az a szigorú é« határozott álláspont, a mely elitéli magát a sztrájkot, el-itel\' azt az erőszakos fellépést, a mellyel a bányászok bérköveteléseik teljesítését ki akarták erőszakolni-
A magyar társadalom tökéletesen tisztán látja a helyzetet. Tudja, hogy a bányászok meglehetősen gyenge kereseti viszonyok közt élnek és tudja, hogy különösen a DGT pécsvidéki bányáiban a bérviszonyok az országos átlag alatt vannak. A magyar bányavidékeken másfélévtlzed óta teljes nyugalom és viszonylagos egyetértés uralkodott a munkaadók és munkavállalok között, kivételt egyedül a DG1 bányavállalata képezett, amely a nruit években már hasonló bányász éhségsztrájkot robbantott ki. Akkor a közvélemény a bányászok mellett állotlt s a közvélemény egy. séges állásfoglalása is segítette a hatóságokat abban, hogy a válla-latot méltányos bérrendezésre szo rltsa
Md egészen más a helyzet. A bérrendezés szükségességét ma is elismeri a közvélemény, de elismerik a hatóságok is. A vállalat vezetősége és a munkásság (képviselői l>ékés tárgyalásokat kezdtek s i* tárgyalások, ha momentán eredménnyel nem is jártak, mindenesetre olyan mederben folytak az ÜJetékes hatóságok megértő támogatásával, hojjy remény volt egy-lészi az általános munkabeszüntetés elkerülésére, másrészt arra, hogy a pécsvidéki bányászok szociális helyzete némlképi>en javitlassék. El kell Ismerni, ebben a pár nap előtt megindult bérmozgalomtan nemcsak a keresztényszocialista szakszervezetek, de a szociáldemokrata szakszervezetek vezetői is korrekt álláspontot foglaltak el.
Egészen váratlanul és érthetetlenül következett l>e aztán a Thomen akna kétszázhetven bányászának kétségbeesett és felelőtlen elhatározása, amellyel megkezdték az éhségsztrájkot és amellyel előidézték a balálos sortüzet-
A Thomen akna éhségsztrájkba kezdett bányászainak elkeseredéséi bizonyos mértékig ha meg is lehet éiteni,\' de menteni nem szalad az erfszaknak azt a terrorlsztlkus mértékét, amellyel szembehelyez-kedtek nemcsak munkavállalói kötelességükkel, de bányászf.\'gyel-mükkei is. Akkor, amikor a halóságok részéről csak megértést ós jóakaratot tapasztalhattak, akkor, amikor vezetőik is minden tekintetben csillapítani igyekeztek őket s
Érvényesülnek-e nyilas befolyások a városházán a kiskanizsai inség-munkások javára ?
Az ínség-bizottság ülésén kiderült, hogy a városházi alkalmazottak bünperében elitélt vádlott tulajdon-képpen nem is károsította meg a várost
Szomorú kötelességévé vált az utolsó évtizedben a városoknak hogy a közület szervezettségével kell gondoskodniuk a társasomnak azokról a szerencsétlenéiről, a kiknek darab kenyér sem jut, mert vagy munkaképtelenek, va^y nem tud nekik a társadalom falat kenyérre elegendő munkát adni. A városi Inségakció a képviselőtestület állandó ellenőrzése a\'utt mük<V dik Nagykanizsán is s hogy ez uz ellenőrzés még szélesebb körű, a segélyezés még többfelé tekintő legyen, klegészi lelték ezt a bizottságot\' a társadalomnak olyan tagjaival is, Bkik bár nem tagjai a városi képvi* solőtestülelnek, de hivatásuknál fogva tapasztalataik és agilitásuk hasznos lehet az inségakció lebonyolításában- Ez a kiegészítés megtörtént, a polgármester meghívta a bizottságba az apácák, a missziós-
nővérek, az egyházak pa|»á^a, az iskolák, a jótékonysággal foglal-i kőző egyesületek, a sajtó, stb. vezetőit. Az igy kibővült bizottság minapi megalakulása Filó Ferenc igazga\'ó elnöklésével történt, je\'en volt azon dr. Krátky István polgármester is. A népjóléti és a szociálpolitikai ügyosztályok feladatait, munka-rendszerét dr. PöttyönJ6J zsef városi aljegyző, az inségakció vezetője Ismertette. Megnyugvással hallottuk referádájából, hogy az elv vál.\'ozat\'an : - segélyt muukaképes emberek csak munka ellenében kapnak, ez n munka azonban lehe-\' löleg olyan természetű (földmunka. Etb.), anü nem okoz munka-elvó. nást a kisiparral szemben- A i>ol-gármester külön is hangsúlyozta ennek a kettős elvnek szigorú betartását.
Hogyan került 52 klíkanlzsal Ingatlan-tulajdonos az inségakclóba?
Egy idő óta Nagykanizsán szélté-l>en terjesztenek olyan híreket, hogy a városi inségakció terén Kiskani-zsárói kiinduló nyilas-befolyások ér. vényesülnek. Valószínűleg erre célzott Filó igazgató amikor a bizottság ülésén a következő kérdést tette fel:
- Mi az oka annak, hogy a városi inségakciólan kiskanizsai ínségesek majdnem olyan számban vannak
foglalkoztatva, mint nagykanizsaiak ?
Dr Pottyondy József válaszában elismerte, hogy a számarány az idén csakugyan eltolódott Klskanlaa javára, de hangsuly»>zia hogy az el-tolódár nem lényeges, az ellenőrzés olyan erős, hogy a különbség nem jelenthet egyebet, mint hogy az Ínségesek száma tolódott el ebben a mértékben. A január 28-iki helyzet
különben ez volt: - Nagykanizsán 801, Klskanizsán 246 munkaképes Ínséges-család volt, munkaképtelen walád volt ugyanekkor Nagykanizsán 224, Klskanizsán 32. Igaz, hogy Klskanizsán töl>b háztulajdonos is szerepel az Inségakció i\'llá-tottjai között, de azok a »házak« 600 pengős viskók, vagy ba van egyholdas, félholdas rétjük, szán-, tójuk, akkor van hozzá 8-10 gyerekük és egy csomó adósságuk-llye.i 52 van Klskanizsán és 6 Nagykanizsán. Rászorultságukat a legszigorúbban ellenőrizték.
A polgármester megjegyezte Itt, hogy az Ínségesek ellenőrzése ráutaltság szempont jál>ól legerőebb maguk az Ínségesek között, akik rögtön maguk jeléntik fel, haolyan kerül soraikba, aki nincs rászorulva a/ Ínséges ellátásra-Filó Ferenc második kérdése: - M. az oka annak, hogy az Inségakoló maximális napszámbérét túlsúlyban klskanl-
zsalak kapják? Dr- Pottyondy itt megmagyarázta, hogy az inségmunkáknál 6 napszám-kategória van- Szakmunkások (cipész, szal>ó stb.) 1.60 pengőt kap>-nak, 16 éven aluli munkások (minthogy segélyért elv szerint a családfőnek kell dolgoznia, gyerirrkek csak indokolt esetlen, külön engedéllyel dolgozhatnak az akcióban) 80 fillért, a többiek 1 pengő nap-
akkor, amikor a pécsi bányavidék egész területén általában m gfele-lőcn nyugodtnak és mérsékeltnek mondható volt a bányászság hangulata nyilván csak külső be-halás. lelket\'en földalatti izgatók sigalmazására gondolhatott ez a kétszázhetven szerencséiion maeyar a meggondolatlan tömegöngyllkos-sági kísérletre- Az eldobott kő aztán messze repült s a felelőtlen és kegyetlen izgatók odáig vitték a sztrájkolók elkeseredését hogy a szivattyuszolgálat beszüntetésével nemhogy elősegítették volna a magul: és bányásztársaik sorsárak javítását,\'de egyenesen Társaik érdekei ellen törtek, amikor utat nyitottak annak a lehetőségnek, hogv a vagyont jelentő szjvaltyulerende-zés használhatatlanná váljék, hogy
az aknák megteljenek vizz-íl s egy esetleg-s bányarobbanás következményeiként hosszú időre tegyék lehetetlenné az aknákban a munkát.
A magyar közvélemény teljes mértéklxm egyetért Bornemisza Gó* za elhatározásával, fen-itartás nél-küJ magáévá teszi azt a menetrendet, amelyet megjelölt a klbontako--zás útjaként. Az erőszaknak, a szenvedélyek menthetetlen elfaju\'áJ sának nem s/abad diadalmaskodnia-A sztrájkólókkal csak akkor lett hajlandó a hatóság szóbaállni, a mikor letértek az erőszak útjáról, s sajáv érdekükben is beszüntették a sztrájkot. Az ekként teremtett l>é\' kis légkörben kezdődött meg a vállalat és a bányászok közt a bérek megállapl ására vonatkozó tárgyalás. Ha ez nem vezetne kellő
eredményre, a következő lépés a l>érmegállapiló bizottság összehívása lenne s bizonyos, hogy n kormány népies nemzeti polilikájaeté-ren Is meg fogja lalálni a méltAnyoa megegyezés útját-
A bányászok és a vállalat közt meg kell teremteni a l>ékét, le kell tsillapj\'ani a sajnálatos események során felforrósodott hangulatot, de a hatóság, az állam legteljesebb erejévef.le keli csapni az uszítókra is Lehe\'etlonné kell tenni, hogy a moszkvai. vöröskéz földalatti munkája a föld felett és a bányák mélyében a pécsi e^eményy\'khez hasonló. céltalan és káros kilengése, ket robbantson ki, vagy az - mint az ujabb jelentések mondják - továbbra is folytathassa munkáját-
9
ZALAI KÖZLÖNY
1937. m*fda« 2.
számot kapna! Utóbbiak közül aki szorgalmasabb, 120, aki nagyon szorgalmas, 1.40 pengőt kap. Hogy • ki milyen eredménnyel és szorgalommai dolgozik, azt a szakhivatal állapitja meg. Minthogy az inség-munkák zöme erdei és földmunka, a kiskanizxaiak lermészets erű! g jobban értenek ehhez és többet produkálnak. / Manduklts Celesztin misvsziós főnöknő hagsulyoziá, hojy hivatásánál fogva az inségmunkások mindkét kategóriáját tapasztalatból ismeri és állítja, hogy a kiskunizsaiuk öíszehasonlithatatlanul jobb munkások
Dr. Pottyondy József lie jelen tette, hogy ő annak Idején nem is pártolta az inségmunkások ilyetén osztályozását és el volt készülve rengeteg panaszra, mégis azonban századrésze fordul csak elő a panaszoknak ahhoz képeS|, amennyit
várni lehetett volna.
A polgármester leszögezte, hogy a munkabérek megállapítása a legszigorúbb pártatlansággal történik. Filó Ferenc harmadik kérdése :
— Kik i munkafelügyelők? Dr. Pottyondy be jelen tette, ho^y a felügyelőket az ö javaslata u!ap. ján a polgármester bízza meg. ösz-szesen 12—12 felügyelő van. Egyet most dobtak ki, mert az útépítésnél dolgozva, az inségmunká okkal egy korcsmában ivott és összeverekedtek. E> az ember 8 évig jó és megbízható volt. /
Dr- Krátky István polgármester: Sokkaj nehezebb dolog ez, mint kimondani hogy nincs ellenőrzés. Mindenki mögé nem lehet egy ellenőrt állítani- Előfordul az is, hogy maga az ellenőr él vissza a bizalommal Idegölő munka ez, de teljes lelkiismerettel csináljuk.
Érdekes bejelentés a perben szerepelt ácsmunkák ügyében
protektor is volt, aki ott állt a*
Vécsey Barna műszaki tanácsos a fcive\'etl kérdéssel kapcsolatban bejelentette, hogy a mirapi perlőn szereplő ács javitó munka akkordban volt kiadva a vádlottnak. 13 talicskát, egy csomó ásót. kapát kellett kijavítania. Hat hetet kapott a munkára és érte a hat hétnek megfelelő 77 pengőt. Az illető azonl an még éjjei Is dolgozóit, Így eívégezle a munkát 4 hét alatt s az igy felszabadult 2 hete alatt dolgozott mást, amivei vádolták. A várost tehát semmi kár nem érte
Altalánoíf megWetést keltett ez n bejelentés. KöztK$£lások hangzottak el:
-- Ezt a Mróság előtt meg kellett volna mondani!
Dr. Krátky István polgármester : Ha nincs kár, akkor miért büntették meg ?
Dr Pottyondy : Mindezt csak most tudták meg és a fellebbezésnél használják fel- ,
Filó Ferenc elnök végül is megköszönte a bizottság nevében a polgármester és Pottyondy aljegyző felelősségteljes, nehéz és körültekintéssel végzett munkáját az inség-akció terén, majd kérte, hogy a bizottság tagjai esinján bánjanak
a protezsálással, legfeljebb, ha egy szegényt be akarnak Juttatni az akcióba, jelentsék be annak adatait az ügyosztályon, de a rászorultság tényét és annak fokát az ügyosztálynak kell megállapítania és annak határozatában meg kell nyigodnl.
Dr Pottyondy bejelentette, hogy 10 év óta, bár sok a protektorr.il jelentkező szegény, egyetlen egy-«tr sem tért el senki kedvéért a megszabott mértéktől, pedig olyan
Ha az arcszíne lakó, szOrkés-sárga és tekintete bágyadt ha hangulata nyomott és nehéz álmok gyötrik, ha a bél túlságos rothadási folyamatai, gyomor-\'ájás és epepangás kínozzák, olyankor tanácsos néhány napon At \'W1 fe\'kelísVor eav-eRy pohír t< r-rnémte* .Ferenc Józsel\' keserü-viiel innia. Az orvosok ajánlják.
Iróssz\'ala mellett, amig pártfogolt-jának ügyét elintézi.
E megnyugtató válasz után az im.ég-bizo(tság ülése az elnök zárószavaival végetért.
A hétfői vetitettképes Hceálls
hmxflllérei kirindalái Imi • Mecsekre éi Picire
Az Irodalmi és Művészeti Kör március 1-én, hétfőn fél 7 órakor vetitettképes liceális előadást rendez a Városi Színházban. Gyönyörű kirándulás lesz ez az előadás a Mecseki* és "Pécs történelmi nevezetességei közé A szebbnél szebb képekhez Szielx\'rth Tmre kormánytanácsos, az orszá;?os nevü előadó tart előadást. Belépődíj nincs, csak 20 fillér (páholy 40 fillér) hozzájárulás a rendezés költségeihez- (:)
— Tekintie meg a Kopstein ^u\'tor-áíuház állandó butorkiállitását ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
„Iparostársának életére tör, aki irreális árajánlatot nynjt be..
Iparosproblemák a nagykanizsai Ipartestület
évi közgyűlésén
Yasámp délután tartotta rendes évi közjyülését a nagykanizsai Ipartestület Samu Laj<xs elnöklete alatt- Részt vett azon dr. Krátky István polgármester, dr. He_<yi Lajos főjegyző, iparblztos és dr. Hajdu Gyula vármegyei tb. Usztifő-ügyész is.
Az elnöki megnyitó visszapillantást vetett az elmúlt esztendő eseményeire az iparosság szemüvegén át. Az illetékes tényezők kezdték felismerni az iparosság jelentőségét és értékét, mondta korszerű intézkedésekéi tettek felsegitésükre. Sajnos, a korábbi mulasztások miatt a magyar
kisipar valóban prédának van
kitéve, sokszor kevesebb a
keresete, mint a napszámosé.
Az ipari váíság enyhítéséről löszéi a statisztika, de mi, iparosok, látjuk, hogy a gazdasági helyzet az Iparosságra nézve egyen s n ka. tasztrófálisra fordult. Hogy több nyersanyagot használtak fel, az nem bizonyít a gazdasági javulás mellett. A közületekre háramlik a feladat. hogy az iparosságot foglalkoztassák BeszélT arról, hogy a közmunkák kiadása körül nem érvé* nyesül az a szabály, hogy a szak-emlxjrek által benyújtott reális ár» ajánlatok kapják a munkát. Kivétel a kanizsai törvényszéki palota építkezése- Köszönetét fejezi kiaközgyűlés nevében a város vezetőségének és a Zalai Közlöny szerkesztőségének, amely mint . mindenkor, most is az uj középitkezéseknél a nagykanizsai iparosság érdekéi*1/* emelte fel szavát- Követelte, hogy az árrombolás ellen\\ intézkedés."ket sürgősen foganatosi\'sák, a minimális munkaiért az eéész vonalon vezessék be, a vasárnapi rntjnka$zu-netei ne csak a városokban, tóm\'m a vidéken is tartsák be. Iparóstársá-nak életére tör az, hangoztatta Samu elnök a közgyűlés ál\'a\'ános tetszése közben, aki irreális ajánlatával kiveszi a kenyeret iparostársa szájából- Majd utalt a kisiparosság
Legújabb tnunszí dlwat!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyemkülönlegességek dns választékban.
Kész nöl- és leány-kabátök divatos fazónokban.--
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
l\\Wi Divatáruhoz.
gazdasági szerepére a nemzet életében-
390 millió pengő egyenes adóból a kisiparos 60 milliót fizet, ezzel szemben a magyar gyáripar 13 milliót.
A stalisztika szerint az egyes iparosra 109 pengő adó jut, a mezőgazdára csak 50 pengő Vagyis jövedelméhez kép.-st a legnagyobb arányban adózik a kisiparos. Majd Isrpertelie az Ipartestületi Szék hatáskörének kiterjesztését. A Széknek joga van az iparjogositványl 5 évre megvonni olyan es.\'tben, ahol már háromszor pénzbírsággal sújtottak valakit. Aki a jövőben iparos akai*" lenni, annak mestervizsgát kell letennie. Törvény törölte az ominózus Ip. 4. és 47. szakaszát. Bejelentette, hogy a folyó évi országos iparoskongressz ist most már minden kétséget kizárólag Nagykanizsán fogják\' megtar\'ani és ezzel egyidejűleg a vendéglősök éfi a kőművesek országos kongresszusát.
Samu elnök beszédét a közgyűlés nagy tetszéssel fogadta.
Bazsó József vezetőjegyző terjesztette be ezután az elöljáróság jelentését ar. elmúlt esztendőről, a meiy megállapítja, hogy a javulás hulláma még nem jutott el az iparosságig. Beszelt a bőrérak emelkedéséről amit a kisipar nem tud áthárítani- Statisztikai adatokkal bizonyltja, hogy milyen áldoza\'ot hoz n magyar kisiparosság a gazdasági életben.
A kormány mindent megvalósított, ami a jelen körülmények között lehetséges volt.
A muli esztendő az ipari alkotások esztendeje volt, hangsúlyozta n jelentés. Soha még annyit a magyar Iparosság védelmére nem^ tettek, rr.int a Gömbös-kormány. Köszönetet mond azoknak, akik lehetővé . telték a közmunkák építését. Elismeréssel szól az Ipartestületi Dalárdáról. anrak sikereiről, a folyton fejlődő" önsegélyző Szövetkezetről, o női szal)ó-szakosztály munkásságáról, majd kegyeletes szavakkal parentál la el a magyar kisipar nagy barátjál,-\'Gömbös Gyula néhai miniszterelnököt, úgyszintén a nagykanizsaiak jóindulatú pártfogóját, dr. Lippay István igazgatót. A testületnek jelenleg 1023 tagja van, 470 segédet 6s 449 tanoncot tart nyilván, 238 tanoncszerződést kötött, 135 tanonc felszabadult, 110 kérvényező kapott i]>arjogositványt és 60 szüneteltette iparát. A testület ügyforgalma erőo élénkséget mutat az előző évek ügyforgalmához vi-szonyitva- Bazsó József jelentéséére Samu elnök javaslatára a köz-g>üléi> köszönetet szavazott.
A pénztári és mérleg elölerjesz-tések után a közgyűlés kimondotta, hogy
eladja a Deák-tér 14. ez. házát és a vételárat teljes egészében tartozásának törlesztésére fordltja.
Alapszabálymódosüás után megválasztották az elöljáróság húsz uj tagját és a számvizsgálólrtzottság négy uj tagját. Úgyszintén az Ipartestületi\' Szék ellenőrző tagjait. A közgyűlés 5 órakor ért véget-
1937. márclut 2.
ZALAI KÖZLÖNY
S
Az Izr. Nőegylet pnrim-estje
A kanizsai lélí társasélel mulatság-szezonjára disics pontot lett az Izraeli-la Jótékony Níicgylet hagyományos puriin-bálja, amely szombaton est zaj-\'ott le a Kaszinó termeiben. Számban is, minémüségben is rekord-közönség volt, ilyen érdeklődést ezidén nem látlak még az öreg Kaszinó megifjodott falai. Többen ott vollak a város keresztény intelligenciájának vezetői is, élükön dr. Krátky István polgármesterrel és feleségével és Krasznay Pál rendőrtanácsossal, u kapitányság vezetőjével. A jegyek az utolsó darabig elfogytuk ugy hogy az esti pénztártól sokan voltak kénytelenek hely Jiiányá-ban visszafordulni.
A titokban tartott műsor v\'Mób.\'ji meglepetés volt, mty a benfentesék számára is, mert a rendezőség még a nőegyleti elnökség számára is csak sok derűs közelharc után engedett némi betekintést n készülő program boszorkánykonyhájába. A felcsigázott érdeklődést sikerült a legteljesebb nferték-ben kielégíteni. Vidám revü a stúdióban vo\'t a várVavárt titok. Már amint a függöny szétment; maga a színpadi dekoráció mosolyra derítette a közönséget. A rádió stúdiójának karikatúrája volt a szin, a távolbalátó fel\\ felvillanó szemeivel, a vidáman közbe, pislogó hangigazitó táblával, mikrofonnal és mindé.:nel, ami „az illúziót teljessé telte, c.rünhut I.ászló, mint a műsor rendezője, ötletet, anyagot és fáradságot nem kiméivé, kilón"»en tetto le a vizsgát a rendezés munkájától. A nagyszerűen sikerült műsor ötletének és megírásának érdeme egy j)om-pás konzorciumé, amelynek Bader János, dr. Mező Ignác és Pollák Sándor voltak a tagjai. A három szerző munkáját szétszedni nem tudjuk, munkájuk eredményét cgak egybetartozó egészben láttuk s~"igy csak egyben oszthatjuk ki számukra az elismerést Is, amit a közönségtől megkaplak már kétórás szakadatlan kacagásban. (Kn-nek hevében még azt is elfelejtette a jókedvébe feledkezett nézőtér, hogy a szerzők megérdemelték volna hogy leg. alább egyszer a lámpák aé hívják őket.) Sziporkázó ötletek, sok szellemesség, pontosan taiáló paródia, változatosság, jól csattanó tréfák, itt.olt tt csintalanságig fokozódó humor jellemezte a stúdióban pergő műsort. A szereplők összeválogatása is kitűnő volt, a maga helyén egyik jobb volt, mint a másik. Bader János a sjudió igazgatójának figuráját remekbe játszotta, szinés/nek is becsületére *últ volna. Jóizü volt Kaiser Simon az öreg szolga szerepében, még nyíltszíni tapsot is kapott. A stúdió műsora szavalattal kezdődött, a művésznő Kaufmann Klári volt, megjelenése és nagyszerű stUusérzékre vafló előadása egyaránt érdemessé tették a kirobbanó sikerre amely neki jutott. Bájos Jelenség vo\'t a színpadon is Rédei Lidia, aki a szpíker szerepéién, főként a beolvasott üzenetekkel aratott bő babérokat. Nogyvárosi produkció volt Jlof-mann Edit árnyék-tánoa, nem csak szerviroz\'isában, hanem koreográfiai szépségében, kompozlciójálwn és ritmikai vonalvezetésében is. Egyik fény-pontja volt az estének a bakónaki dalárda bevonulása és stúdió-próbája. Hirscbler István karnagy maszkban és mozgásban brUliáns figurát adott. A kuplézásnak már nem műkedvelője, hanem művésze 0\'lop Géza, énemben fővárosi nivót Jelentett ezúttal is. ^ zongoránál dr. jlalász Pál ült, aki jnint szerző is a siker kőiéppontjában állt, mert az előadott kupléknak noi* csak szellemes szövege, hanem kitűnő muzsikája is az ő termése volt. Alaposan próbára tette a nevetöizmokat Steincr Oszkár felolvasása a szalmáról. A szellemes pcrsziflázs á pompásan vidám előadásban állandó kacagás köz-ben pergett le. Nagyszerű volt Hot. mann Edit és Bader Jancsi rongybaba-tánca, a műsor egyik legfrappánsabb, leghatásosabb száma.
Műsor után Torma Tóni cigányzenekara rázendített a megnyitó-csárdáira,
majd átvette a szót a pasqualcttl-jtoz* és a tánctcremb\' n kitartott i^ggelig « legvidámabb hangulat. Közben ki-foszlották a büffét is, amely méltán volt büszkesége a nőegylet! r\'nücző-végnek.
Weisz Ernöné, az Izr. Nőegylet ügy-buzgó elnöknője megelégedéssel köny-
velheti el ozt a mulatságot a nőegylctl rendezések erkölcsi és Anyagi siker-számláján. "Kertész Lajosné vigalmi-einöft és dr. Bapoch Aladárné, a Nő-egyiet titkára olyan munkát fs azt olyan körültekintő gonddal és figyc-lemmel végezték, ami megérdemli a legteljesebb elismerést.
TRUNKHAHN
AGYÁRBÓL VÁSÁROLJON !
szövetboltunk: vi.terél-krt.8. iv.prohaszka otto kar-utca
OYÁRTELEP: BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
Lillán még megálla|K)diak abban, ,hogy az útiköltséget \'l\'olnay fizeti, Sötét Balázs hétfőn már vonatra is ült s ment Pécsre és ezzel kezdetét vette a párbajok történelmének egyik legérdekesebb párbaja, amely leiért egy súlyos feltételű i>iszlolypárbaj(jaJ, mert hiszen Sötét Balázs kemény 1000 lengőt lőhetett |ef de viszont ellcnfelq pisztolycsöve elé állította exiszlenciá-ját. Mint halljuk, Sötét Balázs nem is volt ment a Irémázástól. Amikor Pécs felé járt már a vonata, akkor ébredt rá, Imgy milyen nagy tétet kockáztat, hiszen megtörténhetett, hogy a levele. zőla|>ol, melyet ö személyesen adott listára, eldobták s már híre-hamva sem lesz. Bp ezért hirtelen elhatározással ez/el a kérdéssel fordult a yelo egy kupél>an ugyancsak Pécsre utazó egyik budapesti napilap szervező tisztviselőihez:
— Mondják, umim, este hoí lesznek találhatók?
— A Boyalban. Miért?
\' — Mert a\'zt hiszem, felkeresem önöket és ha lesznek szívesek, felvilágosítanak, hogy hogyan lehetne nekem is lai Közlöny a húsvétkor kiosztásra ke-az önök szervező munkájába bekapcsolódni. Azt hiszem, liogy ö jövő héten már együtt dolgozunk.
Hanem azért nem minden falra feslett öi-dög elevenedik meg. Sötét Balázs fekete rémei is tovatűntek, mert a Pécsi Szinliáz igazgatójának amerikai Íróasztalán izgalmas kutatás után cfif. csomó levél közölt megtalálta a Soj>-roniól 1000 pengővel és egy exászten-ciávaf hajszolt levelezőlapot. Boldogan Utazott haza s kedden még az előadás a\'att jelentkezett Tolnay igazgatónál a páholyban s átadfa a lapot. i ■
— Előadás után legyen szerencsém az irodában — válaszolta Tolnay. i
— Kérem, igazgató ur| — jjiondotta Sötél előadás után Tolnaynak — a pdr\'-bajt a lovagiasság szabályai szerint megvívtuk. Kötelességemnek lartoin kl. jelenteni, hogy nem a pénzért, hanem igazam leljes tudatában vállaltam. A pénzzel rendelkezzék igazgató ur belátása szerint, csak arra kérem, hogy. édesanyámnak juttasson belőle. És most a lovagias ellenfelekhez méílóan nyujtsunk kezet.
Tolnay mclcgm szorított kezet Sötéttel.
— Igaza van — mondotta. — A
párbajt megvívtuk íovagiasan és ön győzött. Az 1000 pengő az öné. Hogy l>aruncsolja? l-^y összegben, vagy havi részletekben?
Rs megállapodtak a satisfactio-adás módozatban is.
így végződölt toalnay Andor( " mindig szigorú, de mindig ur szinigai^jaWf
Ezer pengős párbaj a Fodor Oszkár asztalán felejtett levelező-lap miatt
Színigazgató és drámai hős Izgalmas mérkőzése
Tolnay Andor soproni színigazgató és Sötét Balázs drámai hős nem mindennapi fogadást kötöttcK. A fogadás olyan súlyos feltételű volt, amely már az élelre-halálra szóló párbajok feltételeivel vetekedett. Az érdekes és izgalmas eset részK\'tei a következők:
Tímár Ila vendégszereplésével kapcsolatban műsorra tűzte az Igazgató- ! ság a sok sikert aratolt operelte^ a | Bécsi tavaszt is. Természetesen ilyen- i kor újra álpróbálják a vendégszerep. | lövel a /mü-orra tűzött daral>ot s ehhez a szóvegkönyre szükség van. Most is megtette az intézkedést a próba előkészítésére. Tolnay Andor színigazgató, ] amikor Sötét Balázs közölte vele, hogy a Bécsi tavasz szövegkönyve n\'ncsen • me<, illetve a pécsi Színháznál van | kölisfnbcn, Tolnay direktor nyomban jnegkérle Sötét Balázsiv legyen szives, j írjon érte. Azóta napok multak el, a { színházi események feledésbe vitték az i egész ügvei, mign-\'m szombaton es/ébe . jutott TÖlnavnik s megkérdezto Sötét ! Balázsi, irt-e Pécsre, meft semmi vá- ! laszt sem ka|>ott.
— Igenis, irtant — válaszolta Sötét, I — Hiszen igazgató ur irta alá,
— P,n nem emlékszem ,ní. Ha írt I volna, biztos, hogy válaszoltak volna, vagy a könyv már itt lenne.
— Pedig én határozottan emlékszem rá hogy a levelezőlapot megírtam.
A kérdés körű\' támadt vita gordiusi csomóját Sötét Balázs \'igy vágta ketté:
— Kérem, igazgató ur! Tessék fel-hívni a Pécsi Színházat telefonon s megkérdezni, hogy megkapin-e a lapot, vagy sem. Ha azt mondják, hogy nem kapták n.eg, akkor én fizetem telefondíjai, lui azt mondják, hogy megkapták, akkor igazgató ur fizeti.
Tolnay Andor nyomban fel is hivla a Pécsi Színházai, amely gyors házi nyomozás után azt válaszolta, hogy a kérdéses levelezőlapot nem kapta meg.
— Nos, mit szól ehhez? fordult Tolnay Sötéthez.
— Kérem, igazgató ur, én ennek ellenére is határozottan állítom, hogy a lap meg le t írva és postára Jeti adva,
A mindig -nájdig és pedáns Tolnay erre ezt mondta Sötétnek, miután kél tanul kéretett b-1:
— Kérem, ha ön produkálni tudja ezt a levelezőla|>ot; fizetek önn -k 1000
pengőt, ha azonban nem tudja produkálni, remélem, levonja a konzekvenciákat és azonnali hatállyal felbontja a szerződését.
Sötét Balázs rövid gondolkodás után adta meg válaszát a kihívásra:
— Vállalom.
Tavassi
férfi- és női-
sszöveiele
legújabb k imin tizisban. Olcsó iraki — Kiváló minőségek/
ScQütx.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 2.
és Sötét Balázs örámai hős gctlemnn-IpKi párkaja.
A csattanó: egy helyreigazítás
A fcniickot riportba foglalva megírta az egyik soproni újság. És mást nap jölt az ügy csattanója. A hielezői megrohanták Sötét Balázst. Egyszerre Ik- akarták rajta hajlani több cszhndő minden adósságát. Tolnay igazgatóra meg ferde szemmel néztek a hitelező^ mert ugy érezték, hogy nekik több jogcimük lejt volna a \'direktor elfogadott 1000 pengőjére. Mit volt mit tenni? Másnap Sötét Balázs nyilatkozott az újságban, hogy a fogadás csakugyan megtörtént s azt ő a -megírt módon niex is nyerte, csakhogy a fogadás nem To\'myval, hanem Fodorral kötötte, az l()00 \'pengőt is megkapta, de — színházi pénzben.
EMLÉKEZTETŐ
M Arain* 1.
Az Irodalmi Kör vfitltettkópo* elő
Adása "t7-kor a ezinháíban (Szlebertb Imrei.
■áiciua 7
Böjti kultur-délután a fehérteremben ö kor (Szabó Qyőzflné)
Márclu* 3.
Re!. Nőegylet teuontju divatbemutatóval a Korongban.
Mi ciui 4.
A Szerdal Támtuág vita déjlltánja G-kor a zeneiskolában. i Borsa B6la)
Márclu 7.
Lioeális előadás ■ városházán 6 kor Szudoy Géza.
Márriua 10.
A Szerdai Társaság vlta-dölutAoja ü-kor zeneiskolában (dr. Dómján).
Márciui 14.
I.iceális előadás a városházán 8 koi dr. Halász Pál.
Hárciua 21.
Liceális előadás a vúrosliázán 6-kor f-\'íachel Lajos.
Április 12.
Az Irodalmi Kör vo itettképea előadása 6-kor a sziubázban. (Lendl Adolf).
Prognoxis: Élénk szól, főképp nyugaton eső, a hegyeken havaseső, a hőmérséklet osökken.
A MeteoroloL-ial Intézet nagykanizsai metrflgyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap neto fl-kor: 10+ 6, ma reggel: +6 4, délben : f9 6.
Csapadék: 4-2.
Naptári Március 2 kedd. Rom. kat fiimpllc. Protestáns Lujza. Izael. Adar hó 19.
Gyógyszertári éjJeU szolgálat e hö l^lg a „Mária" gyógyszertár és a klskanlzsai *yógy«zertAr.
— Megérkestak a tavaszi nrtlruha, kabát és kosztüm újdonságok Sohütz-ókhox
Balszerencsével vesztett a Zrínyi
PVSK—Zrínyi 2:0 (0:0)
A labdarúgás szerencsejáték. Kü-lör.ö eii áli e/a Zrínyi vasárnapi jó-tc-ku ulón. A játékidő legnagyobb részél>cn fölényben volt, gólhelyz to is több akadt, mint ellenfelén\'k, — bar 80 percig csak 10 emberrel játszolt mégis a pécsi csapat nyerte a mérkőzést a Foituna segítségévei. Az ideális játékidő szokatlanul szépszámú nézőt csali ki n Zrínyi sportpólyára. Az utolsó p<:r-cekig ugy látszott, hogy a helyi c a-pat legalább n mérkőzés ejíyik jxmt ját megszerezheti, de semmi sem sikerüli a legna^obb igyekezet dacára. Már az első peroekb\'n a szél segit-ségével fölénylei já\'szik a Zrínyi,két sarokrúgás! harcol ki A második sarokngás után a 10 perc-* lK-n Poór ügyetlenül nyúl egy labda
I után, szándékos ulánrugásnak né2? ki miért a "bíró tulszigoruan kiállítja A 10 főre olvadt Zrinyl »csaka?értls« tovább támad- Néha percekig kapujához\' szerzi pfiesi ellenfelét,\'de gól nem esik. A második félidőben szél ellen is fölényben vau a Zrínyi, mégis rajtaütésszerű lefutásokból Bérces révén hálói : jut\'atott két góllal a PVSK szerzi meg a győzelmet.
A l<- ni\':ai csapat minden Ingja dicséretel érdenvl a kiállított Poóron kívül. Kárpát Pőcze és Bo-da pedig kiemelkedtek. A pécsi csapat kapusa, Szebeni kiváló, de n szeren\'vo s\' hagyta el. Kivülo Sánta és Bérccs érdemelnek dicsé, retet. Nc\'jv.eth szombnth lyi játék-vtzető m.\'-\' nincs formában.
Az NTE döntetlenül játszott Kaposvárott
NTE—KRAC 2:2 (1:0)
Ériékes pontot szerzett az NTE Kaposvárott a KRAC-lól Mindvó gin a mérkőzés győztesének látszott, a KRAC csak a 86. percben egyen-
lített- A gólokat Farkas és Jelinek, iilclve Szal>ó és Lőwy lőtték-
mérkőzést Szvara bíró nagyon gyengén ve/eite.
Birmely pillanatban rendelkezésére áll
PALCSICS
Zalamegye legnagyobb
röüilet: Fö-ut 7. Üieml telelőn : 6 - 33.
Száraz vegyi llszlltás I FelOltők Impregnálésa I Mlntafestéezet I Viseli ruhák fénytclenllése vegyi uton I Molymenleiiltés I
Kerületi eredmények
SBTC-PEAC 3:1 (1:0). PAC-BIOK 2:0 (3:0) ZsSE-PBTC 2:1 (2:0).
Nemzed liga eredmények
Hungária Ujpesl 3.1 (0:0) Bocsl.al--Phölws 2:0 (0:0). Ferencváros Budai 6:1 (6:1). NemJcti Elektromos 3:1 (0:1). Klspcsl- III. kr. FC 2 :0 (2:0).
! •— s.jit érdek.ben é< flrOmíre «70l-RA16 infghiv&snuk tesz vlfljíol ha a
Kop.t.la Bulo-áruhai ffail mübutoi klál-
Utáaát megtekinti, vételkényazer nélkül.
- (Bílrtgirüjwk t.Ulkoiój.) Hétfőn délután 6-tól H-ig a Pannónia hátáé kid-termében.
Hirdetmény.
Korpavár község elöljárósága a Palin pusztai 924 holdas terület vadászati jogát 1937. április 3-án délelőtt 10 órakor 1937. ag. l-töl 1943. julius 3l-ig terjedő 6 évre a palini jegyzői irodában nyilvános árverésen haszonbérbe adja.
Árverési feltételek a palini jegyzői irodában megtekinthetők. .„
Palin, 1937. február 22.
rill! Mh Sándor i k.
kOiJtgyzö.
hkilli Finn I. k.
birs.
Ballá I Figyelem!
Megérkezett • Wollak-veocléglöbe
BEREY JOLÁN
tangoharmonika művésznő ós énekesnő.
Szenzációs esték.
Kellemes szórakozás Szíves pártfogást kér
Wollűk Jenő vendéglős
Tegnaptól máig
(Hirek ejiy mondatban) Ország:
A Budapesti Ilirlap nyomdájában vasárnap eslc elszakadt a liftkábej és tüzet okozott: a leíjes liftberendezés cfégett.
A vasárnapi gyorsborotválóvcrscny győztese Fehér Ferenc íctl, aki 24 mp. alalt borotvált és ezzel uj magyar rekordot állilolt fefc
éjszakai orvtámadók kőzáporral su-lyosan megsebesítették vitéz. Keresi, tes Jártost, a gyöngyösi dl\' nzék város-házi vezetőjét.
A budafoki városházára betörtek és 1300 pengő készpénzt vittek oí; flz 50.000 |>entfőt tartalmazó páncélszekrény megfúrására a rablóknak már uem vo\'t idejük.
Az olaszországi lovasversenyeken 4 első, 4 jnásodik és 1 harmadik dyat nyert Jen-y István huszárfőhadnagy hazafelé ulaztában Rajka község halárában autójával egy ökrösszekér ke. rülése közben felfordult és az árokba zuhant: sem neki, sem feleségének semmi baja nem történt.
A villamos halálra gázolta Járóka Laci 13 éves cigányprímás, a «KísraJ. kók» vezetőjének édesapját, a 41 éve® Járóka Györgyöt.
Lázár Andor igazságügyminisztet Ceglédre utazott.
A pécsiek kormánybiztost kérnek a szociáldemokrata szakszervezetek élére, A statisztika szerint Magyarországon minden tizedik érettségizett és diplomás állásnélküli.
Világ:
Az angol sajtóban oljan megerősítésre szoruló hírek terjedtek el, hogjl Németország kibékül a szovjettel és felveszi a gazdasági kapcsolatot.
Newyoik két legnagyobb mozijában vasárnap büzbombás merénylet történt: száz ember megsebesült.
Rosita Diar spanyol filmszLnésznőt agyonlőttek, picrl a vörösöknek kémkedett.
GSiiflrdfl nyltvn reggol 0 órától este 0 óráig (héttő, szerda, péntek dél tAn kedden eRéaz nap nőknek).
— Nfii ruhiulynik legújabb klmln-tázáaban SchUtznél.
Szőnyegek
modern mintákban, minden nagyságban és minőségben,
Divatuidonságok gyönyörű választékban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
EAfcAT KCBL\'Oryi

Szombathely képviselője: Halla Aurél* — loolyszalka képviselője: Nagy Emil
Mindkét kerületben a Nemzeti Egység jelöltje győzött
Vasárnap két helyen is folyt az izgalmas választási harc- Kozma Mikló.i belügyminiszter lemondása loiyián a szombathelyi kcrüle\'.b .1 Csekonics Iván gróf keresztény-párti programmal, Hal.a Aurél dr. miniszteri államtitkár pedig hivatalon NEP programmal lépőit fel. Nagy harc volt az ipolyszalkai kc-rületlxin Karafiáih Jenő dr. volt mandátumáért. Itt Nat;y Emil NEP jelölttel szemb n Mátéfíy Géza lépeti fei kisgazdapárti programmal A vasárnapi választáson mindkét helyen a Nemz..\'ti Egység eml>ero került kí győztesen-
Szombathely, március 1 Szombathelyen és a kerületben a vasárnapi választás a legnyugodtabb mederben folyt le. Már n komi-reggeli órákban megindult a/, özönlés a szavazóhelyiségek felé, ami csaknem egé-sz nap tartott. Szom-lvatheiynek és kerületének 19.500 szavazója van, a kerülethez taiv tozó négy község csak a délutáni órákban jutott szavazáshoz. Halla Auréi igen nagy népszerűségnek ör. vend Szombathelyen, még tí szociáldemokraták is őreá adták szavazatukat, igy már a koradélelőtti óráklxm bizonyossá vált a NEP győzelme- A koradélutáni óráklan már közel 5000 szótöl>sóggel ve»:-L\'tt Halla államtitkár. 7 óra után kezdődött meg a szavazatok ösz-s>._ számolása, amely a következő eredményt hozta : Halla Aurél 11180 szavazatot kapott, Csekonics Iván gróf pedig 63!K)-et, igy a Nemi-
zeti Egység jelöltje 5790 szótöbbség-, ge. győzött a szombathelyi kerületben
Ipolyszalka, március 1 A/- ipolyszalkai kerületl>en igen érdekes küzdelem volt. A választás mindvégig rendben és csendb n folyt le, bár a választás rendkívül izgalmas volt. A kerület ugyanis rekordot állilott fel, mert a 8200 szavazó közül 7851 adta le szavazatát, tehát a választók 96 százaléka. Az ellenzék igen sok képviselőt küldött a kerületbe, hogy vezéré-n k, Eckhardt Tibornak titkárát. Mátéffy Gézát, az ismert közírót mandátumhoz juUassa. A kormánypárt nag\' közéioli m;iltia! rendelkező jelöltjével, Nagy Emillelsasm-bon azonban nem bírták n harcot-difi órákban Na-jy Emil már 384 szavazattal vezetett ezt az ellen\'/ék esak szépíteni tudta de lehozni nem- Végereclméiiyl^n Nagy Emil 4019. Mátéffy Géza pedig 3832 szavazatot kapott és igy a kerület képviselője itt is a Nemzeti Egység emlőre lett.
Megszüntették a písztól petlclós
ejárást
Budapest, március l Ivády Béla pásztói mandátuma ellen. mint Ismeretes, poticiót adtak l>e- A Közigazgatási Biróság hítfö-re kitűzött tárgyalásán azonban egyik \'él sem jelent meg. igy a tör-u\'ny értclmélwn a pe\'iclós eljárási megszűntei ték.
A 146 elbocsátott munkás miatt ismét kitört a sztrájk ? pécsvidéki bányákban
Nyolcszázalékos munkabéremelést kaptak a munkások, az elbocsátottakról a főispán gondoskodik — A helyzet nyugtalanító
Pécs, március 1 Vasárnap délután u pécsvidéki bányászok nagygyűlést tartottak és elhatározták az álatlános bányá-sz-, sztrájkol. A szombat délutáni bizakodó hangulatot uzt váltotta át. ilyen komolyra, hogy a Dunagőzhajózási Társaság 146 munkásnak azonnal felmondott.
Szombaton az iparügyi miniszter közbejárására a DGT 8 százalékos munkal>éremelést adott, de a 146 mui.kás elbocsátásához ragaszkodott. Ezek - mondják a DGT vezetői - állandóan szilói voltak a sztrájknak és a nyugalom érdekében szükségesnek tartják, hogy ezeket eltávolítsák a munkások köréből. Ha ezt nem teszik meg, nincse-
nek biztonságban, hogy nem tör-e ki ismét bármelyik pillanatban a sztrájk-
A munkásság szolidaritást vállalt az elbocsátott munkásokkal és elhatározta, hogy mindaddig nem veszi fei a munkát, mig az ellocsá\'olt bányászokat vissza nem veszik- A bányászok - mondották a szociáldemokrata párlszervez-1 vezetői nem egedik, hogy azok I -gyónnék a sztrájk áldozatai, akik a többiek részére a 8 százalékos munkabéreméiért kiharcolták- Az elbocsátott 146 munkás közüi legtöbb a szakszervezet vezetője.
Nem szervezett munkásokkal dolgoztat a DGT
A pécsi bányavidéken a hangulat
UJ NŐI üivatAruhAz nyílt meg
az Erzsébet-téren
mint a budapesti rpdkivtll népszerű ».\' STEINER oég fióküzlete
Nagykanizsán is mindenki megtanulja a
STEINER
nevet, mert a legkiválóbb minőséget,
a leggazdagabb választékban, M,
a közismert olcsó árakon h-zza forgalomba.
Szép tavaszi kabátok már P 18-tól kaphatók.
A pazarabbnál pazarabb divatcikkek
raktára vételkényszer nélkül megtekinthető.
izgatott, de rend és nyugalom van. Hétfőn reggel a DGT ü*emU akarta helyezni a bányákat és a .vzlrájkoló munkások helyett nem szervezett munkásokat veit fel. A Jjzéchenyi aknánál 103 munkás jelentkezett, akik le is szálllak és megkezdték a munkát. A ^szlrájkolók nem akadályozták meg a leszállást. A pécsbányatelepi aknánál már c-s-.rk ll en, a vasasi Thomen aknánál pedig 8-an jelentkeztek. Ezek is le szálltak és az üzembiztonságot látják eí A munkásság egyelőre várakozó álláspontra helyezkedett- A DGT lx» akarja szüntetni az élelmiszertelepcin a hitelt. A főispán a bányász munkásság nagy megnyugtatására megígérte, hogy az ellwcsátolt alkalmazottak megélhetéséről miniíddlg. mig azok másutt ei nem tudnak helyezkedni, gondoskodni főig.
Mit mond az iparügyi miniszter?
Budapest, március l Bornemissza Géza iparügyi miniszter a pécsi eseményekkel kapcsolatban a következőket mondta :
- A ma reggeli jelentések szerint, j bár a sztrájkot kimondták, a mun-
■ kásoknak csak egyrésze nem állt I munkáld. Hlszom, hogy 2 órakor, ! amikor a csendörök megtisziitják • az eddig a sztrájkolók által meg-I szállt utat, több munkás fog mun-| kára jelentkezni. A sztrájk tehát
csak részleges, hiszem, hogy a jó-j zanabb elemek nem csatlakoznak a , szociáldemokraták álláspontjához-Ha ebben a reményemben csalódnék, a kormány a legszigorúbb rend szabályokat lépteti életbe.
— A magam részérői ncni vagyok hajlandó hozzájárulni a felbujtók ár. taiianságához ís hiszem, hogy n bá-
j nvászok n igy része nem vállal s/oü-
■ daritást ezekkel.
Sztrájkba léptek a keresztényszocialista munkások is
Pécs, március 1 A keresztényszocialista munkások délelőtti ülésükön elhatározták, Jiogy j e. atlakoznnk » szt" .ijl.mozgalomhoz és l ük sem állnak munkába.
Éhínség tört kl Valenciában

A madridi menekültek miatt több mint háromszorosára emelkedett a város lakólnak száma — Ujabb nagy harcok kezdődtek Madridban — Angol menekültek a vörös front bomlásáról
Madrid, március 1 Madridban vasárnap ujabb heves harcok kezdődtek. A leghevesebb ősz-szecsapás az egyetemi városrész környékén és a Cas« de! Campon volt. A harcok még mindig folynak.
.Valencia, március 1 Valenciában komoly gondokat okoz a madridi lakosság oduinenekülésc. Madriditól állandóan folynak a menekülések, hisz most már a vörös hatóságok is tervszerűm végzik a spanyol főváros kiürítését. Ennek követ, kéziében a 250.000 lakosú Valencia
lakóinak száma 800 ezerre emelkedett. Az élelmiszerhiány akkora, hogy yaló-ságos éhinség tört ki.
Teljes ötszeroppanás előtt a vörös front
I-ondoon, március 1 Az angol sajtóban a spanyolországi vörös fron.ról hazamenekült katonák nyilatkozatot adnak. Ebből kitűnik, hogy a spanyolországi vörös front 0 teljes összeroppanás előtt áll. A csapatokban a végső felbomlás Jelel mutatkoznak. A sjwnyoi \'vörös vezetők mindig a nemzetközi dandárt küldik a
Kagy liMM Olcsó árak!
Tavaszi divatujdonságok!
Nőikabát- és kosztümszövetek. Férfifelöltő- és ruhaszövetek. Golenszky Ferenc
Szőnyeg- és vászonáruk 1 divatozietében F6-ut 14.
o
ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 2.
lüzvonalba, míg a spanyol milícia tag. jai hátul a biz (OS fedezékekben ülnek.
Az egyik menekült elmondotta, ho^y az ő dandárjában nemrég még <100 ango< \'és skót küzdött, n nemzetiek golyói azonban megtizedelték öl-Ci, a többi pedig átszökött a nemzetiekhez. Általában a vörös vezetők kőztflt « súrlódások fegyre élesebbek lesznek; a nemzetköziek, nem is beszélve a spanyolokról, pedig állandóan szökdösnek át a nemzetiekhez.
— (A Misszió böjli csije)
Vasárnap délután tartotta második böjti estjét a nagykanizsai Misszió. A Missziósház nagyterme mo*t is zmi-foiásig megtelt az érdeklődő közönséggel. A műsor első számaként a Leány, klub énekkara adott elő nagyböjti énekeket nagy siker mellett IUícz Alajos kánlor vezetésével. Ezután Szabó Ilonka szavalt kedves közvetlenséggel és mély átérzéssel egy Mentes Mihály versel. Az est szónoka I.ukács József bit-lunár volt, aki meggyőző erővel muta-toll rá arra hotfy milyen lonlos a ka. toÜkus sajtó és annak pártolása menynyire kötelessége minden katolikusnak. A nagyhatású beszéd után a műsor befejezöszámát isinél az énekkar auia.
— (Az öregkerískedelmisták)
nagykanizsai kolóniájának ünnepe lesz nudapesten. Március G-.-ín iiíű«o-ros, táncos összejövetelt tartanak klubhelyiségükben, A műsoron pauk .\\nnio énekel, Hóna Agi láncol és Weisz József zongorázik.
— (Választás Szerdahelyen)
A magyarszerdahelyi körjegyzőségben megtartott körirnok választáson Ur. Zarubay Lóránt szolgabíró elnöklete ali.it Tóth Józsefei választották meg egyhangúlag a ina^yurszirda/Velyi Írnoki állásra 2<J pályázó közül.
— (Zalába fulladt legény)
személyazonosságát megállapította u csendőrség. A luiHa Venczik Ferenc pékinassal azonos, aki mull év november 14-én tűnt et gazdájálól, Schwurcz egerszegi pékmestertől. A temetési en-engedélyt megadták, miután kétségtelenül megállapították, hogy a fiu öngyilkos lett.
=« Szerdától kezdve lesz műsoron a .Dunaparti randevú" elmü magyur vígjáték. A na^y érdeklődésié való tekintettel a Városi Mozgó pénztára már kedden délelőli 11-12 óra között a közönség rendelkezi sére áll. Az előjegyzett jegyek az előadás napján délig kiváltán- , dók, különben eladatnak.
— (Lugkövet ivott)
Szerelem Julianna fiatal • Kaposvári leányt különböző bűncselekmények miatt öt évi dologlulzra ítélték, \' de miefőtt elszállilották voína a uolog. házba, megengedték n-\'ki, hq^y Ciká-sára mehessen ruháiért. Lzt \'a pilla. : natot felhasználta és felhajtott egy pohár lygkőoldatot. Dologház helyett egyelőre kórházba kellett szálliluni a súlyosan sérült leányt. t
— (A .Lovagias flgy botránya) J
tovább harapöd/ik. Pécs, Debrecen \' és Huda|>cst után most a soproni egyc-emisták és a kaposvári bajtársi törzs tiltakozott a Lovagias ügy előadása ellen. A kaposvári Bulcsu bajtársi kör » botrányt megelőzve, arra kérle a nio-ztlgazgatóságot, liogy ne is tűzze mű- \' Mirra a darabot. Sopronban a ix)va- i gias ügyet levették a műsorról.
— T«tm*| férfiruha éa felöltő azövt-tek legstebb vélwratékbau SchUtzuól.
„Keresd a sort!"
A Zalni Közlöny nagy érdeklődéssel várt Keresd a sor|!» versenye már folyik. Az összefüggő szövegel adó sorokat minden esetben más és más helyen rejtjük el lapunkban. Mai számunkban is megtalálja a <Kcresd a sort» verseny következő sorúi. Ne felejtse el megkeresni és összegyűjteni!
Éltesebbembereknél, akik gyak-ran lel vannak fuvódva u»-y »\' alh»si papost, mini a/ emésztés ten^heségéi egy egy pohár leriré-•:zeie» „Ferenc József" kcserüvz regp.eienk4nt beveve rendszerint ha-inxrmtgs (Inteti, a reVeszi.om emel-kídcbét csökkenti és a magas vér-nyo\'masl rntsisékli. — Az orvosok ajánlják.
MMDQS®
A nagykanizsai Néptakarékpénztár közgyűlése
A nagykanizsai bank-közgyűlések bele a Néptakarékpénzlrtr kőzf>yülé#6-vet \'fcjeződölt be. Mint az eddigieken, itt is jobb üzleti eredmény, a tninden vonalon emelkedő íorgalom optimizmusa vo\'l az uralkodó hangnem. •
A közgyűlés népes vol|. Ott volt az igazgatóság legfiatalabb tagja is, ifj. gróf Zichy Aladár. Ott vollak a hatóságok íeiei, dr. Hegyi Lajos polgár-meslerhelyetlcs, dr. Krasznav Pál rend-őrtanácsos, dr. !»ontay Alán \'íőszolga* bíró. 0|l volt a Nemzeti Bank főnökei és a többi társinlézetek igazgatói. A közgyűlésen dr. Kreisler "József alelnök elnökölt. Az igazgatósági jelentést, vitéz Hcntzik Lajos kir. kormányfőtanácsos. az intézet igazgatója lerjesí-tetle elő. Megtudtuk ebből, hogy ujabb fejlődés jegváb-n zárta évét a Nép-takarékpénziaP! Betétei 231.800 pengővel, 17 százalékkal emelkedtek. Emeli kcdclt az intézet összforgalma is, ami a lezárt esztendőben 80 millió j>eng7> vo\'t. Iliinek megfelelően emelkedett a nyereség is 12 százalékkal. A 32.421) pengő nyereségből az intézet részv^f ilyenként 5 ijengő osztalékot fizet. Az intézet az elmúlt üzletévében 800.000 pengő kölcsönt folyósított, amivel jótékony.in segitelte elő a város Cs a vidék mezőgazdasági és egyéb foglalkozási ágainak prosperitását. A Néptakarék az elmúlt év folyamán vállalta a Mezőgazdasági Közraklfcak bankári teendőin k ellátását is. Beváltotta h várakozásokat a Futurával\' " létrejött üzleti együttműködés is. A kihelyezési állomány az év elején 1.3 millió pengő volt, az év végén 4.2 millió. A betétállomány az évelőjén 1.4, az év v«jgén 1.04 millió pengő volt. A visszleszámi-loU váltók az év folyamán 1.98 millió^;\' ról 1.85 millió pengőre csökkentek. Az intézet 3.8 milliós váltótárcájából 3.3 millió van jelzáloggal fedezve. Az adósok 400.402 pengővel \'szerepelnek \'a zárszámadásban.
Az igazgatóság és felügyelőbizottság kilépő lúgjait a közgyűlés egyhangulag újra megválasztotta, a felügyelöbizottr ságija uj lugu\' I\'ollák Adolfot vúlusz-tották meg.
A felügyelöbizollság jelentését \' Balog Dezső elnök, a városi felsőkereskedelmi iskola igazgatója terjesztette elő.
I)r. Mező Ignác ügyvéd a részvényesek n-\'vében köszönetet mondott a pesti Magyar Kereskedelmi Bank. nak, különösen Conrad Oltó igazgutó-nak, a n igykanizsai ieányintézet állandó támogatásáért, aminek nagy mértékben köszönhető, a Néptakarék eredményes működése. To\'nvácsolla egyben a részvényesek háláját ds köszönetéi a Néptakarék igazgatóságának, fei-ügyelöbizottságánal^ és tisztviselői karának, amely vitéz Bentzik Lajos igaz-galóval az élén, lelkiismeretes munkásságával megszerezte az intézet iránt széliében megnyilvánuló szimpátiákat és az üzlelév eredményeit. Indítványára a közgyűlés távirali üdvözlést küldött dr. gróf Hunyady József felsőházi tagnak, a Néptakarék elnökének és Con„ rad alelnöknek. »
A közgyűlés résztvevői meleg gratulációkkal halmozták cl vitéz Bentzik igazgatót, aki vezetői rátermettségévé/, rokonszenves, puritán egyéniségévei, u város köz- és társadalmi életében elfoglalt pozíciójával méltóképpen testesíti meg azt a szellemet, Amelynek nagy része van az intézet felvirágoztatásában.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenbarg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nágykanizsán. felelős kiadó: Z.l.1 Károly, iaterurban telefon: Nagykanizsa 78. uim
— (Halálos szurkálás)
történt az év elején snapszliparti közben a palai korcsmában. Ott kár-lyázotl Szabó István és Bakos József akik játék közben összevesztek, ugy iiogy Szabó 18 cm. hosszú kését Bakosi hátába mártotta. Bakos rövidesen bele. halt a sérülésbe. Szabót most állították a törvény de é> a kaposvári törvényszék egy évi börtönre it<Ute. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.
= Mindenki váltsa meg jegyét idejében a „Dímaparti randevú" elmü magyar vígjátékhoz.
— (Az asszony miatt)
Minap éjjel "három részeg cigány állított be Orsós (iyörgy kerkabarahásí leknővájó cigányhoz. A legények szem-teienk dní, majd erőszakoskodni kezdtek Orsós fiataluleségével, aki kiula-sitotla okét a Mkí\'isImJI. Erre az egyik legény [elkapott egy fejszét és ugy fej-" besujtptla Orsóst, hogy az verében menten elterült. A támadók elmenekültek. Az asszony sikogutására. előkerült szomszédok orvost hívlak, majd annak intézkedésére életveszélyesen sérü\'t cigányt az egersz>gi kórházba szállították.
- (Betörések Egerazegen)
Minap megírtuk, hogy ^afucgcrsze-gen az utóbbi időben több betörés és lopás töiténl. Most ujabb bárom helyen jártak tolvajok. Betörik jártak neth Pál asztalos mesternél, akinek lakásába az ablakon át hatoltuk a betörök. Jártak özv. Butich Sándornénál
akinek lyukólját fosztották ki. Az összes pulykák fejét otthagyták, az állatokat elvitték. C>crö Simon izr. hitközségi litkár és még egy másik lakásában is jártak, ahonnét élelmiszereket vittek el, A nyomozás tovább folyik.
- Az év legsikerültebb ma gyar filmje a „Dunaparti randevú. A legkedvesebb magyar vígjáték.
- (Sirkövet lopott)
még ez év elején Gróf Károly sümegi kőfaragó. A 21 éves íegény a sümegi temetőből Csambó Mihályné siremlékét lopta el és azt akarta értékesíteni. Ezért most a járásbíróság egyhónapi fogházra ilélle Jogerősen.
Csepel:
Féltandijas angol és német nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizetői részére
A nyelvek tanulása évről évre jobban tért hódi! Nagykanizsán csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A\\Zalai Köz\'öny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulás\' \'és ezért nfegáUapodott egy elismerten kUjJfíő nagykanizsai n)<l\\ tanárnővé, aki két nyelvel 50 százalékos kedvezménnyel tanit a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol &> német nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfi lyam nem csoportos, mert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt. A tanítás heti kéi órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Köz\'öny előfizetőinek 5 pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szcrezle meg az angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtési biztosítják mr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem ÍOl nelika tanárának eredcli grammo-fon lem^áei. Jelentkezni bármikor lehet e nyelvtanárnönél (j£rzséb^\'t-téér Í8. II. em.)
iVlindcn tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel keU mutatni a Zalai Közlöny k-gutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'ai Közlöny szerkesztőségének Igazolását. 1 _
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a legolc«óbban mutatja be, kedvező lize-tédl feltételek mellett
Universal
gyümölcsfa
«■ szőlő
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében kaphatók.
1937. márclut 2.
ZALAI KÖZLÖNY
S
ÖN IS NfiZZE MEG!

ALLANDQ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnka
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi én iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
HwssaDdfara üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, TELEFON: bevásárlási könyveket, raj/füzeteket és tömböket, mintazaoskókat, zsák-78, cédulákat, naptártömböket, fali-
naptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^^síUHPte— kivitelben és a
legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt *
ZALAI KÖZLÖNY
1937 márclut 2.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhlr4et6i dija vasárnap ti Onnepnap 10 íióIj \' M fillér, minden lovibhl «ió 6 llüér, hélkömap 10 tiílfl (0 fillér, minden további »ió 4 fillér.
Eladé szabid kézből Józiel főherceg- , nt«n egy magánház, izé > k«rltcl. Bóveo- | bet Vörösmarty utca 36. alatt.
NŐI fahérnamOak kéazilését legolcsóbb árban vállalom. — Olga anion, Horthy Mlklós-at 5 318
Akéo is vlrégméx 1 P-ért kaphat Plchler Eötvöa-tér 1. *
Ónémet •bédl6butor éa egy kettős azámu Wertheim ..atuia tladó. Caengery-
ut 7. Házmeater.
519
Url-, női- és gytrmek-faH4rn«mQ«ktt olcsón készít bosszo küllöldl gyakorlatul rendelkező varrónő. Ci« : Bauer Mártonné. Klfály-ucca 14. St»
Mtmantn 3 aiobás családi ház. nép gyümölcsössel, eladó. Márla-u 4. 585
Hásmaaternak gyermektelen házaspár vagy magányos asszony (negyven éven felül) felvétetik, Rákóczl-u. 15. 57*
Igen jó karban lerő féderes homokfutó boosl eladó Eötvöi-tér 10. alatt. 607
B«JAr4N6 azonnali belépésre felvétetik Helsler, Magyar-utca 7 606
Megbízható mlndanaalaányt azonnal felveszek Klnlzal-utce 7. 605
Háamaatarnak keres fiatal házaspárt Uehtscheindl Pál vaakereakedő. 609
Ea4a*a4gaa, r egblzható, jobb leányt két tls gyermek mr\'lé bejárónak keresek. Kerté?! Béláné, Hunyadi utca 36 •
Elvaaaatt egy arany karkötóóra Kos suth-tér 14.tői Fő-ulon át Király u. Vaskapuig. Jutalom ellenében kérem ladnl Teuícn drogériában. 604
Eladé József tfhe\'ceg ut 38 az. ház trabadkéaből Bővebbet ugyanott aa utcai lakásban. Ö03
Hölgyeim I Legújabb, leepzrbb kézimunkái mlatákat fi\'lérekéét elöralz/.l Böhmné Zárda-utca 575
Jo\'>bkézre való bőrkczlyü alva«»att, Fekctefas vendéglőtől a L.hoczk/ fűszereiig Mígtalálöt kérem Prucker borbélynál leadn\' axlveskedjék. •
Néflyavabéa ósszlomfortos laké" május l-re kiadó Sugár ut 7. 6C8
Klnlisy-utca 19. alatt három szobán utcai lakáa májusra kiadó •
Hölgyek
figyelmébe I
PJrlst és bécsi modellek után készült nölka.ap-ujdonságalm már megérkeztek s azokat a mai nehéz gazdasági viszonyokhoz mért méltányos árakon árusltom. Felkérem a t. hölgy közönséget, hogy dus, nagy választékú raktáramat vételkényszer nélkül tekintse meg és kedvező áraimról meggyőződjék.
Brónyai-Divatház
Horthy Miklós -ut 1. Városház-palota. Kalapok alakítását eredeti modellek után kedvező árakon és leglzlésesebb kivitelben készítem.
Figyelem !
Március elején megnyílik
HAMBURG bőröndös és bőrdíszműves
szaküzlete.
Készít — Alakit - Javít. Üzleicim: Horthy Miklós-ut 4.
Főüzlet: Pécs
Nagykanizsa megyei város polgármesteré^.
4407/1937.
Tár^y : A gyümölcsfákra kártékony Sl\'.atok és növények elleni kötelező védekezés.
Hirdetmény.
Minden birtokos köteles a gyümölcsfáin előforduló és előfordulható kártékony állatok és növények ellen a gyümölcsfáknak szakszerű kezelése és gondozása utján védekezni.
Ez a gondozás a fák helyes metszéséből, ritkításából, tisztántartásából és kárositók ellen védőszerekkel való kezelésből áll.
Aki a gyümölcsfáin előforduló és előfordulható kártékony állatok és növények ellen a kellő időben eszközlendő szakszerű védekezést elmulasztja: az 1894. XII. t.-c. 95. szakaszának K) pontjába ütköző kihágást követ el és 40 P-ig terjedhető pénzbirsággal fog büntettetni, azonkívül a köteles szakszerű védekezést mulasztó terhére és költségére a hatóság fogja elvégezni.
Nagykanizsán, 1937. évi február hó 27-én.
f«i Polgármester.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, "mint telekkOnyvI hatóságtól.
15699/1036. tkv. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Kiskorú Iberpacker Dezső zalaapálll lakos (képv. dr. Fábián Zsigmond vm. tb. t fótlgvéii, gyámhatíságilag kirendelt ügygondnok nagykanizsai lakos) végrehajtató nak Vírös János (nős Rózsa Annával) orosztonyl lakos végrehajt *ai szenvedő ellen inditott végrehatási ügvében a tkvi hatóság a végrehallató kérelme következ tében az 1881 : LX. t -c 144,, 146. é« 147 §§-ai éneimében elrendeli a vé^rrhs) ási árverést a végrehajtatót megillető 520D P tőkekövetelésből védettségi korlátozás alá nem eső 2600 P tőke. ennek éspedig 1300 P tőke után 1929 november hó 9. napiétól, további 1300 P tőke után 1931 febr. hó 14. napjától járó 8°/o kamata. Illetve a vonatkozó rendeletek szerint megállapított kamata, 60 P, 40 P, 86 P, 114 P és 5J P már megállapított végrehajtási eljárási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 75 P költség, valamint a csatlakozottak kimondott dr. örlry Qynrizv 125 P 34 flll., dr. Gyulai Béta 28 P 80 HU kiskorú Vörös La|os 50 P. Koiári Ilona, Erisébet éa Anna 253 P 20 lill. tőke és járulékainak behajtása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levő, Órosz-tony községben fekvő s az orosztonyi 458 sztjkvben 195/b. 5. hrsz szőlő földre a Kurján hegy du ó en 505 P, 69 b. hrsz. J>el»öa<gre és rajt* levő tkvileg ki nem tüntetett házra 1895 P, 432/b. hrs«. szántóra a klskutl dűlőben 735 P, 464/b. hrsz. rétre a kiskuti dűlőben 88 P, 507/b. hrsz. szántóra az ornyákl dűlőben 759 P, 593\'b. hrax. szántóia az avas dűlőben 203 P, 822/b. hrsz. rétre a pusatatemetői dűlőben 104 P. 562. hrsz. szántóra az ornyákl dulíben 178 P kikiáltási árban elrendeli
Az árverés a C 37-38. clatt Vörös József és neje Szabó Magdolna Javára bekebelezett haszoné vezeti jogot nem érinti.
A kérdéses ingatlanokat dr.,örley György Javára a kikiáltási ár 151% án, dr. Gyulai Béla javára a kikiáltási ár 158°/o-án és klrkoru Vörös Lajos Javára a kikiáltási ár 185»/>án és Kczárl Ilona, Erzsébet és Anna lavára a kikiáltási ár 194%-án, mint legkisebb áron alul eladni nem lehet.
A telekkönyvi hatóaág az árverésnek Orosztony község lázánál megtartására 1937 évi március hó 23. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki én az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eső házat végrehajtató javára a kikiáltási ár felénél, a többi ingatlant kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XLI t c. 26. §) Az árverelni szándékozó* kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/<>-át ké-zpénz-ben, vagy az 1881 : LX t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óv*-dékképea értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirnl. (1881: LX. t. c. 147., 150., 170. §§; 1908: LX. t.-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százdéka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.c. 25. §.) Nagykanizsa, 1936. dec. hó 11-én. Dr. Wéber sk. kir. Járásbiró,
A kiadmány hiteléül:
M*aM«.ó. A Herkules Téglagyár R. T. Nagykanizsán rendes évi közgyűlést1! 1937. március 10-én délután fél öt órakor a vállalat irodahelyiségében, firzsébet-tér 14. sz. a. tartja meg, melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Igaigatóság és Felügyelő-bizottság jelentése az 1936. üzletévről. 2 Az 1936. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása és a felmentvény megadása 3. Az Igazgatóság állal az alapszabályok II. §-a értelmében az ügyvezetés és műszaki ellenőrzés ellátására kiküldő t két igazgatósági tag díjazásának megállapítása. 4. A felügyelőbizottság di iának megállapítása. 5. Igazgatósági és felügyelóbizollsági tag >k választása. Ö. Esetleges alapszabályszerü indítványok. Aki a közgyűlésen résztvenni óhait. részvényeit az alapszabályok 7. §-a értelmében 1937. március hó 7-i.j bezárólag a Nagyk inizsailBankegycsület és üélzalai Takarékpénztár R. T.-nál, vagy a vállalat pénztáránál, Erzsébet-tér 14. sz. a. letenni tartozik. A mérleg és az igazgatósági jelentés a vállalat pénztáránál be-betekinthető. Mérleg-számla 1936 december 31-én. Vagyon: Pénztárszámla P 263 22, Ingatlanszámla P o5.000 , Gyár-telep számla P 39 OCO1—, Jégveremszámla P 4.0C0" , Adósok P 10 327 09, Téglaszámla P 21.528-81, Veszteség-áthozat 1935-ről P 38.405-47, 1936. évi veszteség P 2.467-36, összesen P 180.991-95. Teher: Részvénytökcszámla P 110 000 -, Tartaléktöke számi i P 6.OCO-, |l-rtékcsökkenési tartalék számla P 6.600—, Elfogadvány-szátnia P 47.300 Hitelezők számla P P 11.09135, Összesen P 180.99195. A fenti zárszámadásokat megvizsgáltuk, azokat a bemutatott fő- és mellékTcönyvekkel megegyezőnek találtuk. A Felügyelőbl-
Ofcsvndsjjof
oaftamcz&m SZÓrakozTialik
Pk. 5415/1938. 1936. vghtól 2541. sz,
Árverési hirdetmény.
Dr. Vlt Ferenc ügvvéd által képviselt Kertész Béla javára 377 P 98 lill. tőke és több követelés járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1936. év Jinuár hó 20-án le foglalt 2330 P-re becsült Ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, Nagykanizsán, Sugár-ut 8. háisz. I. cm., a Űzetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1937. évi március hó 8. napjának d. u. >/t3 órájára i tüzötik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok stb. ingóságokat el fogom adni.
Nagykanizsa, 1937. évi febr hó 4 én.
Haán Gyula s. k.
5W klr. bir. végrehajtó.
Pk. 6237/1935. sz. 1935. vghtól 2595. u.
Árverési hirdetmény.
Rege Károly Javára 79 tőke és több követelés járulékai erejéig elrendelt klelégl Itésl végrehajtás folytán végrehatási szenvedőtől 1935 évi április hó 8 ánlefoglalt 2330P re becsült Ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak végr. szenv. lakásán, Nagykanizsán, Sugár-ut 8. házsi. a leendő megtartására határidőül 1937. évi márc. hó 8. narjának délután \'.\'23 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat atb. el fogom adni.
Nagykanizsa, 1937. évi febr. 4.
Haán Gyula
Mo klr. blr. végrehajtó.
Rosszul telelt vetéseknél
szőlőben, kaszálókon li réteken,
gyümölcsösben, kerti veteményeknél
csodát művel m
PETI-SÓ
nitrogén műtrágya Körzetkípviselet és gyári-lerakat:
ohszAg József
mag, műtrágya, z«ák, növény védelmiszerek, gép stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
I-
I Mlndv
LLi
mmm
ilndonkl » helyi kore*kc<1óknéi párosoknál bel
BIZTOS
at4minyi Céak ugy ér el, hl UrtWé*eít a n»pont» tobbeicr példányban meg-(doní, meiue Thlékin li eltérjél ZALAI KÖZLÖNY, bea »di> fd Kiadóhiiaul FIM 1 («I Klvéílun.) Tel. 78.
I
Ma „Keresd a sortJ"
77. fivfolyam 50. Mim Nagykanlua, 1937. március 8 szerda
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
\'•LITIIII NAPILAP
IVfaifr oertautf: Barbarltm Laja

16 hírek a nagyvilágból
Spinasse, francia közgazdasági mi niszter cikkéből:
- 1937. január 30-án B0.000-rel kevesebb a munkanélküli Franciaországban, mint egy évvel azelőtt- A vasutak megnövekedelt teherforgalma, a textil- és acél-ipar fokozott munkatempója mind u javuló gazdasági viszonyok csalhatallun jele-•
A Magyar Nemzeti Bank érc-kész lete az utolsó héten 13 millió pengővel gyarapodott-
A magyar kormány az államháztartás helyzetének javulása folytán a belső függő kölcsönök egynyolcad részét letörleszti
A magyar bank-részvények iráni olyat\' erős az érdeklődés a magánforgalomban (a tőzsdén ezeket nem jegyzik hivatalosan), hogy az árfolyamok egyre szilárdulnak.
A magyar kormány az alkalma-zotll különadó terén még ebben az
évben engedményeket akar tenni. •
Budapest székesfőváros bevétele 1936-ban 3-2 millió pengővel löbb volt, mint 1985-ben. Az adóban be. folyt összeg 7-5 millió pengővel volt több, mint 1930-ban. A főváros 1936 második félévélien 32 millió pengő értékű közmunkál adott vállalatba.
A pesli villamos személyforgal. mának bevétele 1936 második felében 3 százalékkal, az autóbuszüzemé 6-67 százalékkal emelkedett.
A csehszlovák nemzeti l>ank jelentése megállapítja hogy a gazdasági helyzet tartós javulására mutat a munkanélküliség csökkenése, a vasutak teheráru-forgalmának nö. vekedése és különösen az állami bevételek fokozatos emelkedése. Az elmúlt év - mondja a jelenlés -Csehszlovákia gazdasági életére nézve kétséglelenül javulást ho-■otl.
i
A pécsi DGT szénbányában a széntermelés mennyiség-1 emclk-sdő-ben van. 1934-ben 5.6 millió, 1936f ban 6-2 millió métermázsa volt a
termelés.
A magyar kisiparosok és kiskereskedők hitelakciójának adalalt most terjesztették az iparügyi miniszter elé- A visszafizetés arányszáma 1934-ben 45 százalék volt, 1986-ben 59 százalék, 1936-ban pedig 72 százalék.
Január közepe óta a búzaliszt ára 3 pengővel olcsóbbodott s ezrei a magyar liszt külföldi pia- |
A Ház elfogadta a kötelező ajánlási aláírásokról szóló szakaszt
Eckhardt elégtételt adott a Házat sértő revolveres kijelentéséért
Budapest, március 2 A képviselőház kedd délelőtti ülésén Sztranyavszky Sándor ház-elnök tejeiéntette,*hogy Ivády Béla mandátuma ellen beadott petíciót megszüntették, így Ivády mandátuma jogerős lett. Bejelentette továbbá, hogy Eckhardt Tibor, aki megsértette a képviselőházat azz&l a kijelentésével, hogy »a Házba csak revolverrel lehet megjelenni,* olyan értelmű nyilatkozatot tejt, amely teljes elégtételül szolgál s emiatt a Ház-elnökség az ügyészségen Eck hardt Tibor ellen az eljárás megszüntetését kérte-
A képviselőház folytatta ezután az ajánlási javaslat vitáját. Rupert
éj Meizler indítványozták, hogy az uj szabályozást a lajstromos kerületekre is terjesszék ki- Vázsonyi János a 6- szakasz törlését kérte ós ellenezte a javaslatnak azt az intézkedését, hogy az ajánló aláirókegyben leszavazottaknnak tekintendők legyenek.
Darányi Kálmán miniszterelnök kifejtette, hogy a felmerült aggályok lényegeden csökkennek, annak meggondolásával, hogy az .ajánlók száma is lényegesen kevesebb lesz. Egyedül erkölcsösnek azt tartja, ha az ajánló aláírókat leszavazottaknak tekintik.
A Ház ezután a szakaszt eredeti szövegezésél/en elfogadta.
A tökéletes miHtarlzálás mellett döntött a fascista nagytanács
A hajnalig tartó tanácskozásból Olaszország szolidaritásáról biztosították a spanyol nemzetleket
A fascista nagytanács ma hajnal\' b&n 3 órakor fejezte be ülését- A tanácskozásokat ma este folytatják.
A nagytanács elhatározta, hogy az olasz haderő további, fejlesztésén-\' tervezetet dolgoznak ki. Ennek kereti* tartozik tz a javaslat is, hogy az olasz nemzet minden egészséges tagj.\' 18-tói 55 évig mozgósítható a tökéletes miHtarlzálás érdekéi) n. Elhatározták a nemzeti önellátás legmagasabb fokú kifejlesztését, főként a katonai ellátás tekinleljébai
A nagytanács éjszakai üléséből legteljesebb szolidaritásának adott kifejezést a spanyolországi nemzetiek hősi küzdelmével szi\'mben és megbízta a külügyminisztert, hogy ezt közölje Franco tábornokkal.
örömmel állapította jneg a nagytanács a német-olasz politikai együttműködés további fejlődését.
A nagytanács végül kinyilvánítót-t-i határozott akaratát, hogy minden téren hajlandó minden állammal a békés együttműködésre.
Román diákok leszarták az egyetem
rektorát Törvényes újjászervezésig bezártak minden román egyetemet és diákotthont
Bukarest, március 2 A Jassy-i egyelem rektora, Ratu Tra-ján volt szenátusi elnök ellen az szaka merényletei követtek el. Amikor a rektor hazafelé igyekezett, a lakása közelében nz u.cán három ember tá mad.a meg. Az egyik befogta a száját, addig a másik hátulról a torkába és a hálába szúrt. A rektor merénylői közül az egyiket megragadta, mire a másik újra hátába mártotta a kését. Ezutffo a merénylők elereaztclték áldó-
| zatukal, aki súlyos sebeiből vérezve lakására vonszolta magát. Orvost hív. tak, aki a sebeket bekötözte és megállapította, hogy bár a sebek rendki-vűi súlyosak, de közvetlen élctvcszede-lem nem forog fenn.
Azonnal megiiidull a legszélesebb körrt\'nyomozás a merénylők személyének kiderítésére és elfogadásukra megtettek minden intézkedést
Bizonyosnak látszik, hogy a vfcres merényié,et vasgárdista román diákok
cokon újból versenyképes letl közelebb fekvő országokban. •
Lord Warnington, a Lloyds-bank elr.ökc mondja: i
- Bármerre is nézünk, szemmel-láthatóan mutatkoznak növekvő
prosperitásunk jelei- Mindenfelé löbb a munka és kevesebb a munkanélküli, az áruérték épp ugy emelkedik, mint a,részvények árfolyama, a rendelőkönyvek tele vannak,\' a csődök és rossz adósok száma pedig lényegesen csökkent-
kőve,ték el. Eddig 30 letartóztatás tör télit, köztök több alaposan gyanúsít, haló egyetemi hallgató van. Az egyik bukaresti joghallgató ellen különösen erős a gyanú, mer/ a ruhája véres volt és ennek nem tudta elfogadható magyarázatát adni.
London, március 2 Az angol sajtó a román vasgárdistálc bünlajslromára könyveli el az egyetemi rektor ellen elkövetett merényletet.
Bezárták az összrs román egyetemeket
Bukarest, március 2 Romániában átmeneti időre bezárták az összes egyetemeket és diákotthonokat. Az egyetemeket csak az újjászervezésről intézkedő törvény életbelépése után nyitják meg ismét. A román egyetemistáknak megtiltja ez u (örvény, hogy bármilyen politikai egyesületien, vagy titkos pártlun résztvegyenek. Ugyanez a (örvény intézkedéseket tartalmaz a szabadkőműves |>áholyok haladéktalan feloszlatására.
Mai reggel munkába állt m pécai bányászok 18 ezázaláke
Nem volt rendzavarás a munka megkezdésénél
Pécs, március 2 A Dunagőzhajózási Társaság pécsvidéki szénbánya-telepein a bánya, munkások földfeletti sztrájkja még-mindig tart, a munkálja állók száma azonltfn egyre emelkedik Tegnap reggel a munkába hívott bányászol. 10 százaléka, délután 18 százaléka szállt le a tárnák ki, ma reggel pedig a munkára kiirt bányászok 18 százaléka vette fel a munkát- A mnuka megkezdése mindenütt a legkisebb rendzavarás nélkül történt. Pécsbányatelepen 87, Mecsekszabolcson 131, Vasason 23 bányász Jelentkezett leszállásra-
Pécs, március 2 A pécsvidéki bányászok még kedden közvetlen tárgyalásokat a DGT vezetőivel.
A munkások azt szeretnék elérni, hogy a bányatársaság revideálja a* ell)ocsátottak névsorát-{ Budapest, március 2
Mikecz Ödön nyilatkozata szerint a pécsvidéki bányákban minden intézkedést megtettek- Rendzavarás n*m történt, a csendőrség csak azér. van nagyobb számban jelen, hogy a munkásszabadságot megóvj^ és azokat, akik dolgozni akarnak, a sztrájkolók ne akkadályozha.isák meg abban, hogy az aknákhoz menjenek.
Meghalt Dolllnger tanár
Budapest, március 2 Dollinger Gyula nyugalmazott egyetemi sebésztahár 88 éves korábaa\' Bu-dapcsten elhuayt.
1ALM fCOSLÖffY
1937. raárdtw 3.
H rMlauráoiót
Olatxomif vuiMlihiHiik U ld*.i.rütl.u.ek tartja
Hóin®, márciui 2 A Giouale d\' ffaU« a H«bsb<Utf-
restaurédő kérdésével újra rei&dkkf-ben foglalkozik. UJra me«erfciti itl^ úzt a tyrábban megírt Vtfekntfsét.
liogy a restauráció olasz fölfogás uc-rint idősMrütWo és Veszedelmes lenrté.
Tegnaptól máig
(Hírek egy mondatban) Ország:
Kánya Kálmán külügyminiszter tiwtclclóro a Hivatásos Külíöldi Lap-todó&itók Egyesülete hétfőn este vacsorát rendezett a jeliért márványtér-mében. «A magyar külpolitika alapköve — mondta a inipiszter — a béke ezolgálaia. Bizom benne hogy idővel sikerül a , Duna medencében " jártás béke állapotát megteremteni.*
A Tisza István Társaskör uj elnöke: gróf Bethlen István.
Darányi miniszterelnök megnyitotta a közigazgatási továbbképző tanfolyamot. «Fokozatosan modernizáljuk a közi^asgatást, mondta, de Us*l«iell>en tartjuk a történelmi adottságokat.. . Baltával nem lubet lebontani a bürokráciát^
A 4Halászó macska utcája, lengyelre fordítva is megjelent, egy varsói magyar ujságirö lorditásában.
A inuusz erlanács hótíön este gaz, dasági ügyeket tárgyalt a késői órákig.
Gróf l\'akáeh-Tholvay frontharcos elnök megkapta Hitler kancellárlói a Deutsche Ehrenzeiehen I. osztályát.
Szegeden 7Í.000 embert oltottak be tiíusx ellen.
üraziaai altábornagy pár napon belül teljesen felgyógyul.
Ribbentropp lipcsei beszédéin kijelentette, hogy Németország elvileg igényt tart a gyarmat-birtof kokra.
Ai- angol alsóház elvetette a munkáspárti indítványt, amely felére ekarUi csökkenteni a fegyverkezési kölcsönt.
Schuschnigg római utazását eiha-lusi-totui, helyette rövidesen Budapestre érkezik.
A négust 21 éves fia fogja képviselni a londoni koronázáson-
Gibraltár közeiében megkezdődtek a/, angol hadgyakorlatok-
Márs várják a Szajna áradásá,-nak kulminációját. A Marnc és az
Aisne is kiontott. ._
Az angliai kétnapos hóviharnak 12 halottja van. Dowerben a vihar miatt hegycsuszamlás keletkezett* amely sok épületet eltemetett
Pcrottl Dominico bécsi olasz nagykereskedő, 8 gyermekes családapa agyonlőtte a nyílt utcán Goldreich Tivadar bécsi ügyvéd feleségét, akibe évek óta szerelmes vo/t, de aki otthagyta, amióta a kereskedő kevesebbet tudott rá költeni. i l
Lapzárta :
Az osztálysors játék mai hozásán 10.000 pengőt nyert a G0.867, 5000 pengőt nyert a 69.056 számú sorsjegy. l
Az olasz király és Mussolini májusi budapesti látogatására már nagyban folynak az előkészületek, mo délelőtt ez ügy ben Kánya külügyminiszter és Darányi miniszterelnök hosszasan tanácskoztak.
Szabó Miklós Now-aroe-ban a másfél angol mérföldes futásban 0 p. 50 mivel 3. tett az olasz BecoaUi mögött-, u versenyt az amerikai Lash egyetemi baljgaló nyerte 0 p. 47.9 mp.-tJL
Egyre több olaj tör fel Llspén!
Óránként 50—100 I. benzin csapódik le — 100 kutat akarnak ftirnl! — Sió van arról, hogy Darányi miniszterelnök Is ellátogat Llspére
megszemlélte a helyi viszonyokat, majd pár mappa* később vitéz Biró György, a kerület képviselő
(Kiküldött
Líspe, március 2 munkatársunktól) Csendes munka folyik mostanában
a fúró telepen: a lecsapódó olajtermékeket felfogják, vegyclemzik a áo*«n kévúlódnek «z ujabb fúrás* hoz. Legfeljebb az egyre sűrűbben érkezó érdeklődök jelentenek egy kis forgalmat Lispén; az utak kezdetiek felszáradni. A nagy fúrógép azonban pihen.
Fokozódik az olaj (elszivárgása
A földgáz feltörése nem szűnt meg. Némileg* csökkent a mennyiség, de még mindig naponta 200.000 köbméter tör fel nagy erővel- Ezt a tekintélyes földgáz erőt azonban nem szándékoznak — egyelőre • — kihasználni, mert az elhanyagolt vidéken s egyáltalán a környéken nincsenek meg a hozzávaló ipari adottságok. Ellenben örvendetes az olaj állandósuló és fokozódó jelentkezése, hiszen a fúrások tulajdonképpen ezért történtek. A^gáz által leihozott könnyű olajgázok lecsapódásából óránként átlag 60-100 i. benzint fognak fel. Ezt a termelést a Társaság könnyen fokoz, hpti.á, azonban egyes kiaknázás! kérdések még nincsenek tisztázva az állam és a Társaság között s ndg a fővárosiján a tárgyalások be uum fejeződnek, addig <a vállalat nem folytatja a munkát
Február utolsó hetén Petneházy Iparügyi államtitkárt járt Lispén s
je látogatott el a furótelepne dr. Csempes/ Dénes le tényei közjegyző társaságában.
Uj kutak
Petneházy államtitkár megbeszé-lése szerint az in kei fúrógépet Lendvaujiaiuba (Lenti mellé) fogják szállítani s ott kezdenek; el egy uj fúrást, nüg a lispei gázzal ismét Lispéi. fúrnak egy kutat- Egy ilyen kut fúrása hozzávetőlegesen 1 millió pengébe kerül- Pl. Lispén 300.000 P munkabért, 20.000 P kocsi fuvarpénzt fizettek ki a nyár óta. Az un-goi* érdekeltségű, tőkeerős vállalat azonban még csak most szándékp-zik Intenziven hozzálátni a leltáráéhoz. mert hiteles értesülésünk ,sze-rint 100 uj kut fúrását vette tervbe Lispc környékén.
Várják a miniszterelnököt
A szakértők reménykedését mesz-sze felülmúlták az eddigi eredkné-nyek s most már a legnagyobb sikerre számítva, nem sajnálnak semmi költséget.
Vitéz Biró György tárgyal dn-Darányi Káimán miniszterelnökkel, hogy vidéki szervező körútja alkalmával látogasson el Lispére, kicsi országunk s eldugott Zalánk ez ujabban sokat emlegetett falujába.
Páldu Róbert
összevonják a zalai Ipartestületeket
A klskomároml ipartestület a nagykanizsaihoz kerül
többieket összevonják- így a kiskanizsai a Kanlzsa?ixi olvad és a megye legnagyobb ipartestülete lesz, több község Keszthelyhez kerül és 800 tagot fog számlálni, a Zalaapátit Pacsához csatolták, bővül több községgel a lebtii is. Kanizsához kerül a kis komi romi ipartestüket is, székházát az iparoskör kapja meg Zalalövő az egerszegi ipartestületbe olvadt.
Zalaegerszeg, március 2 A zalai ipartestületek reformja került szóba azon az értekezleten, ameiyei hétfőn délelőtt tar$4tylk Zalaegerszegen dr. Bjaintner Ottó miniszteri titkár elnökletével. A? alispán, a föszolgabirák és a zalai ipartestületek vezetői jelentek meg ezen az értekezleten, amelyen elhatározták, hogy csak a járási szék-\\ helyeken lesz ezentúl ipartestület. A
Legújabb tovoszi divat ?
Kabát-, kosztüm-, rnbaszövet és selyem-kfllönlegességek dns választékban.
Kész nöi- és leány^kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olosó alkalmi árban.
SM DMruttáz.
Reumás fájdalmakban szenvedő egyének igyanak reggelenként felkeléikor egy pohár természetes .Ferenc József keserüvizet, mert ez a gyomoröélcsatornát alaposan kitisztítja és méregtelenitl, azonkívül az emésztést és az anyagcserét hathatósan előmozdítja. Az orvosok ajánlják.
Két llceális előadás
1. üraf Ernő a filmről
Az Irodalmi és Művészeti Kör vasárnapi liceális délutánjára, bár az clsó tavaszi vasárnap csalogatta az embereket ki a lalak közül, a szokásod módon megtelt a városhaza díszterme az előadások hallgatóságával. Gráf Ernő szerkesztő, a Körnél:"^ újonnan megválasztott titkára tartotta széktoglaió előadását, amely nek tárgyául, mint a Zalai Koziöny filmkritikusa, a film viiájját választotta, néma íilmtöl « távoibo-látásigc óimmal- A liataí előadó, aki páréves újságírói múltjával és sokoldalú közeieti munkakéstfégévei általános szimpátiát szerzett magának Nagykanizsán, az előadó asztal mellett csak gyarapította a személyének és munkásságának szóló megiKCsülést- Előadása érdekesen, könnyed léptekkel mérte végig a címben tel ölelt hatalmas téma-területet, sok heiyen mutatott, rá a iai kus közönség előtt ismeretien dolgokra a lilmtermelés boszorkánykonyhájából és okos rendszerűé foglalva érintette a teievízióig ter-jeüo összes megoldott és meg megoldású. váió liim-problémákat. Nar gon erdekesek voltak a lilm elterjedtségére vonatkozó számadatai, a íilmgyártás területéről adott s,(a-tisziiKája, a lilm. a sajtó és iskola tóineghatásának összehasonlítása. A közönség szívesen ismerd el tapsaival a széktoglaió sikerét.
Nagy -sikere volt a kisérő műsor minden számának is- Baán Judit szavalt, aki a Kör tavalyi szavalóverseny én az első dijat nyerte el. Fegyelmezett, kulturált előadó, aki az érzesek skáláját gyönyörűen varázsolta elő a szavait költeményből. Szívből szólt a taps Kirátyialvy, Tivadarnak és Jászay Lászlónak, a kik cimbalom-tátogató együttesben, ezen a két leiedéebe merülő magyar hangszeren a János vitéznek ea magyar daloknak szépséges világába ringatták haliga tóikat. A jól összejátszott, nagyon szépen hangzó kettős megérdemelten nagy sikert aratott-
2. Szleberth Imre Pécsről
Hétfőn is volt egy liceáíika az Irodalmi és Művészeti- Körnek- Ezúttal a Váro6Í Színházban, mert a földrajzi tárgyú előadást vetetett képek Illusztrálták- Az előadó Szleberth Imre kormánytanácsos volt, akinek nem csak szakirodalmi munkássága, hanem népszerű tudományos előadásai is országosan iámért nevet szereztek kora fiatalsága óta- Alig 20 éves volt, (amikor a Vasárnapi Újság hasábjain együtt jelentek meg ismeretterjesztő jrásal Jókai és Mikszáth cikkeivel. Éveken át volt előadója a budapesti Uránia tudományos filmszínháznak, ahol éppen 30 esztendeje tartotta az első előadását- Azóta újságokban és folyóiratokban megjelent tudományos dolgozatainak, népszerű cikkeinek, Budapesten és az.egész ország városaiban tartott előadásainak se szeri, se száma. Gyakran szerepei előadásaival a magyar rádió mtt-
1937. márclut 2.
ZALAI KÖZLÖNY
S
óvja szeméti
Olcsón, klIOnö gyártmányú szemüveget ,éru«l» tok ás káwltek — Legmodernebb optikai flipekkel felszerelt Qieinemben bármilyen nem-orvosi receptet Is siaksierOen elktsiltek. Javltásekhoz min<Jenfa|ta elkilrísi. Eredeti Zelis punktál-lencsék.
Láimtrök. hömíidk, bor- ét mustmárók.
ZSOLDOS GYULA
teréiz ás táuzarász, i-szállodával szemben).
Elismert pratlz
óra- 4< íksxerJavItómOhely.
rorán és nemrégen o pécsi egyetem fizika; intézete ls meghívta két előadásra. Beutazta a világot Londontói Sztamlmlig és Stockholmtól Barcelonáig, rengeteg Ismeretet gyűjtött ilymódon is s azt is mind feldolgozta, hogy előadásai révén közkincsévé tegye a ma-yar isme rctterjesztésnek. Előadó\'a n buda-pesi szal aiegyetfr\'mnek. ahol az lskolánkivüii népművelés keretéb n épi>en most is folyik egy tlzhet s elóadás-sororatn az eml«rt érvényesülés lélektani és tárgyi motívumairól-
Szieherth Imrét 14 év óta isire\'l Nagykanizsa közönsége. Ez Idő alatt most tartótja a tjzedlk kanizsai előadását- E fubileum alkalmából héfól előadásának megkezdd előtt, a közönség ünneplése közr-pette Barlarits Lajos, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára köszöntötte a kitünó elő idót, aki vála«zá-Iwn azt az őszinte nagyraértékelést hangoztatta, amelyet Nagykanizsa, mint kultur-vár<« iránt érez
Maga az előadás élvezetes kirándulás volt Pécsre, nem csak képanyagánál, hanem a színeden meleg szívvel és tollal mealrt szövegrészénél\'fogva is. A szebbnél szebb képek köré fonódó előadás maradandó értékű volt, mint ismeretterjesztés, szinte közvetlenül ható utazási és turisztikai élmény, amelyből kicsendült a téma szerelte, az alapos tárgyismeret, az előadói rutin a derűs iról ell-eszélő készség-A közónség sokat és szívesen tapsolt az előadónak, aki tizedik e\'ö-adása után még közelebb került a kanizsai közönség szivéhez.
A heti program
A következő előadást a Sz rdai Társaság rendezi pénteken, március 5-én. Ezúttal irodalmi vita lesz, a meiyet Borsa Béla fe\'sőkereskedelmt iskolai tanár, a Kör titkára vezet be, 6 órakor a zeneiskolában-
liceál/
A következő liceálfs vasárnap, március 7-én lesz, amelynek Szudey Géza polgári iskolai tanár az előadója.
IDŐ
Eső!
Prognózis: Északi szél, iőként keleten esö, havasesö, a hegyeken havazás, az éjjeli hőmérséklet csökken, a szerda délelőtti hő bizonytalan.
A MotcoroloRial Intézet nagykanizsai meRflgyelőáltomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este §-kor: ♦+•6, ma reggel i -H^ d6Iben: +3\'6* Csapadék: 4-2. •%
Uj otthonukban első gyűlésüket tartották a nagykanizsai frontharcosok
^ Zsúfolásig megtöltötték uj ml helyiségüket a fronthar tojjV sok vasárnap délután, a (y mikor abban első taggyűlésüket tartották. A régi, zora helyiségeket n*-ghi;té, barátságossá varázsolták n frontharcosok, feldisaitve annak falait szebbnél-szebb f r. >n tha rco > - jelvények ke 1, melyek mindegyike a régi dicsőséget, Nagymagyarországot juttatják emlékezetünkbe.
Vécsey Barnabás társelnök nyitotta meg qz ülést a Hiszekejy imá-vai, melyet a tagok vele mondtak-Tolmácsolta ezután örley György di- elnök üdvözletét, akit halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága .szólított el hazulról, de azt üzeni, hogy ezentúl minden más olfoglaltságot a frontharcos-piogramtól tesz függővé és c«ak akkor vállal mást, ha azt elnöki tiszte lek-tővé teszi.
Vécsey társelnök fcejv lentelte, hogy a frontharcos tál-or ré^l vágya teljesült, amikor sikerült olyan helyiséget bérelni, amelyben otthont találnak a liajtársak. Örömmel jövünk Ide, mondta - mert Itt egy mást megértve, mint igy család összetartunk, mint a fronton. Köszönetet mondott azoknak, akik hozzájárultak a helyiség l«iendc-zéséhez Az uj helyiséget március ll-án, szombaton este a.utják fel ün-lepélyesen társasvacsora keietélx n. melyen, kéri a bajtársakat, minél nagyobb számban vegyenek részt.
Vitéz Hámory József vezető tiszt ezután ünnepélyei keretek k£zt avatta fel az uj tagokat, majd dr
Fülöp György nlplnök hosszabb beszed keretélen Ismertette a frontharcos eszmét, a frontharcos tagok kötelességét. Ismertette, milyennek kell lenni a formaruháknak. Az uj tagokat kioktatta a frontharcos üdvözlésről és felszólította a tagokat, hogy egymást kölcsönösen üdvözöljék, bárhol találkoznak ls. Felszólította a tagokat, hogy a formaruhát, akinek még nincs, minél előbb esi.\'áltassa meg, ne szé gyűlje azt senki hordani, mert büszke 1 •-het, aki abban jelenhetik meg Ve-rülő értékes jutalmakon J<lvü\' még-gyűnk példát, m-mdta n töt)bi városokról, ahol a legelőkelőbb állásúak járnak elöl jó példával és büszkén vesznek részt a kivonulásokban formaruhában épp ugy, a legszegényebb. Annak a K\'ményé-nek adott kifejezést, hogy a legközelebbi tavaszi és nyári kivonulásokon már\' 4 5 század formaruhás frontharcos vesz részt- örömmel jelentelte, hogy a frontharcos főcsoport kezdeményezésén- u már. clus 15-1 nemzeti űnnew-t az üsz szes társadalmi egyesületek közö en tartják meg. A frontharcosok testületileg vonulnak ki, este 7 órakor ugy a formaruhával rendelkezők mint a polgári ruhások, kért tehát a tagokat, hoity azon lehetőleg ki vétei nélkül minden frontharcos vegyen részt. Felkérik az OMKE é^ Barasti Szövetséget, hogy tagjaik üzleteiket március 15-én délu>n 5 órak<r zárják be.
Lalwrczy Károly titkári jelentését
Tavasai
férfi- és női-
s&övetek
legújabb kimintizisban. Olcsó árak / Kiváló minőségek I
ScQUix.
Ne kísérletezzen,
használja rendszeresen a híres nogyanyaü
KovácsKrém«t
Eltünteti az arebflr szépiéghlhált, csodálni fogja ön Is bámulatos hutását. Ai. arc megszépül, lel-tOnően tiszta, üda.leez feljell haezailstra kék V c»0m»ioiá»b»» Nappali . lárga /
terjesziefe elő és bejelentett, hogy a helyiségek minden nap délután 5 órától a tagok rendelkezésért- állanak és kérte a bajtársakat, hogy a^t minél többen látogassák- Hívják megN azokat ls, akik még nem tag al a szövetségnek, mert ha látják majd, hogy milyen élet fo\'yik itt. kedvet kapnak és beléprck a írortharros táborba Mii\'tán a fő. esoport nagy terhet vállalt a he-\'i bégek bérletével, kért<\' a ta-?o-kat, hogy la«dliát mindenki pontoson fizesse be amikor az altiszt a/ért megjelenik. Kérte a tagokat, hogy lakásváltoztatását mindenki azonnai jelentse br.\\ hogv a meghívókat és közlendőket ponto\'an kéz-iesltenl tudják
Vécsey társelnök kérte a tagoklat, i\'opy jelentkezz)-n^k a vezet(^é^néi» ,ik formaruhát készíttetni "kariak, mert az\' mint a múltban ls. ha csoportosa • jelentkezés 1 sz, együtt rende\'lk meg, amikor a leg-olcsóbb á kat és kedvező fize\'^l feltételeket tudnak keresztfii vinni-Belelenti, hogy a hivatalos óre csütörtökön este 6-8 óra és vasárnap délelőtt 10-12 óra köpött van, a mikor a tj« kárság szívesen áll a ta-frok rendelkezésén- Az egyik tag kérdésére dr. Fülöp György alelnök közölte a tagokkal, hogy a frontharcos tö-vénvt az országos elnök. gróf Takáeh Tholwav József állandóan napirenden tartja és ki-jelen te\' t". hogy ebben az évb\'-n an-^ nak feltéllen törvén erőre kell emelkednie, rrvrt klllönl>on levonja a konzekvenciát Eddig Is azért ké.\'eti csak, mnrt az otóbbl időben kétszer is volt honvédelmi miniszter változás. Az uj miniszter már áttanulmányozta a javaslatot, de uf-M átdolgozza, mert kevésnek tartja azt, többet akar adni a frontharcosoknak. mint elődjei szánták.
A lelkes ülés Vécsey tánt\'Inök zárószavaival ért véget 4
EMLÉKEZTETŐ
Hárclae 2
Böjti kultur-délután a .\'ohérterembsn 6-kor (Szabó Gyözőné)
Márclua S.
Ref. Nőegylet teaestje divatbemutatóval a Koronában.
■árclaa S.
A Szerdal Társaság vita-délutánja 6-kor a zeneiskolában. (Borsa Béla)
Márclua 7.
Lioeális slősdás a vároiháxáa 6-kor Szudey Géia.
Mirelua 10.
A Szerdal Társaság vita-délutánja B-kor zenelnkolában (dr. Donján).
Márclua 14.
Lioeális slöadás a várotháxán 6 koi dr. Halász Pál.
Márclua 21.
Lioeális előadás a városházán 6-kor Flscbel Lajos.
Aprllia 12.
Az Irodalmi Kör veMtettképes előadása 6-kor a színházban. (Leadl Adolf).
\\
ZALAI KÖZLÖNY
1987. aáiclns 3,
ftU»l JÓ( MPORTSORDIftTA
moty
Gigerl, a művésznő barátja
19
(Copyright)
A császár barátnője épp ugy szere, tett csavarogni a világban, mint a császár felesége. És talán mindkettőjüket egyazon ok kergeti© el ftécsböl: a Hurg és Schőnbrunn rideg merevsége, fagyó* levegője és tavasz nélküli kertje...
Csakhogy amig Erzsébet " mitholo-gia álomalakjainak mesevilágot kergette, addig Schratt Katalin mondáin szórakozásokra vágyolt, amikben Bécsben nem lehetett része. Tudott dolog volt, hogy a Bnrgthealer művésznője a császárvárosban nyilvános éttermet sem keresett fel soha, varietéi*?, orfeumba egyetlenegyszer sem in^nt el és ha nem vo<t dolga a színpadon még a BurgtheaKrban is csak ritkán látták attól a naptól kezdve, amikor előszór jelent meg Ferenc József szalonjában. A barátait a maga házában gyűjtötte össze, ezek ar. összejövetelek együtt látfák Bécs irodalmi és művészi petének legkiválóbb reprezentánsaiu
Schratt Katalin áltatában sze-rette koplroxnl Erzftébet életmódját
és a császárnénak ama szokásait, o melyeken nevetve, de nem komolyan háborodott fei a férj, rögtön utána-csioálta. Erzsébet minden modem fogyókúrájának nyomban követője fett és amikor a császárné után ő is "homo-ko, evett reggelire, hogy megakadályozza lestc súlyának növekedését, nevetve irta feleségének a monarchia ura: • Különös, hogy Ti, mindketten ezekkei a badarságokkal foglalkoztok. Hála Istfii anélkül, hogy ezek a kísérletek különösebben ártanának Nektek..
A nyári hónapok Ischlhez kötötték Schratt Katalint, lüszen Erzsébet olyan keveset vo\'t Üt és a császárt nem le-betett egyedfli hagyni. A hadgyakorla. tok idején és az őszi hónaikban Schratt is meg tudott szabadulni Bécstől és
Közéfieurópának alig van mondáin fürdőhelye, amelynek kur listáján a neve ne szerepalt volna.
A Wolfgangsec egyik kis fürdője \'Je-lentette számára az első üdülést, itt kereste őt fel 1886 Juliusában a \'császárné, hogy ez/ei \'is dokumentálja a pletykázó Bécs előtt: neki nincsen oka tartani a színésznő konkurenciájától. A Salzkammergut svájci stílusban épült szerény parasztháta után már exkluzív fürdőhelyek luxushoteljei és eleinte bérelt majd megvásárolt, pazar komforttal berendezett villái következtek és Karlsbadban, az Aljé Wlesen husz | szezonon keresztül köszöntötték az emberek a Burgtheatcr művésznőjét. Os-tende, Sheweningen, különösen azonban a francia Riviéra látták gyakrabban Schratt Katalint, megfordult Mentone-ban, Jiwrti le Painben, volt Opparte-mentje Nizzában a Promenade des Anglaisen, szemben a jeleével, a Ncg-
rescoban, a Rothschildok paradicsom mában Cannesbon, aztán BeauUouben, a tender partján, hatalmas park köze-pén villát vásárolt, ezt olyan luxussal rendezte l>ct aminőt \'csak a Vanderbilt vagy a Rockefellerek engedhetnek meg maguknak. Talán két éven keresztül járt ide és a beaulieni villát, aztán vagyont érö műkincseit, leheletnyi csipkéit és XVI. Lajos korának pazar golwlinjeit a montecarloi <ercle prívóe zöldasztalai fogyasztották cl,
A roulelt a chemiu de fer és \'különösen a trente el quaranteji.
Se Erzsébetnek, se Sohrait
Katalinnak nem volt soha szerencséje a kártyaasztalnál és amikor életél>en egyszer a császái is megpróbálkozott — igaz: mindössze kétszáfe frankkal — 6 is .leégve, hagy-ta *ei a montecarloi Kaszinói.
Schratt néha incogaitóban is meg-jelent a fürdőhelyeken, ahol csak ak. kor tudták meg, hogy Schratt "Katalin ott \'akik, amikor egy napon megérkezett Paar gróf, a császár adjutánsa, bizonyára olyan üzenettel, amelynek továbbítását a Burg ura nem akarta se a postára, se a sürgönydrótra bízni.
I^akott Marienbadl»an abban a hotelben, ahof egykoron Goethe száTlt meg és amelynek fényes termei a Világ gavallérját, Edwardot látták, felkereste Skócia partjait, roii\'ettezett Sinüjában, a nemzetközi fürdőhelyek között\'mind. össze egy olyan van, ahová nem ment el sohasem: a Bécs melletti Badcn ...
T\'gy látszik, fiatalkorának emlékei után nem nagyon rajongott.
Öreg kisasszonyok és azok, aKffmefc nem telik túlságosan örömük a családi élet melegében és lwldogságában, álla-tokkal veszik magukat körül. Schratt Katalinnak Is valóságot illatsereglete volt.
Három papagája: a Lóri( Emma és Jockerl.
A Ijóri olyan intelligens madárrá nevelődött, hogy inár a Gotterhalto első taktusait is el tudta énekelni, ha meghallotta a császár sarkantyújának
peogéeé/
Három ku/yánál sohasem volt keve. sebb a házban, de az ischü villa kertjében sokáig élt egy szelíd őz egészen addig, amig megunta a fog-
ságot és visszaszökött a ZierniU rengetegébe.
A legtöbb bajt azonban a művésznő kedvence, Gigori okozta.
Gígen "égy fiatal pávián volt, korán elhunyt elődjének, Naudliiak helyét foglalta cl Schratt Katalin otthonában.
Valamelyik karácsonyon a császártól kapta \'ajándékba ezt a mindig vigyorgó és feltűnően élénk majmot a művésznő és Gigerf elkísérte öt útjára mindenfelé. Rengeteg bajt okoiett. Nem lehetett bírni vele. Ha megbetegedett, Schratt Katalin " legkitűnőbb
állalorvos-specialistákat hivatta lioZzá és halálosan megsértődött egyszer, mert a bécsi klinika egyik kiváló belgyógyásza nem vo<t hajlandó Gigerlt konzultálni.
A bleu exipress azért állt meg Cannes és Monté Carlo között, mert Gigerl kiugrott az ablakon és eltűnt egyikében a narancserdőknek, amelyek a C.ote d-AZur parijalt őiellic. Az cg esz vonat hajszolta Gigerlt, a majom vigyorogva ugrált a fák között és talán két óra hosszat kellett a kék álomvonatnak a nyílt pályán vesztegelni, amig a pávián meggondolta magát és saját akaratából visszament a hálókocsiba.
Bécsben egyszer leugrott a kftrnlner-ringi paCota harmadik emeletéről, any-nyira összetörte magát, hogy egy hétig nyomta a számára készült mennyezetes ágyat. Egy más alkalommal kiszökött az ablakon, a ház,etőkön sétált és ugrándozott, a végén a bécsi tűzoltóságot kellett kihívni.
Sokkáí nagyobb baj" voTl azonban a/, hogy icnf a Bfvierán, Bcaufieul)cn .Scbrati Katalin nyitva hngvottv nyitva leiejtett ékszer-kazettájába mar-bele . az íkszerekktl "kiszökött a paFkba, felugrált a hatalmas pálmák és agavek\' koronáira,, szerte dobálta az ékszereket és napokig tartott, amig a személyzet a solitaireket, smaragd gyűrűket, vagyoniérő pfokkokat a kaktuszok aljáról a jnimozabokrok sűrűjéből és a terebélyes fáítká növekedett leanderok ágai közül nagynehezen ki tudták halásznL
Gigerl, mint minden "Európába ke-
rü\'t majom, tüdőgyulladásban múlt Id, olt van eltemetve, ahol az élete lezajlott: a gloricltcgasscl villa kertjében! és márványoszlop Jelöli iucg a üirjai helyét.

Alexander Str.ko.ch. HnMrl királyné félnivalójának »tílrls» Postyén emlékkönyvében
Anu>yosr4«» kalitkákban sirgatollu kanárik .nrtoztak még Schratl nienga-riáiáhoi, vo<. "rai1""\' " n"""™
és álWiol gondozására külf.n azeméty-retet tartott a művésznő, »■ a\'l»t"í számira katón fízWk a kijnyhlban, rtvKt ide* volt egy szcliditelt róWJa I, (|e ez Ij kivclie azlán a\' ózcl te egy napon tJtünt a Daebslein oldalán. (l-«tyt ki*.)
Tagnap •«<• 6«a gyilkos ta* alatt állnak a madridi vBrBa állások
Mlndan alSktazOlat megtörtént az általános támadásra
Párls, március 2 A spanyol nemzettek csapatai a pcurucrl fi^ontszakaszon tovább folytatták megkezdett elönyomulá-rukal, eközben elfoglalták az Al-iwdlz aragónlai utat Az előnyomulás következtében Valenciát egyre komolyabb veszedek-m fenyegeti.
A nemzeti hadak föparancsnok-ihgo minden szükséges intézkedést megtett, hogy megkezdhessék a Madrid ellen Irányuló állilánns tá-n.adást-
A nemzeti haderő tüzérsége tegnap este óta állandó gyllkcs tűzzel árasKtotUi el a vörösök madridi állásait A terv szerint a nemzetlek támadása dél, észak, északnyugat az egyetemi városrész felöl Indul meg a fövároe ellen.
agyonWM4 ttaatviselAt,
Mtl _ UMlk -I ■ kéréi.l
Newyork, március 2 A coloradói Ben«*r várueban az
Ínségeseket segélyező irodában egy voll néger prédikátor, akinek egy kérését nem teljesítették, rcvolver| rántotl és az iroda négy tisztviselőjét agyonlőtte\'
, Jl* faiJ An\'i 1tc/ú,^
rvU- ú/Ay cuJtff.. *


Joset Lavlneky bojagyzáta a pöstyánl amlékkö«yvba abból az iddból, amikor vele egyidőben Schratt is ott járt
Szőnyegek modern mintákban, minden nagyságban és mln6ségben,
Divatuidonságok gyönyörű választókban kaphatók
Kirschner Mór divatá,ruházában.
1937. mtrciut 3
— (A Szerdai Tursaság)
chcli viiadéUitánJát a terem elfoglalt-sága miatt pénteken, március 5-én 0 órakor tartja u városi zeneiskola ha-mnralermében. yitMémn:: — a szin-padi irodalom és a kritika viszonya a letiltott vagy megváltoztatásra itélt daraltokhoz. A vita-kérdést Borsa Bé!a felsőkereskedelmi iskolai tanár, az Iro-dalmi és Művészeti Kör titkára ve-zeli be. (:)
— (Névmagyarosítás)
NVcinberger György nagy kanizsai ma-gántisztviselő családi nevét a belügy, miniszter engedélyével nárd-ra magya-rositotta.
— (Egyházközségi hír)
A nagykanizsai róm. kutli. egyház-község 11)37. évi adókive,ési lajstroma az egyházközségi irodábau közszemlére van kitéve és az március hó 17-ig a hivatalos órák alatt megtekinthető.
— (OrOnhut Elemér 1)
A purim-bálról irott tudósításunkba egy keresztnév tévesen került be. A műsor rendezője nem Grünhut László, hanem Grünhut li\'einér oki. mérnök volt.
— „SEMPERIT" autó- és motorkerékpár gummlk lerakat*: Sternberger festékkereskedés.
— (Felvétel a szemináriumba)
A veszprémi püspöki papnevelőéin-tézetbe felvételüket kérő ifjak vizsgá-lata junius hó 30-án délelőtt 10 órakor lesz Veszprémben a püspöki székházban. A főgimnázium V—Vili. osztályaira és a hittudományi főiskolára pályázó n^ve^dékek felvételi folyamodványaikat f* \'megyéspüspök ur öexcei-lencíájfához intézve legkésőbb április 20-ig hittanáruk, vagy plébánosuk utján küldjék be a szeminárium igazgatósága cimérc.
— Mogírkoxtek a tavaszi .nólruha, kabát és koeztüm újdonságok Schütz-ékkes
— (Kidöntötte a hlrdetöoszlopot)
Szőke József pécsi soffőr teherkocsijával a nagykanizsai Király-utca elején meg akart fordulni. Hátratolatás közben nekiment a MHI tulajdonát ké|>cző hirde őoszlopnak és azt kidöntötte. A járókelők időében elugrottak, igy komolyabb baj nem történt a wffőr ellen az eljárás megindult. i
— (Kegyetlen vallásgyalázás)
A somogymegyei Nágocs község ha-leói valláskülönbség nélkül nagy ipeg-döbbenéssef vették észre, hogy a nemrég renovált kereszt lírisztus-feje hiányzik. A csendőrség csakhamar megállapította, hogy részeg suhancok éjnek idején fejszével levertek a Kria* tus szobor fejét. A páratlan vallásgya-lázás tettesei ellen a csendőrség megindította az eljárást.
— (Kártyabarlang Kaposváron) A kaposvári rendőrség az ut6W»
napokban több általános razziát rendezett. Minap éjji\'» a Vár-ut 4. "ám a\'uiti házban egy kártyabariangol leplezlek le a raz/iázó detektívek. Holtzer László vásározó lakásán volt ez a játékkaszinó, uhoI 9 tagu társaságot értek tetten\' aminl kereken görgő koporsóból makaózUk. Az eljárás H*eg-"ndtft.
ÍAtMKWLöNY,
— (Madrid sorsa vár-e Prágára?)
EK}\' ang0\' szakember véleménye az hQg> erről szó sem lehet. J. L azért\' nem, mert Prága csak órákig tudni védem magát, „tána pedig csak égő romok maradnának fönn belőle ha a német légierő megtámadná. Towlcr-Wright vezérkari ezredes szerint Prátfa pusztulását huszonnégy órán belül egész Csehszlovákia megszállása kö-vetne Fowler-Wright utópisztikus re-Kény formájában .Az 1938-as háború, címen irta m0g azt, de katonai irók véleménye az, hogy az utópia benne csak az, hogy ilyen "közelálló a háború clleiibin a háború lefolyásának kéiw nagyon is realisztikus. Persze a német-cseh háború csak nyitánva volna a világhálómnak. Fowler-Wright nagyon szkeptikusan n/iíatkojTik a g-\\z. álarcról, amely szcrin,e az uj mérges gázokkai szemben haiástalan. Viszont a gyújtóbombát sokkal hatásosabbnak tartja a gázbombánál.
. - »«* » Kopsteln Bútor-
áruház állandó butorklállítását. ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési fel tételekkel vásárolhat.
UJ NŐI DIVATÁRUHOZ NYÍLT MEG
»» Erzsébet-téren
mint ■ budapesti rendkivUl népszerű • TEINER cég f iák axletn
Nagykanizsán is mindenki megtanulja •

STEINER
nevet, mert a legkiválóbb minőséget, a leggazdagabb választókban, a közismert olcsó árakon hozza forgalomba.
Szép tavaszi kabátok már P 18-tól kaphfMi
A pazsrabbnál pazarabb divatcikkek
raktára vélelkényszer nélkül megtekintheti.
Agyonlőtte a leányt, akit szeretett,
azután sörétes puskával a saját arcába Jött
Tegnap reggel borzalmas szerelmi dráma játszódott le Kerc^-li/ geten. A Maár-uradalom parádés ko_ c$isa vadászfegyverével agyonlőtté szerelmesét, az egyik pusztai leányt.
Somogyvári János uradalmi parádéskocsis, aki nős ember és két sz^p gyermeknek apja, már hosz-szabb idő óta udvarolt Horváth Anna kercseligeti leánynak. A parádés kocsis és a leány között halálos szerelem fejlődött ki. A leány nap-nap után együtt volt Somogy várival és elhatározták, hogy miután sohasem lehetnek egymásé, öngyilkosok lesznek. Somogyvári vasárnap szerzett is egy vadászfegyvert. Egész éjszaka együtt voltak a szerelnv-\'Sek, majd hajnallxan érzékeny bucsuután Somogyvári másfél méterről rálőtt szerelmesére, aki jajszó nélkül holtan terült el A kocsis mégegysa-r megcsókolta halott szerelmét és maga ellen fordította a fegyvert. Az eisiités pillanatál>an azonban a cső félrecsúszott és a sörétek csak a szerencsétlen ember arcát roncsolták szét. A véző embernél volt még cg)1 töltény, de azt már nem tudta a fegyverbe szorítani, mert az egy másik fegyverl« való volt- Annyi ereje még volt Somogyvárinak.hogy elvánszorgott a jegyzöségre, ahol réízletesen i-lmondta ajryllkosságpt-Útközben azonban még a körorvos-
nál bekötöztette magát. A <»cnd-órség azonnai őrizeti* vette <s jelentette az esetet az ügyészségnek. A leány holttestének \'felboncolását elrendpltyk.
— A Nyugat
márciusi szánjak \'élén JsniercUen Vörösmarty-műv«k«t közöl, melyeket Halász Gábor az Orsiágos Széchenyi Könyvárban fedezett fel. Másik nagy érdekességü közleménye a folyóirainak Bartók Béla beszámolója törökországi népdalgyüjtö útjáról. Illyés Gyula Puskinról, Laczkó Géza a magyar nyelvbelyess^röl, Mohácsi Jenő « Csongor és Tündéről ir ta^ulmAnyt. Az uj őrjárat rovatban társadaimi( irodalmi, színházi és képzőművészeit aktualitásokról tnláliyik husz cikket.
- Női rnhaaelymek legújabb ktmln-tázáaban SchUUnél.
— Bartók Bál* tanu^má^yt irt
a Tükör most megjelent márciusi számába « Népdalgyűjtés ós nacionalizmus. ciunuel. Tauuknányában a fo\'klore legidőszerűbb kérdéseire mulat rá. A kitűnő folyóirat munkatársad-nak nagyszerű gárdája: Bierbauer Virgil, Gogolák Lajos, Joó Tibor, Kopp Jenő, Mo\'nár Kata, vitéz Nagy Iván, Németh Antal, Török Sophic és mellettük irodalmunk és tudományos életünk még számos kiváló képviselője biztosítja a márciusi szám magas irodalmi és szellemi színvonalát. Termé-
Városi RMqzgÓ. Sierdttlól vá»árn»plgl
JU Utal évad legn.B»obb magyar aikarai
Dunapartí randevú
Vidám pesti történet, - Főszereplők: Percei Zllá, Ráday Imre, Ball. Llcl, Dobál Livla, Csortoa Oyulá Kabos Oyula,
Sziklai Szerén* Berky Lili, Erdós Ilona, Oárdonyl Lajoa, Köpeczi Boócz Lajos és Tapolczay Oyula.
Llőadások hétköznap 5, 7, 9 órakor vasár é» ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órákor. Baisdaa halyérah I
szc.esen ez a szám is tele van suebboéi szebb képekkei. Bőséges rovatok mo\'nak be az irodalom, művészet, színház, tenc, film és rádió aktuális eseményeiről. A £alai Kózjöny előfizetői kiadóhivatalunkban különleges feltételekkel rendelhetik meg lapunkkal együtt a Franklin-Társulatnak cit a nagyszabású folyóiratát. A \'♦tükir egyre nagyobb tért hódit városunkban^ előfizetését minden olvasónknak legjobb meggyőződéssel ajánljuk.
lönősen
zisnál, a mindig kellemes natátu tcrméexelet *F«renc JózmjI" keserűvíz — reggelenként* felkelétkor egy pohárral bevéve — a gyomorctator-nát alaposan kHiqziltja ét métegle-leoltí b pz ejnépiMt ét az artyag-cterét Milpttfi e^mo?dltj«. ?ft ptvo/\'pV ajánljak.
— A magyar *ri«uLiil*k pout igy ár a
Önnek is read«Ucezétrr« Ül. Közvetlenül a gyárból >iállitia az utdUé kéznek, * fogyasztónak sziíyyapju ítöveteil angolos gyártási módon eiki-szitve. N\'em fog csalódni. Evekre tzóló megtakarítást ér el. Még o»a kérje megtekintésre a szóv«tno<nták költeáf. én kótelezcttségmentos beküldést. Trunkhahn Posztógyár ¥s nuhj^j-ár Rt. Budapest, )ÍI.,\' Lenke-ut \'llt\'
Naptir I Március 3. szerda. Rom kat. Kualgi\\ndn. ProtopW^s,Korné||Ia. ízáel. Adar hó 20.
OyógyszerUrl éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Mária" gyógymertár A* a klpkanlzsnl gyógyszertár.
GMM« nyitva reggel 8 órától, este 6 óráig (héttő, ezwda. délután
kedden ogóez nap nőknek).
Köszönetnyilvánitái.
Felejthetetlen jó édesapánk
elhunyta alkalmából hozzánk érke-\' zett résAvjítnyilatkozatokérl, amelyek-^ kel mély fájdalmunkat enyhíteni ipe; Jtpztek, továbbá a véglipztwsfoen megjelent kartársainak és azon vevőknek, ezúton mpndunk bálás kör., szőnetet. tl
A Byá.««lé osalád.

Tavaszi dgyatuSdonságok! *r irttoltti M mi\\
Nőikabát- és kosztamszövetek. Férfifelöltő- és ruhaszövetek. QülenSZky f CreilC Szőnyeg- és vászonáruk I
dlvítttzlelíbtn
F6-Mt 14.
ZALM KMLÖNV
1937. márclul 3-
mim
Zala vezet
■ téli gazdasági tanfolyamok terén
jj ,
>A* AJsódunéntull Mezőgazdasági Kamara 8 napos téii gazdasági tanfolyamai körül eddig befejezést nyert 81, folyamatban van 8 tan-folyam. Az eddig megtartott tanfo-lamok a legszebb eredményeket mutatják fel. Baranyavái-megyél«n 8 tanfolyamon részt vett 651 hall. gató, Somogy vármegyéién 7 tan-folyamon 776 hallgató, Tolnavárme gyében 8 tanfolyamon 1088 hallgató éJ Zala vármegy ében 8 tanfolyamon 1160 hallgató vett résrt. A legszel>b eredményeket tehát Zalavármegyé mutatja fel, ahol 2 tanfolyam kivételével a hallgatók száma meghaladta a százat, illetve Badacsonytomajon (260) és Kustánszegen (266) a 200-at- Az is megállapítható ta eddigi eredményekből, hogy azok a tanfolyamok mutatják fel a legszebb eredményeket, ahol a kamara járási intézői a helyszínen végezhették el az előkészítés munkáját. A 31 tanfolyamon 248 előadási napon 496 előadást tartottak a tanfolyamok előadói.
Befejeződfitt a gelsel téli gazdasági tanfolyam
Vasárnap volt « gclsei 36. sz. 3 hónapos téti gazdasági tanfolyam záró-ünnepélye, melyen megjelent a földművelésügyi miniszter képviseletében dr, Balogh Ányos m. kir. tanügyi főtanácsos, mint miai.szteri vizsgabiztos, \'/.a-tavármegyo részéről dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző, a nagykanizsai járás főszoltfabirósága nevében dr. vitéz Csele Antal szolgabíró, n vármegyei gazdasági felügyelőség nevél>en Figura György gazdasági felügyelő, az Országos Mezőgazdasági Kamara nevében Ciáspir Ferenr felsőházi tag, az Alsó-dunániuli Mezőgazdasági Kamara nevében Nagy Jenő fnmarai intéző, to-vábtvá Kovács Miklós járási gazdasági felügyelő, valamint számos körnvék-beU birtokos és érdeklődő gazda.
A községi elemi iskola zsúfolásig megtöltött nagytermei* n a miniszteri vizijgabiztos megnyitó sravai |Ytán a záróvizsgát C»ol)or Mátyás gazxlasági felfigyelő — a tailrolyam vezetője — kérdékei kezdték meg. A hallanók a Kzakismereiekben meglep tájékozott-ságot és biztos tudást mutattak fel. Maj<I a többi elődök tárgyai után a ge\'sei ifjúsági önképzőkör jósikerült gazdaköri ülése következett.
Az Alsódunániuli Mezőgazdasági Ka. mara nevében Nagy Jenő kamarai intéző üdvözölte a földművelésügyi nü-niszter helyettesét, /.alavármeg>-c al-ispánja nevében pedig dr. Brand Sándor várm. főjegyző intézett hazafias, ságtói izzó szavakat az ünneplő gaodn-közönséghez.
Dr. Balogh Ányos m. Tílr. tanügyi főtanácsos a földművelésügyi miniszter nevében, a jutalmak kiosztása előli megkapás s/avakk il ecsetelte a magyar értelem és élniakarásban vetett jobb hitét.
A kiosztott szakkönyvek és pénwlijak » földmüvelésügyi miniszter, Zalavármegyé alispánja, az Alsódunániuli Me-tógazdaság Kamara és ujnépi FJek Géza földbirtokos adományai voltak. A vé«zolt 57 hallgató mellére ezüst buzakaKszt lü\'őtt a tanfolyom vezető •ége. A szép műsorban gazdag ünnepség a gc.tsel gazdák £ltal rendezett érdekes háziipari kiállítás megtekin-tésévei ért vőget.
— Távúd förflruha éa felöltő azŐTe-teklegwab! vilaaztékban SchQtznél.
Újszerű fénytelenltéel eljárási
KIFÉ NYES E DETT puháit felöltőjét
szépen kitisztítja és FÉNYTELENITI
VARGA kelmefestő, vegytlszfltó
Hunyadl-u. 10. Morlhy Mlklóe-u. O.
CSAK fénytalanltést Is vállalok!\'-
aUBApEST 1.
17 Nyiry László előadása. — 17.25 Hanglemezek. — 18.35 Takaró Erika előadása. — 19.05 Dr. Berzsenyi L. és dr. ViUax István kétjtongorán mu-gyar nótákat játszanak. — 19.35 Dr. Törölgyi Elemér előadása. — 50.10 Opercttelőadás közvelitése a Szegedi Városi Színházból. «Ninon s/erelme.i 0|>erelt 3 felvonásban. — Az I. felv. után kb. 21.15 Hirek. — A II. felv. után kb. 22.4"> TdőjárásjeUntte. - Az előadás útin kb. 23.15 öreg cigányprímások zenekara. — 0.05 Hirek.
•ubapest n.
17.50 Mezőgazdasági félóra. _ 19.05 Francia nyelvoktatás. — 20.10 Dr. H. Pálffy Ilona előadása. - 20.40 A rádió szalonzenekara. — 22.05 Hirek. — 22.25 Hanglemezek, líct.
17.25 Feschler Margit énekel. — 17.45 Emerich Pál zongorázik. — 19.10 Házi-zene. — 19.25 Opera. _ 22.20 Bécsi teue.
Szerda
il\'bapbst i.
1.45 Toma. — Utána hanglemezek.
10 Hirek. - 10.20 Pcfolvasás. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Hangleme-zek. — 12.30 Hirek. - 1 3.20 Időjeizé* időjárásjelenlés. - 13.30 A rádió sza-ionzenekara. — 14.10 Hirek, árak. — 10.15 Diákfélóra. - 16.45 Időjelzés!, hirek. T
17 Gergely Tslvan visszaemlékezése.
17.30 Cigányzene. _ 18.20 Királdi Kráük Akos előadása. — 18.40 Helmi Rlner észt énekművésznő műsora. — 19.15 Gál Gyula klasszikus előadó-es le. - 20 Engei Iván Bee.hoven inüVekel i^ngorázik. — 20.40 Külügyi negved-óra. — 20.55 Hirek. — 21.15 Cigányzene. — 22 Az operaházi zenekar. — 22.30 Időjárásjelentés. — 23.30 Tánc-•emezek. — 0.05 Hirek. lUDApEST II.
18.10 Zakariás János előadása. — 1S.40 Olasz nyelvoktatás. — 19.15 Tánc-lemezek. — 20.05 Voigt Edo előadása. IP.CS.
12 Szórakoztató lemezek. — 13.10 Könnyű zene. — 14 Tenor és bariton lemezek.
17.20 \'enekar. — 20.05 Rádiózeneknr.
22.20 Római vonósnégyes. — 23 Lemezek.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kír.ly
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmából mélységes gyászunkban részvétüket nyilvánították. ezúttal fogadják hálás köszönetünket.
özv. Lusztlg Ödönné és gyermekei.
A rendőr lelőtte a betörőt
Budapest, március 1 Az Akácfa-utciban az éjszaka betörtek Váradi Győző fűszeres üzletébe. A rendőr észrevette a betörést, a hcfy-I szinre sietett. A belörő egy vasdoronfl. gal lámadt a rendőrre, aki revolvert rántott és lelőtte támadóját. A belörő Varga Ferenc nevü napszámossaf azonos.
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vasárnap és Onnepnap 10 dóig 80 llllér, minden további sió 6 fillér, hétkómap 10 sióig (0 fillér, minden további sió 4 fillér.
ílméé izab.\'d kézből József főherceg-utan egy magánház, szép karttel. Bővebbet Vörösmarty-utca 36. alatt.
Hó- é« ■árolpSJét, izakixerüen kijavítja Vulkán pummljavltó. Erziébet-tér 1. Centtállal siemben 4123
Haaxaélt rahát veszek és eladok, hívásra háthoz megyek. Márkus, Király-utca II. 385
B«Jár4aa felvétetik. Pollák, Erzsébet-tér 1. sx. 624
Használt bútort vesz és elad Kardo» Antal Erzsébet tér 20. 625
Hévlaaxantandréaon villaszerű kis
csalid! básam eladó esetleg május 15-re kiadó. Bővebbet lörőczy Antalné, Rákóczi-utca 3/a. 626
Klifaludl-ucca 37. szimu Há* s«ab«d-kézból aladó. Bővebbet ugyanott. 569
Héxmaatarnak keres fiatal \'íázispárt
Llchlscheindl Pál vaskereskedő 609
Igen jó karben leiö fédares homokiutó kooal eladó Eötvös-tér 10 alatt. (307
Eladó József főherceg ut 31 iz. ház siabadkétből. Bővebbet ugyanott ai utcai lakásban. \\ 603
t ai ut<
kulün elkéaillísl oiiUly III rendelkezéire, előblváa és másolatok kíiiülne*. filmek 4b Itmnek legolcsóbb ihin kaphatók. Ovóiődiön magi Haláu műterem, Horthy Mrklói ut II 63|
B.Jér4-takarltéai(t lelveti First, Zárda u, 6. 628 |
*uMt.xlt, bérautót, modem, o| áramvonalasai, azoltd irban. bárhova. Kaul-mann Manónil rendel|an. — Tdalooállo-
máa 2-22.
Nagvrícael gaidaiágban baaznilt fl.ida-ilgl i*fk ii uapaaá.ak
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
U
»
TO Bákócil-Dt 58. Tel. 1-38S-B0.
150 KényolmcB azobs, (olyó hldoc-melegvlz. teteton. közp. Iüté« és csengőt pótló elektromos Mnyjel zfaekkel I^móraóltelt szoba- ós penzJO-Arak. — ElegAns kávéház, 0 telotouIUlke.
A sörözőbeni
Farkat Béla rádlóhlraa olgányienekara — valódi erdélyi Flekken különle-j gosségek.
A télikertben i
délután és e*t« ti no. (J Vlrény uJtzerQ jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre Jón, adjon találkozót Isme-réselnek a BETPOPOLE-ban I
Rosszul telelt vetémeknél
■zAIöben, kaszálókon ti réteken,
gyümölcsösben, kerti veteményeknél
CSODÁT MŰVEL ■
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya. Körzetképviselet és Ryári-lerakat:
orszAg József
mag, műtrágya, z«ák, növényvédclml-Bzerok, góp Btb. kcrcekedésébcn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
r • r
Csepel:
Mapasnyoniásu
Unlversal
gyümölcsfa
és szölö
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportfizletében
kaphatók.
Nm»a
Njpaa* éi
HMM
Ma „Keresd a sort i««
77. Évfolyam BKszto Nagykanizsa, 1937. mérciu, 4 cD.flrtök
Ara 12 II".
ZALAI KÖZLÖNY
p • ITIIII HIFII
Petek* ootootó: Barbarits Lajos
Az
erdélyi magyarüldözés
felháborító eseteivel találkoztunk Isméi Ugylátszik, a hosszú esztendőt óta tartó sorozat még mindig rerr zárult le. Ujabb és ujabb megpróbáltatások szomorú napjaira vir-r-.dnak kisebbségi testvéreink s exer a téren a román klsebbség-üldözó politika már oda jutott, hogy leplezetlenül, nyiltan hirdeti l? a* eddig ki nem mondott álláspontot, kiirtani mindent, amién írmagja is felfedezhető az ósi magja.- tradíciónak.
A nagyváradi prenvmtrei rendet megfosztották vagyonától. Évszázadokra visszainduló magyar kultúra hordta össze € hlnes intézmény vagyoni áll\'-igát s a xxerze\'esl glm názlum dísze volt az erdélyrgfzi kulturán*!-.. Hosszú sorozatát lehetne, felállítani azoknak a híressé váit néveknek, amelyednek viselői a nagyváradi premontrei főgimnáziumi^ nyerték mag\'\'sfoku műveltségüket. Az uj impérium ahelyett, hogy büszke volna arra, ho-y cz az intézmény továbbra is a régi nívón működhet, arfn az elhatározásra jutott, hogy a proskrléltak listájára vette a premontrei gimnáziumot Ott még nem tartanak, hogy lehúzzák e nagyműveltségű s bó.cs pa|>okról a reverendát s ki-üzzlk őket az évszázados falak közli, dt amit tettek, az csaknem egyenlő e^wl a durvasággal. Amikor vagyonuktól fosztották meg a premontreieket, ez alig jelent mást. min amikor a halat szárazra vellk, vagy a levegőt vonják el az élőktől Igen, ez a biztos utja a pusztulásnak Reméljük, hogy ez a súlyos csapás nem fog helyrehozhatatlan, s< he nem pótolható károkat okozni. Iiogj mire építjük ezt a reményünké. most megmondani sem tudnánk, csak a kiolthatatlan remény tí z • éleszti kennünk az elközelgő jóvátételt és az igazság bizonyos ékövetkezését.
De ugyancsak a minapában tön* tént az is, hogy a már rétfóta szállongó híresztelés, hogy a határok, menti magyarlakta vidékek földbirtok tulajdonában változtatásokai kívánnak eszközölni, - indítvány formájában testet kezd ölteni. Ea az» jelenti, hogy miután mégsem lehetett végrehajtani a XX- századira? a Szent Bertalan éjszakára emlékeztető tömegmészárlást, most ahhoz a megoldáshoz kívánnak folyamodni, hogy egyszerűen elveszik a megyar birtokosok földjét és azok-é »megbízható* románokat helyeznek Fennen hirdetik, hogy ez a birtokelvétel kártalanítással fog tör-ténni, de leheti még csak elképt-^eln." is olyan anyagi ellenszolgálta-tásókat, amelyek Ilyen gonoszmódon végrehajtott radikális Intézkedéseket valób;,n kártalaníthatnak.
A határmenti birtokok elkobzása még nem törvény, de mikónt a hir-
202XSL-Bj&LF&ftK:
Felrobbant és percek alatt teljesen leégett a lispei furótelep irodója
30.000 pengő a kár — Lispei olajjal kenték fel a padlót és a benzingázok a kályha tüzétől felrobbantak — Elolvadt 4—500 pengő ezüstpénz, elégett kétszerannyl papírpénz, a fúrások összes iratai és mérnöki műszerei
Borzalmas katasztrófát előzött meg a fűz gyors lokalizálása
(A Zaiai Közlöny tudósítója jelenti) A Lispe melletti mélyfúrásoknál könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történt Mint ismeretes, a fúrótorony é« a telep köre-lében van az angol társaság mérnökeinek lakása és itt van az irodahelyiség is. Az irodahelyiség takarításával az egyik munkás, Horváth Ferenc volt megbízva
Horváth kora reggeí már lement az irodahelyiségbe, hogy azt kitakarítsa és olajjal felöntözze- Hozzá Is látott a munkához, dc pidlóo\'aj helyett véletlenül a helyszínen ki-termelt »lispei olaj|nl.« iltetve Ilyen benzjres nyrs-termékkel öntözte fel az Irodahelyiség deszka-padióját A felkefélés után tűzrakáshoz látott, majd amikor é-gyulladt a tüz, mint aki dolgát jól végezte, elment-
A lecsukott irodahelyiségben a hőség következtél en a padlóra fi ikent énzin párologni kezdett. A
tüz már javában ropogott, amikor hatalmas detonáció felrobbantotta az egész irodahelyiséget A keletkezett benzingázok meggyulladtak és levegőle röpítették az épületet A robbanás nyomán hatalmas lángok csaptak fel, mire a tárvaság mérnökei azonnal üzemi.ehelyezték a biztonsági berendezéseket és a munkásokkal együtt a tüz oltásához láttak Sikerült a tüz tovaterjedését megakadályozni, de a zíntői égő irodát már nem lehetett megmenteni, az percek alatt teljesen leégett-
Felhlvhjk a hir vétele után telefonon a szentadorjáni körjegyzőséget, ahoi mindenlen nv\'jíorósi-tették a szerencsétlenség hírét. Már eddig is megállapították, hogy a robbanás igen n;iiíy károkat okozott. Az irodában voltak ugyanis a görgeteg!, miháldi és a lispei fúrások összes tervei, valamint nagyon fon\'os és értékes okmányok,
amelyek mind a tüz martalékai lettek. Az Irodahelyiségben levő mérnöki műszerek szintén hasznavehetetlenné váltak. Az irodálxui állt a Wertheim szekrény Is, arr* ly teljesen áttüzesedett, a énne lévő 6 800 pengő értékű j>apirp^nz elégett, a mintegy 4 -500 pengőt kitevő ércpénz |>cdig teljesen össze-olvadt A kár, ahogy eddig meg lehetett állapítani, kb 30.000 ]>engő.
A társaság mérnökei szeiencKére idejélen meg tudták akadályozni a tüz tovaterjedését, amely, ha a kö\' zell furótomífiyhoz is elér, I láthatatlan következményeket okozott volna Az amúgy is I»on7ingő/ökkol telitett levegőén ugyánls, ha a gázforrás meggyullad, tönkre\'ehet-te volna a több mint errymlllióren-gő költséggel folytatott f irás eredményét
A társaság a szerencsétlenség után még fokozottabb óvatossági rend. szabályokat léptetett életbe.
Peyer Károly a kormánypárt helyeslése közben beit a magyar munkások védelmére az Idegen kapitalistákkal szemben
A pécsi bánya-sztrájk ügye a képviselőház szerda délelőtti ülésén
Budapest, március 3 A képviselőház szerda délelőtti\' ülésén harmadszori olvasáslinn is eififeadta az ajánlási javaslatot. A mikor áttértek a élügyir.iniszteri jelentésre. Petrovlcs. Peyer és más-képviselők közés/ó\'á^okkal zavarták az előadó Gerf-elyfy Andort, ugy, hogy az elnök kénytelen yolt Pvjer Károlyt rendreutasítani. Ai eínök javaslatára a vita folytatását holnapra halasztották-
Napirendi vita során Peyer Ká roiy indítványozta, hogy tűzzék napirendre Propper javaslatát a minimális munkabérek megállapítása tárgyában. Peyer Indítványának lndoko\'ásál»an részletesen ismcrt.\'tto a pécsi sztrájk eseményeit. A ]>écsi bányászok, mondta, a magyar bánászok közül a legveszedelmesebb munkát végzik és mégis legalacsonyabb a munkabérük az országban A sztrájk kitörésének oka,
hogy bár az iparügyi miniszterrel folytak tárgyalások a éremelí« ügyéén, méRls a vasasi felügyelő azt mondta a munkásoknak, hogy áremelésről szósem lehet Valótlan, mondta Peyer. az az állítás, hosrv a munkások a föld alatt a szivattyúkat leállították volna, éppen így az Is ho}_7 ott károkat okoztak volna.
Buchlnger: Több eszük volt a bányászoknak, mint a bányaigazga-
adások szólnak, útban van. Remél jük, hogy történik még valami önnek megakadályozására, ha más nem, talán az utolsó pillanatl»an felébred a józan mérséklet a román politikusok lelkében is, de ha n.m, akkor sem hajtjuk bura a fejünket, hanem odatesszük ezt az esetet is arra az oldalra, ahol mái- amúgy is égig emelkednek a magasbak i-áltó panaszok és sérelmek
Egyébként az ilyen ötletek arra mutatnak, hogy végső elkeseredés vezérli a kisebbségek elleni politikájukén a román intéző köröket, mert az a néhány súlyos esztendő,
I ami a ékeszerződések óta elviharzott a világ felett, megmutass, hogy nem birják elviselni azt a súlyos helyzetet, ami abból a kö. rüiményWl származik, hogy több idegenajku lakosságot kaparintottak hatalmuk alá, mint nnrnnyivel a kultura és a modom vi\'ág évközéivé. meglHrkózni t idnának Bár akad még közöttük olyan aki tö megmészárlásra gondol s nemrégi-l>en erre felhivás is hangzott cl, hirdetvén a Szent Bertalan éjszaka egyetlen eszközét, de ez manapság még fenyegetésnek is ördögi Az az ellenállás és felhördülés,
I ami világsajtót ezzel kapcsolatban bejárta, élénken bizonyítja azt, ho.íjy a külföld müveit országailan ismerik már a román kisebbségellenes politika eszközeit. Romániában ugyan még nincs bíró, aki ítéletet mondana az ilyen büncselekményvk felett, mert miként kiderült a Szent Bertalan éjszaka propagálója büntetlenül hagyta el a biró termét, de az Ítélet elhangzott a müveit világ minden államáén s remél-* jük, hogy a nagy ítélkezés idejekor minden magyar panasz nemcsak\' meghallgatásra fog találni, de Igazságot is nyer
tMJü KOB.ONY
1W. ro*rdn« 4
Ma kezdődik a Városi Moziban a
DUNAPARTI RANDEVÚ
O legsikerültebb magyar vígjáték. (Szerdától vasárnapig).
lóságnak.
Kormánypárti közbeszólások : Ez igaz I igaza van 1
Peyer: Amikor a munkások megtudták, hogy a tárgyalások íolynak, feljöttek a föld alól. A 8 százalék bérlevonás hatálytalanításának hírére megnyugodtak, az ujabb sztrájkot a felmondások Idézték elő. Végül kérdezte Peyer a konnányt, hogy meddig hajlandó tűrni, hogy idegen kapitalisták a magyar munkásokat földönfutókká tegyék.
Kormánypárti közbeszólások: Igaza van ! Igaza van !
Peyer Károiy beszédét az egész Ház nagy tapssal és általános helyesléssel fogadta.
Borgiy József: A Ház a szociális kérdések megoldására törekszik.
KéthíJ\' Anna : A pécsi bányavidé-\' ken egyetlen gyermekotthon, egyetlen Steiánia sincs, a lakások szűkek es nedvesek. (
Molnár Imre: Ez nem pártkérdés, hanem nemzeti ügy.
Ezután átjértek az interpellációkra. , j j Az ülés folyik.
A sztrájk ■ végéhez közeledik
Pécs, március 3 A DGT bányatelepén szerdán reggei 6 órakor kétszerannyi munkái száll l le a tárnákba, mint tegnap. Az első müszukban behivott munkások közüi 46(J, vagyis 36 százalék jelentkezett munkára. Külsó munkára a behivottak közül 531 jelent meg, vagyis összesen mintegy 1000 bányász kezdte meg a munkát. A déli harmadra kiírtaknak már 46 százaléka munkába áilt. EbbŐJ arra következleinek, hogy a sztrájk végéhez közeledik és már csak részlegesnek tekinthető- A leszállásnál rendzavarás sehol nem volt
Arvix Szolnokon és Gyöngyös-vidéken
Gyöngyös, március 3 A Gyöngyös és három mellék-patakja kiáradt és döntött 1000 kat*sz^ trális hold területet. Több ház is viz •lá került.
Szolnok, március 3 A talajvíz és a sok esőzés következtében Szolnok egyes részem sok ház vir alá került. A külvárosokban 30 ház lx-dőlésscl hnyeget, czA között 20 háfc kilakoltatja megtörtént. A tűzoltóság nagy erőfeszítéssel Igyekszik a vosié-iyeztetett házakból a vW kiszivattyúzni. _
A spanyol frontról
Madrid, március 3 A Madrid környékén a nemzetiekhez átszökött vörösök közlései szerint a kormánycsapatok a madridi és a jaranai frontszakaszon olyan súlyos vereséget szenvedtek, hogy 11.000 vörös sebesültet szállítottak kórházit, a halottak száma pedig meghaladja a 2000-et.
Gijon, március 3 Ovledónál nagy fiarcok folynak. A város teljesen el van zárva. A santan-ilcrl szakaszról semmi Jelentés slncp.
Adó a nemlétező szesz után és harc a könnyelmű adósság^sinálás ellen
Érdekes kérdések a nagykanizsai OMKE választmánya előtt
A nagykanizsai OMKE-kerüIct választmánya látogatott Ülést lartfctt Rajki István elnökletével- A választmány egyhangú lelkesedéssel fette magáévá az elnöki javaslatot, hogy a kereskedők járuljanak hozzá a város egyesü le k inek
mároiui 15-re tervezett ünnepségének sikeréhez. Ehhez képest a kerület tagjai 16-.én délután 6 órakor bezárják üzleteikel, hogy mindenkinek id^\'je legyen felkészülni az esti nagy fáklyásmenetre. A irrnet utvonalán levő üzletek pedig k\'galább egy-egy kirakatukat a nap jelentőségének megfelelően a nemzeti szinckkel fogják disziteni-
Az ülés tárgysorán néhány olyan napirendi j>ont szerepelt, mely a közönség legszélesebb körű érdeklődésére tarthat számot
így szóbakerült, hogy o városi fogyasztási adókezeiőség a leggyengébb, 30 35 százalékos likőrök fogyasztási adóját ugy veti ki, mintha a likőr 80 százalék szeszt tartalmazna. Tekintve, hogy az olcsó likőrök szerény luxusát épp.n a legkisebb fogyasztóképességü vevőközönség engedi meg magának, a fogyasztási adó ilyen kivetése határozottan antiszociális. Ez a publi. kum
minden liter likőr fogyasztásakor megfizeti négy—négy-ésfél deoi olyan szesznek az adóját, amit nem fogyaszt.
A kereskedők sampontjából külön is igazságtalan ez az eljárás, hisíz tudvalevő, hogy a szeszfogyasztási adó mértéke döntően esik kalkulációba, amikor a fűszeres forgalmi-
adóátalányát, italmérési ilketékáta-lányát állapítják meg. Ezek viszont a kereseti adó alapjának u megállapításánál esnek nyomósán latba. Az elnökség illetékes helyen elfog járni a sérelem orvoslása ,-érdekében.
Igen magas színvonalú vita fogadta a felsögallal ipartestület átiratát, mellyel ez a testület azt kívánta szorgaJmázni, hogy a mun-kal>érek és napszámok eddig öt pengőben meghatározott foglalás-mentes minimuma töröltessék el én
minden munkabér és napszám 20"/0-át lehessen foglalni. A kérdés elbírálásánál Ismét érvényre jutott az a körültekintő gondosság, mely a kanizsai OMKE-kerület állásfoglalásait jellemzi.
Megállapította ugyanis az ülés, hogy a felsőg;iiiai kívánság nem egyezik sem a munkások, sem a kereskedők érdekeivel s éppen ellenkező eredményt érne cl, mint amilyet céloz- Megállapították,hogy ma épi>en a foglalás nehézsége Inti óvatosságra a kisjövedeimüekkel szemben a hitelezőt s így válik lehetővé, hogy ezek a gyenge exisz-tenciák felesleges hitelek igénybevételével el ne adósodjanak Az 1908- évi végrehajtási mArella előtt az volt a helyzet, hogy a kisjövedelmű munkáscsaládokat a »rá-táslx)Ilok« megtömték olajnyoma-tokkal, gramofonokkalv silány vá-szonárukkai és .egyéb, fontosnak igazán nem mondható cikkel.Szombatonként aztán a munkásnak alig jutott pénze a »ráták« kinyögése után a fontos cikkek bevásárlására. Ezek a részletcikkek évekre eladó-sitották a munkásságot s legtöbb
Legujntib toooszí divat!
Kabát-, kosziam-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dns választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább mlnöségQ tavaszlés nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Sínger DíuatMáz.
esetben per- végrehajtási köl^ ségekre szívták ei egész keresetét. A végrehajtási novella áldá-os he\'y-zetetr teremtett: nyomtalanul eltűntök a ráláslwltok s a mun^ájs^g a keresetét valódi szükségletek ki-elégitésére fordíthatja. A Legtöbb kereskedő tapasztalatai azt igazolják, hogy a kisjövedelmű munkásság nem bocsájtkozik könnyelmű adósságcsináláslxi s azokat a megélhetési hileU-ket, amelyeket időnként kénytelenek igényi*venni, legalább is olyan igyekezettel törleszti, mint a nála jvagyubbjöve-deimü társadalmi rétegek tagjai.
A helyi kereskedő, ismerve vevőit, megfelelő mértékben hitelez és meg is kapja, a pénzét, ha ellenben a 20 szándék lefoglalható lenne;és ennek során újra teremtődnének rátáslxíltok, a helyi kereskedő többé nem merne hitelezni, mert soha nem tudhatná, milyen részletfizetési kötelezettségek miatt foglalnák le a háta möjjött a vevő munkabérét-
Mindezek alapján a kanizsai OMKE nem csatlakozik a mozgalom hoz, hanem központja utján igyekszik azt leszerelni.
A napirend további j>ontjalt tisztán kereskedői vonatkozású ügyek tették.
Hurutos sárgaság fellépésénél
*z igen enyhe hatású természetes .Ferenc Józsel" keserűvíz lehetőleg mindenn p reggel felkeléskor és este lefekvés előtt félrfél pobámyi mennyiségben használandó. Az orvosok a|ánlják.
Útonállók vagy haragosok leütöttek egy pátrói kereskedőt é» egy gyékényééi gazdát Mindkét, áldozat súlyos••bekkel fekszik a nagykanizsai kórházban
Az exmult napokban két sulyofl sebesüléssel végződő támadás is történt a környéken. Nemespátnó községben van Csatár József 32 éves embernek az üzlete. Még nem tudni mi okbóA de minap este meglesték és karóval hátulról leiitöt. ték. A támadást minden valószínűség szerint két falubeli legény, testvérek követték el.
Csatárt, aki az ütések alatt vére-sen terült el, a nagykanizsai kórházija szállították. Állapota súlyos, kihallgatni még nem lehetett, igy nem tudni, mi oka volt a két Ae-génynek, hogy a kereskedőt leíiseo. A csendőrség megindította az erélyes nyomozást.
A másik támadás Gyékényes község határában • történt. KorcSmár Imre 88 éves gyékényes! gazda hszafelé tartott, amikor hátulról leütötték. öt is súlyos állapotban Bzál Utották a nagykanizsai kórházbal Kihallgatásakor megnevezte egyik haragosát, aki azonban tagadja, hogy 6 követte volna el a támadást. A csendőrség tovább nyomoz.
1937. mircltw 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Szerda
ÍÜ*APÉdW I.
17 Gergely István visszaemlékezése.
— 17.30 Cigányzene. _ lfi.20 Királdi KrAIik Ak0s előadása. — 18.40 noimi Elner észí énekművésznő műsora. _ 19.15 Gál Gyula klasszikus előadó-este.
— 20 Engei Iván Bee.hovCn műVctei zongorázik. — 20.10 Külügyi n cg valóra. _ 20.55 líirek. — 21.15 Cigányzene. — Ü Az operaházi zenekar. — 22.30 Időjárásjclenlés. - 23.30 Tánc-lemezek. — 0.05 líirck.
■UDApfcST II.
18.10 Zakariás János előadása. — 18.40 Olasz nyelvoktatás. — 19.1$ Tánclemezek. — 20.05 Voígl Ede előadása.
ifócs.
17.20 Zenekar. — 20.05 Rádiózn»ekar.
— 22,20 Római vonósnégyes. — 23 Ivértezek.
cmotm
Iüdape yf 1.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. —1 0.20 Felolvasás. — Í0.43 Felolvasás. — 12.05 A rádió sza< íonr>nekara. — 12.30 llirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. - 13.30 Cigányzene. — 14.10 Hirek, árak. -lfU5 Sucelláry C.vörgyné háztartási felőadásn. _ 10.45 Időjelzés, hirek.
. Í7 Váló Árf>ád előadása. _ 17.30 HdVács Kálmán zongorázik. — 18.05 Hálász oyula előadása. — 18.35 Sár-kány Sándor előadása. — 19.30 Az Operaház előadása. .A végzet hatalma.» Öpera 3 felvonásban, 0 réfczben, előjá-jCkkftl — Az I. fely. után kb. 2050 ltirük. - A II. felv. iitán kb. 22 Hirek, iöőJÁrásjelentéS. — \'Az előadás ulán Wb. 22.55 ölasznyelvü előadás. - 23.10 Cigányzene. — 0.03 Hirek. ■UBAPI-ST Ti.
17 Világhírű baritoiilsta hanglcmo, zei. — Ír Egyházzenei hangverseny.
— 19.05 Angoi nyclvoktalás. - "10.30 Táhclcmczek. - 20.05 P. Kádár Jolrtn dr. előadása. — 20.55 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara.
íirct.
12 Rönnvü \'emezek. — 13.10 Szim. fonikus lemezek. — 13.45 Hangverseny. — 10 Hlrés művészek lemezei.
17.20 Zongora. — 17.40 Zenekar. — 19.25 Vidám éncknégyes. —20 Karenlna Anfaa (dráma). — 22.20 Kivánságlertte z«k.
emlékeztető
«ártl*» S.
ftef. Nőegylet teaestje divatbemutatóval a Koronában.
Híreim 5.
A Szerdal fáreaság vlfo-détotA&Ja 6-kor A zeneiskolában. (Böiua Béla)
■árclu. 7.
Liceális •Iőtdás a városházán 6-kor SátiiWy Géza.
Márclu. 10.
A Szerdal TArsasAg vltA-détatAhJa R-kor zebelBkolában (dr. Dorajén).
kárcin. 14.
Lloeális előadás a várótbázán 6 kot dr. Hafáas Pál.
VttciA* 21.
LíéMÜs elfladás a városházán 6-fcOr Flsehel Lajos.
Április 13.
Az Irodalmi Kör velltettképea előadása 6-kor a szfnhAzban. (Lendl Adolf). _
Naptár ■ Március 4. csütörtök. Rom.
kat. Kázmér. Protestáns Kázmér. Izael.
Mftr Hó 21.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó
15-lg a (.Mária" gyógyazertAr é« a j
kiskanlzsal gyógyszertár. I
2000 pengőt kiloptak a letenyel uradalmi iroda felfeszített fiókjából
Ezer pengőt otthagyott az Ismeretlen betörő, akinek eddig teljesen nyoma veszett
Letenye, március 3 (A Zolái Közlöny tudóstója jelenti) Nem kis meglepetés érte Sehramm Lajos uradalmi tiszttartót a letenyel gróf Andrássy Sándor uradalom gazdatisztjét, amikor feggei irodájál>a ment. A tiszttartó ugyanis a nagykanizsai vásáron az uradaiom részére állatokat akart vásárolni ós emiatt 3000 pengőt helyezett el este az uradalom irodájában az Íróasztal fiókjába.
Reggel indulás előtt kereste a pénzt és megdöbbenve látta, hogy az ir&isztaí fiókja fel van törve és
oz este odahelyezett péml>ől 2000 pengó hiányzik. A l*törö érhetetlen módon 1000 pengőt a helyén hagyott. A gazdatiszt azonnal meglette a feljelentést, a nyomozás megindult. Azt hiszik, hogy a helyzettel ismerős egyik gazdasági cseléd követhette cl a ljetöréses lopást. mert csak azok tudták, hogy a gazdatiszt állatokat akar vásárolni és igy nagyobb összeg van az iro-dál>an. A tiszttartó kérésébe a nyomozás meggyorsítására a helyszínibe érkeztek a szombathelyi nyomozó-detektívek Is.
A kercsellgeti szerelmi tragédia megismétlődött Zalaistvándon
Szlvenszurta a szerelmesét, azután mellbeszurta önmagát
Csak tegnap számoltunk be arról a somogyi szerelmi tragédiáról, a melynek áldozata a 17 éves Horváth Anna kercscligeti leány. Most egy ehhez hasonló zalai tragédiáról kaptunk hírt-
Krajczár Dezső 27 éves zula-istvándl legény már hosszabb ideje udvarolt Simán Mária 18 éves leánynak. A leány szívesen fogadta az udvarlást, de a leány szülei állítólag ellenezték a házasságot. A a szülök ellenkezééfie annyira el-
keserítette, hogy minap este végzetes tettre határozta el magát. Találkozott a leánnyal, majd. hogy ml történ; köztük, nem tudni. t)ény, hogy a legény késsel szlvenszurta Simán Erzsél>etet, aki azonnal ösz-szeesett és meghalt. A legény ezután önmagát szúrta mellbe, a kés a tüdőt érte, de a legényt még életben találták a leány szülei, akik a hüigésre lettek figyelmesek. A fiul az egerszegi kórházija száll itotfák A nyomozás azonnal megindult-
március 6-án
délután "»5 és v*6 órai kezdettel
áruházunk nagytermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női- és leányka-kabátok, ruhák, köpenyek.
Ingyenes belépőjegyek pénztárunknál átvehetők.
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő hölgy-közönséget.
Áruház.
F O G P E Pl
A vizsgálóbíró e törvényszéki orvosokkai ma száll ki Zalajstvándra, hogy a boncolást megejtse. A legény a kórházion magához tért és azt állítja, hogy közös elhatározással mentek a halálba- Ezzel s^irt* ben a faluban azt mondják, hogy a leány nem akart öngyilkos Tenni, a szülők sem ellenezték a házasságot, csak a leány korára való tekintettel korainak tartották. A nyomozás ez-Irányban is folyik.
A tegnap jelentett kereseligetí szerelmi dráma áldoüitát felboncolták és megállapították, ho\'-^y a lövés, amely közvetlen köziéiből érte, szétroncsolta a fejet és azonnali halált okozott- Nagy részvét mellett el is temették- Gyilkosát^ a 30 éves Somogyvári János parádís-kocsist az ügyészségen kihallgatlák-Elmondta, hogy a 17 éves leány-nyai már évek óta bizalmas viszonyban volt, felesége cmintt a tryi\'kosság napián ís szemrehányást tett és emiatt követte el tettél Gyilkosság büntette címén megindul ellene az eljárás-
TovAbbi h*borusel6ké-
svflleteh foqlalkoztat-ják a faioitta nagytanácsot
Berlin helyesel, Pérls nyuqtalan a római határozatok miatt
Róma, március 3 A fascista nagytanács ülésének tárgysorozatán továbbra is a ho>n-\' védelemmel kapcsolatos kérdések szerepelnek- Az ülés ma este folytatódik Megvitatják a párt tevékenységét, főleg a honvédelemmel összefüggö vonatkozásaiban. így sorra kerüi nz ifjúság előzetes katonai kiképzése, a polgári légvédelem, a háborús ellátás és áralakulás ellenőrzése és hasonló kérdések. A fascista nagytanács erélyes intézkedéseket kíván hozni a népszaporodás elősegítése terén, i Páris, március 3
A Paris Soir és az Intransigeant kiemei/a nagytanács határozatiinak békés jellegét, ezzel sremben a köíz-véíemé«yl>en nagy nyugtalanságot és megdöbbenést keltettek az olasz katonai határozatok.
Berlin, március 3 Berlinben a fascista nagytanács határozatai általános helyeslésre találtak s a lapok megállapítják, hogy a nagytanács ülésének lefo-lyáse után az egiész világ előtt nyilvánvalóvá vált a német-olasz együttműködés
— Megérkeztek a tavaszi nőiruha, kabát 4* koMtüm újdonságok Schütz-
ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 4.
Pu\'lJÓB RIPORTSOROZATAI
HrejKJáistf i>SxbmtiHaMin ______ regénye
20
A császár kastélyától a villa Felicitasig
(C#pyrlght)
Ezt a szót: «tritUos> itt hallottam először Ischlben.
A császári parknak azon a rés/én, amely Ferenc József hálószobájának keskeny erkélye előtt tarkállik az udvari kertész szines virágokból gyönyörű ágyai formált minden év tavaszán ez a virágágy a kétfejű sast áb-rázolfa. Széles ut indult cl a virágágy mellől ez, az utat sárga homokkal szórták tele a koránkelő kertészlegé. nyek és ennek az útnak „trittlos"-nak kellett lenni amikor a császár sarkantyúja először megcsendült fölötte. Senki emberfia lépteinek nyomát nem mutathatta a sárga homok és minden reggelen meglepetés volt a csá-szár számára az a két virágkosár is, amelyet Ilancke ur, az udvari főkertész egy öreg tölgy messzire kinyule ágára kötözött oda vékony hánccsal. Ez az ág megvan ma is és Isch\' h\'\'-pe
„Kalserast"-
nak hivju. Ferenc József megállt a tölgyfa előtt, megnézte a kosarakat, amelyekbe Ilancke nedves moha közé a virág-primeurökel lette, inosq[yogvn vett ki lKÜölűk pár szálat, megszagolta őket, aztán elindult tovább a tritllos homokon a Trankclbachweg felé. Az alleének hamar végeszakadt, nyirfák, orgonabokrok, cserfák és fehérvirágu gesztenyefák közöli vitt tovább az ut ahhoz a keskeny hegyi ösvényhez, a melynek ha hivatalosan nem is, de az Ischüek előtt ma is
Schrattweg a neve. Sűrű erdőn kell keresztülmenni, az erdőt ott, aho« a császári park végetér szöges drótkerítés zárja el a kicsiny faluktól, amelyek ma már Ischlhez tartoznak. A* ut végén kijavították a kerítést de meglátszik ma is, hogy egykoron itt szabadjára hagyták az utat. Az ösvényt most inár (elveri a gaz és a kertészek nem gondoskodnak róla, hogy sima legyen a cipőnk alatt a homok.
Ott, alio\' az országútra kanyarodik az erdei ösvény, áll egy régi" Mária-szobor és szemtx\'n kicsiny há/, almi i n>a is egy boldog ember lakik. Neu-hubernak hívják ezt az embert, de Ischlben az a neve:
„Der Qotterhaltemann"(
Nyugalmazott sóhivatali főtisztviselő és a karrierjét Ferenc József sétáinak köszönhette.
ö ezt mesélte el nekem: — A szobám ablakából mindennap láttam házunk előtt elmenni a császári. 1909 augusztus 18-án a születésnapján a harmoniumom mellett ültem, hátam, hátam mögött állt a feleségem és amikor láttam, hogy a császár közeledik, magam sem tudom miért, elkezdtem játszani a Gotterhaltet. A császár megállt, az ablakomra nézett, de sürü füg-föny volt ezen és nem láthatott engem, aki a harmónium mellett ültem. Ma is látom az alakját, egy pillanatig
gondolkozott, aztán szalutált... A (\'.ott-erhaltenak... ;
— Még aznap délelőtt bekopogtatott hozzám a császár adjutánsa és emlékűt a császár monogrammjával díszített aranyórát adott ál díszes tokh.m. A következő évben most már az ő kívánságára újra ei Kellélt Játszanom a néphimnuszt augusztus 18-án. Ezúttal 1000 koronát kaptam és felszólítási: mondjam meg, milyen kívánságom lenne, fai azt file|(>m: szerelnék hivatalnok lenni a sómüveknél és báróin nap múlva megérkezett a kinevezésem. A fiaim neveléséhez is hozzájárult a császár és az ő gondoskodásának köszönhetem, hogy az egyik fiamból elismert művész lett.
Az lschÜ Golterhaltemann házánál az országul szalad a folyó i>ai íján egéy szén addig a hídig, amelyet I\'CnTfc József uralkodásának eszj. ndeiben c*ak
( junius végén fektetlek a folyón kfcvsz-i tű\' és amelynek ma már csak nyomai vannak meg. Ezt a keskeny hidat Franz Josef-Steg-
nek hívták és a császáron kívül egyedül Sehra/t Katalin léphetett a kél keskeny deszka pallóra. Innenső és tul • só oldalán a hídnak Gorup báró sas-s/emü bécsi detefttivjei ügyeitek, hogy avatatlanok ne zavarják, meg Ferenc József és Schratt Katalin bizalmas sétált.
A Franz JosefsWről széles virágos rétbe torkollott a császár ulja, minden nap e/en a rét<n keik tt keres-\'.tülmennie. Amig eljulotl « Villa Felicitasig, ahol a barátnője tartotta nyári szál iását.
Ferenc József életének históriájába erős és markáns betűkkel \'irta Ischl a nevét. Kereken hatvan esztendőnek százhúsz hónapját töltötte itt a császár és életének nincsen olyan tragikus mozzanata, amelyhez az ischli Kaiser-villának köze ne lenne. Kehiben játszott Ferenc Józseffel ^Mária Luj/a, Napóleon és Neiperg gróf hitvese l\'s 11 fía\'al császárnak Ischlben Jelentei-ték,\'egy nappá\' a születésnapja előtt: 18-19 augusztus 17-én, hogy Görgey lálxjinok Világosnál letelte a fcgymjK Ischlben ismerte meg Erzsébet néiíjét, Nenét, akit az -nyja neki szánt és és Ischlben lett sérelmes ErzsélK\'tbe akit a Kaíserín EÜsabethn- k nevezett szállodában jegyzétt el egy életre ma-
Nauhuber tsohll nyugalmazott aóbényahlvatalnok, akit „Qotterhaltemann"-nak neveznek, mert harmóniumán a császár születísenapján az oszlrák naphimnuszt Játszotta, ha észrevette, hogy reggeli sétáján háza elé ért az uralkodó. Ennek az ötletének köszön-hetle a karrierjét
Foto; Hofer Ischl
gának. Az öreg villának rozoga íróasztala melleit tárgyalt VII. Edwarddaí és II. Vilmossal, ennél az íróasztalnál ü\'t, amikor Erzsébet bucsut veit tőle, hogy soha többé vissza nc tjjrjen Habsburgok gyűlölt palotáiba és 1914 július 25-én is ennél az íróasztalnál fii|, amikor Margutti tábornok jelen-lelto, hogy Giessf báró Belgrádot elhagyta és Szerbia és a monarchia között megszakadt a diplomáciai ka-|K)cs. Tschllse utazott a mayerlingi katasztrófa után és Ischlben született meg az a manifesztum, amely Így kezdődik: .Népeimhez^*
Az Íróasztala széles és kopott, ott áll mellette az a cseresznyefáiról készült szekrény, amelyről az a legenda járja, hogy azokat az aktákat tette ebbo a császár, amikről soha többé, hallani nem akart. A kopott poszlón ott hevernek még
uralkodásának Ischlben maradt emlékei:
keskeny papirfídíbuszok, amikről szivarra gyújtott, széles tálban szürke porzó, sárga kanál merül el benno, ezzel itatta le az aktákon az aláírását. Fekete tartóban nyolc darab ludtollj némelyiken ott szárad még a tinta. Van itt egy villanycsengő is, négy gombbal, négylevelü lóhere, gomba, malac, patkó — mindmegannyi szerencsét jelent — diszittik a gombokat; de egy öreg csengetyü, sárgaréz!** és behorpadva meséli, hogy a császár, ha valamit akart, inkább ezzel csen-ge e\'t.
Erzsébet Vét mellszobra, mindkettő .járványból; az egyik miniatűr, a másik életnagyságú díszítik az asztalt, mellettük üveglapon két zCri\'" alakja: az egyik az ezredik, a másik a kétezredik z\'Tgc poriraitja. Blondclkerct-!>: n itt l:\\gn ik a császár szüleinek ké-6s mellettük egy tájkép l\'jzeeland. i>ól. A/, a gleccser, amely Ferenc Jó< zseftő! kapta a nevét. A f.la1 . n vn-dásztropheák, az ala\'tuk ijevésott dátumokból megtudjuk, hogy a, utolsó szarvas, egy hónappal a h&o-oru kitörése u|án lőtte a császár.
Többéi flem Is volt vadászaton... órákig járhatunk, kelhetünk az ischli KaiserviHa siéles termeiben amelyek e-rvkoron nemcsak históriát láttak, ha-nem tanúi voltak cfv uralkodó és egy színésznő meghi\'\' barátságának Is és ia nem figyel zt< inének rá azok, .kik belépődíj -.ellett mutogatják a7. rekfvéket, *k\'kor észre se vennők azt a kis asztalt, •• . lynek párja ott áll schönbrunni V lélyban, Ferenc József egykori ii isxtala mellett. Kicsiny aszta\' nincs karaktere, hozzá sem Illik a bu|fa-0 hoz. Két ujjnyi széles rézkarika ku \' szorítva két üveglap fedi ezt az latt és az üveglapok kőzött elsár*. i levelek pihennek. Ha jobban szemű\' -*e vesszük őkci, látjuk, hogy a nétfvh elű lóhere valamennyi. Bendcthnül szórták őket az üveglapokra és talán könyvek oldalai között áradtak meg addig, amig idekerültek.
Ferenc József és Schratt Katalin harmincegy évig tartó barátságából egyesegyedül ez az emlék maradt meg Ischlben, a Kaiservillában... (Folyt kór.)
Az »fy, « »zem, tfldö vagy sziv felé Irányuló vértódulások
elhárításira igyék reggelenként éh-"-y^morra egy pohár természetes „Ferenc Józsel" keserüviiet. Az orvosok ajánlják.
— Saját érdekében és örömére stol-gáló meghívásnak tesz eleget ha\' a Kopiteln BútorAruháx «»*l mübutor-klál-Utáait megtekinti, vétolkényszer nélkül.
Kaoy választék! Olcsó árak!
Tavaszi divatujdonságokl
Nőlkabát- és kosztümszövetek. Férfifelöltő- és ruhaszövetek. GolBüSZkV FCTCIIC Szőnyeg- és vászonáruk 1
divatüiletíben
Fő-ut 14,
1937. március 4
EALAI KÖZLÖNY
c&í&u:-
— (Mussolini Köszönete)
Zala vármegye törvényhatósága a milánói beszéd alkalmával meleghangú táviratban üdvözölte Mussolinii. A Dure az olasz külügyminisztérium ut-j n most szívélyes han^u levélben köszönte meg az üdvözlést.
— (A Nemzeti Munkavédelem értesítése)
A m. kir. Nemzeti Munkavédelmi Hivatal Szombathely értesíti az összes helybeli NmY. tagokat hogy o. belügyminiszter ur az általános ellenőrzési szemle megtartását rendelte el s annak megtartásával a város körzetve-zctőjét,, Jereby Gábor nyűg. íöjegy. zöt bizta meg. A sacmle folyó hó Ü— 13-ig fog megtartatni behívással délelőtt 9—12 és délután 2—5 óráig. Felkérem a ingókat, hogy a szemlén U\'-heiőlcg személyesen megjelenni, avagy akadályoztatása esetén a kérdőivel más által, vagy postán a körzclvczetöhöz beküldeni szíveskedjenek. Habacher András s. k. ny. áll. ezredes, hivaftil-vezető.
— (Két tüzrladalom)
Nagykanizsán " keddi órákban két helyre is liivták a tűzoltókat. A Nagykanizsai Takarékpénztár Csengcri-uti épületében kémifiylüz támadt, a tűzoltók kézifccskcndövel mentek csak ,kl a helyszínre, hogy az esetleges láng kicsapódásának elejét vegyék. Semmi Iwj nem lörtént. — Az Krzsébet-térrc már kivonultak a \'tűzoltók, de ;nire a helyszínre érkeztek, itt is eloltották a tüzel. Ili egy bérautó alját akarták felmelegíteni, amitől az autó tűzet fogott. A soffőrök pokrócokkal eloltot-(ák a tüzet.
— lugyiae* belépő|ejy«k szombat délu\'Anl divatbemutatónkra, póaztá ruoknát átvehetők. Schütz Áruház.
— (Véres szóváltás)
Tóth Ferenc 28 éves nagykanizsai I.ikós .szót váltott* Nagy I.aJos ugyancsak nagykanizsai határőrrel. A sző-váltás következménye az lett, hogy Nagy Tó 111 ha mártotta szuronyát. Tóth Ferencet súlyos álla|X)tl)an szállították a nagykanizsai kórházba.

— (Elsült « pisztoly)
Tóth Lajos 40 éves íelsőszcmenyei géplakatos Murarátkán dolgozott. Kőz-ben ajánlkozott az erdőmérnöknek hogy kipucolja pisztolyát, mert ö ért hozzá. A következmények ezt ugyancsak megcáfolják, mert alig kezdte Tóth tisztítani a pisztolyt, az elsült és Tóth combjába hatolt. Súlyos álla. pótban a n igykanizsal kórhfíban fek. szik.
— (Rokonok egymás közt)
Pető Vendel sárhidai kereskedő ns éjszaka összekülönbözött feleségével. A szóváltást meghallotta az asszony fii vére, Sós János 45 éves gazda, ak| huga védelmére ktjL A két l^rfi csak. hamar egymásnak esett és cuoek hevében Pete Vendel ugy hátbaszurta Sóst hogy kórházba kellett szállítani. Még nem is ért a mentő a kórházba, ainU kor újból kellett fordulni. Pete Vendég ugyanis útközben egy másik rokonával is találkozott; azzal is szóváltása tá-madt és a rokon őt szúrta nyakszirten, így nein sokkal később követte a kór-házba saját áldozatát.
_ Hit ruk»»elym»k legújabb klmln-tázásban SchUtznél-
WxfttrdS nyitva reggel 8 órától .este « óráig (hétfő, szerda, péntek dél. Un kedden egéé* nap nőknek).
Egy hónappal az esküvője előtt öngyilkos lett egy nagykanizsai leány
Lugkövet ivott a 18 éves Laski Mária, aki nem árulta el öngyilkosságának okát
Megdöbbentő öngyilkosság történt a Teleki-utca 57- számú ház}, ban. Itl lakott édesanyjával ós há-rom testvérévei Laski Mária 18 éves leány. Laskiék nem ,voltak jómódban, meri az asszony három éve kü-iönváltan él férjétől ós a négy gyermek eltartásáról kell gondoskodnia. Laski Mária volt a legidősebb-
Nem tudni, mi okból határozta el végzetes teltét, de egyik óvaiflun pillanatban egy |x>hár lugkőoldutot hajtott fer? A szerencsétlen leányt beszállították a kórházba, ahol azonntu ápolás alá vették- A leány állapota egyre rosszabbra fordult és amikor maga is kérte, hogy hazu
akar menni, hozzátartozói szerdán reggei fél 10-kor érte mentek és\' hazavitték a kórháziul.
A szerencsétlen- fiatal leány, alig hogy hazaértfik, 10 órakor már meghalt. fcdc&inyja és testvéiei hjába kérdezték, miért akart meghalni: - felvilágosítást ,{\\en\\ adott Az öngyilkosság annál is megdöbbentőbb és rejtélyesebb, mert Laski Mária menyasszony volt ós húsvétkor lett volna az esküvője-
Az esetet jelentették a rendőrségnek, a vizsgálat megindult- A szerencsétlen leányt péntek délután 4 órakor temetik-
Városi Mozgó. Szerdától vasárnapig 1
Az Idei évad legnagyobb magyal* sikerei
Dunaparti randevu
Vidám pesti történet. — Főszereplők: Percei Zita, Ráday Imre, Balja Lici, Dobál Llvlo, Csortos Gyula, Kabos Gyula, Sziklai Szeréna Berky Lili, Erdős Ilona, Gárdonyi Lajos, Köpeczl Boócz Lnjog és Tapolczay Gyula.
Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár- és Qnnepnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Raitdas halfátak!
— (A Szerdal Tarsaság)
eheti vitadélutánját a terem elfoglaltsága miatt pénteken, március 5-én 6 órakor tartja a városi zeneiskola kamaratermében. Vita-léma:: — a színpadi irodalom és a kritika viszonya a betiltott vagy megváltoztatásra üélt darabokhoz. A vita-kérdést Borsa Bél" felsőkereskedelmi iskolai tanár, az Ioo-dal mi és Művészeti Kör titkára ve-zeti be. (:)
— (Felnyársalta a szőlőkaró)
Pálernosler György fürésztelepi mun
kás, öriszentpéteri lakos a Nasici Rt. fűrésztelepén dolgozott a kóríúrésiotf. Munka közben még ki nem derített okból egy szőlőkaró a szerencsétlen ember gyomrába fúródott, PJetveszé-lyes állapotban szállították a ^nentők az cgcrszcgl kórházba.
- Már. gyermekek fogalt Ifl tisztítani kell erre alkalmas fogpéppel. Az Odol fogpép fertőtlenít éa alaposan tisztit, anélkül, hogy megtámadná a fog zománcát.
— (Eltűnt a gyepmester)
Mayer Ferenc letenyei gyepmesler vasárnap este Kgycdutára ment ismerősei meglátogatására. Onnan az éjjeli órákban el is indult hazafelé, áhovi azonban mindmáig nem érkezett meg. Miután az ember erősen Ittas államiban volt elindulásakor és miután " hazavezető ut közvetlen a Mura mellett vezet el, hoz/átartozói attól tartanak, hogy a gyepniester a Murál>a eselt. A család feljelentésére a csendőrség megindította a nyomozást.
— Tavaixl férfiruha és felöltő szövetek legaeebb választékban SchUlznél.
segéd, (>ki csak .nemrégen nősüU,
Bármely pillanatban rendelkezésére áll
PAUSICS
Zalamagye legnagyobb
textll«M<6- és »»o*U»JrtrtóO«€im» Mauyk.nlzsán.
rtlilat: Fönt 7. flieal teleion: 5 -33.
Szárai vegyi tisztítás I helöltök Impregnálása! Mlntufcstészet I Viselt ruhák fénytelenltáae vegyi uton I Molyinentesltés I
TRUNKHAHN
posztógyár • vi.teríz-mí. iv.prohAsika qttokáh-u.8
OYAHTLLEPi
BUDAPEST, XI. LEN KE-UT H7.
— (Zalai UUek)
Minap
Oijt\'* kigyulladt (» csaknem l^ljesin lengett a gógánhegyi srolóbed Uila István borbély ét Horváth 1-crenc zalaegerszegi lakkok pincéje, A (yeid-1 őri nyomozás niegállajMlolla, líotiy "« iiicébeo WW.I lárlak, kifasztotu* a pincét és feljyuJiolUk. A kir körülbelül 2000 peagii. A vizsjtflat folyik. A tüzel az cgersiegi tűzoltók oitoltálú el. — /-aluegerszegcn U voll egy kisebb, tüz, . Hrciner lile fatelcpta. A kir jelen tékteHzi.
— A lUKIIk.. fe.nl.
most megjeleni márciusi számához* ligyeloinrctaéllóan fejti ki Kovrig Béla, a Jeles szociáljxihtikus azokal a katolikus kívánalmakat, amelyeket a vá. lasztójogi reformnál érvényesíteni kel. lene. \\ választókerületi rfadszcz he. tyett sürgeti a hivatási áganként vaU3 szavazást s nagyobb súlyt követel 8 család [ók szavazatának. Nagy érdeklődésre tarthat számol Fifdor Forcnc egy meglepetésben részesíti a \\ersroy egyetemi tanár cikke azokról a guzdaj ságföUlrajzi ényezókről, amelyek a magyar-jugoszláv közeledés mellet^ szóinak. Sok má-s tanulmány, bó iro-\' dalmi és uiüvészcli szemle, krilikiil ro-t vilt és külföldi beszámolók olvashatók még a lütúnó folyóiralban, amelyet . -Szent Islváij Tárwilat megbízásából MH helics Vld szerke.lt. Elöliielésl- ár« egy évre 10 pepfló.
— (Elkapta * leadlt&kei-ik)
Hétfőn délelölt halálos szerew-seu
lenség történi az audrásliidni malom-ban. TreJ Kálmán 31 éves géplakatos . ... »
malomba ment, hogy megjavítsa a Ai.it-nár kerékpárját, i-^y óvutl.^p jjillanat-liiin köze\' meni a Imditó kerékhez, a izij .Ikajita és • kerék
valósággal \' f.ltokcrte « .i*rencséllen emberL A gé|*t azraiaiífcáUil.ilUkl, de addigra már annyira ŐMWtörték . kerekek a szcnncsétUn géplakatost hogy az még a helytzinm belehalt sérülésébe. A vizsgálat megindult megáltapltására, hogy terhel-. v*Uklt felelősség a halálos s^t«ncsétlíll. sígéri.
.A siepetk Kaada*ágl
tanfolyam vaaírnap ért véget. A károm hónapos tanfolyam iérAvizigi(éra,-\'"i«ly-nek dereiében 80 hallgat* tett tat)U-bizonyságot a ilép ertdménnfjl, mtwitleiil v tíz gróf Teleky BJla fúispán. Waraegye el«5 gavU|a li. Sagy örömének adott kSe)ezié»t a hallottak és látottak után. A záróvizsga után gazdaköri Illés volt majd mag tekintették a kiillltiet.
Olaszország hidegvérű lovakat kerti
MvMMl . Wttl JMIM«rk»
A hídi gvértl lovak olaiiorazigl vlsáilása CTÖtelJesebb.n . mealtjdim. A vásár List engedélyeket, mint eddig, Ügy eiuMn is az Alsóduninluli Mezógaldasígl Kamara adja ,kl -és a szállításokat most Is a kamara ellenőrzi. Az alsódunántull hidegvérű export-lóanyagban a korábbi nagyarányú német és olasz vásár-Iánk miatt elég erís klmeffllés tapasztalható, ■ úgyhogy az irak -szokatlanul magasra emelkedkk. Elsö-oszlályu 3—5 éves herélt lovakért 1 ioo—1S0Ü pengőt Is megadnak, söl kivételes etetekben még ennél magasabb árai is. A,karcaiét éién-kibb megindulásának az az oka, hogy mátclus 7-én nyílik meg .a veronai Nemteikbzl vásár, amely 12 o«pon át tart és amely Olasz-u»zíi((wk egtaz éyen át IcgnMyobb lóvására. Erre a , vásárra Qftazor-szág.aivele ftnnáHó moetani konstrukció meiieti eziwnUngenJUmo magyar kemkedók réasére is ad-M-hozatali engedélyi.
A Jugoszláviából, a Muraközből való c»ikóbehozatal tervének ujy-lálszlk állategészségügyi akadályai
ZALAI KÖZLÖNY
1937. márciu, 4
Figgelem l
Marcim delén megnyílik
HAMBURG bőröndös és bőrdíszműves
szaküzlete.
Készít — Alakit - uavlt. Üzlelcim: Horthy Mikló«-ut 4.
FMMet: Pécs
vannvk. Ugyanis olyan hirek vannak cllerjcdve, hogy Jugoszláviában a lovak között kevésvérüség pusztít. Legfonlosabb (ennivaló tehát sür-
Íős meggyőződést szerezni arról, ogy ez a hir megfelel-e a va\'ó-ságnak. Ha azonban ez az akad\\ly nem áll fenn, akkor az egyéb látszólagos nehézségek, ugy vél|ük, elhárithatók lesznek és megvalósulhat a kamarának az a terve, hogy a Muraközből a tavasz folyamán 300-400 egy-két éves hidegvérű csikót exportcélra való kinevelés végett behozzon.
Tegnaptól máig
(Hirek tgy mondatban) Ornág:
A drágaság mtatt Pestvármegye ag-gcxüftlmát fejezi ki a kormányhoz inlé-i<tt feliratában.
A szalonku-huzás megkezdődött. Az elsőt falában figyelték meg szombaton, « Balaton partvidékén, Révfülöp közeiében majd a soinogyinegyei Ká-
máncaa községben.
A budapesti közmunkatanács elhatározta az Operaház környékének rendezését és u BATvány- és "öbb más utca kiszélesítését.
Eckhardt Til>or Triesztben tart élő-adást a Duna-medcnco kérdéseiről már-rius 18-án.
Le nem rótt HMékck miatt a Kúria döntésével 2 pesti ügyvédet 3000 pengő pénzbüntetésre Ítéltek. További 300 ügyvéd ellen az eljárást megindították.
A zóldhl/clrcndilet megjelent a hivatalos lap szerdai száraiban.
A szegedi Móra-várost és a makói Honvéd-városrészt a víz elöntötte. Makón 10 ház összeomlott.
Világ:
Krofta cseh külügyminiszter Darányi miniszterelnök beszédére adott válaszában hangsúlyozta, hogy Csehország a kibékülés szellemében hajlandó közreműködni minden dunai állam együttműködésében.
Eden az alsóházban mondott beszédében kijelentette, hogy a világbéke fenatartása teszi szükségeséé az angol fegyverkezést.
Az USA költségvetésében 526 millió dollárt szavaztak meg fegyverkezésre.
Rooscwelt ujra kezdi a harcot az 1035-ben elvetett újjáépítési terv érdekében.
Fenyea«tAen súlyosra fordult a helyzet Romániában
Jorga Is fenyegető levelet kapott, mire lemondott a katedrájáról Az angol sajtó súlyos aggodalommal lr a romániai helyzetről, egyben részleteket közöl a kormány által u Vasgárda ellen tervezett rendkívüli intéz-kedésekböl. A Morniag Post bukaresti tudósítója ismerteti az egész Romániában uralkodó igen nagy politikai feszültséget. Tekintettel a helyzet komolyságára és a rémuralomnak egyre sulyosal»l>an fenyegető voltára, Károly király hosszasan tanácskozott Tatores-cu miniszterelnökkel, aki ezután rendkívüli minisztertanácsot hívott össze.
Az angol lapok véleménye szerint bár » kormány által elhatározott lípések-11 Jogread" megvédése a cíija az
az intézkedés, amefy S kisebbségek alkalmazásit korlátozza, voltakép|>on a vasgárdistákat van hivatva kielégíteni. A román közvélemény nem hiszi hogy a kormány intézkedései elegendők lesznek a Vasgárda megfékezésére flincly máris tulerős ahhoz, hogy az egyete. mek bezárísa elegendő lenne megfékezésükre.
Bukarest, március 3 Jorga egyetemi tanár is fenyegető levelet kapóit, mire lemondott a buka-resti egyetemi tanszékéről.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
1794/1931
Tárgy: Pénzszekrény beszerzése,
Árlejtési hirdetmény.
Folyó évi mirclus hó 16 napjaik déli 12 órájáig a városi ikiató-hlvatalban beadható zárt Írásbeli aánlat utján egy darab 1. «z. (leg-kisebb) (Qz- és betörésmentes, használt pénzszekrényl szerzek be.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. február 25 us Polgármester.
t • r
Csepel:
II
Magasnjon
Universal
gyümölcsfa
éa axAIfi
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében kapható.
APRÓHIRDETÉSEK
Ila«é iub.d keiből Jóiael lőhetceg-ut.n egy m.gánhái, .zíp kerttel. Bővebbet Vorösmarty-utca 36. alilt.
NŐI l.hirn.mQak ktuHíiíl legolcsóbb irb»n villilom. — Olga sialon, Horthy Mlklőa-ut 5 311
[|1
;ét (la
l«us«a.a, me.blih.trt, jobb leányi
(Termek m.llf bejlrón.k keresek. Kerttel Bflání, Hunyadi utca 36. *
Klnti.y-utca 19 alatt hiromazobáa utcai laU. majuaxa kiadd *
Hova utazik húsvétkor ?
Az elismerten megbízható és kiváló hirnevtl TBAN8C0STINEST utazási iroda 14 pazar programú és feltűnően olcsó húsvéti társasutazást rendez Európa legszebb helyeire.
Egy-egy utazás részvételi dijában benfoglaltatik Budapesttol az utazás végcéljáig és vissza a gyorsvonat! útiköltség, a btséges, kifogástalan étkezés, az Összes borravalók, adók, podgyász-szállitás és biztosítás, továbbá a baleset biztosítás.
Olvasóink lakóhelyüktől Budapestig és vissza 33% utazási kedvezményben részesülnek.
Részletes és bőséges prospeklusokkat szívesen szolgál kiadóhivatalunk.
LcvelezOlap-érdeklOdésre díjmentesen minden kérdésre azonnal válaszol a
IrdnsconLincnL
utazási és Idegenforgalmi Iroda, Budapest, V, Djroltya-u. 7.
TeletonazAmok: 1- -831—38, 1-831 68. Siessen helyét minél hamarabb biztosítani meit a TRANSCONTINENT pazar utazásai Iránt országszerte óriást az érdek ódés, tehát még ma írjon a TRANSCONTINENT nek. ABBAZIA (márc. 21.-30.) P 111.— ABBAZIA (márc. 21.—ápr. 5.) P 166.— RAPALLO (márc. 21.—30.) P 141.— RÓMA (márc. 24—ápr. 4.) P 215 — SZICÍLIA (márc. 14.-30.) P 360.— SAN-REMO (márc. 21.—30.) P 151.— RAOUZA (márc. 21.—30.) P 252 — St. MAROHER1TA (márc. 21—30.) P 230 — ÉSZAK-OLASZ TAVAK (márc. 21.-30) P 222 — RAPALLO (márc. 21.—ápr. 5.) P 232 — SAN REMO (márc. 21.-ápr. 5) P 242.— CLAVIERE (márc. 21.—ápr. 5.) P 272.— CLAVIERE és a RIVIÉRA (márc. 21.—ápr. 5.) P 313.— ÉSZAK AFRIKA (márc. lO.-ápr. 2.) P 1090.—
Urf., női- (a /yennek f.HArn.ma.kct okaön kteilt hoiazu külföldi gyakorlattal rendelkeid varrőnő. Gffl : Bauer Mártonná. Klráty-ucci 14. 988
Igen Jő k.rban levő íéd.rei hontoklutd kaaal eladő Eötvős-tér 10 alalt 807
■ •j.r.ná (elvéletik. Pollik. Erisébe! -tér I az. 024
D.kt.r kiváló eredménnyel tanít né-metet te IranclAI. M.Ryar-ulca 30. *
Tam.No, llietteiel. leatd, Erisíbet-lér 4. az.
flietteiel, t.lvétellk. Saltler
lladd azonnal kettóaiobii uccal lakir, C.cngery ut 79. sa. •
000 kem-ea Máril m.t.r fc.rik pér,
oldalkoeela, eladd. Bővebbet WolUk->en dégldben. *
Kál.aoba.előliobi. laké. O.aie. mel-líkhfIvl.égekkel május l.re kiadó. Király ucca 20. *
Sremere u. J/e. elattl l.*a aiabidkét bőt eladő. Bővebbet Vlda kalapuilef. •
Jól (dió baléróaA egé.z napra azonnal lelvátetlk Lenk autódé, Zrínyi o. •
Kereaek laUllét kocatailnnel e hó 15 ére. Bővebbel Kaulmann Kátoly cégníl.
644
SmalBrSk I Itt a tava-i, vegye elő a kl. gépjét, (elvételeit (Illírekért kldolgoi/a H.lá.i műterem. Lemezek, lllmek legolcsóbb árban kaphatók ! 643
Kiadja a laplulajdono, KI7e.rda.i-1 Rl Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykaniisán. Felelői kiadó : Zalai Kir.ly Interurbán teleton: Nagykanlzta 78. arám
Rosszul telelt vetéseknél
azAlfiben, kaszálókon ts réteken,
OH OmBIoaösben, kerti veteményeknél
CSODÁT MŰVEL a
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya. KOrzelképviselet és gyári-lerakat:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növény védelmi-azerok, gép stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
Ma „Keresd a soríl44
77. Évfolyam 52. szám
Nagykanizsa, 1937. március 5 péntek
Ara 12 Hll.
POLITIKAI NAPILAP
«• kutUMoUI: Fl«t 3. a/áa. \' WWXiup díluUn.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Elótiicléai ái.: e(tv hóra I pengít 40 liltér. S^crke.itAatei is kiadóhivatal! tetefofl: 78. sz.
& felekezeti bébe
A munkás hétköznapok szüksé-eessétíéröl és fontosságáról mondott igen érdekes és kimagaslóan értékes beszédet Darányi Kálmán miniszterelnök azon a vacsorán, a meiyet főgondnokká választásit alkalmából rendezett tiszteletére a budapesti református presbiterek társasága. Az ünneplésnek, - mondotta a miniszterelnök - mindig elél>e helyezem a munkás és szürke hétköznapokat, mert meg vagyok róla győződve, hogy országunknak is ilyen munkás hétköznapokra van szüksége-
A szürkéi a munkás hétköznapokról, a magyar élet mindennapjáról beszélt, a mindennapok nehéz és súlyos feladataira utalt a miniszterelnök és rámutatott arra, mennyire nemzeti követelmény, hogy a magyar élet, a munkás hétköznapok és a tempiom, a krisztusi igazságok között átérzett, benső harmónia legyen Ezt a Harmóniát a nemzet érdekében meg keli teremteni, ki kell épiteni komoly, áldozatos munkálkodással. Belső misszionáriusokra v«n szükség, akik vissza vezetik a ma emberét a Krisztusig vivő útra
fis szólt a miniszterelnök a felekezeti békéről- Valóban, mondotta - annyi a közös ellenség hogy valamennyi felekezet érezheti : elmúlt az egymás elleni harcok ideje, annyi a közös ellenség, hogy elsősorlwn ezekre kell koncentrálni minden erőnket- fis talán megvan a lehetősége annak, hogy valamennyien ezek ellen vegyük fei a harcot.
Kell, hogy minden irányl>ól. a lehető legszélesebb körben kapjon visszhangot, továbbépítést, megértést a miniszterelnök intő szava, A föfd alatti és nyílt szervezkedő sei harcoló szélsőségek ellen nem lehet meddő vitatkozással, j ám tor szemlélődéssel és erőtlen bírálattal védekezni. A\' felekezeti ltékét a védekezés, a megelőzés aktiv fegyverévé kell erősíteni, mart a világnézetek mai nagy harcában nem szabad a nemzeti erőt szétporlas^-tani a felekezeti ltékétlenkedés problémáiban- A kérdés sürgető, " nemzeti társadalom önmagfát gyen. giti. a biztos pusztulás felé viszi ha a közös ellenséggel szembenálló egyházi frontot felekezetek szerint elkülönítet? oszlopoktop küldi a közös céi felé. Az élet minden megnyilatkozásában szolgálatrakész és meggyőződéses egység van szükség, hogy a bujtogató veszedelmekkel szemben helytállhasson. A felekezeti béke kifejlesztése és megtartása nemzeti probléma és amennyire kétségleien ez a tény, annyira örvendetes, hogy °gyre több és egyre súlyosabb figyelmz-tetés hangzik el ebben az irányban, katolikus é» protestáns részről egyaránt.
Jászberény víz alatt. Kiskörösön halottja van az árvíznek
Gyöngyösön és Szolnokon is egyre veszedelmesebb a helyzet
Jászlterény. március 4 Az országszerte hulló eső nagyon sok helyen komoly árvízzel fenyeget. A Zagyva a napokon keresztül tartó eső következtéijen annyira megdagadt, hogy elöntéssel fenyegeti Jászberényt. A csatornák nem bírják elvezetni a szennyes vi/ct, Apponyl-tércn a főcsatorna ükkor szakadt l>e, amikor három iskolásgyermek arra haladt, akiket csak nagynehezen sikerült a 3 méteies szakadékból kihúzni. A városban félméteres viz van. Több ház össze-
omlással fenyeget. A hatóságok a veszélyeztetett há/ak lakóit kilakoltatták
Az áradás Kiskörösön halálos áldozatot Is követelt. Az .úgynevezett Császártöltésen az ártól felázott taiaj megcsúszott és maga alá temette Fritz Boldizsár gazdálkodót, akit holtan húztak ki a föld alól
Az áradás következtéién ujabb ház! Kőomlásoktól tartanak Gyöngyösön és Szolnokon is, ahol az oty tani hatóságok intézkedésére több mint BO családot kilakoltattak.
A család védelmére alapltja a fasclsta nagytanács az egész olasz politikát
Törvényerőre emelik a nagytanács két éjszakai ülésének határozatait
Róma, március 4 A fasclsta nagytanács szerda éjjel folytatta ülését. EzalK alommal meghatározták azokat az irányelveket, ameiy szerint az olasz kormány népi politikáját irányítani kívánja. Ezek az irányelvek a következők :
A munkahelyeken és az alkalmaztatásoknál elönyton keli része-részesictni a sokgyermekes családapákat
A Wrpolitikát családi alapokra keli helyezni. Azonos képzettségű
és foglalkozású egyéneknél u családi állapot dönti el az elsőbbséget.
A népsza|>orodás elősegítése érdekélten az eddigi rendelkezőtöket uj-Itoi átvizsgálják és megreformálják.
A fiatai munkásoknak házassági kölcsönt és házassági segélyt adnak.
A soktagu családokat ország:*} egyesületi* tömörilik.
A fasclsta nagytanács éjszakai ülésének határoz-ita kimondia, hogy ezeket az irányelveket törvényerőre emelik.
Darab kenyérért verekednek a teljesrn körülzárt Madrid utcáin
Katalánla egész bánya-vidéke á nemzetiek kezére került
Salamanca, március 4 A terueli-szakaszon a nemzetiek folytatták előrenyomulásukat és | megszállták Irillas városát ós kör- 1
nyékét. Ezzei Katalánia egész bányavidéke a nemzetiek kezére került, ami nemcsak hadászatilag, hanem gazdaságilag is rendkívül je-
Pásztorlevelekben, a szószékről, a Sajtó hasábjain, mind több és több szózat hangzik eí a keresztény unió előkészítése érdekélx-n. Most, ime. a főpapok ós lelkészek után és mellett, megszólal az ország vezető, felelős államférfi- A budapesti reformábis presbiterek vacsoráján az egyik református egyházközség főKondnoka beszélt, de megnyilatkozásából a nemzeli közvélemény meghallja a kormányfő nyugodt, tárgyilagos, utat és példát mutató szavát. Az egyházak segítségére siet a felelősségét lelkiismeretesen viselő politika. Nagy és őszinte munka Indul, hogy félvér? tezhesse magát,a aenuaeU.táreadalom
a szélsőséges demagógia, a minden keresztény eszménytői Elrugaszkodott bujlogatás lázító rombolása el ion.
Darányi Kálmán miniszterelnök főgondnoki lteszéde a református presbiterek vacsoráján az egész magyar életnek szólt- Megértéssel, örömmei fogadja a nemzeti közvélemény, határozott ós becsületes cseieked\'tet lát Itenne. Cselekedetet. amely egyengeti a teljes felekezeti megbékélésnek azt az útját, amelyet a nemzet javára oly igaz buzgalommal munkálnak katolikus és protestáns, egyházi ós világi nagyjaink-11
lentős esemény.
Aszturiánái a vörösök ujabb csapatokat dobtak a harcba. A rendkívül heves összecsapás azónltan a nemzetiek győzelmével végződött. A vörös csapatok vad futásban menekültek és Igen sok halottat vesztettek. Súlyos veszteségeket szien-vedtek a vörös csapatok Oviedonál Is, ahoí a nemzetiek szintén megfutamították a vörösöket és elfoglalták a vörösök állásait-
Madrid, március 4 Madridban a nemzeti csapatok több utcát elfoglaltak és a várost most már teljesen 1*kerítették. A vörösök itt is mindenünnen visszavonulóién vannak, a nemzeti csapatok állandóan gyalogsági és tüzérségi tüz alatt tartják őket.
Madridban az élelmiszerhiány egyre veszélyeseltb méreteket kezd ölteni. A Daily Telegraph tudósítója szemtanuja volt két olyan ösz-szetüzésnek, ameiy az élelmiszerhiány miatt tört kl két élelmiszer-kefleskedés előtt. A lakosság 8 óra óta tolongott az üzlet előtt, hogy valami élelmiszerhez jusson é« a mikor ez nem sikerült, összetüetés-rc került a sor-
London, március 4 Az angol lapok tudósítói jelen-lik hogy Madridot a nemzeti csapatok teljesen körülzárták és az élelmiszerhiány miatt unnak védelme teljesen lehetetlenné vált-
A pécsi sztrájk-front
Közel 60% felvette a munkát
Pécs. március 4 A pécsi ltányavidéken általában nyugalom uralkodik- Mindössze szerdán délután volt néhány tüntetés. A bányából visszajövő munkásokat a sztrájkoló munkások egy csoportja tüntetéssel fogadta. A csendőrség azonban idejében megakadályozta az összetüfeést Több sztrájkolót előállítottak-
A csütörtök reggel munkálta álló munkások száma ismét emelkedutL Belső munkára a munkások 46, külső munkára a munkások 48 százaléka jelentkezett. Ezxl a munkálta állott bányászok száma 1382 íőre emelkedett. Sehol rendzavarás nem történt. A sztrájkolók nem akadá. lyozták meg a munkába induló társaikat abban, hogy a tárnákba leszálljanak. ,
SALAI KófLONY
1937. március 5
Ha tulsok gyomorsavtól okvetlen meg akar szabadulni, ugy ne mulassza el reggelenként egynegyed esetleg egy félpohár természetes .Ferenc József keserOvizet éhgyomorra inni. Ai orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hirek egy mondatban) Ország:
Körösi Imre és Kovács Ferenc ipa ros segédek a spanyoi vörös hadseregbe akartak belépni, mindkettőjüket perbefogták, de a budapesti törvényszék most felmentette őket.
Balaton Sándor utászhadnagy fegyverhasználatát, aki lelőtte ódor Márton napszámost, a győri tábla sem találta jogosnak, nz árvák tarlásdijigényét azonban elutasította: az ügy a Kúria elé kerül.
Heinfz Béla 15 éves tatabányai diák kezében elsült " légpisztoly és golyó megvakította I.ukács József 13 éves diákot.
Varga Imre karcagi legény a vonal fékbódéjában • potyán* utazott gs « vonat megállása előtt le akart ugrani: a kerekek halálra gázolták.
Nagycenken Bőeze Kálmán gazda 23 éves leánya Kublesck, Fcrencné néfey késszurássaí megölte ápját, majd felakasztotta magát, mert az idős gazda szerelmével üldözte saját asszony-leányát.
Kállav Miklós, a közkedvelt Író és szerkesztő kapta az idei Petőfi nagy. dijat.
Gróf Coudenhovc-Collorgl, a pán-európai mozgalom vezére Budapestre érkezett.
Szent István királynak másférméler. nyi életnagyságú lovas srobrot állita. nak fei Székesfehérvárott 80.000 P költséggel. A szobrot Sidló Fereno szobrászművész késziti.
Egy ismeretlen asszony — mert ka. bátjába nem selyembélést tett - ősz, szeverte "Nagy Emii pcsUzcnterxsébetl szabómestert.
Világ :
A svájci parlament felsőház® elfo. gadta Svájc fegyverkezéséről szóló rendi határozatot.
A tireuszi tenger partján fekvő Anzio olasz város újjáépítéséinél egy ly már. vány A|>ollót találtak, amely müérték és szépség tekintetében vetekszik a belvederei Apollóval.
A roosevelti politika diadala: őt nagy amerikai acéltröszt önként fel. emelte a munkadijakat és ezzel 550 ezer embernek ad jobb megélhetést.
A madridi élelmiszerhiány annyira súlyosbodott, hogy a lakók naponta már csak 30 deka kenyeret kaphatnak, Romániában a legutóbbi tgyeteml és politikai lüutetósek hatása alatt megtilloták a sztines Ingek viselését, A statisztikák szerint Csehország gazdasági helyzete ijesztően romlik: a munkanélküliek száma 15-szőr nagyobb, mint 8 évvel ezelőtt.
Anglia mindent megtesz, hogy a békét az igazság alapján építse fel, mondta Halifax főpecsétőr a lordok házában.
Yarsóban betiltoták a szocialista p&rt balszárnyának lapját és a szerkesztőség 13 tagját őrizetbe vették, mert a lap mögött a kommu--Anista párt állott.
Prágában egy Ismeretlen asszony megtámadta és ütlegelni kezdte Neumann kereskedelmi minisztert-Az olaszországi Tarvis és Udlne között egy villamos mozdony fék-hűm következtében belerohant egy tehervonatit, a két vezető és a kalauz szörnyethaltak-
Az osztrák Alpokban Slmilaun közelében egy hét tagu angol síelő társaságot a hólavina maga alá temetett, a Rumor-alpok vidékén viszont egy müncheni diákot teme tett mag" alá a lavina.
Jugoszláviai magyar irók estje Nagykanizsán
A polgármester társadalmi bizottságot alakított a rendezés sikerének biztosítására
Az a megnyugtató légkör, amely a jugoszláv-magyar szellemi érintkezés formájában az utóbbi időben kialakult, nemcsak az ellentéteket simította el, h;inem a jugoszláviai magyarság életében is fordulópontot jeientett. Ennek jele -- sok egyéb mellett - az is, hogy a Vajdaság irodalma végre teljes fvgy-verzetl>en képviseltetheti magát nálunk is anélkül, hogy veszélyeztetné maga biztonságát és szabadságát
A vajdasági irók, bdr a körülmények folytán nem izmosodtak oiyan hatalmas fává, mint Erdély nagynevű egyéniségei, számottevő szerepet visznek nemcsak a vajdasági magyarság szellemi életében, hanem müveikkei uj szineket, hoztak az egyetemes magyarság életébe iS-S mi. akik csak elvétve kóstolgat, hattuk azt az izt, amely tízeknek oí Íróknak írásaiban jelentkezik, alkalmai találunk arra, hogy egyszer, re a legjobb newk müvein keresztül ismerkedhessünk meg a Vajdaság mondanivalóival.
Nagy és érdekes eseménye lesz ez az est Nagykanizsának, nemcsak
az irók kitűnő és értékes kultura-közvetitése miatt, hanem\' azért is mert bennük először jelentkezik teljes bizonyságként a jugoszláv-magyar érintkezés barátságos fecskéje. így ugy ölelhetjük őket magunkhoz, mint egy elsüllyedt világ bátor kiáitóit, akik eljönnek^ hogy tudósítsanak, már Sorsuk felett nem keli annyi hangtalan sirást elsírni.
Az est szereplői a következők: dr. Várady Imre, Börcsök Erzsébet, Fekete Lajos, Borsodi Lajos, Farkas Geiza, .Csuka Zoltán ós Cziráky Imre- t
A vajdasági irók irodalmi estje március 10-én lesz, délután féi 7 órakor az Ipartestület nagytermében.
Az irodalmi estet a város ren-Hezi, a dr. Krátky István polgármester által összehívott társadalmi bizottság már megalakult és az előkészítő munkálatok teljes erővel megindullak.
Vecsera Mária drágaköves óráját árulja egy nagyberki földműves
Nem akad gazdája Rudolf trónörökös ajándékának
A mayerlingi szerelmi tragédia áldozatának, Rudolf trónörökös szerelmének, Vecsera Máriának drágakövekkel ékesített óráját most akarta értékesíteni egy nagyberki földműves. Nyers József nagyberki gaada egy kaposvári ékszerészheft állitott be azzal, hogy órát akar eladni. A hatalmas aranylánca függő aranyóra gyémántokkal ós briliánsokkal\'* van gazdagon diszitve, belül is gyémánttal van kirakva a név : Vecsera Mária. Az órát Rudolf trónörökös ajándékozta szerelmé-
nek, Vecsera Máriának (akinek tragédiáját és benne ennek az órának szerepét is a ZaJLai Közlöny riportsorozatában ismertette.) Az értékes óra, ameiynek csak a finom, szerkezete 600 pengőt ér, Vecseria Mária unokahugához, egy holland grófnőhöz került és az adta aján-üékbe a nagyberki kisgazdának az értékes ékszert. A kaposvári ékszerész nem tudta megvenni a nagy-értékü órát, igy, a gazda Aiost másutt próbálja értékesíteni. 1
Legújabb tavasz! divat!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Sinser MMáz.
Rovatvezető: Dr. Dévalai, Erdő. Bfak.
DIVATKELMÉK 1937.
Hála Isten, van most problémánk elég. Miután nagy nehezen sikerült megtudnunk, hogy mi lesz az idei divat, most már arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen divatanyag után nézzünk sürgősen. Mert igen fontos probléma, Hölgyeim, hogy milyen lesz 1937- divatanyaga. Ma már ott tartunk, hogy erre is pontos felvilágosítással tudunk szolgálni ; i
Tavaszra a spriccel \'anyagú, dia-gonai tweedek fognak a legnagyobb szerepet játszani kabátok és kosztümök el készítésén él- A csikós, úgymint a fekete-fehér és sötétkék: fehér csikósak lesznek a legkeresettebbek, de emellett a szép tóbos sjtírke és a beige minden árnyalata álvat lesz- A rövid kabátos, telje^> sen sveiíolt, férfiszabásu kosztümök nagyon szépen néznek ki ezek-bői az újfajta anyagokból- Ugy simul a testhez, mint egy fűző- 1
Későbbi problémák, de amelyekkei már most illik foglalkozni: a kompié anyagok is megérkeztek már. Nagyon sokan vannak, akik már most gondoskodnak a tavaszi kompléjukról azon az ala|X>n,hogy az időjárás mostanában annyira eltolódott, hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor süt reánk olyan nap, hogy felvehessük uj szerzeményünkét.\' És a hölgyek nem szeretik a meglepetéseket divat szempontjából. Gondoinak arra, hogy hátha kebelbarátnőjük suty-tyómban már megcsináltatta az uj tavaszi ensembléját és egyszerre csak megjelenik benne. Nem, ez már több lenne, mint amit egy jó-barátnő eltudna viselni...
Tehát a komplék: csupa p<uha, vékony, kicsit áttetsző, creppes anyagok lesznek a szivárvány minden színében. Nagyon felkapták az Idén a cerisz és korall közötti árnyalatokat. A zöldet minden árnyalatban ajánlják, nemkülönben a résztvevőit: akik egy uj előfizetőt kéket és beiget, illetve a sárgát, az úgynevezett piszkos sárgát.
Az imprimék még mindig nagyon divatosak. Pedig azt hiszem, sok hölgynek a szívbéli óhaját közlöm, amikor azt irom, hogy egy kicsit Unjuk már az imprlmét, kicsit már sok volt Igaz, hogy mindig találnak valami uj mintát, igy tavaly az Írásosat, az idén a geometriáiig és a figurális mintákat, dehát imprimé az mégis csak imprimé- Azonl>an hiába minden, a változtathatatlan!)® bele keb nyugodnunk és bármenynyire is unjuk, az első nyári elegáns komplénk mégis csak Imprimé lesz- j
A jerjeyrői külön cikket kellene Írnom, annyira divatos lesz, dehát az mindig szép is volt és ha egyik évben megcsináltatjuk, ükkor 4-5 évre van egy nagyon elegáns és mindig divatos átmeneti ensem-blénk.
Vannak olyan anyagok, amik soha nem mennek ki a divatból. Igy elsősorban a lenvásznakról kell beszélnem, amely az idén Jiülönlegp-sen jó szerepet kapott a divat-történelemben. Különösen a virágos, nyomott vásznakat kedvelik- A I pikéket pedig ugy újították fel, I hogy a sajátjából vannak benuíj
1937. március 5.
ZALAI KÖZLÖNY
min fék. A pettyes, a sottjs. a kockás pepltófcrói sem szabad megfeledkeznünk. A klokéék p<-dig még mindig divatosak egy kis változással. T. i. a nevük változott meg: orakléknuk hivják őket. Dehát még is csak klóké. (Minket, asszonyokat, nagyon nehéz megtéveszteni!)
És végűi" szabadjon néhány szét szólnom a dirndliröl. Tavaly ipfár kezdték, később felkapták a divat ját, de az Idén már mintfenklnek lesz. Gyönyörű törökös mintákat hoznak erre a célra, s nem csak trottőr viseletnek fogják venni; hanem nagy ruháknak is, nehéz, omló selymekből.
Egyszóval szürjük le a,hallottakat : minden divatos lesz, ami volt Igy hát nem kell kétséyl e sni, hogy a tavalyit már nem lehet viselni Az uj színekből és anyagokból legfeljebb egy-két ruhát csináltatunk és tekintve, hogy olyan natry eltérés a tavalyl és idei között nincs, nyugodtan pályázhatunk az elegáns asz. szony elmére-
Dlvatpoata
Elegáns ossroh!/. A beküldött zöld sotlis anyag nagyon szép és finom szövet. Csinál lásson belőle egy bőhátu férfiszabásu hosszn kő|>enyt és hozzá egy sima szük szoknvát egy ujjatlan férfi szabású mcllénnvcl, amihez egy hosszú ujjú fehér blúzt vegyen. Saját anyagiul csináltasson egv kis felhajtott karimájú kafa|>ot, zöld, vagy barna lapos sarkú antilop cipőt és barna rciikü\'t és kesztyűt viseljen hozzá. Nagyon szép lesz. üdvözlet.
Bllas. ftuhapiobV?nait legjobb volna •zemélyesen megtárgyalni, mert ez annyi, hogy levéll>ett uem igen lehet alaposan megl>eszélni, ezért arra kérem, ha egy lehetőség van, jöjjön fel és kenessen fel. Szívélyes üdvözlet.
P. tvl. Levelét sajnos mindezideig nélkülözöm és igy nem tudok serrtnll érdemben írni. Odvőfclet.
EMLÉKEZTETŐ
■ áicln. 5.
A Szerdal TAr.ni.At: vlta-dálutján]a 6 kor a senelekolában. [Borsa Béla) Máicln. «
RltlktbH-öa«ze|övetel oatö 7-kor a ftínAbn
PedaíóRirtok ftaszejflvetete a Pannóniában 8 Arakor.
■ árclo. T.
Lloeálls előadás a városhálán 6 kor Siudoy Oéza.
Bölti «t « MUsdóbnn. (Hnaálal Láailó) ■árcla. 10.
Valdaaáfjl magyar Írók esljo tél 7-kor az Iparoa szákbáz nagytermáben. Mlrrtu. 12.
A Szerdal Társaság vltaVálntáhia H-kor zeneiskolában Odr/Donján) Márclu. 14.
Uoeálls előadás a városházán 0-koi dr. Halán Pál.
■irchM >1.
UreálK előadás a városházán 6-kor Flaohél Lo]o#. Aprlll. 11
Az Irodalmi Kör Tétltettkápea előadása fi-kor a ralnháiban. (Lendl Adoll)
Naptár i Március 5. péntek. Rom. kai. Özséb. ProtoatAM Adorján. Izael.
ÁtW hó 22.
Oyffftjfeertárl é|)elt szolgálat e hé 15-ig a .Mária" gyógyeíertAr «, a ktakahtMál gydgyátertár.
CIiltHM nyitva reggel 0 érától este 6 óráig (hátffi, szerda, péntek délután kedden eg«.« náj, Miknek).
- ««l rttW.Mlya.k legújabb klmln-tázásbah Hchötanél.
Dr. Hajdú Gyula —
Mától fogva eggyel több a yagykani- I zsai méltóságos urak száma. A \'kor-mányzói kitüntetés e/utlai is Olyan közéleti férfiul ért, aki ehhez a címhez az érdemesség minősítőét rég óta hordja önmagában, jellemében, munkásságában és egy város megbecsülésében.
Amikor Magyarország kormányzója dr. bogáti Hajdú Gyula nagykanizsai ügyvédnek, Zala vármegye tb. tiszti főügyészének a kormányfötanácsosi ci-met adományozta, ennek a varosnak olyan polgárát tiVntctto ki, aki kora ifjúságától fogva olt áll tettekk\'l és in\'ldával a közélet porondj \'n és mln-denütt fnwtlinül, mindenütt lelkese-déssel. A jogász-életben, mjjit az ügyvéd-szövetség csoport elnöke, a "társadalmi életben, mint a Polgári Rgylet elnöke, a hazafias életben, mini a Magyar Nemzeti Szövetség és n TKSz helyi fiókjainak elnöke, a vallási élet-ben, mint a ref. (gyházközség prespl-tere, a politikai életben, mint u Nemzeti lígység kiskomáronii kerületének elnöke a városi és a vármegyei közéletben mint a képviselőtestület
■ kormányfötanácsos
| a törvényhatóság tagja, n kultur-élct-ben, mint az iskola-szék vfln»ke, az i|>aros-élctbcn, min\' az Ipartestületnek évtizedek óla ügyésze stb. stb. foglal eí vezető és irányító pozíciót. Ezeken kivfll is se szeri, se száma tisztségeinek, melyeket mind lelkiismeretes ügyszeretettel vezet. Mint s/ónuk^ ifjúságától fogva a l>eszédek százait mondta már el s valamennyi beszédéiül a magyar fajta szeretetoi izzó hazafias érzése sugá\'rzik. A szónoki rátermcltség és ternu?kenység terén egyedül áll Nagykanizsán. Kiváló képességéit mindig az jlkoló, n\'inzcti irányú murika szolgálatába állítja s ha s<,k évtizedes múltja mindin közérdekű munkásságán <k eredményeit összeütjük, akkor tekintélyes rész jut dr. jlajdu Gyula érdeméül Qhból a fejlett városi közszellcmből, ami ma Nagykanizsán büszke hajtóereje a városi fejlődésnek.
Dr. Hajdú Gyula kitüntetéséhez egész Nagykanizsa, sőt a vármegye öröme adja mríg a közvélemény őszinte placetumát.
Visszavonhatatlanul
CSah március 15 lQ kapható leai&llnolt
reklámáron a
GIBBS FOGSZAPPAN
hogy visszaszerzi gyermekeik apját. Erre nem volt más mód, mint lugkövet keverni édesanyja italába. Az öregasszony szerencsére keveset Ivott a méregWI ós felgyógyult A tárgyaláson könyörgött, hogy ne büntessék meg leányát, miért szereti és meglx>csátott neki.
- Ne Ítéljék el, hisz a gyermekem, nincs ki ápol. gondoz, ha őt becsukják ! Nem ő az oka, a férje l>eszélUj rá ! — siránkozott az öregasszony- l
A törvényszék azonban a törvény értertnélxm három évi fegyházra Ítélte az asszonyt. Amikor az ítélet elhangzott, az öregasszony ájultan esett össze- Nem sokkal később eszméletlenül terült el az elitéit asszony Is. Az asszony ügyvédje envhitésért. az ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Dunapart! randevú
Gál Ernőéi: ul magyar filmje ab-l>ói a fajtából való, amelyben van egy\'kls romantika, egy kis nőraga-dás, egy kis Ki! o*. egy pár |>esü vicc, néhány sláger a hozzávaló kellékekke\': vagyis a közönség mcgkacaglatásáia készült-
A Dunapaiii randovu azonlwn tul tesz az átlag magyar filmeken Olyan fordulatos meséje van, amely biztosítja számára a feltétlen sikert. A kritikus természetesen nem sok ujat talál a filmben, de elejétől végig kacagni kell! Bátran merjük álitani. hogy a Dunaparti randevú közönségsikeren felülmúlja nz ösz-szes eddigi magyar filmeket- Ezt mutatja a szerdai Iwmutat^ sikere, ahoi hangos tapssal fogadta a közönség az e,fyes jeleneteket-
Székely István rendezésien Is a régi utakon halad, de jól ki tudja hozni az ötletes mese fordulatait és Ka!*>r. mókáit Mert elsőnek Kabost kell megem\'it» ni- Neve elé« garancia a közönségnek. Perczeí Zita talán sohasem volt oly-in helyes,mint ebben a filmben. Hasonlóan Ráday Is kedves, szimpatikus. Ballá Lici ós Sziklai Szerén duója nagyszerű. Csortos igazi ur
Ha valaki nom nézné meg a Dunaparti randevút, nézze meg a kísérő szines Walt Disney filmet, a 3 kis rarkast. Aranyosabb, igazibb filmet nem egyhamar fog látni Sikere vetekszik a 3 kis malacéval I
Megmérgezte az édesanyját, hogy visszaszerezze négy gyermeke apját
A felépült édesanya könyörgött a bíróság elölt gyilkos szándékú gyermekéért
A Zalai Közlöny annakidején beszámolt arról a gyilkossági kísérletről, amelyet Bosnyák Vend \'Iné kő-kutpusfctai asszony követett el, aki lugkövet kevert 80 éves édesanyja italéit- Az asszony bünügyét most tárgyalta a törvényszék. A tárgya-
lás rendkivü. drámai körülmények között folyt le. Bosnyákné elmon. dottá, hogy 4 gyermeke van. fúrj*.\' elhagyta és kijelentette, hogy csak akkor tér vissza hozzá, ha már nem él öreg édesanyja. Nagyon sz--rette férjét és ezért határozna el,
március\\6-án dé/utánf\',5 és lU6 órai kezdette!
áruházunk nagytermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női- és leányka-kabátok, ruhák, köpenyek.
Ingyenes belépőjegyek pénztárunknál átvehetők.
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő hölgy-közőnséget.
Áruház.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1937. márclni 5.
Mi különbség a sztrájkoló bányász és az ur között ?
Az üzen, aki a pécsi tárnák mélyéről Jutott el a berlini laboratóriumig
ló blrek a nagyvilágból
c. F. Campbell, a National Provincia- Bank elnöke mondja: \'
- A külföldön gyűlendő felhők ellenére Angliában és a Brit ImptL riumban az 1937-es esztendőre vo natkozó kilátások kimondottan kedvezőek. A brit ipar minden ága számára kielégítő és olcsó hitel továbbra is rendelkezési c áll.
A kilenc angol vezetőbank tiszta nyeresége 10.4 millió fontról az? 1936-os üzletévben 114 millióra emelkedett- A,betétek összege az elmúlt évben 160 millió fonttal emelkedett.
*
A londoni Midland and Scottisch vasút 1930 óta most fizet először osztalékot. A hajógyárak, függetlenül .a- fegyverkezéstől, csak a kereskedelmi hajózás céljaira, erősebben vannak foglalkoztatva, mint bármikor a háború óta.
Az angoi gazdasági élet vezérei, akik pedig a világ legjózanabb és leghiggadtabb jósai, - Írja a Pesti Napló - ala|>osnnk, indokolínak és természetesnek látják a kedvező gazdasági folyamatot és a további kibontakozást várják-
A Magyarországra irányuló idegenforgalom 1936-l>an 13 százalék, kai volt nagyobb, mint az előző évl>en. Budapest vendég1\'! 1936-ban 14 4 százalékkal több éjszakát töltöttek a fővárosban, mint 1936-ben
A budapesti légikikötő érkező forgalma 1936-ben 1610 gép és 3214 utas volt, 1936-ban 1788 gép, 4846 utas. Az induló utasok száma 8642-ről 6439-re emelkedett. Az újság és csomagszállítás is emelkedett.
Szendy Károly, Budapest polgármesterének jelentéséiül :
- A gazdasági javulás, amelynek jeiei először 1935-lx-n mutatkoztak, változatlanul tovább tart, sőt egyre erősödik.
A holland gyémántiparl>an 1936 első feléljen 1600, a második frléten 2800 munkás dolgozott. Jelenleg 3000 a munkások száma, ugy hogy a gyémántiparten nincs munkanélküliség. A gyémántiparlan a fellendülés nagyon jelentékeny- Főleg Amerika vásárol, de Európában is nagy a kereslet.
A Magyar Tudakozódó Egylet jelentéséből :
A fizetésképtelenség k száma februárban az előző hónaphoz mérten 27-7 százalékkal csökkent. A tavaly Január -februárhoz mért csökkenés 1937 első két hónapjában 17-5 százalék.
A budapesti bolgár követség sajtóelőadójának előadásából :
- Bulgária egész gazdasági életéten fejlődés tapasztalható
A kultuszminisztérium meuen^d-te, hogy Budapest székesfőváros 167 üresedésten lévő tanári, tanítói állást betöltsön.
Mailo Talvlo, a hires finn irónő budapesti előadásából :
- Tudom, érzem, el fog jönni a magyarok nagy tavasza is !
Sztrájk Mecsekszabolcson! — ezt olvastam ma Berlinben a Kur-fürstendammon egy ujságárusitó bódé előtt, Egy hír meggyötört hazámból... fis ez a kis hir eszcnilx juttatja, hogy én is voltam valamikor .mccsekszabolcsi bányász !»
Hogy is volt akkor?
Csak nemrég maradtam ki a gimnáziumból. Nem a fejőn volt ennek az oka, hanem a tandíj s szüleim szegénysége. 15 éves kölyök voltam akkor. Abban a kor-lián, amikor tervek, remények születnek: ki hát a nagyvilágba. Neki az életnek.. .
De merre?
Talán délnek. Arra melegebb van s talán jobbak is az emberek. Egy ing, egy szál nadrág, szappan és egy fésű volt minden vagyonom.
Kaposvár... Semmi. Mit kereshet itt egy 15 éves fiu? De talán Pécs! Itt vannak gyártelepek, talán akad valami munkahely. így értem Pécsre.
Zsolnai gyár. Sztrájk! Bánvate-lep? Itt még rehélhetünk tán valamit.
Szűk gyalogul vezetett akkortájt a szabolcsi dombra. Néhány vöí^y, domb aztán elérem a bányaigazgatóság mccsekszabo\'csi épületét. Az iroda )>ejárata előtt nagy betűk hirdették:
• NINCS FELVÉTELI.
Nagyot néztek, mikor munka után érdeklődtem és egyre :izt kérdezték: oivastam-e a táblát.
— Olvastam, — mondtam — de éhes vagyok és dolgozni szere/, nék!
A hivatalnokok összenéztek és valamit mondtak egymásnak németül. Akkor én még nem értettem e nyelvet s így azt sem tudtam, mit telefonált később az egyik öregebb ur érdekemben. A telefonálás után igy szólt hozzám.
— Egyik bányakapitányunknak «Knapper»-re van szüksége, ha kedved van, beszegődhetsz hozzá.
Beszegődtem. 15 koronát és «cse-Jí«l kosztolt kaptam egy hónapra. A bányakapitány valami előkelő osztrák volt, aki nagy házat vezetett, külön villában lakolt, melyben talán tiz szoba is volt.
Béggel tői estig mászkáltunk a bányákban, fin mindenült elöl. Vittem a bányászlámpái és a mérőszalagot. fin bukiam mindig orra őhelyette és ezzel figyelmeztettemj hogy itt vigyázni kell.
Este szabad voltam és ilyenkor a szakszervezeti hefységekct bújtam. A Népszavát és a párisban megjelenő Antimilitarizmus»-t bl-vasgatlam. Még ma is pirulok, ha ezekre gondolok. Hitgyalázás, papok és államférfiak megvetése £s kigunvolása, proletárok és burzsu-Jok különválasztása, a duskálkodó nagytőke, az éhező munkás, a gyárigazgatók pezsgős vacsorái és a nyomorban, piszokban szenvedő munkásmilliók —: ezek voltak az én első olvasási leckéim az életben. Azóta már sokszor rájöttem, hogy az filét egészen más, semmi köze a marxizmushoz.
Egy reggel arra ébredtem, hogy egyetlen bányász sem szállt le a tárnákba. Sztrájk!.. . A rongyos, piszkos, kiéhezett bányászok százszámra gyűltek össze a bányák lejárataihoz. "A pécsi csendőrség Bencze Bálint csendörszázados (so-
hasem felejtem el ezt a nevet!) vezetése alatt őrködött a rendre, Soksz^dr igen fenyegető volt már a hangulat, de Bencze Bálint nem csak csendőr vo\'t, hanem ember is. Még ma is látom, amint felállt egy székre és megnyerő hangon közölte, hogy tudja (-a ismeri a bányászok szenvedéseit, de néki is vannak kötelességei. A beszéd hatása leírhatatlan volt. A bányászok elcsendesedtek és ,a .bizalmi elvtársak. megkezdhették az ilyenkor szokásos .béremelési tárgyalásokat.*
*
Azóta kerek 37 esztendő tett el.
Azóta megtanultunk repülni, tanultunk drót nélkül messzi kilo. méterekre beszélni, zenét küldeni, megtanultunk mérges gázokat készíteni, tenger alatt Járni, bevehetetlen erődöket készíteni, — de nein tanultuk meg a dolgozó és szenvedő cmbcrtestvéreM megérteni! Pedig ezek nem kivannak tőlünk egyebet, mint a mindennapi kenyerei. S némi kis rongyot, amit fázós testük köré teríthetnek. Ennek pedig a társadalom az oka, nálunk is, másutt is.
De ml történt a 15 éves • Knappé .-val?
Nyomor, piszok, szenvedés. Gyűlölet és megvetés á társadalommal szemten: ezt tanulta a szakszervezeti körten. Dc ez nem lehet igy, — gondolta! Az élet egészen más, különösen más a magyar élet. Ha lenne, nem volna Ur és Munkás. Dc milyen az Ur?
fis elkezdtem tanulni. Éjjelenként azt búvárkodtam, melyek azok az .alapok,* amelyek szerint élve Urnák lehet lenni. flujtam a könyveket, folyóiratokat. Nappal dolgoztam, éjjel tanultam. Nehéz feladat volt, szinte elviselhetetlen. I)e nem. Ilitlem és biztam. Kiben? Istenben és magamban. Isten végiek n Jóságában és nagyságában, önmagunk erejében és akaratában. Csak ekkor meg}\' minden felfelé. Levetni a marxizmus téves, buta tanait. Minden ember annyira ériékes lagja az éleinek, amennyi tudással rendelkezik. Aki csak annyi tudást hozott magával az ó\'ette, hogy csákánnval a kezében keress? meg a mindennapi kénye-rét, az nem lehet miniszter, sem népbiztos, még kevésbbé Mr\' .Urnák születni kell, sok-sok nemes érzéssel, amit sem meglanulfti, sc>ny elsajátítani nem lehet.
Amikor 200.000 pengőt érő salzburgi villámat elvesztettem. — egy rózsái vittem magammal. A mecsekszabolcsi bányából ezt az életla|>asztalatoL
Vájjon mi lett volna belőlem, ha Marx rettenetes tanait követem? Piszok, szegénység, nyomor 6s állati sor várt volna rám. Szeretem hazámat, fajtámat és ez ad tártaimat életemnek. Hit és haza nélkül nem vagyunk emberek, csak söpredékei Islen "koronájának., az .emberiségnek.
Harminchét éves bolyongásomnak az filetben — ez a tanulsága.
Magyar dolgozó munkás testvéreim, különösen Ti, akik oll a me-csckszabofcál bányákban dolgoztok! Ne higyjelek soha azoknak, akik jobb és ljofaogabb napokat ígérnek. Ez mind csak hazugság. A jobb és l>oldogabb életei ki kell harcolni, ahhoz sok minden szükséges. Igy van ez még a szovjetparadicsomban is, ahol a bányász, ma is csak bányász, inig a többet
tudó — ma Is csak ur! De a társadalom kötelessége, hogy sorsotok omberségcs legyen.
Halhatatlan magyar testvérünktől, Madách Imrétől tanultam, hogy az élet semmit sem ad ingyen, de megtanultain saját sorsomban is, hogy azt az (Övezetet, amit egy. pohár víz nyújt, testünk szomjuságával kell kiérdemelnünk. Az filét még egy pohár vizet sem ad ingyen. Ezéh üzentem is Ma-dách-al; . Ember küzdj és bízva bizzál!. Ezt soha 11c feledjétek. Ezt üzeni néktek egy a Ti véretek és a Ti szenvedéseiteket ismerő idegenbe szakadt magyar testvéretek:
Berlin, 1937. március 1.
Schlets István
17 Valló Árpád előadása. _ 17.30 Kovács Kálmán zongorázik. — 18.05 Halász Gyula előadása. — 18.35 Sár. kány Sándor előadása. — 19.30 Az Operaház előadása. «A végzet halalma.» Opera 3 felvonásban, 0 részben, előjátékkal - Az I. felv. után kb. 20.50 Hirek. — A II. felv. ytán kb. 22 Hirek, időjárásjelentés. — Az előadás után kb. 22.55 Olasznyelvü előadás. — 23.10 Cigányzene. — 0.05 Hirek. BUDAPEST n.
17 Világhírű baritonista hangleme. zei. — 18 Egyházzenei hangverseny.
— 19.05 Angoi nyelvoktatás. — 19.30 Tánclemezek. — 20.05 P. Kádár Jolán dr. előadása. — 20.55 Az 1. honvéd-gyalogezred zenekara.
BÉCS.
17.20 Zongora. — 17.40 Zenekar. -19.25 Vidám éneknégyes. — 20 Karenina Anna (dráma). — 22.20 Kivánságleinc-zek.
Péntek
BUBAPEST I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Felolvasás. - 12.05 Állástalan Zenészek Szimfonikus \' Zenekara. — 12.30 Hirck. — ,1*3.20 Idöjefzés, idő-járásjelentés. — 13.30 llanik\'mezck. — 14.10 Hirck, Srak. — 10.15 Diákfélóra.
— 10.45 Időjelzés, hirck.
17 Ambrus Titer előadása. — 17.30 Cigányzene. — 18 Sportkózlemények.
— 18.45 Magyar Károly csevegése. — 10.05 BasiÜdcs Mária énekel. — 20.10 Vajdasági Irodalmi est. — 21.50 Hírek!, időjárásjelcntés. — 22.10 A rádió szalonzenekara. — 23.35 Néger jazz-zenc-kar. — 0.05 Hirek.
BUDAptST II.
19.05 Gyorsirótanfolyam. — 19.40 Fe-ieki Klára előadása. - 20.05 Különffiia népek zenéje. _ 21.15 Hirck. BÉCS.
12 Opera- és opcréhlcmezék. — 13.10 Csajkovszkij: Szerenád. — 14 Stras-ziari énekes. — 15.15 Fagótkettős íon-gorával. — 16 Klasszikus lemezek.
17.25 Hangverseny. — 19.25 Rádió-zenakar. — 20.30 Tarka tizperc. — 20.40 Szimfonikusok. — 22.20 Állástalanok zenekara.
— A magyar uilcaaládok poixtójyára
önnek is rendelkezésére áll. Közvetlenül a gyárból szállítja az utofljsó kéznek, a fogyasztónak sziflgyapju szöveteit angolos gyártási módon elcé^ szitve. Nem fog csalódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Mty? ma kérje megtekintésre a szövetminták kóllséfe. és kötelozcltséginentes" beküldését. Trunkhabn Posztógyár és Ruhagyár Rt, Budapest, XI., Lenke-ut 117.
1937. március 5
í AfcAI ROJtONY
Szőnyegek
modarn mintákban, minden nagyságban és mlnfiségban,
Divatuidonságok gyönyörű választókban kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
— (Szentóra a plébánián)
Ma délulán G órakor a plébániatemplomban Szentóra, mely alatt n holnapi első péntekre való tekintettel gyónási lehetőségekről is gondoskodás történt.
— (A vasárnapi liceálls)
előadást Szudey Géza polgári iskolai tanár tartja, aki minden szülőt érdeklő gyermeknevelési kérdésről ad e\'ő, u gyakorlati lutfjafias nevelés te-rén szerzett értékes tapasztalataiból, fjiekei az Ipartestületi Dalárda, sz»-• ai Ritser Sándor gimn. VII.\' oszt. tanuló. Kezdődik G órakor a városliá-zán. önkéntes adományokat kér a rendezőség. (:)
— (Kanizsai siker)
Horváth Károly, a nagy kanizsai városi zeneiskola kiváló volt növendéke vasárnap este a Vigadóban vezényclio " Budaj>csti Hangversmy Zenekart. A napilapok zenekritikusai a legnagyobb elismeréssel emlékeznek meg a íiatal kanizsai karmester sikeréről.
— (Szabó Gyózöné elóadása)
volt a nagykanizsai kongregációk eheti böjti kuUur-déluüinjíín a műsor gerince. A fchértercm teljesen meglelt hallgatósággal, amely az előadót, az t\'rasszonyok Mária Kongregációjának közszeretetben álló prefektáját, meleg ünnepléssel köszöntötte felolvasása megkezdésekor. Mélységesen vallásos lélekből, emelkedett asszonyi életfelfogásból, a női sziv tiszta melegéből fakadt Szabó Győzőné előadásának minden mondata. «A mai nő a "kongregációban! volt az előadás témája. SzóA az előadó a Mária.kulluszról ál-találKin, annak erkölcsi vértező és acélozó erejéről, a «mai kiábrándult, koravén íjj generációról,* amelyek sorában a kongreganista több reménységgel és több felelősséggel áljju az élet harcát. Gyakorlati tanácsokat adott, hogyan kell viselkednie a kon-greganistánuk a szórakozásokban, tánc közben, strandon, stb. Majd az anya magasztos hivatásáról beszélt megható szépséggel, végül a kongrega-nista nő aj>ostolkodó mimkásságát ismertette. Az előadás után a kis Wali-gurszky Adrienn szavalt korához mért meglej>ő előadó-készséggel £s komoly átérzéssel. A leány-kar Gazdag István kántor barmónium-kiséretévei \'gonHo-san betanítóit vallásos énekeket adott elő. (A következő böjti kultur-délután március 9-én lesz, Barbarits Lajos ad elő a fiatalon meghalt ferences költőről, Tóth Kdéről.)
— (Pedagógus-összejövetel)
A nagykanizsai pedagógusok m&r-cius havi összejövetele (nárdus G.án szombaton este lesz a Pannoniában. (:) — Tavuil férfiruha é« felöltő szöve-tek legacebb választékban SchUtznél.
,KERESD A SORT" versenyünkben ön is résztvehet I Egy kis figyelemmel ériékes Jutalmat nyerhet. Próbálja ki szerencséjét és gyűjtse össze a Zalai Közlöny napi példányaiban elrejtett sorokat I A két hétig tartó verseny résztvevői között száznál több értékes dijat osztunk ktl Ne felejtse el megkeresni a mai szám ban elrejtett sort t
- (A Rel. Nőegylet teája)
A Református Jótékony Nőegylet szerdán délután rendezte teadélután-ját a Korona éltermél>en. A jót^cony-célu teán Kanizsa hölgyközönség/nek szine-java ott volt. Az egyesület külön megleiH\'tésbcn is részesítette teázó közönségét, amikor Rernáth Nözsike kedvesen bekonferálta, hogy a Schütz Áruház divatbemutatót rendez. A hölgyek nagy szakértelemmel figyelték a felvonuló sok szép és iz|óses holmit. A ere-fere témája önként adódott és n hölgykoszorú igy a legjobb hangulat-
könnyet csallak a hallgatóság szemébe. Nem is maradt hálátlan a közönség és hosszantartó taps,sai honorálta fáradságukat és éltette a darab Íróját. A műsor a parancsnok zárószavaival ért véget. Meg kell emlékeznünk "külön is Lenkovits József rajvezetőről, aki iparos és fáradságos munkája mellett nem szűnik meg dolgozni nagy önművelődéssel sem a cserkészetben, sem az irodalom terén. Eddig már több verse, novellája és színdarabja vau.
— (A Szerdal Tarsaság)
eheti vitadélutánját u terem elfoglaltsága miatt pénteken, március 5-én 6 órakor tartja • városi zeneiskola kamaratermében. Vita-téma:: — ■ színpadi irodalom és * kritika viszony* • betiltott vagy megváltoztatásra itéU darabokhoz. A vita-kérdést Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár, az Iro-dali ni és Művészeti Kör titkára rs-eeti be. (:)
— IagytBM WcUp5|ejy«k szombat délutáni divatbemutatónkra, pénztá runknAl Átvehetők. Schütz AruhAz.
Városi Mozgó. Szerdától vasárnapig 1
Az Idei évad legnagyobb magyar sikerei
Dunaparti randevú
Vidám pesti történet. — Főszereplők: Percei Zita, Ráday Imre, Baila Lici, Dobai Lívia, Csortos Oyula, Kabos Gyula,
Sziklai Szeréna Berky Lili, Er. ós Ilona, Gárdonyi Lajos, Köpeczl Boócz Lajos és Tapolczay Gyula.
Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Rendee helyárak I
ban még sokáig együttmaradt. Fokozta a kellemes hangulatot a Korona kitűnő triója, amely állandó zenével szórakoztatta a közönséget.
— (Cserkész-Ünnepély)
A nagykanizsai 77. Szent László iparos cserkészcsapat Mátyás király raja megü\'te 3 éves fennállásának ünnepét, melyen szép számban jelentek meg a cserkészszülök ás cserkészbarátok. A műsor a parancsnok megnyitó szavaival kezdődött. Rámutatott " ra] alakulására, fejlődésére, munkásságára. Ezután egy kedves cserkész jelenetei adták elő majd egy szóló imn-ilolin számol, játszott egy cserkészfiu^ melyben ugyancsak kitelt magáért. Ezt egy paraszt jelenet követte, melyben a szereplők sok mosolyt vittek a közönség arcára, meg is kapták Jutalmukat. Az egyik cserkész ezután Lenkovits József két irredenta versét adta elő igazi lelkesedéssel. A műsor utolsó számaként Lenkovits Jó/sef «Ékes anyám• c. 2 felv. cserkész szomorú játékát adták elő a cserkészek Király nővérek közreműködésével. A szereplők megérdemelnek minden dicséretet, mert tudásuk legjavát adták és sok
Idegesség, lejfájás, szédülés, álmatlanság, reggeli rosszullét, levertség, bágyadlság, sok esetben hamarosan megszűnnek, ha bél-mükodé»Unkel reggelenként egy-egy pohár termísze es „Ferenc Józsel" kescrüvizzel elrendezzük. Az orvosok ajánlják.
— (Mozart-művek után nem jár szerzői jogdíj)
Megírtuk, hogy a Kaposvári Zenekedvelők Egyesülete Mozart-hangversenyt rendez és kellemetlensége támadt a zeneszírzök szövetkezetének szombaf-helyi kerületével, amely a 150 éve elhunyt Mozart «részére» is szerzői jogdíjat követelt. A vita " Mozart-Tarsfc-közbejöttével mosi Zárult íc, az eredmény: - n-\'in jár a szombathelyi szervnek jogdij a Mozart- müvek után!
— Bátorokban a Kopatelu-cég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvezd fizetési foltételek mellett.
— ■egérkottok a tavaszi nőiruha, kabát és kosztüm újdonságok Sohfltz-ékhes
A Zalai Közlöny képei-melléklete
vasárnap hiányzott az előfizetők és olvasók példányai mellől s emiíitt sok reklamáció érkezett a kiadó-hivatali*. Ezúton közöljUk tcháty hogy a bud^tpestl mélynyomó céggel. amely mellékletünket előállította, kénytelenek voltunk a magállapodást felbontani, mert a melléklet árát egyik hétről a másikra egyszerre a háromszorosára \'ftjJU emelte. Tudjuk: - a papiMáris 15, a papirkartell ujabban ugyancsak 16 százalékká/ drágította az árakat, a Zalai Közlöny azonban ebből semmit sem hárított át a lapvá-sárió közönségre- A képesmeilék-Ict háromszoios árát azonban nem birja ei a ZaLa/ Közlöny változatlan előfizetési ára, viszemt előfizetőinket ós vásárlóinkat sem terhelhetjük meg a mellékiet 200 százalékos ár-többietével. Ezért a budapesti céggel a szerződést megszüntettük a amíg uj kiadóval uj megállapodást köthetünk, kérjük olvasóink elnézéséi a képesmeliéklet elmaradásáért.
Magyarpárti képviselő a c»eh külpolitika bírálatában
Prága, március 4 Krofta miniszter, beszédéről vita indult a képviselőháziján, mellyel kapcsolatban Turchányi Imre magi\'arpárt i képviselő kijelentette, hogy sajnálattal kell megáUapita-niu, hogy a miniszter nem mondott semmi ujat beszédében, fejtegetései a régi külügyi elvek csupán, amelyek a régi szöveségeeckhez ragasz kodnak. Nem osztja azon nézetét, hogy Anglia szimpátiával van Csehország iránt, hiszen csak nemrégen ellenkező kijelentés hangzott el az egyik képviselő ajkáról-
ID<3
Esó!
Prognózis: Mártákéit keleti, délkeleti szél, változó felhőzet, több helyen eső és hávaseső, a hegyeken hó, az éjjeli fagy keleten fokozódik, a nsppaíi hő nyugaton alig változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai mcgflgyelőAllomásn Jeluntl i
Hőmérséklet t«pnnp este ft-kor: +30, ma reggel: +2-4, délben : +4 8.
Csapadék: (K). "W
Tavaszi diiratujdonságok! H üMU Olcsó árak f
Nőikabát- és kosztürnszövetek. Férfifelöltő- és ruhaszövetek. (jolCIISZky F^rGIlC Szőnyeg- és vászonáruk 1 divitüiietében Fí-ut it
ZALAI KÖZLÖNY
1937. márclui 5
311
1
A kanizsai gazdák tavaszi közgyűlése
Nagykanizsa város mezőgazdasági bizottsága március 7-én, vasárnap* délelőtt 10 órakor tartja rendes tavaszi k8zgyülé«ét n városháza dis?.-termélxm dr. Pllhál Vlk\'or kir. kormány főtanácsos, felsőházi t>g elnöklőével. Nagy Jenő kamarai Intéző a közgyűlés tárgysorozatén osztjq ki a nagy- és kiskanizsai mezőgazdaság. ismeretterjesztő előadások dljajt.\' Tárgysorozaton szerepei a lutgykanb, .ai gazdasági sz:>}< iskola létesitésftick ügye is.
A takaró,ánytermesztés. propagandája a Mezőgazda-" aígf Kiáilháfon
\' Az országos mc. őgazdasági IriállitáS-nak az utóbbi években mindig ere-deli, tanulságos és Cj^ybon uj szint adó része volt a «zöldmezői gazdaság csoport, amely n korszerű rét- és le-gelö-jjazdálkodás, továbbá a szántóföldi .takapminylcrniesztés módjairól és eszközeiről nyujt felvilágosítást.
Az Idei <zdIdnxuő>-kiAllitis nemcsak a szálas takarmánvlcrmesztéssel kapcsolatos Wsérlcti és gyakorlati crorf. zényeket mutatja bc, hanem világos áttekintést nyújt arról a munkatcrvrfifj amellyel a kerületi zóldnuzőalakulA. tokt&i életre hívott Országos Zöldmező SzAvetséfl .lakurmánycsata. néven kivágja ebben az esztendőben megindítani a céltudatos takarmány-termesztést. A cél elegendő mennyiségű fs kitűnő minőségű szálastakarmány e\'öállitá^a és ezzel az ország fehérjecllátásának teljes függetlenítése • külföldtől.
A • zöld mező»-kiáll itás ennek a cél-nak megfelelően egyrészt a zöldmezőgazdálkodásnak legneb\'.-rebben meg. valósítható résrft, a trágyázást kívánja ugy gyakorlati, mint tudományos formában bemutatni, másrészt pedig a hosszú évek szorgalmas kisérletezé<wl nyomán az ujragvc|>csitéssi\'i kapcsolatos alapvető kérdésnek, a gazdasági, lag értékes gyepnövénymagvak termesztésének, használatának és lovábbi fej-lődésének nemzetgazdasági szempont-ból is annyira fontos kérdését kívánja teljes részletességgel bemutatni.
A «zöldmezőcsoportban» nyer Mbe-lyezést a tejpro|>aganda rész, nmely uj szempontokat, a lejszövetkezeti gondolat diadalmas előrehaladását az egészségügyi kérd#*kkeí való szoros összefüggéséi, « szarvasmarhatenyéisz. tő szerveznék igen hasznos munkássá-gát lárgyalja rendkívül gazdag, ötletes, amellett szakszerűen feldolgozott for. i mában.
A nagyaráinyu előkészületek mír ls | blztositJék1 hogy u .zöldmező, cso- | port ezldei kiállítása további sikerl j hoz. az elmúlt évtikbon is örömmel J tapasztalt hatalmas érdeklődést Idén még fokozni f^gjn. (.)
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenbarg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Váltatta Nagykanizsáé, felelős W»dó Z*U1 Kár«ly. laterurban telefon: Nagykanizsa 78. szám
APRÓHIRDETÉSEK
A-(óh!,..l.< .11. v.ll.n.. .1 Onix.na. 10 uöl. Mnll.i. mlnj.n lo..b.l tlA >1 Wlir, k«,öln., IS li.l. tO llll.f. mlnd.n lov.bM n.J > llll.r.
Klárié »iabid kéiból Jó,.cl tóherceg-... • ------- BJvtb-
bet VI
egy mieín
\'óróemarty-i
utca 30. alatt.
AiaUtaxtt, bér.utót, modern, u| Iram-vonalasai, aiolld Irb.n, bárhova. Kani-mann Manónál rendeljen. — Telelonállo-máa 2 27.
Tisztelettel értesítem a n. é. hOlgykOzönségei, hogy Horthy, Mlklős-ut II. szám alatt
női divatszalont
nyitottam. — Szives pártfogást kérve, maradok tiszlelellel
Ciáuár Ero4M,n0iszabó
KtsUludl-ucca 37. azámu héa ssabsd kísból .ladd. Idvebbet ugyanott. 969
■ládd JóikI lóbereeg ul 31 sz. hli .isbadkésból Bővebbel ugyanott as utcai lakiéban. 003
Nagvrécael gaida.ágban tuaznált gazda-■ági Qáp.k é. ai.ra.ámak eladók.
630
Kettó n.gyobbazobia, utcai emeleti lakást kar.aak mellékhelyiségekkel, esetleg előszobával a be váro.batv-:iá|oi 1 -re. Clm s klsdóbm. 610
.....II. ..1,, —TT—
Rosszul telelt .etéaeknél
■zfilöben, kaszálókon fa réteken,
gyflmSIoaBaben, kerti veteményeknél
csodát művel a
PETI-SO
nitrogén műtrágya. KOrzcIképviselet és gyári-lerakal:
onszAo JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelml-uzorek, gép stb. korenkedésébon
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon 130.
Eiiassipmii -—.
mkl a h*Jyl kerertedAUAi j pnro»okuáJ nwrww lw| I
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
99
VII Bákócil-nt 58.
Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-mélegviz, telefon, közp fdtés és csöngőt pótló eloktromos fényjel zésekkel. Lemérsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház. 6 telefonfülke.
H sörözőbeni
Farki* Béla rádlóhiras cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután ós este táno.x Virány újszerű Jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPO^-bnn!
HIRDESSEN
■ „Zalai KftBUay"-\'ftMMk
HaifkaeluavMtffel,Jatlbisz VállaJat
MENETRENDJE
érvényes 1036. október l-től.
tetonyei menetrend
L*l»njtr4l Ind. 8 45 ktgyiuiuirt irk. 8 05 Mijykinináról Ind. 14 00 Ultnyir* trk. 1510
r • r
Csepel:
II
Maimon
Universal
gyümölcsfa
és az«|A
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében kaphatók.
Off&jón&jjot wíBa moziban szórxikczTialik
1 Bi. AoÉHtwa Nffou* fe DálaaM Vállat* tíBgnmmUtmm
Haán Oyula klr. JárásblróségI végrehajtótól.
Pk. 8943/193ö.
Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott Valkó Ágoston és Társai csődügyében a nagykanizsai klr. járásbíróság Pk. 8943/1936/3 sz. alatti végzéssel 12208 P 70 Iliiért kitevő követelétére az árverést elrendelte azzal, bogy a vevő az Arvrrés magkezdése előtt bánatpénzül 100e,P. t tartozik letenni, mely bánatpénz a vételárba be fog számíttatni, továbbá a csődtömeg a fenti követelések fennállásiért, jogszerű légéért és behajtha! óságáért uavatosságot nem vállal, annak megtartására Nagykanizsán a klr. járásbíróság, földszint, (kapu alatt; II. számú szobáit-ban határidőül 1937 évi március hó 24. d. e. >/>9 órája tűzetik kl, amikor a 12.208 P 70 fali. klntlcvó követalélt a legtöbbet ígérőnek ígéret hiányában az 1000 P bánatpénz összegéfé alul Is eladom készpénzfizetés mellett, YevŐ tartozik a vételárat nyomban kifizetni, valamint vl-salnl ■artoiIk a forgalmiadét s minden nevezendő Illetéket a klr. klncitárnak megfizetni.
Vevő a vételár teljes kifizetése ellenében vételblzonyltványt kap,
Az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmeben csak aiok árverezhetnek, akik a bánatpénzt leteszik.
Nagykanizsa, 1937. évi március hó 1.
Haán Oyula (4S klr. járásbíróság! végrehajtó.
Hain Oyula klr. Járásblróságh végrehajlótól.
8745/1937. uátn.
Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott Waldmann Zilgmond ctód(Jffy*hen a nagykanizsai klr. járásbtrő-sá« 5745/1937. mám alatti végzésével a ciödl\'lur 1-35.. 37-96. tételei alatt felvett Ingókra és kintlevőségekre az árv^ rést elrendelte azzal, hogy a törvényben előirt feltételekan felül árverési leltételekként még a következők Is klkö telnek:
1. A ctAdtömeg az áruk minőségéért és a csatolt kimutatásban foglalt követelések fennálltsáirt, jogsierüségéért és behajt-hitóiágáért i*avatos84got nem vállal.
2. Árvcrelők az árverés megkezdése előtt bánatpénzül a becsérték 10o/e-át tartoznak letenni, amely bánatpénz a vételárba fog beszámíttatni.
3 Az áruk és követelések a legtöbbet ígérőnek adatnak el. A vételár nyomban klflietendő a blról klkü dött kezéhez. Egyben tartozik a vevő ezen vételárból szír-roazó fo\'galrpl adót, minden né«en nevezendő Illetékeket vngy ebből folyó és a klncitárnak járó Illetékeket vagy Illeték-félét viselni. A blról kiküldött köteles a vételár teljes befizetése ellenében a vevőnek vételi bizonyítványt kiadni.
Ai árverés megkezdéie előtt az árverési feltételek elfogadását az árverelők az árverési Jegyzőkönyvön elismerni tartoznak.
Az Ingók és kintlevőségek leltára alulírott bírósági végrehajtónál £s dr. Beck Dezső nagykanizsai Ügyvéd csődtömeg-gondnok irodá|ában sz Irodai orák alatt Megtekinthető.
Az árverés megtartására határnapul 1937. évi március hó 28. napja tűzetik kl éspedig a csődleltár 1—35. ti 37—43 tételei alatt felvett Ingókra a vagyonbu-kottnak Nagykanizsán a Klrály-ucca 14 számú házában levő üzlethelyiségében azon nap délutáni 2 órájára;
a 44 73. tételek alatt felvett Ingókra Mendlovlcs Mártonna\'K Nagykanizsán \'fe Király- utca 45. számú házában levő lakásán azon nap délutáni 4 órájára;
a 74-96. tételek alatt felvett ingákra a Nagykanizsai BankegyesUlet és Délulal Takarékpénztár Rt cégnek Nagykanizsán Pő-ut a siátn alatt levő Utlethelylségébeu azon nap délutáni 0 órájára;
végül a kintlevőségekre dr. Beck Dezső
lorthy\' MTERs-ut 2. szám alatt levő irodá Jában azon nap délutáni 6 órájára. Nagykanizsa, 1937. évi március hó 3.
Haán Oyula klr. játáafcitótági végrehajtó
tr. Mai I Érőt*.)
MWUUI
miyiliBi|>inaw>-
Vfa „Keresd a sorti"
77. Évfolyam 53. szam Nagykanizia, 1937. március 6 szombat
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
SteifccsxlA»«< é» kiadóhivatal: Fóut 5. szám. Megjelcnii minden hclkö/.nap délutAu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áta: egy hója 2 pengő 40 tillér. Szerkesztőségi is kiadóhivatalt telefon: 78. sz.
A magyar külpolitika alapja
Kánya Kálmán külügyminiszter minapi beszédében körvonalazta a magyar külpolitika célkitűzéseit. A közvélemény mostanáltan többet foglalkozik külpolitikai prob\'émák-kai, mint más normális időkben s ez érthető, mert amikor azt tapasz, táljuk, hogy egész Európában, de világszerte súlyos problémák merülnek fel s alig oldódik meg ugy,. ahogy valamely felvetett kérdés, a másik már nyomál>a lép s bonyolódnak a dolgok oly mértékben, a hogyan talán még soha.
Az egyik leghatalmasabb világ, hatalom szédületes összegeket fordít fegyverkezési célokra s feszi ezt azzai a megokolással, hogy a hatalmasnak, az erősnek nem szabad elnéznie azt, hogy valamiely durva suhanc megtámad s talán véresre ver egy ártatlan gyermeket. Értsük ezt ugy, hogy Anglia a maga ríagyarányu fegyverkezési té nyévei igyekszik biztosítani a nemzetek között kialakult l)ékés állapotot. Mi Angliával baráti kapcso\'a-lokat tartunk fenn s mint gyengébb államnak, érdekünkben áll. hogy legyen Európában olyan hatalmi súlypont valakinek a kezében, aki döntő pillanatokban, ha kell. erélyes lépést is tud tenni a l>éke érdekélten. Csonkamagyarország tökéletesen lefegyverzett állapotúban, amikor még csak gondolni se tud arra, hogy fegyveres erejét növelje. a szó szoros értelmében ki van téve minden pillanatban a »djrva suhancok* terrorjának. Eb-bői a sajnálatos esetből önként folyik, hogy ltaráli kapcsolataink kiépítését fokozott mértékben szorgalmaznunk kell A magyar külpolitika alapköve a béke szellemének fenntartásán nyugszik- Aki ezt a nyugalmi állapotot durva tényekkel megzavarni igyekeznék. az megérett arra, hogy az orránp ko-pintsanak. Mégis,^amikor az igazi békéről és lehigi/dá ró! beszélünk* a népeket fegyelmező eszközökül nem a fegyveres tekintély erejét tartjuk legcélravezetőbbnek, hanem a régóta hangoztatott sérelmek nyomtalan eltüntetését- Egyenlő jogokat kell osztani az egyenlő jogé nemzeteknek s ez a jogrendre alapított bázis hirdesse fennen az igazság meg nem alkuvó szavát. Tűnjön et a népek szelleméből a gyűlölet érzése s az a megkülönböztetés, amely a tárgyaló .asztalnál még ma Is különféle elvek szerint klasszifikálja a nemzeteket. Ha ez a megkülönltöztetés nem is folyik ma már abban a durva beállításban, hogy vannak győzők és legyőzöttek, lényegi\'eg Európa, ujabb kori berendezés és a hatalmi erők összefüggése, sértetlenül fenntartja ezt az elvet-Kánya Kálmán külügyminiszter
Jászberény viz alatt
Miskolcon a Sajó áradása elérte az 1913. évi vízmagasságot
Jászberény, március 6 A Zagyva csütörtökön Ismét 40 centimértert áradt, u viz áttöite a gátat. A töltésen, ahol a munkások megfeszített erővel dolgoznak, szintén átcsapott az ár. A város háromnegyed része viz alatt áll. A város határának egyharmad részét szintén elöntötte az ár. A városban, ahol még nincs viz, feneketlen a.sár, ami a védeiml munkákat nagyban hátráltatja. A környékltell tanyák is víz alatt állanak. A tanyákon 3\'J ház összedűlt. A városban 14 épület omlott össze- Az áradás még mindig emelkedőben van.
Miskolc, március 6 Milkolc külvárosait a Sajóemelkedő vize elöntötte és a viz elértő
az 1913 évi árvíz magasságát. A külvárosok lakói kapákkal és ásókkal, megfeszített igyekezettel láttak hozzá házaik megmentéséhez. Az éjszakai órákltan a Sajó elérte a legmagasabb fokot és most már megindult az apadás-
Gyöngyösön szünőben van az árvizveszedelem- Itt többszáfc hold föld van árviz alatt.
Bajánál a Duna áradása okozott nagy károkat- A baloldali partot elöntötte a viz. Az érseki uradalom erdejéből kitermelt 300 öl fát az á: elsodorta a jugoszláv part felé Miskolc, március 5 A Sajó áradása az éjszaka oly hir-leien lepte meg a lakosságot, hogy csak 10 há/nt lehetett kilakoltatni, u többiekben az asztal tetejére szorult
szerencséi leneket a mentők és a tüz-oltók mentették meg szorongatott hely-zetükböl. Az ár nemcsak u külső városrészeket, de a gyártelepeket is veszélyeztette és a környékbeli falvakat is mind elöntötte.
Az árvizveszedelem már szünőben vau.
Megálltak a vonatok
A Magyar Államvasutak jelentése szerint az Ipoly áradása következtében a Vác Drégelypalánk balassagyarmati vonalon a forgalmat tegnap este óta szüneteltették- Hasonlóan szünetel a vonatok köz\'ekvdé-se Nógrádszakáll és Ipoly tarnóc között. A helyreállítási munkák telj s erővei folynak.
Darányi miniszterelnök: s
„Sem jobbra, sem balra eltéríteni nem engedjük magunkat!"
Csütörtökön este klubnap volt Budapesten a Nemzeti Egység Pártjának Esterházy-utcai helyiségéLen. Darányi miniszterelnök leszédéb n egyetek közt a köv-\'tkezőket mondta :
— A kormányzás szempont)áltól a keresztény erkölcs és a nemzeti erzéo alapján á\'hnk és ettől magunkat sem jobbra, sem balra eltérít-tetni nem engedjük- A mai viszonyok között, amikor az ország külpolitikai és gazdasági helyzete \\i olyan, hogy semmiféle kísérlet k-nek nem lehet kitenni, elsősorban arra van szükség, hogy mindenki
minden különösebb nyugtalanság, szorongó érzés. vagy aggodalom nélkül a magyar jövőbe vetett biztos hittel végezhesse mindennapi munkáját-
- Hogy ez elérhető legyen, a kormánynak garantálnia kell tudni ennek a fővárosnak is békéjét és nyugalmát- A békét, nyugalmat és rendet a k-rmány minden körülmények között fenntartja, mert m-gvannak hozzá a maga eszkc\\zei-
Ez azonban egyedül még nem elég - folytatta Darányi- A helyes politika természetesen csak az lehet, hogy a sok bajt, ami az or-
szágban van, nemcsak meglátjuk, hanen. a mai nehéz helyz\'tlten Igyekezünk lehetőleg enyhíteni és csökkenteni is. Csakis a helyes és egészséges szociálpolitikával átitatott kormányzati tevékenység tudja fenntartani a lelkekben azt n harmóniát, amely mellett eréllyel éö a magunk erejéle vetett bizalommal helyes irányban vezethetjük n.int az országnak, mint a -fővárosnak ügyelt.
A pártértekezlet után pártvacsora volt-
a bonyolult nemzetközi kérdések korszakában njm a sötétlátás pesz-szimista álláspintját v\'llja magáénak, hanem a bizalom) s reménykedés szikráját Igyekszik éleszteni a magyar köztudatban, hangsúlyozva, hoev előbb-utóbb sikerrel toff járni az európai hatalmak közötl a mindenki által kívánt meggyőzés-Ezzei együttjár majd az is, hogy a Dun>-medencében lehet majd olyan állapotokat teremteni- ame. lyek a valódi tartós ltékét jelentik. Amikor errői szólott, ismertette a magyar külpolitika célkitűzéseit. Hangsúlyozta a magyar nenvet hűséges és feltétlen ragaszkodását a veic baráti kapcsolatban álló nemzetekkel, amelyekkel va!ó közös ogyüttmunkálkodás mentes mind \'n-kaland«ts szellemtől Nehéz és rögös az az ut. amelyet az Ilyen külpolitikái iránynak meg kell járnia, de egy ezer esztendős nemzet, a mely bátran tekinthet dicső múltjába, programjának és jogos nem-
zeti aspirációjának valóraváltását nem várhatja gyorsan pergő, rövid esztendők csodáitól- A magyaréiul-akarás szelleme azt mutatja, hogy nekünk van időnk a várakozásra. Ez alatt nem szűnünk meg egyengetni a korrekt viszony útját még amaz államok felé sem amely kot. sajndP, ma még több-kevesebb ellen tét váiaszt el tőlünk- A békc-s és természetes fej főd és hívei vagyunk s tudjuk, hogy a kölcsönös jóakarattói áthatott meggyőzés visz egyedül tartós eredményhez. Ezeket semmies tre sem szolgálják jó-Irányban azok a blokk-képződések és fegyveres szövetségek, amelyeknek ellenzői vagyunk- A függő kérdéseket közös egyetertésben kell megoldani s ehhez elengedhebetle. nüi szükséges a kölcsönös bizalom helyreállítása.
A kalandor szellem politikája nem a mi politikánk. Ma már még a legfütöttebb agy velők sem válhil-kozhatnak ilyen külpolitika folyta-
távara De nemcsak külpolitikánkban kárhozatos a kalandor szellem élesztgetése, de veszedelmes belpolitikáikig is megtűrni a felelősség nélküli kalandor .szellem érvényesítését. Darányi Kálmán miniszterelnök több alkalommal tett már kijelentést erre vonatkozóan s ami külpolitikai megállapításait illeti, azokra a napokban választ is kapott Krofts cseh külügyminisztertől- A minapában a cseh külügyi bizottságban elmondott beszédében ugyanis azt mondotta, hogy őket is eltölti az a szándék, hogy a kölcsönös meg értés ós kibékülés utján haladva, valamennyi dunai állam együttműködésén fáradozzanak.
El fog érkezni az idő arra, hogy Krofta országának ezt az álláspontját a gyakorlatban Is megmutassa. Kíváncsian és \'érdeklődéssel figyeljük az elközelgő eseményekét s ki-vánjuk, hogy ne csak szó legyen ez az Ígéret, hanem teljesedés kövesse-
a
fALAI KÖZLÖNY
1937. március 6\'.
összedőlt egy városi báz
a Kossuth Lajos-téren
Lebontásra ítélt öreg híz volt, amelyben csak egy •zegény öregasszony lakott
Aki friss és munkaképes akar lenni él cl akat|a keiülnl, hogy kemény legyen a szike, cméiiléfie meg legyen zavarva, folylon fá|jon a feje és a bflre tele legyen minden-féle pattanásokkal, ai Igyék belenként egyszer-ktister reggeli rés elöl, egy pohur lermésretcs .Ferenc József" keeeillvlzel, — Az orvosok ajánlják.
A »8römöh gyftsalmaket jelentenek, a nemzetiek cáfolják
Valencia, március !> A valenciai vörös kormány az éjszaka minisztertanácsot tartott amely után kormánynyilatkozatot tett közzé rádió utján. A kormánynyilatkozat töb-iMik között a következőket mondja:
— Bár nem lehet egyformán megítélni azokat, akik önként jelentkeztek és azokat, akiket a kormány rendeletével kényszeritett arra, hogy támogassák a katonai forradalmat, a valenciai kor. inány kedvezően fogadja azt a javaslatot, hogy szállítsanak haza minden külföldi államiHjlgárt, bármely oldalon küzdjön is. Erre vonatkozólag angol és a francia külügyminiszter mái tett indítványt, amelyet a valenciai kormány hajlandó elfogadni, illetve annak véghezvitelében segítséget nyújtani.
A vörös kormány hivatalos jelentése szerint csütörtökön a nemzetiek négy oldalról indilolak támadást a Madrid-környéki vörös állások ellen, de a vörös csapatok megvédték állásaikat és igy " nemzetiek támadása összeomlott, sől — mondja a jelentés — a vörösök elfoglalták a franciA hidat is.
üurgos, március fi A nemzeti kormány jelentése telje-jen alaptalannak mondja a vörös kormány híradását, amely szerint u vörösök a Tajo-folyónál győzelmet aratlak volna. Hasonlóképen cáfolják a nemzetiek azt a liirt is, mintha a vörös csapatok bevonultuk volna Toledóbu, Igaz ellenben az hogy a nemzetiek Oviedó környékén nagy győzelmet arallak, tovább nyomulnak előre é» minderről a vörös kormány jelentése hallgat.
Toledo, március 6 A nemzetiek állásainál 60 polgári egyén, köztük asszonyok, jelent, tek, akik elmondották, hogy nem tudnak tovább a vörös rémuralom alatt nyögő falvakban megmaradni, kérték a nemzetieket, hogy vegyék át őket a nemzetiek által megszállt területre, ahol legalább biztonság-De kedvezményben részesülnek uj ban vannak és élelmet kapnak- Elmondották, ho-jy a vörös kormány-csapatok az összes élelmiszereket lefoglalták, a polgári lakosságtól elvették és még a legszükségesebbet sem hagyták meg nekik-
Ugyancsak tegnap Toledoba érkezett több madridi szökevény, a kik elmondották, hogy Madridján csak három különböző hatóság engedélye után lehet élelmiszerhez jutni, de ez is kevés és rossz, Mad-ridot az éhség fogja a nemzetiek kezére juttatni.
Lapzárta:
Ribbentropp visszatér Berlinbe és átveszi a külügyminiszteri tárcát Neurathtói, aki Londonija megy nagykövetnek.
A Gyosz és Tébe kötelékébe tartozó vállalatok 500 állásnélküli diplomást vesznek fel-
Moszkvában ujabb nagyarányú bünper kezdődik : a Sztálin ellenes mozgalom vádlottjairól Jagoda, a GPU hires vezéne fog elképesztő adatokat szolgáltatni-
Nagykanizsa város tdvflly megvette | a tüzoHólaklflnyn mellett az öreg
Hreucr-féle házal. A rozoga kis ház fronttal a kórház felé néz, cserés-zsindelyes, de a falai vályogból vannak. A ház nagyobb része TnkntUm volt már az. utóbbi időben, csak a középső egy szobában lakott egy öreg-asszony, özv. Horváthtaé nevü városi szegény. \\
A város azért vdllé meg " házat, mert le akaria bontnthi\' a tűzoltólaktanya tervezeti kibővilésévet \'kapcsolatban. A lebontás már a közeli hetekben esedékes lett volna.
Ma reggelre a ház. kél fala é> mcny-nyezete beomlott. Szerencsén\' az n
Budapest, március Vida Szilárd, az egyik budapesti folyóirat hirdetési osztályának igazgatója, aki nemzetközi relációban is a modern reklám egyik legalaposabb szakértőjének tekinthető; pár nappal ezelőtt meghívott közönség előtt előadást tartott a reklámról.
Az előadás után, amikor a közönség már szerteoszlott, beültem az egyik körúti kávéház sarkáig Vida igazgatóval és interjút csináltam vele- Kérdéseket intéztem hozzá, ö válaszolt ezekre a kérdésekre és a feleleteit most e riportlwn adom-Reklám nélkül nem lehet portékát eladni - A reklám olyan öreg, mint a kereskedelem- Valamikor a damusz-
| szolw, amelyben az öreg >7.egényasz-s/ony lakolt, épségben maradi, csak a szekrényére, amelyet a szomsz^ szobában ,arlotl szakadlak rá a kor-hadi gerendák és törmelék, ugy hogy azt a Tűzoltók ásták ki a romok silói. Mindjárt megtámasztották a ház többi /rés/ét, hogy addig is, amig a város Intézkedik, hogv a l>ontást megkezd--jék, ujabb beoinlástól ne kelljen tartani. A lionlás valószínűleg már ma délután megkezdődik.
A város kárt nem szenvedőit. Az összeomlást részben a ház rozoga állapota, részien a tavaszi nedvesség okozta,
kuszi seiymet hírnökök ajánlották a római polgárnak, a római kereskedő kitette áruját a fórumra és kiabálás utján kínálta azt, mint a vásárokon ma is. A kinai porceí-lánl a reklám tette naggyá és Hollandia tulipánjait rekiám nélkül nem tudták volna fantasztikus ösz-szegekért eladni- Az idők során a rekiam szükségessége annyira |*í-idegződött az emberekbe, hogy reklám nélkül ma már se az orvosi praxis, se az ügyvédi gyakorlat, se a mérnöki tevékenység, se a tudományos kutatás nem képzelhető el. Egy jói végződött perről irt tudósítás - ha közvetett uton Is olyan reklámot jelenthet egy Ismeretlen ügyvédnek, hogy annak a klientélája egyik napról a másikra hataimas mértékben megnövekedhet.
kátokon. Naiv és a célt nem saol-gáió az olyan reklámszöveg, ame\\y a számok és kvalitások szuperlatí-vuszain át akaria az áru minőségére- felhivni a közönség figyelmét. Ezek a kifejezések: »legjobb, legkiválóbb, legnagyszerűbb* _ nem érik ei a várt eredmépyt, a közön^ sóg visszariad a tuihangos, vagy gyanúsan sokatmondó, sokuligérő reklámtól és bizalmatlanná válik. A nagy áruházak eleinte -zz^el a reklámtnal dolgoztak, lassanként azonban leszoktak róla és áttértek a részletes, az egy.s cikkek ámít felsoroló propagandára.
A reklámnak rövidnek kell lenni és a modern reklám Jövője : a kifejező kép és a csattunóan rövid szöveg. Amerika már rájött epv és Amerikálwíu indultak el azok a szál.lóigék, amelyeket m i E-irópa is szívesen utánoz.
- A plakátokon a képek és színek adják a hatást és a vllógnak talán egyik leghatásosabb reklámja az az amerikai plakát, amelyet Ford készíttetett. Egy hatalmas felhőkarcoló tűzfalára csinos szolwlányt festettek, ez telefonkagylót tart a füléhez és mosolyogva mondja: -»Soha sincsenek itthon, mióta uj Fordjuk van...« <
— A pótkávégyárnak az a reklámja, amely feltűnő szedésii soriján mondja, hogy :
„Csalja meg az urát..." és utána kis betükkei szedeti, hogy : »/Jdá: pótkávéval.* éppen annyira rossz, mint a Baby-kelengvét gyártó cég hirdet,!.:, amely ugy szól, hogy:
t,Nera lesz gyermeke
kelengyéjére gondja, ha...c Ezek a hirdetések a íérjek és u férj jelöl-tek ellenszenvét egyaránt felkeltik.
— Éppen annyira rosszak ezek, mint amennyire rossz volt egy gyógyszervegyészeti gyárnak az a trükkje, hogy
éjszaka kézbesítendő sürgönyben
hivta fel az orvosok figyelmét legújabb készítményükre. Az uz orvos, akit éjjel vertek ki az ágyából, sohasem fogja pácienseinek azt a hashajtót ajánlani, amely miatt éjszakai nyugaimát megzavarták. Ezzel szem Len nagy hatása van annak az illatszergyárnak, amely készítményeinek miniatűrjeivel kedveskedik a közönségnek, és ezzel nem csak azt a praktikus hatást éri ei, hogy a hölgynek olyan szappant aa, amelyet reliküljében vihet magával az uszodába, hanem megnyeri * gyerekek rokonszenvét is.
Körlevél, plakát és újsághirdetés
- A hosszuszövegü körlevél, akár mennyire érdekes legyen is, sohasem vezethet eredményre ós nem alkalmas másra, csak arra, hogy egész feleslegesen terhelje meg a cégek budgetjét. A legtöbb esetben olvasatlanul a papírkosárban fejezi be az életét. Másik nagy hátránya a körlevélnek az, hogy önmagában, minden más kiséret nélkül előre jelzi a reklám jelleget és szinte védtelenül van kiszolgáltatva annak az ellenszenvnek, amely minden védtelen reklámkisérlcttel szemben a közönség részéről megnyilvánul. Ezzel szemben a|z a .reklám, amely egy újság hasábjain jelenik meg, képpel vagy rövid szöveggel, mindig hatásos. Az újság védőburokként veszi körül a közönség türelmetlenségével szemben a hirdetést. Ez a hirdetés addig él az olvasó
- A reklám pénzbe kerül, azonban a befektetett összeg nagysága nem jelent mindig egyben sikert is. Hogy milyen legyen a reklám, azt mindig a hirdetni akart árucikk minősége határozza meg. Mindenekelőtt fontos az áru jó elnevezése.
A jó és a rossz reklám
Történelmi nevek felhasználása, vagy népszerű sztárok nevének a reklámmal való .kapcsolata rendé, sen hasznos, amivel szemben hatá-rozotan rossz, ha a köztudatba át nem vett idegen kifejezéseket használnak fel hirdetésekben, vagy pia-
LegulPlib tnunszi dlunt!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dns választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Sinser Divatáruház.
A REKLÁM UTJA
RÓMA FÓRUMÁTÓL A FELHŐKARCOLÓKIG Érdekes beszélgetés a modern reklámról
-\' 1937. március 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Még két napig!! MŰM DM|«
Jlz orszáaos siker Kán a tGQBagyobb kanizsai siker a $tr jjllUilHl nll 11 linllUü 1U 4
ló hírek a nagyvilágból
szeme előtt, omig maga a lappéldány életben van. Az újsághirdetésben a képhatásnak Jgen fontos a szerepe,\'a szövegnek érthetőnek könnyűnek kell lenni, a reklám ha« tását mindig nagyban emeli a humor- Békében szállóige volt ez a mondat: »Brázny sósi:orszcsz, egy korona* és nem volt még cég, amely olyan reklámhatást ért volna el, 1 mtr.t á Brázay sósborszeszgyár. Afc eredmény nyomban megszűnt, amikor a reklámtevékenységet lefékez ték. M egyik keserűvíz a maga ötletes és rövid reklámja legyűrte a másikat, amely pedig sokkal többet költ reklámra, de abba a hibába esik, hogy a tudományt szerep 1-teti a reklámban és rem számol azzal a hipochondriával, amelyet felfokoz a közönségben, amelynek lellfi beállítottsága pedig inkább optimisztikus. Ugyanilyen B\'/empon-tok miatt nem eléggé hatásos a kávé-rekíám, amely a szlvletegek hipochondriájára épit- Hiál>a támasztja alá tudományos érveléssel a valóban koffelnmeníes kávé előnyeit, mert a valól>an szívbeteg ember az orvosa tanácsát követi, aki pedig nem szivfceteg, az a kávéházak városában minden reklám ellenére is megissza a maga kitűnő liabkávéját. Ez a hirdetés Iskolapéldája annak, hogy egységes szÖ. vegeei nem lehet ugvanazt az ánit hirdetni az egész világon, mert a réklám, amely hatása leb-t Franciaországban, Kö\'épourópábin például elveszti a hatását.
- A nói szépséctörekvós, amit heiyte\'enül nvezünk hiúságnak ma már olyan elementáris erejű, hogv minden ofyan reklám és cikk, nme\'y a nő ezen szépsé<?tönekvés it támogatja és segíti elő, sokkal hatásosabb, mint azok a reklámok, amelyek a férfi-,mbidókat akarják ki-elé<ritenl- Ezekben a reklámokban kell szerep\'\'!tetni a közönség kedvenceit. Amerikában csaknem állandóan a szinházi és filmvilág népszerű női és férfitagjainak fényképeivei és szava járásaival fűszerezve jelennek meg az újsághirdetések-
-•Ma már a reklámnak ezernyi fajtája áll a publikum rendelkezésére- Hangos trükkfilmek, hangszórók, fényhatások, különböző szinü neon-csövek, a kirakatrendezés mérhetetlen lehetőségei fokozhatják az eredményt. Reklám nélkül nincsen forgalom és nincsen kereskedelem- Egy uj foglalkozási ág ma már a reklámötldtek gyártása. Egy-gy ötlet Amerikában komoly vagyonnuk veti meg az alapját- Ma már ott tartunk, hogy a I>éke hivei a háborús pusztításokat hirdetik, mint a béke leghatásosabb propagandáját...
- Aki eredményt akar elérni, annak hirdetnie kell és az nem felejtheti el, hogy minden árii élete csak addig tart, ameddig a helyes propaganda élteti...
— Saját érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopiteln Bútoráruház öixl mübutor-klál-litáiát megtekinti, vételkényszer nélkül.
Megérkeztek a tavaszi nőiruha, kabát és kosztüm újdonságok Schütz-ékkes
Garwln cikkéből, amely a londoni | Observer-ben jelent meg:
- Éppen az ellenkeznék az igaf.-ság és a józan ósz parancsaival, ha a magyar faj jelenlegi szétdurabolt-ságának további fenntartásáért harcolnának, amely szétdarabo\'tság nemcsak méltánytalanság, de u legsúlyosabb igazságtalanság is.
A diósgyőri állami vasgyár 3 részleten havi 36.000 pengővel ja-vitia munkásainak fizetését.
Dr. Donald Guthrie, Amerika legnevesebb sebésze budapesti látogatása alkalmával mondta:
- Egyenesen meglepő, sőt bámulatos az a magasrendű fejlettség, amellyel a modern magyar sebészet méltán szerzett világrasfcóij hírnevet magának-
Ribbentrop lipcsei beszéd ól >ől:
-- Nem hiszek a világ végeláthatatlan fegyverkezésében. Ma, amikor a világot a gazdasági jövö tekin tetében a kétség és sötétenlátás hullámai" borítják el, a német nép mégis optimista-
Eden alsóházi beszédéből:
- Szerencséne az általános euró.
pal összeütközés vesuedefme jelentékenyen csökkent.
Pécsett a hentesek és mészárosok áldozatkészségéiül a szegény néposztály részére kedvezmény s áru hus ós zsír kerül forgalomba. A hus 1.20 pengő, a zsir 1.60 pengő kilogramonként-
A prémek rohamos áremelkedésének okáról mondja a budapesti szücs-ipartcstület vezetője :
- A drágulás előidézője az a nag> vásárlási kedv és felvevőképesség, amely az utóbbi időben Amerikában, Angliában, de küiönö-sen Franciaországion tapasztal-ható- I
Budapesten Is a vásárlások zömét külföldiek eszköz ik.
A Cobden Szövetségben Posch Gyula, a Pénzintézeti Központ iga)z.-galója tartott előadást. Ebből Idéz zük •
- Útban van a hitef-é\'et fel Un dülése-
Az angol kincstár bevételei állandóan fokozódnak és már mo>t is felülmúlták a költségvetési e\'ö-irányzatot. A heti adójövedelem 4-6
millió fonttal nagyobb, mint a tavalyi esztendőnek ugyanebben az időszakáén volt- Állandó növekedésben vannak a vámjövedein*\'k is. Már most megállapítható, hogy az angol büdsé legalább 15-20 millió font felesleggel fog zárulni.
Az osztrák fővárosban egyre csökken a munkanélküliség. A tá-m igutott munkanélküliek száma február végén 119-692-öt tett ki, ami 4513-mal kevesebb, mint a mennyi az elmúlt esztendőnek! ugyanebben az Időszakában volt
A magyar állami üzeme\'; janrári mérlege félmillió pengő bevételi többlettel zárult.
Krofta cseh külügyminiszter t>e. szédébőf:
- A nemzetközi politika mai állása alapján nyugodtan tfklnthe-tünk a jövőbe, azzaf a jogos reménységgel, hogy túljutottunk a nemzetközi politikai válság legnehezebb pontján.
wztfm&érvv
Legutóbbi llvénvelnk helyes mcgfe|lése a övtkezt: 1- Csdán. 2 Szikra. 3 Petőfi Sándor. 4. fiazdász. B. l\'SmüVfS (kőmtvos). 6. Felöltő 7. Mérték Ve*. 8. TOrv lemmel. 0. Névtelen 10. Töl>b.-»zAml 11. Sportkeresztreltvény:
dusdá-adáma-vadas
e-Akse-arc-urai-k
markosvinceteleki kro-nte-elvet-bör óese-éli-uel-potő - simon-rés-évelő-m-öbe-alaki - and-k agyenes-remec-éro oyör-boa-ybl-cseh dér-dirme-ipjufiu a -oyi- seres-órr-t -qyoji-lor-z seim-kopa-lei -őis-pgip adr-zircz-zár-eta paavojohanesnurmi u-déri-als- cuki-t szidó-braun-orósz
a helyes megfejtők között a ka. vetkező jutalmakat osztjuk kl: F.gy-egy értékes könyv. Nyelték Hor. válh Béla és üregor Klárn. Együvegi kölni ! Falus Elek. Bgy havi előfizetés o Zalai Közlönyre : Sehellicr Pál. 100 drb. névjegy : Horváth irma

Rejtvényeinket egyelőre sztinelel-tetjük s felhívjuk rejtvényn*\'gfc||. tőink figyelmét a most folyó >Ke-resrl. a sort. versenyrv, amelynek megfejtői közt húsvétkor töhb mint száz értékes jutalmat os/tunk ki
— lagy.a.. k.lá^|.,y.k ftembat
délutánt divatbemutatónkra, pénzti-ruoknál átreheték. Schlltz Áruház.
március 6-án
délután "i5 és ",6 órai kezdette!
áruházunk nagytermében.
Bemutatásra kerülnek legújabb divatú női- és leányka-kabátok, ruhák, köpenyek.
Ingyenes belépőjegyek pénztárunknál átvehetik. _____
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő hölgyközönséget.
-Áruház.
Tavaszi divatujdonságok! visilt! Olcsó árak!
Nöikabát- és kosztümszövetek. Férfifelöltő- és ruhaszövetek. QolCIlSZky FCTGIIC Szőnyeg- és vászonáruk I divatéletében Fő-ut 14.
1937. márclua 6.
a szive. 6 járta ki, hogy mi, az afkaj. mazottai KaiscrgeJdct. kapjunk, ne-kem huszonöt forint Járt ki ezen a elmen és ez retien\'tes nagy pénz volt abban az időben. Bécsbon fekete ruhában és fehér kötényben szolgáltunk ki, fschlbcn egész nyáron át nem Jár. hallunk, rsnit Jlrriauben, tarka dirnif-fiben járt a nagyságos asszony. A, n császár gyakran zöld vadászruhabán, zcrgeszafcáflaí a kalapja mellett jött ci a villáira és a rendeletére kizárófág fiarai* lányoknak volt szabad felszól gálni. A nagyságos asszony kanuncr-dienerje a Taubl is zöld •ruhában járt és szarvasaggancsból készült gombok voltak a kabátján. Volt egy fiatal; feketehajú szobalány, a Uzi, azt nagyon szerette a császár. Mindent odahaza főztünk, csak a süteményeket hordtuk rendszerint Zaunertől, — olyankor, ha sok vendég volt. A nagyságos asszony maga is ki szokott jönni a konyhába, utánanézett mindennek, hogy rend van e, felügyelt a terítésnél, <sie war sehr háuslich.»
Ahol megszűnt az etikett
Schratl Katalin hietzingi villájának vendégei ide is követték a \'házigazdát és a gloricttegassei fesztelen összejövetelek még kedélyesebben folytak a Villa Felieitasban tovább. Amig a schönbrunni kastély szomszédságába elért még az cltiket hideg szeje, addig — Montenuovo rendesen szabadságon volt olyankor, ha az u<mir Ischlbe költözött. Gyakran előfordult, hogy Ferenc Jó/sef elfáradva a nyári melegben a KaiserviHa Íróasztala mellett,
s/ó nélkül felállt és bej len és nélkül toppant be Schralthoz olyanko^ ilil-kor a kerti sza\'eltli hangos volt a bécsi bohémek kacajától. Előfordult egys.er, hogy a császár a nevető színészek és irók társaságába lépve, mqga is e társaság tagjává lett és nevetve k^rdc/te Bécs egyik legtöbb sikert arató komikusától, Tcwele-töl, aki ijcdtélien res/ketve ei ftkart szaladni, miért és hova siet, mire Teweíe ígjL felelt:
— Felség! Bocsásson meg n<\'kcm, ha alázattal megkérdezem, mit •tenne Felséged, ha az én helyemben lenne és egyszerre csak zVusztria császárával találná szemben magát?...
A császár megjelenése természetesen mindig véget vetett a kedélyes ós bohém társaság együttlétének, Schralt vendégei ilyenkor diszkréten távoztak, Girardi maradt egyszer csak olt, erőszakkai \'beszélgetést szeretett volna kezdeni Ferenc Józseffel és mivel hirtelen n \'m jutott az eszébe más, megkérdezte tőle:
— Szokott Felséged biciklizni?
A csás/ár meglepődött rajta, hogy kérdést intérnek hozzá, hiszen ezt tiltja az ettiket, de azért mosolyogva válaszolta: »
— r:n nem, de az öcsém biciklizik.
Schratl villámló tekintetet szórt Girardi fefé, mire ez lussan hátrálva, megjegyezte még:
— Kár, hogy Felséged nem biciklizik, a biciklizés nagyon egészséges, l\\a Felséged parancsolja, én szívesen megtanítom . ..
Persze sohasem került sor arra, hogy Alexiander Girardi biciklizni tanítsa meg I\'er;ne Józsefet.
(Folyt köv.)
Naptár t Március 6 szombat. Rom. knt Perpolua. Protestáns GottUob. Izr. Adar hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó 15-lg a „Mária" gyógyszertár és n klBkanlzaal gyógyszertár.
Gíxiürdö nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknak).
V
Paa\'lJób riportsorozatai
ftrerKJáisef i>SchrnttHatüHn regénye
Egy csendes villa hallgat az lschl partján
A Fclicitas Villa parkjának végén áll egy zöldrefestett szalettli és a környező hegyek likacsos szikláiból mesterséges barlangot hordtak össze a szalettli mellett. Az Esterházy grófok parkjaiban és Skócia fŐi/ri palotáinak rétekkel tarkított hatalmas kertjeiben lehet ilyen barlangokat látni. A barlang nyitásában márvány alapon ott áll a császár szobra. Nem Schratt Hatalin, hanem a villa mostani gazdája öntette ki Ferenc József mosolygó képét és a császár barátnőjének egykori nyaralójában már nincsen egyetlen bútordarab, amely emlékeztetne arra a közel harminc esztendőre, amelynek nyári hónapjain annyi sok kedves órát töltött el a legfelsőbb hadúr.. .
(Copyright)
A traunparli kodves nyaralóhely társadalmi életének é\'1\' krónikása Berkovits ur, az ischli fürdőigazgató imigyen meséli el nekem a Felicilas villa történetét:
— Kz a villa valamikor egyszerű parasztház volt és sohasem szerepelt a telekkönyvin n Schratl Katalin ne-vén. Még jóval a háború elöli lschl akkori polgármestere, Koch Ferenc vásárolta meg, ö alakíttatta át, ő vetette meg a niai diszes kert alapjait is. Koch iK>lgáriiiestcrlöl bérelte ki a villát elsöizlK-n Kissn \'• Schralt Katalin!, ugy tudom békében 12()0 korom bért fizetett érlef ugy az akkori tulajdonossal, mint a későbbiekkel gyakrabban tárgyalt a ház megvételét illetően, <K; az árban sohasem* tudtak megegyezni. Koch tói a villát a leánya örökölte, aki aztán eladta a/l egy hindenburgi VVeig" nev\'ü gabonakereskedőnek, aki maga akart a villába költözni, de köz-bejött az infláció és a húszas évek Iáján Weigl teljesen tönkrement, libben i\'z időben már nem Schrjrtl Katalin lakott a villában, a művésznő másutt bérelt lakást magának és a l\'elicita.sba az infláció ideiének színházi csillaga Mimi Kóth költöjjött. ö vette meg a nyaralói és pazar pompával rendezte be. Mimi Köthnek sem hozott s/erm-csét a Felicilas, a színpad csillaga megmérgezte magái, szerelmi históriája annakidején sokat foglalkoztatta a nyilvánosságot és tőle az osztrák iro. dalomnak egyik kitűnő reprezentánsa dr. Beda-I.öchner Frigyes, Káinián Imre o|>eretiJeinek librettislája vásárolta meg a házal, illetve jutott csere utján annak birtokába. I gy tudom, hogy dr. Beda-I.öhner a traunquai pariján, az Fsplanade-al szemben levő villáját adta cserébe a Felicitasért.
Az udvarban is, amelyn.k ,sef lova ka| ra^e van már. egyetlen Redves
•llünt az egykori\'istálló álvuja előtt Ferenc Jó- , tt abrakot, helyette ga- :
einlcKre aAadiani
a kastélyban.
Egy levelezőlap pihen kristályos poharak között a sarókba állított biedermeier szekrény csiszolt üveglapja aluli. |-zt a levelezőlapot - 11 postabélyegző árulj i el - 1ÍM2 augusztus 22-én adlák fel IsHilben, egy amaleur fényképfel-vétele után készült és az öreg császári a számára épített úgynevezett Franz Josef-Steg tu\'só oldalán ábrázolja, amint meggörnyedt háttal, kezében botot és kesztyűt tartva, egyedül \'indul hazafelé a Felieit«& villából.
Talán c< volt utolsó ischli látogatása a barálnőj\'énél. - -
Schratl Katalin itt is korán kelt és fschlbcn élő egykori alkalmazottai pontosan emlékeznek még az íschlbcn töltött nyári hónaikra.
A házias Schratl Katalin
Régi alkalmazottainak egyike, Frati Kilcnpichler — szobalány volt egykor a Felicilas villában — meséli nekem: — A villa valamennyi bulorát Bécsből s/állitolták ide és amikor Frati Schratl elköltözőit Ischlből, a bútorok egy részéi itt adta el, más részét ina. gával vitte, külön vagonban, A nagyságos asszony retten \'lesen pedáns voll. He,\\el négykor kelt és alighogy elkészüli a toalettjével, végigjárta a villa valamennyi szobáslát, megnézte, nUics-e |K>r a szekrények tetején, vag\\>* s/ékek lábain. Pedáns volt, d^jó voll
A Villa Follcltas, Schratt Katalin egykori IscN. lakása
Változnak az Idők
ZALAI KÖZLÖNY
A nagyszerű Ízléssel berendezett nyári lakban nem találok már egyetlen em\'ékel s. m Schratt idejéből.
A földszinten, ahol egykor a Bauern-slülH-rl állott az a szoba, amelyn k meghitt szögletéb n illa meg teáját minden reggel a császár és amelyet Schratt a/ alpesi parasztházak tipikus bútoraival 1ell stílusossá a környezethez, most modern konyha van. falépcső felvisz az emeletre, ahol Schratt hálószobája volt, de. már ez a lépe.vl is uj az emelet szobáinak modern bútorai részben Mimi Kölh gavallérjainak bőkezűségét, részlxn pedig az író finom ízlését dicsérik,
A ..Kalsoraat"
Az udvari kertész egy öreg la ágára aggatta naponkint az ischli park virág-primőrjeit és ezekből vitt néhány s<álat a barát .ójének a császár
Foto; Ho/er lschl


BALAI rtOZtflNV
— (A főispin és felesége)
rés»t vesz Budapesten a miniszter-elnök fogadó-estjén. A főispáni pár csütörtökön érkezik vissza Zalaegerszegre.
— (Üi<ísek a vármegyén)
Zalnvármegye közigazgatási bizottsága hétfőn, a kisgyűlés pedig szerdán tartja havi rendes ülését. "
— (Urleányok lelkigyakorlat*)
A nagykanizsai kongregáció fneghi-vásáj z Nagykanizsára érkezett Németh Imre, a k.\'.s/egi lanilóképző igazgatója, aki húrom naj>on át reggel egynegyed ny.ilc órakor és este hét órakor lelkigyakorlatos szentbeszédet larl a plébánia fehérterniébin.
— (48-ns emlék Sopronban)
A -18-asok hősi emlékművét Sopronban is felállítják. Az. emlékművel olyan hegycsúcsra tervezik, hogy minél mcsz-szebbre, .Burgenland. felé is hirdesse a magyar katonák hősiességéi.
— (15 000 pengős postai be-ruházás)
van előkészülclbcn Nagykanizsán. Uj telefon-huzal kábeleket fektéinek le, mert a létökre szereli tartó-szerkezetek egyik-másik helyen már túlságosan igénybe voltak véve. A l.á.000 pengős munkálatok a jövő bélen indulnak meg Mándoky József postamérnök ve-zelésével. A szükséges tető-munka már folyamaiban van.
Nap perzsa Máli — GyapjuM Gyaplnvoluur
stb. stb.
— (A levente-záezlő Ogye)
Klskanizs\'áriak már rég óta megvan a maga IcventezászLtja, A nagykanizsai járás is elkészítette a maga síép vári- I dorzász\'ajál, amelynek egyik oldalán j a Magna Domina Ilunifcirórum, mii-sík oldalán .a magyar .dmer régyog. Dr. Tholway Zsigmond, a Nagykanizsai I.cvCnte Egyesület tlnáke már k<j-iában elhatárolta, hogy mozgalmat in dil egy zászló előteremtésére a mi^y. kanizsai leventék részére. Elgondolása most lesiet öltött. Csütöriljk déluán $ Levente Egyesüld vez*tös«Rc, " vdros és a főszolgnbiróság, valamint a Tele-kivet uk képviselői összdj öltek, hogy megbeszéljék a meginduló mozgalmai. A lest nevelés részből jelen volt Brcm-ser Gusztáv tanácsnok. Dr. Tholway posiahivatali igazgató, uz egyesület el. nöke meleg szavakban mulatta a je. Jen volt dr. Ilajdu Gyula kir. kormány-főtanácsos érdemeit akit \'a város és a vidék társadalmi és nemzeti mozgalmaiban jelenős szerepet töltőit be és önzetlen muukásságilval valóban érdé-rneket szerzett a magas kitüntetésre. A TESz és a levente Egyesület nevében melegen köszöntötte. Majd ismer-telte a zászló-mozgalmat. A zászlóanyai tisztségre felkérik vil^z Teleki Béláné főispánnét, a felszentelésre dr. Hoss Jó/sef kanonokot, a püspök helyette-sél. Majd a \'Szcnlclésrc vonatkozólag a felekezetek lelkészei szólallak fel^ A nagykanizsai ds a járási levente-zászlót (utóbbi vándor-zászló) egyszerre
méreten és pazar
választékban
Kirschner Mór
divatáruházában.
Kálovics Máriának rk. fin. Házasságon kívül izületeit. 1 fin. — Halálozás 13 történi: Sattter\'Jehfi kereskedő\'"SÍKéd
i/r. f.r, éves, özv. Flor«ncz MÚtálynó l islér Mária rk. 82 éves, Mlhakkvfclc-mér rk. 18 najtos, S/ilaJktt Wtin\'föW-müves rk. 81 éves, Horváth\' .Ferencé Kálovics Mária rk. 26 éves/ Szmoíöi-s György földműves rk. fifi évo», M*g<#i István városi szegény rk. 70 és^s, ^zv. Matyók Lajosáé Balogh Anna rk. 72 éves Bencze Fertnené Ball" \'Jújjánna rk. 70 éves, örv. Szívós Imrénk bach Mária rk. 80 éves, Köller. Ara/ika íVleti kiszolgáló i>. 18 éves, Kis* Őri-gitla tanuló rk. 17 éves, Fischer B<nő bizományi süteményárus izr. f>2 éves. — Házasságkötés 2 volt: Biró János kekrestő segéd rk. és Deutsch OI»a varrónő izr., Dávidovits Ferenc műszerész segéd rk. j£s Hetiinger Margit rk.
Cukorbetegségnél, elhfijatodái-nál és kőszvénynél, oxalurla és phoiphaturla képződésénél, hugy-savas sók lerakódásánál reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc Jónef" keserűvíz Javlljfl a gyomor és i belek rtükődéstt s az emésztést és az anyagcserét tartősan előmozdítja. — Az orvosok ajánljtk.
- Nil nikul^tk legújabb kJmli-tirisbun SohQUnél.
— (Ismeretlen női hullát)
talállak a somogymrgyei Gyugy község határában. A nö 50—55 év kórüli volt, szivbénuláHhan halt meg. Kilétet nyomozzák.
— Tavan! Mayvajdaa.áfokrél
magyar irók és tudósok, valamint hírneves külföldi irók könyvelnek magyar fordításáról nyujl értékes tájé}. koz,atást a Franki ín-Társulat Magyar Irodalmi Intézet tavaszi újdonságainak most megjelent jegyzéke, amelyet lapunkra való hlvaiko-ássnl dijmcnte.sm szolgáltat ki a helybeli könyvkereske-delem minden előfizetőnknek és olvasónknak.
— Tavaaii férfiruha 6$ felöltő wőva-tek legMtbb vilaretékban Schützaél.
EMLÉKEZTETŐ
193?. március 6
Bakónak vértanul
még ma sem kapták meg méltó helyüket a hősi lcme|übe»( még ma sincsen lej Iájuk, inefyre hatollak napján egy megemlékező nemzedék koszorúját lehelné.
Annál szomorúbb, hogy jeltelen sírban pihen íck a bakónaki hősök, mert egy olyan n mz -dék nőtt fel már, mely közvetlen n -in volt lanuj i hősi életüknek, bátor halálukta\'ik.tEz a nemzedék pedig áldozni szerein-1 sírjuk felelt szent emléküknek.
Itt szeretném clmonlani az utódok-Il ik azt, hogy a bakónaki doml>ok s völgyek között egykor egy kis zalai falu apraja-nagyja indult megvédeni apáinak, anyáinak jussát.
III szerelném elmondani, hogy t\'gy kis zalai falu félreverte öreg templomának harangjait. Hogy egy maroknyi nép szembe szállt a hatalom bitorlóival", de nem adta őseinek annyi vérrel s verejtékkef szerzett földjét.
Elmondják majd a kései utódok is, mint a legenda száll majd apáról-fiura] hogy akkor, amikor ledöntötték az útszéli keresztfákat, a bakónaki hősök kitűzték templomukra az ezeréves kérésziét s ki kapával, ^ki kaszával sorakoztak a terroristák ellen.
Az. élni akarásnak azonban Drága ára lett.
Ili kapák, kaszák s nagy lelkese, déstől átfűlött honszeretet, — ott pus-kák, gépfegyverek s gyilkos kézigránátok. Itt egy maroktayí "halálba induló hős, oli a hatalom bitorlóinak fizelelt regimentje.
Másnap három derék magyar gazda panasszal leli lelke szállt az Úrhoz. Másnap zokogás és gyász költözőit a három gazda árva hajlékába, gyermekek, özvegyek hiába váriák vissza up-Jukat, urukat.
Amig a kis felkelő tál>oron rémület lelt úrrá, addig Kanizsán kevesen vol-iák, akik elkísérték a hősókfet n temető : káig. Olyan pedig nvm aRadt, ki virágot szórt volna golyóktól átjárt tes-lükre s koszorút tett volna sírjuk fölé.
Magyar eml>er nem marad adósa hőseinek, Za\'avármegye, Nagykanizsa és vidéke mtftó emléket állit május utolsó vasárnapján, a hősök "Vasárnapján a bakónaki hősöknek. A MOVE lövészcgyesülel vállalta az anyagiak előteremtéséi. A Zalai Közlöny pedig hasábjain mimlen adományt nyugtáz.
A bakónaki vértanuk ugy hallak meg, mini a hősök. Emlékük is mélló lesz. nevükhöz.
Nekünk felednünk nem szabad!
_ (dr. D.)
— (A Szerdal Tarsaság)
eheti ritadélutánfát a terem elfogUR-miatt pénteken, március fl-é«i fi órakor tartja a városi zeneiikola kamaratermében. Vita-téma:: — a tzia-padi irodalom é« ■ kritika viszonya a lialillott vagy megváltoztatásra Ítélt darabokhoz. A vita-kérdést Boraa Bét* felsőkereskedelmi iskolai tanár, as Irodalmi és Müvéazeti /fcör titkára n-ttrti be. \' (:)\'
— (Szabó-sztrájk)
A magyar-szabók hétfő óla 20 száza, lékos béremelésért sztrájkolnak Zala-ogcrsz-e^cn. Bemény van a közeli megegyezésre.
— (A leltei MABI-OdQIŐ)
oklól>er óla épült és az építkezés most befejeződött, ugy hogy a ir>0 személy befogadására alkalmas üdülőt legközelebb átadják hivatásának. Ez az. üdülőtelep télen is használható.
— A magyar urlcaaládok poixtigy4ra önnek is rendelkezésére áll. Közvet.
lenül a gyárból szállítja az ut(#ó kéznek, a fogyasztónak szin.^yapju szöveteit angolos gyártási módon eBíé--szilve. Nem fog csalódni. F. vekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a szövetminták költség, és kótelczeltségmentes" li«kúl(lését. Trunkluihn Posztógyár és Buluigyár Bt. Budapest, XI., Lenke-ut 117
fogják felszentelni. .Miután a levente-zászló költségeit még elő kell teremteni, dr. Tholway Zsigmond poslahi-valali igazgató kéri Nagykanizsa város hazafias közönségét, hogy \'egye ezt adományaival lehetővé. Minden adományt közvetlenül hozzá, mint a Levente Egyesület elnökéhez vagy Brem-ser tanácsnok kezeihez kell beküldeni.
— (Anyakönyvi bitek)
Nagykanizsán az elmúlt bélen 8 gyermek s/ületclt, mind a 8 fin: Kiss László Máv muiTkás és Nóvák Erzsébetnek rk. fia, vitéz Gál £ándor földműves és Jámbor Juliannának rk. fia Kovács József napszámos és Polai Teréziának rk. fia, Dávidovlcs József napszámos és Tóth Annának rk. fia György József pos,a altiszt és Volf Katalinnak rk. fia, Köfalvi Lajos magántisztviselő és Skerlák Erzsébetnek rk. fia, Pap György napszámos és
Márelai 5.
A Szerdal Társaság vlta délutápja C-kor a zeneiskolában. (Borsa Béla)
Pedagógusok összejövetele a i\'anoo-nl&ban I órakor.
Máraiaa 7.
I.ioeüis előadás a városházin 6-Ur Szudey Géza.
Bóiti e«t a .Miiwúóban. (Muulal László).
Márclai 10.
Vajdasági magyar irók estje léi 7-kor az lparoa-ízékhAz nagytermében.
■árelna 12.
A Szerdai Társáéig vita-délutánja l>-kor zeneiskolában (dr. Donján).
Márelun 14.
Llocilis előadás a városházin ft^kot dr. Haliaz Pil.
Hárclut 21.
Liceális előadás u városhátin ö kor Plschel Lajos.
Városi Mozgó. Szerdától vawárnaplg I
Az idei éwmd legnagyobb magyar sikerei
Dunaparti randevú
Vldim pesti történél. — F0>icrtpl8k: Percei Zita, R««y Imre, Bulla Llcl, Dob»l Lívia, Csortos Oyul«, K«bo« Oyul«, Sziklai Szeréna Berky Lili, ErJflí Ilona, Oírdonyl Lajoi, Kdpeczl Boócz Lajoi és Tapolczay Gyula.
Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Randes halyárak I
Nép Mozgó. Két napi Szombat és vasáranp
Magyarul baazél I A komikusok filmje I
4 és /a MUSKÉTÁS
Az Ifazl boldog derO és Játékos jókedv csokrétSJa. Főszereplői SzAke Szakáll, Huszár Pufi, Harebea Ersl, Halmay Tibor. Fényes kísérő műsor I
Előadások: szombaton S, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Osak ao, 40, ao fill«ra* holyárakkssl I
ZALAI KÖZLÖNY
1987. március 6.
Péntek
fx.iküirrn •U»AFMT I.
17 Ambrus Tibor előadása. — 17.: Cigányzene. — 18 Sportközli\'ményck.
— 18.45 Magyar Kártjly csevegése. 19.05 Basilides Mária énekel. _ 20.10 Vajdasági Irodalmi est. — 21.50 Híreid, időjárásjel«nlés. — 22.10 A rádió sra fonzf Dekára. — 23.35 Néger jazz-zene-k*r. - C,,05 Hirek. •UBApEST II.
19.05 Gyorsirótanfolyam. — 19.40 Fe-leki Klára előadása. — 20.05 Kölónfólo népek zenéje. — 21.15 Hirek. BtCJ.
17.25 Hangverseny. — 19.25 Rádió-teiwksr. - 20.30 Tarka tizperc. — 30.40 Szimfonikusok. - 22.20 Állástalanok zenekara.
Szombat •ubapbst 7.
6.45 Torna. — Ulána hanglemezét.
— 10 Hirek. - 1Í020 Felolvasás. -10.45 Mit nézzünk meg? — 12.05 Hanglemezek. — 12.30 Hirck. - 13.20 Időjelzés, időjárásjelentós. — 13.30 Zoltán Magda zongorázik. — 14 Jancsin Fo-rcnc hegedül. — 14.40 Hirek, árak.
— 16.15 Csite Károly meséje. — 10.45 Időjelzés, hirek. (
17 A rádió szalonzep^ara. _ 18 M\'t űrén a rádió? — 18.30 Jávor Sándor Jazt-aervekara, — 18.45 Szilágyi Ödön csevegése. — 19 40 Vigjátékelőadás n Stúdióban. «A s/okimondó asfZonv-sá&> Vigjáték 3 felvonásban, előjátékkal. _ 21.10 A Szent István öreg Diák Egye-sűfel műsoros estjo. _ 22.10 Hírek, idójárásjcíentés. — 22.25 Cigány-tenc. — 23 Budapesti Hangverseny Zenekar, — 0.05 Hirek. ■U»APEJT n. 17 Missziós üzenetek ^Farkas F.diP.
— 17.35 Mrzőgazdu%l félóra. - 18.05 Vidám hanglemez k. - 20.10 Hirek.
— 20.30 Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága ás a Vajda János Társaság hangversenye.
BftCt.
12 Könnyű zene. — 13.15 Szimfonikus lemezek. — 14 Alpár Gitta lemezei
— 10.55 Kivánságlcinczok
18.10 Népdalokat tanulunk. — J9.10 Operrtl. Utána táncli-mezek. — 22.20 Gyenjjo Anna szo|»rán éneke. — 22-55 Ango\' tánclemezck.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelöi kiadó : Zalai Kársly. lalei úrban telafon: Nagykanizsa 78. szám
Rosszul telelt vetéseknél
szőlőben, kaszálókon is réteken,
gyümBlotÖiben, kerti veteményeknél
CSODÁT MÜVfL *
PETI-SÓ
nitrogén műtrágya. KOrzelképviselet és gyári-lerakat: ORSZÁG JÓZSEF
msg, műtrágya, zsAk, nSYényvédelrol-•zerek, gép »tb. ker<yikeü6sében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blrótAg mellett) Teleion 130.
Figgelem l
Mártiul elrj\'u mejnyillk
HAMBURG bőröndös és bőrdíszműves
szaküzlete.
Készít — Alakit - Javít. Üzldcim: Horthy Miklós-ut 4.
Föüzlet: Pécs
lésl
Ingyenes gazdasági tanácsadás a Mezőgazdasági Kiállításon
A földművelésügyi minisztérium fennhatósága alá tartozó gazdasági szakoktatási intézmények a 3 éves beosztásnak megfelelően az elmúlt éveket meghaladóan gazdag, változatos és tanulságos anyaggal szerepelnek az idei mezőg;vzdasági kiállításon-
A földművelésügyi minisztérium illetékes osztályának értékes és áldozatkész kezdeményezésével a gazdasági szakoktatás kiállítási csarnokáéin az idén gazdasági tanácsadó állomás lesz elhelyezve.
A tanácsadó március 18-tól kezdő dőleg, a kiállítás minden napjándjél előtt 10-től 1-ig és délután 3-tól 5 óráig működik-
Ez alatt az idő alatt az érdeklődő közönség ott a helyszínen azonnal ingyenes szóbeli szaktanácsot, útmutatást kaphat a tanácsadó szolgálatot ellátó szakemUrtől minden, a gazdasági élet köréle vágó kérdésre vonatkozóan.
írásban is lehet szaktanácsot igényelni a helyszínen kapható, számozott űrlapok felhasználásával. A válaszért a következő nap délutánján lehet jelentkezni az űrlap számozott szelvényének felmutatása mellett, a tanácsadó illetékes szak-•sztályánál
Ha a feltett kérdés természte azt fenné szükségessé- hogy az érdek-iCdö részére posta utján adjantk szakt inácsot. ez esetbn az e célra sziik\'-éícs válaszbélyeuet az érd-k-lődó féi"kötelcs rendelkezésre lx> csátani- A tanácsadó állomásnak négy szakosztálya lesz és pedig a/. állattenyésztés, a növénytermesztés. a !;ertószet és szőlőmüvelés a
Csepel;
növényvédelem és rokonismeivteik tárgykörének felölelésével.
Ezeken kivül külön tudakozódó osztály ad mnjd felvilágosítást ál-találón az állomás Igénybevételére, a gazdáikat érdeklő különféle akciók re és egyéb általános kérdésekre vonatkozóan.
A tanácsadó szolgálat gyors és sima ellátásának biztosítása érdekében igen fontos, hoi^y az azt lgény-Ixívenni szándékozó közönség maga gondoskodjék arról, hogy tömeges megjelenésével, netalán türelmet\'en fellépésével, varry a tanácsadók működésén?!; tulsok Ideig való igény-levételével torlódást és zavart ne okozzon. (:)
APRÓHIRDETÉSEK
) fillér, minden további izó 4 fillér.
Elad* izab\'d kézből Jótsel tóhercer-ulsn egy magánház, izép kartlel. Bővebbet Vörösmarty-utca 38. alatt.
Taaaao, fizetéssel, felvétetik. Sattler festő, Erzsébet-tér 4. u. *
500 Vem- es Méral motorkerékpár,
oldalkocsis, eladó. Bővebbet Wollik-ven-déglőben. •
Kiadó atonnal kettőszobás uceal lakéi. Ctengery ut 79. ss. •
Doktor- kiváló eredménnyel tanít németet és franciát. Magyar-utca 30. *
Hóló 1 évei, komplett acél éa szőr-matracokkal eladó. Pléh autójavító, Erzsébet tér 1. (Schülzudvar.) 654
Kiibagolai ellő hegyháton axSIS pincével, feiasereléaael együtt eladó. Bővebbel Ziinyl M. u. 10. •
Önállóan törni tudó ralndenoa (elvétetik. Stampl lüazerUzlet. •
Használt ógynawD eladó Petflllut 39. azám. •
Jobb laáayt gyermek mellé azonnal felveixek. Slngar Dlvatáiuház.
Gwmi-bólysQzAk, réz- és zománc-táblák, vésnöki munkák legolcsóbban ké aiUlnek Vékáiay Testvéreknél. •
Magasnyomású
Universal
gyümölcsfa
éa szőlő
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében kaphatók.
. • IMIw Bt Hm* M MlMHi
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Izr. HlikBzsíg f. hí 14-én, vasirnap délelőtt 11 Arakor tartja
évi rendes közgyűlését,
tmlyre a hiikózség Igen lisztéit tagjait meghívom.
Tárgysorozat:
1. Évi jelenlés.
2. 1936. évi zárszámadás.
3. Elöljárósági javaslat a hitközség tulajdonát képező Szent Imre herceg-utca 3. szám alatti leieknek (250 négyzetül) eladása tárgyában.
4. 3 nappal a közgyűlés előtt Írásban benyu|tott esetleges indítványok tárgyalása.
Nagykanizsa, 1937. márc. 5.
Dr. Halphen Jenő s. k.
Hl hitk. elnök.
üagykanlml Önk TBioltrttesIBlot.
23/1937. szám.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai önkénles TUroltó-teslüiel 1937. évi március hó 16-án délután 7 órakor saját helyiségében, határozatképtelenség ese\'én pedig lolyó évi március hó 20 án délután 7 órakor saját helyiségében tartja
66. évi rendes im\\M\\,
melyre a tagokat tisztelettel meghívja a Választmány.
Tárgysorozat:
1. Parancsnoksági és választmányi leien lés.
2. Számvizsgáló-bizottság Jelenlése az 193ö. évi számadáso ról.
3. Az 1937. évi költségvetés megállapítása
4. Tisztikar megválasztása.
5 Esetleaes Indítványok.
Indítványok Írásba foplaiva, a közgyűlést 48 órával megelőzőleg az elnökkel közlendők.
A letenyel klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
5473/1936 tkv. szám.
írvBÉi tiirdelmény-kívanat
Letenyei Járási Hitelszövetkezet, mi.it az O. K H. tagja lelsz, ahtt letenyei bej. cég végrehajtatnak özv. Obbágyl Józiefné és ObbÍKyi Katalin végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telek kflnyvl hatóság a végrehajtási árverétt 980 P tőkekövetelés és Járulékai behajtáia
végett a Semlénhára községben tekvö s a temjénházal 49. ul|kvben A. I. s. sorsz. 53. hisz alatt felvett ingatlanból Obbágyl
Jósielné Illetőségére 350 P, a* u o. 165. Mztjkvben 52/b. hrsz alatt felvett Obbágyi Jöiaefné nevén álló Ingatlanilletöségre 23 P, at u o. 252. szljkvben A f 1. 2 sorsz. 447 és 499 hrszámok alatt (elven Obbágyl Józsetné ét Obbágyl Katalin nevén álló Ingatlanokra 100 P, illetve 200 P. az u.o 685. sitjkvben Afl-4. sonz. 446 , 353 , 793. és 1090. hrsz alatt Obbágyl Józselnó nevén vezetett Ingatlanokra 75 P, 50 P, 200 P, illetve 200 P kikiáltási árban.
A tkvi hatóság az árverésnek Semjén-háza községházánál megtartására 1937. évi március hó 27. napjának d. u. 3 óráját ttlzl kl és az árveréil feltételeket az 1881: LX. t.-c. 150 §-a alapján a következőkben állapltja meg :
i. Az árverés alá eiö ingatlanok a kl-klkliltási áx kétharmadánál alacsonyabb
áron el nem adhatók, még akkor sem, ha
- ------- " tár a *......
._____ .uigt
tendő terheket nem fedezi.
az elért árverési vételár a végrehajta követelését megelőző ranghelyen klelégt-
l<»Bl*tfé VMM* káaiirviicwndájáhm
Bánatpénz a kikiáltási ár \\Wo■», amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi °/o-ára kell kiégéstllenl.
Letenye, 1936. évi okt. hó 8. napján. Dr. Qflnther s. k. klr. jblró. A kiadmány hiteléül:
Fekete s. k.
UltkkflnywtiélA h
ÍBMfe ÍM**. OU 1 fculí.l
i \'
Ma „Keresd a sorit"
Tlm Évfolyam 54. szám Nagykanlzta, 1937. március 7. vasárn»p
Ara 12 "II.
ZALAI KÖZLÖNY
&ietht*zi6*é* és kiadóhivatal: Föut 5. szA«. MfOdroik inhwlrti hHkűmap délatAn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési árs: egy hórs I pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefos: 78. se.
Szociális politikát
Irta: Droxdy GySzó
A közigazgatási továbbképző tanfolyam megnyitásán lueszéit Darányi Kálmán miniszterelnök ós a következőket mondotta : »Az alkotmány c«ak annyit ér, amennyit a közigazgatás meg tud valósítani. A kormány akarata a közigazgatáson keresztül válik valósággá- Szándékainkat csak alapos tisztviselő-karral valósithaljuk meg- A kor\', mány törekvése az alulról felfelémenő fokozatos javítás, a sohasem lankadó haladás, modernizálás^
És beszélt Bornemlsjaa Góza mi\' nlszter is: >A régi korjftak bátortalan szociálpolitikája helyéi* a komoly időknek megfelelő, átfogó reformokat iktatunk A tőke a maga hatalmával nem élt észszerűen. Józan megfontoltsággal menjünk e\'élx- az eseményeknek- Ajz ipari munkásságot kicsi családi házakheft kell juttatnunk, amely célra máris 200-000 pengőt blztositotlunk. Célunk, hogy minden dolgozónak fizetéses Szabadságot, jobb sorsol biztosítsunk.*
És löszéit Ml ke ez ödön államtitkár is: »Meg kell kérdeznünk : szükség van-e a faiuvqzetés ixfornv jára V A falu : a mezőgazdaság ós földmüvelés. A magyar közélet atomja a község. Nem sjzabad, hogy ez a kőjzség továbbra is az elmúlt évszázadok álmát aludja. Indokolatlan kritikák érik mostanában a fatu vezetőit, de nagy is a hivatás, ami a vezetőkre vár.«
íme, ígyen szólanak a faluról, a falu vezetőiről w- államférfink. És ezek az igék azt hirdetik, hogy ez a kormány komolyan foglalkozik a falu bajával.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a mogyar falu ma nemcsak az arrahivatottak érdeklődésével találkozik- Csőslül járnak ki oda azok a szemfüles politikai vénrókák, akik a baromfiólak mögül lesik a zsákmányt Meglapulva, nesztelen közelitik meg a falusi emberi b uj politikai csodaiíogtirak tenyésztését akarják reájuk bfcni-
Ezek a hibbantfejti fanatikusok, ezek a politikai cserkészek, akik különféle idegenből csempészett clugáruvai akarják eláruszanl a falvakat: féktelen gyűlöletet hordoznak magukkal. Félő, hogy a jól trágyázott magyar mezőkön termő talajra találnak.
Ezekkei szemben csak egy orvosságot ismerünk- S ez: a szociálpolitika. A sürgős cselekvés. Az iga(zl, őszinte népspenetet, mely több és jobb kenyeret, nyugodtabb életet biztosit a falu népének. A gazdasági reformok hosszú sorára van itt szükség. Adóreformra, egészségügyi reformra, nemzetnevelési reformrte. hiteireformra, politikai reformig s mindarra, ami megerősíti a falut. Mert csakis a jómódú, gondtalan |
Elnöki zokogás ós drámai összecsapások után egyedül a kanizsaiak nem szavazták meg az iparkamarai illeték felemelését,
amire azért volt szükség, hogy felemelhessenek havi 1000 pengős fizetéseket
Most zajlott le Sopronban négy vármegye és köztük Zala kamarai tagjainak részvételével az első kereskedelmi és iparkamarai közgyűlés az uj rendszer alapján megválasztott tagokkal. M alakuló közgyűlésre a nagykanizsai tagok nagy felkészültséggel vonultak fel. A közgyűlés előzményeihez tartozik, liogy Rauner Mihály kamarai alelnök és társai beadványt intézlek a kanvarához, amelyben sürgőse* kérték a közgyűlés összehívását. A kanizsaiak a reggoli vonattal utaztak Sopronba, ahol 11 órakor kezdődött a Közgyűlés Székely Géza elnöklete alatt. "Dr. lilás titkár ismertette a miniszter leiratát, amely Jóváhagyja a tisztikar megválasztását.
Hauuvr Mihály szakszerű előadást tartott a kereskedelmi |>olitikáról és ai aktuális kérdésekről. Horváth István alelnök foglalkozott az időszerű ipart kérdésekkel.
Lődőr Jenő (Szombathely) a 8 órás munkaidő és kötelező irányárak általános bevozetése mellett foglalt állást,
Samu Lajos
a nagykanizsai Ipartestület elnöke hangsúlyozta, hogy á békét ftaR ugy lehet megteremteni, ha a béke útjában álló zavaró momentumokat elhárítják a Kamara életéből. Az elnöki megnyitóban kért tárgyilagosság nem jefonti
azt, hogy a tagok a kritika jogával nc éljenek. Sajnálattal állapította meg, hogy a közgyűlést csak a kamarai tagok beadványára hivták össze. A Tcöz-gyülés nemcsak arra való, hogy a költségvetést tárgyalja, hanem hogy az iparosság és kereskedelem kardinális kérdéseit beható tárgyalás alá vegye £s az így hozott határozatokéit képviselje " minisztériumban tartandó kamarai napokon. Különösnek találja, hogy amikor olyan ritkán jönnek össze, ák. kor is lt órakor tartják meg a közgyűlést és már
félóra multán az elnökség részéről jön a figyelmeztetés, hogy „osak röviden, mert a vidéki urak el akarnak utazni."
Kérdezi: nincs az iparnak, a kereske. delemnek komoly megtárgyalni valója, hogy az elnökség csak a tagok sürgetésére tudta összehívni a közgyűlést? Ismertette a budapesti és vidéki kamarák napirendjét, amelyen az iparnak és kereskedelemnek életbevágó kérdései a tárgysorozat főpontjai. Felolvasta a debreceni kamara tárgysorát amelyen többek között az n>ar. testületi\' hálózat kiépítése, Ipa rosta-nonc-tchetségverseny, a lisztforgalml-adó eltörlése, a kereskedelem fokozottabb védelme szerepel. Ezzel szemben
milyen vérszegény a soproni Kamara napirendje. A Kamara belélete nem a Kamara magánügye,
az Iparosok érdekalt.
hanem a Kamara irodájának kell olyan légkört teremtenie, amoly elengedhetetlen fcllótele az Ipari és kereskedelmi érdekek zavartalan szolgálatának. Hogy u Kamara belélete sok kívánnivalót hagy maga után, azt a Kamara ügyforjjafmi jelentéséből is meg lehet állapítani, mert pl. az ipartestületeknél való szereplésénél ap- egyik tisztviselő neve 6-ször szerepei, viszont egy másiknak a nevét - aki a nagykanizsai ccntennáris ünnepségeken megjelent - egyszerűen kihagyták. A mestervizsgáztató bizottságok megalakulása terén azt látja, hogy Nagykanizsán nem alakították meg azokat a bizottságokat, amelyeket Sopronban. Hely telenitetie, hogy a kamarai napokon szőnyegre kerülő ügyek nem a közgyiülésen való letárgyalás után kerülnek szőny-g-re és így megtörténhetett az, h >gy az országos vásározó iparosok kérdésében is
a Kamara álláspontja nem fedi
Samu Lajos sajnálattal állapítja n;eg a továbbiakban., hogy a Kamara ügyrendje még l!)00-ban készült és Így annak egyes s^\'iknszai már Idejüket multák. Felsorolta
azokat a szakaszokat, amelyek kiegészítésre szorulnak és azokat, a melyek jók, de a Kamara nem haj tje végre azokat- A pérfetár kezelésénél szükségesnek tartja az ügyrendi szabályok pontos keresztülvitelét és azért helyesnek találja az elnök abbeli igére/ét, hogy egy hónapon belül azt módosítani fogják.
Székely elnök ezután felkérte* Samut, hogy észrevételen adja be lrásl>an,. hogy mindezek keresetül vihetők legyenek-
Rajki István
a nagykanizsai OMKE-kerület elnöke azonosította magát Samu bírálatával. 0 is szükségesnek tartja azoknak az adókak a csökkenté-, sét, amelyek az árucikkeket terhelik, mert csak így képzelhető el a drágaság Ie/örése-
Szóvá keli még tennem, - mondotta - hogy Nagykanizsa -Bécs közölt nemcsak hogy gyorsvonat nincs, hanem egészen vicinális jellegű, ugy nevezett bumlivonat közlekedés van. Nemcsak Nagykanizsának és a vo-nai mellett fekvő városoknak, Szom bathelynek, Sopronnak, hanem az országnak is érdeke, hogy a Nagykanizsa — béosi vonalon
gyorsvonat közlekedjék. Sáfrán Ferenc nagykanizsai tag néhány más felszólalás után s^óvá tette, hogy a ténylegts foktartalom-nái nagyobb szespfok után fizetnek adót- Kifogásolta, hogy a sórnktár 5 kilónál nagylwni áron adja a sót.
Az elnök zokogva tette fel szavazásra javaslatát
kérte az elnökség.
Negyed 2 óra volt, a kamarai tagok (hosszú esztendők óta most elsőizben) ebédszünetre mentek. A közgyűlés 3 órakor folytatódott, a mikor már izgalmas volt a hanguLat és sok a közbeszólás.
A délutáni ülésre a\' költségvetés tárgyalása maradt. A költségvetési előzőleg megküldték a kamarai tagoknak A kiadások főösszege 63101 P, a bevételek főössz. ge 5 százalékra emelt illeték alapján
63-260 P. Ennek a költségvetésnek és az eddigi 4 százalék helyett 5 százalék illetéknek az elfogadását
nép tud ellentállni a |>olitikai fel-forgatók csábító szavának. Afc adósságmentes, gondtalan kisgazda le-gjen a politikai emberideál- És ha ez a tipus él majd legnagyobb
számban ebben a(z országban, akkor nem kell félnünk sem az orosfc mételytől, sem az ugynevepet nyilas-maszlagtól, mely csak a sovány, műveletlen ugarban terem-
Miklós Qyula
nagykanizsai bankigazgató beszédéljen elismerését fejezte ki a kamara és tisztviselőinek munkássága felelt. De nincsen abban a helyzetben, -mondta - hogy elfogadja a költségvetést. Lehetetlennek tartja a költségvetés tárgyalását, anélkül, hogy a mult évi zárszámadást tárgyalták volna. Szakszerű felkészültséggel boncolta a költségvetés tételeit és kifogásolta a kamarai értesítő beszüntetését. A}* hiszi, ha a fizetések emelésére 6000 P helyett 3000 P-t irányoznának elő, az utazási átalányt 3000 P-ben állapítanák meg és egyéb megtakarítások révén a költségvetés egyensúlya megtartható volna a 4 sz^ialékos odó Illetékkulcs mellett is a kamfcirui értesítő további megjelenésének biztosításával együtt, mert bizonyosra
9
BALAI KÖZLÖNY
1937. március 7.
. veszi, hogy az adóalap 10 százalékkal emelkedni fog a mult évivel szemben.
Samu Lajos egyórás beszédben sorra vette az indokolás egyes lételeit. Az illetékemelés ellen óvást emeit, mert erkölcsileg
lehetetlen halyzet, mondta, hogy maga az érdekképviselet emelje az iparosság ós kereskedők terheit, amikor a többi érdekeltségek a kormány kapuit döngetik a terhek leszállításáért.
Az erkölcsi talajt rúgja ki maga alól
és nevetségessé teszi magát a Kamara ezzel! (Nagy tetszés.) A költségvetései foglalkozva csatlakozott Miklós igazgató megállapításához: hogy az ügyforgalmi Jelentés szerkesztésire beállított 5000 pengőt töröljék, meri er. nem más, mini burkolt fizetésemelés (nagy helyeslés) személyek .megjelölése nélkül. Az utazási kölls^re edditf l*állil0tt 3000 pengőt f.OOO pengőre emelték, ennek is leszállítását kéri a/, eredeti összegre. Tiszla képet akar lálni, hogy az elmúlt esztendőben ki és milyen összegeket veti fel. Xein tórlént-c itt mellőzés. Különösnek tartja, hogy az ügyrendi jcbntés Ijc-szüntetését azzal indokolja a főtitkár, hogy <munkabirásil szolgálatán ik -13-ik esztendejében nem lehet fokozni.* Csodálkozik, hogy 5000 pengővel ezt a munkabírást mégis fokozni lehel. (Óriási derültség és nagy zaj.
A hangulat a további felszólalók bírálata és kemény felszólalásai köz-ben a legizzóbb szenvedélyességig fokozódóit, majd egészen u személyeskedésig meni.
Székely elnök végül kijelentettél hogy itt a Kamarának léiéről vagy nemlétéről van szó. Ha a kamarai ille-
téket nem emeli a közgyűlés, mondta, akkor n Kamara színvonalát nem lehel fenntartani.
Dr. Taizs főtitkár az illeték emelésül kérte és kijelentette, hogy saját elhald, rozásálkil mondott le .18.000 pengős fizetéséből évi 0000 pengőről, azért azt hitte, hogy a Kamara ezt most némileg pótolni fogja neki. Nagy zaj.)
Weiscr János nagykanizsai gyáros megdöbbenésén k adott kifejezést, hogy a főtitkár ezt a kijelentést telte, hogy ha a tagok együtt éreznek a Kamarával, akkor ezt meg kell szava/ni.. I-z ellen ö tiltakozik. \'Érezze a Kamara is, érezze a kamarai tisztviselő is, hogy az iparosság és kereskedelem hetven százaléknál is többről mondott le a válság folytán, adjanak hálát a jó Istennek hogy évi 18.000 pengő fizetés helyeit 12.000 pengő fi-zctési^ van. (Éljenzés, tapsban tör kj erre a közgyűlés.)
Samu elnök közbekiált: Hol itt « sorsközösség T!
Vitéz Tóth Béli, a nagykanizsai "Baross. Szövets^ elnöke felkérte a \'lisztviselőkel, hogy ügyük tárgyalása alatt hagyják cl a közgyűlési termel.
Majd még számos felszólalás hangzott el.
Egyetlen tag, a zalaszcnfgróti kiküldölt emelt szól az Illetékemelés melleit.
I) óra már elmúlt, mplkor felállott Székely Géza elnök ésTnyilt közgyűlésen sirva fakadt, kijelentvén, hogy ö nem jött olyan javaslattal, ami 11 Kamara ellen lett voín.i. Sirvu kérte a közgyűlés tagjait, hogy fogadják cl az. illetékemelés javaslatát.
A közgyűlés minden e«v*s tagja megdöbbenéssel nézte a könnyező elnököt és annyira elérzékenyedett hogy erre fel a kanizsaiak kivételévet nu\'f; azok a kamarai tagok is, a\\ik késbe- i gyig ellene voilak az illetékemelésnek, megszavazták azt.
Beleugrott a nyitott sírba az öngyilkos leány édesanyja
Előző nap le akart ugrani a városház* második emeletéről
Mire kellett az illetékemelés?
Kertész Béia nagykanizsai építész mérnök felszólalt, hogy ha már meg szavazták az emelést, akkor legalább mondják meg, kinek szavazták azt meg.
Hosszas vita után végül felolvasták, hogy a többletből az évi 12 000 pengő fizetést élvező dr. Taizs főtitkár 1800 pengőt, dr. Más titkár évi !K)00 P fizetéséhez 1*400 pengőt a két fogalmazó évi 3200 3200 pengő fizetéséhez 420 420 P-t kap mig a fenm^radó 1100 i>en^őt a kisebb tisztviselők és allls/.tek kapják...
Alig hangzott el a fenti felolvasás, amikor a közgyűlés legcsat-tanósabb közbeszólás i hangzott el Samu Lajos .ajkáról, aki stentorl hangon odakiáltotta :
Ezt az elnökség már 11 órakor megmondhatta volna, ho^y ill voltaképpen .fizetésemelésről van szó, ami együtt jár a kamarai illeték felemelésével, Illetve a súlyos harcát vivó iparosság és kereskedelem ujabb megterhelésével.
Döbbenetes cs nd támadt Samu szavai nyomán.
A tárgypont többi pontjai gyorsan peregtek le. Fél 6 óra volt, amikor a közgyűlés végetért.
Ugy tudjuk, hogy az ügy nem marad ennyiben, mert a nagykanizsai Ipartestület elöljárósága a jövö
Asztmában szenvedőknek gyakran megbecsü hetetlen sioigálalol leiz a természetes .Ferenc József" keserűvíz azáltal, hogv a tápcsatorna tartalmát gyorsan felo\'d|a és kimé-\'eteien levezeti s az emésxlö«zervek további működésit hathatósan elősegíti. Az oivosok ajánlják.
A-rKJ^ÍÍ^x"?1 a ^toln Butor-
ll „.4lAA,JB?d6 b®torklállltáaát l/.tésee tételekkel véa^oíhat,el
heti ülésén tiltakozni fog a kamarai illeték eme\'és\' ei\'en és akciójának támogatására felhívja a kamara le-rüietér. leve összes társleslületclt.
(B. R.)
EMLÉKEZTETŐ
Mái cl a. 6.
Pedagógusok összejövetele a Pannoniában 8 órakor.
A Kongregáció Boldog Margit matinéja d. e. ll-kor a színházban. Liceális előadás a városházán 6-kor
Szudey Géza. Böiti e»t a Misszióban. iMuaabil László).
A Zalai Közlöny beszámolt arról a rejtélyes öngyilkosságról, ame\'y-nek áldozata a 18 éves Laskl Mária volt. A szerencsétlen leányi, akinek halála mögött egy bonyolult szerelmi ügy húzódik, pénteken délután temették el ig n nagy részvél mellett.
A temetésen nem mindennapi jelenet történt A leány anyja, aki három éve különváltan él férjétől, amikor a koporsót a sirba engedték. még mielőtt bárki is megakadályozhatta volna, a sirba ugnolís Az első pillanatokban n nagyszáma közönségen a megdöbbenés vett erőt, majd a temetést végző pap utasítására az egyik sírásó ulána ugrott és á koporsóra brirult asz-szonyt igyekezett onnanKfelemelni. A siránkozó és jajgató asszonyt csak nagy nehezen\' tudták a sir-l>ói kihúzni. Mint értesülünk, Lasklné a tenje-
| tés előtt már a városháza második emeletéről is le akart ugi ani, de akkor megakadályozták- Az asszonyt leánya halála láthatólag nagyon megviselte, annál is inkább, mert a leány szombaton ivott lugkövet. de három napig odahaza próbálkoztak megmentésévei és csak kedden szállították kórházba. Természetesen olt már nem lehetett rajt segileni, mert a Jugkő elvégezte hatásál és a leány szerdára meghalt. ^ i
Szenzációs zongoravásár! KEREJZTÉLY
Mélyen leszállított Arakon a világ legjobb zongorái tflbb évi részletre Iskap-
. lárkás, kevéné használt zongorákban. Csalódás sohasem érheti.
650.000 léleknek 656 iskolája,
de csak 18 orvosa és 8 gyógyszertára van a magyar tanya"vidéken
A Közigazgatás-racionalizálási
ötéves adatgyűjtésének er
«A korszerű közszolgálat utjai gyflj-töcimü hivatalos kiadványsorozat harmadik köteteként a belügyminisztériumban működő Közigazgatás-racionalizálási Bizottság most tet;e közzé .A tanyai közigazgatás rendezése, című művel, melyben a tanyakérdésre vonatkozó adalgyüjté;. és tanulmányokat bocsátotta u nyilvánosság elé.
A kiadván;, hivatalosan megállapított tényekkel Kívánja sok százezer tanyai magyar sorsára a figyelmei felhívni és megteremteni a megfelelő légkört, uz egységes közvéleményt «• kormány munkaprogramjának megfelelően a közel jövőben benyújtandó tanyai köz. igazgatási törvényjavaslat tárgyalásához. Megdöbbentő számok merednek ilt elénk. Kbl 050.000 lélekről, - te-hát két nagy vármegyével felérő lakosságról — van itt szó, akik a bel. területektől távoleső külterületeken laknak, jóformán minden közigazgatási gondozás nélkül. Hogy milyen mér-
Legulnbh touoszi dlwnt!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dos választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
l\\mi Diuotáruhóz.
Bizottság edménye
tékü ez az elhagyatottság, azt ^Sfccm-léllelően mutatja az a tény, hogy flnúg ezeknek a vidékeknek, — nagyrészt néhai Klebelsberg Kuno jóvoltából — G56 iskolájuk van, addig a közigazgiu tásról jelenleg mindössze csak 15 állandóan kintlakó tisztviselővel "biró közigazgatási vagy jegyzői kirendeltség gondoskodik, egészségügyét csak 18 hatósági orvos és 8 gyógyszertár, állatállományát csak 2 hatósági állatorvos gondozza, a hivek lelki életének gon-kozására pedig csak 59 lelkészség szolgál.
Táblázatok és térképek tárják az olvasó szeme elé a tanyás törvényhatóságok külterületeinek jelenlegi mostoha álla|>olát, majd pedig a tervbe-veit megoldási, az. orvoslás teljes részletességgel kidolgozott módját: a ter. vezet tanyakörzetek, szervek és "intézmények beosztását. A tanulmányok so-rál»an Alsó László a tanyai közigazgatás rendezésének alapelveit, Benlsch Artúr a tanyai közigazgatás területi rendezésének irányelveit ismerteti. Két statisztikus, Mozolovszky Sándor a külterületi lakott helyek topográfiájáról, Thirring Lajos a külterületi népesség statisztikájáról irt tanulmányt. Kiss István a lanyakérdés múltját mutatja be, egy tanulmány pedig a tanyakérdés megoldásának pénzügyi vonatkozásait ismerteti. A mü tehát nem csak adatgyűjteményt tartalmaz, hanem a szerzők az adutokból a tanulságokat is igyekeztek levonni.
A tanyakérdés megoldásánál a szer-zök első és legfontosabb léptnek u települési és közlekedési viszonyok gondos mérlegelésével megállapított kikristályosodás! pontóknak — a tanyaközpontoknak — kitűzését jelölik meg. Ezeken a .kitűzött helyeken azután egységes terv srerint telepedhet, nek le a közigazgatás, az egészségügy, az egyház, a kuliura, a gazdasági élet szervei és inlézmépycL
A már harminc esztendejo vajúdó lanyakérdés megoldásához nélkülözhetetlen, a tanyavilág minden problémájára kiterjedő adatokat a Közigazgatás-racionalizálási Bizottság 1932 óta gyűjti és ezeknek feldolgozása u mult évben érlelte meg a helyzetet annyira, hogy a kormány a tunyakérdésnek u közeljövőben törvényhozás utján történő megoldását programjába iktathatta.
1937, mrtrciua 7.
ZALAI KÖZLÖNY
*
Kl KORÁN
ló hírek a nagyvilágból
A magyar paprika-export 50 százalókkal megnövekedőt.
Magyarországon a kenyérfogyusz tás fejadagja a háború óla 20 százalékkal nőtt. \\
A spanyol gyümölcs-export elmaradása az idén jelentékeny mértékben növeli a magyar gyümölcspiac kilátásait. Angliából és az északi államokból máris érkeznek az érdeklődések a magyar gyümölcs és főzelék iránt, ugy hogy » Külkereskedelmi Hivatal megkezdte az export-szervezés előkészületen.
Tobier János képviselőházi beszédéből : - Tagadhatatlan, hogy a magyar
bányaiparbiui konjunktúra van-•
A Statisztikai Hivatal januári jelentéséből :
Tavaly januárban 5378, az idén januárban 7237 volt a házasságkötések száma. A születések sfcáma ugyanebben az időben 13.92(6, illetve 14.958 volt. Ez már a harmadik hónap egymás után, hogy emelkedést mutat a statisztika.
c8 • 1 1 1
A görögök után most holland vevők jelentkeztek a magyar buzu-piacon.

A magyar szarvasmarha-hizlalás jövedelmezősége olyan biztató, hogy októbertől januárig 27-OOOről 45.000-re emelkedett a hizlalt szarvasmarha-állomány.

A tavasszal 800 000 pengő értékű közmunka indult meg Bácsmegyo községeiben. /

Lengyelország iparosítására négyéves tervet dolgoztak ki Zb milliárd zioty költséggel- Ezt most ujabb 3 milliárddal megtoldották. A hatalmas iparvidéket a Visztula kö\' zépső folyásán, Sandomlerz város környékén létesitik.
I •
Grót Coudenhove-Kalergi nyilatkozatából :
- Az angliai fegyverkezés nem rontja az európai béke-kilátásokat, sőt nyeresége a békének, hogy Anglia visszanyerte tekintélyét és azt a béke serpenyőjébe dobta. Az a meggyőződésem, hogy ennek a túlzott fegyverkezésnek van egy gazdasági határa és a végén európai megegyezéshoz kell, hogy vey-e-ssen a dolog.
I lalifax lord l)eszédéből : - Anglia fegyverkezési\' sokkal valószínűtlenebbé teszi a háborúi. Hitler ama kijelentése, hogy a meglepetések ideje elmúlt, a nemzetközi helyzet megnyugtató vonása.
Franciaország egyelőre 74.000
— I-n legjobban szeretnék enni cukros perccel. Cukros perecet árért srerelnék enni, mert nagyobb része cukorból készül, P.nnekem c sak a cukros perecre fáj a fogam, fin cátik egyszer etlom cukros perccel. (Varga Mária V. o. Bér.)
forgalom a fQretlapokat. A kuszált bet ük, hibás írások inegele-venedn k s mint sóvárgó gyermeki kívánságok, apró vágyak emelkednek az értelemig. Mögöttük pedig olt van egy néma néptömeg szenvedő, kínlódó arca... t\'gy történi a dolog, hogy a tanítónő dol-goznlot íratott az V. osztályos lányokkal: mit szerelnék enni? Érdekes olvasnivalót nyujt ez a 42 tir.lrozal s szomorút. Milyen kis vágya van egy 12 esztendős |Kt-ras/tlánynak s mcj{ az »oni teljesül
— fin kását s/erelnék enni, mert azt ml nem szokunk főzni, hanem ugy láttam egy házba. Még én nem Is tudom hogy mijén a kásának at ize. Nálunk még disznóöléskor sem főznek. 1 Ambrus Mária V. o.)
De nézzük csak a statiszikát. Allalál>on nem ettek még olyant, I.eglóbbcn tortát szeretnének enni.
hektoliter magyar bor bevitelére adott engedélyi, de ezt a mennyiséget mé^ kiegészítik. Svájcija már az év első két hónapja alatt több bon exportáltunk, mint tavaly egész évl>en. Németország érdeklődése ls fokozódik a magyar bor iránt.
vagy csak egyszer.
— Minálunk csak egyszer volt torta, lakodalomkor. fin nem ettem belőle, m< rt nem mertem. Minálunk nem csinálnak tortát. (C.yer-gyák Erzsébet V. o.)
Vagy;
— (>ak uraknál csinálnak, pedig én is szerclijék enni tortát. (Mikó Anna v. o.>
yagy pártja van a főtt mákos, diós tészának is, mert az édes £s •jó. Általában azért szerelnek vala. mii, mert jó s csak egy két tu-dóska irja, hogy: mert tápláló. Sokan kalácsot kívánnak és rétest.
Aztán egyéni kedvenc ételek: habcsók, húsleves, tejfölös répa, rizs, rántott csirke, gombóc, ká-poszla. Ketten szeretik a gyümölcsöt s a p, k lánya banánt kíván. Egy leendő kis gazdaasszonyka azért szereli a pörköltet, mert a a hus leve ráönthetö a nokedlira s az. tápláló. Tejet egy szeretne enni, de nincs nekik. Általában majd minden dolgozatnak ez a refrénje: .drága, nincs, szegények vagyunk...!
— fin farsérozoltat szeretnék enni, mert ászt még nem ettem, nem tudnak csinálni, mert,nincs hozzá ami kell. (Hajdár Hona V. o.)
NEM VÉLETLEN
hogy ez a tető még a legnagyobb veszélyben is ellenáll, mert a tőrv. védj.
éter rút
azbesztcement pala tüzgátló.
ETERNIT MÜVEK
Budapest, VI., Andrássy-út 33.
— fin szerelnék enni spenótot. Mert ínég soha sc ettem, do szerelnék t nni. Más hol láttam do nem tudom, hogy mijén a spenót. I-n már másat mindent ettem, csak spenótot még nem. De meg mondom édesanyámnak, hogy csinál. Ion, akkor már mindent ettem. (C.yergyák Ilona V. o.)
Van kél öntudatos lányka, akik már mindent eltek amit láttak s vannak jólnevellek, akik hangsúlyozzák, hogy mindent megesznek.
Kiütközik a kis háziasszony belőlük, mert 20 esetben a 42 közül azt is megírják: hogyan .készül kedvenc ételük. Befejezésül ez a két idézet jelzi az átlagos hangulatul:
— Tortát nem tudunk áfttnli mert szegények vagyunk. Máshol láttam és adlak belőle, finnekem a torta nagyon megízlelt és én nagyon szerelnék enni. {Bagladi Anna V. o.)
Vagy:
— Szerelem a paprikás krumplit. Mindig eszem, de azért szero-tem ... (Király Mária V. o.)
Megnő a gyermeki őszinteség s népi fájdalommá, mély, emberi panasszá magasul. ..
Vóldv Rób*r(
Holnap: Boldog Margit
- emlék-matiné a
színházban
A nagykanizsai Urleányok Kongregációja Boldog Margit emlék-ünncpet rendez, vasárnap, 7-én délelőtt 11 óra-kor a Városi Színházban. Az emlék-ün-ne|>ély előadója Németh Imre pápai kamarás, a kiváló író és hitszónok, a kőszegi tanítónőképző igazgatója aki vctllcltképcs előadást tart árpádházi Boldog Margitról. A műsoron Barba-rils I^ijos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője s$prcpcl verseivel az Egyházi finckkar énekekkel. A piegnyltót P. C.irfusz. plébános mondja. Belépődíj 20 és :«) fillér. (:)
— MogórkexUk a tavaszi nölruua, kabát és koszttlm újdonságok Schflta-ákhez
--.
Éjszaka isakegyedül
a nagyenyedl Kováaa krémet használja a meglátja nappal Rohasem lesz egyedül. Egész tábor loez krtrQlötto, akik szépségének, elragadó tldoségéuok hódolnak, melyet kliárólag a régen bevált híres nagyenyedl Kovács króm állandó használatával érhet el. Éjjeli haáz-nálatra kék, nappali használatra sárga csomagolásban.
Tavassi
férfi- és női-
ssövgígK
legújabb kimintázisban. Olcsó iraki — Kiváló minőségekI
Scöütsc.
I
Vallanak a falu ]8vendó gazdasszonykái:
Mit szeretnék enni ?
ZALÁI HOZLONY
1937. raárcíu* 7.
Az Uoghváry László Faiskola H.-T. Cegléd
szállításait megkezdte.
Küldje be rendelését mielőbb, íogy elsőrendű gyümölcsfa, diszfa, díszcserje, fenyő, örökzöld, fulónövény, bokorró.ísa stb. készletéből teljes megelégedésére kiszolgálhassa.
Képei nagy árjegyzék iogyei.
S/ombat
bubapest 1.
17 A rádió sr«lonz«i&ara. — 18 Mit üren « rádiót — 18.30 Jávor Sándor Jaiz-zenckara. — 18.43 Szilágyi ödón csevegése. — 19.40 Vigjátékelőadás a Stúdióban. -A stóklmondó asszonyság.* Vigjáték 3 felvonásban, clőjálék-Ual. — fli.10 A Szent Isiván Orog Diák Egyesület műsoros estje. — 22.10 Hírek, időjárásjelentés. - 22.25 Cigányzene. — 23 Ruda|)CsÜ Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hírek. BUBAPEST n.
17 Missziós üzenetek ^Farkas Edit).
— 17.35 MczőgazdM%i félóra. - 18.05 Vidám hanglemeztk. - 20.10 Hírek.
— 20.30 Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága fis a Vajda János Társaság hangversenye.
R8CI.
18.10 Képdalokat tanulunk. - 19.10 Operett. Utána tánclemciek. — 22.20 Gyenge Anna szoprán éneko. — 22.55 Angol tánclemexek.
Vasárnap ■U»APMT I.
9.30 Hírek. — 10 Református isten-tis/tclel. — 11 Egyházi ének és szent. l>eszéd. A szentbeszédet dr. ilolik Sámuel mondja. — 12.20 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 12.30 Az. operaházi zenekar. — 13.45 Egészségügyi Kalcn? dárium. — 14 Hanglemezek. — 15 Dr. Surányi János előadása. — 15.50 A rádió szülouzenekara. — 16.25 Hankiss János dr. előadása. — 10.55 Ax 1. hon-védgyalogezred "zenekara. — 18 Dr, Gárdonyi Albert előadása. — 18.30 Kóréh Endre magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 19.30 Sporteredmények. — 19.40 <A felség\' csókja.i Zenés hangjáték-miniatür 3 részben.
— 21.40 Hirek, sporteredmények. — 22.05 Garay György ja/.z-?enekara ját. szik, Szántó Gyula énekel. — 22.43 j Budapesti Hangverseny Zenekar. — 0.05 Hirek.
BUDAPEST IU
12.30 Hanglemezek. —15 Hanglemezek. — 10.30 A rádió szalonzenekara.
— 19.30 Vasvármegyc és Szombathely Város Kultúregyesülete hangversenye.
— 21.35 Versenyeredmények.
BECS. ,
11.43 Szimfonikus hangverseny. — 12*50 Kivánsághangverseny. — 15.40 Beethoven: II. vonósnégyes. — 10.15 Szlovén dalok és táncok. — 17.30 llá-diózenekar balalajknszólófval. — 19.10 Tarka est. — 21 Vigjáték. - 22.30 JarX.
ÓVJA SZEMÉT! 4
él vtiéroljon blialommal egy léi Ilid lamtlvacat látaaar-aiakümlaUmban.
Olción. kltOnő gyértmányu iiemQveget éruil-tok él kéiiltek. — Legmodernebb optikai gépekkel lelsieielt Oiememben bétmllyen siem-•rvoil receptet li iiakuerűen clkétillek. Javllátokhoi mindenfajta nlkolréii.
Eredeti Zeiss punktál-lenosék. LéimérAk, hőmérők, bor- é> muitmérők.
ZSOLDOS GYULA
_,6ré«n»«»ter, éktieréiz ét létizeréiz. rö-«t S. (a Koiona-tiéllodéval uemben). ... ór* 41 "igy válautékban.
Hlimart ytatli 6t»- éi ékuerjavltómöhfly.
lenekülésre készen áll a madridi védelmi tanács
A főváros lakossága utcai harcokkal és tüntetésekkel követeli Madrid átadását
Madrid, március 6 Miaín tábornok a madridi királyi palota elé löbb teherautót állíttatott készenlétbe arra az esetre, ha a kormány csapatai nem tudná, nak ellentálini a nemzetiek ostromfy nak. Ha a nemzetiek bevonulnjrf;, Miaia és a védelmi tanács tagjai ezeken az autókon menekülnek-
Salamanca, március 6 A vörös kormányesapatok rádió-hírszolgálatának jelentése szerint Madrid utcáin véres közelharcok dúlnak. A város lakos) sága több helyen lelépte a város végső védelmére felszólító falraga
szokat, majd harcba bocsátkoztuk a vörös katonasággal. A harcnak sok sebesültje van. A tüntetések napirenden vannak, amelyek során a tömegek követelik a város átadását Prága, március 6 Az Alexa nevelőintézetből 16 szerb diák megszökött, eljutottak Spanyolországba és beálltak a vörös hadseregi*- Most valenciai kórházból egyiküktől Levél érkezett, a melyben közli, hogy megsebesült. Hiányor kiképzés után a frontra dobták őket, rögtön a tüzvonalba-Négy közülük meghalt, a többinek a sorsáról nem tudnak semmit-
A Centrálban minden este a kltOnó zalaegerszegi HOPW*tH JÓttka
cipányprimás muzsikál is erdei SI10NYI RÓZSA
a budapesti Városi Szinház v. primadonnája énekel. Szombaton éjjel 2-lg
hangulatos tóncestély.
A lakodalmas msnet alatt összedőlt a megáradt patak hidja — 10 halott
Kiöntött az Ipoly, Losonctól—Dunáig viz alatt a vidék
Segesvár, március 6
Megrendllő tömeg-szerencsétlenség történi Kőhalom község kö/et. lében, amelynek 10 halálos áldo\\_ zat.i van.
Nagy Jakodalom volt öbor faluban. A násznép 8 szekéren a kö>eli Kőhalom községi* igyekezett. Minden szekér tömve volt jókedvű eni-berekkei. Utközb n a hatalmas, nó-taszóva. szekerező társaságnak ál kelleti keink- a két község köftöU a tavaszi áradással elöntölt terül-leten. Sokszor kerékagyig gá\'/.ollak-a kocsik a vizben, de a katasztrófa csak a megáradt patak hidjánál következeti be. A patakon ugyanis volt egy híd. Csuk a karfák csucsu állt ki a vizböl, de azért az első hét szekér baj nélkül átjutott a hídon- Mikor azonban a nyolcadik szekér a hidra ért, az alámosolt híd összedűlt és a szekér ulasa a rohwó árba zuhant. A szörnyű riadalomban 10 embert sikerült élve
kimenteni, de a többi 10 bciinfu^ ladl a megáradt patakban-
Prága, március 6 A Felvidéken a folyók áradása egyre nagyobb mértékben fenyegetővé válik. Az Ipoly nagy szakaszon kilépett a medréből. Losonctól a Dunáig terjedő vidék teljesan vlz alatt áll. Ezen a vidéken ember, emlékezet óla n-m volt ilyen nagy áradás
Naptárt Március 7. vasárnap. Rom kat Laetare. Protestáns Tárnán Izrael. Adar hó 24. — Március 8 hélfő. Rom. kat. Istenes János. Protestáns Zoltán, lar. Adar hó 25.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e "hé 15-lg a „Mária" gyógyszertár és a klsknnlzsal gyógyszertár.
Gőxfürdő nyitva reggel 0 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délütáo kedden egész nap nőknek).
— Tavaaxl férfiruha és felöltő szövetek legszebb választékbun SchUtznél.
Maoiar perzsa Torontáli — Gy ap j ubD ugIb Gyapj DVBlour
slb. stb.
pazar
választékban
Kirschner Mór
divatáruházában.
köivetjen
-o-ÓA uAofyyrK, jJjtptfco, (fooioj^mK&t!
IV.PROHÁSZKA OTTOKÁR-U.Ö. VI.TEREZ-KRT.Ő.
OYÁRTELEP: BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
Vssirnap sportja
Vasárnap délután 3 óa^Ürfr a Zirf-nyi pályán a Zrínyinek a K;i(x*vái1 RAC cs.ipat;, lesz az ellenfele.
A mérkőzési Láng pécsi Uró vezeti.
Az NTE Isméi Kap«ivirott Ját. szik, a Turui ellen. ,
A Vasutas pályán fél 4 órakor a-Vasutas i játszik az NTE Il.-vel.
Ai Ön szátlodAJa Ío5*KÍfÍÍ
■ föwáro» Hívében ujnniwn mefnyilt
CURVIN-SZALLODA
Családi szálló minden kényelemmel berendezve. Központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz a sz< bákban. Árak: I áoyas szoba 8, 2 Ayyas szobt 6 ponoótől. Közvetlenül a Nemzeti Színháznál, a Népszínház-utca sarkán: Vili., Cso-konay-utca 14. i
Nemzetközi úszóverseny PösiyenfQrdőn!
E napokban nyertek befejezést azok a tárgyalások, amelyek egy Pöstyéníürdön megrendezendő nem zeiközi úszóverseny lebonyolítását Magyarország és Csehszlovákia köfrt, valamint egy nemzetközi vifzipóló-mérkőzést Anglia, Magyarország és Csehszlovákia részvéteiével eredményeztek. A versenyeket ez év juiius hó 4-, 6. és 6-án tartják meg a Pöslyén-fürdöi Éva-strandfürdő szereznek lapunknak, negyedévig nagy medencéjében- Anglia, an*;ly most eísőizben startol CsehszJová-kiáhan, azt a vizipóló-bajnokcsaptt-tát küldi ki, amely a tuvalyl olim-piászon a 8-ik helyen végzett. Ma-gyarország ugyancsak komplett vizipólócsa|>atát küldi ki Pöstyén-ben és ezenkívül kiküldi a 4x200 m. stafétaosapalál is, amely Európa Iwjnokságát nyerte meg. Említést érdemei még az olimpia-győztes Csik indulása.
Erre a maga nemében páratlan versenyre már nagyban folynak az előkészítő munkálatok és a Csehszlovák U-szó Szövetség a Pöstyéni Uszó Egyletet bizta meg a verseny rendezésével, mert ez afc egylet már Igazolta ily nagyszabású versenyek megrendezésére való rátermettségét. | ; j
1937. mércíuB 7
ÍACM F»IL»NV
ytwti tm>$z<
; • an I ..............
Hydronetl faparmetezA
dupla sargarcz iémdugattyúval, spirál gumicsövei .........
Hozzávaló hosszabbilocső, sárgarézből,
l\'/i in P 3.44......lm
Hozzávaló forg-ithaló szóróiéi .... Magasnyomócu permetax6kéaiUI&k
spirálgumicsSvel és rézcsővel. 10 literei P 27.50 Bokor- és caarJopormetezO 3 féle szórásra alkalmas fellel, 30x300- P
Virógpermot.iő, 13x160 - - P —.77 1
Hornyózó-alló....... P 1.44"
V.nyige-olló, jótállással- ■ ■ P 2.88
Fönyiró^lló......P 1.98 i
Fónylró^lió, patent .... P 4.00 1 V#nyig.-olló, sajtolt - ■ ■ -P 1.98
Agf&r*.i.......P -M
S6vónynytró*>lló......P WO
Fokámg-koparó - • • ■ • P -.88 Karti gereblye
. 8 10 12 14 16 loeesl
—ff——1:«—at—iir —
V.llóslopo
22 24 26 28 30 ,-m
-—-.44\' --M-=M—•
tUrti kapó 16 c. P -.38, 20 tm P -M Htgy.skapo
M_40 60 70 «0 90 100 dk. "
-tt -.M -M -.44 I-5TT3Í 1.44 Hegyes- 4b kubikosásó
86 100 ltO 120 1» 140 dfcy \' T22 Í33 1.44 135 1.6Í TJ7
S lAWHSSMOK-g^
Kívánságra készséggel megküldjük husvótl árjegyzékünket I
—■ (Lelkigyakorlat a líceumban)
Dr. Mentes Mihály sxentszéki biró, győri theologiai tanár szombattól szer. dáig lelkigyakorlatokat tart, minden nap délután 6 órai kezdettel, a nagy-kaniisai leánygimnáziumban.
— (Iparostanonc-leányok lelkigyakorlata)
Folyó hó 8-án hétfőn este fél nyolc órakor kezdődnek a plébánia fehértermében a* iparos tanonclcányok és véjg-rctt Iparos leányok lelkigyakorlatai\'. Részt vehetnek azokon a munkásleá-n.vok is. Felkéretnek a m. t. szülők és főnökök, hogy a Jelzett\'időlxn néhány na|>oii keresztül az azokon való pontos megjelenést a leányoknak lehetővé tegyék.
— (Orvosi hír)
Dr. koali Nagy Gizella fogorvos még májusig Cscn£.»ry.ulca 58. sz. a. rendel.
(:)
— (Háromnapos özlet-rarzla)
A nagykanizsai városi hatóság közegei három napon át végigvizsgálták az összes üzleteket, azok árucikkeit, nevezeteeen az élelmiszereket hogy betartják-e a kereskedők és éiulmiseer-
F*h
és derékfájás émelygés, idegesség, tisztátalan telnt gyakran csak az emésztési zav»-fok következménye. Ilyenko*
\'» * tf&ZLIS
árusilók a fennálló rendelkezéseket. A vizsgálat folyamán mintegy 31 mintát vettek kávéból, csokoládéból, szeszből, málnaszörpből, szalámiból, ecetből és egyebekből, hogy annak minőségét vegyvizsgálali utón megállapítsák. A vizsgálat eredménye szerint a kanizsai kereskedők annyira elővigyázatosak és óvatosak, hogy ömlesztett árut egyáltalán nem tartanak raktáron, hunem csak kizárólag a gyár vagy nagykő® reskedés eredeti csomagolásában. Meg-állupitist nyert, hogy a nagy- és kis. kanizsai kereskedők mindenképen megfelelnek a törvényben előirt követelményeknek. Az erről szóló jelentést felterjesztették a felsőbb hatósághoz.
— .SEMPERIT" autó- és motorkerékpár-gummik lerakata: Sternberger festékkereskedés.
— (Szállásadók figyelmébe!)
Konkrét cseTtHból kifolyólag a nagykanizsai rendőrkapitányság óvatosságra kéri fel a nagykanizsai szállásadókat. Mielőtt valakinek szobájukat khidjákj győződjenek meg az illető személyéről és őrizzék ellen annak személyi adatait lehetőiig az illető okmányaival.
— A v«l. tSrv. védj. Eterait
azbesztceimntpálu gyártmányok kimagasló Jó minősége közismert. Figyelje meg az Eternit Müvek különböző cikkeire vonatkozó, lapunkban megjelenő hirdetéseit.
— Megsúgjak « h81gy«kn«k,
hogy éjjel-nappal csak a nagy-enyedl Kovács krémet használják. Arcuk mindig üde és fiatal marad. Éjjeli kék nappali sárga csomagolásban kapható.
— Női nduseljruek legújabb klmla-
tázásban KehUtzaél.
=* Többet ésszel, mint erővel
mondja a legigazibb közmondás! Hány embernek lenne könnyebb a robot, ha táplálékának megválasztására több gondot forditana. Akkor tudná, hogy reggel olyan italra van szüksége, mely nemcsak táplálja, Jianem kellemes illatával és .zamatával fel is üdíti. Mindezt szolgáltatja a Franck "kávé-pótlékkal Ízesített Kncipp maLitakávó, melyből egy csészével, tejjeí és cukorral együtt, csak 3 fillér.
— (Bélyeggyűjtők találkoxéja) Hétfőn délután tt-tól 8-ig a Pannónia háteó kistermében.
„KERESD fí SORT"
versenyünkben ön Is résthtbet I Egy kis flgyelcmmet értékű Játal-mat nyelhet Próbálja kl szerencsiét és gyűjtse Sssze a Zalai KózUny napi példányaiban elrejtett sorokat I A két hétig tartó verseny résztvevői kOzill száznál több értékes dijat osztunk kit Ne felejtse el megkeresni a mai számban elrejtett sort I
UJ NŐI DIVATÁRUHÚZ NYÍLT MEG
az Erzsébet-téren
mint ■ budapesti rendkívül népszerű HTEINER oég fióküzlete
Nagykanizsán is mindenki megtanulja a
STEINER
nevet, mert a legkiválóbb minőséget, a leggazdagabb választékban, a közismert olcsó árakon hozza forgalomé.
Szép tavaszi kabátok már P 18-tól haphatók.
A pazarabbnftl-pazarabb divatcikkek
raktára vételkényszer nélkül megtekinthető.
9Uáytf KML4NV
1987. márclut 7.
Tavaszi divatujdonságok! tar választék! Olcsó árak!
Nöikabót- é3 kosztümszövetek. Férfifelöltő- és ruhaszövetek. GolfiflSZky pGrGIlC Szőnyeg- vászonáruk I ____
divatüzletében
Fő-ut 14.
Rovatvezető: Dr. Dévat.4, Erdí. Mik.
Tavaszi kabátok, köpenyek
Hölgyeim, a legsürgősebben szerezzünk be magunknan egy ilegáns átmeneti, vagy tavaszi kabátot. Ez lesz a tava-sz első fecskéje.
A kabát Párisban a legnagyobb »cikk€ volt a bemutalók alkalmával ós nem volt résztvevő, aki legalább egyet ne rendelt volna- Mint valószínűleg már méltóztatik tudni, nem lehet elképzelni ezentúl ruhát köpenye nélkül, igy választanunk kell egy olyan színű kabátot, ami későbbi ruháinkkal harmonizál. Vegyük számításba, hogy milyen ruhákkai rendelkezünk és ehhez mérten válasszak meg kabütunk színét. Ha pl, &>k a fekete és sölét-szóvetünk, akkor kizárólag atzüikét vegyünk. 11a pedig inkább barnára vágjunk berendezkedve, akkor beige vagy piszkos sárga szint válasszunk. Muráli Lili visel, a legújabb vigszinhád darubjúl>an egy nagyon érdekes piszkos sárga tweed felöltőt, hátul dragon alatt betartott gioknikkal, elöl derékban Bveifoiva és négy nagy gombbal. Hozzá ugyanilyen anyagból egy íéríi behajtásos kalapot barna szalaggal. Barna szövetruhát visei alatUi sárga övvel éa zsebkendő, vei
Láttam azután egy gyönyörű össze állítást: zöld tweed puha kabát, férfíszabássai, szélesített váliai, hátul felsliccelve, keskeny kihajtóval, két gombbal, két n:igy zstboel, alatta pedig a leggyönyöiübb zö.d, fehér, barna sotib puha szöveti uhu volt fehér angóra beállított mellény-kével, fehér, zöld összeállítású övvei és rövid ujakkal. Sötétzöld, lapossarku antilop cipő és saját anyagból készült kalap sötétzöld szaiagdi-sszel egéflpi tette ki az elegáns ensemblét.
Azután nagyon tetszeti e^y kávébarna összeál.i.ás. A köpeny e„ész érdekes szabású, lord kabát volt (hátúi csomó glokniban), köröskörül öv tartolta össze, sárga gyapjú angoi ruha volt hozzá, barna antilop övvel és anti.op, érdekes szabású gallérral és manzsettával. Barna-sárga kalap egészítet e ki.
Egy kicsit tut pompöz, de annál inkább megkapó ensemblé volt egy halványlila posztó lord kabát, sö-
tétebb iila bársonygallérral és manzsettával, alatta halványabb lila jerjey kosztümmel- •
A lila általában igen gyakran szerepel ismét a tavaszi kollekcióban.
Dc nagyon szép a sötét ós halványkék összeállítás is. Kétféle verzióban mutatták be a kéket: először halványkék tweed köpenyt egészen angolos megoldással, alatta pedig sötétkék szövetruhát haiványKék posztó beállított mellénnyel és övvel- A kabátnak jnég az volt az érdekessége, hogy sötétkék gombokkai csukódott és sötétkék muszlin zsebkendő kandikált ki a nagy oldalzsebből- Ugyanez fordítva : sötétkék köpeny, halványkék pettyes gyapjú ruhával, amelyen nagyon édes fehér gyapjú bubigallér ékeskedett sötétkék pfty-tyekkei- Ez sokkal jobban te.szUI, mint az előbbi- A sötétkék-halványkék és sötétkék-fehér összeállítások általában a tavaszi szezon slágerei- Mindenkinek lesz belőle kg-alább egy összeállítása.
Dc ezek mellett minden más szjnl lehet csináltatni és egyáltalán n-.\'m követ el főbenjáró bünt az az asszony, aki pl. drapp kabátjához
zöld, vagy sötétkék szövetruhát is vesz. I ,1
DIvatposta
HU olvasó. Ha barna rövid kabátja van, ait vatelinoztassa bo egyszer, hogy már most is tudja majd hordani és a drapp, illetve beige gyapjú zsorzsett ruháját alakítsa át a követke. zöképpen. Szűk rövid szoknyát csináltasson belőle, a derék legyen kicsit berakott vállú, háromnegyedes ujju, széles barna antilop övei tegyen a derekára és elöl spiccesen állíttasson bo egy barna drapp pettyes masniba kötött mellényrészl, a int a kabátból ki-lássék. Barna kalapot és cccessoirekel viseljen hozzá, üdvözlet.
Előrelátó. Ha most akar valaki tertnis/t bevásárolni, vagy otthon káázi-teni, akkor ajánlom, hogy a már-meglévő pulloverjéhez kössön egyszerű kötéssel egy rövid nyitott szoknyát, amit a pullover szülével, jelen esetben sötétkék zippzárral csukjon. Nagyon viselik most ez( a kötött szoknyái. Ami pedig egy másik jó Lnnisz ruhát illeti, lebeszélem a fehér ruháról. Ma már mindenki soriban játszik és ez praktikusabb ,ís. Ajánlok fehér helyett egy\' egészen világos s.ürkc tropikál szoknya (,glol>nis) nadrágot, de egészen rövidet, amihez mlb-denféle blúzt, vagy pullovcrt tud viselni. Zippjárral csukja oldalon. Cd-vő/let.
Újszerű fónytelenltósl eljárási KIFÉNYESEDETT
puháit falöltftjét
szépen kitisztítja és
FÉNYTELEN ITI
VARGA kelmefestő, vegytlsztlfo
Hunyadl-u. tB. Horthy Míkló»-j. 8.
CSAK fényt.I.nlté.t I. >.II.laki
100—100 pengő büntetést mért ki a bíróság az IgazsagOgyl palota építkezésénél történt szerencsétlenseg miatt
A Zalai Közlöny részletesen bc-számou arról a szerencsétlenségről, ami az elmúlt évben az Igazságügyi palota építkezéseinek megindulásakor történt. Olt dolgozott a munkások közt S/ivó ishán kőműves is, akire munka közben rádölt a föld és maga alá temetie. Szivót súlyos állapotban a kórházba q/ál* lltották. A kőműves sokáig nyomla az ágyat, míg végre felépült ós ekkor munkaadói ellen me,indult az eljárás, miután olyan eiedményrv vezetett a vizsgálat, hogy ők a fc-lelfcsek a szervncsétlenségért-Így került Fatér Miháiy építész
és Bedenek István a nagykanizsai törvényszék elé- Ügyüket Makáry egyesbiró tárgyalta, mindke\'.tvjükot bűnösnek mondta ki és egyenként 100-100 pengő pénzbüntetésre ítélte őket. Miután Faiér és Bed ivek az Ítéletben me/nyugodtak, az jogerőssé vált-
Városi Mozgó.
i
Szerdatói vanárnaplg!
JUe idei évad legnagyobb magyar* sikár* i
Dunaparti randevú
Vidám pesti t -ténet. — Főszereplők: Percei Zita, Ráday Imre, Balla Llcl, Dobál Lívia, Csortos Gyula, Kabos Oyula, Sziklai Szeréna Berky LHI, Erdős Ilona, Oárdonyl Lajos, Kőp\'c-I Boőcz Lajos és Tapolczay Oyula.
Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Randa* helyérak I
Vérszegénységnél és sápadt
ságnál rckge. h^ >m na gy >s pon r ttrmé*/.ü5h .Ferenc Józsel" k H\'iuviz sz.>.b\'.tiyozzn a be.ik an -nyira fontos müft<dé ét, a pyo < or-emésztékt előmo>dn|a és az ctvágyat vrösen fokozza. Az orvosok ajánlja*.
Tegnaptól máig
(Hirtk így mondatban)
Ferenczy Tibor budapesti főkapitány kedd óla szabadságon van és ugy tudják, nem is tér vissza hivatalába. Utódául Bobory pyörgyöi, a Ház alelnökét emiegelik\' AHjtálag nyugalomba vonul Hetényi főkapitány is, a politikai rendőrség íőf-nöke.
Az országos árvizveszély szűnő, ben van, az összes magyarors,zági folyók apadnak.
snwoitrtijok :\':;.„»
él egyéb kOISnlegei ciim«|« OltvAnfak gar.n-
Zalíiszentgróton és Kisstzenlgró* Ion a kisgazdapárt holnap tartja gyűléseit-
Griger Miklós belépett az egye. sült kereszténypártba-
Tóth Lajos 8 éves pesli elemistát labdázás közben a Dunába lökte egyik társa- Fonó Kalalin 16 éves gimnazista lány utána ugrott és kimentette.
A kenyér árát Jászberényben leszállították. Félbarna 34, rozs 2p, népkenyér 22 fillér.
A debreceni kaszáskereszteseket, akik a kaszárnyák és rendőrség ele foglalására és Budapestre való bevonulásra szervezkedtek, elítélték. Ketten 6-0 hónapot kaptak, a többi is 3 hónaptól 8 napig terjedő fogházat.
Dohnányi Ernőt a francia kor-n ány a becsületrend liszli jelvényével tüntette ki.
Háláira gázolta Leposa Lásizló motorkerékpáros szeielő SzombathQ lyen Palkovits Mária gyöngyöskeresztesi leányt.
Nemzeti színű zászlók!
legolcsóbban OBERBAUER A. et*tf a
zászlókészítő vállalatánál. Bad«p«it, IV , Vád-.cc* 41. »M>
Teleion: 1-Ü33-44. Alapítási ér: 1863.
Vliag:
Schuschnígg kancellár erélyesen megcálolia azokat a hireket, mint; ha Neurath látogatása alkalmával annak foiyamányakép szó vo na Ausztriának Németországhoz való csatlakozásáról-
La Guardla, Newyork polgármestere lovább is fennturlja azokat a sértő kifejezésekel, amelyeket Hitlerrel szemben használt.
Abesszínia gazdasági fellendülése
Nép Mozgó. Két napi Szombat és vasárnap Magyarul beszéli Jt komikusok filmjei
4 és 7a MUSKÉTÁS
Az Igazi boldog derD és játékot jókedv csokrétája. Főszereplői Sx6ka Szakáll, Huaxár Pufi, V.r.be. ErnS, H.lm.y Tibor. Fán.aa klaérS mfl.or1
Előadások: szombaton 5, 7, 8. v.iárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Csak SO, 40, BO fillér** holy árakkal I
1937. mtrclua 7,
ZALAI KÖZLÖNY
ÖN IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
érdekéién tárgyalások indultak meg Japán és Olaszország között.
Benes cseh köztársasági elnök április első napjaiban hivatalos láloga-tást tesz Belgrádban- i
London képviselőtestületébe, a most mcglarlott választáson 75 munkáspárti és 49 konzervallvpárti képviselő került, az előbbi G9, illetve 55-cl szemben, mig\' a többi pártok egy mandátumot sem kaptak.
Közzétették az angol fegyverkezés részleteit, amely 275 millió fontot (közel hétmilliárd pengőt) fordít katonai kiadásokra.
Isztambulban szovJctösszcesküvéM leplezlek lc, a három föcinkos asszony: fegyveresen várta a detektwveklot, a közelharcban az egyik asszony életét \'vesztette.
Az amerikai autógyárak munkásait kommunista ügynökök/ siflják a sztrájkra.
A tuniszi foszforgyárlKin sztrájk tört ki, a csendőrség és az épületet megszállva tartó muukások között a véres csatában 13-an életüket vesztették, 12-en súlyosan megsebesültek.
LEGÚJABB APRÓHIRDETÉSEK
ID<3
Eső!
Prognózis: Élénkebb délnyugati és nyugati szól, további esö, vasárnap délelőtt változó felhőzet ós rövid ideig tartó zápor, a magasabb helyeken olvadás.
A Meteorologlai Intézet nagykanizsai meRflgyelőállomAga jelenti:
Hőmérséklet tegnap eato 9-kor: +9 2, ma reggel: +8-4, délben: +6 0.
Csapadék: 3-0. %.
Bucharin és Rlckov Sztálin legközelebbi áldozatai
Riga, március 6 Moszkváink érkező jelentés k szerint a kommuisla párt központi végrehajtóbizottsága Bucharint és Rickovot kizárta soraiból, amit itt ugy tekintenek, mint előjelét a két népbiztos közeli „^kivégzésének A vörös diktatúra le akarja rázni nyakáról mindazokat az elemeket; amelyek veszély.sok és kellemetlenek számára-
it nélg to nilér, mlndtn további i
Kertes magAnhéi i Ctizoba hallos,
őmkomfortoi likéi, kiadó. — Bővebbet Klífsludy-u. 20.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt, Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Telelés kiadó: Zalai Kárely. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Autdtaxlt, bérautót, modern, uj iram-vonilisat, szolid árkin, bárhova, Kaul-mann Manónál rendeljen. — Telefonállomás 2-22.
Saját (•Mn.éftti elsőrendű kerecsenyl asztali fehér és siíler (vörös) bor literenként P — ,80-ért Bőhm Jóisef bortermelőnél. Csengery-ut 19. 2473
Hó- éi sái-olpSjét, izakizertlen kijavítja Vulkán gummijavitó. Ernébet-lér 1. Centtállal izemoen 4123
Nól f«hérn«mA*k készítését leg-olcióbb aibin vállalom. — Olga ssalon, Horthy MIklós-nt 5. 31 •
Atfémsntaa 3 szobái csalsdl h»z, nép gyümölcsöisel, eladó. Miria-u. 4. 5*5
Haaxnált ruhát veszek és elsdok, bi-vásra háthoz megytt Márkus, Király-utca II. 3»
Nagyrécstl gazdaságban kannáit gazda-sági B*pak éi naersiáMek eladék.
630
Autócaron Éazakolaszorsiág romantikus városaiban! Március 21-től ápHlla 5-ig. Részvételi díj: 278 pengő.
„UTRiS" Qt&zásl Irtdt
Hisznált bntsrt vesz és elid Kardot AnUl Erzsébet tér 20. 025
Haló 1 éves, krmplett acél és uőr-m\'-t rcokkal eladó. P>eh autójavító, Erzsébet 4r f. (Scktltz-uJvar.) «54
UAtsxsbáa udvari lakás Erzsébet téx 18—19. szimu házbar. május l-re kiadó. Dovabbet dr. Halphen ügyvéd IxodáJátjrL
fcy csésze ^ keityan
ebből d kitűnő, tápláló kívébóll Nyugodtan Ihatunk még aggyal, mert egy csésze egészséges, valódt^rrrncA kávépótlél\'.kal Ízesített Hneipp maiétakivé, tejjel és cukorral, csak 3 fillérbe kerUI. Ez valóban nem luzui.
Enkytt mindenki megengedhet tnagcuiak!
ZALAI KÖZLÖNY
1937 március 7.
MARGIT FÜRDŐ
Cseegery-ut 19.
kádfDrdgk Tyakuamvigia
r Nyitva Minden >ap. M
Hetsler,

insll
»n í©37. tebruáí 17-én egy
dmm
klnoliil látcl
aki lüd rdla, ---- --------
Voltez líligyvweealerotf, Kímly Uklaa^
itc*4, tokkal. A megtaláld vagy la, i« i"^®.\' elknébsa
Üzletszerzőket
keres
a Blagyar HolliatU Blilonlló El.
nagykanizsai tőagynöksége
Erzsébet-ttr l„ I. em.
Mtndentn MtrdnSI kansek. keaés Sugár-ut H/a.
Slenlgyörgyváii elad hegyháton 18 aor uW eladó Bővebbet Árpid u. 21. 692
alayaailBUal vállatok lehérnemQ vamjaimban olcsó árért a legújabb éa legdivatosabb aintákkal. Tanulóleányok leívétktnelr Horválhné Báder Rózal, KI nll4l«tci 4. 693
Rlgyksulisai flnk. TiiolMleilllel. 23/1837. szám.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizaai önkéntes Tüzolló-testület 1937. évi raírclui hó lfi-án délután 7 órakor sa|ál helyiségében, határozatképtelenség esetén padig lolyó évi március hó 20 in dfluUn 7 órakor sa|át helyiségé-ben latija
II. ifi rendes imMl
melyre a lagokat lllzteletlel meghívj a Yélaistmtiij.
Tárgysorozat:
t. Parancsnoksági éa választmányi Jelenlés.
2. Számvizsgáló-bizottság jelentése az 19K áll azlmadáaoi rOl.
3. ti 1937. évi költségvetés megállapítása
4. Tisztikar megválasztása.
5. Esetleges Indítványok.
Indítványok írásba foglalva, a közgyűlési 48 drávai megelőzőleg az elnökkel közlendők- sas
Rosszul telelt votéa«knél
azfilöben, kaazálóbon ti rétahm,
gyümülcaöaben, kerti veteményeknél
CSODÁT MŰVEL ■
PÉTI-SÓ
nitrogén műtrágya. Körzetképviselel és gyári-lerakat: ország józsef
mng, műtrágya, zsák, növény védelml-nzerek, gép etb. kereakedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróaág mellett) Telefon 130.
Ofcsvnésjjof cíiíííamczibm
szctakczfíalik
Figyelem !
Március elején megnyílik
HAMBURG bőröndös és bőrdíszműves
szaküzlete.
KésxH — Alakit - Javít. Üzleteim: Horthy Mlklóa-ut 4.
Föüzlet: Pécs
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lawngra^s-kcverik • Pizaltkeverék árnyékos helyre Pázsltkeveré,. napos helyre legmegbízhatóbban és legolcsóbban
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél kapható.
PáratiitJ kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A (óváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podnsaniozky-utoa 8.)
igazgatóágával sikeralt olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, lelefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Speciális Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
Telefon: 5-33.
Csepel:
r • r
Magasnyomásn
Unlversal
gyümölcsfa
éa siói*
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportflzletében Kaphatók.
Hovo utazik húsvétkor?
Az elismerten megbízható és kiváló hirnevü THAI8C0NTIHEST utazási iroda 14 pazar programú és feltűnően olcsó húsvéti társasutazást rendez Európa legszebb helyeire.
Egy-egy utazás részvételi dijában benfoglaltatik Budapesttől az utazás végcéljáig és vissza a gyorsvonati útiköltség, a béséges, kifogástalan étkezés, az összes borravalók, adók, podgyász-szállitás és biztosítás, továbbá a balesel biztosítás.
Olvasóink lakóhelyüktől Budapestig és vissza 33% utazási kedvezményben részesülnek.
Részletes és bőséges prospektusokkal szívesen szolgál kiadóhivatalunk.
Levelezőlap-érdeklődésre díjmentesen minden kérdésre azonnal válaszol a
Iransconlínenl
utazási és idegenforgalmi iroda, Budapest, V., Doroltya-u. 7.
Tt\'lelonszáraok: 1-831—39, 1-831 58. Siessen helyét minél hamarabb biztosítani, mert a TRANSCONT1NENT pazar utazásai Iránt országszerte óriási az érdeklődés, tehát még ma írjon a TRANSCONTINENT nek. ABBAZ1A (márc. 21.—30.) P 111.— ABBAZIA (márc. 21.—ápr. 5.) P 166.-RAPALLO (márc. 21.—30.) P 141.— RÓMA (márc. 24.—ápr. 4.) P 225 — SZICÍLIA (márc. 14.— 30.) P 360 — SAN-REMO (márc. 21.-30.) P 151.— RAOUZA (márc 21.—30.) P 252 — St MARGHPRITA (márc. 21—30) P 230.— ÉSZAK-OLASZ TAVAK (márc. 21.-30.) P 222 — RAPAI.LO (márc. 21.—ápr. 5.) P 232 — SAN REMO (márc. 21.-ápr. 5) P 242.— CLAVIERE (márc. 21.—ápr, 5.) P 272.— CLAVIERE és a RIVIÉRA (márc. 21.-ápr. 5.) P 313.— ÉSZAK AFRIKA (márc. 10.—ápr. 2.) P I0S0.—
Nxan*a t. nHaakt faaglráatá VátMa kaniívDjoasdi)ihm irgikanasÉa g- IHi M 1MM
Ma „Keresd a sort i"
77» Évfolyam 55. szám Nagykanizsa, 1937. március 9 kedd
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
S>LCÍe%M*fx é* kiatlóUitalal: Pöut 5. szám. Megjelenik minden hrtkö/nap délulAn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hórs C pengé 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefoa: 7«. sz.
Ió hírek a nagyvilágból
A franciaországi munkanélküliek száma 416 418. Tavaly Ilyenkor éz a szám 75000-rei magasabb volt.
Az Uj Világ, dr. Béldi Béla gaz-dasági hetilapja Írja :
- A zöldhltel és egyéb akció-hitelek iránt egyre csökken az ér. dtklődés. Ez a normális hitei-élet\' feltámadását jelenti.
Kelemen Ferenc cikkéből, amely az Uj Világ-ban jelent meg :
— A gazdasági válság szakadékain tui vagyunk és nyugodtan beszélhetünk javuló kilátásokról.

Budapest gázmüveinél a _gá/el. adás 1937 januárjában 9-1 millió köbméter volt, 107 százalékkal több, min/ tavaly januárban. Ugyanebben az időben a kokszeladás 28-100 mázsávai (21.2 százalékkal) emelkedett-
Budapesten a vlllanyfogyaszlás tava /> januárhoz képesl 25 millióról 266 millió kilowattra, a vízfogyasztás 5.2 millióról &.4 millió köbméterre emelkedett-
A Csehszlovák NenV/eti Bank jc-lenléséből:
• Olaszország 1!)35 tavaszától 1036 tavaszáig egyharmadnál na gyobb résszei emelte ipari termo, lését- A termelés intenzív javulását feltüntető államok továbbá: Magyarország, Csehszlovákia, Görögország s még néhány más állam... A gazdasági kilátások 1937-re jobbaknak látszanak, mint egy évvel ezelCU. Ali ez a világgazdaságra és Csehszlovákiára egyaránt.
Sztojadinovics jugoszláv miniszter e\'nök expozéjából :
A magyar jugoszláv viszony a javulás utján van és korrekt, jó szomszédi kapcsolatokra lehet szá milani-
Pozsonyban »Uj Hirek« elmü magyar újság indult meg a magyar kisebbségi érdekek szolgálatára
Budapest tiszlifőorvosának jelentéséből :
Az influenza-fronton a szövődményes influenza megb. t:gedések terén náiunk is örvendetes javulás mutatkozik-
A Budapesti Épitőmestervk Ipartestületének évi jelentéséből :
- 1935-ben Budapesten 204 emeletes ház épült, 1936-ban ez a szám 418-ra emelkedett- A1/, újonnan létesült lakások száma az 1935. évi 3522-röi 1936- évten 6229-re, az újonnan keletkezeti szobák száma 12075-tei szemken 21.185.-ro emelkedett. A jelentékeny lak ásszá-
A házak tetejére menekült az árviz elől a meglepett lakosság
A Tisza árja tovább emelkedik — Miskolc lakossága rettegve várja a Sajó felvidéki árhullámát — Jászberényt elöntéssel fenyegette a Zagyva — Óriási területek teljesen viz alatt állanak — Az áradás halálos áldozatai
Katasztrófáiig árvizek mindenfelé
I Belgrád, március 8
Bucharovácl jelentés szerint a Bochara folyó Jubicseránál áttörte a gátat és több falut elönlött. Az ár hirlelen leple meg a falvak lakóit, amelyek közül csak kev»sen tudtak idejél>en •elmenekülni A lakók-nagyrésze a házak tetejére szo-
rulva várja a segítségei Kiöntött a Morava folyó ls és igen nagy terű" kleket öntött el.
A hercegovinál Netrlna mentén színién nagy áradások vannak. A földeket mindenütt elönlöite a viz-A lakosság kénytelen volt elmenekülni A kár jelentékeny.
Óriási területek viz alatt állanak
< Budapest, március 8
Hétfőn ujabb áradásokat jelentenek. A Tisza
Szegeden vasárnap 80 centiméterrel áradt, a nap folyamán még további 25 cen-liméterrci emelkedett, ugy hogy a város körül mindenütt gyors iramban erösilik a töltéseket. Városi bizottság állapítja meg. hány ezer hold területet öntött cl az árviz.
Szolnokon a Tisza 110 métert dagadl. A külvárosokban a veszély némileg csökkent, meri nagy szivattyugépel ál-lilotlak fel.
Miskoloon
nagy pánikot kellelt az a jelentés, hogy a Sajó a Felvidéken .kiáradt é> az ár hatalmas erővel közeledik Mbko-e felé. Attól tartanuk, hogy
cz elfogja önteni a barakktelepet. Itt egész nap uj töltéseket emeltek. Miskolc körül több mint 30-000 hold föld van viz alatt. Sartorisz Rezső színészt az ár elkapta és elragadta. Mire segítségére sieitek, megfulladt-
Jászberénybon nagy pánik volt, mert a Zagyva az egész várost elöntéssel fenyegette. Vasárnap a nagy veszély elmúlt, mert elvágták Jászjákóhalmánúl a gálal és a Zagyvát kieresztették a földekre Több ezer katasztrális hold terület viz alatt áll. Egy 18. évei jászl>erényl leány a megáradt Zagyvába ugrott, ahol életét vesz-lellc-
A kunszentmlklósi főöntözőcsa-lorn;.. mellett 8000 holdon tönkre-írenl az őszi vetés A Kalocsa-bajai cíalorna mentén három heljen nagy szivatlyugépckel álliloltak fel.
Véres csata dúl a Mansanares folyó > partján
A nemzetiek cirkálói elfogtak két hadianyagot szállító szovjet-hajót — Frankóék megbocsájtanak azoknak, akik Moszkva parancsára fegyvert fogtak a nemzetiek ellen
Madrid, március 8 A Manzanares folyó partján vasárnap egész nap folyt a véres csata. A nemzeti csapatok hev .s
támadással teljesen használhatni, lanná tették a hidat, de a támadást még ezután is folytatták A harcok, ba az ütegek és bombavelők mind-
poruiat ellenére az üivs lakások száma jelenlékenyen csökkent-Ugj.\'ii.is 1935 novembsrében 8543 kiadatlan lakás és 1659 kiadatlan üzlethelyiség volt Budapesten, 1936-év ugyané szakában pedig az üres lakások száma 7169-re. az üzlelhe
lyfcégeké pedig 1464-re csökkent. •
A FANSz a budapesti Szentimre-
városban 38 palotából álló örökla-káscs társasház-épitési akciót kez den.é1 yezetl 400 UgiwKl-\'r\'K\'bb la kei.; épüi a 38 palotában-
Tormay államUtkár bejelent\'Ite az Idegenforgalmi Tanács ülésén, hogy Budapesten több mint 2pQ uj szálloda; szoba épül ós 400 szobát mi aernizálnak.
két oldalról egész nap Meszóltak.
A nemzeti csapatok parancsnok, sága cáfolja azt a hírt, mintha a nemzetiek eljárás nélkül bárkit is kivégezlek volna- A nemzettek nem kövelik a vörösök példáját- Az elfogottakat bíróság elé állítják és a rendes eljárás után végzik csak ki. ha igy dönt a biróság.
Salamanca, március 8 A nemzeti csapatok cirkálói kél gyanu3 hajót pillantottak meg a spanyoi vizeken- Mindkeltőt leállították és igazoltatták- Kiderült, hogy mindkettő szovjet-hajó, amelyik a vöiös kormány részére folytatlak szállításokat. Az egyik hajón csupa vörös Önkéntes volt, a másik hajó pedig teive volt hadianyagokkal és lőszerekkel A nemzeti őrhajók mindkét hajót elfogták és a nemzeti kikötői* kisérték.
Burgos, március 8 A nemzeti hajók felhívást közölnek a vörös területen élő lakossághoz, amelylien tudatják hogy azok, akik Moszkva parancsára fogtak fegyvert a nemzetlek ellen, teljes\' Ixtcsánalban részesülnek. Mét? van idő. mondja a felhívás, akik bíznak a nemzeti kormány kegy Imé-l>en és löbbé nem harcolnak ellenütik azoknak Ígérjük, hogy semmi bántódásuk nem lesz Azokat a külföldieket, akikel fegyverrel a kezüklxm fognak el, bíróság \'\'lé állítják és azonnal kivégzik. A vörösök oldalán elfogott spanyolok szerepét minden e^yes csellón szi-o-ruan kivizsgálják-
Malaga, március 8 A Nemzeti kormány Malagában megalakította az első központi szervet a polgárháború árváinak fel segélyezésére.
Madrid, március Ti A felkelők hétfőn reggel váratlanul heves tüz alá vették a fővárosi. Madrid külvárosaiban a felrobbanó srapnelek és lomhák nagy riadalmat és letemes károkat okozlak. A sebesüll\'k szánra is nagy.
Súlyos villamos-karambol
Budapest, március 8 A Hungária körúton hétfőn súlyos vilIamoskarainl>ol történt. A 38-as villamos belerohant egy őszvérfogntbn, amelyen Harsány! János és Tóth József ültek. A villamos fcllwritotta a kocsit. A bennülök nagy ívben kiröpül-lek. Mindkettőt súlyos állapotban szállították be a kórházba. Tormai Gyula villamoskalauzt előállították a kapi-tánvságra. A szerencsétlenség ügyében megindult a vizsgálat.
A közönség sorába rohant a versenyző gépkocsi
Buenos Ayres, március 8 A nagy autóversenynél halálos szerencsétlenség történt. Az egyik versenyző gépkocsi efly éles fordulónál a kő/finség közé rohant. A npzők kőzöl ketten életüket vesztették, heten súlyosan megsebesüllek.
a
BALAI Köa.ONY
1937. március 9.
Magas vérnyomaual él vérkeringési zavaroknál reggel éhgyomorra egy kis pohár lermésie-Ks .Ferene József* keserűvíz nagyon jól tesz, meri a beleket minden megeiöltetés nélkül kiarill, az emésztést elömozdilja, az anyagcserét felfrissül ét igen kellemes közérzetet teremt. — Az onrosok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Htrtk túy mondatban)
bz ellenzék Budapesten, Szegeden, DerecskénKispesten tartott gyűléseket, amelyeknek szónokai a puccskísérletek ellen beszéltek- Elítélték a horogkeresztesek .keresztényeilenes és szabadságot megölő pogányságát.
Ambrus Lajos vecsési lakos motor kerékpárján nekiszaladt a leeresztett sorompó vaskoriáljának- Koponyaalapi töréssel kórházba szállították- , (
Csepelen ifjú Benkovics Gergely jelzés nélkül akart kerékpárjával beiordulni. A mögötte haladó Révai Józsei gépészt elütötte : a hátsó ülésen ülő Hirschfeid Arminné agyrázkódást szenvedett- A kerék pálossal együtt haldokolva vitték kórház ba-
Yeszprémben a villanyáram szolgáltató társaság pénzbeszedöje fe-íesegéve/iejbeüttetlo magát, hogy a rendőrséggel egy rablótámadást hitessen ei- Feleségével együtt le-larlozlátták. [ ,
Az éjjel egy 20-as villamos ha^ Iáira gázolta Kókai Lajos gyárimunkást. _ i | A pécsi bányászok egy része kitart amellett, hogy mig elbocsátott társaikat vissza nem vesjzik, nem állanak munkába.
Brabée Gyula ny. altábornagy Mádon elhunyt.
Világ:
Bécsben a legitimisták nagygyűlést tarlotlak, melyet büzbombás lünteléssei megzavarlak-
Cecil Sörrel, a világhírű francia művésznő állapota válságosra fordult. , i|, Berlinben Schiller tragédiájának, Don Carlos felujilásánái a tragédián vegzett változtatások miatt heves tünielés volt.
Dr. Taucher kereskedelmi miniszter megnyitotta a bécsi nemzetközi vásárt.
Lapzárta:
Simkó István szentendrei posta-íeivigyázó kifosztolt villájának ékszereit megtalálták az izraelita hitközség gondnokánál, Neumann Ig-nácnái: megindult ellene az eljárás.\'
Az oszlálysorsjálék mai húzásán 10-000 pengőt nyert u 20.71)4 sz., 3000 pengőt nyert a 83 131 sz. soii-Jegy- I l l
A Dob-utca gyöngye néven ismert és Budaiéiról Amerikába szánnazott Dolly revüsztár ellen csikágói lakásán paprikás merényletet követtek cl.
Buzsina Ferenc kapuvári -gépkocsi^ vezetőt, aki autóján "65 kiló szaharint akart átcsempészni a határon, a pestvidéki törvényszék 2 évi fogházra átváltoztatható 140,000 peugő pénzbüntetésre itélU\'.
Letenye, március 8 (Saját tudósítónktól) Egy délután végigjártunk a trachoma orvossal három községet s végignéztük a ke»-zeiéseket. Egyedulán 85, Letenyén 120. Zajkon 30 beteg volt. 2- 60 évesek, nők és férfiak vegyien. Ez a Déizaláb.tn meghonosodott szembetegség, mely főképjvn a lelcnyel járásban fertőz s leginkább a s/e-génysorsu néposztály tagjai között pusztít már sok gondot oko/ott a hatóságoknak. S. ellenére a terv-szjiü, rendes küzdelemnek, nem tudlak a terjedő lelegségnek megfelelő gátat emelni-
Jönnek egyenként az orvos elé a, belegck. Egyik kaparás^, a másik kövtzésl kap. Mindkettő fájdalmas műiéi, ulána a !>eteg egy napig nem L lát- S a kezelés hosszadalmas, kél hónapig feltétlen, es-lleg azonbai. évekig is eltarthat- A ne. hézkes kura s kevés pénz mi$]K még mindig több ezer trachomás beieg van a letenyei járásban s a védekezések eredményével a szakemberek nincsenek megelégedve. A februári általános vizsgálat alkal-mával, midőn a járás valamennyi lakójá\'. trachoma-ellenőrzésre rendellek, az emiilelt három községben 10 uj beteget találtak. Tehál terjed is a baj. ,
A járás Uszliorvosának véleménye zerín\' a szociális viszonyúk, s a lakosság elhagyatottsága mialt nagy nehézségekbe ütközik a védekezés.
A trachoma-kormánybfztos végigjárta a fertőzött községeket
Uj lendülettel Indul a trachoma elleni küzdelem
Ugyanis a fertőzés veszélye miatt a betegnek elkülönítve kellene lennie vagy legalább is külön mosdó ós törülközőt kellené használnia. De e2l sem a beleg maga, sem a halór ság nem tudja előteremteni a rendelkezésre álló anyagi erők csekélysége miatt, söl még azl sem si. kerüli keresztülvinni, hogy az is ko\'úkat kézmosás céljára szükséges vízcsapokkal lássák el- \'
Dr. Lénárd Imre trachoma kori-mánybiztos, a kérdés kitűnő és alapos ismerője állandóan foglalkozik a járvány elleni küzdelem szervezése és megujilása érdekéU\'n feL veteti kérdésekkel. Legutóbb januárban bejárta a járást s szt\'inéf lyesen vizsgált meg minden betegei. Az ő tapasztalatai és szakvélemét-nye alapján dönt a belügyminiszter rium a trachoma elleni küzdjáíem további módjáról. \'
Kemény van rá, hogy a múltban kilünoer, bevált, u- n. mozg<Vmülöt Lelcnye székhellyel újból müködés_ be hozzák s segítségével a helyszínen végezhető tömeges operációk utján halásoson tudják csökkenteni a veszedelmes népl>etegséget.
Csonka hazánk szegény népét éppen eléggé látogatják a különböző lesli és lelki nyavalyák. Délzala elhagyott népének még ezeken felül is kijutott néhány külön szenvedés. Ezek egyike : a trachoma. Mikor fog megszabadulni tőle .. ?
(P- \'■)
A „Virágzó asszonyitól a felöltöztetett Venus-szoborig
A Szerdai Társaság VIII. vita-délutánja
Érdekes vita folyt a Szerdai Társa-ség ebcli ülésén arról, hogy közhangulali tényezőknek joguk van-e valamely színpadi irodalmi termést cenzúrázni és nyilvános előadásukat megakadályozni. A vita előadója
Borsa Béla
íclsökercskereskedclmi iskolai tanár, az Irodalmi és Művészeti Kör titkára volt,
aki bevezető előadásában a .Virágzó asszony, pécsi botrányából kiindulva rámutatott arra, hogy a .pécsi színházi eset alkalmas arra, liogyjaz ember elgondolkozzék ilyen fogalmakon: színház, művészi szabadság, esztétika, etika, cenzúra. A színháztól minden kor embere saját lelkének visszatük-rözését várta és a szerint, hogy milyen mértékben felelt nieg egy szindarub
Lesujabb tavaszi divat!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dns választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
l\\mi DMruMz.
enn.\'k a kívánságnak tartotta azt Jónak vagy rossznak. A kritikus azonban to-vább megy és szubjektív kivánsáMaiji tul vizsgálja a mű célját, esztétikai, etikai értékét és ennek folyományaképpen azl, hogy a mű megfelel-o magasabb rendű nacionális követel, ményeknek Is. A virágzó asszony cimü darab problémája megrázó és
örökétetünek látszó emberi kérdés, de nem az egészséges embernek a problémája ez, hanem a patalóglkus léleknek hasogató kérdése.
Ez a téma az utóbbi évtizedekben "általános, amióla Freud a sexualitásnak illetve se\\ual|>alológiának filozofiai helyet biztosított. Tárgya: Egy . még virágzó korlx(n lévő anya beleszeret saját lányának a vőlegényébe és az utolsó jeleneiben elindul annak a i«. kására. Az ilyen tárgyú daral>ok clltn morális szempontból kell tiltakoznunk már azért is, mert az egyénnek a közösség [>arancsait is figyelembe kell vennie. A
közösség érdeke pedig nem kívánja azt, hogy családot —- és ezen keresztül társadalmat bomlasztó emberi gyöngeségeke&l-gyenek színpadra. Az ilyen daraboknak a célja inkább materiális juint szellemi, szerzőik tudják mivel lehet a közönséget színházba csalni, mert ismerik annak ízlését, dc nem ismernek esztétikát, etikát és nemzetet. Némileg ez okozhatta a pécsi kirobbanást is, azelynck következtében laikusokból álló szinügyi bizottsággal ellenőrizteti a város színházában szül-rekerülő dabarokat. Ez a bizottság azonban jogtalanul járt el,
mert az újságok szerint — a most ismertetett darabot is megcsonkította, holott egy cenzúrabizottság müvekot csak elfogadhat vagy elvethet, dc da. rabokat megváltoztatni vagy megcsonkítani nincs- joga.
A komoly felkészültségre valló, ér-Tékcs és okos előadás nyomán megindult a feltett kérdések felett a beható vita.
Dr. Szabó Zsigmond, a Kör társelnöke kifejtette, hogy cr. kölcsöl rontó darab nem való a színpad nyilvánossága elé, dc egy darab, amely a verizmus terméke, még nem okvetlenül erkölcsronló, ha benno olyan lelki problémák kerülnek irodalmi eszközökkel bonckés alá, amelyek a valóságban meglehetnek és meg is vannak. Az. irónak szabadságában áll bármilyen probléma lélektani kibogozásához s egy késői szerelem; inint ami a «Virágzó asszony, tárgya is, sok értékes irodalmi terméísnek tó-mája. A házasságon kívüli szerelem különben is általános témája az irodalom minden korának. A
színházi hallgatóság intelligenciáján, műveltségén fordul meg, hogy benne erkölcsi megütközést, vagy alacsonyabb rendU ösztönöket ébreszt-e az a darab.
Még ha lelki aberrációt tárgyal is a darab, nem következik abl>ól, hogy a közönség kötelezőnek tartsa magára nézve anuak erkölcsi éleUibCn való követését. Nemzeti vonatkozása a .virágzó asszony* témájának egyáltalán nincsenek. A szlnilgyl bizottság cenzúra-Jogát nem Ismeri el, mert as az irói szabadság korlátozását jelenti,
Barbarits Lajos
« Kór főtitkára hosszabban szólt a kérdéshez. Szerinte mindenekelőtt az irodalmi bírálatot kelt elválasztani a gyakorlati morál követelményei alapján hozható Ítélettől. Az irodalmi kritika az eszlétjka örök törvényei alapján mond véleményt a művészi alkotások felett, míg a gyakorlati életben u yí-| lágnézeU szempontok kerülnek előtérbe,
1937. m\'rclui 9.
ZALAI KÖZLÖNY
II! i/oniwk o neveh! IZ^S^^í
Ezek a szereplői a legbájosabb bécsi filmnek (Kedd, szerda, csütörtök)
Naponta 5, 7, 9 órakor
Burgszinház
5 órai előadás filléres!
A világnézetek mai nagy összecsapása okozta, hogy
művészetiéi szemben napjainkban egyre gyakrabban találkozunk a hatalom, sőt erőszak jogára épített kritikával.
A pécsi tüntetés után egy film tfllcn tüntettek Budapesten, ugyanez ismétlődött nyomban Kaposvárott, majd Sopronban, ugyanez van napirenden Bécsben, sőt éppen a napokban
ű híres winnipegi Venus-szob-rot egy ottani egyesület mozgalmának eredményeként szoknyába Hitetették fel
Aradon a hatóság betiltott egy dn-rabot, mert benne a törpéknek piros süvegük, zöld kötényük és ősz szaká-luk voli. Majd ismertette a hitleri Németország irodalmának gátfutását « hivatalos kritika politikai útvesztői közepette, amely ma már odáig «fejlődött,! hogy még a klasszikus müveket Is cenzúrázzák és Miltják,
ha nzok a mal uralkodó német gondolattal itt-ott ellenéiben «nnak. Tiltakozott az ellen,/ hogy az -Irodalom birálalilmi más, mint irodalom-művészeti szempontok érvényesüljenek. Tiltakozott az ellen, hogy ezl a kritikát jámbor szándékú, de merőben más hivatásu szinügyi bizottságok, brtz-bombás tüntető csoportok és cenzúrahivatalok gyakorolják. A köterkölcsi-Réget, fullási és hazafias érzést sértő színpadi és egyéb termékek természetesen nem jogosullak semmiféle védelemre, de etéren ma tulhajtottság mutatkozik, aini « felöltöztetett Vénus-ban és a megcenzurázott klasszikusokban csúcsosodik ki. \\r. arra hivatott fórum a gyakorlati morál elvein épült törvények erejével betilthat egy darabot, de nem alaklthat/a át azt erkölcsi vagy bármilyen tetszése szerint,
mint Pécsett tették. A darab Bsonban a betiltástól függetlenül a legértékesebb művészi alkotás is lehet s ha erkölcsi világa nem is felei meg mindenki Ízlésének, ez éppen nem jelenti azt, hogy a néző már most az abban látott erkölcsi defektusok után fog vágyat érezni. A művészi érték bírálata pedig az arra "hivato/ft krilikáé, nem |>edig lerrorisatikus * eszközöké. Ha egy darab megsérti a legfőbb emberi eszményeket, ám hagyja üresen a közönség a színházat. (Ezzel szemben a közönség nagyon sok cselben az irodalom legtisztább értékein<f hagyja ürcson a színházat, viszont tömeg-sikerré avat olcsó malacságokat. Vájjon ez is az irodalom bűne? Még sohasem hallottuk, hogy «Csak fel-pötletnek. Jelzésű irodalmi merényletek ellen tüntetlek volna.)
Borsa Béla a fclszólaiásokra válaszolva hangsúlyozta, hogy a színháznak nem lehet pusitáu szórakoztatás a célja, vele szemben tehát jogosak a magasabbreudű követelmAiyek. A \'Virágzó asszony» ugyan nem hazafias vonatkozású darab, de nemzeti szempontból vele szemben is fel kell dili-tani követelményeket, mert
az erkölcsi tartalom Igenis nem-zeti kérdés.
Dr. Krátky István
polgármester BarbarlU állásfoglalását vitatta. Nem áll az, hogy az iró erköl-
csös, ha igazat irt. Az írónak oz erkölcsi igazság győzelmét kelt betud- | ,nia, s ba nem ezt teszi, akkor erkölcs- j tek-n. Nem minden darabnak van iro, | dalmi értéke, ami színpadra kerül, de ; az irói szabadság szempontjából feltétlenül áll, hogy a szinögvi bizottság — bár egy darabot a műsorról levenni joga van — a darabot meg nem változtathatja Tévedés azl állítani, hogy a tömegre nincs hatással valamely darab erkölcsi levegője. A tömeg megromlott ízlése erkölcstelen darabokat is követel s ezek
Igen nagy hatással is vannak a tömegre, amely nem csupa emelkedett gondolkodású és jellemű emberekből áll.
Ezért helyes, hogy a hatósá\'gnak joga van a beavatkozásra, dc természetesen a tüntetéseket elítéli.
Balogh Dezső,
a felsőkereskedelmi iskola Igazgatójának véleménye szerint a színház •*» nemesebb szórakozás helye, teW annak a művészi szemponlok szolgálata és a szórakoztatás mellett
a közönséget nevelnie is kell.
F.zt pedig nem teheti, ha nem áll erkölcsi alupon. t
Qrif Ernő,
a Kör titkára kifejtette, hogy a ptfrsi
tüntetésekn-k oka a speciális pécsi; színházi Ízlés és P£cs katolikus diák-
város volta. Itt időnként felgyülem-lenek az ifjúságban a nyugtalanságok és akkor tünletni kell. Ez a magyará-zala annak, hogy száz szerelmes darab elment zavartalanul, li százegyediknél kitört az erkölcsi ellenkezés. Egyebekben ugy véli, hogy kevés ember van azon a szellemi és erkölcsi szinvona. Ion, hogy függetleníteni tudná magát az irodalom morális hatásától. Tény viszont, hogy
ami irodalmi és erkölcsi szempontból is megállja a helyét, az nem mindig kell a közönségnek, sőt akik tüntetnek a darabok ellen, a saját életükben azok sem mindig követik az általuk követelt erkölcsi elveket. Arra nem illetékesek cenzúrája és az író munkájának megváltoztatása ellen tiltakozik,
A továbbiakban az előadó és az eddig felszólalók folytatták a vitát álláspontjaik védelmél»en s a vtta v^gEn a közönség azzal az érzéssel távozott, hogy a vita Jóleső változatosságot jelenlelt azok számára, akik szellemi életet is élnek s eközben szívesen időznek el a külturcmbernck olykor útjába akadó problémák melleit.
A következő vita e héten lesz (a, terem elfoglaltsága miatt 12-én, jifiT leken), amikor is a mai táncok erkölcsös vagy erkölcstelen voltáról lesz szó. Bevezető előadó dr. Dómján Gyula, a Kör háznagya.
Vámot vetettek ki a virágcsokorra, amit a nemzetközi aranykard-verseny magyar győztese kapott a sanremoi búcsúztatáson
A nagykanizsai állomáson megsemmisítették az „Ipari cikknek" minősített virágokat
Méiycn tisztelt Szerkesztő ur ! Mint minden magyar ügynök igaz pártfogóját, kérem, hogy alábbi soraimnak nagyl)ccsü lapjában helyet adni szíveskedjék-
Ma. amikor a bürokrácia mint olyan állítólag halálra van Ítélve, amikor nap-nap után aról hallunk, olvasunk, hogy a mai hivatali élőbből ezt a rogalmat mindörökre ki akarják irtani, amikor minden hiva-laios eljárást egyszerűbbé, lojáli-sahbá akarnak változtatni, l.heiel-ien, hogy meg ne torpanjunk <ogy pillanatra az alábbi eset mellett és gondolkozói a ne essünk az«>n h<>gy ezek az említeti törekvés-ok nem szines, szép. csillogó formába öl-lözlelett hangzatos frázisoké, melyek a legelső alkalommal, amikor kivitelükre sor kerülhetne, pillanatok alalt semmivé vállanak
Mindenki, aki újságot.olvas aki a magyar sporttal mint nemze-i ügy-gyei csak egy kicsit is foglalkozik, nagyon jói tudja, hogy a logulóbbi idők egyik legnagyobb magyar fegyverténye az volt, hopy dr. Rajczy-Raszlovics Imre San Remó-ban megnyerle az úgynevezett »aranykard versenyt.* Gyozelmétv. k értékét emeli, hogy azt a legkivá-
lóbb olasz, német lengyel, os/lrák vivók legyőzésével verekedte ki
Rajczy győzelmi trófeáival, indulásakor a san-remói pályaudvaron összegyülekezett tisztelőitől kapott hatalmas virágcsokorral indult haza Jött haza büszkén, önérzetesen do-bogó szivvei és azzal a mámoros érzésser, hogy a magyar kardnak, a magyar névnek ismét világra szóló elismerést vívott ki. llthon azután remek fogadtatást rendeztek számára azonna« a határon- A nagy knizsia állomáson a vámhivatal a* általa hozott csokorra vámot ver tett ki, mert azt ipari cikknek minősítette. Rajczy igazolta magát, megmutatta kapott tiszteletdiját és kérte, hogy engedjék el a kivetett vámot, hisz ő nemzeti ügyért harcolt Olaszországban. Mindez hiábavaló volt, mivel a vámot nom fizette meg. a csokrot elkobozták és mivei gyorsan romló, rövid ulon megsemmisítették.
Azt hiszem, az esethez nem\' kell kommentárt fűzni- Csak még azt lenne jó tudni, hogy azok a vám-paragt\'nfusok vaj;on valóban olyan rigorózusak-e, hogy egy kis jóindulattal nem lehetett volna elte. kinteni az >iparl cikk* elvámolásá-
tól ? Nem lehetelt-e volna egy kicsit nemzeti ügyel csinálni a do\'o^-l>ó\' ? Vagy olyan gyakran könyvelhetünk e> Ilyen grandiózus nemzetközi sikeréket, hogy m\'gengedhet. jük magunknak azt a luxust, hogy haza térő győzteseink győyelml trófeáit és babérkoszorúit a határon azonnal megsemmisítsük ?
Joggal mondhatja azonban bárki, hogy mi közünk ehhez a/ egész ügyhöz, ez a vámhivatal dolga ? Igenis, van közünk hozzá, mert ez má.* kanizsai ügy Azé a Nagykanií-zsáé. amelynek pályaudvarán annyi szerele\' lei fogadlak már idegen föld rői hazahozott hősi halottaktól kezdve olasz és angol vendégekig mindenkit, esak éppen. azt, aki a mapynr trikolórt lol-oglntta meg ldegenl-en győzelmesen, azt kell ennvi szeretetlenséggel, paragrafus sokÍ>>. körömszakadtáig való kfiDaszl odássai fogadnunk ?
Azt hiszem, ezekután nem kívánhatja senki sem hogy dr Rajczy-Rnsztovlrs Imre főiskolai kardvivó világbajnok, a San-Remóban tartolt •aranykard verseny* pySztese valami nagy szerelemei beszéljen nagykanizsai foga dl fásáról
Nagyrabecsülésem kifejezése melleit, fo;;aJj:i Fősz^rke./tő ur ősSinto tiszteletem nyilvánítását :
Nagykanizsa, \'937- március 5.
I Aláírás-
EM LÉKFÜTETÓ
Má\'ciaa 9.
Böjti kultnrdélut&o n fehérterembeo 6-kor (Barbarlta L.)
■ár cl ka 10.
Vajdasági mrgyar írók estje fél 7-kor az Iparos-székház nagytermében.
Március 12.
A Szerdal Társaság vita-délutánja li-kor zeneiskolában (dr. Dómján).
Márclna 14.
I.íceilis előadás a városházán 6-koi dr. Halász Pá).
■árclaa 21.
Lloeális elöadis a városházáa 6 kor Flschel I &Jos.
Április 15.
Az Irodalmi Kör veilteAképea előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf).
ID<3
Eső!
Prognózis: Váltoió felhőzet, főképp nyugaton eső, délnyugaton és nyugaton szél, a hőmérséklet kissé csökken.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap ento 9-kor: +9 8, ma reggel: +46, délben : +13 8.
Csapadék: 0-0.
*
ZALAI KÖZLÖNY
1937. márclui 9.
Jugoszláviai magyar írók nagykanizsai Irodalmi délutánja
A jugoszláviai magyarság szellemi vezetői, a legszomorúbb sorban élő irólestvéreink halogatnak el Nagy. kanizsára és a város rendezéséken e hó 10-én délután fél 7 órakor az Ipartestület nagytermében tartják meg előadásukat.
Az érdeklődés oly nagy, hogy akik kedd reggel 8 óráig nem ad\'-\' ják le a jegy igénylési iveket, azoknak a rendezőség nem tud helyet biztosítani.
A nivós, amellett érdek«s műsor a következő :
1. Dr. Krátky István polgármes. ter megnyitója.
2 Várady Imre. a jugoszláviai Magyar Közművelődési Egyesület elnöke : Bevezető-
3 Böresök Erzsébet : Elbeszélés. 4- Farkas Gelza: A kisebbségi
gyermeklélek.
5. Fekete Lajos: Költemények.
6. Borsodi Lajos : Elbeszélés.
7- Csiráky Imre : Ell*szélés.
8- Csuka Zoltán : Költemények. Az irodaim! délután illusztris szereplőinek rövid ismertetését az alábbiakban adjuk :
Dr Várady Imre a Becskereken székelő, több mint halvan éves Magyar Közművelődési Egyesület elnöke. E közművelődési egyesület kebelében alakult meg 1933-ban a Szor.teleky Kornél Irodalmi Társaság. amely a délszlávors-zá.i irta gyarság egyetlen irodalmi társasága. Nagy szerepel jálszik a vajdasági Magyarság közművelődési és társadalmi életél>en.
Bőrcsök Erzsél>et (Szécsány, Bánát) Írónő, u Kalangya munkatársa >A végtelen fal« c 1922-len megjelent s nagy fellünést keltelt regény szerzője Ezt a regényt, miv I a jugoszláv agrárreformot tárgyalta. elkobozták
Borsodi Lajos (Nagyl>ecskerek) még a hálx>ru előtti Impresszionista irodulom tagja. Könyvel Becskere ken ér Budapesten jelentek meg.
Dr Farkas Gelza ny. egyetemi tanár. l>öicsész (Német Elemér), a Kalangya és a Vajdasági írás munkatársa Regényeket ir.
Csuka Zoltán, a vajdasági magyar Irodalom megszervezője, a Vajdasági írás és a Kalangya alapitója. 1933 óla Budapesten él és a »Lát. határ* c- kisebbségi szemlét szerkeszti.
Fekete Lajos, a vajdasági magyar irodalom legerősebb tehetségű költője- Kötelei Újvidéken és Buda pesten jelenlek meg. 1930 óta a magyar fővárosban él.
Csiráky Imre (Óbecse), a tisza. menti magyar paraszllélek pompás megrajzolója. »Mosoly... könny, c-novelláskötete 1932-ben a Kalangya-könyvtárban jelent meg és hatalmas sikert aratott.
„KERESD A SORT"
versenyünkben Ön is részivehet! Egy kis figyelemmel értékes jutalmat nyerhet. Próbálja kl szerencséjét és gyűjtse össze a Zalai Közlöny napi példányaiban elrejtett sorokat I A két hétig tartó verseny résztvevői között száznál több értékes dijat osztunk kl! Ne felejtse el megkeresni a mai számban elrejtett sortl
„Aranyos méltóságos nr, bűnösnek érzem magamat!"
Egész zsibvásárt lopkodott össze egy házaspár Nyolc orgazda is a bíróság elé került
Nem hiába kint vásár van, de a törvényszéki tárgyalóterem Is kisebbfajta üzlethez liasonlit. A vádlottak padja, mintha piaei stilor volna. T\'.supa le|>C(lő, vánkoshuzat, ing. kötény, különféle szinü zefirek, kartouok és vásznak, a mellette lévő székyken kisebb-nagyobb bőrdarabok, kész felsőrészek stb.
Csakhamar kiderül azonl>an, hogy itt nem a |>ortékát, hanem az igazságot mérik.
Elsősorban Vékási Jánosnak és feleségének. Mert ök hordták összo ezt a sok holmit. A gazdasági elveknek megfelelően munkamegosztással. Ar. asszony lopta, a férj értékesítette.
Az asszony alacsony, fiatulképü, kendős, parnsztruhás, de lábán selyem-harisnya és egészen kivágott magas-sarkú cipő.
— Aranyos méltóságos jir, bűnös, nek ér/cm magamat! — sírja már jó-előre. Harminc évig tisztességes, becsületes kenyeret ettem, de akkor n gondolkodási tehetségem is elhagyott, nem tudtam mit leszek, de nagyon piegbántam.
Az asszonyt azonban sokszor elhagyhatta a gondolkozási tehetsége, sorozatosan járt l>e Brcier Mátyásné Teleki-uli üzletébe .megfeledkezni magáról.. Ezeknek eredménye egy-két vég vászon, sifod és egyéb hasonló ruhanemű volt, amiket a szomszédoknál
j\'ól leheléit értékesíteni.
Állítólag oktöl>crl>cn kezdte a tol-vajlásl, de ezl tagadja:
— Akkor még a bőrös Deutschnél voltunk albérbe, vagy mifenébe, nem lophattunk, hisz nem is laktunk ölt. Később volt az kérem, amikor már nyomorogtunk. Ehe/Clt a családom. Az. üzletbe vasalni Jártam, aztán egyszer elfogott a szegénység <?s esak a km-döm alá tettein a vég vásznai.
így lassan kiderül minden turpisság. De felvonulnak az orgazdák is. Először férjét hallgatják ki. A feketekópü ember már többször volt lopásért büntetve. Nem tudott a tolvajlásokró\'l -Inondja, de később rendre elmeséli, hogy H kékvásznat, a kötényrevalót, a sifont és a lc|x-dőket kinek adogatta el. I)e ő is lo|>ott. Deutsch Hóberl börkercskedőlöl vitt el több nagy zsi-rosl>ört és azokat is értékesítette.
Bevonulnak sorba a .vevők. Is. Az első C.zuczka Zsigmondné. Egy kis szájlehetségért nem megy a szomszédba. Röl>eszédücn adja elő hogy nem érzi magát bűnösnek, nem tudta, hogy Ippott jószágot vesz. 10 méler sifont, fi m. ingzefirt, lepedőket, vánkoshuza-tot vásárolt Vékásítól.
— Nem tartottam rá igénl, hogy ebből baj lesz! - mondja. Neki azt mondta Vékási, hogy a feleséginek van egy bóloslegény ismerőse, attól kapta !>
Szuromi Jánosoé és Szuromi István-né a következő kél tanú. Ok ingnekvalót, kékkartonl és lepedőt vettek a lo|Hjtt holmiból, özv. Pint Józsefné mikor megkérdik, bűnösnek érzl-e ma. gát, rávágja: igen.
— Abbu tekintetbü, hogy mögvöt. lem, de nem tudtam, hogy lopott — leszi hozzá magyarázólag. Neki azt mondta Vékási, hogy felesége staf,\'.. run-jábiól való a le^dő, amit tfife vá-sált.
/.ádó Józsefné is bűnösnek érzi magát azért, mert nem tudta, hogy lo-l>ott.» A lo|>o11 holmikat néhánv pengőért veték meg V^kásitól.
Horváth István cipészmester a 10-I>ott bőrt vette meg.
— Annyi munkám volt, hogy nem is értem rá gondolkodni, — montlja védekezésül. A másik bőrt Keller Ignác öreg nagyolthalló cipész, vette meg, amikor kérdik, milyen bőr volt. így válaszol:
— Döglött l>orjul — Néki azt mondta Vékási ő készítette a bőrt, azért vette meg.
Wél>cr t^jos kereskedő két gom-bolvag zsineget vett meg 70 fillérért. A károsullak, Breicr Mátyásné is, Deutsch R<ftwrt is azt vallják, hogy « lopott holmiknak csak egy része került elő. Deutsch 200 pengő kárigényt mond, végül megelégszik a még meglévő és már felsőrésznek elkészített bőrökkel.
Egész délelőtt tartó tárgyalás uttfn
a törvényszék mind a tiz vádlottat bűnösnek mondja ki. Vékási Jánost l rendbeli folytatólagosan elkövetett lopás\' vétségében és orgazdaságban és orgazdaságban és ezért 5 hónapi, Vékási Jánosnél 1 rendbeli folytatólagos és 1 rehdl»elt közönséges lopásban és ezért 3 hónapi fogházra ítéli. Az or-gazdákat tulajdon elleni kihágásban mondja ki bűnösnek a törvényszék s. ezért Czuczkánél, Horváth Istvánt 6» Keller IgnScot 10—10 jKTÍjjőro Szuromi Jánosttél 0 pengőre, Pint József-nét, Szuromi Istvánnét és /.ádó Józsefnél 4—4 penqőrc, Wéber I^Jost pedig 2 |>engö pénzbüntetésre ítélte. \\ékásiók büntetése miatt az ügyész sulyosbir tásért fellebbezett, Wijber Lajos büntetését felfüggesztene a biróság. A többi ítélet jogerős.
Lelkes, jó játékkal győzött a Zrínyi
NZTE-KRSC 6: 2 (3 : 0)
Hosszú idő után újra a tavalyi bajnokságot nyerő Zrínyi csaputáí lálhalla a szép &záml»an kivonult nagykanizsai nézősereg A já\'ékidő legnagyobb részében olyan sv.épen gördülő támadásokat vezeleli, melyeknek legtöbbje kapuralövésben vcgződötl, hogy méllán ragadtatta tapsra az örvendező szurkolótábor; ■ Csúszós, mély lalaju pályán Keresztényi szomlialhelyi biró sipje. fért 2 uj fiatal játékossal kezdi meg (i Zrínyi a rfiérkőzésl. E\'ső percek mar mutatják, hogy formában van a csapat. Csöngey nagy fóvése az eisé esemény A 9. percl>en Bnb.s Csöngeyt akarja kiugratni, a csúszós labdára rosszul jön kl a kaposvári kapus és mellette góllal csúszik a labda. 1 :0-
22- percben Boda ügyesen hasz. náija ki a kínálkozó hely/etet, 2:0. Ezután Pum kapáslövése olyan sí\'ép dugóvai örvendezteti me\'tf hiveit, hogy sokáig zug a taps és" hangorkán. 3 :0-
Ez a dugó szárnyakat ad a csu-patnak. Púmnak megjön az önbizalma, lassan, de biztosan a mezíny fölé nő- Félidőben a szivóson védekező kaposvári védelem miatt nincs további eredmény-
Szünet után 10- percl*n Haracsl jói adát Csöngeynek és a negyedik gól máris benl van. Majd Pum nagyvonafu játéka okos kapuralövéssel fejezi ki a Zrínyi állandósuló fölényét, ez*el 5:0-ra vezel a Zrínyi Kétségl>eeselten támad a KRAC és Pali védelmi hibából 5: l-re szépit- Majd a 28. |>erc a mérkőzés legszebb jelenetét hozza Haracsl nagy kapufát rug. a vis«za-paltanó lalxlát Pum rúgja kapura, ez a lábakban akad meg. Csöngey nagy eről>edobással küzd a labdáért, jobbrót-balról szorongatják, de nagy lelkierővel valahogy sikerűt neki gólba kotorni a labdát, 8 :1-
Még egyszer fellángol a KRAC éí Győrffy révén 6 : -re javit Afc utolsó percben Palit durva ulán-rugásérl kiállítja a biró
A Zrínyi csapatában Szakasitsnak kevés dolga volt. Kárpát csapatának egyik legjobb tagja volt Horváth ügyes játékosnak Ígérkezik. Solymosl elfogódottan játszóit. Ba-lx>s II erőteljes játékos, kleslt lassú,de van érzéke Pőcre nagy
akarattal játszott. Boda az, első félidőién, mlg labdát kapóit, a második félidőién mikor elhanyagolták, sokszor szaladt unalmában lesre- Balxxs rapszodikus. Néha egészen nagyvonalú, néha pedig elveszik. Csöngey nagyon akart. Egyéni játékával 2 dugót szerzett Pum a mezőny legjobbja volt a?-első félidő 20. percétől. Melk-tte Haracsl is szárnyakat kapott. Egy hibája van, hogy mindig kifelé huz ahelyett, hogy kapura húzna.
A KRAC csapatában a veterán Krumpach balhátvéd volt a legjobb. Kivüie Győrffy és Ball csatárok vetették magukat észre-
Keresztényi játékvezető sokkal jobb volt, mint mikor legutóM) láttuk. _ Hvl.\'zer.
Az NTE biztosan győzött Kaposvárott
NTE-Turul 4:2 (2:1)
A Turut csak az első félidőben voll ellenfele az NTE.nek, szünet után már az NTE uralta a mezőnyt és biztosan győzőit- A gólokat Farkas (2) és Szollár (2>. Illetve Németh és Szilágyi (1 l-esből) lőtték-
A mérkőzést Pauncz pécsi biró jol vezette-
Most jelent meg! 320 oldal. Courths-Mahler
Siddy nászútja
Egy félreismert azerelem izgalmas ós megható története.
Ez a könyv azt nyújtja, ami ma a legtöbb ember éleiéből hiányzik: romantikát 1
Ara 2 pengő.
Kapható minden könyvkereskedésben, IBUSzpavillonban
1937. március 9
«ACM KOMWT
ElAOAs: VI.TERÉZ KORÚT a. IV. PBOHAsZKA OTTOKÁR u 8.
•f/vttóijcu^t (ja^cimúa.\'
GYÁRTELEP:
BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
NZTE ll.-KRSC 11. 5: I
(2:1) Vezette: Dávid A Zrínyi II. csapata is kitelt magáért. Impunálá stílusban verte meg ellentelét. Bánhtdi középfedezet, Fiumlxtrl ós Taródy enielked-lekkiaz együttesből- A KRAC-ból a 40- ével taposó Schwarzenlxjrg tetszeti. I
Gól lövök : Taródy % Flumboit, Dánhidi, Stróbl IV... illetve Bódis.
Kerületi eredmények
SBTC-PAC 6:4 (3;1). A listavezető Simonlornya megerősítene vezető poziciójál- Vasárnai> Nagy-kanizsán játszik az NTE-veí. BIOK-PEAC 2:1 (1:0) PBTC-DYAC 1:1 (1:1) PVSK-ZsSE 2:1 (2:0)
Nemzeti liga eredmények
Hungária-lII. ker. 8 : \'A (2 :1) Újpest-Budafok 7:0 (4 :0) Eiektromos-Ferencváios 2^:1 (2:0)
Phöbus-Haladás 4:1 (3 :,1) Szeged Nemzeti 1:1 (1:0) Budai 11—Bocskai 2:1 (2 iO)
A mexikói katolikusság nagy tüntetése
Mexikó, március 8 A mexikói katolikusok Cordobában nagy tüntetést rendeztek, amelyben a több ezer főnyi tömeg a katolikus templomok kinyitását követelte. Oriia-vában a hasonló tüntetés eredményre vezetett, mert a hatóság két bezárt templomot kinyittatott.
A Duna titka
Bécs, március 8 Hétfőn reggel a Dunál>ól egy megesonkilolt női holttestet foglalt ki. Megállapították, hogy azSchmidt Teréziává* azonos, aki egy vasúti ingyen kapják a Zalai Közlönyt, tisztviselőnek a leánya volt. A nyomozás adatai szerint a szerencsétlen teremlés kéjgyilkosság áldozata lett-
A kommunisták dinamltos merénylete a fogház ellen
KattoviU, március 8 A kattovit/i fogház ellen dinamitos merényletet követtek el. A felrobbanó pokolgép szerencsére csak anyagiakban okozott kárt. Megállapitották, hogy a merényletet az i|>artelepek kommunista munkásai követték eb _ I
— (Kozma volt miniszter nejével Nagykanizsán át Olasihonba utazott)
I.eveldi Kozma Miklós volt belügyminiszter nejével vasárnap Nagyktni. zsán keresztül Olaszországba utazott hosszabb pihenőre.
— (P. Cirfusz Vlktorin),
nagykanizsai szcntferencreudi házfőnök és plébános vasárnap délután fél 0 órakor a keszthelyi katolikus egye-sülelek meghívására nagysikerű előadást tartott a katolikus szellemű családvédelemről a keszthelyi kultúrházban. Az összegyűlt nagy tömeg lelkesen ünnepelte u kanizsaiaknak mCgyeszertc megbecsült és közszeretetben álló, de arra valóban rá is szolgált plébánosát.
— (Kedden : böjti kultur-délután)
Kedden, március 9-én böjti kuUur. délután lesz 0 órai kezdettel u plébánia fehértermében a Kongregáció rendezésében. Előadó Barbarits Lajos, a Zalai Lajos felelős szerkesztője, aki a fiatalon elhunyt ferences pap-költő, Tóth P. Ede költésretét fogja ismertetni. Ezen kívül kísérő műsor. Belépődíj nincs. (:)
— (A főjegyző betegsége)
Dr. Hegyi Lajos főjegyző az utóbbi napokban annyira meghűlt, hogy ágy-ban fekvő beteg. Állapota azonban .örvendetesen annyira javult, hogy rövidesen ismét átveheti hivatala vezelésql.
— (A pedagógus-összejövetel)
szombaton este volt a Pannoniában. A fehér asztal mellett összegyűlt tanárok, tanítók és hozzátartozóik a kar-lársi cgyüvélartozás barátságos légkörében a késő órákig maradlak együtt családias haugulalban.
— (Lelkigyakorlatok)
Március 11—14-ig a plébánia templomban este 7 órai kezdettel férfiak (egyházközségi képviselőtestület, Credo; részére tartja P. Kovács Gyula domonkos atya. Március 18—\'21-ig a plébánia templomban este 0 órai kezdetlel általános lelkigyakorlat less mindenki számára. Tartja p. Gábor József szalézi plébános. Március 18—21-ig « Kalolijkus Legényegyletben este fél U órakor r^rfi ifjúság (Legényegylet, ifjú Credo, leventék, cserkészek, tanoncok) részére lesz lelkigyakorlat. Tartja 1». Gábor József.
— Megérkeztek a tavaszi nólruha, kabát éa kosztüm újdonságok Schütz-ékhez
— (Egy nagybeteg fiatal leány)
anyagiak hiányábau nem tud elutazni a kórhá/ba, ahová beutalták. A Szanatórium Egyesület ezúton is kéri a jószívű közönség támogatását. Adományokat u szerkesztőség is továbbit, (
— Kinek kell kiscsirke?)
A kamarai baromfikeltető központ husztillércs darabáron elsőrendű fajtákat kellel, előjegyezni és rendelni szerda reggelig lehel a főbírói hivatalban (lelefon 88.).
UJ NŐI DIVATÁRUHOZ NYÍLT MEG
az ErxsébaMépsn
mint ■ budapesti rendkivül népszerű STEIMER o é B fióküzlete
Nagykanizsán is mindenki megtanulja a
STEINER
nevet, mert a legkiválóbb minőséget,
a leggazdagabb választékban, m
a közismert olcsó árakon hozza forgalomba.
Szép tavaszi kabátok már P 18-tól kaphatók.
A pazarabbnál pazarabb divatcikkek
raktára vételkényszer nélkül megtekinthető.
Éltesebb embereknél, akik gyakran fel vannak fuvódva ugy az albisi pangást, mint az emésztés renyheségét egy rgy pohár természetes .Ferenc József keserűvíz reggelenként bevéve rendszerint hamar megszünleii, a rekeszizom emelkedését csökkenti és a magas vérnyomást mérsékli. — Az\'orvosok ajánlják.
— (A rendőrség nem engedélyezte a nyllasgyülést)
A nagykanizsai nyilasok vasárnapra gyűlési terveztek, amelyen többek között megjelent volna gróf Festetics nagybirtokos, valamint a Zalában ismert nyilas asszony-vezér, Dücső Já-uésné. A nagykanizsai rendörséft — tekintettel a legutóbbi nyilas megmozdulásokra, főleg a miskolci esetre — nem engedélyezte a gyűlés megtartását.
— A Palladli aj könyvel
megjelentek. Az olvasók széles tábora
várja minden hónapban a f ulladis pengős és Télpengős regépycíl, amelyek kielégítik a kaland-szomjat, de mindig a nemesebb érzéseknek és az erkölcsi világrendnek tiszteletben tartásával. Izgalmas történetek, idegfeszítő Dunyodalmak, sokszor hajmeresztő kalandok közepette is mindig győznek az emberi lélek érlókes tulajdonságai. Most három uj kötelet jelenlünk. Egyik Y. Williams pengős regénye a »Tuskó-lábu újra ko|>og,» Kosáryné Réz Lola fordításában. A másik keltő félpengös: .Hoy Vickers könyve \'Ide a gyémántokkal. és E. Marshall: .ítélt a dmiu-gel.»
— A tenyisxálUtvásáron
a magyar juhászaioknak nagy \'ikere lesz. A legnemesebb szövetek készülnek magyar juhaink gyapjújából. A magyar uricsaládok posztógyára Önnek is közvetlenül küldi szövetmintáit minden kötelezettség és költség nélkül. Leve-lezölujion még ma kérje. Trunkhalin Posztógyár Budapest, XI., Lenke-ut 117.
— Tavaixl férfiruha é« felöltő szövetek legszebb választékban Sohützuél.
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
— nagy utaUal fa pe.tl NemsetkSil V"sárra
A Budapesti Nemzetközi Vásár utazási igazolványai, amelyek 27 álfám vasúti, hajózási és légiforgalmi vona-Alin rendkívül nagyarányú utazási kedvezményeket bizloVitanak, március hó közepén kerülnek clárusilásra az utazási irodákban, a vásár több mint 1000 bel- és külföldi képviselőj&iél, valamint •a m. kir. külképviseleti hatóságoknál. A kedvezmény mérve Magyarországon 50 százalék, Ausztriában 25— 33 százalék, Csehszlovákiában 33 százalék, Romániában, Jugoszláviában. Bulgáriában, Görögországban 25 s^áta-lék Törökországban 45—70 százalék. Ezenkívül Olaszországban 30, Svájcb«n, Németországban, Belgiumban, Hollandiában, Franclaországabu 25, Angidban, Lengyelországban, Litvániában 33, Lett-, Es/t- és Finnországban 25 százalék vasúti kedvezményi élveznek a sárigazolványtulajdonosok. (:)
- Nöl ruh««»Iym.U legújabb kinin-
táBáaban Bchtttenél.
Érteflltom a mélyen tisztelt Hölgyközönséget, hogy tanulmány-utamról megérkezleai.
Kiváló tisztelettel
Welsz Nővérek cégt Frank Jenőnó
— Tavai* . .
ez a szó nemcsak a természet megújhodását jelenti. A kereskedelemben is friss, üde rcklámlánivirágok nyílnak és fellendítik az ület véfkoring^ét. A céls/erü reklám uljait nyitja meg az olvasó olőlt « lleklámélet. Kiadóhivatal; V., Lipól-kőfut 9. Kérjen mu-tafványszámot.
— Saját ózdekében és örömére azol-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopitelu Bútoráruház ócxl mflbator-klál-
IItáiát megtekinti, vételkényszer nélkül.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután rt-tól 8-lg a Pannonii hátaá kl»-termébon.
Naptári Március ü. kedd Rom kat. Franciska. Protestáns Franciska. Izrael. Adar hó 26.
Gyógyszertári éjjeli azolgálat • hé 15-ig a „Mária" gyógyszertár és a klskanJzaal gyógyszertár.
Gfiffirdfi nyitva reggel 8 órától eate 6 óráig (hétfő, azerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
Mimit
ZALAI KÖZLÖNY
1987. márdm 9.
Oxv. StréM Ttvadaraá szül. Eben-»p»"fer Hermla. fia E-bó. nővére 8»v rlaehta Sáadoraé szül. Strém
H«rmln Varatdin. St.ém Ottó és
neje fivére, illetve sógornője és ui-oka-húga Strém Grétike. valamint az egész gyászoló család nevében, a súlyos csapástól megtórt szívvel, de a Mindenható akaratában megnyugodva jelenlik, hogy
Strém Tivadar
71 éves korában, legboldogabb házasságának 39 ik évében f. hó 7-én
betegség ii Teremtőjér
visszaadta nemes lelkét
Dráea halottunkat e hó 9-én, kedden délután 4 órakor temetjük az izr. temető szertartásterméból. Fakaaaxen áidáat nemei emlékexete I Nagykanizsa, 1937. márc. hó 7-én.
Ai Ur adta, as Ur elvette. Legyen áldett as Ur neve I
APRÓHIRDETÉSEK
\'ndtn tovlbbl >iő 4
Női fshéPBSMtak készítését legolcsóbb irbin váüilon. — Olga szalon. Horthy Mlklós-nt 5. 311
Kisbagolai első hit,háton sxSia pincével, felszereléssel együtt eladó. Bővebbet Zilnyi M.-u. lö. •
Hálé 1 éves, komplett acél é« siör-matracokkal eladó. Pléh autéjaviló, Erzsébet-tér 1. (Sckütz-ud.jr.) *54
Használt áayn*«iO eUdó Petőfl-ut 3». «zim. •
■yakhandi fordítás, |svltés. müstop-polás. üveg, porcellán rsgisztás Welsz Her-nln Erzsébet-tér 4. ,
KarMaaak figyelmébe I Kertész-
üveg legolcsóbb árban Stern Uvegkereske-désben, Fő-ut 2, kaphatók. 682
DléfaoaemeUk Msgas tOrztsel, szelektált tőrssfá\'ól szaporított félpaplrhélu, fehérbélü fajták, eladók. Zrínyi Miklós ucca 22. 675
Sajátteimésü kerecsenyl fehér- és siller bor kapható. Csengery-ut 19. *
BatanltaviosL
mosott, Huta. Vagontéte bető Waldmsnn kereskedőnél Klskaitisán
kotrógéppel termelve, e ben megrendel-
Kétszoba fürdőszobával, bútorozatlan, garzonnak vagy Irodának alksHas, azonnal klarfé. Horthy Miklós ut 3 *
FajmAlaatö nagyban eladó. Welnrlch, Csengery ut 75. •
Faragott kredenc márványlappal, íróasztal, tükrös mosdó, hlnlsuék. ágynemű aladó. Horthy Miklós-ut 3. •
Eyy Kházból való liu tanoncnak " fetlk. Teleky-ut 1. •
Eyy felvéfe
Világos, aaárax. udvari bútorozott szobát keresek. Ajánlatodat Muszel és -Friedenlhsl céghez. 617
Kétszobs, Irodának, műhelynek kiad*. Horthy Mlklós-ut 2. Oroszné. 681
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai KArely. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
Ofcsvnésjjof cuifa moziban SzcrakczTiatik
Alkalmi bázvéteü
önkéntes árverésen megvásárolható íolyo hó 13-án Jelelőtt 9 órakor
a kir. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint, II. ajtó) a László herceg ucca 4 a sz. slstti modern, összkomfortos
macánház. H,
Kedvező Mi feltétéi í
Nagykanizsa megyei város polgármes\'erétől.
5112/1937.
Tárgy: Tövisirlás a közlegelőkön.
Hirdetmény.
Felhívom az összes birtokosokat, hogy a legelőjükön találha\'ó szerb és egyéb tövist haladéktalanul, de mindenesetre még virágzás előtt irtsák ki, mert a mulasztók ellen a kihágási eljárást kénytelen leszek megindítani.
N gykanizsa, 1937. máreius 2.f isi Polgármesteri
Kaliforniai pajsstetűt, wértetüt
biztosan kipusztítja a m. kir. föld-mivelésügyi minisztérium által engedélyezett
NEO-DENDRIN
koncentrált gyUmőlcsfacarbollseum. (Csak rügyfakadás előtt, fagymentes napúkon használható.)
Kerti főzelék- és virégmagvak. Mútrégyék. Pázsit-, fűmagvak. PEKK. FUTOK.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép zsák, stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
HIRDESSEM
■ „Zalai KS*lfay"-b«a.
t e r
Csepel:
II
Dagasiiiíiiiiiiisu
Unlversal
gyümölcsfa
éa szőlő
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzleteben kaptak.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
M
TU Hákócll-tlt 58. Tol. 1-389-50.
150 kényelmei, szoba, folyó hMeR-melegvlz. telefon, közp. futtVa és CNonKÖt pótló elektromos fényjel zósekkel. I.omérsókelt szoba- ós penzió-árak. — EleRéns kávéhiz, d telefonfülke.
A >Srfiz6beni
Farkai Béla rádióhlres cigényzenakara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
S télikartben i
délután ét este ti no. V Irány újszerű jazz-zenekara. Nagy Mária énekszámaival. Ha Pestre Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban !
Ilaiikanluiiimi lililm fíllilll MENETRENDJE
érvínye, 1036. október Mól.
ErzBÓbat-tér Vasútállomás
Vaiulállom,,ia

5 30
g 2t 11-11 1306 13 20
13 =» 15 25 1740
1805
19 50 21 35
23 05 23 35
Letcnyei menetrend
L.l,.,*<dl ind. 6 45 Nig,,.nltilr*,rt.805 N.4;Un.„lifll i.d. 14 00 L.l.nj.f. irk. 1610
KSigm^uá|i Réazvénytársaség
Gutenbers liüomtlQ és OMlai LflpklQdó MMm
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvköééezet. voaaiMé intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyhid és iskolai Nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és estetési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falrai kat, körleveleket, röplapokat és mfne ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk a
üzleti könyveket, agyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptári ömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú \\i-, vitelben és a legolcsóbb árakon. ^
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
i M.
& lléls ül VéÜMs kAnivn«oadi>Ateo W^gtosIPÉI űxMff. MU1 lároly..)
Ma „Keresd a sorit"
77b Évfolyam 56. szám Nagykanlz-a, 1937. március 10 szerda
Ara 12 «ll.
ZALAI KÖZLÖNY
Siwkeszló*é« és kúdóbrraUl: Póut 5. »ám. Megjelenik mktdcn bttkfawp délutio.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajc
Előfizetési áit: tgj luk. 8 peug6 A* lUér. Szerke»zló»égi te kiadáhivstali teleíoa: TI «c.
A rend és belső nyakalom biztosítása
Talán öndicséret nélkül állapithatjuk meg, mogy a mi országunk ma az valóban, aminek a nálunk megfordult idegenek tartják .s a viszonyainkkai ismerősök általában méltatni szokták : a nyugalom és a biztonság földie-
Itt nincsenek zavargások, nincsenek puccsok, nincsenek nv\'glej>etés-szerii változások, amik az európai országokban gyakran földrengés szerűen jelentkeznek 8 oly sok zavart okoznak.
Egyik francia miniszter mondotta például Romániáról, amely szemrehányással illette nagy szövetségest gazdasági tartózkodása és elzárkózása miatt:
»Hogyne volnánk mi, franciák, tartózkodóak, mikor misem tudjuk, hogy azt a kormányt, amelyikkel a megállapodásokat kötjük, mflyik fogja felváltani s mikor milyen m-iglepelés ér bennünket részükről- A gazdasági kapcso\'utóknak nincs nagyobb és fenyegetőbb veszedelme, mlhl az a folylor.os és lázas rendszerváltozás, ami nem számolhat a holnappal, mert nem lud-ja, hogy a holnap öl találja-e helyén, vagy éppen az ellenfelét ?«
Náiunk ilyesmiről szó sem lehet. Egyrészt a magyar ember nyugodt természete, fegyelmezett önuralma miatt sem, de még kevésbbé a kormány céltudatos politikája minit, a moly egyrészről mindig s\'em előtt tartja :iz élet szociális igényeit s azt n lehetőség s/erint teljesili is, dc másrészt a belső rend kialakult védettsége miatt sem, amely eleve képes minden kilengő és veszedelmes kísérletezést megfékezni és leszerelni. Innen van az, hogy olyan gyakran hallhatjuk, hogy derék és mindenben megbizbaló rendőrségünk rajtaütésszerűén leplez\'e le a legkörmönfonlabb komm :nlsla szervezkedéseket.
Egyik kezünkbe került kommunista jelentésből halljuk, hogy egyik kém miként vélekedik erről a rendőrségünkről :
- Ügyességüknél csak bátorságuk és éberségük nagyobb és megfigyelésük biztonságát nehéz elkerülni-Ma ép|x;n ezért olyan nehéz magyar talajon valamelyes eredményi is elérni, mert ez a rendőrség kitűnően teljesiti a maga hivaíását s •\'csodálatos módra érzéketlenek tudnak maradni a pénz csábító erejével szemben is.
Nemrégiben, mikor Darányi Kálmán miniszterelnök a Nemarti Egység Pártjának fővárosi szervezetéi látogatta meg, az elnök ugy köszöntötte, mint akitől az ország lelki békéjének, nyugalmának, fejlődésének érinthetetlen jogrendjét s minden szélsőségtől való megvédését reméli és várja-
Darányi Kálmán ezekre a szavuk-
Bécsben is kósia hírnek tartják a magyarországi „barna forradalmat"
Félhivatalos nyilatkozatot adtak kl a fantasztikus hir-hadjárat
ügyében
Bécs, március 9 A Neues Wiener Tagblatt hosz-szasan foglalkozik a magyarországi állítólagos »barnu forradalom*-mai és »bama puccskisérletek«-kel. A lap határozott formában cáfolja azokat a külföldi lapokban elterjedt és nyilván szándékosan terjesztett tendenciózus hir ket, amelyekről a magyar közönség általábap semmi konkrétumot sem tud A lap hangoztatja, hogy Magyarországon
a kósza hlrnéi többet senki sem észleli az állítólagos barna forradalomból és még csak az ilyenkor szükséges rendszabályokat sem kellett foganatosítani Magyarországon legteljesebb a rend és a nyugalom/ még az ellenzék Is bízik a kortnány-ban ós az egész magyar közvélemény egységesen papirendre tér a rendzavarás keltést célzó hirek\' feiett.
„Az ország rendjét és békéjét semmiféle veszély nem fenyegeti"
: Budapest, március 9
A Mgyaar Távirati Iroda jelenti : Néhány nap óta a külföldi sajtóban nyilvánvalóan ugyanolyan forrás-l>ói, ahonnan a Magyarországgal szemben ellenséges híresztelések kiinduin. szoktak, fantasztikus hírek Iáinak napvilágol egy oly állítólagos szélsőjobboldali szervezkedésről. amelynek célja az ország Ixslső rendjének és nyugalmának felfrtii-lása /elt volna-Illetékes helyen elérkezettnek
látják az Időt arra, hogy most már véget vessenek a hazugságok ára-dalának és a leghatározottabban kijcicnlsék, hogy Magyarországon semmi olyan nem történt, ami akár a köznyugalmat, az ország belső rendjét és békéjét, akár pedig az ország alkotmányos biztonságát vagy a gazdasági életet veszélyeztethetné. Semmiféle fegyveres szervezkedés az országban nem folyik é* semmiféle olyan kísérlet nem történt, amely az államellenes bűn-
cselekmény ismérveit kimcrilené-Ezzei szemben az a valóság, hogy \'felelőlien s a politikai és gazdasági élet nyugodt légköréuek megzavarását célzó álhírek terjedtek el. Ezeknek elsősorban a magyar társadalom és a magyar sajtó józansága vethet gátat azzal, hogy a közönség a vaklármát a legerélye-sebben elutasítja és kiveti magából.
Illetékes helyről újra megismétlik a miniszterelnök néhány nap előtt telt határozott, kijelentését arról, hogy az ország rendjét és l)ékéjét semmiféle veszély m-m fenyegeti és hogy azt a kormány minden időben és minden eszköz/el fenntartja é& biztosítja A királyi ügyészségek egyébként az igazságügyminiszter, tői utasítást kaptak bármely irányit jÖYÖ, vagy bármilyen jelszavak alatt fellépő, az ország nyugalmát, a rijjjnzet békéjét és a njemneti munkát ^zavartalanságát veszélyeztető mindennemű bűncselekményeknek legerélyesebb üldözésére. Ugyancsak intézkedés történik aziránt is, hogy a rémhírek terjesztői ellen bűnvádi eljárás induljon-
20.000 tonna élelmiszert gyűjtöttek össze a nemzetlek Madrid körül az éhező lakosság számára
Áttörték a vörös frontot Almadrava közelében — Ágyukkal és tankokkal volt megrakva a mexikói vizeken elsülyesztett gözös
Mexikó, március 0 A Maar Cantebrico nevil gőzöst, mint Ismeretes, a spanyol nemzetiek tegnap elsülycsztették. A hajó az elmúlt hiiiap közepén indult Vacruz-ból, :I0 embert. 8 repülőgépet. 30 ágyút, ugyanannyi tankot, ugyanannyi tankol, nagyon sok lőszert és fegyvert, valamint 1000 tonna élelmiszert szállt tolt a vörösöknek, l\'lját azonban nem fejezhette be, mert a nemzeti cirkálók annak ellenére, hogy semleges zászló alatt hajó/ott, leállitolák és átvizs-gáliák.
Páris, március 0 Madridi jelentések szerint a nemzeti csapatok (iuadaraj.una-nál nagyot)!) támadást intéztek a vörös állások ellen és kisérlelök sikerrel is járt. A nemzetiek Almadrava közelében áttör-ték a vörösök állásait.
\'Mint a laptudósitók" jelenük, « nemzetiek döntő eseményekre készülnek. Közvetlen küszöbön áll Madrid végleges megtámadása.
A felizgatott tömegek a spanyol fővárosban\'már határozottabb formában követelik a város átadását, a menekü-
lés BS a város kiürítése egyre tart. A nemzeti k Madrid közelében 20.000 tonna élelmiszert gyűjtöttek össze, hogy a város elfoglalása után a kiéhezett lakosság élelmiszer-ellátásban hiányt nc szenvedjen. A lakosság azonban nem csak Madridban, hanem a többi \\Tiro-sokl>an és a vörösök által megszállt, vidékeken is elégedetlenkedik, miután sem élelmet, som vagyon- és életbiztonságot a vörösök már nem tudnak nyújtani számukra.
Ixindon. március <l Megbízható jelentés szerint a bis-
ra a következőképiien felelt :
A kormányzás szempontjától úgymond a keresztény erkölcs és a nemzeti érzés alapján állunk. Éltől az alaptói magunkat sí jobbra, se balra eltéríteni m-m engedjük. A mai viszonyok között, an.ikor az ország külpolitikai ós gazdasági helyzete is olyan, hogy semmiféle kockázatnak ki nem tehető elsősorban arra van szükség, hogy mindenki, minden különösebb nyugtalanság, szorongó érzés éi aggodalom nélkül végezhess mindennapi munkáját-
Hogy ez megtörténhessék, a/- ország és a főváros nyugalmát kell a kormánynak biztosítania. Mivel ehhez a biztosításhoz minden szükséges eszközünk megvan, a kormány vállalja is a legteljesebb rendért és belső nyugalomért a kezességet, tudatában lévén, hogy itt semmi meglepetés nem történhet.
Mióta ez a határozott kijelentés elhangzott, mintha a közvélemény is nyugodtabban és tárgyilagoSab. l>an tudna Ítélkezni s nem engedné magát holmi" célzatos és kitalált ál-hirskkei félrevezetni, hogy öuma-
gát hozta abba a nevetséges helyzetbe, hogy mig az. Idegenek a nyugalom ós biztonság földjének tekintsék a magyar földet, addig mi. magvarok, magunk terjesztünk magunkról kitalált puccs és rémhíre* ket, amiknek az égvilágon semmi alapjuk nincsen. Legfeljebb az a rémlálás, vagy az az önáltatás, a mely a rend felborulásánál óhajtaná megsütni sóvárgott pecsenyéjét. Hogy ez hiu ábránd és alapta-un reménykedés arra talán a hiszékeny elmék is rájönnek a miniszterelnök" határozol! szavai után.
a
EALAI KOZI.ONY
1937. mirdut 10.
Fellobogózott határváros várja a Jugoszláviai magyar Írókat
Páratlanul fényes sikerűnek ígérkezik a holnapi irodalmi délután
cayai öbölben elsülyedt angof lobogós gőzösről megállapították, hogy nem volt angol hajó, hanem angol zászló alatt hadianyagot csempésző spanyol vörös gőzös, amely Amerikából hozott hadianyagot.
Az uszony kötelessége törődni azzal, hogy bélmüködése rendben legyen, amit ped g ugy érhet el, ha reggelenként éhgyomorra egy félpohár természetes „Ferenc József" keserüvizet iszik, amely enyhén és kellemeien, pontosan és biztosan szabályozza az eméizlés folyamatát. Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hirtk egy mondatban) Ország:
A pécsi ügyészség a mecsekszabolcsi éhségsztrájk 4 szervezőjét, Máhr Viktort, Steckl Györgyöt, Szauerwein Józsefet és Bozsó Józsefet letartóztatta.
Az elmúlt héten történt miskolci nyilasbotrány hősének. Bátori Gyula zsidó származású, többszörösen bünteteti előéletű egyénnek társát, Karaszegi Istvánt rablógyilk* s^ág gyanúja miatt letartóztatták.
Dóczi Jenő, a kiváló író. esztétikus és nyelvész 56 éves korában meghalt.
A budapesti »Paiota« mozgó meny nyezetének egyik része leomlott, Folyt Edit 21 éves magániisztvl.;elő-nőt eszméletlenül szállították kórházba.
A Turulszövetség a Turulvárban Gömbös Gyula emlékének szobrot állit. Az avatóbeszédet Darányi Kál. mán miniszterelnök mondja-
Az éjszaka a Lopod i -utcában ujabb földcsuszamlás történi, aminek következtében a 16. számú ház. támfain leomlott. ►
Izsák község közelében 3000 darab Patrona Hungáriáé felírású, 1608 -1513 keltezésű e/üstpénzt találtak ii földásó munkások
Világ:
A francia-belga haláron váratlanul beszüntették a francia erődépitési mun. kálatokat, ami nagy nyugtalanságot kel-tettt a határmenti lakosság körében.
Genfben és Londonban a bolsevlz-mus szolgálatában átló titokzatos cseh proj>aganda irodát lepleztek le. .
Fegyverkezésünk rsak eszköz és nem cél és kizárólag a béke érdekei! szol-Riilji, mondotta Kden külügyminiszter nagy külpolitikai beszédében.
Az angol alsóházban « német gyár. mali kérdésről nagy vita kerekedett, amelyben utaltak Kden beszédére, aki n leghatározottabban elulasilota a jié. met gvarmaü követeléseket.
Kalifornia ffiállamügyésro cften nie. rényletet követtek el, a föállamügyési azonban csak kónn.vel)l>cn sérült meg. A merénylőket letartóztatták.
A bucsucsók közben
ciankálit ivott
Buda|>csl, március 9 Az éjszaka Szilveszter László Bcsz-kárt tisztviselőt azzal ébresztette fel felesége, hogy sürgősen búcsúzzon el tőle, mert meg r()g halni. A férj így e-kezett megnyugtatni ljcieges feleségét, de a i. kijeién lelte, hogy mérgei veit be. A búcsúzás alatt hajtotta fel a mérget, pár perc mulva hörögni ke/., deli és mire a mentők a helyszínre érkeztek, már meghalt. Megáilapitot-Iák, hogy ciánkálit ivott ai asszony, aki buesulevelében azl irja, hogy gyógyíthatatlan betegsége miatt meni\' a ; halálba.
A jugoszláviai magyar írók holnap. szerdán délután fél \'7 órakor az Ipartestület nagytermél>en \'ártják nagykanizsai irodalmi délutánjukat. Hétfőn délután a vársházán ebben az ügyben összeült a rende-zőbizottság dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt, aki örömmel jelentelte, hogy intézkedéseinek megvolt a foganatja, amennyiben eddig több mint 340 ülőhely kelt el a szerda délutáni előadásra. Tekintettel az óriási érdeklődésie a poigármesler felkéri a város közönségét, hogy legyen elnéző, ha a rendezőség nem tudja az i-gyesek kívánságait megfelelő hely tekinte-tél>cn ugy teljesíteni, mint más alkalmakkor. Kivételes és nagysza« bás1 eseményről van szó. amire nemcsak a város, hanem a környék iá felfigyelt és a \'egszék-sebb rétegeket mozgósította. Nagy misszió, amit a jugoszláviai magyar irók teljesítenek és azért a vár<« közönsége tekintsen el most a máskor annyira megszokott, előre meghatározott vagy rezervált helyk biztosításától Jelentkezés sorivndje sze
rint biztosítják a helyeket, a fenn-tartott három sor melleit.
A poigármesler felkért-\' a rende-zőbizottság tagjait, hogy minél na. gvobb számban jíjjfnek össze szerdán déli 1 órakor a városháza előtt, hogy az 122 órakor érkező vonalhoz a mdgyar irók fogadására miné. többerr mehessenek ki a pá\' iyaudvarra, amely ebből az alka-!omI>ól fel lesz lobogózva. Felké-rik a város hazafias polgárságát, hogv lobogózzák fel há/aikat. főleg a Horthy-ut. Fő-ut és Sugár-ut. s\'.b, ahoi levonulnak.
A polgármester felkérésére töb. ben részt vesznek délb n a Centrál-ban az irók szűkebb ebédjén. Az előadás után a Centráiban vacsora lesz, amelyen közéletünk számos jeleic részt fog v.nni. Kívánatos lenne ha ezrn is minél többen részt vennének.
A/ előadás pontosan fél 7 órakor kezdődik. A polgármester /elkéri a város közönségét, hogy a\'z előadás előtt legalább 10 perccel foglalja el mindenki helyét, hogy a rendel kellőleg biztosítani lehessen.
gazdák érdekében, majd bejeién--tette, hogy a Kamara Nagykanizsán intézőséget állított fel és erre értékes munkaerőt, Nagy Jenő oki. gazdái nevezte ki. Felolvasta vitéz gróf Teie\'ki Béla főispán táviratát, aki más irányú fontos elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg a kanizsai közgyűlésen.
Dr. Németh László felolvasta a jegyzőkönyvet, majd az elnök bejelentette. hogy n város szeszfok-mérőkei"szerzett te a gazdaközönség részére
Nagy Jenő kamarai intéző kifejtette. hogy a kamarák a múltban nem tudtak megfelelő tevékenység get kifejteni, ezért vált szükségessé azok átszervezése. Rámutatott arra. hogy a szükséges gazdasági oktatás nélkül a gazdaközönsée nem tud kellő haladást elérni- Háláfát fejezte ki a polgármester iránt, főleg a gazdasági szaktanfolyamok megtartásának lehetővé tételéért-Ismertette azokat az államokat, a menek az állattenyésztés, tejgazdaság fokozott kultiválásának köszönhetik anyagi tnldo-^ilásukat. Elismeréssel beszélt arról, hogy Nagykanizsa vár\'-s mezőgazdasági Iskola felállítását határozta el. A gazdasági szakelőadások során 14 e\'őadó 06 órán gvarapitotta a gazdák szakismereteit. Hangsulyoztn, hogy Magyarországon a gazdatársadalom 65 százalék ereiéig dominál-az országban, Ausztriában csak 48 százalék, mégis Ausztriában kezé-l»en tartja a vezetőszerepet. Végül\' arra érdemesnek talált gazdáknak kiosztott 30 könyvet és 2 pénzjutalmat.
Dr. Krátky István polgármester köszönetet mondott dr. Plihál elnöknek. akinek sikerült a gazdaközönséget apátiájából felrázni és nkl lelkes tevékenységének köszönhető. hogv a gazdaközönsée ma már igvekszik salát sorsával törídni tudását fejleszteni. PdVö-zölle a gazdakö/önséget, nmelv végre rájött arra, hogy fokozott tudássm lehet csak eredményes gazdálkodás? folytatni. E\'tsm"rés-set l>eszélt a gazdasági tanfolyamokról. nHveknek látogatottsága nem csekély mértékl«n érdeme Aradi Antai városi kénivs^lőnek- a gazdáknak, az előadóknak, a ka-* marai intézőnek, aki uj életet hoz/rtt a kanizsai és vidéki gazdák köréin?. A gazda-érdekekért folyó lel. kes és lendület\'^ tevékenység késztette ői arra, mondta hogy megvalósítsa a téli gazdasági iskolát Nagykanizsán. Bejelentette, hogy gróf Bethlen Istvánnal. Nagykani. z.m országgyűlési képviselőjével (éljenzés/ eljárt a földművelésügyi minisztériumban, ahof bejelentette, hogy Nagykanizsa egy ilyen iskolát akar felállítani. A megindult tárgyalások szerint a városnak az iskola létesítéséhez kb 2 kat. hold ferüiétet kelí adnia (a vasút közelében). Az OFB itteni eljárása során 25 holdat sajátítottak ki és tartottak fenn erre a célra, ebből hasítják ki a szükséges 2 holdat Az épütei kb. 50.000 pengőbe kerülne, ehhez a városnak és a megyének kell hozzájárulnia 15000 pengővel ennek felét a megyének, másik felét a városnak kellene adnia- A árosnak ke/i" majd vállalnia az iskola vízszolgáltatását, fűtését és világítását. A városnak az első évben 20, a második évben 30 alapítványi hetyet keit létesítenie (1 alapítványi hely 150 pengő, 20 helynél 3000 pengő, 30 helynél 4500 jjengő évenként). Egyes alapítványi hely--
Nagykanizsa téli gazdasági iskolát állit fel
A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság tavaszi közgyűlése
Vasárnap rendkívüli \'érdeklődés mellett tartotta tavaszi közgyűlését a nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottság dr. Plihál Viktor felsőházi tag, kir. kormányfőtanácsos eir.öklele alall a nagykanizsai városháza dísztermében. A közgyűlésen megjeleni dr. Krátky István polgármester, Somogyi Gyula palin\' földbirtokos. Barthos Gyula hercegi erdőmester, dr. Deseő Mihály m. klr. tiszti főorvos, stb.
Dr. Plihál Viktor magas színvonalú elnöki megnyílójában rámutatott arra, hogy nálunk az őster-
melés foglalkozásának nem jutott az a méltánylás, ami megilleti, inig a kormány és a nemzet felismerte, hogy az ország pillére és erőinek ÍCforrása a mezőgazdaság. A föld-mü\\elésügyek vezetése olyan állam-\' férfiú kezél>en van, mint Darányi Kálmán (lelkes éljenzés), akinél tradíció a gazdák érdekeinek védelme. A kamarák is igen üdvös tevékenységet fejlenek ki, így az Alsó-\' dunántúli Kamara, amelynek tevékenysége minden elismerést megérdemel. Felsorakoztatta az előző kormány dicséretes reí^kenységét a
Legújabb tavaszi diunt!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyemkülönlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Sinser Diuatáruház.
1937. március 10.
ZALAI KÖZLÖNY
S
ÓVJA SZEMÉTI ,
és vésérol|on bizalommal egy jél Ilid
Olcsón, kltOnő gyirtményu szemüveget érusl-tok és készítek. — Legmodernebb oplikal gépekkel felszerelt ütememben bármilyen szem-orvoil receptet Is suksierQen elkészítik. Javításokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktál-lenosék.
Lézinérők, hőmérők, bor- és mustmérók.
ZSOLDOS OYULA
órásmester, ékszerész és látszsrász. Fő-ut 8. (a Korona-szállodévil jzimbsn). Óra és éksier nagy választékban. Ellsmirt precíz óra- é» ékszerlavltóroOluly.
A nagykanizsai frontharcosok felavatták a baráti és bajtársi érzés családi meleg-ségü várát: OTTHONUKAT
ket azonban a községeknek is kví-iene létesíteniük. Zala területén ilyen szakiskola még nincs, tehát a vármegye is vállalja 20 és 30 alapítványi heiy költségeit- Az oktatók, stb- költségeit az állam viselné Ígéretet kapott u főispántól, hogy segítségére lesz és a vármegye is megteszi a magáét-
A közgyűlés dr- Plihál elnök ln< ditványára jegyzőkönyvi köszönetet mondott dr. Krátky István pol. gármesternek azérl a lelkes fáradozásért, amellyel a gazdaközönség érdekeil szivén viseli.
Kovács Miklós gazdasági felügyelő ismertette a megjelent gazdasági rendeleteket-
Aradi Anlai rámutatoll arra, hogy a rendeleteket erősen a betűk értelmében kezelik és hajtják végre. A iogyasztási adómizériákat soiolla fei- A tejellenörzés megfelelőbb formában való végrehajtását kérte-Egy tejeiienörzö állomás létesítését tartja szükségesnek.
Davidovics István kérte, hogy a város szerezzen be permetezőgépeket a gazdaközönség részére.
Vidakovics István a legelökérdts-ben szólalt fel-
Horváth István a kisüstök visszaállítását kérte.
Gál)or Boldizsár az iskola feálll-lását sürgette, mig Gábor Ferenc az elcsatolt legelőrósz visszaadását kérte.
EMLÉKEZTETŐ
Március 9.
lőjtl kulturdélután a fehérteremben b-kor (Bar bari ts L)
Hárelms 10.
Vajdasági magyar Írók estje fél 7-kor az Iparos-székház nagytermében.
Márclua 12.
A Szerdal Társaság vita-délutánja U-kor zeneiskolában (dr. Dómján).
Márclug 14.
Lioeális előadás a városházán 6 koi dr. llaláaz Pál.
Az Izr Leányegylet mesedélutánja fél 3-kor a kőtemplomban.
Március 21.
Lioeális előadás a városházin 0 kor Fischel Ujos.
Április 12.
Az Irodalmi Kör vetltettkópea előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf).
Április 19.
Irodalmi Kör zonokarának hangversenye a izlnházban.
Naptár i Március 10. szerda. Rom. kai. <0 vértanú. Protestáns Olimpia. Izrael. Arfar hó 27.
Oyógyszertárl éjjeli szolgálat e hó 15-ig a „Mária" gyógyszertár és a klskanizsal gyógyszertár.
G<*fürd< nyitva reggel fl órától este S óráig (héttő, szerda, péntek dél< tán kodden egész nap nőknek).
— Mogérkestek a tavaszi nöiruha, kabát és kosztüm újdonságok SchUtz-kkes
A nagyk,
f3|| ua utso valósíthat £7 otthonát.
A nagykanizsai fronthar-esoport végre meg-\' ulta egyik álmát: Szomlmion esle bajtársi vacsora keretében, ünnepélyes külsőségek közöli avatta fei azt a családi otthoni, a mciy már az első este megmutatta, hogy nemcsak egy rideg klubhely-ség lesz, hanem igazi, meleg ott-na, vára a kanizsai frontharcosoknak.
Az egyszerűen, de Ízlésesen be-ruidezelt, szép képekkel és a múltra emlékeztető emlékekkel di-szilelt ollhonban igen szép számmal gyűllek össze a kanizsai Uíjlársak. Olt volt vendégként dr- Kráiky István poigármesler is, a központ részéről dr. Vojcsek Olló kö/.ponll kiküldött, vezelőliszl és a leknyei frontharcosok képviseletél.en dr. Csempesz Dénessel az, élen egy kis küldöttség. Az otthon meleg hat. gelala csakhamar kifejlődőit a fe-he- asztai mellett is, hisz azok gyűllek itt egyle, akikel odakint a vérzivataros éjszakák sölél fedezékeiben és lövészárkaiban a bajtársi szeretet kapcsolt egymáshoz. A frontharcosok széreieit elnöke,
dr. örlay György
a frontharcosokhoz méltóan az. első pohárköszöntőt Magyawszág kormányzójára és megmenlőjére, az első magyarra, viléz nagybányai Horthy Miklósra mondla. Ezután mondolla e^szép olthontavató beszé det, amelyben az igazi otthon fogaimát fejtegette.
- Az otthonnak kél főtengelye van, — mondolla többek közi. -Egyik a társadalom felé, kifelé ve-zel, a másik az. olthon belső életébe, a tagok közé-
Kifelé legyen ez a ml otthonunk a frontharcos eszmének feltétlen tiszteletet parancsoló szlnbóluma, legyen gyüjlőcsarnoka a főcsoport számbeli gyarapodásának és legyen erőforrás, amely a társadalom ro-konérzésének és megbecsülésének kivívásával céljaink megvalósításéi
gyorsabbá és biztosabbá teszi. - Befelé\'pedig legyen igazi olthon, barátság és bajtársiasság meleg fészke, amelyet a kölcsönös megértésiül és megbecsülésből fakadó, összekapcsoló szerelet melege fütsön és hevítsen mindenkor-
Ilyennek látja ő az otthont most és bizalomma/teklnl a jövöbe, meri hiszi, hogy mindenkor valóban iiyen ollhon lesz ez. az uj h-\'lyiscg-Nagy taps és lelkes éljen fogadta u/. elnök szivl>öl jövő szavalt. Az elnök után
vitéz Csete Antal
szolgabíró a vármegyei vitézi szék és a járási vitézek nevéten köszön-tölte meleg sz eleltél az otthont avató frontharcosokat. Beszédél>en ő i. azl kérte, hogy legyen ez az ollhon családi fészek, a baráti é<» bajtársi érzésnek meleg vára és otthona- Akik négy év küzdelmei-l>en, otl kint összetartottak. mondotta általános helyeslés közepette
- azoknak kell, hogy idehaza is az Összetartozás érzésével bírjanak. Nem ilé«. el azokat, akik nem voltak kint a fronton, de elvárja, hogy á fronlharcosok iránt feltéllen tiszte-lettel viseltessenek. A frontharcos törvény mielőbbi tető alá vonását tette szóvá és kérte az elnököU hogy ezirányban is tegyen lépéseket
Vojtsok Otté
az országos elnökség üdvözletéi tol-mácsolla az egyl«gyüllek elölt- A jelszót : Islenérl, hazáért, bajtársainkért, tartsuk ilt Ls szem előtt,
— mondolla — Legyen ez a helyiség
egy olyan otthon, ahol a bajtársak a nap küzdelmet után lelkileg megpihenhetnek.
A bajlársiasságrói, a hazafiúi érzésekről és a vallásosság fontosvágá-rol l>eszélt, amely alapja mindennek. Mindonnek innét kell kiindulni, meri egy ujabb ezredével
megint csak a kard erejével lehet biztosítani. Beszéli a hősi kultusz fontosságáról, valamint ismertettea frontharcos törvény ügyét, amely-nek közeli megvalósulását nagy örömmel hallották a bajtársak.
Dr. Kováos László
síép beszédben mulatta be az igazi bajtársi érzést, rámutatott a ■ főcsoport alakulásának első idejétől a tócsoporl éietén végig a mai napig, mig végre önálló otthonnal rendelkező, igazi, nagy család lett- Ki-vülról - mondolla - nem jutalmat várunk, de igenis meglx\'csülést és azl, hogy egyenlő felkészültség mPl« lelt a Ironlharcos mindenütt előny -l>en részesüljön.
Kartéaz Béla
a kanizsai iparosság bajtársi szereidét és üdvözletét tolmácsolta, a nagy eszmére : az inlejf-r Magyarországra ürilelte poharát.
Laborozy Károly
titkár a Navarra hőséről beszéltét* megemlékezett arról a zászlóról, u mely ez estén ott lógott a főhelyen. A helység-avatóra ugyanis Cso. bánczi bajtárs elvitte a most, nagy nehézségek árán megszerzett na-varrai zászlót, amellyel hélíőn dél-eiöll jelentkezett a kormányzó előtt kihallgatáson. Laboczy beszéde második részében a jelenlevő polgármester támogalásái kérte, hogy e helységet a jövöl)en ls fenntarthassák. ,
Dr. Krátky látván polgármester nagy ta|>s közepette emelkedett szólásra. Megköszönte az üdvözlzéseket, majd rámutatott arra, hogy a frontharcos eszme ápolása és elősegítése elsőrendű áliami és polgári érdek.
A háborúban meghalni kész polgárok megsegítése a társadalom nagy feladata,
örömmei hallotta a koimány állásfoglalását, a maga és a város részérő* megígéri támogatását, de hogy ez az otthon igazi olthon legyen. az elsősorban a frontharcosoktól függ-
Ar.nái. nagyobb az erő, minél többen tömörüniek. Ez az. otthonavató

> I
\' v a
41
ZALAI KÖZLÖNY
1337. m*-clu« 10
fordulóponl, de itt megállni nem
szabad- Nem a külső adja meg ennek az otthonnak igazi értékét-Ki kell, hogy fejlődjön az a belső bajtársi érzés, amely a lovészárok-Ivnr. is egyesítette a bajtársakat. Erkölcsi Ígéretet les^ a város n. véljen a támogatásra, de csak ugy. ha ezl a belső értékel a frontharcosok kitermelik. Hiszi, hogy e\' bekövetkezik, hisz a frontharcosok elnöke elég garancia arra hogy ez a szellem fog az uj otthonban uralkodni. A frontharcos gondolatra é6 a/ elnökségre üriletl\'\' poharát.
A letenyei frontharco ok őszint\'•, Hideg szervtctből fakadó üdvözletéi a letenyei küldöttség vezetője,
dr. Cssmpesz Dén«»
loimáceolta közvetlen, szivből jövő szavakkal. Az utolsó felszó\'a\'.ó
Unger-l/llmann Elek
voll, aki az elhunyt bajtársakról | a hósökrői emlékezett meg, mnjd n Nyukosz üdvözletét tolmácsolta. A kegyeletes megemlékezést a bajtársai; felállva hallgatták végig. A bőséges és pompás vacsora és
• kitűnő itni elfogyasztása után a legjobb hangulatban, Igazi bnjlársl szereletlx:n és egyetértésben még sokáig együü maradlak a lwijtársak. Ez az olíhon valóban a fenli pohúr-köszönlökben kivánt Igazi otthon megvalósulása lesz, otthona, vára
* kanizsai frontharcosoknak.
ELŐADÁSOK -
1. Boldog Margit Qnnep
volt vasárnap délelőU n nagykanizsai Városi Színházban az f\'rlcányok Mária Kongregációjának rendezésében. A katolikus egyesületek közönsége egészen megtöltötte a színházat, a kö*\\bsé« soraiban a nagyszámú ifjúság mellett ott voltak a katolikus kö\'élcl jelesei is. A műsort P. Czirfusz Viktorin szent-fercncrndi házfőnök nyitolt-i meg bevezető beszédével, amelyben az áhítatos papi lélek meleg szavaival méltatta IU Ünnep jelentőségét. Az l-Igyházi Ve. gycskar Gazdag István kán\'or gondos betanításában és vezetésével az ünnep tárgyához válogatott énekszámokkal járult hozzá a matiné emelkedett hangulatához. Rarbarits I^ijos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője néhány vallási vonatkozású költeményét ad|a elő. Ji műsor tartalmi gerince volt Németh Imre pápai kamarásnak, a kőszegi tanítónőképző littcrátus igazgHójának velitciiképes előadása Boldog Margitról. Az előadást besugározta a lélekből fakadó szereld, amellyel az előadó a témához nyúlt. Végig kalauzolta a ké|.ek nyomán a hallgatóság a Boldog Marcit kultusz történelmi emlékein, életei, az egykori ós a mai Margitszigeten, egész során a szent-élelü magyar királykisasszony emlékéi megörökítő képeknek és írásoknak.
2. A llceálls előadás
Az Irodalmi és Művészeti Kör lice-ális előadását Szudey Géza, « nagykanizsai polgári iskola tnn.íra t»rtotU\\. (Az előadó betegsége miatt iyt 1V»r-1-arits l.ajos, a Kör főtitkára" olvasta fel.) At értékes és felkészültséggel osx-K<üálliti)tt értekezés nagy irodaim) anyagismerettel vezette végig a hallgatóságot a különféle, országok nevelés, oktatási rendszerének nemzeti alapel-vein és a nacionalizmus szerepén azok gyakorlati megvalósításában. A huzifbs ér/és ícnaissanoc ának a modem okta talásügyben elfoglalt szerepe és eéfjai egységes képbe formálódva bontakoz-tuk ki a tudományos «la|>ossággal ösi-szegyüjtött adatokból. Különösen tr-dekes réste volt uz előadásnak, Amely-ben Szudey Géza sorra vette H"triagyiii<< prszági polgári Iskolában bavcgcUU
Különféle, ötletesnél-őtleicsebb ujltáso. kai a tanulóiljuság hazafLis érzés/oc\'k állandó ébrentartása terén. Nagykanizsán megszoktuk, hogy a |>olgári isko-lai nevelésbm a nffíizcti érzés fejlesztése, a trianoni láng állandó élesz. tése, a hősök kultuszának gyakorlati ápolása, az elszakított részekhez való ragaszkodás ébrentartása vezető szere-l>ett kapott, — most ebből az előadás-Ivói megtudtuk, hogy sok olyan polgári iskolája van az országnak, ahol ugyanezek az emelkedett elvek ugyan-olvan Vezérlő tűzként irányítják a la-nári kar neselö munkásságát, mint" a kanizsai polgáriban. A távollevő Szu-key (iéza őszinte, meleg tapsl>an kapta meg jutalmát a hall. .^óságuV s ebben a» elismerésben részesedett nz iskola -/ís, umelynek tanára s .az összes isko-
lák, amelyek a csonka hazában ugyan ennek a szellemnek magvetői a holnap Magyarországa számára. , A kisérő műsoron a magyarországi férfikarok ezüstérmes dalárdája, a ki-tünő Nagykanizsai Ipartestületi dalárda énekelt Kelting Ferenc karnagy vezetésével. A közönség, mint minden alkalommal, jnost is tüntető melegséggel és indokolt büszkeséggel ünnepelte a dalárdá\\ Ritser György hetedikes gimnázista Vörösmarty \'Gondolatok a könyvtáriján, c. fenségesen mély költeményét szavalta férfiasan szép, komoly előadásban, nagy sikerrel.
A következő liceális 14-én, vasár, nap lesz, amikor az öregedésről tart előadást dr. Halász Pál orvos.
Nagyszabásn lesz az Irodalmi Kör és Frontharcosok márclns 15-lkl ünnepsége
Délelőtt matiné a színházban, este fáklyás felvonulás a szobrokhoz
Ezidén különös fénnyel üli ineg Nagykanizsa március 15. nemzet^án-népét. A város nagyközönségnek hivatalos üunepségét ezúttal is az irodalmi és Művészeti Kör rendezi, ez-idén azonban a Frontharcos-főcsoport bekapcsolásával.
Az ünnepségek hétfőn, nemzeti ünnep napján leszn k. Délelőtt ll órakor hazafias matiné lesz a Városi Sz n-házban, belépődíj nélkül. Ezen Su-rányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke mondja az ünnepi beszédet. Szaval Adamovich Ká-rolyné. f.nekel az Irodalmi Kör és az Il>artcstület cgyesilclt vegyeskara Ket-ling Ferene vezénylésével.
Hétfőn délután fél 7-kor fáklyás felvonulás lesz, a Levente Zenekar kíséretével a hazafias szobrokhoz, a frontharcosok disz-szakaszaival, leventék, cserkés/ck és a nagyközönség felvonulásával. A 20-ns szobornH dr. Fülöp György frontharcos alelnök beszédei mond é< Jámbor József II. ke-resked\'Imista szaval. Az országzászlónál Csizmadia Ferenc IV. polgárlsla, a 48-as szobornál Révai József VIII. gimnazista szaval. A Nagymagyaror-szág-emlékmünél Jászay I.ászló oki. gazda kuruedalokal játszik tlrogatón és dr. Boda Károly mond befejező beszédei. (:)
Zalában csak egy halottja volt az influenzának
A közigazgatási bizottság ölése-
Zalaegerszeg, március 9
A vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn délelőtt tartotta tilósét Bödy Zoltán alispán elnökletével. Dr. Brandt Sándor főjegyző cseményjelcntése szerint a közbiztonsági állapotok a megyében kielégítők. Farkas Tilx>r és Thassy Kristóf szólaltak fel a jelentés kapcsán. Az alispán válaszában rámutatott arra, hogy a borfogyasztási törvényt minden nap várják. A mezőgazdasági munkások bérügyében felirat megy.
A Jelentések szerint az állatcgészs^. ügy rosszabbodott. Szépeikén uj kör-állalorvosi kört létesítettek. A köz-egészségügy sem a legkedvezőbb, az
influenzások száma emelkedett, 15 sző-vődményes l>etcg közül egy incehalt. Járványszerüen s hol nem lépett fel az influenza. A kanyaró emelkedett, a vörheny csökkent, l-ijerszcgen járványos fültőmirigylob vi >n. Zalabércn uj Zöld Kereszt fiók létesült.
Az adózásról a pénzügy-igazgató kedvezően számolt be. Több felszólalásra a jiénzügyigazgató kifejtette, hogy a l>énzügyminisztcr .fogékony az élc\' iránt és kedvezően intézi el a kéréseket. Az útépítési Jelentétinél Csóthi Géza a Mura parlszakadásai ellen kért védelmet. A többi jelentéseket hozzászólás nélkül elfogadták.
Maovar perzsa Timtili — Gy apisbu Dcfé ilipjiffliur
síb. stb.
és pazar
valaszléta
Kirschner Mór
divatáruházában.
Willly Forat-ot a világ legnagyobb rendezőjévé •valta a
Werner Krausi, Olga Cse-hova, H«ns Moser, Wllly Elchberger és Hortense Raty tüneményes játéka a
Filmet vár -— felejthetetlen élményt nyújt a
Bécs szerelmese, a bécsi tavasz és ősz klasszikus szembeállítása a
Kedd-szerda-csütörtök a Városi Mozgóban
1937. március 10
ZALAI KÖZLÖNY
Vftfíijjb V\'/l. PAA\'LJÓB BIPORTSaROIdTA
FerencJózsef *MmttNataltn regénye
A Halott császár és a barátnője
Életének utolsó napján Ferenc József nem akart találkozni a barátnőjével. — A végrendeletében, amelyet evekkel ezelőtt szövegezett meg doktor báró Stritzl-Artstadt Frigyes, az udvari fiskális, egyetlen szóval sincs em/ités Schratt Katalinról. Ez a végrendelet megemlékezik az utolsó szolgáról is, de a Burgtheater 22 művésznőjéről Ferenc József megfeledkezett. . .
(Copyright)
Ott üli a császár az Íróasztalánál és lestél rázta a láz.
A biliürdszobáhnn hajnal óla együtt váltak már a család tagjai. Sebőn\'-hrimnban mindenki tudta, hogy na. gyon közel van már a vég...
Kedd volt és november huszonegyedike, odakinn sürü pelyhekben hullott o lió, a Itakukórfi a falon elverte már » delet.
A glorlellegassei villából öt percenként szoladt át I.iesi, a szobalány, üzenetekéi holott és szomorú híreket vitt ha/a az úrnőjéhez. MárL, Valéria szigorúan megtillola, hogy továbbvigyék az üzeneteket a lieteg császárhoz és Monlenuovo herceg, a főudvarmester
— most nvilt neki alkalma először --bosszút állt az évtizedek.n keresztül ■dsienvedett gorombaságokért:
Huszonnégy órdn keresztül megakadályozta, hogy Schratt Katalin üzenetei eljussanak a császárhoz ...
Schiessl báró, a kabinetiroda főnöke .v.lahogyan mégis lelkiismereti furda-lásl érzett. Délijén, amikor utoljára referált a monarchia urának és az utolsó nklát aláiratta vele, megkockáztatta a megjegyzést:
— A nagyságos asszonv hódolatteljes üdvözletét küldi I-elsígcdnek, imádkozik felépüléséért és jobbulást kíván. Mély hódolattal kérdezteti, nem óhajtja-e Felséged legalázatosabb látogatását ...
A lzelcg császár ajka kicsercpese-dett a láztól .amely harmadik napja gyötörte, dc a szája szögletérc mosoly ült ki — az utolsó mosoly az életében
— és erőtlen hangon ennyit mondott:
— Kéretem. . .
— Különben nem... — szólalt meg újra — kedves Schiessl, mondja meg a nagyságos asszonynak köszönöm az érdeklődését, de
kérem öt... ne haragudjék... ma ne jöjjövt el... Szomorúságot okozna neki egy ilyen beteg ember kínlódása...
A Cílorietlcgasseban nem hittek Oz üzenetnek.
A pipázóban sirva borult a kerek asztal ébenfalapjára a császár barátnője, hangosan zokogott és egy-egy szavát hallották, akik a szomszédszobában vártak a p;|ran"sára ...
— Miért teszik ezt velem... ezt érdemeltein... ő biztosan n"m tud róla...
A I.iesi ujabb hírekért ment át, a művésznő nem mozdult ki a szobájí-l>ól és ö sem nyúlt az cbédje{ieZ| akárcsak a sehönbriuini kastély halállal viaskodó aggastyánja. A hirek, amelyek Ojulo\'tak a schönbrunni p<>r kon keresztül a bietzingi villába, nem voltak megnyuglatóak.
A muieius elhozta a pápa áldását. A felség meggyónt, az ebédjéhez nem nyúlt hozzá. Most alszik... még mindig alszik. A főhadsegéd van lx-nn nála, de u referátumát már nem hull-gatjá még. ,. most a trónörökössel
beszél. Imádkozni akar. Kelterl a re. szüleihez segili( de nincsen már ereje, hogy letérdelj n... olt ül a fotöjében, ko/eit összekulcsolja, befektetik. Alszik... Orlner azt mondja, ez az agónia. A pub.us egyre lassabb...
• Késő este van már. A scliönhrunni kastély parkjának kapuja előtt már felváltották a vártát.
Pontban kilenc óra tiz porckor a glorielle.^ass i villa hailjában megszólal i a telefon. Mara, a szakácsnő és\'titkár egy személyben, kapta lo a tagylót. I A drót másik végén Kcr/1 báró jeknt-ke/ett és megtört hangon ennyit mondott;
— Jelentse a nagyságos asszonynak, hogy
ö császári és apostoli királyi felsége az Úrban csendesen elhunyt ..."
Misztoriku an kapta ki Mara kezéből a kagylói Schralt Katalin és könnyek kőzött megkérdezte:
— Átjöhetek most?
Ker/1 Soktornak nem volt utasítása arra\', hogy mit feleljen erre a kér-di\'src, de természetesnek tartotta, hogy a felelete nem lehet más, csak az, hogy: «Tessék.»
Pillanat alatt mugárak:i|)Otl egy fekete kendőt, odakinn erősen havazott, de a császár hatvankél esztendős barátnője elMejlet! bundát magár* venni. Rohant át a kastélyba. A Mavjmgasse kiskapuja zárva volt, hiszen ennek a kulcsát i \'császár tartotta ulánuső;*-nagyi blúzának zsebében, oldalt kellett kerülni, gyorsan ál a Schöiibrunner-Alleen, a |H>sz.lot álló gárdisták tisztc-leltudéflll rántották meg puskájukon a szijal, a tisztek szalutáltak, Schratt Kulalin pedig rohant tovább, a kék-
Fereno Józset utolsó látogatása Schratt Katalinnál
A levelezMap, amely a jelenetet megörökíti, dr. Heda-Löhner Frigyes osztrák iró tulajdona és a po-Utbélyegzö szerint 19 4 augusztus 22-én adták fel. Pár nap múlva a császár elutazott Ischlböl és soha oda nem tért vissza

ft&\'Jj -U.
* ■B ;;


A szoba, melyben a császár maghalt
A „Schrattwey" ltohlben
Ezen az uton ment barátnőjéhez minden reg:;elen Ferenc Józset
Foto: Holtr tscht
lépcső felé, amelyen keresztül annyiszor telte meg inár az utat a császár dolgozószobájába.
A billiárdtercmb\' n, a diófaszobában, a kis dolgozó szobában égtek a csillárok és llvrés szolgák most feszítettek fekete drJj>ériát a tükrükre.
A hálószobában, <^vszorü, barnára lakkozott katonaágyában, ott feküdt a halott császár. Ketterl talán mosl fűzte kihűlt mellére az aranygyapjas rm-det, Ortner profesv - és Kerzl forma-lín-injekciót adtuk S líratt Katalin megfogta n szoba ki.,!-:esét, mielőtt u/onban beléphetett volna, kijött Mon-leuuovo és szlkráz>\'» haragját a szemében, szin\'.e rárivalt a művésznőre:
- Mit óhajt?
A kérdésre, amely kegyellen és hideg volt, mint a spanyol ttiikel, amelynek utolsó helytartója volt * Habsburgok palotáiban Mária LuJzji megcsontosodott unokája^ Schratt Katalin nem tudott felelelet adni. Csak könnyek törtek elő a szeméből és egéfz leslélx-n összerázkódott, amikor Moo-lenuovo folytatta tovább:
— Az él i császár engedélyi adhatott önnek arra, hogy & tcrmeil>en felkeresse öl,
a halott császárnál nagyságos asszonynak nincsen már keresnivalója .
összetörve és kéts<-gl>eeselten állott a haloltasszol>n ajtajánál a .nagysá|p>s asszony,, de egy pflll-.-ínat múlva nyílt az. ajtó és kilépett rajla Károly peren ■ József, aki negyedórával ezelőtt még csak trónörökös volt, ílo Inost már Károly néven ö volt utódja a trónon az elhunytnak. Nem szólt egy s/ól sem, fekete szalag volt a karján, \'amelyet hangtalanul nyújtott a művésznőnek és
karonfogva vezette ót a halottas-ágyhoz ...
Mária Valéria egy pillanatra visszafordult, azután tűntetve hátatfordi-tott és odament at ablakhoz...
Schratt Katalin- megállt az ágy Iá-bánál, ott volt az a paraván, amelyet barátságuk derűs és meghitt napjaiban ő maga készített a barátja számára, szemben volo u falon a kép, ahol a
1ÁLM WttL*KY
1987. március 10.
német fejedelmek tisztelegnek uralkodásának hatvanadik évfordulóján a császár előtt, a sarokban a fehér \\x>r-cellánból készült kandalló és az asztal üveglapja alatt\'az a sok négylevclü lóhere, amelyet ö szedett Hietzingben és Ischlben, a Jaínlzenhergen. L\' Roskadt az ágy végénél, összekulcsol\' > « kezét és imádkozz\'* az elhunyt lelkének üdvősségeért és boldog feltámadásáért...
(Folyt k»T.)
IDŐ
Eső!
Prognózis: Délnyugati, nyugati szél, töt b helyen záporeső, • hő némllsg ciökken.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállpraáís jr lenti t
Hőmérséklot t«gnap este 9-kor: -ff 8, ma refgel: +» 6, délben : +12 2.
Csapadék: 3-0.
Székelési zavaroknál és az ezekkel járó általános rosszullétnél a rendkivüi enyhén haló természetes „Ferenc Józset" keserüvi* — reggelenként /átkeléskor egy pohárral bevéve — a gyomor^lcfj-torna tartalmát gyorsan kiürili és a mérges bélgázak fejlődését ciökkenli, ax emésztést és a vérkeringést előmozdítja s tarlós megkőnnyebbül-ísl szerei. — Az orvosok &jámják.
— BaUrokltaa a Kopstelu-céf vezeti Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező fizetési feltételek niellott.
Az éjszaka elhatározták a fascista nagytanács intézkedéseinek végrehajtását
Róma, március 9 A. fascisla nagytanács ujl>óí éjszakai ülést tartóit és azokat az intézkedésekéi tárgyalta, amelyek" megerősítik az olasz birodalom erejét. Mussolini miniszterelnök örömmei jelentene Ix*, hogy a legutóbbi események jsmét megszilár-ditollák a fascista birodalmi s nö-veWék annak külső és l>elsö erejét-A nagytanács határozata szerint a kidolgozott tervekel végivhajlják és tovább haladnak a kitűzött ulon, hogy meg tudják oldani az olasz nemzet nagy célját, a fascizmus teljes diadalrajutását.
Dc Bono láljornagy az ülés végén szerencsekivánalait fejezte ki Mussolini miniszterelnöknek, aki a közeljövőben Afrikába utazik-
Ny i U-t ér.*)
Egy névtelen levél Írójához
Mutschenbacher Edvin budapesti lakos - dr. Mutschenbacher Edvin nagykanizsai kir. törvényszéki tanácselnök fia - a Zalai Közlöny február hó 27-i számában ós elő* zCen áiíilólag egyik pesti lapban is más név alatt megjeleni cikk szerzője kéri a névtelen levelezőlap íróját, hogy a budapesti laj>ol illetőleg közöljön pontos adatokat, mert honoráriumáért a pesti lapnál jelentkezni akar. (:)
*) Az a rovatban közlőitekért «em a sztrkesitöiég. sem ■ kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
A kapucinusok Irboltja Bócaben Középen Ferenc József szarkofág, mellette Erzsébet és Rudolf sírjai
— fA Misszió böjti estje)
A Missziótársulat vasárnap délután tartotta harmadik böjti estjét, amelyen ismét nagyszámban jelent meg az érdeklődő közönség. A műsor első számát a Leányklub énekkara adta, a mely Rácz Alajos vezetésével böjti énekkel adott elő általános tetszés közqjelte. Az est szónoka Muzslay I.ászló volt, aki igazi áhítatos lélekkel és nagy felkészültségei a böjti lélek csendjéről, a bűntől megtisztult és Istenhez tért lélek megnyugvásáról beszélt. A zárószámol ismét az énekkiír adta.
— (Kedden: böjti kultur-délután)
Kedden, március 9-én böjti kultur. délután lesz C órai kezdettel a plébánia fehértermében a Kongregáció rendezésében. Előadó Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője, aki a fiatalon elhunyt ferences pap-költő, Tóth I\'. Ede költészetét fogja ismertetni. Ezen kívül kisérő műsor. Belépődíj nincs. (:)
— (Az Irodalmi Kör zenekarának hangversenye)
Az Irodalmi és Művészeti Kör újjászervezett zenekara, amely januári szerepléseivel bebi/.onyitolta életképes-: ségét és tanúbizonyságot adott arról is, hogy gyors ütemben a város egyik jelentős és komoly kul tur tényező jj&.é fejlődött, intenzív és példás szorgalmú munkával önálló hangversenyre készült fel. A hangverseny ápríbs 10-én este lesz a Városi Színházban. A nivós műsorról egyelőre csak annyit árulunk el, hogy azon Weber, Sphumann, Bizet és Wagner müvek szerepelnek. Az alacsony árban megszabott jegyek árusítását rövidesen megkezdik. (:)
— (Márc. 15 a Legényefyletben)
Folyó hó 14-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel tarija a Ratholikus Legényegylet a helyőrség altiszti karával együtt közös márciusi ünnepélyét a határörzenekar közreműködésével, melyre az egyesület tagjait, a helyőrség altiszti karát, valamint a város közönségét tisztelettel meghívja a vezetőség. (:)
— (Zenei llceálls)
Vasárnap délelőtt fél 12 órai kezdettel a zeneiskola tanári kara liceális matinét tart, melynek előadója Ivón-kovils Ferenc tanár, aki a vonóshang. szerekről, fóleg |>edig a hegedűről tart előadást. Belé|>ődij nem lesz, azonban önkénles adományokat köszönettel vesz a rendezőség. (:)
— .SEMPERIT- autó- és mo torkerékpár gummlk lerakata: Sternberger festékkereskedés.
(Építőiparosok körzeti gyűlése)
A tavaszi munkák megkezdése előtt az egész országban megmozdulnak a/. építőiparosok, hogy megbeszéljék égetően fontos problémáikat. így Zala-megyében is. l gdszten íális kérdésekről levén szó, t< n o>, »ogy azon mindegyik megj lenjin. Nagykanizsán szombaton délután 2 órakor körzeti gyűlés lesz az Ipartestületen, ahol az országos kőz|»ont kiküldötte is megj< lenik. Minden kanizsai építőiparos olt legyen. Gerócs György szakosztályi el-nók. (:)
Értesítem a mélyen tiszteli Hölg> közönséget, hogy tanulmány-utamról megérkeztem.
Kiváló tisztelettel
Weisz Nővérek cégt. Frank Jenőné
,KERESD A SORT"
versenyünkben ön Is résztvehet 1 Egyjds figyelemmel értékes Jutalmot nye/het. Próbálja kl szerencséjét és gyűjtse össze a Zalai Közlöny napi példányaiban elrejtett sorokai! A két hétig tartó verseny résztvevői közölt száznál több értékes dijat osztunk kii Ne felejtse el megkeresni a mai számban elrejtett sort I
-*- (Kanizsai öregdiákok pesti találkozója)
A nagykanizsai kcrcskcdolini öregdiákjainak budapesti csoportjának havi összejövetelén kanizsai művészek szórakoztatták a nagyszámban megjelenteket. Pauk Anny ncmesverctü\' alt hangja csendült meg először s a művészi kíséretet is maga látta cl. Utána Weisz József kanizsai zongoraművész adott elő brilliáns techpikávaí filmrészleteket, majd közkívánatra Róna Gyula mondta el Kiss József «Gedő-vár asszonya, c. költeményét, kelle-mes meglépést keltve művészi kékségével. Véfrül a .Spanyol rabszolga dalát-t, majd a szűnni nem akaró tapsra Móra altatódalát énekelte ei Pauk Anny hogy, az est cloujára kerüljön a sor, melynek hősnője Róna Agi, aki saját coreographiájára táncolt egy gramophon step-et. Tánca köny-nyed, technikája fölényes, humorát csodálatos közvetlen báj jellemzi. Kár, hogy nem hívatásos táncos. Alig hangzottak cl az utolsó akkordok, a fiatalok a lelkesítő példa hatása alatt táncra-l>erdültek és hajnalig (yyütt marad-tak. A rendezés érdeme Róna Gyulá& (d«)
lluzllií flolzei [Ily
budapesti tanulmányútjáról megérkezett. Nagy választék legújabb divatú ratlkdlékban, öv, kaaatyfl és b Ar dl asm ű Arukban. 700
ízlés, minőség, olcsó árakt
— (Iparoskör közgyűlése)
március 11-én délelőtt 10 órakor. (:)
— (Az Iparosok hősi emlékmű)
bizottsága Hoffmann Henrik ejnök-léte alatt ülést tartott, melyen elhatározták, hogy a hős nagykanizsai iparosok emléktábláját a Sugár-uti székház előcsarnokában állítják fel. Az emlékmű leleplezés az országos i|>aroskongresszus keretében történik. Az emlékmű költségeit az iparosok kizárólag a saját kebelükben lercmtik elő.
- N«l roka»»ly«o«k l.fUjabb kldlB-
tázásban BohUtznél.
— (A lűdőbeteggondoró)
nagykanizsai intézete most adta ki jelenlését a február havi tevékenységéről. E szerint uj beteg jelentkezőit üz intézetnél 84, kezelés alatt állott 183, január 1 -tői február végéig össze, sen üli) bel.-g. Röntgen vizsgálat volt 33 esetben, segélyben részesült 42 beteg, akik 1178 liter tejet kaptak.
— A tenyáisálUtvásároa
« magyar juhászatoknak n-igy sikere lesz. A legnemesebb szövetek készülnek magyar juhaink gyapjújából. A magyar uricsaládok posztógyára Önnek is közvetlenül küldi szövetmintáit minden kötelezettség és költség nélkül. Levc-k-zőlapon még ma kérje. Trunkhahn Posztógyár Budapest, XI., Lenke-ut 117.
— Tavaul férfiruha ée télül tő azöve-tok leffwabb válMatékb&n BchlU*aél.
1937. mirdm 10.
ZALAI KÖZLÖNY
T
ÖN IS NÉZZE MEG!

ALLANDO KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Havi 30 fillérért
150 pengő temetkezési és 250 pengő balesetbiztosítást ad minden előfizetőjének
— (A Nagykanizsai Első Temetkezési Egyesüld)
közgyűléséi 1937. március 1 4-£n délután 3 órakor a Rozgonyi-utcai elemi iskola tornatermében tartja. Indítványok a közgyűlés elölt 3 nappal az elnökségnek benyújtandók, (:)
— Megjelent a Milliók Kínyve
legújabb száma, ára 20 fillér, ka|>-
haló mindenütt Minden számban keresztrejtvény és az újszerű betüpúlyá-zat, értékes dijakkal. A Milliók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára negyed évre 13 re<(ény 2.40 pengő.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) Hétfőn délután B-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Földrengés
London, március 9 Tndianapolisban, Louiswillebcn és a kórnyéken az éjjeli heves főldlók<5(scket éreztek. A közönség nagy riadalommal a szabadba menekült és ott töltötte \'az éjjel hátralévő részét.
A hajnali órákban M«nUlában volt n»gyobb földrengés, a részletes jelentések még hiányoznak. s
Ofcsvndsjjof öáfiamczibm SzérakozTialik
Több előfizetőnk sürgetéséi* egy nagyszabású csoportom biztosítási akció előnyell>en óhajtjuk részesi-feni a Zalai Közlöny minden előfl-
Kérjük fehát előfisetöinket, hogy önmaguk és családjuk érdekében jelentsék be a kiadóhivatalban vagy a lakásukon jelentkező megbízót-tainknál a Zalai Közlöny csoporlofi biztoitiásában való részvételüké t, an nál is inkább, mert - csoporio6 biztosításról lévén szó - a biztosítás létrejötte bizonyos számú jelentke-
a Zalai Közl&ny
zetőjét- Minden egyss előflwtőnkbt, aki jelentkezik a kedvezmény Igény, levételére,
zöhöz van kötve.
A jelen biztosítási akciónk félté, telei minden eddigi hasonlónál elő-nyösebbek és biztonságukért az egyik legkitűnőbb nevű intézet: a Magyar Élet- ós Járadékbiztosító Intézet garantál.
Esetleg kívánt további felvilágosítással a kiadóhivatal szolgál.
APRÓHIRDETÉSEK
fl»f»hlr4«Ui 4lja vuárm t is ine»n«p 10 K«la M (Illír -inlnrfin tavibb! uó 6 flIUr, hétkSinaa 10 uél| 10 llllír, mlnrfan Uvábbl líd 4 flllir.
Szakszerű Üvagoa- munkálatokat
legolcsóbb átak mellett Stern üvegei végei. Kérjsn ajánlatot, 682
Autátaxlt, hérautót, modern, u| áramvonalasat, s/olld árban, bárhova. Kaul-mann Manói.ál rendeljen. — Teletonátlo-ríiás 2 22.
Felhívjuk az eitl korzó két lovagját hogy I .márkádé* lahatságaa. Ha akarnak
előfizetőink is: májúi 1 ig, ők Is ingven mozi- ét szórakoió partnereink lenni, adjanak bemutatkozó-levélben randevút „Szőke-barna\' J«llgé;e a kiadóba. 69tí
Hó- é« aárolpöjét, szakszerűen kl-
Javltja Vulkán • ummljavlló. Erzsébet-tér 1. Centrállal szemben 4123
Hnaxnált ruhát veszek éa eladok, hívásra háthoz IP\' - k. Márkus, Klrálv-alca 31. 315
Oléfaoáamaték aiigas törzisel, sz«-
lektált törzifá ól i?«porított Ulpaplrhéju, fehérhélü fajták, c adók. Zrínyi Miklós-ucca 22. 675
Szentgyörgyvá\'i ílső hegyháton 18 sor •s0IS eladó Bővebbet Árpád u. 21 692
TSltAsra alkalmas föld e\'hordható ifi Petermann József kertészetéből Eölvfls-lér 18 704
Jól fóző mlndanaa leányt kerts*k.
Cím a kiadóban. 701
12 év óta fennálló hentaaQxIat Sugár ut és Rákóczi utca saikán kiadó — Bővebbet az udvarban. 699
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Telslös kiadó : Zalai Káraly. Interurbán telefon: Nagykanizaa 78. axám
biztosítjuk 150 pengő temetkezési segélyre, egyben 250 pengőre baleset ellen.
Az előfizető ezt a biztosítást vagy saját személyére vagy pedig család jának valamelyik tagjára veheti igényi*. A biztosított személy el. halálozása vagy balesete esetén a biztosított összegeket a Zalai Köz. löny minden hosszadalmas eljárás
nélkül, azonnal és közvetlenül kifizeti-
Az előfizető, aki akár a ktodóhiv* tálban, akár a Zalai Közlönynek e céll>ói megbízott jelentkezés-gyűjtőinél bejelenti a biztositási akcióban való részvételi szándékát,
havi 30 filléi ért biztosítja magának, Illetve törvényes örökösének a 150 pengő temetkezési és 250 pengő baleseti segélyösszeget.
ZALAI KÖZLÖNY
1937 március 10.
Nagykanizsa megyei város polgármesteréiül.
3875/1937.
ftiaoyiaplíii Mm.
A Kossuth-tér 14. sz. városi bír-házban Inrd\'szohak létesítésével kapcolatos kőműves és vbvezeték munkákra nyilv.4noi iráibell versenytárgyalást hirdetek.
Ax ajánlatokat a feltételekben megadott clmzéxel I. évi március 18-án déli 12 óráig a polgármesteri híva-tal Iktatójába keli benyújtani.
A kiírási müveid hétköznapokon d. e. 19—12 óra kOiOtt a v. mérnöki hivatalban megtekinthető.
Nagykanizsa, 1937. március 1. mi Polgármester.
Kaliforniái najzstalűl,
« i-tetat
biztosan kipurntltja « m. klr. löld-mtveléatifyi „ilr.Nitértum által enge j\'Ciott
HEO-L£NDHIN
koncentrált gyömiilcafacarbollseum. tCaak rügyfakadás előtt, fagymen-tea napokon uasznAlható.)
Kerti ffi.xelék- és virágmagvak. Műtrágyák. Páséit-, ffimagvak. PEKK. "FUTOK.
, . Beszerezhetők:
Ország József
ma|, mülrúgyu, i\'Svírv védelmk/.e-rek, gép. ii... itb. k«r«skodé.ében Nagykanizsa, Erzsébet-(ér 10. IA blráaáir rao\'latt.)
iwliilwiiMI inéiul líllilii MENETRENDJE
érvénye. 19J6. október l-tfil.

Vaiuléllomtii. 4«
5 30 g»
|| 15 13 05
13 20
13 M
15 23
17 <0
18 W 10 60 21 35 J3 05
23 35
*1
* X
ietertyei rronaís-endi
l«U«yiríl Ind. 8 45 Nt|jkinl»ír» fett. 8 0b N»C(kwináf4l M. 14 00 l«t*A|ir« M. 15 10
LALII KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
UMMI •éttnbmkl
ÉRTESIYÉSI
Van szerencsém a n. érd. közönséget tisztelettel értesíteni hogy Nagykanizsán. Horthy Miklós-ut 4. sz. alatt március hó 12-én
megnyitom.
Raktáramon kaphatók saját készítményt! börSn-dttk, akta- és iskolatáskák, retikdlök, erszények, nöi divatövek és mindén e szakba vágó cikkek. A nálam vásárolt árut Ingyen javltom I Bórónd-ál húzásokat és egyéb javltáso kat szakszerűen, pontosan végzekI
Tisztelettel HAMBURG ZOLTÁN
FóQzIct: Pécs
Fióküzlet: Horthy Miklósul 4

» • r
Csepel:
II
Magasnyomású
Unlversal
gyümölcsfa
és szőlő
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hirdetéseit ai egész olyassá
i«frr«
Eerll magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
»
YII Bákócxl-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melegviz, teleton, közp. ftltós és cseugőt pótló elektromos fónylel-zésekkcl. I^eméraókelt szoba- ós penzió-árak.- — Elegáns kávéház, 0 telefonfülke.
A aBrSzAbem
Farkas Béla rádlóhlras cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután ós este táno. V irány újszerű Jazz-zenekara, Nagy Mária énekszámaival.
Ha Pestre Jön, adjon találkozót lamo-rőflelnek a METPOPOLE-ban!
K8znazáatá|i Részvénytársaság
GutenM nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet vonata húént, teleti könyvek és dobozok lyára m „Zalai Kftzffiay" politikai napHap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, aévkfyet, falragaszokat, körleveleket, röjHapokaF és mtndeníHe Ízléses kiállításit nyomtatványokat.
TBUffOS: 78-1
Gyártunk i
üzleti könyveket, igyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárokat, dobozokat stb. elsőrangú ki-, vitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt


I 6a llfciW L>||14>M YlUzla tan a»sa U|lfn N*yks>I**a |MMa blatt. ZaUI 1 árulj.)
tm^mmmmmmi^m


Ma „Keresd a sortl"
77. Évfolyam 57. szám Nagykanizsa, 1937. március 11 csDtBrlSk
Ara 12 Hl!.
ZALAI KÖZLÖNY
tesziöséf ét kiadóhivatal: F6ut 5. szám. Memeletük minden hrtköwwp délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áia: egy hóra í pengő 40 fillér. Szerkesztőségi U kiadóhivatal) telefon: TI sz.
Vaklárma ez,
semmi más. Olyan, mint dinikor a harciéren valamely kótyagos katona a szürkületben rémeket látott, elsütötte puskáját s erre megindult hosszú frontszakaszon n tüzelés, l>e a semmibe, a vaksöléhségbe s ellenség sehol sím volt a közelben. Akik részlveltek a világháb >ruban,-s/.ánilaians/or tapasztalhatták uz ilyen esetekel. Kilométeres fron\'sza-kaszokon foiyt a munlciópocséko-lás, mert valaki rémeket látott s ragadt a vaklárma, alig lehetett megállítani.
Hát e békés országban szűnjön meg a vaklárma. Szűnjön meg az-a hisztérikus rémhírterjesztés, az ország rendjének, biztonságának, nyugalmának, p reszt i\'sének s lalái anyagi értékeinek az a pocsékolása. ami némely kótyagos koponyáitól kiindult riadózás miatt, immár kellemetlen. Voltak, akik azt állították, — természetesen füll>esugva suttogva mint ahogy a rémhíreket terjeszleni szokták hogy itt valami puccs készülne, sói fegyverek vannak készenlétben a kormányzati rendszer megváltoztatására. Nosza, elég ennyi ahhoz, ho.jy azt mondják : nem zörög u haraszt, ha nem fújja a szél Pedig nz állam rendje és nyugalma megzavarására az égvilágon semmi nem történt, de ha történt volna is, olyan,erős a központi hatalom, hogy nyugodtan hajthatja az ország minden polgára pihenésre fejét. Rejtélyes körök azonban ugy látszik nem élhetnek izgalom nélkül, az álhirekel tovább terjesztették s irost már az utóbbi napokban o\'.l tartottunk, hogy a külföld részéről komoly ve. szedetem fenyegette országaink nemrégil>en még irigyelt nyugalmi állapotának megítélését.
Az arra illetékes tényezők nagyon helyesen cselekedtek. amikor a Magyar Távirati Iroda utján közleményt jelentetlek meg, antólybn a tényállást világosan kifejtették. Hangoztatja ez. a közlemény, hogy Magyarországon semmi olyan nem történt, ami akár a köznyugalmat az ország rendjét és l>ékéjét, akár pedig az ország alkotmányos biztonságát, avagy gazdasági él tét veszélyeztethetné. Semmiféle fecy-veres szervezkedés az országban nem folyik és semmiféle olyan ki. sérlet nem történt, amely az államellenes bűncselekmény ismérveit kimeríti-
Jói esik hallanunk e határozóit kijelentést illetékeseknek ajkáról, mert ha felelőtlen egyének hiresz. telése állal a politikai és gazdasági élet nyugodt légkörét egyesek megzavarni kívánják, a legbiztosabb fegyver az ilyen machinációk ellen az idejekorán történt bá\'.or fellépés. Nagyon helyeseljük, hogy a kormány, erejének és nyugalmának birtokában, a leghatározottabb magatartást tanúsítja, mert türhetet-
Darányi: *>Az épitő munka veszélyeztetve nincs... A szélső-—"———■ ségek agitációját nem tűrjük... A közhatalom szilárdan áll... Az alaptalan pletyka-hadjárat miatt keletkezett idegesség nem ok különleges intézkedésekre"
Budapest, március 10 Szlranyavszky Sándor házelnök nyitotta meg a képviselőház szerdai üléséi, ^melyre a képviselők teljes számban összegyűltek. Igen nagy érdeklődés mutatkozott a Ház. mai ülése Iránt, a karzatok Is mindenütt\' megtellek. A mezőgazdasági érdekképviseletek ről szóló törvényjavaslat tárgyalását kezdték meg, amely-, hez elsőnek Gyömörey Sándor szólalt fel. A külföldi, különösen a német képviseleti rendszert ismertette Hangoztatta, hogy a kisgazdáknak elsősorban olcsó ós jó tanács kell. A javaslatot nem fogadta el-
Miulán a tárgyalásra szánt idő letelt, a javaslat vitáját holnapra halasztották. Drózdy Győző interpellációja után emelkedett szólásra Darányi Kálmán miniszierelnök
Méllóziassék megengedni. -mondta hogy egy lejelentést legyek. A kormánynak egyik feladata az, hogy figyelemmel kísérje az ország eseményeit, a hangulatot
és a tömegek magatartását ós őrködjék afelett, hogy senki ne lépje ál a megengedett határokat, ami a nemzet kárára válna és a közrendet veszélyezlelné.
- Megnyugtathatok mindenki), hogy a kormány ezt betartotta-Nem feladata a magyar kormánynak, hogy egyeseknek alaptalan pletyka-hadjárat miatt keletkezett idegességél okin vegye olyan cselekedetekre, amelyekre egyébként lárgyi szükség nem volna- A közhalalom szilárdan áll és ennek egyik bizonyítékaként hivatkozhatom a Ház nyugodt légkörben folyó üléseire
Gazdasági életünk állandó fejlődési mulat. Akik :>z államháztartás menetét figyelemmel kísérik, azoknak el keli ismerniük, hogv a kormány a vállalt célkitűzéseket sorban keresztül viszi Természetes, hogy a kormány nz épitő munkánál nem engedheti meg a szélsőségesei* zavargását és ilt Is kijelenthetem, hogy nem tűrjük a jövőben sem :i
szélsőségek agitációját. Allüom azonban, hogy ez az építőmunka veszélyeztetve nincs
A magyar kormány nincs össze köttetésijén akár közvetett uton is egyetlen külföldi állammal olyan érleiemlen, mint azt egyesek hangoztatják. Tiltako/nom kell azonban a hlrhordók ellen, akik veszélyezlelni akarták a nyugodt és biztos légkört. Sajnálatomat kell kifejeznem, hogy e híresztelések a magyar közvéleményen talajra talállak, annál Is Inkább mert a pletyka egy külföldi hatalom nálunk akreditált képviselőjét is kikezdte.
A magyar közvélemény joggal elvárhatja a magyar kormánytól a /entl fenntartását, viszont a magyar kormány elvárja, hogy a közvélemény ne adjon talajt olyan híreszteléseknek. amelyeket a tényleges helyzet nem indokol, de a\', ország érdekeinek kárára válik
A miniszterelnök leszédét Ívsz-szanlarló lelkes taps kísérte
Nagy területek állnak víz alatt a Mura mentén
A Zala Is átlépett a gátakon és elöntötte a vidéket
Az utóbbi napok nagy esőzései szerte az országban nagy áradásokai okoztak A folyók mindenütt megduzzadlak, nem egy helyen kiléptek medrűkl)öl és átlöriék a gá-lukal. Az Alföldön tízezer holdas terülelek vannak víz alatt, de az áradás súlyos helyzetet teremtett Zalában Is.
A Zala-parti helyzet
Mini most jelentik, a Zala folyó partvédő gátjain megfesziteU munkával folyl a viz áradásának megakadályozása, de az hláb.iva\'ónak bizonyult A v|z. annyira megduzzadt, hogy ál lépt i a gátakat és az árterületeket percek alatt elöntött?. A szennyes ár a müveit földeke\' is elönlölte és ha a viz nem vonul hamarosan vissza, tönkreleheli a vclésl A környéken biznak abban, hogy az ár ma kulminál és lassan megkezdődik a viz visszahúzódása.
A Mura vízállása egy méterrel emelkedett
Érdeklődtünk Murake reszt úron is a helyzetről Itt a Mura még nem lépell ki medréből, de a folyó a szokottnál kö\'el 1 ríiéterrel magasabb. aminek kövei kez\'. ében a Murába ömiő mellékfolyók mind meglellek és megduzzadtak
E vidéken különben is kőzve: len a talaj felszínének közelében van a l.-ilajviz s még nyáron is lehel e y ásónyomnyira vizet találni- Elképzelhető léhát ebben az esős időben a muropnrtl helyzet Annak ellenére. hogy a folyó még nem lépett ki medréből, nz árterülelek viz alati állanak, mert a talajvíz egészen felemelkedett és a réteken megállt-Nagyobb károkat sehonnét nem jelenlellek.
A falvakban és az utakon feneketlen a sár Murakenesz\'.ur felé. valamint a felsőbb folyásnál Le e nye közelében.
len, hogy Ilyen időkben, mint amilyenekéi élünk a nehezen megalapozóit s a munkához, olyannyira elengedhetetlen nyugalmi hangulatot vak lármák kai, rémhirter jelzésekké" és hisztérikus rladozásokkil
próbálják egyesek megzavarni, ügyész után kiáll a közvélemény Ilyen esetben s a bűnösök, akik a nemzet közösségének nagy értékelt vetik kockára, kell. hogy elvegyék méltó büntetésüket-
Betontömbökkel vídlk a partokat
A Mura vizének emelkedésével természetesen a Mura folyása is meggyorsult A sebes ár a fordulóknál nagyon rongálja a pártol és kisebb nagyobb földsáVol szaki\' I A nagykanizsai fo\'yammérn ikség ennek megakadályozására fokoz->t-labban szem elölt tartja a pnir »t és a veszélyeztetett részek-n betontömböket helyeznek a part kö\'elé-l>er. a vizbe- hogy ezzel röpítsék a partot.
Miulán a Mura csak okkor lépi át medrét ha Stejerban nagy >bb olvadások vannak s miulán ^rról nx>sl jelenlések nem érkeztek, n környéken hiszik, hogy a Mura nem fog nz Idén nagyobb károk-it okozni Az itteni esőzések már nem tudják befolyásolni a Murái c;>k a kisebb mellékfolyókat duzznsztják meg és kisebb áradásokat okoznak.
Eltemetett egy házat az esőzések miatt megindult földtömeg
Az utóbbi napok esőzései kellemetlen meglepetésben részesítették a kaposvári Császárrét lakóit.
A Császárrét felett hu/ódik ugyan is a Rómahely, amelynek nyugati oldala megindult és állandó relte-gésl>en tartja uz ulullévő házsor
ZALAI KÖZLÖNY
1Ó37. március 11.
lakóit- \'»
Az éjszaka irtózatos robajra ébredtek a lakók ós a következő />U-ianuiban már tódult is be a föld áz ajtón. Az ágyból riadtan kiugrált lukók az ablakon keresztül meneküllek a szabadba- Megállapították, hogy a házzai szemközt icVó pariról mintegy 50 vagon föld leszakadt és léiig eltemette a 3. számú házat. Szerencsére az épüiel -amelyben 12-en aludtak - elég erös volt és nem dűlt össze, de íaiai ugy megrepedeztek, hogy lakni benne nem lehet. Az udvart 2 méter, magasban eltemelte a íöld. A parton még hatalmas rendesek lát-nalók és igy ujabb leomlások vár-, halók, amiért a város a környék-beii házukból u lakókat kilakol-tatta. , ;\' ,
Raömiött a töld egy emberre « téglagyaroan
A Dunántuli Mész éfl Téglaégető sümegi gyártelepen suiyos .szerencsétlenség történt. Munka közben löidomlás történt, amely maga alá temette* Éri István 24 munkást. Érit csak nagy nehezen tudták a föld aiói kiásni, életveszélyes á.lapotban szállították a kórházba. A toldom-lásl az esőzés okozta.
A létért való küzdelemben hat-haiós kcgitscgere van a doigozó egyennek egy-egy pohár tcrmésixits „Ferenc Jozsel" keserUviz leggc-icnsem eugyomona oevéve a.eit, mert ez gyorsan axaoályoua a szellemi es tc$U munka&epcSiógre oiy igen fonto* Dé.mUkudCsi es anyagcseréi. — Az orvoson ajanljás.
lo hírek a nagyvilágból
Az erdélyi magyar színészet elnyomására szolgáló törvényjavaslaton sikerült a magyar képviselők több módosító indítványával lényeges enyhilést biztositaui.
A >Muzeum,« az Erdélyi Muzeum Egyesület lapjának cikkebői:
- Örvendetes az a lejiödés, amit a magyar sajtó 1923-tól máig elert Romániában. Ma 307 magyar újság jelenik meg Románia 35 városában-
(Kolozsvárolt 88 !)

Németország 1(J36 évi külkereskedelmi mérlegéből:
Németország beho/alala Magy;ir-országlxu a^ utóbbi négy év alalt a következőképp alakult: 1933-bon 34 2 millió márka, 1034-ben 63.9 millió márka, 1036-ben 77-9 millió márka, 1036-ban 93-4 millió márka. 1036-ban ennél nagyobb érlétyben csak Törökországból vitt be árut Németország 1185 millió márka értékben.
A magyar paprika-export 1935-ben 60 vagon volt, 1036-ban 105 vagon.
A Vasmegyei Gazdasági Egyesji-let szokásos tavaszi bikavásárát Szomlíatheiyen megtartották. 130 felhajtásra engedélyezett állatból 137 kell el, olyan árakon, hogy az eladó gazdák is (ami pedig nagy szó !) meg voltak elégedve.
Pécs városa 1037-ben több millió pengő értékű beruházási bonyolít le. k
Budapest székesfőváros hatóságai « intézményei a múlt hóruift-
ban 6.4 millió pengő érlékü közmunkát adtak vállalatba.
A francia államtanácsból :
- A januári adóbevételek mértéke és a gazdasági fellendülés jelei remélni engedik, hogy a költségvetési hiány az év folyamán apadni fog... A gazdasági helyzet javulása és a munkanélküliek fokozatos felszívódása lehetővé leszi, hogy módosítsák a közületi beruházások ütemét.

Vinccnt Aurioi francia pénzügyminiszternek a sajtófogadáson mon-doll beszédéből :
- A kormány pénzügyi rendszabályai bálorilást adnak a takaréktőkének uja,bb beruházásokra, aminek kétségtelenül igen jó hatása lesz az egész francia közgazdasági életre-

Budapest székesfővárosban az üzleti forgalom emelkedésére vall az
a tény, hogy a főváros forgalmia-ndú részesedése 1937 első két hónapjában 867000 pengő volt, 107-000 pengővei több, mint tavaly. A közlekedési adó 761.322 pengős l>evélele 30.265 pengővel, a vigalmiadó 162-674 pengős hozadéka 48 839 pengővel voll több. Az alkalmazottak kereseti adója,amely 1.574 784 pengő bevételt eredményezett. 27032 pengővel múlja felül a tavalyi eredményi, a fényűzési adó 18261 pengős bevétele emelkedett 7223 pengővel.
zl *
Bécsben a baromfi fogyasztása a megelőző évivel szemben emelkedett : tyuknái 206, kacsánál 121. libánál 153 és pulykánál 139 százaléka a megelőző évinek. A gyü-möicsfogyaszlás az előző évinek 1431 százalékára emelkedett, a goml>afogyasztás pedig megnégyszereződött. Burgonyánál a fogyasztás kerek 12 százalékkal emelkedett.
Háromnapos pergötüz után szuronypohamm^l verték ki a vörösöket a guadarajai állásokból
Salamanc«. március 10 A nemzeli csapatok hétfőn heves támadási intéztek a guad"rai szakaszon a vörösök ellen és azt a támadást a s/erdai napon folytatták. A három na-pos tüz a vörösöket teljesen felőrölte. A nemzetiek látván a vörösök gyengeségét. szuronyrohamok intéztek ellenük és véres tusa után elfoglalták állásai-kai. A Svörős milícia vad futásban keresett menedéket, A nemzetiek az egész vonalon több kilométerre előretolták állásaikat. E győzelemnek azért is nagyon fontos a jelentősége, mert közvetlen a Madrid—guenkaji útvonalon fekszik, ez az egyedüli Madridból elvezető ut, amely a vörösök kezén van,
A vörösök Madrid feladását komolyan tárgyalják. Az elfoglalt állásokból is kitűnően lehet látni, hogy a vörösök naponta hosszú kocsisorokban mentik a Madridban felhalmozott hadianyagokat és szállítják el a lakosságot.
A Madridtól északkeletre fekvő falvakat már teljesen kiürítették.
Barcelona, március 10 A nemzeti csapalok repülőgépei szerdán megjelentek Barcelona felelt
és bombázták a vörös állásokat és a vörösök kaszárnyáit. A bombázásnak leírhatatlan hálása volt, az áldozatok száma nagy.
A nemzeti csapatok repülőgépei ma Madrid felelt is megjelentek, de itt csak nagymennyiségű röpcédulákat szórtak le. A röplapokon megadásra szólították fel a városi. A vörös kormánycsapatok az aduani frontszakaszon felgyújtották az összes hidakat.
Madrid, március 10 Az utóbbi napokban a madridi harcok jnegindulása óla a nemzetiek 25 konnányrepülőgépct lőttek le.
Mosl érkező jelentés szerint a nemzetiek nem süiyeaztették el az angoi lobogó alatt hajózó, de Mexikóból jövő vörös hajót, hanem Pajazer kikötőjél* kisérték azt. Ilyenformán a nemzetiek igen kiadós hadizsákmányra tettek pzert-A valenciai kormány elismeri, hogy a hajórakomány elvesztése súlyosan érinti a vörös kormánycsapatokat, mert e nagymennyiségű lőszerrel, ágyukkal és tankokkal, fegyverekkei akarták a Jaroma-völgyében megindítani a támadást.
Lcsulnbb tnuQszi divat!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyemkülönlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Singer Divatáruhoz.
Tegnaptól máig
(Hirek e&y mondatban) Ország;
Budapest egyik hírhedi épületét; a Károly-köruli Orczy-háznt most bontják és a munkálatok során egy rejtett falrekeszben 5, mintegy 8-40C éve olt fekvő csontvázakat találtak.
A szegedi ipartestület vendéglőjében, ameiy Mogyoróssy Lajos tulajdona, az éjszakai razziá/.ás során titkos szerencsejáték folytatását leplezték le- A tulajdonost és mint* egy 20 emberi a kapitányságra kisérték-
Szeged „és Kecskemét árvbsuj-totta vidékeire bizottságokat küldtek ki a segélynyújtás megszervezésére-
Darányi Kálmán miniszterelnök l>eszédét - ameiyet a Gömbös emlékünnepély alkalmává! a Turulvárban mond - a rádió tó közvetíti.
A pécsi bányákban a munkások 82 százaléka dolgozik már. -
Világ:
Mussolini, aki még csak egyszer hagyta cl a Marcia síi Róma óta Olaszországot, kedden elindult második líbiai útjára.
A prágai parlamentben Szülő Géz* nagy beszédben leleplezte az angliai porfid csch-propaganda részleteit, a mely nagyon kínosan érintette a cseh képviselőházat.
A francia képviselőház 470 szava, zatial 40 ellenében megszavazta a Blum-kormány kőlcsönjuvaslatát.
Az 1200 tonnás Delila kanadai "hajó rjfundland közelében a jég közé szorult és elsüllyedt.
Cs0t»rtök
BUDAPEST 1.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— \'10 Hírek. - 10.20 A kisgyermek kézügyessége és testgyakorlása. — 10.45 Felolvasás. — 12.05 Kondor Leó és Polgár Tibor kétzongorás Jazzmüsora,
— 12.40 Hirek. - 13.20 Időjelzés. idő-Járásjelentés. - 13.30 Hanglemezek.
— J 1.10 Hirek. árak. — 16.15 Magyar Elek előadása. — 16.45 Időjelzés. idő-Járásjelentés.
17 Kertészeti időszerű tanácsadók.
— 17.30 A Beszkárt Budai I-őmühelyó. nek Dalqgyesülcte. — 18.05 Zsarnó Mária elbeszélései. — 18.35 Heine Czor-mak osztrák gordonkaművész műsora.
— 10.05 Reményik Sándor versei. — 10.30 A rádió szalonzenekara. — 20.20 Külügyi negyedóra. — 20.35 Cigányzene. — 21.40 Hirek. idöjárásjclcntés.
— 22 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 23.20 Jávor Sándor jazz-zenekara.
— 0.05 Hirek. BUDAPEST TI.
17 I)r. ftarrcr I\'ercnc előadása. —. 18.20 Angol nyelvoktatás. - 10.05 \\\\ rádió szalonzenekara. — 10.35 Dr. Kra. puska István előadása. — 20.10 Magyar szerzők bemutató estje. _ 20.45 Hirek. BCCS.
12 Könnyű lemezek. — 13.10 Bruck-ner-est. _ ifi Elfelejtett Verdi-müvek lemezeken.
17.45 Schumann-dalok. — 10.25 Cse-vogés lemezekkel. — 19.50\' 1034—36. divatos dalai. — 21.10 Hangkápek a* éjjeli Bécsről. — 22.20 Zongora. — 22.45 Tánczene.
iu»tirt Március 11. csütörtök. Rom. kat. Szilárd. Protestáns Aladár. Izrael-Adar hó 28.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-lg a „Mária" gyögysz«rUir ás a klsktudzaal gyógyszertár,:
1937. március 11.
ZALAI KÖZLÖNY
a
A Legényegylet disz-elnökévé választotta dr. Krátky Istvánt
A nagykanizsai Katolikus Legényegylet évi közgyűlése
A nagykanizsai Katholíkus I.egény-c^ylcl rendes évi közgvülés<Yn a pápai himnusz után a/, elnöklő Guzdag Ferenc püspöki \'tanácsos, egyházi elnök meleg szeretettet köszöntötte a tagokat és a szép számmal megjelent Napsugárlányokat.
— Ilyenkor számot kell adni egy ív sáfárkodásairól — mondolla többek közt Gazdag Ferenc. — ez nehéz munka, nekem mégis könnyű lesz, mert oly munkatársaim voltak, akik mindenkor becsülettel és lelkesedéssel dolgozlak az egyesületért. Meleg köszönetet mondott a tisztikarnak és örömmel közölte, hogy a tagok közlött a legnagyobb egyetértés van, örömmel jár Ide most mindenki. A régi hidegség, a pártok eltűntek, egy sziv és egy lélek ma már az egész egyesület, katholíkus öntudat további fejlesztéséről beszáll megnyitója során, mert csak igy lehet igazi, erős, jellemes emberekei no. vélni.
Köszönetet mondott a Zalai Közlönynek, amely egész éven át támogatta az egyesületet nemes munkájában.
Bárány István rendezőbizottsági titkár azt az. indítványt tette, hogy válasszák meg dr. Krátky István polgár-mestert az egyesület diszelnökévé.
Az indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadták. Az elnök, amikor a választást kihirdette, meleg szavakkal emlékezett meg arról a támogatásról, a melyben a polgármester az építkezések során az egyesületet részesítette.
Töke Jenő titkár jelentésében elsősorban a munkanélküliség leküzdéséről emlékezett meg. Az év során több tagot elhelyeztek, sajnos azonl>au még mindig sok tagnak nincs megfelelő állása. Örömmel számolt be arról, hogy az uj helyiség igen látogatott, ennek megfelelően a játékokból származó bevétel is emelkedett, mig a borfogyasztás és a tagdíjbevétel csökkent, Fnnek oka az altiszti kaszinó felsőbb rendeletre történt kiválása. Hgyelőrc csak az oktató-előadások látogatása nem elég kielégítő. Az egyesület résztveit minden vallási és kullurmegmozdulásban. rcn dezett több nagysikerű színdarabot (Náni, Nagymama stb.). táncos Icákat, 8 egyéb előadást, lelkigyakorlatot, se-gélye/te az átutazó legénycgylelislákat, építkezési tartozásából pedig 112000 pengői törlesztett. Az egyesület, amely 4!)8 tagot számlál továbbra is u kitűzött célok felé halad és működését csak siker koronázza.
Jászai Béla |>énztáros az évi zárszámadást és költségvetést lerj.|szlctl;< elő. 10.000 pengő forgalommal zárult az év.
Az elnökségei időközben Mutschen-bacher Edvín dr. világi elnök vette ál Gazdag Ferenc másirányu elfoglaltsága miatt ö nyújtotta be az egész tisztikar lemondását. Megválasztották a Rzavazatszedő bizottságot Gráf János, Golenszky Fer ne és Wagner Jenő személyében s megkezdődött a választás. A tisztikart teljes egészében újból megválasztották, ami legjobb bizonyítéka az egyesület harmonikus munkájának és annak a megelégedett légkör, nek. amely az egyesületben uralkodik. Mindössze a választmányban történlek kisebb változások. Az iij választmány a következő:
Aradi Antal. Bányai János. Belső János. dr. Boda Károly, Filipovíts László. Go\'cnszky Ferenc, dr. Jiegyi Lajos, Horváth Géza, Horváth Imre, Horváth József. Miklósi György. Molnár László. Orbán János. Ritter András, Schless László. Stampf Zsigmond. ,jd. Szántó Lajos, dr. ThoKvny Zsigmond. Tiboll Lajos. id. Váradi István, Büky Ferenc, Büky Lajos. Farkas János, Gerencsér Pál. Kocsek Gábor. Kocsek Károly. Ozorai Károly. Perger Imre, Vellák Ferenc. Vékási Károly.
A közgyűlés a Himnusszal ért véget.
Cigány tartotta a cigányok lelkigyakorlatát a kanizsai Missziósházban
Beszélgetés a fekete apostollal, aki 18 éves koróban tanult meg Írni, olvasni
- Krisztusban szeretett cigány Icslvéreim !
Ez a különös megszólítás a nagykanizsai Missziósházban hang-zoll ci egy lelkigyakorlat alkalmával. minden beszéd elején. Akinek a szájából ez elhangzott, megér-demíi. hogy bővebben foglalkozzunk vele. Illetve nem is vele. mert róm ugyancsak kcvesel tudunk- ln« kább a munkája az, amiről egy s
n:ást elmondhatunk.

Nagyl>őjl van, a magábaszállás az. Isi e nne" való elszámolás id je, amikor nap-nap után hallunk itt is, ott lelkigyakorlatok tartásáról. Mégis amikor meghallottuk, ho-.íy a Mi-z-szióbar. cigányok részére van lelki-g> akorlat, kétkedve csóváltuk (éjünkéi. Fáraó népéi nem ugy ismer-lü c mint akik lelkigyakorlatokra szoktak járni. Ha meglelték. eun»k a«..p<»3 okának kell lenni- Nos na ok valóban alapos-
A lelkigyakorlatot egy cigány tartja
ECre figyelmeztetlek bennünket, hogy nem sokra megyünk vele, meri »nem nyilatkozik * A hemulat-ko7ásnái el is hallgatjuk szándékún kai éJ foglalkozásunkat-
Söié bőre, éjfekete, zsíros, gön-haja elárulja származását F.zl csak még jobban kihangsúlyozza vastag, fekete, dus szemöldöke és kiálló arccsontja- Papi mellény, szeles buggyos, bő lengyel nadrág és csizma van raji. Fekele mélyen-üló szemének tekintete tiszta mélytüzű Magas homloka értelmei árui el.
S amikor beszélni kezd, valóban valami különös, magávalragadó ér-l2lem sugárzik l>elölc. Nem a la-null emberek értelme ez, valami egészen más. Az egyszerű nép ele-s logiKája. társul itt az elhivatottság magasztos érzéseivel és akaratával.
Hangjában, ahogyan vizet kér. van valami szerzetesi alázat és szerénység. Ez tartja vissza attól, hogy beszéljen. Amit mond, inkább magának mondja :
- Istenam, a cigány is eml>er annak is van lelke, ke\'1, hogy valaki törődjön velük.
Színlelt közöml>össéggel érdek-lödürili, hogy hogy jött erre a gondolatra. Felel, de már érezzük, hogy sejl valamit 1
- Az isten nem nézi az akaratokat és a gondolatokat, nem nézi a származásokat, rám mutatott és én megértettem. Ez az én életcélom és én boldog leszek, ha ez sikerül.
De mindjárt szerényen hozzáteszi :
-• Meg kell azonban kérnem, hogy ne irjon rólam az újságokban. Nem szeretném, ha félreértenének. Még sokan azt hihetik, hogy h$uságl>ól l eszem.
Aztán elmondja, hogy félelme r.em alaptalan. Egyszer már kinevezték a riporterek felszentelt papnak. aki primiciát mondóit s egész mesei költöttek személye köré- Persze, nem katolikus volt az. illető újságíró. aki benne csík egy szenzációt látott.
Bihari Hermán (mert igy hívják), meg fo;; nekünk liocsálani, ho^y mindezt megírtuk, mert mi értékelni tudjuk az ö nagy munkáját és merjük állítani: aposío\'i elhivatottságát.
Nem is l>eszél löbbel önmagáról, de beszél helyette munkája
Gondolt \\ alaki Nagykanizsán, vagy bárhol másutt arra, hogy a százszámra szanaszét tanyázó cigányok lelkével törődjön ? Kivetett nép ez, akikről az emleivk kevés jól tételeznek fel. Pedig .emltfrok is.* De hiába is ment volna közéjük bárki hidegen fogadták \\ol a legjobb szándékol is.
CHoposon iisxtil és nem támadja m o fog zománc ax
Es most akad egy eml.er, az ő vérük ö fajuk, al i vál\'a\' erre a nagy feladatra. 25-26 16 éves korál >an tanulta met Iwiüvclésl, ma már az 5- 6. názium vizsgájára készül- A ci é:> a magyar mellett kitűnően li németül- Hihetetlen akaraterő 1 elhivatottság szent tüze lángol ne- Mint árva gyermekei, a
egy
\'.o\'ik
gun-
igány .-szél és az ben-
P\'.\'Sti
F O G P E P
ELADÁSI ARAKi 6ria« tubus * ».-, tubus P-.70. Minden sraküxK^Dan kaphnlö
KABÁTJÁN
jezsuiták taníttatják Bejárta már a féi országot s mindenütt csendben és feltűnés nélkül dolgozott Ide Roll megyéspüspök ajánló soraival érkezeit, aki nagyon helyesen felkarolta és pártolja ezt a fiatalembert, mert pap szeretne lenni, a cigányok papja és apostola.
A kanizsai cigányok közben gyülekeznek. Nem valami titkos riadó gyűjtötte őket ide egylx\', hanem ő meni utcáról utcára, az egyik vá-rosvégtői a másikra és hivta őket. A hívó szóra kö/el ötvenen jöttek össze- öreg prímások bandástul, apró rajkók csak ugy, mint a cigányszépségek vagy asszonyok, ő a nyeivükön tudott szólni hozzájuk a szó minden értelmél«n és aki látta a beszéd alatt büszkén felcsillanó szemekel, az megérti munkájának jelentőségét.
Odabenn megszólal a harmónium, felhangzik a böjti lélek magábaszálló, örök sóhaja :
A keresztfához megyek... Mert máshoi nem lelhetek Nyugodalmat lelkemnek...
A cigányok is éneklik. Aztán Kolln János megáldja Bihari Her-j mant, aki beszélni kezd. A földi élei múlandóságáról beszél. Büszkén vallja meg faját, mert a legfőbb Ur úgyis a lelket nézi.
Cigányos, zamatos beszéde, valami ősi erői ad szavainak. Mozdulatai furcsák, de Műiről jövök és meggyőzők. Hibátlanul citálja a szentírási idézeteket, tanítását l>árki meghallgathatja-
A hallottak önkéntelenül gondolkodásra készletnek. Ez az ember olyanokat meni meg. akik különl.en örökre elvesztek volna.
A Missziósház melegszívű főnöknője nemcsak helyiséget adott a cigányoknak, hanem szombaton a közös áldozás után meleg reggelit\' Is. Mert a cigányok nemes ik meg-, hallgatták vérük tanítását hanem meg is gyóntak ós meg is áldoztak. Kolln János vállalta magára ezt a munkát és ő az elmondhatója, hogy Bihari Hermán évtizedekig templomot l>elülrői nem lálolt lelkeket hozóit vissza a gyóntatóhoz.
Persze- a gyónás néhányat el is riasztott. De erről a cigányok após. lola nem tehet mert a vadházassá-gok dzs-jngeljében ő sem tud rendel teremteni
Egyelőre. Mert ha eléri nagy álmát, amit őszintén kívánunk neki, minden bizonnyal módot talál ennek megoldására is.
Mert Bihari Hermán igazán n.em " hiúságitól tanul, dolgozik és tanít. Mi tudjuk, hogy nála ez életcél elhivatottság. Bár volna több ilyen ember, aki :>z elveszeti lelkek kalauz;.- akar lenni-
ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 11.
Rutjó* RIPORTSOHJIUITAi

JbfTtfKJóistf*MntitHatülln regényt
Egy asszony, aki mindenkit a kárhozatba visz
23
Töpörödött öreg anyóka bicceg mindkét kezével botra támaszkodva felém. Végesvégig szántják a ráncok összeaszott arcát és ezekbe a ráncokba olyan nehezen illik a Ivutl/vjwil „„,.„ ............ ......._
púder és a rouge... HetvenkétesztendŐs ez a matróna: j h c r^" Adn 1 i >c r t "gróf. u hircs" bécsi sze-
Odillon Hetén, egykor a szinpad körülrajongott csillaga, .................
uralkodók kedvese, Rothschild barátnője... Mindenkit, akihez — hacsak rövid időre is — hozzákötötte az étetét, kárhozatba vitt. A csókjai nyomán revolverek durrantak és vagyonok omlottak össze... Tizenkilencesztendős volt, amikor Schratt Katalin elől elszerette Girardi Sándort...
(Copyright)
Nem messze a bndeni kurparklól, a Kaiser Franz Josef-strussen üli egy sárgára meszeli emeletes ház. Az udvarában öreg fák lombjavcsztett koronái rosk idoznak a hótól. .Sorgenfrei. ezt a szól rakták ki aranj\'betükkcl a ház homlokára és eddig azok, akik n Sorgenfrei egyik matróna lakójáról!, Odillon HelénrŐl riportot irtrtk, ezt a házat nféle szegényháznak tették meg.
Pedig ez a ház nem szegényház, nem is aggok menháza, hamm inkább szanatóriumszerü intézmény, amelynek előkelő lakói is vannak. Oreg emberek és öreg asszonyok lefizetnek egy nagyobb összeget és ennek ellenében ételük végéiig ellátást, gondozási és meghitt otthont kapnak. Az á|>oló schwesterek fehér ruhában járnak ós a portásnak, aki a kapu mellett őrködik, aranvstráfos sapkája van. A ház lakói itdrNulgóhelyiséjfckben fogadják n vendégeket.
Nincs bocsánat I
Telefonon kérek randevút Odillon Heléntöl és amikor megérkezem, az ígvik szobalány siet elém. Pár j»crc mulv\'-t elöltem van \'már a .művésznő.» Nemrég szélhűdés érle, baloldaláru béna, mind a két kez£\\el botra támaszkodik.
Nyomban megmondom neki, hogy miért jöttem.
A két botja ott hever elöltünk a ki. csiny, fehér abrosszal letakart aszta, lön. Odillon Ilelén összekulcsolja n kezeit, maga elé néz, a gondolatai ott ugrálnak a múltban...
EíD\' kic-sit rikácsolva szólal meg
— Hja, hja, dic Schralt... Sohasem bocsájlolt meg nekem... Azóta se áill velem szóba... A régiek közül nem látogat meg már senki, egyedül Pálmuv Ilka jón néha ki hozzám, ö is csak pár percre... Néha ugy várom Schrat-tot, szeretnék elbeszélgetni vele, hiszen Pz a férfi,, aki a kellőnk éleiében any-nyit szerepelt, már nincsen. Dc Schratt nem tud megbocsájtani... Sohase bo. széllünk azóta...
Azóta...
Ötvenhárom eszi ndö telt el. hogy Schratt Katalin, a Burgthouter fiatal tagja Girardi Sándor felöltöjtnek zmj. bében megtalálta Odillon levelét. Odillon ma elmúlt 72 .éves...
Mondja meg nekem: olyan nagyon Rzrretlc Glrardlt?
lílgondolkozik. Talán szeretne őszintén felelni, de igy megrokkanva, megöregedve és összetörve sem tud őszinte lenni. A női hiúság úrrá lesz rajta. \'
— Girardi halálosan szerelmes volt belém... Miattam szakított Schrattal... Nem mondom, én is szerettem öt de onnvira hiu és féltékeny volt. hogy kin volt mellclto az élelem. Állandóan töltött revolverrel járt és Wagner Jau-regg megállapította róla. hogy zárt intézőiben lehet csak kezelni. Schratt-hoz. régi szerelméhez menekült akkor a bécsi la|K)k tele voltak a botránnyal, pedig én csak segitmi akartam rajta...
Segileni; az örüllek házával...
A kezei reszketnek és az ember cl >e hinné, hogy ez az asszony Q szerel-mével egy életen át annyi sok embert a kárhozatba vitt...
Bukás a színpadon,, siker a szerelemben\'
Drezdában született a családi nővén llelenv Pelermnnnnk hivlák. egy francia szalmdsághős nevét vette\' fel ti szin|>adon mint fiatal szinésznő Chein-nilzben csúnyán megbukott annál na gyobb sikere volt azonban " szerelem félvilágában...
ulán Perlin következett és Berlinben egy szakállas idősebb ur: I. Vilmos. A németek császára. Odillonl itt udvarképessé avatták, megérte, hogy bemutassák Auguszta esászárnönek is. A dicsőség csak rövid ideig tartott meri I. Vilmos meghall és a pletyka elkergette a fiatal sdnésZüől a német biro-dalomból.
A nagy elFennég: Adele Saidrock
A következő stáció: Bécs.
Az első ellenség: Adele Sandfrjck.
Ez is a szerelem miatt...
Aztán jön Girardi. majd utána Rothschild Albert báró. aki megveszi Odjl-lonnak a Mariahilfou a C.asa Picoiat. Már az esküvőjükről beszélnek, amikor közbejön Milán szerb király és Stern-
don. Bolhschild báró telefonon sza-kitolt vcfc. a szükilás után a Deutsches Volkslheater ragyogóan szép naivája szerez, az külön értékes könyvjutalom-elöbb Newyorkban. majd l.ondonban keresett és - talált vigasztalást.
Töpörödötten és öregen is .felcsillanó s/cinekkel\\ mondja: J
— A bécsi színésznők közölt voltam nz első, aki Newj/örkban vendégszerepeltem...
f.ondonban az első angol gavallér, F.dward király tünteli ki barátságával H egy este nranvkazettában bonbonokat küld neki. Minden bonbonban igaz. györigy volt... A virágcsokor, amelyet a* öltöztető asszony telt boudoirjának asztalán kristályvázába, solitairokból összefüzötl nyaklánccal volt átkötve. A ködös Albion fővárosában jutott el először odáig, hogy vagyont szerezz.\' n,
ón
A badenl Sorgonholm,
ahol Odilon, a bécsi szinpad egykori csillaga élete utolsó éveit tölti Foto: Wolf, Baden
Az első férj. még (Ürardi előtt egy Oclschláger nevü dúsgazdag földbirtokos volt. Berlinijén színházat béreli Odillon számára, a vagyona elúszott, teljesen tönkrement. A • jószívű* Odillon nem hagyta el a férjét, a tőle kapott ékszerek egy részét — kamat mellett - kölcsönadta n-\'ki. OelschlA. ger szívbajt kapott és keserves kinok közölt pusztult el. ilelén a félvilág mullszázadbeli mekkájábn. Szentpéter. várra ment. ahol előadás után a lovakat fogták ki kocsijából és oroiz arisz. lokraták meg gárdatisztek selyem-cipellőjéből itták a pezsgőt. Pétervár
mert közben a Cnsa Picol° Bécsben elúszott...
l\'jia visszatért Bécslie. itt megvásá. roll a azt a házat, amelyet Palais Odil-tonn ik hívtak és Schratt Katalin mű. vészi összejöveteleinek ellensúlyozására ebben a palotában rendezte meg híressé váll irodalmi é-s müvOf.zeli jourjait Girardi Sándor özvegye. Aztán férjhezment harmadszor is: egy pozsonyi vendégszereplésén ismerkedett meg Rakovszky Ferenc dúsgazdag földbirtokossal. Odescalchl Arthur herceg és Szmrecsányi György főispán voltak « lanui.
Városi Mozgó. Mé«
szerda és csD\'OnOkl
Wllly Forst legújabb alkotása, a grandiózus
Burgszinház
(BÉCSI TAVASZ) A fiatalság szerelme, az őstl napsugár Örömei ez a hatalmas tnestermü. Főszereplők: Olgia Caehovc, Werner Krauas, Nortenae Raky, Hana Moaar éa Willy E<ohbarger.
Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár és Qnnepnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Az elsó előadások filléresek!
Egy asszony, aki mindenkit kárhozatba visz: Helenc Odilon megöregedett . . .
Fpto: Witlinger
Az utolsó szerelem
A végzet Rakovszkyt sem hagyta cl„.
Gyógyíthatatlan elmebaj tűn lei mutatkoztak rajia és az örúlickházában másfél óv múlva meghalt. A soron kö-velkező ujabb szerelem hőse q/. osztrákok ismert vivóbajnokn. Flesch volt. pz a szerelem csak az eljegyzésig jutott el. egy zágrábi gyógyszerészért^ I-ecio Béláért hagyt • ol öt, Pecio minden vagyonát elvesz. M és egy revol-vergolyó lett |)ontol éle\'érc. A sze. relcm országútján gy Badván Yievü eml>er volt a/ ulo\'. utas. amikor ismerle meg Odil oi\' Ilelén akkor\'.
szegény volt m.\':r burgi Allcrsheii.ib Bécsbe jött. a . il de senkinek s". l.< A bécsi innia\' talán emlékeznek anyókára, aki i végiglipegcU a . grafiáit árul\'.a. -éjszaka vándo:r
és brfia. A salz. , elyc/ték el, aztátt - (próbált dolgozni, ! t...
; jókedvű vendéget
• ég arra t»z\' öreg ,\'v elölt mankóján
k i;en és régi foto-illón Ilelén volt a,
• inden schillinget megköszönt é;. boldog volt. ha a gazda egy tányér me\' levessel me^kinálta. \\ régi\' iidvarh . kö-ül valaki. Inlán a Rothschil\' család egyik tagja _ telelte végül a badeni Sorg(7ifrei-l>en u/L az összeget, amelynek ellenél>en most gondnuni\'s az élete Alexander Girardi egykori hitvesének. Odillon He. lénnek cgyellen vilgya van m^g és ezt igy mondja meg nekimi:
— Halottak napján olyan nagyon szerelnék kimenni » temetőbe Kathe-rine Schrattal együtt « Girardi sírjához. Talán a keltőnk imádsága Jólesnék a lelkének...
(Folyt köv.)
EMLÉKEZTETŐ
Március 10.
Vajdasági magyar írók estjo fél 7 kor az lparoB székház nagytermében.
Március 14.
Lioeális előadás a városházán 6-lcoi dr. Halász Pál.
Március 16.
A Szordal Társnság vita-délutánja
1 «7-kor zeneiskolában (dr. Dómján).
Március 21.
Lioeális előadás a városházán 6-kor
Április 12.
Az Irodalmi Kör voUtettképea előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf).
Április 19.
Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a színházban.
— Saját érdekóban és örömére szolgáló meghívásnak tesz olegot. ha a Kopstela Butarárnháx ő»xl mübutor-klil-Utisát megtekinti, vétolkényHzer uélkül
1937. március 11
ZALAI K62LÖNY
OYARTELEP: BUDAPEST, XI. LENKE-UT 117.
Llbö lelt a kanizsai gimnázium a keiüici Kuok-• versenyen
A Sümegen H^egtarLotl kerületi »KiSok« lornaveiseynen, hot u kcszuieiyi pientónuva, sopioni ev., sümegi uii., szombathelyi áli. gim-níúiumok és s/oiiiL>aihelyi keieske-debnL iskoiu csapatai indullak, a nagykanizsai gimnázium a szövetségi dijas csapatversenyben elsó heiyen vegzetl, az 1- oszt. csaput-VeisenyLen »megieleló« eredményt tn el. Az eredmény méltán töul ci elegeden erzessei a/. iijusági sport kanizsai barátait és jutalma annak a céltudatos, csendes, komo.y spórtpedagógianak, amit Deák János tornatanár honosított meg a szellemi vertezellseg mellett a li-zilvaiakra is gonddal ügyeló nagykanizsai piarista gimnáziumban-
Munkában a tesiueveles
Nagykanizsa város testnevelői elsőnek erezték meg azt a nagy vonzerőt, amelyet a sport a mai ifjúságra, igy a leventékre is gyakorol. Az egész országban Nagykanizsa volt az .első, ahol felállították a Levente Labdarugó Szakosztályi, amelynek níunkája egtaz cven ál eredményesén nevelte és kötötte le a levente ifjúságot. A vasárnap délutánokon a leventeif-juságol a futball a pályákra vonzza és olt larlja. Előny ez a nagykanizsai sportegyesülelek csapatainak is, hiszen igy az utánpótlásról eleve gondoskodva van.
A bizottság a léÜ hónapok ulán az idén is megkezdi munkáját és ezért csütörtökön, 11-én esle ne gyed U órakor a Rozgonyi-ulcni elemi iskolában ülést tart. Itt beszélik meg az évi munkaprogramot-
A nagykanizsai leventeintézmény még egy örvendetes állomáshoz érkezik a közeljövőben. A Huszti-téri elemi iskoláién most rendezik be a Levente Otthont és igy önálló helységet kapva, a leventék között a bajtársi érzés még jobban kifejlődhetik és rendes klubéletet is élhetnek. \\
— (Barbarlts Lajos előadása)
volt kedden az t\'rleányok Kongregációja böjti kulturdélutái)j;in ik műsorán. Ar. előadó P. Tóth Kde. a fiatalon elhunyt lerinces-költő irói portréját rajzolta meg kózvetk-n sZÜbadelőadás-bán. posllmmus könyvének. Az. eltört lisirr.í»-iKtk kritikai méltatásával. A közel egyórás előadás előtt és után az l\'.yhíizi Énekkar Gazdag István kántor vezetésével énekszámokkal gyönyörködtette a fvhérlerem nagyszámú ííall. ga lóságát.
— (Vita délután a táncról)
A^ Irodalmi és Művészeti Kör Szr-uai Társasága következő vita-délutánját a modern láncok és a táneőrülct körül felmerült eltérő nézetek mcgvílatá-sának szánta. Ez a vita március 10-án, kedden lesz a zeneiskola kam«rafif-m$-ben. előadója dr. Doniján Gyula, a Kör háznagya. (:)
— (A Baross Szövetség);
ezúton kéri tagjait, hogy március 15tén. a nemzeti ünnepre és az esti felvonulásra való tekintettel\' üzleteiket délulán 5 órakor zárják be. [_:)
— (a nagybeteg leány)
kórházba szállítási költségeihez >N. N. I ixjngöt küldött szerhcsztös£gbc.
— Megérkeztek a tavaszi nólruha, kabát és kosztüm újdonságok Scliütz-ékhoz.
— (Köszönet)
A parsai léli mezőgazdasági tanfolyam vezetősége ezúton is hálás köszö. netet mond az alábbiaknak, akik adományaikkal Z tanfolyam SiKerét elősegítetlek: Hertclcndy .ló/sefné földbirtokos 12 csomag répa. 1 csomag lóhere mag, 30 pengő értékű kocsi fuvar, pö-löskei gróf Teleki uradalom 20 p«-\'ngő. Zalnvármegyc alispánja 30 piflgő. Mezőgazdasági Kamara II dr. szakkönyv 120 P értékben. Pacsa közséK 10 pengő és 10 drb szakkönyv. Hogensbcrgcr Imre földbirtokos 5 pengő, Földmű-velésű^yl minisztérium 3 drb szakkönyv, 2 la|>eldfijtclés, Borászati fel-ügyclőség Nagykanizsa 2 drb szak-könyv, herceg Festetics uradalom 3x50
UJ NŐI DIVATA&UHAZ NYÍLT MEG
az Eraesébat-téren
min* m budapesti rendkívül népszerű STEINER o é b fiókűzlat*
Nagykanizsán is mindenki megtanulja a
STEINER
nevet, mert a legkiválóbb minőséget,
a leggazdagabb választékban, mi
a közismert olcsó árakon hozza forgalomba.
Szép tavaszi kabálok már P 18-tól kaphatók.
A pazarabbnál pazarabb divatcikkek
raktára vélelkényszer nélkül megtekinthető.
kg. nemesített vctőburgonya, Ungcr rilmann és Tóth vaskereskedés 2. Bar-tos Izsó 3, Kremsier F.rnő t, Heich-nitzer József kereskedők 4 drb gazdasági szerszám. (:)
Szigeti József hegedühang-versenye április 11-én
Szigeti József, a világhírű hegedűművész amerikai körútjáról csak március vége felé érkezik haza és igy a Kaszinó az eredetileg március 20-ára tervezett hangversenyt kénytelen volt elhalasztani.
A mester csak rövid ideig tartózkodik Magyarországon, ahol néhány hangversenyt ad. Az első hangverseny Budinpesten lesz április 10-én a máso-djk Nagykanizsán április 11-én.
Jegyek már csak nagyon kojtolt számban kaphatók a Vágó féle illat-szeriárban. Ülőhelyek P 4.50. 3.50 és 3, erkélyülés 2.5Ö, állóhely 1.50. (:)
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán Az élimill heten 13 gyermek született. 5 fin és 8 leány: Barlol Ferenc földműves és Dolmányos Annának rk. fia. Horváth György vil-
Az éhség visszahozott a szüleikhez két eltűnt kanizsai fiút
Két 15 éves „világjáró" krajcár nélkül Indult el kalandos útjára
f.arai Júlia Tclcki-uü asszony nemrégen licj\' lentctlc a nagykanizsai rend-őrkapilnáyságon hogy 15 éves iskolai tanuló fia eltün; hazulról. A kétségig-cselt anya n-in tudóit bővebb felvilágosítást adni fia eltűnését illetőleg. A megindult rendőri nyomozás csakhamar megállapította, hogy (\'.arainé fia n/. egyik hasonló korú pajtásával in duK el Pest felé - világol látni, fiatalos, gyermekes kalandvágy vitte őket. A\'oiflian egyiknél sem volt pénz, sem élelmiszer, ugj- hogy nem igen jutottak messzire.
Mialatt a két fin szülei kétségbeesve váriák a kutatás eredményét, egv szép napon beállHotl mind a kél fiu a szüleikhez, lerongyolódva kiéhezetten, megtörve. A/, éhség k r.^ette őket haza. Mikor megkérdezték tőlük, miért szöktek meg hazulról, azt mondották, Pestre akartak menni, hogy ott foglalkozás után nézennek. A két -világjárt* boldogan megígérte, hogy soha többé nem ha/o ják el a szülőt ház küszöbét, mert ez\' alatt « rövid kai mdozá.. alatt mtyisinerlék az éhség rímét és az. kergette vissza őket a családi otthonba.
Speciális
Telelőn: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
lanyszerelő segéd és DobrI Rozáliának rk. leánya, (ionda \'onő piaci árus és Horváth Erzsébetnek rk. leánya, petőfi József rt ipszámos es Stepanok Annának rk. fia. Kósa Pál kertész és Do-minkó Ilonának rk. fia. savanyu Fe. renc tanitó és Horváth Máriának rk. leánya, Pőcze Józs-f piaci árus és Kustos Teréziának i k. leánya. Kiss János Máv munkás és .Jarmos Etelkának rk. leánya. Siiw István kereskedő segéd és Gódor Ilonának rk. leánya, Fekete József Máv mozdonyvezető ta. noflc és Nagy Erzsébetnek rk. \'fia, S/al>ó I^ajos háziszolga és Groszncr Annának rk. leány.;. Házasságon kivül született 1 leány és 1 fiúgyermek. — Halálozás történt (5 esetben; Szever Islvánné Barka Anna rk. 48 éves, Németh Ferenc városi szegény rk. 83 éves. Uiski Mária üzleti kifutó rk. 18 éves, pávles György földműves rk. 7»» éves, Perendy jő\'sef lakatos mester rk. 53 éves. Horváth István földműves rk. 83 éves. - Házassági kötött 2 pár: Hajas István kocsis rk. és Schindcl-liergcr Katalin rk. Kovács Imre vasúti kalauz rk. és Rekettye Margit ref.
r -kwiit} akiit, >
DARMOL
N M \' » a ■ m
— Tavant férfiruha és felöltő szövetek legszebb választékban Schfltznél. — A tcnyíiz-dUtvAíiron
« magyar juhászalokuak nagy sikers lesz. A legnemcsébb szövetek készülnek magyar juhaink gyapjújából. A magyar m-icsaládok jxis/lógyárn önnek is közvetlenül küldi szövetmintáit minden kötelezettség és költség nélkül. Leve-lezőlapon még ma kérje. Trunkhalui Posztógyár Budapest, XI., I.enke-ut 117.
Reumás fájdalmakban szenvedő egyének igyanak reggelfcn-ként feike éskor egy pohár termé-izetei .Ferenc Józsfcl" kesetüvlzet, mert ez a gyomoibélcsatornát alaposan kitisztítja és mtregteleniti, azonkívül az emésztést és az anyagcie-rét hathatósan előmozdilja. Ax orvosok ajánlják.
— A tintásig él frluetíf érzését
elsősorban az ápolt száj adja meg. A helyes szájápolás kelléks az Odol fogpép. Az Odol fogpép ragyogó fehérré teszi a fogakat és megőrzi épségüket
ZALAI KÖZLÖNY
\\
1937. március 11.
ID<S
Eső!
Prognózis: Délnyugati, nyugati szél, főleg nyugaton eső, éj-Jel kaletsn enyhe marad, nyugaton az éjjel\' .«hülés fokozódik, a nappali hőmérséklet alig változik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai me*flgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklet tegnap este B-kor: -H 8. ma reggel: +* 4, délbao : +110.
Csapadék: 9-6.
Üzletszerzőket
keres
a Magyar Hollandi Biztosító Rt.
nagykanizsai főügynöksége
Erzsébet-tér l„ I. em.
MM
Ezüstkalási js gazdaavatás Pacsán
Pacsán vasárnap ért véget a háromhónapos téli gazdasági tanfolyam, amelynek záróvizsgáján megjelent gróf Teleki Béla főispán is A vizsgál Náray Andor gazd-sági főtanácsos, miniszteri vizsga biztos vezette le. A szépszámú megjelenteket Szabady Zoltán, a tanfolyam vezetője üdvözölte, köszönetet mondott mindazoknak, akik a tanfolyam sikeréhez adományaikkal és támogatásukkai hozzájárultak.
A vizsgán a 30 tanfolyamhall-pató alapos szakképzettségről ós felkészültségről :ett \'an iságot, a megjelentek örömmel hallgatták az eléri szép eredmény . Narjy sikert aratott a háziipari, gazdasági és növényvédelmi kiállítás A vizsga utár a tanfolyam gazda ön képző köre tartott ülést Nagy Kálmán tanfolyamhallgató, ifjúsági elnök vezetése mellett.
A látottak és hallottak a legnagyobb elismerést váltolták ki a vizsgalriztos és a főispán, valamint a hallgatóságból. A gazda köri ülés után Teleki Béla főispán hosszabb beszédben hangoztatta, hogy menynyire fontos ma a gazdáknak is a tanulás és a szaktudás elsajáli\'.ása, támogatásáról ismét biz.osüoita a gazdákat, akik na^y lelkeiedéssal és éljenzéssel vetiék a körükben megjeleni főispán szavait-
A vizsgabiztos ezután klosztolla a végzett hallgatók közi az. oklevelekel és a kellős ezüstkalászi és ezzel ezüstkalászos gazdákká avatta őket. A tanfolyam vezetője a jutalomkönyv3ket és tárgyakat oszlolta ki. A záróvizsga l>ank?ttel zárult, amelyen o főispán is részt-velt a tanfolyam hallgatóival és a környék nolabililásainak élén.
Gímfürds nyitva reggel n órátől est« 6 óráin (hétfő, szerda, péntek délrtAi kedden egfe* nap nőknek).
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda é« Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán.
Felelő* kiadó : Zalai Kár.ly laterurbzn telefon: Natykanizso 7«. szám
Nagyszabású lesz az Irodalmi Kör és Frontharcosok március 15-lki ünnepsége
Délelőtt matiné a színházban, este fáklyái felvonulás a szobrokhoz
Hétfőn délutáü fél 7-kor fáklyás felvonulás lesz, a Levente Zenekar kíséretével a hazafias szobrokhoz, n frontharcosok disz szakaszaival, leven lék, cserkészek ós nagyközönség felvonulásával. A 20-as szobornál dr. Fülöp György frontharcos alelnök beszédet mond és Jámbor József II. kc-rfSkedelmisla szaval. Az országzászlónál Csizmadia Ferenc IV. polgárista, a 48-as szobornál Révai József VIII. gimnazista szaval. A Nagymagyaror-szág-einlékmünél Jászay Lásiló oki. gazda kurucdalokal játszik tárogatón és dr. Boda Károly mond befejező beszédet. (:)
Ezidén külölös fénnyel üli meg | Nagykanizsa március 15. nemzeti ún- i népét. A város nagyközönségnek hivatalos ünnepségét ezúttal Ls az Irodalmi és Művészeti Kör rendezi, ez- j idén azonban a Frontharcos-főcsoport 1 bekapcsolásával.
Ax ünnepségek hétfőn, * nemzeti ünnep napján lesznek Délelőtt 11 órakor hazafias matiné lesz a Városi Sz n-házban, belépődíj nélkül. Ezen Su-rányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke mondja ai ünnepi beszédei. Szaval Adamovich Ká-rolyné. fnckel az Irodalmi Kör és az Ipartestület egyesített vegyes kara Kct-ling Ferenc vezénylésével.
íüMiytánifalási MM],
A nemespátról Evangélikus Gyülekezet nyilvános versenylár gyalást tart az evangélikus templom újítási és javilási munkálataira.
A kiírási müvelet é« egyéb tudnivalók a nemespitrói lelkészi híva talban díjtalanul kaphatók.
A versenytárgyalás határideje: 1937. március 31-ike. 712
Alkalmi házvétel!
önkéntes árverésen megvásárolható
folyó hó 13-án délelőtt 9 órakor
a klr. járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint, 11. ajtó) a László herceff-ucca 4,a sz. alatti modern, ősizkomfortos
macánház. Hl
Kedvező feléli feltételek I
ÉRTESÍTÉSI
Van szerencsém a n. érd közönséget tisztelettel értesíteni, hogy Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut 4. sz. alatt március hó 12-én
megnyitom.
Raktáramon kaphatók saját készitményű börfin-dttk, akta- és iskolatáskák, rétik ülők, erszények, nöi divatfivek és minden e szakba vágó cikkek.
A nálam vásárolt árut Ingyen javltom l Bőrönd-áthúzásokat és egyéb javításokat szakszerűen, pontosan végzekl
Tisztelettel HAMBURG ZOLTÁN
FúQzlet: Pécs. Fióküzlet: Horthy Miklós ut 4.
Csepel:
Universal
gyümölcsfa
is szőIA
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportflzletében kaphatók.
túum. • hunul,*,,,,,, MÜíiSSjnir
hullné lolzer Elli
budapesti tanulmányútjáról megérkezett. Nagy választék legújabb divatú ratlkUlökban, «v, kosxtyQ és bBrdlaimQirukban. 700
ízlés, minőség, olcsó árak!
APROHIRDETESEK
Apióhlrdelét dija vasirnap él ünnepnap 10 izólg 80 llllér. minden további sió 0 fillér, hélkömiu 10 iiólg 60 llllér. minden további sió 4 llllér.
Nól fahirnomQak készítését leg-olcióbb árban vállalom, — Olga asalon, Horthy Mlklói-ut 5. 318
Batankawloa, kotrógéppel termelve, moaott, tiszta. Vagontételben megrendelhető Waldmann kereskedőnél Klskaalisán. *
Sajátterméiü ksrecsenyl fehér- és siller bor kapható. Csengery-ut 19. •
Quml-b4lyegx6k, réz- é8 zománc-táblák, vísnökl munkák legolcsóbban ké-izülnek Vékájsy Testvéreknél. *
Fehér ablakragaoa (kitt) Ismét kapható Stern Üvegesnél, Fő-ut 2. Városházpalota. 682
azonnal kiadó, Király
Kéttagú családhoz mindenei bejárönft Iclvé\'etlk március 15-re. Klslaludy-u. 13. *
Kifutófiu és egy munkátlan felvétetik Klein cukorkaűtemben. *
Föanl tudd bejárónőt szonnatra felveszek. Havai, Deák-tér 15. •
20 oeafádból álló komplett, |ól telelt méhészet nagy, országos kantárakban, leijei felszereléssel eladó. A inéhew Petrl-ventén az likolánál vannak. — Bővebbet Korentsy, Nagykanizsa, Magyar.u 27. 713
4-flámpás háló/ail szuper rádióvevő olcsón eladó Rákóczl-u. 25. *
Szép, komplett ebédlfibutor olcsón eladö. Bővebbet: Csengery-ut 28. alatti sütődében. 714
Ügvei kéxllAnyok felvétetnek Wln-dlscnné kslapizalonjában 715
Mérolua IB-ra kUlönbejáratu bútorozott szoba, fürdóhasználatlal, kiadó. Ki-nltsl-u. 5 , emelet. 716
Jókarban levő gyarmak-bloiklit
(háiomVerekül) megvételre keresek. Su gár-ut 28. *
KUlönbejáratu szobát keresek varrodának. Clm a kiadóban. *
Kaliforniai pajzatetflt, vértetát
biztosan kipusztítja a in kir. föld-niivelésUgyi minUztérluiu által engodélyezett
NEO-DENDRIN
koneentrAlt t\'yUmölcsfitcarbollueum. (Csak rügyfakadás előtt, fagymentes napokon használható.)
Kas-ti főzelék- ós
virágmagvak.
Műtrágyák.
Pázsit-, fümagvak.
PEKK. FUTOR.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmlsze-rek, gép. zsák. stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
j—~ SlitSÉjlltüit «—]
| Mindönki • helyi kerak.<l«k irfi I tm tpvuOTknáJ IWMU b. I
tVm*Kt NM« 6> IMM« UfIMI TátM. IiHii, II, I»aj>mii
iuiUr. ZIW iirolZLl
Afa „Keresd a sorit"
77. Évfolyam 58. izám
Nagykanizsa, 1937. március 12 péntek
Ara 12 fl«.
ZALAI KÖZLÖNY
Mecjdcsik minden Mtköwup délután
POLITIKAI NAPIUAI
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áit: egy hóra 8 pengó 4Q fillér. Sxcrkeutöiégi U kiadóliivatali telefon: TI. se.
„Útban van a kölcsönös megértés lélektani pillanata a magyar és iugosxláv nemzetek közt"
„A kultúra géniuszára vár az emberiség megbékéltetésének nagy missziója" — Meleg lelkesedéssel fogadta Nagykanizsa közönsége a jugoszláviai magyar Írókat — Páratlan sikere volt a vajdasági Irók nagykanizsai esljének
A kisebbségi magyar irodalom hét firtéllója Zrínyi városéban
Megdobbant ennek a határszéli városnak a szive, a jó magyar szive és szinte megáradt s/ereteltei fogadta a jugoszláv földről érkező magyar író-testvérek kis csapatát Nagykanizsán. Megére/le ez. a város, hogy apostolok érkeztek falai közé Apostolok, akik rendület\'en lélekkel kitartottak őrhelyeiken t magyar toll, a \'magyar Írás gyökér-verő erejének hitében, akik szántóvetői voltak a változott sorsl>an Is a magyar kuliurának és ma első fecskéi a szomszéd népek közt utat kereső megértésnek.
„Minden jegy elkelt"
A jugoszláviai magyar irók estjét pár nap alalt reudez\'e meg Nagykanizsán maga a hivatalos város, dr. Krátky István polgármester páratlanul !e\'k;s é\'cnállásá-vat. És megtörlént a csoda, amire ebben a vár<»sban nem volt példa : - kél nap alatt elővélell,en minden jegy elfogyott. ugy hogy az utolsó napon a jegy Igény lések egész tömegét lehetetlen vo\'t már kielégíteni.
A fogadtatás
Az irók érkezésének napjára lol-ogó-dlszt öltöttek a város fő ulcái és a vasúti pályaudvar A szombathelyi déli vonallal érke/e t a kis csapat, amelyei az I- osztályú váróteremben a városi közélet vezetői fogadlak, lelkes. szívlel jövő ünnepléssel- Dr. Krátky Islván polgármester üdvözlő beszédére dr. Várady Imre, a délszláv:)rs/ági Magyar Közművelődési Egylet elnöke válaszolt, majd a Centrálba, szállásukra hajtattak, ahol a fogadásukra megjelentek társaságában megebédellek. Délután körülnéztek a városban, ozsonnára pedig P Cirfusz Viklorin plcl)ános látta őket vendégül.
Az estély
Eslc fél 7-re megindul! a nópl-vándorlás az Iparos székház felé. A nagytereml;er ember ember hátán. A város müveit társadalmának minden rendű és rangú, minden foglalkozású tó hitű reprezentánsai, a közélet minden ágának vezetői olt üllek a nézőtéren olyan ünnepi együttesben, ami a tömegen tul is hangsúlyozta ennek a ritka és maga nemében első kulturünnepnek je lentőségét. A halárszéli város lakossága megmutatta ezen az esién,
hogy magyarsága élő és nagyerejü összekovácsoló érzés és hogy a kullurájára büszke város meg tud-ja hozni a lelkesedés adóját a magyar szellemnek idegenlven ápolt kincsei iránt.
Az üdvözlő beszédet dr. Krátky István polgármester mondta. Egy kii szónoki remekmű volt ez a beszéd, amelyl>en valóban >egy magyal város szive dogObotU A ma-gyar géniusz soha ki nem apadó forrásaiként aposztiofálta a város vendégeit, akik a magyar kultúra élniakarásának mécS\'lt gyújtogatják ezzei a küldetésükkel is. Rámu-lalolt arra az örvendetes tényre, hogy
Jugoszlávia és Magyarország közt enyhülőben van a légkör, ulban van a kölcsönös megértés lélektani pillanata, ami elé a magyar nemzet őszinte várakozással néz Szcl\'emi és társadalmi léren ind iH meg a közeledés, amit az egész ország helyeslés el lát, mert a hazafias szerb népben földjét fajtáját szerető, hős ellenfelel ismert me,<í. Az egymás kulturális ériékeinek kicscré\'ésél szolgáló kö\'c önös megértés ügyéi sz ilgálja ez az este is. ameiynck kellős feladata van : - az emberi művelődésnek és a fajtánk kulturális megerősítésének elő-
mozdilása.
Az üdvözlésre dr. Várady Imre válaszolt. Megköszönte a nagykanizsai fogadtatást, amely minden eddigi állomásuk fogadtatásának melegségét felülmulta- Egy anyának egy teslvéieikénl vagyunk itt, mondta -a béke gondolatainak szolgálatában állunk, amikor a kultura nyílt síkján keressük a lelkek találkozását, Az emberiség me^békilésinek nagy missziója a kuliura géniuszára vár. A gárda, amely áljött a haíárokon, az önérzetes kultur-paiüás alapján áll és dolgozik. A megértő, baráti nemzetekkel, mondta fogjunk baráti kezel és küzdjünk, dolgozzunk lankadatlanul az általános és u magyar kuIturáért-
A műsor
to\\ábbi részébv-n meg-megújuló !aps vihar közl>en egymás után léplek a dol>ogóra az irók és egymás után mulallák l>e szellemi termésük egy-egy darabját- Elsőnek a bánáti Bórcsök Erzsébet olvasla fel^finom tolla! megirt, drámai hatású novelláját a haz.ilaláló csángó gyermekről- A rendezőség óriási il>olya-csokorrai kedveskedett a zajosan ünnepeli Írónőnek. Csuka Zoltán, a Láthatár c. kisebbségi folyóirat.
A külföldnek is szolgálatot tett a magyar kormány erélyes állásfoglalása a pnccs-
flgyben A Ház csekély érdeklődéssel tárgyalja
a mezőgazdasági érdekképviseleti javaslatot
Bécs, március 11 Az összes bécsi lapok hosszasan foglalkoznak Darányi Kálmán miniszterelnök beszédével. A lapok egyöntetűen megállapítják, h>gy Magyarországon béke és nyugalom van. A félhivatalos Reichspost •Magyarország koimányrudja szilárd kezekben van« cimü vezércikkéb -n megállapítja- h,>;ty Darányi Kálmán miniszterelnök a legutóbbi napok és események alatt tanusiíott magatartásával nagyon tapintatos, meg-fonloll és komoly államférfiunak bizonyult ós azzal, hogy a felelőtlen elemekkei szemlén erélyesen lépeti fe», igen nagy szolgálatot tett a
külföldi államoknak Is.
Budapest, .március 11 Sztranyavszky házelnök 10 óra-kor nyitotta meg a Ház ülésé!, amelyen folytatták a mezőgazdasági érdekképviseletről szóló törvényjavaslat tárgyalását.. Meizler Károly dr. felszólalásában arra a szomorú tényre mulatóit rá hogy egy agrár-állán- parlamentje egy m.zőgazda-sági javaslat tárgyalásánál olyan kevés érdeklődést tanusii, mint a miiyen ennél a javaslatnál megnyilvánult Helytelenítette, hogy a kamarai illetéket a kisgazdákkal fizettetik meg- majd a többi viszássá-gokra mutatott rá- >
nak 3 év óla Budapesten elő szerkesztője a vajdasági irók magyar, országi körútjának . megszervezője, mint izmos, egyéni ujjain biztos léplekkel haladó, mély-járatu poéta mutatkozott I>e, hatalmas sikerrel. Czlráky Imre (civittxjn kántortanító Öbecsén) zamatos humorral teU\'elt, pompás típus-érzékre valló, szépen zengő maiíyarsággal megirt paraszt novelláját olvasta fel. Igen nagy sikere volt. Dr. Farkas Geiza ny. egyetemi bölcsész-tanár és széplró (odaát él, Némete lemérl«n) a kisebbségi gyermek-lélekről lartott rendkívül érdekes szabadelőadást, amelyen plasztikus képéi adta mindama hatásoknak, amelyek alatt a kisebbségi sorsban született nyertnek felnevelődik- Borsodi Lajos (polgári foglalkozása : ügyvéd Nagy-l»ecskereken) »Juliska kisasszony* c. lírai szépségű novellája egyike vöd az est műsorán a legmélyebben ható irodalmi élménynek. Kirol>ba» no sikere volt Fekete Lajos verseinek. örökké Izzó, mindenre reagáló költői lélek szülle ezeket a gyönyörű verseket amelyek mindegyikéi tomtxjló tapsvihar fogad\'a- A műsor utolsó számaként Czlráky Imre szívhez s/óló bácskai magyar dalokat énekeli saját zongoraklsé-retével-
Társasvacsora
fejezte l>e a nagykanizsai kullur-ünnepet- A Centrái tavaszi virá<j>k-ka. díszített fehéraszlala körül\'höl-gyek, urak. a város társadalmi életének jelesei gyűllek össze a kisebbségi magyar szó és magyar kull\'ura művelőinek tiszlelelérc. Dr. Szal>ó Zsigmond egészségügyi tanácsos, a közel félszázados Irodalmi Művészeti Kör és a Muraközi Szövetség nevélen kös\'önte meg u Lálhalár köré tömörült Íróknak yposioli őrlálló munkájukat, m.ijd lörténeimi visszapillantás! vetélt a magyar-szerb kulturális vonatkozásokra
Dr Várady Imre pohárköszönlő-jéber a flatnlsághoz s/ólt, mondva, hogy nem szabad áthidalhatatlan szakadékokai v^rni az ifjúság és az-idősebbek között, hanem vegye fi-gyclcml* a fiatalság az idísek mun kájánnk eredményeil is. A fiatalságé legyen a bálor lendület, az öiegeké a komoly, az élet. realüá-saival Számoló tapasztalat ériéke. Poharál a hölgyekre, az anyákra emelte
Csuka Zoltán a Láthatár nevében megköszönte a kanl/sal fo^adlatást és kérte, hogy őrizze meg a magyarság a kisebbségi szellem kin-cscil
Az Író gárda Nagykanizsáról a reggeli vonallal Pécsié utazott ío-^ vább, ah ^nuét Szegődre megy és* or.né vissza a Vajdaságba,
A irodalmi ünnep rendezéséért a városnak, a kipróbált rendező-appará! isnak hálás Nagykanlz.su kö zönségc és az egész m:igyar kultur. élet-
2
EALAI K6ZL4NY
1937. március \\1
Túlságosan vérmes embereknél kiváitkép akiknél az igen nagy nedv-duiság mindenféle kellemetlen tünde, mint gyors elfáradás, elbágya-dás, a teltség érieia, gyakran jelentkezik, kitűnő hatással szokott Járni, ha három bétlg naponta reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserflviiet isznak. Az orvoaok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hlrsk egy mondatban) Ország:
Tóth Kálmán órást, aki Karácsony napján agyonlőtte Igaz Gáspár nevü barátját, a törvényszék 10 esztendei fegyházra Ítélte.
Ai Orczy-házban talált 500 éves csontvázak ügyében a nyomozás még. állapította, hogy ezek valószínűleg Töld-hordás közben kerültek a rojtett üreg-be, de lehet, hogy a ház építője kegyeletből vagy babonából faluztatta bc azokat.
A Budapesten vendégszereplő Jack Hilton kurmcster utolsó előadásán kínos lK)trány tört ki. miután nem akarta megfizetni uz 1000 pengős szerzői jogdijat.
Székesfehérvár halárábau egy kato. nai teherautó pótkocsija az árokba fordult. Négy halott, három súlyos sebesült uz áldozatok száma.
Obermann József budapesti lakos autójával halálra gázolta Györ kötelében Lcniuger József 31 éves oroszvári lakost.
Zimmcrmann Lajos ügyvédet be.
csüleUértésért 1000 jx-ngő pénzbúute. lésre Ítélték, mert Lzonyi Géza köz-igazgatási bírót sértette meg.
Győr mellett a Dunán egy gőzös kellészelt egy csónakot, Madik I\'rigyes 21 éves rárói fiatalember a Dunába fulladt.
Szerdán este hatalmas szélvihar volt Budapesten, amely öt helyen tüzet okozotu
Mussolini a Pót a cirkáló fedélzetén útban van Afrika felé, ahová pénteken délelőtt érkezik meg. Tobrukb&n száll partra.
A dítroiti autoinobilgyárban szlráj-kólók száma 7ó.00Ó-re emelkedett.
Ncwyorkban a munkanélküliek megszállták a közjótékonysági hivatalokat és a segélyek 40 százalékban való fel. emelését követelik.
A mexikói Guanayuala tartományban 200 főnyi rablóbanda garázdálkodik, akik a íalut kiraboltak és 18 földművest legy ilkoltak.
A Laila gőzös, amely , Chiléből salétromot szállított Bostonba, kigyulladt- A hajót sikerüli megmen* luu, de a rakomány teljesen elégett.
A cseh nemzeti szocialista párt lapja azzal u fantasztikus rágalommai Illeti Ausztriát, hogy ismeretlen lettesek által pestis-bacillu-sokat terjeszt a cseh határvidéken és a járvány az állatok után uz emberekre is átterjedt-
Főispánt installált Sopron
Sopron, március ,J1 Sopronbaji csütörtökön Iktatták bc ünnepélyes keretek között az uj főispánt, Ijögyészy Pált- A beiktatáson a kormányt Mikecz Ödön államtitkár képviselte- Darányi miniszterelnök üdvözlő táviratot küldött az uj főispánnak, aki székfoglaló beszédében a szélsőséges megmozdulások ellen beszélt-
Lispe nincs többé, a község uj neve: — Szentadorján
Zalavárni egye klsgyfllésének tárgysorozatából
Zalaegerszeg, március II Zalavármegye kisgyüléae szerdán délelőtt tartotta márciusi ülését gróf Teleki Béla főispán elnöklete alatt. A főispán a Hiszekegy útin meleg szavakkal üdvözölte Pehm Józsefet pápai prelátussl törlénl kinevezése alkalmából. amire az ünnepelt válaszolt. i A tárgysorozatra térve Zalaegerszeg ügyelt tárgyalta először a kisgyűlés. Jóváhagyták az ügyvitelt szabályrendelet módosítását, a |»olgánncster helyettesítése és a nyugdíjasok vasúti igazolványai tárgyában hozott határozatot.
A kisgyűlés több nagykanizsai határozatot ís tárgyalt. Igv \'jóváhagyta, hogy Nagykanizsa Berényi járlutkeze-lőt jutalmazza, az erdőgazdaság részére Ö6ÍK) pengő póthitelt vesz igénybe, u tűzoltók juhát kapnak, az önkéntes tűzoltók szerelt kijavítják, a W\'eiscr-gvár fenn\'arlásáho* segélyt adnak, a viz- és csatornaműnél 34.000 pengős munkát végez, a rlzmérök lx-szerzéf-sére 6000 fordít. Ezenkívül több kisebb határozatot hagyott Jóvá a kis-
gyűlés.
Elénk vita folyt Lispe és Szenlador-Ján község egyesítése körűi. Illetve akörül, hogy mi legyen az egyesített község neve. Végülis egyhangúlag Szenladorjánl fogadták cl és y/ F\' lispei fúrások immár Szentadorjánban folynak. JPelőhenye és Ordöghcnye községeketM\'etöhcnye néven egyesítették.
Ezután a kisebb községi ügyekre térlek át. Zalnszentbalázs és CsöinödéT tüzoltószerlárat épít. több választási fellebbezést elutasítottak. Hévízen ötnyelvű figyelmeztetőlábiákat állítanak, Köváfjóőrs. Badacsonytomaj Kehidu és Kapolcs MABI-kólcsönt vesznek fel kórorvosi lakások építésére.
Több kisebb községi ügy után Kovács Sebestény Miklós u szenladorjánl (lis|x»i) fúrások nagy reményeiről beszélt és egyben panaszolta, hogy a teherautók és fuvarok az utat teljesen tönkretették. Az alispán bejelentette, hogy az utak rondbehozása iránt máris Intézkedett.
Ezután csak az Irodalmi és Művészeti Tanács által megbírált képek kerülhetnek vidéki kiállításra
A kormány és a művésznyomor Irta: Tihanyi János Lajos festőművész
Régi sérelme volt a magyar kép-zómüvészgárdának, hogy az arra illetékes kormányhatalom nemigye-, kezetl megszüntetni azokat az okokat, ameiyek a gazdasági válságtól teljesen függetlenül a magyar ffcstő művészek kétségbeejtő helyzetének előidézői voltak. Maguk a festőművészek sem tudták, hogy nyomorúságukat ml okozza, hiszen ta-pasztalnlok kellett, hogy amig a kiáliilásokon mind több és töWbkép marad eladatlan, bár a tárlatokon a legjobb neve\'k vonultak fel, addig más forrásokig az ország kultur-közönségg nt\\gy tömegekben vásárolja a képeket, úgyszintén a magánosok, gyüjlök, soha üem \' ta-paszlnll szerelottel vették a képzőművészeti alkotásokat és mind íöbb és több olyan üzlet nyílt Budapes-
ten és vidéken, amelyek műtárgyak kereskedésévei foglalkoztak. Ugy-látszolt, a képzőművészek sohase fogják megérezni a gazdasági válságot annak ellenére sem, hogy a mülárgyszükséglelnek a beszerzési szükséglelek sorrendjében - a gazdasági viszonyokat véve tekinteti*: - az utolsó helyre kellett volna kerülnie- Miért van tehát művésznyomor ? És miért épj>en azok kerültek válságba, akik a művészetet egy magas erkölcsi színvonalon tarlotlák akiket sosem birl megalkuvásra u boltos-etika ?
Néhány esztendővel ezelőtt rájöttek a magyar képzőművészek nyomorúságuk okára- Ez az ok a glccskullusz terjedése és a kontárság kártevése volt l
Lcgulahh tovnszl divat!
Kabát-, kosztQm-, ruhaszövet és selyemkülönlegességek dns választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
l\\mi Divatáruház.
Budapesten képgyárak keletkeztek, amelyekben vaggon-tételekben gyártódtak a „müvek"
és hiába volt a művészeknek min. den felszólalása, hiába kérlek védelmei, hiába cikkezlek és tartott lak előadásokat, jez mitsem éri, mert a képkereskedők és képgyárosok - akiket ne tévesszünk össze a legális magyar műkereskedelemmel - szabadon garázdálkodtak az országban és terjeszleUék az Ízlés-rontó tákolmányokat, elhitetve a művészethez keveset értő közönséggel, hogy árujuk művészi alko-» tás. Az ország elárasztása közben nem feledkeztek meg természetesen a külföldről sem, ahol ugyanezeket az alsóbbs/.lnvonalu munkákat tönkrement magyar főurak hagy a-lékóbói származó műkincseknek áh Ulották be és érlékeslielték is a magyar kuUurszlnvonal hihetetlen kárára-
, Három esztendeig moddó voll a füvészek harca a kontárok, a giccskullusz és a képhamisltók ellen, mlg végre most a kultuszminiszter a balügyminiszterrel egyetértve rendeletet boosajtott ki, hogy ugy a vidéki, rajjit a külföldi kiállításokat csak olyan kép. zőmüvészeli anyaggal lehet rendezi ni. ameiyel előzőleg az Irodalmi és Művészeti Tanács lelülbirált. Csak ilyer. kiállítások kaphatnak halósági lámyjgatás( ós ezzei láthatólag csökkenni fog az a kárlevés, amelyei rideg üzleti szempontból a kontárok és társaik képzőművészeti kultúránknak okoztak-Feimerűlt persze az a kérdés is,
h°gy t . , l I •
a giccsekkel elárasztott ma-gyar vidéken viasza lehet-e szerezni a jó magyar kép hl-telét,
fel lehel-e világosítani a közönségei . Próbát kellett tenni. A magyar ,képzőművészek összeálltak, klváio« gallak egy 40 képből álló elsőrangú gyűjteményt, amelyet u Művészi lanáos felülbírálása és jóváhagyása után Qyör városában állítottak kl-Előadássorozatéi tartottak ugy a nagy közönség, mint az iskolák ré-szír. és az eredmény meglepő volt-A képeknek több mint a tele el Is keli, a kiállítás tehát nemvárt erkölcsi és anyagi eredménnyel végződött- E siker után a képzőművészei! hatóságok, mint a művészek ugy döntőitek, hogy most már a legnagyobb határozottsággal felveszik a harcot a képzőművészet ellenségeivel szemben, nemcsak a maguk érdekeinek megvédése céljából, hanem a képvásárló jóhiszemű közönség érdekében is, a meiy közönség áldozatkészséggel pártolta az áimüvészetet abban a hiszernben, hogy a magyar képzőművészeket és a mfigyar kuliurát támogatja. t Minden magyar város sorra fog kerülni, mindenhol lesz válogatott anyagból rendezett igazi képzőművészeti kiállítás és mindenhol fognak képzőművészeti előadásokat turlani, mert ütölt a tizenkettedik óra. Nincs más választás ! Elmultak azok a boldog Idők, amikor a művészeknek csak alkolnl kellett, az alkotás beszélt. A festőnek vagy szobrásznak semmi dolga nem volt többé, az értékesítés munkáját elvégezték a műkereskedők és a kl-| állítási csarnokok. Ma azonban a | jó mű halk hangja elvész a talmi-
1937. március 12.
ZALAI KÖZLÖNY
8
árult, zsivajában. A Poitemkin-mii( vészét harsog, megtéveszti a kép-kedvelő müborátot, aki aztán kul\'u-rális célokra tartogatott garasait álművészek és illegális műkereskedők támogatására költi el. SzerelettelJcérjük a vidéki közönséget, hogy
ne vásároljon utazó ügynö-köktől
és ne vásároljon olyan kiállításon, amelynek anyagát a Művészeti Tanács nem bírálta felül- Várjon meg bennünket, mindenhová el fogonk Jönni, ahoi kulturközönség van. olyan közönség, amelynek a magyar képzőművészeti kultura oly sokat köszönhet Nem akarjuk cserben hagyni a mi közönségünket, de a közönség se hagyjon cserben bennünket, mert a dolognak két éle van : mindenki szabadon rendelkezik a pénze felett, mindenki vásárolhat tetszetős mázolmá-nyokat is, de azoknak a művészi alkotáshoz semmi köze és értéktelenségüknél fogva sem igazi díszei nem lehetnek a lakásnak, nem Bzükség esetén áruba újra nem bocsáthatók.
Csütörtök
■UlApEST 7.
17 Kertésreti időszerű tanácsadók.
— 17.30 A Beszkárt Budai Főműhelyé, nek DaUto^süleb;. _ 1&.05 /sarnó Mária elbeszélései. - 18.35 Heine Cwr-inak os/trák gordonkaművész műsora.
— 19.05 Reményik Sándor versei. _ 19.30 A rádió szalonzenekara. — 20.20 KülOiryi negyedóra. — 20.35 Cigány-w>r«. — 21.40 Hírek, időjárásjelentés.
— 22 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 2X20 Jávor Sándor jazz-íenekara.
— 0.05 Hírek. BUBAHÍST II.
17 Dr. "Harrer Ferenc előadása. — 18.20 Angol nyelvoktatás. — 19.05 A rádió szalonzenekara. _ 19.35 l)r. Kispuska István előadása. — 20.10 Mugyar szerzők bemutató estje. — 20.45 Hirek. BÍCt.
17.45 Schuinann-dalok. — 19.25 Csevegés lemezekkel. — 19.50 1934-30. divatos dalai. — 21.10 Hangké|>ek ai éjjeli Bécsről. — 22.20 Zongora. — 22.45 Tánczene.
Péntek
BU»APB3T I.
0,45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Időszerű szemle.
— 10.45 Felolvasás. — 12.05 A a honvédgyalogezred zenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 13.30 Cigányzene. -- 14.10 Hirek. árak. — 10.13 Diákfélóra. - 10.45 Idő jelzés, hirek. >
17 A rádió szalonzenekara. — 17.50 Sport közlemények. - 18 Farnadi Edit zongorázik. — 18.30 Munkása-lóra. — 19 llofmeisler szájharmonika-kettős.
— 19.20 Dr. Balogh Gábor útleírása. — 19.50 Gitárcst. — 20.50 Hirek. — 21.10 Hanglemezek. — 22 Időjárásjelentés.
— 22.05 Setét Gyöngy szalonötösének műsora. — 23.05 Oreg cigányprímások zenekara. — 0.05 Hírek. BUDAPEST II.
17.55 A rádió szalonwnekara. — 18.30 Hanglemezek. — 19 Gyorsirótan-folyam. — 19.30 Felolvasás. — 20 Hanglemezek. — 21.30 Hirek. BÉCS.
12 Könnyű zene. — 13.10 Lemezek.
— 15.15 Bészletek Möller Passiójától. 17.30 A bótsi Madrigál egyesüld énekkara. — 19.30 Vigupera a stúdióból.
— 21.30 Táncxe»e.
Ez aztán az állatvédelem!
Egy sebesült nyul esete a „tuljószlvü" legényekkel
Érdekes escto volt Török Gyula parsai főjegyzőnek a legutóbbi kórvadászat alkalmával. Társasága hiába erősítette, hogy eltalált egy nyulat, az kitört a körből és hiába keresték: sehol sem találták.
A ludas ebben két parsai legény volt, akik a megfőtt nyulai bunkóval agyonverték és hazavjUók.
A két legény Horváth Gyula és Géza a jértWiiróság elé került. Itt azt vallották hogy -ők be akarták vinni a jegyzőhöz a nyulai, azért vitték haza nehogy elkallódjon.. A járásbíróság 10-10 |>engő pénzbüntetésre KgHe a két legényt. akik fellebbeztek.
A nyuHoKajlási eset igy került a törvényszék elé. ahol csak Törők főjegyző je,t\'nl mCf?- a vádlott nem. Az ítéletet a törvényszék helvlK-n hagyta. Jó másféíórára a? ítélet kihirdetése után egv sáros legény robog l>e nagyi ihegve a tárgyalóterembe: Horváth Gyula. Biciklin Jött be Parsáról, de útközben elromlott a kerély>árju és igy csak most ért be. Segíteni már nem lehet rajt. az Ítélet már jog-erős. Méltatlankodva veszi tudomásul. (sóválji a fejét s szomorúan morogja:
— De mikor <sak meg akartuk óvni a sebesüli nyulai!?, ..
Bővül Nagykanizsa és a környék autóbusz-forgalma
Meglndu la Nagykanizsa—kaposvári autóbusz ellenjárata A nyáron Nagykanizsáról MAVAUT-járat indul Keszthelyre
A nagykanizsai érdekeltségek ré szérőt régi kivá"sá<j volt, hogy a MAVAUT-járat Kaposvár- Nagykanizsa relációban indítsa meg az el-lenjáratol Nagykanizsáról Kapós, várra- Ebben az ügyben dr Králky István polgármester is tett lépéseket. Mosl arról értesülünk, hogy a tárgyalások eredményeként a MAVAUT igazgatósága - utalássá" a kormány modern közlekedési politikájára, amely a vidék kisebb gócait öcsze akarja kapcsolni a fővonalakkal és igy minél lüktetőbb forgalmat biztosítani elha\'áiozia, hogy teljesiti a nagykanizsaiak kívánságát és megindítja a Kaposvár
nagykanizsai autóbusz ellenjára-lál
Ezzel kapcsolalban egy másik járatot is rendszeresítenek. Májos 2-tói merindul nz autóbusz-forgalom Nagykanizsáról Hévíz Keszthelyre- Ez a \'árat az útjába eső összes községeket érlnlenl fogja és a forgalomtól elhagyott vidéket jobban összeforrasztja Nagykanizsával Is.
Ugy tudjuk, hogy dr- vitéz Rlró György lenii országgyűlési képviselő tárgyalás-d a tervez-tt lcn\'l vonni mnfi>yllására szintén eredménnyel kecsegtetnek-
Igy hitelezzen a kereskedő az Ismeretlen szépasszonynak
Egy elmulasztott bejelentés következményei
Érdekes esete volt Neumann Ferenc fiatal kanizsai kereskedőnek-Beállított hozzá egy fiatal asszony, aki harisnyát és pullovert vásárolt és amikor kiválogatta a szükséges holmll, megadta a elmét, hogy vigyék a csomagot a lakására, Fő-ut 22- szám alá, a nevét Is mondta, akiné> szálláson van. Miután azt is mondta, hogy a kórházban van alkalmazásban, Neumann Fe\'enc. bár a csomag ára nem volt kifizetve, nem látott okolt arra, hogy ne küldje el a csomagot a megadott címre Az üzlet kifutóleányát már az ablakból lesle a vevő, elvelte tőle a csomagot és megköszönte. Mikor másnap Neumann a pénzért küldött, az Ismeretlen nő már nem voll 9 lakásban- Mikor szállásadó*
jál megkérdezték, hogy kl voll a nő. aki nála lakott, kijelentette, hogy nem tudja, mert csak egy éjjelre kéri szállási és reggel elment. További érdeklődésre sem ludlas.-nki megmondani az ismeretlen vásárló nevét
Neumann feljelentést adott be a rendőrkapitányságon, ahol dr Gánlav Béla fogalmazó nemcsak az. ismeretlen vásárló ellen indilot\'a meg a nyomozást, hanem a szállásadónő ellen Is, mert nem jelentet!-Ix; vendégét a rendőrségi bejei n\'.ő hivatalban, ami akkor is kötelező, ha valaki csak egy éjjen át száll meg Nagykanizsán- Ha a lejelentés rendesen megtörtént volna akkoK mosl nem kellene bollal ütni a szélhámos nyomát.
Városi Mozgó. Még szerda és cslilgrigkl Wllly Forst legújabb alkotása, a grandiózus
Burgszinliáz
(BÉCSI TAVASZ) A fiatalság szerelme, az őszi nap-sugar örömei ez a hatalmas mestermO. Főszereplók : Olga Caehovt, Werner Krauat, Hortenae Raky, Ham INoier é« Willy E chberger._
Előadások hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasár és ünnepnap 3. 5, 7 és 9 órakor. Az első előadások filléresek I
J1 Legszebb női fehér-ne mii és paplanok
A kapitányság ebbő\' az «>eetból kifolyólag is ismételten fordul a város közönségéhez azzal a figyelmeztetéssel, hogy r.agyobb elövi-gyázalol tanusitson idegenek beftM gadá ánál és első teendője legyen a bejelentőlap kiálltlása, melynek adatait a lehetőséghez képes! ellenőrizni kell- Sok kellemetlenségtől klméti meg magát a szállásadó és a rendőrség helyzetét is megkönnyíti.
EMLÉKEZTETŐ
Márciua 14.
Lieeálls előad.-ís a vároiházin 6-Mor dr. Halász Pál.
Ar. Izr. Leányepylet meseriélutánja fél 3-kor a kőtemplomban.
A Nagykanizsai F.lső Temetkezési Fs-vesület évi rendwi közcvüléae délután 3 órakor a Rozgonyl utcai Iskola tornatermében.
A Lecénverylet és n helvóraég altisztiéinek márclrsl ünnepélye fél 6-kor a Legényegyletben.
Márclnt 14.
A Szerdal TAr*<o<«e viU-d^utAnja
»«7 kor zeneiskolában (dr. Dómján). Március 31.
Lieeálls előadás r» váro»házán ft-ker
Aprllli 12.
Az Irodalmi Kői vetlt.\'ttképwi előadása r>-kor i zlnházban. (Lendl Adolf). Aprllli 19
Irodalmi Kör r< nnl.nr^nak hangversenye p íház\'an.
Prognózis: Csendesebb idő, a keleti meg/ékben záporeső, a nappali fe melegedés nyugaton alig válfozik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megfigyelőállomása jelenti i
Hőmérséklet tegnHp nsto B-kor: +7-6. ma reggel: +3-2, délben : +7 4.
Csapadék: 9-6.
Naptári Március 12. ,*ntek. Rom. kat. I. Gergely p. Protestáns Gergely. Izrael. Adar hó 29.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat a hó 15-ig a „Mária" gyógyszertár éa a kiskanizsai gyógyszertár.
Göxfürdö nyitva reggel 6 órától eata 6 óráig (hótfő, szerda, péntek délutáa kedden ogéaz nap nőknek).
Hurutos sárgaság lellépésénél
az Igazán enyhe hatású teimészetes „Ferenc József keseiüvíz lehetőleg oan is részesül. Ha prdig e sorokat mindennap reggel felkeiéikor és este lefekvés előtt fél-fél pohárnyi meny-nyiségben használandó. Az orvosok ajánlják,
9 ZALAI ICOZLÖNY
1937. március 64.
itT W /S Paa!lJAb riportsordzata
fimKJduef\'MiultILlnlln regényt

Schratt Katalin regénye — 24 a telekkönyv lapjain
(Opyright)
A bér sí telekkönyvek öreg lapjai is hozzájárulnak egy kéi é.\'dekes fejezet-tel Schratt Kalalin életén k regéínyéhez ...
A művésznő neve a telekkönyvekben két helyen szerepel: Hictzinjbcn és a Justizpalasthan. ahol azonban a tizenegy esztendő előtti tűz alkalmával a régi telekkönyvek elégtek és az ujakban az adatukat a bemutatott és feltalált okmányok alapján rekonstruálták.
A hietzingi vili*
A hietzingi telekkönyv elmeséli, hogy «Frau Katherlna von Kiss-Sehratt. k. k. Hofschauspielerin.. aki a Níebe-lungengasse 10. szám alatt lakott — akkor már komfortos és pazar kényelemmel berendezett lakásban — 18i).\'t. április 4-én 28.000 forintért megvásárolta a Gloríettegasse <). számú villát a benne levő ingóságokkal együtt. A szerződés, amelyet Schratt Katalin maga irt alá. — a* aláírását dr. Wagner Vin-cns cs. kir. közjegyző hiehsi-tettc - egyedül a villában található csillárokat, az ablakok rollóit, függönyeit. a képeket n kályhákat, a kerti sznletlit hagyta meg a régi tulajdonosoknak: Goldstcin Alfrédnak, (lormasz Gusztávnak, (lohlstein l.có József dr. államvasút! tisztviselőnek. Gormasz Ru-dolf cs. és kir. nagyszebeni huszárhad. nagynak és a kiskorú Goldstcin Adélnak és Klconorának. akiket Beer ||er-mann bécsi ügyvéd képviselt.
A szerződés aláírásakor Schralt Ka talin 20.000 forintot nyomban lefi/* telt kötelezte egyben magát arra, hogy a még hiányzó 8000 forintot fél,\'A múlva megfizeti, feltéve, hogy uddig nem jel> nlkcznck olyan hitelezők, akiknek az ingatlannal szemb\' n követelésük van. Kgy esztendővel később. 18114 május 28-án Hauer Károly hiet/inf.i kávéstól és feleségétől 10.3000 forinlért megvásárolta a művésznő a gloriette-gassei villa mögött elterülő telket is. a vételárat nyomban kifizeti" és a hietzingi telekkönyv pontosan feljegyzi azt is. hogy az uj tulajdonos minden adót. kamatot és tehertételt röviddel a v^td után kész|>énzl>cn kifizetett, 181)4. júniusában mind a két telek teljesen tehermentes volt.
Az első tehertétel 1028-ban Jelent meg: Bécs városa a la. kásépltési adót és a késedelmi kamatokat lábláztatta rá a házra, majd jelentkezett a hietzinti Járási hivatal, amely az elmaradt adókat j gyczlo fel a telekkönyv lapjaira. Kis-bb és n i-gyobb leliertételek kövei kéznek sorra egymásután, de még így is a hietzingi villa tartozik oldalán mindössze 3170 schilling és 52 garas van feltüntetve. Bankkölcsön ül nem szerepel, aminek az oka valószínűleg az, hogy ezt a jövedelmet nem hajló ingatlant a «Míctc-
schutz. idején a bécsi bankok nem. tartották elegendő biztosítéknak egy kölcsön alapjául.
A Königswarter palota
Más a helyzet a Kárnlnerríng 4. számú háznál, az egykori Königswarter. palotánál.
Bécsnek ez a páratlanul szép barokk palotája a császárváros szivében, sz em-ben az. Operával épült. Három emelete van a/ első keltő bérbe van adva. harmadikon lakjk a müveszn >. A föld-
szintjén két előkelő üzlet: közvetlenül a kapu melleit az olasz utazási iroda és ezt követően a Cunard-White Star bécsi irodáj i. A Jusüzpalast égésénél sajnos, elpusztultak azo*k az iratok, amelyek krónikái adtak volna ennek a palotának régi történetéről, mindössze az van az uj telekkönyvbe bejegyezve. hogy Schratt "Katalin a házal 1!)08. január 18-án vásárolta. Még csak az eladó neve sem szerepel a Jnstiz palást uj leiekkönyvén k hatalmas lap jain. viszont azonban nem nehéz megállapítani hogy ez a palota a legendás nevű Königswarter Hennáim bárónak a tulajdona volt. Akkor adta el. amikor teljesen tönkrement.
I.óverseny, kártya, szépasszonyok .Tették lehetővé hogy Schratt Katalin a régi monarchia egyik legnagyobb gavallérjának palotáját megvásárolhassa.
I.cKcndák szólnak arról, hogyan Jutói! c/. a ház a művésznő birtokába.
Vannak, akik azt mesélik, hogy F.r-zsébet királyné ajándékozta meg vele, azonban ez nem igaz. hiszen l\'rzsébet királyné éppen tíz éve nvugodott a ka-fuieinusok bécsi kriptájában, amikor a Scbmerlingplalzon a Kártnerring 4. számú pilótát Schratt Katalin nevére jrlák át, Mások ugv ludják. hogy abban
az időben, amikor az első ügynök le-üli tárgyalni Königswarter báró megbízottjával, Ferenc József alighogy elhagyta a betegágyul, amelyet hetekig nyomott és Schralt Katalin az önfeláldozó állásért kapta ajándékba barátjától, a császártól Bécsnek ezt a .páratlanul szép és valóban előkelő palotáját.
Fbben a mesében sok a romanlika, a valóság ezzel szemben az, hogy Schralt Katalin tulajdonképpen legnagyobb ellenségének, Montenuovo hercegnek köszönheti a Königswarier-pa-totál. Montenuovo inlrikái annyira el-keserítették 11107 végén Schratlol. hogy bucsiifás nélkül elhagyta Bécset és az udvart\', Rómába utazott, \'hosszas tárgyalások előzték meg a visszaérkezéséi és e tárgyalások során létrejött megegyezés egyik feltétele volt, hogy a császár gondoskodni fog Jövőjéről és palotát vásárol neki Bécsijén. A Kö-nigswater-palota eladó volt ebben az időben, ezl vették meg, a szerződést az. c>fyik udvari ügyvéd irodájában perfektuálták.
Königswarter Hermann elköltözött a Kártncrrta,STöl a Baubcrgerstrasscra, három és félmillió koronáért adta ei a képeit, ebben az időben elvált már első feleségétől, á csodálatosan szép Biaskovics Melanietöl és a bécsi színpad exyik csillagának esküdött — rövid ideig tartó — örök hűséget. Istálló-jának sárga-kék szinei feltűntek még ilt-olt a gyepen néha megnyerték az osztrák derbyt is. az istálló karrierjét valahogyan a/ a botrány fejezte be. ámcly Königswarter egyik lova körül Magyarországon robbant ki. A báró legszebb 1
angol telivérjél Petőfinek nevei te el,
a magyar lapok heteken keresztül fulmináns cikkekben tiltakoztak a sza-badságharc költője emlékének eme meggyalázása ellen. Budapesten a par. Iamentl>en interpellációk hangzottak el és csak akkor szfint meg a l>otráivv, amikor a különlwn lovagias gondolkozású Königswarter a lovának uj nevet adott és ez az uj név - Pardon volt.
Amikor Schratt megvette a palotát, a tchcrlnpon bizonyosan sok-sok tétel szerepelt, hiszen Königswartert az adósságok súlyos terhei nyomták, a vétel idején minden tehertételt törüllek és amikor 1927 július 15-én — két éwei az igazságügyi palota égése után — rekonstruálták a leiekkénvvcket, Schratt Katalin palotájának tcherlapja még egészen fehér volt.
Ferenc József ékszer ajándékainak eladása bőven fedezték még a müv,fonó háztartásán ik jelentős költségeit.
Schralt Katalinnak mindig fájdalmat okozott, ha fénykorának kedves emlékeitől meg kellett válnia és amikor a politikai viszonyok változni kezdtek Bé- slien amikor először beszélni kezdtek arról, hogy megszűnik, vagy legalább is enyhül a lakásvédelmi törvén v és ezzel együtt a l^\'+rsi házak újra értéket képviselnek majd. Schratt Kalalin is körülnézett,
hol lehetne kölcsönt szerezni bi\'csi palotdjdra
A bécsi városi takarékpémftár kölcsönét nem akarta ígénybcvenní. hiszen nyílt titok volt Bécsben, hogy a vörös Bécs községi bankja szívesen ad kölcsönt bérházakra, de a fizetni nem tudó késedelmes adós ingatlanát könyörtelenül elárverezi és az árverésen a házakat maga vásárolja meg. Ilyen módon jutott Bécs rengeteg bérház birtokába és az egykori császárváros
Szövetkülönlegességek,
a legkiválóbb hpzai és külföldi gyártmányok, csodás választékban raktárra érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházában.
KAKA mMLONY
Felakasztotta magát egy 24 éves nagykanizsai leány
Kohn Has egyszer már megmérgezte magát — Pacsán halt meg az öngyilkos leány
Szerdán délelölt megdöbbentő leletre bukkantak Pacsán, Reichnlizer Józsel vegyeskereskedő házánál. A házbeliek olt találták a szobában fe\'akaszlva Kohn Ilus 24 éves nagykanizsai leányt,
Reichnitzer József kereskedő már hosszabb Idő óta betegeskedett s miután Kohn Ilus közeli rokona Reichnilzernek, őt hivták ki kise-gilőnek. A pacsai üzlelet igy egy |
idt óla Kohn Ilus vezette. Nem tudni, mi -okból, valószínűnek tartják azonban, hogy régebbi betegeskedése miatt ő maga Is megunta az életet és emiatt lett öngyilktfi.
Kohn Iius régebben már arzénnal megmérgezte magát, de akkor megmentették az életnek- Most visszavonult szobájába és egy óvatlan pillanatban a törülközővel felakasztott mayái. Mire rátaláltak, mái-halott volt.
Az álmában beszélő gyilkos egymás után ismeri be a gyilkosságokat
Két tiszavidéki gyilkosság is Szúnyog István lelkét terheli
Szolnok, március 11 Szúnyog Istvánt, az utóbbi évek egyik legvakmerőbb rablógyilkosát, aki álmában löbb rablógyilkosságot ismeri be és aki a váci íegyházból szóköli meg, most Szolnokra, májú Törökszentmiklósid száuiloliák, hogy a helyszínen kihallgassák több olyan rablógyilkosságra vonatkozólag, amelyeknek tetíeselt eddig még nem sikerüli kinyomozni.
Szúnyog Istvánt a csendőrök elvitlék Tiszaiüzesl)e is, ahol eljátszanak vele, hogy evekkel ezelőtt hogyan gyilkolta meg Szabó Jó-
zsefei- ,
Eredménnyel járt a szolnoki szemle is, ahol az elmúlt évben meggyilkolták Lajtos Qálort. A nyomozás eddig nem deritetle ki a lettest, aki a gyilkosság ulán az egyik házban szállási kért, majd eltűnt. Megállapították, hogy ezl a gybkos-ságol is Szúnyog István követte el Székesfehérvárott már két fehér-megyei gyilkosságot ismert be. Az egyiket Érden, a másikat egy közeli pukztán követte el. Szúnyog István bünlajstromát a csendőrség most igyekszik összeállítani.
Mindkét karját levágta a tolató vonat
A síneken át akarta megrövidíteni az ulat, megbotlott, a vonat elé esett
1937. mirclus 12
A gloriettegassei villa előtt kérvényt vesz
át a császár
talán egész Európán ik legnagyobb és leggazdagabb háziui a ma. Schratt nem akart városi kölcsönt felvenni, a régi és patinás I. österreichische Spar-kassábo\'- fordult, a telekkönyv azután fcljc^y/i, hogy 1027 augusztus 31-én a takarékpénztár 130.000 schillinges kölcsönét jegyezték fel élső helyen, az adósságlevél egyidejű bemutatása mellett, a takarékpénztár telekkönyvi-leg biztosított zálogjogával együtt Schratt Katalin l>écsi palotájának* telekkönyvi lapjára. Egy évvel későbben a kölcsön összege mellé odakerült " komat is: 13.000 schilling, ez a tétel ma is teherként szerepel, dc rajtakívül a múlt évben betáblázták a házra űz ujabb kamatokai a mellékköltségekkel és a kamatok kamatjával egyetemien.
Állítólag — maga Schratl panaszkodik erről — már egy 400.000 schillinges kől(csön is terheli a házat, erről azonban feljegyzések nincsenek. A család azt hiszi, hogy cz a kölcsön nem Is létezik és Schratl Katalin csak az£rt említette panaszkén1 mindig ennek a nagyobb kölcsönnek súlyos terhét, hogy igy parírozza ki a szomorú viszonyok közé Jutott régi ismerősök pumpolási offenziváit.
(Folyt kör.)
A bajnokság első helyezettje, az SBTC játszik vasárnap Nagykanizsán
A tavaszi \'évad kiemelkedő sporteseménye lesz \'a Simontornyai BTC— NTE futballmérkőzés. Az NTE tavaszi szereplése minden várakozást felülmúl, hisz 3 bajnoki mérkőzéséből 5 pontot szerzett, két győzelem és egy döntetlennel. Az SBTC szép szereplését mutatja a bajnoki tabellán elfoglalt első helye. A két csapat találkozása értékes sj>ortot igér.
A bajnokság állása
1 SBTC 14 11 . 3 45 23 22
2. I\'VSK 13 10 1 2 30 13 21
8. PAC 14 0 2 3 38 23 20
4. I1VAC 13 7 2 4 2(1 21 16
5. PBTC 11 7 1 0 89 30 15
6. KRAC 14 4 5 5 29 24 13
7. NTF. 14 4 5 5 26 27 11
8. NZTIi 11 4 2 H 24 30 10
9. 7.8SK 11 5 _ 9 23 35 10
lü. BIOK 14 4 2 8 20 31 10
II. KTSK 13 3 1 9 20 46 7
12. I\'DAC 13 3 1 9 12 29 7
Zalalövő, március 11 Suiyos szerencsétlenség történt legnap este az alsóbag >di vasútállomáson- A zalalövői vonat az állomáson tolatott. Amikor Tóth János fékező a vagonokat össze akarta kapcsolni, egy nyöszörgő emberi veit észre a sinekou- Odavilá-gitolt, lát la, hogy az ember erősen vérzik. Azonnal látta, hogy gázolás löTtcnl, az áldozatot vonatra tették és beszállították Zalaegerszegre-
A vonat mindkét karját levágta a szerencsétlen embernek, -aki súlyos
Harakiri
Sümeg, március 11 A makacs halálvágynak ritku esete okozotl szomorú szenzációi Sümegen.
Régóta l>eleges volt, az idegeire panaszkodott Szőke Józsefné --.ü-megi lakos. A 67 éves asszony egészségi állapota miatt annyira meghusomOtt az éleliel, ho^y nJn-denáron szabadulni akart attól-
A műit hetekben Szőke Józsefné buskomorsága tragikus elhalálozássá érett. Egy óvatlan" pillanatban konyhakéssel hasba szurla magát s még annyi lelki ereje is von, hogy a karján felvágta az ereket-A7. öngyilkossági terv mégsem sikerűn, mert a vérében eszméletlenül fetrengő asszonyra, még mi-
bclső sérülési is szenvedett- Mcg-áiiapitolták, hogy Györe József 24 éves alsóbagodi gazdával azonos. Operáció ulán elmondotta, hogy haz;. akart menni s hogy az utat megrövidítse, a vasúti síneken akart áthaladni. A raktárépület n.elielti dróthálóban megbollott és éppen akkor esett a sínekre, amikor a vonal a sínpárra lökött egy vagont Állapota súlyom, a szerencsétlenségért senkit sem terhel fe!e-< lősség-
előli elvérzett volna, rátaláltak, beszállították a sümegi kórházba és megmentet lék az életnek.
Szőke Józsefné gyógyultan hagyta ei a kórházat. A lelki Uiegsége azonban nem gyógyull meg. Még aznap megszökött hazulról- Sokáig Ixilyongott látszólag cél nélkül a sümegi utcákon, mig végül uz iskola vízgyűjtőjéhez ért. Olt u mély vízbe ugróit- Holttestét tegnap találták meg.
Az öngyilkosság okául csalT nagy fokú idegességél tudták megáilapi-lani A temetési engedélyt a szokásos hatósági vizsgálat után kiadták-
— Megérkeztek a tavaszi nélruha, kabát és kosztüm újdonságok Schtltz-ékhez.

— (öregedés és meghalás)
a elme annak az orvosi témakörien mo/gó, de széles rétegek számára <jk-tató értékű előadásnak, amelyet dr. Halász Pál tart vasárnap délután 0 órakor a lucáüs-sorozat keretében, A kisérő műsoron Barbarits Mária verseivel nuitalkQzik b<\' és a Levente Zenekar Játszik Kádár Mihály zeneiskola; tanár vezénylésével. 1 (:)
— (Növendék hangverseny)
A márciusi -növen \'^hangversenyt 17-én, sterdán délután tartja a zeneiskola. (:)
— (Jótékonyság)
G. J. 2 pengőt ésv 1>. J. 1 pengőt horolt be a szerkeszt.íségbe a nagybe. leg leány kórházba -Támlásának költségeihez.
— (Zenei llceills)
Vasárnap délelőtt fél 12 órai kezdet-tol a zeneiskola tanári kfrru líceális matinét tart, melynek előadója Iván-kovits Ferenc tanár, aki a vonóshang. sierckről, fóleg pedig a hegedűről Uirt előadást. Belépődíj nem lesz, azonban önkéntes adományokat köszönettel vesz a rendezőség. (:)
— (A Vendéglősök és Korcsmárosok Siakosztálya)
folyó hó 12-én. pénteken délután 4 órakor Uirlja cz évi közgyűlését "z Ipartestület nj tanácstermében, melyre az igen tisztelt kartársaknak teljes és pontos megjelenését kéri az Elnökség.
— (Életmentő kanizsai gimnazista)
A budapesti föcserkész az életmentésért járó kitüntető jelvényt adományozta Vécsey István III. o*zl. piarista gimnáziumi tanulónak, Vécsey Barna városi műszaki tanáisnok fiának. Vécsey Pityu ugyanis a nyáron egy Grác melletti lóból életének veszélyeztetésé, vei kimerttíite Dicwock Júliát, a köz-becsüll >Juci tantét.. Az esetet megtudták a gimnáziumi cserkészcsapat elöljárói, akik a bátor és derék gimnáziumi cserkészt kilűntolésre terjesztették fel. A kitüntetést ünnepi formák között adják át az életuienlö gimnazista-cserkésznek. ,
-> Tavani lérllruha éa felöltő szövetek legszebb választékban SchUtznél.
— (Vége a sztrájknak)
A znlacgcrsczgi magyarszabó munkások 12 százalékos muifcabéremcléfct kuptak és igy a tegnapi napon megkezdték a munkát.
— (Rejtélyes szurkálás) Németh Jenő nagypáli legény siQ-
leivel vásáron volt Eg\'Tszcgen. hogy ott lovat vegyenek.- Este mentek haza, ahol a legényt kél barátja fogadta. Beszélgetés közben állítólag minden különösebb ok nélkül, az egyik háromszor vállon szúrta a legényt, akit súlyos állapotban "z egerszegi kórházba kellett szállítani. A nyomozás megindult.
— A tenyéaxállat váj áron
« magy*r Juhászatoknak nagy siker* le íz. A legncrrtesebb szövetek késeülnek magyar juhaink gyapjújából. A m*gyar uricsaládok iwsztógyára Önnek is köi-vetlenül küldi szövetmintáit minden kötelezettség és költsék nélkül. Lev»-letölapon még ma kérje. Truakhnhu Posztógyár ButtajKat, XI., Lenfce-ut 117, — TeklnUe weg a Kopateln Bútoráruház állandó butorklállltását lzté«e« tm olc»ó bútorokat kedvMŐ Tltetééi feltételekkel vásárolhat
után felgyógyult és vizbeöíte magát egy idegbeteg asssony

ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 12.
„KERESD A SORT"
versenyünkben ön Is résztvehet I Egy kis figyelemmel értékes Jutalmat nyerhet. Próbálja kl szerencséjét és gyűjtse Össze a Zalai Közlöny napi példányaiban elrejtett sorokat I A két hétig tarló verseny résztvevői között száznál több értékes dijat osztunk kll Ne felejtse el megkeresni a mai számban elrejtett sortl
— Agyhaliara a NamxatWSil Vá.ároa
Budapest idegenforgalmában mind nagyobb szerepet játszanak a nyugatról jövő vendégek. Erre való tekintettel a Kárpitosok Ipartestülele akciói indított annak érdekében, hogy a budapesti szállodák s |>cnziók nz összes rendelkezésre álló ágyakat illetve fekvőhelyeket a nyugati közönség fokozott Igényeinek megfelelően szereljék fel. Ennek kapcsán beadvánnyal fordultak a főkapitánysághoz, vizsgálja meg a szállodákat és penziókat és csak ott engedélyezzen magasabb szobaSrakat, ahol az ellenőrző bizottság. Amelyben hatósági sremélyekenr Hívül kárpitosok is részt "vesznék. közismert nyugati módra felszerelt kitűnő anyag-bői készült, kényelmes fekvőhelyeket "HMI. Ez a felszedés rugös alsóraatrac, lószőrmatrac, gynpjumatrac és ezen elhelyezett szarvasbőr lepedőből áll A kárpitosipartestület e nyugati ágy-típus népszerűsítése érdekében a Budapesti Nemzetközi Vásáron kiállítást rendez a nyugaton használatos külön-l)öxő ágytlpusokbóL (:)
- Níl ruhaiolyuak lsfujabb klnala-tázásban Schtltxoél.
- (Bilyrggjrdjlik találkaUJa) Héttőn délután 6-tól K-Ig a Pannónia hátsé kistermében.
Jégeső éb felhőszakadás
K\'Míjszállás. március 11 Az éjszaka Kisújszálláson hatalmas zivatar volt, Jégeső és felhőszakadás; amely nagy károkat okozott. Gyöngyösön az áradás tovább lart. Ujabb 1500 holdat öntött el nz ár. \'fima és Ors községeket is elöntéssel fenyegeti az ár.
Miskolc, március 11 Miskolcon tegn ip híre terjedt, hogy a Snjó a Felvidéken áttörie a gátat és az ár közeledik. Éjszaka a hullám ugylátszik tényleg elérte Borsódot, mert a Sajó árja ellepte főleg a külvárost, agy hogy azt ki kellett üríteni. Az ár ráxudull a földekre.
A Nemzeti Egység ma esti értekezlete
Budapest, március 11 A Nemzeli Egység ma esti értekezlete Iránt nagy érdeklődés mutatkozik, meri Fabinyi miniszter többek közöli bejelenti a kormány elhatározását, hogy az OFB földek é3 házhelyek árát a kormány 30 százalékkal leszállítja. Egyéb fontai ós nagyjelentőségű lejelentése-ke! is várnak.
Az osztálysorsjáték mai főnyereménye
Budapest, március 11 Az oszlúlysorsjáték mai húzásán 400.000 pengői és 10.000 pengői a 12318 számú sorsjegy nyerte mes.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Outenbarg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadé: Zalai Károly. latomban telelőn: Nagykanizsa 78. szám
* 1
Szétverték a vörösök nemzetközi „ oroszlán-dandárét"
Salamanca. március 11 A ncmzeliek előrenyomulása tovább tart. Asturiában a szerdai hav cok során a nemzetlek szinte akadálytalanul ludtak elő-enyomu\'nb Isméi több község került kezükbe, ugy hogy rövidesen egész Asturiál elfoglalják- i
A madridi frontszakaszon Jero-mánáJ a vörösök igen súlyos veie-séget szenvedtek. A heves csata után a vörösök vad menekülés közlőn megadták magukat a nemzetiek nek. SigenZa környékén a nemzeli csapatok megverték a vörös o\'osz-lánoknak nevezeti dandárt, amely jobbára nemzetközi katonaságból állotl és amely egyike voll a legerősebb dandároknak- A nemzeti csapatok a menekülő nemaalközl vörösök közüi sokat elfogtak. . A kormányesapalok menekülése folytán a nemzetiek állásukat 17 kilométerre tudták előre tolni a guada-larui vonalon.
Madrid, március 11 A vörös védelmi bizottság a Madridban nap-nap után történő tüntetések Ügyében ujabb rendeletei hozol l, amely . szerint ötnél többnek az utcán egy csoportban menni nem szabad. A rendelet ellen vétőket letartóztatják.
A madridi vörös hadvezetőség nngy riadalommal és Izgalommal vette a guadalarai vereség l\'ii\'ét. A vörös tábornagyok azonnal ülésre jöttek ő sze és Irgalmas tanácskozás ulár az egyik vörös tábornokot a helyszínre rendelték.
Salamanca, március 11 A nemzeti csapatok vezetői a nagyszámú elfofio\'t vörösöket kihallgatták és megá\'lapltották, hogy jobbára orosz\', cseh és frnnűia származású katonák küzdőiteken félelmeteseknek mondott »v,ő\'rös o;<>sz lán-da:idárban.«
ÉRTESÍTÉSI
Van szerencsém a n. írd. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy Nagykanizsán, Horthy MiklAa-ut 4. az. alatt méroiua HA 12-én
BóröÉri-fiizIM
megnyitom.
Raktáramon kaphatók Baját készítményt! börön-dttk, akta- áa iskolatáskák, ratlkOlOk, srszénysk, n6l dlvstAvsk és minden e szakba vágó cikkek.
A nálam vásárolt árut Ingyen javltom I Bórónd áthúzásokat és egyéb Javltáso kat szakszerűen, pontosan végzek!
Tisztelettel HAMBURG ZOLTÁN
FóQzlet: Pécs.
Fióküzlet:
: Horthy
Miklós ut 4.
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lawngrass-keverék a Pázsttkcverék árnyékos helyre Pázsllkeverék napos helyre legmegbízhatóbban és legolcsóbban
HIRSCH ÉB 8ZEGÖ cégnél kapható.
Csepel:
Universal
gyümölcsfa
áa nzőlfi
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében kaph.uk.
Ofcsjóndsjjof nálta moziban szcrakczíialik
APRÓHIRDETÉSEK
10 izólg fcJ llllér. r
ovábbl tzó « (Illír.
Autótaxi!, bérautót, modern, uj áramvonalast), szolid árbin, bárhova, Kaul-msnn Manónál rendeljen. — Teletonillo-más 2-27.
VaarfégISaSk réizére llveg- és por-ccllán áruk legolcsóbb árban kaphatók Stern Uvegkereskcdésben, Fő-ut 2. 682
3 (esetleg 4) szobás •aaxkomfortoa lakás kerihssználalttl Keltetik. Cin a kiadóhivatalban 721
Kifutófiú és egy munkáslány felvétetik Klein cnkorkaűiemben.
Klfutófiut felveizUnk. Ideál kötöttárugyár. 724
Oyakorlott axakáoanfit kisebb háztartásba március 15-re keresek. — Csen-gery-ut 23. 723
keres
a Magyar Hollandi Bistoilti Rt.
nagykanizsai főügynöksége
Erzsébet-tér t., I. em.
Mlmalíín hírdetméoy.
A polai von urbéresség kőílegelő |én egy 30—35 méter mélységű kutat ásat.
Csak képesitett iparotok pályázhatnak.
Az ajánlatokat március 17-ig lezárva a becsíhe\'yi körjegyzőhöz kell beadni, ezeket tpárciun 20-án d. e. 10 órakor a polai biróháznál bontják fel.
Képesi\'ést és adó lefizetését a pá-lyázó igazolja.
Frlviiágositáit a körjegyző ad.
Becsehely, 1937. március 10 én.
Körjegyzőség.
Kaliforniai pajzstetüt, vértetQt
biztosan kipusztítja a m kir. föld-mivelésUgyi minisztérium által engedélyezett
NEO-DENDRIN
koncentrált gyümttlcsfacarboiiiioum, (Csak rügyfakadás előtt, fagymentes napokon használható.)
Karti főzelék- éa
virágmagvak,
Műtrágyák.
Pázsit-, fűmagvak.
PEKK. FUTOR.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mütráRva, növínyvédelmlize-rck, gé[>. ziák, atb. kereikedé.iben
Nagykanizsa, Erisébet-tér 10.
(A blróaán mellett.)

JMm. 1 irolfj
fiía „Keresd a sori j"
77, Évfolyam 59. szám Nagykanizsa, 1937. mérdus 13 szombat
Ara 12" Hll.
politikai napilap
\' S^itetóősé* és kiadóhivatal: Pöut 5 tii Merfdcník minden hítk&znap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts\' Lajos
Clöfizctési ára :\'«gy hóra 8 pengÖ 40 fillér. Stcrkeizlösógi U kiadóhivatalt telefon: ts. u.
Az erdélyi magyar Iskolák végveszélye
Kincs félé\'szlénöeje annak, hogy a milánói dómtéren Mussolini elmondotta az egész világon visszhangot kellett beszédét, amelyben Magyarország forsával foglalkozva, a revíziói követelte. Az olasz nép vezérének ez az Igazságos és nagy-szerű gesztusa a magyar ügye\' is-mélellen a nemzetközi éídeklődcs homloktéréi* állüo\'.ta.
Arru Objektíven számítani lehe-telt, hogy Románig meg fogja kísérelni bebizonyítani az ellenkezőjét \'Unnak, amit Mussolini a Usziá igazság érdektelen alapján állva elmondott, az a szörnyű arányú szervezett üldözés azonban, ami a mull óv rtovéml>ere óla a magyar nemzeti kisebbség ellen kezdetéi yelt\\ felülmúl minden képzeletet. A Ducc Szayaira az. volt a román válasz, hogy a revízió hangoztatására Erdély fokozott elíománosi\'ásával kell Telelni Hogy ez a lerv milyen eszközökkel és milyen emberiden módon kcrüfl végrehajtásra, azt megmutatták az elmúlt hónapok s\'oir.o-ru eseményei, hogy pedig még mindig nem nyert befejezést, arra elrettentő bizonyság az oláh kultusz-miniszter legutóbbi merénylete, mellyel a magyar szól. a magyar l>etül végképp ki akarja szorítani a székelység ősi földjéről
Angheiescu közoklatásüyyi ml niszler rendeletet adott ki, mely szerint a magyar iskolákban már az első elemi osztálytól kezdve kö\'e-lező a román tanilás bevezetése. Első meggondolásra tahin nem mutat ez az intézkedés az1 eddigi szörnyűségeknél nagyobb veszedelmet, de ha gyakorlati oldaláról tekin\'jük Angheiescu jól átgo.\'ido\'t réndclke Wsét. az a jövőnek olyan retlentő •képéi tárja elénk, mely»rz erdélyi n? agyar értelmiség gycjfs és teljes kipusztulását jelenti. A ma\'iyar iskolafenntartók ugyan\'s nem tudnak kéllő mennylsérű a rTmán tárgyak tanítására képttifótt \'laneröt beállítani. A nwg rrem feíclö képesítésű tanítókat szájával kellere el-Ixxsálanl. azonban a tanerők lét srámát csökkenteni nem fíhet.nrrt ez iskolabezárási okot jelentene. Igy nz iskolafenntartók a rertde\'e-let nem kéjesek telíteni s a ki-Irlásl terv uj áUonifoáttoz érünk : á"magyar iskolák megtlasdetése uj-l)ói megkezdődik-
Nagyjában ugyanez a sors vár középiskoláinkra is. A két éWel ezciőll a tanitók sráitfára e ölrl kö-teltző ny«\'wl*ga, amelyeit elbuktatták az összes magyar tanárokat, mósl ujabb alakban jolenlk meg, hogy kold sVó\'.ra JuttaVM a mái-román impérium alatt képesített középiskolai tanárokat A rendé e szerinl a jövő hónapban B\'.ka.xs -t*n -iképesitésl vizsgára kell kiáltotok, aki "pedig másodsor tl-
A barcelonai lőszergyárakat és
kohókat lövik a nerrizetiek hajóiról
A nemzetiek visszaverték Madridban az egyetemi városrész ellen Indított vörös támadást
Páris, március 12 Spanyol jelentések szerint a spanyol nemzetiek hajói csütörtökön l*>mbázlák a Barcelona közelében levó lőszergyái akat és kohókat. A bombázás nagy károkat okoz/.tl.
Madrid. márcl> s 12 A madridi vörös védvlmi tanács ulasllotta a madridi közpon\'i seregét. hogy a Guadaramajai szakaszhoz vonulva, az ellenséj.es támadást feltartóztassák. Mint a vörösök hivatalosan jelentik, a központi csapatok sikeres ellentámadást In-dltollak a nemzetiek ellen.
Az Echo de Paris jelenlése szerint március 6-án 10 000 darab pisztoly érkezett MarreMe kikötőjébe, amely a vörösök számára készült. A szállítmány további sorsa ismeretlen
Burgos, március 12 A nemzeti csapatok főhadiszállása jelenti, hogy a nemzeti csapatok sikere.sen folytalják hadműveleteikel- Az ellenség ellená\'iása megtört és mint megállapították, a nemzetieknek azért sikerült az elmujt; napoki nr. nagyarányú gyözcimekei aratniuk, mert a vörösök nem számítollak ott támadásra és minden erejüket egy másik fronlszaka-szra csoportosították-
A csütör\'.ökl napon az elörenyo muló nemzell csapatok elfoglalták VeguWas, Monarterlo és MendblN lera helységeket. A ^vörösök mindenült sok halottat hagytak hátra A nemzetiek a madridi szakaszon visszaverték az egyetemi városfesz ellen Intézett támadást.
Ma délelőtt 10 órakor a nemzetlek tüzérsége megkezdte a főváros Iximbázását A gránátok először csak a küiső városrészekbe robbantak, de most már nem kímélik ;t belvárost sem-Madrid központi terén az egyik
Megkezdték Madrid ágyúzását
biztosító társaság palotáját gránát érte, egyelőre nem tudni hány om-ber veszK-tic életét a romok alatt.
Az ágyúzásról részletek mé4 hiányoznak, az eddigi rövid jelentések is nagy kárról és sok h.iloltról számolnak l>e-
A kormány uj rendelete nagy mértékben csökkenti a földhözjnttatottak terheit
Valóban semmi sem törté/it a telepítés terén?
Budapest, március 12
A Nemzeti Egység Pártjának csütörtök esti értekezletén Darányi Kálmán miniszterelnök Ernszt Sándor minapi beszédére válaszolva, a telepilés dolgában elhangzott sürgetésekre adta meg a feleletet. Ernszt t. i. azzal vádolta meg a kotmányt, hogy jóllehet húszmillió pengőt vett fel telepítési célokra, eddig egyetlen embert sem telepitett le. Azt is kérdezte, hogy mi van a két millió pengővel, amelyet a kormány az ifjúság elhelyezésére igért fordítani. Darányi kifejtette, hogy az elmúlt hat hónap folyamán 2230 tulajdon-
szerzés történt telepítés következtében s 1400-an jutottak kishaszon-bérlclhez. 11.700 holdat adlak tulajdonba és 9600 holdat kishaszon-bérletbe. Ami pedig az említett kétmillió pengőt illeti, a kormány bármilyen összeget csak a költségvetésbe beállítva használhat fel, a költségvetési tárgyalások pedig csak a jövő hónapban kezdődnek.
Fabinyi pénzügyminiszter a rendelettervezetet ismertette, amely nagy mértékben enyhíti a földhöz és házhelyhez juttatoltaknak 17 év óta panaszolt súlyos terhein. Eszerint a földhözjuttatottak tartozása általá-
ban az eddiginek kétharmadára csökken. Hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva és arany vagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetett földhözjutottak további 25 százalék mérséklést kapnak.
A Ház Qlése
A képvisclöl.u. pénteki ülésén Bárczay János, a gazdasági bizottság tagja l>eterjesztettc az 1!>37-1ÍI3P év\' költségvetést, amit tudomásul véltek. Husonlóképpcn tudomása vették a könyviári blzo.t-ság jelenlését. Majd áttértek a mezőgazdasági érdekképviseletről szóio vi\'a folytatására-
Tegnaptól niáig
(Hírek etíy mondáiban)
Org/ág:
A szombathelyi újságírók vasárnap nagyszul>ásu irodalmi estet ien-deznek, amelyen neves pesll művészek és írók szerepelnek
Biztosítási csalás és gyújtogatás gjanuja miatt Budapesten leiarlóz-latiák a Kóháry-ú\'tcal, Szijárió Gé za hadirokkant tulajdonát képező trafik klszolgálónőjét.
A pénzügyminisztérium most adta kl az adóhálralékoíok fektfelis á jál, améiyen 105 név. jobbára ismert gyárosok, vezérigazgatók bankigazgatók, stb. szerepelnek.
Niekelslwrgcr István pincér a Vígszínház kávéházban tönént incidens miatt felje\'.en\'.és! lelt Somhiy Arthur ellen.
Miskolcon a rendőr egy fiatul fertiplomfosztogatót ért tetten, aki mái két templomot fosz;o:t ki
Kémeri N\'agy rmrét a 1üntelé5ek és az Ignotus Pái elleni támadás során híressé lelt állás\'alan 1: nárt to-lontházba s/állrotlák.
A Vá.i-ulcal ékszcri\'abiás első gyanúsítottjait Richler \'HUdegardot ta Weiser Sahnrml Párisiül Budapestre szállították-
A főváros utépl\'.ő bizottsága c-l-határozla. hogy az CllŐi-ulon a vil. lamof síneket az ut kö/epére helyezik, ami\' 152000 pengőbe kerül.
A pécsi ügyészség a vasási bá-nász-szlrjijk földalatti ötösbizot\'sá-gát előzetes lelarózfjalásbá helyezte.
Kollay Koszt in Lajos debreceni nyl.askereszles egyetemi hallgatót,
bukik, az többé vizsgára nem kerülhet. Már most elképze\'hető, bo\'íy a bukaresti cenzorok milje;i iastá-lásl fognak véghez vinni a magyar lanárí karban I S nemzeti kuliuiáuk fenntartásának ezek a szegény m(ai->-lirjai még csak a kisebb áldozatok, nicrl a katrsztrófát az jelen i, hogy iskoláink az ő távolmaradásokkal magyar tanerők nélkül maradnak.
Ez a jói előkészített és pon!o>an kitervezett nrerénylet a mafiVar f:ij| ellen é\'g^lk rftsíe\'ttiinák ftzTJroÜfgi
válasznak. ame\'Jyel a román hatalom Mussolini lx>szédére felel. A Szenl Bertalan éjswkát talán ők sem tartják megvalósíthatónak, azonban megtalálták u módjí\'t annak, hogy látszólag törvényes esz-közökkkel hogyan lehel Erdély székely népét anyanyelvétől megfosztani,\'serdülő fiatalságának a magyar betű ismerését n.egliltani-
Relíeneles valóság ez a torzkép, áb^eiy az erdélyi áilapotokl)an a fónifts közoledését mutatja A* oláh
széliem és hatalom\' fék\'elen tobzódásával szemben szinte vigasztalan a dühöngö önkénynek kiszolgáltatott véreink hély\'zete. Csak az az egy reményünk léíiet, hogy a müveit világ, amely\' rtgen :1bé\'átta már, hogy a trianoni bilincs cpy alací-oiiy kultur/oku \'nép ra"bsficába \' Vetette Erdély földjét és annak Középevró-pa szellemisé^ér-ek Mkjában álló népét, ■ vé^re \'é^yszer rrtár hallgat lelkiismerete sznvába \' és válóra váltja aZ\'oly rég köső reViziót.
9
ZALAI ICOZLÖNY
1937. március 13.
A nagykanizsai lpartestfilet nem nyugszik, amig a Kamara belélete meg nem változik
Izgalmas szavazás az Ipartestületi vendéglő kiadása körül
Csütörtök este tartotta márciusi clö|. Járósági ülését a nagykanizsai Ipartes-tület elöljárósága. Samu I.ajos elnök bej.Mentései kapcsán a szeretet szavai-val adózóit " Jelenlevő dr. bogáti Hajdú Gyula testületi ügyésznek abból az alkalomluSl. hogy a. kormányzói kegy kir. kormány főtanácsossá kine-vezte közéleti munkásságán ik elismeré- ! séül. Az elnök ezután Jolentést telt a zalaegerszegi megyei iparosérlckezlct. ről és a kamarai közgyűlésről, aine. lyekről a Zalai Közlöny már beszámolt. Szerencsétlen lépésnek tartja. — mondta — Tiogy amikor mi azon va. gyünk, hogy a terheket leszállítsuk-az .érdekképviseleti szerv.: a Kamara felemeli az illetéket. Addig nem fog imádni, Jelentette ki Samu ílnök, amíg a Kamira beléletébcn oly;\'n légköri nem sikerül teremteni, amely lehetővé teszi a békés munkálkodást. lígy 70.000 pengő költségvetésű érdekképviseleti szerv nem élheti le <51etél folytonos bel viszályokban. ( Lelkes él Jenzés.) Nagyon rossz szolgálatot lellek azok a kam*rai \'agok. mondta Samu elnök, akik szavazatukkal hoz. rájárultak a kamarai\' illeték emelési-hez. A havi 1000 pengős fizetésű tiszt.
viselők fizetésemeléséről volt szól (Nagy mozgás.)
Samu ezulán szóvá telte hogy még mindig vannak sokan, akik a kisipari kölcsönt nem fizették vissza é> igy diszkreditálják az őssziparosságot. (IWh\'gok: Kik azok? Neveket kérünk!) rfíjonzéssel vették tudomásul, hogy az idei ors\'ágos iparoskongresszust Nagykanizsán fogják megtartani.
Majd az i|>arlestülcli vendéglő bérbe-adására tértek ál. Három pályázó adta be ajánlatát: űz eddigi bérlő. Koch Géza. Gullmann Józsa, valamint Pénz-.-s Anlal. a Gentrál éltermének főpincére. Hosszú, hellyel-közei elkeseredett \'és iz&almas vita^ és fclszólalás-őzön indult meg ebben a kérdésben. Egyes lagok ugyanis szót .cmel.ck amellett, hogy a jelenlegi bérlőnek kell elsőbb, séftcl biztosítani és ha ugyanolyan feltételekbe lx-lcnvgy, mint a jobbik ajánlattevő: Pénzes Antal, akkor neki kell isinél 3 évre kiadni a vendéglőt. Végül is szavazásra kerüli a sor. Az elöljáróság nagy szavazattöbbséggel Pén.es An\'alnak adta bérbe a vendéglői.
Az elöljárósági ülés éjfélkor ért véget.
Csobánczi Károly 25 perces kihallgatása a kormányzónál
A kormányzó átvette és a Hadtörténelmi Múzeumnak adja a Novara Nagykanizsán őrzött lobogóját
hogy amikor érdeklődlek nála a rendőrségről, ő maga is irt a kormányzónak, hogy szeretné személyesen áladni a zászlói; de a válasz egyre késeli. Csobánczi már el is felejtette és csak az irodájában meg fordult emberek csodálkoztak el a piros-fehér-piros császári cimerü lobogón, ameiy ott lógóit a falon-Annái nagyobb volt az öröm, amikor most
megjött a távirat.
Nagykanizsa, mint megírtuk, ün-nepeiyesen bucsuzotl el a sok dicsőséget látott zászlótól, amely osztrák színeivel is a magyar hó->i eruiyeket juliatja minden frontot járt eszébe. A frontharcosok oilhou-avató vacsoráján lógóit ott a fölleljen, a magyar címerre akasztva, véletlenül ugy, hogy ubból csak a magyar korona látszol, ki, a cinért eltakarta a zászló-
Dr. öriey György elnök nem is hagyta szó nélkül :
— No, ez az első eset élelemben, hogy a magyar koionál a császári korona telelt látom ! — mondta és mosolygóit.
A piros-fehér-piros zászló felelt a magyar cimcr valóban nem mindennapi látvány volt.
Csooanczi Karoiy boldogan gondot vissza a zászló történetéi e, t,emost ennéi sokkai jooban ehogiaija
meri izgató röplaj>okat honolt forgalomba, egyhónapi fogházra ítélték.
A l>ajai Uránia mozgóban a Lovagias ügy előadása közl>en gáz-l>ombás merénylet történt- A rendőrség egy fiatalembert őrizetbe vett.
Ha le akar fogyni, igyék reggel, délben és este egy-egy harmad pohár természeti! .Ferenc József* Keaerüvizel, mindig félórával az étkezés előtt. Az orvosok ajánlják.
A kormány hozzájárult a HagykanizM-bala-
tonazentgyörgyi uft itépittséhez
20-22 kilométerrel rövidebb lesz az ut Kanizsáról a Balatonhoz
Itégi kivánsa\'g nemcsak az összes nagykanizsai érdekelIségeknek, Zalavár. megye közönségének, hanem általában idegenforgalmi szem|x>nlból is jelentős, hogy a Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy—keszthelyi útszakaszt, a mely kb. i>ö kilométer jelenlegi vonalában, Kiskomáromnál történő átvágással megrövidítsék és igy Keszthely cs a Halálon könnyebben megközelít, liető legyen. F.vekcn át szívügye volt ez az OMKL-kerületnek, Ipartestület-nek, városnak, nemkülönben az idegen, forgalmi szerveknek. A tervek szerint kapják lapunkat. Aki két előfizetőt átvágás után az ut Kápoln\'apuszlán, Sávoly-tőzegtelepen vezclne ál és mint-egy 20—22 kUométerrel megrövidítené a Balatonszentgyörgy—keszthelyi uUt, Dr, Králky István polgármester ismételten interveniált ebben u kérdésben az illetékes tényezőknél. Evek multak cl, inig az ügy végre döntő stádiumba került.
Ahogy megbízható helyről értesítenek lHonűnket, a Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy—keszthelyi útvonal ügyében a kormány meghozta határozatát. Egyrészt balatoni idegenforgalmi szempontból, másrészt a szegény zalai vidék munkásságának hosszabb időn át való foglalkoztatására u miniszter elrendelte a Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy—keszthelyi útvonal átépítését és erre a célra a szükséges összeget a folyó évi költségvetésbe már beállította. Értesülésünk szerint az ut-épitési munkákra rövidesen kiírják az árlejtést .
Az utóbbi idők egyik legjelentősebb ulépitése lesz ez Zalában, amellyel u kormány ismét bebizonyította, hogy törődik Zalával, törődik a munkátlan lakossággal és tekintetei van az illeni vidék gazdasági fellendülésére is.
áz éjszaka betörlek a Széchenyi-téri trafikba
Az éjszaka ismeretlen tettesek betörlek a Széchenyi-téren a Szol. lár Islvánné tulajdonát képező trafikbódéba. Benyomták a felső ablakokat és azon át — valószínűleg fiaim suhanc volt a tettes — bemászott a bódéba, ahol a dohány-nemüekhez nem nyúlt, ellenben a tulaidonosné retikiiljél, a benne levő kisebb pénzösszeggel, azonkívül a pénztárban levő néhány pen-gői magával vilte.
Reggei arra járó emberek lettek figyelmesek a betört ablakú trafik, bódéra, szóllak a rendőrőrszemnek, akinek jelentésére detekliv meni ki ós megkezdte a nyomozási-
Minden jelenség arra vall, hogy fialaldoru tettesek követhették el a betörést. Mig az egyik falazott, addig a másik betörte az ablakot éa bemászott a bódéba.
A kapitányság reméli, hogy a tetteseket rövidesen sikerül elfogni, meri mér nyomukban van-
Egv főnyeremény nagy szó egy kisember éleiében- De talán a főnyeremény sem okozóit volna nagyobb örömet Csobánczi Károly kanizsai bádogosmcslernek, mint az a távirat, amely a kabinetiroda utján közölte vele, hogy a legelső magyar, nagybányai viléz Horthy Miklós kihallgatásul! fogadja-
Még mosl is ott csillog az arcán a boldog öröm fénye, amint ilt ül velem szemlén, pedig már megjárta azóta Pestet, elmultak a kihallgatás izgalmai és ismét a mindennapi kenyér gondterhes élete vár Csobánczi Károlyra.
A Zalai Közlöny két Ízben is nagy riportban számolt be a Novara zászlajának történetéről- Olvasóink
igy . ismerik, hogyan kerüli ez az Adria szelélöl megtépázott zászló, ameiy olt lengelt a monarchia flottájának vezérhajóján Csobánczi Károly, a Novara volt gépkezelő altisztjének kezéhez.
A kormányzó, illetve a kabinetiroda is a Zalai Közlöny hasábjairól veit tudomást arról, hogy a Novara egykori zászlója Csobánczi kczélxm van, aki hosszú és fáradságos utánjárás eredményeképi>cn tudla csak megszerezni Mürz^ zuschlagl>ól, Franz Pilich egykori ailisztlársától, akivel az összeomláskor
együtt szökött haza.
Csobánczi csillogó szemmel meséH,
a kormányzói kihallgatas.
- A kabinetiroda távirata értelmében léi 11 órakor kelült megjelennem a Várban, meséli széles boiüognn. - Persze már jóval eiőbb jelentkeztem a szolgálattevő sorhajóhadnagynál, a korpiányzo ur szárnysegédénél. Irataim rendben voltak es igy pontosan a ki-> tüzöti\' iuól>en kerül lem a Föméltó-súgu Ur elé-
- Micsoda egy emler ! - kiált fei hirteien és látszik az arcán, hogy most ismét olt áll volt kapitánya előtt. - Azt elmondani nem is lehel ! Ugy beszélgettünk, miut kél kamerád, - mondja nemeles kiejtéssel és pillanatokig nem is tud szobozjutni a boldog visszaemlékezéstől. |
- Hogyan fogadta a Főméilóságu Ur ? — zavarjuk meg kéidésunk-kei. i . t
- Amint beléplem a dolgozószobájába, — mondja — a kormányzó ur meg sem vária, mig iejeientke-zem, hanem jött mar leiéin és ugy mondta :
- Megjöltái Csobánczi ?! De nagyon örülök... s keményen megrázta kezemel. De mindjárt meg is kérdezte :
- Elhozlad a zászló?
- Kibontottam ós átadtam az egykori hadilobogót- A_ Főméitóságu Ur hosszan, némán nézte, aztán csendesen igy szóit, inkább magának :
- Istenem, mi voltunk és mivé lettünk...
Vájjon ki tudja, mire goudolt ekkor Magyarország kormányzója...?
De Csobánczi tovább folytatja :
- Nagysokára szólalt meg a kormányzó ur és igy szólt:
- De az az egy elégtételünk legalább megvan, hogy ezt a zászlói soha nem húztak le.
A Novara zászlaja valóban soha nem került le külső nyomásra az árl>ócrói, az összeomlás után Cso bánczi és Pilich húzták le, hogy legalább ezt elhozzák.
- Akkor a hajóin minden nap találkoztunk, - meséli Csobánczi -8 mosl, amikor lü év után megálltam egykori parancsnokom előVj
Legújabb tauaszi diliül!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább mtnöségfi tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Singer Diuotóruhóz.
11937. márclu* 13.
ZALAI ROZLOMV
Szép ruha osok j© «öyetb6lhéwül
legszebb szövetek
legnagyobb választékban
legolcsóbb áron
^üíz^JÍru^áiSaa
blzony-dobogott a szivem ! De nincs is még-égy ilyen emb*r a földön I
- mondj* lelkesedve.
- A kormányzó ur megnézte szol-gálall könyvemet is. \'És ott látta az egyik lapon sógora, Szubovlts. a Novará volt első tisztjének aláírását. A Főméltóságu Ur itt megint elgondolkozott és ha másra nem tereli a szól, bizony ugylátlarw. kicsordul szeméből a könny. \'Mert-sógora o\'J esett ei Otrantónál...
Elmondja még Csobánczi, hogy a kormányzó melegen érdeklődött családja után, megkérdezi e hogy l«n*ilnű-e a gyermekek németül, megörült annak, hogy magyar lényt veti ei feleségül ós ilyen jól meg-tanuft magyarul. Majd a következő érdekes párbeszéd hangkort el a kihallgatáson, amely megérdemli, hogy idelklassúk
Igy meséli Csobánczi:
- Amikor a Főméltóságu Ur a családi helyzetem után érdeklődött, Igy feleltem :
- Bizony, csak küzdünk, dolgozunk.
- Valamennyien küzdünk ma, fiam, - felelte jóságos -hangon a kormányzó ur. - De
mott már jobbra fordul a torsunk, most már megszereztük a világtól a megbeosülést I
- Jól esik ezt hallani, Fóméit(V ság\\i Uram, ilyen kompetens helyről, - csúszott ki a számon.
- Bizony fiam, most már nyugod-tna állíthatom, hogy jobb Idők következnek, - válaszolt elgondolkozva, egy megkönnyebbüli sóhajjal az első magyar-
Ez a pár mondat, ha egy kihall* gálás során is hangzott el Magyarország kormányzója ajkáról, mégis mindnyájunk szivélw örömet lop.
Csobánczi kihallgatása 25 p»rcl? larlott. A Főméltóságu Ur - mint \'Csobánczi elmondj* - nagyon örült a zászlónak éfi közölte, hogy át fogja adni
a Hadtörténelmi Muaeumnak.
- Ne haragudj, de reggel héttől dolgozom, sok a munkám, n még sokan várnak oduklnt, pedig hidd el, nagyon szenelnék még egy kl< csjt elbeszélgetni a régi időkről,
— búcsúzott ei tőlem a kormányzó ur, -- mondja Csobánczi.
S amikor Magyarország első embere elbocsátotta egykori .gépé-szél, bizonyára nem gondolt arra, hogy egy ewlwraek öröik éleiére szóló emléket adott ezzel a kihallgatással.
Mert jöhetnek munkás. dolgos hétköznapok, ez a hvszenöt perc boldog örömmel tölti cl Csobánczi Károlyt és erö<, kitartást ad neki.

— Bátorokban a Kopatelacég vezeti Modern mlntatermclben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvesé flzo-
KI
a baazéd-téma Nagykanizsán ?
rw r
MARIA DOVER
irta, zenésítette és rendezte ?
Lázár István, Fényes Szabolcs, Gertter Viktor.
játsza a főszerepeket?
Szörényi Év*, Jávor Pü, Svéd Sándor, Berki HM, Vaizary P.
nézi meg ?
Mindenki, aki őrül annak, hogy elkészült végre az első magyar világfilm I
Szombattól szerdáig
16 hirek a nagyvilágból
A jugoszláv nemzeti bank évi közgyűlésén a kormányzó kifejtette, h<igy B gazdasági hely/el világszerte javult és annak hatása Jugoszláviában is örvendetesen mututkozik.
A magyar a^éntennelés ezév ja-^ nuárjálxan 13.4, a szénszállítás 17.6 százalékkal emelkedett- A bányákban foglalkoztatott munkások száma 3.4-860-rói 37.000 fQlé emelkedett A bauxit-termelés is emelkedett. i
A négy legnagyobb párisi banW l>etét-állománya 1031 végén 218 milliárd, 1035 végén 266 milliárd.
tí>Se végén 27 8 milliárd frank. *
Edén atwrckeiil beszédéből :
— Az a következtetés, hogy a háború elkerülhetetlen, korántsem indokolt-
*
Garwin irja az Observer-ben :
— Ez az állapot a népszövetségi alapokmány 19-lk szakasza értelméén valósággal az égbe kiált azért az Igazságos és józan felülvizsgálásáért, amelyei a jelenlegi gvenge Népszövetség nem tuü végrehajtani
A magyar-román külkereskedelem januári mérle<-e 16 3 millió lef aktívumod mutat Magyarország javára- \\
Angliában az utolsó év alatt 12-1 százalék a megélhetés drágulása. Magyarországon ha ugyan ez vigasztalást jelenthet - >osak« 8.1
százalék-

A Gazdaságkutató Intézet jelentéséiül :
— A fogyasztási javakat előállító Iparokban, főként a textiliparban, a lernvléfi fokozódásának mértéke növekedik. A mult év első Telében átlaeosan $.5 százalékkal emelkedett a tertnelés növekedése és ez az arányszám az év végéig 11 százalékra nőtt fel. A fogyasztási jnvn-kat előállító Iparok termelését nj • vásárlóerők keletkezése élénkltolte meg, miután a mezőgazdasági lakosság jövedelmének növekedése ós az Iparban foglalkoztatott munkásság szaporodása fokozta elsősorban a ruházati cikkek keresletét.
t « r- f•
Az elmúlt február hónapban a postatakarékpénztár beté\'állománya
26 millió pengő vei emelkedett. •
A magyar lwrgonya-klvltel aa utóbbi hetekben rendkívül nagy mértékben megnövekedett. Az elmúlt héten 766 vagon volt a kivitel i
A Magyar Hírlap közgazdasági rovatának vezető cikkéből :
A javuló Ipari konjunktúrának tulajdonítható, hogy gazdasági kö-röklwn tavasz küszöbén ismét IflMi nagyarányú iizembövltés és uj pyár-alapilás tervével foglalkoznak.
Franges Ottó zágrábi egyetemi tanár, volt jugoszláv földművelésügyi miniszter mondta budapesti előadása után :
- Bizik abban, hogy n dunai államok messzemenő gazdaság együtt működés torén hatrtarobb következek sikerrel kecsegtető kezdé-ménvezések, mintsem általában hiszik-
*
ZALA! KÖZLÖNY
1937. mtrclm 13.
PaálJóí riportsorozatai
^morej/
4TKÖSS®
ffmKJáne/\'MmlfUaMIn _ rtgényi

Milliós ékszerek vándorútra kelnek...
Hamvazószerdán, minden évben kirámolták a béke napjaiban a Hönigswarter palota három szobájából a bútorokat. Kárpitosok jöttek, ezek polcokat állítottak fel a szobában, a polcokat áthúzták bársonnyal, minden polc bársonyának más volt a szine és ezekre a polcokra rakta ki Schratt Hatalin fantasztikus értékű ékszereit. Három napig járt közöttük, aztán — az ékszerek visszakerültek j a bankok safejaibe. Az állványokat széjjelbontották és ; Schratt Hatalin tovább é.\'te a maga megszokott életét ■■
(Copyright)
Három évvel PzClöU, amikor Schratt Katalinnak agyvérzése volt és az orvosok kritikusnak látlak a helyzetét i ik-kek jelentek meg a világon mindenfelé arról, hogy a császár egykori barátnője súlyos viszonyok között él és gondot okoz számára a mindennapi kenyér megszerzése is.
Az igaz, hogy a művésznő, aki 1883 november l.től 15)00 október 7-ig, le-bál tizenhét esztendőn ál állolt a Burjj. Uieulcr szolgálatában, innen nem kap nyugdijat, azzal az indokolással, hogy férje után magyar állampolgár, az is igaz hogy Ferenc József végrendeleté ben n\'in emlékezeti meg róla. bécsi palotája lul van terhelve, se At, se pedig a liietzingi villa jövedelmet n ni hajlanak. Kész|>én\'.c •» devalváció során elértéktelenedett* Mindezek ellenére is azonban
Sohratt Katalin vagyona mérhetetlen nagyságú
és — megbízható bécsi ékszerészek egyértelmű kijelentése szerint — ma fel sem becsülhet^. Ez a vagyon kizárólag ékszerekből áll és az ékszerek nagv részét Fenne Józseftől és Erzsdf-beitől kapta.
Talán nem is annyira nz értékűk miatt bei sülte\'az ékszereket, hanem azért, mert a műkincsek Iránt kora fiatalságától kezdve rajongott. A nagyapja « nio^a korán.ik egvik elismerten legnagyobb inügyüjtöj • volt tőle már sok műkincset örökölt a család, ezo-kel Ka\'.alin ott látta apJ., házában és még amikor csak az al:,ttv.,ió tisztek-ló vei tekintett fel a bécsi Burgrn. már magáénak mondhatott e^ty.két értékes ékszert. i
Hogy fogalmat alkothassunk magunknak ezekről az ékszerekről. tudnunk kell. hogy 188(1 óla lllli>-ig nem mull el egyetlen karácsony, húsvét, Katalin ú\'ipja és szeptember tizenötödike — a művésznő születésnapja amikor i\\e érkeztek voln i kazettákban Fr/séliel és a császár ajándékai. Karácsonykor az Ehrbar-zonjora fekete teteje lelisU I • voll éksze: ekkel. Az aján dékozók sorál-an szerepellek hosszú időn ál Fer.n I- rdinán l -s Hohen-berg Zsófia is. aztán a bajor király, ti a fekete zongora látta a Uilgár dinándnak mogyorónagyságu brilliáu-Mikkal kirakott arcképét. Szemere Miklós is megengedte magának, hogy prezentet küldjön a KArtnerringrc. ahol egy-egy karácsonyon megjeleni II. Vilmos megbízottja is és azok a külföldi uralkodók, akik I-\'erenc József vendégszeretetét élvezték és gyönyörködtek Schratt Katalin müvészeiéb n rendesen egy művészi kivitelű ékszer mellett hagyták bátra a vizitkártyájukal...
Harminc esztendő, harminc kará. csony. harminc húsvét, harminc szüle, lésnap. harminc névnap, százhusz al, kalom és ez a százhusz alkalom emléke nagy és fantasztikus vagyoni re-prezentál ma is.
mindegyikről utánzatot készíttetett és a színpadon ezeket az ulánz-Uokat hordla. Nem is volt alkalma rá, hogy az ékszereivel kérkedjék. hiszen I"eieyc Józseffel való harmincéves barátsága alatt nyilvános éliermel solitfffel nem keresett. Odahaza nem hordta az é\'.szervit, csak a gyűrűket rakia fel, mert a gyűrűnek bolon lj i volt. Smaragdjai híresek voltak és e/ckel a smaragdokat a világnak úgyszólván minden éksze. része ismeri. A diadéinjairól legemiák kering, nek. van egv diadémja, amely csupa brilliánsból kirakott fecskékből áll. ezt egyszerre kapta a császártól Erzsébetiéi, aki ugyanilyen Diadémot kapott és Erzsébet egyetlenegyszer viselte c/t azon a bálon amelyet a bécsi városházán .rendezett Lucger, a bécl -k polgármestere.
A mull század hires ékszer-müvészci s/állilollák Schratt palotájába és a liietzingi villába azokat a mestermunkákat, ahol a maguk idejében a fa-coiie legalább annyi értékel reprezentált. mint a beléje foglalt solilairek, igazgyöngyök, smaragdok és rubinok. Van egy hajóformáju gyilrflje - Na-velle.nek hívják. — amelybe egy nyolckarátos fehér hrilliáusot foglallak, egy másfélméler hosszú nyaki,in ában há-
romszáz darab válogatott fényű egy-karátos brilüáus csillag, brochei egy sereg kazettát lötenek meg egy lepke-formájú brochcában a világnak minden ismert drágaköve meglalálhaló és a rétnek, vagy erdőnek nincsen olyan pillangója, amelyiknek szárnyában annyi tarka szín tobzódnék, mint u mennyi Scliratl Katalin brocheának haJszálvékoii.V platinádróljaib.in csillog. Az akkoVi idők divatjának meg-felelően rengeteg művészi kivitelű karperecet ka|>olt. vannak birtokában olyan brillláns piackok. amelyeknek átinéröje tíz centiméternél >s nagyobb, ezeket brocheként hordták és egy.egy ilyen plack ina is olyan értéket ké£). visel, hogy csak Clco de Merőd és a Dolly Sistersek dicsekedhettek hasonló értékű fejedelmi ajándékokkal.
Nem volt titok Bécsben, hogy Ferenc József az ajándékai megválasztásánál Ferdinánd bolgár cár véleményig kérte ki. Fordlhánd az egyik legelismertebb szakértő és Schratt Katalin rengeteg ékszerének legtöbb darabja Kóburg Ferdinánd Ízlését dicsérik.
Az első ékszert monarchia össze omlása után került vándorútra.../
A bécsi ékszerészek, akikkdj-íícszél-lein, azt mondják, hogy /tulajdon-képpen
Schratt Katalin ékszereinek rószbenl eladásával kezdődött meg i3éosben a láthatatlan és ellenőrizhetetlen export.
Előbb kölcsönt vett fel a házára, azután kénytelen volt ékszereinek egy-egy darabját eladni, mert hall; ni sem akart arról, hogy házának élelsiandardját a legcsekélyebbel is süllyessze, lüinek az élelslandardnak a fenntartása sok pénzbe került és ugy a Kárnlncrstras. sen. min\' a villában egyre gyakrabban jchntek meg \'ékszerügynökök. A hírnevére valamit is adó bé si éksze-részek sohasem jutottak közvotlonül Schratt ékszereihez, mert az ő üzleti felfogásukkal ellenkezett az a mód, ahogvan ezeket az ékszereket árulia boesájlotlák. Az. egyik bécsi ékszeré)-* mesélte nekem:
- Kétszer voltam kbin a villában és a szivem fájt. amik* -\' tudomást kellett szereznem róla, lic-jv ez a lisztes mai-róna milyen n ,>tséges összegekéri kénylchn elkótyavetyélni értékeit. Nem akarom megnevezni azt a kör-
Ferenc Józsel tanácsadója Schratt ajándékainak kiválasztásánál: Ferdinánd bolgár excár alsóausztriai kastélyában, Ebenthalon]
Foto: Witllnger
Az ékszereit Schratt Katalin soha fel nem vette,
nyezetében élő személyt, akinek befolyása van a Burgtheater egykori művésznőjére és akin -k belc(M*ezése nélkül ékszerész nem jelenhetik meg nála. Van az én birtokomban is olyan ékszer, amelyet Schratt Katalin mondhatott magiénak, dc ezt én nem tőlo vásároltam, hanem egy ügynöktől, aki sokat keresett rajla és aki csak ugy ludotl az ékszerhez hozzájutni, hogy a vásárlás előtt már leadta a sájiot. Rendes ékszerész ilyen bizony-
lalau üzletekkel n \'in foglalkozhatik és ez az oka annak, hogy Schratt Katalin eddig eladott ékszerei nem u legitim ékszurkercskedelem utján cseréllek gazdát.
Azért még igy is hetek lellek el, amíg Schratt Katalin rászánta magát arra, hogy egy-egy ékszerdarabjától megváljon.
Nagyobb ékszereit
bankokban tartja, páncélszekrényekben.
Kisebb ékszerei odahaza vann-tk nála.
Amikor legutoljára kinn voltam a villában a* ujjai telistele voltak gyűrűkkel és a fülében egy lila fülönfüggő lógott. Hosszú vastag sodrott aranyláncot viseli a nyakában és nz aranylánc fölött halsoros gyöngynyakéket, Maga tipegett át a szomszédos szobába és hozta ki azl a vaskazettát\' amelyik tc]jstcle volt gyűrűvel, bro-cheal. Szó nélkül mutatta ezeket az ékszerekéi, nein mondott róluk semmit,
A bécsi antikváriusok, ha el akarnak adni egy régi rokkokó-széket, akkor azl mondják az amerikai vevőnek, hogy ez a Burgból való.
Párisi antikváriusok, ha . borsos áron szeretnének túladni egy olyan • antik> ékszerdaralion. amelyik egy héttel előbb készült valamelyik ék. szerötvösnél, akkor titokzatosan súgják a vevő fülébe, hogy az ékszert Schratt Katalintól vásárolták és azt Ferenc Józseftől kapta egykoron ajándékba a művésznő.
Aukciót mindössze égyszer tarlot-lak Schratt Katalin ékszereiből, ezeu az aukción azonban csak kevés darab kelt el. Az ékszerek legtöbbje megvan ínég. hiszen csíik egy.egy darabot kell eladnia, hogy megint hónapokra, ya|ó pénzhez jusson. Belőlük soha nem ajándékozott cl :semmil és ezek nz ékszerek lelték lehetővé, hogy Schratt Katalin Ferenc József halájA után is
1937. március 13
(Ut az életet élje. amelyet harminc é\\en k\'Tt-sr.lftl megszokott.
Ila l erí ne József meg is feledkezett végrendeletében » lmrátnőjórfil. vol. tukOp|H*n gondoskodott róla és har. ininc esr.tí n lő meghitt karácsonyai, húsvétjai, családi űnn\'pei tanúskodnak arról, hogy a császár gavallér volt.
(Folytatjuk.)
A MOZI JELENTI:
a MÁRIA NŐVÉR-ről
Sorozatosan kapja Nagykanizsa közönsége a nagysikerű külföldi filmek után a legnagyszerűbb magyar íilme. kel, A közönség szívesen fogadja a magyarnyelvű filmeket még akkor is. ha azok monumentalitás dolgában nem érik Í-- ci u kVilföld\'i s főleg az amerikai filmek arányait. A kanizsai mozi - igazgatósága a megjelenő magyar fii-mckel rendszerin! a budapesti premier-mozikkal cgyidőben tűzi műsorára.
•Holnaptól kezdve bemutatásra kerül a- Városi Mozgóban a ,Mária nővér. cimö film. Az. a körülmény, hogy e film még ma is műsoron van a fö-városi mozikban, azt mutálja, hogy annak « legnagyobb közönség-sikere elritázhaiatlan. A film meséje, a szereplők személye és a kiállítás\'kifogás-lalansága. meg a rendezés migyszcrü-ségc. magyar filmnél még sohasem lapasztalt iblszést váltott ki a közönségből.
Svéd Sándor, a legnagyobb magyar operaénekes, Szörényi Eva, « gyönyörű és tehetséges filmprimadonna. vala. mint Jávor Pál. a legjobb magyar bonviván tudásuk legjavát adják s az ő müvészéTük vitte világsikerre czl a magyar filmet.
A Városi Mozgónak néhány napon át zsúfolt hftai lesznek-\' uiuir« a jegy-elővétel szokatlan tömege Is következtetni enged.
EM
^---T\'™
LÉKEZTÉTŐ
KAliAI KÖZLÖNY
Március 14.
íJoeális előadás a városházán 6-koi
dr. Halász Pál. A Legényegylet és a helyőrség altisztjeinek márciust ünnepélye 161 6-kor a Legényegyletben.
Melegebb!
A Mura-menti helyzet a folyammérnökség cáfolatának és a Zalai Közlöny tudósításának megvilágításában
A Zalai Közlöny minapi számában a Mura-menti helyzetről cikket irt n helyszínről beszerzett tudósítások alapján. A nagykanizsai folyam-mernökségl hlvalai erre a következő helyreigazítás >szó.z„*riiui« közléséi kérte :
Közöljük olvasóinkkal, hogy teg-napi számunkban megjelent »Nagy területek állanak viz alatt a Mura menten, elmü cikkünkben foglallak egy része téves információn alapult s így azok a valósá^mk nem felelnek meg. Nevezetesen :
1- nem igaz uz, hogy a Mura a szokollnái közel 1 méteriei maga-subb,
2- hogy az árterületek viz ijlalt állanak, slb.
ó Mini a nagykanizsai m kir. folyammérnöki hivatal közli,\' a Mura a szokollnái alacsonyabb viz-á:lásu, áradás egyelőre nem vár-haló-
4- A hivatai jelenleg minden áradástói függetlenül Muraketxsz ur 1.felárában végez kisebb pai-tblzlosi-lási munkálatokat. »Bctoutömböket« sehoisem helyez el s nem is helyezett el.
A Zalai Közlöny szerkesztősége azonnai újra ellenőrizte a. Mura-parii helyzetről szóló cikkének egycf állításait és a következőket állupilolta meg :
ad 1- A Mura víz-szinlje február végtr. közel egy mélerrel alacsonyabb volt, mint ma- (A folyammérnökség szerint február végén alacsony volt a vízállás, ma tehát a vízszint a szokoltná! nem maga sabb. Lzt készséggel elismerjük, de
viszonl ez nem dönli meg a Zalai Közlönynek azt az állítását, hogy a Mura víz-szintje az utóbbi időben emelkedett.)
ad 2- Mura-mentén a lalajviz sok helyen a rélekjt elborította. Ez ! tény, amil mindenki ellenőrizhet, | aki vonaton arra felé ulazik. llogy a Mura öntölle volna el az ár.erü-lelekel, azt a Zalai Közlöny egy sióval sem állitoUa, sőt. bőven megmagyaráztuk cikkünkben, hogy ez ! csaiv lalajviz-
ad 3- A helyreigazítás e pontja nincs ellenlélLen a Zalai Közlöny Lidósilásávai (mini azt ad 1- alatt kiíejleltük). A hivatalnak azt a meg állapítását, hogy árvíz veszély nem fenyeget, mindenki megnyugvására készséggel közöíjük.
ad 4 Hogy a folyammérnökség partbizUsítá-si munkát függetlenek-e vagy sem az uradástól, ez a teny-boii áililás lényegén nem váitoziat, sot megnyugvás keltésére alkalmas annak közlése, hogy a lolyammér-nökség - amit a cáfolat is elismer paribizUxsílási munkálatokat most is végez- A Zalai Közlöny cikkéiül világosan ós félreérthetetlenül ki-tünl, hogy a folyammérnökség most sem árviz miatt, hanem a partrablá-sok megakadályozására végzi ezeket a munkákat. Tény az is, hogy a foiyammérnökség közel féimá/sás kődarabokat süllyeszt a vizbe az erös sodrású partokon és ezeket a ktdarabokat helyenként beionnal kötik meg. Ezt maga a folyanunér-^ nokség is igy közölle velünk, de á »belontömb« kllejezés nem szakszerű és talán ezért szorul helyreigazításra, távoi azonkin attól, hogy — valótlannak legyen minősíthető-
Prognózis : Déli, délnyugati szél, a hőmérséklet emelkedik, egyes helyeken, Igy főképp, nyugaton még eső lehet,
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megUgyelöálloniAia Jelenti i
Hémérséklet tegnap e«to "kor +6 2, ina reggal :;-H>8 délben : +16 8.
Csapadék: 0-0
Elfogták a Nagykanizsáról eltűnt „cukros intéző urat"
Zircen került kézre a titokzatos nevfl szélhámos
Beszámoltunk árról a körmönfont szclhámos-ságról. amikor nemrégen Nagykanizsán egy ismereil.n em> ber \'Somogyi tiszttartó*-na k adván ki magát, »olcsó cukrot* ajánlott fei kiszemelt áldozatainak- Több Itc-lyen próbáit szeiencsét, de az egy Ili óvalos »üzletlél« egy asszonyt adott melléje és annak adta a 40 pengőt, hogy a pénzt csak a cukor eilenéLen adja át A szélhámos ravasz voll, elkérte az uton az asszonytól a pénzl azzal, hogy menjen e.óre a kocsihoz az Erzsébet-térre, ahol a cukor van, olt várja meg- A szegény asszony még mai napig is várná a szélhámost, ha közben nem jött volna rá, hogy becsapták- Az áldozat jelentési lett a rendörségen, uhoi a Zalai Közlöny hirudása alapján még többen jelentkeztek, akiknél a szélhámos hasonlóan próbálkozóit- A kapitányság igy eleg i*>n-Uű személy leírást kapott az ismeretlen szélhámosról és . rádiókörözési adott ki elfogatására.
A zirci csendőrség ma táviratban értesítette a nagykanizsai rendőrséget, hogy a .cukros ur< kezre kerüli. Ugylálszik, Zircen folytathatta közgazdasági tevékenységét a cukoripar terén, de a szemfüles csend őrség a körözés alapján elfogta és lekísérte a zirci járásbíróság fog^ házába-
Kihallgatása alkalmával Dózsa Lászlónak mondta magát, de valószínű, hogy Igazi neve Dusánszky. A zirci csendőrség igyekszik m<st az cifogolt eml.er kilétet és igazi nevét megállapítani és azután történik inlézkcdés, hová szállítják a/. »in-tézó urat.«
Naptári Március 13 szombat. Rom kat Szabin. Protestáns KrlsztlAa. Izr. Nlzan hó 1.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat o hé 15-ig a „Mária" gyógyszertár é« a klsknnlzsal gyógyazortAr.
GAxfflrdS nyitva reggel fi órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délutAr keddeu ént** nap nőknek).
A mozi ma sárva!
II „Mária nónr"
előkészületei miatt
ma pénteken nincs előadási
— (A főispán látogatásai)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán ri elmúlt linókban sorra Iá lógatta a zalaegerszegi közintézményeket és inléze-lek. t. |>én\'.ekcn pedig TajKílcára utazott és ott látogatta meg uz ilitézméi nyéket és egyesületeket.
— (Dr Vértesi lelkigyakorlatai)
-fnar<iux 20-án kezdödn\'k a felső-lemploinl>an a püspöki butossfig rendezésében. Dr. Vértesi Frigyes lelkigyakorlatai négy n\'plg tartanak.
— (A plébánia lelkigyakorlatai) rérfiak részire tegnap megkezdődlek. lízen vesznek részt az egyházköz. ségi képviselőtestület ós a Credo tagjai Is. P. Kovács Gyula szentdomonkop-rendi atya a férfi le lk igya korlatok szónoka. aki első 1/<\'siédében a kitűnő hitszónok gyakorlatával, emelkedetten szép előadásban fejletté ki a lélek ér. lékét. A lelkijtvakorlatok ma és szombaton est 7 órakor kezdődnek, vasárnap délelőtt a lü órai nagymisén közös áldozás.
— (öregedés és meghelás)
a elme an»ak a* orvosi témakörben mozgó, de széles rétegek számára dV-taló értékű előadásnak, "melyet dr. Halász Pál tart vasárn«p délutáe fl órakor a liceális-sorozat keretében. A kisérő műsoron Burbarita Mária v©r-seivel mutatkozik 1>« és a I.evente Zenekar Játszik Kádár Mihály Beneiskolai tanár vezénylésével. I . ( )
— (A vasárnapi Credo gyűlés)
tekintettel u lelkigyakorlatokra és a közös szentáldozásra — elmarad. (:)
— (Ai Iparoskör közgyűlése)
A nagykanizsai Iparoskör március 14.én, vasárnap délelőtt 10 órakor túrija rendes évi közgyűlését. •
— (OMKE kőzlemenyek)
Az OMKK-kerülct kéri tagjait, hogy március 15-ére díszít: k kirakataikat nemzeti színekkel s a nemzeti ünnep napján zárják üzleteiket délután "> órakor. — Vasárnap. 14/n úélelolt OMKE irodája már reggel 9 órakor kezd szolgálatot s kéri az érdekelt ta-gokal, hogy minél korábban szíveskedjenek elintézni valójukkul bejönni. (:) — Megérkeztek a tavaszi nólruha, kabát é« kosztüm újdonságok Sohütx-ékher.
— (Vita délután a táncról)
Az Irodalmi és Művészeti Kör Srer-3ai Társasága kővetkező vita délutánját a modern tárn-ok és a tlncórület körül felmerüli eltérő néreiek megvllatá-sának szánta, líi a vita március 10-án, kedden lesz a zeneiskola kam«raf<1-nií-ben, előadója dr. Dómján Gyula, a Kór háznagya. (:)
— (A nagybeteg leíny) kórházba szállításának KMtségelhci
A keresztény Jótékony Nőegylet 5. H. B.-né 1 |K>ngrtt küldött a szerkesztőségid. Mind« n adományt ehelyütt nyugtázunk és rendeltetési helyére Juttatunk.
— A tenyikiállatviaárOB
• m«gy»r Juhá»zatokn«k na®\' »ikere A legnemesebb TCórrtfk k^wúlfcelí in«gy«r juhaink gyapjújából. A magyw uricsaládok Onn#k iá köz-
vetlenül küldi •cöTctnmtAll mind*a kötelezettség és kölUétf nélkül. l«*31apon méf uu k*>. Tru»kl*ha Po^tójíj*- Budap«»t, XI., l^nh^-ut 117.
Hái tulaok gyomorsavától okvetlen meg akar szabadulni, ugy ne mulassza el reggelenként egynegyed, esetleg félpohár természetes .Ferenc József" keserflvlxrt éh-gyouiorra InnL At orvosok ujánlják.
— Mii rakualymok legajabb klula-táxAabaa Sehatxaél.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 12.
Amerikai mintára ...
Medvei Dezső Muzeum-körutl könyvkereskedőt Ismeretlen !et.c ck telefonon a Rákóczi-utca 61. sz. ház ha csalták, ott leütötték száját ar.goltapasszal Ixjragaszto\'ták, megkötözték, kirabolták, rázái ták az ajtót, majd elnienekültek
-— <Épltő»p«c»9ok <kOcgyOtése)
A nagykanizsai é|Mőlp«rosok hol
■ nap, szombaton délután 2 órakor kör-zcti gyűlést tartanak az Ipartestületen. A gyűlésen a központot Kovac-sek Ferenc, az £Sz országos elnöke képviseli. A gy űlésen tárgysorra kerülnek az ösz-szcs időszerű kérdések és sérelmek. Tekintettel a fontos tárgy-pontokra, az elnökség kéri az összes építőiparos", kai, kőműveseket, hogy a gyűlésen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. (:)
TitmiI férflrahaén felöltfl stöve-
■ Ut -fentebb Trtlamtékban Sekötsaél. —i(Igy történik baj a villannyal I)
A minap srekf reken hazafelé tariott egy vidéki polgároktól álló társaság. Klskanizsán az Orsság-uton az egyik Jókedvében egy eltört kcrékabrincsol dobott a natkérről a vlllanvdrótok közé. Az abroncs a drótokon fennakadt és lelógott az útra, ugy hogy azt kézzel könnyen el lehetett érni. Könnvcn végtctcssc válható szerencsétlenség történhetett volna a cslnytevfls folytán, ha valaki hozzányúl az abroncshoz. Szerencsé re a huzal csak kisebb területen éjrett ki. F.ppen akkor Járt arra az ügyeletes rendőr, "ki azonnal gondoskodott, hogv a közelbe ne fcerflljrtn smkl, beszaladt az egyik le-lefonállotnásho\' és értesít^! • a Dráva-völgyit, ahonnan sterelöl küldtek a helyszínre, az abroncs eltávolítására, ami minden baj ^léikül sikerült is. A meggondolatlan csíny te vit a rendőrség kutatja.
Vasárnap Slmontornyal BTC —NTE futbalimérkőzés
Évek óla a bajnoki futballszezon klenlelkedő eseménye az SBTC NTE mérkőzés A/. SBTC a kerület állandó Iegjol>b csapata. Volt dél. nyugati bajnok és évek óta az élcsoportban van. Jelenleg ls az e!ső helyen á>l Az Ő6s/el 6 . t-re győz!:-le az NTE-t, tehát az NTE most re vánsot akar venni snlyoi vereségéért. __ \' (;)
Felhívás az NTE Útjá hoz
Az NTE vezetőcége közli tagjaival hoey tafkedvízméíiyl klzá-ól ig az utolsó havi ta«;dljnyugta felmu-talás.i mellett .kaphatnak (:)
(Autóbusz a sportpályára)
Az SBTC—NTE mérkőzésre f/.| 3 órakor autóbusz in lul a spor|j>ályáia a Központ s/ál|öt<il megfelelő számú ■utas Jehintkeaése esetén. Viteldíj <24 Alléi-.
■USAPIJST I.
17 A rádió as<|lon7»nnkara, — 17 50 Sport kóc lomén yek. —. 18 Farnád i Edit KM^orázik. — 18.30 Muakásfélóra. --10 llofmeister szájhnrmonika-kcttös — 19-.20 Tír.= Baloghútleírása 19.50 Gitárest. - 20:B0 Htí*k. — 21.10
•Hai*lemezfk. — 22 Idójárásjehntés.
— 22.05 Setét György stalonötösének műsora. — 23.05 öreg cigányprímások zenekara. — 0.05 Hírek. ■UlApEST II.
17.55 A rádió szalonzenekara. — Í8.30 \'Hanglemezek. — 19 Gyorsinótan folyam. — 19.30 Felolvasás. — 20 Hanglemezek. — 21.30 Hírek. BÉCS.
17.30 A bé< si Madrigál eíyesület énrk-kara. — 19.30 Vigo|>era a stúdióból.
— 21.30 Tánczene.
\'APRÓHIRDETÉSEK.
■árolu* l5-r« különbejáratu bútorozott szoba, fardöhasífiáUtlal, kiadó. KI irtsál-u< 5., emelet. 716
Gyakorlott •■•káoantt klsabb háztartásba március 13-re keresek. — Caen-gery-ut 23. 723
3 (esetleg 4) szobái •■■skomlaHos likii kerlnasználattsl kereittlik. Clm a kiadóhivatalban 721
BvnaUlsály«ezlk, réz- és lominc-tiblá\'x, visnókl munkák legolcsóbban kt-sittnek Vékisty Testvéreknél.
S/emere u. 2/c. slattl héx szabadkéz-Mi clsdó. Bővebbet Horthy M.-ut 47. •
k4»k«r«t***s**«t inlndenléle kivitelben, todveiö réazletflzetésrs. Kapható Sternné), Pő-ut 2. 682
Kgy lánaiakfáay eladó. Hentesnek vagy vidéki korcsmárosnak való, mert nagy szekrény, teljeaen Jókarban vsn. — Török, KlniW-ucca 21. 736
ÉeSéalUm az. Igen ttftfelt Hölgy-lrö«ntiséget, hogy varrodámat Eötvös térről •Király ucca 34 alá helyeztem. Bukszné f\'oilák Irén.
Fartók bizalmi clk. Vásároljuk Sflrl.l-nél fSchüti mellett).______
Elagátin roht-fszonok késsUlnek Kspoll Mária divat termét en, Arpád-u. 36. •
KOlflnbaJAratu uccsi butorosott szobs azonnsl kiadó. Erzsébet-tér 4., II. *
Qéalréat lakásomon vállalok. Ciinyl-ucea 21. *
tíe|/ió taharltéüSI keresek azonnali belépésre. Fó ut 4., I. cm. •
Megbízható kajáfónft felvétetik. Csen-gery-ut 6. sz., Hollóvirlné. •
VlfágáRysnagély-lapak, a város
terein * is látható kivitelben, juUnyoksn ksphatók Stötsel cementárugyárbsn, Ms-gysr-ucca 21. *
össikomfortaa 4 szobás lakát május l-re klad^ Sugár-ut 7. •
Eszteiházl Igen jó karban, el-
adó Clm a kiadóban. 737
Szép, komplett sbMIMator olcaón eladó. Bővebbet: Csengsry.ut 28. alatti • Ülődében. 714
Tré«nra Van eladó, burgondl répát veszek. Teleky-ut 25.
Üzletszerzőket
keres
a Magyar Hollandi Blatoiitd Rt.
nagykanizsai föUgynöksége
Erzsébet-tér 1., I. em.
ÉRTESÍTÉSI
Van szerencsém a n. érd közönséget tisztelettel értesíteni, hogy Nagykanizsán, Horthy Mlkléa-u* 4. az. alatt m*voiua hó 12-én
megnyitottam.
Raktáramon kaphatók aajM kéazltményd bAr5n-dttk, akta- 4. ..kqlatéakik, t-a«1k íllSk, arazény«k, nö! divatfivak és minden e szakba vágó cikkek.
A nálam vásárolt árut ingyen javltom I Bórónd-áthúzásokat (l egyéb javltáso hal szakszerűen, pontosan végzek 1
Tisztelettel HAMBURG ZOLTÁN
FóQslet: Pécs. Fióküzlet: Horthy Miklósul 4
Csepel:
Hagasnyomásn
Universal
gyümölcsfa
éa sxfilA
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletéfren kaphatók.
Alfealmi házvétel!
önkéntea árverésen megvásárolható folyó hó 13-án délelőtt 9 órakor
a klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint, II. ajtó) a László herceg ucca 4/a sz. alatti modern, összkomfortos
magánház. ,
Kedvező MM IHekl
Nagykanizsa megyei város
polgármesterétől.
■4408/1937.
Tárgy: Ragsdozó és kártékony állítok méreg.-el való irtás*.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Vadásztársaság lolyó évi március 10-181 kezdve de-cembei 31-lg • város halárában u. m : a városi alsóerdöben, a városi Msö-rdőben, a városi alsónylresi erdőhen, valamint e-ekkel az erdők-kel határos mezőkön és remizek melleit, r.gadozó és kártékony állatokat strichninnel és phosphorszöip-pel irt.
A fentieket azou figyelmeztetéssel teszem kOíhlrré, hogy a kihelyezeti mérgezett tárgyakhoz hozzányúlni, vagy arokat eltulajdonítani i\'üntelés terhe mellett tilos és életveszélyes. Ha bárki tudomást szerezne arról, hogy valaki mérgezeti tárgyat elvitt, személyes felelősség terhe alatt köteles arról a rendőrkapitányságnak jelentést lenni.
Nagykanizsa, 1937. március 9. th Polgármester.
Nagykanizsa m. város polgármestciötól.
5678/1937.
Árverési hirdetmény.
A váioii közvágólrdon folyó évi mirclus hó 1 tói október hó l-ig össiegyDIemiö trágyát folyó évi már c us hó 16-án d. e. •/, 11 órakor a bdyszinen tartandó árverésen il adom.
Bővebb felvilágosítást a váror gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. márc. 9. m Polgármester
Kis költsépl naoy ereÉény,
ha vetéseit és veteményeit
PÉTI-SÓ-val
műtrágyába. Szükséulet 100 négyzetméterenként:
F zelékléléknél...... »/«—3 kg.
Virágoknál ......... i/j-2 „
Rózsafáknál ... ...... 2 3 .
Gyümölcsfáknál...... 3-5 „
Földiepernél......... 1 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
Pázsitnál ......... l-2«/a „
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50 -100 ,
Tengerinél 100-120 „
Rétek éa kaszálóknál 80 -120 .
Szólő ............ 100 -300 „
Knláatoaok......... 30— 60 „
(Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll< Kicsinyben és nagyban kApható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mflt\'ágva, 2sák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.) Telefon: 130.\'
* mrgmimW M. ÖUtetJwg Syoam és MsaW i^HaM VOlaia ktoxvn^déjatwn Na^louüxÉa
(Feirtőa iul**. zalai i ároly.)
j-Ma „Keresd a sortl"
Ti •» Évfolyam 60. szám Nagykanlisa, 1937, március 14 vasárnap Ara 10 llll.
Bemutatkozott Nagykanizsán a Nemzeti Egység nj vármegyei titkára
Az egész vonalon kiszélesítik a pártszervezést — Húsvét után nagyválasztmányi Ülés lesz Nagykanizsán
A Nemzeti Egység Pártjának nagykanizsai szervezete Szabó Győző elnöklete alatt pénteken este értekezletet tartott. A vezetőség és a körzetek alelnökei és titkárai is teljes számban megjelenlok az értekezleten. Megérkezett ez.alkalomru Nagykanizsára dr. viléz Biró Ignác, a Nemzeti Egység zalavárme-gyci szervezetének helyettes elnöke, aki bemutatta dr- Kósa Lajcst, az uj vármegyei titkárt. Dr. Kósahosz-szabb beszédlen ismertette a jelenlegi l*lpolilikai helyzetet. Ha a stílus más is, - mondta - a Göml^s Gyula áltat megkezdett keresztény nemzeti poltikát, a már eddig ls szükséges r^ormok megvalósllását egy lehiggadt, szenvedélymentes megértő leipolitikai légkörben xlr. Darányi Kátmán miniszterelnök tovább is folytatja. Külro\'l\'tkal téren pedig a Göml>ös Gvnla állal programba vett békés revizlós törekvéseket szolpália továbbra is, távol azonban minden kalandos elgondolástól. Különösen hangsúlyozta azt, hogy a Nemzeti E-iység Pártjának nem csak a válaszlásokban való tevékeny részvétel a feladata, hanem a választó tömegek felvl\'á-gosliása. politikai nevelése és emeltei. a jogos kérelmek, kívánságok ügyében való lámogató eljárás, A Ncmzell Egység Pártja megkívánja a vidéki szervezetektől, hogy a városi képviselőtestület, valamint n törvényhatósági bizottság munkájában a Nemzeti Egység szellemében részt vegyenek. Egyben bejelentette, hogy a párlsaervczést nz. egész vonalon fokozottabb erővel fo ylatják.
Araló Boldizsár, dr. Szabó Zs|g-mond, Vécsey Barna, dr. Balázs Zsigmond, Aradi Antal és mások
felszólalása,után a párt elhatározta* hogy rövidesen beköltözik uj otthonába. Az ünnepek után nagyvá-iaszlmányl ülést tartanak, amelyen azuj szervezési szabályzatot fogják ismertetni. A szervezkedést azután ennek szellemében kiszélcsitik.
Dr. Kósa Lajos, az uj vármegyei
litkái középiskolai tanár, aki tanulmányalt a párifel Colléglum Hunga-riumban két éven át bővítette és nagy tudása, higgadt politikai áttekintése nyereséget Jelent a Nemzeti Egység szervezete részére. Dr. Kósa Lajos a nagykarilriiü. keszthelyi és a Zalaegerszegi szervezeteket látja el és kijelentette, hogy különösen a nagykanizsai szervezetet, mint egy intelligens kulturváros politikai szervezetét óhajtja, a Nemzeti Egység szelleméén kialakítani a igyekezni fog, hogy évente legalább három. hónapot kanizsai székhelyén töltsön el.

Hubay Jenő a nemzőt halottja
Kedden temetik a Zeneművészeti Főiskolából
Egész Magyarország és a müveit világ megdöbbenése fogadta pénteket.1 délután a magyar rádión át közvetített hírt, hogy Hulmy Jenő, u zeneművészei! főiskola örökös elnöke, a magyar zeneművészet halhatatlanja - meghalt. A Szent István év előkészítő bizottságának ülésén vett részt a budapesll vároe-házán és ott, egy javaslatának elmondása közben, hirtelen az asztalra bukott és pár pillanat alatt meghalt- 7(.) éves volt.
Huéy Jenőt a kormány a nemzet halottjának tekinti, temetéséről a kormány intézkedik. A temetés kedden lesz, rendkívüli ünnepélyes gj ászpompával a Zeneművészeti Fő iskoláitól kísérik utolsó útjára, do a gyászszertartás az Operaház, előcsarnokában zajlik le, ahol a gyászbeszédet Hóman Bálint kultuszminiszter fogja mondani.
Hubay és Nagykanizsa
Hulay Jenő pontosan 10 esztendővel ezelőtt, 1027 március 15-én, a nágykanizsa Városi Szinház megnyitó ünnepségeinek keretében hang versenyt adott az Irodalmi és Mü-vészeli Kör rendezésében az uj ka-nizsai színházban A hangverseny
jövedelmét átengedte a Körnek, a meiy őt disztagjává választotta. A dlsztagsági oklevelet most egy éve, 1936 március 26-én, a Hubay-palolában a kormányzó jelenlétében tartott Llszt-hangvers-my keretéén adt:. át Hubaynak a Kör küldöttsége, ameiynek $lr. Krátky István polgármester, dr. Tholway Zslg. moncj\' postahlv. Igazgató, a Kör tb. elnökei és Kelling Ferenc karnagy voltak tagjai. (1926. január 29.én Hubay sógora, a naeynevü kolozsvári színésznőnek, Huéy Arankának férje, Ferenczy Zoltán egyetemi tanár tartott megemlékezést Deák Ferenc halálának 50 éves fordítójáról az Irodalmi Kör rendezésében.)
Dühöngő hóvihar Írországban
ondon, március 13 l-szak-Irországban hatalmas hóvihar dühöng. A havazás oly erővel tőrt ki, hogy az ulakat telji\'scn betemetti\'. A közlekedés egyes vidékeken lehetetlenné vált. Relfusban komoly tejhiány mutatkozik, mert a környékbeli fulvakl>ól a termelők nem tudják beszállítani a tejet.
Bárdos! magyar ünnep
Az élet végtelen történések sorozata- Az események robbanásszerűen, zakatolva viharzanak át feletlünk\'. " Születtünk és meghálunk..j Az élet változatlanul zajlik, csak mi öriődünki\' múlunk... A kalendárium egyhangú/ márciusi napsoroz;jta közül pirosan ttgrik kl a 16-lke.
Álljunk meg egy pillanatra a tébolyult, rohanó élet zűrzavarában-Álljunk meg és szálljunk magunk, ba a tavasz, az ébredés, a szabadság ünnepén- Tegyük félre kis időre a jajos, panaszos, gerluchnjtó hétköznapok arcbarázdáló gondjait-
A tavasz már az \'ajtónkón kopogtat. A\'feíhők mögül kiragyogó nap sugár keresőn érzolja végig az or-dót, mezőt, rétet meleg csókjaival. A márciusi szellő reményzöld színekben pompázó jelmezével váltja fei az alvó föld köntösét
A tavasz a magyar életnek is uj-játeremtöje volt. )
idegen járom alatt nyögött ;iz ország évszázadokon át, mlg végre egy tavaszi napon, 1848 március 15-én megrázták a láncokat, amelynek csikorduló hangjai a nemzet szivél>€ markollak. Ezen a napon kiáltott fel Petőfi Sándor: »Ra!x>k leszünk, vagy szabadok ? Ez a kérdés, válasszatok !«
Es a kérdésre az egész, ország vá. laszolt- Kossuth Lajos fegyveré-hivó, gyújtó szavaira kaszával, kapával, cséphadaróval állolt csatasorba a nép és egy emberkénl visszhangozták :
»A magyarok Istenére eszkü-szünk, Hogy rábök tovább nem leszünk !«
A márciusi szellő dalokat suttogott az elnyomott magyar nép fülébe szabadságról, feltámadásról, független Magyarhonról-..
Azóta vérrel megszentelt nemzeti ünneppé avattuk e nap^t.
...De az Idő nem jó konzerváló. Az idő, amely a kemény acélt is megrágja vasfogával, a gondolat, az eszme dicsfényét is megkoptatja.
*Ho« van már a tavalyi hó ? Hol van már az a tüz, az. a lelkesedés, amely ezer esztendeig, biztosította a magyarnak a Kárpátok medencéjét ? ! Egyre fogy, egyre kevesebb lesz a hazafiul áldozatkészség. Pedig talán sohasem volt oly szükség jómagyarságra, fajszeretetre, nemzeti öntudatra, mint éppen manapság.
Ma, amikor a külső ellenségek acélgyürüje fojtogat; amikor leigázott véreinknek percnyi nyugíot nem hágy a barbár, győzelmi lorál ünneplő idegen, — akkor a magyar föld népének nem szabad ellankadnia, nem szabad gyengeséget mutatnia.
Történelmi Időket élünk és ezekben a napokban fokozott éberségre, merevebb ellenállásra szívósabb kitartásra van szükség, mert mi - uj Márciusi akarunk ! Uj Már-ciusl, amelynek áramlatában az
egyének egy emberré olvadnak össze. Uj tavaszt, amelynek fuvallatában egy nemzet ébred álmából és régi helyét követeli a nap alatt.
És ez a magasztos eszme eggyé keli, hogy kovácsolja a nemzet széthúzó erőit, mert csak egy akarat, céltudatos korményzóerő irányíthatja helyes uton az ország szekerét- Pillanatra sem tévelyeghet, habozhat egy magyar sem botor jelszavak hatása alatt, mert a kacérkodó kísérletezés ujabb áldozatot követel.
Akadályt nem ismerve, személyes sérelmeket félreállítva kell követnünk a nemzet hivatott vezetőit a kijelölt uton.
Ne feledjük, hogy Magyarország ma ismét történelmi hivatást telje-
sít Európában-
Egykor a nyugati műveltség, a kereszténység védőbástyájának tekintették a népek, mert megakadályozta, testévet fogta fel a kelet, röl pusziitó árként özönlő pogány néptengert...
Ma ismét a kultura és az európai társadalom végvára a élsevlzmu-s mindent elsöprő, világuralmi álma ellen...
És a magyarságnak gondolkodás nélkül keli teljesUcniJ a történelmi hivatást, mert ezzel tartozik a kitűzött nemzeti ideálnak, csonka Hazánk újra naggyá tételének-
Vigyázzanak azok a lelkiismeretlen politikai lélek kufárok, népcsalok, akik az ártatlan bárány mezéén meg akarják bontani szélsőséges agyrémeikkei a teremtő egysé-
get, mert aki szelet vet, az vihart arat!
A társadalomnak ki kell közösi-lenic maga közül a bujtogatókat. A szélsőségek malomkövei köpött felőrlődik az ország ereje, meggyengül az ellenállása.
Március Idusán minden magyar szivét egy gondolat hevítse, egy utat lásson lelki .szemei előtt... És ha ez az ut akadályokkal, félelmetes torlaszokkal telilett is, de a végéén glóriától övezve, a régi Magyarország képe ragyog.
A tavasz a szabadság ünnepén nyújtsuk egymásfelé segítőn kc« zeinket, átszakithntntlan testvér-láncot alkotva és őszinte szívvel mondjuk a magyarok imáját :
...Hiszek Magyarország feltámadásában | E. E.
EALAI KOH.ONV
1937. mlrdai 14.
ló blrek a nagyvilágból
Magyarország külföldi tartozása a bankzárlat idején 4300 millió pengő voll, ma 2400 millió, a csökkenés tehát majdnem 2 milliárd pengő (A csökkenés tizedrésze Magyarország egész nemzeti vagyonának ) Mint a »Magyar Kereskedelem 6> Pénzügy* irja: >ez örvendetes és hosszú stabilizálódás Jű\'e«
Tyter legutóbbi jelenlése megállapítja, hogy Magyarországon az adóhátralékok összege 18 millió pengővel csökkent- (Most 275 millió)
Baranyában tavaly ilyenkor 43, mosl nem egészen 40 százalék az adóhátralék.
Hosszú idő óla nem tapasztalt kedvező textilipari helyzetről számot be a Magyar Hilelvédő Egylet ahot az utolsó négy hét alatt egyetlen számlwijövő texlilfizetésképte-lenségl ügy sem került lárgya\'ásra-Szakmai köröklxm ezt az örvende-tes körülményt a hitelviszonyok konszolidációjával és a piac erősödésével hozzák összefüggésbe. •
Meglepetéssel tapasztalták gépr ipari körökben, hogy nz utóbbi heteklen megélénkült a mezőgazdasági gépek iránti kereslet.
Svájcban - Írja a Magyar Közgazdaság - megélénkült a gazda-sáel élet- Iparvállalatok foglalkoztatottsága szeptember óta 40 százalékról 75 száza\'ékrn emelkedett Különösen a svájci textiliparbon mutatkozik erős javulás, még pedig nemcsak a pnmutinarban, hanem a selyem- é« vászoniparban is
Darányi miniszterelnök beszédéiül :
Az elmúlt hal hónap folyamán 2230 tnlaidonszerződés történt telepilés következtében és 1400-a" jutottak kishaszonl»érIethez, 11-700 hol dat adtak tulajdonba és %00 holdat ldshaszonl>érlclbe

Fabinyi beszédéből :
— Az engedmény, ami rés/int tő-kcelengedéssel, részint a haszonbérek és kamatok elengedésével jut a földhöz és házhelyhlez juttnfótiaknak, 121-4 millió pengőre tehető
1036 februártól 1937 februárig 2731 darabbal, 111 százalékkal növekedett a Magyarországon forgalomban levő gépjármüvek száma.
1934-ben még 3808 embert Ítéltek ei politikai bűncselekmények miatt, 1036-ben már csak 868-at. utóbbiak közül is sok nz 1034 évi bűncselekmény miatt kirótt büntetés. •
Pestvárn-.e^ye adóbevétele feb-^Ttárban 120.000 pengővel több voll. mint tavaly februárban, forgalmiadéiul 220.000 pengővel több folyl l>e.
Az USA kereskedelemügyi minisztériumának jelentéséiül :
— Az amerikai gazdasáiii feliondülés bizonyítéka az az adat, am?ly szerint amerikai utazók az elmúlt évl>en 405 millió dollárt vil\'.ek magukkal külföldre. Ez 86 százalék-kit\' löbb, mint az előző évi öss eg.
Hétfőn hazafias matiné a színházban, este fáklyás felvonulás a kanizsai szobrokhoz
A Zrínyi Miklós Irodalmi is Mü* veszeti Kör hétfőn délelőtt 11 órakor a Városi Színházban rendezi meg március 15-iki hazafias pia!iné-ját, amelynek szónoka a Kör társelnöke. Sjrányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, szavalója Adnmovich Károlyné, énekel a Kör és a<: Ipartestület egyezett vegyes-kara Ketling Ferenc vezénylésével. Belépődíj nincs.
Este féJ 7 óriakor a szinházkert|>ől kiindulva zenés, fáklyás felvonulást rendez a Kör és a Frontharcos-fő. csoport a Rozgonviulcán át a 20-as szol-orhoz, ahol dr. Fülöp György
frontharcos alelnök beszél és egy kereskedelmista szaval A menet onnét a Levente Zenekar kíséreté-vei vonul tovább az országzászlóhoz, ahol egy polgárista -szaval, majd a 48-as szoborhoz, ahol egy gimnazista szavalata kivetkezik- A felvonulás a Nagymagyarország-szo-tKirnái Jászay László oki. gazda kurucnóln tárógatószámaival és dr. Boda Károly l>eszédével fejeződik be
A felvonulásban mindenki részt vehel a frontharcos menetrendezők állni megszállott felvonulási terv szerint
Április 4-én lesznek a katolikus egyházközségi választások
12.000 sorsjegy kerül kibocsátásra a nagykanizsai katolikus kulturház-alapra
A nagykanizsai római katolikus egyházközség tanácsa ülést tartott az esedékes egyházközségi választások terminusának kitűzésére Az ülésen P. Cirfusz Viktorin plébános elnökölt- Bejelentette, hogy az egyházmegye elrendelte az össze-s egyházközségi képviselőtestületeknek 1037 májusig való újjáalakítását még abban gz esetben is ha azok mandátuma még nem járt volna le. A tanács a nagykanizsai hitközség választásokat április 4-én, vasárnap tartja meg, délelőtt 9-töl 12-lg és délután 3-tól 5-ig.
A tanács ezután a plébános Indítványára köszönetet szavazott Barbarils Lajos tanácstagnak, a Zalai Közlöny fe\'e\'ős szerkesztőiének, aki az idén is vállalta a knto« likus bál főrendezői tisztségét.
Bejelentette a plébános a továbbiakban, hogy a katolikus kulturház Ugye siker reményében halad előre. Asr egyházközség megkapta az engedélyt 12 000 sorsjegy klboesá. tására, ami kél héten belül megtörténik. Az 1000 nyeremény közt értékes, nagy nyeremények (egyeljek közi 150 kilós hizott sertés) lesznek-
| A sorsjegy ára egy pengő lesz, hu* zás&z összei- A kulturház terveit Kiás Dezső székesfehérvári mérnölt már elkészilelte, azok szakvélemény szerint is a legkitűnőbbek- A kultúrházban 1000 személyes nagyterem lesz, erkélyekkel. l>oépitett Síinpaddai. Az egész építkezés 80 8500G pengői* kerül. A szentfe-rencrend a Kisfaludy-utcával szemközi a ferences kertWI 300 négyszögölel már át is adott célra az egyházközségre!;, adott ezenkívül 500 négyszögölet a kulturház körül lélesüendő park céljaira, ez utóbbit azonban csak esetleges visszavonásig. A parkírozás! a vá\'os fO;4ja elvégezni.
A tanács lelkes örömmel vello tudomásai a kullurház ügyében te\'.t. jelentési-
Barbarils Lajos indítványára, a lanács a katolikus bál rendesééit P. Cirf :sz Viktorin plébán<*ha\'< é> Gozdán Ernő lrodallsztnok köszö e-tei szavazott.
A plébános ezután elbúcsúzott a tanács tagjaitói, minthogy a választásig tanácsülés már nem lesz lejelentvén, hogy akik kato\'ikus kb-
Legújabb tnunszi dlunt!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyemkülönlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprimább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Slnser Divatáruhoz.
(élességeiknek nem tesznek eleget (mise-halIgntáás, húsvéti gyónás), azoknak megválasztását az egyházi felsőbbség nem hagyja jóvá-
Dr. Révffy Andor törvényszéki bl ó na-\'yobb érdeklődés biztosítását szorgalmazta a választások iránt és a kullurház sorsjegy ügyéhez szóit hozzá.
Dr- Amiássy Gyula törvényszéki blro indilványára a tanács klmond-ln. hogy a Plébániánk Hitéletét eitr.tui a pnsla utján fogják az egyházközségi tagok részére kéz-1>í si\'eni mert az önkéntes munka-szá;ad eml ereivel való kézbesitó** rendszere nem vált be. sokan nem kapták meg nz e íyhárközségi értesítő példányait-
Ssjtó alatt a Nagykanizsai Címtár!
Tóbb hónapi munka után Benedek Rezső szerkesztő kiadásában megjelenő Nagykanizsa Cimtárá-nak hatalmas anyaga sajtó nlá került. A Címtár nélkülözhetetlen utmutató lesz a város pagysrfámu hivatalai, testületei, Intézményei, egyesületei, kereskedői, Iparai számára. Egy pillanat nlatt tájé-kozódhalik l>cnne bárki arról, amit ^ tudni akar. Megbecsülhetetlen "könyv lesz mindenki számára, aki bármiféle formában Is belekapcsolódik a város gazdasági, i«azga(ási, kereskedelmi, társadalmi életébe. A Nagykanizsai Címtár olt lesz minden Irodában, hivatalban, a telefon mellett, ,az íróasztalon, az otthonban, a kereskedő üzletében, a mühelyekljen, nz uradalmakban, cöyesülcickben, « Nagykanizsára gravitáló községekben. A Nagykanizsai Cimtár utmutató, tájékoztató, tanácsadó, vezető, felvilágosító, amely nélkül senki el nem lehet. A Nagykanizsai Cimtár példátlanul sikeres hirdetési eszköz, mert a legszélesebb körben megismerteti Nagykanizsa üzleteit, iparát, vállalkozóil, slb. Aki elfelejtette volna még hirdetését leadni, \'az ezen a héten leadhatja azt. Miután a Nagykanizsai Cimtár meghatározott példányszámban Jelenik meg, mindenki Jól leszi, ha előjegyzésben biztositjn magának a címtárt. Előjegyzésben darubonként a lerj -delincs cimtár csupán 3 pensö. Elfij \'gyeznl a kiadónál, Bm\'.\'dek Rezstf szerkesztőnél, Sugár-ut alatt, vagy a Znlai Közlöny kiadóhivatalában felfektetett íven lehel. Saját érdekében cselekszik, aki előjegyez, tekintettel a nagyarányú érdeklődésre. A Naifykanizsal Címtár csakis a kiadónál kapható.
EMLÉKEZTETŐ
Márcln* 14.
Llceális előadás a városházán 6-koi dr. Halász Pál.
Tanári llseálls a zeneiskolában fél 12 órakor.
A legényegylet és a helyőrség altisztjeinek márciusi Ünnepélye fél 6-kor a Legényegyletben.
A7. Izr Leányeeylet mesedélutánja fél 3-Kor a klstemplombao. Március 16.
A Szerdal Társaság vita-délutánja
1 «7-kor zeneiskolában (dr. Dómján)-Háiclnt 17.
Növendék-hangverseny a zeneiskolában 6 órakor. Márclut 21.
Llceális előadás a városházán 6-kor Április 12.
Az Irodaim! Kör voMtottképea előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf). Április 19.
Irodalmi Kör zenekarának hangversenye, a színházban.
Taviul férfiruha és telöltő szövetek legszebb választékban Scklltznól.
ZAL/M KÖZLÖNY
1Ö37. március 14.
másfélmillió emberen segit a kormány
a most tárgyalás alatt kvő rendelet-tervezettel
A kormány rendkívül nagyjelentőségű rendeletet terjeszt a 33-as bizottság elé, amely az 1920. esztendő k-n megalkotott földreform pénzügyi lebonyolítását, reméljük, egy-, szersmindeukorra leveszi közéltünk színtéréről- Tudvalevően a földreform so.án 710 000 hold földet tyesálotlak uj birtokosok tulajdonába, amely földek válság-összege eredetileg 42Ő.6 millió pengői tett ki.
Idők multával egész csomó problémái támasztott a földreform végrehajtása, amelynek pénzügyi megalapozottsága sajnos, nem volt kifogástalan. Igy, már 1929-től kezd ve, lépten-nyomon foglalkozni kelleti a földhözjutottak nehéz sorsával, miáltal az eltelt hét esztendő alatt az eredeti válságösszeget 46 millió pengővel csökkentetlék. De az igy megmaradt 379 millió pengő is igen súlyos terhet jelentett a földhözjulottakra, ami azt igazolta, hogy a kérdés mind a mai napig rendezetlen maradi.
A Darányi-kormányé az érdem, hogy olyan nngyje.enlőségü agráralkotások után, mint amilyen a hitbizományi és lelepilési törvény, mosl véglegesén olyan nyugvópont-
. ra juttatja a földreform földesek anyagi ügyét, amellyel valóban csak u legzseniálisabb pénzügyi szakférfiú állhal elő- Az engedmény, ami részint tökeelengedéssel, ré-szinl a haszonbérek és kamatok elengedésével jut a földhöz és ház-heiyhez-jullatottaknak, 121-4 millió pengőt tesz ki. Ezáltal a refortn-I lüidesek adósságösszege 379 mil-llió pengőről leesik 270 millió pen, Igőre.
A Valóban nem mindennapi kor-Tmányzali cselekedettel állunk szetnf-"ben s afnikor ennek súlyát felmérjük, meg kell szűnnie minden párt-i politikai szemléletnek, mert a kor-i mányi, a jelen esetben is, mint min-t den kormányzali tényél^n, olyan i nagyvonalú szociálpolitikai gondolat lvezeli. amely el kell. hogy törpitsen Imlnden kicsinyes párti>olillkai szem \\pontot. Tudni kell ugyanis, hogy Ukercken 400000-et tesz ki azoknak r száma, akiket a kormány rendelnie közvetlenül érdekel s l\\a a csa-
ládi agokat is hozzájuk számítjuk, masiei millió hontilársunkal érdekli a kormány elhatározása. A megváltási ár az eddiginek allag kétharmadára csökken, de különös kedvezményben részesednek a hadiujk-kanlak, hadiözvegyek, hadiárvák s mindazok, akik arany vagy ezüst vitézségi érem kilünieiést nyerlek a világháború során. Ezek meg további 2ö százalék mérséklést kapnak.
Nem akarjuk mosl ezl a valób;ui nagyjelentőségű kormányelhatái o-zast politikai csete-palék hangula* láva» megrontani, mégis utalnunk keli egy, a minapában elhangzott el.enzeki birá.aira, amelyik egészeu érthetetlenül azt a vádat emelte a kormánnyal szemLen, hogy 20 millió pengőt veit fel_ji költségvetésbe telepítési célokra és mind ez ideig egyetlen embert sem iclepiiett le. Ez bizonyára nagysúlyú kritika akarl lenni a kormány bii tokpoiiii-kájávai szemLen, amire meito választ adolt most a kormány, amikor másfél milliónyi agrúiiakovság sorsán könnyíteti, va«óban nem mindennapi módon. Mar annakidején, amikor a telepítési és hitbizományi javaslta tárgyalása folyt a Házban, voltak söléien látók, akik ezeket a javaslatokat aggodalommal kiscriék amiatt, mert attól tartottak, hogy ha i^em rendezi a kormány az 1920-ban földhözjutoltak terheit, sjlyos ellentétek állanak elő- Ezeknek a szkeptikusoknak is választ adott most a kormány s reméljük, hogy a 33-as bizottság által letárgyalandó rendelet mindenki helyeslésével és megnyugvásával találkozik.
De szói ez a rendelet azoknak is, akik egyre azt kezdik hangoztatni, hogy a kormány politikája túlságosan lassú tempóban folyik. Nem mindig az a jó politika, amelyik törvényt gyárt és rendeleteket ad ki garmadában s ezáltal a komplikációk és problémák egész sorát támasztja. Sokkal helyesebb politika, az. amelyik kétszer is megrágja a teendőket s amig valamit a törvényhozás elé visz, avagy a rendelet alá szignaturáját teszi, latolja a lehetőségekel s .számol mindazokkal a körülményekkel, amelyek a
problémával kapcsolatosak. A most kiadandó rendeletei gondosan elő-készüell pénzügyi munka előzte mep s egészen bizonyos hocy ál-dáso:- halasi gyakorol nemcsak a Közvei lenül érdekeltekre, ha/iem nz egész ország gazdasági és s/ociá-lis éleiére.
Franz Miller: So kámpfte und siegte die Jugend der Welt
Miller Ferenc, a Münchencr Neueste Nachrichten e. lap S|>ortszerkcszlöje pompásan választotta meg könyve címéi, amikor ezt irta föléje; .Igy küzdölt és gyd/ölt a világ ifjúsága.. Valóban a nu n\'ai neme sak a győzelmekről ad száino\', de elénk vetít a győzelemhez vezető rögös, küzdelmes utat is. Ahogy fejezeteit olvassuk, nug.leso. nedik elöltünk a feledhelellenül szép l>erlini olvmpia, még egyszer végig gyönyörködjük sok-sok fenséges jele. netet, igazi olympiai szellő borzolja hajunkat s ha a fUnfár0k bap.sog.isa, a himnuszok ég Télé szálló zsofozH-mái, a felesallanó laps a meglepetés moraja, az. ütemes buzdítás, a gy.^ze. delmi esalakiáltás is nyomon követné Jeleneteit, hát csakugyan azt hihetnök hogy a németek megismétlik a remek világversenyt. Miller a leghivatottabb volt e munka megírására, hiszen mint világszerte ismert ■\'és elismert indító, a versem ok jórés/éről joggal elmond, halja a n»\'f{y római epikussal: .Ouerum pars niagna fui, (Nagy részem volt bennök . Szöwge könnyen perdülő, folyamatos mondanivalója mindig érdekes. Tarka sz\'nes leírás, amely nem egyszer költői hevületbe, sőt himnusz, ba csap ál, széj>en megfér a swik:zerü-sé,\'íg<-l e műben, amelyre méltán lehet idézni Horatius örökszép szavait; • Omne túlit pun lum.. Tökéletest ul. ko\'ott mindenben.. Am minden elismerésünk melleit is van valamelyes észrevételünk, a német győzelmi tábla Ismertetésénél (S. 1. megjegyzi, hogy munkája fogyatkozásának tekinthet, nék, ha nem közölné a mindenfelé szokásos ponttáblázatot. Nos őszintén me^)nondoin épp n ez. u pompás munka egyetlen fogyatkozása. Az olym-pián nincs |>onls/ámitás, soha sem volt! A győzelmi listán csak a gyözel. mek számítanak, ezek adják a rang. v<>i-t és csak otl lehet a II. eseleg III, helyeket tekintetbe venni, ahol a gyö. telinek száma egyenjö. Igy pl. Berlin, ben Svédország, Japán és Hollandia egvaránt 0—6 győzelmet ért el, rang-sorukat léhát a II. illetve Hl- helyek tekintetbe vételével állapították meg. Minden más számítás, tehát valamennyi pontszámítás önkényes. Ki merné eldönteni, hogy kinek van igaza: annak-e, aki az olympiai iMijf-nokságért 10 pontot számit, a H. helye, zésért hármat, a harmadikért egyet, vagy aki igy pontoz 10, 5, l, ava^y 3, 2, 1. Már pedig mindegyik számítási
— M.ly«n volt o lovolyi Urmúl
— Hál\' Illan nom ponoukodholom. a (ólótlagbM moll odlom «l. mari o Kom mindan óron agy Orion rádiói lAot vanpl. Ünjo mór o dalakloroil.
Fenti készüléket d jtalanul bemutatja Szabó Antal rádió- és sportflzlete QrOnhut Elemér elektro-mérnők rádió Qzlete, Deák tér 2.
módszerrel más-más rangsort lehet megállapítani. Mi magyarok berlini 10 győzelmünkkel a világ valamennyi né-l>e közölt a ín. helyen végeztünk, ezen léhát semmi mesterkedés sem változtat és csak sajnálni tudom, hogy Miller utána ment azoknak, akik statisztikai zsonglőrködésscl meg akarják változ. látni a tényleges ranglistát és 0 (v«gy pláne, mint a vilünk barátságos szonlyban levő országban, Ausztriában csinálták, a 7. ) helyre tesznek ben-
Nem értem — és erie Miller köny vél>en sem kapunk választ, — miért nem számítják bu a németek a végső eredmény listálxi a szellemi vers«nyo kel! Itt-ott beesuszott egy.egy lényegtelen liibu, dp ez mit sem von le a munkáról urko\'olt jó véleményünkből.
A mi irodalmutíkban I\'luhár István szép, ulbumalaku könyve mellett sok szép, hangulatos leírás, cikk, tanulmány látott napvilágot, mégsem fölös, leges, ha német és még hozzá hivatott író tollából is clolvussuk a berlini napok történetét.
Miller könyvét (a teljesség kedvéért megemlítjük, hogy néhány fejezetét báró le Fort és dr. Herster irta) 116 kép díszíti. A kiadó minden dicséretel megérdemel áldozatkészségéért, a munka szép kiállításáért.
Dr. Mező l-erena
Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy üélmükOdese rendben legyen, amit ped g ugy érhet el, ha tejjgeienként éhgyomorra egy félpohár természetes .Ferenc József" keserűvlzet iszik, amely enyhen és kellemeten, pontosan és biztosan szabályozza az emésztés folyamatát.
TUNGSRAM
« _ ZALAI KOZLONV_______1937. március M.
VIGYÁZAT, Hölgyeim ésUraim! tKn.a„,hr.«ann,pBésönnek tavaszí cípőujdonságokat ^.teíz „Ideál** cipőüzletben
Fő út 12. síim, aki - bír a cipőárak rohamosari emelkednek - • pillanatban •
" még rendkivlll .lón,6. Arakkal tud a kOzdntég rendelkezésére állani.
DIVATBEMUTATÓ — OH !
Az idei divatbemutatók semmivel sem maradlak cl érdeklődésben a többitől. Sőt, talán még egy fokkal többen Jelentek meg, mint eddig. A hölgyek szörnyen izgatottan foglalták cl helyüket a hatalmas termekben és a sürü cigarettafüsttől ugy szólván alig láttuk a ruhákat.
A nagy zaj és izgalom elült, amikor megjelent az első ruha, illetve man-ncktn.
Ila nagy általánosságban jellemezni akarnók azt a divatot, amit ml, pcs-tick, illetve magyarok elfogadtunk, nkkor azt kell mondanunk, hogy nz idei tavaszi divat annyival szebb, mint a tavalyi, hogy sokkol angolosíibb sokkal nőiesebb és egyúttal sokkal g izdagabb. Gazdagabb elsősorban azért, inert az anyagok pompásak, finomak, jnihák és a ruhákon nem is "annyira a diszek fontosak, miht a vonalak.
A nagy bemutatók, ahol rca 100 modell került l>cmutatásra, a fele majdnem sötétkék.fehér enscmbléval voll tele. Azl hiszem ennek mindnyájan örülünk, mert a sötétkék legyen az öreg, vagy fiatal, egyformán clCnvös és remekül öltöztél, például volt egy sötélkék sima gyapjuzsorzselt ruha, elől szűken egybeszabva, hátul bqlcro-szerücn kiengédve, a szoknyán elől két szemberáhc és két levágott zseb. Piros csavart öv és rlől " bluzl>a léglaalaku fehér leszcgftzőlt " linop mellényke, amely kis lmbigallérbon végződött, amelynek széleit fin.jm velencei csipke Szegélyezte. Kz pl: egy olyan loltótte, amit angol kabáthoz nymtodlan fel lehet venni, de azonkívül tekintve, hogy bolerós, rókával, egyedülállóan is nagyszerűen viselhető. Továbbá hasonló zsánerű volt egy sötétkék szoknya, fehér piké blúzzal és boleroval fsőtétkékbőlaz övet liosz-szan lelógó piros pettyes selyem szalag ulkotla és erre a bolerora egy ujjatlan hosszabb sötélkék mellény, vagy ka-bálka jftti. így tehát ha 4 mellénnyel viselik, akkor kosztümnek níz ki, inig ha a mellényt elhagyják és ltoierov.il veszik fel, n! kor egy kisebb tavaszi cnsemblének hal. Általában ilyen háromrészes megoldások csak ugy hemzsegnek a tavaszi divatban.
A sötétkéket azután rnjetég rózsaszínnel is hozzák. Igv pl. gyönyörű volt egy hosszú, sötétkék nyitott köpeny rózsaszínű roggyé ruhával, aminek gombjai és öve sötétkék volt. Nagy tapsot kaj>o|l egy türkiszkék hosszú nyitott gyapjukabát sötétkék sjma maróiéin ruhával. A kabát érdekessége az voll, hogy kél oldalon Jelűiről jött szalag gvanánl az s a nullán volt megkötve, tehát ugy tűnt, minllia világoskék öve volni a ruhá-
nak. Azután egy sötétkék pyapjuzsor-isett ruhát pedig rózsaszín sélycní-csipke wasserfallos mellény díszített.
A köpenyek kivétel nélkül elöl nyitottak, néha még össze se érnek, csak egy tág öv larlja össze.
A kosztümök, különösen a csíkosak a gyapjú csipke kabátok, az imprimé kosztümök, hosszú imprimé kabálok, vászon és ch^ntung koszlümök, sötétebb színű blúzokkal hallatlanul di-valósak. Nincs elég hely és nincs elég szó, hogy le lehelne írni, hogy milyen szép és a part a tavaszi és nyári divat. Csak lassanként lehel mindenről be-szélni, szép részletesen, hogy fel tudjuk fogni és főleg, — megtudjuk emészteni az idei divatot.
Dlvatposla
Elöfitdó. Látiam egy gyönyörű, alakításra is nagy„n alkalmas tavaszi rohmanluaut: a kabát, illetve a ruha
Zalaegerszeg, márci* 13 Érdekes tárgyalást tar-< Ml a zalaegerszegi tör v^nyszék Kovács taná* cs* Pitze Guszláv 64 éve*, jelenleg pápai lakos, volt za la lövői állomásfőnök bíinügyét tárgyalta a törvényszék, akinek e#?tével a Zalai Közlöny is foglalkozott. Pitze Guszláv 1003-ban került a zalalövői állomáshoz, iit érte a forradalom is ós ő lett a zaialövői direktórium elnöke Ebb?ü minőségében Pitze elmozdította állásál>ól Tóth Gézát, a község akkori főjegyzőjét, {eloszlatta a képviselőtestületet és A2 ujai kommunistákból állito\'.ta ösz-sze. Letartóztatta Szamecz Károlyt és Németh Anlai zalalövői földbirtokost is, akik mindketven tartalé-koc hadnagyok vollak-
E csílekedelei miatt a kommün bukásakor felelősségit; vonták és az egerszegi törvénys/.ék ötö< tanácsa gyorsított eljárással 7 hónapi börtönbüntetésre itéle. Ezt a bün-kezó jutalmíikat nyerheti : 25 pengő
1
hálf és közepéig ax eleje fekete selyem
voll, erre nagyon alkalmas lenne a leirt ruha és az clejo pedig végig fehér volt, ez szerepelt a kabát kihaj-lójaként is, mi feketével volt kistcp-jk\'Ivc és végig gombolódott. Nagyon érdekes és szép. megoldás. Rókával remekül tudja^-Óiajd egész nyáron és tavasszal is viselni. üdvözlet. i
Stfv asszony. A beküldölt kosztümhöz j!jimlok egy élénk csíkos imprimét blúzt, rövid ujjakkal és oroszosan álló nyakkal, elől kötödő masnival^ Drapp nyúlszőr kalap0t vegyin hozzá barna szalaggal, üdvözlet.
Ibohjkti, Csináltasson ej?y háromrészes kosztümöt a beküldőit anyagból;
háromnegyedes bőbátu kabát, hozzá ujjatlan férfimellény, alája egy rövid-ujjú pullover, vagy bluz és természe. lesen a sima, szűk szoknya zippzár-ral. Nagyon elegán* lesz. A kabát anyagából csináltasson egy steppelt kala-pot. Üdvözlet. v.
Mést 6z állomásfőnök*! ts töítötte.
192b-l>an azonban újrafelvételi kért is, hangs-nyozta, hogy az ő milkö-déie a községre nézve csak hasznos volt, a felrótt bűncselekménye-1 kot a hozzá leosztott Vörös liszt, Rolschild Géza, az is-m\'ert konVmu-nista terroista fenyegető magatartási miatt volt kényte\'en elrendelni-(Rotschilddt különböző teridrisin cselekményei miatt 1920-ban többévi fegyházra Ítélte af. egerszegi törvényszék.) Az 1!>28 évi tárgyaláson Pilze nem tudta igazolni állilá-sái éi. mindössze annyit ért el, hogy büntetését véséggé minősítették és 4 hónapi fogházra szállították le- Fellebbezés folytán került a^ ügy a györl táblához, amely visszaállította az alnpiléletet.
Pilze ebbe sem nyugodott bele, hanem 1936-ban ujbót peruirafel,, vételi kért. Hivatkozót tártukra, akik bizonyítani tudják, hogy1 a főjegy-1 zőt és a hadnagyokat nem Ö, hanem Rotschild fokozta le, We\'.Ve lx>csá-totta ei. A Kuffler-kastéfy i\\?kvii\'&-lásu a tulajdonos beleegyezésével
történt. Ismét a2t akarta igazolni, hogy az ő müködéso hasznos volt a községre-
A moslani 5 órás tárgyalás sem hozott semmi kedve\'zö eredményt Pilzére. A törvényszék nem látta bizonyilva az. eddigi terhelő adatok valódiatlanságát és az 1928-ban meghozott 4 havi fogház büntetés jogérvénycssógét állapította meg. Az itéiet azonban még most sem jogerős. ^^^
Pesten a legjobb és a legszebb: a
21 tüzes cigányrajkó
a Westernl - kávéházban
iBu<.p..t. VI.. Teréi-körut 44.) muulkiloak.
gÜMN
Az AlsódurtátitüU Mezőgazdasági Kamara mezőgazda-sági helyzetjelentéséből
A földforgalom Az iWulf h&KW/>$nL mérsékeli volt. Legnagyobb részben csak kis eladások történtek. Zalavár-megyében egy 303 kai. holdas birtokot, melynek egy része erdő, összesen 135 ezer pengőért adlak cl. Haszonbérletek terén a forgalom szintén méteékí-\'lt. Baranyavármegyélx n 400 k, hpldal adtak l»érl»e holdanként 150 kg. hazáéit. Somogyban 102 k. holdat adtak bérbo . ós*résen 170 q. rozs és az adókért, ezenkívül egv 075 k. holdra vonatkozó bérletet újítottak meg magyarholdanként 70 kg. búzáért.
Az adófizetés
leréü a helyzet nz idén általáltfn Vflla-mivel jobbnak mondható, mint az ql. múlt év hasonló időszakban. A liWr tési készs^ és Jóindulat a gazdákon \'mindenütt megvan és így sok hplyon a hátralékot is törlesztik. Nebézs^k csupán Zatavármegyélxn és pedig leg-inkább a la|>olcai és letenyel járásokban észlelhetők, aminek oka a kedve-íőtlen terméseredményekben keresendő. Z.nlavármcgyébcn egyébkép1 foglalások és végrehajtások is lörléhiek, de árverésekre itt seni került sor. ,
A hitelvlvonyok
változailanok és a gazdikra nézVe "R hosszúlejáratú kölcsönök hiánya miatt kedvezőtlenek annak ellenére, hogy első\'helvre való Itftáblázásrn megfelelő bonilás esetén rövidebb lejáratú kölcsönök kaphatók. Anü az
értékesítést
viszonyokai illeti, a mezőgazdasági dk. kek térén a tcrménypíacon álU»lál>»u
A Centpálban m«t szombaton este
hangulatos na(nr táncestély
az elsAráiígu Horváth Jóslta )szz-, szalon- és cigányzenekarával. — Erdei Simányi Rózsi,
a budapesti Városi Színház v. primadonnája énekel.
Ingyenes tombola sok és ériékes nyereménnyel!
A zolalövői állomásfőnök
direktóriumi működését a második perújrafelvételen sem sikerült igazolni

(ij
a legkiválóbb hazai és külföldi gyártmányok, tüodás Választékban rabárra érkeztek és vételkényszer nélkül megtekinthetők , ■ —<•\'•» - • . —
Kirschner Mór divatáruházában.
I j.v.hil. i <cai, siV k | ion a k-H.\'
1037. március 14
SAfcM ItMLMtV
p -magot Wssvn !\'
JlLauÁMt Ödön H
ÖkölQyi köbomba megölt egy badacsonyi bányászt
Különös szerencsétlenség a badacsonytomaji kőbányában
A liadacsonyl bányában tegnap megdöbbentő szerencsétlen ég történt Egy egészen apró, ökölnél alig nagyobb kődarab egy ember hniálál okozta.
A bányában dolgozott Oszlár István 36 éves badacsonytomaji lakos. Társaival mintegy 25 méterre állt a sziklafaltól. A figyelő ör észrevette, hogy munka közben a sziklafal le-tőjén egy jó ökölnagysúgu kő esik lefelé, amoly az egyik sziklaperem-be ütközve, kivágódott ós egyenesen
a munkások csoportja felé esett. Az or kiállóit a munkásokkal együtt Oszlár is futásnak Indult, de a sors kiszámíthatatlan szeszélye őt s/.e-mcllo ki ós a zuhanó ködarab pon-l\'.\'Min fejbelalálta. Oszlár össze-csel* és röviddel rá meg is halt.
A vizsgálat "\'megállapította, hogy mulasztás nem történt, a sajnálatos halát egy egészen különös véletlen következménye voll. A halált koponyaalapi lőrés éfi agyroncsolás okozla.
lanyhulás volt észlelhető. Az állatpiacon ezzel szcnilnn az irányzat továbbra ls élénk maradt; Az iparcikkek terfo általában emelkedés észlelhető az. árak-bun, igy pl. n ruházati cikkek árai emelkedtek. ezenkivül a zsákok, ponyvák, pokrócok, bőráruk,-lószerszámok, olajok, petróleum és a vasáruk szinlfo megdrágultak.
Az Időjárás
u hó elején hideg volt. majd utána enyhe idö következett, melyet azonban újból fagv követett, ami a különben is gyengén kikelt vetésekre kedvezőtlenül halott. A hó második feléljen nz idő-JArás ismét megenyhült és csapadék ls\' bőségesen psett.
A mezőgazdasági munkálatok terén elsősorban a trágyahordást kell megemlíteni, amelyet sok helyen már \\*i is fejeztek, sőt ahol a talaj és időjárás azi TiiegengeJte, unnak dlászdh-tását is már megkezdték. Azonkívül ; lovászi vctőmagelökészités és magtárl | munkálatok, valamint szőlől>onlás és I a gyümölcsök tisztogatása \\-ann\\k fo-Ivamalban. Ha az időjárás nem fordul újra csapadékosra és a földek kellő időben megszikkadnak. ugy a tavasri munkák keltő ídőlXn való elvégzéséi van kilátás. Kildőözer\'.n\' mlntfcrr n b<>-következendő időjárástól füg* \'és az esetleg megteendő intézkedéseket ls bz fogja megszabni.
A vetések állapota
általában közepesnek mondható. A korai vetések elég Jót teleltek, sőt n nagy számban található késői vetések Is javultak valamit, bár enn "k elfe-nére is mé£ Igm gyengék. Természetesen egyes helyeken felfagyással is találkozunk, dc ez csak elvétve fordul elő. A vetések további fejlődése egyéként teljesen a tav-aszi időjárástól lügg. |.;gy jó tavasz az elmaradt vetéseken is sokat segíthet. Az őszi kalászofw>k-nak előirányzott, de az időjárás miatt lic nem vetett icrülclekcí álalában tavaszi kalászosokkal, kapásokkal, vagy lakarmányfélékkel fogják a gazdák majd ]>ótolnl. tavaszi buza előirányzásról azonban ezidöszerint még nem érkezeit jelentés.
A takarmányviszonyok
megfelelők, amennyiben a tavalyi bőséges szálastakarmány termés a kitavaszodásig biztosítja at" állatállomány ellátását. \'
A cseléd- és munkásviszonyok általában normálisaknak mondhatók. Munkaalkalom van elég, sőt Zalavár. megye novai Járásából panasz is érkezett. hogy a mezőgazdasági\' munkásokat oly nagy Számban viszik cl\'onn*n Veszprém-, Vas-, Somogy-, Baranya-, Győr- és Sopronvánncgyékbe, liogy Cz-áüal ott munkáshiány észlelhető. Az időszaki munkásokat nagy átlagban egy hónapra fi—10 pengő készj>énz, 2 q. vegyes gabonáért, élelmezés nélkül, vagy pedig 6-10 pengő készpénz, 150 kg. vegyes galwna és teljes ellátásért
alkalmazzák. Napszámbérek: Férfi 1— 1.40. női 0.80-1, gyermek 0,60^0,80 pengő, _ ^
Nagyszert és olosó társasutazásokat szervez a Párisi VgBágkiálli«á*«»a a Transcontineot utazási Iroda
Már csak március 16-álg lehet jelentkezni a Tramcontlnent húsvéti társasutazásaira
Az 1937-cs szezon legnagyobb idegenforgalmi attrakciója kétségkívül a május 1-én nyíló és októln-r vegén záiHiló párisi világkiállítás lesz, amely iránt világszerte hatalmas érdeklődés nyilvánul meg. Dr. Oblath Sándor, u kitűnő hírnevű és elismerten megbízható Transcontincnt utazási- írod* (Budapest, V., Doroltya-utca 7.) igazgatója, most tért haza öt hetes nyugateurópai kóruljárói, aminek jelentékeny rés/él Párisban töltöttel P.rdekes ta-pasztalaiairól az alábbiakban nyilatkozott munkatársunknak:
— A franciák lázasan készülődnek az klc. világkiállításukra, amilyenhez fogható még aligha volt a világon. Gigászi arányú miin\'sa folyik a kiállir lási városrészben s nagyban készülődnek nz idege n -k fogadására, hiszen
a kiállítás hal hónapja alatt
mintigy fi-10 millió külföldi vendégre számítanak.
A földkerekség minden rés/éliől seregleni fo:-mk az érdeklődők Parisba s ez a fantasztikus•nép\\ándor|ás» ulu-l>os próbára teszi \'majd francia fővárost, amely pedig tudvalevően hemzseg a hotelektől. A szélrózsa minden Irányából már ősz yla töiyegesen áramlanak " szállodai megrendelések párisba s\' bár én igazán idejekorán jártam kinn, csak a legnagyobb nehézségek árán tudtam a Tmnsconlinnil kliensei s\'ámára elegendő mennyiségű szobáról gondoskodni a város köz-pontjában lévő kitűnő szállodákban. Ilyenformán nyugodtan kij lenthetem, hogy a Trunscon\'incnt ál.al szervezett párisi lársaSula/ások résztvevői kifogástalan hotelekben lesznek elszállásolva, ám tekintve, hogy a magyar kő-zőnség is hatalmas rajokban utazik szintén Párisba, csak azok számára
ludok megfelelő szállodai elhelyezést biztosítani, akik minit hamarabb\' értesítik irodámat elhatározásukról s azt is megírják, hogy körülbelül mikor kelhetnek útra s mennyi időt tölthetnek Párisban?
— A Transcontincnt állal szervezeti nagyszerű és olcsó párisi társasutazások egységárait hamarosan közölni fogom, ele ez egyelőre még nemi áll módomban nemcsak nekem, hanem egyetlen komoly utazási irodának sem, ugyanis n párisi hoteltnlajdonosok szervezető még mindig nem adta ki a kiállítás tartamára érvényes árlistáját.
— A húsvéti társasutazásaink iránt nagy az érdeklődés Zalában, így Nagykanizsán is. A jelentkezés végleges hn-láridcj ■ március lfi-ika, do az egyes eso|K>rtokban már alig van férőhely. Mint ismeretes, az alábbi |x>inpás és feltűnöm mérsékelt áru húsvéti társasutazásokat rendezi irodám: Abbázia (március 21-30. P 111, Abbázia (március 21—április 5.1 P 160, Rapallo (március 21-30. P Ml, ltapullo (március 21—április 5.1 P 232, Itóma (már-cius 24—április 4.1 P 225, San-Rcino (március 21—30. P 151, San-Remo (március 21 -április 5. P 242, Ragu/a Vélencc (március 21—30."> P 252, Murgherila (március 21-30.1 P 230, Gszak-Olasz-Tavok (március 21—30.1 P 222, Cliviere (március 21—április 5.1 P 272, Clavicre és a Riviéra (március 21—április 5.^ P 313.
— Saját <rd«W4ben és örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget ha a
Kopateln Butorárnhá* Aixl mübutOr-kUl-
UtiaAt megteklutl, vétolkényszer nélkül.
— Női ruh«»elytn«W legújabb klmln-tázásban SchlUnél.
TISZTACTANtlSlftVI VÍV,"
RUNKHAHN
p-0 S\'-Z T Ó O v A *

| ii».n>oK/ni«»ott«iíA»-uO.
1] VI.TIRit-KMT.C. ■
OYÁRTELEP: \'•\'
BUDAPEST, XI. LE^er-Ütl1t7.
Pr«gMÓ»t» i Mértékeit nyugati szél, délután még \'északon eső, vasáraap kevés felhőzet. U> bórAa uaraütéi, u éjjeli lehűlés fokozni ík, nappali erősobb.
A Meteorólojjlal Intézet nagykanizsai megflgyelöáltomása jelenti i
Héméraéklet íegiup este l-kqr: -^8 2, ma reggel -2 délb«n: -f 1*0.
Csapadék: 6-0 ■%
2x
XI .obálja meg a híres
n»w»«ny»dí R • v é\',o ■ krimst,
hatása oly meglepő, hogy sem kell ajánlani és mindig fogja használni arcWri-■•k ápolisár«, mert hatása
3X OS: üdít, szépít, fiatalít.
^^ A legelhanyagoltabb arcbőrt is tökéletesen rendbehpzza. Éjjeli ha»"-*lat\'a kik, nappali haizailatra t&rga c«omagol*«ban.^
Naptári Március 14. vasárnap. Rom. kai. FeVetevasárnap. Protestáns Matild Izr. Nlzan hó 2. - Március 15. héttő. Rom. kat, protestáns, lzr.i Nemzeti
ünnep.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hé 15-ig a „Mária" gyógyszertár a klskanizaul gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel fl órátói este 6 óráig (hétfő, szerdfy péntek délytán kedifen egész nap nőkaek).
Arniq
Csak & háziasszony
milyen nagy dolog az, hogy már\'3 fillérért kitűnő,\' tápláló reggelit kaphatunkI Ennyibe kerUl ugyanis egy csésze egészséges, valódi Franch kávépótlékkol ize-sitett Hneipp malátakévé, tejjet és Cukorral.
Ekkyit HtiHCfenko"^ " mgeKgeáliűtmyén&k!
t\\
ZALAI KÖZLÖNY
1937. mirclui 14.
Látogassa meg Budapesten az ország legrégibb aiaküzlelít, ha szüksége van
tökéletes sin >.ölőre, has-kfliöre, gumlharlsnyára, múlábra *tr -Ipöbetétre.
+ KELETI I. +
Budapest, IV., PctAfl Sándor-ncca 17. Alaplttatatt 1808-bnn.

h
(A Zrínyi futballcsapata)
vasárnap a PEAC-cal játszik bajnoki mérkőzést Pécsett.
A bajnokság állása
1. SBTC 14 11 . 3 45 2.1 22
2. PVSK 13 10 1 2 30 13 21
8. PAC 11 e 2 3 38 23 20
1 I)VAC 13 7 2 4 28 21 18
5, PBTC 11 7 1 ö 39 30 15
6. KHAC 14 4 5 5 29 21 13
7. NTH 11 4 5 5 26 27 13
8. NZTE 14 4 2 8 21 30 10
9. ZaSK M 5 _ « 23 35 10
10. BIOK 14 4 2 8 20 31 10
11. KTSK 13 3 1 9 20 48 7
12. PEAC 13 3 1 9 12 29 7
Felhívás az NTE tagjaihoz
Az NTE ve/elősége közli, hogy tagdijjegykedvezményt kl\'áról g az-utoJse havi nyugta felmutatása mellett ad tagjainak-v (:)
(Autóbusz a sportpályára)
Az SBTC NTE mérkőzésre fél 3 órakor autóbusz indul ti sportpályára a Központ szállótól megíe elő számú ulas jelentkezése esetén. Viteldíj 24 fillér.
Székelégi zavaroknál és az ezekkel járó általános rosszullétnél a rn dklvui - n hén hi ó természetes „Ferenc József kes«rüvi-— reggelenként te,keléikor rgy pohárral r>e éve — a gyomon é\'csa torna tart«lm*t uyorsm kiűrili és a mérges hslgázik fejlődőét c Okkenli, az rmésztést és a vérkeringési előmozdítja s tarlós m-gkönnyeb\'iUléai sierez. — Az orvosok ajamjak.
Lapunk legközelebbi szánta, a közbeeső nemzeti ünnep miatt, kedden délután jelenik meg.
A bajnokság elsó helyezettje, az SBTC játszik vasárnap az NTE-vel
Az egész város sportközönségének érdeklődése a Simontornyai BTC-NTE futballmérkózés fJé irányul. Az állandó bajnokaspiráns SBTC legegységesebb csapata a kerületnek. Védelme szilárd, csatársora a leggoiképesebb, amit igazoi az Is, hogy az idei szezonban 45 gólt rugóit, tehát legtöbbet az összes csapatok közölt. Három csalóra, Róth, Róják és Pctres, többszörös válogatott.
A tavaszi szezonban nagyszerűen szerepeli az NTE csapata, ha ki-jálsza tavaszi formáját, méltó ellenfele lesz hazai pályán a kilünő bőr-gyári csapatnak. A mérkőzés 8 óljakor kezrló lik- B ró Láng, Pécs. Elölte fél 1 órakor NTE Il.-Cser-késr elömérkőzés. (:)
— (Dr. Wéber Pál)
veszprémi kanonok a megyéspüspök megbízásából Keszthelyen, majd Marcaliban és Devecscrbcn tartja sorozatos lelkigyakorlatos beszédeit. Körútját húsvét után folytatja.
— (A főjegyző hivatalában)
I)r. Hegyi I.aJ0s polgármestcrhclyet-les-főjegyző betegségéből felépült és elfoglalta hivatalát.
— (Áthelyezés)
Ai ;gazságügyininiszler dr. Farkas Béla kir. törvényszéki joggyakornokot saját kérelmére a szolnoki törvényszékhez hclyeztn ál.
— (Az ügyészség uj Irodavezetője)
Barabás József, a nagykanizsai kir. ügyészség főtisztje 40 évi közszolgálat után április elsejével nyugaioniDa vonul. Az igazságügy-miniszter Hajnal Károly kir. járásbirósági irodafőliszlct a nagykanizsai kir. ügyészséghez helyezte át. Hajnal Károly lelt Barabás József utóda és mint ilyen a kir. ügyészség irodájának uj vezetője. Hajnal Károlyion a kir. ügyészség kiválóan kéfp-zett, elsőrendű főtisztviselői nyert, aki kvalilásniva], munkásságával, a fcfek-kel való érintkezésien eddig is általános elismerést érdemelt ki.
— (Lelkigyakorlatok nők részére)
a fclsőlemplomban folyó hó 16„ 17., 18-án este 6 órakor lesznek. A közös szentáldozás 19-én reggel lesz a 7 és fél <J órai szeulmisén.
— (A zeneiskola vasárnapi llceálisa)
pontosan fél 12 órakor kezdődik a zeneiskolában és kb. egy óra hosszat tart. Belépődíj nem lesz, a rendezőség azonban kéri a rendezés költségeihez való letszésszerinti hozzájárulást. A matiné előadója Ivánkovils Ferenc, aki a hegedűről tart előadást, melyet il luszlrációkkal ő maga lát cl hegedűn. A zongorakiséretet F. Pásztor Irma és Honli Ilona tanárnők adják. (:)
— (öregedés éa meghalás)
a cime annak »* orrosi témakórben morgó, de széles rétejpk Márnára dk-tató értékű előadásnak, amelyet dr. Halász Pál tart r*sárn«p délulíi fl órakor a liceália-sorozat keretében. A kisérő műsoron Barlmrlts Mária verseivel mutatkozik Ize a l.evtnte Zenekar játszik Kádár Mihály «r*?ikkolai tanár ve«é»ylé»é\\el. | (:)
— (Márc. 15 a Legényegyletben)
Folyó hó 14-én, vasárnap délután fél f. "órai kezdettel tartja a Katholikus legényegylet a helyőrség altiszti kará val egyült közös márciusi ünnepélyét a határőrzeuckar közreműködésével, melyre az egyesület tagjait, a helyőrség niliszti karát, valamint a város közönségét tisztelettel megliivja a vezetőség. (:)
— (A férfi lelkigyakorlatok)
P. Kovács Gyula szenid0monkos. rendi áldozópap nagykanlzsui férfi lelki gyakorlatainak második napján, pénteken este nagyszámú hallgatóság elölt fejtegette uz Orók élet igéit. A hit és ajtologétika arzenáljának argumentumait sorakoztatta fel szónoki erővel a hivek elölt. A hallgatóság soraiban olt láttuk a város társadalmának vezetőit is, Tiogy húsvéti kötelességeikel teljesítsék. Ma fele 7 fodkor folytatja P. Kovács konfcrcnciabcszédeit, mely elölt és ulán a résztvevők gyónáshoz járulnak. Holnap, vasárnap délelőtt 10 órakor a plébániai nagymisén a rk. egyházközség tanácstagjai, a Credo tagjai, valamint a lelkigyakorlatokon i\'észt vett férliak közös szentáldozáshoz járulnak.
— Mogérkextek a tavaszi nőiruha, kabát és koaztUm újdonságok SohUtz-ékkez.
— (A zeneiskola növendékhangversenye)
szerdán délután 0 órakor lesz az iskola kainaraiermében. Belépődíj n.m lesz, azonban a rendezés költségeihez önki\'nles adományokat kér és köszönettel vesz a rendezőség.
— (Március 15-1 ünnepségek)
A nagykanizsai Tcegyesrendi gimnáziumban 15-én a 9 órai mise ulán az in\'.ézel tornatermében lesz a haza-fius ünnepség, ^zónoku Perényi Rudolf tanár. — A felsőkereskedelmi iskola 15-én délután 4 órakor az intézet disztermébm tartja meg ünnepélyéi, siónok Kamarás Ferenc IV. évf. tanuló. — A többi iskolák műsorai még nem érkezlek bo a szerkesztőséghez.
— (Mlssilős-hlr)
A Misszió szokásos böjti cetje vasárnap közbejölt akadályok miatt el-marad, (:)
— (Dalosok figyelmébe 1)
Ma cslc fél 9-kor az Irodalmi Kör és az Ipartestület dalosai összpróbára megjelenni szíveskedjenek. Elnökség
— (Az OltáregyesQlel)
folyó hó 14-től 17-ig a plébánia fchérlermében lelkigyakorlatot tart. Kezdető vasárnap délután 5 órakor. Hétfőn, kedden a reggeli szentbeszéd 7 órakor, az esti G órakor kezdődik. Befejezés szerdán reggel. Az Ollárcgye. sület idegeneket is szivesqn lát.
— Gyermekcipő újdonságok érkeztek, vegye meg mAr most szükségletét az .Ideál" clpőüzletbon, Fő-ut 12. az.
Városi Mozgói 5 nap, szombattól-Hzerdalg Az első magyar világfilm I
nővér
Egy Izzó szerelem története. Svéd Sándor diadalmas hangja, Jávor Pál legnagyobb alakítása, Szörényi Éva szépsége és művészete teszik feledhetetlenné ezt a ll met. Remek kisérö mflsop.
Előadások kezdete szombaton kedden és szerdán 5, 7, 9, vasárnap és hétlön 3, 5, 7 és 0 órakor. Rendes helyárak.
m—
A
Magyar Klr. Osztálysorsjáték
.1.6 a aa,álfának hutásai
április 10-én kezdődnek!
700.000 vagy 500.000 pengő
Jutalom éa főnyaramíííyek i
400.Q0Ú 300.000 100.000
70.000 55.000 50.000
45.000 40.000 35.000
a<b., atb, pinii, ttaamaaan
9,520.000 pengő
Állandó állami fálOnralát ás .1 l.nör.é.
43 000 biztosan klsorsollallk 86.000 sorsjegy közül, léhát
minden nMk sorij^oy nyer I
A sorsjegyek hlva/alos ára oeztályoaként
1 1 1 Negyed 1 íNyolcadl
1 ,4 7 II 1 1
| P«"g« | | P«ngö § | P«og« |
aa Saaiaa ffláruelUkn*! kaphatók I
— (Vlta-défután a táncről)
Az Irodaim^ és Művészeti Kör Saer-(Tai Társasága kővetkező vita-délutánját a modern táncok és a tánoőrület körül felmerüli •ltérő nézetek megvitatásának szánta. Kz a vita március 16-án, kedden lesz a zeneiskola kamaraMmí-ben, előadója dr. Dómján Gyul«, a Kör háznagya. (:)
— (Ady-est Tapolcán)
a tapoiW Kaszinó most\' ffídofcoft Aay Endre emlékének. A riivós mü-sorljan Cslky Gyula középiskolai tanár tartott előadást Adyról, a költőről. A műsor nívóját nagyban cmolle u ta-polcai szavaiókórus, amely az előadást Ady versekkel illusztrálta.
— (Vitorlák a Balatonon)
A hüvős tavaszi szellőtől felborzolt balatoni hullámokon március 10-én megjelent az első vitorlás. A Balaton fehérszárnyú pillangója Ilyen\' korán még sohasem Jvlent meg u ^fagyar Tengeren.
— Női hátlpapncaok kék és piros azlnben, trattőr sarokkal P 320 az „Ideál" clpőüzletben, Fő-ut 12.
— (A nagybeteg leány)
kórházba szállításának költségeihez Seb. B. 1, N. N. 1 pengőt küldőit « Zalai Közlöny szerkesztőségébe. Rendeltetési helyére juttattuk.
— (Balatoni szátloda-épltéaekre)
v a MABI több kölcsönt szavazott meg. Igy szállodaépítésre Siófok 340 ezer, Balatonalmádi 80.000 pengő MABI kölesönt kap. Az egyes kérvények már elintézés alatt állnak.
Kerékpárok, olcsón, nagy választókban
Filektron.
Mókészülékek,
Elektron.
ujak és haszntltak. Philips, Tílefunken.
Csere, Julii!, ItilOltásI —
1937. március 12.
ZALAI KÖZLÖNY
14
ÖN IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
— (Ne szállj le mozgó kocsiról)
Sípos Péter 40 éves majorosgazda, aki Deák Károly neszcleji földbirtokos szolgálaiában állt, tegnap kocsin Zala-tárnokból hazafelé menet Sárhida ha. (árában le akart szállni a mozgó kocsiról, dc ruhája véletlenül mcga"kadl a lőcsben és ö a hátsó kerekek alá zuhant. "A kocsi \'átment rajt, Sipos riSgy fájdalmai ellenére is Visszavitlo a kocsit Neszelejbc. Reggelre azonban olyan rosszul lelt, bog)- kórházba ker-leit szállítani, bordatörésl és belső sérüléseket szenvedeti. Állapota súlyos
— .SEMPERIT" autó- és mo torkerékpár-gummlk lerakata: Sternberger festékkereskedés.
— (Rádölt a fa)
Kiss Rafael zalamercnyei munkás az erdőkltermelésnél dolgozott. Közben egy döntés alá került fa ráesett, ugy hogy Kiss eszméletlenül terült. Az első \' orvosi segélynyújtás után beszállították a kanizsai kórházija, azonban nem le-betett még kihallgatni, mert még mindig eszméletlenül fekszik. A vizsgálat megindult.
— Nem lehat a flxoté.böl megélni, ctak baatmtáisal
Minden háziasszony számadást vei elsején és nom mindennapi tehetség kell ahhoz, hogy a mai szűkös jövedelmek melleit valaki a háztartását egyensúlyban tu<lja tartani. Érdekes, hogy a legtöbb háztartásban rálőttek már arra, hogy n Franck kávépóllékkal Ízesített Knoipp malátakávé a háziasszony költségvetéséből nem hiányoz, hat, mert belőle egy csésze, a szükséges tejjel és cukorral együtt, nem kerül többe, mint 3 fillér.
- Akt ,a rigl Jó ld«k"-et
dicséri, gyakran igazságtalan a mai korhoz. Különösen ha rádióra gondolunk. Az Orion rádiók 1937. évi sorozata bő választékot nyújt a vásárló számára.
Nép Mozgó. Cmuk naP* M>árn,p
Magyar hámori Amerikai tempó! Vadnyugati Izgalmak!
A kék bálvány
Bónyl Adorján vidám regénye 9 telvonáaban. Szereplök: Beregi Oszkár, Rédny N.lly, Jávor Pél, GAzon (lyuls, Fekete Pál, Petii.s Sándor, Sárossy Andor, Gárdonyi Lsjos, Mimi Prino, «lb. «tb.
- Fényes kisérfi mOaor I -
■f
Március 15-én hétfAn, csuk egy nap <
Kizárólag erős Idegzetűeknek:
DRAKULA (Dr. Frankenstein)
Főszerepben: Lugosi Béla. — Ezenkívül:
A TENGER TITKA.
Előadások : vasárnap Is, hótlőn ll 3, 5, 7 és 9 órakor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
Speciális Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
Telefon: 5-33.
— (Fiatalkorú cigánybanda)
került kézro Csurgón. A csendőr-ség már hosszabb idő óta nyomozott, mert nugíllapltást nyert, hogy a lxmia a Csurgói Terménykereskedelmi Rt, gabonaraktárát fosztogatta. A tolvaj sí-hedcrck a csendőrség udvarán át Jártak betörni, inig most elfogták őket,
— (Bélyeggyűjtők talál kosija) Hétfőn délután 6-tól S-ig a Pannónia bAUó kU-tornéboa.
A Nagykanizsai Torna Egylet
f. évi március hó 20-ikán dé.után 4 órakor, határozatképtelenség esetén másnap, vasárnap, március 21 ín d. e. 11 órakor a városháza dísztermében tartja
71. évi rendeo közgyűlését,
melyre a tagokat tisztelettel meghívjuk. A márc. /l ére összehívott közgyűlés az a.upszabályok értelmében a megjelenő tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Tárgysorozat: a/, alapszabályokban megállapított li.dilványok a közgyűlés kezdetén a titkárnak beje-lentendők. Nagykanizsa, 1937. márc. 12.
Dr. Vit Ferenc sk. Dr. Krátky István sk.
ügyvéd, főtitkár. polgármester, elnök.
Kuztlii Hollét Ellj
budapesti tanulmányútjáról megérkezett. Nagy választék legújabb divatú ratikOiökb*n, öv, kaaatyü éa bÓrdlumOarukban. 700
Ízlés, minőség, olcsó árakl
ZALAI KÖZLÖNY
-1637 mirdns 14.
^APRÓHIRDETÉSEK
rtp.öhlrirlé. él|. v.,im.p é> Onnepnip 10 „óig • W Iliiéi, mlnrf.n további 11O 6 (Illír, h.ikoin.p 10 i.élfl 10 Iliiéi, mindén lovébbl uO 4 llllér.
6 izeméivel ciiikotl Bulck auti o\'ctón •liK. Káulminn Manó. Telaíon 222.
.. .___- V. Ti\'. _■_
VI»*onJata4ék líllíié Uve<- él por-1 cellán bMMriik tegolcrtbb ánk melleit « Stern üvjjjrereikeiftkbw kaphatók. 6S2
H6- ét ■Aé-olB«14t, szsksierüen ki, lavllja VűdSn tuiSmI|l,lM Eialébel-lét 1. Centrállal azemben \' 4123
mi hMrnalM kíizlléiít -SJ
okióbb IMn vállilom. — Olga\'aaalon, e Horthy Mlklói-nt 5. 311
Haaxaált ruhát vcaz.k éa eladok, hl--ráari hishoz megyek. Márkái, Klrálv-■|tea II. 3»5
Salál Uimésll elsói-ndü kerecsenyl aii->kll fehér éa illler (vOiöa) bor literenként P—.10-érl Bíhm Jóssel bortermalónél. Caengary-ul 19. 2473
>0 oaalá4is«! iltó komplell, lói te-leli méhéaiet nagy, orazágoa kaplálákban; tfl|es lelszerelétiel el.dó A méhl- Pelrl-vcaién sz lakóiénál vannak. — BAvebH Korentsy, Nagykanizsa, Magyat-u 27. 71:
ufó
Oyakotlott aiakaoaall klaebb házba március 15\'te keiezck. — Caaii-■ut 25. 723
Gazterházl fcaaal, Igjn Jó karban. a|. ■14. Clm a kiadóban 737
IH4faoaaiwat4V Hágai !":zt.rl, szn-
ktttllt tőriitlíól szaporltolt Mlpaplrhélu, ŰárbélU lajlék, cl. Jók. Zrínyi Miklós Mg:12. 675
1
lARQ\'T TORDA
Ciengerv.il 19. ■ érvény k .*Mr4(k Tyuk.uMivégai ^ JP^f Hyllya aalaiaa ily. 1
-Kiaok, giól Sannyay-uradali.mból szár illAtak, bellenyéselés végell aladók, Oron Ftftac, Horthy ul 37 744
KcllA kéal- él Igá.erdval rendelkező, megbi.h.to oaal** izólót él nagyobb kaixildt rélzei műveié.r; kaphat. Clm a kiadóhivatalban.
irodai mankábin Iáim tlaalvlaatS-
ZSt azonnali belépéme keres helyoall rrtkateskedS cég. Ké.zel írt a|inl.lókat íjatf- és gyor.bál- leltjével > tl.dóhiva-
talbi kérjük leadni.
■ égy polgárit végzett 17 éVíB Irány 200 P Óvadékkal lufikba péMtiioit vagy kiszolgálói illáit kerea Címeket a kl.di-kMhlba. 751
Vl.sgla-tt kaaáafata lölvélellk i gyárba -. Oéplakalis elönvben.
Elaáá Izől\'blrlok Nsgybsgolán 1829 n-öl. zalndelyaa épU eltel te-je. kelen deze.sel éa mult évi tcrme\'.sel. Ertekwn lehet Balog Jenő [rigllunűgynjknél. 754
Ugssebb livsitl UHiUk, léill-, Hóéi gyermeköllOnyfik a legolcsóbb álban Zwtlgnél kaphatók Crasébet-tér I. 745
Kiad|a a laptulajdonoa Kfl/.gardasági RÍ. Oulanbarg Nyorada és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanlzaáa. Telllés kiadó: Zalai Király, lalerurkzn lelátón: Nagykanizaa 78. srim
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől
6020/1937.
Árverési hirdetmény.
A váruóréti és gyékényeskanálisi dűlőkben a vízlevezető árkok partján levő ingatlant f.\'évi március hó 16-án d. e. II tarakor a helyszínen tar-tapdó árverésen bérbeadom.
[Bóvebb felvilágosítás a városi g.-zdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1937. márc. 13. ___Polgármester.
De jóm in ekü n k e/öbéíi /úrBaíi
ÉRTESÍTÉSI
Van szerencsém a n. érd. közönségei tisztelettel értesíteni, hogy Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut 4. az. alatt március hó 12-én
te»t
megnyitottam.
Raktáramon kaphatók saját kéazitmányO faörBn-dttk, akta- éa iakolatáakák, ratlkOISk, eraxéisyek, női divatdwek ás minden e szakba vágó cikkek.
A nálam vásárolt árut Ingyen javítom I Bórönd áthúzások*! és egyáb javításokat szakszerűen, pontosan végzek!
Tisztelettel HAMBURG ZOLTÁN
Főiizlet: Pécs.
Fióküzlet: Horthy Miklós ut 4
Kerti magvakat a legjobb minőségben HIRSCH és SZEGŐ maykereskedésében
vásároljunk.
Csepel:
»m
Magasnyomású
Universal
gyümölcsfa
«■ azölő
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZA8Ó ANTAL sportflzletében kaphatók.
ÓVJA SZEMÉTI (
ái váiároljon blialommal egy lét 1116 li*mlly*|«< lát»»*r-»»*kUxl»t«mb«n.
OlcfAn, kllünő oyártmányu nemOveget áruil-tok «s Multak. — Legmodernebb optikai gt-pekkel faliierelt Ozetnemben bármilyen tiam-orvoil receptet Is »i*k»iarOen elkéizltak. JavIUtokhoz rnindenlajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktál-lenoiik.
Láimirdk, |iő(nérők. boi- ti muitmérók.
ZSOLDOS GYULA
óráamastar, tktzaréti él láttiaréiz, Ffl-ut 8. (a Korona-siéllodlval siemban). Óra ét éktter nagy választékban. EllsmerUf>recü»4fa- éa éJaterJavItömíhaly.
Halló! Rádió Nagykanizsa!
Kanizsa legforgalmasabb
uccájában (■ piactól 300 lépésre) egy vadonatúj 7U
üzlet- és csali modern feáz
még 15 évig adómentes, csalidi okokból, kedved fizetési teltételek mellett •lad», esetleg (öldbi tokért elcserélendő Az épület áll: egy\'/ méteres utcai üzlethelyiiéír, 4 modern szoba, konyha, pince, padlás, fürdőszoba, elös oba és verandábó\'. A 4 szobából egyben és külön-külön is keresztül lehet járni Van továbbá 2\'6 méteres mellékszoba és egy 20 méteres műhely. C<m a kiadóba-.
Nagykanizsa megyei vAroa polgármesterétől.
4408/1937.
Tárgy : Ragadozó és kártékony állatok méregtel való Irláas.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Vadásztársaság folyó évi március 10-tól kezdve de-cembei 31-ig a várót halárában u. m : a városi aUóerdöben, a vároil Mső rdóben, a városi alsónyire&i erdőben, valamint e ekkelaz erdőkkel határos mezőkön és remizek mellett, rigadozó és káriókony Allatokat strichninnel és phosphorizör\'p-pel Irt.
A fentieket azon flgyelmeztetéi-sel teszem köihirré, hogy a kihelyezeti mérgezett tárgyakhoz hozzá-nvu\'nl, vagy a»okat ellulajdoni\'anl tüntetés terhe mellett tilos éi élet-vesrélyes. Ha bárki tudomást aze-rezne arról, hogy vaUkí niérgezatt tárgyat elvitt, személyei felelösiég terhe alatt köteles arról a rendőrkapitányiágnak je\'entést lenni.
Nagykanizaa, 1937. márciut 9. tm Polgármester.
Kaliforniai pajxatefDt, vértetüt
biztosan kipuaztltlH a tn. kir. föld-mlvelésUgyi mlnlsztórium által engedélyezett
neo-dendrin
koncentrált gyUmölcsfaoarbolineum. (Csak rüfryf«kadá« olött, faRvmen-tet napokon használható.)
Kerti főzelék- éa
viráamapvak.
aa(r«i»*k.
Pánit-, fümagvak. PEKK. FUTOR.
ORSZÁG JÓZSEF
mag, miitrájzya, nBvényvédBlmlsaa-rek, gép zsák, atb. kereakydésJbcn
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A blróaAg mellett.) ,
. Oltotwi Nywáa «a iMiaahi KgMá VMtUa laarn««Má|ttn
I lárolM
MLa „Keresd a sorit-
77m Évfolyam 61. gzím
Nagykanizsa, 1937. március 17 szerda
Ara 12 XII.
ZALAI KÖZLÖNY
H bKUUnW: FM 5
POLITIKAI M A P I L A I
Fplelös szerkesztő: Barbarita Lajos
ílöllltlí.i ira UJ Ua I ptnt» 4a Illír. »Hrh«itA«*|i ta ki.dóhlr.l.li l.ldo.: U w.
■árclns 15- ünnepségei
Olyan volt Nagykanizsa márciusj ünnepe, mint a magyar sors. Iizen a szeszélyes tavaszi napon az ég napsütéstől a mennydörgésig, hirtelen zivatartól a hideg esőig minden arcát megmutatta az ünneplő városnak. Még. Is lelkes, szép volt az idei március idusa ebben a halárszéli városban, a melyet «az irredenta város> néven vett szárnyára az országos közvélemény.
Délelőtt 9 órakor
hivatalos istentisztelet
vezette be a nemzxti ünnepet a feleke-«etek templomaiban.
Délelőtt 11 órakor volt az Irodalmi és Művészeti Kör hagyományos ünnepsége, amelyre ugy megtelt a Városi Szbiház nézőtere, hogy az épület kicsi-nck bizonyult a tömeg befogadására, K szép na|)os időben
kivonult az egész közönség a szinház-kertb*
és a szlnháziépc-sö impozáns hátterű szabndszinpadán |>ergelt le a műsor. (Hz Nagykanizsán kétségtelen uj szint jelenttett a március 13. megünneplésé-ben, dc más városokban akár szép, akár r0ssz időben, sőt esőben, hóban is szabad léren tartják a márciusi ünnepségeket, emlékéül ftz első március 15-nek amikor ugyancsak egész nap eső verte a tömegeket.)
Az ünnepség szónokká Surányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár, a Kör társelnöke volt. Kivételes tehetségű nagy intelligenciájú szónok Surányi (íyula, akinek józan lörténet-szcmléleto ujj A és lenyűgözői n érdekessé tudja tenni a szónoki nyilvánosság leggyakoribb témáit is, mert sohasem kell hazafias szólamokhoz nyúlnia » hatás eléréséért, hanem tudásának gazdag tá ráböl és a vélemény-formálás meggyőző erejéből a történelem tanitásá nak szuggesztív igazságából épiti fej l>eszédeinek maradandó hatását. Igy vont párhuzamot ezúttal Is a rendi magyarság és a mai magyarság között és igy vonla le belőle a következtetést) hogy enn \'k a nemzetnek a jobb sorsá ban hinnie kell.
Megrázó erejű része volt a műsornak Adamovich Károlyné szavalata. Mentes Mihálynak drámai színezésű gyönyö rü költeményét, a Magyar rekviemet szavalta messze tul azon a határon, amit szavalás alatt érteni szoktunk. Adamoviehné előadása a legtisztább művészet, aminek átszelloimiltségébcjn a költemény szinte olt születik élővé a hallgatóság elölt és minden szava, minden hangsúlya olt válik értelemmé ■ tömeg lelkében.
A műsor énekszámait a Kór és az. Ipartestület egyesített ve,<*ycskara adta Kelting Ferenc karnagy vezetésével. A szerelettel munkálkodó és hozzáértő karmesteri kéz nagyszerű hatásokba forrasztotta egybe a két dalárdát, a mely fegyelmezett összictaniilásban, színgazdag szépségében vilte sikerre nehéz, de a két országos hirü dalárdához annál méltóbb dalos-feladatot.
Az Irodalmi és Művészeti Kör március 15-iki programjához hoz.zó tartozott
az esti felvonulás,
amelynek műsor-részét a Kör adta, a menet-rendezést pedig a nagykanizsai Frontharcos főcsopoit vállal.
A puccs-hirek a felsőház elfitt
A demagógia az agrárkérdéseket akarja kihasználni a nemzet félrevezetésére
A felsőház mai ülésén Széchenyi Bertalan elnökölt. Darányi Káltmán miniszterelnök is megjelent. Az elnök melegen elparentálta Geduly Henriket, Hubay Jenőt. Szontagh Jenő kiiért a legutóbbi puccskísérletekről szóló hírekre. Rámutatott arra, hogy Darányi miniszterelnök nyilatkozata mcgnyugta\'ott mindenkit- De azt nem hajlandó aláírni, hogy a hirek alapja csupán hisztéria- A mai felfordult világban,
mondotta, nincs semmi olyan, ami meg nem történhetne. Ezután az agrár-kérdésekre tért át, amelyeket szerinte a demagógok akarnak kihasználni a nemzet félrevezetésére. Rámutatott arra, hogy a kormány 11-000 hold földet telepitett be, 2000 hold kisbirtokot létesített, a telepítés céljaira 400.000 hold fel. ajánló- történt. Beszéde további so-rán a drágaságra tért ki, majd az őrlési adóról beszélt
Belgium magatartása veszélybe sodorta a francia-angol szövetségi terveket
Párls-London diplomáciai lépésekkel kísérletez Brüsszelben
Róma, március 16 Az olasz lapok jelentése szerint az eredeti Locarno elvette kedvét valamennyi aláíró félnek, hogy a jövőben támadó politikát folytassanak. Olaszország azért támogatja csak az uj rendszert, mert meg akarja akadályozni Európa kettészakadását.
Pá ís, márcl is 16 Francia diplomáciai körökből szár mazó értesülés szerint a francia külügyi hivatal z angol külügyminisztériummal karöltve lépés-ket leli Belgiumban, hogy Belgium a semlegességéről való uj felfogását* módosilsa.
Francia politikusok véleménye szerint, ha Belgium csatlakozik a német -olasz tervekhez, akkor ez teljesen felborítja a francia angol-belga megállapodásokat és ez fenye-
gető lehel a francia-angol szövetségi tervekre, annál is Inkább, mert megnehezíti az északfranciaor»z.ági halárok védelmét és London légvédelmét.
A spanyol frontról
Madrid, március 16 A guadaramai arcvonulon a vörösöket tegnap váratlan támadái érte- A nemzetiek egyik csapata a nap folyamán váratlanul támadást kezdeti, ugy hogy a meglepett vörösök még védekezni sem ludlak, hanem vad menekülésben kerestek menedéket- A nemzetiek kihasználva a kedvező alkalmat, azonnal előnyomulásba kezdlek és a déli részen elfoglalták Asmuna városát. Ez zei a nemzetlek kezéro került a Madridból kivezető összes gépkocsi ut- ^
la. Ahányszor eddig Nagykanizsa a szobraihoz akart vonulni hazafias alkalmakkor, az időjárás mindig beleszólt, ugy hogy eddig mindig le kellett fujm a hasonló rendezéseket. Estére ezúttal is megeredt az eső s a szinházkertben\' és a Rozgonyi-utcában féi hélkor már kitartó cső verle a csapatokban gyülekező frontharcosokat, leventéket és c>ei\'« készeket. Ezutlaí azonban mégsem maradt ei a felvonulás Az útvonalon végig sürü tömeg kisérte a Lcvenle Zenekar ü\'e:nére masírozó rendeket, melyeket végig kisért dr. Králky István polgármester, Gazdag Ferenc püspöki tanácsos és Brem-ser Gusztáv testnevelési vezető is. Áztak a frontok egykori hősei, áztak az idővel fegyelmezetten dacoló leventék és a derék cserkész-fiuk és velük ázott a közönség, a mely nem hogy megfogyatkozott volna, hanem hatalmas tömeggé dagadt, mire a menet 8 órára befejezte nz utolsó stációját.
A- 20-as hősök szobránál voll az
első megálló Itt a Levente Zene-ka- Kádár Mihály zeneiskolai tanár vezetésével a Hiszekegyet játszotta, majd dr. Fülöp György frontharcos aielnök mondott lelkesítő beszédet, messzehangzó szava a belső hév* erejélő\' hajtva hirdette a magyar generációk összefogását a magyar jövő épilkezósében. Utána Jámbor József kereskedelmista diák komoly, szép szava/ata markolt a lel. kékbe. A 48-as hősök emlékművénél Révai József gimnazista szavalt férfias erővel, finom hatásokban Is gazdagon. Következelt az utolsó állomás, a Nagymagyaroiszág-szotor. Valami felemelő érzés volt c szobftr körűi állva látni a megsokasodott tömeget a szüntelenül h l!ó esőben, köröskörül az erkélyeken, ablakokban. A reflektorok fényében hatal. mas felkiáltójelként meredt a sötét égbe a hatalmas kőkoíosszus- Fák. lyák nem égtek, az eső elmosta azokat a felvonulás eleje óta, dc annál mélyebbről lologlak a tüzek a lelkekben, az öröm tüzei, hogy végre
ennél a szobornál is Jáugol vethet egyszer az ünneplő magyar érzés. Itt volt a kanizsai március 15. befejező ünnepsége. Kezdődölt Csizmadia Ferenc poigárista, rövidnadrágos kisfiú meglepően erőteljes, kitűnően előadott szavalatával. Utá. na dr. Boda Károly mondott komoly szónoki rátermettségre valló, csupa lendület beszédet, amelynek minden mondata az igazság súlyával döngette meg a figyelő lelkeket és gyújtó hatású hitvallásként hlrdetto a békét kereső Magyarország igazát. A beszéd közben kél cserkész letette a szobor talapzatára a bzo-bor adományozójának, Schtess Istvánnak Berlinből küldött koszorúját, majd a szónok felolvasta Schiessnck a polgármesterhez intézett táviratát, amely a következőket tartalmazta :
.Mély hódolattal és hálával emlékezem e napon a márciusi lilákról Enged/e a Mindenható, hogy a mai Ifjúság azt az utat kövesse, amely nemzetünket a testvériség, egyenlőség és szociális Igazság jegyében az öiök magyarság fennmaradásához ve-zetl. Schless"
Meghatóan szép része volt a műsornak, amikor Jászay László oki gazda állt kl a szobor talapzatára ós tárogatón kuruc nótákat, a Kossuth-nótái játszotta Ugy sirt, búgott bele a tárogató hangja a szinte ünnepi áhítatba, mintha a nagy tömeg a saját szivedogobását hallgatta \\oI-na a városra bomló este fekete csendjében, amelyben mé# egy kö-hinlés sem hangzott ezekben a por. cekben, csak afc eső mono\'on kopogása- A valóban emelkedett han-gulatu esti ünnepséget a Levente Zenekar a Himnusszal fejezte be
A Katolikus Legényegylet
a helyőrség allisztikarával együtt rendezte meg hazafiáss ünnepélyét a Katolikus Legényegylet nagytermében. Az ünnepélyen a tisztikar is részlvett tefjes számban, a legény egylet tagjai, az altisztek, valamint a nagyszámú vendégek teljcs-n megtöltötték a nagytermet. A műsort a Himnusz nyitotta meg- amefy után a zenekar Erkei : Bánk bán ábrándját adta elő igen nagy siker mellet\', Hering Lajos betanlásában és vezényletével. Az ünnepély szónoka Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanár volt, aki a jó szónok felkészültségével ós előadásával a lelkek mélyéig haló. méltó, szép beszédben állított emléket a márciusi 48-as szabadsághősöknek Lelkes taps követte a szép beszédet.
A szavalatok után ismét a zenekar aratott nagy sikert, pompás összelanulásbati előadott Hu-nyady László nyitányával- A kibővített zenekar Szózata zárta be a szép ünnepélyt-
Az iskolai ünnepségekről hol* napi Számunkban tudódunk-
a
ZALAI KÖZLÖNY
l93T.m*rctm 17.
Aki friss és munkaképes akar lenni és el aksrja ketQlnl, hogy ke. mény legyen a széke, eménzlére meg legyen zavarva, folyton fájjon a teje és a bőre tele legyen mindenféle pattanásokkal, az igyék helenkén\' egysier^kétszer reggelizés el/Ml egy pohár lermészttes .Ferenc József keserüvixet Az orvosok ajánlják.
Bezárult a vasárnapi llceálls ciklus Dr. Halász Pál alőadása
A Zrínyi Irodalmi és Mű vészeli Kör idei munkflévétaek vasárnapi llccális előadás-sorozata licfejczödőtl. A kora. kitavaszodás, a Iközvll húsvét már nem kedvez a közönség Ilyen irányú érdek lödésénék. Az előadón ik egészségi okokból történt lemondása miatt o március 21-iki liceális elmarad és igv Rarharits Lajos főtitkár vasárnap lezárta a/, idei ciklust, megköszönve n Kör nevében a közönségnek az utolsö eladásig tanúsított tömeges érdeklődését.
Rzalkalommal dr. Halász Pál orvos volt a llceálls előadója. Az öregedés és meghalás volt a témája. Rendkívül élvezetes, szellemes és könnyed, szép stilusu szalKidelöadónak Ismerte meg a hallgatóság dr. Halász Páll. A közönség cl volt készütve egy fárasztó orvost előadásra, ehelyett kapott helyenként csillogó, finom humorral átszőtt, emelkedett életszemlélet bölcs derűjét sugárzó, minden részében tudományosan alátámasztott előadást, nmeiy meg-nyugtató közelséjrbc tudta hozni hallga, tóihoz az öregedő eml>er problémáit* sót — a halál gondolatát Is.
A kísérő műsoron Rarbarits Mária\' mint tehetséges, mély lelkiségü, gazdag fantáziájú |toéla mutatkozott be. Meg-érdemelten szép sikerrel adta elő három verséi, amelyek egyike a készt-helyi Balaton-part színdús levegőjét elevenítette meg, a másik irójánik alanyi szimbolizmusából fakadt, a TíaVmadik n hiogyar föld és a baráz(lu ék-lének zamatát tükrözi.
Ezen a liccálison mutatkozott l>c a Kör nyilvánossága elölt az újjá alakult Nagykanizsai Levcn\'e Zenekar, amely az idei iskolaév eleje óta Kádár Mihály zeneiskolai Inn ir vezetése alalt v:llóban újjá szükslett. észrevette ezt már mc-nel-/( nejükön Is a közönség, de különösen f ltünt moSI, amikor Mozart (,s Wagner melódiák szólallak meg az ütő|t-kopot\' és kicserélésre megérctt!\\ öreg hangszereken. Kádár Mihály Levente Zenekara már komolyabb fel-adutokra is fl|kalmas a mai átgyúrásában s tzt szives tapsokkal Ismerte el a llceálls közönsége.
Ma, kedd n l.\'sz a Ik\'fejező vita-dél-után a táncról. Tartja dr. Dómján C.yula. Kezdődik fi órakor a zeneiskolában.
EMLÉKEZTETŐ
Márclm 16.
A Szerdal Társaság vita-délutánja
•«7-kor zeneiskolában (dr. Dómján)
Hárclai 17.
Növendék-hongverseny a zenelsko\'á-ban 6 órakor.
Március 51
Lloeális elöadá* a városházán 0-kor
Április 12.
Az Irodalmi Kör volltettképea előadása 6-kor a színházban. (Londl Adolf).
Aprllla 19
Irodalmi Kör zenekarának hangversenye á színházban.
Eredményes volt a fellebbezés a kanizsai törvényszéki palota megfellebbezett munka-kiadása ügyében
A nagykanizsai törvényszéki épit-kézéi kö/ponli fűtési munkálatait a miniszteri bizoliság egy bidapedi váilalknzásnnk adta ki Ezt a dön-lési n kanizsai iparosság mcgfelVb-bezlc. A városi közgyűlés is az iparosság mellé állt- A közgyűlés-bo1 kifolyó\'ng dr. Krátky Jsiván po\'gármcs\'.er folkeieste Bornemi z-sza Géza minisztert, aki m-.>st uj ja-vasiattételne utasította a bizottságot. Most érkezett meg a polgármrs\'erl
hivatalhoz a miniszter végleges dön-lése. m^ly szerint a központi fűtés\' munkálatokat a nagykanizsai Frwpr\' és Cvctkó cég 55.203 pengővel a vjzve/eléki m-inkákat a nagykanizsai Henczbr cég 23-386 pengő-vei és a \\i\'lanyszerelé 1 munkákat a re Ide Islván cég 5880 pengővel nyerte el
A mlntsz\'jr végleges döntése általános megnyugvást kelt.
Ne kapjon házadómentességet, ahi tartozik az építő Iparosnak,
sürgette az országos elnök a Nagykanizsa és vidéki építőiparosok körzeti gyűlésén
Nagykanizsa építőiparosai az Ipar-teslüleiben körzeti gyűlést tartottak, amelyen jelen volt Kovacsek Ferenc országos elnök és a vidék is kép-viseltette magát.
Gerócs György körzeti elnök megnyílójában ránuitatolt Samu La|os, a nagykanizsai Ipartestület elnökének fáradhatatlan tevékenységére, munkaalkalmak teremtéséi illetőleg," majd üdvözölte az országos központ elnökéi.
Samu Lajos Nagykanizsa iparossága nevében üdvözölle az építőiparosok körzeti napygyü\'ését és Kovacsek Ferencel, aki azért jött Nagykanizsára, hogy megteremtse
iparosbékét.
Kovacsek Ferenc országos elnök másfélórás beszédben foglalkozott a magyar építőipar legégetőbb problémáival s gazdasági szemüvegen boncolta az egye^ ipari kérdéseket. — Beszélt a városrendezési javaslatról, amely felhatalmazást ad a városoknak, hogy elrendelhetik a meg nem felel* építkezések átformálás*!. Nagykanizsán is minden második házra ráférne epy kis tatarozás. A tatarozást kedvezménv és talarozási hitel kihaszná\'ását ajánlott-. A nagytöké nek és érdekeltségeinek nem érdeke családi házak építése. A kisiparosoknak kell harco\'nia n LÁB-kölcsö-nökérl. 10 év alatt min\'egy 68 mil-
lió pengő értékű LÁB-épitkezés tö:-tént. Országos akciót kell indi\'-ani ilyen lipusu családi házak épitjsérc. Hosszabban foglalkozott az árrom-bnldssal. Az irreális árajánlatokat az Ipartestületi Szék elé kell utalni, hangoztatla. A Széknek joga legyen kitiltani a lestületből. sőt az ipaiV-jogosit-ányt bizonyos időre megj-vonni. Minden szakosztály kényszerítse tagjalf, hogy az irányárakat állapitsík meg és azokat tartsák be. Javasolja, hogy a házépítkezésnél az adómentesség megadása elölt az építtetők igazolják, hogy rendezték az iparossal, a vállalkozóval számlájukat.
A vidéki építkezésekhez nem áll a szükséges anyagi e»ő rendelkezésre. Az építőipar tegyen meg minden lehelót, hogy áz OTI-tól megfelelő kölcsönt kapjanak, Naeykani-zsa is kapjon azokból a tőkékből, amelyeket a nagykaimsaiak évek hosszú során befizettek oda.
Gerócs Oyörgy elnök igérotel tett. hogy a nagykanizsai szakosztály uj életet keid, ujjá szerveződik és az eddiginél is fokozottabb mértékben les* az épilőipa-osság érdekképviselete.
Ezután a körzeti gyűlés értekeiletté alaVult, amelyen Nagykanizsa és vidéke épit\'ipari szakkérdéseit tárgyalták.
(B R)
Leíujabb lovászi divat!
Kabát-, líossíüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
l\\mi DiVGtMtiZ.
ÓVJA SZEMÉTI ,
ti viiAroljon billiómmal egy 141 IIIA esem Üvegei láteaer-siaskUi letemben.
Olcsón,.kltOnö gyártmányú MemOveget árusítok ál Ikészítek — Legmodernebb optikai gé-pekkrVfdsierelt ütememben bármilyen nem. v.vml receptet l» sieksiertien elkészítek. \' Javításokhoz mlndenlejta alkatrész.
Eredeti Zeiss panktál-lenosék.
Lázmérók, hőmárák. bor- ás mustmárűk.
ZSOLDOS OYULA
Az Iparoskör közgyűlése
Tisztújító közgvfllést tat-tott a nagy-kanizsjti Iparoskör, a tagok Mnk részvétele mellett. A közgyűlésen megjelent dr. Králky István polgármester és dr. Hegyi I.ajos főjegyző is, akiket lelkesen megéljeneztek. Papp Oszkár elnöki megnyitójában megköszönte a tagoknak a Kör fejlesztésérc Irányuló igve kezetét. Supka Béla előterjesztette á titkári jelentést. Rámutatott a jelentés arra a misszióra, amit az Iparoskór Nagykanizsán végez a lársn(jniom ősz-s/cfogása terén. Khhcz nagyban hozzájárullak a rendezett teacsték. A Kör napi életo élénk. Mióta a Maróczy Sakk Kór Tálai között tillált otthoni, a sakkjáték is fellendült a Kör tagjai közölt. A tekepálya a legnagyobb látogatott, ságnak örvend. A színpad tervezett megépítése anyagiak miatt egyelőre csak terv marad. Könyvtára lcglátoga-loltabb, Összesen 1431 kötetett" tártai-ma/. Taglétszáma jelenleg: 213 rendes és 22ft pártoló.
A kö/gvülés a 8200 pengős költségelőirányzatot elfogadta. A tisztikar mandátuma lejárván, uj választásra ke. rült sor. Az elnöki széket Samu Lajos Ipartestületi elnök vette át, aki elismerő "szavakkal n\'dúzott Papp Oszkár elnök és tisztvisclőtársal munkásságának a Kör fejlesztése érdekében. A közgvülés egyhamjulag a következő tisztikart válnsztolla meg:
Tisztikar (3 évre : Cgvv. chiők Papp Oszkár. Alelnökök Kertész Béla, Mako-viczky Gyirta, Tibo\'t La km Cft-ész dr, Vit Ferenc. Titkárok Halász Sándor, Varga Nándor. Háznagyok Gyarmati György, Iláhn Károly, I.ung Adám, Szálinger József. Pénztárnok Pichler József. Jegyző Gábor József. Ellenőrök Fülöp Aliiért, Kovács Antal (nőiszabó\\ Könyvtárosok Bród Igníc, Hűlsz Jó-zser.\' vig. elnök Fenyvesi György. Vig. alelnökök Horváth Jánosné, Helyei Imre. Számvizsgáló biz. tagok 1 évre) Belső János, Joú Imre, Krán\'itz István, Számv. b. póttag Kelemen TSlván — Választmányi rendes Ingok (3 évre): Gottreich Antal, Gumilár Ferenc, II aj-mássy Lajos, Horváth Géza, Horváth József (fodrász^ Kiss János, Klapper Karolin, Kovács Ferenc, I.oidl Gyuln, Mnnkovics István, Megyimorccz Ta. más, Móger István, Platzkó Kálmán, Puska Ferenc, Sáfrán Lajos.
Szokatlan nagy érdeklödéi
„KERESD A SORT"
versenyünk Iránt
A Za\'al Közlöny olvasói két hét óta Izgatottan várják a napi példányokat, hogy a Keresd a sort verseny eldugott soralt minél előbb megtalálják A verseny Iránt szokatlan érdeklődés mutatkozik. Többek érdeklődésére közöljllk, hogy a verseny va árnap fejeződik be. a beküldési módozatokat Idejében közölni fogjuk.
A dijak összeállítása most van folyamaiban, a nagykanizsai cégck felajánlásai még mindig tartanak, Igy a nyerési lehetőségek nagyon kibővültek. A cégeket ezúton Is kérjük, hogy a felajánlott ajándékokat szíveskedjenek szerkesztőségünkbe el juttatni, hogy a végleges nyereméhy-listát öbszeálHIhássitk.
1937. március 12.
ZALAI KÖZLÖNY
17
Kedd és szerda
Máriza nővér
99
két utolsó nap
íí aki nem láttay
még megnézheti!
Súlyos a nagykanizsai vendóglősipar helyzete
A szakosztály taggyűlés®
A nagykanizsai vendéglősök és korcsmárosok szakosztálya pontokén délután tartotta taggyűlését az Ipartestületben Kosztelitz ,üéza ei-Xnök ctc alatt. Kauffer titkár .beter-\\jesztetle jelentését a szakosztály mull évi működéséről, umely mindenkor a tagé* érdekelnek védelmében történt. Köszönetet mondott a titkári jelentés Samu Lajos ipartestületi elnöknek, aki segítségükre voll törekvéseik elérésében, majd különös melegséggel emlékezett meg a »Zaiai Köziöny«-ről, amely mindenkor ott volt az iparosság mellett, amikor érdekeikért sikra keiictl szállani. Szóvátette a zug-borkimérések ügyéi, amelyekkel állandóan harcban van a szakosztály. Egy időben érezhető volt a zugbor-kimérókkei szemben folytatott ellen őrzés eredménye, de misi mintha ismel jobban lábra kaplak volna-Erélyes és állandó érvényű halóvági intézkedést követelt. Az illetéket sikerüli némileg mérsékelni A zene-6zerzőkke/is .sikerült a megegyezés Az országo> vendéglős kongivsz-szuson a kanizsai szakosztály képviseltette magát, az 1D37 évi kongresszust pedig szerelnék Nagykanizsán megtartani. Majd általános képel adott a jelentós a vendéglő^ sök és korcsmárosok helyzetéi öl,\'a mely egyetlen szóban foglalható össze : Trianon 1 Nagykanizsán a vendéglősök és korcsmáiosok e mialt vannak a legsúlyosabb hely-zetben. V »
A titkári jelentéshez többen hozzászóllak. Igy felszólaltak a fűszer-kereskedők borkimérése el en. valamint az a kivánság is felmerült, hogy a korcsmáiosok és vendéglősök is kiegyezhessenek a borfo-gyaszlási adónál.
A taggyűlés Kosztelitz elnök záró szavaival ért végei-
ID<3
Esői
Prognózis: Még élénk északnyugati szél, sok helyen zápor és havasesö, hó, éjjeli fagy és nap-pali falmelsgadés.
A MeteoroloRlal Intézet nagykanizsai m»*flií>olőAlloniása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +5 0. ma reggeli +26. délb«n: +9 8. frapadék: 3-0
Hét nap után egész évben díjtalan a visszautazás a Balaton látogatóinak
A balatoni fürdőkre Irányuló fokozol! mtrUkü uiazási kedvezmény kérdésében határozott a kereskedelem és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbi/ott m- kir. iparügyi miniszter, aki vitéz gróf Teleki Béla zalavármegyc-i főispánhoz a következő éri esi :ést küldött;; :
Kedves Barálom ! A B:\\lutoni Szövetségnek Balatonfüred és llé«iz íürdó men.(kedvezménye tárgyában hozzám intézett b.adványávai kap
csőfalban kifejezett s ives érdeklő dcs.dre érte-silelck, hogy a Babilon lák j;al£i részére 7 n:\\pi olt tartózkodás uláa egész éven ál n dijtnen-tes vissza .tazási kedvezményt engedélyez cm. ami állal a Balatoni Szövetségnek ugy a Balatonfüredre, mini pedig Hévizfürdöre vonatko zólug előadóit kérelme a kívánságon lulmenőleg is Ic\'.jesitést nyert. Szívélyes Üdvözletlel igaz. híved B.\'inemisza s. k.<
Napiári Március 17. szerda. Rom. kat. Patrik pk. Protestáns Gertrúd. Izr. NIzan hó 5.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó 15-lg u „Mária" gyógyszertár é« a klskanlzsal gyógyszertár.
GlxfilrJí nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, azerda, péntek dótutáq kedden egéaz nap nőknek).
„Te Lajos, ha 18 éves volna a feleséged, elszeretném tőled!"
Miért kellett meghalni Marton György keszthelyi halőrnek egy holdvilágos, vidám éjszakán?
A keszthelyi halálos bicskázás minden izében izgalmas jelenelei elevenedlek meg minap a nagykanizsai törvényszék Md-káry-tanácsa elölt. Rab-ruhá?, kerek-képű, kisirtszemü férfi ül a vádlottak padján a fogházör mellett. Mögötte feketeiuhás asszony sírdogál: az áldozat felesége. A vádlóit: Nagy Lajos, ak. október 31-én egyetlen szúrással les/urla Marion György keszthelyi halőrt. A birák, ügyvédek a szokottnál is nagyobb figyelemmel hallgatják a koronatanút, Páll Sándornét:
— Nálunk iddogáltak — mondja az asszony. — Lehettek ugy hatan. Beszéd közben Marion Oyörgy egy nagy csontnyelű bicskát vágóit az aizialba, hogy azt vegyék meg. Különösen Nagy Lajosnak kínálta 8 pengőért. Miuián ncin vetie meg senki, a nafy hangon beszélő Márton Oyörgy elöl öccse, László, elvette a veszedelmes szerszámot. Ké-
sőb^ halásza\'ról kezdtek beszélni és ekkor mondta Marton György Nagynak:
— Te, Lajos, ha 18 éves volna a feleséged, elszerelném tőled I
De ekkor nem lelt semmi, csendben mentek cl, ott volt Nagy fele sege is, aki szép, de beteges asz-szony és aki férjébe karolva ment el együtt a többiekkel. Ö alig ki-sérle ki őket, amikor egy férfihang az ulca felől segi ségért kiabált. De ekkor már oll voll Nagyné és sikongva jelentetle:
— J:j, agyonverik az uramat I
Holdvilág volt, hogy kik verték,
nem lá;ta ö sem. Kétszer is kiszabadult Nagy a támadói kezei közül és visszafutott Pállókhoz. Pállné becsukta a kerlajtói és befogta a riglit. Ekkor kiabálta Marton üyö-gy :
— Engeggyen be, mert gulássá aprillom, paprikást csinálok betülel
Az id.sebb asszony még most a törvényszék előtt is átéli azokat I az izgalmas perceket, néha siiva
fakad s el-el csuklik a hangja. Széket hozat az elnök s most már ülve folytatja tovább Pállné az emlékezetes est történelét:
— Mikor igy ordítani kezdett, megijedtem. Beszaladtam a házba, ott találtam Nagy Lajost összetört tagokkal, amint jajgatott. „Ili nincs helye a jajgatásnak, — mondlam — meneküljön, mert ha ezek bejönnek, gulást csinálnak belülünk I" Jaj, biró ur, de rettenetes éjszaka volt I Soha többé jlyet nem kívánok — siránkozik ctz asszony és szinte remeg a visszaemlékezés súlya alalt.
— A kinlick tányéinagyságu kövekel hajigáltak már_be ekkor. Nagy Lijos is ekkor mehetett ki. Azt nem láttam, hogy kés lelt volna a kezében. Mikor az ulca felé nem tudott menekülni, visszajött és mi a feleségével kituszkoltuk a kis kamraablakon. Nehezen ment, a kis köpcös ember alig fért ki az ablakon, kélszer is visszaeseti, mig végre ki tudtuk laszilani. Ekkor én kimentem s mondlam, hogy Nagy nincs nálam : megszőkölt I Azok bejöllek a hátbe, mindent összekutatlak, a padlásra is felmentek. De ekkor jölt Marion László s mondta:
— A Gyurka odakint fekszik vérben I
Hamar kiszaladt. Horváth GyPrgy állt a földön fekvő ember melleit. Mikor látta, hogy véres, kiáltozni kezdett:
— Ide orvos kell. miért nem mennek orvoséit!
Horváth közömbösen felelt:
— Ráérünk I
likkor kezdett esni az esö, az erősen vérző embert bevitték a verandára, majd később egy létrát kerítettek és azon elvitték az orvoshoz. Segíteni már nem lehetett rajt.
Nagy, 19 centiméter pengéjű konyhakés volt a gyilkos szerszám, ezt Páll konyhájában kapta fel Nagy.
A gyilkos férfi megtörten, sirva hallgatja az asszony vallomását. Nem akarta agyonszúrni társát, hiszen jóban voltak. Csak kiment és a kezében levő késsel hadonászott a feléje csapkodó aiak elölt. Azt sem tudja ki volt az olyan sölét volt.
A bíróság kihallgatja Moór Sándor keszthelyi legényt is, aki szintén olt volt Pálléknál. Mozi után mentek oda, Nagy már olt volt s amikor Marlonnal beléptek, Nagy igy köszöntötte:
— Na te piszkos, taknyos ember, meggyütté I
— Teccik tűnni, — teszi hozzá a legény — Marionnak sok haragosa voll, mert mint halőr, igen sokat feljelentett! Szerinte ez a fogadtatás robbantotta ki a verekedést. Amikor elmentek Pilléktől, a harmadik szomszédnál Marton szó nélkül pofonvágta Nagy Lajost. Ezen összekapaszkodtak, Nagy a földre került, ö is odament és 0 is rúgott bele néhányat. Nagy azonban a sötétben feltápászkodott és visszaszaladt Pállék-hoz. A szúrást nem látta, de az a kerítésen át történhetett, amikor ők már a kerítés alatt álltak. Köveket nem hajigáltak be, csak ,malter-darabokat".
Ország dr. törvényszéki orvo»-j szakértő, aki a boncolást végezte, el | möbdja,ll\'h<*gy a szúrás véletlenül
4
«W_iU KÖZLÖNY
l»3?. márclui 17.
Magyar perzsa-szőnyegek, garantált kézi csomózással), Torontáli ágyelők, átvetők, Boudée ebédlő- és futószőnyegek
Kirschner Mór divatáruházában.
csontot nem ért, a vállon keresztül lefelé és befelé hatolt egész a tüdő mélyéig. Feltétlen háláit okozo.t, a halált klvérzée és fertőzés okozta.
Nagy Lajos itl minduntalan sirva-fakad. Az orvos szerint az áldozat kisportolt, szép. erős ember volt, de megmenteni nem lehetett volna azonnali orvosi beavatkozással sem
Az ügyész a vádat szándékos emberölés bünlettéi-c módosítja. A vádbeszéd alatt Is felsír a vádlott, majd a véd beszéd alatt csendesen maga elé mered Igy ült a hosszú tanácskozás alatt is.
A törvényszék nem szándékos emberölésben, hanem orős felindulásban elkövetett haláltokozó súlyos teslisértésben mondja kl Nagy Lajost bűnösnek és ezért egy évi és hat hónapi börtönre Ítéli A bün-tetcsbői négy hónapot kitöltöttnek volt. Az ügyész, a büntetés súlyosbításáért fellebl-cz, a vádlott megnyugszik, védője azonban megfellebbezi az Ítéletet.
- Nem kívánom, ügyvéd ur, hogy fáradjon. - mondja beletörődve az elítélt Szabadlábrahelye/ését az<,n ban kéri A törvényszék azonban az ügyész kéré-sére továbbra is letartóztatásba helyezi. Nagy oblie is belenyugszik. Mint akinek már minden mindegy.
MEGHÍVÓ.
A Nagykanizsai Emberbarát Tamatkeiáal
Egyc.flUt 1937. évi április hó 5-én. hétfőn délután 5 órakor tartja
a Rozgonyi utcai elemi iskola tornatermében, melyre a t. tagokat meghívja
a választmány.
Határozatképtelenség esetén ai ujabb k&xfyBtáa 1937.(ávi április 18 áa. vasárnap délután 3 árakor ugyancsak a Roz-gonyi-utcai elemi iskola tornatermében lesz megtartva, amikor tekintet nélkül a megjelentek számára, a közgyűlés határozatképes lesz
Targyaaroxat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Választmány jelentése 1936. évről.
3. Az H»36. évi zárszámadás és az 1937. évi költségvetési előirányzat előtenesztése, számvizsgálóbizoitság évi jelentése és a 6zámadók részére a leimentvény megadása.
4. Az alapszabályok 19. §-a értelmében a választmány 8 rendes és 4 póttagjának három évre, a számvizsgáló bizottság 3 rendes é» 2 póttagjának egy évre való megválasztása.
5. Választmány felhatalmazása arri, hogy a/, egyesület készpénzvagyonáoól jutányos áron a készpénzvagyon 800o-áig ingatlant vásárolhasson és ennek árát utalványozhassa.
6. Kiss Ödön felebbezéae választmányi határozat ellen.
7. Esetleges indítványok, melyek a közgyűlést megelőző 8 nappal az elnökségnek írásban bejelentcndők.
Tagsági könyv a közgyűlésre elhozandó is kívánatra /elmulatandó I
A Szent Imre herceg-utcában épül fel az izraelita aggokháza
A nagykanizsai izraelita hitközség évi közgyűlése
Vasárnap délelőtt lai tolta évi köz gvfilésél a nagykanizsai izr. hitközség dr. Halphcn J<nő elnöklete ulatl. Az elnöki megnyitó rámutatott az elmúlt esztendő vallásos életére és arra, hogy a magyar zsidóság mlndcnlx\'n meg. feleli a haza követelményeinek. Megállapította, hogy az 1930. évi zárszámadás 4160 pengő többlettel zárult, dc ebből kólcsóntőrleszlésre átvitték, ugv hogy a tényleges többlet 2740 l>engő, ami a költségelőirányzat reali-tásál mulatja. Köszönetet mondott a tagoknak áldozatkészségükért, ami lehetővé lette a kitűzött feladatok lebonyolítását, noha a hitközség tagjainak száma évről-évre csökken és igy a terheket a többieknek kell elosztva viselniük.
Fábián Miksa hitközségi titkár elő-terjesztcite magas szárnyalású Jelentéséi, amelyben megemlékezett a zsidóság elhunytjairól, majd dr. Neumann Ede néhai főrabbiról, akinek areképét Kaiserling festette és Weisz Ernő és relcségo adományozták a hitközségi lanáesterem részére. Pásztor Miksától, a hitközségnek több mint 40 éven ál orgonistájától meleg szavakkal búcsúzott a jelentés, Érdemeit a közgyűlés jegyzőkönyvileg öröki-lelte meg. Helyettese ideiglenescn özv. (ioldschmiedt Károlyné zongoratanárnő. Kalmár Henrik és neje szép tóra-kó|>enyt adományozott. A leventekó-lelcs és iparoslanon.ifjak részére dr. László István rabbi tartott oktatást. Dr. WeKvárlh Dezső mint iskolaorvos elismerésre méltó munkásságot fejt ki
ar izr. Iskolában. Segédtanító lelt Jusz-liez László. Az iskala növendék-létszámának apadására való tekinlettel a tanerők létszámcsökkentésének gondolatával foglalkoziak, ez :,zonb;.n esak a/ iskola színvonalának kárára tőrlén-hetett volna, igy a tervet elejtették, Diesérclt« 1 emlékezeti meg n jelentés a* izr. ovodáról, amit egyesúleii nla-|K)ii kívánnak fenntartani. A hitközségnek a bolsevizmus ellen hozott is-méretes határozatát felterjesztették az országos irodához, amely ebben a kérdésiben megindította az. országos moz-g.ilmal. A Stein-r-alapitványt a miniszter jóváhagyta, f.7.000 pengő áll a* alapítvány rendelkezésére. Minden ki-látás megvan arra, hoK>\' n ".igy emliCi^ barát intenciói megvalósulásra kerülnek. Megemlékezett arról a mozgalomról, amely a magas hitközségi adók miatt indult meg, amikor egyesek ki akartak válni a bitközség keljeiéből és külön hitközséget alkotni, mely mozgalom azonlzan csak szándék ma. radl. Az elmúlt esztendő hépmozgalmi adatai a következők: 24 gyermek szüleit |t ;nz előző évben 17> és 50 halálozás történt (az előző évin n 56), esketés 14 volt, ugyanannyi, mint az előző évben. Kitért összesen 6. A közgyűlés lelkesen megéljenezte a jelentést és Fábián titkárt.
A Szent Imre herceg-utcai 240 négyszögöles területet az elöljáróság xOOq Ilengőért eladja, valószínűleg itl épül fet a SteinCr-féle Izr. aggok háza.
A közgyűlés dr. llalphen elnök zárószavaival ért véget.
„Egy csapásra két legyet" elve alapján kerüM kézre a Szoliár-trafik betörői
Érdekts körülmények közt kerüllek kézre a nagykanizsai Szollár-trulik betörői.
Jelentette a Zalai Köz\'öny, hogy Csurgón egy ismeretlen banda a esendőről* udvarán keresztül járt be cg> magtárba, ahonnét ki£cl«|> tételekben összegen 13 métermázsa gabonái lopkodtak össze- (Később oerüll ki, hogy az élelmes betörők-, tői ugyanaz a kereskedő vette meg mii sem sejtve a lopott gabonát, aki ló\' lopták ) A csurgói csendőrség a több tagú bandát csakhamar ártul-niUlanná tette, de kettő közülük, kel fiatalkorú kereket oldott. Minthogy az egyiknek Nagykanizsán rokona vannak, a csurgói kakastollasok megjelentek Nagykanizsán és a nagynéninél csakugyan meglalálták az egyik fiatalkorút, majd rövidesen k masikat is. Találtak azonban \' a csendőrök egy halom aprópénzt is a két betörőnél és faggatni kezdték
őkelt, mert az volt a gyanú, hogy vaiahol lemplomi perselyt foszlottak ki Erre a két legényke (az egyik ll> éves, a másik még fiatalabb) !«• vallóiul, hogy a csurgói nyomozás elő1 Nagykanizsára szöktek Este illői 11-ig moziban voltak, utána kiszemelték maguknak a Széchenyi-téri Szoliár trafikot és amikor az utca forgalom már megszűnt, oda betörtek. A kettő közüt az egyik o yan kicsiny lermetü volt, hogy lársi vállára állva, a trafikbódé be-löi kicsiny tetőablakán át be tudott mászni Az. egcsz zsákmány 11) pengő készpénz volt, amiből 10 p.n-gfi meg is találtak a betörőknél, a/ udvar végében álló szalmakazal mellet, pedig, egy r« esz fazékkal letakarva megtalálták a kb 15 pengő értékű ellopott trafik-áruk felét.
A csendőrök a két betörőt átadták a nagykanizsai rendőrkapitányságnak.
Szerda
BUBAPEST I.
0.43 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. -l(i.43 Felolvasás. — 1205 Triuino,. énekegyüttes. - 12.43 Hirek. - 13 A rádió szalonzen\'kara. — Közben 13.20 Időjelzés, időjárásjclcnlés. — 14.40 Hírek árak. — 15.30 Közvetítés az Országos Mezőgazdaságil-MlUtásról. -, 16 Az Operaház előadása. «Turűndot.» Dalmű 3 felvonásban. — Az f. felv. után kb. 10.40 Időjelzés, hirek. — Az előadás után kb. 18.4» Hanglemezek. -- 19 Kovrig János útirajza. — 10.30 c.igányztn-\'. — 20.30 Szörényi Éva és Perényi László előadó-estje. — 21.05 Hirck. — 21.40 Székely Dezső jazz-zenekara. — 22.10 Időjárásjelentés. — 22.15 Kalws Ilonka zongorázik. - 23 10 Hanglemezek. — 0.05 Hirek.
•UDAPEST II.
17.10 Néger jazz-zeneknr. — 18.15 Olasz nyelvoktatás. — 18.43 Hangié, mezek. — 19.30 Iladó Antal előadása.
— 20,10 Hirek.
BRCS.
12 Állástalanok könnyű zenéje. - 14 Teschcinaeher szoprán és Wittrisrh tenor opcralemczci. — 10 Könnyű lemezek,
17.10 Szopránáriák hegedűvel. — 17.30 Brazil dalok. — 19 35 Bécsi szimfonikusok Orlow zongoraművésszel, — 22.55 Jazz.
Kérje mindenütt
Ql
UJ1DÖK KÖNYVTÁRA
új kötetét Kathleen Norris
Szépasszony lánya
című regényét.
Egy házaaaág története. Válaaz arra a gyakori . kérdésre : megbocsát-hat-e a feleség a hűtlen férjnek?
Ara 1 pengő.
Kapható minden könyvkereskedésben, IBUSz pavillonban és dohánytőzsdében is.
— A val. ttrv. védj. Etarait
aibesztoementpála gyártmányok kimagasló Jó minősége közismert. Figyelje meg az Eternit Müvek- különböző cikkeire vonatkozó, lapunkban megjelenő hirdetéseit.
CsilIM,
asztali lámpák, kirakatvilágitók, világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
ujak és használtak.
Ért.BlU.c l.káh.-Ijén f.lh.r...£tk-
Elektron.
1937. mtrcim 17
KMKONY
OYÁRTEl.EP:
■ UD^PF.ST, XI. LENKE UT 117.
Tegnaptól máig
(Hírek eüy mondatban) Ország:
A budapesti március 15-iki zavargásokhoz hasonlóan Szögödén Is zavargás lóriént Krénusz Ferenc jogszigorló ünnepi beszéde alalt, amely éles hangon bírálta a mai állapolokat, az egyetemi rektor kivonult a tcremWU
(iróf Teleki Sándornó — aki «Szikra» néven mini írónő tekintélyes névre lelt szert — 73 éves korában agyvérzésen elhunyt.
Sitiusrhnigg kan.ellár csütörtökön a déli gyorsvonattal érkezik Budapest-re, hogy visszaadja Darányi Kálmán \'miniszterelnök bécsi látogatását.
A Sajó apadásával Borsodvármcgye fclszaliadull a fenyegető árvizveszodc-lem alól, azonban még mindig 13.000 hold van viz alatt. Az eddigi ki*r kb. 1 millió pengő.
Vasárnap délelőtt mintegy 70 tagu zöldingcs nyilas-csoj)ort Budapesten tünictést kezdett. A rendőrség O.et 30 —30 pengő pénzbüntetésre Ítélt. A rendőrség elkol>ozla a zöld in^ct, az antant-szíjat, a nyakkendőt és a nyilas jelvényt is.
Hétfőn a normann Ottó kísérleti telepen a pincében felgyülemlett robbanó anyag meggyulladt, a tüz oka valószínűleg egy kénsavtartály repedése volt.
A szászfai Hangya-szövetkezet igazgatója, hogy a rovancsolást megakadályozza, 20 pengőért felbujtótt kél napszámost, akik leöntötték petróleummal és felgyújtották az üzletöt.
Darányi Kálmán miniszterelnök a jövő hét elején Prágába utazik,
VHAg:
Edward windsori herceg és mrs. Simpson május 22-én esküszik meg Bécsben. Az uralkodóház tagjai nem jelennek meg az esküvön.
Az Afrikában időző Mussolinit a benghazi arabok viharos lelkesedéssel ünnepelték.
Wilhclm Fritsch, a világhírű filmszínész és a Budapesti n is Dinah (iraco művésznéven ismert Kise Sehmidt Berlinbí n hétfőn megesküdtek.
Franciaországion romboló vihar és szökőár pusztított két napon ál, melynek több halálos áldozata van és a tengeren több hajó elsüllyedt.
— A tenyéixállatváfárOB
■ magy»r juháacatoknak sikwa
le*. A lennfnieK-l^ Móretek ké«Büt»ek magyar Juhaink gyapjújából. A tuagy«r urioasdádok poa»tógyára Onn»k is közvetlenül küldi nióTctmiuUit mind«o kötelezettség U köUs*} uélkül. L»ra-ltaől«|)ou még ma k4r)«. Truakhahi Pofitójjyfr Budait, XI., Lenka-at 117,
Gólképtelen csatársora miatt szenvedett vereséget az NTE
Az NTE etly 11-est kihatott — Sirnontornyat BTC-NTE 1:0(1:0)
A bajnokság első helyezeitjének nagykanizsai vendégszereplésére a hűvös szél ellenére is szépszámú közönség volt kíváncsi. Mint előrelátható volt, a vendégcsapat indult favoritként a küzdelembe, győzött is és ezzei bebiztosította vezető pozíciójúi- A játék képe alapján azonban .az NTE könnyű győzelméről számolhatnánk be, ha csatár-ora egy kicsit Is kapuratörő lett volna. Öriásí balszerencse: is üldözte ezen a mérkőzésen az NTE-t- Az első negyedórában igon ment a játék és Csáki klhagyoll 1 l-ese után három-szoi a kapufái döngetik az NTE c-Satárok, majd a lövések egész sora kapu melleit, vagy fölött süvít cl.
A simonlornyai csapat nem igazolta félelmetességét. Bár voltak percek, amikor technikai fölényben ben voll, de gólrekorder csatársoruknak nem volt alkalma bebizonyítani lövőképcsségél a nagyze-rücn működő NTE hátvédpár melleit-
A mérkőzést azzal nyerték meg, hogy a nagy szélben leszorított, lapos passzokkal játszottak, ezj&el szemben az NTE minden labdája magas volt, amit irányítani nem leheléit és így érthető, hogy a lövések a széi áldozatai lettek, mind fölé mentek.
A kél csapat a következő felállításban játszott :
SBTC : Hargitai - Molnár, Szabó - Kozma, Petres II.. Miski - Pet-res I., .Bongor, Róják, Róth, Kálmán.
NTE : Pandúr - Csáki, Varga -Kiss, Rilter Kudich Szabó, Szol-tár, Farkas, Jelinek, Csá z.
Erős szél támogatásával, döntő fölényben kezdi az NTE a játékot. A 3- percben Farkast a kapu dőlt nyomják, Farkas elesik és a bíró könnyelműen 11-est Uél, amit Csáki messze a kapu mellé lő Az NTE közönsége nem is sajnálja a potya dugó kiha^ásál, mert igen megy a játék Egyik sarokrúgást a másik követi, melyből Szabó fölé lő, majd Jelinek a kapufái bombáz/a. A 0- percben Szabó szép beadásál Szollái bombaként lövi a kapufának. Kél perc múlva Ril er áiadá-sábó\' Farkas kapásból rég r;em látott nagy lövést küld kapura, de Hargitai pazarul védi- Van dolga a simonlornyai védelemnek, de az jól ál a lábán. Polres II. centerhalf kivágva hozzánk beküldi, a követ-emelkedik ki nagyszerű alakjával, mii.den támadás el akad raji- Egy
ERTESITES
Tiszteletlel értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy a Deák-tár 15. sz. alatl vezeteti órás és ékszerész delail-üzlelünket Kaiaar Simon urnák adtuk át.
Amidón a nagyérdemű közönség és kedves vevőink eddigi irániunk tanúsított jóindulatát megköszönjük, utódunkat szives pártfogásába ajánljuk és kérjük, hogy őt továbbra is támogatni kegyeskedjenek. Teljes tisztelettel
Schnltzer és Oöndör
•ranymüvettk
Tisztelettel értesitem a nagyérde i ü közönséget, hogy Sohnltaar 4a C fc ■ d ft «• cég órás é3 ékszerész detalt-üzletét átvettem és a már meglevő ha-talnus raktárt a legkényesebb igényeknek megfelelően egészítem ki.
Vevőimet biztosítom a pontos, előzékeny és szolid kiszolgálásról, amit ezen üzlet immár negyedszázados múltja Is garantál. Fiatal törekvésemhez kérem a n; i. közönség szives támogatását.
Kalser Simon
frfa. tm-fa HUaii-W*. Wt-Ur O.B.
negyed óra múlva szabadul csak fel a vendégcsapat, de mindjárt gólt is ér cl. Kálmán ba\'szélsö üladásá-bói Petres I. közelről a hálóba pöccinti a labdát. Pandúr csak érinteni tud/a, de védeni nem- Az NTE ezután idegesen játszik és feltűnő sok-a hibás passz- Különösen Rilter jár elől ezen a téren- A 28. percben Jelinek ismét a kapufát célozza, majd Szabó 25 méteres lövése a lécet .súrolva megy ki. Egymásután 6 kor-nerl rug az NTE, ami jelenti döntő I fölényét, de a csatársor tehetetlen a végtelenségig.
Szünet után egy negyed óráig ustromoi a vendégcsapat eredménytelenül. Szép összjátékkal! pontos passzokkai közelitik meg az NTB kapuját, de ugylátszik rájuk ragadt az NTE gólképtelensége. Az 5. perc-I ben Farkas átadásából Szollár 6 méterről kapásból fölé lő óriási helyzetben, de a 17- percben Petres I. is kihagy, mert 5 méterről mellé lő. Ezulán szél ellen is az NTE támad, meglepően jól tartja magát a listavezető SBTC ellen, do még csak most ütközik kl Igazán a csatár sor tehetetlensége, mely első tavaszi vereségét hozta az NTE-nek-
A simonlornyai csapat közvetlen védelme Hargitai kapussal az élen voll kitűnő- A fedezetsor, valamint a mezőny legjobbja Petres II. cen-terhaÜ. Imponáló játékkal csirájában elfojtott minden NTE táma-< dásl- Sokkai többet váriunk a nagy nevü csalároklól, de azokból csak Káinián és Róth balszárny mutatott valamit- v >
Az NTE csapatában Pandúr kissé bizonytalan volt A hátvédek közül Vargil voll a jobbik, aki csapatának legjobbja voll. Csáki is szilárd poiilja volt a védelemnek. A fede-zelsor legjobbja Kudich volt. Kiss nem birl a vendégcsapat bal-szár-nyávui. Riller a mezőny leggyengébb embere volt. Nála feltűnően kiütközött a tréninghiány. A csatársorból nem volt egy ember sem, aki elfogadhatót nyújtott volna. A mezőnyben szépen játszottak, <Je a kapu ciötl egymást multák felül a tehetetlenségben.
Láng biró (a 11-cstőt eltekintve) nag}on szépen vezette a mérkőzést". (0/0
NT£ II.—Cserkész 3 : 3 (2:2)
A gólokat Bolla (2) és Wilheim, illetve Perendi ós Németh (2) lőtték.
o lörw
éteriül.
AZBESZTCEMENT NAGYLEMEZ.
Kőnnyan tisztán tartható.
ETERNIT MÜVEK
Budapatt. VI, Andr<b^|-út 33.
Nagykanizsai Vasutas— KRAC II. 3:1 (2:1)
II- oszt. bajnoki. A kanizsai Vasutas cs;ipal biztos győzelmet aratott Kaposvárott. A gólokat Horváth, Fteischner Czcglédi. llletvo Braun lőtték- Biró Sári.
Kerületi eredmények
PVSK KRAC 1:1 (1 :0) PAC KTSE 2:1 (1 :0) DVAC-ZsSE 8 :0 (2 :0)
Nemzeti liga eredmények
Ferencváros Szeged 8:1 (3:1) Nemzeti-Kispest 4:1 (2:0) Phóbus-Budai 0:0-Budafok-lil. ker. 2:1 (2:0) Ujpesi Haladás 6:1 (3 :0) Elektromos-Bocskai 4:1 (2:0)
Eltemették Hubay Jenőt
Budapest, március 16 Kedden délelőtt fél 11 órakor nagy gyászpompaval temették Hubay Jenőt, a magyar zenekultúra nagy halottját. A gyászszertartás az Opera előcsarnokában folyt le. A fclravalalozott koporsót rengeteg koszorú borította- Az elhunyt művészt Hóman Bálint kultuszminiszter bucsuzlatta el, majd az Operaház ének és zenekara adott elő alkalmi gyászdalokat. A temetésen megjelenlek a kormány tagjai, a budapesti diplomáciai testület teljes számban, olt voll a zenei és mű-veszvilág minden száinoltevő tagja, síb. Képviseltette magát néhány vidéki zeneiskola is. A gyászmeuet a Zeneművészeti Főiskola előtt meg-áU, ahol néma tisztelgés volt, majd megindult a gyászmenet a Kcreposi-uli lemetőbe.
A temetőben Mécs László, az or-szágoshlrü papköltő t;u\\otta az egy házi szertartási.
Bomba robbant a székesegyházban
Párls, március 16 A montenai székesegyház bejára-Iánál bomba robbant. A felrobbanó bomba betörte a székesegyház kapuját, megrongálta a belsejét, pe^ törte a szomszéd házak ablakait is; Illetékesek azt hiszik, hc^ry anarchista merénylejről van sz&
ZALAI KÖZLÖNY
1931 gjáfdllg 17.
— (P. Cilríus* Viktorin)
plébános három napos klkigyakor. latokat tart Sümegen a* ottnni katolikus híveknek.
— (Szabadságról)
Eróss Rezső városi erdőmester szabadságáról bevonult ós tegnap átvette hivatalát.
— (A Muraközi SzCvctség)
márciusi ünnepségét 18-áu délután 0 órakor rendezi Budapesten, a TESz üléstermében. Ez lesz a Muraköz is-mertetésére rendezett tizedik előadása. • Muraköz 1848-ban» cinun dr, Láposy llaller Jenő tart előadást, ünnepi beszédet dr. Csury Jenő miniszteri taná esős, társelnök mond.
— (Halálozás)
Budapesten éleiének 70-ik évében hosszú szenvedés után elhunyt vitéz Békey Béla nyűg, tü\'ér tábornok, aki a világháborút uz első naptól a/, utolsóig végig küzdötte. Főleg a Monté Sun Michelin, DolK*ruón és Piavénél tüntette ki magát hősies magaiarlásá. val. Már a. háború első évében megkapta a Upöi rendet, majd a hadi ékilménves Yaskoronarcndet, kaionai , érdemkeresztet és még sz5mos hábo ] rus kitüntetést. Humánus érzésű, igaz einber és igazságos feljebbvaló, önfeláldozó barát . ideális jó féri és a becsületes katona mintaképe volt Általánosan ismerték és becsülték uenuftak bajtársai de a budapesti előkelő lár_ saságnak is szeretetre méltó alakja voll. Március 13-án temették cl nagy katonai |>ompával a Kerej>esi-uti temetőben lévő családi sírboltban. A virágokkal l>oritotl ravatalán ott voltak Auguszta főhercegnő és llazuy Samu báró koszorúi is,
— (Vita-délután a táncról)
A» Irodahni^jrMüvészeti Kör S»er-Jai Társasiga kővetkező vit*-délutánját " modern táncok és a táncőrület körül felmerült eltérő né«elek megvitatásának s/inU. Hz * vita március 16-án, kedden lesz a zeneiskola kamaraivükben előadója dr. Domjáa Gyula, • Kór háznagya, (:)
— (Szerdán növendékhangverseny)
Szerdán délután fi órai kezdettel tartja a zeneiskola növendékhangversenyét. Belépődíj nem lesz, azonban a rendezés költségeihez i nkéntes adomá nyokat köszönettel vesz a rendezőség, . í->
— (A Nagykanizsai Takarékpénztár)
a szokásos évi jóllkoziycélo adományokat folyó hó 17-i\'tol kenlflilÓLa kiflieU.
— .SEMPERIT" iutó- és no torkerékpAr-gummlk lerakata: Sternbergcr It, \'^kereskedés.
— Gy.i mrk.k i.n.r. tnpsazlalt (ifVö-sok Durmolt rendülnek, mert eKóazun kis adauokra osztható és "nyhío hajt. tűf IkUI, hogy a leKkevéslié Is ártalmas v In. A gyermekek szeretik a Dsrmolt, m n oly Jó tzü, mint a tiszta caoko-ltdt.
/ inal Izgalmas élet küzdelmeiben kiáradt egyének, akik
c>t,liem ki.élei nélkül L\'ttl székieket! sben és ennek következében mindenféle emésztési nehézségben szenvednek, igyanak reggelenként éhgyomorra egy-egy pohlr tetmé-szetes „Ferenc J\'z,el" kese.ovlzet, mert ei .íz Idea Is hashajtó Oisifi iellemit! tula|doiis»gai: egyesíti magéban. Az orvotok a]int|Ak
Városi Mozgö. Még csak kedden-.szerdin 1 li elsS magfar vilAgfilm I
Mária, nővér
Egy Izzó szerelem története. Svéd Sándor diadalmas hangja, Jávor Pál legnagyobb alakítása, Szörényi É«« szépsége és művészete teszik feledhetetlenné ezt a filmet. Remek hieérö niflaor.
Előadások kezdete szombaton, kedden és szerdán 5, 7, 9, vasárnap és hétfőn 3, 5, 7 és 0 órakor. Rendes helyárak.
Illetékes hely
nyilatkozata a budapesti egyetemi ifjúság feloszlatott március 15-iki ünnepségéről
Budapest, március 16 Az egyetemi ifjúság hugyományos márciusi ünnepélyén kinos botrány játszódó\'! íe. Lelketlen izgatók fel-bujtására a megérkezett előkelősé. gek jelenlétében néhány ismeretien polgár-ruhás fiatalember Kémery. Nagy Imre szabadonbocsátásál követelte, ugy hogy Bornemisza miniszter, az egyetemi lektor ós a többi előkelőségek elhagyták a Vigadó termét. Alig kezdték meg az ünnepélyt, az egyetemi hallgatóság köze fúródott idegen elemek újból megkezdték a rendbontást, ugy
hogy a rendőrség feloszlatta a gyűlést- i
1 enii eseményekkel kapcsolatban illelékes helyen kije\'entetiék, hogy a zavargásoknak nem kell túlzott jelentőseget tulajdonítani. Máskor is történlek eíajta kilengések- Sajnálják, hogy a március 16-i ünne pélyl nem lehetett megtartani, dc a rend biztosítása érdekeben, mert nem tettek eleget a rendőrség felszólításainak, fei kellett a hazafias gyűlést oszlatni. Az esetnek po l ikai jelentőségei nem kell tulajdonítani. A tüntetők vezérei ellen a szokáso> eljárás megindult.

— (Az Izr. Leányegylet mese-délutanja)
Vasárnap ismét öröme volt a kanizsai gyermekeknek. Az Izraelita Leány-egylet mesedélutánt rendezett a kis-templomban. \\ mindenkor nagy sikernek örvindö nicsedclulán most is tilt ká*at vouzotU Az aranyos kis szereplőn sok tapsul kaplak és azokat meg is érdeimiiék. Deutsch Zsuzsi mondotta kedvesen a prolugusl, o köszöntői to a vendégsereget. Mndeuki megkapta a neki megtelulőt és március idusára való tekintettel a hazafiasság jegyében is állott a kis műsor. Kedves voll a inagyarruhás tíunzt Zsuzsi aki irredenta ualokat adott eiö, irtaju ké. sobb sanzonodat, felnőtteket uiegszé-gyenitő nagyszerűséggel. A kicsinyek nek szóló szép meséket dr. László István rabbi\' mondotta el kedves közvetlenséggel, A műsor befejezószáma Wcisz Evike irredenta szavalata volt. A kedves, szép mesedélulán rendezéséért Büchler Margito1 illeti a dicsérelt aki sok szeretettel és női lelkének melegségével gondoskodott a kicsikék és nagyok neiues szórakozásáról.
— Ta»a*zl férfiruha és felöltő tzőva-tek legszebb választékban Sektlizaál.
— (A nagybeteg leány)
kórházba szállításának költségeihez névlclm adakozó egy pengőt küldött a szerkesztőségbe.
— Bútorokban A Kopstelu cég VCZOt 1
Modern mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvoző fizetési feltételek mellett.
— Megérkeztek a tavaszt nölruha, kabát éa kosztüm ujdoueágok Schütz-ékkez.
— (A bélyeggyüjtés, mint tantárgy)
A nagykanizsai bélyeggyűjtő asztaltársaságban élénk visszhangot keltett a hir, l>ogy Londonban a bélyeggyüj1. lést is felvették a kötelező iskolai tárgyak sorába. A tanügyi hatóságokat az a gondolat vezette, hogy ezáltal a földrajz- és történelemoktatást eredményesebbé lehessék. Tapasztalati tény ugyanis, hogy még a legrosszabb tanuló is jó eredményeket mulat fel ebből a két tárgyból, ha komolyan foglalkozik bélyeggyüjlésseL Az iskolák, ban természetesen rendszeres bélyeg-gyűjtésre tanítják meg a tanulókat^ ami azért is célszerű, inert egy rendszeres és nagyanyagu bélyegalbum mindig érlékes és a tanulókai takarékosságra és tőkegyűjtésre is szoktatja.
Értesítem a nb. hölgyközönsé-get, hogy Budapestre utazón, hogy édesanyain (Ke észné Budapest beivaiosi kaiapszalon tulaj, donos) állal Becsben részemre va«arolt legújabb
kalap-modelleket
átvegyem.
Wlndlich íé létéi* lagda
— Nll rubaielymek legújabb klula-tázásban Schützuél.
— (SAlyeggyfljtők találkozója) Hétfőn délután 0-tól t -u a Pannónia hátsé kistermében.
Speciális
Telefon: 5-83.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PALCSICS-aiál
A halott elszaladt
a koporsóból
Bukarest, március 16 Az egyik közeli faluban nem mindennapi eset történt Anterlei Qre-gor gazda temetése alkalmával. A gazda néhány nappal ezelőtt megbetegedett, teste teljesen megmerevedett, majd lassanként telje.\'ewx kihűlt- temetésén igen sokan jelentek meg. Nagy voll azonban a meglepetés, amikor ulközben a »halott« felrúgta a koporsó tetejét, kiugrott a kopo. sóbói és olyan eszeveszett futásban szaladt hazáig, hogy a te-metési menet közönsége nem is tudta utolérni.
Megállapították, hogy a gazda csak merevgörcsöl kapott.
A választások előtt a szovjet nem bántja a vallást
Varsó, március 16 A szovjet valláspolitikája nagy változásokon megy át. Mint megbízható helyről jelentik, a szovjet bezátatta a vallásellenes iskolát kí.t. beszüntette az istentelenek ligájának .muzeumait, a diákokat eltiltotta attól, hogy vallásellenes mozgalmadban részt vegyenek. E szinte hihetetlen változást a beavatottak a közeledő, választások taktikájának tudják be.
Az olasz király Budapestre
« jöir?
Budapest, március 16 Politikai körökben,,nagy események hirc terjedt el. Igy többek közölt, hogy áprilisban Mikias elnök, május havában pedig az olasz király Budapestre jön. A hirek íbisze még megerősítésre szomlnuk.
Nagykanizsa megyei város polgár mesterétől.
4408/1937.
Tárgy : Rsgadozó és kártékony állatok mciegfcel való irtása.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Vadásztársaság folyó évi mdicius 10 löi kezdve de-c.inbtíi 31-ig a váios hatáiaban u. m : a városi aUócrdő^cn, a városi fJsőírdÖDen, a varost aisónynesi eidöocn, valamint ebekkel az erdőkkel hataro* mezőkön és remizek melleit, ragadozó és kártékony ailá-toKfit stnchninnel és phosphorezöip-pei irt.
A fentieket azon figyelmeztetéssel teszem kőihiiré, hogy a kihelyezett mérgezett tárgyakhoz hozzányúlni, vagy azokat eltulajdonítani büntetés terhe melleit tilos és életveszélyes. Ha bárki tudomást szerezne arról, hogy valaki mérgezett tárgyat elvitt, személyes felelősség terhe alatt hoteles arról a rendór-kapitányiágnak jelentést tenni.
Nagykanizsa, 1937. március 9. 72s Polgármester.
Ctcsvn&jjot míia moziban SzómkozHatik

1937. mlrdul 17.
ZALAI KÖZLÖNY
y
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
APRÓHIRDETÉSEK
ö személyei ciukott Bulck autó olcsón aladót Kiulminn Manó. Telefon 222.
SzakixerU Uvagaa -munkálatokai
legolcsóbb árak melleit Slern Üveges vé-gez. Kétjen ajánlatot. 682
Hó- és aérolpéjét, izakszerüen kijavítja Vulkán gummljafltó. Erzsébet-tér 1. Centrállal nemben. 4123
NŐI fatiérnamflak
olcsóbb árban vállalom. Horthy Mlklói-ut 5.
készítését leg-— Olga iialon, 311
Eladé szőlőbirtok Naf*ybagolán 1820 □•öl. zsindelyei épülettel, teljes beren dezéuel éi mult évi terméssel. Erteke/nl lehet Balog Jenő Ingillantlgynöknél. 754
Haaxnélt ruhát veszek éi eladok, hívásra háthoz megyek. Márkua, Király-álca 31. 385
Legszebb tavaszi felöltök, férll-, llu-é* gyermeköltönyök a legolcsóbb árb«n Zwelgnél kaphatók Erxiébet-tér 1. 745
Kellő kéal* és Igárerővel rendelkező, megbízható oaaléd szőlőt éi nsgvobb kaizálót ríszea művelésre kaphat. Cim a kiadóhivatalban.
Csaaaary ut 27/a. »ámu háx móaodlk amalafén ötizobás öiszkoin-lortott szép lakás angusatM* l-ra kiadó. Ugyanott •bédlöbutor, csillár eladó Ház mester. 755
Egy 18 léarfla ék egy 12 lónrfiá
használt, de üzemképei éklwéaéktttötor eladó az Ihirosberínyl uradalömbAn. 707
Calnokart bútorozott Szoba ktllönbe-lárattal azonnil olcsón kiadó Zárda títca • iz. 709
F0xéah«x irtő rendszerető mindenes bejArónöt lelveszünk április 1 re. Sugár-ut 41 o. 7 72
Aaxallasllwa, JómlnóségU, saját ter-méiU, eladó. Szabó Mihály, Szemeie-u. 4.
771
Havi 30 fillérért
150 pengő temetkezési és 250 pengő balesetbiztosítást ad minden előfizetőjének
Több elöflatfink slirjclí»éi» fRy nagyszabású csoportom biztositAI akció elönyelljen óhajtjuk részftsl feni a Zalai Közlöny minden elótl-
a Zalai Közlöny
zetőjét. Minden egyes előfizetőnket, aki jelentkezik a kedvezmény igénybevételére,
biztosítjuk 150 pen^ő temetkezési segélyre, egyben 250 pengőre baleset ellen.
Ae előfizető ezt a biztosítást vagy saját személyére vagy pedig család jának valamelyik tagjára veheti igényije- A biztosi\'ott személv el halálozása vngy balesete ese:én n biztosított öss/.geket a Zalnl Köz. löny minden hosszadnlmna eljárás
nélkül, azonnal és közvetlenül ki fizeti
Az előfizető, aki akár a kindóhiva tálban, akár a Zalai Közlönynek e céll)ói megbízott jelentkezés-gyűjtőinél bejelenti a biztosítási akcióban való részvételi szándékát,
havi 30 fillérért biztosítja magának, illetve törvényes örökösének a 150 pen«ő temetkezési és 250 pengő baleseti segélyösszeget.
Kérjük tehát előfizetőinket, hogy | zöhöz van kötve-
önmaguk ée családjuk árdckól en je-lentsék be a kiadóhivatalban vagy a lakásukon jelentkező megbizot talnknál a Zalai Közlöny csoporlos biztosításában való részvételüket nn nál is inkább, mert - csoportois biztosításról lévén szó - a biztosatás létrejötte bizonyos számú jelentke-
A jelen biztosítási akciónk félté-telei minden eddigi hasonlónál elő-nyösebbek ós biztonságikért az egyik legkitűnőbb nevü intézet: a Magyar Élet- és ! Iradékbiztositó Intézel garantál
Esetleg kívánt további felvilágosítással a kiadóhivatal szolgál.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen férjem, édeiapám, illetve testvérünk
Slrém Tivadar elhunyta alkalmából hozzánk érkezett részvétnyilatkozatokért, amelyekkel mély fájdalmunkal enyhíteni Igyekeztek, további a végtisztességen megjelenteknek ezúton hálás köszönetet mondunk.
A Oyéaaalé oaaléd.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
VII Bákóczt-nt 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-mologvlz, tolefon. közp. ftltéi és csengőt pótló eloktromos fényjel lésekkel, bemérsékelt H/óba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A kö> Hzőbem
Farkat Béla rádióhlras olgányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este t á n o. Vlrány újszerű jazz-zenekara. A télikertbon ét a törözflben SEBŐ Mik-lót ridioónekes énokal. Ha Peatre jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban I
a
ZALAI KÜZLONY
1937. március 17.
Váry J4...I ta Jaláala lijó azlv-vel, de Isten ezent akaratában való megnyugvással jelentik, hogy szeretett jo édesanyjuk
özv. Váry Józsefné
axfll. Siakonyl Jóiaa
életének 79-ik évében hossza* szenvedés és a szenttégek gyakori vétele után visszaadta nemes lelkét Teremtőlének.
A megboldogultat f. hó 17-én délután Vsí órakor kísérjük a róm. kat. temető halottasházától a róm. kat. egyház siertartasa szerint a családi sírboltba örök nyugvóhelyérc.
Az engesztelő szentmise f. hó 17-én délelőtt 9 órakor lesz a szentferenc-rendi plébánia templomban az Egek Urának bemutatva.
Nagykanizsa, 1937. március 15-én.
Irgalvaa Jéimom I Adj ■•ki IrOk nyugodala
Itt
t. őiv. Bagáryné \' iné -----\'

________________ _..M\\t._
Mária, Váry Ottó, uooj.ll Klaationdyní
\'irrní NátJy Mária, tntnr*. Itakoojrl Arp/dln, Porídt
>ki
Burtta Itané Bnrlta Ilona, BurtU
ort Arpádln, Poridainé Siakonyl ■ a, aívár.l őa». Siakonyl OéjAn*. Porá-la Anlal, tógofoA, Illatra lógor. Dr. Knauai Lái«l4, uooktfi<ct(. Váry Bonaloakta, Váry
III ictci, iff uanc nu\'iii noná, un
Erid, Baritt MArla, uaokabugil.
Féltandijns angol és némát nyelvtanfolyamok a Zalai Közlöny előfizet*\' részére
A nyelvek tanu\'ása évről évre Jobban tért hódit Nagykanizsán is csak ugy, mint az egész müveit világon, főként a nyelvrokonok nélküli Magyarországon.
A Zalai Köz\'ftny meg akarja könnyíteni előfizetőinek a nyelvtanulást éa ezért megállapodott egy elismerten kitűnő nagykanizsai njelvtanárnővei, aki két nyelvet 50 százalékos kedvezménnyé\' tanít a Zalai Közlöny előfizetőinek.
Az angol és rénnt nyelvtanfolyamunk vezetője Pallos Erzsébet. A tanfolyam nem csoportos, inert egy órán legfeljebb négy növendék vehet részt A tanitás heti két órával hat hónapig tart, havi tandíj a Zalai Közlöny előfizetőinek K pengő, (nem előfizetőknek 10 pengő). Pallos Erzsébet a londoni egyetemen szerezte még nz angol nyelvtanári diplomát. A tökéletes kiejtést biztosítják inr. Walter Ripman-nak, a londoni egyetem fo. ■etika tanárának eredeti grammo-fon lemezei. Jelentkezni bármikor lehet a nyeívtanárnőnéi (£rz8ébet-téér 18. II. em.)
Minden tanfolyamra va\'ó féltandijas beiratkozáshoz fel feli mu} tatni a Zalai Köz\'öny legutóbbi előfizetési nyugtáját, vagy a Za\'ai Közlöny szerkesztőségének igazolását.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenhtrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsái.
Felelős kiarfé: Zalai Kirtly. Iaterurkan telrfoa: Nagykanizsa 78. szám
Eimm —,
.nkt a Wjl keraak^ddkiKt I lp«zv»ok»»l assnss. bal
ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a n. érd közönséget tisztelettel értesíteni, hogy Nagykanizsán, Horíhy Miklós-ut 4. az. alatt mAroiua hó 12-én
art
niegnyitoltam.
Raktáramon kaphatók saját fcészitményO b&rSis-dttk, akta- éa iskolatáskák, rstik difik, erszények, nBI divat5vek és minden e szakba vágó cikkek. A nálam vásárolt árut Ingyen Javítom t Bőrönd áthúzásokat <s egyéb Javításokat szakszerűen, pontosan végzekI
Tisztelettel HAMBURG ZOLTÁN
FőOzIet: Pécs.
Fióküzlet: Horthy Miklós-ut 4.
i a r
Csepel:
II
Mauasiipisii
Universal
gyümölcsfa
éa szőlő
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sportüzletében kaphat.
Tartós kerti pázsitok keveréke
Lswngrass-keverék s Pázsltkeverék árnyékos helyre Pázsllkeverék napos lielyie legmegbízhatóbban ér, legolcsóbban HIR1CH ÉS SZEGŐ cé0n6l kapható.
Páratlan kedvezmény s Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és közponli fekvésit
István király Szálloda
(VS., PodiTianiozby-utCia 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kolntlnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi tütés, telefon, litl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos ketlvezmíny Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Nxeso. a UaKfejfeno. Kfegutoilll
ha vetéseit és vetomönyolt
PÉTI-SÓ-val
raűtrágyázza. Szükséglet 100 négyzetméterenként:
P zolékfélóknél...... >/»—3 kg.
Virágoknál......... 1/1-2 „
Rózsafáknál......... 2-3 .
Gyümölcsfáknál...... 3-5 „
Földlepernél... .„ ... 1 2 „
Málnánál ......... 1-2 „
Pázsitnál ......... 1—2V» „
Kat. holdanként: Burgonya 100-120 kg.
Répánál 50-100 „
Tengerinél 100-120 „
Itétok és kaszálóknál 80-120 .
Szőlő ............100-300 „
Kalászosok......... 30— 60 „
(Részletes használati utasítás az érdeklődőknek díjmentesen rendelkezésre áll. Kicsinyben és nagyban kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bírásig mellett.) Telefon: 130.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
13634/1936. tk. sx.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr Oyulai Béla vég eha)fatónak Németh János és ne|e Dell Oizella végrehajtás szenvedő ellen Indított végreha|táil Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146 éa 147. §§ al értelmében elrendeli a végrehajtást árverést 95 P 40 fill. tőkekövetelés, ennek járulékai és as árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 P költség, valamint a rsatlakozottnak kimondott Halaos ós Pollik 389 62 P és )ár. behajtása véeett
a dlóskáll 1678 sztjkvben 35. hru. hiira 1300 P, a 60/a hrsz ssántóra 200 P, a 60/r>. hrsz. szántóra 280 P, a 129. hnz. rétre 10) P, a 120. hrsz. kertre 100 P és a 145. hrsz rétre 100 P;
a dlóskáll 726. sztjkvben 1817. hrsi. szántó \'/10 illelőiégére 100 P kikiáltási árban
A 745. sztjkvre vonatkozó kérelmet a tkvl hatóság a széljegy törlése mellett elutasítja, mert a kérdéses Ingatlan legeltetési társulsttá alakult.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dlóskál községházánál megtartására 1937. évi április hó 2. napjának délelőtt tf óráját tüzl kl és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150 §-a alapján a következőkben állapítja meg:
1 Az árverés slá eső házat a kikiáltási ár felénél, a többit kétharmadánál a acsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XII. t.-c. 26 §)
Nagykanizsa, 1936. évi rov. hó 17 én. Dr. Wébtr s. k. kir. (bíró.
A kiadmány hiteléül: Kiss k. 7.0 r&tiui.
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
2215/1937. tk. sz.
Végzés.
A tkvl hatóság a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 14824,936. szám alatt kelt kielégítési végrehajtást rendelő végzése a la p|án a 14824/936. tk. sz. végzés kiegészítéseként elrendeli, hogy a dlóskáll 1678. és 726. sz. tjkvben A f 1—6.. A t 16.181. sorszámok alstt foglalt Németh János é« neje Deli Oizella nevén áUÓ Ingatlanokra ;
Minthogy a 13634 tk. sz. végzéssel elrendelt bejegyzés sze int dr. Oyulai Béla javára kielégítési végrehajtás van folyamatban, amelynek során már az árverési hirdetmény Is kibocsáttatott, a tkvl ható-sáv az 1881 : LX. t.-c. 166 §-a értei raében dr. Tamás János végrehsjtónak dr. Oyulai Pál végrehajtóhoa csatlakozását kimondja.
Ez a végzés póthlrdetménytll Is szolgál.
Nagykanizsa, 1937. évi febr. hó 16 án.
Dr. Wéber sk. kir. járásblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss s. k.
WtUst.
Bt ÖMÉcoberg Nyomé* 61 Dél»0ai U»k4a4é VáUftU ktoimioBKiáJábaa NicNMn (Betelés Ostor. Zftkl lárolM
Ha „Keresd a sori i
77. Évfolyam 62. szám Nagykanlua, 1937. március 18 csütörtök
Ara 12 II".
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden bttkAuup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
P.löflzctési ára: agy hé* t pengi <*• Nllér. Sierkentöiégl is kíadéhWatall telefea: TI. w.
Llspe és Nagykanizsa
Irta: Kelemen Ferenc
Alig husz-harminc kilométernyi távolságban ettől a határszéli város-lói. hónapok óta Igen komoly, de annái csendesebb olajkutató mun. ka folyik.
Az Europagas néven ismert, amerikai tőkévei dolgozó, nagy, idegen vú fatal végezteti ezt a kutató munkál, melly eddig állítólag igen súlyos- milliókba került-
A munkáról eddig nem sok ludo-mási szerzett a város.
Néha-néha megjelent itt közöt. lünk, hol a kávéházban, hol a strand fürdőn egy-egy Idegen ur, akiről a kisvárosi kíváncsi érdeklődés csakhamar megáUapitoltta, hogy a lisi>ei fúrásoknál tevékenykedik, de ezen túlmenően nem sokat törődtünk az egész fúrási kísérlettel.
Nem hiszem, hogy akár a város vezetősége, akár a vezető társadalom részéről bárki is annyi fáradt-6ágoi vett volna magának, lvogy a fúrások hónapokig tartó ideje alatt egyetlen egyszer is megtekintette volna ezt a milliós áldozatokat követelő munkál s csak egy percig is foglalkozott volna annak várható eredményeivel a város egész éleiére kiható nagy jelentőségével.
A lispei fúrások eddig valóban nem igen izgatták a ván>s közvélo-ményél- A kimeríthetetlen amerikai tőke kalandos vállalkozásánál többel nem igen láttunk benne. Elvégre ilyen kutatások a világ minden sarkában előfordulnak s nagy ritkán hoznak konkrét eredményeket.
A lispei fúrás azonban •bevágott.«
Az eddigi fúrási eredmények után llélve, itt egy szenzációs lelettel állunk szemben A közel kétezer métermélységből feltörő dus o\'ajgázés az abból lepárolható olaj olyan egyedül álló leielet jelent, amelyre már-már az egész, világ felfigyel.
Erlhető, -hogy idebent az országban is hetek óta a legnagyobb érdeklődéssel tekint mindenki a lispei eredmények felé s a közgazdasági szaksajtó ho-szu hasábokon foglalkozik a lispei olajforrások nemzetgazdasági jelentőségével.
Ili az Ideje hál, hogy végre Nagykanizsa városa is foglalkozzon Lis-pével s iparkodjék annak eddigi szenzációs eredményeit hasznosi-lani^
Milyen irányban kell keresnünk Llspe ós Nagykanizsa viszonyát s hogyan biztosítsuk számunkra a csodaolaj források gazdasági előnyei! ?
Két uton kell keresnünk a közeledési Llspe felé- Először kl kell használnunk, illetve biztositanunk kell Lispének, az uj nagy olajbánya telepnek, mint egyre erősödő fogyasztó centrumnak, gazdasági előnyeit. Ezen a lelepen a közeljövőben nagy invesztíciókra van kilátás Az olaj klakuázásához, rend-
Hajnalig tartó véres utcai harcok dúltak Páris külvárosaiban
A kommunista tömeg megostromolta a Clichy-mozlt és a városházát, üzleteket rombolt és kézigránátokkal rohamozta meg a rendőrséget — Több halott és 200 sebesült maradt a barrlkádokon — Megsebesült a miniszterelnöki kabinetiroda fönöke Is
Este 10 órától hajnali 3 lg tartott a kommunisták ostroma a rendőrség ellen
Páris, március 17 Mi éjszaka forradalmi jellegű harcok színhelye volt Páris két clő-váiosa- A kommunista izgatás Clichy külváros lakosságát fellázította, aminek eredményeként neg-geilg tarló véres harcok dúltak u váioü utcáin- A harcoló tömeg hat barrlkádot emelt, amelyeken több halott és 200 sebesült mtradt. A sebesüllek közül sokan halállal vívódnak.
A forradalmi jellegű harcok nagy nyugtalanságot keltettek a francia közvéleményben annyival is inkább, meri ugyanekkor Páris egy másik külvárosában is véres összetűzések voltak. A súlyosan sebesültek közöli van Blunel, a miniszterelnök kabinetirodájának főnöke is.
A harcokró. a kövelkezö részleteket jelenlik :
A francia szocialista párt tagjai a Clichy i moziban gyűlési akartak larlani. Nagy tömeg gyülekezett össze és eközben a kommunisták be
akartak hatolni a moziépületbe. A rendezőség ós a rendőrség azonban ellenállt a benyomuló tömegnek és közben harcra került a sor. Ugyanez ismétlődött
a városháza előtt ls. A kommunisták Ide ls erőszakkal akarlak behatolni, felszaggatták az utcai kövezetet, letépték a fák védőrácsait és a kapukat védő rendőrséget kövekkel, palackokkal és vasdarabokkal dobálni kezdték. Csakhamar lövések is dördüllek el a tá. madó tömegből, ugy hogy a rendőrség kénytelen volt fegyvereit használni Sokan megsebesültek, mire még inkább felbőszüli a tömeg és ujabb rohamot intézett a rendőrség ellen. Rövidcsen 600 főnyi rendőrségi erősítés érkezett. A tüntetők harci kedvét ez sem vetto el, söl erre felszedték az utca kövezetéi és három barrikádot építettek a városháza körül és azok mögül kezdték el kövekkel ostromolni a rendőröket. A rendőrség három Ízben hiába kisérelle meg széloszlásra
bírni a tömeget, a harc toyább folyt, sőt egyre több lövés is esett, majd az egyik közeli kávéház előtt robbanás történt.
A rendőrség parancsnoka ekkor parancsol adott a tüzelésre, mire a tömeg kissé visszavonult, de csak annyi Időre, mig ujabb pfilromra készült fet s ekkor aztán már kézigránátokat ls hajigáltak a rendörök közé
Több rendőrségi roham után végre sikerüli a teret megtisztítani és a sebesülteket előbb a városházára, majd kórházba szállítani. A rendőrök ledöntötték a barrikádokat és ugy látszott, - este 10 óra volt ekkor - hogy a tüntetés befejeződött.
Éjszaka fél 1-kor a rendőrség el-lávozoit, mire azonban újra fellángolt a tüntetés A kávéházak ablakait beverték, majd
egy közeli mészárosQzletet és egy pékmöhelyt kltoiz-tottak.
szeres előállításához, továbbs\'á ICA-sóhoz, feldolgozásához hatalmas Invesztíciókra van szükség. Ezen a helyen előrelálható\'ag nemsokára egész bányaváros fog létesülni, a mely sokezer munkásnak, tisztviselőnek és vállalkozónak fog adni kenyeret. Arra kell törekednünk, hogy ennek\'a nagy fogyasztótömegnek a gazdasági szükségleteit Nagykanizsa lássa el. Ecélból még közelebb keli vinnünk Nagykanizsái Lis-péliez. Ennek egyel\'e-i módja : a legsürgősebben gondoskodni kell Lispc ós Nagykanizsa közölti közlekedés meggyorsításáról és tökéletesítéséről- Uj utak létesítésére, rendszeres autóbuszjáratok beálll. láJ-ár; és végül az elhalaszlhatatlan, már ré^ó\'.a esedékes vasútvonal megépítésére kell gondolnunk.
Kereskedőink, iparosaink vállalkozóink egyik szeme állandóan Lispc felé tekintsen. A közeljövőben itl nagy feladat vár rájuk. A város évek óla stagnáló gazdasági életéi Llspe jelentékenyen fellendítheti-
De ennél is sokkal fontosabb, hogy a közvetlen közelünkben fej. tárt olajbánya előnyeit, a föld mélyéről feltörő gáznak és a belőle
lepároll olajnak, mint az energiagazdálkodás egyik hatalmas eszközé nek ipari célokra való felhasználását biztosítani tudjuk
Komoly tervekről hallunk már ilyen irányban.
A kétszázhúsz kilométerre fekvőd-főváros lispei gázzal akar világítani, ecélra ugyanolyan hosszú vezeték megépítésére van szükség s az illetékesek mégsem riadnak visz-sza a súlyos milliókat jelentő invesztícióktól, csakhogy megszabaduljanak a külföldi valutákat követelő szén importjától.
A balatonmenti városokat, Veszprémet. Székesfehérvárt élénken foglalkoztatja a »Uspei csoda.« Mindenféle tervek velődnek a kínálkozó nagy konjunktúra kihasználására-
Nagykanizsa itl áll Lispc kapujában.
Mint valami elszegényedett, rokon, évek óla várja a gazdag nagybácsi örökségét. Ez a várat\'an szerencse most végre iQ| yan. Kihúzták a város sorsjegyét- Lispei olaj és gáz a főnyeremény. Ezt a helyzetet most valóban ki kell haszná\'nunk. Minden követ (majdnem azt irtuk, minden olajat) meg kell mozdíta-
nunk, hogy a lispei nagy eredményeket iparilag is ki tudjuk használni a vár«»s fellendítésére-
Nagykanizsa határszéli város. ..Legközelebb fekszünk Olaszország, hoz az Adriához, a tengeri utakhoz. Mi vagyunk az ország déli enporl kapuja- A lispei gázzal gyárakat, vállalatokat kell itt létesítenünk, amelyek az export céljait szolgálják. De itl állunk n Balaton déli partjánál is, szeretjük magjukat a Balaton legnagyobb városának nevezni Most itt az alkalom, hogy a lispei gáz felhasználásával a Balaton somogyi partján ls megvessük gazdaságilag a lábunkat
Nem akarunk Illúziók után fúlni, nem kívánunk délibábokai kergetni, lehel, hogy pillanatnyilag még fölértékeljük a lispei konjunktúrát, de tagadhatatlan, hogy az eddigi fúrási eredmények után Ls számítanunk kell olyan lehetőségekkel, melyek ennek a városnak jgazdasági helyzetét máról-holnapra megjavíthatják\'.
Egyetlen kötelességünk van : résen lenni, nehogy a kilünő alkalmat elszalasszuk Minden szem Llspe felé ickiutsen...
BALAI KÖB.ÖNY
1937. mirclm 18.
A fosztogat ás alkalmával ujabb utcai harcok keletkeztek a tömeg és a rendőrség közölt, itt is több sebesült maradi a helyszínen.
Hajnali fél 3-kor jelenti a rend-őiseg, hogy a tüntetőknek 80, a rendőrségnek 68 sebesültjük van.
Blum miniszterelnök a belügyminiszter társaságában még az éjszaka meglátogatta a kórházban Blunelt, akinek állapota a reggeli órákban kielégilő- Egy súlyos sebesült reggelre meghalt- ^
Asmeire külvárosban a harcoknak 23 sebesültjük van.
Tere- kommunista képviselő is a helyszínre érkezett ós amikor meg-tuala, hogy Oichy konümunista képi viselője is megsebesült, a tömeget uj támadásra buzdította. Ennek eredményeként a harcok hajnalig tartottak.
Asztmában szenvedőknek gyakran megbecsülhetetlen szolgalatot tesz a természetes ,Ferenc József"
keserűvíz azáltal, hogy a tápcsatorna tanaimat gyorsan feloldja 6s kíméletesen levezeti • az emcsitósiervek lovAbbi működését hathatósan elősegíti. Az orvosok ajanijik.
Március 15. a kanizsai iskolákban
A felsőház ütése
Budapest, március 17 A felsőház mai ülésének napirendjén a városrendezési törvényjavaslat szerepel. Beck Bernáth és Oepfner Guídó a javaslat mellett, Szóké Gyula ellene szólalt fel.
Mussolini Trlpollsbau
Tripolis, március 17 Mussolini megérkezett TripoUsba. Fogadtatása kedden este nagy pompával történt és rendkívül lelkes voit. Színes látvány volt, amikor a kormányzósági palota előtt logadla az arab csapatok elvonulását.
Meghalt Rothermere lord felesége
London, március 17 Rothermere lord fe\'esége hosszas betegeskedés után u franciaországi Nuckins-ben meghalt- 1893 óta volt íeiesége a lordnak, akit három fiúgyermekkel ajándékozott meg, közülük kettő a világháborúban hősi-haláll halt.
Madrid a fejetlenség városa lett
f Madrid, március 1? A spanyol főváros iiolgári lakosság t szigorú felszólítást kapott, hogy minden épkézláb embernek részt keli vennie uz erődítések építésében. Az egész városban teljes fejetlenség lett úrrá-
A guadalaral harcvonalon a vörösök ujabb vereséget szenvedtek és hanyathomlok futásban keresnek menekülést-
A nagy kanizsai iskolák is méltó keretben ünnepelték meg a nagy magyar sraliadságliarc emlékünnepét,
A gimnázium
saját tornatermében tartotta meg ünue-péiyét, nagyszámú közönség jelenlétében. Az énekkar LukáOs Józset piarista lunár vezetésével nagy fegyelemmel és felkészültséggel előadott száma nyitotta meg az ünnepélyt, amely után Garamvölgyi Aladár s/avalt mély átér. zéssel. Az ünnepi beszédet I\'erényi Hudolí tanár mondotta. A tiatal tanárban kitűnő szónokot ismert meg Kanizsa közönsége, akinek mély hazafi-kágtól áthatolt, komoly figyelmet kettő Leszéde szenii>onljaibun egészeu ere-deli volt ék nujjy tapsot iu-atott. Ko_ moly szép szám volt Bion Andor, Vermes István és Wagner László triója. Sikerük nagy és megérdemelt volt. Angyal Pál Vörösmarty A vén cigány cimü versével lett bizonyságé kitűnő előadókészségéről. A szép műsort stílszerűen szab«dságharci dalok zárták lt, umclyckct uz énekkar adott elő.
A felsőkereskedelmi
Iskolu délután 4 órakor tartotta ünne-ojilyét uz iskola dísztermében. A mü-Tort az intézet énekkara nyitotta meg Surányi Gyula lunár vezetésével, Jáni-bor Józseí mély érzéssel adta elő Gyula diák Márciusi zsoltárát, inaid Kamarás Ferenc mondta cl komoly felkészültségről és clöadókéufcégröl tanúskodó, szép ünnepi bo-szédéL Meleg sikert aratóit KaufmJnn Klári Tarnu-vólgyi (Fiák) András: Március cimü költeményével, A Talpra magyart uz énekkar adta elő magyaros lendülettel, majd Horváth János szavalta Hadványi Sándor izzó magyarságú Március elmü költeményét. A műsor az intézet énekkarának Szózatával ért véget,
A leányllceum
az intézet hagyományaihoz méltóan ünnepelte meg Március Idusát. Az intézeti énekkar Erdőssy Rózsi taná^íiő vezetése alatt a nemzeti imádságot énekelte, majd Lengyel Klári I, o, t. szavalata kó\\elkezelt, amil márciusi lelkű, leltei udolt elő. Szokolai A.ínus Vili" o. t. ünnepi beszéde általános figyel-met érdemelt. Egy magyar leány haza. íias lelkének szép megnyilatkozása volt, amire az intézet büszke lehet. W\'aligurszky Adrién II. o. t- s«ataiaia általános tetszé-st uralott. Somogyi! M*g-dus VIl\'J. p. t " márciusi nagy napok-ról tartott ezután tartalmas, szépen sikerült felolvasást, ünnepi hungulatu volt az énekkar -Ha van még benned vér. cimü éneke, Adaiuovich Máriu
III. o. t. alkalmi költeménye stílusos és megkapó volt. A rendkívül meleg tönusu ünnepély a szózattal fejeződött be.
A polgári Iskolák
együttesen adóztak a márciusi nagy eszméknek. A teljes tanári kar, nagyszámú közönség jelenlétében tartották meg ünnepélyüket. A vegyeskar Hiszek egye utánn, amit Ketling Ferenc tanár karnagy vezényelt, Kiss Margit IV.-ik o. t. alkalmi költeményt udotl elő az átérzós lendületével. A kar Díudai-ének-\' után Mlinarics Ilonka IV. o. t. mondotta cl ünnepi beszédét, amelynek összeállítása és felépítése általános feltűnést kellett, A vegyeskor Talpra magyarja után idb. Kovács Józset IV, o .1 hazuíias költeményt sza, valt magyarö* érzéssel. Majd a vegyeskor további szárna után Vargha Klán IV, o. t szJépen előadott szavalata következett. A szépen lefolyt hazafiua ünuep|61yt a Szózat akkordjai fejezték jbe.
Megünnepelték Március Idusát a | págykanizsai
elemi Iskolák ^
Ls. A Rozgonyi-utcai elemiben Hiszek, egy nyitolU meg a műsort, amelyet az énekkar adott elő Rácz Alajos kántor vezetésével, A Talpra magyArt Hircz Ferenc szavalta m*gyaros lendülettel. Hegyi Erzsi u Március 15-én c, hazuíias költeménnyel uralott sikert, A nap jelentőségét óváry József tanító méltatta lelkes szép beszéd keretében. Ágoston Teréz u Nem, nem, sohal c, kóleménye után az énekkur udta elő a Talpra magyart. Pap Sándor nemes lendülettel szavalta uz UJ márciust várunk c« szép költeményt. Az ének kur ezután a Pirkad már cimü dalt adlu elő, tnujd Baranyai Mária szavalta el u itub magyarok márciusát és Molnár László uz Imádkozzunk c. költeményt. A szép műsort az énekkar Himnusza fejezte be.
A Vécsey-utcai elemi iskolában az énekkar Hiszekegye után önódi Mária szavalta Tábori Pirosku Március 15, cimü versét. Hasonlóan szép volt N6-melhy Sándor Márciusi ifjúság cimü szavalata majd Kovács Mári sxava-lutu, aki Teleki Sándor szép költeményét udta elő. Az énekkar Németh Jenő tanító vezetésével igen nngy siker mellett adta elő a legyen ugy, müil régen volt cimü dall. Az ünnepi szónok Horváth József tanító volt, aki igaz magyaros szívvel és lelkesedései mutatott rá uz üuncp Jelanlőségéro, miközben Buxbuum Ferenc szavalta el u Nemzeti dalU Nagy sikert aratott Németh Jenő szerzeménye, u
Legulnbb tavaszi dluat ?
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem különlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó . alkalmi árban.
Singéi* Divatáruhoz.
Talpra magyar, amelyet az énekkar adott elő. Ezután Fordáu János, N«u
wirth Béla, Kovács István és Csanádi Ferenc szavaltak el egy-egy alkalmi költeményt szép sikerrel, A műsort az énekkar Szózata zárta be.
A kiskanizsal elemi iskolában is voll hazafias ünnepség, ennek műsorát uzonban nem kaptuk meg.
A Zeneiskola liceaiis matinéja
A Városi Zeneiskola vasárnapi liteáÜs matinéjában a minden zene kaiban nélkülözhetetlen hangszeriy a hegedűt mutatta bu ivánkovits Ferenc. A nagyközönség szemében a hegedű a legismertebb hangszer és JvánkoVils Ferenc szépen felópi. lett eioadásábói mégis az tűnt ki, hogy a hegedűről ós rokonbaugsze-reii\'öi bizony keveset tudunk.
ivánkoviis Feíeno előadásának különösen az a része voll érdekes, amelyben a hegedű kiáiakuiását"*Is-mertetie. Végigvezető a hallgatóságot a kezdtt.eges pengető hangszerektől, a hegedű ósétol a vbághirü hegedüépitok mestertiegpduiig. Be-mutaita Slradivárius mester hegedűjének értékeit, a vonó kJalaKUlá-s&t, az ehhez szükséges anyagokat-De bemutalta a hegeuüi.ek, mint zenekari^an^izernek akuimazásái is az egytá szerzők müveit* m cs esi előadása után játékba-> u» illusz-irúlla. A 17., 18. ós 1U. század egy-egy híres mesterét hallottuk vonója alatt és láttuk Corebi mesternek elgondolását, akinek Adagíoj^ban « hegedű a maga líszlu- egyszerűségében adja a melódiát- A 18. század képviseletében Haydn Q.dur szonátáját hallottuk, itt már egyenrangú lelek a zongora és a hegedű, épp ezért a sikerben osztozik F. Fászior irma is. A műsor harmadik számú a Paganini által megalapozott vlr. Luóz müvek lengyel képviselője, a 1U . századbeli begedümüvúnz, Wieniawszky ; Kulawiak cimü stfr-zeménye. A lengyel tánomotívumok-ból álló mü elsősorban a technikai bravúr fllogtutására Íródott- Ivátt-koviU Ferenc mindhárom számot szépen, a komoly müvéftz felkészültségével és technikai tudásával adta elö- Tudása legyőzte a Kulawiak nehéz feladatait/ előadása inkább technikai volt A kíséretet az utóbbinál Honti Ilona látta el figyelmeajeiu,. ;
Az előadás ós a zeneszámok egyaránt meleg sikert jelenlettek Ivánkovits Ferencnek, sok taj^sot könyvelhetett el, amclybuu osztoztak F. Pásztor Irma és Honti Ilona is.
A műsor előtt Vaiuiay János Igazgató emlékezett meg néhány kegyeletes mondattal a magyar zenekultúra nagy halottjáról, Hubay Jenőről, akinek gyásza/xilagos arcképe erultal ott lógott a kamaraterem díszhelyén. A hallgatóság a megemlékezést meghatott lélekke\', állva hallgatta végig.
1937. március 12.
ZALAI KÖZLÖNY 18
Befejeződött a Nagykanizsa bajnokságáért folyé sakkverseny
I. Kálmán, II. Böhm, III. Weiazfeld
A ..Maróczy. Sakk Kór rendezésében nyert lebonyolítási és befejezést Nagykanizsa it»37. évi sakkbajnoka címéért é.s a .Kelemen Kupa. védéséért folyó bajnoki sakkverseny az Ipanoskór helyiségeiben, A nevezés várakozáson felül jól sikerült, 20 játékos veit részt a versenyen, és pedig üumif-lár és dr. Makó kivételével az összes számitásba jöhető jobb játékosok, megerősödve az időközben idekerült Kálmán főtorna játékossal. A ver.seny nivós és szép küzdelmei hozott, a fiatalok szépen fejlődtek és néhány meglepetést is költettek. Az első őt lie-lyezott a Kör részéről díjazásban részesült. Kelemen Ferenc elnök a dijakat a helyezetteknek és a serleget a győztesnek hétfőn személyesen adta át a (Körben, továbbra is kitartó munkára és küzdelemre buzdító szavttK kíséretében.
A verseny első tíz helyezettjének vógksgcs sorrendje a Következő volt: 1. Kálmán Oszkár 17, 2. Böhm Józsof Ifi és fél, 3. Weiszfdü Ferenc. Ifi, 4. Bory Ferenc. 13 és fél, 5. Wagner Jonő 13, 8. Szekulja Jakab 12, 7. Ar-Hcwt János 10 és fél, 8.-9. Píutér Sándor és Paur József 10, 10. Rcinilz Tibor 9 és fél ponttal.
Kálmán a bajnokságot megérdemelten nyerte. Az a megfontolt és nyugodt tervszerű előkészítés, amellyel játszmáit felépítette és bc is fejezle, játékát nemcsak jellemezte, hanonr a versenyen való kitűnő szereplésében is nagy mértékben hozzájárult. Elmó-leli ismerete, valamint már eddig több főtornán való részvétele gyakorlatilag is-előnyt jelentettok a számára. A bajt-nbkság jó kezekbe kerftlt és a Kör értékes- játékossal erősödött.
Böhm, ki Wciszfelddcl együtt már többször első volt, még jicm talált teljesen magára a hosszabb szünet után, de eznttal már sokkal jobban és eredményesebben játszott mint az előző évben, amit Kábnán ellem győzelme és második helye is igazol.
Wcisefcld tudás és felkészültség le-kinfculóben szintén gyakorlott és jó játékos, de ezúttal meg kellott noki \'elégednie a harmadik hellyel, ezen a \\ersenyen kissé könnyelműen játszott.
Bory- ügyen és jó játékos, játéka azouban netíi mindig egyenletes, üéha nem bízik magában, pedig jobban is játszhatott volna képessége folytán.
Wagner helyezésével meglepetést okozott, jő játékával váratlanul betört a díjasok közé. és kiszoritott több régi és kipróbált játékost.
—/irrt—
EMLÉKEZTETŐ
Márclua 17.
Növondák-h»nRver«eny a zeneiskolában 6 órakor.
Márctu* 31.
LIoeális előadás a városhátán ft kor
Márclns 29
Szlnolőadás és tánc a Katolikus Legényegyletben.
Aprilla 12.
Az Irodalmi Kür volltettképea előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf).
Április 19.
Irodalmi Kör zonokarának hangversenye a színházban.
A Szerdai Társaság hattyúdala:
mozgalmat indit, hogy a csárdást Kanizsán helyezzék vissza jogaiba
A tánciskolákban, még az iskolai tanfolyamokon sem tanítják a csárdást évek óta — Az utolsó vltadélatán
Komoly és érdekes értekezés vo\'.t az az előadás, amivel dr. Dómján Gyula, az Irodalmi és Művészeti Kör háznagya bevezette a Szerdai Társaság utolsó vUadélutánját. Sajnos,
a Kör, mint anya-egyesület, taglal közül az előadón és az újságírókon kívül csak egyetlenegy volt Jelen,
a közönség többi része más érdeklődőkből állt- A csekély számú hallgatóság azonban nem volt akadálya annak, hogy érdemleges elhatározás is meg ne szülessen a vila folyamán, olyan elhatározás, ami a nyilvánosság na<ryobb assziszlálását is megérdemelte volna-
De megérdemelté volna az érdeklődési maga az előadás is, nmelv alapos és gondos előkészület és lelkiismeretes munka eredménye vo\'t Minthogy a viladélutárok tavalyi sikere valószínűleg nem jc\'cntott komolyabb kérdések Iráni való leható érdeklődést, hanem csak újdonságával vonzott közönséget s minthogy
az Idén már elejétől fogva egyáltalán nem méltatták figyelemre a Kör tag/al a vl/adélutánokat, ugy értesülünk, hogy erek megrendezésére a jövő munkaévben már nem kerül sor. A kullurájára biiszke halárváros 31 000 lakosa közölt nlnos 30, akit kélhelenként egy-egy vita-téma érdekelne. Egyetlen vita volt .az idén, amelyre meglelt a zeneiskola kama-rnlerme, amikor a nő-kérdés körül a szenvedélyek összecsapását várta n közönség, de minthogy a n^ad -zó-Bég nem voll hajlandó hajbakapás\'g menő vila szenzációkat mtis- na tilzni. hiába próbálkozott meg az Idén a legkülönfélébb eulyu és irányú témákkal és hiába küldött szét 300 meghívót a ciklus elején az Intelligencia minden számottevő tagjának, - a teljesen ingyenes vita előadások az em\'itett egy kivé\'.clé-vet mind szinte teljes közönybe fulladlak. Nem is lehot csodálni, hogv Ilyenformán azoknak, akik önzetlen lelkesedéssel igyekeznek a sab\'o-nokon túlmenő k ilturát is szolgá\'ni ebben a vár»«ban, elmegy a kedvük minden kezdeményezéstől-
* í" A7. utolsó vHadéhtán keretében dr: Dómján Gyula előadó végig ve-zelie hallgatóságát a tánc eredetétől kezdve annak különféle fajain, a vallásos, nemBeli ós társasági táncok színes é« érdekes birodalmában, távoli idők és távoli országok
változatos koreográfiáján, majd részletesen ismertette az ősi magyar láncokat, végül pedig a modern láncok származását é« szétburjánzó kultuszát. Kifejtette azután saját véleményét a feltett vita-kérdésekben. Szükséges e a lánc, a modern lánc és n morál, a magyar táncok, a lánc helye, ideje, módja. stb. kérdések körűi folyt eszmecsere az előadás cgy£s kérdócei ulán. Az előadó véleménye és a vita konkluzióia mindenben az erkölcs és ízlés emel-kedeti álláspontját fogadta cl kötelezőnek o tánc ós a modem kor emberének viszonyában.
A vila legérdekesebb része volt, amikor Barbarjls La;os :>z előadóval szemben amellett fog\'alt állást, hogy
a magyar táncokat nem stilizálva, hanem hagyományos nemzeti mivoltukban kell megőrizni,
és álmcnlenl az Idcfrenből származó uj láncok* dzsungeMében. Indítván nvozla, hogv a Szerdai Társaság il-lelvfl annak anya-ctrvesii\'ete. az Irodalmi és Művészeti Kör indítson lá\'sadalmi mozgalmat n csárdásnak jvlpárlo-\'aiba való visszahelyezése erdekében- Ezért a* ősszel
epyesületkBtl értekezletre htv/a össze a mu\'afsápok rendezőségeit és hatAroiaiot fogadtasson el azokkal, hocy minden mulatságon teán, táncot össrelövete-len néhány rövid csárdást vesznek fel a táncrendbe. A javaslatot egyhangú lelkesedéssel pártolták a jelen\'evők do a felelte meprlndult eszmek-seréb mi ki-\' derüli, hopv a kanizsai tánciskolákban a csárdást már évek óin nem tanítják és annak mellőzését olyan-leljességgcl vitték keresztül, hogy a csárdás tanítását mét? az isk-dai lánclnnfolyaniok tanrendjéből is kiküszöbölték. F.rrs Barbarits l.a\'os javaslalát meirloldottn azzal hogy az Irodalmi és Művészeti Kör az őszi lánc-szezon megindulta előtt lépjen érintkezésbe az Illetékes ha* lóságokkal és közületi vezetőkkel, ukik együttes fellépéssel hassanak oda, hogy tánciskolái engedélyt ne adjanak kl másként, csak ugy, ha annak tananyagában a dárdás-tanítás Is helyet foglal. A javaslal általános helyesléssel találkozott-
A másfélórás előadás és vita ulán ft jclenvollak zajosan ünnepelték dr. Dómján Gyula előadót, aki témáját
ELADÁSI ARAK: órlAa luuuc P i -. rondó* tubua f ~./o. Mlntían arakOalelbon kophalA
mindvégig elevenen, érdekesen tnd-li tudományos színvonalon tartani és valóban értékes ismeretekkel gazdagította azok érdeklődését, akik végighallgatták. Nyugodtan írjuk ide a kriükát : - az egész kanizsai előadás szezonnak egyik legértékesebb előadása volt.
Szokatlan nagy érdeklődés „KERESD A SORT"
versenyünk Iránt
A Zalai Közlöny olvasói két hét óta Izgatottan várják a napi példányokat, hogy a Keresd a sort verseny eldugott soralt minél előbb megtalálják A verseny Iránt szokatlan érdeklődés mutatkozik. Többek érdeklődésére köröljük, hogy a verseny vasárnap, feleződik be a beküldési módozatokat idejében közölni fogjuk.
A dijak összeállítása most van folyamaiban, a nagykanizsai cégck felajánlásai még mindig tartanak, Igy a nyerési lehetőségek nagyon kibővültek. A cégeket ezúton Is kérjük, hogy a felajánlott ajándékokat szíveskedjenek szerkesztőségünkbe eljuttatni. hogy a végleges nyeremény-listát összeállíthassuk.
IDŐ
Derfilt!
Prognózis: Gyenge délkeleti, déli légáramlás, jobbára derült égbolt, csütörtökön már változó, a nappali hó tovább emelkedik, éjjel helyenként még gyenge t«-Isjmenti fagy.
A Mcteorologlal Intézőt nagykanizsai m«Kfigyvlőállomása Jelenti t
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +4-2, ma reggel: +12 délben: +130.
Csapadék: 0-0
Naptári Március 18 csütörtök. Rom. kat Sándor pk. Protestáns Sándor. Izr. Nlzan hó 6.
Clyógyazertárl éjjeli szolgálat o hó 15-ig a „ÍJjarla" gyógyszertár a klskanlzsal gyógyszertár.
Gftzfflrdő nyitva reggol 6 órától est* 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden ogész nap nőknokl
66
Ha szerdán utolsó nnp: „Mária nővér
Holnap csütörtökön CSAK EGY NAPIG:
Bécsi randevú ím Schneider Magda, Slezák Leó
4
ZU.AI KÖZLÖNY
1937 m^\'C\'1\'-* 18.
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
U
H
VII Eákóczl-ut 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, folyó hldeg-melogvlz, telefon, kö/p. fűtő* óh csengőt pótló elektromos fényjel sésokkel. Lemérsökclt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefoufülko.
A sörüzöbem
Farkas Bóla rádlóhlr\'ea olgányzenekara — valódi erdélyi Flakkwi különlegességek.
A télikertben i
délután ós este táno. Virány újszerű Jazz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Peatre Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-bun I
Szerda
8U1APHST I.
19 Kovrig János útirajza. — 19.30 Cigányzen". — 20.30 Szörényi Eva és Perényl László előadó-estje. — 21.05 Hirek. — 21.40 Székely Dezső jazz-zenekarn. — 22.10 Időjárásjelentés. — 22.15 Habos Ilonka zongorázik. — 23 10 Hanglemezek. — 0.05 Hirek. BUDAPEST II.
17.10 Néger jazz-zenekar. _ 18.15 Olasz nyelvoktatás. — 18.45 Hangié, mezek. — 19.30 Radó Antal előadása.
— 20,10 Hirek. BP.CS.
17.10 Szopránáriák hegedűvel. _ 17.30 Brazil dalok. - 19.35 Bécsi szimfonikusok Orlow zongoraművésszel.— 22.55 Jazz.
Csütörtök BUIAPRST 7.
fi.45 Torna. — Utána hanglemezek,
— 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. -10.45 Felolvasás. — 1205 Állástalan Zenészek szimfonikus Zenekara. — 12.30 Hirek. — 13.20 Időjelzés, időjá-rásjelcniés. — 13.30 Hanglemezek. ~ 14.10 Hirek, árak. - 10.15 Vizváry Mariska háztartási előadása. — 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Szőlészeti időszerű tanácsadó. — 17.30 Az Országos Pázmány Egyesület ünnepi ülése Pázmány Péter halálának 300. évfordulója ulkalmúból. — 19 A rádió szalonzenekara. — 20 Innoeeni Ernő csevegése. — 20.30 A huszonnégy-tagu cigányzenekar muzsikál, Kalmár Pál énekel. — 21.30 Hirek, idöjárásjo-lentés, — 21.50 Analol Wronski énekel
— 23,50 Az operaházi zenekar. — 0.05 Hirek.
BU1APEST n.
17 Dr. Halász Gábor előadása. _ 17.30 Országos Postás zenekar. _ 19 Angol nyelvoktatás. — 19.30 Szont-gvörgyi Horváth János vidám történetei. — 20 Hanglemezek. BECS.
12 Opcralemczck. — 13.10 Szimfonikus lemezek. — 14 Naval tenor lemezei. — 1G Hires olasz énekesek lemezei
17.15_ Sántha János basszus éneke.
— 17.35 Játék kél zongorán. — 19 25 Kivánsághungverseny. - 22.20 A salzburgi Tmpp-kamarakar. — 23 Tánczene,
Witidsor hercege Keszthelyre érkezik és onnét Berzencóre megy vadászatra (?)
Az Uj Somogy írja : Berzcncén herceg FesleHcs György vadászterületén ezen a hó* len kezdődnek meg a szokásos szu-lonknvadásznlok- A vadászatra több előkelő főurat várnak Borzen-cére- A Csurgón és Boizencén elterjedi hiiek szerint a vendéglátó főúr, herceg Feslelics György meg* hivla a vadászatra VIII- Edvard voll ajigo. királyt, Windsor hercegét, akt a meghívást - a hírek sze-
rint - elfogadLi s rószt vesz a ber-zenccl vadászainkon. t
A herceg Fesletks család tudvalevőleg rokonságban van - néhai Festetics Tasziló herceg nejének révén -- az angol ^királyi családdal. A voll angOi király állítólag K.szt-helyen tesz előbb látogatást s onnan megy B^rzencére, ahol már a nn^yatyja, VII- Edvard angol kirá\'y is vadászott.
Nem szabad meglepetéseket várni
Schuschnieg budapesti tárgyalásaitól
Bécs, március 17 Rudnay Lajos, Magyarország bécsi kövele nyi\'atkozatában Schu-sch-nigg kancellár budapesti látogatásáról és az osztrák-magyar barátságról szólva kijelentette, hogy
szabad meglepetéseket várni. Magyarország és Ausztria po\'i\'ikai, gazdasági együllmüködésének vál-lozalanul a római jegyzőkönyv nz alapja.
Schuschnigg, hir szerint, Buda-
budapesti megbeszélésektől nem | pest ulán Olaszországba indul.
Amig a tűzoltók a leeresztett sorompónál várakoztok, leégett egy kőbányai gyártelep
Kőbánya, március 17 Mára virradó hajnalban kigyulladt Kőbányán a Faragó és Társa aszlalosárugyár Kelomcn--itcni le\'e pc. A tűzoltók nagy készültséggel vonullak ki a veszedelmesen elharapódzó tűzvészhez, azonban a
vasuli sorompó előtt 10 percig kellett vesztegelniük. Ezalatt a gyárban a tüz egyre nagyobb pusztítást végzett, ugy hogy mire a tűzoltók odaérlek, nem volt mit menteni. A kár mcgköz3liti az egymillió pengőt.
ÜEBUDHBB
Autóbaleset érte Zita királynét és Ottó királyfit
Zita királyné kulcscsontját törte, Ottó sértetlen maradt
Brüsszel, március 17 Zita királyné kulcscsontját törte,
Sleonockerzel közelében könnyen Olló királyfi és n kíséretükben levő
végzetessé válha\'ó autóbaleset ér!e udvarhölgynek nem eseti komo-
Zila királynét és fiát, Ottó királyfit. I. obb baja. Olló azonnal haznvl-
A királyfi cgyült utazott haza autón Itrtt*s édesanyját, akihez egy hires
Ziia királynéval Párisból, útközben brüsszeli professzort hívlak. Az or-
azonban eddig még meg nem álla- voslanár még a délelőtti órákban
pilott okból az autó felborult. Va\'ó- összeillesztette a királyné eltört
színűnek tartják, hogy az autó az kukscsonlját. útszéli kilométerkőnek mehetett. —
Városi Mozgó. Még csak ma szerdán 1
Az eltó magyar világfilvn I
Mária nővér
Egy Izzó szerelem története. Svéd Séndor diadalmas hangja, Jávor Pál legnagyobb alakítása, Szörényi Éva szépsége és művészete teszik feledhetetlenné ezt a Hímet. RemeU kUurd mD»ofc*.
Előadósok kezdete szombaton, kedden és aze/dán 5, 7, 9 vasárnap és héttőn 3, 5/7 és 9 órakor. Rendes helyárak!
Tegnaptól máig
(Hirek egy mondatban) Ország:
Bethlen Islván gróf nyilatkozatában hangsúlyozza, hogy » titk >s választójog bevezetése élül kiiérni ne v, lehet, de elsősorban a szociális feszültséget enyhítő intézkedésekkel kell olyan lég-kórt teremteni, l\\ogy a politikailag\'iskolázatlan tömcg\'k ne lehessenek wrá a magyar politikában.
A közgazdasági egyefem ifjúsága önkéntes munkaszolgálatot szervez saját körében a borsodi árvízkárosultak eo-gélyezésére. A főispán szívélyesen meg köszönte az Ifjak elhatározását, de közölte, hogy már helyi erők Is elegendők a szükséges munka elvégzésére.
A pécsi sztrájk 15 nap után kedden délután végleg megszűnt.
Dr. Usz Ferenc, a szentgotthárdi fogyasztási szövetkezet 53 éves igazgatója éjszaka, gyanús mérgezési \'tüne. lek közt hirtelen meghalt.
A Mikszáth-dljat egy 20 éves vésnök segéd, Vészi Endre nyerte cl Felszabadultál c. regényével, ami az első prózai Írása.
Littke József pécsi pezsgögyáros 63 éves korában meghalt.
A Sajó újból megáradt, " miskolci Csorba-telepet újra kiürítették. Kun. szentmiklós határában is uj áradások történtek.
38 pécsi egyetemista ellen, akik írásban megígérték, hogy többet nem tün-létnek, az eljárást megszűntették.
Világ:
Chamberlain volt angol kftlűgytnv niszter.73 éves korában szívroham következtében hirtelen meghalt.
Olaszország és Jugoszlávia közt nem barátsági szerződés, hanem «urf megállapodás* van készülőlR\'n.
A dombroval és krakói lengyel bányavidéken kitört az általános sztrájk.
Tüz fltött fai a mosikosi japán aranybányában, -10 munkás benn rekedt, megmentésükre semmi remény.
A bukaresti szenátus törvényjavaslatot fogadott cl, amely feloszlatja oa erdélyi szász egyetemet.
Edtmayer Ferenc lnkatost, nki\'fclcsé-gél megölte, nehogy sikkasztásait cí-áruljn, a \'salzburgi esküdtszék kötél általi halálra ítélte.
X. Keresztéjy dán király Berlinben meglátogatta Hitler kancellári.
Londonban n diákok tűntetést rendeztek Rlbbentrop német nagykövet ellen.
A pápá hozzájárult, hogy Bobola Andrást, az Oroszországban a 17-ik században vértanúhalált balt jezsuitát szentté avassák.
IvCngyelország március 17-től pieg-tiltotla a szénkivilclt.
A francia államvédelmi kölcsön második 3 milliárd frankos részletét teljes ősszegében lejegyezték.
Lapzárta:
Jólértesült hely információja szerint Kémeti Nagy Imre szabadonbocsátása már csak órák kérdése, csupán formalilásról van már szó-
Az ügyészség elkoboztatta Budapesten a Centrum nyomdában előállított »Hurc« című folyóiratot- ,
1037. március 18
tavaszi nász
Parti füzek ágbogán az orra alig bujt ki pár lusta rügyecskének, száz napsugár-urfi és száz kankalin-kisasszony már farkasszemet néznek. Böjti szelek húrjain virgonc polkát fütyöl tavaszt köszöntő ének. Ez ám az igazi farsang ! Mennyegző minden pillanat I Most kezdődik az élet! I Oltár a föld, az ég, a rét, rajt ezer öröm-gyertya ég, zeng ezer nászra induló s bárányfelhő a takaró a fényes nap-monstrancián, amit a mindenség fölé emelt, hogy virágot, embert, fát, rögöt, minden csepp életet megáldjon, aki ebben a tavaszi nász-özönben minden rögnek, rügynek násznagya :
— a teremlő (Jrlsten maga...
Ilar boriit Lajot
— (Pehm József pápai prelátus!)
üdvözölte prelátus! kinevezése alkalmából a zalaegerszegi egyházközség, ünnepélyes rendkívüli közgyűlés kerc. lében. Az egyházközség és a vármegye nevében Bödy Zoltán alispán, a város nevében vitéz dr. Tamásy István jhjI-gármcster, a vármegye katolikussága nevében Csoknyay Ernő salomvári plébános, végül dr. I\'atér Eüdréné üdvözölte Pehm apátot, aki beszédében köszönetet mondott az üdvözlésért, Isten áldását kérve Zalamcgye és Magyarország iniegritá8ának gondolatára.
— (Általános lelkigyakorlatok)
Holnap, csütörtök délután Ö órakor a plébániatemplomban három napos általános lelkigyakorlat kezdődik, a melyen minden hivő részt vehet, nem ró való tekintet nélkül. A lelkigyakorlalo-kai P* Gábor szalézi atya, plébános végzi,
— (Misszió Kacorlakon)
P. Miholcsok Miklós szenlfcrend-rendi lelkész ötnapos nagyböjti misz-sziót tarlóit Kacorlakon. A tüzes lelkű és tüzes Szavú, fiatal barát beszédei minden alkalommal a szószék köré gyűjtötték a falu egész katolikus lakosságál, akik majdnenv teljes számiján térdepellek a gyóntatószék zsá-molyára is, legszebb elismeréséül P. Miklós munkásságának*
— Megérkeztek a tavaszi nőiruha, kabát éa koaztüm ujdonaágok SchUtz-ékkez.
— (Ma: növendékhangverseny)
Kezdődik 0 órakor a zeneiskolában. Belépődíj nincs, önkéntes adományokat azonban köszönettel vesz az ls\'kola, a rendezés költségeihez való hozzájárulásképen. (:)
— (A keszthelyi ipartestület) elnökévé Gelencsér Ferenc szabóe
mestert, alelnökévé Berke György kőművesmestert választolták meg. i
— Tavaul férfiruha éa falöltő azöro-Uk legszebb választékban SckQtuél.
■AtoM Mmmr
Lehet-e
„osztani a véleményt"?
Egy vitatkozó társaság arra kér választ levelében, hogy .nem osztom a véleményemet, kifejezést helyesen használja-e, aki azt akarja ezzel mondani, hogy .nem enged ^ véleményéből.. A vitatkozó társa ság ama részének van igaza, nnu Jy elszólásnak minösílctto a kifejezési és a részekre osztássul kapcsolatos, ayakalekert okoskodást nem fogadta el helyénvalónak. De minek is ez a rendkívül bonyolult és logikailag még sin* helytálló magyarázat? H« ki tudok fejezni valamit egyszerűen, magyarosan, szépen és mégis félreérthetetlenül, akkor mi szükség van ilyesfajta nyelvészeti kcrcsztrcjtvéf-nyekre ahhoz, hogy három magyar szóból ki tudjuk hámozni üz értelmet? Kom fngedek a véleményemből, nem fogadom el az álláspontodat, nem tágitok a nézetem mellől, megmaradok a véleményein melleit, vagy kitartok mellette... Folyathatnánk, dc felesleges. Ahol ennyi "jó magyar kifejezés közt lehet válogatni, ott kár a hosszú vitákért .a vélemény osztása, körül. Különösen kár azért, mert az .osztom a véleményét. kifejezés csúnya germanizmus, az «ich theile Ibre Mcinung* szolgai fordítása. Akár igy, akár ugy vitatkozunk tehát felette, magyar ember nem osztja senkinek a véleményét, dc még ha megtenné is ezt, akkor sem oszthatná — a saját véleményét.
— (Kitüntetett tűzoltó)
A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére Németh István nagykanizsai hivatásos tűzoltónak a saját élete bátor kockáztatásával végrehajtott életmentésért a (magyar bronz érdemérmet adományozta.
— (Koszorumegváltás)
Kaán Irma koszorumegváltás elmen özv. Váry József né elhalálozása alkalmával a [Missziósház céljaira 5 pengői adományozott. (;)
— Nöl ruhaselymek legújabb klmln-
tá/.áflban SchUtznél.
— (A szegény beteg leány) kórházba szállításának költségeihez
a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 3, M. A. 1, Z. S.-né 1, Mária 1 pengői küldött a Zalai \'Közlöny szerkesztőségébe.
— (Bélyeggyűjtők találkoxója) Hétfőn délután U-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
Főfájás, Idegesség, hypochon-drlás állapotok gyakrun i legrövidebb idő alatt megszűnnek, ha bél-müködésünkel reggelenként éhgyomorra egy kis pohár lermésztlej „Ferenc Józset" kcserűvizzel elrendezzük. Az orvosok ajánlják.
— (Jégesó)
zúdult hétfőn délután 3 óra tájban Zalaegerszegre és-- környékére. Csúnya, fekete felhők gyülekeztek a déli napsütés után Zalaegerszeg felett és előbb kiadós zá|K>r, majd mogyoró nagyságú jéggel kevert eső hullott alá. A jégeső nem okozott nagyobb károkat. A Jég (lelse, Zalaszentbalázs vidékén is átvonult. Nagykanizsán csak a távop
mennydörgést és villámlást lehetett
megfigyelni \'és a bö tavaszi zápor csöcseppjei közt ugrált az Qszfalton és ablaküvegeken pár szem árlatlau jégdara.
— A tenyészállat vásáron
• magyar juháataloknak aagy aikfer* \\*m. A leguen»»aebl> móretek kéaaüteek magyar juhaink gyapjújából. A niKfTar uricMládok po*tógyána önaak ím kö»-relknül küldi aaüTetiniutáit rnindM köUWaelUétf éa köluég aélköl. Ij»y*-laaötapou méf ma ká>, Truakb»lui Bu*pw<, XI„ 117.
— (A Balaton halottja)
Még a (élen történt, hogy Bobai Zoltán keszthelyi \'fiatalember szárcsa-vadászatra ment a Balaton jégéin. Bo-szákadt alaita a jég, elmerült a vízben és holttestéi csak most találák meg a halászok a gyenesi part nádasában.
feh
és deréklájái émelygés. gosség. tisztátalan leint gyakran csak az emésztési /avarok kóvetkozménye. Ilyenkw
- (TOz)
A sármelléki szőlőhegyen Ismeretlen lettesek felgyújtották Korcsmáros Jó-zsefné istállóját és présházát, A tűz elpusztította az épületeket. A csendőrség keresi a gyújtogató!.
— Ax Odol fogpép védi fogalt! Használjon léhát Odol fogpépot reggel éa este. Az alapon éa rendszere* exAJápo-láa Odol fogpéppel megtartja fogalt késő örsgkorálg.
— Saját étdekébap 6* örömére isol-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a Kopatein Butoráruháx ő.il mübuter-LIAI-litását megtekinti, vételkényszer nélkül.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda és Délzálai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon\': Nagykanizsa 78. szám
Ofcsvnhjjot ttaftamczibjoin
szórakozTialik
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
J OtíarOttk.M »A»A«ol yi.&ta .vanukAviiit
TRUNKHAHN
POJZTÓöyAb és BUHAflVÁR ».T.
iV.THokóatfaa.
OYARTELEP: BUDAPEST, Xí. LENKB-UT 117.
A Zrínyi súlyos vereségei szenvedeti Pécsett
PEAC—Zrínyi 4:0 (2:0)
A bajnokság utolsó helyezettjétől szenvedett sulyas vereséget a Zrlnyi fulballcsapatu Pécsett. A* cg} elemisták ellen a Zrínyi csak egy negyedóráig tudott ellenfél lenni, azután teljesen szétesett és a mól) talajon, esős Időben tetszés s^rinl rúgta a gólokat a honi c«n-pal.
Mit tartalmaz a földhöz-juttatottak érdekében tárgyalás alatt lévő rendelet?
Az 1D20- évi XXXVI. törvénycikk álla. földhöz ós házhelyhez jutta-lotlak terhének könnyítése érdekében a Darányi-kormány az alábbi alapelvek alapján nagyjelentőségű rendeletet bocsát ki:
1. A földhözjullatottaknak a jullatott ingatlar.okért megváltást ár, illetőleg vagyonvá\'tságföld ellen értéke fejében fennálló tartozása általában az eddiginek kétharmadára csökken. Hadirokkant, hadiözvegy, hadiárvu ós áruny vagy ezüst vitézségi éremmel kitüntetett föld-hözjuiottak további 26 százalék mérséklést kapnak
A közvetlen jogviszony idejéből, illetőleg az 1929. év előtti időből hálralékoS haszonbér- és kamattartozásnak csak felél kell megfizetni, az 1Ü37- juuijá 30-ig nem igazolt haszonbér, vagy kamattartozás meg-szünik.
A csökkentett megváltási ár alapján kiszámított tartozás után az 11/29-36- évekre csak evi 3 százalék kamatoi lehet a földhözjutott terhére felszámítani, az ezejáfclUl teljesített fizetést javára koll elszámolni.
Az 1026. év végén mutatkozó tartozást a földbftzjutott 1937. január
ZALAI KOHL ÖN Y
1937. március 18
t-töl számított negyvenhét éven évi négy százaléknak megfelelő három százalék kamatot és egy százalék tőketörlesztőt magában fogla\'ó részletekben törlcszthetl-
Aki eddig használati dijat fizetett, az az 1937 évben még nem köteles tőketörlesztést fizetni; e\'omi csapás alapján, vagy egyéb méltánylást érdemlő okból későbbi évekl>en is kérni lehet tőketörlesztési köte\'c-zetlség felfüggesztését. A gyerir.o-kek számához képest, valamint elemi kár esetén az évi szolgáltatás hivatalból mérsékletidő
2- A házhelyhezjutottak a megváltási ár biról mérséklését kérhetik, husz százaléknál nagyobb arány talanság alapján.
A pénzügyi leboyyo\'ltásba bevont földekbői ós a vagyon váltságföldekből házhelyhezjutottak közül a hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák és azok. akik arany, vagy ezüst vitézségi érmet kaptak, 25 százalék árengedményben részésülnek. A hátralékos tartozásokból az Ilyen Ingatlanokból házhelyhezjutot lakat is ugyanolyan engedmény Illeti meg, mint a földhözjutottakat az 1929 1 936. évekre járó évi há^. rom százalékon felüli fizetést az ilyen házhelyhezjutottaknak ls javára Írják.
Az 1936. végén mutatkozó tartozást a házhelyhezjutott általában 25 éven át évi 5.75 százaléknak megfelelő, három szá \'alék kamatot mn-gábanfoglaló részletekben törleszti.
Ha a pénzügyi lebonyo\'itásba 1«« vont földekből és a vagyonváltság. földekbői házhelyhez jutottat építkezési kölcsön terheli, kénelmére a tőketörlesztési kötelezettség fölfüggeszthető. Szolgáltatásait a gyermekek számához képest hivatalból mérsékelni kell.
3. A földhöz, vagy házhelyhfcz-jutott a lebonyolítást végző szövetkezetnek és a vugyonváltsá^alap-nak járó tartozását bármikor tör-lesztheli s a rendkívüli tőketörlesztés után tiz százalék J jtalmat kell javára Írni-
4 Az uj kötelezettségek összegének egyénenkénti kiszámításáig az eddigi szolgálaltásokat kell teljesíteni s ba ezeket leg.ilább az 1037. január elsője utáni időre teljesítik, klmozdltásnak nincs helye.
Baromfiak, galambok és nyulak kollekciója a Meiő-gazdaságl KUlllláson
Az országos mezőgazdasági kiállítás rendezősége évről-évre nagyobb súlyt vet arra, hogy baromfi, galamb és nyul csoportok\' egyre teljesebbek jc. gyének. Most a baromfiak csoport já-ban a nemesített magyar tyúkok, u kendermagos plymouthok, a mutatós rhode isiandok és nz angliai tojóver-senyen györtes su&ex\'-t.yukok iránt mutatkozik meg a l-.\'gnagyobb érdeklődés, tehát erekből a fajtákból körűinek fel a vásárra a legkiválóbb példányok igen bőséges választékban. A pulykák közül a bronzpulyka számit joggal nogv keresletre.
A nyulak csoportjában is megfelelő kép\\4selétet kap műiden fajta, <ie legtöbb lesz közöttük az angoranvul. A női rctikűl, háztartási és dísztárgyak, gyapjú kézifonását ts bemutatják a kiállításon.
A galaiiililenyésztők körében a magyar begyes galambok közkedveltek, a külföldi golyvásokból Ls bőséges választék lesz úgyszintén a többi nálunk kapható fajtákból is.
A baronftiesoport legtanulságosabb és egyben legmutatósabb része kétséfi-telenül a gödöllői m. kir. ImromTítenyésztő kísérleti tangazdaság remek kollekciója lesz, A gazdaság különleges kiállításának keretében u tenyész-
tés üzemi adataival, a legbeválLibb ólmintákkal és a legcélszerűbb baronv-fitcnyészlési eszközökkel ismerteti meg a közönséget. (::)
(-) Az őtxlbarackfik metszését
ismerteti a Növényvédőiéin és Kertészet legújabb, száma. Cikkeket közöl még a f,z<>lő idei speciális metszéséről, az öntözhető gyiVnl&lc.sö>)ökrül, a legolcsóbb virágpalán Iá ki" <M; a gyöniöics-fák tavaszi permetezéséről, « dió vetéséről, a levéltetvek mostani irtásáról stb. A dúsan illusztrált, szines gyú-mölcsképot Ls közlő két szaklapból » € Növényvédelem, kiadóhivatala .Budapest, V. Földművelésügyi Minisztérium; egy alkalommal a Zalai Közlönyre való hivatkozással dij^\'anul küld mutatványszámot.
Szőlős gazdák I
Nyitás előtt kiszórt
PÉTI-SO-val
30-50, esetleg 100%-os többtermést érhet el.
A Pétl-Só erőteljes hajtásokat is nevel!
(Szőlő műtrágyázás haszná\'ali-utasítást díjmentesen adok.)
Kicsinyben ós n.yyban kapható;
orszAg józsep
míg, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek, gép kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telefon: 130.
a Zalai közlöny
barátai
. zalai közlöny
UrdtliMl
mbéro***l
APRÓHIRDETÉSEK
i további Hó 4 lillér.
Autétaxit, bérautót, modern, uj áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Katii-mann Manónál rendeljen. — Telefonállomás 2 27.
Raoi----_ _
látható kivitelben, jutányosán kaphatók Stössel cemenlárugyátban, Ma-gyar-ucca 21.
Női fahárnamdak készítését legolcsóbb árban vállalom. — Olga ssalon, Horthy Miklós-ut 5. 311
Feh\'r aklakragao. (kitt) Ismét kapható Stern üvegesnél, Fő-ut 2. Városházpalota. 682
ÜMml-kélyagxSk, réz- és zománctáblák, v(.anOkl munkák legolcsóbban ké-ssUlnak Víkássy Testvéreknél. *
Fsaták bizalmi dkk. Vásároljuk Sarlal-
nél fSchüta mellett). •
. Vasúti Hlrlapárudába rlkk.no. yal falvétetik.
Kél wllágoa, axáraa helyiség .műhelynek vagy raktárnak kiadó. — Hacfeer Erzsébet-térti. •
Két egybenyíló parkettás szoba kiadd S»t. Imre herceg utca 4. •
Kitűnő longora eladó. Clm a kiadóban. ♦
Egy cilinder és egy uj nemzetiszínű ászló •\'■dó. Cim a kiadóban. •
Jókarban levő nSIkarékpárt vennék. Címeket a kiadóba kérek. •
Rendszerető lakarltónSt azonnal Ul-vessek. Deák-tér X, I. emelet. 779
Zrínyi Miklós u. 14., ké«a»obAa lakás kiadó. Érdeklődni Király u 18. •
Tassyáaxkanok beltenyésztés miatt eladók. Orosz, Horthy-ut 37. •
1 öl bükk és gyertyán hasltvány hasáb-fa házhoz szállítva B& P, 1 rakat, azaz
1 kocsi tölgyfaforgács fuvarral 7 P, 1 1 kocsi bl ; vágottfa I iilveskedk
megrendelni, ml* a készjetből tart. Mato-
bUkkfaforgács fuvarral > hai
«»«0 P. Szíveskedjék megtekinteni és a kési..........
rakat, azaz 1 kocsi btlkkfaforgárs f P. 100 kg vágottfa hazaszállítva 1*80-
llcs fabliományosnál, Rozgonyl-utca 2 Népmozl-udvatban.
Oyermek pólyizó aaztal, egy konyha-sital aladó. Pő-ut 4. I. cm. •
Tavaszi olpaaaOkaéalatéssak beszerzésénél keressen fel bizalommal, Papp Oszkár cipészmester. •
HIRDESSEN
■ „Z«l«l K*al«ay"-ba».
Csepel:
MBpasnf omásu
Unlversal
gyümölcsfa
éa azAlA
permetezőgép
kedvező résiletfizetésre
SZABÓ antal sportflzletében kaphatók.
Kiigaidaiági Itéaxvény tAraaaág
SuteiAert nyomda fe Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykamzsa
Könyvnyemda, könyvkötészet. vonatmó Ustéaat, ftzleti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai Kftzlftny" politikai HapMap sxerkeaztftsége óh kiadóhivatala
KétzHAnki
mindenféle kereskoíielml, Ipari, ügyvédi, gazdasági, cgyhári" és ftkolal nyomtatványokat, ár|egyzrafcet. müveket, meghívókat, eljegyzési és esfcatési értosilése-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, falraaaaao-kat, körleveleket, röplapokat és minaénfttc Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk:
üzleti könyveket, ttgyvédl naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptárlömböket, fallnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú \\i-- vitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és fradőhivatal Fő-ut s/ám alatt.
Ars * *»jazza
tikoiu. s Magaa&Mifl HL UuUubary Nyom** te üálsaAsi Ug^eéé VAUMs kOuivnioaiUlábaa Na^kauMs [KeJoUa üzUt». Zakl l árolj.j
Afg „Keresd a sortl"
77. Évfolyam 63. szám
Nagykanizsa, 1937. mártlus 19 pénfek
Ara 12 011.
ZALAI KÖZLÖNY
/iikeszifote U kiadóhivatal: Fóu Mcsidcuii rolódcn hrtköziup c
POLITIKAI N A P I L A I
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: ety héra S pengfi 40 fillér. Szerkesztőségi 4t kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Ifjúság, vigyázat!
Az egyelemi és főiskolai ifjúság március 16-i ünnepségei mindez-ideig méltó kifejezői voltak a haladni vágyó fiatalság nemzeti érzésének. Nem állithatja senki, hogy ezeken a márciusi ünnepségeken, a melyeken részlvett mindig az egyo-temek és főiskolák tanári kara is, az elhang/oll szavuk nem a kibontakozó gondpiatok, a fejlődés, a jövendő útját szolgálták volna- Az Ifjúság ezeken az ünnepeken a tudomány katedrájának fényességében emelte a jövő felé szemét, kutatta a maga korának uj lehetőségeit és útjait és ha azokat megpil* lantolta, sürgette az uj utak köve tésél A fiatalok eszményeket szolgáló lennivágyása melleit iut,nban mindenkor oU találhattuk az egyelem, a főiskola, az Alma Mater képviselőit. Ez mindenki szőmára megnyugvást jelentett, mert a nemzet társadalma féltő gonddal neveli fiait, fajtánk virágait s csak az jeleni megnyugvást, ha látja hogy ez a7. ifjúság a legméltóbb kezek, a vezetésre hivatott proftss/orai Irányítása mellett követi a fejlődés útját.
Ezérl mélységesen elszomorító jelenség az, hogy az ifjúság ezévi márciusi ünnepségeit olyan események zavarták meg a fővárosban, a melyek az ifjúság eddigi barálail, jóakaróit, védelmezői! és profosz-szorait arra késztették, hogy az ifjúság ünnepségeinek színhelyét elhagyják. A magyar kulturának ezek a hivatott elöljárói - jól emlékszünk még erre --- sok esetben, ami kor ennek az Ifjúságnak mozgalmai, váratlan fordulatok közben, válságba kerültek, ők az ifjúság mellé álllak s határozott bátorsággal vették az ifjúságot, vagy annak expo uálljail védelmükbe.
E! kelleti ezt mondanunk, mert fiatalságunk nem veszítheti el higgadtságát- Fiuk, vigyázat tehát 1 Az. Ifjúság hi^yjen a maga idenlizrrnsá ban, de vigyázzon, legyen résen, meri minden olyan irányzat, amely erőtlen, őt szeretné »s\'közül megnyerni- Ha az Ifjúságon kívülálló tényezők nyúlnak a fiata\'ság kérdéseihez, ezt legtöbbször azzal a célzattal teszik, hogy a maguk önző és uz Ideáloktól távolfekvő utjukat az ifjúsággal tapostatják ki. A fiatal lélek tele van hittel és könnyen lehet áldozatkészségét, hiszékenysé-gél fellobbantani- Ez törlénnt most is. Azok a sajnálatos jelenelek, a melyek a márciusi ünnepségeken arra késztették a tanári kart, hogy az ünnepségeket elhagyja, csak bi zonyitéka annak, amit egy idő óta sejtünk. Ujabban az egyetemek és főiskolák körül a tudomány világát megcsúfoló agiláclók bujkálnak s szeretnék az Isten által a jövendő számára adolt tartalékot megkaparintani. A nemzet egész társadalmával tiltakozunk ez ellen- Ezeket
A kommunisták forradalmi erőpróbája Páris utcáin
Franciaország végzetes uton — Feszült a hangulat Párlsban, további zavargásoktól tartanak — Tüntető, garázda tömegek járják be a francia főváros utoáit — A vttrfisttk a rendőrséget teszik felelőssé a véres eseményekért — A szociáldemokraták és kommunisták a jobboldali pártok lefegyverzését és feloszlatását követelik
Pőris, március 18 Clichyben, Asniercsben Nizzában és Algírban véres forradalmi jellegű események zajlottak le, amelyek riasztó jelei a Franciaországot aláaknázó kommunista propaganda és forradalmi szervezkedés nn>y térfoglalásának. A népfront-kormány játékszerévé válik a szélsősé. gts marxizmus klelégithetct\'en mohóságának, amely a hatalom birtokára törve, elérkezettnek látja az idűl minden ellenkező politikai Irány letörésére. A clichyi harcok a súlyos véráldozalok után egyelőre véget értek ugyan, de Franciaország beláthatatlan politikai fordulatok elé kerülhet, ha a polgári pártok már nem tudnák a kommunista előretörést feltartóztatni utjában.
I Páris, március 18
A szocialista és a kommunista párt egy közösen szerkesztett nyi-
latkozatot bocsá\'ottak ki, amelyben azt kövelelik a kormánytól, hoj^y a jobboldali\' pártokat fegyverezzék le és oszlassák fel.
Blum miniszterelnök délelölt fogadta a kommunista és a szocialista pár\' küldöttségét. A küldöttség aiT.i kérte a miniszterelnököt, hogy tiltsa be a fascista párt működését. Követelték továbbá, hogy a rendőrséget »lisztitsák meg« a nem oda való elemektől, mert ezeknek maga tarlósa okozta a vérengzési.
Valószínűleg a szocialista és kommunis\'a párt küldöttségének kihallgatása eredményezi?, hogy ed-dii\'máris három gyűlést betiltottak Páfisban. MindháromgyüUst aN-m zeli Front akarla rendezni- A már kiadott engedélyt visszavonták és uj engedélyt nem adnak ki-
A szocialista és kommunista párt mindenütt hangoztatta, hogy u rendőrség voll az oka a véres zavargásnak.
Páris, március 18 A Clichy-i események teljesen megzavarták a francia főváros mindennapi életét- A szocialista és kommunista párt tiltakozó sztrájkot rendeli el és igy Páris utoáin ma délelőtt teljesen leállt a forgalom-Nem közlekednek a földalalti villamosok sem, valamint az autótaxik sem Indultak útra.
A politikai légkör kissé enyhült, ami főképp az ellenzék nyugodt és koir.oly magatartásának tudható be- A hangulat azonban az egész városban zavaros. Garázda tömegek járják az utcákat, több helyen tüntetésekre készülnek, a kommunista vezérek pedig nyíltan hangoztatják, hogy a rendőr ség vezetőit teszik felelőssé a kedd éjszakai es-mények-érl és véronlásért. Különösen a munkásság hangulata igen izgatott, ami miatt további zavargásoktól | tartanak-
London és Páris elutasította a valenciai vOrös kormány
ajánlatát, hogy hajlandó a két kormánynak engedményeket tenni Marokkóben — Valószínűnek tarlják, hogy a spanyol vörös kormány hadlszer-szállitást akart kieszközölni
Madrid, március 18 A spanyol polgárháborúról, a különböző hadszíntereken folyó harcokról lényeges jelentés retn érkezett. A nemzetiek Inkább a megéri,süő munká\'atokal végzik i\'s nagyobb támadásra készülnek elő, mig a vörösök folytatják Madrid ki ürítéséi.
Mint a madridi vörös kormány jelenti, nmióln a nemzetiek a fővár* sl bombázzák, azóta 040 épület esett áldozatul a bombáknak- Az. epületek közül 14 isko\'a, 8 tenip\'om. 0 szeretetotthon, 2 kórház é« 2 menhely.
London, március 18 A valenciai kormány felajánlotta a francia és az angol kormánynak, hogy bizonyos elleaszolgálta-lásokérl hajlandó a két kormánynak engedményeket tenni Marokkóban. Az ajánlatot a francia és az augoi kormány egyöntetűen elutasította- . .
Angol politikai körökben kijelentették, ha Anglia elfogadná a valenciai vöröi kormány ajánlatát, ellenlétbe kerülne az angol olasz földközi-tengeri megállapodásokkal, de ezenkívül szembekerülne több olyan szerződéssel, umely Marokkó viszo-
nyát szabályozza. Ho;>y a valenciai vörös kormány milyen cl\'enszo\'g.il-lalásokat kér, az nincs körvonalazva de valószínűnek tartják. hogy lepyver vavjy lőszer *téir.og\'tiisr<y« van szó-
Madridban véres harcok dúlnak
Madrid, március 18 Madridban reggel óta tombol a legelkeseredettebb harc Három helyen is folyiií a véres tusa- A halálos áldozatok számát még nem lehetett megállapítani.
a fiatalokat, akikre nehéz nemzeti feladatok várnak, nem szabad egy-egy éppen aktuális zcneboiába csalni, hogy abból kilál olva, kiábrándultan és kiégetten forduljanak el az élet ideáljaitól. Az ifjúság lelkierejét a jövendőben ránkváró nagy feladatok elvégzésére tartogassuk, s ezért mindenkit, aki e\'t a lelki:röl zavargásokkal megbon\'.anl törekszik, el kell választani az ifjú-ságtói, amellyel nem jelent ogyet s amely elemmel az ifjúság sem ért
egyet.
Legyen ismét zavartalanul egybeforrott a katedra és az Ifjúság. Hogy ez így lehessen a má ik oldal felé is kell tenni egy-két megjegyzést. Azok felé akiken muük a diplomás ember a\'kulmaz\'.nlásu. A katedra tanításai és az iskola diplomája jelents.- valóban azt hogy a méltóképpen felkészült fiatal kenyérre is talál e hazában- Ha azok, akik :íoglalkozlatják a diplomásokat, ^megszívlelik a mai ifjúság ne-
héz helyzetét és minden crő\\xi! se-gitségére sietnek az Ifjúságnak, a nemzet érdekei szerint cselekszenek. A hiábavaló, zavaró agitációt pedig el kell taszítani magától az ifjúságnak. Meg vagyunk győződve, hogy a márci\'-S ismét régi. szép fényében fog ekkor ragyogni,
nemzeti erények dicsfényében, n melyet nem zavarhat meg ,az ifjúság nehéz kérdésein nyacgalászó felelőtlenek, politikai spekulánsok tüntetósrendezése-
»
BAUAI KOE.ONY
iMTmárdat 19.
A polgármester tárgyalásai a honvédelmi minisztériumban a laktanyabővités tárgyában
Ismeretes, hogy a nagykanizsai Jaktanyaépitkezés eredeti elgondolásában több fázisra oszlott, amelyből több már kivitelre került. Hátra van még az építkezési terv szerint a legénységi épület épilésc, amely mintegy 400.000 pengő költséggel kerülne felénitésre. Dr. Krátky István polgár/iie<sler ismételten tárgyalt ebben a kérdésben a honvédelmi minisztériumban, hogy a nagykanizsai munkálalanságban ujabb munkalehetőséget .slkerüijöu teremteni- A honvédelmi miniszter
riumban is megvan a legmesszebbmenő készség egyrészt az eredeti program kivitelezéséhez, fnás részt ahhoz, hogy a nagykunizsai^munka* nélküliség ilyen közmunkákkal eny-hittessék. I
Dr. Krátky István polgármester a mull napokban közvetlenül Rőder honvédelmi miniszternél voltj audiencián, akivel a nagykanizsai luklanyáépilkezés ügyéről hosszabban lárgyait. Minden feitéiel megvan arra, hogy ez a kérdés Is a megvalósulás stádiumába jusson.
Óriási lehetőségek a llspei földgáz kihasználásában
Az angol gázkutató társaság Magyarországra helyezi át középeurópai székhelyét
Gyengélkedés Idején, különösen ha a rosszullétet még szorulás vagy kcresztfájAs is fokozza, az enyhe és igen kellemes hatású, természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz — regből éhgyomorra egy kis pohárral véve — mindig puha, könnyű izék-Urülésl és kielégítő emésztést bizlo-sil. Az orvoiok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hirek e&y mondatban) Ország;
Influenza járvány miatt " tisztifő-orvos bezáratta az összes kaposvári középiskolákat.
Kémeri Nagy Imre, akit a belügyminiszter szabadlábra helyezett, vidékre utazott és csak húsvét után tér vissza u fővárosba.
Makray Lajos képviselő Steenocker-zélbe utazott Ottó királyfihoz.
A szolnoki törvényszék ifjabb Cu-darik Emánuel jászberényi gazdale-gényt, mert egyeden késszurássai* megölte apját, liz évi fegyházra Ítélte.
Egy budapesti ü^ynök lakásán 31 Aba-Novák, Szüle Petur, Glatz Oszkár és más lüres festők képeinek másolatát találta meg a rendőrség, amelyeket egy fiatal művész másolt: az eljárás megindult, ^
Jiajniss Ferenc képviselő Zsidókérdés Magyarországon dnunel előadást tartolt az egyetemi ifjaknuk a Turulvárban és azon éles támadást intézett a zsidók és a zsidóvédő keresztények ellen.
A lakásügyi miniszteri bizlos közölle, hogy u jjagyhéten és húsvétkor szüuc-lelnek a kilakoltalások.
A közmunkatanács a margitszigeU fedett uszodának csak ideiglenes kiterjesztéséhez járult hozzá*
Világ:
Brüsszeli jelentés szerint Degrel-ÍCi a rexislák vezére eiein szerdán kel merényletet is követlek el: Ueg-iclie csak könnyebben sebesült meg
Ilics Laza belgrádi főpolgármester Íjét városi tanácsnokkal. Budapestre érkezett.
Párisban Fonlange asszony revolverrel rálőlt Chainbrun jgróf volt római francia nagykövetre, akit súlyos állapotban kórházba száiliLot. lak. , .
63 pályázó közül a magyar Bárdon Alfréd és ifjú Dani Károly építészmérnökök nyerték el az Isztambuli kikötő nemzetközi pályázatának 2500 fontos pályázati diját.\' •
Bécsben a Hortensia-diadém cL tüuésével kapcsolatban a rendőrség letartóztatta Hallama György ud-vuri tanácsosi, a Dorotheum vezérigazgatóját, Meiudl Oszkár kor-mányfőlanácsost, az intézet főbe-csüsét, Probsl Emii kereskedőt, Korvin Józsefet • ós Bosel Vilmos kereskedői, az ismert Bosel bankár nagybátyját.
A 78 éves híres lengyel hegedűművész, Padarewszky hangverseny körútján Zürichben súlyosan megbetegedett. „ i ,
EMLÉKEZTETŐ
Március 29.
Szlnelöadás é« tánc a Katolikus Legényegyletben.
AprllU 12.
Az Irodalmi Kör velltettképea előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf).
Április 19.
Irodalmi Kör zenekarának hang-versenyo a szlnházbin.
A llspei földgáz-mezők hasznos!-lásának lehetőségeiről ir hosszabb cikkel a Magyar Közgazdaság- Ebből a cikkből közöljük a következőket-
A számítások és eddigi kísérletek alapján
a lispei nedvesgázból százköb-mótorenkónt egy liter olajat lehet kivonni.
Tekintettel a gázkut kapacitására, mái- ez az eredmény is
napi 3-4 vágón olaj termelését teszi lehetővé.
Figyelembe keli venni azonban, hogy ezek a kísérleti eredmények csak úgynevezett ütköző felüeíek segítségévei érettek el és ha a megfelelő modernebb eljárási alkalmazzák, ugy valószínűen sokkal nagyobb mennyiségű olajat is sikerül u gázból kivonni.
Olajelőíordulás szempontjából is Igen jelentős tehát a lispei gázkut. Különösen fonlos azonban mint energiaforrás.
Kapaoitását napi 500.000 köbméter 8,600 kalóriát gázra btosQlik.
Ez a gázmennyiség 16 milliméteres nyíláson tör elő és szakemberek
szerint valószínűleg még ennél is nagyobb lesz a llspei gázkut kapacitása. Az European (jas-zal való szerződés értelmében a feltárt energiaforrás kapacitásának, illetve kihasználásának
12 százaléka az államot illeti meg.
vngyis, ha csak az eddigi kapacii lásu a kut, akkor is 60-60 eztr köbméter gáz illeti meg az államot, a melynek felhasználásáról, illetve érlékesiléséröl gondoskodhat, helyesebben mondva az értékesítés eredményéből ilyen arányban részesedik. ( , .
Mür most a lispei gázkut mint energiaforrás jöhet elsősorban szá-milásba. Az aluminijmgyáriásnak igen olcsó nyersanyagra van szüksége. Egy kitogram alumínium előállításához 25 -30 kilowatt energiára van szükség és a lispei gázból szakkörök ennek az energiamennyiségnek árát 18 íilléro becsülik. így hát megvan a lehetősége
aluminiumgyár alapítására,
ami annál jelentősebb, mert hiszen a buuxilelőfordulások egy része is a közelben van.
Mini másik felhasználási módot, a gáznak Budapestre vezetését
kell említeni. Budapest napi gázfogyasztása mintegy 300.000 kilowatt, lehat csak egy része a lispei gázkut termelésének. Megvan a mód tehát arra, hogy Budapestre vezessék a lispei földgázt, ami nemcsak a külföldi szén behozatalának megszün-lelésél teszi lehetővé, hanem egyszersmind olcsó gázzal látná el u, fővárost. Természetesen vezeték megépítésére lesz szükség, ami elég jelenlös költséget igényel, erre azonban valószínűleg lehet finanszírozókat találni- , Hatalmas energiaforrást találtak tehát Lispén és .ez a gázkut egymaga is óriási lehetőségeket ad. Olcsó nyersanyagforrás az iparnak* uj iparosítási lehetőség, amelynek következményei rövidesen mutatkozni fognak. Természetesen keJő megbecsülésben kell részesíteni az* olajtermelés lehetőségét is-
Az eredmény jelentőségél kihangsúlyozza az a tény, hogy a geológusok szerint Lispe környékén ujabb gázkutak feltárására van le-hclóség és szinte gázmezőnek te-kiuíhető ez a terület.
Az Inkei fúrások is eredménynyel biztatnak és tudomásunk szerint a napokban már jelentkeztek a földgázelöfordu-lás jelei. Megvan a lehelöség arra is, hogy esetleg oiajelőiorduiásra is bukkannak ezen a vidéken.
Itt emiitjük meg, hogy a hirek szerint az European Gas and Eleclricity Company középeurópai székhelyéi Magyarországra helyezi át.
Schuschnigg kancellár Budapesten
Budapest, március 18 Schuschnigg kancellár ma, csütörtökön délután 4 órakor indul el Bécsből és 5 óra előtt érkezik inog a Mátyásföldi repülőtérre*
Bécs, március 18 A Relchspost hosszabban foglalkozik Schuschnigg kancellár budapesti látogatásával és kijelenti, hogy az utazásból nem szabad arra következtetni, hogy a két ország politikai "együttműködésében bármiféle változás áll b«. A két ország tovább is az eddigi dton halad és elhajlást se mm® esetre eem tehet várni a budapesti látogatástól.
Katonák halálos szerencsétlensége
(. l\'áris, mtreius 18
\'Ange közelében halálos ázereucsét-lcnség történt. 01 katona egy ladikon u heves hullámverésbe került, a csónak felborult, 3 katona a parira uszott, de 2 (nem tudóit megbirkózni a hullámokkal, ezt látva a partról több járókelő, egy csónakba ugrott, hogy kimentse a két katonát, de a hullámok ezt a csónakot is felborította és ez a csónak a bennlevő mentőkkel is odaveszett*
Ofcsjónésjjot
cwlta moziban
szówiicxTialik
Legújabb tnwnszi divai!
Kabát-, kosztüm-, ruhaszövet és selyem-különlegességek dns választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Sínser Divatáruhoz.
1937. mltclullB.
ZALAI KÖZLÖNY
Ma csütörifikön, csak agy nap M « • 1
Sohnaider Magda, Wolf Albach KPfCI r#)HílPlfll Retty és Slazák Leo nagy filmje, a lUllM VlII
Péniek, szombat li||f|M|»||f| ff|||Al|NÍ Pola Negri egyetlen idei filmje
nüjLlVVU"ABn5{HUl tMmpntm n 5órai MM ltot
Ma dönt az OTI-elnökség a nagykanizsai székház munkái ügyében
A nagykanizsai ajánlatok a legelőnyösebbek
Sajtó alatt a Nagykanizsai Címtár!
Örömmel regisztráljuk, hogy legutóbbi bejelentésünk, hogy u Nagykanizsai Cimtár már sajtó alatt van és a Zalai\'Közlöny elsőrendű nyomdájában készül : a legszélesebb érdeklődést váltotta ki mindazok köréből, akik Nagykanizsa és Dél zala gazdasági, kereskedelmi igazgatás, vagy társadalmi életébe bármilyen formában is belekapcsolódnak. Ez érthető ls. Benedek Rezső szerkesztő kiadásában most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Címtár olyan pontos útmutató, megbízható kalauz és,tökéletes tanácsadó a város számos közhivatalai, hatóságai, testületei, gazdasági kereskedelmi, Ipar\', és társadalmi életében, hogy azt senki nem nélkülözheti. A Nagykanizsai Cimtár ott van minden hatóságnál, hivatalban, orvos, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök, vállalkozó, mint az. uradalom intézői Íróasztalán, ott a kereskedő pultján, az ipari műhelyekben, az egyesületek vezetőségeinél. Nagykanizsán csai< ngy. mint az e^ész vidéken, amcl; Nagykanizsával összeforr. A Nagykanizsai Címtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alatt van. Hogy az elkészítendő példányszámokat pontosan meglehessen állanl\'ani, másrészt, hogy a nagy kereslet folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb előjcgyezteWii, il\'etveelő fizetni a Nagykanizsai Cimtár-ra, mely esetben egy példány ára mindössze-3 pengő. Előjegyezni lehet a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, vagy közvetlen a kiadónál : Benedek Rezső szerkesztőnél, Nagykanizsa, Sugár-ut 38- a.
A Pécsi Bórgyárl TC játszik vasárnap az NTE-vel itthon
Elómérkőzés Csurgói TK NTE II. bajnoki
Még minden kanizsai sportrajongó a vasárnapi SBTC NTE mérkő* zcs hatása alatt áll, mely küzdelem iskolapéldája volt annak, hogy a futball szerencsejáték. A mérkőzés megmulatta, hogyan szenvedhet ve-rcsgel a jobbik csapat.
Vasárnap ujabb nagy küzdelem színhelye lesz a Zrínyi pálya. A bajnokság..fi- helyezettje, a pécsi bőrgyár csapata játszik az NTE.vel. A* ősszel 5:3 arányban a pécsi csapat győzött, tehát az NTE re-vőnsra készül- Kezdete fél 4 órakor.
Előmérkőzést a Csurgói TK ját* szik az NTE 11.-vel a U. oszt bajnokságért-
— Megérkeztek a tavaszi nőiruha, kabát ós kosztüm újdonságok ScUUtz-ékkez.
Már régen lejárt a nagykanizsai OTI székház építési munkálataira és részmunkáira kiirt árlejtcsl terminus. Az OTI műszaki hivatala felülvizsgálta az összes beérkezett ajánlatokat. számításait és reális voltát. Dr. Krátky István polgármester illetékes helyen eljárt, hogy a mun-kúiatokal a nagykanizsai vállalkozva és ipar részére biztosítsa. A felülvizsgálás végei ért és az OTI elnökség ma dönt a beérkezel! pályázatok felett. A döntés két részre történik. Ma a föld, kőműves el-helc-zö, stb. munkák felett történik a döntés, mig a többi részmunkákra más alkalommal- Ugy tudjuk, hogy
Kínos feltűnési keltett orzágsz-er- | te az a panaszos levél, >ame!y a Za-fal Közlönyben a mull héten jelent meg és arról szólt, hogy a san-rcmoí nemzetközi vlvóvei senyékről gyozlcsen hazaérkező ma-jyar kurd-bajnokok virágalt, amelyeket a sau-remoi ünneplésük alkalmával kaplak, a nagykanizsai állomáson el akarlák vámolni, majd mikor _az aranykard magyar győztesei nem voltak hajlandók a vámol megii-zelni, a virágokat hivatalból megsemmisítették.
A budapesti vámfőig\'z.\'alóság igazolásra szólította fel ebben az
az első kategóriánál (föld, kőműves, elhelyező, stb. munkáknál) a háiom legolcsóbb é« Iegc!őnyösel4> ajánlat a nagykanizsai cpitőmeste-reke, ugy hogy elekintetben minden fellétci\' megvan arra, hogy ezeket a munkálatokat csakis nagykanizsaiak kaphatják meg
A nagykanizsai építőipar szak; mái - érthetően a legnagyobb érdeklődéssel várják az OTI-olnök. ség döntését.
A részmunkák odaítélésére is rö-videsen sor kerül- Itl az az elv dominál az OTI-elnökségnél : hogy miné: többen jussanak munkához
I ügjben a nagykanizsai vámkir\\n-deltségc« s annak jelentése alapján - mini most értesülünk a vámközegek eljárását szabályszerűnek minősítette.
A jelentós szerint ugyanis a ma fyar b íjnokok kél na/y virágkosa-rai hoztak magukkal, amelyekben hosszú szán virágok voltak, amilyeneket magyar virágkeies\';cdők is szoktak kapni Olaszországból. Ezek a virágok a vámelőírások szerint a i;ercskcdelmi ós ipari cikkek szabványa alá tartoztak. A \'vámliszt udvariasan figyelmeztette erre Jekel-falussy kardbajnokol, akinek kilóiét
az útlevélből tudta. Jekclfalussy és Rajczy azt felelték, hogy a virágot Sanremoban kapták, a v<"\'seny után és nem üzleti célból hozzák át a haláron, hanem a győzelem emlékéül akarják megőrizni és Budapesten át adják feleségeiknek- A vámtiszt sajnálkozva kijelentette, hogy eny-nyi és ilyen virág a szabályok értelmében mindenképen vámköteles, majd azt ajánlotta, hogy kereskedelmi áruró\' lévén szí\';, bízzák az ügyet a budapesti íövámhivatal dön lésére- Minthogy azonban ez az eljárás ls pénzbe került volna a magyar bajnokok loiwidlak arról, hogy Budapest döntsön és arról ls, hogy idáig elhozott virágaikat tovább magukkr l vigyék- A vámtiszt ekkor mindkét kosűrból egy kisebb csokorra valót átadott .lekelfalussy-nak és a többi bajnokoknak, hogy hazavihessék feleségüknek s ezt a bajnokok el is fogadták A töbM virágot a szabályok értelmében -romlandó vámköteles áruról lévén - megsemmisítették
A nagykanizsai vámhivatal minthogy a kanizsai virág-affér a budapesti la|M>kban is nyilvánosságra került, az eljárás ellen több tltakozó levelei kapott az ország különböző részéből, viszont azonban felettes hatósága előtt Usztázta eljárásának szabályszerű voltát.
Ennél a szabályszerűségnél még Is meg kell állni-egy pillanatra.
A nagykanizsai vámhivatal eljárása paragrafusok betűinek teljes mértékben megfelelt Nem il a kanizsaiakban van a hiba, akik kény-Ír lenek a szabályokat b?tüs*er|nt végrehajtani. (Ámbár nem valószínű, hogy ha ebben az escllwn futni hagyták volna azokat a virágokat, a hivatalos felsősét; ezért bárki ellen fegyelmit indított vo\'na) Hiba van. n szabályok merevségben és hiba van abban n rendszeriben, amely nek szelleme az eljáró tisztviselőt o\'nhez a merevséghez való alkalmazkodásra kényszerili. Anélkül, hogy a hivatalos szabályszerűségben kételkedni lehet -e. meg kell állaoi-tani hogy a közvéleményt egy^ általán nem nyugtatja meg a legszabályosabb elfárás s-m ha az ilven és hasonló eXetckhc* vezethet. Vannak szempontok amelyek a leien esetben |s kétségle\'cül fennforoglak s amelyek mé"kövte\'nék, hogy a szabályokban és azok ni • ka\'mazásában. mindenesetre kellő koppén körülbástyázott rn?alm«s-ság legyen s annak elbírálása adoll esetekben az eljáró közegnek álljon szabadságában.
Magas vérnyomásnál és vérkeringési zavaroknál reggel éh-cvmor-a »*gv kis poh^r természetes „Ferenc József" kcserlivir nagyon jót t- 87, mert a beleket mind-n megerőltetés nélkül kiüríti, az emésztést előmozdil|a, az any«gc«erét felfrissili és igen kellemes közérzetet teremt. Az orvosok ajánlják.
— Teklntie m«f a Kopsteln Butor-árubáz állandó butorklállltAsát IzléM és olcó bútorokat kedrtiő fizetési fs|-tátetekksl TásárolkaV
A vizsgálat szabályszerűnek találta
a nagykanizsai állomáson a magyar kardbajnokok virágainak elvámolását
A közvélemény meanyudtatására r»#m elegendő a szabályszerűség
ZALAI KÖZLÖNY
1937. mirclui 98.
A szomorúság husz esztendeje
Amikor 1916. novemberének utolsóelőtti keddjén bucsut mondott földi életének a császár, Ketterl a lakáj felöltöztette tábornoki egyenruhába a kihűlt testet és a Burg többi szolgájával ő szegezte be azt az egyszerű fakoporsót. amelyben Ferenc Józsefet átszállították a Habsburgok sírboltjába. A kapucinus-barátot guardiánja hónapokon keresztül kérte az udvari, hogy a fakoporsót cseréljék l<i ércből kovácsokra, de ezt a kérést nem teljesítetté-y azok, akik Fercnc József ordóit hordták aranyzsinóros frakkokon. Csak, amikor Schratt Katalin erélyej sen és gorombán közbelépett, készült el ércből a kopofíó és éjszaka és titokban tették át ebbe a császár be/nem 5 balzsamozott holttestét...
(Copyr^h\'t)
A császár a háború kitörésének esztendejében töltötte utoljára a nyarat Ischlben, ahol él. lének annyi sok szomorúsága érte, a kővetkező\'évben már vadászaira se ment és soha többe nem kereste /el a Kaiservillál. Schratt Katalin ezzel szemben a háború esz- \' tendciben még a téli höna|>okal is IscIiIIkmi szomorkodta végig,, ide vonult el a világ elöl a császár luílála ulán, itt találta őt a forradalom és talán az ischli nép loyalitásának köszönheti, hogy .nem esett bántódása.
t\'gyanakkor, amikor a Svájcba menekülő
Jenő főhercaget Innsbruok után az osztrák határon pőrére vetkőztettók ós elszedték utolsó fillérjét is,
amikor a trönjaveszl tl császár a \\v«rl-holzi kastélyban iin|>okon keresztül nem tudott húshoz jutni, amikor a hercegek lefil^önyözőlt kocsiban és álruhába öltözve hagyták ci a vörös zászlódiszbe öltözött császárvárost, , ahol lámpavasra búzták volna azt, ki a Cotterhalte-t meri énekelni! « (.lo-riellcgassc csendes villájának ablakain le voltak húzva a redőnyök, de azért Igy is darabokra törték a" felszakított járdakövek a zsaluk zöld léceit.
Amikor Windischgrátz hercegnő Hu-dolf és Stefánia leánya — a császár unokája! - május elsején magasra tartva kezében vörös lobogót és » Marseillest énekelve vezeti végig Hécs utcáin, a Hingen, ahol Károly császár szobra áll, a proletárokat, nkik kenyeret és jogot követelnek, akkor "tér vássza előbb csak palotájába, majd a következő évben hietzingi villájába Schratt Katalin.
A Hurgba nem megy el. Talán azért, mert tudja hogy a várta, amelynek sapkáin piros rozelta díszlik ott, ahol egykor a császár monograinmja csillogott, u«y sem engedné b1 a termekbe, amelyeknek re-nalssnnce és barokk bútorait a Woll-zeilvn árulják régiségkereskedők gaz\' dag amerikaiaknak. Első utja a császár s.rjáh()z vezet és
Schratt Katalin koszorúja az első, amely Ferenc József földi maradványai fölött megjelenik.
A Pécset járó franciák virágokkar díszítik fel minden najton a reichsladti herceg szarkofágját, a francia trikolor büszke színei |>ompáznak az illatos virágokból font koszorúk és csokrok szalagján. Ferenc Józsefre nem gondol más, csak Schratt Katalin.
Az árak egyre magasabbra szöknek, az osztrák korona egyre zuhan és egy najKin Sehratt Katalin egymillió koronája az Osztrák Magyar ltjukban csak annyit ér, amennyiért egy jobb-nevű belvárosi suszter ejké-zit egy pár cipőt.
Jön a vMietersohutz: parlájokat akarnak iM\'költözl-lni a Crlorielt^ga.ssihn, de aztán mint pnrtáj jelentkezik Main, a szakácsnő és a kertész. A szomorúság busz esztendejének első éveit visz-szavoiiullságbnn tölti a császár barátnője, aki ekkor már chn.i :t hatvan esztendős, de ősz hajszál niég mindig nem j\'-lcnt fm \'g a fején. A villa kapuján idegenek nem leplek be, a háború közepefelé hni\'íkőrház volt itt és az önkéntes n|Kilviiiök vöröskereszttel diszitelt fehér ruhájában maga Schrall Katalin ápolta a frontok sebesültjeit.
Esténként. vagy a késői ősz délután jainak már estébe hanyatló sutét őr,libán néha megnyílik a Villa Kapuja, urak osonnak be ide, uruk akiken loni|H)san fest a szürke civilruha és akiken meglátszik, hogy egykor uniformisban feszítettek.
Eljön a császár adjutánsa, ott
ül órákig a sza\'onban ós nem szól egy szót som,
eljön Liechtenstein herceg, az adjutáns, a császár orvosa. Kcrzl dr., a Stephnn.skirche melletti cellaszerü la. kásáról kisétál llielzingbe verőfényes napokon néha Soydl püspök is, délelőttönként meglátogatja Schrattot Ketterl, » lakáj, aztán jönnek sorra a régi kollégák, a Btirglhculor még mindig szereplő 4Ujúvé>zei, akik terített asztalra találnak a kenyérjegy korszakának szomorú napjaiban.
A llnrgtheat r nem folyósítja már a nyugdijat, de azért Schratt Kai din készpénz, számos vásárlási utalvány, házában nem ismerik a gondot.
Lassanként aztán megkezdődik a régi élet Schratt szalonjaiban, csak éppen hogy
Egy örog matróna minden röggel a templomba Indul. Foto Wtlttnger.
a vendégek száma fogy év-
ről-ávre...
Amikor hónapokkal ezelőtt RécsbCn j jártam és keresve kutattam olyan ember ulán, aki olt volt a .schönhrunui kastélyban, amikor reszkető kezeivel ! u\'oljára nyúlt az enyhülési\' jelentő j teás csésze után a haldokló császár, mindössze egyetlen ilyen emberi la- j lállam a hietzingi kastélyban.
Ez az egyetlen ember is — ma in- ; speklor és ő vezetí az idegeneket, akik r belépőjegyet váltanak és borravalót ad- ! nak azért, hogy megnézzék a terme- | kel, ahol Ferenc József uralkodott - i csak kályhafütö voll « császár elinu- i lásáuak ködös és havas napján.
A \'többiek\': adjutánsok és generáli- j sok, udvarmesterek és a \'kancellária j urai, keveset dolgozó és sokat rop re- \' zcnkUó urak a katonai és civil kabi-netirouában, exzellenzek és sektion- i schofek, gárdisták, meg valóságos belső ! titkos és udvari tanácsosok a spanyol ellikel szülte ceremóniák tarka tobzódásában, főigazgatók és igazgatók — lassan, sorra elmentek mind és valahányszor megfogyatkozoll a számuk, mindig kevesebb lett eggvef a vendégek száma is Schratt Kuia|jrfBh.izá-ban.
Augusztus 18-án, a születésnapon.
amikor régente csillagot varrtak a kadétok parolinjára a hadnpródiskolák-ban és sorlftzek dördültek a templomok előtt,
két gytrtya ég lobogva a hietzingi villában,
egy matróna szomorú szobájának féli; esre |H)lilnrozott asztalán, l!z a két gyertya pislákol november 21-én is, amikor éleiének utolsó napján nem .iikarta már látni barátnőjét a császár, •ez. a két gyertya kigyúl november lfl-én, Erzsébet napján is és szeptem-ber ÍO-én, amikor a genfi Bearivege szállodában izgatottan hívta Madame Maycr Mónsieur (iollay-t, az orvost. Mindenszcnlek ünnepén, halottaknapján eljutnak a matróna koszorúi a kapucinusok sirbolljába, a hietzingi te-metőbe Kiss Miklós hantjához és Ba-denbe, ahol a szülők nyugszanak. i
Az esztendő többi napjain megy minden a onugu rchdes utján Schratt Katalin villájában, ebéd idején (Irávest bontanak és Pommervt, csak olyan kávét pörkölnek meg a konyhában, amelyik Braziliából .érkezik és a villa vendégei még mindig illatos havannára gyújtanak a pipázóban.
Minden megy a maga rendes utján, csak éppen — a vendégek száma fogy
Magyar perzsa-szőnyegek, garantált kézi csomózással),
Torontáli ágyelők, átvetök, Bouclée ebédlő- és futószönyegek
Kirschner Mór divatáruházában.
1937. március 1Q
EALA1 KölLdNY
hónapról-hónapra.
A kalendáriumon egyre lóbb lesz ae olyan dátum, amely uj najiokat jelöl " gyászimák napjaiul, cgy,-e több az olyan fotográfia, amelynek viselő-jéért engesztelő gyászmisét mulatnak be, az élük száma egyre megfogyat, kőzik és miként az esti órákban az árnyék, azouké|>en napról-napra nő «z emlékek számú.
(Folytatjuk.)
Csütörtök
BUBAPEST 7.
17 Szőlészeti időszerű tanácsadó. — 17.:t0 Az Országos Pázmány Egyesület ünnepi ülése Pázmány Péter halálának 300. évfordulója alkalmából. - - 19 A rádió szalonzenekara. — 20 Innoceni Ernő csevegése. _ 20.30 A huszonnégy-tagu cigányzenekar muzsikál, Kalmár Pál énekel. — 21.30 Hirek, időjárásje-lenlés. — 21.50 Analol Wronski énekel
— 23.50 Az ojjeraházi zenekar. — 0.05 Hirek.,
Bl\'DAPEST II.
17 Dr. Halász Gábor előadása. -17.30 Országos Posiás zenekar. - 10 Angol nyelvoktatás. — 19.30 Szent györgyi Horváth János vidám történelei. — 20 Hanglemezek. RGCS.
17.15 Sánlha János basszus éneke.
— 17.35 Játék kél zongorán. - 19.25 Kiváusághangverseny. — 22.20 A salzburgi Trapp-kamarakar. — 23 Tánczene.
Péntek
BU»APBST I.
0.4 > Torna. — Utána hanglemezük.
— 10 IIÍrek. -- 10.20 Felolvasás. -10.-15 Felolvasás. - 12.05 Ncy Tibor hegedül, Váczl Károly kluriuélozik. — 12.30 Hírek. — 13.20 Időjelzés, időjá-rásjelentés. — 13.30 A 2. honvédgya-Io),ezred zenekara. — 14.-10 Hirek, árak.
— 10.15 Diákfélóra. -- 10.45 Időjelzés, hirek.
17 Dr. Vizy András -előadása. -17.15 Székely Mihály magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 18 20 Sportközjemények. — 18.30 Dr. Kos-mutza Pál előadása. — 19 Kedvelt vidám hanglemezek. _ iru.45 Külügyi ne. gyedóra. — 20,15 Az egyiptomi rádió Európa-hangversenyének közvetítés \'. -21,20 Hirek. — 21.41 A rádió szalonzenekara. — 22.10 Idöjárásjelcntés. — 23.25 Heinemami Ede jazz-zenekara.
— 0.05 Hirek. ÜUDApEST II.
19 Gyorslrótanfolyam. — 19.30 Dr, Dómján János előadása. — 20.15 Hang. lemezek.
HP.CS.
12 A faluról szóló zenemüvek. — 13.10 Könnyű zene. — 14 Menuhin-lemezek. — 15.15 Fniénekkar. — 10.05 Faust — lemezeken,
17.30 A Dach-énckkar haníjverscnyo (\'.rácból. — 20.15 Egyiptomi hangverseny. — 21.30 Po|K>v Szluvko csellózik. — 22.30 Állástalanok zenekara.
ID<3
, Esős I
Prognózis: Délnyugati, nyugati szél, változó felhőzet, főként nyugaton ós északon eső. A hő-mórsóklet tovább emelkedik.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelflálloinAmi jelenti i
Hőmérséklet tegnap oste 9-kor: +9 4, ma reggel: +6.8, délben:+154.
Csapadék: 0-0
Édesanya áll a törvény előtt, akinek lugkövet ivott a négyéves kisfia
„Négy gyermekem van, most várom az ötödiket, de 2000 pengőért sem adtam volna oda a klsflamat, aki meghalt"
Feketckendős, köny-nyező kanizsai asszony áh a törvényszék Ma-káry tanácsa előtt. 33 éves de sokkal többnek lálszik. Nem csoda, a m.>sólckiiő melleit keresi meg 4 gyermekének a mindennapi ke.nyo-rel- M<>sl amiatt áll itt, hogy nem vigyázott kisfiára, aki lugkövet Ivoll-
Sáfár Józsefné sirva mondja el, hogy odahaza mosott, csak öt percre menlcl vizérl. A nyolcadik szomszédija kellolt mennie s mire vi-sz.a-jölt, csak azt látta, hogy két éves László fiacskája rosszul van. Azon-nal felkapta és a kórházba .szaladt vele, útközben találkozott a mentőkkel. A kórházban a gyermek meghalt.
A boiuolási jegyzőkönyvből ki-derüi, hogy a szerencsétlen kisfiúnál kétoldali tüdőgyulladás lépett fel a mérgezés következményeképp, a nyelőcső különben is annyira össze volt roncsolva, hogy a gyermek mindenképpen elpusztult volna, meri nem tudott volna nyelni.
Az asszony kéri, hogy ne büntessék meg, isméi anyai örömöknek néz elébe, szegény, de szereli a
gyermekei és már megbűnhődött a» znl, hogy elvesztette.
- Igen szegény vagyok, méltóságos ur, - sirja ~ de 2000 pengőéri sem adtam volna oda u fiamat, pedig van még négy, meg megint lesz- Férjem Ls azt mondta, ha oda. hazii leli volna, fejszével agyonver I D»» nem gondoda, ho^y a gyermek, aki az udvaron jálszoü, az idő alatt bemegy a konyhába és viz helyett lugkövet iszik. A konyhában, amikor Ő elment, különben K villanyszerelők vollak, azért nem tudta bezárni a lakást, csakhogy közben a villanyszerelők is felmentek a padlásra-
A lörvényszék, figyelemmel a nyomaiékos enyhítő körülmenyekre, annak ellenére, hogy az asszony egy ízben már bünlelve volt, mellőzte a szabadságvesztést és csak 60 pengő pénzbüntetésre iiéite.
— Megbeszélem az. urammal I — mondja és leri ennek a szegény asszonynak arcáról a küzdelmes, do boldog családi élei fénye. Egész nap a mosóteknö mellett áll, de minden gondolata a férjéé, gyermekeié. Sokan tanulhatnának ebből a nagy csaiád-szereletböl, amely éppen a legválságosabb pillanatokban ad erót. « |
Látogatás az öreg elemista vizsgáján,
aki félkézzel könnyen felemel egy fél-disznót, de beleizzad, amíg a nevét leírja
Az egyik hatalmas, jól megtermeli feketebajuszu legény, ugy fogja marokra a krétát, hogy csaknem Szét-roppan. Egy fél disznót biztosan fei-enni félkézzel, fle míg leírja a nevét: beleizzad.
Az elnöklő dr. Medve István tan-felügyelő, a vármegyei népművelési bizottság ügyvezető elnökének arcán jóságos derű vibrál, amint segit az egyik szőke, nyurgu legénynek. Szülőfalujának nevét akarja leírni.
• Szenlbél\' — áll már a táblán, de a k betűvel egy kis hiba van. Egy kis segítség és k kerekedik az f-bol év diadalmas tekintettel irja már: .Szent-békálla.i
Nagy; öröm ez. Sok türelem, kitartás és szerelet kellett ahhoz, mig ezek a Ifi génvek ennyire eljutottak. Fi ló Ferenc munkáját igazán csak az tudja értékelni, aki látta ezeknek a .kis elemistáknak. irását, hallotta feleleteiket.
Egy kis fejszámolás következik. Meglej>ően jól megy. Ismerik az ösz-s/es mértékeket és százig fejben nagyszerűen számolnak.
— Hány liter van egy hektóban 1 ~ kérdi Fi ló igazgató.
Néma csend. Ujabb kérdés:
— Ilát hány liter lh>r van egy hektoliteres boroshordóban, ha telo
Az írás-olvasás mestersége nem is ( olyan egyszerű, mint áltiílában hiszik, ! hanem valóságos tudomány. Erre csak akkor döbben rá az ember, amikor meglelt családos emberek ülnek az iskolapadokban és remegő hangon, szótagolva olvassák az első elemista könyvből:
A ku-tya u-gaL. A llod-ri há-zi ál-lat...
A hatalmas tenyerekben szinte elvesznek a kis olvasókönyvek, a bütykös ujjak mégis ugy remegnek a sorok felelt, mintha nom is meglett férfiak, hanem kis elomislák ülnének a padokban.
Igaz, vizsgán vagyunk és ilyenkor jogos egy kis drukk. Az iskolánkívűli népmüelési bizollságv állal rendezett annalfubélatanfolyain záróvizsgája folyik. A Pozgonyi-utcai elemi szűk padjaiban a belüvítés tudományán kívül uz js gondol okoz a hallgatóknak, hogy hová helyezzék térdeik.1.
I-\'íló Ferenc igazgató, aki «() órán ál fáradallan buzgulouunal és türelemmel bevezette az írás-olvasás tudományába a zalai analfabétákat, kér-dezi őket. Hála Isten, csak kilencen vannak mindössze, akiknek idegen ez a tudomány. A nevét mindegyik nagyszerűen le luda irni.
Vároai Mozgó, csniortak. csak egy napig
«.S".rok Bécsi randevú
Igazi osztrák film. A hamisítatlan Bécs bűbájos kedvessége elevenedik meg ezen a filmen. Főszereplők : Magda Schnelder, Wolll Albach Retty, Leo Slezák, Adele Sandrock és Oeorg Alexander. Magyar wilághiradó I
Előadások hétköznap 5, 7 és 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor A hétköznapi 5 órai előadások filléresek.
vant
Ezt már tudják, és büszkén vágják rá:
— Százl
A vizsgán jelen volt vitéz Akay László is tisztikarával, a hallottak és látottakén ugv fi, mint Medve tanfelügyelő köszönetet mond u városnak, akinek képviseletében dr. Hegyi Lajos ffijCfiyzfi jelent meg, a tanfolyam vezetőjének, I\'iló • Ferencnek. Ott Van a vizsgákon dr. Fodor Aladár iskolu. gondnoksági alelnök is.
A vizsgabizottság megy tovább. Az emeleten már várják őket az olaszosok. Az olasznyelvü tanfolyam 37 növendéke között most látjuk csak, u város minden rangú és rendű polgára képviselve van, tekintet nélkül nemre, korra és társadalmi állásra. Közismert úriasszonyok, Wsztiasszonyok ülnek a padokban » diáklányok és a tisztviselők közölt. Túlsúlyban perszo a hói-gyek.
Levizsgázott az olasz és a nemet fanfolyam
Szekulja Jakab, a tanfolyam fáradhatatlan vezetője büszke lehet kis táborára. A csengő szép olasz .nyelv ugy pereg az ajkakon, hogy öröm hallgatni még annak is, aki egy szól sem ért belőle. Külön meglepetés, amikor az egyik tanfolyam hallgató hibátlan olasz kiejtéssel egy teljes fef-köszöntő beszédet mond Szekulja Jakabnak a (hallgatók nevében, akik ajándékkal is kedveskednek neki.
Dr. Hegyi Lajos főjegyző szeme l>ol-dogan csillog, amikor meghallja, hogy . ez a (hallgató itt "z iskolánkívűli rép-művelés ingyenes tanfolyamain UUiult meg ilyen nagyszerűen olaszul.
A .\'fiatalok nevében, dr. Bortin Gusztáv ny. táblabíró köszöni a tanfelügyelő látogatását és kéri további tanfolyamok megtartását.
Medve tanfelügyelő ígéretet |s tesz, hogv Jövőre kötői, tanfolyamot ren-\' dezn^k u kezdők és külön a haladók részőre.
Sajnos nincs idő tovább hallgatni u szép feleleteket, a gimnáziumban várnak már a német tanfolyam hallgat.\',i.
Ilt már két oso|H>rt van: egy haladók, egy kezdők részére. Negyven-, negyven órán keresztül tanultak itt a .növendékek,, akik között nemre, rangra és korra Ismét liugy a választék.
A kezdőknél Borsa Béla felsőkeres. kedelmi iskolai tanár várja a bizottságot. 30 növendéke volt, a haladóknál 17. Ez utóbbi csoportot Kovácsica Ferenc gimnáziumi tanár vezette. Az eredmény mcglc|>ő mindkét csoportnál. Medve tanfelügyelő örömmel mondja:
— A legnagyobb elismerésemet fejezem ki a hallottak reléit s igazán jólesik tudni, hogy Kanizsán ilyen érdeklődés nullott ilyen Nszép eredményeket érnek el.
A növendékek is mindenütt felkó-köszönlik a tanárokat, hisz közel ót hónapja vesződnek velük és a felkó-szöntő mellé ajándékkal >s kedveskednek.
A záróvizsgák rövid feleletei \'élénk bizonyítékai annak a komoly és eredményes munkának, amelyet az iskolánkívűli népművelés Nagykanizsán végé/. SCk önzetlen munkát, nagy nka-rátol, szeretetteljes dolgoznivágyást és kitartást jelent ez, — ami megérdemli a dicséretet és az elismerést.

— A tcnyéixÁllat váiÁron
a magyar juhászatoknak nagy sikere lest, A legnemesebb szövetek készülnek magyar juhaink gyupjujából. A magyar uricsuládok posztógyára önnek Ls köz-vétlenül küldi stóvetmintáit minden kötelezettség és költség nélkül. Leve-lecőlapon még mu kérje. Trunkhahn Peulógyár Budapest, XI„ Lenke-ut 117,
— Tavuxl férfiruha éa falöltő szőve-tek leíMcbb választékban SchUtznél.
a ZALAI KÜZLONY
1937. március 100.

— (Nagykanizsa védőszentjének Onnepe)
A katolikus anyaszentegyház holnap, pénteken üli a megszokott egyházi fénnyel Szent József ünnepét. Holnap ünnepli Nagykanizsa városa védőszentjének ünnepét is, amit évszázadok óta a tradíciókhoz irtúltóan ünnepel. Mivel a nagykanizsai rk. egyházközség és a plébánia védőszentje Szent Józsci, ebből az alkalomból bucsu van a plébánia templombau, amelyre messzi vidékről keresik fel a ferencick templomát. Az isten tiszteletek sorrcendje az ünnepnapokou megszokott soriend.
— (Elgázolta a vonat)
Balalonmáriánál Dudás Józsei \'00 éves gépészt, aki nem vette észre a közeledő vonatot. A szerencsétlen súlyosan sérült embert reménytelen ál-lnpotban szállították a keszthelyi kórházba.
— (Balatoni nyaralás részletre)
Az Állástalan Diplomások Országo: Egyesülete beadvánnyal fordult 11 Ba. latoni Intéző Bizottsághoz, amelybon a balatoni részlet-nyaralás feltételeit dolgozta ki és enm\'k megvalósítását ajánlja a bizottság figyelmébe. A BIB a javaslatot ax utazási irodákkai\' letárgyalja és a lehetőségekhez képest igyekszik az ötletes tervet megvalósítani.
— (40 rnunkáaházat épit az OTI — Egerazegen)
Az OTI leiratában arról értcsitolte az egerszegieket, hogy ott munkáslakásokat akar építeni és kérdi, mennyi telket hajlandó a város ingyen rendelkezésre bocsájlani. Dombay János, az egerszegi munkásig vezére ozügy-ben Budapesirc uli.zk, hogy személyesen tárgyaljon az OTI vezC-löiveí. Kg\'er-szeg ingyen lelket nem hajlandó adni, de a munkáslakásokat bterelné megkapni.
— (Lugkövet Ivott — meghalt)
Dér litel fiatal keszthelyi leány rokonainál N\'emesbükkőn tartózkodóit, ahol még ki nem derített okbói" hig-követ ivott. Az öngyilkos leányi a keszthelyi kórházba szállították, de segíteni ucin lehetett rajt, belehalt sérülésébe.
— N8I rnhaaelymok legújabb klmln-tázásban SchUtznél.
— (A Balatonért)
A Balatoiii Intéző Bizottság uj ízléses és művészi plakátokat és prospektusokat adott ki. A vitorlás balatoni plakát Bonyhády György, az ismert nevű festőművész munkája, amit a BIB a párisi világkiállításra is kiküld. A művészi összhangu finom prospektus Konecsni György és (ieb-hardt Tibor munkája.
— (A nagybeteg leány)
kórházbaszállitási költségeihez N n. 1 ixmgövel járult h0zzá. Továbbítottuk.
— (A csesztregl vásár áthelyezése)
Az alispán megengedte, hogv Csesztreg község 1037. évi május hó lC-ra és október hó 31-érc, ünnepnapokra eső vásárját május hó 15-én, illetve október 30-án tarthassa meg,
— (Adományok)
A város szegényei részérc llülf Cecília ny, óvónő 30 P-t, gróf Batthyány Pálné 150 P-i -adományozott. Polgár mester.
- <BMy«ft,ajUJi UUlkotóJ.) Hétfőn délután 6-tól *-!(» Pannónia hátsó kls-termáben.
— (A magyar talu)
településtörténeti, demográfiai, szociográfiái képét tudományos |H>ntos-sággal rajzolja meg NVeis István a Búvár márciusi számában. Az értékes tanulmánynak mintegy párdarabja az ismertetés, amely Mclly Józsei tollából Budapest egészségvédelmi" felkészültségét mulatja be. Tanulságos ösz-szehasoiilitásra nyújt alkalmat l)flrányi Gyula egyetemi tanár bulgáriai \'és törökországi egészségügyi tanulmányútjáról irt beszámolója. Medunn I.ászló néhány rendkívül érdekes rajzot\'közöl «Mr. FipJvwick és Don Quijote mii-terniéböTT\' Lélektani kérdésekkel foglalkozik Tangl IIaraid cikke is. Sarbó Artúr egyetemi tanár Wagner-Jaurc&g-nek, a nagy bécsi professzornak életművét méltatja. Különösen nagv érdeklődésre tarthat számot Fridrlch Lajos műszaki főtanácsos kitűnő cikke a Flórián-templom felemelését. A Búvár természettudományi törekvéseit szolgálja herei Soó- Rezső egyetemi tanár az Alföld pusztuló tájszépségeiről 1rt tanulmánya és Kess]er Hubert eredeti rij>ortja a Tapolcán felfedezett Tavasl»arlongról. Dornlng Ilcnrik ragyogó tollal írja le az erdei szalonkát. Erdős Jenő a kenderfeldolgozással kapcsolatos népszokásokról ír, Hrum-merKrnő pedig a batikolás évezredes mintáit szemlélteti. Számos érdekes cikk. hír. adat, tudományos apróság és rengeteg illusztráció gazdagítja a dr, Cavnllier József szerkesztésében megjelenő Búvár március; számának változatos tartalmát.
A NEP értfkezlete
Budapest, március 18 A Nemzeti Egység szervező é-; propaganda szakosztálya leg-uipi ülésén Mikecz ödön államtitkár óva intette a képviselőket a tulkapásoktól és a lelkek fe\'. izgatását ól- Hun-gozlalta anliak szükségességé", ho^y a párl egyes áriiyalatainak közelebb keli jutni egymáshoz Lázár Ar.dor igazságügyminiszicr a diákmozgalmakkal kapcsolatban M,\'e-lenletle, hogy az Ifjúság talán nem is veszi észre, milyen veszélyes talajra lért és milyen messzire kalandozol! A szeretet szavaival figyelmezteti;- oz ifjúságot a kalandos ulaklól való óvakodásra.
A Szent István Társulat
közgyűlése
Budapest, március 18 A Szent István Társulat csütörtök délelőtt tartotta meg közgyűlését Serédi Jusztinián hercegprímás cl-nökleie alatt, aki beszédében Szent István halálának 000. évfordulójáról bíszéll és kijelentette, hogy akkor ünnepeljük meg igazán évezredek t szolgáló alkotását, ha azt a magyar királysággal és államalkotmánnyal együll ünnepeljük A Zichy Nándor-jutalmat ezidén Blaskó Máriának Ítélte oda-
Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen drága jó édesanyánk Szv. Váry Józaefné
txQI. Sxakonyi Jóxsa
elhunyta alkalmából hozzánk érkezett részvélnyilalkozatokért, továbbá a temetésen megjelenteknek, amelyekkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezulon mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
APRÓHIRDETÉSEK
flpróhlrdeté\\ dl|» vj>ánup ti Onncpiup 10 sióig M fillér, minden lovibbl sió fi Iliiéi, hélköinsp 10 iiólg (0 Iliiéi, minden lov.-.bbl >ió 4 fillér.
Autétoxit, bérautói, m-jdern, uj áram-vonilisal, szolid árbin, bárhova, Kaul-mann Manónál rendeljen, — Teletonállo-más 2-22.
VondéglfiuSk részére üveg- éi por-cellán áruk legolcsóbb irban kaphatók Stern Uvegkereaktdéaben, Pó-ul 2. 082
Egy Ifi léaröa és egy 12 Ió«rö»
hasinált, de üzemképes aalvóaáxmotor e.adá az Ihsrosberényl uradalomban. 767
Szép, kompiéit •bédlftbutor olcsón eladó. Bővebbel: Csengery.ut 28. alatti sülödében. 714
Piaci aOtaményárualtát keres pékség. Cini a kiadóban 785
Jóksrban levő ágy és 2 szekrény « Rozgonylu 19.
Volt biztosító Irsda (három szoba és előszoba) Csengeiy ut 4. ss. alstt anionnal hlmdó. 782
Kerti magvakat a legjobb rolnősógben HIRSCH és SZEGŐ magkereskedésében
vásároljunk.
Csepel:
Universal
gyümölcsfa
szSIA
permetezőgép
kedvező részletfizetésre
SZABÓ ANTAL sport üzletében kaphatók.
NJMIU. > fcilublfcaoi »-, ^
i JÉ
Naptári Március 19 péntek. Rom. kat Fájd. Szűz\' Protestáns József. Izr. Nlzan hó 7.
Gyógyszertári éjjeli azolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a klikanlzaal gyógyraortár.
G«»fürd« nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dál tán keddnn ogóaz nap nőknek).
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Kir»ly. Inlcrurbin lelefon: Nagykanizsa 78. szám
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, m\'nt telekkönyvi hatóságtól.
14154/1938. tk. sz.
Árverési hirdetmény-kivonat.
A Klr. Kincstár végrehajtatónak Fillér Mária vé«rehajté»t szenvedő ellen Indított végrehajtási ügvében a tkvl hatóság n végrehajtó kérelme következtében az 1881 :LX. t.-c. 144, 146. és 147 §§-al értelmében elrendeli a véxrthij.\'ási árverést 1592 P 92 flll. tókekövíteléi. ennek Járulékai és az árverést kérvényért ezulUI megállapított 2 P 80 Ilit. költség, valamint a csatlakozódnak kimondott Nsgykanlua megyei város közönsége 163 P 80 flll. tőkekövetelése és Járulékai behajtása végett a nagykanizsai klr |árásbirósig területe.i levő, a nagykanizsai 9158 sztjkvbenl 4145/a. 3. b hrsx. siántó (helyesen ház udvarral) 5C00 P kikiáltási álban.
A telekkönyvi halóság az árverésnek a tkvl hatóság hivatalos helyiségében, földszint, 11. ajtószám megtartására 1937 évi április hó 3. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki és az áiverénl feltételeket az 1881 :LX. t.-c. 150 §-a alapján a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eső Ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908 :XLI t.-c. 26. §)
Az árverelni szándékozód kötelesek bt-natpénzUl a kikiáltási át 100/<>-ál készpénzben, vagy az 1881 : LX t.-c. 42. §-ábsn meghatározott árfolyammal számlto-t óv.v dékképes érlékpaplrosban a klkü\'döttnCi letenni, vagy a bánatpénznek előlegen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti e!ls-mervényl a kiküldöttnek átadni én az ár-vetési feltételeket aláírni. (1881: LX I. c. 147., 150., 170 §§; ll08:LX. t.-c 21 §) Az, af| az Ingatlanért a klxiáltási áradt magasabb ígéretet tett ha lőbbet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt ai általa Ígért ár ugyanannyi százaiékiig klcgéssitenl. (1908: XLI. t e 25 g ) Nagykanizsa, 1936. évi nov. hó 20-án. Dr. Wéber tk. Idr. Járásblró.
\'»< A kiadmány hiteléül:
Kiss s. k.
A gyümölcsfáknak minden évben kell gyümölcsöt hoz niok! Bő termése, elsőosz-tályu gyümölcse és jól fejlődő fái lesznek, ha
PETISÓT
használ. Nc mulnssza el, most van a iák műtrágyázásának Ideje
(Részletes használati utasítást díjmentesen adok.) Kicsinyben és nagyban kapható:
orszAg József
mag, műtrágya, zsák, növény védelml-szorok, gép stb. kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér Í0.
(A bíróság mellett) Telefon 130. j
1 Mindenki a helyi kereakedőknál jj tm Iparosoknál riAiitas* bel
M. Uuttxibccu Nj\'uumH ós DákaMi v^Ku ^r^^yjaim M-fflkMiitrtn JTrtrt- fUlatr. Talnl I árnljJ
„Keresd a sori 1"
77. Évfolyam 64. szam
Nagykanizsa, 1937. március 20 szombat
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
UadóWraUl: F6ut 5 ukm. Megjelenik minden lirtVörnan délután
P°UTIK A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
Előfizetési ára: «gy héra 8 pengő 40 fillér. Sicrkesztőségi és Wadóliivatali lelefon: 78. sr.
Alkotmányjogi kérdések és szociális helyzet
Az alkotmányjogi problémák és fi szociális kérdés ismét együttesen kerüli szóba a felsőház ülésén s egybefoglalva beszéli róluk Darányi Kálmán miniszterelnök is.
Lálszólag két teljesen különálló kérdéskomplexumról van Itt szó. A közjogi kérdések a háború előlU békeidőben rendkívüli szerepet játszollak a nemzet életében és a par-lamenl történetében, mert alkotmányos szerveink összetételét, működését, az államföl halalom terjedelmét, az országgyűlés kél házának jogkörét és egymáshoz való viszonyát, \\alnmint azokat a kereteket szabályozzák, amelyek közöli a választójog rendszerével és gyakorlásával - «íz állampolgár a törvényhozó halt loir kialakításában részesedik. A szociális problémák keretébe viszont a társadalmi ellentétek kiegyenlítése, a szegényebb népo-sz.tá-Ijv\'U védelmének, megélhetésének és boldogulásának alátámasztása . tartozik.
Dv bármilyen távolállónak látszik is az állami életmegnyilvánulások-nak s ezekkel kapcsolatos jogi szabályozásoknak e két csoportja,- a legutóbbi időkben sürün tapasztaljak hogy újra és újra együttesen kerül szőnyegre a két kérdéscsoport. Azok a bő tapasztalajok ugyanis, amelyeket a háború és azt kövelő forradalmi idők a\'.alt szereztünk, bebizonyították, hogy egész -égef állami és társadalmi éet csak akkor és csak olt alakulhat ki, ahol egyforma fontosságot tulajdonítanak mindkét kérdéskomplexumnak s egyiknek fokoza\'.os fejlesztésével és javításával párhuzamosan munkálják a másikat is. A legtökéletesebbnek lálszó alkotmányjogi líC-rendezkedés is csődöt mondhat válságos időkben, ha rendezetlenek a szociális problémák és a legmeg-értöbb szociális politika sem tudja tartósan megvalósítani célkitűzéseit az alkotmányos szervek pontos funkcionálása nélkül- Nagyjelentőségű felismerés ez, amelyre az elmúlt kél évtized szomorú tanulságai oktattak bennünket.
Darárfyi Kálmán miniszterelnök és kormánya kezdettől fogva hangoztatta, hogy a nemzeti élet megerősítéséhez a közjogi reformokat, a választójog modern alapokra való helyezéséi s ezzel kapcsolatban a kormányzói jogkör kiterjesztését és a felsőház jogkörének rendezését épp oly fontosnak tartja, ml nt a SzÖ les néprétegek gazdasági és szo-szociális helyzetének javítását. Nem csak hirdette ezt a programot a kormány, hanem ebben az irányban cselekedett is. Egyik olda\'on, a közjogi kérdéseket Illetően megindullak az alkotmányjogi javaslatok előkészítő munkái s a törvényhozás most fogadta el választási rendszerünk legfájóbb sebének, az ujám
400 gyermek holttestéi ásták ki eddig a felrobbant texasi iskola romjai alól
1500 tanuló volt a négyemeletes épületben a robbanás pillanatában — A negyven tanító és tanar közül négy került elő élve a romok közül — New-Londonban nem maradt gyermek — Elrendelték az ostromállapotot
Az iskola alatt elhúzódó olajtartály-vezeték kiszivárgó gázai okozták a szerencsétlenséget
Newyork, március 19 A Texasban levő New-Londonban történt hatalmas hsko\'aiobbanád szerencsétlenségről már rövid je-\' leülést közö\'tek a lapok, részleteiben azonban még csak most vált ismeretessé a szerencsétlenség oka és annak borzalmas méretei.
A new-londonl iskolaépületben a robbanás pillanatában 1500 diák és 40 tnniló és tanár tartózkodott, félő, hogy ezek közül csak igen ke vcson kerülnek ki éhe a romok alól. A tanítás a négyemeletes iskola összes tantermeiben folyt, a mikor a robbanás bekövetkezett. Megállapították, hogy a szerencsétlenségei az, olajgá\'ak robbanása idézte elő- Az épület alatt húzódik el ugyanis egy olajtartály vezetéke. Ilinél olajgázok szivároglak fel is megtöltötték az iskolaépület központi fűtésének kazántermét.
A kazánterem nagy hőmérsékletétől a beszivárgó olajgáz felrobbant ós az egész Intézetet a levegőbe röpítette,
miután a föladatti olajvezeték is felrobbant.
A négyemeletes, modern épü\'el leHesen romokban hever, egyetlen* fai meredezik csak az ég felé- Súlyosbította a szerencsétlenséget, hogy
a robbanás nyomán tüz keletkezett, amaly elvágta a menekülés útját
az életbenmaradottak számára Is.
A robbanás nyomán összedűlt iskolaépületben jobbára 8-tól 15 éves kőiig levő gyermekek voltak. A 40 tanár és tanító közül mindössze 4 kerüli elő élve a romok alól- Az j egesz város a borzalmak kópét : mulatja. A lakosság a helyszínei; I laitózkodik és kétségbeesve nézi a I mentési munkálatokat. Van szülő. : akinek két-három gyermeke Is elpusztult a robbanásnál.
A szülők közül többen megőrültek
I a hir hallatára- A városban szivet\' 1 tépő jelencteck játszódnak lu
A texasi kormányzó ostromálla-, pótol rendelt cl, a katonaságot és a rendőrséget is kivezényelték a szerencsétlenséghez, hogy a mentési munkál meggyorsítsák.
R<x>sevelt elnök a szerencsétlenség hírére azonnal elrendelte az összes vöröskeresztesek behívását és n helyszínre küldését- A mentési munkák egész éjszaka folytak, u legt\'jabb jelentések szerint eddig 400 diák holtlestét sikerült a romok alatt megtalálni. Ez a szám azonban még emelkedni fog, meri még igen Sok diák hiányzik, akik minden valószínűség szerint színién a romok aluli lelték halálukat.
Az elszenesedett holttesteket alig lehot felismerni
és igy a szülők kétségbeesett helyzetet csak növeli az. a tény, hogy nem tudják, melyik saját gyermekük- v
A szerencséi lenség után New.Lon. i dón szinte gyermek nélkül maradt.

Mussolini:
„Olaszország semmit sem nyerne egy uj európai háborún és nem gondol sem Marokhóra, sem a Baleári-szigetehre"
London, március 19 A Daily Mail pénteki száma közli MuSíolini olasz miniszterelnök nyilatkozatát. A nyilatkozatban a Duce elsősorban is megcáfolja azokat í. híreket, mintha az olasz gyarmati politikai ujabb háborúra vezetne. ; 1
- Még a legragyogóbb háloruf nyerési\' és a legkedvezőbb veszteséget számítva is, Olaszország semmit sem nyerne egy ujabb európai háborún, viszont rengeteget kockáztatna, - jelentette ki a Ducc
Nyilatkozatának további részében leszögezte, hogy Olaszország
rtísl rendszernek reformjáról szóló törvényjavaslatot- Másik oUla\'on.a szociális intézkedések terén, már egész sorozatra lehet hivatkozni-Csak néhány fontos intézkedést ragadva ki a már megtörténtekből: a FAKSz-kölcsönök törlesztési terhének csökkentése, az ifjúság ügyének felkarolása, a kisipari hitelek emelése, a tisztviselőkölcsönök uj kategóriákra való kiterjesztése, legújabban pedig sorra kerül a föld\'
reform során földhözjutoltak nehéz, helyzetének javítása- Mind o\'yan rendelkezések, amelyek a legkülönbözőbb fog\'alko/ási ágakban, széles rétegek helyzetén vannak hivatva" segíteni
Az alkotmányjogi kérdések megoldása és a szociális intézkedések összhangja fogja megalapozni a
nemzeti éld uj korszakát-Ereken fog felépülni a magyar
jőve-
sohasem gondolt sem a Balcári szigetekre, sem Marokkóra- Az olasz, önkéntesek akkor térnek vissza, a mikor nekik jólesik, - mondotta Mussolini az újságíró kérdésére, majd közölte, hogy az ani;ol koro< tiázási ünnepségeken a volt négus meghívása miatt Olaszország nem vesz részt.
Olaszország mindent elkövet, hogj az uj lokarnót nyélbeüsse és ném titkolja, hogy a Berlin -Róma tengely megerősítésén fáradozik.
A pápa ismét nagy szolgálatot tett az emberiségnek
Az E"cho dc Paris azt Írja, hogy a római pápa ismét nagy szolgálatot tett al emberiségnek, amikor lcg-uiabb enciklikájában áthághatatlan korlátokat állított a kato.\'lkusság és a kommunizmus közé-
■ á
ZALAI KÖZLÖNY
1937. mirclui 102.
Az asszony kötelessége törödnl aual, hogy bélmüködése rendben legyen, amit pedig ugy érhet el, ha reggelenként éhgyomorra egy félpohár természetes „Ferenc Jóm!" keserllvlzet iszik, amely enyhén é« kellemesen, pontosan és biztosan szabályozza az emésztés folyamatát. Az orvosok ajánlják.
Tegnaptól máig
(Hirek így mondatban) Ország:
Az olasz király ós császári pár májusi látogatására már átalakítjuk a budapesti királyi vár déli szárnyál, az úgynevezett Mária Teré^a lakosztályokat, ahol a régi trónterem is vau és ahol 1908-ban Xlil. AUonz spanyol király is lakott.
L»r. Szilágyi Lóránt a Magyar Történelmi Társulat felolvasó ülése u előadásában ki (ej tette, hogy Anonymus nem névteiea többéi mins 111. Béla jegyzője minden bizony-Ujai Péler esztergomi prépost volL
A pécsi egyelem magáévá telié a diákság memoranduméi (a kijelelte, hogy csak 6 százalék zsidó hallgatót vesznek fel a jövőben.
Kaposváron a középiskolák után az elemi iskolákat is bezárták az iuiluenza-járvány miatt.
Szunyogh János ujabb két, 1U34> ben elkövelel gyilkosságot vallott be : Győri Anna pincérlányt meglőj lőtt a és a Tiszába dobta, Jámbor Ilonát pedig összekötözve Adony mellett a Duuába lökle. Világ;
A francia lapok egyhangú megállapítása szeriül a francia népfront kormáuyt csak a világkiállítás érdéi kei mentették meg: a képviselőház a kiáililás végéig einapo.ta magát, a munkásságol nyugalomra intették a sztrájk miudenütt véget ér t.
A holland parlament megszavazta a katonai szolgálati idő íelemeicsé-ről szóló javaslatot.
Jeruzsálemben a zsidók és az arabok közölt ismét véres harc dult, több halottai és sebesülttel, amiből arra következtetnek, hogy a helyzet ismét kiéleződött.
Simpsonné válóperét ma kezdte tárgyalni a londoni törvényszék : a jelek szerint ujabb akadálya lesz Eduárd közeli házasságkötésének.
Tripoliszban nagy ünneplés során átadták Mussolininak az íziám szent kardját.
Megállt az időjárás miatt a nemzetlek előrenyomulása
Madrid, március 19 A guadaramajai szakaszról érkező jelentések szerint a nemzetiek hatnapos győzelmi előrenyomulását a rossz idő teljesen megállitotta. A felázott talajon a motorositott hadosztály ivem képes előrenyomulni. Az egész vonalat most is a nemzenek tartják kezükben és amint az idő megengedi, tovább folytatják az előrenyomulást.
A többi frontszakaszról nem ér-kcnelt figyelemreméltó jelentés
Az iparügyi miniszter kiküldötte a lispei és inkei fúrásoknál
A lispei, illetve most már a község névváltoztatásánál fogva szent-adorjánl fúrások kedvező folytatása, valamint az ujabban tervbe vett további kutak felállítása illetéke* helyen Is arra késztette a felelős léj nyezőket, hogy a zalaivföid óriási lehetőségeket Ígérő kincsének fc}-tárásái a legnagyobb figyelemmel kisérjék. Bornemisza Géza miniszter állandóan jelentést tétet magú. nak a kutatások minden fázisáról-A miniszter képviselőiében csütörtökön a helyszínen megjelent Tassonyi Ernő miniszteri tanácsos, valamint Faludy Béla bányafőlauá-csos, akik a kutatás jelenlegi hely-, zeléröl és elért eredményeiről részletesen referáltattak maguknak. A miniszter kiküldöttét dr. Papp Simán főgeológus, bányaföliu^ácsos
kalauzolta v£gig, aki a kutatási és lárási munkák vezetője és irányilója. Pénteken délelőtt kimentek Inke-vidékére, az oltani fúrások megtekintésére- Tassonyi Ernő miniszteri tanácsos a látottakról rész* letes jelentést lesz Bornemisza miniszternek.
Meleg viz után kutatnak Kaposvárott
Az iparügyi minisztérium kölcsönbe átengedte Kaposvárnak egyik furóberendezísét & azzal most a város belterületén meleg viz utáu kutatnak- A magas hőfokú vizet elsősorban a köz- és magánépü,-lelck fűtésére-,akarják felhasználni s csak másodsorban akarják uzl egy modern, uj strandfürdő vagy uszoda céljaira felhasználni-
A nagykanizsai kerületi szülész főorvos szomorú megállapításai a születések döbbenetes csökkenéséről
Dr. Haba Antal kerületi főorvos jelentése a m. klr. belügyminiszterhez
A nagykanizsai kerületi szülész főorvosi hivatni a lefolyt esztendőről szóló Jelentését most terjesztette fel a belügyminisztériumba.
Az évi jelentés magában foglalja a kerületi szülész főorvosi htvntai ellenőrzési körébe tartozó három vármegye (Fejér, Veszprém és Zala vin.) Székesfehérvár, Veszprém, Pápa, Zalaegerszeg és Nagykanizsa városok és a három vrn. területén levő kórliázak 1030, évi szülési eseményeit.
A Jelentés tárgyilagos és hü kereszt-metszetét adja az elmúlt egész esztendő szülészeti eseményeinek. Törvényhatóságonként csoportosítva i.ózli a kerület szülészeti viszonyaira • riLem-ző udaiokat. Ismerteti ui elmúlt esz-tenuö folyamán történi fejlődést és haladást s rámutat uxokra a szükség-klekre, amelyeknek kielégítése elengedhetetlen feltétele uunak, hogy nem-•sak a Dunántúl három vármegyéjének, hanem a* egész országnak u szülészeti színvonala emelkedjen. Jelentésében súlyos és nehéz esztendő orüdményeíről számol be, mert az ál-
talános szociális viszonyok az elmúlt évben sem alakullak kedvezően. |
A beteg hozzátartozói megtagadjak az orvos-hivátt
Külön kiemeli, hogy szülészeti ma-rudiságunknak oka nem mindig a bá. bák tudatlanságára vezethető vissza, mert e téren az állandóan folyflknatbán lévő továbbképző tanfolyamok sokat Javítottak a helyzeten, hanem nagy része van ezen maradiságnak abban, hogy a beteg nő hozzátartozói egy. szerűen megtagadják az orvos.hlvást.
Az év folyamán Veszprém megye területén próbaképpen bevezették a terhes-védelmet és ellenőrzést,
Zalában vaunak a legrosszabb bába-vlszonyoh
Dacára annak, hogy a vármegyék bába ellátása állandóan javul, ivrert 38 II. rendű és 3 cédulás bábát ellil-tollak a gyakorlattól, a három vármegye bába viszonyai közül még mindig Zalamegyéé a legrosszabbak az
Legújabb tavaszi dmo-H
Kabát-, kosztöm-, rqjiaszövet és selyem-különlegességek dus választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minöségö tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
Sínser Divatáruhoz.
egész országban, mert még mindig 57 II. rendű és 2 cédulás bába vau,.nyilvántartásban. Zalamegyében még mindig van 0 olyan kisközség, ahol bába egyáltalán nincs. Sürgősen Javasolja ezen kisközségek bába ellátását. Előterjesztési tesz az elöregedett bábák öregségi és\' betegségi biztosítására.
Szomorú statisztika
Összesen 21.125 szülési esetről számol be s szomorúan állapítja meg, hogv egyik sem éri el a 23.9 százalékos országos átlagol szülés számában. Megállapítja, hogy fajtánk évről-évre fogy. A szülések száma évről-évre közel 1 százalékkal csökken, s ha továbbra is igy sül.ved Dunántúl legnépesebb három vármegyéjének szülés száma, akkor csakhamar elsülyed newBctünk más népek milliói kőzött.
Az elmúlt évben az intézeti szülészeti esetek szánta 2080 volt. Ebből egyes szülés 134(3, ikerszülés 25, veié-lés 001, mébenkivüli terhesség 48.
Döbbenetes szám az intézőibe be-száliHotl aborlusokó « az ezek után fellépő sok megbetegedés és halálozás.
[izeknek a nőknek fele súlyosan megbetegedett s igen sokan egész jelükre nyomorékok maradlak. Sajnos ilyen cseleknek egy részéi a szigorú kötelezettség dacára még is eltitkolják és különösen ezek-ben az eltitkolt, elhanyagolt esetekben sok az olyan, «hol tiltott műtéti beavatkozások szerepelnek.
A titkos machináció szigorú üldözése
A törvényszékek hathatósan támogatják a kerületi szülészfiiorvosi hivatalokat, amennyiben a* igazságügy-miniszier állal kiadott rendelet értelmében a ikir. ügyészségek vezetői minden idevonatkozó esetet közölnek u kerületi szülészfőprvoM hivatallal, ez pedig azouflkl eljár\' » hatóságoknál, hogy a gyanftjitotl szülésznő a hatósági állásából azonnal elmozdittSssék, Hivatalból vádat emel angyalcsinálásért iparszerben foglalkozó bábák ellen.
A legfontosabb feladatok
A Jelentésnek igen figyelemreméltó megállapítása az, hogy a nárom megy e területén 273 magzat halt el a szülés alatt, ezérl fontos a vidéknek elsőrangúan képzelt bábákkal yuló cl Látása. Ez a 273 magzat terheli a szülést vezető bábákat, pedig ezeknek jó része kellő Időben érkezeit orvosi segítséggel megmenthető lett volna, Ezen jelentős számú magzathulálozás megjavítása egyik legfontosabb feladata u hivatalnak.s
A cél eléréséliez elsősorban az vxükséges, hogy u községi és körorvosi állások betöltésénél olyan orvosoké legyen az elsőség, ukik igazolni tudják, hogy hosszabb időt töltöttek el szakember vezetése alatt álló szülőosztályon. Dc nem utolsó sorban fou-los az, hogy magasabb kiképzésű bábákkal rendelkezzünk, akik rátermettségüknél fogva kellőképpen felismerik a bíijt és a veszélyt, amelyben az anya és magzata forog és kellő időben gondoskodnak megfelelő szülő intézetben való elhelyezéséről. Megállapítja, hogy a gyermekágyi lázas megbetegedések számú nőm: emelkedett. ,
Ma, amikor kormány hatóságunk legégetőbb problémája a pusztuló magyarság megmentése, amikor a születési arányszám vészesen közeledik ahhoz u számhozj amely u nemzet kihalását jelenIV us összes hatósági lé-nyeiőknek nem lehet foutosabb céljuk, mint uz, hogy minden terhes Ül. szülő asszonyt biztos kezekben tudjunk. Ezt azonban csak jól képzett orvosi és hivatása magaslatán álló szülésznői karral lehet elérni.
A jelentés ezután ismerteti az egyes kórházak működését, felsorolja a le-folyt szülési eseményeket, ismerteti uz egyes műtétek számát és kimenetelét, örvendetesen állápitju meg a szülészeti osztályoknak az előbbi éveknél jóval nagyobb forgalmát. Foglalkozik a tór-| vénybatóságok területén elkcrülbetct.
knül szükséges uj szülőotthonok meg-| szervezésével és a meglevő s/sülőosz-
.jgfr.ntfrchw n
ZALAI KÖZLÖNY
t^lyoknak tökéletesítésével, tQVibbfej lowttMvel. Megjelöli a szakorvosok kiképzésérc alkalmas gyógyintézeteket. Beszámol ai elmúlt év őszén niMtar-tott- bála vizsgákról, mely alkalom! nial 678 bába vizsgázóit le s ezek közül 251, mert az értelmi vizsgán nem felelt meg, a nagykanizsai szülő, intézetben nyerik továbbképzésüket. Ezek közül eddig 55 bába vizsgázott l?. sikerről a továbbképző taufolyamo. kon.
Befejezésül rámulat azokra az ered. njényekre, amelyeket a Szülészeti Rendtartás az elmúlt évben felmutathatott, do neiu hallgatja el azokat a hiányokat és szükségleteket sem, amelyeknek törvényes rendezése és kielé-gitése nélkül hazánk szülészeti szinvo. nalának etnelésc ncnn várható.
Sajtó alatt a Nagykanizsai Címtár!
^(öirtmel regisztráljuk, hogy legutóbbi bejelentésünk, hogy a Nagykanizsai Cimtár már sajtó alntt van és a Zalai\'Közlöny elsőrendű nyomdájában készül : a legszélesebb érdeklődést váltotta kl mindazok köréből, akik Nagykanizsa és Délzala gaZjdasá.gl, kereskedelmi igazgatás, vagy társadalmi életébe bármilyen formában is belekapcsolódnak. Ez érthető is. Benedek Rezső szerkesztő kiadásában most könyvpiacra kerülő Nagykanizsai Cimtár olyan pontos útmutató, megbízható kalauz és ,tökéletes tanácsadó a város számos közhivatalai, hatóságai, testületei, gazdasági kereskedelmi, ipari éfl társadalmi életében, h;>gy azt senki nem nélkülözheti. A Nagykanizsai Cimtár olt van minden hatóságnál, hivatalban, orvos, ügyvéd, gyógyszerész, mérnök, vállalkozó, mint az uradalom intézői Íróasztalán, ott a kereskedő pultján, az Ipar! műhelyekben, az egycsü\'clek vezetőségeinél. Nagykanizsán csak ugy. mint az egész vidéken, nmelj Nagykanizsával összeforr. A Nagykanizsai Címtár az a biztos kalauz, amire már évek óta vártak mindenütt. Már nyomás alatt van. Hogy az elkészítendő példányszámokat pontosan meglehessen állani\'ani, másrészt, hogy a nagy kereslet folytán mindenkinek jusson, legcélszerűbb előjegyeztetni, H-\'etveelő fizetni a Nagykanizsai Clmtár-ra, mely esetben egy példány ára mindössze 3 pengő Előjegyezni lehel a Zalai Közlöny kiadóhivatalában, vagy közvetlen a kiadónál : Benedek Rezső szerkesztőnél» Nagykani-t*a, Sugár-ut 38. a.
Éhező potyautas a gyorsvonat étkezőkocsijának tetején
Egy kalandot kereső 16 éves fiút az éhség vlssza-kényszerltett a szüleihez
Tegnap a Nagykanizsára érkezeit és B idapestro induló ti ie.-z I gyors-vonalnál a szolgálatot teljesítő rendőrtisztnek, dr. Gánlay Béla fo-galmazónak feltűnt, hogy a vo.uit egyik vagonjának tetején egy férfi meglapulva elnyúlt- Nyomban ér\'e-silcttc a kiskomátomi csendörségjt telefonon, ugy hogy amikor a vonat a komárváiosi állomásra én, mái* egy cscndörjárőr várta. A kik:,s. lollabok csakhamar lc-szedlék az
étkezőkocsi tetejéről n potyautast) aki Liptai András vecsési szobafesiő mcsler 16 éves" fiának mondotta magát. Azi mondotta, hogy otthonról azért meni el, hogy munkát keressen más országban, de elfogyott a pénze, éhezelt. azért elhatározta, hogy visszamegy haza Le nem volt szerencséje, észrevették és \'oszálli-tották. Intézkedés történt, hogy mielőbb visszakerüljön Yecsésre
Szeretett szépen öltözködni, ezért lopkodta a kenyéradó gazdája holmiját
A rendőrség kézrekerltette Polgár László nagykereskedő hnzlszarkáját
A Fő-ut 8 szám alatt, a Bazárépület első emeletén van Polgár László nagykereskedő raktára- Itt dolgozik a cég több alkalmazottja-Polgár László néhány nap óta észrevette, hogy ismeretlen idegen dézsmálja az áruraktárát. Ncm!\'tud» la, ki lehet a tettes, azért a rendőrség közbelépését k&te. Nem kellel! sokáig várakoznia, a kapitányság a tolvaj rövidesjn kézrekerltette Kovács János 20 éves kifutó személyében, akinek lakásán házkuta*
lásl tartottak és ott szövetet, a cég kelméjéből készült ruhadarabokat lajáltak, egy szövetet pedig már el« vili az egyik szabóhoz, hO;^y készítsen belőle ruhát a számára. Kovács a rendörségen mindent beismert. Elmondotta az öt kihallgató rendőrtisztviselő előtt, hogy szeret szépen öliözködnl, ruházkodni, a csekély havi fizetéséből nem telt, azért így próbálkozott, de csakhamar rajtavesztett. Megindult ellőne az eljárás.
A Práterben levetkőztetett gyerek eltűnt,
de az ügy tovább bonyolódik a bíróság előtt, amely elsőfokon felmentetle a vádlott vadházastársakat
Nágyságos biru ur, csák az egyik cipel löt huzslam le, a másika* ü maga vetette le, -sivalkodik egy piros-képű, larkaszoknyás cigányasszony a nagykanizsai törvényszék Makáry tanácsa előtt. Fehérbőrű, paraszti pirossága arca nem árulja el származását, de beszéde mindv\'iuiél jobb U\'.onyilék. A vádlottak padján mellette ülő férfiról már külsőre is látszik, hogy fé:aó-ivadék. \\
A cigánypár Horváth László és Sárközi Katalin, akikről megírta a Zalai Közlöny, hogy a Práterben levetkőztetlek egy Bujcsára induló kiskorú fiit-
A kéi cigány \'agadja bűnösségét, a férfi mint elmondja - egyáltalában nem vett részi a rablásban, csak vadházastársa : Sárközi Katalin. A cigáuymenyocske pedig magát illegetve arról mcsé\', hogy a fiútól ugy vették meg n cipő\', inget, ruhát Kiderült a tárgyaláson, ho^y
Városi Mozgó.
Az idei évad kimagasló eseménye.
Péntek, szombat, vasárnap
POLA ÍIEflBI idei egyetlen szerepe
Moszkva-Sanghai
Egy asszonyi lélek vergődése a szerelem, a gyűlölet, a boldogság és a lemondás viharában. — A dalokat a Doni Kozákok kara adja elö Sergej Jarolf vezényletével. Gyönyörű felvételek. Remak kisérö műsor.
Előadások kezdete hétköznapokon 5. 7, 9-kor. vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. A köznapi 5 órai előadások lllléresek
a cigányok és a megtámadott is kirabolt kiskorú H J. már előzőleg is ismerték egymást, ugyanis a rablás\' megelőző napon, december 1\'2-ére virradó éjjel együtt aludtak. Együtt akartak Bcrzencéro menni, de ulközben kicseréltek -egy napi ellátásért* a kiskora fiu jó bakancsát egy szakadozó gumicipőre, lehúzták róla az inget és a jó alsóruhát és csak egy rongyos Bzveliert adtak helyette. Logalübb is igy mondják a cigányok.
• Jáj nágyságos ur, \'nem akartuk mi elvenni tüle azs ingei, azst csák azsérl kellett levélni, mert nadzson lelvezs voll, - mondja a cigányasszony.
Arra a kérdésre, hogy ezt miért a Práterben tették, nem tudnak elfogadható felvilágosítást adni. A rendőrségen különben Is átvizsgál* Iák az inget és mint a rendőr nu.st elmondja az a legtisztább vo\'.t.
A törvényszéknek nagy g.mclot okoz a történtek kibogozása, a kirabolt kiskorú fiu ugyanis azóta
eltűnt, nem lehetett megidézni, igy csak a rendőrök vallomásából alakul ki egy hozzávetőleges helyzetkép. A rendőrök is c-snk azt ludják mondani, amit nékik a kiskorú H. J. mondóit. Ezek szerint a cigánypár megtámadta a fiút és erőszakkal lehúzták róla ruháit. 0 erre az állomásra szaladt és jelentette a rendőrnek az csele\' aki lovasrond-őrl hívott és az a bajcsai ufón el is fogta a két cigányt. A bakancsot rajluk, az Inget és a löbbi holmit a cigányasszony batyujában találták meg
A cigányasszony elismeri, hogy egyszer hátbaütötte a fiút de nem cröszakoskodoti vele. ő csak a kölcsönüzlet szerint a neki megjáró részt vette át a fiútól Azért vágta hátba, hogy az ne tartson velük.
Terhelőén vall a kiskorú fiu nagy bátyja is, Ylasils István mojori kocsis Is, akihez az emlékezetes este ing nélkül, t "Ijtscn rongyosan ál-litott be a fiu. Neki is azt mondta, hogy a cigányok rabolták ki Azóta csak egyszer látta a fiút, okkor felvitte a rendőrségre, ahol kihallgatták. A rendőrkapitányságon azt is mondták a fiúnak :
- Holnap majd át kell menned a törvényszékre !
- A fiu azóla eltűnt, különben is csavargó természet volt. Ugy veszem észre, egy kicsit nem töké-lelcs. — mondja Ylasils.
Ezt megerősíti édesanyja is
- Ha tökéletes volna, nem szökdösne meg hazulról, - siránkozik kihallgatásakor. - Nem marad nz odahaza ós ha rájön a bolondja, még a ruhát Is letépi magáról !
A törvényszék nem látja bizonyítva 0 rablás bűntettét, mert a kiskart: fiút nem lehet megtalálni, bár hetek óla körözik- Hosszas tanácskozás után fel is mentik n két cl-< gányt és elrendelik azonnali sza-\' adlábrahoyezésülkel- Az ügyés» azonban az bélel ellen fellcbl-c/ésti jeleni be és további fogvatartásukat kéri , >-
Az ügyvédek egyre erősilik, hogy nem szöknek meg. de kiderül, hogy nincs is állandó lakásuk és igy nem is tudnák hová kézbesíteni az idézést Elrendelik hát további fogvatartásukat és a szuronyos fogházőrök visszakísérik Őkel a cellába. Ügyük a pécsi tábla elé kerül.
EMLÉKJEZTETŐ
Márciui 29
Szlnelöadás éa tánc a Katolikus Legényegyletben.
Április 12.
Az Irodalmi Kör votl\'ottképes előadása 6-kor a színházban. (Lendl Adolf). Aprilla 19
Irodalmi Kör zenekarának hangversenye a színházban.
- (Bílye^yüjtak Ulálkoi\'Js) Hétfőn délután 6-tól »-lg a Pannónia hátsó kistermében.
......1
Nép Mozgó. Szombaton é» v»«árnap
Ousstáv Vröhllch és Dorothea Wi«ck pazar kiállítású filmje:
Vetélytársaik
Mia Fellmann: .Egy asszony, aki nem akar1, elmü regénye után Ilimre irta Thea von Harbou. *
A szerelem és az izgalmak lllmje. Remek klsérö mltóor.
Előadások: szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Csak 20, 40, 60 filléres helyárakkal I
ZALA! KÖZLÖNY
1937. márclui 104.
130 olasz gazda ntazlk ál Nagykanizsán
ünnepélyes fogadtatás lesz a pályaudvaron
A hivatalos o\'asz fasclsla gazda konfederáció 130 tagja tanulmányi kirándulás keretében meg\'ekinti a budapesti mezőgazdasávi kiállítást. Az illusztris társaság Mazzarini elnök, a fasclsla nagytanács tigjánnk vezetése alatt március 20-án, szóm balon este 18 óra 05 perekor \' a menetrendszerű triesz!! gyor.-sal, három külön kocsiban érkezik Nagy kanizsára. A pályaudvaron hivatalos fogadtatásban lesz részük, dr. Szabó Zsigmond, az Olaszbtirátok Körének elnöke mondja az üdvözlő beszédet s a fogadtatáson közreműködik a levenlczerckar ls. A vendégek közi a gazda konföderáció 4G vezető igazgatója elnöke és dirigense szerepel, de a többi 00 utas is valamely funkcionáriusa a konföderációnak. A rendezőség ezúton is kéri a közönséget, hogy a fogadtatáson minél nagyobb számban szíveskedjék megjelenni.
Ofcsvn&jjot
ciiítiamozibm szfoakozlíalik
Növendék-hang-verseny
volt a nagykanizsai városi zeneiskolában. A kamaraterem utolsó helyig, megteli izguló szülőkkel. (A zeneiskolai nevelés javára tudjuk be, hogy a szereplők közt még a legkisebb sem drukkolt olyan Izgalommal. mint az érdekeli papák és mániák.)
A hangverseny műsorán az iskola legapróbb, a zenei oktatás első lép* csőfokain tipegő növendékeitől na akadémiai tagozatig minden árnyalat képviselve volt. A közönség szíves2ii és s/erelettol tapsolt a csöp|>ségekiiek, akiknek lába se éri még a zongora pedált és a legmagasabb osztályú növendékeknek, kiknek egyik-másika már komoly kritikára érdemes játék it nyújtott. A tapsok és elismerés nem csak a szülői öröm és büszkeség kitörése voll. hanem a háláé is. ?ml a tanítványok teljesítményéért a tanári kar minden egyes tagjának járt in jutott kl a szülök táborából.
ló hírek a nagyvilágból
A MABI körlevélbén értesítette a vármegyék alispánjait, hogy hajlandó községi és körorvosi lakások épilésére a községeknek 16 19 ezer pengős kölcsönöket folyósilani 25 év alatt való törlesztésre, 7-4 százalék mellett. \\ •
Svájcban az import a tavaly februárival szemben az elmúlt hónap« ban 812 százalékkal emelkedett.
A Magyar Gazdaságkutató Intézet február végi helyzctje\'ontésé-bői : (
- A világgazdasági helyzet az utolsó hónapokban tovább javult. A termelés és fog\'alkoztatottság emelkedése folytatódott és ogyw több iparágban haladja már meg — részben Igen számottevően -- az 1929- évi csúcspontot. ^.Magyarország gazdasági helyzete az uto\' ó "hónapokban is kedvező volt- 1936 utolsó negyedében az ipari termelés némileg meg\'assubbodolt ütemben tovább emelkedett Néhány fogyasztási javakat előállító iparig foglalkoztatottságának emelkedése 1936 utolsó negyedében az idény-
szerű mértéket meghaladta és c mellett az építőipari tevékenység is élénkebb volt, mint más évek téli hónapjaiban... Valószínű, hogy i\\ termelés a közeljövőben tovább fog emelkedni.
A magyar malmok - írja n Pesli Napló a liszlüzlet\'felélénkitése érdekében az elmúlt hét utolsó napjaiban igen nagy árleszállításokat vittek keresztül.
Sopronmegyében februárban 26 ezer pengővel több adó folyt 1*, mint tavaly februárban.
A svájci bankokban üjra olyan naev a pénzbőség, hogy a svájci pénzpiac ismét megkezdi a külfö\'di hitelműveletekbe való bekapcjoló-dást.
Dr. Schacht, n Német Birodalmi Bank elnökének beszédéből :
- Ma már megállapíthatom- hogv az ulo\'só négy év pénzü"y->1 mint az előteremtés szempontjából mint pedig va\'lulapolillkailag mego\'dot-tuk. \'
Kigyulladt egy 10.000 literes kátrány-tartály
a Soroksári-úti vegyészeti gyárban
Budopcs!, március 19 A Soroksárj-ulon péntek reg-fel hatalmas tűzvész támadt- A Tebei Tivádiir vegyészeti gyár le\'epén j>L-gyulladl egy kátránnyal te\'j^Ü-000 rtlc\'rcs tartály. A kálránytyi\'táty pillanatok alatt hatalm-\'s lángnyelvek-
kel kcz.: •\'.! égi\'iéssürü füsttel bo-rilotta el az ccéi.-\' vidéket- A tűzhöz az összes bidapcsli tiizollók kivo nullái;, <.\'.: csak megfiszll. Ü mu ikú-Yat dér\'"U 10 órára sikerült a ve szeikJme.s lüzet megfékezni-
Nincs jelentés Schuschnigg tegnapi tanácshozásairól
Budapest,%tárcius lik Schuschnigg kancellár budapcsii látogatásával foglalkoznak a bécsilapok is, leszögezik hogy a látogatás a római jegyzőkönyv szellemében* történt és annak keretében foly-
jak o tanácskozások is a magyar államférfiakkal
Sehuschnlgg kancellár pénlek n délelőtt folytatta a csütörtökön meg kezdeit tanácskozásokat, de arról semmiféle jelentést nem adtak ki-
Vasárnap Pécsi Bőrgyár—NTE futballmérkőzés
A vasárnapi bajnoki forduló kiemelkedő eseménye a PBTC NTli nagykanizsai fulballmérkőzés- A pécsi csapat nagyszerű őszi szereplése után tavasszal ls folytatta győzelmi szériáját. Csatársora a csapat legjobb rcsze- A kaj>osvári
Turul ellen 9:2 arányban fölényes győzelmet aratott.
A mérkőzés fél 4 órakor kezdődik. Biró viléz Adorján. Előtte háromnegyed 2 órakor Csurgói TK-NTL II. másodosztályú bajnoki mérkőzés lesz. Bíró Horváth. (:)
54 tagu együttessel
mutatkozik be az Irodalmi <1 Művészeti Kör zenekara
Április 10 én önálló htwgveis.-ny keretében mutatkozik be az Irodalmi és Művészeit Kör ujjáalakt. l.ilt zenekara a Városi Színházban. Pompás műsor keretében 54 lugu zenekar lép dogobóra, hogy eddig eléri készültségét vállnznlosan sok-oldalról mulassa be a város közönségének- A zenekar méreteire rávilágil a műsorra vett Wagner mii hangszerigénye, mely pl a réz-fuvók szárnál 11 tőben írja elő. A zenekar az előirt 11 rézfuvót ma-radéklatanul ki is állilja. Wagner melleit Schumann egyik nagy mii-ve, továbbá Welier éa Bizel kompozíciója szerepel még a műsorban.
A hangverseny kulturális célt i* szolgái, meri a tiszta bevételt a zenekar hang.-zrr- és hangjegylárának kiegészítésére és fcllrlasi\'óiére t-ir-ditják.
A helyárakal 40 fillértől 1.50 Pig terjedő árban állapították meg. A jegjek árusítása igen rövidesen megkezdődik. (:>
id6
Szeles!
Prognózis: A délnyugati, nyugati szél erősbödésa, változó felhőzet, több helyen záporeső, a hőmérséklet nem változik lényegesen.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai nioKflgyolóállomá6a Jelenti i
Hőmérséklet t»gnap o«to 0-kor: + 12 4, ma re*pel: +9 0, délben :+18 4.
Csapadék: 0-0
— N«l ruhatelymok logujabb klmln-tázásban Schütznél.
Szokatlan nagy érdeklődés
KERESD A SORT"
versenyünk Iránt A Zalai Közlöny olvasói két hét óla izgatottan várják a napi példányokat, hogy a Keresd a sort verseny eldugott sorait minél előbb megtalálják A verseny iránt szokatlan érdeklődés mutatkozik. Többek érdeklődésére közöljük, hogy a verseny vasárnap fejeződik be, a beküldési módozatokat idejében közölni fogjuk.
A dijak összeállítása most van folyamaiban, a nagykanizsai cégck felajánlásai még mindig tartanak, fénykép, ujságetőfizetések és még igy a nyerést lehetőségek nagyon kibővültek. A cégeket ezúton Is kérjük, hoi>y a felajánlott ajándékokat szíveskedjenek szerkesztőségünkbe eljuttatni hogy a végleges nyeremény-listát összeállíthassuk.
Ssövetkiilönlegességek,
csodás választékban raktá-érkeztek
Kirschner Mór divatáruházában.
1937. március 20
tALM MMMÍY
— (A tanfelügyelő látogatása)
I>r. Medve József kir. tanfelügyelő hivatalos látogatási te;l nr elmúlt n,.
P,° nagykanizsai első Körüli
*\'Icm, iskolában ós a vizsgálat bofe-jezlévcl legteljesebb elismerését fe^lc ki Zsigmond Józser igazgatónak és «/. egész tantosifllctnok eredményiébe*
szép munkájukért.
— (Vannay a rádióban)
A budapesti rádióban holnap, szóm-balon délután r> ómkor Kertész I.ajos szegedi operaénekes énekli Vnnijay János IHózsa-hiinzés. c, szerzeményét.
— (Ciobor polgármesternek nem jár pótllletmény)
Ismeretes, hogy Zalaegerszeg 1930. júliusában nyugdíjazta Czobor Mátyás j>olgármeslert, aki a képviselőtestület határozatát megfellebbezte am\'.ali, hogy nyugdijába nem számítják be a havi 183 pengő 75 fillér pótilktniényt. A kisgyűlés a fellebbezé-nek helyt adott, a város közönsége azonban a |^öz-igazgatási bíróság elé vitte az ügyet, amely most megállapítja, hogy a jk»L. gármeslernek nyugdijába nem számit-haló be a póLilletmény, mert az nem járt már u nyugdíjazáskor sem, miután • a folyósított összeg lényegében csu-pán jóhiszeműen felveti tulélvezmény-ként jelentkezik.! A belügyminiszter ugyanis a város anyagi helyzete\' miatt a pötillctmények teljes beszüntetését már korábban elrendelte,
— (45 év az orgonánál)
Egy fél évszázadot megközelítő mú. vészi munkásságot fejteit ki .Pásztor Miksa a nagykuuizsaí izraelita gyűle. kezet szolgálatában. A hitközség templomának orgonistája voll és tekintet, let -15 éves szolgálatára és előrehaladott korára, az idén váll meg hivatalától. Az izraelita hitközség elöljárósága az évi rendes közgyűlésén méltatta ér. ilcjneit. pásztor Miksa .a bécsi zene. akadéiViiának voll lehelséges növen. déke. Visszatérve szülővárosába Nagy. kanizsáru, mint zenetanár telepedett le. Hivatalát 18111.löl mint orgonista nyugállományba helyezéséig vas kitartással és megszakítás nélkül Látta <1, még pedig nagy művészi hivatotlság gal. Aki csuk egyszer is megfordult az izraelilu templomban tarlóit isten, tíszteleien, vagy ünnepélyen, felügyeli Pásztor Miksa művészi játékára és ki-sérözenéjére, amely szinte drámai erő. vei liars°gott a »>aKI,s. kupolás
templom három hajóján. Hogy a kísérő zene mellett a fungáló fökán-tornak jutott a főszerep, az uz izraeliül rituálé előírásainál fogva magától ér. tetödík. l)e ez a körülmény nenv von le semmit Pásztor érdemeiből, amelyeket még egy későbbi kor is nvéltá. nyol majd, noha ezt a művészetet csuk szájhagyományból ismerheti meg. vh-
— Megérkeztek a tavaszi nőlruha, kabát éa kosztüm újdonságok Schütz-ékkez.
— (Végrehajtó kaland)
■Még a miül év novemberében tör-tént, hogy Elek László nagykanizsai végrehajtó özv. Kovács Jánosnó csapi-hegyi birtokos portáján akart foglalni. Az asszony kocsisa, Borsa Ferenc azonban vasvillát fogott. .Innét élve nem visz el semmitl» — kiáltotta és a végrelmjtóra támadt. A törvényszék elölt Borsa azzal védekezett, hogy ő nem a végrehajtóra értette, hogy «z ucw yisz el semmit «élvcl» hanem
csak aztt akarta kifejezni, liogv a fog lalás tárgyút képező állatot nem hajtja el .élve,.-Azaz ö nem a végrehajlóra támadt, hanem az állatokat akarta agyonverni. A nagykanizsai törvényszék annak idején hathónapi börtönre ítélte hatósági közeg elleni erőszak címén, -fellebbezés folytán került az ügy » pécsi táblához. A tábla teljes egészében jóváhagyta a nagykanizsai törvényszék ítéletét.
Olcsó társasutazás Bécsbe
Borsa Béla tanár vezetésével hárotn-na|x>s rendkívül olcsó autobuszkirán-dúlás indul Nagykanizsáról Bécsbe kellő számú jelentkező esetén. Az útiköltség 23 |>engö, teljes kifogástalan ellátással 33 pengő. Útlevél, turlsla-iguzolván.v nem kell. Az. autóbusz nagyszombaton reggel indul és húsvét hétfőn este ér vissza. A rendkívül olesó és kedvező társaskirándulásra szombat délig lehet jelentkezni a yu-hetjegyirodábnn, ahol minden felvilágosítást megadnak. (:)
— (Tüz a Magyar- utcában)^, _
Pénteken délelőtt fél 11 órakor n tűzoltók szirénája verte fel a város csendjét. A Magyar-ulca I3ii. szám alatt levő és Vidovies István földműves-tulajdonát képező házban az egyik szül-makaói kigyulladt és hatalma;. füst-felhővel égeti. Jelentetlék a tűzoltók-nak, akik jnireek alatt kiérlek a hely-szinre és a tüzel elollbllák. Mintegy 30 métermázsa szalma leli u lűz mar-. laléka. Megállapítást nyert, hogy gyer. nukek gyulával játszadoztak, eldoblak egv égő gyárát, amitől a kazal tüzet fogolt.
— (Féltében kerékpárt lopott)
Cser Gyula nagykanizsai lakos a Te. leki-ut 32. szánni házba ment he, ke-• rékparjál künn hagyta az uteán. Mikor később kijött és kerékpárja után nézett, megdöbbenve állu|>iihaila meg. hogy az ellünl, a rajta levő esomagg.il egy ült, amelyben élelmiszer és ruha-neműek voltak. Cser elment a kupi-lányságra és jelentene cetéi. Semmi adat nem állt rendelkezésre " lellesre vonulkozólug, mégis úgyszólván órák alatt sikerült kézrekeriteni. Az illető Benko (lyórgy uupszámos, akinél ház-kulaásl is lar\'.oltak. A kerékpáron levő csomagból az é.eimisz\' rekel cliogyasz tolla, a O uhafélét « pócegódörbc dobta A kapitányságon azzal védekezett, hogy
• meg akarta tréfálni, a künn hagyott kerékpár tulajdonosát, ráült a kerékpárra, de közben félelem fogta meg és így egészen haza Kerékpározott, Megindult ellene az eljárás.
— (Döntő argumentum)
...líszlcregnyén történt. Németh Mihály ottani lakos összeveszett valami csekélység miatt egyik ismerősével. Az ismerős annyira feldühödött idegességében, bogi- fejszél ragadott é* azzal teljes erejével- "kélszr íejJjcvágia Németh Mihályi. A súlyosan sebesült embert a mentők szállították be n nagykanizsai kórházba. A fejszés merénylő kézrek-ritésére minden bitéz^-kedésl meglőttek.
(ClgAnyháboru Szepctneken) Szépeinek községben Uniós Pál lekivájó cigány több kózségbeli társával mulatott a korcsmában. Teljesen «z ital hatása alatt kerültek ki az utcára, ahol nagy zajlóin összeveszlck-egymás sal. Vad csalu fejlődött ki Eáraó népe között, előkerültek a kisfejszék. kapák, kések és volt olyan közelharc a csen-Je-rsZtfpWnekí utcán, hogy az cnil>crek kilódultak házaikból. A küzdelem hevében az egyik cigány elővette kését és Orsóst ugy "hátba szúrta, hogy súlyos állapotban kelleti azonnal a nagykanizsai kórházba szállítani. A csendőrök keresik a Szurkáló cigányt.
— (öt pengőért ötszáz)
Egy fiatalkorú martonvásári kgény elmei észkedett egészen Zaláig, hogy itt apró csalásokkal magának jogtalan anyagi hasznot szerezzen. A l\'J éves fiatalember foglalkozást keresett és el. juiolt egészen Pölöskéig, uhol Kaprou-czai József gazdának elmondta, hogy tud neki 50U pengő kölcsöut szerezni. A gyanútlan gazdu belement a csapdába és tárgyall az ismeretlen fiatal-emberrel, aki a. végén 5 pengőt kéri készkiadásaíuttk fedezésére. Kupronczai a kölcsön reményében odaadta a fiatalembernek az 5.j>engőt, azonban o kölcsön a holdban maradt. A gazda feljelentene a csendőrségen « fiaml-embert, akit egy járőr Nagykanizsára hozott és a kir. ügyészség elé állította. A nyomozás fogja lovábbi szerepét tisztázni, a fiatalkorú niartonvüsári addig a logház vendége marad.
- Butorokb.n a Kopslclncég Tezetl Modern tolntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező flzo-tési teltételek mollett.
Nöi-, férfi- és gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen
árjegyzéket)
Kanizsa (s Zala szállodája Pe»t»n a
((
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. íz.
}}
TI! HákAcil-nl 58. Tel. 1389-50.
150 kényelmes szoba, folyó 1\'deg-mclegviz, telefon, közp. fütes é« csengőt pótló elektromos fényjel zésekkol. lA\'inérsékelt szoba- és penzió-árak. — Klegáns kávéház, l) telefonfülke.
A sörttzAbam
Farkas Béls rédlóhires cigányzenekara — valódi •rdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
dólután és est* táno. Vlrány pjszerü jaxz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Mik lós rádldéneketv énekel. Ha Pestre jön, adjon találkozót lame\' rőseinek « MBTPQPOLP-bau I
Székszorulásnál, teituvődásnál, légzési zavarnál, szlvdobogás-nál. szédülésnél él fdlzugásnál
i belek működéséi egy-kéi pol.ár természetes .Ferenc Jóasef" ktse-rüviz csakhamar eirendeti, az emésztést előmozditja, a vérkwingést tcl-frissíti s llizia fejet és nyugodt alvást teremt. Az orvosok ajánlják.
Százéves oég
A Belvárosi Színház újdonsága
Marian Hemttruak. a kiváló fiatal lengyel MOrzönek szellemes vigjitéltá-ban négy |»ompás, testlKüUló vezető-szerep jutott olyan nagyszerű művészeknek. mint Bulla Elnw. Gomba, szögi Ella, Páger Antal és HózsahcRVÍ Kálmán. Lzzel aztán qulr cl is dőlt az uj darab sorsa, a Belvárosi Színházba ismét iH\'kösiöntött a siker, a forró, nagy publikumsiker.
A három felvonástól és öt színes képből álló megkapom! életszagú vígjáték a (fcwzé.es iég óc\'ivatu főnökének és az ünnepelt nagy uiüvcsznőnek szerelméről szól.
Bulla Elnm játszi i ijires primadonnái. Elragadó JAV Kára már nehéz uj jelzőt találni. Nemesen ogysserii, tiszta, szuggoszliv ínyének lógni élj\'éi lejezi ki. mint ugy . .i vallomás feloldódásával. Nemes.\', a darab szerint nagy művésznői hanem tényleg i!s flz. A magyar szinpadokoa alighanem •\'» legnagyobb.
páger Antal ezúttal is a jelleinábrá-zolás világbajnokának bizonyul. Maszkja, mozgása, fellépése, beszéde felül-iiuilhalallau lókéletcsség, Sierupáben a g>ámollulan lovagiusssig s a iorssic-rúen megpecsételt reménytelen szerelem eleven szobra.
Gomliaszögi Ella jóleső humorba Öltóztclt a nagy művésznő óltóztctőjá-nek szerej>ét, Hltcnállhalatlan huniorrai hozza mókás jioénjeit,
Itózsahegyi Kúlmáu az öreg hivatal-nok hűséges aranyszivét tirjá Jel a színészi játék őszinte, belülről bugy-gvanó kedélyével.
\' Brilliáns egy vidám epizódszerepben Borav I.ajos. Básthy Lajos ailétafigu-rája ízes, zamatos alakítás. Kitűnő zsá-neraluk Bálint György, Laczkó József, lioiidu György és Ssumere Sándor.
A jókedv uranysíálaival átszőtt ólle-les vigjátékol Lakatos László fordi-lolia francia kóunyedségű nyehen és pünkösti Andor rendezte gondos esi-szolt.sággfl, színesen, elmésen. A gusz-iusos díszleteket (iára Zoltán tervezte.
Vidám, elsőrendűen szórakoztató
idoWllés\' a uéző 3Z^"láru U lCn"
gyei Jurab^\'ozáclós clőndásii. I
ZALAI KOZLOHV
1937. márdui 20.
Már megnyitás e(őt< elkelt a Mezőgazdasági Kiállítás állat-anyaga
Vitéz nagybányai Iforlhy Miklós, Magyarország kormányzója ünncjxJlyc! külsőségek közöli nyitotta meg a/, or szíigos mezőgazda1 ági kiállítási. Az Cin. nepélyen megjelentek a kormány tagjai, {, oninisztériumók magasrangu tisztviselői, a diplomáciai. társadalmi gazda tcstöle\'.ek képviselői. A konnány. zót Darányi Kálmán miniszterelnök és földművelésügyi miniszter. Somssich László gróf titkos tanácsos, a kiállítást rendező OMf.K elnöke, vitéz Tel* ki Béla gróf főispán, a rendezőbizottság elnöke és Konkoly Thegc Sándor dr., «z OMOE és a rondezólRzoltság főtitkára f«>gadlák. A kormányzó megnyitó sjwvaira sok száz postagalamb reprtlt a magasba, hogy jelképesen bzétvlgyo az országban a mezőgazdaság nagy ünnepének birét. Majd a balul-inas vastribflnön helyet foglaló előkelőségek előtt elővezették a |>ompás dijakkal kitrtnlotett állatokat és előliaj-totlak a szép fogatokat. A kormányzó ezután hosszabb körsétán tekintette meg a kiállítást.
A Ruda|>eslcn tartózkodó sok tiz-ezernyi pazdán kivül a főváros közönsége is íroji nagy számban tekintette meg a kiállítást, amelynek lenyúgö-eően gazdag anyaga, tetszetős elrendezése ós lüktető élete általános nagy elismerést orat.
Külföldről is igen sok látogatója van a kiállításnak. A napokban várhaló Rossoni olasz földművelésügyi miniszter érkezése, Olaszországból ezenkívül a ferrarai mezőgazdasági fel-figyelőség által szervezett 70 tagu ta-iiulniányesoport és rőmni fas\'cistB konföderáció által szervizeit 110 tagu gazdacs<i|Hirl jön el a kiállításra. Németországból a gazdasági szakminisz. tériumok számos kiküldőt ,e érkezett, .lugoszláviából a földművelésügyi minisztérium delegációja, valamint több állattenyésztő szóvetkezet, birtokos és né|>es gazdacsoporl. Romániáitól Ber-ceanu Mihály és Tilx-\'rin Mosriu miniszterek vezetésével nagyobb hivatalos delegáció érkezeti, azonkívül Ausztriából, Csehszlovákiából, Irakból és Jóformán Európa összes országálsól jóttvk látogatók a kiállításra,
A kiállítás tenyészállat vásári forgalma az i;ton kedvező előjeleket is felülmúlta és annak ellenére, hogv jóval nagyobb számú állatot hoztak fel az idei kiállításra és az árak is magasabbak, mint mfult esztendőben voltuk, túlnyomó többségük már u kiállilás megnyit isu elölt elkelt.
Csfllórtökí.n megkezdődtek a lovas-mutatványok és lovasmérkőzé-sek is, amelyek ujabb érdeklődő tömegeket vonzottak a kiállilásra.
Az idei mezőgazdasági kiállítás rtiár első napján fölényes sikert aratott, n hozzáfűzött várakozásokat messze, menően meghaladta és előrelátható, hogy a fsW-r a kiállítás hátralévő napjain még fokosódni fog.
- Megjelent « Milliók Könyve
- legújabb száma, ára 20 fillér, kap. ható mindenütt. Minden számban keresztrejtvény 6s az újszerű belúpályá-i»t értékes dijakkal. Kjadóhivulul: Budapest, VI„ Andrássy-ut 16.
— A tenyéaxállatviaáron
a magyar juhásxatoknak nagy sikere lesr. A legnemesebb szövetek ké&ülnek magyar Juhaink gyapjújából. A magyar urlesaládök posztógyára Önnek is közvetlenül küldi siövetmintáit mindon kötelezettség és költsön nélkül. LOve-taölapon még ma kérje. Trunkhalm PwiójüírJBudapest, XI., LentCC-ut 117.
Naptári Márclua 20. szombat. Rom. kat R. Csák M. Protestáns Hubert. Izr. Nlzan hó 8.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat o hó végéig a Fekete sns gyógyszertár é» « klskunlzsal gyógyszertár.
Gí»fűrd« nyitva roggol « óráló! est« t óráig (hétrő, szerda, péntek dél. tán kadden tgéaz nap nőknek).
APRÓHIRDETÉSEK
tmHő?
Pénlek
• U1APEST f.
17 Dr. Vizy András előadása. — 17.25 Székely Mihály magyar nótákat énekel, kiséri cigányzene. — 18 20 Sportközlemények.\'\' —- 18.30 Dr. Koz-mi|lza Pál előadása. — 19 Kcdyolt vidám hanglemezek. — lT9.4.r> Külügyi ne. gyedóra. — 20.15 Az egyiptomi rádió Tiiirój>a hangversenyének közvelitése. — 21,20 Hírek. — 21.45 A rádió szalonzenekara. — 22.10 Időjárásjelentés. — 23.2") lieihemann Fdo jazz-zonekara.
— .0.05 Hirek. UDApEST II.
11) (iyorsirótanfolyam. — 19.30 Dr, Doniján János előadása. — 30.15 Hanglemezek.
KÍC3.
17.30 A Bach énekkar hangversenye .rácból. — 20.15 Egyiptomi hungver-seny. — 21.30 I\'ol>ov Szlavko csellózik. -■ 22.30 Állástalanok zenekar®.
Szombat HUlApEST 7. 0.45 Tórna. — Utána hanglemezek1.
— UJ II irek. - 10.20 Felolvasás. -10.15 Mit nézzünk meg? — 12,05 A rádió szalonzenekara. —-12,30 Hírek.
— 1.L20 Időjelzés, időjárásf lentés. --13.30 Hanglemezek. — 11.10 llirefc, árak. — 10.20 Antalffy l.ajosné irie. séje, - 10.4 > Időjelzés, hirek.
Kerlész Lajos énekel. _ 17,30 Mit üzen a rádió? — 18 Cigányzene.
— 19 Vidám est Békeffi Láb\'zló darab-Jaíból. _ 20.15 A bécsi rádióállomás
lüsora. — 21.55 Hirck, idöjárásjilen. - 22.15 Részletek a magyar-olasz ágok közötti válogatott birkó/ó mérkőzésről. — 23 Cigányzene, lc.se. lényl József énekel. — 0.(6 Hlrett.
■L\'IAPLST n.
18 Mezőgazdasági félóra. — 18.30 lakariás János előadása. _ 19 Hang lemezek. • P-CS.
12 Szórakoztató zene. — 13.15 Köny. ü zene. — 14 Cortis tenor lemezei.
— 15.40 Fúvós katonazene.
19.35 Lund énekes énekel. — 20.15 Népszerű operák és operettek egyve. -- 22.20 Jazz.
Képkarataxiaakat mindenféle kivitelben, kedveiő réjxletftzetésrs. Kapható Sternnél, Pfl-ut 1.___682
Két egybenyíló parkettái szoba kiadó Sít Imre herceg-utca 4.
Két világos, aaárai helyiséi? műhelynek vagy raktárnak kiadó. — Hacker Erzsébet-tér 11. ____*
Egy cilinder é« egy uj nemzetlsilnü zászló elad*. Clm a kiadóban. *
Zrínyi Miklós u. 14, kétsxobáa lakát kiadó érdeklődni Klrály-U. 18. *
kompiéit abédISkutor olcsón Bővebbet: Ciengrry.ut 28. alatti 714
Szép, komplett eladó. Bő * sütődében.
Tavaszi olptuOkaégUténak beszerzésénél keie»8en fel bizalommal, Papp Oszkár cipészmester. *
Volt biztosító Irada (három szoba és előaioha) Csengery ut 4. sí. alatt a*on-aal/ladé. 782
Úuml-kélyaesik. réz- éa zománc-táblák, v\'snökl munkák legolcsóbban ké-suliinak Vékéisy Testvéreknél. ♦
Elagána ruha-fazonok készülne^ Kapóit Márta dlva\'termében, Árpid-utca 30 *
Inárrat szemalt rtx\'lnflr. ó-rlzllng, ixlra oHnmsaa-barok literenként kaphatók Némtlh csetnegekeraakedésben. •
Oyakorlott tlaxtvlaalftnft órakOnyve-lést vállal. Szíves megkaraslat „MegbU-ha\'ó" jeligére kér. ♦
Megbírható bajérdni talvélellk. Csen-gery-ut 24. *
Jóházból való. 4 kőséplskolát végzett tlu tanarsonak Németh fUSKiUiletben (elvétetik. *
■aJárónS felvétetik Huaztl tér 7. *
Rendszerető takarltónSt ázonnsl felvessek. DeiX-Wr 2., L emelet. 793
- Tava.il férfiruha éa felöltő szövetek legszebb választékban SchUtznél.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. / Pelelös kiadó: Zalai Káraly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám
niütiiimiimi imiiii! liiimi
MENETRENDJE
»rv«ny<, 1936. oklóbsr MII.
t>«B.ba,-lér- W.aMtAllomA.
VaiulállomAtti,

5 90 t» 11 II
13 01
IS 50
13M 15 25
17"
1809 19 90 2199 23 09 23 99
w
j s
Letenyei menetrend
UtMylril Imi, 8 48 Ni()U»liiifi U. 8 08 "•tykaaUsi/él Iné. 14 00 Ul*Ay»r*M. 18\'10
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A ISváros egyik elsötangu szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanloxky-utca 8.)
Iuazgalóságával sikerüli olyan megállapodási kOlnUnk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern kontorllal (hideg-melea folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Húsvéti i
olcsó vásár!
Divat kalapok 3.20
Divat retlkQl 3.90
Boksz retikfll 6.90
Bloozok 2.20
Gyermekköténvek -.98
BRÓNYAI
DIVATHÁZ
Kaliforniai pajzatetüt, vértotat
biztosan klpusztllju a m klr. föld-mivelésüftyl mlnlhztérlum állal eogeilúlyűzett
NEq-DENDRIN
konoentralt KytlmöleafacarUollpoum. (Csuk rllKJ taKadáa u\'ötl. ftevmen-tes napokon hasziiálható)
Kerti főzelék- és
virégmagvak.
aaütrégyák.
Piitil-, fúmagvak.
PEKK. FUTOR.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
n»g, niötrágya, növényvédelnilsze-rek, gép zsák, btb. kereckcdésiben
Nagykanizsa, Erzsébet-lér 10.
(A blróa&g mellett.)
ESliíSÉUlBlBil -—,
>nkl a Wyi k.r«kmj»kníl I partMokBÁI awnu b« I I
Nzout a imU^JuM
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő lió elsejéig,
ha most előfizet.
BL UufcubMj Nw# él Uálaaáal Vállak kőDpuwdálákaa K^luMa (ftataUi tuimn, Ztfal íandjü"
Ma „Keresd a soril"
77. Évfolyam 65. szám Nagykanizsa, 1937. március 21 vasárnap
Ara 12 A"-
ZALAI KÖZLÖNY
SiakcszibtU és kiadóhivatal: Fóut 5. azám. Mcgjek-uik roiruku hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAI
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajo
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi 4a kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Uj fegyverkezési láz világszerte
Irta: Kelemen Forenc
A világpo\'Uika kaleidoszk<>|>sze-rüen változó eseményeinek forga-lagából Időközönként ktszikrázik egy-egy ujabb hatalmas fegyverkezés hire, ki-kicsap ez a láng. mely felperzseli a Béke után áhítozó világ nyugalmát- , \\
A fegyverkezés tulajdonkép|>en permanens voszedelmo az emberiségnek. V
Amióla a technika szédületes fejlődése rászabadította a világra ezt a »furiát,« azól-a nincs nyugalom ezen a földön. A hadiipar megállás nélkül üzemben vtojn s a kulaló, feltaláló emberi elme különösen olyan találmányok felé tör, amelyeket hadicélokra fel lehet használni- ösl misztikus emberi ösztönök és a korszerű profil szellem irányítják ennek az emberi munkának tempóját-Az ősembernek évezredeken átviharzó harcikedve és a gazdaságra törő beteges nosztalgia tombolják ki magukat a feltaláló genie hndicéiu alkotásaiban.
Feltalálni valamit, amit az ember a maga harcitüzének, megrendítő, szinte patologikus vadász-szenvedé. lyének és habzsoló éléi mámorának izzószolgá\'alába állithat, valóban... emberi... mélyen emberig.
A haditechnika tehát mélyen emberi törekvések szolgálatában áll. Az örökbéke, sajnos, csak illúzió, csak utópia, melynek szivárványos jelensége után álmulag gyermekiéi-kek szaladgálnak.
Az Élet, ez a harc.
S a népek élele örökös előkészület a harcra : a szünelnélküli fegyverkezés.
Időközönként fel-fellünik ugyan a világ szinpadán, a nemzetközi é\'.et parkettjén egy-egy álmodozó, optimista lélek, mint « munkásvezér, bői angol premierré lelt Mac-Donald, aki az érlelem, a józan ész, a humanizmus, a nemzetközi megértés s a népek békés együttműködésének »fegyverei\\cU akarja megoldani a világpolitika gordíu-si csomóját, de ezek az ábrándos lelkek csakhamar lekerülnek az élet színpadáról s nem marad más utánuk, mint. »szertefos/.lott illúziók* s fclfoko/olt fegyverkezés...
Angliában most valóban ez történt. \'
Az angol nép évtizedeken ál a béke mellett foglalt állást, ismételt népszavazásokon fölényesen győ zöll a »Béke,« a leszerelési konferenciákon ez a békeszellcm dominált s HcnderNon, az elnök, a világbéke érdekében kifejtett működéséért a Nobel-díj hoz jutott. A világ pacifistái ujjongva köszöntötték ezt, a föld legnagyobb birodalmából kisugárzó békeszellemet. S míg a szovjet ti/ezerszámra gyár-tolta a legmodernebb hadirepülöK &> Franciaország mérnökei ós hadi-
technikusai lázasan építették a bevehetetlen Maginot vonalat, Mac-Donald, mint a Béke emberi meg-lestcsítője, apostolok módjára járta a világ fővárosail, próféták tüzével hirdette a világ megértésének szent igéit London-Páris Genf és Róma között.
Dc közben történt valami...
Egy kis jelentéktelen incidens.
A Duce személyében uj magasságokra törő római sas lecsapolt az abesszin hollóra.
S ettől a kis vadászkalandtól majdnem lángba borult Európa.
Az olasz »legionislák« angol ér-
A felrobbant iskola kórházba szállított 175 tanulóján nem lehet segíteni
Majdnem minden halottnak koponyaalapi törése van a robbanás szörnyQ erejétől
London, március 20
A hatalmas texasi iskolarobbanás áldozatainak kiemelő munkáinál sziveilépő jelenetek játszódtuk le. A felismerhclet\'enségi-^ ö sz -égett holttesteket a hullaházba szállítják, ahol a szülők sírva és jajveszékelve igyekszenek felismerni notiene\'e <en összeégett gyermekeiket.
A hatalmas robbanás által teljesen feldúlt városba a világ minden részéből újságírók érkeztek, akik hosszú riportokban számolnak be a borzalmas szerencséi lenség minden részéről. A halálos á\'dozalok számáról azonban a legkülönbö/öktb lilrck vannak forgalomban. A hiva-lalos jelentés szerint a halálos áldozatok száma 425, de mások igy az iskola igazgatójának állítása szerint - 600-on felül van az áldozatok száma- A mentési munkák
állandóan folynak ós egymás ulán kerülnek elő a romok alól az összeroncsolt ós szénné égett holttestek.
Az orvosok megállapítása s/erint a legtöbb halál koponyaalnpl törés következtében állt be a rol*>anás alkalmával. A kórházakban 175 súlyos sebesült fekszik- Az orvosok ki-jclejilésoi szerint nincs sok remény, h<^y ezeket sikerüljön megmenteni az éleinek, mert legtöbbjük selxi-sülóse halálos.
A hivatalos vizsgálat a robbanás pontos okát még mindig nem derítette ki, valószínűnek tartják azonban, hotfy a lömegszerencséüeasé. gel a telepen felgyülemlett gáz rob-banása okozta-
A vizsgálat oly Irányban is meg? indult, hogy nem terhel-e vulakit vélkes könnyelműség.
Mussolini:
„Magyarország, Ausztria és Olaszország a jövőben is ugyanazon az uton halad"
Schu3chniüü: „M.aüyarorszáa és Ausztria nem keres szélsőséges utakat"
Tripolis. március 20 Mussolini rendkívül szívélyes táv. iratban válaszolt arra a táviratra, a melyet Schuschnigg és Darányi miniszterelnök intézett hozzá a budapesti tárgyalások alkalmával. A táviratban megköszöni a megemlékezést ós rámutat arra, hogy a távirat emlékezteti a római jegyzőkönyv harmadik évfordulójára- Ezek a jegyzökönyvek eddig is megfeleltek a barátságos együttműködésnek és mulatják, hogy Magyarország. Ausz-Iria és Olaszország a jövőben is teljesen egy uton halad-
Bécs. márchs 20 Schuschnigg kancellár Bécsbe érkezése után táviratot intézett Darányi miniszterelnökhöz, amelyb n niclcg köszönetet mondott azért a kedves és szívélyes fogadtatásért, a melyben Budapesten rc-sze volt. örömmel jelenti ki, hogy a két állam egy uton halad, nem keres szélsőséges utakat, hanem azon a helyen akarnak maradni, iihová a sors állította őket.
A bécsi sajló is bőveblien foglalkozik a budapesti látogatással és elégtétellel adnak kifejezést az osztrák kancellárnak és magyar miniszterelnöknek telje* megegyezésben, egyetértésben lefolyt tanácskozásairól.
A románok a határon áttették Kovács Kandid premontrei Igazgatót
Riharkereszlos, március 20 (Lapzártakor érkezeti távirat) A román hatóságok u határon átdobták Kovács Kandid dr. nagyváradi premontrei rendi igazgatót, a kiváló magyar hazafit, aki védője és bátor szószólója volt a magyarság ügyének a román uralom alatt. A román minisztérium nem ismerte el Kovács .román > állam])olgárságát és kitoloncolta a magyar premontrei kanonok-igazgatót, akit 111a leltek át a haláron. Dr. Kovács Kandid egyelőre Uiharkeresztesen murád.
dekekbe ütköztek. Akié Abesszínia, azé a Szuezi csatorna s ez a kanális a brit világbirodalom egyik legfon-ti/sabb közlekedési útja- És most veszélyben voll cz az ut s velő együtl az angol világhegemónia.
Ml történt?
Anglia nem mert rávágni a kardjára.
Hatalmas diplomáciai megtorló munkához fogott, n Népszövetségen ál blokád alá vette Olaszországot, nagy flottatüntetést rendezett a Földközi tengeren, de bátran, önérzetesen nem mert fellépni uj, nagy riválisával szemben.
Miért ?
Mert MacDonald békei-egleme alatt a brit fegyverkezés teljesen lemaradt riválisainak harci fel. készültségéitől-
Mi lett ennek a következménye ?
Olaszország megszállta egész. Abessziniát, a Szuezi csatorna közelében olasz trikolor leng, az angol flotta duzzogva visszavonult a Mediterránéból s Anglia világbirodalmi presztízsén súlyos csorba-esett. Ehhez hasonló példát alig Ismer a világtörténelem- Csak az angol psichének köszönhető, ho^y az abesszíniai incidensből nem lett ujabb világhálóm, de ugyanez a lélektani faktor hívta életre a világ eddig legnagyobb arányú, uj angol fegyverkezését is.
Anglia felriadt pacifista álmodozásából- MacDonald szellem helyet Mars Isten hite lelt úrrá az ang >1 lelkeken. A legköze\'ebbi jövőben nem sok szó esik majd a leszerelési konferenciáról, dc unnál e\'szún-lobb munka fog folyni az angol hadiiparban.
De nemcsak Angliában, hanem Olaszországban is. ( \'
Ez a h\'átalmas, uj Impérium jól tudja, mit jelent az angol fegyverkezés. ösztönösen érzi, hogy az angol puskák éle Itália felé tekint. F.rzi ezt a Duce és szembenéz az uj feladattal. .
Olaszországbán olyan arányú mililarizálás indult meg. amire ugyancsak nem volt példa a világtörténelemben. Csak Spárta volt par exellence katonai állam, de ez az állam csak egy görög város volt, míg Itália lívn már valóban a legnagyobb hatalmak közi foglal helyet-
Egy egósz nagy ország fegyverben ! Egy nagy nép. ahol mindenki gyerekkorától aggkoráig katona !
Minő pcrspedlivák a jövő nagy »hadi játékai* számára !
Egy világbirodalom grandiózus fegyverkezózse s egy világuralomra törő, hatalmi aspirációkkal eltelt nagy nép páratlan mililarizáló dása ? !
Elszorulj szívvel gondolunk .1 jövőre, mi. elaggott statisztái az elmúlt nagy világégésnek s borz-ong-va gondolunk arra. vájjon mit hoz a mostani generációnak az uj fegyverkezési láz világszerte.
ZALAI KÖZLÖNY
1937. mirclui 108.
Tavaszra Miltényi-cipöt vegyen!
LEGSZEBB MODELLEK I LEGJOBB MINŐSÉGEK I LEGOLCSÓBB ÁRAK I
Miltényi Sándor és Fia, Fő-ut 2.
A mai izgalmas élet közdel melben kifáradt egyének, akik csaknem kivélel nélkül idüH szik rekedésben és ennfk kflvefk^léhen mindenféle emésztési nch\'zs\'gbrn szenvednek, igyanak reggelenként éhgyomorra egy-egy pohír termé-szeles „Ferenc Józsel" heserüvizel, meri ei az ideá\'is hashaj\'ó Ö3sres jellemző lulajdons^gii! egyesili magában. Az orvosok ajánlják
Tegnaptól máig
(Hirek egy mondatban)
Ország:
Scheffer Jenő ny. főkapilányhe-lyelies, az erkölcsrendétfeli os/.tá\'y egykori neves vezetője, Budap.sien elhunyt- }
» A pécsi egyetemisták lampi:>no> felvonulásl rendeztek Damro.s\'.ky Imre rektor tiszteletére Igy köszönték meg, hogy az egyetem elfogadta az Ifjúság kívánságait,
Az éjszaka ismeretlen tete\'ck Pécsett pezsgősüvegekkel tcverlék a zsidótemplom ablakait.
Szentesen telje cn modem tüdő-beteg kórházat épít a vármegye.
Mesterszállás községben Ki;s József jómódú gazda legényt az éjjel kicsalták az udvarra ós olt leütötték.
Schusohnigg kancellár péntek -n délután 4 órakor vissz írcpijll Bécsbe.
Ifj. Apjok József 26 éves makói napszámost, aki agyonverte az édesanyját. kötél általi ha\'álra itéltík.
Az oszirák hadsereg lovakat vásárol Magyarországon.
Dr. L ikcsics József v s/prémi kanonok, pápai pre\'ál is. 62 éves korában Veszprémben cHiunyl.
Lázár Atulor és Porncmiss\'n Géz-i miniszterek a hét folyamán külföldre utaznak-Vllátr:
Hotbmcr Pélix gróf vezérezredes, a világháború egyik ismert hadvezére K."> éves korában Münchenben meghalt. 0 volt a galíciai hadsereg rö-paraii. snoka.
A Clichy véres zavargások áldoza. tail vasárnap temetik nhgy gyászpom. pávai: a zavargások imfc.ik\'idályozásám minden intézkedési megteltek.
Az India ,|éli részében kitört kolera járványnak eddig 100 halálos áldozata
A román egyetemeket — amelyeket a bukaresti zavargások miatt bezártak — a húsvéti ünnepek után Ismét megnyitják.
A délarrikai Transva ilban nz egyik bányában tüz támadt. 50 bányász lK-nnrekedt az égő tárnában, :» 10 m<«-. ment. ti füstmér^/éslK-n szenved.
A párisi világkiállítást az építkezési munkálatok késlekedése miatt m-m május elsejjén, hanem május 20-án nyit. ják meg.
Sinipsoiiné válása április 27-én jog. ereire emelkedik és igy a május 22-re terve/ett esküvőt mégis megtartják.
Az osztrák ítfazságfigyi kormány fenntartja a/.t u kikötését, hogy Ma-tuska Sziheszl ren „cm hajthaluik végre a Magyarországon kiszabolt halálos Ítéletet.
Lipót l>elga király I.ondonba nta/.ik az utazás összefüKlgísben áll az angol-\' belga s-m\'.ogcsséj-i tárgyalásokkal
A francia gvnrm<>tü«yi miniszlé\'rmin azzal a tervvel íoBlalko/ik. hnKv ../ európai zsidó m neküttek, t Ma,la,Msz. kar szín tere telepíti t".s m-g..lapilj. a második Palesztinát.
A szombathelyi Ideggyógyászaton fogták el
a Lipótmezőről megszökött nagykanizsai szélhámost
Nemrégen fogla\'koztunk Róth János voll őrmester e.seté\\c\', aki úgyszólván egész Dunánlult végigszél-hámoskodla, míg Zalában csendőr-kézre kerüli és bes/á\'iUották a nagykanizsai kir. ügyészségre, a honnét végül is az Igazságügyi Orvosi Tanács vé\'eményével is alátámasztva, mint elmebeteg. Lipótmezőre került. Az idegiíyógylntézot-ből Róth egy napon eilünt. s egyszer csak több nagykanl\'saf hentes és kere-skedő feljelentést tett a kapitányságon, hogy egy Róth nev/i. ma<»ál élelmezőnek kiadó égvén náluk vásárolt különböző do\'gokal különfél; ürügyek alalt, azonban nem fizetett.
A rendőrségen lisztában voltak azzal, hogy Lipólmező szökevényéről van szó. de Róth ugylálszik megszimatolta, hogy ércbk\'ődnck utána, meri amikor a rendőrség kc«
resté a kanizsai lakáján, Rólh már ismét eltűnt. RádiókörözSst ndtak ki Rólh ellen, dc ez is hiábavalónak bizonyult-
A kapitányság megkeresés! intézett az összes mngyarors^á^i kórházakhoz és idogbilegeke\'. kezelő in-lézetekhez, nem á\'I c kezelésük a\'ati egy Rólh János nevű beteg. Pár nap múlva befutott a vá\'nsz a szombaf helyi közrendészeli kórház idegosztályáról, ho<ry Róth János ott vnn kezelés alatt. Tegnap a\'után ba állilolt két mnrkos betegápoló a szombathelyi közrendészeti kórházba és a mit sem sejlő Róth János\', felszólították, ho?y öltözzék fel. mert indul a vonat és most vlsgza-szállilják - Lipótmezőre.
Néhány perc mulva Rólh már auótbnn üli és ma már ismét ott vnn rés?l helyén, a snlyos idegbetegek szorrom biroialmában.
Egy csecsemő hulláját találták a Potyli mentén
Nyomában van a rendőrség egy titokzatos bűnténynek
Tltokza\'ós bűnügyben nyomó-: a
nagykanizsai rendőrknpi\'ánysá\'í. A Nagykanizsa és Bn<íolnsánc»közölU ulon a Potyli zilai területén, hajnn\'-ban arra járó emberek egy gyanús csomagra\' leltek figyelmesek. Nem merlek felb mta \'i hanem értesítették a Icgköze\'ebbi rendőrőrs/cmcti aki csikhamnr odaérkezett- A csomagban egy női fehérnemük közé újságpapírral IKicsomagolt csecsemő hoillcs!et ta\'á\'tik, amc\'y mint-egy féléves Iehe\'ell- A jelek nzt mulatják, hogy bűntény történt. A je-
len lésre n helyszínen megjelent a rendőrkapitányság részéről dl*. Gántay Béla fogalmazó, a tisztiorvosi hivatal részéről dr. Desseő Mihály m. kir. lisztifőorvos, nkik megejtették n rendőri hull iszem\'ét. Megállapítást nyert, hogy a csecc-mő egy kis fin holttest-, akit valószínűleg édesanyja ho/oll ide ki a papír,sba csoma"ol| és zsinórral ál-kölöttt csoma^b in. A kis ho\'tt -» let l>eszállitotlák n temető hullaházába. A rendőrség nyomábin vun n lettesnek.
Legújabb tnaaszi divat 8
Kabát-, kosztüm-, rnbaszövet és selyem-különlegességek dns választékban.
Kész női- és leány-kabátok divatos fazónokban. -
Legprímább minőségű tavaszi és nyári valódi angol szövetek nagyon olcsó alkalmi árban.
l\\nm Dluctáruház.
ló hírek a nagyvilágból
A Pénzintézeti Közponl jelenésé\', bői :
- Az ipari lernvelés fellendülés nem oszlo\'.t meg egyenie\'csen. Magyarország ipari termelése 30 százalékkai haladín tul a válság előtti szinvonalat- Iparunk mennyiségi termelése olyan jelentékenyen fokozódott, hogy azt csupán egy európai állam nvnila felül.
A jelenlés beszámol a hileiszorve-zet helyzetének némi javulásáról is.

Magyarország 50 millió pengő fizetési teljesíteti külföldi tartozásainak szolgálatára.

1037 február végén félmillióval több az angol rádió előfizetőinek száma, mint volt tavaly február végén. >
A budapesti tenyészállatvásáron nz állatok java részét még n kiállítás megnyitása előtt megvásárolták.
Anglia és Írország milliomosainak száma 1036-ban 844 volt, 49-ceI
löbb, mint az előző évben.
*
A Pénzinlézetl Központ 1036-ban közalkalmazottak rés\'.éro 8 6 millió pengő uj kölcsönt folyósított.
A budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének, fiber Antalnak közgyűlési megnyitójából :
- A gazdasáyi viszonyok ná\'unk is javulnak... Ezldén 50 60 millió állami bevél-eli fe\'esleggol számolhatunk.
Keresztes Fischer Ferenc mond\'n a Pénzintézeti Központ közgyűlésén : /
A gazdasági élet és gazdasági forqa\'om megélénkülése általánosan konstatálható-
A magyar kormány nz eddigi 0 százalékos késedelmi ka ma lokál 6 szá\'/alékra csökkenti.
A francia képviselőház elfogadln a lörvényjavaslalot, mely szerint n köztisztviselők visszakapják a 10 szá/a\'ékot, amivel fizetésüket csökkentették.
A budapesti légiforgalom az 1035 évi 6256 utasról 1030-ban 10-285 utasra emelkedett. Tavaly január*- " ban 61, az idén januárban 07 idegen gép érintette a budapesti légi kikötőt, tavaly 114, az idén 170 idegen utassal. A légi postai anyag tavaly januárban 46, az idén januárban 533 kg voll. Tavaly egész évben 1004 kg, előző egész évben 72 kg voll a repülöposlai anyag.
A szilágymegyei katolikus elemi iskolákban újra engedélyezték a magyar nyelv tanítását.
Tcklntio meg a Kopateln Butor-áruház állandó butorkláliltáBái ízléses és olc ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
1937. március 12.
ZALAI KÖZLÖNY 21
Novokén
szilárd mószkónlé.
Novobolin
gyümölcsfa carbollneum.
Ratopax
világhírű egér- és patkánylrtószcr.
Kartellen kioilll
Qyáti lerakat:
NEU és KLEIN.
Ma fejeződik be
„KERESD A SORT"
_ versenyünk
Hogyan lobot téutvonnl a verionyon ?
Háromheti Izgalmas gyUjlCs ulán mai számunkban mcgla.alják olvasóink a »Kertsd a f.orU u.olsó soJ rát- A teljes szöveg 18 sorból áll és a beküldésnél a soiokal nem a megjelenés, hanem a helyes szöveg sorrendjében kell beküldeni. A Zalai Közlönyből\' kivágott sorokat egy lapra felragasztva, névvel és pontos cimmel, zárt boritéklau keli szerkesztőségünkbe eljut ati i A hálái idő március 24, .szerda este. A versenyben csakis a Zalai Köz.öny-böl kivágolt sorokkal lehet rtszt-venni, a külön leirt megfejtést, ha helyes k> az, még előfizetőinktől sem fogadunk el.
Nyomatékosan felhívjuk pá yá-zóink figyelmét, hogy egy boritúkba csuk egy megfejtóst tegyci.ek,m«.rt a sorsolást a borítékok fcHonlásA elölt ejtjük meg és egy borilék-c>.ak egy dijat kaphat- Egy személy természetesen több helyes megfejkstel is pályázhat, de csak a Zalai Közlöny bői kivágolt sorokkal.
A verseny eredményét husvé\'i számunkban közöljük- Tehát rajta : Keresd az utojsó .\\ort és sok szerencsét.
IDŐ
Eső!
Prognózis: Déli, délnyugati szél főleg nyugaton eső, egyéb helyeken záporeső, nyugaton csökken a hő, keleten nem változik.
A Moteorologlal Intézet nagykanizsai meglIgyelflálIomAsa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap eato 9-kor: +12 8, ma reggel: +9.6, délben : +22.6 Csapadék: 00 "/„
Egy szerencsétlen házasság regénye az ötvenpengős ügyvédi honorárium-perben
EMLÉKEZTETŐ
Mircloa 29.
Szfnelőadás és tánc a Katolikus Legényegyletben.
Március 30.
Az Irodalmi Kör volJtettképea előadása 6-kor a színházban. (LendJ Adoll).
AprílU IX.
Keresztény Tisztviselőnők nagy drámai csljo 8-kor a Városi Színházban.
AprllU 19.
liodaiml Kör zenekarának. hangversenye a színházban.
Hegénylie Illő, hányatott élelsors elevenedik meg néha a törvényszék tár-, gynlólcrmt h n. E- y ilyen sorsüldözött asszonynak ügyét lárgy. l\'.a minap a nagykanizsai törvényszék Makáry-la-náesa. |
Az asszony valamikor Lelenye-vi-dékröl származott, horvát menyecske volt, aki Pestre került s most elegáns fekvte prémes télikabálban, tollas \'fekete kalapban jelenik meg a törvúiy-szék elöli.
Szén ni sétlen házassága és jiz abból bonyolódott ügyek miatt került a vádlottak padjára. Elmondja, hogy 11 éve különvállan él az urától, aki közben Kanadába ment, olt újból ;>sszi nyt vett magához, gyereke is van — ö pedig, a lörvinyis feleség, idehaza 8 pengőért kényt, len volt elmenni ház. vezetőnőnek.
llitelséi lés bűntettével van vádolva. Szugfill János letenyei ü-yvéd jHirelle be. Kováesies (iyöi\'tyné ugyanis, amikor férje ilhagyln, nötarlAsi keresetei adott be férje ellen. Az ö ügyvédje Markovies Miklós budapesti ügyvéd voll, inig férjéé Szugfill János. A pcit hosszas tárgyalások után a/, asszony elveszletle és a biróság kötele/le, hogy férje ügyvédjének, Szugfill Jánosnak 135 pengő jHTköltségel fizessen meg. Időközben az asszony < ladia tótszint mártoni birtokát és Szugfill János most azzal vádolja a/, asszonyt, ho.y azért adta el a birtokát, nehogy meg kelljen fizetnie uz ügyvédi költséget. Itt követte el a hltclsértés büntelé. .
Kováesies Györgyné i.em érzi nuigál bűnösnek.
— Hát bún ez kérem? Hál nem lehet bún! — mondja. Különben sem Indiain arról, hogy ügyvédi költséget
Elegáns, kész
férfi-,
kell lizclní. En szegény alapon perellem és amikor az itéleiel kihirdették, én magúmon, kívül voltam az izgalom-lói, esak azt tudtam, hogy elvi szicl-lein a pert, azt nem huüoi\'.uin. hogy férjem ügyvédjének is kell fizetni. A lólsz\'eutmárloni birtokol már február 2ti-án adlam el és esak májnsUin Indiain meg, hogy fizetni kelt Szugfillnek.
Erre vonatkozóan kihallj,alják a Markovies irodában dolgozott dr. Darányi Zoltán budapesti üiyvédet, aki elmondja az egész perlavina lefolvá-sál.
— Igaz, mondja - hogy az asszony barátnői olyan dolgokat mond lak el Kováeslesnéról, ami miatt a biróság elutasította a keresetet és ez annyira kihozta Kovácsit- llét a sodrából, hojiV az ítélet lovábbi részét nem is hullotta. Valószínűnek tarlja, hogy a költségfizetési meghagyás elkerülte a figyelmét, bár ők is valószínűleg emliUtlék neki.
^KováTsíésné elmondja még, hogy barálnölt megfizetlek, azért vallottak ellnie, a lélszenlmárluni birtokol pedig különben is régi adósság fejében adta át «gy Lombui nevezetű gazdának. 0 az adás-ve leikor nem kapott pénzt.
Míg a bíróság tanácskozik, addig heves jelenei k játszódnak le a tárgyalóteremben az asszony és Szugfill ügyvéd között.
Kovácsit«né kéri, hogy engedje cl az összeget, nincs pénze és úgyis szerencsétlen az egész élete.
— Otötl, veri a férjem. sírja az asszony — megcsalt, ti)nkrclell, elhagyott!
Nem igaz! -- mondja az ügyvéd, -- Pénzt is kt 1 :.\' lt magának Amerikából! fin láttam, hogy hajójegyet is kapott, becsatoltuk az iratokhoz!
- Mit? Hajójegyetí - csattan fel
noi-,
leányka-, gyermek-
kabátuk
-nél
az asszony. P.ii sohasem ljUl«m, azt elsikkasztották) Kim. ultin! volna u\'ánai Hajójegy nem volt, megcsalt, ittha-gyott!
— Dehogyis, maga viselkedett ugy, hogy kcnylclen volt oShagyní, — mondja Szugfill.
— Hazugság, a lanukat megfizették, azért vallottak elli nemi — kiállja az asszony.
A további csetepaténak végetvet a biróság inegj\'lenese. Ililelsértés vét-ségéljen mondják ki bűnösnek Kováesies CiVörgynét és egyhavi fogházra ítélik, de a büntetést :i évi próbaídőro felfüggesztik. Szugf.ll ügyvédnek 50 ^íengö költség jár, amll az asszonynak kell megfizetni.
Hosszas tárgyalás Végre megnyug. szik az asszoiiv, hojty a li»%-i 8 jx ngö koresclélx)! penftöt Szugíillnek küld s másfél év alatt kiegyenlíti.
— Hát sohase gondoltam volna, hogy még ez is bűn b hert — sóhajtja az -asszony, amikor elhagyja a tár-gyalóteinv t.
Rovatvezető: Dr. Dévatni, Erdö. BSakt
TAVASZI KOMPLÉK
Asszonyok öröme, férjek réníe: a tavaszi kompié. Már ]>edig akárhogyan is huraguszuak rám a férjek, meg kell mondanom egészen nyillnn, hogy egy elegáns ;;s^zony uj tavaszi kompié nélkül olyau, mint az uuló benzin nélkül. Egyszerűen nem megy, nem prosperál és nem létezik. Ma minden kompié, De még milyenek !
Kompié alatt többféle meghatá.o-zósl értünk. Lehet ugy is jnegol-dani ezt a hallatlanul nagy problé-ntá\', hogy mindjárt agyonüthetünk kel legyet egy csapásra. Ugyanis hu csináltatunk egy h.>sszu, nyílott szövet kubátol, ehhez pedig egy vele hurmonizáló, színben, anyagban egyenlő ruhát, ami kikandikál a kábáiból, ez már kompié és a ruhát és a kabátot Is egyformán lehel külön-külön is viselni. Sót, ezzel a kabüllal mindjárt nu-gspóio* lunk egy luvaszi köpenyt, ami (Kidig - ezt még a férjek is be fogják látni - feltétlenül szükséges.
Gyönyörű komplékut láttam az Idei bemutatókon, az ember szeme-< szája tátva maradt u ^gyönyörtől.\' Igy elsősorban e^y rózsaszín, hos-szu, nyi\'.olt kabálot, amely deréknál ért csak egy kicsit össze, fo-» kete muroccin, rózsaszin apró gyöngyökkel agyongyöngyözött angol ruhával, bubigallérral. Vagy egy sötétkék, nugyon elegáns, ugyancsak nyílott kabá\'-Ot rózsa-sziu roggyé ruhával, v»gy egy
103?. március 31.
Fő-ut 12. szám szerezze be, mert jó és olcsó
léi kék gynpjuzsorrsútt nyitott köpenyt halványkék pyapjuzs r-zsell ruhával s a kabát egész végig ilyen halványkék, egy ujjnyi széles pazspoliaf vo.\'t dis/ilve.
De van azután a nagyon .elegáns imprhné, már kicsit későbbre- Hl is érvényes, amit az előbb leirt ka-bálról mondottam. Ha ilyen nyi.ott kabálol csináltatunk, egósz nyárra van egy tol lette kabálunk- Renge-leg Imprimé ruhái mulattak u-jy, hogy a nyílott kabálra Jiihujlott az imprimé reverje és kilálsz.tt természetesen a ruha is. íme, kész a kompié-
Valami felejthetetlenek vollak a gyapjú csipke hosszú kabálok fekete és sötétkék színben, "gész hosszú, derékban besveifolva. (Kíváncsi vagyok, mennyi-n rendeltek ezekből.)
Most tavaszra tehát egyelőre maradjunk csak meg a mi kedvelt, könnyű szövetünknél, mondjuk legyen az gyapjuzsorzsetl, vagy valami inás, egészen könnyű nyári szövet.
Tehát abban megállapodtunk) hogy egy hosszú kabát kell, de arra a nemvárt esetre, ha férjuram nagyon skót lenne és nem reszkirnoz-na tavazra egy egéss/en ho szu kabátot, akkor sem kell kétségbeesni, mert a hélnyolcados, sőt a háromnegyedes kabátok is divatosak, ha nem ls olyan nagy mértékben, mint az előző években voll. Egész kosztümszerüen oldhatók meg, háromrészes elgondolásban. Lehel esi nállnlni egy szoknyához bolerot és ujjallan, kosztüm kabát hosszúságú mellényt is, bő háltál. De nemrussa pl. egy olyan összeállítás sem, amit kél bemutalón is láttam s megjósoltam, hogy sláger lesz. Ez kérem egy sötétkék kazakszerü kabát. Derékban erősen besveifolva. alul le-hát*.kb. térd felett harangszabás* bankinyilik és ujjnyi széles csipke esik vállakozik az anyag csíkjával, cca. kéltenyérnyi széles nagyságban. Ez ugy néz ki, mintha kazak volna, ám azonban nem olyan egyszerű ez. Ha a manneken levelette az elöl gombolt fenli kazakot, akkor előtűnt egy r.»ppant bájos, ugyanilyen csíkozással díszített felsöré-szes ruha, aminek egyet\'en disze az öve volt, amely kis apró virágokból tevődött össze. De nem lehel felsorolni végig, hogy milyen gyönyörűek vollak a ruhák- Volt pl- egy fekete romáin ruha, egészen egyszerű volt látszólag, de ahogy a fekete sima köpeny lekerüli a mennekenről. elővl lant a váll-szélesiiés, ami nem voll egyéb, mint egy-egy csomó nefelejlsi slb-
Szóval Hölgyclrh, tessék választani, ki mit akar, kinek mihez van kedve, de főleg - pénze.
Dlvatposla
S:ökv ledni/. Erre a célra készebb volna egy sötétkék bolcros ruha, sőt ha elég anyagot venne, még egy, ujjatlan mellénye is lenne belőle, akkor kosztüm gyanánt Ls viselhetné. I.eg-szebb " .sötétkékhez a fehér linón, vagy piké disz píros övvel. Ez igaz, hogy — levele szerint • általános, do higyje el, mindig a legszebb és a leg. fúilalosabb viselet. Elegáns, kimon-dottan loileltre egy imprimé kompiét ajánlok. Talán egy halványkék alapú fehér össze-vissza mintájú iníprimét válasszon, uiert ha a ruhához kékro öltözködik, ükkor fel tudja használni ezt á jkompléjához is. Tehát egy hosz ,
szu imprimé kabátot, hozzá ugyanilyen ruhát és sötétkékkel diszilse a kabálol és a ruhát is. Üdvözlet. \'
Ni/,ir ií>:;7. Efjy halványkék clian-tűiig kosztümöt inkább ajánlok, mint nyersvásznai. I\'gyanis puhább sokkal és talán még jobban mosható és \\a. salható. Piros jK\'tlyes blúzt vegyen hozzá egészen angolos megoldással, Halványkék kalapot piros szalaggal, vagy megfordítva. Üdvözlet.
Elegánsan járok. S*(lrkc flanell kosztümjéhez csináltasson egy sötétkék selyemblúzt, ha vannak sötétkék actes\'oirjai és egy fehér linón blúzt hímzett gallérral és mauzseltá\\«l esetleg zsabówil. Üdvözlet.
Szenzációs a KORONA éttermek
A hegedűs: Megla János
a zongorista: Vécsey Ervin
uj JAZZ-TRIÓJA
I
és énekel, dobol és szórakoztat
Buza Mária
a budapesti PAVILLON-BAR dizőze
Elmetszette a nyakát, kútba ugrott, magára gyújtotta a házat
Elmegyógyintézetbe viszik a halál szerencsétlen szerelmesét
Különös lelki slrukhiráju embernek ismerték már akkor Gyulai Lajos cserszeglomajl földművest, amikor elsöizben kísérel le n.eg mngá\' megölni. Akkor elmetszette a nyá-kál, de Idejében észrevették és sikerült megmenteni. Gyulai azonban ugylálszik a halál fanatikusa volt. Másodízben ji |<ulba ugróit, de ezt is észrevették és kimentették. Gyulai még most sem \'hagyta abba meddő klsérelleit, hogy ü halál biiodal-mába jusson. Egy napon feje felett felgyujollla a saját hajlékát, hojíy a lángokban eipusjtlilsa magát. Dc hagyományos > szerencsét lenség* itt sem hagyta el, odaszegődött melléje és nem engedle, hogy meghaljon. A szomszédok kimentették a láng-lengerböl. Mivel kétségkívül megállapítást nyert, söt be ls vallotta,
hogy ő gyujlolla fel a házát, a csend i",rök gyújtogatás miatt bcszállltot-\'lák a nagykanizsai kir. ügyészségre- Gyulai kihallgatása alkalmával ismételten kijelentette, hogy el akaria magái pusziiiani és tettét azért kövelte el.
A jelenségek arra inditották dr. Almássy Gyula vizsgálóbírót, k<>jgy e|rendelje Gyulai elmeá lapotának megvizsgálását- Most fejezte te dr. Ország Lajos kir. törvényszéki orvos Gyulai megfigyelését, melynek alapján beterjesztette je!enté«ét a kir. törvényszék vbsgálóbirájához. Eszerint Gyutai nem beszámítható/ zárt intézetben való elhelyezése szükséges. A kir. ügyészség Intézkedik, hogy az egyik budapesli zárt intézetbe száiliísák gyógykezeltetésre.
Speciális
Telefon: 5-33.
Férfiöltöny Kosztüm Köpeny tisztítás
PÁLCSICS-nál
ÓVJA SZEMÉTI
Olcsón, kitűnő gyártmányú sxemQveget árusítok és késiltek. — Legmodernebb opllkal flipekkel relsierell Oiememben bármilyen siem-orvosi receptet Is siaksierOen elkésiltek. Javításokhoz mindenfajta alkatrész.
Eredeti Zeiss punktál-lenoiék.
Lázmérők, hőmérők. bor- ás mustmérők.
ZSOLDOS GYULA
órásmester, ékszerész és látszerész, Fő-ut 8. (a Korona-szállodával siemben). Óra é> ékner nagy válasitékban. Elismert precli óra\' és ékszerJavItómOhely.
Moflzkva-Sanghal
Az újból felfedezett Póltt Ncgri ez. idei filmje nem ují témát dolgoz fel, de mindenkép|>cn érdekes területre visz és mint előző filmje, itt is az érzések széles skáláján mutatjja ho igazi színészi készségét.
A Moszkváitól induló asszonyt a ha-tárállomós előtt megálli/ja a forradalom szele, majd gyűlölete és hiába találja meg szcreNjjét: elveszik tőle. Hosszú küzdelmes \'vergődés, szenvedés után l.\'l év múlva látja viszont szerelmesét egy leány oldalán, akti/ií senki sem ludja, hogy az ő elveszettnek liilt leánya. Az anya győz a »"Ő felett és szerelmét meghagyja leányának.
Ez a sok szenvedéstől, lemondástól J
és szenvedélyektől átitatott mese alkalmas arra, hogy I\'ola Negri .bemutassa színjátszó készségéi. Szépsége helyeit már Inkább a játékkal vonz. Partnerei elsőrangúnk, Alexander Ősz-beborullan is szép fejő képes ilyen szenvedélyek kiváltására minden asz-szonynál.
Wegener, a filmi rendezője ízléses és finom hatásokkal dolgozik, a forradalmi jelenetek megrenditőek. Néhány nagyszerű fotográfiát ls látunk, a kép ügyes fotográfusra vall. f^rgej Jaroff vezetésével halljuk a doni ko-zákokat is néhány szép lomplóini jelenettel, igen szép, megéri, hogy a film tempóját, a cselekmény filmszerűségét kissé hátráltatja.
A kisérő szincs Walt Disney filmi, ha larta!om!>an iczultal nem is, kivi-leiben és ötletben csemegéje lehet minden mozilálogatóuak:
Naptári Március 21. vasárnap. Rom. kat Virágvasárnap. Protestáns Bened. Izr. Nlzan hó 9. — Március 22. hétfő. Kom. kat. Geuual Kat. Protestáns Oktáv Ián. Izr. Nlzan hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a fekete sas gyógyszertár én a kiskanizsul gyógyszertár.
G6ifflrds nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutAn kedden egósz nap nőknek).
SzövetkUlönlegességek9
a legkiválóbb hazai ós külföldi gyártmányok, csodás választókban raktárra érkeztek ós vótelkónyszer nélkül megtekinthetők
Kirschner Mór divatáruházában.
1937. március 21
IV. PROHASZKAOTTÖid - VI. TERÉZ-KRT.8.
GYÁRTELEP;
BlID \\PFST, XI. LENKE-UT 117.
10;
Szombat
énekel. - 17.30 is cigány;
m
BUDAPEST 1.
17 Kertész I.ajos Mii üzen a rádió? — lil Vidám est Békeffi László darab-Jaibúl. -- 20.15 A bécsi rádióállomás műsora. — 21.55 Hirek, időjárásjilen. lés. — 22.15 Résztelek a magyar-olasz országok közötti válogatott birkózó mérkőzésről. — 23 Cigányzene, Cse. lénvi József énekel. — ü.05 Hirek.
BUDAPEST ÍI.
18 M«z6guzdii.-ulgi félóra. — [8.30
Zakariás János elöadiUa. — 19 Hang
lemezek.
BÉCS.
10.35 I.mnt énekes énekel. — 20.15 Népszerű operák operettek cgyve. lege. — 22.20 Jazz.
Vasárnap
BUDAPEST I.
9.30 Hírek. — 10 Unitárius istentisztelet, — 11 Egyházi ének és szentbeszéd. A szentbeszédet dr. Szívós Do. nát mondja. — 12.20 Időjelzés, idöjá-rásjelentés. — 12.30 Az oj»craházi zenekar. — 13.15 Rádiókrónika. —1 14 Hanglemezek. — 15 Dr. Balogh lí lemér előadása. — 15.50 A rádió szalonzenekara. — 10.15 Felolvasás. — 10.45 Kerntler zongorábarnuis. — 17.45 A Fehér Hollók társaság műsoros dél-wtánja, — 10.15 Cigányzene. — 20.05 /Sporteredmények. — 20.15 Márai Sán-dor csevegése. — 20.40 Opcreltrészle-lek. — 22 Hirek, sj>orlcrcdinényck. — 22.10 Jávor Sándor jazz.zenekara. — 23.10 Cigányzene, Szláray Márton éne kel. — 0.05 Ilirek. BUDAPEST II.
15 Mit üzen a rádió? — 15.15 A rádió szalonzenekara. — 16.45 Felolvasás. — 17.15 Dr. Lederer Emma előadása. — 17.50 Hanglemezek. — 19.30 Dr. Sebestyén Károly előadása.
— 20,05 Cigányzene. — 20.30 ilirek, sporteredmények.
BÉCS.
11.45 Szimfonikusok. — 13.05 Ki-vánságlemezek. — 15.20 Hangverseny.
— 19.10 Tarka előadás. — 19.35 Ballada. — 20 Ilírcs énekesek. — 20.30 Hangképek. — 21.10 Hangjáték. — 22.30 I.howinnc József zongorázik. — 23.06 Művészeln*\'zek.
HALAI KÖZLÖNY*
— (Rott püspök gyengélkedik)
Dr. Holt Nándor veszprémi megyés-püspök az. idén non* vett részt a püspöki kar tavaszi konferenciáján, l-nr.ek oki igés/.ségi állapotának kedvezőtlen volta. A betegség mm konio-lyalib, a főpásztor csak gyengélkedik.
— (Dr. Vértesi lelkigyakorlatai)
Holnap, virágvasárnap níste 7 órakor kezdi m-g dr. Vértesi Frigyes hittudományi főiskolai tanár a férfiak lelkigyakorlatát a rclsöti mploniban. T lő-tielyekről gondoskodás történik.
=> Tavaira legszebb a Mlltényl-olpfl.
— (Olasz utasok érkeznek)
Ma, szombaton este a menetrendszerű trieszti gyorssal három külön kocsiban 100 előkelő olasz gazda utazik át Nagykanizsán. I\'ljuk célja a budapesti mezőgazdasági kiállítás megtekintése. A pályaudvaron ünnepélyes fogadtatás lesz, melyen kőzrvinüködik a levente zenekar is. A vonat 18 óra 5 perckor érkezik és 20 perc múlva indul tovább.
■» Férfi *port-sz5v«\'ek legszebb mintákban Schüt/n.M
==» Gy5nvö,ü gyermokcipűk legolcsóbban az „Ideál" clpöüzlctben. Fő-ut 12.
— (A Frontharcos Főcsoport)
f felkéri lagjait, hogy az elhunyt Fodor Imre bajtárs
délután 4 órakor a köztemetőin n minél számosabban jelenjenek meg. \' (:.>
— (Bélyeggyűjtők találkoiója) Hétfőn délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kistermében.
i ^(^gmmmí
(darmolí
ctUcfoXik
3 & an. (M, fwLáhajCófa!\\ — (Halál utazás közben)
Blcsznik Lázár pécsi Máv műszaki segédtiszlvis* lő tegnap este Nugyka-iiízmíii utazott át. Blcsznik már a vasúti kocsiban rosszul éryzte magát annyira, hogy a pályaudvarról telefonállak a mentőknek, akik kórházba szállították. Azonban az orvosi tudomány már nem ludott rajta segíteni, B!c>znik ma hajnalban 3 órakor meg-halt a kórházban, (iyoinorv rzés okozta halálát. A Máv táviratig értesi-tette Blesznik haláláról pécsi hozzátartozóit.
Süketnéma koldus,
aki beszól, vagyona van ós megvori azt, akitől nem kap semmit
Az egyik zalaegerszegi kereskedő rendőrt hivot\' mert egy magát sikket-némának valló koldus erőszakoskodni kezdett és miulán liom adott neki pénzt, meg akarta verni az üzlet tulajdonosát.
Kiderült a rendőrségen, hogy az ál-koldus Nagykanizsáról ment ZalaegCr-szegre, nagyszerűen beszél, a .süket-némaság» csak szánalomgerjes/tő trükk. Ót darab egyenként 20 |>engőről szóló |M>slaubilvány csekket találtak nála é.s 499 pengő készpénzt.
A rendőrségen m\'ndonűU mint munkát kereső iparos jelentkezett, dc .privátim» koldulásból élt. Takács Józsefnek hivják, 17 éves, szalinármegyei cipészsegéd. A pénzt állítólag anyjától kapta, akinek valóban van egy holü földje, Lecsukták.
= .SEMPERIT" autó- és mo-torkerékpár-gummlk lerakató: Sternbergcr festékkereskedés.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 11 gyermek született, 7 fiu és I leány: Fürdős György nyűg. bon véd és Fritz Máriának rk. fia, Zadravecz János napszámos és Szomi Juliunnának rk, fia, Bózsás János szobafestő és Soós Máriának rk. fia, Kuli József Máv munkás és Vajda Annának rk. leánya, Tollár Lajos ci|>ész segéd rk. <Js Dara Máriának rk. fiu, dr. Borsányi József városi udöliszl és Gáspár Máriának rk. fia, Varga József földműves és Szcreez Juliannának rk. fia, Matyók Pál csizmadia és Bcdekovlcs A/inánuk rk. leánya. Házasságon kívül született 2 leány éyl fiúgyermek. — Halálozás 10 történt: Sebőiul Borbála magánzó rk. 91 éves, Síréin Tivadar földbirtokos izr, 71 éves, Kiss Zollán József rk. 13 hónapos, Mersics Géza kercsk ügynök rk. -12 éves, Bakonyi GyöigVné llerczeg Róza rk. 62 éves, First József napszámos rk. 76 éves, özv. Nagy Adámné Kálmán Anna rk. 69 éves, özv. SehossbergiT Lipólné Kohn Rozália izr. 86 éves, Sárecz (iyula nap-, számos rk. 57 éves, Zákonyi Károly cipész mester rk. 51 évCs. — Házas ságkötés nem volt.
— Papának,, mamának és az egész családnak Mlltényl-clpőt veszünk.
— Világhírű Vimpaniog női- éa férfi esőköpooyok Soliütinól.
— (A jó szomszédok)
Varga Jenő balatonberényi földmű-vcs már régóta haragos vjszonyban állott szomszédjával, Süllő Istvánnal, Varga most át- meni SüUőékhez és bicskával kétszer arcbaszurla haragosát, akinek kiáltozására a lakásba sic-leli Ben ke József is, Benkc szétválasz. lotta a (kél verekedői, do közben Varga öt is kétszer ugy oldalbaszurta, hogy kórházba kellelt szállítani. A szurkálj fóldnriivt* ellen az eljárás megindul!.
GYÜMÖLCS
manipulálásához és exportálásához Jól bevezetett, kifogástalan referenciákkal rendelkező
megbízottat
keres
kiviteli vállalat. !W
Ajánlatokat .Azonnali belépésre 42360" jeligére BLOCKNER hir-detőirodába, Budapeat, IV., Város-ház-u. 10. kérUnk.
Asztmában szenvedőknek gvak-olíá!
te6z a terméizeies „Ferenc József"
ran megbecsülhetetlen szolgálatot
keierüviz azáltal, hogy a tápcsatorna tartalmát gyorsan feloldja és kíméletesen levezeti s az eméaztCsxervek sok érdekes könyv és pipere jutalom, további működéséi hathatósan elősegíti. A* o.vosok ajánlják.
— őn I* hmvétra „Ideál" slpőt vegyen, FŐ-ut 12. sz.
— örvendetes, hogy a m. ktr. osztály-sorsjáték, mint a jobb lövő előidézéséra egyik alkslmas lehetőség, oly népszerűvé vált. Az a körülmény, hogy csekély összegért óriási összegeket lehet nyerni (a ayeromónyek összege évente több mint 19 millió pengő), alkalmas arra. hogy az emberekbe kedvet éa reménységet öntsön.
Ajánlom a hölgyeknek,
hogy különösen tavasszal ügyeljenek
ni>0y«ny«di Kovács krimit.
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid
idő alatt tökéletesen rendbehozza, fellelt haiználatra kik \\ Nappalt haunálatra .á.ga / ciom.goll.b.n.
— KlOpel ágyterltők, függönyök, vit-rázaok gyönyörű mintákban SchOtznél.
— Nem lehet a fUeté.böl m.gélnl, c»«k beoixtáaaal. Minden háziasszony szAnia-d&at vet elsőjén és nem mindennapi tehetség kell ahhoz, hogy ^ mai szükö-jövedelmek mollett valaki a háztnrtáí sAt egyensúlyban tudja tartani. lírde-kes, hogy a legtöbb háztartásban Is
rájöttek már arra, hogy a Franck kávépótlékKal ízesített Knelpp malát.v kávé u háziasszony költségvetéséből
nom hiányozhat, mórt belő o egy csésze a szilkségos tejjel és cukorral együtt nem kerül többe, mint 3 fillér.
— Saját érdekében éj öröm re! SZOl-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a Xop.teln BntorArnház ő»«l mübutor-UUt-litáaát megtekinti, vételkényszcr nélkül.
fac mtidw fuCécéd
amellyel löbbel költünk I Kilünö, tápláló reggelit már 3 filléréri li kaphilunk, meri csak ennyibe kerlll egy csésze egészséges, valódi Franch kívépótlékkal izeil-lell Hnelpp maUlakévé, leijei és cukorr«l.
Ekkyít mindenki megengedtet Kajgákok!
ZALAI KÖZLÖNY
1937. március 12.
á kormány az állástalan értelmiség sürgős elhelyezése érdekében
A mai minisztertanács foglalkozott a szellemi munkások problémájával
Hemény és szerencse
az emberi baladás legerősebb ragója
Köztudomásu, hogy a m. kir. osztály-sorsjáték feltétlen bizalomnak örvend, mert állami fel ügylet és ellenőrzés alatt áll és szociális jelentősége, valamint a sikere páratlan a maga nemében. Sokat beszélnek azokról a nyereményekről, melyeket az útolsó húzások alkalmával a szerencsés nyerőknek kifizettek és hogy az óriási fő-, nyereményeket, a 7C.0G0 pengőt, a 1GO.GOO pengőt, a 300.000 pengőt, a 400.000 pengőt az utolsó években majdnem mindig szegény emberek nyerték és leltek ezáltal egyszerre gazdagok.
P.rdekes, hogy minden sorsjegytulajdonos ugy beszél a hatalmas nyeremények-iől, nnntha már a zsebeben volna, egy kis remény mindenkiben föleled. A pénztárcákban, vagy liÓKban megőrzött sors-
Íegy rádium módjára sugározza ki a szebb övó és boldogság fényűt. Különösen azok részére jelent a sorsjegy sokat, akik reg-gcltól estig dolgoznak és munkájukkal éppen csak annyit tudnak megkeresni, hogy abból a legszükségesebbre teljen.
Az osztálysorsjegyek nyújtják a mai világban a legnagyobb reményt a szerencsére és senki sem tagadhatja, hogy bizony a reménység az embert huladas legerősebb rugó/a. Mát nem szerencsétől és reménytől függ életünk legtöbb eseménye ?
Ugy kiváló iró Írja, hogy az osztály-sorsjáték intézménye a legbecsületesebb valamennyi spekuláció között, anélkül, hogy veszélyt rejtene magában. És Igazat is mond, mert az osztálysorsjátek esélyei egyformák minden rcsztvevőre, hiszen minden egyes sorsjegynek egyenlő az ára és egyenlő a nyerési esélye. Es amikor ellenvetésül azt hoílák fel, hogy mindezek ellenére sokan csalódlak az osztálysorsjátékban is, azt adta válaszul, hogy a csa-túdds csak azokat érheti, akik a reménységet a bizonyossággal tévesztik össze.
11a osztálysor8jegyet vásárolunk, szenvedély nélkül játszunk — mindig csak a viszonyainkhoz képest befektetett csekély összeggel, — a játék érdekel bennünket, fia a húzás napján, amikor esetleg csak mások szerencséjéről értesülünk, nyugodt egykedvűséggel állapítjuk meg: a szerencse vak és véletlen, utjai és szeszélyei kiszámíthatatlanok. Mindenesetre azonban mi sem áll útjában, hogy egy nap a szerencse ne kopogtasson a mi ajtónkon is. Akinek tehát nincs sorsjegye, ne tétovázzon, hanem biztosítson magának egy sorsjegyet az dpritis 10én kezdődő uj sorsjátékra bármelyik főárusitónál.
Rltosáf eWéb díszcserjét és évelő-UVfiDClI, virágot tetemesebb fajtákban, legjobb minőségben Bohfikker Sándor fuiskolája Alsótekerespuszta, u. p. Lepsény, szállít.
K«rjen trjyrtk*! I m
Könyvekről
írja: Barbarita Lajos
1. A láthatatlan hadsereg
botár Árpád, a Tapolcai l.ajxjk felelős szerkesztője, a világháborúban hírszerző tiszt volt, eminőségébcn álio. másvezelő, aki a háborút egészen más szemszögből ügyelte jmeg, m.nt a fizutoknak egyéb beosztásokban küzdő hő-sei. Akár háborút járt az olvasó, akár nem, egy ismeruileu, uj világot, u történi kin zivataros esztendeinek uj hátteret tárja M számára botár Árpád vaskos könyve. .A láthatatlan hadsereg. kenuk, árulók, merénylők titokzatos hadseregével, annak szervezetével, nemzetközi hálózatával, hol csodálatot, hol megvetést érdemlő munkájával és főként eme muuka jelentőségével ismerteti meg az olvasót. Ugy érzi "Z ember, amikor leleszi ezt a köny vet, hogy egészen más szemmel tud tagja lenni nemzetének, ismerve azt a száz és ezer kém-veszélyt, ami a gyunutian embert és legjobb szándékú szót is környékezi, nem csak háború idején, hanem akármikor. Az iskolái, ban kellene tanítani sokat ebből a könyvből, ez lenne uz igazi kémelhárítást Hiszen felnőtt, gondolkodó és felelősséget érző ember is csak elbámul c könyvet olvasva, hopy milyen tökéletességig fejlődőit módszerei vannak a liémkcdésnek és hogy azok sokszor milyen egyszerűek, mert nem éi)i Iwiek másra, csak éppeu arra, hogy
Budapest, március 20 A mai minisztertanács foglalkozott az értelmiségi munkanélküliek kérdésével- A statisztikai hivatal teljesen elkészült az ö-s/piiás anyagának összeállításávalcsopor.o-silásával. Eszerint Magyarországon 24-000. olyan értelmiségi munkanélküli (állástalan) van, aki vagy érettségizett vagy diplomája van. 10.000
Madrid, március 20 Az elmúlt napokban a Madridot védő vörös csapatok heves támadást intéztek a fővárost körülvevő
a tömegeknek, még a? intelligens tömegeknek is csak romantikus filmmesékből és kalandoé-regények loizitó tükrein át vanuak fogalmaik a spío-názsról.
Botár Árpád könyve száraz tárgyilagossággal, a .személyes élmény komoly, ságával, szakszerű alaj>ossá(^al. kimerítő részletességgel és az újságíró avatott tollával gyújt világosságot abban a fogalom.dzsungelln-n, amit a kémkedésről valii töredékes, legtöbbnyire hamis .ismereteink jelentenek. Meglepően érdekes és bizonyára szakirodalmi visszhangra is számot tartó részei a löbb mint 300 oldalas könyvnek azok, amelyekben felfedi a világháború kitörésének sok, eddig ismeretlenségben maradt diplomáciai rejtelmét, különösen a román hadüzenet előzményeit. A közvetlen átélésnek sokszor drámai lüktetése jelentkezik a román front eseményeinek bő és történelmi értékű leírásában.
A könyv Tapolcán jelent meg, do jelentőségében nyeresége az egész niu-gyar kónyvtennésnek.
2. Egy kanizsai regény
Mostanában tűnt fel a könyvesj>ol-cokon és az irodalmi rovatokLan egy uj irói név: — Molnár Katáé. Első regénye, amellyel kiugrott, a Dante kiadásában jelent meg, elme: .p.guek a méesek.» Ennek az irói bemutatkozásnak különös érdekességet ud, hogy a miliő, amiben lejátszódik: — Kis-kiuúísu Cs Nagykanizsa. A mull század
emberi akar a kormány sürgősen elhelyezni. Annak Idején a kormány Hómnn Bálint minisztert bízta meg a kérdés rendezésével, de nnytfgiak /liányábaii nem sikerült a kérdésit a lervnek megfelelően megoldani. A kormány legközelebb erősön enyhíteni kivánju a szellemi munkanélküliséget, illetve áliásialanságot.
nemzetiek gyűrűje ellen. A támadások azonban hiábavaló kísérleteknek bizonyullak, a szoros vnsgyü\' rüként álló nemzetieket sehonnan
vége felé játszódik lo az érdekes történél. Család-regény, emberek felfelé ivelö és lefelé hulló sorsával, a kanizsai polgári házak ismerős levegőjével. Nem tudjuk, ki uz a Molnár Kain, nem találtuk meg a nyomát inui Nagykanizsán, de hogy valamikor is-inerniu kellett ezt a várost és ismernie kellelt a vidék embereinek életét, az bizonyos, fis uz is bizonyos, hogy Molnár Kata neve nem áll meg i>z első könyvnél. vM\'ff e sorok megírva közlésre várlak, máris megjelent a második regénye.)
Az t&gneka mécsek, erőteljes, friss irodalmi teimés, nyelvének kiforrott, egyéni zamata van, embereit élő színekkel, biztos .kézzel mintázza meg, szeretettel, meh g bensőséggel kiséri őket végig sorsukon.
A regény a lokálpatrióta voiMlkozá. sokon tul is irodalmi élvezetet és örömet nyújt az olvasónak.
3. Zllahy: A fegyverek visszanéznek
Az irodalomtörténet aligha fonja Zilahy Lajosnak a javn termése közé elkönyvelni ízt a regényét. .A két fogoly, nagy élménye után a .Halálos tavaszi mélysége után ez a regény háromnegyed részében különféle hőfokra heviUtt romautika, aminek hiányzik az irodalmi gerendázala. A levegőben járnak, élnek az emberek, u hangjuk többnyire ]>akfong.hang, az irói rutin mesterségbeli mellékzöngóju érzik ki belőle. Csupa tuldimmenzio-
sem tudták" kiverni állásaikból. Llano tábornok rádiószózatában cáfolja a vöiösök győzelmi hirét.
A jaramul szakaszon megindultak a harcok, a nemzetiek gépfegyver-lüz alatt tartották a vörösök állásait, majd el is foglalták azokat.
A nemzetlek nagyobb zsákmányra is tettek szert. Jaramát a harcoló csapatok a »spanyol Marnec-nak keresztelték el. ;
h
Vasárnap kettős bajnoki futballmérközés a Zrinyl-pályón
Az NTE mindkét futballcsapata nehéz feladat előtt áll. Az első csapat a pécsi bőrgyár legénységével méri össze erejét. Az NTE reváns-sal tartozik a pécsi csapatnak, mert az ősszel Pécsett 5 :3 arányú súlyos vereséget szenvedett. A PBTC jelenleg a t a bel.\'a 5. helyczetjje. Kezdete fél 4 órakor. Biró v. Adorján.
Elölte háromnegyed 2 órakor a Csurgói TK az NTEil.-vel jáiazale bajnoki mérkőzését. Biró Horváth.
_ (0
Nemzetközi futbaliprogram lesz húsvétkor Kanizsán
A Grazer Atlétikai Club nemzetközi viszonylatban is elismert kitűnő csapatát sikerült a Kljilzsai sportegyesületeknek húsvétikét ünnepére lekötni- Első nap a Zrinyl, másnap az NTE ellen jáiszik a nagy szerű gráti osapat, mely gerinoe az osztrák umutőr válogatottnak. Az NTE és Zrínyi vezetősége nem riadt vissza nagy anyagi áldozatoktól reméljük, a sporiközönség méltányolja ezt tömeges megjelenésével.
(0
nált élet, csupa barokkos, ködös hősiesség. Alakjainak miiuhn cselekedető ugy hat, mint arunycirádás templomok kificamított derekú szentjeinek csodá latos, szinlo cntbcrcn túli gesztusa. Ilyen Haider, a fegyvergyáros szerelme, ilyen a halála, ilyen Tima, az o|>eraénckesiiő házassága a vak Zorn-borral, ilyen a Baldcssal való esóktulan viszonya, ilyen az urához való visszatérése. Ilyen a Vak Zombor lemondása a feleségéről, akit imád. A mellék alakok elvesznek a két főhős törléne-tének sűrű romantikájában, umthez amúgy is csuk lazán kapcsoiódrtak. ((ieruiduy, az újságíró hova lesz?} A hősi nagy érzéseknek nincs inog a\' lélektani alátámaszlása| csak a toll mesteri kezelésére támaszkodnak, elszakadva az élet valóságától éppen ugy, ahogy szereplőinek egész élete is valahol a mindennapok feletti régiókban folyik, ömlik és zuhog. Szerke. zelileg is ingadozó ez a regény. Az e.\\i]x)zició fejezetei egymás mellé so rakoznak, de nincs szerves vérkerin. gé.sük. A i-egény befejezd része jwdig voltaképpen egy uj, az ,e