Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
53.89 MB
2010-03-08 15:51:31
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
354
4991
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1937. 120-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam 120. Mám Nagyluuiíua,^I98r. JunTtt» I. kedd
Am 12 nu.
ZALAI KÖZLÖNY

lulndm bétkOuup déhriio.
POLITIKAI NIMUf
Felelfls szerkesztő: Barbarlts Lajos
EISHitléal ára: egy hóra • penri 40 Ilin Sferkeiitfliígi éa kiadóhivatal! tfíeloo 78. i
Az európai mérlegen
Magyarország sorsának döntő kérdése ma : — milyen suly-lyal esünk latba Európában ?
Kánya külügyminiszter erre a kérdésre igy válaszolt : Magyarország külpolitikai helyzete megerősödött.« Most nem csupán arról a baráti helyzetről szólunk, amely a velünk szövetségben, vagy szerződési kötelékekben álló országokkal kupcso latban létesült, hanem annak szignaturáját ellenfeleink s a köztünk fennálló viszonylat tekintetében is ugy jelölhetjük meg, hogy *a közeledési készség szomszédainkhoz egyenes aranyban nő, pozíciónk megszilárdulásával.^
A kisantant államszövetség tagadhatatlanul erőtényezőként áll fenn ma is, tehát önámító magyar politika volna az, ha bizonyos mutatkozó tüneteket tekintve, elfogadnánk azt a beállítást. amely szerint ez az államszövetség bomlásnak indult. A külügyminiszter erre vonatkozólag azt mondotta, hogy karöltve küzdő országok szövetsége nem egykönnyen esik szét, a lemorzsolodás mindig csak los-san és fokozatosan megy végbe. Bizonyos azonban, hogy a kisantant ma már nem az a hatalmi tényező, amivé nőni akart. Emlékezzünk arra, liogv néhány évvel ezelőtt nagyhatalmi súlyról ábrándozott s amikor ezek a magasralörő célok megmérettek, kiderült, hogy hiába hivatkoznak 45 milliónyi lakosságra s bizonyos felfokozott erő forrásokra, nem trnllák megvalósítani törekvésüket. A terv meghiúsult, mert bár kiturtunak a mai napig is a Magyarország elleni egységes fellépésben, de amint nem rólunk van szó csupán, összeütközésbe jutnak egymással. Erős ellentétek választják cl például Csehszlovákiát Jugoszláviától a Németország felé kialakuló viszony tekintetében. De ugyanez a taszító erő mutatkozik közöttük a Csehszlovák—szoviet politikai barátság miatt is. A vágyott uj statútumot nem tudták tehát létrehozni se politikai, se gazdasági, se katonai együttműködés tekintetében. A prágai iránytól legjobban eltávolodott Jugoszlávia, amely tudvalévően még a diplomáciai viszonyt sem állította belyre Szovjetoroszországgal. Ellenben létrehozta a bolgár barátsági Szerződést, nemrégK ben pedig Olaszországgal kötött egyezményt s megállapítható módbto javult a viszony a magyar-jugoszláv relációban Is.
Ez a helyzet Ina a környező államok helyzetét tekintve s ha ebben a dunai államokat közvetlenül érdeklő országok problémáit is bonckés ulú vesszük,
Beífilen :
»Igenis, a Jelenlegi Kormány vescetése alatt kell összefogniuk a polgári pártoknak !«
Nemzetiszínű zászlók hirdették a Sugár uton, hogy nagy ese nény színhelye lesz vasárnap lélután a nagykanizsai Iparos-cór díszterme. Ide várta déldán Nagykanizsa országgyűlési lépvlselőjét, gróf Bethlen Istvánt megválasztása óta az első íeszámolóra.
A déli pesti gyors előtt egy különvonat futott be a nugykunizsui állomásra. Három kocsit hozott a mozdony és 25 utast, felsőházi
Iagokal, képviselőket és n rau-yar politikai közélet egyéb előkelőségeit. A délután folyamán égyre-másrn érkeztek elegáns {intők, amelyek politikusokat és
Í nessze vidék földbirtokosait lozták Nagykanizsára, amely égy napra újból országos érdeklődés komlokterébe került.
Maga gróf Bethlen István
fevéssel a beszámoló gyűlés lőponlju előtt, fél négy után rkezett autón lükéről. A párt fezetőség fogadta élén _Bu-pochay György elnökkel és a Város vezetői dr. Krátky István bolgármcslerrel. Az ipartestület páza elölt ekkor már kezdtek gyülekezni a kíváncsiak, akik az érkező Bethlent hangos éljennel köszöntötték. A nagyterem
Íiiár telve volt, a karzatokra is utott a hallgatóságból. A fővárosból érkezett politikusoknak a pódiumon, a vidék és a város előkelőségeinek a teremben elhelyezett széksorokban jutott hely, a közönség többi része állva hallgatta a beszámolót, aino lyet megafonok közvetitettek az utcára. A pódium előtt hosszú
azt állithatjuk, hogy e tövisekkel teli kérdésekkel már ma foglalkozni lehelne annak ellenére, hogy a dunai medencében élő népek területein sok nagyhatalmi érdek is ütközik.
Kánya k ü 1 ü gyminiszter arra a kérdésre, hogy vájjon a fennálló nehézségek ellenére a jelen pillanatot alkalmasnak lehetne-e találni o közeledési kísérlet folytatására, maga is igen nel válaszolt. Aki nem ringatja magát illúziókban és a realitások talaján mozog - és ezt nekünk magyaroknak jól eszünk bo kell vésni — ma nem álmodozhat messzemenő kombinációkról, ellenben meg kell elégednie azzal, hogy becsületes
ujságiró-aszlal, ahol a fővárosi és a helyi sajtó munkásai foglaltak helyet, az emelvény előtt kétfelöl pedig a Budapestről érkezett és helyi fotoriporterek foglalták el az alkalmas pontokat.
A beszámoló vendégel
A beszámolóra Bipka Ferenc, Tarányi Ferenc, dr. Plihál Viktor, gróf Dessewffy Gyula, Su-Ivok Dezső, Jánossy Gusztáv, Pethö Antal, Hajós Kálmán, Ajtay István, báró Biedermann, Káhioki-Bedő, Guál Olivér, Szudy Elemér, Payr Hugó, Farkas Tibor, Berky Gyula, Fitz Arthur, Ostör József, báró In-kev József, Bíró Pál, Sümeghy Vilmos, gróf Somssich Antal, dr. Pozsogár Bezső, Beisehl Bichárd stb. érkeztek meg, ott volt dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző, dr .Kovács Sebes-fény Miklós, Bosnyák Andor,. Pálffy Dénes és a környék többi földbirtokosai, Zalaegerszeget, Keszthelyt, Balatonfüredet és Sümeget egy-egy küldöttség képviselte.
Amikor gróf Bethlen István kíséretével belépett a terembe, pontosan négy óra volt. Az üdvözlő éljenzés közben a karzatról virágokat szórtak az emelvényre, minden szál vrág szá-
rán nyomtatott kis cédula \'Éljen gróf Bethlen István ! • szöveggel. Az asztalon mikrofon és három hatalmas rózsa és búzavirág csokor. A gyűlés
P. Clrfusz Viktorln ferenoes
plébános megnyitó beszédével
kezdődött. Hangsúlyozta, hogy mint pap, távol tartja magát a napi politikától, de vallja, hogy az értékekben szegény Magyarországnak meg kell becsülnie a politikán felül is a közélet ki-magasló értékeit, kik közül egyik legértékesebb, a háború utáni Magyarország egyik ujjá-lereintője és Magyarországnak nemzetközi szempontból talán legnagyobb értéke gróf Bethlen István.
— Nem nagyhangú ígéretekre van szükségünk, mondta a plébános, hanem teltekre. Nem inni kell a haza egészségére, hanem komolyan cselekedni. El a sok beszéddel, jöjjjön végre a cselekedet ! Gróf Bethlen Ist ván a tettek embere. Napról napra látjuk, hogy az Ígéreteket, amiket választása alkalmával tett, be is tartja s nincs Nagy-kunizsáank olyan közérdekű problémája, amelyet közéleti súlyával eredményesen ne tenne magáévá.
„Az a korszak, háta Istennek, elmúlt..."
Hosszan tartó taps és éljenzés körben állt fel szólásra gróf Bethlen István.
— Két évvel ezelőtt chclycn, — mondta — kemény é» éle* szavakku^ fordultain az akkori kormány ellen.
kompromisszumokkal sikerül Magyarország és-a szomszéd államok között normális kapcsolatokat létrehozni. Ennek mi őszinte, minden hátsó gondolat nélküli szorgalmazói vagyunk, de természetesen az cgyenjogu-ság alapján, amikor Magyarország nem kénytelen csupán aprobálással ellátni olyan megállapodásokat, amelyeknél az ő véleményét komoly\' mérlegelés tárgyává nem telték. Magas lóra nem ülhetünk s nem is jó soha lekicsinylő álláspontok alapján véleményeket alakítani, de az utóbbi évek gondos mérlegelése és helyes külpolitikai irányveze-lés után eljutottunk oda, hogy külügyminiszterünk bátran te-
Akkor kritikáink ntil kettévágtam n* abroszt az akkori kormtóny és ön-inugarn közölt. Tudatosan teltem ezt, vezetve a mélységes aggodalomtól, amál az akkori kormány irányzatával szcmlKii éreztem. Komoly okokat lát-
hette meg azt a nyilatkozatát, hogy Magyarország külpolitikai helyzete az Utóbbi években javulást mulat. Ez nem azt jelenti, hogy minden eshetőség ellen biztosítva vagyunk, de tény, hogy a kisantant egyeduralmának megtörése a Duna-medencében javított a népeknek egymáshoz való közeledési esélyein Magyarország a tárgyalási hajlandóság legvégső határáig elment s tulajdonképpen még feltételeket sem állitoltunk a tárgyalófelekkel szemben, csupán azt követőijük, hogy azokat a kötelezettségeket, amelyeket a kisantant szerződésileg vállalt, azokat tartsa is be.
BAIIAÍ KOZLONl
1937. junlus 1.
tatn ami, hogy « nagy beha.
rangozolt rcfoftnpoUtlka mógöti ti |«u-rancsurökAn tervoilAI féli árny az országol. Hála Istennek, oz a korszuk d-tu^ilt.
Majd eknonüta. hogy eddig azért nem tartott Nagykanizsán beszámolót,
mert az első év lejáriával, amikor lx>szik)Volója esedékes leli vofnft. Gömbös miniszterelnök bet gsége mialt
az ellenzék lábhoz tette a fegyvert
és tartózkodott « súlyos kritikától.
A továbbiakban bírálta a C.flwfrös-kormány törvény liozási intézkedéseit.
— Mindezek, mondta, uítö lépték tul egy rendes kortnány tevékenységinek hatáskörét. Hoztak Jó é< ko-vésbbé jó intézkedéseket rosszakat is, de a iK\'igért uj korszakot, egy re/onu-korszakot nem jelenlelték.
„Ez a kormány egy uj rendszeri jeleni"
— Darányi Kálmán korrekt kijelentéseivel tij helyzetet teremtett u magva r politikában, nyiitun megtagadott minden közösséget a dlktaturávai, hi. tel tc\'t nyilán és őszültén az alkotmányosság mellett, tompította, tupinlu-losun, fokozatosan levezette a forr-pontig hevült ellentétekéi. Megszüntette a pártszervezésnek az .Utalunk kifogásolt módjuit. A j>arlanvontl>en nem lslen kegyelméből való vezérként, hanem mint u közügy alázatos szolgája mulalkozoM he. (ftljenzés.^
- Még nincs teljes mértékben likvidálva a mull. még vannak csökévé-nyek, ezek néha a régi unherck szer-vezkedésélh-n Jelentkeznek, társada\'mli szcrveickk köpönyegében, időről-időre
fölbukkanő éles antiszemita izgatils-ban. amely szélső gazdasági és szociális jelszavakkal dobálódzik. I)o meggyőződésen. hogy ezek utolsó hullámverései egy régen letűnt mozgalomnak.
— A miniszterelnök ur felvette az első naptól kezdve az érintkezést iu ellenzékkel, liz bizonyítéka annak, hogy nem az cgypárt-rendszert tartja a maga programjának, hanem az összes |K>lgárl pártokkal való .együttműködésben véli a nemzeti egységet.
— Kz a kormány uj rendszert Jo-lent azért is mert minden csdjukedetót egy messziim\'nö szociális érzék hatja át.
„Azt szeretném, hogy ez az uj alkotmányos rendszer megerősödjék"
— fin azt szeretném!, hogy ez «u yj alkotmányos rendszer, amely megfelelő szociális im\'gula|>ozással akarja u demokratikus fejlődést ebben az or-szágluin szolgálni, kellő mértékben megerősödjön, gyökereit leeressze u nép széles rétegeibe.- amire a titkos választójog megalkotása előtt kétszeresen van szükség ha mm\' akarunk bcszédülui akár u jobb. ukAr a baloldali szélsőségbe.
- Klőször a politikai feltételekről kívánok szólani. Politikai téren tiszta helyzetet kell leremicnl. S/.ét kell a pártokban válniok azoknak, akik de-uiokrulikus fejlődést, klkolm&uyos nemzeti alapon hirdetnek. azoktól, akik a diktatúra mellett foglalnak állási. Szét kell válni a mérsékelt keresztény és nemzeti irány alapján állóktól azoknak, akik egy szélsőséges
anliszcnVitizovus követelményeit akarják megvalósítani.
— Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hojgy a polgári pártok egymással farkusszciwct nézve, egymásra rálicitálva szentbeálljauak egymással, meri a rálleitálásból radikalizmus. u radikalizmusból bolsevizmus. vagy paruncsurulonv következik. A |>olgárl pártoknuk, amelyek keresztény és nomfceti alapon állanak egymással kezet keli fogniuk, együtt vállalniuk a vezetést, igenis, a jelenlegi kormlány vezetése mt-\'llett, amikor a titkos választójog levezetés" után bizlos uton kell vezetni a miiwelel u komknunizmus vagy a paruncsuraioin szakadékul közölt. A minisztere\'nök líártjában Wegvan ehhez a Jóakarat és ujtogvau az ellenzékben is.
„Több jogot és decentralizált iparosodást a vidéknek 1M
Az összefogás feltételeiként feleltette Bethlen u titkos választójogot, az állami adminisztráció átépítéséi, a • vízfejek decentralizálását,* több jogot a vidéknek és az uutonotaliákuak. A nép széles rétegei felé nemi csak u hatahnht kell kiépíteni, hanem a róla való gondoskodást is. i
— Gazdasági téren mindent cl kell követni, hogy u megkötöttségek iebou-tásához az előfeltételeket mielőbb megteremtsük. A nemzetre a krízis folytán rárakott súlyos terheket lépésről lépégre, ahogyan a költségvetés egyensúlya megengedi, le kell épileni. A kinyilt agrár-ollót megfe.
lelő árpolitikával rendre l>e kell csukni. Meg kell oldani az ifjúság foglalkoztatásának kérdését, a falu szociális és higiénikus problémáit, a birtokkérdést.
— Elkerülhetetlen az ország további iparosodása. Ha azt akarjuk, hogy az a népességtöbblet. az az ifjúság, amely most felnövekedik, munkához és fog-lalkozáslioz jusson, akkor az iparosodástól nem térhetünk el, de az l|>arosodásl nem szabad Budapestre koncentrálni, hun.m decentralizálni kell a vidékre is, mert egy ország, egy túlnépesedett fővárossal és legyen, gült vidékkel, nem tud boldogulni.
„Száz százalékig híve vagyok a külügyminiszter ur békepolltlkájának"
— Külpolitikai kérdésekben — mon-kotta — fejtegetéseimet rövidre fog-halom hiszen a külügyminiszter urnák a parlamentben elhangzott be. széde larlalmuzza arokat az igazságokat, amelyekéi én vallok és aiwlyek-nek száz. szá/alékig híve vagyok. Valiban ő lH\'kc|K>litikát hirdetett a ieg. jobb értelemben és mm defetisla po-lilikát, hanem békepolitikát olyan értelemben. hogy békés uton akarjuk céljainkat elérni. fin ebben uz érte-lcinbcn hangoztatom-, hogy nem szabad lemondanunk katonai egyvnjo-gusltásunkról. Ha a külügyin\'niszter ur a Házban azt mbndta, hogy l>urá-tűink: Olaszország. Auszlriu és a német birodalom megerősödtek az utolsó esztendőben, ugy békopoliUkát kell követnünk. meri a magunk megerősödéséi további baráti szerződdésre akar. Juk felhasználni, nem pedig az ellenségeskedés kiélesltésére. Amiül barátaink
megerősödése nyilvánvalóan u béko ügyét szolgálta, ugy akarjuk n*i ás szolgálni a békét é> azt u versenyt, amely kél évtized óta mérgesíti el az egyes államokhoz való helyzetünket, meg akarjuk szüntetni. Ez is bizonyítéka annak, bog)- békepolllikát követünk. i
„Nagykanizsának nem szabad megállnia
C.róf Bethlen István beszédének utolsó részében kanizsai kérdésekre tért ki.
— Az utolsó két évben, mondta, igyekeztem mindent megteni e város fejlődése érdekében. (Zajos taps.) Igyekeztem a polgármester úrral együtt közmunkák révén kenyere^ biztosítani Nagykanizsa polgárságának. Az Igazságügyi palota befejezés elöli áll. Az ÓTI-palotát már építik. Napirenden van a méntelep és a laktanya-fejlesztés. Megállni nem lehet*és nem szabad. Rendőrségi épilkezésre van szükség és be kell kapcsolni Nagykanizsát a kultuszminiszter iskolaépítkezés! programjába. Elsősorban Kiskanizsán van szükség iskolára, de meg kell oldani a nagykanizsai polgári
fejlődés utján I"
iskolák kérdését is. Az OTI\'és más intézmények, más városok mintájára Nagykanizsán is építhetnek jövedelmező bérházakat. Ha Magyarország visszakapja katonai egyenjogúságát, gondos kodni kell, hogy a többletből jusson ennek a halárvárosnak is. (Éljenzés.) De kell kapcsolni Nagykanizsát repülőtér építésével a repülőforgalomba, valamint a nemzetközi forgalomba is azzal, hogy Nagykanizsán át a határtól a Balatonra vezető ut kiépíttessék. Igyekszem a továbbiakban is gondoskodni, hogy Nagykanizsa polgársága kenyér nélkül ne maradjon.
Az egyórás beszéd után a hallgatóság hosszan és zajosan ünnepelte gróf Bethlen Istvánt.
Sulyok Dezső beszéde Bethlen három nagy feladatáról
Sulyok Dezső, a.független kis- tályt meg kell tölteni uj élettel, u puszták népének ősi erejét kell bcszivattyuzni az elpusztult történelmi éíeterők helyébe. Úrrá kell lenni a demokratikus magyar szellemnek. Vállalja gróf Bethlen István ennek a nagy feladatnak apostolságát l A gyűlés
Bertin Gusztáv
gazdapártnak fiatalon! nagy politikai tekintélyre emelkedett tagja volt a gyűlés következő szónoka. Hangsúlyozta a keresztény nemzeti ellenzék szolidaritását Bethlennel, bejelentve, hogy nem pártja nevében be szél,\' hanem egyéni nézetét mondja el, remélve, hogy az találkozik pártja felfogásával is. Ecsetelte Bethlen politikai nagyságát két monumentális cselekedetén keresztül. Az egvik, mikor 1918 után visszaállította Magyarország rendjét, a másik, hogy nevének és sulvánnk lnt-bavelésével eredményre segítette a diktatúra bevezetésének imminens veszélyével szemben indított ellenállást.
— Most, folytaltíl, egy harmadik nagy feladatnál 1 előtte, s ettől Magyarország jövője vagy pusztulása fO-ég Ennek
az orai/gnak evolúciós ala pon gyökeresen át kell alakulnia.
At kell alakulnia az egész magyar közéletnek. Százszázalékos fordulatra van szükség a ma-
Í(yar közszellemben. Nem szájad nyugodni addig, amig 9 millió magyar közül 3 milliónak megvan a jó élete, kenyere, 5—6 millió pedig proletár, akinek élete nem nevezhető éleinek. Meg kell találni a módot, hogy mind a 9 millió magyar egyforma gyermeke legyen ennek a nemzetnek (Zajos helyeslés.) Ennek a feladatnak elvégzése egészítené ki Bethlen eddigi munkásságát.
— A történelmi oszlályt nálunk eddig melegházi módon kezelték. Olyanná vált ez a tőr-lénelmi osztály, mint a korhadt fűzfa, csak látszat-életet él, tagjainak legnagyobb része elsorvadt. tönkre ment. A társadalmi kapillaritás utján a kózéposz-
Fürdőcipők, fQrdősapkák, strand labdák, nyári játékok, illatszerek.
Angol, francia és belföldi tennlszütők nagy választékban. Szakszerű hurozásl
Vágó Endre illatszertárában.
nv. törvényszéki tanácselnök záróbeszédével éri véget. Az államférfi és a művész munkásságának eszmei hasonlatosságát fejtette ki mélyen szántó gondolatokban. majd kitörő éljenzés közben jelentette ki, hogy tények bizonysága szerint gróf Bethlen István valóban az lett, aminek annak idején kérték : — Nagykanizsa István gazdája.
— Amióla Erdély elveszelt, helyette Dunáidul most az a területi egység, ahol fel lehet és fel kell építeni az uj magyar kulturális és gazdasági fellegvárakat. Ebben a munkában mosl Nagykanizsán Zrínyi-unokák találkoznak a Bethlen-unokákkal.
A gyűlés ezzel gróf Bethlen István éltetésével végetért, a közönség a legnagyobb rendben széloszlott. A távozó Bethlent és kíséretét az ulca tömege megéljenezte, amikor autójába szállt, hogy ismét visszatérjen az inkei kúriába.
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hízott sertést, rádiót, atb., stt*. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai rómvkath. Egyházközség tárgysorsjegye kapható Szabó Antal föutl sportüzletébon
pengőért. (:)
Epehólyaghurutnál, epeköveknél, epehomoknál és sárgaságnál igyunk reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes .Ferenc József" keserQvizet kevés forróviz-xel keverve. Az orvosok ajánlják.
— Bútorokban a Kopateln cég vezeti Modern mlatatermetben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ine-téai teltételek mellett
1937 |unlm I.
ló birek a nagyvilágból
Még a nyári parlamenti szünet előtt benyújtja a magyar kormány a frontharcos tőrvény javaslatot.
Bécsi lapok irják :
A kisantnntban nagyon kedvező atmoszféra uralkodik ahhoz, hogy Magyarországnak a fegyverkezési egyenjogúságra vonatkozó kívánságát a legmcsz szebbmenő módon teljesítsék, ha nem lesznek túlzottak a kívánságok.
Németország 500 millió márka belső kölcsönt irt ki. Túljegyzés miatt a kölcsön összegét
8(K) millióra emelték.

A hivatalos lapban rendelet jelent meg, amely a vámőrlési
dijakat mérsékelte.

A Népszövetség tanácsa keddi ülésén örömmel állapította meg, hogy Ausztria, Magyarország és Bulgária pénzügyi és gazdasági
helyzete mindinkább javul. •
A Hangya 1034-ben 50.8 millió, 1035-ben Ü4.8 millió, 1030-ban 78.4 millió pengő vidéki forgalmat csinált a fogyasztási üzletágban.

Anglia 70.000 q vágott baromfi! importált az idei év első négy hónapjában, ebből legtöbbel, 28.000 q-t Magyarországból.
■,, . . i i. • >. . r. ,
A Magyar Közgazdaság Írja :
— Magyarország malomipara sorra visszahódítja régi kültöldi piacait. Most az északi országokba szállítunk 500 vagon lisztet. <
Az olasz király-látogatás gazdasági mérlege minden várakozást felülmúlt Budapesten. Idegenforgalmi ágazatok, kisipar, kereskedelem egyaránt bőségesen profitáltak a nagy ünnepnapokból. v •
A Hambros Bank közgyűlésén Olaf Hambros elnök kijelentette, hogy — mint már néhány évvel ezelőtt jelezték — az európai helyzetben ténylegesen beállott a politikai és gazdasági javulás, dacára a spanyol polgárháborúnak. A helyzet javulását — mondotta — az is muttatja, hogy a bank régi olasz országi ügyfelei ismét kezdik igénybevenni a londoni bank szolgálatait.
Még néhány példány Nagykanizsai Címtár kapható
Benedek Rezső Nagykanizsai Címtára olyan keresletnek örvendett, hogy a meghatározott példányszám, ami a nyomdából kikerült, majdnem miud elkelt, ugy> hogy már csak néhány példány kapható. Aki nem szerezte még be a Nagykanizsai Címtárt, jól teszi, ha sürgősen gondoskodik róla, inert néhány napon belül az utolsó példányok Is elfogynak. Kapható a Zajai Közlöny kiadóhivatalában, Schless-testvéreknél, Flschel könyvkereskedésben és Horváth ujságüzletében.
ZALAI K0ZL0NY
Hogyan sikerült az első nagykanizsai bélyegkiállitás ?
Alig hogy bezárult a uugykanizsal centennáris WlyegkiáHltás — enemben legelső az egész világon — nMsnap bemondta a jádk\'A a liirt, hogy Anglia nagy ünnepségekkel készül megünne-pelni a levélbélyeg születésének századik évfordulóját s erre az ulka-lomira az angol posta bélyeg-sorozatot Is ad ki.
Nagykanizsa tehát megelőzte Angliát,
a bélyeg szülőhelyéti
A nagykanizsai kiállitás rendezői tegnap lezárták a számadásokat és örömkncl állapitolták meg, hogy u kiállitás országraszóló erkölcsi sikere mellett u kiállítás anyagi fedezőiét is sikerült teljes mértékben előteremteni.
A bélyeggyűjtő asztaltársaság a legmelegebb köszönet hangján emlékezett nveg mindazokról, akiknek a kiállitás sikerét köszönhette, elsősorban dr. Tbolway Zsigmond pistahivatali Igazgatóról, « kanizsai bélyeggyűjtőn védnökéről, akinek lelkes meliéállása tette lehetővé, hogy a helyi jellegűnek indult kiállitás országos jelentőséget kapott. A nagykanizsai posta előzékenysége és fárodallansága valóban csodálatot vívott ki a rendezőség és a közönség részéről egyaránt.
A kiállításon
21 gyűjtő vett részt.
legnagyobb érték volt ezek közül a posla múzeum próbanyomat és szín-próba gyűjteménye és egy balalom gőzhajó-bélyege. Gazdag és változatos, rendkívül érdekes és értékes volt örvös Jánosnak, a Filatéliai Kurír szerkesztőjének, a bélyegvilágban általánosan elismert szaktekintélynek légi-posta-gyüjtenVényo, valamint hamisítvány és próbanyomul különlegességei. Móré Andor a* gyűjtés legszélesebb
lerülcteiről állított ki a bélyeg egész történelmét átfogó anyagot kezdve u pecsétes levelektől a modern filaté-liáig, Ízléses, gondos feldolgozásban. Mindenki megcsodálta öhegyi Ferenc ny. tiszthelyettes gyönyörű mugyar-gyüjtcményét, melynek minden lapját ö intiga tervezte, rajzolta, feslo.te is. Klasszikus értékek és a kiállításban csin és szeretet jellemezte dr. König József egészségügy\'! tanácsos kiállítóit lapjait. Hadi Jenő zaluszenUmihályi jegyző anyaga a szines exotikumot képviselte a kiállításon. Feltűnést kelletlek Barbarils Lajosnak és (Jraf Jánosnak a legújabb gyűjtési irányt reprezentáló tábJái: a gyemv-\'k, a vallás, a népviselet stb. a bélyegen. Os-lerreicher József teljes mugyar repülő-gyűjteménye, érdekes okmánybélyeg-összeállilása, dr. Sallér István ügyvéd használatlan magyar anyaga, Kallro-vits Antal régi és ujabb kori anyaga, Singer l\'álné szép ó-német darabjai, Ausch Ödön nagyérlékü felezett bélyege és egyéb levelei, Agh Ede régi magyar j»ostai darabjai. Schlesinger Nándor gondos történelmi bélyegtablója, Szat\'er László érdekes tengerentúli gyűjteménye, Vida Lajos változatos sorozatul, LustgUrlcu József gondos gyűjtemény-részlete, Bősze László legfrísebb angol koronázási objektumul, Bűsze László, Jankó Ferenc kiállilotl anyaga egyaránt felkeltette az érdeklődést.
A fővárosi és vidéki fiUité^iai szakemberek véleménye szerint a kiállitás nem csak elrendezésének külső hatásában, hanem a kiállított anyag értékénél és érdekességénél fogva Is felvehette a versenyt akárhány nagy egyesület budapesti kiállításával.
A kiállitás jó szolgálutot lelt nemi csak u bélyeggyüjtés sportjának, ha-
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
Hemzetközi vásáron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást

ÍUDÁS
VI.TERÍI KPT.Ő. KÉRJEMiMNTAKAr Oyártelep:
BUDAPEST, IX., LERKE-UT 117.
Nagykanizsa város-propagandájának
is. A világ minden részébe levelek trmiegcl mvntek a három napon át a kiállításon működő külön j>oslnliiva. tálból a kiállítás alkalmi Wlyegzőjé-vel és alkalmi bélyegeivel. Három napig szinte szünet nélkül tömegek ostromolták a kiállítási postát és minden egyes kanizsai bélyegző, minden egyes kanizsai bélyeg egy-egy kicsi hirdetője a földkerekség minden részén Nagykanizsa nevének, \'életerejének, kulhirájának.
Marlka hadnagya
Könnyű és vidám magyar operett a iiuszárvilágból, a magyar operett-termésnek ebből a hálás, éppen ezért ujat már nem igen nyújtó téma-terü-lctéből. A muzsikájában is sok nz Ismerősen csengő rcminiscencia, do fülbemászó, kitűnő muzsika, ami teletűzdeli az estét hangulattal. Az együttes jó rendezésben és jó játékban mutatta l>c Marika hadnagyát,\'a nézőtérnek volt alkalma könnyesre kacagni magát és elandalodni a szerelmes bonyodalmak vidám és szomorú ütközésein. Tapsban, ujrázásban gazdag színházi este volt. Marika szerepét Olgyai Olga Játszotta. Bár nemi egészen volt disj)onálva a premier-estén, mégis megvesztegető megjelenéso gazdagon színezett, komolyan felfogott, drámai erőro is valló játéka, finom ck-gánciája ezúttal is megszerezte wá-Inlára a sikert. A hadnagy szerepében a gyorsan kedvenccé avanzsált Szabija Sándor hódította mteg újra a közönséget. Tömör, szép hanfta, dekoratív mozgású, "az operett könnyebb műfajában is becsületesen nyújtott alakítása a titkai sikerének. A kacagás orkánja és szűnni nc^nl akaró ismétlés Jutalmazta Kőrőssynek hely \'.ként a groteszkségig humoros figuráját. Élenjáró volt az est vidám hangulatának megteremtésében eiuUat is a sokoldalú és mindenben elsőrangú Szabó Ernő. Daruvári Marika Játékának és láncának egyéni izü humorával aratott tetszést. Jó volt a nagyszerű táncos Bakó Baba. Az előadás egyik legsikerültebb figuráját Egry Berta formálta meg. A helyén volt Horváth\' Jenő ezredese is. Megjegyzésünk csak egy von: — egy-egy harsogó kacagás kedvéért, ami ilyenkor rendszerint a hátsó sorokból indul ki, felesleges ízlésesnek rntrí mondható szoknyalebegtetésekkel, rápaskolásokkai és ha-, sonló vaskosságokkal < fűszerezni* an nmigy is siker jegyében indult idAst.
U\'lULi Wj
UALAI KÖZLÖNY
A jugoszláv határőr agyonlőtt egy magyar kádárt
A vegyes bizottság megállppllotta a fegyverhasználat jogosságát
Lclenye, május 31 Tornyiszcnliniklósnál szombaton hajnalban Hácz Forcnc sárhidai kád,ár segéd tilloll helyen állóplc ,a magyar jugoszláv határi. Miután a fels/.óli-
Király! keresztelő
Róma, május 31 A kis nápolyi hereeget héttőn keresztelték meg ünnepélyes keretek között. A kis herceg a Viktor Emánuel nevet kapta.
Utcai harc Cslkágóban
Csikágó, május 31 A tüntető tömeg összeütközésbe került a hatóságokkal, utcai harc keletkezett, I halott, (>0 sebesült. Több embert letartóztattak
tásra nem állt meg, a délszláv határőr agyonlőtte. Vasárnap magyar és délszláv bizottság szállt ki és megállapította, hogy a fegyverhasználat jogos volt.
N*pUrt Június 1. kedd. ltom- kai Pftralll. vt. Protestáns Paroli Ilus. Izrael. Sídván hó. 22.
ayógyazertAri éjjeli szolgálat e hrt végóig a Fekete sa» gyógyszertár éc a klskauizsal gyógyszertár.
G&davto nyitva reggel B órái ól este 6 óráig (hótfö, szerda. pAntek dél tán kaddpn egéaz nap nőknek
A kritikus életkorban reggelenként éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Peienc Jóxsef" keserűvíz réges régóta bevált kitünö hatású htoiszer. Az orvosok aJAnlJák.
Féláron mehetnek színházba a Zalai Közlöny olvasói
A féláru jegy váltására |ogo»ltó szelvényt ki kell vágni a Zalai Közlönyböl
„4
t
l fi
^......
j ■\' \'y l
£ ■
f. b\'-^vf !. i
!

- -

- ..ÍJ \' -
Öröm As megelégedettség a háztartásban
egy jó jégszekrény,
melyet már havi 6 p&ngöa
részletfizetésre beszerezhet Szabó Antal sporldzlelében.
A színházi Irpda hirel (♦) Csárdás
A legkedvesebb magyar hu-szároperett szórakoztat ma, bél Tön és kedden este elsőrendű szereposztásban. A ragyogó ope rettujdonság a főváros legnagyobb slágere volt az évadban. A rádió közvetítése országszerte népszerűsítette Buday Dénes gyönyörű muzsikájú, opereltjét.
(*) Szent Johanna — Harozos Irénnel a oimszerepben
Bemard Shaw csodásan szép drámai és irodalmi alkotása kiemelkedő eseménye lesz szerdán este a kanizsai színházi évadnak. Ilarezos Irén, aki évek óla ünnepelt kedvence Nagykanizsa közönségének, táján erre a szerepre tartogatta szivének minden meleg érzését, drámai színjátszásának minden értékét, mert pazar kezekkel szórja azo-knl n lelki adottságokat, amik a
drámai színpadnak csillagává teszik. Mellette Danis Jenő Szabó űrnő, Horváth Jenő, l\'ctő Endre, Oroszlán Gvörgy, Rát-Hai Islván slb. nyújtanak első-rangn müvészalakilásokat. A Szent Johanna kiállítása korhű, rendezése Fodor Oszkár stílusos munkája.
(*) Csárdáskirálynő
filléres helyárakkal szerdán UfHután 5 órakor. (*) Csütörtökön délután
íilléres helyárakkal Kálmán Imre gyönyörű operettje, a Cigányprímás, Szabó Ernővel a címszerepben.
Keresd a másik felél
rejtvény-versenyünk mUlthgll eredményei! és az uj rejtvény versenyt, anyagtorlódás miatt lapunk legközelebbi számában közöljük.
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást létesített Fodor Oszkár színigazgatóval, ami nek alapján a Zalai Közlöny előfizetői és olvasói, ha az újságban található szelvényt kivágják és a pénztárnál felniutalják, féláru jegyet válthatnak az esti előadásra. Mindenki\' annyi féláru jegyet kaphat, ahány szelvényt felmutat. (A pótfillért, a szinész-nyugdij céljaira szolgáló 10 fillért ezeknél a jegyeknél is meg kell fizetni.)
Az első ilyen féláru előadást a Zalai Közlöny junius 1-én, pénteken rendezi, amikor is a bűbájosán szép Sybill kerül
színre. Senki más nem válthat féláru jegyet a színházban, csak aki a Zalai Közlöny szelvényével jelentkezik. Minden szelvény csak az azon feltüntetett esti előadásra érvényes.
ZALAI KflZLflMV laa. 4.: Sybill
Szelvény
egy darab lóláru színházjegy váh tásárA a Zalai Közlöny kedve*; ményes esti qzjnházl eladására.
A szlnész-nyugdijalap céljaira a 10 I. pótfillért a féláru je.y mellett Is meg kell fizetni.
___1087. junius 1.
A Magyar Könyv,
a magyar gondolat, élniakarás és a magyar kidIura formába-öntölt alakja, három napra ismét kivonni az utcára. Nem akar hangos szóval tüntetni, neiu^ikar dobhal-sippal reklámot csinálni önmagának. Nem. Azért jölt, hogy felemeljen.
Az utca mindennapi zsivajában figyelmeztető pont akar lenni. Meg akarja mutatni az ország népének a magyar géniusz értékeit. Meg akarja éreztetni Erdély szivének dobbanását csak iigy, mint az Alföld vérének lüktetését, Dunánlul leikél és a főváros gondolatait.
BelümilUárdjaival Tégy ver akar lenni. Olyan fegyver, amit neiú csavarhatnak ki kezünkből
De ez a fegyver ogyuttal tükör is, amely elsősorban is nekünk mulatja meg értékeinket, nagyságunkat. Megmulntja, hogy nagyok, gazdagok vagyunk letiportan is. A szellem él és mi jogos büszkeséggel követelhetjük helyünket a földtekén, a világ színpadán.
Ezért nagy érték a könyv, a magyar könyv, amely most három napon át ünnepel, hogy hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye önmagát. Nohéz időket élünk, de éppen ezért kétszeresen szeressük és becsüljük a magyar könyvet.
így lesz ez anhárom< nap, a Magyar Könyv>napjaf mindenki ünnepe.... __—nő
— (Magas Mihály)
tanügyi főtanácsos, » nagykanizsai piarista gimnázium igazgatója Vácra utazott, ahol az érettségi vizsgálatok elnöki tisztségét tölti be.
— (Utolsó növendékhangverseny)
A városi zeneiskolu síerdán délután 0 órai kezdettel tartja a f«lyó tanév iiIoIkó növendékhangversenyét. Belépődíj netív lesz. A rendezés költségeit önkénles adományok Itivatoitak fedezni.
— (A piwUU templomi haaf-ver*eny)
rendezősége nevében az igíttflató.et-uton mond hálás köszönetet n wne. iskola müvéwc-tanárainak és .az Irodalmi Kör Vegyeskarának önzetlen fáradozásukért, amellyel a vasárnapi hangversi-ny műsorán közreműködtek s azl valóban művészi értékre emelték. Islen fixessé n\'g o nemes célért tel. Jesitetl n«gy munkájukat. (•)
— örlatl mm magAnak
és családjának, lia résztvesz lapunk • Keresd a raósik felét, vorne^yünk-ben, mert minden liélgn ériékes ajándékokéi uyerhet. v
— Mi fmrfUk könnyű inoebató anyagokból, nagyon otosön-fkMUnrfl.
Maqy»r Kfi»yv«ap
Az összes
Könyvnap! könyvek
nagy lerakata
a legjobb magyar irók magyar könyveiből:
FISCHEL könyuKeresKedésben
Nagykanizsa, Horthy Ulklós-ut I. sz.
A könyvek vételkötelezettség nélkül megtekinthetők.
Gyönyörű tehércipőujdonságokat P IQ-BO és feljebb Miltényillé! {Fő-Ut 2 I
lipuk tok kilb U|] m tini | Fehér antilopcipők
23 -26-lg P ••»», 27-30-lg P I I 31—36-lg P •■»•.
19-22 ig P 150, 23 —26-ig P flO, I 27-30-11 P l\'W, 31 35-ig P Il-t0.
íinu líitoi van
27-30-lg P I-M, 31—35-ig P 10-30. TcnnliicipQ Oxloril P 410.
Divaimdrek P 590 Ma p m* Weekend cipők
m. junlus 1
ÉALAI R02LÓHV
Sport-rovatunk
anvaglorlódás minit következő számunkra maradt. Ili mosl röviden csak annyit, hogy az M\'l\\ 3:0 (2:0) aranyban ki-kapoll Pécseit a DVAC-lól A Nauvkanizsai Vasutas 5:1 (2.0) arányban megverte a /TI\'] II. csapatát.
— (3 órát késett a gyors)
A trieszti gyorsvonat vasárnap reggel 3 órás késéssel futóit be a nagy-\' kanizsai állomásm. A késés mi olt Budapesten is nagy volt az aggodalom, mignew kiderült, hogy jugoszláv területen, Vidani. Bos állounís előtt kisiklott egy tehervonat, felborult ésl órák hosszat eltorlaszolta a pályát,, emiatt azután a gyors 180 |*rect késett. y
= Iparoskör nyári mulatsága junta*. 6*án.
— GySayfrti f.kérCI>«k. Handalotlek, bocskorok, woakend olpok MII tény Inéi,
Fő-ut 2.
— Impiiaté MnuUkok megfoldó Jó móxetokben, alkalmi árakon Sckaturil.
— (Utazási kedvezmény^
A r. országos Rnross-napra Nagy ka-nfosáról .Is 33 százalékos utazási kedvezmény lesz Budapestre. Aki igényin; óhajtja vonni a kedvezményt, holnap, kedden estig szíveskedjék ezt bejelenteni Rltfer András üzletében. Baross-vezetőség. (:)
— IMI ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lonváwon. StMhuél minden minőséget megtalát
— (A Délzalal Éneklő Ifjúság)
vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel mutatkozik be a Városi Szjnhdzbun. A hangverseny trtüsorán a nagykanizsai iskolák kórusain <kivOl bét< vidéki gyermekkar vesz részt, akik a feledésbcmk\'nt magyar nótafa legszebb virágait átutalják l>e, A hangverseny keretében 800 dalosi/ju szerepel.
— Iparoskdr nyári mulatság11 június 6-án.
Lw^ítt jrjraraukalpSk és fiyer-ruuksandálok Mutónylnél, Fő nt 2.
— (Fagylalt — Jég nélkül)
Ma knár nem csak táviratozni lehet drót nélkül és repülni. motor nélkül, hanem fagylaltot is lehet\' gyártani
— jég nélkül. Sőt az újfajta fagylalt-gyártáshoz só sem «etl, ugy hogy a fagylalt fertőződésének legkisebb veszedelme is kiküszöbölhető. A tífuszos időkben t. i. éppen a viz és só használata miatt tiltották a fagylalt élvezetét, mert viz is, só is könnyen tartalmazhattak károkozókai. Ez a ve. szély teljesen elmúlt az elektromos fagylaltgyártó szerkezettel. Az elektromos áraimnál hajtott fagylalt-kouy-lián nyári napjainknak ez a kedvenc csemlegéje sem a készítés, sem az adagolás alatt nem! érintkezik semmivel, ami baeillusokal hordozhatna. Ezt u mbdern, drága, hatnia nos apparátusi i Nagykanizsán a messze földön hires Makovlczky.aikrászda szerette be\' s a unitokban már üzembe is helyezte.
— (Bélyeg gyfljtfk UlilkoUJ.) MéUŐD délután Ö-tél tviR a Pannónia hátsó kistermében.
— Férfi traplkal szövet ujdtnaáfok már megérkeztek SohauékhM. Legkel-letmeaobb nyári viselet
— Saját ird.kiba. él ördaére szol-Káló meghívássak teáz eleget, ha aj Kopatala Batarárakái Sasi «BbaUr-kiát-Utását megtekinti, vétel kényszer dóUdUI.
Veszedelmes nemzetközi bonyodalom a megbombázott olasz és német hajók miatt
Róma, Berlin, Pária sflr|»s megtorlAst k5v«ftftl a • olaax 4a 85 némát halott életéért — Némát fcadi-hajék bombázzék MmsHa városát — Borotvaélen az aurépal helyzet — Moszkva u^abb hedienyeg-
ezállitmá
eftk részére
A világpolitika szenzációját Várják a szerdal Blomberg Mussolini találkozástól
Berlin, május 31 A világpolitika előterébe a német és olasz hajóknak spanyol vizén történt bombázása és az akörül keletkezett bonyodalom áll.
A bombázás ügyéről a német kormány hivatalos nyiiatkoza-zalol adott ki. Eszerint Molerca-nál a nemzetközi ellenőrzéssel megbízott . angol, német és olasz haiókra a spanyol vörösök repülőgépekről bombákat doblak. Az egyik bomba egy olasz gőzös gőzös fedélzetén robbant, hst olssz tengerészt megölt A bombázás után a vörös repülők eltűntek, a hajók a bombázásra nem válaszoltak.
A bombázás később a Deutschland gőzössel megismétlődött. A Deutschland a nemzetközi ellenőrzést gyakorolta. A vörösök ü—7 repülőgépe egészen közelről dobott bombát a páncélos hajóra. A bombáknak 20 halálos áldozata és 27 sebesültje van. A Deutschland a bombatámadás után Gibraltárba meni, hogy a halottakat és a sebesülteket letegye.
Gibraltár, május 31 Egy ujabb jelentés szerint a Deutschland gőzös súlyos sebesültjei közül többen belehallak sérülésükbe, igy
s halálos áldozstok száma 25-re emelkedett.
A súlyos sebesültek száma 20, a könnyebben sérülteké 60.
Valencia, május 31 Egy ismeretlen tengeralattjáró kél torpedót lőll ki a Zoroz-za spanyol torpedórombolóra, majd később újból megelent és a Ciadad de Barcelona nefü spanyol hajót lőtte, amelyet el is sülycsztelt. (Bár még bizo-nyitva nincs, a spanyolok ezt már a németek bosszújának könyvelik el!)
Berlin megtorlást kövelel
Berlin, május 31 A német kormány az ujabb támadás megismétlődése ellen fokozollabb rendszabályokat léptéiéit életbe. Hitler vasárnap délután rendkívüli minisztertanácsot hívott össze, majd utána Blomberg hadügyminiszterrel, Neurath külügyminiszterrel és Bader tengernaggyal, a tengerészeli flotta főparancsnokával tár gvalt.
Berlin, május 31 A német sajtó nagy felháborodással ir a Deutschland bombázásáról. A Deutsch Dicnst azt írja, hogy a nemzetközi ellenőr-Késben elesett olasz és német tengerészek vére megtorlást követel, annál is inkább, mert Bari celona mögött a vörös Moszkva áll.
Párls:
„a megtorlás nem maradhat el!"
Róma, május 31 Az olasz sajtó is nagy izgalommal tárgyalja a kérdést. A jelentések szerint Németország és Olaszország közös rendszabályokai és megtorlásokat foganatosít.
A lapok bíznak abban, hogy a két ország, amely eddig is korrektül viselkedett, most is megóvja hidegvérét.
Moszkva egyébként ..... mint
egy jelentés mondja nincs megelégedve spanyol ügynökei-
vel és ezért újból megerősíti befolyását, ujabb hadianyagod kai fog szállítani és még a héten el is indítja a fegyverrel és lő-! szerrel megrakott hajóit Spanyolország felé.
Berlin, május 3lj A némát sajtó szerint a közvélemény felháborodása egyre; erősödik. A helyzet bonyolult, de a megtorlás nem maradhat el. A lapok bíznak abban, hogy a néniéi kormány a békél mindenképpen megérzi.
A spanyol vörösök a Népszövetség azonnali összehívását kérik
A barcelonai kormány állítólag a népszövetségi tanácsülés tazonnali összehívását kérte.
Párls. május 311 A francia lapok is nigyon elitéiig n s|>anyol vizeken történt eseményeket! és azt Írják, hogy « megtámadott I
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INDANTHREM"
N a^ykanlnán
PÁLCSICS
Teleion 5-33. F E S
TI j
A Jo-Jó vendéglőben
Dr. Katón* JinOné
Nagykanizsa kedvenc primésájuwlua 1-441 minden Mle
hangversenyez.
A vendégeket szeretettel várja Skodnlk Ferenc
Jo-Jó vendéglő tdajdofMM 1613 Hötvö*-.tér 4.
felek iHtn hagyhatják megtorlás néI-kül tisztjeik életét A «i*-gtorlás sörgtts, mert különben elkerülhetetlen -az európai összeütközés. Valenciána k •nincs mit veszteni, — írják a lapok — igy hát magával aka*ja *ám«ni a r0mlást>a egész Kurópát, az elgondolás Moszkvának Is megfelel.
Blomberg hadügyminiszter MussollttlHez utarik
Genf, május 31 A valenciai kormány te le fon jelenté.se szerint a német hadihajók egy egysége, amely egy cirkálóból és két torpedóiul áll. reggel hét órakor minden etftzctos jelentés nélkül lxaubá/ni kezdte Alníeria városát. A spanyol vörösök a ném<et kormány megtorlásának tekinti az ágyúzást és a Népszövetség nzotinali összehívását kéri.
Berlin, május 31 Blo»nl>erg német hadügyminiszter szerdán Rómába utazik és Musaolini-vcl tárgyal. A tanácskozások a világ-politika szenzációját hozzúkl
Németország Atmerla bombázásával befejezettnek tekinti a megtorlást
Berlin, május 31 A német távirati iroda hivatalosan jelenti, hogy u lehorgonyzott Deutschland gftzös bombázásáért megtorlásul hétfőn reggel a német hadihajók tííz alá vették Alméria kikötö-iét. A parti kikfttöépftfctek sfét-. lövése én a parti tüzelök elhallgattatása után az ágyuk elhallgatlak. üzzcl a megtorlást befejezettnek tekintik.
Valencia, május 31 A német hajók által bombázott Almériában a halottak és sebesültek száma sok, az anyagi kár is igen nagy. \'
Berlin, májas 31 A német kormány elhatározta. hogy ujabb német hadihajókat küld a spanyol víziekre, hogy az esetleges támadásoknak elejét vegye.
Németország egyébként teljesen gyászlMiborult, rrtétf a magánházakat is gyászloltogókkal látták cl.
Rómn, május 31 Az olasz nép testvéri szívvel osztozik a német nép gyászál>an — írják a la|>ok. — Helyeslik Almerla bombázását, mint az nzonnnll megtorlást.
London, wttjuí 31 Meg nem erősített hhtek szerfnt Al-Weriánál egy né»*t tengeralattjáró több spanyol gőzöst afcgtorpedózótt
I— mm —,
I ------II ><)! >im«WM I
I *■ lp-11.11 II—»»,! «l
HALAI KOZLttN*
jmuus
- (Milyen Irányban lájékoiód-Jék a magyarság ?)
Krro u »agy kérdésre Széchenyi és kortársai « nyugati, elsősorban angol orientáció gondolatával feleltek; A nyugati műveltség bofogadásrinuk és továbbfejlesztésének leglelkesebb após-loto iiodnbnuiík klasszikusai között báró üötvös József, E*t a célt szoí-gálják művészi eszközökkel regényei is. A Karthansi, a ralu jegy tője, Ma-gyárosáig 1514-ben. A nővérek ennek « nyugati tájékozódásu magyar művelődéspolitikának egy-egy vetületét világítják nxi\'g. A bölcselő jntMy. reszántó gondolatai egyesülitek itt a regényíró gazdag érzclmVvUágávaí és teremtő képzeletével. Kor&zerú feladatot végez tehát u Ilévai Irodulinli Intézet. amikor az idei könyvnapon báró Eötvös József összes regényeit egy kötetben, mintegy 1800 oldalon, díszes kiákUlásban, rendkívül kelleuv s nyomásban, jutányos áron ^9,60) bocsátja a magyar olvasóközönség reiuUfkc-zésére. ,
Ingyen kapja a Zalai KOzlönyl, aki egr elő-flzetót szerez
A Zalai Közlöny .Keresd a sorW versenye nem várt nagy Kikérnél zárult. A versenyben résztvevők a •orok összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásul, hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben is részesítette őket. Az elrejtett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, aki egy uj előfizetőt szerez lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig ingyen klildi a Zalai Közlönyt.
Ezt a bejelentést most megerősítjük és a jövőre nézve is érvényesít\' jük. Mátöl kezdve tehát miudenkL aki egy egész éves uj előfizetőt szerez a Zalai Közlönynek, negyedévig ingyen kapja a lapunkat. Félévi előfizetés után kettő, negyedévi előfizetés után pedig egy hónapig ingyen kapják elöfizelö*/.erzőink a Zalai Közlönyt-
Az előfizetést nem kell egyszerre előre kifizetni. Az uj előfizető hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezt külön kezeli és 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig ingyen küldjük a lapol annak, aki az előfizetőt szerezte.
Kedvezményben részesülnek azon kivül az önként jelentkező uj előfizetők is Ha must fizetnek elő, junius elsejéig ők is ingyen kapják lapunkat. Az uj előfizetők mindabban a kedvezményben részesülnek, amelyeket a Zalai Közlöny elő-fLtelöinek nyújt. így igényt tarthatnak havonta két tlzszavas ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkodás esetén szállodautalványra, féU tandíjas angol é& német nyelvtanfolyamokra, stb-
— Tekint»« t»«K n Kopsteln ílutor-Aruháx állandó butorklAllltWt ízlése* éti oloió bútorokat kedvező tlzeté«l tel-Vátslskksi vásárolhat
olcsó árai
Férfi selyemingek ..... 480, 550, 625 fillér
Opalin selyeming, sima ...... 800 „
Opalin selyeming, mintás....... 900 „
Nyári sportingek .... 120, 240, 300, 480 „ Puplin ing, sport .... 490, 2 galléros 510 „
Freskó Ing, sport és különgalléros . . 290, 390 „
Rövidnadrág ....... 120, 150, 190 „
Kokron selyemharisnya, jó áru .... 180 „ Igazkó selyemharisnya, legjobb .... 240 „ O. F. B. selyemharisnyák gyári előirt árban
Flór női harisnya........140, 160 „
Strapa nóiharisnya...../ . . 80, 98 „
Férfizoknik....... 50, 70, 90, 120 „
Gyermekzoknik és térdharisnyák. Olcsó ár!
Selyemcomblné....... 220, 250, 400 „
Nfli selyem csikosnadrág ...... 128 „
Legjobb női selyenmadrág......210 „
Leánykanadrág .......... 96 „
Férficipó, egész .....12 80, fél 11 50 „
Szandálok, flu- és leánykacipők
Fehér ridikülök, divatos .... 280, 320 „
Gyermek nyári sportingek...... 130-től
Legjobb nyugágy......... 680 fillér
Legszebb nyakkendők ... 80, 140, 200, 250 „
Cérnacslpkék, nagy választék 12, 13, 20, 24 „
Freskó munkásingek........ 220 „
Molinó nadrág, jó áru....... 160 „
Glott rövidnadrágok
Nadrágtartók . . . . 96 120, 150, 240, 300 „
Zoknitartó........ 36, 60, 100 „
Férfi divatövek..... 70, 90, 140, 190 „
Női bőr-övek...........96-től
Női sportzokni..... 38, 48, 70, 90 fillér
Nyári takarók......... 360 550 „
Női- és gyermek-kötények, flu- és leányka-ruhácskák.
Babi-kelengyék. Gyermetrlcók.
Qépész- és soffir-öltAnyAk, vászon- és glott-köpenyek, férfisapkák, leányka vászon- és selyemkalapok, utazókosarak és bőróndök. Gyermek nyári vászonruhák és nadrágok. Menyasszonyi koszorúk és fátyolok nagy választékban és legolcsóbban
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 22.
(Strém és Kleln-hái.)
Nagykantzaa menyei város polgármesterétől.
11536/1937.
Hirdetmény.
Felhívom mindazon Ingatlantulaj donoiokat, kifenek Inga lanuk a se-gerckerii vagy Jadal árokkal határos, hogy az árok partján a meder oldalain levő növényzetet ingatlanaik mentén az árok partjáról (s meder o\'daláról f. évi junius hó 15-ig annál Is Inkább távolítsák el, meri ellenkező esetben • mederpartok kl-llszlliáiál i parti birtokosok kollaé-gére elvigeztetem ás a költségeket közigazgatási uton behajtatom.
Nagykanizsa, 1937. május 28. mi Polgármester.
11760/1937.
Hirdetmény.
Nagykanizsa m. városban május 27-én szórványos sertéspestis állapíttatott meg. A betegség elfojtása érdekében < 100.000/1932. F. M. sz. rend alapján • kővetkező Intézkedéseket tettem :
A sertések mindenféle megbetegedése és elhullása t városi Állatorvosnak azonnal bejelentendő.
A még egészséges sertések ezen betegség ellen oltásul megvédhelók.
A zár alá helyezett lerlőzőtt udvarokba miskárolóknak, hintetek nek, ktreikedőknek belépni tilos.
Nagykanizsa, 1937. má|ui 27. mr Polgármester
11779/1937.
FQeladási hirdetmény.
1. Folyó évi junius hó 2-án délelőtt 9 órai kezdettel a práterl erdőben az „A" g. o. 44., 45., 46 tagok és tkl. 3. (Leányvárl-ut), valamint az árokpari, továbbá az „A* g. o. I tag b) erdőrészletében cca 1 kai. hold gyéren lás terület az altónylreil Oitutea 14 7 k. holdnyi nyiladék, a „B" g. o. 103. tag r. 4. erdt részletében o. 1 k. holdnyi ulpátzta, a 132. tag a) etdó-retzleiében 16 k. holdnyi iliztát, a 133 tag r. 5 erdőréizletében 0 9 k. hold ulpitila, a 134. tag r. 6. erdői észleteben 0 6 k. hold ut-páaiti,
2. folyó évi junius hó 3-án d. e. 9 órai kezdetet az .A* gazd. ősit. 47 tag e) trdórészlelében 3 9 k. hold tisztás, valamint az alsóerdei Összesen 232 k. hold nyiladék,
3. folyó évi juniua hó 3 án d. u. 1 órai kezdettel a lelsőerdel 41 3 k. hold nyiladék, (beleértve a Pick-etdőt I ). továbbá ai „A" g. o. 92 tag r. 1. erdőrészletében 1-2. k. hold utpászta
folyó évi agg- és sarjuszénater-mését nyilvános szébcll árverésen elsdom.
Találkozás:
1. folyó évi jjniui hó 2-án, tehát szerdán délelőtt 9 órakor a práterl letháznál,
2. f. é. junius hó 3án, tehát csütörtökön d. e. 9 órakor az alsóerdei crdMrl laknál,
3 I. é Junius hó3-án, léhát szintén CbUtőrlőkOn d. u. 1 órakor t telsOerdel leiháznál.
Nagykanliu, 1937. május 29. iut Polgármester.
1937. lunlm
ZALAI KÖZLÖNY
ON IS NÉZZE MEC!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
APRÓHIRDETÉSEK
«.cóhk4.t*« dl|s valámap *> Onnepnaa 10 uöl| ■f IIIMr, mlndnn lo.ibbl uó fl (illír, hílkflrn.p uAlf 10 lllltr. mlndan lovibbl uó 4 HU* r.
FUrdóaiobáa 4 aaakáa lakás november l-ére, 2 Izobáa lakta aionnalra Mid) dl. Ojultl Bélánál. 1996
„Palaakakla" t
I 2 kai. hold kiler|edéa» rél i légi orazácoe vásártérrel aiemben, a ba-golaaáucl határárok melleit Bővebbet Köó Jánoanál, Ft-ot 17. 1914
■•JAré takarlUagl kereaek aion
nalre. Farai, Zárdaucca 6. 1992
Ráaaaaaamak kaphatók Saabó Antal, EttvO.- tér ». 1609
Utcai aioba kit nraak elltláiákl aaáa peagóért aionnal kta«*. Llbaialrral 19-aött ebíd háion kívül megrendelhető Magyar-utca 25, Zaoldoiné. 1626
Wágner varrodában wai (elvétetnek F9-0I 10. alatt.
Ila*a*ak
1643
Vendégtől Jéaaaakr4a> eladó Schle-singet Oyula vaakareakcdóMl. 1643
Ktllönbejáralu utcai bútorozott axoba teljea ellátáaaal aaaaaal kiadó Klt-laludy-ulca 17., Elchner. 1644
Motoros caéplögéphei caépléare o*-páait lelve* tea Magyar.utca 119. 1646
(HaMlaáar asoaaal lalvMaUk Ehren-alelnnél, Horthy Mlklóa-ut 3. 1(190
».)*ró.at kereaek délelőlUe. Kla-falady-u. 12. Jelentkeiéa délután 4—9 lg.*
Villatalak Balatonmárlafllrdó legaaebb helyén, a kóipontban, a Balatoolcl 100 lépéanylre, 200 D-OI, olcaón eladó. Brónyal lllvalhái, Horthy Mlklóa ut I. Kóivetttó dijaira.
Elwaaaatt a piacon egy fekete nól bőrtáska pána nélkül. Kérem a megtalálói, ad|a le WÍdlca éa Dealach cégnél 1646
Varr4ia4ajt, aegédüót lelveai Beltl-helm Has nól luhaiaalon, Caengery-ut 77.
1647
Iratai aaaakékkaa érló Inlelllgena nót alkalmaauak. Klnierltó ajánlatok .Világcég\' Jelige alatt a kiadóhivatalba. 1694
Jutányoa álon aáegtaan alaáá moat generáljavltott oldalkocala Méray molor-
Eerékpár. Oiv. Kukecxné, Erzsébet-tér II.
1648
Veasek |ó haauált Uglál Koaiulb-tér 10, Auer. •
Kiadja a laptulajdonoa KOzgaidaságl Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelóa kiadó: Zalai Kárai, Interurbán telefoni Nagykanizsa 78.fazám.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olyaséinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Porimanlosky-atoa S.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálld minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, llfl stb.)
berendezel! ragyogó tlszla szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit kl a Jelentkező olvasók részére.
KBzganlaaAfll RáazvéaylárMaág
GiMeri nyomda is Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
■ „Zalai KflzIBaay" pallUkal
Wíbií, fcdctí könyvek éf dobozok 0Aí", ■Mrhtntlfigi é> kiadóhivatala
Készítünk ■
mindenféle kereskedelmi, Ipari, páruluUutl, ügyvédi, gazdasági, tahid la hkolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és eakatési értesltése-ket, gyászjelentéseket, névjegyet, takagauo-kat, körleveleket, iCplapoiaF é> mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
ttzfctl könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^kl-vitelben é* s legolcsóbb árakon. —
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ijt 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY
1937. luntui 1.
A latanyel klr. liriiiltóel*,
5231037. Ikv. Hám.
Inrertii hirdetméty-kivoDat
M. klr. klncatir, képv. íilaageisaatl m. llr. péniUgylaasgalóaáB vé*n.na|taM«ak Kotayek Józseféi neje H»rvilk Apollóba végreka|tiit uaiwedö ellett lanioll végra-hilM\'\' ügyébea • telekkönyvi hálósig • végteha|Ual inmétl 414 P 87 I, löketo-vetaiés él jinalikal bebajláe. végeit ■ teteayel kit. Járiablróel(|terlktén levő, i Tótaaerrlahely községben lekvó ■ a lótszei-d.hslyl 108. u. tjkvben A + 3 sof 12Ul 252. hras. alall kivett (atáaló a lllrkltóbani biBJ sorszim szerint Kotnyek Józaelné uül Horváth Apollöola nevén álló Ingat-Unta 350 P klkláltáil átban.
A lólazerdabelyl 1229 >i. Hkvben A + 1. sor, 167. é« 12S4-I239/118. hrsz. +2. •őrseim 167. és 1234-1239/119. hrsz. alatt falvait (Hinta és tél a •srnlcibao) és s B 1—2. sortiám sierlnt Kotnyek Józsel és neje sí. Horváth Apollónia nevén illó ingatlanra 350 -350 P klkliltisl álban.
As árverésen elérendő legkisebb vételár a tólaserdahetyt 806. az. Íjkvben foglalt ingatlanra nézve alklkláltásl ál, 808. az. tlkvken foglalt IngsIUnra nézve a klklil-tul.il > . a
A tótszerdahrlyl 1229. sz. t|kban felvett Ingatlanra vonatkozóan, ha aa árvarés Til-lét Rénusz vagy s LetMyei Járási Hitel-szóvaUazet klvínsigirattailatik nteg.s kl-kUlliH ii \'/• •, ha a kincstár végrehallató kivin ligára tartstlk meg, akkor 8>0 P 501.
A Ikvf hálósig az árveréanek Tóttzetda. hely. községházáail meaUrUsáia 1937. évi unfca hó 18. napliaak dilutin I SriUt ttlzl kt éa az árverési leltételeket u Mit IX t-e. >50. §a alap|án a következekben illapllja meg:
Ai árvetés ali esö Ingatlan ■ klkláltáil át kteemsdinil, Illetve s ftdezell elv sse-rtnt taegillspltotl árnil alacsonyabb iton el neta sdhsló.
letanye, 1937. évi |sn. hó 27. napjin. Dr. Korpos s. k. klr. |blró. A IdatImAny hiteléül:
Hanzasllts s k. tíSJ l.l.kkOnjw.i.16
fi
A latenyaf klr. |irisblróság, mint Makkönyvt batósigtól.
Xitmt. tk. h.
<M kMstaíB7-fciK»r
l.eteuyel Járisl Hitelszövetkezet végre-
haltatónak, Novlnlcs Márton és neje Novl-nlca Mázta végrehajtást szenvedők allén Indított végrehajtási tlgtéban a tkvl hsló-aá> s végrehajláei árverést 1250 P tőkekövetelés és járulékai behajítsa végeit a letanycl klr. járisbltóság területin levő l ót szaotmirton és Molnirl községben fekvő s a tólazantnsirlont 185 u. t|kvl 909. hru. szüóiKk a Kámáuhegyen B. 9. a. végre-halláal szenvedd lllelóefgére 250 P, sa u. o. 868. sz. t|kvf 607 - 76 (1 htsz. szintó. rét és etóöaek B. 1., 2. alatt vérehaltist szenvedók tllelóségise 800 P. aa a. o. 1233. u. Ilkvl (69. hru. rélaek a Rskllfe ilolóben B 1. slatll végrehajtást uenvedó llteló aégérc 70 P, az n. o. 1467. u. t|kvl 1043. hm, tétnek a Mutge dltlóben B. I. a vh. steavedó nevén illó Illetőségére 30 P. u n. o. 1510. u. Ijkvl 513. hrsz. szintónsk a Tapolje dűlóben II. I. a vh. szenvedó nevén illó Ulelóségte 180 P, a molnitl 48 sz. tlkvben A. L 2., 4. soeaz. s 212. él 334. W alatt taglalt eaáatónak a malomi és litaek s Berek-dOlóben B 10. alatti vb. szevadó tllelóiégére 70 P, az u. o 8i6. u. Ijkvl 71. hrsz. hiznsk 35. sa. a. udvar, kerttel B. 6. alatt vh. saenvedó nevén illó IIIrBilgltt 116 p kikiáltási árban.
Aa itverés nem itlntl a tótszeatmitlonl 185, az. I|kvben C. 1. slalt Horváth Verona lllotu) levita bekebelezett özvegyi huzon-elveaetl logot.
A telekkönyvi batósig u árverésnek Tólttantmirlon közaégházinil meglattá Sára 1937. évi Junlus hó 16. nap-Iának délutin 3 órilit. majd folytatólag Molnirl közaégbiziaál 19JT. ivl junlns hó ie. napjának délután 5 órilit Uzl ki ia sz árverést lelléleleket az 1881: LX t- e. 150. § a alapján s következőkben állapítja meg:
Az átverésre kerülő ingallaaok a ki-klkliltisl it kéthzrmsdánál alscsonyabb áron nam adhatók el.
Binatpénz a klUillist it 10»,-a, amelyet a megaubb Ígéret ugyanannyi ",\'o-lrs kell ktegéasltenl.
I.etenje, 1037. ivl (aa. hó 2l-4o. Dr. Korpos a k. kit. |bltó.
A kiadmány Ultién!, Hanzsallts Józsel s. k.
H. KIR. ÁLLAMVASUTAK MENETRENDJE
Étvény«M IS37. évi május hé 88-tAl kwdwe.
RttrkuiiKM állomásra érkeiÖ él u ouatt ind aló fontokról.
VMat Afnnat Kanlzsi-!fKM2tiMl> ril M.j| r* Uí. T Bpttti. i.h.rlk v«< IIA voaat •iá*. I| néma Bp..tr4l •sf KMltk.1; ríl W,. 7=a rs ári.
neme
1219 Szem. v. 008 1-30 1-51 6-20 1220 \'I Szatn. v 22-50 3«t 328 449
1307 Qyv. 5-44 6-50 656 949 1240>)\'Motor — 5-15 5-50 728
2237*) Sloauló 808 9\'22 1008 — 1302 j Orr. 730 1010 10 10 11-25
1213 Szem. v 9-50 11-05 11-28 15-50 1212 Szem. v. 623 1109 11-10 1300
1231 Szem. v. 1400 15-33 1616 20 52 1232 Szem. v. 8-50 13-35 1405 15-26
1211 Gvon.it.v. 1551 1708 17-37 21 17 1214 h Győri, u.v 1448 18-26 18 55 2016
124 in. Molor 17-50 1948 19-50 2238\')] Slnauló - 21-21 2010 23 20
1201 Oyv. 1845 19-48 19-59 22-46 1208 (oyv. 2000 22-44 22 54 23-58
\') A 2237. és 2238. sinau\'ók közlekednek: VI—27-től IX 8-ig. 2) Az 1241. sz vonat közlekedik: Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben, Balitonszentgyörgy B glár közölt VI-27-tól IX-8-lg.
i) Az 1240. sz. motor közlekedik: Balatonboglár Balatonszentgyörgy között V—22-tfll VI-26-íg és IX 9-től sze. dán és pénteken, VI-27-töl IX-8-ig napota. Balatonszentgyörgy Nagykanizsa körűit egész évben.
KAzv«tl«n kooslk forgalma \\ Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
étkezökocsi Pragerskoig, — egy 2., 3, o. kocsi Trleste, Venezla, Milano, enova, Róma, — egy I., 2. 3. o. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Róma útvonalon. Az 1207 i2< 8 sz. gyorsvonatokkal:
egy 1, 2. o. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Róma, — egy hálókocsi Venezla, egy 3. o. kocsi Venezla, - egy 2., 8, o. kocsi Abázia Fiume. E koc\'i l-özlekedlk V—22-lAI VI-9-ig és 1X-16-IÖI minden Kzerdán az 1208-al. V 22-tól VI-10-lg és IX—10-tól minden pénteken az 1207. sz. vonattal.
Az 1219. és 1220. sz. vonatokkal 2. és 3. o kocsik Budapest déli-Barcs-Pécs, Budapest déli—Zalaegerszeg között.
Az 1231. és 1232. sz. vonatokkal VI-27-tól IX-7-lg egy 2., 3. o. kocsi Wien Sb—Keszthely, egy 2.. 3. o kocsi Wien St>—Székesfehérvár közölt közieked k, Nagykanizsán át. Az 1232. sz. vonattal Székesfehérvár-Qrác között VI-28-tól IX—8-ig közvetlen kocsi közlekedés Nagykanizsa—Szombathelyen át.
Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva _ __
iEgtru< ||8iomk»t- l\'Sopronba
12 ] 6 52 45 7\'I4
I4\'2>) Sz.. 1422*0 Sz. v. 1442 " «.!» 1402\')!s.b..«: 1442b S\'.i.ío 1424 ] Sz. v. 13 49 1416 Sl V. 1 15-1
9-33 11-30
Sz. v.
\'58 20 24
943 12 42 12-47 15-27 720
7\'22 . 905 7\'57 92tt 10-29 || -1116 1 12-33
1616 10
20 00
1447 Molor 1427 | Sz. v 1415 Sz. V. 1413 Sz. V. 1441 Si.iuli IlilWss\' 16\'50 1411 | Sz. V. I 19-19
|j So^sa-|| Iraokat-
JLiü\'liíiil-
1008 13-51
7-24 II 33 15 20
1727 18-20 i, 18\'51 21 10 ; 21-44
S-fO 7-56 12-12
729 832 1338 17 34 18-40 2007 23-26
21-431 22-24
i) Az 1401, 1402. sz. vonal közlekedik VI—15-141 IX—15-lg.
■l Az 1422. közlekedik VI—15-191 IX. 15-lg.
\') Az 1412. közlekedik V—22-tól VI-14-lg és IX-16-191 1938. V-K-lg.
Közvetlen kocáik t Az 1415. sz. vonallel: egy 2., 1 o. kocil Wlen-Pécs, ogy 2., 3. o. kocal Wlcn-Oslek fH közöli közlekedik. Ezenkívül VI -15-191 IX-15-igegy 2. 3.0. kocsi Wien - Susik, VI—27-191 IX—7-g egy 2.. 3. o. kocslWIen-Székti-ehérvirra közi. Nngyk«ritsin it. Az 1416. sz. vonattal: egy 2. 3 o. kocsi Pécs -Wien, egr 2, 3. o. kocsi Ősiek—Wien, kOzv. kocsi közlekedik. Ezenkívül VI -15-tól IX-15-lg egy 2., 3. 0. kocsi Susak-Wlen, VI—28 tói IX-8-lg egy 2., 3. o. kocsi Székeslehérvir-WIen, egy 2, 3. 0. kocsi Keszthely-Wien s egy 2.. 3 o. kocsi Székeslehérvir-aiic köröli közlekedik Nagykanizsa -Szombathely útirányon át. Az 1412, Illetve 1422. sz vonatokkal közvetlen kocsi fut Budspest déli Zalaegerszeg
közOtt Nagykanizsán il. Az 1422. sz. vonat közvetlen kocsit visz Szombathely—Csornán il Pozsony és Prágába,
Nagykanizsa —Barcs—Pécs
HantaJ- Barora Pkn* f 1:.\'\'. Blrti.il n.Okaal-
rUrál Ml fck. Irt. w L1"4 tlári 4rk.
a,,il „ Sz. v. JóJ í-sí A 54 2427 Sz. v. - 4 45 658
2414 Sz. v. 13-90 1611 17-45 241,-\') Sz. v. - 7-53 927
2418 Sz. v. 20 21 21*07 23 40 2413 Sz. V. II 54 13 45 1548
2451 Vegy. 1650 19 24 21 53
\'I A 2417. közlekedik VI. 15-191 IX. 15-lg. Köivatlan kocáik r A 2413. és 2414. s-. vonalokkal egy 2, 3. oszl. kocsi Wlen-Pécs, egy 2, 3. oszt. kocsi W.en Gyékényes - Oslek közölt közlekedik, -VI —15-tol IX—15-lg egy 2, 3, o. kocsi Wien-Su ik közölt. A 2420/2151-cl Nagykanizsa- Pécs között egy 2, 3 oszt. kocal.
NagyknnUvi—avikénycs—Kaiiontr—Biiiaftsl Ktlill pu
—psasrar----
Indul
JsairtlI i,
lldul tr
I-4T H
II-38 || 0
ff
ÍJ5T2Í23 \'
, Bpest !> s*. IKanlzsira \' kp. Ind | in || étk.
□y. v. I Ts-lBV 5-40 "z. V. I 2300 ! 7-27 | 803
Uül Sz.v.1 IN
2406\')] Oy. v. 21-38 | 008 1
\') A 2408. közlekedik VI 15-191 IX. 14.|g. ■) A 2409. közlekedik VI. 15-IÖI IX. 15-lg. KSavatlwi kooalkt A 2408 sz. gyorsvonal közvtllen vonat Gyékényesen it Sulikra A 24.\'9 142.\'. sz. von t közvetlen vonat Susikrót-Oyékónyes Nagykanizsa Szont-
balhely—Csorna -Pozsonyon ál Prága között. A 2442/2447. sz. vonal közvetlen vonatrészt visz ■ Nagykanizsiról Gyékényes — Kaposváron it Budaf-est-Kek-li pilyaudvarra.
Nagykaníua— M\'iraktmttu\'~ Kolorlba
Nagyítani zsárol Indul Hovi 7 \' "o"""\' II asfaí;
1208 1202 1292 Oyors | 0 27 llvots 1 11-40 Vegyea 7-15 Trleste Ventim.Róma M.-Kérésziül 120í| Oyors il Trieate | 5-2o"" 120l( Oyors Venllm.Rómal 1821 1297)| Vegyes M-Keieazt.rj 11-58
A 120871207. sz. gyorsvonalok, 1201/1202 sz. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyanazok. mint a Nagykanizsa -lludapesl viszonylal alattiak. Az 12927129\'. sz. vonatokkal csak 3. osztilyu kocsi ful Murakereszlurlg.
Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszluron it szeirtólyvonstlll óhajtanak utazni, Murakereszluron ál kell szállni a magyar vonatokról
A magyar személyvonatok közlll Murakereszluron csak a 2414 és 242a sa vonaloknak van azonnal csatlakozásuk Kotoriba—Csáktornya (Cakovec).
ImktlkmUlU t-m---aaHi-i-e
niinniuiTitH! imnn tbibii
menetrendje!
érvényes 1D37. ihí(«b-22-I9I.
EraaiMMé*— VaioaUIIoaiéo
Vasutállotsiisia
441
6 28 7 M 9 21
|| II IJ-M 13-40\'
16 30
17 25 IS 29 20 OK 2|45 23 IS 23 46
•:.m Ml U*l tt-n
!1
Lalanynl menetrend
L.l.«jiríl M. B 46 a,t)>...-II-. W 7 M k.()Vulr.lrM M. 14 00 UlMjár* t^ 1811
Már 8 pengőért vehet (ínyképezígípet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 havi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
loló-giakQilet — laboratórium.
Mize öKWIcsíáitü!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Tirsln Gómbabetegsigek ellen
Salfarol, Amonil, Solbár, Vinol Szivókártevtik ellen:
Pronlkol, Tanol, Kaiistapp»n,
Beazorezhotők: 0
ország józsef
iqtK, mfltfágya, nÖTénytédehnlsze-rék, gép, zsák. ttb. kereskedésben Nagykanizsa, Erzsébet fér 10.
(A blróeAg mellett)
HIRDESSEM
■ „Zalai KSacinnr"-bex.
• UltalMOMM Ot tiiatoulrrj Nyo^a él UiUaM l»ká^ v.1^ ^„-y^ujtu.. ^.n, mist . Z.IU lli-lju"
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉT!"
77. Évfolyam 121. szám Nágykanlxia, 1937. juniui 2 izcrda
Ara 12 \'01.
ZALAI KÖZLÖNY
tazUWéc Migjriarifc
é* kiadóhivatal: Fóut 5. Mim.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Berbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Virrad Genf felől ?
Genfből érkezik a hír, liogy a népszövetségi tanács kedvezően döntött az úgynevezett esiki magánjavak alkalmazottainak nyugdíjügyében. Ez a kérdés már hosszabb idő óta izgatja az erdélyi magyar kisebbséget és régebben várja a népszövetségi tanács döntését. A nir szerint a döntés érvényt szerez a magyar kisebbségi jogigényeknek, amennyiben felszólítja a román kormányt, hogy rendezze a esiki magánjavak valamennyi alkalmazottjának nyugdíjügyét, fizesse ki a tíz esztendőre visszanyúló hátralékos nyugdijak összegét készpénzben és ne román állami kötvényekben, továbbá a nyugdíj-összegeken kívül térítse meg az összes járulékokat is : családi, drágasági pótlékokat stb.
Örömmel üdvözöljük ezt a döntést több okból. Először azért, mert egy csoport Erdélyben élő magyar testvérünk nélkülözéseinek remélhetőleg a végét jelenti. De főként azért üdvözöljük örömmel az igazság győzelméül, mert elvi jelentőséget t\'ulajdonilunk neki. Emlékezzünk vissza arra, hogy hány magyar kisebbségi panasz érkezett a Népszövetség fórumához, amelye kvagv még tárgyalásra sem kerültek, vagv kedvezőtlenül intéztettek el. Vé^rc egy döntés, amelyet ugylátszik nem a politika, hanem az igazság és jog igényei szerint hozlak meg. azért elvi jelentőségű ez a döntés, mert olyan sajnálatos gyakorlattal szakit, amelynek következményeit mindenkor az elszakított magyar kisebbségek szenvedték.
Azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a döntés milyen körülmények között történt. Egyik barátunk, Németország nem tagja a Népszövetségnek, másik szövetségesünk, Olaszország pedig nem vesz részt tevőlegesen a Népszövetség munkájában azóta, amióta a Népszövetség az olasz—abesszin háború idején kimondotta a gazdasági szankciókat ellene. Ebből tehát arra kellene következtetnünk, hogy a Népszövetség szellemében történt valami változás bár a múlt csalódásai után igen óvatosnak kell lennünk az efféle reménykedésekkel. Ha történt is változás a szellemben, ezt nyilván nem annak köszönhetjük, hogy hirtelen és váratlanul az eddigi politikai szempontokat a jog és igazság ma-gasabbrendü princípiumai kiszorították, hanem nyilván az általános európai politikai helyzet változásának.
Talán Genf kezdi észrevenni,
Nem veszélyeztetik többé a nemzetközi békét a spanyol vizeken történt események
Berlin és Róma csak garanciák ellenében hajlandó résztvenni az ellenőrzésben — Olaszország a legsúlyosabb megtorlást helyezi kilátásba hasonló esetek Ismétlődésére — Szimpátia tüntetések Franco tábornok főhadiszállása előtt
Madrid, junius 1. A főváros és a vörös spanyol-ország belső helyzete egészen válságosra fordult. A zavargások ismét tartanak. Negrin, a valenciai kormány uj miniszterelnöke, aki csak néhány nappal ezelőtt alakította meg kormányát, rövidesen szintén Icv mond. utóda Beslrio lesz. A lemondás oka az, hogy az anarchisták tartják isméi megszállva a városba vezető utvonalakat és ezzel lulajdonképcn urai a helyzetnek.
Barcelona, junius 1 A ncmzcli csapatok élénk bombázásának Barcelonában 54 halottja és 171 sebesültje van. Az anyagi kár is jelentékeny.
Sahunanc.a, junius 1
I\'ranco tábornok főhadiszállása elölt hétfőn délután mintegy 10000 főnyi tömeg jelent meg. A tömeg lelkesen tünte-lelt, a Deutsenland bombázása ellen tiltakoztak. A nemzeti Spanyolország vezére melegen megköszönte a szimpálialünlctést. A tüntetők ezután a német követség épülete elé mentek és ott is lelkesen tüntettek Németország mellett.
A spanyol nemzeti rádió is bőven \'foglalkozott az eseményekkel és a leghatározottabban megbélyegezte a vörösök előre kitervelt- machinációit, amelyeket utolsó erőfesziléseknek tekintenek .
Megnyugvás Londonban és Rómában
London, junius 1 Az angol sajtó a Dcutsehland bombázását őrültségnek tarlja. Nem szimpatizál azonban a megtorlás olyatén keresztülvitelével sem, mint amilyent Németország Ahncira bombázásával alkalmazott.
Mindenesetre megnyugvással veszi, hogy az ügy ezzel lezárult és nem veszélyezteti többé a nemzetközi béke amugy is súlyos helyzetét. 1
hogy milyen rossz vért szül az, he a békeszerződésekben vállalt kötelezettségek megszegését évtizedeken keresztül megengedi a Népszövetség, hiszen ezzel egyenesen biztatást ad arra, hogy a másik oldalon is megszegjenek vállalt kötelezettségeket.
De lehet, hogy Genf végre észrevette és meghallotta a magyar kormányoknak évek hosz-szu során ál folytatólagosan és teljes határozottsággal teli kijelentéseit, hogy a kisantant államaihoz való közeledésnek s n Duna medence politikai helyzete egészséges rendezésének egyik főfellételc az elszakított magyar kisebbségek jogvédelme a másik pedig teljes egyenjogúságunk elismerése. Kánya Kálmán külügyminiszter a közeli napokban tartott beszédében uj-
Bóma, junius ] Az olasz sajtó. már e.nyhül-lebb hangon ir a spanyol eseményekkel kapcsolatban. A német megtorlással befejezettnek tekinti az ügyet, de hangsúlyozza, hogy Németország és Olaszország a jövőben fokozottabban vigyáz és a legcsekélyebb hasonló támadásra súlyosabb meg (óriással felel. A felelősséget az olasz sajtó is a szovjetre liárit-ia, mint a spanyol vörös mozgalom irányítójára. Az egyik lan felveti a kérdést, hogy Spanyol-
országban lesz-e a második szovjet. A lap reméli, hogy nem és nagyobb katasztrófára nem kerül sor.
Németország és Olaszország kivonul a semlegességi bizottságból
Berlin, junius 1 A londoni bencmuvatkozási bizottság német képviselője azt az utasítást kapta, hogy közölje a bizottság elnökével az ibizai lámudás lüvataJosan megállapított tényállását és egyben hozza tudomására a birodalmi kormány következő határozatát:
A birodalmi kormány az eltcnőrz. zésben és a benemuvatkozási bizottság tanácskozásaiban mindaddig nein vesz részt, arnig nem kap határozott biztosítékot ilyen események megismétlődése ellen.
A birodalmi kormány természetszerűen saját belátása szerint luitároz azokról az intézkedésekről, umlelyeket a köztársaságiak hallatlan orvtáorulíf-sára válaszként ad. A birodalmi! kormány ezenkívül utasította hadihajóit, ltogy minden közeledő vörös spanyof repülőgépet vagy hadihajót fegyverre\' larison távol.
Izmion, junius 1 Grandi gróf olasz nagykövet meglátogatta Kdcn külügyminisztert \'és líuan Wallacc kereskedelmi államtitkárt, mint a nemzetközi Semlegességi bizottság jelenlegi cinókét és közölte
ból és félreérlhetellenül síkra szállt emellett a két követelmény mellett, ezzel is bizonyítva, hogy a magyar kormány ezekben a kérdésekben nem ismer tréfát, hanem valójában minden elkövetkezendő külpolitikai állásfoglalásának alapjául tekinti.
A Népszövetség döntése abból a szempontból tehát megnyugtat bennünket, hogy a Tanács ebben az esetben pártatlanul, politikamentesen, csak a jog és igazság követelményeit tekinlva. döntött. Megmarad azonban még egy nyugtalanító lehetőség. Az t. i., hogy a román kormány tudomásul veszi a népszövetségi tantács döntését, de nem hajtja végre azt. Annál is inkább fennforog ennek a lehetősége, mert hiszen a Népszövetségnek nincs szankciós lehetősége ilyen eset-
re. Vagy ha volna is, ez olyan politikai bonyodalmak felidézé* se által léphetne csak életbe, amiket mindenáron elkerülni óhajtanak a Népszövetség vezető tagállamai.
A magyar közvélemény tehát most azt várja, hogy az ügy igazságos elintézésének befejezéséül a román kormány respektálja is ezt az igazságot. IIa ez nem következik be, akkor ez nemcsak annak lesz a bizonyítéka, hogy a román kormányban semmiféle hajlandóság sincs a magyar kisebbségek ügyének méltányos kezelésére, de annak is, hogy a Népszövetség tökéletlen intézmény, mert ha néha figyelembe veszi is a jog és igazság követelményeit Ítéleteiben, nincs módja és ereje hozzá, hogy azoknak érvényt szerezzen.
ÉAUftl KOOJOKV
ltS». fontai 1
velük nz olasz kortntfnynak flzl n ha tározalát, hogy ugyanolyan lépéseket lesz, ntfnt a német kormány, vagyis kelifi biztosítékok nyújtásáig 11 m vesl részt az ellenőrzésben, sunl )>edig " senvlegességi bizottság huiácskozásal-ban.
Lapzárta:
Megbízható helyről jelentik, hogy Németország a bombázott hajója ügyében t»\'tl erélyes iuléíkodései utón lezártnak tekinti az ügyel. A további intézkedési « londoni bencmnvntkozási bizottság végzi.
IHillák András gyári munkás és Vek Júlia 20 éves leány közős Öngyilkosságot követtek el a Polgirdi melletti puszién. Pollák először fej bel öl U\' a leányi, azután magát mellbe lőtte. A leány azonnal meghalt, a fór fit haldokolva vitték a körházba.
A salgótarjáni kerületben valószínűleg Széli József belügyminiszter lép fel képviselőjelöltnek. Hl alkalmazzák elsöizben az uj ajánlási törvényt. ,
öregemberek betegségeinél és neuraazténiások bujáinál, ki.Alt-
kép, ha aiok tenyhe uélmüködéssel és megzavart emésztéssé! állanak összefüggésben, akkor reggelenként egy-egy pohár természetes „Ferenc Józset" keserűvíz sokszor igazi jó-léiemény! Az orvosok ajánljak.
Egy pengőért nyerhet
kerékpórt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stt}. Szebbnél szebb
1000 drb nyoramén^Urgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség lárgysorsjegye kapható Szabó Antal föuti sportüzletében 1.— pengőárt. (:)
Számadás a magyar falukutatás eredményeiről
A Könyvnap újdonságai közöli egészeit különös érdeket kelt Veres Péter önéletrajza, «A Számadás.. A napjainkban egyre terjedő és egyre el-mélyülő falukutatás egészen uj formában jelentkezik itt. Nem társada-loiubuvárok megfigyelései, lianem egy önerejéből nagy műveltségre emelkedett falusi ember személves élményei és tupasztalauu kerülnek a közönség elé. A közelmúlt és a jelen nagy kérdései, u világháború, forradalom és hadifogság mozgalmas eseményei, u niügyar falu hányatott sorsa tükröződnek ill egy nyllteszü, törekvő magyar falusi ember viszonlagságus életpályájában. A mozgalmas események és eredeti meglátások egyszerű, keresetlen minden idegen befolyástól mentes, erővel telt magyar nyelven szólalnak meg. A magyar falu gazdag lelkiségének és kiapadhatatlan életerejének ta. nujelo ez a műfajában és tartalmában egészen páratlan könyv.
Révai kiadás. Ara vászonkőtésben « Könyvnapon 3.60 i>cngő, Könyvnap ulán 5.G0 pengő.
Nagykanizsa emlékezése a világháború hösibalottalról
Nagykanizsa luzafias közönségét vasárnap ncm\'sak az Aponyílex, hanem a .szive vitte oda a 48-«s emlékmű elé, hogy lerója hálája és kegyelete adóját fiúival szemben, akik életüket adták a magyar haza becsületéért. a kis családi tűzhelyért, hogy biztosítsák a magyar haza fennállását. Ott volt mindenki, aki a magyar-sággal öszszeforrt. A katonai és |k>1-gári hatóságok, « honvédség, a hivatalos város, a képviselőtestület, az összes iskolák, tanintézetek, testületek, egyesületek, intézmények, vallásfelekezetek lelkészei, a Vitézi Hend, a Frontharcosok, a llonsz, az összes érdekképviseletek. a cserkészek, leventék, tűzoltóság, mindegyik saját zászlója alatt, ünnep volt, ragyogó és fényes, amihez a természet szolgáltatta a* aranykeretet. Valóban oltár volt a ■18-as emlékmű, amely elé áldozni jött u mull, a jolen és a jövő, hogy a hazaszeretet lángjánál erőt merítsen a nagy Holnapin.
Pompás volt a honvédség, az jf-juság. a testületek felvonulása. Petőfi Sándornak és sárga-pitykés bajtársának öröme telhetett « kanizsai magvarokon.
Templomi volt a hangulat. Nagyszerű a rendezés, amelyért Pottyondy József dr. városi aljegyzőnek és gyakorlott segítőtársainak műiden elismc-rés kijár. A Zrínyi Irodalmi Kör Vegyeskara és az ipar testületi Dalárda egyesített kara nyitóit 1 meg szép ősz-szehangoltságlmn Ketting karnagy vezetésével az ünnepélyt. Amtmann VIII. 0. gimnáziumi tanuló u márciusi ifjak minden lelkesedésével és tüzével szavalt. mujd Szakáll Gyula piarista tanár, a Zrínyi Irodalmi Kör diszql-nöke lépett az emelvényre, hogy megkezdje ünnepi emlékbeszédét, amely hallgatósága lelkének mélyén szántott és mindenkit megkapod szépségével és költői szárnyalásával. Trianoni gyá-szunklmn külön ünnepet jelent nekünk a Hősök ünnepe, mondta, jobb jövőt hirdetnek nekünk a hősök erényei, amelyek glóriát fonnak főjük köré. Amikor csak hadba szállt u magyar, elszánt bátorságával, dicső hősiességével mindenkor és mindenütt kitűnt, és ebben vau a mi reményünk. Történelmi csoda, hogy <él magyar, áll Duda m\'ég.» És ha szomorú napjai alatt vérzik is a nemzet, de meg nem tört soha. Egész tömegeket dob a harcba és ha elvérzik, Antheusként újból talpra áll, ujabb áldozatokra, ujabb dicsőségre. A világháborúban ujabb dicsőséget szereztek « magyar katonák a frnugyar hősök. És mi megmaradt: a trianoni rém;. Rengeteg könny, fájdulom és szenvedés. l)e a hősi márványtáblák nevel uz egész országban aranybelükkel vannak bevésve. És ez u mi drága örökségünk. Százezrekkel lettünk szegényebbek, de ugyanannyi százezrek dicsősége gazdagította történelníünkct. A mugyur Haza halhatatlanjai ők. Férfiakra van Szükség, akik tudnuk dolgozni, akik tudnak küzdeni és lia keLl, meg is tudnak halni. Férfiak kellenek, akik az alkotás lázában égve, egyedül a nemzet boldogulásáért vetik lalba minden erejüket, ukik sosem térnek le az egyenes útról, akik luiilják a Lajta csobogását, látják az Adria szépségét, figyelnek a Kárpálok hívó szavára, férfiak, akiket lelkesít a keresztény magyarság eszmevilága. Jizeket u gondolatokat sugározza u Itfisök-ről való megemlékezés. Idegen föld borul Rátok, de szivünkben otllion
vagytok. CMnotö\'nkcl rábízzuk a fe*. legekre, a gyorsan lovaszálló szellőre. A magyar föld soha el nem múló hálája és szeretete zengjen dalt és a fellegek vigyék el a magyar könnyeket a flandriai harctérre. Doberdó szikláira, a Kárpátok hómfczőire. És mit jelentenek ezek a sírok? Jelentik a magyar revíziót. Ezeknek a hősöknek a szolgálatú kölclcz. Főleg ifjaín-kai kötelezi. Tanuljanak Tőlük dolgozni ugy, ahogy Ok meghalni tudlak. fis akkor össze tudják tépni mUjd annak a ko|»orsónak szem-fedőjét, amit Trianonnak lüvnak. Hirdeti: hogy eljön az Idő. amikor a láncravert magyar remények felszabadulunk és akkor felszabadítják az ország integer határúit, amelyek a mi szivünk-l>en élve maradnak. Áldás azok emlékére, akik ezekért az eszmékért meghaltak, áldás azokra, akik ezekért ezután fognak meghalni.
Szakáll tanár lenyűgöző hatású beszéde olt vibrált a lelkek méhé.i és örökmécsként lángolt a Hősök emlékműve felelt. A rab magyarság üzenete volt, amelyet uz nelher hullámai elvittek nesszé idegenbe, sok jeltelen sir beszakadt dombja felé és a mu-uvar haza láboló szeretetét és háláját hozta hírül, a mlegbékéléi kis \'fólddurobjára.
Az egvesiteil énekkurok Ketting ta-
nár vezénylete alait sztvotmcgkapónn elénekelték a «Lesz még feltámadás, cimü éneket és Harsány 1 Miklós meleg érzéssel adta elő Bárbarlts Lajos al. kalmi költeményét.
Majd a lWísi emlékmű megköszöni, zása következett. Elsőnek u helyőrség nevében vitéz Székely László telte le a honvédség hatalmi"* . koszorúját. Utána dr. Krátky István polgármester Nagykanizsa város közönségének koszorúját helyezte el. A 20-as és 48.as ezredek hagyományúit őrző csapattest nevében vitéz Parragh Gyula és BrcmSer Gusztáv tették le szép koszorújukat. Vitéz (\'.sete Antul szolgabíró a nagykanizsai járás nevében, dr. ör-ley György kir. kormány főtanácsos a frontharcosok nevében, Garamlvölgyi Iván a llonsz nevében. Majd egymás-után Jf.f.ek az iskolák. A nyilasok is tettek le koszorút. Az utolsó koszorút a kerékpárosok tették le.
Felharsant a vezényszó. Tisztelgés. És a határőrzenckar Hering karnagy vezérlete alatt rázendíted a m\'gyur Himnuszra.
Meghatóan szép kép következett ezután, amely azt az időt juttatta egy perce eszünkbe, amikor \'ínég minden máskép volt.» A hősök emléke elölt diszmencllK-n vonullak cl a má büszke fiúink, reménységeink, a Holnap várományosai. akik nagyszerű magatartásukkal ljebizonyitoták, hogy a mi-gyur Haza bizton számíthat rájuk. Hogy ők is .ottan lesznek,> ,nhot apáik mcglialtak, akiknek emlékét ültük.
(fí. n.)
Délzala Éneklő Ifjúságának bemutatkozása Nagykanizsán
800 iskolás gyermek dalosversenye a színházban
A magyar dal ápolása, művelése érdekéhen egy lelkes társaság évekkel ezelőtt megindította azt a<* értékes kulturális mozgalmai ,amely megteremtette a már országosa 11 ismert Éneklő Ifjusá-[ot. A inozga-0111 a magyar dal ápolását, a Feledésbe meni ősi magyar énekek megmentéséi, ismertetését és művelését tűzte ki célul. De emellett a dal szeretetét is az ifjak lelkébe akarja oltani. A mozgalom csakhamar visszhangra talált és ma már szerte az országban rendezik a nagysikerű Éneklő Ifjúság hangversenyeit.
Nálunk Kelting Ferenc ének-oktatási felügyelő, az ismert kitűnő karnagy vette kezébe az ügyel. Nemes ügyszeretettel és agilitással megszervezte a Dél-zalai Éneklő Ifjúságot, amely junius G-án rendezi első hangversenyét. A hangverseny nem iskolákközti verseny akar lenni, hanem a dal igazi ünnepe, amelyről a résztvevők és a hal-gatók egyaránt a magvar dal szenl tüzével és egy szép emlékkel lelkűkben távoznak.
A Délzalai Éneklő Iíjuság hangversenye jövő vasárnap, junius Ö-án lesz a Városi Színházban délelőtt 11 órai kezdet-
id. A magyar dal e. szép ünnepén a nagykanizsai elemi, nol-gáni és gimnázium iskolákon kivül a környék hét községének elemiiskolás énekkara is részt vesz. 800 énekes gyűl itt egybe, hogy a magyar dal kultuszának és szépségének hódoljon. A műsoron feledésbe ment, Bartók és Kodály állal összegyűjtött és művészien feldolgozott magyar egyházi és világi énekek szerepelnek. Az egyes résztvevő karok más-más éneket adnak elő s kél kánoni együtt énekelnek az összes énekkarok. Hz maga felejthetetlen lesz.
A Kaniszára jövő dalosokat a rendezőség vendégül látja. Az egyes karok ugyanis löbb kilóméiért tesznek meg gyalog, hogy Kanizsa közönségének megmulassák nagy dalszerele-tüket. A hangverseny után lesz a közös ebéd, majd a kis falusi dalosok megtekintik a várost és nevezetességeit. A műsorra, amelynek keretében dr. Krátky István polgármester méltatja a magyar dalt és ;iz Éneklő Ifjúság jelentőségél, még visszatérünk és ismertetjAk.
— ToktnUo mog a Köpetein Butor-Aruház állandó butorklállltásét. Izlóeee é« olo. ó bútorokat kedvezd* flzetéal feltételekkel vásárolhat.
Nyári divatujdonsáqok
Emi
isii választékba!I Olcsó árak!
Golenszky Ferenc
dlvatOztetében
F6-ut 14.
193T Nini 2.
ZALAI KOZLONV
Egyhást hangverseny
■ piarista templomban
A kegyesrendi gimnázium igazgatósága az intézeti tem* lom orgona-alapja javára vasárnap d. u. fél 7-kor ismét megrendezte egyházi hangversenyét a piarsta tempilomban. A minden tekintetben szép és nivós hangverseny mérsékelt érdeklődés mellett folyt le, ami kulturális és a nemes cél szempontjából is sajnálatos. wY -l\\v| A műsort a Zrí-.
V nvi Miklós Iro-| c,a,mi 6s Müvésze-
J )|l mes Vegyeskara tuJ^lvtt nyitotta meg, a lf«rü mely^iíetting Ferenc vezetésével a hangversenv során négy számot adott elő. A régi és uj egyházi kórusok fenséges szépségükben elevened tek meg a kitűnő kar ajkán. Josquin dc Prcs: Ave Mariáját finom kidolgozottság, egységes szin, Fidedy Motettáját az érett tudás, a fugarésznél is pompás felkészültség, Dcák-Rárdos Con-firmu hoc-ját a fegyelmezett elő adás jellemezte. Büszke lehet Nagykanizsa erre az énekkarra, a legösszetettebb feladatok megoldására is képes tudásában, összetanult, kicsiszolt érett előadásában rejlő értékét a nagyközönség nem is tudja kellőkép megbecsülni. Ketting Ferenc, a kar fáradhatatlan és ambiciózus karnagya a kar tagjaival együtt minden dicséretet megérdemelnek.
A másik kórus, amely a hangversenyen közreműködött, a gimnázium énekkara volt. Gebhardi: Glória szálljon... kánonát és Halmos: Minden földek c. dicsérő énekét hallottuk tőlük. Pompás, fegyelmezett előadás, kitűnő hanganyag, komoly felkészültség és tudás jellemzi e kart is. Mindkét számuk -tetszett a közönségnek. Lukács József piarista tanárban hozzáértő vezetőt kapott a kar, biztos kézzel tartja együtt az énekeseket, keze alatt az iskolai kórusok nívóján felüli karrá nőheti ki magát ez az együttes.
A zeneiskola tanárai közül F. Garai Margit, Erdőssy Bózsi és lvankovits Ferenc működtek közre. Eccles : Adagioját és I,argóját, majd Corelli : Andentc-iát élvezettel hallgattuk F. Garai Margit előadásában. Az egyes művök finom szépsége most is teljesen érvényesült hangszerén és előadásában.
Erdőssy Bózsitól Stradclla : Irgalmazz Istenem cirnü szép müvét hallottuk fegyelmezett előadősban, érthető szóvegkiej-téssel és kifogástalan felkészültséggel.
Oszinto élvezetet szerzett most is Ivafikovits Ferenc elmélyült, finom hegedüjátékával, aki Nar-dini Adagioját és Godard : Ber-cense de Jocelyn-jét adta elő a tőle megszokott kifogástalan előadásban. A szólószámokat Van-nay János látta el simulékony, stílusos és figyelmes harmoni-unvkisórcUcl,
(* • )
- Férfi trcpikal uövet újdonságok
már megártotok i+AbUkkm. Legkellemesebb nyári viselet.
öreg mesterek és apró magyarok az iskolapadokban
A nagykanizsai pedagógiai szeminárium
Szombat délelőtt. Kilenc óra mull. Az emberek ugy sídnek a Vécsei utcai iskola felé. mint elkésett diákok. Csa* olt derül ki, liogy az idcserogleitfk mind a jövő mugyar nemzedék nevelői: - tanítók. Pedagógiai szenVi-náriumlrtt gyűltek össze. Tanulni. Egymástól.

öreg mesterek übick a padoklwiQ. Telve a nugy len in1. Dr. Medve István tanfelügyelő nyitja mk-g a szemináriumot.
— A széthúzás nem hoz eredményi — mondja.— Csak a közös munka, a hivatás szerotelc vezet sikerre. Az összefogásban, a megértésben van az erő és ebben a tanítóknak példát kell adniuk kifelé isi Mert u példu a legjobb ncvelöeszköz!
Odvőzli dr. Dezső Lipót tanügyi főtanácsost, a körzet nagy számiban összesereglett lanitóságál és a vendégekel. akik közöli olt van dr. Fára József vármegyei fölevéltáros és a kanizsai iskolagondnokság néhány tagja.
Berkes János zalo.szentl>alázsi ig"i-gftló foglalja el az. előadót helyet. Világos, pompásan felépíteti, nagy szak-tudást és ügyszeretetet eláruló érteke-zésél olvasta fel a földrajztanítás módszeréről.
— Az uj tanterv, bár jólwrálként segítséget nyívjl, engedi érvényesülni az egyéniséget, — hallják a padokban ülő i>cdugögusok. Az elem* az élet Iskolája ~ é-s a nagyszerű előadásban valóban egy félóra lepergett előliünk, mint ismerik mog a kis falusi magya. rok uz iskola udvuron a földjükön és a községük környékén keresztül a
járást, mlegyél, majd az országot és a világot.
*
A földrajz tanításával kapcsolatban nagy feladat vár a tanítókra: uj hon foglalásra kell előkészíteni a magyar ifjúságot. Bcli- kell oltaniuk szivükbe a magyar föld szeretetéi. Különösen ma, amikor az anyagiság az egyetlen ideál és az idegen eszméket mdr u gyermeki lélekbe kezdik csepegtetni. Meg kell érezniük a gyermekeknek a C\'.sonkaország ezernyi baját és elszakított véreink szomOru sorsát.
Rövidesen megelevenedik még .előliünk, nvikép|>cn kapcsolódik a földrajz a történelemlK\'Z a honfoglalástól kezdve napjainkig csakúgy, raint a többi tantárgyakhoz. A levelezőlap gyűjtés helyett azt szeretné Berkes igazgató, ha a nyári vakációién államköltségen beutazhatnák az országol lwgy így megismerhessék ős növendékeikkel megszerettessék.
A kívánságot egyhangú és zúgó laps fogadja.

(.sakliíKmhr vidámabb lesz a Kép. Apró kniagyarok ülnek az öreg misterek helyére. Németh Jenő larl gyakorlati tanítást. Mindazt, n«u»t Berkes János elirtondott, kroost a gyakorlaibfln látjuk megvalósulva. A Balatonról tanulnak. Mig egy fiu a táblánál rajzol, a többiek elénekelik:
• ...Hullámzó Balaton tetején....
Térkép kerül elő, aztán utaznak. Galambok, Kiskoniáromnál megbeszélik a népviselteit, Sávolynál a tőzeget, Keszthelynél, Tapolcánál a nevezetességeket és igy sorban körüljárjuk az egész Balatont. Közben szép, művészi ké|>ekel látunk a Balatonról, annál?
Selyemanyagok
b/ousra,
ruhára,
kosztümre.
Nemzetközi visiron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást
Az ősz hsjwélak
az ni nDiíiit jelzik i
•rtdell híjulnft A
nyári és téli örömeiről, szépségeiről. Egy fél óra semf telik l>ele és megismertük a Balaton halalt, madarait,
népéi, foglalkozását, slb.

A szép előadást zugó taps köszöni, majd kivonulnak ismét a gyermekek és dr. Fára József főlovélütros tart érdekes előadást arról, hogy s mi kép lehet és főképp hol lehet fellelni az egyes községekre vonatkozó történelmi adatokat. Az értékes előadásból csak-hanvar nVegvilágllk, hogy sok lM\\Iaton-vldékl és zalai község nevében is viseli a honfoglalás korabeli cmiéke-ket. (Tördemlc, Tátika, Gyulakeszi, slb.)
A környékbeli dűlőnevek és a fa-lul>cU hájjorus levelezések gvüjtését kéri a tanítóktól Viszonzásul készséggel áll a levéltárban a tanítók rendelkezésére a falutörlőnelem) "íel-kutatásánáL
• | 5
Az Iskolánkivüli néirnVűvelésrc ls kitér. Szeretné, ha a régi mhgyaros házépítkezést mfcglarlanák é^ a tani-tónfik mngyaros ruhában járnának, mvrt tapasztalata szerint falun a tanítónő csinálja a divatot.
Háromszáz millió munkanap megy veszendőbe egy évben Magyarországon a téli időién. Ila a téli foglalkoztatást a háziipari munkával meg lehetno oldani: meg lenne mentve az ország. A falusiak mugtik készíthetnék ruháikat. télen sem lennének kereset nélkül, jólét és mege\'é.íedés lenne mindenütt. ! \' *
Az érdekes előadásba mlár belckon-dul a déH harangszó. Szünet van. A fáradt tanítóság a szonVszéd teremben friss virslivel csillapítja éhségéi és sörrel öblögeti torkát.
Szünet után belső ügyek kerüllek • tanítóság elé. Az iskolofelügyelők számoltak be észrevételeikről és ezeket beszélték meg. Két órakor ért véget a tanítóságnak cz a seregszemléje, amily re azért Jöttek el, hogy egymástól Isimiét tanxtfjanak.
Szolgálja cz a szemináriumi Is a kis Wogynrok előmenetelét és magyar
hazánk sorsának jobbrafordulását. •
A szemináriummal ka|>csolatban a vendéglátó I. körzcU elemli iskola rajz- és kézinVunkakiállitást ís rendezett. A sok szép és értékes holmi, mely a nagykanizsai tanítóság lelkes hVuukájál és a növendékek szorgalmát, ügyességét kicséri. bámulatba cjtctie a környék tanítóságát. Az Ízléses sok kézimunka szeműek, szívnek gyönyörűség. A kiáÜiWs ónmíaga hirdeti a legszebb dicséretet.
-oö.
ID3
Zivatar!
Prognózis: Élénk délnyugati, nyugati szól, több helyen, főleg északon, zivatar, a hő alig változik. _
A Meteorologlal Intézőt nagykanizsai megflgyelőállomása JelenU i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: +16 0. ma röggel i +17 0. délben: +26 6.
Csapadék: 00
(Bélyeggyűjtők Ulálkuája) Hétfőm
délután Ő-tól 8-lg a Pannónia háta* Us-termében.
SALAI KÖZLÖNY
1937. |unlui 2
Csárdás
Vidám; hangulatos magyar operett. Legfőbb nevezetessége, hogy az összes idei nagy slágerek, amelyekel harsog és sir a jazz, andalító édesen hnz a cigány, utcahosszat fütyöl a jó-• kedvű gyerek és játszik a gramofon, ..... mind a Gsárdás-ból
valók. Csupa szebbirél szebb melódia. Csupa ismerős a római parton fürdő kiskacsától a legdivatosabb tangókig. A mese is fordulatos ,érdekes.
Az együttes jó szereposztásban és jól pergő előadásban, gondos rendezésben mutatta bo Szilágyi—Buday kellemes, kedves operettjét. Olgyai Olga ugyan az első kép cigányleányában nem adott teljes illúziót, de a továbbiakban annál szebben érvényesül játéka, éneke, decens tánca, megjelenésének finom eleganciája. Daruváry Marika egy fokkal diszkrétebb lehetne a vetközésben és valamivel hangfogósabb, nyugodtabb beszéd-slilus mellett egyebekben nagyszerű humora is jobban érvényesülne. Szalma Sándor ezúttal is a siker középpontjában állt az ellenállhatatlan hunioru Szabó Ernővel és Kőrösy Zoltánnal együtt, bár utóbbit néhol egy-egy pillanatra elragadta a játék heve (a turista-jelenei !), amit azonban százszorosan kárpótolt boszorkányos (^s zajosan ünnepelt láncával. Megfontolt, leninós, jó alakítás volt Danis Jenőé, finom és elegáns Oroszlán Györgyé. Kisebb szerepeikben fcgry Berta, Horváth Jenő, Pelő Lnclre pompás karakter-figurája osztoztak a sikerben. Bakó Baba ésMárai Kde táncbctétc megérdemelten kapotl kiadós tapsfergeleget.
Külön dicséret illeti a zenekari és Endre Emil kinagyol.
(bl)
A színházi Iroda hlrel
(*) C.árdá. ~ ma ••(•
A tegnap este nagy slkcrk\'l Iktou-lalolt Csárdás opcívlU-t, ameWot nemesük a közönség, de a sajtóliriliku is nagy elismeréssel Fogadott, mii, kedden este megismétli az együttes. C) CaárdAikirályné — filléres helyárakkal szerdán délután 5 órakor.
(*) Sxent Johanna — Hnreoa Irénnel n clmizerepben
A színházi évad nigy eseménve Bemard Shaw világirodalmi értékű szinmövének, a Szent Johannának szerda esli bniVutaiója. Ez a monumentális alkotás diiWnuí eg^\'ntlesünknek is mtsterprodukeiója. Fodor Oszkár slilnsos rendezése korhű levegőt teremtett a darabnak s biztosította az előadás fővárosi színvonalát. (*) Clgányprlmáa
csütörtökön délután 5 órakor filléres helyárakkal.
(♦) Ciodnhajó Harcoa Irén fellép\'ével
Csütörtökön, szombaton és vasárnap csle van műsoron az évad legnagyobb opereilsláger;-, a Csodahajó. Mindazok, akik nehezen várták llarczos Irén ujabb fellépését, ezutial még fokozot-lablwn hódolóivá szegődnek. Mert ik»mpás szereiét, a Csodahajó angoí leánykáját annyi bájjal, kedvességgel, temperamentummal jálsza. hogy agá-
val ragad mindenkit, partnere Szalma Sándor, aki (sengő baritonjával irmét a legszebb melódiákkal gyönyörködtet. Kőrössy és Szabó lirnő 11 darab főkaeaglalói, l-gry Bertával •gyü»,
akik bőséges derültségről gondoskod nak.
Jegyek a hét mfinden előadására a színház pénzláránál előre válthatók.
Beszflntették az Inkel olajfnrást
A gépeket és a fúrótornyot Llspére szállítják át, ahol tovább folyik az olajkutatás
Mint tudvalevő, a nagy reményekkel kecseglelő inkcyant alfai oiajfurás nem hozta meg a várt eredményt s a munkálatokat végző Eurgasco emberei már hosszabb idő óla foglalkoznak azzal a gondolattal, hogy a további munkálatokat beszüntetik.
Közel 2000 méter mélységben járt már a furó Inkeyanlal-l\'án s petróleumnak, olajnak még semmi nyoma sem mulal-kozolt, vagy olyan kis mennyiségben. hogy nem fizetődött volna ki a fúrás folytatása.
A kudarc arra indilolta az
Eurgascot, hogy a fúrást végleg beszüntesse Inkeyantalfán, ami napokkal ezelőtt meg is történt, Ma már nem zakatolnak a gé ock a fúrás színhelyén, a furó torony villanyégői sem világi tanak. Megkezdték a gépek le szerelését, amelyeket nagy le bérautókon Nagykanizsán át Lisnérc, illetve Szcnladorjánra szállilanak.
Szentadárjánban a fúrás to vább folyik és szép eredmény nyel kecsegtet. Most az Ilikéről átszállított uj fúrótorony felállításával két helyen folytatják a fúrásokat.
FIGYELEM 1 FIGYELEM I
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy szerdán, junius 2-án este ■ „Kis Roysl" sörftzft- ás kerthslylságábsn
a nagykanizsai határőr-zenekar hangversenyt
tarf, amiért is kérem a n. é. közönség síives pártfogását. A határörzenekar szüneteit a hírneves debrsoeni Kiss Jóska cigányprímás és zenekara pótolja. Teljes tiszteletlel PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.

„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Rekord\'ömegü pályázat, értékes díjak a multhetl versenyen
A Zalai Közlöny »Keresd a másik felét versenye e héten rekord érdeklődést hozott. Ötszáznál több szelvényt kantunk, csaknem valamennyien helyesen fej telteik meg a rejtvény-szövegét. Legtöbben (két szelvénnyel pályáztak, mint ahogyan két kirakatban volt elrejtve a másik fél.
Az egyik helyes szöveg: > A legjobb írógépet legolcsóbban Schless Testvérek cégnél szerezheti be . Ez a cég I-ő-uti főüz-lelének kirakatában, a másik : * Könyvnapi könyvek Schless \'Ij;st véreknél * a Ilorlhy Miklós
uli fióküzlet kirakatában volt található.
Az értékes dijak odaítélésénél a szerencse a következőknek kedvezett :
Egy töltőtollat nyert: Vegclo Judit (Zrínyi Mik\'lós-u 18), egy doboz levélpapírt : Vadász Judit (Kisfaludy-u. 28.), egy csavariront: Szakonyi József (Széchenyi-tér 3.), egy emlékkönyvet : Jáklv Erzsi (László hg.-u. 10.).
A kél ingyenes színházjegyet iíj. Várfalvi Gyula (Vlasits-u. 15), és C.yergyák Pál (Erzsébet-tér 17.) nyerték. Könyvaján-
, keresd a másik felét"
IASOTEIZTKAY AISNSKRNUMRÖ NL AHTK ÜÖLGS U O Á S A I A
A fenti megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg. Név: ................................................Lakás:
E szelvényt kivágva minden szombat es\'ig kell a Zilai Közlöny szerkesztőségében leadni.
dékban részesülnek : Osberer Ferenc .(Csengery-u. 113.) és Vánkos Jenő (József fhg-u. 57).
A nyeremények szerdán délután 4 és 5 óra között átvehetők a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
Uj versenyünk ma indul. Az alábbi szelvényen található rejtvényszöveg »másik fele« (a hiányzó hetük) az egyik nagykanizsai cég kirakatában lelhető fel. A szelvényt kitöltve szombat estig kell szerkesztőségünkbe eljuttatni. A megfejtők között értékes dijakat sorsolunk kL • ,.
— (A bíróságról)
Az igazságügyminiszter Gelencsér József kanizsai járásbi-rósági joggyakornokot fogalmazó gyakornokká kinevezte. — A pécsi tábla elnöke dr. Béres Sándor nagykanizsai lakost a pécsi tábla területére joggyakorlatra bocsájtolta.
— (Szentóra a plébániatemplomban)
Junius 3-án. csütörtök délután (i órakor Szentóra a plébánia templomban és gvónási alkalom az első péntekre.
— (Hittant vizsgák)
Junius 5-én megkezdődnek a hittani vizsgák a nagykanizsai polgári leányiskolában, junius
7-én a Vécsey-utcai elemi iskolában, délután Palinban, junius
8-án a Bozgonyi-utcai elemi iskolában, 9-én Kiskanizsán. Ezeknél P. Cirfusz Viklorin plébános elnököl.
— (Óvodai vizsgák)
Mos! állapította meg a felügyelő bizottság a nagykanizsai óvodák idei vizsga-idejét. E szerint junius 9-én a Teleki utcai, \'junius 10-én az Arany János utcai és junius 11-én a Szent Imre herceg utcai ovodában lesznek a vizsgák.
— (A zeneiskola növendékhangversenye).
mely a f. tanév utolsó ilyen rendezése lesz, szerdán délután 0 órakor kezdődik a zeneiskolában. Belépődíj e hangversenven nem lesz. A rendezés költségeit önkéntes adományok hivatottak fedezni.
— (Halálozás)
Szomor Gyula m. kir. őrnagy aki hosszabb ideig Nagykanizsán állomásozott, később nyugalomban Esztergomba költözködött, hosszabb szenvedés után ott elhunyt. Temötése hétrőn délután történt Esztergomban.
— N«1 ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. SchílUnél minden minőséget megtalát.
— (Az Úrasszonyok kongregációja)
szombaton reggel 8 órakor közös szentáidozást végez. Hétrőn délután 5 órakor ülést tartanak a fehérteremben.
- Imprlné Maradékok megfelelő ]ó ,méretekben, alkalmi árakon SchüUnél
1987. junlüi 2
éalai közlöny
A Zrínyi tenniszezői Keszthelyen is minden számot megnyertek
Hoffmann László ujabb mesterhármasa
Aki túlsókat evett vagy Ivott és rosszul érzi magát, annak egy pohár természetes „Ferenc József*
keserűvíz igen fyorsan és alaposan kitisztítja a gyomrát és a beeit és felfrissül egtsz szervezetét! — Az orvosok ajánlják.
— (Munkás kltönletés)
A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége hosszú és hűséges szolgálat elismeréséül (liszéremmel tüntette ki Kovács Viktória és Ilampó Kmilianagykanizsai háztartási alkalmazottakat ,akiknek csütörtök délután adják ál ünnepi keretben a katolikus egyesületek jelenlétében a diszénnel és az erről szóló oklevelet.
— (Az Irodalmi Kör)
Vcgycskarának vezetősége fezuton is felhívja a tagok figyolmét, hogy a kedd esti próbán. fontos megbeszélés minit minden tag föltétlen jelenjen
(:)
— (Meghívó)
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet 1037. évi június hó fl-én, szerdán délután fél 5 órakor a városháza tanácstermiében tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. \'L. Titkári jelentés. 3. A\'ap-szabály módosítás. 4. Zárszámadások előterjesztési! a számvizsgáló bizottság jelentésével. 5. Jövő évi költségvetés. 0. Védnök választás és tisztújítás. 7, Esetleges Indítványok. Az alapszabá. lyok értelmében a második közgyűlés 1037. junlus lG-án. szerdán délután fél 5 órakor ugyanott a mcgj^enl tagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Az elnökség. (:)
— (Autóbusz Hévizre)
Vasárnap reggel Hévízre indul nz autóbusz « Centrál szállodától. Néhány hely még kapható. Vjtcldij oda és vissza \'3.50 |>engő. Indulás reggeí 8 és fél 9 óra közölt. Jegyek a Teulsch-drogérlában kaphatók.
—> A modem ember már nem lovat,
hanem autót kíván. Autóju lehet még önnek is, ha részi vesz a og, jó-lékonyeélu m. kir. államsorsjálékcAi. Kis szerencsével 40.000 aranypengől nyerhet. 17.000 nyeremény van, melyeket mind készpénzben fizetnek kj. Ha nonv nyer, akkor vigasztalja az a tudat, hogy a nyomorgókon scgilctl. lluzás már junlus 4-én lesz.
— Női pongyolák könnytl mosható anyagokból, nagyon olcsón Schatmál.
— Kcvetebb ruhát kell
csináltatni, ha a szövet szingyopju-ból készült, inert az évekig lart é> mindig szép. Csak a szövet csinálója tudja garantálni, ho#y a szövetben csak természetes szingyapju van. A magyar uricsaládok részére \'évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Is elsőkézből a Trunkhahu Posztógyár, Budapest, XI., J.cnkc ut 117. Még ma kérje a szövetminták költség- köte-lczeltségmcnlcs elküldését. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megUi-karitásl ér cl. A kollekcióban rengeteg elismerést is olvashat.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern mintatermeiben a legjobbat a logolcaóbban mutatja be, kedvező .Ize-téd feltételek mellett.
A Keszthelyi Yaciil (Mub meghívásos tenniszversenyén, melyen Keszthely, Szombathely és Nagykanizsa játékosai adlak egymásnak találkozót, a Zrínyi versenyzői teljes győzelmei aratlak. amennyiben á verseny valamennyi megrendezett számában elsők lellek. A legjobb eredményi ezúttal is Jloffmann érte el. aki ismét három első dijat hozol t haza.
A részletes eredmények a következők :
1. Férfi egves. 1. Iíoffmann (NZTE), 2. Csaló (SzSE),
I\'éczely (KYC) és Hajós (SzSE).
2. Női egyes. 1. Feyér Csibi (NZTK), 2." Makóné (NZTE), Mérő Baby (KYC) és Bolc-mann (Jugoszlávia).
li. Férfi páros. 1. I)r. Bittera-lloffmann (NZTE), 2. Csaló-Hajós (SzSE), 3. Székács-Zde-borsky (KYC),
1. Vegyes páros. 1. Makóné— Hoffmann (NZTE), 2 Feyér (NZTE) I\'éczely (KYC), W Bodrogi (KYC) Csaló (SzSE) és Hoiemann (Jugoszlávia) Dr. Bittera (NZTE).
csa|>at legjobb r^sze. pandúr remekül védett. Varga játéka minden dicséretei megérdemel. Csáki is elfogad: halót nyújtott. A fedczctsorltól még a fiatal Kovács agliyása említhető, a csatársorban egyik gyengébb volt, mint a másik. JeUinek alig kapóit labdát.
Frontieh a lesállásoknál hibázott.
_ (O/0
NVTE - NZTE II. 5 :1 (2:0)
Gyenge délelőtti mérkőzés. lOpcrdg Mihaleez nélkül játszik az NVTE, de ahogy beáll, felélénkül a csatársor és a 20. percben Horváth fejesgóljával vezetést szerez, Utána Koann lerántja Bost, dc a Zrínyi II. nem judj« értékesíteni a 11.est. A 15. percben Alkonyi a 10-osról ravasz sarokgólt lő 2:0.
Félidő azzal kezdődik, hogy Mihaleez kitör, nem tudják tartani és máris zörög Helyei hálója. 3:0. AI-konyi megsérül és vájitf a balszélen slatisztál. A 20. percben a kis Taródi veteti magát észre nehéz szögből lőtt gólját. 3 :1. Majd Fleischner és Horváth javltja a Vasutas csapat gót-arányát 1—1 góljai.
Jók: Mihaleez. Kozma, Fleischner és Horváth, illetve Bal>os II., Bekc és Tóth. Izsák jól vezette a mérkőzést.
A másodosztályú Vasutas csapat már az első osztály kapujában van és valószínű be Is kerül, de » csapat különösen a védelem (• szélső halíok) nngy kérdőjel, nem beszélve a jobbszélső posztról. Féltéi len erősüéi kell. ha az NVTK meg akarja állni » helyét az első osztályban.
—A—n—/—I —üt—i
Fürdőcipők, fürdősapkák, strand labdák, nyári játékok, illatszerek.
Angol, francia és belföldi tennlszQtók nagy választékban. Szakszerű hurozásl
Vágó Endre illatszertárában.
Az NTE erősen tartalékolt csapata csődöt mondott Pécsett
DVAC-NTE 3:0 (2:0)
(Kiküldött sporlrovalvezctőnk Jelentése.) A bajnokság 3. helyezettjétől a szezon utolsó mérkőzésén súlyos vereséget szenvedett az NTE. Az eredmény nem1 fejezi ki hűen a/, erőviszonyokat, mert a DVAC nagyobb gól-arányu győzelmet érdetií-\'U volna. Egészen alacsony nívón jjvozgoll a mérkőzés. Az NTE egy percig sctit tudott kombly ellenfele lenni a saját otthonában játszó pécsi csapatnak. Nem csak az NTE fiataljai nem elégítettek ki, hanem a régi bevált játékosok voltak a esapat leggyengébb l>onljai. Az NTE Pandúr és Varga igazán nagy önfeláldozó játékának köszönheti, hogy mm szenvedett sokkal súlyosabb vereséget.
Kánikulai hőségben, negyed 3 órakor a két csapat a kővetkező felállításban lépett pályára.
DVAC: Urozdics — Tóth, Hamejsl - Krivics, Ónodi, Valkai _ yjjlt
I.oós, IJjj, Csirke, Kcszler II.
NTE: Pandúr — Csáki, Varga — Szollár, Kovács Kudlch — baranyai
II., Szabó, Jlauer, Szendrői JeUinek.
Az utazás okozta fáradság és a nagy
hőség erősen kiütközik az NTE-n. A hazai csapat óriási iramot diktál, « levegőben lóg a DVAC gólja, de I\'an-dur hálója bevehetetlen. Egyik bom-baszerü lövést a másik után tesz ártalmatlanná az NTE fiatal kapusa, majd Varga rombolja azét a pécslek támadásait. Az NTE fedezetsora és csatársora sehol sincs, igy egészen egyoldalú a játék. A DVAC támlád, az NTE védekezik. A 33. percben Ujj mwgas labdát ad Csirke elé, aki 10 méterről
kapásból védhetetlen feísősarkos góft lő (1:0). Továbbrp is a hazai csapat támad, az NTE csillárok egy percig sem, tudják tartani a labdát. Egyetlen komoly támadást nem tud, nak vezetni. A 10. percben Kcszler II, leszalad a szélen. Iujx)s leadása pandúr előtt elgurul és a lesen álló Ujj közelről a hálóba vágja (2:0) Nagy védelmi hiba, de Varga js benne volt.
A második félidő sem hoz semmi örömöt az NTE számára. A 4. perc-ben Vllk beadásánál az NTE védők tétováznak és Ujj közelről megszenl csapatának a 3 gólt. Ezután erősen érik az NTE katasztrófális veresége, dc Pandúr a biztos gólnak látszó hatalmas lövéseket könnyen védi. Végre a 28. percben komoly helyzet j a DVAC kapu előtt, JeUinek nagy lövését a kapufa menti. Az utolsó kél l>erc az NTE-é. Nagy kavarodás a DVAC kapu előtt eredménytelenül. Az utolsó percben a 16-osról Szabó felső-sarkos bomba.szabadrugását (irozdics robinzonáddal védi és ezzel vége u gyenge nlvóju mérkőzésnek.
A DVAC is tartalékosán állt ki. Igy is minden részében jobb volt ellenfelénél, mégis csak az első félidő 20. I>ercében mutatott nagy játékot. A fedezetsora volt a csapat legjobb része Krivicz és Onodival az élen. A csatársorból Csirke és Ujj érdemel említést. Legnagyobb nn-glcpelést a DVAC durvasága okozta. A DVAC-NTE mérkőzések a legfairebbek voltak mindig, de most a DVAC ezzel adós maradt.
Az NTE kíizveUen védelmié volt a
Utolsó napoki
11. Kii. Jíthwíttli lllainnjíttt húzása
már junius 4-én
Própálja ki szerencséjét és a legközelebbi sorsjegyárusltónál vagy dohánytőzsdében szerezze be S — pengőért az államsorsjegyet.
Kis kockázat, nagy lehetőség.
jr. pimfit ijirlit
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9776/1937.
Árverési hirdetmény.
A volt Babochay-telekböl még a város tulajdonában levő rési lűlei-méaét junlus hő 3-án d. e. 10 Arakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
BSvebb letvllágosllást a vároai gazdasági hivatal ad.
Nagykanlzaa, 1937. május 15. hu Polgármester.
ujak is bauaiM
Ért..lU.r. 1.1.41..-
Telepes nMMM,
Elektron.
ftíllrirnk aS2tali \'ámPák\' kirakatvilágitók, W)IIIUíUJl> világítási tervek díjtalanul.
Elektron.
HALAI HOeLONV
1937. |unlu« 2.
Naptári Junius ?. szerda. Kom. kat. Erazmus vt. Protestáns Anna. Izraelita Szíván hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és klskanlzaal gyógyszertár.
Gtf»fflrd« nyitva reggel fl órától eete 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél . tán kedden egéez nap nőknek).
APRÓHIRDETÉSEK
Aprfihli.al,. .1). v.Um.p *i Onn.pn.p 10 .túl, « flll.i rolnd.n lu.ábbl hó fl llllí,. it.lhfiin.. 10 u.lg to fl 1)4r. mlnd.n tovíbbl tifi 4 flll.r.
AaMtaxH, Mxautót, modern, uj áramvonalasai, azolld árban, bárhova, Kául inann Manónál rendellen. — Talelonállo-máa 2 21.
Kaaaaélt ruhát veaxek í. eladok, hl rá.ra háihoi megyei. Mirkua, Királyaica II. I3&
Jól lóió. megbízható i rtKb. Báthory utca 22.
IW5
Klláah.lárala ulcat butoroiott azóta Itlrdöazoba baazniUttal katonatl.it vagy tl.iIvíkIÓ részére luntua 1 re kiadó Sugár
ut 64.
Kllttnó fahérbar kapható Arany Já-noa-u. 6 alatt. Llt<r|a 40-90 Itllár. I6M
MaiYáttlra karcack Ulékeitort. — SeaboAotal apoilllilete. 1603
r...ili vagy hlfaUt lekenek -
(lumml|a>lló-Oaem, Horthy M. ut 2. 1553
■ ailak.Járala, tinta, iaép azoba, tllidóainba hi.ináUtlal kiadó. Klafalndl-ucca 27. 1665
Idóaebb al láazíre kereaek külön beji ratu hularaaatlaN. nagyobb uobát, eaetleg reggelivel, a belterületen. Hollm.nn kalapszalon. 1607*
A Tava.z-ucea 3. ai. háx aaabadkáitól miméi. Ugyanott áfdeklódnt lehet, valamint egyáb halmik la eladók. 1668
liálóaioba berendexáa éa bárom szektán* atadá. Horthy Mlkló.ul II , pék-Uxlet.
Villatalak U.lalonmárlalUrdO leguebb helyin, a központban, a Balatont\'I 100 lépéanylra, 200 □■01. okaóa eladó. Brónyal lHvathii, Horthy Mlklóa ul I. KtUvetltó dllazva.
Kiadja a laptulajdonoa Közgardasági Rt. Outenberg Nyomda éa Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. I\'elclöa kiadó : Zalai (áraly Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szára,
Ptritíuzi pulcsiin! 11
Rágókártevök ellen:
Arzola, Tirsln Gombabetegsígek ellen
Suliiról, Amonll, Solbár, Vinol Szivókártevők ellen:
Pronlkol, Tano!, Killsiapptn.
Beszerezhetők:
orszAg József
mag, miitrágya, növéijyvédelmUze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésiben Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. (A bíróság mellett)
EilU!Í|lltllt —.
■UaWyl kateMákal I
Ipamaokail - , b<|
Kényes nyárlrnháit, öltönyeit
mlmerlloii li««lil)ii, fénytoleniti
VARGA NÁNDOR
vegytlsztltó - kelmefestő
Horthy Mlklós-ut 8. sz. Hunyady-utca 19. sz.
Féláron mehetnek színházba a Zalai Közlöny olvasói
A féláru jegy váltására Jogosító szelvényt ki kell vágni a Zalai Közlönyből
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást létesített Fodor Oszkár színigazgatóval, ami nek alapján a Zalai Közlöny előfizetői és olvasói, ha az lóságban található szelvényt kivágják és a pénztárnál felmutatják, féláru jegyet vállhalnak az esti előadásra. Mindenki\' annyi féláru jegyet kaphat, ahány szelvényt felmutat. (A/ nótfillért, a színész-nyugdíj céljaira szolgáló 10 fillért ezeknél a jegyeknél is meg kell fizetni.)
Az első ilyen féláru előadást a Zalai Közlöny junius 1-én, nénteken rendezi, amikor is a bűbájosán szép Sybill kerül |
színre. Senki más nem válthat féláru jegyei a színházban, csak aki a Zalai Közlöny szelvényével jelentkezik. Minden szelvény csak az azon feltüntetett esti előadásra érvényes.
ZALAI KÖZLÖNY
Jun. 4. i Sybill
Szelvény
egy darab féláru színházjegy váltására a Zalai Közlöny kedvezményes esti színházi előadására.
A szinész-nyugdljalap céljaira a 10 f. pétfillért a féláru Je*y melleit is meg kell fizetni.
Ponyua
Knalponyva — Oépponyva Repceponyva — Kocslponyva
üabonazsák — Kévekötő Manllla — Gazdasági kOléláru
Hir-aoh^éa^BzegS 2aák- és ponywa-kSIoattnzóa
11939/1937.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön In-(ézclnél zálogba helyezett és a le lárallfr, Illetve az árverésig kl nem vállolt vagy nem rendezeti zálogtárgyak az Intézel F8-ul 8. sz. alatti helyiségében 1937. évi |unlus hó 16-án délulán 7,4 órai kezdettel elárvereztetnek.
Nagykanhsa, 1937. má|ui 31.
i Polgármester.
mirkuiiinUtti uittm uiinii
MENETRENDJE
árváayM 1097. má|ua 22-tól.
Eraa.bal-t.r—Vaaat.ttaa.Aa
Vasútállomásra
4« 6» 7»a 9»
Ilii 1JM
13«\' IBM 17« II n 20 05 2149 2JII 2J49 •jaa fi a m* o k
I s
W» >
Letenyei menetrend
UtMfMl W. 848 NtfjVtnliiárt 7 56 Nif)V*aUiá/4l M. 14 00 L*tMjir« 4rk. 1810
Fürdőcipők Strandkalapok
Szenzációs színek és fazonok
Minden árra
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Ilklói-it I. szám.
A bélyeg érték!
Olthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit éi (ékesítheti minden hélfón délután 6-tól 8 lg a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában. Minden bllj«MílJt{l silvtseo látnak.
Tagdíj nincs I
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
«
»
ni Bákócil ut 58. Tel. 1-389-50.
150 kényelmes szoba, tolyó hltlop-melegvlz, teloton, körji Iliién o» csooaöt pdtló elektromos lényjel zésekkel. Lemérsékolt szoba- és penzlfr-árak. — Elegáns kávéház. 0 teletoDtülke.
A ■öröiőboni
Csóka Feri rádlóhlraa cigányzenekara — valódi ardályi Flekken különlegességek.
Jt télikertben i
délután és este táno. VI r á n y újszerű jazz-zenekara. A télikoriben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Postro jön, adjon találkozót lame réselnek a aETPOPOLE-ban 1
HIRDESSEN
a „Zalai KBxlBny"-ben
választbal
6 havi Mjgjie.
Slazengers Dlinlop tennlszlabdák tenniazhupok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
sportOzletében Ffl-ut 5.
\' k|*>*M°»ea maganaa^l m. umamker, Nxcmf Éa UáUaUi Láttát Váákaéa kki\'a|i^á)U
tBaMia AaMa. MM iáratoj
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉT!"
Ti. Évfolyam 122. Mim
Nagykanizsa, 1937. junlus 3 csütörtök
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
é» lúadófeivaJAl: Hóut 5. ulu.
httköuup déluUu.
ló hírek a
A Heggel irjaV — A nemzetközi polilikai helyzet nyugodlabb, mmt valaha is volt négy év óta, veszedelmes konfliktusok belátható időn belül alig robbannak ki... A konjunktúra töretlenül fejlődik tovább. Az év első felében a világ árucseréje tovább fejlődött és 20%-kal meghaladta az 1936 évi eredményeket... A nyersanyagok és a nemzetközi devizák piacán hosszabb idő óta állandó megnyugvás uralkodik.
Fabinyi miniszter pécsi be szédéböl : i
— A mai .-Ifcrülmények közi a közterheket mérsékelni kell.
A világ autó-gyártása 1937 » .>ö negyedében közel 20 százalékkal 1.02 millió kocsira emelkedett.

A jugoszláviai kivitel nagyobb mint az elmúlt 0 év bármelyikében volt. A cseh texlil-kereske-delem rekord-számokat mulat fel. A svájci iparban a rosszul foglalkoztatott üzemek arányszáma 46.1 százalékról 10.7 százalékra csökkent.

Báró Korányi Sándor előadásából :
A legutóbbi éviizedben jelenlékenyen megszaporodottt a 00 éven felüli emberek szama es az Eszakamerikai Egyesült Allar mok statisztikája szerint az átlagos éleikor negyven évről hatvanra emelkedett. Az egész világon mindenütt nagymértékben
kitolódott az átlagos* életkor. •
Schuschnigg kancellár nyilatkozatából :
— Meg vagyok győződve arról, hogy Ausztria és Magyarország egvre fokozódó együttműködéséből Közép- Európa kon szolidációja fog kicsirázni és ez a kapcsolat kiindulópontja lesz a szenvedélyek lecsillapodásának és a béke megerősödésének.
Harold Buttler, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal vezetőjének nyilatkozatából :
— Pár hét alatt a földgömb felét beutaztam. Valamennyi országban azt láttam, hogy nemcsak a gazdasági helyzet javult,
hanem a szociális belátás is. •
A BESzKRT megtiltotta alkalmazottainak bármiféle külső
protekció igénybevételét. ♦
A Magyar Hírlap irja :
-7- A gazdakörök és a gabona-
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Qarbarits Lajos mnrrsnmrTT \\ a— — —————
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi is kíadóhivatall telefon: 78.
Elmúlt a háborús veszély, de egy elhamarkodott lópés könnyen felborithatja a helyzetet
A valenciai kormány a semlegességi bizottsághoz intézett jegyzékben tiltakozott Almeria bombázása ellen — Az angol döntés egyhangú volt, még az ellenzék is a kormánnyal szavazott
II Blomberg-Muesolini találkozón m világ szeme
ós Szófiába utazik
Meurath Belgrádba
Valencia, junius 2 A valenciai vörös kormány a legutóbbi napok eseményei ulán keletkezeit helyzet meglj|eszélé-se végett minisztertanácsra gyűlt össze. A rendkívüli minisztertanácson jegyzéket szövegezlek meg, amelyben tiltakoznak a német hajók állal történt alineriai bombázás miatt. A tiltakozó jegyzéket a londoni semlegességi bizottság elé terjeszlik.
London bizakodó
London, junius 2 Az angol sajló bizakodó hangulatban ír az európai helyzetről, A közvetlen veszély — írják a lapok — már elmúlt, de egy
elhamarkodott lépés könnyen felboríthatja a helyzetet. A spanyol—német viszály ügyében is egyébként a lapok hangsúlyozzak, hogy Anglia egységesen foglalt állást, még az ellenzék is teljesen a kormány álláspontját fogadta el.
Amerika nyugtalan
Ncwyork, junius 2 Hooswell elnök tegnap délután váratlanul megszakította szabadságát és különvonaton birtokáról Washingtonba utazott, Azonnal tárgyalni kezdett a külügyi államférfiakkal és a legújabb jelentések alapján az európai helyzetet vitatták meg.
Egész Európára kiható megegyezések a láthatáron
Berlin, junius 2 A német távirati iroda jelenti hivatalosan: Blombcrg német -birodalmi hadügyminiszter szer-
dán reggel 0 órakor a tcmpeli bori repülőtérről Bómába utazott. A miniszter három napig lesz az olasz fővárosban.
A látogatásnak polilikai kö-körökben igen nagy jelentőséget tulajdonítanak. A német hadügyminiszter ugyanis Mussoli-* mvel tárgyal és egész Európára nagy kihalással bíró megegyezéseket hozhatnak.
Bóma, junius 2 Blombcrg birodalmi miniszter, aki egy hetet töll Olaszországban, délelőtt megérkezett Bómába. Délben megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, majd Viktor Immánuelnél jelent meg kihallgatáson. Délután Mussolinivei és Ciano gróf külügyminiszterrel tárgyalt.
London, junius 2 A Times értesülése szerint Neurath német birodalmi külügyminiszter rövidesen Belgrádba, maid onnan Szófiába utazik. A iálogalás politikai szempontból szintén nagyon fontos lesz.
A gazdasági javulás kétségtelen Jelel a magyar pénzOgyl költségvetésben
Az előadó bejelentéséből: „Most alkalmas az idő az adózási rendszer reformjára!"
Budapest, junius 2 A képviselőház ülését Stra-nyavszky házelnök 10 óra után pár perccel nyitotta meg. Bejelentelte, hogy az időszaki válasz-, tások ügyében már megkereste a belügyminisztert és az érlesí-lés után azonnal referálni fog Ezután a pénzügyi tárca költségvetését kezdtek tárgyalni.
Zsindely Ferenc képviselő hangoztatta, hogy a gazdasági helyzet a pénzügyi tárca bevételi oldalán látszik meg leginkább. Ez a tükröződés jó, mert az
utóbbi II év alatt a pénzügyi tárca bevétele 8.2 százalékkal emelkedett, ami a gazdasági javulás kétségtelen jele. Rámutatott arra, hogy az adórendszer nem igazodik a szociális viszonyokhoz. Az adózási rendszer reformjára szükség van és arra most alkalmas is az idő. Most ugyanis könnyebben el lehetne viselni, ha esetleg az adók átcsoportosításánál egy 10—20 millió pengős csökkenés állna be a bevételi oldalon.
Andaházy Kasnya Béla a
lőzsde véleménye megegyezik abban, hogy ha az aratás előtti hetek időjárása kedvező lesz, a most közepesnek becsült búzatermésből a tavalyihoz hasonló jó-közepes lesz. De ennél is fontosaid) az, hogy az értékesítési kilátások a buzavilágpiac helyzetté mellett még kedvezőbbek,
mint a most záruló gabonaévben voltak.

Hivatalos slaliszlikai megállapítás szerint az év első három hónapjában a fővárosban 181) építkezési engedélyt adtak ki, inig a mull év első három hó-* napjában 162-őt.
részvényjog és egyéb knpcsola-los kérdésekben szólalt fel.
Kreesák Hifhárd a külföldi tartozások rend ezé séltelto szóvá, majd a közű: írnek megnyitását kérle. Krnszl Sándor a pénzügyminiszter eljárását helyeselte. Örömmel látja a beliajlho-tatlan adók törlését. Szcrinlo azonban az ifjúság problémáját e-mi a kultuszminiszterre kellett volna bizni, meri ez a kérdés a gazdasági miniszterek hatáskörébe lakozik.
Báró Vojnics Miklós hangoztatja, hogy a ga|>onuterinést ki kell küszöbölni az államháztartásból, mert az az időtől függ és igen bizonytalan ennek megfelelően a költségvetés is bizonytalan lesz. A régi rendszer szerint azt kérte, hogy " költségvetési és és a naptári év essen össze. Malosits az adózási rendszert antiszociálisnak mondja.
Az ülés lapzártakor még tart.
A magyar kereskedelmi bizottság elutazott Bukarestbe
Bukarest, junius 2 A magyar—román inodus vi-
flAUttf ftOZLXMtl
vetüli július 1-én jár 1c. Szükségek voll tohúl a kút ország között a tárgyalások azonnali uieg kezdése. A magyar kereskedelmi bizottság iuar el is utazott Hukarostbe, ahol még ma meg kezdik a tárgyalásokat.
Kormányzótanács voltai &mj«« miniszterek részvételével
Illetékes helyen a kedd délutáni kormányzótanácsról " következő hivatalos tájékoztatót adták kl:
— Horthy Miklós kormányzó elnökletével kedden délután 0 órakor a királyi várpalotában kormányzótanács voll. amelyen a kormány tagjai voltuk Jelen. A kormányzótanács időszerű kormányzati kérdésekkel foglalkozott, amelynek során az egyes miniszterek a tárcájuk körébe tartozó fontosabb kérdésekről tettek jelentést.
Nagy érdeklődést és feltűnési keltett ]>olitikai körökben a kormányzótanács hire. Legutóbb egy évvel ezelőtt 11130 májusában Gömbös Gyula kormánya jelent meg együttesen a kormányzónál. Kedden délután termé-szeleden a képviselőház folyosóján és politikai körökben is érdeklődéssel beszéllek a kormányzótanácsról. Amint az Darányi Kálmán miniszterelnök •tavaiból és a hivatalos tájékozta lóból is kitűnik, a fonto&abb idöbterú kérdésekről tettek jelöniéit a miniszterek.
Féloldali hűdéiben fekvő betegeknek igen nagy megkonnyebbü-iest szerez reggelenként egy kis po hár természetes .Ferenc József" keserűvíz azért, meit anélkül, hogy a betegnek a legcsekélyebb mértékben is erőlködnie kellene, a beleket alaposan kltisziltja és az egész anyagcserét előmozdítja. Az orvosok ajanijék.
Prognózis: Nyugati, északnyugati légiramlás, több helyen zápor, néhol zlvatir. A hőmérséklet kissé osökken még.
A Meteorologl&i Intézet nagykanizsai megfigyelőéi! o mása jelenti i
Hőmérséklet tegnap este 9-kor: + 20-0, ma reggel«+17 2 délben: +20 0. Csapadék: 1*2 %>
— Trankkaka P—ztigyár
a míagyar uricsaládok bevásárfó-helye, tínnek is rendejkezésére áll. Közvetlenül a gyűrlKií Szállítja az utolsó kéznek, a fogyasztónak szin-gyapjuszövcleit ungolos gyártási hiúdon elkészítve. Nemi log tolódni. Evekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre u szövetmtalák költség- és kötelczettsé&wentes beküf-désél. Truukhahn Posztógyár é> Ruhagyár Rt, Budapest, XI., Lenke ut 117. szám.
300 kilométer szárazon és vizén egy látogatásért a herendi porcellán születésénél
Utl élmények egy nagykanizsai társaság tanaimányi kirándulásáról
Heggel háromnegyed 7 volt. amikor a maga hús/egynéhány kilométeréhez szokott, de most ktUscjéhen Is megfiatalodott letenyei autóbusz a szokottnál óntudntosabb prüszküléssel mérte végig a melletti-\' elkanyarodó kanizsai utcaseprő autót, innjd vidám nekilendüléssel és 2tí jókedvű utassal elindult első 300 kilométeres túrájára: — llerendre. Méltatlankodva állt meg a felsőtemplom felől rázuhogó korúi napsugárban. hogy bevárja u kiránduló társaság 27-ik tagját, aki elaludt, de e pillanaton már éppen feltűnt, iim-nl féltve kapkodta fehér-cipős lábacskáit a frissen loi&olt Sugár utou. Aki ugyanis elkéseti, a tár-suság egyik hölgytagja volt. iNttnf megszóláskent árultam el róla ennyit, mert viszont a hazafelé indulásnál a férfiak vizsgáztak le: — Ián még mosl is a keszthelyi Halász-csárdában láncolna a társaság, ha egy-két korán-fekvő ur be nemi fogalja az autóbuszt.)
Szóval elindultunk. Nagyrécse, Galambok, Kiskomámm és igy tovább^. A kis falukban már mindenütt jó koráu díszítik az urnapi oltárokat. Itt-ott tűzoltók, leventék masíroznak a girbegurba főutcán. A csákójuk szélén vagy a szemük boga-rán vidáman- vet bukfencet a májusi napsugár.
l\'tközbeu minden kis domb, minden erdőszél, minden csillogó erecske jó téma a csodálkozásra az aszfalthoz és falakhoz szokolt városi szenek, nek. A legderüsebb epizód Balaton-magyarod határában" aka<| szó végre. Három alacsony, kicsi szénaboglya áll uz ut mentén. Mindegyiken egy-egy gólyamadár tollászkodik nagy nyugodtan és nrtíla megvetéssel néznek a maga ulán jiorfclhőt uszályozó autóbuszra. Klasszikus műveltségűk yan errefelé még az emeletes verebeknek is; iinertliogy a gólyát igy is hívják Zalában 0 — tudják, hogy «tres faiunt collegium.» ( A magyarod! halár ulszegélyző szederfái szomorúan szégyenkeznek, unitiul átrobogunk közlük. Mindegyik uz utlól elfelé fordítja uz arcát. Azt szégyenlik szegények, hogy Jé\'zsódé-rosra nyírták valamennyit. Az ut felé sö felüket csupau törzsökre nyírták ulum\'niiyinek, csak a másik oldalra hagyták meg a lombjukul. Talán hogy de árnyékolják be az utat?,
A hévízi gátnál mér reggel }J órakor eleven fürdőélet uralkodik. Mezítelen igánypurdék lubickolnak a lefolyó csatorna fekete vizében.
Keszthelyen 10 pere integállás az Amazonnál. Kinek egy pohár sörre, kinek kettőre. Bugyelláris és cug» szerint. A falakon plakátok hirdetik, liogy ugyanaznap délután úszóverseny Lesz a Balatonon, t\'.sik I\'erkó is úszik. Kanizsán meg még ki se nyitották a strandot!
í i » , r • i
Tapolca. Félóra megállás. Éppen elég, hogy Berger Igazgató ur, a Tavas-barlang szerelmese megmutogassa a társaságuuk a mhgyar föld mélyének ezt a kincsét.
Zalapetcnden .kilométerhosszat rózsaszirommal felhintett u\'on dübörög át az autóbusz. Ezt már az tinin pl k önné ne I elé készítették. A fa hl másik végén bele is kerülünk a szini>omi|)ás körmenetbe. Megáll és árnyékba húzódik az autóbusz, előkerülnek a fényképezőgépek. Az árokpart füvén hullunk térdre, amikor cUmboiyog előttünk n .viharvert, öreg umbella. A menet elején a kántor, lálni a nyomorékká torzult kezén, hogy hadirokkant, a falu véneivel zengi: • Háborútól oltalmazz..> Az áhítat ünneplő érzésében is visz-szafelé borzolódik valami "z emberben és a lélek beledidereg az ősi ének időszerűségébe.
Az egyik kis ház homlokzatán, jó falusi szokás szerint vakolatból ki-mesterkélve ott áll az építtető neve. De így:
ISTEN 8EGITE1TE KOSTA PÁL MEGÉPÍTETTE ima
Gyönyörű ulon robogunk, ltégi.régi falucskák koiityos telő.sorai közölt majd meg égnek meredő szálfenyők kilométeres sorfalában. Hajmeresztő szerjK\'ntinckcn kigyózuuk boszorká. nyos könnyedséggel. (Sofförünk nagy-s/erüen érti a dolgát és uutóbuszunk számára nincs tehetetlen I) Léptennyomon utjavilások isten kísértésein bukdácsolunk át a legkisebb baj nélkül. (Kanizsa környékén az ilyesmi úgyis ismeretien valami. Herendlg a legrosszabb ut az volt, amelyiken kifutottunk Nagykanizsáról.)

Három órát töltőH a kiinduló társaság ilereuden. A por.cllángyár kaszinójának udvaráu a szederiák aluli terített asztalok és halk grammofon-zene. A uáddul tetejézelt, csúcsos jég-verőmből bámuló szemű, kék karton-ruhás, barnacopfos klsbiny hordta elő ebéd után a fagylaltot. Az öreg sze-derfa csintalan barkáit a szélesre tárult völgy felől érkező szellöcske bcle-belelmjigálta a tányérokba, aztán játékosan libbent tovább a százéves gyárépület ódou négyszöge mögé.
Mintegy két óra hosszat lartotlx amig fáradhalatlunul szíves és ulapos kaiuuzolás mellett végig kisértük u herendi porcellán útját, u vonatokszám érkező kaolin-agyagtól addig a száz és ezerféle csodálatos és művészi értékű szépségig, uuii iunét kerül szét a világ minden tájára és hirdeti az angol királyi udvartól a moszkvai múzeumig, falusi uriházak vitrinjeitői a világ mindeu Iáján élő műgyűjtők kincstáráig a mugyúr munka nagyszerűségét. A herendi porcellán büszkén liordja szét " földkerekség minden tájára a márkájábau viselt magyar elmert és mindenütt méllóu képviseli azt.
Két év múlva 100 éves lesz a herendi gyár. A gyár múzeumában, ami maga elég volna egy egész nUpos tanulmánynak, ott van még az első herendi müila. Ott vannak a* Alt-wien-i osztrák porccUángyár utolsó darabjai, umelyeknek mintáit már He-
ItST. ftmfat 3.\'
Kanizsa és Zala szállodája
Pesten a
44
ffl
VQ lákóoxi-it 58. TeL 1-18*40.
150 kényelmes szoba, folyó hfdeft-moleBvli, teleion, kőzp. fűtés és csengőt pótló elektromos fényjel xéaekkel. I<emén»éltelt im>bn- éir penzló-érak. — Klogáns kévéhéz, 6 telefonfülke.
A •öröxflben i
Csóka Feri rádióhires cigányzenekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. V i r á n y újszerű Jazz-zenekara. A télikertben éa a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Peatro Jön, adjon találkozót isme rőnelnok a MSTPOPOLEban I
rendre küldelto Ferenc József, amikor megharagudott a lemérdek pénzt emésztő altwieni gyárra és beszüntette azt. mert helyét akkor már, 18(50 körül mindjobban a bakonyajji kis magyar gyár porceUán-termése foglalta cl.
A műhelyekben az egyszerű tányérok reghnientjélől a legnagyobb magyar szobrászoknak porcelánba öntött szobraiig, cjgurctUitárcáktóla kájy-hacsercpeklg és porcellánlia álmodott virágcsodákig mindennek a készité-sét, foniWilását, égeté.él, színezését végig kísérte a magyarázat. Bámulatból bámulatba esett, aki előszór látta.
Felvirágozva indult a társaság fél 4 tájban vissza felé. A virág, ami a gyárvezetőség figyelméből mindenkinek a gomblyukában diszlett, herendi porceUán rózsa volt.
A kirándulást a nagykanizsai weiss Jucques cég szervezte és annak tisztviselője, Vermes Ferenc volt a tanulmányul utimarsallja. (Ugy halljuk, hogy az első herendi kirándulás sikere után máris ujabb kanizsai itársa-ságok szervezkednek, liogy megismerjék a herendi porcellán születését, i *
A visszaút külön nagyszerű élménye volt a kirándulásnak. A Bakony-vidék gyönyörű panorámája keretezte az utat Veszprémiig. Ounét Balatonfüreden át Tihanyig robogott az ^utóbusz és halalmMs felhők tornyosodlak nyugatról. amikor a szántódi révig gőzkomp ringatott át bennünket u ha. ragos-kék magyar tengeren. Aztán egyfolytában felcdhetetlenül szép rohanás végig u Balaton sotnpgyi partján, a százszinü naptamicntébcn, a sima műúton egészen u kesztlieiyi Halász-csárdáig. Itt »u<4r a hujd ,hüvö« fénye hintázott a vizén és a kéknyelű tüze a szemlékben. Rövid vacsora után nótaszóval indult hazafelé az, autóbusz és 11 órakor már a kanizsai utcák csendjét verte fel a megérkezettek vidám búcsúzkodása.
00
iri diuatujdonságok
Emppimék ♦ Vásznak ♦ Tropikálok Paplan* éa flanaltakarékl -—
laif ú\\mMa! Olcsó irtf!
Qolenszky Ferenc
dlvMOiMéboit
F6-ut 14.
1937 junlui 3.
ZALAI KÖZLÖNY
A részeg árvagyerek esete a jószivü rendőrrel
A Baross-tagok első tanulmányi kirándulása
Látogatás a legnagyobb magyar vajgyárban
A nagykanizsai Baross Szövetség tanulmányi kirándulás* sorozatát megkezdte. Az első kirándulás a nagykanizsai vajgyárba történt. Egy tele autóbuszra való Baross-tag nézte végig Gábor Ernő igazgató előzékeny és szakszerű kalauzolása mellett az OMTK vajgyárának telepét. Ugyanakkor egy csonkahegyháti autóbusz is ott köhögött a vajgyár kapuja mellett, Göcsejből hdrott kirándulókai A Baross-tagok nagy érdeklődéssel, a tisztaság, praktikum és gyártási berendezések megeső-erodálásával járták végig a legifjabb (négy éves) nagykanizsai gyár minden helyiségét, ahol módjukban volt a gyártás teljes menetét, a tej átvételétől a vaj csomagolásáig a legaprólé-kosabban, szakszerű magyarázattal kisérve, megtekinteni. I,eg érdekesebb megállapítás volt : — a tej átvételétől a vaj csomagolásig emberi kéz nem érinti az árut. Napi 55000 liter a gvár tej forgalma. Ebből most 10000 liter megy Pestre, a többiből vaj lesz (napi 18—20 mázsa) Olasz, Angol, Német,, Francia ország, sőt legutóbb Csehország és Amerika szániára is. Az 51 kilós hordókba csomagolt ex-lortvaj félévig is birja a hordóján felbontás nélkül. Egyszerre 10 mázsa vaj készül a .1000 li-terer; forgó faköpüben. Magyarország OMTK vajgvárai közül a kanizsai a legnagyobb: 3—1 naponként egy vagon a termelése. _
Magyar világsiker
a Könyvnapon
Hosszú és dicsőséges külföldi vándorút után n júniusi könyvnapon is-n>ét a magyar közönség elé kerül « háború utáni irodalmiunk egyik Icg-trfüvészlbb alkotása, Móra Fercno fő. müve: Ének a búzamezőkről, liz a könyv miéttán hódította meg o magyar olvasók széles rétegét ós a nétalet, angol, amerikai, holland, dán és svéd olvasóközönséget. A miagyar falu pépének gondolkozásmttdját, problémáit, világnézetét, egész lelkivilágát a hadifoglyok viszontagságainak tükrében Mutatja be. A legizgatóbb cselekmény és a legtisztább néplélektani érzék párosul benne, Móra utolérhetetlen stilusiuiüvészctével azzal az utánozhatatlan könnyed kedvességgel, amelyet Mikszáth óta nélkülözött a magyar Irodtilohi. A magyar közönség bizonyára nagy szeretettet fogja fogadjil régi kedSrencét, amlely már a világirodalom értéksorában is előkelő helyet talált A könyvet a Révai Irodnftni Intézet adta ld, a tárgyhoz illő díszes kiállításban. afrntely kiadás áronban csak a mostani könyvnap foiymán lesz beszerezhető.
Naptár i Junlus 3. caötörtök. ltom. kat. Klotild. Protestáns Klotild. Izraelita Ssiván hó. 24.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat e hó végóig a Fekete San gyógyszertár éb a klskonlzssl gyógyszertár.
U«*fard« nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hótlő, aserda, péntek délitáD kedden egósx nap nőknek).
A megtámadott rendőr a vádlottat
Beszámolt a Zalai Közlöny arról a támadásról, amit Magasházi Sándor kis-kanizsai fiatal szobafestősegéd Intézett cg.v rendőr ellen.
Magasházi az Erzsébet-téren este kívilágilatlan kerékpáron haladt. Hegedűs II. József rend-őrfőtörzsőrmester figyelmeztette Magasházil, mire az nyomdafestéket nem tűrő választ adott, majd amikor igazolni akarta öl a rendőr, kerékpárján elmenekült. A Király-ulca 20. szám elöli a rendőr utolérte Magasházil, ak imoost már nvill támadásba ment ál és a rendőri kétszer megütötte. Hegedűs, bár joga lelt volna, nem nyúlt fegyveréhez, hanem igyekezett lámadóját előállítani a kapitányságra. Magasházi földrevetette magát, rúgott, harapott, inig végül odaérkezett egy másik rendőr, akinek segítségével Magas-házit megbilincselték. Magasházit több napon át az ügyészségi fogházban vizsgálatban tartották, inig kiszabadult. Magasházi
Lengyeltóti, junius 2 Furcsa baleset történt tegnap Öreglakon. I\'railty Lajos, a gróf Jankovics uradalom kocsisa, kocsiján egy ö hektós üres szc-szcshordót szállított. Tukora István és Kiss József társai nem akarták elhinni, hogy a hordó üres és felmásztak a kocsira,
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást létesített Fodor Oszkár színigazgatóval, ami nek alapján a Zalai Közlöny előfizetőt és olvasói, ha az újságban található szelvényt kivágják és a pénztárnál felmutatják, féláru jegyet válthatnak az esli előadásra. Mindenki\' annyi féláru jegyei kaphat, ahány szelvényt felmutat. (A pótfillért, a szinész-nyugdij cél-
bociánata megmentette a lezárástól
később ismételten bocsánatot kért a megbántott két rendőrtől.
Ilyen előzmények után került Magasházi Sándor dr. Bévffy Andor törvényszéki büntető biró elé, ahol iltaságával védekezett és azt mondotta, hogy nem emlékszik semmire. A törvényszék ezután a rendőröket és a tanukat hallgatta ki, akik terhelőén vallottak Magasházi ellen.
Nagyon szépen viselkedett az eljáró és inzultált rendőrfőlörzs őrmester, Hegedűs II. József, akii felettesei kitűnő szolgálati leljesitménveiért ismételten meg dicsérlek. Síikor a biró megkérdezte tőle, hogy kívánja-e támadójának megbüntetését, Hegedűs főtörzsőrmester kijelentette: — Kérem biró ur, a vádlott egy szerencsétlen árva fiu, aki családjának keresi a kenyeret, nem akarom, hogy mialtam legyen bezárva és a családja kenyerét veszítse...
A bíróság tekintettel Hegedűs megbocsájlására, nem zárta le Magasházit, hanem 00 pengő pénzbüntetéssel sújtotta.
az egyik gyufát gyujlotl és a lyukon be akart kémlelni, nincs-e a hordóban ilóka. Ebben a pillanatban a hordó felrobbant, dongái szerterepültek. Mindhár-zann igen súlyosan megsebesültek. A kocsis kezét amputálták. A másik keltő is összeégve a kórházban fekszik.
jaira szolgáló 10 fillért ezeknél a jegyeknél is meg kell fizetni.)
Az első ilyen féláru előadást a Zalai Közlöny junius 1-én, pénteken rendezi, amikor is a bűbájosán szép Sybill kerül színre. Senki más nem válthat féláru jegyet a színházban, csak aki a Zalai Közlöny szelvényével jelentkezik. Minden szelvény csak az azon fellüntelett esti előadásra érvényes.
fogpép!
WjKófehér 1 fogak titka:
UJbóI megindul a repülőélet Nagykanizsán
Ismeretes, hogy a Nagykanizsai Torna Egylet megalakította repülő-szakosztályát, hogy a déli határszélen, Nagykanizsán a rcpülősporlnak híveket szerezzen és annak nemzeti szempontból is fontos munkáját előse-gilse. A nagy lendülettel indult munkál derekbalörte a sportrepülők agilis elnökének, vilézTa-inásfalvy Jenőnek váratlan és tragikus halála. A szakosztály csendes gyűjtését folytatta és a már megszavazott 1000 pengős hozzájárulással együtt az első vilorlázórepülőgép ára megvan. Értesülésünk szerint a szakosztály vezetősége rövidesen ösz-szcül, uj elnököt választ és ismét megindítja a rendes repülő-élelet, jiogy mire az első gép megérkezik, a gyakorlatban is megindulhasson a repülés. Minden remény megvan arra, hogy a hatóságok a mozgalmat támogatják és így Zalában Nagykanizsa felelt már az Ősszel megjelenhessenek az első gépek. Erre annál is inkább remény van, mert Krátky István polgármester, úgyis mint a város vezetője, úgyis mint az NTE elnöke, szívvel-lélekkel támogatja a szép és nemes sportot.
Az NTE repülőszakosztályának vezetősége ezúton is felkéri a tagokai, hogy pénteken este 7 órakor a városházán, a mérnöki hivatalban fontos megbeszélés végett teljes számban meg jelenni szíveskedjenek. (:);
Az áll. polgári leány- és fiúiskola tornaünnepélye
Vasárnap délután gyönyörű szép Időben a Zrínyi sportpályán zajlott le a két iskola együttes tornaünne-pélye. Habár Nagykanizsán c napon tnlzsnfolt program volt, a szülők, érdeklődök és az iskola igaz barátai miégis megtöltötték a tribünt Akik végignézték a tornaünnepélyt megelégedéssel távozhattak, mlert a 800 főnyi polg\'áriiskolás (liáksereg az idén újból kitett mögáért. A fegyelmezettség, a Ixtóutatott gyakorlatok szépsége és pontos kivitele itfind csak emelte a
ZALAI KÖZLÖNY Juh. 4.: SybHI
Szelvény
ogy darab fóláru színházjegy váltására a Zalai Közlöny kedvezményes esti színházi előadására.
A szinész-nyugdijalap céljaira a 10 I. pótfillért a téláru je«y mellett is meg * kell fizetni.
FIGYELEM I FIGYELEM I
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy szerdán, junius 2-án este a „Kis Royal" sBrSxö- és kerthelyiségében
a nagykanizsai határőr-zenekar hangversenyt
tart, amiért is kérem a n. é. közönség szives pártfogását. A határörzenekar szüneteit a hírneves debreceni Kiss Jóska cigányprímás és zenekara pótolja. Teljes tisztelettel PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
Féláron mehetnek színházba a Zalai Közlöny olvasói
A féláru jegy váltására jogosító szelvényt kl kell vágni a Zalai Közlönyből
Felrobbant az üres hordó, bárom snlyos sebesfiit
ZALAI XOZLONY
1867. juntw 3
tornaiWnCpély Jó sikerét. Az egyes Műsorszámok megállás nélküli gördü. lékeny egvmtfsutánja a rendezésnek a legaprólékosahh részletekre kitér, jedő figyelmét dicsérik.
A műsort a bevonulás után a Hiszekegy nyitja meg. A leányoknak o szépen kivitelezett szim\'wHkus gva korlalához jó keretet p.JoU u fiuk feszes vigyázz tisztelgése. Következő m\'ü sorszámi a szertorna. A j ">l kidolgozol! Izlivu iórnászfiuk beniulalták a szertorna alapfokán elérhető legmagasabb eredményt. Ujabb kedves szám\' a leányok mulatós szépen véghezvitt zené\', szabadgyakorlata. Majd egymásután következtek a fiuk r>0 és 80 méteres síkfutása és a sok derűs percet szerző talajtorna mutatványok mellyel a maeskaruganyosságu talajtornászlluk szórakoztatták a közönséget. Ujabb felvonulás következett a fiuk zenés szabadgyakorlatához. A gyakorlatok szépségét fokozta a kivitelezés pon. tossága és egyöntetűsége. Következett a műsor egyik kiemelkedő száma, a leányok finom nőies mozgbokkal kidolgozott szép padgvakorlata. mely méltán váltotta ki a közönség tetszésnyilvánítását. l\'lána sorban követkéz, lek óramű |x>ntossággal a nuVor^nég hátralevő számai: staféta falás. medi-(inlabdajáték. gúlák, moly számok mind a fiuk ügyességéről tettek tanu-ságot.
fiszre seirt vettük, hogy az idő el. mull és e szép lornaünnepé\'ynek vége s egy ujabb szép emiékkel távozhat-tünk.
Az Iskola testnevelő tanárai. Kened! Tmréné a leányiskola. Ilorválh Héla a fiúiskola részéről éz évben is igen szép és értékes iminkát végeztek s c téren már többször bebizonyiloall rá-temv. tlségüknek ujabb tanújelét adták.
A színházi iroda hlrel
(*) S*ant Johanna : Haroos Irénnel a olmszerepben
ma este kimagasló eseménye lesz a nagykanizsai színházi évadnak. A monumentális színjáték a jirózal együttes hrilliáns teljesítmőnye, de Harcos Irén ragyogó drámai művészete az előadás fénypontja. (\') Csütörtökön délután
filléres helyárakkal a Cigányprímás. Szabó Iimő a cimsze-replym.
(*) Csodahajó : oporettsláger
Csütörtökön, szombaton é* vasárnap este az operettegyültes ezévi legnagyobb sikert aratott operettujdonsága, a Csodahajó kerül bemutatóra. A szépséges ojjcrell Márkus Alfréd muzsikájává! indult hóditó útjára s bizonyos, hogy ez a szerencsés operett a kanizsai színpadon is bombasikert l\'og aratni. A női főszerepben llarezos Irén — mint opercllprimadonna — hódit. Szalma Sándor, Dnruváry Mária, Egri Berta, Bakó Babn, Kőrössy Zoltán, Szabó Ernő, Ilorválh Jenő, Oroszlán Cyörgy játszanak pompás kabinetala-kokal. A Csodahajó v. Jakabffy Dezső káprázatos rendezése. (*) Péntek este a Zalai Közlöny
kedvezményes előadásán Ja-cobi örökszép operettje, a Svbill van műsoron.
(•) Koldusdiák : filléres helyárakkal
Szombaton délután 5 órakor filléres helyárakkal kerül színre Millöcker világhírű opcrellie a Koldusdiák.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy sikerült szerződtetnem bájos és tehetséges
SUGÁR MANCI
énekes seniaznAt,
aki méltó utóda Füllyös Gabinak.
Szives pártfogást kér Kosztolltz Géza
vendéglős.
-itéir^\'
— (A miniszterelnök Balaton-lüreden)
Darányi Kálintin miniszlerelnök ju-nius ü-án. vasárnap Balatonfüredre utazik, hogy kcrüL-tében beszámolót lartson. A beszámolón a főispán, alispán és vitéz Tubajdy Kálmán is részi vesznek. Értesülésünk szerint a miniszterelnök nem kíván országos |m>-lilikai jelleget adui látogatásául, jn-kább résztelénél* módon akar válasz-tóival érintkezni, Rövidesen ugyan, s egy nagyobb városban szándékozik nagygyűlés keretében tájékoztatni az ország népét az időszerű kérdésekről.
- (A bíróságról)
Az igazságügyminiszlcr dr. Birkás Géza la|>olcai ügyvédet a nagykanizsai törvényszékhez foga\'nrJzó.gyakornokká kinevezte. — I)r. I lenn lg Alfréd, a nagykanizsai kir. törv^yszék elnöke hivatalvizsgálatot túrt a letonyei kir. járásbiróságnál.
- (örményi Antal kitöntetése)
A Zalai Közlöny számolt be elsőnek arról a \'nagyszabású valulácsempészésről, amit a gvé-kényesi határrendőrség vezetője, dr. örményi Antal állam
ndőrségi kapitány leplezett le. Most a főkapitány napiparan-csát hozza a Kendőri í\'jság, a mely utalással arra az előrelátó, körültekintő munkára, amit Örményi és a melléje beosztott kél detektív végzett, örményi kapitánynak, valamint Nagy István és Bánhidi Sándor detekli-veknek dicsérő elismerését és köszönetéi fejezi ki.
— (Jézus S\'lve körmenet)
A nagykanizsai katolikusság is most pénteken üli n*\'g Jézus Szive ünnepet. vasárnap pedig ezzel kapcsolatos körmenetet tart. Este 8 órakor egyház-szónoklat, majd körmenet a plébánia templomiról kiindulva. Utána a cink-tóriumlmn litánia és áldás. A rendezőség felkéri a város katolikus lakosságál, hogy ahol a körmenet végigvonul vi\'áglts.ík ki ablakiikit.
— (Pedagógus-összejövetel)
A nagykanizsai pedagógusok junius havi összejövetele 5-én, szombaton este lesz a Kis Koyal kert helyiségében, kedvezőtlen idő esetén ugyanott az étteremben.
— Női pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón Schflt«B*l.
— (Serlegavatás)
Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara junius 12-én este í) órakor tartja serlegavalö ünnepélyéi a Kis Hóval kerthelyisé-gében. Az országos dalosversenyen nyert aranyérem és emlék-serleg is ekkor kerül felavatásra
— (A Rlff kabyl)
Asztaltársaság junius 5-én délután íél 7-kor a Wollák-veudéglöbcn tartja összejövetelét. (:)
— Nöl ruhira, kompiéra nagyon dlva-tofl a mintás lenvászon. Sehütmól minden minőséget megtalát.
— <Az Izr. Leányegylet közgyűlése)
A Nagykanizsai Izr. Jótékony és Kulturális I.eánycgylet m^glartotta évi rcndbs^kó^gyülését. Szabados Magda alelnök mondott szép megnyitóbeszédet. FájdalotWmal emlékezett nx-g arról a balesetről, »"n*Jy ar egyesület .szeretett clnóknöjét, dr. Rotschlld 136. Iónét, a közgyűlésen való személyes megjelenésben megakadályozta és ja. vásottá, hogy a gyűlés jegyzőkönyvi kivonatban értesítse jókívánságairól és ragaszkodásáról. A nagy tapssal fogadolt elnöki megnyitó után \\Vinklcr Ernő dr. főrabbi tolmácsolta a hitközség és a maga személyes üdvörlc-lét, elismerését fejezve ki a kulturáljS és jóléknoy irfunku nagy eredményei, ért. Dr. László István titkár Inegemlé. kezelt a hősökről. TarhíiWis jefenté" séből a kővetkezőket ragadjuk kl. Az elmúlt évben az egyesület 20 kulturális összejövetelt tarlóit amelyen elsősorban sajál tagjaink vállalták az előadó szcre]>ét s e tisztüknek sikerrel feleltek meg. Az egyesület uj könyv. Iára immár 370 kötell>ől átff s a kónyv lárforgalotn is kielégítő. Jótékony cél" ia 1050 |>engöt fordított s az t\'gy szegényre eső támogatás áltagos évi összege P 42.50. A titkári jelentés után a tisztújításra került a sor. A részleges tisztújítás eredménye: Pénz-
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INDANTHREW"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Teleion 5—33.
FESTI
táros Lackeubacher Rózsi, ellenőr
Gold Ella. háznagy Schlesinger Zoltán. Választmány tagjai: Abramovlc* Olga. llódosi Zsuzsi, lleisler KUrt^ Kirschner Kató, Itácz Kató, Sas Mag. da, Schlesinger Habi, Stern Itózs^ Székely Erzsi, Vajda Bella; ujonnau Megválasztott tagok: Frank "Mid, Halni Alico. llerzfdld Bözsi, Holzer Bözsi, Mechner Ili, öszterrelcher Irén, Rédei l.idia, Hosenberger Ili, Vermes Éva. i _
OTI - repöIŐWzotlság érkezik Nagykanizsára
A mult évben az OTI úgynevezett repülőbizottságot küldött a vidékre. A bizottságok két-három tagja végigkutatta a vidék munkaadóinak adatait és ellenőrizte, vájjon a munkaadók bejelentették-e összes alkalmazottaikat, adataik megfelelnek-e a tényleges körülményeknek és ennek megfelelően megtörténtek-e a befizetések. Nagykanizsán is heteken át dolgozott a repülő-bizottság, amely sok különbözet és birság kirovására lett javaslatot.
A repülőbizottság mult évi eredményei után az OTI igazgatósága rendszeresítette ezeket az ellenőrzéseket, a repülő-bizottságok már műkődnek künn a vidéken és rövidesen az egyik ilyen bizottság Nagykanizsára érkezik.
— (A polgári Iskolák vegyeskara)
a hősök napjának nagykanizsai ünnepségéről szóló l>c.sz4molóbói Tdmu-rudt. A kitűnő kórus az irodalmi Kór és az Ipartestület dalosaival kiegészítve a műsort keretező énekszámokat Ketliug Ferenc i>olgári iskolai tanár, karnagy vezetése alatt gyönyörűen énekelte.
— (A Frontharcosok)
nagykanizsai főcsoportja junius hó 20-án lartja Juniálisát u «Kis Roy&l» kerlhclyiségében. A vigalmi $árda már megkezdte munkáját, hogy • minél hangulatosabbá tegye a front" harcosok ezen összejövetelét. / v
— MrH tropikál szövet ujdonséfok már megérkeztek SeMtxékW Legkellemesebb nyári vUelet.
— (A bélyegklálllíásról)
Írott részletes beszámolónkból szedéshiba folytán kimaradt Licht-scheindl Pál neve. aki értékes régi anyaggal és repülő objektumokkal, Széphegyi Elemér, aki Hitler-blokkal vett részt a kiállításon. Singer Pálné nevét Singer Sándornéra helyesbítjük.
- Saját érú,UU~m ét örömére not-Káló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopstela Butoráruháx tat -iibutor klál
IlUsit megteklnU, vételkényszer nélkül.
— (Zalai tüzesetek)
Tegnap két helyen is tüz pusztltntt Zalában. A zal«l>esnyői hegyen Piskor Pál gazda háza. pajtája és istállója gyulladt ki s bár a tűzoltók mindent megtettek, a melléképületek a gazdasági felszerelésekkel együtt elégett. A kár nagy. A nyomozási megindították, mert a jelek szerint gyújtogatás történt. — Hasonlóképp leégett Csatárban Hédcr János gazda portája és gazdasági melléképületei. A kár itt is jelentős s valószínű ezaikalomm«l Is gyújtogatás okozta u tüzet.
1087. junktt 5
BALAI KOZLOKV
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképe zógé|>ct, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy. A nagykanizsai róqt. knth. Egyházközség tárgysors )cgyc kapható Szabó Antal föutl sportüzletében 1.— pengőért. (:)
— H« dohányotok, férfink éa nők meg
akarják akadályozni a fogak csúnya színesed ősét, ápolják fogaikat naponként rendszeresen Odol fogpéppel. Az Odol fogpép eltávolít a fogakról minden tlsztátalanHágot és tisztává teszi a lehelletet.
- (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 10 gyermek született, o fin és 4 leány: Molnár István Máv váltókezelő és Varga Erzsébetnek rk. fia, Horváth István napszámos és Míhrttecz Máriánalt rk. fctfnya, Wei»z U)us szabó segéd és Hermán Magdolnának izr. leánya, Molnár József földműves és Vojkovics Máriának rk. fia, Szinodies Ferenc kőmVives segéd és Csanádi Juliannának rk. Üa, Kepe István napszá-inos és Anek Katalinnak rk. fia, xé-meth József ács segéd és Horváth Rozáliának rk. leánya, Bódai \'Gyula j^jáv fülő és Virág Katalinnak rk. fia, Blu-mensehein József fuvaros és Kohn Ilonának izr. leánya, Balogh István Máv lakalos és Molnár Matildnak rk. fia. — Halálozás 10 volt: Cclletich Ilenalo nyug. honvéd őrnagy rk. 59 öves, Mezei József földműves rk. 07 éves (Palin;. Hie<Hm«yer Károly takarékpénztári igazgató rk. 55 éves, Ku-nlts Hozália napszámos rk. 34 éves, Simon Tóbiás mészáros ág. h. cv. 01 éves, Gráf Mihály nyug. vasúti j>%a-őr ág. h. ev. 60 éves, Szever Józsefné Uosenzweig Róza izr. 39 éves, Lovro tics Jánosné Hervai Anna rk. 30 éves (Murakeresztur), özv. Polgár Józsefué Kelemen Terézia napszámos rk. 48 éves (Nagyrada), Rosenberg József piaci árus izr. 66 éves. — Házasság kötés 3 tőrlént: Vaj^la György napszámos rk. és Nagy Erzsébet rfc* Kardos János nyug. csendőrtörzsőrmcstcr rk. és Németh Mária rk., Hokman József szobafestő segéd rk. és Bognár Jklária rk.
megfelelő Jé méretekben, alkalmi árakon I !> ■!—«
- A Katolikus Suaale
junlusi számában rendkivöl figye-lemreméJtóan világítja meg Moravck Endre azt a felfogást, amelyet a német birodalom hangadó körei a magyarság dunavölgyi szerepe felöí táplálnak. Michel Károly Nagy Konstantinról emlékezik meg halálának 1600. •ik évfordulója alkalmából. Gróf Te-•Leki Pál ebben a számban fejezi be a nacionalizmusról és az internacionalizmusról irt nagyszabású tanulmá nyát. Több más cikk, gazdag kritikai rovat, hazai és külföldi beszámolók olvashatók még a kitűnő folyóiratban, amelyet a Szent István Társulat megbízásából MibeUcs Vid szerkeszt. Evl előfizetési ára 10 pengő.
- (Miyecrrfjta uuikouj.) Hétfőn aelután 6-tól &-lg a Pannónia káUó kla-
ÍM
A zalavármegyel mezőgazdasági bizottság közgyűlése
Zalaegerszeg, junius 2
A zalavármegyei mezőgazdasági bizottság most tartotta évi közgyűlését dr. Thasy Kristóf elnökletével.
A mezőgazdasági helyzetről szóló jelentéshez Tarányi Ferenc az adókérdésben szólt hozzá. Kérte, hogy a pénzügyi ha« lóságok vegyék lekmlclbea gazdák érdeket!. Hibáztatja, hogv a Nemzeti Bank akadályokat gördít a borértékesítés elé.
Bareza Lajos kérte, hogy az állam adjon előlegei a gabonaterményre, hogy ne kelljen olcsón elkótyavetyélni a gabonát. Szabó Károly a gazdasági és az adóév összhangbahozását és a mezőgazdád egészségügyi ellátását sürgette. Thassy elnök a
fiazdasági egyesületek, a felügye-őségek és a bizottságok szorosabb együttműködésére lett javaslatot. A további felszólalók a kisüst és cigánykérdést tették szóvá és erős kritikát mondtak a biztosító társaságokról.
Nagy Jenő kamarai intéző adatokkal alátámasztott szakszerű előadásában vázolta a tejtermelő\' szövetkezet szövetséggé alakulásának jelentőségét. Részletesen ismertette a \'lolnavár-megyei Tejszövelkezetek Szövetségének eredményeit. Bámulatot l a házi kezelésnek, a zsírtartalom alapján történő elszámolási rendszernek kihatására a tejtermelés mennyiségére és minőségére, a forgalom emelésére, a rezsi csökkentésére, végül az értékesítés további lehelőségére.
Az előadást élénk vita követte. Ifj. Eitner Sándorjavaslatára a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy az őszi közgyűlésen minden járási bizottsági elnök részletesen számoljon be a járásában lévő tejszövelkezetek viszonyairól, hogy annak alapján a Zalavármegyei Tejszövetkezelek Szövetségének megalakulásáról határozni le-
hessen.
Nagy Jenő kamarai inléijő beszámoló j.elentésére elhatározta a közgyűlés, hogy a nagykanizsai téli gazdasági iskola alapítványi helyeinek jegyzését kérjék Zalavármegye alispánjá-lól. Bődy Zoltán alispán nagy megértést tanúsított e kérdésben és a vármegyei alapítványi helyek jegyzését kilátásba helyezte.
A folyó év őszén Kiskomá-romba rendezendő állaldijjazás-sal egybekötött kiállítás és vásár hírét örömmel vette tudomásul a közgyűlés.
Olasz exportőrök a nagykanizsai országos vásáron
Ml minden fut At a murakereszturl állomáson ?
A tegnapi nagykanizsai vásárra megérkeztek az olasz exportőrök is. Egyelőre csak ketten jöttek, de csakhamar ismét viszontlátjuk a többieket is, akik remélhetőleg ismét egy kis élénkséget hoznak a halármen li állatexportba. A két olasz kereskedő mintegy 50 szarvas, marhál vásároll.
A murakereszturi határforgalomban a déligyümölcs beho zalala teljesen megállt. A főzelékfélék, az olasz primőrök behozatala is érezhetően csökkent az idén, ami abban leli magyarázatát, hogy n magyar termelők az idén talpra álllak, ter-inelvényeikkcl kijöttek n piacra és visszaszorították az importot. Fa, deszka, építőanyag belenként mintegy :iü vagon érkezik be az országba, a különböző állomásokra. Rengeteg azonban a nyers juta behozatala, amit főleg az angyalföldi gyár vesz fel. Heti hetven vagon az állag ira-port^ azonkívül gyapot a textil gyárak részére, legnagyobb rész ben Indiából, Egyiptomból Transilóáru megy át Csehországba : kinai rizs, heteként 30-40 vagon, elvélve rönkfa, láviró-oszlopnak, talpfának való anyag Ausztriából, Jugoszláviából,
Transitó-anyag a csérzőaitvag, amely tengerentúlról érkezik és magyar földön keresztül távozik rendeltetési országába. Újpest és Budapest kap nagyobb mennyiségű lalpbőrt és, nyersbőr szállítmányt hetenként.
Ezzel szemben a kivitel a következő képet mutatja : A gabonaszállítás teljesen leállóit. Nem sokára itt az uj gabona. Elő állatküldemény a mult héten nem volt egy vagonnal sem, a Külügyi Ilivalal ismeretes intézkedése folytán. Alföldi baromfi heti 5—G, húskonzerv heti 5, szalonna stb. G—8 vamm 11 al indul ki Olaszországba. Májusban 25 vagon lovat szállitottjak ki Baranyából Murakereszturon át Olaszországba Diósgyőrből az ottani vasgyárból 70 Vagon hajóépítéshez való lemezt Egyiptomba. Indiába stb. Heti mintegy 10 vagon rozs és búzaliszt megy Itáliába. A cseppli 3Veisz-gvárból fém- és lámpaárukat, Újpestről bulorokat szállítunk Angliába. Heti 1—5 vagon sör-árpa is indul a trieszti sörgyár részére.
Női-, férfi- ós gyermek-
rószletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91.
Nagykanizsa
Fő-ut 5. tz.
A fejfájás és m kífrln, akkor, ha ezek a bélmöködés és a gyottkjr-tmésztés zavaraiból erednek, gyakran már egy pohár természetes _,Ferenc József kesvflviz használata után is mbgftiannek. Az 01V0-sok ajánlják.
Tegnaptól máig
Ország;
Szerdán uj javaslat kerül a Ház elé. mely szerint egy évig terjedő fo/ házbüntelés vár az álhirlerjesztőkre.
Sulyok Dezső országgyfdésl -képviselő levelet intézett Ivády Bélához, a NEP elnökéhez, amelyben kijelentette, hogy bizonyos kifejezéseket, amiket nagykanizsai beszédében hasimat, nem értette sem a pártra, sem annak egyes képviselőtagjaira.
Miskolc város tegnapi közgyűlésén felvetették a kérdést, miért mttt adták át eddig Bethlen István grófnak a díszpolgári oklevelet. A főispán előadta, hogy Bethlen elfoglaltsága volt az oka, hogy az átadás nem történhetett meg. Mulasztás senkit n«ro ter hel.
Három hét előtt eltűnt \'titokzatos módon Sztankovica János felesége Dunaharasztiból. Holttestét most t^* lálták meg Tass község halárában a csatornában.
Verebély Tibor professzor előadást tartott Budapesten az öregedésről és kijelentette, hogy a megfiatalítás kísérletei terén elért eredmények értéko sokkal kisebb jelentőségű, mint amilyennek általában feltüntetik vagy hiszik.
A Szentszék és Németország kőzött a legutóbbi események miatt teljesen kiélesedett a konfliktus.
Shvoy székesfehérvári püspök amerikai körútjának megvolt az eredtaé-nye. Az eddigiek szerint több mint 50.000 amerikai jön el a jövő évi eucharisztikus kongresszusra Magyar, országra. >
Windsor herceg és neje Junius 5 éq Raguzába érkezik, ahol több hátty fognak tartózkodó ^ :
balai ■OZLOW*
1987. funlm 3
A politika egyik feltűnést keltő szenzációja, hogy Olaszonuág hivatalosan elismerte Írország függetlenségét.
A közvélemény bírálata mi\'tl Chnm)-bcrlíln angol miniszterelnök elejtette a fegyverkezési pötadó tervit.
A francia parlament gyamiatflgy\' bizottsága ülést tartott és foglalkozóit Németország gynnnnti követelésével. A bizottság minden tagja egy-hanguan állást foglalt Németország gyarmati követelése ellen.
Ohlöban az acél-szövetség sztrájktörő munkásait 1000 szirájk-őr ostrom alatt tartja. Ki akarják éheztetni őket. Véres ütközetek történtek eddig. A sztrájk-örök meslerlövőkcl állllolfcík\' fel, akik igyekeznek azokat a repülő-gé|>eket lelőni, amelyek élelmiszereket dobnak le a munkásoknak.
APRÓHIRDETÉSEK
HpiMiIrM.. 1>I« v.iima. .. nnnn.n.. Ifi «,AI.
•0 niUr. rolnrf.n tovlbbl .ló 1 llllér, hlllAllll. 10 u.l. <0 INI.l, minden tovibbl Ili 4 11114.
Kllünő tahirbar kapható Arany J4-noa-u. 6. alatt. Ltleile 40-90 fillér 1064
„Palaakakta" t
Taaaiat vagy HMM IllTcntk — Oummtlavlld-lUcm, Horthy M. at 2. 1653
Villatalak Salatonmárlalardó leg.iehh helyén, a központban, a Balatoni?! 100 lápianvlre. 200 Q-öl, okáén eladó Hróny.l Divatház, Horthy Mlklóa ut I. Közvetítő dijaira.
fl.al\'k4ly.g.lk, réz- éa zománctáblák. véanókt munkák leeoloóbban ké .illlnek Vékiaay TaaMrekaél.
Klaéé augusztus l-re kétszobás, veran-dia udvari lakáa Klntzal-ucca II. 1974
BalstoanártalSidón egv vagy két 4Uk l.a.,t |ot)b c.ilid teljea elláláira el. togad. Clm a kiadóban. 1675
AtUla ucca 34. síiíiiu hál alaaU. Bö-rabbet ugyanott. •
Egy calnoaan butororolt aioba axounal 1 ■ . Kiutast urca 16. Si •
Egy mély gyarmakkooal eladó. — Pelöft-ut 6. •
Balatoabcrényben, Taaárok-utcában két-axobáa utcai lakáa Idényre vagy egészévra klaalé. Bővebbel Plllpovlli todiáainál. •
Klalzal acca 19. alatt 2 aiobából álló uocal lakáa kiadó. •
Haaaaált díván éa egyib katarak eladók. Megtekinthetők Uukáai Dávidnál, Rozgoayl- u. 5. aiAm. •
Katonaréten háakaly, gyümölcsössel, azonnal eladó. Vzdlya, Hunyady-ucca 10 1676
Fóznl tudó aaladaaaat kazeack Junlua 15 rs. Deuttch, Király a. 30. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Délialai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelelóa kiadó : Zalai Király Interurbán telelőn: Nagykanlrsa 78. azám.
A bélyeg érték!
Ottbon, padláson, fiókban heverő bélyegeit éitékesit-heti minden hétfőn délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában. Minden béljcM)ajtót silresen látnak.
Tagdíj nincs I
„Én varrok a feliám»dá» tc ai élet, aki
hltz in bennem, ha m««bal l», *lv.
(Jinoi könyv. II ». 16. vtti).
Dr. Bo»koviti Sándor ny. körorvos ugy » maga. nilnt gyermekei Endra, Utvin, Kmiaa és az alulírott rokonság nevében fájdalomtól leaujtva jelenti, hogy áldoít jó felesége és édesanya
Dr. ttot öéé
.sál. Boikovlti Ilona
rövid szenvedés után folyó hó l-én este 11 órakor elhunyt.
A megboldogult löldi maradványait lotyó évi lunlus hó 3-án délután 4 órakor kisírjuk a reformálna egyház szertartásai szerint a városi kőz-lemetó halollasházából örök nyugvóhelyére.
Nagykanizsa, 1937. junius hó 2. Áldott antikét kagy.lalt.l örli.ök I
Naaaayer Carll és Baakovllt Plallka, unokái őzv. dr. Bón.y leaáai ezred-oivos özvegye és Boskovlts Aladir földblrlokos, testvérei. Dr. Boskovlts Istváaaá, menye.
lavára nem
A nagyksnlzssl klr. Járásbíróság, ■tiInt telekkönyvi hatóságtól.
3403/1937. tk. iz
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Maiz Lajoa I akkgyir rt. végiehajlaló-nak, Lelcht üíiiné Heiciltld Térés végre hajlást szenvedd ellen Indított végrehaPisI
ügyében s telekkönyvi hátóság a végrehajtató kérelme következtében sz 1881 :lX t.-c. 144., 146. is 147. §6 at éltelmében elrendeli az irverést 1000 P tökekövetelés, ennek 1937. évi lanuir hó 25. napjától Járó 5\'Vo kamata. 104 P 75 I. eddig megállapított per- és végrehajtási éa az árve-
rési kérvényért azultal megállapító!! 35 P kXéf. valamint a raallikozottaak kimondott Nagykaalzaal Takarékpénztár rt. 182 P g0 I. lóYeköveléa és III. behsjtiaa végett, a nagykanizsai klr. [iiiablróaig leiüleién levó Nagykanizaán lek ó a a nagykanizsai 9245 sztjkvbell A-f 1 aorsz. 730. hraz a. foglalt hás 392. sz. a. udvar kertlel Ingatlannak végiehsjtást szenvedd nevén illó \',\'t. ré.zire IOCO P kikUlláal álban, de a N.tykanlzaal Takatékpénzlár it lf-\'~ 3000 P legkisebb vételáron alul el adható.
A telekkönyvi hatóság az átverésnek a tkvl hitóeág hlvalaloa helylaégében, Igas-sigügyl palola földszint II. sz. ajtó meg-larliílri 1937. évi lunlus hó 25. napjának délelőtt 10 óráját Idát kl éa az árverési teltételeket az 1881 :LX. t-c. 150 §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá eaó ingatlant a ki-kiállási ár telénél, Illetve a legkisebb vétel áinil a\'acsonyabb áron eladni nem lehel. (1908 iXU. I.-C. 26. §)
2. Az árterein! szándékozók köleleaek bánatpénzül a klkláltist ir 100/i-it készpénzben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. §-ibin meghatározott áifolyammal számított óvadékkénes érlékpaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénsnek előlegesen birói letétbe helyezéséről klállltotl letéti elismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881: LX. L c. 147., 150., 170 §§; IE06: LXI. t.-c. 21. §1
3. A vevő kötelea a vételári az árverés nspjálól járó 5°/d os kamatával együtt a nkanizsai m. klr. adóhivatalnál, mint bírósági letéthlvatalnál három egyenlő részletben megtlzelnl, még prolg az ellő réaalelet 15 nap alalt, a miaodffcat 30 nap a\'att, a haimadlkst 45 nap alalt az árvetés jogerőre emelkedésétől számítva. A
(pénz tlllaUi
nalplnzt slvea II éfc az érdekélt lelek bármelyikének kérelHe a leiekkönyvi ha-lóaág ujabb árvcréat rendel el. 1881: LX. t.-c. 185. §) Nagykanizsa, 1937 évi március hó 15-én. Dr. Wéber ak. klr. járáablró.
A kladminy hiteléül: Klaa • k. un lítlat.
bánatpénz az utolaó réazJetbc fog be-L pont
asámíttatnl. (1881 : LX. t.-c. 147.
150. §)
4 Ha az áiveréa jogerőre emelkedett és a vevő az itveréal teltételeknek eleget tett,
különösen a vételáiat egészen kllzelle, sz Ingatlan lu!i|don|oginak a vevő nevére bekebelezését a teleikönyvi hatóság hiva-
talból rendeli (L
5. Ha a vevó az árverést teltételeknek a klittzőtt Időben elegei nem tesz, s bá-
„keresd A másik felét"
IA S ,0 T EIZTK AY A I S N SK RNU MRÖ NL AHTK ÜÖLGS U O A S A I A
A fenll megfejtett szöveg .másik felét" ............................
............................................... cég kirakatában találtam meg.
Név: ..................................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden szombat esiig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Fürdőcipók Strandkalapok
Szenzációs szinek és fazonok
Minden árra
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy BlklAi-nt 1. szia.
Permetezze gyiműlcsfáit! I!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Carsin Gombabetegságek ellen
Snlfarol, Amonil, Solbár, Vlnol Szivókártevök ellen:
Pronikol, TidoI, Kllliiappan.
Beazerozhotök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, uilltrigya, növényvédelmfsze-rek, gép, zsák, stb. kereakcdéeíben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
c Klzgazdatágl Réaxvénytéhraaaág n
Gutenüers Nyomda 6s Délzalal Lapkiadó Vdllalata
lagykanlna
Könyvnyomda, kSasyvMWaaat. .aailiaó Méa^, tsJrll kAnyvek és dobozok (yára ■ ..Talál KSxlSay" polHlkssi sasuMaii uarkaaalSaéga éa kiadóhivatala
Készitdnki _
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pánzlntézetl, ügyvédi, gazdasáfi. ecykázl ás Iskolai nyomtatványokat, árlcfiyzékekel, műveket, meghívókat, eljegyzési S esketési értesitáae-ket, gyászjelenléseket, névjegyet, falragaaao-kat, körleveleket, tflpUpokat éa mlodenMé ízléses Uátlltásu nyomtatványokat.
Gyártunk ■
OaM könyveket, ügyvédi naplókat, |egyzft-köiryveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekét, rajztüze leket és tömböket, minta-zacskókat, saákcédulákat, Baptártömböket, faltnapUrakal, dobozokat sttv elsőrangú ^ld-, vitelben éa a legolcsóbb árakon. #
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ttw. • U^sakkMoao. líagaaíMí,! ttt uuá-kw, Nxaala éa Máa^lai laoMe* Vátlats Us|ma
laaáaláa OaJa*., z*M lárolbl
Ma; „KERESD A MÁSIK FELÉT t"
Tim Évfolyam 123. 8Z4m
Nagykanizia, 1937. Junlus 4 péotek
Ara 12 \'«>•
ZALAI KÖZLÖNY
tz«ifcr«ri<Wf ém kúaóhi»aUl; Föut 5. aiirn. Mfridraié mimk-u hétköznap délutáu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egv hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi «s kíadóhivatall telefon: 7a sx.
1920. junlus 4.
(bl) Nom azért állunk meg egy pillanatra ennek a napnak gyászkeretes emlékénél, mintha volna a magvar éleiben egyet-len pillanat is, amikor elfelcd-hetnok 1920 junius negyedikét-Hiszen ettől a szomorít dátum-lói apadt el a magyar rónán a valamikor legendás »lejjel, mézzel folyó Kánaánt Ettől a naptól fogva áradt meg a magyar szivekben az a »honfibú , arai tiera patópálos izii vád többé tétlenül kesergő magyarokra, nem teátrális póz és nem irodalmi típus, hanem vérré váll valóság, a sorsunk, a mindennapjaink levegője.
1920. junius 4...
Ez a nap az oka, hoj(y nem sztiMell meg azóta félmillió, tahin még több magyar csecsemő.
Ez a naj) az oka, hogy hontalan lett millió és millió magya* a saját földjén.
Ez a nap az oka, hogy sár lelt a kenyerünk és gondbarázdák erdeje\' szőtl pókhálót az arcunkra, a lelkünkre.
Ez a nap az oka, hogy uj magyar nomzedék tízezrei nem tudnak gyökeret vqrriía magyar rögön.
Iíz a nap az oka, hogv munkát, kenyeret jelentő gyárkémények erdeje hidegen mered az égre és dolgos kezek regiment jc tétlen, keserű öklökkel népe-sileltc be a legszörnyűbb magyar parlagot.
Ez a nap az oka, hogy az. in-ferno minden gyötrelme leskelődik a Duna völgyére, akár Afrika sivatagján lángol fel ágyuk torkán az idők vajúdásának kísértete, akár spanyol vizeken néz farkasszemet a két táborra szakadt világ lelkiismerete.
Ez a nap az oka, hogy szakadékok szélén, megmozdul! vulkánok kráterén imbolyog Európa, amelynek nyugodt álma nem volt Trianon óta.
A mai évfordulóba mégis. . mégis beledereng a hajnal hizlaló fénye. Amióta Mussolini kimondta a bátor, nagy Ítéletet a szerződések »örökéletet felelt, azóta egyre lágul a hajnal rése a történelem sötét szemhatárán s ma már Európa-szerte vannak hitvallói és hirdetői az igazságnak. Es Németország, amely annyi nagy ultőrésben volt első a müveit világ emberi közösségében, tettekkel is átvágta a félvilágot fojtogató csomót, amikor önmaga rázta le magáról a kegyetlen juslizmord bilincseit és áttörte a sorsközös népek számára minden ellenkoző hataj lomnak erőszakkal páncélozott
akaratát. A jjuzsbakölö.U Német-
Az általános megbékélést szolgáló megegyezéseket várnak az elcsitult spanyol-vihar nyomán
Remény van arra, hogy Róma és Berlin visszatér a benemavatkozási bizottságba — Páris feleslegesnek tartja a kérdésnek a Népszövetség elé vitelét — A spanyol háború legnagyobb légi csatája zajlott le tegnap Guadarama felett
Páris, junius 3
A francia közvélemény a spanyol eseményekkel kapcso-latban kialakult nemzetközi hely zetel továbbra is biztatónak ítéli meg. Kedvezőek a kilátások ate-kinlclhcn, hogy Anglia-, Francia-, Olasz- és Németország közöli megegyezés létesül, ami le helővé teszi Német- és Olaszország visszatéréséi a benemavatkozási ellenőrző bizottsági)\' Hemélik, hogy sem egyik sem másik hadviselő fél nem ellenzi a gondolatot, hogy a spanyol ki^ kölök biztosítására semleges zóJ nát állapítanak meg. Feleslegesnek tartják, hogy a kérdési a Népszövetség elé vigyék, meri ezesetben csak plátói szavazásra volna kilátás, ami csak késleltetné a hatalmaknak a béke biztosítására irányuló lépéseit.
A Petit Journal írja : A spanyol eseményekkel kapcsolat ban folytatott megbeszélésekre
országnak volt mersze Bolond módra virradatot hasítani nz éjszaka kárpitján és ezzel reményi önlölt a trianoni ítélettel sújtott kisebb nemzetek fáradt izmaiba, amelyekből sokszor már csak tántorgó léptekre futotta a kétségbeesés szakadékának meredélyén,
Az ut meg van törve, a nyomdok egyre szélesebb és egyre többen "tapossák.
A világ lelkiismerete felébredt és egyre nagyobb a rés a gonoszság hadrendjein, amelyeket az igazságtalanságok őrzésére állítottak az eltiportak köré Nem hirdetünk gyászt ezen a junius negyedikén. Hirdetünk töretlen hitet a fajtánk elhivatottságában. Hirdetünk acélos erőt a holnap minden próbájára. Hirdetünk áltörhelellen láncba fonódott magyar kezeket, amelyek felé az igazság mágneses ereje vonzza nagy barátok törődését, gondját, segítő Jobbját. Hirdetünk bizodalmat Isten szándékában és a magunk Itíltrekészségében. Hirdetünk ad-
ményt ébresztenek olyan megbékélésre, amely nemcsak a spanyol háború terén mozdítaná elő eredményesen a megbékélés lehetőségét, hanem ezen tulinc nőén is biztosítaná az érdekelt hatalmak megegyezését.
A német-olasz barátság
Itatna, junius 3
Az olasz közvélemény határozod enyhülésről tanúskodik a spanyol eseményekkel kapcsolatban.
A Popolo d\'Ilalia írja : Blom-herg német hadügyminiszter ugyan jelenleg nem a legutóbbi napok spanyol eseményei miatt tartózkodik Olaszországban mégis nagyon szerencsés körülmény, hogy látogatása ezekkel egybeesik, mert erőteljesen mulatja meg az olasz—német barátság szilárdságát.
Blombcrg ina reggel az úrba-
rai rcpülőgyakorlatokat szemlélte meg.
Döntö támadásra készülnek a nemzetlek
Páris, junius 3
Franco és Mola tábornokok bejárták a harctereket, és megállapították a nagy nemzeti támadás részleteit, ami azonnal megindul, amint az időjárás megengedi.
Bilbao ellen még e bél végén megindul a nemzetiek nagy támadása.
Szerdán volt a spanyol polgárháború legnagyobb eddigi légi csalája Guadarama felclL A légi ütközetben 00 repülőgép vett részi. A nemzetiek győzelmével végződött a heves összecsapás. A vörösöknek 15 \'repülőgépéi a nemzetieknek sikerüli megsemmisíteni.
venlet, amely nem céltalan várás, hanem biztos ut az újjászületés felé. Bögös, nehéz ut, sok mellette a tilalomfa, kemény a böjt és fájdalmas a virrasztás a rabágyon. De Európa egén a belátás üstököse vezérli már a bilincstörés nagy utmulalóit s a történelem, amelynek éviize* dek, századok is csak pillanatot jelentenek, az utánunk jövők számára érleli már a Via dolo-rosa gyümölcseit.
Nem csodát hirdetünk. Nem néz naptári időkbe a szem, amikor keresi a kelő napot. Történelmi szükségszerűségek mérkőznek körülöltünk és ériünk és a történelem homokóráját sem siettetni, sem megállítani nem lehet. Nem elég hinni, hogy az idő dolgozik nekünk . Minden magyaroknak oll kell állni a gáton a nagy európai tisztogatás hullámverésében. Meg kell tanulni áldozatot hozni, még többel is, ha kell, mint ameny-uyil eddig áldoztunk az életünk-• bői, a kenyerünkből, az éjszaká-1 iuk álmából. Ahogyan u uémet
céltudatosság tud minden héten egy napot böjtölni a hazáért, ugy kell a Duna-Tisza tája népének is mindent vállalnia, hogy feloldódjanak a junius negyedike ólmos fekete színei és elfoglalhassa helyüket az égalján ébredező nap ígéretes fényt-Ahogyan Itália népe oda tudta adni az utolsó karikagyűrűjét a nemzet nagy céljáért, ugy kell a magyarságnak is az áldozatos hazaszeretet hősévé válnia. A próba türelmes viseJése legyen az áldozat, a nihil privalum* elve a közélet minden frönlján, a célratekintő kitartás, az egyén alárendelése az egyetemes nemzetinek, nagy szólamok helyett az élet és a cselekedetek következetessége.
.lunius negyedikéi nem elég gyászolni, nem elég reá szüntelen emlékezni, nem elég a napfelkeltét ölbecjtelt, csak a magunk mindennapi kis koncáért kinyújtott kézzel várni. Megkell látni a jeleket Európa egén étf inagabizó, erős léptekkel el is kell indulni u hasadó reggel tele.
_ ÉKLfCi HOZL\'OfÍT___
PAÁL JÓB RIPORTJAI A NÉPEK ORSZÁGUTJÁRÓL
A menekülő IV. Béla magyar király lábainak nyomán
Ü
II képviselőház elkezdte a megajánlást javaslat vitáját
A pénzügyi tiroa költségvetését részleteiben is elfogadták
Budapest, Julius 3
A képviselőház "mai ülését 10 órakor délelőtt nyitotta meg Kqjhwss elnök. Folytatták a pénzügyi tárca költségvetésének, részletes tárgyalását. Gróf Károlyi Viktor nagyobb adómorált sürgetett. Drobni Lajos a városi polgárság szanálása érdekében emelt szól. Temesváry Ír re a borfogyasztási adó eltörlését kérte, lizután a ház részleteiben is elfogadta a pénzügyi költségvetést, majd áttértek n megajánlási javaslat tárgyalására, amelyei Zsindely Ferenc előadó ismerlelell. Didin Jenő szólt hozzá elsőnek a javaslathoz. Beszédében liangozlalla, liogy tiltsák el az egyesületeknek, a MOVE-nak is a politizálást. Dulin a hulálkereszlefcpárt röpcéduiáit olvasta fel (általá* nos derültség). \\
Bud János hangsúlyozta, hogy a kormány mindent elkövet a munkásság szociális kérdéseinek megoldására. Eckhardt Tibor mindenben egyetértett Kánya Kálmán külügyminiszter külpolitikai beszédével és azt egyenes, korrekt beszédnek mondta, amit teljesen magáévá tesz. Lapzártakor a Ház üíésc még folyik.
Erőteljes, vérmes, kövér emberek igyanak reggelenként felkeléskor egy pohár természetes .Ferenc József aeserüvizet, mert ez rendes gyomor- és bélmüködést biztosit, lényegesen előmozdítja az emésztési ós az anyagcserét s a vérkeringést az egész szervezetben megé.énkiti. Az orvosok ajánljak.
Lapzárta:
Pekingi jelentés szerint Csa-har-ban súlyos összeütközésre kerüli a sor irreguláris katonaság és a katonaság közöli, a melynek folyamán a lakossággal sikerült a lámadókat lefegyverezni.
Bécsi jelenlés szerint Délka-rintia nagyban várja Windsor hercegét és nejét, akik Wasser-leunburgban telepednek le egy időre.
Swietoslawski Wojcieck lengyel kultuszminiszter délelőtl felment a Várba és ott feliratkozott kormányzói kihallgatásra, majd a királyi hercegeknél, a pápai nunciusnál, Serédi her-* cegprimásnál és a kormány tagjainál.
Később a Halászbástyán tarlózko-dolt egy ideig. A miniszter ezután llóman Bálint kuliusaniníszlerhcz ment, akivel Iwsszabb ideig tárgyalt.
KUs vára (Copyright)
Évszázadok és korszakok folynak egymásba itt: népek országútján és örökös harcokban megedzett, de sokszor nyom nélkül eltűnt nemzetek sziklás temetőjében.
Amott: derékben kellé tört oszlopok emlékeznek n tenger kalmáraira, Fönícia népérc, emitt: a munkások csákánya olyan kövekbe ütközik, amelyeket Korynthos népe faragott magának. Zöld leveleivel szalad fel a bo-rostyán várak omladékalra és a romok közt a \'rozmaring kék virága szórja szerteszét balzsamos illatát. I.ö-résekre támaszkodva hallgatom kicsiny káplonák ezüstszavu harangjának Imára hivő ájtatos szavát. Meg-ko|>o|l elmerek előtt idegenvezetők magyaráznak és velencei dózsék palotáinak megmaradt árkádjai ulnjt piros fezzel a fején török kávét főz mész-
A kálvária első stációja: Klis. Egykoron Clissa vára.
Bokorba szabid a rozmaring és a levendula és kaktuszok széles levele zöldül az omladékok közölt. A bástyákon Lőrések tálogannak. akadnak közöltük olyanok, amelyek nehezen gördülő ágyuk láncos golyóbisai számára épültek, a régieket pedig azé/t vésték a sziklákba, hogy rajtuk keresztül égő szurkot szórjanak 1c és nehéz sziklákat guritsanak alá az ellen ségre.
Kut ninosen sehol a várban
a különböző várurak ciszternákat fúrattak szerteszét, hét ilyen ciszterna tátong elöltem. eblxC gyűjtötték az eső vizét és némelyiken rujta van még a nehéz tető, amelyet lakattal zártak le, ha ráköszőntólt u vidékre a szárazság.
A gondnok, aki az idegeneknek mutatja régen múlt dicsőségnek ezt a megmaradt emlékét, nyárson süli húsvét vasárnapján a bárányt és haragszik, mert szembe fuj a szól. A tüx-helyet öreg téglákból rótta össze és nem kell tudósnak lennem, hogy megállapítsam: ezeket a téglákut még Róma dicsőségének idején égették.
Nevetve mondja: Rengeteg ilyen tégla akad a romok állán. Jobb, mint a mai. A falubeliek is szívesen vásárolják,
kemenoét raknak a római téglákból Hatalmas kapuk tátonganak a sáncok kőzött. A legtöbbjén látszanak még a lyukak, amikben egykoron láncon húzták fel a ludakat. A tornyok nagy része megmaradt. \\z egykori mosé helyén kápolna van é> abban a teremben, ahol IV. Béla vitézei tanyáztak, most fáradt turisták pihennek meg, ha itt éri őket az éjszaka, írások szólnak róla, hogy Krisztus
A spliti archeológiai muzeunv Európának egyik leggazdagabb gyűjteménye.
A muzeum tudós konzervátora, Ka-raman Ljuba doktor vállalkozik arra, bog)- elkisér IV. Béla kálváriájának stációira. Ezt mondja nekem: — Három olyan munkát ismerünk,
sziről jött embereknek a muzulmán. Tároszok világítanak az öbölben, ahol régcs rég megtorpant Dzlngíszkán pusztító hordája. Avarok, rómaiak, Bizánc népe, portugálok, spanyoljuk^, a népvándorlás korának minden nációja lajxjsla <;zl a földel. \'
Éppen csak -hogy meg kell egy kicsit bolygatni a földet, amely na. roncsot érlel és mámorító tűzzel ajándékozza meg a hegyoldalak szőlőit, hogy históriát borítson elénk a csákány. A búvárok, akik szivacsot és gyöngyöt keresnek nyári délutánokon, elsülyedt gályák és elmerült városok korallboritotta romjaira lelnek a len. ger fenekén.
Ezen a vidéken keresett menedéket oz IJr 12-12-ik esztendejének tavaszán IV. Béla abban a szomorú Időben, amikor országában egy idegen horda pusztítóit kegyellenül. És innen indult ulra: újra hazát alapítani.
után a hetedik században állt már ez a vár és az avarok dúlták szél először. A tulárok nem tudták elfoglalni.
Itt keresett menedéket IV. Béla és ebben a várban töltötte 1212 egész márciusát. Innen ment Trauba és egy lukatlan sziget homokja közé.„
Gyalog megyek le Saloneuba, ahol régi római dicsőségnek emlékeit most hozza napfényre az ásó. Innen alig egy óráig tart az ut IV. Béla kálváriájának második stációjáig: Trogir szigetéig, az egykori
Trau várához.
Éppségben áll még a középkornak ez a megmaradt városa ós hid köti össze u szárazfölddel. Nyugat felé egy másik sziget terül cl: Bua, ezen tul kis liomoksziget partjait mossa az Adria szellője. A térképen — már ott, ahol szerepel — a neve: Kraljevác. Azelőtt, amig a velenceiek voltak errefelé az urak: ScogUe del ré-nck nevezték. Mind a két szó ennyit jelent: Királysjciget.
A nevét IV. Bélának köszönheti. Heteken keresztül rajta várta meg a veszedelem elmúlását a magyarok királya.
Csónakon megyek a kis szigetre. Teremtett lélek nem lakik rajta. írás sincs róla, hogy itt valamikor is emberek laklak. Sehol egy nyoma az emberi kuliurának. Se egy rom, se egy megpörkölt |égla. Meg csak halászok se pihennek meg a partjain. Az egyik fele homok, a másik oldala terméketlen szikla. Sovány gaz veri fel a partokat.
A szárazföldről és Trogir szigetéről nem lehet látni ezt a szigetel, liiszen Bua szigete ellakarja. Talán ez volt az oka, hogy IV. Béla ezt a helyet kereste fel, itt biztonságban érezte magát.
ahol a tatárjárásról, illetve IV. Béla Split környéki menekülésének részleteiről szó esik. Az egyik egykorú irás: Thomas Archidiaconus hires krónikás könyve. Az eredetije itt van a dóm könyvtárában. Thomas Archidiaconus 1266-ban halt meg. szerajé-lycsen ismerte IV. Bélát, beszélt is
_1*37. [unitit 4.
vele. Könyvének abban a fejezetében, amelynek .fuga Tartororum* a elme, részletesen leírja a király menekülésének históriáját. A másik könyv már öregebb: a XVII. században irta ezt a niaga korának egyik leguagyobb historikusa: Giovanni Lucio.\'Mindezeken felül én is fedeztem íeí egy Érdekes irást, amely ugyan nem törté, nclml munka, de különösen magyar vonatkozásai miatt tartalmaz érdekes feljegyzéseket. Ez az irás egy alkalmasint. görög származású Stralieo nevű embernek a bizalmas jelentése és a Habsburgok titkos levéltárában van Bécsben. Ez a Stralieo az osztrák császjir megbízásából 1777-ben be-utaiila Dalmáciát és megbízása volt arra, hogy olyan emlékeket kutasson fel, melyek a régi magyar uralom idejébOl megmaradtak. A Habsburgok ugyanis mindig a magyar királyok jogán tartottak igényt Dalmáciára és mivel akkor Velence napja már leáldozóban volt — busz évvel később meg is kapta a halálos csapást\' — Ausztria idején valónak tartotta ösz-szjelralni ezeket a régi emlékeket. Stralieo lázasan kutatott minden m\'gyar emlék után és jelentésében olyan dolgokról is említést tesz, amiket se Thomas Archidiaconusnál, se Giovanni I.ucionál sc találhatunk meg, — Ebből a három könyvből rekonstruálni lehel IV. Béla menekülésének históriáját és rá lehet világítani olyan misztikumokra is, amelyeket eddig ta Ián a história sc ismert. Volt még egy negyedik könyv Ís: Thomas Archi-diaconusnak egy második kézirata. Ezl a háború előtt egy trogiri családtól Thallóczy Lajos, a nagy magyar tudós vásárolta meg. A célja volt: feldolgozni a kódex tartalmát. Olyan értékesnek tartotta a kéziratot, hogy áWnndóun magánál hordta és valószínűleg bőröndjében volt akkor is, amikor szerencsétlenül járt vele a vonat. Ml ugy tudjuk, hogy ennél a katasztrófánál pusztult cl az értékes és pótolhatatlan munka...
Vájjon Init mesélnek cl nekünk: Thomas Archidiaconus, a tudós pap, Giovanni Lucio, akinek mondatait inár ólombetűkbe szedték és a ^örőg Stralieo, a Habsburgok konfidenset Fényt vetnek-e vájjon ezek az öreg Írások úrra a tragédiára, amelynek három szomorú halottja az Adriának ezen az örök tavaszba suhant vidékén várja a feltámadást? Két királykisasszony Zs egy vitéz lovag, a bi. zanci császár serdülő reménye^. (
IDŐ:
Zápor!
Prognózis: Mértékeit nyugati ét éiuknyugitl uél, néhány helyén záporető, • hő nem tO-lyed tovább.
A Meteoiologtal Intézet nagykantzaat megtlgyelflálIomAaa Jelenti i
Héméraéklet tegnap eete 9-kor: + 16-0, ma reggel:+132 délben:+164.
Ceapadék: 0-8
— Autor.k... a Köpetein-cég vezet f Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcaébban mutatja be, kedvezé .Ize-téd teltételek mellett
Clissa várinak romjai között
Öreg kódexek mesélnek a király kálváriájáról
Nyári divatujdonságok Nagy választékban! Olcsú árak 1
Emprimék ♦ lf*„„ak ♦ Tropikálok GoleHSZky FereiK Paplan-és flaneltakarókI --div«toiietíben F6-ut 14,
19CT. Inaim 4.
ÍALAI KÖZLÖNY
AMorgalmi és a fogyasztási adó
Irta: dr Cxermatui Aatal orBZgy. képv.
Az\\ egyenlőtlen adóztatás okozta gazdasági és politikai feszültség már régen jelentkezik. A pénzügyminiszter legutóbbi nyilatkozatai levezetői annak a feszültségnek, amely az aránytalan adóztatási rendszernek velejárója.
Azt a laikusnak is tudnia kell, hogy egv adórendszert nem készítenek, mert az adórendszer egy szerves fejlődés eredménye
A fejlődésre kétségtelenül hatással van a mindenkori közgazdasági helyzet, az államháztartás szükségletei, a politikai és mindenkori közvélemény Ahhoz tehát, hogy megítélhessük gazdasági erők hatalma és a jelenlegi adórendszerünk helyességét, ismernünk kell annak múltját is, hiszen minden reformnak a fejlődés során keletkezeit adórendszerhez kell kap-esolódnia, vagyis minden életképes adóroformnak történelmi alapokon kell nyugodnia. Kétségtelen, hogy a forgalmi adók nemcsak a mi költségvetésünkben. de mindenütt előtérbe nyomultak.
.Az osztrák rendszerben a for-galiniadó jelenti a legtöbb állami bevételt. Előnye az, hogv az állami bevétel az állam és az autonómiák között bizonyos mértékben megoszlik. Az állam f>5 százalékot, a tartományok 20 százalékot, a községek 15 százalékot kapnak a bevételből. Sajnos ny az osztrák rendszerből átvettük annak minden hátrányát. csak azt az egv előnyét ejtettük el, amely az autonómiákat szabályosan részesiti bizonyos bevételekben. TTa az előirányzott 120 milliói (vesszük alapul és az osztrák kulcs szerint 15 száraiékot juttatnék az autonómiáknak, ugy ezzel az\' összeggel nemcsak a megnyomorított községi háztartásokat lehetne az autonómia gondolatának visszaadni, dc bőven jutna fedezet arra is, hogy, például a most az érdeklődés középpontjában álló borfogyasztási adó eltörléséért a községeket és városokat kárpótoljuk. A német rendszer a maga alacsony kulcsaival nagy prosperitást mutatott és ezzei a birodalmi bevételek 25 százalékát teszi ki. Olasz országban a forgalmi adók az állami bevételek 66 százalékát nyújtják. Angliában forgalmi adó nincs, csak fogyasztási adó. s ez az állami bevételeknek mind össze 34 százalékát szolgáltatja. Franciaországban \'az egyenes adó bevételek messze meghaladják a forgalmiadó bevételeket.
Mindezekből tehát azt látjuk, hogy nálunk — ahol a forgalmi adó és fogyasztási adó bevételek az\' állami bevételeknek (58 százalékát toszik ki — azok az adónemek vannak legjobban előtérben, amelyek Kétségtelenül antiszociálisak. Hiszen semmi progresszivitás nincs bennük, a nagy tömegeket sújtják a legsúlyosabban. Azt látjuk, hogy. a nyugati demokratikus országokban, mint Franciaországban és Angliában, a fogyasztási és forgalmi adók hátiérbe szorul-
nak. A mi forgalmi-adórendsze-rüiíkel némileg enyhili az, hogy elsőrendű szükségleti cikkeket mentesíti a forgalmi adózás alól — ezek közölt azonban nem szerepel a bor — mindazonáltal nem mondhatjuk kívánatosnak azt, hogy a forgalmiadók rendszere tovább fejlődjék. Szociális szempontból is, de a költségvetés stabilitásának szempontjából is kifogásolható volna ez, mert hiszen olyan változások következhetnek be a forgalomban, amelyek a bevételeket nem
biztosítanák kellőképen. A pénzügyminiszter ur is érzi ennek a helyzetnek súlyos voltát és ezért teljes határozottsággal és nyíltsággal egy adóreform szükségességét jelentette be.
Az adóreformról sokféle felfogást hallottunk és olvastunk és látjuk, hogy minden társadalmi réteg igyekszik a nemzeti jövedelem kiszámítására vonat-natkozó statisztikai adatok csoportosításával a maga igazát bizonyítani.
Halott gyermek a murakereszturí vonaton
Szigorú nyomozás indult a halál okának megállapítására
Nagy megdöbbenést kellett a \'Murakereszturról Nagykanizsa felé robogó vonaton egy fiúcska halála az édesanyja karjai között. A haláleset a hatóságokat is foglalkoztatja.
Kinyó (lábor Murakereszl-uron íakó halárőr főtörzsőrmester egv éves, Árpád nevű fiacska ia kél béllel ezelőtt súlyosan megbetegedett. A gyermek rendes orvosi kezelésben és. gondos szülői ápolásban részesült. Állapota mégis annyira rossza-bodott, hogy a keze jő orvos rövid távolléte alalt másik orvoshoz kelleti folyamodni. Még az ujabb oryosságol is beadták dél-
után a csecsemőnek, dc az sem használt, sőt a gyermek állapota egyre rosszabbodott. Erre az érhetően nyugtalan szülök eN határozták, hogy kisgyermeküket behozzák Nagykanizsára és. itt kísérlik meg a kezeltetését. Az édesanyja bepólyálta a fiúcskát és felült vele a Murakereszturról Nagykanizsára induló vonalra. Alig haladt a vonat két kilóméiért, a kis Arpádka édesanyja karjában meghalt. Nagykanizsán azonnal lekapcsolták a kocsit a vonatról, a kis hol 11 estet pedig a Icinetö .hullaházába szállították.
flis birtokára akart pénzt felvenni egy elhagyott fiatalasszony
Három hónapra ítélték csaláséri és oklrathamlsitásért
Kulcsár Jánosné sz. Dancsák Margit 21 éves -asszony racsáról költözködött a somogymegyei öt-vöskónyiba. A fiatal asszonyt ugyanis a férje elhagyta és súlyos anyagi körülmények közé került. Ebben az álla pótban gondolt merészet és nagyot és beállított egy nagykanizsai ügyvédhez, aki elölt Acs Farkas Ernőné pocsai birlokor nőnek adván ki magát és arra kérte az ügyvédet, hogy prtcsai ingatlanára\' szerezzen szamára 500 pengő kölcsönt. Az ügyvéd a megbízás vétele után elment a járásbíróság lelókkönyvi hivatalába, megnézte Acs Farkas Jc* |
nőné »C« lapját, hogy utána elkészítse a biztosítéki okiratot, mely szerint Acs Farkasné 500 pengő kölcsönt vesz fel az egyik pénzintézettől és ennek biztosítékául loköti ingatlanát. Az ügyvéd elkészítette a községi bizo nyitvány szövegét is és átadta Acsnénak aláíratás végett. Az asszony át is vette az elkészített okmányokat, a biztosítéki ok iratot maga irta alá, a községi bizonyítványt pedig a jegyző és a biró. A kót aláirt okiratol Acs-né behozta Nagykanizsára és átadta az ügyvédnek, kérte egyben az anyagi rész mielőbbi lebonyolítását. Azonban az ügyvéd gyakorlóit szemének feltűnt, hogy a községi bizonyítvány alá-
^TRUHKHAHN
AA^UuíviAcuro
\'UXxUJ^COTV ^ KÍBJIM
HINTÁT I TIHU GARANCIÁI
ELADÁS: VI. TE R ÉZ-K RT 6. IV. PR0HÁSZKA 0TT0KÁR U. fl Gyártelep: BÜÜAPE8T, IX.. LHCIE-UT 117.
irása nagyon primitív. A pénzintézet is gyanúsnak találta az aláírásokat. Az ügyvéd ezért megkereste a községi jegyzőt, hogy ismeri-e Acsnét, mert kölcsönt akar felvenni ingatlanára. A válasz meglepő volt. A* jegyző azt válaszolta, hogy Acs-né nem akar semmiféle kölcsönt felvenni.
Amikor az állítólagos Acsnő másodszor bennjárt az ügyvédnél, belépett az irodába Singer pacsai mészárosmester, aki mikor meglátta »Acsnét«, megszólította : »Maga mit keres itt Margit ?« Az ügyvéd erre megkérdezte Singért, hogy ki ez az asz-szony és akkor derült ki, hogy, Kulcsár Jánosné, akit a férje elhagyót l és súlyos anyagi körülmények közé került.
Külesárnét feljelentették. Nem Is tagadta tettét, nyomorával vé-4 (lekezelt. Szülés előtt áll. férje otthagyta és nem tudta mit csináljon súlyos helyzetében, ezért folyamodott a pénzszerzés eme módjához. Igy került az ügy a nagykanizsai Makáry-tanácsa elé
A törvényszék a bizonyítást eljárás befejeztével bünösncW mondta ki Külesárnét magán-okiralhamisitásban és csalás vétségében és ezért három hónapi fogházra ítélte. Figyelemba vctlc a bíróság a fiatalasszony büntetlen előéletét, válság* helyzetét, hogv teljesen magára volt hagyatva, slb. és ezért vele szemben az enyhítő szakaszt alkalmazta. A közokirathamisitás vétsége alól felmentette. Az Ítélet jogerős.
Já szerkezeti
Biztos közlekedés I
Márkás külföldi és belföldi
izeket,
kerékpárokat,
belső gumikai
a legjobb minőségben, alacsony árak mellett vásárolhat
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
karékpárazakOzlaMban D.*k-<ér 2. az. (a felaAtamplomnál).
Részletfizetési kedvezmények! Speciális javltó-mfihely
4
EALAI KÖZLÖNY
1987. junltu 4.
ló hírek a nagyvilágból
Szent Johanna
(\'.. B. Shaw « mai világirodalomban az enfant terrlble szerc|>ét tölti be a szókimondás terén. A einizimistól a gorombaságig terjedő skálán rejl\'nt_ hetetlenül gyakorolja az irói ■őszinte-ség szalnidságát. |£z a bátorság kellett ahhoz is, hogy mogirja a Szent Johannát. libben a darabjában a földi egyház és a politika kél hatalmas malomköve közé került ember IragU kumál rnjzolta meg, égi és a földi törvény egymással fog kezet és egymás ellen küzd. liblK\'n a szörnyű harapó-fogólmn egy eml>er vergődik, ügy om-ber, akit a hite alapján szentnek, a hazaszeretete alapján nemzcll hősnek keik •ne tekinteni, de akit mégis máglyára hurcol a politikai törvény, a mely érdekeihez megnyerte a íöldi egyháznak jőszándéku de gyarló emberek állal értelmezett és végrehajtott törvényét. Nagv összeütközések szédítő távlataiban eltörpül az ember élete, lelki nagysága. Az ubszolui igazságba néző szemeket elvakította a fény nem az egyház: — csak a földi élet hinarába keveredett emberek Ítélkeztek. Ezt akarja mondani Shaw a Szent Johannáién.
A eimszereplH-n Ilarezos Irén a drámai színjátszás csúcsain Járó, megrázó erejű alakitást adott. Nem szent-ké|>esre stilizált Szeut Johannát kreált hanem ugy rajzolta m-g az orleánsl Szűz alakját, ahogyan a kis faluja ( mezőiről emberi mozdulatokkal, élet-izüen, frissen és elhivatottsága ön-tudatával átlépeti a törénelembe. Hát-Ixírzongalőan őszlnle, fclcdhetctlcnül gyönyörű volt az utolsó felvonás nagy jelenele, amely könnyeket és tapsözönt fakasztott. A t"»bbi szerepek-Ikmi elsőrangú alakítást láHunk Szalud Ernőtől, a dauphin nagyszerű megszemélyesítőjétől Orosz Ián (iyörgy tői, aki maszkban, jalékban egyik legértékesebb sikerét aratta el»bcn a szerepében. Méltóságteljes, komoly művészetet reprezentált Danis Jenő püspöke. Nagyon jó volt Hátkai István és Kő-rössy Zoltán, nemkülönlK\'ii Szalm« Sándor. Horváth Jenő káplánja kilógott. a kitűnően összehangolt együttesből, bestédé sokszor érihetetlen, inkább gonosztevőnek fogta fel a sze-repél, mint fékezhetetlen lomi>cnuncn. tuniu soviniszta papnak. Sárváry tnU hajlottan erős luuigszlnei és elfon-loskodott játéka sem illeszkedett az együtteshez. Kormos Lajost szívesen láltuk a szokottaknál érdemesebb szerepében.
Fodor Oszkár és Hátkai gondos rendezése a kis színpadon Is nagyon szépen érvényesült.
(t>l)
A színházi Iroda hírei
(*) Csodahajó — na ette
Ismét évadslágerrel kedveskedik a színház, (lyönyörü kiállítás, frappáns hatásokkal, pompás táncokkal keretezi a Csodahajól.
(•) A Zalai Kö.löuy félh*ly*ro. alftadá ■akénl
kerül szilire pénteken este Martos— Jarobi örökszép operettje, a SybíU, parádés előadásban. A kedvezményes szelvények a Zalai Közlönyben találhatók. \'
C) Koldiudlák - fillérei helyárakkal
MiUöcker klasszikus remeke az évadban utoljára szombaton délután 5 órakor kerül szinre filléres hely-árakkal.
(•) Csodahajó - uombalon é$ vasárnap
feledhetetlen élmény Ilarezos Irén felléptével. I*} Marika hadnagya
Vasárnap délután 3 órakor - e«y- ! sé«es helyárakkal — a n»Ry népszerű-sédnek örvendő magyar huszár-operett van műsoron. Három órás kacagás.
A Board of Trade Journal irja :
-— Az angol kiskereskedőiéin pénzértéke az idei márciusban több mint lf> százalékkal volt nagyobb, mint tavaly márciusban, ami az angol lömegck Fogy aszlóképességének emelkedéséi jelenít.
*
Svédországban a tökebőség olyan nagy, hogy törvényjavaslatot terjesztenek a parlament elé, amely szerint a bankok nem fogadhalnak el több belétet,
mint a saját tökéjük 30-szorosa.
*
A budapesti kisiparosok hitelkorelét a Kisipari Hitelintézet 3 millió pengővel bővíti. A visz-szafizetések aránya továbbra is kedvező, 75 százalék körül mozog.

A Pesti Napló irja :
Lényeges javulási tünlet fel a budapesti iparleslfilétek anvagl helyzete. Tagsági dijakból együttvéve 000051.0:1 IM vetlek be, ami 7585 1.12 P-vel, vagyis 12.3 százalékkal több, mini az 1035-ben bovoll (51 110/ I*. A bekebelezési dijaknál még nagyobb arányú, 25.0 százalékos a szaporodás.
A Narodny Obrana szabadkai
elnökének a város képviselőtes-lülclében mondott beszédéből
Kossuth szellemében lehet igazán ápolni a magyar jugosz láv közeledést. . Hagyjuk meg a Kossulh-alapol eredeti rendcl-letésében és bővítsük ki azt. A hatóságoknak arra kell ,töre-kedniök, hogy a magyarok számára olyan életlehetőséget biztosítsanak, hogy ne fájjon az, hogy nem élhetnek anyaországukban.
A Nemzeli Újság irja :
— Az iparügyi miniszter kezdeményezésére a LAB próbáké-pon 200000 pengőt bocsátott rendelkezésre abból a célból, hogy a családiház épitő akciót a munkásokra is kiterjesszék.
Az OHE jelentéséből :
— Az utolsó hónap alalt egyharmadára cselt vissza a magyarországi fizetésképtelenségek passzívuma. Áprilisban 53kén;v-szeregyezség vo.fl 2 8 millió* májusban 12 kényszorogyozség
0.0 millió pengő passzívával. •
A Nemzeli Figyelő irja : Olnogyed év alalt 25 millió pengővel emelkedett a postatakarékpénztárnál és a budapesti pénzintézeteknél a betélálladék.
DlflKHflJO BECSBE!
5 feledhetetlen nap I
Hiúknak junlus 29— július 3. Leányoknak jullus 6-10.
Részvételi di] 44 pengő.
Állandó tanári (tanárnői) felügyelet.
Útlevél nem kell I
Nagykanizsától Budapestig is vissza 20—40\'/. utazási kedvezmény. — A hajón remek hangulat, hangversenyek, szavalóversenyek, tombola, sok értékes dij. Bécsben változatos, dús program és pompás kirándulások a környékre. — Lakás és napi háromszori bőséges étkezés ragyogóan tiszta diákotthonokban.
Felnőtt családtagok elhelyezése
és ellátása )6 polgári szállókban.
Részvételi dij BB pangi.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai KOzlőny kiadóhivatalában.
Az utazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
LrdnjconLíricnt
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. (Telefon: 1-831-33., 1 831-58.)
Siessen helyit biztosítani!
1035 végén 1.38 milliárd pengő volt a bankok kezelésében, 1036 év ugyanezen időpontjában 1.3C 1037 március végén pedig 1.40 milliárd pengő.

A magyar pénzügyi költségvetés tárgyalásán a képviselő-, házban mondta Zsindely Ferenc előadó :
— A gazdasági helyzet a pénzügyi tárca bevéleli oldalán látszik meg leginkább. Ez a tükröződés jó, mert az utóbbi 3 év alall a pénzügyi tárca bevételi oldalán 8.2 százalékos emelkedés mutatkozik, ami a gazdasági javulás kétségtelen jele.
Közel 100 millió pengő a gaz dasági év\'első liz hónapjának kiviteli többlete Magyarország külkereskedelmi forgalmában.
Sztrókay Kálmán i A természet titkai nyomában
A Zalai Közlöny volt felelős #zer-kesztőjének. Sztrókhy Kálmánnak könyve a mindnyájunkat körülvevő természetről szól. arrőt a liatalmas inindenségről, amely alakulását és alakító erejét féllékenyen rojti et évezredek óta. Ez a könyv nagyszerű áttekintés a legérdekesebb dctekliv történetiül, a természet titkainak kl-nyomozásából. Beszámoló hároml év. század sokezer kutató detektivjének nagyszerű sikereiről, ravasz trükkjei, ről, mesterkedése!ről a teftn&zet tlt-kainak hajszolásában. Kiöltünk ala. kul ki a fizika meglepő világszémlé-lete, amely az egész mui clvilizáeiönflk az alapja s az lesz a meglepetés, hogy nem Is olyan nehéz ezt a világszemléletet megérteni. Még azok is, akik az iskolában talán irtózlak minden fizikától, meglepve látják majd, hogy mennyire érdekes, míilycn köny-nyen érthető és milyen szép tudonülny ez. Az olvasó szinle észre H<-\'m fogja venni és már egészen otthon van a fizika izgalmasan érdekes világában, lK»gy aztán szinte maga Is részt vegyen a tudósok kutató munkájábtin játékos könnyűséggel.
Külön meglepetés n könyv Illusztrálása. Say Kornél vidám és szellemes rajzai nemcsak tarkítják a szöveget, hanem szervesen liozzá is tar toznak.
(A mü a Könyvbarátok Nagy Könyvel cimü sorozatában, a Királyi Ma-gyar F.gyeteml Nyomda kiadásában jelent meg 280 lap terjedelemben, 100 rajzzal és 4 mümelléklcttel. A könyv ára egészvászon kötésben 0 pengő.)
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stt). Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysorsjegyc kapható Szabó Antul főutl sportüzletébon I.-— pengőért. (:)
— Fárfl íreplkal szövet újdonságok már megérkeztek SchütiJkkes. Legkei-temeaebb nyári viselet.
1997. |unlut 4
BALAI rozlonv
*
FUrdőcIpők, fflrdösapkák, strand labdák, nyári játékok, illatszerek.
Angol, francia és balföldi tennlszütfik nagy választékban. Szakszerű hurozásl
Vágó Endre illatszertárában.
— (Schless István Nagykanizsán)
Schlcss István, Nagykanizsa szülötte, a Nagymagyarország emlékmű adományozója néhány napra, rokoni látogatásra Nagykanizsára érkezeit. Talán nem is egészen véletlen, hogy a magyarságáért vezeklő, idegenben élő honfiTárs éppen a trianoni évforduló előestéjén érkezeti a trianoni halárvárossá lett szülőhelyére, ahol köbe vésette az egész Cetét kitöllö nagy gondolatot, a hazaszeretet, az ősi röghöz való ragaszkodás: — a llungaria irredenta eszméjét.
— (A zeneiskola növendékhangversenye)
Szerdán délután (tarlotia a városi zeueiskola utolsó növendékhangverse, nyél a zeneiskola,kamaraleimében. örvendetes lény, hogy a kamaraterem) kicsinek bizonyult, pótszékeket kellett betenni, de még igy is sokan kiszorullak a folyosóra. A műsoron magyar és külföldi szerzők müvei szere, pellek. Kezdők és haladók egyaránt kifogástalan felkészültséggel álllak a közönség elé. A bátor, fegyelmezett és nagy tudási eláruló számok a legjobb bizonyítékai annak a nagyszerű kulturmunkánnk, amely a nagykanizsai zeneiskolában immár tiz év óta folyik. A közönség sokat tapsolt a szereplőknek, akik meg; is érdemelték ezt.
— (A Rlff-kabyl)
Asztaltársaság junlus 5-én déhftán fél 7-kor a Woliák-vendéglőbcu tartja összejövetelét. {:)
— Imprltué maradékok megfelelő Jó méretekben, alkalmi érákon Skhütsnél
Féláron mehetnek színházba a Zalai Közlöny olvasói
A féláru jegy váltására |ogosltó szelvényt kl kell vágni a Zalai Közlönyből
— (A tfldőbeteggondozés)
nagykanizsai frontján változatlan ügyszeretettel munkálkodik a Szanatórium Egyesület illeni inlézeie. Május hónapban .17 újonnan jelentkezőt ke-zellck, az összes kezelt betegek száma 19C>, év elejétől fogva 900 volt. Májusban 35 röntgen és 62 laboratóriumi vizsgálatot bonyolítottak le az intézel orvosai. Természetbeni segélyt 42 beteg kapott, kik kózt 1178 liter tejet osztottak ki.
— Női pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón Sokfituél.
— (Két és léi év bicskázásért)
Még áprilisban törlént, hogy Schvilz József somogyfajszl legény « falu korcsmájában összeveszett Fábos In* révet Veszekedés hevében bicskát rántott és azt ugy mártotta Fábosha, hogy az a Itelyszinen meghalt. A gyilkos legény a törvényszék elé került, ahol több tanú kihallgatása után szándékos emberölés bűntettében mondották ki "bűnösnek és kettő és fél évi fegyházra ítélték. Az elitéit megnyugodott, de az ügyész és védője fellebbeztek. >
— (A Frontharcosok)
nagykanizsai főcsoportja junius hó 20-án lartja juniálisát a .Kis RoyaU kerthelyiségében. A vigalmi gárda már megkezdte munkáját, hogy minél hangulatosabbá tegye a frontharcosok ezen összejövetelét.
— (Gazdasági könyvek a falvaknak)
A földművelésügyi miniszter ujabb gazdasági szakkönyv-sorozatot küldölt Zalába az egyes községek könyvtárai részére. Szépéinek, sormás, Szentpé-terur, Gelse, Galambok, Felsőrajk, Balatongyörök, Batvk és Zalaszentbalázs községek kaptak most ilyen könyvsorozatokat.
flP?
Lopják a sétatéri padokat
Kaptuk a kővetkező levelet:
Tekintetes Szerkesztőség! Minapi sétám alajl megdöbbenéssel láttam, hogy az úgynevezett «Hosszúsétatéren • » vasulpart mentén, a*n0ly Nagykanizsa egyik legszebb .sétahelye, ismét vandál kezek dolgoznak. ívekkel jozelölt a téli időben többször előfordult, hogy a sétatéri padokat ellopták. Hála isién, a közönség megbecsülte az elmúlt évcklK\'ii az uj padokai, de néhány napja az utolsó [>adok ismét el. tűntek. Az ülőkék lőböl le vannak fűrészeivel Szeretném c sorokkal az illetékesek figyelmét felhívni é; kérni a közönségei, legyen segítségére a hatóságoknak abban, hogy a tétatéri padok rongálását és lopását megakadályozza. Ugyanakkor, kérem tegyék lehelellenné a gyalogjárón a kerékpározást és a lovaglást.
Soraim, szíves közléséért előre is hálás köszönetei mondok, maradok a lek. Szerkesztőség tisztelő híve:
(alálrát.)
A Kerékpár Egylet részvétele a hösök ünnepén
A törekvő ker^kpáregyesülel minden alkalommal bekapcsolódott a hazafias ünnepségekbe. Vasárnap Is 20 induló-val hösök kegyeleti versenyt rendez* lek, hogy a célhoz, a 4S.«s hősi szolKjrhoz beérkezve, megkoszorúzzák azt. A táv 30 km. volt. Ug|y a scnlor, mint a junior versenyzők, dacára a nagy hőségnek, végigállták a távot. Az elért Idő is kiváló. Bcérkczéú sorrend: 1. Farkas József 1 óra 4 p. 2. Horváth Ferenc 1 5 p. 3. Snerf József 1 ói.i 5 p., 30 mp. 4. Csóka István 1 órta 0 p. 5. Horváth József 1 óra 7 perc.
Szépudvary László egyesületi elnök hazafias buzdiló beszédben osz. totla ki a fent megnevezőit versenyzőknek az érmeket, melyhez méltó keretet adolt a kiskanizsai levente, zászlóalj.
A kerékpárégycsület ezért a liazafias sport.ténykedéséért minden dicséretet megérdemel. Nagy kár, hogy a város közönsége nem támogatja eléggé az egyesületet.
H.
— N61 ruhára, kompiéra nagyon dlva-toa a mintás lenvászon. Sokaiméi minden minőséget megtalát.
fl bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit éi tékesit-heti minden hétfőn délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában. Iliiden bélyeggyűjtőt silvesen limit Tagdíj nincs I
Tegnaptól máig
Ország;
Darányi miniszterelnöknek hosszabb nyilatkozata jelent meg a Tribunában arról, hogy az olasz király.fogadtatás Budapesten az egész világ előtt ln-bi-zonyltotla, hogy az olasz-magyar kapcsolatot semmi sem\' zavarhatja meg.
A kormányzó Maluska Pétert nevezte fel Stockholmba első mögyar köveinek.
A nagy országos távlovaglás, amit vitéz Horthy István tábornok után neveztek el, ma indult cl tiz napos útjára. A túrát maga a 80 éves vitéz Horthy vezeti.
Tegnap este a budapesti Glóbus-nyomdában tűz ütött ki, melynek lásánál Berki József tűzoltó hősi halált halt.
Budapest polgármestere rendeletet adolt ki, mely szerint éjjcf.nappai szolgálat lesz a városházán, , hogy a közönségnek a tisztviselők mindenkor rendelkezésére állhassanak.
Széli József belügyminiszternek 300 tagu küldöttség ajánlotta fet a salgótarjáni jelöltséget.
A föudvarnagyi bíróság tegnap felbontotta Albrecht főherceg és Kolbadi írén házasságát. Albrecht főhercegnő a tescheni hercegi nevet fogja ezentúl használni.
Világ:
Tuka Bélát egykori tói au\'onomisla képviselőt nyolc évi ral>oskodás után szabadlábra helyezték. Tukát 8 év előli a bíróság 15 évi börtönre ítélte.
Kufstein közelében kerékpározott az országúton Hubert Elza 17 éves leány. Három ember megtámadta és agyonlőtte. A gyilkosokat bajor terűiden sikerült elfogni.
Moszkvai Jelentések szerint a Kom-intern-t átszervezték és vezető tagjai-!>ól külön népbizlosságot alakítottak a .világ kommunista forradalmat előmozdító népbiztosság, néveu.
■yolo munkást maga alá temetett
a templom leszakadt mennyezete
(Lapzárta) Dunabogdányban a templomot tatarozlak. Eközben a incnyczel beszakadt és 8 munkást a törmelék maga alá temetett. A mentési munkalatoknál 3 könnyebben, 3 súlyosan sérültet húztak ki a romok alól. Két munkásnak a holttestére akadlak. A csendőrség kiszállt a helyszínre és szigorú vizsgálatot indított.
A Zalai Közlöny szerkesztősége megállapodást létesített Fodor Oszkár színigazgatóval, ami nek alapján a Zalai Közlöny előfizetői és olvasói, ha az újságban található szelvényt kivágják és a pénztárnál felmutatják, féláru jegyet válthalnak az esti előadásra. Mindenki-annyi féláru jegyet ki\\phat, ahány szelvényt felmutat. (A pótfillért, a szinész-nyugdij céljaira szolgáló 10 fillért ezeknél a jegyeknél is meg kell fizetni.)
Az első ilyen féláru előadást a Zalai Közlöny junius 4-én, pénteken rendezi, amikor is a bűbájosán szép Sybill kerül
színre. Senki más nem válthat féláru jegyei a színházán, csak aki a Zalai Közlöny szelvényével jelentkezik. Minden szelvény csak az azon feltüntetett esti előadásra érvényes. ~
ZAUI KÖZLÖNY ina. 4.: 8yfcllt
Szelvény
egy darab téláru Bzlnházjegy váltására r Zalai Köslöny kedvezményes eeU színházi előadáséra.
A színész-nyugdíjalap céljaira a 10 f. póllillért a féláru Jegy mellett is meg kell fizetni.
— (Keresztet a hivatalokba I)
A kettős szenlévre való hivatkozássá! néhány szombathelyi városatya beadványt intézett a polgármesterhez, amelyben kérik, hogy az összes köz. hivatalokba és azokban az Iskolákban, ahol eddig nem volt, függesszék ki a keresztet. A javaslat felett legközelebb dönt a városi képviselőtestület. /
- (Bélyeggyűjtők UUlkom*J«) Hétfőst délután 0-tól 8-ig a Pannónia kétsó kistermében.
Ha belel el vannak dugulva ét gyomra rossz, ugy folyamodjék azonnal a természetes Ferenc József kezerüvizhez, mert ex már csekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, biztosan és mindig kellemesen kitisztítja az emésztés útjait s |ó étvágyat $s friss közérzetet teremt. Az orvosok ajánlják.
BALAI IKMCLWP
1937. junius 4
- (Tflrck Zalában)
Neinesapátí községben tegnap nagy •tfiz pusztilolt. Mdclig még ki nem de-jrllctl okból kígyúllftdt pariisr. István és Szabi) András egybeépül |l lakó-Jiázai Mire a lakosság és « Iflzoltók a helyszínre érkeztek, w stétyiott tfu Elterjedt Pintér János lakóházára, majd annak vvi\'on»szédjáéra) özvegy Bcacxe. Sáodorné házára. A falu lakossága fc a tűzoltók megfeszített munkája ellenére is pintér János háza főidig leégeti. A bútorok nagy részét megtudták mvnteni. Leégtek mindhárom ház melléképületei, valamint Partisz és özv. Benczéné házainak teteje. A kár igen nagy, bár az állatok nagy részét szinlón sikerült megmenteni. — Tflit pusztított Zalaudvarno-kon ts. Danies János kisgazda istállója gyulladt ki. Az istálló ugy be volt lakatolva, hogy csak az egyik lovat és egy tehenei tudtak kimenteni, a többi bennégett. A lüzit csak nehezen tudták lokalizálni.
Naptári Junlus 4. pétitek, ltom. kat Jésus nz. Szive. Protestáns Korény. Izr. N/Iván hó. 29.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végóig a Fekete sas gyógyszertár 6t a Mskanlzsal gyógyszertár.
(jőifflrdő nyitva reggel 6 órától este 0 órilg (hétté, szerda, péntek dólntáo kwlden egész nap nőknek).
APRÓHIRDETÉSEK
Spróhlrdeláj dija v«Urn«p é» ünnepnap 10 J.ölfl K fillér. minden további uó 6 fillér, hétköinap 10 uólg <0 fillér, minden további nó 4 fillér.
ÜHtélaxit, bérautót, modern, uj áram-vonatost, aaolld árban, bárhova, Kauf-nann Manónál rendellen. — Telefonállo-
máa 2 22. 1633
A Tavaiz-ucca 3. n. hál uabadkéxből mtméó. Ugyanott érdeklődni lehet, valamint egyéb holmik is eladók. 1668
Ügyes MflMat, tanuló-leányokat fel-vms Fekete Msiglt Dlvatualou, fó-ut 22.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán, felelős kiadó: Zalai Káraty. Interurbán tokion: Nagykanizsa 78. ssám.
Mn gylsölcsfáit T11
Rágókártevök ellen:
Arzola, Tarsln Gombabetegségek ellen Sildről, Amoail, Solbár, Vlnol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Prouikot, TidoI, íílisiappan.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
UK, műtrágya, nflvínyvédelmine-r«k, ,<p, nák, atb. kereskcdí.tberi Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blnMg mellett)
I— mm —,
I mindenki ■ Mjt k.rmk.Mtai I «a IputaobUl lT| I
Utazik?
Bőröndöt •
útitáskát • strandtá»kát
HAMBURG
bSrdndSi szakOzleKben vásároljon I
Horthy KlkMi at 4. \'«»
23/1937.
Pályázati hirdetmény.
Nagykanizsi megyei város szak Irányú Hu- és leányt\'nonclskoiájá-nak telügyelőbizottsága az iparos-tanonciskolák Szervezetének 42. § a alapján pályázalol hirdet az 1937/ 38—1939/40. lanévek tar\'amára be töltésre kerülő, a következő óraadói alkalmaztatásukra : Közismereti osztályok.
1. LA fiúosztály ti.lt 5 ^iltül.il
2. I/B . . 5 . . 3 l/C .
4. t,D .
5. Il/A .
6. It/B .
7. Il/C . 8 ll/D . 9. III/A .
10. Ill/B .
11. lll/C .
12. IV/A ,
13. IV, B .
14. Téli lant. 1. íitioszl. .
15. . . II. .
16. . . III/IV. .
17. Rajzpótlrt oszt. I. csop. ,
19. I. Icányoszlály
20. It/A
21. Il/B
22. III/IV. .
Rajzosztályok.
23. t\'A itt. rajz tluoszt. ,
24. I/B . .
25. I/C . .
27! Téli l/ll. áll. rajz \'. 23. Borbély szakr. ,
29. Béripari . I. csop.
30. , . II. .
31. Építőipari szakrajz
32. Fémipari . I.caop.
33. „ .11. „
34. Szabélparl , I. . , 35 „ . II. .
36. Vegyesipari .
37. I. Alt. rajz lelnyoszt.
38. I)/A
39. Il/B 4a Nfil
liszabilpariszakr. 0. A felügyelóblzoltság
fenntartja magának azt a jogot, hogy a 4., 8., 13. él 25. Mám alalt feltüntetett osztályok vezetésére megválasztottakat csak az esetben alkalmazza, ha az 1937/38. tanév eleién az illető osztályok megnyitását a beiratkozott tanulók száma szükségessé teszi. Ha ezeket az osztályokat későbbi idóben kellene megnyitni, a megválasztottak jogai a lent jelzett 3 tanévre étvényben maradnak.
Az 1 -töl 22-ig felsorolt állásokra pályázhatnak okleveles kereskedelmi iskolai és középiskolai tanárok, valamin! oki. cl. Isk. lanitók. A választáson el\'nyben részesülnek azok, akik iparostanonclskolsi közismereti tanfolyamot végezlek s az állástalan tanárok és tanítók. A megválasztoll tanerők állásukat t. évi évi szeptember hó 1-én kölelesek elfoglalni.
A rajzoszlályoknál felsorolt állásokra pályázhalnak okleveles rajztanárok, mérnökök, általános- vagy szakrajztanfolyamot végzett tanárok és taná ok és tanilók, a 29., 30., 34. és 35. sz alatt felsorolt állásokra pedig IV. középiskolai osztályt és ipari továbbképző tanfolyamot végzett iparigazolvánnyal biró iparosok is.
Az óraadók megbízatása a fent jelzett 3 tanévre szól, azonban ujabb főhivatású állások megsjervezése
eselén a megbízatás korábban is megszüntethető.
A születési anyakönyvi kivonattal, képesítést igazoló bizonyítványokkal, esetleg katonai szolgálatról és ko rábbi működésről bzóIó bizonyítványokkal felszereli kérvényekel a nagykanizsai szakirányú iparostanonc iskola felügyelőbizoltságához címezve f. évi Junlus hó 20-án déli 12 óráig az iparostanonciskola Igazgatójához kell benyújtani. Később i érkezeit kérvények nem vételnek figyelembe. Mindennemű felvilágosítási az iparostanonciskola Igazgatósága ad.
Nagykanizsa, 1937. junius 2.
A fclQgyelőblzottság.
Fürdőcipők Strandkalapok
Szenzációs színek és fazonok
Minden árra
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Ilklói-ol 1. nám.
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tartl
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportQzlete Fő-ut 5. Nagykanizsa.
Roletta I Fé"K«enl.a
-«» I AFRIK
| díványba — párnába
Satracvászon
Nyugágyvászon Szalmazsák
Hirsch és Szegő cégnél
rud aalaar
„keresd a másik felét"
IA SOT EIZTK AY AISN SK RNU MRÖ NL AHTK ÜÖLGS U O A S A I A
A lenti megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg.
Név: ........................................... Lakás:
E szelvény! kivágva minden szombat cslig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
HirdessenaZalaiKözlönyben
m—. • U^aKlfc^a is.g.u^,, ^ totaKr, tlj^mf ál QáUUU L++M YMI*. UamwiHfc. U^kmlm*. toK*. UU lir^I
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉT!"
77. Évfolyam 124. szim Nagykanlm, 1937. június 5 siombat
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY
ItctkntUM* és kiadóhivatal: Főút 5. rrlra. Mfjjügi ,
hétköznap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: 78. u.
Baráti kézfogás
A magyar kormány és a ina-gyár nemzet a barát meleg és igaz szeretetével fogadta a len gyei nemzet képviselőjét, Woj ciech Swietoslawski kulluszmi nisztert. Ez a látogatás, amely viszonzása Hóman Bálint varsói utjának, több az egyszerű udvariassági lénynél. Kél azonos sorsú nép, két nagy történelmi múlttal és nagy történelmi hivatással rendelkező nemzet történelmi barátságának nyilt és szives megpeesételése ez látogatás.
A lengyel és a magyar élet az évszázadok sorári mindig egy más mellett folyt és sohase adó dott ugy, hogy egymás ellen fordult volna u két nemzet szive és fegyvere. A forgandó szerencse eseményei ugy hozták ma-
t(ukkal, hogy amikor a két ősi >arát közül az egyiknek rosszul ment a sora, a másik mindig ott állt mellelle>í segített rajta, szóval, tetlelplíiegérlö együttérzéssel. Történelmünk eseményei át és át vannak szőve lengyel vonatkozásokkal s amint a magyar szabadságharcok hősei kö zött száz és ezer lengyel harcolt, küzdött a mi jobb sorsunk kivívásáért, ugy a lengyel küzdelmek harcaiból is kivelte részét a magyarság. Az ősi Polonia egyik legnagyobb királyát, Báthory Istvánt, mi adtuk Lengyelországnak s a \'18-as szabadságharc legendáshírű Bem apóját Varsó küldte, hogy diadalra vezesse az elnyomás ellen a piros-fehér-zöld lobogót.
Amikor az uj Lengyelország léiét veszélyeztető vörös hadsereg már ott állolt Varsó alatt s a minden elnyomásnál borzalmasabb bolsevizmus fenyegelte Pilsudsky népét, Európa nemzetei között a magyar volt az egyetlen, amely felajánlottakard ját. Nem rajtunk muliott, hogy a magyar csapatok nem harcol-hattak a szovjet vörös pokla ellen, amely már-már elnyeléssel fenyegette Lengyelországot. De lélekben ott álltunk és a marsai és egész népe tudta és érezte, hogy a Kárpálokon lul készen áll a testvér s ha kell, önfeláldozóan töri át a gátakat s siet a lengyel nemzeti front megerősítésére. Soha a két nemzet között érdekellentél nem volt. A szabadság, a nemzeti függetlenség fanatikusa mind a kettő s az egymás megbecsülésében és szc-rolelében ezer év óla él egymás mellett a lengyel és a magyar.
A régi kapcsolatok tudatos ki-mélyítésén, továbbfejlesztésén dolgozik a trianoni Magyarország és az uj hatalomra növekedeti szabad Lengyelország. A. lepgyel—-magyar kulturális
Delbos eltanácsolta Párisból a spanyol vörös kormány megbízottját?
A vörös kormány repülői félreértésével magyarózza Párlsban a Deutschland bombázását és az flgyet a hágai döntőbíróság elé szeretné vinni
Páris, junius 1 Delbos francia külügyminiszter hosszasan tanácskozott De Vajoval, a spanyol vörös kormány megbízottjával. De Vajo arról igyekezel! meggyőzni a francia külügyminiszlcrt, hogy a Deutschland német gőzös bombázása csak a repülők tévedésén és félreértésén alapult.
Mint a politikusok tudni vélik, Delbos határozottan tudomásá-
ra hozta De Vajonak, hogy a francia kormány is azt akarja, hogy hasonló esetek ne forduljanak elő, egyben pedig csendesen megjegyezte, hogv jelenléte Parisban legalábbis nem időszerű.
De Vajo egy személyes indítvány I is telt Delbosnak : Vigyék a spanyol--német ügyet a Hágai Nemzetközi Döntőbíróság elé.
Repülőszerencsétlenség áldozata lett Mola tábornok, Franco helyettese
kél vezérkari tisztjének és két pilótának társaságában. Amikor a repülőgép a sűrű ködben Cas-tia közelében ért. a hegy sziklafalának ülődött és ^zzé-porrá tört.
A szerencsétlenség hirc este érkezeti meg a salainancai főhadiszállásra. ahonnét azonnal kutató csapatokat küldtek ki. A
Salamanca, junius I Mola tábornok, a spanyol nemzetiek főparancsnok),elyct-lesc az északi front parancsnoka a bilbaói front mögött repülőgépével lezuhant és meghalt.
A halálos szerencsétlenségről a következőket jelentik :
Mola tábornok a főhadiszállásra igyekezett repülőgépével
gépel és a benne ülő összes utasokat a sziklafal tövében teljesen összeroncsolva találták meg. Mola tábornok tragikus halálát az egész nemzeti Spanyolország fájlalja és mély gyásszal rója le kegyeletét. A színházak és mozik azonnal beszüntették az előadásokat és mindenüvé kitűzték a fekete zászlót.
Franco tábornok szerencsétlenül járt helyettesét a Szent Ferdinánd renddel tüntette ki, mert érdemeket szerzett a nemzeti csapatok vezetésében.
Mola tábornok holttestét Bur-gosba szállították és a tartomá-nvi kormánvzóság palotájában ravatalozták fél.
Mola tábornok utóda Taville tábornok lesz, aki a napokban már átveszi az északi hadszintéren a parancsnokságot. A központi parancsnokság élére va-szinüleg Saliquet tábornok kerül.
TSrtek-zuztak m véres nyilas-tflntetés résxtvevti Hódmezővásárhelyen
A tüntetésnek egy súlyosan sebesült áldozata Is van
Molnár Károly fakereskedö el akarl fogni egy 12 éves kisfiúi, aki horogkereszteket rajzolt háza falára és kerítésére. Közben összetalálkozott a fin anyjával, Nyéki József voll képviselő özvegyével. A szóváltást tettlegesség kövei le, amelyet az egész város és sajtója nagy szenzációként tárgyal.
Ez robbantotta ki a nyilasok tüntetéséi. Az éjszaka ugyanis egy nagyobb tömeg a polgár-
mester lakása elé vonult, s miután a polgármestert nem találták otthon, Xyékinéhez mentek és otl Hódi Andor, a vásárhulyi nyilasok vezért és Fási Rezső egy kis időszaki nyilas lap szerkesztője. és terjesztője kijelentették, hogy a vásárhelyi nyilasok nem hagyják megtorlatlanul az esetet.
Valóban egyre nagyobb tömeg verődött össze, amely elvonult Molnár Károly házához, belörte
ablakait, majd több zsidó üzlet ablakait bezúzva, Molnár Albert ny. detektív, a fakereskedö fivérének háza elé mentek. Az ab-lakcsörömpölésre az álmából fel ébredi Molnár Albert kiment a tüntetők közé, akik ugy elverték, hogy eszméletlen állapotban, sulvos sérülésekkel kórházba kellett szállítani.
A tüntetőket a rendőrség csal* nagysokára tudta szétoszlatni A nyomozás folyik.
Trianon emléke a képviselőház ülésén
Bornemissza miniszter a magánalkalmazoltl kamara gondolatával foglalkozik
Budapesl, junius A Ház tatti ülésén, amelyet 10 óra ulán nyitott meg Sztranyavszky házelnök, elsőnek ifj. Balogh István nu\'n- telmi iifíyél>en a Házhoz intézett levelét olvasták fel, majd Martsekényi íort-e a trianoni évfordulóról emiékezelt meg. Hangoztatta, hogy a ma- gyarság a jelen álla|>otl>a soha Ik-Ic nem nyugodhnt. Az állva végighallgatott megemlékezés után a gazdasági helyzet javulásáról beszélt és kijelen-
egyezmény ennek a régi és valóban a nép lelkében élő szeretetnek továbbfejlesztése, az egyre erőteljesebbé váló gazdasági kapcsolatok kiépítése mellett s a lengyel kultuszminiszter látogatása\' ujabb megpeesételése a régi és próbált barátságnak. A magyar kitartó, hűséges barát, akire minden körülmények közölt számítani lehel, de nekünk is vigasztaló, megnyugtató az a ragaszkodó kézszorítás, amelyet Lengyelország egyik miniszterének négynapos budapesti látogatása jeleni. A testvér szereiele, a barát hűsége, a magyar nemzet lelkének egész melegsége köszönti, ünnepli magyar földön Wo.j-ciech Swietoslawski-l, a lengyel kormány kultuszminiszterét.
iADÍi KÖÍLÖN*
lelte, hogy a szociális gondoskodás lőrén egy korWány t^tt annyit, nrnt 11 niosluni.
lirnszt Sándor Kurópa helyzetivel foglalkozott és kijelentette, hogy lassan kezdünk a régi vágányokra haladni. Sürgette a titkos választó jogot. Szeri n-le az uj eszmék vonzereje már lényegesebben alábbhagyott, a külpolitika pedig teljesen egységes, ezt mutatja Bethlen és Hckhardl beszéde is.
Németh Imre a világnézeti, zsidó-kérdéssel, a sajtójoggal és a falukutatás problémáival foglalkozott. Az ülés lapzártakor még tart.

Bornemisza (iúza miniszteri ma egy nngyobh küldöttség kereslc fel, akik a magánalkalmazottak kamarájának felállítását kérték. A miniszter válaszában hangsulyozla, hogy neki is^szimt-jKilikns a gondolat és foglalkozni fog vele.
Tegnaptól máig
Ország:
s Rüstö Arras lörők külügyminiszter legnap egy napra Budapestre érkezeit Bukarest felé való utaztá\'bán. ,
A kormányzói jogkór kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat a jövő bélen kerül a Jláz elé.
Áprilisban az állam/iuízlurtásnak 21.3 millió pengő hiánya volt.
Budapesten az ügyvédek izgatott hangú gyűlésén tiltakoztak az udófel-cmelés ellen. .
Az országos középiskolai lanulmá-nyi versenyen u fizikai versenyen második lett Botár Livius, a keszthelyi premontrei gimnázium növendéke.
A pénzügyminiszter kijelentette, liogy a KANSz előterjesztése alapján juniusbun kinevezéseket cin* és jellcg-adományozásokal fognak engedélyezni, •melyről a dónté* a legközelebbi na. pókban történik.
Horthy kormányzó kihallgatáson fogadta és a mfogyar érdeméremmel tüntette ki Swlctoszlnwszky lengyel közoktatásügyi miniszteri.
Világ:
A legnagyobb szovjet acélgyár igaz-gatója, Zakharja tönkretette csalásai-val és visszaéléseivel az óriási acélműveket, mvglwmisilolta a könyve, ket, 1230 millió pengőt sikkaszlott, ínig a munkásoknak valóságos éhbért fizetett.
Moszkvai jelentések szerinl Jlosen-berg volt madridi szovjet nagykövet és Karacluin volt ankarai szovjet köveiét lelartóz aák.
Monté falucskában tegnap tartolta esküvőjét lidward Anglia lemondott uralkodója és Wallis NVarfield az an. glikán szertartás szerint.
Schuschnigg kancellár az államtu. nácsban kijelentette, hogy Ausztria nem tesz további engedményeket u nemzeti szocialistáknak.
A|
nehi
gyvértódulás, szlvszorongás, éz légzés, félelemérzet, Álmatlanság a rendkívül enyhén haló természetes „Ferenc József" keserűvíz használata által — reggelenként éhgyomorra egy pohárral —■ igen sokszor gyorsan megSiünteUietök. Az orvosok ajánlják.
1^37. (ttnlus S.
Schless István most látta először a Nagymagyarország-emlékművét
A mai gazdasági világ szomorú regénye húzódik meg a nagykanizsai Nagvmagyarország emlékmű árnyéícában. Adományozóját, a nagykanizsai születésű Schless Istvánt, az Európa-szer-le ismert nevü feltalálót megvádolták Ausztriában a valuta-si-bolástól a nemzetközi bonyodalmak előidézéséig mindennel, amiért mint osztrák állampolgár keserves munkával gyűjtött vagyonából irredenta jellegű szobrot emeltetett magyar földön. Ki is forgatták a vagyonából, ugy hogy Németországban kelleti teljesen újra kezdenie az élete anyagi megalapozását. Schless István azonban nem csak a magyar élniakarásnak állitoll emléket a nagykanizsai szoborban, hanem élete példájával a magyar élnitudásnak is Bizonyságát adta. Ma <- már Schless István hallatlan életenergiával újra kiverekedte magának nagyjelentőségű ujabb ta-
lálmányai elismerését s cz lehelövé tette számára, hogy eljöjjön \'újra Magyarországra és végre ö maga is láthassa a nagykanizsai szobrot, amelyei az ő áldozatkészsége emelt a déli végek lelkiállójeléül.
Meghatottan könnyes szomek-kel állott meg Schless István a monumentum elölt, amelynek talapzalára ma délelőtt teljes csendben koszorút helyezett el.
Csak egy-két napig marat! Schless István Nagykanizsán, ahonnét valamikor az élet útjára elindult, mint a maga erejeoen bizó gyerekember s ahova a rög-szeretet mindig vissza-visszahoz za. Kanizsai rokonai látogatásán kivül a polgármestert es még néhány barátját látogatta meg, lerótta a kegyelel adóját a temetőben, a hősök sírjánál is és valószínűleg már hétlön visszaindul Budapestre, onnét Berlinbe.
Az 1938-39. költségvetési évben kerül Nagykanizsa a magasabb lakbérosztaiyba
Amint előre volt látható, a nagykanizsai közalkalmazottaknak magasabb lakbéroszlályra vonatkozó kérése csak az 11)38-11)31). .költségvetési évre lesz ke-rcszlülvihclö, hiszen a küldöttség akkor kereste fel a kormány tagjait, amikor a budgel-tárgya-lásl a parlament már félig lefolytatta. A mozgalom vezetői is tisztában voltak ezzel. Céljuk az volt, hogy a kérdési újra a kormány elé vigyék és megoldásá-
nak szükségességére a figyelmei felhívják, ami legleljesebb mértékben sikerüli is.
Beavatott helyről most arról értesülünk, hogy a pénzügyminisztérium a magasabb lakbérosztályba sorozáshoz szükséges anyagi fedezetet az 11)38-1 Ü3Ü-iki költségelőirányzatba kívánja beállítani, amikor Nagykanizsával együtt néhány város kérelmét is kívánják teljesíteni.
Jövő hónapban kiírják a tervpályázatot a nagykanizsai rendőrpalotára
Bizottság jött le Budapestről a telkek megtekintésére
A nagykanizsai rendőrpalota építése tárgyában a belügyminisztériumban folytatott tárgyalások már olyan előrehaladott állapotban vannak, hogy a mult napokban miniszteri bizottság szállt ki Budapestről Nagykanizsára, hogy az építkezés céljai, ra számbavehető lelkeket megtekintsék és meghozzák javasla-laikat. A bizottság a belügyminisztérium, az igazságügyminisz-lérium, valamint az iparügyi minisztérium küldötteiből, dr. Krátky István polgármesterből, valamint Vécsey Barna műszaki tanácsnokból állolt és részt vett a helyszíni szemlén Krasznay Pál államrendőrségi tanácsos, a kapitányság vezetője is, aki hangsúlyozta, hogy az uj rend-
őrségi palotában az összes ügyosztályoknak, valamint a lovasrendörségnek is együtt kell len-j niük. A bizottság mindenek elölt kiszállt az igazságügyi kincstár tulajdonát képező Király-utcai fogház-telekre, amelynek egyik része megfelelne a kívánt építkezésnek. A bizottság itt hosz-szabban időzölt, miközben megvitatták a számításba vehető többi alternatívát is. A bizottság a szemle után meglelte javaslatai a belügyminisztériumnak.
Ugy tudjuk, hogy a tárgyalások eredményeképen a jövő hónap végén már kiírják a tervpályázatot, de az sem leheletlen, hogy időnyerés szempontjából a város egy jónevü építész-tervezőt biz meg a tervek és költ-
ségvetés elkészítésével. Utána sor kerül az építkezési árlejtés kiírására.
Az uj rendőrségi palota épit-kezési költségeinek előteremtéséi a nagykanizsai pénzintézetek előnyös ajánlata garantálja. l£z irányban is folynak a tárgyalások. Tény azonban az, amire nemrégen gondolni sem lohe-lell, rövidesen valósággá válik a nagykanizsai rendőrpalolu, a mellyel a város középületei egy modern palotával gazdagodnak. Az építkezés kivitelezésénél más vállalkozók és iparosok, mint nagykanizsaiak, ezúttal sem jöhetnek tekintetbe.
Talizmán
— Pékár Oyula regénye —
A Talizmán is .irodain*! filmszerűséggel,\' az első oldalakon kifejlődő feszültségével hálózza Be ax olvasót, liogy azután pillanalról.pillanali-a jobban befonja bonyolult, de művészeitől bonyolított, szines mescszálai-val. A történet gyökerei a világháborúba nyúlnak vissza. A láthatatlanul továbbgyilkoló háború egyik késői tragédiáját mondja cl a szerző, de mindent «kiegycnlitö« józanul optimista tehetségével a Ira^éJhi árnyékából a napfényes oldalra vezeti át hőseit.
A regény főszereplője egy szép amerikai lány, aki régi szerelme emlékét keresi s egy uj szerelmet talál. Természetesen Magyarországon. De uz ul, amelyik Amierikától Budapestig visz épp olyan .motivált,, természetes, logikus, mint az, amjetyijtí a tragédia viharfelhő* vidékéről az operett bá-rányfelhös lájaira vezeti az olvasót. Es ilyen képzett szines szavú, gazdag fantáziájú ciceronéval, mint Pékár Gyula, mind u két ul élvezetes ói in*-lékezeles marad az olvasónak.
A Talizmánban érdekesen mutatkozik meg az esztétikus számára Pékár Gyula irásmüvészetének két fókusza; a tudás és a fantázia. A logika síkján a kettő nehezén fér össze; hiszen (igy képzeli az esztétikus) a fantáziát «feszélyezi» a tudás, megköti száifllyalá-sában, kényszeríti, hogy a valóságra figyeljen. De Pékár Gyula regényeinek éppen e kellő szokatlan és különös frigye ac^ja, meg egyéniségét, különös izét és vonzó erejét. ,
A nagy feszi tő erő és a nagy ellen t-átló erő küzdelme biztositéka a Talizmán érdekességének Is, a kettő ideális egyensúlya pedig irodalmi ér. lékének.
U<-m>* GjjőrQy
Naptár i Junius 5. szombat. Kom. kat Bonifác. Proteitáas Bonifác. Izraelita Szíván hó. 26.
Gyógyszertári éjjeli aaolgálat e bó végéig a Fekete sas gyógyszertár é» a ktskanizsal gyógyszertár.
Cfaflrd* nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egész nap nőknek).
_S diwatujdonsógok
Emprimék ♦ Vásznak ♦ Tropikálok Paplan-ós flaneltakarók! -
Naoy választóiban I Olcsó árak!
divatot tettben
F4-«t M,
1937 lunlut 5.
BALAI KÖZLÖNY

Helyi Iparvédelem?
Igen tisztelt Főszerkesztő Ur ! Engedje meg, hogy egyik szerény előfizetője, aki közel három évtizede fizetem elő lapját, a nyilvánosság utján forduljak azokhoz, akiket illet.
Ugyanis abban mindenki egv az egész városban, aki itt él, itt dolgozik, ide köti hivatása, kenyere, hogy ha nem is a lokálpatriotizmus, de legalább a sorsközösség érzete alapján minden szükségletét ebben a városban fedezze, ahol él és ahonnan él.
Különösen mi, trianoni magyarok vagyunk arra ráutalva, hogy minden fillér itt maradjon ebben a városban, amelynek nincs más piaca, mint Nagykanizsa. örömmel állapítom meg, hogy ezen a téren a Zalai Közlöny valóban minden elismerésre méltó missziót fejtett ki liosz-szu esztendőkön át.
És ma már ott tartunk, hogy minden munkánál kiadjuk a jelszót: csak nagykanizsainál rendelni, csak nagykanizsait fog lalkoztatni.
Annál bántóbb volt részemre, hogy több üzletbe amikor bementem, egy különös plakát ötlött a szemembe, amelyen egyes cégek hirdetései voltak felkasírozva. A plakát alatt a jelzés : •Reklám F,let nagykanizsai fiókja - , a plakát nyomása pedig egy szegedi cégnél történt.
Meg vagyok róla győződve hogy amikor a hirdetési ügynök felkereste az egyes nagykanizsai cégeket, hogy hirdessenek ilyen módon, nem emiitette meg, hogy a nyomdai munkát nem Nagykanizsán, hanem Szegeden fogja végeztetni. Mert különben nem hiszem, hogy akadt volna csak egyetlen egy nagykanizsai cég is, aki hirdetést adott volna fel az idegen embernek. Nem hiszem, hogy csak egyetlen nagykanizsai kereskedő, iparos vagy vállalkozó támogatta volna azt a vállalkozást, amely nugy-kanizsáról visz el pénzt, de reklámplakátját idegenben nyomatja. Nem hiszem, hogy akadt volna nagykanizsai kereskedő vagy iparos, ki e plakátot kifüggesztette volna, vagy Ígéretet tett volna arra, hogy kifüggeszti. Mert Nagykanizsán olyan súlyos és küzdelmes a megélhetés, a kenyérért való küzdelem, hogy e tekintetben igazi vas-szolidaritásnak kell fennállania az összes kategóriák és érdekképviseletek között.
Minden iparos és kereskedő, minden vállalkozó azt teszi és ugy Tiirdet, ugy reklámozza cé-getj ahogyan jól esik és ahogyan legjobbnak véli, de annyit megkövetelhet az a nagykanizsai hirdető, hogy saját pénzéért a reklámját Nagykanizsán készítsék, amely város közönségének hirdet, amely város közönségétől várja üzletének támogatását.
Ahogyan a város iparosai, kereskedői és vállalkozói követke-
zetesen és nagyon helyesen elvárják, hogy nagykanizsai polgár csak nagykanizsai üzletben vagy műhelyben rendeljen és vásároljon, ugy Nagykanizsa város közönsége is elvárhatja, hogy ezzel szemben viszont a vállalkozó, a kereskedő, az iparos is ezt az elvet kövesse és reklámjainál csak a nagykanizsai vállalkozást támogassa.
Ezt nemcsak a sorsközősség, hanem a becsület is követeli.
Mikor szerény soraim közzé-
tételéért olőre is hálás köszönetei mondok a m. t. Főszerkesztő Urnák, hiszem, hogy Nagykanizsa vállalkozói és üzletesei következetesek maradnak majd ezután a kiadott jelszóhoz és szilárdan lefekletett elvhez : Nagykanizsai embQr csak Nagykanizsán vásárol, c^ak Nagykanizsán szerzi be szükségletét.
Hazafias tisztelettel aláírás.
Baross-Szövetségi tag.
PAÁL JÓB RIPORTJAI A NÉPEK ORSZÁGUTJÁRÓL
Két királykisasszony szomorú tragédiája
Split, 1037 április (Copyright) 1242 márdus 13-án Clissa várában egy napon ball meg IV. Béla két viruló leánya. Rs öt héttel kfcsőbb Trau várában visszaadta lelkét «*Min-denhatónak Vilmos herceg Is, a bizánci császár és III. Béla leányának fia: Margit királyasszony vőlegénye. Kriptája meg van Trogirbun mW is,
Hét királylány sírjának odisszeája
épülő hátiknál. A faváz akkor elérte már a bejárat párkányát, lehet, ho^y
de sirja fölött nincsenek márványba vésett sorok.,.
A tragédiáról, amelynek három/ viruló élet esett áldozatául, vajmi keveset tud a história.
Megpróbálom megfejteni a rejtélyt.
Oreg kódexleknek cinolwrrel feslett lapjairól és arról a sírfeliratról, a melyeknek pontos szövegét Karamfcin doktor találta meg Olovanni Lurio lOOG-ban megjelent könyvében.
Ezt meséli nekem" a tudós-.
— Mindenekelőtt felmerül a kérdés: miképpen és mikor Jutott a kél királylány szarkofágja olyan melyre, ahova egyébként szarkofágot nem szoktak tenni: a spiliti templomi fől>cjárata fölé. Erre a kérdésre a nuizcurrt elhunyt tudós igazgatója, dr. I)on Fran. clscus Bulio adta meg elsőnek az elfogadható választ.
— Tudjuk a ma is meglévő feliratból, hogy Murginuerita és Katharina hercegnők 1242 március 13-án haltak meg. A szarkofágon hároml sorban ez olvasható:
Ilaec est sepoltura fUiarum Dóimul
Belle, regis Hungaric MCCXLII d:o
XTfl. Mártii, huc fugiens ab acio Tartarorum.
.ez a sirja Béla ur, Magyarország királya lányainak, kik meghaltak 1242 március 13-án, kulikor a tatárok elől menekült...* BuÜo igazgató ur szerint: oő akkori" zuvuros időben se idő, so móa nem volt hozzá, hogy a hojHles-leket bebalzsamozzák. Sietve kőládál>a tették azokat és a ládát ide hozták. Ebben az időben, 1242 márciusában Diocletianus egykori mauzóleumé mór székesegyház volt, hiszen azzá alakították át a nyolcadik század végén, vagy a kilencedik elején. A dómmik még nem\' volt harajigtornya és a tizenharmadik század elején kezdték el építeni azt a campanlllct, aimí.\'ly a tizenhetedik századig épült. Sok történettudós azt tartja, hogy a harang-torony IV. Béla anyjának, II. Endro hitvesének adományából épült. A királyasszony járt itt, hiszen II. Endro a vclcneésektől luvjókon Spalatoból Indult el a Szentföldre...
— Amikor a talárok elől IV. Béla Clissa várába meni, » sp»latoi dóml épilU) haranglornyál faváz vette körül és a munkások ezpn a favázon dolgozlak. Szakasztott ugy, mint mia az
is haladta. Ezen a párkányon vitték fel a .szarkofágot mai helyére. Dolguk sietős lehetett, mert lázasan dolgozhatlak. Erre v.illv hogy amikor Bulio igazgató ur 1008-ban a szarkofágot fellxmtoltn és megvizsgálta a megirtaradt csontokat, «zok kftzöti olyunokat is találl amelyekről mUr a
laikus Ls megállapíthatta, hogy netrt emberi csontok. Anatómiai vizsgálat során aztán kiderült, hogy csirkecson, tok kerültek a láclál>a és j>edig alkáli masint ugy, Tiogy a munkások munka kózl>en fogyasztották el ebédjüket és kegyeletsértő módon a holttesteket tartalmazó szarkofágba szórlák ebédjük maradványait. A hétszáz esztendős csirkecsontokat Bulio igazgató pr aztán eltávolította és ugyancsak ő állapította meg, hogy a királylányok közül Margit hercegnő 17—18 esztendős lcheteit, a hiiga, Kataljn pár évvel fiataUibb. .
— Az idők során, alkalmasint pár évszázaddal később a most is látható szerény szarkofág fölé méj egy díszesebbet is tettek és erre egy latin verset véstek rá. Mikor? Erről nincsen scniúnt hiradás. Magát a históriát Str*-tlcolól tudjuk, aki a Habsburgok titkos levéltárában lévő jelentésében elmeséli. hogy 1777-Ihmi Spalatoban járván, olt szávahihelö emln-rektől hallotta a következőket:
— A velencei köztársaság azt követelte Spalalotól, hogy Béla király két lányának szarkofágját vitesse el a templom kapuja fölül, mert az profán és sérti a kegyeletet. Spalnto erre nem volt hajlandó, viszont dacolni se akart Velencével. A maga tnKdja szerint ötletesen oldotta meg a kérdést: Ve. lencc márványba vésett cimlcrével, a szárnyas oroszlánnak födte el a szarko fágot. Stratlco létrán ment fel a dóm kapuja fölé és meggyőződött arr&l hogy a velencei oroszlán alalt ott van a díszes szarkofág, oldalán a verssel. Meggyőződött Slralho arról is hogy a fliszcs szarkofág alalt meg van még a régi ls. Kőiőhh a velencei oroszlán eltűnt, de eltűnt a díszes kőslr és ma senki se tudja, mfi állolt rajta. Csak unnyit tudunk még, hogy ISS5-l>en, \\unikor a templom )>ortál-ját restaurálták, a szarkofágot mai helyéről a babtisteriumba vitték é-; utt * maradt egészen t»08-lg, "mikor ls visszakerült mai helyére*
A bizánci császár fiát megöli a bánat
Trogirlmn, a dóm ereklyéi közölt mutogatják az idegennek azt a himfZctl esuklyál, amelyről azt tartja a le. genda, hogy az IV. Béla köpenyéről való és a magyarok királya hálából ajándékozta azt a traul székesegyháznak. Arannyal hhnzett, igazgyöngyökkel és drágakövekkel gazdagon díszített szövetdarab van üveg alatt. A hímzés Szent Mártont ábrázolja lóháton, amint egy szegénynek adja ruháját.
Monsignore szerint ez a csuklya-darab sohasem volt IV. Béláé, ellenben minden kétséget kizáró m/ódon vele egykorú. Ez a csiridya Vilmos hercegé leheteti, aki IV. Bélával együtt volt Trau várában és 1242 április 20-án ott halt meg. Sírja n*\'g van, de sírfelirata eltűnt*
Glovanni Luclo említi .Memória dl Tragurio. elmü munkájában, hogy Vilmos herceg, Baldvin bizánci császár és III. Béla nővérének fia van
eltemetve a trogiri Uamploirfban, közvetlenül a főoltár melleit. Ugyancsak ő említi, hogy a kripta fölőlt diszes sírfelirat volt, de ezt eltávolították akkor, amikor a templomot újra kövezték. Luclo szerint .clfelejtették> visszatenni a feliratot, amelynek szövegét könyvélwn lenyomatja. Eszerint Vilmos herceg meghalt április 20.án. Megölte őt a bánat mátkájáért, Margit hercegnőért. Halála előtt szóban végrendelkezett a trogiri püspök előtt: minden vagyonát, aranyát, ezüstjét a szegényeknek hagyományozta díszes, arannyal hímzett," drágakövekkel di szltctt .királyi öltönyelt> pedig a,trogiri templom számára hagyta.
A csuklya amelyet a trogiri templomban mutogalnak m« is, minden kétséget kizáró módon az övé lehetett és Karaman doktor szerint nincsen kizárva az sem, hogy sírfeliratát esetleg megtalálják még valamelyikében a trogiri pincéknek*
A királyasszony halott leányainál marad
A régi kódexekből Imigyen lehet j megállt, de hirtelen visszafordult, rekonstruálni IV. Béla dalmáciai ulját. mert Thoiwas Archidiaconus szerint
A királyné előbb érkezett meg Zágráb felől, mint a király. Szekereken jött kíséretével együtt és eredetileg az volt a célja, hogy a férjének szállást csináljon. Spalalo kapujánál
HALLÓI FIGYELEMI HALLÓI
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, hogy pénteken, azaz Junius hó 4-én
halvacsorát
(turóscsuszával)
rendezek, ————
amelyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívom. A zenét a hírneves debreceni Kis Jóska zenekara szolgáltatja. Szives pártfogásukat kérve, maradok teljes tisztelettel
Pénzes Antal, a „Kis Royal". vendéglőse.
• Spalato ellenségei, gonosz emberek* azt tanácsolták, hogy ne menjen be. a városba. Clissa várába ment két leányával együtt. Vele voltak nagy számban azok az asszonyok, akiknek férjeiket a tatárok megölték. Pár nap nnilva érkezett mieg a király a trónörökössel, az ország nagyjaival és
• Magyarország megmaradt virágjaival,. Magával hozta Szent István ereklyéit ls. Ezeknek ekkor kezdődött cl a kálváriája*
IV. Béla tovább akart menni Olaszország elé, alkalmasint Velence, vágy Nápoly lett volna utjának további célja. Báparancsolt a spalatolakra, hogy azonnal bocsássanak gályákat a rendelkezésére. Spaluto azt felelte, hogy (a z idő rövid. Ezen a válaszon mód felett felhál>orodott a király. Clissa várából hirtelen elutazott éa
ÜALAI KÖZLÖNY
WALLŐI FIBTIHHI »t»m«OIÓ I
A WOLLáK-étlcrcm éi gyönyörű árnyas kerthelyiségébe mttuitt
Farkas Piri S
a budapesti Metropol-szálló kedvence, ki esténként gyönyörű csalogány-hangjával szórakoztatja kedves vendégeimet. Kitűnő ételek és Italoki
Szíves pártfogást kér Wollák Jenő vendéglős.
rövid trogiri tartózkodás után « Ki-rályszlgetre ment azokon « punkokon, amelyeket a trogirink adlak in\'ki. A királyszigeten sálruklMUi lakolt a királyi család és ftz udvartartás.
A tatárok pusztítalak a környéken, a falvakat felégették, de a várakat nem tudták bevinni. N m1 is tudták meg, hogy IV. Héla a ScogUo (lel ró homokja közöli van. Trogirt körülvették, Hl érte őket a hir, hogy Azsiá. Iwn meghalt Oktui nagy kán, erre Kajdán tatár vezér kiadta a ^roncsot. vissza.,.
IV. Héla 1242 áprilisának végén mehetett vissza elpusztult országába.
De a királyasszony ott maradi. C.llssn várában. Még fél esztendőt töltött távol a férjétől és csak 1242 szeptemberében iitazoll haza. Addig buzgón imádkozott a spalaloi székesegyház lemplonvának kicsiny szarkofágja mellett. A királyasszony! még hal hónapig a tenger" parijánál tartotta két őrökre elnémult gyönyörű lányának hallgató ajka^
Csodahajó
Tipikus mai oporelt. A mese nem nagyigényű. Sőt! NéhoJ csak a szereplők azonossága tartja össze az egyes jeleneteket. Mindenesetre mulattató, remek kiállításokra, láncokra ad alkalmai és még nem is sablonos területen mozog. Az őserdőben, a benszülöltek közölt és egy hadihajón játszódik le a cselekmény, — mindkét terület sok mókára és ötletre ad alkalmat.
Mindehhez Márkus Alfréd komponált kitűnő muzsikát. A szép betétszámokat nagyszerű táncszámok tarkítják, amelyekért külön dicséret illeti a színészeket, elsősorban Körössy Zoltánt.
Az előadás egyes kis hibáktól eltekintve, szép, simán gördülő Volt. Kedvvel, jó hangulatban játszottak a színészek is.
A főszerepben I\\ Harczos Irén ragyogtatta főlényes tudását. Hangban, megjelenésbeli szép és jó volt. Elegáns és hódító voll, játékban és énekben egyaránt Szalma Sándor hajós-lisztje. KőrÖssy Zoltán tengerésze ismét megdolgoztatta a ne-vetőizmokut. Kitűnő játéka és pazar tánca megérdemelte a sok tapsol. A humor másik képviselője a részeg káplár szerepében a kitűnő Szabó Ernő volt. Daruvá ry Marika\' Dzsimbi, a néger szolgálólány szerepében adott pompás alakítási. Igazi nekivaló szerep ez, teljesen ki játszhatja magát : — eddigi legsikerültebb figurája ez évben.
Kitűnő volt a sima játékn angol olajkutató szerepében Oroszlán György. Nagyszerű volt Egry Berta méltóságosasszonya, Rakó Haha szerelmesleánya, valamint Hálkay Harry-ja. Kifogástalan jó alakítás volt Horváth Jenő államtitkára is. Pompás figura volt maszkban és játékban I.ányi Dezső bennszülöttje. A többi szerepekben Láng Márai, Kormos, Sárvári játszottak.
A pompás zeneszámokért dicséret Endre Emilnek és a zenekarnak. A kiállítás a lehetőségekhez képest szép, a rendezés ügyes voll. Mindent egybevetve
a Csodahajó sok láncán és zenéjén, mókáján nem csoda, ha
jó szórakozott a közönség.
_ «• •-)
A színházi iroda hlrel
(*) Syblll - ketten egy Jegyei
Ma, iMMiteken esle Jacohi örökszép operettje, a Syblll gyönyörködte! « Zalai Közlöny teljesen oleső \'akciója, ként.
(*) KolduidUk fillárea etSadái
Szombaton délután 5 órakor MII-lőeker káprázatos szépségű operettje, a Koldnsdiák van műsoron az évadban utoljára.
(*) Leiiállltott uj helyárak vasárnap mindhárom alffadáaon
Az igazgatóság méltányolva « közönség óhaját, vasárnapra olcsó hely. árakat állapitól! meg. Az lij helyár %.K) fillértől MO fillérig terjed, Délután 3 órakor a legnépszerűbb mngyar hu-szároiH\'rett, a Marika h"dnagva ka<ng- j tat, — délután fi órakor újdonsággal kedveskedik a prózai együttes, "amikor Székelyhidy Adrién és Pető Kndré vei a főszerepekben Ixtmitatja Fodor László nagysikerű ujdonságál, a Társasjátékot. — Ksle íél !) órakor Harczos Irén follépté.ol a t\\atiilm«s sikert aratott Csodahajó, látványos kiállítású Márkus.<>|>ore|l van műsoron. (*) Ai ávad meXr6v(dOU>e
miatt nvinden szindarub csak egyszer van m<űsoron.
A Zalai Közlöny szcrkeszlősc-ge megállapodást létesitelt Fodor Oszkár színigazgatóval, ami nek alapján a Zalai Közlöny előfizetői és olvasói, ha az újságban található szelvényt kivágják és a pénztárnál felniutalják, féláru jegyet váll hatnak az esti előadásra. Mindenki* annyi féláru jegyet kaphat, ahány szelvényt felmutat. (A pótfillért, a szinész-nyugdij cél-
Postás lő-verseny
Az Országos Postás Sporl Egyesület nagykanizsai csoportjának lövész-oszlálva junius Ü-án reggel 8 órai kezdettel rendezi versenyét a kispuska-lőté-ren. A versenyt dr. Tholway Zsigmond postahivatali igazgató nyitja meg, ö osztja ki a versenydijakat is.
Vasutas-oldboy mérkőzés
A Nagykanizsai Vasutas Torna Egylet junius 5-én, vasárnap délután (5 órakor a Horthy M. uli pályán Oldboy labdarugó mérkőzést rendez a MAV forgalmi és fülőházi csapatai közölt. (:)
Heves börvlszketésnél és csalánkiütésnél a gyomor és a béltraktus reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" ke.se-rüvlztel felléilenül kitisztítandó I — Az orvosok ajánlják.
jaira szolgáló 10 fillért ezeknél a jegyeknél is meg kell fizetni.)
Az első ilyen feláru előadást a Zalai Közlöny junius 4-én, pénteken rendezi, amikor is a bűbájosán szép Sybill kerül színre. Senki más nem válthat féláru jegyet a színházban, csak aki a Zalai Közlöny szelvényével jelentkezik. Minden szelvény csak az azon feltüntetett esti előadásra érvényes.
<1837. junta 5.
— (A főispán a püspököknél)
Vitéz gróf Teleki "Béla főispán felesége kíséretében pénteken Vejszprétív-utazott, ahol meglátogatták dr. Rótt Nándor integyéspftKpököt. Veszpré«»-böl Pápára mfcntek és olt Medgyaszay Vince rofortüj&tus püspöknél tesznek látogatást.
— (Plébániai értesítés)
Jézus Szive nyolcada alatt minden teste, a jövő héten Is minden nap, délután 0 órakor litánia van a plébánia templomban. Vasárnap, Jézus Szivo főűnncpén, este 8 órakor szcntlMJsxéd, utána kőrtntenet, melynek ulvonaUi: Szemére, Csengery, Fő jit, Horthy Miklós ut
— (Dr. Welwarth adjunktus)
Az Országos Stefánia Szövetség, az anyák és csecsemők védelmével \'államilag megbízóit szervezet Igazgatósága és orvosi szakosztálya u esecsemlő és kisdedvédeleto terén kifejtett lelkes h\\jmkásságának elismeréséül dr. Wef-warth Dezső nagykanizsai gyermekorvosnak az adjunklus-ianársegédt cl-hVet udományozta. A hir osztatlan őrömlet kelt Nagykauizsán, ahol dr. Welwarth a legszélesebb körben szerzett magának közbecsülést orvosi működésével és emberi tulajdonságaival egyaránt. Valóban lelkes mfivelője hivatásbeli foglalkozásának, aki mint a nagynevű Heim1 professzor tanítványa, áldásos működésével ezrek hálájára tette mbgát érdemessé. Nem psak tudományos felkészültsége, hanemi lelkl-ismteretes fáradhal iUansága is méltóvá tette a kllQutetésrc és ehhez egész Nagykanizsa mteleg jókívánságaira.
— (Pedagógus-összejövetel)
A nagykanizsai pedagógusok junius havi összejövetele 5-én, szombaton este lesz a Kis Royal kerthelyiségében, kedvezőtlen idő esetén ugyanolt az étteremben.
— (Vizsgák a gimnáziumban)
A nagykanizsai piarista gimnázium összes osztályaiban holnap, szombaton lesz a hittanvizsga, amelyen püspöki főbiztosi minőségben Csólhy Géza pápai prelátus, murakareszturi apátplébános vesz részt. Kedden kezdődnek meg az intézetben az összefoglalók.
— (A Rlft-kabyl)
Asztaltársaság junlus 5-én délután fél 7-kor a Wollák-vendéglőben tartja összejövetelét. 0)
— (Kanizsai rádió előadó)
Dr. Dezső László reí. honvéd lelkész ma délután 7.10 órakor
rádió-előadást tart Aberdeenről, annak hagyományairól és örök derűjéről.
— Níl ruhára, koatplára nagyon divatos a mintás lenvászon. Schfituál minden minőséget megtalát.
— (Magyar-jugoszláv bizottság ül össze Nagykanizsán)
Junius 21-én Nagykanizsán, a városháza tanácstermében ösz-szeül a magyar—jugoszláv ha-tármenli bizottság a határforgalmi kérdések megvitatására.
„KERESD A MÁSIK FELET"
IA SOT EIZTK AY AISN SK RNU MRÖ NL AHTK ÜÖLGS U O A S A I A
A fenti megfejtett szöveg .másik felét" .....................
cég kirakatában találtam meg. Név: .......................................... Lakás: ...................................
E szelvényt kivágva minden szombat cs\'Ir kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Féláron mehetnek színházba a Zalai Közlöny olvasói
A féláru jegy váltására |ogosltó szelvényt kl kell vágni a Zalai Közlönyből
BALA1 RöZLÓMV
1937. junius 5
Öröm 4s meflelégedetWég a háztartásban
egy jó jégszekrény,
melyet már havi 8 pungös
részletfizetésre beszerezhet Szabó Antal sporlüzlelében.
4
Kanizsa és Zala szállodája Pesten a
VII Bákócil-nt 58. Tel. 1-38*50.
150 kényelmes szoba, folyó hldog-melegvlz, telefon, kö/.p. fűtés ón csengőt pótló elektromos fényjel . zésekkol. Lemérsékelt szoba- és penzió-árak. — Elegáns kávéház, 6 telefonfülke.
A afirSzAbem
Csóka Feri rádlóhlrss olgányzsnekara — valódi erdélyi Flekken különlegességek.
A télikertben i
délután és este táno. V irány újszerű jazz-zenekara. A télikertben és a sörözőben SEBŐ Miklós rádióénekes énekel. Ha Peetre Jön, adjon találkozót Ismerőseinek a METPOPOLE-ban I
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgép!, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stlj. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség lárgysorsjcgye kapható Szabó Aulai 5uU sportüzletében
1.—• pengőért. (:)
~ (A Segédhivatali Tisztviselők)
Országos Szövetsége fennállása óta
valóban, megmutatta, hogy a kistisztviselők érdekelt hathatósan vódi é< érdekükben, eredményesen jár el az összes fórumok előtt. Nagyon tevékeny a STOSz nagykanizsai főeso-|x>rtja, amely olyan eleven érdekképviseleti életet él, hogy a többieknek is példát Mutat lendületével. A STOSz Junius 0-án Szegeden országos vándorgyűlést tart, amelyre a kormány is elküldi képviselőjét. Ezen a vándorgyűlésen a nagykanizsai főcsoport képviseletében Ozorai Ferenc elnök és Cirábár Lajos választmányi tag vesz részt.
— Imprlmé maradákok mogfolelő Jó méretekben, alkalmi árakon Schfltuál
— (A bakónaki hősők)
emlékművének elkészítésére a nagy. kanizsai MOVE a napokban már meg-adja a megbízatást egyik helybeli kő-faragómesternek. Az cmiékmü a célhoz méltó lesz, örökmécs Ls lesz rajta, A felavatási ünnep szónoka Kcrezsy Géza ]>olgári iskolai tanár lesz,
— (Hévlzt kirándulás)
A Nagykanizsa—hévizi vasárnapi lársas-kirándubis jegyeit a résztvevők szíveskedjenek szombaton félig át. venni a Teutsch-drogérlában.
— (A Magyar Hirdető Iroda)
kirendeltsége helyiségét a zalai Közlöny kiadóhivatalába, fő ut 5, szám alá helyezte át
— Női pongyolák könny ti mosható anyagokból, nagyon olcsón i&hüuaál.
— (Uj posta)
épül Balatonfüreden. ,A szép tervet Darányi miniszterelnök, a kerület képviselője mftr ki ls választotta.
— (A becsületes szolgálat Jutalma)
Csütörtök délután a plébánia fehér-lcrm.M>en a becsületes munka és hűséges szolgálat ünnepe yolL lluVjM) Erzsébet 20 év óta mint "háztartási alka^rt\'zolt dolgozik Kertész Lajos közraktári IgazgatónáL Fcllerjesz-tették a Katolikus Háziasszonyok Or-szágos Szövetsége központjának ki-tüntetésre, ahol a hűséges, hosszú szolgálat elismerésére ní.ipitott >zűst érmet és dicsérő díszoklevelet adták llntjvpó Erzsébetnek. P. Czirfusz Vik-lorin plébános ünnepi keretben nyújtotta át a kitüntetési. Az ünnepségen megjeleni a kitüntetett szolgflatadója feleségével, u \'Kongregációk, a Szent Ilona Lcányklub, az ?zr. Nőegylet és Leányegylet, a Keresztény Nőegylet, a Szoc. Misszüó, valamint többen ér. dcklődők. A plébános beszédében méltatta az ünnepeli érdcm.it, aki az Irás szerint is jól használta fel Idejét és I>ecsülctes munkásságával megér-dcmvllc a kitüntetést Majd feltűzte Ilampó Erzsébetnek hz ezüst énnel, amelyet a pápai szlnü selyemszalag diszit.
— (Hősi emlékmű Zalamerenyén)
Zalt*nlercnyc hősi emlékművét most avatták ícl nagy ünnepség és a kör-nyék lakosságának részvételével. Az ünnepi nagyitf\'se után Lábcr Miklós plébános áldotta h»eg a • Magyarok iN\'ír^yn&vonyát ábrázoló emlékművet, majd elmondta szép, gondolatokban bő emllékbeszédét és átadta az emlékművel Csizsnodia Sándor körjegyzőnek, aki a község nevében meghaló szavak között vette azt át. Több ének és szavalat után I)róz<|y Győző, " kis-komáronvi kerület képviselője mondta el nagyhalásii ünnepi beszédét Böröcz Ferenc biró köszönő szavai után az ünnepélyen résztvevő leventék, tüz. oltók diszMenetbcn vonullak el u hősi omlékmü előtt.
— Fárfl tropikál Bzövet újdonságok már megérkeztek Sd»üs*ákli©x. Legkellemesebb nyári viselet
— (Pótadót kell emelni Egerazegen)
Zalaegerszeg közgyűlését most tar, tották meg és azon a vlilamosüzom nehéz helyzetével foglalkoztak. A közel 2-1.000 pengős deficit pőtadóime-léssel fenyegeti Zalaegerszeg adózóit. A képviselőtestület \'határozata érlel-méhen Egerszegen a családi napszám-bért vezetik be.
— (Halálos autó gázolás)
Leu^t község közeiében az Esterházy hilbizomány egy autója elütötte Darabos Pál szijárlóházal gazdát, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
— (Bélyeggyűjtők UUlkoxája) Hétfőn délután 6-tól S-ig a Pannónia hátsó kistermében.
— (A vonaton meghalt csecsemő)
Kinyó Árpád egy éves mura-keres/.luri fiúcska ügyében a kir. ügyészség megadta a lemetési engedélyi. Nem látott okol.fennforogni a holttest felboncolására. Függetlenül ellöl folyamatban van a szokásos vizsgálat annak kiderítésére, mi oko/.la a fiúcska hirtelen halálát.
— Saját érdekében és őrőméro szolgáló meghívásnak t< sz eleget, ha a Koputelu Botorára hál fl.xl mübutor-klál-litáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
- Megjelent a HÜllák Könyve
legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenült. Minden számban keresztrejtvény és az újszerű bctüpályá-zut értékes dijakkal. A Milliók Könyve megjelenik minden héten, előfizetési ára egynegyed évre 13 regény 2.40 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Andrássy ul 10.
=» Nem vagyunk elág gaxdagok ahhox,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszöri csinál-latásl költséget takarítunk meg, ha tiszta szingyapju-szövclekel veszünk kózveUcnül a Trunkhahn posztógyártól. Ez a hírneves posztógyárunk évek óta szállítója a magyar uricsaládoknak angolosan gyártolt, garantáltan színtiszta gyapjúból készilcit urlKiha-, angol női kosztüm, sport-ruba és iskolás ruhaszövetekben. Még ma kérje u szövetmintakollekció költség- és kő-lelczcttségmcnlOH elküldéséi A gyártói: Budai>est, XI., Lenke ut 117. Jói jár vele.
mm6
Nincsenek nehézségek az olasz szarvasmarhakivitelnél
Amint a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal Kamarai Összekötő Szolgálatától értesülünk, az olaszországi szarvnsmaf\'ha-kivilel terén már spin a jelenben, sem a jövőben komoly nehézségek semmiféle lekinlelben nem mulatkoznak. Indokolatlan tehát a gazdák részéről az utóbbi időben megnyilvánult váratlan nagy kinalal, ami csak az olaszországi árak kedvezőtlen alakulását eredményezheti. Miután kontingens van és lesz, kivileli korlálozásokal pedig a hivatal nejm akar felállítani, a gazdák saját érdeküket szolgálják, ha ugy, mint régebben, csak a normális mennyiségben exportálnák szarvasmarháikat Olaszországba. Ne siessék el tehát a gazdák eladásaikat, mert az indokolatlan tömeges eladásokkal elősegilik az árak romlását.
Ingyen kapja a Zalai
Közlönyt, aki egy előfizetőt szerez
A Zalai Közlöny »Keresd a sort« versenye nem várt nagy sikerrel zárult. A versenyben résztvevők a sorok összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásui. hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben ls részesítette őket Az ^leejtett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, aki egy uj előfizetőt szeres lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig ingyen küldi a Zalai Közlönyt.
Ezt a bejelentést most megerősítjük és a jövőre nézve Is érvényesít-jük. Mától kezdve tehát mindenki, aki egy egész éves uj előfizietötsze-rez a Zalai Közlönynek, negyedévig ingyen kapja a lapunkat. Félévi előfizetés után kettő, negyedévi előfizetés után pedig egy hónapig Ingyen kapják előfizető-szerzőink a Zalai Közlönyt.
Az előfizetést nem kell egyszerre előre kifizetni. Az uj előfizető hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezt külön kezeli és 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig ingyen küldjük a lapot annak, aki az előfizetőt szerezte.
Kedvezményben részesülnek azon kívül az önként jelentkező uj előfizetők is. Ha most flastnek elő, junius elsejéig ők ls ingyen kapjuk lapunkat. Az uj előfizetők mindabban a kedvezményben részeeülraök. amelyeket a Zalai Közlöny előfizetőinek nyújt. így igényt tarthatnak havonta két tizszavas Ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkodás ©setén szállodautalványra, féU tandíjas angjol ée német nyelvtanfolyamokra, atb.
— Snton»kW«u a Kopeteln-cég vezet I Modora mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvezé .be-tésl feltételek mellett
Páratlan kedvezmény a Zalai Kttzlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podmanloaky-uloa a.)
Igazgatóságival sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják l szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi (ütés, telefon, lift »tb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit kl a |elentkez8 olvasók részére.
halai ivozLorr*
Dráma a mezőn
Csorna, junlus 4 Egyházi János ós felesége n mezőn dolgozlak, amikor megtámadta ökel Tálos Károly falubeli legény és revolverrel többször rájuk lőtt. A tnOnekülŐ házaspárt több golyó érte mindketten kórházban vannak. A lövöldöző legényt, aki szerelemiféllósbój kövctlc el tettét, őrizel be vélték.
Felakasztotta magát egy ismert textiles
Budapest, junlus 4
Strassor Béln, liz Jwncrt textiln"gy-kercskcdő,\' aki a Vári utcai hircs niletét luvaly csukta be, az éjszaka felakaszt la rrfngál és mí-ghalt. Teltét anyagi okok itttitt kővet\'c cl.
Kivégeztek egy hazaárulót
Perlin, junius 1 Herlinben pénteken hajnalban kivégezték Hirseh Helmut hazaárulót, aki a külföldre menekült németek megbízásából merényleteket akart elkövetni.
APRÓHIRDETÉSEK
10 sióig (0 miéi. minden további nó *
A Tavasz-ucca 3. u. ház mbadkéitől •larió. Ugyanott érdeklődni lehet, valamint egyéb holmik Is eladók. 1668
Utcai szoba két urnák ellátással szí* pengőért azonnal kiadó. Libazsírral főzött ebéd házon kívül megrendelhető Ma-gyar utca 25., Zsoldosné. 1626
Katonaréten tiáahaly, gyümölcsössel, azonnal eladó. Vadlya, Hunyady-ucca 16 1676
Oaml-kélyagaCftr. réz- és zománc-táblák, vésnöki munkák legolcsóbban ké sitiinek Vékássy Testvéreknél. •
Attila-ucca 34. száma ház sladé. Bővebbet ugyanott. ♦
Használt díván és egyéb batarek eladók. Megtekinthetők Dukász Dávidnál, Rozgonyi u. 5. szám. •
Vlllatalak BalatonmártatUrdö legszebb belyén, a központban, « Balatontol 109 lépésnyire, 200 □-ÖI, olcsón eUdó.^Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetltó díjazva.
Daktar kiváló eredménnyel Unit németet és franciát. Magyar-utca 30. *
Vesiak Jókaiban levő 4-ik leánygimnáziumi könyvek*!, ugyanott 3-lk osztályú könyvek eladók. Kinizsi utca 17. •
■•ttfisxobis száraz utcai lakás aug. l-re kiadó. Csengery-ut 79. •
Alig használt nói karékor és egy HaxImlAmpa eladó. Clm a kiadóban.*
Egy csinosan bútorozott atoai szoba azonnal kiadó. Deák-tér 4. •
Msgbiahaté nslatfanaslsányt keresek. Király-utca 18. *
Használt, jókarban Icvő abédlSaatök-r»ay eladó. Hüll Cili, Horthy Mlkióa-ut Z, emelet. *
Csinos uccai és udvart szoba elöszobá. val, konyha nélkül, butorozatlanul kiadó.
Magyar-ucca 27. •
Tanul*t vagy klfatót felveszek. —
Üummljavlló-Uzem, Horthy M. ut 2. 1653
Raktáihelviségek, műhelynek alkalmasak, azonnalra kiadók és egy régi ebédlő-szekrény aladó. Cssngory-ut 19. *
10 q lucernával vegyes uj aacóaa eladó. Csengery-ut 19. •
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zal«l Kársly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
ÜEBUJHBB
Bövidesen kimondják a parlamenti pártok egyOttmüködését
A ma délutáni minisztertanács tárgyalja a frontharcos-törvényt és a kormányzói jogkör kibővítését
Budapest, junius 1 Darányi Kálmán miniszterelnök a parlament folyosóján ma délben kijelentette, hogy meggyőződése szerint semmi akadálya annak, hogy a keresztény nemzeti alapon álló pártok között az együttműködési kimondják. Nem koalícióról van itt szó — mondotta — hanem együttműködésről.
A budapesti déli lapok, amelyek a hírrel foglalkoznak, hozzáteszik, hogy értesülésük szerint a pártok rövidesen ki is mondják az együttműködési.
Budapest, junlus 4 A képviselőház déli szünetében az újságírók kérdéseire Darányi a kö, vetkezőket válaszolta: l.
A délutáni minisztertanácson foglalkozunk o kormányzói jogkör kiterjesztéséről szóló javaslatiul, amelyet még a nyári szünet előtt a Ház eló terjesztünk. Szeretném, ha tivég a nyár elölt le is tudná a Ház tárgyalni. Tgyancsak a m» délutáni miniszter, tanács elé kerül a frontharcos törvény is, a melyet szintén még a nyári szünet előtt lenyújtunk a Háznak.
A minisztertanács a tisztviselői ki nevezések ügyében is dönt. A kinevezések és eimndoinányozások a legközelebbi na|K)kban megtörténnek.
Permetezze miilcslü!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Dirclo Gombabetegségek ellen
Snlfarol, Amonll, Solbár, Ylnol Szivókártevök ellen:
(levéllelvek)
Pronlkol, Tanol, Káliszappan.
Beszorezhetök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép, zsák, btb. kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
G- MmM *—j
Isdonkt ■ boljrl kanakadOluéi I fe iparoaokoál aauoaa b. I
ID<3
Melegebb!
Prognózis: Mértékei! délnyugati, nyugati izél, hóamalkedés, égy két hélyén délután zápor.
A Motoorologlal Intézőt nagyknnlzsAl moKlIgyelflállomáaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap Oslo 9-kor: + 130. ma romol: +13 4 délbon : +23 0. Csapadék: 1-5
KOszOnetnylIvánltás.
Ezulon mondunk köszönetet mindenkinek, aki\'gyászunk nehéz óráiban a részvél jólesó melegével Igyekezett enyhíteni mélységes fájdalmunkat.
Dr. Boskovltz Sándor
ét családja.
1937. tunlus 5.
ZALAI KÖZLÖNY
laa. 4.; Byblll
Szelvény
ogy darab téláru színházjegy váltására a Zalai Közlöny kedvezményes esti színházi előadáséra.
A színész-nyugdíjalap céljaira a 10 I. pétimért a lilám le.y melleit la meg
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt készíthet.
6 havi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotó szaküzlet — laboratórium.
Fürdőcipők Strandkalapok
Szenzációs színek és fazonok
Minden árra
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Iltlói-ot 1. izám.
Kfiiflazdaaági Réuványtárutág ^
Gutenberj Nyomda ti DM Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
KOnyvnyoasda, kSajrvkMáunt miliii WW, kzJetl k&nyvek ét dobozok gyára
■itrkHxUiág* éa kiadóhivatala
a „Zalai UUWay" politikai
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egykázl és lakulai nyomtalványokat, árjegyzékeket, neveket, meghívókat, eljegyzési és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, korleveleket, röplapokat éa mlndoifcie Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEF01
: 78. |"
Gyártunk■
ttzlell könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeteket éí tOmbOkel, minta-zacskókat, zsdkcédulákat, naptártömboket, falinaptáraiul, dobozokat stb. elsőrangú ^kivitelben és .1 legolcsóbb árakon. #
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
m«a. • UBtulaltoaoa laa^u^, ftt tiuí.,1*,, mom* áa uélaalal i^éé*! 5S55S55S f-M^.aMlá. [MHla (ula.. Mai limitJ
77a Évfolyam 126. szám
Nagykanlna, 1937. junlui 6 vasárnap
Ara 12 níL
ZALAI KÖZLÖNY
laMkk Mtúdral
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElOllicttii ára: my hóra > penjí 40 lulir. Sn.Tkdit6.igl U tuadóhíratall teírfun: 78. w
& kisemberek terhelnek o&Ukentése
A képviselőház költségvetési vitája a pénzügyi tárca részletes vitájával ért veget. A záróbeszédet 1-abinyi Tihamér pénzgyü-miniszter mondta s a mai időkben fokozott jelentősége van minden szónak ,amit a pénzügyminiszter kiejt a száján. A nehéz gazdasági viszonyok, a világnak gazdasági tekintetben félig lábadozó állapota, minden országban a legfontosabb tárcák egyikévé tették a pénzügyminiszteri tárcát. Nekünk, trianoni magyaroknak még fokozottabban fontos az, hogy mit hallunk a pénzügyminisztertől, h-r szén a világ egyetlen más országa sem indult a háború befejezése után olyan nehéz körülmények közölt a jövő felé, mint Csonkatnagyarország.
Fabinyi Tihamér beszédéről meg kell állapítanunk, hogy örvendetes dolgokat mond. Csak örülnünk lehet azon, hogy a pénzügyminiszter pénzügyi politikája szociális szempontoktól van áthatva s ami még örvende-tesebb, hogy ezeket a szociális szempontokat legalább is bizonyos mérlékig ma már érvényesíteni is lehet, mert ez a körülmény a lassú gazdasági javulás jele.
A pénzügynijniszter beszédéből kitűnik, hogy mennyit telt a kormány éppen a kisemberek megsegítése terén. Első helyen említhetjük a magánalkalmazottak külön adójának lényeges mérséklését, amely már régóta megnyilvánuló követelmény volt az érdekeltek részéről. A mérséklés a hatszáz pengős jövede. lemhatárhoz van kötve és a progresszivitás gondolatán alapszik, — amennyiben háromszáz
Ílengőig az eddigi külön adó láromötödét, .300-tól 500 pengőig kétötödét, 500-tól 600 pengőig pedig egyötödét engedi cl. Az intézkedés értékét növeli az. hogy már julius 1-én érvénybe lén. Ugyancsak a kisemberek védelmére szolgál az az intézkedés, hogy az egyszoba-konyhás napszámosházak 1035 előli keletkezelt adóhátralékát elengedi a pénzügyminiszter. Ezen az alapon nem kevesebb, mint 145 ezer ház adóhátralékát törölték 5.8 millió pengő értékben. Az adóhátralékok tekintetében általában a méltányosság elvéi követi a pénzügyminiszter. így elengedte a hátralékok behajiását a nehéz helyzetbe került borvidékeken, valamint a munkanélküliség által sújtott úgynevezett kubikosvidékeken. Ez azonban a segítésnek csak a negatív oldala, inig a pozitív oldalon az a kormányintézkedés áll, hogy az állami tárcaközi bizottság már előkészítette a 8—10 ilyen góc-
„Tüzharcos"-ra változtatta a miniszter a fronharoos nevet
Még ebben a hónapban
Budapest, junius 5 A péntek esti minisztertanács letárgyalta a frontharcos törvényjavaslatot. A kiadott hivatalos jelentésben azonban nagy meglepetésre nem frontharcos lörvéuy, hanem tűzharcos tör-, vényről van szó. Amikor erről; érdeklődlek;, azt a felvilágosítást
tárgyalja a parlament a kormányzói Jogkörröl szóló javaslatot
adták, hogy a minisztertanács egyhangú véleménye szerint a frontharcos név nem magyaros és nem is fedi teljesen a lényeget. A tűzharcos törvény kedvezményeiben azonban mindazok részesülnek, akik valóban a harc térim szolgáltak és tűzvonalban harcollak.
A javaslat még a nyár elölt a Ház elé kerül, tárgyalására azon ban csi^k \'az ősszel kerül sor. Jövő héten kerül a Ház elé a kormányzói jogkör kibővítéséről szóló javaslat is. A négysza-kasos javaslat 3— 1 bél múlva tárgyalás alá is kerül.
Páris elfogadta, de Moszkva megkontreminálja a spanyol-német kibontakozási javaslatot
Akadályok gördültek a semlegességi bizottság átszervezése elé
Róma, junius 5 Az olasz sajtó hosszasan foglalkozik még mindig a spanyol-német eseményekkel, Párisi értesülés szerint a kidolgozott javaslatot, amelyet az angol kormány készített el, Franciaország elvben máris elfogadta. Tudni vélik azonban, hogy ez csak látszat, mert a népfront az utolsó pillanatban el fogja majd gáncsolni a spanyol—német ügy befejezését, amelyet néhány nappal máris elodáztak.
Az olasz sajtó értesülése szerint Moszkva máris erősen dolgozik és mindent el fog követni, hogy a francia, angol, olasz, német megegyezést megakadályozza.
Páris, junius 5 A spanyol—nőmet ügy rendezése kissé bonyolultabbnak lát-
szik, mint először hitték. A nemzetközi semlegesség átszervezése ugyanis igen nagy munka és ez elé egyelőre még kisebb-nagyobb akadályok gördülnek
Egész éjszaka utcai harcok dúltak Barcellonában
Barcelona, junlus 5 A barcelonai helyzet ismét sú-
lyosabbra fordult. Az éjszaka a rohamcsapatok és az anarchisták ismét megütköztek. A zavargás utcai harccá fejlődött, csaknem egész éjszaka ropogtak a puskák a barcelonai utcákon. Az utcai harcoknak több halottja és sebesültje van mindkét részen. A kormány mindent elkövet, hogy a rendel helyreállítsa.
Mola tábornok a vörösök pokolgépes merényletének lett áldozata
» Bilbao, junius 5
Mola tábornok repülőgépszerencsétlenségével kapcsolatban a vizsgálat mindjobban megerősíti azl a feltevést, hogy Mola tábornok repülőgépébe pokolgépet csempésztek. A pokolgép órára volt beállítva és így történt a szerencsétlenség. Ezzel
ra kiterjedő munkanélküliség enyhítését. Ugyancsak a pénzügyi politika szociális oldalának a javára irlialjuk a pénzügyminiszternek azt a -bejelentését, hogy nem lesz fizetéscsökkentés sem adóemelés. Ennél többet az ország mai gazdasági helyzetében a pénzügyminiszter nem Ígérhet, mert sajnálattal jegyezte meg, hogy nem áll módjában azokat a nzetésrédukciókat meg szüntetni, amelyek 03 millió pengőnél is többet tesznek ki. Mindenesetre a pénzügyminiszter ígérete, hogy sem fizetéscsökkentés, sem adóemelés nem lesz. országszerte a legnagyobb mértékben megnyugtatólag hal. Talán az évek során annyira javul a gazdasági helyzet, hogy a pénzügyi kormányzat később többet nyújthat ennél a negatívumnál.
Fontos része volt a pénzügyminiszteri felszólalásnak atársu lat iadó reformjáról szóló ismer.
tetős. Fabinyi Tihamér bejelentette, hogy a társulati adó reformjára vonatkozó javaslat készen vau, de ezt az érdekeltekkel is le akarja tárgyalni. Idevágó felvilágosításaiból az tűnik ki, hogy ezen a téren a jövedelmet úgynevezett erősebb kimunkálással óhajtja fokozni, vagyis kitűnő szakemberek alkalmazásával és ha lehet, még a\' mainál is nagyobb figyelem ráfordításával. Érdekes volt a pénzügyminiszternek az a megállapítása. hogv a vállalatoknál nem lát illegális tüneteket. A vállalatok pénzügyi irányítása teljesen azok között a keretek közölt történik, amelyeket a törvény hizlal számukra. Kivételi " telt azonban egy fajtájú vállalkozással kapcsolatban, amikor kijelentette, hogy a korlátolt felelősségű társaságok az adóeltitkolás legális fellegvárai. Ezen a tőrén intézkedéseket ígért, amelyek ezt a ma még fennálló viszásságot
magyarázható csak, hogy az ösz-szcs holttesteket teljesen széjjel-roncsolla a robbanás.
Ugyanilyen mrtdon vesztette életéi Stan DJurk) tilbornok, I-\'ranoo tábornok elődjo is. Non kétséges, hogy u vörösök fcLbérdtjel követték ei u merényletet.
megszüntetik.
Megnyugtató volt a pénzügyminiszter adatközlése az adóhátralékok tekintetében is. Legendának mondolta azokat a híres/, lelésekcl, amelyek fantasztikus összegű adóhátralékokról vélnek tudni. Az igazság az, hogy sem az egyenes adóknál, som az illetékeknél a hátralék nem több 50 o/o-nál. Olyan összeg ez, mint bármely nagy magánvállalat kinnlevősége, melyet egyáltalában az állami üzemmel összehasonlítani lehet.
Ha még megemlítjük, hogy a pénzügyminiszter bejelentette a házadó* 20o/0-os pótlékának jövő évi január l-löl érvénybe lépő felére való redukálását, akkor bízvást megállapíthatjuk, hogy a pénzügyminiszter vitazáró beszéde az ország közvéleményét ugy az ország gazdasági helyzetére, mint a jelenleg követett pénzügyi politikára vonatkozólag megnyugtatta.
0ALAf KÖZLÖNY
I»37. funlut 6
Moszkva keze Portugáliában
Páris, junius Liszabonból egyes párisi I, pok olyan jelentési kaplak, hogy Portugáliában lázadás tört ki.
Mint most hivatalosan jelen lik Portugáliából, teljes a rend és a lázadás liire néni egyéb, mint rosszakaratú és rosszindu lalu rágalom. Ezt a híradást többi lapok is megerösilik azz. a megjegyzéssel, hogy valószi nüleg ismét Moszkva keze dol gozott.
Tegnaptól máig
Ország:
Swloloslnwski lengyel ktilliisznVnisz. lerí *i»ti avulja dszdoklorávil a buda-posli trfiVgveliiK Délben Kánya küf-lU\'.Mminiszler ado(l ebédet a/, vlökelíi vendég tiszteletére.
Hflstl Arras török kfilüíjvhv\'iiiszlor budapesti bucsuzása alkalmival adott nvilalkozatábiin a diplomáciai hig. falsáéról In-szélt. • Spártait sem szabad elsietni — mbiulta — m)?g a bókéi MH*.>
nudapesten az összes padlásokat • lonibkíaiiitják. tűzbiztonsági ókok. ból.
Kekhardt Tllwr 8 napra kfll földre utazik.
Az Idén az aratás egy héttel ko. rábban kezdődik.
Világ:
Az európai országok közül a* USA felszólítására ogyedüf\'Mnnország fizeti irt-g a junius J.r>.én esedékes hálwrus adósság-részletei.
Hoosewelt kibékült a legfclsflbb törvényszékkel, ümoly számos, a pnr. lamt-nttel megszavaziatoW .törvényét érvénytelennek nyllvánilotta.
Selmschnlgg kancellár ellen nv-réiíVlcti\'t terveztek, rcpülőgé|>en el akarták hurcolni és puccsot kirobbantani Ausztriában. A rendőrség a terveket leleplezte. 1>. 11130 őszén történt, de csak mfust, a merénylők fő-tárgyalása előtt került nyilvánosságra.
Berlin ktfegkapta a Vatikán jegyzékét, amV-ly közli, hogy a cslkágól biboros l>eszéde flgyében a Valilián nem hajlandó állásj>ontját mvgvál toztalnl.
Munkás-csoportba rohant a vonat, nyolc halott
Ilécs, junius 5 A viHachi vonalon (iumkiierl közeié Ih\'ii egy gyorsvonat belerohant a pá-lyatestcn dolgozó tnhinkásosoportba. Ilél m\'.iukás a helyszínen azonnal meghűlt, egyik súlyos sebesült a kór. házban halt bele sérüléseibe, úgyhogy a halálos áldozatok számfi nyolc.
Ha belel el vannak dugulva és gyomra rossz ugy folyamodjék azonnal a termés; cles Ferenc József
keteiűvlihez, mert ez már cfekély, alig egy pohárnyi mennyiségben is gyorsan, tizlosan és mindig kelle mesen kitisztítja az emérztés u\'jail s jó étvágy it és friss Közérzetet teremt. Az orvosok ajánlják.
Zalaegerszegen és környékén Is bnfafnak olaj ntán
Zalaegerszeg, junius 5 Mint ismeretes, az Eurogasc0 olajkutató vállalat .Szentadorján környékén eredményes kutatásokat folytat. Komoly eredményeket remélnek a kutatásoktól, incrl mint megírtuk — az in-kei fúrógépet és műszereket is-Szenladorjánba szállították.
Az Eurogasco mérnökei és szakértői ugv vélik, hogy nem :sak Szentadorjánban, hanem-sellcg Zalamegyének más részein is remélhető olaj a föld méhében. A társaság elhatároz-a. hogv a vármegye löbb pontján méréseket eszközölnek és n világhírű Eötvös-féle inga segítségével igyekeznek nicgállapií-ani az olajnyomokat a föld iné-vében. Csömődér-Páka felöl jöttek a műszerekkel és löbb
községben dolgozlak már. A mai napon három műszert Zalaeger szegre hozlak s a városnak há rom pontján felállították. Há rom óra busz percig áll eg.v helyben söté{ kamrában a műszer, amely pontosan megmutatja, van-e nyoma a legcsekélyebb mértékben is olajnak. — Zalaegerszegnek löbb ponlján 500 méteres körzetekben állítják fel a műszert. A társaság eredményeket remél. Ezt az a körülmény is bizonyítja, hogy meg bizlak cgv magyar mérnököt n kutatással és ez a mérnök egve-lőre Zalalövőn állomásozik. Onnan irányítja a munkálatokat. Egerszegről Csácsbozsok felé mennek a műszerekkel egészen Nemesapáli haláráig, maid Körmend felé indulnak el kutatásra
A közönség közönye miatt meg kell rövidíteni a nagykanizsai szini idényt
Junius 20-án búcsúzik a színtársulat
Szomorú bejelenleni, hogv a kultúrájára büszke Nagykanizsa nem bir el egv halheles színházi idényt. Amíg várjuk a szin-ársulaíot, addig százfelé hall az mber türelmetlen hangokai : — csak ill lennének már! Mikor pedig ill vannak, akkor a szezon első három hetében egvetlen egy leli házal sem tudott felmutatni a nagykanizsai közönség érdeklődése. Néma levente meni. Szent Johanna ment. az operett-termés színe-java ment, le akármit tűzött a színház műsorra, tele házat az idén még ivellen egyszer sem \'sikerült érni.
Mi ennek az oka? A társulat jő. Sőt sok poszjon abb, mini volt az előző éveken. A műsor változatos, örökszép régi darabok rajongói, a modern színpad kedvelői, a próza és az operett barátai egyaránt meglalálják a maguk ízlésének megfelelő csemegét az elmúlt három hét műsorán. Most nem lehet azt mondani, hogy öregek a primadonnák, sem azt, hogy szegényes á kiállítás, sem azl, hogy nincsenek énekhangok. Most a lehelőség szerint együtt van minden, amit egy elsőrendű kanizsai szezon kívánat.
Miért mégis, hogy egy Szenl Johanna fél ház előtt megy, egy "sodahajónak pedig még annyi m jutott Anyagi okok ?
Hiszen a kedvezmények rendszere ugy ki van építve, hogy ma már mindenki vagy bérlei-1, vagy az egyesületekben, hi-aíalokban stb. váltható ked-ezményes jeggyel mehet szín-
házba. Meg különben is napirenden vannak a filléres és féláru előadások.
Ennyi pénz sincs Nagykanizsán ? *
Dehogyis nincs ! Csak éppen színházra nincs. A magyar kuliura déli végvára, Nagykanizsa pár hétre nem biztosit kenyeret a magyar irodalom, magyar muzsika, magyar . szinjálszómüvé-s z e I t e r j e s z I ő ivíc k.
Szomorú megállapítani ezt. de igv Van. S mert igv van, a színin) , kénytelen volt arra az elhatározásra jutni, hogv gyorsan lejátsza az előirt műsorát, aztán szedi a sátorfáját és hetekkel előbb ill hagyja Nagykanizsái, mint ahogyan a szokott szezon-engedélye szól. Kényszerűségből leszi ezt a színtársulat: — a kenyér kényszeríti erre.
A közönnyel, ami az idén érthetetlen fokon mutatkozik a kanizsai színészettel szemben, hosz szu ideig birkózni lehelellen.
Jönnek még nagyszerű újdonságok (dr. Szekeres Mária, Csa-vargólánv. Virágzó asszony, Hulló falevél, Sok hűhó Eminv-ért, Úrilány szobát keres. Jöjjön elsején"), de a bérlet-tulajdonosok már jól teszik, ha sietnek kihasználni jegyeiket, meri a szezon junius 20-án befejeződik.
Az utolsó kél hét következik. Ez lesz a társulat kanizsai 10 esztendeje alatt a legrövidebb idény.
A nagykanizsai kuliura nagyobb dicsőségére.
- (B*lyewflJ»«k Uláikoaja) Hétfőn
délután ft-tól 8-Ig a Pannónia hátsó kistermében.
Sugtdl Kalbollku MiédS EgyeUItt LEÁNYINTERNÁTUSA
Szeged, Korona ucca 16—18. szám.
Minikéit dijak. Napi négyszeri bőséges étkezés éj lelje* ellAIAi értendó. — Felvételnek Feienc Jónef Tudományegyetem él tanárképzős Mlskola hallgatói, közép- és felsőkereskedelmi Iskolai növendékek, — Kdnyvtár, zongora. harmónium használata. — Kívánatra részletes tájékoztatót kOld ai elnOkség. I.VfO
Kettős zászlószentelés
lesz Péler-Pál napján Nagykanizsán. A város Lés II. kerületi Levente Egyesületeinek és a nagykanizsai járás leventéinek két zászlaját szentelik fel ezen a napon, mindkeltőnek zászlóanyai tisztségére gróf Teleky Béla főispán nejéi sikerült megnyerni.
A levente-zászló mozgalom\' lelke dr. Thohvay Zsigmond, a Levente. Egyesület elnöke. Az ő szívós akarata, székely kitartása kellelt ahhoz, hogv a levente-vezetőség lelkes munkája segítségével egyszerre pótoljon két nagy hiány : megszerezze n zász lót a város és a járás leventéinek.
A szentelés járási és városi le-ventc-összpontosit ássál és levente-versennyel lesz kapcsolatos és a Zrínyi sportpályán zajlik le ahol reggel fél 0 órakor tábori misével kezdődik.
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgéix-\'t, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
ÍOOO drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai rónt. knth. Egyházközség lárgysorsjegye kapható Szabó Antal föutl sportüzletében
1.— pengőért. (:)
IDŐ
melegebb!
Prognózis: Mérsékelt nyugati szél, a meleg fokozódása, egy-két helyen zivatar.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai moRligyelőállomAsa Jelenti«
Hőmérséklet tegnap eato 9-kor: + 16 ö, ma reggol: +16 0 délben: +26 0. Csapadék: 0-0 •%
Naptárt Junius 6. vasárnap. Kom. kat. Norbert. Protestáns Norbert. Izraelita Szíván hó 26. — Junius 7. Rom. kat. Róbert. Protestáns Róbert Irr. Szíván
hó 27.
Gyógyszertári éjjeli szolgála! e hó végéig a Foketo bab gyógyszertár óh a klskanlzsal gyógyszertár.
Nyári divatujdonsógok
Emprimék ♦ Vásznak ♦ Tropikálok Paplan- és flaneltakarók I -
Ny választéhban! Olcsó árak!
Golenszky Ferenc
dlvatOzleléberi
Fö-ut 14.
1937. |unlu« 6.
ZALAI KOZLONV
Koilálv, Harlók és lelkes imin-kalársai összegyűjtésükkel meg llU\'llleltek az elkallódáslöl, az ifjúságon keresztül újra megismerje és dalolja a nemzet. I. eél érdekében esalhlkozolt városunk és a környékbeli iskolák ifjusága :i gyönyörű mozgalomhoz.
Az iskolák lelkes karvezolöi a mi legszebb zenénk, a népdal ápolása érdekében végzik áldozatos, nehéz, de örömmel és fa-
natikus hitlel teljes munkájukat .Nekünk, lialár-inenli és részben nem magyar anyanyelvű gyermekeket nevelő oktatóknak a magyar dal megszerettetésével, a magvai\' énekkari kul-lura elindításával, (erjesztésével és majdan kivirágnztalásával igen hintós nemzeti missziót kell teljesítenünk.

(^ágá/hvrL ifimiuA é$ (hcS&uA
Persil*
PAÁL JÓfí RIPORTJAI A NÉPEK ORSZÁGUTJARÓL
Egy délután a középkorban
Egy város, ahol nincs egyetlen ház, amelyik négyszáz esztendőnél fiatalabb volna
11 ls az az Éneklő Ifjnság ?
amelynek holnap lesz a nagykanizsai bemutatkozása
A Délzalai Éneklő Ifjúság el-sÖ dalünnepe vasárnap, junius ü-án délelőtt 11 órakor kezdődik a Városi Színházban. Közre működnek : a beeselielyi, gelsei, balalonmagyaródi, nagybakóna-ki, lótszerüuholyi, lólszentmár-toni, a nagykanizsai 1., 11., 111. körzeti elemi iskola, az állami polgári iskolák és a kegyesrendi róm. kat. gimnázium énekkara.
Az ünnepélyt dr. Krátky István polgármester nyitja meg.
Az Éneklő Ifjúság nemes mozgalmának tulajdonképeni elin-Uitója Kodály Zoltán.
Alig másfél évtizede ynjiak, liogy a világhirü mester íuegir-ta első gyermekkórusát, melyben a zeneileg addig alig nevelt iljusághoz a leguemcscob íor-maban, a legművészibb zenei nyelven szólott.
Az uj hangon szóló kórusokat legelőször a weselenyi-utcai polgári fiúiskola lolKcs Karvczeioje, üorus lindrc mulatta be 13uua-pesl közönségének.
Az első hangverseny publikumát az érdekelt lelkes szülőkön kivtíl úgyszólván csak a kritikusok képviselték, akik arra voltak kivancsiak, mii akarhat Kodály a poigánslákkal ?
Kodály nem csalatkozotl a polgárislákban.
Az első hangok felcsend ülése után feszült iigyelun, ámulat ült ki uz ureokra. Soha nem liallolt hangok ezüsl csengése hullámzott a teremben. Lenyűgöző volt a lialás. A dal végén a közönség örömujjongásba lört ki. A Zeneakadémia pódiumán még soha nem állott ilyen lelkes csapat.
A gyerekek arcán az együtt-éneklés boldog öröme ragyo-gott. .
Kodály gyermekkórusaiból a magyai\' nép lelke szólall meg. Nem csoda, ha varázsa nemcsak a fogékony gyermek-lelkeket ragadta magával, de elbűvölte kivétel nélkül mindazokat, akik szabadon tárták ki lelküket a dal fenséges szépsége előtt.
A Wesselényi-utcai polgáris-ták énekkara azóta fogalom lett. Nem kisebb muzsikus, mint Toscanini mondta róluk, hogy ezeknek a fiuknak bekéne utazni a világot, hogy énekükben az egész emberiség gyönyörködhessen.
A Wesselényi-utcai polgáris-Iáknak csakhamar követői lettek. Budapest után a vidéki iskolák is csatlakoztak a mozgalomhoz. Ma már az ország minden részén egymás után rendezik meg az Éneklő Ifjúság ünnepeit.
A mult hetekben a rádión keresztül hallottuk a nyíregyházi, a kecskeméti, legutóbb pedig a kőszegi tanuló ifjúság dalosünnepét.
A nemzet reményének, az ifjúságnak ajakán egyik drága kincsünk, a magyar dal szólalt meg fényes ünnepi keretek közölt. Az országos ifjúsági mozgalomnak az a célja, hogy őseinktől reánk hagyott drága kincsünket, a magyar dalt, melyet
Trogir (Copyright,
Széles kapun juthatunk !*• a városba, mely egy szigeten épüli. Valamikor esle zárták és reggel nyitották a kaput és nrellc\'tle, fehér márványból áll még, éppen é; érinlellenül az a (s.irnok, \'.•melyben idegen hajósok várták türelmesen a kapu nyita_ sál. A középkornak minden korszaka
lomlK>l a házakon: ősrégi gót ablakok mellett románsiilben épült kerek nyilasok, flóréiul reneszánsz és kacska-ringókkal .ékes bizánci. Az Anjouk liliomai integetnek felénk és a kóuíi barokkról mesélnek ábrándos tekintetű öreg paloták. Alig van művésze u reneszánsz idejének, akinek vésö.ói ne hirdetnék ábrándokba fmjarülö, félhomályba burkoll "kastclyudvarok.
Vasárnap, junius 0-án délelőtt 11 órakor a Városi Színházban öl nagykanizsai és hét vidéki iskola ifjúsága számol be a magyar dal ápolása terén kifejtett\' hazafias munkásságáról Nagykanizsa közönsége elölt.
800 ifjú magyar ajkáról csendül a dal : Énekelj magyar ifjúság, inig a nemzetek meghallják és jobb hajnal virrad reád.
Kelling Ferenc
fis légió a számi a népnek, amely megfordult erre,,.
Kezdték a *>rt a dúrok, akik Syra. kusáből jöttek el ide várost alapítani. Következeti utánuk Iiizánc urulmb. Azután: öreg táblák hirdetik a mUgyar királyok hala\'mH. Közben lovas avarok és északról Jött gótok é^ctlék fel a görög kuliura nyomkiit és mieg-koppanlak a szamcénok nyilai is a trogirí házak vastak falán". Keletről érkeztek meg a szlávok, hogy fotytns. sák ill azl az életei, amelynek "lapjait llellas vetette üireg. A kikötőben horgonyt vetőitek (iénun hajói is és háromszázötven esztendeig \\\'elen,c oroszlánja Irónoll az egykori fejedelmek palotája fölött. A város falában széles lyukak mkitatják a török ágyuk nyombit.
Egy királyság... élt 5 évet
A roinukbaii heverő régi vár előtt fehér márványból szomorkodik egy szobor talapzata. Kevesen tudják, hogy erre az állványra Marttíont marsallnak, Illyris alkirályának szobrál akarlák egykoron elhelyezni. Istenem: nvit is tud niu a világ N\'apolcon rövid élelü dicsőséges országáról: az I|lyr királyságról. A mult század elején születeti inog és ót évi feunállásu után meghalt. Magában foglalta az egész dalmát tengerpartot, Horvátországot, Krajnát, Karinthiát, Ljubjáua volt a székhelye, és nem maradtak meg, csak az emlékei. Még a/. Iskolában se tanítanak róla. Pedig: ahány jó uton szalad erre felé az autónk, azt valamennyit Nupoleon építtette, A/, utókor hálátlan... Murechal Marmont szobrának is csak a talapzata készült el*.
A 33 templom városa
A középkorban járok. Az emberek, akik ingujjra velkőzvo hordót készítenek régi, virágzó fák lombjaiba burkolt udvarokon, ^lilákat dúdolnak, amelyeken keresztes vitézek melódiája érzik. Harminchárom templom kupoláján csillog a Megváltó mürtiriumának szimbóluma: a kereszt. Haragos levelű fák bogyóiból kézi préseken olajat sajtolnak szűk sikátorokban. Az asszonyok és a lányok Szépek, mint Rubens képein. Reneszánsz ablakú házak kapuja fölött zöld ágak, de nincsenek rudakra köt ve, mint Pozsonyban, vagy Badenben a heuerigéknél Itt mérik a tüzes dalmata bort. \'l\'arka szalagokon man-dolin függ a csipkés függönnyel borított ablukok mögött és esténkint ez a másutt alig hullott hangszer kíséri a nótákat, amelyek öregek voltak már abban az esztendőbe}^ ^jmíkor Gut teulHjrg Mainzbon először nyomjtatott atomiatokat a fehér papirosra.,.
Kzeken a partokon építettek először hajót Dalmáciában\'.
Az egyik kúton, kezét uz evangéliumon pihentetve, megkopottan éa lg,
Selyemanyagok
blousra,
ruhára,
kosztümre.
Nemzetközi vásáron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást
ÍALAI KÖZLÓNV
tört .szárnyukkal szomorkodik mtfg Velence oroszlánja.
A kapukon, ahfclyek a városba vezetnek, mfcgvannak még a felvonó \' hidak.
Lalin felírások " kapuk felet!, Porta lerra fenna-nak hívják az egyik ka-puj infclU\'tlc áll nuig a háslya és csuk az öreg, ódon várlorony düledezik. Egyedül ez nwsél arról közhelyről, hogy Vvasfogu van az időnek.
A Zrínyiek eleinek nyomán
A Baedecker pontosan elmond Tro-. girról mindent, amit az idegennek (mini illik.
A Baedecker elmeséli, hogy itl szü leltek és uralkodtak a Subic-ok, akik nekünk a Zrínyiket adtak. IU élt és dolgozott Nikola Florentini, n közép-kor egyik legnagyobb építőművésze. Az ő munkáját dicséri a sok-sok épségben maradt palota. Az óratornyot a XV. században épitciték. Legszebb épülete a Cipico-palazzo. Kettő is van belőle. Székesegyháza a jáki templomhoz hasonlít. Szakértők azt mondják: lclietetlen észre n;iro vinni rajta a magyar l»efolyásl. Kél esztendővel a tatárjárás előtt készült ef.
A temetőben: unogfordttott cimerek a kriptákon...
Franciskánus, liencdckrendi és dominikánus barátok lépkednek lassan a szük sikátorokban, az ablakok mögött néhol még karos mécsesekben olajlm mártott kanóc pislákolj A vezetőm1: Szlankovics Antul. Tanult és nfüveit ember. érdemes vele együit csavarodni a középkornak itt felcjtw városában.
Itt. egy ház telő nélkül, mellette egy csodás szépségű gótikus ablak. Megállok egyikénél n templomoknak. A bejárat felett relief: Adáml és fiva és közöltük szelíden szalad egy kos keny résről az utca felől virágos águ egy fügebokornak. Hogyan került ide? Vájjon: a szél szárnyán repült-e f ciiH|uecenU) templomának falához a fügéin m*»gju, vagy j>edig északról dél felé költöző dalos madár hozta idáig a csőrében? Ki tudna feleletet adni erre a kérdésre.
A művészetek városa
Ainfolt: egy régi kolostor kovácsolt rác&a. Aztán: festői szépségű, szaluidon álló lépcsőzete egy régi fiolának. Árkádos udvarok, umelyekliez hasonlót csak Lőcsén láttatni. Lehet: ugyanaz a (mester álmodta meg mind. nyijukat. Szlankovics Aulai megmftt-latja a házat, ahol kerek egy évszázadon ál Írók, művészek, a tolt, a l»alella, a iVóső, a színjátszás mesterei összejöttek.
A prosjwktusok aft mondják: \'l\'ro-gir, az egykori Tragurianumi, a későbbi Trau: a művészetek városa. Ye-nezia, vagy Firenze kisebb kiadásban.
Berenson, angol műtörténész azt irla róla: nincsen a világnak még egy helye, a\'iol ilyen kis területen annyi sok műkincs lenne együtt, mint Trogírban. A lakosainak száinO: 5400.* Szük utcáikon asszonyok öszvér, hálón viszik tömlőben az olajat. Házai kicsiny kerlekben füge érik és na. rancs, ciprusok virágzanak és magasra szálad a kaktusz szára. Szentek, glóriával a homlokuk felelt moso lyognak felénk ájtatosan.
A riporter csak annyit mondhat róla.- a középkor egy délutánjával ajúndékozoll meg és többet adott, mint amennyit tőle váriam.,.
a Köpetein Bulor-áruház állandó bntorktálllUsát. Ízléses é« öle ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat
FIGYELEM I FIGYELEM!
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy vasárnap, junius 6-án d. e. a „Kis Royal" sftHSzft- és kerthslyiséoébsn
a nagykanizsai határőr-zenekar hangversenyt
tart, amiért Teljes tisztelettel
kérem a n. é. közönség szives pártfogását. PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
Ma, szombaton este Tánc I
A Könyvnap tanulságai
Az idei Könyvnap csak a Könyvkiadók Napja volt
Elmúlt a magyar könyv három napos ünnepe s most már nem vádolhatnak meg bennünket ünneprontással, ha az idei könyv, nap tanulságait itt e hasálwlton levonjuk. »
A könyvnap merlegét majd a könyvkereskedők és a könvvki. adók készitik cl, ezt nekünk megvárni nem\' is fontos, mert ha a könyvkiadók meg is csinálták a maguk üzleteit, — ez nem jelenti n Magyar Könyvnap sikerét.
De nenv is jelentheti, mert épp a könyvkiadók üzleti j>olitlkájji fogja lealacsonyítani a Magyar Könyv ünnepét, mint ahogyan máris teljesen meghamisította annak célját.
Amikor a magyar betű szereimlesel a hárotmiajMts Magyar £ Könyvnap gondolatul élelrekellcl-ték, minden valószínűség szerint nem a könyvkiadókra, hanem a közönségre és gxigárii a könyvre gondoltak. A magyar néppel akar. Iák megszerettetni a magyar könyvet. A mfagyur nép legszélesebb rétegeinek olcsó\' és |ó mfcigyar könyvet akarlak adni, komi ily irodaimul, örök és klasszikus mű veket. ;
A mbstani könyvnap világosan mulatjU, hogy éltől a célkilüzés. tői a niugyar könyvkiadócégek nagyon is eltérlek. Tisztelet, be_ csülel a könyvkiadók igyekezetének, ele a gyakorid azt mutatja, hogy túllőttek a célon, amikor a magyar könyvnapra 80 uj köny. vet hoztak ki." I (neHed a mumd-ványokból közel száz könyvet doblak a piacra a könyvnap alkalmával uj köntösben, vagy le. számított áron. >
A Magyar Könyvnap tehát a könyvkiadócégek üzleti, \'érdekeit szolgálja, nem |>cdig a közönségét. Mert ha végig nézünk ttz idei kiadványokon, értékben é> kiál-lilásban valamirevaló könyvet háronií pengőn aliW nomi kapunk. A könyvnap alkalmával jórészt tehát csak azok vásárollak, akik a könyv szerelmesei és akik más alkalommal is, áldozatok árán ií> megveszik az értékesebb, őket érdeklő könyvujdonságokat. Pedig a könyvnapon olyan tömegeket kellene megnyerni a mugyar könyvnek, amely tömeg máskor nem engedheti mteg magiinak anyagiak m\'ait a könyvvásárlás • luxMsát..
Ezeket a, tömegekel kellene a könyvnap alkalmával olcsón, jó könyvhöz jutlutni. Állapodjanak ^njeg a jiilagyar könyvkiadók és no versenyezzenek egymással, hanem karöltve, előzetes megl>eszélés szerint mindegyik adjon ki egy eset-
leg kél könyvet. De ezek a könyvek elsősorban a mhgyar remek, lrókal, világiroda\'mi értékű míi-veket adjanak egészen olcsó ^de nenv silány I) kiadásban. Dolgoz, zanak ki egy tervet, ami\'Ív szerint a mktgyur klasszikusokat minden magyar család könnyen mogszo-rczlioti és évtk során egész könyvtárai mondhat magáénak. Tgy a diákok is belekapcsolód, halnak a könyvvásárlásba ís r.ein! okoz nagy gondol nekik későbbi könyviárjuk alapjait beszerezni.
Azok a fiatal családok, melyik most kezdenek egy kis könyvtárat összegyűjt -ni, egy Gárdonyit. MTfc-szátot, vagy Jókaii csak ugy tudnak megszerezni, ha beugranak a könyvügynökök szépszavu igé. reléinek és ilyen esetben egy-egy egész sorozat stuirtuds árat éveken > keresztül nyöghetik a reszté leken keresztüL
Ha egy-egy könyvnap alka\'má-val számlhin kevés, értékben nagy, árban alacsony, kiállítás, ban tetszetős könyve! adnak, rendezhetnek évenként két könyv. • napol is. Igj- a kiadók is megtalálhatják számításaikat, nvég ok. kor is, ha a m»i irók egy-egy könyvét is kiliozzák, mert ezzel diáknak, tisztviselőnők, sőt mun kásnak is lehetőséget ódnak a könyvvásárláshoz, megszerettetik a könyvet.
Igy lesz a Magyar Könyvnap valóban a knfgyor könyv ünnepe,\'
Az idei könyvnap valóban g«z. dag volt, lehetett válogatni, de a közönség alig jutott olcsó . és jó, , könyvhöz. A fentcnUUett célnak a «(J filléres Madácbon, Pctőíin és u «ü filléres Herczegen kívül cg}- könyvnapi könyv semj felelt meg. Arany János költői müveit, Eólvös József regényeit hozlák ki még az értékek közül, de uviud-kellöt egy kötetben, 9.00, illevc 12.00 pengős árban. Az ár mMgas volt, az alak pedig nem! a célnak megfelelő, olvasásnál kény el hellén, inkább csak könyvtárdisz.
Külön lehetne még szólni a könyvkereskedők panaszairól, de cz ncta tartozik ide. Hisszük azonban, hogy a kiadó cégek ls tanulnak az idei könyvnapból és a jövőben nem csak a mAguk anyagi érdekeit tartják szem előtt könyvnapkor, hanem az egyszerű és szegényebb néposztály is" megkapja a míaga jó ís o]Lcsó könyvét. I \\
Gráf ErnO.
1087. junlui 6.
Sy bili
A Zalai Közlöny első félliely-áras esti előadásául a Sybilltf ezt a soUa el nem szürkülő, régi szép operettet választolta. A számítás bevált: — a szezon egyik legjobb háza tapsoll sokat és lelkesen az előadásnak.
A címszerepben Olgyay Olga a legszebb játékot adta, amit nz eddigi szezonban tőle láttunk. A Sybill levelét ilyen átfűlött, szép előadásban nem hullottuk még kanizsai színpadon. Bájos volt a hercegnő szerepében Ul-lay Baba, a tréfa kockázatára ébredi asszony néma játéka, esak szemmel, mimikával, nagyszerű voll. Harcos Irón nem érzett közösséget a szerepével. Szalma Sándor hódítóan kedves herceg volt. Szabó Ernő kissó erős sziliekkel toldotta meg alakításának a nevető izmokra gyakorolt hatását. Láng Alfréd nem kellett illúziót a "kis hadnagy« szerepében, bár hangja arra predesztinálta. Körösy Zoltán hdmorn ezúttal is ellenállhatatlan voll. Oroszlán György, Hpr-válh Jenő kisebb szerepeikben kitűnő figurákat adlak. A zenekar, — bán néhol lulbuzgalmá-ban elnyomja az énekes, részeket — .minden elismerést ineg-érdpmeil. /
__(W)
A színházi Iroda hlrol
(*i i
Harczos Irén felléptével az idény nagy operettszeiuáclója, a Csodaliajó. (*) Laasállltott helyirak - vasárnap
30-140 filléres olcsó hely árakkal kerül színre vasárnap mándluiromi darab. Délután 3 órakor a Marika liau-nogya. vidám huszároperetl, — délután 0 órakor n Társasjáték, Fodor László vigjátékszenzációja, Székely-hidy Adrién, Vass Irmíi, Pető l\'.ndro, Horváth Jenő, Hátkai István, Oroszlán György főszereplésével - é» cslo fél 1) órakor isnuSt Harczos Iréu (elléj)-lével a Csodál mjó.
K*t Haicxoa bá> - ér. KiHkM Márta
Hétfőn este László Mik-\'ós nagyszerű életképe, a Hudapesten 150-es jubilcumol uicgért Dr. Kerekes Mária újdonság kerül benvutatóra. Ez a színjáték is egyik kimügasló értéke az idei műsornak, amelyet fővárosi színvonalra cmiel Harczos Irén univerzális művészete. Mellette a kél főszerepben Pető Endre és Horváth Jenő nyújtanak elsőrendű alakításokat. Szabó Ernő egy pincér szerepében klfogy_ hutatlanul kacagtat.
(*) CitavargóUny — oparattbamaUtó
Az éyad pfcgróvidülésével gj\'ora cgymjásutánban követik egymást 0 nagyszerű slágerdarabok. Kedden este a Csavargólány, a fővárosi színpad legnagyobb sikere kerül bemutatóra Ollay Baba, a bájos ifjú pr.tapdon-návnl és Kőrössy Zoltán kedvenc: táncos-komikussal, akik Budapesten közel 150 előadáson át játszodák e szerepekét. ,
KoréknfívAk 1937 évi typusok
IlUUipUlvIli olcsón, nagy választékban
Elektron.
RúdíókészQlékeK,
Elektron
ujak és használlak. Philips, Telefunken.
Csere, Jirllís, áttlUltis! —
1997. junlut 6
ÍALAI fCöZL\'ONV
Megnyílt
450 m. magasságban, Rubalpln klima Tökéletes berendezés, hldeg-meleg-vlz, légrtltés. Tennlszpálya, sporttelep homok trand. Napi ötsz rí étkozés, diétás konyha Fedett és nyitott ter-raszok. ÜdlUara ixorul* sovány, Ide
{•a, véritogéay, lipadt, mirigyei, ml övér, atb iTW»«k«kHk 18 íve. korig kiválóan alkalmai. Orvosi rendolő
fogászattal. Mérnkeit árak.
lég ma kérjen prospekiast 1
Budapest, Mátyás klrály-ut — Leura-
ut 1. Telefon l 651-11. Igazgató : dr. Hall Károly löorvos, gyermekgyógyász.
Hirek a zalai választó-kerületekből
Drózdy Gyözö,
a kiskoniáromi kerüld ország gyűlési képviselője szombaton Nagyrécsén, junius 6-án, vasárnap reggel 8 órakor Hosszúvölgyön, 11 órakor Zalaszentbalázson, délután 3 órakor Magyar-szentmiklóson, junius 13-án, vasárnap reggel 8 órakor Csapiu, délután tél 2 órakor Kisrócsén, 3 órakor Zalasárszegen, junius 27-én vasárnap délelőtt 11 óra-\' kor Kiskoinároinban, délután 3 órakor Garaboncon tart beszámoló beszédeket. Ezen .utóbbi gyütésen vitéz Tabajdy Kálmán jiy. tábornok, a vármegye Nemzeti Egység Pártjának uj elnöke is meg fog jelenni. Elkísérik a beszámolókra a kerület képviselőjét vitéz Várady László és Jenes András országgyűlési képviselők is.

Junius 20-án,
vasárnap vármegyei központi beszámoló keretében a Nemzeti ligység Pártjának vármegyei nagyválasztmánya tartja központi ülését Zalaegerszegen, a hol vitéz Arvátfalvy Nagy István képviselő általános politikai beszámolót mond. Vitéz Biró Gy. az utak kérdéséről, Drózdy Győző a borkérdésről és Huszovsz-ky Lajos országgyűlési képviselő az arányos és igazságos adóztatásról beszélnek.
hlu8Z\'ovszk\\) Lajos,
a pacsai kerület országgyűlési képviselője az elmúlt vasárnapon meglátogatta kerületéinek több községét és rósztvett a Kerecsenében tartott gazdakör felavatási ünnepélyén is, ahol Gás-nár Ferenc főrendiházi tagon és iirandt Vilmos vármegyei főjegyzőn kivül számos közéleti és politikai előkelőség is megjelent. .
Erőtelje*, vérmes, kövér rak Igyanak reggelenként feikalte kor egy pohár természetes „Ferenc József" keierdvizet, mert ez rendes gvomor- és bélműködést biztosit, lényegesen előmozdítja az emésztést é« az anyagcserét s a vérkeringést ai egész szervezetben megélénkíti. Az orvotok ajánlják.
— (Hlvatalvizsgálat)
Dr. Ilennig Alfréd, a nagykanizsai törvényszék elnöke Keszthelyre utazóit, hogy ott a járásbíróságnál a szokásos évi vizsgálatot megejtse.
— (Népművelési előadó-tanfolyam)
/.alavármegye iskolánkivüli népmü-velési bizottsága junius 24-től 26-án estig tartó előadói tanfolyamot tart Keszthelyen zalai tanítók, tanárok, orvosok, lelkészek, jegyzők, városok polgármesterei, főjegyzői és szolga-bírók részére. A tanfolyamira 100 hallgatót vesznek fel I.akás, ellátás ingyenes, a hallgatónak csak útiköltségét kell fedeznie. Pedagogusok é> orvosok felvételi kérvényeit junius 10-ig kell benyújtani a helyi népművelési bizottság elnökéhez, hatósági szítriHyeknek pedig a hivatal főnökségükhöz.
— (Házasságok)
Agh üde és felesége Fitos Erzsi leánya, Erzsike és dr. Fejes László, Fejes Kátaítfn és felesége Albrecht Margit fia folyó hó 5-éu tartották esküvőjüket Budapesten a Jáki-kápol-náhan. [ (■.)
Hirschler Margit és Szirtes István vasárnap délután 4 órakor Bajza utca 0, a sz. háznál házasságot kötnek. (Minden külön értesítés helyeit.) (:)
Az Éneklő Ifjúság holnapi dalos-ünnepe
A dalos.ünnep holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Városi Színházban. Résztvesz azon Nagykanizsa és mtessze kórnyék ftncklő Ifjúsága. Jegyek a Malr-könyvkereskedésben, vasárnap a gzinházi pénztárnál. A d41-los.ünnepélyre a rendezőség ezúton hívja meg Nagykanizsának a dalkul-turál és az ifjúságot szerető közönyt. _ (0
— (A Hlld Temetkezési Egylet)
ncm/.\'égen tartotta évi közgyűléséi, nmtely mór n.lk vdlt ttzóta, hogy az egyletet néhai HUd István emlékére megalapították. A köz. gyűlés örfrafcívcl álíapl-toila meg, Jiogy a tagok száinti hatahnas mérték-„ ben emelkedik. Erre kö-
velkczlclést lehet levonni abból az egy adatból, hogy uz 1036. év nagykanizsai hulottjai közül 170 volt a Iliid Temetkezési Egylet lagja. A köz-gyűlés örCmkncI vette tudomásul a bejelentési arról, hogy az Egylet Csengery utl modern, szép, emeletes IwSrháza felépült és uj köntöst kapott a Csányi László utcai ház is. Az Egylet íjj háza 53.000 pengőbe került és éplté>e aié t Is Jelentős, mt rt kénye, re) adott sok kanizsai mljnkás kéznek és kereseti lehetőséget az építőiparosoknak. A valóban közhasznú Egylet áldásos működésének volt ujabb bi< zonyitéka a közgyűlés.
— N6i rabára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvásaon. SchöUníl minden minőséget megtalAt.
ABBAZIA HOTEL FALADÉ BELLEMJE
a IDrdóhely vezető házal a tenger partján
Előkelő nemzetközi társaság. — A legtökéletesebb komlort. — Mindennap ötórai tea, solrée dancante, reunionok, előkelő és kedélyes bár. Előnyös arrangeinentek Budapesti iioda: Budapest, VI., índráisy-al 5, Telefon: 11-73-53.
— (Nagyszabású junlálist)
rendez a frontharcosok nagy-f-fft] kanizsai főcso|>oríja e lió
\\3e/ 20*ín c8lc 8 "iai kczdcUcl
VT/. a Kis Boyal vendéglő\' kert-helyiségében. A viga\'ml bí-zollság előzékeny figyeld Sségévcl biz. tositja, Ivogy olt minden v megjelenő jól érezze magát. (:)
— (Ilalál « szőlőben)
Baj György 57 éves ny. tiszlhelyet-les, Ország utl lakos tegnap a cserföl nagyerdő mllett íévő szőlőbe ment, ahol hirtelen rosszul »TU és n.m sokkal később krteghalt. Rendőri bízotlság szállt kl a helyszínre és ní.-gállapi-lotla, liogy agyszélhüdés érte.
— (A Magyar Hirdető Iroda)
kirendeltsége helyiségét a Zalai Közlöny kiadóhivatalába, Fő ut 5. szám alá helyezte át
— Iparoskör nyári mulatsága Junius 6 án.
— Imprimi maradékok mogfelelő tó méretekben, alkalmi Arakon Sokfltsaél. — (Disz-tábortüzet)
rendeznek a klskanlzsal levenlék Junius 13-án délután 3 órakor a gőr-dövényl erdőben, juniálissal kapcsolatban. Cigányzene, levente zenekar, kórhinta, céllövészet, stb. vidám szórakozás áll a vendégek rendelkezésén akiket autóbusz is száUU u helyszínre. Nagyon színes, szép műsort Ígér a leventék tábortüze, um.hez Brcmeer Gusztáv testnevelési vezétő mondja a bevezetőt Jászay László oki. gazda tárogatón játszik. A tüz_ színezést Szépudvary László főoktató tartja, ujni egészen újszerű dolog lesz. A kiskanizsai leventék és Szépudvary tanító valóban példái mutatnak a lel. kes és tetlrekész levcute munkálkodás terén.
— Férfi tropikál szővet újdonságok mér megérkeztek Schfltzékhox. Legkellemesebb nyári viselet.
HILD
temet exhumál szállít
Halottszál litás saját autóval
bel és külföldre. Cégi. vitéz Hímapj (HUd) JAx»f.
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Telefon jJX£
Fájdalmak
elszállnak)
rheuminil, kfiuténynél, UcbV i«uiil. ba a b«<«g k ö ■ » O t.
1 e n U I magukban » C»««ja U nem preparAlt kéoea hÖíof r«tokUn fflritlk. A balnoolé* gia exen ideiljál »»16ra váltja
TREN CSENTE PL IC
gy6gyfflr<M.
(Leesett a szekérről)
Benkő János 53 éves babosbődrétel lakos olyan szerencsétlenül zuhant a szénásítekér alá, l»ogy nyakcsigolya és bélgcriuclőrést szenvedett. A mién. lök haldokolva szállították kórházba, állapota reménytelen. — (A halálos gázolás)
ügyében, amfoly, mint megirtuk^ Lenti közelében történt, az ügyészség lefolytatta a vizsgáfatot. A vizsgálat szerint Darabos József a közeledő vona^ zajától tategvadult lovát akarta megfékezni. A lő mellett állt, amikor odaért az Eszterházi hercegség ssc. mlélyautója, umiclyben két miniszteri tisztviselő és a főszolgabíró ültek. A ló még jobban megijedt az autónak nyomta gazdáját, akit a sárhányó el-ka|»oit és az autó alá gyűrte, ugy hogy a szerencsétlen cmfcer koponya-alapi törésben rövidese** m gliaU. •
= Iparoskör nyári mulatsága junius 6-án.
— (Töz Kustánszegen)
Eddig még kJ nom derltott okból kigyulladt Doszpot József pajtája. Percek alalt lángoklmn állt az udva-ron felliaW)Zott\'fa, az Istálló és a melléképületek. A gnzda nem tóit-pdahaza s fnftre a tűzoltók megérkeztek, már a két szomscéd, Bakos Antal é? Pálfl Gyula pajtája Is égett. A vi*. hiány csak fokozta a bajt, igy a kár lóbbez«r j>engő. /
— Kél poacyolák könnyU inoelmtó anyagokból, nagyon oloeóu gililisiill.
— Lapunk mai rtásfáfcn
egy röplapot mí-\'llékcltflnk, mely a «Füst. dii])laszürős cigtíréllahüVcIy előnyeit isknlértcii. Már egy próba ls minden doliányost meggyőz a Füst hüvely kiválóságáról. Minden dohány árudában kapható.
GMIrdS nyitva reg«el 0 órától eét« S óráig (héUŐ, nterda, péntek déluUto kedden efféra nap nőkAekl
— A ayagat
könyvnapl számlának élén Illés Endre Méltatja Sehópflin Aladár Ma. gyar Irodalomtörténetét, melyről Nagypál István ls cikket irt «Az apán* könyvei ciwK\'n. Külön érdekessége e sziimnak Kaffka Margit kiadatlan 1c." velei kisfiához és Halász Gábor tanulmánya Marcel Proustrói. Illyés Gyula öt versét, Kassák Lajos «Leve lek anyáin elmére, c. írását keli még klcirtclnűnk a gazdag szám tartHlmá_ ból, mlely húsznál több cikkben foglalkozik a kulturális élet ujabb ese-mlóuycivcl. E száuvhoz mcUékelten kapják a Nyugat előfizetői llletnwiny-kótetül SchöpUin Irodalomtörténetét. A Nyugat előfizetési ára könyvekkel együtt havonta 4 pengő, negyedé 10 i>engő. Vllflilos csásaár ut 94.
- Saját áwltkiáw öe örömére moI-gáló meghívásnak tesz eleffet, ha « Kopétoia Baterárakás tol
Utáaát megtekinti, vételkényner aéiUU*
HALAI KÖ7I.0NV
1937. |unlm 6
h
Katonai sportünnepély
A nagykanizsai helyőrség csapatai, gyalog és tüzér alakulatok, tiszti és legénységi versenyszámokkal folyó évi junius hó 27-én. vasárnap délután nagyszabású és látványos sport-záró ünnepély l rendeznek a Zrínyi sportpályán.
A katonai sportünnepély részleteire vonatkozó felvilágosításokat e helyen a vasárnapon-kint megjelenő számokban közöljük. __(:)
A gimnázium tornavizsgája
mindenkor kiemelkedő eseménye az iskolaév végének. Holnap vasárnap, délután 1 órai kezdel-tel reydezi meg az intézet tornaünnepélyéi a Zrinyi sportpályán. A tornaversenyen szebbnél szebb szabadgyakorlatok, szer- és talajtorna, valamint atlétikai versenyek és játékok szerepelnek. Hossz idő eselén a lornaverscnyl hétfőn délután 5 órakor tartják meg.
Beszámoló egy birkózó-^ versenyről
Az NTK hosszú időn át pihenő birkózó szakosztálya Sipos István bekapcsolódásával újra tényleges tényezője lelt a maj gyúr birkózósportnak. Rövid sze replése után máris egy versenyt rendezett meg a kaposvári Turul Sport ügylet országos viszonylatban is jóhangzásu birkózó csapatával. Az, hogy a versenyt nagy. fölénnyel a kaposvári csapat nyerte, nem jelent semmit. Fontos csak az, hogy végre szőnyegre lépett a nagykanizsai birkozógárda. A kaposvári csapatot Szegfű országos bajnok edzi. Ez meg is látszott minden egyes versenyző munkáján. Nagyobb versenyrutin, állóképesség és technikai felkészültség könnyen győzött a lelkesedés ellen. Az NTE csapatában is láthatunk egy-két nagyon tehetséges versenyzőt, ami biztosíték arra, hogy a következő versenyeken maid jobban lógnak szerepelni es visszaszerzik Nagykanizsának a birkózósportban a régi tekintélyt.
A birkózóverseny után ökölvívó bemutatók következtek. Ezek is nagyon tetszettek a közönségnek.
Versenyeredmények a következők :
Légsúly : Franyó K—Halász N ellen pontozással. — Pehelysúly : Zsebe K—Furmcn N ellen tussal. — Könnyűsúly : Flei-scher K—Vukán N ellen pontozással. — Középsúly : Csabod K (láspár N ellen tussal. — Nagyközép : Ásvány N—Mandorlly K ellen tussal.
ökölvívás : Horváth K—Parti N döntetlen. Nagy birói tévedés. Parti mind a három menetet tisztán nyerte, de Szekfü kaposvári biró döntetlent hozott ki, hazadolgozással, cl IL
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INPANTHREN"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Teleion 5-33. FESTI
Fördőclpők, fürdősapkák, strand labdák, nyári játékok, illatszerek.
Angol, francia ós belföldi tennlszútők nagy választékban. Szakszerű hurozás!
Vágó Endre illatszertárában.
DlflKHflJO BECSBE!
5 feledheteilen nap I
Fiuknak junlus 29—július 3. Leányoknak julius 6—10.
Részvételi dij 44 pengő.
Állandó tanári (tanárnői) felügyelet.
Útlevél nem kell I
Nagykanizsától Budapestig és vissza 20—40% utazási kedvezmény. — A hajón remek hangulat, hangversenyek, szavalóversenyek, tombola, sok értékes dij. Bécsben változatos, dús program és pompás kirándulások a környékre. — Lakás és napi háromszori bőséges étkezés ragyogóan tiszta diákotthonokban.
Felnőtt családtagok elhelyezése
és ellátása jó polgári szállókban.
Részvételi di] 56 pengő.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
Az utazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
IranjconLlnenL
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. (Telefon: 1-831-33., 1-831-58.)
Siessen helyit biztosítani!
Roletta I l\'ére«™«"1" .*«« | AFRIK
• •Inor | dlvlo»b« - párnába
Hirach éa Szegő cégnél
Matracvászon
Nyugágyvászon Szalmazaák
Ai Ön szállodája Bud.p..l.n, a
lővároa szivében újonnan megnyílt
Corvin Szállada
Családi szálló minden kényelemmel berendelve. Központi fütéi, hideg ét meleg folyóviz a szobákban. —• Arak: 1 ágyai Bxoba 3, két ágyai ixoba 6 pengőtől. Teljoi penzió (szoba, napi háromszori étkezés) napi 6 pengő 50 fillértől. Közvetlenül a Nemzeti Színháznál, a Népszínház ulca Barkán. — VIII., Caokonay-utca 14. w
ItyiliÉO! árverés IHeM.
Idős Szakály József és Szakály Dezső jelenleg alsósági lakosok folyó hó 13 án, vasárnap délután 3 órakor nyilvános árverésen eladják az iharosberényi szólóliegybcn 100. sz. tjkvben A f 1. sorsz. s 465. hrsz. alatt levó 3640 négyszögöl területű tehermentes szólöblrlokukal pincével és pincei fölszereléssel egy Ilit.
kikiáltási ár: 3900 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a.
Eladók fenntartják maguknak a jogot, hogy ha vevők az eladók által elérni kivánt árt meg nem Ígérik, a birtokot maguknak visszatart-
Fizetési fellételek: 1000 pengő 14 napon belül, a vételár többi része 8% os kamat mellett 1937. október 1-én fizethető.
Az árvetés nevezetlek iharosberényi lakásán, Temelö-ucca 96. szám alatt lesz megtartva.
Érdeklődők forduljanak Fadgyas János iharosberényi lakoshoz, aki az eladóknak megbizollja. ,«»
MARÓIT FÜRDŐ
Csengery-ut 19. ■ArvAnjr tUflrMk T|«kw.Ri.*|A» B" Nyitva ■.ladan aap. 1
A nagykanizsai klr. Járá.blróaág, mint telekkőnyvlhatóaágtól.
6419/1937. tk. ...
Árverési hirdetmény-kivonat.
Klr. kincstár végieha|tatóiiak Fillér Málta végrehajtat ezeavedó ellen 1592 P 92 flll. töke éa Járulékai ere|élg Indítóit végit. hajláil agyében a telekkönyvi halóság Nagykanizsai Takaiékpénztár Rt. nsgykanH zaat bel. cég utéalánlata következtében az 1908 : XLI. l-c 27. § a éneimében ujabb élveiéit rendel el 1992 P 92 flll. tőkekövetelés és Jár., valamint a csatlakozott-nak kimondott Nagykanizsa megyei váios közönsége 163 P 80 lill. lökeköveléa éa lliulékal behajlása végett a nagykanizsai 9138. sztlkvbell A + 2 sorsa. 4l43/a. 3. b. luaz a. foglalt szánló a Felső kukoricás dűlőben (Ház udvarral) Ingatlanra 3890 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvl hatóság hlvalaloa helylaégében, földszint 11. ajtószám, mcglarlására 1937. évi Junlus hó 28. napjának délelőtt 10 óráját tüzl ki és az árverési feltételeket következőkép állapítja meg;
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a Ukláltásl ár ItWs-át készpénzben, vagy az 1881; LX. t. c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképes értékpapírostul, a kiküldöttnél le. tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót leiétbe helyezéséről kiállított letéU elismervény! a kiküldöttnek átadni ás az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-e. 147., 150., 170. §§., 1908 : LX. L-e. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnái magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni aenkl sem akar, köteles nyomban a ki-kiállási ár százaléka szerlnl megállapító!! bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi •zázslékálg kiegészíteni. (1908: XL. tc.2S,§)
Nagykanizsa, 1937. évi mé|us hó 214a.
Dr. Beatzlk sk. klr. Jálásblró.
\' A kiadmány hiteléül;
Kiss s. k. irto uiu.t.
1937. |unlul 6 _ZALAI KÖZLÖNY_
ÖN IS NÉZZE MEG! II
r r
ALLANDO KIÁLLÍTÁSÁT
NAGYKANIZSA
= HORTHY MIKLÓS-UT 4. =====
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vaiátnop és Onntpnap 10 sióig BOllllér, minden tov*bbl «td ö fillér, hétköznap 10 sióig 60 llllér. minden tovébbl sió 4 llllér.
Aulólaxlt, bérautót, modern, uJ áramvonalasat, szolid árban, bárhova, Kaut-mann Manónál rendeljen. — Telefonállo-
mái 2 22. 1633
Katonaréten háahaly. gyümölcsössel, azonnal eladó. Vadlya, Hunyady-ucca 16 1676
Salát termést! elsőrendű kerecsenyl asztali fehér és siller (vörös) bor literenként p-.eo-éft Böhm Jóssel bortermelőnél, Csengery-ut 19. 2473
Villatelak BalatonmárlalUrdö legizebb helyén, a központban, a Balatonl< 1 100 lépésnyire, 200 □•öl, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetttó díjazva.
Haaxnált ruhát vessek ói eladok, hívásra háxhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 1548
Tanúiét vagy kifutót felveszek. — Oummljavltó-üzem, Horthy M. ut 2. 1690
Oaaneary-ut *7/a. számú házban szép, össikomfoitos flt»obáa lakás
a második emeleten auguaxtua l-r« kiadó. Ebédlöbutor olcson eladó. Ház-meater. 1428
5 lói 10 HP forgóáramu 260 Voltos motorok eladók Oötzl Ferencnél, Szom-bíthely. _1686
Fehér gyarmakkooal. kifogástalan állapotban eladó. Józaef főherceg-ut 71/a.
1695
JómegJelenésU, 38 éves kathollkus oki. tanítón*, Jól főz, anyahelyettesnek, házvezetőnőnek ajánlkozik. Címe: kiadóhivatalban. 1698
Vidéki vagyaskaraakatfóo házzá\', esetleg anélkül áladó. Mezrfcky, Galambok.
1699
Mély cyarmakkooai azonnal eladó. Pelőfl-ut 6 1700
Tanulólaányt felvesz kalapsxalon,
Nagykanizsa, Ctengery ut 18. 1701
Szép msgyarvlxaia, 7 hínapos, eladó. Kisfalad! ii. 10. 1703
Jókarban levő motorkorékpár el.
adó. Kölvös tér 22. 17C2
Egy fél tölgyfa háló. 1 aublat, 1 üstház katlannal, 1 cselédágy, 1 petróleum luszter-Iámpa eladó. Caengery-ut 67. M.
1708
— Bútorokban a Kopstelll-oég Vezeti Modern mtntatermolben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tófll feltétolok mellett
UI BALATONI GYERMEKÜDÜLŐ
nylll meg Kesithelyen. Modern berendezém meg-(elei a legkényesebb Igényeknek. Folyó hideg-meleg vli. Nylll és fedett terrasiok. Sálétjétsióterek,
orvosi vezetés Német nyelv, kltOnó ellétés. 143) PelvlUflosUAst nyújt:
Or. Léke Lajosni gyormekiidUldJe, Keszthely.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qulenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Káralf. Interurbán telefon: Najjykanizsa 78. szám.
Hirdetmény.
Garaboncl l egeltetési Társulat 1937. julu hó 13 án 11. 10 ónkor
a helyszínen nyilvános árverésen eladja korcsroaépDIetét az összes melléképületekkel és belsőséggel együtt a legtöbbet ígérőnek, jogfenntartással.
Feltételek megtudhatók a gara-boncl körjegyzöi hivatalban vagy a társulat vezetőségénél.
Oarabonc, 1937, |unlus 3. isii Vezetőség.
Kőxgaidaságl RészviayUraaaig
Gutenberí Nyomda és Délzolal LapKIadó Udllalata
Nagykanli
KOnyvnyomda, köayvWMészet, to—Iwó
KOzIBny" politikai aapUa,
Msleti könyvek fa dobozok gyára •rkaaxtfiaéga éa kiad&hivai
KéazitQnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi éa iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk s
Üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfuzeteket éi tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, faHnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^Id-vitelbeu és a legolcsóbb árakon. —
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt
JA kl««K,lhaar lutalms egy
Ital-Sport tenniszlltö
legyen. — Egyedáruslláa: GrDnhut mérnöknél, Deák-tér 2. i70<
ZALAI KÖZLÖNY
1937. junlnt 6.
Férfiaknak
Sporting o5n
kötött.......MiJU
Habselyem ing 5 —
I
8RÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Miklós it I. Hám.
darab
szebbnélszebb prima márkás
6 ftayi íMelfizette
Slazengers Diintop te nnisz labdák tenniazhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
jportüiletében Fő-ut 5.
I
a LALAI KÖZLÖNY
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrJ,l/!MI . rMrolnmkl
Utazik?
BőrőndOt » útitáskát s »trandtá»kát
HAMBURG bír4ndvV.;",o°n\'lo,ében
Horthy Miklós ul 4.
Ponyva
Kazalponyva — Oépponyva Repceponyva — Kocslponyva
Oabonazsák - Kévekötő Manllla — Oezdaságl kötéláru
"^"oéí!®""8 és ponywa-kölc»8n*éa
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaalozkytatoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodási kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konfortlal (hideg-meleg folyóvíz, központi lütés, telefon, lift stb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
r r
VIZVEZETEKIES CSflTORNflZflSI
munkákat

FURDOSZOBfl BERENDEZESEKET
és javításokat
minden Ízlést kielégítő kivitelben versenyképes legolcsóbb árakon nagyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit is vállalunk. Vidéken szeieléseket legpraklikusabban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak melletti Költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
vízvezeték-szerelési vállalata NAGYKANIZSA. KIRÁLY-UCCA 45. Telefon 271.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Permetezze ntiölKl!!!
Rágókártevök ellen:
Antit, Darsin Gombabetegségek ellen
Snlfarol, Amonil, Solbár, Vinol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Káliszappan.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
maff, műtrágya, nOvényvédelmlize-rck, gép, zsák, atb. kereskedésiben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett.)
N» a Isawsjéuus tft^n.rt,! ^ liutote,, u»ma VéVMs kbm»s
EUIUIDISIHI --1
inkt a holyl karaAedüksál I parosoksál lumu bsl I
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.182/1937.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az 1937— 38. tanévre a belratáiok az alább felsorolt tanintézetekben a kővetkező sorrendben él időben lesznek:
a) Az állami elemi iskolák mindhárom körzetében 1937. jun. 14—15. napján, a pótbeiraHsok pedig f. évi sieptember 1—2—3. napján.
b) Az izraelita elemi Iskolában 1937. junlus 15-én, a pólbelralások pedig sieptember 1—2-án.
c) Az iparostanonc fJu- és leányiskolában f. évi szopt 6. és 7-ín.
d) Az állami polgári liu- és leány-Iskolában junlus 19. és 21-én, pólbelralások szeptember 2-án.
t) A városi felsőkereskedelmi Iskolában junius 21. és 22-én, a pólbelralások szeptember 1. és 2 án.
)) A lóm. kalh. reálgimnáziumban Junlus 18. és 19 én, a pólbelralások sztpi. 1. éa 2-án.
g) A Notre Dante leánygimnáziumban junius hó 21. és 22 én és szeptember 1. és 2-an délelőll 9— 12 óráig.
h) A női kereskedelmi szaktanfolyamon Junius 21. és 22-én a pólbelralások szept. I. és 2-án.
Az összes tanköteles koiu gyermekek valamely oktatási Intézetbe belrandók teill vagy szellemi lo-gyslkozás, egészségi állapot itbre való tekintet nélkül.
Tanköteles az a gyermek, aki f. évi szeplember 1-lg a 6. életévét belöltölle és a 15. életévét lul nem haladja.
Ez a rendelkezés nem érinti a lanoncoknak korra való tekintet nélküli iskoláztatási kötelezettségét.
Az a szülő, gyám és gondviselő slb, aki tanköteles korú gyermekét és azon munkaadó, aki tanoncát a lent megjelölt határidőben be nem íratja, az 1921. évi XXX. t.-c. vonatkozó része szerint büntettetik.
Nagykanizsa, 1937. junlus 1. nw Polgármester.
(Malis ftalasr, ZaU lárolt)
77a Évfolyam 126. Mám
Nagykanlzia, 1937. junlui 8 kedd
Ara 12 BU-
ZALAI KÖZLÖNY
SuKtnzlfeéc Mt&tmik
és kiadóbivaUl: PM 5. ulio.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
1-IAfizelésl Ara: egy hóra a p®nKó 40 HllAr. Sierke*xtós4gi 4» kladóhWataU UMoat 78. »*.
Teljes bizalom
Az emelkedett szellemű költségvetési vita során, amelyben ugy a kormánypárti oldalról, mint az ellenzék padsoraiból általában értékes felszólalások hangzottak el, leginkább szociális ós gazdasági vonatkozású problémákat vetetlek Tel. A szakszerűség vonásait viselték magukon ezek a felszólalások s az appropriációs vita alatt is megmaradt a parlament vitájának emelkedett színvonala.
AZ APPROPRIACIO , vitájában általában politikai jellegű beszédek hangzanak el, ami természetes, mert az approp riáeiós törvényjavaslatban a kormány felhatalmazást kér a költségvetésben felhozott kiadások teljesítésére. Nyilatkoznia kell tehát a képviselőháznak arról, hogy a kormányt érdemesnek tartja-e bizalmára, hogy a költ-\' ségvelésben elfogadott keretek között gazdálkodhat. Tehát az appropráciös vita során főinoli-vum a bizalom kérdése. Az egész közvélemény megelégedésével találkozik az appropriációs vita szónokainak magatartása, inert a beszédekből nem csupán kiolvasni lehetett, hanem azok fennen hangoztatták is, hogy a legteljesebb bizalommal viseltetnek Darányi Kálmán kormánya iránt s az appröpriáélós törvény javaslatol megszavazták. I£z azl igazolja, hogy a jíiiniszlerelnők helyes utat jelölt meg e nehéz napokban a nemZeU-Száiii^rü s ezzel elérte azt, hogy az ellentétekel még a legnehezebb politikai vonatkozású kérdésekben is kiküszöbölte.
A jelenlegi kormányzat iránya a keresztény és nemzeti alapokon nyugszik s ezzel ugy hisz-ssükj véglegesen eldőlt a világnézeti harcok kérdése. BUD JÁNOS,
a magyar közgazdasági élei egyik értékes reprezentánsa, felszólalásában belpolitikai kérdéseket érintett s ezeknek szociális aláfestést adott. Felfogását abban sűrítette össze, hogy a kor igényei szerint »a józan szo-cializmnst össze kell egyeztetni a morális és etikai erőkön alapuló kapitalizmussal. Mindkettőt okos és helyes cselekvésre kell birni. Ezáltal kiküszöbölődik társadalmi és gazdasági életünkből mindaz a taszító erő, amely gyakran foglalkozási ága-kai és társadalmi osztályokat állított egymással szembe. A kor igénye azl kívánja, hogy a munkásságot a polgársággal egyenlő értékű, pozitív tényezőnek tekintsük. Emellé a hölycs konklúzióra jutott beszéd mellé kell állítanunk az appropriációs vita másik nagyjelentőségű felszólalását, amely a legnagyobb ellen
Hitler: „Németország sem ma, sem holnap, sem holnapután nem akar háborút kezdeni"
Hivatalosan jelentik: — Ottó királyfi a nemzeti Spanyolországban tartózkodik
Hegensburg, junius 7 Hitler kancellár Regensburg-ban nagy beszédet mondott és hangsúlyozta, hogy Németor* szág a háború ulán leszerelt. Miért nem tették ezt a többiek is 1 A leszerelés áldását csak akkor látják, amikor Németország már újból fegyverrel védi halárait. Németország nem olyan nemzet, — hangoztatta iíiller — a mely ma, holnap, vagy holnapután háborút kezdene. Örömmel hallja az egyik angol politikus ajkáról, hogy Anglia a békél csak fegyverrel a kezében tudja megvédeni. Ugyanezl vallja öis.
Sansebastian, június 7. Hivatalosan is megerősítik
azl a hírt, liogy Ottó királyfi a nemzeti Spanyolország terű-leién tartózkodik. Ottó minden nap meglátogatja nagybátyját, Kajetáp Bourbon pármai hercegei, ak ia legutóbbi hetekben a biskayai fronton megsebesült.
A nemzetlek a blscayal fronton visszaverték a vörösöket
Colonna Bécsben
Bécs, junius 7 Colona herceg, Bécs polgármesterének római látogatását visszaadva, feleségével három napra Bécsbe érkezett.
London, junius 7
A londoni lapok kiküldölt tudósítóinak jelentése szerint a nemzeti csapatok és a vörösök közölt Santandernél tűzharc folyik.
Ezt a jelentést a nemzetiek hivatalosan is megerősítik.
A hivatalos jelentés szerint
a nemzetiek a vasárnapi harcok során a biskayai fronton visszaverték a vörösöket és tovább nyomulnak előre.
Ugyancsak a laptudósitók jelentik, hogy a nemzetiek az elmúlt három nap alatt kereken 11000 katonát szállítottak át Afrikából Spanyolországba.
Darányi: „Egyenjogúság és kisebbségi Jogok nélkül nlnos közeledés a szomszédokhoz!"
A miniszterelnök balatonfüredi képviselői beszámolója
Balatonfüred, junius 7 Minden külsőség nélkül tartotta meg Darányi miniszterelnök vasárnap balatonfüredi beszámolóját. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy külpolitikai helyzetünk javulást és fejlődést mulat. Baráti kapcsolatunk ujab ban Lengyelország felé is szépen fejlődik. Szomszédaink szoros együttműködése meglazult, csak a Magyarországgal kapcsolatos kérdésekben értenek egyel. A magyar békcpolitika kívánsága :
zéki párt vezetőjének ajkáról hangzott cl.
ECKHARDT TIBOR
nem belpolitikai, hanem külső politikai kérdéseket fej lege lelt s ezek tekintelében ugyanolyan bizalmi álláspontra jutott; mint a kormánypárti szónokok belpolitikai vonatkozásokban. >A külügyminiszter beszédét minden árnyalatában teljesen magamévá teszem.> Ezl mondol-la Eckhardl Tibor. Az ellenzék helyesli tehát a kormány külpolitikai irány vezetését s Eckhardl Tibor nyilvánvalóan azért szólall fel az appropriációs vitában külpolitikai gondolatokkal, liogy fokozott hangsúlyt adjon annak a helyes irányú vonalvezetésnek, amelyet a különböző magyar kormányok nagy böl-caeséggel, köveikezetesen folytatunk. Valóban a magyar külpolitika vonala "töretlen, egyenes
ismerjék cl minden cllcnszolgál-tatás nélkül a mi egyenjogusá-gunkal és adják meg a magyar testvéreinknek mindazokat a jogokai, amelyekre magukat köte-lezlék. Liléikül közeledésnek helye nem lehet.
A miniszterelnök bejclcnlelte, liogy julíus 15-én jelenik meg az a rendelet, amely a gazdaadósságok kérdóaének bizonyos vonatkozásban való végleges rendezéséi jelenti. A kormány meg fogja valósittani a mezőgazdasá-
irányt mutat. Immár hosszú esztendők tényei igazolják, hogy semmiféle kapkodás külpolitikánkat nem befolyásolta, hanem haladunk a inegkezdell és kipróbál! \\itakon, hangsúlyozva, liogy Magyarország külpolitikájának legfőbb célja az
KjAZSAGOS BEKE.
Emellett nyilt ténnyé vált, hogy a békeszerződések legsúlyosabb rokkantja Majp-aror-szág. Már maga a trianoni békeszerződés oly mérhetetlen csapást ztiditott Swent István birodalmára, hogy Icrülc.lónck háromnegyed részét elvcsziteltc s vórtestvéreuuk milliószámra jutottak idegen itniaíriumok alá. I>e a későbbi időkben még azokat a békepasszusokut som tartolták be, amelyek valamely emberi jogot mégis biztosítottak kisebbség sorsra jutott magyar Icstvércinknak. Formává. vált Ic-
gi munkásság öregségi biztosítását. . ( i
— Egyik régi kívánsága / közönségnek folytatta Darányi miniszterelnök — hogy az erősebbek vállára nagyobb lerheket kell róni.
A társulati adó erőteljesebb kimunkálása folytán lehetetlenné válik, hogy egyes nagy ipari vállalatok jövedelmüknek egy részéi különböző ügyeskedésekkel elvonják a megadóztatás alól.
hát még az a jogalap is, ajni ugy a Millerand-féle kísérőlevélben, de magában a békeszerződésben is halározoll jogként van feltüntetve.
Ezeknek a külpolitikai kérdéseknek adott hangot Eckhardt Tibor az országházban s mindenben szervesen beleékelte álláspontját a magyar kormány hivatalosan vallott álláspontjába. A közvéleményt nagy mértékben megnyugtatja az appropriációs vitu emelkedett színvonala, de különösen annak konklúziója, amely azt mulatja, hogy ugy belső politikáikban, mint külső politikai irányveze-tésünkben törvényhozásunk min den oldaláról bizalmat nyert a Darányi korntáiiy, aminek előjele volt már az appropriációs javaslat bizottsági ülése is, ahol vita nélkül nyilváuilották bizalmukat ugy az ellenzéki, mint a kormánypárti képviselők.
ÉAlatZ HöZfÖNH
iM. lunlui 1
Kőtelező bor felszolgálás lesz a vendéglői menüben
Darányi miniszterelnök után Marschail Ferenc államtitkár mondott beszédet. Hangoztatta, hogy minden igyekezetükkel emelni fogják a borfogyasztást. Hiztositani kell az értékesítést is. Bejelentette, hogy a menürendszernél kötelezőré teszik a borfelszolgálást is. A menühöz tartozó bormennyiség már aa árban van s e módszer Franciaországban már évek óta bevált. A raktárhálózat kiépítésével kell megakadályozni az árak letörését.
Kereskedő-gondok szomora seregszemléje volt a nagykanizsai OMKE-kftzgyfilés
Betöltötték a lemondás folytán megüresedett tisztségeket — 6000 pengő körül van a kerület évi köllség-vetése Mozgalom az autóbusz-forgalom és a zár-óra-egységesltés érdekében
Tegnaptól máig
Ország.:
Fubinyi Tihamér pénzügyminiszter C.sizik Béla miniszteri tanácsos kisó-retében t.omtnnba utazott.
A. I). M. Abbing holland iró, aki barátsága jelérti megtanult ntf\'gyarul, vasárnap az ercklyés országzásilónál mugyurnyelvü beszédben hangoztatta, bog)1 jeligéje — .Vesszen Trianon!»
A hódmezővásárhelyi Vellner nyi-las botrány hullámai egész Délvidékre átterjedtek és sorozatos lovuglas ügye-tkel eredményezett. ;
A fuvarosmunkások tegnapi közgyűlésén város verekedés volt, meri ki akurlák mondani a sztrájkot. A rendet csuk nehezen lehetett helyreállítani, a sztrájkot nem mondták ki.
Vitéz Málnási Odón történelemtanárt, A magyar nemzet ösziute története. c. most mjegjeLenl könyv szer-zőjél sürgősen beidézték vasárnap az egri rendőrségre. Kihallgatása után Budapestre utazott barátjához, Száb\'si Ferenc őrnagyhoz. i
A llONSz vasárnapi közgyűlésén 50 íelszölulö 70 Indilványt nyújtott be.
Budapestre vasárnap 800 osztrák vasutas érkezett. A következő két vasárnap még 1200-un érkesuek.
VII
Moscicki lengyel közlársusági elnök és Ileek lengyel külügyminiszter Bu-karestben tárgyalnak, u lajwk a ta-náeskozástöl európai eseményt várnai . ; . ui i Paj>en béesi német nagykövet Hitler kancellárhoz utazott és emiatt a tervezett pesti látogatás elmaradt.
Swietoslaw szki lengyel kultuszminiszter, aki 4 napot töltött Magyarországon, visszaérkezeti Varsóba.
Franeo tábornok Meuendez petro gróf személyében követet küldött Kémiába, aki ott u nemzeti kormányt képviselt
A Rio de Jaucirói nagy autóversenyen az argon Uniói Curu a nézők közé rohant kocsijával, ő és ót néző súlyosan megsebesült.
Sztálin harmadszor is nősül
London, junius 7 A Daily Exprcs moszkvai je-lenlésQ szerint Sztálin harmadszor is megnősül. Moszkvai politikai körökben Sztálin házasságát az őszre várják. A menyasz-szony, Sobiova Irén, 43 éves, a nehézipari népbiztosság egyik főtisztviselője, ak| ezelőtt egy vö« Eúftluilouu felesége volt
Az OMKE nagykanizsai kerti leiének közgyűlése a Magyar Iliszckegy-ay\'cl kezdődött, maid Haj ki István mondta el elnöki megnyitó beszédét.
— A súlyos gazdasági válság, mondta, az utóbbi időben enyhüli valamit, de a kereskedelem vajmi keveset érez ebből. Sőt: — kereskedelem-ellenes irányzat kapott lábra, amely létérdekeiben támadja meg a magyar kereskedelmet. Nem csak az ex-
t)orl kereskedelmet veszik ki a icrcskedtfk kezéből, hanem a növekvő belföldi fogyasztást is megirigyelték.
Autóval vontatott hatalmas áruházak
látogatják sorra a vidék legkisebb falvait is és ott a kereskedő üzelete előtt állítják fel u. n. repülő-áruházaikat. A kereskedők évtizedes munkával megszerezték a magyar exportnak a külföldi piacokat, Hírnevet, elismerési szerezlek a magyar árunak, a magyar névnek és most
kitiltják őket az exportból.
A belföldi kereskedelemnek illegálisan nagy konkurrenciát támasztanak az áruházak és a de-lail-eladással is foglalkozó gyáripar. A hatalmas gyáripar néha megdöbbentő eszközökkel küzd a szegény kiskereskedelem ellen.
— Súlyos panasza a kereskedelemnek, hogy mind jobban
el akarják hinteni azt a véleményt, hogy a kereskedői
1 erkölcs valami alaosonyabb-rendü.
— A föld kapja a legtöbb segítségei az államtól, az ipar is valamit, a kereskedelem pedig csak a súlyos terheket és egykézt, de támogatásra nem számithat, csakis önmaga ere jére, ehhez pedig egyetlen ut vezet: — az összefogás. Össze kell fogni, meg kell becsülni egymást, tömörülni kell.
— Nincs ünnepelni valónk, azért tartja az 0A1KI£ szerény keretek közt a közgyülését. De bármilyen göröngyös az ut,csüg gadni nem szabad. Hirdetjük, hogy e város minden kereskedőjének-egy nagy családot kell alkotnia. Kitartás, munkakedv, összefogás vezetheti ál csak a kereskedőt a pálya nehézségein. Minden erőt arra kell koncentrálni, hogy a kereskedelem-ellenes irányzat ne csapjon össze a kereskedők feje felett. Ez a fő probléma, nem az, hogy ki hogyan látogatja a klubhelyiséget és hogy ott milyen a kiszolgálás. A lalat kenyér a legnagyobb gondunk, amit nem engedhetünk a szánkból kivenni. Lét vagy nemlét, kérdése ez, nyujtsunk tehát békejobbot egymásnak, az ellenségek is béküljenek ki, hogy valamennyien váll vetve tudjvnk küzdeni közös érdekeinkért.
A tapssal fogadott elnöki megnyitó után Neu Pál főtitkár terjesztette elő évi jelentését. A jelentésből a következő részleteket emeljük ki:
Két kéz megfeszített munkája és az egykéz
• Fzullal is — sajnos — nehezbedé-sekrői kell számpt adnunk. Foglalkozásunk lefitymlált mesterséggé, u százszoros kockázatokkal és agyforraló gondok közepette megszerzett száraz kenyerünk viszont a szánkból kiiri-gyelt fuluttá változott. Versenytársainkká váltak a fogyasztók tömörülései, a gyárak, a közületek és mvg" bújva a kereskedelmi cégek legváltozatosabb foitwU közt — iiiMga az állam is. Versenytársainkká egy olyan futamfban, ahoL reánk rakják minden leher hátrányát, de velünk fizettetik meg a versenytársak trénúigköltséf-geit is.» ( {
«A saját szemlpontjainkból vigasztaló lehetne ránk az a tény, hogy a melegágyban tenyésztett egy kéz-vállalatok mindinkább blunúUják magukat. Országszerte terjed im(máron an-nuk a felisln^rése, hogy a kereskede-
lem kiszorítású végett élelreliivott alakulatok netujesak a kereskedőket teszik tönkre, luuuta/ elsősorban az ország közgazdaságát s (hogy azoknak a néprétegeknek okoznak legtöbb kiirt, a ttíelynek megsegítésének örve alatt életre hozták őket. Bizunk mégis benne, hogy meglesz u felelős tényezőkben u bátorság a konzekvenciák levonására is. Bizunk benne, liogy uz egykezek balfogásai ulán visszaadják — talán nemis olyan nagyon sokára — a kereskedelmi) számlára az őt megillető működési területet, ahol mi aztán két kezünk megfeszített munkájával jóvátohetjük azt, nmit mások egykéz könnyed <mf.iin lésével elrontottak.. j
• Ntjnltsnk országos, de helyi viszonylatban is éreznünk kellett az említeti lvendikepvcrseny egyenlőtlenségeit. Fűszereseink, tojás, állat, mag,
Utolérhetetlen
napfényálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INPANTHREN"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Telefon 5-33. FESTI
gabonakereskedőink munkájuk során lépten nyomon leszorulnak pályájukról az egykezek térfoglalása fontán..
<A helyi érdekképviselet mimikája ilyen viszonyok között tulajdonképpen meddő szélműlomlHirc voll gigászi erejű látlialatlan hatalmak ellen. Iguzi feladatunknak nctn) maradi más, mint a kercskedőtábor együtf tartása tömör falanxában, a csüggcdőknek rtm/^ny-nyel biztatása és a míég menthetők knlentése.)
.Figyelő őrei voltunk a kereskedelmet érintő műiden mozzanatnak, elláttuk őrhelyünkön a strázsa fárasztó szolgálatát. Nemi puffogtattunk sok puskaj>oii, mmi keltettünk lármát üresen pukkanó .vaktöltényekkel, dc vigyázó szcpi|mel és éber füllel "figyeltünk. Non alkottunk uz elmull esztendőben simlmi olyat, ami kihat a mtessze jövőre, de mindenkor a legjobb tudásunk szerint leltük iriog m\'indazt, amit napi munkánk parancsolta
Irodánk a változatlanul kiadós udmiüiisztrájjós munka mellett nem volt már ugy ellialmiozva n ^tagok ügyeinek intézésével, nifmt a korábbi esztendőkben. Korántsiua akarjuk ezzel olyként feltüntetni a helyzetet, mintlui tagjuinkn«k kevesebb j>ana-szuk lelt volna, mint a múltban voft. Kétségtelen azonban, liogy kevesebb voll az intézkedésre váró végzés, fbc-tési mfcgltagyás és bírságolás, mint azelőtt.
Némileg csökkent taglétszámunk Is az elmiult esztendőben 445-ről 417-re. A belépések megritkultuk, ami érlhető is, hisz a kezdőévek taggyüjtő propagandája során mtir nagyrészt tagjaink sorába léplek azok, akiknek itt van a lielye u kereskedő-táborban. Gyéri-tették sorainkat elköltözések é> sajnálatos önkéntes kilépések. >
Tagjaink kevesebb érdeklődéssel látogatják helyiségeinket, n*\'ly körülményt szívesen magyaráznánk arra, liogy üzleti elfoglaltságuk akadályozza őket a sűrűbb itt-tartózkodásban. Bármi legyen is az ok, a következmény kellős: ellanyhult a klubélet és meg-csappan a pénztár bevétele s egész költségvetési keretűnk, aminők tanuja pénztárosunk jelentése.*
Választások
Vidonyi Dezső beterjesztette ezután a pénztári jelentést és a ti000 pengő körüli költségvetést. Wellendorfer Alfréd, a ielölő bizottság elnöke a tisztikari jelölésekre vonatkozó javaslatot adta elő. Eszerint a 1U évi munkásság ulán lemondott Vidonyi jénztárost főpénztárossá válasz-;ották, pénztárossá pedig Szirtes Istvánt választották meg. A lemondott Sinaer Sándor alelnök helyére dr. íloffmann Jánost, a lemondott Polgár László ellenőr helyére Lustgarten Miklóst, a választmányba pedig uj tanokul Singer Sándort és Polgár -.ászlót választották meg, az ulapszabály szerint kilépő többi tagokat a közgyűlés újra megválasztotta.
Rajki István elnök meleg elismeréssel és hálával emlékezett meg a lemondottak, különösen Vidonyi pénztáros önzetlen, eredményes munkásságáról é.l köszöntötte áz újonnan megválasztottakat.
Autóbusz és kereskedelem
Zweig Imre indítványára n közgyűlés egyhangú helyesléssel kimondta, hogy mozgalmat indit a nagykanizsai autóbuszjáratod clleniáratainak rendszeresítése érdekében, mert a mostani rendszer elviszi a kereskedelem forgalmát Kanizsáról, a helyett, hogy. azt ide koncentrál* uá.
1937. funlui 8.
ZALAI KÖZLÖNY
a
PAÁL JÓB RIPORTJAI A NÉPEK ORSZÁGUTJÁRÓL
Corvin Mátyás portréja egy öreg palazzo árkádos udvarán
■ i

Troglr (Copyright)
Az uton, iimtely Splithől \'l\'rogirba visz, olajerdök és szőlőhegyek közöli hét kastély Ali. Ugy is hivjAk ezt a vidéket: a hét kas\'.ély rivicrája. A tö-rök háborúk alatt, Velence pénzén építették 11 kastélyokat és mindegyik nek érdekes históriája van. A céijuk volt: talenedéket nyújtani « falvak lakósainak, ha a szomszédos várak környékén Megjelentek a muzulmánok félholdas, ló farkas zászlói.
Három* kilométernyire Trogirtól,. közvetlenül az ut toi\'líctt áll egv nv-i. lem.
A história nem tudja, hogy cz a régi tafalonr adott alapot a Habsburgoknak arra, hogy Napóleon bukása után jussot fortnkUjanak a dalmát tengerpartra.
Trógirban, a benedekrendi apácák klnslromlának udvarában, a falba erősítve egy öreg márványtábla látható. A kőtábla: adománylevél. Hat esztendővel a gvászos emlékű mohácsi csatavesztés elölt H. Lajos, a csata, téren hősi halált halt mligyar király adta az adomány levelet Vilturi testvéreknek, két trogiri patríciusnak. Az adomány kelte: 1520. Arról szól, hogy II. Lajos a horvát bánnak, Péter Borlslavicnak a javaslatára Tőidet és telket adott a Vitluri testvéreknek a királyi telken — <solo reglo> — azért, hogy azon négy mnlinht építsenek.
Karamhn doktor, a splili archeológiai mHizcum tudós ko.nzcrvatora imigyen ml-\'séli el ennek a kőbe vésett adoiriánylcvélnck általa kibogozott érdekes históriáját:
Egy pincében találták meg a Habsburgok jussukat Dalmáciára
A záróra-kérdés
Hecht Lajos indítványára, dr. 7tort ha István, Schnilzer (iézn és Haj ki István hozzászólása után kimondták, hogy addig is, inig az üzleti zárórák egységes rendezése megtörténik, a\' helyi gyakorlat megkönnyítésére, hatóságok és kereskedők használatára kinyomatják a záróratabellát, a szakosztályok pedig igyekezni fognak egységes álláspontra jutva, a választmány elé juttatni megfelelő javaslatukat.
A megvadult tehén halálra hurcolta a legeltető asszonyt a kezére csavart kötélnél fogva
T)tfpöl£a, junius 7
Kellcr Józsefné 22 éves, felsfí-dörgicsci lakos kedden marhát legeltetett s eközben a kötelet a kezére csavarta. Az állat valamitől megvadult és maga után rántotta Kellernét, amitől még jobban megijedt s mintegy 200 méterre húzta a köves uton n szerencsétlen fiatal asszonyt. Csak a járó-kelőknek sikerült megfékezni a megvadult állatot. Kehemét súlyos sérülésekkel a veszprémi kórházba szállították, hol néhány óra múlva meghall.
Sajnos a legeltetésnek ez a módja a környéken igen gyakori. Sokszor őriznek 7 8 éves gyermekek a közbirtokosság által bérbe adolt 2—3 méter széles dülőulakon marhákat és hasonló módon a kötelet a kezükre, vagy a derekukra csavarják, így könnyen fordulhatna^ elő hasonló szerencsétlenségek.
Akinek gyakran fáj a gyomra és bélmüködése renyhe, mála duzzadt, emésztése gyengült, nyelve fehérsárga, étvágya megcsappant, annak reggelenként egy pohár természetes .Ferenc József keierüvic csakhamar szabályozza a székletétét, előmozdítja az emésztését, élénkíti a vérkeringését és meg-javilla a közérzetet — Az orvosok ajánlják.
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysorsjegye kapható Szabó Antal föutl sportüzletében 1.— pengőért. (:)
fl bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit étékesit-heti minden hétfőn délután G-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában. Minden bélye&yfljlöt silvesgp látnak. Tagdij nincs I
— Péter Borislavlcnak, aki II. Lajos idejében veszprémi püspök, majd Horvátország bánja volt, dis/.es szobra mtt Split legszebb helyén áll, Dlocle. tianus kastélyának peristiljébcn. I.eg-nagyobb szobrászunk, Mestrovic öntötte bronzba a nagy hős alakját. Mi Borlslavlcot azért tartjuk hősünknek, mert ő az lSlO-ben Székesfehérvárott megtartott magyar országgyűlésen j>-vaslíHót iett a rendeknek, hogy Ve-lencénck üzenj.\' meg Magyarország a háborút és hódítsa vissza Da\'mWciát. Célja volt: szent ligát teremteni az Adria mohó élkü köztársasága ellen.
— A tábla, aknk\'ly a trogiri klastrom udvarán van, egyik legszebb ^nPékc a magyar királyok dalmáciai ui-almá-nftk. Boristavic javaslalára — a bán maga is trogiri születésű volt — ado-mányozl.i a királyi telket II. Lajos a trogiri Vitluri testvéreknek. A tábla alkn^msint. ,a Trogirtól négy kilométernyire lévő mtalom1 falában lehetett. A velencei uralom alatt eltűnt onnan.
Járt Imtír Trógirban Könyves "Kálmán is, aki magyarokat telepitelt meg a városokbai. Megfordult a várban II. Endre, akikor Sjilltböl hajóival a Szentföldre ta-nt. A magyar kirA. tyok szuverén itását hosszú évszázadokon keresztül cüáwrni volt kény. telen Velence is és nagy a száma azoknak az okiratoknak, pmHyekct a lalárjárás szomorú esztendejében Trauból keltezett IV. Béla.
A nyoUszöglctü Coml crtengő váron sokszor lengette a szél a mhgyar lo, bogót.
Nagy I.ajos, flm/ikor kiadta a jel szót: tengerre mögvar!. hajóival l|t liorgonyzott a régi városi kapu előtt.
Arról nincsen scmhni feljegyzés, hogy Mátyás tnhga megfordult-e Trogir falai közölt. Kálmrfnt 1102-l)cn Tcngerfejérvárott — mh Hlograd — horvát királlyá koronázták és itteni működésének nvomtaival lépten-nyomon találkozhatunk. Trogir mngn is
Szemtől szemben az
Egy öreg palota udvarára vezet ki. sérőnV, Sztankovics Antal, Trógirban.
Széles árkádok, az erkélyek diszi. lése csipkés, fehér márvány. A leg-szüzibb reneszánsz. Oszlopok tartják az erkélyek márványát és az oszlopok fejein figurák, omf.nőket muzeumok telteiéiben láthatunk. £s sz. miben a falon egy relief. Keskeny keretben.
Koszorús föl ábrázol és lehetetlen az első pillanatban m/\'g nem) állapítani, hogy ez a foj: MathlAs Corvinus arcképe.
Hogyan kerüli ide cz a portré é-s ki készitetto vájjon?
Azt mjondja nekem1 Sztankovics An-
Kl vitte el, mf.kor és miért: bajos ma megállapítani. Valószínű, hogy a tu. lajdonossok rejtették cl, ml\'rt féltek alt\'il, hogy a vclencésck mí\'gsOmimlsl-tik. A Habsburgok lázasan kutattak utána, mlcrt cz a tábla volt egyik legeklatánsabb bizonyság nrra, hogy a magyar királyok -- « Habsburgok jogelődjei Magyarország trónján — urai voltak annak a vidéknek, urai annyira, hogy: királyi» telkeket adományozhattak még abban az Időben, amikor Péter Loredeno már száz évvel ezelőtt Irf.-ghóditotta volt Trttu. várát. Még Velence uralma alatt találták mfcg a táblát egy trogiriMz pincéjében é< Napolcon bukása n fán ennek a lábiának alapján formált jogot Ausztria a dalmát tengerpartra és jóllehet vz a tábla minden kétséget kizáró WkIoii a magyar királyok uralmát igazolja, a Habsburgok Dal. máciát sohasem/ adták oda ,Magyar, országnak.
sok kiváltságot köszönhet neki. A vá ros szabadságának alapja az az ado-mtinylevél, amely Kálmán jwsétjét viseli magán. IV. Béla hálából, hogy menedéket Talált itt és a v#<os j>ol-gárai hűséggel voltak Iránta, Trogir-nak adományozta Ostrog falut és az háborúnak, atáely száz esztendeig tar-adoWAnylevél volt alapja annak a toll Trogir és Split között.
Az emberek viselete itt sokban ha. sonlit a mienkhez.
A kalapjuk: Kossuth.kalap. A nadrágjuk szára alul hasított és felül zsinóros.
Mátyásról csak annyit tudtam! meg. állapítani, hogy a m^i Hercegnovl ostroma alkalmából Márkus Lászlói ötezer vitézzel küldte el a török ellen. A vitézek áttörték u törők sereg gyü. rüjét, a várba mlentek, de aztán: a" számJuk kicsinynek bizonyult. A török tisztességes elvonulást engedélyezett a számjukra.
Igazságos arcképével
tal:
— A quatréconto egyik legnagyobb szobrásza, a trogiri születésű Ivan Dukovic, — Giovanni Dalmbta néven istaerl őt a művészettörténetem — sokáig élt Mátyás udvarában, Budán. Horvátországi birtokát Majkovebcn Mátyástól kapta. Művészetét hirdetik a szobrok, ötaifclyekkcl a Vatlcan büszkélkedik. De vésőjének sok-sok nyomát megtaláljuk Trógirban is, hiszen élete végén ide jött, a születési he lyére.
— Urai annak n palotának, nmíely udvarán helyet adott Mátyás portréjának, szívesen látott vendégel voltak
Gyártelep: BUDAPEST, IX., LENKE-ÜT 117.
Mathias Corvinusnak. A Clppico-pa-lolát Mátyás idejében építették.
— Az én meggyőződésen*, hogy ezt a rclieft Giovanni Dalmata készitetto és pedig közvetlenül Mátyás udvarából való távozása után. Erről a reliefről nem tud még senki, magam se értem\', hogy a sok magyar műtörténész, aki Trógirban járt, nemi vett tudomást Giovanni DalmMia ismeretlen müvéről.
Ennek a városnak a görögök idején Tragurlon volt a neve. Ez a kifejezés szó szerint ennyit""*\\ jelent: kecske falu. s /
A kecskék mh Is olt "legelnek a szomhszédos hegyek- oldalain a szárazföldön, a^ellyci hid köli össze a várost. Később okmányokban bárója változatban olvasható a mpi Troglr. Kezdetijén toínt Tragu, aztán Trahu és hosszú századokon keresztül* Trau Állott pcrgatanenokon, királyi pecsétek felett.
A nép, amely itt él, fajtájára l»or-vát.
Vájjon miikor jön cl i^lo a tudós, aki feleletet tud adni arra a kérdésre is: hogyan és mlely Időben vált Mátyás fejének babérral koszorúzott másává Carrara, vagy Korcula mtfrványa és ki volt a mftvész, aki Rex, Matlú>\'s l>orlréjál kivéste Ut, a középkor klasz-s/.iii/mnsáiiak ezen a s*üzi szigetén.
ID<3
Meleg!
Prognózis; Mérsékelt szél, néhány helyen zivatar, a meleg tovább tart.
A Meteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőállomása Jelenti i
Hőmérséklot tegnap este 9-kor: + 22 1, ma reggel: +200 délben : +28 4.
Csapadék: 0-0
Naptár t Junlus 8. kedd. Rom. kat Medárd pk. Protestáns Medárd. Izraol. SzlvAn hó 28.
QyógyszortArl éjjolt szolgálat e hó végéig a Fekete sas (?yógyezertár és a klskanlzaal gyógyszertár.
Göífürdő hétfőn és koddon kazántlez-titáa miatt zárva van.
Magyar királyok emlékei a középkor városában
<
EALAI KÖZLÖNY
WW. junfau 8

társasjáték
Fodor László szinjálékában a mai pesti társadalmi élet kereszt metszetét adja. Kicsit éles a \' rajz, de annál találóbb. Az iró ♦ társasjátékot játszat a jól megrajzolt figuráju szereplőkkel, a kik egy estélyen megismerkednek. beszélgetni kezdenek banális dolgokról, majd flörtről, szerelemről és közben már maguk is cselekvő részesei és alanyai a társadalmi élet egyjk sójának: a pletykának ,amely nem mindig alaptalan és ártatlan, de sok asszonynál életcél és életszükséglet. .
A mese középpont jában a dúsgazdag agvtrösztvezér felesége áll, aki megismerkedik és .társasjátékot- játszik egy állástalan mérnökkel, állást szerez neki, megcsalja vele az urát és otthagyja érle a férjél.
Irodalmi szempontból a darab ha meg is állja helyét, morális szempontból elítélendő. Akarat nélküli ösztönemberek, korlátokat nem ismerő egoisták a darab hősei minden magasabb cél és erkölcsi tartalom nélkül. Sajnos, a daíab, ha túlzottan is, néhol nagyon is elevenen tükrözi a nagyváros társadalmi életét minden ferdeségével együtt.
A darab felépítésében egészen egyszerű, könnyed s mindvégig érdekes lulzottsága és a valószínűtlen befejezés ellenére is. A nagyszerű szereposztás, a kitűnő játék és a gondos rendezés (a beszéd alatti gramofon-zenével azonban valamit tenni kell, mert n második sorban már nem érteni semmit !) megérdemelték volna az esti előadást. Igv csak mérsékelt publikum tapsolt a szereplőknek.
A szerelemre vágyó báróné szerepében Székelyhidv Adrién ragyogtatta nemesVerelü művészetét. Megjelenésben, játékban hódító szépség, aki a legszélesebb érzésskálán is meggyőzően elhitetően tud játszani. A darab monologikus és párbeszédes ré- j szeit sem engedi (ellaposodni, mert játéka és művészete a legegyszerűbb tclefonjelenetnél is tökéletesen betölti a színpadot. Pető Endre a fiatal mérnők szerepében néhol kicsit elnagvolt játékkal, de rászolgált a közönség tapsára. Kitűnő volt a mindent tudó méltóságosasszony szerepében Vass Irma, csakúgy; mint a snájdig gróf-titkár : Rát-ka.v István. Kiegvensnlvozott szép játékot láttunk Horváth Jenötöl. a báró higgadt, nvugodt szerepében. A többi jelentéktelen szerepekben Majthénvi f.abi, Bakó Haha. Oroszlán, Márai és a többiek jeleskedtek.
A színházi Iroda hírei
(*) Ax évad hátralevő napjaiban
a betanult taklsornak csak a legérlő-kcsebb darabjai kerülnek szinte. Kzért m\'indcnki bizalomlma^ válthatja meg /\'egyél, kn\'Tt Várakozásában egvcllen egyszer sem fog csalódni. A íöváros sztnpadirodalnvi termékeinek legjava szorong e két hét mfüsor.\'ui s az éva-
dot meghosszabbítani « lársulatnak már nem áll módjában.
(*) Dr. Kerekes Mária — Harcxoa Irán felléptével
László Miklós szinjátékszciuáeiója, mely Budapesten 150 előadáson át aratott fényes sikert, ima hétfőn esle kerül bemjutalóra. A főszcrcplKm Har-ezos Irén mindenkit magával ragadó egyéni bája, mcgka|>ó közvetlensége hódit, de kabinctalakilásokkul osztoznak a sikerben Pető Endre, Horváth Jenő, Szabó Ernő is.
í*) Ciavarfölány — K«r8».y Zoltán «■ Oltay Baba
együttes felléptével szenzációja a hét műsorának. Háromórás kacagást jelent ez a mindvégig derűs operett, amelynek főszereiéiben Ollny Bal>a és Kőrössy Zoltán a buda|>esli színpadon legnagyobb sikerüket aratták. Kőrössy Zoltán és Szalx\') Ernő valóságos komikusversenyt rendeznek ebben az operettben. Szabna Sándor szép-
A Nagykanizsai Torna Egylet re-pülöszakosztályáha tömörült nagykanizsai repülök megtartották ülésükei Vécsey Barnabás műszak\' tanácsos^ alelnök elnökletével. Az^elnök meg-nyitójában kegyeletes szavakkal emlékezett m.\'g a szakosztály első elnökéről, vitéz Tnknlásfftlvy Jenőről, a"kl, bilg a halál el nem szólította, lelkes vezetője volt a nagykanizsai repülőknek. Az állva végighallgatott megemlékezés után került sor az elnökválasztásra. A nagykanizsai repülők egyhangúan Kenedi Imire mérnököt választották mteg elnöknek? Agilitása és ügyszerelete predesztinálja az elnöki székije és székfoglalójában Ígéretet is lett, hogy m\'\'ndcn erejével íáirtogatja a szakosztályt, sőt határozóit prograknOt is adoU: — még a nyáron mteg kell szerezni az első vitorlázórepülőgépet.
A repülök nagy örömlmel hallották az uj elnök bejelentését, aki a hiányzó összeget, lui az Időközben össze nem
Kerületi eredmények
Nagy küzdelemben nehezen győzött Baján a pécsi csapat. Jövő vasárnap Pécseit játszák le a második mérkőzést. Ez a pécsi csapatnak kedvez, igy valószínűleg megnyerik az alszővelség bajnokságát.
Nemzeti liga eredmények
Utolsó bajnoki mérkőzésén győzött a Hungária Kispest ellen 3: l-re (2 : 1), igy a Nemzeti Bajnokságot 1 ponttal nyerte a Ferencváros előtt.
Többi eredmény
Ferencváros—Haladás 7 : 2 (1 : 2). A haladás sajnos kiesett.
Budai 11 III. ker. 1:0 (1 :0V A III. kerület is kiesett
Újpest—Elektromos 1 :1 (1.0)
séges dalainak minden számp sláger. A (\'.savargólány holnap, kedden, szombaton és vasárnap este van műsoron. (*) Jöjjön elaejin — Harcsoe Irénnel
Diadafcntis sikert aratott a pécsi főévadban Békeífy Istvánnak ez " győnybrü vígjátéka. A szerda esti premier az évad egyik kimhgaslő nagy esiménye. (*, CiQtörtökSn eate
Denys Atnicl, a legnépszerűbb francia vígjálékiró remeke, a Virágzó asz-szony kerül bemutatóra. , (*) Filléren délutáni előadátok
Szerdán délután 5 órakor Marika hadnagya huszároperett, csütörtökön Bikfic tanár ur vígjáték, szombaton délután jHJdíg a Sybill operett van műsoron. _
— Nöl ruhára,.kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schütmél minden minŐBŐget megtalát.
jönne, előlegezi. Kgy gép ugyanis 900 l>engőlx! kerül. A tárgyalások m.ir folynak és a gé|>ct egy-két héten belül mtegrendelik. Kenedi elnök igyekszik a mjeglévö összeghez a váiwgyc hozzájárulását behajtani. A vármegye a tuvalyi ezer pengős határozatból mbst csak 300 ]>cngől akar beváltani.
Az ülés a továbbiakban elhatározta, hogy knfeginditja újólag a laggyüjtést. Mindazok, akik a repülösport iránt érdeklődnek, a m\'érnöki hivatalban is JelentkezlKinek tagfelvélelre. Bekapcsolják a nagykanizsai iskolákat is. A cserkészcsapokon belül mlgszcr-vezik a repülőrajokat és az ősszel egy modellkészítési tanfolyamot, majd modellversenyt rendeznek. Nagykanizsán mláris készítenek a repülők olyan modelleket, amelyek 50—00 métert repülnek, így a modellverseny nagy érdek lődésre tarthat számbt. Az ülés a továbbiakban a hangár, a terep és a vontatás kérdéseivel foglalkozott.
A nagycsapatok rélne ill is pontot szerzetl.
Szeged—Budafok 7:1 (2:1).
Az Izr. elemi tornavizsgája
A nagykanizsai izraelita elemi népiskola f. hó 9-én, szerda délután 5 órakor tartja évzáró tornavizsgáját, melyre a szülőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja az iskola.
Szenvedd beteg asszonyok már egy kÍB poh4r természetes „Ferenc József" keserüvlzzel is könnyű, lágy bélkiűrtltést érhetnek el, ami igeit sok eíetben rendkívül jótékony ha-tásfal van a beteg szervekre. — Az orvosok ajánlják.
- (Bélyegf jrfijMk taUlkratja) HÓUőn délután 0-tól 8-lg a Pannónia hátsó kis tormében.
16 hírek a nagyvilágból
Tavaly -112, az idén 193 mill. P a magyar kivitel a gazdasági év első tiz hónapjában. A kivitel mennyiségben is növekedeti. A mezőgazdasági kivitel 7 millió mélermázsával löbb, mint tavaly Az ipari kivilel tavaly 160, az idén 182.5 millió pengő. Behozatalunk ugyanez idő alatt 17 millió pengővel kevesebb, mint tavaly ilyenkor.
Az ausztriai idegenforgalom ta valyi aktívuma 200 millió schilling volt. Az idén januártól március végéig 15.000 külföldivel több látogatója volt Ausztriának mint tavaly ugyanebben az időben.
A Pesti Napló írja :
— Az idei magyar gyümölcskivileiben rekord-szozon Ígérkezik. A külföldi piacok felvevő kéi>ességc javult.
A budapesti nagyszállók (500 szobával bővíteni szándékoznak üzemeikel.
*
Julius 1-től csökkentette a pénzügyminiszter a magánalkalmazottak különadóját, január 1-től eltörlik a házadó rendkívüli pótlékát.

Székács Antal elnöki megnyitójából az OHF közgyűlésén :
— A konjunktúra örvendetes alakulása megfelelően kifejezés re jut a hitelvédelcm terén is.
Ugyanezen a közgyűlésen, mint kedvező tünetre mutatott rá az cgyességek teljesítésének és a likvidációk eredmény-statisztikájának a hitelezők szempontjából előnyös alakulására.

Marlsekényi Imre beszédéből a Ház j)énteki ülésén :
— A helyzet általános javulása érezhető. Szociális gondoskodás terén egy kormány sem tett annyit Magyarországon, mint a mostani.

A Magyarság irja :
— A nyugati hatalmak együttes fellépése elhárította az európai háború veszélyét... A súlyos feszültség oly mértékben levezetődön, hogy ma már súlyosabb
bonyodalom nem fenyeget.
*
Éber Antal élőadásából:
— Magyarország rádióipara köztudomás szerint igen fejlett s nemcsak az egész ország szükségletéi képes ellátni gyártmányaival, hanem az 1936. évben 3.7 millió pengős (exportot is bonyolított le, amely tétellel szemben a behozatal elenyészd volt.
«■
A Magyar Hirlap irja:
— A londoni hitelrögzitő tárgyalások kedvező mederben haladnak.

A Nemzeti Bank jelentéséből:
— A bankjegy-forgalom május hónapban 58.6 millió pengővel emelkedett a előző hónappal szemben.
Egyes magyar pénzintézetek veszteségei 1933-ban 5.5 millió, 1931-ben 1.2 millió, 1935-ben 0.5 millió pengőre rúgtak.
Uj elnököt választott az NTE repülő-szakosztálya
M.é& a nyáron elkészül az első nagykanizsai vitorlázó repülőgép
1537. junius 8
6ALA1 K02L0NV
A hégy évszak
Tavasz! KI volt az, ki az első lépésnél vigyázott reám ? Féltve őrizte flacskAJát az ón drága, ]ó Anyám.
Nyári UJra az első lépés, kl az élet kapuján. Aggódva kísért, akkor Is az én drága, Jó Anyám.
Jön az őszi Ezer veszély között a halál Is közéig talán. Én érzem: megóv majd akkor is az én drága, Jó Anyám.
Eljön majd a téli Elevezek a bánatok taván. De akkor ls Fentről vigyáz fiára az én drága. Jó Anyám.
Wilde Imre
— (Az utolsó pedagógus-összejövetel)
szombaton este volt a Kis Royal kertjében. A vendéglős figyelmessége virágos asztalokkal várt» n város tanár és tanitó-euibereit, akik csalódtagjaikkai és a ped\'igógusok nagy famíliájához tartozó barátaikkal nagyszámban jelentek m\'g ^ most záruló iskolaév utolsó j>cdagógus-összcjöve-lelére. OH volt Llllik Béla is, a vármegyei iskolánk!vüli népttiüvelés titkára. Minden iskola képviselve volt a megjelentek díszes sorában. A kellemes, szép kerthelyiségben, amelybe a vendéglh uj bérlője lendületes, friss életet tudott varázsolni és valóban « város url közönségének találkozóhelyévé emelni, debreceni Kiss Jóska cigányzenekara hol lánc-mjuzsikávul, hol bübá/\'osan zengő magyar nótáival (sőt a megjelent Schless István tiszteletérc tárogatós kuruc-nótákkal IsJ szórakoztatta a kerthelyiség .nagyszámú közönségét. A pedagógusok összejövetelei, melyeknek sikerén Szakáll Gyula piarista tanár egész éven ál érdemes sikerrel fáradozott, a szünidő alatt most fcnjilr szünetélnek s csak az ősszel kezdődnek újra. Az első év nvegmhitatla, hogy a gondolat életrevaló volt, miért megteremtette a százfelé tagozódó pedagógus-társadalom ideálisan szép társas-egységét
— (Plsztránf a zalai patakokban)
Bődy Zoltán alispán már hónapokkal ezelőtt tárgyalásokat folytatóit a földművelésügyi miniszterrel a zalai sebesebbfolyásu patakokban amerikai sxivárványpiszlráng tenyésztésének megindítása érdekében. A zalalövői és u környékbeli patakokat a nwniszl^-riunV jttár megvizsgáltatta és azokat pisztrángtenyésztésre alkalmasaknak tartja. A nyár folyamán a tapo^ őrvidéki palakokat vizsgálják meg és a tavasszal már elhelyezik a pisztráng-ivadékokat. A pisztrángtenyé-szlás bevezetése minden bizonnyal sok sport-Itorgászt vonz majd Zalába.
— (Az Iparoskör)
nyári mulatsága vasárnap délután és este vidám- életet teremtelt a Kis Royal-nak gyorsan divatossá kerthelyi-ségében. A határórzenekar és debreceni Kiss Jóska cigányzenekara gondoskodtak a mulatság minden órá-jábnu az alkalomhoz illő hangulat elevenen tartásáról. A rendezőség sok gonddal és figyelotnkaei gondoskodott, hogy mindenki megtalálja szórakozását a jól sikerült Juniális gazdag programjában.
— Férfi tr*pikal szövet újdonságok már megérkeztek SckttuákW Legkellemesebb nyári viselet
— (ÜAzolás a Sugár uton)
Vasárnap reggel a Sugár ut és n
Rozgonyi utca sarkán könnyen súlyosabb motorkerékpár gázolás történhetett volna. Schwarz Adolf 54 éves Magyar utca 28. számi alatti lakos ál akart menni az uttestén és nem vette észre, liogy egy motorkerékpár közeledik, amely elütötte az idősebb embert. Szerencsére a motorkerékpár nem lialadt nagy sebességgel és igy Schwarz csak könnyebben sérült meg. Kórházban ápolják. <
— N6I pongyoUk könnytl mosható anyagokból, nagyon olcsón SchQtu>41.
— (A Magyar Hirdető Iroda)
kirendeltsége helyiségét a Zalai Közlöny kiadóhivatalába, Fő ut 5. szám alá helyezte át.
— (Halálos autóbaleset)
történt vasárnap a siófoki országúton. Siófok előtt egy Eszékről Pest felé igyekvő jugoszláv autó járt szerencsétlenül. Az autó alatt Mitrovics \'György jugoszláv államügyész! találták holtan és V\'aiendvrtcs Jovan flgyvédet esimeiericnW.\'Az Ügyvédet, akt szinten suiyosan megseoestiit, a szíílcsifci\'iér-vári kórházba szállították. Miután csak szerbül tud, még nemi tudták kibabrálni a szerencsétlenség részleteiről. A vizsgálat folyik.
— butorokb»a a Kopsteln-eég vezet I Modern mlntatermelben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező -ize-tésl feltételek mellett
— (DOgkescIyQk a Dráva mentén)
Kaposvárról jelentik: Somogy megye déli részén levő Drávafok község határában az erdőben két kőszáli sas és tizenkét dögkeselyű vert tanyát. A raj£»dozó nv-idarak valószínűen a Jugoszláv bércek erdőségeiből kerültek ide. Gróf Elemér kórorvos az egyik sast megsebesítette. Stephaich I\'ál alispán a megsebesített sast, amelynek nagysága két méter és huszonnyolc centiméter, Kaposvárra szállitUitta és olt ápoltatja. \\
— Imprlmé maradékok megtelelő jó méretekben, alkalmi arakon üchüua*!.
— (Leesett a cseresznyeiáról)
Tobiai József 49 éves murakereszt-uri pályanwinkás cseresznyéi akart Kzcdui, de közben leesett a mMgas fáról, eltörte vállcsontját és a fején súlyos sérüléseket szenvedett. Az állomásig vonaton, onnan pedig a mentők szállították súlyos állapotban a njjgy-kanizsai kórliázba.
Pacsics László-féle
vegyeskereskedést
Vésén megvettem. Ezúttal értesítem az érdekelt feleket, hogy akinek követelése van,
nyolc napon belül
nálam jelentkezzék. Vése, 1937. junius 8.
Salamon József
7i8 kereskedő.
A letenyei klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
522/1937. tkv. sxám.
Árverési Éieltóa^-kinoMt
M. klr.
Módosítják a tűzharcos-törvényt
A politikai hírei
Budapest, julius 7 A kormány tagjai m> délben rendkívüli minisztertanácsot tartottak. A pénteken félbemaradt "tanácskozásokat és a javaslatok letárgyalását folytatták. A kormányzói jogkör javaslatában változás nem lesz, de a tüzliarcos törvényjavaslaton eszközöltek némi módosítást. A minisztertanács lapzártakor még tart
A javaslatok a m\'i cS\\i Nemzeti Egység pártértckczlclén már nyilvánosságra kerülnek.
Darányi hétfőn délelőtt a szociáldemokrata pártvezérekkel tanácskozott alkotmányos kérdésekről.
Gyilkolt Kun Béla sofförje
Budapest, junius 7 Kun Béla, a vörös forradalmár soffőrje, Popovics István az éjszaka Rákospalotán ősszevt, szett Mannheim Bélával. A verekedés hevében négy lövést adott le Mannheimra, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. Popovics megszökött, de a Hajnali órákban az üldöző rendőröknek sikerült elfogni.
- Saját érdek*b«n 6i örömére szolgáló meghívásnak tcaz eleget, ha a
Kopateln BatoráruhAí öaxi wübuto.-kiál-
Utáait megtekinti, vételkényazer nélkül.
Női-, férfi- és gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telelőn 91. Nagykanizsa Fő-ut S. íz.
"j
Kotnyek lóz végreha|táat azenvedóV elicn Indított végre-haltiai ügyében a telekkönyvi hatóiig I végrelli|tisl árveriit 414 P 57 I. lókelo-vetelís is |átulékat behajláaa végett a letenyei kit. |áiásblróaág tertlletén lévő, > Tólszerdahely közeégben fekvő ■ ■ tótizer-dahtlyl 909. aa. t|kvtxii A + 3 eot 12321 252. hru. alilt felvett fizánto a Bllkltóbin) éa i B. 9. aoiizám szerint Kotnyek Jéiiefne szül. Horváth Apollónia nevén álló Ingat, lania 350 P kikiáltási áibin.
A tótzzerdihelyl 1229. ia. IJkvben A + 1. aor 167. és 1234-1239/118. .briz. +2. .01.iám 167. és 1234-1299119. braa. alalt (elvett (iiintó é. rít a B.rnlcib.n) íi B. 1—2. sorszám aierlnt Kotnyek József ál neje az. Horváth Apollónia nevín álló In-gatlania 350-350 P klkláltáil libán.
Ai árvetésen elérendő legkliebb vételár a tótazerdshelyl 908. I|kvben toglalt Ingat-Unta niave a klkliltáal ár kétharmada.
A tétaaerdahelyt 1229. aa. IJkvben telvett Ingatlanra vonatkozóin, ha U árvetéa Tlilár Rémtui, vagy a Letenyei Járáat Ht-telizövetkezet klvinaágára tarlallk meg, • klkláltáil ár kétharmada, ha a klncalái vé*rehi|titó klvánságárs tirtitlk meg, akkor 8S0 P 50 fillér.
A Ikvl h.lóiig ai árveréanek Tótszerdi-hely községházánál metlittáián 1937. évi Junlui hó 18. rtiplinik délután 1 óráját tüll kl.
Bánitpénz a klkláltáil ái 10»/os, amelyet I msgsssbb ígéret ugyanannyi o/o ári kell kiegészíteni.
Letenye, 1937. évi |in. hó 27. mpján. J Dr. Korpoa Adám a. k. kit. |blró.
A Idadmány hlteléttl:
Hinuallta a. k. 1717 Kl.kkOnj.v.i.lS
A ni[ taalul
gykanlzaal klr. liráablróiá*. it telekkönyvi hitóüglól.
2402/1937. tk. ai.
Árverési hirdetmény-kivonat.
Bálint Oéu >égrehi|titónak, Subó Jó-zselné sz. Pipp Anni ví,reh.)li.l szeavedó ellen Indított végrehilliil ügyében i telekkönyvi hilóiág a végrehajtató kéiilme következtében iz 1881JLX. t-c. 144, 146., 147. §§ al éltelmében elrendeli > végre-halláal árváéit 233 P lókekóveteléa, ennek láralékil éi íz árverési kérvényért ezattil megállapított 13 P koltiég beha|táai végett a nagykanli.al klr. láráablróaág terUlelén levő a a komárváioal 806. az. t|kvben 1224a. hr.z. azlnló \'/a llletóaógére 780 P éa u 1136. il. t|kvb«nl 775,\'6. bru. szántó Vá lllelfiségére 800 P klklálláal árban.
A telekkönyvi hatóaág az árveréanek Komárvároa kOzafgházánál megtartáiára 1937. évi Jullu bó 9. upláauU délilólt 9 óráját mai kl éa •< árverési leltételekel a. 1811 r LX t-c. 150. g-a ilipjáo • köveUczókbcn állipltji meg:
1 Az érveiéi alá eaó Ingatlant • klkláltáil ár kélhümadánál ilacKmyibb áron eladni nem lehet (1906. XL1. t.-c. 26. í)
Az árverelnl szándékozók koteleuk bánatpénzül a klkláltáil ár Ws-át kéaa-pénzben, vagy az 1881: LX. Lc. 42. 6-ában mefibitáioaott ártolyimmil azimltott óvadékképei értékpiplroibin • kiküldöttnél letenni, vigy i bánitpénznek előleges bírót letétbe belyeiéiéról kiállított UtéU elU-mervényt • klkttldottnek áUdal éi iz árverési feltételeket iUIrnl. (1881 l LX L-c. 147, 150., 170. §§.. 1906 :LX. t^. I "
* 99., iw . M». vi- 21. §•) Az, ikl íz ingidinért • klkliltül árnál
3sibb ígéretet lett, ha ISbbet Ígérni sem ikir, köteles nyombia a kl* kiáltás! ár sziziléki szerint me(iIlipltott bánitpénzt az álUU ígért ár ugyanannyi ■ziialélűUg kiegészíteni. (1908: XU te. 36. g) Nagykanizsa, 1937 éri február bó 24-ta. Dz. Wéber sk. klr. láráablró.
A kiad mán, hlteléalr Klii i. k.
I Mtodo
ée l|
UkliilltA
mindenki • kelyd lpu«Mk*ál
BAUM MNjft
1W7. junlus 8
Ny 1 H-t ér.*)
Ezúton fejeziűk ki sajnálkozástin-kal Bence József elhalt tagunk családjának és a megjelent gyászoló közönségnek, hogy a f. hó 6-án d. ti 5 órára kitűzött temetést a kántor meg nrm jelenése miatt csak egy órával később kezdhellük, akkor is kánlor nélkül, mivel a kántor a lakásán sem volt található.
Ezen sa|nálalos és a gyászoló családot mélyen sérlö mulasztásért egyesületünket semmiféle felelősség ném lefhell, ezért a mulasztást elkövető ellen az illetékes hatóságnál a feljelentést a mai napon megteiitlk.
Rsnksslssal lerenléay Tárni Teastkeséil Ety iliel él Vállalata metíiégn.
•) Az e rovatban kOztöttikért lem ■ ixeikeaztö^g. sem s kiadóhivatal nem vinn lelcMué(cL
APRÓHIRDETÉSEK
10 uótfl K mitr. mlnd.n lovlbbl I1Ú i Ml..
Utal izobi két uraik elliliasl iiii pejlgöért izoüdiI kla4t. UDmlrril 16-«0h ebéd hízón ktvfll megrendelhető Ml-gyar-utei 25., Zioldosné. 1626
Fehér aS*r»»kkMMI, klfogJ.l.tan
állapotban eladó. Józael löheiceg-ut Tl/a.
______1695
Kaltiaaak4a uim utcai laki* aug l-IS kiadó. Clengtiy ut 79. •
Daktar klviló eredménnyel tinit németet és trinctit. Migyii-utca 30. ♦
Otpíaa- «a oalaa.aala linottc lel. vétetfk. Magylr-neca 57. 1709
Jaalaaa 18-ra kiadó egy csinosan bútorozott, ktnönbcjiratu kétablakoa uccai aaofca, lOrdlWiaiinilittit, Klataal —aa
a. aa. hisban. 1719
fttvtsifisk. Saáltngtr, Bötvöa-
l\'óxol tudó mindenei uonnalii (elvitt lelik. KJrily-ucca la •
tol, olvasni tudó irtelmei munkái tel-vételik (akaraakaaSakaa, Király-
ajgar kapható Jőzset tőlierceg-
riaUI, llges baJAr4aSt keresek. -
Teleky-
••léríaai aaonnalra felveszik. Koa-luth-tef 14, földszint 5. Jelenlkezé. leggl!. •
Villatelak Balatonmária tllrdö legaaebb kelvén, a központban, a Balatontol 100 lépésnyire, 200 a-öl.oksón eladó. Biónyil Divatház, Horthy MlHöent I. KOzvefttó dlfma.
FéfflflKnnk
Sporting 9
kötött.......fajU
Habselyem ing 5-BRéHYRI DIVATHÁZ
Horthy MlklOi-ut 1. iiáa.
h. kin. államvasutak
menetrendje
fr«ény»ar I0S7. *«l xlájaa M BB-tM kazdhaa. Isgykaulua állomásra érkező és ai osau islal* »os»tokr*l.
Nagykanizsa—Budapest d/tt KaaltsSjl KauO .......* \' L* rrrrrrl!
Vet I A vonat nemi
1219 I Szem. v. 1207 (Oyv. 2237\') Simuló 1213 Sun. v 1231 Szem. V. 1211 e^riu... 1241\') Motor I2UI Oyv.
iJg
fcs\'tr [j SpMl\'. jvoul QA Toniai |i fckMih l.\'Zaa lf neme
006 [ 1-30 5-44 6\'50
9\'22 [
950 14-00 1551 l/.VI 10 45
11-05 15-33 1708 r 1948 1948
II fr20l 220 (Szem. > | 9-45 |l24(M Motof — 11202 | Oyv. 15*501)212 ; Szem. v.
(mIMJ; KatiU. * téájj n M.
3-2S 5\'80 10 10 írio
14-05 1855
449
7-26 II 2S
1300 15-26 2016
20 I0| 22 64
23 20 28\'58
Balatonszentgyörgy
IX—B-ig nipota.
között
151 6-56 10 00 11-28
1616 2052112.12 [Szem. «. 1737 ||21*17 Il2l4 loym. 19-501 - bt3S>í| Slnautó 19*59 | 22 45 11208 llOyv, \') A 2237. éi 2238. simu ók közlekednek! Vt-27-töl IX 8-lg. z) Ai 1211. Bz vonal közlekedik: Nagykanizsa Balatonszentgyörgy között egész évben, Bililonizentgyörgy B glir közöli VI-27-tól IX 8-ig.
i| Az 1240. sz. molor közlekedik: BslitonboglAr Balaton V—22-161 VI—26-ig és IX 9-161 aze din és pénteken, VI- 27-tíl Balatonszentgyörgy Nagykanizsa közölt egész évben.
Keavatlan kocáik toraalma i Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
élkezökocsl Prsgerskolg, — egy 1.2., 3, o. kocsi Trlsste, Venezis, Milano, enovi, Róms, — egy I., 2. 3. o. kocsi Trieste, Venezii, Bologna, Rínia útvonalon. Az 12>l7 1318. iz. gyorsvonatokkal:
egy I , 2. 0. kocsi Trleste, Venozia, Bologna, Róma, - egy hálókocsi Ventsln, egy 3. 0. kocsi Venezia, egy 2., 3, o. kocsi Abizia Fiume. E koul közlekedik V-22-IÖI VI-9-lg éa 1X-16-IÖI minden izerdán az 1206-il. V - 22-141 Vl-IO-lg és IX—16-161 mlndetl pénteken az 1207. Bt vonattal.
Az 1219. és 1220. sz. vonatokkal 2. és 3. o kocsik Budapest déli - Barcs-Pécs, Budapest déll-Zalleizeiizeg között.
Az 1231. és 1232. sz. vonalokkal VI-27-I6I IX-7-lg egy 2., 1 o. kocsi Wien Sb—Keszthely, egy 2.. 3. 0 kocsi Wien Sb-Székeslehérvár közölt közieked k, Nagykanizsán ál. Aa 1232. sz. vonallal Székesfehérvár- Oric között VI-28-tól IX-Mg közvetlen kocal közlekedés Nagykanizaa—Szombathelyen il.
_Nagykanizsa—Szombathely—Ág/alva
XaduiglfMuT IM
512 652 5 45 7\'14 809 !| 9-43| 9-33 1242 llaariél ll\'SO Í12 47 Sí. V. I 13 49 fl 15-271 Sz v. I 15-56 117-20, 20 24 | 2
1006 1351
i| 16-30 19-19
WyrlIM. \' KmIZ.Í-r. M.
. 5-t0 7 29
7 24 7-5(1 932
1133 1212 13 38
1520 1609 17 34
IT-27 18-40
18-20 18-51 20-07
21 10 21-44 23*26
— 15-Ijp.
. V—14-ig.
I) Az 1401., 1402. sz. vonat Vözlekadlk VI—15-tól IX 1) Az 1422. közlekedik VI-I5-I5I IX. I5 lg. \') Az 1412. közlekedik V-22-161 VI-14-ig él IX-18-tc1, Kftavatlan kocsik i Az 1415. sz. vonlllil: egy 2., 3. o. kocil Wlen-Pécs, egy 2., 3. o. kocsi Wien-Oslek ■ között közlekedik. Ezenkívül VI- 15-tól IX-15-lg egy 2. 3. o. kocsi Wlen-Susák, VI—27-161 IX—7-!g egy 2., 3. 0. kocal Wien -Székis ehérvirra közt. Nagykanizsán «. Az 1416. sz. vonaltal: egy 2, 3 o. kocsi Péci -Wien, eg/ 2., 3. o. kocsi Oslek-WIen, közv. kocsi közlekedik. Ezenkívül VI-15-161 IX —15-Ib egy 2, 3. o. kocsi Susak— Wien, VI—28 tói IX-8-lg egy 2., 3. o. kocsi SzékeBtehérvIr-WIen. egy 2, 3. o. kocái Keszlhely—Wien s egy 2., 3 o. kocái Székealehérvár-Orác között közlekedik Nagykanizsa-Szombathely utlrinyon át. Az 1412., Illetve 1422. sz vonatokkal közvetlen kocsi tut Budapest déli Zalaegerszeg
közölt Nagykanliain il. Az 1422. sx. vonat közvetlen kocsit visz Szombathely—Caoraán ál Pozsony és Prágába.
Nagykanizsa—Barcs Ptcs
Ztlrál M.l Slrtwi w. Ptí.r. M. T lan»« Zllr. t,k.
2414 2418 Sz. v. Sz. v. SZ. T. JÓS 1350 20 21 Hl 16 II 22-07 HÍ4 17*45 23 40 Ui7 2451 Sz. v. Sít Vegy. II 54 1650 13 45 IS 24 658" 971 15 46 21 53
3. oszt. kocsi Wien— lek között közlekedik. -
\') A 2417. közlekedik VI. 15-161 IX. 15-ig. Kftavatlan kocáik: A 2413. éa 2414. s\'. vonalokkal eg
Pécs. egy 2., 3. oizl. kocsi Wien-Oyékényes ■ Oi VI—15-101 IX—15-lg egy 2.. 3. o. kocsi Wlsn-Su ik között A 2420/2451-el Nsgykinizsa Pécs között egy 2, 3 oszl. kocsi.
Nagykanizsa—Oyékényes—Kapösvdr—Budapest Keleti pu Írói ;| || Bpeal ,_ . Indul J ff lkp.érk.
to s^v.l rra? Ttj-jf w"
2406\'Öay.v.| 21-38 || 008 J

Bpest I ha IIKanizsára kp. Ind I I* J[_
kp. Ind

244íj| Sí. V. I 2300 | 7-27 || 8-03 ■J A 2408. közlekedik VI 15-101 IX. 14-ig. ■) A 2409. közlekedik VI. 15-161 IX. ISIg. KSivatlan kaeslk i A 2408. sz. gyorsvonat közvetlen vomt Oyékényesen át Susákra. A 24C9ÍI42). sz vond közvetlen vonal Susákról-Oyékényes Nagykanizsa-Sióm-
balhely -Csorna Pozsonyon át Priga közöli. A 2442/2447. az. vonal közvetlen vonalrészt vlaz Nagykanlzeáról Gyékényes -Kaposviion it Bndspest-Keleli pályaudvarra.
1208 (lyors í 1202 (lyori I] 1292 Vegyes
Nagyhanlztq—Murakcrwiur—Koloilba
0-2) II 41) 715
1 Trleste IVentlm-Rómi | M.-Kareaztui
1201 Oyors
120 l!l Oyora 1297: Vegyes
A I20W1207. sz. gyorsvonatok, 1201/1202 sz. gyorsvonatoknál a közvetlen kocsik ugyan-
azok, nllnl a Nagykanizsa—Budapest viszonylat alattiak. Az 1292/I2t7. az. vonatokkal csak 3. oaztilyu kocsi fut Murakereszturig.
Azoknak az ut&aoknak, akik lugoszlivliba Murskoreszluroa át szemályvonattat 6hk|tlnak utazni, MUráklrssztür.w it kell szállni a magyar vonalokról.
A magyar személyvonatok közül Murakereszluron csak a 2414. éa 2420. az. vonaloknak van arbnáal csatlakozások Kotortba—Caákl
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
10655/1937,
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Budapest Székesfőváros polgármestere az általa eddig kiadott őstermelői igazolványokat ujakkal cseréli kl, ennélfogva a jelenlegi Igazolványok érvénye 1937. Junius 30-án megszűnik.
Akik uj Igazolványt igényelnek, kérelmükéi az e tárgyban kiadott jelentkezési Ivet kitöltve nálam f. hó 15-én déli 12 óráig terjeszlhétlk elő.
A jelentkezési Ivek a v. nyilvántartó helyiségében (városháza, Horlhy Miklós ul! kiskapu, II. emelet) a fai-vaialos órák alall Igényelhetők. Ugyanolt részletes felvilágosítás is nyerhető.
Nagykanizsa, 1937. |unlus 3. in, Polgármester.
PgroelezzB npMil! I!
Rágókártevok ellen:
Ariola, Emin Bombabetegségek ellen Sulikról, AmoHlI, Solbár, Vinol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
ProDikol, Tanol, Káltszappan.
Bosmrezhetdk:
ORSZÁG JÓZSEF
taaf, mltrágya, növényvádaliatiza-rek, Kép, asák, stb. IrereskrdMtxn
Nagykanizsa, Erisébet-tér 10. (A blróaág welWtl
mutiikuiuai iittkn ifiurn
MENETRENDJE
érvénye. 1S37. má|us 22-töl.
Eraaébat.Séi- VaaHtéllaMaa
Vaiutillomiara
44S I* T" I"
11 ti 1J» 13«-
1|3S lí 25 t*» 21" 21\'41
ÍJ II 2J4S
SH S*
Clziébet-térre
Latanyai maaatrand
lita)Mlk4 Hl 7 M
14SS LMaiyinM. tUS
Iktornya (1 akovec).
Kiadta v laptulaldonos Közgirdssági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Villalala Nagykanliain. Felelöa kiadó: Zalai tárolj. Interurbán telefon: Nagykaniisa 78. aaám.
> UataialaM likiniiidi u. Uuáaak<T| bljm*s ás UálaskU La#*W váMWa Bfci«BHéW*a
HllilU tslstv, zalai Láruiu
Ara 12
ZALAI KÖZLÖNY
feefteadóafe H klMlóhiiMlMli iv.ul 5. uia. Heti<irJ I
> kdUtnap dtíuliu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkeszti: Barbarlts Lajos
El&llxclfeli ára: egy hóra S pengő 40 tillír. SieikeszlOitgi ía kiadóhivatal! telelőn: 78. aa.
ló blrek a nagyvilágból
A minisztérium ankétot hiv össze u magyar gyáripar egy részének, főként az uj alapításoknak vidékre telepítése ügyében.
A Magyar Közgazdaság irja :
— A mezőgazdasági helyzet javulásával a belső fogyasztás a gépiparban is emelkedik. Emelkedik a gépkivitel is. A Iloffherr és Schrantz most ezer uj traktort készit.
A Newyork American irja :
— A magyar mezőgazdaság bevétele emelkedik, a magyar ipar kereL.. 1935 óta a magyar ipar ujjá éledt. A külkereskedelem fejlődő képet mutat, általában a gazdasági helyzet Magyarországon javuló.
■■. i • i ! * . r i
Az angol müselyem-gyártás rekordot ért el : 1937. első négy hónapjában 120 o/o-kal volt nagyobb a produkció, mint 1933
ugyanezen szakában.

Cli. Roditi, az egyik legnagyobb amerikai bevásárló-szervezet vezetőjének nyilatkozatából:
— 12 éve nem voltam Magyar országon és mondhatom, nagy fejlődési tapasztalok... A magyar áru iránt nagy az érdeklődés Amerikában és azt fokozatosan ki akarjuk elégíteni. Minden, ami magyar ízlés nyomát viseli magán, alkalmas amerikai elhelyezésre. Magyarország igen sok árut helyezhet el Amerikában és szinte azt mondhatnám, hogy korlátlan lehetőségek vannak még ezen a téren.
A közelmúltban Svájcban járt a magyar bankélet egyik kiváló reprezentánsa, aki elmondotta, hogy Svájcban a pénzbőség tovább tart és ezzel kapcsolatban a svájci ipar helyzete is lényeges javulást mutat. A svájci nyaralóhelyeken a jobb szállodák
zsúfolva vannak.

Az Esti Újság irja :
— A feszült európai légkör enyhülését jelenti Neuralh német külügyminiszter belgrádi látogatása, amely feltétlenül hasznosnak fog bizonyulni az egész nemzetközi politika számára.
Borzalmas családirtás a Rombach-utcában
Budapest, iunitts 8 Pór Lajos budapesti kereskedő Rombach utcai lakásán ma, kedden délelölt ki akarta irtani az egész családját.
A szerencsétlen ember először revolverrel agyonlőtte a feleségét, majd a konyhába rohant,
ahol leforrázta az ott foglalatoskodó leányát, azután pedig szi-venlőlle magát és volt még any-nyi ereje, hogy vérző mellel leugrott a harmadik emeletről.
(Lapzárta) A Rombaeh-utcn 13 szánni ház lakói szerint a ku-tyaidomitással foglalkozó Pór
veszekedés közben követte el leltél. Először feleségét és fel-nőit nevellleányál öntötte le forró vízzel, majd rálőtt az asz-szonyra, később önmagára és az ablakból az utcára vetetle magát Mindhárman életveszélyes állapotban a kórházba kerültek.
Páris és London i Most már kilátás van az ered--——ményes munkára
Olaszország és Németország a közeli napokban újra elfoglalja helyét a benera-avatkozási bizottságban — Két hónap alatt 50.000 ember a nemzetlek vesztesége — Elrendelték a legfiatalabb spanyol korosztályok behívását
Páris, junius 8. A francia sajtó a benemavat-kozási bizottság munkáját bizakodóan it<51 i meg és hangoztatja, hogy most már kilátás van aí eredményes munkára. Remélik, hogy a kél állam, Olaszország és Németország a közeli napokban újból elfoglalják helyüket a bizottságban.
Mint egy londoni jelentés mondja, ugyanilyen bizakodóan ítélik meg a helyzetet a londoni lapok is.
London, junius 8 A benemavalkozás ügyére vo-
natkozóan politikai körökben ugy tudják, hogy az angol és német álláspont csak a megtorlások körül tér cl egymástól. A megtorlást az angol kormány i.s szükségesnek és jogosnak larljaj nem helyesli azonban annak azonnali kivitelét, hanem szerinte a megtorlást csak a három másik állammal való előzetes megbeszélés után lehet foganatosítani.
Egyébként a vélemények — mondja a jelenlés — mindenben megegyeznek.
A vörös kormány lefoglalta az egész spanyol termést
Salamanca, junius 8 A nemzeli csapatok hivatalos jelentése szerint április és május hónapban kereken 50000 embert veszteilek. Erípek fele a harcokban éleiét vesztetle, fele pedig megsebesült.
Valencia, junius 8 Azana köztársasági elnök rendeletet adott ki, amely szerint az összes bizlositó intézeteket azon
naii hatállyal állami felügyelet alá helyezte. Egy másik rendeletid pedig utasítást adott, hogy az összes terményeket és a gabonatermést készpénzfizetés ellenében lefoglalhatják a hatóságok az állam részére. A közéiel-mezéshez szükséges a vörös Spanyolország egész termése.
A valenciai kormány elren* delte az 1932 és 193(5 évfolya-
mok azonnali bevonulását.
Marseilles, junius 8 A marseillesi kikötő egyik rosszhírű kávéházában agyonlőnek egy olaszt, aki a spaiiyol vörösök szolgálatában harcolt és aki mosl töltötte szabadságát1 Marseillcsben. Az olasz katona az egyik kommunista összejövetelen elszomorító képet adott a spanyol vörös katonák helyzeterői és a vörös Spanyolországban levő állapotokról. Valószínűnek tartják, hogy e visszariasztó előadás miatt tetlék el láb alól.
NemzetkOzi tiltakozás a spanyolországi pusztítások ellen
London, junius 8 A spanyol és a nrtnfcelközi kultúrintézmények egyesülele tiltakozó jegyzéket adott ki, amelyben rámutatunk arra, hogy a vörösök a legnagyobb kegyetlenséggel pusztítják a pótolhatatlan spanyol műkincseket es történelmi értékekel. Sajnálatosan látják, hogy egymásután puszlplnak el a katolikus egyház nagy kullurmninká-Jának legszebb bizonyítékai. A tiltakozó jegyzéket számos neves tudós, műtörténész ós művész irta alá.
A képviselőház befelezte a felhatalmazási javaslat tárgyalását
A kormányzó-javaslaton kivQI még a nyáron tárgyalja a Ház a beruházásoktól, a családi pótlékról és a magánalkalmazottak! ól szóló javaslatokat is
r Budapest, junius 8
A kormányzói jogkörről szóló törvénytervezet a Netntecti Egység Pártjának közjogi bizottsága, mnjd hétfőn este a pártértekezlet is letárgyalta és elfogadta. Megelőzőleg 3 órás minisztertanács volt.
Átment ugyanezeken « retortákon az öntözésről szóló törvényjavaslat, valamint a 33-as bizottság felhatalmazásának meghosszabbítására vonatkozó javaslat is. A pártértekezlet tu-dotófásuí vette, "hogy a Ház előreláthatólag még a nyári szünet elölt tárgyalja a szAl>anforgó javaslatokon felül a beruházási, a családi pótlékról é-s a ImlagúnalkaWnazoltakról szóló ja-vasiatokat ls. A párt a $zfmct elölt
mlég egy értekezletei tart, amelyen a tűzharcos-törvénytervezetet Ismertetik.
A pártérlekezletet pártvacsora követte.
A kettős állások alkonya
Darányi Ká!m/Ín miniszterelnök balatonfüredi l>eszédében egyebek közt azt is bejelentette, hogy mrg az idén eltörlik a kettős alkalmaztatások 75 százalékát.
A Ház Ölése
A Ház keddi" ülését Sztranyavszky házelnök 10 órakor nyitotta meg. A Ház harirtadszori olvasásban ls elfogadta a fella»talto£zá$i javallatot, majd
áttérlek a 33-as bizottságról szóló javaslatra. Ángyán Béla ismjerlclte a jelentést, amk-lyhez elsőnek Buperl Hc-ZSÖ szólt hozzá és a költségvetést lul-méretezetlnek tartja. Krüger Aladár a szükségrendelctekről beszélt. C./.ir-ják Antal szerint a 33-us bizollság nem teljesiti kötelességét: nem gondoskodik a nagyvállalatuk mérlegénél elég kozmetikáról és nem őrzi ellen az a,iók befizetését. A b.zlositási visz-szaélésekről beszélve rárnhitatolt arra, hogy a dijlartalékokl>ól mlily nagyszerű lefektetéseket lehetne lenni.
Bemlény i Sehneller I^tjos után gróf Teleki Mihály beterjesztette nz ónlö-zögaz.d^kodásról szóló javaslatot, a mlelyet holnap kezdenek tárgyúiul. Szerdára G interpellált ls jegyezlek.
HAiari (WZLON*
PILLANATKÉPEK
a Délzalai Éneklő Ifjúság bemutatkozó hangversenyéről
Az fineklő magyar ifjúság országos mozga!m8.|y?!i a vidéki városok egymásután rendezik m-g ifjúsági, dalos-nnncpélyükct. A rádió hetenként közvetíti ezeket, a pesti kritikusok áradozva Írnak róluk, Kodály, Barlók Inaga vezényel... A mMgyar ének, a magyar dal kez. kivirágzani az ifjúság szivében, leik éhen.
Sajnos Nagykanizsán "z ifjú dalos lelkek gyönyörű megnyilatkozásánál, a szép és nemes elgondolás turlalmli megszülalésénél: » Délzalai fineklő Ifjúság első liangvcrscnyén volt siker, dicsőség, — csak egy nem volt: közönség.
Néhány pedagóguson, lelkes dnl-barálon kivül kél kézen meg leheteti számolni a nagykanizsaiakat. A környék, ahonnét ezek a dulosajku kis magyarok összescrcgleltck, szép sziinv-nuil volt képviselve, de igy is csuk félig lelt jnK\'g a színház.
Szomorú voll ez és lehangoló. De csak nz első pillanatban. Anvikor fölzengett a {kórusok ajkáról a d"l, öröm és mosoly ült az ajkakra, befészkelte huagát a lelkekbe, fis aki olt volt láthatta; nem voll hiábavaló megrendezni ezt a dalosünncpct. Azok, akiknek lelkesedése megteremtette és élct-rehivta ezt a mozgalmi1\'!, hisszük, nem veszítik el kedvüket nz első kudarc után, I mert ha a jazz-on felnőtt mei közönségnek mm is kellett: a gyermekekéi meghódfitolla a mfigyar dal és cz a magyar ifjúság egyszer még busásan megfizet ezérl a nikri-\'s fáradozásért. Mert nem hiába dalolták: Énekelj magyar ifjúság, mtfíí a nemzetek meghallják.^ — ennek a nemzedéknek dalát meg fogja hallani az egész viliig.
<rV
Hatalmas közös kórus nyitotta mleg a Délzalai Éneklő ifjúság vasárnap délelőtti első dalosünnepélyét. A polgári iskola vegyes kara és a gimnázium énekkara énekelte cl Preatorius mester biztatóját, majd Gebliardi Glória Szálljon kánonát. Kctling Ferenc énekoktatási felügyelő volt a közös kar vezetője, akit mint karmk\'stert nem kell iH-mMtntni. Az ő agilitása", buzg^raM, ügyszeretete és fanatikus lelkesedése hivta életre a Délzalai Éneklő Ifjúságot s ^zt a hangversenyl is ő rendezte. Önzetlen munkájút nemi lehet eléggé értékelni, minden dicsérő szónál pedig szebben dalolnak az ő kórusaid v
A gyermek ós a dal, a népPélekből fakadó két </rága kincs — mondotta dr. Krátky István megnyitójában. E keltő kapcsolat a legszebb propagandája a szebb és boldogabb jövőnek. Mindkettő Isten ajándéka. Szeressük és becsüljük meg őket, különösen Így együtt: a gycrmfck ajkán fakadó dalt.
További kitartást és lelkesedést kért a karvezetőktől és u kis dalosoktól. Buzdította őket, megköszönve lelkes és eredményes munkájukat, majd a kis dalosokhoz fordulva igy szól: .
— Énekeljetek, mert u ti éneketek/ a mi lelkünkben is fáklyát gvujt éá így -- hiszem, — hogy m^g együtt énekelünk a mjagyar feltámadás \'ünnepén!
Rózsaszin pruszUkos, kékszoknyás leányok, fehéringes, lovcntcsnpká> fiuk sereglenek be a színpadra. A \'ől-szerdahetyi elemi iskola énekkara. Kedvesek* csak.az arcuk ijedi, — leg-löbbje most van először városban, nemhogy színpadon, — énekük azonban már sokkal biztosabb. Nádasdy Ferenc tanító vezetésével Josquin de Prés A ve Máriáját és Péter: Gyöngyös! lányokai éneklik. Zugó taps a jutalom érle.
Sorba következnek a kis dalárdák: Muczcr Boldizsárral az élen a bála-tonmagyarodi elem\', iskola énekkara Frissen, bátran énekehiek, a kis zalai magyarok. Kerényi két népdalfeldolgozását: Ha felmegyek a budai nagy hegyre és A cser oldalt összejártam1 címűeket adják elő, nagy szorgalmat elárulva. Vezetőjükkel együtt megérdemelték a sikert.
Szemnek is gyönyörűség a következő kar. A leánykák hosszú szoknyában, cifra nagy kendőben, virágos fejkendővel, a kézben imakönyv, zsebkendő és egy-egy rózsaszáL Éppen ugy, mint amikor ünneplőben körmenetre mennek odahaza Tólszentmrir-lónban. Mert az ottani elemi iskola vegycskara ez All>eck Gyula tanító vezetésével. A fiuk is aranyrojtos, fekele magyaros nyakkendősen vonnak. Dc nemcsak a külső megjelenésben aratott siker! a kórus, hunom énekével is. Zug a taps mindkét számiuk: Péter; Kis kece lányom és Uccu vendég... után.

A kanizsai I. körzeti énekkar leányai már u. n. mlagyar ruhában, vannak. A fegyelmezett, csiszoltabb .hangú kóruson meglátszik Németh Jenő ügyszeretete és vezetése. Csupa kanizsai vonatkozású katonanólákal (Vásárhelyi Zollán feldolgozásait) adlak elő, volt Is sikerük nagy. A kis dalosok és vezetőjük egyaránt kivctlo részét a sok tapsban.

Szép egyformán állnak a színpadon a gelsei elemisták, mfre a függöny mégegyszer feliül .\'gy. Sarlós Dezső tanító a vezetőjük. Sokheti munka és fáradság gyümölcse elevenedik Üt meg keze alatt, njaikor kis dalosaival Kerényi: Heggel korán és Elhajtanám a libát c. dalokat éneklik. A siker itt sem\' maradt cl. Dc meg is érdemlik.
A számban nagy kar is matatja, hogy a kískanizsai elimi Lskolu énekkara foövetkczlk. De ott a másik ismertető jel is: a leányok fején egyformán hátra kötve egy piros fejkendő. Hegedűs Ferenc tanító vezetésével
Farkas Ferenc feldolgozásában egy
molnár nótát adtak elő.

Általános feltűnést kell a következő énekkar; a becsehelyi elemisták kis kórusa. Tiszta fehérben vvannak, a fiuk is, leányok is. Fegyelmezetten állunk, de ugyanilyen fegyelmezetten Is énekelnek. Érett, kidolgozol! pompás előadásban Bartók. Játékát és Kerényi egy népdalfeldolgozását adták elő. A karon meglátszik Ilorválh Ferenc kántortanláló hozzáértő vezetése. Szűnni nenv akaró taps követelte az ismétlést. Tagadhatatlanul ők vitték el a pájknát, m.\'rl bizony — szégyen ide, szégyen oda* — lepipálták a sokkal nagyobb kanizsai énekkarokat is.

Hasonló nagy sikere volt a l>akó-naki elemi iskola énekkarának, akik Korcnczy Jenő kántortanító vezetésével Bartók: Ne menj cl kczdclü dalát és Péter: Sár elő népdalát adiák elő dinamikailag is teljesen kidolgozottal), szépen. A kis kar pianóének!ésó-lől a nagy dalárdák is tanulhatnának. E karok mutatják, hogy hozzáértő lelkes vezetéssel mit lehet produkálni a falusi gyerekekkel.
A nagykanizsai II. körzet énekkara nagy hanganyagával és népes szólamaival már nem egyszer gyönyörködtette a kanizsaiakat. Most Kodály: Karácsonyi pásztor táncát és Halmos: Minden földek c. dicsérő énekét énekelték Bácz Alajos kánfor lelkes zctéso mellett.

Nagyobb fiuk következnek. A kc-gyesrundi gimnázium énekkara áll már u színpadon. Kodály Horátjus-karát éneklik szép kidolgozollan, fegyelmezetten. Lukács József tanár a vezetőijük s a kar ismét bebinyotilolta, liogy nála jó kezekben van a vezetés. Zugó
tups köszöni a szép számot. *
Számban isméi nagy kórus a következő. Az egyenruliák mulatják, hogy a polgári iskolák vegyeskara énekei most Keiting Ferenc vezetésével. Bárdos Lajos három népdalfeldolgozását (Komáromi kislány, Ez a kislány, Esik cső) adták elő pompás felkészültséggel és nagyszerű technikával. Utánuk az Irodukni és Művészeti Kör, valamint az Ipartestületi Dalárda tagjaival bővültek a szólamok és igy együtt, — ugyancsak K.elUng Ferenc vezetésével — LiszJ: Ünnepi dalát adták elő. A három kitűnő KeUing-kar fegyelmezed és összetnnult \' közös éneke valóban egy hatalmas "kórusnak tetszett.
* i i \'
A színház lépcsőin és előterében uiár felálltak az énekesek, mire u közönség elhagyta a színházat és a hatalmas árnyas fák alatt gyülekezett. A 800 föl kilevő tizenhárom dalárda Itt a szabadban adta elő ismét az első két kanont Kctling Ferenc vezetésé-
Fflrdficlpők, fürdősapkák, strand labdák, nyári játékok, Illatszerek.
Angol, francia és belfSIdl tsnnlszütők nagy választókban. Szakszerű hurozásl
Vágó Endre illatszertárában.
113?. [trfilui 9
vei. Pompás és felejthetetlen szép élmény volt ez a hatalmps kórus. Az utcán ipvgálllak az emberek, az ablakok kinyíltak és ugy figyelt mindenki a mttgyar ifjuság énekére. Az egész hangverseny élményét csak fokozta és betetőzte ez a szép közös kanon.

A hangverseny után a vidéki kis
elemistákat a rendezőség (egyelőre sajnos saját költségén, mert a dalos-ünnep nagy ráfizetéssel végződölt) megvendégelte. A Hozgonyi utcai elemi ud\'arán mtfr rotyogtak a gulyáságyuk és csakliamur négyszáz éhes szál látott neki a pusztításhoz. Orön*-mel jöttek Kanizsára, nekik is felejthetetlen volt ez a kanizsai kirándulás.

Meg kell emlékeznünk a Délzalal Éneklő Ifjuság hangversenyének rendezőiről is, akik fáradságot és munkát nem k:m!.\'lvc, lelkesen és Iflaz odaadással dolgoztak a sikerért, amfly nz anyaginkat kivéve, mm is maradt cl. Elsősorban Kctling Ferencet Illeti a dicséret, aki a mozgalom zalai elindítója és irányitója, másodsorban Filó Ferencet, aki a kivitelezésben nvu/\'lott neki nagy segítséget.
Dc elismerés illeti a helybeli, dc különösen a vidéki lanitóságot, a kar-vezetőket, akik ugyanolyan Jetkese-déssel állottak a magyar dal\'kultuszának harcos katonái közé, valamint a cserkészeket, akik n hangverseny alatt a rendel igyekeztek fenntartani.
Hisszük, liogy a kis magyarok énekét meglmllolia Nagykanizsa és legközelebb a színház kicsinek bironyul. Ez a legkevesebb, amit Nagykanizsa n kis zalni dalosoknak adhat.
Zivatar!
Prognózis: Déli, délnyugati azél, néhány helyen, főképp nyugaton zápor, a hőmérséklet nyugaton enyhül, keleten a meleg tovább tart.
A MeteorologlaJ Intézet nagykanlzaat megllgyelöátlomáaa Jelenti ■
Hőmérséklet tegnap esto tt-kor; + 234, ma reggeli+21-3 délbea: +28 8;
Csapadék: 0*0 -u
Gyomor- és bélhurut, erfts bomlási és erjedési folyamatok a gyomorbélhuzamban, bélbsktérlum-és gyomorurtultengé* s természetes .Ferenc Jdzsel" keserűvíz használata által — reggelenként felkeléikor egy pohárral vén — Igen gyakrsn rövidesen megszűnnek. Az orvosok ajánlják.
— Ka.aMkk Iliit kall ulsáltatal,
ha a Követ szlngyapjuból készMt, mert az évekig tart ée mindig aeép. Csak a szövet cslnálójs tudja gsrsn-tálnl, hogy a szövetben csak tennéase-tea szlngysplu vau. A magyar urlcaa-ládok részére évek óta szállítja angoloson gyártott kiváló szöveteit közvetlenül. ruhánként Is elsókésból a Trtink-hshn Posztógyár, Budapest, XI., Leoke-ut 117. Még ma kérje a szövetminták költség- és kötolezettségmentes elkUI-idósét. Nem fog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el A kollekcióban rengeteg elismerést ls olvaahat
fflIláfAk asztali lámpák, kirakatvilágitók, vMlltllUA) világítási tervek díjtalanul.
Elektvon*
Telepi riókésiikek,
Elektron*,
trlaalMan teksaa-
l»é» falkar*..ah.
Í933. K»lu» 9.
ZALAI KÖZLÖNY
S
Dr. Kerekes Mária
Aki irta, László Miklós, vidéki történetnek nevezi. Több ennél : — életkép. Minden alakja külön-külön is életkép és az maga a történet is. Talán az ifjúsági kérdések szomorú politikai és szociális aktuálitása terelte az utóbbi évek színpadi Íróinak téma-körébe az iskolai problémákat és László Miklós szerencsés kézzel Összefonta ezt egv másik divatos irodaTmi alakkal. az utcalányéval. (De milyen diszkréten és letompitottan, —-amit fokozott még a rendezés és előadás gondos szűrőié.) Vádirat is ez a színjáték. Vádirat a ma ellen, amely az utcára dob dr. Kerekes Máriákat, akik nem rosszak, nem könnyelműek, csak szerencsétlenek s hogy azzá leltek, éppen az a társadalom az oka. amely ítélkezik feleltük A felnőtt sorba egyenesedő diák életéi ugy mutatja be, ahogyan van, olyan csapnivalóan, édesen kölykösnek, komisznak, köny-nyclmnnejc, bűnösnek, ijedtnek és ébredezönek. A pedagógusi szigorú, rettegett nagyúrnak, felelősségteljes, aprólékosan lelkiismeretes nevelőnek és melegszívű, a gyermeket szerető, a fiatalságot megértő embernek. A mellék-figurák derűt és zamatot kölcsönöznek az élet ama élesen megfigyelt keresztmélszetének. a melyben .mozognak. A legkisebb szereplőig eleven emberek mozognak a színen, amely már nem is szín, haiiem levegős, nagy távlatokba nyiló élet-darab.
Az dlőadás kitűnően Összehangolt, vhlóságizü, finom gondossággal megrendezett volt, minden omber a maga helyén s igy mindenki , a legjobbal adhatta magából. A címszerepben línrczos Irén újra bebizonyította, hogy a komcűy próza az igazi tér művészete-számára. Fi-noin, mély, gazdag skálájú alakítása, pózmentes drámaisága tisztavertielkedettsége túllenditet* to már őt a vidéki drámai színjátszás s/.invjonalán. Pető Endre számára diákgyercke volt az a szerei), amelyben leginkább megismerhettük színjátszó képességeinek kiváló értékeit, kö-nyed, friss színeit, amelyekkel a legkisebb részletig elevenné formálta a rábízott alakot. Kitűnőén átgondolt, tartalmas szép . alakítás volt Horváth Jenőé. Pompás kabinet-figura voU Láng Alfréd epizód-szerepében. Szabó Ernő ezúttal is a jöizű humort képviselte, amelynek univerzális nagymestere. Oroszlán György, Lányi Dezső, Ozo-ray, Tihanyi Piri Kormos ki sebl) szerepeikben a legjobbak vollak.
_ (bl)
A színházi Iroda hírei
(*) Három iráa kacagást
Jelunt a nva esti CsavargóJüny, a legnagyobb <>|>crcttsikcr előadása. Remek táncok tarkítják. (*) Jíjjíu elitJfa, Harooa Irén Mléptével
Budapest legnagyobb vigjátéksikerc osztatlan tetszést kelt holnap, szerdán esle, Békeffy István, a legkedvesebb
opcrcttlibrcttók szerzőjének uj vígjátéka ez, moly bájával, üde szépségével mindenkit meghódít. A * főszerepben Harcson Irén művészete csillog, mellette Hátkai István, Szabó Ernő és a prózai cgyflltcs kiválóságai jutottak fontos felndatokhoz. (*) Fillérei elftadáiok
Szerdán délután 5 órakor népszerű Marika luidnagya opcrcttiijdon-ság, — csülórtókón Szalx\'» Ernővel n főszerepben a Bikfic tanár ur vígjáték-újdonság, — sz<*ní)nton délután 5 Arakor pedig « Sybill nagyojK-rett vön mó soron.
(*) Vlrág*ó aatieny - Harete. Irén éa Sxékelyhldy Adrién felléptével
f.sülörtőkőn este a viharzó érdeklődés központjában álló Virágzó asszony költői szépsége, életigazságai győznek
nwg Mindenkit arról, liogy értékben Is, tendenciál>an is magasan felette ált igen sok vígjátéknak, amelyet előítélet nélkftl ka|»ott szárnyára a népszerűség.
(*) Ketten egy (eggyel — A néma levente
pénteken este. A .T<cttcn egy jegyeveit rendszer nctív azt Jcleiill, hogy csak két személy részére váltliató jegy (eblKMi az esőiben P 2.20), hawtnl személyenként is (1 pengő 10 fillérért).
— Imprlmé Maradékok megfelelő jó méretekben, alkalmi Arakon SeKfltsnél
- (BélyeggyBJtdk taUlkoxija) Hétfőn délután 6-tól 8-lg a Pannónia hátsó kín-termében.
A vásártér mellé tervezik az n] nagykanizsai vágóhidat
A kormány magáévá tette a kanizsai vágóhíd ügyét
A minap Budapesten járt nagykanizsai küldöttség előterjesztette Darányi miniszterelnök nek, mint földművelésügyi miniszternek a város régi kívánságát az exportképes vágóhíd építésére vonatkozólag. Darányi miniszterelnök biztató Ígérete, amellyel magáévá telte a nagykanizsai uj vágóhíd ügyét, arra késztette a város vezetőségét, hogy fokozottabb mértékben bízzék a kérdés mielőbbi megvalósításában. Dr. Krátky Islván polgármester éppen ezért folytatja tárgyalásait a földművelésügyi minisztérium illetékes jjgy-osztályaival. Az elgondolás az,
Ami a vágóhíd anyagi fedezetét illeti, a polgármester állandó érintkezésben áll a földmüvelésügyi minisztérium illetékes ügyosztályával és igyekszik azt a kérdést is közmegelégedésre lebonyolítani,
hogy az uj vágóhíd végleges megoldás legyen és ne a réginek helyén épüljön fel, hanem köny nyebben legyen megközelíthető és iparvágánya is legyen. Az exportképes vágóhíd minden tno dern felszerelésével, hűtővel és*-sertésszuróval. Mielőtt a kérdés véglcgjos döntésre kerül, tisztázni kell, liogv hol* épüljön fel az uj nagykanizsai vágóhíd. Erre több terv van. Valószínű hogy a vásártér mellé fogják telepíteni, ahonnan ipari vágányon szállítják maid a leölt állatokat a vastili kocsikba. A szakértők is ezl a helyei találják a legalkalmasabbnak.
Selyemanyagok
b/ousra,
ruhára,
kosztümre.
Nemzetközi vásáron is kiállított anyagokból sikerült megszereznünk néhány gyönyörű kimintázást
Rovatvezető: Dr. Dévalné, Erdő. Bfi.k.
Kalapok és egyéb nöl „balgaságok"
Egy perc szabad időnk nincs ettől a rengeteg divatproblémától igy nyár küszöbén. Most egy ruha kell még, meg egy kabát, no meg egy nyári kompié, most strand-felszerelés, cipő. kesztyű* de legelőször, tekintve, liogv cikkünk is erről szól, a nyári kalap.
Csodálkoznivalónk uavancsak akad ezidén is a kalamlivatban. •de jalán mégsem annyi, mint ezelőlt. Csodálkozunk először is azon, hogy azok az egészen pici, egészen csepp kalapok, ami ket most a hölgyek hirtelen felkaptak — a fejükre, miért szerepel a kalaptórténclembcn, miért nem inkább a sapka, vagy ha lehet, még ennél Is kisebb szerepkörben ? Ugyanis ezek az uj formák épen tíogv ülnek a fejtetőn, de annak is a legcsleg-letején és a rollnis frizura gömbölyödik erre. f De van ezután nagy karimás, ugy, nevezel t toilctta kalap, ainlkef kizárólag grand tol-1 el lekhez viselnek, de fel lehelne venni nyugodtan strandra is. mert a karima nap ellen remekül véd. Hasonlóképen az ugyancsak nagy karimájú, de felhajtott szélű kalap viszont az esővizet fogja fel. Igy ilyen kél kalappal megtakarítunk esernyőt és napernyőt Is.
Anyagban a szalma és a nyúlszőr vezet és minél inkább közeledünk a kánikulához, annál inkább a nyúlszőr lesz a divatos.
Színben most a fehér dominál, legtöbbször olyan szalaggal diszilve. amilyen a komplénk szine. Vagy pedig paszpoliroz-va olyan színnel, amilyennel a ruhánk van, vagv a főszin, nmf a ruha anyagában legtöbbször előfordul.
Kedvesek és elegánsak a virág tokkalapok Vagy az eleje, vagv pedig az egész tok kis apró virágokból készül, rendszerint olyan virágokból, ami az impri-mé ruhában előfordul, vagy pedig az egyszínű ruhát amilyen virág diszitl.
Ha végeztünk a kalapokkal, azonnal rá kell térnünk egy igen fontos ténykörülményre a cipőkel illetőleg: Hölgyeim, örüljünk, nyárra a gavallér sarok lesz a divat — egész napra. Elegáns asszony csak hat óra után vesz magassarku cipőt, do ez a sarok sem haladhatja meg az öt centit. Sőt ha az illető hölgy elég magas, nyugodtan viselhet még estére is lapossarku sarut. Sziliben a fehér sötétkékkel és feketével kombinálva, —
___ZALAI KÖZLÖNY_
A Zalai Közlöny 3 napos kirándulást vezet Bécsbe, a teljes program 35 pengő
Hétfőn délig kell jelentkezni — Útlevél nem keli
_4_
vezet, kivágott vagy fűzős formákban. Hölgyeim, nem is tudják felfogni, milyen nagy előny az alacsony sarok. Nem kell szenvednünk a nagy melegben. Végre, végre észretértünk ! Es most be akarom tartani szavamat, mert a cim balgaságokat igér. Hát erről akarok még néhány szót szólni. Balgaság jelen esetben az uj női frizurákra vonatkozik. Ugyanis a nagy nyári melegre való tekin-lotteí, már most kezdik a hajakat a strandra »szoktatni<. így tehát legelterjedtebb frizura : a fület szabadon hagyva\', teljesen simán középen elválasztva, leszorítva, hátul megszámlálhatatlan függőleges lökni a tarkón.
fin mindent értek, csak azt az egyet nem, ha ez állítólag strand frizura, akkor mi lesz például azzal a divalhölggyel, ki néha fejeseket is szokott ugrani és általában kicsit úszás közben a fejét belemártja a vízbe? Ha kijön a vízből, akkor napozás helyeit, egész idő alalt a vizes, összekuszált lóknijail fogja simogatni ?...
Divaíposla
Hü oliKtsó. Nagyon szép mintás len vásznak vannak niosl, azokból vc-gven egy ruhára valói, jól fog vele járni. Van pl. egy, fehér alu|>on kékpiros vadmacskákkal. Ebből vegyen és isinállassa piros-kék csavart övvel, piros-kők pasz)>ollal nyak körül és tegyen a zsebln- egy piros alapú kék mintás, vagy |>eilycs linón kendőt. fdvózlet.
Iki\\>». Nagyon szép volna egy fehér maixicciu hosszú kabát, nyitva elöl, sveifolvu, széles reverekkel, amik szélein és az egész k«hát hosszán elöl tenyérnyi széles fekete muroecin esik szegné. Alatta viselhet akár imprimé, akár pedig fehér ruhát is. Sői tflfcg feketét is. Nagv fehér szalAyifcalapot vegyen hozzá széles fekete szulagdisz-szel. üdvöSct.
Ne/cIcHsek. Nagyon csínos Tazon volna chantung ruhájára a kövelkezö: simü szűk alj, négy, élőt és hátul 2—2 kts berakással, a derék ipedig két oldalt mellnél húzott, spiccesen van felvezetve íin-llkőzéplg a szoknya. Kis keskeny kihajtóval, rövid szük ujjakkal, piros csavart övvel és a kihajtón egy piros bőrvirággal. Naivon egyszerű és roppant csinos fazon. Cdv.
I LóértéfcBsifö Szövetkezet MiM löfásárlási körilja
A Lóértékesitő Szövetkezet ezúton is értesiti az érdekelt gazdaközőn-séget, hogy katonai célokra alkalmas á—9 év közötti lovakat vásárol s akinek ilyen minőségű lova van, azt az alábbi bemutatóhelyeken és időben vezetheti eh a bizottságnak :
Jun. 10-én 9 órakor Csurgón
Jun. 10-én 14 órakor Letenyén
jun. 13-án 8 órakor Nagykanizsán
jun. 13 án 14 órakor Bánokszentgyörgyön
jun. 14-én 8 órakor Nován
Jun. 14-én 14 órakor Pacsán
Jun. 15 én 9 órakor Kiskoniáromban
A lóárakra vonatkozó és egyéb felvilágosításokat az illetékes községi elöljáróságok, Hangya Szövetkezetek és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete nyújtanak.
Tekintse mex a Kopsteln Bútoráruház állandó butorklAUit&sát Ízlése* és olc ó bútorokat kedvező fizetési föltételekkel vásárolhat.
— Nöl pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón Schütmól.
A nyári kirándulások szezonjába a Zalai Közlöny egy érdemes kirándulás megszervezésével kapcsolódik be. Junius 27j tői 29-ig tartó, három egész napos kirándulást vezetünk Nagykanizsáról Bécsbe. Egv autóbuszon 25 utast viszünk, hogy mindenkinek kényelmes helye legyen. Útlevél nem kell, csak a személyazonosságot kell igazolni.
Indulás 27-én, vasárnap reggel <) órakor, érkezés Bécsbe délelőtt 11 óra körül. Délután autó-körutazás, Bécs látnivalóinak megtekintése, este valamely nyári színház vagy varielé műsora, hétfőn délelőtt kirándulás Schönbrumiba, délután a Práterbe, este egy Heurigen, kedden délelőtt kirándulás a Ko-benzl-ra, majd Wienenvaldba,
Kellemetlen kalandja támad! vitéz Doinbay Sándor belcznaf igazgató-tanítónak. A falu közelében találkozott a surdi nosla kocsissal, akivel beszélgetni kezdett.
Néhány percnyi nyugodt beszélgetés után a postakocsis hirtelen zavaros feleleteket kezdett adni, majd leugrott ti kocsiról, rátámadt vitéz Doinbayra és fojtogatni kezdte. Az igazgató-tanító azonnal sej lette, hogy a szt> reneséllen ember megőrült és minden igyekezetével küzdölt az
Még a niuít hét végén történi, hogy Hoholka Jánosné születeti Horváth Karolin 63 éves asz-szony, egy csurgói kőművesmester elvált felesége, az egyik uri-háznál hallevest kapott. A halleves időközben megromlott, vagy a hal nem volt friss, de tény, hogy az asszony a leves elfogyasztása után rosszul lelt, többször elvesztette eszméletét, majd irtózatos görcsök között tegnap meghalt. Orvost csak az utolsó pillanatban hívlak hozzá, de a boncolásnál megállapították, hogy a romlott hal oly
a vissza-tilon pedig pár órás megállás Badenbcn és Vösslau-ban. Visszaérkezés Nagykanizsá ra kedden este.
Mindennek a köllségei, autóbusz-viteldíjat, elszállásolást, étkezést, beléptidijakat beleértve, összesen 35 pengő. Aki a programban nem kiván részt venni, szállásra és étkezésre nem tart igényi, az 20 pengőt fizet.
Jelentkezni junius l i-én, hétfőn délig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében, ahol a részvételi dijat is meg kell fizetni. Az autóbusz csak 25 jelentkező esetén indul és több utast nem visz, ezért a jelentkezés sorrendje mérvadó.
Az utazás vezetésére Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanárt, Bécs alapos ismerőjét sikerült megnyernünk.
őrült ember támadása ellen.
Az őrült postakocsis és az igazgató közölt élei-halál küzdelem fejlődött ki. Szerencsére a közelben emberek dolgoztak, akik a kiáltozásra a helyszínre mentek és megszabadították Doníbayl szorongatott helyzetéből. Az őrültet azonnal lefogták, megkötötték és a nagykanizsai kórlu^ elmeosztályára hozták. Miután azonban nem tartozik ide. már értesítették hozzátartozóit és átszállították Kaposvárra
nagyfokú gyomormérgezést idézett elő, hogy segíteni már nem leheteti rajta.
A csurgói csendőrség megindította a vizsgálatot.
Székrekedésnél és emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, máj-duzzanatnál, vértódulásnál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" keserüvlzet, mert hatása gyors, biztos éa kellemes. Az orvosok ajánlják.
1037. lunhit 9,
A gimnázium tornavizsgája
Épületes, szép sportot, látványnak is színeset, szépet nyújtóit a nagykanizsai kegyesrendi fiuginiliázium tornavizsgája, t mely a Zrinyi sportpályán zajlott le. A zajtalan, céltudatos, alapos sport-munka, ami az intézetben Deák János tornatanár vezetésével folyik, a vizsga-eredményekben igazolódott és a legnagyobb figyelmet és elismerést érdemli meg.
A dijakat dr. Krátky István polgármester lendületes beszéd keretében osztotta ki. Eredmények :
60 m. síkfutás: 1. Várndy iprnő III.
0. 7.8 mp. )intézeti rekord), 2. Gaál István IV. o. 7.0 mp., 3 PálmM Fe-renc IV. o. 8 nm,
80 ur. síkfutás: 14 Horváth Lajos Vf. o. 9.5 mi). (i"t rek. beállítva), 2. Gőczy József V. o. 0.0 uip, 3. Zsupányl Lajos VI. o, 9.7 mp.
100 ii*. síkfutás: 1. Bévay József VriJ. 11.0 mp., 2. Fitó Gyula VU. 12 mp., 3. Bitscher György VII. 12.1 mp. ,
4x60 kiv. stafétu: 1, u iV.a. oszt. c.suj>atn 32.7 mp., 2. a iv.b. oszt. tsupalu 32.8 uip., 3. a líj.o. oszt. csapata 32.0 mp.
4x80 m. slafétu: 1. u VI. oszt. A.) csapata 38.9 mp., 2. uz V. oszt. A.) csapata 39.4 mp., 3. a yj. oszt. B.) csapata 30.6 mp.
400 m. síkfutás: I. FUó Gyula VII. 50.4 mp., 2. Horváth Lajos VI. 560 mp., 3. Csergő Kálmán V. 567 mp.
80Ö m\'. síkfutás: 1. Ángyán Pál
VII. 2.16.4 mp., 2. Czulek József VII. 2.22 mp., 3. Kovács János VII. o. 2.24 HM).
Távolugrás VII-íVJU. of: l.Eber-fulvy Elemér VII. 575 <m(., 2. Biltera László VIII. 571 un\'., 3. Czulek Jó-zseí VII. 552 rml. » i -
Diszkoszvetés 2 kgr.: 1. Czulek József VH. 3054 cmt., 2. Bévay József
VIII. 2830 coK, 3. Kelő András VIT. 2S40
Gerelyluijitás: 1. Gaál Sándor VIII. 4139 cm, 2. Révay József VIII. 4015 cm., 3. M*cÓ Jn*o VUI. H553 cm.
Magasugrás: 1. Gőczy József V. o. 158.5 rm., 2. NVélier Elek VI. lSfe.5 cm., 3. Balogh Péter 147.5
Sulvlőkés 5 kgr.: 1. Bévay József VIII. 1420 cm. (Int. rek.), 2. Gaál Sándor VIII. 1142 ciiv,, 3. Czulek József VIII. 1135 cím
Távolugrás V—VI. o.: 1. Horváth Ujos VI. 592 cm. (Int rek.), 2- Sólymos Géza V. 552 (tm, 3. idb. Németh István 533 tttt.
Diszkoszvetés V—VI. o 1JS kgr.:
1. Zsupányi Lajos VI. 3485 itnt, 2. Soponyai József V. 2900 ctojp 3. Láng I\'erenc VI. 2782 c\'nv.
Távolugrás: 1. Várady Ernő Ill.a. 526 cm. (Int. rek.\\, 2. Horváth József IV.b. 500 ctnl, Í Iváncslcs (János IV.b. 495 ita
Sulyflökés 3 kgr.: 1. Adamovlch Károly Ill.b. 1086 ctnl, 2. Iváncsics János IV.b. 1055 c«í., 3. Gaál István IV.a. 1005 tm.
Kardvívás: 1. Gaál András VIIL,
2. Krása László VIL, 3. Mándy Pál VII. o. t.
Szertorna. Nyújtó: 1. Kovács János VII., 2. Kulik István Vlt, 3. ifj. Né-uveth István VI. o. t..
Korlát: 1. Ángyán Pál VIL, 2. Láng Ferenc VI., H. Bédei Tibor VI.
Ló: 1. Ángyán László VII., 2. Wagner László VII., 3. Tütő László VI.
Mindazoknak, akik a tomavizsg* céljaira pénzl>en vagy természetben adakoztak, ezúton mond köszönetet: az igazgatóság.
5üü ÓRIÁSI SZENZÁCIÓI
Nagykanizsára érkezel! kfllISldi turnéjáról a
Lélekbelátó ember
Feltár: multat, jelent, Jövőt
Aki elOtt nincs titok, nincs rejtély. Fogad reggel 8-161 esle 8-ig a PAHHOHlA-üzállóban (Sugár-ut 4. szám.)
«»" CSAK PÁK NAPIG I
Meghalt a hallevestől egy csurgói elvált asszony
Egy url háznál kapta a romlott hallevest
á beleznal lgazgatótacltó élethalál-harca a megörült postakooslssal
Az őrOlt embert megkötözve hozták be Nagykanizsára
153T. junius 0
EALA1 KÖZLONV

HORTHY MIKLÓS-UT 4.
h
t. u
u-i
rR>n
Postás lövészverseny
A Postás Sportegyesület nagykanizsai csoportja f. hó Ü-an, vasárnap délelőtt rendezte di, Tholway Zsigmond postahivatali igazgató, hivatalvezető, helyi elnök védnöksége alatt házi lövészversenyét. A versenyen 58 postás lövész egy évi komoly, fegyelmezett munkájának eredményét mulatta he nagy sikerrel.
A verseny végeredménye a következő :
1. Yiléz Szabó István,II. oszt. tiszt. 2. Süle Kálmán II. oszt. altiszt. 3. Vitéz Temesvári Péter 1. oszt. altiszt. 4. Haspel Pál segédellenőr. 5V Kertész József II. oszt. altiszt. Ü. Dus Károly műszaki s. ellenőr.
A verseny után, mely példás, szinte katonai fegyelmet érzékeltető rendben zajlott le. dr. Thol-,\\vay Zsigmond hivatali igazgató elnök osztotta ki a győzteseknek a szebbnél szebb tiszteletdijakat rövid beszéd keretében. Örömmel állapitotla meg, hogy a magyar társadalom annyira szeretett és becsült postása nem csak postai szolgálatban, hanem fegyverrel kezében a lőtéren is megállja a sarat. Megköszönte a két postahivatal személyzetének azt, hogy a sportlővés fontosságát és nagy nemzeti céljait a maga teljes komolyságában átérezve, e téren is becsületes, közhelyei kifejezve »posta munkát* .végeztek, mert mint az elért eredmények mutatják, a postás lövészek teljesítményei semmiben sem maradnak mögötte az első vonalbeli lövészegyesületek eredményeinek.
A pontos és mindvégig a leg-nngyobb fegyelemmel lezajló verseny alapos előkészítése és megrendezése Versényi Rezső
j)ostafelügvelö, főoklaló, valamiül Bnksa (>éza, Bogdán Pál és Lakalos Ferenc tisztek fáradhatatlan agilitását dicséri.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Uj versenyt hirdetünk e hétre I
A nagysikerű »Keresd a másik felét< rejtvény versenyünk multhéten ismét nagyszámú megfejtési vonzott. A pályázók csakhamar megtalálták (Írünliut mérnök Deák téri üzletében az elrejtett »másik felet és már az első naplói kezdve tömegével jöttek a megfejtések : Ital Sport tenniszütők Nagykanizsán
csak Grünhut mérnöknél kaphatók. KülönlegesfeJjurozás. <
A többszáz beérkezett megfejtés közül a megejtett sorsolásnál a szerencse a következőknek kedvezett : Kgv-egy utalványt nyertek tenniszütö hurjavitásra a fent icéghez : Scherz Baba (Csengery ut 1.), Kiss Paula (Ba bochay u. 52.), Beleznai Lász-
„keresd a másik felét"
ATGFTMTRÉE KSÜNKLGZB F N K P K
A fenti megfejtett szöveg .másik felét" ..........................
......................................... cég kirakatában találtam meg.
Név: ....................................... Lakás: »............:...-.......................
E szelvényt kivágva minden szombat estig keli a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
ló (Eötvös tér 25.), Horváth Jó-zscfllő"(FG ut 2.), Karakay István (Horthy Miklós ut ;24.), Pandúr l.üv (Batthyány utca 22 ). — Egy üveg kályhafénye-sitőt nyert: Illés Mária (Honvéd u. 13 ), — Egy doboz arckrémet nyert: SIclYier Kató (Magyar u. (13.). Egy-egy könyvet nyertek : Hajnal Ilona (Zrínyi Miklós utca 16.), Seress László (Horthy Miklós ut 57.).
A dijak és utalványok szerdád délolölt átvehető*
Uj versenvünk ma indul. Az alábbi szelvényen található rejtvényszöveg .másik fele. (a hiányzó belük) a/, egyik nagykanizsai cég kirakatában lelhető\' fel. A szelvényt kitöltve szombat estig kell szerkesztőségünkbe eljuttatni. A megfejtők között érté\' cs dijakat sorsolunk ki.
J* hliowyltvéMy jbtahurcgy -i
Ital-Sport tenniszütö
ltf)U. - EsyuUrutltit: BrBatorf mírnöHoíl, D«lk tfr 2. ina
Hirdetmény.\'
Tudomására hozzuk mindenkinek, hogy Zalakaros község vadászterületét (mintegy 1200 hold) f. évi Junius 27-én d-. u. 3 órakor a községházánál nyilvános árverésen 6 esztendőre bérbeadjuk. Válaszbélyeges levélre bővebb felvilágosítást a galamboki körjegyző ad.-Zalakaros, 1937. juniui 7.
Vitéz Babdy Andor >. k. jegyző mi Beke Ferenc «. k. biró
BALAI HÖXLON*
1937. lunlui 9
— (OKsck a vármegyén)
Kedden a vármegyei nyugdljválasxt-uutny. szerdán, 9-éi* a kisgyűlés, a jövő hétfőn, 14-én i>edlg a közigazgu-tási bitóit súg jjUésezik. A kisgyűlés napirendjére éddig 174 tárgjul tőitek kL
— (Osztrák újságírók a Balatonnál)
StraschwiU Kürt gróf, « bécsi Te-legrat sxerkcsztőjém-k vese lésé vej n Balatoni Intéző Bizottság meghívására nagyobb osztrák ujságlrócsoport tett körutazást a Balaton mellett. A nagyobb bé<si lapok közül a Neue I\'reio Presse, a Neues Wiener Journal, a Telegraf, a BelehS|k)st vettek részt n lunuknAojuton. Az újságírókat Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Bala-tonföldváron, Siófokon, Balatonfüreden és Balatonalmádiban ünnepélyes fogadtatásban részesítették. A tanulmányútnak élénk visszhangja volt a bécsi sajtóban.
— (A kongregáció választása)
A nagykanizsai Úrasszonyok Mária Kongregációja tisztújító gyűlésén megválasztattak a különböző tisztségekre: Praefekta Szat>ó C.yőzőné. I. assLslens dr. Hegyi Ujosné. II. asslstens vitéz dr. Szily Dexaöné, Titkár Kramí>atlts Józsefné. Jegyző Adanvovich Károlyné. Pénztáros Mair Lírneszlin. Háznagy Viezenty Arpádnó. Könyvtáros Kenedl Aura. Betegültogatő örv. VluíHs Nán-dorné. Ujoneoktutó Kiss Olga. Tanácstagok. Balogh Józsefné, özvegy Bogeurk\'der J.-né, Gabsovits Kornél-né, Szabó Kálmünné, dr. Szabady Lő-rlnené.
— (K klskanlzsai egyházközség alakulása)
A Szűz Máriáról elnevezett kiska-nizsai róm. kat. egyházközség megtartotta alakuló közgyűlését. A gyűlést megelőzőleg eskütétel volt, mpjd P. MílioleKek MikUSs, egyházi elnök köszöntötte az uj képviselőtestületi tagokat. A tisztségeket választás alapján töltőt>ék be. Világi aLnftk Kovács Illés áll. el. "Isk. Igazgató. Gondnok dr. Fülöp György ügyvéd. Jegyző "dr. Szabó István v. orvos. Pénztáros Bogdán Dezső lanitó, Templounalya Ba-gonyai László. Majd a különféle bizottságok kiküldésére került sor éi megválasztották a 15 tagu tanácsot. P. Nliholesek egyházi elnök előterjesztette, hogy értesítést ka|>ott az egyházközség a várostól, amelyben dr. Krátky István polgármester jelzi, hogy u kiskanizsai templom! külső tatarozására az 193S. évi költségvetésben a város 4500 i>cngőt Irányzott elő.
— N44 rmkira, kompiéra nagyon divatos s mintás lenvászon. ScSBturfl minden mlnteéget megtalál.
— (4 uj magyar nóta)
Nárai Szabó Gyuláné, az ismert zalai iró özvegye most adta ki négy uj magyar nótáját. Az ízléses köntös-l>en megjelenő kotta három szép hallgatót és egy ropogós magyar csárdást Uutalmtiz, amelyeknek szövegét is Ö irta, zenéjét is ő szerezte. A né.^y uj Magyar nóta 2 pengős árban megrendelhető u szerzőnél: ózv. Nárai Szabó Gyuláné, Fouyódfürdőtclop, Margit l>euzió.
— (Hősi emlékművek)
A zalai Botfa község 8 méter magas tölgyfakeresztet, i^-lyet Hűvös Salamon föfdblrtokos udoníányozotl, szentelt lel a Világháborúban eifsfili "]\\ő-seint\'k ituAékéiv. A 33 liősi halott emlékére 33 tát ülteitek, mindegyiket névtáblával. - llároml hősi emlékmű készül Pat«ky Andor, a jeles szobrászművész türjei műtermében. Söjtör Alsópáhok és Szepetk községek részéró készülnek díszes «mlékniüvek, amelyeket m*Sg a nyár folyamán felavatnak.
2 pengő volt a betétje, 800 pengőt vett ki a takarékból
Három évi fegyházat kapott a batél postarabló
Ez év január elsején történt, hogy Köves István pécsi aszla-lossegéd betört a hátéi postahivatalba, ahonnét 6 pengőt ellopott, majd kél pengős betétköny* vébe 800 pengős betélet vezetett be, nzt a postahivatal pecsétjével igazolta, majd Kaposvárra ment és olt a hamis postataka-
rékpénztár! belétkönyvre 800 pengőt vett lel. Kövest hamarosan elfogták és letartóztatták.
Ezt az ügyet most tárgyalta a kaposvári törvényszék, amely a büntetett előéletű postarablót csalás és lopás büntette cimén évi fegyházra Ítélte. Az Ítélet még nem jogerős.
Egy pengőért nyerhet kerékpárt, kombinált szobabútort. féuyképez0gé]M.\'t, gramofont, hízott aerléal, rádiót, stb., atb. Szt\'libnél .7<bb lOOO drb nyeremánytárgy. A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség lárgyaorsjegyc kapható Szabó Antal fönti spoi tii/letotx\'n 1.— pangóért. (:) APRÓHIRDETÉSEK KMMIIIM.. .1). ...ím.. «. Onn..iw. 10 nM. BO Itll.i. mlnd.n lo..bbl ... a MUf. hMkOin.p 10 U4I« « llll.r, mln.an lov.bbl ti. 4 nil.i
a>MI«Mll, bérautót, modera. u| átam-vonalaaat, aaolld árban, bárhova, K.ni t».nn Manónál randcllta. — Tekíonálln- mái 2 72. 1533
tlauaáll luhát vta.ek ét eladok, hívásra háiboi megyek. Márkna, Királyaica 31. isis
Fehér «>«rtaaakk»Ml, klfogá.t.lan állapotban eladó. Jóaaef lóh«iceg-nt 71/a. iflBO
N.jtán Jualua 9. alerda. Hom. kai Prím éa l el. Protealána Félix. Izrael. Szlváa hó 30. Oyógyuertárl éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete aaa gyótyeaerlár ét a klakanizul gyógyszertár. 04x11,M nyitva reggel a órától i»t» S óráig (fétiö, aaorda, péntek dél Un kedden egées nap nóknekl
VIII.t.l.a Balatonmárlalllrdó kgtaebb helyén, a kóiponlban, a Balatontól 10* lépésnyire. 200 O-öl, okaón eladó. Brónyal Dtv.tbu, Horthy Mlkl4. nl 1. KOzveUtó díjazva.
Ogvea klutalaáM kény aaontul l.l-véíeiik Mekzer Ivegkeicskcdésben. 1723
Hirdetmény. üaraboncl Legelletéal Táraulüt 1937. julu tó U ái 1. (. 10 inlu a helyszínen nyilvános árverésen eladja korcamaépöletél az összes melléképületekkel és belsőséggel együtt a legtöbbel Ígérőnek, jogfenntartással. Feltételek megtudhatók a gara-boncl körjegyzői hivatalban vagy a társulat vezetőségénél, Oarabonc, 1937 junlus 3. ia« Vezetőség.
Nagykanizsa m. vároa polgármestciélől. 12566/1937. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőt hétfőn él ciOlörlOhOn d. e. 10 órától d. u. 1 óráig csak nők látogathatják. Nagykanizsán, 1937. évi junius hó 7-én. tm Polgármester
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Siessen maginak üveget biztosítani, amíg ■ készlet tart!
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportQzlele Fö-ut 5. Nagykanizsa.
Ponyvo
Kazalponyva — Uípponyv* Repceponyva — Kocslponyva
Oabonazták — Kévekötő Manllla — Gazdasági kOléláru
HÍr"0l:í:"""B6 Z.ék- pon,..-kSlo.Sni«.
tixaa» • «MMal«o>a. ttpn^ tkuáaafcMrg Nxaa* Él IMt»M l atjáé Válta* kftamaai
taiijiiiwiisiiiriitis.
A nagykanizsai városi kOzkórház élelmezése részére 1937. Julius 1-161 1938. junius 30-ig terjedő Időben szükséges tehéntej szállítására Írásbeli versenylá\'gyalást hlrdelek.
Az ajánlatokat lepecsételt borítékban 1937. Juntua 21-én déli 12 óráig hozzám (kOzkórház) kell beadni. Ezen Időn tul érkezeit ajánlatokat nem veszem figyelembe Az a|ánlalok felbontása ugyanakkor történik meg. Szálitási leltételek nálam díjtalanul beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1937. junlus 7-én.
Irgilau iftirek loaökaóje Nagykanizsa.
10655/1937.
Hirdetmény.
KOzhlrré tsaiem, hogy Budapest Székesfőváros polgármestere az ál-tala eddig kiadott őstermelői Igazolványokat ujakkal cserélt ki, ennélfogva a e\'cnlegi Igazolványok érvénye 1937. junlus 30-án megszűnik.
Akik u| igazolványt Igényelnek, kérelmüket az e tárgyban kiadott jelentkezési Ivet kitöltve nálam I. hó 15-én déli 12 óráig terjeszthetik elő.
A Iclentkezéii ivek a v. nvilván-larló helyiségében (vároiháza, Horlhy Miklós-ull kiskapu, II. rmelel) a hl-vatalos órák alatt Igényelhető!. Ugyanott részletes felvllágoslíás !s ayeihttó.
Nagykan.isa, 1937. |unlus 3. int Polgármester.
Pacslcs I.ászló féle
vegyeskereskedést
Vésén megvettem. Ezúttal értesítem az érdekelt felekel, hogy akinek követelése van,
nyolo napon belül
nálam jelentkezzék, Vése, 1937. junlus 8.
Salamon József
nia kereskedő.
PhiiImii Hiittit!!!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Tinin Gumbabetegségek ellen
SnlTarol, Amonll, Solbár, Vlnol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Káliszappan.
Beazorezhotflk:
ORSZÁG JÓZSEF
ni.í, műtrágya, növény védelmi sze-r«k, gép, zsák, atb. kerc.ktdí.cben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A biróaái mellett.)
Kiad), a laplulajdonoa KOzg.zctasáui Rt. Gulenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. PelelGa kiadó: Zalai Kárai,
dá**.
tHHáa dala*, ulti l árait)
Ma: »KERESD A MÁSIK FELÉT!"
Ti. Évfolyam 128. szím Nagytant, 1837. Junlu. 10 csütörtök
Ar« 12 fflL
ZALAI KÖZLÖNY
t. ki*lM,.ait P6.I S. ui^
KrkSuup dílutin
\'OU TIKAI NAPILAI*
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilAfllctéfti in: ciív húri a pcnvó 40 fillér. S.crkrwlóttígi éi klldólrivitlll telelőn i 73 si.
A balalODfflredi beszéd
Darányi Kálmán miniszterel-nök vasárnap nagy beszédben tájékoztatta balatoni urcdi válasz tóit a magyar politika összes nagyjelentőségű kérdéseiről. Az a meleg szeretet s páratlan ünneplés, amellyel az emelvényen megjelent miniszterelnököt a válaszlók ezrei fogadiák, bizonyíték arra, hogy az az uri ,jó-iiidulalu, tisztességes és tehetséges politika, amelyet Darányi Kálmán hivatlabalépésének első pillanata óta gyakorol, milyen mély hatással van az ország közvéleményére. Darányi Kálmán népszerűsége, a tehetségébe vetett hit, a politikáját kisérő várakozás napról-napra nő, mert az ország népe ugy látja, hogy az eddig elért eredményei is oly biztatóak már, hogy Darányi Kálmán megérdemli a közvélemény támogatását. A magyar közvélemény szívesen adja ezt a támogatást annak a miniszterelnöknek, aki olyan nagy alkotmányjogi kérdéseket készül megoldani, amik évtizedek óta szerepelnek a magyar politika programjában. Gondolunk itt elsősorban a titkos választói jogra, s a másik, igen nagyfontosságú kérdésre : a kormányzói jogkör uj szabályozására.
Ezeket a kérdéseket is érintette a miniszterelnök balatonfüredi beszédében. Kijelentette, hogy megvalósítja a titkos választójogot, de csak olyan biztosítékok beállításával, amelyek guranciák arra, hogy ebben az országban továbbra is a keresztény és nemzeti irányzat fog uralkodni, amely konzervatív, de szociális és népies tartalommal megtöltött politika alapján dolgozik az ország jövőjéért. Elejét kell venni annak, hogy a titkos választójog utján olyan eszmék kerülhessenek be a magyar közéletbe, amelyek részben idegen országok termékei s amelyele alkalmasak lehetnének arra, hogy veszélyeztessék azt a polgári alapot, amelyre a magyar politika épült és amelyen ma is nyugszik.
A társadalom békéjének biztosítására és az előbb emiitett eredmények elérésére szükséges a szociálpolitikának mindinkább való előtérbejulása. Ezt a célt szolgálja többek kőzött a gazdaadósságok kérdésének bizonyos vonatkozásokban való végleges rendezése, amelyre vonatkozó utasítás jövő * hónap 15-én jelenik meg, továbbá a telepítési törvény végrehajtási utasításának néhány héten belül való publikálása. Ugyancsak nagy szociális horderejű lépést jelent a kormánynak az az el-
Neurath belgrádi tárgyalásai ujabb r6st ütöttek a kisantant egységén
A francia sajtó rokonszenvvel fogadia a német-jugoszláv tanácskozásokat
Páris, junius 9v, A francia sajtó bőven foglalkozik Neurath német birodalmi miniszter belgrádi látogatásával, a tanácskozásokkal és az arról kiadott hivatalos jelentéssel. A lapok egyhangúan megállapítják, hogy a belgrádi tanácskozások alapgondolata, hogy Európát egyesileni kell és
nem ellenséges részekre osztani, megegyezik Franciaország politikájával is. Azonban nem halU gathatják el, hogy a belgrádi tanácskozásokról kiadott hivatalos jelenlés nem áll összhangban azokkal az Ígéretekkel, a melyek Jugoszlávia és a francia kormány közöli fenállanak, sem pedig azzal a summás támoga-
tással, amellyel Franciaország a jugoszláv fegyverkezést elősegítette.
Az Ouvrc szerint a belgrádi tanácskozás nem nagy örömet okoz a kisantántnak sem, meri Jugoszlávia önálló lépése nem egészen alkalmazkodik a kisantant egyezményekhez.
A pacsai képviselő beszéde a súlyos külpolitikai helyzetről
A Ház folytatta a 33-as bizottságról szóló javaslat vitáját
Budapest, junius 9 A képviselőház szerdai ülését 10 órakor nyitotta meg Szlra-nyavszky házelnök. Ruppert teg napi beszédére visszatérve, bejelentette, hogy a nagy zajban a csongrádi főszolgabíróra lett kijelentéseit nem értette. de most utólag rendreutasítja. Ezután a 33-as bizottságról szóló javaslatot vitatták tovább.
Huszovszky Lajos pacsai képviselő hosszasan fejtegette, fen-
áilnak-e azok az állapotok, ame-•
lyek 1931-ben. szükségessé tették a felhatalmazás megadását. Szerinte a inqi állapotok is indokolják ezt. A helyzet meglehetős súlyos. Középeurópa egyik államában olyan vezető van, hogy két éven belül háborúra van kilátás. A valuláris viszonyok sem megnyugtatók, egyiU pénznem sem stabil. Helső viszonyokat tekintve pedig Magyarország a fegyverkezési egyenjogúság előestjén áll, továbbá fontos alkotmányjogi
változásokat eszközöl, könnyen ki vagyunk léve tehát annak, hogy a kormány különleges intézkedéseket lesz kénytelen foganatosítani. A 33-as bizottság leihal almazásának megadását elfogadja, de ez szerinte nem jelenti a parlamentáris helyzet rosszabbodását.
Rassay Károly szólalt fel ezután. Kifogásolta, hogy ezt a javaslatot már hetedszer hozzák a Ház elé. Ez — mondotta — a diktatúra fájdalommentes
határozása, hogy megvalósítja a mezőgazdasági munkásság öregségi biztosítását.
Ezek a szociális reformok párosulva a kormánynak az állás-halmozások megszüntetésére irányuló törekvésével és az adóterhek igazságosabb elosztásával, megfelelő alapot biztosítanak a belpolitika továbbépítésére. Az áiláshahhozások meg-szüntelése nemcsak ígéret a kormány részéről, inert Darányi Kálmán bejelentette, hogy a kellős állásoknak 75 százalékát még ebben az évben eltör, li, már pedig Darányi Kálmán miniszterelnök ígérete a legnemesebb valula, mert a biztos beváltást jelenti.
A külpolitika terén mozgó megállapításai ismeretesek a magyar közönség előli, hiszen két olyan alapvető követelésünkről van szó, amelyektől el nem állhalunk, ha a Dunamedencében a többi államok tényleg meg akarják valósítani azt a követelést, amelyről olyan sok «zó esik. Ez a kél követelés pedig az, hogy az utódállamok minden ellenszolgáltatás nél-
kül ismerjék el Magyarország egyenjogúságát és adják meg eiszakitolt testvéreinknak mindazokat a jogokai, amelyekre ők saját magukat kötelezték .a bé-Jteszcrződési okmányban. Ha ez a kél követelésünk teljesül, akkor megkísérelhetjük a mainál alapvetőbb módon rendezni "az utódállamokhoz való viszonyún kai, de addig is békés szándékaink lanujeléül gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat szívesen veszünk fel a kisanlant-tal. természetesen csak olyan feltételek melleit, amelyeknél mi is megtaláljuk a magunk számításait.
Bizonyos, hogy Darányi Kálmán szavai, amelyekben a magyar hadseregről emlékezett meg, az ország minden fiának szivében örömteljes visszhangra találnak. Hadseregünkre nem támadó célok miatt van szükségünk, hanem azért, mert Európának ebben a részében a magyar hadsereg a béke egyik legbiztosabb záloga. Akinek alkalma volt Miklas elnök láloga-lásakor, s ezl kövelöleg, az olasz királyi pár budapesten időzése-
kor a magyar hadsereg díszszemléjét megtekinteni, az igen mély benyomásokkal távozott, mert a magyar hadsereg olyan páratlan fegyelméről, kitűnő katonai szelleméről győződhetett meg, hogy az a haza sorsáért aggódó minden magyar lelket csak megnyugtathat.
Darányi Kálmán még azt is hangsúlyozta beszédében, hogy az ő politikája a tiszta kéz politikáját jelenti, minden visszaélés könyörtelen megoldását, \'még akkor is, ha ez a visszaélés a hatalommal való visszaélést jelenti. Az ő egyéniségét ismerve, nem is várhattunk volna más szavakat tőle, mint amiket mondott. A tiszta jellem és a fedhetlen becsület rányomja a maga bélyegét a belőle fakadó minden cselekedetre. Amíg Darányi Kálmán országol, biztosak lehetünk, hogy a gyenge és elnyomott védelemre. a becstelen és tisztességtelen pedig büntetésre talál. De szükség is van éppen korunkban a jognak, az igazságnak és a becsületességnek erre a tündöklésére.
flAUtt RÖZLÖNH
1137. |uníu« 10,
bevo«etése. Az elnök figyelmeztetésére kijclcntellc, hogy kellő tiszteletid, de őszintén akar n kérdésről beszélni. Az ülés lapzártakor még tart, interpelláció-kai hallgatnak.
Tegnaptól máig
Ország:
A l»elügymiinisztcr Miskolc város pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzésére ellenőrt küldött ki a l>ajai polgármester személyében.
A hódmezővásárhelyi nyilas botrány-sorozat mtall a rendőrség utcákon való kyiueges sélát, csoportosulást, felvonulásokat bellltotla.
Itupert Rezső u Ház plénum1 előtt fogja sajnálkozását kifejezni elszólásáért, ajnfcUyeí Kozma György szentesi főispánt qtfgsérlette. A lovagias ügy is sujnálkozás kifejezésével végződött.
Serédi hercegprímás az esti gyors-sal, Nagykanizsán keresztül, 10 napra Kómába utazott. Utjának célja; az eucharisztikus világkongresszus elŐké-KZltése.
SzoWbatl »elyen egy sportrepülőgép még ismeretlen okból lezuhant, Korál) és Vattuy repülők súlyosan megsebesültek.
Világ:
Az erdélyi piaristák elten indított hajszában 23 tárgyalást tűzlek már ki u kiüldözött kolozsvári tartomány-íönök, Bíró Vencel ügyében, ile a 24-ik tárgyalást is elhalasztották. ,
Az amerikai képviselőház a közmunka törvény lwlályát 2 évre ntCg-Ivosszubbitotta a munkanélküliség elleni védekezésül.
A Ruhr-vidéken imsztitó viiiar ha-lalp*is károkat okorotf.
A szovjet légihaderejének fö|>a-ramsnokát, Alkins népbiztost letartóztatták.
A svájci Titlis hegységben kőgór-geteg pm^jölt 3 fiatalembert.
Nagyszalontán, Arany János szülör helyén, betiltották a hivatalos hirdetéseknek magyarul is való közlését, a knMgyar újságot és állapokon u magyar ételnevek használatúi.
Húzás
•15.000 pengőt nyert: 10.079. 15.000 pengőt: 01.7(50. 10.000 pengői: 11.028, 00.800, 78.157. 5000 pengőt: 33.387. 3000 pengőt : 74.218. 2000 pengőt : 28058 és 85.538. 1000 pengőt : 8.984. •1.730, 7.088, 8.100, 0.008,25.370 02.947 és a 82.189 számú sorsjegy. (Felelőség nélkül I) •
A fenti 10.000 pengős nyeremény l a 78.157. számú sorsjeggyel ismét a Hirschlcr főel-árusitó szerencsés vevői nyer*
ÍO.
Az agy, a szem, tüdő vagy szív telé Irányuló vértódulások elhárítására igyék reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserOvlzet. Az orvosok ajánlják.
A zsebében 32 márkával ujrakezdte az életet a nagykanizsai Nagymagyarorözág-emlókmü adományozója
W V
Beszélgetés Schless Istvánnal arról, hogy mit érzett, amikor most először meglátta az emlékmüvet és arról, hogy mit dolgozik ós mit ért el a papírhulladékból készült óghetetlen fa feltalálásával
Négy napot töltött Nagykanizsán Schless István, ez a hányatott életű szülötte a Zrínyiek városának, aki nevét és lángoló magyarságát a N\'a^y-mtigyarország-emlékmüvcl örökítette meg szülővárosa egyik legszebbé varázsolt terén.
Azóta, hogy a szol>or elkészült, sok minden történi Schless István életében. Vagyona összeomlott, vádakkal illcl|.ék, az irredenta gondolatot szol-, gáló szobra m att .ungarischer Hund»-nak nevezték névtelen gyalázkodók, kiforgatták Ausztriában m/udcnébfil ugy, ljogy elölről kellett kezdenie az életet — jelenleg Németországban. Szívós életereje azonban nem hagyta el. Ma irt\'ir újra cl tudóit jönni Nagykanizsára, liogv végre ő is lássa az ctnflékmüvet, amelyet áltitlatotl s a hely a nvarseillesi szörnyű vád idején kül|K)lilikai ÍM>nyoda!mik közepébe is kerülve hivatalosan Még ma sincs leleplezve. Ennek ellenére beszédes valóság a hatalmas szobor a kanizsai életben, eleven része é» büszkesége a nagykanizsai élei levegőjének é> hirdetője a végváros sohasrtnl felejtő magyarságának.
A Zalaí Közlöny munkatársa beszélgetést folytatott\' Schless Istvánnal nagykanizsai tartózkodása alatt.
Amihez kevés a magyar nyelv szókincse
— Mit érzett, amikor először állt meg a Nagyraagyarország-cmléktaü talapzalánál? — volt az első kérdésünk. I
— A migyar szókincs kevés ahhoz, különösen, nm\'ikor az ember évekig m-m beszél magyarul, — hogy el tudjam mondani, amit abban a pillanatban éreztem, amikor tegnap délelőtt először láttam meg az eddig csak fényképről ismert emlékművet. Talán csak elképzelni lehet, hogy trf minden szakadt fel hirtelen a lellwhifren ,. könnyez km... Sok üldöztetés után élelem eddigi legnagyobb terve valósult meg. Különösen meghatóit és újra elfutotta szemlémet a könny, amikor a szobrot esti reflektor-fényben meg-láttam*.
.Újra megcsinálnám I"
— Nem bánta meg a nagy áldozatot? - kérdeztük.
— Ha m\'ígegyszcr a világra jönnék és mégegyszer végig kellene küzdenem mindazt, amit e szoborért és miatta szenvedmm kellett és ha mégegyszer elölről keltene kezdemta mindent, trfint ahogyan most elölről kezdtem, — akkor is ugyanígy, ugyanezt tenném!. Ezt a magasztos érzést, "mit az emlékmű állítás vá\'iott ki belőlem, semmi más nem tudná |>ótolni. Talán a sors keze volt, liogy emiatt
veszítsem ct ausztriai cxjslenciámat és ujrn vándorbotot fogva, zsebemben 32 márkával és 80 schillinggel uj életet kezdjek. A sors akarata volt, hogy
leigazoljam nem csak a magyar élnl-nkarást, hnmtn a magy*r étattndást
Vissza Magyarországba
Kanizsai látogatásának oélja?
hálni akarbm már \'az emlékművet, rokonaimat és barátaimat. Meg egy kis magyar levegőt akartam szívni négy év után, mfcrt cz nagyou é* sokszor hiányzik az életemé.
— Visszajön-e végleg Magyarországra?
— Nem lehetetlen. Ha l>e tudnám
itt vezetntN talá\'minyaim gyártását, okkor egyszcrsmí-ndciikorra visszatérjék hazámba.
— Hol telepedne le akkor?
— Budapesten.
— Van r«m6ny, l*ogy « igy is les*?
— Igen! A németországi gyár már üzemben van és ott beigazolódott, hogy a gyártás lehetséges és az áru jó.
780 fokos tűzben sem ég el a mesterséges fa
— Nem titok, hogy mi ez a találmány?
— Nem! Mesterséges fa papfrlnrtla,-dékbóL
— Mire Jő az?
— Asztal-lapoknak, ajtóknak, ablakkereteknek, stb.
— fis mü uz előnye?
— Ez a mesterséges fa nem ég, nem reped meg és nem korhűd.
— Más fontosabb találmányai ifi vannak?
— Igen, de ezekről m<g nem beszélhetek, pX-rt még nincsenek bejelentve. í
— Hallottunk iégvédeln* találmányiról is.
— Csakugyan vannak a légvédelem)-mel kapcsolatos, már bejelentett ta-lá mllnyaiin. Hét évi kísérletezés után sikerült olyan anyagot előállítanom, ami magyarországi nyersanyagból is clöállitlialó és eddig — a berlini állami anyagvizsgáló intézetben megej--tett vizsgálat alapján a legolcsóbbnak és leghatásosabbnak bizonyult Ezzel lángméntessé tudom tenni u fát. A próbánál gyantás fenyődoszkából 2--4 centiméter vastag ajtót ácsoltak, azt bekentük az én anyagodnál és az aj-
tót beépítettük egy tüztérbe, a*n|elybeu szoba- vagy padlástüzcl reprodukálj tak. Két oldalról í» ulm/osziéra nyo-
mással nyersolajat fujtatlak be, ezt meggyújtották és fokozatosan 780 Celsiusra Ím;vitették. A fokokat beépitett plrométerrel ellenőrizték. Mikor a tüz-
kanVrában 780 fok volt « hőmérsék-let, a fenyődeszka-ajtó külső oldalát írtig kézzel meg leintett fogni. (I«edi# 780 foknál a vas m>lr élénk-vörösen izzik, 1000 foknál prir az üveg is megolvad.) A tüzet 15 perc. múlva eloltották, ujabb lő perc múlva a deszka belső felének Izzása is mrg-szünt. A deszka a i>eLső felén elszenesedett, de lárigrakapni neW\'"tudott, a külső felén pedig csak a gyanta folyt ki helyenként.
— Ezt Magyarországon, ugy gondolom, a házigazdák megterhelése nélkül, u biztosító intézetekkel lelvelne liasznosltani, mert hiszen a lakás és padlástüz lehetősége 50-00 százalékkal csökkenik a faalkatrészcknek ezzel az anyagul való egyszerű bevonás* utján. Ez az anyag sohawinl változ-tatja meg összetételét éi Iwtékoiivsá-gál, szemfn-n más hasonló találmányokkal, amelyeknél időről időre újra kell Impregnálni a fát. A forgaloméban levő ilyen anyagok kilója 1 pen-gő, az enyém 20 fillér körül lesz és 00 deka elég egy nögíyzctmétcr fafelület lángmentesítésére. Budapesti megbízottam felvette a tárgyalást a légvéde^m\'\' parancsnoksággal, tűzoltósággal és a biztosítókkal. Ehhez hasonló anyagom van szövetek, vásznak, függönyök, szőnyegek és papirok egyszersmindenkorra való éghetet-lenné télelére. (Csak mlosás után kelt újra használniI) Ez "egy sószerü anyag, cfcrft egyszerűen bele kell dobni pL az őMógetővizbc és kész.
Mit lehetne osínálni Magyarországon ?
— A tahgyar feltalálóknak azt üze-n<tn, hogy igyekezzenek u magyar föld, a mugyar mezőgazdaság termékeinek tökéletes kiluisználására, azok ehem\'ai feldolgozása utján. Ez rop-pant fontos volna nemzetgazdasági szempontból Pl. a cukorból lehetne mícsterséges gyantát előállítani. A németek barnaszénből, ami náluk rengeteg, a szivárvány minden színében játszó festékeket, benzin\', ujabban pedig mesterséges gumit gyártanuk, utóbbinál mész segítségével. Itt vannak a migyar bauxitok is, ezekből min csuk alumíniumot, lumita rengeteg mis fémet is elő lehetne álli-ian\'v A magyar tőzeg is tág teret jelent a Jtisérteiezésre,
A beszélgetés befejezése: üzenet a kanizsaiaknak.
Utolérhetetlen
napfónyálló, mosható, Időjárásnak ellenálló
„INPANTHREN"
Nagykanizsán
PÁLCSICS
Telelőn 5-33. FESTI
— Tartsanak ki, — mondta Schless István — a feltámadás bízvást el fog jönni. A sors csuk próbára tesz bennünket, hogy megérdemelj ük-e a fel. támadást. Ha keserű sorsunkat zúgolódás nélkül .tOrjak, bizonyos, l*>gy Isten m>K fog beOflankét aegilcni. Azt azonban várjuk, hogy Isten fog cselekedni helyettünk, hamm iK)józzunk magunk fis csak » munkánkra várjuk Isten áldását. Vissza kell térni régi jelmondatomhoz: ~ hinni Isten-l)cn és bízni az önmagunk erejében.
Prognózis: Déli légáramlás, változó felhőzet, néhány helyen, főképp nyugaton zivatar, a meleg tovább tart.
A Moteorologlal Intését nagy kani wal megfigyelőéllomása jelenti i
Hőmérséklet tegnap eeto ö-kor: + 20-2, nja reggel. +19*. délben: +29 U Csapadék: 00
IMI. |u»te 10.
ZALAI KÖZLÖNY
ló Mrek i nagyvilágból
Ernszt Sándor parlamenti
beszédéből :
— A spanyol izgalom tetőfokán már átkerültünk és talán most már biztosítva van az európai béke.
— fegyverkezésben a kapitalizmus megerősödik. Le fog lo- ! had ni az európai közéletben az uj mozgalmak ereje és vissza fog térni Európa a régi irányokhoz. A háborús veszedelem, lehet mondani, már elmúlt.
Németország az idén 1.2 millió márkával több gyümölcsöt vesz ál Magyarországtól, mint tavaly, azonkívül a tavalyi kontingensből elmaradt 950 ezer márka érlékü vásárlást is a» idén lebonyolítják.
A Duna—Tiszaközi Mezőgaz dasági Kamara közgyűlésének elnöki megnyitójából :
— A kivitel terén a mezőgazdaság már magához ragadta a vezetést az ipar előtt és ez az egész ország fellendülését eredményezte.

Az Est jelenti:
— A sertéshús árcsökkenése következtében a fogyasztás emelkedik, a kereslet megnövekedett.
A 8 Orai újság irja :
— A munkáslakások építésére rendelkezésre bocsátott 500 ezer pengős hitelkeret igénybevételére megtörténtek az \'első jelentkezések. A Ganz gyár mintegy 200 munkása akar 250 ezer pengő kölcsönnel lakásokat épiteni a Pestszentlőrinc és Ve-csés halárában részükre kiosztott telkeken.

Hamburgban 18-szoi meni zsúfolt ház elölt Az ember tragédiája.

A 2.8 millió hold magyar búzaterületből 2 2 millió holdon már minőségi termelés folyik. •. • : ír* ("
Rekord az angol autógyártásban :
A most mult márciusban az angol autó-gyárak 41.000 kocsit gvárlottak, az előző hónapi 29.000 -rel szemben.

A Hangya jelentéséből:
— A toll-értékesités fellendülését mutatja, hogy a Hangya a tavalyi 12.000 kilogrammal szemben az idei év első öt hónapja alatt 67.000 kilogrammot adott el. A .tpll-szővetkezet tagjainak száma a megalakuláskor
12 volt, ma 581.

Az Economist irja Középeurópa felépülésével foglalkozó cikkében :
— Magyarország költségvetési hiánya csökkent, az állami jövedelmek növekednek, a Nemzeti Bank, hála a külkereskedelem javulásának, több devizát kap. A fundált külföldi államadósságokat 120 millió pengővel csökkentették. Magyarország 1750 millió pengőre becsüli államadóssága rendezhető, ha folytatjódik a világpiaci árak emelkedése és a világkereskedelem javulása.
Október 1-től a kiskomároml Ipartestület ls Nagykanizsához tartozik
Egy hónapon belOl újra kell alakulnia minden zalai Ipartestületnek, kivéve a nagykanizsait
Az ipartestületi szervezet kiépítése és az ipartestületek működési beosztása tárgyában miniszteri megbízóit elnökletével Zalaegerszegen is tartottak értekezletet, amelyen a vármegyéi ipartestületek képviselői és a közigazgatási hatóságok kiküldöttei vettek részt. Ezen az ér tekezletcn már megállapilollák, hogy csak a járási székhelyeken lesznek ipartestületek s így a zalaapáti, zalalövői és kiskomá-romi ipartestületek megszűnnek illetően beolvadnak az illetékes járási ipartestületekbe. A tervnek erős ellenzői yollak a kis-komáromiak, akik mindenáron a külön ipartestület fennmaradása. mellett kardoskodtak ; a zalaapáti kiküldöltek pedig azt kivánlák, hogy Zalaapáti ésEsz-lergály községekel ne az illetékes pacsai, hanem a keszthelyi iárási ipartestületbe kapcsolják be, mert ez a két község minden vonatkozásban Keszthelyre gravitál.
Az értekezlel határozata és a
külön kívánalmak az iparügyi miniszterhez kerüllek, akinek döntése mosl érkezett le az alispánhoz. A miniszter kimondja, hogy Zalaegerszegen a Zalaegerszeg és vidéke, Nagykanizsán a Nagykanizsa és vidéke, a többi járási székhelyen a járási ipartestületek működnek. Kivételt tett azonban a miniszter a pacsai járáshoz tarlozó Zalaapalival és Eszlergállyal év ezeket a keszthelyi ipartestülethez osztotta be. Á kiskomáromi ipartestületnek pedig, az ipartestület vezetőségének szóbeli kérelmére a felszámolásra és a Nagykanizsa és vidéke ipartestület megalakulására folyó év október l-ig haladékot adott.
A miniszter rendelete értelmében az újonnan megalakított ipartestületek (Nagykanizsa kivételével) 30 napon belül alakuló közgyűlési kötelesek tartani, s az uj, illetően módosított alapszabályokat soron kívül fel: terjeszteni.
A Zalai Közlöny 3 napos kirándulást vezet Bécsbe, útiköltség és teljes ellátás 35 pengő
Hétfőn délig kell jelentkezni — Útlevél nem kell
A nyári kirándulások szezonjába a Zalai Közlöny egy érdemes kirándulás megszervezésével kapcsolódik be. Junius 27-től 29-ig lartó, három egész napos kirándulást vezetünk Nagykanizsáról Bécsbe. Egv autóbuszon 25 utast viszünk, hogy mindenkinek kényelmes helye legyen. Útlevél nem kell, csak a személvazonosságot kell igazolni.
Indulás 27-én, vasárnap reggel G órakor, érkezés Iíécsbe délelőtt 11 óra körül. Délután autó-körutazás, Bécs látnivalóinak megtekintése, este valamely nyári szinház vagv varieté műsora, hétfőn délelőtt kirándulás Schönbrunnba, délután a Práterbe, este\' egy Heurigen, kedden délelőtt kirándulás a Ko-benzl-ra, majd Wienerwaldba,
a vissza-ulon pedig pár órás megállás Badcnben és Vösslau-ban. Visszaérkezés Nagykanizsá ra kedden este.
A kirándulás költségei, autóbusz-viteldijat, elszállásolást, étkezést beleértve, a három napra összesen 35 pengő. Aki a programban nem kiván részt venni, szállásra ős étkezésre nem tart igényt, az 20 pengői fizet.
Jelentkezni junius M-éty hétfőn délig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében, ahol a részvételi dijat is meg kell fizetni Az autóbusz csak 25 jelentkező cselén indul és több utast nem visz, ezért a jelentkezés sorrendje mérvadó.
Az utazás vezetésére Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanárt, Bécs alapos ismerőjét sikerült megnyernünk.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
ATGFTMTRÉE KSÜNKLGZB F N K P K
A fenti megfejtett szöveg .másik felét" .......................
cég kirakatában találtam meg.
Név: ..........................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden szombat estig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Csavargólány
Erdélyi Mihály operettje a niulattatásra utazik. Ezt a céljai el is éri, mert a wursllibeü fény képészleány betőrőkaland-ja a nagydíjért tapasztalatokat gyűjtő irónő történetével együtt sok mókára, táncra ad alkalmai;
A pompás szereposztás és a színészek lelkes játéka csak fokozza a sikert. Mókás, vidám este volt, talán a leghangulato-sabb ebben a szezonban, virágcsokorral, tapssal, őszinte mcletf sikerrel. A közönség kitűnően mulatott, bár volt néhány zavaró momentum.
A törlénct középpontjában a városligeti Stefi áll, akit Oltay Baba személyesített meg. Kedves, aranyos minden mozdulata, vidámság és derű minden szava: Megjelenése, tánca, éneke, játéka egyformán bearanyozza a nézőteret és a színpadot, meg* érdemelten lett a kanizsai közön ség kedvence. Mélló partnere mindenben férje: Kőrössy Zoltán, akinek humora egymaga is biztosítja a sikert. Komoly tánctudása minden alkalommal őszinte élvezetet szerez, kedd este is minden számukat ismételni kellett.
Másik erőssége a darabnak Szabó Ernő finom humora, a melyen át meg átviláglik a komoly színészi tudás és az igazi művészet. (Ha ilyen eszközökkel sikerül biztosítani a sikert, felesleges a mellékalakok túlzott, ripacskodó játéka, amely kilógott az együttesből és amelyei a rendezőnek észre kellett volna vennie.) Szalma Sándornak nem adolt sok lehetőséget a darab, de így is meghódította ismételten a hölgyközőnséget. Az irónő szerepében Majthénvi Gabit láttuk ; kedves, közvetlen vidám játéka mutatja, hogy nagyol fejlődőit tavalv óta. Zamatos, szép és jó alakítása volt Vass Irmáé és Danis Jenőé. Jó volt Bakó Baba is. Daruvárv Mária, vitéz Hajmásv és Sárvári eltúlzott játékát a midező,. nek kelleti volna tompítani-(Az aktuális strófák is csak akkor jók, ha azok valóban aktuálisak és szellemesek, igy, különösen halmozva, unalmasak Az erői-telelt mindenféle suviksz közé kevert hazafiságot nem szeretjük : liogy kerül Mussolini, Kossuth és a legszentebb magyar érzések szellemtelen anyós-vic-» cck közé ?) A zenekarok, ugy a színházi Endre Emillel, mint debreceni Kiss Jóska cigánybandája megérdemlik a sikert. A közönség jól mulatott, sokat tapsolt.
_ » •■)
A színházi Iroda hlrel

•ImJ** - Harcsoa Irt* fal-
Ma szerdán esto évadszenzáeiót jelent Békeffy István legujubb "műivé, mHy a fővárosban Ls, de j>éesl fő-idényben is a legnagyobb prózai sikert jelentette. A darab értékőt az ls jelenti, liogy a főszerepet Marczos Irén játsza olyan ragyogó művészettel, ahyinőt fővárosi színpadon Ls ritkán láthatunk.
EALAl KÖZLÖNY
1987. jUlÜM 10.
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel Jó felvételt készíthet.
6 bari részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotó-szaküzlet — laboratórium.
(*1 Filléren helyárakkal
kerül szinre csütörtökön délután Szabó Ernővel » főszerepben u nagysikerű Bikfic tanár ur. (*) Virágzó auiony — csütörtökön e>to
I)cnys Atnlcl megkapó szépségű szinimlüvc, « Virágzó asszony fogja tnk\'ghódilani « közönséget éleii a társulat kél kiváló művésznőjével, Jlnr-ezos. Irén és Székelyhidy Adriennel. A Virágzó usszonyt eleinte a u¥\'K nem értés támadta, de a kirobbanó közönségsiker fémjelezte.
(*/ Ketten egy Jeggyel
kerül színre jyénleken este J tollai Jenő világhírű müve, a látványos kiállítású Némh levente Székelyhidy Adrién és Pelő Endrével a fösz<.\'re|>ek-t>en. •
(*) Szombaton délután
félluflyárakkal a SybUI v«n mVi-
Horon. i
(*) Salamon Béla
kitűnő társulatával 3 órás vidám, gondtalan estét szerez a közönségnek. Szeljem! végig kacagtató, ugyanakkor családi m/üsorral jön. A Teréz-köruti Szin|>ad kitűnő gárdá.ából líodó len, Sass Olly, Fenyő Árpád, Fülöp Sándor, Uékefli Hóhért, Havas Sándor játszanak jobbnál Jobb .szerepeket.
Az Irodalmi Kör serlegavatása
A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara szombaton, junius 12-én este avatja fel az országos dalosversenyen 4>ycrt aranyérmet és serleget, egyben a kerületi versenyen nyert első dijat is. Az avató be-< szédet dr. Králky István polgármester, a Kör lb. elnöke mond-, ja, amire Szakáll Gyula piarista tanár, a Kör diszclnökc, a Ye-gyeskar elnöke válaszol. Az ünnepi alkalomból a Vegyeskar Kelling Ferenc vezényletével versenyszámait is előadja. A serlegavatás a Kis Hoyal kerthe-lyiségébcn lesz 9 órákor. (:)
- Cukorbetegségnél, elhája-sodásnál és köszvénynél, oxalu-rla és phosphaturla képződésénél, hugysavas sók lerakódásA-nál reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Józsel" ke8erüviz javítja a gyomor és a belek mütödését s az emésztési és az anyagcserét tartósan előmozdítja. — Az orvosok ajánlják.
Mit eszik a falu népe Délzalában ?
A budapesti Középeurópai Intézet megállapította hogy Magyarországnak tulajdonképen nincs Is kivitelre való élelmiszer-feleslege, (? A szerk.) mert egész termelésünk eredménye épen hogy elég lenne a belföldi fogyasztásra De: mivel a magyar nép igen hiányosan táplálkozik, önmagától vonla meg a maga által termelt élelmiszereket, — igy kivitelre való feleslegünk is marad. Az Intézet adatai szerint a néptáplálkozás hazánkban általában igen rossz, 3 tejjel-mézzel folyó Kánaán népe egyoldalúan, rendszfrtelerül táplálkozik: nem adja meg szervezetének a szükséges tápanyagokat Naponta állag 60 dkg krumplit, 40 dkg búzalisztet, 15 dkg rozslisztet, 2 dkg zsirt, 6 dkg hus«, 8 dkg főzeléket, fél deci tejet, 15 dkg gyümölcsöt fogyaszt a magyar ember Évi cukorfogyasztás fejenként 9 5 kg Itt, Délzalában az összezsúfolt falvakban, hazánk egyik legszegényebb vidékén még ennél a gyenge átlagnál is sokkal szomorúbbak az állapotok. Itt az ál\'alános egészségügyi helyzet is,
a néptáplálkozás li tokkal rosszabb, mint az országos • átlag.
Szentmargitfalván végzett adatgyűjtések szerint a húsfogyasztás megfelel az országos át\'agnak, a búzaliszt napi fejadagja alig 30 dkg, a rozsliszt 15 dkg, zFÍr, hus, főzelék-fogyasztás szintén kevesebb, mint az országos állag. Az évi cukorfogyasztás nem éri el az 1 kg-os fejadagot.
A gabonaliszteket kukoricaliszttel pótolják, azt keverik a rozskenyérbe vagy tisztán kuVoricakcnyeret esznek. Qyakran előfordul a falvak bármelyikében, hogy egy háznál nincs semmi kenyér. A lakosság 95%-át kitevő gazdasági cselédség, törpebirtokosság és mezőgazdasági munkásság közül a legelőször emiitett réteg táplálkozik legjobban, pedig más vidékeken az uradalmi cselédség ellátása a legrosszabb. Déizalában a lörpebirtokosság nyo-
morúsága nagyobb, bár „szabad nyomoiuság". Hust ez a réteg csak a téli gyenge disznóvágáskor s a nyári baromfivágásokkor eszik. Felső-szemenyén kb. 1500 lakos tartozik az egyetlen mészárszék körzetéhez. 300 kg hu\'t ad el ez a szék havonta most, mikor semmiféle hus nincs a lakosság kamráiban. Ebből 100 kg-ot tisztviselők vesznek meg. Tejet, ha pár litert össze tudnak szedni a községekben, már eladják, a tojáson vásárolják a nélkülözhetetlen háztartási sót, petróleumot s egy kis dohányt.
Ellenben tej helyeit Isznak bort:
a borfogyasztás kb. ötszöröse az országos átlagnak.
Eléren hihetetlen adatokat hall az ember. Nem Is ment feltünésszámba Letenyén, ho«y pl. egy öreg házaspár (két ember) 35 hl. bort ivott meg rendszeresen minden év^en. Letenyén 34 család közül 17 ben minden nap, minden étkezésnél még a gyerekek is isznak 1—2 pohár bort. Mind a 17 családban az ember naponta részeg E 34 családból 13 ban csak egyszer főznek naponta: este, 10 család állandóan kukoricakenyeret eszik a téli hónapokban, 19 családban öltek disznót, 3-ban reggeliznek tejet, 17 ben a gyerekek nem ismerték a vajaskenyeret. (E 34 családban gazd. cseléd, törpebirtokos és mezőgazdasági munkáscsaládok vannak.)
Legfőbb és leggyakoribb ételek:
rántottleves, gánica (kukoricaliszt melegvízzel összegyu\'va és megfőzve), dödölle (krumpli megfőzve liszttel), hagyma kenyérrel, káposzta, szárazhab, krumplifőzelék, főtt tészta. Ünnepi fogások: „nyuklisborsó" (csipedettes bableves), kukorica- és krumpliprósza (málé), kelt tészta. Ismerik még a zöldbab, zöldborsó főzeléket, sóskamáriást, kelkáposztát Süteményi karácsony, húsvét, lakodalom és keresztelőkor sütnek.
Néhány tavaszi étlap Felsősieme-nyérő\':
Reggeli:
1. Főtt krumpli
2. Tej, kenyér
3. Krumplileves, kenyér 4 Tej, kenyér
5. Rántottleves, kenyér
6. Kávé, kenyér
Ebédr
bableves, kenyér bableve3, kenyér bableves, kenyér kalács
cseresznye, kenyér bab\'ev., turóstészta, kenyér
Vnosont:
zsiroskenyér bableves, kenyér tej, kenyér bableves, kenyér gánica,
bableves, kenyér
Egy gyerek Űrnap reggel nem eveit. Délben voll husieves, főtt hus és kalács, ugy jóllakott, hogy este és má8"ap reggel nem eveit, másnap délben maradék kalácsot evett. Ezek az étlapok a legjellegzetesebbek és ugy állítottam össze, hogy lehetőleg némi változatosságot is kimutathassak.
Fentiek után nem meglepetés, hogy a toborzó orvos azt mondta: sírni szerelne & sok csenevész, koravén, csökött, agyondolgozott reg-ruta láttán, akiket Délzafa népe ma-
gából kitermel. Én meg forgalom a füzetlapokat, amelyekre éhes, ár at-lan gyermekek Írták rá kívánságaikat, Ismerik már ezt a Zalai Közlöny olvasói „Mit szerelnék enni ?"... fa-sirozotlat, húslevest, spenótot, cuk-rosperecet, tortát, |ó édes süteményeket... Mert már egyszer kóstollak, vagy láttak ilyent. Szegény gyermekek ... éhes és gyönge nép : a 6zázados szelid szegénység panasz-lalan, türelmes katonái..:
tiliy Itóbrt
Hirdessen a Zalai Közlönyben
".....n^ . * a ■ a ^ a > , ^ n a « ^ « ■ - ■ ^ . -------^^^^^^
mim
Gazdakirándulások a fiumei exportvásárra
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara a Fiumei Msgyar—Olasz Forgalmi R. T.-vel karöltve a fiumei exportvásárra gazdaklrándulást rendez.
Ez uton Is felhívja a kamara a gazdaközönség ügyeiméi a fiumei exportvá-ár meglttogalására, ahol rendkívül értékes tapasztalatokat szerezhet. Hogy az utazás a kevésbbé tehetős gazdák részére Is lehetővé Vállon, Junius 22-1 és 29-i indulással 3—3 napra terjedő rendkívül olcsó társasutazást srervrz, amelynek költsége Gyékényestől Fiúméig és vissza, III. osztályú vasúti Jegy-gyei, 3 napos abazzlai lel|es ellátással, 70 pengőt lesz ki A kiindulási állomástól Gyékényes vasulállomásig kedvezményes vasuli Jegy váltására Jogosító Igazolványt kapnak a résztvenni szándékozók. Útlevél előreláthatólag nem szükséges, csupán a rendőrhatóságnál vállható sze mélyazonossági Igazolvány.
Minthogy a kirándulások liánt előreláthatólag igen nagy érdeklődés fog megnyilvánulni, a részlvétcli szándékot sürgősen be kell Jelenteni az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamarához (Kaposvár, Németh István ulca 23.), mivel a jelentkezéseket egy héttel az utazások előtt lezárja. A részletes programról és az egyéb szükséges tudnivalókról bővebb felvilágosítással szívesen szolgál a feni iil kamara az érdeklődőknek.
Junlus 16-An
is indul u Kimrirén\'ik egy tumíV tntinyl kirándulása Fiumét*. Jelentkezni Junius 10-ig kell. Teljes költ-ség két napi szállás Abbáziában, (Ívé kényesig és vissza vasúti jegy. nbliu-zini és fiumei tartózkodás, gyors\\i>-uuton elted és vacsora
bcnnfpglalu-
tik) — KO pengö. Jelentkezni Nagy Jenő nagykanizsai kniwirfli intézőnél (főszolgabírói hivatali vagy közvetlenül u Kttriiránál lehet.
Jelentés a zalai borpiacról
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara legutóbbi tapolcai Jelentése szerint a szőlők fejlődése klelégilő. A hozam egyes helyeken bőséges, átlagban közepes. A molylepke föllépése nagymértékű. Az Idén már nagyon sok helyen rátérlek a fürlök márlogslásával \' való védekezésre, mert a tapasztalatok szerint ez a módszer kitűnően bevált. A borpiac továbbra is üzlettelen, semmi érdemleges esemény nem történi.
Révfülöpi Jelentés arról számol be, hogy a termes-, Illetve ftlrlhozam, bár virágzás elölt vagyunk, nagyon mérsékeli. A borforgalom teljesen szünetel, az érdeklődés majdnem semmi. Egyes kistételű eladások majdním a véletlen dolgai, pedig sokan vannak, akiknek borai még eladásra várnak. Súlyos csapás a bervidékre az osztrák vevők teljes elmaradása.
— Impriwé maradékok megtelelő ló méretekben, alkalmi Srakoa ScSfUmcl
1997. lanlm 10
SALAI KOa.OHV
Tekeverseny
érteke* diákért V
a 8koiilkr«reic EotvOs téren levő korcsmai tekepályáján Jun. 13án
vatámap riggel 9-tíl e te Mi,
melyet a Nagykanizsai Kerékpárogylet
rendez.
Mindenkit tisztelettel meghív ,737 a Vezetőség.
Két nagykanizsai atiéta sikere
Vasárnap Gráeban tartották meg a Dunánlul—Stájer válo-batott atlétikai mérkőzést, melyet nagy küzdelem után 50 : 52 arányban Dunánlul csapata nyeri meg. A győzelem kivívásában* két nagykanizsai atlétának oroszlánrésze voll. Ugyanis Józsa Dezső, aki jelenleg a pécsi egyetem színeiben versenyez 45.15 m-es dobásával diszkoszvetésben lelt első, inig Yass György 1(3 p 1 inp-es idejével az 5000 m-es síkfutásban győzött.
Újra leszögezzük a Zalai Közlöny hasábjain azt a szomorú valóságot, hogy Nagykanizsán nincs szerves atlétikai élet. Ez egyrészt edző hiányán, másrészt a meglevő Zrínyi pálya elhanyagolt állapotán múlik. liogy mennyire rossz u pálya, mi sem bizonyítja jobban, mint az a sajnálatos tény, hogy a Nagykanizsán mult hét péntekjén átutazóit dunánluli atléla válogatott csapat egyik tagja itt lerándult. Ugyanis vezetőjük, dr. Schinidt Antal kivitte őket a pályára egy kis mozgásra és Lengyel válogatott atléla ugy lerándult a rossz pálya miatt, hogy nem*indulhatoll el a válogatott viadalon.
Közeljövőben nagyszabású levente atlétikai verseny lesz, jó lesz addig a pályát rendbehozni, mert a rossz pálya tönkre teszi az atléták bokáját. ugy, hogy elveszhetnek végleg a sport számára.
ör0M él raegelAgedettiig a háztartásban
egy jó Jégszekrény!
melyet már havi 8 pengős
réazletflzetésre beszerezhet Szabó Antal sportüzletében.
— (A Jézua Szive körmenet)
Nagykanizsán is gyönyörű idftlien lialaljuus katolikus lömegeket mozgatói\' meg. örömmel regisztráljuk, liogy az útvonal kivilágítása és a házak ab-lakainak feldíszítése ezúttal különösen nagyon szép volt. Már a ^indulásnál a Szemfcre utca ablaksorai ragyogó pontyával váriák u kírmene-lel. A nagykanizsai vallási (békesség jclképezőjc voll a másvallásdak laká-saíban kivilágított ablakok. tiszteletadása az Oltáriszentség elölt.
— (Baross kirándulás)
A nagykanizsai Baross Szövetség lagjai és a városi közélel sok Vezetője junius 13-án, vasárnap délután a Szentgyörgyvári hegyre rándulnak ki, a vendéglátó Bi\'dcnek-szőllől>c. A kirándulás nagyszabásúnak és hangulatosnak Ígérkezik.
— (Kereszténypárt! gyűlések Zalában)
Az Egyesült Keresztény Párl junius 13-án, vasárnap, a kővetkező községekben tart gyűléseket Zala nv^\'6* ben: Bánokszenlgyörgy délelőtt 1) óra, l.etenyc délelőtt 11 óra, TótszenlmTír-(on délután liáropunegycd .2 óra, Szépeinek\' délután 3 óra, Murak\'vrvsztur délután háromnegyed 5 óra. Szónokok Melzler Károly országgyűlési képviselő, Kóródi Katona János volt országgyűlési képviselő, Kern Aurél és Vukits István.
\' — (Nagyszabású junlálist)
^^ rendez a fronttiarcosok nagy-f^fibl kanizsai főcsoportja e hó esle 8 <\',rai kezdetiéi
UJ\'J a Kis Royal vendéglő kert-helyiségében. A vigalmi bizottság előzékeny figya\'mt sségóvcl biztosítja, hogy ott minden megjelenő jól érezze magát. / (:)
— Női ruhára, kompiéra nagyon divatos a mlutáa lenvászon. SchtttajUl mln-den minőséget mogtalát
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az e\'mXi\'t héten 3 gyermá-\'k született, 2 flu és 1 leány: Vitéz Pap István asztalos segéd ói Szőke Teréziának rk. leánya, Baj Ferenc fóldtaflves és (iodinek ltozáliának rk. fia, Dánhidy József postaliszt és Marton Alojziának rk. fia. — Halálozás 7 történi: Rosenberg József piaci árus izr. 60 éves, Horváth István magánzó rk. 85 éves, dr. Boskovitz Sán-dorné Boskovits Ilona ref. 00 éves, Falzer Jukab szobafestő tojester izr. Oi éves, Nicsinger I\'éter gépészkovács rk. 67 éves, BencZe József városi parkőr rk. 74 éves, Baj György nyug. honvéd tiszthelyettes rk. 57 éves. — Házasságkötés 4 volt: Kátovlcs Ferenc földműves rk. és Mart >n Juüannj rk., Csekő Béla főpincér rk. é; Dobos Katalin rk., Baj Mihály vasúti lakatos rk. és Monokl Eszter rer., Szirtes István bankUsztviselő izr. és Hlrschlcr Margit izr.
— (Vigyázz, hogy mit iszol I)
Péter János 22 éves nagykanizsai fialaUtribcr tegnap esle alaposan beborozott, ugy hogy iltasan mfcnt haza Otthon ugy látszik folytatni akarta az italozást, Mert felkapott egy üveget és alaposat húzott belülc. Az üvegben azonban lugkő volt és Péter életveszélyes állapotban került a kórházba. A rendőrség, fcnfiután gondatlanság látszik fennforogni, az ügyet áttette az ügyészségre, a vizsgálat megindult, i
— Női pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón SchBtuuíl.
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modern rolntatermelben a legjobbat a tegolosóbban mutatja be, kedvező .Ize-tód feltételek mellett
Zászlót avatott a bajcsal Levente-Egyesület
Szép ünnepély keretében, a környékbeli intelligencia jelenlétében tartotta meg zászlószentelés! ünnepélyét a bajcsai Levente Egyesület: Az ünnepélyt tábori szentmise előzte meg, a melyei Fábián Gábor szepetneki plébános mondott. Mise alatt és az ünnepély során a zeneszámokat a kiskanizsai leventezenekar szolgáltatta Weckl János vezetésével. Az ünnepi megnyitó beszédet vitéz dr. Csete Antal szolgabíró mondta, majd vitéz Tátrai József szavalt magvaros szivvel egy alkalmi köllc-ményt. Dr. Boda Károly ünnepi beszédében a levente-intézményt magasztalta és az ünnepély jelentőségét méltatta lendületes, lelkes beszédben. Nagy sikere volt Schless Gyulának, aki magyar szivvel és gyakorlott tudással adott elő egy alkalmi költeményt. Herceg Ballhyáiny-Straltmann Lászlóné zászló-anya képviselőiében Barthos Gyuláné adta át a zászlót dr. Lukács János szepetneki körjegyzőnek, az egyesület elnökének, aki közvetlen szép szavak kíséretében vette azt át. A zász-lószegek beverése után közös ebéd volt, majd délután jólsi-kerüll juniális a bajcsai erdőben. A rendezés Somfai Gyula tanító érdeme.
- (A közjegyzői Iroda betörője)
Csiki József egerszegi asztalos, "örfnt megírtuk, nemrégen betört /alaqgw^ szegen ,dr. Telnvmn Sándor kir. közjegyző irodájába. Apróbb tárgyakon kivül mtn tudott elvinni semmit, m^rt (ellenérté k.A tegnapi tárgyaláson beismerte, hogy kávéházi felirónők javára is követett el kisebb lopásokat. A törvényszék hat hónapi börtönre Ítélte a mlogtévcdt fiatalembert. Az ilélet jogerős. .
- (12 Ugu család feje lelett kigyulladt a Ház)
Egy tizgycrtii-\'kcs, szegény esalád, Hegyi József kaposszcrdahelyi lakos feje felett Minap délben kigyulladt a ház, utofkor éppen ebédelni üllek vulameuuyien. Ház, Istálló, pajta, minden leégett.
- (Bályeggy^JUk találkája) Héttőn
délután ö-tól 8-lg a Pannónia hátsó ki»-termében.
- loholalnca-fBrcd falkáas&l a nyárra...
Készülnek a prospektusok, megindul a propaganda. Mégscfml jönnek a vendégek! Miért?... Mert rossz a reklám! Seholsinc8-füred üres és kihall és ha sokáig jgy megy, egy-két éven t>elül tényleg »sehoí sincs.* A helyes fürdőprojjagandáról hoz érdekes cikket a HekláWélet uj száma. Érdekes szakcikkek, sok ötlet, tipp kirakatrovat és több színes melléklet teszik teljessé a szép kiállítású lapot. Kiadóhivatal: Budapest, V., Lipót Kór ut U. szám.
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgép, gramofont, hizott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyeraménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysorsjegye kapható Szabó Antal főúti sportüzletében
1.- pangóért <:)

Gyártelep:
BUDAPEST, U., LMU-ÜT 117.
Trianoni templomra
gyűjt Nagykanizsán két ismeretlen. A rendőrkapitányság annak közlését kéri, hogy az illetőknek gyűjtési engedélyük nincs. A közönség saját érdekében cselekszik, ha a gyűjtőket átadia a legközelebbi renuőrör-szcniirek, vagy telefonon azonnal jelenti hollétüket u rendőrkapitányságnak.
* A r.g.k hImhMm nem követke-lik be, ha rendszereeen ápolja azokat Odol togpéppel éa fogkefével. Ax Odol fogpép nagymértékű kolloid alkatrészeinél fogva eltávolít minden tisztátalanságot éa leetöaayagot a fogakról. As Odol logpép a fogakat hólehéjré vará-saolja. _
Kapté\' I Juuin 10. oetl törtök Horn. kai Margit. ProteatáM Margit. ftrMl. Thamuas hó 1.
Gyógyszertári éUell szolgálni e bó Tágóig a Fekete saa gyógyazert^r <• • klakanlzsal gyógyszertár.
GUMI nyitva reggel II óráiéi este 6 óráig (háUói uarda, péntek dél tán kedden egáax nap Dóknékl
307/1937. Ikl. szám.
tajünflösi Hfc
A - ugytunliui Horthy Miklós városi kOzkó ház nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet 25, azaa hultonOt métermázsa mosópor szállítására.
Az s|ántstokát 1937. juUus 8 áa déli 12 Írálc kell • kOikfrhájboi beküldeni. Ezen határidőn tul érke-lelt a|ánlatok nem vitetnek llgye-lembe. Az a|ánlátl Ossieg 2°/,-ínak megtelelő bánalpénzt leiéibe kell helyesni. SiálUUii teltélelík t kórháztól basurezhelfik.
Nagykanizsa, 1937. ji^n. 7 én.
Horthy Biklót vártál UiUrUi ,„, ImkuUn
Mmi giiiHII!
Rágókártevök ellen:
Arzola, rusln
Gombabetegségek ellen
Salfarol, Amonll, Solbár, Vlnol
Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Prouikol, Tanol, Itllwppa
Beszerezhetők:
; ország józsef
mag, műtrágya, növényvédelmi.terek, gép, zsák, atb. turaakaMaákaa
Nagykanlzaa, lirzsébet tér 10.
(A bíróság mellett)
■ALM aOZLONH
1987. lunlut 10
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólg tű
IIU*i, minden további uó 4 fillér.
Utal uoba két uruk ellálừ«l uii pengőéit uonnal klarfé. Llbax»lrral 16-lölt ebéd házon kívül megrendelhető Ma-gyarutca 25., Zsofdosné. 1626
VIH«t«l«k Balatoninárlafürdó legaebb helyén, a központban, a Balatonul 100 lépésnyire, 200 G-öl. olcfén eladó. Brónval Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő díjazva.
10 drb. |ómlnőáégü b«rotwap«N(|« csak 30 HUér Teutsch Drogériában. •
Balatonberénybcn négyszobás villa konyhával klaéé. Bővebbet Vlda kalapüzlet-ben. •
Flaiar-barandaiáat vennék. Petőfi ut 81. •
Jókaiban levő oldalkocsis motorkerékpár jutányosán eladó. — Havas blcikUOilet. •
Jóházból való Hut lérfUmmké tanuló-lónak felveszek PüWp •
fiatal, Józan phsoaniHabáat állandó munkára felvesz Péter Hugó borkereskedő.
1732
Platal mindenes bejáréul atonnal felvétetik Ktrály ucca 6. as. •
FakárMMl vaMléal felvételik Baita fehéineuiH özemében Csengery ut 8. "
Ingyen kapja a Zalai KOslönyt, aki egy eló-flzelót szerez
A Zalai Közlöny .Keresd a sorl« versenye nem várt nagy sikerrel zárult- A versenyben résztvevők a sorok összeállításánál nem kis örömmel vehették tudomásul, hogy a Zalai Közlöny még egy meglepetésben ta részesítette őket. Az elrejtett sorokban közöltük, hogy mindenkinek, aki egy uj előfizetőt szerei lapunknak, a szerkesztőség egy negyedévig ingyen küldi a Zalai Közlönyt.
Ezt a bejelentést most megerősítjük és a Jövőre nézve Is érvényesítjük. Mától kezdve tehát mindenki, aki egy egész éves uj előfizetőt szerez a Zalai Közlönynek, negyedévig ingyen kapja a lapunkat- Félévi előfizetés után kettő, negyedévi előfizetés után pedig egy hónapig ingyen kapják előfizető-szerzőink a Zalai Közlönyt.
Az előfizetést nem kell egyszerre előre kifizetni. Az uj előfizető hónaponként fizetheti a lapot, kiadóhivatalunk ezt külön kezeli és 1 évig minden kifizetett negyedév után egy hónapig ingyen küldjük a la|>ot atuiak, aki az előfizetőt szerezte.
Kedvezményben részesülnek azon kivül az Önként jelentkező u) előfizetők Is Ha most fizetnek elő, Junius elsejéig ők is ingyen kapják lapunkat. Az uj előfizetők mindabban a kedvezményben részesülnek, amelyeket a Zalai Közlöny elő-fiielölnek nyújt. Igy igényt tarthatnak havonta két tlzaz-uvas ingyen apróhirdetésre, budapesti tartózkodás esetén szállodsutalványra, fél-tandíjas angol és német nyelvtanfolyamokra, etb-
Berlin és Róma megkapta a teljes elégtételt
Madrid, Valencia, Ceute bombazáporra ébredt az éjszaka
Madrid, junius 9 Az éjszaka heves tüzérségi párbaj kezdődött a madridi frontszakaszon. A nemzeti csapatok az éj beállta után azonnal bombázni kezdték a spanyol fővárost. Éjfél felé megfigyelték a nemzetiek, hogy az ágyútűz nyomán a város bcllc-rületén több helyen tüz ütött ki
A heves ágyútűz egész éjszaka tartott és hajnalban sem hagyott alább.
Salamanca, junius 9 Az éjszaka kél hadihajó mini* egy husz bombát szórt le Ceu-
tára. A várost bombázó hajók teljesen elsötétítve közelitették meg és ugy távoztak.
A nemzeti csapatok repülői az éjszaka Valencia felett is megjelentek és bombázták a várost.
Rómu, junius 9 Eddig még nem adtak ki hivatalos jelentést a London, Berlin és Róma között lefolyt semlegességi tanácskozások eredményéről, de ugy tudják, hogy a tárgyalások során Németország és Olaszország teljes elégtételt kapott.
Egy anya és négy gyermeke borzalmas szerencsétlensége a Tiberis-parton
Anya és három gyermeke a vízbe pusztult a negyedikért, akit sikerült kimenteni
Róma, junius 9 Megdöbbentő szerencsétlenség történt ma hajnalban Rómában. Egy fiatalasszony néjjy apró gyermekével sétált a vizpar-ton. A három nagyobbacska kézenfogva mellette lépegetett, a legkisebbiket pedig a karján vitte. Az egyik kislány véletlenül megcsúszott és a folyóba esett, az asszony ezt látva, ön-
kéntelen mozdulattal utána kapott, do ő is megcsúszott és a Karján levő gyermekével együtt a vízbe cselt és magával rántotta másik két gyermekét is. A megdöbbent járókelők az asz-szony és a négy fp\'ennek közül csak* az egyik kislányt tudták kihúzni, a többi négy a folyóba veszett..
özv. Róth Sándorul ugy maga, mint gyermekei és az egész rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett férje
RÓTH SÁNDOR
életének 80-lk, boldog házasságának 54-ik esztendejében hosszú szenvedés után jobblétre szenderült.
Drága halottunkat folyó hó 10-én délután fél 6 órakor helyezzük örök nyugalomra az izraelita temető halottas házából.
Nagykanizsa, 1937. junius 9.
Áldás és béka poraira I
Mik MI és LJU J..S.4 itul. Búik 01,. gyermekei. Kik Filai szül. L.1I..F Auu, menye. Laki J..S, veja. »«k K.d.e él Kinly, Ukl l.tvi., iinokil.
Páratlan kedvezmény a Zalai Közlöny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, « csendes ii központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmaniexfcf-iitoa a.)
Igazgatóságával sikerüli olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi (ütés, teleion, lifl slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos hedvezmíny Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyei a Zalai Közlöny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Pacslcs László-féle
vegyeskereskedést
Vésén megvettem. Ezúttal értesítem az érdekelt feleket, hogy akinek követelése van,
nyolc napon belül
nálam jelentkezzék. Vése, 1937. junius 8. Salamon József
,,„ kereskedő.
Férfiaknak
Sporting o50
kotmi....... tm..MI
Habselyem Ing 5-BRÓNYAI DIVATHOZ
Horthy Ilklévat 1. iziv.
A bélyeg érték!
Otthon, padlásod, fiókban heverő bélyegeit éitékeslt-hell minden hélfón délután 6-tól 8 lg a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában.
Ilndtn biljetíjöJtöl siIíísm látnak.
Tagdíj nincs I
BIZTOS
eredményt csak ugy 4r el, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő. meisie vidéken Is el-Ierjedt ZALAI KÖZLÓN Y-b«n adta fel. Kiadóhivatal Pöut & (ax udvarban.) Tel. 78.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: ZaUI Károly Interurbán telefon ; Nagykanizsa 78. szám.
• HfrfcjfeM. UokUii w. UutaMr, Hr>mf t, tttaM L^** mm mnwapi. tumimlrnám matti. luks., UU lÉtdü
Ma: ,KERESD A MÁSIK FELÉT!"
77■ Évfolyam 129 síim
Nagykanizsa, 1937. junius 11 péntek
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY

<s kindóUnlalt HM 5. via.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klóllielial ára: egy hóra a pengO 40 Hllír. Sicrkesitóatgl fa kúdOlilyaUH telefont 7& az.
& nemzet érdebében
A nemzeti alkotmányokat az élet formálja. Bizonyos időkben a nemzet érdeke az uralkodói iogok csorbítását követeli, máskor viszont előnyös a nemzetre nézve, ha bizonyos kiforratlan eszmeáramlatok játékának nincs kitéve annyira a nemzet sorsa, hanem az irányító szempontok olyan személyben összpontosulnak, amelyik megfelelő halalommal is bír, hogy azok valóban gyakoroltassanak. A történelem folyamán gyakran váltogatta egymást a központi hatalom teljessége és a rcpublikanizmus. Gyakran szélsőségekbe hajlott mind a kél oldalon a hatalom gyakorlása s találkoztunk olyan impcrálorokkal, akik teljes abszolutizmussal rendelkeztek s uralmuk nem egyszer a tiran-nizinusban vert gyökeret. De a másik oldalon is súlyos kilengések és eltolódások tanúi lehettünk. Talán éppen e kor gyermekei szemei előtt játszódik le legszembetűnőbben, hogy a népjogoknak túlságos tág értelmezése és széles körre való kiterjesztése milyen anarchisztikus állapotokat támaszthat.
A magyar nemzet történelme ezer esztendő óta az alkotmányokat formáló küzdelem évszázados láncolatát tünteti fel. Az árpádházi királyok óla mindvégig erőt mutatott a nemzet a tulságbuhajloll uralkodói hatalommal szemben, viszont énen saját fejlődése érdekében felruházta királyait és államfőit azok kai a jogokkal, amelyek a fejlődés és nyugodt állami élet szempontjából kell, hogy ,egy kézbe összpontosuljanak. A világháború összeomlása után, amikor megszűnt a királyi hatalom gyakorlása, a nemzet 1920-ban törvényt alkolott a kormányzói jog gyakorlására. Ekkor olyan időkei élt, amikor épen a jövő szempontjából gondolnia kellett sok eshetőségre. A főszempont azonban, amely a nemzetet ekkor vezette, na volt, hogy olyan kézbe kell tenni az államfői jogok gyakorlását, amely kéz erélyes őrködést biztosit a nemzet hagyományai számára és rávezeti a nemzetet arra az útra, amelyről azokban az időkben eltántorítani igyekeztek. Újjászületésünk egyik legnagyobb jeletőségü ténye volt az az elhatározás, amelyik megtalálta a kormányzói szék birtokosának méltó személyét. Amikor a nemzeti hadsereg Dunántúlról bevonull az ország fővárosába és valóban a telemrehi-vási siralmas és szomorú napok gyászában éli a nemzet, az akkori novemberi ködöt átvilágította a remény sugara, amelyet
Franciaország nem hosszabbítja meg szerződését Jugoszláviával
Delbos magyarázatot kért a belgrádi Neurath-tanácskozások hivatalos jelentése Ügyében
London, junius 10 Párisi jelentés szerint Delbos francia külügyminiszter magyarázatot kért a párisi belgrádi nagykövettől a Neuralh-látoga. lások alkalmával kiadod hivatalos jegyzékre vonatkozóan. A német miniszter belgrádi tárgyalásairól kiadott jegyzék zárószakasza ugyanis világosan le-
szögezi — állapítja meg a francia külügyminiszter — hogy a jugoszláv külpolitika teljesen párhuzamosan halad Németország középeurópai politikájával^ ami azl jelenti, hogy ha valami Csehországgal történne, az nenl számíthat többé Jugoszlávia barátságára és támogatására.
Epp ezért a francia külügy-
miniszter közölte, hogy a jugoszláv francia egyezményt nem hosszabbítják meg.
Neurath birodalmi miniszter egyébként Belgrádból Szófiába repült és olt folytatja tanácskozásait, majd visszafelé Budapes-len fog tárgyalásokat folytatni.
Szófia : A bolgár király ma délben fogadia Neurath bárót
löt halottja és húsznál több sebesültje van a hallei nagy vasúti tUznek
Az egész teherpályaudvar elpusztult — 25.000 négyzetméteren hat raktárépület, 300 vasúti kocsi és rengeteg áru égett el
Halié, junius 10 A hallei csomagfeladó hivatalban, a vasútállomáson tűz ütött ki. A tűz csakhamar tovaterjedt és lángokba borította az egész épülettömböt. Az éjszakai turnusba beosztott 80 munkás közül 5 életét vesztette, közel húszan súlyosan megsebesüllek-, az eltűntek számát még nem
tudják.
A leégett épületrész 2.5.000 négyzetméter. A hat hatalmas raktárépületen kivül 300 vasuli kocsi, sok teherautó lett a lángok martalékává. A kirakodásoknál segédkező/munkások közül is többen [életveszélyesen megsebesültek, inert a benzines hordók és a savval töltött pa-
lackok egymásután robbantak. A raktárhelyiségek és az ott felhalmozott, valamint a rakodás alatt lévő áru is mind elégett, mert a nagy hőség miatt a tüzet meg sem lehetett közelíteni. Az egész haliéi teherpályaudvar egy romhalmaz. A vizsgáiul liosszu időt vesz igénybe.
Minden pillanatban várható a szovjet bukása
Katonai diktatúra késiül Oroszországban — Tuchacsevszky és Blücher tábornokot letartóztatták — Franciaország feszülten figyeli szövetségese katonai erejének csökkenését
Moszkva, junius 10 Hivatalosan is megerősítik, hogy Tuchacsewszky tábornokot letartóztatták. íilücller lá-bornok letartóztatásáról még nem adlak ki hivatalos jelentést.
Megbízható helyről nyert értesülés szerint azonban a fentieken kivül még letartóztatták Demér és Kork tábornokokat, valamint Nilil hadseregföpa-rancsnok helyettest is.
London, junius 10 A Daily Herald moszkvai tudósítójának részletes jelentése képet ad a Moszkvában uralko-
dó súlyos helyzetről. De a lobbi lapok is foglalkoznak a kérdéssel és megírják, hogy ma valamennyi európai állam külügyi hivatalát az a kérdés foglalkoztatja, mi történik Moszkvában. A kérdés legközelebbről Franciaországot érinti, miután ,a francia—szovjet s\'zerződés aiíy-nyit ér, amilyen erős a szovjet katonai ereje.
Sajnos, — irják a lapok — ez az erő már nagyon is labilis. Ila igaz az, hogy minden vezető helyen az idegen államok kémei és fizetett rombolói ülnek, akkor aljasabb a szovjcl-vezelőség
minden eddigi földi halálomnál.
Moszkvában, bár megszigorították a cenzúrát, sikerült megtudni, hogy a Sztálin elleni lázadás már teljesen, készen áll. A jelentések szerint a szovjetrendszer teljesen bukó félben van és rövidesen leplezetlen és tisztességesen bejelentett katonai önkényuralom veszi át a vezetést.
Sztálin aí. események lialása alatt lassan teljesen elszigetelődik, Vorosilov pedig egyre népszerűbb lesz. Az esemény ok kirobbanása minden pillanatban várható.
a fővezér, Horthy Miklós, támasztott a nemzet lelkében. A rombolás és pusztulás hónapjai alig múllak el, am ikor ellenállhatatlan erővel támadt fel a nemzetben az érzés : mindennél elöbbrevaló alkotmányos életűn ket helvreftlliluni. Ez meg is történt a legszélesebb választói jogkör alapján összehívóit ncjn/.et-gvülésscl. Ennek a ncmzotgvfH lésnek volt feladata, hogy állam-
fői válasszon, akii hagyományainkhoz híven\'kormányzónak nevezünk. Az államfői legmagan sabb pozícióra a nemzet Horthy Miklós akkori fővezéri választotta meg. A kormányzói jog gyakorlásáról pedig az 1920évi első t. c. intézkedik, amely jogot adott a kormányzónak feladata ellátására, s miként az ország kifejlődött alkotmányos élete igazolja, ez a joggyakorlás va-
lóban a nemzet érdekében történi. Ne hivatkozzunk most másra, csupán egy pillantást vessünk azokba az időkbe, amikor legnagyobb nemzeti értékünk, ezer esztendős alkotmányunk, az utcai csőcselék hátán hatalomra jutott, nemzetietlen terroruralmak martalékává lelt. Hova fejlődtünk azóta ? A porig sújtott nemzet ma már felemelt fővel állhat Európa leg-
a
iAi3w wttaxwr*
Mm
nagyobb nemzetei közé és te-kinlélyl szerezve, építhetjük sorsunkat. Le nem tagadható eredményeket értünk ei ugy külpolitikailag, mint a bcipolitikui "élet számos vonalán s ilt is nem utolsó sokban szociális és gazdasági tekintetben. A helyes irányú alkotmányos kormányzás nyújtotta azt az előrehaladási lehetőséget, liogy felemelkedhettünk oda, ahol ma vagyunk.
A további fejlődés és nyugodt kormányzás azonban 111a már szükségessé teszi, hogy az 11120 évben inegalkotatl 1. t.-c. jogköréi kibővilsük. A kormányzó, aki immár 17-ik esztendeje a nemzet öszinle háláját kiérde-demelve ellátja az államfői teendőket, alkotmányos életünk legfontosabb tényezője. A kormányzó és a törvényhozás jelentik az alkotmányos joggyakorlatot s ha a magyar élei fejlődési üteme azl kívánja, hogy a kormányzó jogköréi kiierjesszük, vagyis tobb joggal ruházzuk fel azl a személyi, akinek az egész nemzet újjászületését köszönheti, ,arra vonatkozólag a kormánynak törvényjavaslatot kell előkészítenie. Ezt Kivánja a magyar élei további helyes irányitasa és a jobb sorsunkba vetett és mélyen átérzett remény. Nagyon helyesen cselekedeti tehát a Darányi-kormány, hogy. azl a vitát, amelyik a közvéleményben immár liosz-.szu idő óla folyik, a kormányzói jogkör kimerj esz léséről szóló törvényjavaslattal intézi el. Ez a törvényjavaslat valóban a leg-szélesebbkörü megvitatás, szakszerű és politikai hozzászólás után jutott abba a stádiumba, liogy 111a már megérett a törvényerőre való emelésre. Darányi Kálmán miniszterelnök tudvalevően e tárgyban liosazas megbeszéléseket foly/tatott a pártok vezéreivel, majd a leszü-remlelt alapelvek alapján az igazságügy-minisztérium elöké-szitelte a javaslatot és e javaslat lóbbszór foglalkoztatta a ininisz tertanácsot. Ma már ott tartunk, liogy a kormányzó párt közjogi bizottsága és elnöki lanácsa letárgyalta a javaslatot s azl egyhangúan eltogadva, alkalmasnak találta arra, hogy a kormány az országgyűlés elé terjessze.
Tudvalevően a kormány három nagyjelentőségű alkotmány, jogi javaslat elkészítésén fáradozik. Ezek közül az első a kormányzói jogkör kiterjesztése, a második a felsőház reformja, amit követni fog a titkos választójog megoldása. Már most meg kell jegyeznünk, hogy sohasem szabad abba a tévedésbe esnünk, mintha a kori mányzói jogkör kiterjesztését bármiféle választójogi reformf ellensúlyozása gyanánt kellene meghozni. Nagyon helyesen jegyezte meg a Nemzeti Egység f\'ártja értekezletén az igazságügyi miniszter, hogy ez a miniszteri felelősség gondolatával is ellenkezik s helytelen beállítás. Nekünk azon az uton kell haladnunk, amelyet az alkotmányos törvényhozás eddig is előirt. Ez pedig a fejlődés utja, a mely metítartia a meglévő elveket s ezekre epili mindazt, amit az idők változása szükségessé iesz. Most az állami élet helyes \\ezetése, az 1920. évi I. i.-c. te-
kinlclében, pótlási, jogkiterjesz-lésl kivánt s ezt a nemzet meg is teszi, elsősorban saját érdekében Tagadhatatlan azonban, hogy amikor az országgyűlés a kormányzói jogkör kiterjesztését törvénybe foglalja, ezt nemcsak pusztán az elsősorban
rigyclembejövő nemzcli érdekből leszi, de helyei foglal ebben a törvényalkotásban a hála és a szeretet mély érzése aziránt a személy iránt," aki 17 esztendős kormányzása idején a nemzeti értékek megszemélyesítője lelt.
Megszüntették az eljárást a polgármester ellen a nagykanizsai hiteltullépések ügyében
A zeneiskola hangversenytermének Ugye a megyei kisgyűlés előli
Zalaegnrazeg, Junlus 10
Zalavármegye ktaayulése most tartotta tendes havi ülését gróf Teleki Béla főispán elnökletével. Eszlerbázy János gróf napirend elOli a közlekedési ügyekel telle szóvá, az Idegenforgalom érdekelt célzó rendelkezéseket sürgetett Apinsszlavlná-hoz Bosnyák Andor, Thaasy Qábor dr. és Szellánszky Nándor szóltak hozzá. A keszlhely—egeiszegi-auió-busi kicsi, színvonaluk .abesszíniai", a bőség kibírhatatlan, az ablakokon nincs függöny, a kalauzok tUelkedésg sem kielégítő, — mondták. A kligyüléai panaszgyüjleményt sürgősen felierjesztik a MÁV hoz.
TObb egerszegi Ugy után Nagykanizsa minden balározalát Jóváhagyták, továbbá az alispán bejelentette, hogy a hiteltullépések tárgyában a nagykanizsai polgármeater ellen a további eljárást megszüntette
Ezután került sor az egyes községek határozataira. Foniosabbak: Becsehely iskolaépl ésie 20.000 pengőt vesz fel, Nemesvita a róm. kai. iskolának 2000 pengő segélyt ad, Kesithely megszervezi a 16-ik taní-
tói állást. A tspolcal Bacsinyi cserkészcsapat olaszországi tanulmányújára 50 pengőt, a keszthelyi cserkészeknek a hollandiai jamboreen való részvételre 150 pengőt szavazlak meg.
A kanizsai zeneiskola 2000 pengős átalakítási határozatához Somogyi tlynla szólt hozzá. Két kéreliae volt: nvieWll alakítanak, feltétlenül szuk-erribercket hallgassanak meg az akusztika szítwponljából, nicrl Kanizsa hibátlan előadótermiben elég szegény; n nt\'isik kérelem: n város esak ugy adjon segítséget, ha biztosítják, hogy nemcsak n kanizsai zcnckidlura, dc a kiváló kanizsai dalkulluru is helyei *áap, sttfg jtcdlg nemcsak hflityvcrik-nyekre, hamm állandó tannfásrn ís. Nagykanizsán zeno is, dal is szépen kapcsolódik Itelc az uj iűagyar törekvésekbe és igen u;igy öröm volna, hn irtosl kielégítő megoldást \'lehelne találni.
A közgyűlés czulíin apróbb ügyekkel foglalkozott és a 217 lárgysorozali pontot máslét óra alatl letárgyalta.

Az éjszaka földrengés volt Miskolcon, Szentesen, Sátoral|ao|belyen
Mád, junius 10 Tarján Mád, Szentesen az éjjel fél küllőkor hosszabb ideig lurló földlökést érezlek. A felriadt lakosság a környéken n szabadba menekült, oll töltötte az éjszaköl. Kárt j> földlökés nem okozolt, mindössze néhány kémény döll le.
Később Sátoraljaújhelyen és a borsodi határszélen mozdult meg a főid. Kárt innét sem jelenteitek.
Mitrn virradó éjszaka negved-háromóra tájban Miskolcon is gyenge földlökést éreztek. Komoly kar nem történt.
Az olajfúrók elveszített és megtalált 42.000 pengője
Az utmenti kőrakáson egy falusi asszony ölében találták meg a 42 darab ezresbankót
Érdekes esetről számol be a Zalamegyei Ujáig a következőkben:
Szentador|ánvldékl emberek jártak a vármegyeházán, akik érdekes történetet beszéllek el.
Az olajkutatásokat végző angol vállalat néhány alkalmazottjának a napokban dolga akadt • vidéken. Az utat autón iellék meg a közben elvesztettek egy bőrtáskát, amelyben nem kevesebb, mini 42 ezer pengő volt papírpénzben. Amikor észrevetlék a táska eltűnését, visszafordultak abban a reményben, hogy valahogyan nyomára jutnak a nem csekély összegnek. Alig mentek néhány percig, amikor meglátták, hogy az egyik luvicirakáson egy falust asz-
szony üldögél és térdén simogat sok.sok bankót. Megálltak és megkérdezték, mit csinál. Az asszony nyugodtan válaszolta, hogy találta ezt a kis pénzl és kíváncsi rá, mennyi Is az. Most olvasgaija.
A tisztviselők megmagyarázták neki, hogy ők vesztették el a pénzl s annak keresése végell fordultak vissza. Az asszony nem kételkedett szavaikban, hanem szépen viuza-szolgállalia nekik a pénzl, amit megolvaslak éa megállapították, hogy abból semmi sem hiányzik. Azután megköszönték ai asszonynak .szívességéi- és 600 pengővel jutalmaz-Iák meg.
16 hírek a nagyvilágból
A Magyar Kereskedelem és Pénzügy lila:
— A jelenleg Romlnlihoz larto-zó területen löbb, mini 50 magyar pénzintézet működik. Az Intézeteknél ujabban javulás, sőt belétemelkedés mutatkozik.
A MAV uj költségvetésében 3 5 millió pengő javulás mulalkozlk, ennyivel kevesebb a deficit, annak ellenére, hogy 16 millió pengőt vetlek fel beruházásokra.

Az olasi pénzintéíotek rentabilitása az elmúlt (Izletévben emelkedett ^
A magyar vidéken az u\'olsó egy év alall 20 millió pengővel emelkedett a takarékbetétek állománya. (Nagykanizsán 1913 ban minden lakos-a állag 1000 P takarékbetét jutóit, ma 200 P-nél is kevesebb a fejkvóta.)
A magyar export-rádius állandóan terjed, |elenleg Egyptomba, Szíriába, Irakba, Indiába, Palesztinába és Dél-Ameilkába Is exportálunk gyáripari iermlkekel és üzemanyagokat és kivételei lehetőségek kínálkoznak a kivitel továbbfejlesztésére is.
Budapest Bzékeslőváros március 1 lg az Idén 116 u| épitseiésl engedélyt adotl ki, szemben az előz? évi 86 engedéllyel, tehát kb. 40 százalékos emelkedés mutatkozik, ami • jövő szempontjából örvendetes.
* I I
Budapesten az üres lakások száma 6208-ról 6464-re csökkent, ami a konjunkturajavulás jele, u Őrei űrietek száma pedig 1490-ről 1344-re apadl le,
*
A délafrikai aranyhánya-vállalalok leien ételből:
- 1932-ben 15.750.000 font sterling volt á délafrikai bányák tiszta nyeretége, 1936-ban 32 040000lont, tehát az emelkedés löbb, mint 100 százalékos. A termelés ez alalt az Idó alatt nem emelkedett, sőt 11.8 millióra caökkent, de a konjunkturajavulás lolytán az eladás volt több és az árak emelkedtek.
: f"-\' \'(* \\ i 1
Az Északamerikai Egyesüli Államokban 1933-ban 18 1 millió, 1936-ban 51.1 millió uncia ezüslöi termeltek. Az évről évte tartó emelkedés 180 százalékos. A többi ezüat-termeló államokban la tmatkedéa mulalkozlk.
• ■ , 1 ■. t \' i
Somogyvármegyébsu már egyetlen község sincs, ahol az ízkolátv kivöll népművelési bizottság te! na állítottál volna a népkönyvtárat.
Éltesebb embereknél, akik gyakran fel vannak fúvódva ugy az alhasl pangást, mint az emésztés renyheségét egy-egy pohár természetes .Ferenc József keserűvíz reggelenként bevéve rendszerint hamar megszünteti, a rekeszizom emelke-déiél csökkenti és a msgas vérnyomási mérsékli Az orvosok ajánlják.
— Saját ird.kében éa örömén SZOl-gáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopatel. Bulotiruhis S.sl «0bnt«-kHl-
liiáaát megteklnU, vótelkónyszor nélkül.
jwy-BtoLíi,
ZALAI KÖZLÖNY
Jöjjön elsején
Megint olyan előadást kaptunk a színtársulattól, amely játékban és rendezésben felért egy fővárosi színházi este élményeivel. Egyetért ebben mindenki, aki meg szokott fordulni fővárosi színházakban.
A durab maga szellemes, vidám, mégis mondanivalója van ős ez a mondanivaló az életnek egészen mély és komoly igazságait is érinti, sokszor egészen a mélyükre hatol és tud könnyet is sajtolni a szemből a sok kacagás mellett.
Ragyogó alakítást adott Harczos Irén, bájos, természetes közvetlensége levegőt, valóság-izt adott minden szavának, minden mozdulatának. A finom hu mórtól a drámai lendületig minden fokon talentumos a prózai játéka. Másik szenzációja volt az estének Szabó Ernő Rozner bácsija. Rrilliáns játék volt, tele őszinte, pompás emberi színekkel, a humor köntöse \'alatt vonagló, kitűnően megéreztetett emberi tragikomikummal. Nyílt színi taps dübörgött, forrón, lelkesen, hosszan nem egy jelenete után.
Ebben a darabban minden szereplő a helyén volt, az utolsó jelenet transzferáló munkásáig., valamennyi gondosan beállítva,! berendezve, maszkírozva. Rát-kai István, Majthényi Gabi osztoztak a sikerben a nagyobb szerepekben. A »trampli szerepében kitűnő volt Tihanyi Pl rl, Horváth Jenő, Oroszlán György, Lovasy Klára kisebb szerepeikben szolgáltak rá az elismerésre.
__<U)
f A színházi Iroda hlrel
C) vwn*
Harczos Irén és Székelyhidy Adrién felléptével kerül bemutatóra ma, csütörtökön esto az év szlnpadirodalmá-nak legértékesebb müve Denys Amicl érdeklődés ecntrinntálHi került .pompás színjátéka, a virágzó asszony. A kö»-szlnjáték mü este mindenkit" meg fog győzni arról, l>ogy ennek a darabnak csak szépségei vannak. (*) Ketten tr j*fS7®l - - levente
Pénteken este Jleltai Jenő nagyszerű vígjátéka, az igen nagy- sikert aratóit Nétnía levente kerül szinre félhelyárakkal. Az elsőrendű zsöllye l pengd 10 fillér.
(*) Sybtll - ÍUUtm helyárakkal
Szombaton délután 5 órakor 20—00 filléres heyárakkal kerüi\'szlnro íucobi örökszép operettje, a Sybill. Cl CMvurgóUity — izombat eite
Az évadion legnagyobb sikert aratott opcroltujdonság, u Csavargólánv Ollny Baba, Kőróssy Zoltán, Szalmíi Sándor, Daruváry Mária, Szabó Ernő főszereplésével szombaton é> vasárnap este Is toíüsoroü van. (*) Vasárnap 30- 140 fllWre. el0.di.ok Vasárnap délután 3 órakor a Csárdás hangulatos ny.igyar- operett, délután fí órakor a Csodahajó operct^ újdonság Harczos Irénnel a Tőszerep-l>cn és este a Csavargólány \'sláger-ojKjrett vaii míü soron.
— Női rókára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. SchQtxnéi minden minőséget megtalát.
Mégy ember bftzé csapott a Tinám az eszteregnyel mezőn
A zivatar elöl a fa alá menekült embereket eszméletlenül, bénán találták meg a villámcsapás után — Mind a négyen súlyos állapotban fekflsznek a kórházban
A szerdal fülledt hileleg már előre Jelezte, hogy zivatart kapunk. Délben a meteorológiai intézet is megerősítette ezt. A nagy rekkenő hőség délután fél öl utón valóban luüaímas égíhá-boruban robbant ki. Pillanatok alatt sürü, sötét felhők borították cl az eget. Hatalma* dörgés jelezte, hogv a zivatar mür itt van és néhány perc alatt nz ég csatornái Is triogeredtek.
A sürün hulló vllláml "Nagykanizsán és a közelben több helyen lecsapolt. Kisfymizsán tul, az eszteregnyel mC/őn pedig csaknem négy halált okozott.
A község közetél)cn dolgozott . *Pő-tzéék földjén pőeze Dános :»<) éves eszlcregnyel földműves és három rokona. AtaT kor a zuhogó zápor megeredt, a négy földműves, ftévszerint Pőcze János, valamint annak öccse: Pőcze István 30 éves földműves és feleségi\', Pőczc Istvánné \'21 éves eszteregnyel asszony. A n^vcttlk társuk Benkc Fercnmé volt, 40 évejf, ugyan csak eszteregnyel.
Az asszonyokat az ídőseltb Pőrie még figyelmeztette, hogy nem Jó lesz 111 aM áliill, inkálib pKcnJenek haza 5s Ázzanak, dc az asstonyok az egyik közeli nagy fa alá álltak. Ide mentek később a férfiak is. Itt ugyan a fa nagy lombkoronája megvédte őket az esőtől, de sokkal nagyobb veszedelmet
hozott rájuk.
Alig értek a fa alá, "hűikor egy hatalmas dörrenés Jelezte, hogy lerágott a közelben « villám/. De <ök ebből már nem hallottak semmit, kntert a villám aliba a fál>a vágott, arntely alatt ők álltak és mind a négyet fóldresujtolta. Mind a négyen elvesztették csziméíclükei és bénultan fekütltek a ía alajt. A közelien a másik, kisebb fák alá menekült munkások látták, hogy a vlU-.\'knf aljba a fába csap, rmkdv «lá pőc/éék menekültek, azonnal odasiettek. Axl hitték, hogy mind a négyet agyonsújt-totla a villám, később nzonl>an, amikor jol>bun mégvizsgálták őket, látták liogy «i!é# van bennük élei. A községié sza\'adtak, ahonnét betelefonállak a nagykanizsai mentőkért. Két Mentőautó roltogoll ki a helyszínre, önVely leszállította a négy teljesen nWgWnidl földművest, akiket tudatlanságuk sodort veszélybe.
A városban olyan hírek terjedtek el hiíég az esti órákban,* hogy az egyik földkriüvesl azonnal agyonütötte a villám. Szerencsére ez nem áll, mert a villámlfás pillanatában Ciyik sem ért a fa törzséhez, atnHy igy fcve;áette a villáhttot. Mind a négy állapota a/on-l»an rendklvüC súlyos, a kórházban a/wlják Őket.
Száz pengőre Ítélték gróf Pejacsevlcs Endrét egy halálos antó-gázolás miatt
A gyorshajtás okozta « négyéves lengyeltóti kisfiú halalát
nél pyoisabban ha|tolt volna. Két gyerek calnlalaniágból Átszaladt elölte ai utón, a harmadiknak, a kit Mskirésznak nem ilkerdll, a sír-hlnyó elkapta. A lanuk vallomUal alapján azonban a biróság blionyi-tollnak vette, hogy a gróf a megengedettnél lebesebben száguldott ál a falu lorgalmaa főutcáján s ezérl gondatlaniáRbdl okozott emberoléi elmén a grófot 100 p.-ngö pénzbüntetésre Ítélte. Ax Ítélet jogerGj.
It|. gróf PejacseviciMikó Enc írc egy hónappal ezelőtt Lengyeltóti utcájtn robogott keresztül autón, amelyet maga veze\'ett. A faluban elgáiolta Ma-karész Lajos 4 éves kisfiút, aki másnap szüle! lakárán belehalt su\'yos sérüléseibe. A törvényszéki tárgyaláson a gróf tagadta bűnösségét és azzal védekezett, hogy a gyermek maga okozta a szerencsétlenséget Tagadta azt is, hogy a megengedett-
A Zalai Közlöny 3 napos kirándulást vezet Bécsbe, útiköltség és teljes ellátás 35 pengő
Hétfőn délig kell jelentkezni — Útlevél nem kell
A nyári kirándulások szezonjába a Zalai Közlöny egy érdemes kirándulás megszervezésével kapcsolódik be. Junius 27-től 29-ig tartó, három egész napos kirándulási vezetünk Nagykanizsáról Récsbe. Egy autóbuszon 25 ulasl viszünk, hogy mindenkinek kényelmes helye lo-gyen. Útlevél nem kell, csak a ^személyazonosságot kell igazolni.
Indulás 27-én, vasárnap reggel G órakor, érkezés Récsbe délelőtt 11 óra körül. Délután auló-körulazás, Récs látnivalóinak megtekintése, este valamely nyári színház vagy varieté műsora, hétfőn délelőtt kirándulás Scbönbrunnba, délután a Práterbe, este egy ITeurigen, kedden délelőtt kirándulás a Ko-benzl-ra, majd Wienerwaldba,
a vissza-uton pedig pár órás megállás Badenben és Vösslau-ban. Visszaérkezés Nagykanízsá ra kedden este.
A kirándulás költségei, autó-busz-viteldijat, elszállásolási, étkezést beleértve, a három napra összesen 35 pengő. Aki a j>rog-ramban nem kíván részt venni, szállásra és étkezésre nem tart igényi, az 20 pengőt fizet.
Jelentkezni junius 14-én, hétfőn délig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében, ahol a részvételi dijat is meg kell fizetni Áz autóbusz csak 25 jelentkező esetén indul és több utast nem visz, ezért a jelentkezés sorrendje mérvadó.
Az utazás vezetésére Rorsa Réla felsőkereskedelmi iskolai tanárt, Récs alapos ismerőjét sikerüli megnyernünk.
Drósdy Oyöiő államregénye:
Aurora borealls
Rendkívül érdekes könyv liagyla cl a sajtót, mk;ly a könyvnap szenzációja volt s miután három nyelven jelenik ml\'g egyszerre, hnmarosan szenzációja lesz az egész világ könyvpiacának. Drozdy (iyőző országgyűlés képviselő, aki m\'nt drámaíró né^y év elölt az K/.üstkócsug cimKi énekes szimnüvével- megnyerte a revíziós pályázatot, most, mini regényíró mutatkozik 1)0. Aurora Borealls cimk-n áUaníregényl irt, amelynek címlapján hangoztatja, hogy annak tartalma nem utópia, fis ha elolvassuk, csakugyan meg is győződhetünk róla, hogy ha az cmfbcrcknck elegendő eszük és szivük volna, annak a megálmodott, tökéletes Világállaminak, amelyet Drozdy Győző felénll, csakugyan mm| kellene utópiának lennie.
Az Aurora Bö reális izgalmfcsalibnál Izga\'masabb fejezi filXMi «\'gv mérnökember véletlenségből ráhibázik nz északi mágnespóluson olyan erőre, amely a földmotor tekercsein keresztül ütközik ki és nem más, mint maga a Kozmosz ereje. Megjelenésekor mindig feltűnik nz északi fény a Föld sarkal körjll.
Ennek a világokat mozgató erőnek a birtokában, segítségül hívja a világ egyik lcgnagyol>b társadalomi reformátorát és elhatározzák, hogy újjáalakítják az cmlwri lársadulmat. A tudósok műtermükből elektromos érzék-*zercikkel mi\'ndenl látnak és halknak és egy na.\'iy világszemlén íig>-ellk meg az eti)J>eri társadalmat. Kacagva vezet keresztül bcnnünlc\'t a főidőn a sátán. Harc, tülekedés, tomS>olö konfliktusok, liál)oruk, szenvedés, éhség, rettegés, állati hnunka, l»etegség, vszegény-ség és elfajzás mindenütt. A hanyatlás Már-már megsemmisüléssel fenyegeti a civilizációt, miért a társadalom megszervezése a technikai civilizációval nem tud lépést larlani. v,
Ekkor az északi póluson az aurora Iwrenlis fényességób/u, az Urnák csodálatos köntöse alól Villámló rettenetek ütköznek ki s a kél próféta uz ember kezéből kicsavarja a fegyvert. Egy este ta^gszólalnak a föld összes rádiói és a titokzatos hang bejelenti, liogy miután nz emberiség nem tudott okosan élni szabadakaralával, rá fogja kénvsierlteni a békességet, nvugalmfit és örömteli életet. Felhívják u társadalmakat, hogy szövetkezzenek össze a jóra. Aztán szinte kezénél fogva vezeti ki az emberiséget a tévedések és babonák ősvadonjából a tísztultabb tntoguslalokrn. A világmegváltók uj Vihlgállamiot liirdetuok. Összehívják az alkoUnÓnyoz<\') Tíongresszust és az uj \'tnÜKTSZí\'llem okos ösztönzése melletl mtagszületík Solarlának, az íj vlh\'ig-állam\'uak alkotmánya, az u) világnézet, az uj gazdasági rend, i:m^\'ly a földi lehetőségek egész teljességét kibontja.
A világállam gyors teni|>óban épül. Gazdasági szótárából hiányzik ez u három fogalom: lőko, kamat és profit. Ezt lehetővé leszi az uj valuta, nhU\'lynck fedezeti alapja az a kalória, amil " .\\ap ad nekünk. Ez az egyetlen változatlan érték a világon, ami nem ismer inflációt. Az arany igazságtalanul oszlott m|eg a Jpldön és minden aljasságot >í lehetett követni vele. Viszont a Nap l>onlju részekre az időt s ha jó Időmérőnek, miért no lehetne Jó értékmérőm\'k is? A Napfól, Illetve a Sóiról hívják a rendszert szolokráciának, a VllágállrmM Sola-riánnk.
Az uj teremtőerő lassan virágba-
BALAI KÖZLÖNY
borítja a Földet és Paradipsommá Magasztosul az emberek hazája. Min denfelé kivirul a jólét, az uj 6. gazdag civilizáció « Földnek Iegei hagyó! la bb lárzadalm"lt is lioldogilja. A tK\'tetjesedésiHJk iw világiéban tökéletes társadalmi és gazdasági rend uralkodik. Az uj ember unegnycrle a mhga harcát. A Kozmosz íöldreho-zolt ereje dolgozik helyette és ez v\'lsz-szalHizla játékos kedvel, alkotási lázát, békességét és terem\'> erejét.
A fantasztikus regény a ludomtiny-ágaknak szinte összességét kinV.-riti a legujalib fejezetekig. Verne és Fiam) murion fantáziájúval mélyed « szerző annak bizonyilásAba, bog)\' « 1\'öld osiHugn*»lor, melyet a Napból é-s a Koanoszl>ól érkező elektromos áram fiz, kerget és pergel örökké. líllenlét-ben a tudományosan fantasztikus regényekkel, izga\'mfls fejezetei közé már az első részben bevonul " szerelem. És mikor az uj világállamot hatalmassá teszi az etikai konlrot alá helyezeit technika, a regényben valőr ságos diadalt ftl az az erő otaHy meg a Kozmosz erejénél is hataJma-sabb; a szerelt m.
Drozdy (iyözönck ez a regénye megérdemelten keltett nagy érdeklődést. l-.ltbcn a zsánerlten szint*\' uj felfedezése <"> az irodalomnak, A szerző csillagok közt keriugö fantáziája, szép magyar nyelve, lobllincsolő tudása, rengeteg uj adata és nagyszerű következtetései, olyan munkával gazdagították irodalmunkat, amely méltán számi t lm t feltűnésre Idegen nyelveken is. (A könyvet 3(50 oldal terje-dektaiben, gyönyöril diszkötésben u Nova adta kl.)
Küszöbön a magyar—cseh sajtómegegyezés
Prága, junius 10 Hodzsa Milán mi\'niszlerelnők bejelentette, hogy a magyar sajtótermékek bevitelét és terjesztéséi korlálozö rendeletet megváltoztatják és az uj rendelet lehetővé teszi a két or>zág sajtójogi megegyezését.
Az Irodalmi Kör serleg-avatása
A Zrínyi Irodalmi ős Művészeti Kör Vegyeskara szombaton, junius 12-\'én este avatja fel az országos dalosversenven nyert aranyérmet és serleget, egyben a kerületi versenyen nyert első dijat is. Az avató beszédei dr. Krátky István polgármester, a Kör tf>. elnöke mondja, amire Szakáll Gyula piarista tanár, a Kör diszelnöke, a Vo-gveskar elnöke válaszol. Az ünnepi alkalomból a Vegyeskar Kelling Ferenc vezényletével versenyszámai! is előadja. A serlegavatás a Kis Iíoyal kerlhe-lyiségében lesz 1) órakor. (:)
EKY pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobal>utort, fényképezőgép, gramofont, hízott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysorsjegye kapható Szabó Antal föuti sportü/.letébcn
1.— pengőért. (:)
Reumás fájdalmakban szenvedő egyének igyanak reggelenként felkeléskor egy pjhár termésietes „Ftrenc József keserüvizet, mert ez a gyomorbélcsatornát alaposan kitisztítja és méregtelenlti, azonkivQI az emésztést és az anyagcserét hathatósan előmozdítja. — Az orvosok ai*nl|&k.
Eckhardt: »Biztosítva van a megegyezés a kormányzói javaslat hörül«
Budapest, junius 10 A kormánypárt közjogi bizottságának tanácskozása után a kormány elvégzi az esetleges módosításokat a kormányzói javaslat szövegén és azt az igaz ságügyminiszler kedden benyújtja.
Eckhardt Tibor kijelentette,
hogy a miniszterelnökségen foly tátott tanácskozások után véleménye szerint biztosítottnak tekinthető a kormányzói javaslat ügyének kielégítő megoldása, atinál inkább, mert azt megnehezíteni vagy felborítani senki sem akarta. A tárgyalások nagyon jól haladnak.
A képviselőház ülése
Budapest, junlus 10 A képviselőház csütörtöki ülését 10 órakor nyitotta meg Szlrunyttvszky házelnök. Dullii Jenő volt az il\'ső szónok, non vitatja, l»ogy a kormány tisztességesen élt a rcáruházotl különleges jogokkal. KWHkmi a meghatalmazás megadása szükséges volt, mert n helyzet indokolta ezt, azóta áronban a kormány tervszerű munkája sokban és nagyban javított a helyzeten.
Csór Lajos Hassay álláspontját fogadta cl a rémjhir\'szakasz ügyében,
kijelentve, hogy annak indokolása a legnagyobb rémhírterjesztés.
Vázsonyi János Indokolatlannak minősítette, hogy a keret törvény mi* is fennáll. II. Józsefnek és Ferenc Józsefnek sem volt olyan abszolút lui-lalmfi, mint ma egy főszolgabírónak. (Elnök rácsenget és megjegyzi: \'Azt azért Mégsem lehet mondani 10
Fábián Béla a szövetkezeteket támadta, többször említve az .álsxövot-kezetcM.. (Elnök Majnlsst közboszó-lásaiért figyelmeztette.)

- (NyUKOSz-gyászhlr)
Monostory (lyula ny. á. nyilv. tisztviselő folyó hó 0-én éjjel rövid szenvedés után elhunyt. Halála özvegyén Jdvül a volt m kir. 20. honvéd gyalog-ezredbeli bajtársait és a Nyukosz tagjait lesújtotta. Bavütalára a Nyukosz koszorút helyez. Kérjük a Um».\'léscn való megjelenést. Temetése pénleken délután fi órakor lesz a röin. kuth. Utnttő huloltusházából.
— (Juci Tante)
növendékei péntrken, 11-én dél-u\'án fél hat órai kerdeltcl tartják évzáró vizsgájukat a Mlssziósházban. Belépődíj nincs, mindenkit szívesen Iáinak, önkéntes adományokai köszönettel fogadnak. (:)
— (Piarista garden party)
A nsgykanitsal Piarista Diákszö vétség szokásos és mindig társas életi eseménynek számító g.irden-partyjíi junius 19 én délulán 6 órakor lesz a gimnázium udvarán. A rendezőség ezúttal is a legkellemesebb szórakozásról gondoskodott a résztvevők számára. (:)
— (Autóbusz Hévízre)
A nagykanizsai autóbusz vasárnap társas kirándulást visz Hévízre. Mc-ncltérlijegy 3.50 iK\'ngő. Indulás pon-tosan reggel 8 órakor « Centrájtól. Jelentkezni Teutscli-drogériában.
(Fellökte a kutya — belehalt)
Kis Pálné 74 éves kaposvári asz-szonynak nekiszaLidt az egyik pék-mester lmtalmas kutyája. Az asszony elesett, eszméidét vesztető s mire kórházba szállították meghalt. Agyvérzést kapott az esésnél. A vizsgálat megin-ult: felelős-e a kutya gazdája a na. Iáiért?
PlAKHflJO BECSBE!
5 feledhetetlen nap I
Fiuknak junlus 29— jullus 3. Leányoknak jullus 6—10.
Részvételi dij 44 pengő.
Állandó tanári (tanárnői) felügyelet.
A hajón és Bécsben pazar program. Elhelyezés és ellátás ragyogóan tiszta diákotthonokban.
Útlevél nem kell I
Az eddigi tömeges jelentkezés miatt siessen ön Is helyét biztosítani.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai Közlöny kiadóhivatalától.
Az utazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
Lransconlínint
utazási és idegenforgalmi Dorottya-utca 7. (Telefon:
inenl
irodánál, Budapest, V., 1 831-33., 1-831-58.)
1887. junlns 11.
— (Az OMKK Irodája)
továltbi intézkedési* vasArnap délelőtt 10—12, kOfJrivii és jenieken • sl<i tél O-Ül fél II írtig tart ügyeidet. ) - >~prl»* megfeleli ]ó
móretekben, alkalmi Arakon SckSluU
- (Vendégdiák akció)
A Magyar Szülök Szöveltégéntk Pedagógiai Pöostlálya angol, francia, rémei és lengyel vendég- Illetve vtndégdlák akciót rendez. A Szövetség vezetősége felkéri azokat a szil-Ifiket, akik gyermekelkel, hozzátartozóikat a nyári hónapokban a fent-emllletl nyelvek valamelyikére tanll-lalnl óhajljlk, közöi|ék elmüket a Szövetség Pedagógiai Főosztályival. A kifogástalan külföldi családból származó diákvendég a tökéletes Irodalmi nyelvre tanítja a magyar szülO gyermekét, pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül, llsifán vendéglálás-ért. — A mindkét nemben vendég-diátok kora 19—28 év. É deklödck és jelenlkezéil lapot kérők szíves-kedvnek a Magyar Szülök Szövet-ségének Pedagógiai Főosztályához fordulni. Cim: Budapesl, VIII. ker. Reviczky-u. 7.
— Nfll pongyolik künuyU moahaté anyagokból, nagyon olcsón Sckfltuil.
— (Sínek kózé szorult a lába) Súlyos szerencsétlenség történt
szerda esle a nagykanizsai vasulállomáson. Oimesi Oyörgy 49 éves pályamunkái, aki a pályatesten dolgozott, amikor egy vonat közeledett, áf akart menni a slnrieri, a váltóknál azonban a lába a sínek köré szorult, eleteti, nagy nehezen kl ludla húzni, de bokája eltötölt. Mentők szállllo\'ták a kórházba, ahol ápolás alá vetlék.
(Lugkövct Ivott egy Öregember)
Szerda esle a Róasa-ulca 18. az.v hfzba hívták sürgősen a nagykanizsai mentőket A mentőautó azonnal a helyszínre sietett és olt egy szegényes szobában, habzó szájlal, hörögve találták Sáfár Antal 72 évii embsrl. Sálár egyedül lakolt, valamikor pincemester volt, de moit már csak napszámból éldegéli. Ugy. látszik, mindinkább érezte, hogy nehezére rs>k a munka, valószínűleg emiatt nyúlt a lugkövea pohárhoi, amelyből |ó nagyol Ivott. A menlök kórházba szállttoltJk, ahol aiontul gyomormosási alkalmazlak, állapota Igy Is nagyon súlyos.
- (Meghívó)
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet 1937. évi junlus M 17-én, csütörtökön délután 5 órakor a városháza tanácstermében tartja s határozatképtelen junlus 9 Ikl koz-gyflléa helyeit ujabb évi rendes köz* gyűléséi. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári |elentés.3. Alapszabály módosítás. 4. Zárszámadások előterjesztése a számvizsgáló bizottság jelenlésével. 5. Jövő éri költségvetés. 6. Védnök választás él tisztújítás. 7. Esetleges IndilványoV. Az alapszabályok értelmében a második közgyűlés a megjeleni lagok számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Az elnökség. (:)
— (Bilyegnaixk UUlk.Uj.) lióllóü délutáo 8-tól 8-tg • Pannónia kátaó klr tannáben.
— A fogak ..lia.»dti. nom következik bo. ha rendszeresen Ápolja azok.! Odol logpéppel és togkefévol. rts Odol fogpép nagymértékű kolloid alkatrí-azetnél lógva cttAvotlt mlndon tlaztAta-tansAgot óa fnatóanyagol a fogakról Az Odol fogpép a fogakat hólebérré varázsolja.
ttot Junius II
ÍALAI ItitóLOMV
IfflM
Megindult a melegvérű lovak vásárlása
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara tájékoztatója
— (Zalai tűzesetek)
Csonkahegyhát községi >en Matlers-ilorfer Sándor vendéglős most üunc-pelle ezüstlakodalmát.\' A vendégek luijnalig mhlnttak, amikor a szomszédos Tuboly-portu kigyulladt. A vendégek azonnal oltáshoz látlak, a kár igy is "agy, fatert a/pajta a gazdasági eszközökkel és nagymennyiségű fával elégelt. — Kcrescszegen Csizmadia I.ászlő, Csécsi Erzsébet éi Farkas já-nosné háza gyulladt ki az éjszaka. A kár igen nagy, mert mindháromnak nemcsak ingatlana, de gazdasági felszerelése ls leégett. — Vörösszegen Mészáros Márton és Ferenc pajtája égett le a benne lévő takarmánnyal együtt, — Győrfiszegen pedig Dita István korcsmáros Istállója égett le.
— (A közúti közlekedés)
ellenőrzése Zala vármegye egész
területén folyamaiban van. A nagykanizsai Járásban a napokban már két ellenőrző kiszálláson volt vitéz dr. Csete Antal szolgabíró. Az országutakon, amerre az ellenőrzést foganatosította, mindenfelé feltűnt a hivatalos autó, a sofför mellett kakastollas CBendőrrel. A szolgabíró minden szabálytalanul közlekedö biciklislát, szekeret, bármilyen jármüvet megállított, igazoltátoit, kzüksé-ges tselben (Ilyen a két ellenőrző ut alatt összesen 20 volt) az eljárást megindította. Az ellenőrzés szükséges és üdvöB intézkedés és a köz-" ,-kedők kioktatásával és esetleges büntetésével alkalmas aria, hogy ulóbb sok balesetnek elejét vegye. Az ellenőrző kiszállások folytatódnak.
— Nem vagyunk elég gaxdagok akfcex,
hogy silány és olcsó szövetekből viseljünk ruhákat. Többszőri csinál-talásl költséget takarituuk meg, ha tiszta szlngyapju-szöveteket veszünk közvetlenül a Trunkhahn posztógyár-lól. Ez a hírneves posztógyárunk évek óta szállítója a magyar urieaaládoknak angolosan gyártott, garantáltan „színtiszta gyapjúból készített uríHiha-, angól női kosztüm, sport-ruha és iskolás ruhaszövetekben. Még ma kérje a szővetmlntakollekcló költség- és kö-telczettséginenles elküldését a gyártóf: Budapest, XI., I<enke ut 117. Jól jár vele.
— Az Alleluja legújabb számában
dr. Milialovica Zsigmond kanonok megállapítja, hogy a lltargikus zene, az egy Házi ének Már a keresztényság legelső századai óta a legcmfberibb, legőszintébb megnyilatkozása volt minden katolikus hívőnek. Ugyanebben u számban dr. C.zaplk Gyula az eucharisztikus világkongresszus kehelyakció-ját ismicrteli. Az Alleluja legújabb szán*i bizonysága az ifjú egyhánzcne-müvészetl folyóirat életerejének és szükségességének. Mogrcndeliíctő: Budapest, I., Fészek utca 5. ^
— Bátorokban a Kopsteln-cég vezeti Modorn mintatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-tésl feltételek mellett
ID<3
Meleg!
Prognózis; Élénkebb dili, délkeleti >1*1, túlnyomóan derüli Idő, a hőség tovább tart.
A Moteorologlal Intézőt nagykanizsai megtlgyelóállomáaa Jelenti i
Hőmérséklet tegnap eflte kor: + 214, ma röggel i +22-0. délben: +291).
Csapadék: 6-5 %.
Az AUódunánlull Mezőgazdasági Karnsra ezulon Is lelhi»|a a ló.e-nyésitö gaidák ügyeimét a megindult nagyobb arányú németországi melegvérű lóexportra. A német ló-exportőrök a melegvérű lovakai kizárólag katonai célokra vátárol|ák össze. A német kalonal tóizUkség-lelnek ctak igen kii részéi tud|uk kielégíteni. Ugyancsak nem tudunk megfelelő mennyiségű melegvérű loval tenyéiz\'enl Clehor.zág részére sem. Ennek oka elsősorban a melegvérű lótenyéiz\'ésünk fejletlen volta, aminek msgyarázatál az értékesítési nehézségekcen találjuk meg. Főid-művelési kormányzatunk ezért a melegvérű lótenyésztésünket ugy Igyekszik fellendíteni, hogy a tenyésztőnek megfelelő árakat biztosit és értékesítési alka\'makat nyújt rendszeresen évente kélszer.
A lövőben tehát minden évben kélszer a melegvérű lovak elsdása biztosítva lesz a Lóértékesi\'.ö Szö-
Az itt leközöli árak a minimül sak, melynél kevesebb nem lehel, lefcf.-nneöb magasabb árat fizetnek a német exportőrök.
A vásárlások az alábbi program sierint tartatnak meg: Jualus 111. 9 óra Csurgón Junius 10. 14 óra Letenyén junius 18. 8 óra Nsgyksntzsán Junius 13, 14 óra Bánokszentgyörgyöu junius 14. 8 óra Nován Junius 14. 14 óra Pacsán junius 1B. tí óra Ktskomáromban
A lóvásáriásokra vonatkozó bővebb felvilágosításokat Nigy Jenő kamarai Intézőtől (Nagykanizsa, Főszolgabírói hivatal) lehel megtudni.
vetkeiet által Irányitotl lóvásSrlások-kal. A vásárlásokat egy bizottság végzi, melynek pontos programjáról előzetes értesítést szerezhetnek a ló-tenyésztő gaidák. Ugyancsak előre köz 1 i a lóvásárló bizottság az árakat Is. Ezáltal mentesül a lenyésitő attól az aggodalmától, hogy nem tudji milyen áron, hol és mikor tudja lovalt értékesíteni. És éppen ez a bizonytalanság tartott vissza sok kiváló lótenyésztőt attól, hogy rendszeresen minden évben |ó lovakai tudjon a lóváslrló bizottságot! elé állítani. Kétségtelen, hogy a hidegvérű lovak rendszeres olaszországi lóexportálása, biztos eladási lehetősége hozzá|árult ahhoz, hogy a hidegvérű lótenyésztésünk a melegvérű lovak tenyésztésének rovásán utóbbi Időben nagyon (ellen-dalt. A mosl megtartandó lóvásár-iásoton kifizetett árakat az alábbiakban hozzuk a gadáknak tudomására.
fl bélyeg érték!
Otthon, padlásom, fiókban heverő bélyegeit éilékeslt-hetl minden hétfőn délután 6-tól 8 lg a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában.
Minden Mufljyfljtat gjttMl lilnü.
Tagdíj nincs I
Nyilt-tér.*)
A Nagykanizsai Keresz\'ény Társas Temetkezési F.gyesűlel és Vállalat vezetősége a Zslal Közlöny |un. 7-lki számában Nyltt-tér alatt megjeleni közleményére válaszom a következő :
Az emiitelt napon tölöttei hatóságom engedélyével hivatalos ügyben távol voltam. Helyettesemet távozásomról értesítettem, léhát a sajnálatos eseményéit semmiféle felelősség nem terhel.
Nagyksnlisa, 1937. Jun. 10.
Gazdag István
várost kántor.
•) Az c rovstbsn köilöttrkéri sem a sierkesitóség. mm a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
12 491/1937.
Hirdetmény.
Kö.hírré teszem, hogy a m. kir. Pénzügyminiszter Ur a Í15295/P.M. 1936. sz. rendeletével a város terfl-letének háromszögelését elrendelte és ennek alapján a háromszögelési munkálatok e hét folyamán már megkezdődnek.
Felhívom a várót közönségének figyelmét árra, hogy a birtokosok tűrni tartoznak azt, hogy Ingatlanaik leiűletén a háiomizögelést végző mérnökök felmérési munkálatokat végezzenek, Jeleket, gúlákat és köveket elhelyezzenek, továbbá a város területén levő magánulakat használhassák, valamint az összelálások miatt esetleg a szükséges Iák ga-lyazását, a gyümölcslék kivételével, elvégezhessék. Tűrni tartoznak azt Is, hogy élőfákon mérnöki Jeleket helyezzenek el.
Felhívom a váios közönségének figyelmét arra, hogy a háromszöge-lési muntálalok megnehezítése, valamint a felállított Jelek, gúlák és kO-vekjmegrongálása, megsemmisítése, vagy eltávolítása, III. áthelyezése az 1891. évi XII. t.-c. értelmiben büntetendő cselekményt képei.
A háromszögelési munkálalok előreláthatólag háiom hónapot vesznek Igénybe.
Nagykanizsa, 1937. |unlus 9.
Polgármester.
Naptárt Junius 11. péntek. Kom. kat Barnabás. Protestáns Barnabás. Izraelita Tbamuss hó 2.
Gyógyszertárt éljeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a klsksnlzsal gyógyszertár.
Jó szerkezeti
Biztos közlekedési
Márkás külföldi és belföldi
Kerékpárokai,
alkatrészeket,
kUlsö és belsA gumikat
a legjobb minőségben, alacsony árak mellett vásárolhat
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA
karékpárazakazlattban Deák-tér 2. az. (a falaStamplomnál).
Részletfizetési kedvezmények I Speciális Javító-műhely
A)
Tlszttlovak 3\',\',—fl éves Hétaslovsk 31/1-6 éves Hámoslovak 5—7 óves Hátaatovak 5 .7 éves llámoslovak 7—9 óvos llátaslovsk 7—9 éves
B)
Hámoslovak 4—7 éves Hátaslovuk 4-7 óves Ilátaslovak 3—4 éves
kstagórls:
166 -172 cm. 800 -050 pengó
162-172 om. 720 -760 pengó
161-172 om. 760 — 790 pengó
104—166 om. 700 - 71\') pongó
106-172 om. 700 -740 pengó
164-106 I m. 660—700 pongó
kstegórls:
166-172 om. 740 -790 pengó
102-166 om. 680—740 pengó
lbd-166 om. 0»] -7110 pongó
v,ua közlött*
1937. (unlui ll.
APRÓHIRDETÉSEK
10 uólfl 60 Hltér. minden további sió 4 fillér.
Jóravaló mindenes biiárinSt azon-nalra felveuc :. Sugár ul 66/a. 1738
Elariá márvényoa kredenc, fotel, sea-loa, szekrény, mosdóautal. Deá\'<-tér 4. 1737
KHIfflrtra Is vállalok fuvart teljesen u), áramvonalas, kényelmes autóval. — Kaufmann Manó, Erzsébet-tér 1. Tele-ton 2-22. 1633
Fogtaohnikua tanulénő lobb csalid ból felvétetik. Siemere-u. 2. Laboratórium.
Hatüléses, nyílott káraatá szál pengő adóval, változla mlalt minden elfogadható áron azonnal eladd, Flelschacker, Balaton-fenyves. 1792
FA-atoa (Bazár épületben) egy négyszobás gjönyörü lakáa öitzes mellékhelyiségekkel, fürdőszobával áronnál kiadó.
Bővebbet Hlrtchler trafikban, Korona szállá épületben. 1742
Villatalak Balatonmárlaíürdő legsaebb helyén, a központban, a Balatontól 100 lépésnyire, 200 □•öl, olcsón eladó. Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut 1. Közvetítő díjazva.
Baml-kályagxAk, réz- és zománctáblák, Wsnökl munkák legolcsóbban ké sí Ülnek Vákásay Tettvéreknél.
G&rfird* nyitva röggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek dél .t&n kedden egéez nap nőknek).
Kiadja a laplulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: 1*1*1 Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
Min num\\\\\\
Rágókártevök ellen:
Arzola, Parsln fiombabetegségek ellen Ünlfarol, Amonll, Solbír, Vfnol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Kaliszappan.
Beezerozhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
nag, műtrágya, növényvédelmlsze-tek, gép, zsák, stb. kereskedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett)
Férfinhnnh
Sporting o,„
koiötl.......M.jU
Habselyem ing 5-BRÓNTA1 DIVATHÁZ
Horthy BlUAi-nt 1. szám.
ön. Monostor, Qyuléné szili Domby Anna maga és a gyászoló csalid nevében mé ysíges fájda omlói megtörve jelenti, hogy forrón szereteti férje,
MONOSTORY GYULA
•y. i. >,11. lUst.lnM, a háború. Sl.nua Laadl., kl.oiű.t viliiéit »r.«, k.rJJ.l <• ■lukkal lUsll.II htbo.u. .«.l.kír.« .lk. lal.Jdauaa
éleiének 55 ik, boldog házasságának 23-ik évében, hosszas szenvidés és a haloili szentségek felvétele ulán junius 9-én éjjel 1/.I2 órakor visszaadta áldott lelkét Teremlójének.
Temetése junius 11-én, pénteken délután 6 órakor lesz a római katolikus temelö halottasházából. Lelklüdvéért a gyászistentisztelet 11-én, pénteken délelóll 9 órakor lesz a szenl-ferencrendiek plébánia templomában. Nagykanizsa, 1937. junius 10.
Emléke közüliünk marad, mlg élünk I
Oyáazoliák : Tealvérel: M.tollu Jó...rní síül. Mázol Vilma, Jaagar Gyalá.é sz. Mázol Irma, H.io Lul... Sógorai: Malolll. Uisaf, J..,.r Gyula. S0«omö]e : Efy.d Jó..eloó szül, Domby Mária Anyósa: 8.v Domby Gy5r|,ní. Unokahugai: Matolit. Luj.l, K.ller Mittonni azUI. Egyed Mária.
Roletta váaxon ruá ■ainor Hirsoh Féregmentes AFRIK díványba — párnába ás Szegi Walracvászon Nyugágyvászon Szalmazsák o á g n ó 1

„KERESD A MÁSIK FELÉT"
ATGFTMTRÉE KSÜNKLGZB F N K P K
A fenti megfejtett szOveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg. Név: ............................................... Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden szombat estig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
HirdessenaZalaiKözlönyben
Mai
6 havi riszletlizetÉsie.
Slazengers Dilnlop tenniazlabdák tenniszhurok
Szakszerű hurozás
SZABÓ ANTAL
8portDzletében Fő-ut 5.
Bad Glelchenberg iniig)
falOlanaal hatatlan katarrhuaok-, aaxtma-, tOdStégyléa- éa azlvbajokatál.
Knrímm kllwi, bwrlll ,,6fyloi>i.ok. t.nn*.i.<r. •iín..... IHidök, p.tunal bairU, ialuUlodunok. F*r4*IMa> m.*]m« u*,l«*h.-.
Teljes panaló Schilling 6 00-tól
Prospektus at Osztrák Forgalmi Iroda (Budapest, Andrássy-ut 28) utján.
XIigu^«iá(l Réaxvénytáraaaáp
Gutenberi Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Magyknniisa
KOnjvajroaMla, kSayvMMuat »......I MM, fedeti Mayrok és dohozok fytn
a .Zalai KBzIBny" politikai aapHap uarkMxtSséflo te kiadóhivatala
| TELEFOH: 78."
KászHOnkt
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egykázi és iskolai nyomUlványokst, árjegyzékeket, Köveket, meghívókat, eljegyzési S esketésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, kOrtevtlekel, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti kónyieket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeteket és tömböket, mlnla-sacskótwt, zsákcédulákat, MptárlOmböket, fsHnaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú ^kivitelben és a legolcsóbb árakon. #
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
HX«a. • btfafclfcMS tf^Ttaa^l u. Msaterg btjzarfs éa UáUaJM ÜjSS Váj\'rfc S5555ÍÍ5a HHWU IUlln. JJ)ÜJ IUJ_J ,
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉT!"
Ti- Évfolyam 130 szám
Nagykanizsa. 1937. Junius 12 szombat
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
hftaMttt H UadókinUI: l\'6ul 5 tiia. Httritmí uúmku bdlSiup dMuUu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EIWliclW ári: egy hón I pengó 40 HIKr. Sxerkesztöa4gi ti kudóhiv.tall telefoa; 78. u.
Egy fóti földbirkokosnö Budapesten kétszer rálőtt Schweinitzer rendőrfőtanácsosra
„Személyes és magántermészetű" okok miatt történt a merénylet a Teleki-téren Két golyó érte a főtanácsos karját — Ai asszonyt a rendőrség őrizetbe vette
Pénteken délelölt incgdöbben-lő revolveres merénylet történt a pesti utcán. Nem sokkal tiz óra elölt a Teleki téren özvegy Telekes Józscfné fóti főldbirto-kosasszony revolverrel többször rálőtt Sombor (Schveinitzer) József budapesti rendőrfőtaná-
csosra, a politikai osztály vezetőjére.
A golyók közül kettő eltalálta a rendőrfőUmácsost, mindkettő karjába fúródott.- A rendőrfőla-uácsosl a ftókus kórházba szál-lilották és ott vélték kezelés alá. A lövöldöző úriasszony! a kö-
zönség az őrszentes rendőr se-gitségéyel elfogta és a főkapitányságra kisérte.
özvegy Telekes Józsefné va\'«-lomása szerint a merénylet el követésére személyes, magántermészetű okai voltak. Szándékos emberölés cimén örizelbevetlék.
Sztálin-triumvirátus alakult és mindenkit könyörteienlll agyonlövet, aki útjában van
Óráról órára válságosabb a helyzet Szovjetoroszországban — Turkesztán!, ukrajnai és mongol hadosztályok tartják fenn Moszkva rendjét — Elkerülhetetlen a szakadás a vörös hadsereg és Sztalinék között
Moszkva, junius 11 A szovjelhatóságok hivatalosan jelentik, hogy a következő tábornokokat és vezérkari liszteket Sztálin parancsára letartóztatták : Tuchacsewszky Ja-kir, Urgorovies Georjj, Eidc-inann, Feldmann, Primocer és I\'utna tábornokokat.-
A hivatalos ielenlés szerint a letartóztatás oka: hazaárulás. Megszegték katonai kötelességüket és elárulták a szovjet-hazát. A legfőbb bíróság még ma zárt tárgyaláson kivizsgálja és letárgyalja ügyüket.
London, junius 11 A lapok tudósítói a tömeges letartóztatásokról részleteket is jelentenek. A jelentés szerint a hivatalos jelentésben kiadott tábornokokon kivül letartóztatták Kremzet. a népbiztosság tanácsának elnökét, Liener és
Madriddal megszabadt a telefon-összeköttetés
Franco tábornok nem hajlandó diplomáciai tárgyalásokra a vörös kormánnyal
Kresztinszky népbiztosokat, valamint még egy csomó niagas-rungu szovjelliszlviselöt. A letartóztatások a legnagyobb titokban és egyidőben történtek A lenti tábornokokat Sztálin esti tanácskozásra összehívta a Kremlbe és amikor azok mit sem sejtve megjelentek, titkos rendőrök állták el a terem ajtait és letartóztatták a tábornokokat. Valamennyit a Megalonf toronyba szállították.
A Daily Express jelentése szőriül a helyzet válságosra fordult. Sztálin egy triumvirátust alakított, amely azt a szigorú parancsot kapta, hogy mindenkit kivétel nélkül kivégezni, aki csak egy ujjal is vél a szovjet ellen. A triumvirátus tagjai: Vo-rosilov, Jagor és Jegorov.
Egyes hirek szerint Tuchacsewszky hívei a különböző vi-
dékeken máris megszervezték a felkelést. Az elégedetlen parasztság és a katonaság egy része alkotja a lázadó tömegek zömét. Ezek a hirek azonban egyelőre ellenőrizhetetlenek és ellentétesek.
Moszkva, junius 11 A szovjet helyzete egyre veszedelmesebb lesz. A vörös hadsereg és a Sztálin-ellenes cso-porl közölt a szakadás már elkerülhetetlen. A nyílt lázadás minden pillanatban várható. Ezt érzik maguk a szovjet urai is és azonnal ihatállyal a mongol, ukrajnai és turkcsztáni zászló aljakat Moszkvába rendelték. A hadosztályok már útban is vannak. Feladatuk az lesz, hogy az összes moszkvai és környékbeli kaszárnyákat és laktanyákat a legszigorúbb ellenőrzés és felügyelet alatt tartsák.
London, junius 11 Madrid és London kőzött a telefon össze köitetés megszakad\', " lapok igy jelentéseket a s|>anvol liarctéri eseményekről Madridból nem kaptak.
párls, junius 11 I\'iauco tábornok csütörtökön hatá-
rozott elutasítással felett arra az ajánlatra, hogy diplomáciai uton közvetítés történjék közte s a spanyol kormány között, ügy nem hivatalos francia meg bizolt kérdé\'ére Franco azt válaszolta, ltogy először Rilbaónak kelt elesnie. Az fntriinsigeant csütörtöki száma szerint l-\'ranco vezérkarának egy tisztje
kijelentette, hogy a spanyol ix>lgár-hál>oru nem polgárbálx>ru többé, lia nem nemzetközi háborúnak tekintlie\'ő. nemzetközi háború a spanyol nacionalizmus és a bolsevista inlernacia nnllzmus között, Ez a bál>oru csak az egyik fél teljes győzelmével érin t véget. \'
ló hírek a nagyvilágból
A budapesti villamos tarifa-drágitása egyelőre elmarad és a kérdéssel az ősszel újra foglalkoznak. Ugyanekkor olcsóbb lelt a villamos-közlekedés — Clevelandban.
A BIOSz elnöki megnyitójából :
— Az 1930 év üzleti eredményei a biztosítási szakmában egyelőre még szerény, de mindenesetre felfelé irányuló fejlődési folyamatot mulatnak.
• t
250.000 hold uj termőföldet jeleni az Alföld öntözésére irá-nvuló törvényjavaslat végrehajtása.
1 930-ban 12 millió felnőtt kínai analfabéta tanult meg irni-olvasni.
Az angol béke-mozgalom nar-lamenli csoportja revíziós fllág-béke-értekczlel összehívását sürgeti.
Most tették közzé Magyarország széntermelés! és szénfogyasztási adatait az év első harmadáról. Az adatok a széntermelés és szén fogyasztás ujabb emelkedését mutatják, ami a kétségtelenül javuló gazdasá- " gi viszonyokra vall. Az I ország sz\'énbánvái ápri lisbnn 6.3 millió mázsa termeltek, 17.2 százalékkal többet, mint 1936 áprilisában A termelt szénből 5.5 millió mázsa került forgalomba, 20.3 százalékkal több, mint tavaly.

Magyarországon a géperejű jármüvek száma március hónap végén 28.173 volt s ez a szám egv hónap alatt 29.123-ra emel-kedetlt. Az emelkedés tollát 1250 darab, I 1 százalék. Ebből személykocsi 070 darab (0%). A motorkerékpároknál az egyhónapi szaporulat 158 darab.
Baranyavármegyében 4.7 %-kai kisebb az adóhátralék, mint tavaly ilyenkor.

A postatakaréknál májusban 1.4 millió pengővel több volt a betét, mint a kivét. A csekk-üzletágban 5.1 millió pengő a be-lét-többlet.

Budapest polgármesterének jelentéséből :
— Az összes budapesti fürdők bevétele örvendetesen emelkedett május hónapban. A villamosvasút 250.000; az autóbusz üzem kb. ugyanekkora összeggel többet vett be, mini tavaly
szenet
a
ÍALAÍ ROZl.\'ONV
julliut
Mi minden van és ml minden nincs még a párisi világkiállításon ?
májOsbm A Hév-nél is í)o/0 voll a? emelkedés. A gáz és doki romos müvek beviteli emelkedése meghaladja a félmilliót.
170/0-kal volt töh^ a Nemzetközi Vásár atylí Budapesten megszállt vendégek száma, mint az előző éviién.!
Soinogymcgvében május hónapban íiOOOO pengővel löbb adó folyt be, mint az előző májusban.
Tegnaptól máig
Ország:
Az aratás Kecskemét környékén már ezen A bélen megkezdődik.
A pécsi egyetemi rektor-választásnál Szipiadesz professzor és Rborcr László megismételt szavazásnál mindkétszer K X szavazatot k«pt«k, ugy hogy most a kultuszminiszternek kelt döntenie.
A VOGK tiltakozó haiározalol hozott a vasulasságnUk az OTI-biztosi-lás!>a való l>evonása ellen.
Budapesten a Vörösmarty utcában Kucscra Bertalan műszerész kalapáccsal agyonverte Fodor Dezsft ka-szinó-pénztárost, majd pár óra inalva öngyilkos lelt.
A Kender és Julaipür-gyár uisze-gedi telepén nagy tftz pusztított, a kár 100.000 pengő.
N\'eurath német külügyminiszter m > este érkezik Rudapegtre.
Világ:
A római pápa állatta újból rosz-szabbra fordult.
Sztaliuhoz titokban sziv-spcciulislát vitettek Bécsből.
A Dunán egy lmjón tartják meg a jövőbeli klsantant-konfereneiát.
Románia megígérte Lengyelországnak, bogy végleg elejti az orosz-román egyezmény tervét.
Az észt nemzeti bank sikkasztó igazgatója a börtönben öngyilkos lelt.
Lapzárta 1
Az egyik Jugoszláv lap aat a fel-tünéstkcltő birt közli, hogy a kisantant minden feltétéi nélkül megengedi Magyarország felfegyverkezését.
Milano közelében Pariimban egy IK) személlyel lelt autóbusz összeütközött egy másikkal, majd többszőr megfordulva tengelye körül, a szakadékba zuhant. Egy asszony szörnyethalt, 8 súlyos és 19 könnyebb sebesülés tőrtént.
A NEP közjogi bizottsága és a Keresztény Párt délben üléít tartottak. Az alkotmányjogi kérdésekben a pártok egyébként is teljes megegyezésre jutottak. ;
Poroszlóéi ,a vasútállomáson kél tehervonat egymásnak szaladt. Két halott, 8 súlyos sebesült.
Rákóczi szobor PAris mellett
Páris, junius 11 A franciaországi magyarok gyűjtési rendeztek és annak eredményéből emlékmüvet emeltek a páris melleli Grosspoisbcn Rákóczi fejedelemnek. A Rákóczi szobor ünnepélyes felavatása junius 12-én, szombaton lesz. At emlékmű annak a kápolnának helyén áll, amelyben annakidején a fejedelem szivét őriz-lék....... . ,
Páris, junius elején
Május 21-én nyilolta mcgLeb-run köztársasági elnök a várva-várt párisi nemzetközi kiállítást. Kedden délután már elözönlötte u közönség a ti/. íőkajnit.
Magam is nekivágtam az útnak. Alma Marceauhál hogyom cl a rossz levegőjű iöldalallil. Óriási deszkapalánkok mellett, falhoz lapulva a száguldó autók elől, térre érek és megyek, amerre a többieket menni látom. Az aszfalt darabokban fekszik a lábam előtt, homokdomb, kavicsdombok, szemétdombok. Járni nem lehet, de átvergődni igen. ^ A kapu két hatal-
A 1 mas laoszlop. Kö-I( zölle áthalolhatat
lan porfelhő. A kapun belül jobb-^ ról, balról óriás, meztelen házgei Incék, kopácsolás ,meszelés, lűtyü-lés. Közben lámpákat szerelnek lel. Deszkáknak támasztva, l\'éhg fekszik az ullesten egy hatalmas szoborfej.
Messziről hirtelen elénk karikázik a kiállítás első csodája ; az autóbusz. Kicsi ezüstkocsikból összekapcsolt hosszú szerelvény. Olyan mint egy czűslki-gyó, vagy mint az angolparki barlangvasut. Hátul, mint valami kél évszáddal ezelőtti uri hinlón, mozdulutlunul ül a jegy-szedő. Ugy hallom, amennyire a lármában érteni lehet, az epü-leteket magyarázza. Jobbra mulat.
Odanézek én is és íme itl van a második csoda. Olaszország pavillonja. Rózsaszínű és fehér inárványfacade, szikrázó üveglapok az ajtók helyén, Fenn a mabasban szobrok az épület négyszögletes feje körül, Benn árkádos udvar, szemben óriásira nyujlózkodik egv hatalmas szürke lap, rajta belevésve Romulus, Rémus és a farkas. — Végigjárjuk az egész puvillonl, terrászáról lelátni a kiállítást kellészelö Szajnára. A túlsó parton a többi nemzet paviílonjui és az újra épült Trocadéro. A vízen kicsi, fehér, narancsszínű sátras hajók úszkálnak. Lenn a kertben egyenes márványlapok-ból fátyolszerü vízesések bukkannak elő.
A termekben rengeteg a kép, a szobor, az üvegmunka és a kerámia. Xngy üvegtálban gyönyörű selymek hevernek. Orcg, csij)kerejkötős breton néni huzigálja, lapogatja őket, szakértő kézzel. A legfelső emeleten van a Salle d\'honneur (díszterem), egyik fala óriási üvegfeslmény, a másikon mozaik, a harmadikon aranybetűs, fekete lábiára
irva az olasz C.harle de truvail.
Kis kerlecskén keresztül Bel-gium pavillonjába kerülünk. Az első teremben csupa virág. Görögd innyenagyságu kék, rózsaszín és fehér horlenziafejek. Sok zöld levél. Olyan kellemes, friss ilt a levegő, mintha külön tilalommal rekesztenék volna ki a napok óla tartó kánikulát. Fekete márvány szoba következik, a falakon lógó élénkszinü gobelinekkel. Rrüsszeli csipke, gyönyörű rajzú bútorok. Üvegszekrényben finom vonalú pillangók, madaruk, hajók a tengeren, mind gyémántokból összeállítva.
Nagyon nehéz Belgiumtól elszakadni, de Magyarország pavillonja a Szajna másik oldalán van. Sietnünk\' kell.
Végre megérkeztünk. Sajnos, a mi házunk még nem készült el. Négyszögletes modern épület, karcsú, magas toronnyal. Az állványokon relief részlet bukkan elő. A ház előtt kis ler-raszos emelkedésen ül négy szép nagy szobor és a magasban fenn leng a piros-fehér-zöld zászló. Ez bizony még nagyon kevés, de nekünk elég ahhoz, hogy léi-óráig üldögéljünk a faragatlan kölömbököin és nézzük a szorgalmasan dolgozó munkásokat és nézzük a lenn lobogó zászlót.
Kétoldalt sorakoznak a nemzetek pavillonjai, a Szajna partján egymással szemben, Németország aranysasa és Oroszország ezüstös emberpárja áll, hatalmas alapzatokon.
A, túlsó jnirlon Belgium piros-légiás épülete és Anglia pavil-iönju állványokkal körülvéve. Szemben épületek és állványok kőzött róiásira magaslik fel az Eiffel torony.
Norvégia pavillonjába megyünk. Itl látjuk a legügyesebb idegenforgalmi propagandát. Nagy kerek, domború térkép, jíárkányán szebbnél-szebb fényképekkel. Egy gombnyomás meg világítja a képet, amelyre kíváncsiak vagyunk és ugyanakkor a térképen felvillan egy jelzőlámpa, amely megmutatja, hogy a kéj) eredelije Norvégia melyik pontján található.
Festmények az emeleteken és mennyi közöltük a néger porlré. Különös lénia északi festők számára. *
A földszinten egymás melleit látjuk sorakozni a legszebb, ieg-barnább, legrugalmasabb sítalpakat, fókabőr cipőket, vízhatlan hátizsákokat.
Körülhajókázzuk ezután a Hattyúk szigetét. Francia kolo-niák pavillonjai épülnek ilt. Indokina karcsú, láncos mozdu-
lalu temploma alig látszik kí az állványok közül. Szahrtfttetős bennszülött kunyhók, Algír, Tunisz félkörivablakos épületei mesézire fehérlenek.
idő olyuti gyorsan telik el a kényelmes, gyorsmozgású hajócskán, hogy mire kiérünk, ijedten eszmélünk rá: mindjárt! zárnak.
Megint keresztül vergődünk vagy három felszakított úttesten, végigszaladunk 11 vacsorázó mun kasok sora előli. Csak egy hatalmas dombormű élőit állunk meg egy pillanatra. A kilenc múzsa a Művészetek Pavillon-jn« főfalát diszili. Gyönyörű munka. Kgészcn biztosan a kiáll ilás egyik szenzációja lesz.
Es 1111 lesz itt még minden, ha a kiállítás többi szenzációi is készen lesznek.
Az utóbbi belek gyors munkatempójából Ítélve : hamarosan, legkésőbb három bél múlva ilt lesz az az idő.
Kiró Jüci
A Piarista Diákszövetség évi beszámolója
A napokban tartotta közgyűlését a Nagykanizsai Piarista Diákszövetség. Komoly, céllur dalos munka folyik ebben az egyesületben és kitűzöl! céljait dicséretes buzgalommal valósítja meg a vezetőség, é.én Berlin Ágoston elnökkel. A főtitkári jelentésben Vegele Károly vázolta az elmúlt év eseményeit. Ünnepségekkel, mulatságokkal a társadalmi téren mutatta meg az egyesület életrevalóságát. Amikor pedig segíteni kellett, áldozatkészen nyúlt pénzbeli készleteihez és nagy összeggel segítette a piarista templom építkezésének befejezését, azonkívül pedig lámogalta a rászorult érdemes diákokat. Vitéz Bcntzik Lajos, az egyesület pénztárosa ismertette a zárszámadást és költségvetést, amiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Uj választmányi tag lett Walígursz-ky JJéla.
A piarista diákszövetség, mint fennállása óta, minden evben, az idén is jutalmakat szavazott meg a rászoruló érdemes diákoknak. 100 pengőt egy nyol-cadikas tanuló kap és 20—20 pengői Öt tanuló. A gimnázium cserkészcsapatának 50, a gimnázium sportkörének a nyaraló céljára színién 50 pengőt szavaztuk meg.
Elhatározta a közgyűlés, hogy az idén is megrendezi a diákszövetség kerti ünnepélyét. A múltban mindig nagyszerűen sikerült kerti mulatság junius 19-én lesz a gimnázium udvarán.
Igen életrevaló gondolatot kíván a szövetség jövő évtől kez-dödőleg megvalósítani, hogy t. i. a szokásos érettségi találkozók megszervezését minden évben egy kézben összponlositja.
Jó munkát végez a Nagykanizsai Piarista Diákszövetség, ápolja az összetartozás érzését a piarista diákokban. Valóban, ha van egyesület, mely megérdemli a közönség támogatását, szeretetét, oz a Nagykanizsa} iPiarista Diákszövetség.
Megérkezett I Járóka Antala rádióbó1 közismert •*»ion-
és jazz zenekara 11 A Pannoniéban hawgwf wy>«
Minden este tánc! — Szombaton és vasárnap hangulatos tánoverseny kellemes ajándékkal BelépAdij ninoa I
W87, |wtu» 12.
EALAI KÖZLÖNY
s
IPAÚL \'JÓB RIPORTJAI A NÉPEK ORSZAOUTJÁRÓL
A szerelem városa
Évszázadokon keresztül szerelemről daloltak itt a költők és csintalan reliefek mosolyognak felénk a reneszánsz paiotik oszlopainak tetejéről és a firenzei mesterek szobrairól is \'Ez volt az egyetlen országa a világnak, ahol szerelem miatt tört ki forradalom és szerelem miatt tornyosult barrikádokba az utca kövezete
TÖKÉLETES UJITÁS A
SENftTOR BLOK
CIGARETTAPAPÍR I
Nem kel! bajlódni a lap szétválasztásával, meri EGYENKINT KIHÚZHATÓ I
Nem nyílik szél a cigaretta, mert a lap széle Iz- és szagmentesen
niézgazott i
Mindenki csodálkozik, mert ára csak
12 FILLÉR.
Kérje trafikosát. hogy a papir ötletes kezelését mutassa be.
Dubrovnik Copyright
A tw-szt kuni mai csókolódzó végtelen tenger, az ég, amelynek kékje andalítóan sejteJM-\'s, a karcsú ciprusok ós szombru olajfák a hegyeken, mindezeken lul pedig a forróvérű né|>ck, abJelycknek fiai mindenfolé ott hagyták nyotmlákat n tenger kanyargó öbleiben, a szere letol1 városává avatták Dubrovnikot Mir akkor, amikor Ragusa volt a város neve.
A palotái, fllnielyben egykoron a köztársaság feje és a tanács székellek, földrengés pusstitolta el és a benne felírnál*)zolt műkincsek közül azokat, amielyeket Napoleon - még mcgluigyolt, Ferenc császár osztrák generálisai vitték el Bécsbe, n<M maradt u termekben, csak egyetlen kép: Paris Bordon rejmíeke, Vénusz és A/rodite... Jellemzője u kultusznak, aMcly otl tombolt a karneválokon és a hegyek enyhe dombjaira épült villák idilliéiben szedte slaucákba a szerekmi dalait. ;
évszázadokon keresztül ide jött el szeretni Velence...
Onofrins kuljainak körbe szaladó
Egyetlen kávéliáza van csak a városnak, végén annak a kicsinyke é> széles utcának, omiely két részre osztja Dubrovnikot Ebben az utcában tom/bol u város. Itt feszilik széjjet az osztrign kagylóját és llt bámulják kiveg a kirakatokban a mesterien szép ötvözött karkötöket, ©melyeket a környék népe készít. Két részre osztja uz az ut a várost, az egyik felfelé szalad szűk sikátoraival a hegyre, a másik a tenger felé terpeszkedik, Egyik végén a fercncrendiek, a iná-slkon a dominikánusok kolostora vi-gyáz a kapura. Az egykori pénzverde épülete áll az ut végén és imitálják az öreg pénzekel, ntoif\'lycknck .megfakult lapjain p*)solygó asszony köpő pihen. A kutak Medencéiben galambok turbékolnak és azeretocsek, melegen binvlugalva egymás kezét, ülnek lo a kávéház terraszára.
Tavaly Ilyenkor mindennapi vendége volt ennek a caffé-nuk Edward, akkor nvég a brillek koronázatlan királya és Missis Simlpson.
A veselőtni, «Bomba Jóoó»-nak csúfolják, tisztességes neve Szlojanovics ■Magyarul is beszól, oleg\'áns férfira Mutat. fis elmeséli:
Ez az ur a kávéház gazdája. Szegény fiu volt. Jötl aztán ide egy angol knfss és — mogvetle neki a kávéházat.
Az Ilyen esetek gyakoriak Dubrov-nikban.
A soffőrötrtnek, Jankónak hivják, hároim remek kocsija van. Most vetlo üzt a ragyogó Bulck-ot, OmXilyuek sof-főcülésén villogó íogakkai, mosolyogva száguld. Csak délclöttőnkinl viszi
Ragusa sohastttt ismert urat maga felett és a rektor volt sohasem! ura a város-köztársaságnak. A hatol, mri mindössze egy hónapig tarlóit, bordó paláslot viselt, zeneszó kísért? az utcán, ha elhagyta a palotát, de gyakran elfelejtették felsorolni a nevét a nagytanács ülésének jegyzökönyvéből.
Az igazi hataloiml a régi Raguzában (nfciga a íiép volt: elsősorban az arisz-tokrátia.
Viszont ez is szigorúan két osztályra oszlop és ukn^g a népet, a polgárságé beengedték a közttiknjesek osztályába,
márványain Ámorok intenek csókokat, a lugasok, amelyeknek bokrain Dél tobzódó mámora lomból, sejtelmesen borulnak össze a csillagos éjszakákon. fiszuk nortnf.innjainak vére keveredett ilt össze az arabbal és évszázadokon keresztül véres csaták ríMsógel távol maradtuk ettől a helytől. Ajmfig Európa hadakozott, addig Hngusa pénzen vásárolta mí-\'g a szabadságát. Fizetett Mndenkinek: a magyar királyoknak, Velencének, (ienuá-hak, a töröknek, de régi titkos Írások tanúsága szerint legnagyobb sikereket azok_ a diploMiták értek el, akik .Setamböl l^áremjeiben kerestek és la-* láttak kapcsolatokat. A XVI. század elején «Európa politikai csodájának• nevezték RaguztU és u pirinyó köztársaság n»> is épségben megíóvő kti-puján otvusható M\'\'g u hox^meter: Non henc pro tolo libertás venditur auro...
A szaladságot u világ Műiden aranyáért se lehet eladni.,.
Raguza legnagyobb kincso a szabadság volt és a szabadságból született meg ennek ikertestvére: a szerelem, i
a pasasokat, délután és este egy dán milliomos lánya ül mellette. A kedvéért villát vásároltak a Kupari fc\'ó vezető utcán, Lokrun szigetével szem1-bon. Csillagos éjszakákon a vifta elölt pihen Meg a Jankó kocsija.*
A szép Jusztit Dubrovnik Don Jüanjának hivják. Apjának kis zöldséges üzlete van, Juszít is llt csomagolta be egy ideig a karfiolt és vitte a hajókra a, ládákat. Nyári napokon languszlot árult és humrtrl, ősszel narancsot, fis aztán: — díváiba jött. Aknleríkai milliárdosok uiíatkozö hitvesei verekednek érte.
■ Zlcari. — a szerelíkn) lovagja; ez a neve Jankónak, Jusztinák, Kikonak és a többieknek. Esténkint áíirándosan sétálnak egyikében a dubrovniki parkoknak és éjjel a bárban láncolnak. Mindent. Tangót és fojoot, carlocai \'és conlinenlalt Nappal, ha szabad az lilcjükí ólt" ülnek n katana-ban és tresettet játszanak, vagy briscolat. Különös kártyajátékok ezek. Nemi szabad beszélni játék közben, a jjartnerek a nyelvükkel, miig a hüvelykujjukkal Mutatják « íigurj&kat.
Csodálatosan szépek\' ezek a dalmát férfiak, közülök egész sereg csinált tejár karriert a filmen. Van olyan is, aki Hollywoodban keresi a dollárokat. Az arcukat barnára égeti a déli toap, a szájuk kicsi, fogaik csillognak és a hajuk Olyan, tnfnt a szicíliaiaké. Isten tudja: liány náció szépségéből keveredt-\'k össze \'évszfifc&dok alatt, de a \'szerelem1, amery kitenyésztette\'őket, Minden nációból csuk az adoniszit velte áU
addig a patríciusok soliasítnl házasodtak rangjukon alul. Büszkék vflF lak, annyira, hogy: él se íogtajftk a Habsburgoktól az aranygyapjas rendet és csak azt engedték Mg, hogy az elhunyt .reklor ko|>orsójára rátegyék a rend jelvényeit. Amiikor Na-l>oloon után, 1811 január 2K-án Milu-tinovics a kétíejü sassal ékes fekele-sárga lobogót lüzlc il rektori paloia oiMha és a Habsburgok lellek urak itt is, Ferenc császár, a jóságos, kedveskedni akarván a dubrovnikinknak, az előkelő hölgyeket meginvitálta udvari \'szolgálatra Bécsbe, ezek ipfgyeu
feleltek:
— Jöjjenek el előbb szolgálni hozzánk u Habsburg főhercegnők, azlán elmegyünk szolgálni mi is Bécsbe.
Másutt reakció és az udvarok kegye sorozta kasztokba a TőncfnCsc.kel és a polgárságot, itt: sarbonnesik és sala-Manchesik vollak. Aszerint kapták a főurak a novflkel, liogy u régi Sala-munca-ban, v, Hispániában szerezték-e mleg a doktorátusi, avagy a modern eszpilékért rajongó \' sorbonnci egyetemien. fis törvény szólt róla, hogy ügy salamUncliesi nem veheti el egy sor-
Hallallanui gazdag vóll egykoron az állam, amelynek sohasem volt harmii mezeinél löbb lakójja. Volt idő, amiikor hét millió\' vert arunydukát hevert az államkasszában és háromszáz gálya tartozott a flottájához. Mindenült ott voltuk a követei és ezek mindenütt fizettek. Más ország harcolt a szabadságáért, a régi Ragusa _ fizetett...
Békél)on ólt, békében fejlődhetett és békóben — szerethetett... ^
Megcsodálhatjuk legszebb alkotásait a reneszánsz idejének \'ós nincsen egyetlen patricius-viUa,- alioi \'ne születtek volna versek, izzó szerekéiről. Vollair tanai ilt találtak először követőkre és a város fénykorának véio felé a szerencsejáték addig fajult hogy törvényben mbndták ki: ezentúl nem választják, hanem sorsolás utján töltik he a Megüresedett állásokat. Egyetlen szuverén akarta bontfiázialni a várost: az oroszok szerelmes cár-nője, Katalin, fis vele vszctoiben is egy asszonynál keresett és talált védefmr-\'t a város: Mária Teréziánál.
A középkorban a leguagyobb tudomány llt az asztronómia, és az Iro-
Pénteken reggel a nagvkani- | zsai Károly-laktanya mellett a | mezőn álhaladó és a vásárra seilő falusiak az egyik kerítés melleit egy fiatal jól öltözőit leányi láttak összeesni. Azonnal odasietlek az eszméletlenül, hörögve l\'ekvö hiányhoz, majd a Teleki utón lévő egyik üzletből a mentőkért telefonáltak. A mentőautó pillanatok ulatt n helyszínen is volt és a leányt a kórházba szállították, ahol gyomormosást alkalmaztak. Az öngyilkos leány mellett egy zári borítékol talállak a rendőrségnek címezve, azt a (léli órákban beszolgáltatták a kapitányságra. A rendőrségi nyomozás eddig niéjj csak azl tudta megállapítani, hogy az illető Horváth Alii-
bonnesinek a lányát. Amiikor aztán egy lüzcsvérü salájnf.iuchcsl szerelembe gyulladt u szépséges sörbon-ncsi kisasszony iránt és a szülők ellenezték a házasságot, forradalom! tört ki Raguzában, patakokban folyt a vér, puákák Börögtek, barrlkádok cknelkedtek a szerelemről suttogó len-ger partján és a forradalom) csak azon a napon szűnt Még, amikor u Santa Ivlarla Maggioreban h*Jgáldotta n -fiap — a törvény Mcgv-áltoztalása után — a két szerelmes frigyét.
dalotai volt. A csillagokból csak a szcrehmíröi jósoltak, fis itt élt Flavlo Eborense, latin nevén Dldacus Pirr-hus, Hispánia szülölle, — isttverctfen sirja valahol a ciprusok és pálmák alatt pihen — mmi élt ínég költő, aki könnyet fakasztóbban daloll volna a halálról \'és a remii-nyék nélküli szerelemből. Maga kívánta: temessék cl a tenger partján és pihenésének helyét ne jelöljék márvánnyáf...
Az utas, aki \'Messze vidékről eljön ide, azúrkék hutlápijkin a tengernek a sebes járású Jugosüiviíl Tedelzelón, vagy aulocurdkkul északi orszitgtxtf, a mun tirdcklT és öreg házak romjai közölt csavarog. "Évszázadokat mngof bc és megindultan tart liallot a körbe szaladó városfalaknál. A .Raedocke-rek oldalain lapozgat és párhuzamot akar vonni Raguza és Vcnezia közölt.
Pedig: Mennyivel érdekesebb u jelen, a tolla, amely izzó szerclcuilixel tombol a rcpkénycklől csókolt falakon és a ímiilakbi)! is csak azt hozza el száMunkru, amivel ma is bőségesen ajándékoz M\'g Istennek ez a paradicsomit: a perelem és a tavasz birodalMa, Dubrovnik^.
ria 2b éves kispesti leány. Hogy milyen körülmények között került Nagykanizsára és miért kö-velte el teliét, még nem tudják. A jelek szerint gyufaoldatot ivóit Állapota súlyos.
Meghalt a tegnapi öngyilkos
Tegnapi számunkban beszámoltunk arról a másik öngyilkosságról is, amelyet Sáfár Antal 72 éves Rózsa ulcai lakos követeti el. A szerenesélleh életunt öregember lugkövet ivolt, amely olyan roncsolást végzett szervezetében, hogy segíteni már nem lehetett rajt, az éjszaka a kórházban meghalt.
Amiről a kávéház forrasza mesél...
A szerelem forradalma
ti ás ország harcolt a szabadságáért\\ Dubrovnik — fizetett.. .
Egy kispesti leány megmérgezte magát a kanizsai víztoronynál
Meghalt a 72 éves öngyilkos, aki tegnap lugkövet Ivott
EALAI KÖZLÖNY
A virágzó asszony
A legjobb reklám előzle meg Denys Amiéi, a kiváló francia iró vígjátékának, a Virágzó asz-szony-nak nagykanizsai beiiiula-tóját. A pécsi és annak nyomán néhány más városban ismétlődön társadalmi mozgalom a darab ellen irányult, de mindenütt azzal az eredménnyel, hogy a Virágzó asszony műsoron maradi és hatalmas kassza-sikert hozott. Nagykanizsán még ez sem segített. Mindössze jó Tél ház volt kíváncsi a sok izgalmat okozott darabra. Ez már szinte érthetetlen foka a közönynek, ami az idén a színházi heteket kiséri. Pedig a Virágzó asszony nem csak a körülölte felkavart por iniatl várta az érdeklődést.
A Virágzó asszony, a közhitben elterjedt hittel szemben, távolról sem egy bestia és esze ágában sincs elhódítani a leánya vőlegényét. A Virágzó asz szony a fiatalok modern társa dalmában egy mélylelkü, szelid, alázatos és csendes asszony. A leánya pedig, a szeszélyes Napper, maga szakit a szerelmével s csak ezután sokára bomlik ki az uj szerelem a 37 éves asz szony és a 30 éves fin között. A fiatalembernek nem túlságosan fáj a szakítás a leánnyal, aki a szivéből nem mulatott meg semmit ebben a szerelemben, annál többet a nyegle, szemtelen, élvezeteket habzsoló, modern leányból. Nem erkölcsleien, sőt mély erkölcsi tanulságot rejtő a Virágzó asszony, amikor egy érett férfi ítéletének mérlegere teszi a szabadszáju, komiszkodó, szabados életű, modern fruskát és a kulturált, finom, meleglelkü, tartalmas, tartóz-, kodó asszonyi és —- az utóbbinak adja a pálmát. Nagyon is komoly igazság ez, amivel nem ártana minél többször szembenézni.
*
liogy nem házassággal végződik, hanem egészen halk utalással arra, hogy a függöny le-gördülése után egy asszony meg fogja csalni az urát, ezt erkölcsi botránykőnek csak akkor fogadhatja el a tárgyilagos bírálat, ha előbb a filmek, könyvek, színpadi müvek 90 százalékát, amelyekben nyill szinen csalják meg egymást házastársak. kiközösítik az irodalmi érdeklődésből. A Virágzó asszonynak pedig még az az érdeme is megvan, hogy a témát adó szerelem tónusa mindvégig halk, finom és irodalmi szemszögből gyönyörű a rokonszenv kifejlődése a szerelemig.
Az előadásról megint azt kell mondani, hogy lényegében nem maradt el a pesti előadás mögött. A címszerepet Székelyhidy Adnen olyan szépen, olyan finoman, olyan álizzoltan játszotta, hogy érezni kellett : --- az egész lelkét, ezt a színekben, mélységekben gazdag niüvész-•lelket beleadta játékába Székelyhidy minden fellépése ese-
mény, az ideiek közül ez az egyik legnagyobb élményt és számára a legnagyobb sikert-jelentette.
Es Harcos Irén... Csodálatos, mennyi szív van ebben a nagyszerű művésznőben. Minden hangja a szivéből fakad és a prózai játék minden skáláján lelkiismeretes, őszinte minden szó, minden játék, sőt : — minden könny is, amivel vállalt alak iáit valóságos életté formálja, libben a sokszor egészen ellenszenves szerepben is a drámai művészet csúcsain járó alakítást adott.
Pető Endre isméi neki való szerepben mutathatta meg tehetségét. Kedves, természetes, könnyed játéka méltó volt partnereihez és teljes sikert hozott számára. Oroszlán György minden alakításának ize, zamata, eleganciája van, igy volt ezen az estén is. Becsületes, gondos művészi munka volt, mint mindig, Hátkai Istváné. Majthényi Gabi szépen bontakozó sziliéiből pár ujabbat láttunk ebben a darabban. Nagyon jó voll Bakó Baba modern (lámája és jól illeszkedett az együttesbe Márai ISde. Vitéz Jakabffy rendezése elsőrangú, mesteri munka voll, ezúttal is minden elismerést megérdemel.
(bl)
1937. junlm 12,
A színházi Iroda hlrel
(á) Ketten egy jeggyel — pinteken ette
lleltai Jenő csodásan szép vígjátéka teljesen féJholyárakkai "kerül színre ma, pénteken este Székelyhidy Adriin és Pető Endre felléptével. A íélhely-áras előadás — m»nt az első cselben — bizonyára Injost is zsúfolt házat fog vonzani. I
»*) 20- 60 (lilére* helyárakkal — Sybill
Szombton délután 5 órakor filléres helv árak kai kerül színre Jacobi örökszép operettje, u Sybill, látványos kiállításban.
(♦) CaavargóUny — szombaton éa va»ár-nap e»te
Az évad legnagyobb slágere, a legszívesebben fogadott Csavargólány v"u nvjsoron számlálón és vasárnap tsto Ollay Baba, Kőrössy Zoltán, Szul>o Ernővel a főszerepeken. A pompás újdonság bái\'oín/\'irás kacagást jelent.
(*) Vásárai* 50-140 filléres elSadésok Ciárdáa - G»odahajó Caavargólány
Vasárnap délután 3 órakor u vasárnapi egységes helyárakk u \'kerül színre a Csárdás operellujdonság, — délután fi órakor |>edig « Csodahajó nagyoperett szórakoztat kellemesen llarczos Irén ós Szalum Sándorral a föszere|H\'klK ii, est - fél !l órakor pedig a Csavargólány ka<«glal ellen-áflhalallanul Olt«y Baba, Kórössy Zoltán, Daruváry Mária, Szabó Ernő, Yass Irmtfval a főszerepekben.
— Női ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schülmél minden minőséget megtalál
Harmadszori olvasásban is elfogadta a Ház a rémhir-javaslatot és a 33-as bizottság felhatalmazásának meghosszabbítását
Tegnap esti mlniszter/anács elé került a kormányzói javaslat ügye
Budapest, junius 11 A Ház pénteki ülé.-ót 10 órakor uyitoiták meg. Mint ahogyan csütörtök esle a rémhírterjesztésről szóló javaslatot, ugy m\'» a 33-us bi-zoltság felba\'a\'miizávának incgh"s za!>-bitásáról szóló törvényjavaslatot is elfogadták a harmadszori olva^ásbJn. Antal István szólall csak fel.
Utána Krúdy I-\'erene előad. u \\-fel a miniszterelnök j-lenté^ét fa-használalról. I
Ezután uz öntözésről szóló törvéiiy-javaslalot kezdték tárgyalni. Teleki Mihály gróf előadó után Dinnyés, Lo-
vassy, Drozdy és Tóth Pál képviselők szóllak hozzá. Legközelebbi ülés: kedden 10-kor.
Csütörtök délután negyed G kor a kormány lakjai miniszlerlanáesot iar-lottak. A minisztertanács, hir szerin, nemcsak folyó ügyeket tárgyalt, ha-.iK-m bclialóan foglalkozott a kormányzói jogkör törvén> tervezetének módosításával is, amely inMosltásokut a kormány keresxlülvihetőnej< tart és amelyek péntek n a \\[?p közjogi bizottsága elé kerülnek. A minisztertanács esto negyed 9-kof ért végei.
A Zalai Közlöny 3 napos kirándulást vezet Bécsbe, útiköltség és teljes ellátás 35 pengő
Hétfőn délig keli jelentkezni — Útlevél nem kell
A nyári kirándulások szezonjába a Zalai Közlöny egy érdemes kirándulás megszervezésével kajjesolódik be. Junius 27-lől 2í)-ig tartó, három egész napos kirándulást vezetünk Nagykanizsáról Bécsbe. Egy autóbuszon 25 utast viszünk, hogy mindenkinek kényelmes helye legyen. Útlevél nem kell, csak a személyazonosságot kell igazol-
Indulás 27-én, vásárnap reggel 6 órakor, érkezés Bécsbe délelőtt 11 óra körül. Délután autó-körutazás, Bécs látnivalóinak megtekintése, este valamely nyári színház vagy varieté műsora,-hétfőn délelőtt kirándulás Schönbrunnba, délután a Práterbe, este egy Ileurigen, kedden délelőtt kirándulás a Ko-benzl-ra, majd Wienerwaidba,
a vissza-uton pedig pár órás megállás Badenbcn és Vösslau-ban. Visszaérkezés Nagvkanizsá ra kedden este.
A kirándulás költségei, autóbusz-viteldíjat, elszállásolást, étkezést beleértve, a három napra összesen 35 pengő. Aki a programban nem kiván részt venni, szállásra és étkezésre nem tari igényt, az 20 pengőt fizet.
Jelentkezni junius 11-én, hétfőn délig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében, ahol a részvételi dijat is meg kell fizetni. Az autóbusz csak 25 jelentkező esetén indul és több utast nem visz, ezért a jelentkezés sorrendje mérvadó.
Az utazás vezetésére Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanárt, Bécs alapos ismerőjét sikerült megnyernünk.
- Cukorbetegségnél, elhája-sodásnál és kOszvénynél, oxalu-rla és phosphaturia képződésénél, hugysavas sók lerakódásánál reggelenként éhgyomorra egy po; hár természetes „rerenc keserűvíz javltja a gyomor és a belek működését s az eméutést és a* anyagcserét tartósan előmoxditja. — Az orvosok ajánlják.
Nem öntözik a mellékutcákat !
Kaptuk «z alábbi sorokat:
Tekintetes Szerkesztőség. Nagykanizsa város közönsége nevében legyen szalad kérnimf az alábbi sorok szíves közlését. A Zalai Közlöny a bajok őszinte feltárásával mfndcnkof segj leli az orvoslásban, llisszük, hogy közérdekű panaszunk utast is meghallgatásra és azon tul orvoslásai is talál.
A nyári nagy tajeleg beköszöntöli, de a (főutcákon kívül sajnos n miellck-utcákat, u1k>1 legnagyobb u por, miii öntözik. A lóvontatása öntözőlajtokai még csak most veilók javítás alá, «mit mór télen kellett volna elvégezni, igy a kültelek népe, n irt is számolva Kis-kunizsával, csak nyeli a port.
Hozzájárul miindehhez, bogy uz ár-koklv\'il kiszedeti szennyel az uUeslen hagyják, az olt bűzlik és terjeszti a but illusokal. Kérésünket tnür néhányszor meghallgatták, szeretnénk, ha egyszer végre el is intéznék, meri elfogy a közönség Jürebnb.
Soraim szíves közléséért fogadja a lek. Szerkesztőség előre is hálás kö-szönelnwt, maradtam "hívük, tiszie-lettel: * ; .
Arad\' Anlul
Ne tömjék be a közkutakat!
Mélyen tiszteli Főszerkesztő Ur! Bizonyára méltóztatott hullani a város azon szándékát, hogy a közkutakai beszünteti. Ez elten a leghalározotiab-ban tiltak<»znunk kell. A városnak nincs jogalapja, hogy a háztulajdonosokat a vízvezeték beszerelésére kötelezze, Wmduddíg, mlg a város csatornázási köteléreItségének c!egei mm leit. A W. C. és szennyvizei közveszélyes fertőzés nélkül leöblíteni hnind-addig, mig a szennyvízcsatorna el nctn
készült, — ncpi| lehet. De niml érdeke a városnak sem1, hogy h közönség még melegebb vizet kapjon és ezáltal a vízcsapokat kiengedve a vizet pazarolja. Tillakoznunk kell ellen is. hogy a város végén lévő vízcsapokat cllíávolilja a város és a kutakat betömött, mert eYMlal sem a lakók, setn az \' állatok nem\' jutnak megfeUlő jó vizliez.
A város ügyelt Intézőknek lmi;-g kel-lene\' gondolniuk, hogy mmt, amikor a jövedelmiek csökkentek és a megéf-hetés drágult, llyea súlyos és u köa-érdeTiel sulytó határozatokat hozzanak. Soraink szíves közléséért Főszerkesztő Urnák előre is hálás köszönetet mondunk. Teljes tiszteidtől
(aláírás.)
Naptári Junlua 12. szombat. Hom. kat Fak. János. Protestáns Klaudlus. Izraelita Thamusz hó 3.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Foketo sas gyógyszertár ós a kiskanizaal gyógyszertár.
Gflrfürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek déhtán kedden egész nap nőknek).
I93T. lunlus 12
gALAl KOZUOHV
Kaszával agyonszúrta a haragosát
Megírta n Zului Közlöny, lin^ S/ímlnei\' János mikéi földműves kaszával agyonszúrta Klumzcr Miklós, ugyancsak mikéi fójcl-inüvesl, akivel hosszúbb iilö óta haragban volt,
A gyilkosságot májas 19-én eslc követte cl Szantncr. Össze* találkozott vele az utcán s heves szó váll ás után Szanlacr éles ka szjáál nagy erővel belcváglit Klumzcr mellébe, ugy, hogy az keresztül hatolt a szíven is és a vállán jött ki.
Szándékos emberölés biinlcllc miatt vonta felelősségre a kir törvényszék Szanlncr Jánost s a vád alapján négyévi börlönre ilélle. Az ítélet nem jogerős.
BUDAPEST I.
11.41 Tomp. Után i li malom\'tok.
IU llirck. - 10.10 Felolvasás. ■ 10.45 Mit nézzünk n«y! 12.0,\'. Boli-rand I^jos és Woldlnger Kde szalonzenekara. — 12.30 lllrek. — 13.20 Időjelzés, idíyArdsJelentés. I:i.:m Népszerű opernrészlel\'\'k. — 14.40 Ili-lek, árak. — 11,1,15 Harsányt (llzl Irtosél. — 111.4 j Időjelzés,\'hírek.
17 A rádió szalonzenekara. — 183 IH". Tortrtay (léza előadása. — 18.50 Magyar szólók és kellflsöfc n régi Népszínháznak 1875 és .1J17I1 l>an szin-rekorflU népszinioavollWU. — 20.10 Kózvelités Mátyásföldről u nemzetközi repülőnapról. — 21 A péesi egye Ural hallgatók vidám oslje. — 21.50 lllrek, Idójárásjelentés. — 22.10 Komir (léra jazz zenekari!. — 23.15 Cigányzene. — 00.05 lllrek.
lUDApEST II.
10.45 Mezőgazdasági Télóra, — 20.15 Hanglemezek.
BÍCS,
18.25 A héesl ünnepi hetek keretó-ben .Walkűr,. Wagner llieltard operá-Ja. — 23.05 Mandotlnltóngvcrseny.
A Zalavármegyei Gazdagági Egyesület
junius 13-án Keszthelyen tartja közgyűléséi, tanulmányi szem lével kapcsolatban, amelynek során megtekintik a gazdasági akadémia gazdaságát, szőlejét és növénytermesztési kísérleti telepét, \'
At agy, a szem, tfldS vagy azlv leié Irányuló vértódolások elhárítására igyék reggelenként éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvlzet. Az orvosok ajánlják.
— TcUatM mm a Köpetein Bútor áruház állandó butorklállltását. ízléses és olcsó bútorokat kedveió fizetési feltételekkel vásárolhat. .


— (Szent Antal ünnepe)
Vasárnap délelőtt 10 ór.tkor ünnepélyes szentmise lesz n fejentvs pléhá-n in templomban rövid sáentbeszéddel, utána liliom szentelés körmenettel.
— Credo hlr)
A Credo Férfiegyesülot vasárnap délelőtt 11 órakor rendes havi tng-gyülésl lart p. Andreska Felicián egyházi alelnök elnöklése mellett. (:)
— (Kiállítás a polgáriban)
A nagykanizsai polgári leányiskolában pár nii|>on íil déieíötl 0 Töt* 12-ig és 4 tői 7-ig nyitva áll a raj/, és kó\'.i-munka kiállilás. "•
— (Julius 1-tól hujó haló a Sió)
A Sió siófoki zsilipjén végzeit javítások befejezésltez közelednek és cz lehetővé teszi, hogy a Balaton vizét lassan adagolják a Sióba. Mint most közlik, július 1-tői oiy magas lesz a viz a Sióban, hogy a motorosok és a csónakosok akadály nélkül végighajózhatnak. Erre különösen nzért volt szűkség, mert mind nagyobb divatba jött, luigy a jM\'sti evezősök és /nolonosok lerándulnak a Balatonra. Ennek most a Dunán és a sión át semmi akadálya. Hiszik ls, hogy ezzel a Halálon idegenforgalma is növekszik, mert a vadcvezösók\'l nem ijeszti el az, _ ami az előző években gyak-Inn megtörténi — hogy félkilomé\'crc-ken át ci|H\'lxii kellett a csónakot a sekély vizben. 4
— (Autóbusz Hévízre)
A nagykanizsai autóbusz vasárnáp
társas kirándulást visz Hévlzic. Me-neltértijegy 3.50 |>cngő. Indulás pontosan reggel 8 órakor a Centrá^tól. Jelentkezni Teulsch-drogériában.
Kirándulás a Herendi
Porcellangyárba
A legutóbbi jól .sikerült nutóbu*/. kirándulás után, több oldalról jneg-nyilváuuH kívánságra folyt\', hó 3^án, vasárnap ismét egy autóbusz-kirándulás lesz a herendi pon-ellángyárba.
Lapunkban már leszámoltunk a legutóbbi kirándulás maradandó élményeiről, most még csak annyit közlünk, hogy visszafelé Keszthelyen csaknem egy fél napot tölthetnek a résztvevők és Így a poroellángyári látogatás balatoni sírandó lássál is ösz-szckapcsolliató. t\'tlrány: .Nagykanizsa, Keszthely, Tnj>oIca, Szentgál, llercnd. Útiköltség oda-vissza p 10.50, jelenteni a ^l(neljegyirodál>an lehet.
— (Még az ügyvédet Is be-csapta)
Horváth József dr. kaposViri ügy védnét — níinl megírtuk — mcgjcTttfl egy magát KovUcs Gy. József" jömödu vezücsokonyai lakosnak nevező cra-/lx-\'r» ilyen névre kiáHitott vagyoni .bizonyítvánnyal, azxji a kéréskclj liogy az ügyvéd segitseu neki az i"gyik bankban 1000 pengőt felvenni, A bank egy hiányzó irat |>óllá!tát kérte, o földműves azonban )>etcg fiára való Idvalkozással .elölegbe» felvett az ügyvédtől \'200 pengőt. Az ügyvéd hiába várta üzletfelét és a pénzt. A csendőrség elfogta á csalót ifj. I.utter János földmüveslegény személy éjen. A törvényszék csalás és okirathamisi-tás büntette cimén egyévi börtönre Ítélte. Az ítélet nem jogerős..
— Nöi pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon oloaón SekttuOl.
— (At OMKE irodája)
további intézkedésig vasárnap délelőtt 10—12, kedden és pénteken este fél 9-től fél 11 ór^ig tart ügyeletet. (:)
~ (Bélyeggyűjtők UUUoséja) Hétfőn délután 6-tól H-ig a Pannónia hátsó kistermében.
Baar Mjrer^wévf* V; \'
van az egyházközségi kultúrház sorsjegy akciójának.
(Gyermekhalál a pocsolyában) I.aklia Vendel ^ éyc* bolíiói klsnu szüleinek a szérűskertjében )áttífcdo-•zolt* Játék közben lement a szérűskert végélK-n levő vízgyűjtő gödörhöz é> ott játszott. Hogy, hogv nem a kis fiu oly szerencsétlenül esett el, feje bekerült a vizbe és^megfuiludt. Í gy találtak rá, hogy az egész teste a vízparton volt és csuk a feje lógóit be a vízbe. A halálos szerencsétlenségről értesítették U csendőrségei.
— Imprlm* Maradékok megfelelő Jó méretekben, alkalmi árakon SekibuUl. — Kockástauoa meg
egy pengőt! Biztosan nyer valamit az egyházközség egy pengős kulturbáz-sor* jegyén!
- Ug«Mbb ■jdoB.ágokat láthatja Schützék kirakataiban
Van Zeeland Párisba és Newyorkba utazott
• Brüsszel, junius 11
Van Zeeland holland miniszterelnök ma délelőtt Párisba < ulazott, ahonnét Amerikába foly talja utjál. Amerikában Roosevelt elnökkel íog tárgyalni. A? tanácskozásoknak európai és amerikai politikai körökben egyaránt nagy jelentőséget tulajdonítanak. <
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobal>uk>rt, fényképezőgépet, gramofont, bízott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyeraményiárfly.
A nagykanizsai röm. kath. Egyházközség tárgysursjegyo kapható Szabó Antal főutl sportüzletében 1.- panoöért (:)
Nyári melegben egy kis
villamos főzőlap is,
nagy kényelmet jelent, de főleg olcsóbb minden más tüzelőszernél.
Mé9 ma Mie o Villanounűnél
Fő-ut 13. szám.
EAUtl ■ÖZI Off*
1937. [unlui 12
APRÓHIRDETÉSEK
A.iúhlfScit. Sl(. \'■>"\'"I\' *> Onnapn.p 10 mMg •0 11)14\'. mlndan lov.bbl urt fl lltllc, hélk^in.p
10 10 UUSr, inln4«n lovábbl nú 4 llllíi.
• ak a mai napon megnyílt — Harkalaa TéglaniA\' "«-.
Magyar ucca, telelőn 84. (j 242. 175l
Uslalcinbeiényben uígyaiobáa villa konyhával klarié. Bővebbet Vlda kalapizlet-ben.
F»-atea (Bazár ápülelben) agy négy-szobás giöayörll lak*e ötstes mellék-helyiségekkel, lurdőssobával atonnil kltdd. Bővebbet Hliachlcr trafikban, Korona azl Id épületben. 1742
VlllaSalek Balalonmárlaltlrdó leg.se bb helyen, a kOipontban, a Balatoni\'1 100 lépésnyire, 200 □■Cl, olcsda eladd. Brónytl Divatház, llotthy Mikid. ut I. Kötvellló dijaira.
Moctármenles, tiszta |«|*l a kora Itg gell diákban klaaolgá mik telepünkön. Kívánatra háihoi li átállítunk. 1730
Alhelyezíz mlitl bútorok eladék. — Petdll-ul 45. 1743
Hssssált t]ldk, ablakok, kályhák, geien dlk, tetőcserép, cementlapok alariéh. Huoysdy-u. 22. >749
Keraaek suguttlus elsejére vlroa bel teittletán 3—4 szobás tskáit, f Irdőszobá-vsl. - Ajánlatok Sas. Czengeryul 29. L clmic küldendők. 1752
tláioméafálsser oégyésfél málét arga-aaaaS-aaiavaa és d német ebédlő eladd. Zrínyi Mlklda WX\'S 34 •
Klfatélla
Husitl-tér 7.
< hó 15 re letvátetlk. -
Egy lerniány-paksárufc megteleld padlás kiadd. Teleky-ul I. *
J«|kahM*ts tel es aludttej kapható Rsdki llua te|lvóban, Horthy M -ut 5. •
Tiárai NkkUrisalrlsáa n««y padlás-
ut kiadd. Lsbor, Cseogezy-ul 22. •
B«. kla selir kályhs alatt. Bsgolst-
tor 3- •
Takaríttat pSr ural munkára felvétetik szonnaira. KBIcsey-u ll„ udvarban *
Kisdia a laptula|donos KOtgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda és Oéltalal t-apkiadó Vállalata Nagykanltsán. Pelelós kiadó: Zalai Kétely. Inlerurban telefon: Nagykanizsa 78 szám.
Férflahnnk
Sporting 9,.
kölöll.......fa. JU
Habselyem ing 5 -BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Mlklós-ul 1. izátst.
A bélyeg érték!
Otthon, padláson, fiókban heverő bélyegeit értékesíthet! minden hétfőn délután Mól 8 lg a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — a Pannoniában. llDdti MljMuújtct silitstn látnak.
Tagdíj nincs l
A gyászbaborult család mélységes fájdalommal jelenti, hogy
5zv. dr. Frled Ödönné
.alt Waiai Hl,a
hosszas szenvedés után elhunyt.
Temetése vasárnap, lolyó hó 13 án délután Vs6 ó akor lesz az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1937. junius 10. Gál Gy.lá.4, Síkathr Jdi.alaá, leányai. Osv. Pragjt Adalfiaé, nővére. (Ut Entza, unoká|a. Gál Gy.l., Sch.lbar Jéia.1, vejei.
A nagykanizsai kir. láráibtróság, mini telekkönyvi hatóságtél.
5086/1937. tk. SS.
Árverési hlrdelmény-klvonat.
A kir. Kincstár képv. tslsegeruegf m. kir. pénittgyigszgatóiá* vég ehajtstdnsk Kálcslcs István (nos Melt Kulival) végre-hajtáit szenvedd ellen Indított végrehsjtáll Ügyében s telekkönyvi hstóság a végre hajtató kérelme következtében az t88! :LX. t-c. 144, 146., 147. 5§-at éneimében elrendeli a vé^rehsj\'ásl árverést 375 P 13 f. tőkekövetelés. ennek 1934. szeptember 29 tói Iáid 50/1 kamata. 4 P 84 I. eddig megállapított per- éa végrehsjlásl és az árverési kérvényéit rsulta! megállapított 2 P 80 I. költség behajtása végett a nagy-kanlzial kir Járásbíróság területén tevó s s nagyksnlistl 350. szt|kvben 2308/s. hrsz. a losrlalt szántó a halastél dOldbin Ingatlanra 400 P és a nagybakínskl 1844. ■itlkvben 990/b. 2 hm. a. loglalt szántó a Bagóstóló dilidben Ingallima 600 P. 1029/b. 2. hrsz. s togtstt szántó u. olt tn-istlaara 500 P kikiáltást árbsn.
A telekkönyvi hstóság sz árverésnek tkvt hstéság hivatalos helyiségében, föld-
szint, 11. sjtdszáin meglsrláslra 1937 lévt augusztus hó 13. napjának délelőtt 10 éráját és Nagyba kénak községházánál ugyanaznap délután 2 óráját Idzt kl éa az árverési teltételeket as 1881 : LX. t. c 150. §-a alapján a következőkben állapilla meg:
1 Az árverés alá eiő ingatlanokat a kikiáltási ár kélhsrmsdánál alsctonysbb áron eladni nem lehet (1908 XLI. t -c 26 8)
Az áiverelnt szándékozók kötelesek bá-nstpénztll a kikiáltási ár lOVo-ál kést-pénzben, vagy at 188t: LX. t.c. 42. § ában meghatároiott árfolyammal számítolt óvadékképes érlékpsplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyelésétől kiállított: letéti etls-mervényl a kiküldöttnek áUdnl és az árverést feltételeket aláírni. (1881 tLX. t-e. 147., 150., 170. §§-, 1909 :LX. t-c. 21. §.)
As, aki as Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási á> százaléka szerint megállapított bánatpénzt at általa Ígéri ár ugysnannyl szátalékálg ktegéailteul. (1908: XL. tc.25.8) Nagykanizsa. 10.17 éri áprllti hó 21-fn. Dr. Bantuk sk. kir. Járásblró. A kiadmány hileilui: Kiss s. k főllsrt
ló bőrönd* jó táska
l.egkltarlóbb ufliársa.
Szerezze be
Hamburg bőröndös szaküzletében
Hotlhy aiklás-ut 4.
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fő-ut 5. «z.
„KERESD A MAS1K FELÉT"
ATGFTMTRÉE KSÜNKLGZB F N K P K
A fenti megfejtett szöveg .másik felét" ...........
cég kirakatában találtam meg. Név: .................................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden siombát estig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Nagykanizsa megyei város polgármeslerélől.
12923/1937.
Árlejtési hirdetmény.
A háromszögelési munkálatokhoz szükséges kb. 110 drb 25X25X90 cm. 1000 kg.-ként
300 kg. poitlandcemenltel kevert vcsbelonkö H. P. 1937. Jelnek vésésével,
40 drb atsó végén kb. 12|cm , felső végén kb. 6-7 cm. vastag, 12—13 m. hosszú fenySpózns, 25 drb tó/,,, cm. vastag 6 m. hosszú 150 . >0/ . . 5 , . 50 , «>fu . . 2 , . 150 . •/, . . 1-5 . . 50 . »/« , . 2 .
fenyő gömbla, 25 drb rendes méretű 4. m. hosszú f nvöléc,
80 drb !>/„ cm. szlgoiusn egyenes négyszögre faragott 6 m. hosszú pizna,
85 dib 16 c.n. siéles 4 m. hosszú I callos deszka,
60 drb 26 cm. széles 4 m. hosszú \'/, callos deszka,
80 drb 20 cm. széles 4 m. hosszú \'/, csl\'os desika, 200 d b 200"%. hosszú ácssieg, 500 drb 150*%. hosszú éciszeg, 30 kg. 80"%. lécszeg, 120 drb 25 cm. hosszú kem ínyre edzett kovácsolt szeg,
150 drb nigyméretű tégla, 100 kg. oltott mész, 50 kg. vlzfolyékonyságu Hátrány, 3 drb rúdra erőjlleit meszelő, 3 drb kisméretű festőecset, 3 drb cinezett vizvödöi, 3 drb fedCvel ellátható bádogdoboz, 200 kg. salak és 3 drb zsák beszeriésére, valamint 170 napi személykocsi luvar és 120 napi leherkocsi fuvar szolgálta-lására nyilvános árlejtést hirdetik.
Fenntartom azonban magamnak a jogot aria, hogy a je\'en hlide\'mény-ben meghalározollnál nagyobb esetleg kisebb mennyiséget szerezzek be.
Zárt írásbeli ajánlatok f. évi junius hó 14. napiának d. e. 10 órájáig nyujtandlk be a városi iklaló hivatalba.
Bővebb felvllágosllást a v. gazdasági hivatal ad. Nagykanizsán, 1937. évi junius 10.
Polgármester.
PernEtezze eyleOlcsfáit 111
Rágókártevök elten:
Arzola, t arsin Gombabetegségek ellen Salfarol, Auionil, Solbár, Viuol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Kílisiappan,
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növény védolmtsze-rek, gép, zsák, slb. kereskcdéa\'.ben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság melleit)
> k.«te»s)fcaaa IMgasásaw 11 Oiaassk«n >M> is MasM L^dMÓ VátMs káaivswwtálátsu f-jt1\' ülailts (Msláa talMr. ZaW tátuUJ
77. Évfolyam 131. axim
Nigybanizu, 1937. junlui 13 vaiárnap
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
é* UadóhiraUl: Főút 5. wira. Megjelenik minden Wiktauip délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Neurath báró
német birodalmi külügyminiszter hosszabb idő óta uton van s ezalatt felkereste Jugoszlávia és Bulgária fővárosát. Most hozzánk érkezeit s budapesti utazásának hivatalos jellege van. A külföldi sajló egy része ezt az utazást különféle megvilágításba hozva igyekszik a közvélemény elé állítani, éppen ezért szükségesnek tartjuk, hogy a magyar közvélemény teljesen tisztán lásson ebben a kérdésben.
Ez utazás egyik szembeötlő érdekessége, hogy Magyarország annak harmadik állomását jelenti, miután Neurath báró már a jugoszláv és bolgár kormány-nyal személyes eszmecserét folytatott. Tudvalévően mindkél állani barátságos viszonyban ál^ .Németországgal s bennünket is^ őszinte baráti szálak fűznek ahhoz a német birodalomhoz, amelyiknek fiaival a világháború lilatt váll váll mellett küzdöttünk u remélt győzelemért, majd pedig a békeszerződések után hasonló sorsba jutva, egyformán küzdünk Európa békéjéért, mely ben legfőbb irányelvül az igazság szellemét tekintjük.
Miután NeuraJh bárónak budapesti látogatása hivatalos jelleggel bir, természetes, hogy körünkben való tartózkodásának s a magyar kormányférfiakkal folytatandó megbeszéléseinek kifejezett politikai jelentősége is van. A magyar közvélemény rendkívül kedves vendégel kö szőni a német birodalmi külügy miniszter személyében s őszintén örül annak, hogy hazai földön üdvözölhetjük annak a barátságnak a jegyében, amely Magyarország és Németország között fennáll.
Ha ez utazás lényeges motívumaira következtetünk, elsősorban szembeötlők az előzőleg meg lelt utazások állomásai. Miután útja Belgrádba és Szófiába vitte és ezután hozzánk érkezik, ez a körülmény mindennél job-igazolja, hogy a politikai
olyan témakörben foytak, amelyek Közép- és Dél-kclclcurópánuk problémáit ölelik fel. A magyar közvélemény őszintén örül annak, hogy Németország megnemszünő érdeklődést tanusit a Dunavölgy kérdései iránt, ami természetes is, nemcsak Németország nagyhatalmi állásából kifolyólag, * de földrajzi helyzete alapján is. A ijyar nemzetre nézve koránt-i indifferens az, hogy a Duna\' ence nyitott kérdésének szö-nyegrekerülésckor milyen hatalmak hallatják szavukat. Ha ezek közöli Németország is szerepel ez azt jelenti, hogy egy barát nagyhatalom minden bizonnyal súlyos szava fog érvényesülni, — nem a mi hátrányunkra. Az
Kivégezték a nyolc szovjet-tábornokot
Sztálin nem mert elmenni az édesanyja temetésére — Megrendült Franciaország bizalma orosz szövetségese iránt
Páris, junius 12 A Daily Mail beszámol a Moszkvában folyó bünperről, amelynek során a Kremlben zárt ajtók mögött megerősített őrségektől őrizve, tárgyalták a letartóztatott nyolc tábornok ellen emelt hnzaárulási vádakat. Különleges óvóintézkedéseket vezettek be a tárgyalások tartamára. annvira l\'éliek ezzel kapcsolatban zavargások kitörésétől. Mint a lap tudósítója jelcini, a tábornokok feleségei mjiul lerhelően vallottak férjeik _ejien, ami jellemzi a szovjet-igazságszolgállalás rendszerét-. A lapok ugy tudják, hogy mind
a nyolc tábornok kivégzése már már meg is történt.
Londoni lapok írják, hogy a politikai kivégzések terén ineg-edzelt szovjet fővárosában is megrázó hatást váltott ki a tábornokok kivégzése, akiket eddig, mint a szovjet fő-pilléreit, a legjobb hadvezéreivel ismerlek. Különös megdöbbenést kellett a szovjet-rádió híradása, amely a következőket mondta : »A nép cl vetem ÜK ellenségeinek meg kell dögleniök, mint a kutyáknak. Addig nem lehet nyugodni, mig ezek valamennyien a föld alatt nem rothadnak.. Meg a golyót sem érdemlik meg ezek
az aljas gonosztevők... stb.
A Daily Mail ugy ludja, hogy Sztálin annyira féi a palolafor-radalomlöl, hogy egyáltalán nem mozdul ki a Kremlből és még az édesanyja temetésén sem jelent meg.
Páris, junius 12
A francia sajló egyre riadtabban foglalkozik az oroszországi lőinegmészárlásokkal. Sztálinnál kapcsolatban, írják a lapok, az elmeorvosokat illeti a szó. A radikális Rcpublique szerint ezek a halálos ítéletek azt bizonyítják, hogy Franciaország nem viseltethetik teljes bizalommal a szovjet iránt, amely a bizonytalanság földje.
A blscayal fronton megkezdődtek a hadműveletek
Az ellenőrzés kérdésében létrejött a megállapodás a négy nagyhatalom közt
Gibraltár, junius 12 A Deutschland kifutott a gibraltári kikötőből, hogy hősi halottait és sebesültjeit a wilhelms-hafeni kikötőbe szállítsa.
Valencia, junius 12 A spanyol vörös kormány a külföldi kormányok minden kép viselőjét berendelte, hogy megbeszélje velük a helyzet alaku-
Páris, junius 12 A spanyol ellenőrzés kérdésében Londonban létrejött a megegyezés az érdekelt négy nagyhatalom között. A megegyezés \'most a londoni benemavat-bizotlság elé kerül. A
megegyezés nbuL-váltotta be a Spanyolország részérőji hozzá füzöll reményeket.
Salamanca, junius 12 A nemzetiek a kedvezőtlen idő elmultával a biscayai fronton megkezdték a hadműveleteket Elfoglalták az összes hadászatilag fontos utvonalakat és kezük-bán tartják a hírhedi bilbaói vasgyürüt . A spanyol nemzetiek Bilbaóiul 80 mérföldnyire feltartóztatták Bolnao szigetnél a Pliaros nevű görög gőzöst, amely Leningrádból repülőgépeket szállított Bilbaóba. A hajót egy nemzeti kikötőbe kisérték.
Genf, junius 12 11ir szerint az olasz kormány hajlandó visszatérni Genfbe, a minek egyik feltétele az, hogy alaposan rostálják meg a Népszövetség titkári karát s abban olasz vagy osztrák is kapjon helyed_
Meghalt Andréka főkapitányhelyettes
Andréka Károly bui főkapitány helyettes az éjszaka
el a középiskolái és egyc-tomet ó; egyik legkiválóbb vezetője volt a magyar rendőrségnek.
immár hosszú idő óta vajúdó dunai államok kérdése Németország elhatározásával komoly stádiumba jutott s az ut, amerre haladunk, a béke útja, mert Németország nviltan dokumentálja azt. hogv Európában és a Duna-völgyében főként, a béke ügyét kívánja szolgálni. Emlékezetes, hogv amikor Neurath báró a közelmúlt hónapokban Olaszországban járt, s tanácskozást folytatott Mussolinival, a kiadóit hivatalos jelentésben és az elhangzott pohárköszöntőkben kifejezésre jutott ugy Olaszország mint Németország részéről az a határozott szándék, hogy •minden erőfeszítést megtesznek azoknak a lényeges elöíellételeknek a megterem lésérc, nme-Ivek Európa számára állandóbb politikai és gazdasági stabilitást •adhatnak. Magyar szempontból ez a sarkpontja Neurath báró
budapesti utazásának. Bebizonyított tényként kell immár le-ktnleni, hogy Magyarország kulcsállama a dunavölgyi problémának. Ha volt valaha oly komolytalan ábrándkép, amelyik azl képzelte, hogv Magvarory szág körül forog a világ, ebből a naivitásból mindenki kiábrándulhatott, de amennyire naiv lenne az ilyen hiedelem ápolása, épp annyira csak a strujcy)olilika tagadhalja azl a lényt, hogy a dunai államok problémájának tengelye Magyarország. Szerencsére az elmúlt esztendők kézzel fogható tanúságot tellek amcl-lell, hogy homokba dugóit fejjel nem lehet tisztán látni összekuszált államszövevények gazdasági és politikai összefüggését. Ha ezt valamely kibontakozástól félő, ellenséges érzületű szellem még ma is tagadásba véve, megakadályozni igyekszik nép-
•nilliók boldogulását, azl, hála az erősbödő, józan megítélésnek, már ellensúlyozni lehet. Németország és Olaszország sulyka, szóval bir e térén s e nagyhatalmak komoly fellépése biztosítani fogja annak a konstruktív békepoíilikának érvényrejutását, amelyik nem arra az elvre épiti fennmaradását, hogy minél több erő megkaparintásával, minél hátrányosabb helyzetbe jusson a másik fél, hanem a mérleg serpenyőjébe, melynek karjait az igazság lendili, egvenlő mértékkel osztja szét a javakat, legyenek azok anyagiak, vagy cr- ^ kölcsiek.
Reméljük, hogy Neurath báró budapesti látogatása ki fogja elégíteni azokat a várakozásokat, amelyeket c sokat szenvedett nemzet a német birodalmi külügyminiszter missziójához fűz.
BA1M KÖZLÖNY
Ai ön szállodája BudapasUn, a
főváros szivében újonnan megnyílt
Corvin Szálloda
Családi szálló minden Vényelemmel berendezve. Körnontl fütea, hideg és meleg folyóvíz a Szobákban. —■ Árak: 1 ágyon ixoba 3, kát ágyaa szoba é pengőtől. Teljes penzió (szoba, napi háromszori étkezés) napi 6 pengő 50 HUértOl. Közvetlenül a Nemzeti Színháznál, a Népszínház utca sarkán. — Vili., Csokonay-ulca 14. mo
A miniszter elnök kihallgatáson a kormányzónál
liudnncst, junius 12 Darányi Kálmán miniszterelnök iiv délelölt kihallgatáson jeleid meg a kormányzónál. Jól értesült helyen ugy tudják, hogy az elterjedi hírekkel szemben a kihallgatás nttri ált \'összefüggésben a kormányzói jogkörről szóló törvényjavaslattal. A miniszterelnök csak szokásos jelentését terjesztette elő az államfőnek az időszerű polilikui és kormányzati kérdé sckről.
Ölvén tandíjmentes hely a magyar felsőkereskedelmi iskolák első évfolyamán
ló hírek a nagyvilágból
Pest vármegyében az idén ju-niusig 1.0 millió pengővel több
adó folyt be, mini tavaly. •
Az Est irja :
A bácskai munku])iac annyira megjavult, hogy egyetlen foglalkozási ágban sincs munkanélküli. Egy bajai gyárba idegenből kellett munkásokat vitetni. Tolnamegye több nagy uradal- j ma is inunkáshiányl jelenlell.
Baranyából 150 munkanélküli bányász kapott munkát Belgiumban.
A magyar állami gazdálkodás 1035-30. évi zárszámadásából :
— A tiszta bevételi többlet 01.0 millió pengővel több az előirányzott bevételnél.

Románia végleg elejtette a szovjettel való. egyezménykötés tervét és nem engedi meg szov-jel-esapalok átvonulását román területen.
Hodzsa Milán cseh miniszterelnök vasárnap Komáromban Jókai szobrának felavatása alkalmával magyarnyelvű beszédet mond, amelyen hír szerint elsősorban a magyar kisebbség panaszaival akar foglalkozni.
Az u j magyar lelefonkönvv-ben 5000-rcl több lelcronelofi-zetö van, mint amennyi a mostaniban van.
Állandó panasz Magyarországon és oka sok mélyreható szociális bajnak, hogy az ifjúság cgvrc nagyobb tömegekben igyekszik á laleincr pályákra és hallani sem akar arról, hogy pl. kereskedelmi pulyákon helyezkedjék el.
A kereskedelemügyi miniszter most meg akarja könnyíteni szegénysorsu családok gyermekeinek\' a kereskedelmi pályákra való előkészületet, ezért liozta az alábbi intézkedési r
A miniszter a jövő tanévtől kezdve 50 tandíjmentes helyet lélesilelt a magyarországi fin felsőkereskedelmi iskolák első évfolyamán. Ez az 50 fin nem csak\' teljes tandíjmentességet kap, hanem 120 120 pengő tanulmányi segélyt is a beiratási dijak, tankönyvek, tanszerek beszerzésére.
A tandíjmentes helyekért vagyontalan szülők fiu gyermekei pályázhatnak, akik a gimnázium négy osztályát jeles vagy jó eredménnyel végezték a most záruló iskolaévben, vagy az élő nyelvekben és mennyiségtanban jeles, de legalább jó osztályzatuk van. A születési anyakönyvi kivonattal, iskolai bizonyilvány-nyal, községi vagyoni bizonyít-
vánnyal felszereli kérvényekel junius 30-ig kell a kereskedelem ügyi minisztériumhoz (Budapest Láncliid utca 1-3.) benyújtani.
Aki az igy elnyeri tandíjmentesség mellett a kereskedelmi első osztályát legalább jó előmenetellel elvégzi, annak részére a miniszter a kedvezményeket a további évekre is biztosítani kívánja. Akik pedig\'\'mind a négy ével e kedvezmény alapján végzik cl, azok részére külön kedvezmények következnek. Előnyben részesülnek a közgazdasági egyetemen a miniszter állal a most zárult iskofttévlől kezdve rendszeresített 100 pengős ösztöndíjas helyek odaítélésénél, a keleti akadémián a tandíjmentes helyek elnyerésénél, a londoni, párisi, szt. gallcni, bécsi, lipcsei és milánói főiskolákon rendszeresített 3000 pengős ösztöndíjas helyek betöltésénél. Akik pedig a felsorolt tandíjmentes, illetőleg ösztöndíjas helyek valamelyikén lanulmányaikai kiváló eredménnyel végzik el, azok részére a miniszter támogatást helyez kilátásba az önálló kereskedelmi vagy kereskedelmi alkalmazotti pályán való elhelyezkedésük előmozdítására.
Éltesebb embereknél, akik gyak ran fel vannak fuvódva ugy az
alhasi pangást, mint az emésztés renyheségét epy-egy poh=r természetes „Ferenc József" keserűvíz reggelenként levéve rendszerint hamar megszünteti, a rekeszizom emelkedését csökkenti és a megás vérnyomást mérsékli. Az orvosok ajánlják.
A Zalai Közlöny 3 napos kirándulást vezet Bécsbe, útiköltség és teljes ellátás 35 pengő
Héttőn délig kell jelentkezni — Útlevél nem kell
A nyári kirándulások szezonjába a Zalai Közlöny egy érdemes kirándulás megszervezésével kapcsolódik be. Junius 27-lől 29-ig tarló, három egész napos kirándulást vezetünk Nagykanizsáról Bécsbe. Egy autóbuszon 25 utast viszünk, hogy mindenkinek kényelmes helye legyen. IJtlevél nem kell, csak a személyazonosságot kell igazolni.
Indulás 27-én, vasárnap reggel 0 órakor, érkezés Bécsbe délelőtt 11 óra körül. Délután auló-körutazás, Bécs látnivalóinak megtekintése, este valamely nyári színház vagy varieté műsora, hélfőn délelőtt kirándulás Schönbrunnbn, délután a Práterbe, este egy Heurigen, kedden délelőlt kirándulás a Ko-benzl-ra, majd Wiencrwaldba,
a vissza-uton pedig pár órás megállás Badenbcn és Vösslau-ban. Visszaérkezés Nagykanízsá ra kedden este.
A kirándulás költségei, autóbusz-viteldíjat, elszállásolást, étkezési beleértve, a három napra összesen 35 pengő. Aki a programban nem kíván részt venni, szállásra és étkezésre nem tart igényt, az 20 pengőt fizet.
Jelentkezni junius 14-én, hétfőn délig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében, ahol a részvételi dijat is meg kell fizetni. Az autóbusz csak 25 jelentkező esetén indul és löbb utast nem visz, ezért a jelentkezés sorrendje mérvadó.
Az utazás vezetésére Borsa Béla felsőkereskedelmi iskolai tanárt, Bécs alapos ismerőjét sikerült megnyernünk.
FIGYELEM I FIGYELEM 1
Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy vasárnap, junius I3-An d. e. m „Kis Royal" sfirözft- és ksrihslyiségében
a nagykanizsai határőr-zenekar hangversenyt
tart, amiért is kérem a n. é. közönség szives pártfogását. Teljes tiszteletlel PÉNZES ANTAL Kis Royal vendéglős.
Ma, szombaton este Táncl
lf3T. junius 13
KUPARI
A DUBROVNIKI RIVIÉRA legnagyobb STRANDFÜRDŐJE
A nállod.lk közvetlenül a Unom lővcnyO itraud met-Ittl, páratlanul az*p mblroplkui park közepén Ürülnek cl. — A azobikban • legtökéletesebb komfort. Mindennap tánc, Iibiikverseny, sport. Kitűnő konyhi. — l\'elvlllgoslllitsl szőlei): NUdörgazKatösJ* Knparl, Jugoizlivl*.
Rovatvezető: Dr. Dévainé, Erdfa BSsk.
Fiatal lány garderobja
Sokan azt hiszik, különösen az idősebb gárda tagjai, hogy ez a legkönnyebb cikkléma a világon, hisz a fiataloknak minden jól áll. Maga a fiatalság már disz, már szép, minek -ahhoz még külön divatlanács. Pedig higyjék el imigyen gondolkozó hölgyeim, hogy ina, amikor légyen az fiatal vagy idős, annyi taktikával, asszonyi raffinériá-val készítik ki magukat a nők, a ruhájuk annyi gonddal készül, muszáj minden nőnek alaposan körülnézni, mikor megcsináltatja legújabb loilcttjél.
Igaz azonban, hogy a fiataloknak-könnyebb dolguk van az idősebbekkel Széniben, mert a színek összeállításánál nincsenek kötve, az élénk színek ép oly jól állnak nekik, mint a sötétek és ha a fazon »nagyosabb\' is, ők még ebben is fiataloknak látszanak.
Mindamellett meg kell irni, hogy délelőtt a fiatal leány lenvászon angol ruhákban, fehér piké és halványkék chantung ruhában járjon bubigallérral, kél zsebbel, egész rövid szoknyákban és feltétlenül hajadonfent olyan szalaggal átkötve haját, milyen a ruhája, vagy ahhoz illő elülő színnel.
Délután rózsaszín, halványkék, vagy fehér selyem ruhács-kákut vegyenek egészen angolos fazonban kél, vagy három színű kombinációban, esetleg egy kis selyem kosztümöt, édes, habos blúzokkal. Imprimét nem nagyon ajánlok, .legfeljebb ha találnak olyan mintát, ami egészen világos és .kedves mintás. Ez is Halalos fazonban, bubigallérral, kél zsebbel készüljön,, amiből pici. zsebkendő kandikáljon ki. Kz az, ami az egyéniségnek kell. Mindig és fellétlenül angolos fazonban készüljenek ezek a ruhák, mert, csuk ez elegáns.
Este viszont a változatosság kedvéért isméi angolos fazont ajánlok. Az anyaga lehel organ-di és muszlin és eseljcg szép fehér klóké. Láttam egy édes fehér klóké esli ruhát : hosszú
Gyönyörű fehéicipőujdonságokat P 10*60 és feljebb Mfltényinél (Fő-Ut 2 ) Emntk ladt kfliö* um píiliii tlpj ] Fehér antiiopcipők | Baria píBlu- hqj IMplIk Divatbotskorok P 5 90 Saidalettefe P 7H0-w
23 - 26-ig P S-80, 27—30-ig I\' 6-00, 31 36-ig P 8-SO.
19— 22-ig P 6 90, 23—26-ig P 8-50, 27 -30-ig P 9\'SO, 31 -35-ig P 11-80.
27 30-ig P l\'ÍO, 31-^35-ig P 10-30. TeniíjszcipO, Oxford P 4*80.
Weekend cipők
. _gALAl KÖZLÖNY__
Az etiyveskezu rigyáci asszonyok a tőrvény előtt
A környék rémei jó Időre bevonultak a börtönbe
1937. junlus 13.
Zenés kertmegnyltás
vasárnap, lulu 13-ái
a Zöldvadászban!
|ó boroki Friss csapolt sórl
Kltflnö ételek I Olcsó árak és jó kiszolgálási Szíves pártfogást kér Dolmányos Fsrsnoné 1766 tulajdonos.
1 szánk telnek!
400 Opel
autót vettek
szúk szoknya, a derék bubigalléros sötétkékkel paszpolirozva, kiesi puffos ujj, sötétkékkel ez is szegve, az öv is két oldalt, elöl végig nagyon szép sötétkék golyógombokkal. Hasonlóképen egy kis halványkék organdi ruhát, nagyon bő húzott szoknyával, bubigallérral, puffos ujjakkal és az övbe betűzött két égő vörös szegfüvei. Angyali volt. A muszlin ruhák már kicsit pom-pőzebbek, áraiknál fogva is, de nagyon ajánlható, mert ezt a fiatal leány báli szezonban is viselheti egészen kis alakítással. Biztos ,hogy a muszlin az idén télen is divatos lesz.
Fehér kabát akár rövid, akár hosszú sveifolt, nagyon bő háttal múlhatatlanul szükséges és egész nyáron minden ruhához remekül viselhető. De ha valaki nagyon elegáns akar lenni, akkor kérje meg jó édesanyját, hogy csináltasson neki egy rózsaszín, vagy halványkék komplét, ami álljon egy nyílott rózsaszín, illclve halványkék köny-nyü szövet kabátból, elől masnira kötött kötődéssel, alatta ugyanolyan szinü klóké ruhácska, fehér lapos sarkú cipő, fehér panama kalap? fehér kesztyű és retikül. Egy ilyen kompié a lehető legelegánsabb, bárhova felvehető és emellett azután jöhetnek az apró kis délutáni és délelőtti ruhák. Egy fiatal lánynak elég egy ilyen »nagy< ruha.
Lányok, egy ió tanács ! Jobb ma egy uj kis vászon ruha, mint holnap anyánktól vagy nagy-, anyánktól levetett két-három régi... _
Divatposta
Tanácsot kérek. Fekete gyapjú zsorzsett ruháját ugy, ahogy leirj:»( megtarthatja alakítás nélkül Is, legfeljebb csináltasson hozzá rövid sveifolt nagy virágos fekete alapú színes virágos, imprimé kabátot, viseljen hozzá nagy fehér, vagy fekete kalapot és lesz egy elegáns toalettje. Ami pedig az imprimé fazont illeti, látloínl egy nagyon kedveset: Halványkék aln|xm apró kis virágok a minta, a szoknya egyszerű, négy rakással a négy oldalon, elől hátul \'és n blúznak rtz az érdekessége, hogy tclLszcrüen halványkék tüll van l>elcadva, »mire elszórtan rá vannak applikálva az imprimé virágai megfelelő távolsában. Az ujjak ugyancsak tüllből készültek ap|>-likácíóval és puffosán. Üdvözlet. ,
Nyaralási proh(ém\\k. Ha halványkék tricót akar venni, amiről "mellesleg lcl>eszélem, mert röml gyorsan kifakul, akkor piros sltortot, vagy dres-sing gowii ajánlok hozzá, vagy lehet egy piros imprimé lenvászon plage-^ruhál is hozzávenni végiggoml.olva és négyszögletes kivágással. Piros fürdő aceessolreket vegyen hozzá. Üdvözlet.
«■ Teklats« mog a Kopsteln Bútoráruház állandó butorkláliltAsát Izlétes és olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
- Leg«x«bb újdonságokat láthatja SchQtzék kirakataiban.
Nem lesz ismeretlen olvasóink előtt annak a három asz-szonynak a neve, a kikről az alábbi sorok szólnak és akiket általában csak ugy ismernek : »a rigyáci asszonyok Eny ves a kezük és a környék barom fiainak rémei.
A mai főtárgyaláson, amely Makáry dr. egyesbiró előtt folyt le, három fogházőr vezeti fel a három jómadarat. Sós Pálné az első. Fiatal, alig 20 éves, de a. kis társaság egyik főcinkosa. Ra-danovics Ferencné tanítványa, aki bizbny már 515 éves. Már -f3 évvel ezelőtt is volt büntetve, azóta is gyakran, 5I> évéből néhányai a fogházban éli le kisebb-nagyobb részletekben. A harmadik asszony Vellák Ferencné, már tul van a hatvanon is, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a tyúklopásban ne segédkezzék.
Most is azért állnak a fegyőrök között, mert május elején >rövid ulon* akarlak maguknak tyukpccsenyét szerezni. Pechjük volt, mert a csendőrök — a sok dézsmálgatást megunt károsullak feljelentéseire — lesbe álllak és épp akkor ütöttek rajtuk, amikor az egyik idegen udvaron egymás kötényébe raklák a tyúkokat.
A kakastollas csendőrök is be vannak idézve. Elmondják lövi* ről hegyire az esetet. Sokat fosztogattak már a környéken, a baromfitartók megunták az állandó károsodást, így éjszakánkint lesbeálltak. Sósne kötényébe hal tyúkot talállak. Vellákné csak segéd kezelt, de azt is tagadja.
A tanúkihallgatások után a vád- és védőbeszédekből kiderül, hogy ezeknek az asszonyoknak életszükséglet a lopás. Nem mint ha másképp nem tudnák megkeresni a mindennapi kenyeret,
hanem mert vérükben van : meg szokták ezt az olcsó, de tisztességtelen módot.
Makáry tanácselnöknek még az utolsó szó jogán is azt hangoztatják, hogy soha" többet egy gombostűhöz sem nyúlnak. Ezt egyébbkénl már nem először ígérik meg.
A törvényszék a kél íőbünöst, Sós Pálnét és Radanovics Ferencnél (> -(> hónapi börtönre, Vellák Ferencnél pedig balheti fogházra ítéli.
Vellákné a legnyugtalanabb, az Ítélethirdetésbe is beleszól. Már dologházra kellett ~ volna ítélni őket, de a bíróság ezúttal utoljára, tekintettel családos voltukra, alkalmazta az enyhítő szakaszt. A büntetésekből egy hónapot és négy napot kitöltöttnek is vett.
— Belenyugodjak ? — kérdi a pirospruszlikos fiatal Sósné ügyvédjétől. Az c.siík némán bólogat. Ismerve az asszonyok múltját, tudja, hogy nem lehet kevesebb a büntetés, csak több.
De a tapasztaltabb Radano-vicsné is érzi ezt:
— Persze, hogy nyugodjon I Belenyugszunk kérem. Köszönjük a bíróság szives jóindulatát — mondja még, aztán hátraszól a fogházőrnek, mintha félne, hogy még néhány hetet nyakába sóznak :
— No, gyerünk már I
fts mennek vissza a fogházba, leülni a hátralévő négy hónapot és 26 napot...
Naptári Junlus 13. vasárnap ltom. kat Pád. Antal. Protestáns Tóbiás. Izr. Thamusz hó 4. — Junlus 14. hétfő. Rom. kat Nagy Vazul. Protestáns Vazul Izraelita Thamusz hó 5.
Oyógyszertárl éjjeli szolgálat e hó végéig a Fekete sas gyógyszertár és a klskanlzsal gyógyszertár.
5 hónap
alatt Magyarországon!
Több, mint 1200 Opel-talajdonoanak
országszerte tizemben lévő Opel kocsival 3 év alatt szerzett tapasztalatainak eredménye az a döntő siker, amit az Opelkocsik czidén a magyar automoblllita közönség körében elértek. A magyar közönség meggyőződött arról, hogy a Orneral Motors Opel-kocsik műszaki kivitelben tartósságban, modern formában és vételi árban versenyen felül állnak. A vezérképviselő Nemretközi Gépkereskedelmi Rt. országszerte mii köd ő képviseleti hálózatával, jó service kiszolgálással biztosítja az Opel-tulajdonosoknak a kocsik biztos tizemét és minél hosszabb élettartamát. Ez az Opelautók sikerének titka.
„Keresd a másik felét!"
versenyünk résztvevői e héten különösen értékes jutalomban részesülnek. Ezúton is felhívjuk tehát pályázóink figyclmétjiogy n lapban megjelent szelvényt kitöltve legkésőbb szombat estig feltétlen jutassák el szerkesztőségünkbe, mert csak igy részesülhetnek az értékes jutalmakban. _
— (Autóbusz Hévízre)
A nagykanizsai autóbusz vasárnap társas kirándulást visz Hévizre. Me-nettérlljegy 3.50 pengő. Indulás pontosan reggel 8 órakor « Centrtyiól. Jelentkezni Tt\'ulsch-drogériában.
Indantren festésű
mintás abroszok.
Dirndl \\
anyagok.
Strand |
Olcsó bevásárlás = Kellemes nyaralás!
Frottier
anyagok, törülközők, kéaz köpenyek.
Flanell takarók
szóp mintákban, minden árban.
Sc&utx-Áru&asi.
ÜALAI KŐZLOW
Bad Qleithenberg S
felülmúlhatatlan katarrhu.ok-, aixtma>, tddötágulá.- éa «zi.bajoknál.
EgyedOUItó kllm*, txvált g)úiytorrliok, ttrmlmtct liéiiitvd lüidók, pníunul kunirák, labtliloiinmok. FUrdfildény május nuplombiip.
Teljes poiisló Schilling 6 00-tól.
Prospektus az Osztrák Forgalmi Iroda (Budapest, Andrássy ut 28) utján.
Perselyeket fosztogatott, f. győröket szurkált, — perújítást kért
llKM-bcn a szigetvári rendház perselyeit fosztogatták. A rend-házlonök feljelentést tett n csendőrségen amely ,a nyomozás során megállapilolla, hogy a lopásokat liajek László, fi rendház alkahnazollja kővelie el,aki megszökött.
1 lajekot elfogták és a nyomozás során több bűncselekmény elkövetése is kiderült és n törvényszék Hajók Lászlót szigo-rilolt dologházra itélle, amelynek legkisebb időtartainál 7 évben állapította meg. Amikor liajek elítélése jogerős leli és a sopronkőhidai fegyházba szálli-tolták, liajek az öl kisérő kél legyőrl meglámadta és azokat összeszurkálta. Végül is sikerüli a dühöngő fegyencei ártalmatlanná tenni.
A szigorított dologházra ítéli liajek perujrafelvéleli kérelmet lerjeszlet lelő. A bíróság elrcn-ilelle az újrafelvételi vizsgálatot.
A színházi iroda hirei
(*) CsavargóUny a legnagyobb ilker, ma utómbaton r»te
Oltay Baba, Kőrössy Zoltán, l)tiru-váry Mária, Szalma Sándor és Szabó Krnővel a főszoret>okl>on kerti\' színre ma este az ffvad legnagyobb slágere. (*| Vasárnap 30 140 fillére. helyárakkal délután 3 Jórafcof * Csárdás •hangulatos magyar opcretlujdonság C/fgy«\\v Olga, Szalma Sándor, OaruvUry Mária és Szabó Krnővel & főszerepekben, — délután 0 órakor Ilarrcos Irén fef-léptével a Csodahajó nagyoperett, — este rét !) órakor pedig ismét az fiv.ul-slágert jelentő Csavargólány operett kerül szinre, 3 órás kacagás. (*J Ketten egy jeggyel Táraaijáték
Hétfőn este félhelyárakkai kerül színre Fodor László .szenzációs vig-szinházl újdonsága a premieren hatalmas sikert aratott Tarsasjáék. (*| Félhely árai •lőadiaban
a Csárdás opereltuidonság van műsoron. lizek a félhelyáras előadások mindinkább növekvő érdeklődés mef-lett élvezik a közönség rokonszenvéi, ami érthető is, Idszen fővárosi színvonalon álló, kiérett előadásokban fillérekért gyönyörködhetünk. (*) Salamon Béla
és társulatának jövő szombati vendégjátéka Iránt olyan é.\'deklődés nyilvánult meg, nuty piUItó a kaburéját-szásnak abhoz a müvészeté\'nez, amit Salamon Béla és nagyszerű társulata reprezentál. Az egyre fejlődő magyar bohózat irodu\'omnak lc3pompás:il>b darabjait hozza macával Salamon. Béla, aki különálló egyénjei(ével a legfinomabb humort képvisoli. Jegyek elővételben kaphatók a pénztárnál.
A oagyrécsei Csinyát György tragikus balála
A vonaltól megijedt lovak halálra hurcolták nz idős gazdát
Balalonmária, junius 12
(Saját tud.) Tekintélyes, bíróságot viselt család a nagyré-esei Csinyál-familia. A három testvér közül a középső, Csinyát György arról volt nevezetes, hogy a derék szép szál emberről senki sem hitte volna, hogy (ÍN éves. Külseje, kedélye, munkabírása 50 körülinek mulatta.
(Isinyál György kiment szekéren a család ;hnhilonmárini szőlőjébe. Ott felügyelt a munkára. amely három napig tarlóit. Tegnap esle hüsével elindul) a szekérrel, melyei maga hajtőit hazafelé. A szekéren egy cselédjüknek \'a leánya és egy ismerősük ült még. líalalonbe-rénvnél a vonal elállta az ulju-kal. Amikor a vonal megindult, a lovak megijedlek és akkorái
rántottak a szekéren, hogy Csinyát György fejjel a lelcíonpóz-nának eseti és eszméletlenül zuhant vissza, kiesett a kocsiból, a lába beleakadt a kerék küllői közé. így száguldottak a megvadult lovak 200 métert az eszméletlen emberrel, összetöri véres fejjel és tagokkal beszállították még Csinyát Györgyöt a keszthelyi kórházba, de segítség már nem volt. Csinyát gazda meghall. Rettenetesen összeroncsolt holttestéi ma, szombaton hozták meg- Nngyréesérc, ahol még a délután folyamán eltemetik.
A szekér lobbi utasai ijedtükben leugrállak a kocsiderékból, igv azoknak semmi bajuk nem lóri ént.
A Centrál tündérszép kertjében
hangulatos nagy táncestély
Kőváry Gyula, a lejjobb magyarnóta-, valamint kitQnő szalon-és jazz-zenekara mellett.
Miért akart meghalni a kispesti leány Nagykanizsán ?
A 26 éves öngyilkos állapotában javulás állott be
Megírtuk tegnapi számunkban hogy a Károlv-laklanya melleil Horváth Mária 20 éves kispesti leány ismeretien méreggel öngyilkosságot követeti el. A rendőrséghez eljuttatott egyszerű kék borítékos levélben csak néhány sor van, amelyben arra kéri a rendőrséget, hogy ha i\'mcghal, ne boncolják fel. Öngyilkossá-
gának okáról nem ír.
Állapotában egyébbként javulás állott be, már ki is leheteti hallgatni. Elmondása szerint Gyöngyös vidékén lakó hozzátartozóihoz akart menni. Öngyilkosságát azért követte cl, mert kispesti gazdaasszonyával összcveszelt. A nyomozás most ez irányban folyik tovább.
— Lapunk tuai .iáméhoz
egy róplaiíot itt Ilékellünk, nvely a • Füst. duplaszürős cigarcttahüvcly előnyeit Knvrteti. Már egy próba is minden dohányost meggyőz a Füst hüvely kiválóságáról. .Minden dohány árudában kapható.
— Női ruhira, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. SchüUnél minden minőséget megtalát.
I
Reumás fájdalmakban szenvedő egyének ígyen k leggetenként fj keitfikor egy pihár Urmésietes .Ferenc Józsei" keserllvizet, mert iz a gyo.noibélcsatornát alaposan Mtiazlit.a és méregic\'eniti, azonkívül az emész\'ést éi ez anyagcserét hathatósan előmozdi jt. — Az orvosok «jánij*k.
Fürdőcipők, fürdősapkák, strand labdák, nyári játékok, illatszerek.
Angol, francia ós belföldi tenniszütők nagy választókban. Szakszerű hurozás!
Vágó Endre illatszertárában.
193?. |unlm 13
ívPBOHASZKA 0.-U.8. vi.TEPÉZ-KDT. 8.
Qüfíaaazscü
Oyártolep: BUDAPEST, IX, LEHKE-UT 117.
h.
Az Izr. elemi tornavizsgája
az iskola udvarában élénk és megérdemelt érdeklődés mellett zajloll le. Az apróságok állal bemutatón műsoron a Hiszekegy, énekes utánzó botgyakorlatok, szabad gyakorlatok,\'"\' magyar lánc, pacigyakori a tok, talajtorna, játékok, gúlák szerepeltek. A befejező akkordot a Himnusz adla, amit ragyogó szemmel, pirosra gyulladt arccal énekelt a kis csapat. Szülők és tanítók tekintete simogató büszkeséggel pihent meg a gyermek-sorokon, melyek egy esztendő céltudatos, komoly testnevelési munkájáról lellek tanúságot. Az I. és II. osztályosokat Kertész iiéláné, a többit Lázár Arlhur,igazgató ta-nilolta be, mindketten joggal lehelnek büszkék a leljciiilményre.
A Nagykanizsai Vasules -na itthon mérkőzik Mecsekszabolccsal
Vasárnap, 13 án délután 5 órai kezdetid játsza a Nagykanizsai Vasutas, mint a Kaposvári alosztály bajnoka, osztályozó mérkőzésé\', a Pécsi p. osztály második helyezettjével, a Mecsek-szabolesl SK-veL
K mérkőzés rendkívül nagy fontosságú, mert eitől függ, hogy fintal Vasutas csapatunk ősszel*játszik-e az első osztályban, vagy sem. A második mérkőzés junius 20 án lesz Mecsek, szabolcson s |hngyon fontos, hogy itthon olyan eredményt érjen el a Vasutas csapat, amelynek folytán akkora előnnyel indulhasson a Mecseksza-lxilcs ollhonábalí lejátszandó második mérkőzésre, hogy nz első osztály-l>a való bejutási bizlositsa.
A mérkőzés iránt az egé .z városion nngy az érdekl/klés, mert nem közi ml bös sem az NTK, sem o Zrinyiro nézve, hogy a helybeli Vasutas vagy a Mecsekszalwles kerül-e J>e az első osztályba. (:)
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgé|K\'t, gramofont, hizott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
1000 drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai lóm. kath. Egyházközség t ár gysors jegye kapható Szabó Antal főutl sportüzletében
1.— pengőért. (:)
G«*fürdő nyitva reggel (1 órától este « óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéaz nap nőknek}.
Vén diákok vlM!
Tropikál cipőket, weck-end cipőket, szandálokat, szandoletteket és mindenfajta könnyű
nyári divatoipfiket Is legolcsóbban vehet az „IDEÁL" ClpÖÜZletbeil (FŐ-Ht 12.)
mi. junius 13
ÉALAI KÓZLÓNV
— (A vármegyei népművelési bizottságba)
öt Ingót « jjpiniszlcr nevez ki. Ezek: Dr. Tholway Zsigmond pagykanizsai postaígazgató, dr. Beöthy Jslván kanonok Veszprém, dr. Jstvánffy ]»üsj>ö-ki tanácsos Budapest, Zsupán József polg. iskolai iskolarelügyelő Zalaegerszeg és Iwsits Gyula igazgat/) Koszt-hely. A megbizalásuk jnosl junius végével lejárna, de a kultuszminiszter a tagság érvényét egy évvel meghosz-szabbjtotia.
— (A NEP megyei szervezete)
junius 20-án nagygyűlést rendez Zalaegerszegen. A nagygyűlésen Bornemisza (léza vagy I-\'ahinyi Tihamér miniszter is részt vesz. A nagygyűlés előtt az elnöki innács és a nagyválasztmány is ülésezik. A miniszteren kivül a délutáni nagygyűlésen a néjy zalai NEP képviselő is felszólal.
— (Névmagyarosítás)
Kudich Béla nagykanizsai kórházi dijnok a belügyminiszter ftigedélyé)--vei családi nevét Csetneki-re, Verlto-váez László nagykanizsai íegügyi ai-segéd pedig Zalavári ra változtatta. (
— (Halálozás)
Kincses I.ászló gyékényes! posta-mesler 37 éves korában Nagykanizsán elhunyt. Temetése folyó. hó 13-án, vasárnap délután 5 órakor lesz a helybeli róin. katli. temető halottasházából. Az engesztelő szenlmiseáldo-zat folyó hó 14-én délelőtt 0 órakor lesz az alsótemplomban.
— (Levente dlsz-tábortüz)
lesz, mint jelentettük, jiolnnp. vasárnap délután 3 órálól kezdve a kis-kanizsai Levente Egyesület _ rendezésében « gördövényi erdőben. A már közölt műsor késő estig nagyszerű és teljesen újfajta szórakozási igér a kiránduló közönségnek is. Autóbuszjáratok is lesznek.
— Gyönyörű fotérclpfik, sandalettek, boejkorok, weekend cipők Mlltónylnél, Fő-ut 2.
— (Oárdonyl Ella),
a lehetséges nagykanizsai festőművész, akjnck egyik-másik kompozíciója és portréjA már a Nemzeti S/.a lonban is feltűnést kelteit, megérkezett Budapestről és pár hétig itthon tartózkodik. Ujabb tanulmányai "lati megint sokat fejlődölt, nagy rutinra tett szeri az orckép-restésben. Most azl szeretné elérni, hogy külföídi tanulmányútra mehesáen s evégből nyári pihenését Is szorgalmas munkára használja fel. Nagykanizsai tehetségről lé-Vén szó, hihetőleg a kanizsai közönség körél>en is számithat támogatásra néhány poriré-megrcndciéssel, melyeket rendkívül kedvező árakon válfál Kinizsi utca 5. sz. alatti lakásán.
— (Az OMKE Irodája)
további intézkedésig vasárnap délelőtt 10—12, kedden és pénteken este fél 0-től fél 11 óráig tart ügyeletet. (:)
— Mologe van??? Viseljen pehelykönnyű nyárlelpőt az „Ideál" clpőüzl^t-bői, Fő-ut 12. bz.
Az Irodalmi Kör mai zászló-és scrlegavatása
a város elismerése is lesz egyben a Vegyeskar iráni, amely országraszóló dicsőséget szerzett elsőségévei * Nagykanizsának. Ezúttal nem csak az aranyérmei és az emlékserlegel, valamint a kerületi versenyen nyert első dijat avatja a Vegyeskar, hanem az ország legjobb vegj^skarának vándor-zászlaját ls. Az avató beszédet dr. Krátky István polgármester mondja. Kezdődik Q. tófűkor a Kis Iloyal kerl-lielyiségében, ahol a Vegyeskar hang-versenyműsora után lánc is lesz. A dalos-ügy és a Vegyeskar barátait, •az Irodalmi és Művészeti Kör választmányát és tagjait ezúton ismétellen meghívja a rendezőség.
— (A Baross-kirándulás)
hofnap, vasárnap délután 2 órakor a sétatéri vasuü-hidtól Imiin\'a Szent-györgyvári II. hegyháton lévő Bede-nek-szőlőbe. A kirándulás férfi-részt-vevői szíveskedjenek harapnivalót magukkal hozni. Vezetőség. (:)
— Női pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón SchüUnél,
— (A frontharcosok junlállsa)
e hó 20-án eslc 8 órai kez-
íflM dettel a Kis Royal keriheiyl
vjjflji ségól>en oly nagyszabásnnak
\\Jl7J Igérkcz k, hogy máris lépten-nyomon arról löszéinek. A vigalmi bizottság lőhbck között szépségversenyt is rendez, amelynek sok értékes dija szenzációt kelt. A front-liarcos gárda előzékeny figyelmessége előre is biztosítékot nyújt arra, hogy olt minden megjelenő jól érzi magát.
(•)
— Van-e már egyhitkSuégl kalturháx-•orsjegye ?
— (Bélyeggyűjtők figyelmébe t)
A nagykanizsai bélyeggyűjtők asztaltársasága összejövelcMl ezután nem a Pannóniában, hanem az OMKE .tanácstermében larlja, minden hétfőn délután 0 tói 8-ig. Semmiféle tagdij vagy egyéb kötelezettség nincs. Minden felnőtt bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
— (íbisz a Klsbalatonon)
Herceg Montenuovo Nándor néniéi-helyi földbirtokos a Kisbalalonon egy szép ibiszl lőtt. A rí lka zsákmányt a kaposvári múzeumnak adományozta.
= Ruháimat pedig Pálcslcsnál tisztíttatom I
— (A pénze helyeit börtönt kapoti)
Snhján József bocsohoiyi földWrlő felesbe adla ki kukoricaföldjét, A feles adósa is volt Sabjánnak, aki ugy próbálta beh&t mi követeléséi, hogy kiment a földjére, revolvert fogott felesére és kijolentelte, hogy addig nem engedi elvinni a kukoricarészéi, mig adósságát ki nem fizeti. Adósságál ugyan nem kapta nieg, de u törvényszék zsarolás elmén halhónapi börtönre itélle. Sabján fellebbezett, a tábla azonban helybenhagyta a halhavi büntetést.
— Legolcsóbb gyermekcipők és gyor-meksandálok Mlltónylnél, Fő ut 2.
— Akar egy pengőirt egy ezoba bntort ?
Vegyen egyházközségi kultúrház
sorsjegyet!
HILD
temet exhumál szállít
Halottszállitás saját autóval
bel- és külföldre. Cégi, .Itá» Hámor, (Hlld) József.
Nagykanizsa, Deák-tér 3.
Telefon lrod" !í9-■ eieion l>kíJ |J1X
wm,
TÖKÉLETES UJITÁS A
SENATOR BLOK
CIGARETTAPAPÍR I
Nem kell bajlódni a lap szétválasztásával, mert EGYENKINT KIHÚZHATÓ I
Nem nyílik szét a cigaretta, mert a lap széle Íz- és szagmentesen
MÉZGftZOTTI
Mindenki csodálkozik, mert ára csak
12 FILLÉR.
Kérje trafikosát, hogy a papir ötletes kezelését mutassa be.
— (Piarista garden-party)
A negykanirsai Piarista Diákszövetség szokásos és mindig társas éldi eseményntk számi:ó garden-partyja Junius 19 én délután 6 órakor lesz a gimnázium udvarán. A rendezőség ezúttal is a legkellemesebb szórakozisról gondoskodott a résztvevők számára. (:)
— Imprlmé maradékok megfelelő jó méretekbon, alkalmi árakon SchdUnél
— (Meghívó)
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Niegylel 1937. évi junius hó 17 én csQlöitökön délután 5 érakor a városháia tanácstermében tarlja a határozatképtelen junius 9 ikl közgyűlés helyeit ujabb évi rendes közgyűlését. Targysorozal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jtl:nté#. 3. Alapszabály módoiitás. 4. Zárszámadá 6ok el\'terlesztése a számviisgáió bizottság jelenlétével. 5. Jövö évi köllségveté*. 6 Védnök vilasztás és lisztujit 1>. 7. Esetleges indliványo\'\'. Ac alapszabályok értelmében a iná-iodk kö;gyülé8 a megjelent lagek stárnára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Az elnökség. (:)
— Megnyílt a Fiat uj, modern i«rvie« telepe Budapesten
A Fiat Müvek terjedelmes modern lelepe szűknek bizonyult a felszaporodott sok kocsi befogadására, Iizérl n Fial eddigi telepét a volt méret |cé -szeresére nagyobbította meg. Az uj telepet folyó hó 5-én, szombaton délelőtt nyitották meg Bornemisza Géza Iparügyi miniszter, gróf Vinci olasz kövei, Pctncházy államtitkár és a hazai automobilizmus szákrios vezető egyéniségének jelenlétében.
= Ruháiinat pedig PA\'csIcsnál tisztíttatom!
Szombat
BUDAPEST I.
17 A rádió szalonzenekara. — 18.20 Dr. Tortnfay Géza előadása. — 18.50 Magyar szólók és kettősöd a régi Népszínháznak 1875 és ,1^870-ban szin-
rekcrült népszínműveiből. — 20.10 Közvetítés Mátyásföldről a nemzetközi repülőnapról. — 21 A j>écsl egyetenni hallgatók vidánn estje. — 21.50 Hírek, idöjárásjelcntés. — 22.10 Kötnie (léza jazz-zenekara. — 23.15 Cigányzene. — 00.05 Hírek. BUDAPEST II.
10.45 Mezőgazdasági félóra, — 20.15 Hanglemezek.
B^cs.
18.25 A bécsi ünnepi hetek keretében «\\Valkür,» Wagner Richárd operája. — 23.05 Mandolinhangverseny.
piwi
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
,12566/1937.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőn a női napok folyó hó 14-től kezdődőleg kedden és pénteken lesznek, mely napokon d. e. 9 órától déli 12 óráig azt csak nők látogathatják.
Nagykanizsa, 1937. jun. 12.
Polgármester.
service és Javító telepe
Budapest VI., Aréna-ut 61,
IBALIAI HÖZL0N1
1S37. |unlui 13.
Neurath Kenderesen
Budapest, junius 12 Neurath német külügjtaf niszter vasárnap Kenderesen a kormányzó vendég lesz Kánya külügyminiszterrel együtt és hétfőn repülőgépen utazik vissza Németországba. Neurath és kísérete ma megkoszorúzta Budapesten a névtelen hősök emlékművét.
Egyhangú a salgótarjáni választás
Salgótarján, junius 12 Mé délben járt le az ajánlások Határidejű. Minthogy Széli belügyminiszteren kivül más Jelölt ajánlásait mkri nyújtották be, a belügyminiszter t» kerület egyhangúan megválasztott képviselőjének tekintendő.
PerasfBzze gpSIcsíáií 111
Rágókártevök ellen:
Arzola, Earsfn Gombabetegségek ellen Snlfarol, Amonil, Solbár, Vlnol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Káliszappan.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, nővényvédelmlsze-rek, gép, zsák, stb. kereskedésben
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett)
TájcLalmah
elszállnak
kapható
rbeumánál, köszvénynél, Uchl. ásznál, ha a beteg közvetlenül magukban as flaerejfl és nem preparált kénes hőfor. rátokban fürdik. A balntoló. gia ezen ideálját valóra váltja
óz I s: Délnyugati, nyu-
többfelé zápor, zivatar, .
- h5»é« lapunk kiadóhivatalában. TRENCSENTEPLIC
gyógyfürdő.
Nyári melegben egy kis
villamos főzőlap is,
nagy kényelmet jelent, de főleg olcsóbb minden más ttizelőszernél.
Méí ma iiényelle a Ulllamosmfinél
Fő-ut 13. szám.
A sarkantyú
Aki a világháború első felében mint katona megfordult Kassán, az feltétlenül emlékezni fog Burget ezredes úrra.
Fogalom és róni volt az ezredes ur: nz öltözködési szabályrendelet élő fogalma s a szabálytalanul öltözködött tiszlek réme.
Huncut szeme volt az ezredes urnák. Egy tekintetre észrevette az öltözéken levő legkisebb szabálytalanságot, a legcsekélyebb hiányt s mint az ölyv a galambra, irgalmat nctaH ismerve, nyomban lecsapott
Még a porzón sem átalolla megállítani a felfedezett jámbor áldozatot, hogy azután igazoltassa, feljelentse vagy kihallgatáshoz rendelje, "minek szomorú következménye a szabálytalanság nagyságához mérten rendesen az lelt, hogy az elcsípett ur Alapos dorgálásban részesült, csetteg bizonyos ideig a szobáját őrizte dicsek-vésre nem alkalmas okból... A szabálytalan ru"miarab meg örökre lomtárba került.
Az időben divatba Jött, kelleténél Is kurtább köpönyegeik légiói estek áldozatul gazdáikkai együtt a7. ezredes ur öltözködési vadász szenvedélyének.
Ha messziről észrevették az utcán, még az a tiszt is iparkodott a közeléből menekülni, aki történetesen nem állt az öltözködési szabályrendelettel hadilábon, mert arról nem lehetett bizonyos emberfia, hogy az ezredes ur sasszeme nem-e fedez fei\'vaU m(it,
amiből azután megszületik a baj, •
Kezdődött a kassai délutáni korzó.
A tisztek, tiszti asszonyok, civil urak
feleségeikkel, felserdült leányaikkal tömegestül hullámzottak a korzón.
Itt-ott, ahol a korzó szélessége megengedte, szigetek képződlek leginkább ácsorgó tisztekből, akik kényelmesebbnek találták igy végig nézni a >6 lálók lömegél, esetleg igy könnyebben megtalálták, akit látni, a ki vet \'találkozni akartuk.
Akik csak általában gyönyörködni akarlak, csoportokba verődve I>eszél-gettek, akiknek találkozás volt a céljuk, magánosan álldogálva nézelődtek. v
Az Andrássy-kávéház bejárnia mellett egy magános hadnagy áll, gallérján a csillag mögött utász-Jelvéhnyei s csendesen gyönyörködik a korzó változó képében, Kassa szépei" en.
Egyszer csak feltűnik a láthatáron Burget ezredes ur alakja s közeledik a mit sem sejtő utász felé
Mikor uz utász észreveszi, már közvetlen mellette van.
A hadnagy tiszteleg, az ezredes fogadja, miközben sastekintetc Ictőtől talpig végig siklik rajta, m«jd hirtelen elkomorodva megáll, eléje fordul s veszedelmet sejtető folyUHt hangon kérdezi:
— Hadnagy ur, hol a sarkantyúja?
Az utász egy cseppet scin lepődik
meg, közönyös arcot vág és olyan modorban válaszol, mintha közelebbről nem érdekelné a dolog:
— Otthon, ezredes nr! — s elmosof-lyodik utána.
Az ezredes ural fölbosszant j* a hadnagy viselkedése s most már néhv\'Jeg emelkedettebb, magyarázó hangon folytatja:
Azt nagyon jól kell tudnia a hadnagy urnák, hogv- az utásztisztek

a lovasitott tisztek állományába tartoznak és ezeknek a sarkantyú elő van Írva, tehát viselni kell.
— Ezredes ur. alázatosan kérem — védekezett az utász — mi Itt csak tanfolyamon vagyunk, lovunk nincs, e nélkül meg feleslegesnek "Találtam a sarkantyút is..
— Nem irányadó a hadnagy ur egyéni felfogása, - vágott közbe az ezredes — az öltözködési szabályrendelet pontjai határoznak meg minden erre vonatkozót .. Heggel jelentkezik nálam kihallgatáson sarkantyúvalI — s azzal sarkon fordulva otthagyta a hadnagyot s ment cserkészni más áldozatokra.
A ha ,nagy egy pillanatig elgondolkodott, \' azután mosolyogva nézett
utána.,. I

Másnap délelőtt a kiliaUgatásra indulva l>cállitolt a hadnagy a hadtest-paranenoksság épületével szemben fekvő hadfelszerelési saroküzlctbe és olt sarkantyút kért.
A kereskedő egy szépen elrendezett míntagyüjteményl tel eléje:
— Tessék választani!
Az utász végignézte. Volt iU mindenféle változat: huszár, tüzér, gyalog-tiszti sarkantyú, csillagos, gombos, pengő-taréjos, szöges, gép 6; felcsatolható, finomabb és durvább kivitelben, kisebb, nagyobb alaktan, — lehetett közöttük válogani.
A hadnagy tűnődve nézegette sorra, de. csak nem tudott választani. Végre Is megszólalt:
A Nem ilyent kérek I
A \'kereskedő kérdőleg nézett rá.
— Nekem olyan gépsarkantyura van szükségem, — magyarázta azután, a
melynek minél jobban csörgő és minél nagyobb taréja legyen, ilyent legyen szíves adni.
A kereskedő egy kicsit gondolkozott, majd a fiókokban kutatóit, végre a raktárba ment, ahonnan rövid idő múlva egy pár sarkantyúval\'tért visz-sza. Ezek azután tiszteletreméltó sar-kanlyupéldányok voltak! Akkora volt a taréjuk, mint egy borospohár kerülete s megzörditve olyan csengést-bongást vitlck véghez, mint egy cintányéros zenekar...
Az utásznak felcsillant « szeme, nagyon megörült neki:
— Ez az! Ilyent akarok 1 Becsomagollatta, fizetett s zsebre
vágv/t a csomagot, vig»n fütyörészve indult a honvédkerületi parancsnokság épülcb! felé. Ott a kapu al"tt előszedte a sarkantyúkat, a sarkán levő gépbe erősítette s indult föl a kihallgatási terembe.*
Cscngctt-bongotl a sarkantyú oMn zajjal, hogy akivel csak találkozott n lépcsőn, folyosón, az mind visszafordult utána s vagy nevetett, vagy
•i fejét csóválta ► Belépett Burget scgédUszIJéhcz. A sxá/ados idegesen kapta Tói a fejét a betörtető különleges zene Urnára s várakozóan nézett a hadnagyra. Az bemutatkozott, jelentette, hogy kihallgatásra van rendelve, azután a százados útmutatása szerint u szomszéd terembe ml\'ntA ahol m|\'<r többen vártak.^
Itt kellett a kihallgatásnak megtörténni. i
Egy ideig még várlak, ezalatt még néhányan jöttek, majd tizenegy óra előtt őt perocel belépett a segédtiszt:
— Urak, kihallgatáshoz .összeállniI
1937. Mm 13
ON IS NÉZZE MEfi!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
Kwtfknfírnk 1937 évi typu80k
IlKICI\\pUlUll| olcsón, nagy választékban
Elektron.
RúdlókészOIékek,
Elektron
ujak és használtak. Philips, Telefanken.
Csőre, Javítás, Átalakítási —
A tiszlek kisebb nagyobb izgalommal rang é-s kiltallgulási tárgy szerint sorakoztak, melynek megtörténte után a segédtiszt ment ezt az ezredesnek bejelenteni.
. Néhány percnyi feszült várakozás után kitárult az ajtó s haragos arccal, összevont szemöldökkel belépett rajta a rettegett liaialmasság, Burget ezredes ur. \\
Azután csendesen odasúgta szomszédjának:
— Itt a nagy megesz!
Az elmosolyodott, de az ezredes nyomban észrevette s mint a héja zsákmányára kegyetlenül lecsapott rá:
— Mit?t Miért novet a hadnagy ur? Talán vlg operettnek, garasos komédiának nézi a kihallgatást?! Várjon csak, majd letompítjuk ezt a jó kedvet!
Azután elkezdődött a kihallgatás.
Az ezredes ur elemében volt, tökéletes kihallgatást tarlóit. Harsogott a terem, remegtek az ajtók, reszkettek az ablakok, dideregtek az emberek, elsá|>adtak vagy biborpiros&k lettek az arcok\' s aki egyszer innen ép bőrrel kikerült, megfogadta, hogy soha többé nem vét az öltözködési szabályrendelet paragrafusai ellen, aki ezt a raportot egyszer valahogy megúszta, inkább vállalkozott arra, hogy « harctérre menjen, rohamra jelentkezzék, mint mégegyszer Ide álljon... Az ezredes n r remekelt I
Aki öltözködési kihágásért "♦olt a kihallgatáson, — pedig a túlnyomó többség ilyesmiért állt itt, — az mind megkapta alássan " magáét Köpködlek a keményebbnél keményebb dor-gatóriumok olyan metsző éllel, hogy azon azután igazán volt mit nyelei,
Súlyosabb esetekben szálldostak azok a bizonyos napok, melyeket szomorú egyedüllétben otthon kellett eltölteni. Az olcsóságl hullám ide nein jutott cL
Az ezredes ur sorrendben az utászhoz Jutott cl.
— A hadnagy ur miért van itt? — hangzott a bekezdő kérdés élesen.
Az utász olyan iáml>or íjbrázattal felel, mintlia a világ legtcrmészelq-sebb forgása hozta volna ide:
— Ezrodes ur, alázatosan Jelentem!, sarkántyuval Ictlem Ide rendelve.
— Ugy, sarkantyúval... Persze, sarkantyúval... A hadnagy urnák derogál sarkantyúval járni... Talán gyerekesnek találta?! Talán az Idegeire ment a pengése?! Mi?! Az öltözködési szabályrendelet a hadnagy ur
. előtt nem számit, egyedül csak a sa-1 ját elgondolása, a privát szeszélye az irányadó... Majd scgilck én ezen!... Es most van sarkantyúja?
— Igenis van, ezredes ur!
— Mutassa!^. Hátra arc!...
A vezényszóra az utász hirtelen megcsinálja a szabályszerű fordulatot és sarkát, amilyen erősen csak ludja, összecsapja. A két óriási sar-kanlyuiaréj összevágódik s akkorát csendül, mintha két cintányért jöttek volna össze.
Az ezredes meghökkenve pillantja meg a matníutsarkantyukat. A esata-násukra gyors ütemben TitUra lép, arca bibor-vórös lesz s néhány pillanatig szótlanul bámul a ltfdnagy sarkán ékeskedő szörnyűségre. A lisztek meg ajkukat harapdálják, alig tudják a nevetést visszafojtani és nyugodtan állni... W
Végre megjön az ezredes ur hangja:
— Hát ezek micsodák u sarkán, hadnagy un?,! l—tőr ki belőle elementáris erővel
Az utász a legnagyobb léleknyuga-lommal felel;
— Sarkantyúk.
— Ezek sarkantyúk? Nem! Ezek sarkantyuszárra erősített cintányérok. A sarkantugvár reklámpéidányai !.„ Sarkantyu paródiák!.,. A hadnagy ur, ugy látszik, vagy az öltözködési sza-bályrendeJelet akarja guny tárgyává tenni, vagy engem tendenciózusan a\' végletekig Ixmzantani, vagy —s ez a legvalószínűbb _ mjnd a kettőt!.,. A hadnagy ur, ugy látszik nagyon jókedvű, szellemes ember... Várjon csa"k! Majd azt a szellemességet rögtön letompítom, azt a fatális jó ikedvét nyomban megfékezem... Előre arc!
A vezényszóra az utász fordul s inost még kenyébben vágja össze a sarkát. Itt-ott elfojtott nevetés. Ez az ezredest még jobban mérgesíti s szinlc metszően harsogva folytattjn:
— Amiért itt a kihallgatásból komédiát űz és amiért az öltözködési szabályrendelet intézkedését, valamint |>a-rancsomat nevetség tárgyává iparkodott tenni, tizenöt napig gondolkozzék odahaza rajta, hogy a gyalogsági lo-vasitott tisztnek milyen sarkanyut kell viselni és hogy a fölebbvaló* parancsait hogyan kell teljesíteni... Ez egyelőre reméJhetőIeg elég leszU
Az utász olyan \'közömbösen "hallgatja végig az Ítéletet, mintha nem is reá, de a szomszédjára vonatkozna, majd a végén nyugodt udvariassággal szólni meg: # l
—■ Ezredes ur, alázatosan jelentem a büntetés kitöltésére vonatkozólag nem teljesíthetem parancsát fajért táv-
irati felsőbb rendeletre még ma este Egerbe kell utaznom, ahonnan haladéktalanul a harctérre megyekő
Az ezredes egy pillanatig tanácstalanul néz a \'hadnagyra, majd egyet nyel, azután égy árnyalattal enyhébb hangon kezdi:
— Itt van az a távirat?
— Igen itt! — s már veszi Is elő « átnyújtja. v
Az ezredes átveszi, elolvassa gbn-dolkodik, haragja láthatólag \'alább liagy, majd szinte megszelídülve szólal meg:
— Jó... Ez így van... ön a harctérre megy... Ez okból felfüggesztem a büntetését addig mig vissza nem kerül Kassám. Ezeket a clntányér-aar-kantyukat azonban nem engedem, liogy magával vigye!... A kihallgatás után várjon meg!
Mikor azután vége lett a Juhallga-tásnak, az ezredes elvitte magával a hadnagyot, vett neki egy jttr szabályos sarkantyút s a nj^y laréjuakat pedig magához vette...
Az utász csakugyan elutazott a harctérre, azután „sohasem került 1öb-bé vissza Kassára.
Azóta hosszú idő múlt el, az akkor szereplő emberek közül\'már sokan, nagyon sokan csak emlékezetben élnek ... Burget ezredes ur 1s megtért oda, ahol nincs háború, nincs sem civil, sem katona, még kevésbé öltözködési szabályrendelet, csak csend nyugalom, pihenés...
Az akkori utász-hadnagy, bár ősz fejjel, de véletlenül még ma is n*>g-van s még íua is őrzi az Ezredes úrtól cseribe kapott sarkantyúkat^ < ± éd Meleghegyi Sándor
ZALAI KÖZLÖNY
1937. junius 13
APRÓHIRDETÉSEK
Apróhirdetés dija vaiirnap ál Onnapnap 10 uólg 80 llllér, minden további uó 6 fillér. hétkóinap 10 itólg 60 llllér, minden további tió 4 llllér.
■alföldre li vállalok fuvart teljesen at, áramvonalas, kényelmei autóval. — Kantmann Manó, Erzsébet-tér 1. Telefon 2-22. 10)3
gell órákban kiszolgálunk telepünkön, vánalra házhoz Ii izállltunk. 1750
StrandfOrdAnk a nul napon megnyílt — H.rkul.u TAalaayár ""
Magyar-ucca, telefon 84. és 242.
175Í
Jókarban levő motorkerékpár eladó. Eölvőstér 22. 17q2
Heaxnált ruhát vessek éi eladok, hívásra házhoz megyek. Márkus, Királyutca 31. 1548
oly, gylliw azonnal eladó. Vadlya, Hunyady-ucca 16 1676
ló bizonyítvány
Juliim, egy Ital-Sport tanulaslté
legyen. — Egyedárosllás: HrOnhat mérnöknél. Deák tér 2. ina
Fé-utoa (Hulr épülelhen) egy négyszobás g.önyöru lakás Ouiei mellék-helyiségekkel, lardóssobávst azonnsl kiadó. Bdrcbbel Hirschler trsflkbsn, Koioni szálló épületben. 1742
8*141 Ifim*.ü elsórendu keiecsenyt au* UH fehér él siller (víliOi) kar Itteienként P -JO-érl Böhm Jóssel bortumelónél, Csengszy-ut 19. 2473
MARÓIT FÜRDŐ
Csengery.ut 16. ■tr.Aay káafűraak Tyakaasmvéaáa r Nyitva Mindi. nap. 4
Vlllatalak Balatonmárlaltlrdó legnebb helyén, a központban, a Balatonié I 100 lépésnyire, 200 □■öl, olceóneladó. Drónyal Divatház, Horlhy Miklós ul 1. KOZVelltó dijam.
Fáaéahaa árt* asszonyt. Jobb b\'so-n^lMnnyal, keresek. - Horlhy Miklóssal
1745
Its4t Magyar-ucca 18 ezimu báa, szép telek, kerttel. Bdvebbel Benedek Ilona banktlssMselónó ■aakagyaeHUt.
1756
Takaríttat kivétetik. Sngir-al 41 fa.
___ 1158
Tanonc «lllaayaaaraiaask (elvétetik. Deutscb és Paur, Deák-tér. 1762
Ügyes aaaétal, Saaalólaáa,! felvess Fekete Margit Dtsstsialon, Pó ut 22.
1764
F«rt«kátak P 18-tól kaphatók kedvesé rísslelre, wlkkaat- és waatég-égyak nysrslókbs és sxólókbe nagy vá-laastékban kapbstók Schlestnger Oyula vaakeieskedönél. 1777
Héaak, háahalyak elsdátál, vételét kosvetitem. Horváth Antal Ingatlan-közve litó, Sogár-ul 47. 1779
Pénzlárosnót keresünk e hó 15111 belépésre. Uagar éa Tóth vaekaraa-kaiáa. 1780
Bgy lékarban levó oldalkocsis Mérsl aaatarkartkptr sürgésen eladó. Ma-gyar-u. 7. Ugyanott etsó és második II-clsta kdnyvek Jó állapotban eladók. 1781
■ alolaafaayvaaaa, állomás késeiében, 2 szobás konyhás, tel}esen berende-zett verandás villa azonnal kiadó. Relner-trsllk Pé ut 23.
Ügyes kllatttaéait felvesz Brónyal Divatház. Horthy M.-ut I.
Saoalat keresek aionnall belépésre, kl 30 -40 év kétüll, le|nt tudó, klscsalá-doa, akt aaár tohb éven át, mint kocs s szolgált. - Bizonyítványát Kólát Ferenc Dióskát kflldje be. 1783
Klad|a a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda éa Détzalal Lapkladé Vállalata Nagykanlzaán.
I\'eletés kiadó: I»UI Intneurban leldoni Nagykanizsa 78 szám.
ló bőrönd, jó táska
l.egkltarlóbb útitársa.
Szerezze be
Hamburg bőröndös iiikihlelében
Horthy ■Ikléa-ut 4. I<K
Ismét kapható az
Autó Syphon-üveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenében.
Sles^n magának üveget biztosítani, amíg a készlet tarll
Körzet- egyedárusltó:
SZABÓ ANTAL
sportOzlele Fő-ut 5. Nagykanizsa.
Ponyva
Kszalponyva — üépponyva Repceponyva — Kocalponyva
Oabonazsák - KévekBtó Manllla — Oazdaságl kötéláru
HÍr"°íáÍ!é?"BÖ é» pon,w«.kBlo.5n«é.
r r
VIZVEZETEKIES ÖSÍORNAZASI
munkákat
•• rr
FURDOSZOBR BERENDEZESEKET
és javításokat
minden ízlést kielégítő kivitelben versenyképes legolcsóbb árakon nanyon kedvező RÉSZLETFIZETÉS melleit is vállalunk. *,* Vldékan szereléseket legpraktlkurabban tervezünk. Berendezési tárgyakban dús választék budapesti árak melleit I Költségvetéssel d i j t a I a n u I szolgálunk.
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
víz vezeték-szereléal vállalata NAGYKANIZSA, KIRALY-UCCA 45. Teleion 271.
Nagykanizsa megyei város
adé hivatalától.
K. 8039/1937. szám.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások lejében Szerdahelyi Sándor nagykanizsai Ország-ul 81. sz. lakosnál lefoglalt egy drb pej herélt ló, 1 drb sertés, 1400 drb fehér telőpala és 140 drb törös lelöpaia 1937. évi Junius hó 16-án d. e. 9 órakor a Vásártéren elárvereztetni fognak. Nagykanizsa, 1937. Junius I.
Lehoczky Lajos .ark.
ina v. végrehajtó.
Nagykanizsa m. város polgármesleiélöl.
II 712/1937.
Bérbeadási hirdetmény.
A gOrdövényl erdőóri lak elöli cca 100 négyszögöl erdöilsztást — füves területei — folyó hó 14-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános szóbeli árverés ut|án fo\'yó évre bérbe* adom.
Nagykanizsa, 1937. Junius 9. 1 u Polgármester.
12.387/1937.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi junius hó 19-én, 21 én, 23 án és 24 én naponla reggel 6 órálól este 7 óráig a Tölgyes erdőben levő ItarcszerU lőtéren lőgyakorlatot tartanak, bz Idő alatl olt tartózkodni tilos.
Nagykanizsa, 1937. Junius 7.
Polgármester.
12.916/1937.
Hirdetmény.
Felhívom mindizon nagykanizsai lakosokat, kik a következő tanévben középiskolába Járó gyermekeik után tandíjkedvezményért szándékoznak folyamodni, hogy a folyamodáshoz szükséges hatósági vagyoni, illetve szegénységi bizonyítványokat a szünidő alatt szerezzék be.
Ezen bizonyitvá y k ugyanis a Jövőben a kérelmezők vagyoni és jövedelmi viszonyainak alapos kipuhatolása ii\'án kerülnek kiállításra, ehhez az eljáráshoz pedig idő kell,
Érdeke tehát a közönségnek, hojjy kérelmével ne a beiratások előtti utolsó napokban jelentkezzék hivatalomnál, mert ez esetben a folyamodásról való lekésésnek tenné ki magát.
Nagykanizsa, 1937. junius 10.
h Polgármester.
Pk. 6237/1935. 1935. vghlót 2593. sz.
Árverési hlrdelmény.
Dr. Klszely István ügyvéd állal képviseli dr. Rege Károly Javára 21 P 50 tilt. köve tetés Járulékai erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 1935. évi 6137. az. végzés-vei elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1935. évi április hó 8-án lefoglalt 2330 P-re becsült Ingóságokra az árvetés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, Nagykanizsán, Sugár-ut 8. háisz. aUtt leendő megtartására határidőül 1937. évi junius hó 18. napjának d. u. 2 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok slb. s egyéb ingóságokat el fogom adni.
Nagykanizsa, 1937. évi május hó 10 én.
Ilaán Gyula s. k.
bir. végrehajtó.
küraat a Uatatajéoutta Ifaga.á.^! U. üuáaab»» Nyesa* és Uálaaká UglsMÓ Vállai. UsuvuwwláHbus KsuUssás (aaMia fekw. Zalai lirolaj
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTI\'\'
77. Évfolyam 132. szim Nagykanlisa, 1937. junlus 15 kedd
Ara 12 HII-
ZALAI KÖZLÖNY
Szczfccftrffotc és kiadóhivatal: Fóut 5. szim. Megjeleau márnáén béiköizup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. az.
ítélt a fegyelmi választmány a pacsai választás bepanaszolt szavazatszedfi elnökei ügyében
Hunyadi tb. főszolgabírót felmentették, a többi bepanaszoltakat elliélték, akik egy kivételévei fellebbeztek
Zalaegerszeg, junius 1 i | Zalavúnnegye fegyelmi választmánya ma foglalkozott az 19155 évi választások alkalmával a paesai kerületnek egyes választási funkcionáriusai éllen inditott panaszokkal. Annak idején ugyanis, mint ismeretes, a Közigazgatási bizottság mégsem-misitelte ezt a a választást a pa-naszollaknak a választás alatt tunu^ilotl magatartása miatt. A fegyelmi választmány itélelél ma délelőtt hirdette ki vitéz Teleky Béla főispán. A vádlollak egyes
szavazókörzelek választási glnö« | kei voltak.
A fegyelmi választmány Hu-nyady László tb. főszolgabírói felmentelte az ellene emelt panasz ügyében. Vitéz Szenliványi János bucsuszenllászlói körállalorvost, aki a nemesszentand-rási szavazalszedő küldöllség elnöke volt a választmány a választási jogszabályok megsértése miatt 30 pengő pénzbüntetésre itélle. Szabó Sándor bucsuszenllászlói igazgalótanitó a kishucsai szavazalszedő küldöttségnél töl-
tötte be az elnöki tisztséget, őt is cliléllék szabálytalanság miatt 20 pengőre. A neinessándorhá-zai szavazalszedő küldöttség elnökét, Briglovies Béla segéd-jegyzőt 10 pengőre Ítélték. A/, elilélleket elmarasztalta a fegyelmi választmány a felmerült eljárási költségekben is.
I)r. Udvardy Jenő ügyvéd, a bepanaszoltak védője a Brigié-vics Béla ellen\'holott Ítéletben megnyugodott, a többi elítélt ügyében fellebezést jelenteti be
Ukrajnában fellázadtak a vörös ezredek, Minszkben lerombolták a rendőrségi épületet és husz tisztet meg-öltek, zendülés tört ki Petropavlovszkban
„Megkezdődött Szovjet-oroszország tragédiája .. .u
Illga, junius 14 Abban a harcban, amil Sztálin in-dilott uz eddigi szovjet-vezetők kiirtására, senki sem tudja, ki lesz u győztes. Senki sem tudja, hogy a következő órákban kl kerül vádlotlkénl a vészbíróság elé. Legközelebbi vádlotlkénl Vorosi\'ovot, a vörös hadsereg főparancsnokát emlegetik, akinek :\'z a bűne, hogy kezében tartja az l\'gész szovjet-hadseregét. Szó vau arról Is,
hogy már a legközelebbi vádlottak közöli lesz Blüchcr tábornok is.
London, junlus 14 Moszkvából érkező hirck szeriül Oroszország négy nagy városában^ zavargások lörtek ki. Nyugat-Ukrajná-Imn három vörös ezred fellázadt és meginditotla a szabályszerű harcot a Sztálinhoz hü maradi katonaság ellen. Minszkijen a zavargók a rendőrség
épületéi meglámlidlák, szólrouvbolták és a rendőrség husz tiszljél meggyilkolták.
A hirck ugy szólnak, hogy X)rosz-ország egész területén mindenfe\'é komoly zendüléseklői kell tartani.
A zendülés kitört Pelropavíovszk-ban Is.
• A szovjet tragédiája most kezdődik,. — irják az angol lapok.
NlenekUI a kormány és a katonaság Bilbaobdl
Vasárnap kétésfél kilométerre megközelítették a nemzetlek Bilbaót
Salamanca, junius 11 Vasárnap délután a spanyol nemzeliek csapatai már csak 5 kilométerre álltak Bilbaotól. Egy később érkezeti jelentés szeriül a nemzeliek a későbbi órákban is folytatták előnyomulásukat. Az akadályok, amelyek az előnyomulás elé tornyosulnak, egyre nehezbednek, amint a nemzeliek előbbre jutnak.
Vasárnap délután folyamán a nemzetiek elfoglalták Bilbaotól 2 és fél kilométernyire Sanle Domingol és északnyugaton foly.
látták előnyomulásukat az Al-candrai magaslatok felé.
Franco tábornok vasárnap egész nap a biscayai fronton tartózkodott.
A köztársasági csapatok, mini egy ma érkezeit jelentés mondja, elkezdték a menekülést Bilbao ból. A baszk köztársaság vezetői már vasárnap délután elmeneküllek Bilbaoból Sanlanderbe.
Lapzárta :
Durango, junius 11 A nemzeti csapatok állörték
a frontot. Erről jelentik a következőket : Vasárnap . este a nemzeli csapatok még 2 kilométernyire voltak Bilbaotól, de hétfőre virradó reggelre, az éjszaka inditott támadás sikeres kime-nelele után elérték a város külvárosait. A vörösök csak a visz-szavonulást védő csapatokkal küzdenek. Egész jelentéktelen ulóvédharcok vannak. Az ellenség óráról órára nyomul előre a városban.
A repülők jelentése szerint a Bilbaotól Santanderig vezető ut tele van menekülőkkel.
Tegnaptól máig
Ország:
Vasárnap a Ilármasliatárhe-gyen\' Roller Lajos a hires eser-készpilóla a "Nemere vitorlázógéppel a starlnál lebukott : a gép összetörölt. Botter sértetlen maradt., egy kis cserkészfiut súlyosan megsebesilelt a lecsapódó szárny.
A vajdahunyadi vár udvarán vasárnap este nagy siker mellett adták elő a Fideliót.
A vasárnap kezdődött bridge-világbajnoksagon Magyarország Hollandiával szemben elvesztette első mérkőzéséi.
Neuralh báró birodalmi külügyminiszter vasárnap Kenderesen Horlhy Miklós kormányzó vendége voll.
Vasárnap kil\'oszlolták grófLá zár Árpád lakását, ahonnét nagy értékű festményeket, régi szőnyegeket, műkincseket és ékszerekel vittek el.
Vázsonyi János a Ház legközelebbi ülésén a rolációspapir hihetetlen mérvű drágulásáról fog jíjLterpcIlálni az összkor-manyhoz.
Széli belügyminiszter vasárnap végigjárta kerületének egy részét és három községben is mondotl beszédet.
Eckhardt Tibor Szentgotthárdon nagy beszédet mondott a kormányzói lörvényjavaslatróh A javaslat teljesen elfogadhatatlan, dc miután a kormány hajlandó a módosításokat eszközölni, nyugodtan néz a fejlemények elé. . * .
Andocson vitéz Makray Lajos beszámolójában azt kérte, hogy a király visszatérésének kérdése még a kormányzó életében ol-dassék meg.
Vll*g:
Amerikában az aranytartalék ugy felhalmozódott, hogy ismét adnak külföldieknek kölesönt! Az első helyen Kuba jelentkezett háromszázmillió dollár kölcsönért.
A moszkvai gyilkosságsoro-v zat még nem ért végei és Berlini körök szerint a következő áldozat Vorosilov lesz.
A párisi sajtó élénken foglalkozik a kérdéssel: ére még vaUijmiit a szovjettel \'kötött katonai szerződés. Egyes lapok erélyesen kövelelik a katonai összeköttetés megszakítását a szovjettel.
A bécsi tenniszbajnokságokou az osfclrák bajnoki a magyar Szigeti szerezte meg.
A Középeurópai Kupa első fordulójának mérkőzései a következő eredményt hozták: Pesten uz olasz Lazio és a Huugária i : i arányú döntet-
a
Í/U*t KOZLÖN*
I Kt. |unlu« lS.
Iciim\'l viselt, mlg PriijpUxtn " Ih1-rcncváros jilsíoil döntetlent n Sl:ivl.i rs;i|iut;\\v.i( J> 2. \\l l\'j|K\'st lltiknrcst Im ii 0 : 1 arányban k\'kvitztc a Wnusx CMipalAt. * - i
/í magyar ós olasz (tatlórvinogatolt Aiuoiiubaii Minlón 1 : 1 uriUiylxin vi\'g zúdötl.
Asztmában szenvedőknek gyakran megbecsülhetetlen szolgáitól lesz a természetes „Ferenc József\' keserűvíz azáltal, hogy a tápcsatorna tartalmit gyorsan felold|a ti kimé kiesen leveieli s az tmészlöizervek további mtuodísft halhalósan elO-seglIL Az orvosok ajánlják.

hírek a nagyvilágból
Egy washingtoni sebész nz amerikai orvosszövetség közgyűlésén olyan orvosi eljárást ismertetett, amely megszünteti az emberben a túlzott gondok és aggodalmak érzését, az agy megfelelő gócpontján végzett, fájdalommentes, vértelen műtéttel.
A Magyar Gazda irja: — A magyar gazdaság helyzete erőteljes javulást mutat. Exportunkból és első sorban ine zögazdasági kivitelünk bevételei böl mérsékelten, de törleszthel-jük máris külföldi tartozásain kai és az ország eladósodottsága amely néhány évvel ezelőtt feliil voll a két milliárdon, egy és háromnegyed milliárdra szállt le.
Julius elsején nagyobb autó-adó-kcdvczmények lépnek életbe Magyarországon.
A Függetlenségben olvastuk:
— A kuliura haladásával ugyanis a Föld termőereje olyan nagy mértékben fokozódik, hogy a mai művelési módszerek szerint már nemcsak a száz év előtti 1—1.2 milliárd főnyi emberiséget, hanem a mai 2.5 milliárd lélekhez közeljáró emberi nem többszöröséi is el tudja látni a Föld élelmiszerrel.
Olaszország valószínűleg több ezer darabra szóló pótkontin-genst engedélyez magyar marhák bevitelére.
1937 első négy hónapjában húszszorosára emelkedett a Svájc felé irányuló magyar borexport a tavalyihoz képesl. Az idén négy hónap alatt 110.702 métermázsa, tavaly G 1.853 métermázsa hordós bort szállított külföldre Magyarország. A svájci kivitelünk 2107 mázsáról 41.732 mázsára, a francia kivitelünk 12 mázsáról 0600 mázsára, a belgiumi kivitelünk 6 mázsáról 31)85 mázsára emelkedett.
A Magyar Nemzeti Bank érekész-lele a május 31-iki kimlutatás szerint 1.4 millió pengővel növekedett.
Budapest polgári iskoláiban a tandíjmentességet az elégséges tanulókra is kiterjesztették, a tandíjmentesek kontingensét hétötödre emelték. Az egyéves kereskedelmi tanfolvapil tandíjait is leszállították.

Az USA államkölcsönét hatszorosan Juliegyezték.
Felzudulás, Bende-panaszok, 8000 pengős választási hiteltullépés, uj választás és az uj ügyrend vitája
a kereskedelmi és Iparkamara nyári közgyűlésén, amelynek során a nagykanizsaiak Is többször felszólallak
Sopron, junius 1 I A soproni kereskedelmi és iparkamara kánikulai forróságban, mégis nagy érdeklődés mel lelt tartotta meg közgyűlését, Székely Cíéza elnökletével. A közgyűlésen Nagykanizsa i-s élénken volt képviselve.
Vihar a levelezőtagok körül
Az elnöki megnyitó és beje-Jenléseksorán legérdekesebb voll amikor az elnök felolvasta a levelező lagokul felkérendők neveit, hogy a közgyűlés a névsort elfogadja. Az .elosztás (helytelensége miatt azonban olvan zajos felzúdulás támadt, hogy a árgvat le kelleti venni a napirendről. A kamara tagjai ugyanis azt kívánják ,hogy a kereskedelmi egyesületek és ipartestületek javaslataira történjék a levelező tagok választása, meri a , ielen rendszer mellett sok város kimarad, vagy csak egy-egy tag gal szerepelt a javaslatban.
Kisipari kívánságok
Horváth István ipari alelnök előterjesztette a szakosztály két indítványát. Egyik, hogy a* kézműipari menlesilsék az alkalmazottaknak járó fizetéses szabadság alól, a másik, liogy iparosok és kereskedők a köztisztviselők fizetéséből lefoglalhat
sák követeléseiket. .Mindkél javaslatot megküldik a lárskama-ráknak állásfoglalás végett.
Vnijer- V11 mami Elek kere.sk. lanáesos (Nagykanizsa) kérte, hogy a tárgysorozaton elsőnek dr. Bende Attila fogalmazónak az elnöki tanács intézkedése ellen beadott két panaszát tárgyalja, mert a következő választásra ez fontos kihatással lehet.
A Bende-ügy
Dr. Illés Gyula titkár »Bende érdekében- kérte, hogy a panaszokat a választás után tárgyalják. A közgyűlés ezl a javuslulot fogadta el. Erre Bende egyik panaszát visszavonta. Az elnöki lanács eltiltotta Bendél a törvényszéki könyv-revizorságlól. Ez voll a másik punasz tárgya. Ebben a közgyűlés ugy döniölt, hogy egy óvi próbaidőre a revizorságot megengedi. (Kicsit sán-lil a uolog ezzel a revizorsággal. A kamaranak örülnie kellene, hogy van egy képzett, ambiciózus tisztviselője, aki több vizsgál lelell és ezeket a kamarai tagok érdekében is érlékesilhel-11 é. Miért kell az ilyen tisztviselőt előbb megakadályozni a törvényszéki könyv-vizsgálatok ellenőrzésében V Fs nuerl csak ideiglenesen vállalhatja azt V A szerk.)
„Választások miatt" nözel 8000 pengős hiteltullépés
l)r. Taizs Károly főtitkár
Komlós Miksa kérte, hogy a kereskedelmi alkalmazottak 8 órai munkaidejét a kamara, mielőtt véleményt mondana, tárgyalja meg a szakérdekeltségek-kel
Dr. Taizs Károly kormánytanácsos, a kamara főtitkára előterjesztene az 1930. évi zárszámadásokat. Kiderüli, hogy az 58.219 pengő köllségvelési előirányzatot a kamara 7880 pengővel túllépte, vagyis az összes kiadás 00.135 pengő volt. A túllépés a kamarai indokolás szeriül a kamarai választások következménye.
Samu Lajos iparleslüleli elnök (Nagykanizsa) volt az első felszólaló, aki több tételre fel-világosihm kért. Így kérdezte, hogy a zárszámadási bizottság tételről-téteíre átvizsgálla-e a zár számadástMiért emelkedett az irodai szükséglet ? Az utazási költségeknél ki mikor és menynyit vett igénybe és a tanulmányi segélyeket miként osztották el 7 Megállapítja, hogy
a közgyűlés nem adott felhatalmazást a hiteltullépésre, ezért a zárszámadást nem fogadja el.
részletesen felvilágosítást adolt a kérdésekre. Bejelentelle, liogy a 4323 pengő utazási költségből
az elnök, Székely Géza 583, Horváth István alelnök 132, dr. lliás Gyula ügyvezető-titkár 1179, a kültagok 1307, a bella-bok 155 pengői vetlek igénybe.
Itauner-Mihály alelnök ugyancsak hibáztatja, liogy az elnök ség a közgyűlés felliulalmazása nélkül lépte tul a költségvetési keretet. A jövőre vonatkozólag kéri, hogy ez ne történjék meg.
Dr. Iliás Gyula ügyvezető titkár az 1937. évi köllségvelés jóváhagyását ismertette. A felügye leti halóság a 72.909 pengős köll ségvetési végösszeget 2000 pengővel 70.909 pengőre szállította le olyképen, liogy a Kamarai Értesítő szerkesztéséért megszavazott 5 ezer pengő tiszteletdijat törölte,
viszont 3000 pengőt állíloll be a nyugdíjalap dotálására. Az illetékkulcsnak 5 százalékra való felemelését jóváhagyta és hozzájárult ahhoz, hogy a kamara évi 900 pengő fizetéssel uj dij-nokol alkalmazzon.
A főtitkár veje lett az uj segédtitkár
Ilyen előzmények után rendelte el az elnök a titkos szavazást a választásokra. A segéd-titkári és az irodatiszti állásra is kél-két pályázó volt. Az előbbire dr. Simon László és a liosz-
szabb szolgálati idővel bíró dr. Iiende Attila fogalmazó, az utóbbira Drávai Jánosné és Dávid Kriszta.
A segédtitkári választáson 71 szavazatot adtak le, amelyből
dr. Simon László 50, dr. Bende Allila pedig 19 szavazatot kapott, 2 szavazat érvénytelen volt. Igy a kamara nagy szótöbbséggel dr. Simon Lászlót, a főtitkár vejét választotta meg segédtil-kárnak.
Az irodaliszli választás során leadtak 08 szavazatot, melyből Drávai Jánosné 11, Dávid Kriszta 20 szavazatot kapott. J^y szavazat érvénytelen voll.
Mit fogadtak el «s mit nem
az uj ügyrend vitája során?
Az uj kamarai ügyviteli szabályzatot dr. Iliás Gyula ügyvezető titkár ismertette. Az előterjesztéshez Itauner Mihály alelnöknek voll több javaslata, a melyek legnagyobb részét azonban a közgyűlés nem tette inasáévá. Elfogadja azonban azt az indítványát, hogy nemcsak a beltagot, hanem a kültagot is törlik, aki három egymásuláni gyűlésen nem jelenik meg. Nem fogadták cl azt a javasolt paragrafust, hogy annak a tagnak lag-sága megszűnik, aki elveszti szavazati jogát, vagyis visszamondja iparát, Yizletét. Elfogadták a 8. szakasznál, hogy az elnök a költségvetés keretein belül utalványozási jogot kapjon, elvetette a 10. szakasz pótlását, hogy az elnökre és minden tagra legyen kötelező az elnöki tanács egyhangú határozata és liogy az elnök köteles legyen minden ügyről tájékozeutni az elnöki tanácsol, ellenben magáévá telte a közgyűlés, hogy az ehiöki tanács üléseiről jegyzökönyvei vezessenek és elvetélté azt az indítványt is, hogy a kiküldetések ügyében uz elnöki tanács döntsön.
Samu Lajos azt szeretné, ha a rendkívüli közgyűlés összehívásához nem kellene a tagok negyedrésze, hanem kevesebb tag is összehivathatná. Véleményével egyedül maradt.
Adópanaszok
Ugyancsak dr. Iliás Gyula titkár terjesztette elő az adófelszó. lainlási bizottságok reformjára vonatkozó javaslalot, melyben azt kéri a kamara a pénzügyminisztertől, hogy az érdekképviseleti tagokat és póttagokat maguk az érdekképviseletek választhassák, hogy egyetlenegy, tagol se lehessen indokolás nélkül felmenteni és hogy az ilyen cselben a felmentett tag a közigazgatási bíróságnál élhessen panasszal, végül, hogy a bizottság zárt üléséből a kincstár képviselője is zárassék ki.
Lödör Jenő az adókivetés mérséklését sürgette, Pollák Pál (Körmend) azt kér le, hogy az adókivetést ne a halóság, hanem az adókivető bizottság végezze, amelyben az ipar és kereskedelem képviselői is helyet foglalnak. Ulreich János, a szombathelyi ipartestület alelnöke az adóalapul veti haszonkulcs leszállítását kívánta, Komlós Miksa (Zalaegerszeg) az üzleli könyvek hitelesítési illetékének leszállítását sürgette.
A közgyűlés a felszólalásokat magáévá tette és elhatározta, hogy ezeknek a panaszoknak az orvoslása érdekeben országos akciói indít.
Végül a közgyűlés a zalaegerszegi ipartestületnek most építendő tanoncolthonára 1000, a
1937. junitti IS.
ZALAI KÖZLÖNY
mannaróitári ipartestületnek székházépítésére 1500 pengö-hi-mogatást szavazott meg, majd Pösch Dezső magyaróvári vaskereskedő indítványára felir a kamara a kereskedelmi ininisz
terhez a Hangya terjeszkedésének meggállása érdekéhen, egyben pedig melegen üdvözli fíber Antall, a budapesti kamara elnökét a szövetkezetek ellen vívott erélyes harcáért.
PAÁL JÓB RIPORTJAI A NÉPEK ORSZÁGUTJÁRÓL
Az első magyar király ereklyéi Oroszlánszívű Rikárd templomában
Istennek ájtatos szolgái az első magyar király ereklyéinek hányattatásárót mesélnek
Dubrovnik (Copyright)
Szent István koi>oiiyájának felső részét, azután állkapcsát"Duhrovnikban tirzik. Az első a dominikánusok klas-Iromáhau van, ajavísi,k a dényban.
A dominikánusok klastnota)ál>an Páter dr. Dominik Hudrovia, a demí ban, amelynek egykoron Santa Maria Maggiorc volt a neve, most pedig a Madonnáról (lospanak hivják, dr. Lovae. Károly, a kincseskamra tudós kezelője állanak rendelkezésemre. Mindenekelőtt azt szeretném irtfegtudni tőlük:
hogyan kerültek ide az ereklyék ?
Biztosat egyikük sem tud. Az olmjl-nyok, amelyek kielégíthetnék talán a kíváncsiakat, elpusztultak akkor, amikor 1667 Április hatodikán Ragnza alatt megrendült a föld és utána lángok emésztettek mf.-g mfindent, amit a földindulás mcgkfcmélt.
Két verzió kering:
Az egyik: bizonyos, liogy a tatárok elöl menekülve IV. Béla mfrgával hozta Szent István bebalzsamozott Itoll-testét. Thomas Archidiaconus nit\'girja ezt egykori krónikájában. Lehel, hogy az ereklyék akkor maradtak itt. De
lehet az is, hogy a mohácsi vészi* előtt hozlák ide az ereklyéket. Pálcr Dubrovic azt mondja, l»ogy olvasta valamelyikében a klastr<m| krónikáinak, hogy a dominikánusoknál őrzött ko]>onyát a szent jobbal együtt Itáliába akarták vinni. I)e az ereklyék llt maradtak.
És hogyan körűit vissza Buda várába a szent jobb ? 1
Pálcr Dubrovnic szerint I. Ferenc kapta ezt ajándékba a raguzaiaWól, amikor az iliyr királyság bukása titán meglátogatta Raguzát. Körülbelül száz esztendővel ezelőtt. Páter I.ovac azt mondja, hogy a város Mária Teréziának ajándékozta a szent Joblwt és a városi múzeumban mieg kell lenni annak az arany, vagy ezüst pia-keltnek, amely.n Mária Terézia átveszi a raguzal rektortól az ereklyét.
Kerestem ezt a plakettet, de min találtam... N •
Se a levéltárban, se a klastromok Irattáraiban nincsen semtrii nyotnp annak, hogyan kerüllek ide Szent István állkapcsa, koponyájú és hogyan vitték el innen a szent jobbot, amely alig e#y évszázadnál régebben került a budai vártemploanlba.
Szent István király hétszáz esztendős szobra előtt
A legenda igy szól: Oroszlánszívű Rikárd, a brillek királya a Szentföldre igyekezett bűszko gályáján és a tengeren hatalmas vihar tépázta meg a hajóit. Menydörgés ős villámlás közepelto fogadatod telt: ott,
ahol partot ér hajója, templomot emel Isten dlosőségére.
A hullámok Lokrtsmi szigeténél vg-tették parira a gályát. Ht fogadta Rikárd a raguzulak küldöttségéi, 0mcly arra kérte meg őt, ne a lakatlan szigeten, hanem Raguza legszebb terén építse incg a tcjmplctntot. Az Ur 1190-ik esztendejében rakták le alapjait a székesegyháznak és negyven esztendeig tartott az építkezés. A földrengés a templomi )t notóba döntötte és csak az alap maradt pDeg. A földrengés Idején háromszáznál több ereklye volt a relikviáriuinban. Most: csak a felét őrzik, de igy is: alig van a világon székesegyház, ahol annyi ereklyét bámulhatunk és csodálhatunk, mint itt.
A templom. hajójában Tizian képe: Mária mennybettíenetelc.
Szembe veíe egy Pa\'taji it "Veccliio. A kincseskamrában köröskörül a Megváltó és a szentek ereklyéi.
Három kulcsa van a relikviáriuttl-nak, ezek közül egyet a kincstárnok, egyet a (város feje és egyet a püspök őriz. Régen: Raguza rektora vigyázott a szentély kulcsára. Itt őrzik
Keresztelő Szent János kar-ját, Szent Balázs testrészelt, a Szent Kereszt legnagyobb darabját,
aztán azt a páratlanul szép ötvösmunkát, amJelyet Dubrovnik egykori érseke, Thiinotheus Maffei Mátyás királynak szánt. A XV. század ragyogó alkotása ez a munka. Tötofór ezüstből, a rálon és a hozzá tartozó kaaosón
a tengerpart valamennyi állatát filigrán munkával készítette cl f< ml iga korának cayik legnagyobb mestere: Progonovics. A leggenda azt tartja, hogyha a kancsóból vizet öhtöttek, akkor az állatok — gyikok, kagylók,
|KiU|>ok, rákok, a lenger mélyének titokzatos életű hüllői — életre kellek a moszatok és koraUok között.
Maffei érseket meghitt barátság fűzle Mátyáshoz, azonban: elhunyt mielőtt az ajándék eljuthatott volna ahhoz, akinek azt a bíboros szánta és igy a rilka szép ötvösmunka szent ereklyének Itt maradt Oroszlánszívű Rikárd székesegyházában.
Páter Lovae elém teszi mbsl
Szent István állkaposát.
Díszes állványon, aranyból készült, félkör alakú talapzaton nyugszik az ereklye. Teljesen szabadon: ami nagy ritkaság. Baloldalon még benne van
Ősz hajának JSST.
női fejes Schneeweies
kljft|tMlllir. - Ar«2P.MIndtnmkaileU*n luplutó
egyetlen foga első királyunknak ni állkapocsén. Kis horgon Szent Istvánnak miniatűr szobra függ az erck-lyctartóu. A XIII. században készült gyönyörű munka. Szerzetesi köntös van a /királyon és az akkori szokásnak megfelelően hátul egész a derekáig ér kontyba font haja. Fején korona, de csak a mai taPgyar korona első része, a bizánci felső rész nélkül. Kezeit imára kulcsolja.
A dominikánusok klastromában, ereklyék és egyéb kincsek között
A klastrom udvara- szakasztott olyan, mint a dominikánus kolostorok udvara Kath\'olikus Izabella Hispániájában. A román és a göt stií misztikus keveréke. A narancsfák görnyednek a gyümölcsök alatt. Az udvar közepén diszes kut. Szemben oszlopok, gyönyörű oszlopfejekkel.
A kolostor 600 esztendős, fc\'.nyvlá-rábun kétszáznál több lncuuabelt őriznek a könyvnyomtatás előtti korokból.
Valahogyan nem ülik ebbe a világba, hogy a folyos(\'m~4e]cJ«n csilingel.
Páter Dominik keresztet vet és felteszi vállára a stólát, mikor a kincs-kamrába lép. A falakon csodás képek. Van itt egy Madonna kép, amelyről azl tartja a f0.4cn.ia, hogy a földrengés idején könnyezett... Freklyetar-tókban Szent Domokos mulató ujja. A teste Bolognában pihen. Aztán: Tamásnak, az Apostolnak jobb keze. A sarokban a Voguzai rektor öblös széke. Künn, a templomiban: Tizián Magdolnája. P.s a sarokban Loyolai Ignác egykori portréja.
A klastrom falán játszik a napsugár és keskeny kalitkában kanári madarak dalolnak. »
Fráter Vincenc most csönget ebédre.
Holland mesterek képei kojnk>rán hallgatnak a raguzai rektori palota kincseit őrzött, vasalt fedelű ládája felett...
Bizánci koronában egy tüske, a Megváltó vérének cseppjével.,.
Az creklyeszekrériybcn üresen tátong a nyilás, amelyben évszázadokig pihent Istvánnak, a Szentnek Jobbja. i
DlflKHflJO BEKBE!
5 feledhetetlen nap I
Fiuknak Junius 29—julius 3. Leányoknak julius 6—10.
Részvételi dij 44 pengő.
Állandó tanári (tanárnői) felügyelet.
A hajón és Bécsben pazar program. Elhelyezés és ellátás ragyogóan tiszta diákotthonokban.
Útlevél nem kell I
Az eddigi tömeges jelentkezés miatt siessen ön is helyét biztosítani.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai Közlöny kiadóhivatalától.
Az utazásra egyszeri) levelezőlapon jelentkezhet a
IransconLlncnl
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. (Telefon: 1-831-33., 1-831-58.)
Mellelto: Szout István feje, egész koponyája. I
Félgömb alakú arany tartóban. Felül kis nyilás. Vastag üveggel \'fedve. Alatta: látni még néhány hajszálat...
Páter Dominik kihozza az ereklyét a folyosóra.
Évszázadok óta először hagyta el a szent fő az örökös félhomályba zuhant kápolna falait. A napsugár bearanyozza az ereklyetartót, Amely antikká vált már réges-régen...
Fönt az emeleten domfinlkánus szerzetesek, páterek és fráterek, a prior és a novlciusok ott állnak az asztal mellett, keresztet veinek ós most mondják cl az Ur imádságát... \' Amelyet Tonnás, az Apostol vétett papírra. >
...■fis add meg a mii mindennapi kenyerünket ma.»
Aztán: Páter Dominik viszi vissza a keresztény hitre tért magyarok első királyának fejét oda, ahol ez az ereklye évszázadok óta pihen és lassan megindul ő is a klastromi széles lépcsőin a társaihoz.*
Közel két évszázadig magyar fenha-lóság alatt állott Raguza és csltk a mohácsi vésszel szakadt meg. Legszebb palolája, Ahol a kpztnrsasig urai, a rektorok székeltek, a fenhuto-ság idején épült. Tornácán falba illesztve Zsigmond király nevét olvassuk egy emléktáblán. ZsigmJond hálás volt a városnak: Amikor a végzetes nikápolyi csatavesztés után Bájazid szultán üldözése élőt ide ménekült, Raguza kétezer ar\'önnyal segítette öt.
Don Ivo Ferranti kanonok ur körülvezet a templomokban.
Ájtatos hivők térdolnek a régi padok-közölt...
Igy térdeltek egykoron az asszonyok és lányok, akiknek hitvesük és apjuk a tengerekre szállt, a török ellen harcolt, a Szentföldre zarándokolt, vagy szentek ereklyéit hozta a Madonna székesegyházába tomboló viharok hullámai között.*
...fis ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztóL*
Zivatar!
Prognózis: Északi szél, változó felhőzet, több helyen eső, zivatar. A hőmérséklet nem változik. _
A Moteorologlal Intézet nagykanizsai megflgyelőáilomá8a Jelenti«
Hőmérséklet tegnap esto 9-kor: + 22 2, ma reggel: +2P6. délben: +27 2.
Csapadék: 6-5 %>
— Sajit érdekében és örömére szolgáló meghívásnak tesz elegot, ha a Kopstoln Bútoráruház 6>xi mübutor-klál-litálát megtekinti, vételkónyszer nélküL
<
BAIAI K0Z1-0NV
1937, lunlM 15
A bélyeg érték!
Oltho;, padláson, fiókban heverő bélyegeit éitékesit-heti minden hélfón délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban. Minden bélyeggyűjtőt silveson látnak.
Tagdij nincs I
A színházi Iroda hírei
(*) K»IIm egy jeggyel - TánujáUk
I\'odor László szenzációs vígjátékában ina este Székelyhidy Adriennel a főszerepben ragyogó fővárosi színvonalú előadást produkál a prózaj együttes.
(*) Kotten egy jeggyel - Ciirdia
Kedden este a legszebb magyar opc-rettujdonság, a Csárdás kacagtat közel három órán keresztül. A főszerepeket Olgyay Olga, Daruváry Mária Szalma Sándor, Kőrössy Zoltáiy Pető Endre, Szabó Ernő játszák.
(*) 3: I • szerelem javára Iliiére, hely-árakkel
szerdán délután 5 órukor 20 fillértől 6<) fillérig terjedő helyárakkal. (*) Hulló falevál operettpremier
Szerdán este hosszú idők után ismét felcsendülnek Zcrkovitz Béla gyönyörű dalai. Az operettegyültes lázas ambícióval készül a gyönyörű operett-premierre, amrly az évad egyik legsikerültebb ekjének Ígérkezik. (*) Salamon Bála
kiváló erőkből álló társulatával szombaton est" tartja vendégjátékát a kanizsai színházban. A Tcrézkőrull Szinimd legnagyobb sikerű darabont íojfia l>einutatni Sal"n»m "Béla és tflr-SuiíTta. Sai^inon Béla 6 ragyogó bohózat főszerepéiben Tép fel.
BUBAPEST L
6.43 Torna. — Után® hangicinezek.
— 10 Hirek. — 10^0 Felolvasás — 10.43 Felolvasás. — 12.05 Szmffuov Szergej orosz balalajka-zenekara. — 12.43 Hirek. — 13-14.20 Rendőrzc-nekar. - Közben 13.20 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 14.10 Hirek. - 1610 Arányi Mária előadása. — 16.43 Időjelzés, hirek.
17 Felolvasás. — 17.23 Cigányzene.
— 18.20 Séta a Hudimuzeuinban. Beszélő Budinszky Sándor. — 19 Hanglemezek. — 19.30 Felolvasás. — 20 «A santa-cruzi forgószéle Hangjáték.
— 20.30 A rádió szalonzenekara. — —221.30 Hirek. — 22.13 Időjárásjelen-tés. — 22.20 Vásárhelyi György zongorázik. — 23 Dr. P. Bangha Béla előadása. _ 23.15 Vécsei Ernő jazz-zene-kara. — 00.03 Hirek.
BUDAPEST II.
10.30 Mezőgazdasági félóra. — 20 Hanglemezek. — 20.43 Hirek. BÉCS.
12 Déli hangverseny. — 13.10 A dé\'l hangverseny folytatása. — 14 Hanglemezek. — 16,13 Schubert óra.
17.10 Gyermekóra. — f8 Beethoven hangverseny. — 19.40 Zenekari hangverseny. —• 20.13 Bádfőzenckar. — 21 Vidám hangjáték. — 22,20 Zenekari hangverseny.
Villám ütött Letenyén egy (a alatt az ndvaron ebédelő családba
A család mindhárom tagja súlyos égési sebeket szenvedett
Lelcnye, junius 14 (Saját tudósítónktól.) Tegnap, vasárnap az egész délelőtti felhős, mégis fülledt meleg után, déli 1 óra tájban hirtelen égiháború vonult át Lelcnye felett. A zivatar még nem ért a község fölé, de annál hevesebb mennydörgés és villámok cikázása verte fel a falu déli csendjét.
Poteez József kölclesmester letenyei lakásának udvarán ép
non ebédnél ült feleségével és kis leányával. A rekkenő hőség miatt az udvaron terítettek egy fa alatt. Egyszeresük fülsiketítő dörrenéssel éppen abba a fába csapolt bele egy villám, amely alatt Poleczék ebédellek. A köle-lesmcstcr és felesége, valamint kisleányuk is eszméletlenül terüllek el a fa alatt. Mindhárman súlyos égési sebeket szenvedtek.
Elitélték egy zalai uradalom fiatal intézőjének zsarolóját
Egy dobrll bádogos csodacsavarjai a törvényszék előtt
Érdekes ügyet tárgyalt a minap a nagykanizsai törvényszék. A vádlottak padján Csondor Ignác dobrii bádogosmesler ült zsarolással és hamistanuzással vádolva.
Toriéul ugyanis, hogy Mátrai Endre t»n oki. gazda Kerka-szentmiklóson az ura dalom intézője volt és mint ilyen, az oltani szeszgyár üt is vezette. Csondor Ignác állítólag Mátrainak >olvan csavarokat készített, a melyekkel ki leheteti játszani a pénzügyőröket. <
Tudomást szerezlek az esetről a letenyei pénzügyőrök is, akik Csordást vették elő, löbbször
I beidézték és kihallgatták : mit Ind Mátrairól. Csordás ez időben állandóan irta a leveleket, az akkor már Pestre költözött Mátraihoz, amelyben kisebb-nagyobb összegeket kért, hogy annak ellenében »nem keveri bele a dologba . A végén már 2(100 pengőt követelt Csondor Mátrai intézőtől, aki természetesen kereken megtagadta azt és megtette a feljelentést.
A törvényszék a letenyei pénzügyőrség előtt lett kihallgatásra vonatkozóan a hamis lanuzásl a tárgyalás során elejtette Cson-dórral szemben, de zsarolásban bűnösnek mondotta ki és ezérl 2 hónapi fogházra Ítélte.
Az ítélet még nem jogerős.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
Rekordtömegü pályázat érkezett be e héten
Keresd a másik felét pályáza tutikra c héten oly nagy szám ban érkeztek be a megfejtések, hogy feldolgozásuk hosszabb időt vesz igénybe. Igy a sorsolás eredményét csak legközelebbi számunkban tudjuk közölni.
Annyit máris közölhetünk, hogy "a megfejtések nagy része helyes. Az elrejtett szöveg a következő volt:
>Vastagh fotomütermében ké-
szülnek a legjobb fényképek.
A helyes megfejtők között a következő jutalmakat osztjuk ki: Egy művészi színes na^yiüás, egy művészi matt nagyítás, hat darab fényképes névjegy, egy tekercs film, egy fém fénykép-lartó, utalvány egy tekercs film kidolgozására, könyvek slb.
Itt közöljük, hogy a Keresd a másik felét e héten utoljára hirdetjük meg. Felhívjuk pályá-
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
OÓAILTZRE E STUS DOÉIMDR FTLBRTRU
A fenli megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg. Név: ................................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden szombat estig kell a Zalai KOzlöny szerkesztőségében leadni.
FÉifinhnnh
Sporting o,n
kOIOtt.......fa.Jtl
Habselyeming 5-BRÓNYAI DIVATHÁZ
Hortky IlUóMt 1. lián.
zóink figyelmét arra, hogy ez utolsó hélcn, minden eddiginél értékesebb jutalma-
kai osztunk ki. A megfejtéseket a Zalai Közlönyben található szelvényeken szombat estig kell borítékban beküldeni. A borítékra kérjük ráirni: »Keresd a másik felét.
A polgáriskolák rajz- és kézlmnnkaklátlltása
Egy év munkájának gyümöl-eselt állilolla ki a polgári fitj és leányiskola a most megnyílt rajz és kézimuukakiállitáson.
Ahogy végigsétálunk a kél ki-állitásii termen, feltűnik az a rendszeres elgondolás, ami a kézimunka és rajz tanítását az első osztálytól a negyedikig irányítja. A* leányoknál a le,,egyszerűbb zsebkendőktől, hímzésektől osztályonként láthatjuk a szép horgolásokat, köténykéket, fehérnemüeket, blúzokat végig a teljes ruhákig és a diszes párnákig. Az összes kézimunkákon, a kis horgolt térítőtől a prusz-likig és ruhákig, raji a magyaros jelleg, ami külön is érdekessé teszi e/.l a kiállítást. Ugyanígy a rajzok között is a legegyszerűbb mértani rajztól a szines távlati rajzokig mindent megtalálunk a falakon. A kiállitás legszebb dicséret amellett, hogy Csöke Erzsébet és özv. dr. Ilor-váthné Kenedy Erzsébet tanárnők mindenben hozzáértő vezetése melleit a növendékek a legszebb eredményi érték el.
A fiuknál is végigvonul a rend szer az egyes osztályok munkáinál, kezdve a szines papirkivá-gásoklól és a papirhajlogatások-lól az agyagmunkákon és fafaragásokon át a komolyabb fn-munkákig. Különösen a raizok mutatják ezt a nagy fejlődési. A magyaros motívumokból ós/.-szeállitott ónálló tervezések, tá-nyérdiszitések a gvermekek bámulatos fantáziáját és tudását árulják el, ami csak a szakszerű vezetés és oklalás helyességét mutatja. Ketting Ferenc irányításának és szaktudásának köszönhető c szép rajzkiállitást mig a kézimunkák Deák István, Murai Alajos és Kerezsy Géza tanárok hozzáértő munkáját és ügyszeretetét dicsérik.
A két kiállitás még néhány napig reggel 9—l-ig és délután 4—7-ig nyitva lesz. Teljesen díj.\' lalan. A Vörös Kereszt szép kézi munkakiállitásából vásárolni is lehet.
1537. junius l5
ÉALÁ! K02L0HV

— (A Legitimista Néppárt)
tas&ruap délelőtt tartotta Lctenyén szervzeő gyűTését. HusziTr lúTroty 6. Meizler Károly országgyűlési képviselők ós Vukits István voltak a gyűlés szónokai.
— (Zarándoklat Márlacellbe)
Julius 9-től 12-ig Szombathelyről zarándoklat indul MáriuzcUbe. Részvételi dij 22 illetve 24 pengő étkezés nélkül; teljes ellátással 42 pengő, A társas utazással egy ferences atya is utazik, «ki a hívek lelki szükségletét ellátja. Bővebb ffívilágositással szolgál a plébánia liivatai.
« Szombnton megnyílik a Mozi.
— (Kanizsai cigány a rádióban)
Debreceni Kiss Jóska, a nagykanizsai Kis Royal kitűnő cigányprímása, zenekarával szerdán délben (13 óra 30 tói 14 óra 30-ig) egyórás műsort Játszik a budapesti rádió eheti programján. Horváth Rezső óta (pedig nz már régen voltl) n<m voít ilyén nagyszerű cigány Nagykanizsán s ezl
— i/nei — n rádió is eUipnpri. Kiss Jóska és bnnuája sokszor állt már a rádió mikrofonja előtt s ott is mindig éppen ugy pijegállla a helyét, mint obikor a gyorsan divatossá, vált és arra rá is szolgált KI* Royalban varázsolja elő mesteri kézzel Ii Jó mngyarnótás hangulatot.
— Női ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schüunél minden minőséget megtalát
— (Orvosi hir)
Dr. Krelner Zsigmond kőzkóriiázi főorvos, belgyógyász-szakorvos sza-badságru utazott. i
= Szombaton megnyilik a Mozi.
— (A bécsi autóbusz),
amely — mint meghirdettük — 25 ulas esetén három egész napra U\'ljes ellátással, szállással és utazási költséggel, ös zc en 35 p\'-n^őírt vitt volna egy nagykanizsai kiránduló "társaságot Bécsbe, — ebnarad. A 25 utas helyett ugyanis mindössze Q jelentkezett a ma déli haláridőig.
— Leguebb újdonságokat láthatja Schötzók kirakataiban
— (Bélyeggyűjtők figyelmébe!)
A nagykanizsai bélyeggyűjtők asztaltársasága összejöveteleit\'ezután nem n pannoniában, hanem az OMKE tanácstermében tarlja, minden hétfőn délután 6-tól 8-ig. Semmiféle lagdij vagy egyéb kötelezettség nincs. Minden felnőtt bélyeggyűjtőt szivesen látnak.
— Trunkhahn Poastéjyár
a magyar urlcsoládok bevásárlóholyo önnek la rendelkezésre áll. Közvetlenül a gyárból szállítja az utolsó kéznek, a fogyasztónak nzIngyapJuszőveteU an-
f;olos gyártási módon eikészltvo. Nem og csalódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma kérje megtekintésre a szövetminták költség és kötetezett-ségmentes beküldését Trunkhahn Posztógyár és Ruhagyár Rt, Budapest, XI., Lenke-ut 117. szám.
— Efy téglát
mindenki adjon a katolikus kultur-ház alaphoz. Vegyen egy pengős sors-jegyei!
■ Szombaton megnyílik a Mozi.
— (A keszthelyi gyilkos büntetését a tábla telemelte)
Annak idején részletesen beszámol tünk úrról a gyilkosságról, amely Keszthelyen történt még a tői folyamán. Nagy Lajos keszthelyi halastó-őr mint ismeretes egy téli estén italozás után összeszólalkozott barátaival, Akik megverték, megkergették. Nagy Lajos visszan-.eneküll Pál Istvánékhoz, ahol tovább idogáltak. Barátai ide Is követ, lék, mire Nagy Lajos konyhakést ragadott és a sötét éjszakában a kerítésen át kiszúrt egyik támadójára, aki nem sokkal később bele is halt a súlyos váliszurásbu, amely a tüdőt Is megsértette. A nagykanizsai törvényszék Makáry-tUnácsa a főtárgyalás során másfél évi börtönre itélic a gyilkos legényt. Nagy I.ajos fellebbezett az Ítélet ellen, igy kerüli az úgy a pécsi lábtóhoz, amely kettő évre emelte fel Nagy büntetését. A felemelt ítéletet most hirdették ki Nagy I.ajos előli, aki most is fellebbezett az itúlel ellen.
Ha tulsok gyomorsavától ok vetlen meg akar szabadulni, ugy
ne mulassza el reggelenként egy-neíyed, esetleg félpohár letmhz:es .Ferenc József" kfserQvizet éhgyomorra inni. Az orvosok ajánlok.
=» Ruháimat pedig Pálcsicsnál tisztíttatom I
— Megjelent a Milliók Könyve
legújabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Minden számban keresztrejtvény és az újszerű betüpályá-zat értékes dijakkal. A Milliók Könyve megjelenik m\'ncten bélen, előfizetési ára egyen egyed é"rc 13 regény 2.4o pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VL, Andrássy ut 16.
Szombaton megnyílik a Mozi.
- Sí A* filléi egy féwjkép«c6gáp,
ha megnyeri az egyházközség kultúrház-sorsjegyén.
— (Bélyeggyűjtők találkosája) Hétfőn délután 0-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
= Ruháimat pedig Pálcslcsnál tisztíttatom I
h
Kikapott idehaza az NVTE
Mecaehaxabolcsi SE-Vasm/as 5:0 (4:0)
Osztályozó mérkőzést játszott a helyi Vasutas csapat az első osztály ba való jutásért u mecsekszabo^i bányászoapattal és vereséget szenvedett saját pályáján. Ez a vereség valószínűleg egyúttal azt is jelent;, hogy nem sikerül az idén az első osztályba jutnia. Ugyanis jövő vasárnap Mecsekszabolcsra kell utaznia u második mérkőzésre, ahol a látottak alapján nincs esélyük.
Nagy gólarányu vereségét az első félidőbeli gyatra és léleknélküli játéka miatt szenvedte el m>ég hozzá megérdemelten a Vasutas csapat. Kzzej a játéktudással és játékos anyaggal nem is volna keresni valója az élső osztályban. Igy nem lenne célszerű a továbbjutása. Egy a vigasztaló a csapat szereplésében, mé( pedig azf hogy fiatal tehetséges játékosok vaunak benne, akik kellő csiszolás után erősen feljöhetnek, akkor már inkább érdemes lesz az első osztályba jutásért harcolniuk.
Gólok a kővetkező sorrendben fs-lek: \\ •
Első félidő 7. percében Kurmik 1 :0. 15. percben sarokrúgásból Cserjés öngólt fejel, 2:0. lü. percben Kiefer jobbszélsöjük nagy gólja 3:0. 25. percben Csalfúnl hátrahúzott okos góljával 4 :0 az eredmény.
A második félidőben átcsoportosít a Vasutas, igy jobban is játszik. Sokszor veszélyezteti a inccsckszabolc»iak kapuját, dc nincs bennük scmm\'i tervszerűség. A 15. percben Kurmik révén az 5:0-ás végeredményt állítja be a bányászcsapat.
A vendégcsapatban a két hálvéJ, a középfedezet \'és a balösszekötő jú téka emelkedett kL A Vasutas csapat ból Mihalecz mikor középfedezetel játszott, Horváth I. balösszekötő és Alkonyi kózépcsatár játéka volt elfogadható. i
Palkó szombathelyi játékvezető jól vezeite a sportszerűen lefolyt mérkő-kőxést. //.
Kerületi eredmények
PVSK-—Bajai TSE 3:2(2:1) A PVSK ezzel a győzelmével a délnyugat ialszövetség bajnokcsapata lett.
Középeurópai kupa
Lazio—Hungária 1.1 (0:0).
A Budapesten lejátszóit mérkő zésen nem tudott győzni a tologató Hungária.
Ferencváros —Slávia 2 : 2(1:1) Prágában szép eredmény.
Újpest-Venus (Bukarest) 0:1 (2:1). Bukaresti győzelmével szilárdította meg továbbjutását az Újpest.
Páratlan kedvezmény a Zalai Kflzlfiny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(VI., Podmanioarky-trtoa 8.)
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforttal (hideg-meleg folyóvíz, központi fűtés, telefon, lift slb.)
berendezett ragyogó tiszta szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján veheti Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
Már 8 pengőért vehet fényképezőgépet, mellyel jó felvételt kéultlíet.
6 havi részletfizetésre
fényképezőgépet SZABÓ ANTAL
fotó szaküzlet — laboratórium.
Egy pengőért nyerhet
kerékpárt, kombinált szobabútort, fényképezőgépet, gramofont, hizott sertést, rádiót, stb., stb. Szebbnél szebb
lOOO drb nyereménytárgy.
A nagykanizsai róm. kath. Egyházközség tárgysorsjegyc kapható Szabó Antul főúti sportüzletébon
1.— pengőért. (:)
— Női pongyolák könnyű mosható
anyagokból, nagyon olcsón SeMtutál.
Naptári Junlut 15. kedd. ltom. kai Jolán. Protestáns Vld. Izrael Thamasz
hé 6.
Oyégyszertárl éjjelt szolgálat e hé végélgaMerkly-Belus gyógyszertárét a klskanizsai gyógyszertár.
Ubfftrds nyitva reggel 6 órától eeto 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutáa kedden efréez nap nőknek).
— Intprimé maradékok megfelelő Jé méretekben, alkalmi árakon Scktttuál.
— Bútorokban a Kopstetn-cég vezeti Modern mlntatermeiben a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-tésl teltételek mellett
Nagykanizsa m. város polgármesterétől.
12.915/1937.
Tárgy: Tandíjmentes tégi ügyben vagyoni bizonyítványok beszerzése.
Hirdetmény.
Felhívom mindazon nagykanizsai lakosokat, kik a kővetkező tanévben középiskolába járó gyermekeik után tandíjkedvezményért szándékoznak folyamodni, hogy a folyamodáshoz szükséges hatósági vagyoni, Illetve szegénységi bizonyítványokat a szünidő alatt szerezzék be.
Ezen bizonyítványok ugyanis a jövöben a kérelmezők vagyoni és Jövedelmi viszonyainak alapos kipuhatolása u\'án kerülnek kiállításra, ehhez az eljáráshoz pedig Idő kel!,
Érdeke tehát a közönségnek, hogy kérelmével ne a beiratások előtti utolsó napokban jelentkezzék híva* falómnál, mert ez esetben a folyamodásról való lekésésnek tenné ki magát.
Nagykanizsa, 1937. junius 10. iw Polgármester,
BALAI BOZLÖNV
1937. lunlm 15
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem, illetve testvérünk elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat jólesó részvétükkel, a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek és koporsóját virággal elhalmozták, az álioinásparancsnoksig-naW, a helyőrség tisztikarának, a Nyu-kosznak és bajtársainak ezúton is hálás köszönetei mondunk.
0i«. ■•noatary fiyuléná és Maaol-oaaUd.
APRÓHIRDETÉSEK
ftpfóSIlS.tt. d11. ..lá.n.p é. Onn.pn.p 10 uúl, SO llll.r, mlnd.n tov.bbl uö 0 (Illír, hítkflin.p 10 nAlfl 10 llll.r, mlnd.n további tiO 4 tlllér.
Mocsármenles, Huta a kora ree-
Itll órákban kiszolgálunk telepünkön. Kívánatra háthoz li elállítunk. 1790 BlraadfBrálak a mai napon meg nytlt — H.rkvl.. Téalaaiár Rt.. Magyar-neca, telelőn 84. éz 242. 1791
Hé*mk, háahalyah tl.JZ.il, válclél ktnetttem. Horváth Antal Ingatlin-közve-Illó, Sugár ül 43. 1779
F«r4«kMalz P IS-tél kaphatók kedveid ráailctre, aslkkazad- é1 vanriég-
éafak nyaralókba áa aidlókbe nagy választékban kaphatók Schleilnger Oyula vaakezcikedönel. 1777
Tanonc alllaayaaaralftaak felvételik. Denlsch íz Paur, Deák tár. 1762
Plfrtal mindenes bejárónó axosaal lehrélellk. Ktrály-ucca 6. sí. •
ttassnált, Jókaiban levó akétfKaaak-réai alarié. HOII Cltl, Horthy Mlklóa-ut 2., emelet. •
IVaklArkalylaég kiadó, egy lékarban levó aáHn áa Iradalal eladó. Bó-vebbet Piscber és Lellner, Ktrály-u. 8. •
Takarltéaét napi páz érára felveszek. Faragé, Erzsébet-tér 11. 1798
Fiaaarfcaraaalaaéat vennék. Kauter, Petóll-ul 81. •
■ irakkass** lordIláz, |svtlás, mOstop-polás. üveg, pozcellán ragasztás Welsz Her-tnln Ersaébet-tér 4. •
KéavaaarkélefAa-kdtvéayakal
és nagykanlzaal pénslntésetek részvényei! magas í kisüss.
áron vásárolta Kálmán bank Nagv-

(IMisi bar kapható. Arany János-uces 6. 1796
Jól lésé aalariaaaa jullus t-re felvétetik. Csengery-ut 23. 1799
Intelligens egyének kdnnyU munkához msgán lelek látogstáslfs, Jutalékkal
lelvélelnek. Relnltz, Pó ut 8. 1800
Eiy aartéaél olcsón elsdó. Sághl üyuls leremórnéj, Erzsébet-tér 9. *
Rt tatéfia és tsnutó azonnal belépéere lel vétetik Kelemen Rezsó cégnél. •
Kiadja a laplulajdonos Közgazdasági Rt. (iulenberg Nyomda és Délzslai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelés kiadd: Zalai káraly. Interurbán lelefon: Nagykanizsa 78. sxim.
Pk. 5320/1937. 1937. vghlói 2538. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Qaár Jené ügyvéd által képviselt dr. Osár Vilmos |svárs 100 P léke és lobb követelés Járulékát erejéig a nagykanizsai kir. Járásblróilg 1937. é»r 5520. as. végzésével elrendelt kielégítést végretiajtá. folytán végrehajtást szenvedőiét 1937. évi Január hó 2!-án lefoglalt 2330 P-te becsüli Ingóságokra a nagykanizsai kir. |btzóaig lenit SZ- végzésével az árverés elrendeltetvén, nn-nak végrehajtást zzenv. lakásán. Nagykanizsán, Sugár ul 8. házai. al. II leendó megtartására batáridőül 1937. évi Junius hó 18. rupjénak d, u. 2 órája tüzelik ki, smlkoe s bbótlsg lelógtál! bútorok stb. s egyéb Ingéságokai el logom adni.
Nsgyksnlzss, 1937. évi május hó 9 én.
tuán Oyula t. k.
ww_ ktz. bit. végrehsjló.
Egyetlen éjszaka 6200 pengőt mulatott el
a táncosnővel megszökött sikkasztó pesti tisztviselő
Budapest, junius 14 Főrster István, uz Ulrich féle csa-tornumü egyik t\'szlviselőjo szombaton eltűnt. Ugyanakkor a cég pénztárából 6500 pengő is hiányzott. I\'őrslert vasárnap Siófokon felismerték, egy tán-
Itt a négyhatalmi egyezmény lényege
cosnőveí mu\'ato|l, nagyon költekezett, éjszaka pedig kártyázott. Amikor elfogták, már csak 300 pengőt találtak meg nála. ügy éjszaka 15200 pengői mulatlak cl. Letartóztatták és Pestre száUUollák.
I.omlon, junius 14 A szombalon aláirt négyhatalmi egyezmény kél ré<zl>ől áll és lényege a következő: Az első rész azt a jegyzéket tartalmazz", amelyet Eden intéz a burgosi és a valenciai kormányhoz
és ainelyl>en a mta&iközl actaülegcsség tiszlelclbenlarását kéri, \'lováivá azt, hogy mindenütt jelöljenek ki biztonsági övezetet.
A másik rész a négy hatnltm! egymásközti infcgátlapodásait közli.
A Hémet-birodalom és Magyarország elutasit minden blokk-atakitási kísérletet
Hivatalos jelentés a német külügyminiszter budapesti tanácskozásairól — Neurath báró reggel visszarepült Ber lube
Budapest, junius 14 Neurath báró német külügy)u»\',nisz-ter buda|K\'sti látogatásáról " Kővetkező hivatalos jelentést adták ki a Magyar Távirati Iroda utján:
A látogatás alkalmával, onívly megerősítése és kifelé dokumentálása volt a német birodalom\' és Magyarország közt fennálló bőséges baráti kapcsolatoknak, Neurath báró birodalmi külügyminiszter isnv\'Ullen rat.\'gl»c zó\'ésc-kel folytatott Darányi Kálmán ntt\'nisz-lerclnökkel és Kánya Kálmán külügyminiszterrel. E kölcsönös bizalom) jegyében folytatott megbeszélések folyamán a n\'lnDct és m\'igynr államférfiak behatóan megvizsgálták az ouröjjai po-liUku összes kérdéseit é> különösképpen azokat, amelyek Nflmf tországot és Magyarországot kőzvetlenflr érdeklik.
megbeszélések alkafnytvai* kélönös megelégedéssel juttatták kifejezésre, liogy a két kormány között teljes az egyetértés alcklntetben, liogy országaik minden btokk-alakilási \'kísérletet elutasítanak és a béke müvét a jövőben ls az általuk eddig követett\'módon fogják szolgálni. \'Ahelyett tehát, hogy az államok közé. válaszfalat emelnének, jogos érdekek kölcsönös kielégítésé "e <?s a népek végleges meg-béké\'é érc fognak lőrckedni. A budapesti tanácskozások alkalmul szolgáltak annak megállapításéra, hogy a két kormány felfogása a megbeszélés tárgyát képező egyes kérdésekben ís tökéletesen megegyezik és mindkét kormánynak elhatározott szándékú: német birodal\'Jui és Magyarország közölt fennálló változatlan barátságos kapcsolatok továbbfejlesztésével mun-
kálkodni a béké-e vezető cő kitűzések megvalósítása érdekében.
Neurath üzenete
Neurath báró fogadta a .Magyar Távirati Iroda főnökének tisztelgő látogatását és kijelen-tcllc elölte, hogy a .MTI utján mégegyszer köszönetet mond a magyarországi szívélyes fogadta tásérl a magyar közönségnek és a magyar (sajtónak azért a meg étiésert, amellyel útját fogadta Teljes sikert kivánl a magyar ügynek a hálor és szívós ujjá-éj)ilö munkához.
Xeurr.th báró ma reggel 9 órakor a mátyásföldi repülőlér-ről •epülögépen visszautazott Iíerlinbe. A repülőtéren Darányi miniszterelnök, Kánya külügyminiszter és kíséretük, valamint a német követség veit bucsut a birodalmi külügyminiszteriül.
Serédl az olasz király előtt
Róma, junius M Az olasz király vasárnap hosz szabb kihallgatáson fogadta Se-rédi .Tuszliniánt, Magyarország bíboros hercegprímását, akit báró Villani Frigyes kvirináli magyar követ is elkísért az audienciára.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12566/1937.
Tárgy: Nói napok a strandfürd\'n.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdőn a női napok f. hó 14-től kezdődőleg kedden, szerdán és pénteken lesznek, mely napokon d. e. 9 órától déli 12 óráig azt csak nők látogathatják.
Nagykanizsa, 1937. jun. 12.
Polgármester.
a 1
kerül
többe
a Z&L&I KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét A kiadóhivatal portómen-tesen küldi utána bármely 4 b e 1 f ö 1 d 1 nyaralóhelyre.
Ingyen
kap|i s
Zalai Közlönyt
|3v6 hó elsejéig,
ha most előfizet.
ÖrBst ás msgelégedsttság a háztartásban
egy jó jénaukrény,
melyet már havi 6 pengöss
részlolllzotésro beszerezhet Szabó Antal sporltlzlelébcn.
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
Permetezze pilcsíáitll!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Tarsln Gombabetegségek ellen Suliiról, Amonil, Solbár, Vinol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Káliszappan.
Beazorezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmiszerek, gép, zsák, stb. kereskedésiben
Nsgykintzsa, Erzsébet-tér 10. IA btréség mellett)
*» • kajtat, fc „áUU* üa^l VééMá. kM,^^^ Ms^kssrtl—ÜB Ji+SM MUI ttzuHj
17552686
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTI"
TI, Évfolyam 133 szám Nagykanizsa, 1937. junius 16 szeida
Ara 12 Wl.
ZALAI KÖZLÖNY
&zcitndMt é* kiadóhivatal: l\'óut 5. szám. Mcfjetcsa minden bttkőuup délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra 2 pengő 40 fUU Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7& a
Adós és a hitelezője
Magyarország adós állam s hitelezőink közölt szerepel Anglia is. Abból a súlyos pénzügyi és gazdasági romlásból, a melybe a világháború után jutottunk, nem is lehetett volna másként kilábalni, minthogy köl csönöket vettünk igénybe. Habár Magyarország virágzó mezőgazda állam s iparunk is rohamostul fejlődik, mégsem tudtuk nélkülözni a külföldi anyagi segilséget, meri az anyagi javakban bekövetkezett pusztulásokat pótolni kellett és a modern élet fejlődéséhez mérten nem maradhatott. el az élet semilyen terén sem. Most., hogy pénzügyminiszterünk Londonban és Parisban tárgyalásokat folytatott, foglalkoznunk kell azokkal a hilclmü \'^letekkel, amelyek az időköz ben bekövetkezett nagy világgazdasági krízissel kapcsolatban az igénybe vett hitel visszafizetésekor olyan helyzeteket lá masztottak, amelyek alól misem vonhattuk ki magunkat. A hitelező államok meg vunnajk elégedve Magyarország szolgáltatásaival s tagadhatatlan, hogy a magyar kormány mindenkor nagy gondot fordított arra, hogy hitelképességünket megőrizve, ébrenlartsuk a bizalmat nem csak a magyar jóakarat és a vál lalt kötelezettség betartása tekintetében, hanem nemzeti presztízsünk szempont-iából is Így van ez az angol viszonylat ban is. A külföldi hitelezőkkel az idők során folytatott tárgyalások mindig létre tudták hozni közöttünk és a hitelező államok között a kölcsönös megegyezést. Ezekre a tárgyalásokra es megállapodások létrehozására néhány esztendő óta szükség van, különösen amióta a világgazdasági válság nyomása alatt mi sem vonhattuk ki magunkat a külföldi államok példája alapján a deviza-gazdasági rendszabályok és transzferálási korlátozások alól. Még e korlátozások kényszerű alkalmazásakor is magyar részről az az elv érvényesült, hogy kötelezettségeinket becsületesen telj esi lenünk kell Ismeretes, hogy hal évvel ezelőtt az ilyen pénzügyi és gazdasági tárgyalások alkalmával létrehoztak egy úgynevezett hilelrögzitő egyezményt. Ekkor a kötelezettség teljesítése terén hivatalod pénzügyi szakférfiaink elmentek a lehelő legvégső határig. Ezt elismerték hitelezőink i.s s azóta minden komolyabb zök-"*kenő nélkül bonyolítottuk le adósságainkból eredő hilelmüvc léteinkéi. Ilyen, vágányon haladtunk külföldi tartozásaink végleges rendezése felé. A Magyarország állal tanúsított pénzügyi szolgáltatásokkal például Anglia
A Tedeum alatt felrobbant a nemzetiek által elfoglalt spanyol város temploma
A nemzeti csapatok bevonultak Bilbaóba, a polgárőrség zöme átpártolt a nemzetiekhez
Páris, junius 15
A Malin tudósítójának jelentése szerint a nemzeti csapatok elfoglalták Bilbao külvárosait. A tengerpart mellett levő elővárosok is már mind a nemzetiek kezén vannak. A bilbaói vörös rádióállomás hétfő óta hallgat és ez n legbiztosabb jele, hogy Bilbaoból már kivonullak a vörösök.
Auire, a bilbaói vörös csapatok parancsnoka az utolsó pillanatban álüzenl a nemzetiekhez hogy bizonyos fellélelek melleit hajlandó átadni Bilbaót. A nemzetiek parancsnoka azonban visszaüzent, hogy a feltételek ideje már rég elmúlt. Néhány
órával később a nemzeti csapatok már bent is voltak a városban.
Bilbaolól északra a nemzeti csapatok bekerítettek egy 8000 íőnyi polgári csapatot. A polgárőrség körül (>000 minden további nélkül megadta magát, ezek valósággal ugy játszották ál magukat a nemzetiekhez, a többieket foglyulejtelték.
Burgos, junius 15
A nemzeti csapatok parancsnoksága hivatalosan jelenti, hogy az idegenlégió beli csapatok elfoglalták Mungia váro-sál. A bevonulás után a templom és a városháza lángokban állt, általában a vörösök kivonu-
lás előtt az összes középüleleket felgyújtották. A tüz eloltása után a nemzeti csapatok a templomiján gyűllek . össze hálaadásra. Alig Kezdtek az imádkozáshoz, amikor több helyen hatalmas robbanás rázta meg a templomot. Kiderüli, hogy a vörösök kivonulásuk előtt számítottak arra, hagy a nemzetiek a templomot aKarják megmenteni elsőnek és olt gyülekeznek, ezért pokolgépeket helyeztek el több helyen. Az órára beállilott pokolgépek robbanása igen sok nemzeti katonát küldött a másvilágra és a templomot is súlyosan megrongálta.
Titokzatos vonatok megbilincselt emberek százait szállították éjszaka kozák-sorfal közt az elsötétített moszkvai pályaudvarra
Sztálin ujabb borzalmakra készül — Ujabb 24 tábornokra és magasrangu tisztre vár kivégzés — Egyre veszedelmesebbek Sztálin sziv-rohamal
London, junius 15 Az auffpl sajtó részletesen foglalkozik a moszkvai eseményekkel és azl irja, hogy a legutóbbi tábornok-kivégzések oka az volt, hogy Szlaltnnak személyes ellenségei vollak a meggyilkolt tábornokok. A másik ok : Sztálin
pénzügyi körei és az angol kormány meg vannak elégedve, azl a viszonyokhoz képest elegendőnek tartják, amit eklatánsai! ignzol a megtisztelő fogadtatás, amelyben Fabinyi pénzügyminiszteri részesítették. Az angol kormány ebédel adott tiszteletére, amelyen ("olville kincstári államtitkár rendkívül meleg hangon üdvözölte a magyar pénzügyminisztert, akit az angol kormány vendégeként köszöntött s valóban nem szűkölködött felszólalásában az egészen megkülönböztető méltató jelzők alkalmazásában. Ez a meleg fogadtatás, bár személyhez volt intézve, aki angol főiskolában, a cam-bridgei egyetemen szerezte meg magas műveltségét, mégis elsősorban a magyar nemzetet illeti és bizonyosan ahhoz is volt ad-resszálva. Ahhoz a magyar nemzethez, amelyik az elnuill messze évszázadokban már szoros kulturális és szellemi kapcsolatban állott Angliával s csak igy alakulhalott ki például a két ország alkotmányos éleiében az a feltűnő hasonlatosság, ami szili-
okkal vagy ok nélkül féltékeny volt és ezért letette el láb alól azokat, akik tekintélyét megcsor-bilhallák volna. A két ok miatt —• állapítja meg egyhangúan az angol sajtó ez az úgynevezett nagytakarítás- elvette a szovjethadsereg nyolc legkitűnőbb
te szembeötlő, ha a helyzeti viszonyokat is figyelembe vcsz-szük. Az angol szigetbirodalom és a kontinens közepébe beékelődött Magyarország egész más égöv alatt fejlődtek a történelem folyamán. Mégis csaknem azonos alkotmányos fejlődési mulat a kél állam s szinte élesen elhatárolva más nemzetek állani életi alkotásaitól, mind a ketten nyílegyenesen haladtunk az alkotmányos élet fejlesztése irányában, amellett véráldozatokai sem kiméivé, kitartottunk s a mai napig is állami és nemzeti életünk legnagyobb értékeként tekintjük az alkotmányos szellem fenntartását. Nagyon helyesen mutaloll rá Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter ezekre a kapcsolatokra, de azl is helyeseljük, hogy amikor kimutatta kulturális és szellemi vonalon a kél nemzet párhuzamos fejlődését, utalt arra is, hogy a magyar nemzetnek Anglia iráni láp lalt rokonszenve a pénzügyi és gazdasági vonatkozásokban is gyökerezik. Aíjglia segítségünkre jölt akkor, amikor hitelre volt
tábornokát és nyugodtan lehet mondani, hogy a moszkvai vörös hadsereg most agyvelő nélkül maradt.
Megbízható értesülés szerint a moszkvai diktátor ujabb 4 tábornokot és 15 magasrangu tisztet helyeztetett házi fogságba.
szükségünk. Ezt mi nemcsak azzal háláljuk meg a nagy nemzetnek, hogy vállalt kötelezettségeinket pontosan teljesítjük, de azzal is, hogy az Anglia iránt érzeti rokonszenv nem szorítkozik a hivatalos és a közvetlen kapcsolatokat fenntartó körök szűk határaira, hanem kiterjed az egész nemzet egyetemére Ez sem ujkelelü, ámbár a világháborúi óta az angol rokonszenv nemzetünk körében tovább erősödött, de a világháború idejére is bátran emlékezhetünk, amikor hadüzeneti viszonyban voltunk egymással s a honunkban tartózkodó angolok szabadon, szinte azt mondhatnánk, mint a magyar nemzet szabad polgárai élhették napjaikat. Nincs nemzet, amelyik az ellenfél honfitársaival ezt megtette volna. Beméljük, hogy a most zárult uénzügyi tárgyalások során ki ludluk elégíteni az angol hitelezők igényeit s belátták, hogy Magyarország államférfiai gondosan örködnek nemzetük hitelképességén s a szolgáltatások1 terén elmentük a végső halárig.
a
ÉAfcAi ftÖZLÓtft
funlm 16,
Allitólng ezek lesznek a legkö zelcbbi ellenforradalnii per vád loltjai.
London, junius 1 A Daily Telegraph moszkvai tudósítójának bizalmas jeleidé se szerint az éjszaka három vo nal futott be a moszkvai pályti udvar érkezési oldalának arr a részére, amely kozák sorfallal volt elkerítve. Amikor a vonaloí Dcérkeztek, leoltották a pályn udvar összes villanylámpáit és a legnagyobb titokban és sötét ben 20-as csoportokban szálli tolták a vonallal érkező egyéne kel a kint várakozó rabszállító kocsikba. A megbillineselt rabok közölt álitólag 11 idegen állam polgár is van.
Moszkva, junius 13 Szmirnov professzor állandóan a Kremlben tartózkodik Szia lin mellett, akinek szívrohamai egy*\'e gyakoribbak lesznek. A szovjetvezér a legutóbbi heves szívrohamot akkor kapta, amikor megtudta, liogy a Kreml 1000 főnyi testörségének főparancsnoka, Smorgin, színién •Tuchacsevszky híve. Kél hét óta ő volt a heiedik ember, akit Sztálin a testőrség élére kinevezettés letartózlatott.
Varsó, junius 15 Moszkvai jelenlés szerint le-larlózlatlák i.ovaiido\\vszky tábornokot, a kaukázusi csapatok parancsnokát, valamint a moszk vai kerület parancsnokát. Kívülük még három népbiztos helyei-lest tartóztatlak le, akik mind magas katonai rangot is viseltek.
Túlságosan vérmes embereknél, kivoiuep akiknej az igen nagy iicdvűussAg mindenféle keiit mellen tünete, mint gyom eifaradas, eibá-gyaüas, a te.tscg érzete, gyakran jelentkezik, kitűnj hatással izoko t járni, ha három hétig naponta reggel, éhgyomorra egy pouar terme-szeits .Ferenc József44 ke»erüvizet isznak. Az orvosok ajánljak.
Megváltozik az Alföld, többen és jobban fognak megölni rajta, mint eddig
A képviselőház megkezdte az öntözésről szóló javaslat vitáját
Dudapesl, junius 15 A képviselőházat kedden negyed 11 órakor nyitotla meg Tahy László alelnök. A Ház haimadszori olvasásban is elfogadta a területenkívüliségről és a személyes szabadságról szóló törvényjavaslatokat. Lzután az öntözésről szóló javaslatot kezdték tárgyalni.
Malolcsi Mátyás örömjmcf veszi, hogy a ikoimtiny az öntözésre 80 millió iHMigőt fordít. Hiszi, hogy ez az összeg, vala;ninl a m"gyar mérnökök hozzáértő szaktudása biztosítja a sikert. A továbbiakban a fizetési \'módozatokról beszéli.
Megai (Meizler) Károly nemcsak gazdasági, hanem szociálpolitikai intézkedésében is helyesli a javaslatol. Szerinte az öntözés ügye szorosan összefügg a telepítéssel. Azt keh elérni, hogy kis lerületen belső gazdálkodással többet termeljenek, mint a nagybirtokon, lliszi, hogy az Alföld megváltozik a törvény végrehajtása után: ugyanazon a területen többen és jobban fognak élni, pint mlost.
Takács Ferenc Meizler amfl javaslatával szállt Vitába, hogy munka-tálxjrokat kell felállítani. Szerinte ez a javaslat már elkésett.
Aranyérmet, vándorzászlót és serlegekel avatott az Irodalmi Kör Vegyeskara
Amilyen gazdag a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegyes kara trófeumokban, annyira szerény az önmaga ünnepellcté.sé jen. Még a kerületi dalosversenyen nyeri első vegyeskan dij (/.alavánn \'gye főispánjának serlege: és az ugyanakkor nyert m\'.igyar nőt.i dij (Zalaegerszeg város plakettje) sini\' voít felavatv"\', OMikor a Vegyeskar megnyerte az országos dalosversenyen a wgycskari csojHirt elsőségét jelentő aranyémvel, a csoport-elsőnek járó gyönyörű, magyaros vándor-zászlót és hazahozta a verseny Liszt-cmflékscrlcgét is. Fzc-kel a győzelmii jelvényeket egyszerre avaita fel a Wgyeskar mosl, nagyszabású társadalmi cstwénykénl.
A Kis Hoyal szinesen, hangulatosan kiyilágiloll kertjében virágos, szép asztal-sor várta a dalotokul és vendégeiket. Az egész napi fullasztó hőség ulán, azonban estére felhők tornyosultak és sietve cipelte be a személyzet az összes asztalokat az étterembe. A szél elvitte a felhőket, újra kihordták mindent. Igy ment ez háromszor, végre negyedsz rre nV.\'gis csak az udvaron ^ív-iradl a társaság s az idő kegye.\'m/.-s is ij*aradl a kedves, szép ünnepség iránt. A Kis Itoyalnak Mrtugyis is és nvjl-n felkajK»tl kertje zsúfolásig fele volt. A dalosok hosszú asztalán kívül sem maradi talpalatlnyi hely a kellonies kerttielyiségben.
Oll volt az Iroda mii Kör vezetőségének legtöbb tagja, olt voltak az összes iskolák tantestületeinek kéj>-viselői, az Iparlcslülcli Dalárda vize-tői és lagjai is.
Az ünnepi m/a .sor a Vegyeskar jeli-géjével kezdődött, majd Szakáll (iyula, az Iroijit\'tofi Kör diszelnökc, a \'Vegyes-kar elnöke mondott megnyíló In-szé-det. DaLszeretvUőI sugárzó ..szavakkal szóll a Vegyeskar munkájáról.
A knngyar dal — mond la egyebek közi — u pyigyar lélek illatos virága, melynek gyökere behatol "a lüktető magyar vérbe, onnét táplálkozik s ito/ikor a szívben az érzelW-k tengerárja összegyűl, illata széliéiig és hirdeti műiden nagy cm/beri érzés szép-ségél.
beszéd ulán hosszú és őszinte taps mulat (a azt a szeretetet, otnt\'IyOít dalos-tábor Szakáll (iyula iránt érez. Dr. Krátky István j>olgáito)cstcr avatta fel ezután a Vegyeskar dijait. Beszéde komoly hitvallás volt az iro-
da\'mii Kör és a Vcgycs\'kar ní inkájának jelentősége iiV\'Uctl, jóleső kárpótlás a közönynek sok jelenségéért, ami a Vegyeskarnak itthon jutott.
— Az Irodalmi Kór az ójész városé, m»ndta a polgáimlester s ha a Kör ünnej>cl, az ünnepe az egész városnak. A Kór Vegyeskara i\'z egész ország daloskullurájának cliMmí-\'rt "tényezője. ftppcn Nagykanizsa széles rétegei tudják legkevésbbó, hogy mai jeleni a Kör és a Vegyeskor a város kulturális értékei között. Mint\' -sok hvás kullurintéztoiiíny, niój ez sem tudta itthon az a helyet elfoglalni a közönség érdeklődésében, rhiJit mvíi-tán toügcrdimicl. Dc vagyunk sokan, nkik csak hálával, csodálattal \'és elismeréssel tudunk megemlékezni a hírlikáról, anvil a Kör és á Vegyeskor az utolsó években végez. A 4"2 éves Kör mindig vezető szerepet töltőit be a város kulluréletébcn, a Vegyes-kar mindig feladata magaslatán állt és mindig csak dicsőséget szcrzclt Nagykanizsának. Kulturális fokmtó-rője ennek a városnak a Vegyckar munkája, amely az utóbbi években többször niogmiírctetl és mindig súlyosnak találtatott.
- Méltatta ezután a polgámv-\'scr Szakáll (iyula piarista tanárnak, a Vegyeskor elnökének és Kclting Ferenc i>olgá/i iskolai "tanárnak, a Vc-gycskar karnagyának érdiml-it. Szukáb (iyula ideális lelke, "tiK ly tud hevülni és küzdeni cszmiékért, \'önzetlen munkássága, tolni fáklya mulatja a Vegyeskarnak a tovább vezető utat. Kelling Ferenc ism \'ri az utat a 7,a-lo ok szivéhez, a dal piegszerettelé^ó ticz, emberi kvalitásai harmonikus egységei tudnak teremteni sz<mélye körül, ludása i>cdig kivivla a Vejjyes-kar számlAra az országos elismerést. Majd emelkedett szavakkal mrilatla a |>olgármieslcr a dídosok munkáját, ohui a nemzet Javát szolgáló, hasznos munka.» Egy nemzet Iiefyét a népek között — Mondta — azok a javak határozzák amelyeket a
tohg» lelki erőiből tud mtoBcT és az emberiség közkincsévé tenni.
— A babéri — folytatta — nem szekrénybe kell *ármés iuml e\'ój elmerülni annak jxassziv örömében. A trófeáknak lelkük van s az buzdit és parancsol. Annál inkább igy van ez, HV\'i\'l a |nfigyar dal nem csak a kultúránknak, hanttoí a Imngyar léleknek egy darabja. Azl parancsolják
a trófeák, hogy ne tekintsük azokat puszta szimbólumnak, hanem eleven erőnek, amely a migyar dalost és » közönséget a nitnjzeli kuliura dránt tartozó kötelességekre figyelmezteti. ,
A i>olgármestcr beszéde közben viharzó laps ünnepelte Szakáll (iyula elnököl és Ketting Ferenc karnagyol, tafijd a dalosokat, a beszéd után pe-dig a nagyszerű .szónokot és lelkcs dal-barátot: — m»gát a ]>olgártn|csterl
Szakáll Gyula elnök megköszönte az üdvözlést, igérelct tett cgyixm hogy a Vegyeskar köve.11 a polgármester utini,itatásait a követkíiő ál-Icto\'As: — a Klrá(iy-di) felé.
A Vegyeskar ezután a kertlielyiség közönségének zajos tapsaitól \'kisérve több számot énekelt, igy az országos versenydnrabot is, : tol •Ilyet az mony-•éitot-l nyerte.
A műsor után valóságos kis nyári bál kerekített a Kis Hoyal tánc-be-tonján. Asf Iroda\'mli Kör országos mozgalmához méltóan: — csárdással kezdődött a tánc és dcbreccni Kiss Jóska pomipás cigánytoliizsikájára volt kelete a Csárdásnak a továbbiakban is.
A klskanlzsai leventék tábortüze
Vasárnap fél 5 órakor hatalmas zápor vonult végig a (lör-dövényi erdő felett, ahol a leventék jttniálisára és esti tábortüzére összegyűlt nagy tömeg tartózkodott. De a zápor ellenére is jól érezték magukat a vendégek, mert a juniálist pótolta a széj) műsorban bővelkedő" esti tábortűz.
A tábortűz meggyujtásnko„ Bremscr Gusztáv testnevelési vezető mondott igazi magyar lélekből fakadó beszédet. Jámbor László és Sneff György szavalataikkal arattak sikert, majd a leventék komikus jeleneteit tapsolta a közönség. A tábortűz egyik kiemelkedő jelenete volt u színes világítás, melyet Szép-udvary László főoktaló izzó hazafias érzéssel telilett beszéde vezetett be. Jászai László oki. gazda kuruc dalokat játszott tárogatón és a környezetben nem is veszett el a hatás. Még halványan él mindenkinek az emlékezetében a ktiruckor zenéje és
Olcsó bevásárlás = Kellemes nyaralás!
1937. janim 16
a >Hej Rákóczi, Bercsényi... A Kiskunizsai Levente zenészek fanatikus szorgalma napról-napra jobban érleli o4$yümöl-csét, amire büszke is Riskani-zsu.
Most, amikor a város a színházon és a kevés sporton kivül kong az ürességtől, elismeréssel kell adóznunk a kiskanizsai leventék főoktalójának, Szépud-vary Lászlónak, aki fáradságot nem kiméivé ilyen szép szórakozásokat nyújt nem csak Kis-kanizsa közönségének, hanem a városból kiránduló közönségnek is. Dicséret illeti az oktatói kari és a leventéket. —k—n—l—
BALAI KÖZLÖNY
BUDAPEST I.
17 Felolvasás. — 17.25 Cigányzene.
— 18.20 Séta a Hadlinuzeuraban. beszélő Budlnszky Sándor. — 19 Hanglemezek. — 1U.30 Felolvasás. — 20 • A sanla-cruzi forgószél.* Hangjáték.
— 20.50 A rádió szalonzenekara. — -221.30 Hírek. - 22.15 Időjárásjclcn-tés. — 22.20 Vásárhelyi György zongorázik. — 23 Dr. P. Bangha Béla előadása. — 23.15 Vécsel Ernő jazz-zene-kara. — 00.05 Hírek. BUDAPEST II.
19.30 Mezőgazdasági íélóra. — 20 Hanglemezek. — 20.45 Hirck. HRCS.
17.10 Cyerinekóra. — Í8 Beethoven hangverseny. — 19.40 Zenekari hangverseny. — 20.15 Bádíózenekar. — 21 Vidám hangjáték. — 22.20 Zenekari hangverseny. .
Szerda
BUDAPEST 1
0.45 Torna. — Utána hanglctnl -zek.
— 10 Hirck. - 10.20 I-elolvasás. — 10.45 Felolvasás. - 12.05 Hanglemezek. — 12.30 Hirck. — 13.20 Időjelzés, időjórásjelentés. — 13.30 Debreceni Kiss Jóska és cigányzenekara.
— 14.10 Hirck, árak. - 16.15 Diákfélóra. - 16.45 Időjelzés, hírek.
17 Dr. Ybl Ervin előadása. — 17.30 Kálmán Mária hegedül. — 18 Vitéz Rózsás József előadása. — 18.30 A rádió szalonzenekara. — 19.55 Beszá-tal)ló a Fidelio szabadtéri előadásáról. — 20.05 A <Juniusi hctck> előadása keretében sza1>adtéri operaelőadás közvetítése a Mezőgazdasági Múzeum Vajdahunyad udvarán. .Fidelio,. Dalmtü 2 felvonásban. — 21.15 Külügyi negyedóra. — 22.40 Hírek, Idő-járásjelentés. — 23.10 Hangit tes zek.
— 00.05 Hirck. BUDAPEST H.
19.15 Dr. Ketatónyífy János előadása. — 19.55 Székely György, csevegése. — 20.30 Hhek. — 20.50 Hang-Iflmíezek.
I8CS.
13.10 Rüdiózeuckar. — 14 llttngic-tnezek. — 16.03 Rádlózenekár.
17.10 Zongorahangverseny. -- 17.30 Gnckliangvcrseny. — 17.50 Előadás. -18.25 Siegfrid, Wagner operájának kó vetítése. _
M Tekint™ ateg a Köpetein Bútoráruház állandó butorklállltásál ízléses ö« olo ó bútorokat kedvező fizetést teltételekkel vásárolhat.
— Legsxebb njdonaágobat láthatja Schützék kirakataiban
TÖKÉLEtES UJITÁS A
SENATORBLOK
CIGARETTAPAPÍR 1
Nem kell bajlódni a lap,szétválasztásával, mert EGYENKINT KIHÚZHATÓ I
Nem nyílik szét a cigaretta, mert a lap széle Iz- és szagmenlesen
MÉZGAZOTTI
Mindenki csodálkozik, mert ára csak 12 FILLÉR.
Kér|e trallkosit, hogy a papir ötletes kezelését mutassa be.
á vármegye még ebben az évben végrehajtja a végelbánás alá vonásokat
Zala vármegye közigazgatási bizottságának Qlése
Zalaegerszeg, junius 15 A közigazgatási bizottság a főispán elnökletével most tartolta ülését. Dr. Brand Sándor ese-ményjelenlésével kezdődött a tárgysor. A közbiztonsági áliánotok kielégítők ; május hónapban 40 tüzeset* volt a megyében, 60.000 pengő kárral.
Farkas Tibor kérte, hogy a vármegye hajtsa végre a végelbánás alá vonásokat a törvény intencióinak megfelelően. Ezt az operációt egyszer már politikamentesén végre kell hajtani,
Gróf Teleky főispán: — A kormány és az illetékesek a szóban levő munkát eddig is politikamentesen végezték s magam is politikától függetlenül kívánom végezni. Ha fekélyek vannak, ki kell vágni gyökeresen. Még ebben az évben megtesszük a szükséges intézkedéseket.
A földművelésügyi miniszter válaszolt arra a feliratra, melyben kérte a bizottság, hogy a saját szükségletre történő fakitermelés engedélyezését egyszerűsítse le. A miniszter megfelelő intézkedést igér.
Az állategészségügyi helyzet a nagyobb állatoknál javult, az apróbbaknál romlott a jelentés szerint.
Dr. Kontra László kielégítő közegészségügyi jelentésénél Farkas Tibor balatoni panaszokat teli szóvá. Elhatározta a bizottság, hogy a két balatoni vármegyéhez aíir. a kormányhoz po dig feliratot küld.
Az adózásról Barlh Ernő h. pénzügyigazgató telt jelentést Elég kedvező a helyzet. Dr. Ta-rányi Ferenc hangoztatta, hogy a ielentés számadalai a tavalyi rossz termést, a gazdák nehéz helyzetét bizonyítják.
Farkas Tibor a borfogyasztó sí adó ügyét tette szóvá. A főispán előadta, hogy tárgyalásokat folytaloll a minisztériumban. Ha Zuiatncgye biztosítani tudja az országos állagnak megfelelő ősz-szegei, akkor visszaállítják iz álalányozást. Néhány nagyobb község ezt már meg is kapta.
Csécsi Nagy László kir. mérnök az államépilészcli hivatal jelentését terjesztette be.
Gyömőrey Sándor a félben hagyott útépítések folytatását kérie.
Dr. Medve István tanügyi jelentése után a mezőgazdasági helyzetről Figura György gaz daságl felügyelő tett jelentést.
Bevallotta a gyilkosságot, aztán megőrült
a fogházban Egy háttal a temetés után derült kl, hogy gyilkosság történt
Még az elmúlt héten történt, Kalló Imre szenyéri lakost szőlőiében holtan találták. Azt hitték részegségében esett az árokba. Már hét napja a föld alatt voll, amikor a csendőrségre feljelentés érkezett, hogy a gazcia nem természetes halállal halt meg. A nyomozás során két szenyéri földműves, Fenyvesi Ferenc és Gazda János voltak a gyanúsítottak, akik néhány keresztkérdés után bevallották, hogy valóban ők verték agyon a gazdát karókkal a szőlőhegyen.
e
v* n-i
A beismerésben lévő két gyilkos gazdát letartóztatták és elrendelték a holttest exhumálásál. A kél letartóztatott köztit az egyik, Gazda János már fogházba szállítása után idegesen viselkedett, tegnap dig dühöngeni kezdett, kitört rajt az őrültség. A fogházőrök nem tudták megfékezni a dühöngő embert, ugy hogy a mentők húztak kényszerzubbonyt Gazda Jánosra és beszállították a kórház elmeoszlályára.
A színházi iroda hlrel
(*) Mh kedden eale felhelyárakkal
a legkedvesebb öltagyar Operett," a Csárdás keröl színre. (*) Hulló falevél - operettbemutató
Holnap, szerdán este Zerkovitz Béla potarpás operettje szerez kellemtes felüdülést mindenki számóra. Hangulatokban bővelkedő, Táncos alrakciók-kal tele gyönyörűséges operett ez, amlely visszaröppent bennünket a boldog \'békeévek kclhtafcs színházi ctrt-lékeibe. Olgyav Olga, DaruvRry Mária, Bakó Bal>a, Tihanyi P.\'ri, SzatmP Sándor, Kőrössy Zoltán, Szabó Ernő, Oroszlán György viszik az operettet diadalmas sikerre. (*) Csárdái — filléres helyárakkal
Csütörtökön délután 5 órakor 20— 60 filléres helyárakkai Jiz évad legszebb operettje, a Csárdás szórakoztat. (*) Ifjn Horváth Pál v^Játékpremier
Csütörtök este a Inidapcstt Nemzeti Színház nagy slágersikerét, az Ifj. Hor váth Pál vígjátékot trfutatja Ixí prózai együttes Székelyhidy Adrién és Pethő Endre brllliáns alakításával. (*) Ketten egy Jeggyel
tehát féthelyárakkai van infíisóron pénteken este a Marika hadnagya opc-rcttujdonság. (*) Salamon Béla
kiváló erőkből álló társulatával szoMbalon este tartja vendégjátékát. A Tcrézkőrutl Színpad legnagyobb sikerű darabjait fogja Ixtnlutatni Salaidon Béla 0 ragyogó lwhózat fő-szcrepélM-n. Jegyek elővételben mlár kaphatók a színház pénztáránál.
Hirtelen a vízbe ugrott: — szlvbéöulás megölte
A tűrdés halottja a tótszerda-helyl halastóban
A beköszöntött nyár egyre-másra szedi halálos áldozatait. Minap délután egy fiatal tótszerdahelyi legény fizetett életével meggondolatlan fürdőzéséért.
Délután a legnagyobb melegben menLSurugli László 22 éves tótszerdanelyi fiatalember fürödni a falu halárában levő halastóhoz.
A fiatalember, amint a vízhez ért, azonnal ledobta magárról a ruhát és ugv kihevülten> izzadtan fejest ugrott a mély vizbe. A tóban fürdő többi legény kétségbeesetten látta, hogy Surugli nem bukik többet fel. Többen odausztak és keresni! kezdték, de nem találták sehol.
Csáklyákat hoztak a faluból és azzal sikerült csak félórai kutatás után a tó fenekéről kihúzni a fiatalember holttestét. A kihívott orvos megállapította, hogy Surugli felhevültén ugróit a hideg vizbe, azonnal szivbé-nulást kapott, ez okozta halálát. A temetési engedélyt kiadták.
Az asszony kötelessége törődni azzal, hogy bélmüködése rendben legyen, amit pedig ugy érhet el, ha reggelenként éhgyomorra egy félpohár természetes „Ferenc József" keserflvizet iszik, amely enyhén és kellemesen, pontosan és biztosan szabályozza az emésztés folyamatát. Az orvotok ajánlják.
f íIHrfWtlf a8zta" lámPák\' kirakatvilágitók, ISlIIUrOR* világítási tervek díjtalanul.
Slektroxi.
ajak és használtak.
Értaaltéare lakóhelyén falkertMÜk.
Slektron.
SALAI KÖZLÖNY
Kölcsönt kínált dunántuli kereskedőknek, Iparosoknak, — fogházba került
tfddlg harminc esetről tudnak, araikor a győri ögynők előli get vett fel a kínált kölcsönbe
Letartóztatták GJauber Géza győri lakost, aki már a fogház íakója. (\'gyében máris elkészült soron kivül a vádirat, amely a \'többszörösen büntetett előéletű egyént 30 rendbeli csalással vá-"dolia, amelyet az által követett \'el, hogy felkeresett a vádiratban szereplő harminc, dunántuli városokban lakó egyéni, kereskedőket és iparosokat, akiktől kü*
lönbőző összegű pénzeket veit fel ^hitelakció szervezése céljára. azonban a j)énzt a gyanú szerint elköltötte. Glauber Géza ügyében hamarosan kitűzik a főtárgyalás! és akkor majd tisztázódik a bonyodalmas ügv, de addig is nem lehetetlen, hogy még ujabb feljelentések érkeznek eMenc.
1997. junta 16
A balatoni autóverseny tavalyi győztese
súlyos agyríraéMel futotta végig és nyerte meg ■ pöstyénl cslllaglúrát
ina illír lul van minden vesié-lyen.nmlt tegnapelőtt bizony még nem mondhattunk volna cl A felszívódás örvendclesen és rapidül halad és én nzl hí-szem, hogy rövidesen újra a vo liln mellé\' ülhet.
nomani Aulainak egyetlen vágya van e pillanatban : cigarettázni minél előbb lís azután trenírozni az ötszáz kilométeres pozsonyi versenyre, amelynek első diját ugyan ki más nyerhetné meg.
P. J.
JwlrMi it»iM
nagymértékű ulsiáil kolvozményo-ket blztralt. ichllllng IgínytéaoU óra aluli allnltal az
oaxtrAh utni*i iroda
nagykanizsai megbízottja:
ItytAirfttKlft rt. Hagykantzsán
b>|«,\'>l 4. T.lrfoo Ili U IN,
bot prospektusok kaphatók ós mln-donttomQ felvllAftoflltdii dljtnlanul beszorozható.
I\'östyén, junius I.\'!
(Copyright) Himmoi-H tim|K\'lniay<T Antal neve sportkörökben felette isinercles.
i. Alig van ága a s|>ortniik, uine iyet ez a rendkívül edzett férfi ne űzne. A lakása lellstele van álljakkal- llomani Töni Közép euröpa egyik legelső simestere, "^ezenfelül alig tartottak az utóbbi esztendőkben lenniszverscnye-■ket, amelyeken ne győzött volim. Igazi eleme az autó.\'Kis kocsijáéval tavaly első lett Európa leg JiosKzabb távu versenyén, aine-ívet a Rodcni-lótól a Balatonig futatlak le különböző nemzetek* versenyzői. A bodenitő balatoni versenyen megnyerte az ab-szolúi elsőnek kijártó dijat és miég a nagy kocsiknál is jobb -eredményt ért el.
Az idén már több versenyben győzött, ezek közül sports\'zcin-pontból azonban legnagyobb jelentősége a mull bélen \'megtűrteit pöstyénl aulóturának volt. Közel száz kocsi futott a csillag-túra során, a kis kocsik kategóriájában újra ltomani győzötti és gy őzelmével olyan eredménvt ■produkált, ami rekordnak is beillik.
Tizenkét óra alatt kilencszáz \'harminckét kilométert futott és bzabad országidon ért el nyolcvon kilométeres országúti átlagsebességet, amihez foghatót az ulóbhi időben rtein igen jegyez-lek fel a sport annalese!. \' A versenyt a díjkiosztás kö Vette, ltomani már kissé bágyadtan vette ál az első dijat, majd fezállására igyekezett Közvetlenül a villa elölt, ahol lakik, meg tántorodott, eleseit l-Vlcsége és barálai élesztgetni kozdték, amikor azonban látták, hogy nem ,(ér magához, gyorsan orvost hivattak. Az orvos az első pillanat-fan látta, hogy súlyos esetről .yan sző, hordágyon hazaszállít-Jalta a versenyzőt, injekciókat adott noki, majd megállapította, iogy ltomani Antalt agyvérzés frte Az orvosi vizsgálat kétséget kizáró módon megállapító!-la azonban azt is, hogy Romani már agyvérzéssel ült a verseny alatt a volán mellett. A gyors rohanás, a rekkenő hőség, a déli órákban a nyitott kocsiba tűző nap okozta az agyvérzést, amelyet a szédülést követő esés os tk siettetett kiváltani
Három napon át teljesen esz-
I mélellcn állapotban, élet és halál között lebegett Romani Antal. Az agy szöveteket elborító vér-ömlésl a hátgerinccn keresztül szivattyúzták ki. Napokon át teljesen bénán feküdt ágyában a kilünő versenyző és eszméletlen állapotban, lázálmaibap folyton túráiról beszélt. Aranyszökeliaju felesége -- egy végteienül bájos úriasszony önfeláldozóan ápolta és éjszakákon keresztül nem mozdult el az ágya mellől.
Ma már olyan állapotban van Romani Antal, hogy meg is látogat haltam.
A szobája lelistele van medicinákkal. Fején jégtőmlők Néha mosolyog, csak azzal nincsen megelégedve, hogy doktora cigarettaporcióját napi három fél cigarettára szorította le. Ma mán tudja a testéi mozgatni és kilátás van rá, hogy hetek múlva teljesen felgyógyul.
— A természete hallatlanul erős, — mondja az orvos és
»Eqy kendős asszony védelmében« szállt újra perbe a bírósággal Garabb Gyula volt csendőrszázados
Egyik ügyében megsemmisítették az elsőfoka ítéletet, a másik-bari aj bizonyítást rendelt el a törvénytzék
Nincs egy hónapja, hogy c liasálxikoii boszi\'multunk Curahh Gyula volt csendörszázatlos rágal-ImkizAsi ügyeiről. A volt esendörszázados egyik beadványában azzal vádolta meg a nagykanizsai járásbíróság egyik bíráját, hogy ügyében n fíl járt el egyenesen. Miután ezt "bizonyítani ív m tudta, a járásbíróság lián Inl havi fogházbüntetésre Ítélte a járásbiró \'rágalmazóját.
Garabb Gyula azonban czl a bírósági tárgyalást is sérelmesnek tartotta és az olt közrciu\'uködő bíró és a királyi ügyész ellen ujabb feljelentést lett.
Garabb Gyula vádjai
(iarabb Gyula a nagykanizsai törvényszék elnökéhez beadott iratában
az ügyészség egyik tagjárót azt állította, hogy öt nctni engedte beszélni a tárgyaláson. a tanukat n<tn! hallgattatta ki, akiket jK-dig . kihallgatott azokat tnVgzav«ita stb. A járásbiróról feljelentésében a következőket ml nulla: \'...polgári permben Hklbmvrel-lenül ,n ml erkölcsi "felfogásban, felc-lö-s.\'.ég né\'küi blrálla el az ügyet• stb. »tb. S
Az ostor visszavág
A felügyeleti vizsgálatot mindkét CsellH-n l -rolytatták és iriegállapUották, hogy a járásbiró és az ügyész per-rendszerüen, helyesen jártak el. Kzl a végzést kikéülH\'sitotték Garabbnak is, aki ellen \'nvist m!\\r a kél ..megrágalmazott eljárást inditoit hatóság előtti rága\'pnazás cjmlun. libben az ügyben május 18-án hozott Ítéletet a járásbíróság és Garabbot akkor .uj«bö hat hónapi fogházra Ítélték,
A „rózsaszínű" forradalomtól egy asszonyig
figyel az előadó Hévffi bíró minden szavára, látszik, lw)gy készül a válaszra. Mint az iratokból kiderül, Ga-rubb azért lett feljelentést a két járásbiró és az ügyész ellen, -hogy a bíróság részéről történt piszkoddá-
(iarabb fellebbezett és Így került a két ügy egyesítve irt>st a nagykunir z-ai törvényszék fellebbviteli tanácsa elé. Közel kél órát vesz 1;,énybc a j>eiinvina iratainak iniK-rtclés \\ A vádlottak padján ülő (Iarabb pontosan
Nyári melegben egy kis
villamos főzőlap is,
nagy kényelmet jelent, de főleg olcsóbb minden más tüzelőszernél.
Héj ma ifiényelle o Uíllamosműnél
Fő-ut 13. szám.
1937. junlui 16
ÍALAI KÖZLONV
ON IS NÉZZE MEG!
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁT
HORTHY MIKLÓS-UT 4.
sok az <"> j>olgári pereiben "M.\'gszün-|enck. 0 mftv "kéri a szereplő birók megbüntetését, csak az flgy kivizsgálását.. Az ügyeket kivizsgálták és mint az itélet indokolása mtmdjn: <a vádak nctn bizonyultak valónak,» — (iara|>bol • megbüntették.
Mielőtt a bíróság tanácskozásra vonulna vissza, Gar«bb (iyula elmt>ndja szokásos védőbeszédét.
Hosszas bevezetésben kntéltatj-í « .rózsaszínű forradalom!\' és a .fehér, forradalom alatti magatartását, mily körülmények közfött iléllók ei cseriii-őrlLszt korálKin és miért kellett állásától megválnia. A mostani ügyekre térve hangoztatja, hogy Ő a - sini* elintézést óhajtja 6; ttijst setrt kéri a birák ^Megbüntetését, csak <m»>g akarja pwitatni,» hogy hogyan kell eljárni egy kendős asszonnyal szeriben.
— fin férfinek érzcmi mjagam ós ugy £rzcm meg kell védenem annak a kendős asszonynak becsületét, akivel a 1)iró tiszteletlenül \'bánt és aki már öt év óta minden büdös vas nélkül eltart engetw. *Klmrgyék akár
„Ne engem, a vöröst,
M$r teljesen elfúló hangon, az iz- | gnlohrtól kimerülten l>eszél és sz\'nle megtörten, sírva mondja:
Nem, ncttí tudom... nem vagyok képes <nugom megértetni... — ói fáradtan visszaül a vádlottak\' padjára.
A bíróság Métf arra Vonatkozóan kérdezi, hogy műért adta be fcllebbe-zését, mf.t kíván, (larabb Jgy válaszol:
— Ne engdiV, a vöröst, hállfeass^-nak ki, mjert én a koi»n|Anyzó urnák irt lcveUirf\'t is ugy irotml ulá: .a vörös pimasz, i ne engem, hanem a tanukat. >
A törvényszék hosszas tanácskozásra vonul vissza. Közijén jSWlMet-ten kijönnek, néhány kérdést intéznek C.n abbhoz, mpjd ujubb tanácskozás következik. Végül ptfghozzák a végzést, nmf\'.t Makáry tanácselnök hirdet ki:
Az első, a 3 hónapos itélet ügyében a [törvényszék tt^gsqmlmisiUjá-
a IcLjmiagasabb fokig, a kormányzó ur elé íogomi vinni az egész ügyet é; nctn bánom\', ha nem kilenc hónapot, de tizenkilenc évet Ls kapok érte, m>ert nekem megéri... A bíró ur ugy bánt azzal az asszonnyal, hogy "mikor megtudtam!, felembe szaladt a vér és ha lett volna náhm kutya-korbács, az utcán véglgvcrUmf volna.
Az ügyész felugrik: Kérem/ ezéket a kijelentéseket Jegyzőkönyvbe venni".
A/, elnöklő biró TigyeTmezletf C,a-rabbot, hogy válogassa inJeg szavait.
— Nem kell, kéretni, — gondja Carabb, - rafiattam mindent jegyzőkönyvbe lehet venni, mfndont!
— Lelki gondolkodásomat aknrem megvilágítani — m\'mdji később, akikor m|Ar lecsillapodik, de csakhamar iiiujjt elönti a pirosság és idegesen hadarja:
— Méltóztassék jrtegérteni, hogy olyan katona előtt állnak... azliz... olyan kaloni áll önök előtt, aki soha-!<ín akart i a fegyelmi t felboritani, haneml (sak azl kívánja á h-Udmon lévő uraktól, hogy az (7 felfogása szerint gondolkodjanak és ÍtéljenekI
hallgassanak ki.,."
rásbiróság Ítéletét utasítja uj bizonyíteljárás lefolytatására. A mdsik két ügylwn a bizonyítás kiegésziléi sét rendeli el, az itélet knp-gs\' mimisif-lése nélkül.
Az iratok, rm^lyek felszaporodtak már néhány kilóra — tehát vissza* kerülnek a járásbírósághoz, ahol uj tanukkal, újtól ml.\'gindul *« pertavina következő fejezete.
Naptir i Junius 16. szerda. Kom. kat. Reg l\'oronc. Protestáns Jusztin. Izrael. Thamusz hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Belue gyógyszertár ós a ktskanlzaal gyógyszertár.
{iőxíürdő nyitva reggel (1 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, póntok délután kedden egén nap nőknek).
— (Plébánost kinevezés)
I)r. Rott Nándor megyéspüspök a Halálon mellet\'tl Kéthely község )>lé;)á-novásá Sélley Kálmiint, az egyházmegye fiatal papját nevezte ki.
— (Munkás tragédia)
Szokot Ferenc barcsi földműves egy G méter mugas állvány tetejéről leesett és ugy összetörte mMgát, hogy be kellett hozni a kórházba. Állapota életveszélyes. (
— (Bolondgombát evett)
Kalányos Anna 9 éves som>gy-fajszi cigányleány az erdőn gombát szedett és azt válogatás nélkül meg is főzte. Alig fogyasztotta el kis ebédjét, rosszul lett és pár óra nl.iíva maghalt. Ciombamérgezés okozta halálát.
Szombaton megnyílik a Mozi.
— (.TQzkő... szacharin...")
A pénzügyőrség cserszegi szakasza már régebben gyanusitotta Takács Ferenc riiiv.-.nymujori lakost azzal, tógy csempészéssel foglalkozik. Tegnap aztán sikerült teltenérni. Takács kerékpáron Bakra igyekezett, hogy ott az Ausztriától csempészett árut értéke-" sitse. Mikor\'elfogták, 3 és fét kUó szacntirníí, 800 darab tűzkövet és öl öngyújtót talállak nála. A csemipész-" áru forga\'mü értéke kb. 800 pengő, a birsá\'g azonban többezer pengői tesz ki. őrizetbe vették és megindították az eljárási Takács elten.
= Ruháimat pedig Pálcslcsnál tisztíttatom!
As cgyháxköuégi Irodában
is kaphatók " kulturház-alap egy. pengős sorsjegyei.
— (Az alkohol áldozata)
Kincses István csőkölyi vendéglőjébe egy vándor-órás tért be mrnap és olt alaposan beborozott. Már u-ikor a korctinába tért, ittas volt, ugy hogy nem is tudott utána Elmenni, hanem olt a korcifafa udvaron a tekepálya hi-dlelt lefeküdt. Reggelro halott volt. Kihívták a körovost, aki megállapította, hogy a szerencsétlen ember alkoholmírgczésben tialt meg.
= Szombaton megnyílik a Mozi.
— (A frontharcosok juniális*)
e hó 20-án este 8 órai kez-I dettel a Kis Royal kertheiyi-/ ségében oly nagyszabásúnak V Ígérkezik, hogy máris lépten-1 nyomon arról beszélnek. A vigalmi bizottság többek között szépségversenyt is rendez, amelynek sok értékes dija szenzációt kelt. A frontharcos gárda előzékeny figyelmessége előre is biztosítékot nyújt arra, liogy ott minden megjelenő jói érzi míigát.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy az Erzsébet téten, Schüíz áruház mellett, apám hírneves régi
hentes és mészáros
üzletét megnyitottam.
Állandó készletet tartok oaak fiatal marha-, borjú- éa aertéehueokban, ezenkívül legfinomabb felvágottakban.
A legpontosabb kiszolgálásról a t közönséget feltétlenül biztosítva, kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. StoUd Arak ós pontos kiw.lgáli*.
Teljes tisztelettel Peftrica János
hentes éa mészáros.
BALAI *OZLON*
1937. tunhii 16
eij nmir seraui. ie| kó.»k kelSlU-n u*i\'»z \' rrát. Ami U^Mbu he akarta
f|0 éve» öngyilkos)
TOc&ánosan éldegélt sflmfcgi lafeóhá-zj|f<T Szokoli I.ajos 80 éves fold-infcfaé. Többször kijelentette, hogy vet életén-k, q$vel az ugy sem ér, jfíjftr se«toit. Tegnap az egyik la-\' " \' jlen hullaszag ütötte Amikor Szo kulinak " írtak menni, az ajtó i&te talál tik és mindjárt sejtették, hWi az ói«g öngyilkos lett. Szobá-jájpfí mennyezetére felakasztotta ma-íz orvosrendöri huUaszcnitc nv\'g-á íjazása szerinl pár napp«l ezelőtt.
Szombaton megnyílik •íjlozl.
— (A fürdés halottja)
A sümegi bauxitbánya nagytárkányl telej>éröl igyekezett hazafelé Pleivesz I.ajos miunkás. Az ut mentén egy tavai talált és gond )lta, megíürdik. Pár nvétert telt a vizben; mttjd hirlelen szivéhez kapott és elbukott. Holtan találtak rája. Az orvosi megállapítás szerint szivgörcs okozta a halálát.
» Imprimé maradékok megfelelő jó méretekben, alkalmi Arakon Schfltxaél. r- (Leszúrta vadházastársát)
Egri I.ajos .Nagykanizsán a <;ar*i utea 15. száma házban közös háztartásban élt Mazur Janka 25 éves növeL A vadházaslársak valamin ósz-szeszölalkozlak és ennek hevében Egri a nála lévő késsel ugy m^Ubeszurta Mazur Jankát, hogy azt be kellett szállítani a kórházba.
—« Ingyen hlxott dtaxnaja
lehet mindenkinek, aki vesz egy lengőért egyházközségi kullurház-sor8jegyet.
— (A nap balesetei)
Horváth Márton 68 éves városi munkást, aki az útépítéseknél dolgozott, a Horthy Miklós utón elgázolta egy kerékpáros. Súlyos állapotban került a kórházba. — Dobalján Gyula 45 éves margitmajori uradalmi cselédei a ló ugy hasbarugta,\' liogy a kanizsai kórházija kellett szállítani. — Szluenik Bálint 73 éves vasutas azért került kórházba, |mí:rt zákányi szőlőjében egy két mfítcrcs gödörbe esett s összetörte mjagát. — Schermanu Jenő nagykanizsai lakosi az éjszaka hmferetlen tettes megtámadta és bok-szerrel ugy fejbe verte, hogy kórházba került.
— Szombaton megnyílik a Mozi.
— \'Rokonok egymás közt)
Tar Vendel 43 éves nagybakónaki gaz</a nevelt leányát Miilei Józsefhez adta feleségül. A fiatalok együtt élnek az öregekkel, i\'mi íitkán vezet jóra. Miilei minap ismét ősszezördült aj>ósávai és azt vasvillával ugy fejbe verte, hogy kórházba kellett szállítani. A dulakodás közben egyik djját is leharapta,
= Ruháimat pedig Pálcslcsnál tisztíttatom I
f— N«1 ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schütxnél minden minőséget megtalát.
— (Rádőlt a forró tej)
IUluper Mária 8 hónapos fülöpma-Jori kisleány a konyhában sürgölődött és a forró tejjel telt lábast felborította. Súlyos égési sebekkel szállították a nagykanizsai kórházba.
— Női pongyolák könnytl mosható anyagokból, nagyon olcsón Schfltxnél. (-) GyűmSlcafák Lorette-féle xöld-metaxéíérfll,
a szamóca szüretről és csomagolásról, a kaliforniai kajszibarack termelésről, a (Tájt öntözéséről, a legjobb pösaniéte fajtákról, a junius havi teendőkről stb. ír cA Magyar Gyümó/cs. legújabb száma, melyből * lapunkra való hivatkozással ingyen mutatványszámot küld a kiadóhivatal: Budapest, IV., Gerlóezy utca 11. szám
- (MragfyiJWk taláikoxéja) Hétfőn délután 6-tól 8 órédg az OMKE tanács-
ló bizonyítvány
Jutalms egy Ital-Sport tenntixfltí tegyen. — Egyedáruiitáa: Qrttnhut
mérnöknél, Deák-tér 2. 170*
Tegnaptól máig
Hétfőn délben 3 órás felhőszakadás és eső volt Budapest"!!. A villám az országházba és Kúria .épületének villámVezclékébe is becsapott. Kár nem történt. v
Pécsett a belvárosi templom kupolájába csapott a villám\', egy mlinkás súlyosan megsebesült. Vojcs k István pécsi kereskedőt a villám\' a szőlőben egy fa alatt halálra sújtotta, a közeli kunyhóba csa]>ott villám1 3 embert súlyosan összeégetett.
Hódmezővásárhelyen egy anyát és leányát sújtotta halálra a villám.
Csongrádvármegye fegyelmi választmánya hivatalvesztésre ítélte Tóth Ta-rafts szolnoki ]>oglármcstcrt.
Gróf Bethlen István lezárt m ző-sáirfsoni kastélyába letörtek s az ősi kastély értékes mítkincscl közül többet elraboltak.
Griger Miklóst szivrohatahi miatt szanatóriumba szállították.
A magyar bridzs-csa|>ai a világbaj. nokság döntőjébe jutott.
APRÓHIRDETÉSEK
rturöhlidclíi dl). ...Ain.p *i Onnepn.p 10 MÖ\'O afllllíi. mlnd.n lov.bbl uö 8 llllir. híl.a.n.p 10 MÚlfl 60 lillt\'. minden lovlbbl iló 4 fillér.
NQlfSMr. I. vállalok fuvart teljesen
uj, ár sm vonatai, kényelmei autóval. — Ksutmann Manó, Erzsébet tér I. Tele-
Ion 2-22 10\'\'
Eltörendő lllila J-Q-t 90 kg on lelttlt mennyiségben telepünkön I\' I 30-étt szol-Rálunk kl (1-kínt Harkulaa TA#la-gyár R. T. 1«10
Hh.smAII ruhát vesiek éi eladok, ht-vána házhoz megyek. Márkus, Király-ulca 31. 1348
Kiadja a Isplulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalala Nagykanizsán. \' Felelóa kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon : Nagykanizsa 78. szám.
HAi.tr, IsAikatyak el.dásál, vételét közvetíteni. Horváth Anlal Ingatlan-kőave tllö, Sugár-ut 42. 1779
KAayB.arkAlaaAn-katvAMyak.t
éa nagykanizsai pfnzlntézetck részvényeit magas áron vásárolja Kálmán bank Nagykanizsa. 1707*
KltUnS b.r kapható. Arany János-uccs 6. 1796
Balat.nf«ayvaa.i..ey maoAayaa ,
3X3 szobás é. metlékhelylségMI álló j
vIHa minden komlorltsl (■Uwaa.lAk, ;
villany, m.traco. ágyak) — ,Malának I I. alkalmas — klaAA. Szabó Anlal
nál Nagykanizsa, Fí ut S. 1808
PermuleziB pnMi!!!!
Rágókártevök ellen:
Arzola, larsio Gombabetegségek ellen
Snlfarol, Amonil, Solbár, Vinol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, Tanol, Káliszappan.
Beszorezhotők:
ORSZÁG JÓZSEF
ntag, inQtrAgya, növényvédolmlsze-rek, gé(i, zsák, stb. kereskedésiben Nagykunizsa, Erzsébet-tér 10.
(A blróHÁg mellett.)
Teteky-ut 35. sz. kA. szabadkézből - kedvezi fizelésl letételekkel — e\'adó. Éédeklödnl lehel dr. Elchnernél, Sugár ul 16/d. 1809
Bejáró takarlláng felvételik Sugár ul ál/a. (kél emeletes ház kőzött.) 1811
Keretek 3-4 szobás. fQrAA.a.kAa
lakást a város belterületén. Ajánlatokat Tentich drogériába. 1812
Roletta
vásion rué
xalnor
H i r s c h
I Féregmentes
AFRIK
díványba — párnába
és Szegi
Oatracvászon
Nyugágyvászon Szalmazsák
cégnél
Női-, férfi- és gyermek-
részletre
olcsón
vehet
(kérjen árjegyzékei)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fő-ut 5. sz.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
OÓAILTZRE E STUS DOÉIMDR FTLBRTRU
A fenti megfejtett szöveg .másik felét" _
............................................ cég kirakatában találtam meg.
Név: .................................................Lakás:
E szelvényt kivágva minden szombat estig kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Nagykanizsa m. város
jMlgármetteté 61
12.915/1937.
Tárgy: Tandíjmentesség! ügyben vagyoni bizonyítványok beszerzése.
Hirdetmény.
Felhívom mindazon nagykanizsai lakosokai, kik a következő lanév-ben középiskolába járó gyeinifkeik után tandíjkedvezményért szándékoznak folyamodni, hogy a folyamodáshoz szükséges hatósági vagyoni, illetve szegénységi bizonyítványokat a szünidő alatt szerezzék be.
Ezen bizonyitvá y k ugyanis a jövőben a kérelmezők vagyoni és jövedelmi viszonyainak alapos kipuhatolása u\'án kerülnek kiállításra, ehhez az eljáráshoz pedig idő kell,
Érdeke tehát a közönségnek, hogy kérelmével ne a belratasok előtti utolsó napokban jelentkezzék hivatalomnál, mert ez esetben a folyamodásról való lekéséBnek tenné ki magát.
1937. junlus 10. Polgármester.
kép.ltell Baglsdi Béla javára 37Ö
...... iltlés járulék É —
lárátblróság [aésével elrendelt kielégítési vi
több követet klr.
Járuléksl ete|él| a nagykanl-\' \' 1934. évi 9860 sz.
Pk. 98C0/I934. Sz 1934. v|htól 2810. sz.
Árverési hirdetmény.
Ur. Báron Pál nagykanlttal ügyvád álul a na
ivl 9i
végzésével elrendelt"klelégllétl végrehajtás folytán végrehajtást izenvedölöl 1934. évi azepl. hó 2t-én lefoglalt, 2330 P re bec.1111 Ingóságokra a nagykanizsai klr. járái-blróság fenti számú végzésével az árverét elrendeltetvén, annak az 1906. évf XU. t.-c. 20. §-a a a\'.plán a lent megnevezeti a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tünó más foglaltatok Javárs Is as árverés megtartását elrendelem, ds cssk arra az Metre. hs kielégítési jogait ais Is leunáll és h. tllenttk n.lasató hatályú lsénykereset lo-lyamatba nincs, végth. 3senv. lakásán, Nagykanizsán, Sugár ut H hátaz. alalt leendő megtartására határidőm 1937. ávi )un. hó 16. napjának a. u. 2 órája tüze tik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg beetáron alul Is, de a kikiáltási ár a/i-ánál alacsonyabban csak a végre-hajtást esenvedő beleegyesésével, el fogom adni. — Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási árs egyezer pengőn leiül van, az 5610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár együzedréizét bánilpénztil leteszik.
évi május hó 4. Haán Oyula -
klr. blr. végrehajtó, áulWkaldMI.
Nsgyksnlzts, 1937.
lTiaM 1 l..ii 111. -----------------———\' it«2 mint btrófis. I kiküldött
VZ** * mm UBpmaiUUka N.^ ^TTmÜ
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉT!"
Ti. Évfolyam 134. szám
NagykanUíH, 1937. junius 17 csOtBrtöK
Ara 12 Hll.
ZALAI KOZLONY
SurteniMt U kbéóbhmUl! P6ul 5. uia. MtjJdf^J i...........
UikOuup iWluUu
POLITIKAI NAPILAP
Pelelös szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elöllictéfli á!i egy hóra B pengő 40 tiltór. Sierkewlötégl U kUdóhivatall telelőn: 78.
Bt lesz Oroszországgal?
Pár esztendő óta az egyik politikai bűntett a másik utón zajlik le Oroszországban. S olyan büntettek ezek, hogy a halálos itóletek százait mondja ki velük kancsolatban a szovjet törvényszék. Már eddig is úgyszólván senki sem maradt abból a gárdából. amely 1917-ben Lenin vezelese alatt megkezdte a világtörténelem legszerencsétlenebb próbálkozását: az orosz szoyjotblrodalom megalapítását. Akik egykor a hatalom ural voltak, ma szintén kivétel nélkül a föld alatt pihennek, vagy a biztost halált jelentő számüzt tés keserveit szenvedik. A régi gárdából egy ember maradt nz élen : Sztálin, akii nem ok nélkül vörös cárnak neveznek. Valóban az ö abs/.olut hatalmához képest a cárok autokrata uralma szinte a szelídség és megértés korszakának tekinthető.
Sztálin most olyan bünperrel lette fel a koronát eddigi rém-lelteire, hogy az egész világ megdöbbenve és álmélkodva kérdezi, mi van \'Oroszországr gal ? Tuchacsevszklj tábornagy, az orosz vörös hadsereg marsallja hét más igen fontos pozíciót betöltő tábornokkal együtt került az ország legfőbb törvényszék bírái elé, akik halállal büntették a hatalom tegnapi birtokosait, s az ítéletet azóta már végre is hajtották.
E sorok írója vasárnap vé!el-Innül lanuja volt annak, hogy az orosz rövidhullámú állomások szinle egész nap angol nyelven adlák a világ tudomására, hogy ezek az árulók, akik a vád szerint a fascizmus gondolatát próbáiiák uralomra juttatni Oroszországban, ma már nincsenek löbbé. Kél szer is szerencsénk volt hallani az orosz hivatalos lapnak, a Pravdá-nak angol nyelvre fordított vezéreikkét, amoly azt fejtegette, hogy halál az osztályrésze azoknak, akik Oroszországot ismét a nagy birtokosok és kapitalisták kezére akarják játszani.
Hogy mennyi az igazság ebbel a vádból, nem tudjuk. De abból a szempontból, amelyből Oroszország helyzetét megítéljük, nem is fontos. Mert vagy igaz a vád, vagy nem. Ha igaz, akkor a leg4 élesebb fényt veti az orosz birodalom zilált, elviselhetetlen belső állapotaira. A szovjet urai mögött busz esztendő kíméletlen uralma áll, amely idő alatt vért, életet nem kímélve, próbálták megvalósítani őrült elgon dolásaikat. Ha husz üsztendő alatt odajutott a szovjet, hogy vezénylő tábornokai és tábornagyai a kommunizmus ellen fas-
Bilbaoban már működik a nemzetiek
rádiója
Minden ellentámadást visszavertek, a baszk főváros teljesen a nemzetlek kezére került — Állítólag tárgyalások kezdődtek a baszk kormány és Franco között
Páris, junius 10
A francia és angol sajtó már befejezeti lénynek tekinti a baszk főváros elfoglalását és nem tulajdonit nagy jelentőséget az egyes városrészekben folyó harcoknak. A laook rámu-lalnak arra, hogy Bilbao eleste nemcsak a biscayai front szempontjából fontos, de nagy jelentősége van az egész spanyol polgárháború szempontjából. Bilbao elfoglalása révén legalább 50.000 ember válik szabaddá más frontszakaszok számára.
Érdekes, hogy most már a valenciai vörös kormány sem tagadja Bilbao elestét.
Kedden három francia teher-gőzös és még néhány más hajó aluli t befúlni élelmiszerekkel és hadianyagokkal a bilbaói kikö-tőbe, de kénytelenek voltak visszafordulni, mert akkor már a nemzeti csapatok voltak urai a kikötőnek.
Páris, junius 10 A francia lapludósitók értesülése szerint a Bilbao elfoglalása következtében a baszk kormány és Franco tábornok közöli tárgyalások kezdődlek. A baszk kormány igen engedményes előterjesztéseket teli a nem zeti Spanyolország vezérének, aki azonban csak\' meghallgatta
őket, de semmiféle nyilatkozatot nem lett.
Bilbao, junius T0 A mirtzeliek a vörösök minden ellentámadási kísérletét visszaverték. A l>aszk menekültek » foglyokat is le akarták gyilkolni, dc u n<nWetiek ezt Ls megakadályozták.
A bilbaói rádió ntír működik és első lejelentése volt, hogy a nem-Jeliek birtokukba vették a várost és ezentúl n bilbaói rádió a lényleges spanyol helyzetről ad mindig pontos ké|>cl •
A legújabb jelentések szerint a nemzetiek Hilbaólól északra nj-\'bb 4000 foglyol ejtettek.
48 óra alatt 280 szovjetvezetőt tartóztattak le
Elmaradnak a vezetőség nélkül maradt szovjethadsereg nyári nagygyakorlatai — Blücher tábornagy eltűnt Moszkvából — Ujabb per Ukrajnában 9 szovjetvezérvádlottal — Sztálin furcsa kétkézpolltlkája a munkássággal
London, junius 10 A moszkvai helyzetről az angol laj)ok tudósítói a kővetkezőket jelentik :
A Szalin parancsára történő sorozatos letartóztatások és kivégzések miatt, amelyek megtizedelték a szovjet vezérkarát, elmaradnak a nyárra tervezeti szovjet katonai nagygyakorla-lok. Az a helyzet ugyanis, hogy a letartóztatások a legjobb és legnagyszerűbb katonákat vitték el a szovjethadsereg éléről, igy a szovjetnadsereg a szószoros értelmében megbénult. A lőszerl sem merik kiadni.
Sztálin az izgalott hangulatot belső, úgynevezett uj védelmi kölcsön kibocsájlásával akarja enyhíteni. Az uj védelmi kölcsön »önkéntcs adományok elmén lesz kezelve, holott a szovjet munkavezetők a munkások megkérdezése nélkül egyszerűen le-
vonnak egy bizonyos összeget a munkások béréből >önkénles adományok* címén. Ez természetesen nagy izgalmat kelt és a szovjet urai ezzel akarják a figyelmet elterelni a vezérkarban történő változásokról és botrányokról.
F.ltünt Moszkvából Blücher tábornagy
Varsó, junius 10 A szovjet ujabb nagy rejtélye : Blücher tábornagy eltávozol! Moszkvából és nem lehel tudni tartózkodási helyét. Ezl kétféleképpen magyarázzák :
cista összeesküvést szőnek, akkor ez biztos jele annak, hogy Oroszországban pokol az élei.
I)e ha nem igaz is a vád, akkor is a kivégzéseknek cz a szomorú sorozata az orosz állapotok borzalmas tarthatatlanságának legbiztosabb jele. Az bizonyos, hogy óriási ellentéteknek kell lenni s a rémiéit után nyilván mosakodásképen álliloltabe az orosz hivatalos hírszolgálat olyanképen ezt a legutóbbi pert, mintha a halálos ítélettel hazaáruló kapitalisták vélték volna el a büntetésüket Miiéle uralom az, amely fennállásának minden pillanatában a legkegyetlenebb terror eszközeivel zúzta össze még azokat is, akik csak álmukba, vagy legmélyebb magányukban merlek arra gondolni, hogy
a kommunizmus leheletlen. fis mégis terror, halál ellenére Sztálinnak az egyik kegyetlen pert a másik után kell megindítania, hogy biztosítsa a maga uralmát és a szovjeL céljait.
De mik ézek a célok ? Van-e a szovjetnek egyáltalán más célja, mint az, hogy a véreskezű diktátor megmentse a puszta éleiét ? Mert az ember az Oroszországból érkező hírekből kövei kezlet ve már csak arra gondolhat, hogy olt élet-halál harc folyik, de nem azérl, hogy ez vagy az az államelgondolás, gazdasági rend, vagy társadalom-fel fogás érvényesüljön, hanem csak azérl, hogy a hatalomért harcban álló ellentélcs erők mögött álló vezetők mentsék a puszta életüket. Ugy látszik,
Vagy a Kremlben kénytelen a nyilvánosságtól visszavonulva tartózkodni, vagy Sztálin ellenére utrakclt a Távolkeleli szovjet hadsereg parancsnokságának átvételérc.
Sztálin még eddig szerencsés* voll ebben a könyörületet nem ismerő harcban, de hogy meddig lesz az, azt senki sem tudhatja: Lehet, hogy egy hónap múlva azl olvassuk, hogy a halalom uj ura Szalinl és azokat, akik kitartottak mellette, agyonlövette.
Egy mindenképen bizonyos. Oroszországot valami eddig nem látott szörnyű válság rázza, a mely feltétlenül arra mutat, hogy valami átalakulásnak kell következnie. Az eltelt husz esztendő Oroszország züllésének szomorú példáján bizonyította be a kétkedők számára, hogy a bolsevizmus embertelen rendszere nem életképes s csak a történelem örült eltévelyedésének tekinthető.
É\\Uti aoziúfcv
l*ff. lunlus 17
Sztálin: a „szovjet-munkások védelmezője"
Moszkva, junius 10 Ukrajnában ujabb nagyarányú bún per rőtárgyalása kezdődölt. A helyi szovjet szervezel vezetői közül 9 embert állítottak a vádlottak padjára, akikről bebizonyosodott, hogy a munkások bérét elsikkasztották munkásokkal rosszul bántak és különböző visszaélésekel követtek el.
London, junius 10 Az angol lapok a fenti híradással kapcsolatban — moszkvai tudósítójuk híradása alapján — leleplezik a per háttéréi is, A mostani zavaros időkben azérl ültették Ukrajnában a vád lottak padjára a kilenc szovjet vezetőt, mert Sztálin a munkásság védőjekénl akar fellépni. Sztálin látva azt, hogy a szovjet hadsereggel szemben mennyire szüksége van az orosz munkásságra, meg akarja most mutatni, hogy ő szivén viseli a szovjet munkásság sorsát és nem engedi kizsákmányolni őket.
A lapok annál is inkább gúnyos hangon jelentik az esetet, mert hisz Sztálin kétkéz politikája most látszik legjobban, a mikor egyik oldalon a munkásság védelmezőjeként lép fel, másik oldalon pedig bevezetteti • önkéntes adományok cimén a munkabérlevonásokat.
48 óra alatt 280 letartóztatás I
London, junius 10 V A Morning Post értesülése szerint az utolsó -18 órában Szovjetoroszországban nem kevesebb, mint 280 szovjelvezctőt tartóztatlak le. A letartóztatások nagyrészt Vorosilov parancsára történtek.
Ujabb lázadást
Moszkva, junius 10 (Lapzárta.) Minkszben, a kivégzett Uborevics tábornok székhelyén, az egykori Jakate-rinburgban a katonaság fellázadt. A lázadásról közelebbi hírek ínég nem érkeztek.
Elfogadták az önfttfzés-ról szóló javaslatot
A képviselőház szerdai ülését Jiz órakor nyitotta n*jg Sztranyavszky Sándor házelnök, aki bejelentette a \' főügyészség átiratát, "melyben a főügyészség a Ház fclhaialtnPzásiU kéri, hogy a Szittyakör cmlá lap iflen az országgyűlés két háza ellen elkövetett sajtórágalnr.izás, illetve becsületsértés ügyében eljárhasson. A felhatalmazást megadták, majd áttértek az öntözésről szóló javaslat vitájára.
(iyüwörey Sándor hangsúlyozta a javaslat nagy Jelentőségét éi méltatta, hogy Dunántúl készséggel siet a Tiszántúl megsegítésére. lMr*:rlcltc a régi nagy öntözéseket é> rámutatott arra, hogy az Alföld szegény népe megérdttnlí ezt a segítséget, amelyet a javaslat nyftjt.
Kun Béla kevésnek tartja a 80 milliót. Yáradi Lajos arra mutatott «"á, hogy az ország legnagyobb és legszegényebb néi-ét segiU mt-\'g a javaslat.
A felszólalásokra Darányi int uisz-Icrelnók válaszolt, ^gköszönte a bi-zakulat, majd u Ház nagy taps után általánosságban é-s részleteiben ís elfogadta az Alföld öntözéséről szóló javaslatot,
Boro<tn(Lsza a Ház n*ü ülé-són lenyújtotta a munkaviszony egyes kérdéseit szabályozó javaslatot*
A plébánia fehérterme mellett épül meg a nagykanizsai katolikus kulturház
Sikerült biztosítani az építkezés anyagi fedezetét
A nagykanizsai rón*. k«lh. egyházközség tanácsa első ü\'évét tartotta, amelyen az újonnan alakult tanács tagjai l\\ Czirfua Viktorin egyházi elnök kezébe letették az esküi.\' l\'lána a tanács egyhangúlag ml-gválaszlolU gondnoknak továbbra is dr. Pelrics Józsefet, jegyzőnek Polal Józsefet, az adókivető bizottság tagjaivá P. Czir-fusz Viktorint, dr. Hegyi I«njosl, Ba-b<íchay (lyörgvöt, dr. Pctrícs Józsefet, Polai Józsefet, Aigner Gézái, I\'u-sofszky Bélát, KalajnHr Mátyást, Kiss Jánost, Németh Jenőt és Szabó Antalt.
r. Hegyi \'Lajos világi elnök m/\'l-tatta\'dr. Pelrics gondnok lelkes, önzetlen nv.inkáját, üdvözölte áz újonnan megválasztottakat. .Majd ismertette a katolikus kulturház mbzgalom ügyét Barbarits Lajosnak & tanácsban elhangzott első javaslataitól a 150.000 pengős Horthy Miklós utl tervig és annak feladásától miiig, \'miikor az ügy konkrét mederbe jutott. Az első nagy terv azon esett el. hogy nem lehet (I volna a szükséges összeget az egyházközség n*-gt. rhelése nélkül előtértmtenT. A mniíll nagyobb állam1,>egélyl sem leheteti megszerezni, inert az állami költségvetés helyzete mór hosszú évek óla ni irt engedi meg hasonló célokra nagyobb hozzájárulások biztosítását. A város i,s \'nehéz helyzetben leit volna nagyobb igényekkel szimíben, különben is ahhoz kölötle hozzájárulását, ltogy uz egyházközség előbb mutassa ki, \'hogy az építkezés költségei valóban fedezve vannak. IC nehézségek után felmerült a gondolat, hogy felesleges is egy vigadószerü, hatalm"s arányú kulliir-ház építése. Legnagyobb szüksét egy nagyteremre van s ezl ugy is m»\'j{ lehelne oldani, hogy a blébáuia fehér lerme m.\'Ué épülne egy 18-szor 8 méteres, 5-600 mvbert befogadó nagyterem. \' líml.\'llett kisebb tanácskozó terem gyanánt, szükség esetén ruhatár stb. számóra megmaradna a mui fehérlertmi, a plébánia-épület ciutt részében pedig még \\$y kis,-szobát és m/ellékhclybégekot hozzá
lehetne venni. A rend hozzá is járult a tultnrház-ügynek ilyen iwg oldásához azzal a kikötéssel, hogy megvalósulás esetén ezt a kulturház céljaira átépített é.iülel-részl cl "kell különíteni a zárdától. Kz meg is fog löriéniii, a kulturház In-járata " gn-tóriükiv felől lesz, ahof « zSrdakn-pírnál a kerítésen külön ajtót törnek. A lelket a rend úgyis relajónlolta a Horthy Miklós uti megoldáshoz, m>.l tehát a telek-kérdés niór rendezett nek tekinthető az uj elhelyezés mrl-lett is. Igv is mintegy 100.000 pengőt jeleni a katolikus kulturház leli-si-lése, de a rend előzékenységéből az egyházközséget magson! k -U adóemeléssel mk\'gterhclni. Az építkezőnek míg fedezetlen összege 13 50.0.H) JX\'II-gö. Krre pár ezer pengői rtlurl az egyházközség a sorsjegy-akciótól, van az egyházközségnek mvintegy 5000 pengő költségvetési megtakarítása, leköti ezenkivül a kulturház célúira a künn-Icvöségciből behajtható párcz\'r pengőt és pár éven át az eddigihez hasonlóan elérhető megtakarításait,
Dr. Krátky István |K>lgáilnk-\'sler be jelenlétié, hogy szívesen lámhgatja az egyházközség kérését 5 éven át évi 4000 pengi városi hozzájárulás érdekében. A lelkes tapssal fogadott bejelentés eldöntőit • a javaslat sorsát: — a tanács elfogadta a \'kultúrház építés uj terveit é; azokat az egyházközségi képviselöle.stüleliu\'fc ajánlja elfogadásra. (
1\'. Czirfusz Viktorin plébános bc-Jelcutetle, hogy kisebb összegű, 4— 5000 pengős államsegélyre ts van ki-lálás. légyben köszönetet m mdoll dr. Kiálky István polgármesternek állásfoglalásáért, amely a kérdő.t dűlőre •ogltetle.
Barl>aríls Lajos indítványára a tanács jegyzőkönyvi köszönetei szavazóit a plébánosnak és dr. Hegyi Lajos főjegyzőnek, akik csirájától fogva felkarolták és lé|.é;rÓl lépésre kidolgozták a kullurháíiiak pmst mir megvalósulásig jy\'iolt terveit.
A tanács \'ezután adópanaszokat tárgyalt.
Az árokparton kért gabonamintákkal „adta el\'4 nemlétezö termését egy csaló ügynök
A zalai gabonakereskedők rémét U rendbeli csalás miatt letartóztatták
kínált eladásra. Sok eladás*,
amelyre Iván azonnal előleget kért és leglöbb esetben kapott is.
A csendőrség beszállította az ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró elrendelte előzelcs letartóztatását. Eddig 11 esetről tudnak, a nyomozás azonban tovább fo» lyik.
A csalók ugylátszik jó terepet | ján gabonát talállak Zalában, mert alig van esetben sikerült is hét, hogy egy-egy csaló Kézre ne kerülne.
Most a tapolcai csendőrség4 csinált egy jó fogást. Elfogta és őrizetbe vette Iván József siklósi gabonaügynököt, aki Zalában több helyen csalásokat kövelett el. Iván nemrég jött Siklósról és Nemesgulácson telepedett le.
Iván József a csalásokat ugy követte el, hogy kiment az országútra, olt megállította a gabonát szállító kocsikat és mintát kért a gabonából. A gazdák azt hitték, hogy gabonakereskedővel van dolguk, szívesen adtak mintákat buzájukból.
Iván az így szerzett mintákkal a tapolcai és környékbeli gabonakereskedőkhöz ment, hol viszont gazdának adta ki magát és a magával hozott minta alap-
Naptár i Junius 17. csütörtök. Kom. kat. Ralner hv. Protestáns Töhötöm. Izr. Thamusz hó 8.
Gyógyszertári éJlell szolgálat e hó végélgaMerkly-Bolus gyógyszartáré- « klskaulzaal gyógytnierUr.
Gfeftrda nyitva reggel H órától e«t< 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután kedden egéns nap nőkneki
— Női nullára, kompiéra nagyon díva-toa a mintás lenvászon. SckfiUnU minden minőséget megtalál.
Jrtu\\khahn.,.j SZÖVtÜÜ
K07VI nCH Á OYÁUBOI l> PHOHtSlKA O U II
vi rreu hdt 8
Gyártelep: BUDAPEST, IX.. LEHKE-DT 117.
tezőgazdaság szempont-rvendelesnek mondható,
ló hírek a nagyvilágból
A Nemzeti Újságban olvassuk :
— Az utolsó másfél esztendő óla, ymikor még jelentős százalékkal képviselték magukat a mérnökök az állástalan diplomások szomorú együttesében, komoly javulás állt be. Szakemberek mondják, hogy a Műegyetemről szinte a szigorlati teremből viszik gyárba, nagyüzembe a fiatal mérnököket. Pillanatnyilag tehát az a helyzet, hogy Magyarországon nincsen állás nélkül fiatal diplomás mérnök.
Ugyancsak a Nemzeti Újság irja Budapest székesfőváros öt, millió pengős kől\'csönkibocsátá-sával kapcsolatban :
— A magyar pénzügyi élet helyzetének megerősödését mutatja, hogw ilyen tranzakció lehetővé vált. Hasonló kölcsönj tranakcióra Európa számos országa ma még gondolni sem mer.

Az Országos Mezőgazdasági Kamara közgyűlési jelentéséből:
— A magyar mezőgazdaság helyzetének az elmúlt évben bekövetkezett kétségtelen javulása fontos függvénye a világgazda-* sági helyzet javulásának. A magyar mez" iából örve
hogy a világgazdasági fellendü-lét éppen olyankor következett be, amikor a magyar föld na-gyoblb terméssel fizette meg a gazda fáradságát.
A Függetlenség irja :
— Németországban hivatalos statisztika szerint 19:i2-ben 12.1 kg., tavaly 43.5 kg. volt a húsfogyasztás fejkvótája. A halfo» gyasztás átlaga 7.3 kg.-ról 10
kg. fölé emelkedett.

A Pesli Napló irja :
— Ötven év alatt a budapesti lakások száma megnégyszerező-döll : - 1880-ban 71480 volt, 1035-ben már 310.700. A lakosság ugyanezen idő alatt csak
háromszorannyi letl.
*
A bankoknál folyamaiban vannak a félévi zárlali munkálatok. Az előjelek szerint kisebb méretű fejlődésről számolnak be a félévi mérlegek. A betét-képződés, bár lassú ütemben, tovább tart.
• 1
A Nemzeti Figyelő irja:
— Az angol kormány, mint-ahogy több jelenségből is látni lehet már, felhagy az elzárkózás politikájával. Ez pedig nagyon örvendetes esemény a nemzetközi élet szempontjából. ...A Deulsehland elleni aljas merény lelnek köszönni lehet a Mo&zk-
*
>931| |unlu» 17.
ZALAI KÖZLÖNY!
a
va Altul remélt eredmény ellenkezőjét, azt, hogy Európa derültebb égbolt alá került és a bé kél szolgáló nemzetközi tárgyalások ujbúl megindultuk.
Baross-mulatság volt a Sxenlgy örgy vár-hegy eo
Valóságos kis nyári mulatság volt a nagykanizsai Baross Szö^ vétség vasárnapi kirándulása. .V rekkenő kánikulában hosszú tarka sorban kígyóztak a Baross kirándulók vitéz Tóth Béla elnök vezetésével a temető mentén búzatáblák szélén fehérlő gva-* logösvényen. Férfiak, nők, kc-» reskedők 45s nem Kereskedők vegyeson. Közben egy-egy megrakott kocsi is elporoszkált a menetelők mellett. A Szent györgyvári második hegyháthoz vezető másik uton egy-egy autó is ver porfelhőt a rétek fölé. Mindez egy cél felé igyekszik : Benedcfk István kereskedő barátságos, kedves hegyihajlékába.
A Bedenek-pince zöld-füzérek kel, virággal ,tarka lampionok-kal, Baross-szinekkel feldiszilve diszkapuval, rögtönzött aszlal-sorokkal, magyaros vendégszeretettel várja az érkezőkot. A cigánybanda már kikereste a leg-árnyékosabb zugot és pengeti a hang6zorszámokat. Két órától négyig egyre-másra érkeznek ujabb csoportok. Az asszonyok, leányok tarka csoportja külön asztal körül verődik össze, amig a férfiak leöblítik az ut porát a hegy jófajta levével. Pihenőül előkerül a s«kk, no meg az őr-dög-bibliája is.
Négy óra után megérkezik dr. Krátky István polgármester, P. Cirfusz Viktorin plébános, dr. Hegyi Lajos főjegyző, P. Simica ferences atya, dr. Knausz László ügyvéd, IJnger-Ulhnann Elek keresk. tanácsos és Teutsch Gusztáv Baross-elnökök, Samu Lajos ipartestületi elnök. A ren-dezkedésben a háziakkal együtt dr. Boda Károly Baross-főtitkár serénykedik.
A Mtíra felől elborul az ég. Hatalmas mennydörgések dübörögitek végig a hegyhátak kö-. zőtt. A távoli zivataroól azonban nem jut más a Szenlgyörgyvári hegynek, csak egy kis jóleső szeílő és csalhatatlan időszak-órtők ellenkező jóslatai.
Az ozsonnához már \' teljes üzemben van a cigánybanda, utána pedig kiadós csárdással megkezdődik a lánc. Hamar Ilire és messze szalad a hegyen a nagyszerű hangulatnak s a pár pincével odébb csendesen da-názó Egyházi Énekkarból is át-átszüremkedik a fiatalság néhánya, meg a közeli pincék más vendégei. Hamarosan százon felül van a Bedenek-pince vendégeinek száma. <
A füvet csakhamar Limára tiporta a láncos jókedv, közben egy-egy csárdásnak vége-hossza n«*n volt. Igazi magyaros Baross-hangulat volt, amely kitartott jó toéső estig. A felgvulladt lampionok tarka koszorúja mint színes szentjánosbogár-raj nézett szemközt a fekete égről hunyorgó csillagokkal Éjfél is elmúlt, mire a társaság s/.éloszloll.
motorkerékpárjával a robogó vonatnak robant egy szigetvári fiatalember
A fiatalember azonnal szörnyethalt, útitársának semmi baja nem történt
Halálos motorkerékpár szerencsétlenség történt Szigetvár közelében az egyik sorompó nélküli átjárónál.
Somogyi Gyula, a szigetvári Somogyi-féle vendéglő tulajdonosának a fia, motorkerékpárján Szigetvárról Pécs felé igytí-kezetl. útközben egyik sorompó nélküli átjárón kellett áthaladnia.
Amikor a sorompó közelébe ért, észrevet le, hogy közeledik a barcsi vonal. Gázl adotl a motornak, hogy még a vonat előli átrohanjon a síneken. Somogyi
ugylátszik elszámította magát, mert nem ért át, hanem teljes sebességgel egyenesen a mozdonynak rohant.
Az összeütközés következtében a motor teljesen összetörött, Somogyi Gyula pedig széles Ívben kirepült a töltés melletti útra. A vonatot megállították, de a szerencsétlen fiatalemberen segíteni nem leheléit, koponyaalapi tö régben meghalt. Az ol-dalKocsibarNíllő lítilársa, látva a közelgő szerencsétlenséget, kiugróit az oldalkocsiból, igy neki semmi baja nem történt.

Súlyos pénzbüntetésre ítélt hét keszthelyi ügyvédet az ügyvédi kamara fegyelmi választmánya
Ismeretes, hogy a Közigazgatási Bíróság a keszthelyi maiidá-, luiu ügyében hozott Ítéletében a szavazalszedő bizottság elnökeit is hibásaknak mondotta. A Közigazgatási Bíróság Ítélete két keszthelvi ügyvédet is sulylotl: Belschl Marcell dr.-t és Barla Károly dr.-t, akik a választás idején a keszthelyi választókörzetben teljesítetlek szolgálatol. A bíróság ilélclében politikai jogaikat négy évre fölfüggesztet4 te. A zalaegerszegi ügyvédi kamara, amikor az Ítéletről értesüli, a Közigazgatási Bíróságtól írásban lekérte az ítéletet és az ítélet megállapításai alapján fegyelmi eljárást indított a két ügyvéd ellen. A kamara fegyelmi bírósága tegnap délulán hozta meg ítéletét. Beisclit Marcell dr. ügyvédet fegyelmi vétsége
miatt 1000 pengő, Barla Károly dr. ügyvédet pedig 500 pengő pénzbüntetésre itélto.
Az ítélet ellen a Kúria ügyvé li tanácsához lehet felebbezni.
A mai Izgalmas élet küzdel melben kifáradt egyének, akik csaknem kivétel nílkül Idült székrekedésben és ennek következtében mindenféle emésztési nehézségben fzenvednek, Igyanak reggelenkénl éhgyomorra egy-egy pohár természetes „Ferenc József" keserövizet, mert ez az ideális haBha]tó összes jellemző tulajdonságait egyesit! magában. Az orvosok ajánlják.
— Saját érdekében ős öröméro szolgáló meghívásnak tesz elegot, ha a
Kopateln Butoráruháx fcxl mflbutor-klál-
litáaát megtekinti, vételkényszer nélkül.
DIAKHflJO BEKBE!
5 feledhetetlen nap!
Fiuknak junius 29—julius 3. Leányoknak julius 6—10.
Részvételi dij 44 pengfi.
Állandó tanárt (tanárnői) felügyelet.
A hajón és Bécsb?n pazar program. Elhelyezés és ellátás ragyogóan tiszta diákotthonokban.
Útlevél nem kell I
Az eddigi tömeges jelentkezés miatt siessen ön is helyét biztosítani.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai Közlöny kiadóhivatalától.
Ar utazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
Iransconlinenl
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. (Telefon: 1-831-33.,- 1-831-58.)
BUDAPEST 1.
«J 7 Dr. Ybl Ervin előadása. — 17.30 Kálmán Mária hegedül. — 18 Vitéz Itózsás József előadása. « 1840 A rádió szalonzenekara. — "10.55 Beszá-hibló a Fidcllo szabadtéri előadásáról. — 20.05 A <Júniusi hclck» előadása keretében sza"l>adtőrl opcraclŐ-adás közvetítése a Mezőgazdasági Múzeum Vajdaiulnytid udvarán. . Fidelio.» Dalitírt 2 fél vonásban. — 21.15 K (lift gyi negyedóra. — 2?.40 IIÍrek, idő-Járásjelentés. -- 23.10 Hanglemezek. — 00.05 Ilirck. BUDAPEST TI.
19.15 I)r. Kctnlényffy János előadása. — 19.55 Székely György csevegése. — 20.30 Ilirek. — 20.50 Haug-letnlezek. ,
BECS.
17.10 Zongorahangverseny. — 17.30 P.nckhangverseny. — 17.50 Előadás. — 18.25 Siegfrid, Wagner operájának,kő . vetítése.
A színházi iroda hlrel
(*) Hulló falevél
Ma esto Zerkovltz gyönyörű ope-rctlujdonsága szerez mindenki számira kellcmles színházi meglepetést. (•) CafltSrtSkSn délután
filléres helyárokkal a Csárdás opc-rclt van knrüsoron.
(*) IfJ. Horváth Pál - vlg játékpremler caütörtökön eite
Az esztendő egyik legnagyobb tii-kero volt Földes Imre ntgyogó alkotása, az ifjú Horváth Pál. Prózai együttesünk Székclyliidy Adrién és Pető Endrével a fősz?ro|>ckl>cn olyan előadást produkálnak, tiknfi műiden fővárosi színpadnak Is díszére vlUna. (*) Ketten egy jeggyel
félbelyárakkal van toüsoron lenieken este a Marika hadnagya operclt-ujdonság, otoelycl eddig sok zsúfolt ház tapsolt végig.
(*) Sxombaton délután
félbelyárakkal van m\'üsoron az évad legnagyobb sikere, a Csavargő-lány opcreltujdonság. 3 órás kacagás\'. (•) Salamon Béla
az ország legnevesebb kacagUtója vonul be szombaton este színpadunkra IMunpás gárdájával. Kacagóorkán, lapsfürgcteg a kísérője inindeu oszlen-dőben Salamon kabaréestjének. Salamon Béla totfga G bohózat főszcrc-pét játsza utólérbctetlen kötni kumlá-val. Az érdeklődés olyan, hogy az est zsúfolt háza bizonyos. |
(•) Vaftárnap mindhárom olőndáa 30-140 fillér
Vasárnap délulán 3 órakor a Csavargólány kacagtat ollai Baba, Kö-rőssy Zoltán, Szahmft Sándor és Szabó Ernővel a fősferepekbcn. — Délután fi órakor a hatalmps sikcrl aratott Virágzó asszony színjáték Székclyliidy Adriennel a főszerepben kerftl színre. — Este fél 9 órakor pedig a Hulló falevél "hangulatos Zerkovitz-I operett szórakoztat igen keHewjesoa.
SALAI KÖZLÖNY
ÓHAJ
De |ó volna fehér, megtört hilottnak lenni,
flkkor nem fájna soha semmi.
Nem fájna a hajnal a az est,
Mikor a nap az égalján bíborpalástot fest.
Nem fájna a bucsu s a találkozás,
M szomorú való, se az ábrándozás.
Nem fájna, mikor kis madár dalol,
Mert nem hallanám a föld alól.
Nem fájna, ha zöldelnek a fák,
fl szivemben zsongó halk melódiák.
Nem fájna, ha távol egy lélekharang
Ércnyelve megkondul: glllng-galang.
Nem fájna akkor soha-soha semmi,
De jó is volna fehér, csendes halottnak lenni.
Wttde Imrt
,KERESD A MÁSIK FELÉT"
Kisorsoltuk az eheti nyereményeket
«
FéríinhnnK
Sporting o5(l
kOtOlt.......fc. JU
Selyem mg5-
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Horthy Iiklói-it 1. lián.
Miről tárgyal Neurath Londonban?
Páris, junius Mi A francia sajtó élénken tárgyalja máris a legközelebbi Edén—Neurath találkozót. A lapok értesülése szerint a német Külügyminiszter küszöbön álló londoni tanácskozásain a két országot érintő kérdéseken és a spanyol ügyön kivül szóbakerül $ a dunai államokkal való jóvi-szony kérdése és a kisantant barátság is.
Blomberg Budapestre érkezik
Berlin, junius 15 Blomberg német birodalmi hadügyminiszter, Rödcr Vilmios magyar honvédelmi miniszter berlini látogatásának visszaadására junius 28-án több-wyx>s látogatásra Magyarországra •érkezik. A német hadügytt/niszter ez-alkalomknul megtekinti a magyar had-sereg egyes intézményeit é"> alakulatait.
— Bútorokban a Kopstetn-cég vezeti Modern mintatermoibon a legjobbat a legolcsóbban mutatja be, kedvező .Ize-téai teltételek mellett
A Zalai Közlöny nagysikerű Keresd a másik felét rejtvény-versenye iránt egyre fokozódik az érdeklődés. E héten közel nyolcszáz szelvény futott be, a dijak számát is felemeltük,hogy igy a nyerési lehetőséget mindenki számára megkönnyítsük. A megejlell sorsolásnál a szerencse a következőknek kedvezett :
1. Egy művészi felvételű szines fényképnagyitasra szóló utalványt nyert: Vánkos Jenő (József rhg. u. 57.), 2 Egy utalványt egy művészi nagyításhoz : Kulcsár Mici (Wlassits Gyula u. 6.), 3. Hat darab fényképes névjegy készítésére szóló utalványt nyert : Fraknói Erzsi (Szekeres József u. 28 ), i. Egy rém fényképtártól nyeri: Vágó Endréné (Eötvös tér 8.), 5. Egy tekercs filmet : Nagy Károly (Erzsébet tér 0.), (>. Egy tekercs film kidolgozására • szóló utalványt nyert: Bosenberg Benedek (Ma-
gyar utca 11), 7—8. Egy-egy ingyenes színházjegyei nyertek : Kulcsár Bözsi (Teleki-u. :18.),. Fogarasi György (Károlylakta-nya), 9-10. A Zalai Közlöny egyhavi előfizetését nyerték : Dr. Mihályi István (kérjük, közölje cimét) és Nagy Tibor (Magyar u. 11.). Ezenkívül könyvjutalmat kapnak : Sleiner József, Nő. metil Béla, Várfalvi László, Hunt Elek és Dobó István csendőr.
A jutalmak illelve az utalványok csütörtökön délelőtt átvehetők a Zalai Közlöny szerkesztőségében.
A most folyó versenyhez csak annyit árulunk el, hogy e héten az eddigieknél is értékesebb jutalmakat lehet nyerni. Keresse meg tehát az egyik kanizsai cég kirakatában található »másik Telét" és küldje be a Zalai Közlönyben levő szelvényen szombat estig.
/• 1937. juglut 17
A nagykanizsai helyőrség sportünnepélye
A nagykanizsai lielyőrség sportünnepélyét az eredetileg tervezett junius 27. helyett\' junius 25-én, pénteken tartják ««eg. __(:)
Ugylátszlk megindul az atlétikai élet Nagykanizsán
A Zrínyi pálya elhanyagolt állapotáról már beszámoltunk a Zalai Közlöny hasábjain. Most örömmel közöljük e helyről, hogy a pálya ugy ahogy el fogadhaló állapotba került. A Zrínyi TE attikai szakosztálya ezt látva azonnal munkába kezdett. Minden hétfőn, csütörtökön és szombaton tartják atlé« tikai edzésüket.
Egyébként a Zrínyi TE atlétikai szakosztálya több helyről kapott meghívást. Ezek közül legelőször julius hó 11-én a Barcsi Levente Egylet meghívásának tesz eleget.
Az NTE súlyos vereséget szenvedett Zalaegerszegen
ZTE-NTE 8:2 (4:1)
Az első Schülz-kupa mérkőzésen súlyos vereséget szenvedett az NTE erősen tartalékos csapata. A nagy hőségben tel-készületlenül állt az NTE a mérkőzésre. Teljesen érthetetlen nagy gólarányu veresége.
— A fogak B*lnc«edé«o nem következik be, ha rendszeresen ápolja azokat Odol fogpéppel ós fogkotével. Az Odol fogpép nagymértékű kolloid alkatrészeinél fogva eltávolít minden tisztátalanságot éa festőanyagot a fogakról. Az Odol fogpép a fogakat hófehérré varázsolja.
fioDdolatok egy találkozó napján
Irta: Up*«l Haltor Jeu« dr.
Junius 17-én ímegint találkozóra gyűlnek össze Nagykanizsa város falai között az 1897-ben érettségi vizsgálatot telt öreg diákok, öregek, mert bknélelt, zivataros és szörnyű megrázkódtatások kinos görcsei közt szúleteti em\')cröllőt vészeltek át, mégha szemre, szellemre, külsőre órökiíjíik maradlak is. fis valóban diákok is, mbrt azóta is egyre járják az élet iskoláját, mert kenyerük: a szakadatlan önhttivelődés és vő.,\'ül mert aki valaha diák volt, az vali%n|ennyirc holtanapjáig diák Imhrad.
És én ezen a nagy napon édesen borzongó szeretettel, Mélységes rajongással és könnyes szcmhvel ölellek át gondolatban, te áldoltjó öHisodik szülőföldem: Annyival is inkább, nvert az elsőt l!)18-ban elvesztettem.
Köszöntlek, Kanizsa! A pöttöoiüiyi gyerek ünnepi és zsoltáros áhítatával, a szeleburdi suttyólegény gondtalan és elbizakodott Icgénykcdésóvel, a ne-héz 1 tárcái megvívott férfi büszke ön-tudatosságával és a kinok gyehennáját megjárt öreg obsitos mV-gilletődötlsé-géveU
Köszöntöm azt a derék, önzetlen és tudós tanári kart, fately pelikánként szive vérével nevelte föl tanítványait. Azl az ami mnter-t, mely beleveszett ugyan Atlantiszként a földrengése*
. m
idők háborgó óceánjába, de amelyet azért lelkünk vetítővásznáról soha semmi se fog letörölni. Köszöntöm) kedves diáktársait is, dirikkel együtt koptattam valamikor Minerva szent csarnokának küszöbét és akiket a halál rostája annyira mlegszürt, megtizedelt...
Köszöntöm az újjászületett felső-templom patinás oltárképeit, aranyozott szobrait, a titokzatos gyertyafényeket, rozoga orgonájának Tcdeumj-zugató hangarabeszkjeit és ódon tor-nyáhak édesszavu harangjait.
Mert hajdanában itt kongattam én rorátéra fogvaoogtató decemberi vir-radatban «z öregharangot. II* mfnisz-trállam\' I-arkas Lászlónak és pór Jánosnak. Itt énekeltem! gyertnfeki odaadással a T«ntiÉiV ergo-t. Innen os-trotnbltam\' tüzes imádságaimmal \' a Mindenhaló szivének hajlandóságát.
Aztán végigjárom a volt gimnáziumot keretező virágos ]>arkot. Mennyi változás és mennyi virág! 0, hány édes és keserű <mlék ragad torkon, mialatt a gyeppázsit mtellctl és nz ágyások között ballagok! Mennyi öröm, huncutság, bánat és szorongás rohanja pjjcg tmlékezetem fellegvárát! Hej, hány ostoba csíny és Ízetlen tréfa burjánzott ki itt agyunkl>ól egy-egy óra előtt vagy a szünetben!
Hány társunkat buktattuk el \'idekint, miután odabenn is megbuktak!
leroskadok egy padra, hifint egykor Marius Cartluigo egyik rücskös oldalú kődarabjára vagy knfként Mikes ■ Keltben a Márvány-tenger j^npragd- |
zöld iparijára és hallgatózni az Idő-lenger hullámainak szüntelen fecsegését. "Látomjások, káprázatok táncolnak körül... Emléke zetemi filmszalagján réges régen c*tabsódolt ói benvo-hosodott jelenétfoszlányok "keinek é!eT re. Látom Karsay Jánosi, o.ralinl a conjugaíiokat tofigya rázza _ V.les fekete szem\'-\' féléim.\'sen csillog .pápa-szdtnl: alól.,. Látotut a ha vasfejű, erősen kopaszodó. Farkas Lászlót, o»ivint hangos ordasként jár-kel juhai "közölt. Az ember azt vélné, hogy csupa düh, bírói ridegség és pogány szigorúság, holott ez csak igazgatói álarc a tekintetén, hifcrt valójában jóságos mint az igazi szeretet, megértő, "mint a szokráteszi bölcsesség és tafegbocsá-tó, mint a krisztusi irgalom.
UJ ködkép: Hévlzy János tanárnak Kossuth-párti képviselővé Való megválasztása. Az V. osztályban a sokoldalú Kalcsok I.eó cipője ko]X)g a padok közölt. A szerzetes az invcstl-tura-harc okait boncolgatja.
A VIL-ben Kis Ernő a Zrinyiásí szerkezetét és alápesztmléjét fejtegeti, hangsúlyozván, hogy ez az első magyar költői alkotás, mlely es/me, jel-lemzés, leíctniény és feldíszítés tekintetében mb is elismerést érdemet. „ Az egyik ablakból mintha Sfrrtmides István recsegő szava szivárogna ki, amünt harsogó hangon zsímf:el: Nem omlncs, hanem ornn\'is homines.,. Kz Is archaikus sajátosság, Imfml a mUxu-mus vagy a vostrufm.» A .Bellutml Ingurthüiu)m|»-ból most
Is fülemi\'»e eseng: «Minden, utmi a világra jött, elmlalik és í»m|> \'felnőtt, idővel megöregszik.^\' Megdöbbentő igazság!
A VIII. osztályból Vörös Cirill mw-notonhangja szűrődik ki, rknfint ővéj>e dugott balkezét kntozgatva, a permi i-tatio és cotniblnptio rejtelmeibe vezeti be hallgatóit, mi közben nímfcly szecs-kaeszü nebuló jóleső ásitássai "kísér-az érdekes előadást. \'
De habi mjíntha pr.m|us-t csendítene a gimnázium\' kölyókharangja. Pedig dehogy! Csak hazug hallucináció! Hiszen az épület füstté vált és szegény Molnár Gyúrt bácsi bambivá omiott szét odaát. Csak c«y fagylaltárus csilingel. Milyen megnyugtató érzés! Nem) kell f élelmim. No jó is, hogy nefcn! kell, mert bon sukrt paratus. (Nem készüítöm.)
Felnézek a nyári égre. Fej-, ml fölött felhőhattyuk úsznak az Azúrkék Javon. Félre dőre áúö>k! Hess, ti kísértő képek! *
Megindulok és ődöngve bolyongok a korzón, knfnt Banco szclkw " kulisszák Mögött. Keresető a Mu*jJ> de helyette mindenütt a rideg Jelen ércfalába ütközőm. Keresetni « saját fiataLságomlit, de csak a tolásét találom meg. Keresem a régi ismert arcokat, de csak ismeretleneken amid tneg a pillantásom
Fjnye, mintha lemBlől>en esalair golnék. Fakó í%n)lékek rozzant fejfái közölt. Porrá irf.Ut élményeket takaró hervadt koszorúk ájult virág®\'
ÉALAI KOZLONV
Ifltt. junius 1?
A kormányzó születésnapja
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormány; zójának születésnapját, nme^1 junius 18-án van, a hadsereg eddig szűkebb keretek közölt, háziünnepély keretében szokta megünnepelni. Ezévben az egész országban nagyszabású ünnepi ségek lesznek é napon.
Nagykanizsán az ünnepség pénteken délelőtt 9 órakor kezdődik nagy katonai díszszemlével, amelyhez hasonlót Nagykanizsa közönsége a háború ótív még nem látott. A katonai díszszemle a Deák-téren és a Fő utón lesz. Utána Tél 11 órakor ünnepi istentiszteletek lesznek. A római katolikus vallásúak részére a Gábor Áron lakianyát ban, a protestáns felekezetek\'ré-szére a József fhg. laktanyában. Az izraelita templomban il órakor lesz az istentisztelet.
Az ünnepségeken a helyőrség tisztikarán és legénységén kivül az összes nolgári hatóságok is részlvesznek.
— (A főispán Budapesten)
Vitéz gróf Teleki Béla főispán hivatalos ügylwm néhány napra Budapestre utazóit, ahonnan csak a hét végén ó- kezik vissza.
— (A* érettségi eredménye a gimnáziumban)
A kegyesrendi g\'nrtii\'iziumfian junius 12., H -10-ári voltuk az érettségi vizsgálatok Zibolen Endre dr. budapesti g\'mn. igazgató elnöklete alait. A korknánybizlos Sabján János sümegi giurti. igazgató volt. Az érettségi eredménye a következő: Kilün-letéssel éreti: Gaál Sándor, Kulimon I.ászló, Hévay József, Zoltai Gyula. Jelesen éreti: Kiss (iyula, Mándy Pál, Mikó hnlrc. Jól éreti: Ahi\'mis György, Ángyán I.ászló, Bittcrn László, Caál
közölt. És szomorúság ül a lelkcmi e.
És eszembe jut az Ezékiel próféta állal látóit négyorcáju titokzatos fény. Ilyen az életünk is. Első arca a sasé.
EZ ébreszti fel tudatunkban .édeni gyerekkorunkat. A boldog stmhuTievés, a pillangó kergető gondtalanig aranykorát. — A második arca ifjúságunk ezüstkorára néz. Ezek a ml-rész tervezgetések, repeső rajongások, a |,im(. bózó rctnlények és feszülő vágyak Ideje, ah/kor rózsaszínű felhők borulnak ránk. Amikor minden fickó feltaláló, hadvezér BcUhoven, Ady vagy IUtnJbrandt líkar lenni. — Éle-lünk hnrfcoPdik orcája a férfikort idézi fel. A vahutások, próbálkozások, újrakezdések és keserű csalódások vaskorát. Ez a kor kenyeret arat, fészkel rak, nehéz harcokai vív é> végigéli az ciri\'íer tragédiájának szívfájdító állomásait. És az eredmény: sok hűhó srtnlmíért. — Végül a negyedik arca uz öregkor/f\', a vipszkorra mlercd. Ez az az időszak, mikor az
• niier már nem remél, csak lemet. N<iui épít, csak ronVbol. Nem küzd, tianémf nyugahnjat keres. Nem csaló-ilik, mjerl nctnj vár úgyse semmit...
Én mór csak a fogatlan oroszlán kedvetlenségével járomi kálvárh\'ml tó-vijjes uljuiji. Sok ellenségem! lehelne, mert sohase tudtuml se színlelni, megalkudni. Még több barátom) lehetne, m-rt a "barátság kötelez és én a kötelesség alól sohase vonlami ki magam. ( |
Megyek, pfcndegélek n mngamtörte ösvényen. Járop}( a parlngol, a
András, Huszár Gusztáv, Baffay Jenő Rotschíld Gábor, Rétfalvi Ferenc,\' Sörley József, Vajda László. Érett: Bálki Józver, F.gry László, (íyaiW\'ü Kálmán, Ilajdu István, Hermán János, Kapóst István, Kovács István, Leyeror Zoltán, Llchtenslein Zoltán, .Modrovich T. Béta, l\'inke József,\' Pintér László.
—■ Szombaton megnyiiik ■IMozl.
— (A Nemzeti Egység nagygyűlése)
A Nemzeti Egység Zala vármegyei szervezete vasárnap, 20-án Zalaegerszegen nagyszabású gyűlési tart a melyen a koiminy egyik minisztere is résztvesz. A miniszteren kivül felszólalnak a nagygyűlésen Szinyei Merse Jenő, a NEP országos ügyvezető alelnöke, dr. vitéz Arválfaivl Nagy István, aki beszámolót tart, vi-léz Biró György, Drozdy Győző, dr. Iluszovszky Lajos és Nagy István országgyűlési képviselők. Előtte, dél-előll fél 12 kor a NEP Zala nr gyei választmánya tartja alakuló ülését.
— Impritoó maradékok meglelelö jó
méretekben, alkalmi árukon Schfluaél.
— (A kereskedelmlsták kirándulása)
A fiiifclKŐkoreskcdcfaíi iskola növendékei Borsa\'\' Béla tanár vezetőiével most érkeztek vissza ausztriai kirándulásukról. A kirándulók uthaej-letlék Sopront, altonnél autóbuszon Wicucrncustadtba m-nlck. A város megtekintése után a Schwurzach völgyében a Hohewand és a Sitoini\'rlng alján \'jutottak fel a Ra.vra, ahova felvonóval mentek. A Hason kóllól-ték el uz ebédel é. a délután hálru-levő részét, majd visszautazlak Sopronba. Ili is megtekintették a város nevezetességeit, mujd másnap kimentek Nagycenkre, ahol Széchényi sírjánál szép kis ünnepélyt rendezlek, A kirándulók Sz< m alhelyen ál érkeztek haza. v
= Ruháimat pedig Pá\'cslcsnál tisztíttatom 1
— (A zeneiskola)
érdiknes növendékeinek segélyezésére, illetve jula\'mizására ujabban a Néptakarékj.énzlár és az Angol \'Magyar Bank 10—10 pengőt "donványo-zolt. A zeneiskola igazgatósága c nemesiéi kü adományokért ezulon is meleg köszönetet mond.
dárfültyös rengeteget és u kalászrin-gató barázdákat.
Jártamban megtorpanok egy sirnáL Egy padbell osztálytársam fejfájánál. Leszakítok néhány szál virágot és a sirdomibra leszem. Ezerjófüvet, mert Juk Bélában ezer jóság lakozott. Pipacsot, mf.\'rt égőpiros hit lobogott lelkében. És nefelejcset, mprl hü«4él, becsületességét é; szereletét sohase felejtem el. (
Ahogyan nincs fény világosság nélkül, éppúgy nincs barátság szeretet és nincs kegyelet \'Wékoé; nélkül. Barátaid crai\'.ékczétének jnScserc VTT-rasszon á!mpid felett, "feledbe\'.ellen lestvér!
Amikor kifordidok a terntfiőbő1, — nem tudokn- miért — Eötvös József Búcsújának ez a versszaka sir fel a lelkemben:
És most Isten veled I Talán s0kára, örökre tán, hazámi! Isten veled I Rég eltűnt isinl rt béreid kék határa. Tovább siet vándorló gyermeked... Ila \' visszatérek, boldogulva, hon! Hadd lássam népempt virányidon.
De vájjon visszalér-e ralég valaha az élet vándora. És vájjon — ha mégis visszatér esetleg — boldogulj lesz-e hona?. Avagy Ijjaza volna\'Ver-glliusnak, m\'kor Aeneis-élx-n igy • vigasztal.: < A legyőzöttnek az az egyetlen rcmjénye, hogy sem(.riiit se re-mjélltet.> »
Lehetetlen! Ml iKtri mondjuk, hogy csak voltunk, trójaiak,, hanem) azt, hogy örökké leszüuk is.
— (Behatások)
A nagykanizsai reálgimnáziumban a bcirálások nem 18. és 10-én, hantin 21. és 22 én, hétfőn és kedden te-zu li délelőtt U -l-ig. A polgári iskolákban az első osztályba tépő" tanulók behatása r. hó 19-én, szombaton dételötl 9 —12-ig lesz. Szükséges okmányok: a; legutóbbi Iskolai" bizonyítvány (Értesítő könyvecske), b) állama születési anyakönyvi kivonat, c) ujraollási bizonyítvány. A felsőbb osztályosok beiratása f. hó 21-én, hétfőn délelőtt 9—12-ig történik indexeik alapján.
— Katolikusok I
Mindenkinek kötelessége egy pengős egyházközségi kulturház-sorsjegyct venni l \\
= Szombaton megnyílik a Mozi.
— (Halálra gázota a vonat)
A Kaj)Osvár—barcsi - esti szimily-vonat mozdonyvezetője Nétn\'.\'llad közelében azt vette észre, hogy a mozdony valam i tol tű igH előtt. Megúlli-lotla a vonatot és látta, hogy egy fiatalember van a kerekek a!au. Az Illető ifj. Lazák János hencsei kőműves segéd volt, aki ittas állapotban mlent a sínek között és nctis vette észre a közeledő vonatot. Még volt benne élet, amikor kihúzták a kerekek alól, de mire feltetlék a vonatra mleghall. A nyom>zás megindult.
Lega*ebb ojdonaágokat láthatja Sehützék kirakataiban
- (Bélyeggyűjtők figyelmébe I)
A nagykanizsai bélyeggyűjtők asz-
Inltársasága összejöveteleit ezután nem n Pannoniában, hanem uz OMKE U-nácstermében larlja, minden hétfőn délután 0-tól 8-ig. Semmiféle tagdíj vagy egyéb kötelezettség nincs. Minden felnőtt bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
- Szombaton megnyílik a Mozi.
— Nfl pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcsón Schfituél.
Gyengélkedés idején, küönösen ha a rosszullétet még szorulás yagy kereszljájás is fokorza, az enyhe é8 igen kellemes hatású, természetes „Ferenc József" keserűvíz — reggel éhgyomorra egy k:s pohárral véve — mindig puha, könnyű s*ék-ürüléat és kielégllö emésztést biztosit. Az orvosok ajánlják,
(-) GyflmUlcafák Loretto-HU OM-Motanéaérfil,
— Vígan mulathat,
ha megnyeri u táskagrauunnfonl az egyházközségi kultúrház alap ifcypen-gős sorsjegyével.
— (Falusi Idillek)
Nagykapornak kőzsígben az éjszaka megtámadták Hegedűs (íyőrgy 49 éves földművest és feleségét és véresre verték mindkctlőjükel. A házaspárt "dr. Marót Ká\'món körorvos részesítette első segélyben. A lámadó valószínűleg egyik rokona voll. — Pölöskéu László Vendel koromájában Tóth l.ajos 28 éves földművest borosüveggel fejbe verték. A támadással egy büntetett előéletű földművest gyanúsítanak, .
= Szombaton megnyílik a Mozi.
= Ruháimat pedig Pálcsicsnál tisztíttatom 1
kapható
lapnak kiadóhivatalában.
|UÖZ(iM
Az Alsódunán uli Mezőgazdasági Kamara mezőgazdasági helyzetjelentése
Május fyónapban a földbirtok forgalom á szokotl keretek között mozgott, általánosságban változatlan árak melleit. Bara-nyavármegyében egy 347 kat. holdas birtokot adtak el 205.000 pengőért. Ezenkívül csak kis-birtokeladásokról érkezett hozzánk jelenlés. llaszonbérbeadás történt Zalavárraegyében, ahol 380 kai. holdul évi 350 mázsa buza pénzértékééri veitek bérbe.
Az adózási viszonyok az időszakhoz mérten gyengüllek, a mull év hasonló időszakához viszonyítva mégis valamivel jobbak,. Az árverések gyérülnek.
A hitelviszonyok tekinletében jelenléseink némi javulásról számolnak be. Tehermentes ingatlanra megfelelő kezesek mellett kapható kisebb pénzkölcsön, ha sonló kölcsönök azonban szórványosak.
A mezőgazdasági szükségleti cikkek terén május hónapnan lényeges árváltozás nem következett be. Legutóbbi jelentésünk óla csupán a bőr drágult ismételten 5—ü százalékkal, különösen a lószerszámok ára emelkedett.
időjárás. Május hónap eleje 5-ig csapadékos volt. A kővetkezőkben rendkívül eltérő volt az időjárás kamarai kerülelünk égyes megyéiben. Igy Baranyamegyében szárazság csak u hót nap második harmadában voltj 20—30 fok meleggel. A hónap utolsó harmada meleg időjárás mellett ismét csapadékos. So-mogy megy ében a hónap folyamán általában sok eső volt. Az időjárás a szokottnál melegebb átlagosan mintegy 150 mm csapadék volt. 28-án felhőszakadás szerű eső. A vármegye keleti felében előnytelenebb volt az időjárás, jóval kevesebb csapadék, szintén száraz meleg. Tolnavármegyében kielégítő csapadék mellett különösen a hónap utolsó napjaiban jégverések, különben az.egész hónap a szokottnál melegebb. Zalavármegyében a hó eleji csők után kimondottan szárazság volt, a hó végével jöttek kisebb esők.
A zölcUilctésre való áttérés a szokotl/időben rendben megtörtént, takarmányhiány nincs.
A mezőgazdasági munkásviszonyok annyiban javultak, hogy az összetorlódott ápolási munkák folytán mindenütt nag^| kereslet volt mezőgazdasági mun kásokban. Ennek megfelelően a napszámbérek is, különösen a Térfit illetőleg magasabbak az elmúlt év hasonló időszakáénál. Napszámbének : férfi 1.50-2 P, női 1-1.10 P, gyermek 70-90 fillér.
- (Bélyeggyűjtik találkoxija) HétfflW
délután 6-tól 8 óráig az OMKR tanáoa-tcrméUa.
DALAI MOHON*
1987. lunlui 17
ID<3
Jöíös, esős!
Prognózis: Hűvös Idő, köleire is átvonuló északnyugati, ószakl szél, az eső móg országszerte tovább tart
IEQNIVÓ.
A Meteorologial Intézet nagykanizsai mogflgyelőAllomása Jolcntli
Hőmérséklet tegnap oato 9- kor: -f 19 2, ma reggel :-f 56 dólben: -4-17 0. Cwipadék: 19-8 Mm
APRÓHIRDETÉSEK
fl.Ff.hlrJ.1.1 .l|. ..,i,n.p tl Onn.pn.a 10 IlAlfl H niH>. mind., to.ébbl uó 6 (lllir, liílkAfn.p
10 urtlg V nil.r. mlnd.n lo.tbbl >ió 4 Hllii.
Elaórendd tlaila J.gat 50 k« on lelgll mennyliégben telepünkön P I M-ét! uol-gáluak ki q-ként. Horkulib Tigla-gyir »• T. 1S10
Teleky-ut 35. u. Mm uabadkéiból kedveid flictésl teltételekkel — eladd. EédeUSdnl lehel dl. Elchnemél, Sugár ul I6\'d. 1809
lalolealM^eHii MRBÍH,OI
3|X3 aiobáa éi mellékhelységből u|d villa minden korolortlal (vlavaaaték, villany, naltacoa igyak) — paaaldaak la alkalmas - kiad*. Siabd Aliiul-
níl Nagykanliaa, Fö-ut 5. 1808
Vlllatalak Balatonmárlalllrdö leguebb belyín, a központban, a Balatoniul 100 lápéanylre, 200 □■öl, olcadn eladd. Brdnyil Otralhij, Horthy Mlkló.ut 1. Kdivetltí díjazva.
Kifatét leivel* Frank mérlegllzem Eötvöatér 2/1 1814
Egy Illót Iahéra>akr4nyt keresek megvételre. Dr. Balá.i Zilgmondné Priié-bet-tér 21. •
ml, Mechner Klrály-ulca U
U| fcargaaya I kg. 16 llllér a ,"mÍ Holtunkban\' Ciengcry ut 29. •
■IfaMlaéa,) lelveillnk. Károly cég.
Egy uj vai karll yad eladd. Klilaludl-ucca 1».__________1818
FUtal, Bgyea fcajAréafl lalvéletlk. — Klulaay-ucca 29. •
Megbízható Hat vagy leányt, aki tolyí-konyán tud hal, olvaanl, vaaatlaak éa gondozónak megfogad rokkant nyűg-dljaa tlazlvlield. Btlépéi |ullua I. Cien-geiy-at 23. 1817
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Oulenberg Nyomda é« IXIzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanliaán. Felelöa kiadó: Zalai láraly Interurbán Iclelon : Nagykanlua 78. arám.
kmimt lyínölcsíáit!!!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Darsin Gombabetegségek ellen Snlfarol, AmoniI, Solbár, Vlnol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronikol, TjdoI, Káliszappan.
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelinlszo-rek, gép, zsák, atb. kareikcdé.íben Nagykanizsa, Erzaébetlér 10. (A blróaág mellett.)
A Nyugatmagyarországi Mezőgazdasági Szövetkezel 1937. évi Junius hó\'55. nap|án déli 12 órakor Budapesten, V^ Klotlld-ucca 10/b. sz. a. hivatalos helyiségében randaa kB«|»Olé«t tart, melyre a szövelkczet m. t. taglalt ezennel meghiv]uk. Az IgatgaUsig.
Tárgysorozat: I. Az 1936. évi mérleg és eredmény megállapítása 2. Az igazgatóságnak és felügyelőblioltslgník a feltnenlvény megadása. 3 Az alapszabályok 39., 40., 45, 47. §S-alnak módosi\'ása és «z alapszabályok szakaszainak álszámozása. 4. Az igazgatóságnak 2 uj lag választása ulján való kiegészítése. 5. A felügyelő bizottság taglalnak 3 évre való megválasztása. 6. Az igazgatósági tagok (elenléll díjainak és útiköltség-télilményének megállapítása. 7. Ügyvezetés, llsztvlselő- és adminisztrációi kérdések elintézése. 8. Netán! indítványok, (indítványok legalább 3 nappal a közgyűlés elólt az igtzgalóságnak Írásban bejeienfendők.) Mérleg-szimta : Vagyon. Pénztár-számla: készpénzkészlet P 3.840-03. Berendezés-számla: irodai berendezés P 146—. Adósok-számla: 42 adós tartozása P 26.553 08. Veszteség—nyereség számla: veszteség máltis 31-lR P 1.996-89 Veszteség--nyereség-számla: veszteség dec. 31-ig P 381662 összesen P 36.352 62. Teher. Törzsbetét-számla : 2413 részjegyért P 12.065 —. Hitelezők-számla: 6 hitelező követelése P 24.287 62. összesen P 36 352 62. Nagykanizsa, 1936. december 31. Veszteség—nyereség számla: Veszteség. Kamat-számla : kamatok P 14331 Adó és illeték-számla: adó és i lelék P 497. Házbérszámla : házbér P 562 25 Fizetések-számla : fizetések P 288 —. Költségszámla : költségek P 4.519-18. összesen P 5.517-71. Nyereség. Sertés jutalék-számla : jutalékok P 484 50. Veszteség—nyerfség-számla : brulló nyereség I\' 1.216 59, veszteség P 3 816 62. összesen P 5.51771. Nagykanizsa, 1936. december 31. Megvizsgáltuk és a könyvekkel egyezőnek falálluk. A feltlgyelőblzotlsdg A javasolt alapszabály-módosítások : 39. §-nál, hogy ugy a rendes, mint a rendkívüli közgyűlés Nagykanizsán vagy Budapesten tarlalik és hogy alapszabálymódositás esetében a közgyűlési meghívóban a módosi\'andó szakaszok száma valamint a módosító indilványox tartalmuk lényegében közzéteendők. A 40. §-nál, hogy a határozatképtelenség miatt megtartható nem volt uj közgyűlés összehívására a 39. §. rendelkezései az Irányadók. A 45. §-nál, hogy a közgyűlés hitáskörébe lartozik az üzletrészek névértékének leiemelése vagy leszállítása és hogy az üzletrészek névértékének felemeléséhez a közgyűlésen jelenlevők 8/, részének hozzájárulása szükséges. A 47. §-nál, hogy az igazgatósági határozatok hozatalához a Jelenlevők általános szótöbbsége szükséges. Szavazategyenlőség esetében az elnök dönt.
Ismét kapható az
Autó Syphon-iiveg
15 tct. szénsavpatroncsere kötelezettség ellenébe\'..
Siessen magának üveget biztosítani, amíg a készlet tarll
Körzet- egyedirusltó:
SZABÓ ANTAL
sporlüzlele Fő-ut 5. Nagykanizsa.
„KERESD A MÁSIK FELÉT"
OÓAILTZRE E STUS DOÉIMDR FTLBRTRU
A fenll megfejtett szöveg .másik leiéi"
..................................................................cég kirakatában találtam meg.
Név: ............................................. Lakás:
E szelvényt kivágva minden szombat es\'lg kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
aaMaMMMMMaWMMMWMWMMWMMM
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nagykanizia m. vároa polgármesterétől.
12 881/1937.
Tárgy: Munkaalkalom hadigondozottak részére a Viktória Qöziéglagyárban.
Hirdetmény.
Felhívom azokat a hadigondozottakat, akik a Viktória Oöztéglagyár-ban munkát akarnak vállalni, e szándékukat Jelentsék be folyó bó 26-ig dr. Síüca László városi fogalmazónál (Városhíz I em. 13. ajtó) a hi-vataloa órák alalt.
Nagykanizsa, 1937. évi junlus 14 isis Polgármester.
Hirdetmény. A Zalavármegycl Szövetkezeti Áruforgalmi R.t. felszámolás alalt nagykanizsai bej. cég folyó évi Junlus 26-An d. e. 12 órakor dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd irodájában (Rozgonyi-u. 3/a) lartja rendes évi közgyűlését, amelynek tárgysora a kövelkezö: 1. Fe számolók és felügyelöblz\' ttság Jelentése. 2. A zárómér. leg bemutatása és alölött való határozás. 3. Felmentvény megadása. Határozathozatal a felszámolás befejezellé nyilvánítása és a lársasági könyvek megőrzése tárgyában. Az alapszabályok 17. §-a értelmében a közgyűlésen tsak azon részvényesek vehetnek részt és gyakorolhatják szavazati jogikat, akik \'észvényelket a szelvényekkel együtt a közgyűlést megelőzőleg legalább ké nappal Nagykanizsán dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd irodájában, vagy pedig a „Futura", a Magyar Szövelkezeli központok Áruforgalmi R -t.-nál (Budapest, V. Gróf Tisza István-u. 6. sz.) elismervény ellenében letétbe helyezik. A letéti elismervény, mely egyidejűleg a rész ényesek Jogainak gvakorolhatására és szavazási Igazolványul Is szolgál, a közgyűlésre elhozandó. A felszámolásban levő cég zárómérlege a következő: c elekvő vasyor. • nincsen, szenvedő vagyon: tartezisok: 7471 P 83 flll. Olyan vagyontárgy, amelyből a hitelezők és részvényesek részben, vagy egészben kielégítést nyerhelnén*k, nincsen. A felszámolók.
A bélyeg érték!
Olltion, padláso fiókban heverd bélyegeit é tékesif-heti minden hétfőn délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban. Minden bélyoggyUJtöt silvtstn latnak.
Tagdij nincs I
NGYEN
kapja ■
Zalai Közlönyt
Jövő bó elsejéig, ha nflOSft előfizet.
\' mpumm w. immüki KW* «■ aamm lagkMi vUlMa UoívmowujikwliH^fa
(Mali. triwr, 2ala| liruljul
Ma: „KERESD A MÁSIK FELÉTI"
7Jm Évfolyam 135 szím Nagykanizsa, 1937. junlus 18 péntek
Ara 12 HU.
ZALAI KÖZLÖNY
Mr un<(uV i
■OLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaritm Lajos
Előfizetési árs: egy hóra > pengő 40 fillér. Sielkeiztóségl és klsdóhi.sUli Iddooi 78. SS.
ló hírek a nagyvilágból
Az Amerikai Egyesült Államok négy év óta nem adolt kölcsönt egyetlen országnak sem. Most végre megtört a jég : — az USA kormánya egy bankcsoportnak engedélyezte, hogy .\'100 millió dollárt adjon Cuba kormányának. A kölcsönt más kői-csöíiök követik, elsősorban Brazília és más délamerikai államok részére.

A Magyar Vasutak Állandó Díjszabási Bizottságának jubiláris közgyűlési jelentéséből :
— Az Államvasutak a legutóbbi félévben a inult esztendő hasonló időszakához viszonyilva, 20 százalékos bevételi több letet ért el. az áruforgalomban. A személyforgalomban a forgalom emelkedése 10.0 százalék, a bevétel emelkedése 7.8 százalékra rúgott. A tranzitforgalomban is számot tevő emelkedés mutatkozott.
A Magyar Hirlap irja :
Az építkezési tevékenység erős, a tégla ára mégis (az u. n. város építkezés térhódítása miatt) az egy hónappal ezelőtti 112 pengőről 28—29 pengőre csök kent.,
A minapi hivatalos magyar vetésjelentés a korai kánikula ellenére is kedvező.
A Vármegye irja:
— Az idei állami költségvetési év első tíz hónapjának adataiból megállapítható, hogy az előirányzott 75.7 milliós del\'icil helyett több mint 70 milliós fölösleggel zárul az 193(5—37-es költségvetési esztendő. A jövő esztendőben valószínűleg hasonlóan fog alakulni költségvetési helyzetünk, ugy, hogy az elő-irányzett 07.9 milliós deficit fe dezetéről nem kell gondoskodni. Sőt a folyó évi fölösleg és a következő költségvetési esztendő remélhető fölöslege mintegy 100 millió pengőnyi összeg fölött ad rendelkezési jogot. Természetesen bizonyos adócsökkentések következnek a kedvező költségvetési helyzet folytán, azonban ebben az irányban nem szabad eltúlozni a dolgot.
A közigazgatási bizottság üléséből :
— Zala vármegyében az adózási helyzet elég kedvező.
Fabinyi pénzügyminiszter nyi latko/aIából :
— Tiz napos londoni tárgyalásaimul kedvező benyomások-
Már mindenki gyanús Sztalinnak, aki csak él
Száz ujabb letartóztatás Ukrajnában — Terméshiány előtt áll a Szovjet, mert tavaly
még a vetőmagot is dharácsolták — Egyes vidékeken máris éhínség döhöng / Kivégezték Moszkvában Kun Bélát is
London, junius 17 Az angol sajtó egyhangú megállapításai szeriül a moszkvai kémüldözési mánia lassan köze-i ledik ahhoz az állapothoz, hogy mindenki trockijisla, a szovjet ellensége és kém, aki csak Szovjetoroszországban él.
A gyanúsítások és a letartóztatások egymást érik még mindig. A Fehérorosz köztársaság (Ukrajna) fővárosában az elmúlt nap ismét száz letartóztatás volt. A szovjet a letartóztatott magas vezetőket azzal vádolja, hogy ők az okai, hogy a
Fehérorosz köztársaság gazdaságilag teljesen összeomlott. Egyes kerületekben máris éhínség dühöng.
A lapok megbízható moszkvai forrásból kapóit értesülése szerint Szovjetoroszország valóban katasztrofális terméshiány előtt áll. Ennek oka az, — mondják a jelentések — hogy a szovjet emberei a tavalyi rekviráláskor a gazdák egész évi termését elvitték. Hiába kérték a gazdák a rckvirálókat, hogy legalább vetőmagol hagyjanak, a harácsolok nem gondollak a jövőre
ugy, hogy a gazdák nagy része veiőmag hiányában kénytelen volt parlagon hagyni földjét. Most a vezetők kétségbeesve látják a teljes terméshiányt és ezért a földkincslár vezető embereit okolják.
Kolozsvár, junius 17 Egy felfogott rádiójelentés szerint a moszkvai kivégzettek között van Kun Béla is, aki évek óta magas tisztséget viselt a Szovjetben és aki a spanyol forradalmat is előkészítette.
Rendezik Németország gyarmati követeléseit
Neurath báró londoni tárgyalásaitól az európai légkör enyhDIését várják — Uj négyhatalmi egyezményről beszélnek — Olasz és Németország Ismét résztvesz a benem-avatkozás ellenőrzésében
London, junius 17 A londoni és párisi lapok szerint Neurath báró német külügyminiszter küszöbön álló látogatása áll a világpolitika előle rében. Az utazást mindenütt örömmel várják, mert Neurath báró londoni tárgyalásaitól a nyugateuróapi légkör enyhülését várják. A lapok szerint a német-angol megbeszélések uj szellemet hoznak Európába. Uj négyhatalmi egyezmény létreho-
zásáról is beszélnek.
Páris, junius 17 A világsajtó örömmel értesül, hogy Németország és Olaszország újból megjelentek a londoni bcncmavalkozásí bizottságban, hajóik pedig megkezdték a spanyol vizeken az ellenőrzést.
Erre való tekintetlel a lapok külön is rendkívül kedvezőnek tartják a londoni angol—német tárgyalásokat.
London, junius 17 Az angol birodalom dominiu-mainak miniszterelnökei bejelentették, hogy hajlandók Né-inclország gyarmati követeléseinek rendezését megfontolás tárgyává tenni és azt rendezni, ha Németország ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy Európa ügyeinek elrendezésében tárgyalni és segíteni fog Angliának és a munkába tevékenyen belekapcsolódik.
XUVXJVVXrVVXiVVVVVWy»"i"»\'>\'llal*^*i*.....*................"...............- - -
Ujabb nemzeti győzelmek a bilbaói fronton
10.000 foglyot ejtettek a nemzetiek Bllbaonál — Matrózlázadás egy ,örös torpedórombolón
Páris, junius 17 A nemzeti csapatok a bilbaói frontszakaszon ujabb győzelmeket arattak. A nemzetiek repülői a Bilbao környéki ellensé-
ges állásokat bombázták és teljesen megsemmisítettek eg.v lőszerrel és élelmiszerrel leli vo-naloszlagot.
kai záriam le. Londonban pénz-ügv.i és gazdasági ,helyzetünk iráni megértést tapasztaltam.
Budapesten állami adóban 3 millió pengővel több folyt be, május végéig, mint tavaly ugyan ezen idő alatt. A pontosabb adófizetés miatt a késedelmi kamatok bevétele erősen csökkent.
A Magyarságban olvastuk :
Az Egyesült Államok gazda
sági helyzete a most közzétett hivatalos kimutatások szerint 1935 óla állandóan javult. A nemzeti jövedelem 1930-ban 1A milliárd dollárral emelkedett s ez évben további 8 milliárdos emelkedésre számítanak. A kereskedelmi minisztérium becslése szerint a nemzeti jövedelem, amely 1935-ben még csak 51.(5 milliárd volt. 19315-ban már 02 milliárdot tett ki s azóta a 70 milliárd felé közeledik.
N Sevilla, junius 17
Bilbao már a teljes- és végleges elfoglalás előli áll. Az ellenséges csapatok már teljesen ki-vonultak a városból, a nemzeti csapatok mindenütt a külvárosokban állanak. Már semmi akadálya sincs a bevonulásnak, a csapatok azonban óvatosságból -- okulva az előző napi bomba-szerencsétlenségekből — megvárják, mig az előőrsök átkutatják a várost és csak akkor vonulnak be, ha erre a hadvoze-tőségtől parancsot kapnak.
A bilbaói foglyok száma eddig 10.000-re oniclkedell, de biztosra veszik, hogy ez a\' szám még emelkedni fog. .
ÉKUfí natLÖHY
Páris, junius 17 A larochei kikötőben a Piscar nevű spanyol vörös torpedóromboló legénysége fellázadt. A liajó 110 menekültet szállított a kikötőbe. A parancsnoknak Margatti fregaltliadnagynak, ki az egyik spanyol torpedó flottillának is parancsnoka, tisztjeivei sikerült megszökni a hajóról. A fellázadt spanyol hadihajót három francia torpedóromboló vette őrizetbe.
A Ház Ölése
Budapest, junius 17
Sztranyavszky házelnök tiz óra után pár perccel nyitotta meg a Ház mai ülését. Harmadszori olvasásban is elfogadták az öntözésről szóló javaslatol. A belügyminiszternek a kártalanításról szóló jelentését hall gallák meg ezután, amelyet l\'ropper Sándor felszólalása, majd Bobory György alelnök válasza után elfogadtak. A közmunkák fedezéséről szóló javas, lalot kezdték ezután tárgyalni.
Zsindely Ferenc előadó szerint a kormány 10 millió pengőt l\'ordil közmunkákra saját hitelkeretéből. Éber Antal öl milliói kér a kézművesek számára, valamint nagyobb közszálli tás juttatását óhajtja. Kressák Richárd szerint a beruházásból 10 millió pengő a munkabér. A MAV beruházásait siettetni kell. Béldv Béla szerint a pénztári felesleget fordítsák adókönnyítésre. ilOO.OOO pengői kér a tüdőbetegek részére, l\'ropper Sándor szerint a munkanélküliséget a kormánynak kell megoldani, nem fogadja el a javaslatot. Müller Antal helyesli és elfogadta.
Tegnaptól máig
Ország:
Szentes ttfcllcll Palavichini \'őrgróf erdejében egy Megcsonkított női liott-lestet találtuk, bűntény után nyom>z-
Serédy Jusztinián hercegprímás Ró-totíból visszaérkezett Pestre, majd onnét hazautazott Ksztergota/bu.
Kerekes Sándort, a felfüggesztett szobioki főjegyzőt visszahelyezték állásába.
A Ház szerdái ülésén Vázsonyi János nagy interpellációi mbndoU a papirdrágulásról.
Szentesen az éjjel 15UXK) pengő értékű ékszert vittek cl a betörő* Balázs Imre ékszerész üzletéből, amely éppen sztjrfben van a rendőrség épületével,
A Felvidéken kolaszlrófális a szárazság: Felsőcsallóközben a szárazság Watt fellépő földi bolhapuszlilás mliatt ki kellett szántani n répater-mést. A buza beérett, de szem nincs a fejekben. Más vidékeken is kiégett a vetés. Borsódban fél méterig száradt ki a talaj.
Világ:
Schacht Jahlmhr, a Német Biro-dalm/i Bank elnöke csütörtök délben Bécsbe érkezett, ahol Kienböc^, az Osztrák NemUcti Bank elnöke és palién nagykövet fogadták.
Bcek tábornok, a nítnfct veiérkar főnöke Párisba utazott.
V. Gusztáv svéd király 79 éves. Johanna bolgár királynénak fia született, Julianna holland trónórö-kósnő pedig rádión jelentette be n családi esemény "közeledtét.
A Vatikán .Fehér Könyvet, ad kl n némtet birodalommal \' láinadt kon-lliktusáról.
Ménekkel tele vasúti kocsinak rohant a tolató mozdony
A törvényszék két vasulast 80-80 pengő pénzbüntetésre Ítélt
A nagykanizsai törvényszék Mokáry-Innácsa előtt csupa egj-enruhás áll. Vasutasok, inéiic-ikiri legények. A tárgyaláson annak ü könnyen végzetessé válható szcrencsétenslégnek részletei elevenednek meg, amely január 9-én történt a nagykanizsai teherpályaudvaron.
Történt ugyanis, hogy László Béla a honvédség rő.zérc fiatal méneket hozott egy vagonban. Egyenesen a mlénesből, a szabid ég nlól hozta a fiatal, belöretlen ml\'nekct, amelyek meglehetős tüzesek voltak, A vonat beérkezése után krtir hat lársa várta a teherpályaudvaron, akik azonnal fel akarták kantározni lovakat. Mig ők a lovak között dolgozlak, hibás váltóállítás következtében egy tolató vonat nekiszaladt ugy, hogy a vagon is, ők Is összetörték magukat.
A vádlottak ixidján az a két vasutas ül, akik a váltó állításáért felelősek voltak: Mátrai György váltókezelő és Szomblányi Ferenc tolatásvezető.
A két vádlott előadásától Tassán bontakozik ki a szerencsétlenség. Ko-rudélulán volt, épp 11 barcsi \'lehcr-teli vagont vigyázva tolták ál n 22-es teli először vigyázva tolták át « 22 es élő rakodóvágányra, de kézierővel n(tn tudták a haláron belül tolni, igy mbzdonyl kellett hivni. A tolatást Szctnljlányi Ferenc vezette és ott segédkezett\'a váltók állításában Mátrai György váltókezelő.
A kézibetolatás után Szomblányi olyan parancsot adott Mátrainak, hogy menjen a Barcs felé induló vonat mozdonyáéi t. Közben odaérkezett a tolatómbzdony, a ménekkel lelt kocsil Ik- is tolatták, a váltó azonban mm1 lett visszaállítva; miulán Mátrai, akinek dolga Tett voTn^ ei-m\'cnt, Szomolányl pedig irt.\'gfelcdke-zett róla, hogy más emberi állítson Mátrai helyére, illetve, m/\'nt vallomásában mondja — nem ladta, hogy Mátrai már elment. Nagy vita kerekedik itt. Kihallgatják ZnlaSzcnlmi-hályi Mihály Máv segédtisztet is urra-
vonatkozóán, hogy clhagyhntja-e n váltókezelő helyét addig, míg « tolatás l>e nincs fejezve,
I|n » tolatásvezető igy rendelkezik, igen! — adja ml\'g a\'felvilágosítást. \\
Mátrai György tehát azzal védekezik, hogy.ő nem) felelős, incrl öl el-kűldlék, ott sem volt a „szerencsétlenségnél.
Szomjlányi szerint ő a parancsot ugy érteite, hogy mfcijd tolatás után hitenjen el a mozdonyért, azt hitte, liogy a váltók úgyis jól vannak állítva.
László Béla és kél társa: Dávid Imre és Lovrcncsics István a szerencsétlenség kóriVmjéiiyeit mondják el. A lovakat fogták a vagonban, ami kor erős vonnldübórgésl hallottak, pásztó ki is nézett, dc ebben a pillanatban olyan erős lökést kaptak, liqgy « lovak átsza kitolták a mf.-Uvasal és rájuk zuhantak. Még fel sem ocsúdtak az első nagy lökéstől, : ml kor ellenkező irányból kaptak egy hatalmas lökést. A kocsi ugyanis rickivágódolt egy álló kocsisornak, i|t tiflir a kocsi eleje is teljesen összetörött. Dávid Ibire arccal kiesett a pályatestre, Lovrcncsics is olyan súlyos sebektől vérzett, hogy m\'ndkcllőt kórházba kellett szállítani. A többiek is mind könnyebben megsebesüllek, sőt a lovak ís kaptak sérülést.
Kihallgatják a tolatásnál segédkező Sípos István lenkasztót is. ,
- fin n bálé. felől jötteirt — mbiuljn — olt találkoztam Mátraival, amikor a masináért meni, a szercn-rséllcnségről c<ak ké >őbb értesült\'m.
Az egyik ügyvéd magyarázza nil\'g, hogy <hálé> alatt a fedett várócsarnokot értik a vasutasok.
Némlelh Ferenc kocsirendező sem tud stm ni közelebbit irtondani Csak azt; hogy őket: Sz<mblánylt, Mátrait, Si|>ost és őt a szerencsétlen\'éi után íiik\'gejlelt szakvizsgálat után a vasút biár ío—io pengő rcndbüntetésro ítélte.
l#37. |unlu» ló.
Tdmcsvárl Gyula mozdonyvezető nem tud semmiről, neki megadták n jelet, ő tolatott s ajmikor Istiván György váltóőr jelezte, hogy rossz vágányra krt\'ntck, azonnal \'lefékezett de nem/ tehetett semmlit, mert a kocsik le voltak akasztva és nekirohantak a lovakkal és emberekkel lelt vagonn <k. A szaladó kocsikon Istiván György volt s elmbndja, hogy amint a váltóhoz értek, azonnal fékezni \'kezdett, dc a kocsi olyan közel voll, hogy a szerencsétlenséget elkerülni "múr nem lehetett.
Mig a tényáláslt a bíróság a helyszínrajzon részletesen clmlagyaráztajja a tanukkal, jó két óra beletelik. Rég elmúlik egy óra, mire a perlwszédek ulán Ítéletre kerül a sor.
A törvényszék M ndkét. vasutast bűnösnek >n\' >ndln ki közveszélyes csclckm^iiybcp és fejenként napi fogházra álválloztatható 80 j\'cl>U<"> pénzbüntetésre l é Időket. A kél vasutas megnyugodott és igy az ítélet jogerőssé vált.
ID<3
■elegebb I
Prognózis: Az északi szél átnyomul keletre Is, sok helyen, főképp ko-loton még eső, zivatar, a hőmérséklet nem változik Péntekre kevesebb felhőzet, nyugaton kissé melegebb Idő várható. _
A Meteorologlal Intózet nagykanizsai megflgyelöállomása jélentt i
Hőmérnéklut tegnap este 9-kor: •f 16 8. ma reggel i +140 délben: 4-17 0.
Csapadék: 5-0 %,
Elrontott gyomor és az ezzel össtifüggő bezavarok, felfúvódás, kellemetlen szájíz, émelygés, homlok-fájás, láz, hányás, hasmenés vagy székszorulás eseteiben már epy pohár természetes ,Ferenc Józsel" keserűvíz is igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat. Az orvosok ajánlják.
Nyári melegben egy kis
villamos főzőlap is,
nagy kényelmet jelent, de főleg olcsóbb minden más tüzelőszernél.
Méí ma igényelje a Uillamíínél
Fő-ut 13. szám.
X
19J7, tunlm 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Kik Ítéltek?
Hegérkezeti a nagykanizsai leventék zászlaja
Az a fegyelmi Ítélet, amely Beszámoltunk már 10-30 pengőben talált kellő , hog a Nagykanizsai Lcvcn,c\' büntetést a pacsai választási I£gyosl-llel nagyszabású zászlószabály t al a n ságokra, a fővátosr j.zenlelési ünnepélyre készül. A sajtóban sok túlzott Ja ferde Tfumus 2í)-iki zászlószentelés! ün-
kommentárt kapott. Ezek közült erősen kirívó a 8 Örai Újság szerdai számában megjelent vezércikk, mely már címében is vaskos tévedés és tendencia, tartalmában pedig még inkább az.
Nem hagyhatjuk szó nélkül ezt az »ítél a pártelnök- cimft cikket. A lappal persze nem szállunk vitába, de a vármegye hiszékeny polgáraival közölnünk kell az igazságot. A/.t irja a 8 Orai Újság, hogy a főispáni fegyelmi szék Ítélete vajszivíV, meg azt irja, hogy -meg kell szüntetni a főispánok NEP elnökségét, végei kell vetni annak a kétértelmű helyzetnek, amely tápot adhat a gyanúnak, hogy a fegyelmi ítéletek inkább a NEP elnök politikai rokonszenvét, mint a főispán hivatalos szigorát tükrözik. •
Bár országszerte köztudomású, a fcntemlilett lap szándékosan nem veszi tudomásul, hogy Zalavármegyében a főispán" nem NEP elnök. S még az a körülmény sem hagyható itt figyelmen kivül, hogy más volt a főispán, aki választolt és más, aki elnöke volt az ítélkező választmánynak.
Főispáni fegyelmi szék nincs, ezt a 8 Órainak illenék tudni. Az 1929. évi XXX. t.-c. szerint törvényhatósági fegyelmi választmány van, ennek a főispán az elnöke. Mikor ez a törvény született, még nem volt NEP, Bethlen István volt a miniszter* elnök. Akit a 8 Orai Újság szol-gál.
Tegnap a tárgyilagos igazságról beszéltünk az ítélettel kapcsolatban. A fegyelmi ügy előadója dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző volt, ügyésze dr. Szalay (ivula megyei tiszti főügyész. Egyikükről sem tételezhető fel, hogy valamelyik politikai párt mellett, legkevésbbé a NEP mellett elfogultak. De nem tételezhető fel ez Thassy Kristófról és Várkony Rezsőről sem, még ha a kormányi képviselő főispánról fel is tételeznék. Es ha a Bosnyák Andort képviselő dr. Udvardy Jenőt, valamint a vádlottakat képviselő dr. Briglevics Károlyt és dr. Bcncze Imrét is emiitjük, a névsor egyáltalán nem szolgáltathat okot senkinek, meg a 8 Orai Újságnak sem, hogy az ítéletben túlnyomó NEP rokonszenvet bolhásszék, hasábos vezércikkben.
— Keveaebb r*hit kell crinálUtni,
ha a szövet szlngyapjuból készült, mert az évekig tart éa mindig szép. Csak a szövet cslnálója tudja garantálni. hogy a szövetben csak természetes Hzlngyapju van. A magyar urlesa-ládok részérő évek óta szállítja angolosan gyártott kiváló szöveteit közvetlenül, ruhánként Ib elsőkézből a Trunk-hahn Posztógyár, Budapest, XI., Lenke-ut 117. Még ma kérje a szövetminták költség- é« kötelezeltségmentes elküldését. Nem tog csalódni, hanem évekre szóló megtakarítást ér el A kollekcióban rengeteg elismerést ls olvashat
— Tekintse meg a Kopatoln Bútoráruház állandó butorklállltAsát ízléses és olo ó bútorokat kedvező fizetési feltételekkel vásárolhat.
«=» laprlmé maradékok megfelelő jó móretekben, alkalmi árakon Schütxnél,
nepély programmjál a Nagykanizsai Levente Egyesület elnöke, dr. Tholway Zsigmond most állította össze és ennek alapján arról most már részletesen is beszámolhatunk.
A nagyszabású ünnepély, a melyen a megye vezetőivel az élen a környék és a város intelligenciája is részt vesz, Péter-Pál napján fél (.) órakor kezdődik a Zrínyi sporti)ályán. Ili lesz a tábori mise is, amelyet P. Cirfusz Viklorin plébános mond nagy papi segédlettel.
Mise illán kerül sor a városi és járási zászlók megszentelésére. A zászlóanyái tisztet viléz gróf Teleky Béla főispánné tölti bOj aki férjévM együtt személyesen ill lesz. Nagykanizsa I. és II. körzeti leventeegyesület zászlóját dr. Krátky Islván polgármester adja ál dr. Tholway Zsigmond postafőnöknek, a Le-
arről, | venle Egyesület elnökének. A
........ nagykanizsai járás zászlóját dr
Loiilay Alán főszolgabíró adja ál a zászlótartónak.
Az ünnepségek után nagyszabású levente sportverseny lesz, amelyen 1(500 levenle vesz részt.
A Nagykanizsai Levente Egye sülét zászlója már elkészüli. A gyönyörű nehéz, fehér selyem-zászló egyik oldalát a Patrona Ilungarie képe diszili »Islen, Haza. Király« felírással, másik oldalán a babérkoszorus magyar címer látható. A zászlót a rendezőség közszemlére kiállítja Szabó Anlal sportkereskedő kirakatában.
A leventezászlók megterem lője az egyesület agilis elnöke, dr. Thohviiy Zsigmond, akinek mindenben nagy segítségére volt ITutter C.éza főfelügyelő szorgalma és ügyszeretete. A zászló-szenlelési ünnepséget követő levenle, sportverseny sifteréről Bremser Gusztáv, Nagykanizsa város testnevelési vezetője gondoskodik.
A háziasszony büszkeségéi
a tarkán ruyyotfó boföttesUvegok.
A hotúzúeníl a kövotkoiö Bxabá-lyokra költ tlgyolnt:
1. I\'oltraontoa 6« tisztára mosott gyümölcs,
Kókltetlen cukor, a legjobb J a rl.irAscukor,
a. Cf. o«ikar>fél« buTjx ,por hasznalata!
A twfóxöport fóznl eohneoml sx\'ttvd, baueui feloldva a forrói Itiu.sxAba koll bolokovornt. 5 kg.| ki; T.llmónyboz 1 osoraatf Dr.l Ojtkor-fólo boföxöport etAmltonk.|
Hétévi fegyházbüntetést kapott a zalaistvándi szerelmi dráma életbenmaradt szereplője
Ez év márciusában nagy szén- | ánynak, akit el is akart venni
zációja volt Zalaistvánd községnek. Mint annak idején beszámoltunk az esetről, Kraizár Dezső 27 éves zalaistvándi gazda több késszurással megölte szerelmét, Simon Mária 18 éves leányt, majd önmaga is öngvil-koságot követett cl. A fiatal lebelehall a sérülésekbe, de a
-__gyilkos legényt a
gondos kórházi ápolás megmentette az életnek.
Felgyógyulása után azonnal letartóztat-ták és most került a vádlottak padjára. A főtárgyaláson kiderüli, hogy Krajczár Dezső három évig udvarolt a le-
feleségül. Simonék állítólag nem ellenezték a házasságot, csak azt mondták, hogy ráér még a leány férjhezmenni. A legény attól tar toll. hogy nem lehetnek egymáséi. Vallomása szerint közös öngyilkosságot határoztak el. Januárban Krajczár levelet is irt szüleihez, amelyben bejelentette, hogy "Öngyilkos leszek, de magammal viszem Mariskái is. mert nem lehelünk egymáséi . A közös öngyilkosságot nem tudták elkövetni — vallotta — czérl állt lesbe. Mikor a leány arra jött, eléje állt és azt mond la: Meghalok, Mariska !
A leány azt felelte :
— Akkor én is, nem tudok
nélküled élni!
Erre átölelte és többször meg-szutria. Mikor a leány összeeselt, hazaszaladt és magát is megszüli a.
A tanuk és Simonék arról vallottak, hogy nem ellenezték a házasságot, de Krajczár még meg sem kérlc a leány kezét, a telt elkövetésérc tehát semmi ok nem volt.
A gyilkos legényt, aki a hosz-sztt fő tárgyalást csaknem végitf zokogva hallgatta, a törvényszék bűnösnek találta és erős felindulásban elköveletl szándékos emberölés bűntettéért 7 évi fegyházra ítélte.
Az ügyész súlyosbításért, h védő és az elitéit enyhítésért felebbeztek.
- (Bélyeggyűjtők figyelmébe!)
A nagykanizsai bélyeggyűjtők asztaltársasága összejöveteleit ezután nem u Pannoniában, hanem az OMKK tanácstermében tartja, minden hétfőn délután 6-tól 8-ig. Seinmiréle tagdíj vagy egyéb kötelezettség nincs. Minden felnőtt bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
— Női ruhára, kompiéra nagyon divatos a mintás lenvászon. Schitxnól minden minőséget megtalát.
Olcsó bevásárlás = Kellemes nyaralás!
CALAI KOZLOWV
<I9»7. lonltn 18.
.•iiivt,l»«z«tó: Dr. Dttudaá, Ki<U. IUi
tHelyixkitkftzvetfléa a Hdélló előadásiról
Minap este tartották meg az Operabarátok a városligeti Vuj-dahunyad várának udvarán a Fidéiio c. opera szabadtéri előadását, amely csak ugy, miilt az eddigi tatai szabadtéri előadás >k felejthetetlenek voltak a résztvevőknek.
Nem lehet loirni, hogy milyen , élmény volt látni 11 meleg nyári éjszakában a zöld pázsiton, a Vajdahunyad várának csoda-széli barokk keretében fel és le hullámzó szebbnél szebb #sz-szonyokat idei gyönyörű estélyi ruhájttkbau.
• Magáról .az etlélyről nálamnál illetékesebbek irlak, tehát azt mellőzöm, inkább a beiinün-ket jobban éndekló toilettcket fogom leinti.
■Ott ketf kezdenem,\'hogy minden ■ nagyon tetszett. Nem volt ruha, amire azt mondhattam volna (pedig nagyon szerettem válna), na ez.-már\'kevéshilé jól \'Mindegyik a legutolsó divat és párisi mmlHIek atán készült. Legtöbb pcrsze-fmprlmé esli ruha volt,-de nehogy azl\'higvjék, hogy olyan mindennapi. Deliogy Feltűntek a nagy pillangós min-Iák. amiket egész Párin l.tns/í-roz most már, a wíndsori hercegnő egyetlen nagy vörös pillangója ulán. Egy halványkék piké esli. ruha közfcltűnést kelteti, sunyira egyszerű,és mégis szép ,volt. .Tölcsér zsebekkel, bwblaaUériuil, juucly tölcsérasui Végződött,. keskeny övvel ■ és ne-, feíéils\' koszontval a hajban. Áltatában virágdísz elkerülhetetlen veit a hajakban 1 Remekül néztek ki a hölgyek, amint sült arcukhoz a világos virágok adták meg a keretet. Egy rózsaszál szebben beszél...
ilár irUun. hogy nyári esti\' ruhákban az idén a virágos vásznak, és pikék vezetnek. Ezt mosl kénytelen vagyok m«oerősit«ni,l inert a Fidelio előadásán -un-\' gyon sok volt belőle, pedig ezt a közönséget, amely ott szere-, pett. nyugodtan vehetjük,precedensnek.
A lencsipke esti ruha is csoda üzép volt, amit egy követünk, felesége viselt: halványkék, fgész hosszú, glokniban végződő, mély dekoltázzsal, boleróvnl, hatalmas piros pipacs disszel a balvillon.. Egy spárgaszinü csip-ke kosztümöt pedig (hosszú alj-inll barna csipke bluz ékített Barna csalt volt a kabáton és barna gombok.
Egypár organdil is láttam, mintás, vagy nagy pettyeset, bő izoknyával, bársony övvel, puffos ujakkal.
Két ruha volt fehér szadiiból, amelyet végig fekete selywncslp. ke borított kabátszerüen meg-esínálva. Iigy másik változata volt ennek : fehér romáin ruha, fekete sclycmcsipke applikáció-yal.
Minden ruhán virág szerepelt. Akár élő orchidea, akár mezei
művirág, mindegy, csak virág legven
A hosszú egyszínű muszlin esti1 kabátok, amik csak derékban vannak egy gombbal összefogva, csak ugy tiszták viselőjük után.
Na, és a prémekről külön beszámolói kellene írni, hölgyeim. Elbűvölő, kápráztató és még minden csodás jelzővel ellálott az a prétnorgia, ami n \'FIdclió előadásán szerepelt Hosszú her-rnclin köpenvek, nerz és (i -JS ezüst rókából összeállított kep-pek sétállak egymás mellett a legnagy obb megértésben. Az ember azt sem tudta, liogv mit nézzen előbb.
Gyönyörű. v«rtt az előadás, a díszletek, a rendezés, (le a nők voltak azért mégis a legszebbek.
Dlvatposla
Tb:tli<UrM{)G. \'Ahogy tetrla, a/, iro práirf rtilulj.lt hagyhatja alakítás nélkül ui idén is. Csináltasson egy nyerssiInd cliaatuag kosztümöt, a* nagyon diva-
tos és elegáns úgyszintén angolos viteleire 1> tiordItatja. Halványtól! vagy barna drapp pettyes rövidujjas bulti-gnlléros blttzl csiaálteiwa hozzá. l>o én legjobtwn egy cgyszitift Iwu"na i\'luiiitung blurt ajánlok ltomá. Nycrs-sztnn sza\'mnkala|>ot és rohér-liaraa ilpfit ajánlok l»izni. Odvözlct.
HoHoniA A bokOldótt ftlKkott "klóké . anyag nagyon csinos, kis angol ruhát csináltasson belőle, beállított fehér zsorzwtl szegtaíllt ntt-lénnye\', InibigiitléiTal, két zsebbel, kis kól-íiitnl övwl, zsebben teher n»iszUn zsebkendő legyen. Klegdns viseletre egy «ttt>\'inié kabátot csináltasson és ezt ritrf:kül ki ludja majd használat üölétsrloú selyim ruháihoz Is. Pdv.
Bak/lr. Cslnátlaseon egy feltér, kékpiros uukcers -lenvászon Mraudóssie-étlilásl: elől igootÍHilt kétsjina, lülos-kék gturf.Ktkkol legyen Hz ujjatlan négyszögletes kivágáau ruha, atatUi ugyanazon anyagból glokuis sliort, lioint kék naitozOkandö píros i«sz-pollal, Üdvözlet.
=■ Ruháimat pedl? Pá\'cslOMlál tisztíttatom I
Hulló faltvil
Az ötlet, hogy a világhíres zeneszerzővel elmondatják legszebb datának történetét : An-dav tErnőé. Ezl irlák meg Szilágyi László és Ketlér Dezső. Illetve aern is Írták, csak szó-vőgették. Szövögették ezt a vns-kurára szoruló mesét tizenöt képen ál: — igy sem maradt belőle egyéb, mint néhány kétíves jelenet és egypár hangulatos zeneszám.
Egy dal lóriéneiét mondja el ez a darab. Egy régi híres dnlét, amelv egv zeneszerzőnek egész életéi cléilkvnrázsolju. A Jtlálll-tás és a szereplők, no meg az n bizonyos dal : a Hulló falevél biztosították c&ak ennék .a darabnak a pesti sikereket. A többi Zerkovitz szám is .szép.
A darab fogyatékosságait Kanizsán is a Fodor társulat kitaV nö tagjai igyekeztek áthidalni. Bár a rendezés ellen nem lehet
kifogásunk, a sok függöny, az egyébként a kanizsai lehetőségekhez mért szén kiállilás minden . hatását aláásta.
A darab lelke Kőrössy Zoltán volt, akit humora most sem hagyott cserben. Ö menti mókáival a darabot. A táncok is *iz őnum-káját dicsérik. A másik életmentő a fösláger, a címszereplő dal, amelyet Olgyay Olga szépen és kedvesen adott elő,\'épp ugy, ipint .a többi számokat. A s/.e-yen egyébként nem feküdi néki túlságosan. Szalma Sándor most is hódító, elegáns volt, kár, hogy oly kevés énekes szerep julott neki, mindig szívesen hallgatjuk. Daruváry Mária Szép Macája eksven alakítás volt. Nem ártana azonban, ha a ruhaanyagokkal .nem takarékoskodna annyira. (Szakértő férfiak egyhangú véleménye: több, kevesebb lett volna. Ez a ^több diszkréció, nagyobb hálás sZŐI a többieknek isj különösen azok-
Egy óriási tétéi férfiszövet, tiszta gyapjú minőségben,
.10 duahbnétaftflbb,mintában és színben, •etltlifl mám !létezdtt alkalmi áron:
lűrachner Mór
cdi»attruházában. ITekintse .meg (kirakataimat!
Sporting
kötött........ ib.JV
íníiS.-
BRÓHYA! DIVATtttZ
Horlhy Hikléi-nt 1. szám.
nak, akiknek teslérc a mosl nélkülözött Nap piros foltokai sütött.) Bakö Baba primadonnája ió volt, szép és kedves. Szabó lirilő amit lehetett, kihozott kis szerepéből. Kitűnő figura volt Tihanyi Piri Mayernéja. Az elegáns báró szerepében Rálkay István, a többiekbeai iMáray, Ozoray, Tordai Ilona, Hajinásy Viólták jók.!Berki pársaavas szerénél is eltúlozta. Lányi Dezső külön dicsérelet érdemel tánc-» betétjéért. A zenekar is derekas munkát végzeit.
A: közönség csak nemi teljesen megtöltötte a színházat, tapsban sem volt\'hiha.
■A színházi Iroda hírei
t#r Ifi- Horvátk tál.
a budapesti Nemzeti Szlubáz cz-Idei sikere, Földes Imre szinjiítékrc-ö*kc kerül iK\'mulalóra mi, oSn-törtőkön este Széktlyhldy Adrién és •Pető: Endrével a főszerepekben, pompás előadásban.
l*J Ketten egy jeggyel
tehát félbelyárakkal kenll izinre a legnépszerfllxb raMWa«" linszároperetl, u Marika hadnagya péolcken este, üz uz v|>erett bizonyára /„sufoll - házat fog vouzaai, hiszen egyike az évad legszebb operettjeinek.
(!) fi.o-b.ion déimii*
kMtcn egy jeggjf l — fólhdyárakkal a Csawargólány kaoagia^ (•)\' ÉIJ*n >IUH*Mt
A világ bohóZnt-lrodflftafVnak két-séfilelenftl legkiválót>b, le^rriulntsik\'o-salib Alkotása a íVonóimégyes.. finnek a nagyszerű darabnak m>sti mélUj utóda, sőt versenytársa szüléiéit A darabnak «Éljen Najx>loon!. a col.\', lizl a ragj-ogó idaralwt ugvanugy, aunit annak idejön a Voívj.\'Juéxyehl. SaUml^n Béla mfutatja be Nagykanizsán szombaton este, több |üTls kitűnő bohózattal és jelenettel. (*) Vui/Mp ká|M
Vasárnap délalán J órakor 30— HO filléres helyárakkat a csavargó-lány operett kacagtál, — délután G órákor a VirAgiíő itsswaiy előadása gyönyörködtet Székolyhidy Adrién fi\'-léplével 6. este fél 9 órakor JuniH " Hulló falevél O|>erettujdouság van imisoron.
(*) HálfSn akta fólkely&rakkal
az évadiján utoljára Jöjjön éisején vígjáték kerül szinre Harrzos Irén felléptével. Békeffy Tstván bomlbasi-kerü vígjátéka közkívánatra került nVft sorra. i i • ;
Az emésztöszervek megbetegedéseinek kezelésénél reggelenként (éhgyomorra egy-egy pohár termé-tizetes .Ferenc Jó*a«t" keserűvíz i abszolút megbizkató üasliajló. Az ioivo«oki«jénH4k.
1937. juntu* 1B
ÍALAI KÖZL\'OKV
mim
A száraz, meleq idő miatt Zalában csak közepes termés várható
A vármegye mezőgazdasági helyzete a gazdasági felügyelőség Jelentésének tükrében
Az Időjárás alakulása különösen a tavaszi kalászosok fejlődésében okozott tetemes kórokat. A hónap vígén kedvezőbbre fordult az idő, a mennyiben a vármegye egész lerü-rbtén m\'ndenütl jelentkeztek so"k lie-lyen ugyan zivataros esők, néhol jégeső kísérőiében, amelyek azonban apró helyi jelentőségű károsodást idéztek csupán elő.
Az őszi repce általában alacsony, néhol ritka, a mlély fckvó>ckbcn pétiig a víznyomásos kórok megkuUrad-luk.
Az őszi buza erőteljesen fejlődésnek indult egészen irtájus közepéig, az azután folytatódó csapadékmentes idő azonban már hátrányára .szolgált, ugy liogy m/i légtől* helyen ritka, alacsony és sok helyen g:>zos is.
Az őszi rozs kielégítően fejlődött, jól!ch«t sűrűsége n hv éri \'el n kellő és jmegkivánhaló mérló<ct. Kalászát kihányta, \'helyenként szép fejlelt kalászokat hozott és mkglchcUVicn kedvező körü\'mlínyek közölt virágzott el. A vízkár n rozsvet\'ésekben is, különösen a mály fekvésekben meglehetősen érzékeny.
A tavaszi kalászosok az esőzés megszűnte ulán kielégítő fejlődő.,i mutatnak, dc a fokozatosan l>ekö-vetkezett száraz és meleg idő fejlődésükben megakasztotta.
Az összes vetemlínyek között a tavaszi kalászosok azok, «m|elyck me-gyeszerte legjobban megsínylették u kedvezőtlen száraz, meleg időt, jelenlegi állásuk mi\'-g a közc|>es mérlóket sem üti meg.
A cukor és takarmányrépa fejlődése srto egészen kielégítő, a mii ugyancsak a kedvezőtlen \'Időjárás idézett elő.
A tengeri a "hónap folyamtín teljes egészél>en clvetlclclt, á korábbiak jói, a késől>biek u szárazságban nehezen és hiányosan kellek. Fejlődése egye-lőre kielégítő.
A burgonya a hónap folyi\'hahi mindenütt kikelt és a száraz, meleg időt aránylag elég jól türi. Kapálása befejeződött, töUőgetéséhcz pedig ugyancsak bővebb kiadós esőre volna szükség.
A Mesterséges takarmányok közül az ősziek zölden való földelése a hónap folyamán megkezdődön.
A lóhere és lucerna — kivéve a nvíly fekvéseket — eléggé jó terméssel szolgált, a blborhcrc Ozzei sztrn ben a legtöbb helyen nagyon ritka és meglehetősen gazos. \'Ennek /oly-lán a gazdák igyekeztek a biborveié-seket mielőbb lekaszálni, " termést föletctni, ugy hogy a folyó évben a ■ bibormüg termelésére szolgáló területek nagysága meglehetősen rfteg-upadt.
A tavaszi mesterséges takarmányok — épen ugy, mfnt a tavaszi viaszosok Ls — nagyon megsínylették a már j\\isl szárazságot. "
A rétek a sok áprilisi nedvességet többé-kevésbbél kiheverték. A fü-hozakit a magasai* fekvésű réteken kielégítő jó, dc a vizállásos helyeken silány leitnlísscl szolgál,
A legelők a csapadékos tavaszon jól fejlődlek, a jrtVjusi szárazság azonban igen érzékeny kárt okozott iK\'nnük. Az erőteljesebb sarjadzáshoz Ismétel te n bővebb csapadékra volna szükség.
A gazdasági felügyelőség <> várta*;-gye iivájusi mezőgazdasági állai>otáről
a következő jelentést "dia ki:
A gyümölcsfák általában bő virágzást hoztak, de " m^gUTméke-nyitéshez az idő nirt kedvezett igy nincs nagy gyfgnlölcstermésre kilátás.
A szőlők álfapo\'la egyelőre kí-elégilő, bár helyenként panaszolják a gazdák, liogy a "no/\'-mj kevésnek Ígérkezik, hké«is, ha nem óri -különösebb elv mi kár és virágzása is kedvezően tud lefolyni, tvrbi|Jskilálásai egyelőre megnyugtatók lehelnek, a szőlők iH-rmotezése mindenütt ineg-lórténl, gyomflálásu és kölözó c. folya-mutban van.
A gabona érlékesilése megyoszorlc kielégi tő árak mellett az előző hónaphoz teljesen hasonlóan folyik. Készig azonban n gazdák kezén csak elenyészően csekély.
Az á 11 n lá rak nctnl változtak és szilárdságukat a hónap foly"m!ín is irieglartollák.
A mezőgazdasági munkásság helyzete a hónap folyj min némileg javult, egyrészt azáMat, hogy bőségesen kínálkozott számukra mnhkaulk;«lom, másrészt ]>edig a napszámbérek az előző évihez viszonyítva kissé tnV-\'l-kedlek.
Szombaton megnyílik a mozi
A közönség köréből megnyilvánult sokszoros érdeklődésre a mozi igazgatósága elhatározta, hogy megkezdi a mozielőndá-sóHat^,
Szombaton délután tartja a Nép Mozgó megnyíló előadását s bemutatja a főszezon egyik legsikerültebb magyar filmjét : »Ember a hid alatt . Bemutat a mozi egy másik filmet is, ennek cimc : »Itex, a vadlovak királya® .
A nyár folyamán állandóan két slágert fog a mozi bemutm ni. Egyelőre, amig a színészek itl vannak, a Nép Mozgóban tart esak előadásokat, később pedig a Városi Mozgóban kerülnek\' bemutatásra a legnagyobb sikerű magyar és külföldi filmek repziaben. I)e mindegyik mellett bemutat a mozi egy-egyuj nagy slágert is.
Ugy a Néj) Mozgóban, mint majd a Városi Mozgóban gondos figyelemmel igyekszik a mozi igazgatósága a nézőteret szellős sé és hűvössé tenni, ugy, hogy a közönség az előadások alatt nem igen fogja érezni, hogy ká-kula van.
Naptár i Junlus 18. péntek, ttom. kat. Efróm ea. Protestáns Arnold. Izr. Thamusz hó 9.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár éh a klakanlzsal gyógyszertár.
GfixíUrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, pántok déli táD kedden egész nap nőknek).
— (Bélyeggyüjtík UUlkortja) Hétfőn délután 6-tól 8 óráig az OMKE tanácstermében.
— (Az Istentiszteletek sorrendje a kormányzó születésnapján)
Vitéz nagybányai Horthy \'Miklós, Magyarország konnVinyzójának szülelésnapjára, junius 18 ára hirdetett is-lenliszleletet a beállott esős időjárás matt az alábbiak szerint keUett meg-változlalni: Jó idő esetén 10 óra 30 perckor a protestáns felekezetek, 11 órakor a r,ín;. katholikus vallásúak részére a József flig. laktanyában, 11 órakor az izraelit" vallásunk részére az izraelita temfplombon. Rossz idő cselén: A rém. kntli. vallásúak részére a felsőit mtplomban, protestáns vallásunk részére az ág. ev. Htrt>lo inban, izraelita vallásúak részére az izraelita ttmJplombaji 11 órakor tesznek az isten tiszteletek.
— (Beírások a felsőkereskedelmi
iskolában)
Az 1937—38. Iskolai évre a beírásokat f. hó 21. és 22-én délelőtt i) ój<ü kezdettel larljuk meg. Az első évfolyamba a júniusi első felvételi napon esak azok a tanulók vehetők fel, akjk a középiskola IV. osztályát Javítás és iuriétlés né kül végezték s azok, "kiknek a |M)lgári iskola IV. osztálybeli bizonyítványában legalább annyi jeles és jó oszlályzat van, pi\'nl elégséges. A juniusi második felvételi na-l>on és a szeptemberi felvételkor, ha még van hely, felvehetők mások is. Szükséges okmányok: 1. a gimná-zicknl-, reál- vagy |x>lgárí iskola IV. osztályának megfelelő eredménnyel való clvégzé\'él igazoló bizonyítvány, 2. születési anyakönyvi kivonat ós unnak, aki ez évben iuyn| járl nyilvános iskolába erkölcsi bizonyítvány is« Bővebb felvllágosilást az igazgatóság ad.
— Egy peugö egy kltBaS rádiói
Kíváncsi rá: hogyan? Vegyen egyházközségi kultúrház-sorsjegyet.
— (Belratások a zeneiskolában)
A Városi Zeneiskola a bciralásokal 21-én és 22-én tartja 0-2 óráig és délután 4-0 óráig terjedő időben. — Női pongyolák könnyű mosható •kbol, nagyon olcsón ~ "
anyagól
nagyon
1 Statuál.
Egy ismeretlen fiatalember a Balaton első Idei áldozata
Minap délután egy ismeretlen egyén Balatonalmádinál csónakon beevezett a Balatonba, majd. ott vízbe ugrott. Azt hitték fü-1 rödni akar és nem tűnt fel senkinek, később azonban amikor nem bukkant fel, keresni kezdték. 01 már nem találták meg, a parton azonban egy gazdátlan táska hevert néhány fehérneművel és egy rongyos blúzzal. A táskában egy újságpapír szeletet is találtak, amelyen »Ko-vács Lajos név volt felírva.
A csendőrség megindította a nyomozást. Eddig ínég nem tud* Iák megállapítani, hogy öngyilkosság tárlent-e, vagy véletlen baleset. Az ismeretlen ember holttestét nem találták még meg.
— \'A Nagykanizsai Piarista Diákszövetség)
tisztelettel megkéri azokat, akik a möst szombaton délután 0 órakor rendezendő Garden Parly-hoz teiitíé-szelbeni adományaikkal hozzájárulni kegyesek voltak, hogy adományaikat szoWbalon délután 3-4 óra között a gimtaázium tornacsarnokába elküldeni szíveskedjenek. A diákságnak erre a bucsuünncpélyére az elnökség újból irteghivja és szívesen Játja a lanflgy barátait, (:)
— Legsxebb újdonságokat láthatja
Schützék kirakataiban
— (45 ausztrállal a Balatonnál)
Kiss Ferenc, a kaj>osvári Mezőgazdasági Kf m^ia igazgatójának testvére, aki régebben RotherWchre lord Magyar titkára volt, Ixmdonbfin utazási irodát tart fenn. Már számos idegen c>o|>orlot vezetett Magyarországra. vasár nap 45 ausztráliaival érkezik a somogyi Karódra, íriajd onnan a -Balatonra. A messze főidről érkező vendégek több töltenek a szép Magyar Tenger móléit.
« Ruháimat pedig Pálcsicsnál tisztittatom 1
DIAKHflJO BECSBE!
5 feledhetetlen napi
Fiuknak junius 29—julius 3. Leányoknak julius 6—10.
Részvételi dij 44 pengő.
Állandó tanári (tanárnői) felügyelet.
A hajén és Bécsben pazar program. Elhelyezés és ellátás ragyogóan tiszta diákotthonokban.
Útlevél nem hall I
Az eddigi tömeges jelentkezés miatt siessen ön is helyét biztosítani.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai KOzlOny kiadóhivatalától.
Az utazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
lran$conlln«nl
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. (Telefon: 1-831-33., 1-831-58.)
0AUA1 jgggg
1987. lunlut 18.
Izgalmas életmentés a Dunán
Budapest, junlus 17 Az éjjel egy fiatal szőke leány ugrott a ■\'Dunába a pesti parton. A mü toros tnontök csak nagy nehezen tudták a leí iyt k menteni, aki műiden .-rejével küzdött, hogy a mf ntés ne sikerültön. A kimerült leányt nőietlenül siállHották az egyik szanatóriumba, ahol megállapították, hogy Horváth Aliz. Horváth Géza törvény széki tanáesehiók, a valutatanács él nőkének leánya. A leány n öwég cl költözött szüleitől, nV-rt "fiimszinésznö akart lenni. Közben Megismerkedett egy földbirtokossal, aki eljegy< de most az esküvő előtt valami félreértésen összeveszlek és szakitollak.
— (Nyári frontharcostábor a Balatonnál)
a kai>osvári frontharcos.>k között érdekes gondolat vetődött fel. A cél az, hogy kevésbé lehetős frontharcosoknak tegyék lehelövé a testet-lelket üdilő bála-latoni nyaralási. a gondolatot meg is valósitják, egy nagy harjplnc sze-ittílyes sátrai állítanak fei a Balaton partján és napi 2 pengőért szfállást és teljes ellátást adnak a j lenlke-zöknek. A táborozásban azonban csak frontharcosok vehetnek részt, akik c bajlársias táborral is visszavarázsolják az egykori életet — persze kellő-mesebb környezetben és körülmények között. A gondolatot a kanizsai frontharcosok figyelőiébe ajánljuk. -
— (Szálloda né kHl maradt Egerszeg)
Furcsa meglepetés éri ujabban az Egerszegru érkező idegeneket. a zalai megyeszékhelyen ugyanis az Arany Bárány beszüntette üzuri-H és most egyetlen szálloda sincs. Miután uz átutazó külföldiek kénytelenek elhagyni a városi, az egerszegi szálloda, figy a váijovnak is nagy gondot okoz.
— BffT P«»*Wrt l«l»t karékpirja,
ha nem felejt eJ egyházközségrkul-turház-sorsjegyet venni.
- (Átment rajt a szekér)
Francz József 62 éves andocsi föld-mlüvcs a mezőről teheues szekérrel takarmányt vitt hazafelé. Mikor a községbe ért, a kanász durrogatás&-tól a tehenek megijedlek. Francz le. csell, kocsija áltnj nl raji, súlyos állapotban került a kórházba.
- (Olcsó szenet kapnak a gazdák)
Az Országos Mezőgazdasági "Kamai a Megállai>odott egy szénbányával, liogy olcsó szenet bocsásson a gazdák rendelkezésére. A szén ára ab bánya U22-IŐI 1.52 pengőig. A bánya 4 fajla szenet ad a gazdáknak, 60 na]x>s t1-fogadvány mellett,
- (Felakasztotta magát)
Horváth István 85 éves egerszegi napszámos, aki már régebb idő óta búskomorságban élt. "Mire a házbe-Uek rátaláltak, halott volt.
Háilaiixonyok I Nem kerül pénzbe, mert ingyen küldi önnek, ha kéri a oalnoa kiállítású ul „Befőző recepteket" a i)r. Ootker-gyár, Budapest, VIIL Contl-ulea 25. — Befőzőpor mlndin fflszerQzletben és szövetkezetben 12 fillérért kaphaió
- (Tlzenkétévl fegyházra Ítélte)
a törvényszék Bangó Antal zalavégi serléspásztoft. aki Szilveszter éjjelén meggyilkolta ifj. Márkus Károly munkást. A tábla helybenhagyta *a n tör-venysztx íiPTerét. Az itéfet mrtf "nem jogerős.
- (Gyújtott a villám)
A nagykanizsai járásion fekvő bór* zöncei hegyen vlllámioapás következf télien kigyulladt Svastits János dr. zalaegerszegi "JSrási m. kir. tisztiorvos 32 méter hosszú hegyi ha/Téka oí présháza. A tüz az épületet n benne levő értékes felszerelésekkel együtt teljesen .elpusztította. A kár jelentős
Péntek
BUDAPEST 7.
6.45 Torna. — Utána hang!cm| zck.
— 10 Hírek. 10.20 Időszerű sziw\'e.
— 10.45 Felolvasás. 1205 A 2. hon-védgyalogezrcd zenekara. — 12.30 Hírek. — 13.15 Időjelzés, idöjárásjo-lenlés. - 13.40 I)r. Kknf>cr Nándor zongorázik. — 14.10 Hírek, árak. 16.15 Szabó Béla előadása. — 1645 Időjelzés, iiirek,
17 Sporlközlem\'nyck. — 17.15 Har-rk-l Hűmre norvég énekesnő é- Amo N\'iilof észt énekes dalokat ad elő. — 17.55 "Légvédelemi óra. — 18.15 A rádió szalonzenekara. — 19.15 B«rsí Ödön előadása. — 19.40 Cigányzene 20.25 Stella Adorján és Öékeffi István humoros párbeszéde. — 20.50 Az operaházi zenekar. 21.45 llirck; Időjárás-jelentés. — 22.05 Bohraiul Lajos és Weld inger I\'.de szalonzenekarának mi i-sora. — 22.30 A Dunakeszi "Máv. Magyarság dal- és önképző egycsftU\'t férfikara. — 23.05 Hanglctnfrzck. — 00.05 IIirek. BUDAPEST II.
17.30 Felolvasás. — 1040 A ludo-nu\'my műhelyéből. — 20.10 Hírek. — 20.30 Hanglemezek. BÉCS.
17.30 Szólisták hangversenye. — 19.25 lüJm.ind Eyslen hangversenye. — 20 Ballada. — 20.05 Vígjáték. — 22.20 Szólisták hangversenye. — 23 10 Hangverseny.
APRÓHIRDETÉSEK
«p,6hlrdcl4» dl|a vasárnap é» 0nnepn«p 10 UÓI9
00 Mllér. mlndrn további m6 0 lllUr.
10 uólfl 60 lillir, minden lovábbl »x<J « IHWf-
Külföldre ii vállalok fuvart teljesen
uJ, áramvonalai, kényelmei autóval. —
Ktufmann Manó, Erzsébet tér 1. Tele-
Ion 2-22. ____163
Balatonfany vaaan «Q| naflányo*
3X3 azoMs ét mellékhelységből áU6 villa minden komforttal (wlanraaaték, villany, malracoa ágyak) — panalóiiak ia alkalmas — kiadd. Szabó Antalnál Nagykanizsa, Fő ut 5. 1808
Mrgblzható Hat vagy leányt, aki folyékonyan tud írni, olvasni, aaxatfaak é> gordósénak megfogad rokkant nyugdíjas tlazlrlaelő. Belépés jullua 1. C»en-gery-ut 23. _ _1817
VlllalcUk BalatonmártslUrdö iegiiebb helyén, a központban, a Balatontrl 100 lépésnyire, 200 □• öl, olcsón eladó. Brönyal Divatház, Horthy Miklósul 1. Közvetítő díjazva.
Bépéaxkováoa azonnali belépésre kerestetik. relsödnd gazdaság. 1824
Rádiémat lelaxerelésael elcserélném kerékpárért. Clm a kiadóban. 1825
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadó: Zalai Király Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
i— nmm —i
I Mindenki a helyi kereokedöknái I é« Iparosoknál u«r**s« bal I
Ponyva
Hirsoh éa Szeg A
o.ga*l
K tzalponyva — Oépponyva Repceponyva — Kocstponyva
Oabonazaák — Kévekötő Manllla — Oazdaségl kötéláru
Zsák- és ponyva-kBfosBnzés
Női-, férfi- ós gyermek-
részletre olcsón vehet
(kérjen árjegyzéket)
SZABÓ ANTAL kerékpár nagykereskedésében
Telefon 91. Nagykanizsa Fő-ut 5. si.
„KERESD A MÁ^IK FELÉT"
OÓAILTZRE E STUS DOÉIMDR FTLBRTRU
A fenti megfejtett szöveg .másik felét"
cég kirakatában találtam meg. Név: ................................................Lakás: ........................................
E szelvényt kivágva minden szombat estie kell a Zalai Közlöny szerkesztőségében leadni.
Nagykanizsa megyei város rd hivatalától.
K 1C00/I937.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy\' köztartozások lejében leljglalt különféle toros hordók, edények, kosarak és borok 1937. évi junlus hó 18-án és 1937. évi junius hó 28 án délulán 4 órakor a városháza udvarán elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1937. évi junlus hó 16 án.
Kengyel Oyula s. k.
i«i» v. végrehajtó.
Permetezze pilcslü!
Rágókártevök ellen:
Arzola, Barsio Gombabetegségek ellen Síliftről, Amonil, Solbár, VInol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Pronltol, Tanol, Kaiiszappan,
Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, növényvédelmisze-rek, gép, zaák, stb. kereskcdéaében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
• (A bíróság mellett)
A bélyeg érték!
Otlbon, padláson, fiókban heverő bélyegeit é (ékesítheti minden hé\'főn délután 6-tól 8 ig a nagykanizsai Bélyeggyűjtők Asztaltársaságánál — az OMKE-ban. ltodén bíljííjyiijtöl silnsan látnak.
Tagdíj nincs I
kapható
lapunk biad6bi?ala!ába».
« • ESL!
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖHY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely \'belföldi nyaralóhelyre.
. « u^ia-o. u^o-ü, u. tj,.^ rn M>H IJ^WÓ VMIU. kurooMuu*. ^
iMUb Mk, ZaW llniljU
Ma; »KERESD A MÁSIK FELÉT!"
TÍ. fivlolymn 136 szám Nagykaniua, 1937. junius 19 Bzomtat
Ara 12 nU.»
ZALAI KÖZLÖNY
Mcgfcfem
é* kiadóhivatal: fótit 5. n/im. hrtkörnap délután.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra 8 penfcő 40 \'fillér. Szerkesztőségi £a kiadóhivatal! telefoni 78. ix.
A kormányzó
születésnapja
A helyőrség dlsz-szcmléjével Ünnepelte meg Nagykanizsa a kormányzó születésnapját
Magyarország kormányzójának születésnapját az egész ország Istenhez való fohászkodással és katonai pompával ünnepelte meg. Az Istenben és az önmagunk erejében való bizakodásnak ez a felemelő szinbolu-ma és a kormányzó személye iránt érzett hódolat és tiszteld összedobbanlolla ezen a napon a csonka haza egész magyarságának szivét-lelkét. Mintha haj nalhasadást is ünnepelt volna a jogegyenlőségért küzdő Magyar ország a haza ujjáleremtőjének
születésnapján...
*
Nagykanizsán is kirepüllek ünnepet jelző háromszínű lobogók a házak ormaira. Már tegnap este 9 órakor a hutárörze-nckar zenés, fáklyás takarodója járta végig az utcákat s a hősi szobroknál megállt egy-egy lélekemelő tiszteletadásra.
Ma reggel zenés ébresztő, majd 9 órakor a helyőrség díszszemléje következeti. Utóbbira kivonultak a város hivatalos és lársadnlm iéletének vezetői is Az országzászló körül elhelyezett padokon foglallak helyet hivatalos személyek, a kordonon kivül, az utcákon végig pedig a hatalmas tömeg. Gyönyörű,* lelkesítő látvány volt, ahogy a helyőrség csapatai egymásután vonultak el az országzászló mellett felállt állomásparancsnok, a határőr ezredparancsnok és a tüzérosztály parancsnok előtt. Magyar szemnek, magyar szívnek meghatóan, izmokat ácélo-zóan szcp élmény volt, ahogyan a gyalogság verte ki a kemény aszfalton a dübörgő diszlépésl, ahogyan végiggördültek az ágyuk a kanizsai utcán, ahogyan a lovak patkói csattogtak együtt az induló-zene ütemével.
Régen... nagyon régen nem látott ilyent Nagykanizsa. Es milyen felemelődi ió volt újra látni a magunk erejét, a magunk fiait, akik mind a vérünkből való vér ,mind a magyar föld hajtása és mind a magyar holnap reménysége
A dísz-szemle után minden fe lekezel templomában ünnepi hálaadó istentisztelet volt a kormányzóért. Az istentiszteleteken a helyőrség tisztikara és legénysége, valamint a polgári halóságok képviselői is részt vettek.
Jugoszlávia magatartása miatt nem sikerfilt a kisantantállamok kölcsönös védelmi megállapodásának kiterjesztése
„Örök egybeforrásról" beszél a kisantant-államfők dunai értekezletének hivatalos
nyilatkozata
Bukarest, junius 18 Tatarcseu. román miniszterei-nök, Hodzsa Milán cseh miniszterelnök, Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök, valamint Anlonescu román külügyminiszter bukaresti tanácskozásait élénk figyelemmel kisérik A kisantant államok vezetői kora délutántól este tíz óra utánig tanácskoztak. Ma a tanácskozásokról a három- miniszterelnök nevében Tatarcseu román miniszterelnök a következőkéi inon dolta a sajtónak :
— A mostani tanácskozás igen nagy fontosságú volt és döntő érvényű a kisantant további működésére. Első izben
fordult elő, hogy három kisantant állam kormányelnöke ült össze tanácskozásra, hogy megvitassa azokat a nagy közös érdekeket, amelyek örökre egybe-forrasztiák a kisanlanlol és azl erőssé és egységessé lehelik. Ez a szövetség olyan erői képvisel, amelyei nem tud megbontani semmiféle erő > Pécs, junius 18
Bizalmas, de megbízható forrásból nyert értesülés szerint a bukaresti kisunlnnl-érlékczleten ezúttal sem volt meg távolról sem az a nagy egység, amelyet a hivatalos közlemény most is hangsúlyoz. Az értesülés szerint
Hodzsa Milán cseh niinlszler-elnök azt a javaslatot terjesztette a három kisantant állam vezetői elé, hogy a hároih állam kölcsönösen biztosítsa egymást arról, hogy megvédi egymást minden támadással szemben. Vagyis az eddig csak Magyarország ellen irányuló védelmi megállapodást terjesszék ki \'mindenféle támadás ellen.
Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök ezt a Ilodzsa-Téle javaslatot kereken elutasította, ugy, hogy annak megvalósítására nem kerülhetett sor. Ezenkívül még löbb kérdésnél volt ilyen »egységes a kisantant.
Kun Béla kivégzésének hirét megerősítették
Csupa cári tisztek kerültek a kivégzett és letartóztatott szovjet-tábornokok helyébe
London, junius 18
Moszkvából nyeri értesülés szerint megerősítik azt a hirl, hogy a szovjet jelenlegi urai kivégezték Kun Bélát, Magyarór-szág egykori diktátorát, Lenin kedvencét is. A bizalmas szov-jeteinber, bár sok vizet hajtott a szovjet malmára, nem kerülhette el sorsát. Troekijisla üzelmekkel gyanusilollák és főbe-lőtték.
Ugyancsak Moszkvából nyert bizalmas értesülés szerint a szov jct urainak vérengzése még lo1 vább lart. A szovjctigazságszol-gáliatás ökle — a bir szerint —* lesújt a kormány minden egyes
ellenségére, azokra is, akik eddig a vörös hadseregben bujkállak.
Varsó, junius 18 Varsóban ugy tudják, hogy az utóbbi napokban letartóztatott és részben kivégzett tábornokok helyébe majdnem kivélel nélkül volt cári lisztek kerülnek. A hadseregfőparancsnokság legfontosabb osztályának, a mozgósítási osztálynak a vezetését szintén volt cári tisztre .- Sapos-nikov tábornokra bízták.
Sztálin, nyilván, hogy a beleg-ségéről elterjedt hirckcl cáfolja,
megjelent a Moszkvában időző lett külügyminiszter tiszteletére adott ebéden, de egy pillanatra sem lágilotl mellőle Jegov, a " uj vezetője.
Megerősítik azl a hirl, hogy Blücher tátbörnok, a távolkdeií s/.ovjelhadscreg fővezére is bukóit ember, hiába irta alá Tucha csevszkij halálos itélelét. Erre vall, hogv a Blücher paranes-noksága alatt álló szibériai csapatok nagy részéi áthelyezték az európai Oroszországba Ezzel, hgymondják, Blltcher hatalma megszűnt.
A pártoktél függ, tart-e Ülést nyáron a Ház
A családi pótlék felemelését elfogadta a Ház — A képviselőház a kormányzó születésnapjáról való megemlékezéssel kezdte mai ülését
Budapest, junius 18 A képviselőház pénteki ülését 10 óra után nyitotta meg Szlranyavszky házelnök. Mindenekelőtt megemlékezett vitéz nagybányai Ilorlhy Miklós születésnapjáról. A képviselők állal állva végighallgatott beszédben kérte a Mindenhatói, hogy áldásával kisérje a kormányzó titját és életét, amelyért minden jnagvar nevében hálaimát mond. { Ezután harmadszori olvasás^ bán is elfogadlak a közmunkák
költségeinek fedezéséről szó\'ó törvényjavaslatot és megkezdték a többgyermekes alkalmazottak családi pótlékának felemeléséről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Zsindely Ferenc előadó a javaslat fontosságát és szociális intézkedését méltatta. Usetty Béla a tanárok és tnnilók kártalanítását kérte az elmaradt fizetésekért. Kérte, hogy a postások és vasutasok részére biztosítsák az előmeneteli. A javaslatot rész leletben is elfogadta a Ilá*.
Budapest, junius 18 Teljesen elkészüli a szeszlör-vénvjavaslat, a hegyközségre vonal kozö törvénytervezet és a tűzharcos törvény. A kormány a javaslatot bármely pillanatban a Ház elé terjesztheti. A kormányzói javaslat csak ezután kerül a Ház elé. A kormány egész nyáron át tudja foglalkoztatni a képviselőházat. Csak a pártoktól függ, hogy a Ház nyáron is ülést tart, vagy pedig Péter-Pálkor nyári szabadságra megy,.

1*37. |uiilu« 19.
ló hírek a nagyvilágból
M. G. A. Abbiug holland irö soproni előadásából:
— Az idő a rcvi/.iónak dolgozik és ez európai közérdek.
Májusban újra 9.0 millió pen gö a magyar küldereskedelmi mérleg kivileli többlete. Az idén májusban 48.-I, tavaly májusban 31.8 millió pengő értéket képviselt a magyar kivitel. •
Az Országos Ugy véd szövetség Szombathelyi Osztályának köz gyűlésén dr. Ország László el nök hangsúlyozta ,hogy az ügy védség helyzete kétségtelenül so kai javult az utóbbi időben.
. * • l \'j i ,
Vitéz Marcsekényi Imre be széliéből ,aniit a iiáz öntözési vitáján mondoll :
-- A törvényjavaslat rengeteg munkaalkalmat teremt az országnak éppen ama vidéken, a melyen a legnagyobb a muiika-nélkúliség. Számítása szerint a csatornázási munkálatok befejezéséig 2500- 3000 kubikos t.ig
állandó munkára találni. •
Az Országos Mezőgazdasági Kamara közgyűlésének egyhan gu megállapításai:
>A kormány gazdaságpolitikája nagyban előmozdította a mezőgazdasági termelés és értékesítés sikerét.*
»A válságos évek súlyos meg-próbáltatásai után az elmúlt ev volt az első, amelyben több irányban enyhülés volt tapasztalható.
Budapest Idegenforgalmi Hivatalának statisztikájából:
— A mult évben 258.880 idegen 805.097 éjszakát töltött Budapesten, az érkezők számában mutatkozó többlet 17.52 százalék, az eltöltött éjszakák számában pedig a javulás 10.74 százalék. Sokkal tekintélyesebb az emelkedés, ha a környező államokból érkező vendégeket nem számítjuk. A tényleges külföldi vendégek száma 107.11)5 volt és 028.209 éjszakát töltöttek Budapesten, tehát egy év alatt az emelkedés több mint 25 százalék.
A külföldi vendégek magyarországi tartózkodása a gazdasági élet szempontjából is hasznos, mert a tavalyi idegenforgalom 39.750.000 pengő hasznot hozott.

A Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó budapesti pénzintézeteknél és a Postatakarékpénztárnál elhelyezett összes betétek álladéka május végén 1-121 millió pengői tett, melyből a takarékbetétekre 725.2 millió pengő, a folyószámlabetétekre pedig 095.8 millió pengő esett. Az előző hónaphoz képest a takarékbetétek álladéka 0.1 millió pengővel, a folyószámlabetétek álladéka pedig 9 millió pengővel emelkedett.
*
Az alsószabolcsi belvizbajok kiküszöbölésére az Armentesitő , Társulat 1 millió pengői szavazott meg. Tizenkét hidat és zsilipet építenek, amivel nagy te-fületeket tesznek müvelhetővé.
Gróf Teleki föispánnét választotta védnökéül a Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet
Alapszabályt is módosított a Nőegylet kö/gyülése
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet csütörtökön délulán tartotta meg a városháza tanácstermében évi rendes közgyűlését. A szép számmal megjelent hölgygárdán kívül ott volt Hegyi Lajos dr. főjegyző is.
Farkas Vilma ügyvezető elnök megnyílójában bejelenlelte, hogy a közgyűlés határozatképes, miután már másodszor hirdetik meg. Az elnöki megnyitó után vitéz Cscte Anlalné olvasta fel i titkári jelentést, amelynek minden sorából kicsendüli az i nagyarányú jótékonyság, amelyet ez az egyesület évtizedek óla kifejt. Gazdag volt az elinull évi program, de a farsangi rendezések. Icák, karácsonyi vásárok, kiállítások, mind a jótékonyság jegyében folytak le. Fűnek köszönhető, hogy
az egyesület többezer pengd
órtókü meleg ruhát, cipőt osztott ki a szegények között,
sok rászoruló gyermeknek gom doskodolt naponta tejről stb. és csak gyorssegély címén 093 pengői fizetett ki készpénzben. A szó pen összeállított titkári jelentésért jegyzőkönyvi köszönetet szavaznak.
Az clnökő Farkas Vilma ezután bejelenti, hogy módosítani akarják az alapszabályokat. Ennek szükségességét dr. Hegyi, Lajos főjegyző világítja meg. Hániutat arra, hogy a Nőegylet alapszabályainak célkitűzéseiből hiányzott egy olyan pont, amely lehetővé tette, hogy vallási, jótékony, vagy kulturális egyesüleleknek és alakulatoknak anya-|i vagy erkölcsi támogatást ad-, anak, holott erre nagy szükség van és évek óla gyakorolnak is. Az alapszabály célkitűzéseit te-
hát e ponttal bővítik, nehogy a jótékonykodás alapszabály ellenes legyen. A javaslatot egyhangúan elfogadják és azt ilyen értelemben továbbítják a belügyminisztériumba.
A zárszámadásokat és a költségvetési il\'j. Knorlzer György terjeszti elő. III is kiderül, hogy az egyesület az elmúlt évben közel 2800 pengői fordított ruha-segélyre, 268 pengőt az iskolások tejakciójára, 693 pengőt készpénz gyorssegélyre stb. A költségvetés az előző év tapasztalatai alapján 9022 pengővel számol. Mindkettői elfogadták hozzászólás nélkül.
Az elnök ezután sajnálattal jelentette be Barbarils Lajos főtitkár lemondását, aki másirá-nyu ejfoglaltsága miatt volt kénytelen megválni tisztségétől. Az elnök méltatta érdemeit* majd jegyzőkönyvi köszönetet szavazlak meg eddigi munkásságáért, kérve további támogatását.
Egyhangú határozattal ezután vitéz gróf Teleki Bélánét, a főispán közszeretetben álló feleségét választották meg az egyesület védnökéül, akinek példás családi élete, a közéri való lelkes munkája, a nagykanizsaiakhoz való ragaszkodása méltán méltóvá teszi őt tisztségre. A megválasztásról föispánnét ünnepélyesen fogják -értesíteni.
Ezután került sor a tisztikar ííegválasztására. Titkárnak vitéz Csete Anlalnét, egyebekben pedig az egész tisztikart egyhangúan és változatlanul újraválasztották.
V
DlflKHflJO BECSBE!
5 feledhetetlen nap I
Fiuknak junlus 29—julius 3. Leányoknak julius 6—10.
Részvételi dij 44 pengő.
Állandó tanári (tanárnői) felügyelet.
A hajón és Bécsben pazar program. Elhelyezés és ellátás ragyogóan tiszta dlikotthonokban.
Útlevél nem kell!
Az eddigi tömeges jelentkezés miatt siessen ön is helyét biztosítani.
Kérjen még ma részletes prospektust a Zalai Közlöny kiadóhivatalától.
Az utazásra egyszerű levelezőlapon jelentkezhet a
Lransconlínenl
utazási és idegenforgalmi irodánál, Budapest, V., Dorottya-utca 7. (Telefon: 1-831-33., 1-831-58.)
Ha< műtétek utáni Időszakok ban egy pohár természetes „Ferenc József" k\'serüvi\'. teggeknkénl bc-véve, kitüiő hashajtó, amely a belek tartalmát biztosan felhígítja és azt rövid időn belül fájd * lom men\'eien levezeti. Az orvosok ajánlják.
Péntek
BUDAPEST 1.
17 Sport közlemények. — 17.15 Har-riot Hatan v norvég énekesnő 6\\ Amo Niilof észt énekes duloknt ad elő. -17.55 I.égvédcJtaí óra. — 18.15 A rádió szalonzenekart). — l<).15 Bursi Ödön előadása. — 10.40 Cigányzene. — 20 25 Stella Adorján és Békoffi István humoros párlK\'széde. — 20.50 Az operaházi zenekar. - 21.45 Hírek, Időjárás-jelentés. — 22.05 Bohraiul I.ajos és Wcidinger Kde szalonz-nekaribi ik mii-sora. — 22.:t0 A Dunakeszi "Máv. Magyarság dal- és önképző cgyosftü>t férfikara. — 23.05 lliinglcta^zek 00.05 IIirek.
BUDAPEST H.
17.30 Felolvasás. — 10 4!) A tudo-móny műhelyéből. — 20.10 IIirek. — 20.30 Hanglemezek. BECS.
17.30 Szólisták hangversenye. — 10.25 Edmutnd Eyslen hangversenye.
— 20 Ballada. - 20.05 Vígjáték. — 22.20 Szólisták hangversenye. — 23 10 Hangverseny.
Szómba. BUDAPEST U
0.15 Torna. — IJtána hnnglerot z(&
— 10 Hírek. — 10.20 Pakols József elbeszéléseiből. — 10.43 Mit nézzünk p*\'g? — 12.05 Cigányzene. — 12.30 Hirck. _ 13.20 Időjelzés, időjárásjelentés, — 13.30 Hanglemezek. — 14.40 Hírek, árak. — 16.15 Vitéz Kassay Béla meséje. — 10.45 Időjelzés, hírek.
17 Helyszíni vizsgálat egy panasz-bejelentő rádióhallgatónál. Vezeti Bánky Béla postamérnök. — 17.30 A Vakokat Gyámfali tó Országos Egye-Bfllel .Hőmérőn. énekkara. 18.15 Mit üzen u rádió? — 18.45 A rádió szalonzenekara. — 20 Esti dal. Hongjáték 1 részben. — 21.05 Hírek.
— 21,30 Cigányzene, Sztáray Márton énekel. — 22.10 Időjárásjelentés. — 22.40 Budapesti Hangverseny Zenekar. - 00.05 Hirck.
BUDAPEST IL
17.45 Nagy József előadásit. — 10.30 Ktezögazdasági félóra. — 20 Hírek.
— 20.20 Tánelemk\'zek. \' BÖCS,
14 üiuseppe Lugo tenor hangversenye. — 15.15 Karének. — 15.50 Zongorahangverseny. — 16.30 Klván-sághangverseny.
17,55 Wagner: Istenek alkonya opc-rájának közvetítése. — 23.15 Legújabb filmek.
Naptári Junlus 19. szombat. ltom. kat. Gyárfás. Protestáns Gyárfás. Izr. Thamusz hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgál a t e hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár és a ktskanlzsal gyógyszertár.
Gfaffird* nyitva reggel ö érától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek déli. tán kedden egész nap nőknekl
— Bútorokban a Kopsteln-cég vezeti Modorn mlntatermolben a legjob*>at a legolcsóbban mutatja be, kedvező .ize-téel feltételek mellett
— Nfll rnkira, kompiéra nagyon dlva-tos a mintás lenvászon. Sckfltuél minden minőséget megtalál.
«W»ntu« 19.
ZALAI KOZLONY.
Nagykanizsa táviratban üdvözölte lord: Rothermehret
a zalkalomból, hogy most van 10 éve, hogy a nagy magyarbarát mellénk állt és lapjában a magyar Igazságéri elöször slkraszállt
Most vau liz eszlemk\'je, hogy a megcsonkított Magyarországnak nyugaton egy lkagy barátja lámadt lord Rolhermehre személyében, aki lapjában, a Dall Maufcan liz évvel ezelőtl szállt sikra először a magyar igazság értekében. Azóta nem egyszer megmutatta már baráti szivét s .Magyarország ezl az első melléállást, amely abban nz időben sokkul több volt jóleső részvét* uél, nem felejti cl.
Nem felejtette el ezt a Nagykanizsai Revíziós l.iga sem, a mely tegnap a következő szövegű angolnyelvü táviratot küldte lord Hotliermelirenek :
■ Mylonl I Nagykanizsa a trianoni békediktátum állal halárvárossá lett és lakosságú most keservesen érzi uz igazságtalan békeszerződés kegyol lenségél. Lordságod volt az elsfi, aki az egész világon el-
terjedt lapjában slkraszállt magyar igazság érdekében és világgá kiállotta, liogy Magyarországnak helye van a Nap alatt. Első cikkének 10 éves évfordulója alkalmából fogadja mélységes hálánk és hódolalunk kifejezéséi."
A táviratot dr. Plihál Viktor, kormányfőtanácsos, a Revíziós Liga nagykanizsai szervezetének elnöke és dr. Szabó Zsigmond, egészségügyi főtanácsos, a szervezet ügyvezető elnöke irták alá.
Ezzel egyidejűleg megküldték lortl Rothermelirenek, — aki közismerten nagy bélyeggyűjtő is — a nagykanizsai bélyegkiál-lilás egyik diszes omlékhélyegét az akkori alkalmi lebctüzővel és felhivlák figyelmét, hogy az egész világon Nagykanizsa volt az első, amely a bélyeg ccntcn-uáriumát megünnepelte.
1 báz körül nevelt öz mégölte a berzencel Igazgatótanltó feleségét
Megdöbbentő tragédia történt a közeli Berzencén, Tordai István igazgatótanltó házánál. Az Igazgató-tanitó egy óv ótb egy kis szeliditett őzbakot tartott kertjében ,amely kedvence volt az egész csalidnak. Az őzbak most, a párzási időben, nem tűrt meg senkit maga mellett és ké nappal fezelött megtámadta az igazgató-tunitó leányát is A leány segítségére Tordainé sictett, akit a megvadult őz jobb alsó lábsaárán súlyosan megsebesíteti.
Tordainé nem engedett orvosi hivatni, otthon hozzátartozói kezelték és csak két nap múlva vették észre, hogy a beteg nem tudja mozgatni a száját. Kétségbeesetten szaladtak orvosért, aki már csak a legborzalmasabb betegségek egyikét, a telanusz fellépését tudta konstatálni. Azonnal injekciót adott néki, dc se-citoni már nem lehetett. A szerencsétlen úriasszony kétnapi szenvedés után egy nagyobb görcsroham következtében meghalt. (
Egy fiatal férj halálos lakodalmi tánca
Vasárnap esküvő, pár nap múlva lemelés
A sors keze valóban kiszámíthatatlan. A halál néhu azokat ragadja el, akik éppen azt hiszik, hogy inosl születtek a boldogságra.
Igy történt a minap Balatonszentgyörgyön is Vasárnap tar-lotta esküvőjét Tóth László 2fl éves fiatalember a falu egyik legszebb és leggazdagabb leányával. Az esküvő után nagy mu latság kezdődött. A vendégek és köztük a fiatul pár is hajnalig táncolt. A férj arcán már az éjszaka egy piros rózsa mosolygott, mindenki azt hitte, a boldogságtól van, csak másnap derüli ki, hogy tüdőgyulladása volt.
Á nászágy helyett a fiatal férjet a halálos ágyba rektették s a pár órás fiatalasszony nem akart hinni a szemének, hogy a szerelmes ölelés és forró szavak helyett férjének halálos pi-
hegését hallja. A riatal férjen segíteni nem lehetett, a lakodalmi táncból elragadta a halál. Nagy részvét mellett tagnap temették el.
P r o b n 6 z I a: Gyenge nyugati, éazak-□sugall légAramlAa, változó felhőzöl, főleg nyugaton zivatar és tépor, a hő-mér.éklot nyugaton emelkedik.
A Moteorologlal Intézet nagykanlzaat megflgyeléálloméita Jelenti i
Héméreéklel tagnap eate 9-kor: + 15 4. ma röggel i+U 2. délben : +210.
Caapadék: 7-0 ■%
TÖKÉLETES UJITAS A
SENATOR BLOK
CIGARETTAPAPÍR I
Nem kell bajlódni a lap szétválasztásával, mert EBVENKIMT KIHÚZHATÓ I
Nem nyílik szét a cigaretta, mert a lap széle Iz- és szagmentesen
nézgAzott1
Mindenki csodálkozik, mert ára csak 12 FILLÉR.
Kérje trafikosát, hogy a papir ötletes kezelését mutassa be.
Megdöbbentő leleplezések a parlamentben a magyar biztosítási piac súlyos helyzetéről
„25—30 millió pengő a diftartalékok hiánya, de a vezérigazgatói fizetésehet sehol sem száíHiják te"
A magyarországi biztosítási front körül zajló Jelenségekről érdekes leleplezéseket közölt Czirják Anlal képvisel/J, akinek felszólalását párt különbség nélkül feszült figyeltt,*ncl é; látható megdöbbenéssel hallgatta a képviselőház s mm akadt egyetlen honatya sem, aki akárcsak egy védő szót szólt volna a biztosilö társaságok érdekében.
Czirják beszéde elején rámutatott arra, hogy ural;ól" a phönix világraszóló botránya kifakadt, azóla o vállalat összes külföldi vezérigazgatót börtönben ülnek, csak a mhgy;|rok gründolnak tovább. A Phönix-eset kipattanása óta nagy hcgycsuszflmlások m\'utatkoznak a magyar biztosítási fronton s már eddig is számos magyar hizlositó inlézet jutott külföldi társaságok kezére, anvlyek a magyar gazdasági éleiből kiszivattyúzzák n pénzt és külföldre Juttatják. Czirjijk. szerint vegetál és kimulás elölt áll a Magyarország területén működő biztosító intézetek Imsszu sora s mfiulán nincs ember, aki a biztosítottak érdekeinek megvédésével törődnék.- aláássa a migyar hiteléletet, amikor ilyen szörnyűségek történhetnek. Szhi-te kétségbeejtő, hogy a legszegényebb cmlbcrek filléreit mint engedik kisi-bolni, hogy engedik cladm\'nisztrálni és az érdekelt kiscmlbcrekct tönkremenni. Hájöltek arra, hogy a magyar biztosítottaknak eddig befizetett dlj-lartalék-péiuó\'x\'il jőnéhány intézetnél összesen 25-—30 millió pengő hiányzik. Czirják nemi hiszi, hogy a pótlást báimielyik anyainlézet szívesen bc fog-
ja fizetni, amikor tudvalevő, hogy a kifogásoknak ogész garmadája áll rendelkezésükre. Nézete szerint a bajok jórészt abból származnak, hogy nem volt meg a kellő ellenőrzés. Nem lehet tűrnünk, hogy horribilis jövedelmekkel dotálják a blztosiló lár>aságok vezérigazgatóit. Ne adjanak nekik hihetetlen jövedelmeket a biztosítottak pénzéből. Van például egy vezérigazgató, akinek 120.000 pengő évi Jövedelmi volt eddig s minthogy az inlézet megbukott. a bukott intézet 280.000 pengő Végkielégítést fizetett neki, ezenkívül i>edig ml\'-g kap 21.000 pengő nyugdijat s a tetejébo egy másik biztosító intézetnél nagyszerű álláshoz jutott. P.s ezek u blztosiló társaságok, amelyeknek óriási jövedelmeik vannakt kicszközUk ma-guknuk a legteljesebb védeTfetf\'t és az elpocsékolt pénzekért senkfnek felelősséggel mm tartoznak. Kér/ az flletékes lényezőkel, ne tűrjék tovább, hogy kisemberek pénzével dolgozó biztosító intézetek főúri idiótákba fektessék a pénzüket. Kgyik legutóbb megbukott biztosító intézet Teréz körüli palotájában például gyönyörű szép bútorok és freskók díszelegnek, mind a biztositoltak pénzéből.
A biztosítási intézmény fontos lőke-clhclyczésl lehetőség a kisemberek számirtra s éjien ezért a b-gerélycsebb Intézkedésekkel oda kellene halni, hogy mtegukadályoztassék az állandó hitelrottVbolást és szakadjon már vége az életbiztosító társaságok sorozatos bukásának.
Egy óriási tétel férfiszövet, tiszta gyapjú minőségben,
10 szebbnél-szebb mintában és színben, eddig nem létezett alkalmi áron:
Kirschner Mór
divatáruházában. Tekintse meg kirakataimat!
«
f ALA1 KÖZLÖNY
1987, junltif 19.
Ifj. Horváth Pál
Földes Imre darabja alapgondolatában nagyon hasonlít az évekkel ezelőtt látott nagysikerű .Helyet az ifjúságnak című színdarabhoz. Lényegében itt is a mai állástalan diplomások sorsáról van szó.
Ifj. Horváth Pál is az. Állástalan mérnők. De ő nem szalad ábrándos álomképek után, ha nem önálló vállalkozásba kezd. A gvárak, vállalatok orvosa akar lenni. Talán kicsit szélhámosnak is látszik. Pedig, ahogy beül egy, a sir szélén álló nagyvállalat igazgatói székébe és meg menti 10.000 ember kenyerét, az nem több, mint a mai életben az érvényesüléshez szükséges bátor magábabizás és —- lutri az egész — egy kis vakmerőség, amivel kicsikarja és megková-csolja szerencséjét. És itt ütközik össze a mai friss, modern eszmeáramlattól túlfűtött fiata* los energia a régi kitaposott utakon járó konzervalizmussal. Itt küzd meg egymással a humanista fclfogál,\'amely 10.000\'sze-génv kenyeréért még börtönt is elvisel, a nagytőkével, amely csak egyetlen vagyont akar meg menteni: — a magáét.
A szerzőnek van mondanivalója. A darab azonban felépítésében, különösen az elején, kicsit vontatott. Erről a színészek nem tehettek, akik pedig mindent elkövettek. Sok szép jelenet van a darabban, nem egy megrázó kép is, amikor az iró a szereplőkkel vezércikkszerü súlyos igazságokat vág a nézők fejéhez.
Egy kicsit vádirat és vádbeszéd az egész darab. Persze a szerelem sem hiányzik belőle. Az előadás maga szép és élvezetes valt, bár néhol a darab fogyatékosságain a rendező enyhíthetett volna még.
A címszerepben Petliő Endrét láttuk. A mindenre elszánt mai állástalan diplomás megszemé-lyesitőjeként. A fiatalos lendület, a szemtelen vakmerőség nem hiányzott játékából, bár néhol túlságosan megérződött, hogy nem belliiről jön. Éppen az ellenkezője volt Székelyhídv Adrién, aki amellett, hogy ismét hódítóan gyönyörű volt, minden szól, tekintetet őszintén és igazi művészettel, belső átéléssel játszott meg. N\'agvon tetszett. Kitűnő volt a szemtelen báró szerepében Rátkay István. Pompás kabinetalakilás volt Szabó Ernő főkönyvelője; a darab egyik legsikerültebb figurája, amit Szabó csak hatványozott. Sima, finom ,szép játékot adott ismét az öreg bankelnök szerepében Oroszlán György. A hosszú szü-netes megjátszásokkal azonban vigyázni kell, mert különben ellaposodik. Nagyszerű alakítást adoll a konzervatív ügyvéd szerepében Danis Jenő. Kitűnő volt a tisztviselők kérését tolmácsoló vitéz Hajmásy és a munkások képviselője, Ozorav. Horváth Jenő, a védőügyvéd szerepében mcgérdemelle a nyíltszíni tapsot. Kedves volt Tihanyi Piri szoba-
lánya. A többi szerepekben Má-rai, Sárvári és a többiek osztoztak a sikerben.
__«• e.)
A színházi Iroda hlrel
n w J*fiy*\'
kerül szinre inti eslc az évad leg-kcilvescl>b huszáropcrellje, a ^Marika hfednagya.
I*) Ciavnrgólány
szom&alon délután kivételesen 0 órlakor kezdődik. Az évad legnagyobb oixrellsldgcrc eddig műdig zsúfolt háriil- vonzott/\' most féthelydrakknl kerül szinre. (•) A Salamon-tuiné
előadásait m\'mlig szereleUel várja
Dubrovnik (Copyright)
Az apostolok tanitollak ezen a vidéken és a tenger |>orljánaK fövénye a szentek sarujához tnjKult.
llugdadban kivár Krisztus után 730-han megnyill az első patjka, de az ifjú Kurópa csak halszáz esztendővel késői-ben ismerte m-g a receptet.
Kél város vindikálja magáuaK a dicsőséget, hogy falai között először adott otthont a gyógyszertárnak: I>a-dova és Haguza. írások sehol se nin-radlak fenn, a krónikásnak m<» bajos
A legenda azt lartja, hogy a régi raguzai ferencrendl kolostort mhga Assisi Szent Ferenc alapllotta, aki ezen a vidéken járt és itt gyógyított. A legendának írott tnv\'ékei nincsenek, lehel, hogy voltak egykoron, de az 1007-iki nagy földrengés idején a kolostor sok kincse mfcnt veszendőbe. Bizonyos csak az, hogy a klastrom* őse mór az ezred elején fennállott, késől>b elpusztult és 1319-ben építették fel az uj kolostort, közvetlenül a város kapuja mk-Uctt. A kolostor és a páratlanul szép lemúlom száz évéé\' öregebb volt mtír akkor, amijkor a nápolyi Onofrio di La Cava a korai reneszánsz stílusában talígépitclte iizt a kutat, amely ma ls a középkor legszebb építészeti emlékei közé tartozik. A kolostor kincseskamrájában őrzik Szent László király karját, az creklyelartón ez a felirat olvasható: Manus sancti Vladlslavi hiartinis regis l\'ngarorum^ Hogyan került Ide? Erre a kérdésre mé( a koloslor tudós könyvtárosa, Thalís professzor se tud feleletet adni.
A gyógyszertár eredetileg ívm! olt volt, uIk)1 vain, hanem a klastrom
a magyar városok közönsége. A Salamon-turné szinte példátlun hitelének az a (itka, hogy « turné előadásai mindenkor százszázalékig megfelelnek az előlegezett bizalomnak. (*) Yaaárnap mindhárom clő.dá. 50 140 lilltrM
Vasárnaj) délután 3 órakor a Csa-vargólánv, délután 0 órakor Virágzó asszony, eslc fél 0 órakor pedig a Hulló falevél van műsoron. (•) J«JJ«B .I..J*.
I léi főn eslc — ffélhciyárakkal — kerül szinre ez évadiam utoljára Bé-kefffy István ragyogó vígjátéka, a Jöjjön elsején, Harczos Irén legra-gyogól>b alakításával.
lenne eldönteni, hogy a pa-lovai )>a-tika örcgel>b e, vagy |K*dig franciskánus barátok dubrovniki gyógyszertára, ohMy ma is recepteket készil.
A reklori |>a!ola egyik oszlopának fején pr\'mUiv faragás emlékeztet a gyógyszerludcmlínyok első ajíostolára: Acsculapra. Nagy szakállával ott ül lombikjai közöli és két j>oraszta.ssxony csirkéket nyújt át neki a ml,inkájáért. Abban az időben ez volt a honorárium. \\
Talán többet ért, mlint a mai gyógyszertári taksa.
emr.\'lcléto. Mostani helyiségei, közvetlenül a kolosloi* lejáratánál, szintén egykoruuk, pár lépéssel odé\'>b mór halszáz esztendős kapu felett olvashatjuk: Clausur. és itt u küszöböt már asszonyszemély iKttt lépheti át.
Hatalmi* nagy ablakok felett a szent éleiéből vett freskók, a kcrlben érclt narancsok sárgállanak a fákon és méteresek a pálmák. A kerekes kut o*zU>|>ain az Assisi alakja. Márványból kifaragva.
A palika berendezése modern.
A régi időkből nem maradt meg, csak pár mozsár, egynéhány öreg edény és fenn, a levéltárban alig pár megsárgult recept.
Páter Jareb Josip Cvjetko, okleveles mögisler fcreucrendi szerzetei, ál la tégely mi\'llctl, amikor belépek és megkérem: meséljen el nekem valamit lüiró|>a legöregebb patikájáuuk históriájából.
A középkor patikájában...
— Sokat kulaltim régi okmányok után — mondja a tisztelendő ur, — de vajmi keveset találtam. Annyi bizonyos, hogy a tizennegyedik század
elején a m»i Dubrovnikünk volt kórháza, két orvosa és. egy paUk^. a mienk. A kórházat is rendünk (ártotta fenn és a kórliázban eU\'lnlc főként leprásokat gyógyítottak. A Icp-rakórház jktszc a vámson tul volt, a imtlka azonban a mhi épületében. Az első feljegyzések a gyógyszertárat tnlég .Aromaloriuml\' néven emiilik, felszerelése primitív lehelell és főleg gyógyhalásu balzs: m >kat készíthetett a l>elcgek számtfr.t. A környék telis-tele van gyógynövényekkel, ezeknek hatását elődeim ismerték, Vnicrt a klastrom levéltárában a későbbi időkből szép számimai akadnak feljegyzések, amelyek latinul, olaszul és a dalmát tengerpart szláv nyelven írják le ezeket a növényeket. A könyvnyomtatás felfedezése után mór könyvben is kiadlák a jku\'rka receptjeit és a késől)bi idők során Európa, sok helyéről- Jöttek el hozzánk mugislerck, hogy\' tanuljanak. I
— Mindössze két specialitásunkról maradt meg- feljegyzés. Ezek Cj^yikc egy gyógylikőr, vlachov-nak tmülik a régi annulesck, én, néha. ha rendelik, ma is készítem. A titkát egyedül tní Ismerjük. A másik egy purgall-vunv: első cinlilését a középkori*\')! lalállami meg. Ez m.» már nem készül, de lalán ötszáz esztendeig m-sz-sze külföldre szállitotla a |>atikH. I.eg-nagyol* vevőink a velen<«k>k voltak.
— Mindössze kél izben volt változás — csak rövidebb ideig — a palika Munkájában. Először: Haguza elfoglalása után I. Ferenc császár m\'g-vonta tőlünk az engedélyt, de 1828-ban újra megadta. Másodsaor a század elején a gyógyszertárat bérbe adtuk, a bérlet hartnfno esztendeig tartott és ezen idő alatt polgári gyógyszerészek dolgozlak Ut, Ez alatt a tnKinka nem szünetelt, hanem csak hifi voltunk távol a halszáz esztendős gyógyszertártól.
Amiben rég! mag/sterek az életeiIkszlrt kotyvasztották...
Az nri.-lclre megyek, hogy dr. Tha-lia tudós professzorral, a klastrom könyvtárosával beszélhessek. Szük szobában, öreg irásai közölt íogad a tudós, arany pápaszemí von a izemén. Hevercndájának övén fehér zsinór.. Bevisz a könyvtárba. Széles ikjIco-kon sok száz esztendős írások és kojxdt képek a faLakon. Az egyik előtt megáll.
— Ez volt az első diplomás fe-rencrendi patikus, páter Joanncs Kuz-mics. A diplomáját |>onlosan száz évvel ezelőtt, 1836-ban szerezte Pado-vában. Száz év óta csak diplomás franciskánusok készítenek gyógyszert el)ben a kolostorban.
.K tanár ur stlvesen ad cngcdelmfct arra, hogy a patika öreg edényeit lefotografáltassam. Kicipeljük a régi hibzsaraluit a follyosóra. ^\\kad közöttük olyan nehéz, liogy hái\'mnn is alig bírunk vele. Misztikus figurák körvonalai mbsódnak cl "z oldalakon. Ezekbeu a mozsarukban törték porrá a szárított füveket és ezekben próbáltak életelikszirl készíteni. F.s ta-ián ezekben kotyvaszthatták a bölcsek ,\'kövét... Ami-\'ly arannyá változtatja a vasat és mjeghosszaltoitja az ember életéi. Öreg mécses vörösrezét zöldre oxidálták a századok. A mo-Zsártörők fái megfeketedtek.
Kint a kertben — a»niatür kis kert ez, de a vegetációja páratlanul szép és gazdag é> velencei palazzok-ban bámulhat meg ilyen álomkerleket az Idegen — őneg kul kévája nyikorogva szalad elnyűtt kötélen á sziklába vájt kut óblél>e.
A klastrom\' bejáratánál az egyik fráter el>édre csönget. Meghúzza kötelét a harangnak, on&lyet talán ugyanazon eszlendőlx-n öntöttek, m;nt ezeket a mozsarakat, ilt előttom.
A régen mull középkor itt felejlfclt emtékeiU..
De a ferencrendi szerzeteseknek van mtfg egj\' olj-an intézményük, u melynek históriája a tizennegyedik századig nyúlik vissza.
Ez a gyertyaöntő műhely.
Ma ls kizárólag egyházi célokra
Nép Mozgó. Szombaton és vasárnap !
Hosszú szünet után Ismét megnyílik Kanizsa legolcsóbb szórakozóhelyei Két szenzáció egy mDaorbanI
írsíllif; Ember a hid alatt
Szereplők: Lázár Mária, Ceorloi Gy., Kiss F„ Szakíts l stb.
H REX a vadlovak királya
Szenzációs fltm 7 fejezetben. Előadások szombaton 5, 7, 9 kor, vasárnap 3. 5, 7, 9 kor. Csak 20, 60 fillére, helyárakkal I
PAÁL JÓB RIPORTJAI A NÉPEK ORSZÁGUTJÁRÓL
Európa legrégibb patikájában ferences barátok főzik az orvosságot több mint 600 esztendeje
Fiimtítrf broni-moxtarah, hatalmat doronggal bbltíhben állnak a tarokkan, a polcokon fayane* tdinytk, a pali mellett fekete reverendájában páter Jotip, ferencrendl szerzetet, a gyógyszertár motlanl vezetó/e — A kasszafiók villanyra /<fr ét gombnyomásra agrlk, a tarokban telefon ét a falakon modern orvosságok reklám-plakátjai abban a patikában, ahol Earápában elászSr, már at Urnák 1317-lk esztendeiében orvosságot kevertek ax Isten tzolgál beteg emberek tzenvedételnek enyhülésére
Ahol az Assisi szent gyógyított. . .
1037. junius lQ.
készíti n legfinomabb gyertyái. A műhely privilégiumé sok évszázados é-VI. Plus pápa 17111 ben mL\'gerősltcllco azl« libben az időben llaguzában kő /.el kétszáz Uwplomban és káj>olná-ban hnttdlák :iz Islent. Az ósszc-s koioslo ok szánttíra ebből a {pírból szállilotlák a speciális gyertyádat. A gyártás nw is szakasztott, ugy történik, mint hatszáz évvel ezelőtt.
Azl mbndja nekem Páter J.osip: Ennek a gyógyszertárnajk a felállítása mnn sak históiiai szempontból figyebtaíre méltó. Szociális jelentősége m\'^g a történelmi ié Is fonlosal>b. Hz a patika, a ntfiga otromba m>zsár-jaival és kezdetleges recept urájávai jelentetto Európában talán az első szociális inlézftVényt. A ferences bará-lok kórháza, patikája és orvosai a tizennegyedik században azzal a jc-
ÍALAI KOZLOHV
lenlőséggel birtak, mint ma a különböző betcgpén/.tárak. Mi gyógyítottuk a szennyeket és iuTi adtunk nekik mV-diunát, A lelki támaszon kivül nálunk lalátak enyhülési, ha betegség kinoz.a őket- és segítséget találtuk akkor is, ha nemi volt i>énzük medicinára. A ráf. patikánk, amely első volt Európában, úttörő munkát jelent a világ szociális gondoskodásának országulján és a mi rendünknek ezen az ulon is felcllc nagy érdtml-i vannak... (
Odakinn dalolva sül a napsugár, a patikában egyre többen várnak a páterre, aki átveszi a recepteket, aztán beönti a különböző porokat a tégelyekbe, hogy orvosságot készítsen ugy, Ahogyan franciskánus barátok teszik azt itt, az Ur 1317-ík esztendeje óta,.
Ismeretlen halott a szabadhegyi kútban
Egy rózsafüzér és tizenegy fillér volt a Inlott zsebében
Ma reggel a fclsősánci bér- I szemű rózsafüzér. A helyszínre kiszállt rendőri bizottságnak semmi olyan adat nem állt rendelkezésére, amelyből a halolt személyazonosságát meg lehelne állapítani. Hasonló eltűnési sem jclenlettck be mostanában. Minden valószínűség szerint öngyilkosság történt. A rendőrség leéri hogy aki közelebbit tud a halott asszonyról, szíveskedjék azl be jelenteni, vagy a holttestet i nagykanizsai temető hullaházá ban megnézni.
északi részében, Szabad-hegy és a gazdasági épületek közt lévő kútban a pásztorok egy női bullái talállak. A nő 05 év körüli lehetett, középtermetű, sovány^ bcesellarcu, barna haja van. hgy kék karton és egy barna mintás szók nya van rajta, előtte kék karton kötény. Mezítláb ugrott a kulba. A nyakán fekete .szalagon két alumínium Márin-érmecskc. A zsebében 11 fillér voll egy barna rongyba kötve, meg egy fekete
\\timm
Sok zalai gazda visszakapta elárverezett birtokát
Az Állam gyakorolja elővásárlási jogait
lező helyébe az állam lép, amely
Az 1931-es gazdasági válság óta sok zalai gazda vesztette el birlokál árverés utján. A vevők részben pénzintézetek, részben magánosok voltak, akik jobbára meg is maradtak a földek tulajdonosainak, holott nemcsak a bankok, de a magánvevők sem igen foglalkoztak gazdálkodással.
A telepítési törvény megszavazása óta a gazdák kedvező lielyzelbe kerültek, mert az államnak nagyobb összeg áll rendelkezésére az elővásárlási jog gyakorlása céljából. A korábbi években az állam az elővásárlási jogot fedezet hiányában csak kivételesen gyakorolhatta, a mull év közepe óla azonban az elárverezett kisbirtokokkal kapcsolatban igen gyakran él elővásár-, iási jogával. Az eljárás az, hogy-\' .az árverési vételről a telekkönyvi hatóság a törvény értelmében értesíti uz államot, amely uyilat-kozik, hogy tudomásul veszi-e a vásárlást, vagy pedig gyakorolni kívánja az elővásárlási jogot. Az állam a mult év közepe, főleg pedig január óta az elárverezett kis gazdabirtokok esetén majdnem minden alkalommal él az elővásárlási joggal és tárgyalási kezd a kisgazdákkal a birtok visszajuttatásáról. A fellétel általában az, hogy a földjét veszteti kisgazdának az árverési vételár 10—30 százalékát kell lefizetnie, s az eddigi hite-
lehelövé leszi a gazdának, hogy fennmaradó tartozását 15—-\'25 esztendő alatt részletekben fizesse vissza. Az akció lebonyolítását a minisztérium megbízásából a vármegyei gazdasági felügyelőségek végzik. A birtok visszajuttatására minden esetben sor kerül, ha a gazda a fizetési feltételeknek pleget tud tenni és ha az árverési vevő azelőtt nem foglalkozott gazdálkodással, a megélhetését eddigi foglalkozása (kereskedelmi pálya, stb.) is biztosítja. Az esetek 90 százalékában az elárverezett birtok- vissza is kerül a régi tulajdonos kezébe.
Az akció jelentőségél mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az idei évben hetenként átlag 80 zalai visszajuttatási ügyet intéznek el a minisztériumban, illetőleg a gazdasági felügyelőségnél. Az elővásárlási jog fokozottabb gyakorlása, tehát a mult év közepe óta többszáz zalai kisgazda kapla vissza elárverezett birtokát.
Met}hlw4. A Nagykanizsai Közművelődési Egyesület 1937. evi junius hó 28-ik napján déli 12 órakora Városháza tanácstermében rendes közgyűlést tart, melyre
(Érettségi eredmények a felsőkereskedelmiben)
nagykanizsai városi felsökereske-delm\'i iskolában dr. Bogsch Gyula gazdasági főtanácsos, a Pulura igazgatójának elnöklete alatt keddtől csütörtökig terjedő báron* napon tartották mv-g az érettségi vizsgákat. Jelesen érettek: Euchs József l£omn-rás Ferenc, Yíoch Béla. Jóf érettek: Antal Béla, Braml Béta, Csarankó Mihály, 1-eldmunn István, Horváth József, Járfás Bálint. Ereitek: Balogh József, Dévai János, Fülöp ImCe, llarcz Lajos, Harsányi Miklós, Kovács Sándor, Krása János, NYmelh József, Paragi István, Szabó l)ezsó, Szondrői István és Tihanyi István. Ilat t múlónak szeptemberben javító érclltségit kell lennie,
— \'Btlrutások a líceumban)
A Xolre DamfJ teányliceum igazgatósága közli, hogy a Jövő tanévre szóló beiralások 21. és 22-én, hé\'.fon és kedden lesznek délelőtt nyolc órától déli 12 óráig.
— (Frontharcos juniális)
fA nagyszabású juniális, melyet vasárnap, e hó 20-án e\'ste 8 órai kezdettel rendeznek a frontharcosok a Kis Boj\'al kert-hclyiségébcn, kellemes mulatságnak Ígérkezik. A sok szép é< értékes tárgy, melyek a szépségverseny dijai, emlékezetessé teszik az estet és é-demí.-s lesz abban részt venni, lurrl komoly ajándékok vTirják a győzteseket. Üzen kivül a Tigyclmlcs frontharcos gárda több meglepetésben részesiti vendé geil, ami a juniális sikerét előre is biztosítja. Kedvezőtlen idő esetén a juniálisl o Kis Boyal termiéiben tartják meg. (:)
— (Rádiózás petróleumlámpával)
A rádiószakmlában nagy forradalom készül. Erre mutat két magyar mfcírnők találmánya, umely \'bár még nem tudni, hogy a gyakorlatban hogy válik be, miáris élénken foglalkoztatja a szakköröket. A két mjigyar mérnök lalálmsinya lehetővé U\'szi ugyanis a rádiózást ott, ahol nincs villanyáram, sőt anódtelep sm*. A rádiózást egyszerűen petróleumlámpával oldotlák ál egy különleges készülékkel, qmely m>.\'g. A petróleumlámlpn melegét viszik abból annyi elektromos áramol termel ki, hogy az untig elég egy rádió fűtésére. A petróleumlámpa lángja emellett még világításra is használható. A szenzációs U»lálpj(iny valósággal lázbahozta a rádióipar szakembereit.
Akik Idült székrekedésben ét aranyeres bántatmakban szenvednek, vegyék a természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz ebazo\'ui megbiz-hitó hashajló. Az orvosok ajánlják.
— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 3 gyermek született, 2 fin és 1 leány: Vécsei Gyula cij>ész segéd és Péntek Mürgitnak rk. leánya, pap József ,szalk> segéd és Gödri Máriának ref. fia. Házasságon k^vűl született 1 fiu-gyeim.\'k. — Halálozás 13 történi, ezek közül fi n m volt nagykanizsai: Weinhofffer János földműves rk. 53 éves (Nagybakónak), Szakács Mihálynó Zsohár Mária rk. 31 éves (Aligvár-hegy), Bóth Sándor magánzó izr. 70 é^es, Burján P\'erenc sza- • bó- tanonc rk. 16 éves, ^^^ Monostory Gyula nyug. í/jffl katonai tisztviselő rk. 55 ^ \'1 éves, özvegy dr. Ödönné WeJsZ Tei izr. ö<j éves, Sáfrán Antal napszámos rk. 70 éves, Vuss István napszámlos rk. 34 éves, Kincses I.ászló postamester rk. 37 éves (Gyékényes), Benkc György földműves rk. 80 éves (Eszteregnye), özv, Fleischukker Sámluelné Sohr Mária izr. 78 éves, Makár József földműves rk. 34 éves (Gyékényes), Horváth István íöldmlüves rk. J>4 éves (Felsőszcmenye). — Házasságkötés 3 volt: Bíró György földműves rk. és Magyar Julianna rk„ Sándor Béla vasúti fűlő ref. és Bratkovics Mária rk.; Tóth Vendet bádogos segéd rk. és Polgár Anna rk.
az egyesület tagjait ezennel meghivom. Dr. Kralky István elnök. Tárgysorozat.
1. Jelentés az egyesület működéséről.
2. Tisztikar, választó ány és száinvizsgáló-tizottság választása 3. Netán! Indítványok.
— Kertlbotor ejy p«ngMrt
Egy garnitúra fonott \'kerti bútort is lehet nyerni az egyházközség kultúrház-sorsjegyén.
— (Tolvajt fogott a rendőrség)
a "balatonszentgyörgyi vendéglősnél állt szolgálatban egy fiatalkorú cseléd-leány, aki gazdájától 200 pengő értékű ruhaneműt ellopott Js odél>b állt. A balatouberényi csendőrség körözte. A leány Nagykanizsára vette az útját és itt csavargott. Nemi lilába vau szemfüles hire a nagykanizsai rendőrségnek: — itt a tolvaj leány is honogra került, őrizetbe vették és átadják az illetékes csendőrségnek.
- (Bélyeggyűjtők figyelmébe I)
A nagykanizsai bélyeggyűjtők asztaltársasága összejöveteleit ezután nem a Pannoniálwn, hanem az OMKE tanácstermében tartja, minden hétfőn délután 0-tól 8-ig. Semmiféle tagdíj vagy egyéb kötelezettség nincs. Minden felnőtt bélyeggyűjtőt szívesen látnak.
I I K. UO j
, Eri ed J. Terézia ^
» Ruháimat pedig Pálcslcsnál tisztíttatom I
— N6l pongyolák könnyű mosható anyagokból, nagyon olcaón SchUtmél.
— (MegszőkOtt egy rab)
A kanizsai fogházban töltötte kisebb büntetését Farkas József sárhidai lakos. A fogház kertjében dolgozott, ahonnét egy óvatlan pillanatban m;g-szökölt. Nem sokáig élvezhette azonban a szabad levegőt, mert Zalaegerszeg környékén elfogták és visszaszállították Nagykanizsára. Igy néhány béllel tovább fog ülni.
— Jó Imi aUtni,
meri szétkapkodjak az egy|>engös egyházközségi kultúrház-sorsjegyek^ t.
— (A Balaton szépségéért)
A szentgyörgyhogy magyarosi oldalán Bogdán József balatonedericsi vállalkozó buzallbányát akar nyitni, A helyszíni tárgyalás must volt, de az engedélyt mm! .adták ki, mert a BIB és a Turisiaszövetség tiltakozott a szép hegy m-gesonkilása és a kilátás elrontása étlen.
- Ug«Mbb ujdon»igoW«t láthatja ScbUtzók kirakataiban
— (Eltörött alatta a létra)
Szukinu Simon Jánosné polai asz-szony alatt a létra ablaktisztogatás közben eltörött. A szerencsétlen asz-szony épj>en a létra tetején állt és olyan rosszul esett, hogy mrdence-csonltörést szenvedett. Súlyos állapotban került a kórházba.
= Ruháimat pedig Pálcslcsnál tisztíttatom!
— (Kiöntött a Zala)
A nagy szárazság után beköszöntött esőzés a tertnfisnek a földeknek igen jót tett, de megduzzasztotta a patakokat és kiárasztotla a Zalát, a mtely elöntötte a partmenti réteket és jelentékeny széna-károkat rfkoaott. Megállapították, hogy az áradásnak min csupán a sok cső a* oka, hanem több molnár is, akik zsilipjeiket nem kezelték a fennálló rendelkezések szerint. Ezek ellen az eljárás rniog-indult.
— IaaprW m.r.d*kok megfelelő jó méretekben, alkalmi árakon Sckluaél.
BACiU eettONV
1987. |un\'u< 19
Tegnaptól máig
OnUg:
Serédi li
Seréül hercegprímás római utján ki-eszközölte, hogy a jövő jubileum\' esztendőben árpádházi boldog Margitot szentté avatják, i
Fabiayi i>énzögyminiszl\'er bejelentette a Házban, hogy a kamatláb nem emelkedik.
Mérs László .Fehéren ó< kéken könyvének terjesztéíót a megszállott Felvidéken betiltották.
A kispesti szinház köríti az egyik hetilap kritikái m;:>tt keletkezeti botrányok annyira elmérgesedtek, liogy tegnap este erős rendőri készültségnek kellett a készülő tüntetést meg akadályozni. Az ifjuság négy színész elbocsátását követeli, ami t Rndó igazgató megtagadott, csak a bonvivánt bocsátotta el.
A Balaton közepén gazdátlan, Almádiból származó\' csónakot, benne véres ruhákat találtak, Szabadinál pedig egy átlőtt fejű rérriholltestet vetett ki a viz. Az öngyilkos eddig bmlcretlen.
A Baross Szövetség helyi sz.-rvozetc Ciyőrőlt is megalakult.
Kemény Ferenc nv. posta fölgazgat^ budai villájában, cm1 kor »zl éppen árverezni akarták, lume\'nállnt megmérgezte magát.
A bridzsdimpiászon az angolokat legyőztük,. Culbertsonék erősen vezetnek a magyarokkal szemben.
A nemftetközl katolikus újságírók budapesti látogatása alka\'mUból a I\'ármdny F.gvésület díszközgyűlést rendezett, amelyen Hómon és Bornemisza miniszterek tartottak előadást. s
Világ ;
Sehacht, a .NYm>et Birodalmi Bank elnöke Bécsben ma folytatta keres-kede\'oí és valuiapolilikai tárgyalá-sait,
(Janó olasz külftgyminiszter októberben Ankarába utazik.
A prágai képviselőház megszavazta a kántálaljai kormányzósági hivatal és a kárpátaljai tarlomőnygyfllés lé-lesitését.
A Deutschland 31 halottját az éjszaka nagy pompával eltemették Vit-hclmishafenben. \'
Bulgáriában a trónörökös születésének cm/lékére visszaállítják a purla-mcnlarlzmust. Lapzárta:
Doumlergue, a francia Köztársaság voll elnöke inlcghall.
Budapesten kitört az építőipari sztrájk.
Mu solini találkozik Hitlerrel
Lapzártakor érkezeti. Mussolini olasz miniszterelnök elfogadta Hitler kancellár meghívását. A két államférfi julius 20-án találkozik Münchenben. A Hitler—Mussolini találkozónak előre is igen nagy jelentőséget tulajdonítanak.
Férfinhnnk
Sporting 9
Kíltöll.......áL,
Selyeming5
BRÓNYftl DIVATHÁZ
Horthy llklói-at L uáa.
50
ArunrÁc A rendöikapifíny-
Hrveres. ,ígon 22 én dét-
elött 10 érakor > cipísil kellé-kek (kf piafák), a laláll é» clkc bzull tárgyak elárvrrezle\'nek.
Nagykanizsa menyei vnos id(hl»alaiA:6i.
K, 72%/1937.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében Nagy Oyörgy Orszig-ul 22 íz. lakosnál lefoglalt egy drb. kerékpár 1937. évi junius hé I9én d. e. 9 érakor Erzsébet-lér 10. srám alatt elárvenzieini fog.
Njgykanlisa, 1937. évi junius hé lén.
Qalogh János
rnegb. végrehajtó.
APRÓHIRDETÉSEK
Apíúhlrdeléi dl|« *«»árti«p *» Onnrpnap 10 BÖ Iliiét, minden további 0 fillér. h*lh6in»P 10 jiólg 60 llllér. minden további uó 4 illltr.
fiépéajikovAoa azonnali belépésre kerestetik. Felíőíánd gazdaság. 1024
Legújabb divatú wlnes hajralfok kaphatók Flllpovit* fodrásznál.
Nagykanizsa ni város polgármesterélől.
2.387/1937.
Tárgy: Harcszerű .\'övésiet.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi junius hó 19-én, 21 én, 23 án és 24 én naponta reggel 6 órától este 7 óráig a Tölgyes erdőben levő harcszerű lőtéren lőgyakorlatot tartanak. Ez idö alalt ott tartózkodni tilos.
Nagykanizsa, 1937. junius 7.
Polgármester.
Uj buraonya I kg 16 fillér a .Ml Boltunkban* Ctengery ut 29. *
Villafelak BalalonmárlalUrdő legizebb helyén, a központban, a Balatoniéi 100 lépésnyire, 200 □• Öl, ölesén eladó. Brónyal Divatház, Horthy Miklós ut I. Közvetítő díjazva.
Batatonfeaywcaen VI. szakaszban
fél hold prima iiölő eludó. Vlda kalap-fljlct.______________•
Izraelita urlciaMd fludiAkot gondos tanulmányi felügyelettel ellátásra vállal Clm a kiadóban. 1832
Traktort Mraaéatásra keres vállalkozó azonnalra. Ajánlatok ár és teltétel megjelöléssel: Reiznekl uradalom Resznek. Zalamegye, címre küldendők. 1833
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Qutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Pelclös kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78 szám.
Jókarban levő aportkvoal eladó Fó-ut 6. alatt. Dávldovlcs. 1834
150—170 literig használ! axfllOpréat vennék. Magyar-utca 46 *
TakaritéaA pár urai munkára felvétetik azonnalra. Kölcsey-u. 1L, udvaibin. *
tarnak felvétetik. Deák-tér 2 . I. em. 1839
Takaríthat felvétetik Sugár-ut 4f/a. (Két emelclea hál közölt.) 1836
P«tr4l«ams*>f*B6k, 6 havi ré«x-letre Is, kaphatók Sflrlal vaikereake-
désben.
ó rózsa bargonya 1 kg. 8 fillér -Muizel és Frledenthalnál.
Jókarban levő oldalkocsis motarka-rékpár jutányosán eladó. Havas kerékpár-szaküzlet. •
Jt«W taUlkoxóla) Hétfőn
délután 6-tól 8 óráig nz OMKE tauáes-tnrmében.
ló bőrönd, jó táska
Legkitartóbb útitársa.
Szerezze be
Hamburg bőröndös
H.rlhy IlkU.-at «. IW
Páratlan kedvezmény a Zilál KOzlOny olvasóinak
A főváros egyik elsőrangú szállodájával, a csendes és központi fekvésű
István király Szálloda
(Hl., Podnianlocky-utoa 8.)
Igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 20 százalékos kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern konforilal (hideg-meleg folyóviz, központi tutés, telefon, lifl slb.)
berendezett ragyogó fiszla szobáit. A százalékos kedvezmény Igazolvány alapján vehető Igénybe, melyet a Zalai KOzlOny kiadóhivatala állit ki a jelentkező olvasók részére.
„KERESD A MÁ^IK FELÉT"
OÓAILTZRE E STUS DOÉIMDR FTLBRTRU
A fenti megfejtett szöveg .másik felét" ....._
cég kirakatában találtam meg. Név: ......................................................Lakás:
E szelvényt kivágva minden szombat eslig kell a Zalai KOzlOny szerkesztőségében leadni.
kapható
lapunk kiadóhivatalában.
hnnminWiRiiitüi
Rágókártevök ellen:
Arzola, Dírsln Gombabetegségek ellen Salfarol, Amonll, Solbár, Vinol Szivókártevök ellen:
(levéltetvek)
Prontkol, Tanol, Kalisiappan.
Boezorezhetők:
orszAg József
miK, mflirágya, növény védcImUzc-rek, gép, zsák, tlb. Lere.k. dt.:brn
Nagykanizsa, Erzsébet\'tér 10. (A blröaáa mellett.)
MXMS. • UHr.kltenM
ItoruMii u. Uiwá> *> uniasM uakMá vállat. kjtomaoKUübu tuuk^im imm* ttiiröSTTtoij\'
77a Évfolyam 137. azim Nagykanlua, 1837. Junius 20 vasárnap
Ara 12 Hll.
ZALAI KÖZLÖNY
*tíss&k
<s kUdóUnlal: Hóul b ula UOAuup dthUo.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klöllielésl áll: epv hóra t pengő 40 Hllér. Sierkczlötégl é. kudóhtv.Lli telelőm 7& ti
4 magyar külpolitika jelenlegi helyzete
Irta: dr. Sxakó Zalgmond
Különösnek látszik, hogy amikor az európai politikát a spanyol belháború, a benemaval-kozási kórdós, az orosz szovjet1 birodalom sulvos belső válsága uralják, ugyanakkor a nemrég még elodázhatónak tartott kérdés, a Dunamedence államai viszonyának rendezése nyomult a diplomáciai tevékenység élére.
Ila azonban megfigyeljük a jelenlegi külpolitikai helyzet előzményeit, ugy rájövünk, hogy a Dunamedence kérdésének kelleti szükségszerűen a nagyhatalmak erőpróba kérdéséve válnia. Franciaország, de lcgfőkéj>en Anglia még mindig vonakodik elismerni az elhiopiai olasz im-périumot, az angol—olasz viszony mindkét állam sajtójának éles hangjából Ítélve, nem mondható barátságosnak, a francia -olasz viszony ugyan korrekt, de semmicsetre sem szivélves. Tény az, hogy sem az angolok, sem a franciák nem biznak Hitler békeakaratában, egyformán ellenzik a német gyarmatok visszaadását és egyformán Ilivel a Népszövetség keretében megalkotott egyetemes biztonságnak. A francia, szovjet, cseh fegyver-barátság, amely Angliát nem feszélyezi mindinkább kimélyülő francia barátságában, a nemzeti szocialista Németország, a ías-cista Olaszország és a római pak tummal hozzákölölt Ausztria és Magyarország államcsoportját szovjetbarát és szovjetellenes frontra tagolta szét. Ezt az állapotot legjobban tükrözi vissza a négy nagyhatalom állásfoglalása a spanyol belháboruban.
Anglia világhatalmi tekintélyét az olasz—abesszin háború idején valóban csorba érte és az ebből levont tanulság eredménye a britt világbirodalom mindén eddig ismert arányt túlhaladó fegyverkezése. A francia egyetemes biztonsági rendszeren érzékeny rési ütött Belgium som-legességi álláspontja, Lengyelország ingadozó magatartása, de legfőképen Jugoszláviának Bulgáriával és Olaszországgal kötötl kétoldalú szerződése. Franciaország, mint a kisantant megalkotója, szövetségese és kegyura, természetesnek tartotta, hogy a dunamedencei államok egvniásközötli viszonyának rendezése, léhát a kisantant, Ausztria és Magyarország helyzete az ő akaratától függjön, mégpedig ugy, hogy a Páris körüli békeszerződésekből legalább a trianoni szerződés teljes egészében érvényben maradjon.
Olaszország Szorosabb kapcsolata Magyarországgal és Ausztriával nem érintette köze-
A „Szittyakürt" ellen eljárás indult i törvényhozás két házának megrágal-mazása miatt
A felsőház elfogadta a mezőgazdasági érdekképviseletekről szóló Javaslatot
Ma délelölt 10 órakor gróf Széchenyi Bertalan nyilolla meg a felsőház üléséi. Az elnök beje-lentelle, hogy a kormányzó 09 éves születésnapja alkalmából a felsőház szerencsckivánatát fejezte ki az államfő elölt. Me^-cmlékczclt a/, elnök az olasz királyi család látogatásáról, majd kegyeletlel emiékezelt meg az elhunyt báró Wlassics Gyuláról, a felsőház volt elnökéről, kinek emlékét a felsőház jegyzökönyvében megörökítették. Bejelentette még az elnök, hogy a felsőház a Szittyakürt nevű lap ellen az eljárást folyamatba télelte a törvényhozás mindkél házának megrágalmazása miatt.
Az elnöki bejelentések tudomásul vétele ulán beterjesztenék az igazoló bizottság jelentését és a mentelmi bizottság jelentését grót Somssich József mentelmi ügyében. A felsőház gróf Somssich mentelmi jogát nem függesztette fel.
Altérlek ezután a mezőgazdasági érdekképviseletekről szóló törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló javaslat tárgyalására.
Tarányt Ferenc hangsúlyozta; hogy a magyar mezőgazdaságot el sem lehel kéj)zelni ma már kamara nélkül, de feltétlenül szükséges ,hogy a kamarát köze* lebb vigyék az élethez.
Vásárhelyi József a kamarának a politikától való mentesítéséi követelte felszólalásában.
Mészáros István, Gáspár Ferenc és Bálint Ferenc után Khuen Héderváry Károly gróf beszéli, macii Purgly Emil.
A felszólalásokra Darányi Kálmán miniszterelnök válaszolt majd utána általánosságban ós részleteiben is elfogadták a javaslatot. Utána Zichy Elemér, majd Lázár miniszter szólallak fel és elfogadták a területenkívüliséggel kapcsolatos rendezésekről szóló javaslatot is. A felsőház legközelebbi ülését julius 21-én larlja, amikor a költségvetési kezdik tárgyalni.
Sztálin-módszer szerint indult meg a tisztogatás Madridban és Barcelonában
Kétszáz magasrangu tisztet és köztársasági vezetőt, szocialista vezéreket letartóztattak — Bilbaót dé/felől is bekerítették a nemzetiek
Salamanca, junius 11) A nemzetiek rádiója közli : A nemzeti csapatok Bilbaotól délre átlépték a Ncrvion folyót és nagyon fontos állásokat elfoglaltak. Ezzel a várost dél felől is bekerítették.
Páris, junius 19 Francia haditudósítók jelentése szerint a nemzetiek akkor vonulnak be Bilbaóba, amikor Franco lábornok csapatai elérik a Bilbao és Santander közti utat, amitől már csak 400 méter-
re vannak, i London, junius 19
Köztársasági hírforrásból származó értesülések szerint Madridban a kormány 200 letartóztatást foganatosított. A le-
lebbről Franciaországot, mert Ausztria függetlenségének megvédésében közös érdek kapcsolta őket össze \'Németországgal szemben. Amióla azonban Németország legalább egy idő re lemondott annexiós terveiről, Ausztria függetlenségének garan ciája német és olasz kézbe került és a Róma -Berlin tengely politikailag megerősödött. Mosl már nemcsak Olaszország, de Németország külpolitikája is fo\' kozoltabb érdeklődéssel fordult a dunamedencei államok felé és a két hatalom diplomáciai tevékenysége nagyon élénkké vált-ebben az irányban. Ciano gróT budapesti és bécsi látogatásai, Darányi és Kánya bécsi, majd római utazásai, a kormányzói pár római és bécsi látogatásai, Niklas szövetségi elnök budapesti útja, de mindenekfelett az olasz királyi pár budapes\'i látogatásai és végül a meglepetésszerű olasz—jugosz\'áv megegyezés az olasz duuamedencei politika fontos ctappjai.
Ezeknek a diplomáciai eseményeknek mintegy folytatásai voltak báró Neurath német kül-ügyminiszler bukaresti, belgrádi
és budapesti látogatásai, amelyek azl mulatják, hogy a dunamedencei államok egymás kö-zölli viszonyának rendezését Olaszország és Németország óhajtja keresztülvinni. Természetes. hogy sem Franciaország, sem Anglia ezzel az elintézési formával nincsen megelégedve és nem-engedik meg, hogy a dunai államok jövőbeli sorsát nélkülük szabják. meg. Franciaország fél a kisantant külügyi irányzatának felbomlásától As a némel- -olasz befolyás túlsúlyra jutásától. Anglia pedig nagyhatalmi tekintélyének megóvása mellett a Dunamedence kérdéséi az ő közreműködésével a Népszövetség keretében óhajtja rendezni.
Neurath báró délkeleti körul-ia és a lengyel államfő bukaresti látogatásai nagyon idegessé teszik Prágái és Párisi, mert attól félnek, hogy a szovjetellenes nézet és lengyel befolyás teljesén szétrobbantja a kisantant sokszor hangoztatott egységét, a csehek félnek, hogy Csehország teljesen kimarad a Dunaállamok rendezéséből, ha az olasz és német terv szerint lesz kcresztül-
vive.
A kisantant államok azt is ■ tudják, liogv a Róma- Berlin tengelyhez tartozó Magyarországnak egyenjogúsági és fel-fegyverkezési óhaja elől nem lehel ma ínár fenyegetéssel kiiérni és Darányi és Kánya miniszterek ezirányban tett kijelentéseire a nagy hirtelenséggel ösu-szehivolt dunai kisantant külügyminiszteri kon f e re n ciána k felelni kell, mert ijesztgetés és halogatás esetén Magyarország olyan megoldást lesz kényleien választani, amelytől eddig tartózkodott.
Valószínű, liogv a kisantant konferencia nem is fog akadályokai gördíteni a magyar egyen joguság és teljes szuvcrénilási jogának elismerése elé. Hisszük, hogy a teljes egyenjogúság és a becsaleji-sen betartandó kisebbségi védelem alapján a dunamedencei államok közli tárgyalások mihamarabb megindulhatnak. Mi az olasz és német irányításon kívül csak örülni tudnánk az angol érdeklődésnek, mert az angol népben Magyarország jóakaróját tanultuk megismerni.
DALAI ROZLOMV
1137. lunlui 20.
66.000 pengő felesleget matat fel Nagykanizsa város zárszámadása
A magyar városok között Nagykanizsa az egyik legjobb törlesztő a városi kölcsönök frontján
tartózlatottak között van a köztársasági hadsereg sok magas-rangú tisztje is. Az a vád ellenük, hogy titokban Franco tá-bornoik és a falangislák kémei és ügynökei voltak. Az egyik délamerikai állam nagykövetségének épületében titkos rádióállomást fedeztek fel, amelyen át naponta közölték a főváros helyzetét és egyéb áruló birokét az ostromló nemzeti csapatok vezetőségével.
A letartóztatottak közöli több szocialista vezér is van,.akik ellen az a vád, hogy trockijista üzelmekben vetlek részt.
A letartóztatások Barcelonában is napirenden vannak.
ÁgyupárbaJ Madridnál
} Madrid, junius 19
Az éjszaka ismét heves ágyútűz alatt volt a spanyol főváros. Az ágyútűz mindkét részről hevesen tartott egész éjjel, mindössze két órakor volt egy negyedórás szünet az ágyúpárbajban. Hajnalban 21 nemzeti gép jelent meg a város felett, de nem bombázták a várost csak felderítő szolgálatokat végezlek.
Bajonne, junius 19 A baszk kormány hivatalosan cáfolja a baszk köztársasági elnök haláláról elterjedt hireket.
Az asszony kötelessége törödnl azzal, ho*v öélmüködése rendben legyen, amit pfdl* ugy érhet el. ha reggelenként éhgyomorra egy félpohár természetes „Ferenc József" keserflvlzet iszik, amely enyhén és kellemesen, pontosan és biztosan szabályozza az emésztés folyamatát. Az orvosok ajánlják.
Az orosz pilóták átrepültek az Északisarkon
Washington, junius 10 Ide érkezett jelentések szerint nz alasmi rádió Sunfrandscon kérésztől jelentést fogott fel, amHyben uz fiszakisarkon át SulifrUiuisooba Indult orosz repülök közlik, hogy gépükön minden teljes rendben van és útjukat simán folytatják.
Washington, junius 10 t\'jabb jelentés szerint Si-alow, Ilaidukov és Pcliakov orosz repülök htjuk eddigi folyamin némi késést szenvedtek, mert kénytelenek voltak eltérni a felveti útiránytól.
A sanfranciscoi konzul üzenelet fogótI Tel a konzulátus rádióján, a mely szerint az orosz repülök ma reggel G óra 15 perckor átrepültek az l-szakisark felelt.
A fegyverek visszanéznek...
Brassó, junius 19 A Székelykeresztur közelében fekvő Gclencse községben Cseh József kél kisfia egy régi gránátot talált. A gyerekek játszani kezdtek a gránáttal, az felrobbant. Az egyik fiúcska megvakult, a másiknak egyik karját a gránát tőből leszakította.
— S*ját érdekébon é» örömére szolgáló meghívásnak tesz eleget, ha a
Kopatela Butorárahix őixl mübutoi-klál-
UtAsát megtokintl,ívóteikóny8zer nélkül.
Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága tegnap délután népes ülést tartott Babochay György elnöklésével.
Hemmerl Károly főszámvevő beterjesztette a zárszámadási jelentést az 1935. évről. A zárszámadás 155.928 pengő felesleggel zárult. "Ez a tény örvendetes jele a város igazdálkodás gondos takarékosságának.
I)r. Weisz Lajos, a számvizsgáló bizottság elnöke alapos és részletes jelentést terjesztett a pénzügyi bizottság elé. (A jelentések ismertetésére visszatérünk.)
A jelentések felelt tartalmas, komoly vita indult meg. A számvizsgáló bizottságnak ama megállapítására, hogy a város keve« sebbel törleszt a kölcsöneiből, dr. Krátky István polgármester és a főszámvevő kiniulatta/Tiogy Nagykanizsa országos viszonylatban első helyen áll a kölcsöneinek törlesztése tekintetében. Körülbelül 10%-ot törlesztett a zárszámadás évében Is a város a köl-csön-tőkóből. Ez szinte egyedülálló eredmény az összes magyar városok közölt, ami kivívta a minisztérium elismerését is.
Dobrovits Milán köszönetet mondott a számvizsgáló bizottságnak. különösen pedig dr. Weisz Lajos elnöknek lelkiismeretes, nagyértékü munkásságáért.
A vita során kifogás merült fel, hogy
a Drávavölgyi
\'késedelmesen leljesili a várossal szemben fennálló kötelezettségeit. I)r. Krátky István polgár-mester kifejtette, hogy ez a késedelem onnét származik, hogy a Drávavölgyi külföldi átutalásokkal dolgozik és a zárolt pengő-összegek felszabadítása lassan történik. A várost azonban ezzel semmi kár nem éri, mert
kamatot kap. A hátralék 30.000 pengő körül van.
Miklós Gyula elismerését fejezte ki a város vezetőségének és tisztviselői karának a végzett munkáért és eredményekért, a melyekről a zárszámadás tanúskodik. Kérte a
vízvezetéki szabályrendelet olyan módosítását, hogy a vízdíjakat ne a háztulajdonosokra, hanem a lakókra vessék ki. Ez a vizdij-fizetés rendszerében semmi változást nem jelentene, csak azzal az igazságos előny-nycí járna a háztulajdonos számára, hogy az általa kifizetett vízdíjak nem esnének bele a házadó-alapba. Kérte toyábbá, hogy a csatornamű költségvetéséi olvasszák be az általános költségvetésbe.
A polgármester utalt az ez-ügyben történt sikertelen próbálkozásokra, kijelentette egyben, hogy az alapdijakra vonatkozóan újból megkísérli az indítvány szerinti módosítás kivitelét, bár nem valószínű, hogy a minisztérium hozzájáruljon.
A bizottság a zárszámadást és a számvizsgáló bizottság jelen-lését tudomásul vette és azt a városi kéjíviselőteslülelnek elfogadásra ajánlja.
A pénzügyi bizottság a jövő hél folyamán ujabb ülést tart. amelyen a közgyűlés elé kerülő egyéb ügyeket fogják tárgyalni és\' a polgármester ezután intézkedik a képviselőtestület összehívására vonatkozólag.
Naptári Junlus 20. vasárnap. Kom. kat. Szllvér p. Protestáns Rátael. Izr. Thamusz hó 11. — Junius 21. hétfő. Rom. kat. 0. Alajos, Protoatáns AIbJob. Izr. Thamusz hó 12.
Gyógyszertári é||eli szolgálat o hó végéig a Merkly-Belus gyógyszertár é a klskanlzeal gyógyszortAr.
Gflxfürdí nyitva röggel Q órAíO! este 6 ór&Jg (hétfő, szerda, péntek dél tAi, kedden egéaz nap nőknek l.
16 hírek a nagyvilágból
A Házban benyújtották a munkaviszonyról szóló javaslatot, amely rendezi a munkaidőt, a legkisebb munkabéreket ésraz évi fizetéses szabadságot.
A Magyar Gazdaságkutató Intézet május 31-én lezárt gazdasági helyzetjelentése a könjunk-tura további emelkedéséről számol be. A világgazdasági helyzet az utolsó hónapokban tovább javult. Csaknem \' valamennyi ország ipari termelése tovább fokozódott a foglalkoztatott munkáskezek száma nőtt. Számps ország már szakmunkás-hiánnyal küzd és a nyersanyagellátás — a nyersanyagtermelés növekedése ellenére — kisebb-nagyobb nehézségekkel jár. A világ külkeres kedeimi forgalma gyorsuló ütem ben élénkül.

A legnagyobb bagdadi áruház, amelynek egyik tulajdonosa magyar ember és amelynek Iraktól Bagdadig sok áruháza van, magyar női ruhákból rendelt mintát. Kemény van \'rá, hogy mint az elmúlt napokban Svédország, Norvégia, Sziám és Manilla is rendel nagyobb meny-
nviségü magyar konfekciót.

A Magyar Gazdaságkutató Intézet közli:
— Magyarország külkereskedelmi forgalmának értéke 1937 első négy nőnapjában 293 millió pengőről 339 millió pen#őr<v Ili százalékkal emelkedett. A kivitel 36 százalékos fokozódásával szemben a behozatal 5 százalékkal csökkent. A külkereskedelmi forgalom (51 millió pengős aktiv egyenleggel zárult, ami\' nemcsak az 1936. évit haladta meg számottevően, hanem jelentősen nagyobb volt, mint a háború óta bármely esztendő azonos időszakában.
A Magyar Közgazdaság irja : Magyarországon az ablaküveg valamint a közönséges táblaüveg ára olcsóbb, mint a külföldi államokban és vámtétele is mérsékeltebb. •
Az aluminiumhydrát, napraforgóolaj, glicerin, kaucsuklemezek, morfin és egyéb termékek kivitele erősen megnővekedett. Uj vegyipari termékeket is szállítottunk külföldre, igy szénkéneget és kazeint, ami eddig még nem szerepelt a* kiviteli listán. Általában az a vélemény szakkörökben, hogy a vegyipari kivitel helyzete az idén még tovább javul.
Szviezsénvi Zoltán dr. nyilatkozatából : \'
— A Margitszigeten felfedezett 70 fokos hydrokarbonátos és dus rádiumtartalmu uj hévforrás vetekszik Gasteinnal és a világ más nagy fürdőhelyeivel.
A németek megállapodlak ujabb 30 vagon magyar bibor-here átvételére. Az üzlet 32 pengős egységáron jött létre, a szállítások már a napókban megindulnak.
p 16\'80
Egy óriási tétel férfiszövet, tiszta gyapjú minőségben,
10 szebbnél-szebb mintában és színben, eddig nem létezett alkalmi áron:
Kirschner Mór
divatáruházában. Tekintse meg kirakataimat!
1937. |utllui 20.
ÍALAI kozlonv
Megnyilt
NR
zanaiori
460 m. magasságban, subalpln klíma Tökéletes berendezés, hldeg-meleg-vlz, légfűtés. Tennlszpálya, sporttelep homok-trand. Napi ötsz rl étkezés, diétás konyha Fedett és nyitott ter-raszok. Üdüléarc ssoruló sovány, Ide
(M, vérsxogány, sápadt, mirigyes, lul Svár.ltb gyermekeknek 18 ívei korig kiválóan alkalmai. Orvosi rendelő fogászattal. Hármákolt árak.
Még ma kérjen prospektust!
Budapest, Mátyás király ut —Laura-
ut I. Teleion 1 651—11. Igazgató : ér. Baál Károly főorvos, gyermekgyógyász.
Élet a nagykanizsai strand-paradicsomban
. Aki idegen Nagy-J kanizsán nyáron megfordul, nem győz betelni a városi gyjtrr strandfürdő idillikus szépségével. Költői fantázia sem varázsolhatta volna szebb környezetbe ezt a kedves, szines fürdőt, mint ahol van. Mindenki látja, érzi, méltányolja és meg is mondja ezt, csak a kanizsaiak nem nagyon vesznek róla tudomást. Még uz( elmúlt kánikulai délutánokon sem volt egy tisztességes -zsúfolt ház< a kanizsai strandon A strandolók persze őrülnek ennek, de kevésbbé örvendetes a fürdő költségvetése szempontjából. (Vigasztalásul csak az szolgálhat némileg, hogy nem a strand az egyetlen érték Nagykanizsán, amit idegenek irigyelnek tőlünk, mi meg itthon... No, jobb erről nem beszélni.)
A viz a szaharai forró napok ellenére is kristálytiszta, fenékig átlátszó. A homok, a gyep tiszta, a tető-napozó, a torna-tér kellemes, a kiszolgálás figyelmes, a büffé árnyas. A kanizsai strandon fillérekért nemcsak strandolni lehet, hanem valósággal nyaralni.
A vezetőség a közönség kívánságára hetenként három női napot rendszeresített. Most még elkelne pár villanylámpa az öltözőkben, hogy az üzletből, irodából G órakor szabadulók is kijárhatnának a strandra és ezek részére, mint más városokban is, olcsóbb esti jegyek<j|lf rendszeresíteni. Azonkívül nem ártana a fürdősapkát férfiak részére is kötelezővé tenni, hiszen a férfi hajszálak nem csak hogy semmivel sem gusztusosabbak a vízben, de nem is rövidebbek, mint a női hajszálak. «
Az élet vidám a fetrándop. Nagykanizsának ebben a kis paradicsomi szögletében talán nem ís lehet szomorúnak lenni. A gyermek-medence körül különösen kedves és állandó a zsibongás. Da a nagyok sem panaszkodhatnak : — a csendes,árnyé--kos zugban való szunyókálástól a kártyaasztalig mindent egy helyben megtalálnak a kanizsai strand vendégei.
Jókai Mór az illavai fegyencek között
Megható visszaemlékezés a halhatatlan magyar mesemondó gondtalan, boldog és derűs napjairól — Jókai Mór és a „Kárpátok gyöngye" — Látogatás a villában, ahol a „Páter Péter" és a „Szeretve mind a vérpadig" megszülettek — Jókaiék szakácsnőjének karrierje — Jókai hallgató platánjai között...
TrcncsénlcpU\'c, junius (Copyright) Vasárnap reggel, nrikor ezek " sorok napvilágot látnak, teszik le ünnepélyes külsőségek között alapkövét Jókai Mór szobrának, az iró szülővárosában, Komáromban.
Talán tizenkét esztendeje annak, hogy Toscana virágos városában járva, felkeresUm lYsztyné Jókaj Itó-zál és I\'cszly Mását az Arno partján, egy öreg palazzo negyed^ emeletén, l-\'irenzébvn. Esle látogattam! meg őket és diskurzus közben hirtelen kialudt a villany. Masn nevelve mbndta: nincsen rövidzárlat, hamm a firenzei viUamosinüvek ölletesen ugy rendezték be a villanyszolgáltalást, hogy nem küldenek számlákat a\' fogyasztóknak, ellenben minden lakásba aulomilál szerelnek be és a villany-
szolgáltatás csak addig tart, umleddig az aulom\'.itába dobolt pénz elegendő az áramfogyasztásra. Ha letelt az idő — elalszik a lámpa. Nevelve öt lirát dobolt az üuloinl itáb\'i és a szobában újra világos lelt...
Az irók fej -delmléröl, Jókai Mórról Iteszélgettúnk eT a felejthetetlenül szép firenzei estén, pár lépésnyire az Arno árkádos hldjától. Jókai Kóza beszélgetés közben nt\'gjegyczle:
- Jókaj Mór életének legszebb napjai vollUk azok, íHnfclyvkel Trenesén leplieen töltöttünk el. PcWn, Hala lonfüred n, aztán később « Sváli-hegyen bizony new| volt nyugta. Ha jól ment a sora, akkor a barátai zaklatták, szinte el kellett zárnunk öl azoktól, akik öleléssel érkeztek 6> Zsirált váltóval távoztak. Voltak na-l>ok, i m kor a hitelezők ostroma ke-seriletle m g napjait. Egyedül a tren-csénteplici szép na|>ok jelenteitek őrö-inlet a számára.
Jókai és a fegyenclázadás
A hegy oldalán van egy kis d<*i>b. Ma is Jókai-cloraíinak hivják. Trcn-esénleplic első prospektusában, lycl miig a háború előtt udott ki Arányi Zsigm\'ond királyi tanácsos, a fürdő főorvosa, Jeleni mleg először ennek a platánokkal és öreg bükkfákkal átölelt romantikus dombnak a ké|>e. Korhadi pad állt a domboldalon addig, amíg cl nem nyütle az ídő vasfoga. Ezen a padon ült minden nap órák hosszai Jókai Mór és ilt á!m>>dla meg regényeinek lo-Jézelcit.
filclének 83-ik esztendejét taposta Zományi János, egykori illavai földbirtokos, akinek hároml villája van a Tcplicska paiak mfUett, a fürdőhely legszebb helyén, ö hozla először Jókait Trenesénleplicrc és az öreg ur élénken twi\'ókczik ennek a napnak minden órájára.
Ezt meséli nekem:
— Ötvennyolc esziendővcl ezelőtt, 187S> augusztus ll\'-éupvoll a vendégem IlJaván Jókai Mór. Trencsénből Jött, ahol najxjkon át Kubicza I\'ál főispán vendéglátását ólvezle. Aliban az Idő-
ben dolgozott a .Szeretve mind a vérpadig, cüimi rcgényé.i és a regénye egyik fejezetéhez kercsClt adatokat Illaván. i-W\'.ék\'Zem: egy régi fegyenc-lázadás anyaga ulán kutatóit. A fe-gyenclázadásra mligam is im\'.ékczlein. Kis gyerek voltam akkor, leheltem vagy nyolc cszt-\'ndős, ami kor a fegyházban a fegyencek álkulccsal Kinyitották az egyik munkaterem ajta-
ANYAROZSOT,
kfirlsbogarst és minden más
gyógynBvínyt
a legmagasabb napi un Áron vásárol
Dl. MIKLÖS11 Rudanest.
V., Vilmos osáizár-Ht 6. T»l.: 180-577.
ját, kitódullak a folyósba és onnan lovább akartak szökni. A folyosó ablakai az utcára nézlek és a folyosónak hatalmas vasajtaja volt. Az őri álló fegyőr a vaskapu kulcsát az ablakon keresztül ledobta a mlásodik emeletről az utcára, mire a fegyencek-"az őrt is a kulcs után dobták. A fegyőrök mm birlak a fellázadt fegyencekkel, lovasküldönccel Trencsénből kéri katonai segítséget a fegyház igazgatósága, estére, mteg is érkeztek a katonák és egész éjjel tarlóit a lövöldözés. Mi az egyik szomszédos ház padlására mfenekültünk és olt vártuk be a fejleményeket.
— Amfckor a lázadás ulán 1879-b«n Jókai I Havára jött, Kovácit Ödön volt a íegyház igazgatója és igaz nagy szeretettel kalauzolta Jókait a fegy-házban. Jókai felkereste a munkatermeket és sok fegyenccel clbeszélge-Iclt. Megnézte a lázadás aktáit a íegyház iraltárában, aztán — n regényében a m>ga fantáziájának megfelelően egészen irtásként irta le az esetet.
— lUavárói kocsin én lKjziam át délulán Trencséntc/jli