Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.89 MB
2015-01-27 12:55:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1493
5585
Rövid leírás | Teljes leírás (552.14 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. január - 1-9. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

f-
líAOY-KASJZM, 1880. január. 1-én.

i-ső azétna..
JY
Tlzenkilenezedlk évfolyam.
ElHntitlir:
él* 6m . . 9 írt.l Í«1 évre . B.gJ.d 8TT0 . . 3 . Egy Mám 10 kr
Hlrdatétak
6 hklábos petitaorbtn 7, májodnor 6 ■ minden toTibbi torért 5 kr.
NYÍLTTÉRIJÉN oronként 10 krért tí-
tetoek fel. Kioeattri illeték minden egyei hirdetőiért 30 kr fiietendS.
aw
minden. : kalsnf
ZALAI HOZLOHY
el óbb: .ZALA-SO M OGYX KÚZLÖ ZXT T.<
p
I
lap nellami r4i.it I illeti közlemények • ! nerkee>t5b5s, »nya^i rénét illet!
j kOilemények pedig a j I kiadóhos hftrmer.tr»
intiaendfik: NAST-KANIZSi WltnloiHz.
Bérmentetlen levelek. I eaak ismert munkatérül ■aktéi fogadtatnak el.j
t
¿»iratok tíiisi nem küldetnek.
S-K.niM.T4ro. helyhatóságinak, „„.-kanizsai önk. tüzoltó-egylet«, . „n-kanizoal kere.kedelmi . ip.rb.nk«, ,n.-k.nizMi Uk.rékpénztír-, . ,i»l«meeyei maUnoa Unítétea tóiét«, . .n.-kanizsai kiaded-nevelé egyenlet«, a „soproni kereskedelmi • ip.rk.nt.r. n.-kaoizs.i kült41«ztmánr.« , több megyei é. rírosi eWe»ület hif.t.los értwiUje
Hetenhiiit kétszer, vasamap- s csütörtökül! meaeleuö vegyes tartalmú la».
Előfizetési felhívás
a
,.Zalai Közlöny"
1880 dik évi 19-dik folyamára.
Daczára az idö moatohaságának, egy jobb jővö reményében folytatólagosan kiadom az általam alapított, s nem csekély áldozattal fenntartott s 19-dik évfolyamába lépő .Zalai Közlönyt\' hasonló alakban s független szellemben szerkesztettem
A megye minden részében van e lapnak önzetlen munkatársa és azért minden nevezetesebb mozzanat gyorsan és hitelesen közöltetik s minden más helyi lapot jelentékenyen megelőz azáltal, hogy hetenkint kétszer adatik ki, mi a hirdetésekre nézve is sokka\\. előnyösebb\' és méltán figyelembe vehető.
Bizva tehát a mélyen tisztelt közönség hazafias érzületébe, törekvésemben lelkes pártolásával fog továbbra is buzdítani s csüggedést nem ismerve, tömeges részvétével, szellemi és anyagi pártfogásával lelkesíteni.
Előfizetési ár: 1880. január —márt. évnegyedre 2 .frt. , január —jnnius félévre 4 frt. , január —decz. egész évre 8 frt.
Az előfizetések idejekorán való megtételét kérem, miután feles példányokat nem nyomatok. A vidéki előfizetések eszközlése legczélszeríibb postai utalványon, melyek egyenesen hozzám intézendők.
WAJDITS JÓZSEF
kiadó laptulajiionoa könyvkereskedése Nagy-Kanizsa.
Az uj év küszöbén.
Ismét egy év tűnik el a semmiségbe. A forduló pontnál öröm és fájdalom, félelem és remény rezeg át a szivén. Ezer és ezer kérdés merül fel a lélekben, melyekre csak a jövó adja meg a választ, annak a fátyolát pedig halandó nem lebbenti fel soha.
De nem a jövőről van szó. E sorok czélja néhány vonásban ecsetelni az elhaló évet. Lássuk, könynyel a szemben vagy örömmel a szívben jelenjünk-e meg ravatalánál ?
Amerre a szem tekint, hó bontja a láthatárt. A tél egész erővel tartja ma gát A zord idö kezd tarhetetlen lenni. Rosz volt a termés. A hideg mellé társul szegődött az anyagi szükség, a nyomor. Az ország egyes részein rémít az ínség. Tavaszszal árvíz dult 3 a legnagyobb magyar várost dönté hullámsirjába ; télnek idején is ár borult az alföldi rónára s tizezer embert tett hajléktalan koldussá. Emellett súlyos terhek nyomják a nép vállát. Az adó nagy; nő inkább, mint fogy. A reszketeg tagok ingadoznak a suly alatt.
Szomorú kép !
Iparunk gyermekkorát éli. Nem tud talpra állani, nem képes megizmosodni. Hogy erőre kapjon, olcsó tókére volna szüksége; pedig a pénz a legdrágább. Nincs; — a hitel is veszőben. A ker...