Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.1 MB
2015-01-27 12:57:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1281
5627
Rövid leírás | Teljes leírás (533.37 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. február - 10-18. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGY-KAX1Z8A, 188q.febra&r 1-én.
lO-dlte szám.
Tiienkileneiedlk érfolyam.
§!\'*^£lttjstssl ér:
Jegés* íire . . 9 frt.|
■fii int . . 4 ,
nefjed á*re . . 3 , Egy máin 10 kr
Hirdetések
4 huáboa petitsorban j I 7, másodavor € a minién ! !j további torért & kr. I1 I NYILTTÉBBEN i; sorockéot 10 krért ri-tetoek fel. ¡1 Kincstári illeték minden iir/ti hirdetéaért kalSi i 30 kr fiaetendS.
elóbb:
A lap a«a!l«mi rissfc illett kSalemén/.« s werkBMtShSa, anyagi réasit illeti kOaleménjak pedif a kiadóhoz bérmantre inléMBdSk: NAOY-SANSZSA
viuikiUi
Bérmeotetlen terelek, esak iamert . moakatár-taktól fogadtatnak el.
Késiratok
kSldetaek.
■<«Í
ALA-BOMOQYI K O Z L O N T.\'
N.-Kanlz«aváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tazoltó-egylet", a „n.-kan ixaal kereakedelmi s ipar bank", „n.-kaniuai takarékpénztár*, a .zalaraegyei általános Unitét««^ tOlet", a ,n.-kanizsai kisded-nereló egjfwül«t", a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szÖTetkezef, a „soproni kereskedelmi * iparkamara n.-kanízsai k&lTálaaztmknya\' • több
megyei és »árosl egyesület hivatalos értesitíje.
Hch\'iikiiii kétszer, vasariiap- s isüióNOkOn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Életbiztosítás.
Igaz, hogy minden szép, nemes s magasztos eszme, csak nehéz küzdelem, sok idö folytán bir népszerűségre vergődni, hogy ehhez gyakran erős megráz kódtatások szükségesek; de ha az eszme egyszersmind hasznos is, anyagi jóllétet is nyújt; nem tudjnk, nem értjük, miért nem terjedhet ez eszme akkor! —
Nincs szebb, humanusb, messzebbre kiható intézmény, mint az életbiztosítás, nincs intézmény, melynek jótékony hatását, hasznát könnyebten beláthatni, s ■ mégis mindennek daczára az életbiztosítás hazánkban nem bir általános lenni, nem tud népszerűségre vergődni.
S valóban az intézmény megérdem-lené, hogy jobbjaink vele foglalkozzanak, hogy a nép közt apostolai, hirdetői támadjanak, Kik a néppel ezt megértessék, s az életbiztosítást elöttök hirdessék.
Mondom, ez eszmének apostolokra van szüksége, s ki ezt hirdeti, a haza, az emberiség apostola, nemzetünk jói-tevője.
Életbiztosítás!
Azok, kik ez eszmét fel nem fogják, kik ez intézményt érteni nem akarják, gúnyolva mondják: „Az életet biztosítani nem lehet."
Igaz, hogy a halál ellen óvszer nincs, nem létezik társaság, nincs ember, ki arra vállalkoznék, hogy a halált tőled elűzze, hogy élted fonalát meghossza-bitsa, vagy kezességet nyújtson, hogy bizonyos kort elérendesz.
S mégis lehet az életet biztosítani! —
Igen lehet, mert az élet, hogy. ^valóban élet legyen, szükséges, hogy bizonyos anyagi jólét is legyen hozzá kötve, ha haláloddal családodra az inség, a nyo mor minden variatióíval tőr, ha síró, bánkódó özvegyed koporsód felett kezeit törve, bánatát még sz is fogja fokozni; hogy a lét, az önfentartásról is kell gondoskodnia; nem-e fogja öt az kétségbe ejteni ?
S ha özvegyed küzdve nyomorral, nem bír éhező árváidnak, kik rímin-kodva, kezeiket összetéve könyörögnek, esdeklenek egy falat kenyérért, hogy éhüket csillapíthassák, s ö nem tudja nekik e falatot nyújtani; nem-e fogja ót a nehéz bánat korai sirba vinni?
Hej pedig ennek életét, te mint c;a-ládatya biztosíthattad volna; — biztosíthattad volna jövőjét az eshetőségek ellen, ha keresményed egy csekély részét az életbiztosító társasághoz vitted volna.
Hát ott a társaságnál ajándékokat adnak; fogják kérdezni, ott csakugyan előnyökben részesülnek ?
Olt bizony ajándékokat sem nem adnak, sem nem adhatnak, mert az életbiztosító társaságnál minden számítás szigorú számítás szerint...