Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.35 MB
2015-01-27 12:59:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1277
5972
Rövid leírás | Teljes leírás (445.6 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. március - 19-26. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

SAfrJVKMlWA, 1880. márcalos 4-én.
19-tUK
riMnkllenczedlk évfolyam.
EMtatMfe:
>g4s> trre . . 8 frtf
> m irt. . 4 . 3
11 n.tjeJ ívre . . J , \' K<ru tMám 10 tr
KWstélsfc
• hasábos p.titsorljan -?, aásodasor 6 l mind.D további sorért 5 kr. STILTTÉBB8N
serookiet 10 krért rétéinek fel. jjHaoatiri illeték minden -mjm hirdeUeírt kdlía\' 30 kr fisetendí.
kfllBnf
ZALAI I0ZL0IY
előbb : ,Z AL A-BO MOOTI EÛZLÛN Y.\'

1
A lap Kellemi r<tt<t illet! kBiIeminfek s nerkeevtAbSs. anysfi rtaét illeíí kSsleménjek pedig e i kiadóból binB.atve , intázendSk:
NAQTIAN118A wiiiilsitiz. Bermeatetlen levelek, csak iámért mnnkatár-l •aktái fogadtatnak sl.|
]Kíziratok viassa oemr | küldetnek. t
*..K»nlzsaváro« híljii»téR4trán»k, „n.-k»nlx8»l Snk. UUoltó-egrlft", a »ii.-k.nlii.ai kereskedelmi » iparhank", .n.-kanli«ml tak.rAkpSnrtír«, * .zalaraegyel általános tanltótes-toiít«, a .n.-kanlz»al kl»dad-n«i*ló egjMület«, * „n»gj.k«nlx8»i tiszti önsegélyző saövetkeiet", a »soproni kereskedelmi > iparkamara n.-kaniz»ai külválasztmknva« a több
megyei és városi egyesület hivatalos érteatUje.
Heienkini kétszer, vasarnap- s csaiörtökóu iiiegjeletio vegyes tartalmú lap.
Népesedésünk kérdése.
(Folytatás és vége.)
Puaztulunk veszünk
Azon intézmények közül, melyek kfllföldön a népesedés elömozditására — vagy ha ugy tetszik a néptelenedés git-lisára — roppant kedvező behatással vannak, egyik legkitűnőbb a lelenczhiz.
Ha statistikai adatokat akarnék a tisztelt olvasóknak nyújtani, csak elrémíteném a törvénytelen ágyból született gyermekek számának nagysága által. Ezen felül igen sok is lenne mindaz, a mit e .tárgyban elsorolnom kellene, mit azért nem teszek, mert azok elsorolása úgyis azon időre való, midón az eszme érett dologgá válh&tik; de különben is azon körhöz tartozik bővebb kifejtése s indokolása, mely annak létesítését fulkarolandaná.
Éd röviden csak arra hivatkozom a mit mindenki tapasztalásból Ind; arra, hogy a törvénytelen gyermekek közül legalább is 50°/, elvész segély nélkül, elvész akaratból, elvész kényszer által. — Megdöbbentő szám 1
Ha a fegyházak titkait kutatnunk, arról győződnénk meg, hogy egyetlen fegyintézet sincs hazánkban, melynek nem rejtenének falai oly romlott nőket, kik anyaságukat titkolandok, gyermeköket vesztették eL
Hát még azoknak száma, kikről az emlékezet sem beszél ?
Az áU&mnak mint ilyennek lenne már fő érdeke az ily bűnöket megakadályozni, a mit leginkább s talán egye-
dül csak lelencz házak felállításával lehetne elérni. — Az állam azonban nálunk ezzel nem, csak politikával s adó emeléssel foglalkozik, ellenben nem zirja ki egyes kerületek, megyék vagy városok azon jogát s érdekét, hogy lelencz házakat saját terhökre állítsanak fél.
Igaz ugyan, hogy egy ily intézet felállítása roppant pénzáldozatot igényel, de ha annyi sok egyéb intézet, s egylet felállítását pártolja nemzetünk; ha annyi egyletet feltartani tud és akar, s ha csak erkölcsi vagy anyagi hasznát tekintjük, alig állithatjuk, hogy ezéljainak mindenik egészen megfelel, sőt némelyik éppen az ellenkezőt igazolja, — ugy egy oly intézmény felállítása mint a lelencz ház, nemcsak társadalmi állásunk követelménye, s általa nemcsak az erkölcsiség lehető megóvása, nemcsak a bűnök eltávolítása lesz elérhetővé, hanem nemzeti-ségüak egyik életkérdését is igazolni fogja.
Nem országos lelenczház felállításáról lehet lapunkban szó,, ez a fővárosi lapok tisztéhez tartozik, hanem igenis jogosultnak tartjuk felemlíteni, hogy Zalamegye állíthatna fel egy megyei lel...