Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.17 MB
2015-01-27 13:01:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1278
5460
Rövid leírás | Teljes leírás (529.64 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. április - 27-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGY KANIZSA, 1880. &prÍlÍ8 1-én.
27-CUK
Tizenkilenc zedlk évfolyam.
f«*«
Eléteti e tl tr:
írre
nefyed érre . . 2 , Egy fiám 10 kr
HMttia*
« b&aábos petftaerban 7, másodnor 6 l mindeo további sorért 5 kr. NYILTTÉRBBN soronkínt 10 krért Tétetnek fel. || Kincitári illeték minden He^yea hirdetéaírt kfllöo" J 30 kr 6«etend5.
ZALAI KOZLOHY
- l A lap szellemi rétsít j? f illet« kötleménjek a * \'•i «erkeartőbös. j! anyagi részét illető közlemények pedig a j kiadóbos bérmentve i intézendók:
NAGYKANIZSA j Wlaitioiház. Bérmentetlen levelek, csak ismert mnnkatir-!| ■akt<51 fogadtatnak el.
előbb:
A A. -
IKétiratok vissia ne i kíldetaek.
N.-Kanlzaatáro« helyhatAaáeának, „n.-kanizsai önt. tűzoltó-egylet", * „n tület", » ,n.-kanlr.«al kisded-neveló egyfwUlPt\'\', a „nagy-kanizsai tiszti
OMOQTI KÖZLÖNY.\'
i.-kanizftmi kereskedelmi n iparbank», „n.-kanizaai takarékpénztár«, a „zalainegyefilUtfnos Uoitóte«^ önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi • iparkamara n.-kanizaal külváiaaztmánya« » több
lemf "^JS
megyei éa városi egyeaület hivatalos értesltíje.
Hetenkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre!
Az első évnegyed in. hó végével lejárván, tisztelettel felkérjük- mindazokat, kiknek előfizetésük m. hó végéig tartott, hogy azt megújítani szíveskedjenek ideje korán, nehogy a szétküldésben hiány merüljön fel.
Előfizetési ár:
apr.—jun. évnegyedre......2 frt.
apr. — szept félévre........4 ,
apr.—decz. 3 évnegyedre .... 6 „
Nagy-Kanizsa, márcz. 21-én 1880.
A „ZALAI KÖZLÖNY\'
kiadó hivatala Wajdits József könyvkereskedése
Felhívás
a hazai közöiuf.ghfiz.
A magyar általános ipar egylet megalakult.
Czéljai és feladatai s az erre szánt eszközök felöl az alapszabályokban foglaltakon kivül most is csak újra ismételjük azt, a mivel néhány buzgó tagtársunk az egylet alapitóihoz fordult.
Az országszerte megindult gazdasági és iparos mozgalmak elég érthetően hirdetik, hogy a haza anyagi érdekeiben tevékenységre kell serkennünk.
Mindnyájan érezzük az ország köz-eazdaságában létező hiányokat. Elerőtle-nedni látjuk mezőgazdaságunkat, elcsene-vészni iparunkat a külföldi verseny, — pacgani kereskedelmünket — a kettőnek gyengesége folytán. így nem fejlődhetikegészséges forgalom, viruló közlekedés s
mindannyinak bajit érezi az ország, a társadalom, a nemzet.
E bajokat rögtön orvosolni alig lehet ugyan, de a mindenha legerőteljesebbnek bizonyult önsegély itt is kétségkívül a leghatalmasabb eszköz leend, hogy a jelenlegi állapoton változtathassunk.
Szándékunk e czél elérése végett a korunkban leghathatósabb eszközhöz for dúlni s a társulás terére lépve, mindenekelőtt a létező iparnak fejlesztésére, a hiányzónak teremtésére, ez által a termelés és kereskedés emelésére hatni és igy hazánk jólétének előmozdítására törekedni.
Ua már nem szorul magyarázatra, hogy a gazda és az iparos, a kereskedő és a tőzsér jól felfogott érdekei azonosak. Mindnyája csak prosperáló társadalomban szerezhet maga is jólétet, saját vagyono-sodásával öregbitvén az ország gazdagodását is.
De mert a mezőgazdaság is csak fejlett s bőven termelő ipar mellett juthat tökéletesedésre; mert csak erőteljes ipar és mezőgazdaság mellett virulhat és fejlődhetik egészséges kereskedés: azért kell tevékenységünk főirányát első sorban az ipar felvirágoztatásában keresnünk.
Közeget teremtettünk tehát, társulás utján, az ország összes értelmiségének, a haza összes anyagi és szel...