Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.02 MB
2015-01-27 13:02:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1352
6183
Rövid leírás | Teljes leírás (541.19 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. május - 36-44. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


5AGY-KA5IZ8A, 1880. május 2-án.
36-clllE szám.
Tizenkilenczedik évfolyam.
| EtfízrtS»! ir; <| Jegém Mro , . 8 frt. J fél «rr« . i . :
negyed érre . . 2 „ Egy szám 10 kr
Hirdetések
$ hasibos petiuorbao 7, másodszor 6 s miniien torábbi torért 5 kr.
SYILTTRBHEN soronként 10 krért té-tetuek fel. |j Kiocttiri illeték miadeo leeyes hirdetésért kaiBnf 30 kr 6«etend5. k
\'-«a®
SM
ZALAI KÖZLÖNY
Mb: .ZALA-SOMOOTI KÖZLÖNY.\'
A lap szellemi részét UletS közlemények a ¡1 aserkeartőhöz. anyagi részét illet® közlemények pedig a kiadóhos bérmentve intés ondók : NAGY-KANIZSA Wlssslosház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatár-l saktól fogadtatnak el.
■^Kéziratok vissza nem küldetnek.
N.-Kani7.RftTárofl helyhatéHágán&k, „n.-kanízsai önk. tüzoltó-egyiet", a „ju-kanizaai kereskedelmi s iparbank®, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalaraegyei általános tanítótestület", a „n.-kanizsal kisded-neveló egyesület«, a „nagy-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi g iparkamara n.-kanizsai külYálasztmánya" s tobb
megyei és városi egyesület hivatalos értesittje.
Heteiikint Kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Építsünk vasutat-
Az eszme valósulás nélkül csak eszme szokott maradói; a valósulás mindenkor tettet követel, a cselekménytől eredményt várunk !
A véghez vittek be számolása, az eszmék tisztázata és a teendők miként leendő folytatásának megbeszélésére jött f. évi apr. 24-én Sümeghen mintegy ötven érdekelt össze, a városház termében gyűlést tartandó meg. Helyettes elnök: Kiss László megnyitja az ülést, tolmácsolja gróf Eszterházy Mór elnök üdvözletét, ki akadályok miatt személyesen jelen nem lehet. Éljenzéssel vétetett tudomásul; Barcza Sándor indítványára a bizottság jegyzőkönyvileg viszont szívélyes üdvözletének a.d kifejezést.«.
Sokan vannak, kik holnap inkább utaznának a tervbe vett pápa-keszthelyi vasúton, mint tán 1883-ban; e sok között akad türelmetlen, illetőleg kettőzött érdekeltségű is, az ilyenek sürgetóleg szokták kérdezni: váljon mi történt eddig ez ügyben? tízeknek elmondhatjuk, hogy a pápa-keszthelyi vasút végrehajtó bizottságának tevékenysége tetteket sorolhat elö. — Kézben van a közlekedési minis-teriumnak 3378. szlm alatt kelt az előmunkálatra adott engedélye. Veszprém és Zalamegye alispáni hivatalok ntasitása folytán a szolgabirák közegeik állal a tracirozással megbízottakat, ha szükségeltetik, működésűkben hatósági támogatásban részesitik.
Lóskay Miklós mérnökkel az előmunkálatokra nézve szerződés még köttetett; a munkálat megkezdetvén, eddig Orosziig haladt elő. Az előmunkálatokra
— Trsztyánszky Lajos urnák ezen ülésben történt be jelentése után, mely szerint aláírási ivén Keszthelyről 900 frt biztositatott, most összesen: 8300 frt. van. Boros Béninek, az ,Arad-Kórös-völgyi vasút ismertetése\' czimü munkája meghozattatott s a bizottsági tagok közt van ki osztva, kiknél a mü az érdeklődök által megtekinthető.
Lóskay személyesen volt Borosnál, ki ót szívélyesen fogadta, tanulmányozásában készséggel nyújtott kellő felvilágosítást. A fiók bizottságok részben megalakultak; Pápán 40; Devecser 16; Sümeghen 22 tagot foglalnak magukban. Tapolczán elnök távolléte miatt legközelebb alakul; Keszthelyen pedig apr. 25-re tűzetett ki az ez érdemben tartandó ülés. —
A tracirozás költségre be jött pénzt az illető gyűjtők f. év május hó 15-ig Pápára a végrh. bizottság elnökséghez fogják be küldeni; hol egyelőre kamatozásra helyeztetik. A részvény aláírásokra nézve megkeresi a bizottság a községek lelkész és jegyzőit is, h...