Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.92 MB
2015-01-27 13:04:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1455
6222
Rövid leírás | Teljes leírás (480.4 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. június - 45-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


SAGY-KANIZSA, 1880. junius 3-án.
45-dlfi: azftm
Tizentilcnczedlk évfolyam
5 ElHzdétl ir: Jafin í»r. . • » frt. ] fíl <rr. . ■ * . .j nefy»d é*re 2 ■ j F.OV mám in Icr ;:;
Hlríttéi.lt S hifiből petiUorb»B 7, mi»od«*or 6 % mia.l.n loribbi lorért 5 kr.
NTOTTÉBBEN „„ronkánt 10 krért »í-■I tetnek fel. - 1
: Kineatiri illeték minden ttty" kirdet4»4rt külSo f j 30 kr fliet.ndS. |
ZALAI KÖZLÖNY
elóbb : „ 25 A. L A. - S O ÜVX O Gr "5T I KÖZLOlNT Y.\' X
- t-^---
r A lap szellemi réazót K \\ Ül«« kÖi^eményík » \\ I JEork«n»tőhflr. í anyagi részét ilIe\'tS | Vőrlemények . pedig * S kiadóhoz bérai\'íntT»\' .\' ! intóseiidűk : . !j
j NAGY-KANIZSA Wlassicsház.
Bánnentetlfiu .levele\'«. , csak mmert múnkatár-l miktől fo jjjtdtxtiiíifc <*1
ár.irxtnk tísíxh noHi ]) küldetnek. J
-----
#.-KanizsavárOR helyhatóságának, „n.-kanizsai onk. tüzolto-egylet", a „n.-kanlzaal kereskedelmi 8 iparbank0, „n.-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítót**-tölet®, a „n.-kanizsai kiaded-neYeló egyesület44, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „aoproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálasztniknya* 8 több
megyei és Tárosi egyesület hiTatáios őrteaitóje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Bortermelésünk érdekében.
(Folytatás és vége.)
2-szor. Vidékünk borai értékének csökkenését nem kis mértékben befolyásolja az is, hogy a közigazgatási hatóság elmulasztja teljesíteni kötelességét egyes vidékek és községek szünetidejének meghatározása vagy annak megtartása és el-lenörizése tekintetében, s ebból kifolyólag még jobban növeli a bajt a korai és későn éró legkülönbözőbb szólöfajok vegyes ültetése, tenyésztése.
3-szor. Életbe léptetendő, ha másként nem lehet, törvény kötelező erejével is a felelős hegy rendőrség. Mily nyugodtan alhatik a termelő, ha tudja, hogy bármi kára történik is, az megtéríttetik. Ez által eleje vétetnék a botrányos szőlő és gyümölcs lopásoknak és gyalázatos pinczeveréseknek stb., mert a kereskedőre nézve sem közömbös dolog az, hogy megvett, lefoglalózott borait a termelő pinczéjében még a pinczetörők tönkre is tehetik vagy elhordhatják, a kárért azián nej) lévén felelős senki. Sajnos dolog volna, hogy ha a magyar embert ez esetben saját javára ugy kellene kényszeríteni.
2-ik kérdés. Alapos é a gyanú azon általános nézet elterjesztésére, hogy a bor gyárilag készül? Ha igen, miféle rendszabály által lehetne annak meggátlására hatni?
Azon gyanú alapos, hogy a bor gyárilag készül, mert az is nyomja a bor árát, azonban ilyen borgyár vidékünkön aligha létezik, de már azt biztosan mondhatom, hogy létezik borhamisítás,
Balaton vagy forrás vízzel. Ugyanis, a vidékünkbeli borszenzálok majdnem mindnyájan kiskereskedők, boltosok is, kiktől a termelők nagy része éven át méreg drágán vásárolja élelmi czikkeit, ruházatát, stb, hitelbe, ugy, hogy mire a szüret ideje eljő, az évi termés ára már rég elfogyott, tehát abban bizonyos egynémely termelő, hogy a szenzál minden bizonynyal megveszi borát megbízója részére, hogy igy pénzéhez jusson, s azt is tudja már gyakorlatból, hogy nem ő a termeié, hanem a szenzál, mint hitelező határozza meg a bor árát akónkéut, mert ha igy átadni vonakodik, mindjárt azt mondja: »fizessen ki, mert ha nem, holnap bepörlöm", tehát kénytelen átadni ugy, amint az kéri, pedig arról is meggyőződött már szinte gyakorlatból a termelő, hogy ha legjobb is, vagy akár milyen rosz is, egyforma olcsón veszi meg tőle a szenzál, tehát a „cali-dus hunnus\' azt gondolja magában, hogy évi tartozásán fölül még egy pár garasa is maradjon adóra stb., hát j\'>bb lesz még egyszer annyit adni el, mint a menynyi termett és ezt a mennyiséget pótolja v izzel, s 3 megbizó csak bámul, hogy ilyen bor is terem, például B.-Füreden ! ? A t ...... i község lakosairól adomázzák, hogy ha kérdik tólük szüret után: lett-e sok bor? azt felelik, hogy: „hát iszen lett, kivált a kinek vonyóssa van\', t. i. lova vagy ökre a Balaton-viz hordáshoz. Mindezen botrányos és kimondhatatlan karokat előidéző dolgokat megszüntetné a pinczeegylet intézménye, hol a must átvételénél például a ezukor tartalom; az okszerűen szüretelt és erje-
désen átvitt bornál pedig a szesztartalom szolgáltatná az érték kulcsát.
A borgyártás meggátlására törvény -hozásilag kell hatni.
3-ik kérdés. Alkalmas volna-e a bort cognac gyártás utján értékesítem, s ha igen, mi az oka annak, hogy ez irányban kísérletek nem tétetnek? — Miféle intézleedés által lehetne az egyes vállalko zók érdekeltségéi ez irányban jelkelteni?
A bor cognac gyártása minden esetre felkarolandó, kivált oly vidékeken, hol nem kedvező borévekben silány borok teremnek, mert ez által a jó bor értéke emelkednék, de a mi vidékünkön nem vélem szükségesnek, mert nálunk a legkedvezőtlenebb időjárású bor-években is, milyen például az 1878 ki is volt, jó és kelleifes italu közönséges asztali borok teremnek.
A cognac gyártást eleinte adómentesség. :— később pedig csekély adóztatás által lehetne elősegíteni.
4 ik kérdés. Aliféle országos intézkedés szükségeltetnék a szőlőművelés és a borkeresketlés emelésére, az ez irányban létező bajuk orvoslására?
1-ször. Országos intézkedés szükségeltetnék egyes borvidékek nevezetesebb pontjain kísérleti állomások létesítésére, melyekben kísérletek eszközöltetnének, a vidék éghajlati és talajviszonyaihoz alkalmazkodó szőlófajok, legkitűnőbb borfajták, csemege szőlők stb. tenyészete, bő termése, minősége és művelés módjának megállapítására, igy idővel megszűnnének a vegyes ültetvények s egész vidékek egyforma fajborokat termelnének. Ennek
előnye pedig kíszámithatlan, ugy az egyesekre, mint az államra nézve!
2-szor. A hegyi szólók földadóját le kellene szállitaní, mert ezek olyan talajok legtöbbnyire, hogy a nagy költséggel és munkával ápolt szólónövényen kívül legföljebb csak kökény és gelegonya tüskét teremne, mást semmit, s hogy szólót teremjen, jókarban tartása roppant költséges és fáradságos, c*ak a záporesők tetemes kiadásokat okoznak, ha a földet lemossák rólok, mig ellenben az ezekről levett túlságos nagy adóterhet, hogy az állam se veszítsen, rá kellene, róni a lapályos szólókre, mert ezek jókarban tartása tizedrész költségbe se kerül, a zápor sem mossa el földjét és három any-nyit terem, mint a hegyi szőlő, hol a szelek is rongálnak. Továbbá a lapályos talajok kivétel nélkül más művelési ágr.i is alkalmasak, bort pedig silányat terein nek, tehát ezek túlságos elterjedése és szaporodása káros is. Kenyérre is van szükség, nemcsak borra!
3-szor. Bortermő vidékek községeinek elemi iskoláiban a szőlő és bortermelés alapvonalainak ismertetése és tanítása felveendő a rendes tantárgyak sorába. Hadd ismerkedjek meg vele a kis fiú már seidüló korában, mint tudománynyal, nem ngy mint eddig, hogy cíak a felnőtt fin akkor sajátítja cl gyakorlatilag a hibásnál hibásabb eljárásokat e téren apji-tól és öregapjától, mikor már izomereje a szóló-munkára képesíti. Ekkor már m g oszlik figyelme, érzeményei, nemi ösztöne stb. munkaszünet idején egészen másfelé, más irányba tereli vizsgálódásait, legkivált mikor éppen semmi érdekeltség sincs
TÁRCZA.
Anyámnak.
(Születése napjára, jnnius 3-án.) Mint a kagyló gyöngyét, Mint a fa virágát: Hullatja a szivem Dalát, szent ábrándját, Neked jó anyám.
A gyöngyöt a napfény Szépen ragyogtatja, Fölszállt a virágok Bóditó illatja, Pazar kincs gyanánt.
Csak az ón dalom oly Egyozerll \\ Oh mért is Nem tudlak oly fényben Ragyogtatni én is Édes jó anyám 1
S mégi3 bizton száll e Kis dal kebeledre, Mint a szine hagyott Őszi halvány lepke, Fáradt szárnyakon.
Tudod, hogy a világ, Minden szent érzése Benne van; hü szived Bizton veszi észre Édes jó anyámI
MAJTHÉNYI FLÓBá.
Makóhüzyék.
— Elbeszélés. —
Irta: SZUl£á.OB LajOS.
(Folytatás.)
Irmácska fájdalmas hangon elkezdá mondani :
— Oh te kedves lugas,\'bánatomnak, ke-. serveimnek hü tanuja, most ismét meglátogattalak. Ismét elpanaszkodom érzelmeimet, a melyeket már annyiszor hallottál ajkaimról. Vég hetlen szerelmem előtte még folyton titok, a az epedés gyötör, bánatot okoz szivemben. Tudnék bár mást szeretni — de nem! Szivem csak érte dobog. Fájdalmaimnak ő az okozója, igy hát egyedül caak ő tudja azt enyhíteni, lecailla pítani. S ha kell, inkább meghalok, de mást szeretni nem fogok Várszögin kívül.
A szemérmes leány az akaratlanul kimondott szavakra ugyancsak elpirulva, habozva, kipkedve-kapkodva akarta kijavítani a Vár-Rzögi szót a Városi névvel, de mi volt nehezebb, mint ily pillanatban szóhoz jutni.
— Tehát valóban szeret? Oh kedves Irma kisasszony, minek nevezzem e nagy boldogságot — szólt hírtelen örömtől sugárzó arczczal Várszögi, már e pillanatban Irma elé térdelt!
— Kis asszonyom imádom, ily boldogságot csak kegyed nyújthatott nekem.
Várszögi még szólni akart, midőn a másik szobából léptek hallatszottak. Kéjittasan emelkedett fel hirtelen.
Makóházyné volt az alkalmatlankodó.
Igazán az már oly régi kellemetlen dolog, hogy mikor az ember már már iegboldogabb-
nák érzi magát, épen akkor kéli mindég valakinek galibáskodnia. Még ebben a kis pillanat ban sem hagyják nyugton az embert.
— Folyik a próba ugy-e bizony.
— Igen....e....e.,.. igen szólt akadozottan Irmácska, s kezdte restelni, hogy azért a csekélységért bizony kár volt olyan nagyon elpirulni. Inkább mindjárt nyakába borult volna Várszöginek, hja de mikor ezt még későbbre akarta halasztani. No tessék, de a mamácaka most az egyszer nem a legjobbkor talált be jönni. Most várhatja még megint egy jó alka lom nyilik. Majd csak eljön az is, — gondolá.
— Azonnal megleszünk kérem, segité ki a bajból Várszögi Irmácskát.
— Aztán fog-e menni a színpadon is ?
— De meghiszem mamácskám, — iparkodott más hangon szólni Irmácska.
— No nö, csak bele ne sülj. Ugy ne járj, mint az egyszeri lányka azexámenkor. Az is előtte való egész nap egyebet sem tett, csak mindig a versét tanulta, aztán mikor a sok ember előtt kellett elmondania mondókáját, olyan fehér lett mint a fal s még a száját sem tudta szegényke nagy ijedtében kinyitni. Még a lé-lekzete is elakadt. Ugy ám lelkem. Pedig szegényke még negyedóra előtt tán még visszájáról is elmondotta a verset, ugy tudta. Caak te is ugy ne járj. No-no lelkem.
— Ne féltsen mamácskám, nem akadok én meg. Ugy-e Várszögi ur nem sülünk fel ?
— Oh isten ments, még az volna csak szép, mikor olyan jól tudja a kedves kisasz szony Bzerepét. Azután ha meg találna akadni, nem azért gubaszkodik ám ott a augó a lukjában, hogy bennünket bámuljon miként sülünk bele, hanem hogy járjon a szája, mint a ke
replő. Majd kiigazítja az a kisasszonyt, arról nem kell busulni,
— De hátha megbetegednék hirtelen a Bugó, hát akkor azután mit tenne diréctor ur? kérdé kíváncsian Makóházyné.
— Hát bizony az a legnagyobb baj lenne. Akkor felváltva, hol egyikünknek, hol a má síknak kéne súgni, mert idegen emberre bizonj nem tanácsos bizni az ilyen kényes dolgot. Már csupa hunczutságból is olyat találna súgni, amin azután ugyancsak jót nevetne a közönség, persze a mi rovásunkra. No ele ugy hiszem két
emberünk csak nem betegedik meg egyezerre. * *
*
Az uj darab az egy begy üit szép számit közönségre jó hatást gyakorol ti A szereplők közül kit hivtak volna ki többször, mint Irmácskát.
Valóban elragadóan játszott. A kis barna leány játéka mindenkit meglepett. Többen hangoztatták, hogy ebből a leányból igazán jó színésznő válhatnék. Meglátszik, hogy a színészi pályára termett.
Ki volt boldogabb a szép dicséretek hallatára, mint Makóházyné. Igazán boldognak nevezó magát, hogy ily kedves teremtmény anyjának nevezheti magát. Mily édes volt ezen öröm.
Még Gammóí Benő a „bárónak* keresztelt uri ember is Makóházyné körül lebzsölve, — tehette most, mert nem volt a háznál a gazda — mondogatta, hogy Irmácska valóban a sz»ni pályára termett, a mi még inkább fo-kozá a megelégedett anya örömét.
(Folyt, köv.)
TIZKNKILENCZEDIK fcVFOLYAM.
zalai közlöny.
JGNTOS3ÍO Í880.
benne felébresztve a szőlészet és borászat iránt, mert hát, mint a népdal is mondja: ,Nem kell ahhoz tudomány, csak jó bor\' síb. Tudomány biz a szőlészet és borászat, még pedig igen szép tudomány és annyira fontos tudomány, hogy ettől függ nemcsak egyesek, hanem államunk jövője is sok tekintetben.
Sajgó kebellel említem meg saját megfigyeléseim folytán, hogy bortermelő társaim zöme nem ismeri a szőlészet és borászat a-b c-jének első betűjét sem, de én ebben az oktatás szülte érdekeltség hiányát látom, s részben őket nem is okozom, az államé a mulasztás az oktatás ügy terén e szakban. Ugyan mit várhatunk attól a musttól, mely amint a fürtök csömiszölve kádra öntetnek, a leve azonnal leeresztetik és kegyetlenül meg-kénezett hordóba öntetik, folytonosan nyitva tartott — sőt szándékosan szellőztetett pinczébeu, melyet a hideg őszi légmérsék let már amúgy is gyakran 4 — 5R°-ra lehütött 1 ? Néha napokig áll a must a hot dókban, sőt gyakran az erős kénezés folytán is még le is tisztul, mig némi meleget verhet maginak s újra felzavarodik stb. s megindulhat a tökéletlen zajos erjedés, mi még mondom fi pinczék szándékos hűtésével gátoltatik is! Mit szóljunk ahhoz a balhiedelemhez, mely csaknem általában uralkodik, hogy annál jobb lesz a bor, minél később huzatik le sftprőjéröl, mert azon mint „anyján* fejlődik!? Mit szóljunk ahhoz a kárhoztatandó eljáráshoz, az üres hordók kezelése körül, hogy az első fejtéskor is, ha a bor-seprő vizzel kimosatik belőle, ugy-ahogy, nehogy a hordó majd megpenészesedjék, hát kiöblíti salakborral, pár nap múlva aztán, — a hordót liüs pinczében szikkasztván, — bekénezik, de mihelyt a ké-necs sav hatása megszűnik, (élenyülés folytán átváltozik kénsavvá) elkezd a dongák belsó felületére tapadt bor eczetes erjedésbe menni, s ha termelőnk ismét bort tölt a hordóba, nem forrázza ki, minek? hisz ő tisztán tartja hordóit, utoljára is borral öblitette ki, de egyúttal be fizetett egész hordó borának. És még több ilyen balfogások öröködtek át a bortermelőknél apáról fiúra, melyeket követve mintha csak szándékos ellenségei volnának terményüknek, s igy önmaguk nak is, de az újítástól irtóznak azon okból, mert .apámtól, de még öreg-apámtól is igy láttam, tehát én is csak annál maradok.* „Aki pedig megállapodik, az elmarad és agy ongázolta t ik.*
Addig is, mig az nj nemzedék szakoktatás által balhicdelmeitől e téren megszabadul, vándortanárok lennének alkalmazandók. KEÖD JÓZSEF,
bortermelő Balaton-Füreden.
Meghívás
a magyar orvosok és természetvizsgálók Szombathelyt tartandó XXI. nagygyűlésére.
A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése minden évben az ország külöi.-böző részein lartja gy üléseit, ápoltatva a tudományosság által, mely minden gyülésnók főjellemvonása volt, s azon helyhatóságok pártfogása által, kiknek tűzhelyénél vándor botjával megállt.-
E két tényező tetle az idők során át lehetővé, hogy a vándorgyűlés nagy rázkó-diissal járó események közepette íb megélt, b tetteinek nyomait mutató évkönyvek, monog-raphiák, megfejteit pályakérdések, életre hivott tudományos testületek, megmentett hazai emlékek bizonyságai, hogy a nagygyűlések kiváló mozzanatot képeznek hazánk társadalmi életében.
A tudomány életerének ujabbkori Bebesb lüktetése mellett még ma is szükséges, sőt a Bok, életbevágó kérdések tömeges előtérbe tolu-lása mellett nélkülözhetlen, hogy a tudomány ápolását, főleg népszerüaitését előmozdító társulatok felkeltsék ernyedetlen munkálkodás által a nagy közönségben is azon érdekeltséget, me\'y nélkül a tudomány vívmányai a nemzet na«y részére gyakorlati hasznot nem"* hajthatnak. Pedig a tudomány igazságainak a társa dalmi élet minden rétegebe áthatolásában, an-
nak az emberiség minden egyénére kamatosóvá tételében rejlik a nemzet vagyonosodásáoak a erkölcsi nemesbüléaének életfeltétele.
A vándorgyűlés nemes czéljait felfogva, azok pártfogolására lelkes törvényhatóságok eddig is bőkezűen ajánlották meg a szükséges essközöket. Hazai tudományosságunk és társas művelődésünk javára hozott eddigi áldozatok arra serkentenek minket, hogy a nagygyűlése ket mi is minél erélyesebben felkaroljuk.
Szombathely város, mely a XXI. nagygyűlés megtartása helyéül választatott, örömmel ragadja meg az alkalmat, kimutathatni, mily erélylyel kész mindenre, hogy e nagygyűlés, mely a legéletre valóbb tudományoknak utat törni van hivatva, rendeltetése czél jait minél teljesebb mérvben elérhesse.
A város által a nagygyűlés megtartha-tására szükséges előkészületek megtevése végett kiküldött bizottságok telhetőleg intézkedtek, hogy a nagygyűlésre érkezendett vendégek, kiket Szombathely városa igaz magyar vendégszeretettel a legsziveBebben fogad, feltalálják mindazt, a mit a város körülményei szerint nyújtani képes.
Reméljük, hogy a nemzet értelmisége, a törvényhatóságok, tudományos testületek, intézetek és egyes tudományszakok mi velői és kedvelői méltányolva a czélt, melyért a társulat 40 éves élete alatt küzd, s az áldozatkészséget, a melylyel Szombathely városa Vasmegye támogatása mellett ezen hazañas és tudományos czélt előmozdítani törekszik, buzditásul tettel és megjelenéssel viszonozandják azon szíves meghívást, melyet hozzájuk részvételűk megnyerése végett íme intézünk.
1) Az alapszabályok értelmében a nagygyűlésre meghivott tag gyanánt tekintetik az egyetemes orvosi és gyógyszerészi kar, valamint mind azok, kik állásuk vagy hivataluknál fogva a természettudományok valamely ágával, továbbá a gazdászattal, régészettel, müiparral, közegészségügygyei s a társadalom ügyeivel tudományosan foglalkoznak, vagy azoknak őszinte kedvelői. A közülésekben nők is mindenkor szívesen láttatnak.
2) Ezen nagygyűlésre a beiratáat 1880. aug. 21, 22, 23. napjain, a szombathely i város ház egyik termében a nagyválasztmány I. albizottsága fogja eszközölni délelőtt 9—12, és délután 3—6 óráig. Az elkésett tagok a nagygyűlés egész tartama alatt felvétetnek.
A beirott tag felvételi jegyet kap, mely-lyeljogavana köz- és szakülésekben, tudományos estélyeken, kirándulás, közünnepély és kiállításban résztvenni.
(Folyt, következik.)
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-Egerszegi kir. törvényszéktől.
1880. évi junius 3-án.
853. B/80. Sz. 1. Török olajos Péier suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben- 3-ad biróságí ítélet hirdetés.
896,943. B/80. Sz. I. Tóth Ferencz és társai suly. t. sértéssel vádoltak elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetés.
903. B/80. Sz. 1. Steiner Gottlieb közhatóság elleni erőszak bűntettével vádolt elleni ügyben 2-od bir. ítélet hirdetés.
913. B/80. Sz. 1. Török Ferencz suly. t. sértéssel vádoJt elleni ügyben 2 od bir. Ítélethirdetés.
914. B/80. Sz. I. Böröcz Ferencz súlyos t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bírósági ítélet hirdetés.
933. B/80. Sz. 1. Kecskés Lajos és társa sikkasztással vádoltak elleni ügyben 2-od bír. ítélet hirdetés.
1233. B/80. Sz. 1. Kecskés József és társa lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. ítélet hirdetés.
Junius 4 ón.
663,679. B/80. Sz. I. Takács v. Dúcai János s társai tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
726 B/80. Let. Máté liléi és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
892. B/SO. Sz. I. Knausz József és társai suly. t. sértéssel vádoltak elleni ügyben vég tárgyalás.
937. B/80. Let. Horváth Kopasz Ferencz s társa lopással vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás.
952. B/80. Let. Szántó József emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
971. B/80. Let. Magai László és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás.
1035. B/80. Sz. 1. Rubendunst Károly s társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Kelt Zala-Egerwegen, 1880. máj. 31-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda iga*g»tí.
(Folyt. következik.)
Helyi hírek.
— Külön vonaton érkezett meg ifj. Gróf Festetics Tasziló ur bájos nejével Budapestről jun. 2-án délután, a kanizsai állomásról tovább utaztak Berzenc::ére, tol hosszabb ideig fognak tartózkodni. .
— Kovács Zsigmond megyés püspök ur ő exellentiája f. é. május 31-én Sümegre érkezett, hol a nyár egy részét fogja tölteni. Hozta Isten !
— Az osztrák-magyar bank nagykanizsai fiókjánál az egy miliő forint dotatiőt 200.000 frttal felemelték.
— Hiba igazítás. S. József növ. pap requieméről szóló tudósításban: Gelsén a zala-apáthi plébános főt. Garath György e ugyanonnan nem Boros, hanem Kosa benezés növ. pap volt jelen.
— Nyilvános köszönet. Egy nyomorban betegesen sinlődő családanya felsegélyezé-flére, ki 4 gyermekével a legnagyobb ínséggel küzd, két nemesszivü nő kezdeményezése folytán eddig a következő adományok folytak be, melyért lapunk utján hálás köszönet nyilvánit-tatik; a kegyes részvét továbbra is kérettetvén, az adományozók névsora folytattatni fog: Plihál Ferenczné 2 frt, Laky Krís\'ófné 2 frt, Dr. Laky Kristóf 2 frt, özv Laky Józsefiié 1 frt, Makay Dezsőné 2 frt, Berényi Friderika 1 frt, Dr. Benczik Ferencz 1 frt, Koch Zsófi 40 kr, Tersánczky Józsefné 50 kr, Berecz Imréné 50 kr, Rátz Antalné 50 kr, Stemmer Kálmánné 50 kr, Gutmann Verona 1 frt, Karczag István 5 frt, Fesselhofcr Irma 2 frt, Ullmann Istvánné 2 frt, Győrffyné 1 frt, Oszeszly Antalné 1 frt, Miklósné 1 frt, Siomssich Katalin 3 frt, Kováts János 1 frt, Dr. Tuboly Gyula 2 frt, Benczik Ferenczné 1 frt, Svastics Károlyné 1 frt, Var-gáné 1 frt, Thomka Imre 1 frt, Oroszváry Lujza 1 frt, Knáusz Boldizsárné 1 frt, Varga Lajos 1 frt, összesen: 39 frt 40 kr.
— Távirda-ügi/i A helybeli m. kir. távirdai fő-állomás 1880. junius 1-től kezdve reggel 7 órától éjjeli 12 óráig tart szolgálatot, 8 éjféltől reggel 7 óráig zárva van.
— Tanodai jelentés. A nagy-kanizsai kath. fogymnasiumban az évi vizsgálatok a következő sorrendben fognak megtartatni: jun. 2 án az izraelita, 3-án a rom kath. tanulók hittani vizsgálata mind a hét osztály ban; 15-én a VII. oszt. magyar és német nyelv, VI. oszt. latin és görög nyelv, IV. oszt. latin, magyar és német nyelv; 16 án V. oszf. latin és görö^ nyelv, III. oszt. latin, magyar és német nyelv, II. oszt. latin, magyar nyelv és földrajz; 17-én VH. oszt. latin és görög nyelv, VI. oszt. magyar és német nyelv, I. oszt. latin, magyar nyelv és földrajz; 18 án franczia nyelv és gyorsirás; 19 én V. oszt. történelem, természetrajz és mennyiségtan, IV. oszt. történelem, természetrajz, szám és mértan; 21-én VII. oszt. történelem, természettan és mennyiségtan, VI. oszt. történelem, természetrajz éa mennyiségtan, II. oszt. természetrajz, számtan és rajzoló geometria; 22-én V. oszt. magyar és német nyelv, III. oszt. földrajz, természettan, szám-és mértan, 1. oszt. természetrajz, számtan éa rajzoló geometria. A magán tanulók vizsgálatára nézve pedig jun 23, 24 és 25. napjai tűzetnek ki, melyekről az érdekelteket, valamint általában a n. é. közönséget tisztelettel értesíti az igazgatóság.
— Mymen. Dr. Fárnek László jelesb ügyvédeink egyike, lapunk kedves munkatársa junius 1-én tartá esküvőjét a szellemdus Gottlieb Eveline úrhölgy gyei Zala-Egerszegen, mely alkalommal Szilvágyi Gyuia ev. lelkész ur szívhez szóló 8 megható szent beszédet tartott. Az esketést kedélyes mulatsággal fűszerezett lakoma követte, melyen csak ugy pergettek a rímek, lévén Tuboly Viktor irótársunk a násznagy. Fellegtelen boldogság kisérje frigyöket!
— A y,Kisfaludy* gőzhajó Balaton-Füred és Siófok közt junius 5-én kezdi meg a naponta kétszeri közlekedést.
-r- Idszón Lakós nevű földbirtokostól 800 frt készpénz el tol vajoltatott, a tettes nyomára sehogy sem tudtak rájönni, mig a véletlen ezt előidézte. A kárvallott öreg a padlásra ment avult vasdarabot keresni, egyszér csak egy zacskót talál, melyben az eltol vajolt 300 frt ezüst pénzét s a többi bankjegyet találta meg. A tettes veje ós unokája volt.
— Érdekes vendégek jártak a napokban Balaton Füreden. Oda érkezett a napokban Lajos bajor herczeg, nejének, udvarhölgyének, Dürkheim Terézia grófnőnek, Kolnstein Ottó grófnak, valamint a bajor kir. udvarra aterének kíséretében. A tihanyi apát ur fogadta őket. Két napig tartózkodtak ott, s azután Veszprémen keresztül mindnyájan Sárvárra utaztak.
— A JRalatonAi^]6zis\\ részvény társaság Urményí József Zalaraegye főispánjának elnöklete alatt, a napokban tartotta meg évi rendes közgyűlését. A társaság bevétele a mult évben 9463 frt 77 krra\' rúgott, 846 frttal többre, mint az előző évben. Feloszlatás alá
2893 frt 20 kr. állván, a közgyiUÓBöBenösszeg. bői 93 frt 20 krt a jövő évi számlára átvitetni, a többit ptdig részvényenként 4% osatalékkal kifizettetni határozta. Az igazgatóság ós felügyelő bizottságnak a felmentvény megadatott.
— Elhatárolta továbbá a közgyűlés, hogy a be nem jelentett részvények 1 ¡év leforgása alatt végképen megsemmisíttessenek, valamint hogy azok is, kik szelvényeiket 3 év alatt be nem váltják, veizteseknek tekintessenek. Az ezen határozatokból kifolyó alapszabály módosítások eszközlésével az igazgatóság megbízatott. — Örvendetes tudomásul vette a közgyűlés, hogy a balatoni gőzhajó jó karban van, s a téli jégzajlást minden hiba nélkül kiállotta, ugy azt, hogy az igazgatóság jelentése szerint á Balatonra számos angol vitorlás hajókat szállítván, ezen körülmény a balatoni hajózás és forgalom tekintetében kedvező benyomást fog gyakorolni. A kpzgyüJé* ezután az igazgatóságot és felügyelő bizottságot a voltakból újonnan megalakítván illetve megválasztváu
— eloszlott.
— Silmegh járás tanitókörnek f. é. máj. hó 26-án tartott közgyűlése igen érdeKesen folyt le Rendeken. Alapító tag lett tek. Barcza Sándor és Chernel Olivér ur. Éljenek! Meglepő volt a csínnal egybeállított kézi munka ós irat-mutatványok kiállítása.
— A sormdsi népiskolai növendékek számára május hó 30-ára kitűzött majális az idő kedvez"\'tiensége miatt megtartható nem volt, miért is az — amint a szét küldött meghívókban jelezve is van — f. é. junius hó 6 án, vagyia jövő vasárnap fog megtartatni. Ha pedig akkor is kellemetlen időjárás lenne, az azután következő vasárnap tartandjuk meg. Mely körülményről nemcsak azokat, kiknek meghívók küldettek, hanem egyáltalában mindazon t. egyéneket, kiknek ezen nyilvános tavaszi mulatságon megjelenni kedvök volna tiszteletteljesen értesítjük.Kelt Sormáson, 1880. máj. 31. A rendezőség megbízásából : Rum-száuer Simon, népiskolai tanító..
— Egy nialacz három krajezár. Zala-Egerszegröl írják ezt a kis pünkösdi történetet. Egy szegény asszony fiacskája a koldulásban elfáradva leült a pék kapujában s látta, hogy többen jönnek, lefizetnek három krajezárt, b kapnak érte egy sült malaczot. — Ennyi volt ugyanis a sütés ára. A fiu hazaszalad, s kér az anyjától három krajezárt, visszamegy, íe fizeti a pék kezébe a taxát s a pók jóhiszemü-leg átad neki is egy sült malaczot. Nemsokára eljött enuek a malacznak a gazdáj i, egy vén anyóka is 03 szörnyen mérgelődött, mikor megtudta, hogy malaczát valaki elcsípte az orra elől. A szegény asszony és fia életükben Ieg alabb egyszer pünkösd napján jól laktak malaczpecsenyével.
— A Mura-gözhajózás, mint Grácz ból írják, f. évi augusztus hó végével fog megnyittatni. A társulat, mely e vállalatra alakult, és az előmunkálatokat már be is fejezte, a megnyitó menetet, ha Rudolf trónörökös ezt megengedi, a magas mátkapár neveivel el nevezett két hajóval akarja nagy ünnepélyes-séggel eszközölni. Az üzemterv szerint az idén csak a gráczi helyi állomásokon volna rendes forgalom fentartandó, de e mellett Gráczbúl az ország határáig, éa ezentúl Légrádig a Murán, innen pedig Eszék és Marburgig a Dráván fog nak kisérloti menetek tétetni, melyek RÍkerétöl függ majd a hajózás további terjedelme.
— Határzár ismét Horvátország ós Szlavónia határán. A kereskedelmi minister május 24 én Zala, Somogy, Baranya, Bács-Btfdrog és Torontálmegye alispánjaihoz, valamint Újvidék és Pancsova polgármestereihez következő rendeletet intézett: A károly városi alibpáuságban fekvő Prilís és Ozoly helységekben a marhavész kiütvén, f. évi 13754. sz. a. kibocsátott rendeletemmel kapcsolatban , az 1879. év XX- törvénycíikk 4. §-a értelmében Horvát- és Szlavonországra vonatkozólag a szigorú halárzárt elrendeltem. Az azon vidékekről származó kérődzők, nyerstermények, széna, szalma és egyéb takarmánynak bevitelét szigorúan eltiltom; minek folytán a szolga-bírák, (városi kapitányságok), elöljáróságok, vizsgáló bizottságok ezen utasításaim pontos megtartására legszigorúbban utasitandók.
— Árverés Zalamegyében. Deutsch Lőrincz 287 frtra b. iugl. jun. 12. Barabáson. — Nagy Mihály 474 fr:ra b. ingt. jun. 16-áo Ugyanott. — Landler Jakab 860 frtra b. ingt. jun. 21. Lesencze Tomajon. - Vlahák József 2090 frtra b. ingf. jun. 5. Csáktornyán. — Mái fi József 406 frta b. ingt. jun. 9. Oroszionban. — Gregorencaic3 Márton 846 frtra b. ingt. jul. 3. Stridón. — Rózsa György 2334 frtra b. ingt. jun. 10. Nagy Kanizsán.
— Rövid llirek. Mazuranics volt bor* vát bán kapitány fia megőrült. — Prém Józaeí tudori vizagát tett. — A müncheni hobér-állomásra csak 280 pályázó jelentkezett. — Az országos uj népszámlálás 1881. jan. 1 —10-
közt történik meg. — A török sorsjegyek
tulajdonosainak Törökország kijelenté fiaan-
TIZENKILENGZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNlUS 3-íb 1880.
cziális bukását. — „Tavasz" tiszta jövedelme 15.500 írt volt. — Bpesten a dyphteritis föllépett. — A wettereni lőpornialora a levegőbe, repült, sok egyén meghalt. —
Ki nyért?
Hpest május 29 én : 59. 74 4*2. 7G. 34. Lines „ , 86. 55.57. 39. 90. Trieszt „ w 39. 35. 10. 81. 2G
Vegyes liirek.
— Gr. Zichy Viktor tetemeinek bönezo-liisa május 29 én délelőtt 11 órakor ment végbe a halottas házban. A bonczolás kiderítette, hogy a golyó balfelől, a hatodik bordánál hullott ki. A halál a rekeszizom megsértése és a bal sziv-kamarának súrlódása következtében állott be. — Zichy Viktor gróf holttestét bebalzsamozták. A tetem beszentelésa délután 5 órakor volt. A ravatalt 3 órakor állították fel a feketével bevont, a gróf családi czimerével s virágokkal ékített tornáczban. A beszentelés megtörténte után a veszprémmegyei N. Szőllősre szállították a családi sirboltba.
— A „Kisbirtokosok országos földhitelintézete" hitelét igénybe venni kivinók érdekében szükségesnek tartom fel említeni- hogy a beérkező nagyszámú kölcsön kérvények gyors elintézését főleg a becáü-jegyzőkönyvek hiányos kiállítása akadályozza; 3 a mellett, hogy a feleknek ez által többszörös költekezés okoztatik, a kölcsön ügy érdemleges elintézés előtt sok munkával s hosszadalmas időveszteséggel van egybekötve; mert a beérkező kérvények az 1879-ik évi XXXIX. törvény-czikk 7-ik § a értelmében jó /áhagyott alapszabályok által követelt módon felszerelve nem lévén, azokat pótlás végett több ízben vissza kell utasitaní. Hogy mind ezen nehézkességek és hasztalan költekezések elhárittathassanak, az országos intézet igazgatóságával történt megállapodáshoz képest, az illető érdekeltek szíveskedjenek tudomásul venni, hogy a kölcsön ügy érdemleges elintézésénél caak oly becsű vétethetik tekintetbe, mely az illetékes kir. járásbíróság részéről felvett jegyzőkönybe a birtokot ismerő s e czélból mint szakértő külön meghitelt 2 — 3 községi előljáró által bemonda-tik, a mely jegyzőkönyvbe agyán azon becsü-BÖk bizonyítják, hogy a megbecsült birtokhoz
hasonló birtokok a lefolyt 10 óv közben átlagban holdankíat, mily áron adattak el, és hogy azon vidéken holdankint mennyi haszonbér szokott fizettetni. A még meg nem csonkitott telki — volt úrbéri — birtokok együtt becsülhetők, de minden egyéb birtok darabonkint, minden épület — mint felülépitvény, (tehát föld nélkül) — külön becsülendő meg. A becsüt költség kímélés okából nem szükséges a helyszinén teljesíteni, elégséges, ha a jkvbe felvétetik, hogy a becsüsök a kérdéses ingatlanokat, ugy természetükre, mint értékükre nézve jól ismerik. Szolgabírói, közjegyzői vagy községi becsük tekintetbe nem vétetnek; s nem csatolhatók oly telekkönyvi kivonatok a melyekben a birtokok térmértéke kitéve nincs, 8 oly catasteri ivek, melyek az illető adóhivatal részéről hitelesítve vagy láttamozva nincsenek. AlZ adókönyv eredetben csatolandó. Körmend, május 23. 1880. Udvary Ferencz, a „Kisbirtokosok orsz. földhitelintézetével szövetkezve lévő „Vas-zalamegyei ebő takarékpénztár" vezérigazgatója.
Szerkesztői üzenet.
4093. A „Vasmegyei Lapok8 több csütörtöki számát nem kaptak meg; kérjük szíves küldését
4094. ZaU-Apáthi. Csak egy költeményt kaptunk, a aDe profandisÍC-t nem. 8ziveskedjók újra beküldeni s akkor nyilatkozunk.
4095. K. M. Bpest. Mielőbb közöljük a mutatványt
4096. P. K. Szavunkat adtuk s kűldendjük.
4097. X. Köxölhetlen.
Felelős szerkesztő: Bátorfi. Lajos. HIRDETÉS.
Mórlczhely pusztán 40 darab egészséges 4—5 éves, a dolgozáshoz alkalmas ökör eladandó, úgyszintén egyes párakban is.
Értesítéssel szolgál
Brückler Ignácz,
Plosszer-féle házban Nagy-Kanizsán.
ET I R -13 ES T 0É2 £S 3E K.


gjtf Budapest, váczl-körut 72. szam
gépgyáros és fö-ügynőkt* a
MARSHALL SOISTS & CO. L.mtd. czégeknek Gainsboroűgh Angliában ajánl
iegujnbb szerkezeifel fa-, kőszén- éa azaimafuiésre, legújabb szerkezettel, kettős tisztító szerkezettel, szabadon mozogható választó hengerrel lékkel vagy anélkül. Továbbá:
zij- és fogaskeret hajtásra, saját gyártmány angol rendszer szerint, és minden a mezőgazdasági szakmába vágó gépeket.
WV Árjegyzéket és felvilágosítást nyújt 8\'-L\' hiTTV -L\'-L\'Z ivlón N ag y - K a n i z s á n
tüzel úkéáztilék szab. biitositó öntápláló kéezii-
2-6

Nynjtstmk kezet a szerencsének!
400,000 márka
fíí nyereményt nyújt kedvező esetbon, a legújabb nagy pénzkisar-solas, mely * magas kormány által jóváhagyva és biztosítva van.
Ezen ni tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 45,200 nyereménynek ok veti. n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi fonynremény, részleg pedig:
1 nyerem, a m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem., á in. I nyerem, á m
1 nyerem, á m.
2 nyerem. á m. :í nyerem, á ni. 6 nyerem, á ni. 2 nyerem, á m.
12 nyerem, á m.
.0<>0 15<),Ooo l\'oo.óou r> n,()00 f><),000 40,00(1 Ü0.0O0 25,0« 1U 20,000 15 1KX)
1 nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerőm, á m. 2)2 nyerem A m. 68 nyerem, á m. 214 nyerem, á m. 531 nyerem, á m. G7o nyerem á m. í):"0 nyerem á m. 25,150. nyerem. á m. stb.
12,000 10,000 Ö00() f«ooo .{000 gftfG 1000 500 nrio 138 stb. : állam
A legközelebbi első nyereményhur.ás ezen nagy az által biztoáitott\'--.péezkisorsolás hivftt.iiotón állapíttatott meg és
már folyó év junius hó 9. és 10-én lesz
és a következő Ksjjzi-gbe körül:
1 eizész eredeti sorsjegynek ára csak « márka vagy 3 frt50 kr. o.é. b. 1 fél „ , „ n 3 , . 1 „ 75 „ „
I imgycd , „ n n IV, . - no „ „
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik. m indenki ma^át az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos huxási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain. fennálló <">sxr.eköttet*Aeiuk által kézbesittetbetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvozett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az .első főnyereményeknek örvendvén az. mint 250,000, 225,000, 100,000, 80,000, 60,000, 40,00D stb fizettetlek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételié számíthatván, kéretik \'már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- éf váltó üzlet Hamburgban,
bevásárlása éa eladása mindennHinü államkötvények, vasúti részvények és kölcsőnBOrsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, (elkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, főtörekvésüuk ezentúl is oda írányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdeksltjeink teljf-s megelégedését kiérdemelni. FöDtebbíek.
R B (52 III 2-3)
BÉRMÁLÁS !LEGCZELSZERÜBB BEKMA AJ1NDEI0KUL
alkalmából bátortodom arany-, ezüst- s ékszer-raktáromat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlani.
Különös gondot fordítottam arra, hogy e czélra alkalmas tárgyak nagy választé.kban kaphatók legyenek, s hogy szépségük s jutányosságuknál lógva minden igényeknek megfeleljenek.
Kaphatók:
. Arany keresztek 150 krtól 20 frtig. — Double arany keresztek I 1 írttól 5 frtig. — Arany medallionok 5 írttól 30 frtig. — Double aranymedallionok 3.50 krtól 10 írtig. — Aranyfüggők 2 frttól 20 frtig. — Double arany függők 140 krtól 3 frtig. — Arany brochetük 8 .frttól 20 frtig. — Double arany bro-chotiik 4 frttól 10 frtig. — Arany gyürük 2 frttól 20 frtig. — Továbbá gombokat, meiltüket, lánczokat stb.
Ezeken kívül ezüst tárgyak, gyémánt s más drágakövekkel ékesített értékesebb csikkek is M választékban találhatók s jutányosán vásárolhatók. — Valamint régi arany és ezüst töredékek a folyó értékben becseréltetnek.
Postai rendelések ennek fordultával eszközöltetnek.
82 3- 3 Tisztelettel
MILHOFER ÖDÖX,
ékszer."az N.-Kanizsán.
Zsideg János zala-tárnoki körjegyző betegeskedése következtében egy a jegyzői teendők minden ágában kellőleg jártas egyént óhajtana oldala mellé jegyzősegédül venni. — Bővebb felvilágosítást az i lető körjegyző levélbeli megkeresésre azonnal ad. (u. p. helyben.) 8f> i. 3
Kzen forrásnak fel"öaég<! kitüntetve az auntriai császár, magyar király ő felsége által. A m. kir. országos akadémiától, az orvosi akadémiától Parisban ugysz\'-ntén az első kül- és belföldi orvosi tekintélytől, mint gyógy»avban a leggazdagabb és leghatásosabb minden eddig ¡>m<!rt keserűviznél, (,57.1 100 részben) mely a ♦ legmagasabb elismeiéssel lett kitüut^tve. .— Voly semmi más keserűviztöl elért Iavanyíar-talmu, megmutatja továbbá ennek használatát, csúzos betegségeknél, köszvény-, rakódvány-éá hugy savas Bóknál (köszvény, holyagkő) átellenben minden más keserüviseknél fölülmul-hatlan- és sikerdusabb. 86 1—5
Mint rendes anyag elégséges egy bordói pohár, ellenbon egy pohár más keserű forrásokból.
Előlegek minden gyógyMerlárban ás fiiazerkereake-dásben.
A Budai Ráköczy-forras igazgatosaga Budapesten.
alkalmasak a következő gyönyörű rom. katli. imakönyvet.
\\an szerencsém jelenteni, hogy a köztiszteletü Beke Kristóf vörös berónyi róm. kath. plóbánoa és hírneves magyar ¡ró által figyelemmel szerkesztett harmadik ós negyedik kiadást ért, az hitatosságot előmozdiló, a kath. hivek szivét nemesítő, háromféle kiadású: „Mennyei ¡HaimíUkert", ŰdvÖMség ö vénya\'t „Biztos lelki vezér" czimli és már tizenkét ez« r példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
lmaKönyvelset
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imaköuyvek szükségességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás ima-könyvek kiküszöbölését előmozditani.
Ezen imakönyvek megjelenésűk óta mindenütt azivesen fogadtattak és eddig a veszprémi, péo&i és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szívesen látnák.
Menayei maonáakert, vagyis teljes tartalmú ima- és énekönyv keresztény katholiknsok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aczélmet-szetü képpel 8-rétű, félbőrben, kötve tokban . frt 1 30
Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . . frt 1.80
Egész bőr aranymetszés, csat és kereszt .... frt 2 70
Zergebőrben, csat és diszittéssel......frt 4 —
Finomabban készítve........frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel dissitve . frt 7—10.— Mennyei naanáskert. ^ finom papírra nyomva I2-rétü, hat kitűnő Üdvösség ösvénye, / aczélmetszetü képpel. Színnyomatu czimlappal. Slztoa lelkivazér ) Negyedik kiadás.
Fel bőrben, tokban........ht 1.2o
Egész bór, finom aranymetszés éa tokban .... frt 1.80
Aczél kereszt éa csattal.......frt 2 80
Zergebőr díszítéssel........frt 3.60
Finomabb kiállított........... frt 5—6.—
Selyem- vagy bársouyk. diazitmény ... frt 6—8.— Mennyel maaaásker 32-rétű, temérdek képpel díszítve,
papirk. tokban , . . . irt —.40
Aranymetszéssfl, tokban......frt - 60
Aczél kereszt, csattal ......frt 1.—
Zergebőr, di&zeaen.....• frt I 50
£e!yem-bársoay finom diszitménynyel .... frt 2 50
KIS rézsá8kert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és éuekei kis csinos aranyny»matu papirkötésben, tokban ; ára 30 kr.; angol vásson c-züst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpapiraraoymetszéssel, tokban £.0 kr. ; aczéiesatra 70 kr ; egész bőrben velin papir aranymetszéssel és ac*él csatra, kereszttel 80 kr.
Egyhá2l énekkoayv, 115 egyházi éneket tartalmazó, n-ik kiadást ért csinos aranymetazéssol készített könyvecske, ára 60 kr.
Homokkoraároial saalény, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő mngyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, irta Tóth Mike Jézus társasági tag IV. kiadás, csinos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomasaal 28 kr.
A 8zest keresztúti ájtatosság, képes kiadás irta Szemányi Ágost aeent-Ferencz r. áldozár, kemény kötés, aranynyomással 28. kr.
Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik, -"^g
TiMtctott.i WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N -KanU&áu.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐN?.
JUNIOS 3-ia 1880.
tí i n i> e t fe s e g:
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
rulettel titólirt iWtláRa ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék ,*«*» kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztosítás! ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIG-ER. MOSCOVITZ.
A. Magyar-franczia öiztoslto részvény-társaság
igHzgatúriftgának feotabbi közzétételire hiratkozásflal alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta 8 a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások leg-
készségesebben megadatnak. Biztosit peŰlg a társaság
ellen;
c) Hzárazon vagy Vixen nzállitott javak károsodása ellen;
d) az ember életére minden ismert módozat szerint.
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk
b)jégkárok ellen A Ma(jyar-franczia biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
kéHZ|>énzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben ós elsőbbségekben lett elhelyezve, ra. évi oktober 14 én tartván alakuló közgyűlését
melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
V A lasztmány.
Elnök: Bittó István, ô fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, ors*, képv. stb. Bposten. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla. földbirtos, oraz. képv. stb. Budapesten. Bontoux ieaő, s párisi Société ri.* l\'Union générale elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok. Rob8rí Morin marquis de Banneville, az osztrák déli Yasut igazgatósági tagja stb. Parisban. Neuweit Arain kir. keresked. tanácsos nagy-kereskedő. Lova« zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. SYáfa Károly földbirtokos, orsz. képviselS stb. Budapesten. »
l\'á: ó Tinti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. nrakháza tagja stb. Bécsben.
Tekintvo e társaságnak fentebb Kitöntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkban is nagyobbrészt ismert «líísz monarchiában biztosi tó társaság: mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nynjtott volna, mint amennyit
Felügyelő bizottság. Beck Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánozy Leo. a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Uniou génerale vezérfölügyelőj® Páríaban.
Igazgatóság.
Igazgatók: Dr. HIHer Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben
Klstenmacher Károly A nHofira*nn József1 nagykereskedő czég fóuake Budapesten. Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : MsskoYÍCZ Lajos Budapesten.
s köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt méjf as iokt o társasig mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig
pontosság és a legsaigorubb
páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nvujt arra nézvo, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, ti.iiiduiikor és teljesen me? fog felelni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megsza
Amidőn tehát tisztelettel JilóIirQtt a biztosító L közönség bizalmát az álUla tcepvisnlt társaság iráut újból felhívja és kéri, mogjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynökségi terület s/.oivor.ése teljes folyamatban van és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán. 1880. május hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
vezériigynöksége Nagy-Kanizsán,
089 18-52 Kerületi ügynökség Sümegben Epsfein V. urnái. GUTMANN S. H,
becsületesség minden követelményének
U
vidéki UgynOk.égek
L>yvédi irodai liclyválíozlalás,
Van szerencsém értesiteni mélyen tisztelt ügyfelei-; met és a n. é. közönséget, hogy eddig a Mayer József féle házban — városház ntcza 5. sz. a. volt ügyvédi irodámat folyó junius 1-só napjától Király utcza 6. sz. a. Weiss-féle házbani lakásomhoz tettem át.
Nagy-Kanizsa, 18N0. junius hó 1.
Dr. Fúrnék László,
l-l kot- és vállú ftgyvé4
Schaumnnn Gyula-féle
Eddig 8lé: hetlen hatásában a könnyebb megoldásra vonatkozólag nehezen emészthető étkekre, emésztés, vértlsztltás. táp lálá8 és testerősltésre. Ezáltal a naponkinti kétszeri folytonos baaxnáiat után mértékletes szerül használ még makacs betegségeknél is, u m.: emésztési gyengeség-, zaha égetés-, vlztólalás a hasglllsztánál, veazteglőség a beinél, tag gyengeség, aranyér szenvedés, mindennemű göryény, golyva, fehó kor, aá-gaság. idült bőrkiütés. időközii főfájás, féreg- és kőbetegségeknél, benyálkáaodás a benőtt köszvénynel és a gnmóságnál.
Az ásványvizek győgyszsr gyanánt! használat melleit, előite ép ugy mint annak használata alatt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitűnő szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stokerauban és az osztrák-magyar állam minden gyógyszertárában, valamint Nagy-Kanizsán Práger Béla, Zala-Egerszegen Hollósy E. gyógy táruk ban.
W&* Megrendeléseknél legkevesebb két skntnla utánvét
mellett küldetik. -^¡S (13 -14 2f»}
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai oljen, és felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyomorgyengeség, roszazagu lehellet, szelők, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhnrut, gyomorégés, hugykőképződés, túlságos nyálkaképíődés, sárgaság, un-lor és hányás főfájás (ha s.?. a gyomorból ered), gyomor görcs, székszonlat, a gyomornak túlterheltsége étel és ua.1 által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyeres bántalmak ellen.
Egy üveges fi ára használati utasítással együtt kr
Kapható -. Prágor Béla ur gyógyszer tárában Nagy-Kanizsán, valamint ar. osztrák-mag) ar birodalom miuden nagyobb gyógyszertárában és kornnkídésében. Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben
jB:rac3Ly Karoly,
„ttz őrangyalhoz" cz\'imzett gyógyszertárában 64 6—52 Kremzierben, Morvaország.
Lecorrhoe, minden stadiamában oly sok női bajnak okozója fehér folyásban szenvedőknek küldök egy ártatlan, sok számos esetben kitűnő jónak bizonyalt szert. Nem befecskendezés, nem is bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan gyengítő női baji legfeljebb 10 nap alatt bjztosan megszünteti. Számos elismerő levél bizonyítja e tényt — Titoktartás biztosíttatik.
3 frt utánvétellel.
Czím : okleveles gyógyszerész :
Wots Alajos Brassóban.
Özv. Winklerné
zálogintózetében egy zongora (Statz-flügel) legjobb karban igen olcsón el adandó g? 1-3
0000000000000000000000
HELFY B.
látszerész és aranyműves Nagy-Kanizsán,
az „Arany Korona" vendéglő átellenében FÖTÉK. Ajánlja dúsan fölszerelt raktárát valódi optikailag csiszolt és helyeién számozott szemüvegekből és zwíkkprekből a Waldstein-téle rendszer Bt»-rint rövid és élesen látó szemek részére, valódi nngol Smock és conser üvegek (közönséges diszárukkal fel nem cserélendők) achromatikus tár-csövekből, tábori csövekből, operai látcső, mindennemű nagyító Qveg«k> teleskopok, nagyító tükrök, «vegek, prizmák, hévmérők, alkoholniér5lr, sulymérők, aneroidok, orvosi hőmérők, bor, pálinka és mustmérlegekből sat, sat. — Yíllauy-gépek, villámhárítók, házi távírók 3 évi jótálli* mellett felállíttatnak S®* Üvegjeimet minden vevőmnek 3 napi próbára adom ki. "(p! Minden e szakba vágó javítások, ujitások elfogadtatnak a a 1«?\' g}Oraabban eszközölt<-tnek
Szemüvegek levélbeli megrendelésénél az iiletó személyek .-llw1 szükségesnek tartott adatokon kivül még a követkeső kérdésekre adW-dó válasz.
A távolság hÜTelyk, centímoter vagy papírszalag által határozUtik m«l A balazem befedendő: \\ 20
1. Mily messziről olvasható jobb szemmel közönséges jó 1 5 nyomás. I 3
2. Mily közelről olvasható a jobb szemmel közönséges jó í J nyomás. / «
A jobb szera befedendő: l
3. Mily messziről olvashat hal szemmel ? \\ r
4. Mily közelről olvashat bal szemmel? I r
5. Különösen kellemetlenek-e a szemnek fényesen világított a/ n
gjak ?
6. Hxsxnilt e az iilotí egyéa miz aieraüvagf ket, 3 ha iS* miáu ?
7. Mi crélra ki»íi,tatnak a szemüvegek : — OlvaaAsr»? Tir«1\'1\' latnára ? Vagy aa ílea viligoreág elleni »Sdelemr« ?
8. A pupillák (a atom foketéje) mily távol állanak .gymiatól\' K orr ott, hol a szemüveg felteendS olSngró, egyenfa ragy mélyedt. t
9. Ha ezen irá« megerőltetés nélkül olvaaható-e ? 83 1— Ra ezan nyomás azabad szemmel nem olvasható, a megvond«.
•xiveake^jék nagyobb nyomást választani, s mogrendelíiéhez melKk\'1*1
Nagr-Kanizsín, nj-omatott a Jtiadó (ülíjdonns Sajdíts József gyorssajtóján.
NAGVK\\.\\17,KA. isso. jnulus 6-án.
46-aiK az&m.
Tlzenkilenezertlk évfolyam.
Eiaflieté»! ir:
le«»« * frt
fél 4 • „..¡.yed érre \'J n 1
7<«u 1» *r
Hlrd»tB«»k
A im.á\'í.c. putlt.nrliiui 7 ,uHnnöF*or 6 B min.len t.nábbi sorért 5 kr. SVII.TTKKI1KS s„t«»ltSl,t 10 kr4rt ;eliiek fel.
tiíii.Mtiri illeték minilrn
vví\'\'
hirdetésért kalfln|f
ZALAI KÖZLÖNY
____ ■■■
j? A lap ■sAilAmí rétK^t p S illntö kB%!emény«k a I «*«rka*rtfihfix. | ! anyagi részét illf-l« közlemények pedig .•» j kiadóhoz hérmniitr- j inténflndők : j
MAOY KANIZSA Wlastlotbáz.
30 kr fizetendő.
BórmoHtvtlon h\'vni csak ismert mnnkntdr sakt.íl fngadtxtu.ik
Kéziratok vissz* i küldetnek.
y
_eUbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
V.-KanizsavilrOR helyhatóságinak, „n.-kanizsai onk. tűzoltó-egylet«, « „n.-kanlw,ai kereskedelmi s lparhank% „n-kanizsal takarékpénztár«, » „x»i»iuogyei általános tanitóte»-tiilet", » ,n.-kani7.aal kisded-neielé egyesület«, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi X iparkamara n.-kanizsal külTálasztmfcnya« s több
megyei és tárosi egyesület hliatalos értesitíje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
— Jttnins 6. 1880. —
Nagy- és Kis-Kanizsa városok és vidékének r. kath. egy házbeli hívei lelki őrömmel várták a mai napot, hogy közel 2<»00 hivő egyén nyerje el a bérmálás szen(.ségét, melybeni részesülést hőn tisztelt. megyés püspökünk, Kovács Zsigmond ur ó excellcntiája, a felséges királyné kanczellárjá, valóságos belső titkos tanácsos sat. maga eszközli.
Benső örömmel üdvözöljük a magas vendéget körünkben. Egy szivvcl, egy lélekkel kiáltjuk: Isten hozta!
Igen, magasztos örömmel .üdvözöljük igénytelen körünkben, hová a nemes Főpásztort gyermeki, ifjúkori édes visszaemlékezések csatolják. t
E vidéken — Bánok-szent-Györgyön vsókolá homlokon az első napsugár,. itt ringaták a kedves csecsemőt, itt a nagy-kanizsai iskolákban kezdé tanulmányait a nagyreményű ifjú, — hogyne jönne hát édes örömmel a fenkölt szellemű főpap körünkbe !r
Legyen is meggyőződve ő excellentiája. hogy habár külső pompa, fényes és csillogó külsőségben nem tanusithatjuk
hódoló tiszteletünket, a sziv őszinte ben-sőségéból lelkünk égi érzetével a legtisztább kegyelettel üdvözöljük.
Mindazok, kik főpásztori kezéből a bérmálás szentségében részesülni szerencsések, vallási szent ihlettel emlékeznek vissza magas megjelenésére, és szent ténykedésére, megerősödvén hitünkben, tör-hctlen bizalommal és magasztos megnyugvással lelnek vigaszt, az Anyaszentegyház igéiben.
0 exeellentiáját viszont, kegyes fáradságáért áldja meg a Mindenható s lelje otthoniasan magát tisztelő hivei között.
Isten hozta körünkbe!
Jegyzőkönyv,
felvétetett a muraközi tanitó-körnek 1880. évi május 20-dn Csáktornyán tartott közgyűléséről.
Elnök Jeney Gusztáv, jegyző Alszeghy Alajos. Jelon voltak a kör összes tagjai négynek kivitelével, nemkülönben Kolay Alajos és Terbócz Emil s. szolgabíró urak, Pecsornik János ur, Szele Ignácz egyházmegyei tanfelügyelő ur, Schwarz Jakab rabbi ur, Peczek Péter hiltanitó ur és az állami tanítóképezde
nrivftndélcftí
Elnök üdvözölvén az egybegyűlt tagokat, különösen az áll. tanitó-képezde tanári karát és a vendégeket, a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá.
1. §. Elnök előadá az ált. tantestületi elnökségtől 63, 68, 77. és 90. sz. a. érkezett átiratok tartalmát és a választmánynak a jelzett átiratokban foglalt dolgokra vonatkozó s a központhoz már áttett határozatait.
Tudomásul vétettek.
2. §. Polyák pénztárnok jelenti, hogy a pénztár üres, mert egy tag sem fizette be tagsági diját, s egyúttal fölhívja, a tagokat az 1 frtnyi tagsági dijak lefizetésére, hogy a begyülendő dijak V3-át minél előbb a központhoz áttehesse.
Tudomásul vétetett.
3. §. Jeney Gusztáv elnök az alapszabályok értelmében, ugy a maga mint tiszttársai nevében az eddig viselt hivatalról lemondván, kéri a közgyűlést a tisztviselők megválasztásának megejtésére, mire egyhangúlag az eddigiek választattak meg és podig:
Elnöknek Jeney; alelnöknek Majhen Ferencz, Alszeghy jegyző, Polyák pénztárnok; választmányi tagok Horváth János kursaneczi, Krampatica stridói, SáíTránics perlaki és Hargitai, Mencsey, Pálya, ^¡hédey, Dr. Szántó, Rinkovics, Schmidt, Valló csáktornyai tanitók.
4. §. Ezután az előadások vették kezdetüket.
a) Tóth Kálmán hodosáni állami tanitó „A házi ipar a népiskolában, annak czélja és alkalmazása" czimü, nagy gonddal és szakavatottsággal kidolgozott értekezését olvasá fel. Az értekezés rövid eszmecserére adott alkalmat, melyben különösen Szele Ignácz egyh. m.*tanfelügyelő mint vendég (a selyemhernyók te nyésztését ajánlá), Dr. Lázár Gyula (a házi ipart), és Rhédey Ferencz (ugy a házi ipar tanítását mint a selyemhernyók tenyésztését egyrészt a tanitó hajlamától, másrészt a kedvező körülmények tekintetbe vételétől tevé függővé) vettek részt.
b) Dr. Lázár Gyula „A középkori ia kólákról" czimü, nagyszabású paedagogia tör-\'¿nelmi t-------^ íui
, c) Következett a közgyűlést folyton vig kedvben tartó Dr. Szántó Károly gyakorlati előadása az Írásjelekből egyedül a vesszőről.
d) Zrínyi Ká-oly az olvasás begyakorlásáról olvasott fel egy szépen kidolgozott értekezést.
A közgyűlés mind a négy értekező urnák előadásait éljerizéssel fogadta.
5. §. Alszeghy, mint az Eötvös alap muraközi gyüjtőbizottaágának pénztárnoka az 1879..évre begyült és a központhoz Bpeslre áttett tagsági dijakról (12 frt) tevé meg jelen lését s egyúttal az Eötvös-alap intézményének tömeges pártolására hivá fel a tagok figyelmét.
6. §. Olvastatik a zalamegyei ált. tan testület elnökétől 87. sz. a. k. következő átirat
„A központi választmány májú? havi ülésén megbízott, hogy tek. elnök urat értesítsem ama határozatáról, miszerint a megyei tantestületek hatásköre kiszélesbitése tárgyában közzétett somogymegyei\' azon indítványt, a melyet a muraközi tanitó kör t. választmánya annak idejében a központnak figyelmébe ajánlott, a jkör tegye megbeszélés tárgyául saját kebelébea s az egyöntetű megállapodást akként szíveskedjenek a megyei tantestületi tagoknak is tudomására hozni, hogy arról a legközelebb tartandó testületi közgyűlésen valamely a tanitó-kör által megbízott jköri tag, beható éa részletes dolgozatot olvasson fel, mely esetben a jkörnek ezen határozatát velem idejében tudatni szíveskedjék, „hogy az érintett tárgy a közgyűlés rendes tárgysorozatába felvehető legyen." — A közgyűlés határozatilag Rhédey Ferencz tagtársat bizza meg a nevezett indítvány kidolgozásával éa előadásával.
7. §. Jegyző olvassa a 89. központi sz. a. érkezett átiratot mint részes kiírását a zala-megyei közigazgatási bizottságáuak 1877. apr. 9-én s folytatva tartott havi rendes ülés jegyzőkönyvéből, a tani tó-testület, gyűléseire menő községi tanitók útiköltségeinek a községek ál tal leendő megtérítése tárgyában. A közgyűlés örömmel vevé tudomásul.
8. §. Caizmazia belliczai fel. tanitó in-
Íp\\íle?eb^if"afealmázott községi irodák távolit-tassanak el, a közgyűlés Szele ignácz egyházmegyei tanfelügyelő válaszát, mely szerint ő már tett e tárgyban a megyéhez fölterjesztést, tudomásul vette.
9. §. Jeney azon indítványára pedig, hogy „válaszszon a kör kebeléből 4 — 5 tagu bizottságot, melynek, feladata legyen a közokt. ministerium által kiadott magyar olvasókönyveknek horvát irodalmi de népies nyelvre való átfordítását akként létesíteni, hogy minden osztálynak meg legyen a maga horvát és magyar olvasókönyve," — a közgyűlés érdemleges határozatot nem hozhatott, mert a köi tagjainak nagyobb része (délután 1 óra volt) már eltávozott.
TÁRCZA.
Májusi dal.
l,pgszebb a kikohtt Május bó reggelén ; Ilyenkor magamat Mennybe képzelem én.
Lent a bokor alján Fülemile zenog; Fent pedig pacsirta Hangottat éneket.
Az erdő s a mező Ugy látszik, liogy lángol A tündöklő.uapnak Arany világától.
Leng a S\'-lyemszellő tlalkan réten-berken: Lelket részegítő IHatárral telten.
Mosolyog a mennybolt A kristAlyesermelyre, .Mely ezer virájj közt" Fnt vigan cscvegvo.
S/ól a ¿áj szebbnél szebb Sok madár zenétfii; Tul áradt üdvébon Sziv n ész szinte szé.lül-
Leg*zebb a kikelet Május hó reggelén; Ilyenkor magamat Mennybe képzek-m én.
VÁROSY MIHÁLY.
Slakóházyék.
— Elbeszélés. —
Irta: SZUtáoS LajOS.
(Folytatás.)
Nem volt itthon a gazda, ezinezoghattak az egerek;
Ennek a leánynak színésznőnek kell lennie, — gondolá Makóházyné — boldog jövőjét C3ak e pályán érheti el, örömet nekem is csak ugy szerezhet, ha színésznő lesz Most már épen azért sem állok el régibb tervezgetésemtől. Nekem őt tündökölni, a városok nagy közönsége eiőtt mint művésznőt kell látnom. E leányban szép tehetség lakik, csak érvényesíteni kell. Öregem elutasító szavaira most már nem hallgatok, majd ráveszem őt, ha kell, bármely módon is, de a leánynak, mint boldogságom, örömöm szerzőjének színésznőnek kell lennie előbb utóbb. Hadd kezdje meg pályájá\', melyen anyjának véghetlen örömet szerezhet.
Igy tanakodott, tervezgetett, határozga-tott Makóházyné s szép tervét, melyet eddig csak penditgette férje előtt, ezután már mint határozottan kitűzött szándékkal fog fellépni.
S ki volt még Makóházynén kivül boldog? Még ketten, VárBiögi és Irmácska.
— A darab ugy végződött hem de kedves kisasszony, amint azt nem is hittük volna — szólt Várszögi elfogulatlan 8 Irmácska kis kezét megfogá.
Az irulni pirulni kezdő leányka félénken nyujtá reszkető kezecskéjét az ifjú forró kezei közé. Sötét szemeit B7.-m érmesen taüté a pihegő keblére. Oh mily elragadó, mily kedves volt ilyenkor.
— Tehát valóban...
— Hagyjuk Várszögi ur — szólt közbe halkan Irmácska. — Itt^ a kulisszák mögött még valaki meghallaná... .
— Tehát röviden, a legrövidebben intézhetek becses engedelmével néhány szót.
— Majd máskor Várszögi ur — szabó-dék a kis hamis.
— Nem kedves kisasszonyom, nem, — tartóztatá Várszögi. —
Oh mondja el kedves ajka a boldogító szót, hogy valóban nevezhetem-e magamat oly tulboldognak? Oh mondja.
— Majd máskor Várszögi ur, most...
— Oh mondja — szólt hirtelen Várszögi hevülten közbe. —
— Irmácska jobbra balra tekintett, de ez oly ügyesen volt intézve, hogy maga Várszögi is alig vehette észre.
A szemérmeteskedő leány nem felelt, hanem Várszöginek nyakába borult. Ez volt az igen. Ezt pedig természetesen az követte, hogy Várszögi, mint már régi jó szokást követve, forró csókot nyomott arra a piros ajkakra, a melyek azt a boldogító igent oly halkan de édesen mondották el az ölelkezés után.
Ez á rövidke valóban érdekes ,s szép jelenet-pedig az igaz a színpadon történt, de kortina felhúzás b leeresztés nélkül. \'
Ilyen régi szerepet játszani bizony nom rosz. Ezt a szerelmesek nagyobb része eljátszotta már.
Régi, nagyon régi az igaz ez a kedves jelenet, az élet iskolájában, hja de — igen szép és jó! Sohasem avul el; mindig kellemes hatást gyakorol.
V.
Csak két nap mult el a történtek után. Ki jött akkor haza, mint Makóházy ur. Kedv- --telenül, mondhatni haragosan ment el, de annál haragosabban lépte át az öreg küszöböt. Még a kalap-, a fyajusz állásán is meglátszott, hogy rosz kedve van az öregnok.
Öregnek ? t
No hiszen csak hallaná meg, hq^y mi még öregnek merjük csúfolni, akkor meg" már olyan haragra lobbanna, hogy jobban nem is lehetne.
Nem volt öreg, no de már igy szokás elkeresztelni az atj uskákat.
De azért fiatal Bem volt. Maradjunk meg csak az »öreg" mellett. Talán nem jut a füléhez. —
Az ajtó becaapatott. A hosszú udvaron lustálkodó tarka Krampampuliaak sem volt kedve megkisérleni azt a nagy merészséget, hogy farkcsóválva, ugrándozva üdvözölje haragosan haza érkező gazdáját. Meghúzta magát a sarokban, onnan nézte a botnak a mozgását.
A fehérre festett konyha ajtó még jobban becsattant. A szobában a kalap az ágy tarka térítőién a falhoz gurult. A sárga szinü bot a sarokba röpült.
A nagy zajra bejött kíváncsian Makóházyné, utána még kiváncsiabb tekintettel Irmácska. *\'
— No hiszen szép dolgokat kellett hallanom, kezdte a haragos mondókáját Makó -házy ur.
— Micsoda szép dolgokat ? : kérdé megilletődve Makóházyné.
(Folyt, következik.)
¡5 A*Ii A I KÖZLÖNY.
TIZTENKILENOZEDrK ÉVFOLYAM.
Elnök a még jelenlevő tagoknak éa vendégeknek ily azép számmal való meg-jelenésükért köszönetét nyilvánítván, a gyűlést bezárá.
- Kmf.
JENEY GUSZTÁV,
elnök.
ALSZEGHY ALAJOS, jegy«í.
Meghívás
a magyar orvotok és termiszetvizsgdlók Szombathelyt tartandi XXI. nagygyűlésére.
(Folytatás és vége.)
A beiratáa alkalmával aszállási utalvány, a budapesti nagygyűlés évkönyve éa Szombathely város monographiájának 1. része fog minden beirott tagnak kézbesittetni.
Ezeken kivül a beirott tag a gyűlés ideje alatt esetleg kioBztandó munkákat éa a hivatalos „Napi Közlony"-t minden dij nélkül fogja kapni.
3) A tagok lehetőleg jutányos szállításáréi az ügyvivóaég gondoskodik. A kellő lépések ez iránt már eddig is megtétettek.
4) Hogy azonban a nagygyűlésre megjelenők az emiitett utazási kedvezményben részesülhessenek, szükséges, hogy njagukat idejekorán igazolási jegygyei lássák el. E vég bői a résztvenoi kívánók f. é. aug. 10-ig Sztupa György gyógyszerész úrhoz, a nagygyűlés pécztárnokához (Budapest Calvíntér) méltóztassanak fordulni, ki is a hozzá intézett bér-mentes levelekre, melyetshez a felvételi G frt dij, továbbá a név, állás, lakheiy melléklendő, az igaztlási jegyet postán azonnal megküldi.
5) Igazolási jegyekért 1880. május 15-től kezdve már gondoskodni lehot.
6) A tagok méltányo8 feltételek mellett való elszállásolása és ellátása iránt a nagygyűlés székhelyén Szombathelyen a kellő intézkedések megtétettek.
7) A nagygyűlés programmja következő:
Aug. 21, 22, 23. beírás,
„ 23. este ismerkedő estély, „ 24. d. e. 9 órakor megnyitó közülés, „ 25, 26. szakülések, „ 27. bezáró közgyűlés, . 28. kirándulás.
8) Alapszabályok éa közgyűlési végzések szerint következő osztályok alakulnak:
> -. i .... - a. ¡.^ x-
dalmi,
b) biologiai, (élet-, állat- éa növénytan)
c) ásvány-, föld-, vegytani és gyógy-Bzeréazi,
d) terméazettani, régészeti,
e) gazdászat, állatgyógyászat, műipar,
mely oaztályokat a tagok számához képest
összekapcsolni, vagy elkülöníteni ia lehet.
9) A küzülések, szakosztályi ülések, tudományoa estélyek atb. helyét éa idejét a ,N»pi Közlöny" jelölendí meg. Előadásokat bármely müveit nyelven tarthatni. A szakülésekben tartandó előadások előre bejeUmthe-tők dr. Kunc Adolf nagygyűléai titkárnál Szombathelyen, vagy dr. Dulácska Gézánál, a kp. áll. vál. jegyzőjénél Budapesten. Ily előadások a bejelentési időhöz képest elsőbbséggel bírnak.
10) A közülés napi rendjét az ügyrend határozza meg, egyelőre azt jelenthetjük, hogy a megnyitó közüléare már eddig be van jelentve: 1) dr. Szabadfy m. főorvos emlék-beazédo néhai dr. Kovács S. E. és dr. Kátay G. volt nagygyűléai alelnökök felett, 2) dr. Balogh Tihamér értekezéae a „járványok okairól a azok befolyásáról a nép életére," a bezáró köz-gyüléare dr. Hamary Dániel h. törzaorvos értekezéae: „Ki való katonának?"
11) A azaküléaekben megvitatás végett eddigelé a következő tárgyak tűzettek ki. Nevezeteaen :
a) az orvoai osztályban: a roncsoló torok-lob mai álláspontja. Előadó dr. Hochhalt Károly.
b) a közegészségi osztályban : a gyermekek halálozása Magyarországon. Előadó dr. VVeazelovszky Károly egéazs. tanácsos.
12) Tudományoa estélyek eddigi sorai
a) aug. 24. Savaría társadalma a II. században, tekintettel a régészeti kiállítás tár gyaira! Előadó dr. Lipp Vilmos ur.
b) aug. 25. Tárgy. A phylloxera ügy jelen állása projectiókkal illuatrálva. Előadó Emich Guaztáv kir. aaztalnok ur.
c) aug. 26. Vasmegye geológiai viszonyai, tekintettel a geoloyíai kiránduláara. Előadó Inkey B. ur.
13) Kíállítás: régészeti tárgyak és tan-szerekből.
14) Kirándulás Tarcaa, Sághegy, Német-ujvár éa Jaákra.
A nagygyűlés alulirott ügyvivői éa a rendező bizottmány minden lehetőt el fognak követni, hogy a nagygyűlés minél tanulmá-nyosabb éa élvezeteab legyen, miért ia szabad
legyen remélnünk, hogy az idei nagygyűlés minden tekintetben meg fog felelni a hozzá kötött várakozások nak
Kelt Szombathelyt, 1880. május lo en.
A magyar orvosok éa természetvizsgálók XXI. nagygyűlésének ügyvivői: Dr. SZABÓ IMKE,
szombatholyi püspök, a XXI nagygyűlés elnöke.
Dr. SZABADFY JÁNOS,
megyei fóorvoa, a XXI. nagygyűlés al-olnSke.
Dr. KUNC ADOLF,
főgynmaaiumi igazgató, a XXI. nagygyűlés titkára
Dr. MÜLLER KÁLMÁN,
egyetemi mtnr, a XXI. nagygyűlés titkára.
Dr. ZELIZY DÁNIEL,
akadémiai tanir, a XXL nagygyűlés titkára.
Dr. KOVÁCS JÓZSEF,
egyetemi tnr., av. áll. közp. váiasatmány elnöke.
Dr. SZABÓ JÓZSEF,
egy. tanár, az áll. közp. választmány al-elnuke.
Dr. DULÁCSKA GÉZA,
kórházi főorvos, az áll. közp. választmány jogyzóje.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-Egerszegi kir. törvényszéktől.
(Folyt, éa vége.)
Junius 10 é n.
1001. B/80. Sz. I. Kencaeí Gábor lopáa-sal vádolt elleni ügyben 2 od bír. ítélet hirdetés.
1160. B/80. Sz. 1. Varga Gergely suly. t. sértéaael vádolt elleni ügyben 3-ad bir. Ítélet hírdetéa.
1176. B/80.. Sz. 1. Molnár József éa társai lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bír. ítélet hirdetés.
11GI. B/80. Sz. I. Dómján József lopás-Bal vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetés.
1175. B/80. Sz. 1. Czigány György sík-kaaztáaBal vádolt elleni ügyben 2-od bir. ítélet hírdetéa.
Jun. 11 én.
986. B/80. Sz. 1. Caeke Ignácz tolvajláa kiaérletével vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
1084. B/80. Sz. 1. Imre Jánoa emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1095. B/80. Let. Horváth MegyeBi János tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
1147. B/80. Sz. I. Barbarica István ha mis esküvéssel vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
OJ jun. 11 en.
1140. B/80. Sz. 1. Pál József s táraa auly. testi sértéssel vádolt elleni ügybeu 2 od bir. ítélet hirdetés.
1159. B/80. Sz. I. Kálóczy Antal sikkasztással vádolt elleni ügyben 2 od bírósági ítélet hirdetés.
1302. B/80. Sz. 1. Nemes Ferencz és társa tolvajlással vádolt elleni ügyben 2-od bírósági ítélet hírdetéa.
Jun. 18-án.
924. B/80. Let. ifj. Szőröa Józaef tolvaj-láaaal vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
99G. B/80. Sz. I. Szabó Ferencz csalással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
912, 1047. B/80. Let. Torma József és társa lopás, erőszakoskodás és súlyos testi Bérléssel vádolt elleni ügyben végtárgyaláa.
1121. B/80. Sz. I. SteinerSándoréi társai aulyos testi aértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgynlás.
1198. B/80. Let. Nagy Lajos s társa tol-vajláaaal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
1205. B/80. Let. Horváth Náraí Jónás a táraa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Juniua 24 én.
1195. B/80. Sz. 1. Tápi Józaef éa táraa tolvajláabaní bűnrészességgel vádoltak elleni ügyben 3 ad bir, ítélet hirdetés.
Kelt Zala-Egerszegen, 1880. máj. 31én.
MUZSIK feÁLMÁN
iroda igazgató.
Helyi lilrek.
— Kovács Zsigmond megyé8 püspök ur ő excjának fényes fogadtatására az előkészületek megtétettek, de az esőa idő nagy akadályul szolgált.
— 1 kanizsai járás föld adó bizottsága f. é. május 31 én Nagy Kanizsa város tanácstermében egy a pénzügyi ministerium által kibocsájtott körrendelet alapján ülést tárván, mely ülésben a kanizsai adó sorozó járás,« tekintettel az 1875. évi VU. törvény 37.- § a alapján 1876. már megállapított azon határozatra, hogy az egéaz járáa egyetlen sorozási kerületben hagyatván meg ezúttal is azon indoknál fogva, mert az egész járás mint talaj minőaég, ép ugy hullámzó fekvésénél fogva méltán csakis egyetlen kerületet képezhet _
e minőségben meghagyatni hatiroztatott. — Ugyanezen üléaben tekintettel az ¡ránt, míkép beállhat azon körülmény, hogy az erdőknek osztályba sorozása ía bekövetkezvén, hogy fen-
akadás nélkül a munka folytathassek, Horá-csek János bárándi főordész erdő becslonek, Koltay Alajos kaczorlaki lakos pót becslőnek egyhangúlag elválasztattak, kik is az elnökség álul értesíttetni rendeltettek. Kítter Jánoa kir. cataszteri becslő-biztos által a tiszta jövödelmi fokozat tárgyában kéazitett munkálatok bemutatattak, melyek ugyan tárgyaláa alapját nem képezték, mindamellett a kiadási rovatnál, kü-lönöaen a kanizsai helypénz szedésnél előirányzott összegnél, Baán Kálmán bizottsági tag azon felszólalása folytán, hogy embereitől Kanizsára szállított termény után a burgonyától zsákonként 4 kr. vám szeletett, hosszabb eszmecserére adott alkalmat, míg végre abba tör tént megállapodás, hogy a tiszta jövödelmi fokozat tárgyalására mind a város tanácstól a helypénz szedési iarífa, mind pedig a megye törvényhatóságától az engedély megadására szolgáló helyben hagyott árjegyzék bekiván-tassék, hogy így e határozat alapján a kiszámításnál figyelembe vehető legyen.
— A gőzfürdői uszoda megnyittatott; a tavai itt volt jeles franczia úszómester ia meg levén, az úszni tanulók bejelentése a gőzfürdő pénztáránál történik.
— A nagy-kanizsai felső ób alsó közös népiskolákban az 1879 —80-ik tanévben a vizsgálatok juniua hó következő napjaiban tartatnak meg: 12-én reggel az 1 só fi-oaztály. 14-én reggel az 1-aő és 2-ik felső leány-oszt. 15 én reggel a 2 ik , délután a 3 ik fi-oszt. 16-án reggel a párh. 2-ik fi-oszt. 17-én reggel a Teleky utcza l-ső-, délután a Petőfi utcza 1 ső fi oszt. 18-án reggel a magyar utcza l-ső fi., délután az l-ső leány-oszt. 19-én reggel a 4 ik leány-oszt. 21-én reggel a 2 ikdélután a 3 ik leány-oszt. 22 én reggel a párh. 2-ik-, délután a Petőfi utcza 1-aő leány-oazt. 23-án reggel az iakola utcza l-ső leány oazt. 24 én reggel a Teleky utcza 1 ső leány-oszt., délután tornászat. 20, 27. éa 28-án a női kézimunka kiállitáaa, és ugyan 28-án hálaadó iateni tiaz-telel. 29-én az érdemsorozat kiosztása. Nagy Kanizsán, junius hó 4-én 1880. Az igazgatóság.
— JleghivAs. A nagy-kanizsai ágosta hilv. evang. leánygyülekezetnek 1880. évi juniua hó 13-án délután 2 órakor az ima ház-ban évi közgyűlésére azon tiszteletteljes kéressél van szerencsém meghívni, miszerint ezen közgyűlésen annál is inkább szíveskedjék megjelenni, mert a tanácskozás alá veendő tárgyak általában, kiijonösen öedie a aecédlelkészi állás további fentartása vagy beszüntetése gyülekezetünk egyik létkérdését képezi. Paliinban, 1880. junius hó 1-én. Zathureczky Zsigmond, gyülekezeti felügyelő. Tárgysorozat: 1) A számvizsgáló bizottság jelentése. 2) Elnöki jelentés az egyházkerület által Kanizsán teljesített egyház látogatás eredményéről. 3) A segéd-lelkészi állomás beszüntetésének vagy további fentartásának elhatározása. 4) A gyülekezet mult évi számadásának megvizsgálásáról szóló jelentés 5) Az egyházmegyei gyűlésre küldendő tagok megválasztása. (5) Indítványok.
— Loclce Jtinos soproni m. kin pénzügyi számtiazt, buzgó tisztviselő Serajevóba számtanácsossá neveztetett ki, hová még foiyó hóban elutazand.
— A balaton fiired-veszprémi va ¿»útépítésére az első határozott intézkedés inog!é tei*»tt.
í — Zala-Eger szegen jiiffíus 8-án Kár-páty Györg\'y jól szervezett színtársulata által Nikó Lina jutalomjá\'ékául „Ilárom pár czipő" czimü életkép fog adatni. Hazafiúi bizalommal felkérjük tehát Zala Egerszeg város és vidéke n. é. közönségét, hogy ezen kedvelt és magát az előadásoknál mindig kitüntetett művésznőt a legmelegebben pártolni és tömeges megjelenéssel jutalmazni kegyeskedjék.
--A vidékünkön járt franczia borkereskedő közel 15 ezer hecto silány bort vásárolt, melyhez szinte szép mennyiségű borszeszt vett s azzal keverte össze. Ebből a magyar államra az az egy nyereség háramlik, hogyha szesz kiviteleőrt visszvámot nem fizet, miután az már borbakeverten szállitatík ki.
— Eskiivö. Budapesten gróf Festetics György palotájában jun. 2-án délelőtt 11 órakor vezette oltárhoz nevezett j»róf fia ifjabb Festetics Tasziló gróf Mária Viktória herczegnőt, Ilamilton Brandon skót herczeg leányát, kinek első férje Albert monakói trónörökös volt. A válóper, melyet a herczagnő férjével folytatott, annak idején nem egyszer járta be a hírlapokat. Az esketést S i m o r herczegprimás fényes segédlettel vezette. A meghívott vendégek magyar díszruhában jelentek meg. Ott volt gr Erdődy Sándor leányaival, gr. Széchenyi Béla, gr. Károlyi Gyula családjával, gr. Szapáry Antal, gr. Festetich Pál és Andor, Szapáry Géza gr. A nyoszolyó lányok tisztét az Erdődy grótnők viselték. A menyasszony vadgalambszínű selyemruhában ▼olt; hajzatát gyémánt diadém ékesítette; a herczegnő anyja szintén jelen volt" az ünnepélyen. Az esküvő után reggeli volt s ezután a házaspár külön vonattal Berzenczére (Somogy -
JUNIUS 6 án 1880.
megye) a Festetics család jószágára utazott, mint erről már lapunk előbbi számában megemlékeztünk.
—- Alső-Lendváról szomorú hírt veszünk. A napokban az ottani postamesternek bolthajtásos istálója éjjel bedűlt és két kocsist, nggy lovat s egy báránykát agyon sújtott* két kocsist szinte jelentékenyen megsértett.
— Siófokról irják nekünk: \'K. József siófoki segédjegyző május 28-án e$te 10 óra tájban Gr. János ügyvéd és Cs. Józfeef írnoka által megtámadtatott, tettleg bántalmaztatván, rendőri segély közbejöttével lett az Összesereglett nép a szétoszlásra utasítva. Csodálatos, hogy az intelligentia ily képzett tagja utczai elégtételt mer önhatalmúlag venni magának, mit zárjunk akkor a kevésbé müveit néptől ?
— Majális, (vulgo juniális) A keszthelyi premontrei kis gymnasium tanuló ifjúsága f. hó 2-án tavaszi mulatságot rendezett. A behízelgő, verőfényes tavaszi nap kellemei és a premontrei társház vendégszerető s általában elismert szivélyessége tekintélyes számú közönsége1 varázsoltak a már szokásossá vált tavaszi mulatóhelyre, az uradalmi erdőség kőfejtői részletébe.
— Vásár. A viszonyok, melyekben ma már Jób türelmével vagyunk kénytelenek vergődni, az itt-ott felmerülő vásárokban találják leghűbb vissza tükröződésüket. Lelkendezve siet a csüggedni nem akaró iparos és kereskedő vásárra; vérmes reményekkel kaczérkodva tereli a földműves lábas jószágát piaezra, — ígérnek is valamit, persze csak valamit, az elárusítandó czikkért: de az a valami — oh sors!
— keserüett nevetséges összegecske.... De hát kí ád többet érte és mikor? A kenyérre Boká kell még várni, még Isten kezébeu van. — Eltékozolni a kész vagyont, izzadások keservvs eredményét nem lehet, nem szabad. Az éjjelnappal gondozott 8 a család főkincsének tekintett lábas jószágtól megválni fáj... Igen, de otthon kimerült a hombár, kenyeret, csak kis darab kenyeret kér a gyermek, — El kell tehát vesztegetni a vásárra hozott áruezikket; hiszen az a másik szegény ember adna érette két annyit is, de nincs neki több, mint a mennyit oly lázasan szorongat markában... Ilyen a helyzet. A keszthelyi urnapi vásár is f. hó 3 án ilyen sötét képét nyújtotta a helyzetnek. Valóban szomorú\'! Tengernyi volt a felhajtott jószág, kérték is, de hát mégis igaza tr..lt ónnak a jó leópü, tisztes öregnek, aki félruismerhetlen sarcasmussal jegyezte meg: „Vásár csak lett volna uram, keszthelyi is volna, ha már egyszer itt tartják ; de biz\' e nem volt urnapi!" — Megjegyzendő, miszerint a keszthelyi vásárok közt az urnapi a leglátogatottabb. A miről mégis elmondhatni, hogy kelete volt, az a kasza-kés. Mekkora guny hahotája a sorsnak: hiszen az enyészet, a megsemmisülés jele is kasza...
— A zalamegyei ált. tanító testület „keszthelyi járási köre" f. évi tavaszi gyűlését junius 2-án tartá Szántón, melyre mintegy 22 tanító gyűlt egybe, ide számitva a sümeghi járási kör két tagját: Bálifi Alajos éa Tóih Lajos urakat. Gyűlési helyiségül a r. kaih. iskola terme szolgált. A jk«»ny felolvasása éa hitelesítése után Pöltz Pál elnök szabatos jelentését közölte a jkör tagjaival a gyűlést érdeklő tényekről .és eseményekről. Ezután — tiszt társai nevében is — lemondott egy évig viselt hivataláról; azonban a jkör még egy évre kérte fel őt és az egéaz tisztikart az ügy vezetésére. Ujlaky Mátyás jegyző, okul adván viselt hivatalának terheit, megköszönte a bizalmat s igy helyette Fried Ignácz választatott meg egyhangúlag. Az aprólékos ügyek elintézése után három értekezés is tartatott, melyek mind egyike éljenzéssel lőn fogadva s jegyzőkönyvileg elismerve, megköszönve. Belányi Tivadar Rousseau némely állítása feletti elmélkedését, Újlaki Mátyás a czélszerü nevelési rendszerről szóló értekezését olvasta fel; végre Fried Ignácz a fold kérgének átváltoztatásán működő tényezőkről értekezett. Gyűlés végeztével közebéd volt, melyen aztán a »folyó ügyek" is letárgyaltattaki Felköszöntéseket mondottak: Belányi Tivadar a tanfelügyelőre, jköri elnökre, s a két sümeghi .vendégre; Klug József a jkör alelnökére; Bán fi Alajos a keszthelyi jkörre ; Bíró József Csathó A., mint a zalam. ált. tan.-test. elnökére; Ujlaky Mátyás, Pöltz Pálra, R-iich Miksa a házi gazdára, Hegel úrra stb.
— Zala egerszegen 1880. máj. hó 29. Kárpáthy György özintársulata által köztetszéssel adatott „Niniss" bohózat coupletek-kel. Ez alkalommal legnagyobb ^¿érvben ki tüntette mugát és legtöbbször tó tapsol tatolt Nikó Liua és Kárpáthy György, továbbá He gedüs Béla, Fáy János és Fáy Jánosné, Jámbori György. Ezen előadásnál meglehetős nagy szá mu közönség gyűlt össze. — 30-án adatott „A falu rossza" népszínmű. Kárpáthy György, Kárpáthyné Rózsa. Nikó Lina, Hegedűs Béla. Fáy János, Liptai Zoltán tűntek ki leginkább, közönség meglehetős nagy azámban jelent meg.
— Junius 1-éo „Elátkozott herczeg és elbűvölt
nZF.NKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
csizmadia" került színre, Hegedűs Béla, Zá-vodszky Mari, Fay Jánosné, Liptai Zoltán el :.;mcrésgel működtek, nagyon csekély számú V.ozönség gyűlt össze. — Junius 3-án másodszor közkívánatra „Egy magyar huszár káplár i\'écsben" ezimü életkép. Ez alkalommal kitün
Kárpáthy György, Niké Lina, Fáy János, :\'.Avodszki Mari, Fáy Janosné ésLipthai Zoltán ;b. Közönség meglehetős nagy számban jelent meg.
— Vásárok. Sümeghen május 4. helyett jun. 7 én, Perlakon május 18. helyett jun. 8 án tartatnak meg az országos vásárok.
. — Borxasstó kegyetlenségst követett el máj. 2;>én éjjel egy katona és öt egerszegi legény. A nevezett idCben ogy rézsamajorbeli szolgalegény, ki rendesen látogatásokat szokott tenni Egerszegen lakó kedvesénél, hazafelé I allagott, midőn az említettek a rozsból eléje ugráltak s útját állták. A bátor és erős legény ; /embefizállt az orozva megtámadókkal, de a lulerő elleu hasztalan védte magát, mert ezek Ital, leveretve félholtan s iszonyúan összemar-■ zangolva maradt a csatatéren. Testén tömérdek ütés, több baltavágáB és késezurás van s őzen felül még kezének egyik szárcaontja is ketté van törve. A tetteseket már elfogták és bekísérték.
— Zala-Egersxegen a postahivatal az Állam kezeibe kerül. Ugyanott .-gy algymnasium l-dallitásán fáradoznak. Mindkettő csak előnyére válik a székvárosnak.
_ Árverés Zalamegyében. Imrik Fe-reuez 4G0 írtra b. ingt. jul. 9. Süraeghen. — liaán László 373 írtra b. ingt. jun. 22. Lesen-i\'ze-istvándon. — Hertelendy Imréné 1844 l\'rlra b. ingt. jun. 30. Diszelen. — Török István 1200írtra b. ingt. jul. 5. Tapolczán. — lielleez József 11.984 írtra b. ingt. jul. 7. Csák-lornyán. — Cigány Mária 434 frtra b. ingt. ¡un. 24. Mikefán. — Márton József 875 frtra l>. ingt. jun. 18. Szigligeten. - Petricz György lüll frtra b. ingt. jun. 26. Goricsánban. —
uf
x> Móriczhely
^ pusztán 40 darab egészséges 4 — 5
Jj gozáshoz alkalmas ökör eladandó,
^ párakban is. ¡3 Értesítéssel szolgál
X\\
x
ZALAI K ö U 0 N I.
JUNIUS 6-án 1880.
Gorváth Rozália 540 frtra b. ingt. jun. 8. Nagy -Kanizsán. —
— Rövid hivek. „Hazánkfia" cz. heti lap megszűnt. — Mohán — Székesfehérvárott mellett, savanyu-viz forrást fedeztek fel. — Bpeaten a lóvonatu vasúton egy conducteurnek lába kitört, — Az a pallos, melylyel Martinovics apátot és társait lefejezték, a muzeumba került. — Pergelénben 70 ház égett el. — Za-nelli Károly ügyvéd Kőszegen meghalt. — Kossuth nagyhazánkfia „Hazánk" győri lapra előfizetett. — Egy helvetiai polgárnak 30 dik gyermekét tartották keresztvízre a napokban. — A belga királynét kocsizásnál kővel megdobták. — A félegyházi főorvoshoz nihilistikus levelet küldtek, hogy meglövik, ha nem távozik a városból. — A királyt Prágában nagy ünnepélyességgel fogadták. — Székesfehérvárott egy hét lábu borjú látható. — Pinczé-ben tartott tavali burgonya csiráiból nőtt burgonyától egy bpesti család megmérgeztetett, de megmentették életüket. — A lipiki fürdőbe máj. 23-ig S6 fürdővendég érkezett. — A czárné meghalt. — Rochefort a párbajban veszélyes kardszurást kapott. —
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságnak
1880. évi május havi forgalmi kimutatása.
t Mkosy László
(alföldi pacsirta) kedves munkatársunk elhalálozásáról veszünk lapnnk bezártakor táviratot. Temetésére a szerkesztő a fővárosba utazott.
Ki nyert?
— Az 1864 iki sorsjegyek húzása. Főnyereményt nyer a 2541. s. 25. sz., s ez 200.000 forinlot nyer. A 21953. s. Ül. sz. 15.000 forintot, az 1902. s. 14 sz. 12 000 forintot, az 1902. s. 39. az. 5000 forintot, a 2100. s. 63. sz. és 2393. s. 90. sz. ugyanennyit. Húzattak továbbá a következő sorozatok : 329, 3134,3276, 2501, 1781, 2141, 3138, 2922, 3724.
ja
BEVÉTELEK 1 ftt ft. kr
Pénztár maradvány 1880. aprll
30-án........ 181 1745 56,507 43
Pénztár számla
20 Hitelezőnek.
Betét számlának . 76,810 78
Váltó 18,334 _
Kölcsön , 7,789 —
Előlegezés! „ 11,435 —
Kamat , 7,426 54
Hátralevő kamat „ 2,438 73
Beiratási dij „ 107
Késedelmi kamat „ 139 69
Költség „ 8 80
Házbérjövedelmi „ 1737 72
Ingatlan birtok „ 300 —
Ingatlan „ jövedelmi „ 154 78
Vegyes 389 34
Ügyvédi költség előleg , 323 50
Tüzkárbiztositás „ 61 05
Szásalék 114 68
Lejegyzési dij n 2 —
Nyerem, és veszteség „ 596 82
Arany betét „ 33 — — —
Arany köles, kamat hátralék 1 IS — — —
j — 128,169 43
1 229 1745
KIADÁSOK:
22 Adós Pénztár számi.
Betét számla 85,237 75
Váltó „ 17,286 —
Kölcsön „ 8,700 _
Előleger.ési „ 11,250 —
Betét kamat ,, 2263
Kamat „ 263 63
Költség 1138 65
Házbéi jövedelmi „ 87 85
Ingatlan birtok „ 420 42
Ingatlan „ jövedelmi „ 93 41
Vegyes „ 389 34
Ügyvédi költség előleg „ 254 2.Í
THikárbíitositisi Siáaalék
Osztalék Tísxti fizetés Báibér bátralék Arany és frank kamat Értékpapír Értékpapír ssslvény Horschetzkí tömeg Frank betét
Készpénzei Siet 3115. 1880. Összes forgalom
[1 aagíi^soj!
gggj
4 75
296 74
150 —
600 _
48 20
— 31
5404 01
33 34
96 10
133,917 29
50,759 57
. - - || 4ö8;3490;i 389,383172 Nagy-Kanizsa, 1/6. 1880.
Szerkesztői üzenet.
4098. B. „A sors". Közöljük.
«099. Balaton Füred. Megkaptok. Köszönet!
4100. Bpest. .Emléklap". Közölhető, csak a név ellen voloa észrevételem. Valamint az önét is szeretném magyarosítva litní.
<101. D. B. Köszönettel vettem.
4102. Torniaese. Azonnal megküldötttlk.
4103. Zala-Pgersxeg. A szinbírálatok nagyon monoton hangnak.
4104. .Pasztán". Jöy3 számunk hozza.
4105. E. Sz Azonnal visszakilldöttílk.
4106. A nagy-kaniasai tűzoltó-egylet közgyűlésének jkőnyvét » a kitüní elnöki jelentést lapunk jövő száma hozza.
4107. ,1875. jnn. 26. is egy embert boldogított." Mielőbb elolvassuk.
4108. „Hármas halom". Kritikán aluli.
Heti naptár,
Uó- éa boti-n.p : Kath. in prot. i G 5 r ö g n.ptir j naptár 1 i> |ntj!
23. As eltévedt juhról. Lakács XV.
6 Vasáraap 7 Hétfő 8 Kedd 9 Scerda 10:c.iőtOrták 11 Péntek I2|8xuínbat C3 Norb. Róbert Medárd Keli* Margita Barnabás Basil ¡25 E5 Jin. 26 Karpus ¡27 Terap ¡23 Nicetaa 29 Áld. Csöt ¡30 ísscíus 131 Hermía ■«i Vt » »
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
liXRDBTÉSE K.
89 2 -
éves, a dol-ugyszintén egyes
Brückler Ignáez,
Plosszer.féle házban
Nagy Kanizsán.
Tőzsdei műveletek
lelkiismeretesen eszközöltetnek a
bankház állni Bécs, Heidenschnss Nr. I.
a) csak korlátolt veszfesség mellett (5000 frtig terjedő emelkedő v:t$ry csökkenő árfolyam szerinti műveletekért 10—30 frt tiij-jutalék):
b) akár emelkedik akár csökken az árfolyam :
c) az erlékpapirok letétben tartásinál, inig azok __haszonnal elárnsithatók.
es pedig; Xycrrf<»zk<Nl£«i vistárláVok azonnal .titoktnrtí**al pníköiőltotnek. Társas üzletek (1000 frt értékpapirra csupán 15—40 frt födözet kell.) Jutalék csak 50 kr -^g Ezen általunk megkezdett és megkedvelt mód koretéb -n csaknem valamennyi a tő/.sdoi jegyzékben\' foglalt értékpapírokra eszközlünk üzleteket. Kószpónzfodözet nem szükséges.
„Leitlia^
nyere-méiiFiiyel
a legkisebb nyeremény elérésénél veszfeségtöli megóvása
Egész évre a jutalék 15 krlól följebb.
A legkisebb nyeremény elérésénél 5<i0 frtig biztosíttatik.
Ezen sorsjegyvevők, birtokosok, takarékosak és tókepénze-sok részére ffilötte fontos intézmény, melynek létesűlése folytán a-sajtó és a közönség .részéről egyaránt elismerést nyertünk, nemzetgazdasági szempontból is ebtnynyel bir és a jelentékeny elónyök-és Thatározatoka\'u illetőleg ntalunk kimerítő tervczctOnkro.
Szamo t mínueiiMíie hur.acg DCIRUI RUIOUIIICR. Miadcu gondolható kiadások, veszteségek stb. visszapótlása ("i. m. kiházasitás. aggok és gyermekek gondolkodását) tárgyazó cxikksorozatra különösen figyelmeztetünk.
Cs^ülainlniaiáii és Mii, sorsjegyei. i\\ ^fJi^J\'Z1\'-
■ portokban,
C8. k. osztr.-magyar járadék. «•) mérsékelt előleg és a v bank kamatláb melletli
50-féle kot binációban letétben tartás.
d) rsekély havi résxletek-Legjobb elhelyezés takarékosok részére beni törlesztés mellett.
Vidéki megrendelések, valamint minden váltó-űzlelbe vágó megrendelések lelkiismeretesen teljesíttetnek. Tervezetek, díjszabályok stb. készséggel (ingyen bérmentve) küldetnek meg Szilárd czégek képviselőséget nyernek. (58 6 — 6)
leejgzélszeríjbb berma ajándekokul
alkalmasak a következő gyönyörű rom. katli. imakönyvet.
^ an szerencsém jelenteni, hogy a küztiszteletü Beke Kri*íóf vörös berényi róm. kath. plébános és hírneves magyar j iró által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hitatosságot előmozdító, a kath. hivek szivét nemesítő, háromféle kiadású: .Mennyei Mannánkért", ÜdvÖNség ösvény «•*. „Biztos lelki vezér" czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
ImaKönyveHet
a teljes irói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölcsen belátá ezen imakönyvek szükségességét, és ezek J^tal igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésük óta mindenütt szívesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pécsi és szombathelyi\' püspöki Iiatótágok jóváhagyását kinyerték, s ezáltal kifejezést\'adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szivesen látnák. Mennyei mannáskert, vagyis teljes tartalmn ima- és énekönyv keresztény katholikusok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aczélmet-szetü képpel 8-rétü, félbőrben, kötve tokban . frt 1 30
Kgész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . frt 1.80
Egész bőr aranymetszés, csat és kereszt . frt 2.70
Zergebőrben, csat és diszittéssel......frt 4.—
Finomabban készítve...... . . frt 6.—
Selyem- vagy bársonykötés aranymetszéssel diszitve . frt 7—10.— Mennyei mannáskert, ) finom papírra nyomva 12-rétü, hat kitűnő Üdvösség ösvénye, \' aczélmetszetű képpel. Színnyomatu czimlappal. Biztos lelklvezér ) Negyedik kiadás.
Kél bérben, tokhan........frt 1.20
Egész bór, finom aranymetszés és tokban ... frt 1.80
Aczél kereszt és csattal........frt 2.80
Zefgebőr díszítéssel........frt 3.f»0
Finomabb kiállított frt 5—6.—
Selyem- vagy bársonyk. diszitmény ... frt 6 — 8.— Mennyel mannásker S2-róta, temérdek képpel disxitve,
papirk. tokban .... Jrt —.40 Aranymetszéssel, tokban ..... frt —.60
Aczél kereszt, csattal ......frt 1-—
Zergebőr, díszesen ...,.•. frt 1 üO
Selyom-bársony finom dísritménynyel .... frt 25<)
Kis rózsáskert, vagy a kath. keresztény ifjúság imái és ónokéi kis csinos aranyny>n>atn papirkötésben, tokban ; ára 30 kr.; angol vászon ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben velinpapiraranymetszéssel, tokban ">0 kr."; aczélcsatra 70 kr; egész bőrben velin papir aranymetszéssel és aczél csatra, kereszttel 80 kr.
Egyházi énekkönyv 115 egyházi éneket tartalmazó, II-ik kiadást ért
csínos aranvmeUzéssel készített könyvecske, ára 60 kr.
Honokkomáromí enlény, a hold. sz Máriát kegyelotteljesen tisztelő magvaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Nagy áldozat, írta Tóth Mike Jéms társasági tag IV. kiadás, csinos könyv képekkel ára fűzve 18, kötve aranynyomassal 28 kr.
A szent kereszlntl áltatosság, képes kiadás irta Szemányi Ágost szent-Ferenci r. áldozár, kemény kötés, aranynyomassal 28. kr.
py Minden megrendelés posta fordultával eszközöltetik. "99
Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF,
könyvkiadó N -Kanizsán.
Az ujouan feltalált belglai
patent- revolver, és lofaucbeux fegyvereknek
nagy vógeladása.
Mintán a gyárnak pénzre %-an szüksége, végeladás történik ; kinek lő fegyverro van szüksége siessen vásárolni, minthogy soha ez életben nem kínálkozik ily rendkívüli előnyös alkalom, kaphatók még néhány patent revolverek 7 m/m 6 lövetű, pontos 60 lépésnyire lövő hnzott patent csővel 1 drb. hozzávaló táskával éa töltvényekkcl, teljfls, szépen fényezve 3 frt 90 és 4 frt 50 kr, a jobbak, 1 darab 9 m/m revolver, kettős mozgásn, hnzott csővel 100 lépésre hord. táskával éa tölténnyel 4 frt 50 és 5 frt 50 kr. (ugyanez teljes 12 m/m nagy 5, 6 frt. Minden- revolver jótállás mellett adatik cl, azok jól be vannak lóvo és a legjobb patent nyéllel ellátva. Puskák 1 csővel 5, 6, 7 frt. dupla vadász fegyverek 10 frt 50 kr. 12, 14 frt. Mindegyik a legjobb damastcsővel 5, 6 fit. a legszebb női revolver, kicsiny a mellény zsebre dugható 6 lövetű töltvényekkel együtt, Bittichi lefancheux vadászfegyverek legnjabb szerkezetű, húzott damast és patkószeg cső vei, darabja 20 frt 50 kr. 24 , 28 frt. a legfinomabbak, véséssel és a nélkül, jól belőve és kipróbálva jótálással í> frt 50 és .12 frt 50 kr. a legjobb Flohert-féle szoba fegyverek, hátultöltő golyóval tölthető, szét töltények, jótállás mellett, hozzávaló czéltáblák vasból. — Minden létező vadász czikk kapható a (25 4 — 6)
nagy gyári raktári irodában,
(Bareau der grossen Waareu-Depots)
Bécs, Praterstrasse Nr. 16
Hirdetmény.
Herczeg Batthyány hitbizományi uradalmai főbér-nöksége részérói a körmendi uradalomhoz tartozó Ná dasd, Matzfa, Almásd és Daraboshegyi birtokrészek folyó 1880-ik évi oktober 1-tól 16 egymásután következő évekre bérbe kiadatnak.
Feltételek megtekinthetők: Sövegjártó János ügyvéd urnái Szombathelyen, Uradalmi irodában Körmenden és Herczeg Batthyány hitbizomá nyi főbérnökségi irodában Nagy-Kanizsán. 01 1—3
^ BERMALA8
alkalmából bátorkodom arany-, ezüst- s ékszer-raktá-
romat a nagyérdemű közönség becses figyelmébe ajánlani.
Különös gondot fordítottam arra, hogy e czélra alkalmas tárgyak nagy választékban kaphatók legyenek, s hogy szépségük s jutáuyosságuknál lógva minden igényeknek megfeleljenek. Kaphatók:
Arany keresztek 1-50 krtól 20 frtig. — Double arany keresztek 1 írttól 5 frtig. — Arany medallionok 5 frttól 30 frtig. — Double arany medallionok 3.50 krtól 10 frtig. — Arany függők 2 frttól 20 frtig. — Double arany függők 1*40 krtól 3 frtig. — Arany brochetük 8 frttól 20 frtig. — Double arany bro-chetük 4 frttól 10 frtig. — Arany gyürük 2 frttól 20 frtig. — Továbbá gombokat, melltüket, lánczokat stb.
Ezeken kivül ezüst tárgyak, gyémánt s más drágakövekkel ékesített értékesebb czíkkek is bő választékban találhatók s jutányosán vásárolhatók. — Valamint régi arany és ezüst töredékek a folyó értékben becserél te tnek. 82 4—4
Postai rendelések ennek fordnltával eszközöltetnek. Tisztelettel MILHÖFEll ÖDÖN,
ékszerész N. Kanizsán,
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Z A I- A
I közlöny
JUNIUS 6-án 1880.
Nyújtsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esetben, a legújabb nagy pé«zkl80r solás, mely * mag*« kormány álul jóváhagyva 6» biztosítva van.
Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyás* alatt 7 sorsolásban 45,200 By8renénynek okveÜ. n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtayi fonyoremény, részleg pedig:
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. ! nyerem, á m
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m.
!2 nyerem, á m.
250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 80,000 25,606 20,000 15,000
1 nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerem, á m. b2 nyerem, á ra. 68 nyerem, á m. 214 nyerem, á m. 531 nyerem, á m. 673 nyerem, á m. 950 nyerem á m. 25,150 nyerem, á m. stb.
12,000 10,000 8000 f»000 3000 2000 . 1000 500 300 133 stb.
Á legközelebbi első nyereményhuzáa ezen nagy az állam által biztosított péezkisorsolás hivatalosan állapíttatott meg és
már folyó év junius hó 9. és 10-én lesz
és a következő Összegbe kerül:
1 egész eredeti sorsjegynek áracsak 6 márka vagy 3 frt 50 kr. o. 6. b. 1 fél „ „ „ „ 3 „ 1 „ 75 .
I negyed . „ „ „ l1/, „ „ — , 90 , n
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldése vagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindenki magát az állam czimerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván -tőlünk kezéhez.
A megrendelései\'hoz a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékeltctnek, minden húzás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek a hivatalos hnzási jegyzéket.
A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy kivánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczaín fennálló összeköttetéseink által kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 80,000, 60,000, 40,000 3tb. fizettettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvó vállalatnál, előreláthatólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számithatván, kéretik már a közeli huzáa miatt is minden megbízást minél előbb, közvetleuül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és váltó-üzlet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kísorsolásnáli részvételre, főtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, mindenkor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek.
(52 III 3—1)
Özv. Winklerné
zálogintézetében egy zongora (Stutzflügel) legjobb karban Igen olcsón eladandó 87 2_3
A bukott „nagy egyesült brittánia-ezüst gyár" az átvett óriási raktár leszAmolás következtében, egyszersmind a raktár változtatása végett
SP^T* 75 százalókkal a boesáron alul is eladatik,
tehát
osa]£nem elaj ánciélrozva.
Csak 7 frt 25 kr, tebát nem is fele az előállítási árnak, kapható az itt nevezett művészetileg készített étkező-tárgyak? melyek előbb 30 frtba kerültek.
ajS^" A tárgyak fehérségeért 25 évig jótállva lesz. G asztalikés igen jó aczélpengévél 6 valódi britt.-ezüst villa 6 kitűnő „ ,, étkező kanál 6 legfin. „ „ kávés kanál 1 nehéz „ ,, levesmerő 1 kitűnő „ „ tojmerő 6 finoman készített ajándék táleza
6 kiváló kristály késtartó 3 gyönyörű cxnkor táleza 3 szép tojáatartó 1 kiváló bors- és ezukortartó
1 theaszüró legfinomabb fajta
2 hatásos termi asztali világító (48 darab.)
48 darab dísztárgy összesen
Mind az itt megnevezett csak 7 frt 25 krba kerül.
Megrendelések a pénz előleges beküldése mellett, vagy pedig ntáovétellel teljesíttetnek addig, míg a készlet tart az
Egyesült Brittánia-ezüst gyárraktár által Bécs, II. Untere JDonazistrasse 43.
Ha a tárgyak nem illők, akkor 8. nap alatt vissza vétetnek.
Százakban vannak a köszönet nyilvánítások, olismervé-nyek a felsőbb személyiségektől, a tá-gyak finomsága-és jóságára vonatkozólag, melyek azonban térszük miatt nem igtatbatók ide, de irodánkban megtekinthetők.
_ Hamisítások végott a czimet jól meglessék jegyezni, és az ntezára jól vigyázni. ^H (76 4 — 8)
u I ZFI- IP E T E BEK
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve.
v. u-SB
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
Első magyar
gép- és tQzoltószcrck gyár, harang
és
érczö.ntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára hnrang..k tüzoltószati és Tizmütészeti gépek készítésére; » gjárr.I kapcsolatos viimüiésieti okUIj a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden ciélnak megteleli szivattynk és kutak készíttetnek.
BV Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. "Wt
■V A- gyár ílólütolojao: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik. "M
Moll seidlitz - pora.
p r. olrlr/\\v vilÁrll m\'n(*cn doboz czimlapján a *a9
V^SílK <lK.KOI Vdll)Ul) ¿8 a55 ¿n sokszorosított rxégom van lenyomva.
30 év óta a legiobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhtány, hasszorniá«), vér atlo|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő élo:-módot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
cranczia borszesz sóval.
¡f~ A legmegbízhatóbb önsegélyző sr.ore a szenvudo emberis«,gn*k
| minden belső é* külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebcsülének, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek én nyilt nohok-rákrekélyek. üszök, szemgynlladás, miudennemü bénnlás és sérülés stb,
tb, ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Kroim M. és társától Bergenben
(Norvégiában
Exeu halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi ezóíokra használható.
|ra egy üvegnek használati utasítással I frt o é,
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, BÍCS
Tuchlauhen.
Raktár ar. állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedésében. Raktár nélküli hegységekben magáuegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleonged^sben részesülnek.
A t. OZ. közönség kéretik hatái-ozottan Moll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy Kanizsa Práger Bé!a gyógysz. Heins J. gyógy. Rosenberg Ferenc* Fesselhofer József Rosen fold Adolf. — Zala-Egerszeg »Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. V gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babócliay Kálm. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovícs Ist. gyógy. Küttel Ist. gy.lgy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. MíttIbach S. Ir^nlmáshoz gjógy. Sopron Metey And. gyógy. (980 22—52)

Lecorrhoe, minden stadiumában oly sok női bajnak i okozója fehér folyásban szenvedőknek küldök egy ártatlan, sök számos esetben kitűnő jónak bizonyult szert. Nem befecskendezés, nem is bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan f gyeng»tő női baj\', legfeljebb 10 nap alatt biztosan meg-■ szünteti. Számos elismerő levél bizonyítja e tényt. — Titoktartás biztosíttatik. -Á.ra 3 Tirt utánvétellel. Czim: okleveles gyógyszerész: 77 7
Wots Alajos Brassóban. *p
Hirdetm óny.
C Legfelsőbb meghagyás folytán ezennel megindittatik a I I
! VIII. MAGY. KIR. ÁLLAMSORSJÁTÉK, \\
melynek tiszta jövedelm«
.\') CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK j
1370. óvi okt.\'.l)cr lió 28-4r<51 költ logfelitö elhatározása folytán í egy harmad-, vagyis 3f0 részben a horvát országos tébolyda javára, í i a fen maradó kétharmadrészből egy harmad-, vagyis s/9 részben a j I fi-nmei „Mária" egyesület segélyezésére, a/0 részben pétiig a magy. [ ! kir. vagyontalan hivittalnokok özvegj\'oi és árváinak segélyezésére j i alakítandó alap-, végre szintén 2/0 részben a gyóg^ithatlan. de j i közvoszélyes elmebetegek számára Magyarországon* létesiteudű i
ápolda javára fog fordíttatni. ; K sorsjáték összes-, 5237-ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szerint
210.000 forintra rugri és pedig:
1 főnyer GO 000 forinttaU 3
2 „ 10 OCMJ forinttal, ösaz. 20.000 f.t/^i
3 nyer. 3 IX>0 . „ í).0«)0 „ >\'sl = 7 n 1 f>00 , „ 10.500 „
_ 10 „_500 „ n_5.i\'00 „ /
1 fŐnyer! 15.00() forintul\'1
3 nynr. 5 000 forinttal, össz. 15.000 írt.J ^ 3 n 2.(XX) „ „ G 000
i „ 1.000 n „ 7.000
50 „ 100 „ „ Ö.COO
ISO „ 50 „ „ 7.500
5000 sor-ny. 10 50.000
A hiix/ifí vifuizavoiihatlaiiitl 1SSO junius 24-én történik.
Egy sorsjegy ára 2 frttal o. ó. van megállapítva. Sorsjegyek kaphitók: a lottoiga/.gatóságiiál Budapesten ^Pest, fővámliáz, félemelet); valamennyi lotto-, só- és adóhivatalnál; a legtöbb postahivatalnál, és minden városban és nevezetesebb helységben folállitott egyéb sorfljpgyárnló közegeknél.
Magy. kir. lottoigazgatóság
Budapest, I»S«). évi május bó 15-én.
Motusz Alajos,
m. k. p^nzfluyminUU\'ii fMxtilytanicro* 6» lottoiffaxRató.
(.68 4-6^
Utánnyomat nem dijaztatik.
Hirdetmény.
A , szombathelyi légszesz világ itási-társu lat\' SzOmtaatlielyen ajánlja kátl\'ány (Theer) készletét i frt- 80 krérf. mfitermázsiját.
Megrendelések vidékről, közvetlen gához intézendük.
a társulat igazgatósá-
74 4 6
AZ IGAZGATÓSÁG.
Zsideg János zala-tárnoki körjegyző
betegeskedése következtében egy a jegyzői teendők minden ágában kellőleg jártas egyént óhajtana oldala mellé jegyzősegédül venni. — Bővebb felvilágosítást az Meta körjegyző levélbeli megkeresésre azonnal ad.
(u. p. helyben.) m 2 3
S u m a t r a - g y é m á n t o k.
Ezen valóban pompás kövek rendkívüli tűzzel bírnak, tiszták éa CRaki* a kísérlet által különböztethetők meg a valóditól. Mi bérmente-eu küldünk gyűrűket, massiv kettős aranyból darabját 3, 4 frtért, fülbevalókat erőseket kettős aranyból párját 5, G frtért as ösz-zeg bérment,>s bekoldúae után. Gyűrűknél szükséges a bőséget-megírni. (2G 4-6)
Kaphatók arany — kettŐ3 ing gombok kövekíÉel 3 — 4 frt, erő* arany — kettős — óralánczok, legújabb 3, V 5. 6 frt, nyakláncxok 7 frt. ékszeráruk — gyári — raktára r
B Z A F
Bécs, Pralerstrasse lfí
Bécs.
Nagy-Kanizsán} nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
5AGY-KAXIZ8A, 1S80. junius 10-én.
47-OlK azam
... . . — * í| ElHzttéal ár: ¿egész évre . . & «1 óvre . 4 ,1
negyed évre . "2 „ ;
10 fcr. jj
Hirdetések 6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 b minden további sorért 5 kr. NYILTT ÉRBEN
soronként 10 krért vétetnek fel. J Kincstári illeték minden . Begyes hirdetésért különff J 30 kr fizetendő. &
Tizenkilenezedlk évfolyam.
t jói-/ >: • -
elóbb:
^^.L^-SOMOGYI KÖZLÖKTY.
A lap szellemi részét f? illet« közlemények a \\ «•rkeartŐbO*. anyagi részét illető j; közlemények pedijr * kiadóhoz bárment* r intézendók: NAGY-KANTZSA
Wlaieietbiz.
Bérmentetlen levelek, csuk ismert munkatársaktól fogadtatnak el \'
ÍJ kéziratok vissz* nsm J] J küldetnek. J
tület«,
<i(£S&=í ■ ■ — • -----"
V.-KanizsaTiros helyh.tésá« „n -kanizsai önt. tűzoltó-egylet", . „...fc„ta.| kereskedelmi a iparbank«, „„.-kani,.«»! takarékpénztár\', . „z,l,me?J „¡"¡ltaIános tanitíT^
..... .n.-kan.zsal ktsded-ne.elo egyesület\', a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi . iparkamara „.-kanizsai kQlválasstmitnv«- s több
megyei és Tárosi egyesület hlratalos értesltíje. n
Hetenkinl kétszer, vasárnap- s isűtórlökóii megjelenő vegyes íartaimu lap.
a nagy-kanizsai önkéntes tü/,oltó-egylet köréből.
L
Elnöki jelentés a /. évi május 30\'dn tartott I közgyűlésen.
Tisztelt közgyűlés!
Ma másodszor jelenek meg önök előtt, hogy beszámoljak ama munkakör mikénti betöltéséről, mely az önök kitüntető bizalmából nekem és a mélyen tisztelt választmánynak jutott; de mielőtt ezt ma másodszor teszem, mindenek előtt ma is köszönetet mondok az egylet érdemes pénztárnokának Nucsecz József urnák pontosságáért, Knortzer György titkár urnák pedig a lankadatlan munkásságáért.
Tisztelt közgyűlés ! A mult évben az egylet anyagi vezetése egy a választmány által 1879. évi január hó 26-án jóváhagyott költség-előirányzat alapján történt, ezen költség-előirányzat állott a következő 6 bevételi és 15 kiadási rovatból; bevételi rovat volt: 1) pénztári maradvány 1878. évről 186 frt 97; 2) Nagy-Kanizsa város évi segélye 1000 Irt; 3) 142 pártoló tag tagsági dija pr. 3 frt, 426 frt; 4) a nagykanizsai takarékpénztár rendes évi ajándéka 50 frt; 5) a nagy-kanizsai segély egylet évi ajándéka 20 frt; 6) esetleges bevételek 50 frt; kiadási rovat volt: 1) 2 szolga lizetése havonkint pr. 24 frt, 576 frt; 2) 2 szolga öltönye 90 frt; 3) 2 szolga nyugdij-alapja 1878. és 1879. év czimén 168 frt; 4) világítás 100 frt; 5) szerek javítása és rendben tartása 75 frt; 6) uj beszerzésekre 100 frt; 7) tiszteletdíjukra (orvos, (ítkár és kürtös) .100 frt;
8) jutalom dijakra 10 drb. arany 60 frt;
9) nyomtatványok, iroda szerek, postadij 50 frt; 10) tűzi szolgálat (u. m. fogatok, fáklyák stb.) 60 frt; 11) egyleti zászló beszerzésére 200 frt; 12) a .Zalai Közlöny" előfizetési dija 8 frt; 13) tűzoltók lakását jelző táblák 40 frt; 14) gyakorlati szabályzat nyomtatása 25 frt; 15) elére nem látható kiadások, esetleg segély-alapra 80 frt 97 kr, vagyis összegezés szerint bevétel 1732 frt 97 kr, kiadás ugyanennyi; azonban ezen elő irányzattól eltéróleg 1879. évi deczem ber 31-én volt bevétel 1828 frt 7 kr, kiadás pedig 1380 frt 31 kr, s itt bátor vagyok a tisztelt közgyűlést figyelmeztetni, hogy a föltűnőleg nagy különbözet onnét származik, mert deczember 31-én még a költség előirányzat 3. és 11. kiadási tételében megszabott összegek nem helyeztettek el a takarékpénztárba, hanem csak 1880. év január elején, s igy történt, hogy az ezen tételek fedezetefil szolgáló 368 frt pénztári maradvány czimén az 1880. évi költség-előirányzatba átvitetett, de ugyanott kiadásba ia helyeztetett, — láthatja tehát a tisztelt közgyűlés ebből, hogy nem túloztam, midőn a mult évben a költség-clöirányzatot reálisnak jeleztem, mert a költség tervezet pontoe betartása mellett az év végén nem hiánylat, hanem pénztári többlet lett az eredmény.
A folyó évi költség-előirányzat, mely 1880. január 26-án a választmány által jóváhagyatott, mind bevételi, mind kiadási rovatainak összegezésében 2018 frt 90 krt tüntet föl, de az előirányzás e nagy emelkedése csak onnét van, hogy a mult évi költség-előirányzat 3. és 11.
kiadási tételei csak 1880. évben érvényesíttettek, mi az ezen tételekre előirányozott összegeknek pénztári maradvány czimén 1880. évre való áthozatalát és ugyan ezen évben kiadásíSS, helyezését tette szükségessé.
Ennyit röviden az egylet anyagi kormányzásáról; hiszem többet a tisztelt közgyűlés nem is kiván, mert a részleteket a számvizsgáló bizottság ugy is szakértelemmel és pontosan átvizsgálta, és ennek folytán az egylet tisztelt pénz-tárnokát az 1879. évi számadás terhe alul fölmenteni indítványozza, — nekem tehát elég lesz még csak annyit megjegyeznem, hogy a szolgák nyugdij-alap jára 330 frt 88 kr. 11966; szám, a zászló alapra pedig 369 frt 9 kr. 11965. szám alatt van a nagy-kanizsai takarékpénztárnál betéti könyvecskékre elhelyezve, továbbá elősorolom, hogy 1879. évben a következő uj beszerzések eszközöltettek u. m.: 2 drb. mászó kötél, 2 kürt zsinór, 5 zárkapocs mászóknak, 2 orsó kötélhez, 12 mászó sip, 30 sas csáköhi», 4 maszo csákó, 3 parancsnoki sip, 22 szivatyus csákó teljes átalakítása, rézzel ellátva a fej védelmére, 8 petróleum tűzi fákla (lámpa), 1 nagy pet roleum lámpa.
Tisztelt közgyűlés! hogy önök meggyőződhessenek arról is, mennyire képes az egylet czéljának megfelelni, álljon itt e kimutatás; de hogy meggyőződhessenek s még arról is, mennyire felelt tényleg czéljának, álljon itt a mult év folyama alatt fölmerült tüzesetek rövid elősorolása.
Az 1879. év folyama alatt a működő tagok száma 80 és 90 közt vál-
takozott, az év végéig önkéntes szolgálatot tett 72 működő tag és 11 tűz-rendőr; a 72 működő tag tartozott volna az év folyama alatt 3536 őrszolgálatot tenni, tett azonban csak 2973-at, hiány tehát az őrszolgálatban 563, ebből igazoltatott 46, marad hiányul 517, a mi oly csekély szám, mely mellett az őrség mindigteljes és kisebb gyakorlat tatására, ugy az esetleges védelem elóintézkedéseinek megtételére képes volt; gyakorlat tartatott 15, a mi T2 működő tag mellett 1020 megjelenést lehetségesit, volt azonban csak 729 megjelenés, hiányul tehát marad 291, igazoltatott 6, s igy hiányul csak 285 tekinthető, mi nem csekély ugyan, de mégis minden gyakorlatnál átlag 49 megjelenés volt, a mely szám a gyakorlat sikeres, megtartására elégséges is volt.
Tűz eset a mult év folyama alatt fölmerült 5; 1879. február 15-én a fó-herczeg Ernő ezrednek a Talabér házban elhelyezett irodája éji V. 10 órakor ki-gyuladt, az egylet a veszélv helvén 41 tággal kellő időben megjelent, 3 hydro-phor és a szerkocsi használatával 2 óra alatt az épület megmentetett, mi által az egylet a katonai parancsnokság elismerését nyerte ki; april hó 24-én pedig Bay György ur házánál éjjeli 2 órakor ütött ki a tűz, melynél az oltást a dühöngött szél annyira megnehezítette, hogy az egylet 32 tagja 2S hydrophor és az összes kézi eszkőzök használatával csak 14 óra alatt birta a tüzet elnyomni, de a szomszédos deszka raktárokat sikerült megmenteni, mit különösen elősegitett azon erő megfeszítése a működi tagok-
TÁRCZA.
Emlékliangok
nagyméltóságú és főtisztelendő Dr. KOVÁCS Z S I G M 0 N D. urnák, Vesr,jirém-egyházrfícgye püspökének, ő felsége valóságos belső tiikos tanácsosának, királynő 5 felsége udvari kanczellárjának, a hittndományok tudorának stb. első főpásztori Iáto gatása alkalmára ajánlja a nagy-kanizsai kegyes tanitórendi társház.
Miként a tenger zaklatott hajósa Boldog, ha vésiből biztos partra száll, Ahol reája repeső öröm közt Kisded családja kitárt karja vár; De boldogabb, ki? visszatér a tájra, — Babér körítvén fölkent homlokát — Melynek határát gazdagon reményben Mint ifjú egykor bízva lépte át . . .
A mult időknek tengerén bolyongván, Ötször tíz évet átszól , kis hajóm. Egy nyűzsgó város ifjü népét látom, Amint a Múzsa hivja biztatón. Köztök vidáman, mint ki érzi, tudj:i, Hogy rá jövőben nagy szerencse vár, Egy ifjú lépdel, hordván elme-terhét, S a Mázsa hívó csarnokába száll.
S a mig körötte gondtalan nyüzsög,1 zajg A könnyű vérű társak kis hada; Derült arczának tiszta szemvilága A tudomány igéin jírdala. A gondolat, mely emberagyba\' termett, Az érzelem, mely Bzivbe\' megfogant, ^»gygyá, nemessé lenni vágyva, égve, Flméje b szive rejtekébe hat
Így nőtt az ifjú Istonnel szivébeu, Elméje kincsét egyre halmozá ; Az égi bitnek szent világa fénylett Előtte, ■ őt az égfelé voná.
A jó szülőknek óhaját botölté, Krisztns keresztjét hordák vállai. S az Istenéhez vont sziv lánghevével Az Urnák szent igéit hirdeti.
Munkája áldott; szózatos ajakán
Az Ur félelme szivból azivbe tért
Istennél kedves, emberek kegyében
Neve mindegyre foglalá a tért.
S az ég kiontó áldását felette;
Buz^ó szivének vágya teljesült :
Soknak világít, példa-kép a jóra,
Bajnokká edz korosat, serdülőt....
Ez a kép multad, szent egyházunk Dísze, K o v á c 8, Zalának nagynevű fia 1 — Eljöttél bosszú ötven év után, hogy Nyájadra ajkad áldást mondana, lm\', kit mint bimbót e város falai háltak feselni, teljes diszben most — Az élet-kortól nem gyengült szivében — Örömet, áldást s égi békét hoz.
Eljöttél, hogy, mint a Mester cselekvé, Körödbe gyűjtsd a jámbor kisdedet; Oktasd a jóra s kenje fel vitézzé Az őlet-harrzra fölszentelt kezed, Oh l mert a gyermek, a szülők reménye, A hon s az egybá* ifjú bimbaja, Szirtes vidéken, az élet- vadonban Iránytfi nélkül melybe hullana.
Eljöttél, hogy meghozd a dult kebelnek A békét, a minőt a föld nem ád, S a szenvedélytől zaklatott szivekben Lofegyverezd az indulat szavát. Kibékíts embert sorssal ós a * Éggel, S közénk -leszálljon a« Ur angyala; Hogy egyek lennénk hitben és erényben, Miként az\'egybáz hajdanán vala . . .
Tekintsd szavadnak rajtunk szent hatását; Szivünk szerelme egybeforrt Veled. Örömben úszik két szemünk világa, A mint felhangzik ajkunkon neved.
Keblünk magasztos érzelem dagasztja, ^Körűnkbe\' látván mint Egyház-nagyot, A kit Zala szült, Nagy Kanizsa képzett, S Veszprém-megyének főpapúl adott.
Nevedre buzdul ifjú nemzedékünk, -S példád követve szépre, nagyra tör; Deák s Virág nevével egyetemben Kovács nevét szivébe vési föl. E három névvel összefő; rt Kanizsa, Emlójén, melynek serdült mindenik ; E három nagy név itt nyeré világát, S intézetünkre hírt és fónyt derít.
E múzsa-hajlék, melynek tisztes ormán Örömben-bűban annyi év vonult, Ha *ord idővel vívni képtelen lesz, S mohos fala a porba visszahullt: Emlékezetben őrzi meg a hir majd E három honfi szellem-bölcsőjét, Kik sziwel, agygyal szóra, tettre készek, Hogy dics övezze a magyar nevét.
S Te, lelkeinknek fölkent Atyja, Őre l Jámbor szivedbe\' vádat ne emelj, Hogy honfi keblünk tiszta érzetét ma Az önhiáság hangja kapta el; Áldó szavadra szívünk lángra lobbant, Hő érzelem közt látjuk az Eget, Kinek hatalma gyengét tett erőssé, S a föld fiába szent tűzet lehelt
S im\' porba hullva áldjuk Istenünket, Hogy e napot megérnünk engedi; S a jobbulásnak tiszta érzetében Hálás szemekkel nézünk Ég felé. Áldást rebegnek ajkaink a kézre, A mely kinyúlt áldón fejünk fölött, S buzgó szivünkből ajkunk szója zengi: ,Á I d o tt, a ki az Úr ne * é b e\' j ö tt*.
PAP JÁNOS.
Makóliázyék.
— Elbeszélés. —
Irta: SZXUüáOB LajOS.
(Folytatás.)
— Nagyon szép. , mondhatom nagyon szép. —
— Már megint haragos a. papa. Lám, lám, hogy megharagíthatták azok a rosz emberek ott a fővárosban — mondá engesztelőleg s részvétteljesen Irmácska. —
— Tudtam^ persze hogy tudtam lánczos lobogós adta, hogy ha elmegyek a háztól, hát baj lesz! — tört ki haragosan Makóházy ur.
— Hát mi történt, szólj már? Mi az a nagy baj ? 1 — kérdé kíváncsian Makóházyné s majd a njegrezzent Irmácskára, majd indulatos férjére tekintgetett.
Irmácska már gyanította a bajt • — Mintha csak azért jöttem volna a világra, bogy haragítsanak, boszantsanak 1
— Ugyan már miért? Furcsa! Hát ki bántott meg? kérdé újólag Makóházyné.
— Ne haragudjék kedves papuskám, ne haragudjék oly nagyon, — caillapitgatá Ir m ács k a.
Használt is ez. Ép en olyan hatással volt ez a csillapitgatás, mint mikor a lángba borult házat húsvéti fecskendővel akarják oltogatni.
— As egész kis városunk, még az utolsó suszter inas is csak arról beszól a mi saját házamnál jelen nem létemben történt. Ki engedte meg, hogy a leányomat komédiásnéoak állítsátok a világ elé, mi ? I
ZALAI KÖZLÖNÍ.
JTJKIUS 10 én 1880.
TIZKNKILENCZEDIK. ÉVFOLYAM
nak, melylyel a faoszlopa terjedelmes épületet, bár minden része lángban volt, még az éj folyama alatt .lebontották; röviddel ezután a Blau-féle házban egy .üveg raktár tüzét 10 óra körül jelezték, mit 34 működő tag 2 hydrophorral 1 \'/a óra alatt elfojtott, az épület alig észrevehetőt szenvedett; julius 7-én a Teleky ntczában "A 10 órakor 3 szalmával fedett épület állott lángba, de a tűz teijedése daczára á szeles időnek az összes tűzoltó eszközök segélyével délutáni 1 órára teljesen meggátoltatott; végre szintén julius 7-én az urodalmi épület jégvermén este 6 órakor erós szalma tüz ütött ki, e tüz nem annyira oltást, mint inkább 11 órai éber őrködést tett szükségessé, mit 12 működő tag teljesített is.
E rövid kimutatás és tűzeseti elő-sorolásból láthatja a tisztelt közgyűlés, hogy az 1879. évi költség-előirányzatban jutalmazásokra fölvett 10 drb. aranynyal csak érdemet jutalmazhatott a választmány, mert az egyletnek majd minden működő tagja megérdemlené a jutalmat, a választmány tehát az érdem mellett a szolgálati időt is méltányolva Perger Jánost 5, Heffer József 3, Zsurek Mártont 2 aranynyal jutalmazta, mihez ez alkalommal még a közgyűlés nevében én bátor vagyok a jól kiérdemlett elismerést csatolni.
Emiitettem fentebb, hogy a zászló-. alapra 369 frt 8 kr. tőke a takarékpénztárba helyeztetett, ez évre a költség-elő-irányzatba pedig 200 frt fölvétetett, alapos tehát a remény arra, hogy a működő tagok egyik régi óhaja, a zászló szentelés 1881. évben teljesülni fog, mit azért vagyok bátor emliteni, hogy ezzel a tisztelt közgyűlés, de városunk polgárainak figyelmét is fölkeltve ezennel előre támogatást kérhessek.
Mind ezeket szívesen jelentettem a ■ tisztelt közgyűlésnek, de végül fájdalmasan jelentem, hogy a kérlelhetlen sors elragadta egyik, az egylet alakulása óta legtevékenyebb társunkat, egyletünk egyik buzgó tisztjét, Schillíuger Károly urat; nézetem szerint tehát helyesen, illően cselekednék a közgyűlés, ha e vesztesség feletti bánatunkat jegyzőkönyvileg rendelné megörökíteni.
De érte egyletünket egy másik csa-pás is, egyletünk egyik hü szolgájának, Göndöcs Józsefnek elhunytában ; értesítem tehát a tisztelt közgyűlést, hogy a nyugdíj szabályzat 8. g ának elég tétetett, az elhunyt által a takarékpénztárba helyzett 142 frt az özvegynek kiadatott.
— Ki engedto volna meg más, mint én. Hát éu nem vagyok tán semmi sem a háznál mi. Azután tán leharapta valaki az orrát, hogy oly szép elismerést szerzett magának. Örülhetsz, hogy ily derék leányod van, nem még haragudjál érte. Nevetséges azért haragudni, mert Irmáeskánk oly elragadóan, oly gyönyörűen játszott, hogy mindenki bámulta, csodálta oly ügyesen adta a szerepét. Mindenki azt hangoztatta, hogy kész színésznő.
Ezt a hosszú mondókát Makóházy ur már alig győzte végig hallgatni szó nélkül; minduntalan bele akart kottyanni még pedig indulatosan, de Makóházyné nem engedte, meg nem állapodott az utolsó Bzóig, hanem csak beszélt, mig lélekzettel birta.
A folyton kitörni készülő düh indulat meglátszott Makóházy ur arezjátékán.
Nem szóit többet egy szót sem; magába szorította haragját, hogy annál erősebben törhessen ki akkor, ha eljön a pillanat.
Leánya előtt nem akart a fejében forgó dolgokról szólni. Azt majd csak négyszem között fogja elintézni nejével.
Mily határtalan egy indulatos apa haragja.
Dul mint a fergeteg, mig végre lesújt.
* *
Kilencz óra
sem volt még másnap reggel, midin az egész kis városkaban gyorsan elterjed: az a lesújtó hir, hogy Makóházyné zárt ajlók között ágyában halva találtatott.
Mindenkit meglepett e szomorú hir. Senki sem tudta, hogy mi lehetett oka ennek a
A tisztelt közgyűlésnek becses támogatását jövő évi szolgálati időmre is kikérve maradok
Nf.-Kanizsán, 1880. máj. 31-én. alázatos szolgája OBOSZ,VÁBY GYULA,
egyleti elnök.
II.
Jegyzőkönyv,
Falvéve a nagy kanizsai &nk. tűzoltó egyletnek 1880. évi május hó 30 án tartott rendes évi közgyűléséről. \' Jelenvoltak:
Oroszvárj Gyula egyl. elüök, Knórtzer egyl. titkár, Altmann Mihály, Fischer János, Ábrahám József. Dattler János, Hartmann József, Mácsek János, Czettel István, Sattler Gyula, Weber Józset, Kardos Sándor, Schvrarz Nándor, Falkner Nándor, Perger János, Danis Kálmán, Kaizer József, Csillag Károly, Csep-Jits István, Heffer József, Taschner Félix, Ba-nicsek István, Bodis János, Hoffmann Antal, Buday Ferencz, Pingiczer János, Schwarz Adolf, Bay György, Szabó József, Kocsis Ferencz, Nucsecz József, Krorrpacher István, Ra-dócza János, Peukert János és Sável János.
Elnök a megjelent tagokat szívélyesen üdvözölvén, az iilést megnyitottnak nyilvánítja. —
Tárgy.
I. A felolvasott elnöki jelentés örvendetes tudomásul vétetvéu, az abban fölemiitett s a kérlelhetlen halál által elragadott Schillinger Károly működő tag iránt a közgyűlésnek mély bánata jegyzőkönyvileg megörökíttetni; elnök és a választmánynak pedig buzgó ügy ködösökért hálás elismerés nyilváníttatni, mégis emiitett jelentésnek az egyleti lapban leendő közzététele elrendeltetik.
II. Olvastatott a számvizsgáló bizottságnak az 1879-ik évi számadásokra vonatkozó jelentése, mely szerint az 1879 ik évi számadások teljesen rendben vezetve lenni találtattak s az egyleti pénztárnok részére a felmentvény megadhatónak véleményeztetik.
Határoztatott.
A felolvasott számvizsgáló bizottsági je lentés helyesléssel tudomásul vétetvén, az 1879. január 1-től deczember 31-ig vezetett RzámadáRnkr» nézve a felmentvény megadatott.
III. A tárgysorozat 3-ik pontja értelmében az alelnök es választmány, választása kerülvén tárgyalás alá, a beadandó szavazatok beszedésére Knortzer György és Bay György urak kiküldetvén, — az eredményt működésűk után következőkben terjeszték be:
Beadatott összesen 32 szavazat, melyből alelnökké tek. Kovács János ur 32; választmányi tagokká: Bartoa János 32, Wagner Károly 32, L^wingor Ignácz 32, Dr. Laky Kris tóf 32, Gutmann Vilmos 32, Bátorfi Lajos 32, Thomka Endre 32, Mantuano József 32, Szommer József 32, Weissmayer Mór 32, Herky Od n 32 és Wucskícs János 32; választ máuyi póttágokká: Szakonyi József 32, Krom-pacher István 32; számvizsgálókká: Plosszer Ignátz 32, Hirschel Ede 32, és Mantuano Ede urak 32 szavazattal lőnek megválasztva.
A tárgysorozat 5-ik pontjához mérten indítványt tevő nem jelentkezvén, elnök a köz
szomorú családi drámának. A gyanúsítás azonnal Makóházy úrra szállt, miután hirteleni eltüuése igen f-íltünő lön. Keresték, kutatták mindenütt, de nem találták. .
Mi sújthatta volna jobban Irmácskát, mint ez a valóban szomorú eset.
Anyja, kit még tegnap előtt boldognak látott, most, mint holt fekszik előtte*
Milyen gyors a sors végzete!
Mit lehetett volna szegényke egyebet, mint sirt, zokogott, hiszen ő ártatlan volt. Kis szobájába vonulva átengedó magát a fájdalomnak.
Várszögi szintén mélyen meghatva osztozni iparkodott kedvesének nagy fájdalmában, folyton körülötte volt.
Nemde könnyebb elviselni a fájdalmat, ha többen osztoznak benne.
Abba a kedves szobába, melyhez annyi öröm, annyi vonzódás, szép emlék csatolt, melyben kedves anyját vigadói, örven deni látta, most mily fájdalomteli érzelmekkel kell lépnie.
S mintha nem volna elég még a sora azon csapása, hogy szeretett anyjától kellett örökre elválnia, még édes atyjától is megfosztá. Szegény ártatlan leányka.
Kinek ne esett volna ijieg rajta a szive, ki ne hullatott volna vele együtt részvét könyeket. Az ily mély fájdalmat nemcsak az ismerősök, de as idegenek is osztani szoktak.
(Folyt, következik.)
gyűlést feloszlatja s jelen közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésével Altmann Mihály éa Ko-csÍ8 Ferencz urak bízattak meg. Kmf.
OROSZ VÁRY GYULA
egyl. elnök.
KNORTZiER GYÖRGY
egyl. íitkár.
Hitelesítjük:
KOCSIS FERENCZ, ALTMANN MIHÁLY.
Helyi hírek.
— jKovács Zsigmond megyés püspökünk ő excellentiája fényes kíséretével f. hó 5 én délután 6 órakor szerencsésen körünkbe érkezett. Ezen hivatalos utazása alkalmával, midőn a kanizsai járás határát elérte, már .ott Svastics Károly járási szolgabíró ur által egy a hozzá csatlakozott vidéki értelmiség közbe jöttével a balaton magyaródi határon fogadtatott, honnét a szabályosan szervezett bandérium előlovaglása mellett Babochay György Kanizsa város polgármestere által a hozzácsatlakozott városi polgárokkal együtt 5 éa 6 óra közt a városnak keleti határán Nagy-Récse közaég határszélén üdvözlő beszéddel fogadtatott, mi dőn polgármester ur üdvözlő beszédére az éljenek elhangzottak, ő excellentiája a fedett kocsiból polgármester ur beszédére néhány kegy-teljeB szóval válaszolt, a számos diszfogat kisó retében a város temploma e!é hajtatott, hol ismét a helybeli és vidéki klérus kiváló számos tagja álul fogadtatván a díszesen felékesitett és következő iransparenttal ellátott templomba *) a számára készített zsámolyhoz tért s ott letérdelt és a szokásos egyházi énekek elének-léseig időzvén, mig onnét a vendégszeretetéről ismert kegyesrendi házba Berzay Elek házfőnök ur által berendezett lakásba vonult, hol is a nála tisztelgő testületeket fogadni szíveskedett. Megható volt a bevonulás, melynek még az idő is kedvezett, mert mig a délután 2 óráig szakadó eső az ünnepies fogadtatást mintegy hát térbe szőritni látszott, addig ő excellentiája megérkeztére az idő teljesen kitisztulván a tisztelgő közönségnek, mely még a város végén tul már sorfalat képezett, egész a templom bejáratig tért foglalni engedett, örömét fejezendő ki az érkezett kedves főpásztor szerencsés megérkezte felett, — „Áldott legyen tehát ő, ki az Ur nevében jött.- — A küldöttségek a magas
vouddg állal fogadtatlak, mint- cmlíkoaünk a
következők: Legelső volt a clerus, melyben nemcsak a zalai, de Somogymegye derék klérusa is részt vett, fogadtatott. — Ezek után a helyben állomásozó katonaság Trautsch ezredes és Gáál honvé Iségí parancsnok tisztikara, a kir. törvényszék, Wlassics Antal törvényszéki elnök, a megye részéről Svastits Benó alispán úrral városunkba érkezett megyénk több jeles férfia, Kanizsa város részéről Babóchay György polgármester vezetése alatt Nagy- és Kis-Kani-zsa .-áros elöljárósága és ezekhoz csatlakozott bizottsági tagok és számosak. — A fogadtatás szívélyes volt, különösen a városi tisztelgőknek Ő excellentiája örömét fejezte ki afelett, mikép jól érzi magát e helyen, hol gyermekkori emléke idéztetik fel, éa újólag köszönte azon szi ves fogadtatást, melyben őt megérkezte alkalmával részesítették. •— Másnap junius 6-án már 7 és fél órakor ő excellentiája a templomba sietett, hogy ott a bérmálás szentségét oszthassa kí. A közel 3000 bérmálandó délután l3/t óráig a bérmálás szentségét felvéve, püspök ő excellentiája oly annyira kimerült, hogy három izben is pihenés végett a sekrestyébe félre vonulni kénytelen volt, miután a templom szük volta a bérmálandók éa kíváncsi kösönséget befogadni képes nem volt, elképzelheti a tisztelt olvasó szón botrányos zür-zavart, mi ezen alkalommal meg-meg ujulólag kifejlett, de ez nem is képzelhető másként, hisz a bérma szülők, hogy hivatásuknak eleget tehessenek, bér-málandóik elővezetése ügyében idézték elő a tolongást, ezen bajon csak ugy lehetett volna Begitni, ha a bérmálás a szabadban történik. — A kegyesrendi házfőnök által adott díszebéd 2 órakor vette kezdetét, melyen a pohárköszöntések következő sorban mondattak: Berzay Elek házfőnök ur éltette püspök ur ő excellentiáját mint megyés püspököt, mint házuk vendégét, erre ő excellentiája köszönetet mondotta házfőnöle vendégszereteteért, átalánosságban megemlékezett a tisztelgő testületekről és azok képviselőiről elmésen mondá: vegye ki mindenki a maga részét a hőn tisztelő üdvözletéből. Ezt követte Pap János kegyesrendi igaagatónak tárczánkban olvasható jeles költeményének általa lett felolvasása. Utána Svastics Benó me
*) 1. Püspök s\'öveget jelző tranzparent, e szavakkal .Fo pásztorunk".
2. Alatta külön tranzparentben „Légy üdvöz körünkben, imádkozzál tisztelS híveidért".
3. Az oltár felett — kör alakban — ,Jöjj el sz-ntlélek Isten — a bérmálás szentsége által er5. sits meg hitünkben" — éa ennek közepén a szent lelket jelző galamb alak. — Valamennyi kivilágítva. — Mind e*ek önzetlen elkészítéséért a templom figyelmes dékánja fogadja elismerésünket és köszönetünket. Szerk,
gyei alispán tapintatteljea felköaaontéaben a megye érzelmeinek adott kifejezést a jelea püspök mint megyénk szülöttje iránt Unuaitott szeretet éa nagyrabecaüléanek. Ezt követte Pli-hál Ferenc« kir. közjegyző szép dialektuasal és körültekintéssel mondott felköazöntője, végre Pap Károly kia-komáromi esperes plébánosnak a klérus nevében mondott hatásos felköszöntője, — igen természetes, hogy minden felköszöntést harsány éljenek követték, mely éljenek a folyton meg meg ájuló taraczklövésekkel jeleztet-tek a vároa közönségnek. — Ebéd végeztével ő excellentiája lakosztályaiba viaszavonult, hol újólag fogadU a görög egyház küldöttséget lelkészük vezetése mellett, valamint szinte a kis-dedovoda női választmányának küldöttségét Plihál Ferenczné alelnök vezetése alatt, mely küldöttségeket szinte kegyesen fogadta és az intézet helyzetéről, fejlődéséről magának tudomást szerezni kegyes volt. — Jun. 7-én reggel 7 és 8 óra közt a plébániatemplomba hajtatott, hol a plébánia hivatal megtekintése után 8l/a órakor körünkből távozott. A városi tisztikar és bizottsági tagok ő excellen líáját a récsei határig elkísérték, hol ismét a fogadtatásért köszönetet mondva, Svastics Károly szolgabiró ur kíséretében a határon várt bandérium vezetése mellett Nagy Ré- sére Iakey László ur vendégszerető lakára hajtatott. Vezérelje az ég szerencsésen, s éljen soká mind az egyház díszére, mind megyénk s városunk lakosságának örömére!
— JÜegllivÓ. A nagy-kanizsai nyilv. polg. isk. iQuság szegény Unulók segélyezésére 1880. junius 29 én Nagy-Kanizsán, a .Zöldfa« czimü kertben zene, ének és szavallattal egy bekötött zártkörű nyári mulatságot rendez. A rendező bizottmány: Tripámmer József rendező bizottmányi elnök, Bállia Győzőj Berger Gyula r. b. p., Taschinger Győző, Krutaay Károly, Ortner Károly, Reiner Ödön, Ress Lajos, Rechnitzer József, Wagner György. A meghívó másra át nem ruházható és \'csakis ennek elő-mutatása mellett válthatók belépti jegyek a polgári iskolai épület első emeletén 3. sz, alatt junius hó 27. 28-án d. e. 10 -12, d. u. 4—6 óráig és este a pénztárnál. Belépti dij szemé lyenkint 50 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatuak. Kezdete d, u. 6 órakor. Kedvezőtlen idő esetéu a „Korona* vendéglő éttermében. UrUtik meg. A müsorozat a pénztárnál osztatik ki.
— Tanodat jelentés. A nagy-kanizsai kath. főgymnasiumban az érettségi vizsgálat szóbeli részének megtartására a győri tankerület kir. főigazgatósága f. hó 11. és következő napjait tűzte ki, melyről a nyolezadik osztály végzett tanulókat mihez tartás végett ez uton értesiti az igazgatóság. Egyúttal ér tesittetik a t. közönség, hogy a főgymnasiumi zene-, ének-, szavallat- és lornászattal egybekötött zárvizsgálat junius hó 14-én délután négy órakor fog megtartatni.
— Nagy Kanizsa városának nagyérdemű szülöttje Dr. Löw Tóbiás kir. főügyészi helyettes jun. 7-én délelőtt 11 órakor meghalt. A boldogult egyike volt legkiválóbb jogtudósainknak, ki, ba működését a halál meg nem szakasztja jogirodalmunk terén, még bizonyára sok érdemet szerez. Dr. Löw Tóbiás fia a nagyhirü szegedi rabbinak. 1844. junius 5-én született Nagy Kanizsán. Iskoláit részint Szegeden, részint Bpesten végezte. 1867-beu mint min. titkár lépett be az igazság-ügyminis teriumba s 1870-ben kir. főügyészi helyettessé neveztetett ki. IS74. óta szerkesztője volt a „Magyar Igazságügynek\'-nek. Löw Tóbiás már több mint két év óta szenvedett májrák ban. E baj," mely ellen az orvosi tudomány nem ismer gyógyírt, hébe-hóba enyhült. Löw azonban hivatalos teendőit a mig bir:a, lelkiismeretesen végezte, lapja szerkesztésétói is halála előtt kevéssel lépett vissza. Utolsó nyilvános szereplése az Egyetértés sajtó pőrében volt, midőn László Elek éa Rudnyánszkj Gyula ügyében kiket Eötyög Károly ors«. képviselő védett, mint közvádló a kir. ügyés* oéget képviselte. Haláláról a következő gyás» jelenlés adatott ki: Löw Tóbiáané sz. Hürsch Emma saját éa fiai, Tibor, Andor; és Lóránt, valamint az alulírott rokonság nevében megtört szívvel jelenti szeretett, felejthetlen férje Löw Tóbiás jogtudor, kir. főügyészi helyettesnek f. hó 7-én, d. e. 11 órákor, munkás élete 37 ik évének második napján, idylli boldogságu házasságának 8-ik évében, hoBsxu sien vedéi után bekövetkezett gyászos elhunytát. A bol-dogultnak hült maradványai f. hó 9-én d. e. 9 órakor fognak a VI. ker. sugár-nt 45. saámu házból az izraelita Birkertbe örök nyugalomra kisértetni. Budapesten, 1830. jnnius havában. Özv. Löw Lipótná, mint anyja. Dr. Lö* Sámuel, Löw Vilmos, dr. Löw Tivadar, özv. Breitnec szül. Löw Rebeka, dr. Löw Immánuel, Löw Mózes, Fleischer Ignáczné sz. Löw Joi«». Löw Janka, Löw Leontin, Löw Henrik mint testvérei. Hürsch Ágost, mint apóaa. Hürsch azül. Brüca Róza, mint anyósa. Szarva» Sándor mint sógora. Hiirsch Vilma, mint sógornője.
TIZEN KILENOZEDIK ÉVFOLYAM.
zalai közlöny.
Dr. Löw Sámuelné sz. Schwarz Leonie, Löw Vilmo8nó sz, Weisz Lotti. dr. Löw Tivadarné bz. Weisz Tinka, mint sógornői. Dr. Barach Benedek, Fleischer Ignácz, mint sógorai. "•
— Iskolai értesítés. A nagy kanizsai polgári fi-iskolában az 1879/80. évi réndes vizsgálatok jun hó 17-én veendik kezdető kel és tartanak e hó 25 ig bezárólag. — A magánvizsgálatok junius hó 26 án fognak megtartatni. — Ének-, zene- és szavallattal összekötött zárünnepély napjául junius hó 29 e tűzetett ki. Mindezekre a t. ez. szülők és tanügybarátok ezennel tisztelettel meghivatnak. Nagy-Kanizsán, 1SS0. jun. hó 9. Az igazgató.
— Iskolai értesítés. A nagy-kanizsai polg. isk. tantestület által ministeri engedély-lyel — felserdült leányok számára — rendezett tanfolyam zárvizsgája jua. hó 20-án reggel fél 9 órakor fog megtartatni a polg iskola rajztermében, mire a t. cz. szülők és tanügy-barátok ezennel tisztelettel meghivatnak. N.Kanizsán 1880. jun. 9. A polg. isk. tantestület.
— A déli vaspálya első gyorsvonata Budáról Fiuméoa illetőleg Triesztbe junius lő-én indul. A vonat pár perczczel délutáni 5 óra után kel Budáról útra s 8 óra alatt érkezik Triesztbe, illetőlegvalamivel korábbanFiuméba.
— Gyászhír. Rákosi Tóth László hült tetemeinek a kerepesi uti temetŐbeni elhelye-7ése mély részvét mellett mult vasárnap délután történt, melyről egyébként jövő számunkban bővebben szólunk.
— Könnyebbitések a déli vasút utazási forgalmában. F. évi május 15-től fogva a (iéli vaspálya magyar vonalain az eddigi kör-utazási jegyeken kivül, a déli vaspálya osztrák vonalaival, továbbá az Erzsébet császárné és a Rudolf koronaherczeg nevü vasúttal való körutazási forgalomban, csoportosítható körutakra szóló jegyeket is léptettek 40 napi érvényességgel életbe, melyek segélyével az utasoknak, bizonyos feltételek mellett lehetségessé válik, tetszésük szerint választhatni körutazási mene- . tekét. — Ezen jegyeket egyelőre Budapest (Buda) és Nagy-Kanizsa állomásokon, — mint kiiudulási pontokon adják ki, de bármely közbeneső állomáson ia vehetők. Közelebbi felvilágosítást az illető hirdetmények nyújtanak. Továbbá f. é. juliuo 1-től fogva Budapest (Buda) állomáson, 3 havi érvényességgel biró
s 10 oda és tértiutazásra szóló idényjegyek is fognak a karinthiai és pu^zlerthali vasút állomásaira kiadatni. — Végre a Balaton Füredre rándulás megkönnyítése czéljából, az eddig ünnep \'és vasárnapokon, a az ezeket megelőző
napokon a Füredre kiadott menet- és tértijegyeken kivül, rövid idő múlva minden hétköznapokon ia fognak ily jegyek Budapestről (Budáról) életbe léptettetni.
— Vadászati-ügy junius hóra. A medve és a farkas felkeresik a .rengeteg legsűrűbb helyeit. Ugyanily helyeken tanyázik a sertevad. A szarvas suták borjaikkal járnak. Az őzbak az ünőket keresi fel. A nyul a cserjésben és vetésekben cziuál vacakot. A vadludak és réczék felnőnek. Ha közülök fiatalt foghatunk, neveljük feí, mert annak idején csalókának használhatjuk. A siket- és nyirfajd, a szalonka, fürj és fogoly fiaikat nevelik. A róka, nyest, görény, vidra és egyéb ragadozók össze-vissza kóborognak.
— A zalaegerszegi kir. törvényszék né» egy írnoki állomásra pályázat nyittatott.
— Zala-Szent-Gr óthan az izr. iskolában jun. 1-én léptette életbe Spitzer Ignácz oki. néptanító ur az iskolai takarékpénztárt. Mi az ily takarékpénztárak elterjedésének lévén barátai, az intézkedés felett örvendünk.
— A zala-egerszegi nő-egylet f. évi junius hó 12-én ZaJa-Egerszegen a Háry-féle kertben egy tavaszi mulatságot rendez, melynek tiszta jövedelme a helybeli szegények közt vallás különbség nélkül felosztatik és a mélyre a jótékony czél tekintetéből a t. cz. közönség pártfogását kéri a nő-egylet elnöksége.
— JRédicsen folyó hó 6 án Önkéntes tüzohó egylet alakult. Az alakuló gyűlés alkalmával 33 működő és 18 alapitó tag jelentke zett, de hihető, hogy a jövő gyűlés alkalmával az alapitó tagok száma a 40-et tulhaladjaj
— öngyillcosság. Garabonczon jun. 7-én Pollák Mór urnák körülbelül 20 éves fia ismeretlen okból agyonlőtte magát.
— Gyilkosság. Szeglet József mándi (Zalam.) béres, irjs keszthelyi levelezőnk, május 31-én kinevette Tóth Jancsi kanász-bojtárt ennek drótostóthoz hasonló öltözete miatt, mit az szitkokkal és kanászos gorombaságok kai viszonzott. Este a béres felelősségre vonta a hazaterelő kanászt a mándi major előtt, és rö /id szóváltás után arczul ütötte, de azon pillanatban már a kanászgyerek bicskája is átjárta az öles termetű béres hasát, és pedig oly szerencsétlenül, hogy mire a béres lakásába ért, és ágyba fektették, már összes belei kifutottak. A szánandó ember még 24 óráig élt iszonyú kinok közt, — és végig öntudatos állapotban. Nőt és 5 kis gyermeket hagyott hátra. A gyilkos kanász, ki már régen ismeretes durva és rakonczátlan természetéről, véres tette után
. JUNIUS 10-én 1880.
elmenekült, de másnap reggel önként jelentkezett Keszthelyen a bíróságnál.
. — Rövid hirek. A herczegprimás beteg. — Lateau Lujza egyházi átokkal sújtatott. — Kossuth iratainak Il-ik kötete az őszön jelenend meg. — Orlai Pelrich Soma jeles festészünk is meghalt. Zemplén megyében nagy az ínség. — Tákoson 4 iker gyermeket szült egy anya. — A bolgár fejedelem a szerb fejedelem húgát veszi nőül. — A keleti kérdés újra egyre bonyolódik, -tt- Kis-Czelben Gyar-mathy János 34 ezer frtot hagyott jótékony czélra. — Blondin előadását Bpesten 25,387 egyén látogatta.
Szeben
Prága
Lemberg
Temesvárott
Grácz
Bécs
Ki nyert?
junius 2-án: 78. 13. 79. 5. 54.
n * 59. 58. 88. 66. 79.
„ 56. 83. 24. 90. 53.
• 5-én: 30. 14. 64. 90. 24.
v 9. 55. 88. 36. 63.
„ 6. 25. 27. 23. 50.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Mániásán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Mehner Vilmos kiadásában megjelenő „Képes Családi Lapok" 34 és 35. száma gazdag tartalommal és szép képekkel adatott ki. Ára 30—30 kr.
— nAz Apoüo" folyóirat most megjelent füzettel végződvén a folyó félév: felkérjük e folyóirat előfizetőit, hogy a lap folytatólagos járatása iránli megrendeléseiket — legczélsze-rübben postautalvány utján — mielőbb idejuttatni szíveskedjenek. A folyóirat félévi előfize tési ára 3 frt, mely összegért a legjelesebb ha zai zeneszerzők uj szerzeményeit, és ezenfelül a külföldi zenei újdonságok legkiválóbbjait nyujtjuk olvasóinknak. Ezenfelül újév óta jeles zeneköltók nagybecsű ».rczképeivel is ked veskedünk ti előfizetőinknek, ugy hogy ők idővel egy becses arczkép-album birtokába jutnak. Végül szivesen teljesítjük t. előfizetőinknek bármely zenei szakba vágó megrendeléseit és összeköttetéseinknél fogva abban a helyzetben vagyunk, hogy zenemű vásárlásokat (kivált magyar kompoziczíóknál árleengedés mellett eszközölhetünk. Az „Apollo" kiadóhivatala.
— Kérelem. Sárossy Gyula összes müveit sajtó alá rendezvén, felkérem jeles költőnk számos barátait és tisztelőit, hogy birtokukban lévő kézirati költeményeit, felolvasásait, leve-
leit stb. velem akár eredetiben, akár hü másolatban közölni szíveskedjenek; az iratokat kívánatra, rövid idő múlva köszönettel visszaszolgáltatom. Köszönettel veszem azt is, ha egyik másik lappangó müvére nézve útbaigazítást nyerek. Abafi Aigner Lajos szerkesztő-kiadó, Budapesten váczi utcza 1 sz..
— Szukáié Lajos tehetséges muukatár-sunktól a bpesti daltársulat által rendezendő műkedvelői előadáson „A tanár urfl czimü uj vígjátékát hozzák szinre. A darabot Győri Vilmos ismert irónk ajár\'ta előadásra.
— Somogyi Ede által szerkesztett „Magyar Lexikon" 54 és 55. füzete megjelent, terjed a Dzsingiszkár. szóig. Melléklete: Austrália térképe ós téglavető gépek rajzai. Ára 30—30 krajezár.
Vegyes hirek.
— A májusi hidegeket, melyek nemcsak nálunk, de egész Európában nagyon kellemetlenül hatnak a gazdákra és a kirándulókra. Mádler csillagász szerint a Dvéna orosz folyónak kell tulajdonítanunk. Az oroszországi nagy folyók jégburkának olvadása rendesen a hőmérő jelentékeny esését idézi elő. 1775. óta, tehát 105 év alatt kilenczazsr volt katasztrófa jellegű hideg májusban; 1775-bén, 1795-ben, 1814-ben, 1825-ben, 1836-ban, 1861-ben, 1864 ben, 1866-ban és 1876-ban. i
— A ki a királylyal levelez. Varga József kertészsegéd Szombathelyen, „T. cz. Magyar Király Ferencz József ő apostoli Felségéne!: Bécs" czim alatt levelet küldött; kérve hogy mint szegény fiúnak adassék mód kiképezte tésére a fogadja be ő felsége magához kertész-segédnek. A levél visszaérkezett oly érleaité;; sel, hogy a cselédfogadás uetn ta-tozik ő felsége gondjai közé.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
iNTylltt^ir.*) Nyilvános köszönet.
Boldogult nőm temetésénél tanúsított mély részvétért fogadják egyenkint és összesen őszinte köszönetemet miud azok^- kik fájdalma mat enyhíteni kegyeskedtek, különösen mély hálámat nyilvánítom az önkéntej} tűzoltó egylet és általános ipar egylet valóban emlékezetes • < lélekemelő részvéttanusitásuért.
Nagy KanizHa, jun. 8. 1880. -
LE BEK IGNÁOZ.
vállal
*■) K rovat alatt közlőtt.-rt fofot.\'fci
X Ft P E T É 3 IE ü
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. I Zsideg János zala-tárnoki
Első magyar
«cp- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érezőntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang t tüzoitászati és vizmütészeti gépek készítésére; a gyárral kapcsolatos vizmUiész«ti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak ni \'gteleU szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak, gyár flólrtelepe: Kolozsvárott, belmunostor-ntesa 12 szám alatt létezik.
Körjegyző
betegeskedése következtében egy a jegyzői teendők minden ágában kellőleg jártas egyént óhajtana olda!: mellé jegyzősegédül venni. — Bővebb felvilágosítást az illető körjegyző levélbeli megkeresésre azonnal ad. (u. p. helyben.) ., „
Rottenbiller utcza 66. sz.
•M^ít
* Móriczhely $
pusztán 40 darab egészséges .4-5 éves, a dol-
gozáshoz alkalmas ökör eladandó, úgyszintén egyes X
párakban 19. XK
Értesítéssel szolgál X
Brückler Ignácz, ^
Plosszer-féle házban
W 89 3-3 Nagy Kanizsán. X
10 nap alatt
eltávolítja a világhírű Dr. Rix-féle szab. Pasta Pom-poilipadoor minden tisztátalanságot az arczból, mint: szeplő, májfolt, hőpörs, bőr-atka, himlőhely, himlőfolt, piros orr. Valamint ezen Pasta még finom kinézést az areznak is kölcsönöz. Áz eladás jótállás mellett történik, a pénz visszaadatik azon esetben ha a Pasta nem gyógyít. 1 serleg használati utasítással együtt 1 frt 50 kr. Kapható Rix Willielmine, özvegye Dr. Rix Albertnek, Bécs. Táros, Praterstrasse 1G. (27 4—6)
Kren forrásnak fel-őség- kuiliiteive ur.au«:riai császár, magyar király ö felsége által. A m. kir. országos akadémiától, az orvosi akadémiától Parisban, úgyszintén az első kíil- és belföldi orvosi tekintélytől, mint gyógysavban a leggazdagabb cs leghatásosabb hím».b-n oddig ismert keserüviznél, (57.1 K)0 részben) mely a hgmagasahb-.elismeréssel ¡ett kitílotutvc. — Mely semmi más kcsorüviztö\'I elért la»anytartalmú, megmutatja továbbá ennek használatát, csúzos betegségeknél, köszvény-, rakődvány-és hugy savas sóknál (köszvény, holy.-gko) át ellenben minden más kesenlvizeknél fölillmui-hatlau- és sikerdnsabb fc6 2—5
pf* Mint roudes anyag elégséges egy bortlói pohár, ellenben egy pohár más keserfl forrásokból..
Előlegek minden gyógyszertárban és föszerkoreske- v désben.
A Budai Ráköczy-forrás igazgatósága Budapesten.
S C H M I D
H

Budapest, váczl-l£örut 72. szam
gépisyáros és fó-ügynfíke a
MARS HALL SOíXTS&CO. I_,.mtd. ezégeknek Gainsborough Angliában ajánl
legújabb szerkezettel fa-, kószán- és szaimafútésre, legújabb szerkezettel, kettős tisztító szerkezettel, szabadon mozogható választó hengerrel, tUzelöké.HzUlék szab. biztosit/. SntipUI. lékkel vagy anélkül. Továbbá:
szíj- és fogaskeret hajtásra, saját gyártmány angol rendszer szerint, és minden a mezőgazdasági szakmába vágó gépeket. 04T Árjegyzéket és felvilágosítást nyújt STHUTITZ aXC^Xl N ag y - K a n í zs á n.
84 3 — ü
I l
tizenkïlenczedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIOS 10-én 1880.
I R D B TESE K.
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igaz^atósájía ezennel jelenti, hojry Zala-, Somogy-. Baranya- és Vasmegyék részére kitérj^ hatókörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMAHN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, «állítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franezia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER MOSCOVITZ
a Magyar-franczla öíztoalto részvény-társaság
waz»alóságán»k fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta 3 a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztoaitási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágos.tások leg-készségesebben megadalnak. Biztosit pCŰlg a társaság
a) íüiveniély és robbanás által okozott károk ellen; c) «árazon vagy vizctl -zállitott jnvak károsodása ellen ;
b)jffcki>rok ellen d) az emberéletére minden ismert módozat szeriut.
A Magyar-franezia biztosító résxviny-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpéuzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekb.-.u és elsőbbségekben lelt elhelyezve, m. évi október 14 én tartván alakuló közgyűlését m«lyfin a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök: Bittó l8tván, ő fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykereszlese. orsz. képv. stb. Bpesten. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla, fóldbírtos, orsz. képv. stb. Budapesten. Bontoux Jenő, a párisi Société l\'Union générale elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok. Robert Morin marqnis do Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb Parisban Neuwelt Armin kir. kereskod. tanácsos nagy-kereskedő. Lovag zápori Regenhart Ferencz, uz Albrecht-vaspálya elnőko 3th Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró TInti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Búcsbon
Fclilgyeló bizottság Beck Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Mária Emil. a párisi Socicté de l\'LTnion góueralc vezérfelügyelője PArjsban.
Igazgatóság.
igazgatók : Dr Hiller Albrecht, kör- is váltó-ügyvéd Bécsben.
Kistenmacher Károly a .IloíTm.nn József\' nagykereskedő czég főnöke Budaposteu. Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : MoskoVÍCZ Lajos Budapesten.
Vkintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkba»« is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az égés/, monarch-ában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nynjtott volna, mint amennyit neki e társaság mindjárt kezdetben ilyojtani képes, s a midőn a társaság ezen, oddij: páratlan tókcereje és az élén :llló egyéniségek jelleme egyrészről teljes bíztositást nyújt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele a m-\'ltáuyosság, a pontosságba a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog felelni, másrészről a szakvezetés av.itottsága az iránt ¡3 kezességül szolgál, hogy a társaság a dijtét.dek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követelményeire.
Amidón tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közöuség bizalmát az álttla kepviselt társaság iránt njból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind hogy a vezérügynöksógi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van éa hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel^
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
Yezérugynöksége Nagy-Kanizsán,
98919—52 Kerületi ügynökség Sümeghen Epsteill V. urnái.
GUTMANN S. H.
Seliaumann Gyula-féle

Eddig elérhetien hatásában a könnyebb megoldásra vonat kozólag nehezen emészthető étkokro, emésztés, vértlsztitás, táp lálás és te8terösité8re. Ezáltal a naponkinti kétszeri folytonos használat után mértékletes szerül használ még makacs betegségeknél is, u m.: emésztési gyengeség-, zaha-égstés-, vlztólnlás a hasgillaztánái, veszteglőség a bélnél, tag gyengeség, aranyér szenvedés, mindennemű görvény, golyva, fehérkor, sárgaság, idült bőrkiütés. időközii főfájás, féreg- és kőbetegségeknél, benyálkásodás a benőtt köszvénynel és a gumóságnál.
Az ásványvizek gyógyszer gyanánt! használat mellett, előtte ép ugy mint annak használata alatt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitűnő szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stokerauban és az osztrák-magyar állani nünden gyógyszertárában, valamint Nagy-Kanizsán Práger Béla, Zala-Egerszegen Hollósy E. gyógytárukban.
Megrendeléseknél legkevesebb két skntula utánvét
mellett küldetik. (13 15 25)
Hirdetmény.
Herczeg Batthyány hitbizományi nradalmai fóbér-nöksége részéről a körmendi aradalomhoz tartozó Ni dasd, Matzfa, Almásd és Daraboshegyi birtokrészek folyó 1880-ik évi oktober 1-töl 16 egymásután kővetkező évekre bérbe kiadatnak.
Feltételek megtekinthetők: Sövegjárló János ügyvéd urnái Szombathelyen, Uradalmi irodában Körmenden és Herczeg Batthyány hitbizomá nyi föbérnökségi irodában Nagy-Kanizsán. 912-3

AJ
HELFY B.
iátázerész és aranyműves Nagy-Kanizsán,
z „Arauy Korona* vendéglő átellenében FÖTER.
Ajánlja dúsan lelbzcrelt raktárát valódi optikailag csiszolt és helyesen számozott szemüvegekből és zwikkerekből a W.ildst-ir.-féio rendszer sze-! rint rövid és élesen lát» szemek részén», vab\'di í.ngol Smork és conser üvegek (közönséges diszárukIcai fel nem eserélendők) achromatikus táv csövekből, tábori esövekból, operai látcső, mindenm-mü nagyító üvegek, teleskopok, nagyitó tükrök, üvegek, prizmák, hévmérők, alkoholmérők, sulymérők, aneroidnk, orvosi hőmérők, bor, pálinka és miistmérlegekból sat sat. — Villany-gépek, villámhárítók, házi távírók :í évi jótállás mellett felállíttatnak
"ü&fíf Üvegjeimet minden vevőmnek 3 lopi próbára adom ki. ^-¡gas
Minden o szakba vágó javítások, njitás<0-, elfogadtatnak s a leggyorsabban eszközölu tnek
él a* illet«) szemúlyek által kővetkező kérdésekre ada:
Szemüvegek levélbeli megrendelésé szükségesnek tartott adatokoo kívül még ; dó válasz.
A távolság hüvelyk, centiméter vagy papírszalag által határoztatik meg. A balszem befedendő:
1. Mily messziről olvasható jobb szemmel közönséges jó nyomás
2. Mily közelről olvasható a jobb szemmel közönséges jó nyomás.
A jobb szem befedendő: l =
3. Mily messziről olvashat bal szemmel ? 1 ;=
4. M>ly közelről olvashat bal szemmel ? ] p
5. Különösen kellomct!enek-e a szemnek fényesen világított tár
gyak?
6. Használt e az illető egyén már szemüvegeket, s ha igen, mióta?
7. Mi czélra kívántatnak a szemüvegek : — Olvasásra? Távolba látásra? Vagy az éles világosság elleni védelemre?
8. A pupillák (a szem feketéje) mily távol állanak egymástól s az ! orr ott, hol a szemüveg foltcendo előugró, egyenes vagy mélyedt.
9. Ha ezen írás megerőltetés nélkül olvasható-e? 83 3—*
Ha ozsn nyomás szabad szemmel nem olvasható, a megrendelő szíveskedjék nagyobb nyomást választani, s megrendeléséhez mellékelni.
Mária-czelli
gyomo r- cseppek,
joles hatású gyógyszer a gyomor mindén bántalmai ellen,
rnlÍPSjf*-. felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyo-
morgyengeség, roszazagn lehellet, szelek, savanyu felbüfögés, kólíka, gyomorhnrut, gyomorégés, hngykőképződés, tnlságos uyalkaképződés, sárgaság, un-ior és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyere« bántalmak ellen, py- Egy Üvegcse ára használati iHasítással együtt kr ^g Kapható: Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, valamint az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben
Brady Károly,
,,f!Z őrangyalhoz" ezimr-ctt sjyógys&ertárábíui
61 7—52 Kremzlerben, Morvaország.

X)
Leeorrhoe, minden stadiumában oly Hok nói bajnak okozója feliér folyásban szenvedőknek küldük egy ártatlan, aftk számos esetben kitűnő jónak bizonyait szert. Nem befecskendezés, nem ia bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan gyengíti* nöi baj; legfeljebb 10 nap alatt biztosan megszünteti. Számos elismeró levél bizonyítja e tényt. — Titoktartás biztosíttatik. Ara 3 lirt utanvetollel. ¿IP Czim : okleveles gyógyszerész : 77 a—*
Wots Alajos Brassóban.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
NAQY-KAXIJ58A, 1880. junius 13-án.
48-<llk szó.m


Tlzenkilenezedik évfolyam.
Elóflzeté»! ár:
ceéa* érre 8 frt.
fél érre 4 »
negyed évre i • Egy tzátn 10 kr
Hirdetések 6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s mimlen további Borért 5 kr NYILTTÉRBEN soronként 10 krórt v4- \'
tetnek fel. Kincstári illeték minden peyes hirdetésért kűlBnjf 1 30 kr fizetendő. fc f^o-v---
ZALAI KÖZLÖNY
A lap szellemi részét illető közlemények a II iserkesrtőbfiz. i anyagi részét illető
közlemények pedig * | kiadóhoz bérmantr" intézendők : NAGYKANIZSA Wlassloshaz | Bérmentetleu levele.: csak ismert mank*t*r-| . saktél fogadtatnak
előbb :
Tézirxtok vissza n«m ] küldetnek. &
Z AL A-SO MOGYI KÖZLÖNY
M. Kani7.«*TÁro8 helyhatóságnak, „n.-feanizsal onk. tüzoltó-egylet* a *n..kiu,i*Ha, kereskedelmi g iparbank", „n.-kanizsal takarékpénztár-, . tület", * „n.-kanizsai klsded-neTeló egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi * iparkamara n.-kanizsal külrálas/tmánv«-
megyei éR rárosi egyesület hifatalos értesítője.
Hetenkliit kétszer, vasárnap- s csatörtököii
tölib
megjelenő vegyes tartalmú lap.
ltakosl Tóth László einléke/.ete.
A harmadik .... .. • Csak egy eszköz van hatalmunkban, melytyel elismerésünk adóját -leróhatjuk .ily egyén iránt, ki tövises pályánkon hű !;iscrönk, önzetlen munkatársunk volt; és . 7. a méltányos visszaemlékezés, a szellemi babér-nyujtás.
Kisded csermely vagyunk a magyar nemzetiség és anyanyelvünk mezején, de védjük ezt lelkünk egész hevével^ ápoljuk gyermeki hűséggel, törhetlen szeretettel, megvetjük a gúnyt, öleljük a rokonszenvest.
1874 ben zalamegyei hírlapírói egy üttműködésünk emlékeül egy ily rokonszenves husz "egyén arczképe jelent meg, mely csoportozatból most vett örökbucsút-a harmadik: Eákosi Tóth László, a íyüngéd érzelmű „alföldi pacsirta", a Liszta gondolkozású népncvelészcti czikkezó, a higgadt nemzeigazdász.
Reszket a toll kezemben, könycsep-pek hullanak papiromra, érezvén a veszteség fájdalmát, látván a dicsőült hátra maradt kisded árváinak leirhatlan keservét.
A családi gyászjelentés így hangzik :
.Megtört szívvel jelentjük szeretett rokonok, barátok és ismerőseinknek Rákosi Tóth László, az orsz. m. „Gazdasági Egyesület* rendes tagjának s titkári segédjének, a „Gazd. Lapok\'" s a ma-syar irodalom buzgó munkásának élte 48-ifc évében e hó 5-én törtéiit elhunytát. A kinszenvedett hült tetemei köztelki lakásáról (Silói ut 25.) e hó 6 án d. u. 5 órakor beszenteltetvén — a kerepes uti temetőbe fognak,elhelyeztetni. Budapest, junius 5v 1880.
Tóth Lászlóné szül. Entz Emma, a gyászoló özvegy. Özv. Entz Perenczné anyós és nagyanya. Dr. Entz Géza t. e. tanár \'— sógor, s a kiskorú árvák Tóth Béla, Irén, Mariska, Jolán és Laczika.
Béke és áldás hamvaira!"
Hozzá teszszük : a legidösb átva 7 -dik évében van s a legkisebb 9 hónapos. Kiképzelhető a fájdalom, látni ezeket, mint vigasztalják egymást: „Édes papánk csak alszik, nem halt meg."
Igen, alszik, csakhogy ez álom örök és való; igen, nem halt meg, hisz lelke a magasban őrködik szerető óvéi felett és szellemének kincsei, érzelme le rakvák könyveiben, nagybecsű eddig legnagyobb részt kéziratban levő czikkciben, tanulmányaiban.
Hiszszük és reméljük, hogy az országos gazdasági egyesület hazafias érzelmű elnöksége és igazgatósága, ugy a magyar írók segély-egylete ki fogja terjeszteni áldó kezét az árvák felnevelésének segélyezésére nézve.
Temetése vigasztnyujtó volt és szebbnél-szebb koszorúk borították a koporsót, helyes, oh mert hisz tövises volt pályája, méltányos tehát, hogy utolsó útjára virág koszorúk kisérték. ;
Frissen hantolt sir jelzi elköltöztet a derék magyar embernek, a tehetséges Írónak, szerető férj s gyöngéd szeretetü atyának; maga elenondá már éltében;
.Magyarország kedves hazám nekem, Még .1 sirltNtl is megemlegetem ! Amit kíván .«mcin szirom s a szám : [lenned lelem fel azt kedve* hazám."
És ugy halt meg, mint éncklé:
.Angyal jön fogni le szemem, Lelken] vinni az égbe fel: Kezem szivem fülé teszem, Kid gondotok, ugy alszom el
Min álmodom, szól a harang,
RÚBau mondják az énekel,
Egy két barátom áll ktSrül
És elfojtják könydikot.
De to n^kém ! ug j megsiratsz . . ,*
Isten veled szeretett barátunk, a viszontlátásig; legyen könnyű a fold, hol nemes szived porladozik; virasgszon sirod felett a kegyelet és elismerés angyala.
Kgyütt akartuk az idén megülni irói pályánk negyedszázados emlékét. . . édes tudat keserű emlékkel .....
Nálad a sir tompán jelzi: nem 1
Ki tudja nem-e jobb igy.
Maradjon titok.
Lelje örömét benne a sors
Te már pihensz.
Én még küzdök ....
BÁTORFt.
A halaton-füredi gyógyfürdő rövid Istaertetése.
A fürdő fekvégs és heLyrnjza. Balaton Fürrd a Ferró szigetéiül számi tott délkor szeriut az északi szélesség 46° 58\' h a keleti hosszúság 36° 32\' alatt fekszik, Zala vármegyében, a Balaton északi partján, Veszprémtől két mértföldnyire, 140—150 méter magasságban a tenger színe felett. Ez előnyös földrajzi tekvés, kedvező éghajlati viszonyok, hegyek általi természetes védelme, kitűnő ásványvíz, dus források, gazdag növényzet ós Európa legnagyobb tava, a gyönyörű Balaton: együttvéve mintegy közre működtek arra, hogy Balaton-Füredet gyógyhellyé tegyék. A Balaton partját e helyen keskeny szalagként övedző alluvium titán dolomit követi, világos azürke vékony rétegekben, mely észak-keletre szürke tömött mész-
TÁRCZA.
Pusztán,
— HAJGATÓ- SÁMDOR barátomnak.
18S0. jun. 2-ki emlékére. —
Mint a gondtalanul heverésző lányka, Olyan ex a -puszta. Ifja alakjára csak egy kicsiny erdő Lorabozatját hozta.
Meg is akadt rajt\' a szerelmes nap szeme ; Száznzor gyujtóbb lánggal kéjeleg felette.
Mélyen hallgat a táj; delelés-idó van Ott az erdő,aljban Heverész a gulya; mintha a kikelet Feledt volna ottan
Fehér hófnvatot A szétnyúló szarvak Mindegyike látszik vihartörte galynak.
A hallgató légben süvöltő golyóként Kgy-egy megriasztott
Madár repöl tova, majd lecsap, megszáll egy Útszéli harasztot.
Távoli bérez felől megé:-zett prédára, Néhány éhes varja repül a pusztába.
Szép e csendes pnszta róna alakjával. Hanem az én szemein
Csak átrepül rajt\' és kedvvel pihen meg a Távoli bórczeken.
Azok kedveseim a felnyúló bérezek, Azok között élni forró vágyat érzek.
Minél tovább vagyok a síkos pusztában, Annál jobban érzem:
Nem itt ringott bölcsőm, nem ez e föld látá Legelső lépésem .. .
Te Utol, sötét bérez, büszke alakoddal Ülső örömemben, első bánatomban.
Te hozzád csatol a szelíd emlékezet. Viharoknak anyja í
— Hogy itt tíaljak én meg e róna vidéken Az Isten no adja !
És ha itt halok meg, végső rendeletem . Bérczeim köblébe temessetek engem!
Szeretem én azért o gyönyörű rónát, I)e első szerelmein
A bérező volt... és ez jól tudjátok, hogy a Sírig feledhetlen ... A vihar méhébe vágy porladni testem : Bérczeim kebtébe temessetek engem !
SZALAY SÁNDOR
Makóházy ék.
— Kibeszéli*. —
Irta: SZU.ká,OB LajOS.
^^ (Folytatás.)
A temetés ritka réaxvétfel ment- végbe. S midőn a gyászos sir magába fogadta az édes anyát, a szegény leányka egyedül állt a nagy világban. Kihez menjen, kihez folyamodjék, ki viseli még gondját a rosz emberektől ?
Hiszen még csak 18 óv«s volt. ,
Kihez folyamodnék máshoz, mint Vár szögihez, hiszen a sors agy is egymásnak szánta, — gondolá Irmácska. Kettecskén majd csak eléldegélnek.
* * *
A bükkfa utcza 13-ik számú korcsmának a külső barna nagy ajtaja már nincs tárva.
A kiváncsi emberek eleget nézegették már a barnára festett felét, most hát gyönyörködjenek a külső felén is. Lévén ped\'g ez sötét zöldre festve.
A petrezselyemmel Ízletesen fel czifrázott sült kappanynak hire hamvát sem láthatni.
Pedig milyun ingerlően, caábitóan volt arra a négyszegletes kis pléh táblára oda pingálva. Igazáu megjött reája az embernek a „gusztusa". Ha valani olyan nagyon is szeretné látni no talán még belülről megnézhetné D-alig hisszük, mert nagyon rácsukták az ajtót a nagy kulcsokkal.
Ezelőtt szegény kappanynak az a szép rendeltetése volt, hogy minden járó kelő ember szemébe tűnjék, most meg, no tessék még azt sem engedik meg, hogy a nap reásüssön. Min dég a sötétben hagyják, nehogy valakinek n szemébe botoljék.
Ott is marad még, ki tudja meddig.
A borovicska fenyőből összefont czégér sem lóg már a zöld ajtó fölött. Csak a foBzlá-nyos madzagját himbálgatja ide-oda a szél. Attól sem maradhattak az emberek, lepiszkálták.
A* ajtó feletti négyszögletes- ládának, a mely annyi hűhót csapott, melyben esténkint petróleum lámpák pislogtak, csak a nyoma van már meg.
Az egyik kampós stög^ még most is ott fityeg a sárgás falból. Ezt nem birták kihúzni. Többi társának csak helye van ott. No meg a késsel hasogatott fadarabocskák is még ott vannak a gypazes lukakban, a melyeket ék képen vertek a falba a .szögek mellé Ezeket ott hagyták czifraságnak, hiszen idővel maguktól is ki fognak potyogni.
Ha valaki a közelben lakó emberektől azt találná kérdeni, hogy hová lett Várszögi jó daltársulata, hová lett a kedves barna leány Trmácska, nem kapna más felvilágosítást, mint ezt a rövidet ni:
„Elmentek a nagy világba."
sziklákba megy át, melyek helylyel közzel szarukő-kiválásokat is mutatnak. Beudant és dr. Sigmund szerint a füredi savanyuviz fórrá sok e sziklákból veszik eredetüket. A fürdőin -tézetterületén három ásványforrás bugyog fel. A fő, vagy Ferencz-József forrás, mely égvényea sós, szénsavas vasas természetű, 12 kőoszlopon nyugvó tető alatt van; ez a legrégibb, 8 leghatásosabb, erős szénsav- és vas-tarlaloramal. Forrása oly bŐ, hogy 24 óra alatt három rézcsőből 1600 akó foly ki. Állandó hú mérséke 12 Cola. fok. Az egyes alkatrészeket illetőleg, a b.-füredi ásványvízben főtényező kül a szénsav, kénsavas szikenyéleg, szénsavas mészéleg, szénsavas szikenyéleg és a vas szere pelnek. Az a vegybontási mellet dr. Heller Flórián, a bécsi egyetem kórvegytani tanára I8f>5 ben végbevitt, a következő eredményt mutatja: egy polgári fontban van
szemet-
Kénsavas szikéleg......6*0365
Szikhxlvag 0-6989
Szénsavas szikéleg ..... 0 8294
Szénsavas mészéleg...... 6 3744
Szénsavas vas és csnlenyélecs . . . 0-0845
Szénsavas keseréleg......0 3149
Ti m főid . . . . , ... 00230 Kovasav ......... 01075
Légenytartalmu szerves anyagok 2 9645
Szénsav 38*5,köbhüvelyket . . . 19-245U Összesen: 366786
Ezeken kivül tartalmaz e víz caekély mennyiségű haméleget, légköneget és dárdanyt, mely utóbbi valószínűleg a környék talajának bazalt tartalmával van ösz-sze függés ben, « végre szénsavon kivül I é-g e n y t is.
A balatou-füredi ásványvíz, zsongitó éi gyengén oldó hatásánál fogva nemesik számos betegségben bír kitűnő gyógyerővel, de mint 1 u x u s - v í z is igen kedvelt és borral ve gyitve kellemes üditő italul szolgál.
Meleg fürdők.
Fürdők tekintetében Balalon-Füred az első rangú európni fürdőhelyek sorában áll A meleg fürdők az izlés é»» kényelem minden ujabb nemeivel fel vannak ruházva. Fa-, vagy
VI.
Mi múlik el hamarább, mint az idő. Egyik óv a másikat kergeti. Az ember csak azon veszi magát észre, hogy ejnye már mogint itt van az nj óv s egy évvel idősebbek lettüuk. Egy számmal nagyobbat kell firkantanunk „az" papirosra.
így mult el a történt események után tizenhárom év.
Most már nem korcsma helyiségbe vezetem az olvasót, hanem olyan terembe, a hol fény, nagy pompa uralg. A minek láttára ki kiből ki bugygyanhatik ez a mondás: ez már aztán teszi.
Ha az ember ugy lassacskán körül néz abban a szép tágas teremben, azt hinné, hogy valami gróf szobájában van. A ritka szépségű bútorzat olyan tarka színezetű, mintha csupa japáni szövetből készült volna a takarója. Az arany „rámás" tükrök a földig nyújtózkodnak, vagyis a „vikszes" padlóig. Nemcsak a tisztességes arczát bámulhatja meg bennök az ember fia, hanem mégezipőit is. Az agyönyörü ében fa utánzatu „pulitiros" asztal majd elhiteti a szerolólővol, hogy valódi, pedig csak ugy van koromsötét feketére „polítirozva", hatszög alakjában van meg rakva aranyszegélyű disz-müvekkel. Odább nagy névjegyeket láthatni egy finom japáni kosárkában. Egytől egyig nAgy emberek vezeték és keresztneveit,czimeit rejlik magukban.
Az asztal közepén ritka növények veszik körül a szétsugárzó levelű legyező pálmát.
Az aranyozott kilincsü ajtó meg lassan nyilik s egy kedves hölgy lép be. Karjai között mosolygó arczu gyermeket tart.
TIZTENKILENOZEDrK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
JUNIUS 13 án 1880.
márvány kádakban, tetszés szerint Balatonvagy savanyúvíz fürdők rendelhetők. Vannak ezenkívül czinkádakban savanyu viaből készült Schwarz-téle szénsavas peztgó fürdők. Ezen igen kedvelt fürdők gyen-ge, vérszegény, sápkóros és görvélyea betegeknél meglepő jó eredménynyel használtatnak. Nemkülönben rendelhetők még maláta-, fenyő , korpa- és szappan-fürdők. Van továbbá fényesen berendezett s a zuhanyok minden nemeivel ellátott gőzfürdő. A gőzfürdők mellett megemlitendő még a b.-füredi hideg s a-vanyu-víz melencze-fürdő (Bassin), mely földalatti vezetéken át a fő, vagy Ferencz József forrásból táplálkozik s igy folyton friss 11° R. hőmérsékü 1600 akó savanya vizet tartalmaz. Ezen állandóan alacsony hőfokú fürdő izgatólag éa élesztően hat az ideg- és edényrendszerre, tetemesen fokozza az anyagcserét s igy emeli az összes táplálkozást.
Hideg fürdők.
A Balaton, melyet nagy kiterjedésénél fogva (20 □ mértföld) méltán neveznek magyar tengernek, lényegesen különbözik egyéb hideg fürdőktől, mint dr. Preysz Mór 1863-ban megejtett vegyelemzése is mutatja, ki egy liter Balaton-vizben talált 0 0568 grm. igen finom iszapot, melyből 9-0399 grm. vagyis 70% sósavban oldható; 0 0171 grm. vagyis 30% sósavban oldhatatlan. A Balaton vize főzve szénsavat bocsát el. Főzés után éppen ugy mint természetes állapotban a /örös lakmusz papirt kékre festi. Leülepedve, legkivált pedig szür-kövön átcsepegtetve, kellemes italu viz. Ily tiszta állapotban a következő eredményt mutatta: 1000 grammban van
Szénsavas mész..... 0*06820 gr.
Szénsavas kesrenyéleg . • 0*10794 „
Kénsavas mész .....0*00238 >
Kénsavas hamanyéleg . . . 0-00977 „ Kénsavas kesrenyéleg . . 006384 „
Kesrenyhalvag..... 001367 „
Kovasav.......0*01784 »
Timany és vaséleg .... 0 00070 „ Szerves anyag .... . 001820 „
Félig kötött szénsav
0-35871 \' . . 0-1080-S = 54-97 k. c.
0 4664V).
E vizsgálatból kitűnik, hogy a Balaton vize kétannyi szilárd részt és kétannyi szénsavat tartalmaz, mint a folyók vizei; Schuster tanár ezért nevezte a Balatont igen jellemzően „föl eresz tett savanyúvíznek."
A Bala\'.on tehát a vizében rejlő ásvány-részek, továbbá nagy kiterjedése a viz folytonos mozgása által, mely gyakran erős hullámzássá válik, lényegesen különbö-
ílogy incselkedik, hogy pajzánkodik a kis t remtés. Milyen kedvesen mondogatja a „mama" szót. S a mama is mily édesen 3zoritja magához a kis pajzánkodót, milyen csattanós puszikkal teszi pirosra a kis pozsgás arczát.
Nemsokára beiép egy nyájas tekintetű férfi is. S előbb a n\\amácakát nzután a kis incselkedőt csókolgatja meg a maga rendén. A kis teremtés már azt is tudja, hogy ez a papa, m a „dájdáj" helyett amazt hangoztatja.
Milyen boldogok ilyeukor a szép szülők ! Lám mily nagy örömöt tud szerezni egy kis gyermek is, ki még csak két szót tud kigagyogni. Mily leedves lesz még majd akkor, midőn azt fogja szépen moudani, jó mama, jó papa.
Az udvarról szokatlan zaj hallatszott.
Ki rikácsolt volna más, mint Karfáné a nyelves házmesterné. Annak a rikácsoló hangja szokta megzavarni a házban lévő csendet, másé uem is. Most is ugy ordított, mintha a ház már lángba állt volna.
De hát miért fityogtatta annyira kiállhatatlan hangját? Ki bánthatta meg olyan nagyon ? Annak ugyancsak merész embernek kellett lennie.
Hát azt a szegény öreg handlét szidta össze-vissza mindennek csak jónak nem, akit a Zengi-ék szakácsnéja mert az első emeletre fol-\' csalni.
Ez mégis csak borzasztó vakmerőség, mikor ott van a kapu alatt a tilalom tábla, azon pedig nagy betűkkel van oda irva, hogy „a házalás és koldulás szigorúan tiltatik," mondogatta rikácsoló hanggal a nyelves házmesterné. —
Pedig ha férje nem mondotta volna el, hogy mi van azon a pléh táblán, bizony mai napig sem tudná, mert olvasni bizony még az édes anyja sem tudott ám. hát hogy értene ilyen boszorkány mesterséghez drágalátos leánya.
A veszekedés még mindig folyt a maga rendes módja szerint, s a szakácsné nem tágított & handléval az emeletről.
— De miféle lárma van oda kün, halld csak Miklósom.
zik egyéb hideg fürdőktől s hatásában mint a tengeri fürdők helyett eiitője tekinthető; de számos esetben annak kiegészítő részét teszi. Számos ideges bántalomban szenvedő, kivált gyengébb idegzetű nők, kik a tengeri fürdő erösebben izgató hatását nem tűrik,; — sok évi tapasztalat szerint a Balaton szelíd hatása mellett meglepően javulnak és gyógyulnak. Meg kell említenünk a balatoni iszapot is, mint a melynek üdvös gyógyhatása szintén figyelmet érdemel. Ez iszap finom, pép-tapintatu s könnyen szétdörzsölhető állomány, melynek orvosi alkalmazását boldogult dr. Orxovenszky Károly fürdői főorvos (1853—1876) kezdette meg először 1854-ben s melyet Heller tanár a következőleg vegy elemzett:
A balatoni iszap egy polgári fontban tartalmaz :
Kénsavas szikéleget Kénsavas mészéleget Szénsavas mészéléget
ssemort
. . . 25-34
. . . 154-30
________________&..............2054-30
Szénsavas keserélfcget . • • 1^67-20
Timföldet ............11 06
Vas- és cselenyélecset . . . , . 240 00
Kovasavat .........2<71-15
Szerves anyagokat......950 00
Vizet..........* 20230
A veszteség . .............0\'54
Összesen :• 7676-19 A balatoni iszap vegyi alkatrészelnél fogva a kül bőrre kenve erősen-izgatólag hat; a bőrt megvörösiti, kezdetben viszketegaéget, később égést okoz, sőt gyakoribb alkalmazásánál egy és ugyanazon- helyen bőrlobot is idézhet elő, miért is ennek használata főkép gyengébb bőrüeknél óvatosságot igényel; ideg zsábák és idült csúzos bántalmak ellen kitűnő hatása.
(Folyt, következik.)
A liévvizi tavaszi mulatságról.
(Csevegés.) Keszthely, junius 5 én. Egy kissé kinyugodva magam az éji tánezrobot után, siettem Adél nagysámhoz, elrecitálni igéret szeríut (ő nem vehetett benne részt „gyöngélkedése" miatt) ahévvizi juniális nagyobb és kisebb rendű eseményeit A társalgó terembe vezettetém, s mert várnom kellett, kényelmes karosszék duzzadó párnái közé vetém megnyütt testemet, s mig ajkam alig hallhatólag fütyürészé az uj keringő szebb részleteit addig képzeletem elém varázslá azt az angyal arczu szőke leánykát, kivel arra keringék. Ah, az a szőke angyal! Mint futó inda h százados tölgyhöz, ugy simult ő hozzám, s már már elragad felzajló érzelmem, ha a
— Ugyan hadd édesem, kinek mí köze hozzá, szólt a férj figyelemre sem méltatva az ilyen tudakoz- dást. Hadd veszekedjenek, az ő dolguk.
— Hallod édesem, hogy szidja az a csúnya házmesterné azt a handlét ?
— A macska rúgja meg. Törődöm m vele!
De halld csak, hiszen ugy látom Bettivel
van bajuk. Nézd csak.
— Majd elintézik. Talán csak uem akarsz biróskodoi köztük? Tudja az ég mi bajtik tá madt ?
A czivódáa épen az ablak előtt történt. A nő — azaz Irmácska — nem láthatta jól a handlét sftm a szakácsnét, miután a földszinten pattogó házmesternével még folytatván az éktelen díspuláláat, háttal voltak feléje fordulva.
— Ugyan hadd őket lelkem, szólt a türelmetlenkedő férj. Nem illik neked olyan illem-telen párbészedet hallgatnod.
— Jó van co! — hallatszott a handlé hangja az ablakon át — min Ijárt elvégezzük. Nem harapok le azért, ne féljen semmit sem.
— Hallod? — szólt megdöbbenve Irma nagysága, mert bizony ö már nagyságos asz-Bzony volt. —
— Ugyan jöjj már ide mellém a pamlagra.
— Miklós! szólt elfojtott hangon Irma.
— De mi lelt?! Arczod szine mily változáson ment keresztül! — szólt Zengi ur s hirtelen felugrott a pamlagról. Kedvesem te reszketsz! Szólj mi lelt? Mi történt?
A handlé a szakácsnéval együtt épen e pillanatban távozott el az ablak elől.
— Talán valami szerencsétlenség történt? — szólt Zengi ur meglepetten s nejének reszkető kezét hirtelen megragadva, — hogy annyira meglátszik rajtad a hatás. Ah, de nem látok senkit sem az erkélyen. Jöjj ülj le édesem, 8 szólj mi történt, hogy annyira reszketsz?
— Miklós! — szólt lázasan Irma nagysága, — én... ezzel az emberrel... szólni akarok. Igen...
— De lelkem, hová beszélsz! Térj magadhoz... Kivel akarsz beszélni?
— Ezzel a handléval... igen vele... engedj, s már már készült kimenni a teremből.
józan ész azt nem súgja: elvakult, ábrándos golyhó, hisz ezen kéjes önfeledtség nem téged — de azt a távollevő kedvest illeti, kinek
gyűrűjét ujján viseli......Brrr! . . . de
hideg volt a zuhany.
-6-\'Ah, kezét csókolom Adél nagysám! Parancsára im bátor vagyok talán kellemesebben töltendő idejét megjelenésemmel elrabolni.
— Hozta isten, kedves barátom. Az ön társasága mindig kellemes nekem, kivált ha oly engem érdeklő hírt hoz, mint as éji táncz-vigalom lefolyása. Nos, csevegjen róla valamit,, kedves reporteur barátom, hallgatom.
— Ha tehát nem untatom nagysád, parancsa szerint. Tiszta derűvel kezdődött a nap, 8 e jó előjel ugyancsak mosolygó derűt vont az ifjú gazdász-rendezők arczára is. Vígan tekintettünk az est fáradalmai és győzedeiwei elé, midőn már délelőtti tizenegy órakor setét ború takarta el az ég mosolyát, s rá megeredt sürün permetezve hullani az eső. Isten veled\' győzelem, féuyes bevétel — lesz deficit, sóhaj-tának a nekibusult rendezők, s áldották az ég
irányukbaui kegyességét...... Dehát nem lenne
Terpsichore a bűvös táncz lenge istennője, ha nem könyörült volna búsongó lovagjain. Kegy-mosolyára szétoszoltak a sötét fellegek, s az újra letüző aranyos napsugarak bűbájosán törtek meg az apró eső csöppeken. Egyszóval: délutáni 4 órára ismét kiderült az ég, s meg» lett a jó idő, mind n tánezmülatság hiányoz hallan része, hogy ugy mondjam alapja. S délutáni hét órakor megkezdődék a kirándulás. Robogtak a fogatok gyors egymásutánban, s az érkezők legnagyobb előzékenység és udvariassággal fogadtattak & fürge, kék karszalagos rendezőség által. Nyolcz órakor megzendültek a hurok, s megkezdődött a bufelejtető táncz, mint mindig, ugy most is csárdással.
S most kövessen nagysád a terembe. Ismeri — hosszú, de nem túlságos széles, mintha csak tánczhelyül lett volna építtetve. Mily kedvesen meglepő chaos volt ez este benne! Szeretném valami szellemes hasonlatba hozni valamivel e chaost, de mert nem tudom, inkább cnak ismétlem, hogy felette kedves volt. Folyton ide s tova hullámzott a bájos tömeg, s e hullámzatában ugy nézett ki (erre már találtam hasonlatot) mint illatos virágokkal beül\'etett kerti ágy, mely fölött lanyha tavaszi szellő incselkedik. Oly imádandóan lejtettek azok a szép alakok a lassú mereugő hangjain, majd neki pirulva még imádandób-ban aprózták a frissét, hogy szegény Luj/i barátnuk nem nyomhatta el sóhaját: mért vagyok éu betogjT Bizony- mondom, bárk i is sajnálhatja, hogy ez alkalommal (ruár akár komolyau, akár tettetésből) beteg volt, mert az egy réjzt elvesztett a földi paradicsom tündéri élveiből. S jött az első négyes ezután,
Zengi úrra különösen hatolt nejének ezen lázas állapota, nem tudta mire ítélni kétséges helyzetét.
— De hová gondolsz... taláu csak nem védelmezni akarod ?
Ezzel Irma nagysága raegragadá a csengő tarka botját, s kétszer háromszor erősen meg-rángalá.
A meglepett szakácsné azonnal belépett.
— Betti... szóljon... mit akar ezzel az emberrel ? — kérdé Irma nagysága.
— Hát kézit csókolom nagysága, ha*znál-halian «"Itözékeim közül akarok neki néhányat eladni. A\'*, utczáról hoztam fel.
— Hát azért lármázott olyan nagyon a házmesterné? szólt Zengi ur.
— Igen íh nagyságos ur.
— Hidd be azt az embert\', szólni akarnék vele, mondá izgatottan a nagyságos asz szony. —
— De lelkem hová gondolsz, egy rongyos embert ide behívni!
— Én szólni akarok vele... engedd
— De legalább, ha már ugy akarod, hát menj az előszobába s ott szólhatsz hozzá-. Aztán mondd Irmám, mit akarsz vele, ugy hiszem férjednek csak elmondhatod.
— Jöjj velem, s majd meghallod, szólt nyugodtabban Irma nagysága.
— Gyors léptekkel távoztak el a nagy teremből.
Szegény öreg, deres szakálu haudlé.szivé-, lyeseu hajtá meg magát a nagy urak előtt.
— Talán szintéu valami \'eladni valót tetszenének adui, szólt a haudlé mindjárt üzletére gondolva.
Irma az éltes ember hangjít hallván, ismét remegni kezdett.
— Mondja csak jo iirög — nem volt ma gának egy leánya.
Zengi ur kíváncsian várta, hogy ugyan roi föl ki ebből.
Az öreg emberen meglátszott, hogy habo zik, el íh akarja mondani, mag ol>m is. hugy volt. —
(Vége következik.)
melyet egy sk«pticos fővárosi tárczairó elnevezett a „stookfisch\'-ok négyesének, hogy miért? nem mondom utánna, mert én nem tartom annak. Nekifuttattam szememet a gyönyörű colonnak, s hirtelen összeolvasám a párokat, számszerint negyvenet. Nemde szép szám, pedig több is lehetett volna, ha az a
csúf eső.......
De pardon, még majd megunja ömlen gésemet, holott bájos szemeiből látom a kíváncsiságot tudni azt, kik voltanak azon hölgyek, kik engem is igy kihoznak épen nem ábrándos természetemből. Ah, szép volt e hölgy-koszorú nagyon 1 Hallja: Nagy Malvin, Magyar Feliczi és Matbild, Gröber Lujza, Forintos Irma, Francsik Anna, Galba Mili, Buchberger Katinka, Bauer Regina, Regensperger nővérek, Srüiihttt Karolin, Koczián Irén, Koller Vilma, Kováts nővérek, Nagy Gizella, Lumnitzer Gizella (Győr), LupersbeckNinu (Csáktornya), Magetthi Etel,. Kűrschner Teréz, Molnár N. (Szt.-György), Pészel Emma (Kéthely), Rajky
nővérek (Rajk), Rumicsek Ilka (Győrj, Sólyomi
N. (Ederics), Stocker Vilma, Szűcs Vilma (Dergecs), Topics Mill, Wlasits Izabella stb. stb Nem tudom mind elsorolni nagyaádoak. Egyébként e rövid katalógusból is meríthet tájékozást azon gyönyörű kép felül, mely a mi
földi szemeink olőtt feltárult.....
Gondoltam, hogy felfog tűnni nagysád-ak, kik hiányoznak kűlönösBn e névsorból. _,átja, igy vagyunk mí a helybeli előkelő izraelita családokkal (tisztelet a kivételeknek), hogy addig, mig elődeink talán előítéletességből meg nem hívták őket, folyton szemrehányásokat kellett részükről hallani, most, hogy megvannak hiva, nem áldoznak, nem
jönnek. Mi az oka: boszuállás, vagy?......
Egyébként a tiszta jövedelem 43 frt. lett.......
SANYI PRAXI.

A soproni kereskedelmi s Iparkamara köréből.
1380. sz. .\'
- Hirdetmény.
A nagyméltóságú naagy. kir. földmiveléni ipar és kereskedelmi minisztérium az osztrák cs. kir. kereskedelmi ministerium közleménye alapján tudatja, hogy Ischl és Gmunden gyógy helyek területén, a gyógy-idény tartamára (évenként jun. 1 tői szeptember 30-ig) a házaló kereskedés gyakorlása megtiltatott.
Sopron, 1880. juu. 9.
A kereskedelmi és iparkamara.
Helyi hírek-
— Személyiek. Kozma Sándor fő államügyész mult kedden Nagy Kanizsán volt. Báró Edelsheim Gyulai táborszernagy s orszá gos katonai főparancsnok csütörtökön tartott szemlét a kis kauizsai gyakorló téren az itt levő katonaság fölött.
— Ürményi József ur ő méltóságát, megyénk közszeretetben álló főispánját, mint biztos kutforrásból tudjuk, a bpeati kir. magy. tudom, egyetem ujjá alakításának százados ünnepe alkalmával kellemes meglepetés érte, a mennyib-ii a tudományos egyetem rectora, dr. Margó Tivadar ő nagysága egy igen szép levél kíséretében megemlékezett arról, hogy az egyetem tudori albumának lapjai szerint ő méltósága 1824. augusztus 22 éu avattatván fel bölcsészettudorrá, 50 éves tudori jubileumát noha már előbb ünnepelte, az erről szóló oklevelet azon időben még is azért nem szolgáltatták ki, mivel az egyetemi tanács annak kiadását az egyetem ujjá alakításának 100 éves emlék ünnepével kívánta összekötni. A levél kíséretében tehát ő méltóságát még 1824-ben nyert tudori oklevelének diszes kiállítású másolatával tisztelték meg. Szívből örülünk mi is e kitüiitetés fölött, melyet az egyetemi tanács szeretett iőispáuunknak 50 éves tudori jubileumára ily megtisztelően nyújtott. Adja a a mindenható, hogy tudós főispánunk, ki » közügyek terén még ma is oly lankadatlan buzgalommal működik, kinek nevéhez egész megyében oly szép emlékek fűződnek,, közöttünk még sokáig, igen sokáig élhessen !
— Következő sorokat kaptunk: Öröm mel tudatjuk, hogy városunk egyik tisztelt, te kintélyes és vagyonos polgára t. Blau Pál ur
— megyei tiszt, szolgabíró — megyei és városi virilista, Nagy Kanizsán a Csengery utczában létező háztelkének a Kisfaludy utczára dűlő oldalán — az ezen utczát jelenleg disztelenitó kerítését kíjavittatva — az ezen különben igen cainoa utczát megfelelő tiszta és diszes karba helyezendi; üdvözöljük ezért tisztelt /\'polgár társunkat s elvárjuk tőle, — ez érdemben hozzá kötött reményeinket kopárszirtre ne juttassa
— ugy is régóta vártuk ezt már "tőle.
— CHÓka Sándor vidéki jelesb színtársulataink egyike Kaposvárról Kanizsára szándékozik jönni. Óhajtjuk, hogy meleg pártolásban részesüljön ebben a meleg időben.
TIZF.NKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI
KÖZLÖNY.
JUNIUS 13 4a 1880.
— Bereca Imre polg isk. zenetanár ur a győri ág. ev. gyülekezet által egyhangúlag kántorrá választatott. Mig egyrészről örvendünk, hogy t. barátunk örökös állást nyert, másrészről sajnáljuk körünkbőli távolát, hol láradhatlan szorgalma, törekvő igyekezete, lángbuzgalma és zenei szép tehetsége által köztiszteletet vivott ki magának. A győrieknek p;dig gratulálhatunk!
— A kereskedelmi ifjak ön képző-
egylete segély alapja javára a „Zöldfa" kertben juu. 19-én mulatságot rendez. A törekvő ,-gylet mulatságai mint mindig, ugy most is hTszszük méltó pártfogásban részesittetik.
— A nagy-kanizsai főgymn. ez évben végzett ifjúságának több tagja a főgymn. segélyző-egylet javára 1880. junius 16-án a „Polgári Egylet* kerti helyiségében zártkörű táuczvigalmat rendez. A rendezőség: Belus Lajos, Bosnyák Géza, Csurda Andor, Darás Zsigmond, Keindl Ármin, Nagy Dezső, Récsey Ede, Sólyomi István, Stréra Tódor, Szabljics Zsigmond, Szy Győző, Töttösy Imre. A meghívó másra át nem ruházható és annak elő-mutatása mellett kaphatók a belépti jegyek este a pénztárnál. Belépti dij; személyenkmt f)0 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak a iiirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor. Kedvezőtlen idő esetén 17-ére halasztatik.
— A soproni kereskedelmi és iparkamaránál az y^ííros védjegyek használata végett felmerülő vitás kérdésekben alkalmazandó szakértők Zalamegyében a következők: Fiiszer, anyag és festékáru kereskedők közül: 1-V.sselhofer József, Strem és Klein, Rosenfeld Adolf; vasáru kereskedők közül: Hauser János, Weiser J. C.; rőfösáru kereskedők : Eisinger II ;nrik, Weisz M. és fia; norinbergi é3 díszműáru: Rosenfeld Adolf, Weisz és Ledofsky; borkereskedő : Weiszmayer Mór urak.
— A nagy-kanizsai épitész-segódek liítegsegélyző egyletének alapszabályait a bel • ügyi ministerium jóváhagy ta.
— A csabrendeki m. kir. állami népiskolában az évi zárvizsgálatok f. é. junius hó 17. és 18-án a templom téren levő iskolahelyi-.bégben fognak megtartatni, mire a t. szülők, gyámok éa tanügy barátok tisztelettel meghivat-nak.. Az igazgatóság.
s — Gyászhir. Németh Ignácz — szt.-antalfai körjegyző urnák, — köztiszteletben állott kedves neje, szül. Varga Éva, virágzó életének 24 ik, boldog és zavartalan házasságá uak 4-ik évében a hagymáz betegség áldozatául, — 3 heti szenvedése után, — f. évi junius hó 5 én örök álomra szenderült. Béke hamvaira! Teteme e hó 6-án d. u. 6 órakor, — iom. kath. szertartással, — az itteni t. dalárda testület, — szivreható énekei mellett, — s a esi csői község iparczéhek, — kivonulásával, — létetett örök nyugalomra. Pora legyen könnyű! Ki\'-artást a t. jegyző ur, mint hátramaradt iérjnek fájdalma elviselhetésére, — áldást a iiátramadt 2 neveletlen kiskorú árvákra, — köszönet pedig, — mindazon részvét mutatóknak, kik a temetésen, szeretett körjegyzőné-jiiknek, az utolsó tisztelet megadása végett, megjelenni s a sirhoz kikísérni szivesek voltak.
— Székesfelbér várról értesülünk, hogy ;iz ottani indóházban légazeszrobbanás történt, a vendéglŐ8né azonnal meghalt, hat egyén pedig életveszélyesen megsebesült.
— Sümegben f. év junius 7-én meg tartott pót vásár elegendően hozta helyre az • kimosottat. Eladó, sőt vevő közönség íb nagy síámban volt jelen; különös élénkség mutatkozott a marhák adás vevésénél. Az ide hozott több kocsi uj bútorból délután 2 órakor már rilig maradt egy két darab.
— Az államilag segélyzett sümeghi reál tanodában, valamint a városi elemi iskolában az évi vizagálatok f. évi junius hó 17-én veszik kezdetöket, bezárólag 2G-ig fognak tartatni.
— Bellatinczról irják nekünk. Nem tudom a véletlen szerencse, avagy azon esz-inénybeli ragaszko.lás indít engem arra, hogy e néhány soraimmal volt szomszédaimat kérdőre vonjam az iránt, hogy minő érzettel vannak kenyerünk biztosítása és a körünk szilárd megállapítása irányában ? Nem merném állítani, hogy az összes muraközi körjegyzői kar "ly szilárd állást foglalt már íb el, hogy szükségtelen volna néki, a közhaszuu éa csak is
egyedül bennünket érdeklő egylet megalakuláshoz bármi csekély arányban is, csatlakozni;-.— mert még azon esetben is, ha fentiek csakugyan szükségtelenné váltak volna önöknél kedves barátim; nem a saját magán személyüket kell tekinteniük, hanem kollegiális szempontból minden a körjegyzők érdekében történendő mozzanatokat a lehető legjobban pártolni, — ez pedig nem az által éri el czélját, ha önök semleges állást foglalva otthon maradiak és semmi irányban\' fülöket sem merik billegetni. Hanem az által, hogy a szükséghez . képesti összejövetelek és tanácskozások meg-■negtartassanak. — uTgy hiszem, de határozottan állithatom, hogy ugy miul mi, ugy öuök is
Illés Lőricz kartársunk felhívását megkapták, s annak elolvasása után több kommentár szükségtelen; mert az világosan érthetővé teszi a Zala-Egerszegen f. év május 31-én ^megtartott 8 csakis a körjegyzői kart érdeklő gyülekezett czélját. — E czél oly állást foglal magában, hogy minden körjegyző kötelességének kell, hogy ismerje — pártolását és csatlakozását- — Uraim s kartársaim! önök méltó megdorgálást érdemelnének csakugyan e rendkjvüli rideg visszavonulásokért; mert ezen vissaavonulás-nak önök részéről csakis ugy volna értelme, ha önök e nemes czél kifolyását nem fognák fel; ennyit azonban Muraköz körjegyzőiről feltenni nem merészlek, s azért nem iparkodom azt vázolni. Midőn azonban tiszteletteljesen zárni iparkodom a már önöket tán az untatásra késztető kis megdörgálásomat, figyelmeztetni mégis szükségesnek tartom önöket, hogy jövőben oly állást a minőt ez alkalommal a nemes czeluak-kal Bzembon elfoglaltak — ne merészeljenek;
— mert csak ugyan nem csak az összes Zalamegye körjegyző kara által történendő megdorgálást vonja maga után, hanem az ily gyűléseken leendő megjelenésre közhatósági uton is köteleztetni fognak. — Ily eljárás pedig tígy hiszem önökre nézve a szégyennel párosul. Ezek után azon jó reményben maradok tisztelő kollegájuk, hogy jövő alkalommal tartandó gyűléseken mint pánhü barátokat üdvözölhetem. Kelt Bellatinczoo, 1880. junius hó 8-án. Nagy Sándor, körjegyző Bellatinczon, mint Zalamegye körjegyzői egylet bizottmányí tagja.
— Zalamegye. Kanizsai járás. Buza sok megdűlt, rozs virágzik, árpa 8 zab sárgul, tengeri roszszul kelt, .sárga és egészségtelen, ép igy a burgonya is. Szőlő bő termést igér, gyümölcs kevés. Pacsai járás. Dér éa fagy fő kép a kerti növényeknek 8 szőlőnek ártott, burgonya s tengerinek kevésbé. Novai járás. Buza kevés kivétellel igen jó, rozs is javult, árpa, zab és takarmánynemüek díszlenek. Tengeri hiányosan kelt, újra vetették, burgonyás gyengébb kerti vetemények fagytól károsodtak, alantabb szőlőkben is esett kár. Gyümölcs kevés mutatkozik. Kaszálók gyengén állnak, legtöbb rét viz alatt áll. Csáktornyai járás. Búzában itt-ott rozsda mutatkozik, rozs bár ritka, de szépen virágzik, árpa 8 zabvetések elég magasak, de kevéssé megsárgultak. Rep -ze túlnyomóan megsemmisült. Tengeri roszszul kelt, réteket árvizek tönkre tették, termés nem igen várható. Egerszegi járás. Oszi buza a sok esőtől szenvedett, rozs silány, árpa sárgul, zab jó, tengeri hibásan kelt, dér is károsította. Gyümölcs és szőlőben is történt kár, rétek viz alatt állnak. Alsó-Lendvai járás. Buza rozsdásodik, rozs középszerű, repezo szintén. Tavaszi árpa középszerű, sokat sárgult, zab. jó, tengeri rosz, teljesen hibás kelédü; burgonya és takarmányfélék jók, Szőlőt a fagyok megrontották, réteket az árviz eliszapolta. Litenyei járás. Buza ritkás, de igen szép, rozs többnyire szép, virágzik, repezébői várható termés. Tavaszi árpa igen szép, csak helyenkint sárgul, zab jó. Tengeri roszazul kelt, takarmányfélék kielégítők. Szőlőre jó kevés kilátás, gyümölcs sem igen lesz.
— Zala-Egerszegen 1S80. évi junius hó 5-én Kárpáthy György jól szervezett színtársulata által köztetszést nyerőleg adatott „Csirke fogó" életkép. Ez alkalommal leg többször kihivatott és elismeréssel működött Nikó Lina és Kárpáthy György továbbá Zá-vodszky Mari, Jámbori György, Fáy Jánosné, Kárpáthyné Rózsa. Közönség meglehetős nagy számban gyűlt össze. — 6-án a „Vereshaju" népaziumü került szinre; a közszeretetben álló és a kedvelt művésznő Nikó Linának a szerepeiben előforduló énekek legnagyobb részét kétszer kellett a közönség kihívására el éne-kelui, Kárpáthy György, Kárpáthyné Rózsa, Fáy János, ZxvodBzky Mari, Jámbori György, Fáy Jánosné stb. stb., minden felvonás után, sőt az előadás végeztével az egész működő társulat a közönség által kihivatott, meglehetős melegen párloltatott ez alkalommal a társulat.
— 8-án Nikó Lina jutalmául adatott „Három pár czipő* czimü bécsi életkép. Nikó Linának a szinpadoní első megjelenése alkalmával a csokrok és koszorúk oly nagy számban dobattak be a színpadra, hogy ezektől helyéből alig birt elmenni. A részint ezzel jutalmazott művésznő a nagy meglepetéstől elragadtatva, csakis egy kevés váratra birt szóhoz jutni, szerepéi a legkilünő«íbbe\'n vitte, ugy Kárpáthy György, Kárpáthyné Rózsa, Jámbori György és Hegedűs Béla is elismeréssel működtek a közönség a legmelegebben pártolta és leg nagyobb számbaui megjelenésével jutalmazta e művésznőt, mely tettéért fogadja Zala-Egarszeg város és vidéke n. é. közönsége hálás köszönetünket. Ez előadásnál főispán ur ő méltósága is részt vett.
— Árverés Zalamegyében. Unger Dániel 570 frtra b. ingtl. jul. 3. R-zihen. — Nagy Imre 860 frira b. ingt. jul. 1. Egerara-caán. — Goleuya György 1330 frtra b. ingt. juu. 21. Ciáktori.yáu. — S»ffarica Imre 645
frtra b. ingt. jun. 30. Domasineczen. — Kapus József 750 frtra b. ingt. jun 18. Zala-Egerszegen. — Putnik Alexa 2648 frtra b. ingt. jul. 7. Nagy Kanizsán. — Récse-y Ignácz 2218 frtra b. ingt. jul. 21. Nagy-Kanizsán. — Erős György 1960 frtra b. ingt. jul. 8. Terkandon. — Golubica József 499 frtra b. ingt. jun. 19. Csáktornyán. — Nyiró Miklós 400 frtra b. ingt. jun. 28. Lesenczen. —
— Hövid hirek. Az asztalosok Bpesten strikeolnak. — Bem szobrát Maros-Vásárhely re szállítják. — Boszniában levő katonáink közt a skorbut nagybau dühöng. — Mészáros volt honvédminiszter fivére „Fleischhacker®-ra vál toztatta nevét. Szomorú! — Berzsenyi Dániel legidősb fia meghalt. — Ihnatko György lo-sonczi tanár czigány szótárra nyit előfizetést 2 írtjával. — Trefort minister Helvétiába utazik. — Kossuth atyjának síremléke ma állitta tik fel. — Balogh Alajos színtársulata Regedében vendégszerepel. — Zmertics Iván magyar ember Londonból Bpeatre velocipeden jő. — Debreczenben Mudrony Soma választatott meg országgyűlési képviselővé. —
ki nyert?
Brünn, jun. 9-én: 41. 12. 86. 74. 44.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Aliilirt kiadó kötelességének tartja tudatni, miszerint dr. Ribáry Ferencz nagy Világtörténete a I1L kötet végéig, tehát az egész Okor, kéziratban be van fejezve. Szerző betegsége alatt a kiadóval történt megegyezés folytán, az esetre, ha szerző a müvet teljesen be nem fejezhetné, abban történt megállapodás, hogy kiadó a Közép és esetleg az Újkor meg\' Írására is erre hivatott erőt fog megnyerni. Mindezek után tehát a t. közönség megnyugtatására kijelentem, hogy e ítiunka ugy mint eddig, rendesen, minden fennakadás nélkül fog megjelenni. Budapest, 1880. május 21. Teljes tisztelettel Mehner Vilmos, kiadó.
— Az emberi mivelődée története. Irta P.\' Szathmáry Károly, 9. 10. éa 11. füzet. Egy-egy füzet ára 30 kr. E füzetről füzetre töké-lyesbülő szép vállalat utóbbi három füzete a< két classicus nemzet, a hellenek és rómaiak • művelődésével foglalkozik. A görög mükölté-8zetből, m-dylyel a 9. füzet kezdőd\'k, mu\'atvá nyokat is közöl s behatóan foglalkozik a történetirodalom-, Bzinirodalom .bölcsészet- éa szónoklattal; a 10. füzet feltárja a görög raüépité-szet, és képzőművészet remekeit, továbbá viseleteket és szokásokat mind sikerült ábráteban. A harczias életmód, a politikai fejlődés képezik e füzet végét. Ali. füzet Macedónia tárgyalása után áttér Róma művelődésére; Csupán e három füzetben 61 ábra van, melyek közül mint kiváló szépek emlithetók : Az athéni Ac ropolis, a Nep\'.un-templom, a Laocon csoport, a Sándor csata, a görög gymnasium, a diacoB vető, az olympi játékok, Nagy Sándor arczképe, Nagy Sándor Dariusnál, a Forum Romanum és római lakház belseje. A képek szép kivitele eléggé kártalanítja az előfizetőket a szokottnál lassúbb megjelenésért.
— Ribáry Ferencz féle „Világtörténe lem"-bői 34 füzet szerkesztőségünkben fele áron megkapható.
— A kik Jankó János geniális hazai müvészünk, — Mehner Vilmos által sokszoro-sittatott — két gyönyörű képét, a Népdalt, éa Csárda élőt: et annak idején birtokukba vették, bizonyára örömmel értesülnek, hogy ezen remek mülapok párképei is elkészültek, s bár mely könyvkereskedés utján megszerezhetők: Az egyik a „Népmonda8, a jeles művésznek talán legremekebb compozicziója: maga egy szép költemény s a Népdalnak minden tekintetben méltó párja.\'A másik a „Pulyka tolvaj" humoros tárgyú s elragadó kedves kidolgozású. Ami a színnyoroatot illeti, az a legtökéletesebb mit a művészet ez ága létrehozott — éa maga Ban fölötte áll azon jutalomkép* nek, melyekei holmi német colporteur firmák armer rajzen derjei akarnak pökhendi nagy száj usággal feltukmálni a magyar ember hátára. Különösen ajánljuk « képeket a kaszinóknak, olvasó-egyletnek, iskoláknak sat. Különben egyesek is igen könnyen hozzáférhetnek, mert nem kell mind a négyet egyszerre megvenui, hXnem külön is kaphatók s egynek-egynek ára csak 4 frt 50 kr. — Egy év előtt még nem voltak mindenkinek hozzáférhetők, mert Mehner Vilmos csakis az általa kiadott Petőfi költeményei vevőinek adta, most azonban már bárki is megszerezheti.
Vegyes hírek.
— Vénebb diákok, mint a mennyei birodalomban, alig vannak a világou valahol. A pekiugi hivatalos lap jelenti, hogy két tartomány i kormányzótól jelentés érkezett a császáf-
hoz, melyekben előadatik, hogy több tanulónak a letett vizsgák után nem sikerült állást kapni, 8 azért most kérik, hogy a császár valami tiszteletbeli czimet adjon nekik. A tanulók nevei mellékelve vannak a kérvénybe»: 26 an vannak, köaülök 8-an felül vannak a 90 éven, s 18 an 80 évesek.
— Különcz. Kaposvárott él egy öreg ur, alsóbbrendű hivatalnok, ki 21 óv óta egyugyanazon szobában lakik, mely e hosszú idő alatt soha seperve, szellőztetve és fűtve nem volt; ágya sem tisztogatva, sem igazitva; elviselt csizmái, alsó és felső ruhái mind egy ha lomba rakva, ott korhadtak szobájában; fehér neműit állítólag nem mosatta^hanem több havi viselés után egészen féirelette elviselt ruhái garmadájához; a por oly magasan állt szobájában, hogy csak egy gyalogút forma csapás vezetett ágyához: a pókháló nagy foszlányokban lebegett a falakról, mintha felaggatott diadalmi zászlók lengettek volna. És e piszok között, e mérges levegőben az öreg ur nem betegedett meg, 8 nem pusztult el, hanem akkorára meghízott, hogy alig tud menni ;az igaz, hogy csak az éji órákat töltötte katakombájában. Most végre rágondolt 21 év után, hogy kitisztogat tatja szobáját. — Benne minden el volt rothadva, a oly bűz áradt ki, hogy az egész udvar két napon át fertőzött léggel volt tele. Valószínűleg oktalan fogadás következménye volt e megfoghatlan hóbort.
— A Széchenyi szoboralap keletkeztéről a „Hon" a következőket írja: Rögtön azután hogy Széchenyi öngyilkosságának hire Buda pestre érkezett, a Fillinger kávéházban elhatározták a fiatalok, hogy tömegesen meDnek fel Döblingbe a temetésre. A gőzhajó társaságtól a külön hajóért kért 600 frtot a Fillinger kávéház egyik asztalára egy óra alatt összerakták. — A hajó esti 9 órára volt megrendelve. — Midőn a hajóhoz értek, az igazgató Ság értesité őket, hogy Bécsből vett parancs folytán 1000 frtot kell lefizetni. Azt ia öss-s« szedték 8 elvitték az igazgatósághoz. A hajó éjjel 11 órakor indult volna, ekkor azonban is «nét fel Hezitálták a hajót 1500 frtra. Az ingerültség hagy volt. Szerencsére a nemzeti kaszinóban az 500 forintot rögtön összeszedték 8 mintegy ezer emb-ír gyűlt össze a hajón caomagokkal s élelmiszerekkel, cikkor jött Prottmann, a hirhedt rendőrfőnök s ;egyenesen megtiltotta az elutazást, A lelkes ifjak összebeszéltek a egyenkint mentek a vaaiithoz, hogy másnap reggel Bécsbe utazzanak. Titkos rendőrök voltak -jelen, de nem akadályozhatták meg az elmenetelt, mert nem testületileg történt. Váczon azonban a különböző kocákban levő utasok mind öaszegyültek 8 mintegy 60 an az utolsó harmadosztályú kocsiba ülték, köztük több mágnás is. Zavartalanul utaztak Bécsig — A bécsi indóház előtt azonban kevéssel az utolsó kocsikat leakasztották s mielőtt a magyar ifjak kiléphettek volna, reudőrök fogták körül. Szigorú kihallgatás után 3 napig reudőri felügyelet alatt tartották őket s azután p«r hehub hazaküldték. A tüntetésmeghiusull, az 1500 frtot visszaadták a gyűjtőknek s ezek felajánlották, hogy Széchenyinek szobor állit tassék fel. Ez volt a szoborra gyűjtés kezdete.
Papírszeletek.
Cselédkönyv. Neve: K. H. Születési helye: 1-Sí»9. Kora: X. község. Termete: kerek. Ábrázata: alacsony. Fogai piszék. Orra : a/, alsó baloldalon a metsz» hiányzik. Szeme: kékes Haja: nincsen Különös ismertető jele: barna.-Kiadatott H I. hir i A cseléd svjáikezll aláírása: római katholikus.
Hasonlatok. B.zonyos olőkelő, igen szép é* igen kedves, do kalandos nő, bámulatos soká tar totta fenn szépségét és fiatalságát. Ran Krisztián lipcsei tanár, hízelegni is akarván, őt e szavakkal Üdvözölte: „Asszonyom! ön hasonlít a cremonai hegedűhöz, mentül lovábl) játszanak rajta, annál jobb!" A no hirtelen válaszolt: „Ön pedig olyan, mint a komisz posztó , mentül öregebb, annál gorombább."
Hivatalos piaczi árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. junius 9. 100 kilogrammjával számítva. Bnza 1150.—12—. Rozs 10— .—11—. Árpa 0—.—S—. Zah --.—8.—. Ktikoricza 8-—. 8.60. Burgonya " • —. Borsó "—.—30"—. Lencse — —•—28—. Bab ——.— 10.—. Széna -—.-ISO. Szalma ■ - .—120.
1 kilogrammjával számitva. Marhahús 52 —.56. Sertéshús 60 — —. Szalonna •—7G Disznózsír •—.—80. Vörös hagyma -—.-16. Foghagyma \'—.--30. Czukor • —f»0 Bors • -12 ». Paprika 80. Szappan -—.—40.
1 literjével számitva Ó bor 32—48 kr. Uj bor 16 20 kr. Pálinka 46 kr. Ecxet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, \' v. piacz könyvvezető.
Piaczi árak.
100 kilop, számítva.
Budipest: Buxa 12.20—12.75. Rom 10.10—10 50. Árpa S.50—8.75 Zab 7 40 - 8.— Kukorirta 7.4r, 7.50 Székes Fehérvár: 8im 11 20—11 80 Kora 9-iiO 10 — Árpa 7*—.—7\'50. Z»li SS0--7 10. Kukoriua 6.\'j0—7.—.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 13-án 1880.
Arp»
Árpa 8.25.
Árp.
Árpa
Győr- Baza 1215—12.80. Bozs|l0\'40.—10-60. C 90—7.15. Zab 6-95-7.10 KutoricM 7.90—.8 10. Bécs : Boza 12.35—12.40 Bon 11.50—11 55. __.— Zab 7-50—7.60 Kukoricza Ü-15—
Sopron Buza 12.20.—12 80. Rozs 11.—.— 11.50 8-—8.40 Zab 8-20.—8 30 Knkoricza 7.90-8\'—. Veszprém : Bma U.50-12.40 Roz> 10 40 11 — 7 50—8-30 Zabi.SO—S.20 Kokoricza7.20-7.80.
Szerkesztői üzenet.
4109. „A new-jorki idSjelzB gömb" teirisát köszönettel vettük.
4110. Csáktornya. „Egy kürjof-yzS választás\' rgak a nyilttérbcu közölhet" s ez a kiadó dolga. Intézkedéséig a kéziratot oltcttElk.
4111. Z-Szt.-Gríth. Jövő számunkra maradt.
4112. „A regény irodalom emeléséhez". Köszönet !
4113. Csáktornya. Igen elvágyónk most halmozva — versekkel.
Vasúti menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint, indul Ka»i»sárót
Vonal
szám °r* Perc* 1,15
205 Eszék, Mobies,Dombóvár « Fiúméba 4 18 reggel 215 . 2 S0 áá\'"t
212 Bnda-Pestce - 4 58 reggel 202 . 2 6 dólot. O04 .... ■ . 11 30 estve
213 Bie.be (Szomhathely. Bíe. Uihely felí)5 8 reggel
2qj ....... . 11 48 estvc
315 Sopronba \' . \'....... 3 38
303 Triostbe és Prágerhofon keresztül
Oiiot í« lléesbo......* W ««*«•
201 Triestbe és Prágerhofon keresztfii
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délnt.
Érkezik Kanizsára
honnét •
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s FiumébAI 1 41 délut 206 . . . >\' 11 Mtv"
203 Ititda Pestről..........20 reggel
001 .2 5 délnt
■>11 „ ... .... 9 14 estve
314BéesbSl (Szombatb. Rác. Ujh.\'Jy)fcl5110 27 estve 30:! , . ,45 reggel
163 Sopronyból ... 11 53 délet.
214 Bécsből Oránt, Marbnrg, Pragerhof
felől ........4 reSüa
20* Trieszt- és Bécsbél Msrbnrg, Pragerhof felől .........1 21 délot.
204 Trieszt- és Villacbbél Prígorhof felől 11 — estve
Marbnreba csatlakozás Villacli és Krancesfestből
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
HIRDETÉS.
Hirdetmény.
Herczeg Batthyány hitbizományi uradalmai föbérnöksége részérói a körmendi uradalomhoz tartozó Nádasd, Matzfa, Al-másd és Daraboshegyi birtokrészek folyó 1880-ik évi október 1-től 16 egymásután következő évekre bérbe kiadatnak.
Feltételek megtekinthetők: Sövegjártó János ügyvéd urnái Szombathelyen, Uradalmi irodában Körmenden és Herczeg Batthyány hitbizományi fobér nőkségi irodában Nagy-Kanizsán. 91 3—3
U I n. 33 EJ TESE
Csász. kir. oszlr. szabadalommal
és
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
Dr. Bnr<-hardt illatot
Dr. S\'iin de Boutemsrd y.im,v
tos f.\'gszappana a fogak és í\'og-hus épentnrtására a legáltalánosabb és legbiztosabb szer; \'/. és \'/■» csomagocskákban á
70 és 35 kr.
Balzsamos olajbogyó-szappan ,
a bór finomsága és puhaságára éltető és tartus befolyása által tűnik ki ; ii5 kros csomagokban.
Dr Béringuier fügyöker-hajolaja
a haj és szakái sűrítésére és íöntartására, 1 palaczk ára 1 o. é frt.
Leder testvérek balzsamos fö\';di-
■s/.appan., a testbör azépi lesére és jobbítására elismert hat -konyságn minden bürkiütések-iiéleredeti csomagocskákban bepecsételve 42 kr. Dr. Koch uövényezukorkái, ismert telüsségü háziszer hűtés, rckedtség, nyálkásodás- és torok karezolásnál, stb. 7ü és .35 kr«s
eredeti dobozokban. Dr B\' ringnier zamatos korona-szesze, értékes illat- és mo:dó-viz, mely az életszervekot erősíti és üdíti ; eredeti palacr-kokan á 1 frt 2."> kr. és 75 kr. Dr. Béringuicr növényi hajfostc-szcie, valódiau fest fekete, barna és szőke színre; teljesen föl-* szerelve, kefével és csészével •"> forint
Dr. Lindcy tanár növény, ru-tl.u:skein!c.s<_■ a haj fényét é> ruganyosságát lokozza ós egyszersmind az oldalhőj összetartására is alkalmas ; eredeti dat atiokbau őU kr. Dr. Hartung ciiina-héj-olajn, a haj növesztése- és szépítésére, peesétill pohárban és bélyegzett üvegekben ára 85 kr.
Az egyediili elárusiiás fentkitett árak mellett N -Kanizsán Rosenfeld Adolf és Rosenbetg Ferencznél — Csáktornyán Báron Lipótnál és á magyarországi nagyobb gyógszcitárakban.
óvíct Hamisítványoktól mindenkit óvunk, nevezetesen
V/Ytlo* a S\'.tin de Botitemard-féle fogpa.sr.ta s a dr. Bi-rchardt-féle i latos nővény-szappan-ától, számtalan baminitó k azok elárusítói ítéltettek törvényszerüleg már ekkoráig is cl érzékeny pénzbírságra. 81 2— 10
tj ~ __j • _ , , _ cs. kir. szabadalom-tulajdwnos
Raymond es társ, Berlinben.
dió olaj-szappana, darabja \' 25 kr. 4 drb 1 csomagban 80 kr. Különösen családoknak ajánl ható.
Dr. líartnng n "ivény-kenocso. a iiajnövés felköltésére és felélesztésére, bepecsételt és üvegekben bélyegzett tégelyekben á S5 kr.
Berizne - szappan .
\'jyogyszerfs
legfinomabb mosdószappan. ugyanazon eredménynyel bír, uiiut a Benzoe-tiektura; ára csomagonként 40 kr.
HljrűLotLrxi óiay
Legfelsőbb meghagyás folytáti ezennel megindittatik a
VIII. MAGY. KIR.ÁLLAMSORSJÁTÉK,
melynek tiszta jüvcdclm"
Ö CSÁSZÁRI KS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
I87\'J. évi okt/.bcr !iA 2S-4r/.t Veit lcgfclxö elliatirosi^a folytán I ogy hannad-, vagyis 3/9 részben a horvát országos tébolyda javára, i a fenmaradó kétharmadrészből ecy harmad-, Vagyis 2/o részben a | fiumei .Mária" egyesület segélyezésére, 2/o résxbrn peditj a magy. | kir. vagyontalan hivatalnokok özvegyei és árváinak segélyezésére ! alakítandó alap-, végre szintén részben a gyógyithatlan, de | közvoszélyes elinebeiCirek számára Magyarorsz:lgnn létesítendő
ápolda javára fog fordíttatni. | K sorsjáték összes-, 5237 ben mfgállapitott nyereményei az alább következő játékterv szerint
210.000 forintra rugnafc, és pedig:
1 fő nyer GO.0OO forinttal \\ - .
2 * 10.000 forinttal össz. 20.000 frt / s ? I
3 nyer. 3 (HK) . . B 9.000 B >s|l-\' „ 1.500 , „ 10.500 „ Vl"??
,_____10 n 50O n n 5. "00 , / 23
1 fJnyer. l5.(KK) forinttal\\
3 nyor. 5 000 forin\'tal, össz. 15.fMXI trt.j
3 r 2.000 „ „ n 000
V „ 1.000 r . 7.000
50 >1 100 „ „ 5.C00
i\'»o „ r»o „ „ 7.500
5000 sor-ny. 10 ,. „ 50.000 „ . A /iiiz/is visszavoiü&tihmul JSSO junius 24-én történik.
Egy sorsjegy ára 2 frttal o. ó. van megállapítva. Sorsjegyek kaphatók: a l»tloíga/.gat«5ságnál Budapesten tPest, fővámliaz, félemelet); valamennyi lottó-, só és adóhivatalnál 5 a legtöbb posuhiv.italnál, és minden városbao és nevezotesebb helységben felállított egyéb sorajegyárnló közegeknél.
Magy. kir. lottoigazgatóság
Budapest, 18S0. évi május hó 15-én.
Motusz lajos,
m. )t. pl\'n*ag]tniiii>U.-ri oixtdlytanicyo« lottol^nzgatA.
(08 5-15)
Diánnyomat m-m díjaziatík.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószcrck gyár, harang
és
érczön tőde
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz
éBm
Hozáuk legnagyobb korszerűen berendezett syára harangok tfizoltiszati és vizmütészeti gépek készítésére; a gyárral kapcsolatos vizmiitészeti osztály a jelenben egyetlüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megtelelő szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzekek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. gj^- gyár Sólitelepe : Kolozsvárott, belmonostor-tUcsa 12 szám alatt létezik.
OLL SKIDLITZ- PORA.
r^ool\' ol\'tnr v-olÁílí 1,a minden doboz czimlapján a sas V>-ötilV íUVH-lJI VíUUlU) és ar. én sokszorosítoU < zégem van lenyomva.
30 év óta a lesjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hnsszorulás), vér Utlo|áS é< aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
crangzia borszesz sóval.
>; A Iwgmegbixhatólib :nisi-gélyz<\'» sy.«re a szenved« i-iuberíségn«k
1 minden belső é< külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min dennemü sebesülések, f»• j-. fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyi-k. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stb, th. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. t*s társától IJergonbcn
(Norvégiában i. kolelomben előfordnló
Ezen halmtj zsírolaj valamennyi, a ken faj között nz egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o
e,
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tachlanben.
1 lak tár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszor-k.rcskedésében. llaktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő átengedésben részesülnek.
A t CZ közönség kéretik határozottan Moll-iéle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva
Raktárak: Nagy Kanizsa Práger Béla gyógysz. Bein* J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofcr Józs.tf Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a szent lélekbe*-. - Barcs Dorncr .S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár h\'ohn j. Babóchay Kálm. gyógy. Th. Kecskessy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógv. Kőszeg Csacsinovics Isi. gyógy. Küttol 1st. gyógy. Keszthely S.rhleifer A Wünsch F. Körmend Ratz .J;in. Zágráb i\'erklet Ferencz gyógy. Mittlbarh S. Ir.c»lmashoz fry°«y Sopron \\fozey And. gyógy. (<»80 23_52)
(Ssatoeia
A bukott ..nagy egyesült brittánia-ezüst gyár\'\' az átvett, óriást raktár lesz-imolás következtében, egyszersmind a raktár változtatása vég tt
jp^ 75 százalékkal a becsáron alul is eladatik, "í^gj
tehát
csaknem elaj ándéKozva.
Csak 7 frt 25 kr, tehát nem is fele az előállítási árnak, kapható az itt nevezett művészetileg készített étkező-tárgy¡>k melyek előbb 30 frtba kerültök.
JgJJ- A tárgyak fehérségéért 25 évig jóLnllva lesz
0 asztalikén igen jó aczélpengévél I 6 kiváló kristály késtartó <> valódi lírjtt-ezüst villa |3 gyönyörű ezukor» tálc.za <i kitűnő f. étkező kanál 13 szép tojástartó
<5 legfm. ,. „ kávés kanál \\ 1 kiváló bors- és rzukortartó
1 nehéz ,, levesineró 1 theaszüró legfinomabb fajta
1 kitűnő „ tejmerfí | 2 hatásos t»rmi asztali világít -
<i finoman készített ajándék táleza | (4g darab )
Mind az itt megnevezett 48 darab dísztárgy összesen csak 7 frt 25 krba kerül.
Megrendelések a pénz előleges pedig utánvétellel teljesíttetnek addig, n
beküldése mellett, ig a készlet tart nz
Egyesült ÍJrittáma-ezfist gyíírraktár által JiécSf II. Unt ere Don aiistra sse 4\'í.
Ha a tárg\\nk nem ill"k, akkor 8 nap alntt vissza vétetnek.
~~ Százakban vannak a köszönet nyilvánítások, olismervé-nyek a felsőbb személyiségektől, a tá gyík finomsága-és jóságára vonatkozólag, melyi-k azonban térszük miatt nem igtathatók ide, de irodánkban megtekinthetők. "*"*"
^^ Hamisitások végett a czimet jól megtess\'ék jegyezni, és az utczára jól vigyázni. (7<> 5-- aj
Özv. Winklerné
zálogintézetében egy zongora (Stutzflügel) legjobb karban igen olcsón eladandó ST i . 1

Lecorrhoe, minden stadiumában ol^ sok női bajnak okozója fehér folyásban szenvedőknek küldök egy ár tatlan, sok számos esetbon kitűnő jónak bizonyult szert. Nem befecskendezés, nem ia bevenni való, hanem egy egyszerű kényelmes eljárás, mely ezen alkalmatlan gyengítő női baj\' legfeljebb 10 nap alatt biztosan meg szünteti. Számos elismerő levél bizonyítja e tényt. — Titoktartás biztosíttatik.
-Ajtel 3 firfc utánvétellel. Czim : okleveles gyógyszerész : 77 9_*
Wots Alajos Brassóban.
Nagy-Kanizsán} nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-KAífltifóA, 1880, junius 17-én.
sssétm.
Tizenkilenczedik éFfolyam.
\' --
Előfizetőül ár
jegész évre . . 8 frt. fél éTre . . 4 . | negyed érre . . 2 s . I?í7j/ giám 20 fcí-
Hirdetések
6 hasábos petitsorban
Í7, másodszor 6 a minden li további sorért 5 kr. i; NYILTTÉRBEN jl Boronként 10 krért vétetnek fel. Kincitári illeték minden igyea hirdetésért külön ff 30 kr fisetsndö. &
l

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.\'
A lap szellemi részét ilIetS közlemények a szsrkeartőhSz. anyagi ¿észét illet» közlemények pedig * kiadóhoz- hérmentT<» intézeadők : NAGY-KANIZSA Wlaasioshaz. Bérmentetleu levelek, i cBak ismert mnnkatár-jsaktól fogadtatnak el.
Kéziratok vissza n«m küldetnek. ( gS^— --------
K..Kaniz«»Tár08 helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanlzsai kereskedelmi g iparbank", „n.-kanizsai takarékpénztár-, a „zalaiuegyei általános tanitótes tölet«, a „n.-kanlzRal kiaded-nefeló egyesület«, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal külYálas/.tmánya* s több ^ megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjeleni) vegyes tartalmú lap.
A sümeghl tauitói járáskör közgyűlése.
Az 1868. évben, boldogult Eötvösünk kezdeményezése alatt kezdődött a népnevelés terén az általános mozgalom; fi, kinek lángesze belátá, hogy hol kell a nemzetnek munkálkodni, hogy magának a létjogát kivívja, hogy az európai népverseny közepett dicsőén megállhassa helyét, ö, a- hallhatatlan költő, a jeles államférfiú, a xélycn gondolkodó bölcsész, hirdette első sorban azon szent s igaz elvet, hogy Magyarországot virágzóvá, népét boldoggá ugy lehet tenni, ha a népnevelés ügyet felkaroljuk. És dicső közoktatási ministerünk idejében, csakugyan a népoktatás szép virágzásnak kezdett indulni; mig bekövetkezett halála, a tanügy terén is pangást, s ha hátramenetelt nem is, de egy helyen való maradást hozott.
Mig Eötvösünk áthatva volt azon igazságtól, hogy iskolai s tanügyben a tanító az első személy, s hogy ennok szavát mint szakférfiét meghallgatni kell a kormánynak, s ennél fogva teljes erejéből törekedett a tanítókat a tömörülésre, egyesületek alakítására birní; ennek utódai, szükkeblüek voltak a tanítók iránt, s jelenlegi közoktatási ministerünk kezdetben\' roszul lévén informálva, a tanítókat éretlen gyümölcsnek tartotta, azoknak szavát tekintetbe nem vette, sőt ha nyíltan nem is vallotta, de a tanítói egyleteknek éppenséggel barátja nem volt.
De valamint minden igaz ügynek elóbb vagy utóbb győznie kell, ugy a tanítói egyletek ügye is tért vívott már magának. Trefort minister ur a tanítói
egyletekről is másként gondolkodik, sót egyik utóbbi ministeri leiratában oda nyilatkozik, hogy a tanító-egyletekből kifolyólag szándékozik egy magyarországi tanítói kongressust alakítani. Hogy ezen ígéret mennyit ér, s hogy mily nagy len dület lesz a magyar tanügynek adva, ha ez Ígéret tetté válik, azt ugy hiszem mondani felesleges!
S m4vel a tanítói egyletek mindinkább érdekelni kezdi a müveit közönséget, s a tanügybarátait, nem lesz érdektelen, ha itt szólunk megyénk egy tani tói járáskörének tavaszi közgyűléséről.
A sümeghi tanítói járáskör május hó 26-án tartotta Csabrendeken az állami iskola helyiségében gyűlését, a szép számmal megjelent rendes tagokon kívül a vendégek közt ott láttuk tek. Barcza Sándor, Chemel Olivér, Kohn Ignácz, Bőhm Jakab, Benacsek Béla, Engel Soma urakat, kiket a tanügy iránti lelkes érdekeltségük vont oda; mig járásunk közkedveltségben álló szolgabirája tek. Bo-gyay Antal ur, a járáskör alelnökéhez irt levélben sajnálatát fejezte ki a felett, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt a gyűlésen részt nem vehet.
A járásköri elnök szép szavakkal üdvözölte a megjelent vendégeket s tagokat s a gyű lés határozott képességének constatálása után azt megnyitottnak nyilvánította. Köíetke-zett ezután, a mult évről való beszámolás, melynek egyes szerfölött érdekes ada -tai voltak, nevezetesen 72 ügy lelte a mult évben elintézését; a választmányi gyűlések jegyzőkönyvei nem kevésbé érdekesek, ezeken a „lopásról* s az állatvédelem ügyéről szép pedagógia vitatko-
zás folyt, melyen Ádám Iván reáliskolai igazgató, Bánfi Alajos járásköri elnök s Lőb Ignácz járásköri alelnök vett részt. —
Hogy a kitűzött programmhoz hü maradjak, az elnöki beszámolás után következett a tisztviselők választása. Közfelkiáltással lett választva: Bánfi Alajos elnök, Lób Ignácz alelnök, Német Béla s Weljner Alajos jegyzőknek, Exner Alajos könyvtárnoknak, Csigó Mariska pénztárnoknak, Tóth Lajos, Nagy József, Gosztony József választmányi tagoknak.
Bánfi Alajos saját mint tiszttársinak nevében megköszönve a bizalmat, az el-elnöki széket újra elfoglalván, igérte, hogy teljes erejéből oda fog törekedni, hogy a belé helyezett bizalomnak megfeleljen.
Ilyen lelkes tanférfiutói ezt másként várni sem lehet, ó, ki egész lélekkel csüng a tanügyen, ennek csak díszére s hasznára válhat.
Tóth l.ajos Mihá\'.yfáról szakavatott-sággal\'értekezett az iskola s népkönyvtárakról. Az értekezés mutatta, hngy olö adó e tárgyát áttanulmányozta; tapintatossággal mutatta, miként kell a nép könyvtárakat kezelni, hogy üdvhozók legyenek.
A gyűlés előadónak jegyzőkönyvileg is köszönetet fejeztetett ki, az élvezetes s tanulságos értekezésért.
Gosztony József a szemléltetés, illetve a „Beszéd s értelem-gyakorlásból" próbatanitást tartott, mi szinte köztetszéssel fogadtatott.
Lób Ignácz a módosított alapszabályokat mutatta be, melyek revídíállás végett a választmányhoz tétettek át; to-
vábbá a felállítandó segélyegylet ügyéről értekezett, illetve erre vonatkozólag egy tervezetet nyújtottak be, mely elvileg elfogadtatva, a választmánynak adatott tanulmányozás végett át oly megjegyzéssel, hogy annak áttanulmányozása után az elnökség központhoz tegye át.
Végül Lőb Ignácz, mint a kiküldött számvizsgáló bizottság elnöke a pénz- és könyvtár állásáról referált.
A gyűlés folyama alatt tek. Barcza Sándor a lelkes tanügybarát, ki ha a közügyekért kell valamit tenni, mindig az elsők közt áll, az egyleti alelnöknek azon óhaját nyilvánitá, hogy az egyletbe alapító tag gyanánt kiván lépni.
Az egyleti alelnök ezek után ajánlá tekintetes Barcza Sándor urat a közgyűlésnek felvétel végett, rövid szavakban utalva arra, hogy az egyletet nagyobb tisztelet nem érheti, mintha oly férfiú, kinek neve a megye határán tul is mint lelkes hazafiué, tisztelve s becsülve van, tagjai sorába lép.
A köcgyüléo hangos a atfUiui m.-iii
akaró éljenzés közt fogadta tek. Barcza Sándor urat kebelébe.
Ezután az egyleti elnök meleg, lelkes s átérze.tt szavakban üdvözölte az uj tagot, kifejtve mennyire érzi magát az egylet általa megtisztelve.
Barcza Sándor ur ékes szavakban köszönve válaszolt; ó mondá, a tanítókat, mindig az emberiség legnagyobb jóltevói-nek tartá; s e gyűlés folyama alatt, melyet figyelemmel végig hallgatott, azon meggyőződésre jutott, hogy a tanitók nem sokára kivivandják azon helyet a társadalomban, melyet joggal igényelhetnek.
TÁRCZA.
Emléklap.
— S . . ■ L . . nak. — Gondolj reám! Ha egykor a gyermek évek Mindkettőnktol elrepülnek. S ha majd nékem üt az óra Elválásra, távozóra, Gondolj reám! Gondolj reám! Ha távol leszünk egymástól, Mint a lehullt galy az ágtól, Melyet a zord oszt szelek ; Messze, messze elaöprenek, Gondolj reám l
Gocruolj reám! Ha látsz két kis játszótársat, Kik nem tudják mi a bánat. Űzik a himos lepkéket;
— Mint egykoron én tevéled, —
Gondolj reám ! Gondolj reám 1 Ha az elvesztett örömet, Férjed mellett te felleled.
— Hisz\' én akkor tudja az ég Mily távol leszek attól még. —
Gondolj reám !
Gondolj reám 1 Ha két galamb szerelmesen, Csókolódzik az ereszen. És te Sket látod, akkor Emlékezz meg a »tép múltról, Gondolj reám l Gondolj roám! Ha azt az időt eléred, Hogy éj fürtöd hófehér lett . . .
— Tán engem akkor a bánat, Már rég\' airba vitt miattad. —
Gondolj reám 1
KÁROLYI L. GYULA.
Makóházy ék.
— Elbeszélés. —
Irta: SZXLÜáoS T.ajOS.
(Folyt, és vége.)
— Nos mondja csak. Ugy-e volt, kérdezé a nagyságos asszony, s mohón várta a feleletet.
— Volt, — de nagyon régsn, talán már — nem is igaz, szólt vállatvonva az öreg.
— Ugyan nem tudja, hogy hivták? kérdé a nagyságos asszony.
Az öreg végig nézte a nyájas asszonyt, ugyan minek kérdezgetheti.
— Hát bizony kérem alásan azt Irmács-kának hivták. Igen annak.
— Valóban annak ?1 kérdé fclzasan a nagyságos asszony.
— Igen is kérem alásan.
— Jól emlékszik reá? mondja csak.
— Oh igen. Ezt még nem felejtettem el.
— Hát a Deje hol vau jó öreg ?
A különös kérdésre meghökkent az öreg.
—- Miért kérdik ha szabad kérdenem, a nagysága ?
— Csak mondja.. . Ugy-e....
—- Bizony már isten nyugoszsza, régen meghalt, mondá lassan s szomorúan az öreg.
— Meghalt? 1 kiáltott föl Zengi nagysága. —
— Bizony meghalt, szólt az öreg ismét lassan.
— Teréznek hivták ngy-e? mondá nagy hévvel Zengi nagysága.
E név hallatára az öreg megütődött s hebegve igy szólt:
^ — Honnan tudja ezt^nagyaágos asszonyom. Mondja?
— Ön volt az c....i vendéglŐB, szólt Zengi nagysága, s megragadá az öreg barna kezét.
Az öreg zavartan állt a nagyságos asz azony előtt s hebegve mondá az igent.
— Atyám! kiáltott fel Zengi nagysága s nyakába borult az öregnek. — Leányod va gyok kedves atyám 1
— Gyermekem! — szólt elragadtatva a nagy meglepetésre az öreg s össze vissza csó-. kolá rég nem látott gyermekét.
— Ez férjem, a régi Várszögi ur ! szólt könnyező szemekkel Zenginé, meglepetve férjére mutatva.
Oh mily édes az ily öröm könyhullatás, melyeta viszontlátás boldog pillanata szül.
— Oh istenem, mily boldogság! mily véghetlen öröm ez, mondották mindnyájan.
Ebben a néhány igazán boldog perezben egyebet sem tettek, mint ölelgették, csókolgatták egymást, majd örömkönyeket hullattak.
Betti a szakácsné ezen a nagy barátságon ugyancsak megrökönyödött. De nagy ur lett egyszerre a handléja, gondolá.
Bánta is ám nagyon, hogy már most kinek adja el az ingóságait.
Okosabb lett volna ugy intézni a dolgot, hogy addig ne eresztette volna be, mig el nem adja az öregnek. Hja de maga kárán tanul a magyar. Ez már régi nóta.
Másnap már a nagy teremben ott ültek mindhárman, s az elmúlt dolgokról beszélgettek. —
— Ugy ám kedves atyám — szólt Zen-giné — midőn kedves anyám elköltözék a körünkből, mi Várszögi úrral szépecskén bevándoroltuk az egé .z országot, mint komédiások.
— Hej az volt csak az élet, képzelheti Makóházy ur, — szólt közbe Zengi.
— Utoljára felhagytunk ezzel a vándor szinészkedéssel s az egyik nagy társulathoz 1 szegődtünk. Próba szerencse, gondoltuk, talán csak használnak valaminek.
— Rongyos inas szerepeket sóztak a nyakunkba. Hja, de mit tehettünk, mint elfogadtuk. Mindjárt egyszerre művész az ember nem lehet. Előbb jól kipróbálják minden gyengéjét s csak azután mernek ám nagyobb szerepet adni. —
Elkezdvén ezt a szép szinész mesterséget a legalacsonyabb fokon, — folytatá Zengi ur s igy haladtunk tovább.
— Azután lassacskán mindig nagyobb szerepeket adtak nekem is, mig végre azt vettem észre, hogy az első énekesnők között foglaltara helyet. Oh de boldog, voltam ekkor. Ne gondolja azért, hogy nem emlékeztem meg a ked-\' zes papáról. Oh dehogy nem. Mindig hajtogattam, hogy milyen jó lenne most a papát feltalálni.
— Ezután elmentünk egyik társulattól a másikhoz. Mindenütt jobb fizetést kaptunk. Igaz ni, majd elfelejtettem azt is elmondani, hogy ekkor már nem mint Várszögit, kedves feleségemet meg nem mint Várszöginét ismertek, hanem mint Zengit éa Zenginét. Megvál-tózlattuk a nevünket. Mint egészen uj emberek léptünk a világ elé.
— Ugy bizony kedves papám. De nehéz volt erre a zengzetes névre rászokni, az öreg mindég az eszemben forgott, ugy kellett mindig vigyáznom, hogy valamiképen ki no ejtsem.
TIZTENKILENOZEDrK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
„Lelkes szavai áthatották a jelenvolt ta nitók szivét,, a csüggedők is reményleni kezdettek, hitték, hogy ha jobbjaink mind ngy gondolnak, mint megyénk köztiszte-letü fia, Barcza Sándor ur, nemsokára következik azon jobb kor, melyet annyi tanító oly esdve kér. Fokozta ezen meggyőződést az is, hogy tek. Chernel Olivér nr, ki műveltségéről, lelkes honfiúi érzelmeiről eléggé ismeretes, szintén mint alapitó tag lépett az egyletbe.
Uj erót meritvc, jó reményekkel telve távoztak az egybegyűlt tanférfiak adja az ég, hogy müködésök sikeres édes hazánkra üdvhozó legyen.
CSABY MIKLÓS.
Szent-Grótü junius 10. 1880.
(Mozgalom a szolgabiróság visszahelyezése ügyébon. .— Tauitó-gyülés. — Vérfagylaló jelenőt. — Egy derék és mégis üldözött néptanító. — Hymen )
Levelezői tisztemnek vélek eleget tennij a midőn az utóbbi időben felmerült „hireku-ről » ezek között első helyen a azt.-gróthi szolgabiróság visszahelyezése ügyében ugy a helybeli mint a vidéki lakosság körében megindult mozgalomról t. szerkesztő urat s a lap n. é. olvaséit értesítem.
Az ezen ügyben a ministerium elé terjesztendő folyamodványra még később lévén szándékom, s külön óhajtván annak egyes, nyomósabb argumentumaira — visszatérni: most csak arról kivánok tudósítást írni: hogy a mult, május hó 28 án egy küldöttség tisztelgett ezen ügyben az ép akkor zalabéri birtokán .időző gróf Pojacsevics László horvát bán ő excellentiájánál; ki is a küldöttséget nagyon szívélyesen fogadá és megigéré, hogy oda fog hatni, miszerint Szt. Gróth és vidéke a legrövidebb idő alatt a feloszlatott közigazgatási bíróságot visszanyerje. Meg is igérte, hogy a nagyméltóságú belügy ministerhez felterjesztendő folyamodványunkat nemcsak, hogy alá-irandja, hanem alkalomadtán támogatni fogja.
Május hó 2ü-án a „&zt. Gróth járási tanitó-egylet" Kis Gorbő községben tavaszi rendes gyűlését tartotta meg; mely alkalommal vendégül üdvözölhettük a helybeli esperesplébános Pály János urat, ki remek beszédet intézett az egybegyűlt tanítókhoz, öárváry István a természettan köréből gyakorlati előadást tartott. Békefi Elek egy sajtó alatt lévő munkájából szemelvényeket olvasott fel. Spitzer Ignácz „A tanítók összejövetelének gyakorlati hasznáról" stb. szép s meleg hangú felolvasást tartott. Pozsogár Gy. a történelem tanítás módjáról értekezelt, utána igen érdekes hozzászólás eredt meg. Békéli E. a tanitó egyletek \' országos szövetségéről, illetve ügyének leg-ujabbi stádiumáról lapok nyomán referált s indítványára a gyűlés kimondotta, hogy eddigi ■ álláspontjától, illetve az őszazel kimondott határozatától nem tér el.
Közelebb a zalabéri bucsu alkalmával valóban vérfagylaló jelenet adá elő magát Zalabérben. Egy 8 éves batyki pórlányka, kit szülői gondatlanul visszahagytak, a templom körüli árkok egyikében játszott; egy arra — vágtatva — jövő kocsi által elgázoltatott. A leányka midőn a sebesen robogó kocsit meglátta, az árokból ki akart ugrani s keresztül
futva a túloldalra menekülni; ámde csak az ut közepéig juthatott és mielőtt a mit sem látó kocsis vissza tarthatta a lovakat, a -kis leány azok lábai közé került s mellén, nyakán, fején torssá gázoltatott; egy negyed órai kinos halál küzdelem után a szegény meghalt; a kocsist a vizsgálat megindításáig jótállás mellett Bzabadon bocsájtották.
Mint e lapok mult számában már röviden megemlittetett a sok méltatlan üldöztetése által szomorú hirhedtségre jutott Spitzer Ignác« helybeli izr. tanitó, iskolájában életbe léptette, behozta a széltében terjedésnek örvendő iskolai takarékpénztárt; több kiváló tanférfitól kapott ez alkalommal üdvözlő sorokat, ezek közül nagyságos Weisz Bernát Ferencz királyi tanácsos úrét közlöm itt, ki tudvalevőleg ezen intézmény megteremtője s a terjesztésben fárad-hatlan apostol hazánkban; a rövid buzdító sorokon a remegő kézzel irt, görbe betűkön jártatva végig pillantásunkat elénk áll a már élte alkonyán lévő, fehérbe csavarodott öreg ember, sz ő kedves alakját látva elenyészik ellenszenvünk és bámuljuk lankadatlanságát a takarékpénztárok meghonosítását illetőleg; a levél igy hangzik: „Igen tisztelt tekintetes tanitó ur 1 Szépen megköszönöm becses, f. hó 4-iki közleményét, az nekem nagy örömömre, de hazánk hasznára szolgál: Csak türelem ! kitartás! ! az ne hiányozzék, akkor győzni- kell! és győzni fog a jó és üdvös intézmény. Becses további közlését várván, maradok hazafiúi üdvözlettel, Budapest, 1880. évi jun. 7-én Weisz Bernát Ferencz m. kir. tanácsos." — Kétszeresen csodálatra ragadja az embert ama buzgó törekvés, melyet nevezett tanitó á köz aége részérőli méltatlan s jogellenes nyugtalani-tás s oly sok elkeaeritő intriguák daczára is a tanitás és nevelés terén kifejt. De hisz ők (a hitközség) nem is panaszkodnak a tanítására, legalább én nem hallom pedig köztük (?) vagyok ; csak ők azért nyugtalankodnak hogy : miért véglegesítette a közig, bizottság? mikor ők minden évben vándorolni szeretik látni tanítóikat; ezért nem hagynak tehát bókét neki s ép mert az eszközökben nem igen válogatósak okoznak keserűséget az ártatlansága tudatában élő tanitónak. Az eszközökről szóló legutóbbi állításomra felhozom például a „Zala" s „Keszthely\' czímü lapokban ilj. Zalai István ur által leírtakat; melyek midón igy napfényre jutottak — mondhatom — megbotránkozást keltettek városunk s vidéke jóérzésű polgáraiban.
No de hagyjuk ez odiosus ügyet és én befejezem közleményemet egy „hymen" hírrel: f. hó 2-án vezeté oltárhoz Gaái János kehidai földbirtokos városunk gyöngyét a bájos Peszl-mann Irma kisasszonyt; az uj pár az esküvő után azonnal a vőlegény birtokára, Kehidára utazott. Fellegtelen boldogságot kívánunk e szép frigyre!
BÉKEFI ELEK.
Majális júniusban.
K.-Komárom, junius 13. Természetünk gyengesége, hogy bizonyos szólamokat akkor is megtartunk, midőn az idő, melyre helyesen alkalmazható régen lejárt már a mulandóság homok óráján; igy voltunk mi is társadalmi életünk élményeiben ismeretes k. komáromiak, midőn vasárnap a Goethe által igy megénekelt Olaszhon ; „kennst du das Land wo die Citronen blühen" védszentjének név-
— Kedves jó gyermekeim, a ti történetek csak megjárja, de az enyém, oh nagy istenem egészen más forma volt az. Kínszenvedés, gyötrelem volt eddig életem. Átkozom a per-czet, melyben feleségemet, kedves anyádat megmérgeztem. Igen ezt tettem, bevallom. Az isten megbi csátja ugy hiszem, mert már százszorosan megbántam gyalázatos tettemet.
Makóházy ur nem fojthatta el könyeit, a szomorú emlék igen kínosan hatott reá,
— Mondja csak el kedves atyám, de miért táplált oly kérlelhetlen harago; kedves anyám iránt?
— Iámét feléled bennem a harag, ha arra a gonosz emberre gondolok, ki midőn a fővá-
. roaba utazék, mindenféle roszat beszélt össze a szegényről. Mikor látta, hogy ez a dolog engem nagyon érdekel s neki még bort is fizetek, annál többet hazudozott Össze, hogy tovább tartván a diskurzus, még fizessek neki bort.
— De ki volt az az ember? kérdé ZeDgi ur.
— Hah a gonosz, most már belátom egy semmirekellő, egy mihaszna ember volt. Kár hogy indulatom által elragadtatva, elhittem minden szavát. Nem hiszem, hogy olyan tudott volna lenni a boldogult.
Mint mondá, szólt egy kis szünet után ismét Makóházy ur, valami Lichentenfeld uraságnál mint gazdatisz* szolgált, de Gammói, a hírhedt báró őt onnan kivágta, s helyébe saját
régi gazdatisztét ajánlotta. Igy lett jó állásától megfosztva.
— S mit hazudozott önnek? kérdé Zenginé. —
— Azt, hogy feleségem hozzám egészen hütelen, s Garamóit szereti. Tőlem el is fog válni, csak az alkalmas pillanatot várja. Még vagyonomtól is meg fog fosztani. Tudja az ég és miféle rosszakat beszélt még össze a borozás közben, a mikre már én bizony nem igen emlékszem.
— Az igaz, megvallom, Gammói ellen már hosszabb idő óta gyűlölettel viseltettem, de ezt pem mutattam, — mert egy alkalommal oly dolognak voltam szem tanuja, amit helyzetemben senki sem szokott szó nélkül hagyni. Karjai között találtam édes anyádat. Ekkor sem cselekedtem ugy, amint kellett volna, nem akartam, hogy üzletünk ez által csorbát szenvedjen. Azt gondoltam, majd csak megjavul a helyzet, midőn Gammóit a háztól kitiltottam. Te erről mit sem tudtál. Képzelheted mennyire fokozhatta haragomat, indulatomat az, midőn a fővárosban még olyan dolgokat is kellett hallanom idegen embertől.
Haza érve, talán emlékszel még, kisebb öaszekoczczanással kezdtem tervem foganatosítását. A szer már ekkor birtokomban volt.
Az este történt nagyobb összekoczczanás annyira indulatossá tett, hogy semmi kétséget sem láttam a hallott szavakban.
napján mozsár durrogás ébreszt a hiv fel bennünket a szabad természet ölében tartandó majálisra junius hóban. A k.-komáromi vegyesipar társulat minden alap nélkül, a város és vidék, minden szép éa jóért lelkesülő közönsége pártfogására asámitva, megalapitá jótékony egyletét; annak felvirágzását, szivet nemesítő, kedélyt szórakoztató, minden társadalmi válaszfalat lerontó, kedélyes összejövetelek által igyekezvén előmozdítani; hogy igyekezetét siker koronásta, mutatja a vidék elite társaságának tömeges megjelenése, s meleg részvéte; a fogatok hosszú sora ssállitá az erdők egyhangú magányába The&salia örökviruló völgyévé varázsló röpke tündéreket, a müizléssel diszitett tánezhelyre, hol őket koszorúvá fűződve a szt.-Iváni éji álom arany pillangóiként láttuk lejteni Pháráó bus népének —- mely minket árnyékként követ — varázs zenéjénél. Láttunk ott csecsemőt anyai karok közt pihenni; virgoncz kisdedeket egy bokor árnyában játszadozni; ott láttuk a szorgalmas iparost izzadni a tánezban, mint terhes napi munkája közt; érdes kezet, mely selyem puha-ságut szorított; ott láttuk tisztes távolban azt az osztályt, melyet a nap heve és munka terhe tett szivóssá, örörakönyeit hullatva a pezsgő pohár kedvderítő árjába, mit verítéke gyümölcsözött. Mi szép igy a természet ölében, viharokat látott százados tölgyek dus lombozata alatt — mely vésztől, véd virágot, és folyondárt mozaikként összeillő vig társaságot látni? Mi jói esik a szoba magányos csendjében ülő buvárkodónak élvezni itt csalogány dalt és gerle bugást, s áldani titkon azt, ^inek nagyobb gondja van ránk, mint a lég szárnyosaí és a mezők liliomaira? Mi szép volt látni az élő csokrot, mely önmagától fűződve aranyozott perczekre emlékeztetett. A szende ibolya mellett jól vette ki magát a feslő rózsabimbó; a büszke camelia mellett a szerény rezeda. Az ünnepély diszes keretében ott láttuk: Hanny Andor és Imréné; Mészáros Antalné, Legény Ivánné, Erős Rezsőné, Rutios Béláné, Francaik Jánosné özv. Bakos Ignáczné, Fülöp M., Lerch A., Boros F., Berger L. és Hoffmann úrhölgyeket; Gombos Herminet, Bokrosy, Hanny, Fülöp, Lerch, Hoffmann, Berger nővérek; Hanny Ilka, Péczelyi Emma, Francaik, Feren-czi Nina, Boros Mariska kisasszonyokat. Nem szabad megfeledkeznem a n.-kanizsai „jeunesse dóré\' tömeges megjelenéséről; s ugy vélem a n. é. közönség nem fogja megvonni elismerését oaon egyéntől, kin- k aa ünnepély ialéateljes rendezésében oroszlánrész jutott t.Koszlowszky E. úrtól; valamint városunk köztiszteletü vendéglőse Jakits Gy. úrtól, ki áldozatot nem kiméivé, a táncz hevét csillapító fagylalttól az ízletes sültek, s hideg ételek s kedvderítő italokig a közvárakozáson felül megfelelt S midőn az ünnepélyt rendező t. bizottságnak a n. é. közönség nevében köszönetet szavazok, azt kivánom, hogy egyletét tartóssá és virágzóvá tenni ily kedélyes összejövetelek rögtönzése által jövőre is el ne mulaszsza. Éljen a k.-komáromi vegyes ipartársulat!
KELENDY.
A l>a laton-füredi gyógyfürdő rövid ismertetése.
(Folytatás.) Savó-gyógymód. Emlitést érdemel Balaton Füreden a savó gyógymód. A közel fekvő Tihanyban na-
A harmadik összekoczczanáskor az indulatosság annyira elragadt, hogy nem voltam magamnak ura s elkövettem a szörnyű tettet. Az üvegcsében lévő szer azonnal megtette hatását. Ah, de elekor alig telt el tiz perez, midőn pokoli gyötrelmek maidosták szivemet. Menekültem, el, el a nagy világba. Álruhában, mindenféle viszontagságon keresztül, végül beálltam egy 0508Z családhoz inasnak. Az orosz nyelv bírása mOBt az egysser nagy hasznomra volt. Mit sem törődtek azzal hogy éltes voltam; felfogadtak. De az ég bűntető kezét nem kerülhettem el. Gazdám Oroszországba utazva, ott valami titkos társulatnak lőn tagja. A társulatot azonban felfedezték s gazdámmal együtt mint bűnrészes elítéltettünk, mert bizony amit gazdám parancsolt, azt nekem tennem kellett. Magam is segítettem malmukra hajtani & vizet. Epen akkor fogtak el bennünket, midőn zsebeink jól meg voltak rakva törvény ellenes iratokkal. Engem csak 6 évre küldtek Szibériába, gazdám azonban még most is ott szijja a levegőt. Ezután ismét bolyongtam, szenvedtem, kínlódtam, tengődtem. A vágy elfogott, hogy ismét oda térjek vissza, a honnan elbujdostam, az ég talán már többé nem fog büntetni. Élég szenvedés volt az már reám nézve, mit eddig kiálltam. S útnak is indultam, hogy talán kedves leányomat legalább C3ak távolról még egyszer láthassam. Ha ezt a boldogságot megengedi a teremtő — gondolám — akkor nem bánom, ha azutáa mindjárt meg is halok.
JUNIUS 17 én 1880.
ponkint 1500—2000 anyabirkát fejnek, mely birkák a tihanyi hegyek fűszeres legelőjén nyerik táplálékukat s igy a legtartalomdusabb savót nyújtják, melyet Balaton-Füreden orvosi felügyelet alatt egy svájci készít el s azon általánosan elismert jó hírnek örvend, hogy gyógyhatására és könnyen emészthetőségére nézve egy a maga nemében. Friss savó naponkint kétszer kapható, reggel és este 6 órakor Egy adag, V, pohár (70 gramm) ára 3 kr, melyre jegyek az igazgatói irodában válthatók.
Szölö gyógymód.
A rendszeres szőlő-kúra september 1-én kezdődik, a legnemesebb, legkitűnőbb s szőlő-gyógymódra legalkalmasabb szőlőfajokkal, melyeket az igazgatóság naponkint a fürdő-intézet közvetlen közelében levő szőlőhegyeken friss tőről szedet és as igazgatósági irodában jutányos áron kilogrammonként árusit el.
E gyógymód, melyet nem ajánlhatunk eléggé, a fürdő-intézet bezártáig, szeptember 15-ig tart.
Mindezeket összevéve: Balaton Füred enyhe és egyenletes légköri viszonyainál és kitűnő juh-savó intézeténél fogva különösen ajánlható idült légcsőhurut és tüdőbántalmak-nál; égvényes, sós, szénsavas, vasas forrásai, hideg és meleg szénsavas fürdői, gőzfürdői s a női- éa férfi uasodával ellátott balaton-fürdói javallvák : gyenge emesztést, idült gyomor éa bélhurut, hasi pozsga, máj- éa lépbajok, hólyag hurut és vesebajok, aranyér és női bántalmak ellen; továbbá vérszegénység, sápkór és gör-vélykórnál, általános gyengeség, gerincz-agy és idegbántalmáknál.
Körültekintés.
Balaton-Füred--néhány év óta rendkívüli és gyors virágzásnak indult, amit kiválólag Simon Zsigmond tihanyi apát ő nagyságának lehet köszönni, mint amely apátsághoz a balatonfüredi gyógyfürdő tulajdonul tartozik. Az áldozatkész apát részéről minden lehető el lett követve, hogy e már régibb időtől fogva nagy népszerűségnek s közkedveltségnek örvendő fürdőhelyet, Magyarország legelőkelőbb fürdő helyét, az európai legelső fürdők mintájára minden igényeknek megfelelővé 8 kifogástalanná tegye. A parti sétány (esplanade) dua pázsitjá val, lombos alée ival, az uj fürdőház .-elegáns termeivel éa fürdőivel, valamint a csak most befejezett s immár teljesen felszerelt impoaan« gyógyépület (Karsalon) széles födött folyosóival tágas és diszes termeivel (női és férfi olvasó termek, zongora-terem, nagy-közterem), az uj fenyves, a megnagyobbított kávéházi csarnok, fölötte a páratlanul szép kilátással ékeskedő kényelmes gyönyördével: mind az ő roara dandó érdemei, s oly ujitások, melyek — a szintén újonnan épült diszes magánvillákat is ideszámítva — Balaton-Füred régi arczát teljesen megváltoztatták s valóban megszépítették. — .
A bulaton-fürzdi fürdőidény május]16-án nyittatott meg.
Ajánlatos a látogatást nem a fürdő idény főszakára halasztani, mert épen május és junius hónapok a legszebbek és legkellemesebbek a Balaton-melléken a ép igy a gyógyfürdő használatára ia legalkalmasabbak, valamint szeptember, mely állandó enyhe időjárása miatt, főkép azoknak, kik a szőlő-kúrát akarják haaz nálni, nagyon ajánlható.
(Vége következik.)
El is jöttem s a házalás mesterségéhez fogtam, gondolván, igy legjobban bebarangolhatom az ország minden részét, igy nem ismernek talán reám. Keresztény létemre ilyen foglalkozást választani, — képzelheted, mily elhatározás kellett hozzá. Ha a zsidó meg tud ily üzér kedés mellett élni, miért nem tudna - a keresztény ia, csak kia ügyesség kell hozzá s meg van az egész. — Hej de sok várost jártam is össze, sokat tudakozódtam utánad, leleményesen kivágtam mindig magamat, hogy reám ne ismerjenek, mert volt ám sokszor olyan eset, hogy azt mondották szemembe: „Ejnye talán a leánya, hogy olyan nagyon rajta van.* Ilyenkor nagyon óvrtosnak kellett ám lennem, ne- ^ hogy eláruljam magam.
É. utóvégre is megengedte elérni az ég azt a régóta óhajtott boldogságomat, hogy még egyszer láthassalak még pedig olyan uton, a milyenen nem is hittem volna,: Most még kedves gyermekeim ti tőletek is^ bocsánatot kell kérnem, hálát kell adnom, hogy befogadtatok-
— Nem csak befogadtuk kedves atyámat, hanem azt akarjuk, hogy mig él, nálunk is maradjon.
— Ugy bizony Makóházy ur. Vagyis ezentúl ha akarja, szintén Zengi urnák hívjuk.
— Nagyon jó lesz kedves gyermekeim, elfogadom. S ha még egyszer a világra találnék jönni, soh\' se ellenezném gyermekemnek, hogy színésznő ne legyen belőle.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
A soproni kereskedelmi s iparkamara köréből.
Hirdetmény.
Ezennel köztudomásra hozatik, hogy Székesfehérvár szab. kir. városa közgyűlési határozattal a házaló kereskedés gyakorlatát a város területén megtiltotta, és hogy a nagyméltóságú magy. kir. füldmivelési ipar- és kereskedelmi ministerium ezen határozatot helyben hagyta.
Sopron, 1880. junius 10-én.
A kereskedelmi és iparkamara.
zalai közlön r.
Helyi hírek.
— Mind a szemnek, mind az egészségnek mily jó hatással van az Eötvös téren létesített sétány, az üde zöld szin mily kellemetes, felesleges róla szólanunk, de azt meg nem hallgathatjuk el,mily czélszerü volna olt néhány iisztességes pihenő padnak felállítása. Ugy halljuk: közel kilátásba helyeztetett ezeknek beszerzése, h\'elyes!
— A házaló kereskedés oly erősen űzetik jelenleg Kanizsán, hogy egyik a másiknak adja kezébe a kilincset, feltűnő az is, hogy felette olcsón adják, miért? Könnyű a felelet, csak tessék kitalálni. Azt azonban nem állhatjuk meg kérdezni: váljon fizetnek-e ezek helyi potlékot, jövedelmi adót s egyéb közterhei viselnek-e ? Aligha! Ide hoznak limet-lomot s viszik a pénzt ki. Kereskedőink meg kiállhatnak a bollajtóba, nézni a napot s emelgetni a kalapot. Saját jól felfogott érdekeikét képviselnék a város atyái, ha a házaló kereskedést minden tekintetben eltiltanák.
— Értesítés. Mindazok, kik az I. n.-kauizaai kereskedelmi ifjak önképző egylete által f. hó 19-én rendezendő kerti ünnepélyre mindeddig meghívót nem vettek s ilyenre igényt tartanak, szíveskedjenek ez iránt Stern. Ignácz egyleti igazgató úrhoz (dohány főtózsde) fordulni. A rendezőség.
— Egyházi .és hazafias érdemekben gazdag nagy kanizsai kegyesrendiek főgymn. ifjúságának évi zárünnepélye mult hétfőn kitűnően sikerült, melyről térszüke miatt jövő i.zámuukban referálunk.
— A vasúti uj menetrendre figyelmeztetjük az utazó közönséget. A gyorsvonat a postavonatnál 1 óra 11 perczczel gyorsabb, az egyik posta vonatot alakították át gyorsvonattá. Megállapodási helye: Tétény, Martonvásár, Nyék, Fehérvár, Szabad-Battyán, Lepsény, Siófok, Szántód, Boglár, Keszthely, Komár-város, Kanizsa, Keresztúr, Kottori, Csáktornya, Fridau, PeltaUj-.Prágerhof. Az olcsó vonat most Kanizsáról nem reggel, hanem este indul s viszont Kanizsára nem este, hanem reggel érkezik,
— Kitüntetés. Kovács Zsigmond megyés püspök ő nagyméltósága f. év junius hó i 1-én a sümeghi tanintézeteket magas látogatásával szerencséltette. Az ovodától kezdve, nsgs. Palotay Ferencz veszprém-egyházmegyei tő-tanfelügyelő, helybeli városi és iskolaszéki hatóság kíséretében minden egyes osztályt megnézett; ott nagyobb részt a tantárgyakból maga intézte a kérdéseket; miután kegyes megelégedésének adott kifejezést, délben 12 •>rakor reál tanodából uri lakába távozott. Az • lőljárók köszönet nyilvánításához a nép öröme, •i tanítványoknak p*dig hála imája csatlakozik «» excellentiájának nagybecsű élete soká tar-fisáért az egek urához.
— A JlévVÍZi tánczmulatság leírásánál •i névsorhoz még pótlólag a következő nevek küldettek be hozzánk a rendezőség részéről: Wtincs Ilonka, Pataky Lujza, Szabó nővérek, Krlich Hermin, Király Lujza úrhölgyek, kik ugyancsak nagy mértékben emelték jelenlétükkel a mulatság ünnepélyességét és kedélyességét.
— Zala-Egerszegen, 1880. juu. hó 12 én a nőegylet által rendezett tán.-zvigalmon a fiatalság szívélyes jó kedvvel éjfélutáni $ óráig tánczolt. Bevét«! összesen 237 frt. Dicséretet érdemel Zala-Egerszeg város közönsége, ki a jótékony czélt figyelembe véve, oly tömegesen vett részt e mulatságon, különösen pedig
város bájos hölgyei, kik közt m e g e m-i i t e n d ő k: Rosenberger Vilma, ifj. Rosen -
thai Berta, idősb Rosenthal Berta, Stolzer Ida (Körmend) Veinberger Lujza, Skublits Eugenia (Besenyő), Stern Hedvig, Fürst Adel, Fischer Helen, Gerger Irén, König Kornél stb. stb. A közszeretetben álló művésznő ós illetve művész Nikó Lina és Kárpáthy György a mulatság közben kitapsolást nyerőleg énekeltek; fogadják ezen közreműködésükért köszönetünket, ugy a rendezőség is, mert a legnagyobb rend fentartása mellett működött. A költségek levonása után fenmaradó összeg a helybeli szegények közt valláskülönbség nélkül fog felosz tatni. Valóban Kitüntette magát -
---- -----— »uuuvouc uiagai a nőegylet
köztiszteletben álló elnöknéjeRosenberger Sán-dorné ő nagysága, ki minden lehetőt felhasznált arra, hogy a bevétel összege minél nagyobb legyen.
— Oltárczon heves ellenszegülés történt egy árverés alkalmával, szerencsére Sebestyén Lajos ügyvéd ur puskával volt ellátva, rendit-hetlcn bátorságának köszönheti életben maradását; egy fiatal egyén baltával akart hozzá vágni s többek vasvillával fegyverkeztek fel, a baltát vágás közben megkapta s e perezben másik kezében a puska elsült, mire egy asszony jajgatni kezdett, a merénylők oda szaladtak s igy az ügyvéd megmenekült. Az asszonynak semmi baja sincs, a tettesek a letenyei kir. járásbírósághoz kisértettek be.
— Csengery Antal fia, Csengery Lóránt az egyetemen jogtudori szigorlatot tett. Egyhangúlag dicsérettel képesített diaserta-tiója: „A főispáni intézmény közjogi természete" volt. Fiának aránylag rövid idő alatt, de nagy szorgalommal elért sikere nagyon megörvendeztette a köztiszteletben álló, de fájdalom, jelenleg folyton betegeakedő apát, kinek mielőbb való felgyógyulását a legőszintébben óhajtjuk.
— JDr. Falk Miksa orsz. képviaelő e hó 20-án délelőtt 11 órakor tartja beszámoló beszé lét választó kerülete székhelyén, Keszthelyen.
— JPacsán a járási tanítói kör megalakult. Elnök Fridrich Ferencz, alelnök Réffy Lajos, jegyző Huber Imre, pénztárnok Petőfi István.
— jHymen. Zala-Egerszegeu a napokban vozette oltárhoz Rigó Ferencz sebészorvos Krizmanich Emilia kisasszonyt. Áldás frigyükön !
— A keszthelyi hat osztályú polgári iskolában az ezen tanévet berekesztő zárvizsgálatok junius 18-tól veszik kezdetüket s tartanak ti. e hó 26-ig bezárólag.
— Selyemgiibók, melyek nem termeltettek szerződésileg mások részére, nom fojtott állapotban csakis magánalkalommal oda szállítva beváltatuak Szeg8zárdon és Pancaován az ottani kir. gubóbeváltó intézeteknél és pedig:
azu) kerti földben alkalmas helyen 27a láb mélyen felásatott. A m. kir. selyemérpete kiosztó és gubó-beváltó intézet Szegszárdon.
— Nagy jégverés volt jun. 12-én so-mogymegyei Háromfán és vidékén, hol minden terményt teljesen tönkre tett s e községek lakosait a legnagyobb nyomorba süly észté.
— Megyei rövid hirek. Gyenesen Öaterreicher korcsmáros éjjel kiraboltatott, feje alul 200 frtot vittek el. — Keszthelyen két vándorlegény fürdött, egyik hamarabb felöltözködvén, másiknak a zsebóráját ellopta. — B. Edebheim Gyulay főhadparancsnok Kanizsáról Keszthelyre utazott. — A balaton-füredi angol yachton gr. Hunyady Imre séta utat tett a Balatonon Berényből Keszthelyre és vissza.
— ¡Rövid hirek. Sopronban egy tanítói állásra 99 pályázott. — Placht a hires börze szédelgő meghalt. — Egy franczia nő 8 gyermeket szült, ő él, de a gyermekek meghaltak.\'
— Molnár Béla Posonyban az érettségin megbukván szivén lőttemagát. —Az országgyűlést jun. 19 ón zárják be s szept. 25-ig elnapolják.
— A „vörös kereszt" nő-egyletnek 137 fiókegylete van 14 ezer taggal. — A vezuvi vasutat jun. G-án adták a közforgalomnak. — Tatán „Tat a-Tó város és vidéke" czimü hetilap indult meg. — Sárosmegyéből 2214 egyén vándorolt eddig ki. — Belügy ministeri államtitkárrá Prónay József neveztetett ki. — A phonographot most mutatják be Győrött. — Kossuth atyjának síremléke Dabason nagy ünnepélyeaaéggel lepleztetett le. — Fracczia-országban a politikai foglyokra általános kegyelem fog kihitdettetni. — A „Közvélemény" cz. lap megszűnt. — A mehadiai fürdőt egy franczia társaság veszi meg, a hévvizitmeg rég egy angol társaság óhajtaná. — Az idei termésből való első kenyeret angol királyné ette. —
JUNIUS 17-én 1880.
Ki nyert?
Budapesten jun. 12-én: 45. lü. 1. 61. 70. ^incz » » 4. 35. 82. 79. 3.
íneazt n „ G4. 31.41. 87. 1.
I-ső osztályúak (teljesen egészségesek éa kémé nyek) kilója 1 frt 20 kr., II. osztályúak, "
nyek) kilója 1 frt 20 kr., II. osztályúak, (iyu kas, puha, foltos és duplák) kilója 50 kr. Postán, vasúton, vagy gőzhajón szállítva csakis fojtott állapotban váltatnak be azok a szeg-azárdi kir. pete kiosztó és gubó beváltó intézetnél, és pedig I ső osztályúak (teljesen egészségesek és kemények) 1 frt 60 kr., II od osztályúak (puhák, foltosak, lyukasak és duplák) 70 kr. A nem fojtott gubók magán alkalommal történendő szállítása kosarakban, — a fojtott gubók szállítása nem magán alkalommal közönséges zsákokban történik. A caomagoláai eszközök kívánatra visazaküldetnek. Azok, kik a jövő tavaszszal a szükséges selyemtenyésztcsi utasitásakon kivül teljesen díjmentesen kívánnak kapni az alólirt intézet részéről selyemér-petét — felkéretnek, hogy ebbeli kívánságukat, okvetlen f. é. juniu8 végéig az intézetnél bejelentsék. Azon községek és ogyes személyek — kik szedertákat nevelni, vagy létező szederfa-ültetvényeiket nagyobbítani óhajtják, felkéretnek azt szintén junius hó végéig az alulirt intézetnél bejelenteni — hogy számukra a szükséges fehérgyümölcsü szederfa (Moruaalba) féle mag még annak idején meg3zereztethessók. Az illetők a vetésre szükséges magot az intézet részéről jövő tavaszszal szintén díjmentesen fogják megkapni —• ason feltétellel, hogy f. é. okt. hó végéig egy hatóságilag hitelesített okmányban tegyenek jelentést az intézetnél az iránt, hogy az egy iteze mag el vetéaére 8zükaégea ágyás (1 öl széles, 6 öl hosz-
Üzlet,.
Byapju-üzlet. A lefolyt Medárdnapi vásár nem felelt meg az eladók túlfeszített várakozásainak, de midőn követeléseiket mérsékelték, igen élénk üzlet fejlődött ki, melyben főleg a külföld vett részt, mig a belföld csak kis részben. A hegyvidéki és baranyai kétnyiratu gyapjút majdnem az utolsó zsákig felvásároltak német és franczia számlára a mult évieknél 6—S frttal magasabb árakon, jobbminőségü hevesi egynyiratut a belföld vásárolt a mult évieknél 8—10 frttal magasabb árakon. A forgalom körül-belül 50tXJ bécsi mázsára rug és az árak a következők: közép egynyiratu jó mosás 100 — 105 frt, közép egynyiratn kevésbé jó mo~sás í)ü—95 frt, hevesi paraszt egynyiratn 80—85 frt, pestvidéki urasági egynyiratu 85 - 95 frt, bácskai TI 75 frt, fehér begyvidéki kétnyiratu SS—04 frt, hevesi és miskolczi kétnyiratu 75—85 frt, jászsági paraszt kétnyiratu K8 — 73 frt, baranyai paraszt kétnyiratu 7G—78 frt, szlavóniai paraszt kétnyiratu 75—77. Mind 56 klgmként számitva.
Papírszeletek.
Egyik zenekarban működő czigány fiu felkért cgy fiatal ügyvédet, fogadná el a bérmaapaságot.
— Jaj kis öcsém, nem fogadnak el engem, hisz nem vagyok még megbérmálva.
— Nem tesz semmit, szólt a sipos, mi örömmel elfogadjuk.
Mi jelenleg egy szolgabíró?
— Az alkotmányosság omnibusa.
— A befejezéshez közel álló adókivető bizottság működésében az állami kincstár képviselője kijelenté, hogy már ma holnap távozik a városból, <<rre egyik itteni kereskedőház képviselője felkiáltott örömmel: Gatt sall Ihnen helfen !
Szerkesztői üzenet.
4114. B. F. Szent-Gróth. Sajnáljuk, már nincs birtokunkban. Hamarabb ha tudtuk volna, készséggel.
4115. 8. G. „Rongyos lett a", Tisza partján" köunyüdséggel irv.ák ugyan, de valamennyi poéta megénekelto már o gondolatokat. Töbtf eredetiséget kérünk kifejtoni.
4116. X. „Fáj a. szivem 14 Hagyjanak békét ennek a világfájdalomnak, szinte belobotegszem már magam is, hát még a t. cz. közönség.
4117. L. Válaszoltunk amint időnk engedé.
4118. Szegszárd. Jövőre is kérjük.
4119. H. G. Mély részvéttől vagyunk.
4120. S. Bocsánat, hogy rövidítettük.
4121. Sümegh. A jkönyvet megkaptuk
4122 .Minden leány szív". „Esküszegó" Pongyola dolgozatok, aztán „Szilaj kezet f nem ismerünk.
4123. „Naplómból", D. Á.-nak" és „Ugyanannak" sikamlósak. A többi jő.
4124. „A dalnok átka". Közölhető
4125. .Ellához" nem közölhető, másik igen
V a
s u
menet
ludul Kaiiiimirríl
hova :
r e n (1.
Moháén, DombovAr
VoD.t ssAm
205 Estik
215
\'201 Bod.-Po.lro (gyorsvonat) \'204 . . . (postavonat) ¿12 „ . . (vegyes vouat) 313 Bécsbe (Rioml.atboly, Sopron-feli)
301 . .........
315 Sopronba ........
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya •203 . . \'
201 , . (gjorsv)
Érkezik Kanizsára
honnét:
fa Perc. Iilíi
5 10 reggel 2 30 dílut.
■> 55 reggel
2 tí délnt.
11 20 Aijol
6 15 reggel ■ II 50 éjjel
3 40 délut
1 55 reggel
2 17 délut
10 50 éjjel
(vegye, vouat) (postavonat) (gyorsvonat)
U I H H) J=2
6o3 Zákány felöl 611 , 601 ;
211 BnHa.Pn.tr5l
203 ¿01
302 Bée.l.ől . 314 „ 163 Sopronból
2111 Pr.-tgerl.of felül (gjorsvon.t
204 n 206
ffeielós szerkesütó: Bátorfi Lajos. T E SEK.
5 27 reggel
1 41 délb.
11 1 éjjel
4 15 reggel
- 5 délnt
10 30 éjjel
4 1 reggel
10 15 ••íj\'l
12 5 delel
5 37 regnél
1 .0 délui
10 50 éjjel


c5
es (—<
CO
s2 -
! - >. =
Xt 55 o ,
o > Z E .
2
— — ®
fcC — ¿8 3"
» ^ 5 2
D = tc ??
3 05 ^
\'-j * M *
ÍP
«C N .5
1111;
5 2 K>
. =3 a 50
i — — -o
-=5 Jé
. = se
= E n! M \'
i -r íz: -c
s =: í: ~
.S 5 * ~ — i-
" -i t: .2 js
! "" £ < ! I M 3Q
5 «e s ~
I
se =9
S C H M I D
H
ÍVI A.
Budapest, váczl-Korut 72. azam
gépgyáros éti fö-ügynöke a
R S H A L L S O N S & C O. 3L,.mtd. czégeknek Gainsboroügh Angliában ajánl
legújabb szerkezettel fa-, kőszén- éa szalm&fütéare,
legújabb szerkezettel, kettős tisztiló szerkezeftel, szabadon mozogható választó h«ngfirrel, tüzel ¿készülék lékkel vagy anélkül. TovAbliA :
„zij- és fogaskeret hajtásra, saját gyártmány angol rendszer szerint, és minden a mezőgazdasági szakmába vágó gépeket. t^f Árjegyzéket és felvilágositást nyujl STBINXTZ MÓR Nagy - K a n i zs án.
szab. biztosító öotáplálo készít
84 4 0
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNltJS 17-én 1880.
I H TD E T E S E g:
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy, Baranya- és Vasmegyék részire kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tiiz-, szállítmány- és jégbiztosítás! ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SOHWEIGER. MOSCOVITZ.
A. Magyar-franczia öiztosltó részvény-társaság
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel ielenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások leg-készségeaebben megadatnak. BlztOSlt pedig a társaság
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy vízen szállitoU javak károsodása ellen .;
b) jégkárok ellen d) az ember életére minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben >
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14 én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Felfigyelő bizottság. Beck Nándor a magyar jel*álog-bankn*k igazgatója.
Lánczy Leo. a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrsbource Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union génerale vezérfelügyelője Párisban.
Igazgatóság.
Igazgatók : Dr. Miller Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben.
Kistenmacher Károly a „Hoffmann József-* nagykereskedő czég fónöke Budapesten. Schweiger Márton kir. kereskedolmí tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : Moskovlcz Lajos Budapesten.
______ _______ _____ , ____________ j nagyobbrészt ístnort ós köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az
egész monarchiában biztosító társaság mind oz ideig, melv a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit nakí e társasig mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nynjt arra nézve, hogy a társaság üzletvitele \\ méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen meg fog f«lelni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtótelek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosalt követelményeire.
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát az általa kepvíselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynökségi területen a vidéki ügynökségek szervezése teljes folyamatban van és hogy tűzbiztosítás; ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnák. maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
vezérügynöksége Nagy-Kanizsán,
989 20-52 Kerületi ügynökség Sümeghen Epsteill. V. urnái.
Választmány.
Elnök: Bittó István, ő fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykerpsztese, orsz. képv. stb. Bpesten. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla, fóldbirtos, orsz. képv. stb. Budapesten. Bontoux Jenő. a párisi Societé l\'Union génerale elnöke stb. Párisban.
Választmányi tagok. Róbert Morin marquis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb Párisban. Neuwelt Armln kir. keresked. tanácsos nagy-kereskedő. *
Lovag zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. SYáb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlntl Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsben. Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkba«
GUTMANN S. H.
érczöntöde
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tuzoUószcrek gyár, harang ^^^SSlSfi^^^ Budapest
Rotteirbiller utcza 66. sz.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászati és viznmtészew« gépek készítésére; a gyárral kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megfelelő szivattyúk és kutak készittetnek.
WHT Képe* árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
gyár fl-ólitele^e: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik.
Ezen forrásnak fel\'őségé kitüntetve az auslriaí császár, magyar király ő felsége által. A m. kir. on-zágos akadémiától, az orvosi akadémiától l\'árisban, agyszintén az első kül- ós belföldi orvosi tekintélytől, mint gyógysavban a leggazdagabb és leghatásosabb minden eddig is-nvTt keserflviznél, (57.1 100 részben) mely a legmagasabb elismeréssel lelt kitüntetve. — Mely semmi más keserüviztSl elért lavanytar-talmu, megmutatja továbbá ennek használatát, csúzos betegségeknél, köszvény-, rakódvány és hagy savas sóknál (köszvény, holy<.gkőj átellenben minden más keserüvixeknél fölülmúl-hatlan- és sikcrdnsabb 86 3—ő
Mint rendes anyag elégséges egy bordói pohár, ellenben egy pohár más keserű forrásokból.
Előlegek minden gyógyszertárban és füszerkereske-désben.
A Budai Ráköczy-forrás igazgatósága Budapesten.
Mária-czelli >
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmaí ellen,
~ és felülniulhatatian az étvágyhiány, • gyo-
morgyengeség, roszazagn lehellet, szelek, savanyu felbüfögés, kólika, gyomorhurnt, gyomorégés, hugykők^pződés, túlságos nyálkaképződés, sárgaság, undor és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor göres, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital álul, giliszta, lép- ós májbetegség, aranyeres bántalmak ellen.
SS* Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Kapható.: Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, %-alamínt az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. , Központi szétkuldési raktár nagyban és kicsinyben
Braay Károly,
„az őrangyalhoz" czimzett gyógyszertárában
64 8-52 Kremzierben, Morvaország.
HELFY B.
látszerész és aranyműves Nagy-Kanizsán,
az „Arany Korona" vendéglő átellenében FÓTÉK.
Ajánlja dnsan felszerelt raktárát valódi optikailag csiszolt és helyesen számozott szemüvegekből és zwikkerekből a Waldstein-féle rendszer szerint rövid és élesen látó szemek részére, valódi angol Smock és conser üvegek (közönséges diszárukkal fel nem cserélendők) achromatikus távcsövekből, tábori csövekből, operai látcső, mindennemű nagyító üvegek, teleskopok, nagyító tükrök, üvegek, prizmák, hévmérok, alkoholmérők. sulymérŐk, aneroidok, orvosi hőmérők, bor, pálinka és mustmérlegekból sat sat. — Yíllany-gépek, villámhárítók, házi távírók 3 évi jótállás mellett felállíttatnak.
Üvegjeimet mindon vevőmnek 3 napi próbára adom ki.
Minden o szakba vágó javítások, újítások elfogadtatnak s a leggyorsabban eszközöltetnek. •
Szemüvegek levélbeli megrendelésénél az illető személyek által Hzűkségesnek tartott adatokon kívül még a következő kérdésekre adandó válasz.
A távolság hüvelyk, centimeter vagy papírszalag által határoztatik meg.
A balszem befedendő: \\ -q
1. Mily messziről olvasható jobb szemmel közönséges jó I 3 nyomás. I 5.
2. Mily közelről olvasható a jobb szemmel közönséges jó f % nyomás. ) w
A jobb szem befedendő: l s
3. Mily messziről olvashat bal szemmel ? 1 —
4. Mily közelről olvashat bal szemmel? ] p
5. Különösen kellemetlenek-e a szemnek fényesen világított tárgyak ? 8
6. Használt e az illető egyén már szemüvegeket, s ha igeu, mióta ?
7. Mi czélra kívántatnak a szemüvegek : — Olvasásra? Távolba látásra? Vagy az éles világosság elleni védelemre? .
8. A papillák (a szem feketéje) mily távol állanak egymástól s orr ott, hol a szemüveg felteendő előugró, egyenes vagy mélyedt.
9. Ha ezen irás megerőltetés nélkül olvasható-e? 83 4—*
Ha ezen nyomás szabad szemmel nem olvasható, a megrendelő szíveskedjék nagyobb nyomást választani, s megrendeléséhez mellékelni.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
.NAGY-KANIZSA, 1880. junlus 20-áfn.
50-aiB: szám
Tlzenkileuezedlk évfolyam.
ElSttzet««! «r:
1 frt
f.\'-l érre . * -
n*?yed é.rp "í -
Kov 10 kr
Hlrj»lé««k
S he.i\'t.o« petit*orb*n :, mánodtwir 6 > min.ten to.ibhi torért 5 kr SY1LTTKRISEN „„rmikíllt in krérl Téréinek fel I Kinivtári illeték mindpn L„,. h.ríetéíért kűlünj J 30 kr fi.cteodS-
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZLÖNY\'
„n.-kanizsai kereskedelmi « Iparbank", „n.-banlzsai takarékpénztár"
<5Ssta — --
F A lap itollemi rétnél t illets kStletnénjek » ^ II «serkeartShSc. anyagi réiaét illetlt közlemények pedig ■ kiadóhoz bérraentv* ÍDté«endők: NAQY-KANIZSA Wlauloikiz. Bérmentetleu levelek. CB&k ittnert monkatfo-■ aktét rogadtatuak pl
]lKér.ir*tolc Timiin nem küldetnek.
. előbb : .Z A L A-SO M O Gr Y I
V..K»nizsa?<íros helyhatósácának, „n.-kanizsai onk. tüzolto-egylet«, • „n.-kanlzsal kereskedelmi s iparbank», .n.-kanizsal takarékpénztár", « „zalamegyei általános tnnitoi«»-tület", a .n.-kanizsai kisded-nereló egyesület". a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kfllTálasztmitnya" s több
megyei és Táróul egyesület hivatalos értesitije.
ileteiikint ketszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
a „zalai közlöny"
lizenkílpiiczedik évfolyamának második felére
juliíts—deczemberre ........4 frttal
juliur.—szeptemberre.......2 frttal
«zennel előfizetést nyilunk s illetőleg az előfj^e-lésre tisztelettel felhivjuk a nagyérdemű Közönséget. „Ji
Óhajtunk továbbra is megszokott házi barát lenni s igy mind a. megyei, városi, mind .1 közérdeknek hü tolmácsolói leszünk. Különös gondot fordítunk a közgazdászati mvatra s ezért minden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hilel-seu közöljük, mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából közlünk biztos és hiteles átnézetet.
Az egyleti életnek továbbra is figyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben van a biztos jövő a közjólét megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló figyelmet fordítunk továbbra is.
Híreinket lehető gyorsan s minden\' személyeskedéstől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel.
Az előfizetéseket legcélszerűbb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a ..Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához intézőid ők.
Nagy Kanizsa, jun. IS. 1 S<S0.
BATORFI LAJOS WAJDITS JÓZSEF
•*/.ork«r»rt\'">. laptulftjilono«.
A „Zalai Közlöny" t. szerkesztőségének Nagy-Kanizsán.
Nem gondolnék báladatlan munkát ós a lapra elveszett költséget, lia néhány borügyi ezikket — különösen /„álamegye bortermelésére vonatkozva — közölhetnék becses lapjában.
Régen meghaladott dolgok reám nézve azon halmak,amely a kitűzött kérdésekben akár az orsz. gazd. egyesület enquete tanácskozmányaiban, akár az orsz. borászati rongressusban vitatás vagy megbeszélés tárgyául kitűz ¡re voltak: mutatja az, hogy megállapodás vagy határozott irányban haladás semmiben sincs elérve általuk, pedig neküuk tenni és rendben tenni — és minél többeknek a termelő osztályban is, de az értékesítés terén ugyanez osztályból is számosaknak tevékenynek kellene lenni. Ezt elérendő különösen a Balaton melléken, melyért oly sokat dolgoztam, csalódtam, d« mégis bor-terménye felségeért birtok szerzés által is magamat kötöttem, kívánnám folytatólagosan megbeszélni, életbeléptetni. Ezért kérem becses lapja hasábjait.
Helyi érdekű kívánók lenni fejtegetéseimben ; egyenesen a Balaton melléke bortermelésére és borterménye értékesítése módjaira kívánom felhívni határozott irá nyu javaslatokkal az illetékes közönség figyelmét — azért még előleges figyelmeztetését is megtehetné t. szerkesztő ur a lap és tárgya érdekében, hogy a kik talán nem igen szokták volna olvasni a Balatonmellékí érdeklettek közül, azok is figyelmesekké lennének saját érdekükben és talán fejtegetéseim, javaslataim nagyhorderejű, jövőre hatással bírnának egy
TÁRCZA.
A megcsalt anya.
Tavasz volt, fényes szép tavasz ; Emlékezem, emlékezem. Hogy f«"lnajiig szegény szivein. Kitűnt a kéj, remény, vigasz ; Vak ¿jbe halt «zelid napom ; Sötét van, és — nem alhatom.
A bűvös árny, az ¡Határ, Lonibsuttogác, madár dala Mind oly\'csodás, édes vala; Ekkor égő keblére zár : Hűséget, üdvöt esküvék ; Tanom a föld, tarom az ég
Mi csábos volt e pillanat! Kábult valóm ngy reszketett; — . Oh átkos, ittas kivQl.-t I Lehnllatá. virágomat ..... S hol az lehullt, gyümölcse jó; , Ji>ít, — s elhagyád, el" hitszegő !
Ékem lobollt; — arezom hogy ég, Miként a felhős mennyevet; Hozott ík zápO\'t": könnyek\'-t Elállt a köny, nincs cseppje rég; l)e kin«>sabh a fájilalom. — hmm alélt, leáldozom . . .
Im a pohár; te nyojtod azt Rút kárhozat, mely eltaszít • ítélni, hajh, ki merne itt?! ítéld el a nyíló tavaszt, Ha fagy lepé virágait, S tovább nem éled, nem virit
Itt a pohár, — édes lehet: Hisz\' benne sírnak álma van, — Hol nincs szegény, boldogtalan--Szemem ntolsó könnyet ejt, Oh ez, csak ez fájó nekem : Érted kis árra gyermekem l
Te itt maradsr, éu elmegyek. Örökre el, — Ist. n veled !
Ist«n.... de jaj!...... itt szent ke*e«l
Az élft int, szivem rom^g :
Bölcső inog ; az ébredő
Felsir.. tovább ah, nincs erő ! —
K«\'z«-m, pohár lehull, — -«ak őt Emelni k^-1 erőm. karom ; KI, ol halál ! — hadd ringatom. Keresd f«*l ! — intsd a hitszegőt: Meghalt a kedves : — jött a tél: De az anya örökre él.
HAJGATÓ SÁNDOR.
A férjek.
(Életképek.)
Irta: ilj. Donánzv Ferencz. Vili."
A férj, ki szarvakat o-Isel!
Vakságáért ép olyan igát érdemelne, mint ama bizonyos négy lábu jószág, mi szarvakat visel; az ily férjnek csökönyössége és kopoksága melleit, megszűnik minden képzelődő tehetség, nőik erényeért akár a tűzbe lehetne ugratni őket, a világ szája ellen süketek, nejük csalfasága mellett pedig vakok és csak akkor ébrednek és látják meg a valót, mikor egy olyan frappans tanulságot kapnak, ami a szarvak mellé még meglehetős füleket ajándékozott.
* * *
A férj nejét a város ligetbe vitte, a fasorok között sétáltak fel alá és a hattyúkat nézegették, mik fel alá úszkáltak.
A tó part egészen magános volt, a nőcske levette kalapját szőke hajáról, 8 üde arczát a játszó szellőknek tevé ki, mik pajzánul lebbe-gették, kiszabadult fürtéit.
egészséges alapon és biztos sikerre kilátást nyújtó szervezkedéssel.
13 esztendeje elmúlt már, mikor én tisztában voltam szőlészeti és borászati bajainkkal, s annyi ideje elmúlt, hogy alakulóban levő önkormányzatunk szakmi-nisteréuek javaslatot tettem — felhívására — hogy miként tegyen s haladjon ez országos kincsünk érdekében közös javunkra ; — de a tétlenség miatt annyi idó elveszett reánk és termelőinkre nézve áldástalanul sőt veszélyesen, nagyon silány bálvány miatt.
Voltak hegyvidékek, a melyeken elmondtam akkori javaslataimat, s annyira üdvösüknek találták ?vczérférfiaik, hogy több oldalú megtiszteltetésben, bizalomban részesítettek és javaslatom életbeléptetésére felkértek. Talán hibáztam országosan, hogy nem tettem, legalább egy minta intézményt nem szerveztem. De a Balaton melléke — szülómegyém — volt lelkem vágya s ennek rendezése és felséges bora értékesítése lebegett előttem: ezt elbeszélni, ennek módozatait tudomásra jut-tafeii lenne czélja ezikkjeimnek: ezért kérek helyet lapja hasábjain.
Megkísértettem egyszer már Tapol-czára egy értekezlet összehívását néhány évvel ezelőtt, de oly lapban találtam kö zölni felkérésemet, mely kevésbé volt még akkor elterjedve ott; és előleges ismerte tés nélkül nézeteim iránt: azért habár voltak is szép számmal az érdeklettck közül buzgólkodók az ügyért, de oly irányba terelték el ál próféták a kivitel mikéntjét, hogy már születése előtt kellett meghalnia. -
PARRAGH GÁBOR.
Örömmel nyitunk tért a szakértői munkásságnak s felhivjuk előre is megyei szőlőbirtokosaink figyelmét a közlendő czikksorozatra,
___ SZERK.
Jegyzőkönyv,
Fölvétetett a zalamegyei ált. ¿tanítótestület N.Kanizsa járási körének 1880 vuíj: há 20"in MagyarSztrdahélyen tartott értekezletéről.
Jelenlevők:
a) Nagy-Kanizsáról: Iloffmann Mór alelnök, Hajgató Sándor, Dómölki László, Németh Ignácz, Rosenblüh Lajos, Rózsavölgyi Antal, Schmidt Károly, Lisztner József, Tóth István, Biba Kornélia, Pávica Anna, Szakonyi Józsa. —
b) a vidékről: liumszáuer Simon elnök, Ambrus Lajos jegyző, Anders Károly pénztárnok, Ágoston János ujudvari, Andalíts János szent-baláz8Í, Dolmányos Ferencz, Horéuyi Pál és Horváth Vendel kis kanizsai, Dudás Sándor gelaeazigeti, Kilbingor ¿Jándor pöCrétei, Kiss Ignácz eszteregriyei, Kolossá Jófesef szepetneki, L-:ndvay Ferencz bajosai, Lukács József felső-rajki,- Magassy József paiini, Magyar György bakónaki, Matuach Jeromos csapi, Papp Mihály fűzvölgy i, Pulay Károly hahó ti, Sáringer Károly magyar-szerdahelyi, Széphegyi Gáspár kaczorlaki, Vass Gáspár pölö&ke-fői, Vlai János fityeházi — rendes tanítók. — Vindisch L. gelpei és Virka Lajos nAgy récééi altauitók, mint rendes tagok. — Továbbá: tok. Bátorfi Lajos ur, tek. Stingly Károly ur gels»i körjegyző és iskolaszéki elnök, nt. Bánfy József szent balázsi segédlelkész ur, mint vnd«\'-gek. — Magyar-Szerdahely község részéről : Koszorú Vendel közs. biró, Sonkol János . esküdt és Németh István esküdt voltak jelen.
Tárgy:
1. Elnök üdvözölvén a jelenlevőket a gyüatát megnyitottnak nyilvánítja.
*2. A mult értekezleten fölvett jegyző könyvet fölolvassa a kör jegyzője, — ennek (5 dik pontját, mely igy szól: „Kerestessenek
A férj Ravószin szemeivel, kenderszinü haj es szakállával, ugy nézett ki okos, szeliem-dtis arczu neje mellett mint egy siilt hal.
A fasor végén egy fiatal ember közeledett, minek láttára a nőcske elpirult és karját kiakasztá férjééből.
Terhedre vagyok talán V kérdé a férji! óh nem édeském, viszonzá a nő, hanem melf.g van, nemde? meg én ugy szeretek, »ti a fák között egész szabadon járni.
A fiatal ember közeledett, s a nőt n legnagyobb előzékenységgel köszöntötte.
A nő bemutatta férjének.
Tudo.l édesem, végzé szavait a nő, Platán ur volt az, ki téged Gáliczéknál szivarral kínált meg.
A férj egy darabig köhögött és gondolkodott. Ahá emlékezem, emlékezem, nagyon örvendek uram, igazán örvendek! i
Nem lesz ellenére kegyeteknek, ha bátor leszek e sétához társul ajálkozni.
Mindkelten, mind a nő, mind a férj, elfogadták.
• A nő sálját, kalapját és napernyőjét férjé nek adta, ki most inkább egy kirakathoz, mint -egy sétáló férjhez hasonlított és ő pedig Platán úrral előre ment és csevegett . . .
Istenem, szólt a nő, ez a séta ugy el-bádgyasztott.
Szabad karomat ajánlanom nagysád ? előzékenykedett Platán ur, — megengeded Laczíkám, szólt a nő egy bűvölő mosoiyly&l, te ugy is ugy meg vagy rakódva . . .
Oh, oh kérlek, válaszolt a férj, hanem nem volna jobb ha leülnénk ?
Néked jót tesz az Laczikám, egész nap ülsz a hivatalban, mozogj mennél többet, nemde Platán ur?
Oh igen, a mozgás fő életszükség, pláne a sok ülés után.
. Hogy pedig a férj is szórakozzék egy kicsit, mellette kezdtek haladni, és mindketten nagy buzgalommal mutogatták, hogy és mily délezegen úszkálnak a hafyuk, s mig a férj ezeken bámészkodott, addig a nő és Platán ur i»en jelentékeny pillantásokat váltottak egymással.
Platán ur, mint egy kiképzett világfi, nom csak a nőket, hanem a férjeket is tndta mulattatni; elkezdett beszélni minő. terhes, mennyi felelősséggel jár az olyan állás, minő a férjnék van.
A nő segített neki hűségesen . . .
Oh férjem nagyon buzgó, sőt tulbu7gó uram, sokszor egész levert ha hazajön a hivatalból, étvágya nincs, kedvetlen s ha kérdezem, akkor is csak egész röviden felel, pedig mindig mondom sétálj, szórakozz, én gyakran nem érek reá kimenni, éu féltem férjem egészségét uram !
Helyes oka van reá nagysád, a sok ülés és a szobai lég, a legártalmasabb valami . . .
Látod Laczikám? hanem ez ezentúl egész máskép lesz, néked minden csütörtök és minden szombat délután ki kell sétálnod, két három óráig, ugy-e megteszed ?
E szellemdus parancsra Platán ur a nőcskére egy hódolatteljes pillantást vetett.
Valóban igazad lehet Adél és én tanácsodat követni is fogom.
Azután Platán ur lesz oly jó, hogy szerencséltet bennünket hetenként egy párszor,
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
meg az összes magyarországi tanitó-egyletek azon kérvény pártolása végett, miszerint a nmltságu vall. és közokt. ministerium által az országos tanitói nyugdíj-alap kimutatása a megyei bizottságoknak megk aláessék* — Rosenblüh Lajos, mint volt indítványozó ezzel óhajtja kiegészíttetni: „melynek révén a tani-- tók járási közgyűlések alkalmával tudomást szerezhessenek az általuk fizetett nyugdijpén-zek kezeléséről" — elfogadtatván, a jkőnyv hitelesíttetik.
3. Elnök előterjeszti a központi elnökségtől időközben hozzá érkezett hiv. iratokat.
A 68. 77. és 63. szám alatt küldött ira-• tok felolvastatván, tudomásul vétettek.
A 89/880. számú irat már a jelen értekezletet megelőzőleg nyolcz nap előtt köröztetett három példányban a járási körben, s annak tartalmáról mindenik tagtárs kellő időben értesült. —
Központi elnöknek m. é. deczi 27-én kelt ós 45. sz. a. A) melléklettel átküldött értesítése, mely a nmltságu vallás- és közokt. ministe-riumnak a „Zalamegyei ált. • tanítói.\' testület . 1879. évi okt. 6-án 1231. sz. a. jóváhagyás végett föl terjesztett módosított alapszabályai"-ra vonatkozó megjegyzéseit tartalmazza, komoly figyelem s vita tárgya lőn, melynek a létesítendő testületi „segély-egylet\'-et érdeklő pontjára nézve a járáskör mai értekezletén következőleg határozott:
a) a nagy-kanizsai járás tanitóköre m. ó. nov. hó 20 án Nagy-Kanizsán tartott gyűlésében hozott 8 általánosan eltogadott határozatát (jkönyv 5-ik pont) érvényesíttetni kívánja; azonban
b) ezúttal egy bizottság választatik a jköri tantestületbe, melynek tagjai a segély-egylet tervezetét, illetve alapszabályait kidolgozzák, 8 azt a folyó évi augusztus hóban Keszthelyen tartandó megyei tantestületi közgyűlés elé terje8zszék. E bizottság tagjaiul beválasztattak: Hoffmann Mór, Hajgató Sándor, Schmidt Károly, Szalay Sándor ós Rumszauer Simon urak.
A 90/880. sz. a. másolatban közlött s a nmlgu vall. s közokt. m. kir. minísteriumtól 5321. bz. leiratát, mely a tanitó-egyletek orsz. szövetsége alapszabályainak ügyét tárgyazza, a gyűlés nagy többsége lehangoltan veszi „ tudomásul s az e fölötti eszmecsere az értekezlet egyik legélénkebb mozzanatát képezte.
A járáskor jelenvolt tagjai tekintélyes számmal Hajgató Sándor nézetét osztják, mely kellően megvilágittatva s helyeslőleg elfogadva ezekben összpontosul:
„A nagy-kanizsai járási kör a szövetség eszméjéről le nem mond mindaddig, mig a budapesti központ azt a napi rendről egyátalában le nem teszi."
4. Hoffmann Mór tudatja, hogy a nagykanizsai izr. hitfelekezetü tanitók a jövő gyűléskor mind jelen fognak lenni s a körbe rendes tagokul belépendnek. Ezt a gyűlés amily őszinte örömmel veszi tudomásul, ép oly fájóan esik tapasztalnia, hogy a már eleve rendes tagnak bejegyzett Boronkay Károly izr. hitközségi tanitó tagtárd, saját óhajától hitközsége által elüttetve, — gyűlésünkön jelenleg részt nem vehetett.
5. Gyakorlati előadást tartott Kiss Ignácz az értelemmel olvastatás kezeléséből. Né hány helybeli iskolás gyermekkel Gáspár Já nos II. osztály számára irt olvasó-könyvéből a 7. számú olvasmányt tárgyalta.
te imádod a wisthet, amit te szeretsz azt én is, s wiathezni fogunk, Platán ur tán unatkozni fog? de te szórakozol.
Oh, oh, tiltakozott Platán ur!
Ez túlságos szerencse lesz uram, mit én csak megköszönni tudok viszonzá elragadtatva a férj, ez igazán elmés.
Ilyen csevegés mellett, majd egész dél után sétált a nő, az udvarló karján s a férj pedig majd egész délután hordozta utánna a sált, kalapot, napernyőt, hol jobbra, hol balra.
Végre haza felé tartottak, a közvetlen az utcza elején, Platán a házaspártól bucaut vett, megígérve számtalanszor, mind a nőnek, mind a férjnek, hogy bátorkodik tiszteletét tenni mielébb. —
A férj pedig, rendes szokás szerint, olajat óntögetett a tűzre, elkezdte dicsérni, mint csak száján kifért, hogy mily finom, mily kedves ember ez a Platán, egy ily házi barát valóságos quinternó és csudálatos! a nő mindenben igazat adott neki.
Kevés napok múlva, Platán ur az első vísitjét tette, s szellemdus volt mint rendesen ! a férj el volt ragadtatva, a wisth parthie fölségesen sikerült, egész tűzzel játszott, nem vigyázott másra mint csak a játszmára, igy nem is vehette észre azt, hogy a kártyák közé mit Platán nejének osztott, egy levélke is van keveredve.
(Vége következik.)
Az előadás után élénk didaktikai eszmecsere fordnlt elő a módszeres eljárás mikénti alkalmasása fölött, melyben előadón kicül Hoffmann, Hajgató, Schmidt Károly mondák el tapasztalásból merített külön nézeteiket.
A gyűlés tagjai meggyőződtek előadónak ügyessége felől, előadásának sikeres kiviteléért elismerés seavastatik.
6. Sáringer Károly a földgömb gyakorlati ismertetését könnyen érthető s a népiskolai növendékek szellemi felfogásához mért népszerű modorban matatta be. — Félóráig tartott vonzó előadásával a jelenlevők érdeklődő figyelmét teljes mérvben leköté.
Minden figyelmes tanember felismerhette előadóban a szakavatott, űgy buzgó ós tapaszta latokban dus tanítót, ki iránt zajos éljenzésben nyílvánalt az őszinte elismerés.
7. Harmadik előadónak vállalkozott Ma-gassy Mátyás rigyáczi tanitó ur; azonban ő ismere\'len okból a gyűlésen nem jelent meg.
A tárgysorozat szerint következett:
8. Lendvay Ferenc« szépirodalmi felolvasása.
A felolvasott tétel czime: „Hasznos, sőt szükséges-e a néptanítónak a szépirodalmi ismeret?" *
A dolgozat kellően kiderítette a fölvett tétel czélirányos voltát a népnevelés terén. Az érvelések és a találó idézetek logicai össze függésben állnak a tárgy alaki czéljával. Nyelvezete az aesthetikai irály mai színvonalán áll; ennélfogva a gyűlés köszönetet szavaz a felolvasó tagtársnak, s a dolgozat egész terje delmében a „Zalai Közlöny" tek. szerkesztőségének közlés végett beküldetni határoztatott,
9. Az 1868. óv óta fölvett jegyzőkönyvek letisztázott másolatainak hitelesítésével Hajgató Sándor és Sáringer Károly urak bízatnak meg.
10. Elnök bemutatja Stíngly Zsigmond és Scherer István nagy-kanizsai főgymnasiumi tanulóknak a gyűléshez küldött e czimet viselő dolgozatát: „Tanulmány Tompa Mihály hazafias költészetének egy darabjáról."
A gyűlés fontos tárgyainak halmaza a az idő rövidsége miatt ezt egészben felolvasni nem lehetett. A törekvő ifjaknak e szép figyelmét azonban a kör köztetszéssel logadja.
11. Sáringer Károly, mint az „Eötvös-alap" gyűjtő biztosa kimutatja számla mellett, hogy a mult években 46 frt 37 krnyi összeget küldött be Budapestre az alapot kezelő bizottság pénztárnokához. Egyszersmind ajánlja az „Eötvös-alap" pártfogolását újólag ¡8 a tiszt-társak buzgó részvétébe.
12. Az inditványok sorrendje vétetett föl.
a) Hajgató Sándor a gyakorlati előadá sokra nézve ajánlja, hogy az illetők a kijelölt szakmából rövidebb időt igénylő tárgyat laszszanak, a magát a tárgynak lényegét eleve csak általánosságban nevezzék meg.
— Elfogad tátik.
b) Ambrus Lajos fölemlíti nagy-kanizBai járás szolgabirájának, tekintetes Svastics Károly urnák azon kiváló figyelmét és nemzet-gazdászati tekintetben a föld mi velő népre is közvetve kiható gondosságát, miszerint a „Gyümölcsészeti és konyha kertészeti füze^ tek" et, járásában levő összes népiskolák számára a községek pénztárából megrendelletni sziveB volt; ennélfogva indítványozza, hogy a járáskör által neki hála-köszönet szavaztassák;
— általános helyesléssel elfogadtat ik azon
Sajkám könnyen .. .
Sajkám könnyen úszik Az álet tengerén, Oly «zép jövőt igér, Kecsegtet a remény.
Már, már elérve van A hőn kívánt sziget, FIol béke várja majd c
A hányt vetett ozivet
Szívem örül, dobog
Kiérni véli már,
De ím! jön a »aló, E* a kegyetlen ár
Megkapja esolnakom Magasra falveti, Halál-félelmemot Gunynyal nevetgeti.-
Csapkod, csapkod kemény, Zajgó hnllámíval, Vele szövetkezett A tánezoló vihar.
E kettő visz, ragad, És elmarad a hely. », Uj élet vár megint Uj szenvedésivel.
S a régi !.ar-*s, a kin Vesxí majd kesdetét, Sajkámat a vihar Mig nem repeszti azét.
HEGYI GUSZTÁV.
hozzáadással, hogy a mai értekezleten fölvett jegyzőkönyv e pontja külön kivonatban nevezett szolgabíró urnák hivatalosan megküldessék.
cj Elnök felolvassa főt. Ambrua Ferencz zala-szent-balázsi plébános árnak levelét, melyben sajnálkozását fejezi ki, hogy elodázhatlan hivatalos ténykedése miatt a gyűlésen nem jelenhetik meg. — Rokonszenves szavakban üdvözli a gyűlés összes tagjait; Isten áldást kéri a néptanítók működésére, stb.
Ft. plébános urnák, a tanügy iránt általán kitüntetett érdekeltsége — valamint a tanitók iránt nyilvánuló jó érzeteiért a jkör jegyzőköny víleg elismerését szavazza meg.
Közhelyesléssel elfogadja a gyűlés Rosenblüh Lajos indítványát, miszerint udvarias viszonzásul a jegyzőkönyv e pontját külön kivonatban nevezett plébános urnák a tisztikar megküldje.
13. A jkör tagjainak névsora felolvastatván, néhányan előre igazolták elmaradásukat. A többiekre nézve az elnökség utasittatik, hogy ellenökbe az alapszabályok 21. § át vegye alkalmazásba.
14. Fölhívja Sáringer Károly a gyűlés figyelmét arra, hogy miután a kör jelenlegi jegyzője a jkör keletkezése óta fölvett s szétszórva levő jegyzőköny veket a szorosan együvé tartózó mellékiratokkal együtt kellő csinnal bekötött könyvbe saját szorgalmával letisztázta,
— ezért neki jegyzőkönyvileg köszönet s a jköri pénztár jelenlegi állományához mérten némi tiszteletdíj szav íztassék meg. — Noha a kör jegyzője ez utóbbit elfogadni vonakodott,
— általános elismerés mellett neki 5 frt tiszteletdíj megszavaztatott.
15. Megállapíttatik a jövő gyűlés tárgysorozata, mely a következő:
a) tisztújítás,
b) folyó ügyek elintézése,
c) gyakorlati előadások; u. m. Rosenblüh Lajos a mennyiségtanból. Vindisch L. a házi ipar tanításából.
16. Jövő (őszi) Il-dik közgyűlés Nagy-Kanizsán tartatik, melynek napja annak idejében köröztetni fog.
Más tárgy nem lóvén, az értekezlet d. u. 2 óra 15 perczkor bofujeztetett. Kmf. -
RUMSZAUER S.,
a kör elnöke.
Jegy tette: AMBRUS LAJOS,
a kör jegyzője.
A balaton-fiiredi gyógy fiirdő rövid ismertetése.
(Folytatás és vége.) sf A közlekedés Balaton Füreddel azerfelott olcsó és kényelmes. Budapestről naponkint két vonat indul Siófok felé s ugyaneunyi Kanizsa felől is. Az érkező vonatokat Siófokon a „Kisfaludy "-gőzös várja, mely innen egy rövid óra alatt átszállítja a vendégeket Balaton-Füredre. Ezenkívül Budapestről minden szombaton és ünnepet megelőző napon kéjvonatok közlekednek rendkívül olcsó áron (II. hely Budapestről Siófokig, innen gőzhajón Füredig s vissza, 3 napig érvényes jagygyel 6 frt 25 kr.) Akik a vizí utat nem kedvelik, Veszprém felé jöhetnek 8 innen kényelmes bérkocaikon másfél óra alatt Balaton-Füreden vannak.
Hivatalok. A fürdő jelenlegi igazgatója Écsy László, a Ferencz József-rend lovagja. Magánlakása : Nagyvendéglő épületében, hivatalos irodája: a gyógy téri sétányon.
Hivatalos orvosok: Rende:ő fürdő főorvos: dr. Huray látván. Lakása: Ujfürdőház. I. emelet, télen át Budapesten, újvilág utcza 1-80 szám alatt. Uradalmi orvos: Gomahl László. Keresztház.
Gyakorló orvosok: Dr. Mangold: Hor váth ház. Dr. Engel Gyula Ó ház I. em.
Gyógyszertár: Orbán Ignácz gyógyszertára a gyógy téri sétányon.
Fürdőbiztosi hivatal: Nagy vendéglő 4.
szám.
Távirda: Keresztház I. emelet.
Postahivatal: Nagy vendéglő épület
Vendéglők, étkezés. 1) Károli Nándor Nagy vendég lője, kitűnő konyhával, elegáns termekben; este szép időben impozáns verandán rendkívüli szép kilátással a Balatonra. Zene. (Ez a legdíszesebb 8 leglátogatottabb hely.) 2) Rabsch Róbert szállodája; kényelmes csinos helyiség, jó konyha, mérsékelt árak. 3) Katona Ferencz vendéglője: egyszerű, házias konyha, olcsó. 4) Izraelita étterem as alsó sétányon, hol az illetők vallásuk szerinti jó ételeket s italokat kapnak.
Gyógydjjak. Három napi tartózkodás után 2 frt, öl nap után 3 frt, tíz nap után 4 frt, hat hétig 5 frt, ezentúl 6 frt. A fürdőhely belterületén kivül lakók e dijaknak felét fizetik. Cselédekért egész idényre 1 frt. Zened íj: 24 órai tartózkodás után 50 kr., három nap után 1 frt, tiz nap után 2 frt.
Szobák ára. Az urodalmi épületekben, melyek egyenes összeköttetésben állnak a födött folyosókkal, a gyógyteremmel, étteremmel
JUNIUS 20 áo 1880.
\' s kávéházzal, t. i. az uj fürdőházban (legelegánsabb), a nagyvendéglő épületében (igen kényelmes) s az ó-fűrdóház és Kereszlházban 1 frttól 3 frt 50 krig. A többi vendéglakokban minők a Horváth-ház, Rabsch szállodája, Fülöp-ház, Talián-ház, agyszintén a villákban meghatározott ¿rak szerint.
Nyaralók. Eszterházy László (sárosdi), Écsy László (fürdőigazgató), Jókai Mór, Halász Gedöon, Dőry Lajos, Huray látván (fürdő-főorvos), Lonkay Antal, Horváth Kálmán, Szücs-Cséry, Ürmónyi József, Teasdeale Vilmos, Molnár Aladár, Pethő-féle stb. nyaralók egy része bérbe is kivehető.
Boltok, Üzletek. Nagy mennyiségben, különféle czikkekkel az uj födött sétány alatt, a gyógytéri sétányon s a templomhoz vezető uton. Sárkány budapesti kereskedő párisi és nürnbergi diszmü kereskedése a Nagy vendéglő éttermének főbejárata mellett.
Fényképészet: Lengyel Samu fényirdája az alsó sétányon.
Nőknek a ruha-szabásban (uj, kitűnő és gyorsan elsajátítható rendszer mellett) oktatást ad Lengyel Samuné asszony.
Mulatság, szórakozások, kirándulás. A színkör: jó operette, vígjáték b népszínmű társulattal. ^Előadás délután 5—7. A nagyvendéglőben gyakori táncz éa tombola-estélyek. Julius 26-án a Saisou fénypontja, az Anna-bál. A gyógyépület diszes nagytermében hangversenyek. A sétányon reggel és este zene. Séta-csónakok mérsékelt dijért a közönség rendelkezésére. Messzebb kirándulásokra Youn^ Richárd Londonból jött hajóépítő kényelmes és biztos vitorlás hajói ajánlhatók. (Megrendelésre magánhajókat is épít.) Kirándulási helyek: Tihany. (Az apátság klastroma, nevezetes visz hang) csónakon vagy kocsin égy órai ut. Gyalogsétákra igen kellemes Balaton-Fured közvetlen környéke. Messzebb kirándulási helyek: (hajón vagy kocsin 3—4 órányira) a Kisfaludy Sándor által megénekelt" gyönyörű, regényes zalai hegyek: Szigliget, Badacsony, Csobáncz, Tátika, Szent-György, Sümeg, Rezi stb.
Előleges lakásrendelés miatt, vagy egyéb a fürdő-intézettel összefüggésben álló ügyekben a t. közönség forduljon az igazgatósághoz.
Uelyi lilrek.
— A főgymnasiumi ifjúság zárünn« pélye mult hétfőn tartatván meg, alkalmat veszünk arról bővebben megemlékezni. A vál tozatos müaorozat következőleg folyt le: „Ima-Verdi „Nabuco" dalmüvéből, előadva szép sikerrel a főgymn. énekkar által; „I Magyar ábránd" idősb. Ábrányitól, zongorán előadva Kartschmaroff Sándortól, ügyes játéka köz elismerést aratott; Gyulay Pálnak „Pókainé" cz. hatásos szerzeményét Kiss Gyula szép ér zéssel szavalta; az énekkar Tariczky átiratát „Népdalok" czimüt gyújtó hatással; Godina Lajos által Abtnak egyik kedvencz dala fuvolán adatott elő, mely tapsvihart aratott, Donátit Lajos bátor előadással szavalta Arany „Érzé keny bucsu" cz.szép költeményét; következett a pályázatok eredményének kihirdetése és a jutalmak kiosztása, ez időbea nemcsak n kíváncsiság, de a törekvő igyekezet s tehetség ülte diadalát. Hám József tanár ur benső érzelemmel s átérzett ügy buzgósággal f» jtegtité az önképzőkör fontosságát s a lelkes ifjúság magasztos törekvése felett elismerőleg nyilatkozott. A titkár e közben felölvasá a 22 vég zett ifjú nemes ösztönü adományát és pedig: Austerlitz Béla 5 frt, Banelly Géza 2 frt, Bárdió György 2 frt, Bosnyák Zoltán 5 frt, Gartner Béla 2 frt, Geiszl Miksa 2 frt, Hauser János 5 frt, Kenyeres Lajos 2 frt, Koronczy István 1 frt, Köhler Kálmán 2 frt, Kun Vilmos 3 frt, Laky Árpád 2 frt, Nagy látván 1 frt, Schakerla Károly l frt, Sólyomy Lajos 2 frt, Szabó Lajos 1 frt, Szigethy Elemér 2 frt, Vajda György 1 frt és Zárjeczky Győző 2 frt, összesen 41 trtnyi összeg felajánlását a kör czéljaira, melyből 20 frtot Szigethy Károlynak „A képzőművészetek állása az Árpádok korában" czimü jeles művelődés történelmi dolgozata nyert el. Tanügy barátok lelkesítő adománya ez évben jelentékenyen növekedett, és pedig Oroszváry Gyula ügyvéd urnák 2 arany adományát Csurda Andor, Knáuaz Boldizsár ur l aranyát Göttinger Reiner nyerte el. Adományoztak továbbá: Berzay Elek házfőnök ur 1 drb. aranyat és 2 ezüst frtot, Berkes Imre tanár ur 1 drb. ara nyat, ifj. Fesselhofer József 5 frtot és Knortzer György 1 ezüst tallért, elnyerték: Matkovits Gyula, Kiss Gyula, Szigethy Károly, Noticzer Ferencz és Tóttösy Imre, dicséretet arattak: Kasztl Adolf és Lábos Aladár. Ezek megtörténte után Dr. Németh Antal főigazgató, majd Pap János igazgató ur tartottak az ifjúsághoz szóló tartalmas és lélekemelő beszédeket. A „bucsu ioduló" rekesztette be e szép ünnepélyt, melyet a főgymn. ifjúság egész hévvel adott elő, a közönség teljes elismeréssel viseltetett a távozó Berecz Imre világi s a köztünk maradó \' Groszmann Ignácz kegyr. zenetanár fáradhat-lan ügybuzgósága iránt. A nagyszámú közön-
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS 20 án 1880.
¿¿g egy része átment a torna terembe, hol pongrácz Adolf jeles képzettségű torna tanár által szakértelmesen vezetett testedző tanitás ¿3 gyakorlat általános elismerésben részesül». Az ifjúság önérzetes törekvése s a kor szelleméveli haladás méltó figyelmet aratott. Egy úttal megemlítjük, hogy az érettségi vizsgák 12 — 14 közt szakadatlanul megtartatván 6 ifjú nem nyerte meg az érettségi nyilvánítást.
— Lapunk felelős szerkesztője kevés időre a fővárosba utazott, helyettesitője Hajgató Sándor főmunkatárs lesz, a lapba szóló közlemények küldését „Zalai Közlöny szerkesztőbe- czim alatt kérjük küldeni.
__ Gelsei Guttmann Henrik ur, mi/jt helyi laptársunk irja, a helybeli izr. hitközség érdemdús elnöke s városunk derék 1 polgára, a budapesti rabbi seminárium igazgató tanácsának tagjává neveztetett ki a közoktatási mioister ur által. Üdvözöljük a derék fér-líiit e kineveztetés alkalmából, s kívánjuk, • hogy sokáig szentelhesse közhasznú tevékenységét minden jó és nemes ügynek.
— A kisdedovodába Kemény József ! óvót választotta meg a kisdednevelő egyesület
választmánya. Kobány Mihály fővárosi jeles óvó s nevelő az ülés előtt vonta vissza kérvényét. Pályázott összesen 18 óvó.
— Híre járt, hogy a Nagy Kanizsán állomásozó honvédek közt a thyphus ütött volna ki, illetékes helyről vett értesülés folytán kijelentjük, hogy nem való, egyik honvéd himlő b\'in, másik szivszélhüdésben halt meg.
— Huszárok és dragonyosok voltak a napokban nálunk. A G-dik huszárezred Bécsből vonult Bosniába, naponta átlag 36 kilométernyi utat teáznek, a dragonyosok Stiriából Ba-rauyába mennek s naponta átlag 25 kilométernyit utaznak. A 48-ik tartalékezred körünkből augusztus hóban nagyobb gyakorlatra Pécsre vonul.
— Bünügyi. Lapunté hasábján közöltük volt, hogy kis-kanizsai Hokmann Lászlón febr. 11-éu este állítólag Szedlimaer Ferencz által elkövetett sértés miatt febr. 19-én elhalt, mely esemény akkor Kis-Kanizsa város közön-ségét a legnagyobb ingerbe és megütközésbe hozta. Jelen bűntény felett a kir. törvényszék ngos.Wlassics A. elnöklete mellett Dr. Horváth Ferencz és Gózohy Ferencz törvényszéki bírák, Dr. Laky Kristóf királyi ügyész, Dr. Tuboly (jryuln védő ügyvéd közbejöttével a végtárgya-lást juu. 16-án megejtvén, azon Ítéletet hozta, moly szerint Széttlimaer Ferencz k.-kanizsai lakos a súlyos testi sértésben bűnösnek kimondatván, 5 évi hetenkint egyszeri .böjttel és köz-
\\ munkával súlyosított börtönre, az elhalt szülei részére gyógyítási és temetési 100 frt költség a tanuzás és vizsgálattal, ugy a rabtartással t\'elmerülő költségekben marasztalta. Bárha vádlott mind végig tagadta a telt elkövetését, de sértettnek három izben is tett vallomása a ki hallgatott számos tanuk egybehangzó vallomása ■ folytán Dr. Laky Kristóf kir. ügyész szokott | érveléssel előadott vádbeszédje következtében, ki azonban vádlottat orgyilkosság bűntettében kérte bűnösnek kimondatni — éa vádlottat 15 évi fogság, 500 frt kár, 100 frt költség, a rab-tartás és v izsgálattal felmerült költségekben kérte marasztalni — Dr. Tuboly jeles képzettségű üg3\'véd alapos érveléssel védett határos védbeszédje folytán a bűnténynek aulyoa testi sértésre lett minősítésevei a fenti Ítéletet mondotta ki. — Igaz, hogy egyetlen tanú sincs, ki a tett elkövetésénél tanúságot tehetett ,volna, valamint vádlott egy szóval sem ismerte be tettét, de sértettnek a tett elkövetése után azonnal Posaavecz Fereucz tanúnál tett nyilatkozata, az előnyomozást teljesítő szolgabíró, ugy a vizsgáló biró előtt tett vallomása követ-kez\'ében egyes tanuknak az ügyre vonatkozó vallomásaiból vont következtetésnél az összetett bízonyitékok alapján lett az ítélet kimondva, védő ügyvédnek azon a védencze érdekében lett védekezése mikép sértetnek, vallomása csak akkor birna bizonyító erővel, ha annak elmebeli állapota igazolva volna, ami jelen perben igazolva nincs. Miután pedig az orvosi boncz lelet arról tanusködiic, hogy belszervei-ben különösen a tüdőnek az oldal bordáhozi szo ros odanövése, a tüdőbeni beállt keményedés miatt indokolt átalános testelaatnyulás következtében egész testi szervezete már beszámítás alá jön, legnagyobb valószínűséggel áll azou körülmény, mikép sértett az első vallomásokat | a tején ejtett tompa ütés által beált agyvelő rázkódás következtébeni elmezavarában tette éa mivel legutóbb Szedlimaer Ferenczczel találkozván, ennek képlete levén emlékezetében, tette reá a vallomást, mondjuk, hogy mindezen alapos é\'-vek és begyőző okok figyelembe uem vétettek. Mindkét fél fellebezést jelentvén be, lehetőleg közölni fogjuk a felső bíróságok által hozandó ítéletek eredményét.
— Hajógyár Balaton-Füreden. A magyar tengernek uj, érdekes speciálitása lesz ez évtől fogva. Young Rikhárd angol vállalkozó ugyanis a bpesti angol konzul felszólítása folytán vitorlfis hajót hozott a Balatonra; példája
utánzásra talált, amennyibon egyik gr. Hunya-dynatf már szintén van a tavon egy hajója. Young most kisebbszerü hajógyárt állit fel B. Füreden, melyben angol evező csónakok, san-dolinok, yachtok, gős-kéjhajók készíttetnek. Ugyancsak az angol konzul buzdítására már e nyáron sok angol család keresi föl a kies fürdő». — Megemlítjük még, hogy a Balaton kiáradt, Szántód, Szemes ós Boglár községekben a rété -ket és szántóföldeket elöntötte.
— A gelsei sensationalis gyilkossági eset végtárgyalása csütörtökön, jun. 24-én tar-tatik meg, nem lesz nyilvános. Intézkedünk, hogy amint lehet lapunk közleményt hoz róla.
— Lapunk mult számában közöltük a zala-egerízegi nőegylet által rendezett jótékony-czélu tavaszi mulatság leírását, most «Ikalmunk van hálás köszönet kifejezése mellett a kegyes telülfizetők névsorát közölni: Ürményi József főispán 5 frt, Svastics Benónó 1 frt 50 kr, Ro-senberg Sándorné 5-frt, Blau Lázárné Bpest 8 frt, Farkas Dávid 2 frt, Sturm György 2 frt, Oesterreicher Markus 2 frt, Martinkovics Lajos 1 frt 50 kr, Gráner Teréz 2 frt, Eisenstädter Zs. 1 frt, N. N. 1 frt, Horváth Miklós 1 frt, Stern Farkas 1 frt, Rosenberger Zs. 1 frt, Lázár István 50 kr, Viosz 50 kr, Bozsán Emil 50 kr, Dervarics 90 kr, Kuhasz M. 50 kr. Stern 50 kr, Br. Bazellí 50 kr, Fanzler 40 kr, Hol-losy 50 kr, Gráner Géza 50 kr, Grünbanm Miksa 50 kr, Fischer Ödön 50 kr, Fischer Kati 50 kr, Fischer Miksa 50 kr, N. N. 50 kr. Heinrich Zs. 50 kr, Deutsch F. 50 kr, Deutsch Ödön 50 kr, Rózsai Ödön 50 kr, Dr. Krausz 50 kr, Oesterreicher Sándor 50 kr, Krausz Lipót 50 kr, Schuttz Péter 50 kr, Weisz Ede 50 kr, Varga L. 50 kr, Rechnitzer S. 50 kr. Rosen-thal Gy. 50 kr, Krosetz 50 kr, Gózony 50 kr, Gr. Gresz 50 kr, Kohn 50 kr, Ragendorfer 50 kr. Ujolag még a következő felülfizetők nevei küldettek be hozzánk: Martonfalvy Antónia 5 frt, Martonfalvy Karolina 3 frt, Isoó Alajosné 1 frt.
— Pótvásár lesz jun. 21-én Zala-Egerszegen a mult hó 18-ról elmaradt helyett. Csáktornyán jun. 30-án nagy marhavásár lesz.
— Zala-Egerszegen junius 13 án Kárpáthy György jól szervezett színtársulata által köztetszést nyerőleg adatott „Czigány" népszínmű. Ez alkalommal legnagyobb mérvben kitüntette magát és legtöbbször kihivatott Kárpáthy György, Nikó Lina, Fáy János, Fáy Jánosné, Zendy Mihály stb. közönség meglehetős nagy számban gyűlt össze. — 16-án „A legény bolondja" czimü népszínmű került azinre. A közszeretetben álló és a kedvelt művésznő Nikó Linának — (Kati) a azerepé-ben előforduló énekek legnagyobb részét kétszer kellett a közönség kihívására elénekelni, továbbá Kárpálhy György, Fáy János, Fáy Jánosné, Balogné Teréz, Zendy Mihály is el ismeréssel működtek, minden felvonás után, sőt az előadás végeztével az egész működő társulat kíhivatött, mely alkalommal bár az idő kedvezőtlen vala, mégis eléggé pártoltatott a társulat. 17-én Fáy János jutalmául »Nagy apó, vagy a szerelmes diák és a vig mendícans" magyar Operette kerülvén színre, Fáy János ezen pályám busz évi működését ez alkalommal befejezte, kinek is a szinpadrai jövetele alkalmával az egész társulat nevében és jelenlétében Kárpáthy György igazgató által azivre-ható szónoklat mellett pályatársi emlékül egy koszorú adatolt át, ki a nagy meglepetéstől elragadtatva és reágondolva, hogy pályatársait, kikkel oly sok jó és balszerencse k§zt küzdött el kell hagyni és tán ugy, hogy többé óket soha sem fogja látni, ugy ő, mint az.egész jelen levő társulat -könyekre fakadt és csakis egy kevés váratra birt szóhoz jutni, szerepét a leg-kitünőebben vitte, ugy Kárpáthy György, Nikó Lina, Kárpáthyné Rózsa, Závodazky Mari, Zendy Mihály is. Sajnos azonban hogy ő e pályáni utolsó fellépte alkalmával oly hidegen pártoltatott.
— Árverés Zalamegyében. Kudaszpólai Terézia 448 frtra b. ingt. jun. 21.- Nagy-Kanizsán. — Inkler István 1760 frtra b. ingt. jul. 16. Talián-Dörögdön. — Tóth István 444 frtra b. ingt. jul. 13. Sümeghen. — Metz György 338 frtra b. ingt. jul. 7. Nagy-Récsén. — Barka János 415 frtra b. ingt. jul. 17. Lesencze-Tomajon. — Szili Viktória 868 frtra b. .. ingt. jul. 19. Hahóton. — Pales Anna 356 írttá b. ingt. jun. 28. Szent-LÍ8zlón. — CBŐdhirdet-mény Krauzer Betti gelsei lakos ellen j tgond-nok 3tiogly Károly, perügyelő Kpváts János nagy-kanizsai ügyvéd. — Róka József 943 frtra b. ingt. jun. 25* Pólán. —
— Rövid hirek. A czárné halálát 4 hónapig gyászolja Oroszország. — Győrött nagy jégeső sok kárt tett. — 3 magyar kőművest ütött agyon egy fal Bukarestben. — A lipiki fürdőben jun. 8-ig 193 fürdővendég for dult meg. — Tóth Kálmán jeles költő aggass-tólag beteg. — Kaposvárott a népünnep igen sikerült. — A rákfene is gyógyithatónak
jeleztetik. — fa orsz. zeneakadémiának 31 növendéke van. — A Saharán vasútépítését tervezik a francziák. — A havanna szivarok drágábbak lettek.
KI nyert?
— A budai 2 millió forintnyi sorsjegy-kölcsön XXVII. részlet nyereményeinek beváltása végett Budapest főváros tanácsának f. é. május hó 15 én 20.392/VÍL sz. a. kelt határozata folytán a kisorsolás Kada Mihály alpolgármester elnöklete alatt jun. 15-én délután 3 órakor tartatott meg, mely alkalommal a következő szamu sorskötvények sorsoltattak ki. Mindössze 600 sorskötvény 58.300 forint értékben sorsoltatott ti s pedig nyertek: 22537 sz. sorskötvény 20,000 frtot. A 39,329 sz. sorskötvény 1000 frtot. 200—200 frtot nyertek 3199, 15,333 20,539, 24,979, 43,520 sz. «. kötvények. 100—100 frtot nyertek: 1226, 1619, 3425, 5233, 10,884, 18,611, 19,611, 23,555, 25,107, 25,256, 25,263, 30,683, 33,236,34,000,34,575,42,414,43,178. 48,763. Kisorsoltatott továbbá 565 darab sorskötvény, melyek egyenkint 60 frtot nyernek. A nyeremény kifizetése 1880. évi decz. 15-én történik a fővárosi pénztárnál.
Vegyes liirek.
— Templom szentelése Kiskun-Félegyházán az utóbbi években egy remekróm. kath. templom épült, mely nem csak a szép fejlődés nek indult magyar városnak, de hazai mü-épitészefünknek is méltán válik dicséretére. Az építés már teljesen be van fejezve a most Kiskun-Félegyházán nagyszerű templom-szentelési ünnepélyre készülnek. A városi képviselőtestület a felszentelési időt nagy nemzeti ünnepünkre, a f. évi Szent-István napra tűzte ki s egyszersmind Agócs János plébánost, Molnár IstVÍn polgármestert és Kocsis Sándor vámosi képviselőt kiküldötte, hogy Peitler Antal váczi püspököt a felszentelésre s egyszersmind őt a felszentelés azemélyes vezetésére felkérje. A küldöttséget a napokban fogadta Váczon a püspök, ki megígérte, hogy az általa különben is kedvelt városban oly remekül épített isteni hajlókot f. évi aug. 20-án személyesen fogja felszentelni.
— Gyertyák ember zsírból. Nápolyi lapok szerint e város közelében nem rég puszta babonából borzasztó bűn követtetett el. Néhány paraszt ugyanis meg fogott egy gyereket, azt leölte, 8 zsírjából gyertyát készített, hogy annak világánál éjjel az erdőben kincset ásson. Kincset természetesen nem találtak. A parasztok egyike- egy papnak elárulta a dolgot, a pap a hatóságnak, s most a bűnösök ellen szigorú vizsgálatot indítottak.
— Qázrobbands. Borzasztó szerencsétlenség történt a déli vasút székesfehérvári állomásán, melynek szomorú lefolyásáról következő ket irja oltani le/elezőnk : ,Két éve mult, hogy a helybeli állomáson az elavult petröleum-lám-pákat légszeszszel váltották föl, s ez idő alatt többször megtörtént, hogy a gáz kitódult a csövekből a kellemetlen bűzével a pályaudvar minden helyiségét, megtöltötte. A napokban éjjel, midőn a budai vonat megérkezését várták, a portás felesége azzal a neszszel ébreszté fel a nyugvóra tért lámpagyujtogatót, hogy a gáz ismét kiömlött a csövekből s a ház emele tén levő szobáját egészen ellepte. A lámpa-gyújtogató rögtön elhagyá fékhelyét a a gáz ömlés okát kezdé kutatni..Nem tudjuk a hiá nyos instrukezió vagy pedig a "agy mértékben élvezett szölőnedv okozta-e, hogy a lámpák gyujtogatója, a bekövetkezhető veszély sejtelme nélkül gyertyát gyújtott, hogy annak segélyével a cső repedését megkeresse. Alig tett két lépést a tjazometer felé azonnal reá jött, hogy a gáz magából a gazométerből tódult ki, s hogy a bajon segíthessen, a gyertyát által adá a portásnénak, hogy azt utána vigye. Erre a lámpagyujtogató kinyitotta a gáz óra ajtaját Csakhamar oda ért Albrechtné is (a portás felesége) de alig jutott közel a gázométerhez, az égő gyertya felrobbantá az órából kinyomuló gázt, a szegéuy asszony ruhája egy-két perez alatt lángba borult A lámpa-gyújtogató, kinek felső testét csupán inge borította, mindkét karján égést szenvedett, de sikerült a lángok közül idejekorán megmenekülnie. A szegény portásnó helyzete sokkal válságosabb volt. Mire a gáz szörnyű robbanása által fölébresztett vasúti személyzet a szerencsétlenség színhelyére érkezett, a szegény asszonynak minden ruhája hamuvá égett, sőt hajától is megfosztották a lángok. A kétségbeesett emberek hamarjában nem leltek módot, melynek révén a szerencsétlen nő megmenekülhetett volna, s végre ia ugy akarták őt a lángok kösül kiszabadítani, hogy össze-vissza égett testét homokkal hintették tele. Csakhogy ez a segítség már nem menthető meg a szegény asszony életét, s másnap délután borzasztó kínok köst jobb létre költözött Kimultát férje s két kiskorú gyermeke gyászolja. — E szerencsétlenségnek a
boldogult asszonyon kivül vtfn még egy pár áldozata, kiknek többé-kevésbé veszélyes sebeit a robbanás folytán széthullott ajtó és ablaküvegek okozták. Az épület falai több helyütt meghasadtak, sőt kettő ösaze is dőlt. Albrechtnét szombaton délután temették el a városi lakosság nagy részvétele mellett!0
— Alföld-fiumei vasút nagyvárad-eszéki része. Köztudomásra juttatjuk, miszerint az alföld-fiumei vasút állomásai közti forgalmában tetszés szerinti mennyiségben szállítandó gabonanemüek és hüvelyesek, valamint őrlemények és burgonya részére f. é. január 15-én érvénybe lépett kivételes díjszabások f. é. jun. 30 ával hatályon kivül helyeztetnek. Budapest. .1880. jun. 9-én. Az üzletigazgatóság.
— Megőszült egy éjen át. Pozsonyból írják a következőket: A napokban vidám ifjak társaságának egyik tagja mulatság végeztével haza vetődött. Késő éj volt, s midón lakása elé ért, a kaput már zárva találta. Dúdolva csöngetett, a midőn a kaput kinyitották, kedélyesen fütyürészve ment szobája felé. Gépiesen nyul zsebébe de ijedten veazi észre, hogy szdbája kulcsa nincs sehol. Öaszekuttatja minden zsebét: hiába. Jobban szemügyre\' véve ruháját észre veszi, hogy felöltője nem övé, kicserélte, s most szomorúan megy Is a házmesterhez, hogy kinyittassa a kaput, mert elhatározta, hogy az éj hátralevő részét pajtásai körében fogja tölteni. Ezzel annyival is inkább kénytelen volt, rairt akin kabátjának lennie kellett, bizonyára már rég haaa tért, — de ■ meg lakását sem tudla. Midőn a fiatal ember az emeletről leszállott, el kellett tévednie, mert
a helyett, hogy a házmester lakásba jutott volna, olyan helyiségbe lépett, melynek sajátságos pinczés dohos szaga volt. Megfordul ki akar menni, de testét megakasztja valami keresztben fekvő tárgy. Sok tapogatózás után másik tárgy akad Keze alá: ez érez, amaz fábél való. A pincze hűse lecsöndesité lázongó fejét, de ugyanakkor iszonyú gondolat lopózott agyába. A szegény ember ugyanis — koporsók közé tévedt. E házban ugyanis temetkezési intézet van, mely koporsóit a pínczében tartja, s fiatal emberünk ide tévedt. Kiabálni kezdett, „segítség ! segítség!" mondá amint birta, mint az őrültugy tombolt, futkosott föl é* alá — de szavát nem hallotta senki, ayt inkább minden arra mutatott, hogy még beljebb halad a pincze űrjében. A rettegés olyan borzasztó éjét élte át, melyről hü leírást adni képtelenség. Midőn hajnal első pírja tölmerült, egy összetört, félig megholt ember vonszolta magát elő a pinczéből, s a házmesternek közvetlenül e mellett levő ajtaján kopogtatott, a házmester amint kilépett, ugy kiáltott föl: „Az isten szerelmeért mi történt? Hiaz ön halálos beteg, a még hozzá egészen megőszült! A fiatul emb\'T szó nélkül roskadt a házmester karjaiba a ki felvitte a szerencsétlent szobájába.
— Hol legmélyebb a tengeri Ezt Ifclknap a „Tuscarora" nevü éjszakamerikai hajó kapitánya puhatolta ki. Mérései szerint\'az összes tengerek közül legmélyebb a Csendes tenger az éjszaki szélesség 44-ik foka és 55 perese, s a nyugati hosszúság 152-ik foka éz 26 ik percze alatt. Itt ugyanis a tenger 8513 méter, s igy 51/» tengeri mértföld mély.
Papírszeletek.
Elárulta. Ti sztogatj.i a Zsnzsi szobalány ; kertre nyilú ablakot. Gazdája folyton a háta mögött kullog, mig végre a ház asszonya is oda? érkezik
— Ejnye öreg, de nagyon nézesz ki m* az ablakon. Még eddig ngy tudom, sohasem érdekeltek ennyire a virágok.
— Nem is a virágokat nézem én lelkem, hanem arra vigyázok, hogy a Zsuzsi össze ne törje az ablakot.
— No hát ha azt nem akarja a ténsur, n « csiklantson mindigl feleli gonoszul Zsuzsi.
Tiszt a ruha. Menotjegyet váltott a lengyel zsidó a lembergi vasúti pénztárnál, kezében 3 darab inggallért tartott. Egy ismerőse megszálltja:
— Kiutazol, Ábrahám? Soká maradsz-c oda?
— Biz én két hónap előtt aligha hazajöhetek.
— Hát ezeket a gallérokat minek viszed el?
— Minek ?... Ha az ember ilyen hosszú ntra készfii, rsak kell magával vinnie- egy kis tisztát
Egy párisi czípészről, ki azzal dicaekedutt, hogy semmitől sem ijed meg, a következő történed két beszélik. Két fiatal ember összebeszélt, hogy próbára teszik a kérkedS czipész bátorságát. Egyikük tudtára adá a czipésznek, hogy egyik társa meghalt, s fölkérte Őt, hogy őrködjék a halott fölött. a Czipés* szívesen engedett e kérelemuek, s minthogy éppen sok dolga volt, magával vitte szerszámait, hogy őrködése közben dolgozhassák is.. Éjfél tájban fekete kávét vittek be neki, hogy ébren maradjon. Ennek elköltése után egészen megfeledkezett arról, hogy halott mellett van, s olkezdett vígan dalolni, mikösben a czípőtalpán ugyancsak ötötte kalapácsával a taktust Erre fölemelkedett a halott 8 tompa hangon kiáltá: .Ha valaki halott mellett van, n« daloljonA czipész egész flegmával fölomelkedűk, kalapácsával egy hatalmasat fitött az állialott fejére és mondá: „A ki meghalt, ne beszóljon !u — A halott erre elmenekült koporsójából és nem kétkedett többé a czipész bátorságában, mert tizennégy napig feküdt veszélyes fejbajban.
tizenkilenczedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
JÜNIÜS 20-án 1880.
Foote a híres\' komikus egyszer egy gazdag lordnál ebédelt. A lord igen fösvény volt s nagyon kis üveg bort tétetett Foote elé, miközben szüntelen említi, hány éves az 6 bora. Nos és ön mit tart e borról," kérdé a lord. „Valóban — felet Foote — korára nézve kétségbeejtően — kicsiny,"
Hivatalos piaczi árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. janim» 16. 100 kilogrammjával snamitva.
Búza 11-50.—12 20. Rozs 10--11-—. Árpa
7,-60.—8—. Zab \'—.—8.—. Kukoricza •—. 8.50. Burgonya 0" \' — Borsó •—.—30 —. Lencse —•
_-—28*—. Bab —•—.—12.—. Széna 1*80.
Szalma •-.—1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marhabns 52.—.—. Sertéshús 60\'—. — . Szalonna —.—70. Disznózsír -—.—76. Vörös hagyma •L-.—lg. Foghagyma -—. — 30. Czukor -—.—50. Bors •—140. Paprika 1\'—.—. Szappan •—.—40. 1 literjével számítva Ó bor 32—48 kr. Uj bor 16—24 kr. Pálinka 46 kr. Eczet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Vasúti menetre
Indul K«uU«árnl hova:
Vonat .r.Rra
207 Ks.ék, Mulli«-.., Dombovir
2I&- , 2H9
202 Buda-Pemre (gyorsvonat) 204 , (postavonat)
■212 . (vegyes vonat)
313 Bécbo (8«oml.,*tliely. Sopron-f"lél
301
Or* P.
r. ío 2 30 Ii i 5 50 2 fi 11 20 8 ir> 11 50
315 Sopronba 3 4U
206 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55
203 , . 2 47
201 . , (cyorsv) . 10 =>0
Érkezik Kanizsára
honnét-
n (L.
Bre. Iii<> reggo! ddlitt. éjj.l regj.l délnt. éijel reggel éjjel délnt: reggel délnt. éjiel
210 Zíkány fotói f. 27 reggel
216 . . . 1 41 d41b.
208 „ 11 1 éjjel
211 B,.fU.Pe<>tr5I (vegye, vonat) 4 1» reggel
203 „ (postavonat) 2 5 délnt
201 (gyorsvonat) 10 30 éjjel
302 Bác.hul 4 1 reggel
314 „ 10 15 éjjel
316 SopronljAl 12 5 délben
2H2 Prrtgerhof felül (g>ors?on)»t) 5 37 reggel
204 1 20 délnt.
206 10 50 éjjel
M X R. JD IC
Szerkesztői üzenet.
4126. „A regényirodalom omelé.úb er.." Sajnáljuk, <lp mi vw*áIjrko(lásra okot adó köx\'eménj nem vehetünk fel. KMSnbmi in Bzemé\'yeskedő.
4127. Cj Keszthely. A jkünyvet megkaptuk.
4128. G. fi. Nincs neiuml baj.
■1129. Győr. „Üüyhnjok". Kiolvassuk
4130. .Halomra". !e»*a vnn, balomra ír ü;a»0 sok mindeut.
4131. .Lelkem ide« álma". Saép-saép *.»! jen álomnak.
4132. .Hatodik". Csak! mikor lesz a l.atva-vanadik, talán sikerültebbnek mondhatjuk.
4133. „Három barát" közölhető.
4134. Csáktornya. Nincs.
4135. S«. F. Nem tOrödünk volo.
4136. Emlékezem". Kedves dolgoza1.. alkalmilag az ossön adni fogjak.
4137. Kolozsvár. Julius elején.
413S. „Borsos növény" keserű lapu b.w ez.
Felelős szerkesztő: Báttk\'fl Lajos.
T É S E K.
Az„Arany Szanvas"
szálloda nagy termében
ma vasárnap
■június t\'ó 20-/m
este 8 órakor
aagy efiitiás
moly még Európában nem volt. látható eredeti bűvészeiben és a legkülönbözőbb emberfajoknak testszineik és nemzeti öltözékeikben való mutatványokkal, előadva
ROMÁN ST. PROF.
co. kir. németbirodalmi, orosz, török, stb. udvari művész é*
ROMÁN AMÁLIA
leánya által. Helyárak: 80, 60. 40 és 20 kr. Jesyek vall hatók a szálloda termében.
Bővebbet a napi fairagaszok.
Moll
SEIDIJTZ-POKA.
Csak akkor valódi,
ha minden doboz czimlapján a *as és az én sokszorosított ezégem van lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér utlOfáS és aranyér ellen Különösen oly egyéneknok ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt o. é.
Minden eddigi világtárlaton ós orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoliószerck gyár, harang
és
érexön tőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang.ik tüzoltiszati és vizmiitészeti gépek készítésére; a gyárral kap.tnolato» vizmiitészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, in«ljbeii kizárólag Itoni munkaerő alkalmazásit mellett, minden czélnak megtelelő szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bermentesen szolgáitatnak.
gyár fióktelepe : Kolozsvárott, belmonostur-ittcza 12. szám alatt létezik.
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
v
■ranozia borszesz súval.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenved/J omberiségn-k minden belső é* killso gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemű sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélwk. üszök, szemgyulladáfl, mindennemű bénnlás ~és sérülés sth, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-nmjolaj.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában). Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, IJécs
. Tuchlaaben.
Raktár ar állam minden hirnevos gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árlcengedésben részesülnek.
A t CZ közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Heins .T. gyógy. Rosenberg Kerencz Fesselhofer .József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszég „Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay Kálm. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. KapronCZa Werli M. gyógy. Kőszeg Csacainovics Ist. gyógy. Rütte! Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend RÁtz .Ián. Zágráb Perkiet Kerencz gyógy. Mittibach S. Irgalmashoz gy\'»«y Sopron Mezey And. gyógy. (980 24—52)
Hirdetmény.
Legfelsőbb moghagyds folytán ezennel megíndittatik a
VIII. MAGY. KIR. ÁLLAM80R8JÁTÉK.
melym-k tiszt.-» jfivedolm»
Ö ( SÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KlftÁLYI FELSKtiKNKK
187\'.». évi okt-Mx-r h<*> 2«-4r61 kelt legíi-lwi <-Hiat4r<\'XÍ»a folyt.\'«n egy harmad-, vagyis */» részben a horvát országos tébolyda javára, a fen maradó kétbarmaürészből egy harmad-, vagyis */o részben a fiumei .Mária" egyesület segélyezésére, \' , részben pedig a mag}\', kir. vagyontalan hivatalnokok özvegyei és árváinak segélyezésére I alakítandó alap-, végre szintén s/0 részben a gyógyíthaüan, de közveszélyes elmebetegek számára Magyarországon létcsitoudő
ápold» javára fog fordíttatni. K sorsjáték összes-, 5237 ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szerint
210.000 forintra rugnali:, és p^dig:
1 íonyer (íti 000 forintul
2 . 10 000 forinttal, "is"iX. 20.(100 f.t 5.14
3 nyer. 3IHKI . 0.000 .
7 . 1 fiOo lO.rjKi .
10 „ 500 , r 5.1\'lHl „
1 ITuiye 3 nyer. 3 -
lf».t)0n forintt-vl\\
15.000 íri.J
r, ooo
7.000 ő.COO 7.500 4)0.000
5 000 forinttal, 2.000
7 r 1.000 r 50 „ 100
150 „ 50
5000 sor-ny. 10 , A h-uzás visszavontlailanul IStiO juníus 2-1-<<n történik.
Egy sorsjegy ára 2 frttal o. ó. vart megállapítva. Sorsjegyek kaphatók: a lottoigazgatóságnál Budapesten \'.IN\'flt, fóvámház, félemelet); valamennyi lottó-, só- és adóhivatalnál; a legtöbb postahivatalnál, és minden városban és nevezetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyárnló közegeknél.
Magy. kir. lottoigazgatóság
Budapest 1880.
(08 6—6)
május hó 15-én. Motusz j^JLajos,
m. k. pén7tl(iyinifii»tcri 0*xtályta»&c><04 <■* l"ttoi«aacnt.\'..
Ifinnnyomat ucm dijaz\'atik
Egy egész bazár
^ Bécstoen
csak 4 frt és 80 krért folyvást kapható!
Kz következőkből áll: 2 gyönyörű china-ezüst gyertyatartó. I Waterproopf kézelő. 2 olajnyomata festett kép fa-keretekkel. I uje/üst asztali csengetyö. víl. órczből, 2 juxtárgy csakis uraknak, 2 juxtárgy csakis hölgyeknek, I kiváló varrótok, ez mindent tartalmaz, mely egy hölgy szivét megvidámítja, I gyönyörű arcz-kép album, tellitvc pikáns fényképekkel. | járó érezóra hoss/.u lánczczal, perczekre kiszámítva, jótállással, kiváló cTiinni virág tartó, I «zép vajascsésze, I kristály-só- és borstartó. I valódi finom bagaria pénztárcza 5 részszol, emellett nem vastag és kényelmes a zsebben tartani, I gyönyörű érCZ Z8ebí lámpa, oly kicsiny mint egy dohánytartó, I valóban szép Sumatra ékszer urak és hölgyeknek, 1 melltü, 1 pár fülbevaló. 2 szép kri.stáiy-gyfiiií, teljes garnitúra iuggombokból, l gyönyörű bál és sétalegyező. Ezen bazár látható í»í)| 5 6
Bécsben, Praterstrasse Nr. 16.
Ki ezt postával akarja, megkaphatja, ¿v láda hozzá 45 kr
Csak magam egész Aastrlában vagyok képes
é. egy egészen jól járó kitűntetett álany-ezüst zsebórát, mely pontosan jár és próbálva van, egy á
gy álauyezüst óra-Az órás urak \'s óraeladók le-
2 frt 75 krért
lánczczal és óraknlcscsal adhatni Ezen órák finomabb- és" kisebben 3 frt. 30 kr és 3 frt 80 kr. gyének szívesek megbízásukat, mind eddig beküldeni és 6 hónapi hitelük van.
Csak 3 frt 90 krért és 4 frt 50 krért vagyok képes hölgyórákat nyaklánczc.zal egyí$|t adni, melyek pontosan járnak és e.-y elérhetetlen díszt mutatnak. Ki nem hiszi, nézzo csak meg ez órákat, ez majd bizonyosan megveendi. Órásaim ezen órákat 10 frtért adják el.
Csak I frt 20 krért atlok én egy amerikai kzoba-órát, melyet minden 24 órán át kell felhnzni és pontosan jár. Csak I frt 80 krért adok én egy keltő órát, mely bizonyosan nem enged elaludni. (900 5—6)
Kn k\'ipns vagyok nehéz ezüst zsebórákit 4 5. egész 6 frrért; Anker órákat 6, 8, egész 10 frtéit; Reirontoir órákat G. Pgéaz 10 frt\'\'rt; arany órákat 15, 20, egész 30 frtért a legnehezebbeket adni; minden órához egy 2 évre szóló jótállási jegy van mellékeire. — Mindazon órák, melyek épen csak nekem vannak, órás üzletemben láthatók és n?yanott meg is rendelhetők:
Bécs, Praterstrasse Nr. 16.

A bukott „nagy egyesült brittánía-ezüíit gyár" a? óriási raktár !• számolás következtében, egyszersmind, a változtatása vég.-tt
75 százalókkal a bocsáron alul is oladatik,
tehát
caaloiem elaj ánd.é3£ozva.
fele az elóállitási árnak készített étkező-t;trcy»ki
1 I 6 kiváló kristály késtartó I 3 gyönyörű czukor táleza • i 3 szép tojástartó ; 1 kiváló bors- és ezukortartó j 1 theaszüró legfinomabb fajta I 1 hatásos termi asztali vilátrit"
Csak 7 frt 25 kr, tehát nem j kapható az itt nevezett müvé^zetil melyek előbb HO frlba került k.
A tárgyak fehérségéért 25 évig jóütllva lesz
0 asztalikés igen jó aczélpengév l> valódi britt.-ezüst villa <» kitűnő „ ,. étkező kanál 6 lrgfin. kávés kanál
1 nehéz ,, ., levesmeró 1 kitűnő „ ., tejmerŐ «5 finoman készített ajándék tálcza | ¡48~da~ab~)
^Mind uz itt megnevezett -lí> darab dísztárgy össz« sen es.ik 7 fj t 25 krba kerül.
Megrendelések a pénz előleges beküldése mellett, tagy pedig Utánvétellel teljesíttetnek addig, mig a készlet tart ír
Egyesült Iirittáiiia-ozüst gyár raktár által Bécs, II. Untere Donauxtraxse 43.
Ila a tárgyak nem ill"k, akkor 8 nap alatt vissza vétetnek.
__ Százakban vannak a köszönet nyilvánítások, olismervé-1-yek a telsőbh személyiségektől, a tá-gyak finomsága- és jóságára vonatkozólag, melyek azonban térszfik miatt nem igtathatók ide. de irodánkban megtekinthetők.
HZ Hamisítások végett a czimet jól meglessék jegyezni, és az utezára jól vigyázni. ~ (76 6- S)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
3A6Y-KANIZ8A, 1880. junius 24-én.
51-dlls azám.
Tlzenklleuczedlb évfolyam.

Elóflzetéil ér;
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .Z A L A-SO M OG YI KÖZLŰM Y
\'fél étre . • - - | u,,gyed étre 2 .
Egy Kiám 10 kr
Hlrd«t黫k
6 halikos petit.orban 7, maiodnor 6 1 minil.n loliM" torért 5 kr. nyilttékhbn
aoroukéat 10 krért ,«-
tetuek fel. { | Kinctiri illeték minden
\' L„e. hiraeté.ért kalSnf i 30 kr 6«««nH6. g.
Ja^--——
v.-KanizsaTííros helyhatóságának, „n.-kanizsal onk. tűzoltó-egylet", a „n.-tanlzsal kereskedelmi % Iparbank", „n.-kanizsal takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanítótestület", a ,n.-kanizsal kisded-neTeló egyeHület", a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi a iparkamara n.-kanizsai külválasztuiánya11 s több
megyei éa tárosi egyesület hiiataloa értesittje.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A lap szellemi részét illető közlemények a !1 iserkesrtőhöa. j
| anyagi részét illető 1 közlemények pedig a j | kiadóhoz bérmentve intézendők : NAGY-KANIZSA Wlassioshaz
I Bérmentetleu levélek. ; csak ismert mnnkatár-) \', saktól fogadUtuak ríj
])Kéziratok vissza nem T) i küldetnek. J
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
a „zalai közlöny"
tizenkilcnczcdik évfolyamának második felére
julius—deczemberre.......4 frttal
julius—szeptemberre.......2 frttal
ezennel előfizetést nyitunk s illetőleg az előfizetésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű közönséget. a
Óhajtunk továbbra is megszokott házi J>£tát leuui s igy mind a megyei, városi, mind a közérdeknek hü tolmácsoléi leszünk. Különös "ondót fordítunk a közgazdászat! rovatra s ezért minden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen közöljük, mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából közlünk biztos és hiteles átnézetet.
Az egyleti életnek továbbra is figyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben van a biztos jövő a közjóiét megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló figyelmet fordítunk továbbra is.
Híreinket lehető gyorsan b minden személyeskedéstől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel.
Az előfizetéseket legczélszerübb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a .Zalai Közlöny" kiadó-tulajdonosához ínté-zendők.
Nagy Kanizsa, jun. 18. 18S0.
B&TORFI UJOS
WAJDITS JÓZSEF
lai\'tulajiloiios.
Szeged kedvezményei.
Olvasva Szeged újjáépítésének ama tervrajzát, mely az 1880. évi XVII, XVIII, XIX. és XX. törvényczikkek szakaszaiban izről-izre fölsorolvák, önként azon gondolat támad bennünk, hogy ha volna pénzünk agy, mint nincs, ha volnánk oly gazdagok, mint amily szegé nyek vagyunk: azonnal Szegedre mennénk uj házat épiteni.
A kedvezmények ugyanis, melyekkel az építkezések nevezett törvények alapján összekötrék, megérdemlik, hogy tehetósb honosainkat figyelmeztessük rájok, s esetleg ottani letelepedésre buzdítsuk.
Kizár minden kételyt, hogy egy évtizedbe sem kerül, s Magyarország egy oly második fővárossal bírand Szegedben, melynek párját nem fogjuk találni Bpest kivételével a hazában.
A tiszai rakpartot s tiszai állandó hidat az állam cpiti, s azokat minden viszteher nélkül a város tulajdonába bocsátja.
A minísterium az állami hivatalok számára 1884. végéig külön palotákat épit.
Lesz két körút, négy nagy és három kis s u g á r u t, több közkert, a Marstóren laktanya, két falazott főcsatorna, s a vár leromboltatik.
Az 1879-ben Szegednek a kincstár által előlegezett 369 ezer frt megtérítése elengedtetett.
A kormány Szegednek középitmé-nyekre s lakházak építésére 15 millió frtot kölcsönöz, melyből 5 millió középit-ményekre, 10 millió pedig a kárvallott
lakosoknak lakházak építésére adandó, ugy, hogy a felveendő kölcsön ötven éven át félévi előleges részletekben fizetendő vissza. Ezen kölcsönök a folvevők ingatlan vagyonának 50% át tehetik, s 10 ezer írtnál többre nem rúghatnak.
Az uj épületek, ha 1884. decz. 31-ig lakható állapotba helyeztettek, 1896. végéig adómentesek.
Azon épületek, melyek 1880. ápril 29-étől számítandó 10 éven belül nj telkeken épülnek, 14 évig adómentesek.
A kis körút és Tisza közti üres Sina-telken épült s legalább egyemeletes házak 18 évig adómentesek.
Ilyen kedvezmények mellett, azt hiszszük, hogy Szeged a legközelebbi 5 év alatt, 1884. végéig egy oly szép várossá növi ki magát, melyet látva, bízvást rámondható, hogy szebb lett, mint volt!
Az ég csapást mért Szegedre. Majdnem a föld színével egyenlővé tette, ol-annyira, ©így Szeged veszedelme méltán beillenék a szent biblia lapjaira intő példakép azoknak, kik nem választják meg jól a városok építésére alkalmas vagy alkalmatlan helyeket.
Szeged a törvényes elóintézkedések, hatalmas védtöltések fölépítése mellett mindazáltal élni fog, mint Phönix föl-ujul hamvaiból, s virágozand a magyar nemzet örömére, s „dicsőségére".
Mert a csapást, mit az elemek-haragja mért rá, áldássá varázsolta a nagy világ kiéráemlett rokonszenve és a király kegyessége.
PHILALETH.
Jegyzőkönyv,
felvitetett Ctabrendeken, a „Siimegh járás tanítókor\'-nek 1880-ik évi május hó 26 án tartott közgyűléséről.
Jelen voltak mint vendégek : tekintetes Barcza Sándor és Chernel Olivér; Czompó Lajos csabrendeki segédlelkész, t. Benacsek Béla, Engel Samu, Kohn Ignáoz éa Bohm Jakab urak; továbbá nt. Joó Miklós káptalanfai s. lelkész ur.
Elnök a jelenlevőket szívélyesen üdvözölvén, örömét fejezi ki a felett, hogy egyleti életünk 8 éves működése alatt, neki — e minőségben harmadiknak — jutott a szerencse, a közgyűlést a járáskor székhelyén kivül — vidéken — üdvözölhetni; örömét a felett, hogy a szép számmal egybegyűlt tagokon kivül ily nagyra becsült tanügybarátokat van szerencsénk körünkben tisztelhetni. — Megnyitó beszédében behatóan fejtegette a vándorgyűlések hasznos voltát, mert — miként mondá : — .kitűzött c/.élünk eyyik pontjának teszünk ezzel eleget, megmutatván a vidéken is, hogy miért jövünk össze? megmutatván minden helyen, hogy az, a miért küzdünk, nem más, mint lobogónkra írott jelszavunk követése: „Haladni előre"! —! Hogy pedig haladásunk megkönnyittessók s a BÍker mindinkább biztosíttassák, az érzelemgyüjtóst s az ismeretszerzést tartja legszükségesebbnek, helyesen kifejteit themáját e négy sorban összegezvén : »Hogy holtiglan boldog lehess, jót magaddal s mással tehess, gyüjta érzelmet szívednek, ismeretet lelkednek." — Az érzelemgyüjtés és ismeretszerzés gyúpontjának ilynemű összejöveteleinket tartja.
Ezek után a jelenlevőket őszinte „Isten hozott*-ta! üdvözölvén, a közgyűlést megnyi-tottnak nyilvánította.
A mult ülés jegyzőkönyve felolvasottnak tekintetvén, hitelesíttetett.
A közgyűlés, az előre megállapított tárgysorozattal a következőleg folyt le:
I. Elnök kimerítő jelentést adott az egylet egy évi működéséről. Jelenti:
TÁRCZA.
Séllyey József emlékezete.
i.
Az én Jóskámnak.
(1S80. márcz 19-én.) .
Mit adjak néked Józsikám, Mit adjak névnapodra én, — Mi jó szivedhez méltó lenne Nevednek kedves Ünnepén ? . . Hisz rég volt már, mikor szivem Dalokra készte engemet, S a hosszM néma csend után most Félek, hogy hangot nem lelek !
Oh volt idó, hogy keblem is Ezernyi vágytól ége még S föléje tisztán és derülten Árasztá le a nyájas ég Fényét ... ám elborult az és Lelkembe\' temetői csend . . . S magamtól néha félve kérdőm ; Nem volna-e jobb oda lent? — —
Hadd szóljak, hisz mi rég vala, Szivem örömtől feldobog; lm újra élek, lelkem éled, — hisz\'; Mégsem vagyok én tetszhalott! — Szivemről a kéreg lehullt, Csak egy érzés, — a szeretet Hevíti keblem : vedd szívesen, Vedd, mit barátod nyújt neked! ,
Mit adjak ? Pár élettelen » Sort, melyről visszatükrözik Egy^ bágyadt lélek képe; tedd el — Es nézve mult emlékeid, — Jusson eszedbe Józsikám, Hogy egykor dalra bangolád Azt, ki feledte rég a dalt már, Jusson eszedbe jó barát!
Jusson eszedbe egykoron. Ha lelked kedves álmait Híven betölti végzeted és Szép pályád majdan boldogit Áldást kér életedre az. Ki maga oly boldogtalan : Olt ne feledj ós élj sokáig Kedves barátom boldogan !
De profundls .
(1880. máj. 20.)
Miért hagyál el jó barátom, Híhz ugy szerettflnk tégedet, — Miért is hamvadt oly "»araar ki, Miért is bilit kí jó sziv-d ? — — Mi szép volt az élet te néked, S most ott pihensz a hant alatt, — S mit földön szőttél, folytatod lenn Angyalhoz ¡115 álmidat!
Álom volt élted, — sokszor mondám, Amíg mosolygott két szemed, — 8 mo.st látom, hogy jövendőt mondtam. Most, hoi;y mindkettő megtörött; — LsKn\'d az égi honba szárnyalt. De a mienk volt jó szived, Elvették ezt is, azt is tőlünk, Elvct\'ék ím\' ar. égiek !
Miért hagyál el jó barátom, Hisz ogy szeretlek tégedet . . . \'Mi¿rt is hamvadt oly hamar ki, Miért is hüít ki jó szived? — Lennél te itt fenn, . . nélküled mi Az. én bnval telt életem? — S lennék tán én lenn, — jobb lett volna Te néked és jobb énnekem!
ROSS MÓR
A férjek.
(Életképek.)
Irta: ¡íj. Donászy IVrenoz. VIII.
A férj, ki szarvakat visel!
(Folyt, és vége.)
Na de ez tévedés is lehet, de Adél Boscói ügyességgel csúsztatta ölébe, onnan pedig zsebjébe a levélkét.
Nemsokára alkalmat is lelt, hogy kimenjen és oda künn elolvassa.
Bejött a szobaleány és a theás edényeket kezdte rendezni.
Ez alatt az idő alatt a wisth természetesen szünetelt.
Midőn a tbea már az asztalon párolgott, Adél egyszerre felkiáltott. ...
Ugy tetszik mintha egyik ablak nyitva volna V nézd meg édesem, kimondhatatlan félek a légvonattól . . .
A férj felkelt, b a nő ez alatt pedig e pár szót lehelte Platán urnák csak: „Holnap délután férjem sétálni megy". —
Be van zárva édesem jól, csak a tüggöny egyik csúcsa volt félre csúszva.
Köszönöm muczikám, kóstold meg, édes-e eléggé a theád ?
• Másnap a férj botját és kalapját vette:
Páh Ádélkám, én megyek, nem tartasz
velem? és ón is azt hiszem, ezek a séták jót fognak tenni nekem.
• Mindenesetre, nézd a* idő milyen gyönyörű, igazán sajnálom, hogy veled nem mehetek, de Kálkásnét várom, tudod ő milyen? megaprehendálna, ha nem találna itthon.
Akkor csak maradj honn, na isten veled. Isten veled, p a férj pedig kapott egy Júdás csókot, mi tán árulóbb volt még mint Judásé.
Alig hogy a férj lábát kihúzta, kopogtak az ajtón, de Kálkásné helyett, Platán ur alakja bókolt be.....
Ah uram, szólt a nő elpirul vaj ön tegnap engem igazán zavarba hozott.
De nagysád . . .
Igazán zavarba uram, ha férjem meglátta volna? csak is azért mondtam azt, hogy férjem ma kimegy, hogy megmondjam . ......
Hogy csak egy kicsit, egy parányit, egy milliónyi részét azeret annak, miként én nagysádat imádom, suttogá Platán ur térdre omolva.
Az égre uram, bejöhet valaki, keljen fel, ha igy találnák önt?
Nem fog jönni senki, nehogy megzavarja eperez üdvét, hogy én megmondhassam, őrjöngöm, őrülten imádom ....
Ez sok uram, viszonzá a oó zavartan.
Parányi része annak amit érezek, ne vonja meg tőlem ama boldogító igent.
A nő kezét nyujtá, hogy felemelje.
E perezben léptek hallatszottak . . .
Az ajtó kinyilt, s a nő nem rémült volna meg annyira, ha egy két fejű sárkány állt volna a küszöbön, mint mikor belépett a férj.
De feltalálta magát rögtön!
Oh te rosz ember vagy Laozi, igazán haragszom reád. hogy ily korán visszatértél!
A férj megvolt lepetve, savószin szemei megálltak.
Igen, ig«n: szólt a nő, te a legkedvesebb meglepetéseket rontod el.
TIZENKTLENOZEDTK ftVFÖLYAM.
1-ször hogy a mult évi november hó
28 ¿n Sümeghen tartott közgyűlés által--
ugyancsak elnök indítványára — az irkák hátlapjára nyomandó ábrák összeállításával megbizottak, munkálatukkal el nem készülhettek. Tekintve e nagy fontosságú és sok nehézségbe ütköző kérdés megoldását, a határidő az őszi közgyűlésig meghosszabbittatik.
2-or, hogy ugyan az érintett közgyűlés alkalmával vita tárgyul fölvett azon tétel: „Mikép orvosolhatja a tanitó az iskolában előfordulni szokott lopást?" a f. évi márczius hó 21. éa ápril hó 18 án tartóit választmányi ülés ben megvitattatott. Előadó Bánfi Alajos. Jelen-voltak Lób } Ignácz és Gosztony József Csabrendekről.
3-szor, hogy a járáskör tagjai közül 7-en b községeikben létező iskolák történelmi adatait összeállítván, beküldötték s azok a jelen ülés folyama alatt felolvasandók lesznek,
4-szer, hogy elnöki felszólításra, a jelen közgyűlésre, előadásra készséggel vállalkoztak Gosztony József, Löb Ignácz és Tóth Lajos tag\'ársak, kiknek ezennel köszöne-tét fejezi ki.
5 ször, hogy a választmány f. é. márcziua hó 21-én tartott ülésében, a központból küldött iratban fölvetett állatvédelmi ügyet letárgyalta, s hogy Ádám Iván reáliskolai igazgatónak azon nézete fogadtatott el, hogy a tanitók nevelészetileg hassanak oda, hogy a gyermekek, minden kötelező aláirás nélkül, kegy\'elet és szánalomból se kínozzák az állatokat. A választmányi ülés jegyzőköny vének erre vonatkozó tétele a megyei központba küldetni határoztatott.
G szór, hogy az általunk is pártolt „Eöt-vös-alap"-ból, a járáskor ajánlatára — Exner Alajos sümeghi tagtársunk fia, Exner Leo, jelenleg a budapesti tanitó-képezde növendéke — 100 frint segélyt nyert. Fölhivja a kör tagjait, hogy nevezett áldásos intézményt minél melegebb pártolásban részesítsék, s hogy az „Eötvös alap"-ra szánt péuzek ne egyenkint szélforgácsolva, hanem a járáskor székhelyén összegezve küldessenek be.
7 szer, hogy a pénztár megvizsgálására kiküldött választmányi tagok küldetésükben eljárlak; erre vonatkozólag Löb Ignácz tagtárs jelenti, hogy a pénztár vizsgálatánál eddig pontos kezelés tünt ki: hogy a 200 forintnyi ulap egyenesen a sümeghi alapító-, pártoló- és rendes tagok dijaiból folyt be, a vidékiek hozzájárulása nélkül, azok eddig csak mint hátralékoapk szerepeltek, erre a közgyűlés határozatilag kimondja: hogy a pénz- és könyvtár Sümeghről, mint a járáskör székhelyéről, el nem vihető, sem a meglevő pénzállomány az alakulóban levő segélytegyletnek át nem adható, hanem a járásköri könyvtár alapvagyo-
71 A L A !
nát képezi; végül, hogy a pártoló tagok évi ^dijai is egészben a könyvtár részére Írandók. Ezután Löb örömmel jelenti, miszerint a jelenlevő tekintetes Barcza Sándor ur, ugy is mint ismert tanügy barát, egyletünkbe mint alapitó tag magát beíratta. A közgyűlés zajos éljenzés-sel fogadta e minden szép és nemesért lelkesülni tudó és áldozni kész uj tagot, elnök pedig emelkedett hangon tolmácsolta a kor örömét és köszönetét. Továbbá jelenti, hogy a tagdijat eddig csak 12 en fizették be, a annak Vaa köz" pontba beküldetett; fölhivja a hátralékban levő tagokat a dijak pontos befizetésére.
8 szór bemutatja Rill féle „Paelagogiai Szemle" két füzetét, a a megyei tanfelügyelő-ségnek 1062. Bzám alatti ajánlatát; jelentvén egyúttal, hogy a mű a járásköri könyvtár számára megrendeltetett.
9 szer méltányolva emeli ki a központ tevékenységét; ugyancsak a központból érkezett iratokból felolvassa a következőket: a) különös figyelmébe ajánlja a tagoknak a „Néptanítók Lapja" azon számának megőrzését, melyben a nyugdíjügy foglaltatik; b) hogy az özvegyeknek a segélyért benyújtandó kérvényeik bélyegmeutességeért a nmgu minis-teriumhoz kérvényt uyujt be; c) hogy a néptanítók országos szövetségének megalakulása tárgyában benyújtott kérvény ismét tagadó válaszszal és azon leirattal érkezett viasza, hogy. a miníster ur maga fog gondoskodni három évenkinti összejövetelről, melyekre a megjelenők számára államsegélyt biztosit; d) hogy a folyó évben megtartandó megyei közgyűlés augusztus hó 25. és 26-án Keszthelye»! lesz megtartandó, a midőn is tanfelügyelő ur a megyei tanügy állapotáról szándékozik jelentést tenni; e) hogy a gyűlésre menü tanítóknak, az 1872.\' és 1876. években költ ministeri szabály rendelet értelmében fuvar és napdij jár. Az erre vonatkozó részes kiírást járásköri elnök, körlevélben fogja a tagoknak megküldeni. A központ erélyes működése örvendetes tudomásul vétetik.
10 szer jelenti, hogy a közlendők eddig is kÖrlevélileg közöltettek, s hogy az egy évi ügyvitel száma 73.
11 szer részvéttel jelenti, hogy Derdák Antal nagy görbői és Linter Mátyás hosztóthi rendes- és Kell Dávid sümeghi pártoló tagok az év folyamában elhaltak. Végül köszönetet mondván azon választmányi és rendes tagoknak, kik a lefolyt évben, közreraüködésüfckel az egylet ügyeinek haladását előmozdították, ismételt köszönetét fejezi ki a közgyűlésnek a választmány iránt tanúsított bizalmáért s saját és tiszttársai nevében lemondván, fölhivja a közgyűlést uj tisztviselők választására.
közlöny.
II. A közgyűlés elnöknek s a választmánynak valóban elismerésre méltó működéséért köszönetet szavazván, őket egyhangúlag újra megválasztja; bejelentetvén azonban, hogy a jelen sem lévő pénztárnok Varga József tisztségét tovább viselni épen nem akarja, a közgyűlés helyébe Csigó Mari kisasszonyt -rálasz-totta.
Elnök kéri a közgyűlést, miszerint — tekintve a halmozott teendőket, hogy a munka megosztatván sikeresebb és gyorsabb megoldást nyerhessen — a választmányi tagok számát szaporítaná meg, mire Gosztony József, Nagy József, éa Tóth Lajos választmányi tagokul, Vellner Alajos pedig jegyzőül megválasztatván, helyét azonnal elfoglalta, a közgyűlés jegyzőkönyvének vezétésót átvette.
III. Felolvastattak a következő iskolák törtéuelmi adatai: szőczié, közli GrÖber János, gyömöröié, közli Cseh Mihály, dabronczié, közli Ható Ignácz, ukki, közli Kullmann József, szeghvári Balog Jánostól és sárosdi Kelemen Furencztől. A felolvasást a közgyűlés s a jelenvolt tanügy barátok fokozódó érdekeltséggel hallgatták. A közlőknek jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatni határoztatott. Elnök föl- , hivja a többi tagokat, hogy iskoláik törtenelmi adatait az őszi közgyűlésre szintén beküldjék.
IV. Tóth Lajos 8Ümegh-mihályfai tag-tára a nép- és ifjúsági könyvtárról olvasta fel nagy szorgalommal éa szakismerettel kidolgozott, valóban élvezetes változatossággal össze állított értekezését. Vonzóan érdekes történeti vázlat után az iskolai- és népkönyvtárak szükséges és hasznos voltát bizonyítgatta igen alaposan. Mindenek felett a kezelésnek tulajdonit főfontosságot, ugy, hogy lételét is attól teszi függővé.
Előadását e három pontra vonja össze: 1. a könyvtár alapjául aaó iskolát és törvényszerű iskolázást föltételezi; 2. ily ese\'beu a könyvtárt u nép működésére s a ponyvairodalom leszorítására tartja igen alkalmas eszköznek ; 3. kimondja, hogy a tanítónak azt mint taneszközt módszeresen kell kezelnie, hogy általa az olvasást, a könyvtárt megszerettesse, igy a könyvtár olvasóit maga megtórémtse, s végczél-jában a nép erkölcsiségét és működését hatályosan előmozdítsa.
Ezek után felolvasta azon iskolák jegyzékét, hol már ilynemű könyvtárak léteznek; számuk e megyében 52. — E valóbra alapos is élvezetes dolgozatban kifejtetteket a közgyűlés egész terjedelmében magáévá tette, fölvasónak jegyzőkönyvileg köszönetet nyilvánítani, s a dolgozat főbb pontjait kivonatilag a központnak beküldeni határozta.
V. Gosztony József esabrendeki tagtárs a beszéd és értelemgyakorlatból tartott próbata
Elmondott neki mindent, mit hallott, de minden szóaál zsebkendőjébe temette arczát és orrát fújta.
A nő minderre mosolygott, mint az an-
gy?" ~ -
( Nem1 védem magamat, szolt mosolyogva, de estig adj időt és akkor azt hiszem nevetségesnek találod mindéit.
Eljött az este, vele együtt Platán ur!
Alig hogy belépett, a nő megszólalt.
Itt az idő! hallgasson ide Platán ur, fér jem ma külöuöa és egyúttal nevetséges hireket
hozott haza.
A férj megijedve nézett nejére.
Ez nem is figyelt oda.
Mit, ha szabad kérdeznem ?
Azt, hogy én őt megcsalom és Platán ur az a szerencsés, kilszerelmemmol boldogítok, ezzel felkaczagott!
Vele együtt Platán ur is. ^
A férj hol egyikre, hol másikra nézett.
Igaz ez ? Platán ur !
Oh uram... nagysád ?! zavarba kezdek jönni, ily rágalom?I
Hiszed még Laczikám ? így néznek ki a bűnösök ?
Oh, oh kiálltá a férj, ez a világ!
Valóban csak megvetésre méltó !
De ily rágalom, ez már mégis sok, bocsáss meg Adélkám, bocsáss meg! és ön is uram, hogy ily méltatlan gyanút tápláltam, .zólt a férj kezét nyújtva.
Platán ur szívesen nyújtott kezet!
A nő bájosan mosolygott — a férj pedig kétszer oly vak lett, mint azelőtt volt.
A vacaora alatt a férj szerfölött víg, a nőcske pedig bájosabb volt mint valaha. .
A nőcske beszélt.
Tudod mit férjem, e dologra borítsuk a feledés fátyolát, vessük meg a világot és éljünk magunknak, majd ha jön a nyár, a pavillont a kertben ujonan berendeztetjük, én oda vitetem zongorámat, Platán ar fuvolán ós én ének lek, te pedig élvezed^ mindezt, mert csak is a te kedvedért készül, ugy e igy lesz?
A férj isteninek találta ezt az eszmét.
Ekkor ő kezdett beszélni, hogy hogyan fugja a pavillont berendeztetni.
JUNIUS 24 éa 1880.
nilást, részletezve szemléltetvén á fa feldolgozásához szükséges néhány házi eszközt, fűrészt, gyalut és fúrót, figyelmeztetvén a tanulókat az élea fejsze lehető káros voltára.
A tanítónak otthoniassága s a tanulók értelmes, helyes feleletei valóban meglepték a hallgatóságot. Az észrevételek írásban lesznek az illetők által beadandók.
VI. Lőb Ignácz esabrendeki tagtára alap szabályaink revisiója, s a megyei segélyegylet-ről értekezelt. Fáradsággal összeállított s szorgalommal átnézett alapoB dolgozatát \' » fcözgyü. lés egész terjedelmében magáévá tette; mégis tekintve a tárgy fontosságát, részletes áttekintés végett a választmánynak átadni határoztatott, ki azt a megyei nagygyűlés előtt letárgya-iandja.
Végül elnök a jelenvolt, tanügybarátok, nak, az előadóknak s az összes jelenlevőknek ismételten köszönetét nyilvánította. Erre tek Chernel Olivér ur, ki a közgyűlés minden moz zanatát élénk figyelemmel kisérte, látván egy Jetünknek jóratörekvő akaratán szakértelmét m igát az egylet alapitó tagjául beíratta. A közgyűlés éljenzéssel üdvözölte az egylet ér demteljes uj tagját; elnök pedig meghatottan de szívből fakadó szavakkal fejezte ki a köz gyűlés örömét és köszönetét.
Ezek után megtekiöletett Joós Anna és Szabó Hermin kisasszony csabr\'endeki tagtársak által a melléképületben rendezett kézimunka-gyűjtemény. A kiállítás csínja, az egyes raun kadarabok meglepő szépsége, a nevezett tagtár sak szakképzettsége, ügy buzgósága és sznrgal mának fényes bizonyítékai; nekik, valamint a esabrendeki tagtársakuak is, a tanulók doi gozatainak kiállításáért,* melyeken a kül- ea belalak tisztasága s a tartaiom pontossága méltó elismerést érdemel — a közgyűlés köszönetét nyilvánította.
Elnök a közgyűlést bezárván, szívélyes „Isten velühkkel" váltunk el egymástól a vi szontlátásig.
Kelt Csabrendeken, 1880. évi május hó
26 án.
BÁNFI ALAJOS,
elnök.
VELLNER ALAJOS,
járásköri jegyző.
Ilelyi hírek.
— Az I. lUigy-kan izsai kereakedelm ifjak önképző-egyletének f. hó 19-ére határo zott kerti ünnepélye kedvezőtlen időjárás miatt csak a reá következő napon, t. i. vasárnap hó 20 án tartathatott meg. Daczára a kétes időjárásnak és az esőterhea felhőknek, melyek Damokles kardjaként csüggtök a mulatság felett, szépszámú és válogatott közönség láti
Minden szava csak helyesléssel találko zott...
Utolján felkérte Platán urat, hogy a jövő reményében lépjenek bizalmasabb térre.
Kölcsönös ölelkezések, s a tele poharak ürültek.
*
*
Reggel a férj felébredt, felöl tözködöll megy az ebédlőbe.
Nincs még terítve!
Behívja a szobaleányt, s nejét kérdezi.
Ez azt feleli: „a nagyságos asszony mé; nem kelt fel !"
Bement neje szobájába. — A szoba ür« az ágy érintetlen 8 az asztalon egy levél <"> re* czimezve!
A férj haja fel borzad, noha ő pornódé*»1 jól lesimította !
Borzasztó sejtelmek között bontja fel. levelet.
A levélben csak ennyi volt:
„ Uram I
Ont sohasem szerettem ! rokon lélekre volt szükségem, s ezt megtaláltam, isten önnöl-
ADÉL.
A férj izzadni és fázni kezdett, sógor» csakugyan igazat beszélt, s ótet megcsalták.
Neje megszökött!
Félóra múlva tudta az egész város!
Most átkozta csak vakságát!
Uton útfélen caak azt lehetett „Szirtfokyné Platán úrral megszökött*, a » férjet csakugyan jól kijátszották.
S ő még pertu poharat is ivott Pl***3
úrral 1
Gondolkodott, hogy mit csináljon ?
Sok hánytorgatás után kisütötte, h0^ legjobb lesz ezt békében hagyni ós nem k4\' várni fel még jobban.
Csak ezt mormogá, mint hazulról zott: — . __
Valóban sógoromnak igaza van. én tök«" letes vak voltam, de jobb ez igy, legalább égj" szer mindenkorra az egésznek vége van.
Én, kérdé a férj, s Platán ur pedig hajlongott jobbra balra, mint egy nekivadult nyaktekercs.
Platán urat felkértem, hogy tanítson meg pár kettős dalra; ő kitűnően zongoráz, én pedig meglehetősen éaeklek, néked akartam meglepetést és örömet szerezni azzal, mert tudom, hogy te a zenét nagyon szereted..-
Sajuálom, hogy igy van; tehát megyek vÍ8zoiizá a férj. és te édesem pedig csak müveid hangodat továbbra is és ön uram, cőm köszönete mellé kegyességéért az enyémet is legyen szíves elfogadni, ezzel köszönt és távozott.
Egy ideig se a nő se az udvarló nem szólt semmit, csak a nő szólalt meg később tréfásan : ugy-e megmondtam, hogy valaki jő! jobban kell vigyáznunk, de jöjjön uram boudoiromba, olt válaszomat adom, folytatá egy szédítő tekintettel.
És ez igy ment napról-napra: mikor a férj otthon volt, akkor hárman wisthet játszottak, mikor pedig nem volt honn, akkor kettőset énekeltek. - j
Ez a meglepetés pedig a férj számára készült egyes egyedül.
Egy napon a férj a casinóba sétált, a ott találkozott sógorával ki éppen hírlapokat olvasott. —
A sógor a férjet meglehetős hidegen fogadta, mit ez észrevett, s nem is késett neheztelésének kifejezést adni.
Ilogy-hogy, tán valamiért haragszol? En? mentsen Isten, csak sajnállak. Sajnálsz, ez furcsa, magyarázd ki bővebben magadat.
Azt megtehetem, mondom sajnálom azt, hogy te olyan Büket és vak vagy ! Az egész váron caak nődről és te rólad beszél, még podig nem valami épületeset.
No ezt még nem hallottam senkitől! Nagyon csudálkozom azon; jelenleg te vagy a legnevetségesebb személy az egész varosban, hogy is ne, egy oly férj, ki neje szeretőjét megtűri és ha légyottjuk van, még elmegy hazulról, hogy kettecskén maradhassanak. — N
Oh az én nőm példányképei nőknek, hü és okos.
Az igen természetes, mert téged mindig finomul rászed.
És mindig kettőset énekelnek, pedig csak is az én kedveméi t; mert tudják, hogy én a zenét szeretem, meg akarnak Jepni vele.
Amely meglepetés, te és nőd hírnevébe kerül. —
Platán irányomban oly előzékeny és udvarias, s nőm iránt pedig csupa szerénység!
Hogy szemeidet bekösse, vagy talán azt akarod, hogy nődet szemeid előtt csókolja össze-vissza ?
Nevetséges vagy, ily együgyűséget rólam feltételezni, ebben a tekintetben én igen éles látású vagyok, de semmit nem vettem észre.
Külöuben hagyjuk e dolgot, én csak csupa jó akaratból figyelmeztettelek.
Köszönöm, megyek haza most rögtön és nőmet ez iránt szigorúan kérdőre veszem. Isten veled.
A sógor valamit mormogott, és újságot kezdett olvasni, a férj pedig vágtatott haza felé mint egy verseny paripa.
Az egész uton csak azt fontolgatta, hogy mily szigorú szavakkal fogja nejét megtámadni.
Mennél jobban közeledett házához, annál inkább neki tüzesedett.
Amint az udvarba benyitott, neje csengő hangja hallatszol\', Donizetti egyik áriáját énekelte.
Neje hangját a zongora és egy obae lágy hangja kisérle.
Amint benyitott, neje a zongora előtt ült, Platán ur mellette az obét fújta . . .
Neje felugrott éa kezét megragadta: jó hogy jösz, ülj le és ítélj, elfogom neked még egyszer énefcelni, ugy e Platán ur lesz még annyi ideje.
Oh kérem csak parancsoljon —
A férj leült, neje hangja megcsendült.
Az óbé síró hangjával nagyszerűen hangzott :
»Rejtelmes édes szeretni!"
A férj el volt ragadtatva.
Amint az ének elvégződött, Platán\' ur el távozott, sürgős dolgaival mentette magát, de megígérte, hogy estére visszajön.
A férj nejével magára maradt!
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
.ratá az estélyt, s fiatalságunk folytoc növekedő jó kedvvel, — mely a derülő éggel híven lé-pest tartott, — hasadó hajnalig áldoza Terpsy-chorének. A finom Ízléssel diszitett éa gyönyö-rüen kivilágított kert tündéri látványt nyújtott, mely a kedvező helyeken alkalmazott hatályos tuzjáték mellett még fokozódott. Eziránt Különös elismeréssel s köszönettel tartozunk a rendező bizottságnak, melynek élén Grünhut Henrik ur állott. Az anyagi eredmény, melynek kimutatását jövő számunk hozza, tekintettel az elemi akadályra, melylyeí a mulatságnak meg kellő küzdenie, nem éppen dus. Tudvalevőleg a tiszta jövedelem az egyleti-segély-alap javára fordíttatik. Sajnálatunkra szolgál, hogy e nemes ezélra több nem jutott; reméljük azonban, hogy a derék és te /ékeny egylet jövő vigalma, mely hihetőleg kedvezőbb viszonyok közt folyik le, kifeni a csorbát.
K. B.
— lényes esküvő volt vasárnap e hó 20-án a helybeli izr. imaházban. Blau Zsigmond orvostudor ur vezeté oltárhoz Rosenberg Zsófia kisasszonyt, városunk egyik müveit lelkű kellem- éa szelleradus hölgyét. — Mint nászleányok Weisz Karolín es Wellisch Betty k. a., mint vőfélyek Rosenberg Erneszt és Wellisch József urak szerepeltek. A menyegző kedélyes házi mulatsággal ünnepeltetett meg. Felleglelen boldogság kísérje a szép Irigyet!
— Nyilatkozat. Minden félreértés ki kerülése végett ezennel kijelentem, hogy a kanizsai kisdednevelői jelöltségtől való visza-lépésemre Ranezay ur semmi befolyással nem volt, do sót e lépéstől visszatartóztatni tőre* kedett. Kobány Mihály.
— Szabó János statisztikus egy nagy ligyelemre méltó, a német-bóllyi urodalom statisztikáját készité el, mely munkálat a napok ban szigorú bírálatot állott ki; illetékes bírálók mind a felvételi táblázatokról, mind pedig az összeállításról és az ott dívó gazdasági kezelésről kiváló elismeréssel nyilatkoztak. Ezen mü rövid idő alatt sajtó alá kerül és mint tanulmány tárgy az ez évben Szombathelyen ülésező „magyar természetvizsgálók" nagygyü-lése^jibigjainak ingyenesen fog szétosztatni. — Volt alkalmunk a nagy gonddal összeállított munkát megtekinteni s méltán ajánlhatjuk az illetők figyelmébe.
— A nagy-kanizsai „Iparos segédek önképző á^betegsegélyző egylete" az önképző egylet kebelébén létező dalárdája közreműködésével mind a két egylet pénztár javára folyó óvi július hó 4-én azaz vasárnap „a polgár «;gylet kerti" helyiségében .lalestélylyel egybekötött táuezkoszorucskát rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti dij: személyenkint 40 kr. Kezdete 8 órakor. Müsorozat este a pénztárnál. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyűg táztasuak. Kedvezőtlen idő esetén az estély a reá-következő vasárnap lartatik meg.
Z A J. A I K Ö Z h 0 N Î.
JUNIUS 24 én 1880.
— JEHíspöki körlevél. Megyés püspök ur ő excel lentiájának május 29-én kelt körleveléből kiemeljük a következőket: az uj veze tékneveknek az anyakönyvbe való bevezetése minislerí engedély nélkül eltiltatik. A Veszprém egyházmegyei papnövendékek közé felvétetni kívánó ifjak csődvizsgálata a folyó év julius l-ső napján fog Veszprémben megtartatni. — Személy változások : Illés István szt.-gróthi káplán z.-BZt.-mihályi admínistratornak kineveztetett: — Perényi Antal ideigl. z.-szt.-mihályi administrator. Z.-szt.-Gróthra, Németh József sámsoni kápláu Tóth-szt.-Pálra, Rádi István tóth szt.-páli káplán Sámsomba, Isoó Miklós szeghvári káplán Káptalanfára s. lelkészi minőségben áthelyeztetett. Veledics Lajos ujmisés Szeghvárra küldetett át káplánnak.
— J>r. Falk Miksa keszthely-kerületi orsz. képviselő, mint már joleztük, f. hó 20-án tartá beszámoló beszédét választókerülete székhelyén. A keszthelyiek derék képviselőjök iránti szeretetök- és ragaszkodásuknak élénk jelét adták már a fogadtatás alkalmával is. 19-én déli 1 órakor történt a bevonulás. Az indóháznál a választókerületi elnök, Nóvák Ferencz többekkel várakozott az érkezőre; ugyan ő fogadta el a viszontlátás örömét láthatólag érző, kedvelt képviselőt is, ki Miehl Jakab székesfehérvári kanonok, orsz. képviselő társaságában érkezett meg. A bevonuló kocsik sorát egy díszes négyfogatú nyitotta meg, melyen Nóvák jobbján Dr. Falk M. foglalt helyet; a többi kocsin az értelmiség több kiváló tagja helyezkedett el; Miehl J. mellett Dr. Lipp Vilmos gymnasiumi igazgató, a harmadik fogaton Göde Lajos szolgabiró és Gál Miklós segéd szolgabiró, majd Bálás Árpád gazd. tanint. igazgató stb. A fellobogózott utczákon nagy néptömeg várakozott s hatalmas éljenekkel üdvözölte a rég nem látott, kedvelt képviselőt, ki a premontrei társház előtt megállapodva, a kanonokrend nevében Soós házgondnok által rokonszenves hangú beszédben üdvözöltetett. Mint az előző alkalmakkor, Dr. Falk most is a premontreiek vendége volt. Megérkezési napjának programmja a tisztelgő küldöttségéé: elfogadása volt. Másnap szabad ég alatt tartá nagyhatású beszámoló beszédét, melyet tekintélyes számú választópolgár hallgatott meg, s melynek minden szava oly meggyőző, oly kellemesen ható, — a legtisztább hazafiság és józan politika ragyogó tükre volt. Falk érdemei nem szorulnak részletes méltatásra; aki a törvényhozás- és dele-gatióban elfoglalt álláspontját ismeri: az tisztelettel ejtse kí e férfiú nevét! — A jeles beszámló beszéd után Nóvák Ferencz lépett az emelvényre s hatalmas szónoklatban mondott köszönetet a derék férfin fáradozásáért, tolmácsolva egyszersmind a választókerület meleg rokonszenvéi. Az éljenzés és tetszés, mely a beszámoló beszéd közben is igen gyakorta nyilvánult: most csaknem Jerikó sorsára juttatta a
premontreiek lakát. Fél kettőkor banquette volt, melyen mintegy hatvanan vettek részt az ,Amazun°-ban. Itt az első poharat Nóvák emelte, éltetve az ünnepelt képviselőt, mire ez igen e\'més szavakkal válaszolt, tréfálozva, mi szerint ügye a keszthelyi választó kerületben „átkozott roszul állhat", ha már az elnök szavára kell szorulni, aki a választásnál csakis a kétes esetekben szavaz. — Egyébiránt biztositá a jelenlevőket, hogy rövid itt tartózkodása ele gendő arra, miszerint a választók hangulatával óhajaival, nézeteivel számolni tudjon a jövŐ-beu — Nóvák F. felköszöntötte Miehl Jakab képviselőt is, ki viszont a keszthelyiekről emlékezett meg szép toasztjában. Dr. Lipp Vilmos Falkot, mint a premontrei társház vendégét ól-tette, Bálás Árpád pedig mint kiváló nemzet-gazdászt. Nóvák F. poharat emelt még a keszthelyi premontreiekre, Soós Mihály prem. ka nono.k Csesznák Lászlóra, Dr. Lipp a város-biróra stb. A díszes vendégkoszoru fél négykor kezdett oszladozni, a midőn Dr. Falk Miksa is harsány éljenek köz* hagyta el a szállodát, visszatérve a premontreiekhez többek társaságában. A banquette alatt az első zenekar ügyes játékával mulattatta a kedélyes társaságot. — Másnap Falk M. Zala Apáthiba utazott az ottani benczésekhez, kiknél csaknem az egész napot tölté. 22-én pedig Balaton-Edericsre távozott s valószínűleg e napon indult vissza Budapestre is. Az igazság angyala vezérelje lépteit 1 —
— A megyei közigazg. bízottság 16 ki ülésében Kovács Sándor, sümeghi alszolga-biró ellen fegyelmi vizsgálatot rendelt el és hivatalából felfüggesztette, mert a ministeri tilalom ellenére Korcsmáros János huszonyai szőlőiskolájából a gyökeres venyigének forgalomba bocsátását megengedte.
— Mérgezés gombával. Bajcsán e hó 16-án hat egyén mérges gombát evett, s mint hogy orvosi segélyt nem kerestek, e hó 20-án három meghalt, kettő pedig könynyen beteg. Egyikéhez kevés a remény, de meggyógyulhat. — Eszteregnyén veszekedés közben egyik a másikat nagy fejszével súlyosan megsértette. Jobb csípő csontját keresztül vágta ugy, hogy a seb has ürogbe ható lett. Életveszélyessé is válhatik.
— Keszthelyi hirek. Simon Vincze csornai prépost ur ő nagysága f. hó 17-én; ifj. gróf Festetich Tasziló bájos nejével ugyancsak a mult héten Keszthelyre érkeztek. Az ifjú gróf ezúttal belépett 100 frttal a csónakázó egylet alapító tagjai Borába. — Reischel Ven-czel érdem teljes városbíró ur, elemi iskolai szegény gyermekek részére előbb 500 s most ismét 200 frtos alapítvány tett.
— Rövid hirek. Verhovay Gyula ujabb párbaj előtt áll. — „Magyar gazdasszonyok lapja* czimen íí&ti lap indult meg Pozsonyban.
— Verhovay Gyula tiszteletére a sátor alja-ujhelyiek nagyszerű fáklyádmenetet rendeztek.
— A zágrábi magyarnyelvi tanfolyamra 79.
tisztviselő jelentkezett. — Ungmegye fölvidé kén földrengés volt. — Gr. Zichy Ottó 1848/ 49 ben honvédezredes meghalt Sopronbam —
— Győr mellett a Dunán egy, 5000 métermázsa gabonával terhelt hajó elsülyedt. — A phylloxera a fehérmegyei szőlőkben is fellépett.
— A bolgár fejedelem házasodik. — Drezdában jelenleg egy ébresztő ágy van kitéve közszemlére. — Szász Károly ismeretes költőnk Pécsre utazott az ottani reáltanoda meglátogatására.
— A debreczeni harmadik választókerületben Mudrony Soma függetlenségpárti választatott képviselővé. — Az illetékszabás és bélyeglör-vény novellárÍ8 módosításáról szóló törvényjavaslat elkészült. — Az ingatlanokra vonatkozó árveréseknek a községekben való kihirdetését szabályozó rendeletet bocsátott ki a belügy mi-nlster, mely az aránytalanul olcsó kótyavetyé-ket lesz hivatva megakadályozni. — A muszka czár ismét le akar mondani. — Az egyesült észak-amerikai államok elnökjelöltje valamikor kocsis volt. — Huszár Adolf Petőfi szobrát élet -hiven elkészítette. — A hódmezővásárhelyi iskolaszék Nagy Tamás tanítót a lap szerkesztő sétől eltiltotta, de a közigazgatási bizottság a határozatot egyhangúlag megsemmisítette. —
Vasúti menetre» <1.
Indul KaiiiaNáról hova:
Vonat azám Ura Perc. Iilö
207 Eszék, Mohira, Domhovár 5 10 reggel
215 B 2 30 délut.
209 , 11 1 éjjel
202 Buda-Pestre (gyorsvonat) 5 55 reggel
204 . (postavonat) 2 6 dólnL 212 „ "(vegyes vonat) 11 20 ¿ijel
313 Bécsbe (Szombathely, Sopron- í«lé) 6 15 reggel
301 , 11 50 éjjel
315 Sopronba 3 40 délut
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 „ , „ 2 47 délut. 201 B B (gyorsv) „ 10 50 éjjel
Érkezik Kanizsára
tumiitl
210 Zákány felől 5 27 reggel
216 1 41 détb. 2<>8 g 11 1 éjjel
211 Buda-Pestről (vegyes vonat) 4 15 reggel 203 ., (postavonat) 2 5 délut
201 „ (gyorsvonat) 10 30 éjjel
302 Bécsből 1 1 reggel
314 10 15 ¿jjel
316 Sopronból 12 5 délben
202 Prágerhof felől (gyorsvon-tj 5 37 reggel 2«\'4 „ . 1 20 délut
206 „ „ 10 50 éjjel
Felélős szerkesztő : Bàtorfi Lajos. H 1 R D E T É S.
llWWMilili
lil
(Kpflcptia) nyavalya lóri « irf«ilas gyfttf) itfttlk "r
KitlUch i>|*-ci:tli9la ."»Ital Orrúidban (NcmUdt). Mir több mint 11,000 tíkriTcl gyógyíttatott.
X Ft D E T É S E K.
X
S C H m I D
H.

99* Buaapest, vá,czl-ö:örut 72. szám
gépgyárog és fö-ügynöke a
MARSHALL SONS & CO. Xj.mtd. czégeknek Gainsborough Angliában ajánl
legújabb szerkezettel fa-, kószén- és szalmafiitésre, legújabb szerkezettel, kettős tisztító szerkezettel, szabadon mozogható választó hengerrel, tuzelókészUlék lékkel vagy anélkül. Továbbá:
szíj- és fogaskeret hajtásra, saját gyártmány angol rendszer szerint, és minden a mezőgazdasági Hiakmába vágó gépeket. IV Árjegyzéket és fölvilágosítást nyújt STHOíITZ ZÚCC^Xt. Nagy - Kan izs á n.
X
azab. biztosító öntápl.áló kéazü
84 5 -6
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 24-éu 1880.
I R 15 E T É S B B:.
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alóli* igazgatóság ezennel jelenti, hoRy Zala-, Somogy-, Baranya- <<* Vasmegyék részire kir,,,*aö hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel. annak vezetésit
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit. egyszersmind a tüz-, szállítmány-és jtígbiztositási ágazatokban jogtSrvéiiyes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIG-ER MOSCOVITZ.
A. Magyar-franczla taiztosltó
igazgatóságának fentebbi közzétételén- hivatkozással alulírott tisztelettel jelenti, miszerint a
részvény-társaság
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol készségesebben megadatnak.
társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások leg-
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy
Biztosit pedig a társaság
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy vizeli szállított javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen (1) az ember életére minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi okto\'ber 14 én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
...........Feliigyetó bizottság.
Beck Nándor a utagyar joUálog-banknak igazgatója.
Lánozy Leo, a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union generálé vezérfelügy élője Párísban.
Igazgatóság.
Igazgatók : Dr. Hiller Albrecht, köz. és váltó-ügyvéd Bécsben.
Ki9tenmacher Károly a „IIőtTmann József-* nagykereskedő ezég főnöke Budapesten. Schwelger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : MoskovtCZ Lajos Budapesten, is nagyobbrészt ismert és köztiszteletben álló egyéniségekot, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még
Választmány.
vaJ. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képv. stb. Bpcster. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla. földbirtos, orsz. képv. stb, Budapesten Bontoux Jenő, a párisi Societé l\'Union génerale elnöke stb. Párísban.
Választmányi tagok.
Róbert Morin marfűi« de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tarja stb l\'árisban
Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagy-kereskedő.
Lovag zápori Régenhart Ferencz. az Albrecht-vaspálya elnöke stb Bécsben.
Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tintl Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, ar. oszt. urakháza tagja stb. Bécsben.
Tekiutvo e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét ¿s az ttzletv -zctés élén levő, hazánkban
egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit noki e társaság miudjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljos biztosit 1st nyújt arra nézvo, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelméuyének mindenkor és telioson meg fog felelni, másrígKről a szakvezetés avatotlsága az iránt is kezességül szolgál, liogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a verseny jogosult követelményeire.
területen a vidéki ügynökségek
Amidti ti tehát tisztelettel alólirott a biztosító, t. közousó^ liízaltnál w, ált:ila kopví.olt társaság iránt njlxíl felhívja és kéri, raogjeííyzi egyszersmind, hogy a vezéritgynükségí teljes folyamatban van és hogy tüzbíttonitási ajánlatok a már felállított iigyuiikség.-k által készségesen elfogadtatnak. \'maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanhsán, 1880. május hóban. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
TCzérflgynÖksége Nagy-KanizaAn,
Kerületi ügynökség Sümegben Epsteill V. urnái. GUTMANN S H
989 21-52
iv/.en forrásnak fel-ősége kitüntetve azaustriai császár, inagyar király ő felsége által. A in. kir országos akadémiától, az orvosi akadémiától Parisban, úgyszintén az első kül- és belföldi orvosi tekintélytől, mint gyógysavbun a leggazdagabb és leghatásosabb minden eddig ismert kes\'Tüvífcnél, (57.1 100 részben) mely a legmagasabb elismeréssel lett kitüntetve. — Mely semmi más keserüviztől elért lavanytar-talmu, megmutatja továbbá ennek használatát, csúzos betegségeknél, köszvény-, rakódvány . és bngy savas sóknál (köszvény, holyagkő) át ellenben minden más keserüvb.eknél fölülmúl hatlan- és sikerdusabb 4—5
Mint rendes anyag elégséges egy bordói pohár, ellenben egy pohár más keserű forrásokból.
Előlegek minden gyógyszertárban és füszerkereske-désben.
A Budai Ráköczy-forrás igazgatósága Budapesten.
Mária-czelli
I
o-yomor-cseppek,
joloa hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ollen, és felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyo-inurgyengeség, roszazagu b lmllet, szelek," savanyu Mbfiföíiés, kólika, «yomorburut, gyomorégés, hugykőképzödés, túlságos nyálkaképződés, sárgaság, unHor és hányás t\'őf.ijás (ha az a gyomorból erfd), cyomor göres. székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital :\'iltal, gilisxta, lép- és májbetegség, aranyeres bántalmak ellen.
MT* Egy üregese áru használati utasítással együtt 3.~í kr. Kapható: Práger Jléla tu; gyógyszertára-? ban Nagy-Kauizsúfi, valamiSit az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb Gyógy-, szertárában és keresk- di\'-sében Központi szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben
Brady SárOly,
„az őrangyalhoz" czimzctt gyógysxeitárában
-52 lvremzierben, Morvaország.
í^l||)l|||f különlegességek. A legfinomabb és legvalódibb, ll IIIIIII &mí létezik, a legbiztosabb óvatossági készülékek 12 drb. 70 kr. 1 frt 50 krtól 5 frtig; vizhólyag {tartós) valódi, legfinomabb minőségű 12 drb 70 kr. 1 frt a ÓO krtól ő frtig Mindén létező csikk kapható gummihól 12 drb. gyűrű 1 frt 50 kr. Pikáns arczképek, csak eredetiek 12 drb. 2 frt, 21 drb 3 frt 50 kr, 36 drb. 5 frt. Pikáns stereotyp-képek, átlátszók 12 drb. 4 frt 50 kr. 24 drb. 8 frt. Színezett természetűek, csak eredetiek 12 drb ö frt, 24 drb 10 frt. Hozzá való nagyító üvgek 2 frt 50 kr. 3 frt 50 kr. Vannak itt igen ered.-ti trélás tárgyak csakis urak részére I, 2, 3 frt, mindig 3 drb. egy dobo/.ban, mindez csak nálam kapható valódiságban. Szótkűldé-sek csakis az összeg előleges beküldése vagy utánvét mellett történnek.
Büvész-ké\'zflV\'kek, a melyekkel a legnehozebb bűvészetek kivihetők Hermáim tanártól 50, 80\'kr, 1 frt. Többféle bűvészetek egy dobozban 2. 3, 4, 5 frt. Legújabb ördöggépek, a melynek segítségével meghalt személy, ket, városokat, comikns alako-üstökösöket életnagyságban lehot előtűntetni; egy teljes \\ra 2, 3, 4, 5 frttól Ü0 frtig. (23 5-fi)
gummiáru-gyártoarL
Bécs, Praterstrasse Nr. 16.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- liizoltószcrck
gyár, harang
és
érez öntő <le
Budapest,
Hottenbiller utcza 66. sz.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett «ára harang ,k tüzoltászati és vizmütészeli gépek készítésére: a evárr .l kapcsolatos viz.mutéazeii osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megfelelő szi vattyuk és kntak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. Byár flóttelepe : Kolozsvárott, t>elmonosU>r-utczti 12 szám alatt létezik, "»a
Zalamegyébé kebelezett belatiiiczi
római kuthoükus plébániabeü kántortanitóí állomásta folyó 1* 0 év julius 22-én megtartandó választás által pályázat hirdettetik. — Ezen kántortanitóí állomás, mely iskolaszékileg rendezendő, egy altanitó tartás- és harangozási kötelezettséggel kapcsolatos; — dijazá«a és jövedelem ág*i: £0 p. mérő rozs, 9 mérő pohánka. 10 mérő ostyabuza, 8 bold jöminősőgü szántóföld, 4 szekér széna, 8 szekér fa, 30 frt vízkereszt pénz, 60 frt stoláris, legalább 56 frt éneklési dij; egy métermázsa leujárulék, mintegy 560 frt ttndíj ; 60 frt iskolaföldek bérletéből, — össz-sen tisztességes lakáson kivül (a palotaszerü emelete3 nj épületben) legalább egy ezer forint értékben Ez állomást elnyerni óhajtóknak — magyar é* vend, vagy evvel legközelebb rokon horvát, vagy más déli szláv nyelv tudásán kívül, egyházi zene- és éneklészetben kellő képzettséggel és jártassággal kell bírni, szabályszerű okmányokkal (eredeti, vagy hitelesített másolatban) felszerelt jelentkezéseiket — julius 8-áig beUtinczi iskolaszék elnökségéhez beküldeni, -julius 22 én pedig, mint választási napon, vagy előbb máskor is, zene- és éneklészetbőli próbára — Belatinczon személyesen is megjelenni. — Az állomás szeptember hó elején leond elfoglalható.
Belatincz, (prrHtahely) junius 18 án 1880.
SZISZEKI MÁRK s. k.,
(95 1 — 1) iskolaszéki elnök
z -yjs:
Nagy-Kanizsán} nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
3AGY-KANIZüA, 1880. Junlus 27-én.
Ba-dllc ássam
Tlzenkllenezedlk évfolyam
Ditzitatl ár *.
¿»re . . S frt
fél írre . - * • A*re • 2 \'
EffV izám JO kr
HIristéisk i hmiikoi p.litsorb.o 7, otiod»or 6 1 minj.n to*4bbi torírt 5 kr . SYIL.TI\'ÉRBEN „„,..,kéut 10 krért ><-letuek fel
Kioc.tk" illeték mindé" I|W„ hirdetéaérlktUBn f
i 3(1 kr fiíeteodo. R
- -
ZALAI KÖZLÖNY
előbb:
--------
ap seellemi részét e illetS köílemónfek a <jj I ^zerkesrtShöt ! anyagi részét illeti 1 , közlemények pedig •* kiadóhoz bérmentve < intótendók : j|
NAOY -KANIZSA Wiauslcahaz
BArmentetlen levelei: ji csak ismert mnnkatár-| saktól fogadtatnak el ¡1
f£é*iratok vissza uem ] küldetnek.
? ^
,z al a-somogyi közlöny.\'
Í.-Kani7.«aTároR helyhatóságának, „n.-kanizsai őnk. tüzoitó-egylet«, a wn.-kaaiMai kereskedelmi s iparbank«, Wn.-kanizwü takarékpénztár», a „zalamegyei általános tanítótestület«, a .n.-kanizsai kisded-neveló egyesület«, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi ■ iparkamara o.-kanÍMai külfálasztmánva* a több
megyei és Tárosi egyesölet hivatalos órtesitéje.
Hetenklnt kétszer, vasarnap- s csütörtököu uiegjeleuo vegyes tartalmú lap.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
a „zalai közlöny"
tizrtikilenczedik évfolyamának második felére
julius—deczemberre.......4 frttal
julius—szeptemberre.......2 frttal
ezennel előfizetést nyitunk s illetőleg az előfize lésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű kö-
ziiaséget.
Óhajtunk továbbra is megszokott házi burát lenni s igy mind a megyei, városi, mind a közérdeknek hii tolmácsolói leszünk. Különös <r«,ndot forditunk a közgazdászait rovatras ezért minden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen közöljük, mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából közlünk biztos és hiteles átnézetet.
Az egyleti életnek továbbra is figyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben vau a biztos jövő a közjólét megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló figyelmet forditunk továbbra is.
Hireinket lehető gyorsan a minden személyeskedéstől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel. Az előfizetéseket legczélszerübb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a „Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához inté-zendók.
Nagy Kanizsa, jun. I*. 1880.
BATORFI LAJOS WAJDITS JÓZSEF
-7.erke»*t«\'>. laptulajUouo».
Hogy áll a világ?
A Duna mellől jun. 23.
Ne tessék megijedni. Nem a reánk nézve kedvezőtlen angol viszonyokról, sem a Törökországtól nekünk örökségül jutott tartományokba fektetett kényszer költségekről, hanem önmagunkról szólunk.
Anyagi jólétünk első rendű tényezői a gazdasági egyesületek még ma is oly szomorú szerepet visznek országszerte, hogy néhány kivételével a többit alig érdemes felemlíteni.
Ezen önmagukról megfeledkező társulatok okai, hogy mezőgazdaságunk és a vele kapcsolatos viszonyok nemcsak hanyatlanak, hanem 1879-dik évben a székesfehérvári országos kiállítást látogató jelesebb hazafiak, kényszerűségből, egy országos gnzdasági értekezletet hívtak egybe, ugyan ott, melyen megbeszéltetett a súlyos csapások alatt görnyedező gazdasági ügy és határozatilag kimondatott egy országos gazdasági congressus létesítése, mely a szunnyadó erőket fel ébresztve, a cselekvés terén oda hasson, hogy gazdasági ügyeink részben országos intézkedéssel, részben pedig az öntevékenység ujtán rendeztessenek.
Azt véltük, hogy az ország gazdasági bajainak ilyetén komoly megvitatásával s az ebból kifolyó eszmeszülemények megjelölésével és az országgyűléshez való felterjesztésé íel anyagi helyzetünk immár áldásosabban karoltatik fel; de e reményünket alig egy fél év alatt meghiúsította az országgyűlés közgazdasági bizottságának többsége, jnely a gazdák felterjesztett emlékiratát agyon tárgyalta, s igy a végelszegényedéssel fenyegető
helyzetet megakadályozni elmulasztá; sőt mi több: a legutóbbi tárgyalások már azt jelezik, hogy az országgyűléstől ez ügyben alig várhatunk valamelyes áldozatnál egyebet. Ily körülmények közt a ma-holnap ezredéves építmény az egykedvűség terhe alatt kénytelen leroskadni.
Mennyi hibát követtűnk el eddig! Nézzük csak az alapnál, az őstermó földnél, melyben csak pár évtized elótt az aranykalászok hullámoztak s dúsan értek székiben, ott ma a talaj ki van merítve, s az összerakott trágya pedig sok helyen nem is használtatik. A tejjel és mézzel patakzó rónákon, hol ez elótt a juh és szarvasmarha nyájak kolomp jainak kon-gása csalta a vándort arra felé, cserény oldalánál nem hever már a pásztor leterített subán, feltörve — felhasogatva lett a puszták szabad terc, s evvel az állattenyésztés is tönkre téve a nélkül, hogy értékbeu a közvagyon gyarapodott vagy máskéut pótoltatott volna.
Ha ez igy tart: egy negyed század épen elég arra, hacsak isten jós-iga nem segít, hogy a gazdasági bukás és végelszegényedés romjain a költő eme jósmondata álljon: .Más faj állott a kimúlt helyére.*
Gazdasági bukás és végei szegényedés! Nagyot jelez e pár
szó____ Aki nem hiszi, nézzen szét a nép
között, mindenütt a szegénység nyomai tűnnek szemeink elé! Igy hát a kevésbé értelmes és magára hagyott nép szegényedik csak? Nem. A közép, sót a nagybirtokos is hanyatlik. Tessék csak bejárni a megyéket: száz ós családból elszegényedett, — elpusztult 82.
.Ali »ég az ósi kastély, hidegen
Tekintenek szét a pusztult falak;
Az óslakók — egy vén szolgán kivül...
Mind-mind régen a «irban nyugszanak\'
Azok pedig, kik még valahogy fenálla-nak, négy hatod része tele van adósaággal: az ősi birtok felét egy soha oemlátott jövevény vette meg; és igy a bukás reájuk nézve már csak idő kérdése.
Ez komoly baj. Megingatja a jövőbeni reményt, a hitet!
Az ország törzsvagyona — a föld, mit őseink drága vérrel áztattak, ezer négyszáz millió forinttal van terhelve, csak a föld, ezen kivül az épületeket terhelő adósság megközelíti a hatszáz milliót!
És ezen megdöbbentő valóság nem a Bach, nem a Schmc-rling, hanem az alkotmányos magyar kormányférfiak alatt kezdett nagyobb mérveket ölteni, kik el tekintve kormányzási képtelenségüktől , nem gondoltak sem a bankok sem a takarékpénztárak ellenőrzéséről. hol a jóhiszemű nép és a becsületben felnőtt közép birtokos annyira zsarolásnak van kitéve.
De ne rajzoljuk tovább e sötét képet. Térjünk át a baj orvoslására és vegyünk példát azoktól a íungya szorgalommal dolgozó nemzetektől, kiknek legjobb hirük az. hogy kevesen beszélnek felőlük, mégis önszorgalmuknál fogva az anyagi virágzás szinfokán állanak, kik nem hordják vagyonukat a bizonytalanság raktárába, kik a tiszteletre méltóság kórét soha át nem lépik; ezekhez a nemzetekhez kellenék fordulni és megtanulnánk ismerni az utat, melyen közgazdaságunk fel virágzására halad nunk kell.
TÁRCZA.
Lemondás.*)
Tova t«">l«-m. gyorsao tova Tiinő órák, mnló napok ;
1 ¡tátinatok én csak lassau. Nagyon lassan haladhatok!
Vigyétek csak ifjúságom Édes, rózsás idejét < 1,
Kugem pedig hagyjatok itt Multam arany emiékivel !
Tova tőlem, gyorsan tova, TQnő órák, múló napok ;
Szeretni és remény leni Én már többé nem akarok I
— Hajós voltam a szerelem Véghetetlen óczeánján ;
Ah! de hajóin összetörte Viharkorbácsolta hullám
S azóta csak merengeni
Tudok hajóm romja felett;
Olyan édes szivemnek a Rája való emlékezet !
...El hát gyorsan órák, napok, S véletek szép ifjúságom !
— KI! el! csak te azilm balzsama : Emlékezet maradj nálam !
KADARKUTHY MÓR
•) Mutatvány szerzőnek sajté alatt lev8 .NEFELEJCSEK\' czimü költeményfQs*téboL
1S75. junlus 20-1 ka Is ea;y embert boldogított.
(Igaz történet.)
A nap épen lemenőben vala, midőn a hold halvány képe mindinkább tüzesedett és a legmeghatóbb természeti képeknek egyike merült tel előttünk, midőn mindkettő Budapest városligeti tavának tükrébe kaczkiásan tekintett. Ugy nézett ki ekkor a tó, mintha két ellenséges tábor őrtüzei lobognának rajta.
Alkonyodott, de az őrtüzek világitának az üdítő homályban; a tavon imitt-amott egy-egy csolnak rengett, azaz hogy nem rengett, hanem lejtett, mert a lágy fuvalom szülte zsenge hullámok oly rendben követ!ék egymást, hogy a sajka Bzabályos mozdulatai tánczlépé-seknek látszottak, míg a fasudarak andante lengedezését ütem veréseknek lehetett vélni.
Az éneklők fülbek uszó dalai már elhangzottak, csak még a fülemile lehelt kiíogyhatlan eszméibe élete«, s elragadó hangokon fütyülte őket a nagy messzeségbe.
A néptömeg is mindinkább gyérült; a komédiások bódéje elől elvonult a művészetet pártoló sryermeksereg; Paprika Jancsi vitéz és szellemdus tetteinek csengő babérait számlálta; a kintornát fa paripákon körül nyargaló dandyk elsiettek eleget tenni fellelt étvágyuknak ; a czélt lövő és dobó közönség odahagyta czéltalan szórakozását.
Maga a tó is, a fővárosi dilettánsok téli és nyári színpada, szintén néptelenült. A haty-tyukat beterelték már éjjeli hajlékukba, ne hogy valamely kedvelőjük nagyon is rajtuk felejtse tekintetét. Csupán csak három szánda-lin izgett még rajt.
Az egyik a tó közepén, benn egy ifjú, kinek szemei a viruló természet bájain látszottak legelni. Utóbb, mintha kifárasztotta volna a láthatár tarka és regényes kaleidoskopa, mereven bámult maga elé, de fáradhatlan képzelmével nem szűnt meg andalogni.
A másik két sajka tán ötven-hatvan lé pésnyi távolságban lehetett tőle. Az egyikben szintén egy ifjú foglalta el a helyet, mig a másik kormányzója egy hajadon volt. Élénk be szédjük tárgyát valami versenyféle képezhette, mivel a hullámoktól bölcsőként ringatott két csónak egyszerre hagyta oda álláspontját, s gyors mozdulatokkal haladt a merengő ifjú felé, ki a czélpontot helyettesité. A versenyző ifjú bár erőteljesen, de lassú nehézkes karokkal csapkodta lapátjait a víz rétegeibe; a hölgy gyengéden, hauem ügyesen, villámgyorsaság gal szárnyként tudta evezőit kezelni. Az ifjú még nem szelte át a kitűzött pályát, midőn höl gyünk a mélázó ifja mellett, mint szél suhant el.
Ez még csak most ébredt fel ábrándozásaiból, még csak most emelte fel szemeit és szegezt- őket az előtte repülő angyalra, egy tekintetet vetve reá, egy tekintetet..... s reménytelenség hitében szívét-lelkét még hevesebben elfogta a búbánat.
„Hej — igy sóhajtott tel — ő egy tündér, én pedig egy gyarló ember.*
De alig, hogy e szavakat pelypegte, saját nevét hallja azólitni:
Jó estvét, kedves Kálmánom! Kálmán újra feleszmélt, de az időközben visszatért lányka annyira megzavarta józausá-gát, hogy alig volt képes néhány szót rend« sen összefűzni.
— Van szerencsém bemutatni, *zó!t az ifjú, nővéremet likát; régi legkedvesebb barátom, Friiler Kálmán.
A bemutatottak egymásra tekiutének és szemérmesen elpirultak, de cüipán a hold vette észre, és örült, hogy egy titokkal gazdagabb.
A hold sokat lát, sokat tud, s tán ki is fecsegi, de az irigyre ki se.n hallgat.
— Tarts ma velünk édes barátom, fofry-tatá Gedö, Ilka fivére, hisz ugy is már oly régen nem valánk együtt.
— Ha kedves nővéred is megengedi, igen szivesen.
— Nem csak hogy megeogedem, de kérem, — annál érdekesebb kis versenyfutást rendezhetnénk.
— Igen, igen, mond Gedő; de honnét meddig ?
— Hát e helyről a kikötőig, viszonzá Ilka. Késő már az idő és szülőink várnak re ánk. Ha ugy tetszik, uraim, kezdhetnénk.
És a három sajka sorba alli, megindult,
Gedő csakhamar elmaradt. Kálmán ós Ilka jó ideig nem tági\'o\'tak egymásnak, de midőn Kálmán komolyan kezébe fogta evező-rudjait, Ilka is jóval elmaradt. Kálmán nem volt már messze a kikötőtől, csak még néhány ölnyi távolságot kell vala neki kitartóan evezni és a győzelem az övé. De egyszerre lankadnak erei, s ő még soká sajkájában üle, midőn Ilka már rég a szárazon volt.
Nem volt az csuda, mert midőn Ilkát » parton a maga teljes fenségében megpillantá, ismét visszaesett előbbi méla lelki álapotába.
Ilka valóban képes volt az embert megbűvölni.
TIZTENKILENOZEDrK ÉVFOLYAM.
De ki az, ki tapasztalatok és tanulmányok gyűjtésére szánja magát? Messze átnézhetjük a haza négy irányát, alig akadunk a közjóért tanulmányozni szerető emberre. Csak a kényelem, az úrhatnám-ság s több e féle gyengeségeket bizonyító feszelgést, henczegést látunk sok alig felcseperedett emberkén. Becsülettudás, tisztelet viszonzás — ezek oly ismeretlenek az uracskáknál, miként az embernek soká kell gondolkozni, mig bennük egy job-bacska eszmét fedezhet fel. Hanem a kész vagyont elpazarolni, adósságot csinálni s azt vissza nem fizetni és mégis :tiszteltetést követelni, bizonyos dolgokban párbajt provokálni, azuíán a felizgatott közvélemény elöl egyidöre kimenekülni, hátra hagyván az ártatlanok szenvedéseit — fájdalmait; az e féle dolgokat jól értik. És-ezen urak legtöbbje akár van képességük akár nincs: született törvényhozók, vagy sógor, koma, nagybátya és más pártfogók utján legalább is országos képviselővé vagy pláne minisleriális fó-. emberré növik fel magukat a helyett, hogy előbb a tisztességes munkát megtanulták volna.
Senkinek se jut eszébe, hogy egykor Nagy-Czenk és annak nagynevű tulajdonosa mily fennen lobogtatta a zászlót, melynek ez vala felirata: „Közös erűvel a hazáért élni és dolgozni !*
Mindezen észlelések azonban ma csak a pusztában elhangzott szók.
Országszerte azon panaszkodnak, hogy nem lehet megélni, sokan kivándorolni kényszerülnek; mert a parancsoló kormány sok szegény becsületes ember szájától a kenyeret veszi el. Hogy lehet ez igy? hiszen a kormány rsak az államszervezet vezetője, segitni — nem segíthet, ha a szervezet egyes tagjai irányt nem adnak az államvezetésének.
A legerősebb kormányok is elvesztik népszerűségüket azon az életben ezerszer bebizonyult igazságnál fogva: Minden ország talpköve és támasza a tiszta erkölcs, mely ha kivész, Róma ledülés rabigába görbed".
A világ nagy gömbjén — hazánk jelen helyzetéhez mérten — immár nem sok év lehet számunkra fenhagyva, tehát itt a végső idő, hogy a hazeszeretet leg-lángolóbb hevével, kitartással kezdjünk az ország reconstructiója nagy müvéhez, ehhez, pedig az értelmiségnek válvetett erélye, lelkiismeretes közreműködése és a
Gyönyörű, szellemdus, nemes arczvonáaai, — egyenes, karcsú, méltóságteljes termete a legmüértőbb szemeket ia elragadta vala. Egész lényét a szépség, szellem sszivjóság harmóniája zománczozta.
Ekkor Kálmán is már elérte a révet, föl emelkedett s néhány lépéssel Ilka mellett termett.
Ha valaki ügyelt volna most a fák lombjainak suttogására, ha elértette volna a lágy szellő fuvallatát, ha átérezte volua e perczben a fülemile füttyét, ha hallotta volna a kaján hold fecsegését, — megcsodálta volna ekkor, miért szól minden oly egyhangúan, midón mindannyi ezt suttogta: be szép egy pár !
Tanuló koromban, emlékezem, történelmi tanárom annak idején egy ócska imakönyvet hozott az előadásra, melynek elaő lapjára egy daljáa ferfiu volt karczolva, k: előtt mindenikünknek el kellett deülirozni, mert a könyvet a tanár ur ki uem adta a kezéből. E karczolat azt. Lászlót vala ábrázoló. E köp oly maradandó hatással volt reám, hogy aoha kl nem mosódik emlékezetemből annak remek ábrája.
E képhez hasonlott Kálmán. *
Amint Kálmán Ilka mellé ért, ez kezét nyujtá a azivélyeaen megköszöné az örömet, melyet neki szerzett.
— Valóban nem értem, kisasszony, mire ctéloz.
— Ugy hát megmondom, hogy én értem, miért lankadtak egyszerre karjai, én értem, hogy ön nem akarta előlem a győzelmet elragadni. Ez igen lovagias volt öntől. Örömet szerzett vele. Köszönöm.
Ezt Kálmán valóban tette, de öntudatlan, egy ismeretlen benső Bzózat ösztönzé reá.
Kálmán a Ilka egymás szemeibe pillaotá-nak, összekulcsolt kezeiken egy villamfolyam
ZALAI
nép tapintatos, vezetése is megkívántatik; mert lassankint unalmas lesz a sok szó, észcsiszoló és szemfényvesztő beszédek, éretlen tervezetek, melyek a szegényedést vonták maguk után. Ha majd az utolsó zálogtárgy is az adóra és egyéb tartozásra foglaltatik le a nélkül, hogy az adó és fizetés képesség elősegittetnék; akkor majd későn lesz a feltornyosnlt bajokat elintézni. Be kell látni, hogy az állapot már elviselhetetlen, hogy a rendszer — mely szerint kormányoznak — — megvénült, mást kell felállítani, mely a tanulás, művelődés, munka és vagyonszerzésen alapszik; akkor aztán kétszeres erőfeszítéssel lehet a régi mulasztások javításához látni.
Első és legfontosabb teendőink közé tartozik : az egész ország statisztikai felvétele, a földhitelintézetek rendbehozatala, a takaréktárak felállítása, az önsegélyző és gazdasági egyesületek területenként alakítása sat. Mindezen intézetek vezetése bizassék szakértelmes és becsületes magyar emberre.
Gondoskodnunk kell, hogy kisebb területen olcsón több és értékesebb gabna teremjen, legyen jó legelő, több és jobb takarmány, jobb állat, termékenyebb föld, egyik a másikbúi következzék; az állatokat jól tartva, az ezek utáni trágya sok legyen, mely a föld erejét gyarapítva, több jövedelmet szolgáltat; ilyen az ugarrendszer.
A sok bajon nem segíthet senki más csak az ember, a szegénység igáját is csak maga az ember rázhatja le!
Sokkal nagyobbak a legyőzendő akadályok, hogysem idejében való körültekintést és a körülményeket mellőzni lehetne. A tudatlanságon az iskola, járatlanságon a társaskör, egészség-hanyatláson és lelki bajokon , az erkölcsösség, értéktelen birtokon a jó felszerelés, fásitás, jó gazdálkodás és az állattenyésztés segíthet. E mellett az adóviszonyok ked-vezőtlensége, közgazdasági állapotaink fejletlensége megkívánja a takarékosságot, értelmességet és feltótlen kitartó szorgalmat. A mezőgazdasághoz és más észszel járó munkálkodáshoz a műveltségben bizonyos fokig való emelkedés kívántatik. A mogorva ember menjen erdőt vágni, árkolni vagy más e féle dolgot keresni; a gyengéd és rokonszenves modorral bíró pedig maradjon otthon a tűzhelyhez közel és mivelje a földet, ültesse a fákat,
röppent át, a hold ismét fecsegett valamit, mintha azt mondauá: Most már én is értem.
Végre Gedő is kikötött, s sietett a győztest telhetőleg dicaóitní, hogy magáról az ellenkező véleményt azzal elhárítsa.
Kálmán ajánlani akarta magát, azonban Gedú figyelmeztette Ígéretére.
— Szavadat adtad, hogy ma velünk tartasz, kedves Kálmánom, és mint ismerlek, nem szoktad Ígéretedet megszegni. Ma eatve vendé günk lész.
BOGADY.
(Folyt, következik.)
Naplómból.
— Epigrámmok —
I. K-nak.
gazdag ismeretben vagy, A világ azt ugy véli, Igaza van, mert gazdag az, Ki kevéssel beéri.
L. kisasszonynak.
, Hogy uem méltánylum értéked, Méltán szememre veted, Ez nem hibám, mert sohasem Értettem festményeket.
F. F.-nefe.
— üeine után. — Csak mert szeretlek, bujdosok tőled, Lesz pokollá nekem e hely; Hús arcxomn:ik virágzó képed Nem méltó párja — ne neheztelj.
Csak mert szeretlek, őszül f-jem, Lesz agyam szellemem beteg, Utóbb még csúfot űznél velem, Ne neheztelj — én kerOlb k
GOLDSCHMIED BERNÁT.
közlöny.
nevelje az állatokat jól, tisztán, növésükben és igy értékben.
Fel kell karolni minden ió eszmét, mely előkészíti a haza boldogulását. Ébresszük tehát a népben a kitartó mnn -kásságot, a takarékossági szellemet, a vagyonszerzési hajlamot; terjeszszük a szakismereteket, fejleszszük és ápoljuk az elhanyagolt hazai ipart, emeljük va-gyonossabbá; és igy észben és vagyoni-lag emelk-edve őseinkhez illó méltóságos életre leszünk érdemesek!
Ezen eszméket fejtegette — egy ismerőséhez intézett utolsó levelében — a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István. Legyen áldott emlékezete!!
SZABÓ.
A világ búzatermő államai
Érdekes összeállítást közöl a „Bulletin (les Ilalles et Marchés" a világ legismertebb búzatermő országulnak eddigi átlagos középévi búzamennyiségét s ezzel kapcsolatban az 1879. évi búzatermésnek arányáról az e középévi átlagos búzatermeléshez.
A legtöbb bazát termelő országok sorrendje szerint az erre vonatkozó felvilágosító számok következőképen csoportosíthatók.
1. Az amerikai Egyesült államok átlagos évi búzatermésének mennyisége 121 millió 500 ezer hektoliterben van megállapiva. Ehhez képest a mult év búzatermése szintén 121 millió 500 ezer hektoliterre van számitva.
2. Francziaország évi á lagos búzatermése felvétetett 76 millió 862 ezer hektoliterre. Ezzel szemben a mult évi búzatermés 62 millió hektoliter volt.
3. Oroszország évi átlagos búzatermése felvehető 64 millió 800 ezer hektoliterre. A mult évi búzatermés 56 millió 700 ezer hektor liter volt.
4. Németország középéví termése. 35 millió 640 ezer hoktoliter. Mult évi búzatermése 32 millió 460 ezer hektoliter volt.
5. .Spanyolország átlagos búzatermése felvétetett 34 millió 20 ezer hektoliterre. Mult évi búzatermése 28 mill;ó 350 ezer hektoliter.
6. Olaszország átlagos évi búzatermése tesz 31 millió 51s ezer hektolitert. 1879-ben az összes búzatermés 42 millió 300 ezer hektoliter,
7. Angolország, illetőleg Nagybrittania, átlagos évi búzatermését 30 millió 60 ezer hektoliterre tevén: a mult évi búzatermés csak 17 millió 100 ezer hektoliter volt.
8. Ausztria-Magyarország átlagos évi búzatermése 27 millió 540 ezer hektoliterrel vétetett számításba. A mult évben termelt buza mennyiség 22 millió 680 ezer hoktoliter.
9. Törökország átlagos búzatermése éven-kínt 12 millió 420 ezer hektoliter. Ehhez képest a mult évi búzatermés 10 millió 620 ezer hektoliter volt.
10. Románia búzatermése évi átlagban 9 millió 720 ezer hektoliter. A mult évi termés 8 millió 100 ezer hektoliter.
11. Algier évi átlagos búzatermése lesz 7 n.Ulió 380 ezer hektolitert. Ehhez mérten a tavalyi termés mennyisége 6 millió 75 ezer hek toliter volt.
12. Belgium évi átlagos búzatermése feltehető 6 millió 890 ezer hektoliterre. A mult évi termés tett 5 millió 277 ezer hektolitert.
13. Canada átlagos évi búzatermése 4 millió 860 ezer hektoliter. Termett a mult év ben átlag ugyanannyi.
14. Ausztrália átlagos évi búzatermése 4 millió 860 ezer hektoliterre tehető A mult évi termés itt nagyobb volt a közép évi termésnél és 5 millió 974 ezer hektolitert adott.
15. Egyiptom átlagos évi buzaterméoe Canada s Ausztrália búzatermésével vehető egyenlőnek, igy tesz 4 millió 860 ezer hektolitert. A mult évi termés ennél kövesebbet mutat, t. í. 4 millió 140 ezer hektolitert.
16. Portugál évi átlagos búzatermése 2 millió 130 ezer hektoliter. Tavaly termett 2 millió 42 ezer hektoliter.
17. Hollandia termel évenkint átlag 1 millió 660 ezer hektoliter búzát. A mult év búzatermése 1 millió 1 íö ezer hektoliter
18. Görögország termel évenkint átlag 1 millió 160 ezer hektoliter búzát. A mult buza termés 1 millió 115 hektoliter búzát. A mult évi búzatermés 1 millió 115 hektoliter.
19. Szerbia átlagos évi búzatermésének mennyisége felvehető 1 millió 215 hektoliterre. A tavalyi termés 1 millió 12 ezer hektoliter volt.
20. Dánia átlagos évi búzatermése felve hető 810 ezer hektoliterre. Ez a mennyiség a múlt évi búzatermésnél is me.g volt.
E kimutatásból láthatni a mult 1879 iki évhek búzatermelés szempontjából rosszaságát, a mennyiben Ausztráliát kitéve, sehol másutt
JUNIUS 27 én 1880.
több nem termett az átlagos közép évi meny-nyiségnél, sőt ez ia csak egyes államokban éretett el, míg egészben moudhatni az egész vi lág búzatermésének mennyisége 1879-ben 135 millió hektoliterrel volt kevesebb, mintha csak középtermés volt volna.
Ebből a kevesbletből magára Európára Közel 72 millió hektoliter esik. A legelőnytele nebb helyzete van e kimutatás szerint Angol országnak.
Helyi hírek.
— Á helybeli fürdőtáraulat részvényeseihez a következő meghiváa bocsáttatott ki: A n.-kanizsai km tszék, mint kereskedelmi bíróság 1880. évi 2715. sz. a. kelt végzésével a f. évi ápril "^25 én tartott közgyűlésünknek határozatait azon okból, mivel olt kellő számú részvényes jelen nem volt, megsemmisítvén^ — egy ujabb közgyűlés egybehivását rendelte el; minek következtében egy rendkívüli közgyűlés megtartására határidőül 1880. juuius 29 ikének reggeli 9 órája a n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank teremébe kitüzetvén, arr« azon hozzá adással van szerencsém meghívni, hogy ugyan akkor az alapszabályok 18. § a szerint a meg jelentek számától eltekintve a f. évi ápril 25-iki közgyűlés napi rendjére kitűzött és az nnuak idején megküldött meghívóban felemlíteti tárgy sorozat felett érdemlegesen és érvényesen határozatokat hozni jogosítva van. Nagy-K-.ni zsán, 1880. junius hó 14 én. A fürdőtársulati igazg. elnöke.
— Nyilvános számadás. A nagv-kanizsai főgymn. ez évi abiluríensei által 1880. évi junius hó 17-én tartott tánezmuiatság bevétele 79 frt, — és pedig 122 belépti jegyből 61 frt, felültizetésekből 18 frt, melyből a 73 frt 89 krnyi kiadást levonva marad tiszta jövedelem 5 frt 11 kr, mely összeg főtiszt. Pap János ig. urnák mai napon átadatott. Ezzel kapcsolatban elmulaszthatlau kötelességemnek tar tom a legmelegebb köszönetet szavazni a ték. polgári egyletnek, mely is a tánczkört ingyen bocsátá rendelkezésünkre és ezenkívül mind azoknak, kik megjelenésükkel bennünket szerencséltettek. — Azon kegyes jóttevők ueve, kik a helyb\'sli főgymnasium VIII. o. végzett növendékei által a „segélyző-egylet" javára rendeze.tt zártkörű tAnczviga.\'om alkalmával felülfizettek: tízeitz Alajos 2 frt, N. N. 50 kr, Oszeszly Antal 1 frt, Wajdits József 50 kr, Gyúrffy Géza 50 kr, ífj. Benczik Ferencz 50 kr, Somaich Lőrincz 4 frt 50 kr, Varga György -50 kr, tlirschl Ede 1 frt 50 kr, Groszraann Ignácz 50 kr, N. N. 50 kr, Taródy Mihály zákányi pleb. 50 kr, Eben.spanger Leo 2 f. t, Fárnek Kálmán 1 frt 5<) kr, Bátorfi Lajos L frt, Malonyay István 50 kr. — Fogadják a Demea keblű adakozók a jó;ékonyaág oltárára telt áldozaifillércikért a bizottmány legmélyebb köszönetét. — Kelt Nagy-Kanizsán, 1880. évi juuius hó 25 én. Tőuőay irare a. k., r b. pénziárnok.
— Lapunk felelős szerkesztője Balaton-Füreden van.
— Jótékonyság. Egy helybeli beteg polgárnő azámára, hogy fürdőre mehessen, a következő emberbarátok voltak szívesek adakozni: Keller Ignácz 1 frt. Kocsis F.néőO kr, Fischer Józsefné 30 kr, Feaselhofer Józsefné 1 frt, Hobinka Vilmosné 50 kr, Szigrítz Kóbertné 50 kr, Knorczer Frigyesné 50 kr, Knorcz^r Károlyné 40 kr, Szeidl Gilsztávné 50 kr, Belus József 1 frt, Zeltel lstvánné 50 kr, Cos» Jánoaoé 50 kr, Ullman 50 kr, Fischer Jánosné 20 kr, Caemits Károlyné 20 kr, Berdin Már tonné 50 kr, Gáspár Antalné 40 kr, B;.rcb Gy.-né 40 kr, N. N. 20 kr, Kilik F. 50 kr. N. N. 30 kr, Faff Teréz 60 kr. Baráth M.-né 50 kr. Krompacher I. 50 kr. Neroeskeblüségünért fogadják a segélyezettnek hálás köszönetét.
— láiicxlanttás. Haraschín C., qu. cs. k. ákademia-táneztanárés intézet-tulajdoiioa, több táncz tanítási akadémia tagja, néhány tánezmü szerzője, Bécsből helybe megérkezett, ajánljuk a szülők figyelmébe.
— Biinügyi tudósítás. A nagykanizsai kir. bünfenyitő trvBzék f. 6. jun. 23 án tartá mi g Nagy Józsefné, szül. Végh Anna felső zsidi lakós ellem gyujtogatási bünügybeu a végtárgyalást. _ Miklós Károly trvazéki biró elnöklete alatt a senatus D\'. Horváth Ferencz és Gulyás Jenő szavazó birákból állt. — Nagy Józsefné szül. Végh Anna egy évi, hetenkénti egy napi böjttel, s közmunkával súlyosított börtönre ítéltetett, s az eljárási, ugy a felmerült, mint a felmerülő rabtartartási költse gekben elmarasztaltatott. Védó ¿y véd, Győrffj János, fellebbezett. -- A közönség naey kíváncsisággal, s még nagyobb érdeklődéssel várta a f. é. jun. hó 24-ére Balogh János gelsei lakos emberöléssel vádolt bűnügyében a vég tárgyalást. Közvádló indítványára, elnök az ülést zárt ülésnek kimondá, s csak ügyvédek és jogvégzetlek bocsáttattak be a tárgyalásra. A tanács a fentebb emiilett kir. trvszéki birákból állt. Vádlottat Dr. Fárnek László ügyvéd védte virágos szavakkal éa szokott ékesszólásá-
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Tal; beszédjének legnagyobb része azonban általános, senlimentális volt, s a dolog érdemére kevesebb védelmet tartalmaz beszéde, mint mennyit maga közvádló kitiinó, s nagy hatást snilt beszédében felhozott. Nehéz feladata volt ez esetben a kir. ügyésznek, de fényesen megoldotta azt. A törvény rideg szakaszait, a humanitással, a legszentebb emberjogokkal ritkán láttuk oly szépen összeegyeztetve, mint a közvádló beszédjében, s ennek tulajdonítható azoQ nagy hatás, melyet az aratott. A tanács azonban Balogh János vádlottat a szándékos emberölés vádja alól bizonyítékok hiányában felmentette, de a Bulyos testi sértés bűntettében bűnösnek mondotta ki, tekintettel azonban arra, hogy cselekvényét jogos felindulása alatt követte el, vádlott egészen felmentetett. Az Ítélet kihirdetése a jelenlevő szakférfiak közt általános csudál kozási sőt megütközést okozott. Mert habár igaz is az, hogy vádlottnak felindulása jogos volt, a tSnuk összhangzó vallomásai szerint igaz az is, hogy Kováts József birót mindaddig verte egy nagy rúddal, mig a liázbeKek össze nem futottak, sőt még ezek kértére, a csillapítására Sem hagyta abban az üléseket, s csak a későbben oda érkező foglárok tették őt ártalmatlanná. Igaz továbbá, hogy tr-m egyszeri, c\'ső felindulás szülte csapás következtében állt be a halál, s nem is volt folytonos az ütés, hanem többször, több helyütt támadta meg ^erencsétlen áldozatát, kinek mind a két kezét eltörte, s kire mintegy 15— 20 szór csapott a rúddal, s alig vitték közel levő lakására Kováts Józsefet, az rögtön meg halt. De ami legfőbb ok, miért őt semmi körülmények közt sem lehet felmenteni az, hogy önvédelmi eset nem létében öubiráskodott, a mely pedig jogállamban nem maradhat bün tetés nélkül, tekiutetbe -nem véve azt, hogy ő a jogoB felindulás engedte határon messze tul ment. — Közvádló fellebbezett.
— Meghívás. A lazsnaki lövöldében a nyári idény alatt ezentúl — a rosz idő esetét kivéve — minden vasárnap dij tekézés tarta-tik, melyre a részt venni kívánó értelmiség tisztelettel meghivatik. A lövész egylet.
— A nők nevelése tárgyában a valláséi közoktatásügyi m. kir. minister a következő körrendeletet bocsátotta ki : A nők neveltetése iránti közérzület övről évre általánosabbá válván, most már minden jóravaló, még szegény sorsú szüle is, igyekszik leányát nemcsak kiválóan jól neveltetni, hanem e.z uton annyi ismerethez juttatni, melyek segítségével önállóan is megélhessen. De minthogy a Bzülék ezen törekvésének megfelelő elegendő leánynevelő intézet nincs, az utóbbi időben a nevelés mcszerezhetésére az állami tanitónőképezdék szemeitettek ki, s a tanitótióképezdei növendékek felvétele idején, tekintet nélkül Rrra, hogy a leányok tanítónőkké>ivánuának lenni, oly tömegesen jönnek a tanitónöképezdébe, hogy a felvételi vizsgálatokkal az igazgatótanácsok SZ. rtolenül megterheltetnek, másfelől, a szülék leányaik elutasítása miatt kedvtdenűl érintetnek és szükségtelen költségekkel terhe.ltetnek. Kr.en bajok kikerülésére felhívom Czímede.t, hogy tankerületiben azonnal juttassa köztudomásra, hogy mostantél fogva az állami tanitónöképezdébe az eddigi számokhoz képest még kevesebb S2ámu s csak oly növendékek vetetnek fel, kik a kitűnő előképzettség mellett biztosítékot nyújtanak arra, hogy tanitónő-képezdei pályájuk bevégeztével egyedül csak tanítónők kívánnak lenni b azon a pályáu maradni. Az ilyenen kötelesek még oly megyében is, hol állami tanitónőképezdék nincsenek a megyei tanfelügyelőhöz nyújtani be folyamodványaikat, melyeket Czimcd első sorban megvizsgál s ha a fenebbi feltételtől eltérőnek találja, egyszerűen elutasítja a nélkül, hogy azt az illető tanitónöképezde igazgató tanácsánál be is nyújtaná. A folyamodó köteles folyamod ványát ezentúl Czimedhez jul. 1 íg benyújtani s Czitned az ezután érkezetteket elutasítja, az elfogadhatókat pedig julius 25-éig az illető tanitónöképezde igazgató tanácsának beterjeszti.
Trefort, a. k.
— A zala egerszegi önk. tűzoltó-egylet saját javára 1880. évi julius ho 4 én Kosenkranfz József olaí kerti helyiségében tánczczftl összekötött , tekeversenyt rendez, melyre a n. é. közönségei tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti díj: Egyleti tagok és család tagjai számára 20 kr; — nem tagok részére 40 kr; — gyermekjegy 10 kr. Egy tekejegy ára 3 dobásra 20 kr. Kezdete d. u. 4 árakor Felülfizelések köszönettel fogadtatnak s nyilvánosan közzé tétetnek. Nem kedvező idő esetében julius 11-én fog megtsrtatni,
— A vadászat kedvelőkre igen ked vező rendeletet-bocsátott ki a pénzügyminister. Ugyanis mindazon feleknek, kik a mult 1879. évben váltott és folyó 1880. évi julius végéig érvényes vadászjegyöket az idén megujíttatni kérik; továbbá mindazok számára is, kik az 1880. óv második Méhen először folyamodnak vadászati j«gy kiad..saért, a fél évre eső 0 frt bélyegilleték előzetes lefizetése mellett a kivánt
ZALAI K ö
uj vadászati jegyek a f. évi deciember végéig terjedő érvényességgel lesznek kiállitandók. Ezen vadászati jegyek viola-színüek lesznek.
— Dohányzóknak. A pénzügyminister közhírré teszi, hogy a dohánygyártmányok árujegyzékében D) szivarok 12 ik tételszáma alatt felsői olt határvidéki virginiai szivarok, melyek eddig csak a tengermellék és Krajna felé fekvő vidékeken adattak el, .rövid Virgínia ízivarok* elnevezés alatt, és pedig a nagy árusok nagybani eladásában 100 darabonkint 2 frt 70 krért, a kicsinybeni eladásban pedig 1 darabonkint 3 krért általánosan áruba bocsáttatnak, mihelyt ezen szivarok az egyes dohányáruda raktárakhoz érkeznek.
— Keszthelyről a következő gyászjelentést vettük: Özv. Bertalan Mária maga és gyermekei Mihály, I\'én, István, Ilka és Pil nevében megtört szivvel jelenti forrón szeretett felejthetlen férjének, illetőleg atyjuknak Bertalan Lajos volt hites ügyvédnek f. évi junius hó 22-én Keszthelyen a halotti Bzentségek áj-tatos felvétele után életének 67-ik és boldog házasságuk 40 ik évében agyvelő szélhűdés következtében történt gyászos elhunytát. Áldás poraira 1
— Rejtélyes gyilkosság tartja izgalomban Csáktornya városát. Mint levelezőnk irja, f. hó 21-én Baurabach vendéglős padlásán egy ismeretlen férfi holttestét találták, halántékán mély szúrással. Hogy mikor öleiét meg, nem tudják, de valószínű, hogy a gyilkosság már néhány nappal előbb történt rablási szán dékból. Az a nézet uralkodik, hogy az ismeret, lent álmában ölték meg, mert a dulakodásnak semmi nyoma sincs. A.gyanú csak egy egyén ellen fordul, még is inditották a nyomozásokat, de eddig minden eredmény nélkül.
— Rövidhírek. A ministerek a nyarat majdnem mindnyájan Budapesten töltik. — Eugénia francziu excsászárné a zuluföldet bejárván, már ismét útban van haza felé. — A franczia hadseregnél a dobolást beszüntetik. — A muszka hadihajók Chinába már elindultak.
— A vasárnapi muukál nálunk törvény állal megszüntetni kivánják. — A magyarnyelvben járatlan néptanítók számára a cultus-minister több helyen póttanfolyam tartását rendelte el.
— Kia-Caellbeo elhalt Gyarmathy János birtokos 20.000 irtot hagyott jótékouy czélokra. — A Petőfi ereklyék már Budapestre szállíttattak a nemzeti múzeum számára. — A Bzultán egy brassói szülelésü magyar hölgyet a Chefikat-rend brilliántos harmadosztályú csillagával tüntetett ki a legutóbbi háború alkalmával sebesültek ápolása körül tett fáradozásaiért. — Fiúméba legközelebb egy orosz torpedó naszádot várnak. — Tóth Kálmán állapotában lényeges javulás állott be. — „Magyar földhitel szövetkezel" van alakulóban. — Trefort Ágoston a győri állami tanitónői-képezdeí vizsgálatokon jelen volt. — Grámblében egy 20 éves leány már 17 hete alszik. — A világ legua-gyobb bótelje a mult napokban nyittatott ki Londonban. — A villám Aradon egy szakasz gyakorlaton levő katonaság közé csapott s 4 katonát megölt. — A trónörökös esküvője ulán Reich8tadt várba megy nejével. — A király a napokban a brucki táborba megy az olt tábo rozó csapatok fölött szemlét tartani. —
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits Jówieí könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Gazdasági irodalom. A közeledő félév alkalmából ismételten folliivjuk t. olvasóink figyelmét a Qonda l\'.éia műegyetemi m tanár által szerkesztett Gazdasági Mérnök czimü szaklapra, mely a mezőgazdaság, vizhasznosi-tás, és forgalom körébe vágó ismeretek terjesztését tűzte feladatául. S hogy miként felel treg e lap kitűzött,-sáljának, arra nézvé legyen elég csak egy néhány közérdekű közleményére hivatkoznunk, milyenek : Az amerikai gabona-elevátorokról (10 közlemény, számos képpel) Miklós Ödöntől. — Az alagcsövezés és a praxis, Bálás Árpádtól. — Vizemelés csiga (centrifugai) szivattyúval (11 képpel) K. Jónás Ödöntől. — A rétek trágyázása, Koritaánszky Jánostól. — Mezőgazdasági viszonyaink javítása. — A gazdasági mellék iparágak érdekében, Kossulány Tamástól. — A szőlőtalaj előkészítése, Gábor Józseftől. — A vízügyi igazgatás története, Pálya Bélától. — Önműködő gabona mérleg (1 ábrával) Pilch Ágostontól. — A lóistálló építéséről és berendezéséről (ábrákkal) Holbonheyer Gyulától.. — A szőlő trágyázása, Gábor Józseftől. — Üzleti szellem a mezei gazdálkodásban, Gonda Bélától. — Az olaszországi öntözések és talajjavítások, Kvassay Jenőtől. — Három barázdás vas-eke (4 ábr.) Kolzó Pál szabadalma. — Elmélet és gyakorlat a mezőgazdaságban. — A szőlő uj müvelésmódja (l ábr.) Nagy Lászlótól. — A szélkerekek tökéletesedése (10 ábrával) Faragó Lászlótól. — Észak-Amerika legnagyobb farmja stb. — A lap rendes rovatéit képezik ezeken kivül a közérdekű kérdések és fel-
n ö n r.
vílágositasok, a vegyes közlemények, továbbá a bal és külföld nevezetesebb gabona- és ter-ménypiaczairól szóló üzleti tudósítások s végül a vállalatok rovata, melyben mindennemű épitésre vonatkozó hirdetmény s annak eredménye rendszeresen és röviden közöltetik. — A Gazdasági Mérnök megjelenik minden héten, csütörtökön, feltűnően diszes kiállításban, képekkel gazdagon illusztrálva. — Előfizetési ára félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. — Előfizetéseket még ez év elejétől is folyvást elfogad a kiadóhivatal (Budapest, üllői ut 4. az.) Ajánljuk o közhasznú vállalatot t. olvasóink szives figyelmébe és pártolásába.
— A „Vasárnapi Újság" junius 20-íki Beáma következő tartalommal jelent meg: .Kossuth atyjának síremléke." — ,Német költőkből: I. Veréb és verébné. II. Mementó mori. m. Minden csak lehellet IV. Kitti." Benedek Aladártól. — .Kolozsvári élet e század elején.* Déryné naplójából. — .Esztergom." Rényi Rezsőtől. — „Az esztergomi honvéd-emlék." — ,A gőzház." Verne Gyula regénye. — .Egyveleg." — .Vasárnapi levél." Porzótól. — .A fejéregyházi ásatások." Árpád sírja. Thallóczy Lajostól. — „Uti jegyzetek. IL" De Gerendo Attilától. — Irodalom és művészet, közintézetek, egyletek, egyház és iskola, mi újság? stb. rendes heti rovatok. — Képek: Kossuth László síremléke Alsó-Daba-son. Ellinger fényképe után. — Árpád sírja: 1. Az ásatási színhely mostani látképe. 2. Árpád-forrás. Ellinger fényképei után. — Esztergom 1664-ben. — Esztergom 1880-bín. Beszédes Sándor fényképe után. — A gőzház (két kép).
— Kossuth lakása Alsó-Dabason. — Esztergomi honvéd síremlék. — Fejéregyháza. Érdy fölvétele szerint. — A .Világkrónika" 25-ik száma következő tartalommal jelent meg: „Ázsiai forradalom." — Á. bécsi forradalom napjaiból." (Fránkenburg^ emlékirataiból.; — „Árpád vélt temetkezési helye." (Két képpel.)
— „A Kossuth-család származása." — „A ma gyar vándorszínész életbőUJ — „Az elefánt szeszélye." (Keppel.) — A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok" kai együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadó-hivatalában (Budapest, egyetem utcza 4-ik az.) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 1 frt. — E három hetilap melléklapja a „Világkrónika" képes hetiközlöny megrendelési ára a Vasárnapi Újság, Politikai Újdonságok vagy a Képes néplap előfi zetői részére negyedévre 50 kr., félévre 1 frt»
Vegyes hirek.
— Dijnélkiili hirdetések gszdák számára. A hirdetések előnyeiről már több izben volt szó lapunkban is, mindaunyiszor hangsúlyozva levén, hogy ha minél többen tudnak arról, mi ktfll az egyik gazdának, s mi eladó a másiknál, ez által jutányosabban, könnyebben és gyorsab ban jutna szükségleteihez az egyik, előnyöseb ben értékesíthetné eladó czikkeit a másik; E kézzel fogható előnyök daczára, magyar gazdáink nem hirdetnek. — Hogy miért nem? arra sokféle okot lehet felhozni. Részben gazdáink konzervatív, az újításokkal nehezen megbarátkozó szelleme, a k zmondásos közöny és élelmesség hiány, és végre a hirdetések hasznában való hit hiánya valószínűleg az ok, minek közvetlen következése az, hogy minden gazda a hirdetésekre igényelt, s rendesen dúsan kamatozó költséget sajnálja. Miután lapunknak több izben kifejezett czélja az,, hogy a magyar gazdáknak valóban szolgálatot tegyen, anyagi jólétük emelésehez hozzájáruljon, egyik főfel-adatuuknak tartjuk a gazdákat a hirdetésekkel megbarátkoztatui. Ennek elérésére jelentékeny áldozatot is hozni készek lévén, ezennel kijelentjük, hogy gazdáktól, u. m. földbirtokosok bérlők, gazdatisztek, erdészek és uradalmaktól mától fogva mindennemű hirdetést teljesen dij nélkül fogunk felvenni. Nevezetesen földbirtok eladás, vagy vétel, földbérlet, betöltendő gazda tiszti vagy egyéb állomások, vagy szolgálati ajánlatok, eladó tenyész- és igás állatok, eladó vetőmagvak, gabona, fa, bor s bárminő más terményekre vonatkozó hirdetések ingyen fognak lapunkban közzététetni. A hirdetni kívánó gazda^ ki emez ajánlatunkat igénybe venni szándékozik, röviden, ha szabad igy kifejezni, „távirat" stylusban egy levelező lapra irja hirdetését, s azt a „Magyar Föld" szerkesztőségének (Budapest, koronaherczeg-utcza 3. sz.) czi-mezve, küldje el. Ebből áll az egész. A beküldött hirdetés legalább egyszer- fog lapunkban megjelenni, ha terünk engedi, többször is. Min denbinek jogában álland nemcsak akárhány hirdetést beküldeni, de ha a hirdetés nem eredményes, ugy a már egyszer beküldött hirdetés n«k megújítva felvételét ki/ánhatja. Csupán arra kérjük t. gazdatársainkat, hogy ha hirdetéseik ismételve jelennének meg, és időközben a hirdetett tárgyat eladnák, szíveskedjenek egy levelező lapon a kiadóhivatalt erről értesíteni, hogy a hirdetés további közlését megszüntessük, s igy helyet nyerjünk mások számára Ré
JUNIUS 27 én 1880.
szünkről csak azt tartjuk fenn magunknak, hogy helyet kímélendő ée ez intézkedésben minél többeket részesítendő, a beküldött hirdetéseket lehető tömör alakba öntsük, ugy mint a hasonczélu angol lapokban van az. Ki a lapunkban megjelenő eme ingyen hirdetések alakjával meg nem elegedvén, hirdetését esetleg más alakban, vagy a szokott és nagyobb tért foglaló rendes hirdetések alakjában ki-v vánná közzététetni, s ezt hirdetésének beküldése alkalmával különösen kiköti, az a rendes dijakat tartozand fizetni. Kérjük a t. gazdaközönséget, hogy fenti ajánlatunkat kiváló figyelemben részesítse és minél többször vegye igénybe lapunk hasábjait hirdetési czélokra. Erős meggyőződésünk, hogy ha gazdáink tömegesen fognak hirdetni, ez által egymásnak éa igy a közvagyonosodásnak igen lényeges szolgálatot fognak tenni. Budapest, 1880. jun. 20. A „Magyar Föld" alapitóinak nevében: Gróf Dessewffy Aurél. Gróf Széchenyi Pál.
— A kivándorlók torta. Egy hazánkfia, irja a „Fölv. Közlöny" kassai fiu f. hó 15-én jött vissza Amerikából éa igen szomorú dolgokat beszélt a magyar - kivándorlók sorsáról. Már most tény, hogy azok, a kik bizonyos ágensek rábeszélése folytán indultak ki, a hajó-üzérek áldozatai lesznek, kiknek az a feladatuk, ininél több utast szállíthatni át a tengeren. Ott Amerikában már kisem törődik velük. A kézművesek csak kapnak munkát, mig a tót paraszt azonban, kit az amerikaiak gyengének tartanak a munkára, vajmi nehezen és mindannyian rosszabb feltételek alatt mint itthon, mert ha a napszám magasabb is, az élelmiszerek, ruha, lakás is drágább. Legtöbben a kőszénbányákban alkalmaztatnak, de hát a magyar ember még talán nem szorul arra, hogy Amerikába menjen .kőszénbányába dolgozni.
— Száz csók ét per. Amerikában Finch aranyműves nagy értékű ékszert tett ki raktárába, melyet Miss Waters ritka szépségű lány oly annyira megszeretett, hogy elragadtatásában az ékszerért késznek nyilatkozott száz csófcot adni, az ékszerész ezt hallva szerződésre lépett a szép lány nyal, hogy naponkint 1—1 csókot kap tőle; 29 nap már meg megcsókolta az ékszerész & legszebb ajakat, 30-ik napon a lány ajkai helyett arczót tartotta csókra, mibe Finch nem egyezett bele; a dolog perre került, most izzadnak a birák erősen annak megállapításán, vájjon tulajdonképen hát milyen is az a „törvényes csók.".
— Hogyan szokott állani a magyar, Edelsheim-Gyulai báró a múltkor Temesvárra érkezett, s szemlét tartott az ott állomásozó csapatok fölött. Ez alkalommal a szekerész osztálynál a következő kis intermezzo történt. A fóhadparancsnok egy előtte való nap bevonult ujonczot kérdezett: miféle nemzetiségű vagy? Azt feleli: magyar 1 Erre a fóhadparancsnok igy válaszolt: „Az nem igaz; a magyar ember egyenesen szokott állni, te nem vagy magyar, hanem német." S ugy is volt.
— Hires törpe. A föld egyik legparányibb törpéje a szavojai Ferry M. volt, ki 1749-ben született, s születésekor nagysága 8 hüvelyk voít és 24 latot nyomott. Égy kecske szoptatta, 8 bölcsőjéül sokáig egy fapapucs szolgált. Hat éves korában 15 hüvelyk volt, s 13 fontot nyomott. Szaniszló lengyel király vette magához, s Szebének nevezte; szándéka volt őt taníttatni, de meitere nem bírt vele, mert az észnek nagyon is csekély jelét mutatta. 23 éves korában halt el, 8 halálakor23 hüvelyk magas volt.
Papírszeletek.
Voltaire örogebb korában egy no ismerősét látogatta meg, ki vele egykorú volt. „Nézze csak kedves Voltaire, még mindig meg vannak az én — hunczutkáim," — figyelmeztető vendégét a házi asz-szony. „De hf&zen kedves asszonyom, most már azok nem hunczutkák, de akasztófára valók
— Lally épen egy zeneszerzeményen dolgozott, midőn menydörgött. A jelenlevők mindnyájan keresztet vetettek magükra. „Kérem vessen üu helyottom is egy pár keresztet — szól Lully társához — láthatja, hogy én mind a két kezemmel elvagyok foglalva. _
Nagy, nagyobb, legnagyobb. Lakik Nagyváradon egy uri ember, kit jó kedélye még a csapások között sem szokott elhagyni. A napokban azt kérdezték tóié:\' volt-e életében bos*usága? „Nagy boszuságom volt* — feleié Ő — „ha Bzivarom nem szelelt." Nagyobb, „ha szivarom mindenütt szelelt.\' De legnagyobb volt: ,ha szivarra való nem volt a zsebemben."
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1880. junias 22. Időjárásunk az* utolsó napokban nagyon változékony és többnyire esős volt, mi a« érő vetéseknek, melyek moat végkifejlfldésükre n pos, meleg időt igényelnek, nem válott éppen hasznukra. /
Daczára a lanyhább fopiaczi híreknek, még miudig élénk fogyasztási üzletünk van, mely ugyan nem bir nagyobb jelentőséggel, de piaczunknak m in«í-amellett nagyobb mozgalmat ád Arak, a kedvező aratási kilátások mellett is íonUrtották magukat, sőt némely csikknél emelkedtek is. —
Buza c»ekély üzletet fejtett ki, árak keveset változtak.
TIZENKILENCZEDIK. ÉVFOLYAM
-ZALAI KÖZLÖNY
JUNIUS 27-én 1880.
Rozs, majdem egéasen kimerült készletek mellett élénken kerestetett a felmerülő csekély téteMc roppant magas áron fizettetett.
Árpában Mintán csekély készleteink vannak; iránta különben csekély kérdés volt.
Zab a belfogyasztáa számára változatlan árakon vétetett.
Tengeri jelenleg a főszerepet viseli gabonaüz-lettlnkben. A forgalom nagyon élénk és ásak különösen üregszemü áruban lényegesen emelkedtek.
Minőség szerint:
Buza 10 70.—11-50 Hoza 11--1150 Árpa
8.-0-20. Zab 7-S0-8—. Kukorica 8-30—8-4".
Cinquantin 8 33—9 -- Bab (fehér) ■—. Bab (tarka). -—. Bükköny .—■—. \' K- B.
Wallerstein & Mattersdorff.
Dresda, 1880. jun 19.
Tőzsdénk magasabb hivatalos jegyi -tei nem szolgálnak annak folyamata iránt helyes mértékül. Habár helylyel-kőzzel egy tétel ezen árakon el la kelt, mégi* sz emelkedett hangulatnak lényeges lo-mérséklődése volt észrevehető, mely kapcsolatbán nagyobb kínálattal, különösen rozsban jntott érvényre a állnia a mult hétinéi magasabb árak nem engedélyeztettek.
A kínálat burában kielégíti s az üzlat égési-bén, malmaink tartózkodása mellett bágyadt volt.
Jegyeztünk: Buia belföldi fehér W—250 márka
sárga 2J5—243 „ Rozs „ 215—220 ,
orosz 200—208 .
Árpa belföldi 170-185
cseh, morva 18(1—200 „
„ takarmány! czélokr-i 1\'0—150 „ Zab belföldi cseh,\' morva 160 —170 „ Tengeri amerikai 1-12 „
„ román 100 ,
1000 kilogrammonként nettó.
Vasúti m e n c t r e n (1.
111 d 111 KnuisHiiról hova:
Vonal szám <>rx í\'erc. Idő
207 Kszék, Mntiíies, Dombóvár 5 10 reggel
215 „ . 2 30 délut.
209 „ , , 11 1 éjjel
202 Buda-Pestre (gyorsvonat) 5 55 reggel
204 , (postavonat) 2 tí délut.
212 „ (vegyes vonat) II 20 éijel
2 47 10 50
délut re cg el délut. éjjel
»,13 Bécsbe (Szombathely, Sopron- felé) .6 15 reggel
SOI . -í\'>1
315 Sopronba j ™
205 Prágorhof Kottori, Csáktornya * M> 203
201 » p IKÍ°"V) -
Érkezik Kanizsára
honnH :
210 Zákány felől 216 . 208 ,
211 Btida-Peströl (vegyes vouat),
203 „ (postavonat)
201 (gyorsvonat! 802 Béeahől 314 „
-316 Sopronból
202 Prágerhof felől (gyorsvonat)
204 „
206 „
5 \'il reggel
I 41 d-Ib
11 I éjj-l
4 lő rogg\'-l
délut
10 .0 íjjel
4 1 reggel
10 15 íjjel
l\'J 5 délben
\'ű 37 regsel
1 20 délut
H 50 éjjel
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. IV yllttér .*)
Karikás Lajos fehérnemű és férfi-divat üzlete Budapest V. Dorottya utcsa 3. sz.
SS A tiszteli férfi tözönség szítbs figyellek 3S
Van szerencsém bccaus tudomásár* adni, hogy néhány nap maivá gazdagon felszerelt fehérnemű éa férfi divatáru raktárommal, nevezetesen: fehér éa szí-nes férfi ingek, harisnyák, zsebkendők, gallér éa kézelők, franczia illatszerek, angol utizó takarók, esernyők, sétabotok, kézelő és inggombok atb. Nagy-Ka-nizsán megérkezem, miért in a tisztelt közönség szíves látogatását szállodai lakásomon — melyet megérkezésemkor falragaszok utján tudatni lesz szerencsém, — már eleve is kérni bátorkodom. — Tisztelettol
Kaíikás Lajos,
fehérnemű és férd divat tízlet tulajdonos
Bud.apesten
V. Dorottya utcza 3-ik szám
.) R
alatt kíizlöttért fplelñ
«Aget n«m k
2 nagy üvegfal
azonnal igen jutányos áron eladandó ..EURÓPA " ez. kávéházban Nagy-Kanizsán.
hirdetés.__
xxxxx xxxxxx xxxxx
mmm
Ö
M ©
¿Ú ÉS
<s>
S3 ¿á
\'JS

(i:pn«p»ia) nyaral ratóré« ir&aflsg gyögyittatlk Dr. Killirch »pcciAlicia Utal Xh-eidábau (Xcn«Udt). Mir több mint 11,000 «ikerrel gyógylttalott.
13" X SL 13
xxxxxxxxxxxxxxxx
T JE JS £<_.
á
i 0 H
•o
§
- HS
i 1 H 0
25 M
•2 « Z- >
53 " s
- 8=1
• Í s
— o
•a *a CO t 2
e 1
2 a
$o 5
w" ® ■*
» a
O -o *
s s-s s
E í

.£ ^ ® O *
lg I
I 1 a a . -1 | ö i IJ « í I
II
2? a ■ 1 • \'
£ »
« > — a Je —
3 a
; ll!ll III
OLL SKIDLITZ-PORA.
Pcnlr alrlrí^r vnlnrli 1,11 mindon dohoz czimiapján a <as OötllV CIIVKIII \\ctlUUl) ¿H ** ¿n sokszorosított .zégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszomlás), vér tlt!oia8 éá aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik illő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
:ranczia borszesz sóval.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző ««ere a szenvedő emberiségnek minden belső é\' külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesöléei»k. fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. Őszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stb, t.tb, ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-iiiájolaj.
KrohnM. és tíírsfltóf liergenben
(Norvégiában
előforduló
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben faj között az egyedüli, mely orvosi czéjokr t használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frf o é
Csász. kir. osztr. szabadalommal
és
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
Dr. .Bon\'hardt illatos növény- Ur. Snin dr H.mtein.írd zama-
sxap])an:>, a testbör azépitesére és jobbit.-lsára elismert hatékonyságú minden bőrkiütéseknél , eredeti csomagocskákban bepecsételve 42 kr. Dr. Ivoch növényezukorkái, ismert jelességü háziszer hűtés, rekejtség, nyálkásodás- és torok karczo\'.ásnál, stb. 70 és 3ő kros eredeti dobozokban. Dr. Béringuier zamatos korona-szes7.c, ertékes illat- és mosdó-viz, mely az életszerveket erősiti és üdíti; eredeti palaez-kokan á 1 frt 25 kr. és 75 kr. Dr. Béringuier növényi hajfostő-szere, valódian fest fekete, barna és szőke színre; teljesen fölszerelve, kefével és csészével 5 forint.
Dr. Lindes tanár növény, ru-daCHkenőcse a haj fényét és ruganyosságát fokozza és egy-szor-imind az oldalhaj összetartására is alkalmas ; eredeti darabokban 50 kr. Dr. Flartung chiua-hój-olaja, a haj növesztése- és szépítésére, pecsételt pohárban és bélyeg zett üvegekben ára öö kr.
tos fogszappan.i a fogak és fog-hus épenUiriására a legáltalánosabb és legbiztosabb szer;
V4 és Vj csomagocskákba« á 70 és 35 kr.
Balzsamos olaj bogyó-szappan ,
a bór finomsága és puhaságára éltető és tartós befolyása álul tűnik ki; :::\'» kros csomagokban. Dr. Bérintuier ft\'igyökúr-hajolaja
a haj és szakái sűrítésére és föntartúsára, 1 palaczk ára 1 o. é frt.
Leder testvérek baízsamos földi-
dió olaj xzappuna, darabja 25 kr. 4 drb 1 csomagban 80 kr. Különösen családoknak ajánlható.
Dr. Härtung növény-kenőcse, a
hajnövés felköltésére és felélesztésére, bepecsételt és üvegükben bélyegzett tégelyekben á 85 kr.
Gyógyszeres Benzoe - szappan ,
l eghn oni n b b mos<lószappan, ugyanazon eredménynyel bír, mint a Benzoe-tirktnra; ára csomagonként 40 kr. Az egyedüli elárusítás fentkitett árak mellett N -Kanizsán Rosenfeld Adolf és Rosenberg Ferencznél — Csáktornyán Bárón Lipótnál és a magyarországi nagyobb gyógszertárakban.
ÓVQcf Hamisítványoktól mindenkit óvunk, nevezetesen n gx,jn Boittomard-fé!e fogpasrta s a dr. Borehardt-féle i latos níivé.ny-ixappau-ától, számtalan hamiaitó s azok oláruhitói Ítéltettek törvényazerüleg már ekkoráig is el érzékeny pénzbírságra. 81 8—10
t-, • j r c-». kir. szabadaloni-tulajdonos
Raymond es társ, Bé,ii»ben
Helfy B
látszerész ós aranyműves Nagy-Kanizsán.
az „Arany Korona" vendéglő átelluuébeu FÓTÉK.
| Ajánlja dúsan lolszerelt raktárát valódi optíkailx■<_ csiszolt ós helyes\'-n ; számozott szemüvegckból és zwíkkrrekbűl a Wald.-.tdin-féie ren ^»er sze-; rint rövid és élesen látó szemek részére, valódi .. ngol Smock ós ronser i üvegek (közönségfs diszárukkal fel nein cserélendők; achromatikus táv I csövekből, tábori csövekből, operai látcső, min ^nnemü nagyító iiv«gek, I teleskopok, nagyító tükrök, üvegek. ,-rimák bévmérók alkoh-lmérő!:. j Sillyinérők, aneroídok, orvosi hőmérők, t>or. i-.ilinka és mustmérlegekból [sat sat. — Villany-gépek, villámhárlt .k, házi távirók 3 évi jótállás mellett felállíttatnak.
üvegjeimet minden vevőmnek 3 napi próbái a adom ki. "^B
Mind. n e szakba vágó javítások, újítások elfogadtatnak s a leg-j gyorsabban eszközöltetnek
^ Szemüvegek lovélbe\'i megrendelésénél a* illető személyek által szükségesnek tartott adatokon kívül még a következő kérdésekre adandó válasz
A távoliig hüvelyk, centiméter vagy papírszalag által határoztatík meg.
A balszem befedendő:\' -fl
1. Mily messziről olvasható jobb szemmel közönséges jó ] 2 nyom\'is. I 5
2. Mily közelről olvasható a jobb szemmel közönséges jó ! í nyomás. \' \'
A jobb szem befedendő:
3. Mily messziről olvashat bal szemmel ?
4. Mily közelről olvashat bal szemmel ?
5. Különösen kellemotlorrek-e Á szemnek fény-
gyak ?
•\\\'í
világított tár
6. Használt c az illetó egyén már szemüvegeket, s ha igen. mióta ?
7. Mi czélra kívántatnak a szoinüvegek : — Olvasásra? Távolba látásra? Vagy az éles világosság elleni védeleraro ?
8. A pupillák (a szóm feketéje) mily távol állanak egymástól» az orr ott, hol a szemüveg felteendő olőngró, egyenes vagy mélyedt.
0. Ha ezen írás megerőltetés nélkül olvasható-e? 83 6—*
Ha ezen nyomás szabad szemmel nem olvasható, a megrendelő szíveskedjék nagyobb nyomást választ mi, s megr : d, léséhez mellékelni.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tucblaubon.
Raktár &r. állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereakedésében Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedéshen részesülnek.
A t. CZ közönség kéretik határozottan Moll-t.\'-le készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyom és aláírásommal vannak ollátva. ,
Raktárak. Nagy Kanizsa l\'ráger Béla gyógy sz. HelnsNJ. gyógv. Rose.nberg Ferencz Fesselbofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerazeg „Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay hálm. gyógy. Th. Kecskéasy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Köszefl Csacsinovics Jsi. gyógy. Küttel lat. gy„gy Keszthely Schleifor A. Wünsch F. Körmend Rátz Jan. Zágráb Perklet Kernncx gyógy. Mittlbach S. Ir^
gyógy. Sopron Mezey An.l. gyógy.
..slmashoz
(980 25—52)
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek
harang
s
érczöntőde
gyár,
és
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang .k tüzoltászati és vizmiitészetl gépek készítésére - agyárral knpcanUtoa v.rmutes^t, oanály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben^ kizárólag honi munkaerő _ alkalmazása mellett, mind<in czélnak niegtelela szivattyúk és kutak kéaiittetnpk.
iW Képes árjegyzékek es költségvetések kívánatra bermentesen szolgáltatnak. -A. gyár fióktelepe : KoloaxvároU, belmonostor-ntcza 13 szám alatt létezik
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.