Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.36 MB
2015-01-27 13:10:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1331
5892
Rövid leírás | Teljes leírás (558.54 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. július - 53-61. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


ve
SAGY-KANIZSA, 1880. juliüs 1-éu.
53-ails BSEá,m.
Ttzenkllenczedik évfolyam.
a^ElltaltMl ■■ ■■ \'----
. . s fn ] m mm M n mm bhb n _ f a i»p ..»nem. ri»<t ¡F
: i ^ ■ . | ■ | Ilii1! I A HU Í-jest # ■ I ■ I U II m I Ilii V
« hxíboa m ■ ■ ■ ■ ■ m ■ ■ ■ ■
V ■ ■ ■■ ■ ■ B ■ H ■ ^^^B ■ i
sorén ■ M^K ■ H^B H ■ ■ H H H^H ■
m U ■ U ■ ■■ ■ ■ M ■ ■ ■ HV ■ Bérraontetlen
krirt Hm ^H ^H ^^^^^ ^H ^H nmert
M M ^B ^HV ^B M .«¿tói foKmduu>ik
II Kine.tíri illeték miadeo ^^^ M MM ^^^ MIM\' M ___
lejyei hirdetéiért knlünf * __HSéiiimtok tíuu n.m TI
| 30 k\' fi«t.od5. | előbb ,Z A L A.SO M OGYI KÖZLÖNY J ktud.tn.k, J
£<7Jsz=>-\'""«¡8 ■ gy^ ________
N -K*nl7.«aTáros helrhatésácínak, „n.-kanizsai onk. tüzolto-egylet", » ,n.-kaniz»al kereskedelmi » Iparbank», „n.-kanizaal takarékpénztár", a „zalamesjei líltalános Unitrttes-
tölet", a ,n.-kanizsai kisdeit-neTeló eeyBaillet«, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a ,soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsal kQltálaaztm&nTa« a több
meeyel és tiroBl egyesQlet hlratalos értealtíje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csutOrtOkon megjelenő vegyes tartalmú lap.
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE!
a „zalai közlöny"
íizenkilenczedik évfolyamának második felére
julii\'ts—deczemberre.......4 frltal
julius—szeptemberre.......2 frttal
ezennel előfizetést nyílunk s illetőleg az előfizetésre tisztelettel felhívjuk a nagyérdemű közönséget.
Óhajt unk továbbra is megszokott házi barát lenni 8 igy mind a megyei, városi, mind közérdeknek hü tolmácsolói leszünk.Különös gondot fordítunk a közgazdászati rovatra s ezért minden számban változatos irányban mind a hivatalos piaczi árjegyzéket hitelesen közöljükf mind pedig egyik nagyobb terménykereskedő ház szakavatott tisztviselőjének tollából köz-"ink biztos éa hiteles átnézetet.
Az egyleti életnek továbbra is figyelmes szemlélői leszünk, mert az egyesült erőkben v/m a biztos jövő a közjólót megteremtéséhez.
Irodalmi tárczánk változatosságára kiváló figyelmet fordítunk továbbra is.
Híreinket lehető gyorsan s minden személyeskedéstől menten közöljük.
Hirdetések jutányosán vétetnek fel.
Az előfizetéseket legczélszerübb postai utalványon eszközölni, melyek közvetlen a -Zalai Közlöny" kiadó tulajdonosához inté-z-nriők.
Nagy-Kanizsa, jun. 18. 1880.
BATORFI LAJOS WAJDITS JÓZSEF
• xrikfOtA. Uptalajilonna.
TÁRCZA.
Dózsa György.
Ömlött a vér miként az ár, Folyammá lttn a kis patak ; A virágok, mozon, - réten Honfi vértől harmatoztak. „Szánd mee ifjam !■ — sir a jegyes „Állj meg Dózsái" — kiállta/, agg. Dózsa nem hall; s szíve hideg, Hidög, mint a sxikla darab.
Boszn lángja ég szemében, Villámot szór a merre néz, Bth-rke ar«-zán gógös mosoly, Nék". pompa c roppant vész ! Nem ismer már Istent, embert, N«m indnl meg a sok jajjon; KörUBtte falut képez A sok elhagyott sírhalom.
Egykoron még vért áldoztak A hazának ssrnt oltárán, Most a gőgös Dózsa Ql oU Üuneptort a nép fájdalmán. 1 Roinba dSlíe ég sok templom, Lángja felcsap, fel az égre; S Dózsának a vak képzelet Koronát tesz már fejére
S hogy Csanádnál győztek, a had Vérszemet kap, a parancsra vár, Harnány hangon szól Dózsa György: — „Legjobb préda lesz Temesvár!\'... S hullámzik a székely had, mint A tenger mit vihar hány-vet, S h merre jár, pusztít rabol, Nem ismeri a kegyelmet.
Érzik a vészt Trmesvárott; Kicsi a vár, hajh ! -de őrös, Benne elszánt caikély őrség Egytő\'-egyig mind vitéz, « hós.
Az is...