Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
29.63 MB
2015-01-27 13:51:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1541
5858
Rövid leírás | Teljes leírás (527.85 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. augusztus - 62-70. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KANIZSA, I8HQ. gpgnszíns 1-én.________ 62-rtifc szám. Tlzenktlenczttllk Évfolyam;
\'ci»-^- fcrftíaíS — _ _ V
» Elöftzst"\' " j\' HS 5?3»-=> --- —
évre f" ■HH M n ■■ HH I^HM ^^^ í A I»P ríi»41 5?
11 II ÜA7I
,!■.;\' SsC f&jgm H HB H H mm H H H ki«dóh°* bírm..»«
lila f&jsk m h m flj k b ■ b ^^^b b nagykanizsa
m bm B bm ■ ■■ Hm b II Hl I
HnB hb» mmi aBWSB H H SLA Hl ■ monk.iú-
"" ^ ■ b® ^^ ■■ hl ■
Vtrye« hirdetén4ri kíUKfff __„i J
előbb- , Z A Xj A.-SO M OG Yl KÖZLŰIÍ Y."
.Kanixxa város helyhatóságának, „íi.-kanizsa! önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbauk", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyeí Alános taiütiM^ t fi lel") a _n.-kauizsai klsdedneveló egyesület", a u.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kül választmánya" a több
megyei ís városi egyesület hivatalos értesítője.
Mctcnkini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A liaiaíon melléke hcsj vidék borászatához.
Kmlitettem czikkeim sorozatában. hogy ajánlanám e hegyvidék számára a must |. bizést nagyobb mértékben gyakorlatba venni mint eddig történt; csak egyes na-gvubli birtokos és finom izló, csemege hcirt élvezni kívánó családaink számára iörtc\'nt és dőre megjegyzem, hogy ne badacsonyi ürmöatiek neveztessék — mert hiszen nem ürmös — hanem badacsonyi csemege bor -nak.
Midőn bnld. Bogyay Lajos a nagy szülész, hódolatteljes é^hálás alattvaló, a X-ilaniogyébcn utazó felségnek kedveskedni liivánt ilye ado\'t a balatoni Kisfaludy gőzösre léptei."i — mint kelleme.-.-\'■megi\' bor-, !>a>! c-wiuyí saját készitni\'-ny ét.
Midőn - :c esztendővel e/.elótt rgy liazatitársnnk külföldi útjáról hazatért, s Imzzini jött kérdvén: van-e az urnák ba-•ilaiMinyi fógütr mustja? Van. — Tudna e elpakolni iivegi l.ln\'ii. de messze útra? igen is. — .Xi\'in esik-e.... ha megmondom iiinefc é.- hova? te?sék csak megrendelni, bárhova elszállilom. — Tehát 5 nappal i\'zelólt Kossuth li.ijosuál ebédeltem vele együtt s e közben enilitette. hogy bort ez idegen földön nem tud inni, mert egyik sem az ö Ízlése szerint való, de itie haza is li göröinestebb ivott kevés bada-isi nyi csemege bort azt pedig liein is tudná, hogy hazulról is kitől kaphatná, azért inkább vizzel él rendesen — tehát iiinck a szamára lesz a bor, de nem az ii in;vi" alatt, hanem ez s- ez név alait /.állit\\a sat A bor elment és eljutott a ulag és kofunk nagy embere élvezetére;
TÁRCZA.
H;i/iáni ifjúságához.
Il;i kétkedtek a felett, hogy ujaid.
K/.I"- •\'■vünk az>;hb jövőt |u>Z ránk ; i)\'.i iii»:iij«:lek hit. 1 ineriterr — •fúrjátok lie áldott szép hazánk!
Utazzátok he e remek földet. Minőt más nép oaak álomban lát. S bi»yjétek el nékem — lelketeket l.:j tettvágy, hit villanyozza át.
Bámuljátok meg - annyi vész között Aipáil vére mit terei::te itt; S hogy nem veszhet el ez alkotó faj — Eleszaze szivetek az a hit!
Nem veszhet el faj, mely, igy alkotni Ks magában bízni megtanult; Kóma midőn cézárokban hízott — S maga dőzsölt — porba akkor h- U
Kajunk alkot hangya szorgalommai; Virul c hon mint édeni kért ; S ezer óv után kolosszként állunk, Talár, török bár sokáig vert.
Ott Budapest, drága hazáuk szive. 0*z Dunánk legifjabb arája --Zsenit- m«\'-g. csaknem »erdŰlő, már is FfítriLájc: tekint kéjjel rája.
N\'zzótok ini\'ü Erdély vadre^ényv« Hegyeit s annyi termő síkját. A tnérht tlen két magyar síkságot — Miken annyi fzrp viz zajlik á\'.
Nézzétek m<>g a Dunán inneni . , Kerületben Losonezot, Egert ; ^ Hol a magyar gyengéd kéz is^ egykor \' ■ Amazonként ellenséget vert
de én azóta is küldtem néhányszor — megemlékezvén a nagy lélek testi szomjára. —
Itt a fővárosban sok jeles családunknak kedves csemege itala, tudtommal különösen a tanári s birói körökben, de minden olyan háznál is, társas összejöveteleknél ís, ahol számítani kívánnak a csc mege bor árával, annyival is inkább, mert a tokaji aszú borok hitele az utánzások miatt megrendítve van, ugy hogy én, az én kis üzletem számára évenkint 50 akót szoktam régebben lefőzetni, — mely el is fogyott rendesen — csak azt sajnáltam mindig, hogy egy b\'tleset más vidékre kényszeritett
Mig Berlinben, Boroszlóban voltak üzleteim, mindenütt nagyon kedve* volt az c fajta csemege bor, tudósok, művészek, és minden rendü rangu férfiak; de a nők meg általában kéjjel élvezték és finom süteményekkel felszivatva édelegtek ez ital neművel.
Kereskedelmi czikkem volt liszak Németország több jeles családja szamára sok esztendőn keresztül, — mígnem az lS72-ki rosszul érett szőlőből, miudeu megválasztás nélkül történt a lefűzés; és én főzettem le vele, mert a tökéletlen portékáért sem ajánló szót- mondani nem tudok, sem pénzt elfogadni nem bírok.
De különösen Londonban tapasztaltam ilyen lefőzött féle must-borokkal Scherry-, Port-, Mafleira-, Malaga nevek alatt Spanyolországból é.s Portugáliából nagy kiterjedésű kereskedést és nagyszerű fogyasztást drága ár mellett., hol még ut czai bódékbau, sőt utezasarkukon is po hár számra árulják ezeket, nem is min
•Járjátok b.e a Duná tuli rész Virágoskertnél disz\'öbh föid»;t, Melynél szebbet — ki állítja látott --Az a nagy természet ellen v t
Szép, szép hazáuk :«.z ls;enség állal Jó k> dvben teremtelt drági kincs. — S -dicító — hogy o föld magyar lu-m/.rtó, A mely fajnak pá-ja sziute iiíihm
Száz ellennel küzdött mindig fajnak.-S nem egyszer volt árva, elhagyóit, Szép nonán rövid ezer év alutt Mégis kincset kinc.-.re halmozott
Kétkedtek hát a felett, hogy Hja hl. Ezer évünk szo\'-b jövőt hoz ránk ? ! . Ugy menjetek bitet meríteni Ismerjétek picg fajunk s hazunk!
IIÉ Y A MIHÁLY
v mentort szív.
— Beszély, —
Jriu: Szommer Sándor.
(Folytatás.)
III.
Az idő múlott és ezzei ai»k minde.u megváltozott Vilmáéknál.
Vilma magába vont, az emberiség zajos társaságától fl^ffiínn cl cr*> ¿letel k\'izdcl\'. foly-tfttni, eg^s* nap szomorú volt, w-czát liulál-nápadtsáf; vonta bc, lumnndott a viiág kell.í-ninsaógeiröl és csak egye.liil lninat»nak é^ gondolatinak ólt. — . A szt-gfny leánykát idznnju btl i-mó-ztá. moly alatt lHukMd\'sága óriási lóptflkkel h»Udott >\'1 "íre: az i\'sz is be köszöntött ós A a lobbi virágokkal ugy hervadóit, lankadott. — Egyidiil Ovtila képozó gondolatát, ó reá gondolt, ki szivét meghódíts
ós kezót mpgnyeré.
dig kellemetes minőségben. Ott jutottam bold. ilednj\'ánszky Sándor eszközlése alapján azon ékezethez, hogy megkóstolhattam különös engedély mpllett a London — dockban\' az azon időbeli h\'gnevezete sebb és legdrágább hordó Scherry bort, melyet 1837-ki terménynek mondottak lenni és 6000 fontra árnsitották, < melyen megérzett óság, simaság, égenyes olajos iz: s a hordó akkora volt, hogy annyi pa-laczk jöhet ki belőle a hány font sterling volt az ára.
Ilyen indokok és ennyi tapasztalati adat csak hamarjában is ugy hiszem elegendő annak begyőzésére, hogy nem aliip nélkül teszem az ajánlatot, és érdemes lehet a must lefózést gyakorlatba venni nagyobb kiterjedésben mint eddig volt és a pincze szövetkezetnek istápolni ezt s bevezetni a vilagkereskifdésbe.
Sok olyan szőlőhegye van a«J5alaton mellékének, a melynek talaja mésztartalmú, mely a borkősavanyt. neutralizálja, hol a szőlőfürtök gyönyörűen megérnek, épek és egészségesek és bort édeses izüt, szörnyű erősét teremnek s ivás-a még is nem kellemesek: ezeknek a hegyeknek termése és különösen ép és érett szőlőfürtök mustja alkalmatos a léfőzésre s ugy mint mi cd dig szoktuk, ha vcsztegctcses is a must felére lefőzésc által \' termesztőjére nézve: de épen azért kedvesek és azért örömmel fo gadottak különösen Németországban jobbféle boraink,mert természetességét ismerik fel izló szerveik, az alkatrészek arányosságát érzik ki belölök —a milyet másunnan épen nem kaphatnak. Ilyennel lehet és kell ne künk meghódítani az Ízlést és fogyasztást, azért ha megemlítem is azt, hogy az em-
Bár Oyula távozta óta már két levelet kapott tőle, mindamellett súlyos gondok nyom ták, mert a legutóbbi időben mintegy hónap óta sem levelet nem kap itt tőlű, még kevésbé hallott róla valamit. — II\'igy a hareztéri mozzanatokat nagy ügyelőmmel kisérhesse és a halottak ój sebesültek Irtjs\'romát ininél előbb olvashass«, egy fővárosi lapra prenumeralt, mely előbb szokta hozni a háború híreit mint a provincziális lapok.
Kgy bf.rus deciembon napon hoztak csak a lapok, hogy a sebesüllek és elesettek lajstromát azért nem fogják hozni többé, ne hogy a nép felingerüljön. — Ezzel Vilma és Gyula kíizt még csak a bír közlekedéne is megszűnt ; — mert Vilma naponkint hálaimákat rebegett az ég urához, ha Gyula nevét sem az eleseitek, sem pedig a Bebesültek lajstromában nem lelte. — Már megelégedett volna tán azzal is, ha tudta volna, hogy Gyula könnyű sebet kapott, csakhogy nem hall meg.
Történt pi-dig január havában 1879-ben, hogy egyszerre Paragi Gyula elestét híresztelték a városban ; — mély részvétet keltett a jó liu halálának hire és nem egy sóhaj repült ki a keblekből ennek hallatára. — Vilma, Gyut.i távozása után nem sokára varróházba járt, nehogy árván egyedül legyen gyötörtetve furiai gondolatattól és így nemis csodálhatjuk, ha Gyula haláiának hire rövid idő alatt füleihez is eljutott. — A hír mint haláldöfés hatott reá ; a varrást eldobta, köpenyét magára veté, ós hogy érzelmeit társai elólt elpalástolhassa, őrült gyorsasággal elrohant. — Csak egy kívánsága volt: Gyulát még egyszer meglátoi és azután meghalni.
litettem spanyol és portugali borok gaz daságosan vannak a lefözés által kiállítva, mert alig \'/?-ra vannak lefőzve, s hogy mégis édesen megmaradjanak, már a zajos erjedés előtt adnak hozzá bizonyos mennyiségű cognacot, hogy előre pótolják azon szesz mennyiséget, mely a must czukorból erjedés közben azzá képződnék, hogy ezzel kettős czélt érhessenek el: bizonyos fokú édessége is maradjon boruknak, egyszersmind annak fejlődését, simaságát, kereskedelmi biztosságát is előmozdítsák. Ez azon bora a két államnak, melyből nem képes eleget termelni és a melyet biztosan és jó áron értékesít.
Mi küzdünk természetes boraink tisztasága és szállítási biztossága esélyeivel; pedig jelesebb hegyi boraink általában elismert és kedvelt italul szolgálnak mindenütt, a hova mint ilyenek eljuthatnak, sőt gyengébb féle boraink is nagy kelendőségben részesülnek, a mint az ujabb időben meglehetősen élénkké lett borkereskedés bizonyítja; azért van az, hogy a szervezkedést ajánlom és a pincze szövetkezet alapítást, mert egyesitett erővel biztosabban juthatunk el kedvező sikerre, mint egyenkint, szétforgácsolt erőinkkel; és azért ajánlom a badacsonyi csemege bor készítését, mert kellemes ital is, hasznos ipartermény is, biztos kereskedelmi czikk is: és mert mind az országos gazd. egyesület enquette tanácskozmáuyaiban, mind az orsz. borászati congressus\'oan felvetve volt a kérdés, hogy minő módon lehetne a szóló termést többoldalulag értéke-sitni ? egy módját ezen czélnak ebben látom érvényesíthetőnek. PARRAGH GÁBOR.
„Mit ér az élet nélküle! — mondá magában — csak czellába zárt apácza vagyok kinek le kell mondaai az élet örömeiről, hogy magányában- a inalt gondolataival gyötörtesse magát; — ah! Gyula miért hagytad árván e forrón szerető szivet? nem hiszem, hogy e kerek földön találtál volna olyant, mely jobban szeretett volna! — Sem anyám, sem apám; árva vagyuk és még jegyesemet is elrabolták, megölték !"
Ezek után gondolkozni látszott, idegzete remegett és egy velőtrázó sikitással földre rogyott. — Mire feleszmélt, ágyban feküdt; lázbajba esett és az orvos oda nyilatkozott, hogyha nem fog természetén uralkodni tudni, ha nem fogja magát visszatartani, akkor betegsége veszélyessé válhat.
Az idő már februárt jelezett és Vilma még mindig ágyban fekvő beteg volt; — helyzete nem járult, -ifit inkább komolyabb lett.
,Hiába beszél nekem ez a doctor Tréni néni — mondá egy alkalommal ápolónőjének — tudom, hogy hiába fárasztom ide, de ő megteszi póőzért; még csak rövid időig szenvedek és oh! akkor.... meggyógyulok I — Akkor örömnapok várnak reám; — viszontlátom kedves anyámat, atyámat és nagyanyámat és oltár elé lépek Gyulával !•
„Mit-beszél a kisasszony ?" — kérdé az öreg ápolónő, ki e szavakra figyelmes lett.
.Ugy-e édea Trézsi néni maga is eljön?*
.Hová?\'
„Temetésemre !"
„Nyugodjék békével és ne hadarjon5sese ilyen b\'»aédeket; — ha ily gondolatok foglal-

TIZENKÍLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 1 ¿o 1880.
Képyiselő választási mozgalmak
A 21 es végrehajtó bizottság Nagy- és Kis Kanizsa választó polgárait — hol az ezen • kerület választó polgárai is szívesen láttattak - — f. é. juliua hó 28. napjának d. u. 4 órájára a „Szarvas" szálló nagytermébe értekezletre hivta ösaze, eszmecsere, illetőleg tömörülés czéijából. —
Hertelendy Béla, miot a 21-es bizottság elnöke, röviden reflektálva arra, mi czélból hivatott össze ezen értekezlet: üdvözli a megjelenteket, 8 örömét fejezi ki a felett, hogy az alkotmányos élet legfőbb jogának élvezete, gyakorlata végett és foganatositása czéijából oly szép számban sereglettek össze; az értekezletet megnyitja, a kijelenti, hogy küldetését ezzel leteszi, s kéri a választópolgárokat, hogy a nagy értekezlet vezetésére a maguk köréből el nököt és jegyzőt válaszszanak.
Elnökké : Glavina Lajos, jegyzővé: Ko váts János — felkiáltással megválasztatnak.
Elnök, megköszönvén a benne helyezett bizalmat, előadja, hogy mielőtt az értekezlet tárgyára áttérnének: illendőnek tartja a kegyelet adóját leróni, s indítványozza, hogy boldogult képviselőnk özvegyének és családjának részvét-iratot küldjenek, mely indítvány köz-helyeslés- és éljenzésBel elfogadtatott.
Felszólaltak ezután :
Ambrus Ferenc z, szent-balázsí plébános. — Óhajtja, hegy oly képviselő választassák, ki Nagy-Kanizsa város érdekeit kellőleg és iUoen tudja képviselni.
Hirschel Ede hasonló értelemben szólal fal: osztja az előtte szólónak véleményét, 8 kívánja, hogy tekintélyes és országos nevü férfiú választassék képviselővé, ki \'elBŐ sorban Nagy-Kanizsa város, azután a kerület és hazánk érdekeit illően tudja képviselni, s ajánlja Jókai Mórt.
Tuboly Viktor előadja, hogy alkotmány08 országban a polgárok legragyogóbb fénypontja a választási jog, de csak akkor, ha szabadon és függetlenül gyakoroltatik • az, mert ki ezt megtámadja: lábbal tiporja a polgárok szabadságát, egyenlőségét, és testvériségét, ily megtámadásnak tartja, midőn valaki politikai elv nélkül választ országgyűlési képviselőt; ugyanezért kimondja, hogy nincs egy értelemben azon urakkal, kik azon czélból hivták össze Nagy- és Kis-Kanizsa választó polgárait, hogy itt minden pártszínezet nélkül nevezzenek meg képviselő-jelöltet, s in ditványozza, hogy a jelen: értekezlet pártérte kezlettc alakuljon, 8 álljon el a képviselő kijelölésétől. — Nem helyesli azon urak véleményét, kik mindig arról beszélnek, hogy oly képviselő választassék; ki a vároa érdekeit kép viaelje, mert — ugy mond — „mit használ az. ha a labam ép, de egész testem beteg, szenvedés-és zsibbadásnak indul?!" Végül kijelenti, hogy ő a függgetlenségi párthoz tartozik.
Hertelendy Béla nem osztja az előtte szólónak* sem párt — sem egyéni nézetét. — Nem osztja azért, mert ma a politikai konstellációk oda fenn az országgyűlésen ucy állanak, hogy általunk megválasztandó képviselő egy szava, legkisebb szavazati változást
koztatják, akkor sohasem fog meggyógyulni. — Űzze el az ilyen gondolatokat, ön még fiatal leány és még boldog lehet."
„Dehogy vagyok én fiatal Trézsi néni! fiatal voltam, de Gyula távozta óta megöregedtem, aggastyánná váltam. — Boldog nélküle soha sem lehetek ; — pedig ő meghait! Isten nyugtassa békében. — Ha őt nem is láthatom többé, de sírját szeretném egyszer meglátogatni mielőtt meghalok. — De ki tudná megmutatni a harezmezőn, hogy melyik hant alatt porlad teste, hol egy óriási gödörbe belevetnek számtalan embert mint a dögöt."
„Nyugodjék Nneg a kisasszony ! hisz meglehet, hogy Paragti ur még él; — hányszor történt meg, hogy valaki álhirt koholt ki és azt terjesztette." /
„Oh! én érzem, hogy ő meghalt, mert Bzivem vérzik."
Ezzel homlokáról eltűntek a redők, mintha valami uj gondolat foglalkoztatná, arcza derülni kezdett, felakart kelni ágyából, do ereje elhagyta és visszaroskadott a vánkosok közé.
„Mit kíván a kisasszony, hová akar menni?" — kérdé az ápolónő, ki mindezt figyelemmel kisérte.
„A szekrényhez akarok msnni, de nem tudok!« —
„Mit akar ott? talán éű is idehozhatom."
„Nem, nem! . .. * vagy .... igen! Nyissa fel a szekrényt a legfelsőbb fiókban balról egy lepecsételt levelet fog találni, azt hozza ide."
Az ápolónő engedelmeskedett és a kérdéses levelet átnyujtá a betegnek és ő dolga teljesítése végett a konyhába sietett.
„Csakis halálom hirének hallatára bontandó fel!" — olvasá Vilma miközben szemei könnyekkel teltek meg, — hisz most elolvas hatom, nem fog jogtalan léptemért a lelkiismeret
sem hoz létre. — Oly képviselőt óhajt, ki tündököljék mint a napfénye, s ki mint egy varázs vessző, egymaga többet bir létrehosni, mint más száz! ő tehát a jelenlegi konstellációk mellett Jókay Mórt ajánlja képviselőnek.
Remete Géza nem osztja Tuboly Victor azon nézetét, hogy ezen értekezleten képviselőjelölt ne neveztessék meg; mert bevett szokás, hogy ily alkalommal a választó polgárokat összeszoktak hivni értekezletre, s az ezen megjelentek általános többsége egy képviselőjelöltet kijelöl, ebből azonban nem következik, hogy többet kijelölni nem lehet, s hogy az itt kijelölt lesz a képviselő.
Előadja, hogy a szólási visaketegségnek nem rabja, sót azt is meggyónja, 4*o&y magán gondjai meglehetősen közönyössé tették őt a választási mozgalmak iránt, azonban ezen közönyössége még sem ment annyira, hogy egyéni nézetét ez alkalommal ki ne fejtené.
Legnagyobb veszélynek tartja alkotmányos életünkre nézve a közönyösséget, mely az alkotmányosság gyökerét támadja meg, és ugy e vidtíken, mint országszerte azt tapasztaljuk, hogy alkotmányos érdeklődés helyet mindenütt a közönyösség ütötte fel fejét. — A nép vezetésére hivatottak legelső kötelessége abban áll, hogy ezen közönyösséget, ezen valódi betegséget a nép kebeléből kiirtsák.
Megjegyzi, hogy eddig egyik párthoz sem tartozott, de látja, hogy ki egyik párfhoz sem tartozik, malomkő alá kerül, s így pártállást foglalt, 8 ez a függetlenségi.
Azokkal szemben, kik folyton a város és kerület érdekeit hangoztatják, megjegyzi: igaz ugyan, hogy minden szentnek maga felé áll a keze, de mégis az ő jelszava: „A haza mindenek előtt!"
Ha pedig ezen jelszót fogadjuk el — ugy mond — 8 tisztelt polgártársaim szivükre teszik kezüket, s tekintik a mostani viszonyokat és az egész nemzet által elitélt külügyi politikát, mely a nemzet közvéleménye ellen fentartatik és Isten tudja minő bonyodalmakba keveri ha zánkat, mely fennállásunkat és létünket kocz-kára teszi: akkor nem hiszem, hogy más véleményben lehetnének.
Beszélezután kereskedésünk pangásáról, melyet megbénított az 1878. évi vámtarill\'a, közigazgatásunk, igazságszolgáltatásunk égető reformjáról, ziláltságáról, az iuség és nyomorról, melyben hazánk népe szeuved, kormányunk tehetetlenségéről, mely a törvényeket végrehajtani nem képes; a hivatalnokok betöltésénél nálunk oly annyira elharapódzott és szokásban levő azon jellamezhetetlen eljár.i, ról, hogy a kinevezések- és előléptetéseknél csak a rokont, atyafit, sógort stb- tekintik, nem a Képzettséget, az igazi érdemet, jelle mességet, feddhetetlenséget, szorgalmat és munkásságot! Ezen eljárás — nagyon természetes — elkedv-toleniti a jobbakat, a tehetségesebbeket, nincs meg a nemes verseny, a szorgalom elölelik, s a valódi érdem nem jutalmaztatik ! —
„Ami pedig Jókai Mór jelöltségét illeti — ugy mond — elismerem, hogy Jókai a nemzet által ünnepelt költő, hanem a politikai téren való szereplésével megvallom — megelégedve
furdalása üldözni, mintha ezt halálának hire előtt tettem volna. — Gyorsan tehát s lássuk mi rejlik e titkot tartalmazó levélben!"
■ Ezzel felszakitá a boritékot: — szive hangosabban kezdett verni, lélekzete nehéz volt, mellén mázsányi teher látszott lenni. — rV boríték két iratot tartalmazott és Vilmá betegsége daczára oly hévvel nvitotta fel azok ögyikét, mintha a legjobb egészségnek örven denc — Csak kevés sorokat tartalmazott ex ; Gyula végrendelete volt, melyben minden ingó és ingatlan vagyonát Vilmának hagyta.
„Szegény Gyula! — sóhajtá fojtott kedélylyel — soha sem fogok én vagyonodból valamit élvezni; mert mig birtokaidra a tavasz zöld leplét fogja borítani, addig az én airomat is a zöld fü fogja elárasztani I"
E szavaknál ismét mély gondolatokba mélyedt, és csak midőn elgyengült keze helyéről tovább csúszott és a papírokkal érintkezésbe jött, ennek zöreje ébreszté fel.
„Ugyan mit tartalmazhat e papírdarab? — szegény Gyulai talán a mennyből nózed, miként bánnak soraiddal."
Gyorsan felbontá a máaik levelet és olvaaá mint következik: / „Szeretett Vilmám!
A borzasztó pillanat megérkezett! magad olvasod eáorokatszerény szobácskádban, midőn én már a boldogok hazájában alszom örök ál ómat. — Az Isten keményen büntetett meg bennünket, daczára annak, hogy sohasem vétettünk senkinek.
Mindketten elhagyott árvák voltunk ; a kis játszó gyermekek felnőttek és amint a kora játékban egyet értettek, ugy a komolyabb korban sziveik is megérték egymást; — árvaságunkat csak egybekelésünkpótoIhatáé3 hittem, hogy boldoggá tehetjük egymást. — De az ég
nqm lehetek. — Önök előtt ez nagyon természetesnek látszik, s azt mondják: azért nem vagyok vele megelégedve, mivel ellenzéki vagyok ! Nemcsak azért nem vagyok vele megelégedve, hanem uraim, én oly követ-jelölttel, ki szemclyea politikát követ, nem elégszem meg soha!".,. „Én első sorban a követtől megkövetelem, hogy politikai erkölcsiséggel birjon; miután nem látom ezt Jókaiban, s különben is azon pártnak tagja nem vagyok: indítványozom, hogy mi ellenzékiek tartozzunk akár a szélső, akár a mérsékelt ellenzékhez, közös ellenfelünk ellJn szövetkezve, mutassuK meg, hogy nem Nagy-Kanizsa, hanem a haza érdeke az első.
Szóltak még Valbach Mór, Varga Lajos és Hoffmannn Mór. Azonkívül Hirschl Ede, félre értvén Remete beszédében azon paszust, hol ő a kereskedésről beszélt, — az ellen kelt ki, hogy ő és kereskedő társai nem mint keres kedők, hanem mint választó polgárok vannak jelen; mire Remete nagy tetszés közt helyreigazítja Ilirachl félreértését s kinyilvánítja, hogy nem gunyképen említette meg beszédében a kereskedést és a kereskedelmi osztályt.
Varga Lajos ajánlja Tuboly Viktor indítványát (hogy a jelen értekezlet, párt-értekezletté alakuljon) elfogadásra; mire ezen inditvány el is fogadtatott. S ezzel az ellenzékiek elhagyván a ^termet; csupán a Jókai pártbelíek maradtak ott, s azt egyhangúlag képviaelő-jelöltnek^lkikiáltották. Ezen pártnak végrehajtó bizottsága alakult meg.
K. A.
Tanulmányi kirándulás Fehérmegyébe.
— Junius 20—25-ig. — (Folytatás.)
Mint eralitém, ugyancsak a központi gazdaságban van elhelyezve a törzsjuhászat, mit megtekintünk szintén. A juhtenyc8/.t<\'rs gyapjú termelés tekintetéből hazánkban , minden birtokos ismervén annak fontosságát és jövedelmezőségét — oly általános, s bátran mondhatjuk: clőhaladott is, hogy özeket tudva, alig hittem, miszerint o részben valami ujat, meg\'epőt tudjon felmu\'atni az uradalom. Mondhatom azonban, hogy kellemesen csalódt.unk. amit itl producálnak a juhászat terén, tekintve hazai viszonj\'ainkat — az már e részben maximalis fok. Oly pepineriát, milyet az Előszállás! uradalom: hazai birtokosaink közül anyagra alig hiszem, hogy sokan tudnának felmutatni. Ugy tcstalakulás, mint gyapjú minő és meny-nyiség tekintetében oly előnyösen tenyésztett-kosok vannak itt, melyek bármely tenyésztő irigységét méltán felköllhetik. Valódi minta állatok. A többi között feltűnt különösen mindannyiunknak egy hatalmas állat, mely a székesfehérvári kiállításon a juhászati osztályban az első jutalmat nyerte. Megérdemelte, ha te-telcintjük, hogy gyapjú hozama tisztára mosva 41/2 font, tehát igen sok és finom. Igaz,, hogy tartásukra n legnagyobb^gond ferdít tatík, de a gondviselésnek azután fousás kamatját adják.
máskép határozott és nekünk zúgolódás nélkül kell tűrni intézkedéseit; — másrészt hazámért estem el és hiszem e ludat is vigasztalni fogja értem busuló szivedet. — Szent esküt togad-lunk egymásnak, de ez ünnepélyes pillanatban felmentelek az eskü kötelezettsége alól; — ne légy magadba vont, miaitam ne mondj le az élet gyönyörűségeiről és örömeiről, válassz magadnak hozzád méltó férjet cs légy vele boldog! engerii pedig feledj el egészen, nehogy reám gondolva, férjeddel családi zavaroknak legyetek kitéve és ennek életét elkeserítsd. — Lelkem mindenkor védőleg fog körülövedzeni és megőrizem!! . . . . Ha a földön nem is lehetünk egymásé, ott fent szülőinknél ismét fel leljük egymást és ne legyen akkor semmi hatalom, mely Nennünket elválasszon egymástól.
Fogadd utoljára forró köszönetemet eddig tapasztalt hűségedért é3 kérem az Istent, hogy érette áldjon meg! — Esküszöm, hogy utolsó gondolatom te vagy és hogy utolsó lehelletem
lelkemmel együtt nevedet fogja kilehelni!.....
Még egyszer Isten veled!
holtig tied Gyula."
.Szegény nagyanyám! gyanúd alaptalan volt amint mondám; Gyula a férfiak példányképe volt és ő boldoggá tett volna, ha a kegyet len halál el nem ragadta volna tőlem."
A fájdalom kinjaítól — mely szivébe fúródott — legyőzetve rogyott vissza vánkosaira anélkül, hogy egy szót is szólt volna; — a fájdalomkiáltás ajkán fagyott, mert ereje meg volt törve.
ilyen eszméletlen állapotban találta őt a később belépő ápolónő,i kinek nem csekély faradságába került a szerencsétlen ájult leányt eszméletre hozni.
Egyébként a központi juhászat állomá nya jelenleg 5200 darabból áll, b a tenyésztés kézbőli ugratás által űzetik. A juhok Electoral Negretti faj, kitűnő benőttség éa finom gyap juval.
Nagy gond fordittalik a bárányok felne velésére, amit minden gazdának különös figyel, mébe ajánlani eléggé sohasem lehet, ha azt akarja, hogy juhászata fokról-fokra emelkedjél;, vagy már az egyszer elért helyes fokot me«. tartsa, s ne süliedjen. Hogy csak egy-két példát említsek fel a bárányok gondozása körüli eljárásból: nem kímélik, mert tudják, hogy ka matj.a el nem marad — bárányoktól a szomet, de azt kellő mennyiségben adagolják; vagy hogy pl. az oly sok tenyésztőt el kedvtelen it£ vérhas fel ne lépjen: a legnagyobb szigor vigyázattal járnak el abban, hogy a bárány anya itatása u!án rögtön ne jusson a tögyhöz, mely egyszerű eljárásnak, intézkedésnek kedvező eredménye az, hogy az uradalom juhásza-tábao a vérhasban elhullott bárányek bőrével való beszámolás a legritkább esetek közé tartozik.
Visszamenet a juhistállótól, kedves házi gazdánk egy most tavaszival bevetett földterü leire hivta fel figyelmünket, melyen mint mosolyogva megjegyzé — csak nekünk árulja el : egy két évvel előbb még putrik álltak, me lyekben a közp. gazdaság cselédsége lakott, d : amelyeket ő kipusztított s helyettök a major más részén egészséges cselédlakokat építtetett. Valóban elismerésre méltó humanitás, mit ki is nyilatkoztatni el nem mulasztánk, egyszer« mind azonban sajnálatunknak is adván kifejezést a fölött, hogy egy ily fajta lakhelyével av. emberiségnek megnem ismerkedheténk, lévén legnagyobb részünknek homályos fogalma pu\'riró! a vándor czigányok rongyos sátrai után. No, hogy az előszállási putrikról ily kezdetleges fogalmat még se vigyünk ra.guukkal, jókedvű vezetőnk inkább bemutat egy ilyen még magnak meghagyott lakóhelyet. Mondhatom, hogy nem is oly visizatetsző az ily foldl>-i vájt alkotmány (legalább ez kívül-belül tiszt i volt), melvuck tetőzete ott kezdődik, ahol másnak a faltöv, csakhogy bizony benne a leveg j kissé szorult, s a neki eredt zápor lejtős bejára tát nem szokta respectálni.
A putritól mentünk az iskolaépületbe Erkölcsi kötelezettsége lóvén minden vár<>.i vagy helységtől távolabb eső népesebb urud:i-lomnak iskolát állítani, ezért nem is akarom »■/. Előszállási uradalmat e részben kiemelni » csak azt csatolom e megemlékezéshez: vajh i minden uradalom ugy nem kimélué az áldozn tot, hogy cselédei szellemi oldaláról is gondoskodjék, mint az Előszállási.
A gazdag estelinél, melyen fel köszöntése egymást érték, bezár)uk a napot, s a nyugalom édes karjai közölt gyiijténk erőt, az ut fáradalmai által megnyütt testünknek a másnapi tanulmányhoz.
22-én reggel kocsikra rakódva, indulánu a külgazdaság megtekintésére.
A major körül elterülő legelőn találtuu\': az ezen alkalommali megtekintésre odahajtott bárány f*lkát, \'mely körülbelül 200 darabból
Csakúgy hemzsegett a zágrábi katon kórház a sebesült katonáktól. — Velőtrázó volt a csonka hadfiak „jajj" kiáltásait hallani, kiknek üde arczát csak a fájdHlomtorzul\' vonások tevék visszataszítóvá. — A számtalan termeken, melyek mind ilyfen csinos fialni emberekkel volt telve, keresztül megyüak egy teremben, melyben egy fiatal ezredorv»»; vizsgálja a betegeket, — megállapodunk.
Rendről rendre vizsgálja őket; egyszerr : egy ágy előtt megáll. — Benne egy fiatal enr ber fekszik, arcza nyílt, homloka magas é: merész arczán két apró fekete szem helyezke dik a szemgödörbe, mely daczára, hogy különben tüzesnek nevezhető, .most horaálylyal va.i boritva, szabályos vonasu arczát oly vonások metszik által, melyet csak az iszonyú fájdalom indéihet elő.
Szenderegve fekszik az ágyon, az orvos lassan közeledik és a beteg fölé hajol. — E\'. felnyitja szemeit és tiszteletteljesen köszönté az orvost.
»Hogy aludt az éjjel barátom? — kérdé a szívélyes orvos a katona köszöntését viszonozván. —
„ Az éjjel, ugy mint az előbbeniekben. különösen az utóbbi időben álmom csendesnek volna nevezhető, de mégsem a valódi!"
„De sebe nem fáj többé\'?"
„Nem ezredorvos ur! az már nóliáfly-napja \'megszűnt»"
„T.-.hát mit érez?a
„¿iltalán03 bágyadtság fogott el, alig birom magamat megmozdítani ét azt hiszem, hogy e szerfeletti bágyadtság az oka álmatlan Ságomnak."
„Mutassa sebét!"
A katona a parancs szerint cselekedett.
TIZENKÍLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 1 ¿o 1880.
állt. Meglátszott rajtuk a szakszerű tenyésztés, mert mindannyi oly egyöutetíileg szép volt, s oly jó karban tartott, hogy valóban nem győztük eleget nézni. — Ugyanez utunkban egy távolabb es6 legelin tekinténk meg egy 98 darabból álló szűz gulyát. Itt hallók az uradalomnak az állattenyésztés ezen ágában fizö\'t irányát. Ugyanis uz uradalom szarvasmarha tenyésztése tisztán a magyar szarvasmarha faja tenyésztésére van alapitva, amennyiben a czél az uradalom nagymérvű vonó-erő szükségletét előállítani, s hogy e czél eléressék, a tenyésztés a legnagyobb pontosság- és szakszerűséggel űzetik, hogy pl. a tejből egy csepp sem fordit-tatik másra, mint a fiatal borjú — mit a tavaszi elltet.\'.l Szeut-JIihályig hagynak anyja alatt, __ táplálkozására.
Sajnos azonban, hogy az uradalom nem képes saját t-nyésztésébeu ökör szükségletét cit\'iáUifani, s ennélfogva kényszerítve van gaz-Id^áiján kívül szerezve be pótolni a hiányt.
El nem mulaszthatom először itt, ugy ké-őbb az uradalom minden legelőjén tapasz-lall az üdvös intézkedést felemlíteni, s különö ¿en minden birtokos figyelmébe ajánlani: hogy a legelők befásiUassauok. Hogy mily haszonnal jár ez, fölösleges lenne bővebben fejtegetnem; ki e"vszer egy befásitott és evvel ellentétes le-viilöt összehasonlít, rájön arra magától is, s be ismeri fontosságát.
A szűz gulya megtekintése után a „Kelemen halom" nevű fiók majorba mentünk, mely központi gazdaság lisztjei kezelése alatt van, s nevét 1SS37 alapítójatói : Keller Kelemen akkori igazgatótól nyerte. Ez idő előtt az uradalmit e részét a szomszéd birtolfSsok bírták bér-b,.«.kiktől visszavétetvén,sajátjába került. Saját-szerüleg lett itt a cselé.lség megalapitva, amenj-nyibep az mind nőtlen egyénekből állt, 8 áll jelenleg is. Hogy erkölcsi vagy más czélból lett •• ez iíy megállapítva, nem tudom, azonban, ho.\'y előnyei nincsenek, az abból is kiviláglik, mért a mostani jeles képzettségű kormányzója az uradalomnak besziintetendi e módját a cse léiltartásnak, amennyiben igen sok kellemetlen I «¡igei jár. T.ibl.ek között egy izben megtör ti t.\'ii", hogy csaknem mind a ¿0 cíelcdet behiv-\' katonának a legnagyobb dolog idején.
A „Keleméit halom" területe 1700 hold, ■ívből f>00 ltold kaszáló és legelő, a többi Intúíö\'id A szántól\'ölcT-fö ös fordában kezel-.•tik, nvlyrűl azonban jövőre.
GARAY SÁNDOR. (Folyt, következik.)
Helyi Ilink.
— Hl int értesülünk: a nagy kanizsai köretválasztás, ang. 12 én l\'-sz. Klimk Talab.\'-r Z.igtnond sárszegi fiildbirtokos.
— A lcéprfselöjelöUKcgre nézve ki-1»mtattak a\' zászlók, tudomásunk szerint ko moly szándékkal lettek felléptéivé, a szabadelvűek részéről Jókai Mór, egyesült ellenzékiek |részéről Ujlaky József pacsai plébános és a függetlenségiek részérói Unger Alajos bpesti liu\'yvéd.
A seb már megszűnt hatni idegzetére, az teljesen begyógyult; a bágyadtság a beteg-utójele, de ez is néhány nap múlva tökéletesen elvesz és ha ön tartani fogja magát rendelvényeimhez, ugy nyolez nap múlva el hagyhatja a kórházat és hazamehet."
E szavakra a beteg szivéhez egy remény-ár tört magának utat; mintegy felvillanyozva emelkedett fel és mielőtt az ezredorvos gátolhatta volna, — ennek kezét megragadá, egy csókot nyomott arra, mely alkalommal gy könyeaepp hullott az ifjú szeméből az ffezredorvos kezére.
„Oh, ezredorvos ur! ezer hálával tartozom iunek e hirért; — ha tudná mint vágyom aza és mint várnak reám, akkor . .
Iit elakadt szava; könnyek gördültek végig arczán. — Az ezredorvos részvéttel nézé talányos ifjat.
„Szegény barátom! önre bizonynyal vár íithon özvegy anyja, kinek egyedüli támasza ■a reménye ön!"
Oh, dehogy uram! még szükségesebb »gyok otthon mintha anyám várna; -bár az ima .... de, engedje meg hallgatnom !"
Az emberszerető szíves orvos nem akart
l tialal ember titkaiban kutatni.
„Hová való?" — kérdé szünet múlva.-„Én zala egerszegi vagyok." „Mi a neve?" „Paragi Gyula."
„Tényleg \'szolgáló vagy tartalékon Un-
jriüV" —
„Tartalékos."
Az orvos e válaszokat feíjngyzó. Legyen m.-ggyúződv* róla fiatal «•mlior, ajta leszek, hogy önt mielőbb ni bonni«»" k (Folyt, köv.)
\\
— Hynien. Jul. 28 án vezette oltárhoz Schultz Károly polgáriskolai rajztanár ur a bájos Kovácsics Irma kisasszonyt; az esketést a vőlegény nagybátyja főt. Baur György hüki plébános ur teljesité, mely alkalommal remek beszédet tartott a« uj párhoz. A gazdag lakomát Ielkesbnél lelkesb pohárköszöntések fűszerezték. Fellegtelen boldogság kísérje a szent frigyet!
— A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet jul. 19-ki nyári tánczvigalmából belépti-jegyek és felülfizetések után befolyt 116 frr 50 kr., kiadások összege 223 frt 34 kr„, veszteség 106 frt S4 kr. Felülfizettek: Kováts János 70 kr, Kohn József 1 frt 70 kr, Heim Mihály 70 kr, Clement Lipót 3 frt 80 kr, Czimbalek János 1 frt 10 kr, N. N. 10 kr, Miltenbsrger Sándor 50 kr> N. N. 10 kr, Gutmann Vilmos 3 frt 80 kr, Pikethy G. 40 kr, N. N. 10 kr, Zánkay N. 10 kr, N. N. 20 kr, Torma I 70 kr, Val bach M. 1 frt, Krompacher Istv. 1 frt, Lőwin-ger Ign. 2 frt, Dobrin Benő 2 frt. A midőn emiitett mélyen tisztelt felülfizetőknek leghálásabb köszönetünket nyilvánitanók; nem mu las^thatjuk el egyúttal városunk t. közönségét arra felkérni, hogy a jövőben netán tartandó vigalmainkat, „melyek mint eddig is, segély alapunk gyarapítására rendeztetendnek4\', melegebb pártfogásban részesiteni szíveskedjék. Az egylet nevében: Knortzer György egyl. titkár. 4
— jRendőrségünk ébersége. Söjtörön özvegy Sümeghy Ferenczné született Séllyey úrhölgynek lakásából ezüst evőszerek és pedig 1 levesinerő, 1 tejmerő, 1 főzelék merör 6 evő-, 6 kávés- és 1 gyermeknek való ezüst kanál, 1 theaszürő és 2 evő villa ellopattak, de mielótt olt a tolvajlás észrevételeit volna, már Nagy Kanizsán a rendőrség által a tettes Horváth Ferencz az ellopott ezüst evőszerekkel együtt letartóztatván, a helybeli kir. törvényszéki vizfgálóbiróságnak átadatott.
— Tombola. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egyletnek jul. hó 19 én tartott nyári tánczvigalma 106 frt 84 kr. vesztességet eredményezvén, ezen csorbának kiegyenlítése czéijából aug. hó 1-én a „Zöldfa" kert helyiségébentombolával egybekötött tánczeslélytrendez. Belépti dij 30 kr, 1 tombola jegy 2U kr. Kez dele 7 órakor. Tombola tárgyak: ambo 8 tárgy, terno 4 tárgy, quaterno 3 tárgy, quin . terno l tárgy, tombola a már ismert paripa,
— Meghívás. Van szerencsém a t. kö zönség tudomására hozni, hogy a Gubelsberger Markovils magyar gyorsirásból előadásaimat f. é. aug. hó elején megkezdem. — Felkérem mindazokat, kik e tanfolyamban részt akarnak venni: méltóztassanak a f. é. augusztus hó 1-én (vasárnap) d. u. 3 órakor lakásomon (Széchenyi tér 5 szám) tartandó rövid értekezletre megjelenni, mely alkalommal a heti órák számát és idejét közösen fogjuk nKgálUpitani. — Tanítási dij az egész tanfolyamra 5 frt. Tisztelettel vagyok Nagy Kanizsán, 1880. évi jul. hó 30-án Kele Antal, kir. Irvszék! joggyakor-
*nok; oki. gy. tanár.
— Ajánlkozás. Nagy-Kanizsán lakó Zábrádszky Hegedűs Rezső elszegényedett fésűs, ki 21 évig katona volt, őrmesteraégig vitte, több tüutetéssel bir, öt élő nyelven beszél, nős és két gyermek atyja, 45 éves. ajánlkozik helyben vajry vidékre bármily hozzá illő szerény állás elfoglalására, miután mesterségéből megélni nem tud. Ajanlatokat elfogad vagy maga király-uteza 20. szám, vagy e lapok kiadóhivatalában. A derék becsületes és munkás férfiút mi is ajánljuk.
— Színházi krónika. Keszthely, 1880. július 30. liágyoni Szabó Ödön jutalomjátékául július 27-cn egy elhíresült franczia vigjá-játék adatolt „Uubiu orvos vagy a művész cs a londoni nyárspolgár" ezimmel. Irta Dremeray J. fraucziából fordította Egr-say Béni — Ezt követte „tíríngoire vagy a szellem diadala," eg)\' fe\'v- vígjáték, írta Jiunv ille Tódor, ford. Szerdahelyi K-. Bágyoni já\'éka mindenkor elismerésre bírja nézőjét, azonban ezúttal játéká nak átgondoltsága, mozdulatainak plasztikai nemessége folytán akár mint Garríck Dávid, akár mint Gringoíre — annyira kimagaslott, hogy szereptársainak színezése elhalványult mellette. Színpadra léptekor gyönyörű, széles fehér szalagos koszorúval lüutettetett ki, s játéka közben is több ízben zajosan megtapsolta-tott. Közönség közép számmal. 28 án Kárpáthy kellemes meglepetésben részcsíté a keszthelyi közönséget. Szabó Bandit, a népszínház volt tagját nyerte meg vendégszereplésre, ki is ez alkatommal „A falu rosszá" ban lépett fel, mint Göndör Sándor, és kínok priicís játéka, valamint oüsmort szóp, behízelgő éneke nem szorul mag«»zt»lá»ra; Nikö l.ina (Fínum Ruzsí) meg-lelto méltó társát l.ipthaí Zoltán (Lajos) napról ntpra igBíolj» niőretörokvójót. Hegedűs go nmt ri-tája ujket-Ull. IvAipáthyiió, I.atabárné pa l\'elli similén kmillisk! Kntfl»«^ síánalo-mlg kérés. - 2!\' élt M*alió llnhili fintnmlik vmi-llégjAlékáttl ynltot l-tnré K-gi jó „lltl»«ár-i-dinr" j" k"rl|lt d"<.kéi:tkfit, inát- ingjobli
számú közönség előtt Szabó Bandi (Virág Mari) kedves vidámsággal és ragyogó technikává! alakított, tiszta, csengő hangja elragadta a közönséget, dalait többször engedni nem akaró „hogy volt" ujráztatta meg; a kitüntetéseket méltán megérdemelte. Nikó Lina Borcsa szerepét, elragadó hévvel kezelte. Pesti (MogorAdám) a becsületes vén .húszár typhusát jói visszatQk. rözte. A többi szereplő is megállta helyét, Kulysses.
— Turgonyi Lajos oaksakerUleti országgyűlési képviselő viaszahelyeztetett mező turi lelkészi hivatalába.
— Balaton-Xilreden ma, aug. 1-én van az Annabál, ugyan e napra Kégl Jstván es B. Dőry Lajos galamblövészetet rendeztek.
— A közadók kezeléséről szóló 1876. XV. t. cz. 29. §-nak 2. pontja, ugy a 30. és 31.
értelmében a kereset adó III. és IV. osztályát, továbbá a bányaadót, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adóját végre a töke kamat."és járadék adót (1875. XXIX, XXVII, XXIV, XXII. törv. czikkek) illetőleg az adókivetés alkalmával megállapított adó összegek mérve ellen benyújtott fellebbezések elintézésére Zalamegye területére 1880-ik évre alakitott telszólamlási bizottság működését folyó 1880-ik évi julius hó 26-án megkezdette, üléseit naponkint délelőtti 8 órától délutáni 1 óráig Zala Egerazegen a megyeház gyüléstermében nyilvánosan tartani, a fellebbezéseket a nagy-kanizsai, alsó-leudvai, letenyei, csáktornyai, keszthelyi, tapolczai sümeghi, zala-egerszegi kir. adóhivatali járások sorrendje szerint tárgyalni s elintézni fogja.
— Gyászhír. Kollay Rókus és gyermekei: Alajos, Alfréd, Ballia Ida, Lajos, Ágos ton és veje Ballia János szomorodott szivvel jelentik felejthetetlen neje illetőleg anyjuk és napa szili. Ujlaky Emiliának bold>»g házassága 33-ik és életének 47-ik évében julius 27 én hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát; a boldogult hűlt tetemei jul. 29 én délelőtti 9 órakor a helybeli sirkertbeu letétettek; a gyáezisteui tisztelet jul. o0*án a helybeli plébánia templomban megtartatott Kottoriban. Béke hamvaira!
— Kottoriil keresztül utazásom siralmával jul. 3U-án délelőtti 11 órakor a vészharang kongása, s ezz-\'l egy időben tűz, tűz, j*j-veszéklés üté meg füleimet. A /áros nyugati oldaláu vigyázatlanságból egy széna kazal kigyúlván, a pusztító elem csakhamar lángba boritá a szomszéd száraz, aunélkül is könnyen gyúló náddal fedett házakat. Mintegy 11 épület esett a láng martalékává, s hogy nagyobb mérvet nem öltött a város keleti oldalán, azt egyedül a vasúti személyzet, valamint a helybeli Kisler testvérek gyors megjelenésének és az állomási főnök ügyes intézkedéseinek köszönhető. Különösen meglepett ez alkalommal azon váratlan es\'»t, hogy a vidéki segélyesrkö-zok és vizethordó kocsik a helybeliekét jóval előbb megelőzték. A lélekjelenlétét veszített uep aegély helyett a rombolást bámulá. Kívánatos volna, ha azjülető elöljáróság jövőre nézve a kellő ok és czélszerü intézkedésekről jókor goudoskoduék. Emberélet nem esett áldozatul. Állatok közül 3 sertés és egy borjú lőn a tüz martaléka. X.
— Árverés Zalamegyében. — Kovács Kiss János 52(J írtra b. ingatl. Szept G Szabar ban. — Köcski Györgyné 533 frtra b. ingatl. aug. 25. Hahóton. — Berda János 693 frtra b. ingatl. szept 7-én Esztercgnyén. — Jobbágy János ÜljO frtra b. ingatl. aug. 2. Kútfején. — Bóküházán. — Garay Ferencz 1500 frtra b. ingatl. aug. 18. Z.-Egerszegen. — Szmodics Istvánué 524 frtra. b. ingatl. aug. 10. Alsó-Lendván. — Szmon Katalin 6D0 frtra b. ingatl. aug. 14- Kis Lengyelben. - Szíjártó N. 1413 frtra b. iugatl. aug. 9. Pölrétén.
— Rövid hírek. A szombathelyi uj színház aug. 19 én nyiltatik meg. — Gr. Coro-nini tbszernagy, ó felsége nevelője meghalt. — A sárvári kél takarékpénztár fusíonál. — Bécsben egy lány anyját megmérgezte. — Seemanu Miskoiczon időz. — A bolgár fejedelem Nikita leányát eljegyezte. — Triestben egy nő ötödször "szült ikreket. — A tűzoltók nagygyűlése Posonyban lesz az idén aug. 19 én veszi kezdetét. — Schulhot Ignácz kaposvári kereskedő a Dunába ölte magát. — Aug. hóra az ezüst árkeletpótlék a várailleteketcnél 17°/0- — Afganistánban ismét kitört a lázadás.
nyomott lap. Fűzve ára 1 frt 20 kr. A magyar büntető törvénykönyv a kihágáiokról. (1S79. évi XL. t.-czik) Kézikönyv birák, ügyés*ek, ügyvédek és közigazgatási hatóságok számár». 73. sürün nyomott lap. Fűtve ára 60 kr. A« 1880. évi XXXVII. törvónyezikk a magyar kbüntető törvénykönyvek (1878. V. t.«ea. és .1879. XL. t.-cz.) életbeléptetéséről; Ára fiisve 20 kr. Az 1. és 2. az. könyvet minden egyes szakasz tartalmának kitüntetésével, szövegbe nyomott jegyzetekkel s a büntetési tételeket is tartalmazó tárgymutatóval, a 3. számút pedig a bíráskodási illetőséget feltüntető táblás kimutatással ellátta: C s e r n a V i n c z e, kir ügyéss. Mind a három igen praktikus, nagy gonddal és szorgalommal összeállított kézikönyv és ajánljuk a szakemberek figyelmébe. — A kiadó Krausz Ármin könyvnyomdája Veszprémben, hova megrendelések intézendők.
— MegjeUnt a «Vasmegyei régészeti egylet- évi jelentése, szerkeszté Rezsőfy György prém. fógymn. ny. r. tanár, egyleti titkár. A jelentés 108 oldalra terjed, 7 metszvénytáblával együtt. A nagy kanizsai tagok 1 frt tagsági dij lefizetése mellett szerkesztőségünkben példányaikat átvehetik. Tartalma a könyvnek : Adalékok a római szobrászat emlékeihez Vasmegyében. Dr. Lipp Vilmos. Róma őskora és a történelmi kritika«. Dr. Keleti Vincze. Adalékok az ó héber dalköltó-szethez. Dr. Dallos József. A vasmegyei régiség-tár kézimunkái. Vajda Berta. A kősz-gi ó ház. Bubics Ede. A római uralom Panuoniában, Rezsófy György. Ujabb keszthelyi leletek Dr. Lipp Vilmos. Az egylet tísztviselősége és igazgató választmánya. Az egy let alapszabályai. Titkári jelentés. Pénztári kimutatás. Az egyleti tagok névtára.
Szebmi,
Prága
Lemberg,
Ki nyert?
jul. 28-án : 45. 47. 38. 4. 57. „ . 59. 15. 62. 57. 34. 45. 9. 41. 34. 6.
Vegyes hirek.
— Osztrák katonai nadragulya. A Roichs-kriegsmiuisler rendelete folytán katonaképző intézetekben, kadét iskolákban és egy éves önkény leseknek valami Moritz Ritter von Brunuer „Leitfaden zum Unterrichte in der beständigen Befestigung" czimü, 1877-ben, Bécsben megjelent könyvét tanítják. E könyv 115-ik lapján a következő maszlagos bolondság olvasható: „Die wiener Linienwälle auf An-ralhen Prinz Eugens gegen die räuberischen Einfälle der Banden Ragoczy\'s — Kurutzen genannt." („A bécsi sorsánezok Eugen herezeg tanácsára emeltettek, Rákóczy kuruezoknak nevezeit bandáinak rablótámadásai ellen.) És ezt a nadragulyát kell tanulnia és felelnie az orsztrák hadseregbe sorozott müveit magyar iijunak a tiszti iskolában, ezt a pimasz szamárságot, melynek csak a butasága nagyobb a gonoszságánál. Es merne csak a magyar fiatal ember felszólalui az iskolában, hogy ez tévesen van irva, mert Rákóczy seregei nem voltak zsiváuy bandák 1 Bezzeg ordítana akkor a Herr Schulkommandant, hogy: „Maul halten, Sö öllendiger!" és lenne dolga a sötét áristomnak.
— Kőszeg veszedelme. Jul. 26 án, hétfőn délután, iszonyú vüzvész tört ki Kőszegen. Az uri utcza és vár teljesen leégtek. A fékezhetlen vész közepett Kőszeg távirati uton kérte a szombathelyi tűzoltók segítségét, kik rögtön a veszedelem színhelyére siettek s derekas ré<zt vettek a men:é* munkájában. A rég óta tartó esőtlen idő által lobbanékonynyá száritolt zsindelyes házak mint gyufák égtek porrá, mig a cserépfödelekeu kevés kár esett. De a csapás így is irlóztató s tönkre tette a virágzó várost. Ä h-égettek közt a nyomor n így ós sürgős segitségre van szükség. Istállókba, állásokba sok lábas jószág égett bele, de emberélet — szerencsére, — nem esett áldozatul.
— Egy pohár sör <fra. Zágrábból írják az E-rnek a következő csinos históriát: Az ott állomásozó Würtemberg huszárezredben szolgál Nassau berezeg is, mint őrnagy. A minap késő este egy kisebb szállodába megy és sört kér. Meghozzák a sört, a mely azonbin meleg volt. A herczeg azon, kérdésére, hogy nincs e itt jobb sör, azt feleli a pinczér, ki a herczeget nem ismerle, hogy egy pohárért nem csapolhatnak uj hordót, mert a nagy melegben a többi elromlanék. A dúsgazdag herczeg erre csak azt kérdi: Hogy egy akó sör? — Tisen-hét forint, őrnagy url volt a válasz. »Nos, hát itt a 17 forint," szólt a herczeg, s miután a frissen csapolt hordóból kiitta a maga poharát, szó nélkül fölkelt s távozni készült. A meglepett pinczér csak ennyit tudott kérdeni: „S a többi sörrel mi történjék?" — „Igya ki maga," volt a herczeg lakonikus válasza.
Irodalom
(K rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits Jóeacf könyvkereakodéao által megrendelhető.)
- - A vutgyar büntető törvéuykönyv a bűntettekről és vétségekről (1878. évi V. t.-
o*ikk.) Kézikönyv birák, ügyészek, ügyvédek .......................... ...... .......
é» kÖsigazgatási hatóságok számára. 2Ó0 sürün xjrmetSiuk äx\' aratínól a Míg ta\'jat u^r/bm
• Üzleti szemle.
Nagy-KanizsAn, 1880. jullo* 31.
£ heti időjárásnak általában hő és derű c volt. Mindamellett lecsapódásaink is valinak, mely«\'k csekilyebbek annál, hogy az aratási munkálatoknak hát-áuyára lehettek volna a nsárarságban »zenvedíí tengeti növénynok lényeges hasznot hoztak. Buzn, ro/s és árpának betakarítása vidékünköu befejezettnek tekinthetS, nug a *abé javában folyik., —
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
nui K Ô Z li 0 N
1 1
AUGUSZTUS l én. 1880.
igénybe vétet-én, hozatalunk e héten aránylag még <j**kély volt. Az előfordul* búzák nagyobbrészt nehéz, »czélos minőséget, de *ajno nem ritkán üszögöt is mutatnak fel Az eredmény mennyi»égre nézvést jó közepesnek mondható. Valamivel gyengébb mennyiségű eredmény mellett, rozs minőségre nézve jobban elégít. E nem az idén többnyire konkoly nélkül és máskülönben is «sekély gazzal fordnl elő. — Nagyon változatosak az árpa fnjai ; mindamellett itt is az ált;Ián ugy mennyiségre, mint minőségre nézve talcsigázatlan várakozatoknak meg felelő. Feltétlen jó termésnek örvend zab. melyből azonh?n még csekély mennyiségek kerültek piaczunkra. Tengeri, mely iránt a szárazság végett mári« csüggedem! kezdtek a remények, nemcsak fellábbadt megint, hanem fényes aratást igér.
Üzletünk, külföld passiv megtartása és bel-országi vevőink legnagyobb tartózkodása melleit, nagyon szerény határok közt mozgott.
Mindenki tartózkodó állást fogla\'t el, vásár-lutaivai a legRzílkségc .ebbre szorítkozik, s nagyobb üzletek kötését a főpiaczi gabonavásárok után halsszsza, melyektől nemcsak az árak szabályozását, hanem&zoknak tettemes a.\'ábszálMtásat is várja. A forgalom eszerint csekély volt éa csakis néhány beérkezett próbarcDd-det kivitele ált»\' é\'énkit fett.
Minőség szerint: Buza 0 30.—0-70. Rozs 7-75—8—. Árpa 6.50—7*—. Zab (uj) f> 40 - 5 60. Kukoricza 7 75—S-—.
Cinquantín 8--8 25 Bab (fohór) — Bab (tarka).
.—. Repcxe 11-25—1175. K." li.
i
l kilogi\'á nmjával számítva Marhahús 52 — —. Sertéshús 60--. Szalonna —.—76 Disznózsír -——80." Vörfls hagyma •—.— 16. Foghagyma • -30. Cznkor .—é0* Bors Paprika 1 —.—. Szappan .—40. 1 literjével számítva. 6 bor 32-48 kr. üj bor 16 24 kr. Pálinka 46 kr. Kezet 6 kr. Kiadt* :
farka4?.
v piacz könyvvexet".
Szerkesztői üzenet-
4202. A. L Bpest. Köszönettel v$ttflk 42 3. S* E Győr. Minikéit" megérki zett. Másikra csak az év végén reflectálbainnk. &dvö*let! 12<»4. Pz. Itp.st. „Ha»ám n ipja- közöltetik. 4205. Szőlőhegyen", — „Pa«.a»zB nem ko*.i>l
betők
4206 Z. .vt.-Gróth Uit. les kówból hír-kft mindig szivesen veszünk. Az elfo-adott költemény mielőbb jő.
4207. Ij. és C. ?
420S. ,Aratásoua Több haszn-» lenne ha va ó-b:»n ott voln"
21 » 216 2\'»8 ill .\'03 0t 302 S14
202 2\' 4
Érkezik Kanizsára
honnét :
Buda Pestről (vegyem vonat) , ÍP\'istavonaí.i
(gyorsvonat!
Bé.-sJ.rd . copronb.d
Pritf»«rlinf felül ig.inr.svon.I
5 2J rOBjel
I 41 li.lb-
II 1 éjjel * IS rogg-l
. 5 dtilnt 1» O ójjcl
1 1 rejuel ír) 15 íjjvl
2 5!é:bo« r. ÙÏ r.g.\'.\'l 1 21) Ildiit
111 5(1 ójjel
Hivatalos piaczi |trak.
Kagy-Kaoizaán, 1SS0. jnlíaii. 28 tUtl kilogrammjával »ámítva . Kora 11-—.- 10 — Una. 8/ - 8 511. Á\'J.a «■--.— 7r.il. Zab 7 -.— . Knknricaa 8—•—8 411. Bnrsuiiva 4 ■ — llitraó —.—30 —. Lene» —
---J.1-— Bili ———12— S*«na •--1-lït)
Szalma -.—1-20.
11 ti u 1 1 III «Î It •\' 1 r <• 11 (1. a ilillnt
lm!»\' i\'.; 1 IfnvR: .
.\'onat szám ...... rr. 1 K
•2117 1......... .. In 1
2,5 r .1 ilrlut
2*11 11 ! íjj-1 H
202 it.i.1. F\'^.i e teyor V-mail fi \'.f> „■«el ——
!t)4 ( i-n. tavimat i 2 G •l/ilnt.
11 (vopyes v.natf 1. 2n .\'• j«l
3 In R^lh. 1 Sr..111 t..l|i.*ly, Sojiron- \'-Ir 8 15 rrg.-r...
:«)! 11 :.o -jjel
:tlft Sopronlia 1 <0 liílnl
lit ifi Prágerliof Kottori. Csáktiirnva 4 55 r^z 1
21 tà 2 ti ilèliit
201 " \\ tíyorav) . 11.50 óiiel m i
H i rt 3D ra T*
A Balatonon való hajózás.
Itaiai»n Ktlruilról innnt li íi ilfatlt !y-lí-í/ « r."C-t , it órakor Siiiíok\'il l\'jfvan onnét untul . iU!nt n ;í\' 1 , naponta, mig hátfun kivétolofen
p-gg.I 7 (Sr.ik.ir
siófo. riíl iiiüul dölellítt II órakor Balaton-Fílrcilrc dólntán 5 . ,
Kivétel.sen pzonTiatnn i\'v vaaárttap SiAfokníl
Folitit» szerkesztő : Bátorfi Lajos.
H I B D E T E S E K.
V iilMlillii
... t.. .»v»i>ji/iií-
iliL- v>i\'.n> lltalik t>.
IKIÜI-.I. >,- ri.-il.-l.i álla: |ir-.UI.an CÍI...U.1II M ■
Egy csak nem uj 8 lÓerejÜ és hason
minőségben egy 10 lóerejü Shut-levorth-féle gőzmozdony, vaia
mint egy mír használt, de még jó kar ban levő gőz-cséplőgép leljes fel szereléssel olcsó áron kapható
PÉCSE
HABERÉNYIPAL
gépgyáraim n. vits- ¿8 érczölllödébfit. ahol 6, 8, 10 és 12 lóerejü uj gőzgepek kazánnal és annélkül is készletben tanai nak ; őrlő malmok, zuza malmom-, cséplőgép-, széna gereblye-, daralógép-, szecska
vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, tűz-1 fecskendő és a gépészeti szakba vágó minden szükséglet műszaki czélokra vas Öntvények saját és más min\'ázat szerint is, valamint mindenféle érez é< a korcs-. : kudelcutbcn előforduló bármily czélu önt venyek gyorsan, jól és oic-ón készíttetnek és szállíttatnak. Mi. ¡-S
WWW//WWMinden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a Ic\'gSiagyobb dijakkal kitüntetve.
JJoLL SKIDLITZ-PORA.1 Elsö magyar
¿í\'|l- I1 s (ÜZOllÓS/í ÍTk
r, harang
érezoiitöde
liudupest.
?utieiibiii8i- u\'.cza 66 sz
( .,1-lr,,,. V\'ll/wli lia miiilicn ilolioi Climlappin a -a-
^yS.lK ilKKOI \\ illUUl, ,•,,,«,\'.„ aokajorimilott cm\'-gom var l.nyomva.
31 k ¿v óta a l«..inl\'li • ik r.-k ii.- !.-tt fennáll miniti-t ii inii gyomor betegsegek és enészlési akadalyok. tiníot i-tvágyiiiány. li.-./nrn];\',- . Vpr utloias ■\'■ aranyer ll-n . .t..ui.n .,ly ■\'-n.-k-tt ajánlva kik ni", inilrtnt folytatnak.
Hami«ilá<>ok törv\'nyileg büntettetnek
Egy lepecsételt nredeti doboz ára. I frt o
| Hazánk li\'iíii:íirvo!\'l> Uorszerfien bet-euileznlt iryata harattz k Hizoitászuli és viziniitészeti ^épitk készítéséi\'!\'; ^vur. ( k pi -cintus .finr. «2 1 i.-/•:\',Ív a jt\'ldilieii eajetltiii hcliültli szivattyú cvárt ké]tezi. m-\'yb.at kizárőla^ honi ninnkaorn alkalmazása \'»ellett, ■ ml\'-\' t* i-: .ak rn ^t l.tlií szivattyúk és kulák kiwJiit\'iíVn-k
iíS^" Kepes arje yzekek es kiiít ágvetosek k varwtra bormentesen szolgáltatnak.,
fflUP" -A- gyár liólffceleipc : holnssrurot.\'. Iirlm -n<isl- r-ntcg<i 12- xziim. alatt ifihsxU: "i0j£

A b-gnii\'tíl-i/J Jl^.-ll bolüő è i iü - : V Iliin, dfnn -niii sehennb\'-Kvk. f. j fît!- .\'s rákrokélyi\'k. i\'iS/.<">k, sz»;mi:y\'illxd t ■■ tb. ellet».
borszesz sûvâl
áa.l:.l, :. I< g i 1 ti\'Ei foyfáiáa. r.\'k\'i • ,<:k niii.ili\'n.i.imlt t. \'iinlá.
látszerész
az _ A r i : tv K
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. e
llal-inajoltij.: :
\\ áalj t dn.«» l\'d.- z -i" ii : számozott szvmüve;\'.«\' "..i rií t rövid Ós t\'l\'-st.\'ii 1 :its.-.«\'i!n\' k (k<"-T>iH\'\'i; • \'Hsy/.rnkka! Ji.:i. li\'n.iri r>IW k»..\'.l. kop.k, ti agyi tó t-ikrök. il vi-
Kroi.nsi rttántót«!\';^"^k: r*tX\'
aranyifiüve. Ndgy Kanizs-in
- v.\'ti<l<t- .. e I-nél,.m. KÛTÉK
t r.t vat-l-
.-.ivíkt:
.t.kail.i-: . a W M-t-
ft
- \'InO\'tiat kil-
ni 11. tt fniáliilt link
■ lierírftilien
(Norvcgialian f\'v.-si-iini t ni n i vov.tmn k
! "óinil-n c ar-aklia váE\'"\' ;av.t-á.. k
Kxen hjilmáj zairolaj valamennyi, a koreak« li\'li-mben nlnforilnlii | e."ir-atiliao i-SEkazíilti lii, k l\'aj knaíitt a* egyedüli, mely orvosi cr.álokrI liaaxnáltial.\'i. S, nn\'lvr-rk !■■ \\i-il,i.\'i ni. Ki. inj !
|ra egy üvegnek használati utasítással I frt o e. UtwST1\'...................
_„„„^———« _ ______ A táv.>l-:ág hü . oly •, C(:i»tiiin-tijr g* <
Pálinka àviri.k
-ilk • In.,\' .".k ; 1 . .■ lo./.-k ■ I ."■vi i \'táiláa !
.■lí-s-ntnin.
illót- ^aimílv.k állal kuah kír.l." ..-k\'-r a.l 10 I
Fő szállítás Jloll A. gyógyszerész, es. kir. udvari szállítónál, liées j ">\'"
A 1,..... .......... .ii.i-.ii3:
I. Mily iiu-*-*ir">t i lvaaliit<i jol.li
■í áltat hat ir.iatalik in.
■fi
J.i ( |
Tucblauben.
. Mily közelről olvasható a it.
) nyomás.
, ... , . . I A jobb *zem befedendő;
Ivaktar ar áHam minden hírneves gyógyszertárában va-^y filszer- «»;jv m"«s7.ir"j lvnsh.it i ai
krrenkedéitóben. Raktár nélküli helysúiffkbeti magáuegyvnek u igyobb J 4 ^.jT. |s. v-flröl olvashat bnl
mt»fjr«ndeleseknél megfelelő árlotíngedésben ré zoKQliM*k.
A t. 02- kiizöiifóe kó.rotik határozottan Moll-l/le kösxitnióiiyi , 5- »«ll^mr.tío • k <• a
rendelni én csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjoirycm és aláirá
nominal vannak ellátva ! fi.\' Használt c az ¡Ib-t-. egyén
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mióta V
7. Mi czólra kiváltatnak t n-.o
Raktárak: Nagy Kanizsa Práger Béla gyógy**. íVi-Iim .1. győ^y. Ivíánra? Vagy az éles világo»?áír <• !•• Rosenberg Ferenc* F<-s«\' lhof.«r J.W.nuf Rosonfeld Adolf. — Zala-Egerszeg ! 8. A |nipillák (a szem f-ketéy nGyógynzPrtár a 8Z<»nt lélekhez--. — BarC8 Domer S. Csáktornya Göncz L,rr ott. hol a szemHv ■<*\' f.dt:>cn«Ío L. v gyógynzcréa* Kaposvár Kohn J Babórhay i.álin -¿s \';;v TI. Kecukóflsy gyógy. Kaproncza Worli M gyógv. Kőszeg (vaosinovirn 1st 1
eyógy. Kültel 1st. gy..gy Keszthely«. lile ft-r A Wíliweh K. Körmend. Ha cwn nyimás K.,h.«,l
Rátz alán. Zágráb Perkl«>t K«\'r.»n«z cy^gy. MiUlbarb S. Ir ;».ln.r.j.h..v ! Ji\'.i .cSkc.ijék \'ii«gyobh ijyoniá -t Jfy.\'.gy Sopron Mez«y And. gyógy. (f)H(l 30
zommol közön
y.-\'inmi»! közónsr\'e
\\ =
«•mmel V mn.. l ?
vőd lemr- ? "ily t.í. I á l »»aïe -gvniá.ciól s «>.
i\'j.ir.\'lteté«
Ikül 0ÍV7sh-.tó-.» .-! tir-,M .»ivas\'ta:. ci. s sm-r- d«d.
Árlejlési hirdetmény.
A p--\\ony. vara«di állimut boksái átkelési s/.akaaz-iu l«-vő 2(fc">. ü(;ti és 2u7. sz. aUt\'i -fahítlak kij:v.tását a 1 agymélti^átn közmnnks lés közb\'kodésí ini»ísteríiiii: l^so. évi iu-io« hó a>-én kuk 91)75. s/. ma-I cüs ron-UdeU\'vc! 1851 frt 11 krnyi <"» sz^g^el >»ngedélyezt<».
Kr.c.n munka liizt«\'.siiása tekintetéből alólirt hivatni irodájábsn I i M>ü lí?\'so «vi hó 19-én reggeli 10 órakor. Írásbeli ajánlatok «1-
• = j fogadásival p.\'iros ilt ryi váims !/.ól»-li át lejtés fog tartatni, melyre « . .áll.ilkorni- >í..ndi\'koZ\'k ar.y.al Kvntii.tk m-g. hogy az árlejo\'-sheui világított tár- : ré-ztvov.\'- eseiér.-. magnk.it a fent kit. « «" -szeg 5\'\'|„.-I mint\' hánst-| pénzzel elláüák, mely vállalko/.áó cetében azonnal - l0"/„ l»izti».«:tékra •i ba igen, I Itiegéazitandő.
Az Írásbeli ajánlatok fű.;nl kitet^tt nap regg«!" I() ériig fogad ra? Távolba ! ,fV: ajánlattevő neve, lakása és polgári állása j.nnto
sa«i. Vit-«T..1Ő; továbbá sxámuial és . szóval kiírandó .ir.on százt.\'h l-njedés m. lyrt »r.en munkálatokat elvállalni »zánd.\'kozik. világ-sbn . ...frtjexe. dl: végr». hogy ajánlkozó munkaiatokat é* feltéu-l-k t:.rt«ln»át
«\'y\'\'- é- «IfogMlia.
1;.)—* ( Ax |r.i«bi-jí ajánlatokhoz, a vállalati ő-szeg l»Í,rje kés-/.;«\'-».«^»
-- .y tuagyiir 411-itp]» «pirókban esatolandó
A fufinzv-relv nyek 1 s ftdtételok ar .-ilulir«Tt hivatal irodáj«<>au - -kott hívat\'<l«.s rákban niettt«\'kiiitl^!.tl< (112 1 X.íK\'-Kg.-Mrej;«!».\' i-JS«) évi juiios hó 2*-án
«»2 .-UibdŐ ti\'l.ék\'-lt\'í
hat«
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal
Nagj-Kanizsin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorsítóján.
NAGY-KANKsN, 18H0. augusztus 5-én. 63-űlK szám.
Tlzenltll onczedlTc folyam:
J
0 EléftZftetl ár:
Jegéas ár re . . 8 fél érre . . i ,
negyed érre 2 „
JS^y stám 10 kr Hlrtttések
4 hasábot petiuorban 7, m*»o<i«r.nr 6 s mind«" totábhi sorért 5 kr SYILTTKRHEN\' soronkínt 10 krért ré-temek fel |l Kiucttári illeték mindéi
ZALAI KÖZLÖNY
el óbb: .Z A. L A. - S O ÍM O Gr "ÜT I KÖZLÖNY.\'
« A lap szellemi ró**4t j ,7 illetS k&xUunánrek a \' I »«erk«®rtShöx. anyagi résxét illc-tS
közlemények pedig a kiadóhoz bórmoníTrt intásendSk : NAGY-KANIZSA Wlatiletház.
B^rmentetleu leveleV [csak ismert munkatér-síktól fogadtatnak -I
JA éxiratok vissz* netnt
küldetnek.
-—-—
nesrye« hirdetésért kíllön/T J 30 kr fizetendő. g.
j-^
N.-Kanixsaváros helyhatóságának, „n.-knnizsai őnk. tftzoltó-egylet« a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyeiáltalános tanitó-tes tület", a „n.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproui kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kiilvúlasztmúnya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nagy jövedelem.
Nagy- és Kis-Kanizsavárosok közös tulajdonává vált egy igen szép terjedelmű, de felette kevés hasznot hozó erdö. Ezt igen czélszerüen nagy jövedelmi forrássá lehetne alakítani szagos meggyfa mivelés által, melynek hajjnosságáról több hazai lap megemlékezett.
A szagos vagy pipászár meggy — Prunus mahaleb — mivelés hazánkban még kevés helyen űzetik, pedig hasznosságánál fogva megérdemelné, hogy az általában elterjedjen. Közönségesen török-meggynek is hivatik, talán azért, mivel, mint Boszniában járt katonáink beszélik, ott a hegyek között vadon tenyészik; bármiként legyen, ez az a meggy faj, miből a kereskedésben oly drágán fizetett szagos meggyfa-pipaszárak és botok készülnek. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy kertész nyelven általában_ e — Prunus mahaleb — névvel illetett meggyiának két faja van, egyik az, melynek héjjá zöld, valami kevés szaga van ugyan de figyelmet alig érdemel, ez egyedül a meggy és cseresznyefajok alanyául szolgál, mely hivatásit kitünöleg betölti, mert benne az ojtvány állandó.
Másik faja a Prunus mahalebnek a piros börü meggyfa, ez az a mi pipaszár és botnak növel téti k.
E meggyfaj Pozsonyban J. Moore Brukner utóda kertésznél 100 ával 2 frtért kapható. A szállítás csak néhány krba kerül.
A szagos vagy pipaszár-, másként török-meggyfának oly erós szaga van hogy egy cerusa nagyságú pár száz cseme-
tének a szaga képes egy szobát, kellemes illattal betölteni.
4 Mivelési módja a következő: az egy éves, fácskák 4—5 lábnyi távolságra ültettetnek és őszszel vagy tataszwial három szemre visszanyesetnek, megjegyzendő, hogy
ltr
tehát nem homok-
kövér.
agyagos, emelkedett, jól rigolirozott földbe ültetendók, mert tudjuk, hogy a meggyfa a vizenyős talajt egyátalán nem türi; következő tavaszszal csak a legerősebb 3 — 4 hajtás hagyatik meg, melyekről minden mellékhajtás gondosan és idejekorán történt letörés — gondos leraet-szés — által távolittatik el, s augusztus hóban következik a levélmetszés, azaz a a vesszőn találtató összes leveleknek és rügyeknek egészen a hegyig éles késsel való tiszta lemetszése, a nélkül azonban, hogy nagyobb\' seb ejtetnék a vesszőn; jövő évben ugyanezen munka folytattatik, julius hóban azonban hozzámért metszés által a korona képzése eszközöltetik, mig végül a törzsecskek, melyek már a 2-ik évben megfelelő magas karóhoz köttetnek, jövő évre czéljukhoz képest megérnek s októberben levágatnak. Minden nagyobb ág, a héjnak minden könnyű sérülése többé-kevésbbé leszállítja a meggyszár értékét, azért a nyulak és a jégeső a legnagyobb ellenségei a meggyültctvények-nek; végül a lemetszett friss meggv-botok, melyek felső finom kérge igen könnyen megsérthető, a legnagyobb fáradtságot és figyelmet igénylik a bccsoma golásnál és szállításnál. Minél vastagabb, minél hosszabb a szár, minél határozottabb vörösbarna színe van, minél több fehér pont van (ha pettyes), minél kemé-
nyebb a fája és minél hatályosabb a szaga, annál értékesebbnek tartják és mindezen tulajdonok elérésére az igen buja talajt és oly klímát tartanak szükségesnek, hol a tengeri legalább már szeptember kíizepón megérik ; egy szóval magas kötött kiftér talajt!
Jó meggy ültetvénynek a jövedelme igen nagy, általában kedvező körülmények között évenként és holdanként 400 frt
Fegyverneken van egy ily 5 holdas ültetvény Oltossy ur birtokában, mely évenként 2 - 3000 frtot jövedelmez.
Természetes, hogy ily ültetvény csak igen sok munka s főleg saját felügyelet és ismeret mellett lesz jövedelmező.
Fődolog itt első sorban a szaporítás, mert 2-3 hold beültetése fílO anként 2 írtjával kissé sokba kerülne, tudomásom szerént alkalmas helyen a dugványozás is sikerül, különben pedig 4 — 5 év után e fa magtermő bogyókat hoz, mi elvetve kikél és onnan biztosan tovább szaporítható.
Törvényszéki csarnok.
Hivatalos p.\'nznk elaikkasztásával terhelt Elirenreich István volt segé.l szolgabíró elleni bűnügyében * végtárgyalás f. <\\ julim S árt tartatott mi\'g Wlassics Aliiul törvényszéki i\'l níik elnök lete nbitt; bírák voltak Gózony Ferencz és Gulyán Jenő; j-\'gyzö Veber Károly ; közvádlii l>r. J.aky Kristóf; vé\'lö ügyvéd Merkly Antal. Elnök ur a végUrgyalast megnyitván — a kir. ügyész urat felhívta a vád előterjesztésére.
Dr. Laky Kristóf ügyész ur a vádat röviden elü adva, ISÍJ4 frt 95 kr. hivatalos pénzek elsikkasztásáert kérte u végtárgyalást vádlott ellen megindittatni.
A végtárgyalás befejesztével, mely a vádlott és tanuk újbóli kihallgatása és szembesítésből állott, a törvényszéki eluök ur felhívta a kir. ügyészt a vsd részletes előadására mire a kir.- ügyész a végtárgyalás befejeztével Khreo-reich Ist váni 29 külóuféle hivatalos pénz el-sikkasztásával összesen 1894 frt 95 kr, mint részint önkéntes beismerése — részint tanuk vallomása folytán — vádlottat kérte 4 évi f"gság és az elsikkasztott pénz összeg ugy az uljarási költségek és rabtartásban elmarasztalni.
Melyre védő az alább következő védelmet terj.-s/,té elő.
Kőnek elmondása után az Ítélet hirdettetett ki, mely 2 évi fogságra, az elsikkasztott péoz összeg, eljárási költség 8 rabtarlás megfizetésére szól.
Az itélet sem a királyi ügyész sem a vádlott által nem fellnbbezteiett.
A tekintetes kir. ügyész ur által 29 féle hivatalos pén/ek elfikkasztásával vádolt Ehron-reieh István volt pacsai Bt»géd szolgabíró részé ről Merkly Antal védő ügyvéd által tett védelem :
Tekintetes kir. bünfeoyitő törvényszék !
Nem először áliok o védő helyen de talán tUols/.ór, mert ez a jövő titka; neiu először látom e zöld asztalon ezen feszületei mint a h.t\'ál és ítélet jelképét — s táu nem leszek .tul szerénytelen ha azt mondóin, hogy számtalanszor volt sz rencsém a tettes kir. törvényszék előtt vádlottakat védeni — és mivel mindenkor azon határozott m-ggyőződést inertem. hogy a tekintetes kir. törvény» ékiirík mindegyik tisztelt tagja midőn e terem küs/.ö-bét átlépi — minden szeszélyek és szenvedélyektől elválva, birói széké\', a törvény é-. igazság szellemé öl áthatva foglalta «1 és a végtárgyalás tárgyát tevő büncsalekményíikr« vonatkozó minden egyes tél leket éa körűi-menyeket oly éber figyelemmel kiséri. hogy azok a le va^y beszámiiás mérlegéből az itél.;t me^ejtésénól aoha ki nem maradnak — ha ezeket összefüggésbe hozom a mai végtárgyalns folyama alatt felmérőitekkel különösen vádlott
TÁRCZA.
Hazám napja-
Lemoine után franc*iAból.
„VÁr a sereg, bocsáss lmgom mennem kell! Meguőttem már, hl a haza, ne tarts fel ! Magyar vagyok: ngy szeretem hazámat! Bo hús kérlek, ne gátold ».eg utamat !»
— Ne menj fivér, ne hagyj kérlek magamra 1 Nélküled bú, bánat vonul arcromra. Életemet csak is neked sxenlelém :
NÁIad nélkül hogy éljek meg én — szcgi\'ny? Hallgass meg oh, ne menj távol l.ölcaónktol — A harcz kemény, karod gyenge majd megtör! Maradj, maradj, oly nyájas a házi kör, S hatád uapja — nézd — mi szépen tündökö. I
.Ne félj hügom, ne aggódjál somomon — N*gy vessély van - negitni kell haxámon ! Győzni fogok — jutalmam ii megnyerem ! Ha megjövök, érdem ragyog mellemeu !•
_ Ne monj fiv^r, jobb a béke, maradj itt —
Hal gasd meg hü testvérednek «zavait! Vagy tán nincs már kebeledben szeretet V Oh, dehogy nincs! te nreretss még engemet! Hallgass meg oh, ne menj távol böIcsonktSl — Kemény a har.r, karod gyenge majd megtöri Maradj, maradj, oly nyájas a ház. kor, 8 hazád uapja — nézd — mi SJtépoa tündököl! —
Nem hallgatott a kérésre — távoaoW. Elment m.ssee, elhagyá a kíg lakot Tiz év múlt ... ti* ho8«u év — semmi hír. . -A jó testvér folyton várj«, mindig sir.
De e^y nap a láthatáron por sxáll fel, Vigdal mellett jön egy sereg ezrivel Klói jön az érdemjeles fővezér: —
— E* 5 — ez 5 — a kedves,jó testvéri -Én vagyok az, nem válhatok bölcsomtSI.
Nagy volt a harc*, karom er3«, meg nem tört! Viwzajöltem, z oly nyájas a hasi kör, S hazám napja most igazán tündököl!
KONCSEK LAJOS.
a megtört, sziv.
— Beszély —
Irta: Szommer Sá.ndor.
(Folyt, és vége.)
Ezzel még néhány utasítást adott a betegnek éa távozott a többi betegeket megvizsgálni. * *
*
Április közepe fáján járt az idó.
Az idő kellemetlen, zord volt; óriási szél járta át a vidéket éa meghajtani látszott a százados fákat, melyeknek koronám recsegve tördeltek össze a száraz ágak. — A hó magas volt és helyenként óriási dombot képezett, másutt ismét a kopár föld in kilátszott, csak betakarva egy bzük jégkóreg által; a szél bömbölve sivitá keresztül az egész tájat, a havat messze magával hordva; — a fák kérge pattogott az iszonyú hidegben.
Egy áprilisi nap volt, milyent d*czem berben is ritkán találni.
Hét óra reggel volt midőn szent-iváni pályaudvarban a kanizsai vonat megállott.
Senkisem látszott kiszállani és az utazók igyekeztek a homályos ablakokon kitekinteni, melyet belülről kendőikkel letörültek. — Közel elindulás előtt az egyik kocsiból egy nyúlánk termetű ifjú lépett ki, fövege mélyebben arczába volt vonva, mintsem vonásait meg tekinthettük volna;— testét terjedelmes köpenybe burkolta és az indóházba irányzá lép teit — Alig, hogy annak másik oldalán kilép«*», egy éles fütty hallatszott, a vonat megindult, eleinte hallatszott moraja, később elnyomatott a sivitó szél által, mig végre egészen eltűnt a szem elől.
„Átkozott idő! — mormogá utasunk — éa még bérkocsik sincsenek; pedig nem szeretnek itt maradni."
Valóban egyetlen bérkocsi sem volt ott, lehetetlen volt nekik kijönui az ut és idő rósz 8\'asóga miatt. — Az u\'as rendbe hozván ruháját, macára terité köpenyét, abba méh en bele-burkolódzott mint aki hosszú gyalogutra készül, hatalma« botját markába szoritá és megindult. —
„Megyek azért, ha nincs is bérkocsi; oh ! kedves h.izám mint örül lelkem, hogy ismét láthatlak. — N-m fog s nki semmi bán\'ani az uton, — mormogá tovább, — mert sem ember sem állat nem hagyja «1 ilyenkor odúját, és ha mégis a véletlen elémbe küldene valami félelm-aj szörnyet, akkor kész vagyok vele megküzdeni.-
Ezzel görcsösen meg^zorítá a kezébeu levő botot és gyors katonai léptekkel a Z:i!a-Eger szegre vezető országúton tovaheladott.
A vándor gondolatokba látazottmélyedve lenni lépteit gyorsitá. — Csendről szó sem 1« hetett ; — a szél tovább őrjöngött, a fák egymás után recsegve törtek össze és a szél böm-bölését felülhangzá az őfátmetsző, sipoló lávír-dadrót, mely daczolva látszott ellenállni, mig másutt a borzasztó erő alatt elszakadt, szörnyű Buhintással csapódott a hófedett földre.
„Igaz, hogy N^gy-Kanizsáról Írhattam volna, hogy mikor jövök, — de most láttam még csak be, hogy igy jobb cselekedtem ; mert a szegény gyengéd leány ezen időben is bizony-nyal elibém jött volna és én ezt soha sem bo-caátottam volna meg magamnak."
Ismét hallgatott és folytatá útját.
„Vilmám, imádott Vilmám! közel vagyok hozzád, hogy ha hivem maradtál, m<Sjua
elsején oltárhoz vezetlek mint azt nagyanyádnak és szülőink sirjánál megesküdtem. — Senki se legyen kívüled nőm; mert más soha sem tudna boldogítani. — Mint örül a lelkem a gondolatnál, hogy az angyalt megb-pem, mily öröm fog reám és reá várni; ~ d« váljon nem haragszik-o, hogy három hava nem irtam semmit? Ki fog.békülni, ha tud tár a adom volt helyzetemet. — De ha hűtlen lett hoznám, akkor .... akkor .... vagy nem! legyen boldog mással! — én nem akarom sem az ő életét elkeseriieni, sem pedig a családi beké\', zavarni; — "hanem akkor jobb lett volna, ha a golyó mely megsebesített, szivemet szakította volna-el. — D; nem, ez" lehetetlen! hisz ő is hüi»éget esküdött nagyanyja előtt és szülőink sírjánál; bocsáss meg Vilma, ha ily gondolatoknak tért engedtem csak pillanatnyi időig is.
Te angyal vagy ! — No lám! — mondá midőn a Kaszaházról Egerszegre vezető uton átment a Zala hídján — mily jégtáblák borítják a Zalát! minden minden jégkéreggel van bevonva, csak az én szivem nem; — és ha be is lenne azzal vonva, Vilma iránti szerelmem heve rögtön leolvasztaná rólala
Ezzel gyoraan tovább sietett.
Az atezák daczára a délelőtti óráknak szokatlan üresek vol\'ak; — mind\'n tartózkodott kimenni a borzasztó hidegb t éa jobb helyet talált a kandalló mellett, melyben pa\'-togva lángolt fel az élénk .iiz. — Csak a ma gányos vándor tett« meg a borzasztó hidegben a hosszú utat. de nem látszott fázni, kebla lángolni látszott, arcza kigyúlt, szemei szikrá kat szórtak és szive h >ngös»bbao dobogott. — Miuden lépés közelebb vitteczéljához. — Amint
ZALAI KÖZLÖNY.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
önkéntes szabad beismerésével — ugy Utóm alig volt védői helyzetem oly nehéz mint ma — és védelmem sikere oly kétséges mint ma.
Midőn minden neme? érzet a jó és szép után vágyódik, ellenben kerüli a rosszat, gyűlöli a bünt — a védő e helyzetben is, habár gyűlöli is magát a bün cselekményt védői hivatásánál fogva nem fordulhat el az emberi gyarlóságok súlya alatt elsikaralott ember társától a vád lottói, hanem védői kötelességénél fogva tartozik védeni őt mint lehet vagy jobban mondva a mint tudja, én is tehát hivatásomnál fogva lehetőleg megkísértem védelmét a mint tudom.
A kir. ügyész ur által tapintatos ügyes-séggel előadott praecis vádja ellenében merev, ür«»B mitsem mérlegelő tagadással élni nem merek, nem is akarok, mert a bűntény alanyi és tárgyi tényálladéka fájdalom beigazolva van, azért e felett álokoskodás — üres phrasis avagy téves sylogismusokkal vitatkozom, habár egyes tételekből védenczemre előnyös consequen-tiákat tudnék is kimagyarázni — nem vitatkozom — nem csak azért mivel ezekkel a tettes kir. trvszék éber figyelmét fárasztani és az időt ekkép eljátszani nem akarom — de különösen azért nem, mert ezzel védenczem részére ily körülmények között előnyt szerezni nem hiszek.
Ugyanazért szem előtt tartva, hogy minden bűncselekmény elbírálásánál az igazságos és törvényes ítélet megejtésére nem elegendő maga a bűntény alanyi és tárgyi megállapítása egyedül, hanem igen is birói figyelembe veendők az indokok a melyekből — és a helyzet s körülmények, a melyek közt a tény létre jött — azért védelmemben csak az. enyhítő éa mentő körülményekre fogok röviden szorítkozni. A mindennapi tapasztalás igazolja, hogy minden embernek , mert ember — megvannak saját különcz nézetei, elvei, gyengeségei, szeszélyei és hogy ne mondjam szenvedélyei, melyek előszámithatlan nemei közé tartoznak a többek közt a könnyelműség, kártya szenvedély, könnyen hivőség, optimismua és az ábrándozás különbféle nemei és a többi, melyek habár mi módon felingereltetnek vadindulattá válva a józan gondolkodás fölé emelkedvén — áramlatként viszik az embert oda a hova jutni nem gondolt, annál kevésbbé akart —áramlat ként sodorják az örvénybe, honnan visszatérés ninca többé.
így történt ez vádlottal is.
Vádlottat nem C3ak én, de mindazok, kik őt közelebbről ismerik — könnyelmű — fájdalom de igaz, igen is könnyelmű embernek ismerjük — mit magyarázgatni felesleges, ebből kifolyólag történt, hogy eleinte vádlott csupán kedvtöltés és mulatságból kártyázott ez később szenvedélylyé — különösen pedig midőn sokszor vesztett, nyerészkedési vágygyá fajult el, hogy elvesztett pénzét visszanyerhesse — ennek Bzüleménye lett, hogy uzsorás kezek közé jutott, ebből ismét kifolyólag történt, hogy fizetésének egy része meddig a törvény azt megengedte a hitelezők által lefoglaltatott.
Mégis midőn leginkább reményiette, hogy egy véletlenség által ezen veszélyes helyzetből kimenekül reménye meghiusult, mint sok ezeren
a Kazinczy térre felért, néhány pe^ezíg megál lott, botjára támaszkodott és pihenni látszott.
»Itthon vagyuk; — néhány perezre van még szükségem és arámat keblemre fogom szorítani! —-
Ezzel maga körül tekintett, az olai utcza felé vette léptei irányát és gyors léptekkel ha ladott a járdán végig.
E vándor kétségkívül Paragi Gyula volt. —
„Oh Trézai néni — szólt a beteg Vilma az ápolónőhez — nem hiszem én, hogy valaha meggyógyuljak. — De minek is? mit ér az élet, ha nincs benne öröm? — Gyula meghalt
— én is meghalok. — Jobban tudom én ezt mint az orvosok, bár ók is nagyon jól tudják,
— de én érzem; — külöqben ők sohasem mondják meg a betegnek, ha halál fenyegeti őket.11 —
„Legyen nyugodt a kisasszony, kend meg fog gyógyulni és még boldog leendl"
„Jó Trézsi néni! — mondá a beteg édes moBolylyal — maga csak megvigasztal; — kö szönöm jó asszony a Bzives vigaszt, de én érzem, hogy végnapjaimat élem. — Csak egy ki vánságom volna még!"
,cj8 az lenne?" — kérdé az ápolónő kíván caian. —
„Oh Trézei néni! azt nekem senki sem tudná teljesíteni."
„Senki?" —
„Senkii" —
„Ejnye kisasszony! — azt hiszi, hogy nem lehet embernek teljesíteni egy szenvedő beteg kívánságát?" —
„Oh igen ! de nincs emberi hatalom, mely *xt teljesíthetné."
reményükben megcsalódtak — ugy ő is; mert hitte a midőn rwméiivlette, hogy a szabadítás lobogójával feldíszített hajók meghozzák a megszabadítást éa a remény üdvét — a tenger felzudult a hullámok a hajókat szétrombolva a reménység zászlaját a láthatárról elsodorták s midőn a feje fölött összetornyosult vészfelhők a reménység utolsó sugarától is megfosztva az örvény szé\'én állt, magáhoztért s bunbánólag addig folytatott üzérkedését főnökének a pacsai szolgabíró urnák feljelentette, mindennek — mind a vizsgáló bírónak kezébe adta az igazság kideriiésóre szolgáló fonalat illetőleg adatokat, mi által önkéntesen töredelmes bevallást tett, mi még egyrészről a bűnbánat jellegét hordja magán — másrészről indiciumul szolgál, hogy a jövőben életpályáját a becsületesség terére akarja átvinni.
Tehát enyhítő körülményül kérem tekinteni könnyelműségét, melyet a természettől nyert osztalékul és a bűncselekménynek önkéntea beismerését, továbbá enyhitő körülményül kérem tekinteni a rovatlan előéletet éa hogy hivatalos eljárásai felett a kellő szigorú ellenőrzés főnöke által nem gyakoroltatott; nem szokásom, nem is akaratom bárki jelleméhez közeledni, de a hol védői hivatásom parancsol velem, ott kell, hogy elmondj un az igazságot ugy a mint van, — nem is keresem, de nem is találom fel a hibát az ő mérvében a hivatal fónök eljárásában kinek sokszor napokat sőt egé^z hetet is a járásbeli községeiben köteles eltölteni, hanem igenis feltalálom a hiányt, a korkövetelte czélnak épen meg nem felelő közigazga ási rendszerben, mely ily körülmények közt a czélra vezető ellenőrzésről nem intézkedett, szavaimat igazolja azon körülmény is, hogy védenczem üzérkedését hivatalos állásában 2 évig folytatta a nélkül, hogy azt akár közvetlen főnöke, akár a felsőbb hatóságok észrevették volna.
Végre enyhitő körülményül felhozom vádlottnak jelenlegi szerencsétlen helyzetét, ki már 6 hó óta önkéntes feljelentése folytán megfosztva a polgári szabadságoktól és családjától vizsgálati fogságban áll, ki hivatalos állását elvesztve, kenyérkeresetétől megfosztva áll el előttünk, s ime most már bemutatom a tek. kir. trvazéknek a vádlott személyében — az élő halottat — igen élő halottat, mert igen is él phyaice lelkében telve bánat, kinos gyötrelmek és lelki furdalá8okkal — és-még is meg halt moraliter a társadalomnak, családjának és önmagának, mondom, élete kínosabb a halálnál, inert bánatos-lelke a kínos gyötrelmekkel küszködik, melyek felhőkként kergetik- egy mást lelkében és nyugalomról perczig sem lehet szó — és talán azt hiszszük, hogy ezen szenve dések a büntetés ideje tartamával megszűnnek ? óh koránt sem! ezek egész életén keresztül árnyékként kisérik a airig — a holtak csendes hazájába hol a test megszűnik érezni.
De ez nem elég, midőn e szerencsétlen védenczem büntetési idejét leélendi. — lelki kinaihoz még rgy más szenvedés a jövőröli gondoskodás, melylyel magának és családjának tartozik, kétségbe eső aggodalom fűződik, mely kinoa helyzetét neveli vagy súlyosbítja vádlott azon helyz te, hogy ő nem napszámos, napi
„Ugy az Isten teljesítheti; ő az árvák, özvegyek, betegek, éa tehetetlenek pártfogója!" —
„Ezt még az latensem teljesítheti!" — „Kisasszony ! ó hallatlan csudákat mívelt már" —
„Ezt mégis képtelen kivinni!" „Szabad kívánságát megtudnom ?" „Gyula meghalt! öt szeretném még egyszer látni ; — vagy legalább a sirját és azután szerelnék meghalni."
Az ápolónőnek még nem volt elég ideje erre válaszolni, midőn az ajtón kivül erős férfias kopogá8 hallatszott. —
„Nyissa fel kérem az ajtót — mondá a beteg bágyadt halotti hangon az ápolónőhez — talán az orvos jön." —
Az asszony az ajtóhoz sietett éa azt fei-
nyitá.
„Jézus Mária!" — kiáltá az asszony visz azatántorodva, mig egy köpenye8 férfiú belépett, kiben az első pillanatban Gyulára Í8mert.
A beteg a szörnyű sikoltásra megijedt és majd eszméletét vesztette, de csakhamar egy homlokán érzett csók életre hozta. — Felveté szemeit, előtte Gyula állott; szólni nem birt, hanem keserves és szivrázó sírásba tört ki, mely örömét látszott kifejezni. — A sírással azonban nem akart felhagyni, — folyton airt éa Gyulát hivta segítségül. Szüntelen láza volt; kiabált éa hadonázott, mintha valakivel verekednék; — Gyulát neheztelte, hogy nehéz tusá-jában nem akar segíteni neki; — ismét sírni kezdett, mely őrült kaczajjal végződött. — Egy velőtrázó sikoltáat hallatott, azután édea mosoly látszott ajakára ülni és eszméletét — elvesztette. —
kenyerét erős munkával nem képes megkeresni, hanem csak irás és észteholségével és mivel ilyen helyzetét ismét nehezíti a mai levegőben uralgó járvány betegség, hogy mindenki, ki csak irní, olvasni tud, az irodai térre akar szorítkozni és ur akar lenni — nőnek ezek mint fűszál 8 nevük legio éa mégis ha igazságosak akarunk lenni 3 azokat közelebbről is vizsgáljuk, találunk azok közt igen sokat, kik erkölcsi és szép képzettségekkel birnak — már most tegyük fel, hogyan pályázhat az előzmények után ezekkel ezen szerencsétlen ? A felelet önmagától jön.
Nincs tehát itt köztünk számodra hely, s áldjon avagy sújtson a 8ora keze innen távoznod kell, el tehát egy mesaze hazába idegenek kö?é, kik között a reád sütött mngsikamláa bélyege, ismeretlen idegenek közt kell tehát számára éa családja számára a kenyeret megkeresni; mit tesz ez, ezt megmagyarázza azon közmondá8, hogy az idegenek közt nagyon olcsó az ember.
De majd tovább Í8 mentem miut akartam ; visazatérek é* befejezem védelmemet a lettes kir. trvszékhez intézendő azon tiszteletteljes kéréssel, hogy:
. Mivel a biró magasztos hivatásánál fogva nem kötele8 mindenkor a törvényhideg a néma betűi ezerint Ítélni, hanem bölcs belátása szerint a holyzet éa körülményekhez képest magasztos birói székéből letekinthet az emberi gyarlóságok súlya alatt elaikamlott embertársára a vádlottra, a őtet az ítélet megejlésében birói kegyeiben részesítheti.
Ezen birói kegyért esedezem védenczem részére a felhozott enyhítő körülményeknél fogva, melynek sikerét annál is inkább reményiem; — mert vádlott az önkéntes feljelentés és beismerés által még egy részről jilét adta a bünbánatnak, másrészről akaratát fejezte ki, hogy a jövőben életpályáját a becsületesség terén kívánja folytatni és leélni.
Bűnügyi tíírgj ;ilüsok jegyzéke.
Znla-EjÉrszfigi kir. törvényszékiül.
1880. évi augusztus 5-én.
1593. H/80. Sz. 1. Cseresznyés Fereuc/. tolvajlással vádolt elleni ügy bon 2-od bir. Ítélet hirdetés.
Augusztus 6 án. 1477. B/80. Sz. I. Horváth József a társa súly. testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás;
1519. B/80. Sz. 1. Heimer Albert s társa hamia okirat készítéssel vádoltak elkeni ügyben vég tárgyalás.
1535. B/80. Sz. 1. id. B*kk Pál sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1594. B/80. Le\'. Dömötör Pál s társai
tolvajlással vádoltak ellepi ügybm végtárgyalás.
Augusztus J12 én. 1628. B/80. Sz. 1. Németh Anna gyermek g) ¡1 kossággal vádolt elleni ügyben 2 od bir. Ítélet hirdetés.
1637. B/80. Sz. 1 Biró János istenkárom-láa és veszélyes fenyegetéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. ítélet hirdetés.
Gyula az ápoiónőiől megtudta Vilma betegsége eredetének okát; — meg udta a koholt hiit, mely halálát jelezé, egy szóval megtudott mindent, ami távolléte alatt történt.
Az orvos nyilatkozata szernt a halál elkerülhetetlen vala, — de ha Gyula nem jött volna váratlanul, hanem a beteget előkészitette volna reá, akkor a halál nem következett völna be oly gyorsan; — rögtöni megjelenése kártékonyán hatott & betegre, ki őt holtnak hitte és ez sietteti halálát. —
Néhány napra reá Gyula iámét a beteg ágyánál időzött. —
„Gyula! — mondá a beteg — mindjárt nálad leszek; várj, várj kedvesem! anyám int, mindjárt nálatok leszek, — Gyula, csak maradj hü hozzám, májusban oltár elé lépünk!"
Gyula végig hallgatá a beteg phantaziáit, annak kezét megcaókolá és mondá:
„Angyalom, hisz én nálad vagyok! — Gyula él, én vagyok Gyula!" — A beteg figyelt. —
„Persze, hogy él Gyula — mondá — én is mindjárt életre jövök éa mi egy azebb hazában ütjük fel sátrainkat. — De hát aüketek vagytok, miért nem ere8ztitek be? hisz kopog az ajtón!"
„Nem kopog senki kedveaem, légy nyugodt!" —
„Vakmerő! ki meri azt szemembe mondani ? be nem .... c8end! . , . . mily bájos hang! .... zárjátok el-az afjtót, mert már ismét előttem van rémalakja; — huh! megöl... Gyula aegits, mert a torKoraat szorítja .... megfojt! — hol van Gyula?"
„Itt vagyok édesem én vagyok Gyulád hisz kívülem senki sincs itt; — nem bánt senki!"
AUGDflZTUS 5 éa 1880.
Augusztus 13-án.
822. B/80. Sz. I. Kovács Vendel és fáraa váltóhamisítással vádoltak elleni ügyben vég tárgyaljé.
858. B/80. Sz. 1. Erhard Ferenci suly. testi sértéssel vádolt elleni ügyben vég\'árgyalás.
1112. B/80. Sz. 1. Markó Imre éa társai folvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyaláa.
1488. B/80. Sz. I. Dömötör Gábor szán-dékos kártétellel vádolt elleni ügyben vég-tárgy ulás.
Augusztus 21-én.
141G. B/80. Sz. I. Pap Józsefué tukkusz tássál vádolt elleni üffyben vég tárgyal ás.
1466. B/80. Let. Gélícz Imre 8 társai lopással vádoljak ellení ügyben végtárgy aláa.
1548. B/80. Sz. 1. Kovács Eva Viktoria gyermek gyilkossággal vádvlt elleni ügyben vég tárgyalás.
Anguszlu8 26 án,
1736. B/80. Sz. 1. Perna István s társai lopással vádoltak elleni ügyben 2-od bir. itélet hirdetés.
1753. B/80. Sz. I. Tóth György közhatóság elleni erőszak bűntettével vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
1770. B/80. Sz. I. KovácJ László ember-öléssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélet hirdetés.
1779. B/80. Sz 1. ZsoldoB János emberöléssel vádolt elleni ügyben 3 ad bir. itélet hiidetés.
Kelt Zala-Eg\'-rszegen, 1880. jul. 30 án-MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató
Helyi hírek.
— János Salvator főhe rezeg aug. 2-áo este Nagy Kanizsára érkezett f a „Szarvas" vendéglőbe szállt s másnap a huszárság felett tartott nagy szem\'ét. 3
— A követ választási mozgalom mínd-nagyobb hullámokat ver. A függetlenségi párt értekezletén héttőn délután Unger Alajos kanizsai születésű bpesti ügyvéd elmondá hatásos programmbos/édét,Eötvös Károly kitűnő publi-czista: roppant tetszés, taps s viharos éljeuzés közt tartott hatalmas beszédet, este fáklyás zenével tiszteltettek meg, mely alkalommal Tuboly Viktor szónokolt, Eötvös szokott ékesszólással felelt! Unger Alajos lakásánál pedig Remete Géza.és Földy Ferencz tartottak üdvözlőbeszé det, melyre a képviselőjelölt zajos tetszés közt válaszolt. Pacsán jul. 3-án tartatott n»gy érte kezlet Ujlaky József plébános jelöltsége mellett, ki mégnyerő modorban tartott jeles beszédet s fejtege tó álláspontját. Ugyan ez nap délután tartott a Jókai párt végrehajtó, bizottsága érte kezletet a „Szarvas" termében. Bővebben a falragaszok. Ez alkalommal szükségeauek véljük kijelenteni, hogy lapunk hasábjain párt-szellem nem uralg s igy valamint ámult hétfői, ugy a jövő vasárnapi szónoklatokat gyorsírói jegyzet nyomán közlendjük. Ebből folyólag kérjük elkülöníteni a lapot a szerkesztő vagy kiadó politikai elvétől.
„Gyula itt vagy ? — mondá a beteg felemelkedve odahajoló vőlegényét átkarolva — „az Isten áldjon megl" —
Görcsösen szoritá meg az ifjat, arczát egyszer megcaókolá éa mondá:
„Ha Süketek nem vagytok, akkor a hívó szavnkat csak halottátok?!" —
„Ki hívott?" — kérdé Gyula. — „Ah! végre ott jönnek; anyám, atyám és nagyanyám, de Gyula nincs közöttük ! — Mindegy majd feltalálom öt is és vele együtt boldog leszek! — Ha! mindjárt . . . csak egy pereznyi kegyelmet kérek, kegyelem! kegyelem! .... Gyula az Isten áldjon meg! imá dott Gyulám!"
Ezzel visazaroskadott és jegyese kaqai közt kiadta annyit szenvedett lelkét. —
Gyula a fájdalomnak egy csepp jelét sem mutatá, — mindent magába rejtett és csak aki igen jói szemügyre vette az ifjat, csak az látta, meg r*jta> hogy a nome3 ifjú sokat, nagyon sokat azenved. —
Fel tűn t május elBeje. — • Gyula felölté fekete ruháját, — fehér inget vett magára, azóval ugy előkészült, mint egy vőlegény a lakodalmára. — \'Borzasztó kínok gyötörhették őt, mit tol!\'leírni képtelen, — mára volt kitűzve esküvője éa ma fogja menyasszonyát elkísérni —: az örök nyugalomra, a temetőbe! —
Borzasztó helyzet!
Egy télizöld és fehér virágokból font koszorút tett a koporsóra éi megtört szivvel ó$ lélekkel bár, de fájdalmának^ egy hang által 8em adva kifejezést, kisérte el a kedves halottat utolaó útjára. —
Csak midőn a nép a sírkertből távozott, akkor térdelt a friss haotokra és keaervea airáa-
TJZENKILENCZEDIK. ÉVFOLYAM
— Helyeselj iik Orosz várj Gyula ur nak azon intézkedését, hogy uiint elnök az Önk. tűzoltó egylet részéről megtiltotta a lámpák kikölcsönzését a követválasztási mozgalom alkuira Ara s egy szóval bárm-lyik párt irányában mutatandó lüzol ló-mi nöség^eni lényke-dést. —\'
— Behutdetett. Hazafit kötelességet vélek teljesíteni, midőn Savel János ur, helybeli lakatos mester iránt a nyilvánosság terén i« kifejeinm méltó elismerésemet azon ritka, materi ügy ességeért, miszerint Werth-im féle bezárt caa.\'ámat, melynek kulcsait elvesztettem, minden jelentékenyebb eszköz nélkül könnyű módon felnyitá. Szeídl Ágost városi könyvvivő.
— Mint jeleztük, valóban aug. 12-én lesz a képviselőválasztás. Elnök Talabér Z<ig mond, alelnök Tóth Lajos, jegyző Simon Gábor. Mindkét elnök beadta lemoudását.
— A tűzoltói tumboluestóly mult vasárnap jól sikerült, nemcsak ez előbb szenvedett kár holyrö lett ütve, hanem tiszta haszon is maradt. A paripát Jerkovica N. adjutans ur nyeite meg. Kár, hogy ily alkalmakkor az étlap nem inarad meg kertiesnek.
— Lapunlcban említve volt hogy Blau Pál ur a Kisfaludy ut-zára eső sarok haztelek falait kijavíttatni igérkezék, jelezhetjük, hogy e szép utcza csinosítására valóban nem jelentéktelen költséggel teljesíté is nzt, beváltván szavát, — A város díszítésére szolgáló intézke-^ dése elismerést érdemel.
— Feltűnő, hogy az idén a vasutak igazgatóságai megtagadták a nagy-kanizsai ga-Imnavásárra utazók részére az előbbi években élvezett vnsutFlfrleszállítási kedvezményt, hol ott ez által mind maguknak, mind az intézmény czéljainak előmozdítására hátrányt okoznak, ez által félhetni, hogy jelentékenyen kevesebb vállalkozó akad. A vonatoknak azért, ha kove aebb utázó van is, közlekedni kell.
— Hymen. Héttőn e hó 2. nagyszámú közönség jelenlétében, esküdöt* örök hűséget Kohn Ödön ur fiatal és derék kereskedőinknek egyike a kedves és müveltlelkü Strem Johanna kisasszonynak, városunk izraelita imaházában. A menyegző a keresk. Casinó helységében lucullusi díszvacsorával ünnepeltetett meg, melyet lelkosbnél lelkesebb pohárköszöntéaek úgyszintén Kartsmaroff Leó ur szokott vírtuosítással
. tartott dalelőadásai füszerezék. A lakomát táncz követé, mely a társaságot a legvidorabb jókedvben ajnalíg együtt tartá. Follegtelen boldogság oronázza.a szép frigyet.
— Zala-Fgerszegröl kapjuk a követ-«kező meghívót! A tanulmányaikat a vidéken
folytató z. egerszegi iijuk a helybeli „népnevelési egyesület" javára 1880. augusztus hó 7-én a Iláry-féle kerti helyiségben \'ánczczal összekö-\' tött zártkörű müversenyt rendéinek. Grütivrald Samu, Krób Károly, Nagy Károly, Páslek Sándor, Rosenthal Jenő, Kosén thai Soma, Tahy Elemér, Tóth Sándor renderők Belépti díj: személyjegy 50 kr; — családjegy 1 frt. 60 kr. Kezdeté d. u. 5 órakor. Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilng nyugtáztatnak. A meghívó másra át nem ruházható s kívánatra előmutatandó. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a következő napon tartatik meg, esetleg
ban adott érzelmének kifejezést. — Itt eszébe jutottak kalandjai és ifjúsági élményei: — reá . gondolt azon éjre, midőn jegyese nagyanyjával a hegyről hazamentek és ő még azou éjjel meghalt: eszébe jutott aunak halálos ágyánál tett Vilmára vonatkozó esküje: — eszméjébe idézte azon időt, midőn a uagyanya halála után Vilmával itt szülőik airjai felett esküdtek egymásnak ismételten örök hűséget. —
A hold már jó magasan emelkedett az égboltozaton, midőn kiábrándult gondolataiból; felállott, kalapját baljába vette, jobbját szivére tette, szemeit a csillagos égre roereszté és mondá —:
„Igen Vilma! itt esküdtünk egykor egymásnak örök hűséget és ismételve esküszöm, mint azt akkor tettem, — kívüled nőm senki se legyen!
Ezzel leborult, megcaókolá a hantokat, melyek jegyesét takarák és mellére csüggesztett fővel távozott. — A kapunál megállott, a siri csendet észrevéve, látván a kísérteties kinézésű sírköveket a méla holdvilágban, tudta, ( hogy maga van itt, — önkénytelenül borzadott. —
Egész éjjel gondolkodott azon, vájjon ki | koholhatta ki az ó halálát ? — De végre megnyugodott, mert ismerte a világ nyelvét, hogy bizonynyal megtudta valaki, miszerint ő megsebesült; — a második már veszélyesnek jelezhette a sebet; — a harmadik elkerülhetlen-nek hitte a halált és a negyedik és a többi valamennyi holtuak híresztelte. — Később maga magát okolván mindénnel, mert nem adott magáról életjelt; de ez lehetetlen volt neki és így félig megvigasztalódva a sorába belenyugodni kezdett, midőn egy jótékony álom erőt vett rajta. —
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 5-én 1880.
pedig a helybeli t. cz. közönség annak mikor-tartásáról falragaszok által ludosittatik. Mü*o rozat: Zene; g „Hymnns* Erkel F.-től. Énekli a tanuló ifjúság dalárdája. 2. „Élőre4 Költemény Tóth Kálmántól: szavalja R\'ísenthál Jenő 3. „A.Bzénégető leányka" Abseuger J-iól. E!ő adjáfc fuvolán és hegedűn i Tahy Elemér és Poli Czer Mór. 4. „Magyar népdal egyveleg" Énekli a tanuló ifjúság dalárdája. Zene. 5. „Ad gyal és ördög* Költemény Szász Károlytól; szaval Ija Tahy Elemér. G. „Vándor estdala« \\Ve-ber B. K.-tól. Énekli a tanuló ifjúság dalárda ja. 7. „Zrínyi Boldizsár" Költemény Illyés Bálint tói; szavallja Krób Károly. 8 „Szózat" Egressy B.-tól. Euekli a tanuló ifjúság dalárdája. Táncz.
— Muralcözböl írják: Pénteken, julius 30 án mindenki rettegve tekintett a láthatárt borító veezes fellegekre. Hiába volt aszünetnéi-küli harangozás, délután 5 órakor szakadni kezdett a dió nagyságú jég és hullott mintegy 5 perczig. Ez öt perez alatt minden tönkre volt téve Felső-Muraközben. A kukoriczát szárastól a szőlőt vcsszőstől tördelte le az iszonyú jég, BŐt a kintalált szárnyas baromfiakat is agyonsújtotta. Szóval mindent tönkre tette a mi még szabad ég alatt volt.
— Színházi krónika. Keszthely. 1880. aug. 2. Szombaton, julius 31-én Nikó Lina jutalomjátékául a „Fokról fokra" cziraü bécsi életkép ada\'ott nagyszámú közönség előtt. Nem helyeselhetjük, hogy „pesti életkép"-nek nevezi a színlap e tökéletes német zamatu s a magyar közszellemmel semminemű, atyafiságban sem levő színmüvet; nézetünk szerint ez a német népszínmű, b hagyjuk meg nekik ebbeli dicsőségüket. IIr tökéletesen volna reorganizálva, talán ráillenék a magyar népszínmű elnevezés is. Irta Müller Hugó. Előadása csinosan sikerült. Nikó Lina (Lizette) könnyed alakítása és elragadó éneke, különösen a gazdászokra aplicált coup-letts-je által fülrepesztő tetszés vihart idézett fel; s hogy a vihart eső is kövesse: megjelent az is koszorúk és gyönyörű bokréták képében. A koszorúk közül kiválóan díszes volt a gazdá-szoké, myrtusból, széles, piros-selyem szalagján arauy nyomással e felirat: „Koszthely, 1880. jul. 31. a gyakornokság." Nikó Lina mellett Kalpáthyné (Mari), Bágyoni (Reiohenberg), Kárpáthy (Stark) és Mátyási (Brunner) tűntek kí;ez utóbbi méltó volna tekintélyesebb,, nagyobb szerepekre is. — Vasárnap aug. 1-én „A legény bolondja" került színre közkívánatra másodszor, Szabó Bandival. A nézőtér most is szépen megtelt s a közönség még jobban mulatott mint az első alkalommal. A szereplők igyekezete elismerésre méltó. Szabó Bandi a népszínműi alakitásnak valódi mesteréül mutatta be magát; kedves naturellje, eredetien szép éneke, de még valóságos hortobágyi costume je is elvitázhatlan varázserővel hatottak: Túri Gergely szerepében utolérhetlen tökélylyel ala kitolt. Nikó Lina (Kati) osztozott Szabó B sikereiben és kitüntetéseiben. Kelemenné (Panna) nem könnyű szerepót igen jól felfogta, valamint Latabérné (Juliska) is. Zendiuek (Barna Imre) több érzést és kevesebb pathost kellett volna kifejtenie. Mátyási (Krímszky) jelentéktelenebb szerepében tetszett. Kulysses.
IV.
Másnap eladta minden birtokát, korán reggel a sirtkertbe sietett, bucatit vett a kedves síroktól, melyek alatt övéi nyugszauak és némán hagyá el a sírkertet, néha néha bú* pilan-tást vetve hátra.
A városba érve gyorsabbak sietett és eltűnt szemeink elöl.
Csak midőn Kaszaháza felé vevé útját, akkor tűnt ismét szemünkbe; — gyorsan felsietett a nekeresdi dombra, honnan az egész gyönyörű vidéket belátta, a várossal és messze ellátszó két templomtornyával. —
„Isten veled hazám ! szülötted szerencsét len benned, most más hazát keres magának; — mint virulsz te gyönyörű vidék és te Zala mily élénken csevegve locsolod partjaid; — oh! mily üde vagy te táj, de az én keblemben ko pár pusztaság létezik, — minden kihalt belőle. — Egykor ott a Zala felett mondám: „mily jégkéreggel van bevonva itt minden; csak az én szivem nem!" —
Most megfordítva van; a természet örii\'» virul minden, csak az én szivemet vonta be a jégkéreg. — De az Isten igy akarta, történjen tehát szent akarata szerint!" —
A magányos országúton gondolkodva haladott végig; — Szent-Ivánon beszállott a legközelebbi vonatba, — bucsut intett hazája messze elfehérlő tornyainak---háromszori csengetés — — — egy éles fütty---
és az ifjú egy pár könnycseppel szemeiben, bánatos arczczal, levert kedély hangulattal, egy mázsányi búval és megtört szívvel elutazott a tovarobogó vonaton. —
Azóta még nem látta soha seuki!
— Balaton-Füredről írják nekünk: Szekrényesy Kálmán távuszása a hideg idő miatt elnapoltalott. A galamblövészot szépen sikerült; a füredi dij tíz galambra kilenczlövő kö zü! az .első dijat b. Fiáth Pál, másodikát ifj. gr. Esziurházy László nyerte. Tiszteletdíj: öt galambra 15 lövő közül az első első dija! Nagv Elek, a másodikat gr. Eszterbázy Andor nyerte. Az Annabál rendkívüli fényesen sikerűit, a díszes uj gyógyteremben minden holyiség, roóg a karzatok ia zsúfolva voltak 450 —500 vendég lehetett jelen ; a négyest 48. .a füzértánezot 36 pár tánczolta. Fürednek még sohasem volt ennyi vendége, még a fürdőszobák is telvék. A Balaton ismét erősen árad.
— Értesítés. A zalumegyei ált. tanítótestület központi választmánya havi rendes ülését folyó hó 8-án d. e. a keszthelyi elemi népiskola tanszertárában fogja megtartani, miről az érdekelteket tisztelettel értesíti a tantestület elnöksége. —
— Ujabb változási Kováls Sándor sü-meghis. szolgabíró hivataláról leköszönt, helyét Fűzik Gyula ur tölti be.
— A Sümeghi postahivatal a távirdával f. évi okt. elsején egybe tog köttetni. — 1880. aug. 1. Bessenyey Ernő orsz. képviselő Zala-Szt. Gróthon beszámoló beszédet tartott.
— A m. kir. erdő felügy előségekVa rületi beosztása folytáu a szombathelyi kerületbe erdöfulügyélőül Garlathy Kálmán, alerdŐ-felügyelőül Sághy Kálmán neveztetett ki, 8 ezen kerületbe Győr-, Veszprém-, Zala , Vas-, és Sopronmegyék, valamint Győr és Sopron szab. kir. városok közlörvdnyhatóságai tartoznak.
— Bellatinczról írják lapunknak: „M. hó 30-án súlyos C3apás által zavartattak fel szerény városunk lakosai. Már kora délután kezdtek tornyosulni a felhők a láthatáron, vésztjóslólag közelítve, s mindinkább kifejlődve, ugy hogy 5 óra felé már közvetlen városunk felett lebeglek. A vész előjelei ez alkalommal nem csaltak, mitől annyira féltünk csakhamar bekövetkezett. A rettentő orkán után megeredtek az ég csatornái, közbe-közbe kisebb nagyobb jégszemekkel vegyitve. A la kosok már már hálát atfva örültek, hogy a vész talán minden rosz következmények nélkül fog elmúlni — azonban keserűen csalódtak, miután a vihar egy pár perez alatt egész más fordulatot vett. Az eső megszűnt s beállt a jégeső, mely egy pár perez alatt „jégszaka-dáösá" változott. Ez borzasztó volt, mit leírni lehetetlen. Eg és föld együvé olvadt, megmér-hetlen jégtengerré alakulva, megsemmisüléssel lényegéivé, az egész várost. A rémülés b-töl ö.l minden házat, nők, gyermekek a legnagyobb kétségbeesés közt jajveszékellek, a férfiak pe díg ijedten szemlélték az rzen soha nem la pasztalt a lehetetlenséggel majd határos ese méayt, végre 7 —S pereznyi irtóztató tombolás s szakadás után a vész megszüut. A kár nagysága mindeddig meg nem határozható, különö sen sokan szenvedtek a cserép zsindelyes épületek ezek közül is azok, melyek helyzetüknél fogva inkább ki voltak téve a jég irányának. A földeken lévő gabna termények szintén tönkre lettek téve. Az eion jégdarabok egy tyúk tojás nagyságának feleltek meg. de akái-hány ludtojás nagyságú is találkozott. Iiy, több perezon keresztül tarló rohamos jégszakadásra a legöregebb emberek nem emlékeznek. Emberélet áldozatul nem esett.
— A pnesai konferencia. Augusztus 3-án a felső vidék nagy számú közönség jelen létében adott kifejezést óhajának. - Horváth Mór ő méltósága előadja, hogy a választókat összehívta értekezletre, moly alkalommal nyilatkozatot nyerjen arról, hogy a nagy kanizsai választó kerület összes érdeke kit óhajt föl-
léptetni és kiben öszpontosul a bizalom, hogy képviselőjelöltjük legycu, — örömét fejezi ki a lelett, hogy oly nagy számmal jelentek még,
— felhívja az ért.*kezl :tet, hogy kebeléből elnököt és jegyzőt válasszon — és elnöknek egyhangúlag Tolnay Károly volt Országgyűlési képviaelő, jegyzőnek pedig Skublícs Sándor urak Szent Mihályról választattak. Elnök elfoglalván helyét hazafias szavakban adja lud-tára a választóknak, hogy bizalmuk kiben öszpontosul? és minthogy több pártárnyalat mutatkozik a kerületben, melyik párthoz akarnak tartozni? erre szót emelt Szabó Pál ügyvéd ur, ki 8?ép szavakban a mérsékelt ellenzéki párt rég megpróbált egyéniségét Ujlaky József pacsai plébános urat ajánlotta, erre harsány él lelkes éljenzés közt egy szív 8 egy akarattal fent nevezett lelkész ur kikiáltatott. Elnök ur felszólítja a pártot egy 1G tagu bizottság megalakulására, mely következőleg alakult: Inkey László elnökül Nagy.Récse,, Kollár János Pacsa, Szabó Pál ügyvéd Pac3a, Unger János Felső-R*jk, Koller István Alsó Rajk, Nunkovits Vilmos Gétye, Báán Kálmán Szabar, PáHYy Elek Pölöskefő, Tánczos János Rád, Nagy József Szentpéterur, Kozáry György Rada, Tóth Pál Horváti, Stíngli Károly Gesle, Bartos János Nagy - Kanizsa , Hoffer Ferencz Kis Kanizaa, Skublics Sándor Szent-Míhály, Nyéki Pál Bakónak. A jegyzőkönyv felolvastatott, a választó közönség által egyhangúlag elfogadtatván, elnök és jegyző urak által aláírva helybenhagyatott. Pacsán, aug. 3 án 1880.
— Jövő számunkhoz mellékeltetni fognak a függetlenségi párt hétfői népgyülésén tartott beszédek.
— Mai számunkhoz mellékelve van Brandt R. gyógyszerész schweizi labdacsainak külön hirdetéáe.
— Rövid hirek. Suttőu a nép föllázadt ós a jegyzőt elkergették. kstouaság csilla pitotta le őket. — Eugénia excsászárné megérkezett Angliába. — Kmethy tbuok nővére kórházban balt meg. — A kőszegi nagy tüz kémény kigyulladásból eredt, a leégott házak kevés kivó\'ell?] biztosítva voltak. — Rájöttek, hogy a pnpir inggallérok arsenikiunot tartalmaznak.
— Pécsett a nagy hadi gyakorlatok sz-ptem-berben leszuek. — A budai alagutat a vtzazi-várgás veszedelemmel fenyegeti. — Münchenben a festészeti akadémián öt magyar nyert kitüntetést. — Montenegróban 16 — 60 évesek fegyver alászólilattak. — Somoskeői Géza védő ügyvéde Eötvös Károly. —Seeruann átvette a tartalékparancsnokságot Egerben. — Az orosz czár titokban egybokolt Dolgoruki her-czegtíovel. — Mezey Lajos festőművész meghall. — Majláth Béla Petőfinek kiadatlan köl-
i teméuyét fedezte fel. — A czeglédi levéltár rendezésekor sok régi • okmányra talállak. — : A Vezúv kitört. — Vilmos csáazár\' Lcblbeu aug. 10-én találkozik királyunkkal. — Fényképezett hamis 10 frtosok vannak forgalomban. | — Az uj országházát valószínűleg a M.irgithid közelében épitendik.
ki nyert?
Temesvár jul. 31 én: 16. 81. 10. 58. 54. | Bécs „ „ 87. 33. 86 14. 11. | (irácz „ . 60. 31. 21. 30. 46.
Szerkoszloi fizonet.
■1 i<".». Győr A lapokat kö.>zünettol vettllk. Szi-| ves ü\'lvíislot!
42ID. Sr. A Őszinte köszönet becses flgyel-
: mt\'i-rt
4211. Z*la:-Kgerszeg. • Tekintve a jótékony I czúU, nera polomizálliatutik.
1212. Oleicbenbcrg. Tárgyhalmaz» miatt kény-, teleitek vagyunk jövő színira halasztani. C<l\\ö7.1et!
í\'uleiós szerkesztő: Batorfi Lajos.
¿2

2 ií zn
a ~
J» ® J
: * >»°
_ cr
U) — ¿2 3 -a í; B " s- « 2 « -í
5 >» T te
vo M -O
J5 w = v o í.
•f £ .S C £ — -eo \',
=2. - ■
S =3 ffS
N — ffl - r
« > * a =5
o f» -e, tű • n
2 -9 ® ^S

i * N E 2 s <
5 = 1 S £ 8 |f ií Si
— a "2 =
r js > jé <s
TIZENKILENCZEDTK ÉVFOLYAM
Z A h A \'I K ö Z Xi ö N T.
AUGUSZTUS 5 íd 1880.
HT X n XD E T È S E IC
A Magvar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt isínzgatósáíín ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállit&a&ra és k&rok felvételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER. MOSCOVITZ.
A Magyar-franczia biztosító részvény-táraaság1
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s "a vezériigynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítok leg-készségesebben megadatnak. BÍZtOSlt pedig Jl tárS&Ság
a) tűzveszély és robbanón által okozott károk ellen; c) márazon vagy vixen «zállitott javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen d) az emberéletére minden ismert módozat szerint. A Magyar-francxüi biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a fővároa legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14-én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
V álasztmány.
Elnök : Bittó István, 5 fels. val. belső titkos tanícsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képv. stb. Bpesten. Alelnökök : Báró Sánhidy Béla, fóldbirtoa, orsz. képv. seb. Budapesten. Bontoux Jenő, a párisi Societé do l\'Union génerale elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok. Robert Morin marquis de Banneville, az osztrák déli vasnt igazgatósági tagja stb. Párisban. Neuwelt Armin kir. keresked. tanácsos nagy. kereskedő. 1 jOVHjf zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke sth. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, om. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlntl Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb: Bécsben.
Felügyeli5 bizottság. Beck Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo. a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a keresk*d«lmi akadémia igazgatója Budapesten.
SerrebOttrce J08. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union génerale vezárfelügyelője Páríaban.
Igazgatóséig
Igazgatók : Dr. Hiller Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bé-sbon. Klstenraacher Károly a ,Hoffmmn József\' nagykereskedő czég fónöke Budapesten. Schweloer Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vozérigazgató : Moskovlcz L:ij08 Budapesten.
Tokintve o társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és a/, üzletvezetés élén levő, hazánkban is nagyobbrészt ismert é* köztiszteletben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarclrában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit naki c társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tókecreje és az élén álló egyéniségek jelleme ogyrészról teljes biztosítást nyújt arra nóive, hogy a társaság ílzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének iníndei.kor és teljesen meg fog felelni, másrészről a szakvezetés avatottaága ar. iránt is kes.iaségü! szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekiot«-ttel fog lenni a verseny jogosult követelményeire.
Amidóu tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közö iség bizalmát az áltila képviselt társaság iránt ujbAl felhivja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérttgynökaégi torületen a vidéki ügyuökségek szervezése teljes folyamatban van és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880: május hóban. . A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
» Tezérflgyilöksége Nagy-Kanizsán,
989 25-52 Kerületi ügynökség Süraeghen Epstciil V. urnái. GUTMANN S. H.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. _
Első magyar
gép- és tüzoltószerck
gyár, harang
érczöntőde
2 Rottenbiller utcza 66. sz.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tiizoltászati és vizniütészeti gépek készítésére; a i kapcsolatos vizinütészeti osziály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, m»lyb«u kizárólag honi mm _ alkalmazása mellett, minden czélnak nn-glnlelA szivattyúk és kutak kéaniteinnk.
Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra hérmentesen szolgáltatnak. "Wl
-A. gyár fiLólrfceleije: Kolozsvárott, belmonoxtor-utcza 12 szám alatt létezik.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen, és felüln.nlhatatian az étvágyhiány, gyo-morgyengeség, roszazagn leh<-IIet, szi\'l>k, savanyu ft-lbüfözés, kólika, gyomorhun.t, gyomorégés, hugykőképződés, tnlság< s nyálkaképződés, sárgaság, un <or és hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyerea bántalmak ellen.
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Kapható: Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, valamint az otztrá\' -magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában éa kereskedésében.
KSzpontl szétküldés! raktár nagyban éa kicsinyben
Brady Károly,
„az őrangyalhoz" csimzett gyógyszertárában -52 Kremzierben, Moryaország.
" EBB\'. \' •\'•"il1
| 1880
j Árlejtési hirdetmény.
A pozsony-varasdi államnt baksai átkelési szakaszán levő 205, 206 és 207. sz. alatti fahidak kijav\'.tását a nagyméltósága közmunka ( és közlekedési roinfeterium 1880. évi julius hó 25-én kelt 9975. sz. magas rendeletével 1851 frt 14 krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában | folyó 1880. évi aug. hó 19-én reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a .vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni ! résztvevős esőiére, magukat a fent kitett összeg 50|o-el mint bánat-\' pénzzel ellásák, mely vállalkozás esetében azonnal l0°/o biztosítékra les* kiegészítendő.
Az Írásbeli ajánlatok fonnt kitetett nap reggeli 10 óráig fogad-j tátik el; ezi-kben az ajánlattevő neve, lakáaa éa polgári állása ponto-
Isan kiteendo; továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóii elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó munkálatokat éa feltételek tartalmát ismeri éa elfogadja.
Az iráabeli ajánlatokhoz a vállalati összeg l0°Io-ja készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvények éa feltételek az alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetók (112 2—2)
Zala-Egerszegen, 1880. évi julins hó 28-án.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
BUDAPESTI BÚTOROK.
Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár mellett és C8akÍ8 SOlíd és megbízható készitményu nagy készletben
STEINBACH SÁNDORNÁL I
kárjrito * és biitorkészitő Itlldapestcil Ferencz-Józseftér G sz. HV* a lánczhid átellenében
Kiházasitás berendezéseknél különös tekintetbe vétel.
Ai újonnan mérsékelt árjegyzék Ingyen.
102 1—In
BUDAPESTI BÚTOROK.
sooooooooooooooooooooos
| FONTOS l
0 messze-, rövid- ós gyönge latóknak. $
o A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett 0
oHELFY B. látszerész °
^ Najry-Kanizsán a „Korona" átellenében, q
0 Anornifl.RfirnmofoTolr níinH«n 9
§
q Ancroid-Barometerek minden ^ 0 nagyságban a meteorologiai és főid- 0 0 magneti intézetből vizsgálva. Szem- ^ 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- 0 0 met 8 napi próbára adom. lü93-\' §
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
augusztus 8-án.
64-öte aaAm.
TfeenkileTrcaeafk $rtó\\yvml
Hlrdatéiík
6 haaibos petitsorban i 7, másodszor 6 s mio-let. további torért 5 kr\'
KYHiTWftBEN | (őrönként 10 krért vétetnek fel. jj Üiuotiri illeték miuiiei. í,egryes hirdetésért külfin J 30 kr 6«t!teud5. \'
SOMOGYI KÖZLÖNY
illeti köxlemények «erkesrtShös. »nyagi réséét illeti közlemények pedig ?a kiadóhoz bérmeiuv« intézendök: NAGYKANIZSA Wluifdkáz Bérmeatetlea levelek, csak ismert márkatársaktól fogadtatunk el.]
TjKézíratok fiúsa J küldetnek.
SS®5^
N.-Kanixsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tözoltó-egylet", a „n^kaniasal kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdedneYelő egyesölet", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző sioyetkezet", a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kültálasztmánya* s tobb
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Balaton melléke hegyvidék borászatához.
Megengedjen a t. szerkesztőség, és nézze el hibámat a t. olvasó közönség, ha ismétlésekbe esem, a jót nem lehet elégszer ismételni; a hiányokat igyekeztem eddig is felemlíteni; gyakorlati alapon igyekeztem a bajok orvoslásához módokat ajánlani, különösen szem előtt tartva azt, hogy az a nagy és nemes bortermény, mely meg van — lehetőleg termesztőjének jövedelmezzen azonnal és jobban jövedelmezzen mint eddig, hogy hiányait pótolhassa, termelését javíthassa, ez alapon a bortermelő közönség jövőjét és jólétét biztosithassa.
Midőn e szervezkedés megtörténik és . a hegyvidéki tanács által a községi szőlő-szeti és borászati tanács tagok meg-. választva vannak — nem meszire elodázható komoly megfontolás tárgyává tétetni javasolnám a bortermő szőlófajok községenkénti és hegyekkénti meghatározását ; — szőlő fajaink sokaságában és a sokféle szólófajnak az egyes birtokosok kisebb nagyobb területén aránytalan kevertségében van borunk hibája országosan s . itt is merül fel a jeles termény mellett is annak sokoldalú miseriája.
Nem lehet eltagadni a borok egyenlőtlenségét, nem csak azon egy hegyen; nem csak a szomszéd szőlőbirtokosok terményeiben ; de még ugyan azon egy termesztő hordóiban- sem. Tudom mily sokoldalú eshetőségei hathatnak a termény minőségére már a mivelés egyes mun kálatai miként és mikor végzésének; — tudom, högy az időjárás mennyire be-
folyásolja terményünk meiínyiségét is, minőségét is; — de mert azt is nem csak én, de mindnyájan jól tudjuk, hogy vannak a sok között olyan szóló fajaink, melyek a mivelés hiányait sem egyenlőn érzik meg, az időjárás kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb hivatására sem egyenlőn fogékonyak, azért a helyi viszonyokkal ismerős és a tapasztalás által sokszorosan okult olyan érdeklődők határozhatják azt meg legnagyobb bizonyossággal, a kik saját érdeköket is a mérlegben látják lenni, hogy bortermelés czéljából mely szőlő fajok és milyen arányban keverten legyenek ültetve az egyes birtokos területén, ngy hogy az évenkinti rendes termés is lehetőleg biztosítva legyen a mivelendő fajok által; a termesztő közönség meny-nyiségileg; a fogyasztó közönség pedig minőségileg kielégítve legyenek.
A mi éghajlatunk, légmérsékletünk eléggé szelid országosan, de a Balaton melléke különösen kitűnő e tekintetben; azért e hegyvidék bora azzal a jeles sajátsággal is tir, hogy gyorsan fejlődik, hamar megérik — pedig épen nem dicsekedhetünk csak a legprimitívebb bor-kezelési fogások felhasználásával is, hogy a borok érése általában elómozdittassék, azonban figyelmes kóstolás mellett észre-vehetóleg kiérzik csak a szomszéd birtokosok borában is, egyiknek a másik felett több teste, több olajossága, több szesze, kellemesebb ize, jó borszaga vagy épen illata, csekélyebb fanyarsága vagy élessége, mindezen változatok különbözésének első alapja a szőlőfajok egyenlőtlen kevertségében rejlik, egyikben több a bő termő faj, bora vékonyabb, gyengébb,
másikban több a szüreC idejére rendesen megérett szóló faj — ezért bora testesebb, olajosabb, szeszesebb, kivált ha még a faji különbözet is ezen sajátságoknak kedvez; egyikbe több illatos faj kevere-redett talán csak történetesen, bora illatosabb; egyikben több késón érő faj van mint a másikban, ezért a bor élesebb süt néha vadabb. Mindezen tulajdonságok el kerülésének ^lső alapja a szőlófajok tisztázásában, reauctiojában, ugy megválasztásában fekszik, hogy legyen egy olyan, a mely általánosan ismert bővebben és rendesen termő faj, mely lehetőleg meg is érik rendes időre, a mellett bora sem egészen vékony; szóval a mely mennyiségileg kielégíti a termelót; — legyen egy másik faj, a mely terem is — ha talán nem épen bőven — de rendes időre jól megérik és szőlőezukorban gazdag mustot ad, mely a bornak testét, szeszét adja, s legyen a szólőfaj a bővebben termővel arányban ; — továbbá midőn a bornak szaga, illata adja meg kellemetességét s úgyszólván első ajánlóját a szaglás által élvezi fogyasztója, azért legyen egy harmadik szőlófaj olyan, a mely teiem is, meg is érik és illatot kölcsönöz.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden körülmények között csak három féle szólőfaj tenyésztessék, de minden esetre bortermelés czéljából a rendes és nagy fogyasztás számára nem ajánlatos a sokféle szőlófajok aránytalan összekeverése, sót az kell, hogy minél nagyobb mennyiségben legyen egyenlő minőségű, határozott jellegű és évről évre egyforma bora a hegyvidéknek; ekkor nem lesz panasz a változások miatt; sőt az egyformasá-
got annyira megszokja a fogyasztó, hogy az igyekszik már másokat _ is meghóditní fogyasztókul, igy fokozódik a kereslet s fokozódik a haszon.
Mondják némelyek, hogy e mog-szoritás csak néhány és bjzonyos szőlő fajok arányos tenyésztése bortermelés czél • jából, ellenkeznék a tulajdon joggal s annak szabad használatával, de mikor a közös jólét érdeke azt tanácsolja, a gyakorlat azt bizonyítja, hogy észszerű és hasznos munkásságot bortermelésünk által akkor gyakorlunk inkább, ha együttesen törekszünk a közős ozélra és nem különcz-ködünk, akkor az ilyeneknek kötelességük megadni magukat a közérdeknek, sőt jogos a többség kötelező rendelkezése is.
Vannak e nagy hegyvidéknek és egyes hegyeinek igen jeles expositiói, melyek leginkább a vagyonos és értelmes birtokosok kezeiben vannak; de vannak olyanok is a kik igaz hévvel, szenvedéíy-lyel búvárkodnak, vagy a mennyiben a búvárkodás e hegyvidék nagy és jeles szölószei által már megtörtént és némely fajok kitűnő borterménye biztosítva van a tapasztalás alapján is - egy vagy más nemes fajszólőt s abból nemes fáj-bort kívánnak termelni, az ilyenek mindig csak nyeresége egy hegyvidéknek, mert a termelés sem egyoldalú, a mellett minél nemesebb a termény, annál nemesebb élvezetet nyújt, annál inkább törekszenek az inyenczek, az élvezni vágyók a jeles után, a mely épen ugy emeli az összes termény értékét, mint most a panaszlott adó executíónak alkalmatlan időbeni eszközlése csökkenti az egész hogy /¡dók bora árát.
TÁRCZA.
Egy huteleiihez.
Mért mondtad, hogy engem szeretsz, Krtern lángol kebeled?
Mért mondtad, hogy engem soha Égo szived nem feled?!
..Oh, most érted hiltelen lány, Fáj a azivpm iazonynn; Se éjjelem, se nappalom, Gyötör véghetetlen búm.
Mért mondud, ha együtt voltnnk Kia szobádban kettecskén :
,Tied vagyok drága ifja Örökre a tied én I"
... Oh l ha akkor tndtam volna Mi lakozik szivedben ; Most én boldog ifjú volnék, S nem volna — gyász életem I
Mért mondtad az anyád elStt: .Anyám 1 én őt szeretem,
Nélküle csak rideg sírhoz Hasonlitaa életem 1"
...Ob! és mégis máaért rajongaz, Másért lángol kebeled .. -_ Érted halok meg. . . de azért: A jó Isten áldjon meg!
KADARKUTHY MÓR.
Misi fiam és en.
\\
— Beszélyke. — Minden kétség éa félreértés eloszlatása végett már eleve kénytelen vagyok kitérni beszély kém tárgyából. Ne higyje azt senki, hogy Mifli talán nekem valóban fiam, oh nem 1 hisz én csak még ezután akarok a házassági paradicsomba lépni, b még eddig nem tudom, hogy
a megfeleségeaedés csakugyan egyenlő a pur-gatoriummal — habár néhány példából Ítélve kósz vagyok ezt elhinni. 1
Misi nekem csak barátom s onnan ragadt rá a „ f i s m *- elnevezés, hogy együtt koptatván nyolca évig az iskola poros padjait fiamnak hívtam, mert legalább is pár héttel idősebb vagyok nálánál. (N% természetesen azután ő meg öregnek "hí engem I) Innen datálódik a mi szülői viszonyunk s nem másból.
A rósz világ azt mondja az én kedves Misi fiamról, hogy nem szivből, hanem azért a kétemeletes házért házasodott, a miben lakik 1 Hej pedig ha tudnák mennyire szereti Arankáját, bizónyára" nem ámítanák az ájtatos hívőket ilyen rágalommal!
De, hogy a dologra térjek, elmondom röviden hásiari históriáját.
Most juniusban történt. Én mint nevelő voltam a d.-i kastélyban alkalmazva igen szerény. fizetés mellett. Gazdám Tóthfalasy Dénes gazdatiszt volt, kinek a kis fiát próbálgattam a szép latin declamatiókba bevezetni. Lakásom a kastély földszintén volt kertre nyíló ablakkal s valóban gyönyörű kilátással a Balatonra és a csopaki hegyekre. A kastély emelete és a jobb szárny egészen lakatlan volt, mert az uraságnak — magyar mágnások szokásaként — tetszett már évek óta valahol Németországban tanyázni. Különben is a kastély jobb szárnya igen rósz hírben állott a környék előtt, a menynyiben t. i. a jámbor falusiak elhíresztelték, hogy itt szép holdvilágos éjj ken fehér lepelbe burkolt k i " x \' járnak.
tértetek
Én természetesen nem hittem ezt, hanem azért semmi kedvem nem volt ahoz, hogy a ne taláni kísértetekkel közelebbi barátságba lép jek. -
Szóval azon részben évek óta nem lakott senki; a bútorok benne voltak s csodálatos, hogy valahányszor szellőztet! ék a szobákat, az ágyakat mindig felbontva találták. S ily dolgok által lassankint annyira rémes lett e lakrész, hogy még a zsidó sem vállalkozott a bútorok megvételére, annyira féltek e kisértetíes helytől.
Gazdám különben egy volt még a 48-as honvédekből s tősgyökeres magyar emb«r; a felesége pedig egy somogyi gazdatiszt leánya. Az egész család különben — bele számítva urí magamat is — hét tagból állott. Velünk volt a házi asszony nagybátyja, egy veterán- megőszült nyugalmazott huszár kapitány ; továbbá a házi ur rokona Aranka kisasszony; a házi kisasszony Matild, egy kis mozgó gép, telve életicedvvel és mosolygó ajkakkal; végre tanítványom. Ennyi tagból állott a család s mondhatom, hogy valódi pátriárchális viszonyban éltünk egymással.
Ami Arankát illeti, ő ábrándos kék szemeivel s karcsú nyúlánk termetével egy Ayt-hologiai sylpbidialak volt; mélabús vonásain és nyilt arczán csak elvétve lehetett egy-egy mosolyt láthatni. Órákig elüldögélt a tóparton, de szívesen fogadta ha beszélgetésbe ereszkedtem vele, pedig fatális egy ügyetlen mulattató vagyok. Szeretett a terínészet szépségeiről, ál latok-, virágok , éi házi dolgokról beszólni, de a tréfától sem volt idegen, ha a kellő határig ment az ember. Különben — mint maga is be-vallá — őszinte és nyilt szivü volt. Származá-
sáról cs&k annyit tudtam, bogy rokona gazdámnak, többet nem fürkésztem pedig érdekemben volt, mert megvallva az igazat, két évig voltam együtt a családdal 8 én e leányt szelidségeért megszerettem.
Sokszor a tó parton üldögélve vele már számon volt a betanult szerelmi nyilatkozat, de ha rám tekintett ábrándos szemeivel, oda lett minden bátorságom. Szenvedtem inkább, semhogy megvallottam volna neki, pedig jaj! menynyi álmatlan éjet virrasztottam át miatta! Különben olyan voltam én mindig. Inkább bementem volna egy lőporos toronyba kanóczczal kezemben, semhogy a nők szemébe merjek nézni. (Furcsa dolog ez nemde hölgyeim egy 26 éves fiatal embernél ?)
Tehát szerettem Arankát epedő szivemnek egész hevével — de nem volt bátorságom ezt meg is mondani neki.
Egészen máskép volt a dolog a fürge éa csintalan Matilddal! ő talán egy évvel volt fiatalabb Arankánál s minő más természettel volt megáldva ? Virgoncz, szeles; Bzép fekete szemei csak ugy ragyogtak. (Ezt is csak ugy lopva vettem észre, mert nem mertem szemébe nézni, habár ő sokszor unszolt is erre.)
Tökélete« két ellenlét; Petki Farkas két leánya képviselve bennök.
Ennyit a család jellemzésére. Juniusderekán meglátogatott M a r c a 1 i Misi ügyvéd barátom, ki a doctori szigorlatot letévén, az egyetemi port akarta lerázni magáról. Este felé jött a kópé s igy már a családnak be nem mutathattam, hanem szívélyes gazdám lakásomon meglátogatta. Beszéd\' köt-
ZALAI KÖZLÖNY. AUGUSZTUS 8 in 1890.
TIZENKŰiENCZEDIK évfolyam.
Igyekeztem az eddigiebben előadni azon módozatokat, melyek által borászatunk általában, de különösen e Balaton melléke hegyvidék bortermelési érdeke \' emelkedhetnék; fokozott jólét forrásává válhatnék. Első teendőnek ajánlottam a szervezkedést a hegyvidéki tanács megválasztása által; azután községenként a szőlószeti és borászati ügyelók vagy tanácsosok megválasztását és a pincze-szövetkezetnek azonnal alakítását; továbbá must lefózés által a csemege bornak nagyobb mennyiségben készítését, ugy a sok féle szóló fajnak tisztázását, reductioját a nagybani bortermelés és borfogyasztás érdekében egyenlősítés czéljából; és ugy jeleztem az e javaslatban foglalt eszmék ellenkezőjét — a rendszertelenséget, az adás-vevés bizontalanságát, az árak ingatagságát, a termesztő közönség helyzete nyo-mottságát, mint a melyekkel szakítani nagy ideje volna már. annyival is inkább mert a magas kormány is, képviselő házunk is oda törekszenek, hogy rendeztessék e téreni érdekünk és jövedelmező legyen jeles, nagy és nemzeti borterményünk. Én az előadottakban látom alapját egy jobb jövőnek, biztosított jólétnek s ajánlom ez alapon a munkára kilépést. De ha ősi hibánk: a tespedés, a tetlenség továbbra is nyűgözne bennünket, azt nem hiszem, hogy legalább egyeseknél eszmét nem keltettem s már ezzel az ügynek szolgálatot tettem.
PARRAGH GÁBOR.
Tanulmányi kirándulás Fehérmegyébe.
— Juiiius 20— 25-ig. — (Folytatás.)
Mult közleményemben már felemlítem, hogy a „Kelemen halom" szántóföldi részében a műveleti növények 12 ós forgóban termeltetnek, s e forgó a következő: 1) zabos bükköny teljes trágyával, 2) buza, 3) burgonya, 4) árpa, 5) rozs, 6) zab fuvetéssel, 7) ugar, 8) buza, 9) burgonya, 10) árpa, 11) rozs, 12) zab; Amint látható tehát: hogy gabonát mentől nagyobb mennyiségben nyerjenek, nem riadnak vissza — igáz, högy őszit és tavaszit váltva — kalászos növényt egymásután ugyanazon talajon három éven át is termelni. S nem is lenne ellene kifogásunk, ha azt látnók, hogy a trágyázás megfelelő, s nemcsak minden tizenkét évben történik egyszer, ami rendkivül kevés, s
csak is az mentheti, hogy az uradalomnak nincs elég számú állatállománya, minek azonban pótlására különösen az ujabb időben mindent elkövetnek, hogy e forgónak megfelelő in\'ensivebb trágyázást vihessenek véghez. Van e majornak 3 ló ós 40 drb. ökörből álló igás ereje, tehát egy pár ökörre esik 60 hold meg-mivelendő terület, ami egy kissé sok intensivebb művelés melleit, ezen kivül 1000 drb. juha, ami ismét kevésnek mondható ily területre.
Az általános viszony a termelésben: */a szemes termény, */s takarmány és % ugar. Oly talaj viszonyok között, milyen itt van, megállhatja helyét. Az uradalom többi kerületében is hasonló alakúak a vetés forgók több kevesebb eltéréssel, azért azokat egyenkint — miután ezt is csak például hoztam föl — nem is fogom mind felsorolni.
Kelemen halomtól mentünk a Róbert völgyi majorba, amely már provinciát képez, Kis- és Nagy-György szállás filiálisok szállások levén hozzá kapcsolva. Nevét Simon Róbert volt kormányzótól nyerte, ki azt 1852 ben alapitá. Csinos, fáktól környezett tiszti laka ar azt környező gazdasági épületekkel festői/lát ványt nyújtott, s nem csekély vágyat keltett ott fészket keresni. Területe 3500 holt*,, miből 2700 hold szántóföld, s ez tizenhármas forgóban miveltetik. Trágyázás — sajnos — itt is a leg szűkebb körbe van szorítva, mert állatállo mánya: 86 drb ökör, 9 drb. igás ló és 2700 drb. juh — még csak a közepes szükségletet sem képes fedezni.
Nevezetes haladást mulat azonban rétek müvelésében, amennyiben völgyes részében fekvő rétéiből évenkint kisebb területekot feltöret 8 a mélyebb fekvésben az angol perjót, magasabb fekvésben a franczia perjét balta czinnal cultiválják, s igy igen szép réti terményre tesznek szert, holott az ezelőtt nagyou is szegényesen fizetett. Ajánlom a rét felujitás ezen fokozatos módját, minden gazdának, kiknek rétje szegényesebb.
Nagy György szállásán feltűntek különö sen a pompás gazdasági épületek, miknek emelésében a jelenlegi kormányzó ugy látszik nagy kedvét leli. Van itt egy gyönyörű terméskő épüiet, mely alul ökör istáló, emeletei pedig magtárul szolgálnak. Igen praclicus berendezésű, s késő utódok számára látszik épitve rendkivüli szilárdságánál fogva, m ;ly irányt gazdasági épületek emelésével eléggé ajánlani nem lehet. Nincs valami visszaletszöbb, mint oly gazdasági épületeket látni, mik csak azért épitvék, hogy legyenek, tekintet nélkül a jövőre. S e mellett határozott pazarlás is az oly építkezés, kivált ha a turpisság fedésére mi" külső költséges mázt is használunk, mi sajnos, elég helyütt tapasztalható. Ugyancsak tetszett a csinos egészséges cseléd lakok, melyek ragyogtak a tisztaság:ól, mert a tisztaság itt „regula" mire a cselédséget a legszigorúbb eljárással
ben előjött a kísértetes lakrész is. Gazdám egész phlegmatice veté oda Misinek ;
— Ügyvéd ur! mikor ezelőtt 10—12 évvel édes apjánál voltam Kis-Komáromban, igen bátor fiúnak mutatta ön magát, meg van-s még ez a nemes erénye most is?
— Hogy ne urambátyám, és hogy ezt megmutassam mindnyájuknak s ha megenge-kik, - az éjjel a kísértetes -szobákban fogok hálni azon ágyban, melyet annyiszor felbontotta kisértet.
Általános volt az elszörnyüködés mindkettőnk részéről e bizarr gondol itra.
— De uramöcsém — mondá az öreg ur — mit gondol ? Hátha /alami fanaticus vén banya megfojtja álmában?
- — No ez nem történik meg, arról jót állok, — feleié nevelve Misi — revolverem mellém teszem s jöhet azután maga a Herkópá-ter is. —
Ugy lett.
Bementünk vele a kérdéses lakrészbe, de megvallom, hogy jobb szerettem volna e vizitet elengedni, mert bár katona is voltam, Boha sem szerettem az efféle kísértetes dologba ele gyedni. Nem jó a kósza lelkekkel komédiázni, mert azok nem igen értik a tréfát.
Misi fiamat magára hagytuk, ki egész impertinentiával még az ajtót sem zárta be, annál kevésbé az ablakokat.
Szép, holdvilágos éjjel lett. A siói komp fütyöléae messze elhangzott s a balatoni csónakosok halászdala egész szokatlanul lassankint álmot hozott szemeimre
Reggel már jól fenn volt a nap, midőn dörömbözésre ébredék fel. Kinyitom hamarjában ajtómat s ime Misi fiam állt előttem ép testben. Bámulva néziem hol kezét, hol lábát, vájjon nem harapta e le valami rettenetes kisértet?
— Én vagyok la, mit nézesz annyit raj tam ? kérdé végre midőn látta, hogy bámulatomban szóhoz aem tudok jutni.
— Te vagy Misi fiam — kérdém látva, hogy nyelve Bem hiányzik — hogyan aludtál az éjjel ?
— Pompásan édes öregem, (no nézzék uraim, hogy megvénültem már!) még vizitet is kaptam csendes magányomban.
— Köszönöm fiam az ilyen látogatást, — felelém borzongva — bizonyosan valami kósza lélek tévedett be hozzád !
— Nem öregem; hanem halldd a történe tet. Amint tőlem eljöttetek, szivarra gyujték s levetkőzve ágyamba dűltem. Az ablak nyitva volt, de az ajtó^ sem reteszeltem be A legnagyobb csendben szivám el szivarkám s midőn ugy éjfél felé szundikálni kezdék, egyszer csak csendesen megnyilik ajtóm s azon egy sugár, fehér 1 e\'\'p elbe burkolt női alak lép be. Revolveremet lassan ke zembe véve vártam mi történik velem. A súrolt képű hold játszadozva villantál az ablak alatt levő fák lombjain s épen reám estek sugarai. Az ón vendégem oda ment az ablakhoz s egy ideig bámuiva nézett a bolondok napjába — a holdba. Kétszer is felemeltem már fegyverem, hogy reá lőjek, de valami megfoghatlan erő visszarántá kezemeti Pár perez múlva az alak megfordult s lassú, méltóságos lépésekkel párszor körüljárta a termet, mig nem ágyam előtt megállott. Aminkkor láttam barátom a amit váratlan meglepetésemben éreztem, azt elmondani képtelen vagyok. A hold megvilágitá az alak halvány arczát s én benne egy elvesztett, de két évig folyton keresett nő hasonlatosságát fedeztem fel. Emlékezel-e öreg a két évvel ezelőtt tartott zugligeti mulatságra, tudod mikor az a kis barna Ni-nácska neked kosarat adott a keringőre ?
— Hagyd el Misi s ne ujitsd fel a behegedt sebeket; nos de mi összefüggésben van ez a te drágalátos kisérteteddel ?
— Tudod barátom én akkor egy szőke szépségnek raktam a szépet, V. bankár leányának, keresztnevét nem tudom, hanem a z é n éjjeli v e n d é g e m tökéletesen kép-
szoktatják. A juh istálón egy igen practicus építészeti fogást láttunk, t. i. a takarmány eltartásra szolgáló padlás külső fölhányó ajtaja nem függélyes galambdúca forma, hanem a födéllel egy irányban fekszik, mi a széna felhányását igen megkönyiti, szabadabb mozgást és nagyobb teret engedvén a muukásnak.
Mire innen visszaértünk, már várt a pompás ebéd, mit a legszivesebb vendégszeretet rakatott elénk, milyen csak igaz magyar embertől telik, ki nem nézi, mennyi a vendég, csak mentől több legyen — jut is, marad is mindeniknek. Vig aneedoták, velős felköszön tések érték egymást mint most, ugy minden ily együttlét alatt, miközben teljes élvezettel öblögetŐk torkainkat az ut közben Öss.^gyülemlett portól p pompás somlói ós egrivel. — Ebéd végeztével szivarjainkból bódor füstöt eregetve tartók siestáinkat a csinos parkban, miközben ajkainkon felharsant az ének, hogy csak ugy visszhangzott ....
Ugyan e nap délutánján indulánk a .Nagy-Karácsony" major és a hozzá tartozó terület megtekintésére. Ez egyik legtermékenyebb talajú kerülete az uradalomnak, 3200 hold nagyságban miből 2400 hold száotó föld, 8000 hold rét és legelő feles mennyiségben. Váltó gazdasági üzemben kezeltetik, mind általán az egész uradalom, és pedig a rész részben tizes, részben négyes vetés forgóban, forgóiban a táblák 80 holdasak, tehát\' egy kiwé nagyok. Nevezetes — és ajánlhaló miudenki-nek, hogy a zabos-bükköny takarmány termést mint a szemes gabonát kévékbe kötik, s kepét raknak, miáltal a jobb n^mü szárítás éretik el, de egyszersmind az is, hogy télire eltevésnél már kész adagok tétetnek el, s igy a téli adag kötés megkíméltetik.
Az állatállomány aránylag itt is csekélynek mondható. Van 80 drb ígáa ökör, 12 drb. igás ló, 70—80 drb. tinó és 3000 drb. juh, juhokból évenként 1200 — 1400 anya bocsáj tatván kos alá.
„Kis Karácsony", hova az előbb emiitett kerületből rándulánk át, az uradalom éjszaki részén fekszik, s igy jó távol a központtól. Egy filiáli8sal bir — Antal major — s egy gazdatiszt kezelése alatt áll.
Összes területe 3200 hold, termekeny, rendkivül kevés rét és legelővel, minek hiányát nagyobb mérvű takarmány termeléssel iparkodnak pótolni. Forgója négyes éa tizennégyes; állatállománya szintén nem valami nagy, s ig^y a trágyázás ia évenként csak 200 holdra vethető ki.
Megtekintők belőlről az igen csinos tiszti lakot, mely — mint mondák — az uradalom ban a legkisebb, noha négy szép lakó szobával s ezenkívül egyéb helyiségekkel bir. Természe tes, hogy e látogatást a derék fiatal házigazda s kedves neje elnem mulaszták vendégszerető tük kimutatására, s mondhatom, a délutáni
mása volt annak. Sokáig állt ágyam előtt, mig nem egyszer leült annak szélére. Bámulva nézett reám egy ideig, én meg erősen szoritám markomban revolveremet. „Te vagy az kedves ideálom? oh mily régen várok már reád!" — mondá szép csengő, de suttogó hangon s azzal hozzám hajolva homlokon csókolt.
— Brrr! — mondám Misinek —na meglásd a csók helyén szarvad fog nőni. No lám, azt még nem tudtam eddig, hogy a kísértetek is szeretnek csókolódni 1 De folytasd csak tovább, viszonoztad-e a boszorkány-csókot ?
— Oh nem édes öregem, — folytatá Misi — azt nem tettem, hanem — remegtem. Féltem attól, hogy ez nem kisértet, hanem valódi élő lény. Amint megcsókolt szépen simogatá homlokomat majd egy negyed óráig, mi közben suttogva mondott sokat, de amit én mind elfelejtettem. Fegyverem is paplanomra esett már kezemből, de ő nem távozott. Végre azután lehúzta ujjáról gyűrűjét s az enyémbe fűzte. Ezzel még egyszer megcsókolt, pár perczig nézett még ki az ablakon s azután a hol jött lassan eltávozott, még az ajtót is bevonta maga után, honnan csókokat hintett felém kezével. íme itt a gyijrü, nézd meg-saját szemeiddel.
— Hahaha ! — nevettem Misi fiam szeme közé — ugyancsak nagy lurkó vagy te Misi; milyen szép mesél gondolsz ki az én bolonditá-somra? Azt gondolod elhiszem, hogy a kísértetek még gyűrűt is adjanak? Lári-fári, nagyot füllentettél most az egyszer! Hisz ezt a gyűrűt tegnap is láttam az ujjadon ?
— De édes öregem az én gyűrűm most is az ujjamon van ; az ajándékba nyert pedig itt a kezedben; nézd csak meg V. A. betű van benne, mig az enyém egészen sima ?
Csakugyan igaza volt.
SÁRFFY ALADÁR.
(Folyt, köv.)
melegtől eltikkadt testünknek épen nem eeett rosszul.
Kerülő utakon, hogy a gyönyörű vetéseket, s a jókarban tartott rétek s legelőket áttekinthessük — indulánk vissza Kis-Karácsonyból a központba, az első egész napi fáradalmak kipihenésére, amit ugyancsak szűkre szabott mindig a dus esteli lakoma, mely mindig a legkedélyesebb volt.
GARAY SÁNDOR.
(Folyt, következik.)
Levelezés.
Gleichenberg. Sokan rósz néven veszik tőlünk, hogy mi idegen fürdőhelyekre zarándokolunk, holott gyönyörű fürdőink is elegendő gydgyerővel szolgálhatnak. Nem czélom itt polémiába bocsátkozni, mennyiben itt, ugy mint a külföldi nagyobb fürdőkben gondoskodva van a betegek kényelméről, sőt a kevésbé vagyonos hivatalnokok pártolásáról, hogy azok ingyen curát, fürdőt, orvosi rendelést, sót még ingyeni lakásban is részesittetnek, holott nálunk csak is a gazdagok mulathatnak a fürdőkben, a szegényebb soruuak pedig minden irgalom nélkül otthon sinlődnek; de én csak azon elvből indulok ki, hogy amint már szám-üzöttjeink is elegendően bebizonyitotlák, hogy ók hazánkat az által szolgálják, hogy megismertették a külfölddel, ugy nekünk is szükséges az idegenekkel való közlekedés éa szemé-Ijes találkozás, hogy az ellenünk táplált bal-itéleteketés ellenszenvet leküzdjük. Pedig sajnos, itteni tapasztalásból kall mondanom, hogy nincs a magyarnak nagyobb felbőssült ellensége mint az ő szövetségese, a kedves német. Akinek alkalma van velük találkozni, az meggyőződhetik róla minden alkalommal, nekem a következő ranconlre által kellett tapasztalást nyernem.
Több magyar kartárs és ifjúkori tanulótársammal találkozva, kik velem együtt a sors azon jutalmában részesültek, hogy a lelkiismeretes tanítás által meggyengült mellük éa torkuk hely reál litása kedveért az itteni szénsavas vizet fogyaszthatják, elmentünk a fenyőgőzös inhálátios terembe. Itt a vendégek rangkülönb ség nélkül, mint a delfii oráculumnál egy fei:yőgőzzel telt teremben, körül ülnek egy nagy kazánon, mely a gőzt kiszórja, és beszélgetés scl élénken mulatnak egy óráig. Jött pedig a szó a lajtántuli politikai napirendre, a nyelvek vitájára. Voltak köztünk több előkelő itt megismerkedett nemetek. Rangra né*ve ezred-orvos, 1 mérnök és 1 tanár; a beszélgetés tehát magyar udvarias módra az ő kedvükért német nyelven folyt.\'
Mi magyarok helyeseltük azon nézetet, hogy az államnak egy hivatalos nyelvre vau szüksége és hogy a német nyelv kiképzettsége és elterjedtségénél fogva megérdemli e megtiszteltetést. De veti közbe az ezredorvos, csak nem lehet követelni, hogy a többségben levő slávok alárendeltesaenek a kisebbségben levő németeknek, mint az a magyaroknál történik, hogy az öt millió magyar dominál a többi síim ban kétezer annyi nemzetiségen\', már bizony ezek a buta vak magyarok valóságos chinai elszigetelt néptörzset képeznek Európa közepett, csoportonként elkergetik ázott tiszteségesen működő, derék német hivatalnokokat, mert nem tudnak magyarul; aztán kiteszik a törvéuybeu, hi gy az ottani lakosok mind kötelesek gyermekeiket az 5 nyelvükre taníttatni. De, válaszo lék. mondom, már megkövetem ezredurvos ur, ós szépen kérném, hogy ezentúl ilyen kifaka-dásóktól nemzetem ellen legalább is jelenlétünkben szíveskedjék tartózkodni, fóképen pedig csodálkozom, hogy ön egy nemzetet alitél, melyet nem ismer és mely az ön fóntartásához egy harmadrészben járul is. A nyelv és müveit-ségre nézve pedig bátran mondhatom, hogy a magyar nemzet a leható legszebben halad, mert van egy jeles tudományos akadémiánk, melyben a tudomány minden ága a leható Jogjobban szaktudósok által ápoltatik, nyelvünkre nézve pedig van több jeles szépirodalmi társulat, melyekkel az önök hireq Ausztria alig mér-körhetik. A nyel verősza kos kod ássál (Sprachen-zwang) p\'-dig igy áll a dolog:
Az állam megkívánja, hogy az ó országában müködó hivatalnokot tauulják meg a hivatalos nyelvet, ha azt eddig vagy hanyagságból, vagy mint önök mondják, lenézésból elmulasztották ; sót 3 évi határidói is szabott ki azok számára, mi valóban az önök libarálii Ausztriában nem t rtéunók, mart magyar embert bizon sehová nem alkalmaznának és ha az a német nyelvet nem beszélné tökéletesen, még el is kergetnék; ha tehát az illetó hivatalnokok mind a mellett, vagy kényelemból, vagy akár milyen m s okból nem iparkodnak az állam ezen méltányos követeléseinek eleget tenni, megérdemlik, hogy az állam tul adjon rajtuk. A nyelv-kényszer pedig csak abból áll, nem mint önök mondják, hogy az ország sz ó nyelvével elszigeteli magát, hanem szabad minden nemzetiségnek gyermekét az ó anyanyelvén
TIZENKÍLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 1 ¿o 1880.
taníttatni, csakhogy a* állam saját jvukra, hogy ók ia képesek lehessenek állami híva-talra, elrendelte, hogy a magyar nyelvben is nyerjenek a gyermekek oktatást; a mellett biztosíthatom önöket, hogy a mi kózép.sko-láinkban a legnagyobb szigorral taníttatik az önök német nyelve, sót mondhatom legnagyobb
sajnálatomra, hogy egyik fiam a. idén az 5.
gymnaíiumi osztályban a német nyelvból megbukott ámbár meglehetősen beszél és ir is e
nyelvei. Mire as óránk lejárt
Végre még csak egy példát akarok felhozni, milyen fogalmuk van ezeknek a németeknek a mi szóképzésünkről.
Itt a sétatéren egy magyar család ment, mert fájdalom, az itteni betegek legalább is kétharmadát Magyarország állítja, vele vivén kia vidor fiacskáját is, előtte pedig két német férfi sétált. A gyermek oda futva a németekhez, megfogja egynek kezét és nyájasan mondja „bácsi!" ez viszonzá barátságos köszöntését és tovább sétálgattak. Mire a másik kérdezi, tudod mit jelent e szó bácsi ? hogy ne tudnám ; bácsi az Badgast, mert esi az ő chinai nyelvük szerint nem lehet más mint Gast. Ennyire szeretnek és ismernek bennünket a mi jó barátaink, kedves szövetségeseink, az udvarias né-
BORONKAY KÁROLY
el. f5 tanító.
H<>lyi hírek.
— Jókai MÓV koszorús költőnk ma, aug. 8 án délben a budapesti postavonattal városunkba érkezik, mint a szabadelvű párt or-szággyülési képviselő-jelöltje. Délután 4 órakor a „Szarvas" dísztermében programmbe-azédét tartja, este diszbanquette adatik s ugyan ez este fáklyás zenével tiszteltetik meg. A nemzet ünnepelt költője s publicistájalsgyen üdvözölve! Intézkedve van, hogy a beszédek gyorsírói jegyzet nyomán, lapunk csütörtöki számához melléaelve legyen s ugyan ezen szám már megelőző nap szerdán délutáu megjelenni s a városi előfizetőknek kézbesittetni fog.
— Lengenek a nemzeti színű zászlók nemcsak Nagy - és Kis-Kanizsán, de az egész választó kerületben. A pártok erősen íarkas szemet néznek s nem lehetne még most biztos győzelmet egyiknek sem jósolni. A Jókai-párt ma vasárnap délután nagygyűlést tart, melyre több fővárosi notabílitást várnak. Az Unger-pártiak szinte, mig a mérsékelt ellenzék követjelöltje Ujlaky József pacsai plébános Kis-Kanizsán ma vasárnap reggel 7 órakor tartja program mbeszédét.
— Orömhirképen jelezhetjük, hogy áz isteni gondviselés kegyelméből az orvosi tudomány ujabb csoda eredménye az, hogy Wlaasics Antal kir. törvényszéki elnökünk köztiszteletü neje, kiről lapunkban többször megemlékeztünk, nemcsak hogy szerencsésen haza érkezett Bécsből, de folytonos erősbödés mellett életvidorsága ia visszajött, s igy a férj áldott nejétj a fiu édes jó anyját az életben újólag visszanyerte. Hála a Gondviselésnek s őszinte elismerés Dr. Braun bécsi egyetemi tanár tudományának! Adja Isten, hogy a le-irhatlan szenvedés árán nyert uj életben sok öröm b tartós boldogság legyen osztályrésze!
— - E lap kiadótulajdonosa Wajdits Jóiaef könyvkereskedő augusztus 20 áig a hév-vízi fürdőben időzik, kéri magán, valamint sür-gőaebb üzleti leveleket oda czimezni, Hévviz utolsó posta Keszthely.
— Bart08 János városi tanácsos ur szerkesztőségi irodánkban megjelenvén, kijelenteti általunk, hogy jelenleg a képviselőválasztás! mozgalmakban egyik részről sem kíván je lentékenyebb módon fellépni, így a Pacsán tartott értekezletből kifolyólag a végrehajtó bi-zottságbani beválasztását köszöni, de nem fogadhatja el.
— Orsxág08 vásár lesz holnap, aug. 9-én Nagy-Kanizsán, melyre már uj gabona nagy mérvben szokott szállíttatni.
— Kaán Irma kisasszonyt 4 pályázó között szavazás utján a nagy-kanizsai iskolaszék kötségi iskolai segédtanítóvá választotta.
— A Ctenger y utczában a kevés lej lŐB8éggel bíró járdák mér annyira elkoptak vagy- lesülyedtek, hogy esős időben azok két harmadrész területét tengerár borítja, s a vándor utas hajlandóságot érez magában inkább a
kocajut közepén, mint a gyalodjárdán haladni. Óhajtjuk, hogy ezen nagy bajon még a téli vizek beállta előtt valamikép segítve legyen.
— Egy séta a Batthyány-utczában kifizeti magát azon érdekes és Bzokatlan látványnál fogva, melyet a III. számú laktanya előtt csodálatos módon diszlő folyondár virágok nyújtanak ; meglátszik itt mennyire lehetséges a legmostohább körülmények közt is a szép iránti nemes vonzalmat érvényre emelni: s fel* tűnik, mily sokat mulasztanak azok, kik kedvezőbb helyzetben sem tesznek semmit Baját házuk tájának s ezzel együtt a városnak csinosítására.
— Jelen szám mellékletében előforduló lényegesebb sajtóhibák: 6. lapon alulról a 9. sorban ,vaskezekel" helyett „ vaskezekkel.*
— 10. lap alulról a 9. sorban „A belpolitika alatt ezt kell" helyett olvasandó „A belpolitika alatt azt kell érteni." — 15 1. alulról a 3. sorban olvasandó „teremben". — 17. 1. felülről a 12. Borban .pártját" helyett plv. „párját". — 20. lap 10. sorban „akkora" helyett .akkor.®
— 13. sorban „akkor nem volnánk" helyett olv. „akkor nem volnánk az országgyűlésen és,". — 21. 1. alulról a 13. sorban „elkel" helyett olv. „el kell". — 22. 1. alulról a 2. sorban „fejezzem ki" helyett olv. „fejezem kia. —
— Murczi Laj08 kitűnő zenész jeles zenekarával Sopronból aug. 11-én Nagy-Kanizsára érkezik s ez este már a „Szarvas" vendéglőben játszik. Szándéka van hosszabb ideig körünkben időzoi, különösen a gabonavásár almára is.
— A b. f üredi „Szeretetház* növendékeinek vizsgái f. hó 10. és ll-én fognak megtartatni, melyre az érdeklődőket tisztelettől meghívja az igazgatóság.
— Vörős-Berényból értesítenek b.n-nünket, hogy ott aug. 15-én nagy értekezlet tartatik egy „Balatonmelléki borászati egylet" szervezése ügyében. Igen örvendünk, hogy országosan ismert jeles borászunk Parragh Gábor urnák e tárgybani czikksorozatának termő gyümölcsei már is észlelhetők.
— A XX-dik államjótékonysági sorsjáték 2 frtos jegyei már kibocsájtattak, a játékterv 7421 nyereményből áll, melyben a főnyeremény 60.000 frt, legkisebb 10 frt. Húzás 1880. évi nov. ll-én történend. Ily eredeti sorsjegyek szerkesztőségi irodánkban kaphatók, kívánatra postailag is megküldjük.
— Balaton-Füreden a 11-ik kimutatás azerint julius 27 ig 935 folyó számban 1594 fürdővendég jelentkezeit. Voltak vendégek Amsterdamból, Olmüczből sat.
— Bymen. Zombory Lajos Szegedvárosi tisztviselő jegyet váltott Osztróvszky József legfőbb ítélőszéki biró ur kedves és szel-lemdus leánya, Oaztróvszky Vilma urhölgy-gyel. Kisérje szerencse és boldogság szivfri-gyöket 1
— A csáktornyai kír. járásbírósághoz albiróvá Forster Antal mohácsi jbirósági aljegyző neveztetett ki.
— Letenyén Filipícs János kir. aljárás-biró urat és családját mély fájdalom érte, ugyan is mind szellemileg, mind testileg szépen fejlődő Jenő fia a roncsoló toroklob áldozatul esett. A fiu 8 éves volt s igy a szülők fájdalma elképzelhető, melyhez némi vigaszul fogadják a mi őszinte részvétünket is. Ugy halljuk, hogy Letenyén ós vidékén a roncsoló toroklob elterjedve van, minek következtében a lakós-Bág a szőlőhegyekbe menekül.
— Színházi krónika. Keszthely , 1880. augusztus 6. Kedden, aug. 3-án Szabó Bandi vendégjátékai jutalmául és bucsu felléptéül Tóth Edének „Az oltár előtt" czirnü nagyhatású népszínműve hozatott színre; s igy még egyszer és utoljára volt alkalmunk gyönyörködni Szabó Bandi kerekded alakításában és ritka szépségű hangjában. A közepeB számú közönség virágcsokrokkal és elismerő tetszés nyilatkozatokkal tüntette ki ünnepelt művészünket. Mellette Nikó Lina és Bágyoni osztoztak az est sikereiben. Csütörtökön, aug. 5-én talán változatosság okáért, vagy talán hogy nagyobb számú nézőközönség hódittasaék: „erőművészek és légtornászok rendkívüli mutatványaiban" is gyönyörködhettünk; Mózes Jakab és Wartha Sándor — ugylátBzik — családjaikkal léptek fel e cxélból. A világért sem tagadnók meg elismerésünket nevezett urak rendkívüli ügyességétől, különösen pedig a Wartha testvérek Ikarikus játékától, azonban őszintén szólva, a színház maradjon csak a Múzsák zavartalan, csendes tanyája. Nekünk is ugy rémlik, mintha az akrobatismus kezet akarna fogni a theatraliákkal. — Szómoru dolog volna, ha egymásra szorulnánk! Nem helyeselhető e közlekedés, bár egy népszínház példája álljon is ellőttünk a maga Beni-Zug-Zug-jaival. A nagyon is kicsiny publikum zajoaan megtapsolta az egyes mutatványokat, melyek — ismételjük — érdekességüknél ós hajmeresztő voltuknál fogva arra érdemesültek is. Ezzel kapcsolatban — megelőzőleg — egy 1 felvonásos franezía vígjáték : „Nőm szolgája"
adatott. Irta Labiche, ford. Szerdahelyi Kálmán. A szereplők: Kárpáthy(Fourner Caesar), Kárpáthynó (Emilia), Kelemenné (Libainé) és Jámbori (Istók) megállták helyeiket a élénk tetszést arattak. Vasárnap, f. hó 8-án a távozó Nikó Lina helyébe Bzerződtetett Ács Flóra, az orsz. színi képezde tehetséges növendéke — énekesnő — lép fel Lukácsy „"Vííjfös^iiaju" czimü közkedveltségü népszínművében. / Kulysses. 1
— Rövid hirek. Milán fejedelem családjával együtt Bécsbe érkezett. — Dr. Sza-bóky Adolf síremléke javára Szt.-István napján népvigalom lesz Budapesten. — Szigstvár mellett futásközben gabnatolvajok lelőttek egy üldöző pandúrt. — Gr. Csekonícs Jáno9 meghalt. — Angliában vasúti szerencsétlenségek folytán tavai 1032 ember halt meg s 3513 megsebesült. — Seemann-ügyben Eger város képviselősége u]ólag folyamodott a kormány-elnőkhez, — Albrecht fhg auguszius 4-én volt 63 éves. —
Ki nyert?
Brünn, aug. 4-én: 19. 11. 80. 81. 7.
Vegyes hirek.
— A magyar korona országaiban a földbirtoknak az uj kataszteri törvény alapját a kataszteri enquett előterjeszteti adatok szerint kinyomozott tiszta jövedelme: 181.018,059 frt. Ebből esik Magyarországra, Erdélyre, s Horvát Szlavonországra, nem értve bele a határőrvidéket 168.094,632 forint; ugyanezen területek kataszteri tiszta jövedelme, az eddig érvényben levő becslés szerint 131 millió 742,592 frt. Az adó alá tartozó összes termőföldje a magyar korona országainak a legújabb fölvétel szerint 52.833,911 hold. A folyó évre a régi kataszter szerint kivetett adó alapján a földadó 26.638,166 frttal van előirányozva, a föld-tehermentési pótlék 10.561,834 frttal. A pénzügy minister földadó-novellája szerint jövőre az állami földadó 28 millió kontingensbe fog megállapittatni^ Magyarországon valamennyi művelési ágnál a tiszta jövödelem holdankint főátlaga eddig 3 frt 10 kr, az ujabb becslés szerint 4 frt 20 kr; Erdélyben eddig 1 irt 29 kr, jövőre 1 frt 18 kr; Horvát Szlavonországban most 2 frt 77 kr, jövőben 3 frt 42 kr. A szántóföldeknek holdankinti átlagos tiszta jövedelme Magyarországon eddig 4 frt 50 kr, az uj becslés szerint 5 frt 98 kr, a szőlőnek 11 frt 11 kr, jelenleg 14 frt 3 kr, jövőre; a nádasok eddigi átl. tiszta jövödelme 1 frt 70 kr, jövőre lesz 6 frt 31 kr.
— Egy zulu herczegnó kalandja. Ungami Wallah zulu herczegnő, ki annyira nem szé-gyelte a munkát, hogy Cheífield egyik kis szállójának kávéházában a fölszolgáló lány mesterségét űzte, az egész ottani fiatalságot lábai elé hódította. A szép Ungami erénye minden kétségen felül állott, s annál óriásibb volt a csodálkozás, midőn a szálló tulajdonosa egyszerre elfogatja a bájos ha.rczegnőt, azon gyanú miatt, hogy — lopott 150 forintot. A bámészkodás akkor nőtt óriásivá, midőn a börtönben közelebbről megvizsgálták , s kiderült, hogy Ungami Wallah nem herczegnő, de nem is nő, hanem egy szerecseny ficzkó, akit aztán be íb csuktak turpisságaiért három hónapra.
— Polyglott drótostót járt nemrég Komáromban és ugyanott minap benyitott a Rozália-tér egyik házának ajtaján, bekiáltván hogy : van e valami drótozni ? Az udvaron derült táraaaág mulatott, melynek egyik tagja tréfásan kiáltotta a tótnak: parlez-vous français? Ezen ötletet hahota követte, mely azonban csakhamar elnémult, midőn az atyafi Grévy és Gambetta nyelvén oly ékesen parlirozott, mint a társaság egyik tagja sem. Beszélgettek Janóval s kitűnt, hogy az már majdnem egész Európát beutazta s anyanyelvén kívül magyarul, németül, olaszul és angolul is hasonló jártassággal beszél mint franezíául. Pár hatos borravalónak zsebretevése után az ünnepelt drótos „bon soir"t kívánván, a társaság ámu-lása közben eltávozott. Magunknak is volt alkalmunk ilyen drótosokkal találkozni, akik Amerikában megiordultak, sőt Illaván tavaly halt meg egy, aki a rabszolgákért vivott amerikai confoederatiót végigharczolta.
Papírszeletek.
Bölcs igazság : Angyalt, ördögöt megismerni könnyű; férfit, asszonyt már nehéz, de fiatal leányt lehetetlen. _
Egy sr. olgabiró és egy törvényszéki biró együtt mulattak, széles jó kedvűkben egymásnak, magyarizgatták, ki a nagyobb ur. Végre a szolga-biró győzőit nagy nevetés közt a következő érveléssel :
— Én a szolgabíró, ha beszélek, a magam nevében beszélek, míg ön mindig csak a király nevében szól
— Édes anyám, ngyan mennyi lehet pg* c«óknak a kamatja? kérdi\' ártatlanul anyját a kit leány, tegnap Béla egyet kölcsönzött tőlem s as mondta: hogy kamatostól viaszaadja.
Valaki szamarat kölcaönözgetett azomazédjátó\'. Ez ki akarta magát beszélni, mondván, hogy nincs idehaza szamara. E közben a szamár ordított.
— Íme, müy canful hazudnak l — szól kölcsönző.
— Most már éppen azért aem kölcaönözöm, mert te a szamárnak többet hiazeaz, mint nekem ! — szólt a szomszéd.
I. Pál orosz czár egy katonai diaz-szemle alkalmával igen megharagudott egy hadnagyra, a ki nem tudta megülni lovát. — Vonuljon vissza jószágaira ! kiáltott az ingerült czár. „Bocsánat felség, £e ezt nem teheti, mert — nincs jószága !u Válaszolt egy tiszt a környezetből. Datj jetnit 1 (adjatok neki!) szólt a czá* hevesen. A fejedelmi szó ki volt mondva s a hadnagy szép birtokot kapott, a melyre édes örömmel vonult vissza.
Ez ¡5 ok! Egy ficzkó már 3 izben szökött meg a javitóháaból. 4 Kérdezik, faggatják azután, hogy miért nem akar ott maradni? A sok kérdeaös-ködés után végre megszóllal a gyerek: Jó volna itt minden, az élelem ia jó, a dolog aem sok, csak az a rósz, hogy minden reggel meg kell — mosdani!"
Egy fösvény kalácsot adott a koldusnak. A koldus meg lekapott egy újságot az asztalról, "abba akarván takarni az ajándékba kapott kalácsot.
— Mit csinálsz? hisz ez újság! — mondá dühöse,^. a fösvény.
#— Jó, jó, — mondá a koldu*, — ha on alamizsnát ád valakinek, annak az újságba kell jönnie mint nagy ritkaságnak.
Hivatalos piaezi árak.
Nagy-Kanizsán. 1880. augusztu* 4. 100 kilogrammjával számítva.
Buza 9-—.—10-—. Rozs 8--9 —. Árpa
6-50.—7 60. Zab 6-50.—7.—. Kujcoricza 8.—-— •—. Burgonya 4 - — Borsó —.—30 —. Lencse —• — —28—. Bab —■—.— 12.—. Széna •—.—1-fiO. Szalma .—1-20.
1 kilogrammjával számitva. Marhahús 52—.—. Sertéshús 60"—. —. Szalonna •—.—80. Disznózsír •—. —80. Vörös hagyma —.—16. Foghagyma •—.—30. Czukor •_.—50-Bora •—1-40. Paprika 1-—.—. Szappan --.—40. 1 literjével számítva. O bor 32—48 kr. Uj bor 16 24 kr. Pálinka 48 kr. Eczet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
IMaezi árak.
100 kilóg, számitra.
Szombathely: Bnsa 9.60—10.20 Rozs 7.60 »40 Arp* 6 60-6.70. Zab G 4(1 --6.65 Kukoricás 8-20—9-
PéOB Buta 8 50— 9 — Roaa 7.--7.25. Árpa
5.40.—5.60 Zab 7----7.20 Kukorica. 7.10-7.30.
Győr: Bnza 9-20—10.30. Rozs 840 — 8 80.
Árpa 7.--7.60. Zab 640-6.45 Kukorica 7.10—.7 20.
Yeszprè« : Bnza 10.40-11.- Roi. 880 9 20 Árpa 7.20—7-50 Zab 7.40—7.50 Knkorirr.a6.80 -7. — .
Vasúti menetrend.
Indul Kniiisnnritl hova :
Vonalszám Or* Perc. IdS
207 Caték, Mubáci, Uunünú ó 10 reggel
215 ... 2 30 délut
2"11 , „ , 11 1 éjjel
202 Und. Pestre (gyorsvonat) 5 íift reggel
204 , (postavonat) 2 6 délnt. 212 . (vegyes vonat) 11 20 éijel
313 Bécsbe (S.iiniliatbely, Sopron- felé) 6 15 reggel
301 . 1150 éjjel
315 Sopronba 3 40 dóiut
205 Prágfrhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 , „ 2 47 délot 201 . (gyorsv) . 10 50 íjjel
Érke/.lk Kanizsára
honnét:
210 Zákány felöl - 5 27 röggel
216 . 1 41 dólb-
208 „ 11 I íjjel •211 R.id» P..trSl (vegye, voust) 4 15 reggel
203 „ (postavonat) 2 fi délut
201 „ (gyorsvonat) 10 30 éjjel
302 Bée.1.51 4 1 reígel
314 „ 10 15 íjjel
316 topronbftl 12 5Jílbeo
202 PrAgerbrff felől (gjorsvon.ti 5 37 reggel
204 „ 1 20 délut
206 „ \'. „ 10 50 éjjel
A Balatonon való hajózás.
Balaton-FílredrAI indul a Kisfaludy-gózős reggel 9 Arakor Siófokra. Ugyan onnét indul délut.u 3\'/, . . naponta, mig i.éLfüll kivétolasen
reggel 7 ¿rxkor
Siáfokrál indul délelőtt 11 Arakor Balaton-Füredre , . délután 5 . .
Kivételesen szombaton és vasárnap Siófokról a délntán 5 ór. beívelt indul Füredre 8 órakor.
Felelős szerkesztő: BátOrfi Lajos. HIRDETÉS.

ehezkort
(Epüppwa) nyiralyaiönf.
gj-Agyitíank Dr. Külitcli xpM-Uliita AlUl Dretdiban <Xrn»U<lt). Mir több mint 11,00« »ikerrel
gyógyíttatott.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM


OLL SEIDLITZ - PORA.
UXFtXJETESEK:
| Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek
t
gyár, harang
es
érczöntőde
Budapest,
3 Rottenbiller utcza 66. sz.
1- olrl-rvi« 1-olA/H minden dohos cximUpián * *JW
C/SÍIIC UKKOl V<110(11, és én sokszorosított rzcgeni v*n
lenyomva.
30 év ít* a leeiobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvigyhüny, hs».«omli«), »ér Qtl0|ás és aranyér ellen. K(llöu8»en oly esyéneknok ajinlva, kik Olö életmódot folytatuxk.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett \'gyára harangok tüzoltászati és TÍzmütészeti gépek készítésére; a gyárr.l kapcsolatos vizmiitészetí osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czéinak megteleli szivattyúk és kntak készíttetnek. _
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
/\\ gyár flólrtelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utcxa 12. szám alatt létezik. ÍM
cranczia borszesz sóval.^m
j A legmegbízhatóbb önsegé.yzo szere a szenvedő embei isegu-k
1 minden belső é< külső gyulladásnál,; a legtöbb betegség ellen, min. denncniü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. Üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stb, £tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o." é.
Hal-
KrolinM. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czólokra használható.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o- é.
Fő s z á 1 lxi t á s Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuclilanben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli Jielységekben magánegyéiirk nagyobi) megrendeléseknél megfelel«) árleengedésben részesülnek.
A t. CZ. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadují, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva. \' /
Raktárak: Nagy-Kanizsa Präger Béla gyógysz. Heins J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a szent ¡élekhez-. -- Barps Dorner S. Csáktornya Göncz L. v gyógyszerész Kaposvár Kohn J Babóohay Kálm. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics Ist.\' gyógy. Küttel^ Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittlbach 3. Irgalmashoz gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. (980 31—52)
1026 1880
Árlejtési hirdetmény.
A mo\'nács-varasdi államuton levő 237 és 242. sz. hidak helyreállítását a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministerium 1880. évi julíu* hó 25-én kelt 10075 sz. magas, rendeletével 1783 frt 82 krnyi összeggel engedélyeztet.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1880. évi aug hó 19-én reggeli 10 órakor. Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésbeni résztvevő* eseiéro, magukat a fent kítí-tt összeg 5°|0-el mint bánatpénzzel ellásák, mely vállalkozás esetében azonnal l0°/o biztosítékra lesr. kiegészítendő.
Az írásbeli ajánlatok feiiut kitetett nap reggeli 10 óráig fogadtatik el ; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendo továbbá számmal és szóval kiírandó azon száztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°|o-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfiszereivények és feltételek az alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők (114 1—2)
Zala-Egerszegen, 1880. őt» julins hó 30-án.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
II
is
eddig ismert lesjobb bajuszpedrő, mely igen finom illatú, a bajuszt feltűnően puhi\'ja. jól ragad és soln
nem keményedik meg. Kis fém-szelence 20 kr., nagy lém-szelencze 35 kr.
MENTHIN-FOGPOR
legjobb a maga nemében. ZZ 1 csinos fadoboz f>0 kr ZZ
KELETI SZÉPÍTŐ KENŐCS
ártatlan és biztos szer szeplő, májfoltok, bibircsek stb. ellen jjgT" 1 csupor fém-födéllel 80 kr.
LYONI RIZSPOR (rózsa illattal)
a finom hölgyvilágnak legkedvesebb arezpora. — 1 csinos doboz 50 kr., 1 díszes csomag 20 kr.
Szétküldés utánvétellel. — Viszont eladóknak nagy árleengedés.
Dotory és Társa
101 6—6 Budapest Sugár-ut.
B.
Csász. kir. oszir. szabadalommal
és
porosz kir. ministeri jóváhagyással.
Dr. Borchardt illatos növény- Dr. Snin de Routemnrd zama-
sxappann, a testbőr szépítésére tos fi>gszappana a fogak és fog-
és jobbítására elismert hatékonyságú minden bőrkiütéseknél . eredeti csomagocskákban bepecsételve 42 kr. Dr. Koch növényezukorkái, ismert jelességü háziszer hűtés, rekedtség, nyálkásodás- és torok karczolásnál, stb. 70 és 35 kros eredeti dobozokban. Dr. Bfringuier zamatos korona- hus épeuuriására a legáltalánosabb és legbiztosabb szer j V4 és \'/* csomagocskákban á 70 és 35 kr. Balzsamos olaj bogyó-szappan ,
a bor finomsága és ptihaság.iríl éltető és tartós befolyása ált.il tilník ki ; 35 kros csomagokban. Dr Béringuier fügyökér-hajolaja
szesze, ertékes illdt- és mosdó-viz, mely az életszerveket erősíti és üditi ; eredeti palacz-kokan á l frt 25 kr. és 75 kr. Dr. Bérineuier növényi hajfestó-szeie, valódian fest fekete, barna és szőke színre; teljesen fölszerelve, kefével és csészével 5 forint. Dr. Lmdes tanár növény, rn- a haj és szakái sűrítésére és íöntartására, 1 palaczk ára 1 o. é. frt. Leder testvérek balzsamos földi-
dió olaj-szappana, darabja 25 kr. 4 drb 1 csomagban 80 Ur. Különösen családoknak ajánlható. Dr. Hartung növény-kenőcse a
dacskenőcsc a haj fényét és ruganyosságát (okozza és egyszersmind az oldalhaj összetartására ís alkalmas ; eredeti darabokban 50 kr. Dr. Hartung chína-héj-olaja, a haj növesztése- és szépítésére, pecsételt pohárban és bélyegzett üvegekben ára 85 kr. hajnövés Jelk öltésére és felélesztésére, bepecsételt és üvegekben bélyegzett tégelyekben á 85 kr. Gyógyszeres Benzoe - szappan ,
legfinomabb mosdószappan, ugyanazon eredménynyel bir, mint a Benzoe-tirktura; ára csomagonként 40 kr.
Az egyedöli elámsl\'ás fentkített árak mellett N -Kanizsán Rosenfeld Adolf és Roaenberg Ferencznél — Csáktornyán Bárón Lipótnál és a magyarországi nagyobb gyógszertárakban.
Óvá«?\' Hamisítványoktól mindepkit óvunk, nevezetesen * a5 8 a dr. Suin de Boutemard-féle fogpaszta s a dr. Burchardt-féle i latos növény-szappau-ától, számtalan hamisító s azok elárusítói ítéltettek törvényszerűiig már ekkoráig is el érzékeny pénzbírságra. 81 5—10
Raymond és társ, ¡&rl|,k&. "*b"d*lom"I\'1,i\'Jdono\'
látszerész és aranyműves Nagy-Kanizsán,
az „Arany Korona" vendéglő átellenében FÓTÉK.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát valódi optikailag csiszolt és helyesen számozott szemüvegekből és zwikkerekböl a Waldstein-fé\'e rendszer szerint rövid és élesen látó 3zemek részére, valódi angol Smock és conser üvegek (közönséges díssárukkal fel.nem cserélendők) achromatikus távcsövekből, tábori csövekből, operai látcső, miudennemü nagyító üvegek, teleskopok, nagyító tükrök, üvegek, prizmák hévmérók alkoholmérők, sulymérok, aneroidok, orvosi hőmérők, bor, pálinka és lunstmérlegekbó l sat sat. — Villany-gépek, villámhárítók, házi távírók 3 évi jótállás mellett felállíttatnak.
ggy Üvegjeimet minden vevőmnek 3 nap: próbára adom kí.
Minden e szakba vágó javítások, újítások elfogadtatnak s a leggyorsabban eszközöltetnek
Szemüvegek levélbeli megrendelésénél az illető személyek által Szükségesnek tartott adatokon kívül- még a kővetkező kérdéseker adandó válasz.
A távolság hüvelyk, centímeter vagy papírszalag által határoxtatik meg.
A balszem befedendő: \\ co
1. Mily messziről olvasható jobb szemmel közönséges jó 12 nyomás. ^ / |
2. Mily közelről olvasható a jobb szemmel közönséges jó ( ^ nyomás. r
A jobb szem befedendő:
3. Mily messziről olvashat bal szemmel ?
4. Mily közelről olvashat bal szemmel?

gyak ?
Különösen kellemetleuek-e a szemnek fényesen világított tár-
6. llaszaált e az illető egyén már szemüvegeket, s ha igen,
mióta ?
7. Mi czélra kivá-ititnak a szemüvegek : — Olvasásra? Távolba látásra ? Vagy az éles világosság elleni védelemre ?
8. A pupillák (a szem feketéje) mily távol állanak egymástól s az orr ott, hol a szemüveg felteendő előugró, egyenes vagy mélyedt.
9. Ha ezen írás megerőltetés nélkül olvasható-e? 83 ll—*
Ha ezen nyomás szabad szemmel nem olvasható, a megrendelő szíveskedjék nagyobb nyomást választini, s megrendeléséhez mellékelni.
_i---
1060 „ .
- szam.
18S0.
Árlejtési hirdetmény.
A pozsony-varasdi államuton Muraszerdahelynél levő jégrongilta nagy Mum hid gyökeres helyreállítása a naeyméltóságu közmunka és közlekedési ministerium 1880. évi julius hó 30 án kelt 12260 sz. magas rendeletével 32,369 frt 89 krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen műnk» biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1880. évi augusztus hó 23-án reggeli 10 órakor 08Upáfl írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános árlejtés fog tartatni.
Határozottan kiköttetik, hogy a munka a szerződés jóváhagyása után azonnal megkezdessék, és hogy f. évi deczember hó 3j-ig tökéletesen befejeztessék.
Az írásbeli ajánlatok fennt kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak el; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendo; továbbá számmal és szóval kiírandó azon azáztóli elengedés melyért ezeu munkálatokat elvállalni.szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat éj feltételek tartalmát ismeri ói elfogadja
Az írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°{o-je kéizpéntbon vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A müszerelvények és feltételek az alulirt hivatal irodájában & szokott hivatalos órákban megtekinthetők.
Z.-Egerszegen, 1880. évi angasztns hó 4-én. 116 1—2
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason minőségben egy 10 lóerejü Shutlevorth-féle gőzmozdony, valamint egy már használt, de még jd karban levő gőz-cséplőgép teljes felszereléssel olcsó áron kapható pbosbtt
HABERÉN TI PÁL, gépgyárában, vas- és ér«Sutödében. ahol 6, 8, 10 és 12 lóerejü uj gőzgépek kazánnal és annélkül is készletben tartatnak; örlö-malmok. zuzö-malmom-, cséplő gép-, széna gereblye-, daráiégép-, szecska-vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, töz-fecskendó és a gépészeti szakba vágé minden szükséglet, műszaki czólokra vas öntvények saját és mis mintázat szerint is, valamint mindenféle érez és a kereskedelemben előforduló bármily czélu Öntvények gvorsan, jól és olcsón készíttetnek és szállíttatnak. " no 3-6
oooooooooooooooooooooo
Iskolai-értesités.
Nyilvános polgári és kereskeddul iskolám s neveli tatézeteaben
Budapest, Károly-kömt 22. szám a 28-ik iskolai év f. évi szeptember 1-én veszi kezdetét. A növendékek felvétele augusztus 20-ikától naponta délelőtt 8—12-íg és délután 3-5 óráig eszközölhető.
Kevelő-íntézetemben a reám bízott növendékek álUJam a leggondosabb felügyeletben részesülnek s a legszeret«ttelje«ebben ápoltatnak. Azon a nevelés körül nekem több mint 30 évf sokoldalú tapasztalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelő-intézetemet minden t. c*-szülőuek a legjobban ajánlani. 115 1—1°
Programmok kívánatra ingyen.
RÖSEIR MIKLÓS.
Nagy-Kanizs4n, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NiOT-íilSTZS\'A, 1880. augusztus 12-én.
es-dífc exám,
Tizenldlenezedik érfolyauL
v=afl53
EtőfizetesI ár:
¡egéaa érre . 8 frt.[ fél ÓVTO 4 „
negyed érre . . 2 „ szám 10 /cr
Hirdetések
6 hasábos petitsorbxn 7, másodszor 6 b rain-le\' további sorért 5 kr NYILTTftRKEN
soronként 10 krért vé- || lelnek fel. || Kincstári illeték\'mindéi: jegyes hirdetésért kfilSof i 30 kr fixetendS. fe

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: ,Z ALA-aOMOGYI KÖZLÖINT Y-\'
| A lap., ssellemi résaét
\' fllfttff közlemények ■
I anyagi réisét illeti i közlemények pedig a j kiadóhoz bérmentve intÓEeudők •
NAGY-KANIZSA
I
Wlasstoshaz.
i Bérmeutetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatunk el.
Tlftéziratok vigasz nemf J küldetnek. t
N.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanlzsai önk. tüzol tó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, „nagy-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdednevelő egyesület", a n.-kanízsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkaraara n.-kanizsai külválasztmánya* s több
megyei és városi egyesület hivatalos é r t e s i t ó j e.
Hetenktnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartafmn lap.
Képviselőválasztás előtt.
Fájdalmas veszteség érte a nagy-kanizsai választó kerületet nagynevű képviselője Csengery Antal elhalálozásával.
Annál illőbb és kivánatosb, hogy utódjának megválasztatása a legnagyobb rend és illedelem közt történjék meg.
A honpolgári jog legszebb gyakorlata az, midőn a választópolgtai^lslki-ismerete s meggyőződése . szeri^^Kvaza-tával az urnához megy, bizalmajf" tisz teli meg választottját és igy a törvényalkotás s az ország kormányzásának nagy müvéhez járni.
Ma, aug. 12-én viradt fel egy ily nap. —
Igyekezzék minden választó polgártárs gyakorolni ma hazafiúi jogát s jelenjék meg az urnánál.
Éijen a haza 1
Elnökség az aug. 12-én Nagy-Ka-niz<án 4örténő országgyűlési képviselő választásnál : Szalacsy Farkas, Hertglendy Béla, Inkey László és Koller István; jegyzők Dr. Tubolv Gyula és Simon Gábor.
A szavazási helyiség a felső templom hátterében levő Széchenyi-tér, hol a pártok elválasztására nézve kellő intézkedés megtéve van.
Szavazó helyiségül a templom hátterében -levő mérlegezó hivatal helyisége és egy hordozható sátor felállítása szolgál.
A választási actus megnyitása jelzett nap reggel 8 órakor veszi kezdetét, a tényleges szavazás fél 9 órakor kezdetik meg s törvényeink értelmében folytattatik.
A nemzet ünnepelt költője Jókai Mór fogadtatására fényes előkészületek tétettek, aug. 8-án délután félkettőkor 40 hintó felzászlózottan vonult a vasúthoz. Hol dörgő éljenzés közt üdvözölte Hertelendy Béla pártelnök a körünkbe érkezett Jókai Mórt. Az üdvözlő beszédre koszorús költőnk szokott szivélyességgel válaszolt.
Impozáns volt látni a bevonulást. Szűnni nem akaró éljenzés és ,Isten hozott" 1 által üdvözöltetett.
Fájdalmunkra azonnal kijelenté, hogy beteges állapota miatt még az éjjeli vonattal visszautazik Füredre.
Kíséretében jött Hegedűs Sándor jeles^ irőnk és kitűnő publicistánk is.
Nagyszerű látvány volt az est szürkületében a nagy fáklyás menet, m^y az Eötvös-térről a főutezán keresztül vonult az „Arany Szarvas" elé, \'hol óriási népgyülekezet előtt, riadó lelkes éljenzés közt tartotta Simon Gábor ügyvéd a következő üdvözlő beszédet:
Mélyen tisztelt képviselő ur!
NAGY HAZAFI!
„Lassan-lassan mind meghalnak Szine java a magyarnak."
,E nagy és mély jelentésű szavakban nyilvánult jeligével jelent meg a Te ékes tol-ladból 187i-ik évben Báró Eötvös József haláláról egy örökbecsű költemény, melynek minden szava fájdalom könyekel facsart a gyászoló nemzet szemében.
Ép en ezen jeligék szavai illenek boldo gult képviselőnk Csengery Antal kimultára is, mert ő is szine java volta magyarnak. Érdemeit, nagyságát használni, do nem ragyogni akaró munkásságát elismeri a haza, a nemzet
és sajtó irodalom pártkülönbség nélkül, s mind ezen elismeréseket megkoronázza felséges királyunknak gyászoló özvegyéhez intézett szavai, fáj a nemzetnek e nagy veszteség, de kétszeresen fáj e választó kerületnek, mert a nemzetet csak közvetve, választó kerületét pedig közvetlen snjtotta e csapás.
Választó kerületünk a boldogultban elvesztette édes atyját, kihez gyermeki ragaszkodással fűződött. Árván maradt választó kerületünk tehát aggódott, hogy méltó utódot talál hat-e a boldogul thoz; de aggálya nem tartott soká, nem sokáig maradi árván, mert a te érdemgazdagszemélyedben, nagy hazafi, feltalálta az elhalt atyának méltó utódát, ki iker városunk és az egész választó kerületnek a boldogult által teremtett és szerzett intézményeit, melyek itt-ott még teljesen betetőzve nincsenek, nemcsak teljesen befejezi, hanem azokat fenn is tudja tartani; multad nemcsak a választó kerület, nemcsak a nemzet, hanem az egész világ előtt nyitva áll, mely kinyitott könyvben bármelyik óldalról is fogadtassék az, foltot és szenyet az nem talál. Ezen kinyitott könyv minden lapja^biztos garantia nekünk a jövőre, hogy hazánk és választókerületünknek legszentebb ügyét kezeidbe letegyük. Multadnak arany korában legszebb azou drága kő, mikor a nemzet ébredésének reggelén, nagy jövőről igérő életed virágában 1848-ban legelőször á boldogult nagy költő Petőfivel, Te ráztad meg Sámsonként milliók kedéi^eit ama napon, mikor a „Rajta magyar, hí a haza\' szavak jerikói tróabita hangjain ébresztettétek fel a nemzetet mély álmaiból és szavatokra a nemzet talpon állt. Tollal, kard dal és nyelv vei küzdöttéi a szabadságharezban tollal a Bzabadságharcz után* buzdítva ^és vigasztalva a* nemzetet, hogy
„Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epe-dez milliók ajakán", és próféta igéid beteljesültek, mert megjött- a jobb kor, mert meghallgatta l3ten millióknak imádságát, feljött egünkre a szabadság napja, melynek fényénél te ismét hangya szorgalommal köznapszámosa vagy a haza érdekei fáradságos munkájának.
„Szén/vágy ó hon, nagygyá csak fiaid szent akarata töhet.*
Ily férfiút találtunk mi kimagasult személyedben, kinek kezeiben látjuk erŐBen és feltétlenül biztosítva* Bzeretett hazánk és választó kerületünknek jövőjét, mert tudjuk, hogy mindkettőnek bajait orvosolni, hiányait és szükségeit megteremteni és azokat fentartani is tudod.
Azért ha isten is ugy akarja mint mi, ugy néhány nap múlva, talán épen e fáklya fénynél eget rázó lelkesüléssel kiálthatjuk: Éljen Jókai Mór nagy-kanizsai kerület megválasztott országos képviselője I
A szűnni nem^akaró éljenzés lecsillapulta után Jókai Mór következőleg válaszolt: Tisztelt polgártársaim!
Fogadják önök hálás üdvözletemet azon köszöntő szavakért, melyeket hözzám intéztek. Nem első előttem e nép riadalmának hallása; számtalanszor hallottam azt.
Hallottam 1848-ban, midőn felhívásomra a -szabadság jelszavát felkiáltá a nép; hallottam 1849-ben mint a csaták zaját és hallottam a nép ezen moraját 12 keserves esztendőn át, mit csak a költő hallott meg; hallottam az nj szabadság hajnalán 1860-ban mint a nép követelését e riadalt; hallottam e népriadalt a király koronázásakor mint a kibékülés üdvözlő szavát és hallom most, mint óhajtását a népnek a béke nj korszaka iránt, hallottam, midőn a nemzet mindenkivel kibékülve megtalálta azon ntat, melyen leginkább boldogulhat s ez a munka tere (Éljenzés). Nagyon könnyű a mi hazánkat szeretni. Sok földet bejártam, ehhez hasonlót sem népet, sem országot felfedezni nem lehet. Könnyű ezt szeretni, de kell okosan szeretni.
TÁRCZA.
Lobog a láng . . .*)
Lobog a láng a tűzhelyen, Vacsorát fSz a kedvesem, A pitvarból nézek rája, Hogy miut sózza, paprikázza.
Lánggal égó teremtette! Jaj a kezét megégette ! Szentül másutt járt az esze Azért égett meg a keze.
Én rám gondolt a kis hamis, Vagy hogy másra, lehet az is, Sok kitelik a leány tol, Tizet szeret, százra gondol
Ha az esze én rajtam járt, Meggyógyítom szegényt mindjárt; Csók is segit az ily bajon, A hol sebes megcsókolom.
Hogyha pedig a kis keze Ugy éget. meg, hogy az esze Nem rajtam járt, hanem máson, Ugy kell néki, nem sajnálom!
VARADY FEBENCZ.
Misi fiam és én.
— Beszélyke. — (Folytatás és vége.)
— Dehát ki volt az a nő? kisértet vagy boszorkány? élőlény vagy csak szellő? erre felelj nekem!
— Az édes öregem nem lehetett más mint egy szerencsétlen — lunatikusl
*) Mutatvány szerzőnek sajtó alá rendezett ujabb költeményeiből. Szerk.
— Micsoda? lunatikus? talán csak nem képzeled, hogy én öltöztem fel női pongyolába,\' hogy téged ijesztegesselek ? — kérdém félig haragosan.
— Te édes öregem, a te torzonborz szakáladdal? hahaha! na ugyan jól beszélsz, talán csak nem vagy holdkóros?
— Azaz hogy .... ». -*ugság az egész! punktum! engem nem fogsz exi.olonditani! — feleltem neki haraggal.
— Jól van no édes öregem, tehát hazugság, azért ne haragudjál, hisz majd elválik később minden.
Ezzel vége szakadt az egész históriának. Kimentünk csónakázni, fürödtünk és horgásztunk délig, hanem az én fejemből nem ment ki ez a csodálatos történet és kezdettem belátn>, hogy mégis van valami a dologban.
Ebédre bementünk, a midőn a kölcsönös bemutatásnak kellett megtörténni. Ez már félig-meddig megtörtént, csak a két leány volt hátra. Karon fogva jöttek ezek is pár perez múlva s amint Misi fiam meglátta őket bámulva nézett s bennem kapaszkodott meg, miközben súgva mondá:
— Ezen szőke nő volt látogatóm az éjjel! S ezzel a legnagyobb zavarban mutatá be magát,
— Ah! ön az Marczali ur! — mondá meglepetve Aranka — hisz mi már régóta ismerjük egymást; ezelőtt két évvel sokat tánczolt ön velem Pesten. Emlékezik reá?
— Igen kipasszony — feleié szorongva Misi — emlékezem. Sokkal jobban emlékemben vannak azon kedves órák, sem hogy rövid két év kitörölhette volna onnan azokat. Hanem
kegyed kisasszony annyira megszépült ez idő alatt, hogy alig ismertem reá!
Én e rettenetes szavak alatt inkább bárhol lettem volna mint itt. Egy nőnek, az én tündéries ideálomnak azt mondani, hogy megszépült! Ez már több mind elnézhető I Szólni akartam és tiltakozni ez ellen, hanem amint rám nézett Aranka okos és bájos szemeivel oda lett bátorságom. Inkább hallgattam szemlesütve.
— Marczali ur ön most nem mond igazat, — mondá mosolyogva Aranka — hiBz láttam vonásairól, hogy megismert mielőtt nevemet megmondották volna ?
— Igen ... de . . a hasonlatosság . . . nagyon meglepett! . . — mondá szakadozva Misi. —
— Hasonlatosság? kihez? — kérdé tudvágyólag Aranka.
— Most hagyjuk el kisasszony — felelt szerényen Misi — majd ebéd után elmondok mindent.
Csakhogy vége lett a beszédnek Már minden hajam az ég felé kezdett állani azon gondolatra, hogy ez a bolondos Misi kitálalja a kísértetes történetet. Hanem hiába, fővárosi gentleman volt, tudott a nőkkel szépen bánni. Aranka kérdésére én talán elmondtam volna mindent az egész gyülekezetnek.
Az ebéd is meg volt vígan s alig vártam, hogy egyedül lehessek Misivel. Azonban ezen óhajtásom is füstbe ment, mert az Öreg ur a kertben sétát ajánlott s mielőtt körül néztem volna magamat, már a csintalan Matild karomba kapaszkodott s egész önkénytelenül mentem vele a kertbe?
Kalapomat is ott benn felejtem még, ha ő nem figyelmeztet erre.
Rettenetes helyzetbe jutotlam uraim 1 olyanba, a minő még soha nem történt meg rajtam. Egy nővel járni karonfog v a I ? Hisz már a gondolat maga is borzasztó! Soha nem történt ez meg velem s képzelhetik milyen mulattató lettem! Egyszer akartam tánczolni életemben s akkor is kosarat kaptam. Azóta féltem még karomat is felajánlani valakinek, nehogy ismét ezen fátum essék meg rajtam. Utoljára is azonban beletörődtem s mire behívtak bennünket kezdettem sajnálni, hogy nem sétálunk tovább. Nem is vettem észre, hogy az eső nagy cseppekben hull a földre. Amint beléptünk a folyó« sóra, íme Misi és Aranka jönnek szembe velünk szintén karonfogva!
— Jézus Mária ne hagyj el! — gondolám magamban, — már csak mégis szemtelen ficzkó ez a Misi, Alig egy napja van itt s már is karonfogva jár • azzal, kit én csak félévi együttlét után mertem megszólitni.
— Hát kedves Matildkám, — kérdé örvendve Aranka Matildtól — hogy vagy megelégedve lovagoddal? Remélem a tanitóurjó mulattató volt?
— Én nem tudom mit mondjak édes lelkem — feleié mosolyogva Matild — a tanitó ur igen szórakozott volt, alig hanem szerelmes, csak azt szeretném tudni, hogy kibe?
— Hahahal — nevetett Aranka — én nekem nincs panaszom Marczali arra, mert íme elvesztett gyűrűmet is tőle kaptam vissza; de nem is leszek háládatlan iránta.
TIZENKÍLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 1 ¿o 1880.
Szeressük az erkölcsös életet, szeressük a munkát, szeresse a munkás a ..maga műhelyét, szeresse mindenki a maga embertársait: akkor fogja igazán.szeretni a hazát és csak igy lehet a haza boldog. Elkövetkezett az idő, hogy dolgozzék mindenki saját hazája jóvoltáért! Adja az Isten, hogy diadala legyen ennek a munkának !
Éljen a haza sokáig! (Hosszan tartó éljenzés).
A jelenvoltak zajos felhívására Hegedűs Sándor a következő szavakat intézte a választó polgárokhoz:
Tisztelt polgártársaim!
Az a tisztelet, melyet kifejeztek csak azáltal éri el ezélját, ha azt a tiszteletet valaki csökkenteni akarja. Aki rendetlenséget akar felkelteni, az fogja felkelteni a tiszteletet, mit önök kifejeztek. (Igaz 1 Éljenzés).
Tisztelt polgártársaim! Midőn: e tiszteletet, melyben önök engem részesítettek, el nem fogadhatom , hanem köszönettel teljességében, sót fokozva egész életem boldogságával, ime Jókainak átadom. (Éljenzés.)
Akkor önök engedjék meg, hogy csak egy pár rövid szót intézzek tisztelt polgártársaimhoz. Az a kérdés, mely az önök választásától függ, nemcsak Nagy-Kanizsa, — hanem az egész ország kérdése. Ugy gondolják meg, hogy azon szavazat, melyet csütörtökön az urnába vetnek mind meg annyi bizonyítéka a nemzet józan ítélete-, a nemzet higgadtsága-, s a nemzet munkaképességének.
Csak egy válaszunk van a méltatlan megtámadásnak, s ez a megvetés. És ha vaiaki valaha be fogja bizonyítani, hogy Jókaikor csak egy körömnyi érdekből vagy önzésből dolgozott, azt fogom mondani, hogy mindazon rágalom illeti, melyeket róla elmondottak, de mindaddig míg ezt róla be nem bizonyítják,- s mocsoktalanul áll: megkövetelheti, hogy ne illessék őt rágalommal az utczai kölykek és sárral ne dobálják azok, kik öt nem ismerik és nem tudják megbecsülni (Igaz! Éljenzés).
Tisztelt polgártársak! én önöknek nem tudok czifra szavakat mondani, ugy a mily igaz, hogy itt állok az Isten szabad ege alatt, ép oly igaz az, hogy azon ügy, melyet tettünk, teszünk és tennünk
(Na tanító most szedd ára rendbe eszedet, mert különbeD benn maradsz mint Pilátus a credóban!)
— En . . . én . . , szerelmes?? — kisasszony mit gondol ? hogy lehetnék én szerelmes? —- felelém éa kérdém a legnagyobb zavarban.
— Igen ön, ön tanitó ur — mondá mosolyogva Matild — ne tagadja, hisz egy versét találtam meg tegoap azon könyvben, mit olvasni adott. Arankának van ajánlva a mondhatom jó rimei vannak. Hogy is kezdődik? igen :
„Midőn reményim széttört árboczánál
Arczora rózsái mind l«hullanak .
Ez volt nekem a végső döfés? Én szerelmes, én poéta, ki szerelmes verset ir, aminek csak a rimei jók ? ez több mint eltűrhető 1 No de segélyemre jött az ég az öreg ur képében, ki azután behívott valamennyiönket.
Tessék I Tehát Aranka n a g y a á m volt az annyira rettegett kiiértet? Ha én ezt tudtam volna? Milyen régen a feleségem volna már? Hiába, nem volt bátorság, pedig hát egy ilyen ki-sértettel találkozni nem valami kellemetlen meglepetés!
Egy szó annyi mint száz! Misi fiam nem ment el tőlem addig, mig jegyet nem váltott Arankával, S én nekem meg kellett még érnem azt ie, hogy szentkép gyanánt tisztelt ideálom másnak a felesége legyen ? 5
De ha csak ennyi lett volna? Méghozzá járult az i«, hogy Arankának boldogult atyja egy fcétemeletea házat is hagyott a pesti Duna parton 1
Igy lett azután az éu kedves Misi fiam bél háziúr Pesten. Én pedig kicsöp pentem mindenből; oda lett a leány, oda a ház, ami pedig a mai ezük világban is meg ér
kell: csak egy érdek által vezettetik, s ez a szent érdek : A haza szent érdeke!
A haza nevében köszönöm a megtiszteltetést és bocsátom el önöket. Éljen a haza! (Szűnni nem akaró éljenzés).
Alig csendesült el s oszlott szét a hullámzó néptömeg, a fáklyák eloltása után a díszteremben volt sorakozás. 120 terítékű diszestélyen levők közé amint Jókai és Hegedűs Rákóczy induló hatalmas hangjai közt belépett riadó éljenzés és tapsviharral üdvözöl tettek.
Knortzer Frigyes vendéglős által Bíokott izleteaséggel rendezett vacsorát fűszerezték a nagy tetszés közt mondott pohárköszöntések, melyeket egybefoglal tan ime közöljük:
G 1 a v i n a Lajos, ó felsége a király s családjának egészségére emelé poharát. (Éljenzés)
K o v á t 8 János, Magyarország felelős ministeriumáért illetőleg a minísterelnö-kért, Tisza Kálmánért ürité poharát s kiváná, hogy a magyarok Istene a haza javára, boldog ságára igen soká éltesse. (Hossz, tartó éljenzés.)
r Hoffmann Mór, Jókai Mórra, különösen mint regény iróra, ki hölgyeinkkel a magyarnyelven az olvasást különösen meg kedvelteté — emelé poharát. (Hossz, éljenzés.)
Jókai Mór, Nagy Kanizsa város választóiért emelé poharát, ezen derék városért, mely a magyar dunántul, kereskedelmi, ipari, gazdászati és értelmi központját képezi; kívánja: Adja Isten, hogyha még egyszer Kanizsa városáért üriti poharát, azt ugy köszönthesse fel, mint Zalamegye központját. (Szűnni nem akáró éljenzés.)
Simon Gábor, Jókai Mór s Hegedűs Sándor egészeégeért üríté poharát, s kiváná, ho^y őket, mint iker testvéreket az Isten éltesse. (Éljenzés.)
He g ed üb Sándor, Uraim! Azt a dicséretet, melylyel engem az igen tisztelt előttem szóló elhalmozott: valóban, csak a jó akaratnak köszönhetem. —Megvallom, hogyha viszonozni kellene e jó kivánatokat: zavarba jönnék; zavarba azért, mert Kanizsából kiszorultam. — Kiszorultam azért, mert a királynak alattvalója, Tisza Kálmánuak maraelukja, Jókainak érdekeltje vagyok. — Én tehát Kanizsából kiszorultam.
---többet mondok. — Megvallom bűnömet,
hogy a szép nőkre akarom emelni poharamat. — De én bii-ton tudom, hogy Eötvös ezt is Jókaira bizta; minthogy én tudom, hogy Jókai semmiféle kötelességet el nem mulaszt: ennélfogva, tovább megyek. — Nincs miért? Niucs Kanizsának egy szép, intelligens vidéke, melynek értelmes népe virágzóvá, terraékenynyé s boldoggá teszi e vidéket, a Kanizsát központjává:
Nincs miért, kiért emeljem poharamat?
Akkor hálátlan lennék, akkor elfelejtettem volna, hogy mit tapaaztaltam, akkor elfelejtettem volaa, hogy kikkel Bzoritottam
valamit. Én taniihatom tovább a declinatiókat, mig Misi fiam azalatt szedi fel évenkint a háromezer forint házi jövedelmet!
Aki nem hiszi kérdezze meg tőle magától Az egyik dunaparti ház kapuján fel van irva egy ki« táblára aranyos betűkkel „Mar-czali M. hites ügyvéd." Vagy pedig jöjjön el én hozzám Kolozsvárra s mindenre nézve bő felvilágosítást fogok adni.
Hanem amint mostanában megtudtam Misitől, Aranka (kilói ezennel ünnepélye sen bocsánatot kérek, hogy nevét és egyéb körülményeit itt felhasználni merészeltem 8 hogy e beszélykét neki ajánlom) tökéletesen kigyógyult lunátikájából mióta férje van!
Én pedig maradtam a mi voltam — nevelő! — Arra a nagy gondolatra vetemedtem ezután, hogy megszeretem Matildot s elveszem „z u t r u z* Misinek! Hanem itt is az a malheurom akadt, hogy mig ábrándoztam e felett, saját édes testvéremrÖ-pitette el a kis galambot kalitkájából! S a csintalan Matild azzal fizetett ki, hogy szemembe mosolyogva ezt mondá : „Jegyezd meg édes poétám magadnak, hogy Bzemesnek álla világ!« Ó meg azután kapott ötszáz hold földet a két* emeletes ház helyett. Jó, legalább lesz helyem, a hova mihamarabb beállok — gazdának!
Hol kapok én most feleséget ? hisz ugy állok a világban mint egy puszta fa? mindep leány ismerősöm férjhez ment?! — Hanem gondoltam valamit. Várok még egy évig 8 ha nem akadok ez alatt egy lunátikus kisasszonyra: Isten utse\' agglegény maradok!!!
SÁRFFY ALADÁR
! kezet. — Azok, kik szamosabban, csaknem egyhangúlag, testületileg fognak csütörtökön megjelenni, azon derék, munkás vidékiek, ki ket semmi féle ámítás, vagy szavak az igaa hittől el nem tántorítanak: azon vidékiek éljenek. (Hosszas éljenzés.)
Jókai Mór, Uraim! Eötvös Károly barátom, miután igen nagy ellenségem, kegyes volt elárulni, rám nézve igen kellemesen elárulni, hogy Magyarországon engem nem is annyira a férfiak szeretnek, mint inkább a a n ó k. (Éljenzés.) — Ez nekem olyan felejt-hétetlen rágalom marad, mit neki nem tudok eléggé megköszönni soha.
Mikor az örökké beteges népnek küldöttsége eljött hozzánk, kik között egypár okos ember is volt; én azoknak azt mondtam : Ha ti azt akarjátok, hogy jó szövetségeseitek legyenek : oszszátok meg hölgyeitekkel, nejeitekkel, a terhet; vegyenett részt ők is küzdelmei tőkben. —
Lássátok .azért vagyunk mi magyarok oly hatalmasok, mert ők segítenek, minket buzdítanak.
Tegyetek hasonióan.
Én ezért a magyar nemzet nemcsak szeb bik, hanem mint Eötvös, nem a Károly, hanem a József (Tetszés) mondja: a jobbik feléért emelem poharamat, s kívánom, hogy az Isten éltesse, boldogiisa és tartsa meg Nagy Kanizsa város hölgyeit (Hosszas éljenzés)
Mondták még felköszöntőket:
Herteljndy Béla éltetve Glavina Lajost, mint e vidéknek fejét « a Jókai-párt elnökét, Eb\'nopanger Lipót, Hertelendy Bélát, Simon Gábor Eperjessy Sándort, Báthori Poszívecz Ferencz Baboch^y György polgármestert, Kováts János Jókai Mórt, Wolbeim Ernő Hegedűs Sándort; Hegedűs Sándor a nőket, Hoffmann Mór Jókai Mór nejét stb.
Megemlítjük, hogy Jókai Mórt még egy földraives is felköszöntötte, még pedig következőleg :
„Mi alázatosan köszönjük Jókai Mórnak a hozzánk való kegyes szívességét, a hozzánk tapasztalt szívességét, hogy mégis azon van, hogy legalább bennünket is kormányoz, mint szegény magyar fiakat é3 hazamentőket.
Az Isten sokáig éltesse és az Ur Isten vezérelje mindenekben". (Hosszas éljenzés.)
A bucsu felköszöntőt Jókaira, Hertelendy Béla mondta.
Tizeaegy óra felé éjjel számosak kíséretében szívélyes bucsuvételek közt távozott körünkből a hőn tiszti.lt két nerues férfiú vivén magukkal a tisztelet és szeretet őszinte érzetének nálunk tapasztalt és tanúsított jnl-it.
Az alsó-ausztriai iparki&llitásról.
— Eredeti tudósítás — Bccm, 1880. évi augusztus hó 6-án.
1.
E becsea lap nem napilap, nem feladata és igy nem szokott külföldi híreket hozni, — vagy ha igen, akkor is csak röviden érintve a külföldi hírek számára fentartott hasábokban. — De hiszem, hogy e lapok tekintetes szerkesztője fel fogja venni a bécsi iparkiállitáaról hozandó közleményeimet ós hiszem, hogy nem fogok a tisztelt olvasó- és iparközöo6Óg türolmé vei visszaélni, — ez inkább érdekelhetné őket, mert — sajnos — hazánkban az ipar sokkal inkább háttérbe van szoritva, semmint a külföldi iparrai vetekedhetnék és igy szükségesnek találtuk u bécsi iparkiállitásról röviden bár, de a menny».-e lehet tüzetesen megemlékezni. —
Először is kezdjük el a szemlélést Bol-lárth Ferencz rsipke lerakatánál.
Egy Bzámtalan tagból álló nőközönség szemléli folyton a drága csipkéket, mely egy tükörfal mögött a kiállító szekrényben foglal helyet. — a hir, melynek a czég örvend, alapos, mert oly csínnal kiállított különlegességeket állit a közönség elé, melyek a külföld elsőrangú készítményeivel párhuzamosak. — A czég (I. Graben 29.) 1835-ben alapíttatott és most a legelső etablissement a maga nemében.
— A czégfőnök nem csekély fáradtsággal azon működött már 22 év óta, hogy ez iparágat Csehországban is emelje, sőt az utóbbi két évben azon — nem jelentéktelen — áldozatot is hozta, hogy évenkint ezar forintot adott a keresk. miuister kezeihez ösztöndijak fejében.
— Az érdemes kiállító a királyné, Rainer, Erzsébet, Izabella, Mária Therezia, Louiiö Koburg főherczegnők, Hannoveri Mária, Metternich Paulina hgnő és Apponyi grófnőnek bemutattatván kérelmére az iparkiállitás eme lésére jelentékeny megrendeléseket tettek. — A király hosszabb ideig tarsalgott a kiállítóval és megdicsérte; Lajos Károly és Vilmos fhgek megelégedésüket fejezték ki. — A kiállítás megnyitása előtt juniua 14-én Bollarth ur fel kéretett Rainer fhgnő által, hogy kiállítandó tárgyait, a fhgnő villájában az összegyűlt Erzsébet, Imm*kulata, Izabella, az assuriai. fhgnők és ez utóbbi palotahölgyei előtt megmutassa. — e kitüntetés érte a kiálli- ,
tót Lajos Károly fhg éa Mária TheretU thgoő
részéről. —
Diedek fia toilettb szappan és p^nn gyárából a kíállítás csak művészi kéuitf^ utal. — A czég eredetileg csakis goromb* szappan gyártással foglalkozott és csak kéaóbb fordult a finom tárgyak készítéséhez és tnoit olyan jó eredményt mutat fel, hogy ké»t\',t_ ményei az angol és franczia iparosokétól C8*k annyiban különbözik, hogy ezé olcsóbb. ^ Egyik specziálitasa az úgynevezett .phantazU sz/ppan\'; — igen gyönyörűek és Ízléses kiállításnak gyümölcs szappanai. — A czég nagy exportja a portéka kitűnőségéről ad bizonyítványt. —
Rolhnger F. lerakata vonja magára figyelmünket a papíriparkiáilitásban.—Kereskedésében (I. Ro h-nthurmstrasse 27.) is elég alkalma van a köz nségnek a nagyszerű készítményekben gyönyöiködni. — Kereskedelmi könyvek, írószerek, könyvkötői munkák, csino-sabbnál csinosabb kiállításban. — Az ízléses rendezésű tárgyak közül három nagy keresk. könyv hever előttünk — két főkönyv és egy saldó-contó; — a Rollinger-féle gyár a keresk. világban különbeu eléggé ismeretes.; — mind a három tárgy elengantiával készült és solidi-tásáról bizonyít. — A nagy, bőrbe kötött és rézkapcaokkal ellátott könyvek között egy stylszerüen készült polgári oklevél (Bécs városától kiállítva) vonja magára mindenki figyelmét, mely sárga- bőrbe kötött munka remek. — A czég számtalan megrendelésnek Örvend, sőt a polgármester megrendeléseit oly mesterileg készité el és oly ízlésesen, hogy munkái külföldön is a munkás példányául ismertettek eh — Petrarca egy mignon kiadása, egy nagy oktáv kiadás Shakspearetől, Macaulay néhány könyvtári b?kötése fél pergamentben aranyozva.
Az építészek és kőfaragók kiállitásábnn Hauser Ede (Alsergrund, Spitalgasse 19.) kőfaragómester kiállítása :tüoik szemünkbe. — —\' Egy kjs épület, Ferstel báró építész (a műegyetem rectora) rajza után készült, ép oly finom mint correct dolgozat. — A falak éa födél a legkoményebb kövekből készülvék; svéd grani\', a felső rész isztriai márvány, minden a legnagyobb gonddal köszörülve és csiszolva. — A mellékfalon hat mü van elhelyezve gránit, porphyr és homokkőből, melyek mindegyike jeles architektúrái művészetre mutat.
— E munkáknál minden egyes rész Hauser ur műhelyében készült, részint kézzel, részint gőz fürészszel és köszörűgéppel és különös elő-haladásra mutatnak, úgyannyira, hogy ezen — a legkeményebb kövekből készült — müukák, oly müvéazileg sikerültek, mint amilyenek Bécsben még nem láttattak.
Furcsa, hogy a kiállítók szekrényeit és munkáit azok tudtuk nélkül ide-oda helyezik.
— Igy történt a napokban Pollák D. liquer-^yáros kirakatával az élvezet és élelmiszer csarnokában; — egyik reggel bejön éstárgyai\'-nem a rendes helyén, hanem annál alkalmatlanabb helyen találta, hol nem csekély kárnak néz elébe. — Caudálkozást keltett az egyesek ilyen akaratos eljárása hiszik, hogy kellő intézkedés fog tétetni, minthogy a helybeli lapok felszólaltak az eljárás ellen.
Ez alkalommal nem mulaszthatom el egy eset felemlitéaét, mely bár veletlenül történt, de intézkedés is tétetett rögtön, hogy ily eset máskor elő ne forduljon: — tegnap, aug. ö éu épen a bútorcsarnokban tartottam szemlét és onnan a Haas télé pavillonhoz mentem, mikor a vendégek figyelmét zaj és lárma vonta magára; — az egész história egy kis skanda lum volt. — Közvetlen előttem egy ur haladott el, két nővel; ez utóbbiak egyike egy kis aranyos j^gyzőköny vb-n jegyzett valamit. — E három egyszerű öltözékü vendégben semmi kép sem lehetett volna Clam-G^llas grófot, Clam Gallas grófnőt éi Herbenstein grófnőt szül. Dietrichstein herczegnöt felismerni, ha azt később meg nem tudota vala. — Közvetlej mellettük mentem és midőn a pavillonhoz értünk, a butorraktárból utánnunk rohan egy szolga és egyenesen Clam-Gallas grófnőre ri-val: „Sie, hier ist verboten Muster abzeichnen ; waniiB noch amal thuu, dann láss\' ich Ihna arritiren l — Képzelhető a gróf, grófné és herczegnő felháborodása a cseh pribék f*ra galla.isága miatt. — A gróf egy ott levő rendőrrel rögtöu elfogatta éi maga is elkísér te a rosundában levő rendőr biztossághoz hol a venczelfi leszállott magas lováról éa könyörgött a bútor iovag, — de hasztalan; — büntetése főnöke részéről nem fog elmaradni!
Kedves olvasó! referálásomat mára zárom! — ha mindenről most megakarnék emlékezni akkor e lap kerete szük lenne közleményemnek. — E lapok \'tekintetes szerkesztője igazolványt volt szíves küldeni számomra, hogy a „Zalai Közlöny "t előforduló alkalmakkor képviselhessem; — ez által a szerkesztő ur elérte azt, hogy lapja mindig eredeti közle raényt hoz az olvasó közönség elé, — Es igazolvány alapján — mint minden hírlap-
TIZEN KILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K.ÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 12 éa 1880.
tudósító — én is állandójegyet kaptam, mely érvényes addig mig nyitva lesz a kiállítás (október 15 ig); elég alkalmam lesz a kiállítást jól megszemlélhetni és ha az olvasó közönség szíves türelmével vissza nem élek éa a szerkesztő ur jónak látja a hazai ipar érdekében a külföldi iparról, hogy becses lapja közleményt hozzon, — ugy időnkint folytatni fogom félbe szakított czikkemet.
SZOMMER SÁNDOR,*)
épittészettan hallgató.
*) Tisztelt munkatársunk hazafias készséggel ajánlkozik kalauzul a megyénkből felutazóknak. Bővebb értesítés szerkesztőségi irodánkban nyerhető. ____Szerk-
Helyi lilrek.
— Vjlaky József ur, mint a mérsékelt ellenzék képviselőjelöltje a választás előtt 24 órával visszalépett s ezt a pártok elnökeivel következőleg közölte: „Lovagias kötelességnek tartora a pártot 24 órával megelőzőleg azon elhatározásról értesíteni, — hogy én utóbb közlendő okok miatt, — ez úttal a küzdtérről visszalépek". Nagy-Kanizsa, aug. 11. 1880. Ujlaky József, a mérsékelt ellenzék párt jelöltje.
— Lázas izgalomban van napok óta Nagy- és Kis-Kanizsü városok s e kerület la kossága. Vau dictioquantum satis! — A választás eredménye bizon talán még az utolsó napon is, rnind amellett a valószínű győzelem a Jókai párton látszik. A függetlenség párt részéről megérkeztek Verhovay (xyula, Szalay Imre, kiket a vasúti indóháztól az „Oroszlán* vendégfogadóig fáklyás zenével kisérlek óriási lelkesedés mellett, hol mindkettő szónoklatot tar tott zaj ós éljenzés között. Itt vannak még B. Mednyánszky, Gáspár Lajos, Miklós István sat. Irányi Dániel a „Korona" vendégfogadóba szállt, ide jött a fáklyás-zene, roppant néptömeg jelenlé.ében Tuboly Viktor üdvözölte, mire Irányi higgadtan felelt s mérsékelt szép beszédet tartott.
— I\\lassics Antal kir. törvényszéki elnök a hét elején Keszthelyen volt, hogy az ottani kir. járásbíróságot előirt ministeri rendelet szerint szokott módon hivatalos vizsgálat alá vegye s magának az ügyek menetéről tudomást vegyen.
— Gyászhír. Plosszer Ignácz, neje és gyermekeik szomorodott szívvel jelentik szero-tttttjó fiuknak, illetőleg testvérüknek Plosszer Antal végzett kereskedelmi akadémiai tanulónak f. évi augusztus 8 án ■•stvo 7 órakor élte 18 ik évében a haldokló szentségek felvételével hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei augusztuB
10-én délután 5 órakor tétettek örök nyugalomra; — az engesztelő Szent mise áldozat augusztus 10 ón délelőtt 10 órakor a Szent-Ferencziek templomában az Urnák bemutatta tott. Nagy Kanizsán, augusztus 9-én 1880. Béke hamvaira 1 Fogadja a mólyen ¡sújtott család őszinte részvétünké- 1
— Ax „Ellenőru n«pílap külön tudósítóval képviselteti magát a választási actus idejére Déry Gyula előnyöBen ismert belmunka-társa által. \' 1
— Véletlen szerencsétlenség. Egy zala-Bztywáni illetőségű éa ott szolgálatban volt
augusztus 3-án reggeli 4 órakor feikéj^K&Zala-Szenl-Iváuról Zala-Egerszegre menő^(teikoc8Í8t, hogy kocsiján vigye el, mely kérésének ez utóbbi eleget is tett. Útközben a pós\'akocsisnái levő töltött revolver véletlen elsült és a mellette levő kocsis lábát találta; hogy hogyan történt illetve a revolver hogyan sült el, azt aem sértett sem pedig a postakocsis nem tudja, a szerencsétlen lábába ment golyó az nap kivétetett. Mindenesetre vétkes vigyázntlanság biz ez.
— Hivatalos. Z&lamegye.- Alsó-lendvai járás. Buza jó közép termést ad, árpa. rozs középszerű, zab jó, tengeri és burgonya közép termést ígér, Csáktornyai járás. Buza nyomott, rozs jó, árpa hibás, zab kitűnő, tengeri jól áll. Egerszegi járás. Buza 21 kévés kereszt után 40—50 keresztet ad, hektoliterje 74—77 kgr. aulyu, rozs silány termésű, árpa jó, minőségre is szép. Kanizsai járás. Őszi és tavaszi vetemények termése kielégítő, tengeri fonnyadt, burgonya aszott; takarmány kevés. Keszthelyi járás. Aratás eredménye átalában kielégítő, buza közép minőségű, 35—40 kilót, rozs silány minőségű, 24—20 kilót, árpa jó közép, 44—50 kilót ad, zab jó eredményt ígér. Pacsai járás. Buza középnél jobb, rozs közép, árpa és zab jó termést adtak, tengeri és buza jó termést igér. Sümegi járás. Korai buza jó, késői rozsdás, ko rai rozs jó, késői rosz; árpa közép termésű, zab jó de könnyű, burgonya és tengeri elég jó termést igér.
— Zalamegye idei termése hivatalos adatok nvomán a következő: 9*4 kat. holdon buza 596.900 hect. 7-7 c. h. 885.500 hect. rozs 10-2 c. h. 336.600 hect. árpa. 11 5c.h.270.250
hect. zab.
— A métermértékröl szóló törvényjavaslatot a kormány módosítani akarta annyiban, hogy törvényjavaslatot szándékozik a parlament elé terjeszteni, melynek alapján kimondatnék a hordóknak Ausztria Magyarországon való szabad forgalma oly módon t. i., hogy a kereskedelem érdekében meg fog engedtetni,
hogy Au8triában hitelesített hordók Magyarországon is és viszont Magyarországon hitelesítettek Austriában is használatba vétethessenek szállítási eszköz gyanánt.
— Gazdáink figyelmét felhívjuk a .Magyar Föld" czimü napilap ama intézk« Bére, hogy gazdáktól mindennemű hirdetést dij nélkül elfogad. Aratás után vagyunk, itt van annak ideje, midőn a gazdának mindennemű terménye van eladó, midőn tehát péfczzel, és vesz,rvásáról állatokat, vetőmagot, gépeket 8tb. A „Magyar Föld" ingyenhirdetési rovatában naponta 80—100 hirdetés foglaltatik, mely a betöltendő gazdatiszti s erdész állomásokról, a szolgálatot kereső egyénekről, eladó vagy bérbeadó földbirtokokról, borokról, magvakról, állatokról és gépekről stb. értesiti a közönséget. Leggyakorlatibb hasznát veszi a közönség a „K\'-restetik" csimü rpvatnak, melyben a birtokot, magvakat, állatokat, használt gépeket vonni szándékozók hirdetik az általuk keresett tárgyakat. E rovat segélyével a gazda gyakran megtalálja közel és előnyösen a jó vevőt, holott különben eladó czikkeit talán távol városban, kereskedőnél vagy zsaroló közvetítő közbenjárásával kellett volna elveszte getnie. Viszont az eladóvá tett tárgyak közt a venni szándékozó válogathat, ismert forrásból közvetlen vásárolhat s itt is megkíméli a távol helyre vagy piaczra való költséges utazgatást és javára marad a kereskedő vagy közvetítő nyeresége. — Ugyanazért gazdáinkat saját érdekükben figyelmeztetjük, hogy eladni vagy venni szándékolt tárgyaikról hirdetéseiket a Magyar F ld czimü napilapnak (Budapest, koronaherczeg-utcza 3. sz.) beküldjék, hol azok, mint említettük, teljesen díj nélkül felvétetnek és közzétettnek.
— Árverés Zalamegyében. Pap József 740 frtra b. ingt. aug. 19 én Salföldön. — Pintér György 650 frtra b. ingt. aug. 16 Diszelen. — Zadravecz Lukács 335 frtra b. ingt. okt. 6. Csukoveezen. —Joklau István 540 frtra b.. ingt. aug. 16. Dörögdön. — Hegyi Mária 771 frtra b. ingt. szept. 6. Nován. — Raposa János 1350 frtra b. ingt. aug. 5-én Szent-Békállán. — Kendli György 520 frtra b. ingt. szept. 4. Sümeghen. — Kaán Károiyné 417 frtra b. ingt. aug. 17. Nagy-Kanizsán. — Bodis Ferencz 550 frtra b. ingt. szept. 11 én Dabronczán. — Bedíke József 344 frtra b. ingt. szept. 1. Galambokon. — Horváth István 1868 frtra b. ingt. aug. 30. Nagy-Kanizsán. — Mí vari ós István 385 frtra b. ingt. okt. 8-án Csáktornyán. — Blaziek András 4486 frtra b. ingt. szept. 25. Gorícsánban. — Zevpák Sándor 17,622 frtra b. ingt. okt. 25. Csáktornyán.
— Rövid hirek. A görög hadsereg mozgóaittatott. — Bosnia ós Herczegovinába aug. 1 én viiték be a trafikot. — A pinczérek „éttermi hivatalnokok" akarnak lenni. — Dunaföldvárott a kolostor sírboltjában 65 év M*-elhalt barát holttestét épségben találták meg. — József thg beteg. — A sydney világtárlaton a tokaji bor nyerte el az első dijat. — Somoskeőy Bpestre hozatott. — Dr. Tanner, a hírneves koplaló győzött.
Ki nyert?
Budapest aug. 7-én: 5. 43. 6. 40. 1. Lincz „ , 15. 64. 20. 12. 74. Trieszt „ , 39. 72. 24. 36. 26.
Vasúti menetrend.
IndnI Kanizsáról hova: Vonat tzám üra Perc. Idő
207 Eszék, Mohács, Dombovár 5 10 reggel
Hl5 , „ 2 80 délut.
£5 » \' . 11 1 éjjel
¿02 Buda-Pestre (gyorsvonat) 5 55 reggel
, (postavonat) 2 6 délut.
212 „ (vegyes vonat) 11 20 éjjel
313 Bécsbe (Szombathely, Sopron- felé) 6 15 reggel
301 n 11 50 éjjel
315 Sopronba 3 40 délut.
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 " . „ 2 47 délut
201 » » (gyorsv) „ 10 50 éjjel
Érkezik Kanizsára
210 Zákány felől 216 ,
208 „
211
203 201 302 314 316 202
204 206
Bnda-Pestről (vegyes vouat)
„ (postavonat)
» (gyorsvonat) Bécsi 51
•Sopronból
Prágerhof felől (gj orsvonat)
5 27 reggel
1 41 délb-
11 1 éjjel 4 15 reggel
2 5 délut 10 30 éjjel
4 1 reggel 10 15 éjjel
12 5 délben
5 37 reggel 1 20 délut 10 50 éjjel
A Balatonon való hajózás.
Balaton-Füredről indul a KisfaluHy-gózös reggel 9 órakor Siófokra. Ugyan onnét indul délután 3\'/, n . naponta, mig hétfőh kivételesen
reggel 7 órakor
SiófoKról indul délelőtt 11 órakor Balaton-Füredre „ n délután 5 „ „
Kivételcsen szombaton és vasárnap Siófokról a délntán 5 óia helyett indul Füredre 8 órakor.
Felelős szerkesztő: BátOrfi LajOS.
L^C I n. 3D E T É s.
Schaumann Gyula-féle
Eddig elérhetlen hatásában a könnyebb megoldásra vonatkozólag nehezen -mészthető étkekre, emésztés, vértlsztitás. táplálás és te8terÖ8lté8re. Ezáltal a naponkénti kétszeri folytonos használat ntán mértékletes szerül használ még makacs beteccsé-geknél is, u m.-. emésztési gyengeség-, zaha-égetés-, vlztólulás a hasgllisztánál, veszteglőség a bélnél, tag gyengeség, aranyér szenvedés, mindennemű görvény, golyva, fehérkor, sárgaság, idült bőrkiütés. időközü főfájás. féreg- és kőbetegségeknél, benyálkásodás a benőtt kőszvénynél és a gumóságnál.
Az ásványvizek gyógyszer gyanántl használat mellett, előtte ép ugy mint annak használata alntt, valamint utólagos gyógykezelésnél is kitűnő szolgálatot tesz.
Kapható annak készítőjénél, gazdasági gyógyszerész Stokerauban és az osztrák-magyar állam minden gyógyszertárában, valamint Nagy-Kanizsán Práger Béla, Zala-Egerszegen Hollósy E. gyógytárukban.
MT Megrendeléseknél legkevesebb két skatula utánvét
mellett küldetik. -^m (13 24 25)
oo oooooooooooooooooooo
Iskolai-értesités.
Nyilvános polgári és kereskedelmi Iskolám s nevelő intézetembea
Budapest, Károly-körut 22. szám a 28-ik iskolai év f. évi szeptember 1-éu veszi kezdetét. A növendékek felvétele augusztus. 20-ikától naponta délelőtt 8—12-ig és délután 3—5 óráig esityizölhető.
Nevelő-intézetemben a reám bizott növendékek általam a leggondosabb felügyelőiben részesülnek s a legszeretettelje*ebhen ápoltatnak. Aton a nevelés körül nekem tőbb mint 30 évi sokoldalú tapasztalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosit, nevelő-Intézetemet minden t cz szülőnek a legjobban ajánlani. 115 2—10
Programmok kívánatra ingyen.
RÖSBR TVI I KT.ÓS. OOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOO
Badapester Offerten o. Vacanzen Zeitung 2
Bpesti ajánlkozási és állomásüresedési lap.
FONTOS i
intellgens állomáskeresők részére
a kereskedelmi, erdő mezőgazdaság és nevelői hivatásban. Lapunk e tekintetben kizárólagi szaklap és eleinte csakis lapunkra vonatkozó saját költségeinket számítjuk, provÍ8Íó pedig az évi járulék után a ffllek közt létrejött egyesség foly\'án számítódik.
Előfizetési fellilvás ezen az országban egyedül létező, s a jelenkor nyeinek megfelelő szaklapra egész évre ... 5 frt — kr. ( évr előfizetések »/a ¿vrft .... 2 frt 50 kr. ) uem fogadtatnak el.
ÁLLOMÁST KERESŐK
ezek közül legiukább kieraelendők az őszi idény bcköv> t-ker.tc folytán elhelyezendő gazdatisztek,^ miszerint saját érdekükben bejelentéseikkel egyenesen kiadóhivatalunkhoz forduljanak, hirdetéseinket a legmérsékeltebb-n számitand-juk ügyfeleink irányában, úgyszintén a beérkezett ajánlatokat bérmentesen ós díjtalanul kézb- sitetjük.
. FELSEGFOLYAMODVÁNYOK
kégvények és beadványok szerkesztése (a jegyzői é3 ügyvédi teendők kivételével) ugy a magyar, német, olasz és fraaozia nyelvből! forditások gyorsan és jutányosán eszközöltetnek.
A t. cz. megbízók tiszteletteljesen felkéretnek
velünk minden állomás üresedést pontosan tudatni, miután a kül- valamint a belföld összes jelesb lapjai ugy keresk. házaival összeköttetésben állunk, azon helyzetben vágjunk, hogy bármely megbízásnak a legrövidebb idő alatt eleget tudunk tenni.
W A kl vidéken birtokot v. üzletet eladni, venni vagy bérbeadnfszándékozik, kéretik telje3 bizalommal hozzánk fordulni 117 1—6
MF* Budapesten "H
a legjobb forgalomnak örvendő vendéglők, kávéházak, kávé mérések, tőzsdék, fűszer és más üzletek, nálunk ugy eladás
valamint vételre előjegyezve vannak. _
ZZZ Levélbeli megkeresésekiél s. bélye? m- HóklendS. S Értesítést mindenekben a legnagyobb készséggel nyújt:
AZ,. OFFERTEN ÉS VACANZEN ZEITUNG
kiadó-hivatala, Budapest sip-uteza 19, szám.
mtrommmt mt:i::m
Árlejtési hirdetmény.
A mohács-varasdi államuton levő 237 és 242. sz. hidak helyreállítását a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministerium 1880. évi julius hó 25-én kelt 10075 sz. magas rendeletével 1783 frt 82 krnyi összeggel engedélyeztet.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hiv&tal irodájában folyó 1880. évi aug hó 19-én reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésben» résztvevős esetén*, magukat a fent kitett összeg ö^-el. mint bánatpénzzel ellásák, mely vállalkozás esetében azonnal 10% biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az Írásbeli ajánlatok feunt kitetett nap reggeli 10 óráig fogadtatik el ; ezekben az ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kiteendő; továbbá számmal és szóval kiírandó azon sxáztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajáulkozó munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri »is elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°|o-je. készpénxben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mőszcrelvények és feltételek az alulirott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők (114 1—2)
Zala-Egerszegen, 1880. évi julius hó 30-án.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
—BBm
1111111111111111111111
Hirdetmény,
Zala-Szent-Gróth mezőváros talajdonát képező pálinka mérési jog folyó évi oktober 3-án délntán 2 órakor a városházánál előre megtekinthető feltételek- mellett 1881 ik évi uj évtől kezdődő 1 évi időtartamra nyilvános árverésen bérbe fog adatni. •
A város tanácsa.
118 2—2)
TIZENKILENCZED1K ÉVFOLYAM
AUGUSZTUS 12 éa 1880.
__a JL -t*. \' —■ - - -
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alól irt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjed« hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
989 26-52 állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SOHWEIGER. MOSCOVICZ.
A Magyar-franczia toíztosltó részvény-társaság
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tiszteletteljelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökséü;
vezetését elvállalta s a vezérügynökségí irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások leg-készségesebben megadatnak. BlztüSit peÜig » társaság
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; . c) sznrazon vagy vizeii szállított javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen d) az ember életere minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevó alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forjnt
készpénzben befizettetett, s részint a fóváros legelaó pénzintézeteinél, részint pedtg magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14-én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök : Bittó István, ő fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, orsz. képv. stb. Bpoaton. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla, fóldbirtos, orsz. képv. stb. Budapeateu. BOJltOUX Jenő, a párisi Societé de l\'Union génerale elnöke stb. Párisban.
Választmányi tagok. Róbert Morin marquis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgat/-sági tagja stb. Párisban. Neuwelt Ármin kir. keresked. tanácsos nagy. kereskedő. Lovag zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke- stb. Bécsbou. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlnti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsben Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és a* üzlctvi cgé.iz monarchiában biztosító társaság mind ez páratlan tókeoreje és az élén álló egyéuiségek _ nündenkor és teljesen meg fog felelni, másrészről
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a L._---------------B............... ........ . . ______
szervezése teljes folyamatban van és hogy tűzbiztosítás! ajánlatok a már felállított Qgynukfég^k által készségesen elfogadtatnak.
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban.
Felügyelő bizottság. Beok Nándor a magyar je\'.r.álog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo, a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewin Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Maria Emil, a párisi Soínoté de l\'Union génerale vezérfe\'.ügyeUIje Párisban.
Igazgatóság
Igazgatók: Dr. Hiller Albrecht, köz- éa váltó-ügyvéd Bécsben. Klstenmacher Károly s. „Hoffnnnn József nagykereskedő czég főnöke Budapesten. Schweiger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten. Vezérigazgató : Moskovlcz Laj08 Budapesten.
Kei-CLLeti üg3rnöl£aógeE::
Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA urnái Siimegheii EPSTEIN Y. A. „ -Keszthelyen PULY JÁNOS „
I
Alsó-Lendván Csáktornyán Csal) rendeken Tapolezán
TAUSZ FERENCZ HIRSCHMANN A LOB IGNÁCZ BERGER JAKAB
nrnál
maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
vezériigynöksége Nagy-Kanizsán,
GÜTMANN.8. H.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tfizoliószerek
gyár, harang ~ ; Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
érező n tőd e isISlSRBP |
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára haratig>k tfizoltászati és vizmütészeti gépek készítésére; Kapcsolatos vizmuteszeii osziály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melybon kizárólag lioni 11 alkalmazása mellett, minden czélnak mogfeleló szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjeoyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak. Syar flólitelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik.
ïxOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO: 0 « ^ ^Tr« ^ 0
FONTOS
jj messze-, rövid- és gyönge látóknak, g
Q A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett Q
oHELFY B. látszerész o
- Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében. 9
a gyárral munkaerő
Ancroid-Barometerek minden 0 q nagyságban a meteorologiai és föld- q
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen,
ós felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyomorgyengeség, roszazagu lehellet, szelek, savanyu felbüfögéa, kólika, gyomorhurut, gyomorégés, hugykőkópződés, túlságos uyálkaképzőtlés, sárgaság, un-lor éa hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- éa májbetegség, aranyeres bántalmak ellen.
Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 3» kr.
Kapható: Práger Béla ur gyóeyszertárá-ban Nagy-Kanizíán, valamint az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. Központi szétküldés! raktár nagyban és kloslnyben
Braöy Károly,
„az őrangyalhoz" czimzett gyógyazertárában
64 16-52 Kremzierben, Morvaország.
1060
- szam.
1880.
Árlejtési hirdetmény.
A pozsony-varzsdi államuton\' Murasz..-rdahelynél levő jégrongálta nagy Mura hid gyökeres helyreállítása a nagyraéltóságn közmunka és közlekedési ministerium 1880 évi julins hó 30 án kelt 12*260 sí. mag«» rendeletével 32,369 frt 89 krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatni irodájában folyó 1880. évi augusztus hó 23-ia reggeli 10 órakor csupán Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosait nyilvános árlejtés fog tartatni.
Határozottan kiköttetik, hogy a munka a szerződés jóváhagvása után azonnal megkezdenék, és hogy f. évi deczemher hó 31-ig tökéletesen befejeztessék.
Az ¡ráslteli ajánlatok fonni kitett nap reggeli 10 óráig fogadtatnak e! ; ezekben az ajánkttevS neve, lakása és polgári ál:ása pontosan kiteendo; továbbá számmal és szóval kiírandó azon szástóli eleogedé. melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó a munkálatokat éi foltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az Írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összef 10"lo-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A műszerei vények és feltételek az alulirt hivatal irodájában a szokott hivatalos órakban megtekinthetők.
Z.-Egerszegen, 1880. évi augusztus hó 4-éu. ns 2-2
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
0 magneti intézetből vizsgálva. Szem- 0 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- q 0 met 8 napi próbára adom. 109 0 ^oooooooooooooooooooooa
BUDAPESTI BÚTOROK.
Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár mellett és csakis solid és megbízható készítményt! nagy készletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitos és biUorkészitö Budapesten Ferencz-Józseftér 6 sz. §W* a lánczhid átellenében "90
Kiházasitás berendezéseknél különös tekintetbe vétel.
Az újonnan mérsékelt árjegyzék ingyen.
102 2—10
BUDAPESTI BÚTOROK.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
NAfíY-KlinQ^A» 1^0. augusztus 15-én.
66>(UK szám.
Tlzentilenczedtk évfolyam.

BHattlIir: ért* .
□egyed érre . . 3 , Egy s%ám 10 Jer
Hlrd.téuk
6 b*aibo» petiuorbin 7, mitodator 6 i mindéi, tovibbi torirt 5 kr. SYILTT ÉRBEN aorook4ot 10- krért rí- ||
tetuek fel. Kincatiri illeték minden [J eje. hirdeti.írt kOISo 30 kr fi.et.iid5-
Ss»-
ZALAI KOZLOHY
előbb: ,Z AL A-SO MOGYI KÖZLÖINT Y.\'
A lap szellemi részét illető közlemények a izorkesrtőhöz, * anyagi részét illető közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézendők: NAGY-KANIZSA Wlaaatoiház.
Bérmentetlen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el
iSéxiratok vissza n«m J küldetnek.
---
N.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdednevelő egyesölet", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara u.-kaiiizsai külYálasztmánya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Zalai borászat.
A .Zalai Közlöny* í. azerkeszi\'ötégénelc Nagy*Kanizsdn.
Hogy a Balatonmelléke hegyvidék mint pincze-egylet szövetkezetet alkothasson, bátor vagyok figyelembe ajánlani az alább következő alapszabály mintát.
1. A pincze egyletnek czége: „Bá-ton-melléki pinoze-egyletmint szövetkezet % Székhelye Tapolcza, fiókja B.-Füred.
2. A pincze-egyletnek mint szövetkezetnek tagja lehet minden önjogn bortermelő, nemi különbség nélkül. Kiskorúak örökösödés utján jogelődeik után a szövetkezetből - ki nem záratnak.
3. A pincze-egyletnek mint szövetkezetnek czélja: hogy az egyes bortermelők boraikat egy vagy több közös pín-czébe adván össze, azokat ott szakértő kezelő felügyelete alatt kezeltessék; piacz-képes állapotban lehetőleg jutalmazóan értékesíttessék; a szövetkezet érdekét borkereskedés által is előmozdítsák.
4. A pincze-egylet mint szövetkezet 10 évre alakul és működését megkezdi mihelyt legalább 200 tagja aláírva van és a* czég törvényszékileg bejegyezve van.
5. A pincze-egylet mint szövetkezet alakuló közgyűlést tart, lehetőleg a hegyvidék köztpontján, melyen titkos szavazattal választandó elnök; 5 rendes igazgató bizottsági tag és 3 felügyelő bizottsági tag választása által alakul meg; e bizottságok együttesen állapítják meg a szövetkezet ügyei rendes kezeléséhez szükséges szervezetet és berendezik azt.
6. A pincze egylet czégét az elnök vagy helyettese és két igazgatósági tag jegyzik.
7. A pincze-egylet üzlettókéje borban befizetés, és ez alapon gyarapodás által szereztetik meg. A szövetkezet tagjai a pincze-egylet hasznában és kárában, beadott boraik arányában részesek.
8. A pincze-egyletnek mint szövetkezetnek minden egyes tagja az alakuláskor minden előjegyzett hektoliter bor után alakulási költségekre és berendezési kiadásokra 50 krt fizetni tartozik, melynek alapján befizetett összege arányában a szöve\'tkezet összes berendezéseinek felszerelvényeinek, tárgyainak rész birtokosává válik. —
9. A pincze egyletnek mint szövet kezelnek igazgatósága a borbiráló mint osztályozó bizottságot megválasztja és a borok beszállítását alkalomszcrülcg elrendeli s legalább 8 nappal elébb közzéteszi.
10. A pinczeegylctnck mint szövetkezetnek tagja, ha az alakuláskor előjegyzett bormennyiségei be nem szolgáltatná, n szövetkezet azon évi javadalmában részes nem lehet; ha valaki három éven keresztül sem teljesítené az általa előjegyzett bormennyiség beszolgáltatását, ugy a szövetkezet kebeléből az igazgatóság által kitöröltetik s elveszti egyszersmind az alakuláskor hektoliterenként befizetett 50 kros beruházási tőkéjének s ezzel járó javadalmaihoz való jogának értékeit.
11. A szövetkezetnek minden tagja adhat be évenkint nagyobb mennyiségű bort, mint a mennyit eredetileg előjegyzett, de ebbeli szándékán az üzleti év befejezte vagy is a közgyűlés elótí legalább két hónappal tartozik az igazgatóságnál bejelenteni, hogy az igazgatóság
javaslatára a közgyűlés határozatot hozhasson évről-évre a többlet járuléka tárgyában.
12. Uj tagok léphetnek be a pincze-egyletbe mint szövetkezetbe évenkint, kik ebbeli szándékukat a köz^ülés előtt 6 hónappal tartoznak az igazgatóságnál bejelenteni, hogy á közgyűlés határozhasson mind a felvétel, mind annak módozatai és járulékai fölött, Kik is beirási dijt fizetni s a tartalék tőkéhez aránylagos mennyiséggel járulni tartoznak.
13. Kiléphet a szövetkezetből bárki is az alakulás után 3 évvel; de ebbeli szándékát tartozik az igazgatóságnál bejelenteni 6 hónappal az üzleti év befejezése elótt, mely is a közgyűlés tudomására hozatik s történt befizetései a szövetkezet javára esnek.
14. A szövetkezetből kizárás nem történhetik haláleset-, csőd , önvéteknél-küli elszegényedés eseteiben : mikor is a befizetett járulékok az azokra eső nyereséggel együtt, halálesetben az örökösöknek -7— ha kívánják — csődesetében a csődtömegnek és elszegényedés esetében maguknak a szövetkezeti tagoknak kiszolgáltatnak. A kifizetés mindegyik cselben a k. t. 237. és 254. §§. említett idő lejárta után történhetvén meg.
15. A pincze egyletnek mint szövetkezetnek közegei:
a) a közgyűlés.
b) Az igazgatóság.
c) A felügyelő bizottság.
d) A borbiráló osztályozó bizottság.
16. A rendes közgyűlés minden évben az év első hónapjában tartatik meg. Rendkívüli esetekben az igazgatóság hatá-
rozata vagy az összes szövetkezeti tagok \'/,. része okadatolt kivánata folytán rendkívüli közgyűlés hivatik össze a pincze-egylet elnöke által.
Minden közgyűlés a szöretkezet székhelyén tartatik,
A közgyűlés ideje és tárgysorozata a szövetkezet által meghatározott módon a tagokhoz intézendő meghívóban tudtul adatik. (Zalai Közlöny.)
17. Minden közgyűlésen vagy igazgatósági ülésen az elnök vagy helyettese elnököl.
■18. Közgyűlésen minden 10—50 hktl.-bort beadó tagnak egy szavazata; 60—100 hktl. bort beadó tagnak két szavazata; azon felül bort beadó tagnak három szavazata van. A szavazati jog személyesen vagy megbízott által gyakorolható. Egy tag sem gyakorolhat megbízottképen egy szavazatnál többet. Nok f-írjeik vagy más megbízottak által képviseltethetik magukat. Kiskorúak és gondnokság alatt állók gyámjaik vagy gondnokaik által képviseltethetnek.
.19. A közgyűlés tanácskozmányá-nak -rendes tárgyai:
_ a) A borok árának évenkintí meghatározása.
\' b) A könyvek és számadások megvizsgálása: e végből az év végével elkészített zárszámadások és mérleg a jelentéssel együtt a felügyelő bizottság elé terjesztendók, mely azokat átvizsgálván, a közgyűlés elé terjeszti,
. c) A számadás feletti határozat és a felüli osztalék megállapítása.
TÁRCZA.
Erdőben.
Szomorúan szóll a filz ág a réten, Itt hallgatom az erdőség ölében, Ide hallszik elmélázó keserve . . . S olyan hosszan elmerengek f,.-lutte.
Páa/tor fiu hol vetted e furulyát?! 8 panaszt nyögő nótádat hol tannlád ? ! Mely éppen, miut a haldokló fohásza, Olyan busán születik a világra.
Nem hiába jzomorn az élet -m, De e kedves, bus nóládat szeretem, Hns danája a szivemen éd»-s ír. Mely bujábar mélyen ba lgat, mint a sir.
S mindig halkabb — szomorúbban kesereg . Isten tudja, hogy az oka mi lehet, De valami búja lehet szegénynek, Vagy valami nagy baja a szivén.-k...
Ledőlve egy terebélyes fa alatt, 8 szemlélgetem a lecsüngő ágakat, H rá e nóta ugy elaltat engemet, Miut a dajka a nyugtalan gyermeket.
MAROMMALMl GYULA.
Kinek volt Igaza ?
(Meglehetős furcsa tö ténet.)
Irta: Yirághegyi József.
Van-e boldogabb halandó a föld hátán egy diáknál?
Nincs.
Sajnos, hogy ezen állitáa igazaágáról csak akkor győződik meg az ember, mikor már lerázta magáról az iskola porát és kilépett az élet küzdelemteljes színpadára, mikor minden falat
kenyeret saját erejével kell keresnie, a tetteiért nem a szülök, hanem önmaga felelős a világ kérlelhetlen Ítélőszéke előtt.
Oh arany os diákkor, de hamar leperegtél az idő kerekén! Ha az omlékezet szárnyain visszaszáll lelkem hozzád, Ciak rövidke álom nak tűnsz fel, telve arany-hegyekkel, csalódás és élettapasztalat által rombadöntött kártyavárakkal !
Akkor nem kellett komolyan gondolkodni a jövendőről, nem ismeriükaz életárnyold» lait, annak nehézségeit, csak éltünk gondtalanul a jelennek; legfe\'jebb azon töri ük eszünket, hogy kinek ablakát zuzzuk be, kinek szerezzünk boszuságot, kinek orra alatt reszeljlnk tormát, hogyan adjuk értésére Katinkának, Rozikának, Mariskának, Zsuzsikának atbnek lángoló szerelmünket , hogyan juttathassuk kezeik közé szivünknek kificzamodott rímekbe erőszakolt ömlengéseit.
Oh elmúlt idő édes tájó emléke, ragadd el lelkemet e kietlen, sivár jelenből!
Ilamar belemerültél a mult mérhetlen tengerébe 1 Pedig milyen hosszú volt egy óra, melyet rettegve keresztül kellett .drukkolni", milyen hosszú volt egy perez, mikor boldog-emlétteze-ü Xenophon, Virgilius, Horatius, s a többi t. cz. remekírók müvei verejték gyöngyöket préseltek belőlünk !
Oh ha akkor lett volna mindenkinek elegendő szellemi érettsége az időt értéke szerint becsülui tudni, (meg aztán — zárjel közt mondva — ha sok tanár ur fejtetőre esett tanrendszerével vérig nem keserítette volna az embert) aligha halmozódnék össze a mintatér asztalán ké:azáz folyamodvány egy nyomorult dijnoki állás elnyerhetéseért.
Különben hagyjuk a hiábavaló, száraz okoskodásokat, ereszszük meg inkább a helyett kebel rázó históriánk kurta fonalát.
A\' gymnásium hetedik osztályában egy padban ültem egy gazdag falusi kasznár fiával. Vezetéknevét az idő spongyája letörülte emlé kezelem táblájáról, csak azt tudom, hogy Dénesnek hívtuk.
Megnyertük egymás rokonszen ét, 8 rövid idő alatt összebarátkoztunk.
Mint egyetlen fiu, nagyon el volt kényeztetve. A szülői szeretet pulyka, sunka, récze, csirke, vagy egy hordó bor alakjában heten kint nyilvánult iránta. Mi természetesebb, mint hogy az egész osztály baráti vonzalmat tanúsított iránti, 8 mivel Dáues őszinte barátsággal osztotta meg velünk e küldeményeket, négy óra után rendesen sarokba dobtuk a szellemi táplálékot, s iparkodtunk Dénes lakására.
Ez volt gyülhelyünk. Sokszor annyiau összejöttünk , hogy egy-egy ferbli-kompánia felszorult az almárium tetejére, s olt olvasgatta az épületes ördögbibliát. Semmiféle pártárnya-lat nem volt közlünk, mindig a legegyöntetűbb akarategység uralkodott.
Dénes volt elnökünk. 0 nyiiot\'a meg naponként a gyűlést, melyben az iskolai napi események szőnyegre kerültek, a társadalom korszerű kérdései megvitattak é» a politikai problémák fölött makacs eazmeharezok folytak. Itt indít vrfnyoztatott a számtan tanárának — ki körülb dűl annyit értett a számtanhoz, mint én az egyptomi hyerogliphák tajtego éséh-z, ebez pedig, mint az olvasó tudj*, vagy legalább gondolja, n«ra értek S\'-mmit — kidobolása, miután tudományszomjas Dénes pajtásunknak
elég igazságtalanul „5"-et adott, araiért ez nem tudott felelni. Itt peud illetett meg a mindenütt leskelődő bedelus eldöngetésének nemes eszméje, ki a demokratikus mogyoró vessző jogának gyakran érvényt szerzett teatünk bizonyos részén, s kit semmi eszközzel nem tudtunk lekenyerezni.
Ilyes indítványok általános helyesléssel találkoztak; utóbbira nézve annyiban volt némi nézeteltérés, hogy a nádpáleza helyett furkósbotok használata fogadtatott el szótöbbséggel.
Itt választattak a daliás tánezrendezők, itt választattak a „bizalmi férfiak*, kiknek kötelességükké létetett ez és ama kisasszonyt a bálbani szíves részvételre felkérni. Itt vétettek aesthetikai bonczkéí alá az »önképző kör" csodaszülötlei. Itt kovácsoltattak az éjjeli zene tervei, melyek azonban a hetvenhétszer meg átkozott bedelus szemfülességén mindannyiszor hajótörést szenvedlek.
Szóval, itt volt tudományos törekvéseinknek góczpontja.
Dénes gazdájának volt egy gyönyörű leánya. Miu^tn Dénes szive nem volt kőszikla, a leányka szemsugarainak mel gsége kikeltette benne az érzelem magvait. A gazda tapasztalván, hogy az incselkedő Amor kezdi köztük szőni a szerelem rózsalánczának szálait, fölmondott Dénesnek.
Dines világtájdalommal csordultig lelt szívvel bucsut vett a háztól, s egy csinosan bútorozott hónapos szobát bérelt ki.
Ezután ide teltük át hadiszálláaunkat, s innen intéztük a világ sorsát.
Történt, hogy haragba estem Dénessel. Aí erre alkalmat szolgáltatott fontos okot el-
MT Mai számunkhoz a ,Zalai Tanügy" 2-ik
ZALAI KÖZLÖNY.
TIZENKÍLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
d) Az elnök.igazgató és felügyelő-bizottságok választása.
e) Az igazgató és felügyelő bizottságok jutalmazása.
f) A szövetkezet ügyeit vezető közegeknek a felmentvény megadása.
g) Az alapszabályoknak netalán változtatása.
h) A szövetkezet feloszlása vagy fen-maradása feletti határozat.
i) A szövetkezet 10 tagja által a közgyűlés elótt 8 nappal az igazgatóságnál bejelentett indítványok tárgyalása.
20. Jogérvénycs határozat hozatalra minderf közgyűlésen az összes szövetkeze: i tagok \'/¡-nak jelenléte és ezeknek általános szótöbbsége; a szövetkezet feloszlatását illetőleg pedig a megjelent tagok 5/j részének beleegyezése szükséges. Ha a közgyűlés az alapon nem lenne határozatképes; ugyanaz 1\'5 napra elhalasztatik, a mikor kisebb számú jelenlevő tagok is jogérvényesen határozhatnak — de csak az előző közgyülés-e kitűzött tárgyak felett.
21. Az igazgatóság 5 tagja 3 évre választatik, de ennek 2—2 tagja az első és második évben s egy tagja a harmadik évben kilép, — a kilépők újra választhatók.
22. Az igazgatóság saját kebeléből választhat elnököt és elnök-helyettest, ugy pénztárnokot és könyvvivőt.
23. Az igazgatóság a pinczemestert és többi személyzetet alkalmazza és bocsátja el.
24. Az igazgatósági ülésekben — a szövetkezeti elnök akadályoztatása eseteiben — az igazgatósági elnök vagy helye-tese elnököl; ez köteles a szövetkezet jogaira és javaira felügyelni; az ügymenetről teljes tudomással bírni. K végből köteles minden hónapban legalább egyszer s legalább egy igazgatósági tag jelenlétében, a pinczét, pénztárt s könyveket megvizsgálni, netaláni észrevételeit az e czélra vezetendő könyvbe jgtatni, vizsgálata eredményét az igazgatósági ülésnek beterjeszteni; hibák vagy hiányok esetében azok orvoslásáról gondoskodni.
25. Igazgatósági ülések határozott időben és rendesen tartatnak; de a körülményekhez képest az elnök bármikor hívhat össze ilyet; érvényes határozat hozatalra az elnökön kívül legalább két bizottsági tag jelenléte szükséges és minden határozat általános szótöbbséggel hozatik.
feledtem. Elég az hozzá, hogy két hónapra el ezakadt köztünk a baráiság gyöngéd fonala.
Egyízben baráti jobbot nyújtottam neki, a Oénes azt készréggol elfogadta. Ezzel - ÍBmét helyre volt köztüok állítva a „stalu-quo."
Hogy baráti érzelmemről tökéletesen biztosítsam, kibékül ilsünk napján elballagtam borza.
A kibékült ellenfelek közt többnyire erő sebb szokott lenni a barátság köteléke, mint azok közt, akik még soha sem voltak egymással haragban, mert az ellenségeskedés tiszti\'ó tüzében — mint az araoy — elveszti azt a netáni salakot, roelylyel vegyülve volt.
Ha valamely kedvencz tárgyat elvesztettünk és megtaláljuk, annak bírása mindig becseBebb a megtalálás után, mint volt azelőtt.
így voltam én az én baráti érzelmemmel. A két hónapi harag után annyira megszilárdult az, hogy azóta semmi sem volt képes megingatni.
Az örömtől reszketve vártam a pillanatot, hogy Dénes szobájába nyithassak, hol oly sok kedélyes órát töltöttem; alig vártam/ hogy baráti szerotetem hevével újra megszoríthassam jobbjai.
* (Folyt- köv.)
Fejedelmi párbaj.
Fuss gyorsan bős l\'ila, kerüli] el e balárt, Perezet is vesztui itt szép tievedn k megárt, Mostoha ellened eme hálátlan lton, Menj! . . fonnak koszorút számodra északon
A hős mi gérti a jósló szőkít és ment A Kárpátok felé, érzé e ezózat szent Tul is már.. . odvőzolt lengyelek hős földje Fonj babért neki, mit hona megvetít tőle.
Béla, szép magyar hős, téged Hadúr kidért, Nézz a küzdtérre a üsd a pome.áu vezért, GSgfisen jár k.tl o, szablyája kezében : ,Jer, MiksaI győzelmet köztünk kard itéljea."
Egyenlő szavazat esetében az elnök szavazata\' dönt.
26. Az igazgató-bizottság szoros kötelessége mindazok felett őrködni, mindazokat előmozdítani, a mik a szövetkezet biztosítását és gyarapodását jlletik. Ennél fogva köteles a készleteket, száraadásokat és a könyvvezetést folytonosan szem elótt tartani; arra ügyelni, hogy a borok kellőleg kezeltessenek ; minél jutalmazóbb pi-¡iczok megnyerve legyenek ; pénzek használatlanul ne heverjenek. \' Az igazgatóság a szövetkezeti vagyon szabályszerű keze-h\'seért egyetemlegesen felelős.
27. Az elnök akadályoztatása esetében helyettesét illetik annak jogai és kötelességei.
28. A felügyelő bizottság ellenőrzi a szövetkezeti ügyvezetést minden ágaiban ; e végből jogában áll a szövetkezeti ügyek vezetéséről bármikor tudomást szerezni, a szövetkezet pinczéit, könyveit, iratait, pénztárát megvizsgálni. K bizottság az évi számadásokat és mérleg\'t, ugy a nyereség felosztását tárgyazó itditványo-kat megvizsgálni fis ezeket a I özgyülés elé terjeszteni tartozik, li jelentés nélkül a közgyűlés érvényesen nem határozhat. Ha a felügyelő bizottság hivatalos működésében törvénybe vagy alapszabályokba ütköző intézkedéseket, vagy a szövetkezet érdekét sértő mulasztásokat vagy visszaéléseket tapasztal: az elnöknél jelentést tesz és fontosabb esetekben közgyűlés ösz-szehivását javasolja.
29. A mérleg felállítására nézve a kercsk. törvény 199. §. mérvadó. Az üzleti év január hónapban lezárandó. A borkészlet próba alapján az akkori időben fenálló eladási ár szerint részletezve és hektoliterenként sorolandó fel.
30. A mérlegből mutatkozó tiszta haszontól mindenekelőtt 10% tartalék alap, mely veszteségek fedezésére szolgál és külön kezelendő. Ha a tartalék alap a közgyűlés határozata szerint elegendőnek monda tott ki, az évi járulék megszűnik s csak saját kamatai által szaporodik.
31. A mi haszon a tartalék alap ellátása után fennmarad, arról a közgyűlés szabadon rendelkezik. Meghatározza az igazgató és felügyelő-bizottsági tagoknak, ugy a pínczemesternek és segédszemélyzetnek jutalmazását és a maradék a szövetkezeti tagok beadott bora arányában felosztatik.
Mit tegyen? ő agg már, fia még «sík kicsiny, Sírban véli magát, marezHngolj* bn a kin; Vég.ő p-rcz közeleg, a vezér már fegyverben, Remeg a király s — egy hős előtt« terem,
„Allj félre derék agg, tedd tovább a kardot N.m neked való már vivni halálharczot. F.ngedd óh nekem át, ifjn vér még bennem. Hozzám előbb illő, mint hozzád ez ellen.1\'
Itáinnl a sokaság; vajh ki ez s hol havája,
Égből e«ett tán le vsshan felruházva?
.Itárki M, segítse.I lengyelek Istene.
Segitsd s maradj a végső perczig vele." 4
Kilzdtéren állnak már Béla hís s .1 vezér I
Kíváncsi mincbn szem, első csipás kit ér. Félelmük csakhamnr újból őrömmé vált /
Kieeti nyergéből Béla a pomeráut.
Hőaként pittant f-1 a porból a pomorán
S vs* keze * szablyája m«u i* látszott Bélán,
Béla som nőtt fává gvorsan ellőne állt Ráront és keblében fílröszfi érez asát.
Kgyedül a. vezér; a körötte mind véiár
8 nagy bosllnk dicső n indulni készül már. „l\'árki vagy derék bős\', mond Miksa, .enyém lész Lányom s e győzött n\'"p srámodra ime kész."
„Bárki va?y királynak szült anyád * szép hazád Szólj de óh ki vagy te. 5 mondjad merre hazád. Győzz meg, hogy ember vagy, vat\'y mo-dd, hogy
, csalódom
„Egi vagy, szólj kérlek mentőm, őrangyalom" ?
„Ember vagyok, e««bor, eyarló ember nem má«, Hazámat kerülöm, mely számomra airt át, Pártosság tanyája, honnan cihajutám, A-pád sarja v-gyok, Magyarország hazám."
„L/\'gy üdvfiz njra hát, fogadd nőül lányom. Ne válj el. j-zímodra hadd maraljon e hon. Maradj óh, s trónom is vedd. érd-mled méltán Boldog lesz Lengyclbon, boldog Árpád sarján
KONDORT.
32. A börbiráló-osztályozó bizottság 3 tagból áll egy igazgató-bizottsági tag elnöklete alatt, kik is a borok beszállítása idejében működnek együttesen. Az osztályozás kulcsát szesz fokok alapján állapítják meg, melyhez biztosság kedveért a Salieron-féle párolót alkalmazzák. Ha még is elégedetlenség merülne fel; egy az igazgatóság , egy a szövetkezeti elégedetlen tag — és a két fél által választott elbíráló tag által választaudó harmadik elólülése alatt döntetik el az osztályozás. A fajborok kü • lön könyvezendók és külön kezelendők.
33. Ha a közgyűlés a szövetkezet feloszlásán a 19. §. értelmében elhatározza, ugy 7 tagu felszámoló bizottság választatik, mely a kereskedelmi törvény értelmében jár el. —
PARRAGH GÁBOR.
Tanulmányi kirándulás Fehér-meg3 őbe.
— Junius 20 -25-ig. — (Folytatás.)
Junius 23 án, azaz szerdán délelőtti prog-ramm: Meni-«-major. FT-i cíegfalvi gazdaság és Kokasdi erdő; délután: a ménes és gulya me^ tekintése.
A „Ménes major" területe közvetlen szomszédságában van a központ) gazdaságnak, s nagyságra 2G00 hold, miből csak 99Q hold szántóföld és 960 hold legelő, 600 hold rét, a ezért van az uradalmi ménes és gulya e major-b in elhelyezve. Vetésforgója tizenkettes, \'60 holdas táblákkal. Trágyázása már intenzivebb, mi egyébbkéut a bei.ne elhelyezett nagyobb számú állatállomány következménye, amennyi ben ez áll: 800 drb igás kanczáből, (melyek egyúttal teny^sz kauezák is) 170 drb. 1—2 és 3 éves csikóbői, s véíiü! 250 drb. tinóból; ez utóbbi réá\'/beu s íját növelés, részben beszerzett. Termékeny talajú, s é-i termés hozama \'átlag elég nagynak mondható.
A herczegfalvi gazdasági birtokrész Herczegfalva község határában terül el, s erről elmondhatjuk, hogy a legextensivebb módon kezelte\'ik, noha ez is váltó rendszerben és pedig azon egyszerű oknál fogva, mert elegendő munkás erő e részen nem áll az uradalom rendelkezésére. Hogy e bajon segítve legyen, illetve e hiány pótoltassák : a szántóföldek egy részét a falubeli parasztoknak adják bérbe, még pedig sajátszerű, s épen az említett szükséglet pótlásának megfelelő szerződés mellett, amennyi-ben minden bérlőnek egy ho\'d szántófúld után péuzb-li bérösszeg fejében két holdat kaszál jí, egy hold keverő szántást kell végeznie, s ezen felül két gyalog napot szolgálni, s igy a hiány ki^gy enlittetik.
Területe 2350 hold, nagyobb részt szántóföld, tizenhárma forgóban kezelve. Átlag termése holdanként - - termékeny talnja levén — elég szép.
I\'Ierczegfalván van az uradalomnak egy igen szépen berendezett gépműhelye, egy jeles képzettségű gépész vezetése alatt, hol az uradalom nagyszámú gépei javíttatnak, miáltal sok idő és pénz takaríttatik meg.
A kokasdt erdő egy kis futó-homok dombon létesített 300 hold területü erdőcske, sarj-üzemben kezelve; fája részben az uradalom faaziikségletének f. derésére szolgál. Létesítése valódi áldás azon fu\'óhomokkal szemb in, mely lyen áll, s melyet ekként meg is köt.
A ménes és gulya, mit e nap délutánjáu tekinténk meg, a Ménes-major én ennek fií\'álisá-bm a Gulya-majorban van elhelyezve
Netn érdektelen ezen országhirre kapott jeles u.éues története, mit rövid vázlatban fel-, említek. E mai nap oly szépen virágzS ménes alapítása még a 17 ik század el ő felére esik, tehát elég régi eredetű; alapját mintegy 50 — 60 drb. anyakanczával vetet\'ck meg, melyek vegyesen magyar, erdélyi és spanyol iajták voltak, fedeztetésükre p^dig a bábolnai mén telepből ara\'bs félvér és angol arabs félvér mének használtattak. Áz akkori kezdetlegesebb tenyésztési viszonyoknak megfelwlő tíy irány ban én módou űzetett a tenyésztés egész I830*ig midőn is az uradalom a gróf Vecsey féle ménes feloszlatása alkalmával több srnbs és angol félvér mént szegzett be, s igy most már saját méneivel folytatá a tenyé«iést. Azonban a ménes a hozzákötött várakozások és remények ellenében fejlődésben haladást épen nem mutatván fel: az uradalom egy hires tenyésztőhöz fordult tanácsért, kí rögtön belátván, hogy a hátramaradás a tenyésztés szakszerűtlen vezetésében r-jlik: vagy ar nak megváltoztatását, vagy a ménes feloszlatását ajánlotta, mint amelyek ily kezelés mellett továbbra való fen tartása csak kárára leend az uradalomnak. Az első tanács fogadtatván el — a ménes megmarad?, h ez időtől a tenyésztés kö7e:elményei-
AUGUSZTUS 1 ¿o 1880.
nek minden irányban elég tétetett: istállók építtettek a mostani Máoe^major alapításával e crélra, minek üdvös eredménye már a legközelebbi években észleltetett, amennyiben a tenyésztésnek okszerűbb ./vezetése mellett a ménes nemcsak állományban szaporodott, de jeles productiója által kezdé magára vonni a közfigyelmet, s ez u\'on mai országos hírének alapját megvetni, — 1869-ben egy kiütött betegség folytán a ménes rendkívül megcsappant, s igy volt egész 1872. óv végéig.. Hogy e megcsappanás helyre üttessék, s a ménes előbbi állapotába jusson újra: 18.73. az uradalomban szétszórt mintegy 100 — 110 drb. igás kancza lelt a t,enyé8ztésbe felvéve mindeü egyéb tekintet nélkül vérminőség és teatnagyságra. Gyöngébb kanczákra külön kisebb mének hozattak, s most aménes ismét tökéletes egészszé fejlődve, képezi egyszersmind hazai lótenyésztéiüuk egyik jelesebb fészkét. *
Az anyakanczákat közvetjen a Ménesmajor melletti legelőn találtuk csikaikkal egy ült. Megvallva: rendkívül respectálom a lovak \\ édelini módját, 8 különösen méltányolni tudora még lovaknál is az anyai szeretetből kifolyó féltékenységét és ennek drasticus kimutatását, s azért szeretem magamat mindenféle oknélküii összeütközés kikerülése végett minden ló szülőtől távol tartani bizonyos idő óta, azonban itt még én is levetkőzém tartózkodásomat, amint társaimat oly bántatlanul láttam e lovak és csikók között járni kelni, melyek szelid bárányként dór?sö!ték fejeiket hozzánk, némely ezukorhoz szoktatott nem mulasztván el zsebeinket is szagló szerveivel szemügyre venni, majd fogaival ránczigální — sajnos: hiába!
Di nemcsak szelídek, de valóban szép példányok is voltak. Oly igazi, a czéluak megfelelő testalakulással bíró lovak és csikók vannak, hogy nem is csodálkozunk, ha a székesfehérvári kiállításon az uradalom nyerte el ismét egy gyönyörű anyakanczájával az elaő jutalmat. — Egy másik ménes részszel a Gyula-major melletti legelőn találkozáuk, mely a 2— 3 éves csíkókból állott, s hasonlóan mind a legszelídebb állat úgyannyira, hogy az ember köztük járva, azt hinné, hogy mindig ennyi-ember között vannak.
GARAY SÁNDOR.
(Folyt, köv.)
Ilrjyl lilrik.
— lezajlott a követválasztási mozgalom, mely lnzas izgatottságban tartotta a kedélyeket; ez idó alatt szünetelt a munka. Mikéül lapunk előbbi számában jeleztük, aszeriut történt. A sors a Jókai pártnak adá az elsőséget, hogy előbb szavazhatott s ez a kelleme l-.n esőzé.s közölt m>?gÍ8 történt. Délig reménye volt a JóJcai pártnak a győzelemre, azonban a szent-mihályí eset miatt csüggeteg-ség állott be 8 valóban az Uuger pártiak 133 szavazattal győztek. A győzelraesneít még a helyszínén áuditott a kellőlrg felszerelt, aláirt okmány. Az actusnak vége levén a győztes párt az „Oroszlán" előtt üdvözölte a diadalra jutottat, mely alkalommal meghatottan beszélt; tartott szónoklatot Verhovay és Irányi ur, melyeket lelkes éljenzés követelt. Szavazott 1885 polgár, ebből 1009 Uogerra és 876 Jókaira.
— Zalamegye törvényhatósága területén ala\'kult azepetneki egyesült ipartármlat alapszabályai a törvényes bemutatási záradékkal elláttattak.
— Kálmán király pecséte. A zalavári apátság romjai között, melyek fölött ma már vetemények vannak, burgonyakapálásnál egy 45 dekagramm Bulyu pecsétet találtak e felirattal: „R-x Colomanus Deí gracía Ungaro-rum". A pecsét közepén a király ülő alakja látható. A találó fokosára akarta a pecsétet illeszteni, de Németh Károly tanító lebeszélte róla 8 igy a pecsétet a zalavári uj apátságnak ajándékozták.
— Királyi közjegyzők éá örökösödési ügyek. A belügyminiszter az összes megyei közigazgatási buottságokhoz körrendeletet in-tézett-a királyi közjegyzőknek a gyámhatósági intézkedés alá tartozó örökösödési ügyek tárgyalásával az árvaszékek részéről leendő megbízása iránt. A körrendelet főpontja ez: Tekintettel arra, hogy a dijak tüzetes meghatározása által a túlságos felszámolások lehetősége mi nden -esetrő kizárva van, s hogy a megállapított díjtételek olyanok, hogy azok a nagyobb hagyatékot túlságosan nem terhelik ; tekintettel továbbá arra, hogy a hagyatéki tárgyalár-oK gyors lefolyása a kiskorúak érdekében felettébb kívánatos, ami pedig az árvaszéki ülnökök és szolga-bírók nagy elfoglaltatása mellett sok esetben nem eszközölhető: felhívom a megyei közigazgatási bizottságot, hogy a megyei árvas/é cet, a rendezett tanácsá városok és a gyámhatósági
joggal felruházott községek árva&zékeitutuailsa,
hogy az 1877. XX t.-ca. 245 §-ában foglalt
engedélyt, melynél fogva az örökösök kivan«
TIZENKÍLENCZEDIK ÉVFOLYAM.
tára vagy ha a gyámhatóság czélszerünek látja, a tárgyalás vezetésével kir. közjegyző is megbízható , ezentúl nagyobb mértékben alkalmazásba vegyék, s különösen azon hagyatékoknál, melyekkel szemben a meghatározott díjtételek tulterhelteté8oknek nem mondhatók, az örökösödési tárgyalások eszközlésével a kir. közjegyzőket bizzák meg.
— Nyilatkozat! Alulírott bizottság megütközéssel értesül arról, hogy a Jókai párti választékhoz Szombathelyről „G; ászjelentés" czimü gunyirat érkezett s hazafias kötelességének tartja azok megrovását, kik fényes győzelmünk hatását ily éretlen fellépéssel törekesz-nek megmételyezni. Nagy-Kanizsán, 1880. aug. 14-én. A nagy-kanizsai választókerület függetlenségi pártj nak végrehajtó bizottsága nevében 8 megbízásából Remete Géza.
— Színházi krónika. Keszthely, 1880. augusztus 13-án. Kárpáthy színtársulata városunk közönségének a legélvezetesebb estét f. hó 7 én szerezte, színre hozván Csiky Gergelynek remek vígjátékát, a méltán nagy hírre vergődött darabot: „A proletárok*-at, mely még eddig mindenütt, ugy Keszthelyen is rendkívüli hatás kellett. Mindenekelőtt Bágyoni, mint rendező érdemli meg az elismerés koszorúját, tapintatos intézkedései folytán; másrészről pedig ügyes alakításáért, melylyel Darvas Károly szerepét kezelte. A begyakorlás általán-véve kielégítő volt.\' Kárpáthyné (Sz^dervári Kamilla) tökéletesen beleillett a darab jóízű alakjainak keretébe, sőt emelte azt. Kárpáthy (Zátonyi Bencze) kitűnő genrealak volt. Hegedűs (Mosolygó Menyhért) a silentiummal sújtott vén prókátor typusáf helyesen körvonalozta. Pesti (Ti in ól Pál) a pénzarislokrata félszeg-ségeit, kivált önismeretre ébredését találóan adta. Mátyási (Bankó Béni) a szédelgőt roir.innal személyesilé. Jámbori (Tulipán) ezúttal kifogástalan bufío volt. Latabárné (Irón), Zá-vodszky Mari (Elza), Kelemenné (Tulipánná) és Balogné (Borcsa) szépen megoldották szerepeiket. — Közönség zsúfolásig. — Aug. 8-án közkívánatra „A prole\'árok" megismételtetett, ugyanazon szerepkíosztással és ugyanazon szellemi sikerrel. Közönség is szép számmal vett részt s szintúgy jól mulatott: mire való volt tehál a hely árak leszállítása? Nem hiszszük, hogy ez a darab reputatiójának rovására ment; de a pénztáréra bizonyosan. Ez a kivételes állapot ugy is csak egyszer állott be. — Augusztus II-én „A Borzáné Marcsája" színién másod !• szor adatott volna, hanem a zord időjárás le- j vibarzotta a színpadról. — Aug. 12-én egy kis német szentimentalismusban gyönyörköd \' tünk: — ugy hívják\', hogy : Valburg éje vagy j a szent gellérthegyi (?) bűvös tulipán." Tüne- \' ményes színmű 4 felvonásban. Irta Töpfer, I ford. Komlóssy. A díszletek és gépezetek elő- j állításáért Kelemen J«nő elismerést érdemel, j Az ejő.tdás általában vontatott volt; de nem is j volt miért lelkesülni a darabban. Közönség ..kevés. Kulysses.
— Xásár. A keszthelyi Lőríncz napi | országos vásárt f. hó 12-én elmosta a novem- j beríes pászlá» eső; helyette f. hó 2G-án pótvásár Iennd.
— A zala szent grótlii izr. népiskolánál az évi zárvizsgálat f. hó 17 én lesz, melyre h szülőket s t. tanügy barátokat tiszteletlel meghívja Spitzer Ignácz oki. tuniló.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 1 ¿o 1880.
— Balaton-Füreden a fürdővendégek névsorának 13-dik kimutatása szerint aug. 5 ig 1099 folyószámban 1839 fürdővendég jelentkezeti. A kórház részére adakoztak Szénaasy Károly 5 frt, Károlyi Lajos 2 frt és Venos Imre 5 frtot.
— Az alsó-lendvai jótékony nőegylet javára f. hó 7 ón tánczvigalom rendeztetett, melyen felülfizettek : Drahovecz Endre 2 fr\\ Eidlitz N. 2 frt, Ehrenreich Nándor 1 frt, Gráf József 50 kr., Grünwald Béla 25 kr, K. Hajós Mihály 3 frt, Dr. Király Mór 1 frt, F. Kelcz Gyula 1 frt, Klein Dávid (sz.-szígethi) 20 kr, Klein Dávid 40 kr, Krampacs József 1 frt, Lenk Ödön 2 frt, N. N 1 frt, Nábráczky Lijos 1 frt, Nagy József 1 frt, Lendvay Mátyás 1 frt, Rosenspítz Samu 50 kr, Rosenbcrg Samu 40 kr, Sehwarz Ede 1 ezüst huszasf, Szita Elek 1 frt, Worlmann Benő 50 kr, Zárjeczky Via- ze 1 frt. — Fogadják e nemeskeblü felülfizetők adományaikért s tek. Dr. Király Mérné és K. Hajós Mihályné úrhölgyek kegyes pártfogásuk ért hálás köszönetünk nyilvánítását. Alsó-Lend-ván, 1880. évi aug. 9-én. A rendezőség.
— A zata-szent-grőthi olvasó-kör könyvszekrényének egy fiókja már évtizedek óta zárva vala, kulcsa elveszett s már azt vé-lék, hogy e rész fel nem nyitható. De a napokban kényszer u\'ján vetettek végett e mesterséges choaesionak, 8 ott lelék a negyvenes évek egy cassinoi tagok névsorát, mely névsorban szerencsénk vala láthatni, nagy hazánkfia Deák Ferencz nevét.
— Zala-Eger szegről irják lapunknak: A tanuló-ifjak által az e hó 7-ére tervezett zártkörű müverseny szép számú 8 válogatott közönség mellett tartatott meg. — A reg-g li s»cp verőfényes napot felváltott boru3 idő d»czára is d. u. 5 órakor a müverseny színhelyé-e vezető különben kihalt csácsi utcza már élénkülni kezdett ; és alig egy fél óra alatt a folyton az égboltot vizsgáló rendező-bizottság aggodalmát eloszlatá a nagyszámban megjelent díszes női csokor, mely valóban a borús idő ellenére is egy fellegtelen örökké mosolygó ifjú tavasz virányát tünteté elő. Fájdalom azonban, hogy ez örömöt és a mosolyt a rózsás ajkakon csakhamar elűzte a kérlelhetlen idő, mert alig hogy a müverseny befejeztetett, a tánezra kerekedett rózsás kedvű közönséget szó:űzte a nagy cseppekben aláhulló zápor és mire az cg kisírta magát, a közönség egy része már szét-oszlott^ a csak jó része hallgatván a rendezők kérésére: hogy hiszen „borura jő a derű" és az eső csak futó eső, melynek elmultával a megzavart kedély hangulatot újra visszaállítja a fél-b-.n szakadt csárdás folytatása. S a rendezőségnek csakugyan igaza volt. Mert alig fél óra után az ég kiderült és az újra felkezdült zene a termekbe menekült közönséget kicsalván, a mulatság s jó kedv zavartalanul folyt kivilágos kiviradlig. A hölgykoszorú virágai közül fuló-lag a következőket jegyeztük fel belQrendb m: Anisita Izabella, Fischer Ilelen, Grünwald Liza, Horváth nővérek, Hubinszky nóvérek, Krób nővérek, Kikacker Mari. Konkoli Ö-zse, Laky Katicza, Nagy Lujza, P.isiek Teréz, Roienber ger Vilma. Rozenthál Berta, Rechnitzer Antónia, Stern nővérek. Weinberger Lujza, Kidóczy Mariska (Csácsból), Zinz Gizella (Kőszegről). Továbbá ott láttuk: Horváth Józsefnét, Hu-bínszky Adolfnét, Kovács Károlynét, Recli-
nitzer Miksánét, Rosenberg Zsígánét, Rosen-berg Sándornét, Tschűrcz Aurelné sat. úrhölgyeket.
— JP08ta. Zalamegye Bucsu-Szf.-László községben f. évi aug. 16-val kir. postahivatal lép életbe; forgalmi körébe: Bucsu-Szent-László községen kivül Bucsa, Hetés, Pölöske, Sándorháza, Szent-András községek, továbbá Barnak és Kaszáló puszták fognak tartozni.
— Rövid hirek. Vilmos császár Ischl-ben meglátogatta királyunkat. — Szept. 26— 28-án Gráczban efckiállitás lesz. — A bécsi Burg újból építtetik a jövő évben. — A szombathelyi színház aug. 19-én nyittatik meg. — Stefánia fhgnő nem jő a pozsonyi zászlószen-telesre. — Sárösy Gyula özvegye meghalt. — Deák Ferencz szobrára eddig 154.383 frt 33 kr. gyűlt be. — Turkeviben egy 110 éves egyén halt meg. — Szukács Lajos „A tanár ur" czimü vígjátéka a budai színkörben e hó végén adatik elő.
Ki nyert?
Szeben aug. 11 én: 88. 64. 43. 44. 70. Prága „ , 46. 35. 68. 83.57. Lemberg „ „ 72. 37. 39. 85. 58.
Irodalom
(B rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— ,Apollo* zenemű folyóirat augusztusi száma érdekes tartalommal jelent meg, ezen kivül mellékelve van e füzethez Berlioz Hector arczképe. Tartalma: Melodrámák Vörösmarty Mihály „Csongor és Tünde" színjátékához, szerzé cs zongorára átirta Aliaga Géza..-A felébredt gyöngyvirág, magyar ábránd Müller Józseftől. Anna-polka Duna Elemértől. Dalra fiuk, szövege Mallár Józseftől, dallama Palotásy Jánostól. Magyar dalok Magarányitól. Ara egy számnak 1 frt. Szerkeszti és kiadja Dr. FsUegi Viktor.
— Felhívás előfizetésre! A szíves fogad tatás, melyben költeményeim zsengéi részesültek, bátorít ujabb költeményeim kiadására azon jó reményben, hogy buzgó törekvésem — bármily szerény is eredményeiben — most is méltányolásra talál, azért is bátorkodom a legmélyebb tisztelettel és bizalommal a nagyérdemű közönség igen becses figyelmét, meleg pártfogását „Ujabb költemények" czim alatt a lehető legcsinosabb kiállításban, körülbelül f. é. október hó első napjaiban megjelenő, njolez ívre terjedő müvemre felhívni. A mű népies hangú dalokat, románezokat, életképeket, rövid elbeszélő ós vegyes költeményeket fog tartalmazni. Fűzött példány 80 kr. Diszkötésü példány 1 frt 40 kr. Bolti ára több leend. Az előiiie^é-iek lakásomra: apáczw-utcza 9. szám czimzendők s póstautalváuynyal legküunyebben eszközölhetők. A t. gyűjtőknek hat előfizető utáu egy tísz eletpéidánynyal szolgálok. Végül arra kérem a n. é. pártoló közönséget, hogy az előfizetést f. évi szeptemberlió l-ig múlhatatlanul szíveskedjék megtenni, hogy a nyomta tandó példányok menyisége iránt idejében kellőleg tájékozva legyek. Müvemet és magamat nagybecsű pártfogásába ajáulva, maradok, Pécsett, 1880. augusztus hó 7-én hazafiúi tisztelettel Várady Ferencz.
Üzleti szemle.
Nagy-Kanizsán, 1880. aug. 11.
A mult héten beállott esős és szeles időjiráa o napokban is uralkodó volt, miáltal a gabonák elkészítése nagyon akadályoztatott és hozatalunknak
korántsem volt ama nagy terjedelme, melyre kedvezőbb időjárási viszonyok mellett, bizton lehetett volna számítani.
E körülmények, valamint a szilárdabb fő-piacai hirek behatása alatt üzletünk ax utolsó na--pokban szilárdabb alakot öltött. Az aránylag csekély készletek ellenében, némi kívüli kérdezősködés állott be, mely a vételkedvet emelé. Mindamellett kereskedőink a helyzet iránt nem viseltetnek nagy bizodalommal éa a kedvezőbb hangnlatot egyedül az elkészítési akadályok befolyásának tulajdonítják, melynek a jobb időjárás bekövetkezténél meg kell szűnnie. A forgalom mérsékelt határok közt mozgott; hétfői országos vásárunk a gabona üzletre nézve jelentőség nélkül maradt.
Buza szilárdabb volt és mult hét ellen 20— 25 krajczárral emelkedett. .
Rozs iránt is élénkebb volt a kérdezősködés; árak szintén lO—20 krajczárral fellebb szálltak.
Árpa csak finom minőségekben volt kereive melyek azonban, legalább eddig, csak ritkán merülnek fel minálunk. Arak az általános jobb hangulat behatása aUu e czikknél is fellebb szálltak.
Zab iránt nagyon változékony tolt a hangulat. Midőn mult héten teljesen k:merüit 6 készletek mellett, uj árunak elkészítése az esőktől gátoltatott, e czikk a belfogyasztás számára viharosan kerestetvén, árai sebesen felszálltak. De azóta már nagyobb mennyiségek \'kerültek piaezunkra ós ax árak ismét tetemesen csökkentek.
Kukoricza a legszebb reményeket. ébresztő nj lerraés közeledtével, napról-napra lanyhább legz, ugy hogy még nagy készleteink, kivált cinqaantin-ban majdnem eladhatatlanok.
Repczében csendes a hangulat. Inditva az eddigi olcsó áraktól belföldi olajgyáraink nagyobbrészt hosszabb időre fedezék szükségletüket, s igy a vételkedv nagyon mérsékelt.
Minőség szerint:
Buza 9 30.-10-25. Rozs 8-825. Árpa
6.80—8 —. Zab 5 50-5 75. Kukoricza 8-815.
I Cinquantín 8-25—8 40 Bab (fehér) •—. Bab (tarka). .—. Repcze 10 75—11-25. K. B
Szerkesztői üzenet.
4213. 0. P. Alexandria. Levelére mielőbb VMltfBzoluiik.
4214 V. Igló. Fogadja őszinte részvétüuket
4215. R. Helyben. Szíves köszönet! Jövőre is kérjük.
* 42 t6. Vasmegyc községi és körjegyzői egyletének a köztörvényhatósági bizottsághoz benyújtott kérvényét terjedelmcssége miatt nem közölhetjük.
4217. V. ,Aratás után". Köszönettel vettük.
4218. C. G. Mielőbb jő. Üdvözlett
4219. N. Al-Ő-Lo dva. Jól küldöttünk ? Árá alkalmilag.
4220. Balogh. Jövő számunkra valáak kénytelenek halasztani közlésedet.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. H 1 R D E T É S.
rnaai

(Kj.ilep.ia) nyavalyatorét irihüaK gyittallk I)r. Kiltisch Mxtialiít* álul Drtidálun (XcukU.lt). Mir több mint 11,000 «ikerrel gyógyít tátott.
BÉCS, l Lichtensteg I, szám a lege\'egánsabb ós legolcsóbb saját készítményt! czípineaüek legnagyobb és legdúsabb választékban
Az illusztrált árjegyzék kivonata: 119 1-20 Hölgyek számára:
1 pár bőr-czipő (S:iefl itten) erős talppil 3 frt, J pár bőr-Stiefletta dupla\'alpos. «zögelt, 3 frt 50 kr , 1 pár kentyübőr-stief-letta erős talppal 4 frt 60 kr., 1 pár borjubőr rámás czipő 5 frt-tól feljebb, mindennemű házi czipő bőrből vagy szövetből, sarkos vagy sarkatlan 1 frttól 2 frr 50 krig. Péta és utczai czipók, zsineges, Lasting, vagy bő. bői 3 f. ttól 4 frtig.
Vra/c számára: 1 pár borjubőr uri czipő dupl* talppnl 4 frt 50 kr., 1 pár ngyanolyan legfinomabb 5 frt, I pár ugyanolyan (Büust-alaku) 5 frt 50 kr.. 1 pár\'ngvanolyan (.Kid bőrl ől) 5 frt.
Mindennemű fia-, leány és gyermek-czlpők és min\'cn nagyságú Szár csizma hallatlan o\'csó áron Vidéki megrendelések a Iegna^y- hb pontossággal intéztetnek Meg nem felelő cxipŐk kéH/.ségzol tvi. seréltetnek. — Illusztrált árjegyzékekkel és utasításai a mérlékvevésre Ingyen és bérmentve kű detnek.
Czipőraktár ,HANS SACHSa-hoz Bécs, I. Lichtensteg I. szám.
(liejárat a R<>th\';iithiirmstrag«c és a llohenmarkt oldaláról.)

A m lyf n thztelt gazdák, molnárok és gépé-_szek becses figyelmébe!_
hogy bő»:
nbsm
wwwwwwvm AV.* i
V
í V
Van szerencsém tudatni, gyártott
g é p s z i j a k
mind\'-n alakban nálam, ugy
kaposvári fiók üzletemben
(hosszú u\'cza 7. sz. a.) a legju\'ányosabb árak mellett a legjobb minőségért való kezességgel kaphatók.
A mig egyrészt az álialam gyártott azíjjak minősege az angol és egyéb külfö\'di hasongyártmány-nyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s igy bizton reményiem, hogy
hazai gyártmányom
a mélyen tisztelt gazdák, molnárok és gépészek által figyelemre fog méltattatni.
Számos becses megrendelésért esedezik kiváló tisztelettel
121 1-12 Krausz József fla
bórgyáros Marcxaüban. Árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.
\\WmWmmmWmWS*W»W
ssoöosooesooooooí
Árverési hirdetmény.
Az alulirt urodalmi igazgatóság részéről közhirré tétetik, miszerint f. augusztus hó 23-án a Nempthi és augusztus hó 24-én az alsó-lendvai gazilasági irodákban a reggeli órákban több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok, vizi őrlő malmok, ugy az alsó-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb s nagyobb területű földek, rétek, legelők, mint nem különben az urodalmi erdőkben az idei makkoltatási és gubacs-szedési jog, nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatnak. — A bérleti feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván augusztus hó 11-én 1880.
Az Alsó-Lendva és Nempthi urodalmak igazgatósága.
122 1-4
OOCQQC
TizENKitENczEDni: ^ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGUSZTUS 15-én 1880.
XJXn.X3E T* ^ S
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzolíószerek gyár, haning ,
és
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászatl és vizmütészeti gépek készítésére; a gyárral kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szlrattyn gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czéioak megfelelő szivattyúk és kutak keszittetnek.
SMF" Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
■V* ji. gyár llolitelcpo: Kolozsvárott, belmoiu>stor-utcza 12. szám alatt létezik.
g Rottenbiller utcza 66. sz.
I 1 I I I I I I I I I I I I I I I l-t***
Hirdetmény.
Zala-Szent-Grólh mezőváros tulajdonát képező pá linka mérési jog folyó évi oktober 3 án délután 2 órakor a városházánál előre megtekinthető feltételek mellett 1881-ik évi uj évtől kezdődő 1 évi időtartamra nyilvános árverésen bérbe fog adatni.
A város tanácsa.
118 2—2;
1III1IIIIIII1+1IIIII++
OLL SEIDLITZ - PORA
Pcalr Qlrlrrkr volArli ha minden doho2 czimlapján a sas l^bdll dli.li.ur VclIUUl, és a* én sokszorosított czégem van
lenyomva.
30 év óta a Ieejohb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszomlás), vér atiOjáS é3 aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
;ranczia borszesz sóval.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső é* külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és séritlé3 sth, Ltb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
KIJÜK
Krolin H. és társától Bergenben (Norvégiában).
Ezen balmáj zsirolaj valamennyi, a kcreskadelemben előfordul faj között az egyedlili, mely orvosi czélokra basználliatá.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. ndvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fűszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben rájzesüluek.
A t. CZ közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek Baját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyóeysz. Bein* J. gyógy Rosenberg Ferencz Fesselhofer Józ\'suf Rosenfeld Adolf. — Zala-£gersze(f „Gyógyszertár a szent lélekhez". — BarOS Dorner S. Csáktornya Göncz
V- gyógyszerész Kapo9Vár Kohn J. Babóchay Kálm. gyógy. Th Kecskéssy gyógy. Kaproncza Werlí^M. gyógy. Kőszeg Csaesinovíra lat. eyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely Schleifer A Wünsch F. Körnend Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferenc* gyógy. Mittlbach S. Irr»lmashoz «■yógy. Sopron Mezey And. gyógy. (980 32—62)
FONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
HELFY B. látszerész
Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében.
Ancroid-Barometerek minden 9 nagyságban a meteorologiai és föld- 0 q magneti intézetből vizsgálva. Szem- q 0 üvegemet cs aneroid-Barometerei- 0 0 met 8 napi próbára adom. ]09 ^
«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OS
5: Bnäapester Offerten n. Tacamen Zeitnng 3 Bpesti ajánlkozási és állomásüresedési
£ FONTOS «
inteligens állomáskeresők részére
a kereskedelmi, erdő mezőgazdaság és nevelői hivatásban. Lapunk e tekintetben kizárólagi szaklap és eleinte csakis lapunkra vonatkozó saját költségeinket számítjuk, provisio pedig az évi járulék után a felek köat lélr^ött egyesség folytán számítódik.
Előfizetési f©liilváa ezen áz országban egyedül létező, s a jelenkor igé nyernek megfelelő szaklapra
egész évre ... 5 frt — kr. ( \'/» év! előfizetések \'/, ¿vra .... 2 frt 50 kr. ( nem fogadtatnak el.
ÁLLOMÁST KERESŐK
ezek közül leginkább kiemelendők az őszi idény bekövetkezte folytán elhelyezendő gazdatisztek, miszerint aaját ér- _ dekükben bejelentéseikkel egyenesen kiadóhivatalunkhoz "j forduljanak, hirdetéseinket a legmérsékeltebbfn számitand-juk ügyfeleink irányá\' an, úgyszintén a beérkezett ajánlató- ¿8 kat bérmentesen és dijtnlanul kéxb s\'tetjük.
FELSÉGFÜLYAMODYÁNYOK
kérvények és beadványok szeikt.Bxt.-se (a jegyzői és ügyvédi teendők kivételével) ugy a magyar, német, olasz és franczla nyelvbőli fordítások gyorsan és jutányosán eszközöltetnek.
A t. cz megbízók tiszteletteljesen felkéretnek
velünk minden állomás üresedést pontosan tudatni, miután a kül- valamint a belföld összes jelesb lapjai agy keresk. házaival összeköttetésben állunk, azon helyzetben vagyunk, hogy bármely megbízásnak a legrövidebb idd alatt eleget tudunk tenni.
BV A kl vidéken birtokot v. üzletet eladni, venni vagy bérbeadni szándékozik, kéretik teljes bizalommal hozzánk fordulni _117 2—6
Budapesten
a Ieejobb forgalomnak örvendő vendéglők, kávéházak, kávé mérések, tőzsdék, fűszer és más üzletek, nálunk ugy eladás valamint vételre előjegyezve vannak. S Levélbeli megkereséseknél 3. bélyeg m- llékleudő. • Értesítést mindenekben a legnagyobb készséggel nynjt:
kl, OFFERTEN ÉS VACANZEN ZEITUNG"
kiaaó-hivatalu, Budapest sip-nteza 19. szám.
ípO^BOOOSíOeOÖOÖOÖOÖOÖO^
X Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason minőségben egy 10 lÓC-rejÜ SllUtlcVOrth-féle gÖZ-Q mozdony, valamint egy már használt, de még jó karban levő gőz-cséplőgép teljes felszerelj léssel olcsó áron kapható pécsbtt
HABERÉN TI PÍL, gépgyárában, vas- és érozOnlOdébon. ahol 6, 8, 10 és 12 lóerejü uj gőzgépek kazánnal és annélkül is készletben tartatnak; őrlő-malmok, ZUZÖ-malmom-, cséplő gép-, széna gereblye-, darálógép-, szecska vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, tCz fecskendő és a gépészeti szakba vágó minden szükséglet, műszaki czélokra vas öntvények saját és más mintázat szerint is, valamint mindenféle érez és.a kereskedelemben előforduló bármily czélu Öntvények gyorsan, jól és olcsón készíttetnek és szállíttatnak. "no 4—6
s
oooooooooooooooooooooo
Iskolai-értesités.
Nyilvános polgári és kereskedpJml Iskolám s nevelő intézetemben
Budapest, Károly-körut 22. szám a 28-ik iskolai év f. évi szeptember 1-én veszi kezdetét. A növendékek felvétele augusztus 2<)i kától naponta délelőtt 8—12-ig és délután 3-5 óráig eszközölhető.
Nevelő-intézetemben a reám hixott növendékek általam a leggondosabb felügyeletben részegülnek s a 1egszeretetteljo«ebhen ápoltutuak. Azon a nevelés kölül nekem tőbb mint 30 évi sokoldalú tapasztalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosit, nevelő-intézetemet minden t cz szülőnek a legjobban ajánlani. 115 3—10
Brr.grammok kivánatra ingyen.
RÖSBR. TVI I KT.ÓS.
oooooooooooooooooooooo
PHÖNIX SOKSZOROSÍTÓ LAPOK
(Komáromy M. szabadalma) eddig ez elismert leggyorsabb, legtisztább és legolcsóbb eszköz iratok, rajzok, tervek, hangjegyek stb. sokszorosítására. Ezek mellett nemcsak a tintamaradvány kimosásának szüksége elesik, de mint semmi más készülék Iihetővé teszik, két illetve négy ivoldal együltes sokszorosítását. Egy és ugyanazon lap, felülete egész terjedelmében 12 —15 szőr használható újból, mindannyi z r 60—80 tiszta másolatot ad és igy mindössze 1000 felül. Leírások és árjegyzékek kivánatra mindenkinek ingyen és bérm^tve átküldetnek. Az ár>k laponként nagysághoz képest 40, 70, 80 kr. 1 frt 20, i 1 Trt,50, 2 frt 50 kr. Phönix-tioták viola 40 kr. v -4 \' , röt, zöld, kék, fokete 50 kr.
Egyedüli főraktár SEEFEHLNER J. L
m. kir. udvari papir-, rajz- ós festősser kereskedése,
IV. váczi-utcza 9. BUDAPEST IV. váczi-utcza 9.
tttmtttmttttttt itttmtttt
2548 p. 68j.
HIRDETMÉNY.
A zala egerszegi kir. törvényszék területköréhez tartozó Boczföld község határának rendezése s ezzel kapcsolatos kérdések és a tagosítás érdemében hozolt jogerejü Ítéletek elrendelt végrehajtásának foganatosítására irányulólag a hitelesített felvételi földkönyvek osztályozott holdakra kipzámitását tárgvazó mérnöki munkálat megvizsgálása s helyesnek talál tatása esef ében annak Ilelényi Ferencz okleveles mérnök ur közbejöttével hite leaitése, továbbá a boezföldi volt földesurak és a közbirtokosok f >ld, rét illetőségeik elhelyezésének a bíróilag elrendelt sorshúzás által eszközlése; s a végrehajtásban való további eljárás végett, jelesül pedig a kihasitási munkálatokra nézve Skublíca Ignácz munkálódó mérnök bevezetése czéljábAl határidőül 1880. évi augusztus hó 28 ik napja délelőtti 9 órája Boczföldre a biróház-hoz kitüzetik, s arra az összes helybeli és vidéki birtokosok meghivatnak oly figyelmeztetéssel, hogy a sorshúzás a netalán meg nem jelenő közbirtokosok részére is eszközöltetni fog s hogy a kimaradó érdekeltak az eljárás eredményében megnyugodottak-nak fognak tekintetni.
Kelt Zala-Egerszegen 1880. évi aug. 10.
120
Hrabovszky Flóri,
a végrehajtással megbízott királyi tör-vénvszéki bíró.
ttmtttzzxnxtttmttttmttñ
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wsjdits József gyorssajtóján.
NAGr-KANIZS.4,1880. augusztus 19-én.
87-OUt aas&m.
Tizenkllenczedlk évfolyam.
N.-Kaniisaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi 8 iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanító-testület", a „n.-kanlzsal klsdednevelö egyesület", a n.-kanlzsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanlzsal külválasztmánya" s több
megyei és város! egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
(.a*.
HT:-"!
. s IrtJ
á onztHii:
Ma írr. U1 im . . 4 .
. . 2 , -K</y svájn 10 kr.
NMltíl*
I b.«Aboa patitaorban 7, nájodaaor 6 l mÍD.l.n (oribbi sorért 5 kr. 8IIX.TTÉEBEH soronként 10 krírt li-
tata.k fai. CíooMiii UleUk mindet) H blrdeUairt kUOof 30 kr SietsodS. k ———— *=«5BB
■ ■

ROZLORY
előbb: ,Z AL A\'SO MOGTI KOZLÖN Y.1
f A 1«P II UletS k5il«raSn7«lr
si.Uemi rílaít
t?
fx.rkMrtSbSi.
anyagi ríisít illeti kfiilemSnyak p. dLp s kiaddhox bjraa.tr« inté.oodók : NAGY-KA NIZS A Wluttoihu. Bérmenteilao terel.k.
I cuk ismert msuk.tir \' aftktdl fogadtatnak el.l
^Sfciratok tíiiu o.nf kflldetnek.
Aratás után.
Csillapuló iélbea vas az ínséges nyomor, mert van uj kenyér. Megkönnyebbedett szívvel tekintenek százezrek a közelgő tél felé, különösen felső Magyarország ínséges megyéiben, a hol a nyomor számos családnak kezébe adta a vándor-botot Itt hagytak testvért, közeli, távoli rokont, ismerősöket. Hazát cseréltek — a régi szívvel. Itthon hagyták a kisebbik nyomorúságot csak azért, hogy a nagyobb nyomoru-sig járma alá hajtsák nyakukat.
Mennél jobban közeledett az aratás, annál inkább kevesbedett a kivándorlók száma és remélhetjük, hogy most ez az Amerikába való kimeneteli betegség tökéletesen megszűnik. Ugy is kell. Amerikában is kell szántani, kell 1 még jobban mint itthon, mert itt már megvan hódítva az anyaföld, de ott még csak möst hódítják. Már pedig sivatagból, rengeteg erdőből, feneketlen tavak s mocsárokból buza alá való termő földet teremteni nagy feladat, emberi erőt emésztő munka. Igaz, az utóbbi két évtized alatt sok minden nyomorúság szakadt a nyakunkba: fagy, viz és szárazság. Nem is csoda, ha a jövendőbe vetett bizodalmunk meglazult, mert tömérdek azok száma, a kik mind ezen elemi csapásokat uralkodó politikánknak tulajdonították s oda hatottak, hogy a végleteket nem szerető magyar ember különbeni nyugodt természetét fenekestől felzaklassák éa e folytonos politikai hecz-ben végre is kifáradva közömbösökké lettünk sok minden iránt, a mely szerintem sem nem helyes, sem nem tanácsos.
Jövendőnkkel mit sem törődtünk, pedig alkalmunk volt, mulasztásainkat
TÁRCZA.
Kertben.
Kertben vagyok ! Oly kedves a lég itt: Ugy emeli Saivem érzeményit. Magamat most Oly könnyűnek érzem S oly boldognak E szép kert ölében
Yig madarak Zengnek bokrok árnyán ; S elmerengek A fák koronáján. Méhek ülnek Virágok kelyhében 8 arany lepkék £ szép kert ölében.
Nyájas szellő Csókolgatja órciám, 8 illatot boz Untalan a l hozzám. Üdv van tán ez Illat erejében? Sxmte leköt E szép kert ölében.
Felhőtlenül Tiszta a* ég boltja, Hoünan a nap Fényét bőven ontja. Oly igéző
Moao\'y ég e fényben... A menny van tán E szép kert ölében?
Ámde mindegy, Akármi van benne Csakhogy nagyon Kéjjel hat telkemre.
azonban csak akkor vettük észre, midőn már minden oldalról körül voltunk véve a nyomorúság minden nemével, midőn a mai kenyerünknek a felét már holnapra kellett hagynunk.
A mult és ez évi Ínséges napjainkat szerencsésen kikerülhettük volna oly nemű társadalmi intézkedésekkel, melyeknek czélja jobbulásunk, boldogulhatásunk.
Tegyük jóvá mulasztásainkat, szoktassuk magunkat a máról holnapra gondolni, mert ki tndja mit hoz a következő és az utána jövő esztendő.
Városok, falvak alapítsanak magtárakat, melyeknek czélja a milyen szép, éppen oly emberséges és nem fog akadni egyetlen egy ember sem, a kit józan észszel áldott meg a mindenható Isten, hogy czélszerüségét, sőt szükségességét be nem látná.
Legnehezebb a kezdet, de ha legyőztük akadályait, virágzásnak indul minden helyes alapokra fektetett intézkedés.
Itt az ideje, aratás után vagyunk, tegyünk félre egy bekövetkezhető Ínséges esztendő könnyebb elviselhetésére egy-két hektoliter magot, ez nem sok, ennyit bizonyára elcsíphetünk és jövőre már meg sem érzük, mert a mennyit betettünk, annyit ki is veszünk, a régit felváltjuk ujjal, távol tartjuk magunktól az esetleges nyomorúságot, mely bekövetkezhetik ma éppen oly könnyen mint holnap.
Ne várjunk mindent az államtól, mert az állam mindent adni képtelen. Elég ha a deficzitet, mely évről évre növekedik rendben tartja. De különben is az állam nyújtotta alamizsna kenyér na-
Itt magamat Oly könnyűnek érzem S oly boldognak F szép kert ölében.
VÁROSY MIHÁLY.
Kinek volt Igaza ?
(Meglehetős furcsa történet.)
IrU: Yirághegyi József.
(Folytatás és vége.)
Bámulatom határtalan volt, mikor ajtaját feltárva, a szobában senkit se leltem. Azt hittem, hogy itt lesz ismét a régi lárma, zsivaj, a pajzán tréfa, a most csöndesség volt, akár egy kriptában.
Hamarjában azt gondoltam, hogy talán jó ösvényre tért a ficzkó, hogy felhagyott az eddigi könnyelmű életmóddal. Még azon ferde gondolatra is vetemedtem, hogy talán vizs-^ gálatra készül, mert a vizsgálat már küszöbön volt; vagy talán nem lakik itt, talán elköltözött a város külrészébe, mert megunta az örökös zajt, mely ablaka alatt éjjel-nappal gyötörte az ember füleit, a engem erről nem értesített.
De ez lehetetlen, hisz itt vannak az előb-beni bútorok. Mindon olyan a ugy volt aBzobá ban, mint két hónappal as előtt, kivéve, hogy a kályhán egy kis kanári madár ugrándozott egyforma ütemekben.
Az ajtót betettem magam j.tán, s egy szék ruganyos ölébe ereszkedtem.
A szobát behatóbb vizsgálódásom tárgyává tettem, s ekkor szemembe ötlött egy csinos, gonddal rendezett könyvtár. Örültem, hogy Dénes barátja lett a literaturának, s hogy hasznára fordítja pénxét. Megnéztem közelebb-
gyon keserű, önsúlyként nehezedik lelkünkre, sok tekintetben megbénítja szabad cselekvésünket, szabad szólásunkat pedig tökéletesen lehetetlenné teszi.
Ha mi magunk nem gondoskodunk magunkról, akár meg is halhatunk ezen a magyar kánaáni földön, a szomszéd nem fog jönni segedelmünkre, hanem veszedelmünkre.
YIDONYI JÓZSEF.
A szombathelyi állandó magyar színház megnyitása.
Vasmegye s vele székvárosa Szombathely, a végső őrszeme a magyarságnak az ország nyugoti határán.
Feladatának tekintó e megye közönsége mindenkor, hogy anyanyelvünket itt a határon ne csak megőrizze, hanem azt mivelje s idegen-ajku polgártársainkkal is megkedveltesse.
E hazafias feladat által buzdíttatva fogamzott meg a hatvanas évek elején néhány szombathelyi polgár keblében az eszme, hogy Szombathelyen egy állandó, s kizárólag magyar nemzeti színház állittassék fel.
Az ügy megpenditőinek egyike, s annak éveken át egyik buzgó apostola Mezei (Pauer) Antal akkori megyei iroda-igazgató és kiadó volt.
Ó már elköltözött az élők közül; a sors nem engedte meg neki, hogy az általa ültetett csemete gyümölcseit lássa; de mi élők hálásan őrizzük emlékét és örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy az elismerés koszorúját sirjára tegyük.
1864-ben Horváth Boldizsár akkor még szombathelyi ügyvéd vette pártfogásába az ügyet, a remek felhívásban szólitá fel a közönséget az eszme pártolására.
1865 ben az alulírott, továbbá Mezei Antal s Agustich Imre szerkesztése mellett megjelent a „Vasmegyei naptár", melynek jövö-delme a színháznak ugy szólván első alapját képezte.
ről a könyveket; s mit láték? — A könyvek egytől egyig angol és német* irodalmi termékek. Hogyan? — Hisz Dénes németül csak egy-két közönséges szót tud, az angol nyelvet pedig nem tudja megkülönböztetni a pápuák dallamos nyelvétől.
Az ablak sarokban egy díszes pipagyüj-teményt pillantottam meg. Emellett egy kinyitott angol könyv hevert. Látszott, hogy nem régóta van e helyzetben, mert egyik levele még kereste az elvesztett egyensúlyt; se le nem tudott egészen feküdni, se föl nem tudott egészen egyenesedni.
Egy angol újságon egy tányér finom szivar mosolygott rám. Kiengesztélődésem zálogául megtömtem belőle zsebemet.
A kis kanári csicsergett, mintha elakart volna árulni, mintha mondta volna: „látlak".
Azután az ablak-sarokból előkerestem a legöblösebb lajtpipát, megtöltöttem, s füstfelhőkbe burkolóztam. Akkora füstöt csináltam, hogy Hephaist08 műhelye se nézhetett ki különben.
Mikor már a pipa nem birta tovább szu8zazal, s akkora füst volt, hogy czikákoltam, a pipát uj életre akartam hozni, az illatos Bzárt beljebb toltam a pipába, de a pipa egy recscse-néssel ketté törött:
Hogy Dénesnek annál kellemesebb meglepetést szerezzek, a kétfelé vált pipát az asztalra tettem, az almáriomról leemeltem egy tál aunkát, 8 kikoplalt szibériai farkas étvágyával — ha ugyan a farkas étvágyát lehet párhuzamba állítani egy diákéval — falatozni kezdtem. f
Az almáriomon néhány fiaskó ágaskodott, azokat is glédába állítottam az asztalra Egy-
Ugyan ezen évben Szombathely lelkes polgárai közül többen bW/JJ ölnyi telket ajándékoztak a színház részére, mely utóbb elárvereztetvén, a másutt épült Bzinház építési alapjához csatoltatott.
Majd egyidejűleg azokból, kik a telket ajándékozták, egy választmány alakult, mely nemes feladatául tűzte ki a szinházügy tovább fejlesztését.
1867-ben azonban, az élénk alkotmányos mozgalmak szinházunk kérdését egyidőre letolták a napi rendről, s csak a „Vasmegyei Lapok" mint akkori egyetlen közlönye a megyének tartotta hazafias kötelességének bolygatni a hamvakat, irván évről évre következetesen színházunk ügyéről, hogy azt a feledés fátyla örökre el ne takarja.
És a borura derű kelt.
1877-ben erélyes és tervszerű tevékenység támadt szinház építésünk terén.
A régi választmány közéletünk legelőkelőbb férfiainak támogatásában hathatós erősbülóst nyert.
Takács Lajos megyei főispán, Széli Ignácz alispán, Károlyi Antal megyei ügyéiz, Reitermayer József pénztárnok, Dr. Kuncz Adolf főgymnasiumi igazgató, Haiden Imre ügyvéd s néhai Horváth Mihály törvényszéki biró felkarolván a nemes ügyet, vezetésük alatt a czél mindinkább megközelittetett.
Vasmegye közönsége 15,000 forinttal, Szombathely város 1500 forinttal éa jelentékeny mennyiségű téglával járult az építkezési alaphoz. Egyesek pedig ha kisebb összegekben is, de hazafias buzgalommal siettek áldozatukat a jó ügy oltárára letenni.
Az építési tőkét gyarapították a Bzinhási választmány által kibocsátott színházi részvények s színházi sorsjegyek is, ugy hogy a díszes színház 60,000 forintnyi építési költségeiből már csak alig néhány ezer forint van fedezetlenül.
Az épület Hausmann Alajos budapesti műegyetemi tanár terve szerint emelkedett fel.
És áll már a Bzinmüvészet csarnoka, hogy Vasmegye közönségének és Szombathely városának nemzeti nyelvünk mivelése, az er-
szerre csak a kis kanári elkezd vidáman csevegni, miközben az ajtó felnyílt.
— Hol az ördögben jársz Dénes? Már félóra óta itt vagyok. Hajlandó vagyok hinni, hogy észrevetted jövetelemet, s kisiettél, hogy a találkozást kikerülhesd velem — szóltam anélkül, hogy a tál pompás tartalmáról felvettem volna szemeimet.
Nem kaptam feleletet.
A füst miatt nem láthattam semmit, noha léptek neszét hallottam.
— Ki az? — kérdeztem olyan tekintélyes hangnyomatta), mintha legalább is az egész háromemeletes hajlék után ón fizetném a porcziót.
Most se kaptam választ.
Épen mikor felakarok kelni székemről, hogy az ablakot és ajtót kitárjam, két villogó szem sugarai egyengetnek maguknak utat a bodor füsttellegeken keresztül, nyomban rá két fogsor, kétrőfös torzonborz bajusz, egy kó-ezos szakáll, két szőrrel bélelt fül, s egy rémséges hosszú, merész hajlású orr, csúcsán fakadó rózsabímbóval, bontakozik ki a sötétségből.
— Kit keres az ur? — kérdeztem kitelhető vastag hangon. v
Felelet helyett két izmos kar galléromba kapaskodott, — egy pillanat a én a levegőben lebegtem A vér annyira meghűlt ereimben, hogy gondolataimat nem tudtam szavakba önteni.
A sunkadarab ijedtében gégémen akadt, a villa pedig oly érzékenyen találta megütni íz ártatlan tálat, hogy az kínjában csörömpölve hullott a padozatra.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGÜ3ZTÍJ8 19-4> 1SS0.\'
köles és finom ízlés terjesztése körül tanusilott buzgalmának hirdetője legyen.
A bár kicai, de belső berendezés és díszre nézve kiváló színház, f. 1880. évi aug. hó 19-én fog megnyittatni.
Színre kerül : „A proletárok" Csiky Gergelytől, a győri színtársulat által, Beödy Gábor művezetése alatt, Prielle Kornélia és Márkus Emiliának (Szombathely szülöttjének) közreműködése mellett. BaLOGH GYULA.
Helyi hírek.
— Király ö felsége 50-ik évi születési jubileuma városunkban is nagyszerűen megünnepeltetett. — 17-én ^s te a katonaság „takarodóa-ja és fényes kivilágítás mellett fáklyásmenet tartatott, mit a „Hymnu^" eléneklése és gyakori harsány- éljenek emeltek. 18-án már kora reggel taraczklövések, a katonaság „riadó" ja éi lobogók hirdetek a nap jelentőségét. — Kilencz órakor a szent Ferencz-^endiek templomában ünnepélyes isteni tisztelet tartatott, hol a kir.tisztviaelők,az összes katonaság, városi hatóságok, testületek és nagy számú közönség, teljes díszben jelentek meg, ugy az izr. imaházban is, kérni a Mindenhatót, hogy „E 1-j e n a király!!!"
— Lapunk felelős szerkesztője az országos dalár egyesület nagy ünnepélyére Kolozsvárra utazott. Helyettesitője Hajgató Sándor.
— Nagyasszony napján mutatta be első áldozatát az Urnák Rigó István kegyes-rendi tanár. Az uj misét lakoma követte, mely kedélyesaégben páratlanul áll. A vendégek jó kedve és a gazda szívessége határtalan volt. A toasztok árjának végeztével tánezra perdültek a Baőp számmal megjelent vendégek és járták nemcsak világos«, viradtig hanem még jóval azután is. — Városunk szülöttét az uj áldozárt
— a Mindenható éltesse sokáig!
— Lapunk előbbi néhány számához mellékelve volt a következő levél, mely Her-telendy Béla ügyvéd urboz, mint a „Szabadelvű párt" végrehajtó bizottsági elnökéhez intéztetett: B. Füred, 1880. aug 13. Kedves barátom! A midőn szíves buzgalmadat a haza és igaz ügy iránt érzékeny szívvel megköszönöm, sajnálatomat fejezem ki az iránt egyúttal, hogy fáradságunkat siker nem követte. Azt hiszem, hogy ennek legfőbb oka az én szemé-lyiségemben keresendő, ki mint már tényleg képviselő nem léphettem fel teljes igény nyel,
— sokan, a kik ellenem szavaztak, azt gondolták, hogy hiszen úgyis ott ülök már, ha bukom sem bukom. Ez a balsiker le ne verjen bennünket, Kanizsának nem szabad a szélbalon maradni. Add át baráti üdvözletemet pártunk minden buzgó hü tagjainak s tarts meg szíves baráti érzelmeidben, őszinte hived Jókai Mór.
— Gyomor és bélhurut uralkodik városunkban. — Ajánljuk óvszerül a test melegen tartását és a gyümölcs élvezéstőli lehető tartózkodást.
— Fitred\'Fiume. Az ezen utczéljából összehitt értekezleten az indulás szeptember
Az ijjedtség zavarában egyéb gondolat nem jutott eszembe, mint hogy ez az a nap, melyban életem lámplja kialszik.
Minden erőmet megfeszítve addig rugdalóztam, míg végre kemény talajt éreztem talpam alatt.
Aztán minden csendes lett. Rettegve vártam az utolsó órát. Elszederjesült ajkaim zsoltárodat rebegtek.
Neki rohantam az ajtónak, de egy hatalmas lökés ugy teritett a szoba másik részére, hogy alig birtam feltápászkodni.
A füst lassanként oszladozott.
Az ajtó küszöbön egy ritka erős termetű, középtájbéli férfit láttam egy bütykös bottal állani, ugy elfoglalva az ajtót, hogy azon kimenni lehetetlenség voít.
— Mit akar az ur ?. — kiáltottam a tehe tetlen dühtől tajtékozva.
— Akasztófáravaló, naplopó, fogd be a szádat. Rögtön ezerfelé morzsollak. Szörny üség ! Mi lesz a világból, hová jutunk? Most már nem elég, hogy a gazok meglopják az embert, hanem fényes nappal, még az ember kimegy a szobából, egész bátran esznek, isznak, lakmároznak. Várj semmirekellő, majd megmutatom én,neked, hol van a városház — szólamlott meg tört magyarsággal az óriás, a fütykössel baljóslatuan suhintott a levegőben, s kérdő tekintete akiszenvedett pipára tapadt.
— Önnek itt semmi keresete, ez az én Bzobám — kiabáltam tág tüdőből.
—. Mióta a te szobád ez, te élhetetlen mihaszna, te kötnivaló léhűtő? Tüstént meghámozlak te elvetemült korcsfajzat — biztatgatott, 8 humánus Ígérete komolyságának csalha tatlan jeléül fogai csikorogtak, szemgolyói kidudorodtak.
A lélek indulatrohamai különféle embereknél különféleképen nyilvánulnak. Igy némely ember szégyenében elpirul, némely em-öer elsárgul, sok ember pedig nem változtatja
15-ére tüzetett ki; a nevezési zirlat, illetve a részvételi aláírás végnapja pedig szeptember 1-én les«. A« előterjesztett programm változat-lanul elfogadtatott. E szerint ez lesz az útvonal: I. szaka«: B.-Füred, Tihany, K.-Kálla, Készt-hely, Z.-Egerazeg, Sit-Gotthárd, Feldbach, Gleichenberg(főállomás). II. siakaaz : Gleichen-berg, Leibnitz, Landsberg, Schwannberg, Kara-lyas, Wolfsberg, Szt.-Andráa, Völkermark, Klagenfurt (főállomás). III. szakasz: Klagenfurt, Wörth, A. S. Valden, Villach (főállomás}. IV. szakasz: Villach, Arndstein,TarviB,Pridel pan, Flitsch, Tolmano, Kanale, Görz. V. szakasz: Görz, Monfalcone, Grigano, Triest (főállomás). VI szakasz: Triest-Fiume (czélpont). Minden jelen volt tag felbatalmaztatott kötelező aláírásokat gyűjteni.
— Pecxek Péter volt csáktornyai Szent-Ferenczrendi szerzetest a szombathelyi püspök az egyházmegye kebelébe tel vette és segédlelkészi minőségben Szsnt-Elekre küldötte.
— Yértessy Béla, urat főispán ur ő mga a keszthelyi szolgabírói hivatalhoz ideigl. segédszolgabiróvá nevezte ki.
— Színházi krónika. Keszthely, 1880. aug. 16. Kárpáthyné Rózsa jutalomjátékául Szigligeti egyik kitűnő tönéneti színmüve: „II. Rákóczy Ferencz fogsága" került színre f. hó 14 én közép számú közönség előtt. Jutalmazandó Zrínyi Ilona szerepét elogendő hévvel kezelte, bár rajta is, mint a többi sze-eplőn észlelhető volt némi kedvetlenség, a mit talán drámai hangulatnak kellene betudni, ha ugyan szó lehetne erről. — Pesti Lajos Zrinyi Boldizsárja és Bágyoni Gr. Bercsénije megfelelt a jó alakítás föltételeinek. — Vasárnap 15 ón utolsó előadásul „A szerelem vadrózsái" czimü eredeti bohózat adatolt, Dálnoki Gyulától, a tegnapinál csinosabb eredménynyel, bár közönség csak kis számban jelent meg. Homeri derültséget idézett a közjáték, mely a darab folyamában adatott a következő czimmel: „Jeruzsálem végpusztulása, vagy az emberi szív töprengő sein alapuló dulságos Duladalom és a dörgedelmes Borzalom." — Borzasztó, szivrepesztő, hajmeresztő s halálra nevettető tragikomédia sok felvonással és még több változással. Irta egy nagyreményű, szép tehetségű, furfangos eszű helybeli kapacitás. (Rendező a jobb menetel kedveért az igazgató.)" Történik Tétényben Veres Ádám félszerében épített színházban. A szereplők kivétel nélkül beleillettek a darab keretébe. — A csekély Bzámu közönség igen jól mulatott. És ezzel Kárpáthy társulata bti-csut vett Keszthelytől; kívánjuk, hogy további pályáján több babér teremjen útjában, mint a mennyi nálunk termett 1 S ebbeli óhajtásunk teljesülend is, ha Kárpáthy maga is ugy akarja. Kulysses.
— jRövid hirek. ö felsége szept. 21-én reggel utazik Kanizsán keresztül Pécsre. — Szegeden indigógyárat terveznek. — Tisza Kálmán Ostendebe utazik.
arezszinét. Némely ember félelmében elkékül, némely ember elzöldül. Némely embernek a váratlan nagy öröm meghozza eszét, némely embernek elveszi. Némely ember mérgében el-sáppad, némely ember elvörösödik,
Az ón minden keresztényi érzetből kivetkőzött felebarátom ez utóbbiak sorába tartozott, mert az orrán diszeskedő bimbó pipacs-vörös lett.
— Az ilyen megtisztelő czimeket átengedem az urnák. Ez az én szobám, én parancsolok itt. Követelem, hogy ide tolakodása okáról világosi t8on fel — harsogtam rendithetlen bátorságot tettetve.
— Oh, hogy a görcs ugraszszon össze, mindjárt maczeszt gyúrok \'belőled, te alávaló gézengúz — ordította az óriás.
— Uram, ismételten ünnepélyesen kijelentem, ez az én szobám. Önnek itt semmi keresete. Ott az ajtó, fordilsa kí Bzekere rúdját, különben .... /
Gondolatkerekem kizökkent a vágásból, mert az óriás egy öleset lépett, s kabátomat elkapta. —
Én térdre rogytam előtte. Homlokomról csurgott a halálos veríték.
Egy borzasztó gondolat világította meg agyam sötétségét. Szent Isten, ha ez lehetséges! Hajszálaim égnek meredeztek.
— Uram . . . bocsánat . . . irtózatos félreértés . . . irtózatos tévedés . . . ereszszen . . . egy barátom ... ón nem loptam . . . egy barátom ... én nem vagyok tolvaj . . . egy barátom . » . jaj, jaj, ne szorítsa a nyakamat . . . ereszszen , . . kérem ... azt gondoltam . . . jaj a nyakam . . . megfulladok — hebegtem levegő után kapkodva.
MoBt kezemben volt a rejtély kulcsa. Míg Dénessel haragban voltam, azalatt ő más lakásba költözött. A bútorok természetesen megmaradtak a régiek, mert hónapos szobái *n csak a lakósok változnak.
Ki nyert?
Temesvár aug. 14 én : 48. 74. 4, 73. 85.
Bécs , . 87.67.89.69. 86.
Grácz „ , 62.20.25.29.70.
— Magyar dijsorsjegyek húzása. Aag. 14 én a m. kir. lottó igazgatóiig helyiségében történt 38-ik kisoreolása a m. k. nyeremény kölctón kötvényeinek; a következő 30 sorozatnám lett kihúzva: u. m. soroz.«». 24, 114, 330, 493, 1081, 1193, 1539, 1804, 2198,2356, 2378, 2468, 2506, 2557, 2558, 2697, 2807, 2950, 3278, 3416, 3848, 4349, 4352, 4473, 4529, 4705, 4783, 5058, 5154, 5622. Ezekből nyernek: 150,000 forintot sorozatszám 5622, sorsj. sz. 38; 15,000 forintot sorozatszám 24, sorsj. sz. 21; 5000 forintot sorozatszám 2356, soraj. bz. 35; 1000—1000 frtot, sora», sz. 114, sors«, sz« 4, soroz, sz* 3416, soraz. 34, — soraz sz. 4705, sorj. sz. 6 soroz. bz. 5622, sorsj. sz. 20, — 500 - 500 frtot nyernek soroz. bz. 493. sorsj. sz. 48, — soroz. sz. 1081. sorej. bz. 3. — soroz. bz. 1193. sorsj. sz. 19 és 25, soroz. sz. 2198. sorsj. sz. 5, 38, 50. soroz. sz. 2356, sorsj. sz. 4, 10 és 41. soroz. sz. 2378. sorsj. bz. 12. soroz. sz. 2506, sorsj. bz. 29. soroz. sz. 2557, sorsj. sz. 30. soroz, szs 2558, sorsj. sz. 14. soro*. az. 3416, sorsj. sz. 30, 3818 sorsj. bz. 1 és 10; soros. bz. 4473 sorsj. sz. 4. Minden a fóntneve-zett 30 sorozatszámban foglalt és ki nem húzott 1475 soraz. nyer egyenkint 140 frtot.
Közönség köréből.*) Nagy Kanizsán, 1880. évi aug. hó 17-én.
Igen tisztelt szerkesztő ur 1
Van szerencsém uraságodat tiszteletteljesen felkérni, méltóztassék a következő sorokat becses lapjában közzé tenni:
Jókai Mór ur a „Hon"-ban, a nagykanizsai választásról értekezve, egyebek között az állítja, hogy az 1872. évi választás alkalmával, a kormánypárt győzelme csak az által volt biztosítható, hogy mintegy 160 vasúti hivatalnok Kanizsára „importáltatott", kik azután szavazataikkal döntöttek. — Mindenekelőtt férfias kötelességemnek tartom, a legélénkebben tiltakozni az „importált" epitheton ellen. A vasúti hivatalnokok férfiak s mint ilyenek sem nem importálandók sem pedig, legmagasztosabb honpolgári joguk gyakorlásában, szavazó gépekként nem használtatnak. — A mi pedig Jókai azon — gyengéd kifejezéssel élve — merész állítását illeti, hogy a most letolyt választásnál a fent emiitett manőver csakis azon okból nem volt foganatosítható, mert csak 4, a városban lakó vasúti tisztviselőnek volt szavazati joga, erre azt jegyaem meg, hogy azon hivatalnokok, kik szavazati joggal ruháztattak fel, a pályaudvaron s nem a városban laknak — a mint hogy egyáltalán a városban való lakás szavazati jogot tudvalevőleg nem kölcsönöz senkinek — és hogy igenis, vannak helyben öreg s magas
*) E rovat alatt kSslSttárt felelősséget nem vállal a Sserk.
bújni
Szégyenemben szerettem volna a föld alá
Fülemnél fogva pehelyként felemel*, a mint takaros gazdasszony a zsák fenekére szorult búzaszemeket, egyenként rázogatta ki belőlem az igéket:
— Kegyelem . . . bocsánat . . . tévedésnek . . . vagyok . . . áldozata ... a . . . Dénes . . . barátom . . . lakott ... itt . . . e-lőbb . . . azt . . . gondoltam .. • most . . . is . . . ő . . . lakik ... itt . . . mert . . i velem . . . nem . . . tudatta . . . hogy ... in nea . . . elakar . . . menni • . . én . . . nem . . . jöttem ... ne . . . húzza ... a fülemet . . . kiszakad . . . rosz . . . szándékkal . . . kegyelem . . . nem . . . vagyok . . . bűnös . . . a . . . Dénes ... ő . . . az . . . oka . . . ő . . . mért . . nem . . . mondta azt . . . gondol-. tam . . . várj . . . ma]d . . . számolok . . . kiszakad ... a . . . fülem ... ne . . . bánt son . . . megtérítem . . . a . . . kárt ... jaj . . a . . , fülem . . . mit . . . okoztam . . . ereszszen .. . értsen . . . meg . . . kegyelem . . . ez . . . nem . . . igazság . . . soha se . . . loptam . . . senkinek ... se . . . vétettem . . . ártatlan vagyok . . . jaj . . . ereszszen.
Nyakatekert mondatszerkezetemnek nem volt elég logikai ereje az óriáa meglágyitáaára.
Attól tartván, hogy a fütykösből szedegeti elő a bunkós argumentumokat annak bebizonyítására, hogy e szobának ő az ideiglenes ura, egyet rántottam magamon. Kabátom hátulsó része markában maradt ugyan, de én nyájas vendégszeretetért áldást kivánva minden közeli ős távoli rokonának, sógorának és minden unokájának fejére, kinek csak kedve kerekedik ítéletnapig születni, megmenekültem. —
A szabadulás gondolata kéjjel töltötte el egész valómat. Egyet ugortam, dp az óriás elért hossza keiével ábrisatomra izzó csókot
állású vasúti tisztviselők, kikhonpoleári jogukkal csakis azért nem élhettek, mert holmi hely-beli adü\'inifltratió rendetlenségek következtében, a szavazati bárcsák birtokába nem jutottak.
Hogy eme nyilatkozatot csakis aa igasság és a vasúti tisztviselők érdekében, nem p*dig pártszenvedélyből teszem közzé, ezt azzal vélem legjobban bebizonyítani, ha kijelentem, hogy e sorok írója tántorithatlan híve a kormány-jártnak.
Fogadja szerkesztő ur, kiváló tiszteletem kifejezését.
STEINITZ HENRIK,
vasnti tiszt.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Kanizsán Wajditfc József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— A vadászok figyelmébe. — A vadáas-irodalom terén örömmel üdvözöljük Sárkány János Ferencz „Vadász-lapa-ját, mely Buda pesten az uj „Sport-Egyesület" hivatalos közlönye. Megjelenik e lap minden hó 10. 20. és 30-án félévi 3 forint előfizetési díj mellett. Maga köré gyűjti a megszűnt egyéb vadááz újságok tehetősb erőit és minden irányban iparkodik a vadász-igényeket kielégíteni. Képei ujak és eredetiek; czikkei tartalmasak és vonzók. Ajánljuk megyénk vadászai figyelmébe.
— Bemett Bertalan előfizetést nyitott „Alcsuthi hangok" és „Szent-Antali ábránd" czimü zongorára szerkesztett zenemüvére külön-külön 80 krajczárjával, amaz szept. 1-én emez okt. 15-én jelenend meg. Az első Klotild fhnő-nek, utóbbi Coburg Gótha Fülöpné, Lujsa belga kir. hgnőnek van ajánlva. Ajánljuk a zenemű barátok pártfogásába. Megrendelhető sz érzőnél Bpest II. ker. Pola-utcza 6. sz.
— Megjelent ét beküldetett: „A kösségi és gazdasági tűzoltás könyve", mely az ifj. gr. Nádasdy Ferencz által kitűzött pályadij nyertese. írták: Gresxler Vilmos és Oláh Miklóe. Ára 50 kr. Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben.
Vegyes hirek.
— Népszámlálási A bel ügy min is tar az eszközlendő népszámlálás tárgyában a következő körrendeletet bocaájtá ki. az összes hatóságokhoz : „Az 1880. évi LII. t. cz. alapján, az 1880. deczember 31-iki álladékot előtüntető „népszámlálás," számláló lapokkal fog eszközöltetni, melynek mindegyikére az illető háznak száma íb okvetlenül feljegyzendő lesz. Ennek folytán meghagyom a törvényhatóságoknak, hogy a községekben, pusztákon, tanyákon, szállásokon, telepeken stb. létező házak, házszámainak rendbehozatala iránt felelősség terhe alatt rögtöni intézkedésre utasítsa a községek elöljáróit, oly értelemben, hogy az ellünt házszámuk azonnal pótoltassanak és az eddig még nem számozott házak számokkal látassanak el." Tisza s/k.
ezuppantott széles tenyerével, 9 megpörgetett a levegőben. Erre szemeim homályba borultak, s eszméletlenül nyulladtam el a padlón.
Valamint víz nélkül lehet mosdatni és puska nélkül lőni — t. i. bakot — szintúgy lehet láb nélkül menni.
Ha ez iránt eddig voltak kételyeim, azok most eloszoltak. Mert hogy az u\'cza közepén jöttem eszméletre, az bizonyos, hanem hogy nem saját lábaimnak tartozom köszönettel amiért oda jutottam, az is bizonyos.
Három napig nem mentem iskolába, mert szám az óriás csókja következtében állásának irányát megváltoztatta.
Iskolatársaim részvétnyilatkozatokkal fogadtak, egészségemre kívánták az ozsonnát. * . *
*
E szer. ncsétlen eseménynyel bő anyagot szolgáltattam eszmecserékre.
Még a sajtó is megemlékezett rólam. Ugyan is egy pletykalap névmegamlités nélkül közölte e botrányt. Egyszersmind megragadván a kedvező alkalmat, egy bómbastikus vezérczik-ket hozott a mostani előretörekvő diákságról. Magasztalta erényeinket^ méltányolta bokros érdemeinket, b annyira tulhalmozott hízelgő di cséretekkel, hogy nem mertünk az utczára menni, s hogy bos«uját kitölthesse rajtunk, amiért szerelmes levelekkel gyarapítottuk a papírkosár irodalmi ereklyéinek számát, a klubb titkairól kíméletlenül lerántotta a fátyolt. Vérmes reményeket kötött hojűíánk, mert — úgymond — mi leszünk egykor a haza oszlopai.
Minthogy a kölcsön vissza nem fizetése morália elvekbe ütközik, a kölcsön visszafizetés módozatának megállapítása tárgyában gyűlést tartottunk. MáBnap reggelre a szerkesztői iroda ablakai mind be voltak zúzva.
Ezzel adtunk a szerkesztő iránti hálánknak kifejezést.
TIZENELMCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGÜSZTUS 19-éa 1880.
— A hires bdjtölS. Dr. Tanner 40 napi böjtöléaót bevégezte. Elsó élelmi szere görögdinnye és tej lesz. Mikróakópiai kutatások bebizonyították, hogy az egész dolog becsülete-Ben és a legnagyobb rendben folyt le. A kritikus pillanatok aionban még nem multak el. Az ide/ gek izgatoiúb és egész teste borzasztó látványt nyújt. 40 napig tisztán vízből élt, és minden mis eledelt határozottan visszautasított.- Rend« kivüli akaratereje győzedelmeskedett. A tudománynak ilynemű kísérletekben ugyan nincs haszna, mert hogy az egyik ember jobban győzi a koplalást mint a másik, az régi dolog. Azonban érdekes minden esetre az a kérdés, hogy dr. Tanner az egész idegrendszerére okozott csapást, mely e böjtöl ése által szükségképen bekövetkezett, ki fogja-e birni ? Dr. Tanner most ismét fog étkezni, de hogy hogyan lesz képes tökéletesen megromlott gyomra emésztési képességét visszanyerni — az kérdés?
— Győr» tyukhizlalási mód. Rendkívüli esetben s különös czélokra a következő módon lehet tyúkokat és kappanokat egészben 8—10 nap alatt teljesen meghizlalni: a hizlalandó állatokat egy fapálczából összeállított ketreczbe helyezzük, mely mintegy két lábnyi "magasságban van a föld felett elhelyezve, s melynek fenekét naponta száraz fahamuval kell behintenünk. Táplálékul 8 vagy 10 napig egy evőkanálnyi szénsavas natriummal kevert lefőzött tejben főtt rizst kell a tyukoknaS adhi, e mellett kétszer napjában friss vizet tiszta edéuybe. A táplálékot legjobb kő vagy agyAg edényben nyújtani, mert ezek könnyebben tarthatók tisztán, s főkép nem savanyodnak m«g, mint a faedények. Ezen eljárás mellett a tyúkok 8 —10 nap alatt tökéletesen meghíznak, húsok rendkívül gyenge és fehér s olyan ízletes lesz, minő semmi más hizásmód mellett el nem érhető.
— Az orvosok és természetvizsgálók XX-dik nagygyűlésének, mely tudvalevőleg Szombathelyt tartatik, tervrajza a következő: Aug. 21., 22., 23. Beiratás a városházán. Ismerkedési estély. 24-én. Közgyűlés. 25., 26., 27-én. Szakülések. 28-án. Kirándulás déli 12 órakor vasúton Kis Czell-Sághegyre. 28-án. Reggel 77a órakor Körmendre, Németujvárra, Szent-Gothárdra vasúton. Reggel 7 órakor Kőszegre, Lakára, kocsin indulás Széchényi térről. Délután 2 órakor Tarosára—-Borostyánkőre, kocsin indulás Széchényi térről. Délután 3 órakor Jaákf-a, kocsin indulás Széchényi térről. 29-éri. Gleichenbergi kirándulás vasúton Feldbacbig, onnan kocsin indulás vasúton reggel 5 órakor éa viasza Peldbachról 6—7 <Jra közt. -
— Az „Azienda Assicuratrice" Triesztben e hó 4-éa tartotta közgyűlését, mely elhatározta a részvénytőkének 30 millió frankra (12 millió arany forintra) fölemeíéaét 40% befizetéssel, továbbá az újonnan kibocsátandó részvények átvétele végett egy külföldi pénz-csoporttal kötött előzetes szerződés végleges keresztülvitelére egy teljhatalommal ellátott bizottságot küldött ki, melynek tagjai: Bran-deis Jakab, Gossleth Emil és Sienkiewicz Dénes. A napirenden levő többi tárgyak szabályszerű elintézése után dr. Raicich ur igazgatóvá, s a 40 évi szolgálat után visszalépő Wortmann György, ur helyébe az „Azienda" vezértitkárává Sienkiewicz Dénes ur választatott mog.
— A szernjevói róm. kath. templom építésére eddig 25.745 frt gyűlt be a közös pénzügy minis térnél. Az ujabb adakozók közt a következők neveit olvassuk: dr. Zalka János győri püspök é* az ottani káptalan 450 frt, dr. Schuater Konstantin kassai püspök 1000 frt, dr. Ipolyi Stummer Arnold beszterczebánfai püspök 100 frt, Angerer Ede fölszentelt püspök, fŐhelynök Bécaben 25 írt, báró Haymerle Henrik közös külügytninister 300. frt, dr. Haj-nald Lajos bíbornak, kalocsai érsek (ezenkívül 600 frtot már közvetlenül a szerajevói tartományi kormányhoz küldött e czélra) 1500 frt, dr. Fogarasy Mihály püspök Gyukfehérváron 50 trt, lipovnoki Lipovniczky István nagy-vá-radi püspök 1000 frt, Vilmos württembergi herczeg, táborszernagy ő királyi fensége, vezénylő tábornok éa a boszniai éa herczegovinai tartományi kormány főnöke 500 frt, Bonnaz Sándor csanádí püspök 2000 frt.
\'— A szultán háreméből megszökött rab szolgálót, ki mint emiitettük, az angol nagykő vétségre menekült, Gcerchen nagykövet kiszolgáltatta a török hatóságoknak. A nőt két nap múlva á szultán rendeletére megfojtották.
— A\'provizórium „boldog" idejéből hoz a ,F. Hu. egy érdekes, történetkét. Az 18G3-ik szárazság következtében Kis-Kun Halas város lakói nagy ínaéggei küzdöttek. Nyomoruk eny-. hitéaére elhatározta a város hatósága, hogy adóelengedés és dohánytermelés kieszközlése iránt Plener akkori absolut kormányzati pénzügy minÍ8ierhez és ő felségéhez küldötlséget menesztenek. Kiválasztották a váró» három legtekintélyesebb s jómódú polgárát a tisztiégre: Váry-Szabó Istvánt (a mostani polgár
mestert), Polányi Józsefet és Zseny Józsefet. E három ember különben arról is ismeretea volt otthon, hogy fik olt a legjobb német nyelvészek. Váry Szabó vezetése alatt dísz-magyarban felértek szerencsésen Bécsbe s ott Pfenerhez mentek audienciára, hol épen For-gách kajiczellár . is jelen volt, V. Szabó a miniszter előtt következőleg kezdte beszédét: „Euer Excellenz! Ik habe die Éhre die halaser Elende-Deputation vorzufütren* . . . Plener zsebkendője után kapott-s orra alatt jártatta az egész audienczia alatt, Forgách pedig hátat fordított a deputatiónak s nevettek a mint csak bírtak. Váry Szabó komoly képpel elvégezte mondókáját s miután a minister néhány biztató szót intézett hoizájuk, eltávoztak. Délután a király elé jutottak, a hol ugyanaz ismétlődött. A deputáczió meg volt elégedve a sikerrel, csak azt nem tudta felfogni, hogy miért kaczagtak rajta, holott illendő lett volna szánakozni. Csak később jutottak a dolo^ nyitjára.
Papírszeletek.
Egy ügyvéd úa egy pap tartoztak özvegy háziasszonyuknak, s. egyik sem bírván neki fizetni, aTiban egyeztek meg, hogy se ügyvéd -őt nffQl veazi, a pap meg majd összeadja.
Uracs (ásítva): — Ah barátom, mégis borzasztó pillanat az az életben, mikor belátjuk, hogy szerelem, becsület, minden, minden — annyit sem ér, mint egy jó szivar!
Második uracs (szivarját eldobva): — Iga«, de még borzasztóbb az, mikor az ember észreveszi, bogy a szivar sem ér semmit, még a szivar is rosz I
Lármás szóváltás fejlődött ki két egyén között, egyik „Szamár"nak nevezé a másikat.
— No végre-valahára vége lesz a czivakodás-nak, mondá- egy harmadik, felismerték egymá t, hogy rokonok.
Tudod-é már pajtás, hogy a kőmives legény leesett az állványról s nyakát törte.
— Azért volt hát az utóbbi időben oly h a-1 o v á n y.
Nyakatekert magyar. Kőszegen egy bizonyos házban bútorozott szoba volt kiadandó és kitették a hirdetést a kapura ily ékes magyarsággal: „Ez -n házbo egy bula rosz ott szabó kiadó."
Bizonyos faluban két embernek szokása volt beszédjük közben az egyiknek „teszem azt hozzá" a másiknak pedig „no kérem" vagy »de kérem"
szókat oly sokszor használni, hogy most a nép azt állítja, miszerint Varga Pista nem bír annyit hozzá tenni, mennyit a Yig János elkér. —
Fiatal ember találkozik fiatal házas barátjával, kinek egyik arcza nagyon dagadt; a kérdésre hbgy mí baja? mi van arczán? azt nyeri válaszul, hbgy; ez mi? nézd csak ezt meg barátom? ez n(5i kézi munkai
Lovat lopott a czigány; a gyanú egyenesen
ellene volt
Vitték a szolgabíróhoz, ki elßtt keaerve* arcz-czal megáll, háta mögött a rendőr szuronyos
fegyverrel.
A vallatáB keményen megindul, a szolgabíró szorítja a deliqueost, a czigány konokul tagad mindent, százszor is elmondván : „Nágy&igos vármegye, sohá teljes Hetemben sem loptám egy picsike gom-bostit sem".
A szolgabíró türelmét vesztve egyet int a rendőrnek s szól: „Üsd nyakon".
A czigány hirtelen egyet fordul s ugy teremti pofon a törvényszolgát, hogy kalapja, fegyvere a földre esett, szemei el3tt pedig elborult a világ
,Hej te akasztófa virága — rivalt reá a szolgabíró — hogy merészelted ezt tenni?*
,Á nagyságos Vármegye páráncsoltá „isd nyákon", én csák á szót fogádtám meg" — felelt a more. —
Hivatalos piaezl árak.
Nagy-K.nitsAn, 1880. augusztus II. 100 kilogrammjával sxátaitva. Bu«a 9-50.—1U-50. Eota 7.50 — 8 20. Árpa 8-—.—8 —. Zab 6—.—6.50. Kukuricaa 8.—-— ■—.
Burgonya 4\' ■--. Boraó \'—.—30"—. Lflncae —■
—•-28—. Bab —.—.— 12.—. Széna •_.—1-80. Szalma •—.—1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marhahús 52.—.—. Sertéshús 60*—.—. Szalonna •—.—80. Diizoézsir -—.—80. Vörös hagyma
■—.—14. Fughagyina •---30. Czukor •—.—60*
Bors ■—1-40. Paprika 1-—.—. Szappan •—.—40. 1 literjével azÁmitva. O bor 32—48 kr. Uj bor 16 - 24 kr. Pilinka 48 kr. Eczet 6 kr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Vasúti menetrend.
Indul Knuix.áról hova:
Vonat szám Ora Parc. Idő
207 Knzók, Uullicjt, Domhovitr 5 10 reggel
215 . , 2 30 délut.
2f>9 „ . 11 1 Sjj.l
202 Buda-Pestre (gyorsvonat) 5 55 reggel
204 , (postavonat) 2 6 délut.
212 , (vegyes vonat) 11 20 éijel
313 Bécaba (Szombathely, Sopron- felé) 8 15 regge\' Ml . 1150 éjjé\'
316 Sopronba 3 40 délnt.
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel 1®?- • • » 2 «7 délut.
201 - . (gyorsv) „ 10 50 éjjel
Érkezik Kanizsára
honnét:
210 Zákány felSl 216 ,
208 „
211 Huda-PestrQl (vegyes vonat) 203 „ (postavonat) 20! „ (gyorsvonat) 302 BécebSl
314 „ 316 Sopronból
202 Prágerhof felöl (gyorsvonat) „ „
206
6 27 reggel
1 41 délb-
11 1 yjel 4 15 reggel
2 5 délut 10 30 éjjel
4 1 reggel 10 15 éjjel
12 5délben
5 37 reggel 1 20 délut
10 50 éjjel
A Balatonon való hajózás.
Balaton-FQredróI indul a Kiafaludy-gósös reggel 9 örakor Siófokra. Ugyan onnét indul délután 37* « * naponta, mig hétfőn kivételesen
reggel 7 órakor.
Siófokról indul délelőtt 11 órakor Balaton-Füredre ■ . délután 5 „ „
Kivételesen szombaton és vasárnap Siófokról a délután 5 óra helyett indul Füredre 8 órakor.
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos. HIRDETÉS. * ^ i^B r^i AAA. KA A. AJ
Hirdetmény.
Nagy Kanizsa város fanács által, a város tulajdonához tartozó sánczi tégla gyár használata, 1881. évi január 1-étíl számítandó 6 évre bérbe adandó lévén, {elhivatnak a bérleni szándékozók, hogy Írásbeli ajánlataikat a megajánlandó évi bér összeg felének bánat pénzül leendó csatláaával folyó augusztus 24. délelőtti 10 óráig a városi számvevói hivatalhoz beadják, a feltételek ugyanott megtekinthetek.
1241-2 A városi tanács.
XdC I n 13 El T £5
S IE
Bnöapsstcr Offerten Bpesti ajánl kozási és
l Vacanzen Zeitung állomásüresedési lap.
FONTOS 1
inteligens állomáskeresők részére
a kereskedelmi, erdő mezőgazdaság* és nevelői hivatásban. Lapunk e tekintetben kizárólagi szaklap és eleinte csakis lapunkra vonatkozó saját költségeinket számítjuk, provisió pedig az évi járulék után a felek közt létrejött egjesség toljtán számítódik.
ZEXlöfi-ze-tósi felhívás
ezen áz országban egyedül létező, s a jelenkor igé nyeinek megfelelő szaklapra
egéaz évre ... 5 frt — kr. ( évi előfizetések Va évre .«... 2 frt 50 kr. ( nem- fogadtatnak el.
ÁLLOMÁST KERESŐK
ezok közfll leginkább kiemelcndők az oszi idény bekövetkezte folytxn elhelyezendő gazdatisztek, miszerint saját érdekükben bejelentéseikkel egyenesen kiadóhivatalnnkhox fordu^aaak, hirdetéseinket a legmórsékcltebben számitand-juk ügyfeleink irányában, ngyszintén a beérkezett ajánlatokat bérmenteseu és díjtalanul kézbesitetjttk.
FELSÉGFOLYAMOD YÁNYOK
kérvények és beadványok szerkesztése (a jegyxői éa ügy-. vádi teendők kivételével) agy a magyar, nénet, olasz és fraiczia nyelvbőli foiditisok gyorsau és jutányosán eszközöltetnek.
A t cz. megbízók tiszteletteljesen felkéretnek
velünk mind<>n allomna üresedést pontosan tudatni, miután a kül- valamint a belföld Összca jelesb lapjai ugy keresk. házaival összeköttetésben állunk, azon helyzetben vagyunk, hogy bármely megbízásnak a legrövidebb idd alatt eleget tuduuk tenni.
A ki VÍdék8n birtokot v. - üzletet eladni, venni vagy bérbeadni szándékozik, kéretik teljes bizalommal hozzánk fordulni 117 3—6
Budapesten
a legjobb forgalomnak örvendő vendéfllők, kávéházak, kávé mérések, tőzsdék, fűszer és más Szletek, náluuk ugy eladás valamint vételre előjegyezve vannak.
ZZ5 Levélbeli megkereséseknél S. bélyeg melléklendő. ^Zs Értesítést miudenekben a legnagyobb készséggel nyújt:
AZ„ OFFERTEN ÉS VACANZEN ZEITUNG"
fciadó-hivataUt, Budapest slp-uicza 19. szám.
WmV.VSSm\'mW.W.\'.V.V.WmS
— OJ
\'CS .m
H
T3 00
OJ
±í
SS ®
.SE N
co
E <
öS
Ö
<v
a
53 .
i 1 .2 >> to
B Jí-
tß <3 : a N —
í S S 3
¥ t-* \'

ís
* «ar
Ql:
i S
J5 Í2 -tí
<* S3 t3 lo ; jd -
J-a i
\'II
02
es a ^
" 8- s
„ ^ s s 5 i a"
■-? — I-.___ J3 g
oS\'ä.i.-S- -
S °
o I-tí
a-s
■ es D
\'5 £
■aj
•s >
ja
«8 a <d 1
. "2
fflí-3 ® 5
N 3 o •O SÄ. •-jag
H ge
00 -<e
a a-0
c8 4 2
M J
§ á
„ a>n* s S1 a
0 ta a o —- Jr o
1 « > S £ 2
® i O g
f "3 I I — 5 « >1^.2 ¡a > a a ü .o
- ¡a
a
© o N
^sr-0
af
k

Ó. o si IB B ¿
B o g: -03 M ■a
> ■a¡ © x> 3 5
s - m »
a 1 É ¿a ~ ct • s -S (9 03 as
b ■r JS ta CB <H
A — •x a u
>. 15 s a IS = JÉ
to JÉ g- 3 es 03
te g
_ i
Ä .
Ö ve, «
a " a w
-a 3w
00 Jd Ä N 3 -
T3 C S § - -
. . & 1 >>
Ä s
:P

S; aí
j¿ -o
S O
S £ 5 Ji *
** > a
■3 S
1 =3 SS
~3 ® - 2 > a ■§ =
O M £
a ® ^
IM
© o
2 bD »• g] M
¿ a
jé — -
i f e- -3 ö -
; "2 ó -8 5 ■
° 1 g -o *
i u tjj
i
TTZENXILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZXiÖNT.
atousztos n m ÎMO.
H I
ri 13 El T È S E K,
A Magyar-franozia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynókséget
állítván fel, annak vezetését
989 29-52
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztositási kötvények kiillitótóra é* károk felvételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SOHWEIGER. MOSCOVICZ.
A. Magyar-franozia toizrtosltó rószvény-taraaa&s
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alőlirott tiaiteleUel jelenti, misierint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
veaetéséí elvállalta a a ve.érügynokaégi irodát megnyitotta, hol i> biito.iiási ajánlatok elfogadtatnak a a biitositási tt.leire, vagy a társai ágra vonatkoaó mindenfél. felyiligo.itáaok t«g-készségesebben megadatnak. Biztosit pedig S társaság
a) tűzveszély éa robbanás által okozott károk ellen; c) »láraion vagy viiea axállltntt javat károaodiaa ellen;
b) jégkárok ellon d) az ember életére minden ¡«mert médoiat aaarint. A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14-éa tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg: i
Felügyelő bizottság. Beok Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo, a magy. ált. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewla Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrsboaroe J08. Mária Eall, a párisi Societé de FUnion génerale vesérfelügyelője Páriában.
Igazgatóság
Igazgatók : Dr. Hiller Albrsoht, kös- é« váltó-Ügyréd Bécsben.
Klstenmaoher Károly a „Hoffmann József* nagykereskedS czég főnöke Budapesten. Schwelger Márton kir. kereskedelmi tanácsos Budapesten.
Vezérigazgató : MosksvloZ Uj08 Budapesten.
Választmány.
Elnök : Blü<» István, 5 fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, őrse. képv. Btb. Bpesten. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla, fóldbirtoa, orsz. képv. stb. Budapesten. BsniűUX JodŐ, a párisi Societé de í-\'Union génerale elnöke stb. Párisban.
Választmányi tagok. Róbert Moria marquis de Banneville, az osztrák déli v&sut igazgatósági tagja stb. Párisban. Neuwelt Annin kir. keresked. tanácsos nagy.kereskedő. Lovag zápori Regenhart Ferencz, az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró TInti Károly C3. kir. kamarás, az oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakbáza tagja stb. Bécsben. Tekintve e egész monarchiában bizto páratlan tőkeereje és az <
mindenkor és teljesen meg f_0 _______ ____________________ _________________________________ __ _______^ _ _ .
Amidőn tehát tisztelettel\'alőlirott a" biztosító t. közönség bizalmát a« általa kepviselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynöklégi területen a vidáki ügynökségek szervezése télies folyamatban van és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
llagy-Kanizsán, 1880. május hóban.
HmSCHMAN\\NAZ Yezérügynöksége Nagy-Kaniiaáo,
LOBIGNÁCZ „ GÜTMANN S. H,
KerxUetl TiErynöliséKeli; :
Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA nrnái Sümegben EPSTED." V. A. „
Keszthelyen PULT JÁNOS „
Alsó-Lendván Csáktornyán Csabrendeken Tapolezán
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
BERGER JAKAB
Minden eddigi világtárlatoirés orsz. kiállitáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tűzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászatl és Ylzmütészetl gépek készítésére; a gyárr.l kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi mnnkaeró alkalmazása mellett, minden czélnak megfelelő szivattyúk és kutak készíttetnek.
aW Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. *W§ -A. gyár- IlóKtelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik-
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalxaai ellen, éa felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyomorgyengeség, roszszagu leheliet, szelek, savaDyu felbüfögés, kólika, gyomorhurot, gyomorégés, hugykőképződés, túlságos nyálkaképződés, sárgaság, un^or és báDyás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyerea bántalmak ellen.
IV Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr. Kapható: Práger Béla ur gyógyszertárában Nagy-Kanizsán, valamint as osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. K52pontl szétküldés! raktár nagyban és kicsinyben
Brady Károly,
„az őrangyalhoz" czimzett gyógyszertárában
64 17—52 Kremzierben, Morvaország.
BUDAPESTI BÚTOROK.
Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezéséi*e
a legolcsóbb ár mellett és csakis solid és megbízható késaitményü nagy készletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitos és bútorkészítő Budapesten Ferencz-Józseftér 6 sz. W° a lánczhid átellenében
KiMzasitás berendezéseknél különös tekintetbe vétel.
Az újonnan mérsékelt árjegyzék ingyen.
102 3—lu
BUDAPESTI BÚTOROK.
o ooooooooooooooooooooo
Iskolaiértesités.
Nyilvános polgári ét kereskedeM Itkoláa s Mvttf-iatéirttatea
Budapest, Károly-körut 22. asám a 28-ik iskolai év f. évi szeptember 1-én \'eszi kezdetét. A növendékek felvétele augusztus 20-ikától naponta délelőtt 8—12-if éa délután 3—5 óráig eszközölhető.
Nevelő-intézetemben a reám bizott növendékek általam a leggon-dosabb felügyeletben részesülnek s a legazeretetteljesebbon ápoltatnak. Azon a nevelés körül nekem »let 30 évi sokoldalú tapaastaláo
áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelŐ-intóaetemet minden t cs. szülőnek a legjobban, ajánlani. 115 4—10
Program mok kívánatra ingyen.
nöBiiti iyn i k "Lóa. oooooooooooooooooooooo
Árverési hirdetmény.
Az alulirt urodalmi igazgatóság részérői közhírré tétetik, miszerint f. augusztus hó 23-án a Nempthi és augusztus hó 24-én az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeii órákban több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok, vizi őrlő malmok, ugy az alsó-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb a nagyobb területit földek, rétek, legelők, mint nem Itiilönben az urodalmi erdőkben az idei makkoltatási és gubacs-ssedési jog, nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatnak. — A bérleti feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván augusztus hó 11-én 1880. Az Alsó-Lendva és Nempthi urodalmak igazgatósága.
122 2 -4
Nagj-Kanizsán, nyomatott & kiadó tulajdonos Wajdita József gyorssajtójáo.
ff AGY-KASIZSA, 1880. augusztus íWto.
68-mte asE^m.
ílzenkllenczedlk árfolyam.
S ElétxatMl ár: ¡egéas ¿tt o
fél évre . . 4 . negyed érre 2 ,
Effj/ szám 10 kr
Hlrdttéuk $ hasábos petitsorban 7, másodszor 6 I mind©». | .további »őrért 5 kr NYILTTÉBBEN toronként 10 krért vétetnek fel | Kincstári illeték mindéi-1 igyes hirdetésért köiöojf
30 kr Snotendő.

mm
i

ZALAI KÖZLÖNY
előbb: ,Z AL A-BO MOGYI KÖZLÖNY.\'
| A lap szellemi részét í a Ul-t5 kSzIemények * I »erktwrtőhAx (
I anyagi részét iilető j kdzlemAujak pedig a kiadóhoz bérra-jut*\'» ^ . • intézendők : NAGY-KANIZSA Wlaaaioahaz. BérmenteXlmi levo\'.ok.
csak i
ert mmik*úr-
saktól; fogadtatnak el.
IjKésiratok vissza nomi : kSldetnek.
i
N.-Kanlzsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsal kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár-, a „zalamegyei általános tanitó-les-tület", a „n.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai k¡¡[választmánya" s tóbb
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Az Iskolai ér közeledtével.
Alig multak el a képviselő választás mozgalmai, alig hangzottak el az ennek folytán kiáltott éljenek, 3 még a nyugalom helyre sem állott a kedélyekben, már is egy uj érdeklődés veszi igénybe sokaknak figyelmét.
Bárha ezen figyelem, ezen érdeklődés nem terjed is oly szélesen ki, s nem lehet állitani, hogy kerületünkben három ezer tényezője van, mint volt a képviselő választásnak, mégis lehet mODdani, hogy az érdeklődés e sokkal csekélyebb számoknál is csaknem oly fokozott, sót sokaknál erósebb is mint vala amott.
A mozgalom megindul a múzsák hajléka felé, s komoly kérdéseket intéz a szorgos szülő szeretett gyermekeinek jövőjét kezében tartó sorshoz, de lelki szemeivel feltalálja az utat, melyen haladnia kell az ifjúnak, a remény bizalmat kölcsönöz az ily terhek elviseléséhez, s vannak kik kettós hévvel iparkodnak bevégezni a nyári munkát, hogy annak gyümölcsét ölömmel vihessék a városokba szép reményű fiaik tanulási költségeinek fidezésére.
A mozgalom tehát most az urna helyett az iskolai épületek felé hajlik, s felkeresi a fáradhatlan tanárokat, kik a nevelés terén buzgólkodnak, igénybe veszi újra egy iskolai évre e főnkéit szeli kct, kik szavazataikkal látandják hó lefolyása után a kiválasztottakat, egykor maguk is örülhessenek a vezetésük alatt fejlődött és megerősödött múzsák fiainak.
Szerencsések azon szülők, kik fiaikat oly intézetbe adhatják a tudományok
megszerzése végett, melynek tanárai oda adással s lelkiismerettel fáradoznak e göröngyös pályán.
Terhes a tanári állás, de szép is. Terhes, mert nagy szellemi mnnka után lehet e kitüntetést érni el és soha meg nem szűnő tanulást vesz igénybe a kor haladása még ezeknél is; de szép és gyönyört hozó, mert látják az ifjú sarjakat, kik még gyengeségük idején engedték már sejtetni a szellemi erőt, mely a kor haladtával növekszik, s egyszer csak a dicsőség polczán látják kimagasodni volt tanítványaikat. — Lehet-e szavakat kölcsönözni azon benső örömnek, mely joggal megilleti a tanárt, ha a vezetése és oktatása alatt kifejlett ífju a dicsőség mezején pálya-nyertessé lesz? Ezen örömöt csak kettőnek lehet ismerni: a szülőknek és tanárnak; azok az anyagi, ezek a szellemi fáradozásaik jutalmát érik meg.
A tanár jutalma mindenkor csak a szellemiekben van, s ezt nem szabad nektek ifjak elfelejteni, sőt épen ezért szent kötelességtek óket szeretni, s őszintén tisztelni.
Yan hazánknak sok jeles tanintézete, melynek az elismerés hódol. De ritkán jut azon kitüntető megjutalmazáshoz, melyben a nagy-kanizsai gymnasium fót. tanárai részesültek.
Kevesen tudják ezt, mert a szerénynem engedi, hogy azt hirdessék, de azért vannak, kik mégis tudják, s ugy tudom én is, hogy a magas ministerium meghagyásából a fótanfelügyeló adta a nagy-kanizsai piarista tanári karnak tudtára azt, hogy az országban egyedül a
nagy-kanizsai gymnasium volt az, a melyben a lefolyt iskolai év eredményétől az elismerést el nem hallgathatta.
Kedvesen hangzik az ily hir mindenki elótt, kedvesebben az érdemlő tanári karnak, legkedvesebben azon szülőknek, kik fiaikat ily tanintézetben voltak szerencsések nevelhetni s taníttatni.
Ily tanintézetet felkeresni, a tanulni vágyó ifjakat oda vinni a szülők kötelessége.
Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ.
Felhívás
a pápa-keszthelyi vamt létesítése érdekében.
Mióta a magyar nyugoti vasút létesíttetett, folytonosan érzi Pápa városa és vidéke azon nagy hátrányt, mely ezen vasútnak helytelen vezetéséből kereskedelmi forgalmára, a nagyobb forgalmi központokkal való czélszerütlen összeköttetéséből háramlott. Ezen okból többször megfontolás tárgyává tette azon kérdést, mikép lehetne helyrehozni a reá nézve oly terhessé vált, érdekeit mélyen sértő hibát. Szakértői vélemény szerint, a baj orvoslására egyedüli czélra vezető eszköznek mindig az ismertetett el: ha sikerülne Pápától Keszthelyig illetőleg a déli vasnt szent-györgyi állomásáig a magyar nyugoti vasút átvágásával egy összekötő vasutvonalat létesíteni. Ezen vasútvonal, mely a déli és nyugoti vasutat legrövidebb vonalon kötné össze, közelebb hozni Pápát és vidékét az ország fő ."árosához és a megye székhelyéhez, rövidebb összeköttetést létesítene Győr városa és az alsó Duna, valamint az Adria között s különben is termékeny, cultivált, borban és fában különösen gaz-
dag vidéket szelne át: mindeddig a vállalkozási szellem hiánya, a tőkék drágasága és a vasúti építkezés eddigi költséges volta miatt csak tervben maradt.
Ujabb időben azonban azon egész vidék, mely érdekelve van, hogy Pápát, Devecsert, Sümeget, Tapolczát, Keszthelyt vasút. kösse össze, öntudatára ébredvén jólléte ezen utoni emelése halaszthatlan-ságának; bátorítva különösen a vasúti építkezés terén ujabban felmerült olcsóbb építkezési mód, valamint az általánosan jelentkező pénzbőség és tőke-olcsóság által ; erőt merítve abból, miszerint Somogy-megyében is élénk mozgalom indult meg az irányban, hogy Kaposvár és a déli vasút szent-györgyi állomása kőzött egyenes vasúti összeköttetés létesíttessék: elhatározta egy Pápa-Keszthely között létesítendő szélesvágányu másodrendű góz-mozdony-vasut kiépítésének megkísérlését.
Ezen vonal műszaki előmunkálataira a nagyméltóságú magyar királyi köz-munka- és közlekedésügyi ministeriom által az engedély gr. Esterházy Móricz és társai részére megadatván, 8 az ezekre szükséges pénzösszeg a legközelebbről érdekeltek között összegyűlvén: jelenleg a nyomjelzés és az összes műszaki előmunkálat közel áll befejezéséhez.
Ennélfogva elodázhatatlan kötelessége azon végrehajtó bizottságnak, mely jelenleg az érdekeltség megbízásából ezen vasút létesítésén fáradozik, lépéseket tenni arra nézve: hogy a vasút kiépítéséhez fzüksé-ges összeg, azok részéről, kiknek a vasút létesülése leginkább érdekökben fekszik, legalább oly mérvben biztosíttassák, a mennyi megkívántatik ahhoz, hogy a vasút
TÁRCZA.
Holdvilágos . .
Holdvilágos, csendes éjjel; Édes illat, röpke szellő Ölelkezve Bzállnak felém, Ismerőtöm mind a kettő
A lelkemre olvad egyik, Mintha csókod méze volna, Mig a mát,ik virág-nyelven Susog rólad játszadozva.
Szellő susng, reszket i,zi\\em, Mintha lényed megjelennék ; Szelid képed rám moso\'yog, Mint az a Bzép csillagos ég.
Lépten-nyomon rózsabokor, — Ugy képzelem: édrs való; Mint kebleden volt akkor ott, — Minden olyan andalító.
Velem vagy te álmaiinban, Vel«-m minden gondolatban; A napfény is sötét volna Nélküled, ngy egymagamba*. —
HulJvilágos, i-sfndi-e éjjel, Buldogságot ragyog nekem ; Mii e bőség titka befzél, Álmodd to azt, szép kedvesem!
C8ERSZBGHY.
A házasság.
Az életben Bokát beszélnek a házasaágról a méltán, mert ez valóban egyike nemcsak a legkellemesebb, de alegcaiklandóaabb problémáknak ia. Kétszerkettője az életnek ; életkérdése a két nembeli ifjúságnak, s merész kép-zelődésünk, kigondolható élményeink boldog hazája.
Itt nyugszik meg minden törekvésünk, ez vágyaink, reményeink, szóval : boldogságunk oáza.
A házasság szüli a családot és a család kebelében fejlenek ki teljes Bzinpompájukban az erény rózsabimbói ; itt honol a szorgalom, boldogság, a jövő reménye. Igy körvonalozták ezt az idealisták.
Mélyebben hatolva az élet titkaiba, teljes világlatban jelent meg előttünk, hogy e kérdés icöiül mi minden fordul meg; a ép ezért, mert a házasság annyi törekvés központja, ne csodálkozzunk, midőn a mama tulszivélyességé-vel, egy kilátásba helyezett vő iránt leánya kedvességét még inkább fokozni igyekszik, s ne csudálkozzunk, midőn a különben fukar apa, ha nem valami nagy kedvvel ia, de leánya jövő boldogsága reményében — megengedi lapítani tárcsáját.
A házasság, szó azerint véve, a „ház* szóból származik, a oly eredményt jelent, melynélfogva az ember egy ház birtokába jut.
Jóllehet a házszerzési mód többféleképen történik b kiváltképen minél több pénze van az embernek, annál könnyebben, de legprac-ticuaabb a mert legolcsóbb — tehát legkedveltebb módja a házvételnek az, midőn vele egy kedves leányt, — néha bizony egy kia ördögöt,
angyal képmásában elfogadunk ; innen támad a házasodásnak átvitt értelme, a mit mai napság már minden ember megért«
Érdekes e tekintetben az ázaiai tatárnők helyzete, itt a férfi leendő nejét (mint a régi zsidóknál, az ujaknál fordítva van) az atyától bizonyos meghatározott összegért veszi m«»g, s hs képtelen lenne azt teljesen kifizetni, ugy a fennmaradó adósságot köteles ipánál ledolgozni. Így pl. egy csinos tatárnő ára 30 tehén : kevésbé csinos jutányoBabban kapható s néha az élelmes és igényét mérséklő vőlegény 5 tehénre leal-kuszsza a vételárt.
Szerencse, hogy mindez nincs igy nálunk, mert a aok agglegény számát még egynéhány tuczat aligha nem Bzaporilaná, kiknek a vagyonra ráadásul sem kell a nő.
A házasság nézetem szerint kétféle: jobb és balkézre való házasság ; ujabbkori fogalmak szerint a balkézre való házasság nemcsak az, midőn valaki rangját feleségével megosztani nem akarja, hanem az is, midőn a férfi és nő egyedül szerelemből és egymás utáni bolon-duiásból kelnek össze s nem is gondolnak arra, a mi a mostani világban legfőbb, hogy lesz e mit apritani a tbjbe. Aki élete sorát ekképen eltéveszti, valóban bal kézre házasodik, mivelhogy az újkori józan fogalmak szerint, jobbkézre való házasság: csupán érdekből veti magát alá az esketés raertartáaának — azon azándokból, hogy megmeneküljön az agglegény és aggazüz elnevezéstől; de lehet, hogy a hitelezőktől is megmenekülni akar.
Sokan azt hiszik, hogy a házassághoz csak férfi és nő szükséges; pedig ez nem áll; mert mai napság kellékei: először is a hozo-
mány — éa csak ugy a férfi és a nő: Bzükséges volna még őszinte szerelem egymás irányában; ez azonban merész kívánság s ujabb időben el is hagyható.
Nemde sajnos dolog az is, hogy vajmi kevesen érik el a czélt, mit reméltek a partié által elérhetni? Pedig ugy van, hogy nagyon kevesen találják kellemesnek a rózsalánczokat, sót egy fiatal, nős embertől hallottam, hogy: ,ha tudtam volna . .
Pedig nem csodálni való dolog ám az, hogy mai napság oly sok a magát agglegényééire szántak száma; igen, mert ma n^m kellem, hanem luxusból öltözik a nő s csak azért, mert el nem viselhetné, hogy más különb toilet-teben jelenhet meg, mint ő.
Szokásos dolog, hogy az egybekelő pár körülbelül ne álljon messzire egymástól korra, azonban mai napaág már ez nem is szükséges kellék; sőt örülnek a mamák, ha a kínálkozó vő kissé idősebb — taláö mert igy több kilátás van a papucskormány érvényesítésére.
A házasság mézes hetekkel veszi kezdetét. Talán azért nevezik igj, mert rendesen addig tart, mig a lakodalomra sütött sok édesség, csemege stb. el nem fogy.
Két furcsaságról — mely mint a családi boldogság rombolói szerepelnek, — kell még emlitést tennem. Ezek: a tisztelt anyós és a házi barát. A házasélet tartozékai.
Mindkettő egy czélra hat, (de más^máa eszközökkel) hogy a házaséletet megzavarja. — Az anyós ezt mindig a legjobb szítíáékáról való biztosítás mellett teszi, mig a másik egész száudékáról hallgat s e hallgatás mindent megmagyaráz.
TIZENKHENCZEDIK EVFOLTAH
ZALAI K ö. Z L Ö N T
AUGUSZTUS. 22 éa 1880.
kiépítése további hitelmvüveletek felhasználásával foganatosítható legyen.
Ezen érdekeltek közé számítják szabad királyi Győr városát és annak mélyen tisztelt polgárait is; mivel e Tasut kiépítése által forgalmi vonalainak száma szaporittatik s a déli vasúttal, valamint az Aldunával és Adriával való összeköttetése rövidíttetik: minélfogva eleitói fogva reményiettük, hogy e vasntvonal kiépítésénél részvétére és támogatására bizton számíthatunk.
Az egész körülbelül 10 mértföld hosszn vasnt kiépítésére mintegy 2 millió forint költség igényeltetik, melyból legalább 600,000 forintnak az érdekeltek részéről kellene alájegyeztetni, hogy az építéshez a kivitel biztos reményével lehessen kezdeni. Mivel azonban ezen vasat az arad-kőrösvölgyi vasnt mintájára építtetik, biztos kilátás van arra: hogy a részvények már a legközelebbi idóben annyi osztalékot legalább is adnak, a mennyit a biztosan elhelyezett töke jelenleg kamatoz.
Ezek folytán tisztelettel felkérjük Győr város közönségét, valamint annak egyes polgárait, hogy saját érdekük előmozdítása tekintetéből, ngy a város nevében, mint egyénenkint is a pápa-keszthelyi vasnt részvényeinek aláírásánál Győr város tekintélye és kereskedelmi fontossága arányában résztvenni s ez által ezen vasnt kiépítésének biztosításához járulni szíveskedjenek.
Az aláírás módozatai iránt az aláírási ivek, — melyek a városi polgármesteri hivatalnál és a Győrben megjelenő lapok szerkesztőségeiben vannak letéve, — nyújtanak tüzetes felvilágosítást, azt azonban szükségesnek tartjuk itt is felemlíteni, hogy ha 1882-ik év elejéig az építés meg nem kezdetnék, az aláirók kötelezettsége végleg megszűnik.
Tiszteletteljes megkeresésünk után, hazafiúi üdvözlettel vagyunk
Pápán, 1880. augusztus 11-én.
Gróf Esterházi Móricz és társai,
mint engedményesek
Ás esketi- ntán sok pár nászutazásra kél s mikor a nászúiról megjönnek, helyettük az kél örök atra, a minek mindörökké házibarátjuknak kellene lenni: békességes türelmük, egymásiránti vonzódásuk.
Hjal Ez nem is lehet másként a mai házasságok történetében, a midőn a jelszó: hozomány, divat, papucskormány, anyós védés daczszövetsége, házibarát.
S a mai világ ezt jónak tartja igy.
— Az se igaz — mondaná Gonosz Pista — de csak hadd legyen I
T. L
Egy őrült nászéje.
A vendégek eloszlottak. A menyasazony megcsókolta leány-barátnéit s pár szót susogott a fiatal menyecskékkel. Minden idősebb né félrevitte s pár jétanácsot mondott a rövid és mégis hosszú útra. A leányt a nőtől csak egy küszöb választotta el. a kétely, a sejtelem, a kíváncsiság, a félelem kifejezései váltakoztak a menyasssony arczán.
Szobájába tért. Ide nem követte más, csak az anya, ki segitett, hogy levesse nász ruháját s felöltse pongyoláját, mely a házi tűzhely királyi palástja, Vesita hermelinje, vagy a bacchaosnő hurokja egyaránt lehet. Az anya megcsókolta gyermekét, megszorította kezét, azután távozott.
A menyasszony magában maradt. A tükörbe nézett, halaványabb volt, mint maga hitte. Szemeiből a köny patakzani kezdett. Hasonló érzelmek facsarták ki e könyeket, mint a gyermek érez annál a föltevésnél, hogy a lecskéjét nem tudja éa meg fogják büntetni,
A mellékszoba ajtaján megmozdult a zár. Oaszerezzent, mint a szarvas, ha a bokor mozdul 8 nem tudja, nyal-e vagy vadász, ki elejti, vagy kitől nincs oka félne.
Az alsó-ausztriai iparU&llitásről.
— Eredeti tndósitá«. — Bécs, 1880. évi augusztus hó 13 in.
n.
A tartós tömeges látogatás, melylyel i rotundában levő kiállítást megtirateli a közön aég, — a nagy érdeket tanúsítja, melylyel a közönség a vállalat irányában viseltetik. —
A tudósítást folytatandó legelőször is as öltözködési csarnokban felállított Beyer M. czég fehérnemű kiállítását említjük meg, mely mint egy husz quadrat méternyi területet foglal el.
— A kereskedés a belvárosban Spiegel gasse 11. sz. a. van. — A lerakat a legszebb és legjelentékenyebb a maga nemében és naphosszat egy nagyszámú nőpublicum által bámultatik.
— És valóban megérdemlik a kiállított tárgyak — különösen egy nagyon elegáns ágy, különféle fehérnemüek, köztük negligéek és gyermekrubácakák, ujdivatu atíaszpaplanok, selyem és atlaszfeltfltők — a különös megemlítést és általános elismerést és a nagy lendületről tanúskodik, melyet ez iparág Austriában elért. — A kiállítás megnyitása napján a király a kirakat hosszas szemlélése által tüotette ki a czég főnökét és dicséretét fejezte ki az Ízléssel készített munkák felett. — Az uralkodóház több tagia is elismerését fejezte ki a kiállítás főnökénél.
Ginzkey J. gyárából származó paplan- és Bzőnyegkírakal mind ízléses rendezése, mind pedig jeles minősége által vonja magára a szakértők figyelmét. — Egy különös specialitása a nevezett czégnek az általa gyártott flanellpap lanok, melyek egy előkelő exporttárgyat képeznek és nemcsak az európai államokba, — hanem Amerikába is küldetnek. — A gyönyörű és gaedagtartalmu gyártmányok minden egyes példánya elég bizonyítékot adnak a czég nagy exportjáról éa találkoznak vevői ott is, hol ez iparág a legmagasabb pólczon ál) mint Fran-czia- és Angolország. — Nem csekélyebb eredménynyel kéazit Bmyrnai Bzőnyegeket, melyek részint a keleti — részint a jelenlegi modern stylszerü példányok szerint állíttatnak elő. Ha sonló gonddal készíti az úgynevezett futószőnyegeket, melyek a legolcsóbb:ól a legdrágáb-big részletben vannak. Különös emlitést érdemel, hogy a czég az olcsóbb árukat is oly gond dal és stylszerü ízléssel készíti, hogy a sokat kívánó közönség igényeinek teljesen megfelelj — mindenesetre, csakis az olcsóbb áruk tömeges gyártása és az áruk azonnali tuladása képes a czéget azon helyzetbe hozni, hogy az olcsó éa drága portókát összekötve egyaránt kár nélkül gyárthat és az olcsó publicum igényeinek is eleget tehet. — A király és királynő elismerő szavakat intéztek Ginzkey úrhoz látogatásuk alkalmával.
Eredeti és ízléses rendezésük által megemlítést érdemelnek a bécsi ke zly ügy ártók. — A jeles gyártmányú keztyük négyszög alakú csinos szekrényekben vannak éa kitűnő mun
A szoba megnyílt.
A divánra rogyott. Szemhéjába vonultak vissza szemei, mint a csiga héjába. Egy bullám csapott el felette . . . Fülei zúgtak. A vizbehaló, kinek csak szalmaszál van kezében, nem érez ilyent.
Tudta jól, hogy egy alak áll előtte, kitől félni nem szabad, kivel együtt kell dobogni szivének. Várta a csókot, mely hívogat, a lázas kézszorítást, mely biztat . . .
Egy fény czikázott el szemei előtt. Kinyitotta — vőlegénye állt előtte, kezében tör, s a másikban egy nyitott könyv. A fiatal ember szemei ragyogtak, de nem ugy, mint nászéjan szokás; nem a harmatcsepp gyémántfénye volt e* virágkehelyben, hanem a kígyó azemevillo-gása, ha éhes és áldozata elölte áll.
A férfi olvasott.
„.. . . Keverd összo a csalogány máját a pacsirta velőjével, fűzd önsze a menyasszony szivével, mielőtt vőlegényét megcsókolta irplna s fejet nászágya párnájára hajtaná — s kés*. a bölcssk köve . .
Azután betette a könyvet, magasabbra emelte tőrét s igy szólt:
— Imádkozzál 1
A nő összerezzent. A gyilok magasra volt emelve. Halántékához nyúlt a szerencsétlen nő, ki e peresben tudta meg, hogy vőlegénye, kit imád, — őrült, egy rögeszme áldozata.
Ej-haja kibomlott, s mintdus fekete prém körözé pongyoláját. A vőlegény megdöbbent. A kéj s a rögeszme küzdöttek szivében. A hullám, mely odabent csapongott, tajtékot vert ajkán A tőr kiesett kezéből, egy rémült kiáltás tCrt elé melléből, a fóklön hánykolódott s eszméletlenül kiabált.
A menyawzony ájultan rogyott össze — s reggelre haja megőszült . . .
A szerencsétlen vőlegényt a nászszcbából a tébolydába szállították.
kájuk bátran nyújtja a bécsieknek azon édes és kellemes reményt, — melyben nem is fogtuk csalódni — hogy ez iparáguk rövid idŐ malva vetekedhetia a hasonnemü külföldi gyártmányokkal. — A kiállítók közt az első helyet foglalja el Zaoharías I. E. kirakata; — a czég Kirakatában gaadagon képviselve látjuk mindazon iparezíkkekot, melyek az ipa^g keretébe tartoznak ; a Czég annál is inkább meg érdemli a* elismerést,mert a keztyükei és ezzel rokonárakat, mint teritőket, nadrágokat stb. bőrből egyedül matat fel. — Á czég nagy figyelmet íordit a speciálitástárgyak — mint téíikeztyük, -^ mélyekből egy Ízléses ós díszes kirakatot találunk — készítésére; — továbbá as utazó , lovagló- és tüaött keztyük is a legméltóbb külföldi készítményekhez méltóan Boroztathatok, — Zacharias Austriában az első üzletet birja, mely kisebb kereskedéseket is üz; — -a hasontárgyu kiállítók is elismerést: érdemelnek, köztük Port utóda, Hess! és Aaer gyárosok. MIndMen""Hálinők""gép^n~gyo\'-^ nyörü, mosolygó leánykák dolgoznak, versenyeznek;— mindenki többet\'akar dolgozni a\' másiknál; — kérdéseinkre ~ mint mindenütt — szívesen válaszolnak és tőlük tudtuk meg, hogy naponta egy-égy képes a g-\'pea 15—20 pár keztyüt készíteni. —
Adamek Antal szappan ós toillette illat Bzerlerakata vonja magára figyelmünket. — Az illatszercsarnokba akarva nem akarva kell mennünk, mert a messze elható pompás illat vonzerővel bir bárkire hatni; oda érve, aagyal-arczu leánykák mosolyognak feléd éa alig veszed éizre, — egyik csintalan leányka társnői, kaczaja közt fecscsent nyakon egy kis üvegcséből illatszerrel és nevetgélve adja tudtodra : „das ist Veilchen", vagy „das ist K\'»8ena, ndas ist Vanille" etc; — mindegyik kezében egy kis üvegcse van, melynek nyílása egy barna-szinü hólyagba olvad, — ha azután a leányka e hólyagot meg.uyomja, — u\'czul — arezodba porzik az illatszer és ennek tarlós szagáról magam is meggyőződtem, mert mikor már „?e-sprítzoit" vala, meg sokáig voltam a rotundában és midőn innen a Prateron és Lipótvároson keresztül a harmadik kerületbe haza értem, — otthon mindjárt megérezték az illatszert, mely még kabátomon maradt. — Adamek lerakata a legszebbnek nevezhető;\' gyümöfesnemek különböző fajai szappanból készülve képviselve voltak éa oly mesterileg utánozva, hogy csa lódásig hasonlók az igaziakhoz. — A kirakat közepén fent van elhelyezve a király életnagyságú mellszobra, mely remekmű szintén szappanból készült és elég bizonyítványt ad Adamek ur művészetéről, minthogy a szobor kitűnően sikerültnek nevezhető.
Sickenberg Férd. czég lerakata (1880. januártól Sickenberg Ferd. és fiai) egy kis figyelmet érdemel. — Az itt kiállított tárgyak egyáltalán olyan bepiszkolt, napégetett ás hordott szövetek és öltönyökből állanak, melyek mik>d festés vagy vegyészi tisztitás által egé szen ujjá vannak alakítva és továbbra is mint ujak kiadhatók. — Nevezett czég az, mely az előbb oly jelentéktelennek látszó festési,- ésiisz titási ipart nemcsak emelte, hanem a legelső volt, mely a> vegyészi mosást Ausztriába bevezette és jelentékeny javítások és a későbbi " ii munkák által az ezélőtt primitív állapotban levő iparágat egy jelentékeuy iparággá emelte. — Hasonló — nem caeké yebb érdemeit szerezte magánaK a czég egy „darabfes-téa" felállítása által vörös atlasz számára (grege Atlasse) — Ezen czikk — mely nemrég ezelőtt még Lyonból hozatott — most az osztrák ipar számára megnyeretett azáltal, hogy a nevezett czégnek sikerült több évi fáradtság és nagy anyagi áldozatok árán az ily áruk festését keresztülvinni, úgyannyira, hogy ezek a lyoni hasongyár.mányok mellett méltó helyet foglalnak el. — A bécsi selyemipar élénken foglalkozik nevezett atlasz gyártásával, mert - ezek . nek festé&e többénem hoz semmi akadályt és az országban évenkint jelentékeny összeg pénz marad.
Egyik a legérdekesebb tárgyakat képezik a bécsi lakatosok közös kiállításai, melyek meglepő Bzépek és sokoldalú tehetségről bizo-nyitnaic. — Különösen megemlítendő Milde Albert cs. kir. udvari lakatos kiállítása, mely résziut az együttes kép, részint a pompás egyes munkák áhal az általános érdekeltséget vonják maguk után. — Mily gyönyörű rajzban és ki vitelben van ama házikapu, melynek tervrajzát Fellner és Hellner ópitétóek késziték és Milde udv. lakatos által oly módon kivivé, mely általános bámulatot kelt. — A vas viasz-szá látszik változtatva lenni, oly gyengéd és puhán tünteti elő a felséges arabeskek és alakokat. — Ily tervkivitelre büszke lehet az ausztriai ipar. — Két medaillonba hajtott fejalak, melyek egy-egy darab vasbádogból és szabadkézzel készültek. — Eredetiségüknél fogva oly nagy hatással vannak a szemlélőre, hogy a király maga is egy ily bádogfejet levett és azt megvizsgálta. — A királyné nagy érdekkel nézte a vasiparosok által kiállított tár-
gyakat és Milde ur vaspajrillonját különös tet . széssel szemlélte, míg végre a; magas asszony abban helyet foglalt. — De nemcsak Milde ur ama művészi munkája érdemelt dicséretet, — melyet a fanyar érczből készített, —r . hanem azon tehetséges építész urak művészi kivitelű tervrajzai is, melyeket Milde ar mintául használt. — König Frigyes és lovag Feldscharek Rudolf társépitészek rajzai, melyek : — a lám pák, egy gazdag arohitecturai munkával ellátott vasajtó alaprajzai — említésre méltók, me--lyeket Miida ur atylazerüen ki ís vitt; — az épülethez jelentékeny rajzokat adott lovag Riewel építész (e három utóbbi építész ós tanár, alulírott tanárai.) — Épugy járult a tervrajhoz báró Feratel építész egy pompás ajtóval éa több rácsozattal. Hansen tanár egy lépcső karzatot ós lámpát adott. — Egy pompás lépcsőrácsozat készült Stiassny Wilmos építész rajza után; Sehmidt tánár egy nagyszerű fácsozattervet adott bozzá ; — és még számtalan "jeles munka, "melyek" mind oly formán "vannak készülve, hogy Milde ur művészi műhelyéről adhatnak utasítást. — A művészi munkák\'a király figyelmét magára vonták és ő felsége sokáig társalgott a kiállítóval, ő felségének alkalma volt * ezúttal műértésének jelét adhatni. —
Schlein és Victorin lerakata — különösen a tűzhelyek — érdekesek, és ugy ezek mint a többi kiállítók mesteri munkái a vasipar virágzásáról adtak csalhatatlan bizonyítványt és a kiállítók mindegyike a főherczegek által hosz-szabb társalgással tiszteltettek meg. — Valóban elismerőleg lehet nyilatkozni az osztrák vasipar ra«llett, mely kevés évvel ezelőtt oly silány volt, hogy ritkán tértek csak el a duezatok ké« szitésétől és ma már a vasipar ily rövid idő alatt — mily nagy lendületet nyert 1 — És csakis Milde ur volt az, aki pihenés nélkül, akarattal és valódi művészi felfogással munkái Begitségével ez iparágat az eredmény e magas polczára emelte.
SZOMMER SÁNDOR,
épiiészettan hallgató.
üelyl hírek.
— Zala-\'Egerszegen folyó hó 18 án király ő felsége születés napjának 50-ik évfordulóját riika ünnepélyességgel tartották meg. Kora reggel taraczk lövések, — a köz ós4 városi épületeken kitűzött nemzeti zászlók hirdették a nap fontosságát, mig a helyben állomásozó 15. század huszárság a templom előtt állíttatott fel, hogy az ünnepély emelésére ő is közreműködjék. Pont 9.órakor a megyei főispán Urményi Józs rf ur ő ml tósága dísz magyar-ruhában a megyei tisztikar élén megjelent a zsúfolásig megtelt templomban, hol az ¿steni tisztelet azonnal kezdetét vette. Mise végeztével a felállított katonaság tisztelegve léptetett el főispán ur előtt, mire főispán ur az őt kísérő testületekkel együtt az izr. templomba vonult, az isteni tiszteleten ott is résztveendők, hol Engeismann rabbi ír a haza, király és testvériségről rövid, de valóban szívhez szóló alkalmi beszédet tartott magyar nyelven. Délután 1 órakor díszebéd volt főispán ur asztalánál, melyre minden hivatalfó és katonatisztek hivatalosak voltak. Király ó felségére mondott felköszöntőt taraczk lövések követték. Az ünnepély este 9 óra körül ért vé$el.
— Mint értesülünk, a helybeli kath. főgymnasium tanárai közt az idén nem történt változás; mindnyájan megmaradtak.
— A nagy-kanizsai izrk iskolánál a jövő tanév szept. 1-ón kezdődik. A tanulók felvétele és a pótvizsgák augusztus 31 én és szeptember első 3 napján az iskola helyiségé ben történnek. Az igazgatóság.
— Időjárásunk a folytonos esőzésből valahára jobbra fordult. Kellett is, mert a szőlőben már már több helyütt kárt okozott. Ha derülten kitar\'ja szüretig, vidékünkön tűrhető bortermést várhatunk. — Egy-két korai érett szőlőfürt már látható piaezunkon.
— Nagy Kanizsáról irják a „Pesti Hírlap"-nak. Városunk egyik ismert Bzépsége, ki az elmúlt választás alatt, mint Jókai legnagyobb kortese fejtett kí óriási buzgalmat, aligha nem a fenyitő törvényszékkel fog konfliktusba jönni. Azon vádat emelik ellene, hogy Cs. városi hivatalnok, kit sokáig kapacitált, csak is azért szavazott Jókaira,, mert a szép kortesnő egy csókkal megveszt egei. te. Miután a vesztegetés tanuk előtt történt, kik a ezuppanást látták és hallották, jogász körökben nagyon kíváncsiak arra, vájjon a megvesztegetés ezen módjára alkalmazható I««z-e az uj büntetőtörvény 185. § a, mely hat hónapig terjedhető büntetést szab arra, ki a választónak pénzt vagy előnyt ad vagy igé--. A jelen esetben a megvesztegetett választó azzal dicsekedett, hogy a szavazatáért kapott előnyt többre becsüli „ezer pengő" forintnál.
— A közoktatásügyi minis\'.er terjedelmes körrendeletet intézett a tanfelügyelőkhöz, oly ezólból, hogy figyelmeztessék a tanítókat, miként az írás, olvasás s számolás 8 nyelv-taoi ismeretek képezik a népiskolai oktatás
TIZENKILENCZEDIK. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y.
főtárgyát a azért ne igyekezzenek itt nagyon sok tudós dolgot adni. Fíg\\ elmezteti továbbá a tanfelügyelőket, hogy az ismétlő iskolák felállítása mellett is mindenütt busgólkodjanak, valamint a törvény által megállapított tanítási minimum megtartása mellett is. Ajánlja figyelmükbe az iskolai kerteket s ezzel összeköttetésben a méh- aaelyemtenyeaztést, leányok számára a konyhakertészetet 8 télen a háziipart.
— A keszthelyi polgári iskolában az 1880/1-iki tanévre szóló beiratások augusztus 31-én veszik kezdetüket naponkint d. e. 9 —12 óráig, s tartanak szeptember 4 ig bezárólag. Ugyanezen napok délutánjain pedig a javító és felvéti vizsgálatok tartatnak meg. Az előadások szept. 6 án kezdődnek. Az ugyanottani felső leányiskolánál a beiratások aug. 30. és 31-én történnek délelőtt 9 tői 12 ig s a tanév szept. 1 jével veszi kezdetét.
— Az egyéves önkéntesi intézményt megakarja szüutetni a kormány. — Ugyanis azon eszme vezérli a közoktatási ministeriumot, hogy minden ifjú, ki az elemi népiskolákból középtanodákba: reáliskolába, gymnaziumba, vagy polgári iskolába, kereskedelmi akadémiába lép be, 15 éves korától 18-dik évéig a tanterv keretében katonalisztek által künn a mezőn rendes katonai fegyvergyakorlatokban részesüljön. — Az ifjú ekkép már tanuló korában el-aajátitja a fegyver forgatás mesterségét és fel lesz mentve az egy éves kaszárnyai élettől éa katonai szolgálattól. — Tizenny olczadik évén tul az ily előkészített fiatal ember csak az őszi fegyvergyakorlatokra fog behivatni a most érvényes gyakorlat szerint.
— Rövid hirek. A »Deák-sióba* lat ván király napjától e hó 23-áig lesz nyitva. — Esztergomban Kossuth Lajos népnapi tiszteletére díszvacsorát rendeznek. — - Drenkován (Szörény megy ében) nagy felhőszakadás volt. — Nyitrán pinczeáaás alkalmával 800 drbnál több régi lengyel ezüstpénzt találtak. — Józaef főherczeg még mindig betegeskedik. — Bartók Lajoa Verhovay Gyula ellen utczai botrányt követett el. — A phylloxera kiirtására kátrány-olajjal és konyhasótörmelékkel lesznek kísérletet. — Benkő István és Szilágyi Mihály veszprémi iparosok Kossuth Lajosnak egy j remekművű domborfaragással diazitett magyar kulacsot visznek ajándékba. — A kaniz8ai győzelem emlékére a kaposvári balpárt ban keltet rendezett. — Zichy Jenőt a szombathelyi iparosok egész ünnepélylyel fogadták. — Lord Stranord Redclíff, a híres angol diplomata meghalt. — Angliában ismét vasúti szerencsét lenség történt. — Egy chikagoi polgár arra akar fogadni, hogy 40 napig folyvást enni és inni fog. — Konstantinápolyban a magyar egylet megalakult. — Petőfit japán nyelvei is olvassák. — Kossuth iratainak lengyeln fordítását az orosz lengyel kormányzó megen gedte, a galicziai helytartó azonban nem. — Június elsején a szimái királyné vizbe fult. — Simor János prímás körlevélben hívta fel ai ország papjait, hogy a azerajevói kath. templom építésére adakozzanak.
Vegyes hirek.
— Seemann alezredes és a harsányt plébános. Miskolczon az e hó /ége felé tartandó nagy hadgyakorlatokon több ezred katonaság lesz összpontosítva. Többek közt az egri katonaság is elindult Egerből gyalog Miakolczra, a mi terméazeteaebb, mint az, hogy Seemann vezérlete alatt. Ez alkalommal következő furcsa eset történ«. S\'.emano igen udvaria8 levélben felkérte a hazafiságáról s vendégszeretetéről ismert harsáuyi plébánost, hogy legyen szivea aa ott keresztül gy*loglandó tisztikart s őt is egy barátságos reggelire fogadói. A plébános eleinte nagy zavarban vol\', hogy mit tegyen. Végre azonban határozott, s szintén igen udvarias levélben értesitette Seemannt, hogy nagyon szívesen látja őt is, a tisztikart is. A tisztikar See mannái együtt mégis érkezett Harsányba, hanem a derék pap megtette azt az okos dolgot, hogy megérkeztük elótt kitűzte házára a nem seti zászlót.
— Megszökött leopárd. Párisban a na pókban "Womby ur állatseregletéből egy leopárd szökött meg. A tisztogató szolga ugyanis az állat ketreczét nyitva feledé. A leopárd kilökte és az udvarba osont, hol két kis gyermek játszott, de ezek mellett elment anélkül, hogy bántaná; egy kis ebet azonban, mely megugatta, megfogott és légbe dobott. Ezután egy borkereskedésbe ment a szomszédaágban. A házigazda kimenekült. Szerencsére egy állatse-regletbeli őr a leopárdot keresve, itt találta őt éa egy vasfogéval orrát megszorítva kéuyszeri-teite vissza ketreczébe.
— Tanner elődje. Aradról írják a „Honu-nak, hogy 40 napig már egy magyar ember is koplalt egyszer. Kérdő Márton h.-m.-váaárhelyi lakos az (ha meg nem halt), ki 48—67-ig adót önkényt (végrehajtás nélkül) nem fizetett és oHztrák pénznemeket kezébe nem vett, még 1 :ü7-bou is azt írta a királynak : a koronázás
nem érvényes, mert a kiegyezés aem az. — E férfiú állítja, hogy az 50-es évek elején hazafias érzelmei és magvas kifakadásaiért elfogatván, azon percztől fogva, hogy a nála talált pénzt el8zedték tőle, egész 41 napig nem evett, mondván: .Német pénaen vett ételt zsandár kézből nem fogad el, inkább éhen hal meg." Mondta és ó szerint cselekedett is. Kérték, dorgálták, szidták, fenyegették ; még szóba sem állt senkivel sem. Izgatták étvágyát, jó és erős illatú ételeket tartván szeme, orra elé, nem használt semmit. Sokszor gondolta magában: kutya állapot a koplalás, (mert rendes viszonyok közt rendkívüli étvágygyal volt megáldva), de azért szavánál maradt. Végre annyira elgyengült, hogy gondolták, tán erővel önthetnek bele valami folyékony ételt, de Kérdő uram görcsösen összeszorította fogát és minden igyekezet hiába volt. Mivel látták, hogy sehogy sem boldogulnak, elmondták róla: nincsen esze, és elhatározták, hogy bántatlanul hazabocsátják. Csakhogy Kérdő Márton nem hitt a németnek és ét-lenül, Bzótlanul tovább szenvedett, egész a kimerültség utolsó Btádiumáig. Most sikerült — gyengeségét felhasználva — tejet belecsepegtetni, mire iámét magához tért« Midőn most még egy álló napig kérlelték, ne bolondozzék, egy^k valami! és menjen haza, mert szabad lábra van helyezve ; csak most fogadott el — saját pénzén vett egy kis ételt s et történt a 42-ik napon. 9A hazáért és Kossuthért többet szenvedtem a Krisztusnál" — ugy fejezte be szavait, mikor e sorok írójának (1848-ban Szegeden) elmesélte élete sorját. E szerint az amerikai nagy koplaló nem lenne az első, ki 40 napig éhezik, ha ugyan életben maradt akkoráig.
— Ovidius Naso sirja Szombathelyen. Általánosan azon vélemény van elterjedve, hogy a száműzött római költő Tomiban halt meg s ott is temették el a aarmaták földjén a Fekete tenger partján. Balogh Gyula a Vasárnapi Újságban el\'enban most azt irja, hogy e közhittel ellenkezőleg több iró azt áliitja, hogy a híres költő hazánk földén az akkori Pannoniában Szombathelyen, vagyis az akkori Saba-riában hunyt el és temettetett el Kr. u. a 17-ik évben. — Ujabb irók, mint Lázi Farkas híres bécsi orvos és történetíró és Brusch Gáspár német költő és egyúttal történetíró pedig egyenesen azt emiitik, hogy Szombathelyen Ovidius nak sirja és airirata ia megtaláltatott. E airirat igy hangzott:
Hic sitos est vates, quem divi Caeaaris ira
Augusti patria cedere jussit homo. Saepe miser volnit patriia occumbere terris; 8ed frustra: hune illi fata debere íocum.
Itt pihen & költő, kit as isteni Caesar Angustns Boszuja, honjából messzire számkivetett.
vágyott, nyomorult, édes honi földbe pihenni ! italán ! itt rendelt néki a sors temetőt!
tiszteleti airt kéazitett, mert ily Bzokás gyakran előfordul a rómaiaknál.
— Magyar Jcdvá. A lovasi pusztán Ha-ránthy Lőrincz földbirtokos kávét ültetett, s az eddigi eredmény meglepőleg kedvező. Az idén több mustrát szándékozik küldeni több hazai gazdasági akadémiához s nagykereskedőhöz, hogy a kávé használhatóságáról vélemény t adjanak.
— É18 halott után vitték Temesvárra a koporsót — a korcsmába. Temesváron volt ugyanis egy nős mészároslegény, a ki azonban a házierények legfőbbikét a takarékosságot annyira nékülözte, hogy minduntalan rászorult Bécsben lakó apja „kölcsöneire",, ki utoljára is határozottan tiltakozott az ilyen zsarolás ellen. Akkor a fiu radikalis eszközhöz nyul : nejével megíratja apjának, hogy meghalt, küldjön az „öreg" 30 forintot a temetésre. Az öreg sír, küldi a pénzt, azonkívül még egy koporsót is, hogy fia tetemét abban Bécsbe vigyék. De a fiút a vendéglőben találták, s igy nem őt temették el, de ő azért eltemette a — harmincz forintot.
— Ös állat kövülete Szatmármegyében. A Tur folyónak Garbolcz községe melletti „Hódos" nevü kiágazásán, a malomgátak lerombolása alkalmával a Garbolczi ref. lelkész fia halászat alkalmával, a partoldalon óriási nagyságú kövületre bukkant, melyből 2 darabot letörvén, ez gondos vizsgálat után mammut fogaknak bizonyult. Az érdekes lelet Szatmár-némethi ref. gymnasium muzeumának adatott át. Ugyan e helytől alig száz lépésnyire régi fegyvereket, érmeket és valószínűleg lóazerazá mokhoz való eszközöket találtak. Sajnos, hogy az említett kövület kevéssé levén mész é* kova által áthatva, a szabad levegőn önkényt pattog zík és bomlásnak indul, minélfogva konzeívá lása nem kis feladat.
AUGUSZTUS 22 éa 1880. Vasúti menetrend.
Indul KAiiis*»ről hova:
Vonat szám
207 E»«4k, Mohit«, Domborár
2:5 .
2"9 „
202 Buda-Pestre (gyorsvonat)
204 , (postavonat)
212 „ (vegyes vonat) n zv e<Jel
313 Bécsbe (Szombathely, Sopron-felé) 8 15 reggel
301 1150 íjj«í
315 Sopronba 3 40 délat.
205 Prágerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 , „ 2 47 dèlnt 201 „ „ (gyorsv ) „ 10 50 éjjel
Or* P«rc. Ido
•5 10 roggol
2 30 délut
11 1 éjjel
6 55 reggel
2 6 délat.
11 20 ¿¡je
Érkezik Kanizsára
honnét :
Buda-Pestről (vegyes vonat) >i (postavonat)
Bé-sül
Sopronból
PrAgerl.of felől (gyorsvonat)
210 Zákány fölül 216 .
208 ;
211 203 201 302 314 316 202 2(\'4 206
5 \'27 reggel
1 41 d41b-
11 1 éjjel 4 15 reggel
2 5 délut 10 30 éjjel
4 1 reggel 10 15 éjjel
12 5délbea
5 37 reggel 1 20 délat
10 50 éjjel
A Balatonon való hajózás.
Balaton-Füredről indnl a Kisfaludy-gőzös reggel 9 órakor Siófokra. Ugyan onnét indul délután 31/, * a naponta, mig hétfSn kivételesen
reggel 7 órakor
Siófokról indul délelőtt 11 órakor Balaton-Füredre „ „ délután 5 „ „
Kivételesen szombaton és vasárnap Siófokról a délután 5 óra helyett indul Füredre 8 órakor.
Szombathelyen talált Ovid féle aírra Timon azt jegyzi meg, hogy lehet, miazerint Ovidénak valamelyik barátja annak Szombathelyen
Papírszeletek.
Beállít a kis Irma üzenettel a nénihez: „Tisztoli & nénike a nénikét, és kéreti a nénikét, hogy jöjjön -1 a nénike a nénikéhez, mert ha a nénike nem jön el a nénikéhez, akkor a nénike jön el a nénikéhez.
— Mamám ! majdnem hogy én lettem az els5 az iskolában 1 dicsekszik otthon a kis Etelka anyjának.
— Lehetetlen 1 hisz a múltkor is panaszkodott rád a tauitó.
— Már pedig ugy van. Ha nom hiszed, kérdezd meg, Lujza lett az első, az pedig éppen mellettem ül.
A mama egy csinos kis fiacskával ajándékozta mfig a családot.
— Mimi — igy szól leánykájához — fel ne költsd kis testvérkédet, mert nagyon el van fáradva. — Gondold meg, csak most jött le az égből.
Csak azt akartam tóle megkérdezni — felel Mimi halkan — hogy van a jó Istenke?
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
HIRDETÉS.
Hirdetmény.
Nagy Kanizsa város tanács által, a vároa tulajdonához tartozó sánczi tégla gyár használata, 1881. évi január l-étől számítandó 6 érre bórbe adandó lévén, felhívatnak a bérleni szándékozók, hogy írásbeli ajánlataikat a megajánlandó évi bér ösazeg felének bánat pénzül leendő csatlásával folyó augusztus 24. délelőtti 10 óráig a városi számvevői hivatalhoz beadják, a feltételek ugyanott megtekinthetek.
1242-2 A városi tanács.
\'J X FL X3 E T S E K
Egy csak nem uj 8 lóerejü és hason minőségben egy 10 lóerejü Shutlevorth-féle gőzmozdony, valamint egy már használt, de még jd karban levő gőz-cséplőgép teljes felszereléssel olcsó áron kapható pbcshtt
HABEBÉSTI P i L, Képgyárában, vas- és érezSntödében,
ahol 6, 8, 10 és 12 lóerejü uj gőzgépek kazánnal és annélkül is készletben tartatnak; őrlő-malmok, ZUZÓ-malmom-, cséplő gép-, széna gerebUe-, darálógép-, szecska vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyn-, tflz-fecskendő és a gépészeti szakba vágó minden szükséglet, műszaki czélokra vas öntvények saját és más mintázat szerint is, valamint mindenféle érez és a kereskedelemben előforduló bármily czélu Öntvények gyorsan, jól

-SS
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZXÍÖNS".
AUGUSZTUS 22 éa 1880.
13- x JEl ID 3S T E
B JK..
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászaU és TÍzmütészetl S^L^\'t«^® \'mnnk^rő kapcsolatos vízműté8z«ti oaz,ály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, mely ben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megfelelő szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak.
■V" A. gyár flóttelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik. "W
.■.V/.\'.\'.V.\'.V.V.\'.V.\'.\'.V.V
■C A melyen tisztelt gazdák, molnárok és gépé- C f _szek becses figyelmébe !__J
¡J* Van szerencsém tudatni, hogy börgyiramban
gyártott
Csakis hans
13LOZ:
BECS, I. Lichtensteg I, szám a legelegánsabb és legolcsóbb saját készltményu czlpöneműek legnagyobb és legdúsabb választékban
Az illusztrált árjegyzék kivonat a: 119 2 - 30 __ Hölgyek szám ára :
1 pár bor-czipó (8tiefletten) erős talppal 3 frt, J pár bőr-Stiefletta duplatalpoa. szögelt, 3 írt 60 kr , 1 pár kestyübőr-stief-letta erős talppal 4 frt 50 kr., 1 pár borjubőr rámás czipő 5 frt-tól feljebb, mindennemű házi czipo bórből vagy szövetből, sarkos vagy sarkatlan 1 frttól 2 frt 50 krig. BéU éa utczai czipók, zsineges, Laating, vagy bőiből S frttól 4 frtig.
Urak számára: 1 pár borjubór uri czipő dupla talppal 4 frt f)0 kr., 1 pár ugyanolyan legfinomabb 5 frt, 1 pár ugyanolyan (Benat-alakn) 5 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan (Kid-bőrből) 5 frt.
Mindennemű flu-, leány- és gyermek-czlpők és minden nagyságú szár-esizma hallatlan olcsó áron .Vidéki megrendelések a legnagyobb pontossággal intéztetnek el. Meg nem felelő czipők készséggel felcseréltetnek. — Illusztrált árjegyzékekkel és utasításai a mértékvevésre Ingyen és bérmentve kü detnek.
Czipcraktár „HANS SACHS"-hoz. Bécs, I. Lichtensteg I. szám.
(Bejárat a Rothenthurmstras3e éa a Hohenmarkt oldaláról.)
oooooooooooooooooooooo
Iskolai-értesités.
Nyilváno« polgári fis kereskedelmi iskolán s nevelő intézetemben
Budapest, Károly-körut 22. szám a 28-ik iskolai év f. évi szeptember 1-én «-eszi kezdetét. A \'.¡övendékek felvétele augusztus 2ü-ikától naponta délelőtt 8—12-ig éa délután 3—5 óráig eszközölhető.
Nevelő-intézetemben a reám bizott növendékek általam a leggondosabb felügyeletben részesülnek s a legazeretettelje-ebben ápoltatnak. Azon a nevelés körül nekem több mint 30 évi sokoldalu tapasztalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelő-intézetemet minden t cs. szülőnek a legjobban ajánlani. 115 5—10
Tro grammok kívánatra ingyen.
RÖSEPL ~1V1 I KLÓS.
XOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXX
IfloLL SEIDLITZ - PORA-
t
gépszijak
minden alakban nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(hosszú u\'cza 7. sz. a.) ^
^ a legjutányosabb árak melleit a legjobb minőségért (rj való kezességgel kapha\'ók. ■
Z® A mig egyrészt az általam gyártott nzijjak mi-
■ nősége az angol és egyéb külfö\'di hasongyártmány- tT nyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is ^ tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s igy ^ ■y bizton reményiem, hogy
% hazai gyártmányom
ZB a mélyen tisztelt gazdák, molnárok és gépészek ál-II tal figyelemre fog méltattatni. ||
Számos becses megrendelésért esedezik 1L kiváló tisztelettel ~
^ isi 3_i2 Krausz József fia
^^ bőr gyáros Marcz.il iban.
Árjegyzékek kivánatra bérmentve küldetnek. -m
<"1„„1, „l.U.... t-olA/lí 1,11 rninátin íoliol ciimlapjin a -as USÍllv HKKOI YcliUUl, é, ,, én »oksxoro«itott «égem van
lenyomva.
80 év 6ta a le\'jiotib sikerek mollelt fennáll mindennemű gyeMor betegségek és emésztési akadályok, (mint éivágyhüoy, haaa*on.lá»), vér utlojss aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik n!ü élet-médiít folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
;ranczia borszesz sóval.
FI ■ ■ mH ■ w . —\' ■ - — -- — - — - _ _ — —-- # ,_ ,
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső Ó< küUS gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennomü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek éa nyilt sebek-rákrekélyck. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés Btb, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Árverési hirdetmény.
Az alnlirt urodnhni igaztcafóság részéről közhírré tétetik, miszerint f. augu-zlus hó 23-án a Nempthi és augusztus hó 24-én az alsó-lendvai gazdasági irodákban a reggeli órákban több rendbeli korcsmák bordrulási és halászati jogok, vizi őrlő malmok, ugy az alsó-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb s nagyobb területű földek, rétek, legelők, mint. nem különben az urodalmi erdőkben az idei makkoltatásj és gubacs-szedési jog, nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatnak. — A bérleti feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván augusztus hó 11-én 1880.
Az Alsó-Lendva és Nempthi
PHÖNIX SOKSZOROSÍTÓ LAPOK
(Komáromy M. szabadalma) eddig ez elismert leggyorsabb, legtisztább és legolcsóbb eszköz iratok, rajzok, tervek, hangjegyek stb. sokszorosi\'ására. Ezek mellett nemcsak a tintkmaradvány kimosásának szüksége elesik, de mint Semmi más készülék lehetővé teszik, két illetve négy ivoldal együttes sokszorosítását Egy és ugyanazon lap, felülete egész terjedelmében 12 —15 szőr használható újból, mindannyi: z r 60—80 tiszta másolatosad és igy mindössze 1000 felül. Leírások és árj\'gyzékek kivánatra mindenkinek ingyen és bérmentve átküldetnek. Az árak laponként nagysághoz kép-st 40, 70, 80 kr. 1 frt 20, 1 frt 50, 2 irt 50 kr. Phönix-tinták viola 40 kr. vörös, zöld, kék, fekete 50 kr.
Egyedüli főraktár SEEFEHLNEE J. L
m. kir. udvari papír-, rajz- ós featőszar kereskedése,
IV. váczi-utcza 9. BUDAPEST IV. váczi-utcza 9.
aOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS
IlífB.
FONTOS
122 3-4
urodalmak igazgatósága.
0
0 messze-, rövid- és gyönge látóknak. 0
A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett »
0 H E L F ¥ B. látszerész o
q Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében, q
0 Aneroid-Barometerek minden 0 0 nagyságban a meteorologiai ós fold- Ó q magneti intézetből vizsgálva. Szem- q 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- 0
0
llal-ninjoiaj.
KrohnH. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj z.-irolaj valamennyi, a kereakodelemben előforduló faj között a* egyedüli, rafily orvosi Czélokra haaználli^tó.
Jjra egy üvegnek használati utasítással I frt 0- é.
F ö szállítás \\Ioll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár a* állam mindeti hirtieves gyógyszertárában vagy fflazer-keroikedéseben. Uiktár nélküli lielyaégekben magánegyónek nagyobb mecrotidelésekíiél megfe\'ető árleeiigedésben ré zo*ilInek.
A t CZ közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt \'«ndeliii ea eaak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjogyem éa aláírásommal vannak ellá va
0 met 8 napi próbára adom.
SíOOOOOOOOOOOOOOOOÖOOOO eä
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
Raktárak: Nagy Kanizsa Priger Bé\'a gyó-ysz. Helua J. gyógy. Rospnborg ?*erencz Fesat Ihof-r József Roaenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a szent léb kh«z". — Barcs Doruer S. Csáktarnya Gönc* L V gyógyazeréa* Kaposvár Kolui J. Babörhay Kálm. gyógy. Th. Kecskéasy sryógv. Kaproncza Werli M. eyógv. Kőszeg Csaeainoríca lat. eyógy. Küitel Ist gy gy Keszthely Schle fer A Wünach F. Körmend Rátz Ján. Zágráb l\'erklet Kcruncz gy«\'»gv. Mittlbach S. Iri»lmaahoz gyógy Sopron Mezoy And. gyó^. (980 33—62)
X ^XXXXXXXXXXXXXXXX^QOQC
tmttttxttttmttmmtvm
1SS0
Árlejtési hirdetmény.
A pecs-vara\'sdi államuton levő nagy kanizsai kongó tégla ut kija-.itás.-it a nagyméltóságú közműnk* és közlekedési ministeriuin 1880. évi angus7.tu> hó 7 én kelt 11178. sz: magas rendeletével 2932 frt 80 l.r.iji ö.8zeg^cl engedélyezte.
Rzen mnnka biztusitása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1880. évi aept. h.> 3-án reggeli 10 órakor, Írásbeli ajánlatok elfogadásával párosítIt nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni számlékuz >k ar.xal hivatnak meg, hogy az árlejtésben! résztvevés eselérc, magukat a fent kitett összeg 5°la-ol mint bánat-póiizzel elhísák, mely vállalkozás esetében azonnal l0°/o biztosítékra lesz kiegészítendő.
Az Írásbeli ajánlalok fe;int ki te tett nap reggeli 10 óráig fogadtatik el ; ezekben sz ajánlattevő neve, lakása és polgári állása pontosan kit--endő; továbbá számmal és szóval kiírandó azon azáztóli elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosau kifejezendő végre, hogy ajánlkozó munkálatokat éa feltételek tartalmát iameri éa elfogadja.
Az \'írásbeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°lu-je készpénzben vagy matryar állampapírokban csatolandó.
A mfiszerelvények és feltételek az alulírott hivatal irodájában a szokott hivaUlos órákban megtekinthetők (125 1—2)
Z:ila-E*erazegen, 1880. óví aug. hó 15-éu.
A zalamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
mmmtmmmn
tf AGY-Eá&IZSA, 1880. augusztus 26-án.
69-clllc szám.
TizenkilenczecHk évfolyam.

Ellfzatail ír: epés» «»re . . 8 frt fél érre . ■ 4 ,
uegyed ¿»re . . 2
KOV **Aiti 10 kr
Hirdetések
6 h«»ál>o« petiU«H>*»i 7, oi*»oá*»or 6 a mind»\' to»abbi torért í> kr
NYILTÍÍRHKN soronként 10 krért »6 tétnek fel || Kincstári Illeték miudei •jegye« hirdetéüért kül»«/-\'
J 30 kr fizetendő. R
---
előbb : .Z ^ IL. O M OG-Y I KÖZLÖM Y
^ A lxp szellemi részét i «Tlotff k5sl«uirtnrek a I «serke«rtfthftz
*nv*gi részét illetS közlemények pedig a kiadóhoz uérnlaHtv«\' intézeudók: NAGY-KANIZSA Wlassiosbaz.
| Bérmentutleu levele«* csak mmart muukalár-•aktól fogadtatnak
J Kéziratok vissza nom küldetnek.
Ji.-Kanizsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s ip£rbanka, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdednevelő egyesület", a n.-kanizs&i tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külfálasztmánya" s több
megyei és Yárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Balatonmelléke borászata érdekében.
Midőn e becses közlöny közelebbi számaiban rég óta táplált nézeteimet közöltem volna, a pincze életbeléptetését és gyakorlati kezelését óhajtom még ecsetelni, hogy ez érdekbeni eszmém is világosan álljon, megvitatható legyen.
A hegyvidéki tanács midőn megválasztva van, ugy hogy abban a hegyvidék minden községe s minden hegye bir-tokossága arányosan képviselve van több taggal is, — ezek mindannyian résztvehetnek a pincze-szövetkezet megalakításában ugy, hogy ez kiterjedhet az egész hegyvidék minden községére, minden hegyére ; a pincze szövetkezetbe jelentkezés midőn felvéve van , pincze szövetkezeti közgyűlés hirdettetik, mely megválasztja a szövetkezet ügyei központi kezelőit: elnökét, igazgató-tanácsát, felügyelő bizottságát, kik azután a szervezkedést megindítják, alapszabályok megerősítéséről gondoskodnak; minden egyes községben a szőlószeti és borászati tanácsosokat, valamint a szövetkezeti képviselőket megválasztatják; az ügykezeléshez szükséges központi intézkedéseket megindítják és vezetik; e végre Tapolcza város község tanácsával érintkezésbe lép, mely bizonyosan hajlandó lesz a szövetkezet számára elegendő mennyiségű földterületet közöséből átengedni, ugy hogy azon a pinczék elegendő mennyiségben; a kádár műhelyek, a hordókat eltartható fedett helyiségek, talán istállók; de a kezelő személyzet számára szükséges lakások részére is elegendő tér jusson. (Itt lehet felhasználni a cement hordókat bortartányul). — E mun-
kálatok berendezésére szükséges tőkepénz, részben a szövetkezet tagjai által, részvétük arányában fizetendő pénzből fedezhető, részben talán a kormány által is kilátásba helyezett ilyen szövetkezetek alakulására szánt segélyezésből, talán kölcsön pénzből is; és ha nem egyszerre történnék is meg a szükséges helyiségeket minden tekintetben kielégítő beruházás, de az ügylet megkezdéséhez nélkülözhetetlen építkezések elkészültével azonnal folyamatba tehető a borok fokozatos beszállítása egyfelől, másfelől pedig az elárusitás megindítása ; a pincze szövetkezet közgyűlése megválasztja a beszállítandó borokat osztályozó bizottság tagjait, kik a helyi viszonyokat ismerő, tiszta ízlésű, borismerö és részrehajlatlan borbirálók lehetnek, hogy az osztályozás kellőleg részrehajlat-lanul megtörténjék: azután az üzlet, az elárusitás magától foly, de a szövetkezeti igazgató bizottság ügyességétől függ leginkább a minél jövedelmezőbb értékesítés, minél jobb piaezok felkeresése, minél több oldalú igények kielégítése, szóval a Bala tonmelléke hegyvidék bortermelésének mi nél jövedelmezőbbé tétele.
Elmondüjk^edkkeím sorozatában némely eszmékSBÉfr érdembení irányzásul is ; de azok a^pesek, kik ott a heÍ3\'szi-nen élve tapasztalják az adás-vevési con-juncturákat, azok is becses és felhasználható adatokkal járulhatnak, sőt talán mint befolyásos intézői az egész üzletvitelnek, eddigi tapasztalataikat jobban érvényre emelhetik a szilárd alapú és tömegű vállalatból mint saját kisebb mennyiségű terményükből: mindenesetre az eddigi üzleti jelenetek sok becses anyagot
nyújtanak a pincze szövetkezet érdekei előmozdításához.
A mint e becse3 közlöny utolsó számában olvastam, Vörösberény község tartott már értekezletet borterménye tárgyában, én részemről üdvözlök minden mozzanatot, mely borterményüuk érdekében történik, de különösön óhajtom, hogy maguk a termelők által indíttassák meg ilyen, saját érdekük, saját jólétük tekintetéből; — és ha e mozzanat partialis is, de lehetetlennek hiszem, hogy jó eredménye ne legyen becsületes, önzetlen és ügyes kezelés mellett, — hiszen ennek épen szomszédságában van és jól ismeri a Faiszi szövetkezet vívmányait, — de a mikor az egész hegyvidéket felölelő általános mozgalom és szervezkedés induland meg. hiszem, hogy a községi szövetkezet nem lenne kihúzó hagyományos nemzeti átkunk szerint.
A fogyasztó nagy közönségnek bor kell; és nem Péternek vagy Pálnak a bora; a termesztő közönsígnek pénzre van szüksége, s ha szomszédja borával össze keverten veszi is meg bármely nagykereskedő vagy kis vásárló — csak biztosab ban juthasson pénzéhez mint eddig, dőzsölve vagy időt vesztegetve várja a hén tzet vagy kereskedőt s azután alkalma ha nyílik az eládhatá^ra, — huzalkodik egy néhány krajezáron, silánykodik szabálytalan szerkezetű hordója mérésénél egy-két akó miatt, speculál a feltöltésre szánt borfélévcl, izetlenkedik, ha a szabályszerűiig megmért hordó többet vesz be mint az ő hordói képzelt tartalma, és nem gondolja azt meg, hogy minden ilyen kicsinyes fogás rosz vért csinál a méltányos
vevőben annyira, hogy pénzeért nem kíván többet az efféléből, de egyszerűen elmarad. Ilyenféle okok riasztottak vissza igen sok fővárosi\' kisebb borvevót — a szállítási költségek is idővesztés felgondo-lása mellett — azon időtől fogva, mióta én e hegyvidék érdekében és borai kelete mellett oly sokat fáradoztam, oly sokat áldoztam: nevéről nevezvén a gyermeket, és mégis találtam gáncsolókra is e vidékről.
Ajánlom a Balatonmelléki hegyvidék összes bortermelői becses figyelmébe az általam közlött eszméket, berendezést; én ugy hiszem, hogy ezek czélhoz vezethetők, — de hiszen ilyen a bourdeanxi pincze szövetkezet is s csak így elégítheti ki folytonosan egyforma és nagy mennyiségű bourdeanxi borral a nagy borfogyasztó világ igényét — tehát nem is ujat ajánlottam, — bár csak a napokban hallottam e francziaországi borvidék pincze szövetkezetéről s azonnal ígéretet is nyertem a szövetkezet alapszabályai megküldéséről, melyet közérdekünkben közzétenni vagy legalább felhasználni is igyekszem, ---ne halogassák a szervezkedést:
az alap s az anyag kezükben van, csak felhasználni kell. iparkodni.
PARRAGH GÁBOR.
A liadmeutességl dij.
A számos érdekeltek részére kivonatban közöljük a vonatkozó törvény lényegeB határozatait :
1. A badmentességi dijat kötelesek fizetni:
1. a) azok, kik a hadi szolgálatra mindenkorra alkalmatlanoknak találtattak és mint ilyenek, az állítási lajstromokból tőrültetnek;
TÁRCZA.
A dalnokok éneke.*)
(Ajánlva Erkel Ferencinek.)
A barátok kara.
Körbe gyülv«», vig barátok, Jobb kezünkben a kehely S mint a bornak gyöngye habzik: Ajkunk pezsgő dalra kel. Játszi tréfa buboréka Száll a hang hullámival S bút felejtve, körbe lejtve, ZöndUl a baráti dal.
A szeretők kara
A ki.boldog, párosával, Szépe keblén megpih- a ; Dala csillog, mint a napfény Nyári teljességiben — Heve árad, mint sugárnak, Élve éltet, mig kihal 8 akkor is még, mint szép emlék, Zsong föl a s>z e r e 1 m i dal
A harezosok kara.
De felejtve, áoy s barátság Vész, ha sújtja a hazát; Fölriad a dal b a keblet Villámként czikázza át; Mint a kénkő a setétlö Éjben gyújtva fölrival S légen által, mint halál-jaj Csattog, lóg a harczi dal.
A hívők kara.
Es a gy5:-elem kiviva, A szabadság ünnepel S miát az illat a virágból Száll a dal a légbe fel —
*) A kolozsvári országos dalárQnnepély , Emléklapjaidból.
Halk-esengve azt keresve, Kitől jött a diadal ; Áldás érte szent nevére — S íüuszámyal a h á 1 a - d a 1 !
SZÁSZ BÉLA.
A (loetor és pallense.
(Tanulságos életkép agglegények számára )
Volt egyszer egy ember, a ki nem azért feleségesedett meg, mert háza nem volt; hanem mert háza volt, hát megfeleségesedett. Derék, emeletes háza volt K . . . . n, a „Nyulfark-utczá"-ban. És daczára ennek a nagy emeletes háznak, maga csak alig látszott ki az Isten földjéből. Még ebhez járult az a körülmény is, hergy míg háza emelátén igen sok lakó volt, addig az ő mivoltjának emeletében szörnyűséges kevés lakozott. Ezt a körülményt bőven igazolja az, hogy 52 esztendős korában nősült és pedig először. Belebolondult egy 22 esztendős özvegy asszonyba.
Ekkor azután elvesztette még néhány contigrammct nyomó sütni valóját.
Valamelyik jóakarója gondoskodott is sir-iratról. A menyegző utáni napon a gyönyörű emeletes ház fő-bejáratán ott díszelgett krisz-tustalan belükkel :
„Gyomorkeöy Jeromos eszét vesztette életének 52. esztendejében ;
Urunk születése után anno: 1375."
Hanem ez a körülmény cseppet se folyt be Jeromos uram boldog házas életébe. Igaa volt-e nem e? a világ igen békés viszouyt emlegetett. Az asszony szerette férjét; a férj meg még jobban az asszonyt. Különben Jeromos úrban voltak is szeretejre méltó tulajdonságok.
Azon gyönyörű hegycsoport közül, melyet az ő méltóságos képmásának egyes részei alkottak, büszkén emelkedett ki bércz-alakjávai az emberi törekvések iránytűje, a bomló agyvelőnek lepárló készüléke, éjszakánként a hig-nyugtani törvény apparatusa, az életküzdelmek közt az indulatok és szenvedélyek hatalmas fujtatója, a férfi-nemnek ajánló levek): az orr. — Ez a nevezetes alkatrész tevé Gyomorkeöy uramat előre tűnővé; mert feltűnővé alacsony -sága miatt nem teheté. És ő forditott is erre igen-igen nagy gondot. Szorgalmasan táplálá ama bizonyos porral, a mit a magjar ember különös származása miatt a csizmatalpára szokott ütni; a német pedig származás-rokonságból agyveleje: tömi vele. Jeromos uram minden szabad idejét, t. i. a mit felesége szoknyáján nem töltött, tubákolásra fordította. Ekkor azután egészen nemes passiójának adta át sovány tetemét. Végig feküdt balsaeján és kellemes orr-gymnastikával szipákolt. Tubák-szelenczéjéből kicsípett vagy helyesebben kimarkolt egy csomót és ezt vivé először az ő Bzagoló szerszámának jobb kazánjához.
Ekkor az orr szenvedélyes mozdulattal ébredt és merész kanyarulatban feküdt jobbra, az ételt tartó saráglyára. Ezután uj adaggal a bal kazánhoz tért Jeromos ur.
Ekkor az orr delejes hatástól követé a tubákot, a folytatá munkáját a bal oldalon.
Végre az utolsó telvonás-réaz, mikor egyszerre mind a két kazán kapott.
Ekkor az orr-lyukak Moloch gyomorrá szörnyűivé elnyeléssel fenyegeték Gyomorkeöy uram sovány emeltyűjét. Ilyenkor csontos, alacsony homloka felett rövidre nyirott, de nagyratörő hajszálai égnek meredtek, szem-
öldöke majdnem koponyája ormára mászott fel; és fejbőre végezé azt a bizonyos absolut mozgást, mely erősen bizonyítja, hogy az emberi test nyúzható állomány. (Egyébiránt a társadalom némely kastja ezt ugy is igen jól tudja.) De nemcsak fejével tubákolt ilyenkor Gyomorkeöy uram, hanem egész mivoltjával. Sovány, nápicz termete csak ugy izgett-mozgott. Készei, lábbal tubákolt.
Na, de a házas életben nem ez volt az ó kimagasló érdeme! Hanem, a mi legfőbb: szelíd, türelmes, mindent jóváhagyó ember volt, így p. ha az ő kis barna, kerektagu, bogárszemü, eper ajkú, rózsa arczu, éjfél hajú fiatal életpárja esetleg punch gyanánt fekete kávét-.idott neki és azt mondta: „Itt van a punch \\u na akkor ha mindjárt emeletes háza összedőlt volna se meri mondani, hogy az kávé. — Mért ne lehetne a punch is kávé, ha egyszer az ő kedves oldal bordája ugy akarja.
Egyszer eszébe jutott az asszonynak reggeli után azt mondani, hogy „kedves férjem ma nem fog tubákolni 1"
Jeromos ur szomorú főhajtással vóvá a parancsot éa szorongó keble mellől a tubák szelencze azonnal az almáriom tetejére avanzsi-roztatott.
Eltelt a keserves délelőtt tubáktalanul. Szegény Jeromos uramnak orrán aggasztó apály mutatkozott. Már már bővitendi a doc-torok tud» mány kincstárát az emberi nyava lyák egy addig ismeretlen szörnyével: az orr-sorvadással, ha az ördög itt is köabe nem lép.
SZALAY SÁNDOR.
(Folyt, következik.)
TIZEXKILENCZEDIK EVFOLVAif
ZALAI KÖZLÖNY
AUQU3ZTUB 26-án 188a
b) azok, kik az utolsó korosztályban, vagy ebből való kilépésük után, mint badi szolgálatra nem alkalmasak, az állítási lajstromokba visszahelyeztetnek;
2. azok, kik az utolsó korosztályban, vagy ebből való kilépésük után, a véderőről szóló 1868. XL. t. cz. 17. §-a értelmóbén felmentetnek , vagy az idézett törvény 40. §-ának c) pontja értelmében a tényleges hadiszolgálatból elbocsáttatnak;
3. azok, kik katonai szolgálati idejük eltöltése előtt oly testi fogyatkozás miatt bocsáttatnak el, mely az illetőt nem tette kere-setképtelenné "éa. kinél a testi fogyatkozás nem a katonai szolgálat teljesítésének következménye.
4. azon védkötelesek, kik a törvényszerű szolgálati idő eltelte előtt, az osztrák-magyar monarchiából kiköltöznek.
10. §. A hadmentességi dij óvenkinti tételei a következők:
1. Hárem forintot fizetnek:
a) a mezőgazdasági és gyárakban, keres kedelmi- és iparüzletekben és vállalatokban cselédminőségben alkalmazott egyének;
b) a napszámosok.
2. Négy forintot fizetnek: %
a) a házi cselédek;
b) gyárakbsn, kereskedelmi- és iparüzletekben és vállalatokban alkalmazott segédek és segédmunkások, ha 40 frtnál több havidijt nem húznak, vagy ha darabszámra dolgoznak;
c) a napidijasok, évi vagy havi\' állandó fizetést nem huzó Írnokok és általában az írásbeli, számvitele vagy felügyelői teendőket valamely üzletben, vállalatban vagy valamely intézetben állandó alkalmazás nélkül végző egyének;
b) állandó üzlethely nélkül működő házaló\':.
3. Hat forin\'ot fizetnek:
a) segéd nélkül dolgozó önálló kézmű-iparosok ; ; \\
b) kis éa nagy-községekben segédekkel dolgozó kézmű-iparosok:
4. azon védkötelesek, kik a kereseti adó II és IH. osztályába tartoznak, hadmentességi dij czimén fizetnek:
5 frtot, ha az adóalap 50 frtnál nem nagyobb;
10 frtot, ha az adóalap 50 frtnál nagyobb, de 100 frtot meg nem halad;
20 frtot, ha az adóalap 100 frtnál nagyobb, de 500 frtot meg nem halad;
40 frtot, ha az adóalap 500 frtnál nagyobb, de 1000 frtot meg nem halad;
80 frtot, ha az adóalap 1000 frtnál nagyobb, de 3000 frtot meg nem halad;
100 frtot, ha az adóalap 3000 Irtot meghalad.
5. Ázon védkötelesek, kik a keresetadó IV. osztálya alá tartoznak, fizetnek:*
5 frtot, ha az adóalap 50 frlnal nem nagyobb;
10 frtot. ha az adóalap 50 frtnál nagyobb, de 100 frtot meg nem halad;
Sziv és ész.
Az egész világ szív és ész!
E kettő körül fordul meg a nagy mindenség.
Hallatlan vakmerőség reszkető kezeimbe tollat fogni; no de talán nem teszek kárt senkinek vele.
Hallatlan bátorság emlékeznem szívről, ezen forrongó tűzhányóról, hiszen az enyém kihűlt; annyi esalódás, annyi füstbe ment remény kioltotta a belső tüzet, belsőm hideg, napról napra hidegszem, míg hőmérsékem alá nem száll annyira, hogy megegyezik a földével, amelyből az írás szerint vétetett, s akkor lesz örök nyugvás.
S ugyan kedves olvasóm nem riadsz vissza tőlem, egy közel hatvan évís aggtól, ki az észről beszél neked, mikor a közmondás azt tartja: „öreg embernek az inába szállt az esze." . . .
Vén deák, vén huszár sokszor csörgő sapkában mond örök igazságot
Ha te nem tartasz a küztDOűdás szavai. T*l> "gy hagyd kezedbeo e szerény lapocskát, nézd pieg gondolatom tolmácsait, a betűket, a szavakat !
Nemde azt mondám, hogy az egész világ sziv ésé«; — nézzük meg, igazam van-e? van-e észszerüsóg ezen állításomban, mert magam is attól tartok, hogy eszem inamba »állott ? Nem volna ez csoda, as élet elég ürmöt ke7ert poharamba, az öröm lepkeként reppent tova előlem.
Mikor a csecsemi megismeri környezetét, megismeri azt, ki vele szeretettel bánik, kinek csókja Bokszor zavarja meg a gyermeki lélek álmodozását, mini mosolygó arczczal üdvözli az ily feléje közeledflt? mennyire törekszik kézzel lábbal, hogy kedveltjéhez juthasson ?
Nem az ösztönszerű szeretet, a sziv mun-kál-e itt ?
20 frtot, ha as adóalap 100 írtnál nagyobb, de 200 frtot meg nem halad;
40 frtot, ha az adóalap 200 frtnál nagyobb, de 400 frtot meg nem halad;
80 frtot, ha az adóalap 400 frtnál nagyobb, de 800 frtot meg nem halad;
100 frtot, ha az adóalap 800 frtot meghalad. — _
Tanulmányi kirándulás Fehérmegyébe.
— Jonias 20—25-ig. — (Folytatás és vége.)
Egy másik 1—2 és 3 éves csikókból álló csoportja a ménesnek a Gulya-major melletti legelőn volt. Hasonló szelidségü és szépségű állatok, melyeknek ápolására, felnevelésére a legnagyobb gond fordittatik.
A gulyát csoportonként szétszórva a legelőkön tekintők meg, s njolag is csak azon meggyőződésre jutánk, hogy igavonásra nincs párja a magyar szarvasmarhának. — Nagy, erős test, gyors fejlődés és épen nem kényes szervezet, mely tulajdonságok jó oldalait képezik. — Igaz, hogy termelésre nem épen előnyös, de itt nem is az a czél.
Junius 24-én végül a még hátralevő Nagy Venyim és Kokasd kerületeket tekintők meg.
— Nagy-Venyim az uradalom délkeleti sarkát képezi, b egy szakképzett gazdatiszt kezelése alatt áll, ki érdekes előadásával valóban kellemesen bilincseié le figyelmünket. E része az uradalomnak, amennyiben talaja homokos,elüt az uradalom többi kerületétől, s ezért különösen rozs termelésre irányitvák a vetésforgók.
— Miután az uradalomban csak itt van nagyobb mennyiségű viz — egy nagyobb mocsár — itt lőn felállítva a juh-usztató is, mely mesterségesen készült s rendkívül czélszerü. A mocsár — vagy kisebb tavacska — egyik tisztásabb és mélyebb helyéről gőzerővel szivaty-tyuztatik fel a viz, s egy oszlopokon jó magasra emelt facsatornán vezettetik a fedett, de oldalain nyilt, góré alakú és keskenységü favázas mosóhelyre és pedig a csatornából először közvetlen a mintegy két öl magasan a földszinttói helyfzett felső viztartányba, honnan alsó végeiken szük, de hosszú nyílású elosztó készülékkel ellátott bádog csöveken erősen lecsapó vizsuga-rakban vezettetik a mosó viztartányba. — Minden ily cső alatt egy juh rendkívül gyorsan s e mellett tisztán mosatik meg.
A k o k a s d i kerület hasonlag az előbbenihez szintén nagy részben homokos talajú, s egy gazdatiszt kezeli. A birtokrész ismertetése után megtekintők az ezen pusztán épitett iskolát, melynek czélszerü berendezése az uradalomnak, a rend és tisztaság a képzett tanítónak válik dicséretére. — Az iskola épületben van a családos tanitó laka is, mit meg is tekinténk ez alkalommal. Az egyszerűen bútorozott, de tisztán tartott, egészséges és lakályos két szoba igazán kellemes érzést keltett bennünk, s avval a függönyös bölcsőjében édesdeden Bzendergő angyalkával erővel azt akarták elhitetni ve-
Nézd meg a serdülő hajadont 1 szépnek és jónak alkotá a mindenség ura; miként a fűszálon rezgő harmatban fürdik a napsugár, ugy tör elő szende szemeiből a boldogság csilláma; — neki enyhébb a lóg, illatosabb a mező, kedvesebb a madárdal, vonzóbb a
holdvilágos éj......
Oh emlékezeti édeskeserü emlékezet! . . Lábaink alatt folydogált szökelve a kis hegyi patak, felettünk játszva enyelgett a But-togó alkonyi szellő) kis fülmile sírta el a szomszédos bokorban epedő bánatát.....
kelten voltunk a patak partján, ő és én I a futó patakban láttam az eget, de kék szemében százszorta derültebben mosolygott reám a magas ég; — keze az enyémben, ajka az enyémen, egy szó, hang nem zavarta a mennyei pillanatot, csak itt belül forrongott, dübörgött
az a kis sziv......
Oh édes emlékezet 1.....
Őt elrabolták tőlem a nyomorult emberek, tönkretették erkölcsét, bemocskolták lelkének tiszta lapját, aztán ugy halt meg mint bukott angyal.
Oh szemoru napok emléke 1
Nézd, a függöny felgördül____Előtted
egy színpad áll — az élet.....Nézd ott ason
női alakot férje karjaiban, jerünk közelebb....
A férj meglehetős öregecske, a feleség feslő virág ....
„Ugy-e kedves papa, mi is elmegyünk Tárcsára ?*
A kérdett vállat von.
„De lássa ott lesznek T.... ék, G .... ék,
Sz.....ék is ?• ,
aHjah lelkem, lássa azok gazdagok, megtehetik, mi szegények, nagyon szegények vagyunk.*
„Oh ue mondja azt, hiszen egész farsangon itthon ültem a maga kedvrórt, mikor maga iázott, élesztettem • tüzet, takarékoskodtam
lünk, hogy a boldogság ós megelégedettség nem csupán a paloták vendége. — Elhittük ... — A gazdatissti lakot is megtekintők, ■ abban a szeretetreméltó házi tirnó részéről a legkedvesebb meglepetésben részesülőnk, amennyiben szíves vendégszeretőt gazdag villás reggelivel mntatá ki. — Egyébként aa öt szobából álló egészséges és csinos lakásból csak ait következtethetjük, hogy az uradalom tndja méltányolni gazdatisztjei igényeit, mint müveit emberekét, s nem szorítja őket — mint ma is sok aradalom teszi — holmi viskóba azon embertelen nézetben, hogy egy művelt gazdatisztnek az is jó. Az ily nézet pedig határozottan a birtokosra van hátránynyal, hogy miért ? azt hiszem nem sok fejtörésbe kerül kitalálni.
Délután még megtekintők a gondosan kezelt szőlőt, továbbá a ménlovak járatását egy e czélra a központi major mellett készített köröndben.
íme, ez lett volna a tanulmányozott uradalom vázlatos képe, melyben bátran mondhatni; igen, igen Bok tanulmány tárgy találkozik, s tanulmány terül annál is inkább alkalmas, mert nem csupán olyat mutat, mi elfogadható, de olyat is: mi a mai kor előhaladott mezőgazdasági viszonyainak fogalmával épen nem egyezik meg. Tehát ellentéteket állit szem elé, s épen ez teszi érdekessé tanulmányozás tekintetéből.
Megkísérlem röviden egy pár ily ellentétet Bzembe állítani, mint amelyeket Előszállá son tapasztalék, de egyszersmind amelyek már részben magából a leírásból is kitűntek.
Emliiém, hogy az uradalom a váltógazdálkodási módot üzi, tehát belterjes, inten-8Ív alapra fekteté üzletét. Szép biz ez! s korunk meg is kivánja, hogy tultevén magunkat a kezdetlegesség fogalmain: az ujabb, e térre vonatkozó vívmányok alkalmazásának nyissunk tért, de egyszersmind előírja azt is, hogy mily követelményeknek legyünk képesek eleget tenni, ha birtokunkat intensivebb módon akarjuk kezelni, amely követelmények nélkül állr ndóan nemcsak nagyobb jövedelmet nem fogunk felmutatni, de határozottan tönkre tesszük magunkat. — Melyek e követeimé nyek ? Intelligentia, nagy tőke, munka erő és kellő meunyiségü trágya, melyek közül bármelyik hiányozzék is, megszűnik az intensivi-tás tiszta fogalma, s létre jön az erőszakolt, gyakran önző nyerészkedés, vágyból űzött gazdálkodás, mit az utódok minden esetre megfognak sinyleni,
Az emiitelt követelmények közül Előszálláson különösen a-trágya mennyiség körül tapasztalék a hiányokat; egyébként munkaereje sem egészen megfelelő. Ez utóbbi különösen az igás állat erő arányig csekélységében keresendő, mit gőzgéppel csak is a cnéplésnél helyettesítenek, holott ily nagy uradalom épen nem terhelné meg magát egy gőz-szántógép beszerzésével, mi határozott előnyére szolgálna, s ekkor a mostani igás marha helyett trágya
„Az igaz, igaz, de minden jó feleség ugy cselekszik......"
„Nem adom fel a harczotl Lajosom, az én Lajosom ott lesz, nekem is ott kell lennem, [mondja magában a fiatal asszony.]
OJalép, megsimogatja az öregecskét.
„Lássa maga rósz ember, engem egészen kifeled számításából; de gondolja csak, mit szól a világ ahhoz, ha mi maradunk ?"
„Nem törődöm vele!"
„Nem ? talán mégis? Ha gúnyosan emlegetik majd, hogy magácskám vén zsugoriként ül kincses ládáján?"
„Eh ne beszéljen 1"
„11 a majd szánakozva beszélgetik, hogy magácskán: Nkivont karddal, töltött revolverrel áll Cerberusként felesége____\'. .«
„Ne, ne tovább, megyek, elmegyünk, mindenáron . . . pattant fel a kínzott öreg helyéből.
Tapsol a feleség, repül az öreg férjhez, kinek ősz fürtéi a szőke Lajost állítják kép zelete elé, össze vissza csókolja a férjet, pedig az a csók Lajosnak volt szánva, az a forrón ölelő kar Lajos alakja felé\'tárult ....
Sziv, hamis aziv ! . . . .
„Minek is van a sziv a a szívben szerelem ?• -
A szív a barátság hü tanyája, kert, hol a szerelem virágai fakadnak ; szirt, melyen annyi hajótörést szenved; — „bánya ez, amely a szabadság számára kardvasat terem, oltár, melyre igazak és igaztalanok hozzák áldozataikat."
De ott fészkelnek is az irigység, harag, boazu, gyűlölet sötét alakjai, melyek teremtenek poklot — még itt a földön, melyet vele hordoz, melytől nem szabadulhat senki.
No de itt látszik meg, hogy mily jó a dualismus, ha nem is a hétköznapi világban, de legalább a sziv és éss életében.
előállítás c»óljából nagyobb számú haszonállatot tartana.
Asonban határozottan rosszabbul áll as aradalom a trágyázást illetőleg. Vannak tisen-hármas, üzen négyes forgói, melyek egészen minden 13—14 év alatt les«nek egyszer megtrágyázva. íme as ellentét.
Ám evvel szemben ott az intelligentia, a szakképzett gazdatisztek erélyes és fel világosalt kormány sójukkal élükön, kiknek eddig is tanúsított fáradhatlan törekvése ezen űrt ia bizonnyal a legjobban beiöltendi, s oda fogja az aradalmat minden tekintetben emelni, ahol annak méltó helye van: as elsők kosé.
As ég áldása asálljcn működésükre! * *
*
25-én érkesénk Ercsibe, hol azonban csak egy napot töltvén, a birtokot csak futólag tekinthetők meg, s igy ast még csak felületesen sem tanulmányozhatók. Szépen kezelt birtok, jó gazdasági épületekkei, a gondos, szakképzett gasdatissti karral.
* *
*
26-án reggel indalva Marton vásár vasút állomásról, ugyan e nap délutánján kössönténk be rég nem látott Keszthelyünkre.
„Adjon Isten!*
GARAY SÁNDOR.
Helyi hírek.
— Hivatalos, ó cs. és kir. apostoli felségének folyó évi augusztus hó 19-én kelt legfőbb elhatározásával Ullman István cs. k. nyugalmazott őrnagynak a nemesség „Sárvári" előnévvel legkegyelmesebben adotnányoztatott.
— A gabona és borvásár, mely városunkban f. hó 23-án megtartatott, minden tekintetben sikerültnek mondható. — Jegyző-köny vét jövő számunk hozandja.
— Meghívás. A nagy kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet igazgatóságának t. tagjait 1880. évi augusztus hó 27-én este 6 órakor, saját helyiségében tartandó igazgatósági rendes ülésre tisztelettel meghívom. Tárgy: 1. Mult ülési jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelentéi. 3. Részvények elintézése. 4. Netáni indítványok. Nagy Kanizsán, 1880. évi augusztus hó 26-án. Manhardt, szöv. elnökr- ^
— Meghívó. A zalamegyei egyetemi" hallgatók több tagja ált&J Nagy Kanizsán 1880. aug. hó 28-án a „Szarvas" vendéglő dísztermében tartandó bucsu tánczeetélyre. A tiszta jovödelem a „kisdedovoda" javára fordittatik. Hölgyek kéretnek minél egyszerűbben megjelenni. Belépti dij 60 kr., karzat ugyanannyi. — Kezdete fél 9 órakor. A reudezőség.
— Tanügyi jelentés. A nagy-kanizsai kath. főgymnasiumban az 1880/1. tanévre a nyilvános tanulók beiratása aug. hó 30. és 31-ik, valamint szept. 1 ső és 2 ik napján délelőtt történik; ugyanazon napok délutánján pedig a pótló és a fölveti vizsgálatok fognak megtartatni. Nagy-Kanizsán, 1880. aog. 24.
Az igazgatóság.
Közbelép az ész, a mérleg másik kara, az ellensúly ....
Azt mondják sok emberről, hogy csupa aziv ész nélkül, mig a másikról, hogy az egész ember ész sziv nélkül, két végletesség, de épen azért nem kielégítő, sőt gyakran észthozó.
Az ész kutat, áttekinti a világot kelettől nyugatig, egyik sarklói a másikig, leszáll a föld belsejébe is, ás, vés, tur, de mégis szük neki a föld, felhat a magasba, csillagról csillagra száll; de mi maradjunk a költő mellett, ki azt mondja:
„Elég, hogy ¿Iss ! mi gondod rá: Mi volt éa mi következik?. .. . L gbölcaebb, s5t oak as a bölcs, Ki sohasem bölcselkedik."
Legyen szived, szeresd a világot, as embert, a hölgyet, mert ah 1 nagyon szép az élet! de otthon legyen mindig az emelet lakója, ész.
Szived a jelennek, eszed a jövőnek él; a sziv, mint a kacsér hölgy, az érzelem, a kéj fátyolával gyakran fogja be a szemedet, ast a leplet vond el és látni fogod a holnapot.
Szeress lángolón, de az ész józan világánál; mondjon bár a világ téged ridegnek, hidegnek, ne törődjél vele, gondold meg, hogy ön-magadban ól egy házaspár, a férj aa ész, a feleség a sziv; ahol az asszony hordja a kardot, nagyon jól tudod, hogy vége aa alkotmánynak, ott az önkényaralom ütötte fel sátorfáját, • jaj neked, ha szabadságvágy lepte meg szivedet, az önkényaralom testőrei: akönyek, azelájulás egész tergeteget zúdítanak árva szivedre éa te vonod az igát, tömjéoezel a bálványnak ; akár alszol, akár ébren vagy, ott áll elölted helyzeted iszonyú jelképe.....a papucs.
TÖRŐK ERNÓ.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
AUGÜSZTÜS 26-*« 1880.
— Értesítés. A nagy-kaniisai 6 ositi-
lju polgári fi-iskolábao a tanulók fölvétele vagyis beírása augusitus 29 éo Iceidódik és tart september hó 3 ig, naponkint déleUtti 9 órától 12-ig óe délutáni 3 órától 5-ig a polgári iskola épületében (I. emelet) li igazgatói irodában ; ugyanekkor tartatnak a felvételi és ja-vitó vizsgálatok is. Nagy-Kanizsán, 1880. aug.N 22-én. Horgenbesser János polg; isk. igazgató. -
— Értesítés. A nagy kanizsai polg. isk. tantestület által ministeri engedélyijei felserdült leányok számára rendezett tanfolyamra a beiratások september bó 1 tói egész 3-ig mindig 9—12-ig és délután 3—5 óráig eszközöltetnek.
— Jelentkezhetni a polgári iskolai igazgatósági
irodában. Nagy-Kanizsán, 1880. aug. 22 én.
A polg. isk. tantestület.
— A nagy kanizsai közs. felsó- és alsó népiskolákban a beiratások f. évi siept. 1—5-ig (reggeli 8—11 és d. u. 2—5 óráig) tartatnak ; késóbb jelentkezik \'csak hatósági uton eszközölhetik fölvételüket, kivételes esetben, p. betegség vagy más fontos okkal. Az I-ső osztályba csak oly gyermekek vétethetnek fel, kik életük 6. évét tényleg már betöltötték, miről a személyesen megjelenő Bzülők (v. helyettesük hiteles lelkészi bizonyítványt előmu tatni kéretnek. — Az iparos tanonczok beira tála kizárólag szept. ó én eszközöltetik. Nagy-Kanizsán, aug. 22. 1880. Az igazgatóság.
— A pá-pa keszthelyi vasút műszaki előmunkálatai néhány nap múlva teljesen elkészülnek, ekkor fogja a végrehajtó bizottság nagygyűlését tartani, melyen az aláírások is összeezámittatnak, a midőn kitűnik, akar-e az érdekeltség vasutat épiteni, vagy nem? —
— Pápa város képviselő teitülete 20,000 frtot szavazott meg részvények aláirására. Ha e dicséretre méltó példát az összes érdekeltség követné, ugy vasutunk nem lenne csak pium desiderium.
— A balaton-filred fiumei távgyaloglás ugy látazik dugába dől. Egy kínyomatu lap értesülése szerint a szegedi tornaegylet részéről csakis 3 vállalkozó jelentkezett s ezek is azon kikötéssel, ha a budapesti athletikai club tagjai közül az övékénél nagyobb számban vesznek részt a kirándulásban. Az athletikai club mait heti gyűlésében tárgyalta ez ügyet, de a megjelent 7 egyleti tag közül egy Bem mutatott hajlandóságot a távgyaloglásban való részvételre. így valószínű, hogy ezen különben igen életre való eszme — halva született gyermek volt.
— Rövid hírek. Kossuth irataiból Amerikában már 4 kiadás van. Kettó New-Yorkban, egy-egy pedig Chicagóban és Bostonban. — A muszka czár megnősült. — Ole Bull, a svéd Paganini meghalt. — Pozsony-város tanácsa 100,000 frtot szavazott meg az esetleg ott felállitandó egyetem építésére. — Kossuth Lajos nagy hazánkfia névnapját hazánk több pontján fényesen megünnepelték. — A marosvásárhelyi Bem szobor leleplezését okt. hó végére tervezik. — Bartók Lajos „Bolonil Istók" czimü élczlapját a dunaföldván egyenlőségi kör kitiltotta. — A tűzoltók közgyűlése elhatározta, hogy legközelebbi gyűlését 1882-ik érben Zala-Egerszegen fogja megtartani. — Az ír országi lázadások m?r nagyon komoly szint öltöttek magukra. — A római világkiállítást 1886-ra tervezik. — A szombathelyi izr. hitközség díszes templomát aug. 30 án fogják ünnepélyesen felavatni. — Veszprém városa közgyűlésiig elhatározta, hogy ezután a tisztviselők fegyelmi ügyeiből befolyó pénzt a kisdedovoda alapjához fogja csatolni. — A Duna Bécsnél már apad, mig nálunk dagad. Margitszigetet is elöntötte. — Egyetemes kath. egylet alakul, mely az egész világon adományokat gyűjt a szentszék számára. — Szentes mellett valaki 13 ugorka evésébe belehalt. — A brüsseli világkiállítást 1881. máj.
1 én szándékoznak megnyitni. — A villanyvilágítást az angol kormány a hadihajókra is óhajtja alkalmazni. — A somogymegyei 48-as balpárt értekezlete és népünnepélye kitűnően sikerült. — Kolosvártt a kivilágítás alkalmával Demel osztr. tábornok sárga-fekete zászlót tűzvén házára, ablakait a nép beverte.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Ka-niníán Wajdits Jóíief könyvkereskedése ilta! megrendelhető.)
— A „Vasárnapi Vjtdg" augusztus 22 ki száma következő tartalommal jelent meg: .Ole Bull.* -— „Még egy kiadatlan vers Petőfitől.« V. Ferdinándhoz. Közli Neumann Károly nyug. lelkész. — .Jobb kezem\', elbeszélés, irta Bak say Sándor. — „A Rigi." — „A teketuriomá-nokról." Csopey Lászlótól. — „Prolog a szombathelyi szinház megnyitására.\' Irta Márkus Miklós. — ,A gőzház.* Verne G-yula regénye.
— „Észleletek az erdőben." Vidonyi Józseftől.
— .Egyveleg." — .Magyar huszárok franczia szolgálatban.y Ballagi Aladártól. — „Porond-királyik." (Dr. Carver előadásai alkalmából.) Vajda . Jánostól, — „Világ óra." — „A székelj közmivelődési és közgazdasági egyesület tordai közgyűlése." — Irodalom és művészet, közintézetek, egyletek, egyház és iskola, mi újság? stb. rendes heti rovatok. Képek : Ole Bull. — A Rigi- — A gőzház. — Chamborand huszárok. (1792.) — Bercsényi-huszárok. (1721 ) — Világ <5ra. — A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2frt, a „Politikai Újdonságokkal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin Társulat kiadó hivatalában (Budapest, eg) e-tem utcza 4. sz.) megrendelhető a „Képes Nép lap" legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 1 frt. — E három hetilap melléklapja a „Világkrónika" képes hetiközlöny megrendelési ára a Vasárnapi Újság, Politikai Újdonsá-
gok vagy a Képes Néplap előfizetői részire na. gyedévre 50 kr., félévre 1 frt
Szerkesztői üzenet.
4221. Gy. A. Igen sajnáljuk: elkésett, a lap már zárva volt. Majd jövőre.
4222. R. S. Zala-Egerszeg. Egy előbbi közlemény megelőzte. Különben köszönet!
4223. B. J. Ugyanott, Máskor is uítosmj látunk.
4224. N. Á. 8x.-Ssiget. Mihelyt a felelő« sser-kesxtő (aug. 25. v. 26.) megérkezik.
Felelős szerkesztő: Báíörfl Lajos. HÍR D E T É a
Eladás,
Vb. Ríchter M. nagy-kanizsai kereskedő hagyatéka csödíáj asz talányának határozata folytán a csődleltárban foglalt és 4413 frt 38 krra becsült fűszerárak ajánlat utján eladatnak.
500 frt bánatpénzzel ellátott és zárt ajánlatok f. é. september 2. déli 12 óráig Garaí Benő nagy-kanizsai ügyvéd, mint ▼ál. elnökhöz adandók be, kinél a csőd-leltár betekinthető és bővebb felvilágosítás is nyerhető.
Nagy-Kanizsán, 1880. aug. 24.
Fischl Pál,
130 1—1 ügyvéd, mint vál. jegyző.
I rt 13 E T É 3 ES IS
aooooooo ooooooooooo oooe rsi g
FONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
H E L F Y B. látszerész
Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében. Anoroid-Barometerek minden 0 nagyságban a meteorologiai és föld- 0 q magneti intézetből vizsgálva. Szem- q 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- 0 0 met 8 napi próbára adom.
SOOOOOOOOOOOOOOOÍX
tmtttttnntxmtmnmtt
1880
Árlejtési hirdetmény, ¿asssr
Bniapester Offerten o. Yacaira Zeitmig 31
Bpesti ajánlkozási és állomásüresedési lap.
£ FONTOS 1
inteligens állomáskeresők részére
a kereskedelmi, erdó mezőgazdaság és nevelői hivatásban. Lapunk e tekintetben kizárólagi szaklap és eleinte csakis lapunkra vonatkozó saját költségeinket számitjuk, provisio pedig az évi járulék után a felek közt létrejött egyesség folytán számítódik.
Előfizetési fellilváB ezen az országban egyedül létező, s a jelenkor igé nyeinek mégfelelő szaklapra
egész évre ... 5 frt — kr. ( évi előfizetések y3 évre .... 2 frt 50 kr. ( nem fogadtatnak el.
ÁLLOMÁST KERESŐK
ezek közül leginkább kiemelendŐk az őszi idény bekövetkezte folytán elhelyezendő gazdatisztek, miszerint saját érdekükben bejelentéseikkel egyenesen kiadóhivatalunkhoz forduljanak, hirdetéseinket\' a ]egmérsékeltebb*n számítand-juk ügyfeleink irányában, úgyszintén a beérkezett ajánlatokat bérmente8en és díjtalanul kézb^sitetjük.
FELSÉGFOLYAMOD YÁNYOK
kérvények és beadványok azerkesztése (a jegyzői éa ügy-vAdi teendők kivételével) ugy a magyar, német, olasz és franczia nyelvbőli fordítások gyorsan és jutányosán eszközöltetnek.
A t. cz megbízók tiszteletteljesen felkéretnek
velünk minden állomás üresedést pontosan tudatni, miután a köl- valamint a belföld összes jelesb lapjai ugy keresk. házaival összeköttetésben állunk, azon helyzetben vagyunk, hogy bármely megbízásnak a legrövidebb idő alatt eleget tudunk tenni.
A kl vidéken birtokot v. üzletet eladni, venni vagy bórbeadni szándékozik, kéretik teljes bizalommal hozzánk fordulni 117 5—6
A pécs-varasdi államuton levő nagy-kanizsai kongó tégla ut kijavítását a nagyméltóságú közmunka és közlekedési ministerium 1880. évi augusztus hó 7-én kelt 11178. sz. magas rendeletével 2932 frt 80 krnyi összeggel engedélyezte.
Ezen munka biztosítása tekintetéből alólirt hivatal irodájában folyó 1880. évi sept. hó 3-án reggeli 10 órakor, íráabeli ajánlatok el fogadásával párosult nyilvános szóbeli árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az árlejtésben» résztvevős esetére, magukat a fent kitett öaszeg 5"|0-el ,/psint bánatpénzzel eilásák, mely vállalkozás esetében azonnal 10% biztosítékra less kiegészítendő.
Az Írásbeli ajánlatok fennt kitetett nap reggelt 10 óráig fogadtatik el ; ezekben az ajánlattovő neve, lakása és polgári állása pontosan kíteendő; továbbá számmal és szóval kiírandó azon sxástóü elengedés, melyért ezen munkálatokat elvállalni szándékozik, világosan kifejezendő végre, hogy ajánlkozó munkálatokat és feltételek tartalmát ismeri és elfogadja.
Az iráabeli ajánlatokhoz a vállalati összeg 10°|o-je készpénzben vagy magyar állampapírokban csatolandó.
A mfis erelvények éa feltételek az alulírott hivatal irodájában a szokott hivatalos órákban megtekinthetők (126 2—2)
Zala-Egerszegen, 1880. évi aug. bó 15-én.
A zaiamegyei magy. kir. építészeti hivatal.
tmmmtmmnmmmtt
Sudapesten
a legjobb forgalomnak örvendő vendéglők, kávéházak, kávé mérések, tőzsdék, fűszer és más üzletek, nálunk agy eladás valamint vételre előjegyezve vannak. ¿SZZ Levélbeli megkereséseknél 3. bélyeg melléklendő. Értesítést mindenekben a legnagyobb készséggel nyújt:
AZ„ OFFERTEN ÉS VACANZEN-ZEITUNG"
kiadó-hivatala, Budapest sip-uteza 19. szám.
HIRDETMENY.
LÖ ÁRVEREZÉS.
A. oa. lrlr. 15-lS: Imazározred
f. évi augusztus hó 31-én délelőtt 8 órakor
53 kisorolt katona lovat
fog Nagy-Kanizsán a Deák Ferenci ttren (a templom
háia. msgöu elárvereztetni. «71-2
Nagy KiaizÚB, 1380. éri mguii\'ui bó 24.
Ca. kir. gróf Pálffy 15. huszáreíred.
Í* A mélyen thztelt gazdák, molnárok és yépé- J _szék becses figyelmébe !__
Van aierencsóm tudatni, gyártott„
hogy bőrgyáramban
gépszijak
minden alakban nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(hosszu-uteza 7. sz. a.) a legjutányosabb árak mellett a legjobb minőségért való kezességgel kaphatók.
A mig egyrészt az általam gyártott azijjak minősége az angol és egyéb külföldi hasongyártmány-nyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak ia tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s igy bizton reménylem, hogy
liazai gyártmányom
Z* a mélyen tisztelt gazdák, molnárok és gépészek ál-tal figyelemre fog méltattatni.
Számos becses megrendelésért esedezik ^ kiváló tisztelettel
^ 1214_i2 Kransz József fia
BL __bőrgyáros Marczaliban.
ajjj flW* Árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.
wwwwvwwww
DOC
Malom-bérletek,
Oltári" uradalom tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy a zála-istvándi négy kerekű és ol-lári három kerekű Zala vízi malmok nyilvános árverelés utján 1881-ík évi április 24-től számítandó három évekre kibéreltetnek.
A nyilvános árverelés folyó évi september hó 13 án reggeli 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni, — hol a bérleti feltételek előre ¡3 megtekinthetők.
Oltár, augusztus hó 22. 1880.
126 1-4
Urodalmi tisztség.
DOC
TIZIÜiKIiiEiíCZBDIK ÍVTOLTAM
ZALAI KÖHÜH.
AUGUSZTUS 26 áa .¿SO.
IT X
R D E T fi S B
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, .SomogV\'i Baranya- és Vasmegyék részére kiterjed« hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
989 30-52
állítván fel, annak vezetését
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztosítás! ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és karok fel-Vételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER MOSCOVICZ.
A. Magyar-franczia t»lzrtosltó réazvény-táraasás
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó m.ndéoféle íelvtlágos.tások leg készségesebben megadatnak. Biztosit pedig a társasig
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy vixen szállítóit javak károsodása ellen ;
b) jégkárok ellen d) az ember rlrtére minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztnsitó részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevó alaplók éjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint h főváros legelső pénzintézeteinél, részint ped.g magyar állarnértókekb\'in és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi október 14 éu Urtváu alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének éiére következők választattak meg:
Választmány
Elnök : Bittó István, ő fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykerrsztese, ors*, képv. stb. Bposten. Alelnökeik : Báró Bánhidy Béla, földbirtos, orsz. képv. stb Budapesten. Bontoux Jenő, a páriái Société de l\'Union générale elnöke stb. Parisban.
Választmányi tagok. Robert Msria marqnis de Banneville, az osztrák déli vaaut igazgatósági tagja stb. Páriában. Meovrelt Annin kir. keresked. tanácsos nagy\'kereskedő. Lovag zápori Beflenhart Ferencz. az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Bécsbon. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlntl Károly cs. kir. kamarás, a* oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsben.
Felfigyelő bizottság: Beok Nándor a magyar jeUálog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo. a magy. ált. földhit,! részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewln Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Bndapesten.
Serreboarce Jos. Hárla Eail, * párisi Societé de l\'Uníon géut-rale vezérfelügydője Páriaban.
Igazgatóság
Igazgatók : Dr. Hiller Albrecht, köz- éa váltó-ügyvéd Béniiben.
Klstenmacher Károly a „Hoffm^nn József4 nagykereskedő czég fónöke Budapesten. Schwelfler Márton kir. kereskedelmi unicsos Budapesten. Vezérigazgató : MoskoviCZ L"JoS Budapesten.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkba« is nagyobbrészt ismert ós köztiszteletben illó egyéniségeket, báUan elmondható tehát» hogy nem volt még az egés/. monarch:ában biztosító társasáé mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi garsntiát nyújtott volna, mint amennyit n«ki e társaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társasig ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra né^ve, hogy a társasig üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének aindeukor és teliesen meg fog felelni, másrészről a-szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekint.ttel fog lenni álverseny jogosult követelményeire.
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a biztosító t. közönség bizalmát ar általa kepviselt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynökségi területen a vidéki ügynökségek izervetése telje» folyamatban van ét hogy tüzbiitositási ajánlatok a már felállított ügynökségek által készségesen elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
TAUSZ FERENCZ urnái HIRSCHMANN A „ LOB IGNÁCZ „
BERGER JAKAB
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban. Kerületi ügryziölsségels:: Zala-Egerszegen FISCHER MJKSA urnái Sümeghen EPSTETN V. A. Keszthelyen PULY JAN0S „
I
Alsó-Lendván Csáktornyán Csabrendeken Tapolczin
Tezériigynöksége Nagy-Kanizsán,
G U T-iVI A N N S.
H.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiálliíáson a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzollószerck gyár, harang
és
érezőntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászatl és Tizmütészeti gépek készítésére; agyárral kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szlfattyu gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő _ alkalmazása mellett, minden czélnak megfeleli! szivattyúk és kutak készíttetőnk.
Sü" Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak
■W -A- gyár flóttelepe: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12 szám alatt tilezlk.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen, és felülmúlhatatlan az étvágyhiány, gyomorgyengeség, roszjzagn I^hellet, szelek, savanyu f. lbüfögés, kólika, gyomor hurut, gyomorégés, hngykőképződés, túlságos nyáJksképzőtléa, sárgaság, un-tor éa hányás főfájás (ha az a gyomorból ered), gyomor görcs, székszorulat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, lép- és májbetegség, aranyerea bántalmak ellen.
W Egy üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr.
Kapható: Práger Béla ur gyóirysze tárában Nagy-K*ni*ián, valamint az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában éa kereskedésében. Központi szétküldés! raktár nagybas és kicsinyben
Braöy Karoly,
z őrangyalhoz" czímzett gyógyszeitnrá
„az őrangyalhoz" csímzett gyógyai..
í«—52 Kremzierben, Morvaország.
ában
BUDAPESTI BÚTOROK.
Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezésére
a legolcsóbb ár mellett és csakis solid és megbízható készitményü nagy készletben
STEINBACH SÁNDORNÁL
kárpitos és butorkrszUö Budapesten Ferencz-Józseftér 6 sz. 90F" a lánczhid átellenében "ipg
Kiházasitás berendezéseknél különös tekintetbe rétfl.
Az újonnan mérsékelt árjegyzék ingyen.
102 4—lu
BUDAPESTI BÚTOROK.
oooooooooooooooooooooo
Xskolai-értesités.
Nyilvános polgári é9 kereskedelmi Iskolán s aevelá intézetemben
Budapest, Károly-körut 22. szám a 28-ik iskolai év f. évi szeptember 1-én »eszi kezdetét. A növendékek felvétele augusztua 2ü-ikátó! naponta délelőtt 8— 12-ig és délután 3-5 óriig eszközölhető.
Nevelő-intézetemben a reám bizott növendékek iltalam a luggon-doaabb felügyeletben részesülnek s a legszeretettelje*ebben ápoltatnak. Azon a nevelés körül nekem tibb mint 30 éri sokoldalú tapaszul ás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevelő-intézetemet minden t cz. szülőnek a legjobban ajánlani. 115 6—10
Programmok kivánatra ingyen.
RÖSTilR TV1 i H T.ÖB. oooooooooooooooooooooo
Árverési hirdetmény,
Az alulirt (irodalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik, miszerint f. augusztua hó 23-án a Nempthi és augusztus hó 24-én az alsó-len Jvai gazdasági irodákban a reggeli órákban több rendbeli korcsmák borárulási és halászati jogok, ,/vizi őrlő malmok, ugy az alsó-lendvai gőzmalom, továbbá kisebb s nagyobb területű földekrétek, legelők, mint nem külöuben az urodalmi erdőkben az idei makkoltafási és gubacs-szedési jog, nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatnak. — A bérleti feltételek az alsó-lendvai gazdasági irodában megtekinthetők.
Alsó-Lendván augusztus hó 11-én 1880.
Az Alsó-Lendva és Nempthi urodalmak igazgatósága.
122 4-4
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wsjdits József gyorssajtóján.
NA6Y-KAÍÍIZ8A, 1880. augusztus 29-én.
70-dlk aasátm.
fizenkllenczedüc éxM$ *m.
Elltziiffsl ár sgéro évre . . 8 írt-! fél érre . . 4 ,
aegyoá érre . .2 ,■ Egy stáw 10
Hlrdfl»c-a«k
« hasábos petít«orb*n 7, másodssor 6 a min.le-torábbi »őrért 5 kr NYIIJTTÉRBIÍN soroakAnt 10 krért ré-
létnek fel. Kincstári illeték mindéi Wyos hlrdeté«irt kfllBn|T
J 30 kr fi«etend5. fe.
■ - -
ZALA KÖZLÖNY


előbb: .A- A-S O MOGYI
ÖZLON
Ul<f nvüemi rén^t
»11*1« k&slemáayok a
anyagi résséc illető StBslamények pedig a kiadábos bérmattcv» intésondők:
NAOY KANIZSA W i a 8 >f o ■ k&z -
| Bérmentetlea let»li»\'-. icsak ismert nsonkatár-| saktól fogadtatnak -i
^Késiratok visaaa aem Í küldetnek.
N.-Kanixsaváros helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanltó-tea-tület", a „n.-kanizsai kisdedneTeló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet0, a .soproni kereskedelmi s ipartamara n.-kanlzsai külválasztmánya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos -értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nagy-kanizsai gabona- és borvásár.
A zalamegyei gazd. egyesület 188Q. évi május 11-éu tartott Közgyűlésen a nagy-kanizsai V. gabona és borvásár megtartását elhatározta a rendező bizottság által aug. 23-án d. e. 9 órakor Glavina Lajos ur a gazdasági egyesület és rendező bizottság a vásár színhelyén megjelenvén örömmel üdvözli a tekintélyes számmal megjelent közönséget, örömmel emliti fel, hogy a nagymélt. földmiv. ipar és keresk. miniater ur a vásáron a folyó évben is magát képviseltetni s nagys. Bálás Árpád urat — kit bemutatván a közönség szívélyesen\' üdvözölt, ministeri biztoskép kiküldeni méltóztatott, őrömét fejezi ki, hogy mgos Ürményi József ur Zalagegye főispánja és tekintetes Svastics Benő ur e megye alispánja, mint vendégek megjelenni méltóztattak, kiknek üdvözlését a közönség élénk éljenzésben fejezé ki. Elő adván hogy a zalamegyei gazd. egyesület a nagy-kanizsai V. gabonavásár rendezését elhatározta, mert erre őt azon felfogás indította, hogy a nemzetközi és vidéki gabonavásárok czélja, miszerint a kereskedést gyorsító terményeknek a forgalomba hozását közvetítsék, előmozdítsák, mert mint a tapasztalat szerint a kereskedelem alakult, azon körülmény kedvező előnyül szolgál, hogy mielótt az amerikai és orosz gabona az európai nagy-piaezokra megérkezik, termékeinket eladásra állithatjuk, de természetesen csak ugy, ha a termelők felfogják azon érdeket, hogy termesztményeinket eladásra elkészítésével iparkodjanak, mert az esetben ha áll az, hogy Magyarország kivitele 7 — 8 millió mm.; míg Belgium, Hollandia,
Schweicz, Németország szükséglete 80 — 60 millió mm. ugy hazai terményeinknek, ha azokat az amerikai és orosz gabona megérkezése elótt szállíthatjuk pi-aezra biztos és előnyös értékesithetését reméljük és eszközölhetjük, mely czélra éppen a nemzetközi és vidéki gabona-vásárok nevezetes tényezőül szolgálhatnak. Előadván továbbá, hogy az idei termésről a biztos részletes statistikai adatok a folyó évben is hiányzanak, azonban a beérkezett adatok és a köztapasz talat szerint — mint általában az országban fél termés — Zala és Somogy megyékben jó féltermés eredményeztetett, a mi a mennyiséget és minőséget illeti egy 1200 holdon 7 mm. buza, súlya hectoliterként 70 — 80 kgr., így a mult évnél mennyiség és minőség tekintetében jobb és pedig a mennyiségre nézve hol-dankint 2 mm. több. — Rozs ugyan 1200 hold. 5 mm. mult évinél 1\'/, mm. több, súlya 68 — 71 kgr; Árpa holdanként 7\'/2 mm., mult évinél több 1\'/j mm., súlya 65—70 kgr. igy a mult évinél 2 kilóval súlyosabb; — Zab termés holdankínt 8 mm., a mult évinél 2 mm. több, súlya 38 — 42 kgr. igy a mult évinél 2 kilóval kevesebb a súlyt hectoliterként értve: a zabtermésnél mutatkozó ezen hiányt, a beállott hosszantartó esőzések okozták.
A kukoricza termés, ami t. i. megmaradt, mert sok helyen ki sem kelt — jó eredményre nyújt kilátást, valamint a burgundi- és burgonya termés is jónak remélhető; a széna termés, egyáltalán a takarmányfélék általában jók voltak, A bortermésre már most ki lehet mondani,
hogy a mult évinél \'/, — y,-dal kevesebb leend, a minőségre nézve pedig, ha az esős időjárás meg nem szűnik és kedvező időjárás nem következik, szintén silányabb leend s ezek előadása után a gabona- és borvásárt megnyitottnak nyilvánította.
A vásár általában kevésbbé volt népes, mint az előző évek, különösen hiányoztak a távolabb vidékekről látogatók, ugy, hogy előzetesen belépti jegyre egy megrendelés sem tétetett, de teljesen hiányzottak a termelők is a gab-nára nézve, mig ellenben jeles ó és uj faj, s közönségesebb uj borokat nagy készletekből állítottak ki a termelők is eladásra.
A vásár tartama alatt gabonára 53 bejelentett ügylet köttetett, melylyel eladatott:
buza 29,100 mm. 9.80-11.10 rozs 3,300 , 8.80— 9.10 árpa 15,500 „ 6.60 - 9.00
zab 600 „ 6.25--.—
— liszt 467 ,---.—
tengeri 1700 „ 7.75- 8.50
(tavalí) bab 700 , 9.10--.—
repeze 200 , 11.20--.—
Bor 1879-iki 250 hktl. 850-900.
Mezőgazdasági gépek, hajtó és egyéb szijjáruk, mérlegek, cement-gyártmányok és nyers anyagmustrák is eladásra kiállítva voltak. — A vásár tartama alatt 40 távsürgöny adatott fel csak itt a vásár helyiségben, mi a vásár iránti érdekeltséget tanusilja. Befolyt belépti jegyekért 258 frt, géphelyiségekért 32 frt, gabona asztalok után 52 frt, borasztalok után 8 frt, eladott mustraborokért és palaczkokért 14 —42 kr., összesen 364
frt 42 kr., a melyről ugy a rendezésre utalványozott 500 frt előlegről a részletes számadás a rendező bizottság által beterjesztendő leend.
Szolgabírói választási mozgalmak.
Bessenyey Ernő SzL-Gróth kerület országgyűlési képviselője f. hó 23-án délelőtt a sümegi nagy vondéglő termébe hivta egybe a vidék bizottmány! tagjait, illetve választóit. A tanácskozás tárgya volt a legközelebbi bizott-mányi ülésen választás alá bscsájtaodó szolga-birák kijelölése.
Bessenyey egyhangúlag elnökké kiáltatván, megnyitá az értekezletet s felhívta a jelenlevőket: jelölnének ki oly egyéneket, kik a két állás betöltésére hivatva lennének. A közbizalom ismét feléje hajolt, felkéretett, hogy saját belátása szerint ajánljon egyéneket.
Igen valószínűnek látszott előre is, hogy a most helyettesítő Soós Poográcz szolgabíró és Fűzik Gyula segédszolgabiró kerülnek candi-datió alá, noha többek is voltak említve, de ezek közül egyik aem volt hajlandó elfogadni. Eluök nem is tehetett egyebet, mint a már szóban volt egyéneket ajánlani a kijelölésre, annál is inkább, minthogy kifejezte abbeli reményét, hogy esek feladatuknak meg fognak felelni.
Az értekezlet legnagyobb rásze megelégedését fejezre ki képviselő urnák helyes ajánlata fölött, azonban némelyek kilátásba helyezték, hogy járásukban mások is lennének talán, kik hajlandók volnának fellépni; sőt Háczky Kálmán, Gyömörey Gáspár és Forintos Kálmán fel is szóllittattak, azonban mindhár-man megköszönve a bizalmat, lemondottak, Háczky Kálmán, hogy eleget tegyen némelyek ólujának a bizottroányi ülést megelőző napokon ajánlott egy kisebb zártkörű értekezletet, melynek feladata volna tüzetesebben meghatározni : kik leonéuek a bizottmány elé választás alá bocsájtandók.
De mivel többek szerint ez* pártszinezet-tel bíró eljárásnak minősíttetett, elejtetett;
A doctor és patiense.
^Tanulságos életkép agglegények szán-ára ) (Folytatás.)
Alig költötte el az ebédet; neje még egészen ki sem ment az ebédlőből, Gyumorkeöy leopárd-ugráasal termett az almariom mellett és sovány marka ugyanazon pillanatban annak tetején.
A szelencze födele felpattant. A tubák-szomjas orr hiéna dühhel merült el annak tartalmában. A következő pillanatban áruló prüszentés rázá meg Jeromos ur idegeit és Bzórá ki a szelenczéből a tubákot
Az alig előbb becsukott ajtó feltárul\'. A küszöbön köpezöesége egész méltóságával jelent meg Gyomorkeöy Jeromosoé, született Nyakas Katalin. Arcza, a mennyire a töméntelen vér engedte, halaváoy volt; ajkai reszkettek ; apró fukete szemei villogtak; s a szörnyű harag némaságával gyilkolta hitestársát, ki Loth assaonynyá kövesedve, megjuhászodoltan várta a zivatart.
„Ah te hitszegő, le hűtlen I" — törtek fel a nemes oldalborda haragjának forrásából az első méreg cseppek.
A következő pillanatban élette\'enü! ha nyatlott a legközelebbi karszékbe.
Gyomorkeöy a pillanat veszélyességéhez mért megrettenéssel vette azonnal igénybe gyomra szűkében készült tüdejét, s a mennyire sipbangja erejéből I ¡telt, felordított.
Azonnal segély érkezett. Az ájultat fellocsolták; a mikor is Jeromos urnák .vitéz szolgálója fejté ki a legnsgyi bb erélyt, Üdítő nedvre levén szükség, a sietségben kese közt maradt, félig mosogató Ízzel telt edény tar-
talmába mártá hatalmas tenyerét és szeretet telj« oda adással kezdé azzal simogatni úrnője folyton halványuló arczát. Gyöngéd markai* ról csak ugy csurgott le a parfumraá rögtönzött mosogató lé a gyönyörű selyem ruhára; rajta hagyva Vicza szeretetének maradandó nyomait
A drága szemek felnyíltak. Vicza szörnyű gondoskodásának láttára e szavakkal: „doctort, meghalok 1* újra lezárultak azok ; és nem nyithatá föl többé őket sem Gyomorkeöy kétségbeesése, sem Viczának hatalmas könyei. Vájjon visazaadandja-e őt Jeromos uram kesergő szivének „Galenasnak tudományi titka?"
Mindössze 10 perez telhetett kinos várakozásban, mikorra az orvos megérkezett. Igen megjött a doctor és pt\'dig minő! Hivatala minden erejét lényében hordta. Lángoló tekintete szükségtelenné tett a nőknek minden reczeptet, minden patika szert. — Azok a ragyogó szép szemek, melyek öomaguknál is gyönyörűbb barna főről sugároztak, oh azok öltek és gyógyítottak 1
Gyomorkeöyné azonnal igazolá. A szép doctor ovatosan közeledett. Az ájult asszony, mintha villanyos érintés illette volna, megrezzent. A doctor megfogá a beteg lecsüngő kezét 8 megtapintá az egészséges tűzről tanúskodó űteret. Zsebéből egy kis üvegcsét vett elő; s a beteg nyakát gyöngéden átkarolva, orra alá tartá.
Szegény Jeromos ur 1 Nyűg alannl izgett-mozgott az ápoló doctor körül. Az Isten szerelmére, hogy ne?! Ő ugyan n\'-m ismeri a medi-cusok .corpus juHsál"; de hát az még is lehetetlen, hogy a kivel más ember fia meghitölkö-dik, azzal ilyen nyakon-fogom módra bánni
szabadna! Mintha bizony azt a kis hitvány üveget nem leheti.e máskép is az 6 ked?es Katalinjának orrocskája alá illeszteni 1
A következő pillanatok mindent feledtettek vele. Katalinja felnyitá szemeit; s bágyadt mosolylyal emelé azokat a szép doctorra. v „Mi történt velem ?•
„Semmi nagysád ! Egy kis ídegrázkodás volt az egész. Kerülni kell a felindulást!"
„Ds én olyan ideges vagyok. Jeromosom tubákolása ingerelt ugy fel. Pedig hát az inkább egészséges. Húzza ide csak papuskám a szelenczót .... Igy ni! Prszszsz! .... Na most édes apuskám kérje meg szépen a doctor urat, hogy sziveskedjék még néhányszor elfáradni; ne hogy komolyabb baj következzék."
Oh ti boldog ridegjei az emberiségnek, kik eltetek folyamán öomagatokon vagy egy-egy állat-kedvenczen kívül mást nem féltettetek I Oh ti boldogok! Ti nem tudjátok: mit tesz asszonyt félteni?!
Az asszony féltéé ? az egy borzasztó szörnyeteg, a mely irgalom nélkül megmarkolja a férfi-szivet és az asszony szoknyát; s mentül jobban igyekszik távozni a szoknya, annál irgalmatlanabbá markolja és viszi utána a szivet.
Szegény Jeromos ur!
Tebát megkell kérnie a doctor urat; önmagának kell a sátánt boldogsága paradicsomába hinía. Szegény Jeromos, ki &2 esztendős korodtól napról-napra nagyobb bolonddá lettél!
De hát mit volt mást tennie, hát csak alázatos képpel megkérte a tekintetes doctor urat, hogy látogassa meg az ő kedves elete párját; fáradtsága nem marad jutalom nélkül.
Ez azatán keserű irónia a torstól! Még ő fog majd fizetni.
A doc\'or ur elég okos volt szabadkozni, hogy iszen Gyomorkeöy urnák kedves neje veszélyen kivül van; s igy az ő ismételt látogatására Bzükség nem is leezen.
(Oh utánozhatlan doctori diplomatia!)
„Hát talán édes Jeromosom, akkor a doctor urat ne is fáraasszuk tovább ? Majd helyre áll egészségem."
(Oh titkos asszonyi ravaszság !)
Szegény Jeromos ur, ha méltóságán alulinak nem tartja, azonnal nagyot ngrik örömében. Az ő drága felesége nem óhajtja a doc ort, és a doctor sem az ő drága feleségét. Szerette volna magát fejbe öklözni. Milyen ostoba volt ő! Hogy is kételkedhetett csak pillanatra is az ő hűséges feleségében !?
A Mindenható kegyelméből már három esztendőt töltöttek békés együttlétben; és ugyanazon hatalom kűlöoös vagy rendes kegyelméből ; az is lehet, hogy. mostoha intézkedése folytán; legbizonyosabb, hógy lehetetlenségből : magtalanok voltak. De ez legkevésbé aem folyt bj arra, hogy Jeromos uram szeretetében apály mutatkozzék. Szerette ő a fát gyü-mölcstelenül; jól lakott virágán is.
Na, de hogy a szóra térjünk: a doctor ur legnagyobb meglepetéiére az örömtől ittas Jeromos ur egy ujdonat-uj tíz forintos bankjegyet csúsztatott honorárium fejében markába. Megérdemelte, mert nejét is meggyógyította, éa rajta is nevezetes curát vitt végbe: elűzte a féltékenyté^ sorvasztó ördögét.
(Oh boldog együgyűség!)
A docor urnák még ráadásul Jeromos ur kijelentette, hogy a mikor aggasztó és fontos hivatali teendői engedik, szerencséltesse őket i látogatásával; a mihez azután Katalin asszony
tizenkilenczedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 29-¿a 1880.
noba H. K. hosszasabb beszédben kifejté, miszerint ő neki nem volt szándékában szemé lyes érdekeket ápolni, sőt szem előtt tartja a pontos közigazgatás szükségességét és a járás érdekeit, mit a már kijelölt egyének hivatalos-kodása titján biztos kilátásba helyez. Elejtetett továbbá azon oknál fogva is, mert elnök kijelenté, hogy ez ügy bon még egyszer értekezletet nem hivand egybe s óhajtja a jelen értekez let érdemleges határozatát.
Mindazonáltal határozatba ment: a rZalai . Közlöny* utján elnök aláírásával felhívás intéztetik a megyebeli bizottmányi tagokhoz, melyben felkéretnek, hogy a kijelöltek ügj>ét szavazatukkal támogatni szíveskedjenek. Ezen eljárással elejét vélik venni annak, ha netán másutt is alakulnának pártok, melyek egyese ket protegeálnának, mi által a szétforgácsolt erők mellett nem lehetne azokat megválasztatni, kiket a járás közönsége óhajt és a jelen értekezlet kijelölt. Azonkívül elhatározta az értekezlet, hogy az ismerősök és barátok közt — kik jelen nincsenek — oda fognak hatni, hogy a mai értekezlet határozatát hathatósan támogassák.
Elnök újólag feltette a kérdést: hajlandó e az értekezlet Soós PoDgráczot Bzolgabiró — Fűzik Gyulát pedig aegédszolgabiró jelöltekül elfogadni.
Egyhangúlag elfogadtattak.
Ennek utána elnök az értekezletet feloszlatta, éppen beszédét végzé, midőn Pályi János k.-gőrbői esperes érkezett a terembe s kéré az elnököt: engedje meg, hogy egy indítványt terjeszthessen elő. Mert — úgymond — (hévvel) nem találom rendszeres eljárásuak, hogy az edílig hivatalban volt közegeket figyelmen kivül hagyják, holott első sorban őket illetné meg a hely, mint oly hivatalnokokat, kiket először egyhangúlag választoltunk meg, másodszor ped\'g, kik oly buzgón és pontosan jártak el kötelmeik teljesítésében; önök — íolytatá szenvedélyesen — figyelmen kivül hagyják az illetőket; önök egyoldalulsg ítélnek, holott szükséges mind a két íél körülményeinek tekintetbe vétele, a mit ugy látszik önök mellőztek. Fejtegeté továbbá, mennyire kívánatos, hogy a járás saját kebeléből válasz-szon szolgabírót, a kit ismer; mert — úgymond nyomatékosan — nem ismerhetjük milyen egyéniség az, ki most mint helyettes van ap-plicálva. (? !) Beszéde végén határozottan kéri az értekezletet, fogadja el azon indítványát, mely Bogyay Antal és Kovács Sándor ujboli kijelölését czélozza.
V Beszédére Eitner Sándor válaszolt, ki mindenekelőtt megjegyzé, hogy ugyan most már nincs helyén a polémia, a mennyiben az elnök feloszlatta az értekezletet, de mivel oly dolgokat pengetett az esperes ur, melyek nem ugy állanak egészeD, mint ő azt kifejté, kéri az elnök ur becses türelmét. Tagadom — úgymond — hogy a rend és pontosság uralgott volna az előbbi szolgabirák hivataloskodása alatt, mert nem. is tartom lehetségesnek Jeruzsálemet Makóról kormányozni. — Szóló szükségesnek tartja, hógy a szolgabíró helyben lakjék, nem pedig\' csupán 9 órától délig tartson hivatalos órákat, azontúl pedig nem
hangjától telhető legnagyobb keliemmel accor-dirozott.
Mindennek vége lón; minden vétek feledve, még Viczáé is; a ki pedig egy gyönyörű selyem-ruhával gazdagitá a ruhaUsziogatók hivatalos raktárát. A selyem ruha Vicza birtoka Jett.
Ebben az episodban a^főnyereség a Viczáé.
* *
*
A történtek után nagy változás történt Gyomorkeöy Jeromos uram házában; é*pedig:
1) Á férjnek szabad tubákolás.
2) Esténkint szabad künmaradás tisztes ságes korcsmában, kávéházban vagy privát társaságban tiz óráig.
(Máskor 8 órakor volt a „takarodó*.)
3) A lakház 10 órakor bezáratott; min den lakónál levő kulcs beszedetett, csupán a kapusnál és az nrnőnél maradt egy-egy példány, nehogy elveszés folytán a házba idegenek juthassanak.
4) Az úrnő hálószobája — hova csak a férj szobáján keresztül lehetett jutni — a szomszédságban lakó szenvedélyes zongorista éjjeli folytonos játéka általi álomveaztés kikerülése végett az ellenkező oldalra vitetett, melynek külön bejárata íb volt.
Az intézkedésekbe mindenki belenyugodott. A lakók többnyire Isten vagj ember ál-tal nyugalmazott, jóravaló teremtések volta!*, kiknek ugyan sohasem jutott eszökbe a jó Isten adta álomból akármi földi vagy földön tuli gyönyörűségeit csak egy fél-órát is ellopni elültek ők már a tyúkokkal.
SZALAY SÁNDOR.
(Vége következik.)
törődve a székhelyén előforduló rendőri kihágásokkal, melyek már oly mérveket öltöttek, hogy csaknem kiköltözködtüak Sümegről, mindazonáltal szóló nem kárhoztatja a szolgabírót, mert nem is tartja lehetségesnek, hogy a szomszéd községben erről tudomása legyen.
(Pályi János közbeszóllal: ez személyeskedés) Eitner Sándor tagadja, sőt inkább nagy tisztelőjének vallja magát, Ő nem az egyént, hanem a hivatalt vádolja.
Elnök igen tapintatosan egyenlité ki ezen kellemetlen polémia hatását; meg van arról győződve, hogy E, S. csakugyan nem személyeskedett; másrészről pedig kifejtette, mennyire netrf látja czélhoz vezetőnek ás előbbiek felszóllitatását, mivel sokan pontosan vannak informálva arról, hogy sem Bogyay Antal, sem Kovács Sándor a jelöltséget újból el nem fogadják, mert egyrészt terhesnek találják, másrészt reá fizetnek. De hogy némileg Pályi indítványának érvény szereztessék, ajánlja, hogy küldöttségileg Bogyay urnák buzgól-kodásaért eliemerés szavaztassák s a küldöttség sajnálatát fejezte ki a fölött, hogy a közigazgatási működéstől visszavonult. Elnök felhívta az értekezletet: óhajtja e, hogy Kovács Sándorral szemben ugyanezen eljárás vé\'essék foganatba? — Az értekezlet „nem"-mel felelt.
Ezután a küldöttség élén Besaenyey Ernő kepviselő úrral névszerint: Háczky Kálmán, Gyömörcy Gáspár, Takách Alajos, Pályi János és Forintos Kálmán urakból megalakulta ezzel az értekezletet az elnök feloszlatta. ..—v
EGERSZEGI.
Helyi liink.
— Éljen a király / hangzott Ő felségének félszázados Bzüle\'ése napján Európa láthatárán. Kértük a Mindenhatót Sümeghen is aug. 18-án, hogy az első magyar ember még számos éven át kormányozhassa alkolmányt tisztelő szeretetével országunkat! Megjelentek a kath. templomban egyes hivatalok személyzetei, kép viseltetett a tantestület. Ft. Fehér József plébános mutatta be az Urnák a szent mise áldozatot, mialatt Exner Alajos ének-_és zenetanár által betanított fiatalság, többnyíre végzett képez-dészek, szivet és lelket emelő tercattet.a Ieghar-monicuáabb hangzattal énekeltek. Midőn elismeréssel emlékezünk meg az összhangzatos énekről, azon óhajuak kell kifejezést adnunk: vajha a szakképzett karnagy egy rendszeres dalárda szervezését karolná fel, hogy ekként többször lehetne alkalmunk Istent fokozó sziv-érzéssel dicaőiteni, dalban gyönyörködni és a fáradozó mester iránt az elismerés nyilatkozatát leróni 1 —
— Kossuth Lajos nagy hazánkfia névnapját, Nagy-Kanizsán is Bzámos helyen megünnepelték.
— Őszinte elismerés illeti a gabona-és borvásár sikeres keresztül viteleért a gaz daságí egylet elnökségét, különösen Glavina Lajos, Kovács János, Blaii Lajos «»at. urakat, kik odaadó munkásság-és szakértelemmel igyekeztek azt minél sikerültebbé tenni.
# — Hymen. Aug. 26 án vezette oltár hoz Ángyán Kálmán kir. postatiszt a bájos Tárnok Aranka kisasszonyt, a köztiszteletü Tárnok Alajos ny. jószágkormányzó ur kedves unokáját. Kísérje Isten áldása a szent frigyet!
— Nagy-Kanizsa XI-dik folyószám-ban emlegettetik, hová alkalmasint királyi tábla fog helyeztetni.
— Lapunk kiadótulajdonosa Wajdits József könyvkereskedő ur bevásárlási útjából haza térvén, sok szép tárgyat hozott magával, melyek felette jutányos áron kaphatók. Az iskola év közeledtével jelezhetjük, hogy valamint iskolai tankönyvek, ugy különösen min dennemü író és rajzszer nagy választékban feltűnően leszállított árakon nála kaphatók. Ajánljuk az érdekeltek figyelmébe jól berendezett üzletét/
— Jiadulovics Gerö kir. adófelügye lő ur folyó hó 26-án hivatalos látogatást tett a városi adóhivatalba Nagy-Kanizsán, s ott a közadók kivetési, behajtási, előírási\' és elszámolási illetékek és egyób kincstári követelések kezelése körültüzetes vizsgálódást tartván, megvizsgálta a pénztárt, a birtoknyilvántartási jegyzőkönyveket, egyáltalán kiterjesztő ellenőrködésót mindazon hivat&los teendőkre, melyek betekintésére az 1876. XV. t.-czikk 4. §. rendeletei ketelezik.
— István király napján az országos ünnepen, leginpozánsabb ünnepésiy Budapesten szokott évenkint tartatni, a szokásos egyházi szertartások mindenütt tartatnak meg. István azonban, kinek névnapja, e szerint itt ott névünnepek is, emelik az ősi ünnep nagyságát. Ily ősi névszentnap ismétlődött Sümegh regény-dus szőlőhegyében f. évi aug. 20-án, melyen egy fiatal Istvánnak barátai kedélyes együttléttel emelték a nap fontosságát; emlékül tudósító indítványára csakhamar két frt és 40 krral áldoztak as úgynevezett Eötvös alapra. Éljenek ! A* adományozás részleteit a „Zslai Tan-ögy" fogja hozni.
— Alkalmunk volt Nagyváradon Dr. Rómer Flóris apát kanonok urnái megtekinteni azon kiváló nRgy gonddal gyűjtött adatokat, melyeket nagynevű tndósunk Zalamegye mo-nographiájához használ fel. Eddig közel 300 rajzot szemléltünk meg, melyek régészeti mü-becscsel birnak a a monographiát páratlanná teszik. Eddig e nemben ily gazdag mű irodalmunkban nem jelent meg. Jól esik országosan tisstelt nagyérdemű tudósunkat megyei mono-graphíánkkal elfoglalva látni, mert a lehető legkitűnőbb müvet kapjuk, de egyszersmind azon óhajunknak adunk kifejezést, hogy a megyei történelmi bizottság ne sürgesse annak mielőbbi megjelenését.
— A zalamegyei gazdasági egyesület szeptember 6-án délután 4 Órakor Zala-Eger-azegen saját ház* termében közgyűlést tart.
— A zalamegyei bizottsági tag urakhoz. A sümegi járás f. évi auguszt. 22 én értekezletet tartott avégből, hogy az üresedésben levő sümegi szo\'gabirói és segédszolgabirói állo mások betöltése iránt megállapodásra jusson. Minthogy Sós Pongrácz jelenlegi helyettes szolgabíró és Fűzik Gyula segédszolgabiró urak személyében az értekezlet, osztatlan bizalma öszpontosult, egyhangúlag elhatároztatott, hogy a fennevezett urakat, nevezetesen : Sós Pongrácz urat a szolgabíró és Fűzik Gyula urat a segédszolgabirói állásra megválasztatni óhajtja. Ennélfogva alulírott a járási értekezlet nevében és megbízásából ezennel tisztelettel felké rem megyénk összes t bizottsági tagjait: hogy a f éví szeptember 6 án megejtendő szolgabírói választás alkalmával a járás emez óhaját figyelembe venni a a fennevezett urak megválasztását szavazatukkal elősegíteni mé\'tóztassa-nak. Mihályfán, 1880. auguszt. 24. Besaenyey Ernő orsz. képviselő, mint az értekezlet megbízottja.
— A keszthelyi önkéntea tiisoltó-egylet alapszabályait a belügy miniazteri um jóváhagy ta.
— A balatoni távúszó Szekrényessy Kálmán aug. 29 én csakugyan megakarja tenni a nagy utat. Füredet 9 órakor h«gyja el s délután 3órára igéri Siófokra érését.
— Sümegiven f. évi aug. 21 én Hammer nevü mintegy 60 éves ács, munka közben leesett és ennek következtében meghalt. A szerencsétlen — gyászoló özvegyet és gyermekeket hagyott hátra. Legyen könnyű fölötte a hant! —
— Balaton Füreden aug. 22-kig 1250 folyó PzAmban 2089 fürdővendég volt jelen, köziük: Londonból többen, Bécs, Páriából sat. Kórházra adakoztak: B. Dóry Lajosné 5 frt Reischel Imre 1 frt, zenekar 6 frt, Ruzsicska János 10 frt. A szőlőgy ógymód használata szept. 1-én veszi kezdetét.
— Gyászhír. Ft. Desits Adorján, a za lavári szt. ben. r. apátság könyv- éa leveltár-noka Budapesten e hó 18 án agylágyulás következtében elhunyt; temetése u. o. 20-án volt. Béke hamvr inl
— A csálitornyai polgári iskolánál az 1880 — 81. tanévre való beiratáaok f. é. augusz tus 30 án, 31 én és szeptember 1-én tartatnafc meg a délelőtti órákban. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 2 ¿n lesz. — Tandíj 4 frt, beiratásí díj 50 kr. A jelentkező tanulók szülőik kíséretében jelenjenetc meg. Az ig.«\\z-gatóaág.
— Rablógyilkosság körettetett el Somogy megyében Vrá8zló melletti vörösmalom ban, hol Balog Imre nevü molnár és gazdasz-szonya agyonverettek, pénzök é-» értókesb hol-mijok elraboltattak. Hallomás szerint gyanúból már kilencz egyén fogatott be. A szerencsétlenek műit hétfőn temettettek el nagy részvét mellett.
— Árverés Zalamegyében. Maylánder Lipó* 405 frtra ü. ingt. szept. 15. Söjtöröu. — Tolvai János 900 frtra b. ingt. szept. 9. Nyava Iádon. — Kovács János 375 fttra b. ingt. szept. 25. Zala Egerszegen. — Szabó Boldizsáráé 316 frtra b. ingt. szept. 3 Orosztonban. — Güns-berger János 4215 frtra b. ingt. azept. 9. Nagy-Kaniz8áu. — Budai Júlia 1400 frtra b. ingt. szept. 15. Mindazentkállán. — Menyhárt Lujza 2355 frtra b. ingt. szept. 9. Szigligeten. — Ba-gács István 2700 frtra b. ingt. szept. 30. Zala-Tárnokon. — Bagó József 664 frtra b. ingt. szept. 30. Kapornakon. — ^—
— JRövid hirek. A kölnidom épitéso^ befejeztetett. — Egy vasúti fóbt tisztviselő sikkasztás miatt öngyilkosBpesten. — Hazánkban a Duna erősen yíradt, mig a Tisza jelentékenyen kicsiny. — [Márkus István iró meghalt. — SomoakeöLordői és ékszerei Bpestre érkeztek. — A gyufa feltalálója meghalt. — A királyné szept. elején Gödöllőre jő, — Kassán félmilió értékű régi okmánybélyeg égettetett el. — A szombathelyi szinház sorsjegyeinek húzása szept. 12-én lesz. — Az angol és afghan csapatok közt döntő ütközet van készülőben. — A »Függetlenség* ellen a 11 dík sajtópor indíttatik. — Budán uj primási palota épül. —\' A kölni dom 40 millió márkába került.
1Ü nyert ?
Szeben -ug. 25-én: 66. 18. 66. 10. 88. Prága „ „ 83.42.71.32.25. Lemberg „ „ 74. 47.63. 87. 28.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Lapunk mai számához van mellékelve tisztelt munkatársunk Vidonyi József előfizetési felhívása több ivre terjedő beszély -gyűjteményére. A tehetséges szerzőt lapunk t. közönsége jól ismeri müveiből, azért melegen ajánljuk hazafias pártfogásába.
Vegyes iifrek.
— Még mindig halott. Egy prágai kereskedő a napokban levelet irt egy vidéken lakó üzletbarátjának. Postafordultával azonban felbontatlanul kapta vissza a levelet, e felirattal; „Nem kézbesíthető, czímzett meghalt." A kereskedő, ki barátjával még csak néhány nap el&tt beszélt, sehogy sem akarta hinni, hogy barátja ily hirtelen meghalt, és abban a hiszemben, hogy tévedés forog fenn, a levelet újra elküldte. Két nap múlva a levél ismét visszaérkezett, de már ezzel a felirattal: „Még mindig halott.*
— A jutalomjáték. Egy berlini nyári színházban nem rég egy kedvelt komikus jutalomjátéka volt kitűzve, mely nagyszámú közönséget vonzott a nézőtérre. Mikor a kárpitot felhúzták, a jutalmazandó előlépett, inkább is előtámolygott a lámpákhoz, két pályatársa által vezettetve, és tartá a következő beszédet: „Tisztelt uraságok! Csupa örömből, hogy önök mind eljöttek, leittam magamat. Ennélfogva ma nem tudok önöknek komédiázni. No de annál jobb lesz a következő előadás. Szerencsés jó estéket kívánok.* Mire a publikum zivataros brávói közt a kárpit ismét legördült.
— A vasúti szerencsétlenségek következtében Angliában 1032 személy halt meg. A sebesültek száma 3513-ra rug. A meghaltak közt volt 160 utas, 452 vasúti szolgálatban álló, 420 pedig önhibából vagy öngyilkosság -folytán vesztette el életét. Az összes utasok száma 1879-ben 562.732,890 volt; tehát a holtak közül minden 3.517,000 utasra esett 1,
8 a sebesültek közül 430,000-re egy-egy.
— Közegészségügy. Prenngesheim, Gödöllő és a sárospataki (mint legutóbb uralgott) himlőjárványok és himlőoltások borzalmai alkalmából : a „Gyógyászat" szerkesztőségéhez l egyúttal a szombathelyi orvosvándorgyülésnek is megküldetik. — E\'ég győzelem az oltászok felett azon fényea tény, hogy az aug. 14-ki „Gyógyászat" 559 ik oldalán egy „vénasszony szemüvegű" oltóhős szégy el te hazug statistikaí badarságai alá nevét jegyezni. Három a „Gyógyászathoz" aug. l-jén intézett és 8-án megsürgetett — az oltást sújtó — közfontosságu kérdéieimre a névtelen, tudományos válasza helyett — elhallgatva kérdéseim lényegét — a „magasba* pöffeszkedik, hogy ne lássa ftz oltáanak gyilkos „foltjait" alant;— és érvek hiányában az oltás által százezerével kimúlt csecsemőinknek égben szálló lelkeit is — vad ábrándjában: „oltási hasznot jelző emlékoszlopoknak" hirdeti. Ily ügyferditő; a valót sikkasztó; s szakértői felhívásra megszaladó név-8zégyenlők akarnak a világ előtt irányadókul tekintetni? 0 fensége a Trónörökös, ki 1875. évi juliuaban himlőzött Bécsben, ki mult februárban (midőn udvari vadászának gyermekei hímlőztek, és neje a prágafejedelmi várlakban, himlőben elhalt) félelem nélkül lakásán megmaradt; — ugyszinte ő cs. kir. Felségeiknek — kik a himlőjárványos Gödöllőn gyakran időznek — ottani hímlőmentessége; — a Belograd-schiki várőrségnek pedig mult januárban történt meghímlősödése; — valamint ezer és ezer ellenzéki adat: az oltótant eléggé megczáfol-ják. — De kell-e nagyobb gyalázat az orvosi tudományra annál, mely f. h. elején Nieder-Kurzvaldban nyilvánult azáltal, hogy Dr. Pas-sagnolli a gyermekkinzó oltási áldást e helyütt katona assisten\'ia mellett szolgálta ki? — Van eset, hol birságolják vagy bebörtönözik az alsóbb o&ztályu renitenseket, jóllehet az intelli-gentiá, főranguak, és orvosok, sőt a törvényhozók és a törvény fölött őrködők — magukra nézve — ezen életveszélyes kénygzeroltási törvényt szabadon kijátszák. Valóban itt az ideje már, hogy ezen — minden esetben — ártalmas tehénhimlőoltási művelet (mely ezenfelül még napitapasztalat szerint a himíőbetegséget Európában állandósítja) — mint aa életbiztonság ellen elkövetett legocamányabb vérfertőző orvosi vétség — a „haza és trón\' érdekében mihamarabb megakadályoztassák, azas vándorgyűléseink emberbiráti ajánlatából országgyűlésiig azon józan elvnél fogva — Canton Gla-rus péidáját követve — betiltassák, melynél fogva a hasonvétségü (mult században égig di- . csőitett) emberhimlőoltáa bölcskormányilag legszigorúbban betiltatott. Mig ai oltáMokj&ak
TIZENKILENCZEDEK. ÉVFOLYAM
Z A LA I K Ö
Z L Ö N
AUGUSZTUS 29-én 1880.
a fányiszonyos . Gyógyászatnak * ! a vándorgyűlésnek! és egyetemeknek 1 nincs bátorsága as ellenzékkel kellő tudományos vitatkozásba bocaájtkozni, addig szabadon kimondható: miszerint a kártékony kényazeroltási törvénynek szentesítés alá terjesztése, a legbünösebb orvosi könyelmüségből keletkezett. Szentesittetetfc ugyan! a közegészség kárára; — de a közre működőit megpiruláaára (a már többször emli tetí okok miatt) keresstül vihető soha sem lószen. Székes-Fehérvár, augusztus 18-án 1880. Dr. Schaller.
— Alhatunk-e nyitott ablaknál ? Az éji levegő kiválóan dus a szénsavban, különösen olyan helyeken — a hol kellő mennyiségű növények vannak például kertekben. — Amiért első sóiban a kertre nyiló ablakokat kell zárva tartani. Egyenesen káros lesz azonban a nyitott ablak akkor, mikor az ágy ugy áll, hogy a beömlő hűvös lég hullámai az alvónak meztelen testrészeihez férhetnek, s a mutatkozó izzadtsá-got elnyomják. A bőr sejtedényei összehúzódnak és a bennök megmelegedett vér lecsapód ván, nyomást gyakorol a belső szervekre. Hanem a belső idegszálak működése is eláll, sőt egyes ágacskáik egészen elhalnak, a mit „sí-ketség\'-nek nevezünk, a mi azután apró szúrásokban és csöndes, köszvény szerű csúzos bán-talmaknak nyilvánul. Egy orvos megvallja, hogy ő maga is nyitott ablaknál aludt, de sokszor megbánta és bár nem biztos benne, hogy rögtöni megvakulás eredhet e innen, absolule lehetetlennek sem tartja, főkép olyan szemé lyeknél, kiknek feje és arcza álomközben erősen izzad. Ezek után leginkább azoknak ajánlatos az ablakot zárva tartani, a kik a köhögésre vagy rekedtségre hajlandók. A reggeli levegő nagyon egészséges, ezt érdemes bebo-csájtani, de csak akkor, hogy ha betakaróztunk, azonban az esti levegő méreg és nincs olyan egészséges ember, a ki eZt megpróbálhatná a nélkül, hogy megbánó baja lenne neki.
— Az oleander rózsáját gyakran szokták a virágkedvelók ajkaik közé fogni, nem törődve a rózsanyél által okozott keserű izrel. Ez az iz pedig méreg, s a ki sűrűbben fogja szájába az oleander virágát, könnyen megmérgezheti magát, s ezért az oleandert nem tanácsos zárt szobában tartani. Már Plinius őskori római iró mérgesnek állitotta az oleander növényt és
az ujabban tett kutatások állításának helyességét igazolják. Olaszország déli részében az .oleander növénynek megreszelt kérgét a patkányok és egyéb férgek kiirtására és megmérge-zéáére alkalmazzák; és nemcsak Olasz-, hanem Spanyolországban is azon hülyékről, a melyek ben az oleander növény terem, azt tartják, hogy a posványláz fészkei, miért is a lakósok az ily helyeken yaló huzamosabb tartózkodástól óvakodnak. Északamerikában, a hol az oleander növény a folyamok partjainak oly rend kivüli bájt kölcsönöz, a lakházak közelében azt meg sem tűrik.
— 500 forint egy csókért. A napokban D. üzletember Pozsonyból Bécs fo.é pályázván a gőzszárnyain, szerencsétlenségére egy csodaszép hölgygyei találkozott, ki elég kecses volt az üzletférfiu mind édesebbé váló beszédére szemlesütve irulva pirulva hallgatni anélkül, hogy Ömledezéseit visszautasította volna. A szépség engedékenysége egyre bátrabbá tette hősünket, mig végre ostromra került a dolog — ós elgördült a csók ágyú, mely a báj istennőjét végképen védtelenné tevé. Achilles látva diadalát, vig kedélylyel és megkönnyebbült szivvel számitgatá a kedves perczeket, melyeket diadala szerzend neki: megkönnyebbült szivvel, mert nem várt ily könnyű győzelmet s mert nem is álmodta, hogy boldogsága pillanatában zsebe is megkönnyebbült; ezt csak akkor vette észre, midőn a legközelebbi állomáson a szerelem istennője véletlenül lemaradván a vonatról, megtapogatá tárczájának — melyben 500 frt volt — hűlt helyé:. Tableaux !
— Tanner 40 napos böjtje iránt erős két-Bég uralkodik még Amerikában is. Ennek egyik kifejezéseül tekinthető egy amerikai hölgy levele, ki maga is orvos, s ki a 40 napos koplalásról ezeket irja: „Merő humbug! Nem egyéb amerikai humbugnál! A tiszteletreméltó doktor egyszerűen átfúrta a falat, melynél az ágya állott, úgyszintén az alatta levő padlót is: képzeljenek most egy vékony kancsukcsövet, mely a termet egy szobával összeköti, a cső felső nyilása a vánkosok alatt nyúlik ki a fából. Tegyék fel moet, hogy a terem alatti helyiségben egy szeretetreméltó asszony lakik, k> nagyon ért a finom eledelek készítéséhez, olyanokat is tud csinálni, melyek az epéhez hasonlók, de a csemege izével bírnak. A ki meg-
szokta az ausztráliai roastbeefet, a nemes tengeri halakat és lukullusi lakomákat, az a ga-lambbec-íinéhukut, melyeket bizonyos jelek adása után egy-egy óvatlan pillanatban szolgálnak neki, nem költheti «1 a nélkül, hogy a hányás kisebb-nagyobb rbértékben erőt ne ve gyen rajta. A többi ellenőrizhetetlen szimpto-mák többé-kevésbé színleltek s az a czéljük, hogy a komédiát mentül drasztikusabbnaktüntessék fel. A kaucsukcső nyílásába egy köny-nyen elrejthető szopókát helyez a koplaló s annak segélyével kedve szerint szivha\'ja fel az ízletes étkeket. Ha még oly megbízhatók is őrei, föl nem tehető, hogy éjjeli szolgálatuk alatt ne álljon be pillanat, melyben az álom lezárja szemeiket. Noha ez az itteni mérvadó körökben nyílt titok, a sajtó az ilyen dolgok iránt közönyös marad, mert az ilyea reklamhajhá szat, ha még oly ügyes is, s ha még annyi vizet zavar is az amerikaiakra nézve nagyon ártatlan, mert mindennapi." — A Tanner-táv-iratok mind kuriózusabb részleteket tartalmaznak. így e hó 9 érői az egyik igy szól: Tanner a tegnapi napot nyugodtan tölté és csaknem folytonosan evett. Tápláléka dinnye, burgonya, tej, beafsteak, bouillon, kenyér bor és sör. E nap reggel 126 fontot nyomott, este 6 órakor 130 fontot. (!)
A magyar büntető törvény „a büntettek és vétségekről" — f. évi september 1-én lép életbe. A törvény 486 § ból áll, melyek közül 95 vonatkozik a közhivatalnokokra. holott a tolvajok, rablók, ember-ölök, gyilkosok és gyújtogatok együttvéve csak 39 §-sal szerepelnek. A közhivatalnokok ellen tehát meg van oltalmazva a társadalom; hogy sikerül e ez a tolvajok, rablók, emberölők, gyilkosok és gyujtogatók ellen — majd meglátjuk! —
Papírszeletek.
Egy sírkő felirata:
— „Könyeim fel nora fogják őt támasztani, azért hát sirok! a
— Ön a legn.igyobb gazember, a kit valaba láttam!
— Uram! ön elfeledkezik magától !
Hivatalos plaezi árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. augusztus 25. 100 kilogrammjává számítva. Buza 10\'——10-50. Rozs 8 50— 9—. Árpa 7-50.—8\'—. Zab 6 — .—6.50. Kukoricza 8.—-— —. Burgonya 4 • —. Borsó •—.—30 —. Lencse —-— —28\'—. Btb —•—.— 12.—. Széna ■—.-160. Szalma .—1*20.
1 kilogrammjával számítva. Marhahús 52—.—. Sertéshús 00—.—Szalonna \'—.—80. Disznózsír •—__SO. Vörös hagyma
\'—.-14. Foghagyma •---80. Czukor •—.—50-
Bors •—1-40. P.prika 1-—.—. Szappan -—.—40. 1 literjével számítva. O bor —48 kr. üj bor 16 -24 kr Pálinka 48 kr. Eczct 6 kr. Kiadta:
FARKAS, V. piacz könyvvezető.
Üzleti szemle.
\\VALLERSTFINr & MiTTERSDORFF
Dresda, 1&80. augusztus 21.
A tegnapelóttig ta: tuti esős i lójirás mindenütt a mezőgazdáknak legérzékenyebb kárt okozott: en-nek következtében a bécsi gabon.vásárral az árak jelentékenyen emelkedtek, annál is inkább, mivel fogyasztók, kik készlet nélkül lépéuek az aj évadba, ritka élénkséggel vevének részt az üzletben. A hit elején árutulajdonosok amazok részéről viharos kér-dezéskedésnek örvendtek.
Jegyezünk :
Buza belföldi fehér 230—250 mk.
sárga 220 -235 „
„ magyar 235—240 ,
Rozs belföldi ó 200 - 220 ,
„ orosz 6 195—210 \\
. . uj száraz 215—225 „
Árpa belföldi 160—190 ,
. takarmány czélra 140—150 „
Zah belföldi 156_164
Tengori amerikai 130 — 136 "
román 140-146
100 klg.-ként nettó.
Szerkesztői üzenet.
4225. P. G. „Az árva\' amint az előbb elfogadott közlemények megjelennek, közöljük.
4226. T E. Igon. Köszönet.
42 7 Sí. Nyilt leveled politikai lapba valö.
4228. Számos megtisztelő magán levélre vála-szolólag: őszinte bálás köszönetünket a viszonti jó-kivánalunkat fogadják I
4229. P. rí. Vissza küldöttük.
4230. E. T. és V L Kolozsvárott. A lapokat üdvözletünk mellett megiuditottuk.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
HII^IDETIÉJSE
X X
I
Egy csak nem uj 8 lÓerejÜ és hason minőségben egy 10 lóercjü ShutleVOrth-féle gőz-mozdony, valamint egy már használt, de még jd karban levő göz-eséplögép teljes felszere léssel olcsó áron kapható pbosett HABERÉN TI PÁL, uépKyáráfoan. vas- és prczftntödébrn. ahol 6, 8, 10 és 12 lóercjü uj gőzgépek kazánnal és annélkül is készletben tartatnak ; őrlő-malmok, zuzd-malmom-, cséplő gép-, széna gereblye-, darálógép-, szecska-vágó-, tengeri morzsoló-, szivattyú-, tüz-fecskendő és a gépészeti szakba vágó minden szükséglet, műszaki czélokra vas öntvények sajit és más mintázat szerint is, valamint mindenféle érez és a kereskedelemben előforduló bármily czélu öntvények gyorsan, jól és olcsón készíttetnek és szállíttatnak. 110 g-g
mn m \' " \' tn nevelő) igi szakját költ-járulók imilódlk.
a> — — sOO^ 00 dB^ CQ ® | 5 ^ g z= te » ^ S 2 -= Sí ° " . n S a « tg £
-g ......... 2 o _ © »_"S _ o » _ l-i N ; ° 2 es af ? te S > S o - . o w - s 5 £ = O t a. o- \'-o tM*
o ^a^^f — ■ a - ra ■■■ © \'ea bjD Z 1| = J « sjS © . o •a a r 2 JS © 3 .2 a ® ^ ° % ~
ilkil i-5 » B 4 2 -S B "" cu tx eí ÍS ^ "« S
5 -
-I
íis Sjíii
- SS,
«-.fcs:? w 851 ?. = ;
\' báliul
"I -S g
-a = = « -
silUI:
ojjnr:
- = i; _ J1
= ss t
~ a S-
^ =vs
>1 - 5
^ «c.
o ifi
>-t s g-s
0|i] P^ls-2 Oils
COfII
w H
llf-ÍS, |g =
© !X _ s
- >. * Í i *"
I4!l: ?f"
3< s ? -3
a - s>,-- s . g *2 "
JíiS = . 2
es . ™ = -
35 - — —
SS^s! 3
vO 5 ® ^ \'z
^ -a
x s ® * «
tn -Sfi _ -

2
¿-rlz^íí
\' 3\'jí 5
■ ^t o -« o - S -c ; > * — — >k
s "j. , JS-J
s-15 5 Si
A m lyen tisztelt gazdák, molnárok és gépé-_szek becses figyelmébe !
hogy bőrgyáramban
.y.v.-.v.v.v.v.-.v.v.v.v
I
í
í
I
Van szerencsém tudatni, gyártott
gépszijak
minden alakban nálam, ugv
kaposvári fióküzletemben
(hosszú u\'cza 7. sz. a.) a legjutányosabb árak mellett a legjobb minőségért való kezességgel kaphatók.
A mig egyrészt az általam gyártott szijjak minősége az angol és egyéb külföldi hasongyártmány-nyal a versenyt kiállja és addig máarészt az árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s igy bizton reményiem, hogy
hazai gyártmányom
a mélyen tisztelt gazdák, molnárok és gépészek által figyelemre fo£ méltattatni.
Számos becses megrendelésért esedezik kiváló tisztelettel
1215-12 Kransz József fia
bórgyáro* Marcxaiibaa. Árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.

WAJDITS JÓZSEF
KÖNYV-, IRÓ- ÉS RAJZSZER KERESKEDÉSÉBEN
JTagy-Kanizsán minden iskolai igazgatóság által előirt, u m.: fögymnasiuini, polgári tanodai, a kereskedelmi tanfolyamnál, a kathol.-, izrael.- és evang. mindkét nembeli elemi népiskolákban, valamint a vidéki elemi és más iskolákban használandó m
iskolai tan- esse gédkőnyvek,
Valámint mindennemű iró- és rajz eszközök, iskolai szükségletre és felszerelésre nálam a legnagyobb választékban e\'s a lefrjulányosabb \' árért kaphatók.
Postai megrendelésekre különös gond fordittatik. A szives megbizások a legpontosabban eszközöltetnek.
TIZENKILEÍCZEDIS: ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN t.
AUGOSZTOS-29 4» • 1890.
HIRDETÉSEK.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang,>k tüzoltászati és Tlzmütészeti gépek készítésére; a gjirraj kapcsolatos viimütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szirattyo gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czélnak megfelel« szivattyúk és kutak készíttetnek.
■V Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmentesen szolgáltatnak.
W -A- gyár flóstelepe: Kolozsvárott, belmonostor-uteza 12. szám alatt létezik. TH
."OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A legjobb szemüvegekkel szolgál jótállás mellett
oHELFY B. látszerész o
q Nagy-Kanizsán a „Korona" átellenében. ^
0 Ancroid-Barometerek minden 0 0 nagyságban a meteorologiai és föld- 0 q magueti intézetből vizsgálva. Szem- ® 0 üvegemet és aneroid-Barometerei- 0 0 met 8 napi próbára adom. 109e-* ^
ÍOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS
FONTOS
messze-, rövid- és gyönge látóknak.
Csakis hans
tioz:
BÉCS, I. Lichtemteg I, szám > legelegánsabb es legolcsóbb saját készltményu czlpönemüek legnagyobb es legdúsabb választékban
MO , >H°sztr»lt árjegyzék kivonata: 119 3-á0 Bülgyek számára:
l pár bőr-czipí (Stiefletteu) erő. talpptl 3 frt, I pár bőr-stíenetta duplatalpos, szögelt, 3 Irt 50 kr , 1 pir keztyübör-stief-«3« talppal 4 frt 5U kr., 1 pár borjubőr rám*, ezipő 0 frttól feljebb, mindennemű házi czipö bórből ,agy szövetből, sarkos vagy sarkatlen 1 frttól 2 frt 50 krig. Séta és utozai czipók, zsineges, Lasting, vagy bő.bCl 3 f. tt.il 4 frtig.
Urak számára: 1 pir borjubór uri ezipő dupla talppal 4 frt bO kr., 1 pár ugyanolyan legEnomabb 5 frt, 1 pár ugyanolyan (Beust-alako) 5 frt 50 kr., 1 par ugyanolyan (Kid-bőrből) 5 frt
Mindennemű flo-, leány- és Jyermek-Dzlpók és minden nagyságú 8zár-csizma hallatlan olcsó áron. Vidéki megrendelések a legnagyobb pontossággal intéztetnek el. Meg nem felelő cxipők kézséggel felcserél tétnek. — Illusztrált ár|egyzékekksl és utasításai a mertekvevesrs Ingyen és bérmentve kü detnek.
Cziporaktár .HANS SACHS"-hoz Bécs, I. Lichten-steg I. szám.
(Bejárat a Rolhenthurmstrssse és a Hohenmarkt oldaliról.)
HIRDETMÉNY
LÖ ÁRVEREZÉS,
-A. OS. kir. 15-lt huszárezred
f. évi augusztus hó 31-én délelőtt 8 órakor gj
53 kisorolt katona lovat
fog yagy-Kanizsán a Deák Ferencz tlren (o templom
hála mőgőu elárvereztetni. 127 2_2
Kagy-Kanlzsáa, 1380. évi augnrtn. hd 24.
Cs. kir. gróf Pálfly 15. kuszirezred.
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város tanica által, a város tulajdonáhoi tartozó telekuti tégla gyár használata, 1881. évi január 1-étól számítandó 6 évre bérbe adandó lévén, felbivatnak a bérleni szándékozók, hogy Írásbeli ajánlataikat a megajánlandó évi bér összeg felének bánat pénzül leendó csatlósával folyó Bept. 9. délelőtti 10 óráig a városi számvevfií hivatalhoz beadják, a feltótelek ugyanott megtekinthetők.
1281-3 A városi tanác*.
££ F5r
Zwiefel, Knoblauch Paprika, Tarhonya und HOrmatten ist die erste Bezugsquelle
bei
S. J. BBMXSCH
1—5 in Szegedin.
eXOÚÖŰOOXaööXBBBXi

Kisasszonynapra
és a os. k prat er be« felállított nagy alsó-ausztriai iparkiálli-tási rotunda raegle-kintesére
Tl kéj menetek

felénél leszállltottabb menetárakon

ez éviben Utolszor közlekednek.
Szombaton azaz september 4. éjjeli 10 óra 50 p. 132 l-l KANIZSÁRÓL BÉCSBE
vasárnap azaz 5-én 4 óra 65 p. reggel Kanizsáról Fiume-, Trlest-és (connona vasúton) Velenczébe. Monetárak menet -jövetért: Kanizsáról Bécsbe. II. oszt 9 70 kr., III. 6 50 kr.
„ Finme vagy Triestbe B „ 14.30 „ „ 10 20 kr. Trieat és Veleuezébe . „ 26 30 „ „ 18 70 kr. A jegyek 14 napig érvényesek. Visszamen étkor az ntazás egyszeri félbeszakítással akármelyik állomáson tetszés szerint minden személyvonattal (kivéve a gyorsvonatodat) tartható meg.
Minden közelebbi értesítés a minden álloioáson kifüggesztett falragaszok és kiadó hivatalunkban nyerhető részletes nta-
sit"ok SoliroRlrl <3-.,
I. bécsi ntazó-irodája BeOS, Sonnenfelsgasse 15.
DOC
Malom-bérletek.
Oltári uradalom tisztsége részéről közhírré tétetik, hogy a zala-istvándi négy kerekű és ol-lári három kerekű Zala vizi malmok nyilvános árverelés ntján 1881-ík évi április 24-tól számítandó három évekre kibéreltetnek.
A nyilvános árverelés folyó évi séptember hó 13 án reggeli 10 órakor fog az ollári gazdasági irodában megtartatni, — hol a bérleti feltételek előre is megtekinthetők.
Ollár, augusztus hó 22. 1880.
126 2-4
Urodalmi tisztség.
PHÖNiX S0KSZ0R0SIT0 LAPOK
(Komáromy M. szabadalma) eddig ez elismert leggyorsabb, legtisztább éa legolcsóbb eszköi iratok, rajzok, tervek, hangjegyek stb. sokszorosítására. Ezek mellett nemcsak a tintamaradvány kimosásának szüksége elesik, de mint semmi más készülék Iehetávé teszik, két illetve négy ivoldal együttes sokszorosítását Egy és ugyanazon lap, felülete egész terjedelmében 12—15-ször használható újból, mindannyiszor 60—80 tiszta másolatot ad és igy mindössze 1000 felül. Leírások és árjegyzékek kivánatra mindenkinek ingyen és bérmentve átküldetnek. Az irak laponként nagysághoz képest 40, 70, 80 kr. I frt 20, 1 frt 50, 2 frt 50 kr. Phönix-tinták viola 40 kr. vörös, zöld, kék, fekete 50 kr.
Egyedüli főraktár SEEFEELNER J. L
"tn. kir. udvari papír-, rajz- ée festósxer kereskedése,
IV. váczi-utcza 9. BUDAPEST IV. váczi-utcza 9.
SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi, és a« én sokszorosított ezégem van
lenyomva.
30 év óta * legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyaaer betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszoralás), vér Uti0|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik Q15 életmódot folytatnak.
Hanlsitástk törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
cranczia borszesz sóval. - -
p A legmegbízhatóbb önsegélyző saere a szenvedő emlieriségn.k
I minden belső «• külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü •«be.alWek, fej-, fill- és fogfájás, régi sértek és nyilt sebek-rákrekélyek- üszök, szemgyulladáa, mindennemű bénulás és sérülés stb, tb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krobn*. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zstrolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Jra egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.

Fő szállítás
Holl A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
R*ktár a* állam minden hirnevea gyógyszertárában v*gy fflsxer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
At. 0Z közönség kéretik határozottan MoII-féle Wizitxnényt rendelni én csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem é« aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Bála gyó«ys». Beins J. gyógy.
Roaenberg Ferencz Peaselhof^r -Józaef Roaenfeld Adolf. — Zaía-tflerszég ^Gyógyszertár a szent léleVniex■•. — Baros Dorner 8. Csáktsmya Qöncs L- v- gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay Kálm. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy. Kaproacza Werli M. gyógy. KiS2eg Caacsinovica I«t. gyógy. Küttel Ist. gyegy. Ke8Ztbely Schie fer A. WOn«ch F. KÖnMB* Rátz Ján. Zágráb Perklet Kerencx gyógy. Mittlbach S. Tri»lma*h~ox eyóíy Soj)ron Mezey And. gyógy. (980 34—62)
OOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOO
Iskolai-értesités.
Nyilvános polgári és kerstkedrJal Isk.láa i aeveU iitizstembsi
Budapest, Károly-kSrnt Zi. szám a 28-ik iskolai ij f. évi sz.pl.mbír 1-én vetzi kezdetét. A növendékek felvétele augusztus 20-ikától naponta délelőtt 8—12-ig és délután 3-5 óráig eszközölhető.
Nevelő-intézetemben a reám bízott növendékek általam a leggondosabb felügyeletben réaaes&Inek s a leg»zeretettelj«.ebb«n ift^tuk. Azon a nevelés körül nekem MM aiat 30 évt sokoldaln tapaatóalás áll rendelkezésemre, a mi arra jogosít, nevt-lő-intéxetemet minden t cz. szülőnek a legjobban ajánlani. 115 7—10
Pn grammok kívánatra ingyen. RÖSBR
oooooooooooooooooooooo
Nigy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.