Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.61 MB
2015-01-27 13:53:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1205
6455
Rövid leírás | Teljes leírás (532.23 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. szeptember - 71-79. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


SA©Y»KiStZSA, 1880. szeptember 2-án.
/
71-OlK sssAm.
fizenkileáczeűlk érfolyam.
JH9n
EUttzitátlir:
érre .
fél érre
negyed érte . . 2 a Egy szám 10 kr
Hlrditések 6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 s min<l«i. I további torért & kr | NYILTTÉBBEN I soronként la krért TÍ-B cetnek fel.
|j Kincstári illeték minden jj „ hirdetésért kfllöojr 30 kr fizetendS. fe
--------^ggDa
ZALAI KÖZLÖNY
e!5bb: ,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖN Y.«
1 A lap I illeti kSzJeményefe a il * izerk«a*t5hÖz. 1 anyagi részét illetS \' közlemények pedig a kiadóhoz bérmentve intézend8k: NAGY-KANIZSA I V Wlassioikiz-| Bérmenteti en letelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
jKéalratok vissza nem
küldetnek.
N.-Kanitóav4ro8 helyhatóságának, „n.-kanizsai onk. tűzoltó-egy let", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálasztmánya" s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Göcsej, 1880. augusztus hó.
Vidéki levelet akarok irni.
Midőn pedig ezen tételt intös mottóul — levelem élére teszem, folyton figyelmeztetni akarom magamat, nehogy ezen alaptól eltérve, beletévedjek ama végtelenségbe, mit — politikának neveznek.
Nem akarok teremteni, csupán csak másolni az életből, illustrálni ama szomorú viszonyokat, — melyek itt lent a nép körében — már-már odáig fejlődtek, hogy az anyagi és morális sülyédés örvényétől csak köz választja el — általánosságban — a népet.
Ám ezen alaphangból kiindulva ne méltóztassanak gondolni, hogy egy pessi-mista akarja sötét — képzeleteivel megrontani kedélyük nyugodtságát; — csupán a mindennapi életből veszszük színeinket a leírandó Képhez.
Mi is ama — immár légiót kitévő — panaszolkodók sorai között vagyunk, kik a helyzettel nincsenek teljesen megelégedve és folyton kutatják bajaink forrását, igyekezvén eszmékkel is járulni — a helyzet javitásához.
A hitel megingott.... terményeink nem\' értékesíthetők.... a pénzhiány miatt legszükségesebb házi kiadásainkat sem födözhetjükí..... a demoralizaczió óriási arányokban terjed... és a többi....
Ezek volnának azon általános panaszok, melyek végig húzódnak az országon, a nélkül, hogy reális gyógyszereket kapnánk bajaink ellen.
És mig igy tanakodunk, hol egyiknek — hol másiknak háta előtt ütik meg a dobot — jelezve, hogy ama szörny,\' mely vampyrként üldöz bennünket, ismét
kőztünk teijeszté szét ijesztő szárnyait, — ismét egy áldozatot követel.
E vampyr, e moloch — az uzsora.
Igen uraim, legelső sorban ez ölte és ez öli meg a népet, ez tesz tönkre egy nagy nemzetet, alapjában támadva meg —- a népben, a/kisbirtokosságban — az életerőt.
Yan ugyan sok olyan intézményünk, a mai rendszer szülte sok oly nem áldásos viszonyaink, melyek szintén elég szí-polylyal bírnak a vagyoni életerő ki-szivattyuzására, de ezek nem óly érzékenyen, — nem annyira alapjában támadják meg létünket, mint az uzsora.
Hozott a törvényhozás törvényt a meghatározott kamatlábról és mi örvendve jósolgattuk, hogy — ime elvágták életét ama rémnek, mely a föld-mivesnek, az iparosnak, a hivatalnoknak még munkája után fönmaradt pihenő idejét is megmérgezte, damoclesi izgatottságban tartván még akkor is, midőn kedvencz gyermekével való enyelgésre akará szentelni a nap fáradalmai után pihenésre megtakarított...