Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.26 MB
2015-01-27 15:56:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1550
6052
Rövid leírás | Teljes leírás (595.09 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. október - 80-88. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


^GY-.KAJiKSjA, 1880. október 3-án.
<SCHlií:. szam.
flzenklienezedik érfolyam.
SHzilul ír:
:ofía 4rr. . - « írt. Hl «r< . t ,
o.fy.d «»re 2 ,
Rgy szám 1U kr
HIrdatiMfc
fi faltából p.lit.orb.u atítoimiT 6 ) rain-1.\' lováhfeí inríri 5 Vr RTILTTKRIIRK ■uronktat 10 krirt ti tétnek iel I, üiticiltri illeték miadei Wjes hirdeti.irt kölflc J 30 kr fi.M.ndS-
se»*^-
»SBS
elóbb: ,ZALA-SOMOGYI K Ö Z £x O N TT.
1 A Up szellemi rés*éí / Ufctf közle«éo7ek t \' ísork«uiít5h&ft; ínyifi közlemények pedig- s kiadóhoz bérment»« intézendök : NAGY KANIZS\\ Wi«8SÍQttUL£. Bérmentetleu leveiei. ciak «»mert mauk>úr-te-któl fog»dt*tnak -I
J\'(ésirátok . víísss oou
küldetnek. t
2?.-Kanizsavár08 helyhatóságának, „n.-k£nizsai önk. tüzo! tó-egylet", a „n.-kanizsaí kereskedem* s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület", a „n.-kanizsai kisdedaeveló egyesölet", a n.-kanlzsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya" s több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos- értesítője.
Hetenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a ¡Ildik évnegyeddel m. hé végén lejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány, merüljön fei.
üj előfizetéseket szintén elfogadunk oki—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely tegczélszeröbben postautalványon történhetik.
Hazafiúi tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Mag) arosodjank!
A belügy minister átírt & pénzügyérhez, hogy nem volna-e ezé 1 szerű a név-magyarositásí öt forintos dijakat megszüntetni, mintán úgyis \' kevés pónz folyik ; be e czimen?
Törs Kálmán országgy. képviselő a »Vasárnapi Újság*-ban ezelőtt két évvel már hangsúlyozta volt annak szükségét, hogy ama dijak eltöröltessenek és bo$y nem közönyös ránk nézve: vájjon hevünk — ha magnnk magyarérzélmüek is vagyunk — magyar hangzásu-e vagy sem ? !
Feltéve, hogy egy alkotmány-válság után népszámlálás lenne, hiába mondaná Goldstein, GIück, Eosenkrsnz, ítemenyik, Dietrich, Kreybiger, Czernyinszky, Brozo-vics, Sztankovics, Pomutin, Hütter, Hut-ter, Svoboda stb. stb. hogy — magyarok vagyunk; azért csak más nemzetiségűeknek lennének felvéve. De békés életünkben is nagyon furcsa, hogy például a
világkiállításokon í>ly kőjmjen tévútra vezetik a külföldöt idegen névhangzásu kiállítóink, cultur képességünk iránt.
Igaz ugyan, hogy a megpróbáltatás nehéz napjaiban sok idegen nevű jeleseink voltak; de az utána következő időkben keservesen tapasztalhattuk, hogy a magya rok létszámát tisztán a név után itéiték meg és költötték rólunk, hogy: minden más nemzetiséggel szemben kisebbségben
vagyunk.....
Alig-alig akad bármely- nemzetnél is, hogy a polgárok neve ne hordozná magán világosan nemzetünk nyelvét, csak mi magyarok vagyunk e téren oly absurd\' helyzetben, hogy majd minden második magyarnak idegen hangzású neve van.
Minden ily nevü hazafit kérünk tehát: ne vegyék közönyösen e csak látszólag jelentéktelen ügyet. Három-négy sor irás és.... nemzeti ügyen van lendítve!
Előre is gratulálunk a belügyér jó gondoltához, várjuk a mielőbbi intézkedést és akkor: papirosra minden nem magyar nevü, de igaz magyar!
V... L.
A király Pécsett,
— 1880. szeptember hó 24-én. — (8ajit levelezőnktől.)
Pécs városa örömünnepet ült.
Fényben aszott az egész város s a koronás magyar királyt állásához méltó királyi fénynyel fogadta.
A város díszítésével megbízottak elkövettek minden lehetőt, hogy a várost, melynek falai köst több 1G0 év óta koronás magyar király nem volt s ennek fogadtatását minél fényesebbé, minél szebbé és magasztosabbá tehesse.
4 nap óta folyton szakadó eső s orkánkén: dühöngő szélvész közepette hangya szorgalommal működő bizottság f. hó 23 áo esti órákban bevégezte nagyszerű munkáUtát.
Beköszöntött végre folyó hó 24-ike, ama nevezetesebb napok egyike, mely Péc* városára örökre emiékezetes marad.
Mig 23-án este kétségbe . esve nézett mindenki a következő nap elé, s lemondott a reményről, hogy a még esti órákban is zápor« kén; aláhalló e»ő a tán másnap az ég kiderüljön.
24-ikén reggel gyönyörű veiőtényes napra virradtuok.
A városba érkező idegenek kora hajnalban ellepték az utczákat.
6 óra tájt hullámzott a népség az utczá-kon. Sokan a vasúti indóházhoz sietlek.
Perczel Miklós Baranyamegye és Pécs város főispánja, Aidinger János Pécs város polgármestere, úgyszintén a magas vendég elfogadására alakult küldötiségek és a 90 tagból álló b Donászi Miklós pelérdi földbirtokos veze-léde alatt gyolcsgatyáb n; bő ujju ingben és vá\'lra vetett pitykés mentében felöltözött — ugy szintén a városi 50 főből álló s msgjHr ruhába öltözött lovas bandérium az indóház előtti térségen foglalt állást.
A bizottságok az indóház perronján csoportosultak.
Pon.ban 8 órakor a Haviboldogasszony hegyéD elhelyezett taraczkok megszóllaltuk s jelezték a legmagasabb vendég megérkezését.
A* udvari vonat megérkeztekor az indóháznál lövő pSchmerling"-ezred , zenekara a néphymnast játszta, s a nagy számmal összegyűlt közönség peresekig tartó éljenzéssel fogadta Pécs városa legmagasabb vendégét.
Ö felsége, ki huszártábornoki egyenruhát visel:, a kocsiból kiszállva kegyelmesen köszöntött as ott levő bizottságoknak s szemlét tartóit a pályaudvarban elhelyezett honvéd diaz-szá-zad felett.
A szemle megtartása után 0 felsége a polgári bizottságokhoz lépett s itt Perczel főispán által hosszabb beszéddel fogadtatott, melyre ó felsége következőleg válaszolt: 9 Köszönettel fogadom hódoló szives üdvözletü-
ket. Örömmel jöttem hosszú idő múlva szép vidékükre s biztosítom Önöket, hogy őszinte megelégedésemre szö\'gál néhány napot körükben tölthe\'.ni." , Ezek után a városbai bevonulás vette kezdetét -ülői mentek a banderisták azuü-c a polgármester és főispán, utánuk ő felsége Tisza Kálmánnal, a hadsegédek stb
A menet a városház előtti gyönyörűen ej készített mü<é<zi kivitelű diadal k&pufcAi megállott s itt ó felségét a polgármester fedvő-zölte, mire ó felsége következőleg váiaezok? «Fejezze ki Pécs város közönségének megelégedésemet és kö3zönetemei «» fogadtatás felett.* Erre a di&dalkapucá? felállított 50 fehérruhás hölgy közül Worsinaskv k. a. üdvözlő szavak közölt egy gyöftyörii. virágcsokrot nyújtóit-át ó felségének.
A diadal kapunál íeiállilottog^ sx megyék és városok küldött«\', disiaisgyarbaü jslectek meg.
A székes-gyháí eiótt Duiáucsky líáador pécsi püspök a cleratsai üávüxiolie 0 Seiaégét, ki ezután a székeaegyfcazbaa tartott T^i«amra vonult s innen a templom\', meucye*ot at*U a püspöki palotában részére királyilag rendezett lakosztályba.
9 óra után megkezdődött a k&idövwíégsk fogadtatása.
Zalamegye küldöttségének Üdvözletét ö felsége következő szavakkal fogadta:
»Szivesen látom Zalamegyo küldötteit ii jelenleg azok Borában, kik hü érzelmeik ál* tal v e z é r e> 1 t e t v e, loyalit rí-gaszkodásakról b i z t o s j t a n t k. — Hinni akarom, hogy Önök a megyei népesség túlnyomó számának érzelmeit tolni* csolák és szívesen fogok emlékezni jelen szavaikra, midőn Zala népessége múltjához híven a biztosítást minden alkalommal tettleg is bevál-t.a n d ja. E reményben örömest küldöm megbízóiknak üdvözletemet s kegyelmem bistosi-
táB át.\'
TÁRCZA.
Az én vagyonom*)
Mossse maradt atyafiak, Madárlátta jó baritok, Nagy sokára felkerestek, M-gtodni, hogy „mikép állok?" S hogy vagyouom megmotasaam, Nem is kerüL nAgy munkábs : Nem rejti art titkos zárral, Tűzmentesen nagy vas láda.
Itt van er a caapat gyenaok, Piros srczn, mint az élet; Kiknek a mint ran mit enni — Hango« kedTök egyre éled. fi ázabár biaony s tételre Eddijj még nem igen kérték : De mennyiért el sem adnánk, Az afBsszeg birto« érték.
És nem-e nagy választékú
az ,.áltó", „morgó" tőke ? lábdenféle iii«Jsre van : Fin, leány, barna, szőke.
5 ezek mellé szoba, bntor, Felszorélés, hogy nincs szima. Hát a könyvtár b irathalmaa: £rtókpcpir — mázsa számra
Mind igen szép, j»j be kedve«,. Uondegatják mo»olyg<>ao; Mintha szemük fut kérdezné : A fSldKtrtok, hát az hol van ?
6 éa nyugtatom: hogy ne volna? Ha oly sokat adnak-erre.
Caak várjanak ebéd ntán — 2£=jd kinézünk a f&ldekre.
»>•8 családi képet a holdognlt hátrahagyott s még meg nem jelent müveiből közöljük Szerk
Akkor aztán, ime tessék:
Itt a vetés, oti a plánta ;
Megöntözv®, jól miveivp,
Egy sem vész be a burjánba.
No\'s hát nem szép: busz dülló föld —
Ennyi eR>ütt hamarjában ?
Persze, hogy mind csak cserépben
A folyósé ablakában 1
RÁKOSI lászló.
Az öreg jó Kálmán bácsi.
(Elbeszélés.)
Ki ne ismerné az öreg Kálmán bácsit. Ő\' as, aki végig nyargal K. város utczán és rendesen be benéz egy régi jó barát, vagy ré^i ismerős lakására és az egykori kollegákat ily szavakkal üdvözli:
— Komisz idő van. A bzóI hordja a zúzmarát; nem iszol egy kis pálinkát? —
Ekkor aztán hosszukabátja zsebéből elővesz egy csorba üveget, a melyen a ragezédula arról tudósit, hogy egykor a palaczk „Scht Sirmi-scher Liquer* t tartalmazott; s oda nyújtja az üres üveget, hogy ígyék belőle.
Aztán nevetve visszadugja belső zsebébe és tovább rohan és bekopogtat a másik ismerőshöz.
Azt mondják szegényről, hogy egy . kereke hiányzik, sőt a rósz nyelvek azt is hiress-telik felőle, hogy csendes őrültségben szönved.
Öt éve mult annak, hogy ér megismer-, tem ő\' ezóta mindennap, legyen az bár a leg- . zordooabb, vagy a legmelegebb, végig futva a városi ismételten mtgteszi azt.
Hogy ki volt a jó Kálmán bácsi, mi volt oka annak, hogy ily szerencsétlen tett, h& kíváncsi vagy re* kedves olvasóm, elmondom.
Szálljunk vissza néhány évvel a dicső szabadságharc! elé, amidőn még nyugodtak /oltak a kedélyek, a midőn még különbség volt a nemes éá nem nemes között b ez meghunyászkodva, de boszut forralva húzódott el amaz mellett. —
Gyorsan repüljünk messze e helyről a béresek közé B. városka melletti pusztára, a mely mélyen fekszik a hegyek között az ezer meg ezer élvet nyújtó völgyben; s e helyet már láthatjuk akkor, ha a képzelet sebes szárnyaival leereszkedünk ama szik la-csúcsra, a mely oly merészen nyúlik ki a hegyóriáaról, mint a szédítő magaslat keskeny szirt párkányzata. Már innen látjuk ama uri lakot, amely oly barátságosan int felénk, híva a boldogok köréoe, híva le a völgybe, ahova a patak is sürögve siet le innen a szirt melől s vig csevegéssel sikamlik eL Siessünk le mi is, —--
de mégis ne, hiszen itt közeledik az, a ki a bol dogságot terjeszti e vidék fölött, akinek üdv-körében minden uj életnek örvend. S ki e nő ? Ki ez angyalt teremtés? Az öreg Sághynak leánya ő, aki mint béke angyala és mint Erős, földi szerepre jött.
De nemcsak lelkileg angyal, aiakja is lebilincseli a fogékony keblet. Aranyhaja dú* fürtökben ömlik vállaira s mosolygó arczai oly édesdeden intenek s hófehér karjai p karcsú sudár termete oly széppé teszik, amily szépséget csak a művész ecsete is ritkán fest.
Jó kedvűn hajol a pázsit virágaihoz s leszakítva csokrot alakit, majd a patak nefelejcseiből tép pár szálat. De im hirtelen komorság villanik ái srczáns gondolatokba merülve ül le itt e szirten, ahol mi időztünk. Majd dalra nyitja
ajakát s százszorosan visszhangzik a kedvet hang az égnek meredő hegy Makrói. S mint fölvert őzike, ugrik fel nyughelyéről, amidőn énekére férfias erőteljességgel hangzik: „Hahó! Hahó!* s nem telik bele néhány perez, a félelmet bátorság váltjS fel, amidőn a fenyvesek közt kanyargó útról egy férfiú lépett a bájteremtés, Erzsi elé.
Erzsi arczán a meglepetés és öröm vonásai váltakoztak s remegő hangon üdvözölte az eléje lépő férfiút, akit oly jól ismeri, aki után vágyakozott, körűi iengva őt gondolataival.
Pásztor Kálmán, K. városka egyik leggazdagabb lakóss. volt ő. Nyílt arczán az ifjúság derűje sugárzik egyesülve azon megragadó vonásokkal, amelyek Erőst min: mondani szokták, a bájos Erzsit is bebiliucselték. Hát még az a kedves modor.
Mily nyájas volt az üdvözlés isi S most mindketten beszédbe ereszkedve haladtak a keskeny ős vényen a boróka bokrok köztié a völgybe De a vig csevegés komolylyá változott, amidőn az egykori házi barát, Gerő került a szőnyegre. Hísí ez engesztelhetlen vetélytársa volt Pásztornak s nem egyszer kellett tőle túrni galádságot s mindazt ámít egy alattomos jellem szőhet.
Erzsi gyűlölettől remegve ejté ki ajkain a Gerő neve: s balsejtelem fogt* el szivét mindig e rév emiilésére. S megkónyebbülve lélek-zott fel, midőn Kálmán hosszú hallgatás után elragadtatva szólt:
— Még soliasem találtam ily Esépnek a helyet, mint most. De írem csoda; hisz most o természetszépségek ragadták gondolataimat. Mig fentebb vigan csergedezett s patak mellettünk, én is vig voltam, s caak most térek visaza oda, mióta :<<mét hallom a kellemes zuhogást.
Kai számaikhoz a .Zalai Tanösy 5-ik száma van rsndes meliékieíü! csatolva.
tizenkilenczedik évfolyam
11 órakor ó felsége kíséretével együtt a nevezetesebb helyek megszemlélésére indult. Először is a „Mi asszonyunkéról czhnzett női zárdát látogatta meg, innen a „Rudolfinum" árvaházba ment. Amidőn e helyen , kocsijából ki és abba beszállt, elébb egy éltes paraszt nő, azután egy szegétíyesen öltözködött agg férfiú egy-egy, több melléklettel ellátott kérvényt nyújtottak át. ó felségó az árvaház megszemlélése utan az ezuu épület ós a közkórház közt levő török mecset (most kórháai kápolna) külsejét szemlélte meg s a kíséretében levő főispánhoz ez épületre vonatkozó kérdéseket intézett. Ezek után ó felsége a városi köz-kórházat, a „Litke" kaszárnyát, a Zsolnay-fóle majolica gyárat, a katonai kórházat éa pap növeldét szerencséltette magas látogatásával.
Délután 4 órakor Ő felsége a sátortáborba ment s miután itt mindent megszemlélt a lövöldébe hajtatott. >
A város- ós sátortáborban tett .körútja alkalmával az 6t folytonosan követő nagy néptömeg által lelkesült s öröm rivalgással párosult „éljenzéssel* fogadtatott.
Esti 6 órakor udvari ebéd volt, melyre mintegy 80 vendég volt hivatalos.
Az ünnepély egyik legszebb része csak az est beálltával volt szemlélhető.
A szorgalmas rendezőség a délután folyamában az esteli kivilágítás előkészületeihez fogott. Leirhatlan azon hatás, melyet-az oly pazar fénynyel kivilágított város az utczákon és tereken hullámzó nagy néptőmegre gyakorolt.
Legszebben ki voltak világitva a székesegyház, melynek főbejáratánál a királyt huszár tábornoki egyenruhában ábrázoló életnagyságú olajfestménye felirattal: „Isten áldd meg a királyt! hogy dicsővé s nagygyá tegye önmagát és a Hazát!" — diszeskedett, i&\'g a templom teteje bengáli tüzfénynyel világíttatott meg. A főgymnasiumi épület,\' melynek ajtaján mécsekből a magyar czimer ós korona gyönyörűen volt alakítva, továbbá a női zárda a zsidó templom, Szláby nagyprépost s többek háza. 4
Esti 7 órakor ó feleége sóiakocsizást tett a pazar fónynyel kivilágított városba.
8/»8 órakor 600 lámpion és 400 fáklyával megindult a dísz-menet a városház előtt a palota előtti térre indult, hol a városi zenekar kíséretével a dalárda énekelti ő felsége a püspöki palota erkélyén megjelent s magát.a nagy-Bzáxnu közöüBÓg előtt több ízben meghajtotta.
A zenekar a palota elől elvonulva a Széchenyi-térre ment, hol 10 óráig játá2ottv
Szombaton f. hó 25 én délelőtt a nagy hadgyakorlat tartatott meg a pelárdi, xnálomi ás udvardi határokon.
ő felsége a hadgyakorlathoz reggeli 8 órakor érkezett meg. Megérkezésekor nagyszámú közönség s a szomszéd falvakból összegyűlt 8 fehérruhákba öltözködött koszorús leányok lepték meg.
As Ügyesen s kellő tapintattal megoldott hadgyakorlat 10 órakor véget ért. 1
ő felsége a parancsnokok helyes intóz-
— Valóban 1 oly egyszerre változott beszélgetésünk komolylyá a habok elnémulásával, midőn oly halotti csendben sikamlottak\'el mellettünk.
— De há* miért is hoztuk elő, mond,Kálmán azt a Gerőt, hisz az ellenségekkel legjobb csak gondolatban foglalkozni s ez is elég?í —
—- S most ismét ? felele Erzsi, hagyjuk már abba Kálmán. Hogy el ne felejtsem mondani, az öregem már várja önt, e csodálkozik ritka megjelenésén.
Kálmán megilletődve hallgatta az édes szavakat s még inkább megilletődve mondta:
— Igaz, régen nem voltunk együtt, de ha nagysád is ugy akarja mint én, annál többet leszünk együtt ezután ; s később megszakítás nélkül. —
— S ha atyám ugy akarja — mond Erzsi — mint én óhajtom, akkor örökké. Ez volt óhajom, erről álmadoztam én oly gyakran, mondhatni, mindig. S ha ez teljesedésbe megy, büszkén kérdem a világtól: van-e nálam boldogabb lény? —
E szavakat mély hallgatás követte, de annál nagyobb szerepük volt a szemeknek. Egymás arczán pihentek azok s ha a házhoz érve az öreg Sághy nem közeledett volna, tán a mély tekintetek\' többet is mondansk. De az Öreg ur öröm riadva kiálta — Servus édes öcsém-ét — s forrón ölelte meg a kedv6a ifjút 8 szoritá magához azután leányát.
Víg volt most a ház még inkább; a jó
Sághy bácsi helyét sem találta vendégének. *
Múlnak a napok s K. városka utczáin csoportba gyülekeznek a férfiak hangoztatva, hogy 8ághy Erzsike, a megtestesült Eros; menyasszony.«. -
zalai k
kedósei, a gyakorlat sikeres keresztül vitele, a honvédség jó kinéxése, kiképezte té»e ■ a had-gyakorlatbani tehetség« felett örömét és telj* megelégedését nyilvánítón 7*11 órakor a gyakorlótérről, a táborkarral egyetemben, lóháton távozott el.
Délután 2.órakor ó felsége külön vonaton a bányatelep megszemlélésére indult.
A bányatelepen valóságos ünnep volt-
As ezeret felülhaladó munkások Ünnepi öltönyeikben lámpáikkal kezükben sorfalat képezve vártáig be as érkező legmagasabb vendéget.
A bányatelepen ő íelaége az összes gépezeteket s az iskolát is megszemlélte, melynek vendégkönyvébe nevét bejegyezte.
A bányatelepen 2 diadalkapu volt egyik „Viribus unitis\' és »Glück auf" ! feliratokkal, mig a vaButi indóháznál ¿Isten hozott!* felirat volt olvasható.
Az udvari ebéd !/a6 órakor tartatott meg.
Esti 7 órakor ő felsége az u\'czákat "ellepő óriási közönség folytonos éljenzése közt vonult ki az indóházhoz.
A kivilágítás e napon mondhatni, sokkal nagyobbszerü volt, mint tegnap.
Az indóházhoz vezető fasorban minden huszadik lépésnél egy-egy bolt iv volt felállítva, melyen 100- meg 100 mécs és lampion égett.
Az iddóháznál ó felségéhez Aidínger János polgármester intézett búcsúbeszédet, mire a legmagasabb vendég köszönetét és legmagasabb megelégedését nyilvánította, oly kijelen téssel, hogy a polgármester „tudassa ezt Pé cb városa közönségével".
ó felsége ez után a óoupéba szállt s ennek ablakából kihajolva fejbólintással köszönte meg a közönség lolkes éljenzését.
Az udvari vonat elé kapcsolt mozdony elején egy díszes kivitelű magyar czimer. és korona két-két zászlóval volt helyezve. A mozdony többi részét zöld cserkoszorú s minden oldalról 8 — 8 zászló ékesítette.
Az egyes állomások útközben is, mint pl. a szent-lőrinczi, szigetvári, gárdonyi és barcsi fényesen ki voltak világitva és srámtalan lobogóval feldíszítve. ■>
így folyt le Pécsre nézve ama nagy fontosságú 8 felejthetlen eöilékü ünnepély.
Élénken fog Pécs jelenlegi ifjakori nemzedéke visszaemlékezni ame szép ünnepélyre.
A város teldiszittetécp, a vasúti indóház tói a püspöki palotáig 10—10 lépésekre felállított árboczokon függő nemzeti és városi lobogók az ünnepély fényét nagyban emelték* -Nem lehetett egyetlen házat sem látni, melyen zászló nem lengett volna.
Alig hiszem, hogy valaha Pécs » mostanihoz hasonló ünnepet ért volna.
Éljenek soká az ünnepély lelkes és buzgó rendezői, éljenek a város hazafias lakósail
BAKA.
Tehát Erssike menyasszony.,.
De ki az, akin a csoportban a chameleoni tünemények láthatók ? Hosszú fekete haja által eltakart homloka redőkbe vonul s halál sápadtság futja el arcsát, maj-i kigyúl as, s elfojtott lélekzettel vágja ki magát a csoport közöl 8 a leggyorsabb léptekkel halad a kövezeten.
E férfiú az említett Gerő volt
Egy alacsony, de tisztességes ház kapuján rohant be s szobájába érve egy székre ro gyott. Ajkai átkot lihegve mozogtak s hosszú, ideig ült igy a legrémitóbb arcz kifejezéssel. Végre asztalához ült s írni kezdett; irt mindaddig, mig a düh el nem fogta. Roppant erővel ütötte tollát az asztalba, amely éles pengét kőzött töredezett darabokra. Majd asztal fiókjából egy pisztolyt vett elő s e szavak köst töltötte meg: - ,
— Édes a boszu. —
Ezután már nyugodtabb volt. Elment ismét fölkeresni társait, akik előtt Ügyesen takarta boszu tervét s teljes nyugodtsággal kérdezősködött a lakodalmi nap után.
— Tehát mához egy hétre! — kiálta fel a tudakozódás után.
— Mához egy hétre I Sirba viszitek e nap hírét Sághi Erssi s te kényes vőlegény! Eljön a boszulás percze. —
S el is jött a várva-várt nap, az a boszulás napja.
K. város lakóssága sürögve forrt az * nt-ezákon, de főkép, amint gondolhatjuk, a templom előtt Ismét láthatjuk a csoportokat súgni búgni b csak Gerő az, aki kimért léptekkel sétálgat magasan tartva fejét s büszke megvetéssel tekint a mellette elhaladókra.\' Arcza ismét halarány s vonagló ajkáról majdnem minölr második lépésnél e szavak repülnek el:
ö z íí o n r.
Az alsó-ausztriai ip.arkiállitásról.
— Eredeti tadjSsitás: — Bécs, 1880. évi szept. bó 22-én. IIL
(Folyt, és vége.)
Abeles Lipót (lerakat, Bécs, I. Wíeder-thorgaíse 17.) vásson, fonó és szövőgyára nem csekély figyelmét vonja magára a látogatóknak. — A czég 1840 tóli fenállása ¿\'la több gyárral szaporodott, ugy hogy a cség főnöke jelenleg a különféle gyárakban több 3000 embernek ad foglalkozást és a négy évtizedben nyert lendület, —elég bizonyíték arra nézve, hogy a czég exportja nagy és exportált tárgyai szívesen vétetnek fel bárhol is, mely csakis örvendetes és megtisztelő a nagykereskedőre nézve. — Gyártmányai egy része a cs. kir. hadsereg számára van Bzánva és Erlach (Alsó-Ausztria), Ro\'.h Rostelez, Caeh Trübau, Poraik és Rudelsdorfoan (Csehország) felállított gyárai haVonkint közel egy millió métert szolgáltatnak ki. — A vágyat, ujabb és raffiniiozott mustrák által elvakítani a népet sohasem tartozott A beles Lipót czégéhez, hanem igyekezett szerfelett solid gyártmányait a nagy közönség elé terjeszteni. — És csakis eme törekvésnek köszönheti a czég, hogy exportált tárgyait nemcsak Németországban, hanem Oroszország ban sőt a tengeren tuli kikötőkben szívesen veszik. — Ezen fáradhatlan, sokoldalú és tehetséges munkálatok, nem maradhattak soha megtisztelő elismerések nélkül; 1869 óta, mióta a czég legelőször exportált, — tavalyig azaz a Sidney kiállításig, Abeles ur a legelső kitüntetésekben részesittetett, mi reá nézve annál nagyobb érvénynyel bir, mert Abeles ur. 40 év ó\'a fennálló Ktablissamentjét miudig 8».2mélye-Ben vezette.
Weiss psszony párisi miederjei (Bécs, Neuer Markt 2. 1-ső emelet) már régen egy alapos renommeének örvend a nővilág előtt és előnyei folytán a medicine férfiaí által is mái tóan ajánltatott a női ifjúság számára. Weissné asszony érti az Etablissementjából kikerült miedereket Ízlésesen készíteni és kivinni a legnagyobb elegantiával. — Weissné asszony által a legújabb FaQonu kiállított miederek, sok megtekintésre méltó tárgyat tartalmaznak. — Mogemlitjük azon miedert (Gurasse bee de cigne), mely mulhatlanul szükséges hölgyeink mostani divatú szük ruháinál; a lovagló mi ed=r (Corset amazoné), mely rpganyos mosgékony-sagiaül fogva a csipőmozgás alkalmával a nő nek semmi hátrányára sem szolgál; mieder, ferde növésuj gyermekek számára sljb. — Továbbá oly miederek is találhatók e lerakat-ban, melyek a gerinczoszlop netáni meggörbül ósekor rögtöni segélyt képesek nyújtani.
A butorkiállitás a rotundában ismét jólét adta ama előrehaladásnak, melyet az alaó ausztriai bútoripar az utóbbi években tett; a bécai butorczégek kőzött, — melyek as ipar-kiálJiiáson szép számmal jelentek meg — első helyet foglal a Kron P.-féle czég (lerakat Bécs, L Himmelpfortgaase 6.). — Álta.<a kiállíttatott egy mennyezetes kettős ágy, egy kárpitozott ülőbútor drop és selyemdamastból készitett és
— Éd oa a boszu. —
Már iátazik a porfalleg • kétségtelen, hogy a boldog pár ;ön. Gerő zsebéhez kap ennek láttára, a belenyúlva felhassa pisztolya kakasait. s azoknak minden csettenésénél jéghideg zsibbadtság futja át tagjait
A porfelleg mindinkább közeledik s pár porca ós a Tárosba ér.
Gerő bámulatos higgadtsággal nyel zsebébe, s midőn előtte robog a menyasszonyi fogat, eldördül pisztolya s Erzsi kezéből kihull a csokor, de caak a csokor.
Ilyen a boldogság első percze ?
Gerő többé nem volt található. Az esküvő folytonos ref.egés kőzt történt meg, de a .szerelem" és „igen" szavak annál meghatóbban ée élesebben csengtek.
S az öreg Sághy 5r5m között várta vissza a megrémülteket s most ő is velük remegett és télt.
De ki ronthatná meg a boldogságot, ha a sors is közre nem játszik.
n.
Évek múlnak s a multat elfödé a feledés fátyoia; feledve már Gerő tettét, nyugodtan s boldogul élték az üdv-napokat Erzsi és Kálmán, hisz Gí-rónék már a lakodalmi nap óta hirét sem hailák. S igy nem volt, aki meg zavarja perczeiket áakálódásíival, gálád tetteivei.
Boldogok voltak ők a pusitai magányban, ahol csak á patak csengése, a fülemülék csattogása pótolt minden városi sajt a mulatságot ; hiai e bájzenéa elmerengni fölülmúl bármi földi él»ot, különösen olyan hőn dobogó s legmélyebben szerető szivek ölelése mellett, Ae öreg Sághy édes örömmel legel te té szemeit e szerető angyalokon s gyakran kiáltott fel
oktober 3-in 188a >
■ selyemmel díszített alvószoba berendezés. — 1 Az ógagy solid ¿1 felette ixléses, művészi ki. vitela egye» darabok, mind a szakértők, mind a nagy közönség teljes vágyának eleget te»,, nek és a közönségnek alkalma van szükség esetén a valódi és mesteri iparoshoz fordulhatni, kívánalmait illetve megrendeléseit teljesítendő.
— A lerakatban található a nagy választékú bútor, mely magában foglalja a legfinomabb éi ■ legmüvésziebb kivitelű aalonbutorokat és attól lefelé a legegyszerűbb bátorokig é* egyáltalán képes, minden otthont ízlésesen disiiteni.
Hogy as osstrák üvegipar a világpiaezon előkelő helyet foglal el, — az eléggé ismeretes; ha a rotunda belsejében jobbról az üvegkiálli-táson járatjuk végig szemeinket, akkor as egy ragyogó csoportnak tűnik lel. — Közelebbről megtekintve, — az osztjákok dicséretére legyen mondva — az elismerést érdemlő, gonddal éi kitűnő Ízléssel összeállított lerakat, mely Stölsle , C. fiai tulajdona, vonja magára figyelmünket. A Stölale C. fiai czég (főlerakata: Bécs, Wie deo, Freibaas; kisebb lerakata : Rudolfsheim. Schönbrunuerstraese 26. Bécs; azután Prágában Ferdinandstraaae 33.) annál ii inkább örvendhet éz hírt szerezhet as osztrák iparnak, mert bét üveggyára közül öt Alsó-Aostriában van és csak kettő Csehországban és igy a kitűnő gyártmányok — melyek messze elterje désben részesülnek — képesek nagy mértékben csakis as osztrák ipart emelni. — A czég megmaradt &ma régi elve mellett, hogy a. ki* tűnő cseh üveget, annak tisztaságát, éi átlátszóságát megtartani igyekszik és távol van attól, hogy a művészi raffinirozást, — mely az üvegre nagy kárral hatna — gyárába bevezette. — Itt a fősuly csakis a nemesítés, alak, .köszörülés finomsága és faragványokra fektettetik, miközben a művészi játékok festékkel éi tes-téki diszszel tökéletesen kihagyatnak. — Igy hever elöltünk a gyönyörű munkák egész sora, melyek kivitele a technikai gonddal karöltve jár. — Leginkább ki van ez fejtre a luxaid tárgyaknál; itt van előttünk egy görög edény (virágtartó) zöld üvegből, mely . többszörösen van díszítve kék üvegbőlolvaaziottcseppekkel, mely egy gyönyörű, természetes szinvegyűlé-ket boz léire, egy disz, melynek, technikai kivitele-persze nagy bajjal jár, minthogy e dara bok több mint százszor mentek az olvaaztó-kemenczén keresztül. — Hasonló mesteri kivitelű a világos üvegből készült asztali servioe, a remek faragváayokkal és szépen felrakott ttvegbengerkékkel; — mig másutt italgarni-turák topal, borostyán és aranysárga színekkel, melyek egy gyönyörű szinvegytt\'.éket adnak.
— Mindezek elegendő bizonyítványt adnak arról, bngy a czég a legutóbbi időkben mily óriási léptekkel haladolt előre ez iparág terén.
— De nem csak a luxustárgyakban, —; melyek a Slölzle lerakatot díszítik — hanem olyanokban, melyekben as al.ki, technikai és művészet hát érbe van szorítva —. ilyenek a közönséges háziszerek, — a legelső hely a czéget illeti; láthatói itt közönséges ivóaervicet bámulatra méltó gyönyörűen köszörülve, melyre a czég különös gondot látszik fordítani. — Elégedett
(Folytatása a mellékleten.)
örömében, hogy ilyen boldog még soha sem volt, csak korán elhalt neje oldalán.
Ily ártatlan örömek, a szerelem és szeretet örömei közt teliettek az évek s mindnyájuknak, de főkép a jó öreg Ságbjnak karjai ölelték a kedves unokát, mint a legtisztább szerelem zálogát.
Ismét kérdezhetjük, ki ronthatja meg a
boldpgságot, ha a sors közre nem játszik.
* *
c
1848 tavasza van; nem olyan a közhangulat, mint az előtt, hanem ai egész ország oly ab, mint egy tűzhányó hegy, amely föld-rengetéseivel hirleli haragját Elhangzottak a buzdító szavak s fegyver oaillogotl már a jó honfiak kezében s a hüvelyéből kirántott kard és a vörös sipka félelmetesek kesétek lonní.
S a nyugodt családi körökben is nagy izgalmai kelteit a napi törlénet,
Szegény öreg Sighy is lelkeaült és mégis szomorkodott, mert tudta, hogy Kálmán set fog kimaradni a véazee mozgalomból s féltetio őt, mint egy sejtelem súgva neki a véres drámát
A balsejtelem nem csak őt gyötörte kínosan, hanem Erzsit is bántotta a kétes jövő s ennek nem egysser adott kifejezéet; de mit tesz a haza szó I
Talpra állt minden jó hoafi i kéiz volt vérével adózni a haza oltárára s caak az elfásult szív volt az, aki vesztegette az időt
Kálmán is katona lett éz pedig veszélyes helyen, itt az oláhok közölt, akik eddig meg hunyászkodva szolgáltak araiknak, de moat, most nem volt egy is, aki szabadon ne akart volna lélegzeni, ura ellen íurditván éles tőrét s as eltűnteket asásszorosva visszafizetni ne akarta volna.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 80-ik számához.
mosoly lyal nézhet Austria az ipar ilyen férfi&íra, kik — mint a Stölzíe gyár — majd egy munkás hadsereget foglalkoztat gyáraiban (Eugénia, Eilfang, Ált- UDd Neu-Nagelberg, Sofíentha! und Lud-wigsthal Alsó-Ausztriában, Sucbenthal és Georgstbal Cseboszágban), kik nála biztos kenyeret bimak és családjaik biztos jövője meg van vetve. A czég minden kiállitáson — melyen részt vett — a méltóan megérdemlett jutalmat elnyerte és kétséget sem szenved, hogy a czég a Jury figyelmét jelen esetben magára is vonta. — A legszebb jutalom min den esetre ama kellemes és. édes öntudatban áll, a hazai ipar híréhez, a hazai munkaerő javához évek hosszú Borán át ily gazdag mértékben járulhatni I SZOMMER SÁNDOR, építészettan hallgató.
Bűnügyi tárgyalások jegyzéke.
Zala-eg6T8zegi kir.. törvényszéktől.
(Folytatás és vége.)
Október hé 8-án.
771. B/80. Sz. L Berke Ferenc« s társa hatósági közegek elleni erőszak bűntettével vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
1671. B/80. Sz. 1. Kovács Juli gyermek-öléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1796. B/80. Sz. 1. Pujcaek József s társai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Október 15-én.
1752. B/80. Sz. 1. Recsek Márton sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1868. B/80. Sz. I. Kiss Ferencz súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1931. B/80 Let. Halász Mihály s társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
Október 21 ón. ,
376. B/80. Sz. 1. Mohos Pái sikkasztással vádolt elleni ügyben 3 ad bir. Ítélet hirdetése.
2151. B/80. Sz. 1. Sötét Ferencz sikkasztással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ítélet hirdetése.
Október 22 én.
1940. B/80. Sz. 1. Dömdk György súlyos testi sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
1951. B/80. Sz. 1. Dobosi Ferencz lopás sal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2089. B/80. Let. Zóka Ferencz s társai lopással vádoltak elleni Ügyben végtárgyalás.
Október.29-én.
1969. B/80 Sz. 1. Tóth Károly lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2017. B/80. Let. Idei József lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2048. B/80. Let. Pilipár János emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
Zala-Egerszegen, 1880. szept. 27-én.
MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató.
Helyi hírek.
— ö Felsége neve napján okt. 4-én a •főgymn. ifjúság ének- és zenekara közreműködésével lesz a nagy mise megtartva a Szent-Fe-% rencikrendüsk templomában.
De most térjünk vissza ahhcz, akit oly régen nem láttunk, akinek nem volt biztonsága e vidéken, Gerőhöz, Gyilkos szándéka után külföldre ment, de most hirét vévén a mozgalmaknak, ismét visszatért; nem hagyta nyugodni boszu vágya. Ha a boszuterv először nem sikerült, az elfojtott láng. majd még vészesebben nyaldossa körül a-martalókotl
Gerő visszatért, de csak rejtek helyeken lappangott, még pedig az oláh lázangók között, b habár gyűlölte is ezeket, de néhányat kiszemelt boszutervének kivitelére« Különösen Kálmán oláhjait bujtogatta 8 természetes, az ily embernek nem kell sok.
S ha a rengetegbe megyünk, most is három morcz alakot látunk egy dühtől sápadt arczu egyén körül a fenyvek setétjében. Hogy ki volt ezen furía, könnyen reá ismerhetünk az alattomos vonásokról Gerőre. Három oláhval főzte a tervet s a hosszas koholás után e szavakkal válltak el egymástól: "
— Majd éjfél előtt... tehát bizonyosan. Átok a terv árulójára.
Most mindnyájan más irányban mentek b Gerő még höBszas kóborlás után jutott egy ösvényre. Fejét lecsüggeszté s arcza belső küzdelmet árul .-el. De nemsokára egy ismert helyhez ér, azon szirthez és pátakhozt ahol Erzsivel először találkoztunk. Itt még inkább elsáppadva ült le, s hosszan, merengve nézett Sághyék lakására. Lába ingadozott, midőn felkelt s ajka átkot mormott.
Innen visszafordulva K: városkába ment, nem félt az emberektől, hisz tnár tán reá sem ismernek s amügy is már eetétedni kezdett. Szemei mereven keresték az embereket, de ismerőst vajmi keveset talált; csak a vendéglő előtt állt meg g tagjait jéghidegség futotta át, a midőn az ajtón Kálmánt látta kilépni. Tekin-
— A helybéli főgymnasiumi „Gyakorló iskola" 1880. szept. 20-án tartotta hetedik év-folyami gyűlését, a melyen Ft. PapjJáiw* igazgató ur, mint a gyakorló iskola elnöke, a tagokhoz intézett buzdító beszédében különösen amaz óhajának.adott kifejezést, hogy irodalmi működésében mindenkit a szép, jó és igaznr k eszméje vezéreljen, b hogy ne személy személy ellen, hanem eszme küzdjön eszme ellen. — Azután pedig, nogy ne csak szivreható szavakkal buzdítson a hasznos munkára, hanem hogy a szellemi versenyt is előmozdítsa, díjazásai * aranyat tűzött ki, és pedig az egeiket az ez óv folytán leendő -legjobb szavaló jutalmazására, a másikat pedig egy legjobban sikerült szabad tárgyú természettani vagy természetrajzi érte kezésre. Végül gyakorló iskolánkra Isten áldását, 8 működésűnknek a legjobb sikert kívánva eltávozott. — Ezután tt. Hám József vezér tanár ur vette át a beszéd folyamát, s lélekemelő szavakkal ecsetelve a „Gyakorló iskola" nemes czélját és a hasznos munkásság elmaradhatlan jutalmát, számtalanszor tanúsított áldozatkész ségének s nemes ezivüségének uj jelét adá, mi don egy darab aranyat tűzött ki annak számára, ki Kun Lászlóról egy sikerült elbeszélést készitend. Majd pedig amaz egy darab m. k aranyat, melyet tek. Knausz Boldizsár ur, egyike azou nagyérdemű férfiaknak, kik több éven át nemcsak érdekkel kisérték a gyakorló iskola működését, hanem pályadijakkal a nemes vetélkedést is fölkeltették, szabad rendelkezésére bocsátott, egy fejtegetésre tűzte ki, melynek czime: nA mohácsi vesz szülő okai" ; határnapul a húsvét utáni 2«ik óra /an kije lelve. — Ezok után a választásokra hivta tel vezér tanár ur a gyülekezet figyelmét, s ajánlatára főjegyzőnek Kiss Gyula, aljegyzőnek Matkovits Gyula, könyvtárnoknak Kasztl Adolf, pénztárnoknak B>gyay Emil VIII., alkony vtárnoknak Plih\'ál Győző VII. oszt. tanulók választattak meg; mire a gyűlés hangos él-jenzések közt feloszlott. Főjegyző.
— Kővetkező közérdekű sorokat vettünk : Szíveskedjék ezen sorok fölvételét becses lapjában a nemzetgazdá&zatunk érdekében megengedni, hogy a „Zalai Közlöny" 76-ik számában közölt marhavész czim alatti sorokra véleményemet adhassam, — T. csikk iró Horvátoiszág ellenében állandó zárlatot kíván, ez n nézetet nem oszthatom, nem oszthatom pedig azért, mert kedves hazánknak a horvát marhákra igen.is nagy szüksége van ; hanem czélszerü volna, ha a magas kormány Horvátország ellenében 3 veszteg intézetet állítana f«l és pedig egyet a varazsdi hidhoz, 2-ikat Légrádra, a 3 ikat Barcsra. — Ezen 3 vesztegintézet fon tartása 18,000 frtba jönne évenkínt, és ezen 18,000 írt kiadással kedves hazánk megvolna mentve millió károktól. — De ha tekintetbe vesszük a minden évben rendesen bekövetkezni szokott határzárnak költségeit, mely 160,000 frtba kerül az államnak, ezen kivül a kereskedelem mennyit szenved, nem csak kívánatos; de igen is szükséges volna, hogy a magas kormány ezen • óvintézkedést minél előbb életbe léptetné, mert csakis igy lehetne kedvés hazánkat a kiszámiihatlan
teteik találkoztak. Kálmán kardjához kapott, de csapása elől ügyesen tért ki Gerő s mig meglepetéséből felocsúdnék, már nem találta ellenét.
Im a balsejtelem! Kálmán értett mindent az előjelből, s sietett elintézni ügyeit s szabadságot kérni.
Gerő pedig elrejtőzve kipihente magát s ismét megindult a dráma kitűzött színhelyére, ahol Sághyéknák áldozatul kell esni.
CsillagOB, de mégis sötét éj van. A holdat hasztalan keresed még ábrándozó, majd csak órák múlva vonja vérszinüre a fenyvesek -koronáit. De képzeleted mégis elragadhat a földi gondok közül; hisz ha a csillag myriádra vagy a föld édeni pompájára tekintesz, ha hallod a csalogány bájzenéjét, lelked a képzeletek üdvkörébe emelkedik.
S mégis mi visszariasztó van az éjb^n.
Közeledik az éjféli határidő. Az Öreg Sághy nyugodtan alszik párnái közt s ki lehetne más ébren egyedül, mint Erzsi. Gondolatai messze szárnyalnak, nem tud aludui s gyakran néz ki az ablakon át az éj sötétjében.
. A ház előtti bokrokból elbájoló csalogány hang hallatszik\'s hosszan, hosszan tart a csattogás nyögdécselő elhalása s hozzá még a visz hang. De jaj neked, aki az utánzatot fül nem ismered s a valódi illatos ibolya helyett a meg- , mérgezett utánzatot szagolva mérgesed meg boldogságodat
Már másodszor hallszik a remek hang b elhaló panaszaira a ház másik oldaláról felel hasonlón a másik s midőn harmadszor Í3 megszólal az ál-dalhok s három oldalról válaszol a 1 csalogányi hang, fölegyenesedik a bokrokból azon egyé^ akiben as egyik oláhra ismerünk s röppentyűje vaissegve repül a padlás lyukon be s utána minden oldalról egy-egy.
károktól megmenteni. Teljes tisztelettel vagyok Fiirst Lajos, v. állatorvos.
— Magyar színészet. Szerdán, szept. 29 ón Csiky Gergely jeles színmüve ,A proletárok" másodszor hozatott színre. — A szerep lók: Károlyiné, Könczöl Lujza, Bács, Mészáros L. 8at. mindvégig derekasan megfeleltek feladatuknak, s az előadás nagyobb közönséget érdemelt volna meg — Csütörtökön, szept. 30-án ugyancsak másodszor adatott ,Bok-kácscsó" közkedvességü vig operette, — Előadásáról itt is a legjobbat mondhatjuk. Bácsné I-iptay Laura és Mezey Péter kitüuő. alakításuk, Tatay Eugénia, Könczöl Lujza, Berényj és MihálovicS jól betanult, ügyes szereplésükkel kiválóan megnyerték a közöu-ség tetszését, mely ezúttal közép számmal volt jelen.
— Hirtelen halt meg szept. 28 án Erdélyi Ferenczné áldott állapotban levő nő, a bonczolásnál az tünt ki, hogy ütést, vagy lökést kelleti szenvednie, melytől a méh fei-repedt és igy elvérzett.
— Az őszi országos vásár Nagy-Kanizsán okt. 11-én lesz.
— Gyászhir. Fájdalmasan esik beteg társadalmi életünkben egy-egy ifjú midőn meghasonlott kedély állapotában önkezével ^et véget éleiének; ily megdöbbentő hirre ébredtünk okt. 1 én, ifj. Zók Nándor dupla pisztoly lyal egyszerre két lövést irányzott szivéuek, a szörnyű tettet a cintoriumban követte el. Hét levelet s egy költeményt hagyott hátra. A mélyen szomorodott család jelentése következő: Zók Nándor, neje Karolina, ugy Lenke férjezett Takács Jánosné és József szomorodott szívvel j«lenli kedves fia illetőleg testvéröknek. Ifj. Zók Nándor f. évi október hó 1-én d. e. 7 órakor, élete 22-ik évében, rövid szenvedés után történt gyászos kimúltál. A boldoguiínak hült teteme f. évi október hó 2 án d. u. 5 órakor fog a nagy-kanizsai köztemetőbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent miseáldozat pedig f. hó 4-én reggeli 10 órakor tartatik meg a Szt. Ferenczrendüek egyházában. Kelt Nagy-Kanizsán, 1880. évi oktob<-.r hó 1 én. Béke hamvaira!
— Gyászhír. Hofmann Simon ugy gyermekei és hozzátartozói szomorodott szív vei jelentik szeretett nejének, illetőleg anyjuk, nővérük, öreganyjuk, napúk és sógornőjük H< fmann Amália azül. Betlheim asszony nak m. hó 30 án reggeli 3 órakor hosszas szenvedés után élte 64-ik évében történt gyászos kimul-lát A boldogult hült tetemei pénteken f. évi ckto ber hó 1-én d. u. fél 4 órakor tétettek az izr. sírkertben örök nyugalomra. Béke ham vaira! Fany szül. Betlheim, Bachrah I. H., L\'na férj. Svarcz, Laura férj. Rózsai gyermekei. Betlheim Mór, Svarcz Samu ügyvéd, Dr. Rózsai vejei. Scherz Linda, férj. Bachrach mennye. Rózsa.v Bertha, Lajos, Szelina, Irén, Ilona unokái. Betlheim Hugó, Bódog, Alfrrd, Emil, Bachrach Béla, Svarcz Géza, Oscár. Károly, Ferencz, Ödön, Béla unokái. Betlheim Betti, Tellheim Carolin nővérei. Betlheim Károly fivére. Hofmann Adalbert, Wílheim Ignátz,
» Most elcsendesedtek mindnyájan, meghúzódva kiki saját helyén, zsebeikből egy egy pisztolyt húzva ki s csak GerŐ állt az ajtóval szemben. Nemsokára magasan csaptak fel a lángok 8 recsegve hullt össze a tetőzet:
Erzsi sikoltva ugrott fel nyughelyéről, karjára kapva gyermekét 8 a szegény öreg Sághival, a szerető édes apáVal rohantak az ajtónak. A zár fölnyílott. De amint Erzsi kilépett. egy pisztoly dördült el, Gerő pisztolya b Erzsi gyermekével együtt halva rogyott össze. Baloldalon is dördült egyszerre két pisztoly, s a j<5 öreg változatlan arczczal borult leánya és unokája holt tetemére s két sebből, karján és mellén vérezve csókolta a kedveseket.
A hold már megaranyozá a rengeteg ko-náit s a szirtek csúcsait még rémítőbbé téve a látványt
Későn síelsz már szerető férj a megmentésre; feldúlva boldogságod ! Csak még ellene det.Gerőt találod ott; ez nézi mereven, mikén\', ölelkeznek áldozatai meghűlt karjaikkal s mint szórja csókjait vonagló ajkáról a jó öreg kedveseire.
Lő dobogás hallatszik 8 Kálmán szélse becen nyargal kedvese megmentésére, hisz látta távolból a felmagasió lángokat s reszkettek tagjai Gyorsan ugrott le lováról háza előtt s im! kit pillant meg először, mint ellenét. Egész dühvel ront reá, s a gondolatokba merült Ge rőt kardjával leteríti s az elhaló végszavai is ezek voltak:
— Édes a boszá.
Kell e meghatóbb jelenet, miut látni, hogyan borult a boldogtalan félj meggyilkolt kedveseire, ógongött fájdalmában s ezerszer meg ezerszer sorba csókolta őket s fájdalma még fokozódott, midőn a jó öreggel viszont csó koihatták egymást, s az öreg Sághy még egy-
Maschanzker Mór sógorai. Hofmann Kat., Wílheim Regina* Maschanzker Eugénia sógornői.
— Közhírré emelkedett az a szomorú hír, bogy a helybeli kir. sótárnokot órülési rohamok érték, kijelentjük biztos forrás nyomán, hogy erős fejlázbsn szenved. Hivatalában helyettesítik.
— Vonat összeütközés. A nagy kani- j zsai gyorsvonat Székesfehérvárott szept. 30 án délelőtt egy tehervonattal összeütközött, a gyors vonat messzire vipszalöketett. Komoly baj nem történt.
— A szüret általában kezdetét vette, kevés mennyitég, rósz minőség lehangolja a kedélyeket, mind amellett itt-ott tartatnak kisebb nagyobb mulatságok, de bizon nem oly vígan, mint ezelőtt szokott lenui.
— Keszthelyen megye bizottsági tagokká Csesznák László kir. tanácsos és Dr Lipp Vilmos gjmn. igazgató urak választattak meg.
x — jPacsán Derrarics Ákos ur e\'noklete alatt történt meg a megyebizottaági választás. Kisorsoltatott: három tag. — JWLegválaszlatlak : Ujlaky József 54 srótöbbséggel, Neiszidier János 36, Botka Ferencz szolgabíró 29 szó többséggel.
—. Tűzvész. Zala Egerszegen f. évi szeptember 28-án estéli féi tíz órakor az úgynevezett pap utcaában tuz ütvén ki, derék tűzoltóink kitartó muu kása ága, ég ügyességének tulajdonitható, hogy az erősen dühöngő szél daczára nem több, mint két épül«t l«tt a tttz martaléka.
— Sii/negh szőlvhegyein » szüret f. év
okt. 4 én vette kezdetét. Moúnyiségre kevesebb,
minő«égre csekélyebb cjukor tar\'alom mutatkozik, mult évhez kép"8L
— Vadászat okiób\'-i- hóra. A medve a gyümölcsös erdőrészekbeu czamroog. A borzra vadászni e hó végéig szoktak. Á vadsertést makkosokban találjuk. — A szarvas ós dámvad a sűrűségeket keresi. A bak óz ogészen kövér. A nyul burgonya vagy tengeribei» hever. A túzok és a fogoly n=.gy csapatokhan jár. Ah erdei szalonka cserjék éi vizenyős helyeken telepszik meg. A sár- és szŐrsralonkr. vizenyős közelre vár be. A vándorszárnyatok ro-gkezdiék útjaikat. A ragadozók té:i bundát öltestik. Az aga-rászat és hajtóvadászatok megkezdődtek.
— Árverés Zalamegyébeu. Varga József 956 írtra b. ingl. okt. 25. Bécziben. — Jundrese.tz Jjózsef 618 fr:ra b. ingt. okt. 30. Borsfán. — Csicsai János 900 frtra b. ingt. okt. 28 Nyirád. — Vass Antal 1610 frira b. ingt. okt. 23. Mindszent-Kállán. — Sznopek György 1475 frtra b. ingt. n»r. 17-éo Bajcsán. — Bárány István 870 frtra b. iugt. okt. 30. Kővágó-Eóraön. — Nagy Ferencz 696 frtra b. ingt. nov. 2. Tapolczán. — Jakliu István 870 frtra b. ingt. okt. 20. Nedeliczen. — Kiss Jó zsef 1413 frtra b ingt. okt. iP-éu Csicsón,
— Kövid hírek, aí óbudai ásatásoknál amphilheatrum romjaira akhdtak. — Székely Elek mint szeminnu állítja, hogy Petőfi Nagy-Szeber.ben esett el, ké: orosz uhlánussal küzdve. — Gerőfi színtársulata „Bank Bán"-nai kezdette meg előudasait Székesfehérvárott,
szer tekintett övéire s egyik karjával Kálmánt ¿.lelte át, másikkal unokáját kebléheá szoritó leányát s szó nélkül adta ki lelkét; a fájdalom szeretteitől megválni, lezárta ajakát. — Kál- ] mán pedig ölelve tartotta őket, mig a nap el nem oszlatá az éjet.
* * *
Lezajlott az önvédelem harcza. Kálmán K. városbi. ment lakni, de g) akran/ el-eljött a sirhalombos, a mely három legkedvesebb halottját, összes boldogságát fö.ii. Gyakran üldögél a sir halom fölött viruló cziprus mellett s könyei záporként omolnak, öntözve a száraz hantokat. Szemei előtt mindig egy fehér alak lebeg, aki ölelve terjesz i feléje karjait, mellette pedig gyermeke áll s a jó öreg Sághy, aki ál dásáit hinti reájok.
Azóta évtizedek multak e|.
A világ azt mondja, hogy a jó öreg Kálmán bácsi csöndes őrültségben szenved; de mondd csak kedves olvasom, hol az a kőkemény sziv, mely meg ne törnék, a fájdalom terhei alatt, midőn összezúzva látja a legtisztább szerelem bilincseit, midőn a kedvesek helyeit ciak a hideg hantot ölelheti, amely reá nehezül a kedves holtakra.
Kajhl az a hant de sokaknak boldogságát takarja, s csak a megtört lelkedet kínozza sokáig az élettel, nem fogadva keblébe a közös anya, ezek előtt sokáig zárva a sir jég öle.
Szegény jó Kálmán bácsi is mily gyakr an mondta nekem, hogy szeretne már kedveseivel egy ¿irban nyugodni s ekkor láttam mindig ar-czán a valót, hogy igaz a világ Ítélete, amidőn köny özön gördült végig arcza redőin.
SZIGETHY KÁROLY.
TIZENKILENCZEDIK E /FOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 3-in 1880.
— Á czár yachtjában pokolgépet találtak. — A temesvári tanuló ifjúság újra magyar ruhát vesz fel. — Sennyey báró terjedelmes program-mot terjeszt elő az egyesült elleozék részéről.
— A flotta demonstrate elmaradt. — Gr. Maj-láth Kálmán perében a bécsi esküdtszék vádlottat nem bűnösnek nyilvánitá. — Liszt Ferencz hazánkba érkezett. — Thiersné férjének sírjáért 150.000 frankot fizetett Pária városának.
— Dulcino égését megczáfolták. —
Ki nyert?
Brünn, szept. 29-én: 71. 44. 89. 68. 52.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített monka Nagy-Ka-uiziáü Wajdiis József könyvkereskedése által meg-
rendeihetőO
— Megjelent és beküldetett hozzánk „Az adókezeíéai rendszer reformja" irta Dr. Frei Gyula. Külön lenyomat a „Pesti Napló- ból. Ára40\'kr. Szerző mély szakismerettel és jóakaró buzgalommal szól a kényes tárgyhoz, méltán ajánlható, hogy minél szélesebb körben olvasiassék.
— Pécsről Várady Ferencz tehetséges fiatal költőtől kaptuk az „Ujabb költemények" Ciino3an kiállított füzetét. Ára 80 kr. Szerzőt lapunkból is ismeri közönségünk 8 igy ajánlásunk felesleges.
Vegyes lilrek.
— Mosonybun fiókot állit az osztr.-magy. bank. — Ezen uj fiók váltó leszámítolásokra •800,000, lombard kölcsönökre 200,000 frt. dotációt nyert.
. — A Martinovics Összeesküvés legifjabb tagja, Szentmarjay Ferencz arczképét fogja megkapni legközelebb a nemzeti muzeum. Mint a „Függetl." irja, e kép 1793-iki kis olajfes-tésü >.rczképének másolata lesz, melyet Szentmarjay Jozefa k. a. és Szentmarjay Pál most készíttetnek Kovács Mihály derék képíró-müvészszel. A fiatal Szentmarjay e régi festményen lisztes vendéghajjal, rococo ruhában van leábrázolva; szinte gyermeiriesen finom arczából lelkesen ragyognak ki sötét villogó szemei, ajkán méla mosoly játszik.
— Egy különcz. London legnagyobb, kü-löncze halt meg a napokban. Lord Wriftdvolt neve. Róla beszélik a következő esetet, mely Philadelphiában történt vele. Lord Wriftd egy vendéglőbe lép s valami különös ételt rendelt. A pinczér ránézett vendégére s elkezd nevetni. A Lord erre nyugodtan pisztolyt ránt s lelövi a pinczérí. Lón természetesen nagy jajveszéklés, a Lofd azonban egész nyugalommal megfogja a vendéglőst s ezt mondja: „írja a holttestet a számlámra.6 — A szegény ördög azonban nem halt meg, de meggyógyult s a Lord ezentúl 4000 frt. évi nyugdijat rendelt számára.
— A német düh tehetetlenségében azzal akarja megbőszülni magát a német szinház be csukásaért, hogy a németországi szerkesztők és kiadók ezenlul nem adnak ki semmit magyar emberektől. Tegnapelőtt egy németországi folyó irat visszaküldte egy budapesti iró Eötvös Jó- -zsefről szóló czikkét, mert „a mostani napok nem alkalmasak Magyarország irodalmának propagandatcsinálni.« No bizon kétségbeesünk! És az a Németország kotnyeleskedik be igy a mi ügyeinkbe, melyekhez semmi köze, mely a tiszta franczia Strassbourg franczia színházait záratta be karhatalommal s állított helyette német komédiákat, melyekben különben nem gyönyörködik más, mint kurtasipkás burkus lájtinantok. Nevelni és megvetni kell ezt a hitványságot.
— A világ államadósságai, Egy „a világ huladásá\'-nak czimzett műben a világ állam--. adósságairól a következők foglaltatnak. 1820-\' tói, 1880-ig csupán Németalföld államadóssága-csökkent. Az egyes államok adósságai:
1820. 1880.
135 mii. st. 777 mil.it.
•Nagybrittania
Francziaország 180 850
Németország 22 215
Németalföld 745 120
Olaszország 33 405
Ausztria-Magyarország 95 419
Oroszország 47 682
Spanyolország és Porlugall 46 635
Torökországés Egyptom 10 352
Skandinávia — 24
Svájcz és Görögország — 25
Európa TTT3 4501"
Egyesült államok 20 395
India . 29 144
China Japán — 77
Britt gyarmatok » — 118
Délamerika — 206
1462 5444 Egy hasonló összeállítása a jövedelemnek, az adónak, a tőkének és az összegzett adósságoknak, igen érdekes ösazehasonlitó táblázatot ad. Az adók Európában 16 százalékát teszik a jövedelemnek, az adósságok 13\'/a százalékát a
tőkének. Amerikában csak 10 száraiéit a jövedelemnek; az adósságok csak nyolezszázalékát a tőkének. Ausztria-Magyarország a második kedvezőtlen helyeo áll adó tekintetében (Olaszország ia) 19 azázalékával a jövedelemnek az adósságok 15 százalékai a tőkének; a negyedik hely: Oroszország, Spanyolország rosszabbul áll.
— A honvédség hadgyakorlatai alkalmából a király kéziratot intézett József főhercz<g-hez a honvédség főparancsnokához, melyben megelégedésének ad kifejezést a lovas és gyalo goa honvédségnél tapasztalt előmönetel fölött. A királyi kézirat igy végződik: „Elvárom, hogy az ez idei hadgyakorlatok és azok kielé-* gitő eredménye az egész magyar honvédségnek ujabb ösztönül fog szolgálni s hogy minden egyes (iszt buzgalma ezáltal még inkább fog foko zódai.*
— A magyarországi püspöki kar egyelőre befejezte tanácskozásait. Összesen két érte-kez\'et tartatott Mielőtt a püspökök a büntető törvénykönyv némely határozataira nézve, melyek a házasságkötést illetik, végleges határozatokban, illetőleg a lelkészkedő papság nak adandó utasításokban megállapodnak, e tárgyban bizalmas tárgyalások fol^tattatnak a kormánynyal b beváratik a törvényszékek eljárása. A püspökök valószínűleg a jövő tavasz-szál gyűlnek össse ujabb tanácskozásra.
— Törvény az özvegy asszonyok ellen. Nem a mai korról van szó. A mult századbeli kormányok az alattvalók jóléte iránti gondoskodásból gyakran oly dolgokba avatkoztak, melyek a mi jelenlegi fogalmaink szerint a politikai ügyek körén kivül eanek. Igy 1790-ben a portugali kormány az 50 éven felüli Özvegyeknek eltiltotta, hogy újra férjhez menjenek, miután ezáltal a népességre semmi előny Bem hárómlik, s a fiatal férfias pedig áZ özvegyek vagyonát csak elvernék.
— Két megrenditS szerencsétlenség hírét jelentik. Bordeaux mellett m. hó 21-én a Garonne folyón közlekedő éa a Lacesne és Bordeaux közötti átszállítást eszközlő hajót r-gy hullám föl fordította. A hajón levő*38 személy közül csak tizenöt menekült meg> a többi 23 a vizbe fult. — A második szerencsétlenség Iodiában történt. Az erről szólő távirat igy hangzik: Nyneeben a sok esőzés következtében a föld beomlott; egy ház összedűlt b 22 embert. temetett romjai alá. Több angol tiszt és katona meg akarta menteni a szerencsétleneket; e közben azonban a halom, melyen a ház állott, tovább omlott s a mentőket is mind eltemette. Egy ujabban érkezett jelentés még a következő részleteket közli: A mult pénteken este rendkivüli eső állott be, a mely még szómba ton is tartott. Az esőmérő 40 óra alatt 25 hüvelyk esést mutatott. Ily roppant víztömegnek természetesen igen káros hatása volt a laza halomláncz áLtal körülzárt telepre. A\' ház^ ,Viktoria-hotel« , délelőtt kezdett sülyedni; mögötte causzamlá8 történt, ugy, hogy a külsi épületek csakhamar leomlottak. A vendéglőben volt vendégek elmenekültek, s bár a főépület sértetlen maradt, mégis 30 benszülött és egy európai gyermek eltemettetett. Taylor biztos egy csapat rendőrrel, kikhez számos katona is csatlakozott, gyorsan megkezdé a szerencsétlenek kiásását. Délután fél 2 körül egyszerre menydörgésszerü moraj hallatszott a Nynee völgyből, melynek elhangzása után ominózus csönd állott be. Rekkentő porfollegek szálltak föl csakhamar s a környéket sötétségbe bontottá*. Egy közelfekvő tó messze kicsapott pártjaiból, — a leszakadt hegy a vendéglőt, a melléképületeket, az utczákat, kerteket s az egész környéket minden rajta levő emberrel és állattal eltemette.
— Tóth Kálmán, közel egy xév óta súlyos paralytikus bántalomban szenvedő költőnk állapota folyton egy stádiumban van. A beteg kiről juniusban a lapok már a legrosszabbat híresztelték, hónapok óta nem hagyhatta el szobáját; október folytán azonban -— ha az idő kedvez — családja a császárfürdőbe szállítja át, hol a gyógyvíz s ^ jobb levegő kétségkívül könnyebbülésére lesz a szenvedőnek. Tóth Sál-máu állapota irja F—g, egyelőre nem ad okot aggodalomra; a gyógyulást azonban — fájdalom, — nem lehet remélni. *
— Galambok mint csempészek. Egy lugo nai (svájezi) óragyáros több száz galambot tanított be arra, hogy kisebb-nagyobb teherrel Olaszországba és visszarepüljenek. Minden galamb lábára azután egy nőórát köt, mit azután a galambok egy olasz czéghez hordanak» Igy kikerülik a vámfizetést. A lugonai gyároe ugy számit az eddigi eredmények után, hogy minden nap 50 órát küldhet át Olaszországba vám mentesen. Az olasz vámőröknek még egyet sem sikerült a galambok közül elejteni, sem azt nem tudhaták ki, hogy honnan repülnek ki.
-r- A király főszakácsa és a sokácz asz szony. Mult csütörtökön a királynak Pécsett időzése alkalmával, nagy eső volt, mely miatt a hetivásárra jött áruló parasztasszonyok fedett
helyre, házakba menekültek. A király főszakácsa zöldséget akarván vásárolni, németül ké -dezé egy átázott, d\'derdő sokaczaps/onytól, hogy adja csomóját a zöldségnek; „két krajezár az ára," mondá az árusnó a szakácsnak érte hetetlen nyelven. Midőn megmagyarázták neki az asszony azavait sajnálkozva mondá: „Szegény asszony ilyen esőben és hidegben olcsón árulja portékáját,0 és egy ezüst forintost, s még néhány ha\'ost dobva az asszony ölébe távozott. Az álmélkodó asszony alig bírt magához térni ijedtéből és csak likkor nyugodott meg, a mikor egy szomszédnője odasúgta neki: „Ez a király köréből való!"
— Bómer Flóris a portugált király aty jánál. A mult hó 20-án megnyitott lissaboni irodalmi congressuson kettős birodalmunk egye dűli képviselőjeként dr. R ó m e r Flóris apát kanonok és jele» régészünk volt jelen, kit Dummreicher osztrák magyar követ helyettese Salzburg báró bemutatott a pjp-tugali király atyjának. Dr. Rómer magyarul űdvö-slé ő fenségét e szavakkal: Szerencsésnek tartom maga mat, hogy hazámtól ily messze jőve, felségeddel saját nyelvünkön bes7Óihetek. — A király őrömét fejezte ki a fölött, hogy magyart lát, mert — úgymond — mindig különös örömére szolgál magyarral beszélhetni. A társalgás végén a király egész magyarosan szőrilá meg Rómer kezét. Az atyakirály különben a legtöbb európai nyelvet fogékonyan beszéli, ugy a németekkel. spanyolok, francziák és olaszokkal anyanyelvükön társalgott. Az aiyauralkoaó, ki félfejjel kimagaslik a gyülekezetből, nagybátyja Coburg herczegünknek. Mindkét arai--fcodó fekete frakkban és a legmagasabb rendje lekkel diszitve jelent meg a megnyitó gyülé Ben, és igen leereszkedőleg társalogtak a gyü lés tagjaival. Dr. Rómer, a. ki részletes levélben értesité hazai barátait a gyűlés eseményeiről, alelnökké választatott
— A tdviró hivatalok száma Francziaor-szágban már az 5000-et meghaladja s igy minden 7500 emberre esik egy, míg Sveijczban már 250 lakósra. A távirók huzala oly nagy, hogy a földet másfélszer venné körül, mig az összes távirók o földön 33-szor nagyobbak, mint a föld kerülete. Az egész földön jelenleg éven-Hnt mintegy 115,000.000 táviratot küldenek el. A táviratok aránya 100 lakost számitva jelenleg a következő: Sveiczban 70, N.-Brittá-• iában 67, &z Egyesült Államokban 64, Hollandiában 49, Belgiumban 43, Norvégiában 32, Fancziaországban 31, Dániaban 28, Németországban 25, Görögországban 21, Ausztriában 19- Olaszországban 16, Magyarországban 15, Oláhországban 13, Portugáliában 10, Oroszországban 5j Japánban 3. A nagy városokban ezen arány természetes sokkal nagyobb. Páris-ban p. o. minden lakosba több két távíra\'nál jut évenkint, azaz itt 4 000,000 nál több táviratot adnak fel.
MÍDŐatSg szerint:
Basa 10 20-10-75. Rozs 8 40—9—. árpa
7--8-Ö0. Zab 5 40—8-—. Kukoricsa 8--8 40.
Cinquantin 8\'¿6—8 50 Bab (fehér) . Bab (tarka). .—. Repcze — \\--•—• K. B.
Hivatalos placzi árak.
Nagy-Kanizaán, 1880. sz\'ept. 29. 100 kilogrammjával számitva.
Baza 10——10-50. Rozs 8- 9 —. árpa
7 —.—8—. Zab 5 —.—6.—. Kakoricza 8.40-— •—. Burgonya 3\'—. —. Borsó •—.—30—. Lencse —• —•—28-—. Bab —•—.—14.—Széna •—.—1-80. Szalma •—.—1-20.
1 kilogrammjával számítva. Marhahús 52—.56. Sertéshús 60-—.—. Szalonna •—.—88. Disznózsír —.—92. Vörös hagyma •—.—16. Foghagyma -—.—30. Czukor •—.—ftO. Bors \'—1-30. Paprika 1\'—.—. Szappan —.—40. 1 Ütegével számitva.
ü bor 32—48 kr. 46 kr. Eczet 8 kr.
üj bor 20 - 28 kr. Pálinka Kiadta:
FARKAS, v. piacz könywezetS.
Szerkesztői üzenet.
4272. Szentgyörgyvölgy. Hazafias köszönettel vettem. Mielőbb irok.
4273. B—cz. Rendben van minden.
4274. K. V. Közölhetetlen.
4275. 8. ö. Magán levelet Írnak, .Összehalmozódott teendőink miatt — késóbb.
4276. 8. 8 Egerszeg. Ujabb levelüuket be kell várnia, különben hiába j8.
4277. N. A. Intézkedtünk.
4 78 O. Alexandria. Érdekkel vettük, többire nézve meghagyása szerint teszünk. Az utazás elha-lasz tátott.
4279. A helybeli főgymn. f5t. igazgatójától bocsánatot kérüuk, a* értesítés eltévedi, nem valiak honn. Most már id jét mult«.
4280. D. K. Sajnáljak, mi mii nem »ehetjük, át, amint lehet, eredetieket sieretünk kQsleni.
Vasúti menetrend.
Iitdtil Kaolianról hova:
Vonat «aání\' Ore Perc. Idö
207 E.eék, Hoblei, Dombovár 5 10 reggel
215 . , , 2 30 délnt.
2tl9 , , , XI 1 éjjel
202 Hnda-Pe.tre (gyorsvonat) 5 55 reggel
204 . (postavonat) 2 6 délnt. ¿12 „ (vegyes vonat) 11 20 «¡jel 313 Bééibe (Ssombathely, Sopron- felé) 6 15 reggel 301 . \'1150 éjjel 315 Sopronba 3 40 délnt.
205 Prigerhof Kottori, Csáktornya 4 55 reggel
203 , , 2 47 délnt 201 . (gyorsv) . 1050 éjjel
Érkezik Kanizsára
Üzleti szemle.
*
Nagy-Kania«án, 1880. okt. 2.
Időjárásunk teljes őszies jelleget vett fel; & hét elqjén ÍCbb lecj.podáannk volt, most axonban derült és szép as idő.
A mait héten nral^ott szilárd hangulat e hét folytában sokat engedett.
Borában mérsékelt a kereslet; árak hanyatlik.
Rozs szintén lanyhább irányzatot követ és csőkkenik áraiban.
Árpa csak finom fajokban keresett, s ezekben magas árakat ér el.
Zabban ugyanaz a hangulat; árak sem változtak. —
Tengeri iránt, daczára küazöbon levő uj termésnek, élénk kereslet uralgott, mi annak a körülménynek tulajdonithaté, hogy régi készleteink majdnem elfogytak. Árak Ütemesen felébb Ixálltak.
honnét:
Buda-Pestről (vegye, vonat)
„ (postavonat)
„ (gyorsvonat) Bécsből
Sopronból
PrAgerhof felől (gjorsvon.t)
210 Zákány felől 216 ,
208 .
211
203 201 302 314 316 202
204
205
5 27 reggel
1 41 dilb\'
11 1 éjjé\' 4 15 reggel
2 6 délnt 10 30 éjjel
4 1 reggel 10 15 éjjel
12 5<J élben
5 37 reggel 1 20 délnt
10 50 éjjel
A Balatonon való hajózás.
Balaton-Füredről indul a Kisfaludy-gőzős reggel 9 órakor, délután 3\'\'/. ¿rakor Siófokra naponta.
8iőfokről indul délelőtt 11 érakor és délután 5 órakor Balaton-Füredre, naponta.
Feielós szerkesztő: Baíorfi Lajos.
HIRDETÉS.
¿ * fesJta \'
.o- S = B , SJÍK-5Í .
a> © fcc d -
i =-£• .1
QJ ©
c
a>
ftc 0)
= < £ lu?
a et ¿t -o £ i
i í-0^"-
e S
eo
! .
ös-s S3 s sz 1-
ÍSÍ5IÍ S-SS&-:
r< E o »¿J w
«Üs|£ o
■sSií-3 3
S- J?
E ««e "3 —
_ =3 O "Ű
■Z CO -S ™ S rí í ? « a • ° m ® _ n
--Ta _ o o
J - -
Is
3 -
a o
u ^ 3
* S es s s "S
s i s £
a o a 2 « " = :
3 2 ¿5
Jill . i It
<38
* S
= S 3-
2 ® «2 ii BiX ^ ií
>» > 2 S • ~z «* i a
w > m ° ^ ®
£ — © \'5
«¿»-O cj
3 — 1
Pi
0D
o
to < g;
45 a
« ES g
< M «
. i S
1
m
2 jí»
■ S"
sí:
O O.-O
\'35
¿ « B - 11
3 1
•a
• 2
: s
jtí\'Sí Sí oiss
CO 2 S S O Bltoó ¡25 -5 S
S3- S
fe Us i
r-r ■ 2 c c w
\' . < M ® "O £
O s
►Xí jS E _
«Sao.
... o
« S "2
« Ji : -a
W B 8 - x
-I
. c
s a ^
as w js ff • ?
»© - S= - í
09
: 5 —
-T N
N . w
si
® m A
. 1 s
s £ í
»2 cS3 >
1
L- a
5 8
1 2
: 5 -
i as
ÖS\' f
< o • *r a
ta > O
^ fi -ö
< a o
s s
3 »
tizenkilenczedik évfolyam.
zalái közlök Y.
OKTOBER 3-ia 1880.
JETI írt 3D E T È S E BT.

-k ít
Ingyen
20 frt bevásárlás után 1 \'/t szines abrosz
>s abroBX n
X3QOQOOOO ----
Bögiönözve tudó«to!
Ily frltüuö olcsóság még nem Iélezettf mint ,
Székesfehérvárott a „PROFETÁHOZ
ozlmssett tulaj donosájiál. S^* S tr R G Ő BT Y (TELBGR^.MM.)
é kÖsSnségftt. hogy az előrehaladt idény végett - nyárja kelmék és mát egvéb csikkek .feltűnő olcsón
D Ingyen
g 40 frt bevásárlás után O 1 szőrszövet ruha.
CSQD-BECSLÉSEN A L
H
Isasss:
¿rak végleges syon eladásával lettsir nirui P. E- gyáros által ir.eeblsvz, kivel szsrsSdésem akként HTverö, bog; teog.rontnli szállítmányát lepfeljol b 11 nap alatt okvetlen elárusítani feiada\'ommá te.zem tehát itt a jó alkalom, hogy a tiligi hirűévre szert lett „Prdfeta\'* ceirnU tulajdonol íhox SZÉKESFEHÉRVÁRRA folyamodjék a n. i. k&xQuség, bárki is a legkev~»el.b p-¡sért bftásárU.át nsltOnS olelóa fedezheti, ne késsék tehát »enki e «orok áttekintése etán azonnai megbízásait eszközölni, mert ily cs^álatoa olcsóság a XIX-:1c században nem fog iámét kinilkoani, dacaira bog/ a kéazlet óriá.i a tő taeges megbízások azt kimerítik, azért azokat mielőbb eszközölni kérem. Kiváló tiaztele tei
töraJttítr:
Kizárólagos
pilot aikspu-titcza
volt S Z E I V A L D -féle
E
ház.
I B IS C H
a „Prófétához"
SZÉKESFEHÉE ViKOTT.
R.

I?
2000 réf Pekkingi sevirt 3000 rőf Marzaüni . .
S^ RenülEi vall BnhakelHékbí!.
Ezelőtt Moet. I Ezelőtt Most.
. —.85 -.59 [ 16000 rőf Kzmargó......—.38 —.14
. —.65 —.25 i 1000 rőf minden színben Kamgarn — 85 — 38
olcsó kivonat.
Ezelőtt ,M.
4000 rőf franrzia crelon de Mifflör —.27 —.15 3000 röf valódi angol c.-ef-n . . —.45 —.25 . 6500 rőí valódi azegedi feztő . . —35 —.IG j 3200 rőf azegedi festi de Mi.öör . — 48 —.21-leszállltott aron "M
Cretonokböl.
2"00 rőf bra*.liai oziord . 8000 rőf legueh- zebb angol ozford ....
Kzelőtt Most. . —.42 —.20
1 vég 30 rőf \'/, Eozentbali gyolcs
! vég 30 rőf sziléziai gyolcs 1 vég 30 rőf V< tél ezé ma vásson 1 vég 30 rőf ral. nehéz Sle ireer 11 50
Ezelőtt 660 9 bO 8.85
Gyolcsokból
Most.
Bgészea
a második leltári kivonatból.
3 67 480 4.26 Ô.85
Ezelőtt Most 1 vég 30 rőf •/« Roller-féle bőrváazon 12.-0 630
1 vég 30 rőf V4 v&1- feb. it. kreas 14.70 6.90
1 vég 30 róf 6/4 ot. fehérített kreae 1^.90 9.75
Ezelőtt
1 vég 30 rőf */i e. chiffon 9.90 6.4*
1 vég 30 rőf 74 finom R. chiffon 14 50 7.4"
1 vég ¿0 rőf */4 csinvat fehér gradl 14.60 6 90 1 vég 30 rőf */< floreszd\'irfi knnavá-*z 5.20 2.75
Kanavásznokbói.
Most.
1 db 1 db 1 db
Ezelőit Mont. T/< szines morva abrosz 1"15 — 47 »/« karlsbergi feh. v. szines abr. 2.75 1.50
,0|t Minet t. feh. rumb. abrosz 4 80 2.25
KOlonôsçc SgyelEsezieteE a a. érd. közönséget e 3-dlk Içltàri kivonatomra, mely fehér és színes abroszokból, szalvéta és törülközőkből áliantí í î
Ezelőtt Most. 6 db fehérített pápai szövésű szalvéta 3.50 1.50 6 db dacnastirozott pekkingi szalvéta 3 90 1.85 6 db febéritetlen mülhauai törülköző 2 40 l 35
1 rőf nobles selyem feket* 1 rőf grodenapi Feille
1\' rőf 6\'jj 4. fekete alapin terno
Ezelőtt Moat. I 2.90 1.45 3 80 1.60 I
Ezelőtt Most. I J.26 -.46 : 2.80 -.75 I ISUtol
Mo*t. 1.85 1 85 i —.95
M->st. I 185 1 8\')
KzelŐtt
1 vég 30 rőf V« amsterdami kanavásc 1150 1 vég 30 rőf V4 v. rumburgi kanavász Jö-50 1 réz 30 rőf % legnehezebb Sinking 16.50
1 db
Ezelőtt Most.
1 rőf caipkt-függöny —55 —.25
1 rőf igon finom gipor csipkefüggöny 1.50 —.55 1 rőf vir. v. csikós glans perkál 1 db gyermek -creton paplan 1 db gyermek casmir paplan
(150 l—♦)
1 garn. finom mansetta-gomb 1 db. országos kiállítási kendő 1 pár kic gyermek-harisnya 1 db. finom penecir^c tollkés 1 db. finom gazir nyakkendő
Ezelőtt
6 db mülhausi fehérített törülköző 2.00 6 db foratsberg v. damast törülköző 3 90 6 db valódi rnmburger zsebkendő 1.8!
g^- .\'Fekete és színes selymek hallatlan olcsó áron !
Ezelőtt Most jj Ezelőtt
1 rőf valódi Gogren Faille 6 40 2 25 i 1 rőf Faille de Paris minden ssinben 6.50
1 rőf legnehezebb fekete atlas 3 95 1.75 |j 1 db */4 fekete aüas selyem kendő 4.80
Fekete tepnoinaat, lüsztereloet, rlpszeiKei, már az őszi ivadra is Igen ae-egen ajánlhatom,
Ezelőtt Most. II * - Ezelőtt Most."
1 rőf ^ sziaes cloth tárnok minden 1 rőf 4L fekete lustré — .55 —.25
színben a most mi divat szerint 1-90 —.68 || 1 róf igei^ finom lü tré —.95 - .35
söolőtti zx"^ gyón leszállított árjegyzék!!
Paplanok, matráczok csipkefüggönyük, glanzperkáZok, színes és fehér parquetokból,
Eselőtt \'
6 db legfinomabb ramb. zsebkendő 3 90 12 db finom b*ti«t v. czerna-2$_bkendő
szinca széllel 8.50
EselŐtí
valódi féke la nobles kendő\' <.60
Most 1.70
1 db csin-.6t íeiy. k«ndő szél« nélk. i 90 —.$8
1 rőf virágos fekete lüstré
Eíűíölt uo
Most.
— .45
Ezelőtt Most. 9.80 4.50 13 80 5.25 32.50 12.50 —.40 —.25
| Ex-lőtt Mo-t. j Ezelóü
1 db valódi Afrik matrácz 9.80 4.50 I 1 rőf színei bécsi parqaet —.30 —.19. 1 1 béc*i piros paplan ceíik
1 db new-yorki Afrik matrácz 13 80 5.25 j l creton paplan csak 1 85 j 1 casmir paplan minden >-z:nben csaW
—.45 —.24 j 1 db kitűnő lószőr matrácz 32.50 12.50 : 1 török creton paplan csak 1.95 j 1 ,0|4 casmir paplan minden S7jnb«ö csak
1 80 — 90 I 1 rőf Schoürl parq<»et —.40 —.25 1. ,0]4 török creton paplan csak 2.35 1 rőf piqact-barqtwt —.55 _88
2.80 1.45 I I í 1 rőf kitilnő külföldi szines parqaet —.45 — 27
XXtolsá T © 11 -Cl n. o 1 o s c> leltári ]£l vonat Áll különlegességekből! Eztni csikkeken potom áron túladok.
1 rőf színes bécsi parqaet l *L creton paplan 1 \\ török creton paplan 1 ,0]4 török creton paplan
M ort. 2 45 2.96 3.50
Ezelőtt Most.
csak 4 kr. „ *
„ 5 kr. « 8 kr.
„ 3 kr.
2000 rőf klvészin vagy fekete bársony vagy patent férfi- vagy női ruhákra I garnitúra rips-t-ritő l róf »1« széles kitflnő őszi vagy téli gyapjúszövet
Ezelőtt Most.
9.80 -.70 22.50 9.50
1 rőf ®(4 széles ahna vagy koczkás
t^li gyapja-kelme kabátra 1 db. chiffon férfi-ing 1 db. madépolán chiffon ing gallérral
vagy anélkül 1 db. szines angol cretor-ing
Ezelőtt Most.
5.50 2.25 1.90 —.85
2.80 1.50 1.85 —.80
Ezelőtt Most
I db. angol szines ing, virágos, kocz
kás vagy csikós 2.90 2.55
1 db. tefir oxford ing 2.80 1.20
1 db. brazil, egészen finom oxford-ing 3 50 1.75 1 db. nagy cls. nadrág sziléz. gyolcsból csak 85 kr 1 alsó nadrág amer. bőrvá«onból csak 95 kr.
Ingyen 60 frt. bevásárlás ntán 1 szépen diss, kész ruha.
Záradékul figyelmeztetem a helybeli és vidéki n. é. közönséget ha valamelyik czikk nem tetszése esetén, visszavétetik és a legkészségeseb-ben kicseréltetik ; vagy a pénz visszaadatik ; megjegyzendő a visszaszállított portékát franco kell hozzám száilitani.
A megrendelő közönség kéretik a ezimet és a Tasnti vagy postai állomást és az utolsó postát világosan meg-irtiij hogy hátrány ne történjék sem egyik, sem másik részére.
Ingyen g
80 frt. bevásárlás ntán 1 finom téli nagykendő.
gr
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és íüzoltószerek gyár, harsog
és
érczöntőde
Hazánk legnagj-obb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászati és vizmütészeti gépek készítésére; a gyárral kapcsolatos vizmütészeti osztilj a jelenken egyedüli beüüldl szlyattyn gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden csélnak megtelelő szlyattynk és kutak késiittetnek.
MT Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. "Wl
MF* gyár fiójstelep«: Kolozsvárott, belmoiiostor-utcxa ÍZ- szám alatt léterik. "De
! Én minden versenyt legyőzök !
Következő, mindenki részére hasznos tárgyak 10 frt p«ÍOBárért
sálam kaphatók utánvétel vagy ac ár beküldése mellett. 146 3-10 BA CHSICS S.
kiviteli tfelet, Badapest király utcsa 11. ss.
1 db. ang. brit ez. áob&Bjszal. „ - gyufaurtő „ finom tojást :rt.ó, „ szép cEukortiícza, ,, bora v. ezukortartó „ Czélsz, gyertyatartí „ legfin. alab. gyertya
rakvány, miniatűr színházi látcső.
db. aiigol britt. es üst kés « villa
6 p J, evőkanál
« s ? , kávéskanál
6 a „ teriték támasztó
6 . t . tálca*
1 . . a n*g7
1 a 8 n levesmerő
1 „ „ „ tejmerő
l „ „ x theaszürő
muá ti 60 drb esak 9 forint 60 kr.
Azonkívül ajánlom dogan felszerelt raktáromat ái^ai, pipere és
rSvidárskban, fegyverseaSekbes ötben a legolcséub árak neiiett -C«*í>ortok- 20, 30, 40 - -egész îOO fo riotie a ie^finom ab\'o mio 5géçb e n.
ZSTIxlos töfotoé touzaüszögt
a Dupuy N.-féle vetömag-pácz használata melleit. Namrég a szeot-pőltl rldékbell éremsel UtSntetve.
Ezen ré^gálicz (I2ikkő^ a mis maró savakból álló pács teljesen elptisztitja — ha a minden csomagon olvasható eiryszerü kivitelű haaznáJati utaaitás pontosan köveUetikj — a baza, árpa, sab, köles, tengeri stb.-nól a vetőmagon találtató üszögcsirákat, mint ezt számos bizonyítvány erősiti.
A magas magy. kir. ministerium gazdasági közleoaenyei a Depay H-féle piezot mint egyikét a legsikeresebb szereknek ajánlják a buzaüszög eiháritáaára.
Áttekintsek bi*ouyitványokkJtí kívánatra ingyen ás bérmeutve. ira egy 2 hektoliter (200 liter) magra való csomagnak &0 kr.
Nagy-Kanizsán egyedül csak RBSMÍeld Adolf kereskedésébe kapható. — Alsó-Lendván Tojaka S. — Lentin TauöS Yllaos. — Mura-Sterdaaelyen eratíiYMZ A. — Zala-Egerszegon
Srinfir és fia. 133 10-10
„THE &RESHAM"
éíetbiztositó-társaság Londonban.
MagyarorMHRi fiók: || Ausztriai Dók:
Fer. Jözsef-tér 5. \' Bács. Operaring 8.
A tírszsig vzpyona.........\' frcs. 66.576,023.95
Eri bevétel biztozitizok ía kzmztbál 1S79. juninz SO-in.....:.....fre,. 13.628,702.40
Kiűzetések biztoaiUsi és járadéki szerződé-sek s Tlaszavisárliaok stb. ntác a táraasíf
fennállása óla (1818)........frcs. 86.000,000.—
A legntóbb tízeükét hőnspos üzleti id6 alatt
a társaságai! ..........frc. 58.310,600.—
értékig nyújtattak be ajánlatok, miáltal a Isgutébbi 26 év alatt benjojtott ajánlatok
összérték« tJSbb mint .......frcs 945.062,825.—
értékre megy. — Tervezetek s minden közelebbi felvilágosítások a vidéki ügynök b a magyar és oartrák fiókok álul adatnak.
1111 Ili 111111 II 11111 » +
Bor es etiles sajt, 35
rendszer szerint, csavar nélkül. Előnyök: Legkisebb térfoglalat; ettfs gyorsaságú és ertyü működés a mostani sajtóknál; könnyű kezelés s szilá.d ég tartós szerkezet mel-jlett. Egy ily sajtó ára nagyságához mérten 75 frttól feljebb, Bécsig ; való bérmentve szállítva. — ilintarajzolatok és leírások hozzá bérroen-jtesen ingyen. — Ügynökök kerestetnek.— 145 3—5
Raktár Bőcuben:
MAYFÁRTH PH. és Társa
Marti eÉDiíaranal rattára Praterstmse 74.
+++1 ¡1 I 1 1 I I i *■■! 1 i i Ni IHhfr
1tzenkilenczedik évfolyam
zalai s ö z l ö jf y
október 3-in 1880.
ELSQ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSITQ-TARSASÁG,
lakházak és gazdasági
a t. tolztosltó itözöiiségliez
épületek hat évre szóló biztosításáról az
ingyen év előzetes élvezetével.
(14S l-l)
Budapest, 1880. október hó.
A t. biztositó közönség és í&eg t feleink, a kiknek rokonszenve ós bizodalma emelte társaságunkat, több egjéb tényezó hozzájárulásával, jelen állására, nem fogják tőlünk meg-; tagadni annak elismerését, hogy társaságunk mindig szilárdan megmaradt azon alapon, | melyre fekteté üzletét és hogy elveihez hü maradt a nyomában keletkezett versenytáreaaá-, goknak az ó eljárásától nagyon eltérő kisérlétei közt is.
Ez elveit azon rendkívüli eredmény igazolta és jutalmazta meg, hogy már a jelen 1880. \' év végével társaságunk 3.000.000 frtnyi alaptőkéje készpénzben teljesen ki van egészítve, I tartalékalapja pedig 1.000,000 frtra emelkedett, ée hogy a károk fedezésére szolgáló dij-| tartalékot, társaságunk vagyoni állásánál fogva a jelen óv végével oly nagy összegben viheti - át a jövó évi Bzámla javára, hogy ennek folytán ezentúl előreláthatólag mindig abból ^ fedeztethetnek a következő éven át előforduló károk.
Ez eredmény elérésére törekedett mindenek felett társaságunk, mert meg volt győződve \' hogy a hazai biztosítási ügy érdekének ¿halában és különösen t. felei érdekének az által T tesz kiváló szolgálatot, ha az üzlet\'nyereményéből oly erős alapokat, tartalékokat alkot, mik 7 1 minden eshetőségre megnyugtatást, mert kellő biztosítékot nyújtanak, s a mily teljesen be-^ fizetett nagy alaptőke- és tartalékokkal csak a legkiválóbb külföldi társaságok birnak. t Azonban a t. biztosító közönség és különösen t. feleink azt is bizonyíthatják, hogy mig
mi egy részről ily módon igyekeztünk megnyerni, igazolni, viszonozni a bizalmat, addig más részről társaságunk fejlődésének, erősödésének arányában s üzleti viszonyaihoz képest szem A előtt tartva a biztosító felek s a társaság közt létező érdekközösséget is, mindenkor kész is 7 volt t. feleinknek ujabb előnyöket és kedvezményeket nyújtani, mit többek közt az által J tanúsított, hogy életbiztosítási feleink ez osztály nyereményéaok fele részébe, jégosztály beli T feleink pedig ez osztály nyereménye egy ötödében részesittetnek.
Ez a mi eljárásunk vezér elve most is; és ennélfogva, midőn oda jutottunk, hogy ^ teljesen "befizetett alaptökével és teljes tartalékokkal folytathatjuk az üzletet, társaságunk ^ örömmel foganatosítja az ily eredmény esetére rég kitűzött szándékát s ezennel a tüzosztdly-^ ban íb ujabb kedvezményben kívánja részesíteni biztosító feleit.
Elhatároztuk ugyanis, s e felől kívánjuk ezennel a bizloeitó közönséget értesíteni, hogy a lakházak és a gazdasági épületek biztosítása nálunk ezentúl azon kedvezményben réasesit-tessék, hogy t. i. ha a háztulajdonos vagy a földbirtokos köteles magát az ily épületnek hat egymásután következő éven át való biziositáaára, társaságunk % szokásos ingyen évül az m évet adja, ugy hogy a biztosító fél az ingyen év előzetes élvezése után a második évtől kezdve a tartozik csak a dijakat fizetni. \' * T
Hiszszük, ez intézkedésünk előnye teljes méltánylásra fog találni a birtokos közönség- j j nél mindenkor, de főleg a jelen évben s a közel időben, midőn a jelen sanyarú év hatása még ÍT érezhető lesz, s midőn a gazda körülJoly azük a pénz. Ez intézkedésünk ugyanis még az i]y ^ szorult viszonyok közt is lehetségessé, könnyűvé teszi részére a hosszabb időre való biztosi-tást. És ez előny annál nagyobb, minél tetemesebb az évi dij s annak a jelen vagy a jövő X évben való előzetes megfizetése minél nehezebben esnék a jelen év gazdasági víszeoyai állc1- f^ sújtott gazdának. De az előzetes ingyen óv hasznát érezni fogják azon feleink is, kik hosszabb | időre levén már biztosítva, az érvényben levő biztosításuknál ingyen évül &z utolsó évet él i vezik, mert ezen biztosításuk megújítása dltai egymást követő két ingyen évet fognak feleink élvezni, u. m. a moBtani biztosítás utolsó (ingyen) évét, e a megújításnál * 6\'évi biztosítás első s így előzetesen élvezendő ingyen évét.
Midőn ez ujabb kedvezményről kívánjak a t. biztositó közönséget ezennel értesíteni, hem tartózkodunk azon meggyőződésük kifejezésé-ől, hogy a t. biztositó közönség, a mint ez intézkedésünkben készségünknek, ugy az ingyen év előzetes élvezetének kedverményében I iránta kifejezett bizcdalmunknak jelét Fogja felismerni. ,
Értesítvén meg a ÍL biztositó közönséget a felől, hogy ügynökeink, de magunk is szívesen szolgálunk mindennemű felvilágosítással,
tiarteletfel maradunk
Az „Első magyar általános biztositó társaságai
Bívebb felvilágosíthat ád f\'F.SSELUOFER JÓZSEF nágj-.kanliaai ügynökség. ^
SEIDLITZ - PORA.
P.Qfllr aktrvr VfilÁrfl bl n5Índen dobox czimlapján a sas V^SdK dKKOr Ydlüulj és aa én sokszorosított ceégem van
lenyomva.
80 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vér ntl0|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik 016 életmódot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsóttft eredeti doboz ára. í frt. o. é.
Egy mi hölgy sem
nélkülözheti toilletje választásánál
!! divatlapját l!
A most bekövetkezendő Bszí idény és uj ck:,obsr-dec«embari ^vnogyed beálltával van szerencsém a uagjérdi-mü hölgykoszorot í^yelme* tetni arra, hogy könyvkereskedésemben alndea kazal külföld» DIVATLAPOKRA előfizethető!.
Minden -divatlap hozzám közvetlen a kiad "«tói póstáü küldetvén be, azon kellemes helyzetbe«, vagyok, hogy a lapokat már egy két nap-n«i ifin háthoz hcídathatom kl, Tagy Yidékry pjstával
;ránczia borszesz sóval.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebestflések, fej-, fül- ós fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stb, itb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-nmjol^j.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czéíokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o- é.
pal megjelenésük itán
küldhetem szét. Magyar Bazár Bpesti magyar bazár Hölgyek lapja Basar (berlini) Frauenzüitung Fraunzeitung nagy kíadái. Coroélia. (béc-i) Modenwelt
2 frt 50 kr. óvnegyodonként
2 fri 50 kr. hely bon ós vidékre 2 frt — 1 frs 60 kr. 1 frt 60 kr.
frt 60 kr. 1 frt 20 kr. frt 11 kr.
Minden egyéb bárhol és \'.»árki által hirdetett divatlapokra raag}»rt német és t\'ranczia nyelven is előfizeté-ek elfogadtatnak. Nagy-Kanizsán, október havában 1880.
is8 4-* Wajdíts József.
évaegyedenkint ; vidékre bórmentes küldéssel 30 krral több
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udfrari szállítónál, Bécs
Tacblauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy fflször-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagjobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. CZ. közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Belus J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesselhoför József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a szent lélekbe*-. — Barcs Dorner 8. Csáktornya Gönc» L- T- gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babóchay Kálm. gyógy. Th. Kecskéssy gyógy.\' Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics Ist. gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely öcMeifar A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittlbach 8. írj» Inashoz" .gyógy. Sopron Mezey And. gyógy. (980 39—52)
t
J^I Majduem ingyen
A bnkott nagy.MrC BRITTANIA-E2ÜST6YÁR íriili raktárát a csodgondDokság itvevón, Dagyobbaxeril fia.téai kötelexettaigei éa * belyiaígek ki0reaedé<e miatt 75 százaléJckal a becsáron alul bocsátja áruba, telit majdnem pla;í.ndékoztatik. Csai 6 frt 70 \'krért, aia* * paaata mnnkadij értékének feléért kaptatni t követkexő i^en caicos .¿a tarló. Brittinia^xaat aaxtali lerric, aely-nek ári tzeütt 30 frt veit ís mel^aek tiima fobérso maradiaürt 35 évi ketedség válaitalik. 6 asztali kit kitOaí aexjlUppal 6 valódi britt. azQst villa, 6 töniCr „ , BVÓ kaűii 6 . , Uvéakuál
1 . o. . , merit{kanál 1 , u. , , tsjewsritekaaá! 6 finom . , tálaló 6 . . „ teritok tárté S „ „ „ lejáaes aerlee 3 gyönyörű r OMker tilc^á 1 „ czakor- rajy kert tarti
1 legfinomabb „ tbea azürő
2 Igen aaóp „ ayertyatartó
S legfinomabb alabaatrom gyertyádlsz 60 darab US 6-18
Mind ezen elősorolt 50 aöásríb íts
Ü Q frt 70 Ser. g
Megrendelések po*tai utánvétéílel vagy aj összegnek beküldésekor — a meöd-\'g a készleíbSi jut — cliutéztetnek BLAU ÓS 3S:. jSlM- UT Brittania-züstgyárjüc fSráictára álta!
Bécs, I. Elisabethxtrasfie 6. OfiSfr\' A köszöni és elismerS letelek sxizikra inen5 azáma irodánkban közszemlére vanjiak kitéve.
Rendeléaeknél \' elégséges e ezim :
BLAU és KANN, Bécs.
Dr. Schmidt fő törzsorvos
FÜL-OLAJ A.
.Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak nyilvános elismerő éa köszönő iraUi! Hasonlón! a t- c*. orvos ank is folyvást és ismételve uUlnak a dr. Schmidt G-félc fül-olaj £éhy«5 heráaára, mikéül ujabban dr. Hamoerschmid megyei főorvos urnák következő levele igazolja:
Van szerencsém tndomására adni, hogy az ÖatSl nyert .valódi" dr. Schmidt G fé!e fúl-olaj ffilbeto^eimué!, kik flUsogi*-ban, fülszakgátásb n, időleges süketaégben éz nagymérvű, neb\'éz ha! tájban ■zenvédtek, mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magát! Kiteijedt orvosi gyakorlatomban ezentúl is miudeo fülbajbaö szenvedőnek rendelni fogom, és nem malautliatom el, ezen vkitanS hntásu szert a fent megnevezett bajokban szenvedő mindén betegeknek ajánlani.
Zsolrsa, 1880. márczlui 5
J>r. Hainmersmidt,
m. kir. fcf>i>vZd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schmidt 6, fülör.-sorvos 4a «rvoHtudw
í ül-olaj a
t •. .
elmulaaztja, flietőleg meggyógyíts as W31éges stkets^ot» fül-gyulodist, fül csak gatást, fülfájást, még régi .legmakacsabb esetek-b-» is, A kellemetlen fQlsugást és kisebb mórvü nehézhallást, asoanal elmulasztja, miként; eser és ezer eredeti bizonyítvány tannsitja.
Egy üveg ára baszuáUti utasítáisa.1 együ f akkor ks minden\'
v Vob • ég\'* rörös papirborltékon ai itt
ütt 2 irt. Üvegeri
papirborltékon ai itt védjegy rajté. van. ^ KQSabea * gyáriraJLuy ofin-
."""Bjtewtivtn mitíden p*l»rzkon üvegöntűíbca a központi Íjízományoí-(Jakobi Th. Hai3bcrrgb«a>- czég-jegyo szemlélhető és minöen üveg
„öte-Msam M P^nitsí Bf. Ssöött."
nyomatúi -rilitott óuburokk.1 Tan »íiirra. -XcyeáQf kapható -▼»Iftdi minó.ífb\'-n a Uráktárfcai, BebreoiNEea Dr. Ratluotaek V Eaiil grígjatertiri-
ban. Bécsben a Seewafd A. fjógjai. a „csiaalrkoroníhor\' VII. Mariainfermaae Sr. 106. — Bpegtea TSrít J. gyógyaj — Prá-flikaa FSret iérnf gyógyaa. — Graarkaa gyógy«. ,^aarTaaboi"|1 Perglertaer J. gyógyia. — Leabergbeá Mlkolásch P, gyigjat -Zijrábbic Kittelbacb Zsiga, gyógyts. — Llazbea Rocké- Fereact gyógy»«. — Saízborgbas Dr. S áétitzky ca. kir. ndr gyógyai. — Pozsonyban Soítz R. gyógyn. — Teaeevárett Stetaer F. gyógyai. — Kolozsvárott Szeky Nikiik gjrófcjaa. — Czer»«»ioz Gedslkawtky fi. gyógjax. — Kíageafűrtkaa Tlwrmwál* W. gyógy«« araknii.
U I Minden sásból hirdetett fW-«>»l gea valódi Sohnidt fS-terzaorvos Aa orvöstcdot-file. ilanam\'«8áJt<Jáfly jj|tsítláa rttr-yisl-sailés Dr. Soiáslát sr czégére Hi»tt»isÍ8ttváay«krE. -Se 7-18
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos IVajdits József gyorssajtóján.
KACff-lítÉBM,. 188ft október 7-én.
Ól-dllk
Tlzenfcllenezedlk évfolyam.
OUaUtttr-.\'^f
iTT« . • IV."
Hl tm . . t , ¡\'
n.fy.d irte . . 4 ,
K</y ná.m 10 kr
MlrHltnk
« ba«ibo» fatltaOTbar, 7, BiiodMOr 6 t miríi« totábbi lOrirt 6 kr KTILTtÍBÜEK .orofkiut 10 krírt\'ri- j
tetuefc fal. Kieeitárl ilítték mindéi. | letT«« hirdeti«irt kílBr. I J 30 kr tseUndS. ¡gO"""1--\'""•ÍSá
el óbb:
LA-SOMOGTI KÖZLÖNY.
J A lap »Kellemi részét r1 Ulető kB*l«méoyek a n • í*erk««Tt/ibflt. j anyagi részét ülető I közlemények pedig * ! kiadélwf« bórraentyp
intéxeniiők: ! NAGY-KA XIZSA i Wlaíslcsoaz. | Bórmeiitetlen levelek. | I csak ismert rnouk*tir-u . saktól fogadt*tna.k cl|
^Kéziratok vissza n<»mi J kOldelnek.
N.-Kanizsaváros hely hatóságának, „iL-kaak8aí öuk. tűzoltó-egylet«, a „n.-kanizsai kereskedelmi 8 iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanitó-tes-tület*, a „n.-kanizsai ktededneveló egyesület« a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkezét«, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai kölTálasztmánya" s több
megyei és Tárosi egyesölet hivatalos értesítője.
Heíenklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a III-dik évnegyeddel m. hó végén lejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Uj előfizetéseket szintén elfogadunk okt—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely iegczélszerübbsn postautalványon történhetik.
Hazafiúi tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
az adókezelési rendszerreformja.
(Vidéki viazbang í)r. Frel Gyula hason caimO röpiratára.)
L •
Tagadhatatlan, hogy hazánkban az adókezelés és annak kivetése tárgyiban oly feldolgozandó halmaz áll előttünk, melynek megvitatása egyszerű czikk sorozattal el sem érhető, mintán szerző maga munkálatának végszavai szerint szerzeményét bírálat alá bocsájtandónak jelzi, bárha nem mint bírálók kivánnnk fellépni, de mind a mellett mint adófizető polgárok jogosítottnak érezzük magnnkat, ezen Kezdetleges állapotnak tisztázását lehetőleg megvilágitni.
Szerző munkáját négy részre osztotta s mint ilyenben adja meg a nézetével és tapasztalatával megegyeztethetó javaslatot, miután azonban már a mű czim lapja .Adókezelési rendszer reformja* szerző is megmaradt a már kész adónak kezelése körüli hiányok felderítésénél, miután azonban nem tisztán az adó kezelés-
nél, de igen az adó kivetésnél is a hibák és hiányok tömkelegével találkozunk, szerző nagy szolgálatot tehetett volna, ha bonczkése alá adókivetésünk borzadalmas helyzetét vette volna irányadóul első sorban, ekkor joggal hasonlíthatta volna a kormány, illetve annak végrehajtó közegeit a speculatióból élősdő pénztózsér és uzsoráshoz, mert az adókezelés körül sokkal kevesebb a hiány, mint az adókivetés körül fentleví önkénykedésból folyó és soha elég tételre nem számitható kivetésnél. .
Mert tudjuk jól, hogy a f51d és. ház adónál illetve házosztály adónál meg van a bizonyos alap, mely az adónak kivetési tételéül szolgál, de ott van a házbér, keresetadó és indirect adók tömkelege; ezen adónemeknél tűnnek fel a visszaélések és az adózó közönségnek vérig való üldözése, holott nézetünk szerint e bajon segiteni annyival inkább szükséges és ezen utóbbi adónemeket rendezni\' és "bizonyos időhöz kötött megállapodásra fektetni, mert a föld- és házadó már amngy is oly magas tokra hágott, hogy azt ezen alapon megtartani, illetve még magasabbra emelni lehessen, az a lehetlenségek sorába tartozik.
Állapitassék meg tehát egy bizonyos időre, teszem hat évre, minden törvényhatóságnak az állampénztárba befizetendő adóáta lánya, ezen összeget 6Z belátása szerint évenkint, még pedig január havában ossza fel a területén ievó városok és falvak, ugy ezekkel kapcsolatos pusztákra, mely városok és községek saját körükben azt felosztva, egyesektől behajtva a pénztárba szállitván, minden törvényhatóság
kötelességének pontosabban megfelelve az adó befizetését csak megkönnyitní, az amúgy is terhesnek talált adót elviselhetővé teszi.
Mert minden község saját kebelében legbiztosabban járhatván el, végrehajtó közegei a felelősség súlyát érezve kötelmük megoldásában eljárva, mig az adózó közönségnek a kormány iránti kötelezettségét ismerve, nagyobb eredményt biztosithatna.
Egyedül á felügyelet maradván az állam kezében, itt is gyorsabb eljárásra lehetne számitni.
A new-yorkl időjelző gömb.
A falusi ember, mikor azt a valamit, a mit hiábavaló lustálkodásnak nevez, nagyon hosszúnak tartja, hogy ,ejnye de hoaazura hazudik ez a szegény uoaskodás,B akkor: „eh kinézünk már", a ezzel baglyas fűvel, pialogó szemekkel kibotorkál az ajtó elé. Megdörzsöl geü álmos szemeit; nagy kínnal, mintha csak összenőtt volna az alsó ajka a felső álkapczával, igy aaól la: „No most mér lássuk, ha van látni való?!" Ezzel még nagyobb kinnal felkandikál az égboltra • keresni látszik valamit. Ezután ismét beballag szemöldökéi fölfelé, száját oldal-vátt, vállát pedig felfelé mozgatva, — az ajtót pedig, a mely ugyancsak elnyikorogja magát, jó! becsapja maga után. Oda megy, ahonnan ki jött, s oda bújik, a honnan kimászott Azzal az arcztorzitáaaaí, ajtócaattanáasal azt adta tudtul, hogy még nagyon korán van félkelni. Ast a mit az égboltot: keresett, nem találta a helyén. Még nem volt több, mint hajnali 3 óra.
Milyen ellen lét a városi emberrel 1 Van is az embernek — valljuk meg caöndeaen — az eszében a csillagok állásából időt jóaolni. HáDy meg hány ember tudja is, hogy melyik csillagból lehet az órát kikalkulálni ?1
Csillag, — csillag, egyik olyan mint a másik. Csillog, mert van caillogni valója. Ha
nem csillog, hát nem csillag. Hogy mikor csillog, hát mikor egyéb dolga sincs. Ennyiből áll ni, sok meg sok városi ember ismerte.
Ennél bizony egy vidéki egyszerű fóld-mi velő ember sokkal többet tud. Majd még a csillagokkal is törődik a városi, — hát akkor minek van az a krumpli a zsebbsn, a melynek az a jó tulajdonsága van, hogy többet jár rosz-szul, mint jól. No tiz porcz ide, ti* peres oda. Ez nem tesz nagy változást azon, hogy néhány perczczel elóbb vagy utóbb kell az ebédet legyűrni.
Ha nem titött még hármat, bát akkor még csak két óra körül tenfereghet ai a döczö-gős idő. Hja, de van azért sek ember, aki nem igy gondolkodik. Ott vannak a hajótok, a vasutak emberei, azok igy nem alkudozhatnak ax idővel, nekik mindigszabottan kell felhasználni. Ha csak perczekkel is jár rosszul érájuk; menynyi kellemetlenség származik !
Hány meg hány emb-tr lapította már a földhöz azt a ketyegő órái, a mely jó tulajdona mellett mennyi boezankodáanak is tud szülője lenni. —
Egy valaki azt a furcsa takácsot merte egyezer még pedig hangosan mondani, hogy mai napság az embereknek s-gvobb károsban csak luxus órát hordani, miutáu lépten-nyomon egy-egy ¡ókora torony órába ütődik tekintete.. Ott mindig mozog, ím: ¡aozcgh&t. Van órai van bizony, — de railyfic 1 Kísérteié meg saak valaki nálunk azt a bolondot megtenni, hogy a torony órák után mozgatná lábát (ia ketét,mert tudvalevő dolog, hogy vannak emberek, akik lábba] dolgoznak ée vannak olyanok, . a kik jobbára csak kézzel munkálkodnak. Ha azt veszsz&k, hiszen van nekünk is elég jókora tornyunk, az össze-vissza aranyozott tornyokban nagyobbrészt van óra, még pedig drága
r£nzen készített mestermü; de az adta órái a any van, annyi féleképen mozgatja a nagy mutatóját, mintha egytől egyig arra volna kárhoztatva, hogy egyenlően caak két darabnak sem szabad bolonditani az embereket.
Egyik siet, mintha társait mindig megelőzni akarná, a másik késik, mintha az ítéletnapjáig utolaó akarna lenni; a harmadik meg
TÁRCZA.
Az utolsó virág.
El bajt a nap a hegy mögé, Helyette kél a hold, Alusznak a hegy lakói, Minden néma, kibolt; Még csak lent a völgy ölében Pislog a méc* világ,
Kis vityilló szobájában Most hervad egy virág.
Boldog álmákat alusznak IíjjJe és öregek, Csak benn a kis mécs világnál Egy anya kesereg, Szive megtört — szeme könyben, Forrón imádkozik: \' Isten, Isten, mi less velem 1 Ha ő is távozik!
A ház el ólt dalos madár Hailatja bas szavát, Mintha vigasztalni vágyná A kesergő anyát. Máskor ia szólt az a madárr Kem hallgattak rája, Akkor még nyilt az anyának Utoleó virága.
8ir az Anya — siói a kis lány Haldokolva némán, Ne sírj hus én boldog vagyok, Oly szépet álmodám ! ? Karjaim közt öleltem Őt, Csókját most is érzem, Oh mily forró — oh mily édes -Kincs már szenvedésemi
Egy ifjn jön messze földről A csaták zajából, — Bárom éve, hogy bucsut vett Kedves babájától. —
Hallgatja a madár dalát, Oly szomortx volt* a. Mintha az egész világnak Temeti se volna.
Megállott a kis ház elolt, Ünnepélyes csöndben, Szivét a fájdalmak tépik — Egyre erősebbea; — Nyílik ajtó, áll az ifja A kedves ágyánál, — Ébredj, ébredj, szirem gyöngye Legxzebbik v.rágszál!
.Ée fölébredt, és mosolyog A lány kedvesére,
Két szép gyöngyszem — Crömkönytt
Lopódzott szemébe;
Ott pihen most a kedvesnek
ölelő kaijábf. —
Ugy hervadt el az anyának
Utolsó virága
Mégis szól a dalos madár, Sir axerető, s anyja, Közbe-közbe -megszólal a Kápolna harangja, Fényes csillag boll as égről A hegy tetejére, — De sokkal szebb csillag szállott Az égre — helyébe 1
RAJKAY VILMOS.
Az árva.
Jelige" „Ki szeretetet vetett, p 8xeretetet arat\'
I.
Ha szerelmeseink hő, barátaink, szeretett vérrokonaink elhaltak, ugy érezzük mintha keblünk vidám érzelmei is velők együtt elhaltak «rolna, mintha szivünk megbénult volna, mely többé nem volna képes az örömre : a mások örömeiben való részvétre; s ha nem me-
gyünk is & karthausiak közé, vissza vonulunk & világtól, s elzárkodott szívvel folytatjuk hiva taloe teendőinket nem törődve környezetünk sem örömeivel sem bánataival, egyedül a multak emlékeinek tartogatjuk fel könnyeinket s minden érzelmeinket. Elég önzők vagyunk 8 nem vesszük figyelembe sem a vallás vigasztaló szavait, sem a természet intő példáit.
Láthatjuk, hogy a tenger, mely a vihar alkalmával a hajótörteket eltemette, milió s milió vidáman viczkándozó halnak ád éltető elemet, hogy a temető is, hol kedveseink porladoznak, nevel rózsákat, ibolyákat, melye* a tavasznak vidám hirdetői, mégsem gondoljuk meg, hogy a kebel is, mely annyi örömnek ós boldog érzelmeknek temetője — adhat még több örömnek is helyet, 8 elhalt boldogságunk romjain, még a reménynek örökzöldje is felvirulhat. Makacsul ragaszkodunk a költők által annyiszor elcsépelt üres hasonlathoz; hogy a szívnek csak egyszer van tavasza. — Nem hagyjuk magunkat megvigasztaltatni, hanem újra s újra fel-fel szaggatjuk a sajgó sebeket, melyeket az idő és feledés már némileg begyógyított. Erőnek erejével akarnánk magunkat & sors és azerelem vértanujául tekintetni.
Én is kit a sors eléggé meghányt; szerelemben czerencsétlen, a legközelebbi vér-rokonaimtól megcsalattatva, a világtól visszavonulva éltem életem legszebb korát. Azzal akartam a világot megbőszülni, hogy mindenki iránt bizalmatlan és barátságtalan voltam. Szirem titkát mélyen elzártam mindenki elől. Ha valaki nyájassággal akarta szivem titkát feltörni, akkor tetetéshez folyamodtam, vidám arctot mutattam akkor is, ha belől sirt a kebel, A multak emlékein való könnyezés volt egyedüli
tápláléka keblemnek. Csak tanítói hivatásomnak lelkiismeretes betöltése volt mentő csolna-kom a kétségbeesés örvényéből. Igen szánandó helyzetben voltam levert kedélyem miatt, s még rosszabbra is fordult volna, mert a lelki be:egségnek testi betegség lett volna a következése, ha az isteni gondviselés nem könyörül rajtam, egy jó barátnak mint szabadító angyalnak küidése által. E jó baráttali társalgá som, különösen annak élettörléoete kigyógyított engem lelkibetegségemből. E hü barátomnak történetéből tanultam meg:, hocy .a vilóe még «em oly rosz mint a milyennek addig a Bötét világgyülölő szemüvegen keresztül néztem. Barátomnak megható élettörténetéi szándékom ugy a mint ó nékem elbeszélte leírni. Ne várja tőlem a nyájas olvasó, hogy valami idegrázó eseményekkel fogom mulattatni. Nem fogom őt képzeletet elragadó szerelmi ömledezé-sekkel s pár beszedek kel fárasztani és figyelmét lekötni.
De minek előtte hozzá fognék az elbeszéléshez, tőled kérek bocsánatot elhunyt barátom szelleme; bocsáss meg barátodnak, hogy éloied történetét leirva közre bocsátom. Nem irói vágyból teszem, hanem azon czélból, hogy velem egyenlő bánatos keblüeknek némi vigtsztalást nyújtsak.
P. Gy. barátommal három évig laktam egy faluban. Én mint tanító ő pedig mint gazdatiszt hivataloskodtunk. Megvallom barátomnak finom miveltsége tudományos képzettsége reám igen jó befolyással volt. Sokat köszönhetek e három évi szoros barátságunknak, mert megvallva az igazat az Időtájban én igen tapasztalatlan fiatal ember voltam, még tanítói hivatásom betöltésénéi is sokszor tauá-
tizenkilenczedik évfolyam
zalai közlő n í.
oktobhri7-ó» 1880.
majd szalad, majd pihen, mintha a tobbin akarna túltenni. Az egész regiment abban azonban szépen megegyezik, hogy egyik te jár ugy, a hogy kellene.
A boldog new yorkiaknak (a« Egyesült Államban) kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy a toronyórákra biznák magukat. Az amerikai leleményesség régen elvégzé azt, a miről nálunk csak álmodni mernek. A new-yorkiak minden nap egy óra jelző után igazítják óráikat. „Tim-Ball«nak hivják az időjelző gömböt, amely megmenti azon kellemetlenségektől őket, a melyeken nekünk minden kimé* let nélkül át kell esni.
Az egyszerű gépezetet, mely a nagy gömb esését rendesen előidézi Wasingtonban a nemzeti csillagdából működtetik. Tehát 360 kilométer távolságból New-Yorktól. Ugyancsak jó távolságból.
A gömb 12 réz fél abroncsból áll. Az egyes abroncsok huzalokkal vannak kitöltve, egészen szitaszerüen. Ez a levegő erősebb hatását iparkodik mérsékelni. A rohanó szél át sivít rajta, annélkül, hogy elforgatná. Az épület, jobban mondva a magas torony 287 láb magasságra emelkedik a tenger színe fölé. Innen még 28 lábra emelkedik azon vas oszlopzat, a melyen a gömb fel s alá mozog. A gömb niinden nap reggel rendesen 9 órakor pontosan siet lefelé a 23 nyi magasságból.
Most már mi hozhatja mozgásba a gömböt ? Nem egyéb, mint egy emelő, a melyet a második képen láthatni, a hol a felülről leereszkedő sodrony végződik. A villany folyam, a mint a wasingtoni csillagdában megindittatik, azon pillanatban az emelő felbillen, a mint a gömb gyorsan leereszkedik. Ez ugy megy rendén, mint a parancsolat. A mint a gömb egészen leér s azon rudakat érinti, a melyeket az első ábrán lehet látni, ez azonnal jeleztotik távirati uton a wasingtoni ctsillagdával, hogy nem történt semmi akadály, mely a gömb esését gátolta volna.
A magasság, raelylyel sz egész torony bir, igen jó szolgálatot tesz arra nézve is, hogy nem csak New York lakosai, hanem a számos kilométernyi távolságú környék is láthatja s hasznát veheti a jelzésnek. Mig nálunk bizony csak ezrekre megy azoknak a száma, a kiknek naponta egyenlően jár az órájuk, addig egyedül New-Yorkban, több mint 2 millió ember dicsekedhetik azzal.
Az időjelző gömb rendesen 9 órakor ereszkedik alá, — ekkor azonban nem minden embernek jut ám az eszébe megfigyelni, igy tehát erről is gondoskodtak az amerikaiak: Majdnem minden nagyobb város fő utczáin vannak villanyos órák, a melyek egy központból igazittatnak. Az egyes központok vagy az időjelző gömb helyiségéből jött táviratok után tartják magukat, vagy pedig a wasingtoni csillagda jelzései utáu irányozzák az óráikat. Ez által nem csak egy-két, hanem az Egyesült-Államok legtöbb városa a czóíszerü s hasznos intézkedés által az idő pontos egy idejű meghatározást nyerte ki.
Hja ilyesmi csak is Amerikában a leleményesség hazájában birt életbe lépni. Nálunk ilyesmi hasznos intézkedést hiábavalóságnak tartanak. Mégis csak számtalanszor bebizonyul
csát és oktatását kikértem, ő látva hü ragaszkodásomat komoly természetem daczára is szeretett. S ámbár nálam vagy 5 évvel korosabb volt, még is meghitt barátok voltunk. Nejét, kitől gyermeke nem maradt, korán el veszté — özvegyen ólt. — Mély lelki fájdal mak nyomai meglátszottak; szép nemes szabása arczán — még is igen kedvelt ember volt a társaságokban. Udvarias és kellemes társalgási modora mindenkit mognyert Másodszori nősülésre azonban nem tudtuk reá beszelni.
Egy Alkalommal albumának nézésében elmerengve találtam. A benne lévő arczképek mind az ő müvei voltak. Midőn engemet észre vett, a? albumát elakará rejteni, s érzelmeit pedig palástolni. Csak miután észre vette, hogy az ő titkolódzása reám szomorítólag ha tott, akkor vette elő újra az albumot s igy szólva hozzám — látom akarod tudni életem titkait, jer ide és nézd sorba albumon képeit. ITa értesz az arczképisméhez jellemezd is azokat
Ekkor az albumot kezembe véve sóira néztem a benne levő táj- és arcsképeket. Alig két vagy három lapot fordítok, egy gyönyörű nő arczképére találtam, melynek minden vonásán a női kellem tükrödzött vissza. Ég kék szemeiből angyali jóság nézett ki. De sima magas homlokán a két szemöldök között levő két függélyesen álló redő, a nőnek" öszhangzó * szép vonásai mellett is haragra könnyen lobbanó természetére engedett következtetni. S ebbeli észrevételemet a kép felett el is mondám.
PATAKI GÉZA.
azon mondás igazsága, mely hangzik pedig ekképen : a miről az európai még csak álmodni is alig mer. azt az amerikai már régen létesítette.
SZUKÁTS LAJOS.
(Folyt, kőv.)
Helyi lilrek.
— ö Felsége nevenapján a főgymn. ifjúság ének- és zenekara> közreműködésével tartatott meg a Szent Ferenczrendüek egy háaá ban az isteni tisztelet, mely alkalommal a tágas templom diszes közönséggel telt meg, kép viselve volt a világi és katonai hatóság minden része. Az ének és zene meglepően sikerült és általános megelégedést és örömet szült. Teljes elismerést szavazunk mind a buzgó tanároknak, mind a törekvő ifjúságnak és nemes hévvel segédkezőknek. Előadatott Horák B. dur miséje. A betanítás Grossman Ignácz k. r. tanár kiváló érdeme.Szivesközreműködők voltak Bischitzky, Prager Béla, Pollák, Rózsavölgyi,Venczel Rezső, Knöpfler sat Hock János polg. isk. ének- és zenetanár mesterileg működött az orgonáu.,
— JOr. R&mer Flóris jeles régészünk — miként egy Lissa bon bánatéit leveléből olvassuk, Portugálliából való visszajöveto alkalmával városunkat is meglátogatja. Zala Apáthi-ban Modrovica Gergely apát ur vendégszeretetét hosszabb ideig veszi igénybe. Nagynevű tudósunk azonban itt sem fog pihenni, hanem Zalamegye.monographiájában müködend. Vajha ez alkalommal sikerülne többek össze működésével könnyíteni tudós hazánkfia nagyérdekü munkáját és megalapítani egy zalamegyei régészeti egyletet, melynek érdekes és szép tere nyílnék elszórva és r»-jtve lappangó számos müeralékeiuk felfödése és ismertetése körül. JEJz annyival is inkább óhajtandó volna, mert a szomszéd somogymegyei ily czélu egylet kiváló eredményeket mutat fal már is.
— Nemes tett. Thomka Endre birtokos ur a nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó*egyletnek 10 forintot adományozott, mely nemes cselekményt elismeréssel közöljük.
— Egy kirándulás alkalmával örömünkre láttuk, hogy a szabadhegyi szőlőhegyre vezető ut rendea kavicSozás alá vétetett — mi kor fogjuk mi azt a szént-györgy vári szőlőhegyre vezető uton észlelni? — Kérjük a fele letet erre a város tisztelt mérnökétől.
— Előbbi számunkban említve volt ifj. Zók Nándornak szomoritó tette, pótlólag megemlítjük még, hogy végzetes cselekménye előtt a templomban buzgón imádkozott az oltár előtt térdepelve, majd a szentelt vízzel többször keresztet vetett magára. Költeményt is hagyott hátra, mely igy szól:
Isten veletek édes jó barátim 1 Isten veletek édes ismerősim i Elmegyek tőletek a más világra, Hol boldogtalan nyugalmát találja.
Isten veletek édes jó 3züleim ! Isten veletek édes jó testvérim 1 Búcsúmat veszem én most titőletek, Mert e földön már többé nem Iehaiek.
Könnyebb nekem ofl a hideg föld alatt Hol engem többé már senki sem zaklat. Hol alszom édes, jó, hosszú álmokat: Mert e földön nem leltem nyugalmamat.
Isten veletek édes jó barátim ! Isteu veletek édes ismerősim 1 Isten veletek édes jó szüleim! S isten veletek édes jó testvérim!
ZÓK m. k.
A szerencsétlen ifjú temetése nagy részvéttel történt, ciiben a mélyen sújtott család némi vigaszt meríthet.
— Zalamegye országgyűlési képviselői közül a delegatióba beválasztattak: Falk Miksa és Apáthy István.
— A ki nem szüretelt, pedigsok szőleje termett, ez Gelaei-Gutmann Henrik ur, ki fakosi terjedelmes szőlejének termését kül földieknek 1050 frtért eladta. A szőlőfürtök Németországba szállíttatnak.
— Tegnap volt aradi vértanaink gyá-Bzos évforduló napja, melyen ahazáértélö legnemesebb sziveknek erőszakos uton megkelle szűnni dobogni. Számos helyen gyász isteni tisztelettel ünnepeltetett meg.
— Társas-estély. A nagy kanizsai fia talság több tagja által a „Korona* vendéglőben f. é. október hó 2-án rendezett maiatság kitűnően sikerült. Csupa élet,\'csupa jó kedv volt mindenütt! (Da kinek is ne volna ily szép társaságban — mely itt együtt volt — kedve?!) Ezen általános jó kedv hatása alatt még a korosabb férfiak közül is .lobben nem állhatták meg, hogy tánczra ne perdüljenek. S ugyancsak megaprózták rendesen j kitettek aok fiatalon! R4g volt annyi szép leány együtt, mint ezen este! Itt láttak városank s vidékünk szebbnél szebb rózsáit, gyönyörű kosaórut képesve. Nevezetesen jelen voltak: Böronkay Amália, Darás Jozefa és Margit, Darás Rózsa, Ditrich-stein Ilka, Dobrin Lotti, Francéik Anna (Tap-sooy), Fülöp Gizella és Katicsa (Sársseg), Gro-
betti Malvin, Glasinger N. (Gelse) Hanny Mariska és Gizella, Heckenast Mariska (Gelse), Horváth Fanni és Mathild, Kováts Etelk* és Irén, Kőhler Nina, Lippits N., Rózsavölgyi Borcsa és Paulina, Svastits Árpádin és Margit, Ssalmay Irén, Szigritz Gizella, Laura és Paula, Taboly Aranka, Wieber Anna és Hona kisasz-szonyok (Palin) stb; — továbbá - özv. Darás Farkasné, Darás Zaigxnondné, Dauscháné, Dit-richsteinné, Dobrinné, Fülöp Mórné, Dr. Horváth Ferenczné. Horváth Mihályné, özv. Per-czel Katalin, Pleheiss főhadnagyné, Rózsa Völgyi Antal né, Svastits Károlynóy Szalmayné, Tuboly Viktorné, Varga Lajosné, stb. úrnők. A jó kedv nem hogy fogyott volna, sót növekedett mindig, s csak hajnali 4 óra tájban kezdtek oszladozni. — A franczia négyeseket 32-34 pár tánczolta. Köszönettel tartozunk első sorban a rendezőségnek, hogy ily élvezetes estét szerzett; de köszönettel s elismeréssel tartozunk hölgyeinknek is egyszerű (sszépségüket méginkább emelő) megjelenésükért, mi által eléretett as — mi a rendezőségnek iá Tnlentiója volt — hogy e mulatság igazán barátságos, társas Összejövetel színét öltötte fel, s fesztelen volt, mely az igazi jókedvnek egyik nélkülözhetetlen kelléke. — Reméljük, hogy ezen élvezetes este nem volt az első, 8 egyszersmind az utolsó, hanem les* ennek — folytatása is! Ugy legyen! Nagy-Kanizsán, 1880. évi okt. hó 3-án. Egy jelenvolt.
— Szász Gyula jeles szobrászunk s városunk szülöttjének arczképétN közié az „Ország-világ" utolsó száma meleg elismerő sorok kíséretében. Alkalmilag megemlítjük, hogy szép vároaházunk díszítésére nála évekkel ezelőtt több szobor rendeltetett meg s a hírneves férfin ezen müvei atyja lakásának pad Iá sán hevernek. Újólag felhívjuk a város tanácsának figyelmét e már majdnem szégyenünkre váló körülményre.
— Toronyóráink rendetlen járása már valóban bosz&ntó, sokszor félóra különbség is van a kettő között. "E rendetlenség megszüntetését méltán várhatja 3 megérde\'alené e város közönsége. Váljon ki a hibás? ?*gy hol a hiba?
— Színtársulatunk derék kar nagy á-cak jutalomjátékául legközelebb\' színre kerül a társulat egyik tehetséges tagja Sarkady által irt „Három a pille* czimü bohózat, és „Kapitány kisasszonyu operette. Élőre is felhívjuk a t. közönség figyelmét
— Sürgős táviratok, fí hó 1 »öl kezdve az összes távíró hivatalban BÜrgős magántáviratokat is elfogadnak. E táviralóknak tartalmazniok kell a czimzett és a feladási állomás nevét, továbbá a czim előtt „sürgős", „driugend* és „urgenta szók valamelyikét, vsgy a táviratozásban ugyanazt kifejező D bet-ü-t zárjeiben. A sürgős táviratokért, melyek mis táviratok fe..ett azon előnynyel birnak, hogy ezek megelőzve kezel tetnekj háromszoros ár fizetendő.
-- Magyar színészet. Szombaton játszották az „Egy katona története" czimü, drámai színmüvet, mely francziából fordítva, a budapesti népszínháznál látott először nap világot, a kr tona szerepben Tamásyval, kí ez alkalommal vetette mérlegbe drámai tehetségét. — As előadás itt, dicséretére a rendezőnek, 8 színészeknek, kitűnő volt. Könczöl Lujza Adrienné szerepében remekelt. A népszínháznak nem volt ilyen Adrienne-je. Különösen Bikerült azon jelenete, mikor a gályarabságból hazatért apát (Renő János katonát) fölismeri a herczegileg nevelt Adrienne, s annak kiaszott, eldurvult kezeit csókolja. Ezen jelenet alatt még a színészek is könyeztek. Mészáros, e fiatal drámai színész játszotta Renő Jánost, a katonát. Játékán meglátszott, hogy tanai la, s érezt& szerepét. Különösen szép fölt azon jelenete, mikor leánya rá vallotta a feleség s anyagyiikosságof, s ő az ártatlan leánynak megbocsát, s elbúcsúzik tőle. — Fereaczy, az öreg tábornok-kormányzót élethűen adta. Károlyinéról többször elmondtuk, itt csak ismételjük, hogy kitüuő szinéiznő. — Bács, Kovács £jó intriku8), 8 az a kÍB 6éves leányka, nagyban hozzá járultak a darab sikeréhez. Közönség kevés számmal jelent meg, pedig a darab megérdemelte volna a tele házat. — . Vasárnap színre került Szigligeti „Csikós\'-a a népszínművek egyik legeredetibbje,a czimszerep ben Vörössel, ki ez alkalommal lépett föl először. Vörös a budapesti népszínháztól szerződött ide, hol különösen szép hangjáért kedvelték. A közönség itt is szívesen fogadta dalait, majdnem mind megújrázta. — Játékáról még most nem mondhatunk bírálatot, mert mint fiatal színész, némi elfogultság volt raj ta észrevehető; de voltsk azép. sikerült jelenetei, dalai pedig gyönyörűek voltak. Vörös már alakja 8 hang jánál fogva hivatott a népazinmü terére, ■ ha szép hangját kímélni, « iskolásai\' fogja, s föl tudja hsssnálni a vidéki színpadot mint iskolát, — még sokra viheti. — Bácsné, szeretetre méitó Rózsi volt, s dalait egytől egyig mind szépen énekelte. Bács, a vén csikóst, Ferencsy,
Szárnyay földes urat, KArolyiné a mindig Páns után sóhajtozó tíagybirlokosnét,Méazáros, esnek fiát, terméasetes otthonossággal-játasották, ma lépett föl először Hsray is, — ki játéka után itélve — értelmes színé««. Izsó, Károlyi Árpád, Újhelyi Mari azintén említésre méltók. Kitaönség szép számban jelent meg.
— Zala-Szt-Gróthon a pálinka ital mérés egy évre, azaz 1881. évi jan. létől 1882. évi jan. 1 ig árverezés utján bérbe adatott. A« árverezők egész serege közül egy zárt ajánlatot beadott Stern Salamon helybeli lakos a pálioka mérési regálét 956 frtért nyerte el.
— Kérelem, a zala-szt-gróthi tiszt, kórház alapító bizottság tagjait alulírottak fel- j kérik, méltóztassanak mára páritás és az ügy fontosságának kedvéért is, a máz 1*/* évvel ezelőtt megejtett sorshúzás eredményéről, a számadások mikénti állásáról stb. a városi közönséget megnyugtatni, illetőleg számadásukat minél előbb besdni. Többazt-gróthi polgár
— A Csáktornyái szt. Ferenczrendii zárda tagjai ujabban jelét adták magyar gyűlöletüknek , mivel ó felsége névnapján nem engedték meg, hogy istenitisztelet alkalmával az állami tan. képezde ifjúsága quartettbon betanult magyar egyházi énekeket, a hyranuszt és a szózatot énekelhessék. — Ez eset megbotránkozást szült!
— A Balaton átuszóját, Szekrónyesay Kálmánt kitüntetés érte: Londonból küldöttek neki egy remekül dolgozott, színaranyból vert nagyértékü^diszmüvet, melyet rendkívül szívélyes sorok kisérték.
— Eszteregnyet körjegyzőnek Grün-feld József volt helyettes jegyző választatott meg 76 szótöbbséggel 4elleneben okt. 2-án Sormáson tartott kerületi képviselő ülésben. Eiső eset e vidéken, hogy körjegyzőnek izraelita vallása iett megválasztva. •
—A hadmentességi dij esedékes.-égi napja a törvényben f. évi jul. Í-re volt icitüzve, a pénzügy min is ter rendeletileg okt. 15-ig meghosszabbította oly megjegyzéssel, hogy ezután már késedelmi kamatot kell fizetEi, decz. l»én pedig törvényes végrehajtás indíttatik meg.
— Gyászhír. Simon János, magányzó, élte 63-ik évében, folyó hó 3 án Keszthelyen elhunyt. A boldogalt hűlt tetemei kedden cL a. 4 órakor nagy száma tisztelő és barátai réssvéte mellett kisértettek ki az őrök nyugalom szinhelyére.
— őszi szemle. A közös hadsereg- és magyar kir. honvédséghez tartozó hadköteles s ez évben őszi gyakorlaton résat nem vett egyének nyilvántartására vonatkozólag as őszi szemle Keszthelyen e hó 2 án kesdődött s ugyan e hó 5-én befejeztetett
— Árverés Zalaraegyében. Kötél Antal 980 írtra b. ingt. okt. 12. Leseueze-Tomajon. — Bedő István 285 frtra b. ingt. okt 19 én Nagy-Kanizsán. — Gulyái György 1098 frtra b. ingt. nov. 6 án Nagy-Kanizsán. — Bakos Ferencz 790 frtra b. ingt. Nagy Kanizsán. — Búzás Lnjos 413 frtra b. ingt. decz. 7. Pal-konyán. — Koltay Bernát. 9-2 frtra b. ingt. okt 13 án Z*la Egerszegen.
— Rövid hírek. Sidoli lovarköre Mar-maros Szigeten van. — Pápán a két izr. hitközség egyesülni készül. — A „Pester Lloyd" szerkesz őségi tagj«i nyugdíjazást nyernek, ha monk&képlelenné válnak. — Bpeat főváros jövő évi szükséglete 6 millió frt. — Gr. Mikes János meghalt, Deák Ferenöznek egyik leg—" régibb ós meghittebb barátja volt. — Virgil halálának i 900 dik évfc rdulója 1882. szeptemberre esik. szülőföldjén M*ntuábar. megünneplésére készülnek. — Félegyházán a diphtherítis megszűnt. — Oroszországban 608 lap jelenik meg. — Vareányban nagy tüz volt, 33,857 fri ára kárt tett. — Erkel Ferencz ősz xeneköltőnk nov. 7 én lesz 70 éves. — Az osztrák-magyar delegatío okt. 19-re egybe-hivatik. — Gráczban Horváth és Baranya nevü czigányokat gyilkoaságért halálra itéltak. —. Rácz P*li zenekarát a királyné Gödöllőre vitette egy délutánra. — Huszár Adolf elkészité Petőfi ezobrát. — Kolozsvárott 15 másodperczig tartó földrengést észleltek okt 3-án reggel. — A tiszai sorsjegyek főnyereményét maga a magyar állam nyerte meg. — Jövő évi deficitje Magyarországnak 18 millió frt. — Offenbach a modern operettek atyja Párbbac tnegh&it.
k! nyert?
Budapest, okt 2 án : 13. 55. 44. 66. 76. Lincz , , 65.26. 8. 58. 52. Triest n „ 58.53.84. 11. 64.
HiteUorsjégyek. Következő 8 sorozatszám
húzatott ki okt. l én: 35, 1396, 1479, 1810, 2506, 3669, 3987 éa 4023.
Rudolf tor »jegyek. Következő 38 sorozat-szám húzatott ki: 11, 484, 485..602, 637, 674, 1033, 1039, 1040, 1288, 1337, 1415, 1443, 1447, 1664. 1672, 1783, 1889, 2066, 2078, 2088, 2271, 2379, 2415, 2483, 2490, 2678, 3039,3041, 3356, 3436, 3616, 3707, 3740, 3756, 3769, 3772 és 3797.
tizenkilbngzedik EVFOÍA\'am
zalai közlöny
OKTÓBER 7-én 1880.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített monks Nagy-Ka- !
Dirj.áa Wnjdils J.\'»/.*ef könyvkcrczkedése ¿luű meg- \'
rendelhető.)
— „A hat-UJcVri összeütközés ügye" czim 1 alatt érdekes kis füzelke jelent meg dr. Wiassics Gyulától. Szerző röviden, mintegy dióhéjban j ismertelve a külföldi államok idevonatkozó tör-vényhozását, utal arra, hogy mig kevesebb j alkotmányos érzékű országokban, sót még Oroszországban is a biróság törvényileg szabályozott eljárás mellett dönt az illetékességi con-üictusokban, addig nálunk administrativ abso-lutismus létezik, ellentétben lángoló szabadság érzetünkkel. Mondanunk sem kell, hogy szerzővel együtt mi is érezzük ez elleuiét tü\'hetet-lenségét. Tudjuk, hogy még több ily eileulét is van közállapotainkban. Hogy többet ne mondjunk, arra utalunk, hogy az egyéni szabadság ügyét is csak most kezdjük felkarolni, miutáu az teljesen vad állapotban létezett a parlamentáris kormányrendszer mellett b azon országban, mely a continenaen mindig legfogékonyabb volt a. szabadság nagy eszméi iránt. Ez ellentétek megszüntetése azonban csak fokozatos in történ hetik, de meg kell történuie. Azon uton haladva, melyre léptünk, tán már nemsokára eljutunk azon czélra, mely szerző szemei e a mi szemeink előtt is lebeg. Hogy\' nz illetékességi conflictus ügye oly megoldást nyer-e mint szerző ajánlja, nem tudjuk. Ké »égtcleii, hogy szerző javaslata praclikua és hozzá megvalósítás nak esetén majd semmibe sem kerül. (A. Curia, mint sem-miiőszék évenkint választana az illetékeBség-szabályozó bíróságba négy bírót, s a miniszteri-tanács né^y tanácsost, kik együtt választani5k az elnököt ) De a valamely irányban történő megoldás nem késhetik soká s ugy tudjuk, hogy a kormány máris tervezi a reformot. Szerző e kis müvével mindenesetre eléri azon hatást, hogy a közfigyelmet felkölti e ki váló fontosságú reform kérd és iránt. „Ellenőr.\'
Vegyes hirek.
— Király ö felsége a pécsi, sátortábor ügyében Szende Béla. honvédelmi miniszterhez a következő legfelBŐbb kéziratot intézte: Ked-
ves Szende! Pécsett való legutóbbi időzésenJ alkalmávai az uj sátortábornak czélszerü elrendezésérői és kiválóan megfelelő technikai íétrs hozataláról, valamint a n»gy lövöldének építkezéséről is meggyőződést szerezvén, indíttatva érzem magamat Önnek és a vezetése alatt álló ú)inÍ8terium azon közegeinek, kik ezen a honvédség kiképzésére oly hasznos intézmény létesítésénél közreműködtek, megelégedésemet és elismerésemet nyilvánítani. KeltScböobrunn-ban, 1880. évi szept. 27. Ferencz József s. k.
— A Bemszobornak október 17-ére t-rve-zett leleplezését Marosvásárhelyen a rendező ség szük körben és csendben akarja eszKözölni, mi miatt Erdély magyarsága k^zt nagy az elé-gületlenség, s a kormánypárti lapo.V ig megü -közéssel fogadják e hirt és követelik az ünnepélynek országossá léteiét. Beszélik, hogy bizo nyos, (de érthetetlen és hihetetlen) „Wink" et kapi tt volna a rendező-bizottság némely tagja 8 ezért (?) félnének 1(?) Hogy ilyesmi is történ hetnék, nagyon valószínűtlen; bizonyosan v& larai rósz tréfa akart lenni az egész. Azért hát „ki a síkra!\' Bem történelmi alak és Erdélynek kötelessége részt követelni az ünnepélyen* való szerepeltetésből és sajnos lenne, ha az anyaország is felhivás nélkül is érdekeltséget nem mutatna ez ünnepély iránt.
— Uj emdetes vasúti kocs\'. Az éjjel in-dilották útnak azt nz emeletes waggont, melyet r kassa oderbergi vasút a Glanz-féle gyárban rendelt meg. Á rendkívül nagy emeletes kocsi több mint 6 méter hosszú és körülbelül 4 méter magas. Van benne II., III- ésIV-ik osztály, 89 ülő- és 26 átlóhelylyel s a kocsi középső részén a posta- A II. és III ik ORztály bejárata elől és hátul, a IV ik osztály és a posta bejárata oldalvást van. Az emeletre elől és hátúi két háromszög alakú lépcső vezet fel. Magyarország ban mégcsak e^y ilyen emeletes kocsi van, és pedig a tiszavidéki vaspályán. -
— Kolozsvárott és egész Erdélyben okt. 3-án reggeli s/t7 órakor két gyenge lökésből álló földrengés volt, mely némely helyeken erősebb mértékben jelentkezett, fúle.g Koc3ár-don.\'1830-ban volt a legközelebbi földrengés. — Weress Dániel, Kolozsvár legügyesebb iparosa, lakatosmester, a napokban agyonlőtte
magát, mert félt, hogy egy vállalatába bel-bukík.
— Aalberg Ida fina színművésznő a napokba n Kolozsvárott négyszer lépett frl, mindig t<le ház előtt, és jutalom játékán az egyetemi if juság szónoka finn nyelven üdvöz\'é v.-ndé<*ét?
— Kolozsvárott október 1-től „Ellenzék" czimmel szélsőbaloldali napilap indult m»g Bartha Miklós szerkesztése alatt.
— Követendő példa. Az esztergomi kereskedők szép példával mennek előre. Ők ugyanis elhatározták, hogy könyveiket és levelezéseiket már közelebbi újévtől kezdve, magyarul fogják vezetni. Mint szólnak hozzá a mi derék kereskedőink?
— Dohányosok figyelmébe. A m. kir. pénz ügy minisztérium ezennel közhírré teszi, hogy az általános forgalomba bocsátott, valamint a különlegességi pipadohányokra nézve, f. évi október 1-től kezdve uj árjegyzék lépett érvénybe.
— Az uj levelezőlapok fizetett válaszszal a keresk. miniszter f. évi szept. 17-én kelt rendelete folytán f. hó 1 én adattak át a köz forgalomnak ; és pedig Oaztrák-Magyar-moaar-chia és Belgium, Francziaország. Helgoland, Olaszország, Norvégia, Portugáliai, Luxenburg, Ruménia, Schweitz, Spanyolország. Argentini, köztársaság, Németalföld gyarmatai (Curacas és Surinam kivételével) közi és viszont, továbbá érvényesek Osztrák-Magyar-monarchia és a fentnevezett államok gyarmatai közli forgalomban, valamint monarchiánk Törökország, Egyptom azon részeiben, hol cs. k. postahivatal van; további használhatók Ausztria- Magyarország és Plevlje, Pnepolje, Priboz, továbbá Novi-Bazár szón helységei közti forgalomban, melyekben tábori postaközvetítések állnak fenn. Az előre fizetendő dij a fizetett válaszszal ellátott levelezőlapokért a következő államokig: Belgium, Francziaország, Helgoland, Olaszország,. Luxenburg, Hollandia, Norvégia. Portugaüia. Rumenia, Sweitz, Angolorsrág, továbbá azon helyhégekig Törökországban éi Egyptonban, melyekben postahivatal van, végre Pievljeig, Priepoljeigés Prib íjig, Novi Bazár kerületében tiz krajezár. Tíz-mhat krajezir fizetsndő az argentini köztársaságba és Hollandia gyarmata iba. Ezon levelezőlapok számára különleges, a
postaigazgatóság állai őt krajezárog. bélyeggel ellátott formulák nyomtattattak, t a rendes mód in beszerezhetők.
— SöUUigUn világító festék. Kó; év előtt nngy feltűnést keltettek azok r Párisból importált óra számlapok, melyeket ha az ember nappal a napfényre tett ki, éjjel világítottak. Csakhogy az a vegyiték, melylyel.ex óra számlapok praeperálva voltak, nem tartott soká, illetőleg hamar el veszté foszforeszkáid képességét. Most egy Balmain nevü angol ( chemikos-Bfek sikerült oly villámló anyagot eiőáliitani, a mely firniszszel keverve mázolófestéknek htsz-nálbató. Az ezen szinnel bemázolt tárgyak ví lágitanak, ha nappal fénynek voltak kitéve. Et uj találmány nemcsak holmi mulatásra való, hanem van kivágó gyakorlati haszna is. — Londonban már is használják & világító festé- * ket házi és utczai czimlapok, utmutatók, síb. bevonására; ezek nappal elég féoyt abszorbeálnak, hogy éjj il Bzépen világítsanak. Kitíiaő haszna lehet r világító festéknek puskaporos tornyokban, kőszénbányákb m, spiritus- éi petróleum tárházakban b mindenütt, a hol veszedelmes tűzből származó világosságot használni; fontos e találmány a tengerészeire nézve is, mint hajók, kikötő-bejáratok, mentő gyurük, stb. ezzel a festékkel bevonva nagy hatásúak., Moll bécsi gyógyszerész már is használja a festéket: egy czégtáblija van vele bevonva e a bícsi publikum ugyancsak bámulja «ténkint. Nila kapható is a festék, uie<y azonban most még igen drága: egy angol foat busz forint.
Piacai árak.
100 kilo<. arámiira.
Pécs Satz 8 70— 9-10 Rots 8.--8.20. Árpz
6. íO —6 50 Zab 5-20—5 40 Knkoricza 1.--7.30.
SzoseaUüaly: Bo*a 10.40 —11 — Rozs 8.40—S-— Arn- 6.30—-7.10 2»b 5 30 - 6.20. Kukoricz* 8 40—9 —.
Vmprgi : Basa 11.--II 30 Rozs 8 60—9 —
Arps. 7.50-8-— Zab 6.---6.10 KukoriczaT 20—7 50.
8y*« : Bűz* 1090—11.10. Roz< 9 60—9 80. Arpa 7.60—? .70. Z»fc 6r2£ -S.40 Knkori^za 8.40—.8 60.
Páj»5: Bota 9 50—10 50 Rozi 7"8í)—S SD. Árpa 8-50-7 —. Zab 5 40—5 80. Kukoriczis 8 25— 8-50.
Felelős szerkesztő: 3átorfi Lajüi.
X FL 33 E T JÉ2 S E KI
WWWrfWWWWW
A melyen tisztelt gazdák, molnárok és gépé- V _ azek becses figyelmébe!__5
Van szerencsém tudatni, gyártott
hogy bőrgyáramban
gépszijak
minden alakban nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(hoBszu-u\'cza 7. bz. a.) a iegjutányosabb árak mellett a legjobb minőségért való kezességgel kaphatók.
A míg egyré&zt az álialam gyártolt szijjak minősége az angol" és egyéb külföldi hasongyártmány-nyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyártottaknál, s így biitoo reményiem, hogy
hazai gyártmányom
5
^ Árjegyzéke^ kívánatra bérmentve küldetnek. jg
a mái jen tiaitelt gazdik, molnárok és gépészek által figyelemre fog méltattatok
Számos becses megrendelésért esedezik kiváló tisztelettel
121 11-12 Krausz József fia
bórgjiroi Marciéiban.
Mária-czelli
gyomor-cseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bántalmai ellen, és felüln.nlbatatian az étvágyhiány, gyo-morgyengeség, roízazaga lehellet, szelek, savsnyn Mbüfőgés, kólika, gyomorhorut, gyomorégés, hngykSképződés, talságoí. nyálknképződés, sárg»-jág, nn-\'or és hányás fSfajás (ha az & gyomorbél ered), gyomor göre«, székszprnlat, a gyomornak túlterheltsége étel és ital álul, giliszta, lép- és májbetfgség, sranyeres bántalmak ellen, py- £{7y üvegcse ára használati utasítással együtt 35 kr. Kapható : Präger Béla ur gyógyszertárában Nagy-K niz*án, valamint az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldés! raktár uasybas ós klcsluybee
Braűy Karoly,
„az ßranfryalkoz" ezimzett gyégyszertárában
64 24—52 Kremzierbeu, Morvaország.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar ® ttt i r rjrm Jl]
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászatl és Tizmütészeti gépek készítésére; agyárral kapcsolatos vizmtiiészoti osztály a jelenben egyedüli belföldi szirattyn gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden czéln^k megtelelő szivattyúk és kutak készíttetnek.
Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. SV* -A. gyár flóstelepe : Kolozsvárott, belmoiiostor-utcxa 12. s*ám alatt létezik.
BUDAPESTI BÚTOROK
Asztalos és kárpitos bútorok
több száz szoba berendezésére
& legolcsóbb ár mellett éí csakis solid és megbízható - készitméoyii nagy készletben
STEINBÁCH SÁNDORNÁL
kárpiton és bútorkészítő Budapesten Ferencz-Józsefiér 6 sz. s lánczhid átellenében ""^Rl Kiházasitás berendezéseknél különös 102 to—m fekinteibe vétel.
Az újonnan mérsékelt árjegyzék ingyen.
BUDAPESTI BÚTOROK.
Szilárd! Semmi szédelgés.\'
Ez semmi hamis végeladás, sem pedig a bevásárlási áron 50° 0-el aluli hirdeté», aminőket bizonyos kajdásxok szélnek ereszteni szoktak, ¿a csupán nagyebbszerü készletei» fogytát czélozva
gyÜT- chinaezust gyáramban
gyö-yörü chlnaezűst készítményeimet rendkivaii mesés olcsó ára-
kou — do :«i!árd elvektől vezettetve — árnba bocsátom. — Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra ingyon és bérmentve szolgálok.
XfiöEzáHított sm?GkJ*z.z
! Ék minden versenyt legyőzök !
KövetkczS, mindenki részére hasznos t.-írgyak 10 frf potomárért
nálam kaphatók ntánvétel vagy az ár bekflldése mellett-146 4—10 BACBTB1CET S,
kiviteli üzlet, Budapest király ntcza il. sz.
1 db. ang. brit.cz. dohányszel-
\' © O
6 db. angol britt ezüst kés
6 . .
6 .
6 .
6 ,
■illa 1
a evőkanál 6 ,
p kávéskanál 6 .
toriték támasztó 1 ,
„ tález* 2 .
1 , . 2 1 0 . », levesmerő
i „ „ „ tejmerő 1 ,
l „ „ „ tbeaszüró-
»ind a 60 drb csak 9 forint 60 kr.
Azönkirül aiánlom dnzan felszerelt raktáromat dlszmű. pipere 8S rövidárokhac, fegyverneaMekten atben a legolcsóbb árak meliett Csoportok 20, 3\'J, 40 egész 100 forintig a legfinomabb minőségben.
py a fatartó ,, finom tojástirtó, „ szép ezukortáleza, „ bors v. cznkortartó „ cxélsz. gyertyatartó „ logfin. alab. gyertya
rakvíny, miniatűr színházi látcső-
Ezelőtt Most EUelőtt Most
6 db kávéskauál 2.50 1 80 6 db t«ritékt-rtő 4.— í.75 e db evőkanál. 5.50 3.— 1 db levesmerő 4.— 2.50
C db ászt. kés 5.50 S.— 1 db tejmerő 2^0 L50
6 dh ászt villa 5.50 S.— 1 db ezukortartó 15,— 10.— 6 db rsemegoké^ 5. - 2 75 1 db vajtartó 5 — 3.—
w G db csemegevilla 5.— 2.75 1 pár gyertyatartó 23 g centim, magas 8.— 4.50
© Legújabb manche\'tta gömb gépezettel párja 1 frt. — 1 drb szi-® varka dobánytartó 2 frt 50.
® Azonkívül kaphatók igen gyönyörű tálezák, kávés, és theás
@ kannák, as-tili rakvjinyok, ágis gyertyatartók, cznkorhintők, to-® jásttriók, fogpiszkáló-taitók, eczet- és olajgarnitnrák, valamint ® sok más tárgyak Btb ép oly bámuló olcsó árakon.
A t c*. közönség figyelmessé tétetik, hogy az éu-tárgyaim ® nom az úgynevezett brittania-ezüatb51 való, moly nem máz mint ® rrinezett hádog, hanem a legfinomabb ezttstUpos érczből, kitön-® tetva szépsége- és tartóssága által, a valódi ezüsttől meg sem kQ-# lönbözhető. 150 1—8
% ^ Különösen mogjegyzendó: "Ml
drb evőkanál \\ m:nd a darab díszes dobosban 20 frt helyett csak XI írt 20 U:r.
1 6 drb kés 1 6 drb villa ► G drb kávéskanál
.# Megrendelések utánvétellel pontosan teljesíttetnek. $
2 Preis E, Bécs, Rothenthurmstrasse 21. I ••••••«•••«••••••••••HttiMHHt
tizenkilenczedix ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.. OKTOBER 7 4. 1880.
Ily feltűnő olcsóság uiég nem léleiett, mint , .
Székesfehérvárott a „PKOFET AHOZ"
ozlmzett tulajdonosánáJL ___
ELAJBBL S Ü R G Ö 3V Y ^M (T-RT.T^C^K.A TVTTVT.) ^^
Rögtönözve tudósítom a n. ¿. közönyt, hogy « előrehaladt idény v^geU njrári kelmék ¿» más egyéb
Ingyen 40 frt bevásárlás után 1 szőrszövet ruha.
Ingyen
20 frt bováaárlás után 1 t/í srines abrosz
a „Prófétához" SZÉKESFEHÉB VÁBOTT.
Ezelőtt Most. . —.42 —.20
1 gara, finom rnangetta-gomb 1 db. országos kiállítási kendő 1 pár kia gyermek-harisnya 1 db. finom penociros tollkés 1 db. finom gazir nyakkendő
Jbigyen 60 frt. bevásárlás után 1 szépen disz.kész ruha.
Ingyen
80 frt. bevásárlás után 1 finom téli nagykendő.
Megmentettem
a Hoffféle maláta-kivonattal egy nem is 40 .éves tüdővészest, melyet orvosi kezelésem alatt vettem volt.,Petegnél a tüdő clgenye. dé«e és egy fájdalmas májkeményedés már is erőt vett, ugy hogy a íryafcori vérköpés és geayehányás közepette betegnek ily eigyexx giHt, elsorvadt és lázas állapotánál annak rövid idónyi kimnltát várni lehetett. Mintán a tüdőszorulásokat eltávolítottam, a Hoff-fél« maláta kivonatot alkalmaztam. Már a 10-ik palacrknál a betegségben kedverő változás állt be, a 25-ik palaczk bevétele után pedig a mellszorongás egészen megszűnt. Most már a betegnek a Hoff-féle maláta-ki vonatu csol oládét is rendeltem italul, melynek élvezetétől beteg látomást üdült, ugy hogy most már lábadozó félben van.
Dr. Sporrer Mátyás György
ca. kir. korm. tanácsos Abbaziában.
Kérek számomra 50 palaczk malita-kivonatot, 5\'/, kilő maláia-chokóládét I-só számút és 12 zacskó maláta bonbont küldeni.
czim: hoff jános
cs. kir, tanácsos, a keresstes aranyérdemrend birtokosa él tobb magas porosz és német rendjelek lov&gjihor, mint Cl. kir. odrán és a legtöbb enropai fejedelmek szállítójához BÍOá, Stadt, SrabeB Br&iaerstrasse 8.
vezérügynöke, Budapest, váczi-ut 72.
51 1 _ 6 ajánlja
örlő-malma
fogaskerék- és szijjhajtásra minden szerint; nagyságban;
BÉCS, 1. Lichtes«teg I, «¡ás « iegolegánsahh H legolcsóbb uját készttaísy j ozipömáek legnagyobb ás legdúsabb választékba*.
Aa i 11 asz ir á 11 árj e gy z ék kivonata: 119 » -30 Hölgyek Márnára :
1 pár b£r-exipó (Siiefletten) erfi« talppal 3 frt. 1 pár bör-atiefietta duplatalpos, szCgelt, 3 írt 50 kr , 1 pár ke.ty0b5r-.tiot-letta erős talppal i frt 60 kr., 1 pár borjnbSr rámái czipS 5 frt. tői feljebb, mindennemű házi Czip5 bárból fagy axúvetbói, aarkot »agy sarkatlan 1 írttól 2 frí 50 krig. 8éta én utca»! caipók, zsineges, Lfisting, ragy b5ib51 3 f.\'Uűí 4 frtig.
VraJc számára : 1 pár borjutór nri eaipö dupla talppal 4 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan legtnomabb 5 frt, 1 pár ugyanolyan (Benst-alatu) 5 írt 60 kr„ 1 pár ugyanolyan (Kid bSrbSl) 5 frt.
Mindennemű 6o leáiy- ét |yer*ek-ozI|>ík is minden nagyságú szár-csizna hallatlan olcsó áron. Vidéki megrendelések a legnagyobb pontossággal intéztetnek el. Meg nem feleli caipEk
készséggel felcserél tétnek. — lllasztráit árjegyzéke«»! *« (tuiu-»»1 Í »értékvevétn Ingyen is bérueatve küldeti et.
Gzipőraktár ,HANS SACHS\' hoz Sécs, I. Uchten-steg I. szám.
(Bejárai a Rolhenthurmstraase és a Hobenmarkt oldaláról.)
tetszés
A DS. kir. tábori kórházak Igazgatóságától SoMeswigbea.
A Hoff-féle malátakironatn gyógysör minden észlelt esetben mint kedvelt hatásában táp is erísbitó szerkéat mntstkoaó ital bizonyult, külihiösen az altest részek működéseinek .tehetetlenségénél, chronikus kathároknál, nagy nedvvesstoiségnél és elsováayodásnál Gayersfeldi Plrz lovag. « MAYEB Dr.
ezre d-orros.
Főraktárak: Najy-KkBizsil: Fesaelhofer Jóxiefnél. Zall-Ejer-szeges: Sfubinazky ,4,-nál. Sopronbal: Müller P.-nél. Keszthelyen: VTüusch íerenciné!. Kaposvárott Lajpzig Antalnál.
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdics József gyorssajtóján.
NAGY-E A 5IZ81,1880. október 10-éo.
82-aik sz&m.
flzeakllenezedík évfolyam.
^\'MU.U.Iir:^-*! ■ ■■ Ha SE*-
!m ^L I B I II II m I II ■■ II
■ M ■ ■ H ■ HH ■ ■ ■ ■ ■
¿ZZiZJeJv ■ ■ fln ■ 9B M ff M 8 S M J^K m KAQT-kanizsa r
k, v mm m n ■ ■■ K ■ flf ■ ■ ■ HH K »
M HM ■ U H ■ ■ ■ B m ■ ■ ■ ■^K ■ Bér«««!.. W..I.I,
a»rask4ut 10 krért * K H WL^M K^H H ^K S atkMHl »auk.iáj
b-Xí-- ■■ ■ a® ^^ Hl Hl ■ ■ I ^ -a
£ry" kird«4.4rt kOlSnf __«fairltok >nu »«b,
^30 k, előbb: .Z ALA.-SO MOQYI KÖZLÖNY.\' J\' kaid«..., ^
N.-Kaniisaríros helyhatóságinak, ?tt.-kanlzsaí önk. tüzoltó-^gylet", a ^.-kanizsai kereskedelmi a iparbank^, „nagy-kanlzsal takarékpénztár", a „zalamegyei általános taníté-t«-taiet«, a „n.-kanizsai kisdedneveló egyesület", a n.-kanlzsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálasztmánya" g több
megyei és Tárosi egyesület hiratalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a lll-dik évnegyeddel m. hó \'végén lejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Új előfizetéseket szintén elfogadunk okt—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely legczélszarQbben postautalványon történhetik.
Hazafiúi tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Az adókezelési rendszer reformja.
(Vidéki viszhang Dr. Frei Gyula hason czimü röpiratára.)
II.
Szerző Dr. Frei Gyula ur munkálata, illetve röpirata I-ső részéül az adókönyvecskét tüzé ki.
Nem osztjuk szerző azon nézjtét, mely az adó könyvecskének a kereskedelmi könyvvel! összehasonlításit hozza kilátásba, mert míg egyfelől a kereske drlmi könyvben szó sem lehet, addig az adókönyvecske szerint előirt adónál igen, mert ki adójának az előző évi adó előirfc szerinti I-ső negyedére esedékes, adóját február 15-ig le neui fizette az az egész évnegyedre esedékes adó után a 6% késedelmi adót fizetni tartozik és igy tovább az év minden szakára, de ez » -természet és igazságon alapul,\' mert az állam kötelezettséggel tartozik terheinek viselésére, nem is lehet képzelni egy bizonytalan alapra fektelett bevételt másként, mint az évnegyedenkinti előálló fedezet biztositá-
TÁRCZA.
Lánykámhoz.
i.
Haldokló anyának ajakán Eltűnt az ntolsó sóhaj, Arcza halványuló bíborán Imádsággá olvadt a jaj : Legyen boldog kis gyermeke, Legyen hos«zu az élete Eltemettek, a földbe tették, Hiába hivtam, hiába . . öassoolvadott a föld az ég,. 8 átölelt a szivárványa. Jó lelke lehelter felém, Hogy nem maradok árva éa.
Bolygó csillag halvány sngára Csókolta le könnyeimet, Igaza volt, nem lettem árva, E Tény átjárta lelkemet. Évek hosszú aora utin Csókolt egy szende kis leány. Anyám lelke njra megjelent, Újólag steretet ölel*, Mely annyi égi fidv*t teremt, Mely annyi óifc» kéjt lehelt, Elóbb o csókolt, most én 5t . . . . Leborultam az ég «.lőtt !
Hogyne ! alig birta ielkem ezt, Bár mogedzte a szenvedés. A hasoulót tengeren keresd . Ha zúg, tör, tombol x. jrés* ; Mi ez mind? délibáb csupán, Ha hozzám jött a kis leány.
Átölelt, csókolt gyermethévvel, Csacsogott éddel hosszasan, ^ Örvendett leírhatían kéjjel, Hogy lát engem ily boldogan. Oh mért nincs e boldogságoml Mért nem maradtál igy lányom ?! ,
BÁTORFI.
8ára, az adónak befizetése az adózó ön-kénytes akaratától tétetik függővé, ellenben a kiadások mulhatlan kötelezettséget rónak az államra, nem lehet, de nem is szabad egy államnak, hogy fizetéseit pontosan ne teljesíthesse oly helyzetbe jönni, innét van az, hogy az államnak mindig az évnegyedes kiadásainak a pénztárba kell, hogy heverő állapotba a pénzkészlete meg legyen, és mivel az állam ezt máskint mint hitel atján nem eszközölheti és ettől bizonyos 10% Összeg jár, kell tehát, hógy ezt a hátralékos adófizetőtől bevegye, mit máskint mint kamat ntján be sem vehet.
Nem áll szerzőnek azon észrevétele sem, hogy az adónak előírása szempontjából a felek várakozásra, illetve tolongásra vannak utalva-, mert a ki ismeri az adókezelést, az ilyet állítani koczkáztatás nélkül nem is mer, lehet, hogy egyes időszakban fordulnak elő olyan mozzanatok, midőn az adófizetőnek az adója előírása érdemében várakoznia kell, de ez csak oly esetben történhetik, midőn mindenki adójának lerovását a végső perezre hagyja, midőn már a végrehajtók a szuba bútorzatot mozgatják, de ily kivételes állapotért azon rendszert, hogy egyesek, illetve az adófizető postai uton küldendő számlával látassanak el annál kevésbé osztjuk, mert ha a hitralékra nézve lehetsé ges volna is az ily eljárást meghonosítani, de átalánosságban semmi eredményt sem tüntetne fel, mert sokkal több azon adótfizetők száma, kik irni, olvasni sem tudnak, mind azok, kik ezen kedvezményben vannak, igy tehát a posta utjáni értesítést egyátalán nem fogadhatjuk el, s
Az & r v a.
Jelige : „Ki szeretetet vetett, » Szeretetet arat. *
(Folytatás.)
Helyesen ¿tetted az észrevételt — mondá barátom, mert bár a nő, kit e kép ábrázol, saját £ igen szeretett nőm volt, még is be kell vallanom, hogy némileg igazad volt, mert ő tainden szeretetre méltósága mellett is, nagyon érzé keny 8 mély érzelmű nő volt, s annyira szivére esmt neki bármi csekélység is, hogy napokig tudott airni és szomorkodni. S ez a természete leit íb kora halálának okozója.
Bocsáss m3g barátom azért mit mondandó vagyok : a te nőd, hogy meghalt igen jól tet\'e, mert ba az meg nem bal, te haltál volna el mellőle. Az ideges nők valóságos házi keresztek, ismerek ilyenekből vagy kettőt, de mentsen a jó ég tő lök egy fedél alatt lakni is.
Nem jól vessed a dolgot, — mondá "barátom — s rosszal Ítélsz a nőkről. A nők a teremtésnek remekei, melynek rendeltetése boldoggá tűnni a környezetét. Ott hol ez nem tör énik 8 mint le mondád házi keresztté válnak az ideges nők, külső vagy belső okoknak kell lenni. Ilyen ok lehet a ferde nevelés, a test egé<z idegrendszerét \'meggyöngítő betegség, vagy valamely megrázó szomorú esemény, végre a kebelnek ki nem elégített vágyai és meg-csalatása. Boldogalt nőm idegességének is e?y szomorú esemény volt előidézője, melyet msjd meg fogsz tőlem\'később hallani. De előbb nézd vég g albumomat, mert vannak köztük még kiknek története,az enyémmel összefügg.
A következő lapon egy nagyon is barna, halvány arczczal, fekete tündöklő szemekkel,
mint ilyen foganatosítását a kivitelben lehetlennek tarjuk annál inkább is, mert a községek és városok egyesektől a 100 frton altK adófizetőkre nézve az adónak beszedését és behajtását saját körükben teljesítvén az évnegyedenkinti 3zámla kiküldéssel hivatalnoki állás betöltése válnék szükségessé, az amúgy is magas fokra hágott pótlék szaporítása még pedig czéi nélkül éretnék el.
Egyátalán a javasolt eljárás legkevésbé sem felel meg a várakozásnak, s helyett hozattassák oly törvény, hogy minden adó nem január havában a községi főkönyvbe elóiratván, minden egyes adó fizető bármely részletfizetéssel azon helyzetbe hozassék, hogy adója, amit könyfé-ben elóiratván, tudhassa már az I-ső Begyed fizetéssel, hogy azon évben mennyi a fizetendő "ádó átalánya, ezt tudva, kis könyvének bal lapján elóirottan a jobb laponi törlés összehasonlításával már a hátralékot önmaga is kiszámítani tudván, adóügybeni állását mindenkor rendben láthatja. —
Nem akarjuk az adó beszedésre utalt közegek mikénti eljárását* mérlegelni és azokat védelmünkbe vonni, mert tudjuk, hogy azok hivatásukért mindenha megfelelni képesek és tudnak is, de mint mi tudjuk, ugy bizonyos, hogy az adó kezeléssel megbízott közegeknek nincs idejük sem korteskedés és valami bál és mulat ság rendezésével foglalkozni, mert mig egyfelől hivatásukhoz tartozik az adó előíráshoz szükséges adatok beszerzése, az adónak parczellánkinti kivetése, ennek a fó-könyvbeni bevezetése, ugyanezen közegek jogköréhez tartozik a már befizetett és az
kissé nagyon is görbe sas orral, sima széles bom\'okkal éa nagy ál-csonttal — egy nem igen vonzó külsővel bir<^ ifjú volt lefestve.
Nos, hogy itélsz erről ? — kérdé barátom.
Barátom 1 ha ifjadnak arczkóp\') nem is mindennapi közönséges arezot mutat, még is ilyet székelyek, magyarok és kunok között eleget láthatni. Nagy sas--orra, barna azine igen emlékeztet bennünket ázsiai ered-ilüakre, s a tórök fajjali rokonságunkra. J«llemezv3 ifja«] bátor, ravasz, makacs, indulatos és durva természetű
Hagyd abba jellemzésedet édes arcz-ismerő barátom — szólt ő — most nem jól találtad el a jellemzést, mert az ifjú, kit e kép ábrázol egy nemes érzelmű, jó indulatu igaz magyar vérű ifjú volt, kit ismerősei mind szerettek, nekem pedig a legkedvesebb barátom volt a földön mig élt. Csak egy állításodat találom helyesnek, ez az: hogy a vakmerőséggel határos bátor volt, ki a félelmet csak híréről hallotta de nem ismerte. Soványnak látszó csontos fiúban rendkívüli testi erő íb volt, — melyet az edzés és tornászat még magasabb fokra emelt, melyről majd hallani fo^sz.
Ez alatt a következő lapra fordítottam, hol egy leányzó volt lefestve, mely a megelőző iupon levő barna ifjúnak szakasztott képmása volt, magyaros szabású ing válban feltűrt ing-ujakkal. Itt már hallgatok, — mondám én — mert nem akarok valami ostobát szólni.
Jól is teszed ha hallgatsz — szólt bará tom, mert ennél is ugy járnál mint az öc^csé-nél. E-z arczkép egy jó magyar természetű derék székely leányé, ki jobban szerelte a guzsaly t a más gazdasszonyt teendőket, kertész kedést, mint a regény olvasást. Hosszas ismeret-
adófizetők kis könyvében megnyugtatott
adó&ak a főkönyvben! elkönyvelése. Míbfll folyólag nem áll szerzőnek azon vélekedése, hogy áz egyes felek adó kis könyvében ¿örtént elóirás .az azt teljesítő közeg öu kényétől tételeztetik érvényessé és hogy ezt az illető saját önkénye szerint teljesítheti, mert egyetlen adózónak kis könyvében az adc elő nem irható miodaddig, mig a községi főkönyv, mely parczialiter minden adófizetőt maga magában fel ölel, teljesen elkészítve nincs, mig ez az adó kivetési lajstromok alapján rendbe nem hozatott, ennek megtörténte után áz adó kis könyvekbe csak kivonat adatik a félnek, mert eredetije, a főkönyvben van letéve. — Nem egy eseí fordul elő, midőn az adófizető kis könyvét elveszti, melyben mind az évi adója, mind annak esetleges törlesztése bennfoglaltatik, hisz ha ez az adóelőírásra hivatott közeg akaratától, vagy szeszélyétől volna függő, lehetlen, hogy valaha rendes kezelésről szó is lehetne, igy tehát az e téreni vélelmét szerzőnek nem oszszuk, de azt helytelennek és kivihetlennek nyilvánítjuk.
Mert habár szerző szerint Franczia-országban az adó 12 szelvénynye! ellátott számlára alapittatik is, azért mi nem tehetjük, mert többnyire nálunk az adó kivetéssel csak augusztus hóban végeznek, akkor is csak töredékben, mert a kereset adónak megállapítása évenkinti kivetése óriási időt vévén igénybe, csak hátráltatja az adónak összesítését^ és igy annak előírását is, miből folyólag nálunk csakis adó kiskönyvbeni elóirás állhat meg, ha azonban egyes adókezelónél hiány mutatkozik, ott a törvény és törvényes eljárás,
ségem ideje alatt sem láttam nála máskor könyvet, mint ünnepeken és akkor is imádaá-gos könyvet. Másféle könyvet kezibe nem vett volna a világért sem. Természete ennek is mint az öcscseé bátor volt. Szemébe mert ez 5« nézni bárkinek, de azért jaj volt annak a férfi vagy nő cselédnek, ki előtte trágár beazédet mert szólni, mert ugy lehordta, hogy azt se tudta merre tisztuljon előle. Ki nem akart a seprő nyéllel vagy a vaalapáttal érintkezésbe jönni, az magát illedeiemmel viselte. \' Szóval igazi \'tőről metszett magyar leány volt biz az. Okos, eszélyes magatartásával bármely fényes uri háztartásnál is becsületet aratott volna. Arczá-nak visszatetsző sötét színét szabályos szikár karcsú testalkata egy kissé még is annyira helyre hozta, hogy ha még csak középszerű szépnek sem lehetett mondani, mégis megnyerő magavisete, mozdulata, csengő hangja Őt kedves leánynyá tették.
De kedves barátom! szóltam — igen belemelegedtél jellemzéseidbe. Jubb szeretném ha hozzá kezdenél elbeszél éhedhez.
Csak még egy kis türelmet barátom — szólt ő, még előbb egy képet kell bemutatnom, mint olyan egyénnek arczkepét, kikkel történetem összefüggésbe van. Itt van ez egy középkorú, d\'i szép férfit ábrázoló kép, nevelő atyám nak, földön legjobb jóltevőmnek, egy erdélyi gazdag földbirtokosnak, Szikszainak az arcz-képe. Ez itt m llette meg fia, az ifjú Szikszaié, őt atyjától c*nk fiatalabb színe által lehe ett megismerni, msrt atyjának tökéletes szakasztott képmása volt. Ugyan azon természettel é* erényekkel is birtak az -apa és fiu. Az apa fiává, a fiu pedig testvérévé fogadott. Utáonok jön sorba egy szép női arczkép, es a Ssikszai
tizenkilenczedk évfolyam 4
ZALAI KÍZlOM.
OKTOBER 10 in 1880.
azt kell igénybe venni, de semmi esetre egyesek roszakaratu eljárása miatt az egész intézményt sarkából kiforgatni.
Szerző szerint napló sem vezettetnék, mert azt mondja, hogy b> -a könyvből egy szelvény hiányzik, az többé nem követelhető, itt nem látják azon biztonságot, melyet saját adókezelésünknél, hol naplószám és lökönyvi lapszám előjegyzésével történvén a fizetés, mint ilyen kezelés mellett, ha a név azonosság áll i3 fenn, mi nem ritka eset, a netán történt hibás elkönyvelés nyomára jönni lehet-
A kormáuy mostoha gyermekei
A midőn a magyar királyt államvasutak szervezését* bonczkés alá vettük, azon érvet hangsúlyoztak leginkább, hogy azon szervezet-ben sem a mezőgazdaság, sem a kereskedelem, sem ai ipar érdekei kellőleg képviselve ninue-nek. Az uj igazgatótanácsnak bekövetkezett kinevezése tolytáu abban két nagybirtokos, a kereskedelemnek két képviselője nyert helyet és a hangoztatott követelményeknek még ogy engedmény iételött: tudniillik az igazgatótanácsnak elnöke ezentúl nem fog kettős allo mást elfoglalni, mert lemondva miniatertaná csoai működéséről a közlekedési ministeriumban, mini ministen tanácsos azon tényk.-désnek szenlelendi magát, melyet tőle állása a magy. kir. államvasutak igazgatótanácsában követei.
Ázonban hol maradt az ipar képvíaelete? Ez a kormánynak örökös mostoha gyermeke! Talán a magyar királyi kormány a külfölddel szemben magyar hazánkat ugy akarja Kitüntetni, mint a melynek ipara egyáltalában nincsen, hogy csupán csak földmivelő állam vagyunk és kereskedelmünk caak a nyara-terményekre terjed ki? Vagy talán egyáltalán nem akarják a misera plebs contrlbuens jogos követelményeit figyelemre méltatni, s tüntet nek a mellett, hogy a közvéleményt éppen semmibe sera veszik?
Megakarja-e a kormány a jogoa képviselettől a magyar ipart mioden áron fosstani az áltai, hogy saját embereit állítja mindazon állásokra, a melyeket az ipar képviselői szükségeltetnének, és a melyeket előbb utóbb az ipar képviselői fognak elfoglalni, akár fogja akarni a kormány, akár nem.
Alkotmányos államban a közvéleménynek, mely ez érdemben oaztatlanul mellettünk nyilvánul, okvetlenül döntőbbnek kellene lenni, — mint egy autokratikus minister vagy államtitkár véleményének.
Avagy taláu az Európa különböző fü\'dői-bői felüdületlen és bizonyára bölca belátással visszatért királyi kormány vezérei még mindég
nem látják a .Mene Tekelt"?
A megcsömörüléaig ismétlik azon .elcsépelt phráziei, hogy Magyarországnak ipara nincs és akkor mioek aunak, a mi nincs, kép-
leányának, ogy bájos szépségű, angyal jóságú leánynak arczképe. Végül van még egy értí\'t férfias arczot mutató arczkép, mely egykori nevelőmet és tanáromat ábrázolja. Sokat tudnék ennek fioom nevelési modoráról beszélni de arról majd máskor.
Életemet Erdély bérezés vidékén kezdettem. Olt hol Huny adójegyében Ruszka, Rolye-aát nevü hegyek által kerített katlant képző völgyben a Cserna vize folydogál, vao egy kis község, melynek unitárius lakosai közítt l.anitó volt atyám. Hat gyermeke között én voltam a legidősebb, azért atyám neveltetésemre nem sokat.AMozbatolt, de a jótékony töldes ur, ál oeveB^mkszainak fogom nevezői, — kinek a községben volt a kastélya, kegyes volt fiával együtt házi nevelő által nevelni és taníttatni. Nemcsak engem fogadott 6 fiává, hanem még egy másik fiút is, ki korán árvaságra jutván, nénjével együtt a jótékony földes ur álul kegyelmesen pártul fogadtatott, kinek «ősképét imént oly roszul jellemezted. Korán elhalt atyjok erdélyi székely nemes volt, ki mint csendbiztos, a rablókkal való küzdés közben lelte halálát.
A jótékony földes ur velünk Boha nem éreztette a kegyelem kenyér panaszos voltát. Igazi atyai szeretetet tanúsított mindannyiunk iránt, de szereltük is fit őszintén. Engemet a jótékony földea ur, midőn mind a hárman az érettségi vizsgát leletlük., az egyetemre küldött, a fiúnak pedig, kit caak barna Petikének hiv-tunk, a fin kérelmére megengedte, hogy hon maradhasson, hol a gazdaságban, íiol mái teendőiben mellelte segédkezhessen. Hogy-a fiu az egyetemre nem óhajtott voloa menni, azt nem mondhatom, mert kitűnő szorgalmas tanuló volt mind a 8 latin osztályon keresetül.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, köv.)
viselet. Mi azonban azt kérdezzük: hol keletkezett a modern malomipar és honnan származott ki reformálólsg az egész világpiac»» ? . A mi tadtankkal Budapesten és az talán még Magyarországban van! ?
Az p-dig, hogy vas- és gépiparunk a külföld előtt nemcsak nem hátrál meg, de véle igen is versenyképes, sőt némely speczialis csikkekben a verseny terén te^es győzelmet aratott, bizonyítjuk a legutóbbi párisi, cincinnatii, mel-bourai sat. kiállításokon aratott kitüntetések.
Mindkettő állami segély nélkül jóformán saját erejéből keletkezett és fejlődött. Oroszország, a mely a gépréazeket nagy mérvben vásárolja, valóban ajnagyar ipar fejlesztésére és gyarapítására többet tett, mint a magyar kormány.
Ez ugyan szégyenletes dolog, de azért mégis így van!
És most, midin a közvélemény egy nj iustituczió szervezésénél hangját felemeli és a mostoha gyermek számára az uj intézményben jogos helyet kövelel, legmagasabb helyen ismét süket fülekre talál, mert most is ugy, mint mindég a kormány saját bureaukratáil alkalmazza? Az állomásoknak saját közegei számára való megteremtésében taián telhetetlen a közlekedési minísterium ? Vájjon mindenkor szükséges e az, hogy a közlekedési ministeriumnak legalább 5 satellitája benne legyen az igazgató tanácsban a szabadabb mozgás és huUdás állandó gátjául ?
A királyi államvasutak szakérctakeinek megrovására nem elégséges-e az, hogy az igazgatótanács elnöke, a vezérügynökség képviselője és a vezérigazgató, az igazgatótanácsnak tagjai és ezen felül minden igazgatótanácsi határozat még a közlekedési minísterium jóvá ^hagyása alá terjesztetik ? Ha a kereskedelmi miuistprium egy, a pénzügyi minísterium két képviselő által ki van elégítve, miért szükséges a közlekedési ministeriumnak öt képviselő?
Avagy talán az iparosok között nem ialál-Tcozuának oly egyének, kik képességek és jellemöknél fogva a magyar királyi állam vaspályák igazgatót**.ÁC3ábat« helyet foglalhatnának? Vagy talán attól fölnek a közlekedési ministeri:.m azon ferfiai, a kik oiy nagyon szeretik ketiö* minőségük technikai oldalát válaszfalul fölállítani, hogy az alkal* mazandó, a hivatalos bűvkörön kivül szak-férfit k, a hivatalos lepei mögül sok hibát derítenének napfényre ? Minthogy pedig a* iparos téren elég szak lérfisink vanuak : a következtetés ezen utóbbi feltevésre utal bennünket.
Iparunk képviselői enquet tárgyalásokra eléggé szakképzeteknek ítéltetnek, de az\'án szépen mellőztetnek. Hisz bizony az nagy bo torság lenne, ha az iparnak megengedtetnék, hogy érdemeiket állandóan és önállóan saját képviselői álta; *édje meg?
Ily kis ipari komödia nagy zajt csinál, jól veszi ki magát, senkinek sem árt és még a miniszteri igazgatótanács kedélyes nyugalmát sem zavarja meg.
Bár nem áltatjuk magunkat azzal hogy felszóllalásunk ezúttal az illető helyen figyelembe vétetnek, mert a magyar királyi állam vasutak pseudo reformja már bevégzett tény és ennek következtében a magas hallszervek már annyira bezárultak, hogy még Jerichó trompiláit sem lennének hajlandók meghallani, mégis nem akartuk maguükra venni a gjáva visszavonulás, vádját akkor, a midőn jogos követeléseink\'mellőzésével .határozva, s befejezett lényeket teremtve a napirendre tértek át 5 sőt igen is ezen föhzóllalásuuk által követelményeinket még egyszer és fokozott mérvben hangsúlyozzak, jogot ad nekünk erre azon kö-rülméuy, hogy a kereskedelmi minisztérium épen most látszik az ipar emeló»ét programmjá-nak egyik főiényezőjévé tenni; és n.ég azért is el kelleti mind ezt mondanunk, n»hogy azt fiigyjék, hogy elég balgák volnánk magunkat a közlekedési minisztérium ezen bef*jeíelt lényei állal elámitlatni!
Suum caique! Mi nem kérünk, nem kódolunk, hanem a magyar ipar érdekében követelünk. t . -Sz.-Fehérvár, szép*. 30 1880.
Gr. ZICHY JENŐ.
Ilclyi tiirek.
— A kisdednevelő egyesü\'el köréből veszszük a köcetkező híreket: Az uj épületbe Való költözés miatt októberben az egyesület oyodája szünetel, november elején nyílik meg Újólag. November 6-án a választmány jőve dcímező társas estély^ szándékozik rendezni, hol az elárusítandó csikkeket, ételt s italt egyesületbeli úrnők volnának esiveaek árulni. A nemes íntentióju intézkedés bizonyára méltó pártfogásban réezeaüfcnd. Az egyesület eaándé-kezik a magyar utczában «regények »»ámára szinte ovodát nyitni. — Özv. Inkey Kálmánné úrnő ő nagysága az egyesületnek 20 forintot adományozott, mely kegyes adomány köszönettel vétetett.
— A királyi tábla szétosztása alkalmából Dunántúl nagyobb városai erélyesen mozognak, igy Sopron, Győr, Pápa, Szombathely, Pécs, sőt Nagy-Kanizsát is érósen emlegetik; váljon-jcszünk-e lépéseket? Ha már a sátor-táboit eleresztettük, ehhez talán jó lenne egy kicsit hozzá látni.
— Jelentés tétetett a nagy-kanizsai egészségügyi bizottság részéről mult vasárnap a ministeriumnál, hogy torokgyík-járvány lépett fel Nagy Kanizsán. Megnyugtatásai közölhetjük; hogy okt 5 íke óta ujabb eset nem fordult elő, 3 halt meg s néhány\' beteg ugyan, de felgyógyulásukhoz remény van.
— Afrikából egyik jeles lövő hazánk fiától igen érdekes közleményt kaptunk, általa elejtett oroszlánnak egyik körme kíséretében; a tartalmas levél f. évi márczius 5-én Íratott Sudanban, tehál hét hónap kellett hotíá, míg okt. 7-éc megkaptuk. A vadászati czíkket jövő számunk hozza.
— Rejtélyes gyilkosság. Gécsek Antal, udvarnoki illetőségű, Chinorányi Boldizsár nagy-kanizsai lakos kocsisa f. hó 8 án reggel a Ghír.orányí istállójától (ennek háta megett) mintegy 15—20 lépésnyire levő nagy diófa alatt, egész vértócsában, — meggyilkolva. találtatott. — Gécsek, lőfegyver által rnuh ki. A jobb ezomb felső harmadába — élőiről — két lövési kapott, mit igazol az, hogy egy kócsból való fojtás a halott mellett egy lépésnyire, — a máeik pedig testében megtaláltatott. — Az ejtett seb tojás nagyságú, s kö^ rülötte 15 borsó nagyeágu lőtt sebek vannak. — A ezombcsont eltörött, s az ü\'ér nlpgron-csoltatot», b igy vérvesztés következtében mult ki. — A gályáján támadt tojás nagyságú rés széle megpörkölődött, miből világos, hogy a lövés közelről történt. — A meggyilkolt mellett\'egy három águ vasvilla, s tőle mintegy 50 lépésnyire a szántóföldön egy ponyva találgatott. — Hogy ki követte el ezen borzasztó gyilkosságot, b mi okból követtetett az el (boszuból, haragbél, szere-lömféltésből-e, vagy hogy lopni akartak a háznál, de & meggyilkolt által rajta kapattak) — daczára az azonnal meginditott legerélyesebb előnyomozásnak: eddig még nem sikerült kipuhatolni. — Legvalószínűbb, hogy a. meggyilkolt tolvajokat gyanítva, ment ki az istállóból vasvillával (hajadon fővel, ingben, gatyában, 8 mezítláb), 8 üldözőbe vette azokat, de kik álta! at istállóhoz mintegy 15—20 lépésnyire levő nagy diófa alatt agyonlövetett. — Megemlítendő azonban, hogy sem a meggyilkolttól, serr gazdájától ezen éjjel semmi Bem lopatott el. — Gécsek egy öreg koldussal feküdt az istállóban; ez azonban, kinek legtöbbet kellene tudni az ese\'.ről, — kihaligáttaIván, azt állítja, hogy ő nevezett nap éjjelén" lövést nem hallott, s G. meegyilkoliatásáról semmit sem tud; a mi nagyon valószínűtlen» mert a lövések egészen a boronás istálló háta megett történtek, e ott viaskodás-, lármának és segély kiállásoknak is kellett lenni, (mert a meggyilkolt nem hali meg mindjárt) mely közeli zaj, hogy fel nem ébresztette volna az öreg koldust, nagyon vpiószinütlen. — A házbeliek közül mindössze Chinoráoyiné urnő tud annyit, hogy f. hó 7 én éjjeli 10—11 óra közt házuk közelében két, egymásután igen gyorsan eldördülő lövést hallott;, ezen lövések azonban neki nem tűntek fel azért, mert — úgymond — e vidé ken gyakran szoktak vadászni. « azt gondolta, hogy most is vadra lőttek, s ez okból nem is ment ki a szobából. — Ha a tettesek ezen rej-télyes gyilkosságnál kinyomoztatnak: tudatni fogjuk olvasóinkkal.
— Magyar színészet. Kedden, oki. 5 én Mészáros Lajoa tehetséges szinész jutalomjátékául Abonyi Lajos .Betyár kendője" cz. népszínműve adatott elő nagyobb számú közönséget megérdemlő praecis előadással. Kitűntek a jutalmazott, B*c*né, de különösen Könczöl Lujza (Őrzse.) — Szerdán, okt. 6 án középssámu közönség előtt színre került a .Niníss" (Niníche), e sokaktól agyon kritizált és selejtessége végett elitéit bohózat, melyről azonban méltán mond hatni, hogy a tisztának minden tiszta, a corum-pált előtt pedig minden ocsmány. — Láttuk e darabot másutt, még mielőtt a rendőrség vörös ónja is a színi rendez&égre ráparancsolt gar derob rendszabály »meztelenségétől* megfosztott volna. Itt azonban elég decadensen, a szereplők elég mérsékelten t~s sikerülten adták. Bácané szeretetremólió volt. — Csütörtökön, okt. \'7-én Bácané Lipthay Laura jutalomjáté-kácl „A sárga csikó" népszínmű került színre. Irta Csepreghí. A zsúfolt has zajos tapssal üdvözöli* Bácxnét. Veres Sándor szép hangja elismerést aratott, csak a\'gebe« beasédről szokjék le. A szereplők általában igyekeztek jól felfo-
• gott szerepeiket összevágólag előadni.
— Egy szegéyiy nspezámosnő okt. 7 én reggel gyufával megmérgezte magát, Rita Antal városi orvos gyors segélye következében felgyógyulásához remény van.
— Vigyázatlanságból egy 15 éves szolgálóleány magára Öntötte okt 5 én este a petroleumoé lámpát s nyakig ugy öjszeégett, hogy okt. 7-én délben iizonyu kinok közt a kanizsai közkórházban meghalt. Szinte itt balt meg Horváth József székes is, ki vitriollal mérgezte meg magát s kiről lapunkban már szólottunk.
— Olvassuk a »Vasmegyei . Lapok«, ban, hogy Szombaihelyen egy Wofel Váldemár nevü franczia irodalom éi nyelvtanár telepedett le, kt 10 évig Nagy Kanizsán tanitott, azt jegyeszük meg, bógy ily nevü eg;én itt nem tanított.
— A . Kisfaludy-gőzhajóu Balaton-Füred és Siófok között ez időazerint hetenkint egyszer szombaton közlekedik.
— Marhavész. A földmiveléa , ipar- ét kereskedelemügyi m. k. minister a következő körrendeletet intézte valamenyi törvényható sághoz. Miután a somogymegyei Vízvár község hez tartozó Jama pusztán t. évi BZep>mber hó U-én megállapított és á f. é. 27,46l. sí. kör-rendeletemmel köztudomásra hozott keleti marhavész esete óta, a törvényszabta 21 napi felügyeleti idő alatt ujabb betegedés elő nem for dúlt és a vészes helyek fertőtlenítése szabályszerűen véghez vitetett.* Magyarország területét az 1874. évi XX. t. CÁ. 46-ik szakasza aiipján ezennel vészmenlesnek nyilvánítom. Erről a törvényhatóságot a Horvát Szlavonország ellenében fen tartandó szoros határzárról szóló f. é. szeptember hó 9-én 26,930. számú körrendeletemnek érvényben tartása mellett, tudomás és megfelelő további eljárás végett értesítem.
— Árverés Zalamegyében. Nagy Gábor 4405 frtra b. iegt. okt. 22. Szent-Békállán. — Kovács Vilmos 500 frtra ingt. okt. 27. Ztla Egerszegen. — Konló Ferencz 811 frtra b. ingt. decz. 22. AJsó-Rajkcn. — Postrasian N. 1106 frtra b. ingt. nov. 3. Hodosácbsn. -— V« czköndy János 590 frtra b. ingt. nov. 2> Nemes-Apáthib-in. — R*jk«y Magdolna 1800 frtra b. ingt. nov. 10. Zala Egerszegen. — Varasanecz Bartal 2970 frtra b. ingt. nov. 5. Goricsánban. — Antal Imre 1697 frtra b. ingt. nov. 4. Monoazlón. — Rajky Karolina 8880 frtra b. ingt. nov. 7. Felső-Rajkón. — Dómján J. 427 frtra b. ingt. nov. 9. Dióskálon. --Kutas Sándorné 1080 frtra b. ingt. okt 26. Tagyon. — Matkovits Anna 450 frtra b. ingt. okt. 27. L. Tomajon. — Horváth József 637 frlra b. ingt. decz. 21. Bakónakon. — Rajky Karolina 17,394 frtra b. ingtl. nov. 10. F.-Rajkon. —
— Rövid hirek. Zágrábmegyében a phylloxera létezése constatáltatott. — A képviselőház ülései nov. 6-ig elnapoltattak. — Matkovícs György kaposvári ügy véd pénzzavar miatt öngyilkos lőn. — Edison phonographját Bpesten most mutatják be. — A pécsi sátortábor építője Gregersen mérnök az arany érdemkeresztet kap^a. — P.ry Cirjék Szt.-Ferenczrendi atya. jeles hazafi meghalt — Az inkei ref. tanítód méztolvajok ugy fejbe verték, hogy életéhez kevés a remény. — Irland forrong. — Szaszs ni\'ics Vera hirlapiró lett — Bpest főváros 100 fr\'ot adott Bem eíszegényült nővéreinek. — József fhg. f ¡gyógyult — Szurdokon egy harmadfél éves leány a szilva-lekvárba fuladt — K*a-a és Eperjes közt gői-omnibus közlekedik. — A páriái Hippodrom-ban »magyar nemzeti zenekar" működik.
Szeben
Prága
Lemberg
KI nyert?
okt. 6-án : 21. 19. 69. 85. 14. „ 47. 36. 18. 52. 2. . 61. 66. 24. 34 20.
Nyilvános köszönet.
Fogadják niiud ason számos részvevők, kik fiam temetésén megjelenni szivesek voltak valamint a magam, ugy családom részéről is őszinte hálás köszönetemet; a rettentő fájdalmat enyhili nemes részvétük, mit es alkalommal tanúsítani kegyeskedtek réiaínt megjolené-sük, részint koazoruk küldés és fáklyák VÍVÓM által.
Ismételt kfiezönet nyilvánításom melleit vagyok őrök tisztelettel
N. Kanizsa, okt. 4. 1880.
ZÓ£ NÁNDOR.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnoka Nagy-Ka-niaUn Wsjdita Jiuel kSnjTker.akedáae állal rendelhető 1
— Figytlmtzttljüí L olvasóinkat Wajdits Jóiaelnek lapunk mai axámáhra mellékelt előfizetési fölhívására a Mehner Vilmos budapesti kiadó cz égnél éppen most megindult .népszerű orvosi tanácsadó, vagy házi lexikon az egészséges emberről" czimü, JDr Z.ffer Károly által szerkeuteU müvére. Ai ilye. könyvet • jáolani fölösleges; nélkülözhetlek ez mi nden háznál különbség nélkül, mint maga a szentírás, vagy akár — a naptár, mert biitos és hü tanácsadója mindenkinek, legdrágább fóldi kiucse, e g éji t-
tizenkilbkczedis: évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 10-ém 1880.
ségé n ek fen tartására és betegség éselén annak helyreállítására orvosi segítség oólkiil i«. Az orvosi tanácsadó igen csinos, iilastrált 30 füzetbíO —füzeienkint á 30 kr. — jelenik meg. — Előfue heini Nagy-Kanizsán Wajdits Józsefnél.
— Arvny Ittván pálya&yerteí müve meg jelent „Okszerű és hasznos bortermelés kézi könyve" ozimen. Különös figyelemmel van Zalamegye helyi viszouyaira. A zalamegyei gazdasági egyesület által 500 arany frankkal díjazott pályamű 77 nagy nyulczadré:ű lapra terjed, f»gy szőlészeti a gyttmölcséazeti ábrával van ellátva. Szerző megyei közpályánkon sokkal ismertebb, tevékenysége sokkal altaláno-Bubb 8 roaga a mü pilyanycrt^saége «léggé igazolja a mü becsét, hogysem mi a Szokásossá vált dicsérettel halmoznók el; Elismeré»ül mutatványt közlünk belője.
— Előfizetési felhívás Vajda Janón összna költeményeire. Aigner Lajos könyvárus ur vál lalkozott költeményeim kiadásán. N-^ra mu-
laszthatom el\' kijelenteni, hogy* fenforgó irodalmi viszonyaink között ezt oly vállalkozásnak tartom, melyben a hazafi ügyszeretete magasan emelkedett az üzlet-mber srimitása fölé, éta mwly enné f«gra megérdemelné, hogy meleg viszonzásra találjon a közönség részéről, annál inkább, minél szokatlanabb jelenség ez mai napság szemben azt n, irár-már a fagypon\'-ig sülyedt közönynyel, melyet a közönség, kivált-kép a költés7eti ág termékei iránt, az e téren ót ért szakadatlan csalódások után, ujabb időben tanúsít. A. körülmény, m-ly szerint a versirói működésem irán\' az Önálló itéletü olvasók ré I széről az elismerés növekedésének egyre sűrűbb i jeleivel találkozom, hinnem engedi, hogy a kö-l zönaég nem sorol azon irók közé, a kik lehan-I goló c.talótTá\'-a\'t okozták, s nem fog engemet ¿.büntetni mások vissoé\'ósdiért; melyek követ-: kezményei ImUu épen rám né\'.ve voltak legsu-! lyosabbak. Eunélfogca legyen szabad remél-. ! nem, hogy a tí"é. közönség n-;m vonandja meg I Bzives támogat isát a jelen\'\'vállalkozástól sem,
annii kevésbé, mert mindig gondom volt ezúttal is, bogy az előfizető közönséget, legalább anyagi tnkintetb-n. n koczkázat részesévé ne le-jyem! A. megreudilóack nagyobb száma érdekemben is kívánatos ugyan, de a mü megjelenése ettől egyáltalán nincs föl é\'.-tl ez ve. Összes költeményeim már saj\'ó alatt vannak s a kitűzött idő re okvetlen meg fognak jelenni. Budapesten..1880. »opternber vé<én. Vajda Jáno* Vajda János öss/es költeményei di?zeaen kiállítva, ket, egyenkint 20—24 ivnyi kötetben, szerzőnek egy legújabb, legsikerültebb levétel szerinti íéiynyotfuux arczképével és p dig az első — lyrai — ré<z novemberben, a második — elbeszélő — rész, deczemberben fognak m-g jelenni és a t. cz. előfizetők netc raegküldetni. E\'őfi\'.etési ára a két kötetnek 4 Irt, díszes kö tésbm 6 frt, mely összeg az első kötet átvétele kor utánvétel mellett is lefizethető. 10 előfizető után tiszteletpéldány jár. Az ivrket és pénzeket f. évi október végéig kérem beküldeni. Kéaőbb érkező megrendelések csak felemelt bolti áron
i teljesíthetők. Vajda János müvei nem szorul* | nak hosszas dicsére\'re. Elfogulatlan irói és | emelkedő tebb izléiü olvasó körök azokat köi-.^ ; teszeti iro<ÍMlrounk elévülhetlen kinçaei kóré
sorolják. Bármi sanyarúak legyenek is könyv j üzleti viszonyaink, szerencsésnek érzem maga- j ; mat, hogy kiaUá*ukra vállalkozhattam. Buda-1 pest, Váczi utcía í. Aigner Laj. s kiadó, i M-:legen aján\'juk a t. közönség p-irifogásába.
8/.erkésztől üzenet.
4281. M Arad. .Sziveden, társlapunk hozza.
4282. .Néhány szó s. kaszinókról". Köszönet -tel vettük. — Lgy azóta meghalt, tehát csak 3 SajnálUk T
42&3. II. „ Emlékeimből- és „É\'.etbBlcaeség • megloptuk. Közöljük.
42át S. 0. Ma/án ievrlet irtonk.
4.\'8S. A. Zali-Egerjsog. Köszönet a becses figyelőmért.
4286. H. K. Megemlékezünk a* Qjyról. Eddig h-.lmozott teendőink nem engedek _i2->7. .A tisztviso\'ök érdekében\' mielőbb jó.
Felelős szerkesztő: Batorfi Lajet.
i Ft ID e rr é s e k:
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
tiszteletié! alólirt ¡¡jíiKgafí\'ísága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő batáskfirral
, Nagy-Kanizsán vezérügynökséfet
989 36-52
állítván fel, annak vezetésót
GUTMAHN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tiiz-, szállítmány- -és jégbiztosítás! ágazatokban jogérvényes biztositá-<i kötvényed kiátiitására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztositó-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER MOSCOVICZ.
A Magyar-írancasla üiztoaltó részvény-társaság"
igazgalodá gin.k fentebbi közzélélelére biyatkoiáMal alálirott tisitelettel jelecii, miíieriiit a
Nagy-SUnizsaí vezérögynöksés
vezetését elvállalta s a vezérügynökségi íródat megnyitotta? hol . is biztositáji ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágosítások készségesebben megadatnak, BizlOsit pedig Ü társaság
a) tűzveszély és robbanás által okozott károk ellen; c) szárazon vagy vízen szállított javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen » d) az ember életérc minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító réttzvény-tárttaság. melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben ós elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14 én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök : Blttö István, 5 feli. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykeresztese, ofsz. képv. stb. Bpesten. Alelnökök : Báró Bánhidy Béla, fóldbirtos, orsz képv. stb. Budapesten. Bontoax Jenő, a párisi 8ocieté de l\'Uni-n générale elnöke stb. Párisban.
Választmányi tagok.
Rabért Borin marquis de Banueville, az osztrák déli vasút ígazga-ósági tagja stb. Párisban.
Neswelt Araié kir. kereskedő tanácsos nagy kereskedő.
Lovag s-ápori Rejeshart Ferencz, az Albrrcht-vaspálya elnöke fth. Bécsben.
Svát Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tinfi Károly cs. kir. kamarás, as oszt. déli vasút alelnöke, az oszt. urakháza tagja stb. Bécsbe
i Felügyeld bizottság.
Beck Nándor a magytr jeSálog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo. a magy. ált. földhitel részvény-társaság ig&zgstója Budapesten. Lewia Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebearc« Jcs. Mária E«il, a párisi Societé de rUnion ^éneral« vezórfelilgyejőjc Párisban.
Igazgatóság
igazgatók: Dr. Hi?ler Albrecht, köz- és vá!t\'»-ügy«-d Bérjbec.
Klstenmacher Károly a „Hoffm nn József\' nagykaresice 15 czég főnöke Budapesten. Scbweltjer Mártsa kir. kereskedelmi tanácios Budapesten. Vezérigazgató : MoskeVÍCZ L-jo$ Budapesten.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezeté« élért levő, hazánkban, in uagyobbrészt ismert é« köztisztel-tben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nem volt még az egész monarch:ában bizJositó tü-sa.-ág mind ez ideig, raely a biziositó közönségnek annyi garsntiát nyújtott volna, mint amennyit naki e társaság mindjárt kezdetben uy.ujtani képes, s a midőu * társasig ezen,, eddig
páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről * - ------------------ x— u-------—--- - a n ,ntn«í<r é. . U««i»AmU k—»•*—
znindeukor és tel esen meg fog felelni, másrészről a szakvezetés
Amidón tehát tisztelettel alóliroít a biztosító t. közö-.ség bizalmát ar. ált .la képviselt társarág i^ánt í szervezése teljes folyamatban van és hogy tűzbiztosítást ajánlatuk a már felállított ügynökségek által készségesén elfogadtatnak. maradván teljes tisztelettel
a biztosító közönségnek annyi garsntiat nyújtott volna, mint amennyit naki e ixrsa-sjig minajan a^ueioen uy.ujtani aepes, s a milou * tarsasa.g ezen,, eddig íszr-\'.l t»ljos >:zfositáat nyújt arra «é/.v», hogy a tí.rsasá? Ozletvitele a mM»áuy->«sig, a p >ntosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének etés av u»tmagi ar. iránt is kez isaégfll szolgál, hogy a társaság a díjtételek me^zabisáuál is kellő tekint-ttel fog Unni a vorseny jogosult követelményeire, közö .ség bizalmát ar. ált.la kepviselt társizág iránt újból felhívja ¿á k«ri. megjegyzi egyszersmind hogy a vezérügynökiégi terüloten a vidéki ügynökségek
Nagy-Kanizsdvi 1880. májas hóban. Kerületi ügynöicségelc: Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA nrnál Sümeghen EPSTEüí Y. A. „
Keszthelyen PULT JÁNOS „
1
Alsó-LeadráE Csáktornyán Csabrendeken Tapolczán
TALSZ FERENCZ HIBSCHSASX A. LÔB IGSÁCZ BERGER JAKAB
nrnál
A Magyar-franczia biztosító részvény-társaság
rezértgynöksége Nagy-Kaoiuin,
GUT M A N N S. H.
? Pályázati hirdetmény.
A sorniási kötségi magyar tannyelvű iskolánál lemondás folytán üresedéibe jött kántor-tanítói állomás betöltése czéljá-ból folyó évi október 30-ára pályázat nyittatik. Évi jövedelem 114 frt ké.zpénz, szabad lakás, házi kert 1 hóid belsőség, 1\\ hold külső szántóföld és l*k hold rét, mely a község által munkál tátik, 25 raéró karcz, tele buza, fele rozs, 8 öl tűzifa» 20 al:ó collecU bor és a szokásos stoláris, pályázni kívánók felhívatnak, hogy tanképesitvit igazolót okmányukat és egyéb maguk viseletéről szolgáló bizonylatokkal felszerelt saját kezűleg írt kérvényüket folyó évi október 25-ig alulirt elnökséghez bekűldjék; választás napján pedig ssemélyesen megjelenjenek. Áz állomás folyó évi deczomber hó 1-én lese elfoglalandó.
Kelt Ssraásss. 18S0. október bó 6-án.
BolLán FarlutB,
1&6 1—3 iskolaszék: elnök.

TIZENKILENCZElíIK ÉVFOLYAM.
OKTOBER 10 és 1880-
Családi csokoládénk
I Minden eddigi világtárlaton és i>i\\sz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar , _.
csak akkor valódi, ha aláírásunkon kiTöl Tan al-
Ara a jó minőségűnek „ c finom „ 0 a finomabb „ legfin.


sárga pápirb rózsaszín „ zöld feLér
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazTa.
1 CB SO kr.
8C . 1— ,
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem
& Klein urak kereskedésében.
(155 1—*)
KesKeny
utiíű-mellczukorkak,
a tudó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tödóhnrnt biztos gyógyszerei.
A természet Által a szenvedő emberiség javára teremteU megbecsülhetN-n keskeny utiffi azon már eddig fel nem deriteit titkot foglalja magában, miszerint a gége és légcső rendázor gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors és enyhitő hatás gyakorlásával az illető betett szervek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elősegíti.
Miután gyártmányunknál a ezu-kor és keskeny utiífiből tiszta vegyü-lékről kezeskedünk, különös figyelem
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegyünkét, sat. dobozon levó Írásunkat, mert csak ezek igazolják annak valódiságát.
Sehmidt Vietor & fiai.
cs. tir. szab. gyárosok: Bécs, WieSen. Alleegasse 48.
® 1 skatulya ára 30 kr. ■■
Kaphatók : Práger Béla gyógyt. Belus J. gyógyt. N>Kanizsán, Káli-voda J. Letenyén, Kis A. gyógyszt. A.-Lendván, Dorner Kaj. vas- és füszerktreskedésében Sümeghen, Werli M gyógyszt. Kapronczán, idősb. Mozelt F, Vasváron, HoJlósy József E. gyófcyszt. Zala-Egcrszeg-i. Ber-ger Mór (Somogy) Szobb Simon Gyula Szombathely.
gép- cs tüzoliószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett srára harangok tűzoltászatl és Tizmütészeti gépek készítésére; » gyirr.l kapcsolatos viimaiéai«ti o««iály a jelenben egyedüli belföldi sziTattjn gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, minden ciélnak ni.-gfelel5 szirattynk és kutak kéíiittetnok _
Képes árjegyzékek és költségvetési kivánatra bérmentesen szolgáltatnak.
BC -A. gTVálr fi.c>li:t©lei>ö : Kolozsvárott, belmnnoxtor-iitcza IS. szám alatt létezik. ÍM
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz

SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi,
lenyomva,
30 óv óta a legjobb sikerek mellett-fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszornlás), vér ■tl0|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak.
^ HamUitások törvényileg büntettetnek.
Egy tepecsételt eredeti doboz ára. I írt. o. é.
CRANCZIA BOBSZESZ SÓVAL.
A legmegbízhatóbb önsegélyző srero * szenvedő emberiségnek | minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szempyulladás. mindennemű" bénnlís és sérülés stb, itb, ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
KrohnM. és társától Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czéíokra használható.
ira egy üvegnek használati utasítással I frt o ó.
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy füszer-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t- CZ. \'közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat olfogadni, melyek saját óvjegyom és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy Kanizsa Práger Béla . gyógysz. Belus J. gyógy. Rosenberg Ferencz Fesaelbofer József Rosenfeld Adolf. — Zaia-Egerszeg „Gyógyszertár , a szent lélekhez". — Bar08 Doraor 8. Csáktornya GŐzicz L. v. gyógyszerész Kaposvár Kohn J. Babórbay Kálm. gyógy. Th. Kecskéasy gyógy. Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csa.csinovicá Ist. gyógy. Küttel ízt. gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittlbach S. Ir,T»lraasho«\' gyófj- SaproB Mezey Aod. gyógy. (980 4 > —52)
SCI IMII) H
gépgyáros,
& Co. L
vezerug;
HIRDETMÉNY.
Budapest, váczi-ut 72. szám,
lói 2-6 ajánlja
őrlő-malmai l
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszés-szerinti nagyságban;
vetőgépeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve I I I fi I II H41 I
Bor és molcs sajtol
A rala-fcgereze^i királyi törvénya^ék részéről felhívatnak mindazok, a kik néhai Szűcs Pál vultsümeghi királyi közj -gyzői biztosítékára az 1874. évi 35. t. ez. 173. § ánál fogva a törvéuyea zálogjoggal birnak, hogy követeléseiket e hirdetménynek a „Budapesti Közilön vu hivatalos lapban, és a „Zalai Közlöny\'-ben való harmadszori megjelenésétől számított 3 hó Miatt ide an> nál is inkább jelentsék be, mivel ellenkező esetben azok tekintetbe vétele nélkül fog a biztosíték orejéig bekeble-sett zálogjog törlése iránt az engedély meg* látni. Á királyi törvényszék Zala Egerszegen, 1880. évi julius hó 26-án.
UDEL
154 1—3 tjegyxő.
nj rendszer szerint, csavar nélkül
Előnyök: Legkisolil» léi foglalat; kutt s gyoreaságu é. ert^fi niEkö léj a mostani sajLóknál; könnyű kezelés s sziláid éa tartós sz-r,k../et usol-lett. Egy ily sajtó ára nagyságához mérten 7ö , frtt SÍ foljel.L, Bécsig; való bérmentve szállítva. — Mintarajzolatok és Ioirások hoz«i tiérmo.i I teseu ingyen. ügynökök kerestetuek. — 14. 4 - 5
Raktár Bt*c*ben:
MAYFARTH PH. és Társa
IMforü gépgyáránál ratlára Praterstrassc 74.
■»■ I I I I I ■ I I II I 8 I It I i I I 1 1
Kii minden versenyt legyőzök
Küv. tk. Z", mindönki ré zére hasznos tárpyak 10 frt petoaiárért
iái iti kaphatók utánvétel va/y a z ár beküldése mellott.
14C 10 JÍACIIRICtl S.
kiviteli Üzlet, äodapest király utcza 11 sz.
6 db aj i*gol brítt ezüst kés 1 db. ang. brit. ez. dohányszel\'
6 - . villa 1 n n gyn fatartó
6 „ „ B evőkanál G „ ,, finom tojáaUrtó,
fi . , kávéskanál 6 „ szép czukortálcaa,
fi . n teríUík támasztó ,. luir» v. ezukortartó
fi - „ táleza y „ ,, rzélsz. gyertyatartó
1 . • - "\'Kr 2 n „ Ifgfin -lab. gyertya
1 . ,, levesmerő r tkvány.
1 , , ,, t»\'jmeiő 1 .. míniuiur sziiiházi látcső
l , „ ihe:i»*üró
11 ind n 60 drb e»ak » foiinl ttl) kr.
AxouktlUl ajAuloin d is.n fnluer.-]t rmktiiunut diSZBÍ, pipere ét
röviáenkbae, fegyverneaiüekben .tbcu * lejoícióbb árak aetiett
C.oj.ortok 20, 3U, 40 CRés. 100 forintig a Ip^fiiu.mabb mioSségben
ÜP Majdnem ingyen! -g
A bakolt n.ey.rnra BRITTAMIA-EZÜSTEYÁR óriási r.kUrit a cs5dgondnokÉág ¿ITeván, nagTohbaxcríl fiiotí.i kötclexptiavgei
és a.hclji.áeck kiűretedú-e miatt 75 százaltkJcaí a becs/iron alul bocsátja, áruba, te1 át roajdnrm e!a;Aodéfcoztltik. C«*k (i fr. 70 krért, azaz a pn.zta munkadíj értékúoek feléért kaphatni a kSvetkpaS igen dinoa tartói Erittania-eíüat aaitali Fervic, melynek árt ezelőtt 30 frt Volt, és melynek tisíta fel,éren maradiaiert
25 évi kezesség vrilaltatik.
6 seztali kés kitűnő aecéllappa! 6 ralrtdi brítt. «Qit vllta,
6 tömör . , bvó kani!
6, . . kávéiknál
1 . »■ . . Jneriíokanll
1 . n . . , tejestBeritókanál
6 finom , , tála!«
6 . . „ teríték tárté
3 n tojásos serleg
a gjönjö U „ oznfcor tálezs
1 ., . „ ezokor- vagy bors íarís
1 legfinomabb „ tbea az3r6
2 Igen síép „ gyertyaUrié
2 legfinomabb alabaatrom gyertyadlSZ 6y darab H3 G-12
Mindezen elősorolt 50 mudarxb ára
b Q fxrt 70 lszr. ü
Megrendflések postai utánvétellel vagy az összegnek beküldésekor — a medd;g a készletből jut — elintézhetnek
BL AU és EZ -KT
Brittania-züstívá\'ak förtittira által Bécs, I. BLisabethstrasse 6.
gpp- A köszönő és elismerő levelek bzazakra meoő száma irodánkban közszemlére vannak kitéve.
Rcndelésekuél elég»éges e czim:
B L AU és KANN, Bécs.
Cs/tsz. kir. oszir. sz»bnda!ommal
és
porosz kir. ministeri jdváhagyássaL
Dr. Korchardt illatos növény-
szappan«, a testbőr szépitesere c« jobbítására elismert hatékonyságú minden bőrkiütések-né\', eredeti csomagocskákban b.-p. csételve 42 kr. Dr. Koch növényezukorkái, mert jelességü bázíszer hűtés, rekedUég, nyálkáiodás- é« torok karczoláffnál, stb. 70 és 35 kroi cred.-tí dobozokban. Dr B-^ringuier zamatos korona-szesze, értékes illat- és mosdó-viz, mely az életszorveket erősíti és üdíti ; eredeti palacz-kokan á 1 frt 23 kr. é* 75 kr Dr. Béringuier növényi hajfestó-szeie, valódiau fest fekete, barna éa tzoke színre; teljeaon föl-ezerelvo, kefével és c«észó*cl 5 forint.
Dr. Lindes tanár növény, m-dncskenőcso a baj fényét és ruganyosságát íokozza éa egyszersmind az oldalhaj összetartására is alkalmai ; eredeti darabokban 50 kr. Dr. Hartnng china-héj-olajs, a baj növeszti»e- és szépítésére, poca ét- lt pohárban és bélyeg Zftt flveeekhen ára 85 kr.
Dr. Suin de Boutemsrd zama-
tos f gszappana a fogak és fog-but épou tartására a legáltalá-u08»l>b és legbiztosabb szer; V» és Vj csomagocskákban á
70 és 35 kr.
3alzsaroos olajbogyó-szappan , TTST finűoifigt és puhaságára éltető é* tartós In-folyása által tűnik ki; .s5 kros csotsa^okbao. Pr Béringui\'-r fQgyökér-bajolaja n h«j éa ssxkál süritéaérc és töntirtására, 1 palaczk ára 1 o. é frt.
Leder leatvérfk balzsamos fö\'di-dió olaj-sza¡>Juana, darabja 25 kr. A drb I csomagban 80 kr. Különösen családoknak ajánl ható.
Dr. ITartnng n\'-vény-kenőcae a hajuövós fel költésére és felélesztésére. bepecsételt és üvegekben bélyegzett tégelyekben á 85 kr.
Gyógyszere« Benzoe - szappan ,
legfinomabb mos-tósrappan, ugyanazon eredménynyel bir, mint a Benzoe-tirktura; ára __ csomagonként 40 kr. Az egyedüli eU-usi ás fentkitott árak melleu N -Caalzsái Roseafejd Adolf és Rosesberg Fereaezaél — Csákt8:ayis Báróc Lipótná^éi a magyarországi nagyobb gyögsze.Urakban.
CíVÍÍQt Hamisítványoktól mindenkit óvuuk, nevezetese» a dr gQÍn ¿g Bouteo.ard-féle fogpaszta s a dr. Borchardt-féle i latos növény-szappan-ától, számtalan hamÍMtó s azok eiáruiitói ítéltettek törvénysaerüleg már ekkorig is el érzékeny pénzbirságra. 81 7— lQ
Raymond és társ,
Nagj\'-Kiüizsin, nyomatott a kiadó tokjdonos Wajdita József gyoresajtójás.
NAGY-JLtNIZSA, 1880. október 14-én.
83-OÍk
Hzenklleneaedlk érfolyam.

. 8 frt.f
Bétostisl ár:
•gén évre
Ml érre . . 4 ,
»íred érre;. . 2 .
Kuw 10 kr
Klrtstusk
ó hasábos petitsorban 7, másodsaor 6 i rain«le< toTibbi torért 5 kr NTlhfTÉRHEN
loronkéut 10 krért vé- ||
"tetuok fel Kincstári illeték mindéi« || i^yes hird.-ií.»«rt különb
30 ki teodS. ^
—-—^-
ZALAI KÖZLÖNY
elíbb: ,Z A.LA.-SOMOGYI KOZjLON Y \'
% A lap mDuű Timii \' Ulett kM,.k,r>t • 1 ia«rkn.rlShAt.
anyaji riuíl ill«tí \' kSalaaiu^ak -p.dif a
| kiadóilos Qírm.alTi) ratia.ndSk :
NAQY-KA Nf\'¿8 A Wltuigakái.
BéruBatetlu In..,... eaxk t*i:t monkalJr-•akldl foktatnak al
iKiciratalt »iaaaa >« WU.taak.
N.-Kanlzsaváros helyhatóságának, „n--kanizsai önk, tűzoltó-egylet", » »n.-kaniz8ai kereskedelmi s íparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általános tanít ó-testület", a „n.-kanizsal kisdedneveló egyesület", a n.-kanlzsal tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n.-kanlzsai külrálasztinánya" s több
. megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.^
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre..
Lapunk mindazon t. pártolóit bizalommal felkérjük az előfizetés mielőbbi megújítására, kiknek előfizetésük a III-dik évnegyeddel m. hó .végén lejárt, nehogy a pontos szétküldésben hiány merüljön fel.
Uj előfizetéseket szintén elfogadunk oki—decz. évnegyedre 2 írtjával, mely Iegezél8zerübben postautalványon történhetik.
Hazafiúi\' tisztelettel
KIADÓ HIVATAL.
Az adókezelési rendszer reformja.
(Yidáki visz hang Dr. Frei Gyula hason cüimü röpiratára.)
in.
Az adónak megintése és beszedése tárgyábani észrevételeit szerzőnek szinte nem osztjuk, nem pe^ig azért, mert mint már előzőleg mondottuk, az adókezelési törvény nemcsak városok, de falvak és puszták lakóira is van életbe léptetve, ezek csak nem utalhatók bizonyos bankokhoz, hogy adójokat utt róvják le, de ez nézetünk szerint nem is lenne czélra vezető, mert ha elfogadtatnék a szelvényekkeli fizetés, hisz az adó fizető köteles volna szelvényét, melylyel adó tartozását igazolja a bankba pénzzel .együtt vissza hagyni, és hogy szabályos nyugtáját megkaphassa, mégegyszer ugyan azon ügyben az illető bankhoz fordulni, az adó hivatal által kiváltott szelvény áfvételeért fáradni, ezt mutatja szerző röpirata 14-ik lapján tett azon nyilatkozata: .az adó hivatal
helyett az illető meghatározott összeggel valamely bankárhoz, pénz váltóhoz stb. menjen, akinek másnap az adó hivatal könyvéből kivágott szelvény nyugtát kézbesiti." — Azt hiszi tán a szerző, hogy ha valaki egy •és ugyan azon ügyben két nap egymás utSn fárad egy hivatalba az kevesebb idót veszt, mint ki egy nap teljesiti azt, habár ezen egy napi késedelme egy kissé hosszabra nyúlnék, mit mi nem hiszünk, mert ugy tudjuk, hogy az adó beszedésre hivatott közegek akkor midőn ezt teljesitcndók utalva vaunak, mással mint e szakmával nem foglalkoznak , de nem is foglalkozhatnak, mig ellenben a bankok vagy más pénzintézetek, melyek váltókkal, pénz kiadásokkal foglalkoznak, az ily adó beszedési s haszonnal nem járó üzlettel csak is üres idejükben foglalkozván, az adó fizető hátrányára két izben is halogatással élne, mi tehát az ily befizetést, valamint a posta és lapok utjáni meg intést nem helyeselhetjük, mert hazámtnak tán csak \'/„■ része tart és olvas njságot "/,„ része pedig nagy részben nem is tud olvasni, részben pedig kávéházban és egyletekben olvassa a lapot, melyet egyszeri át olvasás után czélhoz vezetőleg emlékezetében megtartani nem is tud.
Az adó végrehajtásra tett észrevételeit annyiban oszszuk, a mennyiben a siralmas helyzetet, melyben az adó fizető jut, ecsetéli, itt ismét a temérdek visszaélések tömkelegébe jutunk, mert nem ritkán a végrehajtás ez ntolsó stádiumával az adó fizető teljesen tönkre tétetvén, megszűnnék jövőre adó fizető lehetni, mert mig egy felöl az évről évre halo-
gatott adója és más állami tartozisa oly magas fokra hágott, hogy ezt a meglevő ingóságai, melyek tán már más tartozá sába le is foglaltattak, a fedezetre nem elégséges, ingatlana támadtatik meg, melynek elárverezésével megszűnik adó fizető lenni, többé az ily szerencsétlenségre jutott egyén állampolgári kötelességet nem is teljesíthet. Igaz hogy erre azt mondhatják az adó kezelési emberek, hogy az állam csak nyerni fog, mert mig egy hanyag iizetö a birtoktól elesett, addig egy szerző jővén, annak birtokába, ennek fizető képessége csak fokozódván, az állam e téren nyer; — lehet, hogy valamicske igaza az ily gondolkozó férfiúnak van, de mi mégis más véleményen vagyunk, mert a birtok tulajdon elvesztésével a vesztett fél kereseti adója is, mely a birtok állománya után fokozva volt elő irva, az is alább szállván, itt van az államnak a világos vesztesége, ■ ezt csak nem vitathatják el tőlünk, mert tényleg ez igy áll. — E helyett azonban aknént vélnénk a bajon segíteni, hogyha az ingatlanokra bekeblezett adó tartozások, melyek amúgy is minden bekeblezett tartozást megelőznek akkor midőn már érettük az ingatlan elárverezése vétetik igénybe, ha az beszüntettetvén, az adózónak terménye megengedi még, hogy egy hozandó törvénynyel a függő termésnek lefoglal-hatása is a kincstári követelés érdemében lefoglalható volna, melyből a tulajdonos a vető magot és \'/< évi tartására szükséges mennyiséget tarthatná vissza, a fenn maradott részt az állam akár terraésokben is át vehetné és saját részére értékesíthetné, valamink a gazdasághoz mulhatlan
szükséges eszközök és iga vonő marhák soha a foglalás alapját nem képezhetnék, valamint kimondatnék az is, hogy a lefoglalt tárgyakat csak is szakértők becsülhetnék meg és azok ha már árverés alá kerülnek, a becsir \'/, részén alul soha el nem adhatók, az esetre az államnak vissza maradnak és a fél azt még 3 hó el-forgása alatt mindig vissza váltam jogosított, még a yt ár lefizetése mellett is. a mennyire ebből adó tartozása és a végrehajtással felmerült költségei fedezhetők nem volnának, azok mint hátralék az adózó főkönyvében előiraadók lennének.
Azon nézetet, hogj az adóba lefoglalt tárgyak 6gy bizonyos helyen ir-vereztessenek, igen is oszsznfc, mert igj arra vevő jobban találkozván, a kitint eredmény könnyebben elérhető volna; de ez csak is városokban vtzetae eredményre, mert falvakon vajmi bajos volna az elárverezendő tárgyakat a városba ezáilitai, hova a szállítási költség emésztené fel s vagyon értékét.
Az ajánlott uj rendszer első gyakorlatáról irt elmélkedésében szerzó bemutatta, hogy ő csak a fő várost érti az eljárás alatt, miután pedig az adó törvények az egész országra szólnak, speciális eljárás nem eszközölhető, megfog bocsájtani ha vele egyet nem értve az ajánlott eljárását nem pártoljuk, e helyett általunk javaslott azon elvet óhajtanok felállítani, hogy a kereseti adó nemek a következő évre november és deczember havakban már. elő íratván, január havában egyedül\' a felszóllamlások történnének meg, igy az adó már február 15 ére fókönyvileg előírtan feltüntethető volna, Inert X. hava
TÁRCZA.
Életbölcsesség.
Ha oly dúl vagy, miut a tenger, Tele korall, gyCugyhegyekkel — Irigyük kincsedet S keserű életed.
Mival:
ügy élhetsz csak boldogan, Ha a szíred köböl van. „
Lehetsz olyan Igéző ax-p, Mint egy bájos madonnakép\' — Nem lészc-n nyugalmad - • Félted az arezodat.
Ámde:
Élhetsz al ker nyugodtan, Ha a szived köböl Tan.
S légy oly tudés, miként bölcs Faust — Gyarló yalód porban maraszt
8 ha vágyad égbe tör — ^Pokolba lelked dél.
Érts meg ! Csak ug7 élhetsz boldogan, Ha a szived köból van.
BQjOADY.
Az árva.
Jelige: .Ki ízeretetet vetett, Szeretetet arat.*
(Folytatás.)
Ugy gondolom, hogy a fiúnak inkább a hü ragaszkodasa az uri családhoz volt az indító ok. Peti tehát hon maradott ésSzíkszainak jobb keze volt, mindenben készséges segéde volt, akár a gazdaságban, akár az irományok halmaza közt; de legkedvesebb foglalkozása volt a lovak gondozása és a kertészkedés. A nőtlen ispán, ki
igen szakképzett gazdatiszt, egyszersmind mér-nök, gépész is volt egy személyben, sok hasznosra tanította az ifjút. Itt meg kell említenem, mert utóbb hátha elfeledném, hogy a Peti nénjét, az árva Julcsát az ispán kedvelte, mely az öreg Szikszai előtt sem volt titok. Sőt Szikszai kinyilatkoztatta az ispánnak, hogy örülni fog ha nevelt leányát oly derék és szelíd férfiúnak oldala mellett láthatja. A mi később mégis történt, mert az \'épán nőül vette a barna Julist.
Ennyit bevqzetéskép szükségesnek talál tam előre bocsátani.
II.
Nagy enyecli utunk mind reánk mint tanulókra, mind a nevelőre nézve nagy fontos ságu volt. Nevelőnkre fontos volt, mert nagy-enyedi tanári karra! ismeretségre lépve,\' ennek befolyása utján igen Bzép fizetéssel és kitüntetéssel járó hivatalt nyert. Reánk nézve is fontos volt, mert jó tanárunktól, ugy szülőföldűnktőli. válásnak néztünk elé. Egy szép nyári napon az ebédet len az udvaron a nagy hárs alatti márvány asztalon költöttük el. Igüu\' nyomott kedélylyel ül ünw az asztal körül. Még Petinek sem volt semmi szerencsés x>tlete, mivel bennün ket felvidított volna. De hal Igatagsága egyszersmind előjele is volt, hogy nem sokáig fog késni midőn meglep valamivel bennünket. Csakugyan nem is k^aett soká vele. Ebéd végével fel állt Peti barátunk s így kezdé fontos képet vágva: Uraim i abad legyen önöket egy kis verseny, gyaloglásra felhívni. Nagy szereucsémpék tartanám, ba önök ugy mint Szikszai ur és Gyula társaim lennének.,Tanár urat is igen szerencsémnek tartanám Jcöztünk látni j de mivel egy kissé fáradságos lesz a gyalogtásuok, - mégis arra kérjük, hogy ő csak annyiban vegyen
részt, hogy ő legyen a biró közöttünk, majd sétánkat végezve. \'
Az indítványt elfogadom a magara részé ről, s helyesnek is találom-, meg is dicsérlek érte; de egyszersmind kinyilatkoztatom haragomat az ön szó miatt, nem voltam e idáig is jó kenyeres pajtástok, hát mire való az a titulázás ? maradjunk ezután is a régi megszóllitásunk mellett; ha pedig nem használ a szép szó akkor ón is önnek fogom Bzóllitani önt Peti ur, válaszolt Szikszai szomorúan.
Nem akartalak megharagitaní Géza az ön szóval, bocsáss meg. Látod ti most már egyetemi tanulók lesztek, én meg csak barna Peti maradok, azért jó völha, ha a világ előtt a czimet megadnám néktek, különben a hogy néked tetszik, én engedek. Talán márindulhat nánk ís, tnert a táv jó nagy leaz.
Nem bánom hát induljtíbk — Bzóltam én. Lassan Gyula, egy kis készlet is kell a t&kába, azután meg puskát is viszünk ám magunkkal, vágott közbe Peti, Szíkazai pedig helyeslőleg intett. Ezek után mi ketten, én és Szikszai puskánkat vettük vállunkra, Peti pedig egy irgalmatlan nagy vadász táskát akasztott nyakába és mentünk együtt. Falun midőn keresztül mentünk, Peti egy ismerős gyermekkori pajtásához beszólt, s kis vártatva elért bennünket pajtásával egy pór legényké vei, kí a hátán egy igen hosszú hegymászáshoz alkalmas kötelet hozott. Amint elért bennün ket, mindketten egyszerre és ugyanazon kér dést tettük Petinek :
Te gonosz! hová vi«»zesz b;nnünket és mit akarsz velünk azzal a hossza kötéllel ?
Ne csináljatok oly nagy lármát, szólt, mert meghallja.a nemes vad nzáudékuok&t és
nem jön meg. Nem szabad tudnotok mig olt nem leszünk a czélnál.
Tudva Peti furfangos szokását, többet nem kérdeztük, hanem magunk között ketten találgattuk, hogy mi a menküt. akar azzal a fene hosszú kötéllel. Jó két órai erős gyaloglás után elértünk a Ruszka hegytetőre. Míg1-» hegytetőre felértünk, a hegymászásban jól ki is fáradtunk, csak Petin és a pórfiun nem Iát-szőtt s fáradságnak semmi nyoma. Felérve a hegytetőre kevés pihenőt tartokunk azután mentünk a vezetőnk után. Peti és a pór fia a hegynek egy meredek oidaia felé tartottak. S ^mídőn elérték a veszélyes ördög csucscsa nevü \'\'meredek szikla falat, megálltak, s a kötelet az ott lévő fenyőfához megkötötték, ■ a kötél többi részé: pedig a meredek oldalon le is eresztették. Mire mi is a sok tüskés bozót között oda érhettünk, arra Peti egészen neki volt készülve a kötélmászáshóz. Fölső ruhája levetve, oldalán egy szorító öv, melyben jó nagy tör volt beszúrva védő fegyverül, még egy gombo-lagbÁ összegyűrt kertésa zsinór is lógott az Övrőí, a sasok összefdzésére. Ily kéazületesen Peti hozzá fogott a 1 ©ereszkedéshez, mely az ő aczéí izmainak semmi nagy erejére nera esett. Midőn a mi szemünk is megszokta a szédítő mélységet, utánna néztünk Perinek, de már »kkorra ő elérte czélját, két derék sas fiat kötött össze\'a magival levitt zsinegre. De alig volt ezzel készen Peti, midőn\' az anya .sas észrevéve megrabol tatását, nyiisebességgel repült Peti felé. Szikszaioak nem volt ideje puskájához nyúlni és lőni; de nem is lett volna tanácsos, mert könnyen Petit is érhette volna a lövés. No de pem is volt reá szükség, mert Peti sem várta a sast ödzetett kéztel, hanem a j »bbjá-
tizenkilenczedik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 14 én 1880.
utolsó napján a főkönyvek lezáratván az elő állt hátralék a kővetkező évi főkönyvbe előírható volna és mivel az adónak hat évre leendő megállapítását törvényhatóságok egész keretére elrendelen-dőnek javasoljuk, igy a főkönyvi lapok is hat évre beosztva lennének életbe lépte-tendők,.mert ez által az adó \'előírással foglalkozók az évi befizetést egy lapon látva, a különbözet azonnal feltüntethető volna.
Ennyit kívántunk Dr. Frei Gyula or adó reform röpiratára válaszolni.
Afrika belsejéből.
(Eredeti tudósítás.)
Mélyen tisztelt szerkesztő ur !
Mint Magyarország szülöttje engedjen tiszait lapjában pár sort, hogy egyes kalandjaimat s vadász élményeimet földieim előtt le rajzolhassam.
Mint gyermek már nagy vonzalmat éreztem magamban a vadászathoz, s gyermek éveimben folyvást gyakoroltam magamat a kisebb vadászatokban, a sors ugy hozta, hogy vadász kényemet hét éven át egészen kielégíthessem s Afrika (Sudan, Habes s Galla) vadon jait át barangolhassam, ez idő alatt nem egyszer voltam kénytelen élet-halálra a vadon állataival szembeszállni.
Mint utmutatóm s a nagyobb vad for télyaiban avatott társamtól Esslertől, ki ugy hiszem, hogy a magyar közönség előtt már ismeretes, — pár évvel előbb közölte egyes élményeit, ki 24 óv óta éli kalanddús életét — nyertem.
Ez alkalommal akarom a magyar - közönség előtt az oroszlán vadászatot .jellegezni — egybe kötve bival vadászattal.
1879. november hó vége felé a Bahar Salam folyam mellett ütöttem fel vadász tanyámat, velem volt nyolcz benszulött arab, 4 teher hordó teve s két nyerges ló, tanyám egy terebélyes majomkenyérfa árnyékában volt, 8 tiz ölnyi átmérőre sürü bozóttal\' vettem^ körül, hogy a kívülről való megtámadástól legalább csekély pajzsom legyen, mind állatok, mind rabló csoportok ellen.
25-étől egész28 áig(Kudu, Tetei, Arnaref, Mohodieff) szarvas fajon kívül egyebet nem lőttem, habár oroszlán s bival nyomok a folyam posványában találhatók voltak, s éjjelenkint egész conczertet tartottak az oroszlán, pár-ducz s hiénák körülöttünk; de éjfél után elhúzódtak tanyámtól.
Vizí lovak egy folyam mélyedésben (Burka, .deutsch: Resael) kettő voit Játható, hanem nagyon vigyázók voltak, s csupán orr lyukaikat mutatták, s a levegőt nagyoü. gyor san vették magukhoz s rögtön alá merüllek, (1876- april havában épp e helyen 5 darab vízi lovat lőttem, — később fogom e vadászatomat közölni — se kettő még ez időről pár golyó emléket hord, ez alkalommal nem akartam reájok sem időmet, sem golyóimat hiába vesztegetni.
29-én reggel tanyámtól ugy 200 lépésnyire egy egész bival csorda ivott ugy 2 órakor éjfél után, — hajnalban már útban voltam nyerges lovammal s két arabbal, kik fegyverei-\' met utánnam hordták, s nyomoztam körülbelül *9 óráig, végre egy folyam partján találtam az
ban levő tőrrel éppen abban a pillanatban
midőn legalkalmasabb volt, szúrta szivén
v keresztül a reá rontott anya-saat, melyet Peri megvárva végvonaglása!t, a már fogva levő két fiaihoz kötött. A zsineget azután legombolitva egyik végével az övéhöz köté.
Azután macska könnyűséggel kúszott a , kötélén felfelé, azonban még feléig sem ért, sebes repüléssé! közelitett a himsas is családja védelmére. Peti észrevéve a veszedelmes ellen-Béget, készült a harczhoz. Lábszárán a kötelet kétszer vagy háromszor körül csavarta, hogy könnyebben tarthassa magát fenn mig a harcz tart, jobbjába pedig szúrásra tartá tőrét. Mig én legnagyobb félelem között várom mi fog történni, egy lövés, mely hátam mögött történt, rázott fel félelmes izgatottságomból. A következő másodperczben már esett a meglőtt sas lefelé. S Peti felvolt mentve a kétes kimenetelű küzdelemtőL A meglőtt sas épen közelünkbe esett élettelenül a földre. Peti most már minden félelem nélkül jó kedvel kuszot\'t felfelé a kötélen, s pár perez múlva a tetőn volt. Vidám arczczai szorított velünk kezet. Szikszaihoz pedig így szólt: Köszönöm Géza figyelmedet, es ármányos sas még bajt okozhatott volna nekem, mert kötélen félkézzel tartózkodni s félkézzel hadakozni is kicsinyt kényes mulatság: Hanem most már örülök, mert négy sasunk van, pedig ennyire nem ie számítottam. I PATAKI GÉZA.
XFolyt. köv.)
egész csordát legelészve s fekve, mint szokásuk .éjjeli barangolás után maglikat ki pihenni, "én hozzájuk cserkeltem magamat a egy hangya . felhányás mögé húztam magamat, a szél -a bival- csorda felöl jött engemet sem nem láthattak sem nem érethettek, s kényem szerint czéloma; ki szemelhettem, s már czélba vettem, midőn hátam mögött lónyerítést, dobogást s egyes kiállásokat (El dabi! — az oroszlán!) hallok, vissza pillantva lovRzn nyíl gyorsasággal tör elő a aürüségből egyenesen felém, s utána pár ölnyire egy him oroszlán s ez után egy nőstény oroszlán, — ez egy pillanat müve volt, a himre nem volt időm lőni, mert már a sürütégben eltűnt, a nőstény észre vett a egy pillanatra meghökkent, e perezben golyómtól a lapocskára találva összerogyott, hanem a másik .pillanatban már felém tört, s egy ugrással mellettem termett, második golyóm két lépésnyi távolságra zúzta azét agyvelejét, mire halálosan találva rögtön kimúlt. Ez csupán pár perczet vett igénybe s figyelmemet egészen az oroszlánpár vette igénybe, azaz a nőstény, evvel tisztába jöve körül néztem a másik ql-dalra, hol csodálkozásomra az egész bival csorda összetömörülve állott, megfontolásra nem volt időm s igy az elsőt czélbe vettem s golyómtól-ha Iái osan találva a nyak csigolába, összerogyott, mire a többiek bőgve felém törtek, én kénytelen voltam a hátam mögött elejtett nőstéDy oroszlánt mint pajzsot felhasználni, 8 hason fekve elkezdtem Vetterli-féle hátultöltő fegyveremmel - tüzelni — s lövés lövésre következett, s három bival rogyott össze, de vagy megpillantották vagy szelet vettek az oroszlántól, gyors futással az egész csorda a sűrűségben el tűnt, a három megsebzett bival közül kettő szinte a csordával odább állott, a hármadik szinte lábra akart állni, - de golyómtól találva bevégezte kínjaít; a két megsebzett szinte eltűnt, s igy csapáztam őket ugy negyedórányira, az egyiket egy fa árnyában fekve találtam, de engemet megpillantva fel ugrott s felém tört, de golyóm ugy hat . lépésnyire első lábát zúzta szét, 8 összerogyott, \' ide oda hánykolódott, b lábaira akart állni, de ez nem ."ikerült neki eltörött láb i végett. — A másik kevés vér nyomot hagyott maga után, s igy felhagytam keresésével, töltényem fogytán volt s vissza indultam az oroszlánhoz, hogy arabuimnál levő töltényeket magamhoz vegyem, sok hívásomra s kiáltozásomra az egyik a másik után czammogva felém jöttek, meg voltak egészen karmolva s a vér csak ugy folyt róluk, kérdésemre, hogy mi bajok van, s hogy történt hogy lovamat eleresztették, savanyu képpel válaszoltak: (Bismill a hi, Ioten segits !) Midőn te uram vissza hagytál bennünket, min\' hogyha a fellegekből jött volna, előttünk termett két oroszlán s felérik ugrottak, á ló kirántotta magát s mi a legelső fára másztunk, ssajno« e fa egyike volt a legtüskésebbeknek, s felmászva egészen össze lettünk karmolva, a két oroszlán egészen el vette eszünket, s rajta gu-goltunk mig te nem hivtál bennünket. (Allah ó akbar! Gott ist gross)
De megpillantva az oroszlánt dogofve, egészen megváltoztak arabaim, s alig hogy bele fértek bőrükbe ugy f«l fújták magukat, s első teendőjük volt az oroszlán .hasát felbontani, máját kivágni, 3 vad állathoz hasonlóan nyer sen fel enni. (Megjegyzendő; náluk a monda szerint: a ki oroszlán máját eszik szinte oly merész lesz mint egy oroszlán! persze hogy csak szóval, másnap be is bizonyították merészségüket )
Gyorsan az oroszlán bőrét lehúztam s lovam csapásait kutattam, de sajnos a magos fűben egészen elvesztettem, s kénytelen voltam tanyámra vissza menni, honnét négy tevét hat arabbal a három bival haza hozásával biztam meg, azaz bőröket, fejüket b pár mázsa hust, a többit a hiénák s a dög sas áldozatául adtam; — este felé tevéim megterhelve haza jöttek, a harmadik bivalt még élve találták, s pár lándzsa döféssel véget vetettek kínjainak. ~ ~
Sajnos, hogy ily módon kellett kedvencz lovamat elveszteni, három éven át volt társam barangolásimban, s nem egyszer bizouyitotta be hozzám való büfégét, gyorsaságát s kitartását, reményem nagyon csekély volt, hogy még élve feltalálhatom.
Egész éjjel virasztoHam, s 1 eh angol taágo-mat nem tudtam leküzdeni, habár arabaim folyvást különbféle bohózataikkal felakartak viditani, ők a nyert zsákmánynyal megvoltak elégedve s mindegyiknek egy darab bival bőrt ajándékoztam, a melyből .pajzsaikat készítik.
Reményem csupán az volt, hogy legalább elégtételt vehessek elveszett lovamért, s ezt másnap mégis nyertem.
30 án i lig hogy pitymallott már útban voltam tegnapi vadászati helyemre, a három bival s az oroszlánnak csupán egyes csontvázait találtam, a hiénáknak ez éjjel ünnep-napjok volt; jövésünkre még pár hiéna lassan a sűrűségben tovább ügetett.
Egész délig hiában volt kutatásom s keresésem, nyomot nem tarthattam s már elcsüggedve vissza akartam indulni, midőn hátam
mögött jövő arabom figyelmessé tesz a távolban a légben repkedő madarakra, s ezek közül idő közben egy-kettő leereszkedésére asürüstg legmagasabb fájára, e madarak már több esetben tőlem lőtt vadat, melyet elvesztettem, fel alálhatóvá tették; én az irány után indultam, s ugy fél órai keresés után csekély morgást hallok, de darab időre egészen megszűnt, a morgás a legnagyobb sűrűségből jött, hova csupán négykézláb mászva, a fegyverrel a kézben nyomulhattam előre, egyszerre a morgás erősebbé lett, s ugy tiz lépésnyire előttem egy tömeget látok vissza felé h\'uzódni, a sűrűség-beu nem vehettem tisztán ki, én előbbre mászok 8 Alig két lépésnyire előttem döglött lovamat látom, a hátsó ezombja s hasa egészen fel van falva, a nyereg még rajta függ, s a zablya még szájában van, én ambaímat hívom, hogy a nyerget s a zablyát róla lé vegyék s ők el vannak foglalkozva a felbontással, midőn menydörgéihez hasonló ordítás jön felénk, s egy pillánat múlva egy him oroszlán terem ugrásra készen előttünk, köztem s az oroszlán között arabaim álltak, de midőn az oroszlán előttük termett mintha ott Bem álltak volna, oly gyorsan haara vetették magukat, e pillanatban az oroszlán felém ugrott s ugrásban vólt midőn golyóm szive üregébe hatolt, s az ő általa elejtett ló testére s egyik arabom lábaira zuhant, végvonaglásában egyik lába körmeit arabom lábába nyomta, ki. ordítva segélyt kiáltott, 8 egy ugrással az oroszlán alól lábra állott s el kezdett * legelBŐ fa felé futni, mire nem állhattam meg, hogy hangosan ne nevessem nyulszivüsógót, s nevetésemre jött néki bátorsága vissza. (Megjegyzendő, hogy az itt szülött arabok bival, orrszarvú s néha elefántot hosszú dárdáikkal megölnek, ^ezekkel szembe szálinak s pár luezat kutyáikkal kifárasztják s ugy pár lépésnyire egy eg^z tuczat dárdát vetnek beléjölq, mig elgyengülve vérvesztés folytán Összerogynak, — haném az oroszlán ő előttük megtámadhatlan.)
Ilykeppen legalább lovamért elégtételt vettem; szegény a rajta levő nyereg végett nyerte halálát, feltartotta pár ág 8 a nyereg előrésze, mely 1 lábnyira magasabb a ló hátánál, a mely erős tából vaú, le volt törve,- s ugy hiszem ez akadály miatt fel lett ő tartóztatva, s a zablya tóke szinte egészen össze volt szaggatva.
Az oroszlán gyönyörű bőrét gyorsan le húztam, ez alkalommal arabaimcak étvágyuk el ment a rráj evéstől, s igy\' az otthon levők-n6k ri\'.ték, mert ő náluk nem sok érvénye vo!v 3 tegnapi májnak, bátorságuk nem nőtt egy fokksl .»em.
Megnyugodva mentem haza, az az tanyámra, hol arabaim nagy lelkesedéssel fogadtak, 8 vége hossza nem lett a dicsérésnek.
Déczember 1-én kénytelen voltam vadászati helyemet feládúi, meit reggel korán távcsövemmel egy egész csorda abeszinit láttam a folya.ro mellett levonulni, ugy hiszem hogy rabláera indultak ki (a pár hét múlva hirét vettem^ hogy egy arab falut egészen legyilkoltak) s igy a Bahar Szeditt folyam partján ütöttem fel újra sátorfámat, hol feladatomul tűztem ki a nilusi 16, elefánt s orrszarvú vadászatát.
Későbben fogom e vadászati kirándulást a tisztelt magyar közönség s tisztelt szerkesztő úrral közölni.
Mettamma (Sudan), 1880. márcz. 5 én.
Maradok mély tisztelettel s hazafiúi üdvözlettel . P. D.
afrikai vadász.
U. í. Mint emléket Afrikából kérem az általam lőtt oroszlán mellékelt körmét elfogadni.
Helyi lilnk.
— Kővetkező sorokat vettünk : .Zalai Közlöny" t. szerkesztőjének. Becses lapjának 27-ik számában e helyi hirek rovatában e czi-men: „Árverés nagy uraknál" egy közlemény jelent meg arról, hogy egy fővárosi kereskedő Fülöp Eugen flandriai gróf palini nrodalmán található ingóságaira 3000 frt erejéig v.égrebaj táat vezetett, ós hogy ugyanez alkalommal a jószágígazgatÓBág Wertheim cassájábau egy krajez^r sem találtatott. — R közleméoyre a méltó Válasz adást csak most találom időszerűnek, a midőn ac olvasó közönségnek módjában áll ítéletei mondani oly értelemben, miszerint jiem a jószág igazgatóság figyelmetlensége folyván történt meg a végrehajtás foganatosítása, hanem az említett fővárosi kereskedő rosz aka ratu csalási kísérlettel párosuit aljas üzérkedésén. Tény az, hogy az urodalom ellen 1880. évi márcz. bó 24 én Fuchs Miksa, mint özvegy Rumy Károlyné ssül. Csány Mária engedmó nyese az urodalom eUeu 2384 frt 35 kr. és já-ruléki erejéig végrehajtást foganatosított, azonban a végrehajtás rendelése oly Ítélet alapján történt, mely Ítéletnek az urodalom tekintélyé nek megfelelöleg az ítélet jogerőre emelkedése alkalmival eleget tett Kitűnik ez az urodalom által végrehajtató Fuchs miu* ellen 1682./880. szám alatt indított végrehajt** megszüntetési
kereset tárgyában a nagy-kanizsai kir. törvényszék által hozott határozatból, melynek rendel-keíő része igy alól: Fuchs Miksa budapesti ke-resk\\iT jsvára Glavina Lajos, mint Fülöp Eugo- dandriai gróf palini urodaimi igazgatója ellen 2384 frt 35 kr. é* járuléki erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás, ugy ennek alapján l880.~éví márczius hó 24-én leljesitett eljárás alkalmával szerzett zálogjog megszűntnek kimondatik, Megjegyzem még azt is, hogy Füchs Miksa még tovább ment ravasz kísérleteivel, amennyiben ezen határozat ellen 3577./ 880. Bzám alatt semmiséget panaszolt, azonban a nagyméltóságú Curia, mint semmitŐ szék 16603./880. szám alatt hozott határozatában a semmiségi panaszt, mint alaptalant elvetette. A közleménynek azon része is igaz volt, hogy a Wertheim cassában egy krajezár sem volt. Indoka ennek a körülménynek abban rejlett, hogy az urodalmi szám tartó Hoffmann Ernő czélszerünek tartotU végrehajtató Fuchs Miksa csalási törekvésével szemben azt üresen hagyni. Sebestény Lajos, palini urodalom ügyvédje.
— A déli vasút- igazgatósága a "budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvény székhez czégének bejegyzéséért folyamodott. A kérvényhez a déli vasúttársaság alapszabályai, valamint az igazgatóság és igazgató tanács tagjainak névsora van mellékelve. A kereskedelmi és váltótörvényszék már foganatosította is a .cségbejegyzéit, melynek alapján a budapesti fiókezég nevében Brám Miksa igazgató fog aláirni.
—• Körünkben levő Károlyi azintár-sulata vasárnap tartandja utolsó előadását s innen Pécsre távozand. E néhány előadásra még különösen felhívjuk a t. közönség figyelmét. — Utánuk német színészek jönnek s mint értesülünk, a Bpesten nem működhető társulatból alakult kisebb társaság üti fel körünkben tanyájat. Kíváncsiak vagyunk milyen fogadtatásban részesülnek.
— Előbbi számunkban emiitett rej\'é lyes gyilkossági ügyben vaIÓ87Ínüleg meg vannak a tettesek, a mennyiben két kocsis letartóztatva van, s erős gyanú terheli őket. A vizsgálat folyamából derül majd ki, hogy ők valá-nak-e valóban a tettesek.
— Kis-Komáromba káplánná Juk József helyeztetett át Kis Görbőröl.
— Árverés Zalamegyében. Borvscz Pál 1253 frtra B. ingt. nov. 11. Szent-Márián. — Reich Ferenc« 738 írtra b. ingt. okt. 21. Felsö-Hahótom - Horváth János 506 frtra b. ingt. okt. 20. Nagy Kanizsán. — Horváth Józaof 1813 frtra b. ingt. nov. 13. Gsapin. — Nyirő Pető József 425 frtra b. ingt. nov. ] 3. Lesencze-Istvándon. — Kleker Iván 2100 frtra b. ingt. nov. 24. Nedeliczen. — Gajezky Ferencz 4616 frtra b. iogt. nov. 23. Légrádon. — Kedmencz Mihály 1540 frtra b. ingt. okt. 15. Alsó-Vido-veezon. — Talabér János 450 frtra b. ingt. nov. 4. Sümeghen. — Kulcsár Katalin 470 írtra b. ingt. okt. 30. Sümeghen. — Csonka János 522 frtra b. ingt. decz. 2. Kollátszegen. Németh Ágnes 625 frtrab. ingt. decz. ll.Oros*-tonban. — Nagy György 930 frtra b. ingt. nov. 10. Mihály fán. — Kószi Fülöp 903 frtra b. ingt. nov. 24. Paloveczen.
— Rövid hirek. Caengery Antal emlékiratait Gyulái Pál egyelőre nem adja ki. — Az exkhedivre hazánkba jött Bécsen át egy gr. Eszterházyhoz. — Körmend telekkönyvet ka pott. — Oroszországban olcsóbb a buza a rozsnál. — Hazánkban 1.750.000 ló van. — Egy váczi ember gyalog megy Kossuth látogatására.
— Ladánybap 10 kalászt hozott egy rozs szál.
— Bécsben egy 45 év óta szolgált levélhordó megmérgeztetett. — Gorcsakoff és Gambetta Sveiczban találkoztak- — Az aradi vértanuk emlékszobrára eddig 63.514 frt folyt be. — A honvédség fegyvereit átalakítják. — Az illeték kiszabási hivatalok szaporittalni fognak, a 37 45-re emeltetik. — A hgprimás 40 ezer frtot adományozott a győrszigeti apáczáknak.
Temesvár,
Béc*,
Grácz.
ki nyert?
oki. 9 én: 40. 57. 63. 38. 66. , 33 86. 17. 3i. 28. . 20.48.47.33 64.
Irodalom.
(K rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits Jótsef k&eyvkcreskedéas által megrendelheti )
— Ki ne emlékeznék rd, vagy inkább as irodalom barátai közül ki nem b rná vagy legalább nem olvasta volna Payer híres sarkutazó nagyszerű müvét .Die Nordpol-Expedition" czímén, mely néhány óv előtt megjelenve, oly nagy feltűnést keltett és oly nagyszerű elterjedtségben részesült, hogy alig van müveit ház, melyben ezen becses és fölette érdekes mü ne képesne egyike a legolvasottabb könyvét és diaiét. Közvetlenül u\'ánna derék kiadója Höldsr Alfréd Bécsben egy másik hason irányú és nem kevé<bé érdekes művel gazdagitá a világ irodalmat Hol ab délefnkai utazásainak leírásában (.Sieben Jahre in Südafrika"). E»
tizen kilknczedek. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 14 én 1880.
nem is ért még végire, ét már ismét ugyan ezen bécsi kiadó czég értesiti a közönséget egy harmadik utazási mü megjelenéséről. He. az említeti előbbi két diszmüvet megjelenésekor Magyarország minden müveit embere örömmel üd-vözlé és be is szerzé, minél nagyobb figyelmet és pártolást érdemei akkor a most szóban forgó legújabb vállalat, a midőn ez „a legnagyobb magyar ember" fiának gróf S z é c h e^a y i Bélának, tehát hazánk együc legkiválóbb férfiának utazásait és k dandjait Indiában, Japánban, Chinában, Tibet és Birmában Bzóval és képekben fogja leírni és rajzolni! Az előfizetési felhívásról az olvasó ezen roü nagyszerűségébe következtethet és bizton várható, hogy kiadó ezen legújabb vállalatát külső kiállításra nézve is az előbbi kettőhöz méltóan fogja adni az olvasó közönség kezébe. Az első füzet már oklóber hó második (elében hagyja el a sajtót — mint halljuk — 200,000 példányban. Figyelmeztetjük t. olvasóinkat már most ezen sensationális műre, melyre Nagy Kanizsán előfizethetni Wajdíts József könyvkereskedésében.
— „Apollo" zenemű folyóirat október havi füzete következő tartalommal jelent meg : Rövid séta, Binder Edétől, Sarolta-keringő Hölzl Lőrincztől, Előjátékok orgonára Kapi Gyulától, Szerelmi dalok Vágvölgyi M.Bélától, szövege Ku hentól. Szerkeszti éa kiadja Dr. Fellegi Viktor. Ára 1 frt.
— Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch nemzeti zenemükereskedéséb«n megjelentek: .Rudolf csárdás" és „Stefánia csárdás.« Rudolf trónörökös és Stefánia kir. herczegnő ő fensége kéifogójának emlékére. Mind a kettőt tongo rára szerzé Rácz Pál. Ára egyaek-egynek 1 írt. Ez azon két csárdás, melyet szerző saját zenekarával a közelmúlt napokban ő felsége a királyné előtt Gödöllőn eljátszott, s az első díszpéldányokért ő felségétől 10 arany jutalmat kapott.
— A ,Qazdatági Mérnök" czimü szak-lapbó1 egy díszesen és tartalmasan kiállított rendkívüli mutatványszám jelent meg a napokban, mely e közhasznú vállalat irányáról alapos tájékozást van hivatva nyújtani. E mutatványszám tartalma ugyanis a következő: A magyar közönseghez. — A talajcsövezés és a praxis. Bálás Árpád lói. — A bzőIő uj müveiéi-módja (1 ábrával) Nagy Lászlótól. — Az uj-verbászi öntöző telep (2 ábrával) Gerster Bélá-
tól. — Vizemelés centrifugai szivattyúkkal (7 ábrával) K.-Jónás Ödöntől. — A lóistálló építéséről és berendezéséről (5 ábrával) Kőiben heyer Gyulától. Az öntési majorság a Kapuvári uradalomban (1 ábrával). Magas nyomású Woolf rendszerű gőzmozdony (2 ábrával) Faragó Lászlótól. Lecsapol ás víznyelő kutakkal (4 ábrával) Gonda Bélától. Kérdések és felvilágosítások. Vegyes közlemények. Gabona és terményüzlet. Válláiatok. A „Gazdasági Mér nök" megjelenik minden hé\'eu csütörtökön, másfél eg&z két ívnyi terjedelemben, minden Bzáma magyarázó ábrákkal és képekkel illusztrálva. Szerkeszti és kiadja Gond* Béla. Előfizetési ára negyedévre csak 2 frt. Elf-fizetése ket még ez év elejétől is elfogad a kiadóhivatal Budapest, Üllői ut 4. sz. Ajánljuk e gyakorlati irányú szaklapot t. olvasóink szíves figyelmébe, megjegyezvén, hogy mutatványszámot kívánatra szívesen küld a lap kiadóhivatala.
— Aigner-Abafi Lajos kiadásában megjelenő „Magyar regény csarnok" 2-dik füzete is beküldetett hozzáuk, mely Kazár Emilnek „A semmi, ha valamivé lett* regényét kezdé meg. Ára 30 kr. E folyóirat kéthetenkint jelenik meg, előfizetési ár félévre 3 frt 75 kr, egész évre 7 frt 50 kr. Ugyancsak Aigner Lajosnál adatik ki a „Magyar Könyvesház" ebből a 82. 83. éa 84. tz. alatt „A becsület szegénye" czimü a népszínházi pályázatnál dicsérettel kitüntetett népszínmű jelent meg, írta Maróczy János, zenéjét Bzerzé Tisza Aladár. Ára 60 kr. _
Vegyes hírek.
— Mint értesülünk, utóbbi időben biztosítási ügynökök vergődnek, a vidéken, kik az általuk szolgált intézetek akarata ellenére, saját készített hiríapczikkek, pamphle\'ák által iparkodnak régi és jó hirben álló intézetek, mint például a „Gresham" üzleteit befolyásolni. A közönséget óvjak ezen egyének garázdálkodásaitól.
— A kikben a tör dolgozik* Egy müncheni lapban a budapesti német színházról (mert már a bajoroknak is van baleazólása Magyarország sorsába) egy vezérczikk volt nemrég, melyből érdekesnek véljük közölni a következő boksör fortyanatokat: „Ezek a drótosok 1 „Fanatikus vadmagyarok* — „Üstfoldozó csürhe, mely ugy turkál, mint a disznó a makk közt"
— ,Elnyomorodott szubjektumok." — Bárgyú disznópsbztorok !« — „Két lábon járó tetüíész-kek.a — „Elállatiaeodott czigány caőcsüék, kiknek legfőbb ideállja a páiínkaréízegség és az istálló." — „Terrorizáló kalóz-csapat." — Sörtés ellenfelek, a kik mindenkit ieröfögnek."
— „Gyilkos pribékek." — „Czivilizálhatatlan teremtések." — A bécsi extrablatt, mely e káromkodó-lexikont lenyomtatja, megjegyzi, hogy senkinek sem jat eszébe, e kifejezéseket méltányolni, azonban bizonyos, hogy kár volt Budapestnek megvonni a polgárjogot e nyelv tői, mely ily Kraftausaruckok fölött rendelkezik.
— A füld népessége. Behm és Wagner uj Ezámitásai szerint & \'öldön jelenleg másfél millió ember lakozik. És pedig: Európában 315.929,000; Ázsiában 838.704,000; Afriká ban 205.679,000; Amerikában 95.495,000; Ausztráliában Polyneaiában 4.031,000; a sarkokon 82,000, összesen: 1.455.923,500 E számítás még Európára nézve is nagyban különbözik az eddigi adatoktól. Jellemző, hogy az emberiségnek több mini kétharmada a vad Ázsia és Afrika világrészekre esik.
— Csongrádból irják: félegyházi Schwarz Izidor izraelita, tollkereskedő az idén Csongrádon tölté a hoaszu-napot, hol arra fogadott, hogy az ünnepek után 20 száraz zsömlét, 20 pár tormás-virslit, 8 adag disznó-kocsonyát és konfek-tül 4 nagy tortát megeszik e ehhez még 20 pohár sört, -éa 10 fekete kávét megiszik. És meg is nyerte a fogadást. Tavaly szülővárosában nyert hasonlót; a jövő évi hosszunapot Síectesen szándékozik tölteni.
— Jótékony nS. A mult hó 15-én Ischl-ben meghalt Saal Ludovika kisasszony végrendeletiig 100,000 forintot\' hagyományozott Béci városának azon czélból, hogy ennek kamatját évenként 100, maguk hibáján kívül elszegényedett bécsi iparosok kapják. Azonkívül még számos jótékony alapítványt tett, melyek összege meghaladja a 80.000 forintot Végrendeletének legnevezetesebb pontja az, hogy azübaleányának 60,000 forintot hagyományozott papirjáradékbin, azután 40 bankrészvény kamatainak élvezését, drága ékszereit, összes bútorzatát, ruháit és fehérneműit. A szobaleány azonban ötnegyed óv előtt meghalt, a igy a hagyomány tárgytalanná vált.
— Az erdei kihágások elbirálása tárgyában a bel- és földmivelési miniszterek vala-
mennyi törvényhatósághoz körrendeletet intéztek, melyben az uj erdőtörvény (1879 évi XXXI. t. cz.) 164. § a alapján minden félreértés kikerülése végett kijelentik, hogy az erdőtörvény értelmében az eljárásra illetékes hatóságok sem mint elsófolyamodáau, sem mint felsőbb hatóságok semmiféle oly ügyekben nem járhatnak el, melyek 1880. évi julius 18 ka előtt tétettek folyamatba, úgyszintén nem járhatnak el oly cselekményeit re vonatkozólag sem, melyek julius hó l-seje után jelentettek ugyan j fel, azonban julius hó 1-je előtt követtettek el. ! Ez ügyek és cselekmények az erdőtörvény előtti .illetékes hatóságok által bírálandók el a lehető leggyorsabban, még p^dig ftxon aoyagi jogaaabvanyok szerint, melyek -z erdőlörvéoy életbelépte előtt érvényben állottak,
— ZdliUtemetil. Felette ritka eaett fordult elő hétfőn, e hó 4-én Győrött. Az ott álld-máaozó 19. gyalogezred egyik zászlóaljának zászlaját temették el. Az ezred zászlaja minél foszlá-nyosabb, annál szebb, annál dicséretreméltóbb, de ha a szálad zászlaja rongyolódik el, azt más sori éri. A zászlót, melyre aanyian esküdtek, nem lehet, mint a többi hitvány rongyot félredobni, azt rongyaiban is tisztelni kell, Katoná-éknál tehát azon ssokás dirik, hogy az ilyen zászlókat a közönséges temetési czeremoniák szerint eltemetik. Elül viszik feketébe barkóira a meglépett lobogót s a kaszárnya ajtajánál álló őr — mint a tábornokoknak — háromszor .kverallss-\'t kiállt, azn\'án felviszik a székesegyházba, ott a pap rövid beszébat ".art, bsezen-teli, alá eresztik a mély kriptába t itadják »1 enyészetnek.
Szerkesztői flzcnet.
4288. ,A fényűzésről sat\' ismertető köslemányt köszönettel vettük, mihelyt terítni tagiái, közöljük. Másikból böngészük.
4289 B. Keszthely. ÖrToadjnk.
4290. T Mihályfa. Kérdező lerelünke\'. ¿p akkor kapta meg, mikor mi az 6uat.
4291. 8x. L. Bpeat. Nincs azírt s.iami baj sem; más lapnál is laogtörté.iik .iyewaí.
4292. E T. Kolosavár. KötxíaeUel Tettük a 1 frt előfizetési pcnxL
4293. .Gyakran zavarják" bevált.
Felelős szerkesztő: Báterfi Lsjs»

Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar .__II?
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
é>s
érez öntöde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harangok tüzoltászati és vizmütészeti gépek készítésére; a gyárr.l kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi munkaerő alkalmazása mellett, mioden czéloak megtelelő szivattyúk és kntak készíttetnek.
¡y Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
MT~ gyár fióUtelepe: Kolozsvárott, belmonostor-iUcza 12. szám alatt létezik. "9C
A melyen tisztelt gazdák, molnárok és gépé- í _szék becse« figyelmébe f___5
|Szilárd! Semmi szédelgés!;
. Ez semmi hamis végeladás, sem pedig a bevásárlási áron I ® 50°o-el aluli birdeté\', aminőket bizonyos kajdászok szélnek ereaz- I • \'feni szoktak, in csupán aagyobbszerü készletei® fogy:át czélozva i
2 BflT chinaezüst gyáramban
J CyönyörE cWaaszfist kéazit»é»yel«et rendkívüli me»és olcsó ára- ( ^ kon — de szilárd elvektói vezettetve — áruba bocsátom. — Ki- ^ ga merítő árjegyzékekkel kivánatra ingyen és bérmentve Bzolgá\'ok. (
Leszállított aral£:
^ 6 db kávéskanál
g 6 db evőkanál § 6 db ászt. kés ^ 6 dti aszt villa ^ 6 db csemegekés
ak S db csemegevilla
e
Ezelőtt 260 5.50 5.50 0.50 5. -5.—
Most EselStt Most
1.80 6 db toritékt-rtó t.75
8.— 1 db leresmeró 4.— 2.60 s.— 1 db tejmerő 2.50 l.\')0
3.— 1 db ezokonarté 15,— 10.— 2.75 1 db raj tartó 5— 3.—
2.75 1 pár ry.rtjatattj 23
centim, magas 8.— 4.50 Legújabb mancbeiu gomb gipMeUel párja 1 frt. — 1 drb szi-
rarka dohánytartó 2 frt 50. T Azorkiíül kaphatók igen gyönyörű tálezák, kárís- és theás kannák, as-tali rakrányok, ágas gyertyatartók. esnkorbjut£k, to-J jáitirtűk, fogpisskáló-taitók, eczet- és oiajgarnitnrák,\' t.lamint 9 sok más tárgyak stb ¿p oly báranló olcsó ¿^akon. % A t ex. közönség figyejtaeisé téutik, hogy az ¿n tárgyaim
^ nem as ugynerezeu brittania-ezflatból rrfó, mely nem más mint
0 «-zinexi/U ,r;:t icg. banem a legfinomabb ezüstlspos érczbol, kitün-A tetve scépsúge- és tsitóssága által, a valódi ezüsttel meg sem kQ-Q löubözhetS. - _160 2—6
£> Különösen megjegyzendő:
e 6 drb evőkanál , miod a 24 darab diszea doboz-
1 8 díb íma b«B Sü frt f9"k .
• 6 drb kávéskanál ) U írt BO r. 0
e Megrendelések ntínvétellel pontosan teljesíttetnek. %
• Preis E, Bécs, Rothenttiurnatrasse 21. J

Vaa szerencsém tudatni, hogy bőrgyáramban gyártott
gépszijak
minden alakbán nálam, ugy
kaposvári fióküzletemben
(hossza tücxa 7. sz. a.) a legjalányosabb árak mellett a legjobb minőségért való kezességgel kaphatók.
A mig egyrészt az általam gyártott ezijjak minősége as angol és egyéb külföldi hasongyártmány-nyal a versenyt kiállja és addig másrészt az árak is tetemesen olcsóbbak a külföldön gyár jttaknál, s igy biston reménylem, bogy
hazai gyártmányom
a mélyen tisztelt gazdák, molnárok és gépészek ál-tal figyelemre fog méltattatni. ■ Számos becses megrendelésért esedeaik
kiváló tisztelettel
¡p 12112-12 Kraasz József fla
í» . bór gyáros Harcsaliban.
Árjegyzékek kivánatra bérmentve küldetnek.
wwy^mvLwww.
émMtmmSk wmm^má
Családi csokoládénk

minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazva.
csak akkor valódi, ha alklrisnnkon kivül van ai-
Ara a jó minőségűnek sárga papírban 1 cs 50 kr.
„ , finom s rózsaszín s 1 - 70 „
„ a nnomabb n zöld D 1 , 80 .
„ „ legfin. B fehér „ 1 „ 1— B
Raktár Nagy-Kanizsán: R08enfe!d Adolf és Streifr
& Klein urak kereskedésében. (155 2—*)
utifű-mellczukorkák,
a tüdó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdőhnrnt biztos gjógyszerei.
A természet által z szenvedő emberiség jatára teremtett megbecsülbctlen keskeny utiffi aaon már eddig fel nem derített titkot foglalja magában, miszerint & gége . és légcső rendszer gyulladt nyak hártyájára valc azonnali gyors és enybiiő hatás gyakorlásával ¿z illető betog szervek gyógyulását minden t\'ekintetben lehetCieg elősegitL
Mintán gyártmányunknál a czn-""kor és keskeny utiífiből tiszta vegy lilékről kezoskedQnk, különös figyelem bs ajánljuk hatóságilag bejegysett végjegyünket, sat. dobozon\'levő aláírásunkat, mert csak ezek igazolják annak Talódiságát.
Sehmidt Yictor & fiai.
cl Br. ml gyárosot Bécs, fíeden, AlleB£asstj Í8,
■B 1 skatnlya ára 30 kr. «
Kaphatók : Práger Béla gyógyt. Heíus J. gvógyt. N.-Kanizsíán, Káli-voda J. Letenyén, Kis A. gyógyszt. A.-Lendyáo, Dorner Kaj. vas- és füszerkereskedésében Sümeghen, Werli M. gyógyszt, Kapronczán, idősb. Mozelt P, Faaváron, Hollósy Jóxae? E. gyógyszt. Zala-Kgerszegen. Ber-ger Mór (Somogy) 8sobb. Simon Gyula Szombathely.

TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBEB 14-én 1880.
X-i I
3D ES T~ S E B:.
f
«
bi
-«3
CD «
Q
—rl
INI
oo
CCSOaxaűCOOOCKXJOCO Ily reltünö olcsóság; még nem lélexett, mint ,
rr^Tl Székesfehérvárott a „PROFETAHOZ"
Ö 1 \'/< as\'ncB abrosz q OZiHúl zett "tixlaj cionosánál. __
Rögiönözv\'e tudósítom a n.
oztcazett tulaj cionosáná-L ^ S XX =FL Q- Ö 3ST Y CX*3E1XJBC3-^ A> TVnVT,) _
közönségr-t, hogy as előrehaladt idény v-\'geit nyári kelmék és más egyéb czikkek feltűnő olcsón
Ingyen
40 frt bevásárlás után 1 szőrszövet ruha.
1000000000000
LESEN
árak végleges gyors eladásával lettem szirzsé P. E- gyáros által megbízva, kivel J^t/^^VWSSÍ* ^"j1"*»\'*1 ^ "aP. iUtt °k vct,e
K - • ..............• •• "-riféta\'4 czimQ tulajdonosához 8ZÉfvESFEHERVÁRR.\\ folyamodjék a n. é. kö*r>ns<íg, bárki is a legkevesebb pé.i
len elárusítani feladaommá teszem,
tehát itt", jí alkalom, hogv viligi Mrnírre »«rl tett „PríféU" ¿ima tulajdonosihoz SZÉKESFEHÉRVÁRRA folyamodják a. n. é. ks.fi»..«. bárki .« A l^k.t«..l.b pé .aért bevi.irli.it ffilntuő olcín fedezheti ne- kís«ík tihit . ;nki e .orok ittekintéie útin »«ónnal megbiziaait eszközölni, ont ily csodalatos olcsóság a X!\\-ik szazadban M \'•[ »•« kinalkozm, daexara, hogy a készlet ¿nasi, a roegca m\'egbizások azt kimerítik, azért azokat mielőbb eszközölni kérem. —^ -^ Kiváló tiszteié te! _____ _
Kizárólagos föralttar: ill L Jd 1 O O JHL JtL.
pnlnfnikapu-utcza a „Prófétához"
volt s Z E I V A L D-féle ház. \\ székesfehér ííbott.
r. endklvail oloaó tlvOnat.
2000 róf Pekkingi 3000 röf Marzalini
Kabel
(Telegramm)
sürgőn y. öooooc
Ezelőtt\' . —.85
Rubakelmékból
Most. :
1 1 re
-.29 —.25
15000 rőf Kamargó ......
1000 rőf minden sainbei] Kamgarn
||
Ezelőtt Most. 1 Ezelőtt
-J8 —.14 ! 4(.00 rff franrzia creton de Milflör —.27 — 85 —38 30Ó<1 rőf valódi angol t:ela . . —.45 G500 rőt valódi szegedi fo&tő . . —35 3200 rőf szegedi festő d» Miifiör , —.48 leszállított á,r o n
Creí .flokból.
Most I 2000 rőf brasiliai oxford
—.15 —25 -.16 ¡4
8000 rőf legnehezebb oxford
Kzelőtt —.*i
l víg 30 rőf < I víg 30 rőf \' 1 vég 311 rőf \'
Rosenthal! gyolcs sziléziai gyolcs telexéi na vászon
Kzelőtr 6 60 9*0 8.85
Gyolcsok bó!
Most.
Bgészen
a második leltári kivonatból.
1 víg 30 rőf *Jt val. Ui\'híz Sleíitieer 11 50
3 67
4 80 4.26
.85
Ezelőtt Most. 1 vég 30 rőf V, Koller-file bőrviazon l2.£0 6,50 I vég 30 rőf •/« val. feb. st. kresa 14.70 6.90 1 víg 30 nil V, »t. fehérített kreas W.90 9.75
Kasaváiznokböi
Ezel"tt Most.
1 víg 30 rőf 7, e. cl.iffon 9 90 6.40
1 vég 30 rőf »/, 6n..ro R. rhiÉTon 14 50 7.4-1 1 vé? 30 rőf */, csiuvat fehér gra.U 11.50 6 90 1 vég 30 rőf \\jt fl.ireizd.vrfi k tnsrn z 5.20 2.
II
1 db
. szitiPx

Kz.-lőit Most. I a abroBZ 1 15 —47
1 db "/. karldberi-i feh. v. szinel abr 2 75 1.50 1 db ,0|4 színes v feh. rumb". abrosr. 4 80 2 25 I
Ezelőtt Most. j
2.90 1.45 j 3S0 1.60 I
Ezelőtt Most. I 1.26 —.45 2.80 -.75
Különösen fiflyelmeztetem a n. érd. közöwéflet e 3-dlk leltári kivonatomra, mely fehér ét szises abroszokból, sxaívéts sc tcrSikézékbSI állaad ! 1
».* i** . ... . i T-v__ír*. \\m__a r V*«s.ir.ii MA.» i
Fzelőtt
1 vé? 30 rőf V< amsterdami kana,vá*z 11 50 1 vég 30 rőf V« v. mmburgi kanavász lfi.50 1 vé^ 30 rőf % le^uehez-bh n nkin« 16.50
1 rőf uobles selyem feket» 1 rőf grodenapi Frille
1 rőf 5\'L 4. fek. te terno 1 röf 6\'j, 4. fekete alapia terno
Ezelőtt Mont. 6 db mülhausi fehéritetí tf.ríllkötS 2.ÍH) ¡.«5 I 6 db foralsberg v. damast törülköző 3.90 1 85 I 6 db valódi rumburger zsebkendő l.SS —.95 j Síf WV \'Fekete és színes selymek iudlatlan olcsó áron
Ezelőtt Most II Ezelőtt Most. I
1 rőf valódi Gogre» Faille 5.40 2 25 j 1 róf Faille de P^rís inin.lrn színben 6.50 1 85
1 rőf legnehezebb fekete atlas 3 95 1.76 || db l]< f.-ketc atlas sely^ui kendő 4.80 1.8\'J |
Fekete ternoimat, Ia8zterrim8t, rlpazeimet, már az őszi ivadra is igen me egen ajánlhator Most- ¡1 «■*—\'
ll I rőf 4|t fekete lustr \' —.68 ¡| 1 róf *1% igeu 6nom lű-tré
íeszá.llltott
Ezelőtt Most. 6 db fehérített pápai szövésű szalvéU 3.50 1.50 6 db dama.itirozo:t pekkingi szalvéta 3 90 1.85 6 db feh éri tétlen mülhausi törülköző 3»40 1.35
Ezelőtt
1 rőf £|4 színes cloth ternok minden
színben a mo .t ni divat szerint 1-90
Ezelőtt
5 db legfinomabb rumb. zsebkendő 3.90 12 db finom batiat v. czérna-zsebkendő
színes széllel 3.50
1.50
Ezelőtt Most.
1 dl. v*lódí fekete nobles kendő 4.50 1.70 1 db 4.4 csjnrat seiy. kendő széle nélk. 1.90 —.88
11 XT tolsóelöttí nagyon
Ezelőtt
1 rőf csipkefüggöny — 55
1 rőf igen finom gipur csipkefüggöny 1.50 1 róf rir. v. csíkos glanz perkál —.45
1 db gyermek creton paplan 1 80
1 db gyermek casmir paplan 2.80
(152 3-\')
1 gam. finom mansetta-gomb 1 db. országos kiállítási kendő 1 pár kis gyermek-harisnya 1 d\'o. finom peneciros tollkés 1 dh. fiaom gazir nyakkendő
Most. I -.25 I —.55 i -.24 i
Paplanok, matráczok csipkefüggönyök, glanzperkálok, színes és fehér parquet okból.
KxelőU Most. 1 - 55 -.25 _ «»5 - .35 | árj egyzókü
1 rőf virágos fekete lüstré
Ezelőtt Most.
Ezeiőit Most. 9.80 4.50 13 80 5.25 32.50 12.50 . —.40 —.25
Etelótt Most. csj* 4 kr. ti 4 kr. „ 5 kr. „ 8 kr. 3 kr.
1 db valódi Afik matrica 1 db nevr-yorki Afrik matráez 1 db kitűnő lóször matráez 1 lőf Schuürl pa <| et
1.45 !
Utolsó reltünö
w Ju különlegességekb&l! I Ezelőtt
I 2000 rőf kévéazin vagy fekete bársony vagy patent féri- vagy női ruhákra 2.80
1 garnitúra rips-teritő 22.50
I rőf s|< széles kitűnő őszi vagy téli I gyapjúszövet ■ .3 30
1 rőf szivei bécai psrquct 1 "L creton paplan
1 vj, török creton paplan
1 ,0j< tö\'-ök creton paplan
Ex-ir.tt Mo*t -.50 —.19 . csak 1 85 csak 1.95 : csak 2.35 •
1 1
1 lőf piquet-barqnft 1 rőf kitűnő kUlfóldi
olcsó leltári Kivonat H
Ezer. erzikkeken p.oíom áron tiú-ttlok.
Ezeiótt Most.
1 v ± liéci piros paplan csak 2 45
cnsmír paplau minden vzinben rsak 2.95 casmir paplan minden színben csak 3.50 -.55 —.38 parquet —.45 —27
Most. \'
-70 9.50 i!
II
1.85
1 rőí "k széles sima vagy k»crká<
téli gyapju-kelm« kabátra 1 dt. chiffon férfi in<? 1 db.jn&depolán chiffon ing gallérral vsgy anélkül
Ez.-lott Mont j E/elfitt Most
| 1 db. Ai.gol -ziiies iug, vj ag<>s, koca
5.50 2.25 | kds vagy csikos 2.90 1.55
1.90 —.85 I 1 db zefir oxford ¡ng -J.80 1.20
1 db. brazil. e„£szen finom oxford-ing 3 50 1.75
2.80 150 1 db. nafry a!s. nad. ag stilex. gyolcsbdl ctak 85 kr.
1.85 —.80 | 1 als6 nadrAg amer. borvanroub.SI csak 95 kr.
Ingyen 60 frt. bevásárlás után Q 1 szépen disz.kész ruha" ö
oooooooooocxxxxx>od
|j 1" db. szices angol cretor-ing
Záradékul figyelmeztetem a helybeli éa vidéki n. é. közönséget ha valamelyik czikk nem tetszése esetén, TÍSíZavétetik és a legkéazségeseb-ben kicseréltetik ; vagy a pénz risszaadatik ; megjegyzendő a visszaszállított portékát frarico kell hc^zám szállítani.
A megrendelő közönség kéretik a czimet és a Tasnti Yagy postai állomást és az aíolsó postát Tilkgosan megírni, hogy hátrány ne történjék sem egyik, sem másik részére.
K" u
Ingyen
80 frt. bevásárlás után 1 finom téli uagykendŐ.
Cs;ikis HANS
-Sti boz: BÉCS, I Líchfeosteg I, ízim • leselefiáoiabb és legslcsibb tajál bétzitatnya ozipöncmcsk legnagyobb ét legdostbb vaUsztékban.
Az illnsztrilt irjegyzék kivonata:
119 10-30 Bölffyek számúra:
l pkr bőr-exipó (Sliefl.-tten) erős talppal 8 frt, 1 pir bőr-stieSetta duplatalpos. «zSgclt, 3 öt 60 kr , 1 pir keztyabőr-stief-letu erös talppal 4 frt 50 kr., 1 pár borjnfcőr riroii cxipő 5 frt. tói feljebb mindennemű házi cxip" bárbői vagy izővethől aarkoa vary sarkatlan 1 frttól 2 frt 50 krig. Séta éa ntelAi caipík, zsineges, Laating, vagy bő, bői 3. f ttól 4 frtig.
UráJc számára: l\'pir borjulMr nn.szipő dupla talppil 4 frt bO kr., 1 pir ngyanolyan leg6nonrabb 5 frt, 1 pir ugyanolyan (Iteust alakn) 5 frt 50 kr., 1 pír ugyanolyan (Kid.bőrből) 8 frt.
Mindennemű flo , Itáoy- és jyernek-czipík éi minden n«gv. I»gn szár Cltzna hallatlan oteó irón. Vidéki mogrendelésok \'a legnagy-.bb poutossággal intéztetnek .1 Meg n»m f.lel« cxipők kí.zsíggel ftlrseréltetnsk. — JU.utrilt ár|ejy:ékekkel ée utasít»-s»l a nertekvevés.-e Ingyen és sérm8iitve kildetaek.
CzipSraktár aHANS SAtíHS\'-hoz. Bécs, !. Lichten-, steg I. szám.
(Rejirat a KotbouthurmsirsMc i» a Hohenmarkt oldaliról.)
! ín minden versenyt legyőzök !
Következő, mindenki részére hasznos tárgyak 10 frt pofomárért
nálam kaphatók utánvétel vagy a* ár beküldése meílett. 146 6-10 BACHRICH 8,
kiviteli üzlet, Budapest király utcza.ll ez.
1 db. ang. brit. ez. dobányszel. 1 „ „ „ gyufatartó 6 ,, ,, finom tojáat.irtó. 6 ,, „ szép czukortálcaa,
1 „ • „ bors v. ezukortartó
2 „ j, csélss. gyertyatartó 2 „ ,, legfin. alab. gyertya
rakvány, 1 „ miniatűr színházi látc ő.
db. angol britt. ezüst kés . . „ a villa
n n Ji evőkanál
v „ p . kávéskanál
, „ teríték támasztó
»> » táleza
r • - naKT !
B B ij levesmerc ;
„ „ » tejmero
„ „ théaszüró !
&& Mind a 60 drb csak ü forint 60 kr. Azonkívül ajánlom dugan felszerelt raktáromat .dlszaű, pipere Á8 rövidárukban, fegyvernemiiekben «th/>n a legolcsóbb árak mellett Csoportok 20. 30, 40 egész 100 forintig a legfinomabb minőségben.
HIRDETMÉNY.
A zala-egerezegí királyi törvényszék részéről felhivatnak mindazok, a kik néhai Szűcs Pái voiísümpghi királyi közjegyzői biztoaitékára az 1874. évi 35. t. cz. 173. §-ánál fogva a tőrvéuyes zálogjoggal bírnak, hogy követeléseiket e hirdetménynek s „Budapesti Közlöny0 hivatalos lapban, és a »ZUai Közlöny"-bsn való harmadszori megjelenésétől számított 3 hó aiatt ide an* nál is inkább jelentsék be, mivel elleukeső esetben azok tekintetbe vétele nélkül fog a biztosíték erejéig bekeblezett zálogjog törlése irint az eugrdély me^a látni.
A királyi törvényszék
Zala Egei-szegen, 1880. év: ¡ulius hó 26-án.
U DE L
•154 2—3 s tjegyző
Hirdetmény.
Gróf Festetics Tasziló ur ő móitsaa taranyi uradalmában 700 drb Jó karban levő mustra birka eladó. A venni szándékozóknak bővebb értesítést nyújt az uradalmi tisztség Tarany n. p. Somogy Szobb.
WsVWWaWJVJW.?1^
Pályázati hirdetmény.
A 8ormáai köxségí magyar tannyelvű iskolánál Jemoudás folytán üresedésbe íStt ká..trtr-tanitóf állomás betöltése czéljá-ból folyő évi október 30 ára pályjzat nyittatik. Évi jövedelem 114 frt készpénz, szabad lakás, házi kert 1 ho\'d beleőség, 1\\ hold külső szántóföld éa l*|t hold rét, me\'y a község által mnnkáltátik, 25 mérő karcz, f.«le baza, fele rozs, 8 öl tűzifa» 20 akó collecta bor és a szokásos stolárís, pályázni kivánók felhívatnak hogy tauképesitóst igazol ói okmányukat és egyéb maguk viseletéről tz->lgáló bizony la-okkal felszerelt saját kezűleg irt kérrényüket folyó évi október 25 ig a\'nlirt alnök-séght z békül.ijék; váiisxiáj napján pedig ax.\'mólyesen megje-len jenek. Az állomás folyó évi deczemherhí 1 én le$a elfog- ^ lalandó. Ji
Kelt Sormáftoa, 1880. október hó 6-án.
Bokán Farkas, *m
\'—S iskolasacki elnök.
WAWWJW^/W/I\'
"a
Nagy-Ejmiöáa, ayomatott ä kiadó talajdunos Wijdits József gyorsss^tóján.
~ tt -L > . " ...-■•.
NAGY-iKASESSi, lfcsO. október 17-én.
S4-dUte szám.
rizenfcllenezedlk évfolyam.

t

Í frt.f
Etftzstitl sr; in évre fil ivr. . o.fyed ivre 1
K\'jy nitm Kl Jter
Hirdetései 6 hasábos p.titaurbau
7, másod.xor 6 1 min-l.-további torért 5 kr KTILTTÍRKKIt «őrönként 10 krért vétetnek fel Kiocstári illeték mindet hirdetést kalícf
30 kr 6»ot.»dS. E
-■-
ZALAI KÖZLÖNY
elibk: .ZALA-SOMOGYI XÖZÍ.ŰNY.\'
S3^ ----—
| á lap n.n.mi réuét
/ IMetí ksü.aén,.k .
■ FtSbía.
I , "Tti rétiét illeti
kO.l.wioj.k p.iir , kiadiboi béraannr ÍM*««nd4k ! NAflY KANIZSA »iassleskai. Bérnentetlwi levelek, eaak i.tn.n méukatár. •aktéi fogadtatnak .1
Vféaivatok viaaaa Mm J küldetnek. k
------r-WlSl
K.-Kanlzsaváros helyhatóságának, „n-kanizsai önk, tűzoltó-egylet-, a „n.-kanizsal kereskedelmi s íparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „«limiegye^talános^TlZ2 tület", a „n.-kanizsai klsdedneveló egyesület", a n.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n-kanizsal külviü»8ztminya<-s több
megyei és Tárosi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A tisztviselők érdekében.
A .Magyar Tisztviselő\' legújabb számában olvassuk, hogy az állanri tisztviselők pragmatica sanctioja végre valahára, néhány hé: múlva az országgyűlés elé fog terjesztetni, részletesen kidolgozott javaslatban.
Bizon súlyosan érzi az ország minden tisztviselője ily, a mai kor színvonalán álló törvény hiányát. A tisztviselőkre vonatkozó különböző rendeletek még az osztrák időből fennmaradottak, részint változatlanul, részint toldozva, csekély változtatással és csak kis részben teljesen átalakítva s mind ezek elszórva, itt-ott kaphatók meg, igen nehezen hozzáfél hetóleg.
Nevezetes kérdések: a tisztviselők q na li fica tioja; az állammal, a felebb-valókkal és alárendeltekkel szemben való jogok és kötelességek. (Kiemeljük jogok, mert ezek nagyon is hiányosan körvonalozvák; mig a Kötelességek meglehetősen kifejtvék az egyes szakoknál); a minősítések, melyek eddig titkosan szerkesztettek s a tisztviselő soha sem tudhatta mit Írnak be azofeálati táblázatába s igy semminemű vád ellen nem védekezhetett, oda levén dobva elöljárói szeszélyének és roszakaratának; a n y u g-d i J* 0 g y, ma már 40 évi szolgálatot nem követelhetvén, mert az emberi életközépkor nem a régi, sokkal leszállott s csak igen kevés hivatalnok bír 40 évet szolgálni, a teendők fokozódtak s az életviszonyok súlyosabbak lévén, tehát 30 — 33 évre lenne a maximum leszállítandó; özvegyek nyugdijához a nevelési járu-1 é k valóságos\' absurdnm módon van beosztva, ugyanis 3 gyermekig az öz-
vegy jiEm kap semmi nevel ési pótlékot és 4 után már mind a négyé rt, holott ugy lenne igazságos, hogy 1 gyermekért például ne kapjon, de minden továbbiért arányosan részésüljön pótlékban; a tisztviselők feíett való bíráskodás, mely eddig a feljebb valókból s egy-egy jogtudós; de szintén államhivatalnokból álló „fegyelmi bizottság* hatáskörébe tartozott és a felsőbbség esetleges boszuvágya kielégítésének tág tért nyitott, szabadabb elvek alapján alakítandó — feljebb valók, független jogtudós, biróságí egyének és tisztikarilag választott eollegák szerves bizottsága, részben allandóan, részben ad hoc működve, hozzon ítéletet a tisztviselők felett első sorban, második fórumul a ministerium és másod fokú biróságí tagok vegyes bizottsága, harmadikul pedig a Curia szolgálváB ; polg-ári jogok gyakorlása, hogy a tisztviselőt fenyegetni ne lehessen, hogy erre vagy arra szavazni ne merjen, s ha szavazott meggyőződése szerint, kérdőre vonni, Oldozni ne lehessen, vagy pedig, a mi ismét absurdum lenne. — vegyék el ez á 11 a mhi v a t al n ok ok t ó! a szavazat jogo t II!
Yan még számos fontos kérdés, melyek az előbbiekkel együtt komoly megfontolást és okvetlenül gyökeres megoldást követelnek s elvárjuk képviselőinktől, hogy az .osztályhoz utasítással" nem elégesznek meg és nem engedik a törvény megalkotását újra évekig vajúdni; mert negyvenezer többé-kevésbbé intelligens em ber s az állam munkafactora várja a „ressurrexít* — elhangzását!
Elvünk az, hogy legyen szigorú az alkalmazás feltétele, ugy képzettség, mint munkaképesség és erkölcsiség szempontjából ; legyen kellőleg felhasználva minden munkaerő; de legyen meg a tisztességes és arányos dijazás, hogy ne legyen a tisztviselő semmi mellékkeresetre kényszerítve, sem anyagi zavaroknak, rendes, takarékos életmóddal is "kitéve; tisztába legyen azzal, hogy mit követelhetnek tőle és mire van kilátása, mire joga; lehessen büszke hivatására; legyen ambitionáiva az önképzésre és előretörekvésre; tudja, hogy egyesek szeszélyétől nem függ egész jövője, sőt férfias nyíltságát tiszteletben tartják; hallgattassák meg, ha valami jót ajánl vagy legalább jónak Ígérkezik javaslata; bizonyos fizetési fokig avagy ezen alnl bizonyos vagyon kimutatása nélkül ne legyen szabad megnősülni, mert a korai nősülés sok baj kútforrása és röviden : legyen a tisztviselői kar szerves, önérzetes, értelmes, munkás, kötelességeivel és jogaival, jelenével és jövőjével tisztában levő erkölcsi testületek összessége.
Honatyák! Tőletek függ, hogy a corruptionális jelenségek és egyéb absurd dolgok megszűnjenek a hivatalnokok karában. Fogjatok annak idején a nagy mnn kához és végezzétek a jog és humanitás, valamint hazánk és viszonyaink különös érdekei szerint teljes sikerrel I
A választások elótt mindig szép szavakban ígéritek, hogy rajta lesztek ez égető kérdés tisztázását sürgetni és eszközölni ; végre gondoljátok meg, hogy:
„Minden Demosthenesnél szebben beszél a tett"!!! y_ L_
az ó-budal amphltheatrmn.
A mi egy hadvezérnek valamely tartomány dicső elfoglalása, az a régészet fáradozó embereinek egv szép, egy hírneves leiét napfényre hozatala, bírás». Miodkettó names ciej. ját elérve szép elismerésnek, nagv oépazsrttaég. nek örvend, Hazája, a külföld nevét emlegeti; mindenki éideklődik iránta, miedeuki ismerni óhaj.ja ót. Torma Károly derék tudósunk a*, ki az ó-budai amphi-.healrum felfedezései örökre megállapította nevét. Egyrészt buzgalma, melyet aquincum régiségei felkeresése „-át/t tanúsított, másrészt a szerencsé» véletlen játszotta a kezére a híruevos, régi épSIm fel .találását.
A castruro alapfalait ment keresői o amphítheatrumra bukkant.
írjuk csak ie egy kicsit kürmmónyeaeb-ben, bogy merre és mint fokszik ar. amphi theatrum. Körülbelül magunk is ez: kérdeztifk. midin Varázséji Qusztáv tehetségei régéii, (tét tanár s egy hirlapiró társaságában í. nyifcorogvi. megálló, sárga vasúti kocsiról az ó-budai állomásnál leszálltunk.
Mentünk akár ejry proczeaaió a kiván csiak tömegével, csak énekelni kellett volna z meglett volna a bucsujárók ájialoj menete. Félórai kullogés után, végre a Kíefflpei féle malomtól nyugotra emelkedő nagy halmon éizrevehettlik a kíváncsiak tarka tömegét
Ki ne volna kiváncú, oly sziukört, legalább csak már ódon falait is láthatni, mely oly tért zárt magában, a hol a még kiváncsiabb római tömeg nem borzadott elitéit embertársainak a vadáliatokkali véres tusáján, tapsolva, ujongva gyönyörködni. A balom rétségeu fefc szik, jobb felöl a Duna húzódik, bal felól azaz északról le délig az ó-budai hegyek kazán-szerüleg ereszkednek alá.
Az ásatást Torma Károly a halom déli végén kezdette meg negyvenhat emberrel mult hó 20-án. Az első nap eredménye egy fal kiásása volt. Az érdeklődés mindinkább fokozódott. Másnap már következtetni lehetett, hogy a kiásott fal egy kerülékoek képezi behajló iv részét. Harmadnap és negyed nap már annyira előrehaladt az ásatás, hogy a kiásott íal rész
TÁRCZA.
A kortes világból.
Nagy mozgalom zajlik ott künn, Mintha a nép bucaut járna. Kocsi Zörög, eldübörög Micsoda nap van ia márma? Nagy a zsivaj, de az „élje a" Harsan azon ia keresztül. Meg kell nézni - még a házat Felforgatják fenekestül.
Et már derék ! a folyosón A nemketi zászló lendül : Apró népség kortest játsiik, Tán annak a hangja csendül ? No\'* ki éljen ? hadd halljam csak, Folytassátok, hadd szemléljem. 8 körül fogva nagy zajt csapnak : „Hát a László papa éljen I"
Újra Zörög, ineg dflbSrftg, Mintha kccsi állna v4gre. És csakugyan 1 öreg kortes Lihegve jön, fatva lép be: l\'ram, jójjön, menjünk gyorsan. . . 8 indnláara remeg lába. A manóba, hová mennénk, Talán bizony B- siniába ? ,
Oh nem ! kérem, tetszik tudni: Képvisel5-iálas/-tás van, 8 még egy néhány vótum, kéne, Másként pártunk lesz bukásban. Ab! a pártunk? Mécse meg csak: Most már ez itt as én pártom. Engem meg U választottak — Azért többé — ott nem jáUzom!
4RÁKOSI LÁSZLÓ.
i Elázott aquineum-expediezió.
Az események nem szüneteinek, a társa daloinnBk mindig akad anyaga, melylj^l foglalkozzék, ma ez, holnap az, aszerint, amint jobban tetszik, vagy iukább feltudja valami idézni a kíváncsiságot, az érdeklődést, b amint csekélyebb vagy nagyobb horderővel bir, annál, amivel már foglalkoznak az emberek; az\' első esetben itt-ott beszélnek felőle, a kritika bonczkése alá veszik, azután áttérnek felette a napirendre; — az utóbbi esetben egy szó támad, mint quinteasencziája az eseménynek, mely kifejezi az egészet, kisebb körben alakul, néha, kiszivárog a nyilvánosságba, a sajtó kezd vele foglalkozni, a társadalom figyelme felébred, általános érdekeltséget kelt s mindenki csak azt az egy azó: hangoztatja.
Igy vagyunk most is. Nem oly rég, hogy Ó-Budán kivül pgyik tudósunk Bzerény kormánysegéllyel, de annál nagyobb buzgalommal ásatásokat kezdett s rövid időre már keringtek a hírek a nagyszerű eredményekről^, melyeket Dr. Torma Károly elért. Alig felszabadítva a takaró földrétegtől, minden csákány vágás, minden ásószurás ujabb-ujabb részleteket hozott napvilágra egy letűnt kor nagyszerű maradványaiból. Nem kevesebbről van szó,mint egy második Pompeji-ről, egy magyar Pompe-jiről, a minek lehetne nevezni az aquincumi ásatásokat, melyek ma már egy római amphi-theatrum tekintélyes részét tárják a szem léi elé. —
Aquincumi ásatás tebát a jelszó, mely a fővárosi társadalom érdekeltségét ma foglalkoztatja. Laikus, műkedvelő és tudományos kő zönaég karavánjai vonulnak ki megtekinteni ez eddig nem tudva birt műemlékeket. Ó-Buda
szokatlan élénkké lett. Mig eddig a főu\'czán csak a csere berélő Istóczy objectumok jövése-menése, küljebb a szőlős gazdák s munkásaik, meg a hajógyár emberei képezik a járó kelő közönséget, addig rövid idő óta egészen uj elem tűnt fel e téreken.
Magánhintók robognak ki, nagyszámú bérkocsi, táraaskocsi, gőzhajó és lóvasut alig győzik kivált igy vasárnap szállítani * közönséget. Szegény ó-budaiak nem tudják mire vélni a dolgot. Az ablakok, kapuk alja, boltok eleje meg telnok bámuló polgárnő- s csinos pol gárlányokkal, csudálkozásuknak adva kifejezést e népvándorlás — felett.
Valóban népvándorlás. Egész búcsújárás. Elegáns hölgyek, urak, katonák, dandy-k, mintha mind találkát adtak volna egymásnak, egyértelműleg haladnak kifelé.
Ma is igy volt. Az ó Budára menő lóvasúti kc%-2siu a Károly-kaszárnya előtt már alig lehetett,helyet kapni. Csupa tudomány szomjas közönség. Mindenki osak amphi theatrum ról, castrumról, templom Nemesis-ről beszél.
A szomszédom egy éUea.uri ember magyarázta egy kisasszonynak az amphitheatrum alakját, történelmi nevezetességét.. Ez némán figyel. Szemben velem valaki az .Egyetértés" múltkori tárczáját — melyben az ásatások részletes leirása foglaltatik — olvassa fel társainak, szóval aquincum — itt, aquincum ott, mindenki csak erről bessél. Ezt keresi iel ma a főváros apraja nagyja.
Végre megérkeztünk Ó Budán. Útközben néhány korai esőcsepp már tréfás megjegyzésekre adott alkalmat, a hölgyek aggódva Vizsgálgatták as égboltozatot. „Eső leazl megázunk lu hangzott el az ajkakról. — Hátha
nem lesz belőle semmi, feleltek a bátrabbak, s ki gyalog, ki bér , ki tánjaskocsin feltartóztat-hatlanul törtetett a czél felé.
Kiérve a főutczából feltüntik a ködbe burkolt hegyek. A cs-ppek szaporodtak, az esernyők kinyíltak. De azért csak előre. A cseppekből eső lett, mely fzemközt érte & kirándulókat. Az „előre" — vagy „vissza\' kérdése felett tanácskozó csoportok képződtek. A szürka felhő mindinkább közelebb jött. Férjek é& feleségek megbasonlottak, ások tovább kifelé, ezek toillotte jük iránti tekintetekből visz-sza felé kívánkoztak. Az eső sűrűbbé válik. Eg;,ssek vissza fordulnak, a bátrabbik mé^ nea adják meg magukat. Mosi vágtató bérkocsit érkeznek visszafelé egy — kettő — öt — hat, zsúfolt bérkocsik, menekülő — aquincum kutatókkal. Kocsi kocsil ér. Az eső csak ugy szakad. A futás szégyen — de hasznos I ,Sauve qui pent* s egyszerre megfordul a karaván s lesz rendetlen visszavonulás egészen osztrák mintára. A férfink káromkodnak, az asajconyok szidják makacs férjeiket, gyermekek sírásra fakadnak a tüskön bokron keresztül törtet a közönség szakadó esőben a lóvasut felé, a bámész ó budaiak legnagyobb mulatságára, kik tuskulumok mélyéből nagy ott kiczagnak a czifra tunikás, sallangós futó hölgyeken jó németséggel megkritikázva a lakoaipős, mono-éa binoklis uracsokat.
A lóvasúti kocsik pillanat alatt megtelnek, a kinrekedtek a szomszéd kapuk alá menekülnek. A kik kiiparkodtak s nem láttak semmit, egymást viczczelik. Hanem a*ért aquincumról foly a társalgás hazáig.
tanyay GÉZA.
száma van rendes msilékíefcül eltolva.
tizenkilfcnczedik évfolyam
ZALAI K ö Z L 0 N y.
\' OKTÓBER \'17 én 1880.
hajlásából már következtetni lehetett a kerülék többi ki nem ásott részeire, Ekkor Torma Károly az átellenben lévő pontokon méreteket készitve, kezdette meg az ásatást. A számítás helyes volt, a méretek nem csaltak; kevés ásás etán csakhamar rá találtak a fal folytatisira. A kíváncsiság tető pontra hágott.
Az ásatás hatodik napján 25-én lehetett határozottan állitani, hogy az épQlet anfphí-theatrum, miután ekkor semmi kétség sem merült fel az elypsis alak,.ellen, mely as amphitheatrumok építkezési alak jellegét képezi.
A helyes méretekből azután kitűnt, hogy a hosszabbik tengely keletről nyugotnak fut. Igeb fontosságú az is, hogy ezen amphitbeatrum nagysága jóval fölülmúlja a pompejit. Meg kell emlitenúok azon nevezetes küszöböt, a melyet a déli oldalon, — tehát ott, a hol az ásatás legelőször kezdetett meg — feltaláltak. Torma Károly már ezen első nyomból sokat következtetett; az ásattie első napjaiban találván fel, nagy jelentőségűnek jelentette ki. Ezen egy szerű négyszögű kő adta meg azután nagy réazb.en a következtetés helyesen útba vezető fonalát. Ezen pont szolgált nagy részben méretek támpontjául.
De mihez szolgált ezen küszöb, micsoda ajtóhoz, bejárathoz? Jelenleg már egész terjedelmükben láthatni azon cavernákat, melyek ben a rómaiak vadállataikat tartottak, mint í véres küzdelmek színjátékainak .főszereplőit. Ezen cellákba vezetett a nevezetes küszöb. Ezen hely pedig O-Buda felé, tehát déli irány ban fekszik. Ezzel átellenben ismét kiásatott egy, valamint éazak és keletre is, mely utóbbi közel fekszik a fő bejárathoz. A fő bejárat as amphitheatrumba pedig épen as országtitra vezet keleti irányban.
. A tágas néző tér emeletekre volt osztva, melyet földszint egy másik belső gyürü választ el a küzdtértől, mely fal, mint Torma Károly emlitó vöröses színre volt festve. A belső és külső gyürü között hatvan küllőszerüleg szél ágazó fal van, melyek tehát épen ugy, mint a koca; «erek küllői befelé összébb és összébb húzódnak. Ily küllőt eddig hatot ástak ki. Ezen hat pedig épen ftz :elypsis tizedrészét képezi, eszerint tehát minden kétség nélkül 60 ra tehetni ezen ék falak (cuneusok) számát.
A belső fa] magassága 3—4 öles lehetett; mig_a külsőét 6 ölre teszi Torma Károly. Az elypsis északi negyed részét képező falak jóval vastagabbak, mint az eddig kíasottak, mintegy ll/t méter szélességüek s dolomitból épitvék.
Sajnálatos, hogy kevés tárgy, egyéb régiség találtatott. Tálén a nyugoti halom fel-ásatásánál, mely igen érdekesnek Ígérkezik, — lévén a legmagasabbra felemelkedő rész, — több apróság kerül majd napfényre. Eddig egy belépti jegy cserépből, középen átlyukasztva találtatott; egy pénzdarab Caracalla arczképé-vel; agy kövön két elég magas nagy betű N. O-., meiyről Torma azt raondá, hogy valószínűleg a kőbánya tulajdonos signálbetüi lesznek, nem mint némelyek azt állították téveaen, hogy az amphitheatrum fal kör-iratából valók volnának ; azu«án egyes koponya részek, melyek össze vissza törve szedettek ki Tanácsos volna a nagyobb vigyázatosság, mert véletlenül ép m nevezetes szép példányra — \'vagy példányokra
Az árva.
v Jelige:
„Ki szeretetet vetett, Szeretetet arat.\'
(Folytatás.)
Már előre látom nevelőnk arczát mosó ki már régóta kívánta a mi hegyes vidékünk e ragadozó madaraiból csak egy példányt is bírhatni. Mennyire fog ő örülni e ritka nagyságú sasoknak. Ugy hiszem, mondá továbbá Petink, ti is egyet értetek velem abban, hogy e sasokat szeretett tanárunknak, a természeti ritkaságok nagy kedvelőjének fog jak ajándékozni. No szólja\'olc ti is hozzá.
Peti nem várva válaszunkat, sietett a zsinegnél fogva az alatt levő sasokat is felhúzni a tetőre. A mi megtörténvén, mintán eléggé megbámultuk e ritka szépségű állatokat, elhelyeztük őket a velünk hozott zsákba, mit a polgár suhancz jókedvűen hozott aiá a hegy. tetőről.
. Leérve a hegy tetőnek meredek csúcsairól, egy magaalaton, Jrnnnan egész Hátszeg belátható volt, letelepedtünk, s a velünk hozott élelmi készletből roegozsonáztunk," a kulacs"ból pedig szomjunkat leoltottuk. Ezután felszedtük a sátorfát, vidám beszélgetés közben csak fele oly hosszúnak tetszett a hazameuetei, mint a
kimenet.
Mennyi örömej szereztÜDk tanárunknak a .hozott Bísokkal, felesleges volna elbeszélnem.
Mint egy peczér, neki gyürkőzött s a két vén sast lenyúzta, bőrét kitömte, csontvázát pedig, raiu\'án a hust róla főzés által eltávolította, Összeállítva kis muzeumában felállította. A két fia sast pedig szándéka volt felnevelni,
is — bukkanva ugy járnak, mint Ssukáts József bévvizi ásatásakor (Peatmegyében), a hol a vigyázatlan munkások, mint valami nagy köveket ugy feszegették ki az érdekesebbnél érdekesebb porladozó félben lévő koponyákat. A tulbuzgalom nem használt ez esetben, hanem ártott. Segíteni akartak a munka gyorsabb menetén, s inkább ártottak az eredménynek.
A mi pedig a legnagyobb kár, hogy a munkát a pénzszűke miatt csakis e hó 20 áig lehet folytatni. Tehát az amphitheatrumnak csakis fele le«z kiásva, addig pedig — tehát tavaszig — mikor a munkálat pénz segélylyel ismét megindul, jó lesz a falakat a szétomlástől megóvni, a változó időjárás behatása elől megvédeni. Ne hogy a becses romok teljesen töukre menjenek, s akkor még a jelenlegi „romok" birtokában sem lehetünk. r
; . sz. l. Helyi liln*.
— A király Szabó Imre szombathelyi püspöknek az egyház és tudomány terén szerzett érdemei elismeréseül a belső titkos tanácsosi méltóságot adományozta.
— ö felsége Filípch János letenyeí aljárásbirót ugyanoda kir. járásbiróvá nevezte ki. A pénzügy mi nister által pedig GyŐrfy Géza zalamegyei pénzügyi fogalmazó pénzügy ministeri fogalmazóvá lett kinevezve.
— jKözgyűlés, A nagy-kaniz§aí társaskör f. hó 10-én tartotta meg közgyűlését, melyen a választások a következő eredmény nyel ejtettek meg: Elnökké: Dr. Laky Kristóf, alelnökké: dr. Horváth Fereucz, tivkárrá: Varga Lajos, ügyészszé: Lengyel Lajos, könyvtárnokká: dr. Szukics Nálidor, pénztárnokká: Erdődy Lajos, háznagygyá: Barabás Béla,-Választmányi tagókká: Somssich Lőrincz, Hauzer János, Wachtel Zsigmond, Gulyás Jenő, Vágner Károly, Gutmann Henrik, Lovák Ede, ifj. Fesselhoter József. Póttagokká : Toma8Ích Pál, Ebenspanger Lipót..
— Ugyan e közgyü\'és által vigalom-rendező bizottsági tagokká megválasztattak: Bánó Imre, Csesznák József, Ebenspanger Leo, Fábiánics Károly, Gutmann László, Hánny Elek, gr. Hugónnay Kálmán, Kelcz Géza, Lengyel Lajos, Lovák Ede, Oszterhuber László, dr. Rusz Hugó, Töttösy Béla, Véb >r Károly és dr. Weisr Z-ugmond. — A közgyűlés a választás megejtésén kivül a mult évi számadások megvizsgálásával éa a jövő évi költségvetés megállapitasávai foglalkozott és azt is elhatározta, hogy ha az itteni kegyesrendi tanári kar tagjai közül valaki a társaskörbe lépni óhajt, mint kültag a mérsékeltebb tagsági díj -mellett fog felvétel ni.
— Nyilatkozat. A magyar országos tűzoltó szövetség 1830. évre szerkesztett „Statisztikai átnézei"-ében a nagy-kanizsai, önkéntes tüzoltó-egylet azok közé soroz\'atik, a mely egyletek alapszabályai m\'nisteri jóváhagyás végett mindeddig be nem mutatvák, és a melyek a központhoz sem a kitűzött határidőben, sem azután statistikai kimutatást be nem küldöttek ; bátor vagyok tehát ezen tévedés ellensúlyozására kinyilatkoztatni, hogy alapszabályaink 1871. évb-^n 9892. szám alatt
•csak miután felnőttek, azután részesíteni őket is azon nagy tisztségben, bogy a többi szárnya sok között királyi trónusokat elfoglalhassák.
Ezután még csak egy hónap volt hátra, melyet oda haza a kedves szülőföldön tóllhe-téuk. Ezt a kis rövid időt pedig igyekeztünk legjobban felhasználni. Csaknem minden harmad nap sétalovaglást tettünk a Cserna viz partján lefelé, vagy pedig a hegyet másztuk meg. Egy épen ily kirándulásunk alkalmával, midőn egy fa alatt pihenés végett üldögéltünk mindhár man, midőn kellemes női hangúk jutottak el hozzánk, Petrarka sonettjeiből dalolva. Az utolsó veraszakot egészen megértettük. Ez volt:
„Szeretek, hervadok, Nincs szerető hívem, Maholnap sírban fagy Meg forró ezivem."
E közben at erdei dalos csalogány bda ért, hol mi a gyepen leheveredve voltunk. Egy gyönyörű 16 — 17 éves leány volt a dalos tündér. Nagyon megijedhetett tőlünk, mert futni akart, de Peti ki magát leghamarább feltalálta, felkelt fekvő helyéből, s igy szólitá meg a leánytót: ne féljen tőlünk kedves erdei tündér Ilona, mi nem vagyunk rost emberek, mondja, meg merre van tündér palotája, mi azonnal késtek ¡eszünk önt haza kísérni és bármiben szolgáltjára lenni csak méltóztassék velünk parancsolni, ne féljen tőlem ha oly fekete azínem van is, szivem annál pirosabb..
Ne hízelkedjék annyira barna ifjú ur, a férfinak jól áll ha b.rna; de ugyan minek ijesztik meg annyira az embert. Ha jól látok nemde barna Peti N. Szikszai Géza ur és P. Gyula úrhoz ran\' szerencsém. . Hát annyira
magas belügy ministeri jóváhagyást nyertek, a statisztikai kimutatásokat pedig Hencs Antal főparancsnok, Bay György segéd tiszt aláírásával sajátkezüleg is ellenjegyezve a kitűzött időt mindig megelőzőleg beküldöttem. K-lt Nagy Kaniznán, 1880. évi október hó 14 én. Oroszváry Gyula, egyesületi elnök.
— Igen szépen kitömött ibís látható a nagy-kanizsai állomásfőnök urnái, melyről a a rVadászlap" következőleg ir: Az ibís a tizenharmadik rendhez tartozik, a gázlókhoz (Gralatlorea) és eme rend harmadik családjához (Herodiae), mely család elseje az Európában is található úgynevezett sarlócsőrü vagy Falcinellus igneua; „fekete szalonka" (Falci-nellus igoeus;^ ennek a tollezata érczfónyüuek van leirva, éa ilyenek a mi magyar Íbiszeink; mert az afrikai szent ibis (ThreScíornis r«ligi-osa). amely csak Afrika belsejében költ, a honnm csakis a Nilus folyam kiöntésekor jön Egyptomig le, az mind nagyságra, mind toila-zatra lényegesen különbözik a Magyarország vizein és posványain lőtt fekete szulonká ól. Az t. i. ugyan e rend ca családhoz Jnrtozik tyúk nagyságú, az öreg madár tollazata fehér, de a fej mesztelen része, továbbá a kormány \' tollak h«gyeif ugy h szárnyak és a fark fedő tollai feketék, a szárny szélesség — 0-G8 rat. —Van e családban még egy ibis, a melynek szine skarlát veres (Ibis rufos), — de fekete nincs."
— Nagy- és Kis-Kanizsa városok egyesülésére vonatkozó mii istfcti leirat már hónapok előtt leérkezett, annak foganatosítása iránt azonban intézkedés eddig netr, történt. Bátrak vagyunk erre a figyelmei felhívni, ne hogy ismét elkéssünk.
— Gyászhír. Elkésetten érteaü ünk, hogy Nagy Kanizsa vároa egykori kapitánya, kedélye^ségéről jól ismeri Pigraond Ferencz Jo-sonczi kir. sőtárnok pár hé:tel ez-lőtt elhalálozott. 3óke hamvain 1
— Magyar színészet. Szombaton okt. 9 én színre került Jónás Emil jó régi operet\'eje. a „Három csőrü kacsa". E darab ismeretes. A budapesti népszínházban pár év olőtt gyakran adták. Az itteni előadása nem nagy közönség előtt elég élénken, de nem egész kifogástaUuui történt. A három spanyolból Károlyi és Izmí miuden csak spanyol nem volt, e csinos kis szerepekből uagyon kevés élvezetest tudtak nyújtani; — a repülésre D-.gyon nehezek vol tak. Haray ma is jel játszott, de ő is jobb czínész, mint énekes. Püspöky polgármestere kitűnő volt, a repülésbnn mlndnyájit fölül multa^, s már csak azt vártuk, hogy mikor repül föl. Bács mint komikus szakacs, meglehetős komikummal csinálta a szószt h — kacsához. Ferenczy mint Van Oálebal, kifogástalan volt. Mátyásy burlex komikum-s, ni» g-Ichetősen sikerült. Mészárosné mindig hódit p*jzán kedélye, s fürge játékával. Bic*iié kivált a „kotyicodáca" dalt igen szépen énekelte. — Vasárnap,, okt. 10-éc a „Balatoni halász legény" népszínműnek keresztelt Szikin/ János „szegénytégi bizonyítványa* került színre E darabról ne sokat beszéljünk, nem érdemes reá, a színészek mindent elkövetek, hogy formát adjanak neki, de ku\'yi>ból csak nem lesz szalonna. Bacsóé és Veres még ily silány d-u-;-b
megváltoztam ón már, hogy meg sem ösmerik a kis Kövesi Irmát — szólt a leány egéss méltósággal.
E?.u\'án mind a hárman kezet szorítottunk a leánynyal. Igaz, hogy éa már az első pillantásra megismertem gyermekkori játszó társamat, kit már 7 évtől fogva nem láttam, de a belső meglepetéstől elfogulva nem jött szó a nyelvemre. Kövesy Irma egy a község határában malommal bíró gazdag molnárnak leánya, egyetlen gyermeke jó nevelést nyert mind oda haza szülei mellett, mind a neveidében, hol több évet töltött, kellő nevelésben és ok\'a\'ás ban részesült. Ábrándos kék szemeiben ón már gyermek koromban óraszám eltudtam gyönyörködni, most p-dig midőn a leáuykából egy gyönyörű hajadon vált, melyben a szépségnek minden kelléke: öszpontosuNa,voltak, a szsre-lem egéíz hatalmával támadott fel keblemben. Megkisérlém szivem érzelmeinek hangokat adni.
Először-is illedelmesen karómat ajánlám neki a hazamenetre, mit ő ugy látszott, hogy örömmel, mégis egy kevéssé vonakodva foga dott el.
Van énnékem már egy barna ifjú lovagom, így szólt ő, kí karjáva! legelőször megkínált, ugy hiszem az illem is azt mond ja, hogy őt\'ülcii az elsőség. De hogy gyermekkori játszó és iskola pajtásom is megne haragudjék, adja ön is Gyula a karját.
Ekkor Szikszai Géza is közbe szólt: Ejnye van-e még több hely oldala mellett Irma, hadd foglaljak én is helyet mellette,szólt SÍkszai kötídve.
PATAKI GÉZA. (Folyt, köv.)
ban is tetszettek, utóbbi ma már higgadtabban játszott. — Hétfőn, okt. 11-én a „Kornevílli harangok"-at adták, szép számú közönség előtt 2 or uj szerep osztással. Hanri kapitányt et alkalommal Veres játsíotta, ki gyönyörű hang. ját itt telje* mértékben értékesíthette. A közönség ma is rokonszenves tapsokkal ju\'almazta, 8 mi e tapsokhoz ismét jóakaratú tanácsunkat füzzük, — legyen a beszédben higgadtabb. Utána első sorban Ferenczit kell megdicsérnünk, kinek Gáspár apój* határozottan pikerült. — Püspöky bár ki ünő színésze dé Grenise szerepe nem néki való. Játéka elég ügyes ugyan de ő nem tenorista, még csak énekes sem. Haray bírója kifogástalan, a többi szereplőkről már r múltkor szólottunk.
— A CMnyoráhyi majorjábin történt Gécaek Antal meggyilkolt kocsib ügyében Albanich alkapitány állal két egyén elfogatott, az egyiknek ruháján több vércsepp, 1 két csövű pisztoly éi ugyanolyan kóczfojtás találtatott, milyen a meggyilkol nak bolt testtt,mel-lett volt, továbbá az akkori hollétüket kellően igazolni nem tudják, mindkettő további vizsgálat végett a h-ilybeli kir. vizsgáló"" bírós«gn ak átadatott.
— Gyászhír. Egy derék jó anyának, kitűnő magyar 8 vei)dégBzerető asszonynak elhalálozásáról értesülünk; a részvéttel vett családi gyá8zje;en és igy szói: Alulírottak szomorodott szívvel jelentik szeretett édes anyjuk, illetve anyóauk és nagyanyjuk özvegy Unger Jánosnó szül. Simon Rozália 1880. évi ok\'óber 13-án este G órakor, a halotti szentség ájtatos frttvóte után, végelgyengülés következtében élte 70 ik évében történ: gyá^zo* kimultát; a bol-dogültnak hült tetemei folyó évi oktober 16 án d. e. 10 órakor fognak x felső rajki sirkenb) örök nyugalomra tétetni. Ar engesztelő azeot mise áldozat ugy«ui azon uap délelőtt 10 órakor fog a felső rajki templombin a minjeuek urának bemutattatni. Aidás é* béke hamvaio! Unger János cs neje, J^nda Vilma gyermekei. Kálmán, Muki,: Jenő, Málvio unokái. — A temetés nagy részvéttel történt.
— Hirtelen halt m<g Ferenczy N. vasúti munkás f. hó 14 én éjjel, az orvosi bon-c/.olás eredménye szívbaj constatálása volt.
— Szobatüz. Keszthelyen folyó hó 10 éu este faló Csutorka József cz\'péíz és élete párja meglehetősen illumínált állapotban tértek lakásukra. Vacsoráláa közben e két jó ember taiami felett Ö^szekoczczant s a férj — csupa gyengédségből tán — az asztalon levő égő petróleum lámpít felesége fejéhez vágta, oly erővel, hogy a lámpa darabokra törött. A széttört lámpa lángja a közelben levő tárgyakba kapott s xlig egy másodpercz múlva az egész szoba lángban állott, s csak a véletlennek s a gyorsan megérkezett segélynek köszönhető, hogy az ily garázdálkodó haszontalan egyének könnyelműdébe h közönségnek nagyobb rémületet és tetemes kárt nem okozott.
— A soproni kereskedelmi s iparka-m.ira utóbbi üléaénejc jegyzőkönyvéből: 206. Zilnmegy ei Turuis\'cha községe, a nagy méltó aá-u m. kir. íö\'draivelési-, ipar és kereskedelmi mi-n sterinmnak f. évi augusztus 26. án 24757. 8«. a. kelt leiratával véleményezés végett lead"it folyamodványában, országos vásárait kettővel Bzaporittatni kéri. A kamara tekintve azt, hogy Turnischü községnek* közel: szomszédságába a máris 27 országos vásár tartatik, mi által ezen \' vidék vásári.szükségletének elég lé^e van, — a vásárok szaporítását nem vélijavasolhatónak.
— Tilz a vidéken A mull hót folytán,
— mim bennünket levelezőink, egyike értesií
— következő helyeken volt »üz: C-Ütörtökön, e hó 7 éa Köszvónyesben; elégett 14 lakház, több melléképület és takarmány. Ugyanezen napon délután Kehidán égett le egy hiz. Pénteken hajnabtn Kuatányban volt lüz b több épület esett r lángok martalékául.
— Cserszeg Tomajon egy körtefa
jelenleg telje* 7Írag pampájában áll.
— Keszthely polgárvárosban egy k\',ű-csecsemő egy t»lj-sen kifejlett f>>ggal- arületet:.
— JSaksa kerületi országgyűlési képviselőnk Turgonyi Lijos Mező Turott nagy sza vazat többcéggel ref. lelkészszé válasz\'atott.
— Rövid hirek. A trónörökös M*rm* rosba mt-gy medvevadászatra. — A kir. táblánál 5 birói állás üresedésben van. — Matko-vich Györg> kaposvári ügyvéd holtteste Földvárnál fogatott ki a Duoából. — Hordozható légszeszlámpa lángja 20 gyertyával ér fel s óránkint fél krba kerül. — Fiumében dóhány-raktárat építenek. — Bem-szobor ünnepélyére Amerikából is jött egy hazánkfia. — A trónörökös esküveje ft-br. 15 ón lesz. — Dulcignót a törökök békés uton átadják. — A stomfai főerdéazt orvvadászok agyonlőtték. — Edison segéde magyar ember. ■— Záka oláh falu egeszén megmagyarosodott, — As állatkerti utolsó sorsolás okt, 24 én lesz.
KI nyert?
Brünn, okt. 13-án: 42. 16. 51. 5. 62.
TIZEKKILEKCZEDIK E\\\'FOLïÀM
ZALAI KÖZLÖNY
OKTOBER 17-én 1880.
Vegyes liirek.
— A Bem-szobor leleplezésének prog-rammja, mint h szoborbizottság velünk hivatalosan közli, u következő : 1. A szobor-leleple-zéai;-ünnepély napját megelőzőleg, okt.-16-án, & város íeldisziiédo nemzeti lobogókkal, és az ezen nnpon érkezett küldöttek és vendégek fogadtatása, a b-jelemett tagok elszállásolása egy a városház nagytermében ülésező pifös sza lag jelvén\\nyel eliato\'t bizottság ál\'al, hol az elszállásoláái és belépti jegyek is kiadatnak. 2. Október 17 én a reggel» é* déli vasúti vonatokon érkező vendégek fogadtatása éa elszállásolása. á. Déli 1 órakor összegyűlés a városház nagytermében, és onnan kivonulás a lobogókkal ellátott ipHr\'.ársulatok sorai között, a helyi tűzoltók, mint disző-ség ál al, környezett és elkülönített szoborleleplezési helyiséghez, a hova csakis a. fennebb - jelzett jegyek előmu\'atása mellett léphetni be. Ezen zárt körben a szobor előtt közv-.tlen a szobor-bizottság, szemben az 1848—1849. évbeli honvédek, azok megett az önkéntes tűzoltók, a szobor jobbján a hatóságok és testületek küldöttei 3 a veudégek, balján a.nők foglalnak helyet. 4. Az ünnep további folyama délutáni 2 órakor: a) A helyi egyesült dalárda a nemze:i Hy mnu«t elénekli. b) Elnöki beszéd éd a szobor lel«*pzé--e. c) A koszorúk letétele a szobor talapzatára; e kö/b ;n a dalárda énekel, d) S/ász Károly alkalmi ódája elszava lása. e) A dalárdn ének\'*, f) A szobor rövid történelmének fe olvasása: g) A szobor átadása az elnök által, Maros Vásárhely szab. kir. város közönségének, nemzeti ereklyeként, h) A szózat eléneklése, ünnepély végeztével aTrans sylvánia dísztermében közebéd.
—\' Szerelmi történet Zágrábban egy A. B. kezdőbetűn nevű huszár gyerek, káplár, különben órásdiósdi ,fi", katonás módon bele szerétéit M. A. kisasszonyba, kit szépségeépoly ösmertté tett Zágráb férfivilága előtt, mint irigyeltté ügyessége varrónőtársai előtt. A viszony komoly volt a a leány szerelme által sarkalva, kétszeres erővel igyek-zeit keresni, dolgozni, mert szeretője megígérte, hogy elvesíi feleségül 5 . ezért el ke\'.lett hagynia ősei hitét is: a zsidó vallást.1A huszár egy szép napon búcsúzik Annától, d<^ csak a viszontlátásra, mondván, hogy ő utazik haza, de jöjjön utána Órásra, ott férj és feleség ¡«sznek. Auna föl is pakolózott menyasszonyi szerényke kelengyéjével, s egy szer ott termett óráson, de az a huszár most már alig ismert rá egy kori «szeretőjére s kijelen-
tette előtte, hogy „most már máskép állnak a dolgok, csak menjen vissza, mert a házasság lehetet -len." A szegény lány lesújtva ment a szállóba. hol lakott a elhatározta, hogy a nzenvédett csúfságért boBzut áll — a maga módja -szerint: még aznap fölmets/.elte bilkarja ereit, Iassu vérzéssel akarva véget vetni életének. Mielőtt azon-, ban a vérvesztés megölte volna, Önkivülnbtn jajgatni kezdett, mit meghallottak s a vérzést elállítottak. A szerencsétlenl bevitték Bp-i*ten a iiókus kórházba, b bár éleiét veszély nem fenyegeti, balkarja örökre béna marad.
— A Pet\'öfi szülőházát Kis-Kőrösön f. hó
17 én vasárnap veszi át az irók és művészek társaságának b:zotlsága. E ház. a hol a nagy költő született tudvalevőleg közadakozásból vásárol tatolt m«g j-lenlegi tulajdonosától, egy öreg házaspártól, ki holtig a házban lakha\'ik s rá felügyelni tartózik. A ház vételára 800 frt. Az átvétellel megbízottak : (Jókai\'Mór, Szana Ta miÍB, Koroócny József és Feleki Miklós) f., hó 16-án hajón s azután kocsikon mennek Kis Kőrösre, hol a lakosság vendégei lesznek. Másnap történik\'a hivatalos átadás, melyen Jókai Mór beszédet mond a népnek, Komócay pedig ! alkalmi költeményt szaval.
— Érdemjnles harcsai Nógrád megye egyik j«-les tisztviselője érdemeinek eiismeréseül a Ferencz-József rend lovagkeresztjét kapta. Eb ben tnég nincs semmi különös. Az érdemes tisztviselő ur nemsokára e kitüntetés után a fővárosba u\'azott, mag<val víve órdemjelét is. Ebben sincs már semmi különös. De ez már igen különös volt, hogy az érdemes urnák ép most rabolták el uti bőröndjét, melybe a disz ruha mellett az érdemrend i* be vqlt csomagolva. Tűvé tették az cgéiz vidéket, fölkutattak minden gyanús helyet, de sem a díszruha, aem az érdemjol u^.m akart megkerülni. N«-m maradt mán hátra, mint belenyugodni a sors kórlel-betlen végzetébe, ami nehezen ment, de mégis, ment valahogy. Az érdemes ur már rég el is
\' feledte bánatát, midőn egyszer N«gy Maros tájé kán időzve jó czímborák közé került, kik elmesélték neki, hogy a halászok a Dunából nemrég egy üres bőröndöt fogtak ki, meg egy harcsát, melynek hasában egy Ferencz-József rendet tuláltak. És nagyot mulattak raj\'a. hogy a m»i ordós világban már & harcsák is m<>hón kapnak egy kis kitüntetés után. Az érdemes tisztviselő ur egy kicsit kényelme* len szituácziá-bnn találta magát, de azért bö\'c* volt és hall gatott.
— FLandorffer-féle soproni pincze az ész szerű kezelés minrájául szolgálhat. A pincze H»üleg» kil«-rjwléeéUo 25-30,000 akó bor ( körülb. 1 s fél millió liter) befogadására képes, s hozzi építések által folytonosan n*g£obitta\' tik, ugy hogy néhány év múlva az eddigi térfogatnak majdnem.a két az eresét fogja eferrii. A pincze 7 ágr* szakad, melyek mindegyike körülbelül 60 méter hosszú éa gázzal van világítva. E hosszú sorokban egy más mellett különböző nagyságú hordókban — a legnagyobb 300 akót fogad beh>i -dnk. jmiadenoemü borait találjuk. A vörös b -rok ága gőzzel füttetik, miáltal a hőmérsék az egész éven át egyenlő. A hordók tiaztilása gőzzel történik, hasonlóképen gőzei ő segélyével fognak a hordóica pinczé bői a raktárba felvonatni. A pincze frflött nagy lerakodó csarnokok találhatók. Ezek egyike «ziutén gőz-el füttetik, hol a borok sok .időt ! igénylő természetes erjedé* helyett. 20 30Bnyi hőség által Aiesterségée" ütőn hozatnak erje-{ désbe. Az erjedésnek mestersége* ¡¡uion való | előmozdítását, a mi a bornak nem árt, a Flan-| dorff-r czég a franoziák nyomán az 1866. évi j óta üzi. E pinczéből a burok vagy a azállitóhe-lyekre (a hordókban való., továbbszállításra), vagy pedig a palaczkpinczékbe küldetnek.
Hivatalos placzl árak.
Papírszeletek.
Nagy-Kanizsán, 1880. okt. 13 100 kilogrammjával számítva.
Ha« 1060 --11 50. Rox» 8-- 9 50. Árpa
7---8—. Zab 5—.—6,— . Kukoricza 8— -—.
i líurgunya •— —. Bursó -—.—30—. Lencse —\' —1Btli ——.—13.-. Széna 1-70.
Szalma. •—lr-\'0.
"1 kilogramm jávai számítva. Marhahús :">2—.56. Juhbus *—. — 36. Sertéahna j 60 ——.Szalonna . —88. ü&znózair •—.—92. Vörös hagyma •—.— 16. Foghaeymi ■—. - 30. Cznkor .—M>. Bors 1-3\'». Paprika 1—.—. Szappan -.—40.
1 literjével számítva 6 bor 32-48 kr. Uj bor 20 - 28 kr. Pálinka 43 kr. Kezet 8 kr. Kiadta:
KARKAS, v. piacz könyvvezető.
A:adta iratait a pörösködő egy ügyvédnők, ki majd a pörbe, a félre néz.
— Biz <z sovány p5r atyafi —
— De kérem ássai kövér di,zuót is hajtottam az udvarba.
— No majd elolvasom s pöriratokat.
Egy má«>k ClR-yvédaek wlrt hozott ajándékba pere iránt t dV-\'Ozódó fele s ke-ervesen panaszkodott, liogy nem hozhatott kövér d sznót, mint a másik.
— Hja Vzon ¿lveszteit-\' k Mid a pört. mert 3 disznó feldöntötte a z-irt
— Mit iszol pajtás ?
— Siphont.
— Mit ?
Magyarán mondva: igémet szilvóriumot.
Töltött is a szájába aznunsl, de szidta a > németet, hogy orrán-száj in vissza jött, nem a torkába. \'
Tormás virstlit 1 ért a vidéki nr egyik v.-ndég- \\ lobén. Meghozzák neki a meleg virsliit.
— liât a torma hol van?.
— Kérem azt majd később hozom, felelt ártatlanul a fiatal pinczér.
Szerkesztői üzenet.
4294. ü. Oj. Képdalai közölhetek.
4295. O. Kgernzcg. Átadtuk a kiadóhivatalnak. - i29G.\'-JE D. ití Vál a&z<xiu u^C Afotuia l
4297. T. Gy. Bpe»t. Szive« üdvözlet 1 . 4298. Reli^iosus. Hazafias készséggel nyitunk tért.
4299. „Ha jó volna \\* Mi is azt mondhatja!:.
4300. K. Adomái elcsépeltek, mag nélküli pelyra. 4*01. 8z. Btcs. Várjuk az okmányokat, a
színdarabot most olvasom.
4302 T P Gyengélkedés volt az ok.
4303. .Hajdan és most*. Igen jó. Mielőbb közöljük.
4304. M Gy. Szegszárd. A kérdéses költemények rég monjelentek. B. K. részére lapok megküldettek. Üdvözöljük !
4305. T. L. Mihályfo. KivicaU szerint intézkedve van.
4.06. 8. Ö. Köszönettel vattttk.
Feieiós.szerke8ztó: BátűrÜ LajOS.
HIRDETÉS.
Palyazat.
Az aluiirt intézetnél áz 0. é. Í000 írt évi fizetéssel rendszerest tat •„ pénztár540 ki &15&S 188i. január elsején bstölíeudő. — Követelmények : a magyar és német nysiv, valamint a kettős könyvvitel alapos ismereie; as eddigi alkalmazás igazolása éa 0. é. 2000 írtnvi biztosíték.
Kellőleg felszerelt ajáelatok f. évt november" 15 éig az intézeti igazgatósághoz inté-zendők. _
Kelt Nagy-Kanizsán, 1880. október ¿5.
Nagy-Kanizsai Bankőgyasíilet i6i 1-3 Részvény-Társaság.
Z.X. X rt ID E T 3É5
E -KI.
Családi csokoládénk
minden csomagon fenti még ezen védjegy kai mazva.
papirbxn
csak akkor. Yalódi, ha aliiirasunkon kiYöl van al-
Ara a jó minőségűnek
„ , finom „
„ , finomabb „
. „ legfin. „
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem & K»ein urak kereskedésében. (i65 3—♦>
50 k-. 7o „
Keslceiiy
utifű-mellczukorkák,
a tudó és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, rekeútség és tüdóhnmt biztos g>ógryszerel.
A termesz t által a szenvedő emberiség ia\\ára teremti tt megbersülhetlen keskeny utiflí atun már ednig fel n.-m deritett titkot foglalja magában, miszerint a gége és légeaő rendszer gyulladt nyakli*rtyájára való azonnali gyors és enyhítő hatás pyxkorlásávttl az illftő beteg szervek gyógyulását minden tekintetben lehet-\'leg elŐsegiti.
Miután gyártmányunknál a ezu- -------- .
kor és S^skeny utilfitiől tiazU vegyü- ¿¿^¿¿-/ZA^^/ lékrő! kezeskedünk, különös figyelem
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegyünket, sat. dobozon Jevó alá-irásnakat. mert csak ezok igazolják annak valódiságát.
Schmidt Yictor & fiai.
cs, kir. szali. íyárosot Bécs, Vieflen, Aíleegasse 48.
■1 1 skatulya ára 30 kr. m
¡CxpbjtUik : Priger Bíl. fjtejt- Belas J. grigjn. N.-Kamis»n, £íli-rbá* J. Letenyén, Kis A. gyógysit. A.-Loiidviu, Dorner Kaj. füszerkeresketlcíében Sameghuu, Werli M gjójjílt. Kaprcmcxin, idoík. Mü.elt K, Vasváron, Hollóaj- lift! E. gyógjtzi. Z»la.í:tu.l«t«£» Ber-ger Mór (Somogy; Síubb Simon G,ula Saombxtbeij.
Dr. Schmidt fötörzsorvo«
FÜL-OLAJ A.
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak nyilvános elismerő és kö-zotiő iratai! Hisonlóul a t- cz; örvös urak is fo\'yvást és- ismételve utalnak a dr. Schmidt G féle fül-olaj fényes ha-ására, miként ujabban dr. H.immirschmid megyei főorvos urnák következő lévejeligazolja:
Van szerenosém tndomásira a-lni, hogy az Öntől nyert .valódi" dr. Schmidt G féle ffll-olaj főlhete0\'eiranó:, kik fülzúgás-ban, fülszakgátá..b u, idóleges Mlketscgben és nagymérvű nehéz-hallásban »zenvedtek. mint leghathatósabb g^\'ógyszer igazold, magát! Kiterjedt orvosi gyakorlatomban ezentúl is miudeu fülbajban szenvedőnek rendelni fogom, és nem mulaszthatom el, ezen kitűnő hatás.u *zert a fent megnevezett bajokban szenvedő mindeu be tegeknek ajánlani.
Zsulua, 18S0. márczius 5
Dr. Hammersmidt,
m. kir. honvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Schmidg G, fötCr/sorvos é« orvontudor
íűX-ola-J sl
elmnlaartja, illetőleg meggyópjjtjn az ídőlogPs süketséget, fül-pycladást, fii Iszák (ja tást. fillfájást, még régi l.-gmakacsa:.b esetekben is. A kellemetlen fnlzugást és kisebb mérvű nehézhallkst, azonnal elmulasztja, miként ezer ós erer eredeti bizonyítvány tanúsítja.
Egy üveg ára használati ntasitá»sal egj-ütt 2 frt ÓlTQC t akl\'or valódi, ha minden üvegte
VyVdrö • ¿s a vörös papirboritékon az itt latható védjegy rajta van. — Kfi.önben a gyártmány utánzás. Tehát elővigyázat a vét. Inéi.
Ezenkívül minden palaczkon üvegöntésben a központi bizományos (Jakobi Th. Hamburgban) «ég-jegye szemlélhető és minden üveg
„Oto-Stalsarzt ed-Pljsilas Dr. scMiL"
nyomait*! .Ilitott \'ónburokkal van ttUrra. Etryedül kapható v.Mdi minÖMgb- n a főraktárban. Debreczenben Dr. Rothscboek V Emil sjógj-neriirí-bíU Bécsben Seewalí A eyísytz. a .csinárkoronáhoi;- VII , MarUhilfemríase Nr. 106. — Bpeíten T6rSk J. gyígjJí — Pri-Kában Fürst József gyógys«. — Sráozbao c-4gj". ,..aarv.«boz", Poraieitner J nyigj"- — Lemberjbei Mifcolásch P. gyógy«*. — Zágrábban Nittelbach Zsijm. gyigy-r. - LlaHrtí Rocktr Feríacz gyógy * — Salzburgban Dr. Seúlitzky r«. kir ndr fyigy.s. — Pozsonyban Solti R. gyógy a* — TenESyaratt Steider F. gygy«: — Kolozsvárott Szeky Wklós grAky*,. _ CzerBovi« Bockikowiky fi. gy>cy«- — Klageifsrtbán TScrowald W. sjógyn uraknü.
U I Hilden Eiste hirdetett f5!-otaj ma »«lódl Sfb»ídt fő-
tSrr.iorToa és orvoslador-léle. h*nem osak egy Jogositlao Hír Ylsz-szaélés Dr. Scbmidl or Kéjére oiintbani\'sitványekra. 1S6 9—18

a i78.
p. I8\'0.
HIRDETMÉNY.
I
A zaU-tgerszegí kiráiyj törvénysíék részéről felhivatnak mindazpk, a kik néhai Szűcs Fái voltsümeghi királyi közj-gyzói tiztosirékára az 1874. évi 35. t. ez. 173. § án il fogva a törvényes zálogjoggal bírnak, /hogy kőivel elé? eifcet éjiirdetiaéjtjynek a „Badapesti Közlöny" hiva\'alos lapban, éá a ,Z*lai Ko^löny*-beu való harmadszori megjelenésétől.számított 8-hó alalt ide annál ia inkább jelentsék be, mivel elíeukezó esetben azok tekintetbe vétele nélkül fog a biztositék erejéig\'bekeble-zett zálogjog- törlése iráat aa engedély mega-iatni. A királyi törvényszék Zala Egerszegen, 1880. évi julius hó 26-án.
ÜDEL
l54.3rr-3 tjegyző.
E
gy jó családból származó, a 6 gymnasiális osztályt végzett fiatal ember, ki már huzamcsb idő óta körjegyzői irodában alkalmazásban van, Zalamegyében valamely körjegyzői irodában mint jegyzősegód alkalmazá?\'. kére*. — Levelek Begyfalura (Vasmegye) Fischer Antal körjegyző ur irodájában alkalmazásban levó IESL5LS0 Gr&ZZ&j jegyzősegédnek czimzendők. 159 1—1
X X X X X X X X X X
m
X X X iX X
-1Hirdetmény.
p. b»d.
A zala-egérszegi királyi törvényszék részéről közhírré tétetik, bogy a volt földes uriól kapott úrbéri legeltető, egyenkénti felosztása érdemében a barátságos egyességnek ai 1-871. évi Lili. t. cz. 42. éa kövelkezŐ §§•»>\' értelmébeni • megkísértése esetleg az arány kulcs megállapítása s az elhelyezési egyez ség megkísértése t^zéljifc>ól . tárgyalás rendeltetett, ennek határnapjául 1880. évi október hó 30-ik napjának délelőtti, 9 óráj* e kir. törvényszék elé megyeház nagytermébe ki füzetetett.
Mikorra az összes zala egerszegi birtokosok az ^^ zal idéztetnék, hogy a m-g nem jelenő es ismeret-len tartózkodásu birtokosok részére goodnckul Nagy ^T Farkas ügyvéd ur neveztetett ki. ^J
Z.la-Egemegen, 1880. julius hó 19-én. X
SKUBIJLCá a. k. ^C
160 1—* tjegyzo.
X X
X
$
X X X X X X
TIZENKÜJEKCZEDIK ÉVPOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBEB 17 én 1880.
I R I) B T E S E K
A Magyar-lranczia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy\' Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék rJszore kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezérügynökséget
állítván fel, annak vezetését
989 37-52
GUTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztosítás! ágazatokban jo^érvényes biztosítási kötvények kiállítására és kirok felvételére, úgymint ezek azonnali kiűzetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER. MOSCOVICZ.
A Magyar-franozla Uiztosito részvény-társaság
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozásai alólirott tisztelettel jelenti, misserint a
Xagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta b a vezérügynökségi irwiát megnyitotta> hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak í. a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágositácok leg készségesebben megadatnak. BlztOöit pedig a társaság
a) íüzvensély és robbanás álul okozott károk ellen; c) szárazon vagy vizén £záiIitoti javak károsodása ellen;
b) jégkárok ellen d) az eniber életérc minden ismert módozat szerint. A Magyar-franewia biztosító részvény-társaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek álta! mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekbec és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober 14 én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére kövalkezők választattak meg:
Választmány.
Elnök : Bltti István, 5 fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rená nagykereaztese, oraz. képT. stb. Bpeaten. Alelnökök : Báró BánhllJy Béla fóldbirtoa, oraz képr alb. Budapesten. BentOBX Jenő, a párisi Socíeté de l\'dnion génerale elnöke stb. Parisban.
Választrnányi tagok. Róbert Móric marquis -de Banneville, az osztrák déli vaaat igazgatósági tagja stb. Párisban. Neawelt Arslfi kir. keresked. tanácsos nagy kereakedő. Lovag zápori Reflenharí Fereacz, az Albrecht-vaspálya elnök* «tb. Bécsben. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő alb. Budapesten.
Báró Tlnti Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasat alelnök», az oazt. nrakbáza tagja stb. Bécsben.
Feiüy ¡idő bizottság. Beok Nándor a magyar jelrálog-bankr.ak igazgatója.
Lánczy Leo, a magy. ált. földhiti-1 rószvény-társiaág igazgatója Budapesten. Lewlü Jakab. » kereskedelmi akadémia ijjazgatój t Bndspesten.
Serrebonrce Jos. Mária Eail, a páriei Societé «!<• l\'Uníon génerale vezérfe\'.ügyelŐje Párisban.
Igazgatóság
Igazgatók: Dr. Miller Alirsofet, köz- ¿« vált\'.-ügyvéd Bégben. KIsíeBniacber Károly a „Hoffminn József4 nagykerc-ake 15 czég főnöke Budapesten. SchweJjjer Márton kir. kereskedelmi tanácsos Bu.lapestcn. Vezérigazgató : Bosksvicz L*j08 Budapesten.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetett tőkeerejét éa as üzletvezetés élén lev5, hazánkba« is nagyobbrészt ismert és köztUxtel-tben álló egyénUé \'eket, bátran elmondható tehát, hogr nem volt még as egész monarchiában biztosító társaság mind ez ideig, mely a biztositó közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit noki e társaság mindjárt k>*ziletben nyújtani képes, s a midőn a társaság esen, eddig\' páratlan tőkeereje és az élén álló egyéuiaégek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra né/.re, hogy a társaság üzletvitele a méltányosáig, a pontosság és a legszigorúbb »becsületesség minden, követelményének mindenkor éa teljesen meg fog Melni, másrészről a szakvezetés av-itottaága az iránt is kezességül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kell." tokint- ttel fog lenni a verseny jogosult kövotelinenveíre.
Amidőn tehát tisztelettel alólirott a biztositó t. közö.iség bizalmát az áltila kopviaelt tzrs.iság iráut újból felhívja ós kéri, megjegyzi egyszersmind hogy a vezérügynök éri térülőién * vidéki OifTaOk^elc sxervexése teljél folyamatban Tan ét hogy tQzbistoaitási ajánlatok a már felállított ügjnolcég.-k irta! Irésaségescn elfogadtsínak. maiaáván teljen tiazlelcttel
Nagy-Kanizsán, 1880. májas hóban.
Kerületi i-^te^r XLöKségeli:: íp Alsó-Lendrín TAUSZ FERKNCZ praál
Zala-Egerszegen FISCHER MIKSA urnái J^ Csíktornyán HIESCHS \'.NN" A. „
Sttmeghen EP8TEIN V. A , -jf- Csabrendeken LÓB IBNÁCZ „
Keszthelyen PULT JÁNOS „ ¿t Tapolczin BEEGER JAK AB „
A Magyar-franczia biztositó részvény-társasag
vezérügynöksége Nagj-Kftoiraán.
G U T iM A N N S. H.
Hirdetmény.
Gróf Fssteties Tasziló ur í méltsga taranyi uradalmában 700 tirb jó karban levő mustra birka eladó. A venni szándékozóknak bővebb értesítést nyújt
az uradalmi tisztség Taraoy a. p- Somogy Szobb.
157 2-3
I Én minden versen ví
^ Majdnem ingyen! ^
L bukott nagy.aerü BRITTAHIA-EZÖST6YÁR óriási raktárát a csSdgoadnoksÁc átvévén, nagyobbiterü fiaetéai kötelezettségei és a heljríségek kiüresedé e miau 75 tzáxaiétícai a becsáron alul bocsátja áruba, teiál majdnem ela;áBdékeztaUk. Caak 6 frt 70 krért, aaax a poasta munkadíj értékének feléért kaphatni a követkesS igen csinos éa tartós Britt»flia-e«a*t aaatall sarrie, »elvnek ára ozetitt 39 frt Hit, és melynek tiuu fel.éren maradásáért
25 évi keirsség viílaitatik. 6 asztali kit kitűnő acaéllappal 6 ralódi britt. esOst rlUa, 6 tstnOr . . iv< kaaá! 6 , . kávéakaaál
1 . •. . . verltskasá! Mumrttütaail tálaié
teríték tárté tojásos serlofi
ezukor tilczR szokor- vagy kors tarti tbfit szíri »■rtyatarté
2 iegfioomabb alabaatrom gylptyadllZ
60 darab 143 7—12
Mindezen elSsorolt 50 mádarab ára
B 6 Tzrt 70 ler. m t
•^SM\'g^ndelósek postai ntinvétellel vagy az összegnek be-kOlctwtítor — a meddig a készletből jut — elintéztetnek BLAU ÓB K AUN
Brittama-züstgjárak fŐrajctára által
Bécs, I. Elisabethstrasse 6.
A köszSnő és elismerő levelek százakra menő száma irodánkban közszemlére vannak kitéve.
Rendslésekoél elégséges e esim :
BLAU és KAN».. Bécs.
legyőzök !
Következő, mindenki réazére hasznos íárgyak 10 ff) potesiáré^c
nálam kaphatók utánvétel va*v as ár beküldése melleit. 146 7—10 TiACimiCH S.
kivihíli üzlet, Budapest király utcsa 11 sz. 6 db. angol britt. «\'züat kés | 1 db. ang;. brit ez. dohányaiéi. 6 , B „ vilik I 1 „ „ „ gyufatartó
,, finom tojástartó. „ szép ezukortálcaa, „ bors v. ezukortartó „ czélsz. gyertyatartó „ Iegfin. alab. gyertya
rakvány, miniatűr aziuházi látcső.
Mind a 6ü drb CMik 9 forint 60 k:. ^f Asonkivül ajánlom d.isan felszer. lt raktáromat disZQŰ, pipere é8 rivláárikkas, fejjvereeBiüekbeH atbt-n a legolcsóbb árak »ellett Csoportok 20, 30, 40 egész 100 forintig a legfinomabb minőségben.
, vilik 1 „
B evőkanál C ,.
, kárés-taaál
teríték lámaastd 1 „
t tálcu 2 „
.. tisgj 2 „
,, levesmerö
,, tejmerS 1 r
„ tbeaszQrd
Bor és Mölcs sajtóL
\' k\'ett s gyorsaságú és erejű működés a mostani sajtóknál; könnyű kezelés s azilá d éa tartós szerkezet mellett. Egy ily sajtó ára nagyságához mérten 75 frttól feljebb, Bécsig való bérmentve xzállitva. — Mintarajaola;ok és leirások hozzá bérmeo-teaec ingyen. — Cgyn<»kök kerestotnek. — 145 5 — 5
Baktár Bécsben :
MAYFARTH PH. és Társa
M\\M gépoáranat Míára Praterstrasse U.
8ÜHMÍDTÍ
Bépgyároa,
6 finom s 6 . ,
3 „ „
3 gyönyörű 1 i,
1 legfinomabb
2 igen szép
WVWWV
Pályázati hirdetmény.
A sormási községi magyar tannyelvű iskolánál lemondás folytán üresedésbe jött káutor-tanitói állomáa betöltése czéljá-ból folyó évi október 30-ára pályázat ayittatík. Évi jövedelem 114 frt készpénz, szabad lakáa, házi kert 1 hold belaőség, 1*4 hold külső szántóföld és 1*^ hold rét, mely a kőzfcég által munkál tátik, 25 méró karca, fele búza, fele rozs, 8 Öl tűzifa» 20 akó collecta bor és a szokásos stoláris, pályái; ni kívánók felhivatnak, hogy tanképeaitést igazoló> okmányukat éa egyéb maguk viseletéről szolgáló bizonylatokkal felszerelt saját kezűleg irt kérvényüket folyó évi október 25-ig aJalirt elnökséghez beküldjék; választás napján ped.g személyesen megjelenjenek. Az állomás folyó évi deczemlerbó 1-én lesz elfoglalandó.
Kelt Ssraisea^ 1880. október hó S-án.
Sons & Co. Lili
vezérügynöke, Budapest, váczi-ut 72. szóm,
151 3_k ajánlja
örlő-malmaií
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszés-izerinti nagyságban;
vetőgépeit,
Bokán F\'arjEaB,
iskolasaékl elnök.
W\'.WWU\'WVWWWW,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
Nagy-Kinizsin, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssájtóján.
NAGY-KAMZSA, 18M). október 21-én.
85-dlk sssam.
rizcnkflenczedlk évfolyam.
ElMzstssI .
ár-.^
» frt [
■ ■
na
Jvgéas érr»
fél évre . 4 ,
Egv lfí kr
6 Innál.o* petilaurban 7, oi*Bou»r.<ir 6 s min.l«\' további cor ért r> kr
syn.r rv.Ki-.KK
■ •>rookélit 10 krért t*-tétnek fel \\\\ Kinc-tari illetek mindn |j ÍjTJ°" hird*té»ért kilőni » 30 kr \'
ZALAI KÖZLÖNY
-
4 A iap (sellemi réaaét m il!-t6 köriem énjei a J iserktMrtfthftx
anyagi rét-zél illető közlem«i*y«ik pedig a \' kiadóhoz bárm-mc** ;nté*«miők : NAGYKANIZSA
viutietkír
Bérmentttl«u levaleV
eaak ismert muukatár-|| i aaktól fncadútnak -1 |j
__ll i\'éxiratuk TÍssza nntu.
& el.\'.bli.ZALA-SOMOGYI K O Z iL. Ö ^r Y A kai j«t»i«k. ^
ISe——----— ----
N.-Kmixsaváros helyhatóságának, „n.-kanlzsal önk. 1BzoItó-eg)leta, a „n.-kauizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár«., a „zalamegyei általános tanító-testület", a „n.-kanizsal kisdedneveló egyesület", a n.-kanizsai Uszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külTálasztraánya" s több
megyei és várttsi egyesület hivatalos értesítője.
IIeIeiikiii( kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
A s/.őllő dézsiíirtvAltsiig turto/.ftsu tftrgjábnn.
I. •
Az 18G8. évi XXIX. törvény a szóló birtokokat terhelt természetbeni adózásnak készpénzbeui megváltását tárgyazza, mely törvény alapján a- váltság jogosítottak az állam által kibocsájtott kötvényekkel kárpótoltattak, s mind ilyenek végleg kielégítettek.
Egyes váltság kötelezettek azonban tartozásuk összes átalányáért 20 évi részletekben félévenkénti rátákban előirt ősz-szeg törlesztésére lettek kötelezve.
A törvény 9-ik §-a rendelkezik arról, hogy a tartozás telekkönyvileg biztosíttatik és ezen bejegyzéssel az állani minden jelzálogos hitelezőt megelőzőleg van biztosítva, arról .azonban a törvény, hogy a részlet fizetések mint terhek tö rülhetók a lefizetett részletre nézve, említést nem tesz, s mint ilyen el sem intézhető.
Számos eset fordul elő, hogy a.dézs-maváltságga! terhelt szőlő bírtok, melyre még eddig egy fillér dézsma tartozás, il letve váltság sem fizettetett, árverés alá jön, az az I-só Il-od vagy 111-ad árverésen eladatván, a beígért összeg á. végrehajtással felmerült költségeket sem fedezi, annyival inkább a dézsmaváltságot nem. —
Kérdés most, kí lesz felelős áz el maradt dézsmaváltság hátralékén? e kérdés annál fontosabb, mert a bírói árve rést tárgyazó hirdetés akként szól, hogy az árverés napjától, illetve annak jogerőre emelkedésétől számítva vevő a bírtok élvezetébe lép s ez időtől annak terheit is
viseli, felteszszük, hogy már 10. éve telt el a dézsma kötelezettség részlet fizetésének, mely fehtálló hátralékot az illető adóhivatal ki is mutatta, a vételár feloszlásakor annak az előnyös tételek közti sorozását eszközöltette, fedezet azonban nern levén, hogy mi tö:ténik most a dézsmaváltság hátralékkal, erről hallgat a törvény, sem azt nem mondja, mikép az törlesztendő volt, Tde fedezetet a_vételárból nem nyert, tartozás szinte a telekkönyvön töröltessék, sem azt nem mondja, h"gy a fedezetlen maradt ősszeg továbbra is a megvett ingatlanon fenn marad.
És mivel a törvény ezen lényeges és okvetlen szükségessé vált intézkedésről nem szól és mivel az adó dézsmaváltság tartozások behajtására hivatott közegek váltig azt erősiték, hogy a dézsmaváltság hátralékot az üj birtokos habár az általa beígért vételért teljesen be is fizette, megtéríteni tartozik. Mert mig egyfelől a jog és igazság a vevő azon vélelme mellett harezol, hogy ez csakis a vételnek jogerőre emelkedése utáni esedékes dézsmaváltság tartozásnak megfizetésére kötelezett, ¿e mivel a bekeblezett dézsmaváltságnuk már lejárt, de ki ném fizetett részletének törlesztése, illetve törlése a tulajdonjognak átkeblezésével egyidejűleg el nem intéztetik és kétes helyzetnek megvilágítása és egy biztosabb alapnak életbeléptetése válván szükségessé, annak ha máskint nem egy novella utján leendő elintézése annál inkább szükséges, mert az adóhivatalok az elárverezendő részlet tartozásokat a 20 évi törlesztéssel számított félévenkínti részekben mutatják ki, holott bekeblezve az ingatlanra, aakis a váltság tőke van
\'eszközölve és korántsem annak a 20 évi törlesztés kedvezményéből folyó einclkc dé-i öv zegeít.
Az alsó-ausztriai iparki/il lilásról.
(Eredeti talösitáv) Bécs, 1880. évi okt. hó 12 én. IV.
Az íparkíállitás practicus értelme ismételve hangoztattatott ea minden látogatás a \'kiállításban azt tisztán a szem rié állítja. — Az alsó ausztriai iptrkiálli tás rlsú sorban prac icus czélokat követ és ezek — mint azt a kidiparos és gazdászok mint látogatók matatják — telj-j sült; — mindenütt az élénk kereskedelmi és tparszorgaloin előtérbe szorul. — Ezt a többek közt a fémlerakat is bizonyítja; — ebb n Wi\'ii■ w.rter G. gumpoldskircheni bádog- és önlerak*-Uuak kell feltűnői. (Bécs, L Johauneagaase 22.) — A nagy renommeéuak őrzendő gyár első Borban is óubádogot hoz mat&iványal, melynek találós préselése a szakértők általános elismerését érdemli meg; ezeukivűl vannak itt s/épen dolgozott ón* és óiomcövck, továbbá C/O* távírda szorkezet ólommal átpréselt egy része, mely tárgyak a gyár nagy tehett^e mallett bizonyít. — Egy gyár sem képea sem Németországban sem pedig Ausztriában oly nagy ónbádogot készíteni és felmutatni, mint Winiw.rter ur etablissemen\'je, molybeo például ónbidogok több miot barom metar szélességgel, ólomzolt vasbádogok bárom méter hosszúságban és hullámzott vyvbádogok három meter hosszúsággal, továbbá, végoélktili ón csövek készülhetnek. — Minthogy a c<óg fehér éfl sziues űvegföveget készít, mely ez etablisse-io-nt által mint különlegesség állíttatik elő, — a franezía import beszűntettetett, mely most Winiwarter gyártmányaival többé nem bir coccurralni. — A második különlegesség, mely ezen nagyszerű vállalatot emeli,szintén ax o*ztr. szorgalom.dicső jutalma; nrf pedig óuual ¡körűl-préselt távirda-villákból áll ólommal, mely ál-
tal foqtos távírda vonalok az elemi események ellen védve vannak. — Németország ez eszmét már ki is vitte és a német főváros már több várossal van összeköttetésben ily földalatti távírdák álul. — Ugyan igy minden német vár ily összeköttetésben van egymással. — Winiwarter ál\'al előállított távird\'« villa vöröe réz-drótból áll és egy ónfcűvely által védetik R nedvesség behatása ellen. — Kívánatos volo*,. hogy ezen ujabb találmány, mely e iávirdara nézve nagy jelentőséggel bir, — * monarchiába is bevezettetnék és Németország példájára a vár.k\'nálunk is ily távírda villákkal lennének összekötve.
Egyik a legérde-seseuba kiállítások közül a kereskedelmi kamarábani tevékenységé-ói és a várostanácsban is inmerotöa iíeuber Viíiaoa Urakata, mely egy érdekes gyűjteményt nos vegyészi gyártmányokból, melyek elég bizoey-ságot adnak arról, hogy mind a terraesaaibefi mind a nemzetgazdászatbac érvényes törvény : hogy uincs semmi h\'tszonlalar. és értékteleli hogy maguk a legigénytelenebb tárgyak, hulladékok, más gyártmányok maradványéi — igei, értékes gyártmányokká alakíthatók at. — 3er maradványok egy művészi eljárás által, Franz pálinkává, törkővé, borsavas mészszé, borkővé és más értékes anyagokká változtatnak. — De >-z által még nincs a czég eredmónydus tevékenysége kimerítve ; — ez faragott, ráspolt ói festett szinfákat és Bzinf.-kéazülékeket is állit ki. — A czég lelkiismeretesen foglalkozik az ily gyártmányok készité ével és dic-érétére legyen mondva, gyártmányai nagy keletnek örvendenek, — mi azon helyzetbe teszi Ausztriát, hogy nem kell a tárgyakat importáltatnia, mert e czég olyan kitűnően készíti azokat, hogy bátran vetekedhetik a külföldi iparral. — Mindep iparos, ki a nagy gazdiszati barezot magáért éa az általánosságért vezeti, nagy érdemet szerez magáoak és * N-uber C\'ég gyártmánya be-bizonyítja, hogy daczára a nehézfémeknek, mely mellett ez vezettetik, — a komoly akarat az eredmény záloga.
Más iparágakban is észrevehető az akarat, a g.zdássati emanczipitiót kűlfö dről az ipar ereje által megnyerni. — Ezért minden olyan
TÁRCZA.
Emlékül
özvegy paüui Inkey Kálmánué szül: Szemző-Luiza, 8 leánya Valéria vasúti balesetére Csáktornya éa Králjevecz kőzött 1880. «zeplember 2 5-án.
Hatalmas ur gyanánt Félisten képibea Rohan a gyor; vonat, Kubaa és nem pihen ....
A légörben ott fenn Sas jobban nem szárnyal, Vihar aem zue ilyen őrült gyorsasággal !
Ki merne ilyenkor Verseny« zni véle ? Útjába állani Ilogjha kedvei élte ? 1
Avagy kibzállani A mint visz és ragadt . . . Még ugy futólag is Szörnytt egy gondolat.
S ím ! még ia egyszerre Ott a* első helyen, Szívszaggató látvány — Leirni üt m mt-reni. —^
Mint halló fénysugár Kis anöke fUrtfl láuy -Kegyei ég! kisiklik ;; A vaggon ajtaján!
* Egyetlen gyermekét
A megrémült anya így látva nem lehet » K kint elbírni« ...
S gyorsan határozott \' A bájoa özvegy itt !
Sors ily kegyellonül Gyermekem el nc rídd
S utáuna u z r i k oh! Háti an é< hírt leu — Egy perc^... a a földre hull Zúzva, élettelen!
Ájultan elviszik Ott járó emberek — Kinek szive most is Gyermekéért remeg ...
Szép ki* gyermekénél Őrangyal volt jelen ! \' Hiven is őrködik Mind a két életen
Két drága életnek Egész %:dék örül, Hrgy megmenekültek Életveszély közül ! \'
Az anya még szenved, De van két élete; Az egyik magáé, A másik: gyermeke.
S a kis lány már otthon Vigan csevegi, bogy : „Cannya vasat! többé Üeá ülni nem fogl*
Az özvegynek pedig
Keblén érős a hit:
Hogy hol nagy a veszély
Ott az Isten segitl
TUBOLY VIKTOR.
Az á r v a.
(Folytatás.)
Ekkor Peti meghajtva magát, át engedte u helyet nekem, ő pedig felvet e a vadász táa-kát, az én éa a2 ö puskáját is. így baladtuuk <-gy gyalog ösvényeD Kovr-siék laka a malomház felé. íSzikszai és Peti ketten elóre mentek, mí pedig hátrább maradtunk. Szivem egész lá-zhb hevével besxéigetten: a leáuynyal, kiöutém szivemnek é.zelmeit, a szetelemnek mézes szavaiba öltöztetve.
Kedves Irmám! így szólék hozzá, bocsáss meg, hogy e gyermekkori bisalmas hangon szóli\'.lak meg. Te ma egy dalt énekeltél, mikor rség észre nem vettél bennünket. Ne tagadd, a dal szived állapotát árulta el. Eljött szivednek legelső tavasza, midőn a sziv óhajt egy másik szívvel szövetkezni, miről lán^keblü Petőfink ezt mondja:
„A virágnak megtiltani nem lehet Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet; Kikelet a lány, virág a szerelem, Kikeletre virítani kénytelen.® Hadd legyek én a boldog, kinek virítson szived szerelem virága.
Irmai nem sok nap múlva az ifja Szikszóival felmegyünk ez egyetemre, tedd konyebbé nekem a tanulást az egyetemen azon fogadásoddal, hogy szivedet megtartod szá motora. Hidd el őrültté tesz a gondolat, hogy hát addig, mig itthon nem lessek, ez-a vad ficzkó Peti befészkeli magát szivedbe. No ssóij éi igérd meg — esengtem Irmának, — hogy meg őrzöd szivedet.
Ej mindjárt megharagszom reád Gyula, hogy betzélhets* ilyest, csak annyit bi«ol-e
saját magadba és bennem is, hogy egy fekete szerecsenért elfelejtselek téged, •¿y második Alcibisdest. De ígéretet vag» fogadást nem teszek ma még, mert a szt-r lmet még nem ismertem előbb miot most; de hogy szerelem-e vagy gyi-rmekkori barátságunk uak felelevenedése, azt még bizonynyal aem tudom. Ha szerelem, akkor- ne félj, mert szerelmemet csak a halál szakasztja meg, sőt az sem, mert halálom után is minden tavaszszal eljövök, s minden tawsz-szal az első csalogány dal amit hallasz az én dalom lesz hozzád, azon s2avakat értsd alatta, melyeket ma hallottál az erdőben.
E közbe elértünk Kövesiék lakához. Peti és Gév bevártak bennünket Bigy párbeszédünket tovább nem folytathattuk. Ekkor együtt akaránk tőle bucsut venni-, de ő nyájasan meghívott bennünket egy kis ozsonára. Szikszai és Peti n.em voltak olyan gyerekek, kik kétszer is kéretni hagynák magukat, A meghívást szívesen elfogadták.
A leány szép fehér abroszt teritett az asztalra, s hozott elő szép fenér kenyeret jó pecsenyével, az öreg Kövesi pedig majdnem a bőréből kibujt, hogy bennünket megudvarolhatott. Különösen nagy kegynek tartotta, hogy az ílju-Szikszai is hozzá betért.
Barna Peti itt sem tagadta ínég vig természetét. Egyre telte a szépet az öreg molnárnak és leányának. Mondogatta:
.Ejnye da fehér és puha a kenyere, de még f.shérebb és puhább a kebele. A. molnárhoz pedig igy szólt: enyjé de tüzes k bora molnár gazda, de tüzesebb a leányának pillantása.
Az öreg molnár gazda kicsiat sokallotta a tréfát, azonban igyekezett jó képet csinálni«
tiZenkilenczedik évfolyam.
gyártmány megérdeünli a figyelmet, mely előbb drága pénzen hozatott be külföldről és most ugyanazon minőség itt olcsóbban kapható. -1-Igy érdemli meg a Küfferle József és társa czég az érdemet, mert a czég vezette be Ausztriába a chokoládégépsrerü gyártását. — A „Küfferle* chokoládé jeles tulajdonságánál fogva ugy meghonosította magát itt, hogy a legjobb franczia gyártmányokkal szemben sikerrel\' koncurál és ezen vállalat Ausztriára nézve a legnagyobb előnynyel bír, minthogy ezen jelentékeny kereskedelmi czikkre nézve nem függ a külföldtől.^— Az élénk részvét, melyet a kiállítás\' a publikumnál talált, még nem gyeDgült és ez egy értékes bizonyitvány, mely a hazai ipar elismeréseül szolgálhat. — Tudvalevőleg okt. 15 ón bezáratik a kiálliiás, — de ugy hírlik okt. végéig nyitva fogják tartani; most azonban még nincsenek tisztában a dologgal.
Tagadhatatlan,! hogy a Thonet-félé ipar. egy világi hírnévnek örvend és minden kiállításon elnyerte méltó jutalmát; — azért ne csudáljuk, hogy a gyönyörű érdemjel gyűjteményhez ezen kiállítás díszoklevele is csatlakozott. — Ezen, kizárólag osztrák ipar érdemei minden világrészben becsülésben tartatnak és ha vannak népek, kik a csavart fából kékült bútornak nem barátai s ezeket luxusnak tartják, — ugy mégis szeretik azokat a francziák ée angolok, — éa lehet bátran mondani, hogy Franczia- és Angolországban éven-kint borzasztó mennyiségű ilyen csavart fát át-, vesznek. — Előbbre vonjuk a Phouet-féle gyártmányokban azt keresni, mire hivatva vannak és minden előrehaladás ez iparágban, ezek minden további alkalmazása bútorok, és a szükséges tárgyak különböző nemében képes mind barátoknak tarlós, olcsó és egyszersmind elegáns bútort adni és hazai iparnak üdvözöl bető, — mert Ausztriában kevés butoriparos van, aki magának a nagy világba oly utat nyithatott volna, mint éppenséggel a Thonet-;óle bútor. — Ujabb eredmények közül fel-említendők az ujabb nyugágyak különböző alakkal, a nádfonatok és ízlésesen rajzolt és préselt ülófák, melyek tartóságuknál fogva az ülőbútorok értékét emelik. — Minden látogatóra nagy benyomást gyakorol a nyera facsavarodék, melynek váratlan technikai fokát mindenki bámulja.
SZOMMER SÁNDOR.
épitéizetlau h&jlgatü.
(Folyt, köv.)
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 21 én I88Ö.
A soproni kereskedelmi s Iparkamara köréből.
2182. sz. -jg^O- Hirdetmény.
A es. kir. küzös hadűgyministerium több nemű czikkoek az 1881. évre való beszerzését biztosítandó, pályázatot hirdet. Ezen pályázatban ciak is azon iparosok vehetnek részt kik as illető csikkeket magák készítik mű-helyeikben, avagy gyáraikban; a közvetítők tehát kivannak zárva. Tekintettel ezjn fellé-telre, azon czikkek neveztetnek meg, melyek*
nagy,,bb mérvű előállítása az alulirt kamara kerületében is történik. Ezen czikkek ai ajánlható legcsekélyebb és legnagyobb mennyiségnek kitételével következik:
Ha én és Ssikssai jelen nem vagyunk nem vette annyiba a tréfát, de igy előttünk egy kissé restelte. A mit midőn a leánya észrevett,, sietett az atyja hom\'.okíról aredőket elsimitani. Atyus ne haragudjék Petire, hogy elbolondozik, nincs abban semmi rósz. Ezek az urak ugy is oly szótalanok, meg sem dicsérnék sem a papa borát, sem f s én kenyeremet.
Ejnye Irma — szólt közbe Szikszai, — hit nem elég dicséret e as tőlünk ha oly jóízűen eszünk kenyeréDól ás a molnár gazda sem panaszkodhatok a felől, hogy nem tudnánk iosi. —
A Katót könnyű táncsba vinni, molnár gazdát is könnyű volt beszédbe keverni. De mint atyától roo néven vegyük e, ha ő is leánya kési munkájának és rajzainak s más kitűnőségeinek dicsekedéiéből nem akart kifogyni. Egy halom táj- és virág képét hozott elő, melyeket leánya az intézetben rajzolt éj festegetett.
Hiában tagadnánk, nincs önzőbb teremtése ss Istennek az embernél a földön, as emberek között is a szerelmesnél. Ilyen voltam én is, annyira pedig, hogy a legönzetlenebb barátom iránt is bizalmatlar voltam. Peti iránt még hidegebb voltam, midőn hallottam Irmá-nak jóakaratú, pártfogását Peti irányában. Ezen hidegségem sót kiméletlen gyanakodásom még nagyobb mértékben lépett fel. Hidd e) barátom — mondá nékem Gyula barátom — stégyenlem magam előtt magamat, milyen rut önső voltam.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, köv.)
3000- 6400 drb. lótakaró 364-420
dk gr, sulylyal.
3000—11,000 drb. téli pakrócz kék szegélyzettel 504—560 dk gr. sulylyal.
3000—8000 drb. nyári pakrócz 250 8— 269 3 dkgr. sulylyal.
400 drb. átillára való prém.
300 drb. átillára való bundabélóf.
1100 drb. zsebkendő kék nyomatú pamut-szövetből fegyenczek számára.
6000 - 35.000 pár bőrkesztyű.
10,000 drb. hosszú drótszeg.
17,000 drb. rövid drótszeg.
Ez azon megjegyzéssel hozatik köztudomásra, hogy az ajánlatod és a külön előterjesztendő 5f/o bánatpénz legíelebb f. é. november 30. déli bóráig a cs. k*. közös hadügymínís-tcrium ígtató hivatalánál benyújtandók, és hogy a minták, melyek szerint a szállitás kívántatik, a budapesti, brünni, gráczi éa gyulafehérvári fiók raktárakban, » közelebbi feltételek, szerződesi és ajánlati tervezetek pedig ezen kamaránál is betekinthetek.
Sopron, 1880. októb-r 15 én.
A kereskedelmi és Iparkamara.
Helyi hírok.
ÜK3IJÉN1I JÓZSEF
köztiszteletü főispánunk tegnap, okf, 20-án délben Zala-Égerszögen meghalt. A fényes mtiliú a mindhalálig ifjú lelkületű férfiú elhunytát mély részvéltei vészi mind e megye, mind az ország.
— ő felsége Alsó Pdhok községnek tüzoltószerek beszerzésére 50 frtot adományozott. —
— Vnger Alajos országgyűlési képviselőnk a nagy kanizsai önkéntes tűzoltó-egyletnek 30 forintot adományozott. A szíves ado mányért hazafixs köszönet!
— Vgytincsak Unger Alajos képviselőnk felől veszszük azt az örvendetes hírt, ho^y a budapesti ügyvédi kamara részéről a kormány által a kir. tábla szétosztása ügyében összehívott enquettebe kiküldetett, óhajtjrk, hegy Nagy-Kánizsa ércfekét is képviselje. Ezúttal megemlítjük: Az igazt-ágügyminister legkö zelebb nyilatkozattételekre fogja felhívni ason városok közönségét, ahol a kir. tábla szétosztása esetén remélhetőleg egy-egy kerületi tábla szerveztetnék, vajon ez esetben mily mérvben szándékoznak az odatelepréa költségéhez já rulni, 8 esetleg hajlandók,volnának-e a szüksé ges helyiségekot, visszatérítésre való igény nélkül, az igazságügyi kormányzat részér« átengedni? k
— Pribék István felszentelt püspök „a szegények atyja*, Nagy-Kanizsáról visszatérve Veszprémbe, ágybm fekvő beteg lett. Adja Isten, hogy ő méltósága mielőbb feígyó gyúljon!
— JDr. JRómer Flór is jeles régészünk Lissabonból való visszatértekor nem mint irtuk Nagy Kanizsára jő először, hanem Csáktornyán száll le a vonatról 8 Alsó Lmdván pihen meg s valószínűleg, ha ideje eng\'-dí, azután jő kö rünkbe. Isten hozza I
— Sxlklay János tehetséges irónk színdarabjának méltatlan megtámadása bete-geskedésem miatt jelenvén meg, ezennel visszavonom, 8 a szerző szives elnézését kérem. Utóbbi időben nemcsak színházban nem valék, de a szobát sem hagyhatám el. Nagy-Kanizsa, okt. 17. 1880. Bátorfi, felelős szerkesztő.
— Esküvőjét tartotta Welísch Adolf nagy-kanizsai kereskedő okt. 14-én Sopronban Breyer Zsófia kisasszonynyal, Breyer Ignácz kia-martoní kereskedő .bájos leányával. A szer tartás a soproni tornacsarnokban történt.
— Zalamegye -közigazgatási bizottsága f. évi november 23 án rendkivüli közgyűlést tart a megye székhelyén, Zala-E<*erszegen.
— Két nagy ünnepély folyt le okt. 17-én hazánkban, Deák Ferencz születése nap-ján; egyik halhatatlan nagy költőnk Petőfi születési házának birtokba vétele Kis Kőrösön, másik szabadságharezunk dicső alakja Bem szobrának leleplezése Maros-Vásárhelyt. A magyar humanismusnak kimagasló jele ez, melyekre mólytán büszke lehet s nemzetnek szegénye, gazdaga egyaránt.
— Nemxeti*xinészet. Szombaton, okt. 16 án Könczöl Lujza jutalomjátékául adatott ,Egy magyar huazárkáp:ár Bécsben* 5 felvonásos életkép — A színmű mindvégig élénk, jól mulattató, s ebbeli igényeinek az előadás is teljesen megfelelt. Fereoczy ügyesen adta a háziurat, valamint Könczöl Lujza jutalmazol^ a férfi-gyülölő, zsómbes kisasszonyt. Ferenczyné kitűnően alakította a szerelmes bárónőt Ki-emelendők még: Püspöki Imr« (Vendelin), Bácané (Zsuzsi) és Haray Sándor István káp. lár szerepében. Kár, hogy utóbbi jobb alak nem volt, ugy terméssetesebben hatott volna
győzelme a makranezos nő iránt. — Vasárnap, okt. 17 én uitflsó, bucsu előadásul Lukácsy Sándoí „A vereshaju" 3 felvonásos énekes népszínműve hozatott szinre. — Mind a darab, mind pedig az ügyes előadás méitán megérdemlik o dicséretet.-— Ferenczy ezúttal különösen bemulatta jslea színészi tehetségét. Alakítása, ugy szerepének egyéb igényei sem hagytak fenn kívánni valót játékából.— Az énekben Veres Sándor e-őteljess Bácané kellemes csengő hangja hatottak. —; Kiválóan megfeleltek még feladatuknak: Ferenczyné, Károlyiné, Újhelyi Mari, Mészáros, Báca; de azért a másodrendű szereplőknek is . elismerést szavazunk. Általában Károlyi L. színtársulata bárhol is megérdemli a hazafias pártolást. — Közönség mindkét előadásnál telt házzal. És ezen elő adással befejezték körünkbeni tartózkodásukat, Pécsre ávozván, sok szerencsét kívánunk. Ál-taláu véve igyekvő társulat, a pártfogó \'¿gyeimet megérdemli^ de a társulat sem panaszkod hátik: Nagy-Kanizsa város közönség«, erejéhez mórién pártfogolta, uem volt eset, mint máskor, hogy áz előadást részvéthíány miatt elkeltett volna halasztani.
— Egy éltes Özvegyasszony sírógörcsöket kapott ijedtéjen, mert egy kocsis tévedés bői okt. 17-én éjjel szobája ajtaján zörgetett, „ereszszen be, —-. úgymond — mert különben nem jó lesz a vége", erre kiugrott az ablakon ijedtéb;n a szegény özvegy asszocy a a szomszédba szaladt. A részeg kocsis dulcináját keresvén, nem találta a szolgálóhoz vezető aj tó». Jó volna az iiyen éjjeli madar-.kat arra tanítani, hogy a lóvak körében volna éjjel is a helyök, nem pedig más helyeken boiorkálni.
— Meghívás, Alólirottéa társai ami-gy ir njugati vasút boba jánosházai állumásától kiinduló 8 Tapolczáig esetlegB. Szen\'györgyig vezetendő vasútvonal előmunkálatira engedélyt nyervén, elérkezettnek találják az időt, az összes érdekeltség közreműködése mellett, tanácskozni azon módozatok felett, melyeknél fogva a kérdéses vasútvonal létesi:hető volua. Vau szerencsém tehát a folyó hó 24 én d. e. 10 órakor, Jánoaházán a városházánál tartandó értekezletre azzal hivni meg uz összes érdekel teke-t, hogy a kérdés fontosságánál fogva, mi-»él számosabb m megjelenni szíveskedjenek. Jánosh\'izán, 1880. ok:. 10. Horváth György, kir. udvari ágens és földbirtokos.
— Öngyilkossági kísérlet. K I. öngyilkossági szándékból f. hó 16 án reggel 6 órakor bslkarját a kézizület fele-t borotvával ugv keresztül vágta, hogy nemcsak az összes inakat és főifeket, hanem egyszersmind a kézizületet is ugy keresztül metszetté, hogy a kézhátán csak egy kis bő.- tarto\'.ta az egész kezet. Rátz Antal városi orvos gyors segélye és általa eszközólt szabályszerű összekötése a sebnek életét ugyan megmenté, de a keze béna marad. Zilált anyagi viszonyok inditák h különben szorgalmas embert e borzasztó tettro.
* — öngyiikossíigi Bzáudékból egy öreg "borbély érvágóval egyik lábának a\'ozáráu több erét felnyitotta, szinte vejzé!yen tul van. Életumságból ak»rt véget vetni életén-.k.
— Zalából a vasmegyei régészeti egyletnek ujabban Ugjaivá lettek: Hajós Mi hí ly ügyvéd Alsó Lendváról, L:ikner Ferencz, Mórágy i József, H:»jdu János, Pákox Ado.-j-in Keszthelyről.
— Zalamegyéből írják a »Pápai Lapok "-nak. Valóban megrendítő, s h:i nem biztos forrásból jött volna a fair, el sem hinnők
— a következő fájdalom , — szomorú esetet.
— Szécai szt. László községben e hó eiojéu, egy szerencsétlen nőt munkája közben szülési fájdalmak leptek meg, 8 csak hamar az ég egy egészséges, mondhatni gyönyörű fiúval áldotta
— illetőleg verte meg: — termé-zates az egész eset az illető nőnek nem volt ínyére, és segitni vélt a dolgon az által, ha ártatlan magzatját,
— jó előre a mig a világ meg nem tudja; a jobb létre küldi. — A szülés után gyermekét,
— hogy a titok annál nagyobb és biztosabb legyen — még a ház falai közül sem vitte ki, hanem az élés kamarában egy kis airt készített
— magzKiját, pedig; mivel már annyi ereje nem volt, hogy sajátkezüleg megfojtani képes lett voioa — tán, hogy az anyai Bzoreiet még egy kis csirája ólt benn9 — elevenen temette el. — De a szomszédok előtt c*ak hamar föl támadt a gyanú, mit azután, a szigorú vizsgálat szomorú valónak derített ki. — A szívtelen anya mindent bevallott s most hűvös magáuyá-ban keseregve, szánva — bánja tettét éa várja megérdemelt büntetését.
— Árverés Zalaroegyében. Hermann György 520 frtra b. ingt. okt. 26, Dömeföldén.
— Nóvák Andrásué G96 frtra b. ingt nov. 29. Dekanoveczen. — Blazsek András 2003 frtra b. ingt. okt. 25. Goricsánb.tn. — Szakonyi György 495 frtra b. ingt. nov. 15. C). dög-henyén. — Némotn Ferencz 678 frtra b. ingt. nov. 22. Padaron. —
— Rövidhírek. 11,872 egyént atálli-tott tavai Oroszország Szibériába. — A kölni székesegyház fölazentelesénél Vilmos császár
beszédet tartott. — Iatóczy antisemita folyóiratának első füzete megjelent. — Bácsmegye lemondott főispánja csődöt jelentett be. A főváros tabáni templomába 3 szobor kéasitéae-vel Szá<«z Gyula bízatott meg. — A paksi töz-károsultaknak a Szlávia 13600 irtot fizetett ki. — B. Vay fiik\'ós koronaőr neje meghalt. — A tolnai Sina uradalom — 14 ezer holdnyi — eladó, egy c*>nsortíum veszi meg — helyes ! — Campiegn<ben az orleansi szűznek szobrot emeltek. — A Bpesten rekedt német színészek segélyezésére 2158 frt gyűjtetett. — A Bem szobor leleplezése mult vasárnap méltó ünnepélyességgel történi. — Khandin Signot tartomány királj\'ának fia nejét m-gfoj\'otta féllé-kenyBégéből. — Jókai uj n-gényht-z fogott, ceime Páter Péter. — A prágai kó\' házban egy nyomorék bohócz az ápolónőt nőül vette, másnap meghalt. — Bismarck hg fia Andrássy Gyula gróf Irma leányának kezét megkérte. — Adóhátralékunk 42.742,000 frtra rug. — New Yorkban ember kiállítás lesz a föld minden nemzetéből.\'— A jaák-i plébános meghalL — Az egri hős Dobó nejének sírját DJván feltalál ták. — A francziák a kapucinusokat és karmelitákat is kiűzik országukból. — Tavaszra moz^ósi\'ásról besvéiuek. — A „Zuhanyt" Horváth Gyula Bpesten újból megindifott— A delegatíókat okt. 25-én fogadja ő felség« a budai várpalotában. — A czár leköazönéaét ujabban emlegetik.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített muuka Nagy-Ka-aixián Wajdits Jóxsef kr>nyvkere«kedé»e által megrendelhető )
— Tisztelt szerkesztősig! Némely íő-váro.-i s egy vidéki hírlap által megtámadtatva, az „Olvasóiár" előfizetőinek érdekében kötelességünk e nyilatkozattal a nyilvánosság elé lépni. Nagyon szomorú dolog, hogy némely lnpok bírálói és könyvismertetői, a legtisztább szándék iránt sem restellenek felületesen éa meggondolatlanul odavetett szavaikkal gyauut kelteni s egy eddig szeplőtlen üzlet becsületét a sárba tiporni. E lelkiismeretlen birálókk»! szeinb n, hogy a t. olvasóközönséget az „O.vasó tár" czéíjairól felvilágosítsuk, törekvéseinket dióhéjb-i azoritva ezennel előadjuk. Aa „Olvasó-tár"-nak, mint nemesitőa mula\'tató olvasmány • nak, mindenki hasznát veheti s azokra, kik a magyar nyelvet tanulják, különöaen nélkülözhetetlen. mért eredeti beszélyekan kivül oly jeles küíföldi íróknak a műveit közli magyarban, a mely ket eredetben okvetlenül olvasniok kellett. A családok kívánalmainak annyiban megfelel, amennyiben nélkülözvén a képeket, „Oivasólár"-unk a gyermekek kíváncsiságát uem költi fel s igy sem fel nem költi idő előtt képzelőtehetaégüket, Bem pedig el nem vonja őket tanulmányaiktól. Jutalmainknak egyedül csuk az a czélja, hogy a jó müvek tartós olvasásához Hízókat is hozzászoktassuk, kik eddig vagy épen nem olvastak, vagy caak rabló éa mérgezési történetekkel rontották ízlésüké-. Jutalmaink továbbá arra valók, hogy azon előfizetőink, kik pld. a félév köz-pén nem tudnának tovább előfizetni, eddigi füzetjeiken \'.uladhassauak a pénzük kárba ne veszszen. Jutalmul azért nem választottuk a szokásos képeket, meri pld. a tanulók s nőtlenek legnagyobb része uem igen veheti hasznát a ké-p- knek, míg elleuben az ezüst óráknak bárki is hasznát vehé\'i. Ezüst órát, tehát értékes jutalmat, ciák azért ígérhettünk olvasóinknak s előfizetőinknek, mert a legcsekélyebb haszonnal ia megelégszünk, a mert uagy mennyiségben rendelvén meg jutalmainkat, a rendes ár harmadáért kap uk azokat meg, ugy hogy például a 18 -20 frtoa esüal órát (bolti ár) mi 13 — 14 frtért kapjuk az illető gyárakból. Óráink ezenkívül el vannak próbaszámmal látva s csak jótállás mellett vétettek át. Jutalmaink értékességéről egyébiránt az „Egyetértés" szerkesztősége is meggyőződött s annak lapjában kifejezést is «doit. A colportage ciéJj* a nagy kötönaégb-n as olvasás iránti érdeket felkölteni s a tapasztalat ast bizonyítja, hogy ez uton az olvasó körök 2 azáz\\léka nyeretik meg évenként a jobb éa tisztességesebb müvek olvasására. Revolver üzletről, előfizető fogdo sásról tehát náluuk szó Bem lehet, és pedig annál kevéabbé, mert hiszen az .Olvasótár"-nak háromféle kiadása van, s a tiaztelt olvasóközönség szabadon választhat. A legolcsóbb kindást hz irodalomnak azön neraea piriolót számára rendeztük, kik a népmüveluéget szivükön hordva, azt terjeszteni igyekeznek, » a nép műveltségét előmozdító vállalatokat pártolásban részeaiiik. H«>gy adott igéretűnket minden körülmények között beváltjuk, arról mindenki meglehet győződve, mert oly czég, amely 11 év óta becaületlel állotta meg helyét, eliamarésben b kilüuteéaben részesült, nem fogja könnyelműen jó hírnevét s hitelét egy azerény vállalat miatt koczkáztatni ; aki, mint mi, a saját verejtékével szerezte össze filléreit, az megtudja becsülni polgártársainak filléreit is. Egyszóval as ,01vaaótár" oly vállalat, amelj
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 21 én I88Ö.
ninca hivatva sen? a kiadónak,- sem a könyv-kereskedőnek a meggazdagitására. amelynek összes előnyeit egyedül az előfizetők élvezik. Jogosan mondhatjuk, hogy »infcs oly hazai, nincs oly kttltöldí vállalat, amely az előfizetők érdekeit aunyira megóvná, mint az „Olvasótár". Bízva a tiszt, olvasóközönség elismerése 8 támogatásában, tetemes tőkét fektettünk vál-lalatunkba s lelkiismeretlen birálóiok egyáltalában nem fognak idétlen érveikkel és sértő gyanúsításaikkal ösvényünkről loterelni. Egyszerű emberek vagyunk, Bem atczai botrányok nak,\'s*m részvény-társaságoknak hősei még uom voltunk, de becsülelesek vagyunk. Szívesen látjuk a részrehajUtlan tárgyilagos bírálatot, cégünk becsületét azonban mindaddig érintetlenül kérjük hagyatni, mig elitéléire okot nem szolgáltatunk 1 Végre tudomásra hoz zuk még, hogy tekintettel a hétköznap elfoglalt munkásosztályra, kiadóhivatalunk ^vasár és ünnepnapokon is délután 3 órától 6-íg nyitva áll, s iey mindenki közvetlenül nálunk m<-g-szi-rezheii az ,Olvasótár" füzeteit s közvetlenül nálunk fizethet elő. — Budapest, 1880. okt. 3-án. Mély tisztelettel az „O.vasótár" kiadóhivatala: Hirháger Károly, akadémia épület.
— üj zenemű. Táborazky és Parsch^da peati zeuemü kereskedésében megjelent ¿0 u-bert Coocke négyes*. Ára a czim-képes kiadváiynak 1 frt.
— Az Athenaeum nagy kép^a naptára I88i\'-re megjelent, szerkeszti Concha Károly. A gazdag tartalmú s tapintatosan szerkesztett naptár ára 1 frt. A számos rajz és arczkép között van Caengery Antal volt országgyűlési képviselőnk sikerült arczképe is.
\' — Heksch Sándor F. tisztelt munkatársunktól megjelent két nagy köte\'ben „Die-Donáu von ihrem Ursprung bis an die Mün-dung". A nagy szorgalommal s kiváló tapin tattal irt mü 200-nál több rajzzal van ellátva; nagybecsű olvasmány mindazoknak, kik a Duna tájékát ismerni kívánják, vagy azon mü-utazást tesznek. Kiadja Hartleben A. Ára egy egy köte\'.uek 3 frt 75 kr.
Vegyes hírek.
— Ferencz József első hivatalos fellépése Magyarországban. István nádor 1847 ik év őszén visszatérvén\' magyarországi kőrútjából, október 16-ika jelöltetett ki István főherczeg nek a főispáni hivatalba való beiktatására. V. Fe dinánd mostani uralkodónkkal képviselteié magát az ünnepélyen, kinevezvén a* akkor 17 éves főherczeget királyi biztossá. Akkor még senkinek esze ágában sem volt azt gondolni, hogy a 17 éves ifjat már 18 éves korában az Oiztr. császári trónon fogja látni. Az ünnepély a pesti megyeház nagytermében folyt le. Id~ gyülekezőnek az ország főméltóságai, a magas klérus, a főnemesség, Buda- és Pest város tanácsai, b a szomszéd megyék küldöttsége. A palkóalakban felállított 3 asztal mellett a két főherczeg számára fentarto\'t hely vörös bár-sonynyal volt leteritve. A terem nemzeti szinü posztóval volt bevonva. A megye administrátora nyitotta meg a gyűlést; nemsokára a legnagyobb főméltóságok két küldöttsége mellett, dörgő éljenek közt megjelent a ké-- fóherczeg: István nádor és Ferencz Jórsef. Ez utóbbi a császár húszatok ezredesi egyenruháját viselte. Ballá főjegyző felolvasván a királyi iratot, melyben Ferencz József királyi biztossá nevez-teték ki, moBtani uralkodónk érczes hangon, hibátlan magyarsággal afeletti örömét nyil-vánitá. hogy a király őtet bizta meg e magas tiszttel, s akkor teszi lábát a „kedves* magyar földre, midőn az ország korszakalkotó reformnak néz eléje. Mindnyájan felkeltek, csak a királyi biztos nem, ki feltevén fövegét, igy szólt magyarul István főherczeghez: A király nevében beigtatlak a pesti főispánsággal járó méltóságba, beneficziumokba és jogokba, s a megye minden rendű és rangú emberét engedelmességre s főispáni jogaid elismerésére kötelezem.
\'— A Dedk szoba díszei. A nemzeti muzeum épületében berendezett szoba, melyben Deák Ferencz öltönydarabjai, bútorai s a „nemzet bölcsének* más reliquii őriz\'etnek uj tárgyakkal fog szaporodni. A királynét Vörösmarty Béla kir. itéló táblai biró, mint a „Főv. Lapok"-ban olvassuk, e napokban fogja fol kérni, hogy engedné meg a muzeumi Deák-
szobában ama sajátkezű levőének kiállithatá-sát, melyet ő felsége 1869. nyarán intézett a nagv hazafihoz meghívta őt benne magához családi ebédre, s kérve, hogy hihár, — mint értesült — nem szeret ebédre j-tfni. ez egyszor tegyen kedveért kivételt. E hnvél, melynek felső részén színes betűkben van nyomva a királyasszony magyar neve: ,Er^sebet" r ckkép családias levelezésre készült negyedrét papir, eddig nem volt lá ható a Deák-szoba ereklyéi közt, mert Vörösmarty Béla, — kinek távoliélében és lud án kívül rendezték be nyáron a szobát, — nem tartá illőnek engedély nélkül közszemle tenni ki e szépen jellemző, de magániárgyu késiratot. Ha az engedély most megadatik, akkor néhány becses emlék számára üvegszekrény készül, melyben kővetkezők lesznek : a királyasszony ez egy lap-a terjedő szives magyar levele; Józseí főherczeg két levele, melyekben Deákot — e megszólítással „Kedves btrátom" — a Margitsziget gyakori látogatására hivja meg; Feld«fingból ós Strass-burgból két távirat, melyekben a királyasszony a maga ü ívkivánatait fejezte\'i ki D iák neve napj in, főudvarmestere által; a brazíliai császár Iát"gatójegy alakú mellképi (fénykép) 8aj.il aláírásival, melyet a császár maga adott emlékül Deáknak, midőn őt 1871-ben az ,Angol királynő" vendéglőben meglátogatta, végül egy igen régi látogatójesy, mely valaha a „Georgicon" alapi ójáé, gr. Festetics Györgyé volt. E látogatójegy egyik oldalán kissé primitív rajzú metszetben viztükört (alkalmasint a Balatont) látunk, hajóval s a parton fát és házakat 8 szek fölé van metszve a gróf neve fran-cziául. A névjegy hátára Deák Ferencz maga irta fel, hogy ez valaha a „nagy Festetics György" látogatójegye volt s annak unokája: gr. Festetics György koronaőr ajándékozta neki a mult évtized elején. \'
Üzleti s/.emle.
Nagy-Kaniz*án, 1880. okt. 16. Időjáráannk e héten telje« r»az» jelleget Öltött Alig a bét elején derült, éa meglehető« lanyha napjain* voltak, utolsó napokban köd >s éa lényeg-aen hűvösebb lett az id5.
A szilárd hangulat, mely már több hét óta
nralkodó vo]t üzletünkben, a hét közepétől fogra 10-kfit hanyatfott. B»zál»an nilank még mindig méné ke t a kínálat, de áraknak mindamellett a fővárosi l.ny.ább hírek folytán alább azáUníok kellett Roxi >-zii tén^uagyon jryéreu kináltatik és magas árakat ér el. Árpában k-véa üzletünk volt Zabban valami-Tel lanyhább a hangulat; árak azonban nem szen-vedU-k lényeges váltoráat Tengeriben az uj termés ált-1 mfgszQnt^k a kicsínybeui eladások, miáltal az ára\' lényegesen csökkentek.
Minőji^jf szerint:
Buza 10 -11-50. Rozs 9 40—9 75. Árpa
7 50—8-50. Zaii 5 75 - fi 2 i. Knkoricza 7--7-80.
Cinquaotin 8 2 —8 50 Bab (fehér) •— Bab (tarka). .—. Repezc---•—. k. B.
PlaczI árak.
100 kilót, számítva.
Székesfehérvár: Bnza 11.--11 80 Rots 9*0.
9-50 Árpi 6 60--7-40 Zab 5.70 —5 80. Kukoricza 6-5 25
Pécs Bnza 8 70- 9 i0R*z» 8.--8.20. Árpa
6.20.--6 50 Zah 5-20-5 40 Kukorica 7.--7.30.
Szombathely: Buza 10.60—H »0 Rozs 9.20—9 80 Árpa 6 60 - 7.20. Zab 6----6.20. Kukoricza 6-80—7-20.
Soproa: Buza 11 40-12Rozil0-20-l0 10. Árpa 8 50 —9- — . Zab 6-70—6-90. Kak. 7.60—8.—. Veszprém : Bnz 111.30-11.80 Roza 940—9S0
Árpa 8.-8-50 Zab 6 20—6.40 Kukoricza?.40— 8 —.
Pápa: Baza-11---1160 Rozs 9 20—9 50.
Árpa 7---7-20. Zab 6 10—« 30. Kukorica 8 40—
8 60.
Byör: Bnza U 50—12.—. Roz* \\0 60 —11 — Arj>a 7.30—8.5 ». Zab 6 35— 6.50 Kukoricza 7 50—.7 70
Szerkesztői üzenet.
4307. Sz— cz Kivánati azerint intézkedünk.
4308. H. Bécs. Tét-hiány miatt mar»4t ennyi időig; különben is leh«to rövidro keik öaor.eront:unk. Üdvözöljük!
4309. B. D. K. Megküidöüíik tretécy m»UeU , az ígért érdekes czikket rárjuk.
4310. K. L. Bpest. Sok c. kősliíro váró Aa illető számot elküldöttük
4311. ,lrás közb n* hagyjak írások közt. A fordítások jobbak, de még se jók. Mi már nem szabad annyiszor igy rímelni: legény — Kengríu; nincs bokrétád — mennyi virág; a*t. Astán : hargja édea, olyan mintha a nyájas hold- TonnJus ¿t szürkületkor as ég bolton----Mi ez ?
Felelős szerkesztő: Bátörfi Lsjös.

A Magyar-franezia biztosító részvény-társaság
tisztelettel alólirt igazgatósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán vezér ügynökséget
989 38-52
állítván fel, annak vezetését
&UTMANN S. H. ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztosítást ágazatokban jogérvényes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franezia biztosító-részvénytársaság igazgatósága: SCHWEIGER. MOSCOVICZ.
A Magyar-franczla biztosító részvény-társaság
igazgatóságának fentebbi közzétételére hivatkozással aléürott tisztelettel jelenti, miszerint a 1
Nagy-Kanizsai vezérügynökség
vezetését elvállalta s a vezérttgynöksiígi irodát megnyitott*, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztosítási üzletre, v»gy a társaságra vonalközé mindenféle felvilágosítások ieg-készségesebben megadatnak. Biztosit pedig a társaság
a) tüivesiélj és rohbaoá. által okozott károk ellen; c) szárazon vagy vixen »xállUoM javak károsodása ellen ;
b) jégkárok rilen d) az ember életére minden ismert módozat szerint. A Magyar-franezia bixtosiló réatvíny-Uirsaság, melynek
20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben *
10 millió frank, aiiaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államérlókekben és elsőbbségekben lelt elhelyezve, m. évi oktober 14 én tartván alakuló közgyűlését melyen atársaság ügyvezetésének élére következők választattak meg: ■ __
Választmány.
Elnök : Bitté István, ő fels. val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagykerrszteae, oraz. képr. stb. Bpeaten. Alelnökök : Báró Báabidy Béla, fóldbirtoa, ortz képv. stb. Budapesten. ^ffltOHX Jenő, a páriái Société de rUni-n génerale elnöke atb. Páriaban.
- Választmányi tagok, Robert Marin marqn-a de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja atb. Páriaban. Neswelt Arnic kir. kereaked. tanácsos nagy kereskedS. Lovag jiápori Re^eshart Ferescz, az Albrtcbt-vaspálya elnöke atb. Bécsben. Sváb ICársly fóldbirtokos, orez. képviselő atb.\'Budapesten.
Báró Tioti Károly cs. kir. kamaráa, az oazt. déli raaut alelnöke az oazt. nrakháza tagja atb. Bécsben.
Felügyeld bizottság. Beck Nándor a magyar je!*álog-banknak igazgatója.
Lánczy Les. * m*gy- ált. földhitel réazvény-táraiajig igazgatója Budapesten. Lewia Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Mária Emil, a párisi Societé de l\'Union génerale vezórfeülgyelője Párisban.
Igazgatóság
Igazgatók: Dr. HHIer AibrSCkt, köz- ¿5 váltó-ügyvéd Bécsbon. Klotesmaeber Károly a „Huffm cu József nagykereakeiő czég fónöke Budapesten. Schweifler Márton kir. kereakedelmi tanáosos Budapesten. Verérigazgató : MoakoviCZ L^jo« ^Budapesten.
Tekintve e társaságnak fentebb kitüntetet tőkwrejét éa m üaletvezetéa élén levő, hazánkba», ia nagyobbréazt ismert és köztisztel..tben álló egyón.aégeket, bátran, e.mondható tehát, hogy nem volt még az egéar. m0narch:ában biztosító társaság mind ez ídeig, mely a bizto tó közö.uégnek annyi garantiát nyújtott volna, mint amennyit n*kí e táraasig mindjárt kezdetben nyújtani k^pes, a a midőn a társaság ezen edd.g pár&ilan tókeereje és az éléa álló egyéuiaégek jelleme egyrészről teljes biztositáat nynjt arra né^ve, hogy a Ur^ág üzlutvitele a míltányoasig, a p-mtossag es a logsugorubb becsületesség minden követe mécyenek mindenkor és teljesen meg fog Melni, másrészről k szakvezetés avitottaá« az iriut is kezowégül szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekint ttel fog lenni a verseny jogosait követeimenyeire Amidén tehát tisztelettel alólirott a biztosító t . közönség bizalmát az ált,la kepviselt táraság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezerügynökségi területen a vidéki ügynökaégek szervezése teljes folyamatban van és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökség, k által készségesen elfogadtatnak. maradván teljea tíaztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban. Kerületi ü-gynöltségelt: Zals-Egerszegen FIS CHER MIKSA árnál Sümeghen EPSTEDí Y. A. * PULT JÍN0S »
1
Alsó-Lendrán Ciái tornyán Csabrendeken Tspclczin
TAC3Z FEEESOZ HIESCMANS A. LOB IUNÁCZ BEBGEB JAKAB
urnái
A Magyar-franezia biztosító részvény-társaság
Tezérügynöksége Nagy-Kanizsán,
GUTMANN S. H.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐN í.
OKTOBER 21 én 1880.
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és íüzoltószerek gyár, harang

Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
érczöntöde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang >k tüzoltászati és Tizmütészeti gépek készítésére; a gyá kapcsolatos viamütdsioti osztály a jelenben egyedüli belföldi szlrattyn gyárt képeli, moly ben kizárólag honi ninnk.?
alkalmazása mellett, minden czélnak nit-gieleló szlrattynk és kntak készitictnnk. ^^^
BV* Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak. ■V -A. gyár lioli-tolojDO: Kolozsvárott, belmonostor-utcza 12. szám alatt létezik.
árr.l
eró
Hirdetmény.
Gróf Festetics Tasziló ur ő méltsga taranyi uradalmában 700 drb jó karban levő mustra birka eladó. A ven i szándékozóknak bővebb értesítést nyújt az uradalmi tisztség Tarany u. p. Somogy Szobb.
157 3-3
Szilárd! Semmi szédelgés!
Kz aemmi hamis végeladás, sem pedig a bevásárlási áron 50°o-el aluli hirdeté\', amiuőket bizonyon kajdászok szélnek ereszteni. szoktak, t-n csupán nagyobbszerü készleteim fogytát czvlozva
©IF* chinaezüst gyáramban 90
gyönyörű chinaezüst készítményeimet rend *.iv Mi me«és olcsó árakon — de szilárd elvektói vezett-.-tve — árnba bocsátom. — Kimerítő árjegyzékekkel kívánatra - ingyen és bérmentve izolgá:ok.
Leszállított äraK:
Ezelőtt Most Ezelőtt Mo.t
6 db kávésk.1:;ál 260 1 80 6 db turitékt-rtó 4.— »75
6.db evőkanál 5.50 3.— \' 1 db levesmerő 4.— 2.50
C dl) aszt. kés 5.50 3.— 1 db tejmeiő 2.50 1.50
6 di nazt villa 5.50 3. - 1 db ezukorlartá 15,- 10 -
6 db r.emegekés 5. - 2 75 1 db vajtartó 5 — 3.—
6 db cemcgevilla 5.- 275 1 pár íyertyatart 23
centien, magas Legújabb manehetta gomb gépezettel párja 1 frt. —
a— 4 o
1 drb 8/.i-
varka dohánytartó 2 frt 50. Azonkívül kaphatók igen gyönyörű tálezák, kávés- éa theás kannák, aa-t.ili rakványok, ágas gyertyatartók, ezukorhintők, tojás-tinók, fogpis7.káló-tait<5k, eczet- éa olajgarniturák, v*lamint sok más tárgyak stb. ép oly bámuló olcsó árakon.
A t cz. közönség figyelmessé tétetik, hogy az én tárgyaim nem az úgynevezett brilt jiiia-ezüstból való, mely nem mán mint «■zinezett bádog, hanem a legfinomabb ezübtlapos érczből, kitün-tetvo szépsége- és tartósaága által, a valódi ezüsttol meg sem különbözhető. 150 3—6
ÜSiT" Különösen megjegyzendő: "^g)
6 drb evőkanál \\ m:n<j n 24 darab disxes dobói
6 dlb "na b»R ™ telJeU
6 drb fcávésk nál ) 11 frt 2<Z> Hz I".
Megrendelések utánvétellel pontosan teljesíttetnek.
Preis E, Bscs. Rothenthurm\'trasse 21.
SOHMID H
k Cd. L
vezérügynöke, Budapest, váczi-ut 72. szám,
isi 4-e ajánlja
örlő-malmait
fogaskerék- és szijjhajtásra mihden tetszés-szerinti nagyságban;
vetőgépeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve
.rnlA^Í 1 minden doboz czimlnpián a .as V^Sait dKIvOl VíllUUi, é, én .okszoro.itott rzégem van lenyorrvx.
• 30 év ¿ta a leqiobb sikerek mellett fennáll mindennemö gyomor betegségek és emésztési akaíilyok, (mint étvigrhiiny, hnsaxoru1á«>, vér ntloiás ét aranyer ellen. Ktllüti&.en oly egyéneknsk ajánlva, kik nlő életmódot folytatnak.
Hamisítások törv.\'-nyiler büetettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
:RANCZIA BORSZESZ SÓVAL,
FlinilVfein stfwaiwfatevti« w ■ -
A legmegbízhatóbb iinst\'ge-yxo sxerc a szenvedő emberiségnek minden belső é« kül.-S gyulladásnál, a 1 cg:Óbb betegség ellen, min. dönnenifi sebesülések, fej-. fül- és fogfájás régi sérvek éa nyílt aebi-H-rákrekélyek. üszök, azemzynlladsa, mindennemű bénnlá/: és sérülés stb, tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn 31. és társától Bergeubeu
(Norvégiában).
Ezen halmáj z^irolaj valamennyi, * kcreako-le\'.eroben előforduló faj között ax egyedüli, meiy orvosi czélc-kri használható.
Ára egy üvegnek használati utas\'tással I frt o ó.
Fő szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tnchlaaben.
Raktár a* állam minden hírneves gyógyszertárában vxjry füszer-kereakodésében. linktár nélküli helyaégekben magánegyénck nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben ré .ceaflltiek.
A t CZ közönség kéretik határozottan Moll-tále készítményt rendelni t-a csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem én aláirá-sommal vaunak ellátva.
PÁLYÁZAT.
Az alulirt intézetnél az o. é. 1000 frt évi fizcléaael rendszeresített pénztárnok! állás 1881. január eNej.in betö\'tendí. — Követelmények: k y^r és német nyelv, valamint a kettes könyvvitel alapos ism-reto; az eddigi\' alkalmaz*« iga zoláaa de o. A. 20<X) írtnyi b-ztosilék.
Kellőleg felszerelt ajánlatok f. évi ii"vember_ 15 éig az intézeti igazgatósághoz intézendők.
Kelt Nagy-Kanizaán, 1880. október 15.
Nagy-Kanizsai Bankegyesület 161 2_3 Részvény-Társaság.
Családi csokoládénk
ii.íCM .
csak akkor Talódi, ha alitlriLsunkon kívül Tan al-
Árr a jó minoaégfln^lc
. . finom „
. , 6nomal>b .
. . legfin.
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmozva.
KÍrg.1 papirb^i rózUBZÍn „ tOld
felér ,
1 ri r,U kr.
1 n 7" ,
1 . 8U .
1 . 1- .
Raktár Nagy-Kanizsán: Rosenfeld Adolf és Strem
& K ein nrak kereskedésében. (ir.5 4-*)
Keskeny
11 í i fű-mell ezuk orká k,
a tfidó és mollbajok, köhögés, fojtóköliögés, rekedLség és lüdóhurut biztos gyógyszerei.
A t-miéaz t által a szonvodő emberiség iavára teremt- tt n.egberaülhetlen k- akeny titiffi won már odoig fal 11 m de. iteit titi-ot foglalja zúagábau, mi.vxrriut a gége és légcaő rendsr.er gyulladt iiynkhárlyájárn v.. 1« • azonnali gyors és enyhítő hatia • ynkorlásávnl az illető beteg sxer-vek gy-\'gyulá;át minden tekintetben Ieh< t-\'leg elősegíti.
iliután gyártmányunknál a c/.n-kor ós keak\'-iiy utitfiből tiszta-, vegxü-lékről kezoakedfiiik, különös figyelem be ajánljuk hatóságilag bejegyzett v.\'gjegyünket, snt. d.il.oz.m Jovó alá\'T iráatinkat, mert csak ezok ig xolják annak vabniisúgat.
Schmidt Yictor & fiai.
cs. kir. ml gyárosoi Bécs, Wieden, Allee^asse 48.
S 1 skatulya ára 30 kr. <m
Kaphat- k : Práger Béla "gy«Tgyt. lit-lus J. győgyt. N.-Kanizsán, to^a J. Le:enyén, Kis A gyógys/.t. A-.-I.cndváií, Do ner Kaj fü«erkereske.:éséb en Sümegben, Werli M gyó^y-zt. Kipronczán, Mozelt F, Vasváron, Ho.lósy József E. gyógyszt Zal«-Kger>zeg. n ger Mór (Somogy; Szobb Simon Gyula -Szombathely.

Káli-
vaa- -^s -
időjb. Ber-
R iktárak: Nagy Kanizsa l\'r.iger Bé\'a gyósyaz. Heina J. gyógy. Rosenbe g Ferencz Fesa< líiofcr Józacf Itoaoufeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Dorner S. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kap08Vár Kohn J. Babóchay hálm. gyógy. Th. Kecakéaay gyógy. KapronCZ« Werli M. eyógy. K§S?efl Csacainovie« lat. (ryógy. Küttel lat. gyugy. Ke»ztijely Schie fer A Wünsch V. K5r«ad Bátz Ján. Zágráb Perklet Ferencz gyógy. Mittibach S. Ir^»lmaahoz I ífyógy- Sopron Mezey And. gyógy. (980 41—62) I
Az első magyar czipő-raktár czége BAOHRIOH S. Budapost király-utcaa 14.
ajánlja tartós éa elegaoa czipőit a következő oicsó árakon.
HÖLGYEKNEK:
Cornodezipők bőr- vagy laatingból 1-10.—2.— frt
Czuggns czipők legfinomabb laating- vagy bőrbÓl
lakkboritékkal, tartós^ .elegáns 3--5.— frt
Csaggoa czipók legfinomabb eer^e- vagy chagrén-
ből szép kiállítása il, bontva v^gy a/.ivalakbau 3.40 B.5r> frt Orosz lakk posztóval magasan borítva elegáns 4.50.-7.— fit 162 I—* URAKNAK:
Cornodezipők posztó- vagy bőrből 1.20.--2.— frt
Regatta fény- vagy chagrénbórből szegölt talppal S.40.—5.C0 frt Czuggos czipók fé -ybórbol vagy orosz-bagariából
szegeit éa srófolt kottős talp; al 4,_._7.„ frt
Ca zinák vizmentes b^gariál^l 3-szoroa azegcléaae! és srófolt kettős talppal 8.80.—16.— frt
Azonkívül még más fajták is, rendelés szerint. Szétkilűéo utánvéttel vagy az összeg előleges beküldése miiéit
00 > 1
0
X
CO

Csakis HANS
VjoZ •-
BECS, I Licblenatfg I, szin a lejele{iii««b!> és lejoloiíbb saját kélzltaéiyi wlp»M»fel legiagyobb É^legdnsabh válautékbaz.
Aa illaaatril t irj . f jz ék kivonata:
119 11-30 nölfnfrk számára :
1 pir h8r-c*ipő (StieB tton) crö. talppj s frt, J pi\' b;\',\'• stiefi\' tta doplatalpo«. .zBirol^ 3 )rl 50 kr , 1 pir kextjabőr-.t\'i\'f-letu er5i talppal 4 frt 50 kr., 1 pir borjuI.5r rámis cíi|>5 5 W-tól feljebb, mindemicoaí) hiti ezipü bérből ra-v s*őv.tl>51, »:irkes vagj Mrkatlan 1 frttíl 2 frt 50 krir. 8éu é> □tezai caipék, 1 -■\' nej«», Laating, ragy b5.b51 3 f.ttíl i írtig. • .
Urak számára:
1 pár borja!.,\'r ori ezlp6 dupla Ulppil 4 frt hO kr., 1 pir ugyanolyan legíoomabb 5 frt, 1 pir ogyannlyno (Bou.t alaki.) 0 frt 50 kr, 1 pá. ugranolyan (Kid.bőrből) & frt.
Miudenu.ma fla , leáay- és tyerank-czlpök es minden n.gy-ságu szár eS\'ZHta hallatlan olcsí áron. Vidiki mearoodelóaok a legnflgy. bb poetoMággal iotéxtotuok .1 Meg nem felelő c*ip."k készséggel felrseréltétnek. — Illusztrált ártayrékekkel és atasitá •al a mértekvevesre lagyea-ás bérmentve kililetaek.
Czipőraktár ,HANS SACHS\'hoz Bécs, I. Lichten steg I. szám.
(Hejárat a Rotheiiilm.-m.traue é. a Hol.enmatkt old.lár.ll.)
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
SAflr-gAiiMfe^Mttó. okt<iber _SQ-dljg aaggtsm. HieuMlenczeáik éTfoIy«®.
fe^ 711 II IIA TI AUV ISI!
HlráttiMk M m ■ JB í® H SS ■ K ■ ■ ■ |
4 hisibot M ■ - ■■ K ■ ■ ■ ■
ie lALAI RUlLUII I
hirdetéairt kOlBo ív j: - a
_30 .ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY." 2 «u.\'Ú.T """>
Íi.-Kanizsaváros helyhatóságinak, „n.-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanUg*l kereskedelmi s iparbank«, „nagy-kanizsai takarékpénztár", a „udamegyel általános tanító-ie«-tÜlet", a „n.-kanlzsai klsdednereló egyesület", a n.-kanlzsal tiszti önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi 8 Iparkamara n.-kanteal kSÍTáiaRrímaaya" a sábh
megyei és Táros! egyesölet hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s cs&törtókön megjelenő vegyes tartalma lap*
A 8/.S1 IS dézsmaváltság tarto/.ása tárgjábaa.
IL
Hogy tehát egy felől az ingatlanok tulajdonjoga bekeblezésévei illetékes hatóságot egj ön\'ei ü eljárást gyakorolhassanak, meghatározandó volna, hogy a bekeblezést elrendelő végzésben kimondassák, mikép az árverésnek jogerőre emelkedéséig fennt állott dézsmaváltsági tartozás törlésévei egyedül az ezen idő ntán esedékes összeg érintetlen, illetve kitüntetett ösz-szegének jelzálogi biztosításával keblezte tik által. — Ha ezen határozott kitétellel keb\'eztetik át az ingatlan, ugy az adókezelők haszontalan hirdetik, hogy minden olyas állítás, mely szerint az állíttatik, hogy vevő az árverésen megvett in gatlantól hátralékban levő és már esedé késsé vált váltsági összeget a vétel áron felül megfizetni nem tartozik, csak nép-ámítás és nem lenne a végrehajtás általi zaklatásnak kitéve, mondom: az ily ferde eljárás és alaptalan izgatásnak eleje vétetvén, mint le ngy felfelé az alap meghatározva lenne, annak elintézése törvényessé válván, szabatosan lenne megoldva.
Miután azonban mondottuk, hogy a kiszámított és egyesekre kirótt dézsma váltsági összeget a váltság kötelézett már megkapta, tagadhatatlan, hogy a be nem hajtható dézsmaváltság meg nem térítése miatt az áliam látszólag rövidséget szenved, de ez csak látszólag áll be, mert a valóságba ez fent nem áll, mert az ily hanyag és bevehetetlen adó, illetve dézsmaváltság hátrány miatt első sorban fe-laiósség alá vonandó a beszedéssel megbízott közeg, aki a behajtást elmulasz-
TÁRCZA.
Augusztának.
- 18S0. okt 24. —
Ne mondjátok nekem, hogy a szerelem Koldoggá tehet; óh ón ismerem E pokol világ kinos éjjelét, Megtépte szivem a megjött bánatom, Hugy eltűnt üdvöm sohaem láthatom ... üx óriáa kínból mikor lesz elég ?
Pokol, pokol én érzem lángodat. Csak ue kínozna egy mély gondolat; Kíá.lnám lángod égető tüzét, De mindhiába, hasztalan verem Ki a fejemből^ajra ott terem, Hogy le,kom áun.-vl jobban dúlja szét.
Hiába űzöm, agyam réme lett; Álmatlan töltöm el az éjfelet, Ugy kinoz engem, migia őrizem; Mint drága kincsét as életemnek, — Me\'yon a kiuok magjai teremnek, — llogy el ne lopja tőlem senki. sem.
Ií.
Én dud is tndom, hogy miért ngy szeretlek? Miért vagyok rabja a te ssep szemednek ? Mikor úgyis oly sok kint hos
KZ az édes szerelem,---
Nem jő viasza boldogságom, Nyugodalmam sohasem — sohasem I
Álviratztok oly sok szép csillagos éjet,
Merengő képztlaera előteremt téged,
K az én boldogtalanságom
Ott felejtem -«zomoden. — •— —
De valami azt susogja
Csöndesen, hogy fcohasem — sohasem 1
totta, mert a váltság összegnek a/«o részét. illető fedezetet könnyebb nyerni és. megkapni, mint annak részét, ha
tehát ez uton sem volna fedezhető, ott van a hátralékok ntán számítandó fokozatos kamat fizetési többlet, mit is az illető kezelők, eltérőleg szátnitva mist többletet az állam pénztárba szállítanak.
Mert vegyük csak a magy. kir. pénzügyi ministerium 1878. évi 20427. számú köriratahoz zárt kiszámítási kulcsot, mely szerint a késedelmi kamatok kiszámítása történik, igy például egy valaki, aki rész-letenkint köteles 5 frtot fizetni, ez éven-kint fu«ít 10 frtot, ha az első részlet 5 frtot az év első félévében be neín fizette, tartozik késedelmi kamatot 15 krt fizetni, mig ugyan ezen 5 frt után, ha 8 és fél év alatt, vagyis 19 részlet fizetésben maradt, már is 28 frt 50 kr késedelmi kamatot tartozik fizetni, azonfelül a részlet törlesztést 5 frt, 19-szer úgyis 95 frt, melynek 6% kamatja számitható, ha tehát évenkiut fizetendő 10 frtuak az évi 60 kr. kamatját 8\'/2 évre számi tjük, tesz 5 frt 10 kr. ezzel szemben az állam 28 frt 50 krt vesz, kétségtelen, hogy az ily behajthatlan tartozások fedezve vaunak.
Kimutatandó volna tehát az elárverezett szőlő után az árverés jogerőre emelkodéseig hátramaradt és kekeblezett tőkének lejárt részlete a 20 évi törléssel kiszámított összegtől elkülönítetten, hogy ekként az átkeblezés a bekeblezett dezs-maváitságból folyóvá tett tőkéből töröl hetó volna, mert itt a tulajdon átkeble-zéssel bírói cselekmény vétetvéu igénybe, kell, hogy az a tiszta igazság alapján eszközölhető legyen, más a szabad egyez
ó-izi szellő halk súgása álomra i.,t engemet
Párnáimra nyugalomra lehajtom a fejemet.
Hull a levél, zizegé\'.e
Ide hallik csOndesen — —
Azt súgják a kis levélkék
Énnekem, hogy sohasem — sohasem !
K. RUPFY PÁL.
Az árva.
(Folytatás.)
Az ozsona közben Peti jó kedvre akarta as egész társaságot haugolni, több talpra esett élesei is mondott, melyen a többiek jóízűt kacxagtak is, csak én nem, mert szivemet a gyanakodás kigyój* egyre marta Pillanat alatt ezer kinzó gondolatok czikásták át agyamat, Irmára és Petire nézve, majd ba éü nem ieezek itthon, gondolám magamban és Peti egészen akadálytalanul teheti & szépet Irmának, mi lesz ennek folytatása«
Peti észre vette lehangoltságoinafc, egyszeribe megváltozott és elhallgatott, szótalanná lett, 6 sürgette SzikBzait a távozásra.
J£zután a rövid idő, mit Szik9zatéknál töltöttem az iskolai ér beállta előtt, minden említésre méltó esemény nélkül folyt le.
Én ezután csaknem miuden napos lettem Kövesiéknól. Az öreg Köveaínek is megnyertem keg\\ét, fiinak nevezett. 8megígérte, hogy leánya kezére bizton számíthatok, de c*ak oly feltétel alatt, ha az egyetemi tanfolyamot jó sikerrel áttauulom.
Ki ne tanulna megfeszített szorgalommal, mikor oly szép kilátás van előtte, mityenné én festettem képzeletemben jövőmet.
Az egyetemi tanfolyamból egyet lassan lemorssoltunk.
kedésból folyó átkeblezés, ott a vevő felelés -a dézsmaváltság lejárt egész részletéért, de szeretjük hinni, mikép & bírói árverésen mint egy kényszerből eladott ingatlannál, hol az árverési feltételek a döntők, hol pozitív* adatokra vau az árverés elrendelve, hol az mondatik, hogy vevő a megvett ingatlan birtok\' határozott időben birásába lép, húzza annak az időtől hasznait, de viseli is terheit, igy tehát az államot illető dézsma váltságot az árverés jogerőre emelkedéseig az ingatlan vételára, azon tul pedig az uj vevő viselni tartozik.
Ebből folyólag tehát okvetlen snk-séges, hogy az ingatlant terhelő dézsmaváltság tőke a már lejárttól elkülönítetten tűn tettessék ki.
N.-Kanizsa, okt 9. 1880.
KuVÁTS.
Fővárosi levél.
Budapest; 188<). október 17-én.
¿Sugárnti építkezések. Terézvárosi bucau. őszi lóverseny.) .
Az örökké emlékezetes 1873-iki péuz váls g után azok, kik raeíeg érdeklődéssel viseltettek-* főváros emelkedése iránt, szomorúin tapasztalák Budapest .Avöqne des ch»mp> elyséws" jének az épü\'Ő félben levő sugárul fejlődésének megakadását. A munkában leó hazak befejezése után ciend állott be, a kiadott építést engedélyeket évről évre meghosazabitoi-mk, trjabb engedélyek pedig nagyon csekély számban kérettek. Igy történt, hogy a Un^c* a nyílt romok némi maszkirozáaára engedélyt adott egy vállalkozónak bazárokat épitem, melyek talan meg ia feleltek volna rendelleiéaük u«k, ha kissé válogattak volna az Üzl ?terabe rekben. Igy azonban ez áruciarnokok a zsib vásár vulódi mintatelepeivé váltak, valódi boi rányára a járó kelő közönségnek.
Én Kővesi Irmával minden hóaapbxn levelet váltottam. Szerelmünk közé még semmi tövis nem került«
A legboldogabb halandónak éreztem magamat, Irmára leveleiből mindig i legoda adóbb szerelmet olvastam ki. Petinek az egész év alatt is csak egysser írtam. Szegényt igen elhanyagoltam, & mit ő mégis leghűbb baráti szeretettel és gondossággal torolt vissza. Ritka hét volt, hogy egy pár sort nena irt volna Szik szainak, melyben engemet is legmelegebben üdvözölt.
Midőn a szünidőre hasa jöttünk, igen nagy meglepetés vart reám. A mit az ifja Síik-szaí már előbb tudott, osak előlem titkolta el, hogy anaál nagyobb legyen a meglepetésem. •Ugyanis Sztkas&ínak nővére a bájos Irén egy gazdag magyar földbirtokossal, és barna Julcs<, Peti nővére az ispánnal járt jegyben, ösasekelési nászünnepélyük egy napr&, midőu mi már he a loendünk, volt kitűzve«
Készülődtek is Szikszaiéknál nagyban a mennyegzőre. Julcsa vőfély éa e k én, koszorú leányának pedig Kövesi Irma volt kiszemelve.
Mintha csak mindenbea kedvemet keres* ték volna, minden ugy törtéot a mint óhajtót tam. Miután megtudtam, hogy mindezt Petinek köszönhetem, egy kissé hideg elienszen-vem is irányában alább hagyott.
Megérkezett a várve vári nap is. Sok uri fogat csak nem egymást érve, rob-igak b« as urilak udvarába. Szebbnél szebb uri vendégek lepték el as uri lakot. Julis é* qi ispán esküvőjük a mi templomunkban, Szikszti Iréné p«-di£ a szomszéd katbolikos egyházban történi mag. Ida számos uri hiatóban mentek & Ssikszai család üuatelői, mig tanoda én, Irma,
As asóla. íefoíyt 7 év a\'latt »¿¿rványosae «melkedc& itü sgy üj «ptivefi* aut2&«aki \'W-varbatlán Isosssiz időt jifcdt & BUgirat kiépité-aére. LasaaEkict azoabaa sa idéfc jofebra fordultak. A veszteségek helyiopótliaára tsjuU erővel s fokoroít ss»rgabmi*»l fc^wk boszá, ss szédelgő üíérUtektól vx á essél/6« .tartóski»dás s a kt-dv«t%őiSoo feö?^azd-»sági yisaonyok folytán ipar« cxélokr- bátortaisu?. iókí sgyf^ gyűlt a bankok é< »rék<i2tir^kbag. vánra pro-dukiivebb eibnlyezésre,
As 1879/80. éw«4 fordulöposc
allutt be a sugarutrs* i^ésvo, a jjyor« bmésjezáf örvendetes reafsyéftek n(»pj«. kisütött. As épi*-ke&ési anyag ^icwó&ága, & tvlkeknak gyújtott, futosott adózási kedvssméayok «.sofámii épn-kezéaekoak oly leedűietet eely ¿Tuiá*
noaan meglepett. Ac niei év u>?aasáü 6 bá% ké»*űlt el egyaxerre, a legnioUó augusztusi nagy ed pedig a szépség rováaára ugy un, de a sugárul fejlődésének barátjai osztatlan örömére a sugarm elején valódi aJeru»sá}em pu>sziulá8a-át hozta. tíUz ház mellett döntetett romon, & be-építetlen telkek hosszában az állváuygereadák h\'isxzu aora emelkedett. As uj épiiéai lendület az ismerteteti bazár nagy részét ia eliüaieté; s ma n^m kevesebb mini. 22 ház, — mit mondok hár, — 3 — 4 «meietes palota, márvány és faragóit kő homlokzattal van épülőben, melyek között miül fejedelmi hölgy toillőtteja közeledik befejezése felé a nemzO-i dalmü-asinhás bámu* lat tárgyát képező küldiszitést-v
Ma már Ciak az iránt téruek\' el a vélemények, hogy 3 vagy 5 év aUtt késíűUí el a sugárul, hosszabb időre senki sem saámit.
■x *
*
Nevezete».n*pufik volt e hó 17-én, olyaa nap ez, mdy 3 szor 24 óráig tart. Ugy e furcsa nap ez, .nem is hiszik talán el ? P\'d>g ugy van. Mert a terézvárosi bncsu, ESfety rendesen va sarnap Urtatik, a mulatság asoobaa már szombaton szokta kezdetét venni a tart kedd reggelig. Méréxzség erről írni, est látni kell. A Teréz tér s a uagy mező aicsaban sátor sá-or melleit valódi mézes kalács nagykereakedőkkeí, nyalánkság, mindenféle csecse-becae, bucaufia, s má\'j a közönségnek szemetazuró tárgyakkal
Julcsa \' i»páo éa as öreg molnár gazda mea-lünk. Julcsa meghitt bizonyságaif atyáea ós az öreg molnár vohak.
Mikor mi a Julcsa és az ispán eskűvőférői haza értünk, mé^ akkor Sziktzaiék vendégsi és as esküvők aem értek haza. Nem io fogadott egyéb ■ bennünket mint Peti. Julcsa és a« i*páu az esküvő ruhából levetkőzve, ki a ko«y-bán, ki a szobák rendezésében talált magának dolgot. Én és Kövesi Irma a kertbe ki «¿Altunk, egy árnyas hársfa alatti ülőhelyre leültünk. Egy darabig ssótlaoul ültünk egymás mellett, keséink egymáséba téve voltak.
Ksdves Irmám !• szakitám meg a hallgatást, hát mi mikor fogunk igy egymásnak örök hűséget esküdni, oly ünnepélyesen miot ai Julcsa.és as ispán or.
Majd kedves Gyulám — mondá Irma — ha az egyetemet végezted, as is megtörténhetik.
I>e ugy e Irma — szóltam én — azaz* daí adod addig is nekem, hogy senkié másé, nem leszesz, miot as eny ém, ha addig valaki kéretne is, ugy-e nem adod kezed senkinek.
Hát nem birod e szivemet, mely csak egyszer ól és csak egyszer szeret, Tudod, hogy vallásunk tiltja az esküvést, melyet a törvény nem követel. Biid szerelmedet azivem őszi&te tisrta forrására, mely nem fog megcsalni. Tied vagyok, hozzád vagyok :kötvs a ssereletti varázs lánosa álul. Édes e köiél, mely engepi ; hozzád köt, ketten fontuk, hogy as égbec i,-fouták e, vagy helyben bagyják az égiek szerelmünket, ast nem tudom; de azt tudom, hogy e kötelékből kiszabadulni nem kívánó . Örök legyen as mint a sir, mely egykor be fogad bennünket.
TIZENKHJ2NCZEDIX ÉVFOLYAM.
Z A L\'A I KÖ ZLÖN Y.
OKTOBER 24 én Í880.
Míg ,-aí- Jstván^iéran .panorama, ördögmalom (itt ugy hívják »Ringlspiel") kínálkozik szórakozásul. Korareggel kezdődik mára zaiw& délfelé kissé megritkul a közönség, hanem délután, ngyancsak ember legyen, aki végig tud menni az embertömégén, egy hullámsó tenger, melynek 2 áramlata van, egyik oldalon fel," másikon le. — A korcsmák s vendéglök zsúfolásig tömve", mindenütt czigány, cseh mun-kus, hárfa, gitár, zongoraverkli s tudja Isten mi néven nevezhető ó- ós újkori hangszerek hangjai töltik be a helyiségeket s «mint as ajtók nyilnak, 10—15 különféle melódia tör magának utat,-s egyesül egy ieirhatlan disharmo-niával, a feí-alá hömpölygő\' népár zsibongásá-val, melybe csak néhány „ bedicsőült * szagga* tott kántusa, itt felsikoltó lányok, ot£ batosos portékáját felmagasió és orditva kínáld házaló lármája képez egy kis változatosságot. — Este kigyúlnak a lámpák, minden sátor fényhk, a közönség pedig folytonosan\' szorong\', kiabál, vigad, mintha es igy tartana mindrg. ITéső jel,.mikor már. sem a sátrakban portéka — séma zsebekben pénz nind, kezdenek csak oszladozni, megtöltve korcsmát, kávéházat, elköltve az utolsó garast, mely még megmaradt. Oly. nap ez, melyre mindenki, készül, nagy közönség, iparos, kereskedő, házaló, vendéglős — és a zsebtolvajok,
* *
Ez a vasárnap azonban még másról is nevezetes. Ekkor tartatott ugyanis-az első lóverseny az uj versenypályán a városliget mellett. A sugárul ismét gyönyörű látványt nyújtott. Eredeti rendeltetése szerint erre hajtanak ki a\'kocsik a versenytérre a városligeten keresztül, melynek százados platánjai alatt nagyszerű utjü építettek. A milyen hosszú a sugárut, végi^ , beszegélyezve volt bámuló közönséggel, njely nem tudott eleget nésni-a szebbaél szebb fogatokonj gyönyörű lovakon és ezüsttel nehezen kirakott angol szerszámokon, a hires pesti fiakkerosok merész vágtatásán, mely-^ valódi előző verseny — dij nélkül. Néhány négyes éa ötös fogat, főleg pedig gr. Károlyi angol divatú vadász éa versenykocsija különösen feltűnt. S e látványos felvonulás tartott fél egy tói egész 3-ig szakadatlanul, hézag nélkül robogtak a kocsik a sugárui egész széltében. A mi magát a versenyt illeti, arról mindenesetre értesültek már a fővárosi lapokból s igy e helyen fölöslegesnek tartom külön megemlékezni. Itt eszembe jut, hogy járt egyik itteni lap, mely megbizott valakit, hogy küldjön távirati tudÓBÍtást a czeg-ládi tiszti versenyről. A sürgöny megérkezett, tartalma ez volt: „Verseny megtartatott, 20 lé futott, senki sem esett íe a ló-ró 1." No itt aztán megakadt minden journa-lisztikai gyártási tehetség a táviratból lOOsoroa tudósítást készíteni. Én legalább annyit mégis megemlítek, hogy „Bánk bán" (*. i. Uy nevü ló) az akadály versenyén egy árok átugráaá-nál ugy elvágta magát, hogy kitörte nyakát s kiadta páráját, a lovagja pedig ugy odavágó-dott a parthoz, hogy kis hijja volt, hogy lova példáját nem követte. — Különben nem történt semmi baj.
TANYAY GÉZA.
Irmának e vallomása után egy hossza ölelkezés és forró csókban olvadtunk egygyé.
Ekkor a hárs túlsó oldaláról jövő nehéz sóhrjtás rezzentett fel szerelmi ömlengéseinkből. Mi felserkentünk Ülő helyünkből meglátni, ki hallgatott ki bennüoket. Peti volt a bárs tülsó oldalán gondolatiba elmerülve.
Ejnye Peti 1 — szóltam én neheztelve — ez nem -volt szép tőled, bennünket végig hallgatni.
Hát oka vagyok én — szólt ő — annak, bogy -ti épen ezen fa alá jöttetek szerelmi vallomást tenni, hol ín leülve vártalak benneteket, mikor itt.a kertben séUitatok, mire ide értetek és. idejeültetek, kiesé elszunnyadtam, tudj átok,, hogy a múlt éjjel nem aludtam, a az álom elnyomott; depárbeszédtekrefelébredtem. Igy akaratlanul _is. tanúja vagyok szerelmeteknek.
Most miután tudója vagyok szerelmednek Gyula, ne\'vónd meg tőlem bizalmadat. Hidd el, egykor megfogsz győződni barátom és Irma is megfog\'győződni arról, hogy a fcid hátán több oly iga* éc önzetlen barátotok és jóakarótok, mini ez a barna gyerek nem volt és nets is lesz eolia.
Én kiengesztelődve borultam Peti nyakába\', összecsókoltam s kértem bocsásson meg eddigi magam viseleteért.
Ekkor Peti Irma kezét ragadta meg, kérderve hát itt nyerek-e bocsánatot? Irma önt mindig oly- angyal jóságunak ismertem, • bocsásson meg; Ne nézzen reám haragosan. Ugy-e megbocsát?
Patakigéza.
(Folyt. k6v.) . .
Az alsó-ausztriai iparkiállitAsről,
(Eredeti t»dÓMtá«.j
Bécs, 1880. ér» okt. hó 12 én. .
(Folytatás és vége.)
Ausztria1 egy reményteljes iparágnak matatja magát a cementáruk gyár tása-nem esi -tésében, mi Neumüller József bécsi gyárosnak köszönhető (gyár: 4. kerület, Wienstrasse Nr. 3.) — A szemlére érdemes kiállítás aastalt, virágtartót, padlózati- és falíedő lapokat, sírköveket stb. tartalmaz cementből, mely a csalódásig hasonlít a valódi kőnemekhez. — Neumüller etablissementje --» legnagyobb a maga nemében és megérdemli," hogy megemlít aük, miszerint a Jury a nagy érdemek elismeréséül a nagy arany éremmel tüntette ki a czég ¿önökét.
Az Union-építész társulat és a tiroli tnár-vány és porphyrtársaság, Ganzurohl, Riehl és társuk kiállítása a legelőkelőbb kiállításokhoz sorolandók. — "Az Union -építész" "társaság mannesdorfi és breitenbrunni köveket, részint nagy nyers törzsek alakjában, részint igen szépen kimunkálva és igen szép tárgyakat fehér márványból állított ki, melyek között márvány szobrok ós az ékes márványpad a rotundában méltó helyet foglalnak el. — Továbbá a 300 mázsányi sulyu nehéz oszlopok elrakását ábrázoló alakzat a parlament épületénél és ehhez használt néhány nagysága és szerkezete által kitüntetett bzerszám kiállítása. — A kiállított építkezési tervek ama házakat ábrázolják, melyeket az Union-társaság a parlament épület közelében és környékén saját számlájára épített. — A tiroli márvány és porphiertársuiat Ganzvrohl, Riehl és társuk egy 200 mázsa nehéz tuskót állítanak ki, 14 és 15 láb hosszú lépcsőket, vaiamint faragott és csiszolt lapokat sterzinger márványból, azután nagyobb lapo kat porphyrból járdaflaster számára vastagabb szükséglettel, — fedők," tüz és betörés ellen biztosító védpajzsok, leginkább alkalmazva pénztárlakások és kincstárak ez ám ara. — Pompás asztallapok serpentinből és azine tiroli márványból kiállítva és igy egy gyönyörű képe van itt a Tirolban létező nemrjebb épület köveknek. — Az Union-társaság és a tiroli Ganzwohl, Riehl éa társuk közti viszony .azon helyzetbe hozta utóbbit, hogy a parl&ment, egyetem és ca. kir. udvari Borgszijházhoz ez épületköveket szállítja éa a társaság ma már nagyobb szállításokra is vállalkozhatik, — Az Union-társaság acs. kir. keresk. minislerium szakiskolájának meghagyta, hogy szak férfiakatneveljen, hogy tekintetbe véve a jeles laasi kőanyagokat, a külföldnek concurrenziát nyújthasson. — Az Union-társaság a bécsi 1873-iki világkiállításon a. haladás éremével, a párisi 1870-iki világkiállításon az aranyéremmel ós a jelenlegi 1880-iki bécsi iparkiállitás alkalmával disz okirattal jutalmaztatott. — A társaság jelenleg a legjelentékenyebb monumenta! épületeket vezeti Bécsben, itt vannak: a parlament-épület, az uj tanácsház, az igaz*ágügyminis-terium és több privát és nyilvános épületek. — A társaság saját hegyszakadásaibÓl, mint Breitenbrunn, Mannersdorf és Sommerein a Lajtahegyen, — nagy mennyiségű kőanyagot szolgáltat ki.
„A végén durranik az ostor!® — mondja a magyar közmondás.
Igy vagyunk az alsó-ausztriai iparkiálli-tással, hol eddig a bámulatos hazafiao összetartás, kitartás, rokonszenv ós barátság ütött tanyát. —
As iparos kiállítók elégületlensége oly Dagy fokra hágott» hogy az elégületlenek egyike sem mulaszthatja el azt a sajtó terén is megmutatni ; a Jury több helyen igazságtalanul ítélte oda az érdemeket.---Nem kell soká
keresnünk hol a hiba, mert nemcsak az osztrák ipartárgyak kitűnősége kezeskedik jólétükért, hanem a mindenek iránt Bemleges és . közönyös bel- és külföldi sajtó képviselői is djcséróleg szólnak mellette. -— De ne gondoljuk, hogy az osztrák és német sajtó patriotismusHÓl dicséri a hazai gyártmányokat, ezt joggal teázik, — mert az egyes kiállítók más világ- és iparkiállitások alkalmával a külföldön is¿néltó jutalmat nyer tek. — Igy kétséget sem szenved az, hogy a Jury egyes tagjai nem azakférfíakból van ; választva, akik a reájuk -bizott feladat megoldásának megfelelni képtelenek; — mert azt semmikép sem lehet róluk feltenni, bogy boszu-ból nem jutalmazták a kiállitókavkellőieg. — A bécsi napilapokban alkalmunk volt majdnem naponta nyilatkozatokat olvasni, mint:
A kiállítási Jury által czégünk ¿számára odaitéll kis aranyérmet, mint czégüqkböz nem illőt ezennel visszautasítjuk és az indokokat a kiállítás elnökével tudatjuk.
Vagy ;
A kiállítási Jury által nekem odaítélt díszoklevelet minden indokolás nélkül visszautas: tom éa minden további díjazásról lemosdok.
És méz számtalan ilyen nyilatkozatokat lehetne e helyen felsorolnunk, mi a keserű hangulat mellett tanúskodik és semmi esetre
sem képes az iparosokat Jelkesiteni, holott erre Ausztriában, hol az ipar a fejlődés és virágzásnak örvend — nagy.a^íikségük van. — A kiállítás okt. 15 ón zárandó volna, de megakarják e hó végéig hosszabbítani, — de felette sajnos, hogy máig —• 3 nap a zárás előtt — nem tudtak még határozott megállapodásra jutni. —
Figyelemmel fogjuk kisérni ezür zavarok kimeaetelétSZOMMER SÁNDOR, épit&zettan hallgató.
A soproni kereskedelmi s iparkamara kőiéből.
-1880* Hirdetmény..
A földmivelési-, ipar- ós kereskedelmi magy. kir. ministerium a kamarával azon észak és dél-németországi czégeket közölte, melyek nagyobb mérvben gyür^ölcskereskedéat űznek.
Ezen czégek jegyzéke as érdekeltek által a kamarai hivatalban megtekinthető megkeresésre másolatban ki is adatik. Sopron, 1880. ckt 20. A kereskedelmi és Iparkamara.
és
IJoJyi hírek. — Zalavármegye tisztikara,
mély
részvét érzetével tudatja méltóságos Ürményi Ürményi József urnák, cs k. kamarás és Zalavármegye főispánjának f. évi oktober 20-án reggeli 3 órakor élete 73-ik évében szívszélhűdés következtében történt rögtöni gyászos elhunytát. — A boldogultuak hü-t tetemei f. évi oktober 22 ón délelőtti 10 órakor tétettek a zala-pgerszegi plébánia templomban tartott gyász jsteni tisztelet után, örök nyugalomra. Áldás emlékére, béke hamvaira! \\ — \'Ürményi József Zalamegye fő | ispánja f. hó 20-án az éjjeli vonattal BpestrőL j haza érkezvén, Szt.-Iván és Zala-Egerszeg közt hirtelen tobszuI lett, miért is kocsisát a lehető leggyorsabb hajtásra ösztönözte. A koc-us sebes vágta:va éri haza, s a főispán; noha nagy fáj dalmat érezhetett, mégis Önerejéből lépett ki kocsijából, s meát fel szobájába, hol rögtön a dörzsölő keztyüt, melyet többszöri szívgörcse alkalmával szokott használni, elővétetvén teljes erővel dörzsöltette mellét. Ez alatt házi orvosa is, Df. Háry megérkezett, kinek — mellére muta\'-va — nagy fájdalomról panaszkodott. Dr. Háry orvoa még meg sem vizsgálhat a a b>ijt, már is a szenvedőnek keze, melyet a fáj dalom miatt szivén tartváii, lehanyatlott, megszűnt élni. Szenvedése alig 10 perczig tartott. az orvos szívszélhüdést constatált. Már a nagykanizsai indóháznál is rosszul érezte magát s mig a gyorsvonat után, roelyeu ide érkezett, a bécsi vonat megindult volna, a* első osztályú váróteremben lefeküdt. A terjedelmesb életrajzot jövő számunk hozza. — A fényes multu férfinnak temetése, illetőleg be-szenlelése Zala-Egsrszegen f. hó 22 én d. e. 10 órakor, történt. Ezt megelőzőleg a plébánia templomban ValO órakor gyász isteni tisztelet tartatott. Megható képet nyújtott a templom hajójában felállított katafalk, a boldogult családi czimerévei ékesítve, számos gyertya fényétől megvilágítva s a diszbe öltözött megyei katonák által körülvéve. A gyász isteni tiszteleten jelen voltak az elhunyt fiai és unokái; a megye tisztikara számos, részint helybeli, részint a vidékről érkezett megyei bizottsági tagok kíséretében, a kir. törvényszék, kir. ügyészség, kir. járásbíróság, kir. mérnöki hivatal, kir. pdófelügyelőség, kir. közjegyzőség, kir. tanfelügyelőség; képviselve voltak továbbá Zaia-Egerszegról a város, az önkéntes tűzoltó egylet, az izr. hitközség; megjelent a tűzoltó csapaí zászlóval tisztikarának vezetése mellett; a polgári, felső uép és népiskola tanitói, testületei növendékeikkel együtt jelentek meg. A hivatalos testületeken kívül egyesek is, főkép a nők köréből szépen valának képviselve, ugy hogy a díszes éc tágas egyház wufoláaig tele volt. — A gyász isteni tisztelet után a tüldöttségek a száilásházhoz mentek, hol a kapu alatt volt felállítva a ravatal. Az ércz-koporsó alig látszott a szebbnél szebb koszorúktól, melyeket a gyászoló család, társulatok éa egyesek tevének a boldogult ravatalára, ezzeí akarva szeretetük, tiszteletük és hódolatuknak utoljára kifejezést adni. — Koszorút tettek illetve kü döttek a ravatalra a gyászoló ccalád tagjain kivül Zála vármegye tiszti kara, a kir. törvényszék bírói kar, a vörös kereszt nőegylet, szegény nőegylet, önkéates tűzoltó egylet, Rosenberger Sándorcé, ebő magyar általános biztosító társulat, Duna gőahajó^ási társulat sat. — Beszen teles után még egy -óra folyásig a virágokkal elborított koporsó szemlélhető volt. Felesleges mondani, hogy igen nagy volt a szorongás; mindenki akarta megszemlélni utoljára azon koporsót, mely egy érdemekben gazdag férfiú porladó hamvait fedi. — A holttest még 22-én az esti vonattal Vasiba szállíttatott, hol a családi sírboltba lesz eltemetve. — Áldás és béke lebegje körül porait!
— Hazafias intézkedés. A nagy. kanizsai kereskedelmi ifjak öok épiőköre okt. 17-én tartott öWsrfben elhatározta, hogy az eddig pémet njelven.tartott tanfolyam ezentúl magykr lesz, s hogy az egyletben csupán magyarul fognak társalogni.
— JPersely. Az országos magyar gazd-asszonyok egyletének árvaintézete javára szóló 331-dik számú persely szerkesztőségünknél van letéteményezve. Alig van nemesb cselekmény, mini telhetőleg segélyezni az árvákat, kiket csak a felebaráti szeretet ment meg az életnek, s e szép erény gyakorlására tiszteletteljesen felkérjük olvasóinkat, hogy adandó alkalommal e persely tartalmát gyarapítani kegyeskedjenek. Bármily csekély adományt szívesen fogadunk.
— \'A nagy kanizsai kereskedelmi és iparbank nov. 21 ón rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy az alapszabályok módosítása.
— A pTÁrscL8kör\' vigalom-rendező bizottsága szervezkedő illésében elnöknek gróf tíugonnay Kálmán, jegyzőnek Lovák Ede és pénztárnoknak Weiss Zsigmond urakat választotta meg F. évi november 6-án rendezi első tánczestélyét s minden két hétben folytatja. Szilveszterkor — mint rendesen — tombolával egybekötött tánczesiélyt ad. Szándékoltatik több hangverseny rendezése is. Ezek szerint társaséletünk élénkítéséről gondoskodva lesz; a sTársaskör" által rendezett estélyek kedélyes-sége, 8 fesztelenaóge fokozni fogja a czél elérését.
— Dr. JSÓmer Florls kitűnő régé szünk Alsó-Lendvára érkezett s nem Nagy Bajomban van, mint a fővárosi lapok közölték. Megyénkbeni léte alkalmával Zalavároti ása> tásokat eszközöl. Előbbi levele hozzánk Tou louseból, utóbbi már Breaciából érkezett s a jeles férfiú, hálaistennek jó egészséguek örvend.
— Bűvészet. Gottlieb Emil ügyes bű vész Kaposvárról Nagy-Kanizsára érkezett s ma vasárnap a „Korona" éttermében tartja előadásait. Jó humora által gyakorta megnevetteti a közönséget.
— Véres verekedés volt a mult szombat és vasárnap közti éjjel két keszthelyi pénz ügyőr és dohánycsempészek közt Kustány közelében, melynek vége az lett, bogy a csempé szek a szemlész elfutasa után magára hagyott Pataki nevü keszthelyi pénzügyőrt egészen összevervén, tídább állottak. Patakit másnap a szemlész kocsin ssállítatta be Keszthelyre. A tettesek nyomoztatnak.
— Az első áXdozat. F. évi okt. 17-én nt. Fehér Lajos mutatá be első áldozatát az Urnák szülőhelyén Sümeghen, a plébánia templomban. Az egyház szokottnál népesebb lőn, fényes segédlet emelt« az ünnepélyt. Manu ducior tisztet helybeli plébános ft.Fehér József ur teljesíté) szónoklatot pedig tt. Rhédey Gyula, szentszéki jegyző VeszprómbJl, tartott. A nagyhatású beszéd Krisztusnak ama szavaiból fejtetett ki : „Ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föpi sava". Bevezetésében kiemelé az első áldozás érzetét, hivatkozva nagy NapoIeonra, kinek mondatából idézi* „Teljes életemben legboldogabb voltam első szent áldozásom alkalmakor". További fűzésben be-bizonyitá mennyiben alkalmazható a moudütt alap ige: világ világossága és föld sava a kathohkus papra. Végül mrdőn az uj áldozárt fontos hivatására figyelmezteti, imádkozni hivja őt fel: az egyháx feje a pápáért, Veszprém egyház püspöke én elődjeért; továbbá manuduc-torja, az összes papság — a szónok — szülei — minden rokona barátai, sőt ellenségeiért is. A logicai rendben egybe állított, szónoki ihlettséggel moudott szett baazéd után bevégezve az uj áldozár első miséjét; megáldoztatta jelenlevő édes BZüleit és.nővérét, — áldást os-z tott a segédkező papságra, rokonai és a nyoszoló képen szereplő Tukach Vilma (Sümegh) és Nagy Mariska (Vita) úrhölgyek, — valamint Bzámos ájtatos hivőre. Az első áldozat be van mutatva, az áldozárnak eok boldogságot kívánunk uj életpályájára! B,
— Elfogott gyújtogató. Lapunk utolsó előtti számában említettük, hogy Kösz-vényesben e hó 6 án déli 12 órakor tüz ütött ki, mely számos épületet s igen sok takarmány t hamvasztott el. Köazvényesben a mult évben is volt ily nagyobbszerü tüz, s akkor is ssámulaa család jutott tflökre a tűzkész által felemésztett vagyona elvesztése által. A szerencsétlenség által ennyire körülveti község lakói a tüz keletkezését szántszándékos gyújtásnak gyanították. Gyanujok csakhamar eredményre vezetett, amennyiben egy 14 éves, Bálás Rozi nevü leányt, kire a községnek gyanúja volt, befogattak. A leány, —- ki jelenleg a keszthelyi , kir. járásbíróság börtönében vizsgálati fogságban van, — töredelmesen bevallotta, bogy valamint a jelen ugy a mult évi gyújtogatás* is ő köpette el.
— A part agyonütött Kembelyen egy 11 éves Csák (Lukacs) Anna nevü leánykát, ki szerdán délután az úgynevezett „murvás gödroku-höx ment agyagot ásni. A leányka hazulról délután 1 órakor távozott el e csak
tizenölenczedik évfolyam
zalai közlőn?.
OKTOBEE 24 én 1880.
esti 7 órakor lünt fel a gond« (?) szüléknek, hogy kis leányuk még nem jött haza. Elindultak kérdésére s csakhamar l<4 is találták egy leomló part alá temetve. Holttestét kiásva haza
szállították.
— Hangverseny tartatik m», vasárnap a „Saarvaa" diaítermében négy jelea mü-véeznJ ilial t. i. iloser BerU a., Heim Roza k. a., De Camilli Dolore k. a. éa Palmer k. a. A 3 első énekel franczia, magyar é« olasz nyelven, utoljára nevetett müvééin« pedig zungo rálik. Felhívjuk a műpártoló közönség fi. gyeimét.
_ Jiövid hirek. Krebs Vilmos tabi
gyérryszerész meghalt. — Sompsich Pál 50 írttal alapító tagja lett Bpesten a aomr\'gyi ifj. kör-
nefc _ A fővárosi iparos kör hangversenyeit
Ságh József, a színi elíadásokat Tanyay Géza t. munkatársaink rendezik. — A fiumei tanoda
segélyalapjára eddig 580 frt gylllt be. — As
állé és tengeri hadsereg 113,477,437 frtba
kerül. _ A kalocsai érsek peatmegyei birtoka
uiin 70 ezer írtnál I8bb évi adót fizet. — Kába Hidvégen okt. 4-ke helyeit okt. 28-án pótvásár tartatik. — Somnskeií a lőcsei lopás ügyben elévülés folytán felmentetett. —Berkes Kálmánéit Stotiearlban hangversenyeznek. — Temesvárolt „Délm.gyarországi L»pok"-at inditott meg Áldor Imre. — A lengyel ifjakat n.gv lelkesültséggel fogadták Bpesten i». —
KI nyert?
Szebeo okt. 20-án: 41. 53. 56. 29. 46. Prága „ , 53.75.14.21.50. Lemberg „ „ 79. 83. 50. 47.69.
Irodalom
— Rautmann .Magyar Leiikon\'-iból megjelent a 64. 65. ftzet, f. nyesés szóig terjed.
! Melléklete: Pulestina térképe és csillagászat, j Ára 30-30 kr.
— pTizzai Virágok\' czimen Borosa Vil-! mos K&rczagon betenkist megjelenő szépiro-} dalrai lapot indít meg. Ára a tartalmas lapnak ; egy évre 5 frt. félévre 2 frt 50 kr.
Vegyes hírek.
— Érdeket mai számunkban id. Heckscber Sámuelnek (Hamburgban) szerencse hirdetménye. Ezen ház az itt és vidéken történt nyeremények pontos és titoktartás melletti kifizetése által oly jó hirb*n áll, hogy mai hirdetésére már e helyen mindenkit figyelmeztetünk. Csakugyan bú alkalom nyílik a nyerni vágyók nak szerencséjüké: próbálni. Egy másik bankház, Kaufmann éi Simon hamburgi czeg hirde téaére hívjuk fel a figyelmet; szó van abban errdeti sorsjegyekről, melyek főny eremények-kel bőven el vannak látva; ezen sorsjegyek nálunk is gyanithatólag kelendőségnek örvendenek. Ezen vállalat méltó a teljes bizalomra, miután állami jóiáiiással kezeltetik b a czég szoliditásáról országszerte hires.
— Négylábú csirke. Unicumot kapott napokban a nemzeti muzeum természettéra Budai Antal dezséri nyitraraegyei birtokostól. Az ajándék egy kis csirke, melynek tökéletesen kifej lett négy lába van. Két lába rendes, a másik kettő ptdig a szárnyak helyén van kinőve. A kikelés után a cnirke alig élt egy napot és azu tán borszeszben felhozták a fővárosba.
— Az Bszi buza vetésére nézve egy amerikai gazda következő tanácsot adja: Mindenekelőtt fogasolni, fogasolni és ismét fogasolni kell a talajt, mielőtt a vetőmag bele kerülne. Ha könnyű homokos a talaj, akkor czélszerü a vetés után meg is hengefezni azt,
ide ha agyagosra hajlandó és kissé göröngyös s, a vetés előtt kell azt meghengerezni, s aztán gyönge fogasolásra ✓etni a búzát, ez esetben végül könnyen beboronálván azt.
— üj vtloczipéd. Feszi László fővárosi tanár olyan szerkezetű kocsit talált fel, hogy azt egy ember képes önsúlya által mozgásba hozni és pedig oly mé.-vben, hogy minden erő megfeszítés nélkül óránkint 30 kilómétert ▼agyi» 4 mértföUet haladhat. A találmány messze felülmúlja a már meglevő két és háromkerekű veloczipédeket használhatósága és egyszerűsége által. Az eddig használt e fajta jármüveknél hosszabb tovamozgatás által az izmok túlságos működések folytán elgyengülnek, a hajló efő csökken, minélfogva gyors fcimjrüiés ulán a jármű is hasznavehetetlenné : válik. Az emiitett uj találmány ellenben semmi fárasztó tevókenység-t nem igénjel a rajta ülőtől, mert- az csak önsúlyát adja át nujd a j> bb, majd a ballábszár közvetiiése által a lend keréknek.
— üj gyükoló-gép. Amerikai lapok szerint New Havenben oly ágyukkal tettek kisér- , leWket, melyek egy perez alatt 12,828 golyót képesek szórni. A gyilkoló szert „békeszerző-nek^ nevezte el a feltalálója, mert arról van meggyőződve, hogy mihelyt ezen gyilkoló géppel vagy ötven lövést tesznek az eliecrség közé, többet nem lesz mit lelőni, s a béke helyreáll.
— Adohdny hatása a fogakra. Az „Oden-talgical Socyety of London" előtt, dr. Hepburn a dohánynak a fogakra való hatásáról tartván értekezést, mint a Közegészségügyi Kalauzban olvassuk, azon nézetet nyilvánította, hogy a nikotinnak határozott jó hatása van a fogakra, mintán a dohányfüst alkalicus tulajdonsága a száj minden savanyos váladékát raegközömbö siti s e mellett a nikotin antiseptícu* természete a fogszu által a fogürben előidézett rodhadást megakadályozza. Hepburn ezenkivül még azt is hiszi, hogy a fekete lerakodmány, mely a
szenvedélyesb dohányosok fogain látható, a dohány füet szenéből áll s miután legtöbbször a fogakon oly helyen rakodik az le, ahol a fogszu sokszor felszokott lépni, s amely helyek a fogak tisztításakor legkevésbbé érintetnek a kefe által — mintegy külaő ovó takaróképeu szolgál a fog elromlása sllen. A dohány továbbá bizonyos fokban a fogfájást is csillapilja, mire nézve például felhozza azon tény t, hogy a tengeré-izek aránylag a legkevésbé szenvednek főfájásban, mivel náluk nsgyon divik a dohányrágás, a — bagózás.
Hivatalos placzi árak.
Nagy-Kanizsán, 1380. okt. 20.
100 kilogrammjával számítva.
Bn«a 11*—.—-12-— Rozi 9--10—. Árpa
7 — —8 50. Zab 6 — .—7.—. Kukoricza 8.—- •—. Burgonya .3 —. —. Borsó •—.—30 —. Lencse — — —28-—. Bab .-—10.50 — Széna -—.—1 70. Szalma 1-20.
1 kilogrammjával szimítv*.
Marhahús 52.—.66. Juhhoa -—.—32. Sertéshús 60-—.—. 8*alonna •—.—86. Disznózsír •—.—92. Vörös hagyma -_._16. Poghasymi. -_._8o. Crekor •—-—í^O. Bor: —1-3\'J. Paprika 1—.—. Szappan •-.—40.
1 Hievjérel számítva.
Ó bor 32-48 kr. üj bor 20-28 kr. Páiinea 48 kr. Ecset 3 kr. Kiadí* :
FAfcKAS,
v. piac& köcywese\'iS.
Szerkesztői üzemet.
43!5. B. L. „A nSí riíág esü* köszöietiel
vettük, egy a ¿mar aronhzn n»ra l.öfiöíhetjúk.
4313. 8. S. Már tév!.ra*ilsy értesültünk 4SK. 8s. Győr. Intézkedünk ■6315. 3z. K. Bpest. Várjak bsesei válaszát. 4316 Ss. L, Bges*. intézkadéseirt ssíves köszönet, áíag-ás levelet irtuaí:.
43L i;?. tábln Ogyébcíii helyreigaxítáat lapunk jövó es-ima bosia.
Felelj 3zerke3y.tó; &áísn3 Ufa*.
£ X Ft ID E T £3 S
E K.
W
ily feltűnő «IcHÓitái; még neiu Jelezett, mint .
Székesfehérvárott a „PKOFETÁHOZ"
< i \'/, ssines abrosz H ozlmzett tuIajdonoBónáJ.
Saoooaooocxjaoaooou === tcabbi, |t s xj ift & ö ist y (tislbqhamm.;
Rögtönözve tudósítom a n. é. közönségft, hogy az előrehalsdt idény végett nyári kelmék és más egyéb czikkek feltűnő
CSOD-BECSLE8EN A I, II I, I
árak végleges gyors eladásával letten szirrsé P. E- gyáros által megbízva, kivel szorxCdésem akként egye kő, hogy tengerentúli szállitmínyát legfeljebb -40 nap alatt okvetlen elárusítani feladatommá teszem, tehát itt a jó alkalom hogy a világi hírnévre szert tett „Próféta\'.\' czimü tclajdooosíhoz SZÉKESFEHÉRVÁRRA folyamodjék a n. é. közönség, bárki is a legkevesebb pé.izért bevásárlását föltűnő olcsón fedezheti ne késsék tehát senki e sorok áttekintése után azonnai megbízásait eszközölni, mert ily csodálatos olcsóság a XlX-ik században nem fog ismét kínálkozni, daczára, hogy a késtlet óriási, .a tö megt\'s megbízások azt kimerítik, azért azokat mielőbb eszközölni kérem. _ Kiváló tisztelettel
Kizarolagoa tóraKtar: E I B I S C H Pl.
pnliitaikapu-utcza _ o „Prófétához"
ay volt S 2 E I V A L D-fóle ház. "W székesfehée váeott.
2000 rőf Pekkingi eevirt 3000 rőf Marzilini
tm Re ndfcl vüli
RakakelBéUd.
Ezel5tt Most i Ezelőtt MosL
—.85 —.29 1&000 rSf Ksmargó......—.38 —.14
—.65 —.25 I 1000 rőf minden KinbtG Kamgaro — 85 — 38
olcsó ltlTOnat. ^M |; C fitosokból.
Ezelőtt Most
4fOO rőf francsia ercton de Milflör —27 —.15 3000 rőf valódi ao*ol cret.-.n . . —.45 —.25 6500 rőf valódi .xegodi foitő . . — 35 —.16 3200 rőf szegedi festő do MiiflSr . —48 —,2< állított áron "M
Ezelőtt Most.
2000 rőf braailiai oiford .... —.42 —50 8000 rőf lagnebexebb aDgol . zefir
oiford.......—.55 — .29
1 vég 30 rőf «/, BosontbaU gyolcs l vég 30 rőf sziléziai gyolcs 1 véf 30 rőf •/, télcxórna vision
Ezelőtt
6 50 9 S0 8.85
ByolcuUóI
Most.
Hgoazen les
a második leltári kivonatból.
3 67 4.80 4.26
1 vég 30 rőf val. nebéz Sle.inzsr 11 50 5.85
Ezelőtt Most
1 vég 30 rőf »/ SoUer-file borvámon I2.e0 6,50 1 vég 30 rőf \'/, val. feh. st. kreas 14.70 6.90 1 víg 30 rőf »/« fehírilett kreas 1H.90 9.75
Kaasviszaekbqt Ezelőtt Most | 1 vég 30 rőf »/ e. cliffon 9.90 6.40
1 vég 30 rőf V, finom B; cbiffon 14 50 7.40 1 vég 30 rőf Vt esinvat febér gradl 11.50 6 90 1 vég 30 rőf \'/, floreizdorfi ksnavisz 5.20 8.76
Kzelőit Most.
1 db 7/4 aziues morva abrosz 1 15 —47
1 db "/* kzrlsbcrgi feb. v szines abr. 2 75 1.50 1 db Icj, szines r. feh. rumb. abrosz 4 80 2.25
KalSoöseV fioyeláezteteB i ».érd. közösseget t 3-dlk leltári klvonstonrz, mely fehér ét szines ahrsszokbál, szalvéta és tJrílUzókböl álla«: 1 1
...Ifu II..1 Rr.Ií.t! MtMt.
Ezelőtt Most 6 db fehérített pápai szövésö szalvéta S.50 1.50 6 db damaslirosott pekkingi szalvéta 3 90 1.85 6 db íehéritétlen m&lhausi törülköző 2 «0 1 35
1 rőf Dobles selyem féket. 1 rőf grodenspi Feills
1 röf 5\'; 1 rőf 6\'
4. fekete tereo í. fekete alapio terno
Ezelőtt Mos,. I 2.90 1.45 3 80 1.60 |
Ezelőtt Most. :.2S -.45 2.80 —.75
Ezelőtt Most. 6 db mQlhansi fehérített törillkíző 2.90 l.«5 6 db forslsberr damast tSrttlkőzó 8.90 1 85 6 db valódi njmburger zsebkendS 1.88 —.95
.\' Fekete és szines selymek hallatlan olcsó áron ! \' Ezelőtt Most
Fzelőtt Most
1 vég 30 rőf Vs amsterdacni kanaváss 11 50 6 .75 1 vég 30 rőf v.rnmburgi kanzviaz 16.50 730 1 vér 30 röf legnehezebb naakiog 16.50 7.60
Ezelőtt Moil 6 db legfinomabb rumb. zsebkendi 3 90 1.65 12 db finom betilt v. ezéraa.-zsebkendő
szines széllel 3.50 1.50
db \'
Ezelőtt Most
1 rőf csipkefüggöny —55— 25
1 rőf igen finom gipar csipkefüggöny 1.50 —.55 1 tM vir. v. csíkos glanc perkál I db gyermek eretón paplan 1 db gyermek czsmir paplan
Ezelől Most.
1 rőf valódi Gogreo Faille « 40 2 25 I 1 róf Faille de P.ris minden színben 6Í0 1 85
1 rőf legnehezebb fekete süss 3 95 1.75 : 1 db */4 f.-kete aüas selyem kendő 4.80 1.8\'J
mrn- Fekete terntast, li»zter«l«et. rtpuíinet. «ár «z íszi ivaúr. Is Igei me ejes ajirtllatj«. ~fm Ezelőií MosL II Ezelőtt Most.
1 röf 5L szines doth tsrnok minden !| I röf «|4 fekete lnstré -.55 —.25
színben a moU.nl divat szerint 1.90 —.68 || 1 róf «1, igen finom lo tri -.»5 l
IIUtolBÓolóttl nagyon x© s z á, 11 11 o 11 ét, r Jeg y z © m !! Paplanok, matráczok csipkefüggönyök, fflamperktfok, színes és feliér pargtietokból. —-
Ezelőtt Most.
í db «/» »alódi fekete nobles kendő 4.50 1.70 ■ "" Vs esinvat sely. kendő szél. nélk. 1.90 —.88
i: rőf 1, virágos fekete lOstré
E3
Ezelőtt Most. 1.10 —.45
1 db valódi Af\'ik matrácz 1 db now-yorki Afrik matricz 1 db kitíioü lósrőr matrácz 1 rőf ScbnQri parqnet
Ezelőtt Most. 9.80 4.50 13 80 5.25 32.50 12.50 —.40 -.25
1 rőf szii.ei bécsi parqnet 1 creton paplan 1 ®u törők creton paplan 1 török creton paplan
(152
•J
1 garn finom maoeetts-gomb 1 db. országos kiállítási kendő 1 pár kis gyermek-harisnya 1 db finom penecíro« tollkés 1 db finom gszír nyakkendő
Ingyen 60 frt. bevásárlás után I -f szépen disz. ké« mha.
—.45 —.24 1 80 —.90 2.80 145
W XJtolsó feltűnő o l o s ó leltári
" py. Ja különlegességekből! Ezer. czikkeken potom áron túladok.
Ezelőtt Most. "
2000 róf kávésain vzgy fekete bár-sonv vagy patent férf- vagy női
rnh\'ákra \'.80 -.70
1 garnitnr. rip.-t.ritS 22 50 9.50 1 róf •[, szélei kitínő őszi vagy téli
gyapjaszövet 8 30 1.85
Ezelőtt Mo»l í Ezelőtt Most.
— 30 —.16 I * , bécsi piros paplar. csak 2 45
csak 1 85 1 casmir paplan minden színben csak 2.95 csak 1.95 1 lci, casmir paplan minden szinben czak 8.60
csak 2.35 1 rőf piqnet-bzrquet —.55 —.88 1 rőf kittlnő külföldi azineu parqnet —.45 —27 Kivonat
Ezelótt Mu -t. csal 4 kr. „ kr.
5 kr. 8 kr S kr.
1 rőf 11, széles sima vagy koczkás
téli gyapju-kelme kabátra 1 db. chiffon férfi ing 1 db. msdepolán cbiffon ing gallérral
vsgy anélkül 1 db. szines angol eretor-íng
Ezelőtt Most ! Esalőtt Most
I 1 db. angol színes ing. virágos, kocz
6.50 2.25 I kis vagj csikós 2.90 1.65
1 90 —.85 1 db. zefir oiford ing 2.80 1.20
{ 1 db. brazil, ejészon finom oxford.ing 3 50 1.75
1.60 ; 1 db. nagy a!s. nadrág sziléz.gyolcsból csak 85 kr.
—.80 [ 1 alsó nadrág amer. bőrvánonból esak 95 kr.
2.80 1.85
Záradékul ngyelmeztetem a helybeli ás vidéki n. é közönséget ha valamelyik czlkk nem tetszése esetén, *•: a legké.zséges.b-
ben kicseréltetik ; vagy a-pénz vi»zaad.;ik ; megjegyzendő s visszaszállított portékát frznco kell hozzám .«II,Un:.
A megrendelő közönség kéretik 8 czimet És a tesuü xagy posUl állomást és az utolsó postát Tilágosan megírni, hogj- hátrány ne történjék sem egyik, sem másik részére.
Inffyen 80 frt bevásárlás ntán 1 finom téli nagykaodő.
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 21 én I88Ö.
3a- I n 33 EI T S S E
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és Iflzoliószcrek gyár, harang
és
érezőntőde
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang k tűzoltászatl és Tizmütészeti gépek készítésére; • gyirr.l kapcsolatos vixmütészeti osxiálv a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag honi mnnkpero alkalmazása mellett, minden cuin.k megteleli szivattyúk és kntak kjuiuatn-k.
pf Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bermentesen szolgaltdtnak.
0V -A. gyréur fi.ó33C"t©ler>© : Kolozsvárott, belmnnosUir-rUcztt ÍZ- sztim alatt létezik.
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
Családi csokoládénk
csak akkor TalódI, ha aláirksnnkon kiről Tan al-
Ara a jó minőségűnek „ , finom „ ■ „ , fiuomabb „ , „ legfin. d
ifixL^U^i-
minden csomagon fenti még ezen védjegy kalmazTa.
»irg» papírban 1 r« r.0 kr. róTBvsxin „ 1 „ 7ll „ töld . I . SO .
febér . 1.1—,
Raktár Nagy-Kanizsán : Rosenfeld Adolf és Strem & K\'Bin urak kereskedésében. (■,&:> :,_•)
ECealteiiy
u t i f ű-m el 1 czn k ork á k,
a tfidó és mellbajok, köhögés, fojtókohőgís, rekedtség és tödőhnmt biztos gyógyszerei.
A tcrmészi t által a szenvedő emberiség ja\\ára teremtitt megbecsülhetik k\'skcny utiffi azon már ediiig fe7 n m deiitett titkot foglalja ^^^^ ic^rj*-. magúban, miszerint a gége és légcső rendszer ^B^yl jT At\'f¿7 gyulladt nyak hártyájára valA az\'mnali gyors és Wgf }
enyhítő hatás gyakorlásával az illotő hetejr Mérvek gyógyulását minden tekintetben lehit leg elősegíti.
Miután gyártmán*. unknál a czn---—
kor és kesktny utilfibőf tiszta vegyfl- t^ lékről kezeskedünk, különös figyelem -
be ajánljuk hatóságilag bejegyzett végjegyünket, sat. dobozon levó aláírásunk»!, mert csak ezek ig utolják annak valódiságát.
Schmidt Vietor & fiai.
cs. kir. szali. eárosot Bécs, Wieieu. Alleegasse 48.
m 1 skatulya ára 30 kr: hí
Kaphat-k : Práger Béla gyópyt. Belus J. gyógyt. N.-Kanizsin, Káli-, voáa J. Le lényén, Kis A gyógyszt. A.-l,eudván, I)o ner Kaj vas- ég fQ»zerkereake.iéaében Sümeghen, Werli M gyógy zt. Kapronc/in, idősb , Moselt F, Vasváron, HnMógy József E. gyógyszt züu-ftgerszeg n Ber-ger Mor (8umogy) Szobb Simon Gyula Szombathely.
PÁLYÁZAT.
Az a\'uiirt intézetnél az o. é. lOUO frt évi fizetéssel rend-szeresitwtt pénztárnok! állás 1831. j-uiuár elaejcn betftítendő. — Követelmények: a tna>;yHr és siémit nyelr. v-lamint a kettős könyvvitel alapos ismerete; kz eddigi alkalmazás iga zolása és o. ó. 2(X 0 trtnyi biztosilék.
Kellőleg felszerelt ajánlatok f. évi november 15 éig az inl^zeti iga7.gH\'ósághoz intézendők.
Keit Nagy-Knoizsán, 1880. októb-r 15.
Nagy Kanizsai Bankegyesüiet igi 3 s Részvény-Társaság.
Gazdaság- és házeladás,
A P«-rlaki ha\'ái-ban egy több hóidból álló szántóföldet éa nétni réet mtgáb* fogUUS raozei gnr.da**!; a hozzá tartozó Perlá kon a fóu-czaban f kvő, í^glábi! épült, hat szobából, konyhabol és * szükséges niel lék hely ingekből álló ház, kőből épült istállóval ü\'t srib-id kéz bő\' jutányos faltét- lek mellett eladó. Venni xz»udékozókat mba igazítja e lapok kiadóhivatala. 63 1-3
££ Majdnem ingyen! IJJ
A bukott nagyzerü BR:TTANiA-EZÖST6YÁR óriási rukUrát a csEdgondiK-kság átvévén, nagyóbbszprü fixe\'^si kötelezettségei és a helyiségek kiüresedé e niia\'t 75 száztUíkktil a bec&Aron alul bocsátja áruba, te- át majdnem ela áadékoztatik. Csak 6 frt 70 krért, araz a puszta munkadij értékóiéfk feléért kaphatni a kivetkező igen cinna ¿b Ui\'Ík Brittuix^tOiL uttlli 1 ervie.. ■tly-■ ek ára ezelőtt 30 frt Volt, ís mPlyneV Utrt* fe\' éten ni»rxdÁ>i.Tt 3ő évi kezt\'sxcK vniaitaiik. 6 asztali két IcitQti« acrélbppsl 6 ralodi britt. .*Qst villa. 6 tömör . , evő kaaii 6 . . kávéskanál
1 . n. , , mentékanü
tejeMerlteVaiál tálaié
teríték tartó tojá.es serien ozBko tiloza eztikor- vagy bora tárté tfcen szűri flyertyatarté
S lagfiaoEaabh sltbutrom lyeptyadiaz r<0 darr,b US 8- 12
Mind őzen elősorolt 50 műdarab ára
ü 6 frt 70 Kr. m Megrendelések po»tai ut -nvé\'^llel vagy az Örsz\'gnek be-kQldéickor — a meHd:g a készletből jnt — elintéztetnek
BLAU és Kl-A-lsr X
Brittania-tüstíjv á aic fJíriatá a által
Bécs. I EltsabethntranHe 6.
A köszönő és elismerő letelek százakra m^nS szárua ¡ro-dánkbao kösszomlére vannak kitéve.
Rendeléseknél e\'^séges p. cxim :
BLAU és KANN, Bécs.
6 finom »
6 . .
3 „
3 gyönjörü 1 logfioomabb
1 Igen szép
Nyajfcsunk kezet a szerencsének!
400,000 márka
fővyeroményt nyujt k^lve/.ő es<t>.^n, a leflojabh nagy péazkiser-SOlaS, rnply * magas kormány áltaf j.\'.váliAKyva é« bizto Ít7* van.
K*t-n nj te>vez«t alő y« *Mi.ib :íll, ho^y néhány hónap lrfolyása alatt 7 sorsolásbAii 46 640 ryereményaek okveti n kisorsolás J.Iá keü kei ül ie, köztük :.iln aozik 400,000 frti;yi főnyeremény, réazli-g prdig:
1 nyerem, á m. 2fX .000 1 nyerem, á m. 12,0<>0
1 nyerem, ám. ♦ I5o,000 24 nyerőm, á m. 10,0<J0
rnyert », á m l(X),Uki 4 uyerom. á m. SOÜO
1 nyo: em. á m 60,(XX) ¡>2 nyerem á m. f»0í>0 r nyerem á nt. 5«).(K>0 108 nyerőm, á m. S000
2 nven-m. á m. 4<),0<><i 2.4 nyerem, á m. 20í»0 2 nycn-m. á m. . SO.OíW 5 3 nyerem, á m. 1000 5 nyerem, á m: 25 O M) 6"fi nyerem á ra. bOO 2 nyerem, á m. 2ü.«00 í»\'»0 nyerem á m. SfK)
12 n;erem. á m. 15,000 26,34» nyerem, á m. 138
■tb. stb.
A nyereménybuzssok tenrsrerint hivatalosan állapitattak meg A legközelebbi első. az áU.tm «által biztosított nysrjméuy-hazás a következő önwgbe kerül:
1 e^ébz ere-lei; *or$jegyut»k áraoak « márkc vagy 3 frt 50 kr o.é. b.
1 fél • * - . a . . 1 „ 75 , 1 negyed , ... „ . — , 90 , ,
Val*mPnnyi meghiads az öcszeg előlegm beküldése vagy postautalvány meliett azoitual és a legnagyobb gonddal eszközöltetik, mindönki magát n% áilam cziiuerével ellátott eredeti sorsjegyet kapván telünk kezébe*. v
A megr«\'ndelé*ei-b. z a niegki vántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek, minden ln zás után pedig felszólítás nélkül küldjük résztvi-vóiuknok a hivat-ilos huzási j\'-gyzi-ket.
A nyeremények kitixettsc mij.deukor pontosan as állam jótállása mellett történik s akár közvetlen megküldése vagy k»\\ánatra é-dekaltjfinkn-k Ant,z£ria minden nagyobb piaczaiu fennálló összekötit-t\'-seii k áltat kézbesittethetik.
Vállalatunk rak mindenkor kodtoi^U a saeroncse, sok más tekiutélyes nyeremény kö.ött gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, m «.t 2:.0,<XX), 2¿5,000, 150,000, 80,000, 60.000, <0,000 ntb. fizet:et ek ki.
\' i1? » legssilárdabb alapon nyagvó vállalatEál, alórebít-
hatóKg mindenütt biztonsággal a félénkebb részvételre számíthatván, kéretik már a közeli hu^ás ir.iatt minden megbizáat minél előbb, de miíideneselre f. évi november IS-ike előtt köz<etlenül alnlirot:hoz intézni.
Kaufrnann & Simon,
bank- és valto-özle\'c Hamburgban,
bevásárlása és e!»dá»» raÍDdenneinü ill.mkStvények, vaauli részvények és kö!csliDBDr«j>*gyehDek.
U. j. köszönetünket f.tjnve ki oiennel irintuok eddig lanjtitull bixalomért, telké^ük az nj kiaoreoiásnáli réeiTítelre, fóiörekvá-Unk exen ul i. od» irinyuland, mindenkor ponio* é« nilátduolgálat ilUl öailelt érdekoltj.ink telje« megelégedéséi kiérdemelni. Föntebbiek.
(16« I 1—6)
FÖByeremény
esetleg
too,000 márka
SzerenCNe
hirdetmény.
A nyereménye ket as
¿Ham biztosítja
felhívAb
a hamburgi állam által biztosított nagy pénzlotteria ByBre«ésy-e8élyeiböti részvételre, molyben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan oyerni kell. Esen előnyös pénz-lot-erián tk,: melyb.jn te-vrxeröleg csak 90,500 sorsjegy v*n, nyereményei a következők :
A legnagyobb nyeremény 400,000 márka
Jutalom 1 nyeremény 1 nj-remé-.y 1 nyeremé.iy
1 niert-mény
2 nyeremény 2 nyeremény 5 nyeremény
2 nyo:eméuy l2 uynrfmény
1 nyeremény 24 nyeremény 4 nyeremény
3 nyeremény 52 nyeremény
250.000 marka 150.000 mirka 100,000 marka BO ( 00 mi ka 50 (»00 mirka 40,000 ra«rka 30 000 marka 25.0C0 marka 20,000 mark* 15 000 marka 12 OOo mi k-10,\'XX) rnirka
8 000 ma. ka 6,000 marka \' 5.000 marka
6 nyerem6uy 4000 rairka
108 nyereminy 3000 mi-k*
21 i nyereminy 2«HX) mirka
10 nyeremeny 1500 marki
2 nyereminy 1200 ma ka
5 -3 nyerem§ny 1000 mirka
676 nyero>ni:.y 500 marka
•-50 nyereminy 300 mirka
65 nyeremeny 2"0 marka
• 100 nyeremeny 150 marka
2631A ny«rem6ny 138 mirka
2300 nyremiay 124 marka
70 nyorem£ay 100 mirka
7300 ny«sreminy 94 6 67 mirk* 78»0 nyeremeny 40 ¿s 2u mirka
mindezen nyeremé -yek pir hónap alatt 7 sxakwaban bi«-.o«an húzás alá kerQlnel:. Az e\'cfi ByereKéaybBZás hivatalosan rreg v»n állapitra és k<-rül aszerint
az ®gész ered-ti sorsjegy ts»k 3 frt 50 kr. o. é. a fél eredeti sonrjejjy caak 1 frt 75 kr. o. é. a negyed ■ r-deti sor*jeey caak 88 kr. o. é.
és ez n az állá« által biz ositstt eredeti t#rsj*flyHtet (nőm tiltott prome*»- ket) és az összeg bérmeates bekBliése «ellett t leglá-r vsiabU vláekre Is «:kBldia.
A résztvevók mindfgyike az »-redeti snrsjeicy.*n kivQl megkapja tőí^m ingyen az állaaeziaerrei eÜtött eredeti Urvft 4« • hnzis megtörténte után a bivaia<98 sorsoláaí lajstromot felhívás nélkül és azonnal.
A zyereménypéazek kifizetése éa elkfildése általam kizvetlea az érdekeit részére psatesas és Ieg8zig«rfcbb tltektartás «ellett eszkizSltetik
Megrendelések egyszerűen pestastalvány vagy ajáalett levéllel eszközölhetik f0gr A «rgbizások eanéifagva a kizell bazás «istt folyó ért oktölier 30 ig bizalmasan az alulirt c-zéghez in;ézeiidök.
Id. HEKSCHEE S « MU,
(165 I. 1 1 bank- ós váltóüzl te Ha«borgb&R.
w w w w wwww^wy^^wvw^wwww^
^V «l\\ ^ ^i ^ /•» fll fli ^V A W
Boreladás.
Alulírott 1872-dlki PogányvAri bort 100 literen felül minden litert 24 kraj-czárórt venni szándékozóknak hajlandó átengedni
Hirsehl Ármin
Nagy-Kai izsán.
i™ i»\\ /»\\ ítV ^V ir\\ m £v\\ ¿\'\\ /t\\ it\\ n\\ >v\\ rt ^o
8CHM1D H
MARSHALL Sflis & Cö. Lil
vezértigynöke, Budapest, váezi-ut 72. szám,
isi 5 e ajánlja
őrlö-ma Imáit
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tettzés-szerínti nagyságban;
vetőgépeit,
triearjeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kivánatra ingyen és bérmentve
Nagy-KanizsAD, nyomatoU i kiadó tulajdonos Wajdits JósaeC gyorssajtójitt.
NAGY-KANIZSA, 1880. október 28-án.
87-ölk azám.
TIzeaMlenezedlk érfolyam.
Je?éas évre « frt f
|| fél évre . 4 . H
: n«(jed érre 1 ,
í &QV szám 10 kr
Hirdetések € hasábos petitsorban
>, mzaodazor 6 | min len j; I :ofibbi sorért 5 kr
NYILTTK.RHKN | s>.ronkéut 10 kiért ti- |j
letuek fel ji Kincstári illeték miorifi
\\ezjet hirdetésért külön f
ZALAI KÖZLÖNY

^ A lap szellemi részét ■ UI«tS kSalemányek a 1 «aerkoar tŐh&z, anyagi részét ilU-t£ Vütl»flurtnyck pedig a kiadóhoz bérmttti*** intéaendSk : NAGYKANIZSA Wlassioskáz.
Bérmentetlnii levelek, eaak iámért munkatársaktól fogadtatnak el
J ~ 30 kr SaetendG.
el óbb .
.55 A LA.-SO MOG5- 3TX El O Z Ü. O JXT Y.
^Kéziratok riscta neci küldetnek.
r iwuti AhU |
I
N.-Kanixsaváros helyhatóságának, „n-kaüzsal önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizsai kereskedelmi s iparbauk", „nagy-kanizsai takarékpénztár, a ^aUmegyel általános tanltó-te«\' tület", a „n.-kanizsai klsdedneveló egyesület", a a.-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a .soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai küiTáUsztmánya" £ több
megyei és fárosi egyesület hivatáíos értesítője.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartaimu lap*
Néhány szó a kaszinókról.
Gróf Széchenyi Istvánt, midőn az első kaszinónak- alapját megvetette, bizonyára a legszebb, a legegészségesebb eszmét vezéreltélt. Oly eszmék, melyeknek feladata lett volna a magyar társadalmat kedvessé, széppé tenni; terjeszteni a közművelődést, az aestetikai érzelmeket fejleszteni , a közhasznú eszméket érvényre emelni, közelebb hozni egymáshoz az embereket, lerontani ama válasz-falat, mely a módos és szegény osztály között van, ápolni az egymás iránti bizalmat, barátságot, szóval jótékonyan hatni minden irányban meleg napsngárként.
Ez volna ma is czélja minden kaszinónak s társas körnek.
Kevés oly kaszinó, társas körünk van, mely kiváló figyelmet fordítana a könyvtár szaporítására, rendezne közhaszna felolvasásokat, adna hangversenyt, vagy jótékony szini előadásban szerezne a müveit közönségnek kedves szórakozást Ezen nemes törekvésekre vajmi kevesen gondolnak, de ha gondolnak -is egyesei, a kivitel legyőzhetetlen akadályokba ütközik a részvétlenség és támogatási hiány miatt. Azért ne csodálkozunk, ha napról napra többen idegenkednek ezen egyletektől, megszűnnek tagjai lenni, mert hiszen ott van minden korcsma, kávéház, kártyázni, lapokat olvasni ott is lehet — arra bizony nem kell kaszinó, társaskör.
Hány oly kaszinó s társaskör van, a hol egyes nyugtalan természetű emberek feuekestöl mindent felforgatnak; elhanya golják a csekély olvasó közönség igényét, kérelmeiket gyakran a legjogosabb felszólalásokban is figyelmen kivül hagyják.
Hogy ezen állapot tarthatatlan, arról számtalanan megvannak győződve, és ez az oka ama dicséretre méltó jelenségnek, mely szerint napról napra égetőbb szükséggé válik oly körök alakítása, mely azon czélnak felel meg, melyet maga Széchenyi István is óhajtott elérni. Az ily körök pedig csendesen, minden zaj nélkül szaporodnak, müvelik a dalt, az irodalmi tevékenységre jutalmak kitűzése által hatnak, felkarolják a zene művelését, hasznos és élvezetes felolvasásokat eszközölnek, rendeznek szini előadásokat, szóval — a közművelődés terjesztése körül fáradoznak, a czél elérése végett, minden kínálkozó alkalmat megragadnak.
Szép törekvések ezek bizonyára mind, és előbb utóbb meghozzák a magok áldásos gyümölcsét.
VEDONYI JÓZSEF.
Ürményi József emlékezete.
Ürményi József- boldogult főispánunk bálák méltán veszteség gyanánt sújtja az országot. Körülbelül 1830-ban lépett & hivatali pályára s azóta, tehát félszázadon át, folyvást a közügyek szolgálatában állott. Ritka képzettség és hazafisága a legkiválóbb állásokra érdemesítek s ha végig tekintünk élete folyá eán, cunstatálni fogjuk, hogy tevékenységével fokozódó arányban állóit szolgálatainak polgár -társai részéről tapasztalt elismerése, mely Űr-ményi nevét a legtiszteltebbek egyikévé tette az országban. Hazánk történetének nem egy fontos mozzanatában van része Ürményinek, ki előkelő születésénél s személyes jeleeségeinél fogva már korán egyik intézőjévé lett az ország sorsának, s aki ugy poliiikai, mint társadalmi téren kiváló befolyását mindvégig a nemzet anyagi és szellemi emelésére igyekezett érvényesitoni. Midőn néhány éve visszavonu-láaából ismét kiszólította a király bizalma,
Zalamegye élére állítva ürményi Józsefet, a kipróbált eró közszolgálatba való visszatérését nagy megelégedéssel fogádta az ország, még nagyobb örömmel megyéje, melynek ügyeit gyászos elhunyta napjáig ritka lelkiismeretes séggel és buzgalommal vezette. Váratlan elvesztése tehát csak annál lesújtóbb hatása leend s növelni fogja nagyszámú tisztelőinek a halála fölött érzeti mély fájdalmát. Gazdag élete adataiból kiemeljük a kővetkezőket:
Ürményi József az ősi Ürményi előbb Ilmén nemzetség ivadéka, 1807. április 3-án született Székesfehérvárott. Nagyatyja, Ür ményi József országbíró, míg atyja, Miksa fia születésekor Fehérmegye alispánja volt, anyja felső-büki Nagy Juliánná, Nagy József ktr. személynek leánya volt Ürményi első éveit többnyire Vaálon, nagyatyja házánál töltötte; az 1811 iki országgyűlés alatt azonban szüleivel együtt Pozsonyban volt s midőn 1813-ban atyját kir. helytartósági tanácsossá nevezték ki, Budára jött, hol a leggondosabb neveltetésben részesült. 1818-bangymnasiumba lépett, három év múlva pedig átjött Pestre a phylosophiára, hol többek közt Schedias, Horváth voltak tanárai. Tizenhét éves korában a bölcsészeti tudományok tudora lett, mire a következő évben, 1825-ben megkezdte hivatalos pályáját s Bartal György pozsonyi alispánhoz került joggyakorlatra. 1829-ben letette az ügyvédi viza gálato.t a fogalmazó lett a fingéi tengerparti kormányzónál. 1830-ban Fehérmegye tiszteletbeli aljegyzőjévé nevezte kiCziráky Antal gróf főispán, a következő évben pedig főjegyző lett s nőül vette tolnai Festetics Antal Amália leányát. Hazafias,, alkotmányos érzülete már ekkor közhirüvé vált. 1 836-ban épen mivel alkotmányos érzelmeit sértve látta, lemondott, de még ugyanazon évben nagy lelkesedéssel alispánná választatott A tulajdonképi politikai pálya akkor nyilt meg előtte, midőn 1839-ben orsz. képviselő lett, leköszönvén az alispánságról, nemsokára a kir. tábla előadó elnöke, 1841 ben . pedig alnádorrá neveztetett ki s 1843-ban mint ilyen vett részt az országgyűlésben 1846 ban Tolnamegyének lett főispánja b a főrendi táblának egyik kiváló tagja, ugy
jeles ssónoki képességénél, míct éles elméjénél fogva, a gróf Dessewffy Aarel ¿itat alapított konservativ párt egyik 1 egkiUiaőbi> pártembere volt Azoe országgyűlésen c kir. íóajlónálló méltóságra is fae!yetteaitt»íie5t Főispánságáról 1848. áprili?. 11-én mondott le &z alkotmányos conservativ párt több tagjával együtt. 1848 iki pesti nemzeti gyűlésre Sopronmegya követévei kandidáltatott, de a ttéífcet választók jelöltje győzött ellenében. A forradalom lehajlása után egyik főinditéja én alá:rója vo!takir«íipos»onyi memorandumnak, de azóta a politikai paiyá-nak örökre bucsut játszott mondani, annál nagyobb hévvel karolva föl azon mozgalmakat, melyek főleg társadalmi téren voltak hivatva emelni nemzetünket. Számos nagy intézmény fűződik Ürményi nevéhez. A nemzeti könyvtár megalapításában élénk részt vett, ő tekinthető a budai alagút tulajdonképeni megalapítójának, a Balaton hajóinak életbeléptetésében szintén jelentékeny része van, a Túűja-szabályozás lelkes hivét, egykori elnökét, a magyar színház érdekeinek különös pártfogóját birta benne, ki tagja volt a drámabiráló bizottságnak, ugyancsak a nemzeti színháznál az általa kezdeményezett nyugdíjintézet neki köszöni léteiét, melyre tetemesb alapítványt tett, s ki lehetővé tette a római és hellen classikusok kiadását, ezzel is óhajtván lendíteni nemzetünk művelődésén. így működött ő buzgón, csöndesen, mig 1875-ben Tisza ktilűgyminister ajánlatára, ő felsége Zalamegye főispánjává nevezte ki. Az gtóbbi időben ama megtiszteltetésben ia részesült, hogy a tud. egyetem a tiszteletbeli tudorság oklevelét küldle meg neki. Zalamegye területén különös szenvedélylvel s lankadhatlan buzgalommal működött, az utóbbi időben a „Vörös-kereszt" jótékony nőegylet fiók-egyleteinek alakításában. Utolsó tette volt, hogy Ő felségéhez Pécsre a zalamegyei küldöttséggel utazott. Különben szenvedélyes utazgató volt s ebben lelte halálát is. Ürményi két fiút hagy hátra, Miksát, a jelen parlament egyik ismert tagját és Pált. Halálának hirére\'a nemzeti casino azonnal kitűzte a gyászlobogó?.
Az előadottakban Ürményi József életének csak külső vázát adtuk elő. Ó finom
TÁRCZA.
A lendvai várban.
Leszállott az este, csönd van. A-zaj, lárma Nem bat fi idáig, lent marad a völgyben; 8 a mi egykor itt volt e hallgató várba\', y \' Rég elhangzott . . . attól terme meg se döbben. Csak a múltba viiszaszálló Ulel: álma, Csak az emlék szövi a ragyogó képet: Mitől a halottak nj életre válva, ViaszajSnek és a néma csend megéled.
Négy századnak moha rég benőtte, Ho] az ősök hamva porladoz, a halmot ; Az enyészet rombői élőket fölötte, Kmégzt szakadatlan, mégis mindig alkot. Nincs ki poraikba életet lehelne, Kialudt örökre az élteti szikra; Pedig ha jönnének airjaikból ki-Ive, Maris szükség volna eróa karjaikra.
Árnyaik itt lengnek körtllöttem, érzem, Hallom suttogások mintha szellő járna; Még a föld alatt sem álmodozhat tétlen, Visszajár a sírból B á n f f y Miklós árnya. Mintta minden négyszáz ér elótti volna, Fegyvercsörrenéatől hangosak a termek ; Sürög-forog a sok caai\'ós, uii szolga, Összetett kezekkel-most ők sem hevernek.
Még akkor nem ásta önérdek a vermet, Hová szabad nemzet szabadsága hullott: Voit eró«, kit álnok ármány meg nem ejtett. Volt igazság a k i igaztalant sújtott. Dörgő hangja már ma csak emlékezetben El, de mindörökké mig feledve rég más: Miaél meaazebb a múlt, annál fényesebben Ragyog viasza hírben, igazságos -Mátyás.
Iit e termek hallák bölcs beszédét, hangját. Vidám napjai itt nem egyszer valáiak; Talán e suttogás mit a szellő-hang ád, Elhaló visszhangja egykori szavának,
Körülötte a hon java, szine, nagyja : Szapolyay, Drugeth, Báthory és Drajrfy, Kik közUl a királyt senki el nem hagyj?, S a kik közül érte kész meghalni bárki.
Lenge, könnyű mezben, egykor szüz"> bájjal, Mint saelid virágok ha nyílásra váruak : Frangepán leánya a vár asszonyával, 3 Csáky Mária ékes gyöngyei a váruak Még ne tűnj el álom ! Zord való áz élet, Oh maradj őrökre álmodó lelkembe\'. A hervadt virágnak mért nem adhatsz éltet, Örök v!>-ulással véges ember-elmei
Eílnu a szél süvöllöz, panaszolva járja Fonyadó virágit a puszta vidéknek ; ő. zi esö hull az ékevesrtett tájra, Csillagok az égen csak itt-amot égnek. Szerte foszlik álmom. Újra elpihennek Sötét sírjaikba a feljáró árnyak : ta meg elmerengve multakon merengek, Zajosabb napjain a megnémult várnak.
haxasy béla.
Az ü r t n.
(Folytatás.)
Nem is haragudtam önre soha, most sem haragszom, megbocsátani valóm sincs. Hanem igen is egy kérésem, ugy hiszem Gyulám te is egyet értesz velem, ha Petit felkérem, legyen ezulán meghitt barátunk mindkettőnknek, ugy néazen engemet mintha nővére volnék.
Köszönöm e bizalmat Irma, de ha már bátyádnak fogadtál, engedd meg, hogy mint nővéredet homlokon csókolhassalak.
Nem bánom Irma és Peti, mondám én, mint testvérek csókoljátok meg egymást.
Ennek megtörténte után Peti karjára fűzte Irmát, sietett st érkező vendégeket, kik ujjólag érkeztek — fogadni.
E közben megérkeztek Szíkszaiék is az. esküvőről. Én és Peti egymással vetet adtunk a vendégek illedelmes fogadásában és ¿felszolgálásában.
A maghivott urí vendégek megérkezté vei a két uj házaspár olfoglalta helyét, ámbár jpJulis és az ispán vonakodtak a. fényes uri vendégek közt kimutatott helyöket elfoglalni, de az öreg Szikszaínak parancsa folytán ők is leültek a többiek közé.
Az ebéd alatt én és Peti szolgáltunk fel a vendégeknek. Volt ugyan Szikszaínak, mint megyei hivatalnoknak sárga zsínoros megyei huszárja is, de ennek a vendégek kocsisaik s inasaik ellátásával volt dolga.
Ebéd végével megkezdődött a táncz a nagy teremben. Járták a szép magyar tánezot a párok. Peti nővérével, én meg irmával jártuk a csárdást. Julcsát mindig közönbösen vettem, barna színével soha sem tudtam kibékülni; most azonban midőn remek szép tánczát láttam, kedvem derült a második tánezra felkérni. Peti pedig elég ügyes volt cserében Irmát felkérni. A második tánezot tehát én Julcsával, Peti pedig Irmával jártuk.
Peti most tett kí csak magáért, mind a mellett semmi illemtelent vagy túlságost észre qem vettem, pedig argusi szemeim ugyancsak őrködtek. Na de nekem sem lehetett panaszom Julcsára, könnyű mozdulatai, még annak is becsületére váltak volna, ki a tánezban iskolázva volt Peti még több urhölgygyel is táncsolt Az egész tócczmulatság alatt Peti senkitől sem kapott kosarat.
A barna fiu ügyes, élezés magatartásával megnyerte a vendégük szeretetét. Igaz, hogy az is sokat tett, hogy az ifjú SzikBzai nem titkolta
a vendégek előtt sem, hogy Peti néki nélkülöz-hetlen meghitt barátji. Szikszai Géza Julcsával és Irmával is tánczolt, még pedig nem valami kelletlenül, hanem egész tűzzel.
Késő éjjel kezdettek a közelebbi vendégek oszolni, a távolabb lakók pedig megvárták a reggelt. \\
Julcsát is másnap elvitte az ispán a pusztára, iiol az ő lakása volt, Szikszai Irént is harma4nap elvitték a kies Erdély bérczei közül a róna magyar alföldre.
Azután magunkra maradtunk. Szikszai Géza elkísérte húgát férje birtokára, az öreg SzikBzai pedig többnyire hivatalos dolgokkal foglalkozva, keveset volt odahaza. így Petire volt az egész ház bizva, s ő vitte a házigazdaí szerepet. És lehet mondani, hogy jobban az öreg Szikszai sem vezette a házi gondot Istállóra, ólra, kertre, akolra kiterjedt a figyelme. Csak egy gazdasági eszközt látóit is nem a maga helyén, vagy az esőn, azt ő maga azonnal helyére tette.
így folytak a napok, én igen levert kedélyű voltam, mert szerelmünk egét megint vésztornyos felleg :k fenyegették.
A molnárnak egy uj legénye jött, igen büszke és vakmerő ficzkó. — Ez szemét Irmámra vetette, és minden cselíogáaait előszedte, bogy magát Irma szivébe becsempészhesse.
Olyankor mikor én Kövesiéknél látogatást tettem, ha észre vett, hogy ott vagyok mindig talált valami okot, hogy bejött hozzánk s társalgásunkat megzavarta.
Én megkértem az öreg Koveait, hogy utasitsW molnár segédjét a teudreés Hiedelemre, vagy pedig adja ki neki az útlevelét Köveai figyelmeztette is segédjét eiőttem 5 de a segéd
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
zalai k
ö n o n r,
OKTOBEB 28-ia 1880.
mtlveltaégU gavallér ember volt a bir közali baráti viszonyban állott Széchenyihez, fájlalni lehet, hogy aaját gazdaaágát illetőleg, nem követte Széchenyi gyakorlati példáját. Nagy uradalmakat, ae impozáns pesti Ürméoyi-hásat és a Svábhegyen hatalmas telek komplexumot örökölt, melyek azonban ma mind idegen kéx-ben vannak. Élete végnapjaiban, ugy látszik, rá volt utalva a főispáni fizetésre, mely a korona magánpénztárából pótoltatott. Béke poraira!
Levelezés«.
Zala-Egerszeg, 1880. október 22.
Ürményi József főispán ravatalát roppant néptömeg részvéte mellett ma szentelték be. Délelőtt 10 orakor a plébánia templomban gyász isteni tisztelet tartatott, melyen fiai Miksa és Pál
— rokonai, unokái és számos ismerősei mellett megjelent a megyei tisztikar Svastita Benő alispán élén, a kir. törvényszék ós járásbíróság, ott voltak a tűzoltók teljes diszben, a helyben állomásozó huszártisztek, a tanulóifjúság, a tantestület és Vizner Pál tanfelügyelő. Szóval egész város, ki csak talpon lehetett, számos vidékit hoz& számitva, hogy a boldogult irányában a szeretet és tisztelet adóját lerójáki Az isteni szolgálatot Dr. Horváth Károly apát, helybeli esperes-plébános tartotta fényes aegéd lettel, melynek végeztével a nép megindult, a főispáni lak felé tartva, hogy a beszentelésen jelen lehessen, mialatt nem csekély tolongás fejlődött ki, dolgot adva a rendőröknek a csend és rend fenntartásában. A ravatal ez időre a főispáni kapuszin alatt volt felállítva, számtalan koszorúval diszitve, melyek közül leginkább kitűntek: Az első magyar biztositó társaság-ó, a Pannónia ellen biztósitó társaság-é, özv. gr. Erdődynó-é, a zala-egerszegi nőegylet-ó, Vörös kereszt egylet-é, a kir. törvényszék é, Svas-titsné-é, Rosenbergné ó és az izr.. hitközaég-é. Beszentelés után a nép sokáig helyén maradt, azt hivén, hogy a test a helybeli sírkertben lesz eltakarítva, miután o czélra már el is készíttetett a sirboU; de a család későbbi meg* gondolás után még is abban állapodott meg, hogy a bold. hült tetemeit a családi sírboltba,
i Vaálra szállítja; igy a ravatal közszemlére kitéve helyén maradt, míg délután 4 órakor a déli vaspályán elszállíttatott. Temetése Vaálon holnap., azaz 23 án lesz
Ürményi József főispánban Zalamegye igen sokat, — Zala-Egerszeg pedig mindont vesztett. Tevékeny ereje, fáradhatlan munkásaága állal városunkban elévülhetlen érdemeket azerzett magának; ide jövetele óta minden gondja, minden törekvéao oda irányult, hogy az annyira visszamaradt várost régi salakjából kiemelvén azzá tegye, minek — mint megye székhelyének lennie kell. A hajdan piszkos, mocsáros utczákat csatornáztalta, a járhatlan utakat javíttatta, a házak elejét,\' utczasorokat fákkal ültettette be. S ha igy a közművelődés előmozdítását czéizó törekvéseiben- ismerősi di-csórőleg nyilatkoztak, ellenvetéseket tövén, mindig kevesellette azt, amit tett. .Ezek csak
— úgymond — kezdete mindazoknak, a miket tenni akarok, csak Isten erőt, egészséget adjon ; ilyenkor számtalan és számtalan hiányokat tudott felsorolni, melyek mind javításra, elintézésre, keresztülvitelre várnak.
De nemcsak Zala-Egerszegért dobogott a lenkolt Bzellemü. nemes férfiúnak szive, övé ,
egyenesen kinyilatkoztatta előttem , hogy magáévá teszi Irmát, vagy pedig valakinek megkell hallnia; de azt mégsem engedi, hogy egy téntanyaló rajta kifogjon. A ténlanyaló alatt engemet értett. De Kövesi nem oly gyáva ember volt, ki eltűrte volna, hogy házát és családját valafci meggyalázza. Még ott előttem kiadta segédjének a parancsot a távozásra. Ekkor a molnársegéd fenyegetődzve azt mondá: hogy jól van, megbánja ezt még valaki. E szavakat mikor mondá, vadul kíhivólag nézett reám. Kövesi azonban elővette tár<izAját, ámbár segédje alig töltött nála két havi időt, mégis félévi bérét kisdta neki, csak hogy\' ne keljen vele sokat tusakodni. Vándor könyvét is kiadta neki. A segéd pedig mind a pénzt, mind a könyvet magához véve távozott a molnár házától. Ruháját i: egy táskába pakolva magával
* vitte. —
Mintha ezáz massás követ vettek le volna szivemről, midőn láttam a molnár segédet távoaiL
Ezután nem sok idő múlva én is távozni készültem Kövesióktői, mert eszembe jutott Petinek tett igéretom, hogy korán ha&a megyek és együtt kilovagolunk még a pusztára, nővére és sógora látogatására; de Irma és Kövesi viasza tartottak, hogy még ne menjek, hátha »egédjök valahol itt közel elbújva uiánnam leskelődik, hogy rajtam boszut álljon. A kérésnek engedve, ón tehát még jó ideig Kövesiék-nól időztem, midőn egyszer csak koczogatnak és az ajtón Peti lépett be. Illedelmesen meghajtva magát s kezét nyújtva mind hármunknak ; s azután helyet foglalt.
volt egész Zalamegye, s mint jó atya szeretettel csüggött fölötte. Időközönkint bejárta a me gye különböző részeit, vizagált, kutatott, tanácsolt, s a fellelt hiányokat irányadó terveivel igyekezett orvosolni. Magas műveltségével arányban állt nyájaa modora, leereszkő bánás módja. Különösen szivén viselte a gyermekek neveltetését, miért is a tanintézeteket, bár hol járt, felkereste, s a kisdedek közt képes volt órákat eltölteni, ujabb és ujabb, de a gyermekek fejlettségéhez mért kérdéseket intézett hozzájuk, soha sem lépvén át a határt, melyben mozognia kellett.
Ilyen volt nekünk Ürményi József, kit átadtunk ma az enyészen-rk 1
Lngyeo könnyű fölötte a hant, a jutalma a magas ég!
Helyi Iilrek.
— Meghívás. A nagy-kanizsai kisdednevelő egypsület a kebelében már f. évi nov. hó 1-én felállítandó szegények ovodája javára f. évi november hó 6-án a „Korona" vendéglő nagytermében tánczczal egybekötött társas-estélyt rendez a választmány. Beléptidij 40 kr Kezdete 8 órakor. Felálfizetósek köszönettel fogadtatnak.
— TJnger Alajos országgyűlési képvi-viselőnk a nagy kanizsai általános ípartársulati szegény tagok segélyezési alapjára ötven forintot adományozott, melyért az igazgató válás/1 mány jegyzőkönyvileg köszönetet szavazott.
— 2>r. JEtómer JBloris ünnepelt hazánkfia tegnap körünkbe érkezett. Ma okt. 28. é« 29-én Zala-Apáthiban ásatásokat eszközöl. O nagysága a hosszú ói fárasztó utazás utáo is jó egészségnek örvend. Hazafias örömmel üdvözöljük körünkben. Isten hozta!
— Vrményi József elhuuytáról a következő gyászjelentés adatott ki: „Ürményi Ürményi Miksa országos képviselő saját és neje szül. tolnai gróf Festetics Borbála, vaianmu gyermekeik József és Ilma nevében; — tr váb bá Ürményi Pá! cs. kir. kamarás saját és neje azül. beregszói Vukovics Mária, valc mint gyer mekeik Bernát és Ferencz nevében, — tápió györgyeí ós füzes megyeri Bencsik György sa ját és gyermekei György, Sára, Mária, Claudia és Amália nevében, — végre csetneki és tarkői gróf Dessewffy Egyed saját és leánya Mariska nevében — mélyen elszomorodott szivvel jelea» tik atyjuk, illetőleg ipjuk és nagybátyjuknak méltóságos Ürményi Ürményi József urnák cs. kir. kamarás és udvari tanácsnok, nemes Zalavármegye főispánjának stb. stb,, Zala-Egerszegen 1880* évi okt. hc 20-án 73 évea korában szivszélhüdésben történt elhunytát. A boldogultnak hült tetemei 1880. okt 22 én fog nak Z*ala-Egerszegen a r. kath. hitvallás szer tartásai szerint beszenteltetni, Vaálban a családi sírboltban örök nyugalomra letétetni, az sngesz telő szent mise-áldozatok pedig Zala-Egerszegen 1880. okt. 22.. és Vaálban 1880. okt. 23-án bemuttatni. Legyen áldva emléke !
— Megtörtént. Ürményi József a 40 es évek másik felében azok közé soroltatott, kikre a „hazaáruló* név járta. Ekkor történt, hogy egy megyegyűlésen Madarász egyszer igy szó-litá meg: „Ürményi József ur ő méltósága és még valami" (t. i. hazaáruló). Ürményi gyorsan riposztirozott: „Madarász József ur ő tekin tetessége és egyéb semmi."
Igy kell szavadat tajfcanod Gyula — szólt hozzám Peti szemrehányólag. Azt gondoltam, hogy ma déiután nővéremnél fogunk együtt mulatni. Ihon ni, hogy meghiusult szándékunk. \'
Ne neheztelj édes Peti bátyám, hát most is nem nővérednél vagytok-e együtt, nem fogadtál-e nővérednek és én tégedet bátyádnak, hát még mi panaszod van ellenünk? Gyulának pedig ftntos oka volt, mi miatt nem mehetett, majd tőle bővebben megtudsz mindent.
Hagyjátok el máról azt az utat; ugy szeretném. hogy ma ne távoznátok tőlünk, igen rosz sejtelmeim vanjak.
Ej sejtelem ide, sejtelem oda, én arra nem szoktam semmit adni, mind a mellett Gyula itt maradhat, hogy rosz sejtelmeid ne gyötörjenek, moudá Peti.
Sőt inkább rosz sejtelmeim |Jyan valamit mondanak, hogy a veszély nem engem, hanem Gyulát környezi, azért ne engedd Gyulát nálad nélkül még sétálni sem. Atyám ma kiadott egy segédjén, ki erőnek erejével nejóvó akart tenni, s midőn megtudta, hog^ Gyuláé vagyok, vadul fenyegetődzött.
Ha a dolog igy áll, akkor helyesnek találom sejtelmedet Irma! » hogy nyugodtabb elmével lehess, ime meg Ígérem nek*d kedves nővérem, hogy Gyuládra mennyire tőlem telhetik, őrködni fogok.
Miután ezt megígérted, tehát most Gyulát sem tartóztatjuk vissz»«, együtt mehettek iaza.
Ekkor mindketten kezet szorítottunk Kövesivei éz leányával, távoztunk haza felé. De alig távoztunk két puska lövés távolságra,
Egy feketére kiszitt, boröltyánkő-vel ellátott egyenes szivarszipkát vesztett el műit héten valaki; a megtaláló szíveskedjék Wajdíts József ur könyvkereskedésében átadni, .hol illő jutalmát felveheti, mintán a károsnak becses emlék.
— Magyar könyvvitelt alkalmaz a Gelsei Gutmann S. H. nagy-kanizsai nagykereskedőház november 1 tői kezdve, a magyar levelezési lapok Wajdíts József nyomdájából kerültek ki. Dicséretes intézkedés és hiazazük Hzámos követőre talál. — Itt bizon sok nem hazaias van még, Bzámos kereskedői sőt orvosi táblák is csupán németül vannak alkalmazva.
— J>r. Hamburger Lipót Nagy-Kanizsán letelepedett orvos leteuyei járásorvosnak neveztetvén ki, Letenyére költözködött.
— Két helyen is volt mulatság az elmúlt vaaárnap, mindkettőt kevés számú közönség látogatta, de akik jelen valának, ha nem is kitűnő, de élvezetes órákat töltöttek el.
— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét lapunk mai tárczájában közlött szép költe ményre. Bírjuk h lehetséges szerző igéretét, hogy lapuukat többször fölkeresi becses mun kálataival. Örömmel üdvözöljük kedves munka társaink diszes koszorújában!
— A „Vadászlap" ban olvassuk: A Mura-erdőn Leuck Ödön ur szintén cserkészett ez idén szarvasokra, azonban nem aok ered-ménynyel. mert mindössze is egy írycngo 8-ast sikerült lőnie. Ugyancsak Lenek Ödön urnái e hó 7, S és 9 én társas vadászat volt, azonban csakis egy 10-es agancsárt, egy őzbakoc, 3 rókát és 9 nyulat eredményezett az, noha vngy 50— 60 drb nagy vad — jobbára szarvas tehén és anta — mutatta magát a lősoron. A vadá szaton pázmáody Dénes, Szabó Imre a Venzter Imre országgyűlési képviselők, gr. Kreith Béla és Egerváry Gyula munkatársaink, továbbá a háziúr és a Iendva- vidéki intelligentiának több tsgja vettek részt.
— A királyi tábla decenlralisatiójá-nak kérdésében tévs iuformatiót kap\'unk; a dolog igy áll. a kormány nem hivott ez ügyben enqae&et Össze, hanem meghallgatta több ügyvédi kamara véleményét s közlük a budapestiét, is. A bpesti kamara egy 12 tagu bizottságot küldött ki, mely véleményes jelentést t«\'sz a kamarának 8 ez küldi fel a feliratot a -kormányhoz. Ebben a 12 tagu bizottságban van benn Unger Alajos képviselőnk, mely igen különbözik attól, hogy a kormány enquette-jébe hivatott völna meg, mely enquette nem is létezik. Egyébként ugy haüjuk, hogy a bpesti kamara sem proponálta Kanizsát.
— Következő sorokat kaptunk: Tek. szerkesztő ur! Becses lapjának okt. 7 én kelt 8l-ik számában a csáktornyai Ferenczrendi ház tagjainak \'magyar gyűlöletéről közlött vádra, van szerencsém következőleg válaszolni: Házunk tagjai magyar gyűlöletről vádoltatnak azért, mivel bizonyos napon a tan. képeede ifjuíágáuak nem engedtetett meg isteni tisztelet alkalmával quartettben énekelni, — ez valamint akkor, ugy ezentúl sem engedtetik meg, hogy mié-t. arról a tau. képezdei hitelemző adhat fölvilágosítást; — azonbaD Valamint akkor, ugy most is a kérdéses isteni tisztelet alkalmával mindenkor magyar énekek használtatnak, e tekintetben tehát házunk tagjai magyar gyűlöletről legkevésbbé sem vádolhatók, hanem
a mint utunk néhány magyarófa bokor mellett ment el; elő ugrott rejthelyóből a molnár le gény felemelt baltával egyeneseu nekem ugrott, de Peti gyors ugrással elébe ugrott; kezében a baltát megragadta és kicsavarta. Ekkor a molnár legény kését rántotta elő és azzal könnyű szúrást is ej telt\'\'Peti balkarján. Erre Peti dühbe jött, legyűrte a molnár legényt a földre, össze akarta morzsolni és megfojtani, s az élők közül kivégezni. Nyöszörgött a molnár legény és egyre kegyelemért esdekelt. Ekkor megaajnál-tam és magam könyörögtem a nyomorultnak életeért, de Peti könyörgésemre is nem akart kegyelmezni s ha a baltát a mit előbb kivett a molnár fezéből és messze eldobott, neki adom, bizonyára le is aprította volna.
Nagy könyörgésemre még is feleresztette, azonban alig érezte magát Bzabadon a legény, ekkor meg egy zse\'bpisztolt rántott elő, s ezzel akart reám lőni, de megint Peti gyorsan félre ütötte a legény kezét s igy a pisztoly félre sült el. De már Petinek sem kellett *öbb, ő is előrántotta tőrét, hogy agyonszúrja a legényt, azonban a molnár legény elszalad\', az erdő bokrai között elrejté magát, Peti kutatU egy ideig a bokrokat, de «em találta 9ehol. Ekkor boszankodva együtt hasa tértünk; de egyre pirongatott és hibáztatott engem, hogy miért nem adtam kezébe a molnár billáját, hogy aaját fegyverével végezhette volna ki, lőrét — mint mondá beszenyezni nem akarta etn-b^r vérrel.
OtW. a cselédségnek szigorúan meghagyta, hogy jói őrködjenek az éjjel a kasiély körül, ha valami bujkálódó embert látnak fog.
igen is a t. erikk iró, ki mindenkor keresi a szálkát, hogy azt gerenda-képpen használja házunk tagjai fölötti méltatlankodásra, igy azon alaptalan soraival is csak önmagáról mint barát gyűlölőről és barátfalóról állított kiiunó telten jellemtelen bizonyítványt. Kelt Csáktornyán, 1880. október 26-án. Horváth Lajca, zárda főnök.
— A XX-dik állami jótékonysági sora-jáiék húzása f. évi november 11 én levén, akik szándékoznak ily eredeti sorsjegy birtokábu jönni, szerkesztőségi irodánkból megszerezhető darabonkint 2 írtjával. Főnyeremények 60 ezer, 20 ezer, 10 ezer frt saL
— Villámlás és menydörgés riasztott fel bennünket okL 24-én hajnalban, melyre aztán zord. hideg szói következett, délután pe d»g kisebb mérvben hó esett.
— Barna.\'-¿s nem barna zenészeink megérkeztek, sokctCbeszélnek Páriáról. Lehet isi Szándékukat megváltoztatták, haza húzta őket a honvágy és nem mentek el a téli idényre Nizzába, hova pedig szerződve vannak. Berkes prímásuk tehát újólag szervezi társulatát s a jövő hó elején utazik ki.
— JRendőrségünk figyelmébe. Igen divatos leti a «»osz szokás fejősteheneket, mikor vásárra hajtatnak, nem fejei meg, hojgy jó nagy lőgyük legyen. Ez azonban elósfcör is szándékos csalás, másodszor állatkínzás, harmadszor ez által a tőgy és tej elromlik, \'tehát rendőrségünk ezután legyen szemes és az ily tehenek eladóit szigorúan büntesse meg e háromszoros kihágás miatt. Legcsélsserübb ellenőrzés végett, mielőtt a tehenek a vásárra érkeznek, az állatorvossal vizsgálatot tartatni.
— Magzat elhajtás. Egy körülbelül 3 hónapos fimsigzat hullája találtatott okt 25-én délelőtt a nagy kanizsai izr. temetőben, a hulla fefypr zsebkendőbe takarva, egy kisfadobozban volt elhelyezve. A kegyetlen anya kutatása iránt minden lehető intézkedés megtétetett.
— Az ez évi dohánytermés vidékünkön is kielégi tó, már t. i. Csáktornya vidékén. Eu nek következtében az 1881. évi költségvetésben 10.112,000 frt, tehát J.812,200frttal több, mint l>i80 ban van a dohány beváltásra előirányozva, és ez körülbelül 18 százalókkal jobb termésről ad bizonyságot, mint a mult évi volt. Ez alkalommal közlünk uehány adatot a do hány monopólium pénzügyi eredményéről, mely az állampénztárra nézve szép lendületet mutat. Mig 186? ben még csuk 8.688,000 frt volt a tiszta nyeremény, az 1878-ban már 16.233,000 re, tehát majdnem kétannyira emelkedett, ** 1881. évi költségvetésben pedig 17.736.000 frttal van ugyanaz előirányozva.
--A zala-egerszegi kír. adófelügy elő
ségnél 300 frt--ösztöndíjjal javadalmazol! szám gyakornoki állomásra pályázat nyittatott.
— Tapolczán okt. 31-én d. e. 10 óra kor közgyűlés lesz n veszprém-füred-lapolcrai va ni ügyben.
— Árverés Zalaraegyében. Günsberger János 4215 írtra b. ingt. nov. 4. Nagy-Kanizsáu.
— Sziva Imre 447 frtra b. ingt. nov. 21. Ha-hóton. — Bagó Józsefné 305 frtra b. ingt. okt. 30. Zala-Egerszegen. — Szél József 515 frtra b. ingt. nov. 6. Balaton-Edericsen. — Horváth János 540 frtra b. ingt. decz. 11. Orosztonban.
— Klein Istvánná 2980 frtra b. ingt. jan. 3. Nagy-Kanizsán — Tolnai Ferencz 450 frtra b.
ják el, vagy üssenek lármát. A föcskendőt megnézte ha jó és használható állapotban van r. Midőn már minden elővigyázati intézkedései vei készen volt, csak azután ültünk le a vacsorához.
Vacsora után még egy óráig Bakkozlunk, midőn az udvaron több vész lövés történik, a faluban pedig a harangokat verték félre.
Rohantunk lefelé a lépcsőkön megtudni mi a veszély.
Az őrt álló béres megmondá azután, hogy a malomház, a Kövesi molnár háza ég. Az én lábaim egyszerre mintha föidBe gyökereztek volna, megtagadta a azolgálatot. — Peti azon ban helyén volt, meghagyta h major kocsisnak, hogy a föcskeudőbe fogjon be ós két béressel sieasen a lüzvéiz színhelyére, a többi cselédség pedig őrt álljon a kastély és az istálló körül.
Es alatt beszaladt a* istállóba, két hátas lovat kivezetett, gyorsan egyikre reá dobta magát, másikat pedig, a melyiken nyereg volt, nekem adta, aebaa vágtatást -siettünk a molnár házihoz. Mire odaértünk, as egész malom és lakház egy tűzbe volt, közel sem lehetett férni a tűzhöz, már a lépcső is, mely a lakszobába vezetett egészen lángba volt, mentésről vagy házi eszközök kihordásáról; szó sem lehetett. Az öreg Kövesit mihelyt elő találtam, ki haját tépdelve egyre jajgatott, kérdem tőle hol van Irma? Oda mutat az égő házra és mondj Ott van leáuyom és kincsem, szabadítsd ki mind kettőt, hiszen a tied.
Én megint sóbálványnyá váltam, de erőt vetleiu a rémül»t<M^ futottam az égő házhoz az égő lépcsőkön felfutandó, de nem lehetőit már a
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1880-ik évi 87-ik számához,
ingt. okt. 29. Türjéu. — Kaán Károlyné 5595 frtra b. ingt. oov. 4. Nagy-Kanizsán. — Brolia József 1800 frtra b. ingt. nov. 16. Türjén. — Tőtfc Farkas 1539 írtra b. ingt. nov: 8: Dobra•* földén."—- Farkas Zsófi 785 frtra b. ingt. nov. 5. Sümeghen. ■;.\'
— A rendőrség, illetőleg kapitányi hivatalt komolyan felhívjuk a városunkba érkező hang versenyutóknak szóló engedély-kiadás szigorítására. A vasárnap ós kedden mfiköáő hölgyek férfi vezetője szerdán viradóra megszökött, bátra hagyván adósságait és hölgyeit, kik most sírnak-rínak. Némelyek ami .gondolják az ily hangverseny rendezők közül, hogy csak menjünk Magyarországba, itt csak ugy dől a pénz ssebökbe, pedig csalódnak ; ennek elejét veendő csakis jó nevíi 8 felaőbbi engedélylyel biróknak leshetne a helyi engedélyt is megadni.
— Rövid hírek. Gr. Széchenyi Béla Londonból hazaérkezett. — A Csanádi püspök Bem nővérének 400 frtot adományozott. — József fhg s családja már Alcautbra költözködött. — Jánosházán táviró állomás nyittatik. — Magyar kereskedelmi szótár van készülőben. — A trónörökös menyegzőjére nászajándék vételére a főváros 50 ezer frtot ad. — A .Vasárnapi Újság" Petőfinek több kiadatlsu költeményét közié. — A bpesti lánczhidnál is fedeztek fel pénzaikkasztást. — A Verhovay-Bartók b ff sir eben utóbbi 300 frt birságra ítéltetett. — _
Ki nyert?
Temesvár, okt. 20-án: 88. 90. G5. 81. 25. Bécs, „ „ 3. 21. 78. 12.54.
Grácz, „ „ 10.80.37.81.21.
Irodalom.
(E rovat alatt megqmlitett munka Nagy-Ka-uizián Wajdits Jóseef könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Naptárak 1881-ík évre. A „Franklin-Társulat" magyar írod. intézet által épen most küldettek be szerkesztőségünknek a következő közkedveltségben részesülő csinosan kiállított, és a legnagyobb gonddal szerkesztett 1881-ik évre kiadott napiárak. Valamennyiek a fold-raivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministeriumban összeállított legujabbadatok nyomán szerkesztett országos vásárok kimutatásával vannak ellátva. — István bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak és gazda asszonyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és fóldmivelóknek való képes kalendárium 1881. évre. Alapitá Májer István, 8serke8zti Kőhalmi Klimsiein József. Közleményekkel Hollady Jeuő, Horváth Béla, Ssámord Jguácz, Polácaek Ernő, Nyulassy Antal s többektől. XXVI. évfolyam. Ára fűzve 50 kr. — Protestáns uj képes naptár 1881. évre. Könyves Tóth Kálmán, Kóródy Sándor, Dr. Csiky Kálmán, Faluhelyi Gábor, Somogyi Rudolf, Biirzöli Gábor közreműködésével szerkesztette Duzs Sándor tanár. XXVII. évfolyam. Több arczképpel s a protestáns egyház tiszti névtárával. Ára fűzve 50 kr. — Falusi gazda naptáia 18#1. évre. A magyar gazdák, kertészek, lelkészek éa tuuitók számára szerkeszti Sporzon Pál. Köalemén^ ékkel Oroszí Miklós, Erdélyi Kán» Ív, Éb ner Sándor, Iby Ferenci, Blaakovíea Ödön, Nagy József, Czanyuga Ágost, Gyapay Kornél, ifj.
1 ¿pea«re lépni, roskadó félben volt. Ekkor ránt engem félre Peti b inondá: maradj veszteg, nem tudsz te itt segíteni, eredj^tézz a lovakhoz, mert nem bírnak velők. E szót alig mondotta, kt, egy ugrással fenn volt a tornáczon, a azoba ajtót berágta, de meg be is tette vissza, mit tejfct, mit sem odabent. Kis vártatra kinyitja megint az ajtót, két nyalábbal kihozott ruhát éi azt azon az oldalon dobta le, merre még nem gett annyira, harmadszor pedig ő maga ugrott levőiében Irmával, melyet ó vizes pakroczczal takart be.
A leugrás szerencsésen történt. Peti az> után terhét távolabb vitte a háztól, és letette &s ^lőbb ¿ítala ledobott\'ruhákból rögtönözött fekhelyre. Midőn Peti már letette Irmát és ru háját mellén feloldottuk, viaszatéri ereje- és lé-Jekzele.
Köszönöm Peti bátyám, hogy él tömet megmentetted. Láttam mily veszedelmes helyen jöttél fel értem, de nekem nem volt - már erőm, hogy magamon segíthettem volna.
Kedves nővérem, nem esett e rosszul a rázkódás, midőn veled a tornáczról leugrottam ?
Nem érestem,. hogy rosszul esett volna, válaszolt Irma. Itt a friss levegőn egészen Jielyre fogok jönni.
Az öreg Kövesi nem győzött hálálkodni, össze-vissza efékolta Petit és engemet százszor is, Petitől súgva valamit ké-dezett, a mire ez igennel válaszolt, s erre újra meg újra csókkal boritól la el az öreg Kövesi barátomat.
*"; . A iecskapdő megérkeztégel. Pj*ti aaqnnal hozzáfogott egeaz erővel az oftásKoz, hogy a mit lehet még a házi eszközökből is meg lehes-
Tiringer Márton, Dömötör Láazlóné s többektői. XVn. évfolyam. Számos ábrával. Ára fűzve 80 kr. — Borászati naptár 1881. évre. Több szakember közreműködésével szerkesztene Dr. Nyári Ferencz tanár. VIII. évtolyam. Számos ábrával. Ár £ fiizve 80 kr. Eötvös-naptár 1881. évre. Tan férfiak és tanügy barátok számára, kiadja az „Eötvös alap", javára a központi gyűjtő bizottság. Szerkesztik György Aladár és Luttenb«-rg Ágost. Közleményekkel Ssőllösi Károly, Gelléri Mór, GyŐry Vilmos, Arany János, Péterfy Sándor, Szász Károly. Márki József s többektől. Több arc*-kép éa ábrával. IV. évfolyam. Ára fűzve 60 kr. — H>nvéd-naptár az 1881. évre. (Egy-uttal katonai naptár). A magyar nép számara szerkeszti Áldor Imre. XIV. évfolyam. „Szent István kereszteléie® (Benczúr Gyula festménye után) nagy czim- és a szövegbe nyomott kisebb képpel. Ara fűzve 60 kr. — Lidércz-nap-tár 1881. évre. XX. évfolyam. Tartalmaz bűn esetek-, csodálatos tünemények- tündérregéket, vadász- és utikalandokat atb »zámo* képpel. Ára fűzve 60 kr — A .Népzászlójanaptára 1881. évre. A magyar nép siámára szerkeszti Áldor Imre. XII. évfolyam. „Petőfi Sándor" nagy czímképpel s több kisebb kép pel. Ara fűzve 40 kr. — Kossuth-naptár 1681. évre. Szerkeszti Honfi Tihamér XI. év folyam. „Kossuth családja" czimképpi-i c több kisebb képpel. Ára fűzve 40 kr. — a magyar nép naptára 1881. évre. Képes kalendárium sokféle haszuos és mulattató olvus-mánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. XXVI. évfolyam. Sok képpel. Ára fűzve 30 kr. — Nevessünk! mulattató naptár a gyönyörűséges 1881. esztendőre, megcsinálta vala egy Asztromókus. Számos illustraiíékkal. Ára fűzve 40 kr.
— A r Magyar Gazdasszonyok Lapját", (kiadó hivatal: Pozsony, Orsolya utcza 10. az.) melyben Kisfaludy Atala jeles írónőnk közelebb érdekes Levél Cyklust kezdett meg, ajánljuk t. hölgyeink figyelmébe. Előfizetési ár negyedévre 55 kr., félévre 1 frt 25 kr.
— üj zenemüvek, Táborszky és Parsch zenemű kereskedésében megjelent: A Borzáoé Marcaája. Almási Tihamér népszínművének összes eredeti dalai. 1. Azt beszélik. 2. Érik a gabona. 3. Ha te virág volnál. 4. Adóexekutor népet. 5. Gyere lovam. 6. Holnap, holnap. 7. Rózsabokor. 8. Szerelem. 9. Kakadu dal. 10. Ne törődjél. 11. Be vagyok én. 12. Hallja-« kend apám uram. 13. Az a dolog veleje. Ének hangra zongorakísérettel vagy zongorára külön szerzék Hubay Jenő és Aggházy Károly. Ára 2 frt.
— mA zsidó k£rcUshfizu czim<>na „Zula"-ból külön lenyomat jelent meg Fischel Fülöp nél. Irta egy keresztény. Ára 10 kr.
— Dalok. Irta Vargha Gyula. Vargha Gyula néhány dala ezelőtt egy pár évvel a Kisfal udy-Társaság egyik ülésében felolvastatván, igeu kedvezőn fogadtatott. Ettől fogva az ifjú költő megkettőztette munkásságát éa számoa dalt bocsátott közre a .Budapesti Szemle, Fővárosi Lapok ,és Vasárnapi Újság hasábjain. E dalokat számos ujjal együtt fogja venni a közönség raintegj- 10 — 12 ivuyi g-yüjteiuényben. Vargha Gyula dalait valódi lyrai hév, gyöngéd, nemw érzés, szép nyelv éa dallamosság tüntetik ki s az ujabb
sen menteni. Szerencsérc, hogy a fecskendő időben megérkezett, a kocsi fészer éa az istálló, hol a irolnár marhái éa lovai még mind bann voltak akkor még, mire Peti oda ért
Miután már Irmát megmentette, csak azután Bzabaditotta kí a lovakat és marhákat az isi állóbél. Azonban miután a tűz tisztára el lett oltva, a marhák és lovak ismét visaza be lettek kötve az istállóba. így a molnárnak a szenvedett kára még tűrhetővé lett.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, köv.)
Lengyel néj)hymnusz.
(Énekelték az egyesült .marosvásárhelyi dalárdák a Pem-szobor leleplezésének ünnepélyén.)
Isten! ki Lengyelhont sok asszad éven Övezted fénynyel s dicső karoddal, Mcgvédted őt a számtalan veszélyb«n, S 6 bátran küzdött az oatromlé bajjal : Sz«nt oltárodnál térdre hullva kérünk, Szaba-I hazánkat, oh ad v\'»s*za nékünk.
Te véd tél minket, oh! ne hagyj el Isten! Midőn jogáért küzd remélve uéped; Lát a világ és tudja, milyen híven Áldoztunk mindent, vagyont, vért é« éltet. Szűnt oltárodnál térdre hullva kérünk, Szabad hazánkat, oh ad -vi«*x& nékünk.
Lengyelhon népe köny.-zve zeng hozzád, Köny-zve néz az elhunytak sirjára, Kjk ős jogunkért vérüket áldoznák, Oh hinUd kegyelmed fiaink porára: Szent oltárodnál térdre hullra kérünk, Szabad hazánkat, oh ad visáza nékünk.
magyar szerelmi lyra legkitűnőbb müvei közé avatják. Előfizetési ára fűzve 1 frt; diazes kötésben 2 frt, 10 előfizető utan tiszteletpéldány jár. Budapest, 1880. évi október hó 15 én. Franklin Társulat magyar irodalmi intézet éa könyvnyomda, egyetem-uteza 4. szám.
Vegyes hírek.
— A magyar képviaelŐháí tagjairól a ,P. Napló" a következő nagyérdekü összeállítást közli: A 413 magyarországi képviselő között van kormánypárti 115. Me<aék<-lt ellen zéki 67. Szélsőbal 35. — Főrendi 44. — Nagybirtokos 25. Középbirtoku lo3. Kisbirtokos éa bérlő 22. Magánzó 27. Ügyvéd (t. i. olyan, ki-nek az ügyvédség állandó foglalkozása) 81. Kormánypárti 40. Mérsékelt ellenzéki 23. Szélsőbal 18. Tisztviselő "(t. i. hivaláaazerü, állami, megyei és ipar- éa kereskedelmi kamarai. legnagyobb részben volt járáabiró éa szolgabíró) 51 Korinán) párti 36. Mérsékelt ellenzéki 11. Szélsőbal 4. Lelkész 18. Kormány párti 14 Méráékfit ellenzéki 2. Szélsőbal 2. Római kath. lelkész 13. Református 2. Lutheránus 3. Hirlapiró 12. Tanár 10. Keres-k-dő éa iparos 5. Orvos H. Mérnök 3. Gyógyszerész 1. Pártállás szerint: Oíazeseu kormánypárti 221. (Ide számiiható még 34 horvát.) Mérsékelt ellenzéki árnyalatok 120. Szélsőbali árnyalatok 72. Vallá*felckezeti különbség szerint: Római kulholikua 221. Református 121. Lutheránus 44. Görög-keleti (egyesült és nem egyesült) 33. Izraelita 4.
— A „Neue Freie Presséta — mint a „Függ." írja — a tud. éa műegyetemi olvasókör kitiltotta olvasóterméből. Okot adott erre a lap magyar-falása, főleg pedig az a vakmerőség, mely ly el a német színház dolga ötletéből oly górombáu avatkozott bele a magyar főváros magánügyeibe, a melyhez sem neki, sem a világ más külföldi újságának semmi köze. — Az olvasókör helyesen jért el, s kívánatos volna, hogy követnék a példáját mások, nevezetesen a kávéházak ; mertaz mégis caak ostobaság, hogy olyan lapot, s még hozzá németet, tápláljunk mi magyar pénzzel, a mely évszámra piszkol éa gyaláz bennünket.
— Az államadósságok kamatai az ország bud-jetében évről évre szaporodnak. De nemcsak a kamatok növekednek, hanem növeke dik a visszafizetendő kölcsön törleszteni aránya is, éa e kettő együttvéve nyumxaztó teher *z adózóknak. így h kamatok összege 1881 re
57.252,4\'JO Irt lesz, a mulréví 56 172,592-vel szemben; az amortiaa!.ió-arány p«*dig 11.37ff,558 frt, a mull évi 10.374,976 frUal szembeni »z udóiftAgok kozeléai költsége p-\'dig 243,169 frt.
— Menyegző az udoanuil. A „W. Alig Zig."-nak jól érleKÜlt helyről a következőkel ír.\\ák: Stefauia herczegnő szülei Lipót király éa Marté Henrie\'te királyné,-a az udvari személyzet ki*érétéb«n 1881. f<*brúár 10 én Salzburgba érkezik, hol Rudolf \'rónörök<»a üdvözölni f««gja menyasszonyát. A vőlegény még ugyanazon nap visszautazik Bécsbe, * mig a herczegnő 8 szülei caak a következő napon utazunk Ausztria fővárosába a nj*ugati vasúton. A penzingi pá Jyaudvarbau Rudolf trónörökös, királyunk r királynénk, valamint »/. vralkodó ház tagjai fogják fogadni a vendégeket, a egyenesen Schönbrunnba mennek, hol Stefánia herczegnő 8 királyi szülei számára már rendezik a lakást. A diazkocsit, inely<-n a menyasszony esküvőre m«*gy, uyolcz hófehér ló hu/za. A lov »kr aóré-nyét piros a arany zsinórok kai fonják be. A szerszám piros azinü leaz gazdag arany diazi\'és-sel. A paripák fejét fehér tollbokré\'ák díszítik, míg a széles aranyoa kantirt tartó kocsis udvari disz^gyenruhában, fekete, aranynyal áttöri bársony nyal borított bakon ül. Minden pár ló ol dalánál, valamint u kocsi oldalánál két-két udvari szolga lépdel teljes díszben. A kocsi ugyan az, melyet királyunk lakodalma alkalmából használtak, jelenleg pedig kijavították.. E kocsi minden ré*r.e meg van aranyozva, tetején gazdagon megaranyozott császári korona ül s a két hál só kerék közt kétfejű sas terjeszti szár nyait. A kocsi b\'-laejét feketo, arany hinuénü bársony borítja A hatfogatu udvari koceik, melyekén a menyasszony kísérete megyeit, zöldek, arany díszítéssel. E kocsikba, melyeket czim erek kel ékesítenek tol, pej- éa feketessinü paiipákat fognak, sörényüket szintén piros se-iyemzaiiiorokkal a bojtokkal fonják be.
— Bosznia gyarmatosítása érdekében a közös péu/Ügymilíister a következő jótétemé-njekben réaz"8iii a letelepülő gyarmatosokat: 1. Miudeu család munkaereje szerint kap telkei lakó- éa gazdasági épületre, szántóföldet, rétet s szükséges legelőt. A telkek árát bitc-nyoa számú évek alatt, melyeket a kwraáuy állapit meg, kell régietekben lefizetníők. 2. Minden c«alád a ház építésére kap ingyen építő fát. 3.. A községek templom és iskola épitéaére ttziulén ingyen kapnak iát. 4. A gyarmatosok letelepedéiüktől számítva tiz éven át adó-
mentességet élvesnak. 5. fía a gyarmatosok vagy mellékkeresetért, vagy más módos a személyes kereseti adó határosat*: aaerint adót kötelesek fizetni, letelepedésüktől axáimtva ctís~ éven át 3000 piaaztsren alul eső bevételük nem fog megadóztatni. As adóm&sieaaég .uz/>nbaa elvész, & miot a tHiak eiadú cvjáa egj bem bevándorolt tulajdoaoa kefére jat.
— A malacs elrígt> kaaeu. Hu«-Polvi-nin (Mirmaroi iaegyéb«o) a rjapokbaa egy para.it aaaaosy ai€»«i mutkíra unl, otthon hagy.in kia 0íio»oasőj<t a b6loil»n. MidSu a munkából haaa t^rl, isscayu iátváoy tárult el előtte. Gyermeke y<S.-ióosábac feküdt a mindkét kut biányiott. Larágtt s Halaci, melyet ai aaaxosy meggoadolatlioai iaintén n szobába zár», A gyermek éietbea naradt.
Paph-szeleíek.
J.gyzóköDyrTeietS : Há»j ím ?
Tana : A pap mHiu lakik falaoktál, a k.-r.ixtelSmet ki nem Tpbsttam, igy koroma\' Mogmon-daoi nem tudom, azooban ba ezt elSre tndoia, ho^y koromat kirdttzai fogják, akkor legalább az «.pete. úrral tenyeremre írattam Tolna.
JegyzBkőnyvTPzetó taaahox: N6m?
Tana. N5«* nem vagyok, fcleeégem awoaban
Kereszt előtt vedd le a kalapodat, mondja a jámbor kath. hivő aaizony férjének.
TemetS mellett meocek el, esett az e.?, ezak ngy izakadt, a f*rj megállítja a koetiat l moadja nejének egész \'megnyugvással Kérlek, olvasd meg a kereszteket, bogy hányszor vegyem le a kalapomat.
— Barátom hidd el amit mondok
— Elhiszem, hogyne bÍDDék neked
— Ilát tudod, olyan pechvogel vagyok, hogy ha k»l»j„.. volnék, hit fej nélkül születnének az emberek
KrSs disputa volt egy borozó éa serivd közt. Ez u^bbi Hunyira bizonyitá, hogy ¿leink is sert ittak s nem bort.
— Ilogy-hogy? kérdi a borezó.
— Hogyne lettek rolua i.ri.ök, latkor amiből ittak *o>leguck nevezték, különben boriadnak kellene mondaui.
l\'iaczl árak.
100 kilóg, számitv.
Pút ltuza 8 70— 9 10 lton 8.--8.S0. Arpa
6.20.—G.4.1 /.I. 5-20—5.40 Kukoricza 7.---7.30.
SzMfeatiuly: Busa ÍO.SO—11 — Roz.8.80—961 Árpa 6 60 —7.20 -6.20. Kukoricás 6 60—7 —
Sopron Bois 11 40 - 12 —. Rozi 1CT25—10 16 Árpa 80(1-9 -. Zab 6S0—7 —. Kok. 7.60-8.—.
Bada peal : Buz. 1240. -12.65. Rozs 1026— 10.60. Árpii 7.50.-8 :.0.; Z.,b 6.-.—6.25. Kukorica 7.90. —H. Kepcie 12.60.— .—. KSIra 6.25.— .—.
Szeal Bolbárd : Hozz 10.70.—11. Bo.s8.10 — 8.20. Zab 6.--6.10.
Veaipré« : Buzi 11.30-11.80 Rozs 9-40—960 Árpa 8.--8-50 Zab 6.20—6.40 Kakoriczz 7.<0—8 —.
Pápa : Busa 11-40—12 —. Boz. 9-40—9-8).
Ar>.« 7-20-7-40. Zab 6 --6 20. Kukoricza 8 30—
840.
Sy.\'r: Bnza 11 50—12.— R..z< 10 60 —10 80 Árpa 7 3(1—8.2.1. Zab 6-35—6.60 Kukorieza 6 40—6 60.
Szerkesztői üzenet.
43IS. T. E. Szombathely. Köszönet saives
részvétedért.
4319. Csáktornya. A.2onnul válaa*..ltunk. 4:i5iO. Egerszeg KCis/.öni;i! 4321. wBns vagyk." Vigasztalja maifát, mi i« az! vagyunk, de meg az idí» is az.
4:$22 .Tánczra fiuk!" Várja b^ a bálokat. 4323. .Kerek asztal aat u Jobb ba terítve is van.
4314. Szent-Gréth. Név nélküli közleményre nem r«-flectálunk.
4325. „Inczom-pincz\'. Ugyan liojjy tudja ilyesmire a drága időt p izarol-ii ! Se humor, ao gunyor; se komolyság — morö bolondság.
V a h ii t I ni e u I» l. r u ii <1.
Indul knnixxáról hova:
Vouai luiiu Orm, Perc.
207 y.aftúk, liobir«, Domliuvár 5 10 reggel
215 . . . 2 30 délut. 2«»9 , U I íjjal
202 »"»•!* P««t.-e (gyorsvonat) 6 S5 reggrl 204 . (posUvonat) 2 6 dólnt. íí\'2 . (vegyes vonat) tl 20 Aijn 1 31:* Hé-ntio (S«.,.MÎ.j»tl.»ly, Sopron-MA) 6.15 raKK^l
301 w 11*60 Aj jel
315 Sopronba 3 40 délut
200 Prágt-rhof Koltori, Csáktornya 4 55 reggel *203 , . . 2 47 délut
201 . r (gyorsr) . - 10 50, éjjel
Érke/Jk Kanizsára
honnét :
210 Zákány felől 5 27 reggel
216 , 1 41 d*lb.
208 . 11 1 éjjel
211 Kurta P...tr31 (vegye* vouat) 4 15 ragg l
203 „ (postavonat) 2 h délut
201 „ (gyorsvonat) 10 30 éjjel
302 Bé-i 51 4 l reggel 314 ., 1015 éjjel
316 «opro«il..>l . 12 5*iélbeit
202 PrAgerboí felöl (g)oravon»t> 6 37 reggel 2»4 B 1 20 délnt 200 „ „ 10 50 é^^l
Felelős szerkesztő : Baterfi Lajog.
OKTOBEK 28-iá 1880-
Ily IVKünü olcMÚHni; még m-m léleaett, luiot ,
Székesfehérvárott a JROFETAHOZ"
oztmzett trulaJdonoaíinAl. - Tg- A T1TOT. SW S XT H <3- Ő KT "XT "WB (TBIJIG-K. /\\ TWfRMT.) g
Rögtönözve tudósítom a 11. é. közönséget, hogy 11 előrehaladt idény végett nyári kelmék és más egyéb
SŐD-BECSLÉSEN ALUL
kósalst óriási, * tö
k véglnges eyors «ladáiával Jeti«" «zirwié P. E- gyári* által raeírbixva, kivel sxerxŐdéaem Akként « Kycrő. hogy tPng«centuli száUitm^nyát l.-gfeij.\'hb 40 nap alatt okvetlen elárusítani felada\'ommá teszem, tehát itt a jrf alkalom, lio^y a világi hírnévre «xert tett „Prőfétr\' ctimü talajdonosíl.o* SZÉKESFEHÉRVÁRRA folyamodják a n. é. köxöns^r, bárki iá a legkevesebb pé.«*ért bevásárlását föltüoS olcsón fedezheti, no késsék t.íhát senki e -orok áttökinióí«? ntán axounal tnegbixásait esakölölni, mert ily csodálatos olcsóság a Xl\\-ik uxáxadban nem fyg ismét kiuálkoani, dacaára, í megos megbixások azt kimerítik, axért axokat mielőbb eszközölni kérem. __Kiváló tiazteleltel
KizárólagoB föi-afct&r: E I B I S C H TI.
poliitaikapo-atrxa ______a „Prófétához"
HT volt S Z E I V A L D-féle ház 8ZÉKE8FEHÉBTÁB0TT.
2000 rőf Pekkingi sevirt 3000 rőf Marzaliui . .
3% H. oncllílvüli
fluhtketaekbél
Ezelőtt Most I Eiolö\': Mua:
. —.85 -.59 15000 rőf Kamargó .... —.38 — . <
—.55 —.25 1000 rőf minden sziliben Kaingarn —85 —33
olcsó kivonat.
Ezelőit
4t:00 rőf franezia creton de Milflör — .-7 30ÍXJ rőf valódi angol cret-n —.46
65)0 rí! valódi az-iedi fonti. . - - 35 3200 rőf szegedi fetv" d« Milflör —48 1 s B î á 1Ï 11 o tt áron 1
Most —15 —.25 - 16 -.24
2000 röf brasiüai oxford . . 8000 rőf legnehezebb angol oxford.....
Ezelőtt Most. . —.«! — .20
Gyolcsokból
Bgèszen
a második leltári kivonatból
3000C
Kaaavsszaakkéi.
Ezelőtt Most.
I vég 30 rőf •/, H.ue. thíili gyolcs 6 50 3 67
I víg 30 rőf */, sziléziai »yolcs 9 »0 4 80 30 rőf 7, lélexéina váaznn 8.85 4.26
VV1Í
3\'i rőf V, val. neh-\'z Sle-iocor 11 50 5.85
Ezeiőtt Must I 1 vég 30 rőf */, Roller-féle bőrvászon 12.-0 \'6J)0 1 vég 30 rőf */, val. fob. st. tress 14.70 6.9r, 1 vég 3<1 rúl v« "t. fehérített krea* 1H.90 9.75
Ezelőtt MosL
1 vég 30 rőf 7, e. chiffon 9 90 6.4«
i vég 30 rőf >/, ficoin R: Chiffon 14 50 7.4-1 ! vég .10 rőf \'I, esínvat fehér graill 14.50 6 90 1 vég 30 rőf *lt flore.zdorfi kanaváaz 5.20 2.75
Kabel
* ..............
sürgöny, ooooocx
Ezelőtt Mont. 1 db ~lt «zincs morva abrosz 1 15 — 47
1 db,7. karlsberni feh. v s/.inos abr 2 75 1.50 1 dl. ,uf, színes t. feh rumb. abrosz 4 80 2.25
Különösen figyelmeztetem a i érd. közösséget e 3-dik leltári kivonatomra, mely fehér és szíaes abroszokból, azilvéta és tftrfiikizíkbél illaad I I
Kzelőtt Most
l vég 30 rőf \'/, amsterdami kanavász 11 50 6.75 1 vég 30 rőf •/, v. rnmburgi kanavilz 16.50 7.50 1 vég 30 rőf *L legnehezebb nanking 16.50 7.50
Ezelőtt Most. 6 illt fehérít\' U pápai szövésű szalvéta 3.50 \'1.50
6 db daraastiiozoit jiekkín^i szalvéta 3 90 1 S5
6 db fehérítőt. i.n mOlbaitsi törülköző 2 40 135
Ezelőtt Most 6 db mQlhauoi fehérített törölköző 2.90 I.«5 6 dl> foralsberg v. damsst törülköző 3.9l) 1 &5 6 db valódi ruroburger zsebkendő 1.88 - .9"i-
1 rőf nobles selyem féket • 1 rőf grodenapí Feille
1 rőf 5\'L 4. feki-te temo 1 rőf 6\'j, 4. fekete alapín terno
Ezelőtt 2.90 3 80
Most.
1.45 1 60
Ezelőtt Most. I 25 —.45 9.80 -.75
__! Fekete és szities selymek hallatlan olcsó áron !__
Ezelőtt Most II Ezelőtt Most.
1 rőf valódi Uogren Faillo 5 40. 2 25 | 1 rőf Paille de Pjrís minden szintien 3.50 1 85
1 rőf legnehezebb fekete atlas 3 95 1.76 |[ 1 db »/, fekete aUas selyem kendő 4.80 1.80 Fekete terneinat, lüszterelmeí ripszetotet Bár az ószí ívadra Is Igen Heiegec ajáBlbatov.
Ezelőtt Most. II Ezelőtt Most
1 röf \'I, színes cloth ternok minden 1 rőf fekete lnstré - .55 —.25 szilibe» a inostini illyst szerint 1 90 —.68 j[ 1 rőf <|| ígeu finom IQ.tré —.95 - J35 j
Ezelőtt Most. 6 db legfinomabb rumb. zsebkendő 3 90 1.65 12 db finom batist v. ezérna-ssebkendő
saints széllel 3.50 1.50
Ezelőtt Mólt.
1 db Ví Valódi fekete nobles kendő 4.50 1.70 I nb 7, cainv&t sely. tendő széle nélk. 1.90 —.88
Ezelőtt Most.
1 rőf virigoa fekete löatré 1.10 —.45
l!TJtol8óelöttl nagyon leszállított árjegyzékll
Ezelőtt Most. |
1 rőf csipkefüggöny — 55 —.25 |
1 rőf igen finom gipur esípkeföggöny 1.50 —.55 i 1 rőf vir. v. csíkos glanz perkúl 1 db gyermek creton paplan 1 db gyermek casmir paplan
Paplanok, matráezok esipkeffloffőntjök, glan^perk^tolc, színes és fehér parquetokból.
Ezelőtt Most. 9.80 4.50 13 SO 5.25 32.50 12.50 —.40 -.25
(152 5—*)
1 gam finom ii>augettf.-gomb I db. oiszágos kiállítási kendő 1 pár kis gjeimck-hsri.snya 1 db finom peneciros tollkís 1 db finom gazir nyakkendő
Ezelőtt Most. I Ezelótt Most.
1 db valódi Afrik niatrirz 9.80 4.50 I 1 rőf szioei bécsi parquet —.30 —.19 , 1 ", bécsi piros paplan es&Jc 2 45
1 db now-yorki Afrik matrácz 13 RO 5.25 I t Y Creton paplan cnak 1 85 ! 1 8|4 casmir paplan minden színben csak 2.95
- J4 I 1 db kitűnő lóazőr matrácz 32.50 12.50 ! 1 török creton paplan csak 1.95 1 casmir paplan minden síinben csak 3.50
1 80 — 90 1 löf Sch.ilirl panj.iet —.40 -.25 | 1 tőrök -reton paplan csak 2.35 j 1 rőt piqnet-barqaet — 55 —.18
2.80 1.45 j 1 rőf kitűnő külföldi színes parquet —.45 —27 TJtolsó feltü.n.0 Qlosó leltári kivonat Áll különlegességekből: Ezen csikkeken potom áron túladok.
rőf szioej bécsi parquet
ceton paplan ,, török creton paplan wj( tőrök r-reton paplan
S
Œ
Ezelótt Mort, cakk 4 kr.
„ 4 kr.
„ 5 kr. M 8 kr. „ 3 kr.
2000 rőf kívésxin vagy fekete bársony vagy patent fér*!- vagy női ruhákra l garnitúra ripa-tt-ritő I rőf széles kitűnő o«zi vagy téü gyapjúszövet
Exelőtt &íost. ]
Exelőtt Mo*t
II
l rőf "L széles sima vagy keczkás
téli gyapju-kolme kabátra 5.50 2.25
V.80 - 70 || l db. chiffon férfi-ing l »0 —85 22 50 9.50 I! I db. madepoláo chiffon ing gallérral
Vígy anélkül 2.80
3 30 1.85 |{ l db. színes angol .-retor-ing 1.85
l 50 - 80
El előa Most
l db. angol színes ing, virágos, kocz
kia vagy csíkos 2.90 1.55
l db zefir oxford ing a.80 i ¿C
l db. brazil, egészen finom oxforó\'ing 3 50 I.7Í l db. nagy als. oadrág sziléz. gyoicaből clak 85 kr. I alsó nadrág amer, bőrváazouból eaak 95 kr
Záradékul figyelmeztetem a helybeli és vidéki n. e közönséget ha valamelyik ezíkk nem tetszése esetén, vissxavétetik és a legkésxségeseb-ben kieseréltetik ; vagy a pénz vírszaadatik ; megjegyzendő a visszaszállított portékát franco kel! hozzám szállítani.
A megreudeló közönség kéretik a cziniet és a va-snti vagy postai ÍUlomást és az utolsó postát Tllàgosan megírni, hogy liàtràny ne történjék sem egyik, sem másik részére.
H
In0i/en 80 frt. bevásárlás után 1 finoiu téli n&gjkendü.
ádbtfcábfcáblb
SCHMII) H
gepgyaroB,
& Cfl. L
vezérügynöke,
Budapest, váczi-ut 72. szám,
- isi G-6 ajánlja
örló-malmait
fogaskerék- és szijjhajtásra minden tetszésszerinti nagyságban;
vetőgépeit,
eredeti hármas ekéit.
Árjegyzék kívánat m ingyen és bórmentve ^ppnpr-^PRnpnpfr^ppppp^^
r fív" A co
J >
HANS

boz: BÉCS, I. Licbteastej I, szitu a legeiejáasabt ét lef.lcsóbb saját készltséiyi czIpöaeaMt legnagyobb ét legttasabb váiasztekbaa.
A* illosztrált árjegyzék kivonatat 119 12-30 Hölgyek számára:
1 pir hőr-czipő (Stiefletten) erős talppal 3 frt, 1 pir bSr-atiefietta duplatalpos. szögelt, 3 írt 50 kr , 1 pár keztyübőr-atíef-letta erős talppal 4 frt 50 kr., 1 pir boijnbőr rámát cxípő 5 írttól feljebb. mindenuemQ kiai czipő bőrből vagy tzövlböl sarkos vagy sarkatlan 1 írttól 2 frt 50 krig. 8éta és ntexai czipók zai-neges, Laating, vagy bőiből 3 frttől 4 frtig.
Vrak számára:
1 pár borjnbőr lirí exipő dupla talppal 4 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan legfinomabb 5 frt, 1 pár ugyanolyan (Benst-aiakuj 5 frt 50 kr., 1 pár ugyanolyan ^Kid-bőrből) 5 frt.
Mindennemű «■-. leiay- és gyaraiek-czipök ét minden nagr. ssgu tzár csizma hallatlan uicső áron Vidéki mogrondeíések a legnagy-bb pontossággal intéztetnek sl Uik „em felelő czipók készséggel feleaereltetnek. — Illusztrált árjegyzékekkel éa utasításai a asértekvevésre Iojyea és bérmtvg küldetnei.
Czipöraktár ,HANS SACHS\'hoz Bécs, I. Lichten-steg I. szám.
(liejárat a K-thenthurmsUasae és a Hohenmarkt oldaláról.)
•eeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeseeieeeeeee
S 0
S Szilárd! Semmi szédelgésig
& _ K* semmi hamis vi^oladás. sem pedig a bevásárlási áron i
• :"»°0o-«\'l aluli hirdrté aminSk-t biaonyo* kauláaxok sxélnek ereax- .
• teni sxokuk, -^n csupáu u|yghbazsri készleieiv fogyiá; cxéiosva <
• 8GT chiRaezűst gyáramban
£ i
0 gye yörí ckíuezial készltnáayelaset reudkivoli meaés olcsó ára- (
0 kon — de sailárd elvektől VezeU-tve — áruba bocaátom. — Ki- ,
0 meri ő árjegyzékekkel kívánatra ingyeo és bérmentve szolgá\'ok. ,
LoBiállltott arait :
6 db kávéskanál 6 dt evőkanál 6 db aaxt. kés 6 db aazt villa 6 db ctemegekés € db csemege villa
Ezelótt 2.50 5.50 5.50 5.50 5. -5 —
Most
180 3.— s.—
Eselőít
4__
<.— 1.50 15, -
5 —
Most
Î.75 2.60 1.Ő0 10— S—
4.50 ttl-
6 db t-ritékt.rtó 1 db levesmerű 1 db tejserő 1 db caakortartó _ 75 1 db vajtartó 2.75 1 pú gyertyatartó 23
centim, migas 8.— I Legújabb manchetu gomb gépezettel pirja 1 frt. — 1 drb i varka dohinytartó 2 frt 50.
, Azonkívül kaphatók igen gyönyörű tálcáik, kávés, éa tbeál
I kannák, aj.tili rakványok, ágas gyertyatartók, cankorhinték, to-, jástartók, fogpiszkáló-tartók, eczet- és olajgarniturák, ralamint , áok más tárgyak stb. ép oly bimaU olcaó irakon.
A t oz. közönség figyelmessé tétetik, hogy az én tárgyaim I nem az ngyoevexett brittania-ezüstból való, mely nem mis mint I - zinezett bádog, banem a legfinomabb ezűztlapos érczből, kitűn-\' tetve szépsége, is tartóssága által, a valódi ealittől mrg sem kű-
\' \'.öubözhető. 160 4—6
Különösen megjegyzendő :
6 drb evőkanál 6 drb kés 6 drb villa 6 drb kávéskanál
ultid a ti darab díszes doboz g baa SO frt helyett csak * XX !rt QO Kr. < •
Megrendelések utánvétellel pontosan teljesíttetnek.
Preis Ë, Becs. Rothaothurinstrasse 21.

tizenkilenczedik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 28-ia 1880.
x m ±y
T S El 3K.
Dr. Schmidt főtörzsorvo«
F Ü L-O L A J A.
Napról-napra szaporodnak a valóban kigyógyultak nyilvános elismerő és köszönő iratai 1 Hisonlnul a t. cz. orvos urak is folyvást ós ismételve utalnak a dr. Sclimidt G féle fül-olaj fényes hatására, mikéut ujabban dr. Hammei\'schmid megyei főorvos urnák következő levele Igazolja:
Van szerencsém tudomására adni, hogy az Öntől nyert „vilódi" dr. Schmidt G. féle fül-olaj ffilbetegeimnél, kik fülzogás-ban, fülszakgátásbsn, időleges süketségben és nagymérvű nehéz hallásban szenvedtek, mint leghathatósabb gyógyszer igazolta magatl Kit-ujedt orvosi gyakorlatomban ezentúl is minden fülbajban szenvedőnek rendelni fogom, ós nem mulaszthatom el, ezen kitűnő hatású szert a fent megnevezett bajokban Kzenvedo minden be tegeknek ajánlani.
Zsolna, 1880. márczius 5
J>r. Hammersmidt.
m. kir. bonvéd főorvos és megyei orvos.
Dr. Síhiuidí G, föf&rzsórvos éw orvowtudor
f ül-oiaj a
elmulasztja, illetőleg meggyógyítja az időleges süketséget, fül-gyuladást, fülszakgatást fülfájást, még régi legmakacsabb esetekben is. A kellemetlen fillxugást én kisebb mérvű nehézhallást, áronnal elmtilasrtja, miként ezer ós ezer eredeti bi*«m> ítvány tanúsítja.
Ef»y üveg ára használati utasítással együtt 2 frt. A \' | Csak akkor valódi, ha minden üvegen l_/VíiS • és a vörös papirboritékon az itt latható védjegy rajta van. — Különben a gyártmány utánzás. Tehát elővigyázat a vételnél.
Ezenkívül minden palaczkon üvegöntésben a központi bizományos (Jakobi Th. Hamburgban) czcg-jegye szemlélhető és minden üveg

1 Cter-Sösarzt
j PKySlfcu ÍOÜG.SGKMIQTI
„Oíer-Staüsarzt nná Physitns Dr. ScMU"
nyomattal .llitott ¿nl>urtikk*l van tliarn. Eeyedöl k*i>h»tó v.lódi minW\'irb\'n a főraktárban. L 1 Debreczenbec Dr. Rothschaek V Enll gyúgyniTtirá-
b&n. Bécsben Se«wald A fyóeysi. a „CiiUiirkoronáliOL" VII . Mnri«hilfer.lriij»c Nr. 106. — Bpesten Török J. eyity« — Prágában Fürst József nrAsí««- — 6ráczban , »larv.alin!:", Porjleitner J. Ryíey" — Lembergben mkolásch P. cyíey»«. Zágrábbac MlttBlbach Zsigm. nyiey«- — Linzben Racker Ferencz pyófy z. — Salzburgban Dr. Sedlltzky c< klr udv icyóg;.i — Pozsonyban Soltz R. — Temesvárod Stelner F. cyíiry" — Kolozsvárott Szeky Miklós giriijw. — Czernovioz Gncbikowsky 6. cy\'-Ky*\'- — Klagenfnrtban Thnrnwald W. eyóeysa urakiuU.
U I Minden másból hirdetett fül-olaj nem valódi Srbmidt fS-tilrusorvos é« orvostudor-lélc hanem csak egy jogosltlaa nev vlsz-szaélés Dr. Schaidl ur czégére mintbamlsltványokra. 130 10 -18
SEIDLITZ - PORA.
Csak akkor valódi,
lonyomv».
3U óv óta a legjobb »¡kerek mellett fennáll mindennemű gyssaor beíegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, haaszorulás), vér atlojáe éi aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életmódot folytatnak
Hamisítások törvényibe bfiatettetaek
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
A .legmegbízhatóbb öusegéiyxő szere a szenvedő emberiségnek £ minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- éa fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyt-k. ilszök, szeuigyolladás, mindennemű bénulás ós sérülés stb. _tb. ellen
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.
Hal-má
Krobn H. és társától Bergenben
(Norvégiában .
Ezen halmáj zaírolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi cxéiokr* ba»r.tiáliiató.
ira egy üvegnek használati utasítással l frt o é.
,Pó szállítás Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Mécs
Tuchlaubeu.
Raktár at állam mi:i.:en hírneves gyógyszertárában vagy füsxer-keieskedésében. Raktár nélküli helységekben magáuegyúnek nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben ré .zcxíllnek.
A t. CZ- közönség keretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vaunak ellátva
Raktárak: Hagy-Kanizsa Práger Kóla gyógysz. Helas J. .gyógy. ! Rosenberg Ferencz Fease.Ihofcr József Rosonfeld Adolf. — Zala-Egerszeg : „Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Doruer 8. Csáktornya Göncz L. v. gyógyszerész Kaposvár h\'ohn J. Habó.-hay h\'álm. gyógy. Th. ! Kecskéssy gyógy. Kaproncza Wcrli M gyógy. Kőszeg Csacsinovírs Ist. ! gyógy. Küttel Ist. gyógy. Keszthely S -hlo f*r A" Wüusch p. Körmend ; Rátz Ján. Zágráb Perklet Ferenc./, gyógy. Mittlbarh S. Ir {»Imae!)«« , eyóny. Sopron Me*ey And. gyógy. (980 42—52)
Nynjtsnnk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt nyújt kedvező esotben, a lagsjabfe Bfifly péazkl&eF-saiás, mely * magas korsáay által jóváhagyva ét bistositva van.
Ezen ni tervezet előny- abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alati 7 soraolásbs.n 46,640 lyeméoyBek okTeÜ t-n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, rés/.leg pedig:
1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. 1 nyerem, á m. I nyerem, á m.
1 nyerem, á m.
2 nyerem, á m. 2 nyerem, á m. 5 nyerem, á m. 2 nyerem, á m.
12 nyerem, á m.
250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000
i nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerem, á ni. 52 nyerem. í m. 108 nyerem, á m. 214 nyerem, á ni. 583 nyerem, á m. 576 nyerem, á m. 950 nyerem, á ai. 26^45 ayerea. £ m.
Btb.
12fi00 10,000 SOOO 6000 3Ö0C 2000 1CÚ0 500 300 1&8 Bib.
A nyoreményhuzáaok tervjrcerini bivclalosan áUapititiak meg.
A legközelebbi első,, ar. ¿Ilim által bizto&itotí nyoreoiáűy-huzás a következő Összegbe barűl:
1 egész eredeti sorsjegynek ára ccsk 6 márka vagy Sfrt50 kr. o.é. b. ] «» • . . . S . 1 , 75 . .
1 u*v>ei . ... IV. . — - su 8 ,
Valamennyi megbízás a.z doezeg alPicge? beküiaéa® vsgy postautalvány mellett azonnal é* a legnagyobb ¿oaddsl eazkÖRÖl-tetik, mindenki magát az állam czim«révei ellátó císúeti sorsjegyet kapváu tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkivázústi kivataloj tarvezetek dij nélkül mellékeltetnek, minden hcsás utáz. p««<Üg felszólítás nélkül küldjük résztvevőinknek c hivatalos hc.táji jegyzékot.
A nyeremények kifizetése mindeakor pontosas az állata, jótállása mellett történik e akár közvetier megküMé^e vagj kívánatra érdekeltjeinknek Ansztrir. miedyn cigyobi« pi&czain fennálló nsszekőttetéseink álul késbeaiíSetheük.
Váll «latunknak mindenkor keave&eU szerencse, sok rná« tekintélyes nyeremény között gyakran az első fŐnyereméwysknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, i 50,000. 100,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizettetlek ki.
Az ily & legszilárdabb alapon nyugvef vállalatnál alőrolát-batólag mindenütt biztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, "kéretik már a közeli húzás miatt is minden megbízást minél előbb, de mindenesetre f. évi tiovember 15-ike előtt közvetlenül alulírotthoz intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és válto-üzlet Hamburgban.
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vaautí részvények és kölcsönsorsjegyeknek.
U. i. köszönetünket fejezve ki ezennel irántunk eddig tanasitott bizalomért, felkérjük az uj kiaoraolásnáli részvételre, íötörekvéaünk ezentúl ia oda iráuyuland, mindenkor poutoa éa szilárd asolgálat által t.iaztel\' érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Fönlebbíek. (166 I. 2—6)
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 1—•)
KOLCSGNEOIVYVTAft AT.
Az olvadási dij
Előfizetés a kölcsön
csak 50 kr., negyedévre csak 1 frí 30 kr.
k ö n y v t á r 1 a e hó bármely napján történhetik.
\'Hsztelettel WajditS JÓKSef.
Az első magyar czipő-raktir ezége
Budaj>est királj-utcza 14.
ajánlja tartós és elegáns czipőít a következő olcsó árakon.
HÖLGYEKNEK:
Comodcsípők bőr- vagy lastingból 1-10.—2 — frt
Czuggos czipők legfinomabb lasting- vagy bőrből
3- -
frt
lakkboritékkal, tartós, elegáns Cznggos csípők legfinomabb zerge- vagy chagrén-
1-51 szép kiállítással, borítva vagy szávaiakban Orosz lakk posztóval magasan borítva elegáns
162 2-* URAKNAK:
ComodczipŐk posztó- vagy bőrből Regatta fény- vauy chagréubórből szegeit talppal Czuggos czipők féi.yhőrből vagy Oi osz-bagariából
szegeit és srófolt kettős talppal Cs;zinák vízmentes bagariából 3-szoros szegeléssel és srófolt kettős talppal
Azonkívül még más f-jták is, randolés szerint.
Ssétküi:lés atáavéttel vagy az összeg előleges beküldése mellett
3.40, &.50 frt 4.50. — 7.— frt
1.20.--2.— frt 3.40.—5.50 frt
4.-
8.80.— 16.— frt
■sS*
TIZENKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
ZALAI K Ö Z Ii 0 N Ï.
ÓKTOBEB 28-in 1880.
fcC I IFt JD 3EÎ T ~É1 S E
Sc
A Magyar-íranozia biztosító részvény-i
tisztelettel alólirt ¡^.¿»tósága ezennel jelenti, hogy Zala-, Somogy-, Baranya- és Vasmegyék részére kiterjedő hatáskörrel
Nagy-Kanizsán v e z é r ü g- y n ö k s é g e t
állitván fel, annak vezetését
989 39-52
GUTMANK S. H ÚRRA
ruházta, kit egyszersmind a tüz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jo^érfényes biztosítási kötvények kiállítására és károk felvételére, úgymint ezek azonnali kifizetésére is felhatalmazott. Budapest, 1880. januárban.
A Magyar-franczia biztosító-részvénytársaság igazgatósága:
SCHWEIGER.; MOSCOVICZ. « í
részvény-társaság
Nagy
társaságra vonatkozó mindenféle fel világositások leg-
A Magryar-franczla toíztosltó
igazgatóságának fentebbi közzé léteiére hivatkozással alólirott tisztelettel jelenti, miszerint a «
»-Kanizsai vezérügyíiöksé»
vezetéséi elvállalta s a verérügynüksígi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak s a biztcsitási üzletre, vagy készségesebben megadatnak. - Biztosit pedig a társaság
a) tűzveszély és robbanón által okozott károk ellen; e) »zárazon vagy vizeli »zállilutt javak károsodása ellen ;
b) jégkárok ellen d) ember életere minden ismert módozat szerint. A Magyar-franczia biztosító részvíny-tárnaság, melynek
20 millió frankót, azaz 8 inillio arany forintot
tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben
10 millió frank, azaz 4 millió arany forint
készpénzben befizettetett, b részint a főváros legelső pénzintézeteinél, résc.íut pedig magyar áiiamérlékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. évi oktober én tartván alakuló közgyűlését melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak meg:
Választmány.
Elnök : Bitié István, 5 fols. val. belső titkos tanácsos*, a Lipót-rend nagykereazte»e. orsz. képv. stb. Bpesten. Alelnökök: Báró Bánhidy Béla. fóldí/irtos, orsz. képv. stb. Budapesten. Bontoux Jenő, a p.irisi Société de l\'Union générale elnöke stb. I\'áiisban.
Választmányi tagok. Robert Morin marquis de Bannevillo, az osztrák déli vasút igazgatósági tagja stb. Párlsbxn Nenwelc Armln kir. keresked. tanácsos nagy kereskedő. Lovag\'zápori "Regenhart Ferencz. az Albrecht-vaspálya elnöke stb. Becsbon. Sváb Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten.
Báró Tlntl Károly cs. kir. kamarás, az oszt. déli vasnt alelnöke, az oszt. urakbáza tagja stb. Bécsben.
Tekintve e társaságnak fontobb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén levő, hazánkban is
Felügyelő bizottság. Beck Nándor a magyar jelzálog-banknak igazgatója.
Lánczy Leo, a magy. áit. földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. Lewic Jakab, £ kereskedelmi akadémia igazgatója Budapesten.
Serrebource Jos. Mária Emil, a párisi Societé do l\'Union génerale vezérfelügyoloje Párisban.
Igazgatóság
Igazgatók : Dr. Hlller Albrecht, köz- és váltó-ügyvéd Bécsben.
Kistenmacher Károly a nHúffmann József-1 nagykereskedő czég fónöke Budapesten. Schweifler Márton kir. kereskedelmi Unácsos Budapesten. Vezérigazgató : Moskovlcz Lajo8 Budapesten, nagyobbrészt ismert ós közt-szteUtben álló egyéniségeket, bátran elmondható tehát, hogy nom volt még az
egész monarch:ában bí*tositó társaság mind ez ideig, mely a biztosító közönségnek annyi ganíntiát-nyújtott voluá, mint amennyit noki e !i.rcaság mindjárt kezdetben nyújtani képes, s a midőn a társaság ezen, eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást nyújt arra né/.ve, hogy a társaság üzletvitele a méltányosság, a pontosság és a legszigorúbb becsületesség minden követelményének mindenkor és teljesen mog fog felelni, másrészről a szakvezetés avatotUága ar. iránt is kczo-ui\'úgfli szolgál, hogy a társaság a díjtételek megszabásánál is kellő tekintettel fog lenni a vorseny jogosult követelményeire..
Amidőn tehát tisztelőitől alólirott a biztosító t. közönség bizalmát a* áltila kop»i*elt társaság iránt újból felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügynökségi területen a vidéki ügynöksógók szervezése teljes folyamatban van és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynökségek űltal készségesen elfogadtatnak.
maradván teljes tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1880. május hóban. Kex-üLletl jo-ólszségelaz:
Zala-Egerszegen FISCHEU MIKSA urnái Sümegben EPSTEIN V. A. „
Keszthelyen PULI JÁNOS „
A1 só-Len d Tán Csáktoriiyiín Csal) rendeken Tapolczán
I I
tasjsz ferencz hirschmann à löh ignácz berger jakab
urnái
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoliószcrck gyár, harang
és
érczöntőde
Budapest,
Rottenbiller utcza 66. sz.
A Magyar-franczia biztositó részvény-társaság
vezérügynöksége Nagy-Kauiisán,
GUT M ANN S. H.
Gazdaság- és házeladás.
a Perlaki határban egy több holdból illó szántóföldet és némi rétet magába foglaló mezei gazdaság a hozzá tartozó Parinkon a főu\'.czában fekvő, téglából épült, hat szobából, konyhából és a szükséges mellékhelyiségekből álló báz, köböl épült istálló-val együtt szabad kézből jutányos feltételek mellett eladó. Venni szándékozókat útba igazitja e lapok kiadóhivatala. 163 2-3
.«azánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang >k tüzoltászati és vizmütészeti gépek készítésére; agyárral kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyn gyárt képezi, melyben kizárólag honi mnnkaeró alkalmazása mellett,-minden czélnak megtelelő szivattyúk és kutak készíttetnek.
IW* Képes árjegyzékek és költségvetések kivánatra bérmeníssen szolgáltainak.
W -A. gyár flólEteleije : Kolozsvárott, öelmonoKtor-utcza 12. szám alatt létezik.
Azon rendkívüli veszteségek folytán
mtlytket a londoni nagy vatbutor gyír
G0DDER1DGE BROTHERS AND COMP.
» glasgowi baak legközelebbi jelentékeny bukásánál szenvedett, annyira megingattatok hogy kénytelenUtetett gyárát beszüntetni é* napyszámu s kitűnő minő-_V ségü , s mind n kiállításnál
-1 1 éremmel kitüntetett készletben
levő vasbutor áruit a gyári úr negyedrészén teljesen elárusítani.
Fnt. elfogva a fentcmlitnlt g y A r t ó 1 bir.ományban átvett
2Ó00 darab (összerakható) vas ágyat, felnőttek számára, melyek igazi kitűnő munkák, s bármely lakás vagy szoba diszére szolgálnak mesés olcsón, eddig el nem ért csekély áron darabját 8 0. é frtért áruba borsátom. Előbbi ár 32 frt 50 kr. {1«7 1 — 12;
Megrendeléseket teljesítők egyenként is s a kívánt minőségben a pén^beküldéso^ vagy utánvét mell-tt — addig mig r. a készlet tart.
S. HE AI MEK gépgyára Bécsben
III. G ü rtnergasse. Ezonkívül vannak a t >li évadra vaságyak, elpusztithatlan tartóságnak és mindenféle fabútorok.
Egy uri hölgy sem
nélkülözheti tailletje választásánál
! ! divatlapját
T Î
A most belíSvetkoxend^ é»ii idény t-s oj októl,or.,le.ii\'mberi évragyed ho.íl távíil van «nereneaítn a nagyérderafl líölgykoiizornl 5»>-elmPKtetí.i
arra. hopy \'konyvkereskedésembea tcindeo hazai és külfóidi DIVATLAPOKRA előfizethetni. t
. Minden div.itl.ip \'jnx-iia kedvetlen a lUd \'.til pislán kD\'detrín «zon kelleme, beljiftben vasyok. hocy a lapokat ...ár o?y Lrt nap-------\'--•■-"\'• ■•-- ho.dathatom ki, vnC, vidékre\' pisával
pal mectfleiié.nk lUu l.xih .
küldheten síét. Magyar ltazár Itpoati magyar barlr _ Hölgyek lapja líaaar (berlini) Fraucnx<ntaug Fraunacitnng nagy kiadás Cornília (bee i) Modcuwclt
Mi
2 frt 50 kr. ) í, c,lónk,\'.,t 2 frt W kr } helyben ¿9 vidékre 2 frt — j
1 frt RO kr. \\ évopgyedonkitit ;
1 frt 60 kr. I vidékre bérmentes
2 f.t 60 kr. küldéssel 30 krr.l 1 frt 20 kr. I tilbb
frt 7.\', kr. I
den egyéb bárhol é. bárki álu! hirdetett divatlapokra mag.ar, né-m.-t e» fraiiezia nyelven is elöfiíeté-ek .-lfogadtat..ak. Nagy-Kanizsán, oktéber havában 18S0.
TVT1 n >3.ec3.<aj.g utolérhetlen.
MAAGEH W.
äoooae»8«. kir- szab. »Iikti taiiWt&xcMcwí
I138 5-
W aj dits József.
CS U KAMÁJ - OL&JI
Maager Vilmos tanártél Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek által megvizsgálva és jóváhagyva; — könnyen emészthetősége miatt gyermekeknek különösen ajánlható, — s mint természeti — legjobb*) tiszta ós hatályossága által elismert *z.>r, — a leghathatósabb gyógyerövel bir mell és tudöbajok-. gBrvéiy-, sö«5r-. fekély-, bőrkiütések, mirigybeleflségek ét gyeaféikeiésak ellen. Egy palaczk ¿ra 1 frt. Kapható valódi minőségben, gyári rak táró n> b -n Héeaben Heumarkt 3**) valamint minden gyógyszertár és nagyobb vegyeskereskedésben. Úgyszintén Hagy-K-nUsán: Helus Józaef, Práger Béla gyógyszerész Jirakn»!, linsenfeld Adolf, Hosenberg Kerenez kerehkedései-
ben. — Varazsdon: Dr Ilalter Al.. LeJlis Ed. gyógyaz. — ZaU-Egers/egen : Isoó F. gyógysz. — Soproaban : Abezoy A., Eekert Károly K. gyógysx. — Kaposvár: Uabocbay Kálmán, Auguaztin tíuszt. gjógysz. uraknál. 16ií 1 —12
*} óvta ! Ujabb időben észlolhető, bogy több czég — közönséges tisztátian májhalzsirt háromszögű üvegekben — Maager valódi tisztitott Dorsi-h-catikaniáj-olaj gyanánt árosit. Ily tászedésak és megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a n. é. közönség rsak azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyoken, illetőleg a czimragasz éa használati utasításon a .Maager" név található.
**) Ugyanott létezik az osztrák-magyar birodalom részére a sebaffbausení „nemzetközi sebkötő gyár" fóraktára, nemkülönben a new-yorki rzég Hall éa Unekcl „Sorodont-gyár"\' ós a chemnitzi Hartenstein és Tsa. „Legumínoae-gjár" főraktára.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tubjdonos "Wajdits József gyorssajtóján.
NAGY-EA-NB&A:,\'1880. október 21-éü.
38-diIc sss&m.
i*l ár\':"®!
. . « írt.f
I^^EÜtotnl
J.fin int ttl <»r« . » ,
,,-fyBO irrt . . i , Rffv szám 10 kr
Rlrtttit*
fi bitiboa petitaorbac mátoéaaor 6 ■ minden orábbi sorirt 5 kr. NYILTTÉRBEN . rook.ot 10 krírt »4-letuek fel. i Kinaitiri illetek mindeu ■eyM Uirdetiairt kölflr. ,J 3» kr fi.etendE. | .-. ^-----
TtMoktteneiedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: ,Z ALA-SOMOGYI KÖZLÖNY.\'
[ A lap iiillni ríasit ( illeti k6ii«mitiT.k a 1 taarkc^tíHAa aayafi ritt-t
. I li
i kCsi.mAny.k p.<ii( • ¡j
Íkiadóbui i.irm-Miv* |l latkandik : HAOT-I . NIZKA WlaaaiOBar
BAr«.»t.ü-.i I.-r.l.k caak itm.rt mank.t írtaktól fo jxdtn.»« I
|i£4túralok T ittas* tt«a ktldtuuk.
Ji.-Kanlzgaváros helyhatóságának, „n-kantaal önk. tűzoltó-egylet«, \' a „n.-konizsai ktreakedehni « iparbank-, „nagykanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyel általános tanltó-te. tület«, a „n-kanlzsai klsdednevelo egyesület", a n.-kanizsal tiszti önsegélyző szövetkeze*«, a .soproni kereskedelmi s Iparkamara n-kanlzsal Wlíálasztmtoys1- s több
megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Halottak estéjén.
Ki az, ki gyűlöli az életet? Bizony-nj ¡»1 ó, ki már sokszor csalódott, s kire minden csalódás lesnjtóan hat. Pedig c alódás és remény — testvérek, bár mostoha testvérek.
És földi létünk sorsát e két testvér környezi mindig. Az ember remél és c alódik, és ismét remél. Ha nincs többé muény, — nincs élet. Ka tnlnyomólag lobb a csalódás; beáll a kétségbeesés, mely körülbelül egyenlő a halállal; igen, inert ugyan micsoda élet is az, melyet egy jobb lét, mitöbb: egy öröklő jobb lét reménye nem támogat! Tengődés az, és nem élet. Azért az ég nagy jutalomul, s kizárólag embernek adá a reményt, hogy ennek szelíd keze által millió könnyet töröljön le, milliónyi emberbe öntsön uj erőt, nj kitartást, uj — reményt a jövőben. Boldog, kit remény táplál ; boldog, ki a csalódásokban uj remény-magvat »\'eres, mert ő találni fog és — élni. Boldogtalan csak az, kinek nincs reménye. Ez sivár állapot, ez tengődés, ez halál.
Szerencse, hogy az emberek leg nagyobb része remél; még nagyobb szerencse, hogy még eddig senkinek sem sikerült a szomorúakat, a szerencsétleneket meggyőzni a felől, hogy hasztalan reménykednek. A kinek ez sikerülne; bizonynyal öngyilkossághoz vezetné az emberiség túlnyomó részét.
És ime t. olvasóm! a legszentebb, legnemesebb remények napjára viradtál ma. Ki vagy te? Mindegy, akárki vagy; elég hogy ember vagy, s igy már te is csalódtál, avagy ha nem: még csalódha-
tol az életben. Fin! hol van a te jó atyád? Hölgy! hol a te áldott lelkű anyád ? Ifjn ! hol a te angyal szívfl arád ? Künn a temetőben ! Mondd meg, nem csalódtál-e akkor, midőn hosszabb életüket remélve, a halál álmára láttad csukódni szemeiket? Nemde sok szép terved füstbe inent, sok szép nemes álmád nem érte meg a valósulást; sok, váratlan gyász borult reád. De ime, eme roppant csalódásokból uj reményed hajnala fakad.
Avagy hiszed-e, hiheted-e, hogy édes tieidtól a sirpartján őrökre elváltál? Hiszed-e, hiheted e. hogy roppant veszteséged felett sirt gyász könnyeidnek nem lesz egyéb bére a sötét sirnál? Ó ha ez igy volna: megőrülnél; megőrülne az emberiség legnagyobb része. Nem! czél-talan vergődésre nem teremtett, nem teremthetett téged a természet ura. Dio-genes bizonyos ifjnt látván elpirulni, mondá neki: nyugodjál meg, hisz az erény szine ez! Ember, ha elhunyt kedveseid sirhaimain járva, ma újból felszakad szívsebed : vigasztalódjál, nyugodjál meg, hisz e fájdalom-a leendő viszontlátás boldogító reményéből fakad. Avagy mondd meg, mi az benned, mely ma léged az elhunytak árnyékához oly édes fájdalommal vonz? Mi az, mit ma oly édesnek találsz a keserűségben, s hogy ma oly kedves neked a gyász, a fájdalom ? Eszmélj! a leendő viszontlátás boldogsága ez. x
Nézd csak ama sötét vonású, dult arczu embert, mint húzódik ki ma a sírkertbe. Élete nagyon súlyos lehet, mert holtnak érzi magái az élók közt, kerüli az embereket. Meglehet, hogy önmagé
rohant e szánandó helyzetbe; meglehet, mások kajánsága taszította abba, ki tudja? Tegnap még öngyilkossági eszmék forrongtak lejében; ma még felvillant lelkében a reménynek egy pislogó sugára, megy, botorkázik, s a temetői első sirhalomnál megakadnak tántorgó léptei, s imigyen töprenkedik: azt mondják, van boldogság a földön is; én kerestem, s nem találtam. Talán itt van ; talán ott lenn, talán ott fenn, talán ott — tul a síron? Elmegyek oda! De nem, még várok, még visszamegyek holtnak az élők közé, remény, áldott remény ne hagyj el!
És te barátom! kit még ennyire nem viselt meg a balsors; kit a gyász és kegyelet ama szent érzelme vezérel ma szülőid és kedveseid sirhaimaihoz, mely perczig sem feledteti veled a most már kihűlt karokat, melyeknek egykori forró ölelései most is a menny varázsát juttatja eszedbe, — váljon nem esnék-e jól neked ama szent fájdalom, melyet ma a kegyelet és emlékezet oltárán áldozasz nekik, s mely a leendő boldog viszontlátás reményével tölti el viszontlátás után epedő, szerető szívedet.
Menj hát ki ma kedveseidhez, a temetőbe, s midőn ma, azoknak sirhal-maira, mint szent oltárra teszed le a megemlékezés áldozatát, gondold meg: hogy ama sírhalmok egyszersmint tanszék is, hol — ha akarsz — oly igazságot hallhatsz, melyek messze túlszárnyalják az élők minden tudományát.
Ott megtanulhatod, hogy balgaság olyasmitől rettegni, a mi elóbb utóbb mindnyájunkra nézve bekövetkezik. Ott megtanulhatod: a mulandóságról helyes
fogalmakat készitni magadnak; pedig ez az ember szellemi képzettségének csalhat-lan mérveszszeje. Ha erre nézve tisztában vagy magaddal, akkor jól fog esni azt is tudnod, hogy a ai t természetben létezik, az .többé semmivé nem lehet.\' S ezen esetben az , agy nevezett" mulandóság, nem mint borzalmas csontváz; hanem mint nyájas arczu angyal fog hozzád, már mint ismerőshez közeli leni, fa mondani : iösz te barátom oda, hol. kedveltjeid várnak 1 remegés nélkül dőlj cypru-saik szent árnyékába! Iái vedd erényeid, vedd szereieted gyéső pálmáját!
8.
Fővárosi levél.
Budapest, 5880. októl»,- 26-in.
IVibar a fS^troabak. - - ¿£\'3 járda. — r\'íírároa-. pletyka. — KinoWiet. — Eacp*ar»ezyek.)
Kélassr biaaonüégy óíMg vt-uS sűrít eefi után vérvörösen iidorüUle a*p. Apirccégbdt láttára mindenki ; jelet jóaolt. Lett is! de milyen; hegy nem voH kőssöae\'.. benne, legfeljebb annyiban, hogy vaaíroap délre felszárította a sarat. Komikas ilyenkor nezm a künjáróka-t. Amott egy ur egyik eszével fogja a kalapját, a másikkal meg a kabátját tartja össze, mig a szakállát, bajszát hol jobbra, hol balra ránczigáija az udvariatlan szól. Nagy nehezen kuiködve törekszik előre, s mire az egyik utczaaarokhoz ér, jön egy váratlan aaél roham, hoppláí a már repül a kalap éppen arra a merre jött nagyokat dübörögve a kövezeten ; a gazdája rohan utána, végre megakad valahol a cylinder, már lehajol érte, m.dúo egy ujabb acélroham éppen akkor lédilja »mát tovább midén már kezével utána akar nyúlni, a mialatt iámé: hozzá látna a kalapkorgeléabez, baját, melyiyel egy bizonyos kor tag.dbatl.u jelét fedezé, fején kíméletlenül borzongatja össze viasza. Épen most gurult át a iúvaauli vágányon szerencsien a kalap, egy pillanattal később már a lóvasúti kccsi kerekei gyúrták
\'TÁRCZA.
Halottak napján.
--Egy költő sírjánál. —
Mi a költő? Sas sziklabérczen.
Mely felhő, véss közt üt tanyát; Uialg a tágas végtelenben,
Hová gyarló szemünk nem lát. Hogy merlek szólni énekébe ? Ti főldparányi — emberek.
Mi a költó ? dalos pacsirta. . . .
Melynek hazája pnazta lég ; Dalolni kész ti sorsa., üdve,
Habár borait, felh5s az ég. Mégis lia szól, nem hallgatjálok Ti földparányi — emberek.
Mi a költó ? kiáltó szózat...
Mely jósol, óv Caasan.lraként. Mi lifin követjük mámorunkban A lápok közt futkárzó fényt. Hiába vártok dalt hát tőle Ti főldparányi — emberek !
Mi a költő? Jós, mely jegyezget...
Jövő fel ól rém dolgokat ; Ki hogy beszélt, jutalma képen
Rabláncz, setét börtön fogad. Oh hány követ dobátok rája
Ti főldparányi — emberek. Ha lantja burját széttéptétek,
Ne bántsátok babérait; Az egy hón érző szivnek bére,
A mely leméit, munkálva hitt Dalában élvet osztván nektek
Ti főldparányi — emberek ! Virág ne álljon sírján ékül,
Az fájna tán emlékének ? ? Ily zaklatott, megcsalt kedélynek Dühöngő vész legszebb ének. Kebeitek gyomvirága álljon Emlékül sirján — emberek !
GYÚROM.
Az árva-
(Folytatás.)
Peti roihrlyt látta, hogy a tűz meg van már győzve, a két paripával haza nyurgáit. Egy óra múlva azonban egy ülénes kocsival tért vissza Kövesiékhez, megkérte az öreg Kö-vesit, hogy engedje leányát velünk jönni kocsin a kastélyba.
Az öreg beleegyez»;«, sőt köszönte, én pedig Irmát felsegítve, mellette foglaltam helyet, Peti pedig a gyeplőt kezébs véve, gyorsan haza hajtott.
A kastélyban az a szoba lett Irmának adva, melyben Julcsa lakott. Hamar berendezte azt Peti annyira, hogy bármily kényes uri ven dég is megelégedhetett vele.
Az öreg Szikszai a tüzeset\'" után harmadnapra haza jött. Értesülve a történtekről, Potil megdicsérte, rendelkezését jóváhagyta. A^,preg Kövesit is meghívta, hogy mig malmát fel épitheti, addig nála leányával együtt meglakhatnak.
Dolgait itthon rendbe szedve, isirét távozott az öreg Szikszai hivatalos dolgai elintézésére.
Peti pedig kétszerezett vigyázattal őrködött, tudta, hogy a gonosz indulatü molnár legény még nem elégedett meg a boezuállással, melyet elkövetett. Bezzeg én is megbántam jószívűségemet a gazember irányéban, midőn Petit visszatartottam az emberöléstől, mikor ő röviden el akart bánni a molnár legéoynyel, de én nem hagytam. :
Pár hetet tő!töttek már nálunk Köveaiék,
s az ifjú és öreg Szikszai is már ide haza vol-
tak, midőn egy délután azon polgár legény, ki Petinek gyermekkori pajtása volt, eljött a kas télyba és Petit egy pár szóra lebiratta.
Peti lement hozsá és sókáig együtt beszélgettek, hogy miről, azt csak ők tudták.
Alig hogy a pórsuhancz eltávozott, Peti azonnal sétára készült, de a puskát és pisztolyt szokása elUnére még otthon megtöltötte, lopva, reá néetem, láttam, hogy golyót eresztett mind a ícét csőbe. Ez valami hadjárat akar lenni, gondoltam magamban, de vártara ós nem szóltam. Mikor már a tőrt is övébe dugta, akkor felkereste Szikszait és jelentette neki, hogy most hallotta egy polgár ¿utói, hogy a szomszéd falubeli oláhok fat tolvajolni az erdőbe jöttek, reájok akar rezzenteni.
Jó fiam ne bántsd őket— mondá Szikszai szelíden, — a szegéayek oly nagy kárt n^m tesznek, hagyd őket élni.
Ne aggódjék jó atyám, ha valami rombolást nem tesznek, nem fogom őket le arredálni, szólt Peti.
Hát eredj fiam, és nézd meg őket, de ne veszélyeztesd magad.
E miatt nyugodt lehot atyám. Isten vele 1
Én azonban utána surrantam, s mocdám: De hiszen Peti, nem oláhokat mégy te rezze-getni a falopástól, azt gondolod nem látUm, mikor puskád mindkét csövébe golyót ereoztél ?
Csitt! — szólt Pista — meg ne tudja az Öreg, de senki sem e háznál, egy jó madarat akarok fogni.
Nem vinnél-e engemet is magaddal, ketten talán többet tudnánk, mint magad egyedül.
Nem barátom, nem lehet, ketten elijesz-tenők a madarat, kettő keze közül könnyebben
szabadul mint egynek a kezéből. Isten veled 1 Estének előtte ne várjatok.
Midőn már Peti elment hazulról, felke-. restem Szikszait és aggodalmamat efmondtam neki Peti felől, mire ő válaszolt: „Hát miért nem szóltál mindjárt, akkor nem eresztettem volna el. Most már ha elküidenéiek- is utána tégedet és Gézát, váljon foltalálnátok-e as erdőben. Némileg igaza is van, madarat lármával fogni nem lehet. Ha ntm volt bizalma hozzám nyiitan szólni, nem engem ér a felelősség. Estig várunkj ha addig meg nem jő, akkorra majd beparancsoltatok a faluból néhány jobbágyot éa kimegyüsk, hajtóvadáazatot tartok.
Még jó viUgoa volt és feo volt a nap, jött egy jobbágy nagy lélekszakadva, akadozva igy beazéit: Nagyságos uram nagy baj van as erdőn, az ifjú urat láttam, vadászni ment a három hányásnál, négy vagy több útonálló is megtámadta, sokat lődöztek, ki esett vagy nem esett el, azt nem láttam, hanem hörgést azt hallottam.
Várakozzál, szólt SzikszAÍ, te pedig Gyula tjzaladj, mDnd a kocsisnak, hogy rögtön fogjon.
Pista inas, Géza és te puskát töltsetek, mire a kocsis befog, készen legyetek, hogy azonnal mehessünk a veszély színhelyére.
MWe c kocsis befogott, mi is készeu lettünk a fegyverekkel g< lyóra töltve. Felültünk a ki hová fért, Géza Jóra ült, a hirthozó parasztot is felülni parancsoltuk, hogy biztosabban a helyszínére találhassunk.
Nem messze voltunk már a bizonyos helytől, hogy látjuk Petit vér*8 fővel másod magával ugyan azon paraszlüuval jönoi, ki ma a bírt hozta Petinek. E parasztfiú hozta Peti lőfegyverét is.
Mai számunkhoz a ,Zalai Taaüflr 7-ik száma rei rendes mellékletül csatolva.
TIZEHKILENCZEDIK ÉVFOLYAM
Z Aih. A X K Ö Z li 0 N í.
OKTOBER 3*-i* 1880.
volna laposra. Mire aztán a gardája, kinek meg kellett várnia a kocsi elhaladtát, újra kalapja ntán láthatott, az már ott lebegett egy poómjA tetején mint árboczvesztette hajé a viharkor bácsolta tengerszinén. Mikor valahára a botja kamójával kíhaláazta volna, az már nera volt többé kalap, össze vissz* horpasztva, felborzolva, beaárosva került meg. Legkevésbbé sem fizetve ki azt a. lélekszukasató kergetésL A szegény még hozzá a belvárosból akaratja ellenére a József városba került, mire azöke* vény kalapját meg birta fogni. — Hát még a nők ! Szegények akár szembe, akár hátba éri őket a szélroham hiába forgolódnak, hiába fogják le a legsallangosabb ruhát, az az udvariat lan szél ugy oda szorítja a ruhát ,a testökhöz, hogy az egész alak kirajzolódik s a mit sok ráncs éa fodor takar, kérlolhetlenül kidomborítva elárulja magát. Szembe még csak megbirkóznak vele, de ha hátba fogja őket, jaj-jaj! oly Bzépen kénytelenek trappolni, mig a íátyol-vagy szalagok mieazsze előre lobogva mutatják az utat, — Rohanó, tipegő alakok, repülő kalapok, könny eső szemek s kipirult arczok mindenfelé, amerre néz az ember, ilyen volt a főváros vasárnap.
Az eső fellazította a vámház körúton — melyet most boulevardiroznak — a járdának beton alapját, hogy tehát az aszfaltot ráboríthassák annak száraznak és simának kellett lenni. A süppedéaeket itt-ott kijavították s azután a járdán végig annak széltében tüzet rakták, ugy hogy a Kalvinférről nézve végig az egész járda égni látszott. Ilyen lehet egy amerikai prairie égés. Eredeti ötlet. Hanem azért délben már ott jártunk az uj aszfalt járdán.
A mai lóverseny gyéren volt látogatva, a a ki künn volt didergett, fázott. Egy nyulat is megkergettek, el is fogta egy pár fiatal ember. (Jó volna őket megtenni osztrák generálisoknak.) A lengyel ifjak, kik néhány napig mulat\' tak, 8 szórakoztak köztünk, szintén elhagyták a fóvárost. — Mennek szüretre. Ha nem is sült el a vendégelés ugy, a hogy kellett volna, de amit kaptak az tiszta szívből\' nyújtatott. Elég baj, hogy a főváros kozmopolit jellege nem engedi az ily nemzeti érdekű dolgokat jobban kifejezésre hosni. — A város atyáit nagyba foglalkoztatja most a királyfi lakodalma s az akkor átnyújtandó hódolati ajándékok megválasztása. Mindenféle javaslat merült már fel, legnagyszerűbb mindenesetre a magyar díszruha, mely az arany és drágakő diszitéasel 50,000 frtba fog kerülni. (Ugyan hogy fogadná a tanács azt az indítványt, hogy szavazzon meg nem 60, de csak 10,000 frtot szegény
gyermekek felöltöztetésére télen?.......)
Az eddig határozatba mentek után ítélve nem lesz okuk panaszkodni az osztrák bruderoknak, hogy nem vagyunk loyalis n mzet.
Sajátaágos idő ez a hideg idő. Miként a természetben is a tárgyak összehúzódását, ugy a társadalmi elemek tömörülését is idézi öiő. Az utczák népesebbek. A kávéházak megtelnek, kezdődik a vendéglőkben a helyhiány, színházaknál előre kell váltani a jegyet. A klubbok, kaszinók termei megtelnek s hol nyáron át néhány szolga vagy pinczér ásítozott s unatkozva lehajtotta fejét a még mult héten
Hát mi bajod van Peti, kérdeztem tőle, . ki legelőször leugrottam a kocsiról. LJgy-e meg vagy sebesítve ?
Nem nagyon, csak a vérvesstés gyengített meg, azok a gonosz ripők eret vágtak a homlokomon. Hanem igen jó, hogy kedves atyám is eljött, legalább a jegyzőkönyvet most még a frissiben felveheti. Előre is jelentem, hogy nagyot vétettem ellene, tudta és engedelme nélkül e gonosz madarak elfogására kiindultam, melleltem csak egyetlen egy ok szólt, egy gonosz ellenünk, már egyszer volt a körmeim között, de elmenekült, nehogy mindig tartani kelljen busznál lásálól, megtudtam kémem által ő és társainak tartózkodási rejtekö-ket, rájok mentem, legelőször is felszólítótt&m őket maguk megadására, de ők lövéssel feleltek. Ekkor én is lőttem éo pedig sikeresebben mint ók, mert mind a két csövem talált, és pedig elsőben is gonosz ellenségünket a molnár legényt, ki Kövesiék házát felgyújtotta, a har madikat ugy szúrtam le, az alatt a negyedik baltával fejbe vágott, mely csaknem.elazóditett, de azért még annyi erő volt kezembe, hogy egy döfés ennek is megtette. Most már elmehetnek, Jancsi gyerek majd elvezeti őket a helyszínére, én itt megvárom őket, mert igen el vagyok fáradva.
Az inas leszállt a bakról, Peti mellé ült, mi pedig kocsin elmentünk a küzdelem helyére. Müior l&tam a négy véres hallat, nem igen nagy távolra egymástól, borsalom futott végig rajtam. És megértettem ebből, miért nem akart Peti a vérástalott helyre visszajönni.
Szikasai hivatalos komolyaággal felvette a jegyzőkönyvet minden egyes hulláról, azoknak sebeiről, két puska, egy dupla pisztoly és egy baltából álló fegyvereiket a kocsira feltetette. .
érkezett, de asért bontatlanul ott heverő külföldi lapcsomókra, ma már kopog a dominó, csattog a kártya, haagrika »pagat ultiteo« s
\'egy-egy elvesztett kontra..«tán jóisÜ kacssj vegyül a társalgók morajába, miközben a tekeasztaloknál néhány ügyes karambolásót vesz nek kőiül bírálgatva a lökéseket, mig as előb boni álmos garcon élénken sürög forog itt foké-tét, ott kapuezinust szolgálva fel s önelégülten seperve le a tálczáról az ott maradt borravalót.
Künn az utczáa pedig öles falragaszok mindennapra művészinél müvésziebb hangversenyeket hirdetnek, jphyl harmónia, kamarai és sétahangversenyek, ismert nevü művészek négyesei köst válogathat a zenekedvelő közönség, olasz vendég énekesek és énekesnők a nemaeii azinhás operájánál, uj darabok a népszínházban ée a nemzeti szinháai drámánál kínálkoznak azonfelül műélvezetül. Nagyszerű boneztani, fejlődéstani és kortani muzeum a vigadóban. Óriás teknősbéka a sugáruton-elégí-tik ki a lát-és tudvágyÓ publikumot. Csak a jÓ Isten az időhöz és alkalomhoz mindenkinek a kellő pénzmennyiséget is megadná.
Iparos körökben élénk mozgalom indult meg a Szabóky emlékszobor javára. E hó 31-én a fővárosi iparosok körében műkedvelőktől fogjuk hallani „A falu roezazát". Ismerjük a kör műkedvelőit s előre örvendünk a Bikerült előadásnak.
TANYAY GÉZA.
Helyi hírek.
— Góxony Ferencz kir. törvényszéki bíró. elnöki helyettes, okt. 29 én délután amint az iktató könyvet lezárta, hirtelen rosz-szul lett, elájult, Dr. Schreyer én Dr. Tom-csányi urak gyors segélye elhárított minden komoly bajt. Kocsin szállíttatott haza, másuap délelőtt már felment a hivatalba. Örvendünk igen tisztelt munkatársunk jobbulásán, egyszers-mínt kérjük, hogy a túlfeszített munkásságtól óvakodjék.
— Áthelyezés. Manhardt Mihály kir. postatiszt és a helybeli pályaudvari postahivatal főnöke, a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet buzgó és tevékeny elnöke Zala-Egerszegre helyeztetett át kir. postahivatali főnökké, mely postahivatal valósziuülog f. évi decz. 1-től kezdve kincstári kezelés alá vétetik.
— A nagy-kanizsai járás községi, körjegyzői egy létének alapsznL-ál/ait a belügy -miniaterium jóváhagyta.
— A Tiagy-kanízsai társaskör 1880. évi novembar 20-án saját helyiségeiben zártkörű tánczeatély trendez! Nagy Kaniaaán, 1880. évi okt. havában, a társaskör vigalomrendező bizottsága. Belépti díj: tagoknak 1 frt, nem tagoknak 1 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor. A tiszta jövedelem a társaskör czéljaira fordittatik.
— Erős menydörgés á* villámlás volt okt. 29 én este s utána eg-Ssz éjjel e szombaton eső esett.
— Meghívás. A dunántali helv. hitv. egyházkerület a pápai főiskola érdemdús tanára Tarczy Lajos ur tanári működésének félszáza dos évfordulója alkalmából Pápán, a főiskola nagytermében, 1880-dik évi november 5 én
Mire ezzel készen voltunk, már kezdett sötétedni és Szikszai siettetett bennünket. Jancsi pórlegénynek pedig meghagyta, hogy n bíróhoz azonnal a mint hazaér, szóljon be és mondja meg neki, hogy azonnal jöjjön fel a kas tély iroda azobájába a hírthozó paraszttal együtt.
Ezután kocsira ültünk, hamar elértük Petit, a ki Pistával együtt ballagott haza felé. Ezeket is felvettük a kocsira, nem sok. perez múlva otthon voltunk.
Petit ily komolynak soha nem láttam, szótsdannl ült egész hazáig a kocsin. Végre midőn otthon elővette az öreg Szikszai és kezdé feddeni Petit, csak ennyit mondott: „Elhidje kedves atyám, hogy nekem is ez lesz a fizeté sem, én sem vagyok drágább anyagból mint atyám, ki azinte mint atyám is jól tudja, ilyen rosz emberek fegyvere által veszett el, mini a milyennel ma nekem volt dolgom. Nekem ez a végzetem.
PATAKI GÉZA.
(Folyt, köv.)
Ellentétek.
Mosolyra köny, reményre torz vai6r
Örömre bú, s z nászra gyász boruK; Lobull as élet nyilt virága is.
Tán ott virul, ismét a airon tnl.
Kert ez sorsa a földön mindennek ;
Mosolyg as ajk, ragyog z szem : de már Holnap könyök pergnek s kimondaná: Reánk mi sora, reánk mi végzet vár ?
8 mig kedvesünkkel egy öröm környez.
Oltár elé térdelve" ver ssivünk, Holnap kitadja, nem-e a halál,
Nem-e a sirnak rab£ii leszünk ? 1
délelőtt 10 órakor örömünnepé! yt rendez, melyre az ünnepeltnek tisztelő 1 j volt tanítványait tisztelettel meghívja Pápán, 1880. okt. 23-án a rendező bifottaág. November 4-én esti 8 órakor a „Griff* fogadó nagytermében ismerkedési estély tartatik, mely alkalommal az ünnepély réezletea programmja is kioaztatni fog. — Az ünnepélyen megjelenő küldöttek és tisztelgők felkéretnek, hogy nevüket és érkezésük ídnjét a bizottság jegyzője Horváth Lajos tanárral nov. 3 ig tudatni szíveskedjenek.
— A tihanyi apátság uradalmi derék tisztje Karnpia Imre elhalálozván, okt. 26-án temettetett el Jabán. Béke hamvain!
-— JPŐlöskefő községében történt. Pálffy Elek ottani földbirtokos észrevette, hogy gabonájából sokkal több fogy, mint azt a rendes körülmények magukkal hozhatták. Elhatározta, hogy a tolvajokat meglesi. Egy napon meghagyta kocsisának, hogy fogjon be, mert Kanizsára kell mennie. Duzsnakon azonban leszállt kocsijáról s betért ismerőseihez. A kocsisnak meghagyta, hogy térj«n vissza, azt mondván, hogy egyik barátja kocsiján folytatja útját a városba. Ezt azonban nem tette, hanem az est beálltával vieszatért haza, a belopózván a magtárba, magára záratta egyik beavatott szolgája által az ajtót. Éjféltájban újra megnyílt az ajtó s két férfi jelent meg a magtárban. Pálffy nem habozott sokáig, hanem amint szándékukról meggyőződött, előjött rej tekhelyéből 8 nyakon csípte a jó madarakat. Dulakodás keletkezett, miközben az egyik tolvaj kerekez oldott. A máaikat azonban erősen tartotta a gazda. A tolvajok közül az egyik Pálffy saját gulyása, a másik önnek társa szin-tén gulyás volt. Még az éjjel Becsehelyre gyalo goli szüleihez a megugrott, ki saját gulyása volt, mig r másikat puskájával jól elverte, ugy hogy vérzettB agelsei járás orvos gyógykezelte. Biz ezt P. barátunk nem igen helyesen cselekedte. mert kettő könnyen legyőzhette volna őt. Életét pedig koczkáztatui nagyon kár. Más módon is kifundálhatta volna a rajta caipést.
— Ravasz tolvaj. Győr egyik elsőrangú szállodájában, mint a „Hazánk" ban olvassuk, szerdán egy intelligens ur a .37" es szobában fogadott szállást; ugyan e nap egy másik ur a 22-es szobát bérelté ki. Csütörtökön az első ur eltávozott, s értékes holmiját átadá a háziszolgának, hogy őrizze meg, mondván, hogy a szobát ne tartsák fenn számára, mert ő rokonaihoz megy látogatásba, majd másnap visGzajön. A 22-ea acoba lakója is e mondással távozott, rozzant kofferját s egyéb apróságait a háziszolga őrizetére bizván, ki mindkét bizo-mácyt a Bzobapinczérnek adta át. Másnap reggel beállít ejy fiatal izraelita, ki már előbbi nap ott vacsorázott, s meghallotta a tegnapi párbeszédet, mely az ur és a háziszolga közt folyt, — 8 magát a szobapinczér előtt a 22-es szobi, lakójának adván ki, kéré az ő holmiait. A pinczér nem ismervén a tulajdonost, a két féle koffert pedig összecserélte, s a suhaneznak nem a kért 22-es, hanem a 37 es\' szoba volt lakójának holxmát adta át, mire ez sző nélkül távozott. — Képzelhetni a meglepetést, midőn az igazi tulajdonos viaszajött, a a koffert el vitték az orra elől 1 — A tulajdonos 150 frt kárpótlást követelt a háziszolgától s a pinczér-tői, mire mindkettő elutazott a tettest felkeresni, az egyik Pápára & másik Kanizsára. A Pápára érkező háziszolga rá is akadt a tettes nyomára, de az ottani kapitány késedelme folytán addigra már a másik határban volt. Eredménytelenül hazajővén a háziszolga, városunk kapitányához fordult, ki gyorsan sűrgönyzött Keszthelyre és Szombathelyre. A tolvajt Keszthelyen el is fogták, de a 150 frt értékű koffert már eladta ez alatt, miről a helybeli rendőrséget értesité is a keszthelyi kapitány, de a tolvajt — úgymond — elereszti, mert ő Keszthelyen fog ezentúl állandóan tartózkodni. Kapitányunk sietett sürgönyeivel felvilágosítani e lolvaj-fogásrói az ottani kapitányt, de mire u sürgöny odaért, addigra már eleresztették a tettest. Ki el is illant hataarosan. 8 igy most a szegény háziszolga kénytelen — annyi költekezés daczára — a 150 frtr.yi kárpótlást megtéríteni. — Ujabban értesülünk, a tettes elfogatott és Győrbe kisértetett.
— Árverés Zalamegyében. Mihóczy Józaef 592 írtra b. ingt. decz. 3. Csáktornyán.
— Beck Móricz 2250 frtra b. ingt. nov. 6. Keszthelyen. — Töreki Ferenc* 800 frtra b. ingt nov. 10. Meszes-Györkön. — Orebavetz Jakab .1227 frtra b. ingt. decz. 17. Csáktornyán. — Nóvák Tamás 34G frtra b. ingt. nov. 22. Csáktornyán. — Laszkovica Lénárd 2661 frtra b. ingt. decz. 13. Paloveczen — Fundák Miklós 1234 frtra b. ingt. decz. 14. Kottoriban.
— Köbli János 928 írtra b. ingt. decz. 30. Behijákon. — Kötél Autal 624 frtra b. ingt. nov. 12. L.-Tomajon. — Nóvák Vendel 615 frtra b. ingt. nov. 3. Sümegben. — Zvór Márkné 313 frtra b. íngL nov. 27. Zarkaházán.
— Tomassics János 696 frtra b. ingt. nov. 19. Csáktornyán. — Gomboe Gábor 2860 frtra b. ingt. nov. 29. Kia-óraöu.
— Rövid hirek. A szlávok „nemzeti házat" építenek Bécsben. — A trónörökös nov. 3-án Mármarosban, 5-én Hunyadmegyében lesz vadássaton. — Petőfi Bzüleinek airja elhagyatott állapotban van. — Szarvason egy 101 éves nő.halt meg. — Debreczenben egy ember már megfagyott. — Bordeauxban asztalos atricke fejlődött ki. — A nemzeti színház koszorút küldött Párisba a Moliére ünnepélyre.
— Bpesten két sócialista elfogatott. —^ Az ó-budai amphitheatrum ásatásának fufyta\'.ása jövő évre halaaztatott. — Hevesmegy^: bizottsága a lengyelek felszabadítása ügyében: felirt a kormányhoz. — Rácz Pali zenetársulata az olasz kir. udvarhoz hivatott. — Nov. 4-én ő felsége Budán kihallgatást ad. — Krajnában kelta sírokat fedeztek fel. — Hargitai Anna a népszínház jeles tagja meghalt. — Liszt Ferencz okt. 22-én volt 70 éves. — Tisza Kálmán a Szent István rend nagy keresztjével diszittetatt fel és így gróf lesz. — Az uj országház építése tárgyában kész a törvényjavaslat.
— Borkezelésnél a salicylsav alkalmazását a minÍBter eltiltotta. — A budai várban fold-alatti üreget fedeztek fel. — A Vezuvon elkészült a fogaskerekű vaspálya. — Bécsben egy ujabb nagy bank alakul „nemzetközi bank* czimen. — A bor ára az egész országban rohamosan emelkedik. — Özv . Barthalgnáezné sz. Sümegby Judi\'h uruő meghalt. — Erkel Ferencz „Szent István" cz. operán dolgozik. — Garibaldi Párisba utazik.
Kl nyert?
Brünn, okt. 28-án : 4. 7. 87. 54. 85.
Vegyes hirek.
— Erdeke* ntai számunkban id. Heckscher Sámuelnek (Hamburgban) szerencse hirdet ménye. Ezen ház az itt és vidéken történi nyeremények pontos és titoktartás melletti kifizetése által oly jó hirben áll, hogy nini hirdetésére már e helyen mindenkitfigyelmezteiünk.
— A most bekövetkezett hurutos időben a Gieshünli savanyúvíz egyike a legkedveltebb és legkeresettebb gyógyszereknek. E viz frisiiő ize, melyet a kénsav okoza, a Gieshüblit egy kitűnő itallá teszi, különösén a lélekseti szervek betegségeinél, a mennyiben a szomjat enyhíti, a szerveket felfrisiti, a köpést megkönnyíti és a köhögést eloszlatja — mond Oppblzer, a ki szerint a Gieshüblit ezan bajok ellen mindinkább használni kezdek. Skoda, Bambergcr, Löbl, Stórk és Schröher orvosok mind csak a Gieshüblit ajánlják, sőt Bécsben az általános kórházban a Gieshübli palaczk minden mell* beteg ágyánál található. Németországban is, a mióta Traube orvos Berlinben a Gieshübl: viz mellett gége- és torokbajoknál oly hatalmasan felszólalt, a Gieshübli tágaa tért foglalt magának. Gyógyszerül a vizet, vagy tisztán, vagy pedig tejjel vagy savóval egy harmadrészbeu vegyítve alkalmazni szoktak. Mint mondják, ezidén a kivitel a 3 millió palaczkot felülmúlja, mi a Gieshübli savanyu t,or-r á 8 n a k kedveltségét és alkalmasságát legfényesebben bizonyítja. — Borviznek jobbat a Gieshüblinél nem ismerünk.
— GödöUöröL, honnan már gyakrabban volt alkalmunk érdekes adomákat közölni, legújabban a következőket beszélik. Egy róka vadászat alkalmával történt: A falka Isaszegh felé hajtott s egy meredek domboldalra terelte áldozatát. A királyné nyomában volt mindenütt, de itt a domboldalnál megállt s bevárta a hajtás eredményét. Egy paraszt föveget leemelve bátorkodott megjegyezni, hogy biz itt a huszárok is leszálltak a lóról. — MiFéle huszárok ? kérdé a királyné. — Hát a mi huszárjaink 48-ban. A királyasszony mosolygott » el- 1,1. beszéltette magának az isaszeghi csatát. Egy másik adoma igy azó!: Évekkel ezelőtt történt.
ó felaége a király vadászaton volt, még pedig hosszabb ideig, ugy annyira, hogy a vijláe reggelit egy ptgouyban kellett feltálalni. Olt voli a kedvencz ételek bosszú sora, csak a sonka hi- • ányzott. Egy jelenvolt erdész segitett a szakács zavarán — Soha nem ettem ennéi jobb sonkát, mondá a király s azóta mindig magyar sonka -van a királyi asztalon .. . Udvari vadászatokhoz ha sok vendég van, mindig rendelnek ki parasztfuvarosokat is. Egyszer Nánássi uramat, egy bőbeszédű okoakodó atyafit is kirendelte a vadászatrendező. Az ő kocsijára valamelyik udvari titkár jutott, a ki magyar ember. — Sokat költhet ez a mi királyunk tekintetes uram. — Kell neki. — Azt hiszem, elkölt naponkint vagy harmincz forintot. — ftzer a föle annak atyafi. — Könnyű a királynak, maga csinál tatja. a bankót. Erről az icle?mezzóról, ne.m tudjuk, referált-e a királynak a titkár ur.
— A színész torsa. A magyar színpad egy veteránja Szőllőai Szabó Lajos óhajtana télre menedéket a fŐvárosi szegények házában. A 78 évea agg már 1821 ben lépett a saini pályára. 1827 tői 32-ig Kassán, 1833 tói a budai színjátéknál, később a nemzeti színháznál is működött. Szinéaz éa táacsos volt. Két lányát:
TIZENKELENGZEDIK ÉVFOLYAM.
Szóllőti Ró**1 & Piroskát is a szinpadnak nevelte e e két lány bájos »Vasmegyei kettőséiben az ötvenes évek vége felé a királyné is gyönyörködött egykor a nemzeti színházban A nagyobbik lány, mint Niczkynó, tíz évig volt a nemzeti színház tagja s korán elhalva, két árvát hagyott maga után. A másik a nép szin háznak tagja s Várhidi (az egy köri „Bem apó") neje lett. De Várhidi, ki éveken át a belgrádi színháznak is művezetője volt, megvakult s családjával együtt könyöradományokból él. Az agg SzAllósi nem ker.-shiri támaszt • sem unokáinál, sem szűkölködő leányánál. Valóban végzetes kopb !
— Vallásos köztársuság. Aligha van a töld kerekségén oly vallásos nép mint San Do-mingó lakossága, mely a valásoasága és becsületessége miatt általán tisztelt lelkészt, Don Augusztino Merinot választotta meg elnökének. A tartományban az uralkodó vallás a katholi-kus. Don Augusztino Merino négy évre válasz tatolt meg, miniszterei mind bjízgó katholiku-aok. A törvényhozó testület egy öt tagu azena-tfcából én egy 15 tagu képviselőházból áll. A hadsereg létszáma 7000, melynek élén 24 ez redes áll.
— Bem utolsó gondolata. A most lefolyt napokban sokat foglalkozott a pajtó Bem tábornok életrajzával. Többen irták le a vitéz tábor ti -k utolsó óráit, de utolsó gondolata nem volt kö-.ölve. Bem halálos ágyánál Kmetty tábor-i.ok és Balogh János volt jeleu, kik közül az iiKiübi a következőket beszéli el. Midőn az i-migraczió Aleppóban tartózkodott, hogy folytonos összeköttetés legyen a száműzöttek között, minden nap másnál jöttek össze ebédre. Volt pedig Bemnek egy kutyája, a mely arról volt nevezetes, hogy a szabadságharcz alatt minden csatában részt vrlt urával és számos seb boritá o nemes állat testét. Ez a kutya az aleppóí ebédösszejövetelek alatt mindig megelőzte gazdáját, ösztönszerűleg tudta, hogy mely nap hova kell menuie. És midőn a nagy newfoundlandi beköszöntött, mindenki tudta, hogy Bem egy negyedóra múlva érkezik. Egy nap a kutya elmaradt és ez azt jelentette, hogy a tábornok nem jöhet! Valóban nem jött, mert megbetegedett. A newfoundlandi a tábornok három napig tartó betegsége alatt folytonosan a beteg ágya alatt volt Nem evettéa nem ivott, csak olykor-olykor vonított. Bem n ipról-napra roszabbul lett; a hatalmas lélek erősen küzdött, de hasztalan. A halál rajta is győzedelmeskedett. A hősnek ágyban kellett meghalni. Néhány órával halála előtt a következő utasítást adá Baloghnak és Kmettynek. Barátaim, mondá, mÍDt önök tudják, nekem két gazellám van, melyeket fogva tartok; de hogy az utolsó gondolatom is a szabadságé legyen, ha meghalok, ereszszók a két gazellát szabadon! Ez volt Bem utolsó gondolatai Barátai teljesiték kívánságát. Tudvalevő, hogy katonai pompával temették el ót. Óriási néptömeg kísérte örök nyugvó helyére. A menetnek végén, megsoványodva, lehajtott fővel, kullogott hü ebe. Ő is lerótta gazdájával szemben utolsó tartozását — Nagyon Ierótial A temetés után barátai és kísérői eltávoztak. Az eb ott maradt.
— A világ legnagyobb embere van most Bécsben. Voltakép\';n nem is a legnagyobb, hanem a .legmagasabb. Ez egy fiatal orosz, a kit Nikolai Simonoffuak hívnak, ki mint a Peob razenaki\'féle ezred altisztje résztvett az orosz-török háborúban éa több rendjelt is kapott stb. Hossza nem keveaebb, mint 7 láb, lOl/2 velyk, éa a vendéglős, kinek ritkán akadnak ilyen „magas" vendégei, ugyancsak rc<telte, hogy egéaz Bécs vároaában számára ágyat ta-
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 31 ¿o Í880.
lálni nem tudott, utoljára két derekaljat rakott egymás mellé és igy aztán nagy sokára megvetette vendégének az ágyat.
— Penészszag eltávolítása boros hordókból. E czélrf Olaszországban a mustárt alkalmazzák, még pedig a következő módon: minden 10 hectlres hordóba 10 dgr. mustárt tesznek, azt forró vízzel (10 liter per 10, hectoliter) feleresztik, és a hordót légmentesen elzárják. Idő muiva észre lahet venni, ho^y a dongák izzadni kezdenek, és ugy látezik, hogy a folyadék lerakodja a fa poru8ain keresztül hatol. Három né^y nap múlva a mustáros vizet kiöntik, mire a hordót először tiszta vizzel, azután borszeszszel jól kiöblitik. Igy kevés költséggel a hordót tisztává, szagtalanná lehet tenni, a mi reánk nézve külőnÖ8en azért lenne fontos, mert primítiv pinczekezelésünk mellett büdös, dohos hordóban, fájdalom, soha sincs hiány 1
— Szöllőkarók tartóssá tétele. A földbe vert szőlőkarókat mindeddig szenesités vagy kátránynyal való bekenés által óvták meg a rothadástól. De mind a két esetben hasadások támadhatnak a fában, amelyeken át Leszivárog a rothasztó nedvesség. Sokkal biztosabban czélt érhetünk a két eljárás együttes alkalmazása állal. A jól kiszárított karó végét ugyanis először meg kell szenesiteni s azután forró kátrányba bemártani. Ez elejét veszi minden repedésnek s a fa éppen olyan szilárdan ellent-áll a rothadásnak, inint a kő.
— Földalatti gőzfűtés. Amerikai levelezője az „Kgyetértéss-nek irja: Atnerika oly tervei akar keresztül\' vinni, mely eddig sehol sem foganatosittatott nagyobb mértékben. Ez a földalatti gőzfűtés "terve. A new yorki városi tanács az u. n. „Pratt gőzfűtési társulatnak" uj 8ystemájuk behozatalára megadta az engedélyt. A társaság azonnal hozzá is szándékozik fogni a inuukáho-/. és a csövek elhelyezését a 14 és 34 ut közti térségen, tehát a város egyik legnépesebb részén fogja megkezdeni, ugy hogy az első csőhálózat 1 négyszög mértföldnyi térre fog kiterjedni. A társaság fűti a házakat, szolgáltatja majd a gőzgépek mozgására szükséges gőzerőt, és "llátja New-Yorkot a raoeás és főrcsre szükséges forró vízzel. A főgőzcsövűk.termcsze-tesen & kövezet alatt fognak elnyúlni, mig az ezekből kinyúló kisebb caövek az egyes házakkal fogják az ösweÁÖttetéat létesíteni. A viz temperrtúrája 350 - 400 FaVrenheit közt fog ingadozni és oly képsn lesz szabályozva, hogy általa Kármily mérvű gőzerő lesz előállt\'ható. A viz folyton egyenlő hévfokban fog a csövekben a fűtő éa gózkészülékek felé futni és mindig oly melegségü lesz, mely a főzésre elegendő. Egy egy négyszög mócföldre egy gőzkészilő van tervezve. A társaságot ezen terv kivitelénél az^n vélemény vezérli, hogy a gőzfűtés ily módon olcsóbb és kényelmesebb lészen, mint a jelenlegi különben elég kényelmes és nem éppen drága gőz és fűtőkészülékek. Pár év óta szólnak, írnak és agitálnak már ezen terv keresztülvitele mellett — meglátjuk mit hoz a jövendő I
— Bem mint keresztény halt meg. Pauli-kovics Lajos kassai reáliskolai tanár hiteles kutforráa után azt bizonyítja, hogy Bem. vagy Amurat paaa, nem mint moziéin, hanem mint kereaztóny halt meg. Paulikovics 1864-ben még Akna SugaUgon lakott mint kincstári orvos, midőn egy nap az ottani plébánoshoz két idegen egyházi személy érkezett, kiket is neki a lelkész, mint sziriai örmény szertartású érseki helytartót és titkárát mutatott be. E két jövevény a kormány és a pápa engedélyével a szíriai keresztények számára nyújtott könyörado-
mányokat, amaz Örmények számára, kik a dru-zok és maroniták közti, 1860-ban dühöngött háborúskodások alatt, oly sokat szenvedtek. Az érseki helyettes véletlenül megpillantván Paulikovics szobájában Bem arczképét, elmondá, hogy személyesen ismerte, sőt azt is, hogy 1850 ben aleppoi esperes-plébános levén, ő látta el az utolsó szentségekkel, minthogy latin szertartású pap nem lakozott közelben. Hangsu-iyozá, hogy e szertartásnak a legnagyobb titokban kelle történnie, a törökök vallási rajongása miatt, kik türelmesek ugyan más vallásbeliek irányában, de azt, ki az izlamot elhagyja és más vallásra tér, engesztelhetetlen gyűlölettel üldözik és még sírjában is megbecstelenitik, sőt magát a papot is, ki hitszegéséhez kezét nyújtja, halálra keresik. Ezért vezettetett ő is éjnek idején egy hü lengyel szolga által a haldoklóhoz, de nem mint lelkész, hanem mint orvos;" hol határozott kívánatra ellátta Bem Józsefet az utolsó szentségekkel, ki is rövid idő múlva örökre elszenderülvén, következő nap török czeremóniával, az aleppoi török sírkertben takaríttatott el.
Papírszeletek.
Vendéglőben vacaorált a fiatal házaspár. €zigányok játszottak; a takarékos menyecske oda aug férjének : édes lelkem, aranyos tubiczám, ne adj a czigányoknak hatost (10 krajczárosl), elég lesz sustertalKr is. (4 krajezáros rézpénz.) Jól van galambom. Jött a czigány tányérral s háronuzor megköszönte az ujpár adományát Látod lelkem, aranyos tnbiczám, hogy megköszönte. Elhiszem azt, tévedésből 1 frtos ezüst pénzt adtam oda 4 krajezáros helyett. Tableau.
Népszámláláskor a szamarakat is összeirtrk.
— Mért teszilc ezt? kérdé valaki a bizalmi férfiútól.
— Hogy megtudjuk, hányan vagyunk.
A halot\'i jelentésen bárom vonaltott rubrika van. 1. Az elhalt neve. 2 Halálának oka és 3. Ki által orvosoltatolt Az orvos becses nsvét a másod.\'k jubrikába i~ta s a harmadikba typhua szét.
Tompa-adoma. Az „R. II." :rja: Tompa M:-hr\'j egykor már betegen, hamvai pap korában, bevitte collecta-bnzáját a putnok: vásárra. Épen egy hivő állt velo alkuba, hogy megveszi. Do gyalázatos ölesén akarta. Tompt nem engedeti. Végre kiakadt A paraszt: . A ("ja ide tiszteletes uram, ugy a hogy mondom, hiszen az enyém is van közte." — .Válogassa hát ki a magáét kelmod és azt vigye el aztiín — ingyen* — válaszolt az elkeseredett lelkész.
— Hova fog is először menni, ha hazaér falujába? — kérdék az olőtte habtákban álló vitézt
— A templomba, •— felelt a képmutató, gondolva, hogy ez lesz a legillendőbb felelet.
— Hova? ismétlé a kérdést a százados.
A katona gondolja, hogy talán mégis ige n érzelgős feleietet adott, válaszolja tehát: a korcsmába.
— Hát a biróhoz nem fog elmenni? folytatja mosolyogva a fartatást a Bzázados.
— De igen.
— Nos azután hói mit fog a birónak mondani!
— Szépen köszönni fogok neki, hogy : jó napot, édes bi-ó uram.
Mezőtúrra ily czimü levél érk-zett: .Édes apátnnik Párisból". Tessék most ezt kézb»sitei.i tudni,\'töprenkedék a lelk\'inmeretes postamester; e perezben jött egy ember s kérdi : „Nem jött egy levél fiamtól Páriából ?"
— Igen, ilyen bolond apának leh«t olyan bolond fia.- Itt a levél.
Hangosan beszélt a prrlekedő ügyvédével, sok mindent ígért, csak a pert nyerje meg; még azt is odaígérem — úgymond — amit a perköltségen felül húz —
LX X
JD ES T É S.
Hivatalos placzl árak.
Nagy-Kanizsán, 1880. okt 27.
V00 kilogrammjával számítva.
Búza 10-50.—11-50. Roza 9.-10-—. Árpa
7--r.—8-60. Zab 6-—.—6.50. Kukoricza 7-50-— •— Burgonya 3"—. —. Borsó .—30"—. lencse —\'
—•—28-—. Bab .-10.50.— Széna •—1\'70.
Szalma -—.—1-20.
1 kilogrammjával számítva.
Marhahús 52.—.56. Juhhus -—.—36. Sertéshús 60 —.—. Szalonna -—.—86. Disznózsír -—.-¿-92. Vörös hagyma •—.—16. Foghagyma •——30. Czukor • .—60. Bors -—1-20. Paprika I-—.—. Szappan —40.
1 literjével számítva.
Ó bor 32—48 kr. Uj bor 20-28 kr. Pálinka 4Skr. Kezet -8 fcr. Kiadta:
FARKAS, v. piacz könyvvezető.
Szerkesztői üzenet.
4326 R. V. »Mindenszentek napján" elkésett, jövőre maradt
4327. Religiosus. Németből való fordításokat n«m szeretünk közölni, nem azért, mort német, hanem sokan olvassák eredetiben ás sok lefordítva van.-A „Zágort* kérjük.
4328. Alexandria. A azálütmáuy nov. elején megy Fiúmén át Üdvözöljük !
4329. „A képzőművészet északon". Köszöcat-tel vettük. Jő.
4330. „A tárlat* gyenge leírás.
4331. B. B Kifakadása! val nem törődünk, ij sztgetés eivel még kovéabé. Mí a rendes uton haladunk mig oda aeaa érünk: .A hol oiy jó lesz pihenni, od* lent már nem fáj semmi" !\'
4332. K A. Hálás köszönet a becses részvétért.
4333. N. Nca való közlésre.
Felelős szerkesztő: Biicrű LajC8.
H Î fi 0 £
È S.
Hogy lehet valóban egészen ingyen
EGY ÓRÁHOZ JUTNI?
(franczia fali órához, vagy azüst Remontoir órához vaqy pedig miniature ezüst hölgyórához.)
Arra feleletet ád WAJDirS JÓZSID könyvkereskedése Nagy-Ka-^zsás.
I I
I. I!
fi -8
%© o N J3 ©
° M Z
t, +3 N
«Sí
t! a « !
1 1 Í
1 I i I
2 I. 3 S
•E * í
>» " «e e
S ÜÍS--
I I
I. 7
I... j S sí
u - --
z . r
_ _ o
r>iif ""
- ?
< O 5_____ .
C = í =
1 - .a ~
"J .-5"

*r 6 — - "
E S
O 1 " ÜÜ
-> J! , . 1
Jí ¿. C5.
» s-E \'
> S
"N,e#i S _ « -
o » — ü < o ■
- o ©a g M = j O -OSŐ

A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF NAGY-KANIZSÁN
ISMÉT IGKEN SOK MŰVEKKEL SZAPORÍTOTT KÖZEL
4000 kötetből álló
(169 2—*)
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR AT.
Az olvasási dij íiavookini csak 50 kr., negyedévre csak 1 frt 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyvtár ra e hó bármely napján történhetik.
Tisztelettel Wajdits József.
TIZEKKILEKCZEDXK ÉVFOLYAM
ZÁ\'LAI KÖZLÖNY
OKTOBER \'31-ün 1880.
33" IFt-PETESEK
Minden eddigi világtárlaton és orsz. kiállításon a legnagyobb dijakkal kitüntetve. Első magyar
gép- és tüzoltószerek gyár, harang
és
érczöntőde
Budapest,
Rottenbiller iitcza 66. sz.
Hazánk legnagyobb korszerűen berendezett gyára harang ,k tüzolUszati és rizmütészeti gépek készUésére ; » Arr .1 kapcsolatos vizmütészeti osztály a jelenben egyedüli belföldi szivattyú gyárt képezi, melyben kizárólag 110111 muutae alkalmazása mellett, minden czélnak megtelelő szivattyúk és kutak készíttetnek. ^
MT Képes árjegyzékek és költségvetések kívánatra bérmentesen szolgáltatnak.
ÜST* -A. gyár : Kolozsvárott, belinonostor-utcza 12. sa/im alatt létezik. Ipg
Majdnem ingyen
?
A bukott nagy.xerü BRJTTANIA-EZÖST6YÁR óriási raktárát a csődgondeokság átvévén, nagyohbszerü fizetési kötelezettséget és a helyiségek kiüreaedé e miatt 75 sséizaléklcal a becsáron alul bocsátja áruba, tel át majdnem elajándékoztatlk. Csak «5 frt 70 krért, azaz a puszta muDkadij értékének feléért kaphatni a következő igen csinos és tartós Brittani*-ezüst asztali servic. melynek ára ezelőtt 30 frt volt, és melynek tiszta fehéren maradásáért 25 évi kezehMi\'K vnlaltafik. 6 asztali kés kitünó aczéllappal 6 valódi britt. ezüst villa, 6 tömör „ „ eYÖ kanál 6 , „ „ kávéskanál 1 . , n. „ . merttékanál l . n. „ „ tejesmeritőkanál 6 finom „ , tálaló, 6 . „ „ teríték tartó 3 „ „ „ tojásos serleg í 3 gyönyörű „. ezuker fcáloza : 1 „ „.. czuker- vagy bors tartó
1 legfinomabb „ thea szarö
[ 2 igen szép „ gyertyatartó
2 legfinomabb alabastrom gyeptyadlgZ
: 50 darab 143 9-12
Mindezen elősorolt 50. műdarab árs
be o £xrt 70 Ur. m Megrendelések poatai utánvétellel vagy az összegnek beküldésekor — a medd\'g a készletből jut — elintéztetnok
BL AU és BL ÜXT 3ST
Brittania-zÜstgyárak főraktára által
Bécs, I. Blisdbethstrasse G.
A köszönő és elismerő levelek százakra menő száma irodánkban közszemlére vannak kitéve,
Rendeléseknél elégséges e czim:
BLAU és KANN, Bács.
fel iá: i v s
a hamburgi állam álul biztosított nagy pénzlotteria nyerenény -esélyeibe»! részvételre, melyben több mint
8 millió 600,000 márkát
biztosan nyerni kell. Ezen előnyös péxiz-lotteriának, melyben tervszerüleg csak 90,500
sorsjegy van, nyereményei a következők : A leSXXa^gyolD-fo nyeremény 400,000 márka
Jutalom 1 nyeremény 1 nyeremény 1 nyeremény
1 nyeremény ; 2 nyeremény
2 nyeremény 5 nyeremény
2 nyeremény 12 nyeremény
1 nyeremény 24 nyeremény 4 nyeremény
3 nyeremény 52 nyeremény
250.000 márka 150,000 márka 100,000 márka 60,000 márka 50.000 márka 40,000 márka 30,000 márka 25,000 márka
20,000 márka
15,000 márka
12.000 márka 10,000 márka 8,000 márka 6,000 márka 5,000 márka
6 nyeremény 400Ö márka
10S nyeremény 3000 márka
214 nyeremény 2000 márka
10 nyeremény 1500 márka
2 nyeremény 1200 márka
533 nyeremény 1000 márka
676 nyeremény 500 márka
950 nyeremény 300 márka
65 nyeremény 200 márka
100 nyeremény 150 márka
26315 nyeremény 138 márka
2300 nyeremény 124 márka
5 70 nyeremény 100 márka 7300 nyeremény 94 é< 67 márk.-l 7850 nyeremény 40 és 20 márka
mindezen nyeremények pár hónap ajatt 7 szakaszban biztosan busás alá kertllnek.
Az első nyereaényiizis hivatalosan >1( van állapítva és kerül aazerint
az ogész eredeti sorsjegy caak 3 frt 50 kr. o. é a fél oredoti sorsjegy csak 1 frt 75 kr. o. é. a negyed eredeti sorsjegy csak SS kr. o. é. és ezen az áilam állal biztosított eredeti sorsjegyeket (nem tiltott promessoket) én az összeg bérmeotes beküldése mellett a leotá-
vílabbl vidékre Is elküldöa. A résztvevők mindegyike az eredeti sorsjegyen kívül megkapj* tSlem ingyen az állaaiczlMerrel ellátott eredeti tervet és a hu*á* mcgiOrtóute után a hivatalos sorsolási lajstromot\' felhívás nélkül és azonnal.
A »yereméeypénrís kifizetése és elküldése álulam közvetlei .íz érdekelt iisiére ¡watoMn és lejszijombb titoktartás mellett eszközöltetik.
ÍW Bejreodelések egyszerűen postautalvány vagy ajánlott levéllel eszközölhetik
mW A megbízások ennélfogva á közeli házas miatt folyó éri
tiovember IS tg bizalmasan az alulirt czéghoz intéseadők.
(166 H. 1-4
Id. HEKSCHER StJlü,
bank- é« váltéüzlete Hambcrgban


Főnyeremény esetleg ¿00,000 márka Szerencse |A nyereméDje hirdetmény. lánambiztUitja
Azon rendkívüli veszteségek folytán
melyeket a londoni nagy vnsbutor gyí~
GODDERIDGE BROTHERS AND COMP.
a glasgowi bank legközelebbi jelentékei.y bukásánál szouvedott, annyira megingattaiutt, hogy kénytolcuittctett gyárát be«(intetni és nagyszámú s kitűnő minőségű , ; minden kiállításnál éremmel kitüntetett készletben levő vasbutor áruit a gyári úr negyedrészén teljesen elárusítani.
Ennélfogva a fentcmlitett gyártól bizományban átvett
2Ó00 darab (összerakható) vas
ágyat, felnőttek számára,, melyek igazi kitünö munkák, s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnak mesés olcsón, eddig el nem ért csekély áron darabját 8 0. é frtéri áruba bocsátom. Előbbi ár 32 frt 50 kr. (Ifi? 2-12;
Megrendeléseket teljesítek egyenként is «s a kívánt minőségben a pénzbeküldése,, vagy utánvét mellett — addig mig a a készlet tart
S. HEH MER gépgyára Bécsben
JTL Qüri.nergasse. Ezenkívül .vannak i. tíli évadra »\'aságyak, elpusztithatlan tartóságnak és mindenféle fabu:orok.
SEIDLITZ - PORA.
Nynjtsnnk kezet a szerencsének!
400,000 márka
főnyereményt uyujt kedvező esetben, a legajabb nagy pénzklsc;-S0lá8, mely a magas kormány által jóváhagyva é« biztosítva van Ezen uj tervezet előnye abban áll, hogy néhány hónap lefolyása alatt 7 sorsolásban 46,640 nyereménynek okvetl. n kisorsolás alá kell kerülnie, köztük találkozik 400,000 frtnyi főnyeremény, részleg pedig:
1 nyerem. á m. 1 nyerőm, á in. 1 nyerem, á 1 nyerem
1 nyerem
2 nyerem 2 nyerem
5 nyerem. 2 nyerem, á m. 12 nyerőm, á m.
á iu á m.
á in.
á ül. á m.
250.000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20,00«) 15,000
1 nyerem, á m. 24 nyerem, á m. 4 nyerem, á m. 52 nyerem á m. 108 nyerem, á m. 214 nyerem, á m. 533 nyerem, á m. 676 nyerem á m. 950 nyerem á m. 26.345 nyerem, á m. stb.
12,000 10.000 8000 50» >0 3000 2000 f 1000 500 300 13S stb.
A nyoreménybuzások tervszerint hivatalosan állapitattak meg.
A legközelebbi első, az állam által biz\'oaitott nyeromény-huzás a következő összegbe kerül:
1 egé>z eredeti sorsjegynek ára csak 6 márka vagy 3 frt 60 kr. o. é. b. 1 fíl . „ . . 3 . . 1 „ 75 , ,
1 n-gyed . „ „ . 1\'/, - , — . 90 . w
Valamennyi megbízás az összeg előleges beküldésp Yagy postautalvány mellett azonnal és a legnagyobb gonddal eszközöltetik. mindenki magát az állam czimeréve) ellátott eredeti sorsjegyet kapván tőlünk kezéhez.
A megrendelésekhez a megkívántató hivatalos tervezetek dij nélkül mellékelteinek, minden huzás után pedig felszólítás nélkül ktlldjük résztvevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket. ■
- A nyeremények kifizetése mindenkor pontosan az \'állam jótállása mellett törtéuik s akár közvetlen megküldése vagy kívánatra érdekeltjeinknek Ausztria minden nagyobb piaczain fennálló összeköttetéseink által kézbesittethetik.
Vállalatunknak mindenkor kedvezett a szerencse, sok más tekintélyes nyeremény között gyakran az első főnyereményeknek örvendvén az, mint 250,000, 225,000, 150,000, 100,000 80,000, 60,000, 40,000 stb. fizet\'ettek ki.
Az ily a legszilárdabb alapon nyugvő vállalatnál, olőrelát-hatólag mindcnQtfbiztonsággal a legélénkebb részvételre számíthatván, kéretik már a közeli huzás miatt is minden megbízást niiuél előbb, de mindenesetre f. évi november 15-ike előtt közvetlenül alulírotthoz .intézni.
Kaufmann & Simon,
bank- és vaito-Qziet Hamburgban,
bevásárlása és eladása mindennemű államkötvények, vasúti részvények és külcsönsorejegyeknek.
U. i. köszönetüukef fejezve ki ezennel irántunk eddig tanúsított bizalomért, felkérjük az uj kisorsolásnáli részvételre, főtörekvésünk ezentúl is oda irányuland, min-deukor pontos és szilárd szolgálat által tisztelt érdekeltjeink teljes megelégedését kiérdemelni. Föntebbiek. (166 I 3—6)
Ocíílr vq1A/1i ha miuden doboz czimlapján a sas
«UIKUI VítlUtU, in aokszorositott czégem van
lenyomva.
30 év óta a íegjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyomor betegségek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszomlás), vér atl0|á8 és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknok ajánlva, kik ülő élet-módot folytatnak.
Hamisítások törvényileg büntettetnek.
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Gazdaság- és házeladás.
A Perlaki határban egy több holdból álló szántóföldet és némi rétet magába foglaló mezei gazdaság a hozzá tartozó Peria-kon a fóutezában fekvő, téglából épült, hat szobából, konyhából és a szükséges mellékhelyiségekből álló ház, köböl épült istállóval együtt szabad kézből jutányos feltételek mellett eladó. Venni szándékozókat útba igazitja e lapok kiadóhivatala. i63 3-s
;ranczia borszesz sóval.
FA legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek minden belső é* külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyílt sebek-rákrekélyek. üszök, szomgyaüadáa, mindennemű bénnlás és sérülés stb. U>. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Krohn M. és társától Bergenben
(Norvégiában V
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a. kcresk«delemhon előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czéíokra használható.
íra egy üvegnek használati utasítással I frt o. é.
íí szállítás 1IolI A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Titelilanben.
Haktár az állam minden hírneves Kj égyszerUrál.an vagy faszer-k.-i«>ke,le»el.en. IUktár nélküli helységekl.en magánügyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedesben ré.zcaOlnejc.
A t. CZ közBnsÓg kéretik határozottan Moll-léle készítményt rendelni ,s ™k olyanokat elfogadni, m. ljek saját őrjegyem é. aláír»-sommal vannak ellátva.
Eaktarak: Nagy,Kanizsa I\'rágor üéla gyúgysz. Ilelo. J. gy/.gy. Kosenberg í erene.z Fc»\'se!hor,.r J,(zz„f UoaeniV-ld Adolf. — Zaia-EserszégJ .Gyógyszertár a szent lékkhez-. - Barcs Ilorne.r S. Csiktomya Oönce T. gyógyszeres* Kaposvár Knhn J. Itahórhay Káim. gyógy. Th. Kecakraay gyógy. Kaproncza Werli U gyégy. Keszeg Csanainovíea I.t. gyégy. Kllttel lat. gyogy. Keszthely S.-hlo f..r A. Wtinach F. Körmend Zajráb Terklet Ferencz gyigj. Míttlbach S. Ir-.lm.sbo« ííéfty Sopron Mczny Aud. gyigy. . (S80 4 !—62)
TVT1 TI deádig utolérlietieii.
0000300C
V Krdemjel.a
MAAGER W. f
cs. kir. szab. valódi tisztított f
Érdem jel 5
csukamáj-olaj
Maager Vilmos tanártói Bécsben.
A legelső orvosi tekintélyek által megvizsgálva és jóváhagyva; — könnyen emészthetősége miatt gyermekeknek különösen ajánlható, — s mint természeti — legjobb*) tiszta és hatályossága által elismert szer, — a leghathatósabb gyógyerővel bír
mell és tüdőbajok-, görvény-, sömör-, fekély-, bőrkiütések, mirigybetegségek és gyeagélkedé»ek ellen. Egy palaczk ára I frt. Kapható valódi minőségben, gyári rak táromban Itéeaben Heumarkt 3 **) valamint minden győgyazertár és nagyobb vegyeskereskedésben. Úgyszintén Nagy-Kanizsán: IJelus József, IVáger Béla gyógyszerész nrakn«l, Rosenfeld Adolf, licsenberg Ferencz kereskedéseiben. — VarazsdoH : Dr. Halfer Al., Lellis Kd. gyógysz. — Zala-EgerS7egec : Isoó F. gyógysz. — Sopronban: Abezey A., Rekert Károly E. gyóg)-sz. — Kaposvár: Itabochay Kálmán, Angusztin Quszt. gyógysz. uraknál. 168 2 — 12
*) Óvás ! Ujabb időben észlelhető, hogy iöbb czég — közönséges tisztátlan műjhalzsirt háromszögű üvegekben — Maager valódi tisztított Dorsrh-csukamáj-olaj gyanánt árnsit. Ily rászedésuk 6* megcsalásokat kikerülendő, — kéretik a" n. é. közönség csak azon üvegeket — valódiaknak elismerni, melyeken, illetőleg a czimragasz és használati utasításon a rMaager* uév található.
**) Ugyanott létezik az osztrák -magyar birodalom részére a schafTliauseai „nemzetközi sebkötő gyár" főraktára, nemkülönben anew-yorki czég Hall és Ruckcl „Sazodont-gyár" és a chemnitzi Hartenstein és Tsa. „Leguminose-gyár* főraktára.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó tulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.