Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.01 MB
2015-01-27 16:05:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1221
4947
Rövid leírás | Teljes leírás (589.88 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1880. december - 97-104. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KA5IZSA, I8«u. deezember 2-àn
StBfcí wafflSS
\'I ElûfiZBtHtl t, • jeçés* é»r. lí frt
| ül irr« . 4 ,
i negyed être,. 3 , Eov xzttin ÎO kr
97»dil£ aasam
l\'izeukileaezedlk évfolyam
M
r
Hirdetések
6 hatábos petiuorban

sa
mm

«s»

I A !ap axellemi ré««6t $ „■* ïH*-t^ közlemények a\'; iierkesrtShftt. xuyxfi réiaét illetS köilemrfnyek pedig; • kiadóhoz bérgaeutv« :.ncér.endők : NAGY-KA NIZ8 A Wlatthsahaz.
máaodvsor 6 i roi»l* totábhi torért 5 kr NYILTT^RUKN
■oronkAut 10 krért »« tetuek fel |! Kinettiri illeték mu;.l<>
t|»»gye« hirdetHKÓrt kii
£ 30 kr A»..|«.i.dC. |
(CVWX- —---^¡P\'SSji
*\'\'KZ\'ZyT he\'}í;f sA!ff» ..it.-kauizsaí kereskedelmi „ lp.rb.nk«, «to! takarékpénztár«, . „zalamegyef ¡Italános faúdtó-ta a »n-"kanIz8al kisdedneTelo egyesület", a "-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet". . .soproni kereskedelmi s ip.rk.m.ra «.-kánizs.1 küIUlasztmánja« s több
megyei és Táros! egyesület himtalos értesítője.
alibi. : ZALA-SOMOGYI KÖZ£,öl\\rY
Bérmentet!«» levelek, ciak 1« mert mnokaUr-■aktdl fogadutuak -1
V-\\\'é*irxtok tíiiii o«m
 küldetnek,
gjí»—s

Hetenkini kctszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.
Közigazgatásunk reformja.
\' (Fi.lyi. és vége.)
A pályázat által eléretik ama czél, hogy csakis képesített egyének fognak pályázhatni és mivel a candidatiót a megyék bizoitságai foganatosítják, a nemzetiségért féltékenyek igényei is kellőleg rneg-óva lesznek, valamint azon kételyek, melyek a ministeri nepotizmus tárgyában keletkeztek, elodáztatnak.
De hogy "a képzettség megbírálható legyen, okvetlen egy oly törvény szükséges, mely mig egylelől a kötelezettséget mondja ki. másrészről megjeleü a közigazgatás keretébe eső ügykezelés rendjét, hivatkozással a már alkatott törvények ide vonatkozó részleteivel, hogy legyen törvény által meghatározva azon alap, melyen a közigazgatás egész gépezete mozog, hogy az, ki közigazgatásra készül és e téren akar magának képesítési okmányt szerezni, tudhassa, miból kell készülnie, és meddig megy a vizsgálat határa. Azt igen jól tudjuk, hogy közigazgatásunk egyik legnagyobb fő hibája itt rejlik, mert nincs pozitiv közigazgatási törvényünk, mert ha lehet és kell, magán jogot, csőd- és büntető jogot, kereskedelmi és számos más speciális törvényt az egyetemeken előadni, miért nem lehet egy a közigazgatás ezer és ezer ágaiba vágó törvényt alkotni és ezen tanszéket rend-szeresitni, hogy igy alkalom szolgáltassák mindazoknak, kik csakis a közigazgatásra készülnek, hogy azok csakis e téreni ki-képe/.tetésükre szorítkozván, mig az elméletileg lett kiképeztetésüket a tényleges alkalmaztatásuknál érvényesitni képesek lesznek.
A pályázat utjani betöltésnél igen természetes, hogy az ország bármely részében illetékes képesített egyén pályáz hat, mintán azonban mint fentebb is érintők, a candidatiót a megyék bizottsági közgyűlése fogja foganato>itani; legcsekélyebb aggodalmat seui táplálok a felett, mikép ha az üresedésbe jött állás betöltendő lesz és azon megyében, melyben ezen pályázat teljesíttetik, képesített egyén pályázni fog, hogy első sorban csakis ezekből lesz a candidatió eszközölve, a többi és más megyékbeli pályázó kérvénye a közgyűlésből illető törvényhatóság. utján néki m.\'gküldve. — \'.ilig más rés^t az esetre, ha hogy a pályázók közt képesitett megyebeli netu talalkozik, u<;y azon állás az ország tarmely megyéjebeli képesitett egyénnel betöltendő lesz.
Az ily összeállított tisztikar mellett a közigazgatás...