Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.28 MB
2021-10-26 15:33:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
474
861
Rövid leírás | Teljes leírás (429.83 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 001-005. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. január 1-én.
tflfll
1. szám.
Tizedik évfolyam.


; Zala-Somogji Rözlösij
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
, N •
VeityeB tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, I|>itr, gazdászat, (iidomaiiy éx iiifivészet kör-éliől.
Megjeleniks
mladea sioaibsUa, «gé«» • gyakraa Másfél vagy Mt lv«w.
NvrrkcHilói irudn «■** khtdó hit nini: W A.IDIT8 J&WKF kflnyvker*akedéaéban.
Előfizetési feíliivús
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron és Vasmegyékre
oalutU vrgye»lartalinu hetilap
1871. 10-ik évfolyamára.
Előfizetési ár:
Egó«« évre .... 0 foriut.
V*\ ...... 3 .
Negyed......1 . .10 kr.
Ai elfiflietés mielőbbi ulvti aeatéKlét kérjük, ke«y • lap poatos ktildésébea feaaakadii ae történjék.
A kiadó hivatal.
lioldog uj évet!
Kevéssel ez előtt egy búcsúzó öreg esztendő halálos koporsóját lehaugolt ke-délylyel álta körül az emberiség.
Amint szomorúan elkongtak a sötét éjbe az éjféli óra egyhangú ütései, az -dók folyama magával ragadta, egy haldokló év végsó leheletét, hogy átengedje helyét az ifjabb esztendőnek, melynek bölcsőjét a mult idők gondos karjai ringadták. ''
Egy esztendő setét sírja széléről szomorú sohajokkal tekintettünk vissza megsemmisült reményeink té|>ett koszorújára, fájó sziyvel váltunk meg bukott terveink romjaitól^ s a mulandóság nyomasztó érzé seit a virradó reggel első sugarai ifjú erő-
Előfizetési föltételek:
ll»lyt>«n hadim li«>r<U«»d ,''t tidékre potláii kitl.lt« K(ii''<« évre : - 6 fit. kr.
Kél évre • • 3 . - . J .
évnegyedre - 1 ''„ 60
Hirdetések
A hat liatéhot petit miiért l-«*fir 7 kr. <í-»*or i» é» minili''ii további huiklal.W''rl kr. Uélygdij minden rgjf,>« hriklatWrt HO kr. A .Nvilt térin* egy petit tor beikintjai <!>ja IA kr.
Hirdetéseket elfogad:
N Kanlnán: « Al»«> HIVATAL. Ksuthelyea: pult JÁNOS. Petled: ZKHi.Klt \i. i.aSu ltorold, é* HI.MiKK XÁNHOK Béoibia: IIAASKNsTKIN k VOii.
OPi''KUK ALAJOS é» HKKMAN.
IÍKII,'' MOSük KUDOLK J Ol ■ NAKTLKd MKt

rr - -1.
vei emelték 1c szivünkről, a tiatalság üde mosolyával köszöntve be hajlékunkba .buldog uj évet !„
- Ál időn az uj év beköszöntött hoz/.áiik, gyeligéd kezekkel süiü fátyolt borított n letűnt öreg esztendő sötétebb eseményeire, s a tépett remények foszlányai helyett a jövő bízta ló képeit tnrtá lelkünk elé, mintha mondiini akarná: habár a múltban meghaltak reményeid, vágyaidban élni fog jövód, azért habár bucsu sóhajjal áhlozsz a múltnak, örömmosolylyal fogadd a jövőt, s kívánj velem az egész emberiségnek: boldog uj évet!
Az elmúlt év zavaros eredményei egy nem sejtett uj irányt adtuk a népek történetének, egy ismeretlen útját nyitották meg az eszmék hosszú sorának, s ez uj irányba az emberiséget vezetni, ez eszmék üdvösebb neiueit megérlelni, valósítani az uj évnek feladata leend.
'' Az uj évnek feluduta leend megmutatni, hogy mig egyik nemzet halálos szúrást mér a szabadság szivére, addig a másik nemzet izekre tudja tépni a szolgaság lánczait, hogy azon országban, melyet halálos temetővé változtatott a nyers erő barbar kegyetlensége, végre is .diadal ünnepet ül a szellem győzelme, az uj évnek feladata leend bebizonyítani, hogy mig a világ egyik miveltnek kürtölt nemzedéke arezra borul földi uralkodója előtt, addig
egy elnyomott nép megtalálja üdvét, a szabadságot; legyen azért ez uj év boldog uj éve a szabadságnak...