Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.28 MB
2021-10-26 15:33:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
543
983
Rövid leírás | Teljes leírás (429.83 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 001-005. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. január 1-én.
tflfll
1. szám.
Tizedik évfolyam.


; Zala-Somogji Rözlösij
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
, N •
VeityeB tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, I|>itr, gazdászat, (iidomaiiy éx iiifivészet kör-éliől.
Megjeleniks
mladea sioaibsUa, «gé«» • gyakraa Másfél vagy Mt lv«w.
NvrrkcHilói irudn «■** khtdó hit nini: W A.IDIT8 J&WKF kflnyvker*akedéaéban.
Előfizetési feíliivús
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron és Vasmegyékre
oalutU vrgye»lartalinu hetilap
1871. 10-ik évfolyamára.
Előfizetési ár:
Egó«« évre .... 0 foriut.
V*\ ...... 3 .
Negyed......1 . .10 kr.
Ai elfiflietés mielőbbi ulvti aeatéKlét kérjük, ke«y • lap poatos ktildésébea feaaakadii ae történjék.
A kiadó hivatal.
lioldog uj évet!
Kevéssel ez előtt egy búcsúzó öreg esztendő halálos koporsóját lehaugolt ke-délylyel álta körül az emberiség.
Amint szomorúan elkongtak a sötét éjbe az éjféli óra egyhangú ütései, az -dók folyama magával ragadta, egy haldokló év végsó leheletét, hogy átengedje helyét az ifjabb esztendőnek, melynek bölcsőjét a mult idők gondos karjai ringadták. ''
Egy esztendő setét sírja széléről szomorú sohajokkal tekintettünk vissza megsemmisült reményeink té|>ett koszorújára, fájó sziyvel váltunk meg bukott terveink romjaitól^ s a mulandóság nyomasztó érzé seit a virradó reggel első sugarai ifjú erő-
Előfizetési föltételek:
ll»lyt>«n hadim li«>r<U«»d ,''t tidékre potláii kitl.lt« K(ii''<« évre : - 6 fit. kr.
Kél évre • • 3 . - . J .
évnegyedre - 1 ''„ 60
Hirdetések
A hat liatéhot petit miiért l-«*fir 7 kr. <í-»*or i» é» minili''ii további huiklal.W''rl kr. Uélygdij minden rgjf,>« hriklatWrt HO kr. A .Nvilt térin* egy petit tor beikintjai <!>ja IA kr.
Hirdetéseket elfogad:
N Kanlnán: « Al»«> HIVATAL. Ksuthelyea: pult JÁNOS. Petled: ZKHi.Klt \i. i.aSu ltorold, é* HI.MiKK XÁNHOK Béoibia: IIAASKNsTKIN k VOii.
OPi''KUK ALAJOS é» HKKMAN.
IÍKII,'' MOSük KUDOLK J Ol ■ NAKTLKd MKt

rr - -1.
vei emelték 1c szivünkről, a tiatalság üde mosolyával köszöntve be hajlékunkba .buldog uj évet !„
- Ál időn az uj év beköszöntött hoz/.áiik, gyeligéd kezekkel süiü fátyolt borított n letűnt öreg esztendő sötétebb eseményeire, s a tépett remények foszlányai helyett a jövő bízta ló képeit tnrtá lelkünk elé, mintha mondiini akarná: habár a múltban meghaltak reményeid, vágyaidban élni fog jövód, azért habár bucsu sóhajjal áhlozsz a múltnak, örömmosolylyal fogadd a jövőt, s kívánj velem az egész emberiségnek: boldog uj évet!
Az elmúlt év zavaros eredményei egy nem sejtett uj irányt adtuk a népek történetének, egy ismeretlen útját nyitották meg az eszmék hosszú sorának, s ez uj irányba az emberiséget vezetni, ez eszmék üdvösebb neiueit megérlelni, valósítani az uj évnek feladata leend.
'' Az uj évnek feluduta leend megmutatni, hogy mig egyik nemzet halálos szúrást mér a szabadság szivére, addig a másik nemzet izekre tudja tépni a szolgaság lánczait, hogy azon országban, melyet halálos temetővé változtatott a nyers erő barbar kegyetlensége, végre is .diadal ünnepet ül a szellem győzelme, az uj évnek feladata leend bebizonyítani, hogy mig a világ egyik miveltnek kürtölt nemzedéke arezra borul földi uralkodója előtt, addig
egy elnyomott nép megtalálja üdvét, a szabadságot; legyen azért ez uj év boldog uj éve a szabadságnak !
Az.elmüít év megmutatta, hogy a magyar haza össze* polgárai felismerték a tért, melynek betöltésére hivatva vannak s az» uj évnek feladata leend bebizonyítani, hogy a magyar nép, mely a hosszú elnyomatás vasbékóit lerázta magáról, a szabadság éltető világát szellemi haladása által''késó utódai számára is képes lesz biztosítani, s habár oly sok hosszú éven át volt is a nemzet lélekölő tétlenségre kárhoztatva, felszabadult tevékenysége megfogja menteni az enyészet setét sírjától, elfogja érni a szellemi .nagyság s az anyagi erő azon fokát, melyen Európa többi népei boldogabb körülmények közt öt megelőzték, az újévnek feladata leend bebizonyítani, hogy a magvar neuizet mind jobban és jobban megszilárdítja lételének századokkal ezelőtt lerakott alapjait, azért legyen tz uj év boldog uj éve a magyar hazának, u magyarhaza összes lakosságának.
Az elmúlt öreg esztendő megmutatta, hogy mig a határtalan gog a háború iszonyai közt rövid pár lió alatt századok nagy szerű müveit röm balja szét, addig a józan felvilágosodás éltető légkörében egy nemzet, rövid pár hó alatt századok mulasztásait képes helyre hozni, de a''z uj évneK feladata leend az elvadult emberi hatalom
féktelen dpgyaaágait a nemezis komoIjHtéló széke elé állítani, az uj évnek leend''felaílata bebizonyítani, hogy a béke a szelídebb érzelmek éghajlata, mely alatt ugy egyesek, mint milliók szellemi és anyagi jóléte, boldogsága tenyész, mely alatt egy haladásnak indult nemzőt közműveltsége irodalmi élete; kereskedelme képes felvirágzani; az újévnek feladata leend bebizonyítani, hogy mig az emberietlen kegyetlenkedés egy közbecsü lésben álló mivolt nép homlokára nyom örökös szégyenfoltot, addtg a béke áldásai szellemi nag\ság s anyagi erő nagyszerű müveit teremti meg az utókor számára, mely előtt lelkesült kebellel vonulnak el a későbbi századok kegyeletes fiai, azért legyen ez uj év .boldog uj éve u béke szelíd angyalának ! •
A .Zala-Somogyi-Közlöny" olvasó közönsége . ez uj évi számmál egy szerény vidéki lapnak lü-ik évi folyamát látja uj'' életre ébredni s az az olvasó közönség.. mely U éven keresztül támogatta a „/.•Somogyi Közlöny*-t pártolásával, cz uj évben van hivatva arra, hogy ezen lapnak évtizedes életét befejezze s egy ujabb évtizedre kilátást nyújtson, azért minden irodalom pártoló mivelt hontinak, de különösen a „Z.-S. K." olvasó közönségének is kívánunk; boldog uj tvet!
GYÓRFFY JÁNOS.
T ARCZA,
Boldog uj évet!
llj év reggelén a kit gyermek ÖrRinmel fut anyjából, Ártatlan iilve, tinta lelke Angyali hií imát hoi. .Jó reggelt édo» anyám, tudod Mit klvAnok én néked T -Néked lírába jé anyám ! — mindent, Mindent... lloldng uj évet J'',
Kepeivé (luritja ai ifjú 8iéj> kedveiét magából, Dobogó ailve éde* kéjjel üyönyOrt, boldogságot hoi. .Jó reggelt kedvesem I Ölelj meg, — Oh hit* «« egy uj élatl Bieretlekl e aaóbau van miuden, " Minden . . . Itoldug uj évot!:
Kéjréixegeu öleli át a
Boldog férj feUtégét;
Nem bot 6 •emmit, bl*a bírja a
Lét minden édességét.
116 csókban Udvitiaian mgja:
.Uoldogiág I ne érj véget,
Mieuk a (Old, mienk a meny és ,«
Ulttdan .. Uoldog aj évetl*
Ittsneai, mily »aép ei a« életi
Holdogaág mindenfelől Csak engeui ér boldogtalanéig, Kngem gyOtOr, eugem Al . . . 8ielelem, epedét, vágy, (óhaj, — Rág ki''myOiOnben é^et.. . Terméaaett ba portieiurd vagyok, Ad) boldogabb aj ávat I —
Hátorfi Ia\)q*.
Gondolatok az év utolsó napjan.
Caettd vhu, h föld mintha incguiitH vulnu a világ lAriunját, elnéoiult mint valuini tunuitő-keft; c«ak a Iák A^ni ruazketovk /u/mariU tor-beiktől. 8 nii, kik egy lezajlott »/onvtidéa teljea óv utolaó piTczoneteit awloiláljnk, viaszavutiú-lunk barátulgoa kaadrtllónk mellé, vissia-Állunk kópzolutUnkben átélt kltzdclmninkre, » komolyabb ulmélkedéjtnuk nyitjuk megellnénk bajiokát. Mert uem caekélyebb boíolytUs.il óa baHzonnal jár az u''ódokra nézvn a Kzclluntben bámulamiti nagyságú eKalökt^l üröklótt julea mondatok fölötti józan elmélkedés, mint bár tuuKunknak, a baliiaUtlan érduinü lió»öknek tettc-kbxiii követéao; inintbogy lia valami, — ugy bizonyára az e/.en élntbök-seaégben gaztlag mondatok adhatnak tapaaztalatokban itju törekvésüknek irányt, mely egykor az élet nyarán biztos ezélhoz vozetendi a képzett fértiut.
Ily hasznoa igazságot tartalmaznak nagy A''U''cmynAnek ezen, elmélkedéai tárgyamul vÁ-lasztott szavai is:
.(•yerlyaléng egén vilAgutik, Kgy fuvallat a halál.* 1 ríttad-e már az égi teatok fenst^gea király-nőjét, midőn «};y eaondea, iullegtelen nyári nap után, megaranyozva a bérezek csucaait és száz-< szorosan visszatükrözve a csöndes lovaömlő fo-! lyam azőko hullámaiban, mintegy bucsuesók-| jaival áraaztja ol földünkotl Vagy uiidőn a. | milliArdiiyi csillagacreg,melyeknek mindegyike oly pomj ásan ragyogott az ég tiszta azúrjain, a kelő hajnal első sugaraival lassankint elveszti lényét, mig végre egyenkint eltűnik vizsga tekinteted elő., a csak a puszta kék eget látod elöntve a rőzsás hajnal fényözönétől V 8 ba igen! ha mogtigyelted az égi testek eandAa tüneményeit, — a felségeaeu ragyogd naptól kezdve ogéax a szelíden mosolygó csillagig, nem kelt o benned egy eddig ismeretlen ÍAjé, de mégis éden gondolat ? Midőn íiaszohasonlitva n* égi testekot sajAl léteddel megláttad bennük, mint tiszta aczéltilkörben élotixl loghivebb ké-pét. Hím mi vagyunk miy Nap, ha sortunk
mások fölé helyezett, ha szfizozerek állanak rendflke/.ésUukre; csillag, ha nem voltunk képesek kiviUni környezőink tömegéből. Miként az égi testek, bárminő fényesen fuiák be pályájukat, eltűnnek, ha inegjő idejök; ugy mi is megszilniink létezni idővel^ s csak gyenge visszaemlékezés azok kebelében, kik hozzánk közelebb állotlak, mindaz, mi megmarad utánunk. „Gyertyaláng egész vililgunk,u mondja az élelböh''scséghon annyira gazdag Kölcsey, s .egy fuvallat a halál" fűzi tovább ugyanezen gondolalát.
Mert valdban, jól meggondolva zarándok életpályánknak o mostoha világítani gyarló lefolyását, épeu nincs okunk dicsekedni a szerop-pul, mulyet az alkolú a lialmidiiságból osztályrészül adott, mely miként a gyertyaláng egy fuvallat által megMummisitl; élilnk, hogy azon körbun, melyhez éltünk lánczolva volt,'' világítsunk; s bármi voltunk is, király ki életet , ajándékoz, vagy száz alakban osztja a halált, vagy nyomorult koldus, ki folyton küzdve az élet szükségeivel, mely miként Prometheussas-keaelyilje, mindennap elveszi tőle azt, mit nagy fáradsággal addig összekoldula: eljö a-halál, vagy mint a rohanó szélvész, UvUltvo,"*vngy miként n Csendes alkonyi szirllő, játszva nyu* galmink között lep meg.
KercflZtlll vonul az omber a kilzdolinek viharain, Ítéli a a sora üldözéseit, s iino egyszer csak jön a pillanat, midőn - Dainoclos kardja, tnel vet a gond viselik minden halandó fölé helyezett, leszakad, hogy Aldöfje őt. S ha nőve tán az egész világtól ismerve, mindenkitől tisztelve és dicsőítve volt, emléke lassankint elmosódik, sírkövét megemészti az idő vaafoga, a nővére a felodiU kiterjeszti sUril Athatlan fátyolát! . . ,. . . . ........
l)o hogy mwaak ezen egy oldalról világítsuk meg o fölveti; állítás alapigazságát, tekintsük a hasonló körülménveicet; virsgAljuk a mindenség összes lényeit, találunk e oaak egy létezőt is, melynek léte ninca a« enyésiet foly-tonoa bizony tál auságAtóJ környezve?
A kis féreg, mit észrevétleuül taposunk szét lábainkkal, szintúgy megszűnik létezni, mint a roppant nagyságú hegv a világot alkoló elemek rémitő harczaiban. Vagy nézd a vígan dalold madárkát, nn-lv fészke mellett gondtalanul üldögél, egyszerre jó n sebes szárnyú karvaly s karinainak bármily gyenge szorítása olég hogy örökre elnémítsa dalát. Vagy pedig, ha az állatoknak büszke királyát, az oroszlánt nézzük, mely forró nyári nap után kijó fekhelyéből, s légrcszkcdtctő hangjával mintegy mondani látszik. .Ki az ki hozzám közeledni rnor." — Egy durranás, s.a büszke állat átfúrt agy-gyal terül el a fövenyen. Ilyen életünk is. Nem ment meg a halálpsötét hálójától sem az ifjúság éveket ígérő ereje, sem az örogség zaj nélküli csendes éloitoiyama . .Gyertyaláng egész világunk, a egy fuValli^tjtJx.ilAl*
Mi tehát az ember éloto? örökön baj éa küzdelem. A sors magasztos vágyakatdehelt belé, mely szüntelen magasabb éa magasaidra üzt őt, do e fenkrtlt vágyalehoz ai Anylag silány erőt juttatott, mely a helyett, hogy czéljához juitutná, inkább |)orba sujija őt, a való igazságot fejezett ki a költő, midőn igy szólt az emberi élőiről:
......8 ha végre ráfural
As enyéttet isele, A »or« mily gunyoros látékot ll« vele.
Kinek a foldteke 8>0k % keikeny volt'' nléhh, Tix iiésvM''tgláhnyl tér A kallón tél elég.
Alig éltük át folytonos küzdelemben a férfikor legszebb évoit, egy caendoa, zavartalan öregség reményéből), mig végre itt is csalódva,, a air ad örök nyughelyet, a felettünk egy kisded halom emelkedik, Un beültetve a kegyelet virágaival, a az nali szellő, midén halkan átfut a sirok kopár mesejéo, e asdkat Utazik folyton susogni: „GyerlyaJáng egész világunk, s egy iuvallat a halál ?- V. G,
X

A szellemi élet nyilváimlúsai.
Minden nemzetnél sajátságos utódon terjed a közművelődés; igy a művészetek és majdnem minden népnél íuás iuás utón jutottak átalánosságra. Van minden vidéknek valamely közege, melyuek közVe-vitése folytán a szellem világa sfcétnrado-zik, 8 mig valamely nemzet ily saját jellemének megfelelő közvetítő közeget nem talált ^agának, addig aunak szellemi fejlődése is csak lassan haladhat, hiányozván ama élcterek, melyek közöljék a szellemi haladást, s általánosítsák azt, mit az ''egyének egyenkint eredményeztek.
Természetes, hogy ama nemzetek, tue lyek életmódjuknál fogva leginkább közlékenyek, melyek mindjárt mindent megmutatnak, átfut tudnak, — azok legkö-nyebben terjeszthetik a közművelődétf. — Sommiféle nép sem él oly annyira uyil vános életet, mint az ''olasz; aá nte/aii. a ház előtt tölti tf nap legnagyobl} részét, ott dolgozi^ a kézműves, ott fóz és sűt kérezik, az utczára rakja ki a kereskedő áruezikkeit, s elég hallhatólag utDiidja vagy inkább énekli el, hogy mily jó''az ó kel méje, stbv
Nyilvános térekeu, utczákon gyűlnek - össze, — főleg esténként — ott társalognak, ott dalolnak s zenélnek. Az''ily köz vetlen érintkezés szüli a/tán, miszerint daczára, hogy az olaszok keveset tanulnak, s még is sokat tudnak, mert társalgás s gyakorlati észlelődén, tapasztalán nyomán sokkal több műveltséget eredményeznek, mint sok más helyütt a hol ugyaucsal; komolyan törekednek — de más utakon műveltséget szerezni. Az olasz -közlekedési s köziuűvelőtiési közege: az ón^iháiio-; ,élete. Enuek köszönheti nagyíts/ben, hogy hazájában lejlodótt ki Ic^ikáNUui./. újkor szclleravilága; de egyszersmind ez a/ oka, hogy daczára a sok művészi kincsnek, inely-lyel bír, már néhány évszázad ota keveset lendített a művészeteken és a tudományokon; megszokott fölületes életmódja nem engedi ót mélyebben elmélyedni.
Ha valakiről ellehet mondani: hogy „le styl, c est 1* homme"; akkor bizonyo-sau a franczia a/. Niucs a világon oly nép, mely annyira szeret közlekedni, eszméket cserélni, vitatkozni, de főleg csevegni mint a franczia; ucm is vitték a semmiről való csevegés mesterségét sehol oly magas fokra, mint épen Francziaországban Föl kellett tehát találni egy közeget, mely e nép ebbéli hajlamának leginkább megfeleljen s megszüleiulett a .társalgó termek* eszméje. Beszélgetnek ott mindenről s a tudomány, művészet, politika minden ága tárgyát ké-jtezi a társalgásnak. A fiancziák nem azért olvasnak könyveket ,hogy tanuljanak.
--Nem azért hallgatják a zrne-nlóadá-
soka^t, hogy abból valódi szellemi élvezetet '' nyernek, hogy lényöket nemesit sók általa i
azé: , nézik a remek festményeket, ;"'' a ázini elóadasokat, hogy azokból erkölcsi-Iwvv''püljeuek, okuljanak; — nem! egye-észlelőieket (apercu) tes/nek, hogy kiviről a társaságban majd szcliemdusan ^Vieghessenek. A társaságban tudomást érezhet magának mindenről. A társasági terem az, melyben a franczia legtöbbet tanul: ez az ő közművelődési közege. ^ A zordouabb észak vidéke sokkal komolyabb, magába vonultabb népet hozott létre: a németet, az angolt. E Kett''mél az „otthon", a családi élet, a boldogság legbensőbb forrása, ez uekik legdrágább kincsük, minthogy éghajlatuk alatt és folytán leginkább eme .otthonu-ra vannak utalva. A szellemi élet nyilvánulása e két népnél egészen más irányt vett.
A mit az olasz a nyilt utczáu lát, a franczia a társalgási teremben hall, azt a német sok fáradsággal, könyvekből tanulgatja, ismeri meg h az angol költséges utazások által szerzi meg magának.
A német s angol, azért sokkal komorabb s kevésbbé közlékeny természetű. A német azért olvas könyveket, hogy majd egykor ő is irhassou, azért tanulja és gyakorolja a zenét, hogy egykor ő is kompo-
nálhasson. A/, angol ajért utazza be a világot, hogy megtudja, vájjon hol lőhetne a legjobb üzletet fölfedezni? vagy pedig, ba már elég gazdagnak érzi magát, hogy unalmát elűzze s néha utég az is indító ok, hogy klubbjábau min<;l hosszabb ,speech"-et mondhasson. ,
Az olasz szellemi közlekedésének él- i tető eleme tollát a nyilvános élet, a fran-c/.iáé a sálon, a németé a könyv,-az angolé az utazás és a klubb.
Hát a magyar A nftjun mí lehet? Talán a megye- és az országház ? — v < A nagy Széchenyi mondja: „Az al-kotmányos szabadság az, mely említésénél '' vérünket forrni, szivünket dohogni, idegein- l kot mint egy villany által érintve lenni, érezzük.* Alkotmányos szabadság, fölemelkedett nemzetiség a mi elemünk, s ez ama kútfő, melyből mindennek kell kifolyni., Kz legyen éltet" elemünk a művészet és tudomány művelésében is, mert egyéni s nemzeti szabadság nélkül a tudomány. művészet s irodalom is e-sak bekötött szemmel és lassan biczegő mankón jár egy országban!
SZENTGYÖKUYI JÓZSEF.
gea egészségi rendszabályokra a* igazgatót és ig. tanácsot ligyelmuztotni. •
ó-szörl Az intézetben levő egészégi állapotról évnogyodonkint rövid, a az év régén riazlotos jelentéit h kimutatást terjeszteni az i;azg. tanácsoló; kr ozon jelentést X népneve-i M egylet olé terjesztendő, s a közönség átnára ia kinyomatandó jeluntéaéhoz mellé-
!.<)li. • . ''
5í>. Azon uoin reménylett osotbon, ha a V-daton-folvidéki iftJpnuvelési egylet alapszabá-ívai VII: 4 §-a értőimében toloszlaiiék vagy •''--sgszUnnék ; a szoVetotház telelt az igazgató; unácH megmarad; azontúl önmaga egészíti ki magát, és a jelen szabályokban a n. n. cgylot v.ámárn kikötött mindéit jogok reá szállnak át.
a fontirt alapszabályzati .tervezetet a b. f. népnevelési ngylnt közgyűlése olé tcijóeztik
málnák aladáks
a .HicrcIMliit* koadeiníny
weber kdijaki)
» Hícretotháa" igaigstája.
A zala-egerszegi dalárda
1870. évi docz. b án tartott közgyűlésén azon határozat hozatott, miszerint a/, alapszabályok értelme szerint a párjoló tagok három; a működő tagok részére pedig egy évi kötelezet-"égőik lejárván — s miután mai napig további működésre egyet lyu egy lag újra nem jelent-kezelt, tehát a dalárda-egylet ideiglenesen megszűntnek kimondatott, azon reményben, Ifogy a közönség majdan elismerni lógja, tn szerint a dal iránti kedvnek, rokonszenvnek, nz egyleti működbe általi felébr<^ztéí.\ fokozása által emelkedettebb társadalmi életre érzel mb kel. ébresztőm!, és minden s^p és jóért lelkesülni tudó jövő nemzedéket állítanak ebbe; Égerszög varos is csak nem fog hátra maradni a haladás zászlójától — tehát rövid idő alatt talán ez egyletül ismét és pedig életerő.b alapokra állítva, életre visszahívja, városunk szellemi érdekeit szivén hordó minden polgárnak ős/into, szívből kell''kívánnia. ■ Kimondatott továblrá, hogy t. Szentgyörgyi József urnák, ki az c;v-lelet mint fókariiagy 3 évig Vezette elnök és titkár urak által aláirt bizonyítvány álliia-vék ki, a mely okmány annak szakképzetségét, szorgál-mát éa fényesen tanúsított buzgóságát tartalmazza. Végre pedig a Hangjegyek és más egyéb az egylet-tulajdonához tartozandó tárgyak a városi könyvtárba, az egyletnek £>00 forinton felül pénzösszege pedig n z.tla-egerszegi laka-rékpénztárba gyümölcsözés végett letétetik, moly a netán j/ivőlwin alakulandó dahgylet rondnlkozéso alá fog boesájtatni. Un oZuu közgyűlési végzés keltétől a/ámitva lü év alatt jij dalárda-egylet hasonló alapszabályokon ala pulva létre nem jönne, az egylet lianjijegyei is is eladatván, az ezekből befolyt összeg ''» már tőkésített pénzösszeghez csatoltatván, ezen együttes tőke a zala-cgerszegi városi tanács k zeléso melleit mint örök időkre fennálló alapítvány fog maradni, melynek kamatai évenkint a szegénvebb sorsú zala-cgerszegi kö/ösiakolai tanulók legjobbjainak segélyzéséro lesznek lordi-tandók.
Kz volt a zala egerszegi dalárdának 3 évi fönállása utáni végrendelete.
Zitla-Kgerszog 1870. évi deez. 17-én.
kqy jelkn volt.''
■kS

¥
4
A balaton füredi
S ZE R E T E T II Á Z
/. alapszabályai, és II. házi rendje
• (folyt. röfi.)
53. Az igazgató-tauács választja az in-lécei orvosát, s állapítja meg a körülmények I szeriül való ilijazáat. As orvos''u inegállapitoU dijt kötolea elfogadni. '' "< •
04. Az orvoa köteles:
1-ször az intézetbe fölveendő minden növendékei megvizsgálni, a testi állapotáról Írásbeli bizonyítványt adni.
2-or Az intézetei legalább hetouként egyszer meglátogatni (csak kényszerű hosszabb távolléte éa az intézőiben levő biztos egészségi állapot eseteiben mulaszthalja el a hoteukéuti látogatást).
s<.or. Az intézotbeu, ugy a növendékek initU a Unitok közölt levő betegeket gyógyítani.
4 szer. A lakásban s életmódban szüksé-
'') S oiúuta vÚKrsnd*Ulké«tilé« mindig, dt n ««• tlisn klll9n*«vn, murt a megye nékvátoiiuak tár ladabni |>augó íUUrül''tituuskudlk. H/erk.
Kzen szabályok a balaton-fl''lvidéki népnevelési egylet november 23-áu HjJaton-Füreden tnrtotl közgyűlésén felolvastalván s lárgyallat-ván, az egylet részéről egyhangúlag elfogadtattak s megerősítettek.
Balaton-Füreden, 1 S7<». nov. 23-án.
.Uyökfi jAnos,
.1'' r^ylol elnöke.
MOKNÁK .lANOS
a* ogylcl jegvíoje.
11. 1
HÁZI-JtEND ÉS éLlíTMÓD
n) Télen.
Keggeli i}lJ}| órakor az iulézitt minden lakója felkel.
ö''/i—(J óráig a növendékek az ágyakat vetik be, heliktenek, mosdanak, fésülködnek. A tanítók pedig ezen'', végzett munkákat meg vizsgálják.
0—7 óráig: a házi atya vezetése nlntt közös reggeli áhítat (egy choi''r^l éneklése, iW egy imádság); azután a növendékeknek saját osztályaikban a tanitii^vezetése alatt iskolai munkájukra való idöki^H/ijhHe,
— 7.1/. óráig reggeliznek tejet és kenyeret, ig az. edények-t mossak ol, a szobákat, a/, intézet minden helyiségeit * udvarát tisztogatják,"^azután öltözéküket szedik remibe s liszlógatják. A tanítók megvizagálidk a kitisztogatott helyiségekei « a növendékek öltözékei l.
H — l:í óráig iskolai lanitás, ''.I órakor öt pereznyi, 10 órakor li''z pereznyi, a''11 órakor öt pereznyi szünulle), niclvet a tanítóknak a legpontosabban kell inéglartaniok, ugy, hogy a kimért időnél sem többet sem kevesebbet no legyenek távol a tanteremből.
Az iskolában a link a körülmények szerint 2 vagy 3 fő osr.lálybii'' soroztainak, a a szükség szerint ismét oHztályok alakittatnak. Minden főosztály egy külön tanító alatt áll. A tanítók azak szerint működnek ngvau, do ugy, hogy. minden évben más^Jnnitó vévén át az. illető s/ak tnuitáaát, mindegyik tanítónak módjában legyen valamennyi szakban magát gyakorolni.
12—12''/, óráig ebéd i.lő. A táplálék elegendő mennyiségű, de kevéslélo ételekből áll. ^oidesen t leves, főzelék s v«lo főtt vagy sült hus, és kenyér. • Hétfőn, szerdán és pénteken hus helyett tés/.lá élei. Onnepeken u húson fúllil^még valami tészta i''n a körülmények szerint minden növendéknek egy kis pohár bor adható. Különösen vigyázni kell arra, hogy a növendék ;k mindennemű egészségen táplálékhoz hozzá szokjanak, semmiben ne válogassanak, s oly táplálkozáshoz szoktassanak, minőt a hazai viszonyok között bármely n''zogéuy, szorgalmas, ós takarékos munkás megszerezhet ma gának.
12''/r— l óráig a növendékek az óvó-edényeket mossák el, fát 4iord nnak a konyhára, s ruháikat''tisztítják ki; a esuládtauitó pedig a ruhákat, s kühnöson a ruhaszekrényeket vizsgálják ineg. .
I -2 óráig fél órai azabnd idő; s játék, (p. o. lapdáziis, csúszkálás stb.) melyben a la-, nitók i» részt vesznek. Továbbá a növendékek ruháikat foltozzák, s a fás-kamarában, v«gv a kortben dolgoznak.
2—ü óráig iskola, 4 órakor ti* éa ö órakor öt öt perez azUno.tol.
U-7''/, óráig oateli; leves é» kenyér, vagy''-leves helyolt valami kása. Azután a másnapi főzeléket előre kéazitik (p. o. burgonyát vagv ré|>át hámoznak, lencsét vagy babot tisztának stb.> K munka mellull mindig a tauitók vagv1 valamit felolvasnak, vagy elbeszélnek, vag''v talányokat adnak fel a Hnkuak.
7''/j—«''/, óráig a csalndwtoliákbau foglal koznak. Nevo/wUwen az iskolai feladványokat tanulják vagy kidolgozzák.
Minden szombaton entve 77, - 8''/, óráig heti Vizsga; Az igazgató az azon héten Unitolt vagy feldolgozott tárgyak közöu választott the--
mákat ad fel a tanítóknak, a özek azorint iuag» az igazgató is .viwu''álja''a növendék-kot. fo-, vábbá a tanítók jfllontéet-tosznok az igazgató-uak az iskolai munkák a oktatiU egt''iaz meueté., ről, általában, a különösen az egyes növendé-kekróla meunyibou uzok magukat vagy jó irányban kitüntetiék.vagy j>edig mogjegyzeadő, rHgy épnn fonvitendő hibát követtük ul.
'' 8''/,—3/t óráig esti áhítat, mint reggel; s ozután feküdni mennek. Vasárnap ti órakor felkelée.
li—Ö''/t óráig ágyazás a öltözes (ünnepi ruhába.)
7 órakor reggeli. ,
Délelőtt minden növendék egy tauitó ve-V.etése alatt saját vallátpt te nplomáha (a mony-•nyiben ilyen helyben létetik) mogy Utnui tísz-teleire, Mikor zord idő a templomba menoiojt^ nom engedi; *) ollhoii végeznek sajirt vallásuk , szerint való állitatossáj^t.v \ • (
Jtsteni tisztelet iltAlt ebédig szabad Idő. Uí órakor ebéd.
kjélután játék, — szép idővel Séta, otthon társas mulatságok; — a családtanitók fölolvas -nak, vagy elbeszélnek (különösen a hazai történetből) "valamit a növendéküknek ; a növendékek hasonlóul felolvasnak, elbeszélnek, szavalnak stb,
(i órakor esteliznek. ü—7-ig szabad idő.
7 -8''/, esti mulatság. Növeudékek a tani.; , lók közösen dalokat éuekoliiek a aonélnok, tűt \ '' Wésilk szerinti költoményeket moudanak el,« társalognak.
8''/, óra a letekvéa ideje, b) Tiivhhz-xiiI ii\ áron * öazagel. b órakor reggel felkelnek, (azéna, takarítás• és aratáskor korábban).
tV-U óráig legszükségesebb házlmuilkát végezik, s heleuként 2 órán iaméiló tanulás, ti— tf''/t áhítat (ének és ima).
t>l/% —O''/i reggol''unok (tejet a konyorot). (17,-7 i.ráig edényeket m»»saák"el a tisztogatnak. A tnniVik vizsgálják a ruhákat, szekrényeket, szobákat atb.
. 7 -íO/., óráig mezei vagy kerti munka. Mimién családtnnitó családjával együtt mogy a munkára, s egylilt dolgozik, az egész munkát ugy vezetvén, h .gy-a link gondolkodva értelemmel dolgozzanak, s Imgy a munka nn ön-czélul, hanem ncveléai eszközül szolgáljon. \í7, órát d 117, iskola.
11 7, órakor ebéd. mint télen, csakhogy u tápszerek minőségű s mennyisége a növendékek által teljesített erősobb testi munkához alkal-mttziatik.
12 — 1 óráig szabad idő; s imkéntea szabad munka a növendékük saját kertjeibou. (Minden növomlék 1 vagy I 7a J ölnyi kortot kap, melyet saját felfogása, Ízlése i* tetszése"szerint művelhet. s melynek tiszla jövedelme az illető növendéknek o czélra lartandó külön takarék pénztárába gyűjtetik a őriztetik meg, kilépéséig. A nagyobb növendékek e jövedelmük egy részét megkapják, a tetszésük szerint költhetik el, de kötelesek róla könyvet vezetni,,és hotonkint a családtanitónnk azámot adni.
1—3 óráig iskola.
37a órakor uzumno, kebyéi1, a hozjá a kö-rülmények szerint gyümölcs, vagy szalonna, vagy irós^aj stb.
4 - 7 óráig gazdasági munka a mezőn, vagy szőlőben.
77» órakor esteli. Iajvtw, költVéf. 83/t óráig a másnapi főzelék előre kéozUéao alb. (mint télen). ...
83/, órakor esti áhítatosság, 9 ozután lony u-gosznak.
Általános éazrevétolok.
1. A liyári- félév sürgősebb éa nagyobb munkanapjain iskolai tanitás nom tartatik, » annyival több idő forditatik egy folytában a gazdasági munkára; de viazout esős napokon a munkaidő kevosbitéso mellett nnnyi''vnl több tanóra leend.
2. Krősehb munkák alkalmával a rondcs-nél egy tál étellel több adandó ebédre.
3. A mennyire lehető leaz, az igazgató a növendékkel s tanítókkal mindo nyáron ügy pár napi kirándulást teeud a vidékbon/az azon vi dékea szokásos szőlő és gazdasági munkálkodást megnzcmléhii. Ila az intézet anyagi orejo e kirándulásokat nem engedné meg, e czélra külön adományokat gyűjthet az igazgató tanács.
Az igazgató tanács elé ez alapszabályokat 7. értelmében o-nyújtja. B.-Füreden 18 ÍO. nov. 29.
WKBEK EDÜAKD. A balatou füredi .Szcrototház" házi rendjét a életmódját szabályozó föntebbi határozatok az igazgató tanácsnak B. Füreden nov. 3U án, tartott ülésbeu lárgyaltalván helyjieu ha^ gyattak.
• • ) IlyrAvid idC .l.ll I. ,/K<.,hrin.k |r,l,|,.*
fele inunkat, muil <ok.a levwu, kOíidk tálukoiva megnxtli.iii).
a muiüia
1870. nov. 30
molnAk ALAUÁlt,
KCÖY LÁSZLÓ, .
igjagatd unáoí aluitkok.
•l Ai inl.''xul l,ely(.éj{e kivUl, » a lamploiBOktól
lo Illetőleg ]., |,ercsiiyl távolra *an.
_______

Harczi hirek. j
— FrauozÍHországbau a védelem Üg)''u ii- | mót jó fordulatot kőzd vonni. I.eirhntlan tevékenység minden oldalról. A megoszlott porosz hadtestek aggodalomban vaunak. — Ohóí-buurgbau 50 ezer, Lomansiiál 100000 franczia Ali rcndolkozéskészon. — Meoklenburgi nher-ezeg s a p. 10-ik hadtest uyugati Francziaor-szAgban erősön nyomul előre, bordeuuxi hirok szerint podig l''ária fold vissza .térnek. — Yve-totaál 7(XK) jwroszt 5000 fr. visszavert. — A fr. köztársaság szolgálatában Spuller Kde pesti születésit is működik, llautmaroe profoctusává neveztetett ki. A londoni conferontiau Kavre fogja képviselni Fraucziaországot. — Algírból 3000 lovaskatona érkezett fr. országba. —■ l''áris iMout Avron erődót tüzolni decz. 27-én reggel megkezdették. — Ht. üalaist 20 ozer franknyi hadisurezra ítélték a poro szok. — Belfortnál tetemes veszteségoi vannak a némotekuek. — Argoutnól 2U-én ''200 poroszt a lakosság hősiesen visszavert. — A Ir. kormány (elhatalmazta a bankot 2''/, miliardnyi uj sorozatú bankjegyek kibocsAtására. — A németek barbár pusztításai rettentő boszuvA-gyat ébresztenek a francziAkban. — Uijon kornyékét a p.Jiirteleu odahagyták; Uaribaldi bevonult. — A .Times* szoriut Küln, Maiqz és Koblcuzben levj 50 ezernyi fr. loglyok közt összeesküvés fedeztetett fel; Ataka.rtak törni hazájuk bit'' — l''rim ellen nyolez lövés intézte tott, e merényletet a kormány rosszaié. — .
Heti szemle.
Pecxenibír 30 án 1870.
— A só Árulás — hirszerint — ismét ma gAn vállalkozóknak engedtetik At és pedig a m. Alt. hitelbanknak. — Miskolczon uj évvel lép ólotbo a 2 ik .kiházasitó-ogyleta. — A kőbányai és pesti serfőző legények striokojnak. — A győri korcsolázók-egylelénok maga a megyés pUspök is alapító tagja lott. — Hirszerint jövő tuvaszszal miudou houvéd kerületben egy honvéd-zenekart Állítanak fel. — Az 184U-, 1850- és 1 Hó 1 ben szülotott katona-köteles ifjaknak összeírását -már megkezdettek a me gyökben. — l''oslou az .Angol királynő"-bon ismét volt egy franczia menekült. — A közös hadsereg valamennyi csapata kaucsuk csuklyát és dorékszoritót fog kapni. — A franczia sobo^ süllek |avAra emlékkönyvet készülnek kiadni. Nov. hóban 10300C frt nyereményt kizeilok ki a kis lutrikban. — Király ő felsége a hozzá legközelebb pénzsegélyért folyamodott szűköl ködök részérő 1500 ftot engedélyozett magAn pénztárából. - Kühínka Foreuez fülek-vá-ilrtszt.-kerületi képviselő docz. 25-én meghalt. !-- A pécsi dalárdát, az állala rendezett Beethoven ünnepély alkulmAvul IIölzl Káptalani karmester a boldogultnak egy hajlürtjével lepte
-mng. — Kecskeméten hamis lO.ftos baukje gyeket fedeztek fel. — A pécs-városi. közgyü-lés 200 ftot szavazott inog .szeretet-házakra".
— A n 1''ostor Lloyd" szerkesztőségénél 150«(J frt papírban s 5300 frank aranyban gyűlt ösz-szc a fognly franezíák javára. — Magyarországban jeloulog 30 sziutArsulat működik. — A pesti hazai olső takarékpénztár a franczia foglyok szAmAra 2000 frankot szavazott mug. — SzerbiAbau uj sajtótörvény hozatott, a mely eltörli a eensurát. — Muukáosit, a gyorsan hí leesé lett magyar festőt, a béosi fiatal- és öro-gebb- festők kárAcsoni ajándékul egy gyönyörű babér-koezoruval lepték, inog. —• A horvát országgyűlés jan. 4-én kezdi újból ülésezéseit.
— Fénix Farkas sz. Bonodon rendi aranyinisés áldozAr, a rend logidősbio Győrőtt doci. 20-án 87 óvos korában meghalt. — A dublini Állatkertbe a kontuoky-i barlang-tavakból ogészuu fehér és AtlAtszó testtel bíró halakat szállítottak.
— Kís-Kuu Dorozsmán Beethoven tiszteletére előadták 3 vAndorszinészszel Qötho .Kng-montu-jAt, molylyol a nemzeti színház összes legjobb erői sem tudtak sikeresen megbirkózni. '' —■ Női rcáltauoda létesítésének eszméjét pen-dité meg több pesti hölgy. -- Az orssággyülés péuzügyi bizottsága még docz. hó 18-án elhatározta az országos zene-akademia felállítását. Kvussai Kde febr. 1 tői .Múzsák" czíin''Ü szépirodalmi lapot ad ki. — Jövő január hóban az ozüst árkoletpótlékot magy. korona terülotén lövő vasutakon, molyok annak szedésére fel ▼annak jogosítva, 20*/, ol fopy''ák számítani. — Rómát Árvíz fenyegeti. — Wrangol porosz tábornagy a napokban Ulto Borlinhou gyémánt lakodalmát — A fr. segélyezésére műkedvelői társulat alakult Beaten, Buzzi Félix a városligeti gyermpkszinházat ingyen átengedő. — Nyitrán is jelenik mug egy uj lap. — Szegednél a Tisza veszélyesen Arad. — Az első kath. politikai kaszinó Pesten docz. 27 én nyílt meg.
(Irodalom.) — Megjelent s boküldetett hozzánk: A honvéd lovastiszt. Szép kiállítású röpirat. Tartalmára nézve szakértő biiálatot várunk egyik munkatársunktól.
— Megjel.it s szerkesztőségünkhöz bükül-dotet: Fantaisie sur I'' opera hongro^u »Ssép Ilonka'' de .Mosonyi M. pour piano par Fr. Lisst. Ara a gyönyörű klAllitAsu zeneműnek 1 frt. — Erdő erdő sürü erőd Arnyában, íedvolt
magyar népdal, zongorára át irta Poór Vilmos. Ara 00 kr. Miudkét zenemű Kózsavölgyi és TársánAl mint kiadókuál kapható l''esten.
— Kolozsvári: ,/ís/sf" czimű politikai és közgazdAszati napi lap indul meg SzAsz Béla felelős szerkesztő- és Stoin János kiadósága mellett. A szerkesztő jeles tehetsége s ügy buzgalma folytán hisszük, hogy o lap méltőlag betölti bolyét. Ara félévre 0 ft. nogyodévr« 3 frt.
Hirek
v ^y-
— (T is z t uj i t A s.)Polgári-es;ylétünk decz. 2ö. tartotta tisztújító gyűlését, mely alkalommal elnökké 80 szavazattal Sanwobor Józsuf, tit-kárrá 34- szavazattal Plichta Károly, pénztáritokká 38 szavazattal Botfi Károly urak válasz-, tattak meg. A választmAny következőleg alakült: Lobor Iguácz 35, Outmaun S. 11 34, llirschul Kde 34, Wollermanu János 34, Plosz-szer Iguácz 31, Mantuano Kozső 30, Urünhut Fülöp 29, Nontwích Oyula 28, Prangor József 28, Jack Frigyes 25, Blau Pál 18, UjvAry Illés 10 szavazattal ; pótválasztmányi tagul Horváth István 15, Bartos János 15 és Topolics József 13 szavazattal.
— (K ö z g y ü I é s.) A nagy-kauizsai ke roikedolmi egylet januAr 1 én délelőtti 9 érakor tartja közgyűlését.
— (Sy I v esz te r- est.) Mint rendesen ugy az lH70 ki sylveszter-estet is kedélyesen ünnepié meg a n.-kanizsai dalArda, pártoló tag-
1''ai részére dalostélyt rendezvén, melyet táncz Lövetett.
— (Uj könyv.) Szörényi Kndre .Ne véljük a népet!" czimü munkája, melynek dodicatióját gréfSzápáry Géza zalaiuegyei főis
Kán ur ö mga kegyeskedett elfogadni, január ó folytán uiegjeleoend, előfizetéseket Wajdits J. köny vkeroskodéso január kozopoig olfo^» wl
— (Városi képviselő-ülés. Nagy-KanizsavAros képviselő testületének dooz 30-án tartott ülésébon határozatba ment a vá rosí költségjegyzék kinyoinatása és szétosztása. 10 helyes intézkedés csak dicséretet érdemel. A járdák javítása érdemében folyt szóvita oly élénk volt, hogy a zöldasztal mellől is tovább terjedt. Alkalmilag megjegyezhetjük, hogy o tél folytán előirányzat készíttetik a légszesz-világ ilás mielőbbi létesítése tárgyában. — \V „Zöldfa" vendéglő előtti nagy térou a kis házak kisajátittatnak és helyén ogy gyönyörű szökőkút s körülötte sétány rendeztetik. — IJgvanitt a kormány egy több omolotü házal építtet postai és távirdai holyiségnok, mivel a mostani bérlett helyiségek kicsinyek és alkalmatlauok s mindamellett méregdrágák,
— (II y m o n.) Zalamogye egyik jelesb szülöttje Csányi László unokahuga, a bájos és kollomdus (,''sAnyi Molanio úrhölgyet Stadler Nándor és. kir. 10-ik dragonyos ezredbeli főhadnagy jogyozto el magán ik. Áldás frigyükön I
— ''(Lövöldözés.) Sajátságos szenvedélyt tanúsít némely ogyén, midőn a vasúthoz vezető kliukor utón jobbra balra sütögeti pisztolyát s a durrogatásban élvet talál. Jó losz az őröknek ót nyakon csípni, ha morik.
— (Közlekedés.) Üoáliott erős jégzajlás miatt docz. 24-ől kezdve az egy rész Csaba-tíombos-Bogojeva, másrészt podig Kr-dód Kvzék villányi ronalrészek közti összoköt-totést eszközlő gőzhajózási közlekedés a Dunán ál, fölfüggesztetett; a személy-, málha-, gyors-és teherszállítás csak Üombos-Bogojováig, és Erdődig lörténond.
— (Ügyvédi i r o d a.) IQ. Skublics László t. munkatársunk deczember 21-én totlo le az ügyvédi vizsgát ícensurát) a pesti kir. tábla bizottsága olőtt a lehető legjobb sikerrel; 24-én pedig a k ir. tábla teljes tanács ülésébon felosicettotvén, ügyvédi irodáját egyelőre Muraközből), Perlakon nyitja meg s illetőleg a méltó keresettség s köztiszteletben álló idősb Skublics László ügyvéd ur neve alatt több év óta vezetett irodát önállóan veszi át.
— (Választás.) Szentgyörgyi József munkatársunk, jeles zenetohotség, Moór mezővárosában r. k. tomplomi ének- és zonekarve-zotőuek nyolez pályázó közül egyhangúlag megválasztatott. Zalamegyét január hó folytán elhagyván, Székoslohérvármegyébo költözik ugyan, de bírjuk ígéretét, hogy uj állomáshelyén is lapunk állandó munkatársa marad.
— (Baleset.) Kidoboltatott, hogy a házak előtti járdákat a háztulajdonosok homokkal vagy hamuval hintsék be, mert sokhelyütt igen veszélyos a járás-kelés. Azt hiszik, teljesíttetett, dehogy; néhány figyelmosb háziúr anélkül is toljesité, mig sok azért som tévé... s már is jelezhetjük, hogy S, ur háza előtt a főutczAn ogy családapa elcsúszván, lábát kitörte. Ehhez csak azt tehotjük: mit éra rendelet végrehajtási erő nélkül?
— (Szeretotház.)B. Eö t v''ös ípiníster a b.-füredi .Szerotoiház" uj épületének s birtokának vételárát, 17,(>00 forintot a népneve lési összegből (mivel az intézet egyszersmind elemi és felső népiskola s tanítóképezde) kifizette, oly feltétellel, hogy e pénz belábláztai-sék, s hv valamikor''az intézet megszűnnék, • kösoktatásügyi kormány -rendelkezés j alá az
összog visszaszáll. Ezzel az ellő szorstotháznak
állandó épülete (1(3 szobával^és 5 hold birtoka vau. A közönség buzgósága bizouyosan biztosítani fogja az intézet fölszerelésére s évi fon-tartására szükséges tőkét és gazdasági ncvelén-hoz majd okvetlenül kellő, legalább 40 hold föld megszerezhetését.
— (Tornászat.j Említettük lapunk elébbi számáoan, hogy a dobroczeni torna-egylet a nagy kanizsai torna-egylet elnökét diszok-mánynyal tisztelte meg; erre vonatkozólag kö-vetkező válasz küldetett a dobroczeni tornaegylet elnökéhez : Tekintetes elnök ur! „A mél-táuylat csak az érdemnél található", — ezen állítmánynak igazolását legújabban a dobroczeni torna-egylet adja. Mig a tehetetlen min-dennapiasság csak kaján irigységgel látja mások tevékenységét, mely a saját meddőségét még annyival inkább kitünteti, — az érdem, mely nemes, közhasznú czélok előmozdításában törekszik, é* önmaga tudja, hogy ozon szerepet számos küzdőiméért rendesen csak a hálátlanság várja, hamar kész elismerését nyújtani azoknak, kik valamely hasznos ügyben bárini csekélyét (áradoztak, — és viszont oz utóbbiak legédesebb jutalma a rokoufoliiok elismerése. A debreezoni torna egylet, mely a honi tornászat emelésért már többnemü áldozatot hozott, lolkosültségónek uj és szép bizonylatát adja, midőn :izon férfiakat, kikről tudja, hogy hasonló irányban''működtek — elismerésével megtiszteli, s midőn ők, kik okként kitüntettek, ezáltal nagyobb buzgaloi^ru serkentve, törekvéseiket jövőre megkettőztetni is lógják, — az ügynek ismét nom csekély szolgálatot tett, é. eddigi érdemeit még ogygyol szsporítja. Pesti küldöttjeik által vott szivosoklevolük, tnolynél fogva én egyletük tiszteletbeli tagjául kinovex-totoin, nékem uom csak örömre, hanem büszkeségemre is szolgál; — jóllehet én a kitüntetést nőin annyira saját személyomhez, mint a vezetésem alatt levő egylethoz véloin intézettnek, — azon szép okmányt, mindig nagy beés-bon fogom tartani műit drága emléket, imi^t debreczeni kedves Ügy testvéreim barátságának legszebb zálogát. — En különös szerencsének tartom oly férfiak barátságát bírhatni, kiköt már előbb is tetteikben és idáig ismerd méltó képviselőikben oly annyira becsülni tanultam, b különösen most, miután a legszorosabb kötelék által hozzájuk köttetem, az eddigi tisztelethez még u ragaszkodás is járulván, sziveinoen maradandó helyet oltoglaland. Fogadja t elnök egylete nevében ozon őszinte nyilatkozatommal együtt, az irántam tanúsított gyengéd figyolmotosségért, legmelegebb köszönetemet; — sziveskodjék a t. egyleti tagok előtt tolmácsa lenni ezen hü érzületemnek, melyről, hogy mielőbb tettleg is bebizonyíthassam, legforróbb óhajom. Ajánlom magainal t. elnök urnák valamint a t. egyleti tag urak tjvábbi jó-hajlamába és maradok l. elnök urnák, N.igy-Kanizsa, decz. 29 én 1870. testvéri üdvözlettel ..WaLba.ch Mór.
— (B á I.) Kaposvárott a farsang folytán a .Szorelotbázak" javára fényes tánczvig<iloiu rendeztetik, helyes; Ztlaiuegyébon ily intézkedést nem haliunk.- .
— (Menyegző.) Lapunk régi munka társa a költői lelkű Tuboly Victor ügyvéd ja uuár 5-én vezeti oltárhoz P. Szent-Liszlón a kellem- és szolloindúi Tuboiy flormin kisasz-szonyt, ugyan ikkor egyszerre tartja irótármnk sógnra is Tuboly Jenő földbirtokos ur monyeg -zójét a müveit lelkű özv. Kerkapolyi Ala<l irnó született I^ochuch Kafölllia urhölgygyol. Áldás koronázza frigyeket I
— (S z i n U g y.) A nagy>katiizsaí szin-házügyi bizottság 8050 ftért megvette a takarékpénztár újépületénél fenmurudt saroktelket. A soproni az az pardon ! a jelenleg Sopronban működő német színészeknek a tavaszi ti heti idényre már hatóságilag engedély is adatott, nem uz épúésre, hanem sziuielóadásokra. r— ör»«>nitj Kliclirl «unio|(/s, lenni innét lioxtsonni, —
| M«rt l«*s ojrouistul való elég német plsgát.
Xyilt póata
— 8j. IVit. As emiitett arciképel iiiBlsp j»lsné«e egy«l8r« elmarmlt ; a kllldnitet kflttOujIlk.
— T. r. SárkOx-UjUkuii. Kotolai fogjuk.
— 8 K. I''etl Kéii«é*gol mikrtirtllük
— P. Uéc*. Kendben vau.
— A ook hivatáeárél irt értekeilelet rrtviil idfi alatt kHxftlni fuK|uk.
— ,Ár éi apály* ncin olvaituk még el.
" — .A gyermek kelerve anyja (Írja fol<>lt.* jé.
— II. Il-ci. Kérded letlUuk.
— I). Ilées. lta«oiilóképru.
— Hu. Kgyeallljlluk, hogy cröiíldjUuk I Ai IH07 el.Ilti állapotokat rajxolja • igy nem lapirodalom,
, hausm trtiténeti munka kerelébe illik.
— U, K. IV«i. Várjuk ax igérst teljsxítéaét.
— Z. Pext. KlklUdúttUk ; kUttinben iiw.gáo levelii iriiuk mielőbb.
— t)iyiv«i>ter napja . . . megkéxett; .>»jnAljuk.
— N. A. A í<Aj> költeményért kftxxftuel I
— Ksxtrrgomba. Kj-ej I köi0üietflket váriunk, rlteltUk, de ne»- a kőtárba,
— L. Sopron. A kivául tárgy rég elküldsték Bioiubalhelyre. •
— V. W. üy. Kanináu van ; nemcsak tolla. d« 6 ia — iiihen.
— Ketúpoi*gX*ror>,áiri k. ny. « b. 0. egyletének l''etten Továbbra ii ké<xiéggel.
— Uéca. Mind a négy megkéeetl | jOrSre — ig. n.
— (I. E. Hlmmering. HajBáljuk .
PJyllt, tétr. ♦)
5 forintnyi
jutalomban részosül, kl egy * szentlvány-zala-egerszegi uton deczember 28-án elveszett kési
koffert a zula-egorszegi adóhivatalban átadja; az uti bőrönd tartalmazott: egy téli rokkot, ogy pár csizmát, egy pár topánt s 13 db.'' kék zsebkendőt. A becsületes megtaláló kéretik • ezimzett helyen átadni, hol az 5 ftuyi díj már utalváuyozvá vau.
Ajáiilkox ín.
Kisebb kurcainAba pinczérnck vagy házi szolgának, parAdiU lovak mellé lovásznak ajánlkozik jó Inzonyitványokkul, többi közt Szerbia hcrozegétól, ellátott s magyarul németül és ráczul beszélő egyén. Kívánatra cauliót is tehet. Bővebben értesülhetni Wajdits József tudakozó intézetében.
• Nyilatkozni.
Miéta li Sxenliége .Kevaleielir* du Harry, «••-mete hasxuálata Jkllal rgéttiégét viaxianyeré • ennek
ctélixerUiége uiell.il tnbb urvoii tekintély ii nyilat-koxik, teukixem fo.-jn két«<^be vonhatni exen kitOnS »/er gyi)gyhati«ál. KMitAinláljuk nirnlxi m balokat, melyeket minden máx axer mellSxétével .Kevalei-cOro du llarry* elemeiével xikereten gyógyíthatni i
........... iileg. mell, tudó. lép, mirigy, nyálhirtys,
lúlekxéli, hujylióly.tg éi voavbajok, tddölob, tlldS-réls, aathmt, kOh.igi-a, e.uéi*ti(«hiá<iy, axoruláa, aokixori-Urlilúa, álinatlauaág , gyengea»g , ar»nyí+, vixkér, lix. aaédüléa, vértol iUi, fitlxugáa, alélás éa levert-•égi bajokat in.;g a rvinéiiyleli állapotban li, diabe-tea, melaucbolia, aoviuyk.idáa. rliemni, k^livény él vérhiányt. — Kivonata tnhb miot 7i.l)W aikerei gyógyitáai ayilatkoiatu»k oly betegaé^ekrol, melyeknél mOi''Ieu gyóg/«xer. haaxuálats likertsÜea marsit. Kruauv, Seiue éa Oiao''(Kranexiaorax.; Mari ''21 én 18G8.
71.41 i-ik aaámil grégykexaUa. Kicby adiSa^edS ur llldó-réixben axunvedvé.i, már a"haldokl<>k axent-légével láttatott cl, meri aa orvoiok faladták életé-hrx kstntt reinényilket, midiin én . Uevaleiclére du Harry. camneto liaaiuálaiát javaalám. £ átérnek oly . • xereiidéa aiknre voll, h így a b leg kevéa hét múlva tnkéleteien ídlgy.igyolva teendőit folytathatu Miután pedig mtgatn |i már oly aok ixbeu tikeieain hsaxuáltsin ön . Iteraleiolire • él, ativcaeu Írom ne vsmet t nyilatkoiat alá ST. I.AMllKltT n''OVÉK.
Toplálóhli a huanál. exen itevaleaciéi* fnlnüttek-nél ugy initit gyor.aokoknél: fillér lo-ixer mii gyégy-ixerek hasxnáláaáuál. -Hádog-axelencxékbea ''/« ''ont 1 frt 50 kr. .1 font i frt TiO kr. 1 font t Ut 50 kr. 5 font 10 frt — itevaleaciere Clmkoladée porban él táiilác.kákba n U eaéixére I ín 50. 14 caéaxére 1 frt 60. caéaxére 4 frt .''mi kr. Kapható ltarry d u Harry éa táraánál Héei Walltiiohgaaae Nr 8. e i-t e ii Trtr/ik Jnxieí gyógyaxeréaxuél; Nagy-Ktslllás Lovsk Károly gyogyiiertirában.
A bécai hax poatai megreudeléaeknél utánvéttel il eaikOxIi.
Továhbi kapható Magyaróairolt Üxiklai AnUlaál.
Hopr.mban Urjiner Jáooanil. ..-
Veraecxen Kiacher Móriéinál.'' . -.>■•''>
Ktaián Wondraichek Károlynál. '' *
U.tlgóeton lleroii Uyuláuál. Delirerxenben Heiioi Keriocxnél itt.
N
iö.r fmt xiJfrcQrfr guta Xanjmufif, ícítdi írbbd) iu icüigff xifít ««iter wa^rtn Uft,crii1)ii>:uimim.i eoit jc^lc^ttr Xattjinuiif, btc Uiií Í(D<ii ^(imiá wrltjb«. — iBkrbtn t>od> bet-artigf tAujt 2tilrf fUr 1 -S^ill., ba« Cut« jritb jiiv 8 S.bill. uitb bei £)unbaUit uoJ^ bit -lijtí aűá.ifüolfii! — íHül)mtitb tnilfftn mir bű-^cf - jo laflt bi< í>ainbiivgtr ^tpijdítnaíi ^rituug — bír bv<i aii»ijíicid?iutfit ©ali«r: Jrilfjlt itg« rciaot von ^tiliit« Vammtt« — Sönricfxnldnit Ol>rt Jol)dllil<tf -St^úiiborf — 3uflfní,trau,ní (Hlrfittcoin^ojitionj uon I). .gjübiitr-Iramí, rovbftvu. — 1>vtií pro Opuft (4 dögeit ft a r t > nuv 75 fr. bciícbcn uon iHotxrt itplljí^ itt Vrípiíj nub bm(^ alU ''-Üudj unb Ű>íufitattcn^aiib* luitgcii. __
Ű/leti-liimök. Piaczi ár.
hagy Kanltia, l»70. évi deci. 18-ik napjáa. Ilma « font. 4 Irt - kr. H.'')—86 font 4 frt 50 kr 87 —1*8 font 6 frt — kr Ron 78 - 79 font - frt - kr. IV-bO font :i frt 10 kr bO-M font 8 fit 90 kr. árpa aerfőxéare 70-71 font .3 frt IÜ kr 71-7K font 3 Irt 40 kr. árpa kOtOniégei 85- «ű font • frt — kr. «7-6a font- frt. — kr. Kukorici* V frt. »0 kr.| - frt. K»k«-ricxa olaax (ciinquantln) — fit kr. Zab 45 — 47 font 1 frt 70 kr. 47 48 font 1 frt 80 kr. i''ohsaks Sí -W fut. - frt — kr. G8 — 70 fout — frt — kr. Bab febír 8 kr. — bab tarka G kr Keayérliixt kOxdniége* 8 frt 50 fiu.>m» frl50 Zaemleliait láfrt 50kr. UnglilSt kOt(ln<égei — frt.-finom li frt. 50 kr. Király-lint koxiiuaégei — fit kr 6uom 15 - frt - kr. Kom-láng kHaOnaégei — frt - kr. ínom — frt — kr. Marha hua fontja ''23 kr. Ilorju boa fontja <4 k.'' 8er> léi hu a fontja ''Ji> kr. Jiih-hui fontja 14 kr 8i*-lona fontja 40 kr. Ziír fontja 44 kr. Clib* pária 70 kr. Kne<s 80 kr. 1 frt. I.nd sovány l frt 40 I frt <0 kr. I.ud liisotl frt 50 kr, X frt 70 kr Pujka • frt — - frt - kr. Tyuk-tojia 3 kr. Burfouya méreje 1 frt 40 1 frt 60 kr. Kgy máxaa ixéna 1 frt liOkr-, aiéna uj frt — kr Egykévé tiup IJi kr. Sislms I fit ''10 kr. UJhor vidékaukbeli skójs 4 írt — 4 60 kr. Ó.bor vidéktlnkbell akó|a .1 frt
A ii agy k wn i a a a i vároa lauáeiáiiak érjegyiéke könyvéből kiadta SZ1QETHY KAROLY, klatoi.
. Érték- ós váltófoiyam: decz. 31.
5"/e tnetaliques 50.45; 5*/e nemz. kölcsön 05.45; Mlüi-ki álladalmi kőlcsün U2 40; bank-részvények 72U;5ll hitelintézeti részvények 246. 30; l/.i».|.»n 1 J-l.Uj; ezüst ágio 121.; 75 arany
darabín 5 H''J kr ''_
Kolclos szerkesztő : Wajdlt* JélfilT" y Segédszerkesztő : Bátor* Ujtt.
ytfVr ) U

Hirdetések:
trf
V
> ):
Minden nemtetszó tárgy becsületességnek!
ót l''.b
vissza vetetik \agy felcsoréltetik. Uj bizonyítéka a szigorít
Olcsó ékszer
oimk mber
hölgyek és urak szániára.
Kzon ugynovozett tyf armiy fémből kóazült ékszer feleslegessé teszi a valódi ékszert, minthogy ez uj gyártmány aolíi szinre, »oirt kiállításra nem éli a valódi megott; »amellett még azon előnynyol is kínálkozik, hocj|> tsak negyedrésznyibe kurdi, mint a valódi aranymik, -foglalványaért is tizetni kell; igy a legújabbal gyakrabban lehet beszerezni. Még a szakul is megesalatik e gyártmány állal, oly jól vau minden utánozva.
- -* ■ '' - *■••-- • ''| melltft 4.5,0 fiiig. I párllllhevaló
4, fi. tl ínig, ) pár kéxelőgomb 2.50. It 50. *.50 krig. I dburi Ifi 1.80,2.8», S őlrlig Uyéuiánlgyflrlikaranyhól 1.20, 1.60,1}'' 3 irtÍK. Kvreaxtök ós Kii vek itint nyakék 2. 3 I frlin
(íyáVz-ékHzerek. ívk. t.''k
(i''H tlilúiiili, (Ivi''i;. jel- IÁu é»
l.e((uj«hb ék^er-tárgvok ! .•■>, bmeálliiv. Oo wi kr_1 fiiig . . .. rí ...... —i.i. ____ I Valódi aiany gy lirfik kövekkel IfiO,
uj .aranyból a Itgdivatoaabb fa<;ou •xrrint, melyek ax araiiyA/inl min-dlgmegtarlják, valódi utáiixotl kövekkel vagy eti.ailban a • xerint, a mint . íaijon igényli. Melllflk liliom* dljja Co 80 kr I ínig; Irgtiuouiahb 150, l.#0, 2, 2.50 krig. Hllbrtalók l pAilin.fMi.SOkr. I ínig, fin. 1.50. 2. 2.50. Kgé*x garnitúrák, mvlliA tn Ibevalok no kr. I."l», I.OO.Iin.2 K.rpererxek dbja .''•OHOkr 1 írllg. fluornak 2 00,33.50.4-- fiínig. har-perycx.* I 60.2. 3. .i.fiokrig. A I-k axcb''b nyaklánrx .Htja l.2oj 1.5Ö'' krig. Medailb''nok tin 20, 40. 60 kr. Ibi. bo, I, t..V> kr. Tfizőféallk ili-arany fejjel SO kr. 1.50, 2,3 fiiig. U\firfik kr''raen nlAii»..|l klll''lufélo kivekkel illijn ;i*>, lo, 50. liO Ml kr. I frlig. l.e<»»eM> oialiiiir»"k uraknak iftviil i*\ M> kl I, 1.60, 2 írtig, l.i glxebb li> akláui /.ok Ilii. (rlrliti''i
fauon I. I - ÍO, I.KOÍ fiiig. M••Ibiik urak * Airáia ''.X), 40 80 kiig", lnggomhok illija 10. Ifi. 20. 30 kiig. Kézelőgombok párja 20, 40. l)o, hO krig. Uallérgoiíihtik A-.''i é* 10 ki.
Kgéax. ké*/b''l leg./ebh inu- é* kér-rliigombok 50. Nikr. I l.fiOkrig.
• V
''» re
a, 2.50 ki4g. Kl lato* oillit lAncx ifi* aranytoll rrtvii|8.fS),-J frli|Ct i:l lat<l» •lion^tn |ivakláin-z •>, ? t''rli|r, l.i lato* erll*t mrilaillon ift/arnr^/.otl i''n /.<l-uiáiiozoxva - ..">0. 3 frtii;- •
A li''udivatuHiilili ni-xél-úkox-r *(áan>«^ linoman r«i*/.oll L-ill»t-acrél-«íoe.''. «ki''kli.''i| n»»«i-rc.-krorlvo Mrlliíí 40. Un. Hilkr. I flig.
1 invillö .-/lUOrl k.>r../v.< l.ftl. •'' .1 Iriijf I |>ái Ifill.fVnl.l HOkr.
I - 7 írlljr. I pár ÍHlliio al^l nllttlel kOrnave l.''ió. ;t. .''1/ni.
As uj Oi Ok nn|it(íi*. tnr-
ilalllon |i>rii>Álinii. mcl) óralilt cl|(ii. fali-* «xnli.*nlliat, naptár •ilysaeril rne-rlianlrAv^l k< »*l«''ll. H"k''v n napul. Inmipol •''« «lát''lm«t p»nt<>4tn jcl/i, <l!ij i r<ak I.r liliomán 20, va -hV.liaranyuauii.-táVr. >____ . .._■■ f„nnétia
liiglliioiimbbnii klúlli- " lolt i iii.iiit-ék-zer. M*ira
a ««akrrl" ia ••Ián.illatik. Dicn ék-i/.er vsti''.ib v.r kiir.íavn, —
arauyalitiékkAl <•» lókki-l.ellátva, a* niáuxiill u.i i''máut''ik uiiml fluniii mi-a/olt li*-i;yi krlajályliól, má« tiráda-khvek i» íi,lbun rli''íllriillluliiii''»*vÁk
• ''H
l)lval\*xarnli<il. I inolhft ''.11,30, SO kr I frtilf. I pár fllllM-v.t|.-.-Jf».3''>. :>O.^Okr. 1 l''rlif. 1 <|l> knrp< rrrz:to. •SO ho kr. I frlig. 1 .11. nyaki''ko «>. kr. I írllg. 1 r.tvul .''.ral*no» *.''.''). .10 tíokr I nyaklánc/ .''In, »0 kr. I frlip. I iii|{iui<IÍi;iMitl> I kr. i pái kfx«|í''K"iiil. 15, ''.*0.:«). Itl kr. I tfi-aoféall tfO 10, t»0,«0 kr.
ti orOkké illatozó ék
**<•! lorini-tAvlllnibalnovvniliiil.inr lyi-k a Icriiiéaici-li jó híukuI miiulij; netflarlják .''-< n t>• v:• i)i*l>I• .Iímii''ii Kürti wk«ur iiiiuilrtil fr-llilliatail én ibala iiiiatliif.''ii lfiMv. ll lia a lii»lj(y o»t''n vk»rerl Imnlva «a-.lonl''a jii, n«t néhány perri alatl ti>*^alia||i>ail>a. I iinHtfiHOkili.il
120 |..Vi kne I pár Itlllii-való St kitol I, l.VOkiljj. I nvak. kiiOkil.il I''.ÓO.:i. krii;. I fiWli öialáni''i II lalon''i 1 Ol IO kr.
K|iy ciouió óralitj elyíi igvii rainu
13-latos finom oxiistnomiick legújabb fazonban a bécsi C8. kir. próba-hivatal védbélydgével.
Csakis a nagyinennyiség II olcsó cursua g/eriiiii"''nevás^lásiH^ régi tört cZilatbeii,lehetsé t e valódi ezüslnemükne); a kövelkező árak mellettki-ltulását; régi eziist biícsuróllelili
gusitik
1 túrral a»*lalk«''<i k 1,''iftl: villák l.r>frl;rartni''t:vk^l<-k lo.''SI kr: «il Iák 10 Ml I r; evőkanál m li<-r .Vtfrlj Cyi-rini''kkanál .''Ifi fii; kár^tkannl fit; 1 levmiiii ritökanál IS frl, fiiii" I.''kkanál 12 fii; kall.anál 1J irl;tli< a a *fifíí í» fii; i''/nkorliint". Infil
liioló b.5<)kr: t-aukorvsip.''! U.;.riO kV. A/, itt
''orvi tak<>l>"> I frl: tartó rpy./í-ríi u.-li, 5 írt; ilnpla |o.íiO kr: tojáalart/i 5 frt; Imikolirly pompá* Ity fr|. i-c*el ••« i.lai|arl>> .''K'' frl; kényúr (•» eyilml.b-wk.oár lil '' niii..k,t SO frl: ki''*i,iryorivalailö kr. - a«*tali (•veriyaiartt'' "" H»" 12 ''ej..11 n''. HlTiO, 2S.2S. 31. «t l>liif.
lik
I pár márka nrln''x u^yalarl liO irt. I''xiikut- Kllleiiiénviáleták kill.inliilxő linóin mliviiek 2o - 2"i aoitlitr. K^>'' li»h''yinTe««airc, lai-t.llmax egy ezll«l »»yil«/fil, lll.l/..i-• r.erl, c^''y ké»l, íjV lynka«/tól, ej.''v gomlinlyilól, ín«ze<i n H frt tin kr .rtry iivfi»»fi in.t|(áliaii NI kr.
Insiiroli árati e minöréglien ilv árakon csakis az nlólirl raktárban kaphatók
MANN FÉNYBAZARJA BÉCS PRATERSTRASSE 26.
Mlégséges bizonyság arról, hogy a t. cz. közönség mennyire ''• igénybe vqszí az alólirott raklár,igazon körülmény : hogy a luv.
postai kimutatás szerint i''8ü7-ben : 15,000; 18l>8-ban 19,800 postai küldeményt küldözött szét vidékre.
?
Bécsnek le&jutanyosb bevásárlási kútforrása. •
! Az újkor csodája
Sión kltUno <ir/»k, melyek bixlo«i^k-Iratok mellell adatnak el c.ekíly áron nagy "forgalom c»ln......
vételt | e* ok<ip aenki el ne mnlaixsxa a*on nólklllnxhellen tárgyatxlnnen meg»t«re*nl.
.Minden óráért JóIiíIIhh vállnltntlk. ■
. Buy igen atíp bronx .íra enmiloa exlmlappal 1 frl 4<i kr ; ngyana* flnom ernal -porxeliaoflöl I kr ; iitryanar. rfralllí..o| 2 frl 80 kr; él»re«*»Crtl 20 krral drágább} .xéi.en k''.lbtott nagy\aiaKu Ián óra 2 frl *''>~:i frt iO kr; ugyanaa dU.eaebl,, .Walltó«el .1 frt (M) 4 frt iW kr ug)ana? f. a-ánilappal, vagv aranvkerotbon. vagv svajcll faragványnyal « óradlíííel 6, >», I, » naion-ora dl, llvegborilékkal a 2 2 frt 20 kr; kflx.''piiagy.águ 3 frl 20 kr; nagy 4 frt W kr. -- Ango
frt UO kr ; ilgyanar. óratlló(*o| 2 frl p.iroxrllán óra ieit axáni
Iironxliúl, livegboritékkal * - ''I frt !Í0 kr; kflxépnagy-nK~ « ... i utaxó .''.ra lókban . íbr-.xlSrel 0 frl. Sraiexi x«eb Ara, 2 ívl jótállá..al, c.lno. foglalványos ul-araoj-li.''.l lánrxrxal 4 írt 80 kr. - K/.ekan klrűl mindenféle ára olcsón : nap óra, iránytó : 25 karajciarja* ai kapható * megrendelheti e orlm alatt: ________[783—e.|
l''raeht-Haznr des
A. Friedmiuni in Wien p™t«tias»c Nr. zo.
rntr
Vidéki vevöliu különös megelégedéséről elegendő tnnnstfgot tesz az, hogy az 18ö7. év ró szól ló posta-kimutatás szerint alulirt 15,000 postai küldeményt, I8(i8-ban 19,800-at adott fel.
ftipli''ok, láfogiilójcgyck, iiccscíck
<•) és más iró-eszközök ■.;. ■
légiin, ininövégbrn következő poniliiiron.


h''rnncxiaev^lpapir-ik, ..minden kívánt nór vagy korona ingyen oyomaláaával t
100 db. K ad flnoifi fehér tő kr. <ngol rerréxcl v. voti.tlxoll U5 kr. reexó* .xineteil /;» kr.
•ed tinóm fehér 8f»kr ang, rrexéx, v. fonalx, l f„ boritúk S ad fehér 30 kr, or.1» *Hl kr, Kxine.. reexéa ft.''t kr4.<''lő| x iniáneto. l''iO kr; 4-cdro reexéa papír ti.*» kr.
2riiuo. belli kotonávnl a iliva l.n t.it.li »*inll jiyomilliau ll''Opa
pina .............. 30 kr, UK) bori
tékVa 30 kr.
lO-.» •ll.''látognló.iogy,ki-ll<1* fény-n.m/m papíron, légiin, kőnyomai I frl ugyanilyen legliui.iit.fekete nyo niá>«.-il .V) kr .
Aexéltollak. Ilegnlatortiillak a kéi Igaxiláirára iniiubn pnpirhox
ralija 5. 10. lő kr<JclllilitUaen linó
......iák, brllkké illatozó úéllOnel
2o, 80, 10. 60 kr
Irókétxlelek, ki* nyol-xa.iiét, fil«íerelé«niilk(ll .xárral 1.2011,50, 1.80. Ugyanilyen telje* helfe''tatere-l黫el darabja 2, 2.50. Kjjvüliol é* felniről féoyllséx.el kiá hlva 3.WI I, 4 ,.*>0, Nagy negyedrél feUxerelé* uélk(llt.8<>, 2,N>,lelje* feli.erelót.el 3. .1,60, 4.''Ugyanilyen fjiiyOx«*«»l kiállítva 1,50 6, 6..1O.
I''eciét-bélyegek,ni el vek kónyel-met''égllk, olcaóiágiik é* bi/.t<r» be-raga«xlá.iik miatt ai o*i)''a é* pe-r.étvia.xnál e/éUxerllbhck. bgtlu. uiinö''égbeii, letaaiss/orinli exi.n, r/imer, név ói monograniinal 600 db I frl 2o, Iinhi dli I frt UO.
I''aplrlárcxák Kgy *xépen ellátott euvelopo kllblnféle fényié*! papi
2 db 21 kr, I lilex. alig réxl.ill rnk é* borítékkal lelve dlija 26, Jl5,
legjobb fajban lo ki. 12 t. ang. ré/loll egy dnh''ixhau, feibiul.bi fajban so kr, 12 I. aluinininmtoll Ilixioallva ronda ellen SO kr! I l. kaulachuk toll, jó minőtégil 10 ki;
I I. Irölt jóiniii.''í»égH 10. lő, -„''6 kr irólámpa, 1 liévniérő. I kéxi gy
Nagy rlíínyl nyujianak ax uj gép - • • iiónok; f.''il.''nlege* uieknél a fá< rasztá .Uígy/é*, egyaieraaiind ax ii.''.u hegye Uitlo.ilva vau at alidrci
ellen, I db fába foglalva, 10 kr. kr. I frl, 1.20, Í M) 1 dl. bgu-nké ......... 15, 1 db tollnyél é. ké««elJl.»0,2 .r»0. 3. I rajxloll I(yfö. 1 k
60,00.80 kr. I frl.
Gyakorlati olc*ó ajándék ax uj hrouznntrtn iró«ierké*xlel kbvrt-ke#5 llidrban: l-lintalartó, 1 tollnyél-állvány. 1 lovúl neheiliS, I
tvalarló, 1 gyilfatarló. I tollliaxliló, 1 ék.ier-1 óralartö. Miuden rtino-«att í* di«xeien kiállitra r«ak 3 frl. Legjobb rajxeixkfli.''ik 1 db 80 kén-krtr
l»0 kr. 1 Mltéiiy íj hóra olegendii iő kiiebb 30, najyohh lío kr. 10''kr, I db Uuio-radlrgiimini ''inla t''nldg.nmbnk fiO. SO ki 1.5 é« irónfollok tnrlo*ité*ére 5''kr
Finoman vé*etl poe«él nyomók legi/elib iránal I db kél bullhrl, nyéllel Ml kr. Koronáén <tll. kr kd-ikllnyvrk fln. 10, 16, 20 kr. Ilorben
50. 2.
3 fii Keitékixekrónyke a legfinoni niéxfeiiekkcl inegtnllve, drbja 30, 40. rtokr. 1 ín. 1,50,2 frl, Jrgytő
Ion rgé«* nevek olc*ón ixámiiiai uak. Il.illlbornyoilio préaelt névvel rgyltll legliiioinabb 2.80. 3.611 (lé-l.veg tSlAiiipIglli.) bádog*/ekróny-nyrl feilék é. rr.eltel 4,.V) kr. A gép r^vaxerl iiedve«il.''<«rl Inon lenyomatot ké''»xit A leggyakorla-tihh hivatalok é« irodák .tárnára I db liglin......... véieltl 0 fit 60 k
25, 36, 50 kr
Legfinomabb illatol pecsétviasz dbja, fIro* H 10 kr- légiin, kUlrtu-féle axiuekbon dbja 10 kr.
Klxftiuégrx éi (xépirik ati Irái-mlnták tauiló é* tanulóknak egy. arául ajánlható. I kionny formáin I ftlxcl 12 irátneinmel lOkrérl; 1 nagy i.''íitxel ÍIO*fél.* diix-iráinemmcl liő
Kinyiiln Ilon riiganyr>i*tá.....ló láli- kr Minták a rajzolás kilnnyö meg-
lák dar.illia 5 10, 15. 20 kr. AJeg". • <el.li névnapi é* újévi tldvtxlö jegyek, gynuynillen kiállítva da-
lanuláiára, legújabb tanmód kei-•lök éa mfikedv. lök axámára, nagy válaiitékban, I fUiet 10, 16, 25 kr.
,1£ minőségben egyedül kaphatók :
BÉCSBEHJRIEDMANN A.-^i PRÍTERSTRASSE
riVIIlUV. M^finO
előmozdítására s^of^álnak a már 100 év óta A földgömb minden részén ismert Red-linger-labdacsok. lf>ö,04.r> bizonyítvány, orvosi tekintélyek és magányzók részéről elég tanúságot adnak arról; hogy ezen labdacsok hatása csakugyan felüliuulhatlan. A ,,
Redlingerlabdacsok
halálai é* najálaágal : Kien labdanok halhaló* olvaaxtó- é* litxlitó gyógytxo-rekbíil vannak n**xeillitva, a föhatAit ax alleil lielréixeiro gyakorolják,a kA-ro» halául anyagokat, ti*itátlan«ágol, i''pét, nyúló* nedveket kihajtják éa igy ai aheil dagadátál megkeményodéaél gátolják. — Mellék- éi utóhatAauk ax, iiogy ax élvágyat é* étkedvei előinox-dlljAk, ax epéi é« vért tiaililják. Knuél. fogva .Iihi ére* lapaiita''á* alapján a kftvelkexG eaetukhen tldv.i* balAmak e lal.daciok, I) Kpél, liixtAlalaniAgot, káró* háláin nedveket hajlani. 2j (iyo-mortrrheléa nehér. kemény, i*iro* é« nehaaeu eméiillirlC étkek után, melyek által fetíuvóilá. é* haig''írc* (Kolik) é* haionló bajok kolelkexnek kOnuyeu. 3i llyporboudria,.ob*truclioI felfuvA* é* lAx, ha t xok Olö-éleliiiód Alul kelrtkex-tok. 4) Nehéx él kemény (lékeiéinél. 5. SArgaxAgnAI, ha ex keményedé* vagy mAjhaj Által okoilatott, u) a niAj, vese, lép, inéhanva, belliéi *ll\ daganatiabiAI. 7) lla.vii kóriAg ellen. 8) OiliailAk é* sxok nyúlánk nedvo ellen. 9) flyermc-krk haipoffídéin ellvn, 10; lliionyoi mrllbeltfgaégeklien é* pedig : lélegxeli *iorougalA*, elnyAlóiodá*, tlld.''ihaj fejfájA*, nédilléi ellen, ha exek eredn-ttlket allenlbaiban venlk. ll)Tavaixl kor liattulAira é* a megrOgitilt nedvak nioxdilá«Ara,klllrtn."ncnoly egyénednél, kik fllo-étmódol folytatnak. 1*2) l''ralgó éajArrAnyo* hotegiégeknél exen labdacsok haiiuAlata ajánlható, inerl ai általuk okoaotl hatá* folytAu a jArvAny aem ragadhat oly knnnyrn.
Ujabb IdSbffl aiArmaió levelek ait bixonyltjAk, hogy eien labdanok mini luiHZiioH úvHzer n t-holers rllen biiopyultak be.
Redlinger J. C. Augsburgbai).
Ax onlrAk-magyar állam területére tiéxve íSraklAr :
Friedmann A.
ilxleiélien Héc», Prateritra*«e ''JQ.
WT* Egy doboz ára használati utasítással 25 kr. (378 í.
íi''i/iíí^iPiiis m
HM*wlMh*iíit%

a n . .a c
.2 n s v 5 «
t £ y, y. ^
5|x E

e
jy
= n
k E a * g " " E
Jz E £-c''lx 11 -e ~ a ^ -e Í5 Tr. = .k = p |:s SÍ.-E v
Hu
y « í 8 S
X/ ÍZ .Jí -Q
8 jfifi^-Bj-ig l^l1''5
- „Ia Ka^ BS"
Sll! - B S % t
c ,, t: - « e e ~
fe 2 & J- C =
'' z M.S- 2 f
■ • M H ií . t
£ v*
rl .fi 8« i''S • 5cv ,0 n.w ^ aiSi;
W v a a S
£
v ~
«?
s»J.a fc a .5 i 2 • £
l^gf^ll B t 5 2 5 p ^
2 a ó)H ^ 6 n r, 3 n.*- » e w g^ tíotc^" -H - ^
í v u ^ * T 2 "C a ''tT- i «, s . c c- a Cv''fl :" n _ u, ct* - —
'''' = /S i; E L. g u u ?• E „ a E _ S ^ a A B 5 c ü ''5 E —
\Sajtlit.v József.Jiiadö, tap- es nyomda 1 ufajdonos gjorssujlo nyomása ííagy-Kanizsán
Nyújtsunk kezet a szerecsenek!
I 250,000 M. m.
mrlyel fóiirerrniéiijiit Tflr ki a Iffejafe^ péar-kisoraoíás, mely a '' aufas Koratáay ri./riSl «ncr.lély»,tArtt butoiiixtott.
KWuv..r l.e..«/tá*a ''a* nj ki.ora.-IA''i tr-vnrk. anv)v k»ve«
j hóuap tr^.rsri»» »-ia«t ki...r»«lá»ban 21.500 áyereeedyt léteri-I k"ttfi t''.''nve. rménv 250,000 M. frt r. .»l. t-«rk 150 000. t 100 006 VI 000. 40 000. 25.000. 20.000. IS.000. 12 009 10 000 8005; SáS^OOO 3000 K^nSr 2000. iW^r I000. w-r 500, »0. «b. 1 :
A Kt:í...xr>iJ>-i erén nap_\-. ax Aii.in. r^-x.''-röl biztosított éa Itmbc ^oeazkiv Wir-
. 18 10 ÓI118?l ben letesül
1 ^rvT?^rajejpr ára r»ak 2 frt —
1. '' í '' . . 3 írt í>0 kr. 1. ege-x . . • • . . « frt . . az S«*zr£ elöie^e. bekildésé mellett tn. o. ertekben.
A mr^reudelé«."K azonnal a legnagy..bb p.^»to«»gv''iű. Ki nrk-kinek az államrziroerrrl ellátott ervdeíi *or»iog.v elküld, tik.
A mrgfradelt n jejyv''y-l a .xftk«.*irelt bivatalua terv. ingyen r* minden ki*»r«oláa_ utáu a tiivataJo* jegyzék az érdekjettrknek aziotr ingyen küldetik el.
A nvrreiiénvek kifizrt«''-»e ré»zint .a
iátkrz''ilvg á''laail búto*
Siték mellett, réazint p..«t*i utón. vaey oazt osagy. iirod.b.m tnmden nacvohl. láruuiku <ték«l." nt;hii«lljiitik otjais. történik..
Válla.: tank a unvften''rd ö»<xkape*olt é« . vvid i.|.» al t". t«bb ajvió réazlrtnyervuiény között hár.>m«z.vr a 3 ít''^\er.-nv<"ny 3 kiaoraol^A alkatmáv»l ré.zübkre düll. melyet hivatal", fllrn''rzéa n,ellett nj^Vt érdrkleltrinknrk ki i« fixettiiuk.
Ax előzmények nt.in ítélve láthalA, hogy igaz alapon r.yc^v.*. v.iU.ilaluuk. az ahhoz k."H«U r-inényoek határozottan megfelel, a/ért k.''-rjuk a ./ive- nie£tctidclriiekci » közelgő hur.á" tekintetéből mielőbb i''idl _ I! "
Steindeékcr S. és társa
váltoüzlrtéh''-z llamliurslia bi káKteui.
a hol ia iniiideinirn.il állampapírok. va»utirf»x*rivyrk .''•« b> t. ti kf>t-vényrk beváltá.a é* v. tete mk^zűlllrld ! * t". i. l''t.l ico«»n kZv2.-.,iji]k a ni t. LIMmégiirk itáiirnnk-han *.auu*itott ré»xv.''-tét, iséijuk <-j;yraioiivj. hogy j.''.vőben i. mitulrn ''ti.rrliré>Oak arra .irány.iIaii.1. h..gy .-»« igény, kn^k inindrn tekintetben n-.rgfelrlhe»«uak. *
J. Goack Badenben.
Aj.injja kitüiw''i''jóságú finom badeni csiz-mafénvmázát vitriololaj nélkül különféle fa ska-tnlvákbsn Badenben készfizetéssel utánvétel 100 font 12 frt. • -f-'' ▼izinenteí fénvmáz 100 font 20 frt. _. ^ tisztító pór 100 font 10 frt. % ^ czipész szurok (fenyögryántából 100 f.7 ft.
Barién, Ama utcza 343nk szám BÉCS mellett.
A • • < « i
Nagy-Kanizsa, 1871. január 7-én.
2. szám.
Tizedik évfolyam.
Ziila-Soiiioiiyi

Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
ii szépirodalom, kereskedelem. I|wir. gazdiszai, tudoniaii) és míívcsyeí köréitől.
——■
Megj elenllt:
Mi*d»i imniii, «gé»* • (yskraa sUtféi vajy hit !*•«.
K«erk«w»tó( Iroda v* Und» Iií\mIhI: WA.IUIT8 JÓZHKK köny vker«Akedé»ébsn.
; Előfizetési föltótelek:
Helyben h^rjiw bordá.kal é • vidékié po.lán Xflldv*
i '' li KfC.-ra éne : • ti lil kr '' *
Kii évr* • • íl . — .
ívnegyedre • I „ 60 .
k t . . ,-Mt 9
Hlraetóselt
A hat huiMlio* |irtil nciióil l-««nr 7 kr.
>r « mindeti további Ix-iki.it4ii.trl A kr. Ilélyegdij minden .eirye« beiklaln«érl .''W) kr. A .Nyílt téron* *K) prlit «<>r lnikmiii«i dija Ift kr.
leiőftzotési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
'' kiterjedve
Sopron és Vasmegyókre
rslind v<gye.tarlalintl hetilap
187 í. W-ik évfolyamára,
Előfizetési ár: (
fcgész évre . . . . tí forint.
Kél .....
Negyed......1 . ."><> kr.
Ai sléflistts nltlibbi iiIvm MMtéllUt kérjük, kegy a lap postos kUldéiében ftansktdii as történjék.
A kiadó hivatal.
Á nok hivatásáról.
Társadalmi jólétünk fejlesztésére. Népszerű értekoZes, melyet a „pápai szabadéit fl olvasókör-ben az 1870-dil^ övi november hó 20-án felolvasott
kóriUi hn i)d w r
uy- r< jogtanár, • a nevsxetl kfir • tnllke.
I.
Korunk mindent felölelni akaró szelleme sokat foglalkozik azon állással, melyet a nók társadalmunkban elfoglalnak. •— A; szabad eszmecsere, a sajtó torén g^akrafc találkozunk a nók helyzete s hivatása fejtegetésével. -- Nem ritkán halljuk panaszkép felhozatni, sokszor maguk a nók által is, hogy ezen században, mély a jogegyenlőséget is zászlajára túzé, sem
az igazság, sem a méltányossággal nem egyeztethető az össze, hogy a nók törvény által nincsenek képesítve azon különféle foglalkozások és hivatalokra, melyeket a társadalomban kizárólag a férfiak foglalunk cl, s hogy Á nók igen szllk cselekvési térre vannak szorítva.
( i
Nem akarok eznttal annak fejtegeté-sébo bocsátkozni: váljon a nó egyiránt képesítve van-e mindazon különféle foglalkozási tért a társadalomban elfoglalni, a mit jelenleg a férfiak elfoglalunk? Csupán arra utalok, hogy már a természet egészen más testalkatúvá idomifá a nót mint a férfit — ba pedig azt ismeggondoljiik,hogy minden állat közt az emberi magzat igényel leghosszabb ideig ápolást, s hogy ezen ápolás teljesítésére már testszervezeténél fogva a nó legalkalmasabb: ugy lehetetlen meg nem győződnünk, hogy a nó munkássági köre a férfiétól lónyegeseu különbözik. Mindamellett lieiu állítom, hogy társadalmi életünk mezőjén ne lenne más tér is, melyet a nő ép oly sikerrel ne foglalhatna el mint a férfi. Sót elismerem, hogy sok tekintetben igaztalan volt a mult a nók irányában, és igaztalan még a jelen is! - De a mint a köziuUvelódés szélesebb tért foglal cl a népek életében, mindinkább nagyobb mérvben javul majd a nők helyzete is. —» Azonban ha szét nézek társadalmi életünkben: azt látom, hogy a nők nem foglalták még
át


cl mindazon működési téri sem, melyet j nőiességük elveszítése néllílll elfoglalhatnának. ~ Ha tehát a női szelid érzet és üde szemérem nem éngedi is elfoglalni a nőknek mindazon munkássági tért, melyet a férfiak elfoglalóinak : társadalmi Hetünk-tágas mezején vau elég tér mit elfoglalhatnak.
II ''
Jelen értekezésem folyamában azt vizsgálandom, mire vannak hivatva a n.ik u családi élet körén belül, s mire e körön kivill? f«w váljon hivatva vannak-e társadalmi jólétünket előmozdítani?
A nó. nézetem szerint, mint a házasságban a család egyik alapítója hivatva van a családi életkorén belől a magzatokat.
Jk „ »
a csecsemő korban ápolni, tesfi és szellemi neveltetésüket vezényelni; a család anyagi ügyeit illetőleg pedig a nó a család beí-Ugytuiimtcrc.
Mig a férfi, mint a család fentartója, és külügyminisztere hivatva van más családokkal, s a társadalom különféle közegeivel érintkezésbe joni, a család szükség-lefei fedezésére Szükségeseket megszerezni; addig a nó hivatva van a szerzetteket megtartani, s azokat a család hasznára-fordítani. *
A nó a férfinak szeme fénye, a családnak védszelleme, valóságos őrangyala. —
Nő nélkül nincs boldogság a földön.
t
Hirdetésedet elfogad:
N.-Kanltaia: K ADÓ HIVATAL. KMlthtlym: PULY JÁNOS. PflitiH : /.KISI.KK M, LA NO LKOI''OLD, é* HINOKR sAviiOR Béoibaa: HAA8KN*TKIN k voo-LKIt, MOSSK KIJDOLK, OPPKLIK ALAJOS ás .NAKTLKtt 1IKKMAN.
És
mégis, daczára hogy nó nélkül boldogság nem is képzelhető, daczára annak, hogy a nó a család őrangyala: inégra mily jelenségek tárulnak elénk az életben 1 — Mily megdöbbentő arányban kevesbed-nek a házasságok, és mily kevésre olvad a boldog házasságok száma.
Ugyan mi lehet ennek az oka ? Véleményem szerint az, hogy a nók nem arra neveltetnek napjainkban a mire hivatva vanaak.
A mai divatú nevelési rendszer aze-rint, ugy látszik, a uó.nem feleségnek, vagyis mindenben és igy a vagyoni szerzeményben is felesnek, hauem fényűzési czikknek neveltetik.
Ma a nók nagy részének legfőbb igyekezete és vágya oda irányul, hogy a divattól — korunk e mindent megrontó szörnyetegétől, — mely annyi családot tönkrejuttat el ne maradjon.
Ma, sok magát kézi munkájával fenntartó szegény ember neje is czimkór-bágban szenvedvén, hogy magát tensasz-szonynak, leányát kisasszonynak czimez-tesse: ugy öltözködik mint a birtoka jövedelméből élő gazdag; az alsóbb körök a felsőbbek divatait utánozzák; elmondhatjuk, hogy a társadalom minden osztályában a legtöbb nó a divat rabja.
Ma igtn sok anya leányait már nem munkára neveli, sőt szégyouli, ha az idegen látogató munkában..találja leányát.
T A lt (J Z A.
- -331 —
A régi szép idők.
Hová levél, U< Ját«»i ki* Hu, Gyakran, ki u.jy pajsánkodál velem, Miként at alkonyi niu''Ai, niidftn Knyelgve jáuxadoi a liín-iekon ? I
Kedv! oli miéit banyád «l i''l) korán; Keményekkel l«li ifjú kebleméiV Hi»« él«tcm, miként a »irok éjele, Oly neeitelen • rideg tenélk leit.
Krm rég métf vi|{ valék, mint a inadnr, Mely dallal é.le.lli életét. Kintiem minden égi fénybeu Alit, Kyé.i valóm, - . moll T minden nly »et»''t.
A ré.ilvevök, LnrAt i AbrAndaini, Kaland é* bájold tekintitek, Kiep terveim • a tarka kélnetek, — Hová 7 — hová levének iniiidoat-k ? . .
Igy t&nnek ol lrg.iebb virágain- : Kedv é« remény, korom virá»y»»nkán. Alifr drrOlt reám a lét e*«, » Már i( letét éjét boiitja rám.
8 így minden elhagyott, mit ajlvem ugy Imádott egykoron, - a mit l.lmk -A gondolat raupán, mely multamon V«l*t9, oly édoaen elandalo((.
/.ALlY L JOH.
Lewes tanulmányai.
lliába,"»* nngolt»»k ínitulettro van iilejo, az angol mindent mOKÍigyel, miiiileal kilnliil, előtte mi aom maiad rojtekben. ti. 11. l.ew is mogviiagálta a tengert, kihttllj{i»«tn bnllAnia inak rejtélyes locaanáaait, moglopta lukoiunk titkát, — irta jelea müvét, mely telve van a Wrdekoaebb .Uzloletukkel. ,N*tur»l«die» atu Se««Uude" caimmol u>Ar mimet uyelvre u
leforditották ba 8zerkwztiWj»cd megengedi, e Inpok t. olvaa<Miiak i» bemutatom «; müiiöl n hdrom romtltrdk küzdelmeit, mely n/.t in meg mutatja, hogy nomenak mbnely váronok laköi-nak axere/. kellumetlunségeket a azAllAshiány Óm BzálUsazitkAég, bnnem uz Allatoknak in.
A rometvrákot a terim^zettndÓHok nyelvén ,|) a g u r u Hu-nnk nevezik. A tiibbi rákok, mint tudjuk, megeM^eaznek xuját InkAaitkknl, a kemény pánezeluerik héjjnl, melyet oly fá-rudsiiggal aknázunk ki, miiión rákot eazünk; u remeterák azonban e^y másik lakást is ke-resett magának i1* rentleaen vnlutuely puhány Uroa csigahéjában ól, azért a német .M ű a c h ol-K r o b s''-nek is nevezi. H Diogenc* hordöla-káaábél dühösen tekint szét ktírnyozetére az öntudatos, de makacs rablás kifejezéséve), mintha tudná, miszerint a ház jogos tulajdonosa vngy rokonai minden pillanatban oljühotné oek, hogy ismét visszafoglalják, és részéről ó azt gondolta, csak kiséreljék meg. .
K rák testének egész előrésze,ollóit is ideértve tökéletesen védve vnn a közönséges rákhéj által; do bátaó rószo lágy, cknk vékony bőr takarja. I''eílig az ily veszekedő toremtmóny e küzdő világban roszul járna az ő gyenge hátával, ba nem találna arra módot, hogy természeti hibáját ismét jóvá tegye. Kgy megfelelő uagybá''^u Urea kagylót,csigahéjat választ, beleilleszti megsérthető hátsóját, farka kapcsaival hozzáerősíti magát, éa igy — hátul fedve, — mászkál a tengorbeo.
A remeterák nom is sokáig él, ily lopott csigahéjon kivill
l.ewes nevetséges jelenotot beszél el mAvébeu két remeterákról, melyeket házaiktól megfosztott.Ugyanis lehetőleg egyenlő nagy-ságuakat választván,o^y tengervízzel tölt edénybe tette őket. Ugy látta, mintha igy nem nagyon jól érozuék magukat, és gondosan kerülték egymást. Aaután egy Ure« csigahéjat tett közéjük, melynek esúcíiát azonban már előbb le-
törte — s azonnal megkezdődött a vesző- , kedés.
Kgyik remeterák bátran a csigahéj felé indult, olós/.ör vizsgálódva beV dugta ollóját és miután óvatosan meggyőződött, hogy minden rendben van, nevetséges mohújággul ült bele, ka|>e8nival megkhpHs/.kodott és vígan kereket oldott."Do nem sokáig maradhatott háza birtokában zavartaluuul. Vetélytársa hntáro/.ottnn hamis szándékkal közeledett leiéje s most egymást Űzték az edényben és lugnugyobb méreggel tekintgettek egym i«ra. Mindkettő igeu nevetséges látványt nyújtott, az egyik födetlen háta miatt a lakásszllkség teljos tudatában volt; a másik pedig, mily csodálatosan ügyet-lenül viselte magát kölcsönzött fegyverzetében.
Kettő közül a feketébb, nagyobb és erő-I si''bb láthatólag hátrányban volt, mnrt lakba/, nélkül nom merészelt a másikkal egyenesen szembeszállni. Végre sok fontolgatás, roham ós vissz.ivouulás után hátul támadta <4 m-g ellenét, a csigahéjat erősen megragadta, hatalmas karinaival a másikat kitépte, félredobta azt és az ő farkát réjtett > a csigahéjba.
Amaz pillanatig siralmasan nézte, de nemsokára ionét liarczazomjnn az ellenségre rohant s elkezdőtlolt a rák párbaj. A nagyobb .gigeu etöscti tilt; út nem luhotett kiUr,ui. A szem-I lélő aztán miSglökte a rák érzékeny hátulját, : mely a csigahéj letört csúcsának nyílásán volt I elérhető. Végre akkor kitakarodott a meghódi-'' tott InVásIml s ismét a kisebbnek engedte át; I de nem sokáig. Ujolag megragadta a nagyobb a kisebbet ugy, mint az előtt s kidobta
Most L e \v e s egy kisebb , de egészen | aértetles csigahéja,t tett az edénybe. A nagy j azonnal elhagyta roncsolt tetőü házát s a szerényebb kunyhóba (vszkolte bo magát ; a kisebb pedig ezután iámét elfoglalhatja a nagyobb lakást. Euel azonban még nem lett vége n tréfának.
Lewes egy harmadik remeterákot is hozott az edénybe. Kz sokkal kisebb volt, mint n másik kettő do csigahéja tágasabb, mint ama lakás, melyben a nagy letelepedett. A lelkiismeretlen állat csakhamar felismerto a kínálkozó előnyt; ugyanis azonnal elkezdte nyugt>»la nitani az idegont, a mely egyébként miután elég nagy csigahéjjal birt ar.a, hogy egé«t testét belehelyezze, abba szépeu visszavont* magát. A nagy sokáig hiába várakozott az alkalomra,midőn az idegen annyira kibújik, hogy jól megragadhatja és kidobhatja ; ez azonban elég okos volt és vigyázott, Csak egy óra raulva sikerült a nagynak házából kicsalni az idegent s abba kényylmosen be helyezkedni, l.owei újra megváltoztatta íajfttaukat, do a bitorló még-egyszer keresztül vitte szánfléffít.
K küzdelmek napokig ismétlődtek. A nagy remeteráktól mindkettő félt s a második a folytonos veszteség által, oly kislelkUvé lett, hogy egy üres csigahéjhoz sem mert többé közeledni. A szó valódi értelmében ki volt téve hajlékából. 4
L e w e s még tovább mont kisflrlotoibon. Kgy derék más puhányt (Hucoinum undatum) dobott az edénybe, mi által uj háború keletkezett A nagy azonnal megragadta a kagylót és t''ürkésigctvc beledugta karmait. Midőn a
Imháiiv testéin /. ért, ez ösazehuzta magát éa üres lelyet hagyott, bova a rák bolellloszté farkát. Ke vés pillanat múlva azonban jóllakott a puhány ez ostrom állapottal saját házában, halk-; kan előnyomult s a na ;yot gyengéden olőra tolta. Hiába kapaszkodott a betolakodó a csigahéjhoz ; lassanként, do eUonállhatlanul folytatja munkáját a puhány és végre a* alkalmatlan bérlót kidobta házából. Többször nugki-sérleti a nagy ismét befurakodni, de mindig újra kitették szűrét. Utoljára kétségbeesett győzedelmén és megelégedett előbbi lakhásával.
UYUI.A Y.
Ezelőtt régi jó magyar szokás vo!-''., hogy a vagyonosabb anya is leányait sorban hetenként a konyhán foglalkoztató, s megtanitá sütés- mosás- főzésre. Ma sok anya kíméli leányait, s attól félti, hogy piczin hófehér kacsócskáik majd elpiszkolódnának, s aztán mulattatóik kézcsókjára alkalmatlanok lennének. — Is''eni gondolja meg az-ilyen anya, hogy a sors változó ; szeszélye a ma még gazdagot, holnap sze-génynyé teheti, s életfenntartása végett ön-ii)unkájára utalja. « 1 A »mai divatú ferde nevelési irány, a női hivatás fel nem fogása, a tiílzott divatkórság az oka véleményem szerint, hogy aggasztólug növekedik jiiagglegények száma. — Szerény állású, csekély jövedelmű férfiak vagy nem mernek nős.ülni, félvén hogy Bejeik követeléseinek eleget ncra tehetnek,
• vagy ha nősülnek á nó vagyoni állmára, hozományára tekintenek, és nem annyira a nőt mint vagyonát veszik el. Ez aztán magában hordja a boldogtalan házasság csiráját.
Ha hát a nó hivatása a családi életben a gondo* anya, a hü munkás és takarékos feleség kötelessége teljesítése ; ugy kell hogy a leáuy uövendek ez irányban, és e nemes czélnak megfelelóleg neveltessenek.
A gyermekek gyenge kebleibe a minden jóra és uemosre törekvés hajlamát beoltani az anyák hivatása. — Ok tehát mindkét liemú gyermekeiknek legelső nevelői. A legjobban szervezett nevelőintézet sem pótolja a jó anyát. — Az élettapasztalat azt mutatja, hogy az anyák társadalmunk felsőbb köreiben . leginkább nem felelnek meg c hivatásuknak. — Sót még azt is mit az állifc mafca-telje-sít, felsőbb köreinkben ritkán teljesitik az anyák. 10 körökben az anya gyermekét idegen dajkák s ncvelónókre bízza, maga pedig salonjában a hízelgő léha udvaron-ezok bókjait hallgatja. — Az ily anyák gyermekeikből lehet ugyan Ügyes udvaronc/, és lesz is munka nélküli élvhajhász, de . ''feladatát felfogni tudó ember, s hazáját szerető houti soha.
III.
A nó hivatása azonban nemcsak a család körén belöli teendőkre terjed, ha-riem a családi körön kívüliekre is. — A nó nem csak a családnak, hanem az emberi társadalomnak is tagja; hivatva van tehát a társadalom jólétét a közművelődés eszközlése és terjesztése által előmozdítani.
Habár sok lelkes honleány eddig is '' megtette kötelességét közművelődésünk érdekében , mégis általában azt mondhatjuk, hogy nőink legnagyobb része idegenkedett a'' tudományoktól, a a divott nevelési rend-t^er Sj^olda1 ísága nem etnelto oda, hogy * cáráadklmi életben a tudomány vezér-wereutá elismerték volna.
'' jkün vannak nőink között, kik nvel---vfehov/zongorát tanulnak, sót találkoznak, kik >.;tnolyabb tudományokkal is foglalkoz-
• n«K, de kevesen mennek tül a középszerűségen. — Könyvből tanulni a gazdasszonyko-dást — Isten ments attól! — mondják. --fts igazuk van, ha ez alatt csupán a főzést
/értik. De még akkor sem; mert annyi jelentékeny és hasznos ismeretet * nyújtott mostanában a vegytan az ételek elkészítése és eltartására nézve, mikép kivonatban hónapokig eltarthatjuk a tej, és évekig a has uemüeket. — Sót vannak nők, kik a legközönségesebb növényeket sem ismerik. Kgy törvényszéki tanácsosnéval történt, hogy obédro lévén híva: ott igen megszerette a savanyu babot. — Másnap midőn szakács-néját a piaezra küldé: azt inondá neki: Zsuzsi hozzon ebédre a piaczról egy forintára savanyu babot. — Azt gondolta, hogy a bab savanyu állapotban terem.
Kiterjedt balhit az náluuk, hogy a nőknek uem kell foglalkozniok seiu a természet, sem egyébb tudományokkal. 1<! hit nagyon téves, mert tanulmány nélkül a saját hivatásáról setfi"képes fogalmat szerezni. {
Zene, művészet, festészet teréu, habár nnak is egyes kitűnő tehetségek a nők kozött> legtöbben a kezdeményezésnél maradnak. Pedig minél előbb halad a kezdeményező valamely terén: annáliukább visz-szariad a nehéz munkától, és örömest pihen a gyors kezdeményezés, könnyen nyert babérjain. Kz a nők sorsa átalában. — Ez ama lehangoltság, amaz örömtelen élet okozója, mely a nőket meglepi a virágzás kora után. Ezért törekszenek újra meg újra virágozni — segédeszközök által is. — És ha a gyermekek nagy száma őket ellepi: nem thdják felhasználni, értékesíteni mindazon örömet, mit ez — és a természet nyújthat. — Idegeneknek érzik magukat a családi körben s a természet ölében egyiránt. — Fővárosi élveket akarnak körükbe varázsolni falun is. Nem fogván fel hivatásukat, boldogtalanoknak érzik magukat.
Több lelkes honleány belátván e társadalmi bajt „ Magyar gazdasszonyok" czime alatt egyletté alakult, s czélul tüzé maga elé, hogy:
a) az anya magasztos hivatásáróli fogalmat a nemzet minden osztályánál ter-, jessze; j
b) a feleség hivatásának fogalmát kifejtse. a házi ipar számos ágának művelését s terjesztését eszközölje;
c) a honleányi kötelességeket kifejtse, megismertesse, és azok betöltésére a luui minden leányát serkentse. — 10 czél elé-„ résére pedig egylet által kiállításod rendeztetitek, jutalmak tűzetnek, az egylet pénz-erejéhez mérten nónöveldék, cseléd- és gazdasszonyi képezdék, ovodák^ és bölcsődék alapíttatnak és gyámolíttatnak. — A háziipar fejlesztésére részvényes vállalatok, ezekkel kapcsolatban gazdasszonyko-dási iparcsarnokok állíttatnak. Kiképzést nyerni óhajtó szegény sorsú tehetséges honleányok segélyeztetnek.
íme az itt előadottakban a magyar gazdasszonyok egylete felismerte, hogy a nőnek a családi élet körén kívül is sok teendői vannak.
Belátta, hogy elszigetelten a legjobb igyekezetü nő is keveset tehet, mig az egyesek egyletté alakulván összesítik erejüket, s csodakút művelnek.
A megtakarításnál kezdődik a nemzeti valamint a magánvagyon gyarapodása. — l)e mint lehet megtakarítani; hogy és mikép lehet másod- harmadrendű táp és öltözék anyagból első minőségűt alakítani; mi modon értékesíthetni a közönséges táp és öltözék anyagokat ? — Ezeket csak eszmecsere utján, a tudomány vezérlete mellett s közviszonyaink folytonos szem előtt tartásánál fogva lehet kellően meghatározni.
Egyletekbe kell tehát összpontosítani a nőknek is erejűket. — Egykét zsák aszalt gyümölcs végett nem jó ide a külföldi kereskedő, hogy azt a világ különböző pontjaira szállítsa. — Hiába készit valaki egy-két mázsa gyúrt tésztát, füstölt hust, lent, vagy kendert, az nem jő kereskedelmi forgalomba, mint jöhetne ha ezer meg cier magyar gazdasszony egy czélra dolgozva azt mondaná a külföldieknek, bátran jöhettek ekkor- meg ekkor kaptok ennyi- meg annyi ezer mázsa táp vagy öltözék anyagot.
Még gazdászatnnknak is jelentékeny lendületet adhatnának a nó egyletek. Mindjárt szivesebben vásárolna fejőstehenet a gazda, ha látná, hogy azok sajtja biztos vevőkre talál. Szívesebben ültetne gyümölcsös kerteket, ha látná, hogy azok elkészített ter ményét jó áron fizetik a kereskedők. —• A természettan ismerete által sokkal több táp és öltözék anyagot termelhetnének gazdasz-szunyáink. — I)e mindezt csak egyleti úton egymás eszméi kicserélése által történhetik meg. Mi még nem ismerjük a társulás erejét-; még mindig az aristocrata vetélke-dési szellemnek hódolunk ; különczködünk, egymástakarjuk fölülmúlnia helyett, hogy egymással kezet fogra másképeket és nemzeteket múlnánk felül.
(V4g« ktWalktiik.)
Visszatekintés
i e<jy ItoUutra, a ki Uiyttiigorotoddii utdngdttal stinUlte munktiképteUntígét.
E lapok egyikébon, még Karácsony elfltt fölhoztam hogy foglyáraiuk koldust fogtak ol, mórt igazolványa nom volt. Le> irtóztatása alatt kiderült munkaképte'' nségének tottetéso. Sikerült ótet munkaképessé tonni azáltal a becsülete? kenyérkereseti módra torolni. Ma köszöni a sikeres gyógymódot, mert ugy van meggyőződve, hogy csak is igy válhat belőle becsületes kenyérkereső és munkán egyén. A múltkori közlemény annyiban volt hibás, mennyiben azon tárgy, moly a novozott háta mügött a falon szögen lógott noiu bikacsék, hanem kötél darab volt, moly a koldus testével semmi féle tettleges érintkezésbe sem Ifin hozva. Az igazság be-vallására elég volt az egyént komolyan noszogatni és kömény szavakba foglalni a foddést. Ennyit visszatekintve a mull czikkbon hozott hibás kitétol igazolására.
TERSÁNCZKY.
Népszámlálási ügy.
A fbldinivolés-, ipar- s keroskodolmi in. kir. minisztérium statisztikai osztály vezérlője Keleti Károly ur szive* volt hozzánk is bo-küldeni az 1809-ik évi népszámlálás jelen állásáról összeállított kimutatását, mit is kellő elismeréssel fogadván , közöljük a küvetke-zőkot:
Volt 1809-ik évi docz. 31-én Magyarországon férti 5.499,402; nő 5.018,101 összeson 11.117,032; Krdélybon férti 1.051,145, nfl 1.050,582, Összesen 2.101,727; cgyUtt férfi 0.550,007, nó 0.008,743 össz. 13.219,350.
A népesség hitfolokozot szeriut kövotkozfl-leg oszlik ol : Magyarországban római katlio-likus 5.884,472, Erdélyben 203,709 Összoson 0,148,241 ; görög-kath. Magyarorsz. 918,304 , erd. 590.f><)2, összesen 1.577,800, örmény kath. niagy. 842, erd. 1,120, összesen 4,9t>2, görög-keleti magy. 1.^40,993, crd. 052,945, össz. 1.793,938, örm.rkoloti, magy. 223, erd. 224 össz. 447, ovangolikus ágostai, magy. .S72,073. erd. 209,080; ösz. 1.081,753; evang. helvét 1.717,058, erd. 290,40O, össz. 2.013,545 unitárius, magy. 788, erd. 53,539; összesen 54,327; más ker. felekezetű, magy. 2,407, orf* 223, összesen: 2,030; izraelita magy. 510,057, erd. 24,848 ösz. 541,500 más nem kfccsztény magy. 178, erd. 17 össz 195.
Ugyanezen népességnek műveltségi állapota következő számokból derül ki: Csak olvasd tud férfi Magyarorsz. 383,950, nfl 811,499; olvasni, irni tud férfi magy.2.020,590, nfl 1.285,400; som olvasni, sem''irni nem tud térti magy. 3.091,891, nfl 3.521,293. Erdély b«in csak olvasni tud férti 33,938, nfl 53,372 ; olvasni, irni tud, féli ord. 191,315, nfl 90,140: som olvasni, som irni nem tud iérfi erdélyi 825,802, nö 901,070, összssen csak olvasni tud, férfi 417,888, nfl 804^1 össz. férfi és nfl 1.283,759, olvasni irni tud férfi ord. 2.211,935, nő 1.382,540 össz. férfi és ufl 3.593,470, som olvasni nom tud ord. férfi 3.920,753, nő 4.412,303 össz. férfi és nő 8.343,110.
Megjegyzendő, hogy a sem olvasni, sem irni nom tudók számábau bonfoglaltatnak a gyermekek is, későbbi a korévvel összevetett kimutatásnak levén fentartva o viszonynak szabatosabb, egyúttal százalékok szerinti kitüntetése.
A hasznos házi állatoknak h népszámlálással ugy időben végrehajtott számbavétele következő eredményekot tüntet ki:
Volt ugyanis 1809-dik évi beczember 31-én: • Magyarországban ló : 1.03 l,388v Erdélyben : 188,204 együtt 1.819,052. Ö8zvé«LgyJj,350, erd. 298, együtt 2,048. Szamfl^,0''73, Erdélyben 1,0.12, együtt 2tf,085. H55arvasmarha Magyarorsz. 3.509,534, erd. 927,371, együtt 4.390,905,(ezen közt bivaly) magy. 14,05H,erd. 58,310, együtt 72,908. Juh, magy. 11.919,739, erd. 1.840,901, együtt I3.7ti0,70ü. Kecske, magy, 214,827; sertés 3.071,480, erd. 501,751, együtt 3.573,231. Méh-kas Magyarországban, 305,711, erd, 122,718, együtt 488,429.
A nagy népszámlálási munka minden egyes fejozésekor mind az általános, mind a viszonylagos és százölék számok ujabb jelentésekben lesznek országos összegek szerint a közönség olé terjesztvo.
II. Tizenöt aranyat egy balladára, vagy rövidebb költfli elboszélésro.
III. Tizara ny a t ogy lyrai költeményre.
A pályaművek idegen kézzel, tisztán b ol-
vashatólag írva, (a novellák bofilzvo éa lapozva) • a szorző nevét rejtő lepecsételt jeligés lovel-kével ellátva 1871. évi april hó 15-ikéig küldendők be bérmentve : „A Nefolojts. szerkesztőségén u k, Puston" cziiuezve. Az ezen határidőn túl érkezondfl müvok pályázatra nem bocsáttatnak.
A pályaművek moghirálására és a jutalmak odait''éléaéro a Kisfaludy-társaságot kérjük fel.
A pályadijak az aránylag legjobb — közlésre méltó — művöknek mindenesetre ki fognak adatni.
A pályázat eredménye 1871. junius else-jéu fog kihirdettetni, amidőn a pályadíjak alulirt szerkesztőségénél nyugta mellett azonnal felvohetiuc.
A jutalmazandó müvek .N e f e I e j t s* 1871. évi folyamában fognak közöltetni, kű--lönben az illető szer/ők tulajdonai maradván.
A dicséretre méltatandó müvok közlési-jogát szintén fbntartja magának a szerkesztőség s azokat a rendesen fizetni szokott irói díj kétszeres összegében részesíti.
A nem jutalmazott és dicsérettel ki nem tüntetett müvek, fölbontatlan jeligés levolkéik-kel-«gyittt, s pályázat eredményének kihirde-Wsu után hat hétig megőriztetnek, és a postai vovóny vagy téritvény elflmutatáaa mellett visszavehetők; az ezon határidő alatt vissza nom vott müvek, ha közlésre érdemesok, szintén meg fognak jolenni a .Nefolo|ts*-bon és szerzőik a rendes irfii díjban részesülnek.
Kelt l''eeten, 1870. deczember 15.
A „Nofelojts" szerkesztősége.
Levelezés.
Zalamegyo ittalci réitéböl. (Nemzoti viseletünkhöz''! kegyelet, őszinte vendégszeretet a jelenkorban. A csókák nagygyűlése.)
A folytonosan változó divat, mely a magyart is kiforgatta norazoti visolelébfll, — Za-lainegye északi részéu még nom tudta megvetni hatalmának lábát, legalább az 1870. évi deczember 28-án Zala-Egerszegon tartott országos vásár s 31-ki fényes bál alkalmávali tapasztalatok azt észltltotték. Valóban jól esett a szemnek a vidékről összesereglett uri közönséget nemzeti viselotében öltözve látói.
Egyébiránt e vidéken nemcsak a nemzeti viselethezi ragaszkodás, hanem a hazánk felett nymbu8ként lebegő példabcszédus vendégszeretet is ernyedetlenűl fenn áll. Itt -minden uri ház egy szátulanélkUli barátságos vendéglőhöz hasonlít, hova otthonias érzelmekkel tér-bo az ismerőa, hova bemenni kényszerítik az idegeut és szokás-mondásként csak akkor bo-csájtiák útjára,ha már tejben,vajban megfürosz-tölték. Különös jó lélakkel áldhatta meg a i végzet e népet, mely a mai anyagi korszakban ! sem veté el ősi szokásait.
Midőn a feu érintett tapasztalataim szerzése közben ide utazgattam, a pölöskoi határban egy előttem elterülő fekete szőnyeg félén akadt inog tokintetoin; — s midőn fuvarosomat a látvány minőségéről kérdozéin, azon választ nyertein, hogy az a fokoto szőnyeg mi más, mint az uradalomnak még szedotlen l^ukoricza tábláján gazdálkodó csókák mi.lioja. Es csakugyan midőn közelbo értünk, megmozdult a fekete szőnyeg, pár millió részre válva felszállt a légbo, honnét follegszorü kavargás után, a kukorirza prédájára ismét lecsapott. Odébb hire hamva sem volt az eféle madaraknak, vagy ha imitt amott feltűnt is egy, az bizonynyal már megtelt a kukoriczától. — Is tenora I hány embert lehetett volna a csókáknak eugedott kukoricza átadásával boldoggá tcuni, még igy csak Zalainegyo közönsége szavazhat a tulajdonosnak köszönetet a mint hogy az, a csókák nagygyűlésének helyet en-gedvo azokat ott egyúttal le is tartóztatta (még a csutkán szem leszen.)
EGY VASMEGYEI.
Irodalmi pályázat.
A .Nefelojts" szerkesztősége, hogy egyrészről hazai szépirodalmunk virágzását el"-mozdítsa, másrészről azért, hogy lapja béltartalmát minél jobbá és érdekesebbé tegye s ez állal némileg háláját fejezze ki azon buzgó pártolásért, melyben a magyar olvasó-közönség által már tizenkét év óta részesittetik: jövő 1871. évre a kövotkező pályadijakat tűzi ki:
I. Negyven aranyat egy hazai tárgyú, akár történeti, akár társadalmi Orodeti novellára. ♦<
Harczi hirek.
— Mont Avron í németek által decz. 29-én megszállatott. — Monloironál Jouíroy tábornok kegyetlenül mugvorto a poroszokat, számos lfl-szerkocsit, podgyászt s foglyokat ojtett. — A haditanács Iíordeauxból líourgosba tétetett át.
— Faidherbe müveloleit elflriyösnok mondják.
— I lel fórt előtt egy lőporraktár légberppült. — Bécsi hölgyek bazári nyitnak a háború sebe-•ültjei javára. — A Krancziaországból Németországba szállított sebesültek közül az uton sok megfagyott. — Münchenben a képviselőház megszavazta az ujabb 41 millió hadihitelt » a háborúnak marc/ius végéig leendő folytatására. — l''áris déli homlokzatának lövetése jan. 5-éu kezdetett meg. — Az első p. hadtest 2 én szétugriuztatoU 3 zászló, 2 ágyú s 500 fogoly ojtotett. — Garibaldi többszörösen meg-
vertea poroszokat. — Páriaba mindinkább érozbelővó válik''az élelemhiáuy ; kitörést sürgetnek. y .
Heti szemle.
Január « án 1871.
— Borzasztó holyzet. „Kgy jó módit hamburgi kereskedő, ki családjával üzleti helyisé-ge fölött lakott, idősebb leányának lakodalmára több ismerősét és rokonait moghivta magához. Midőn e nap estéjén u lépcsőn véletlenül lement, a szolgálóval találkozott, ki a gyertyát tartó nélkül vitte kezében. A kereskedő szemrehányásokat telt uoki hanyagsága-ért s később a konyhába inent, bol a gazdasz-szonynyal kellett valamit elintéznie. Néhány percr múlva boros-üvegekkel a szolgáló is inog-
1''elönt, de gyertya már nem volt kezében. A Lereskcdő rögtön viaazaemlékezett, hogy pár nap előtt egy hordó lőport teltek lo pinczéjébo, s hogy az üzletvezető, ki egy vevőnek mutatót küldött, e hordót fölnyitotta. .Hol hagytad a gyortyát ?" kérdé izgatottan. „Nein volt gyér-tyalartóin s abba a hordóba tettem, a melyik fekete porral van telő.* Alig végezte bo szavait, a kereskedő kétségbeesve rohant lo a lépcsőkön. A lojárás hosszú és sötét volt, s a mint a homályban tapogatódzott, csuknom minden ereje elhagyta, ajka kiszáradt, térdei reszked-tek a félelem miatt. Alig jutott a pincze világosabb részébe, rögtön szemébe ötlött a lőporos-hordóba dugott gyertya, a e-hordó éppon a hát ama réaze alatt volt, a hol gyormekei és vendégoi legjobban vigadtak. A hordó egészen telo volt lőporral, s a gyertya már jóformán le* égett. Izzó hamva minden pillanatban lehullásiul fenyegetődzott. Egy pillanatra ugy tetszett neki, mintha már le is esott volna, de Össze-szedte miuden erejét, a a hordóhoz közolodett. De hogyan vegye ki a gyertyát a hordóból V Az izzó hamu a legkisebb érintésre leesik. A kereskedő nagy óvntossággal két kezével tölcsért alakított a gyertya körül, s ekkép lassan kivonta a gyertyát. Felérkezve vendégoihoz már csak nevetett a veszély fölött, mely őt éa társait fenyegette. Do nevetése az órillt nevetése voltl A koroskedő megmenté családját a biz''os veszélytől, de elméiét a nagy izgalom közepette elvesztotte.* — Batthyányi-szoborra 19 ezer ft- gyűlt bo. — 1870-diki IV. óvuo-gyedben 90 Ugyvédjolólt nysrt oklovelet a m.
k. táblától. — Jan. közepén Gödöllőn és Má-csán udvari vadászatok tartatnak. "— Joachbn világhírű hegedűművész hazánkfia, berlini tanár — meg nem barátkozhatván az ellenszenves porosz modorral, Pestre jő lakni, — Öyőr-megyében hófehér dámvadat lót(uk. — Népszerű olúadások agyöri fógymn.-han január B-án kezdetnek meg.—Győrött „Hitel- ós zálog-iuté-zet" alakul. — Orbán György győri székesegyházi kanonok doez. 30 An-meghalt. — Gónyőn INXXI Szerbiába szállítandó Chassepot-fegyvert foglaltuk le a bajón. — Hazánkban jelenleg ÜO Bzintársulat működik. -- l''rágában berezeg Battyány novfl hadnagyot lógtak el, ki nö-volt. — Az Kborgényi családot ismét szerencsétlenség érte ogy iparlovugnő által. — A Kisfaludy láranaág pályázatára 31 innnka érkezett. — Bécsben tavai 492 tüzeset volt.
Hírek
— n k é p z ó-k ö r.) A soproni k&tli. főgymnasiumi „Onkópzó-kftr" ujjá szervettot-vén az idei tanévre, u hivatalok szavazás utján töU«tt<\k be a következő eredmény nyel; Kluök, sznbályazerUleg az igazgató, — főt. Lisztu Mór/ alelnök Zalay Lajos, alelnöki helyette* Kardos József, tűjegyző Nölbig .láuos, főpénz-tárnok Tallián Endre, titbár Brolly Tivadar. — A »J<örJ alapszabályai a magas ministorium által már megerősítést is nyertek.
— (H o I d f o g y a t k o z á a.) Január Ü án esti 9 óra 4 porczkor vette kezdetét a hoht fogyatkozás, mely egész Európában észlelhető volt, végót 7-én reggel 0 óra 4 porczkor értő.
— (Lofogyvoriés.) A határórvi dókról Varasd vidéke és a többi polgároaitásru kijelölt kerUlet a napokban kapU meg a lefogy verzési rendeletet, melyet több helyen kedvet-
t lenül fogad lak a 1
v - Akia-kanitai polgári olvasó kör 1. é. január 1-én tartá tUztuiitd nagygyűlését a. következő eredinénynyel: Elnök Haj-
?atö Sándor, alelnök vagyis igazgató Varga atván, pénztárnok Haha József, jegyző Ven-c/.el Kezsó. Választmányi tagok : Tánczos látván, Háry István, őr: l''lánder József, Hogedüs László, ifi: Plánder József, őr: Dávidovits Antal, l''lánder László (Liszai), Floischhacker Ádám, Szordaholyi József, Poszovecz (Bátori) Ferencz és Plánder István.
— (Jótékony czélu bál.) Letenyén január 21-én tartandó fényes bálra tosznele előkészületeket, melynek'' tiszta jövedelme a balatonfüredi „Szeretet-ház* javára fordittatik. Belépti-jegy egyesekre 1 frt ŐO kr. családi •i Irt. Az erélyeseu működő rendezőség minden lehetőt elkövet, hogy a vendégek Uéuyclinoa fogadtatásban részesüljenek. Boros;ós Csicseri jeíea zenekúra működik. j
— (.Oj gyógyszertár.) Ugyancsak Letenyéről értesültiliik a közegészségre nézve igen méltánylandó intézkedésről, hogy ott egy gyógyszertár Állíttatott fel. ''.}
— (Közgy ülés.) A nagy-kanizsai torna-egylet — mint inár említettük, .— közgyűlését január H-án este í> órakor tartja u kereskedelmi casino helyiségeiben.
— (Táiiez v igal in ak.) A nagy-kanizsai s vidékebeli fiatalság ma esto jan. 7 én tartja fényesen sikerülni s/.okotl tánczvigulmát, mint halljuk s az idő kedvrzése miatti kényei-niea szánkázhatás következlébén is a vidék in-telligeniiája nagy siómban jelenem! meg; a rendezőség tapintatos eljárása, buzgalmas fi-gyelme pedig minden lehetőt elkövető, hogy a vendégek kedélyes, és fényes mulatságban részesüljenek. Ugyancsak- e napon Van .Szombathelyen is a derék dalárda-egylet tánc/.vigalma kapcsolatosan hangverseny nyel; sajnáljuk, hogy u meghívásnak nem tehetünk eleget.
— (11 y m e n.) Mint már említettük a bájos Csányi Melanie úrhölgyet Stadler Nándor főhadnagy ur jegyezte el magának, — az esküvő jnuuát 14-én fog megtartatni.
— (Uj lap.) Megjelent Valiot Imre által szerkesztett „Magyar 1''hUnixi czimü képes heti lap gyönyuru kiállítás é^ magvas tartalommal. Ujolng ajánljuk t. közönségünk pártfogása- és méltó figyelmébe.
— (Menyegző.) A sz^nt*Lászlón tartott menyegzókről irt tudósítást jövő szamunk hozza, itt csak azt jegyezzük meg, hogy a nagyszámú s díszes társaságban a lelkes toasz-tok közt Horváth Boldizsár ininjkterért is ne-venapja előestéjén dörgó éljenezel kiséri pohár felköszöntés mondatott. j
• T •-"■•»- ■ \w» , . ... .......------ ,
iNTyllt póata. jf
Hogy a,.Kromiljtt-lllatt* egésx dtikket ii
hogy a fremdan-Blatt teást art. A Paatl Napló kár-déiet Márnát itholiem tudtuk megkapni.
• — .Kevulíhk a népet • — Jftnni fog.
-- .A magyar mfllféixel* némi módosítással.
- II igiombathely. Holnap valamennyi postára adatik; T. Hldoniát nem ItmerjÜk.
. -- Aa indiseretio tlgyéh«n Időnk eddig nem aa godlo felelni.
- Waill. Sajnáljuk, hogy a sxáraról alkalla maradnia. Cdromljük 1 as okot magán lavalünkbaa tudatjuk. '' '' , .
- .Kata- czlmfl verset nappal még nem értőnk rá alolvaini.
- J. J Iutéxkadttlnk.
.Gondolatok anyám sírjánál4 tliatalat a ka-gyeltlea értelemnek, de váltoxlatni kell raju valamit.
- R K. OrlllUnk a találknsátnak- llotion Istao I
üNTyllt *)
"Scr^otTTit fdjou! - Ta« mu& man oon
tiucr fltlunflfittH üoinpofilipn (fl^tn fonntn, )inb bao lüitb finb<it, twld)<t fid> bit, juflUt^ fo clauicr^cuuipen IjmlidKii tanje" ooii ''^otyanntfl Sdjonbotf — „ftxüljllnfl*'' rcifltit" üoii ^ulluő l''űtmmtí -itic (Vfti«.(Soiitpo|ition) uoit 0- í>übneflram» anfdjafft. - iitciö pro Opu6 (4 >ö<wn fiat!) nur 7i> fr. 3" »on Ötobtrt ílpiííd? in
Vcipjij imb bur<t> allé unb iüiufifalitn''
l)aitmiiitiicit *
Érték- és váltófolyam: jan. 7.
ÖJ7» metidiijiies f)7-3ő; ö*/„ nemz. köloaön Üó.HÜ; Hl.u-ki álladalmi kölcsön 94.—; bankrészvények 7.14:— hitelintézeti részvényok 247. 80( London I24.ll); ezüst ágio 121.; 7ó arany darabja O.Í5Ö /,„ kr%
Heti naptár.
_ Itasár 8-.I6I 14 lg I87i.
~7íT------------
• if N.
átveax lapunkból, — ftrílUlnk, bár inkább aiomoritó,
■A.
4a nat
heti
Katholikui lár
uap-
2) Mi
8 <1
li l;i 14
Vasárnap
lléifö
Kedd
Sxerda
Calltört.
Pénlok
Htomb.
öo Jéiui tixaiikél évei I.uk. ti 13 -23
. ,-i''ia 1''roUitáni naptár
lati.

A í''8 >réuy Julián Kom. Hál llygiu Krnrixt pk. Vidor l''ebx pApa
A I Krhard
Mariial
Kernele Pál
Malhildo
Proliul
Vidor
Xódog
Felelős szerkesztő : Wajdits JÓZief. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
H l R D E
T É''~/S
E K
IU
t I
! Csalódások elkerülhetésty végett
Cl. klr. kiiárólag axab. uiolag javított amerikaj/ él fingol pAteuiekkel ellátóit A t a Ián k « d V
kay éi
e/t.
A n a t li c r I kk-s zaj v I z
Nyujtsuiik kezet a szerencsének!
250,000 M. Clt
,ft''llTI

J. G.
gyakorló orroalól éi.tiab. lulajdonóiiól Itéca, belvArnt Ilognergaiae
S ik irám .................................— ■»■(]
Kxen a x A j v i x a bécai orvoai farultál által approli.alva, éi lajil 20 éri gyakorlatomon át rendkivllli/batá«onak ismerve, kQliíliAiru jótékony hatáiunak blxonyult a «xáj k.^feinvtlrn axaglóll megóváia tekinteléhffl, r<>»x vagy métleraégea fugák y* foggynkerak. elhanyagolt linloga''Ai miatt beállott txájliAx cltAvolitj^íára, éa dohány axagnak megixUntetéiére fnltllinulhatlaii «»er beteg. kAnnyen réixö, időnkint felgynbidó fo hua é •corbut ellen,- külOanaeu tengeren hajóxókra né»ve ; fovábbá reumatik éx körrvénye* fogbajuk orvoaláaára, a fóghui laxuláia éa i-lhaláia nu-g-akadAlyoxátAra,■ xurly kulniiílien a kor hala.Ilátni, midőn a b''ginéraékjet vAltoxtAval )geu érxéknny tájil.ilmakal axokoll ex okoini ; igen haaxnoa ex a fogak liaxtitáaára átalátian, de ffileg a foghua rolbadáaa ellen határ ao« axer ; felette eatidái haláaa vau a irrophulnaok axokott baja, a fo-'' gak ingáaa éa laxaaAga ellen . lueg^kadályoxxa a bi-teg fogaknál a f»gk<í axerfelelll kifejlodéaét, eiiíiili a fogiuakat, ót fogfájáatói; a ixáj frine aégél fentartja éa btliilöleg hat, éa ax ixt tiixtilja, miután a nyálkát fel-ólilja, éa est könnyen ellávolithatórA teaxi. , .
Egy üveg ára 1 frt 40 kr. o. é. Vitclbér és csomagolás
20 kr., ........
A fogakat olykép tiaxtftja, hogy niindon-napoa baaxnálata által nem ciak n kellc-inetleni fogkíi ollávolittatik hanem a fogak f{nyo la elKál|ittallk él fo koxtalik. Kgy akatula Ara l>3 kr. o. é.
A rilltllí»rill foo-nón K»fyikoa Icgkényelmaaebb fogtlaxtiló il 11UUII I 111 sxrrckuek, uiiulán xemmiféle egé.x
a ég ellen anyagot nem tartalmax ; a fog emailja, a iiélklll, hogy sértetnék, tiastiltatlk Általa, a pép egyéb vegydléke e nyAlhArtyákat élei/ti éa frlasiti, a axáj réaxeit as Ktherikni olaj réi>ei áltat friaaili, a fogak tlsx taaágát és fehérségét fokossá.
KalOuOien ajánlható as isáraxon vagy vixen utazóknak, miután ki nem folyhat éa nein romlik meg.
Egy jelene/e ára 1 frt. 22 kr. kr. o. é;
l^rwrtnnoü''/ n>e,y Pur tolyadékony anyagból Ali,'' melyet flrea I t ÍO({1|k |(|U|,tniáaAra haaxnálni lehel, hogy eredeti
alakjnkat riisxauyerjék, éi a lovánbi kivAjAanak «b-j« vélclhe««ék , meg akadályossa ex ax élkek maradéka felloilódását. a fogakban, Ugy a nyálka egyéb nadtlkét is, éi exállal a rioutanyag laxuláiától uvtogi''.v, iaí
(Í0,''.. a.).
Növény fogpor.
iuakig hatva, fogfAiáai asokott eln''idéxni . (A0''>. a.)''
. Egy adag ára 2 frt. 10 kr. o. é. •
Kaphatók : Kagy-Kauisaáu : IMua Jóx<ef ''gyógy/<ic^ésx, ftosenberg, Koaenfeld, Wolisch, J. és FruelhoflVr J. kereik^déaébVn ; — Pápán Ttchepen J., Keaxthclyen: Pfi»xlerer gyógyaxerési. Singrr >!. Weiaa A. Zala Kgeraxegen : Isrtó K... gyógyaxeréax. Kapronexáii: WerU gyógyixe ijfas. Varaidon : Malter gyógya/eréax Kllmcgen : Domer KAjet. Sxom balhelyen: l''illieh Kerenrs éa Ku.tolf Ryógvajxer. Malárőrvidéki Sx.-tJyítr gyltn i Kibic K. C''. Veiiprémhen i Meyr éa Tuaxkán, ugy Oulhar''d Tivadar és Mainál- — Hxékeifehérvárotl ; I.egmann A ; Itraun j. gyógyat. l.ov''a« Iteiényben: Helaler gyógyaierésx. Káloraán : llorválh K3gy<^gy«xrré»x. K>-ca-keméleu : Milhofer éa Maohleid gyógyax. I''akaon : KÍorián J. gyógyix Krtrmeiiden : Horváth J. Somxcnrend gyógyax Kaposvárott: Ifohn J., I Krfjrl, llelus éa. Hchröder gyógyix. 8seg*xárd: llrahiay gyégyix Uonyhádon I Kramvlin J. Hxigeivárott: Itarwarlh, falamon gyógjfta.- —i llajAtf: Michiiaoh 81 éa Ht-rsfeld tiai, ugy llor^og I/náixxuál -x Ncai-ll; Ziolnay W. éa K. Zách, Hipnkh gyógyax. KAráJon : Zadol.ánaxky
Marcaalibau. Ki«a gyógyis Tolnában: Uraff gyógíax. — hanafnld tárolt : l.ukAca gyógysx. -r bxenl-Gyílrgyhn : SftlHIg • AUó''-L«tidván I Kis* gyögyts. — Kohoncsou ; Simon gyógyaxeréss uraknál,'' . ,
V
melyet /ti''nyer. ménylll tllr kl a leflujabb péni-kllOfIOlál, maly a ffligat Knrmány réiréiíil eng»ilély«,t»t. tt é» bialoiilalo ti.
• / heoaxtáia as uj kiioraoláti lervnek, mely kevés
hónaid .leforgáia alati, fi kiaoriolásban 21,500 ayeraaéayt léte»l-tend/ kftxie Mnrereu.ény 250,000 M. C''rt. réa/feteaek : 150 000. 100 ÜŰ0 50 000 40 000. 25.000. 20.000. 15,000. 12 000, 10 000, 8000 6000 5000 3000, 105-unr 2000, l!>5-»xt>r 1000 St>5-ssOr 50p. IO,80<Mxur 100, itb.
I A bkrkö/elri.bi exen uagy., és as állam réssérül blltoiltott éa kiszabott péRikliorsolás
mar jan \B 19 ón 1871 ben létesül
1 liegjagyad ered. sorsjegyára csak i írt -l fU . f . . 3 frt 60 kr.
- . . . 7 frt . ,
Ba»xeg elKlegea bekQldéll mrllett m. o. ér.tékban< A f megrendrléiek axi>nnal
, a legnagyobb pontossággal, kl-
(tjik-kiiiek ax Allamcximerrel ellátott eredeti sonjegy elküldetik. ! \ Al megrcnd. lt s jegygyei a axükségelt hivatalos terv ingyen é*\niind^n kisoraolás után a hivatalos jegysék as érdeklattekuek , ailnU'' iligyen ktlldetik el.
A .tiyere-nénvak kiáxetése réixint aaiátkextlleg á''laail bllto-| Mték ihpljctt. réssint poatai uton, vagy as oast magy. birodalom | mtydan ihagyobb városaiban ixékelíí megbixottjaink utján türténlk. v, Vállalatunk a sxerenesévl bssikapcsolt él lövid Id6 al tt tr»bb,alvi^ réas let nyeremény k''.xOtl hAromixor a 3 fónyaremény a kiioíaolji alkalmával réaxUnkre dűlt, melyet hivatalos ellanSrséa mellett Vaját énlekletteinknck ki ia fixeltllnk.
Ax floxmények után Ítélve látható, hogy l|U alap»B nyugvó vállalalijnV. ax ahhos kM|»« reményuek balároxolUu megfelel, axérl kérjljl böl niielfiljl,
axérl kérjek a sslves inogrendeléieket a kOxelgS busás tekiutsté
(604-1)
S. és társa
a bol i«
f
nllóüzletéhei llaniburKbn bt-kűldenl,
liréasvények i eaxkAxOlbatC
nindenueir.U Állampapírok, vasutiréasvények és betéti-kBt-véuyek beváltása és vitele
Í i- t''l''ilagoaan kAsxAnjlIk a m. t. kAxftoiégnek irányunk-silóit réixvétét, igérjllk cgyssersmind. hogy jOvSban Is Irekvéalluk arra iráuyulaud, hogy as Igényeknek minden u megfelelhettünk.
n. o
J. Mioack Badenben.
ni,
!>v Amnljn kitűnő jrtsúgu finom badeni csiz-inutVii^inií/út vitriololnj íidlkül különféle fa ska-lulyákbnn Uadi>n))c»n kdHzfizutdsso) vayy után-vótto! 100 font 12 frt. / . .
vjzmi''iiteK Aínyináz 1 Of) fcuit 20 frt. tiqziit<> por 100 font (0 frt. 1
p^posz Hzuruk- (fVáyőgyántiíból 100 f.7 ft.
7b
Baden, Anna utcza 343-ik szám BÉCS mellett.
i-i
Tudósítások a német hadi-kórházakból.
Weyfceasteptaa, Freisiag Allomlá München mellett. Ift70. ang. 52. A betemk nercben éa értlekében felhívom egy sxállitmáuyért u 5a viUgblríi gyógy- tipkészilékejböl, mert acek oamcaxk a legjbbb, banem egyedflli — sxerek a sebek és fáradalmak álul ellankadt teát en''aitéaére
Or. Weatz kir. orvos..
Cassei, 1670 aept. 14. Néhány bét óu ax itteni kórbáxban lévén elfoglalva, volt alkalmam az ia vtttfbiri maláta kivoaatáaak readkivili jyófyrrejét Upaaxtalbatni. nemcsak a aeboühekncl. de a belaó bajokban szenvedőknél ia. Mintán pedig az orvosok és betegek naponta kérdést teaxnek utáuna, (következik a megrendelés.) Kafreatk Valeska grófné S*. Freysiabea.
■ocbreca*. Ib70. oct. 17. Ismervén az 8n .világhirü malátV készleteinek rendkirtili cyógyarejét. az itteni kórod* saámára egy ujabb szállítmányt kéiflnk. A sok betegek kftxt az orvosok kílltása SZ®-rlat a hagrmázból gyógyulóknak kül''.''.nőten szQkaégra A kóroda felBgyelőaéi Geatsch
Berlin, lb<0. okt. 20. Az On kitűnő és betegek azámára adományozou maláta-kivomaláért nagy bálára kfttelezelt 1« bennünk. Kérünk egy ojabb azállitmányt.
A berlini betegeket éa sebesSltrket ápoló egylet: SdMttze.
CtblCSZl katona-kóroda, 1»70 okU, 5. »n maláu-kivonata az itte»i franczia logólytele ban a betegeknél sürgőa axükség, mintán a betegségek mindinkább terjednek ■ Megrendelés i Dr. Bébntt. orvot m CoblrDZ mfllett lévő kafthnuii kórodáb.m. *
U«-rliB 187U- nov. ő. Ij»Ink krrrk Hiállilntányt kitOnő maláta-ki-vonafokliúl, mely kéaxQlrk kiírodnnkbaii oly áldáadiis hatá«aa| volt. Kosru-berg a Johanita-rend kúldütlje a Frrenn r«.«sz ir Lórodáhan.
HOflT JitllOS főraktára fi ^
11 Káxtnerrlnff 11.
Nagy-Kanizsán egydül kapható Wajdits Józsefnél.
If &Sís1 ISlg-s II 2|. i
■i híjj -3''3__Ij-
$ a .-t«á?íi''ilir.iii I
Il ftial^liílil I
__ü_3 í ti ii i 11 h LiL. 1

Egy nagyol/bszoríi Riztosit.''.-Intó/.''t Zala Somogy, környékére
két INSPECTOll
kerestetik bórmentes ajánlásokat elfogad
Stei .: mer Kálmán,
szórsz A ni kereskedő
\ » UV-Kuni/hu n.
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő óta kereskedők potiipiln hirdetések állal rósz órákat ajánlanak a t. ez. közönség, különösön a vidéki lakosok félre vezetésén-. K kereskedők sem órások, sem — ''•>«»'' ~ óragyárosuk, ennélfogva az órának b.l»z4''rv«zeté''ről legkevesebb értelmük sincs. Kiadnak példám avult lógonymüvet, pakfongállváaybuu mint uj szabatos mftszerii öriiknl, valamint masléle leg közóuségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvukodjék mindenki ily félő haszontalan
órák vevésétól, . L ..
rjjf* A ki egy valóban jól rendezeti és olcsó órát akar vonni, forduljon a p>
hirnevü óráshoz
ki álalábancsakis az óragyártással foglalkozik. *
herz m.
Mécsben, íS^efansplaIz Nr. <''■.'')
HERZ m,
ojfrts
(les
JHIIg
Zwettelhofes) s/ámos év óla
óha - r a
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit mellett, a következő árjegyzék szerinti (iciill *M-liór<il»
Mécsben, (Xtidnnsplatz jó hiriiévhen részesülő
Nr. t>. Ausaeiiseileii legdúsabb tartalmú
kt ar a
iingv vAbuiZtfikbati, «<tfv évi jótállás |47i. le, o -- i,|
kítlln•> mlliiítégliel._fl et k. íl.-.nlé.ieii li.vatal »bal'' .lti''„''pr''''liálva
Minden txahályoxotl óráróli jól''ilhTV Jeir.v a-lnitk.
Férfi .''.rák;
rilbl'' 10-12 M
! I
\ iiptn «/.,bályxott ilrhja 2 fllal email. ,1.1 «lí fll.allen«rfti 40.
14 frl
17 frl
17 frl
19 írt
23 frt
2« frl 25 frl ''Jé frl
Kiflit henger ór. 4
- aranyker
• rugóval 13
.. kellőt f.ldéllrl Ifi
- kritlály tlve^. 14 . • horgony r. 15 rub. 16
. titr extlit lappal ''.*> . - kettőt frtdéllel IH
- finomabb 21
- ang. b. kritx. Uv. Irt
- horg.hádiór.k lap 21 . • remontoirn a nyak
* nál buiaiidó fel 25 ~ . '' . rém. keltőt fedél. 35 • - jegecxllveggcl 30 * - • horg. badi r.''in. 38 Arany hengerArNr.3 ar. rtr. 10
• horgony 15 r. 31
• finom. ar. lap 45 kellőt lappal 55
aranyktt-penynyel Öf> ÍO.''tjO. 90. H>0
- jegexllvcgg. 42- t>0 0 Arany cxil arilap Ml.75
romontolr 80. 90 100 frl . - kel. lap. 100,110. 120 150 frl Vadáti ét munka* remontolr pakfóng tabai aranyokban 13 — 47 frl II íl I g v órák Ki Ilit eall. 4 ét 8 r. 13 1* ft. Arany •_ '' .... ;t0 "
bhlctorák ar.lap. 35 email gy.-o.Hiit :ia kiiw lálvlappal 3rt '' ketlő.lnp H r, 4<> e oaíl gyémántok. 50 hölgy ''.org. órák 40 jege.''/tlveg 45 keit.it lappal
nlcólih- s . -Irt ni
frl l.eiila ry.ibt? \áli«/lék a lei-
is fn di«« - ''hb p.b ln broncr órákban ts. |f( irt 2". - lo frt iával: iig.vana»
4H frt iiiőmfii -l (O.- •''}.•., 40, .V>, 00
fn lo • fiHal |s fti'' Legnagyobb raktár Inyaorsktian. fill lit Tutaj >n gyártmány. két évi
Mi bl j,'',!,*,III'',.tal ; N ipuiila felhő* iiiiló |0, fj^remoutolrok UO, "0. ''•■>, «H>- . 100 fn II. IS frl. — Minijén rt inp íelhniand.''
ki-t fiiil.''-l. ''.ai, iOO . J i(i frl |i'',. |7. IH. I •. 20. 22 fit. ••• l''gvauai .yy Ax.uikivol tniudeiiíil» órauem árá- *» íélór .illéttel 30 33. 3.0 frl kétxleih.-n van. '' ; — óra- ét a. gyodóiallté««"l
Kall.l órik I I.Ml-íg aranyo* Irt .''>0 56 frt Hónapot re^illalcur frl latnak. '' 2*. 3<i -32 frt Ut.imagol it in/aórák
40 fn Ktiiti ói alánunk 2 írt .''iO ''tr. nál i Irt kr.
30 frli^- ''»• H- I" I- bt. Míudi-.i javilátok l<-h lő l<g-
\ranr óraláin-xok H. 2.V ioThaii vé, ."la i,« k. Vidéki iiiegn-u* 10. f»0. liO. (Oj Xii. «M). 100. frt- di''léti''k ax r. sxegiiek k.''t/.lii-n lu kul-
Kel tó lir.ival 7 ft. ,:,''v, ''''''T''í,^ "''"m,"
l<-gpoiiio.abl>a«i tt''Ü''''tiiiotueK.
4.''. frl . 315 fnr''
I i f,i''
II frl
C>0 frl
Kelt*, órával, mely a kel li.r> fri |,''..<||(''.| gyergyát gyujl *.i frt.
lotiló ki''llő. riatxl» tllxxrl '' rgytxeramiud gyergvát gyújt
hroiuv
l''áriti klllfő óra dlaxea tokban 12, 13 14 frl, Hordoihaló Őrségi ellenözd órak
— Ilorgonvféle, rubinnal, n/. i ildig léi-/ők klijtll lrgt.obbMi ha«x | nálhaló tiiind«u vatpályaudvari őrré-, »xére, t»iiiháx«ikban, c.váraktiau tlli.jét Kxen óráknak min.legvike ugy vni. lnl
(.lelő órák kieti''rélli''lnek. tirák m-fíbe i. »l|...n.llhtnak. y;|Kiilör klvánniia killdnk liejmt nt.ae gokéri aránylag órákal é. lálf.''xoka-^álat/táara. é» a meg nem liirl il-á>U.''''ii i irand > ó<»*<-g.''l.vi«,/. ik Hl''lüf."!.
Ilix
i
I I frl.
Kérem figyelembe venni!
Mindi ii áron le-;joM.''txeri|.-k
k. retk.''di k vaf.V .......''uá«ok ál-
niánlotiaUkal ttatxe nmn vegyi.
trervexvi-, liogv hat kllloufébt hrlyeiijlviidők.
Jó, valódi m bib.iiiélWdli VÓhzoii óruér kezisUvdv «•!
Bécsben, Rothenthurmstrassr^ö-dik szám alatt,
ruiiihiir^l viis/oii- í''S Mirriiciiill nikiára
itt kflttOetxi uj árjegyxékél. Tarlóxk id.nii min.len han-^aatot du-.éi«ti>''>l « i-.upiu ,i/.l l.ál-irkodoiii linyelembe ajánlani, hogy i vevőimnek **alin.l.águkbau áll a t.''-lem wii i-xlkkok.-t, ha a/.ok biruii okln.l neiir— tetaxeuek, bérmentesea via»«.»knl leui, uiíré a rt/eliiit ár potlu uljaii azonnal meglriiUi-tik. klegr..||delé.*''k aa lit.xog bekill.léti* iit-in va»y potl il utánvét ni. ll.lt. Ii.irlmv.i leikiitmcrelc^en éa pontosan teljetiiteinek. Kívánatra n'' vátxinkból uiiiiták bérmentve kiilib-un-k Ferfl-lngekre a nyakbőség mértekét kérjük wegküldanl. A level. k .-/ini.x. udők:
8. METH k k. Hoflieferaiit in Wien, KoiIuMitlinruHirnsM'' \r. Jí).
Vevők, kik vb fr 1 icf vátáriiluak : egy fii.ómul himaeil tialiiil keudői; .V) frlig váaárlók : rgy fél tuexat rancxia batiirt-kendőt axinet axegélvlvrl; l*>0 fiiig váaáilók r egy ilitxet atxlalleiilől kapnak ráadátul.
:>. • .. -- v • .. . • •
árjegyzék: .. m^im
I dh M) rőfí^a jó kéxi fonál-fgtxou , # logaxwbli fr*in-tia vá.xou bali.xl tx.iulu''l divaloa t>abá.tal 3;.4
gyári ára 10 fit , mpal raak M frl.j x.nbkeudő . nj.nir- axegélylyel ét ,ri |''.| \ l^liuoiuahli. 1 db 30 rŐfta valódi fehérített fouál, txiuet etipkéxellel !•• f. i uől-íng jó vátxouhól hu/óval I frl
váatoii Irt frt. mott ctak 9 frt I .,lb 3<i rófiía axiura ágy ■ kanaváax Ml kilói - frt .VI krig a legfin.
1 db 30 rőftit háxi váaxon 20 foriMr^ I ~ 20 f«i, mo''al 7. Mj 11, 10 inig. NŐi-n ubagok ......... a>-liirdiiig Vnuy
moal caak 10 frl óll kr. jl tne». axiuut váaxou-x.obkfiiidő «i n'' bai.-hi lliől , vagt pedig ,''j • niinő-
n »agy
ograium
k y o
jecsétbél r .
veg/ i
_1J
Pőraklár papir leliérneiuil
vás/.on-iiniiatióból.
k
(
y.
T /
PAPIR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 Ik szám .a fehér hajóban,-
.íjálilja gaxdagón iVI-xerolt raktárát író- éa I e v ól-p a pl r já b AI. I« v él - h o r 11 é k k , aexél toll tolltartó, tollkéa; peoaél-viaax. m á a o 1 ó éa a 11 » a r i u 11 n l a, I r ó n , r a j « - ö » é< ti''ljea rajxetxkiix.ik. inachok éa technikai loalékok, rajapapirok, gnngynlitve, paua-papiroa éa paiiairlnu. máaolú gépek, f.tlaxerell Írómappák telj.-a iró-atxlali oax-köxlik aexél- éa hionxhól. finom tinlatartók. albumok xene é. anélklll, taivar ét xteb-I á re xák. illa *ó.a*| vari ároxák, ug> mlntmindenneinQ lá.gyak oakola ét I r « d a i hatxnálatokra.
Klllaunten ajánlom táját gyártmányú l.-vélpaplroaonlal, A legújabb axiuoxotU monogram-mokkái, látogató jegyek éa levélperi átlő bélyegek, klllnnlla Hnomau k^aiilve a legjulá nyo.abh árakon.
Látogató jegyek
• la mlnute aainny omattal l(MI darab legfinomabb britlel-
papírra .Ml kr. loO darab Űii oii axilmtllell rar-^ Ion hO kr. I
tIKb óll leglluuinabb Vrau''cxia •Matllack-c oalonion 1 Or. 100 darab finom francxla brillant , papin a 2 ft 60 kr. 1 IMI darab lithogr. liliom költőt féli>il brialol l Vl. Minden egyet aor ^0 kr IUhh.
levélbélyegak 1001 db araii>nyomatú 2 ft Ml ItSMI , veet ptirtétvlntx axiu 2 fi 7*» kr. 1000 , i-oligrévv domború be lllkki''l, 2 ''XÍnnel 3 II 75 kr.
M aden további ezer 90 krral olcsóbb.
Raktára valódi angol pergament diólyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére
Levélpapirosok.
IUl daiati néyvel nyomva Ml. «<» kr.
|i*l levél éa''lOII borilék nyomva I fi I fii. Ml kr.
Ilkl levél'' fealék iMOinatii iiio-iiograminal 1 0. 10 HO Í.Ml
I0<> levél éa IIKI borilék fritók-nyomatú monogrammal &fl. «0 3.0i%,kr.
l''0''le»él raimiiivl frkele nyomain kii kr. 1 fi, 20 kr'' Minden axá/ levél- é« tio lilékhox egy fgon finom papír-'':ir«xák a j á Ipl é k .. x I a I kjt. 1 rlxaiuaPliO levél n.-gyeilrél. i-rbn-inéi f.''kt-ie nyouiatii 7 H 12 fl. 11HMI ilnrali boril.''-k kendei pa pirhól nagyuhbfélr exlmmel l''e-k»-li> nvouiatu il II.
(442 -24 II)
Papir gallérok.
Kéxelők ImlUliv a legfinomabb vá.xoiib.il leeretxtall árakkal. I turxat lehajló gallér ^binrolu) :ib kr.
I luexat egy«ne. gallér (Kiupirc) 30 kr.
1 . kéxelők (CVrdetl; .1 ft kr. I.egujahb divalu.
Ismét eladók százalék*: nyernek.
Nagy válatxlék min.leuneiull II* le ti, jegyxo ét mától ó k «ny vek b ő.
Nyomtatványok kívánat xeriuti gyor.an éa txépon a leg jkJáuyoiabb. árakoo kétxiltotni-k.
Levélbeli megrendelétek
illálivétvl\ini.''llell a k-gpontotah-ban ''•* gyV.na''i e.iktli.''lltetnek
lílégsógcs bizonyság arról, hogy a t. cz. közönség mennyire igénybe veszi nz nlólirott raktárát azon körülmény : hogy a liiv. postai kimutatás szerint l8G7-ben : 15,000; 18(i8-ban 19,800 postai küldeményt küldözött szét vidékre. «
Bécsnek legjutányosb bevásúrlnsi kútforrása.
! Ax ujkor^odája!
a/..11 kililnö órák, ini-l\tk bi/iotilék-iralok mellell ad itnak el ctokélv áiou nagy forgalom ctináláta végeit : ex okon aeuki .-I n. mulaaxax i hxoii uélklibixhetleu tárgyat inueu in4>gii«reani.
Minden óráért jólólln» vállullutlk.
Kgy itfru txép bronx óra emailo* eximlappal 1 frl 4n kr; ugyauax finom eniaíl-porxellántiól I frt tio kr uityaiiax órh<ilé»at>| 2 frl aO kr ; étiraa.tr.vel 20 krral drágább ; axép«''u kiállított nagy alakú porcaeüáu óra.^ frt M''l—3 frl zO kr; ugyauax dlaxatobb, óralltétaid .1 frt 90 4 frl Ml kr ; ugyana''x f t-•MÍmlappal, vagy uratiyk. retben. vagy tvajexi faragványnyal t óiadléttel ft, G, 7. H frl. Saloii-óra
tett lif.unt.0l Ular
20 kr; ktlxépnagyflgn 3 frl 20 kr; nagy 4 frt M) kr. — Ango
1 db 30 r. txépcu fehérített vreatvá
aaon 24 frt, mott ctak 12 frt. I I db 30 rőftta valódi rumli, váaxon
2H - 38 ft mott caak 14 -lt''> frt. 1 dt> 10 rőfflt hollapdi oxérnnváaxuiijl
82 frt. mott ctak IS frl. 1 db :il) rofOt hiJUuő ruiuburgi-vá I aaou, főleg ágyuemUokrM alkalmat 30 frl mott ctak 15 frl. I dl.tOrőfrti külnubtcn jó irlandi vá 1
axou 34 frt. moat ctak 17 Irt. 1 db M) rŐfrtt hollandi txftvét gyár. 1
ár 36 frl, motl ctak IS frt. I db ÚO röfő* valódi irlandi axŐTéaJl 44 — 4H frt, moal ctak 82 24 bt 1 1 db M) rőfta kit. belgiumi aaftTée, legalkalmaaahb férfi-iugokic 62 1 ÜO-tO frl, mutl 26-80-85 frt.
linóin ét Meló., l, *>, 11, 7 -rt f.t. luexat halit/.! vátaou - xteTikeiid''.''
tégil v i.xon1f.it . tnii.i
ine/ve <2,2 Ml,;.,,;. .o
4 It a
ló. légiin
fehér vagy txine. txe^élvlvei e.ak,Nől ó|l -fel .|t«i |i-.iiaetln) hiniexve,.
tl. 10 - 12 frlig a legfiuoiiinbli. luexat váaxou daiiiaaxl-atxialk.''ndői A, fi, 7 rt fit a bvllnomal.b. '' tu. i.il kávé- vagy tlien-atxt.ilkeiidö. váixon-.laoia.xlli''.l fehér éi »/.inc.j 2.M) kr., 3- I frt.4 a legfinomabb rumburgi dauiit/l nt/lalki-udil i''i tteinélyre li, 7 Hl/liga legfin. ruiubnrgi daina.xl atutalk.''txlel I''. t/emélyre lo, | J, I I 10 frl a egli luf*. rrőt k.inyha''lilő 2.Ml :l itirf db. :ti'' rőf.ít igen jő xtiuor-liarrlieiil
II. 12, I l. 14, ló írtig, a légiin •II. 20 iől''cva nagyon jó piipié bár el ent Iá, II IH írtig a b gflnoin.
lb. 50 éa 61 • rőfflt legnehvxébb é< CliitT.xi, i^vn fiii''tiii t''t t»ly laiiót
legjobb minőiégtl rumbuigi txrtvé. 23. Vft, 27. 29. 32, 3ft, 40 12, 4ft, Ml, ft5 60 írt.
1 ategéauélknli lapedő, 3 r, h..tt<u, ¥ rőf txélat, 3 ftrtól fl 60 krlg.2</t rőf ítélet S frt M) kr. 4 — ílig.
1 luctal Valódi fehérvátxou kit xtebr keuilS 1 írt 20 kr.
1 luexat valAdi fehérvátxou xteb-kei,.lő nagy fajtából 2.40 -3 frt. tueiat valóói fehérváixoii xteli aandffk , [hölgy xaebk«ndők| 3 frl ,60 krlól -1 5, í — 7 frl. luexat legújabb , legfinomabb é*
1
mini a vát/on ingekre, y.itvikr,, é. al.i''.''oknjrákrii liaaxuálható, ró-|, ; 25, 3ti, :k% Hl kr. a li-glliiom l''amul-gradli, atlii.x-ctlkokkal, áity uemllre klllilnf''.tefi alkalmat, r.ífe'' 30. :k\ 4ll ''4*> kiig a legfin. I női ing hollandi váta.)u 1.60 • 2.5n 1 ini ieg kityniV rumburgi- vagj hollauilt-vátxoiiliól, finom huniét-tel. etak U út M) kr., 4, 5 ft a legli.j 1 női ing killlnő rmitbiirgi >#)«4eiiliól, . legujabli páritl mintára kéatílve, ctak 6. i>, frl a logHnomabfi
Női téli vagKáji ingák, tiuoui »á-
v gv bi nx.''a nélkül 2. 2.óO 3. 3.Mi,
1, A, fi, 7, rt frt a le^finoiua'' b. Női alaóax.ikuyák igen jo bairheth.il
3,3 .VI | frt n légiin ; l női al-.''i axok ya a legfinoin. piipié-baichi ul-ből I !> in n legfinomabb. Valódi ai|&nl fehér é< míiim aehir-(ing-ingek n igyon finomak éa jók
2, Ml kr 3 I fii a legfiunin. L''ri-uigek, a le/jobb ruiubitrgt- vai!»
hollai>di-váaxonliól 2 f|t 2 Ali kr
3, I -li fit a b-gfiiiomalibj Ibi-ingek, légiin haliaxl uu-lllijp tl, |.
leg. b''gaiitablt f», il 12 frt a leyli. Klaiioll úri téli-ingek Jcgitu.éa legeleg.
inrndeu I''íiiIm''ii3.3.ÓO, I, h ti fit I lue''x. tiri-iuggallér, a leguj. frauexia . angol dival txeriul 2.M) ,"i I. * |f. I tuex'' uil-kvxvlő leguj. fiaucxia a angol d val axeriul kiáll 1.60, fi. II frl l.''ri gatyák, igen |ó t lail.''i. vá.xonti.il félig magyar t<aliáa«al 2 Ml .1, fit « " leyfin. frauexia t<abá« 2, 2.60. 3 frl ttri galják, igen jii »a larlóa \á«(bli bó|, magyar txahá.tal éiak I írl HO kr., 2 írl Ml kr. a legfinomabb. I tucxal finom női haritnya ■) ,'' 8,
10 12 frl a legfinomabb I ment férfi haritnya I, 6, 6, 7, y - 10 Irt a legfinomabb.
-4</gborilékkil a 2 2 frt
t''^aii t éhr txlővcl U frl. rtvajexi x.eb óra, 2 évi jólálláttal, ctiuot foglalványot ul-arauy-ból ífj.. v /Aj jí frl 80 kr. — Kxnkeu kivlll uiiudeuféle óra olcaón : nap óra, Iráuytő : 26 karajcxárjávál
kupbatíi .i iffcgrendelhető e e/ím alatt: • *|7h3
l''racltt-Hazíir des 1 V. Friodmaim in Wien Pi-aterstrasse Nr. 26. .Mindt''ii-nemtetszó tárgy"" becsülotebíégiick!
visszavétetik vagy felc.seréltetik. Uj bizonyítéka a szigorú
Olcsó ékszer
Jiölgyok és urak számára.
IWn úgynevezett ly nrwny dinből készült ékszer feleslegessé teszi a valódi ékszert, minthogy ez ni gyártmány sem szinre, aem kiállilásrii nem áll a valódi inogott; s amellett még azon elönynyel i-. kínálkozik, lm,,,, ..^k negyedrésznyibe kerül, mint a valódi aranynak, csak loglnlvAnyncrt is tizeim kell; iirv a leffuiabbal írvakrabhan lelw.i beszerezni. Még a szakember
-
:A*"ií- l.tó(K''tili ótaláncxok urakig riiví.l ÍO, 80 kr. I, 1.60, 2 inig. l.rgajebli li akláuexok tiu. Veleueei íay.''U I, 1 .40, I.XIJ2 frlig. MrlIKIk uruk t án.ára 20, 411 lio, rto krig. Inccrnmbuk ilhja 10, lb. 2>>. 30 krig. O^''fygumhok párja 20, I0.Ü0.80 '' /Uallérgomhok á fi ét 10kr. J i kéaxlel legaxcbb Ing- él kéx-el..gombok Ml. «o kr. I l.Mlkrig. Kgy et.oinó óratkyelgő Igen ctjn''o-
is iiiegesalatik e gyái tináiiy állal, oly jól van minden utánozvn.
l.i''Kiij"bb ék >zer-l.irK> nk
uj niaiiyliól a legdivaloinlili fagon I xerint, ii.elvek rt-. *ír.A-*litt mindig megtartják, •.i(*/«li VjSii.„n i.,,. vekkel vagy civ'':iilliaif .''fe«xerii ., a mini a faijon ig^Vil, Mv''iíWk liuoiii dtvo Co *0 kv 1 frlig; Bérli..........
1.M), I KO, kr,8r.Wfllbevalók I pár fin. Ml, SO kr. ''''''»mSWii. 1.50,
2. y.fiO. J/mcllta éa III IbevaJXÍ''-''/v''kr. 1. l.lH>; fin. 2. harper. v»\*i''dlija t-y ,!0 kr 1 írtig, finomak 2.''>0,.Vi M'' \''í. fi fiiig. Kar-peieexek l 60, J. 3. MiOOkrig. Aleg-axebb oyakliinix dbja l>2l\ l.iM) krig-. Medailloiiok fin 20, 10. 011 kr. fin. «0, l, i.Ml kr. Tflxíífé.Oli tíj • arany feijel <#i kr. l.í»0, 2.8 frtíg. <I\fiiflk kélea r^tdánxoll kllltinfélc kft ekkel .O-^m, 40, Ml, 00 bO kr.
«au .ittxvállilva liO, kii kr. 1 frlig. Valódi arany gyfirllk kőt ökkel IfiO, 2.Ó0 krig. 13 latot rxllat láncx t(lx aiauyxott rrtvid 3.50,4 frlig, 13 latot hoaaxa uyakláncx 0. 7 frlig, IS latot exllat medaillon Ifixarany xoll ét xo-ináucaoxva 2.MI, :t fttig.
A Icgdiviitoxitlib Megél*
éktxer t/álpot finoman caltxoll cxlllt-acxi''l-ixegec&.''kből naaxere-ko.xlve Mulliú 40,fin, RO kr. 1 ftig. 1 melllA exn.llcl kilrlave l..r>,.>. 3 frlig 1 pár fülbevaló M). IJO, 80 kr. 1 7.frlig. 1 pár fülbevaló exltaltel knrftxve l.fto. ''i. 3 3.M).
\* uj Üi ük liitplár, nie-daillou formában, mely óradtyelgő-lll it txolgálhat, tiaplír qlyaierll me-chánicával txerln txtelt. hogy n napol. hóiiapol éa dáiamot poutoaan jclxl, dbja ctak ft kr finoman 20, va ló.ií arauyoxott 45 kr.
l.i''KÜiioiiinhltuii kiálli-loit ttyiiiiáni-ékszer. M.ig*
a txákérlő it elámiltatlk. Kxen éktxer valódi ofttlhe vau körrtxve,_
aranyalátékkai ét tikkel ellátva, ax utánzott gyémántok mind finom eii-a/olt hegvi kritlálvhól, mát drágakövek it íclUuierbcflcuUl utáuoavák
1 melltfi 4, 5, lí frlig. I párlUlbevalA 4.5, l» frlig, I pár kéxelŐgoinh 2.MI 3 50. 4.Ml krig. I db urllft 1.80.2 SO, 3 5iriig tiyéináiitgyftrfikaranyból 1.20,1.6(1,2 3 írtig. Kereaalek ét •xivek mint nyakék 2,3 4 frlig
tiyánx.ékMxerek. Feketék
a igen tarlöaak, ttveg- jel- láva- ét hivalyaxaiuból, t melltfi 20, Ml. SO kr I frlig. 1 pár fülbevaló25.35 50. »0 kr. 1 frlig. 1 db karpereex 30, ftO HO kr. 1 frlig. 1 db uyakéktxci Ml, HO kr. 1 frlig. 1 rflvid óralánc/ 25. 30. I>0 kr 1 nyakláncx 3o, HO kr. 1 frlig. I ingmellgoiiib I kr. I pái kéxelőgomb 15, 20. M, 40 kr. 1 Ifi xflfétll 20 40,150, HO kr.
Ax Arttkbé lllntosd ék txer tern»ó»xeliindiainövényböl,ine lyok atennétxoli jó tiagot mindig megtartják éa a legújabb divatot formálja. Kxnn éktxer mindent felülhalad é. illata miatt igeit ke.lv, It ha a liftlgy exeii ék.xert hordva -.a-Ionba jő, axt uehány percx al.ttl megaxago.llja. 1 nu llld SO krlól I: 1.2(1 I.Ml kr g l pár fülbevaló HO krtól 1,1.20 krig. I nyakék GOknM I.Ml. 2. 2.M) krig. I férfi óralánex II-
14) . ----------------- latoxó 1 frl 40 kr.
l«Matos tinóin ezüstneniiiek legújabb favonban a bécsi 08. kir. próba-hivatal védbéíveaévAl
frl; I leveimeritökaiiál IS frl; főxe-lékkanál 12 frl; halkanál U frl;lhra
arfirő 5 fii; rxilkorhinlő lu írt bora hintő M.ftOkr; cxukoretipő tí.;Ml kr; itt elúaoroli áruk
gyllmnh-akoaár Hl muuka áo frl; ké/í gyert.valartö 9.50 kr. a.xlall gvertvtlartó 7"H"9" |||" |2" ex.ill
ip Ili.Ml, 23.28.84.44 frlig.
lalmas egy exlltt gyllaxfit, tlldaŐ-txerl, egy kétt, egy lyukat»U'',|. e(ry g.Hikbolyilól, (latxuten Ü''-fH Cn kr.
'' egy gyfi.xfi m.igában HO kr
ClJ
» r *
minőflégbeu ily árakon esakia az alólirt raktárban kaphatók.
A. FRIEDMANN fénybazarja BÉCS praterstrásse 26.
\
Nagy-Kanizsa, 1871, január 14»én.
3. szám.


Tizedik évfolyam.
% • ''
fl
Znlii-Soiiiogyi Közlöny
>i!> *H-f-i
ej: »•''■ iKlii'' ív .»;
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vevyea tartalmú betiiap ,
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány"és művészei körébiíl.
S
»MM MMlbatM,
-nüifH.,4 tiM»» • ■w41 <mf Ml WM.. ...
NzvrkfHitói Iroda rá kiadó hivatalt WA.HUT8 JÓZ8KF köoyvkaraak.''déaáben.
...i J .»V-X rrgrr y.-
• •-- -■■.....- ; ---------------.....—• ■ t
Előfizetési föltótelek: f HlrdetóscHo
Halyb.n hi.ho. hnrdáaial é. vidékre po.tán knl.K, A !•««» kr. .
j1 Uélyrgdlj minden* cgvaa lijtiMaJ^érl :10 kr.
|j , . .1 .Nyál uW„
r ; | egy petit eoM.elktaiá "
■!« MHlli

ígáta Fél évi* ■ í''.vnogyedra
■ a l''lM I."
s
I.
fiO
(rnívT'' t
i.iUjk n
ló kr,-
Előfizetési felhívás
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron Vasmegyékre
rslpin r.gv..tartalom hetilap » Í87I. 10-ik év/olyumdrn.
Előfizetési ár:
Égés* évro'' i. .i ,, ti/ foriul.
Kél ......3 .
Negyed I . 511 kr.
Ai elMzetes MÍilőkbl ulvee ■ tatételít kerlük, kojy • lap poatóe kUldétébta fenaakadáe pe történjék.
A kiadó hivatal.
A nők hivatásáról.
Társadalmi jólétünk fejlesztésé™. .
Népszerű értekezés, melyet a „pápai hím-badflvü nlvnMÍkör"-ben az 1870-dik évi
uovutuber hó 20-áu felolvasott
i • i %
K őrAh I Kóodor
•■''■ oy. ti jogtanár, a a nevatatt kör «lnOk«. iVáge.)
• IV. . ■
Mennyi teendője vau a tfónek a családi körön kívül, mily nagy mérvben képesek a nók a társadalmi jólétet előmozdítani már az előadott rövid vázlatból is kitűnik.
Viin azonban még ogy tér, uielyen a társadalmi bajokat u leghathatósabban csak a nók képesek meggyógyítani. — K tér a jótékonyság tere.
Jól tudjak, hogy a sors nem mindeu embert halmoz el egyformán kegyeivel. Vannak sokan, kik testileg lelkileg nyomorultak levén, embertársaik sogélyóre vannak
utalva. — Vannak sokan, kik dolgoxüi képtelenek lewín, alig bírnak annyival menynyi napi táplálékukra szükséges, s rongyba burkolt te.itftk haivzol az idő változékonyságával. — Vannak Özvegyek, kik korán megfosztatván a családfenntartó férjtől: testileg tqfictetlcnek számos gyermekeik táplálására, és csaknem szivük reped meg, mitlfln éhségtől gyötrött gyermekük kenyeret kér, s nem tudnak szájába mit tenni. — Sőt oly árvák is vannak, kik mindkét szü leiket elvesztvén, most gyámol és gondviselő nélkül bolyongnak, és nincs a ki legalább másoktól kérjen kenyeret számukra.
-Ezeken segíteni, ezek neveltetéséről gondoskodni főleg azon nők liivatvák, kiköt a gondviselés elegendő vagyonnal áldotl meg.
E sokféle okból szerencsétlen emberi lényeken állami törvényekkel segíteni "nem lehet. Hiába rendel a töhény az árvák rósróre gyámot, mert a haszonlesők tábora csak azon árva körül csoportosul, kinek vagyona van, és kinek vagyona kezeléséből a gyám saját zsebét tömheti meg. A vagyontalan árvák sorsa a véletlenre, s a jobb érzésű embertársakra van bizva.
Az állam ezeket csak akkor veszi szániba. midőn neveltetésük hiánya, s az élet ezer féle szükségei kielégítése.''okából az állami törvényeket megsértették, — Akkor gondol már e szerencsétlenekre, midőn elkövetett tolvajlásukért fogságra, vagy gyilkosságukért halálra kell Ítélni őket.
A társadalmi ezerféle bajok orvoslására, azok okai kikutatására, az árvák ápolása, és neveltetésére a nók vannak hivatva.
- A női kebel az, m^f leghamarább szá-nitlomb gerjed; a női kebel a szolid érzelmek kifogyhatatlan tái.házu Niiifs-az a. vad férll s/.lv, mely meg ne indulna égv ke-cse.kbeu gazdag 110 könnyei látásárt. -- Még a fösvény is t»da adná uzsora "fejében kapóit, utolsó tillórét is, hu egy b ijos nő kémé tőltf vahiiuoly szerenwótlen embertárs nyomor^ enyhítésére. — A legszerencsétlenebb.nyti-morban szeuvedő embertárs fajdalma is enyhülne, ha egy bájos nó arczárol a rószvvt gyöngyeit látná h''gördülni. — De a varázserőt is hatványozva használni a nok enyle-tileg lennének képesek. — Alakítsanak tehát ne tsitk az ország fővárosában, hajiem a megyékben és vidéki városokban is nő-egyleteket azon nők, kiket a gondviselés jóléttel áldott 111 -g. — Tegyék feladatúkká a tehetetlen szegények és árvák ápol£<át, azok nevelteteséroi felügyeletet, a szegény, de munkaképes egyének foglalkoztatását. — Jól tudom, hogy sok nőnek elég foglalkozást ad a saját családja tagjuiróli gondoskodás, és vagyímilag sincs minden nő azon helyzet; beit, hogy a társadalom szorcncféllenei ügyeivel foglalkozzék ; de azt is tudom, hugv számos nő van, ki vugyonilag jólétnek örvend, és családja férjéből én magából áll; .számos nő van,.ki vagyonilag oly jólétben van, hogy néhány gyermekén kívül <-különösen inidóu már azok felnevekedvén anyai gondjait seiu veszik igénybe, — a szerencsétlenek'' sorfa javítására is gondot fordíthat. Az ilyenek Jönnének a jótékony nőegylelnek legnagyobb- sikerrel uiúködó tagjai. —
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanlnan: K''XI»<\ lHViTAL, Kwttbelyea; I''ULY JÁNOS. Petlea: ZKMl.V.R M. I.ANO ''I.Ktiroi.D, éa SlNUKIt HA.N''DOIt. Elééiben: IIA »8KNHTKIN fi VOO. (•KM, MOSSK Itt.''DOi.F, Oft''KI.IK ALAJOS 4a j.^ ------. NAKTLKtí HEKMAN. ''

t'' ll f ^ j 4 > j at»Jit#fler-
Krtekezesemból kitűnt, mily fontos fel-
adata van a nőnek a családi élet köréu belől és kivül. -- Mennyire hivatva van a nő u köz^azdaszati, közorkölcsiségi, és közmö-vjely|lé»i tekiiijjethen a társadalmi jólé''vt előmozdítani. — Helyesen mondta a müveit lelkű franc/ui no ü U i z o t EI i z azon vádra, hogy a társadalmi törvények a not tétlenségre kárhoztatják. — S''il y-a co7-t a i u s e in p loisdenosfacultís, t^uc nous refuseut notre faiblo na-111 re et les 10is de Ia s0cióté, a vons nous e.\ p loitó tőus ceux qui noujt sonlpermis? Sí boaucoup de portes s0 u t fer mésá nutreac ti vi té,.a vons nous fráppé á toutes ccl les t|ui nons pen rent s''ouvrir. (Hu vaunak bizonyos hivatalok, a melyeket nem enged viselni a mi gyöngéd természetünk, és a társadalmi törvények; kimerítettünk uiind-nzokat, mel/ek meg vannak engedve? — '' 11a levékenységünk előtt sok kapu zárva van : kopogtatunk azokon, n melyek meg-nyilhatnak?) Van elég terc a női tevékenységnek, melyet a nők elfoglalhatnak. — Foglalják azt el. — Neveljék leányaikat hü nőkké, jó anyákká, takarékos gazdasz-szonyokká. megfeleltek hivatásuknak a családi élet körén belől. — Neveljék az anyák leányaikat müveit niikké, jő h<>uLcáuyokká, a tehetetlen szegények«és árvák gyátnolává megfeleltek hivatásuknak a családi élet körén ki vili. —
, értekezésem folyamában talán itt-ott keserű igazságokat moíulottam. Megbocsát-
-t-
,-t i.i''V C
TARCZA.
V
Hozzá..
Midőn oU ültem mallettad '' 8iép kit angyalom, Néitcm ragyogó «g«mcu Kát aiép c*illagoni( flbká... aoká marangten el FUrtld ri*tgo huHámlban, Mibor ajkad édonltS Üdvöt ad A moiolylban, N«m tudtam ml történik körölam
Ciak |«i, — oh c^ak a«t, hogy U »agy vaUm l.....
T« valál minden rawényrni Mluden boldogiágom; Te Talál a nap, — a mlllagoi ég - — Mely élteui hajnalát darangaté,
.. _ 8 mott, távol tüled bárnők mltgStt, A vadon putiták rdnáján; Elhagyatva a világiéi, Kitinéiként tiállong Iflkem .8 aokogva tör ki bánatom - -r-
TlltANYt OYUI.A.
. 1
Majom-haroz.
Időszerűnek tartom e háborús világban'' Dr. Bechlinger „A''e/st-Afrika" czimü érdekes raüvóböl egy rövid fojetfítet bemutatni, mely mogtániadott páviánok önvéilelmót írja lo. \ Képzeljünk — ugvmond — egy elhagyatott, ptiszta vidékei. Mindenfelé, nterro vsak tekintünk, kiálló kopasz hegycsúcsokat látunk, minden egyboolvad a homályban, mely miatt o szomorú fbuaik kiírrajzál is alig vvbetni ki; mert a regg még szürkülni .sem kezdett s a osillagok keletfelé-még nem lmla\-Any ultak el, K vadonban kis csoport indust látunk mo/ogni, kiket n szokntlnn szellős lensik jege* lchelloto már kegyetlenül mogkinzott. Mellettbk azonban natnsokára hatalmas szalma- rakások lobog-
nak s a különös barna csoportra veres fényt vetnek. A hiénák és sakálok megszűntök vonítani és ugatni s n folytatást más hangon a madarakra hagyták. Minden lábra kel most, hogy az éj bidogét gyora mozgás által előzzék.
Kgy intlus-szállilmány van előttünk, mely épen indulni akar. Ök beteg indusok. A sátrakat feleződik é» ökrükre, tevékre s öszvérekre rakják. Azután a maradék szalmát, a betegek ágyát meggyújtják, mi rögtönzött bengáli világításhoz hasonlit, s a bepodgyászolást, valamint I » szállittp.rtny indulását gyorsítja. Majd a 200 '' beteg indusból álló különöseménél is útra kel. A kovésblié botogek, kik mégis járni és fegyvert fogni képesek voltak, egyszeremiuu örkl-séretül szolgáltak. Valóban, egy szállítmány nyomorékot nyomorékok kisértek!
Ha o pillanatban tizenkét felfegyverzett vaskos abesszíniai valamely rejtekből rájok tört volna! De semiui ilyes nem történik, a mo-not elflro halad, és — mint az ily betegek el-szállilásán''ál gyakran lenni szokott, egy orvos parancsnokol; K parancsnok DM Bechlinger .-volt.
Hosszabb időig tarló utazás utáu oly tájra értök, mely hemzsegett a sok páviántól. Sziklá ról-sziklárn, kőröl-kőro ugrott a mozgékony stireg és lejött nz útra, hol rozsot, rizst és más hulladékot találhatott. Mivel nz indusok külön- * ben Is elfáradlak, a pnraacsnok -pihenést engedett nekik a azután, kót indust mngával vivéu, miufegy két puska lövésnyiro előrébb lovagolt, .hogy a majmokat jobban megjligyelbesse.
A völgyzug, melyben voltunk, nagy halomhoz haaonlitolt. Jobbra és balra páviánok Jiyüzsögtek, a a szomszéil sziklákról orditás liulorKások által egymást kölcsönösen íelbáto-ritani látszottak. Uyakorla ugyan furcsa jele-
.Utánna ; lóji le egy ily kutyamajmot kiált a legközelebbi indushoz.
.Ikikatachó Sab!" (Jól van, uram I)
Soká czélzott az indus, végro elsütötte . . . klapp! — elhibázta.
„Nein jól van, uram."
.Azt látóin úgyis; de nem fegyvered a hibás, hanem te."
Az indus tuég mindig lőkészon tartotta fegyverét és csodálkozott a majmokkal együtt, hogy egyel sem talált elTNéini hatása azonban mégis volt a levésnek. A nőstények kölykeikkel }izoiinal n aziklálcYa másztak, míg a Ifyuck és vezérek fogaikat vicsoritík^vigyorogtnk éa ugattak, öa.i/.eseroglottek és egy hüvolyknyit som távoztak, sőt ellenkezőleg csapatonkint előrenyomulni közüliek. Mialatt állásuk mind-••gyre kihívóbb lön. 11 máeik indus lőtt, és pedig jobb sikerről mint társa. Mindannyi közt a leggyönyörűbb majom egyet ugrott, néhány- '' azor körilllorgoft és megdöglött. Minden niacs-kaiuajom éa pávián elkezdett nyöszönlgni és a löuök aegélvérosiolott. Nevezetesen a nőstények részvetők által mindannyi közt kitűntek. Sokáig forgolódtak a főnök körül; de midőn látták, hogy mi som ké|ios őt többé életre kelteni, akkor ugrándozva éa fogaikat vicsorgfttva ti-zoiikinl, huHKiukint, százaukint rohantak a gyilkosok felé . . .
Az orvos azt hitte, a főuük eleste véget vet nx egéaz dolognak, mint ez épen nagyobb vadaknál történni szokott, hogy mihelyt a vezér elesik, a falka azon pillanatban szétoszlik. Nemsokára azonban meggyőződön, hogy nem oly olcaó''áron fog szabadulni. Azért az orvos újra lőhetett és hatcsövű revolverét rendbe hozta. De most már a majmok is ordítozva kü-j kelőbb — közelebb nyomullak . .r. világosan > lyvehotő volt, miként d>átoritu^ták, bisutták
netek fordultak elő. A nőstény.majmok ügyesség, tapintat és megfontolás által tűntek ki; majd kölkoik mellen iiiarudtnk Vagy hónuk alá szedték őkel, hogy — ha veszélyt láttak — ugy-ogy lalto mwrío/e-val inerószeu magaslatról mugaslatra ugorhasaamik ; 1 majd meg gyáiuoltftlau bilvcstársuknak látszattak ugatás, lliitorgás, nyitegi^a, uynfogás^lltal (tanácscsal''^s teltei segejyére''jőni akarni.
Az egyes eaoportozatoknnk láihatólag külön vezérök volt, mindegyike hiitiilmna bajusza, buldog feie iW rvudes oroszlán-söréuyo állal tllii^^i. Mindannyian pedig-kivédd nélkül egy főparancsnok vezérlete alatt állták, s ez alkalmas ordítással osztotta ki pnranerfuit. A többieknél nem látott söróhyt a mi orvoiunk, és nzl tapasztalta, hogy e macska-majiu6k csak amazok szolgái; meri látszólag ezek kerestek éa szedtek össze mindent, mi a földön heveri, ós ezeknek kolle ser lés arezuk verítékével dolgozni, uiig az előkelő mnjmok renyhe ugrándozássiff, tudákos szimatoláasal, tlölyfé* btUzkesóg állal kit-, lónböztették meg tOlü''k mugukat, szemeiket or.-MuzárUz vazalusaik munkáján legeltoiik óst csak testeaségök ungyobbitása felől látszanak ;;oudoakodni. '' • •
K jól kihizott négykezüok egyszersmind |K>ko|i lármát küzdtek; mihelyt a három embert tWzrevetlék. Valószínűleg nlatlvahiikat akarták ItKyeliun''zletui. Majom-tőrmiWetükhe* híven most mindnyájan együtt ortlitotiak és ugfállak, fütyöltek és nyivákoltak. Irtózatos zaji ülőitek, éa niinél közelebb molitek a betolakodiik, annál mucazebbr.'' ugrállak a majmok félre nz útból, anélkül Mgttnbfin, hogy teleimet mutattak vagy épen menekvésre gondoltak volna. _
K majom csaliid alakjai oly boliókásak voltuk, miszerint as orvos szeretett volna egy ily négykozü aristokratu bőrére szert tenni.
u&k tisztelt nőink — azt hiszem azért — jól tudván hogy a Betegség csak úgy gyógyítható, havannak okát kikutatjuk és eltávolítjuk. —|
Megmondom.az igazat most már más irányban is. v
Habár igaz is az, hogy magyar nóink, állami törvényeinkről gyalázólag lovagiasan intézkedbtt a nőket illetőleg még azon korban is, midőn a nő nem osztozott egyformán*" fltestvéreivel szülei hogvatékában, aunyival inkább tisztelettel szólhatnak tör-vényeinkról ma; midőn — csekély kivétellel —1 magánjogi tekintetben azok a férfiakkal egyenjogositvák: — mégis meg kell vallani a balgaság, az elóitélet sok oly tért tart zárva társadalmi életünkben, a melyet a nők logsükercsebbeu foglalhatnának el. — Pedig meg kellene fontolnunk, hogy nem minden nő lesz családanyává, és h^ az lett is, legtöbb esetben 40 éves korában felnevelte «eruiekeit, tehát ideje más foglalkozást is megenged.
Kell hát az állami törvényhozásnak *rra is gondolni, hogy a-^családanyává nem lett, v$gy nem lehetett /nők találjanak a társauíthnt~*J^ mezején munkás* sági téri, melyen vagyontalan-águk esetében önmagukat fentarthassák, s ne legyenek kitéve az erkölcsi sülvedésnek, melynek pedig ki lesznek téve ha tiszteséges munkálkodás által önmagukat fen nem tarthatják.
Gondoskodjék az állami alkalomról, hogy a nők magukat női orvosokká, női tanitókká, posta-, távirda-, vasut-hivatal-nokká, különfélo intézeteknél pénztárnokokká, egyáltalában minden, oly állásra, melyeket ^nőiességük megtartása mellett elviselhetnek, kiképezhessék^
A magyar fÖldmirj>lésV-il>ar, és kereskedelmi ministerinm dicséretére legyen mondva már e tekintetben a reform terére lépett és már több nőt posta- és tá-virdai hivatalnokokká nevezett ki.
Remélem, hogy a magyar állam kormánya a megkezdett uton haladni fog; most tehát az anyákon a sor leánygyermekeit ugy nevelni, hogy azok, ha a sors szesiélyéból vagyontalanná válnak, vagy korán árvaságra jutnak, munkájuk után tiszteségesen megélhessenek, a társadalomnak pedig hasznos tagjaivá váljanak. Ke fényűzésre, eziezomára szoktassák tehát őket, hanem a munkára és az erény tiszteletére, mert a költő szerint
A tUnii* termel, bibor ajk Miu a lo.lír nnxoly
A homlok ctiba flnjrivel Vakítva OMiefoly, —
Mimi puaita, mind temuil Kiölted lilén* ui I
Ila a kebelnek ''rejteken Ciak blln|>aiaj terem.
A »m''|> alak, ha benn a »»l* '' r Krényre Bem baj''>l.
-,Me»«ell kupornó* bul balAI 8 bá» »ur>adá* honol. —
Mivel zárjam be helyesebben érteke-zésemet, mint azon óhajjal: adja a/ ég, hogy a magyar nők megértvén a kor intő szavát'' álljanak saját sorsuk emelése tcKÍntetébou a reform terére. — Feleljenek meg hivatásuknak ugy, mint ezt századunk felvilágosult szelleme s megváltozott társadalmi viszonyaink kívánják. — Alakuljanak egylc-•v tekké, s Összesít vén erejüket, tegyék meg a társadalom jóléto fejlesztésére mindazt, mit tióiességök és családi viszonyaik mellett megtehetnek. —•
A magyar nők szépségben és női ke-csekbeji eddig a világ bármely müveit népe nőivel versenyeztek; versenyezzenek, sót múlják fölül jövőben a szellemi képesség, a nói hivatás felfogása és teljesítésében a föld minden népe asszonyait!
A trágyanom meg válasz-
''. * . j
tásáróh,
A vizsgaszem s fürkésző ésrleletoknok legtágasb terc a gazdászatnál nyílik; mert itt minden tett s mozzanat egy ujabb s ujabb talány, melynek megfejtésére tudomány s ismeretek alapjáni vizsgálódás hivatott. Apránként eme talányok megfejtve s tapasztalatokká emelve — mind meg annyi kiaknázott kincset képeznek, melyek együttesen egyes nemzetek anyagi jólétét előmozdítani képesek.
Ezen rövidke bevezetést azért láttam jónak előre bocsátani, miszerint az mintegy coiumcntárul szolgáljon folytatólagos értekezésemnél.
Valamint a kutforrások, melyekből a trágyát képező anyagokat nyerjük, külön-bözókép akként különböznek az egyes fövény fajok szervi igényeik is, — tehát ép oly balgatagság volna a trágyanemeket ineg nem különböztetni, mint a föld vegyrészeit egyenlőknek vallani. Hiszen a növényzet fajiniuóségeinek — s a tápanyagok különböző nemeinek helyes Össze egyeztetése amaz alap, mclfen elsól^iek diszlése nyugszik, — ez azon szabály, melyet a tapasztalás régóta szentesített.
De hát tulajdoukép mily trágyaanyagokat használjunk, — fogja türelmetlenül mondani soraim olvasója? Kérek türelmet.
Legtöbb dolgot adott az alapos gaz-dászat uttöró bajnokainak a különböző növényeknek megfelelő tapauyaguk meghatározása, — számos kísérlet tétetett, mig
hlives pánikat a nőstények mindenféle fintor-« harezra. A csapatok kövekkel látták és megkezdték a csatát, midőn bu-jlp''^g0* íöveteiket az ellenségro haji iák K kő-e^ő ''ilól hátra kellő vonulni, mi azonban nem •A^éiit meg a nélkül, hogy az orvos ugy kUlö-■ dühödt ellensége*. jól szoiflUgyro no vott •Xí-iaa, miszerint kutyafejű-majóio agyába egy "éltó és elég nagy élyoiu pilulát küldjön.
Az orvos kényszerülve volt nemcsak ozt, hanem még több páviánt is lelőui. Az indusok is megtették kiiiülosé^íkot, s igy valamoun/ire mégis megállították e vadállatokat. Nagy z%var kulutkozett a majmok kört, midőn az első iái bornok eleste után a sereg élére átlt másodikat is halálos golyó találta, s o pillaualot tartotta alkalmasnak az orvos arra, hogy az indus katonákkal, hasonlóan az indusokhoz irtózatos csatazajt kezdve, támadjon.
Ki hatott.
Meghökkenve az ellenség uj hadműveletétől, a uiajiuok szét futottak. Nőstények úgy, mint a hímek egymással vetélkedtek a sziklák megmászásában, s az elleüt borzad tluias lintor-gások álul onnét akarták megtelem, iteni A csatalérou az orvos osak két eleaelt páviánt talált, a többi sebesültet tehát valóazioUleg elhordták; a zsákmány azonban mégis kielégítő volt. Kgyik elesett majom gyönyörű (tóldány csaknem négy láb magas, szép aurU szór in ez-borítja és haulmas soréujnyol vau ellátva. Mello és haaa fehér**, többi részei sötét hamu-uinU.
Kik különösen e csodálatos majomfaj, Tksroyilékm obteurut iránt érdeklődnek, tuely • Cywpkuli ^kutyafejű majmok) oaziályába tartozik, azokat Koiuheabaolt Ás li''ougliu kukta -
| leges mflvoiro utalom. A legnevezetesebb volt I Hechtingerro nézve ez állatok buldog-féle ko-'' pasz feje, melynek felső állkapcsából másfél '' hüvelyknyi hosszú szemfogak ugyarinódra áll-j tak ki. Zakariás püspök, egy tudós abesszíniai, j kivel találkozott, azt mondta neki, hogy már j uein egy abessziniait öltek meg ez állatok*. A háború alatt egy ind katona, ki ily majom se regre rálőtt, csak nagy nehezen menekült meg a haláltól.
A Cynooephuli u kívül Ahossziniában még több majomfaj is van, pl. az ezüst-pávián és a tscheludas. Abesszínia legszebb majma a Itüpell álul felfedezett Colobui cutrutit, melynek bőre jól kitetsző ellentétes fehér ós fekete '' szine miatt kedvelt hundanemüt és a hadi paj-,zsokra czifraságot szolgáltat. Az abussziniaiak szent borzalommal vis<iltetn<ik minden majom iránt; inivel azt hiszik, hogy haláluk után 1 egykor lelkeik majom teatekbe költöznek. Az ezüst-pávián nem oly könnyen támadja meg a tértit; as asszonyok azonban in^gis roppantul félnek tőle, kik közül többet ölnek m»g i a majmok, mint az uroazlányok és Inopárdok. I)r. Llochtiuger azlán igy zárja be : „Sajtiá lom, hogy a M''irin ut A/nhim uuuiut, An-dainánok bámulandó majmát nem láttam. Ks, miután olt eltoglák, - mint mondják — « . I''íoíttml" hadihajó matrózai kö<t kedélyesen viselte magát s as egész abeaaziuiai háborúban részt vett, amiért nyak ara «*üst érmet erősítettek. Miut mondják ez dohányzik, égett bort isaik é* hátsó lábain ''buszkén jár kel.*
GYULAY.
végre sikerült a lankadni nem tudó szorgalom s kitartó munkásságnak. Tapasztaltatott ugyanis, hogy a növények elégetésük alkalmával — bizonyos maradványt — eléghetlen alkatrészeiket hagyják hátra, tizen maradványos alkatrészük (hamu) vegytani olemzés folytán — a fs nemek változata szerint különbözőknek találtattak. Ezen vegytanilag elemzett maradvány vétetett alapul s ebből magyaráztattak az egyes növények tápigónyei — ezen alap folytán iparkodtak hason anyagok hozzáadása mellett a termelést megkísérlem s ar eredmény^ fényes sikerként tündöklött a .növényzet diszlésébcn. Igy találtatott hogy a pillangós virágnak — nagy részben meszet * sima füvek televényt — a sóska félék vasanyagot s.u.t. tartalmaztak.
Ha most trágya nemeikot osztályozni óhajtanók, — ezt egyedül a természet három osztályú (országa) szerint tehetuők; — ugyani % áliat- növény- és ásványok több változaton mint rodthadás -- erjedés — elmállás s.elporlás keresztül esvo nyújtják a trágyauemekot. Hogy ezok mindegyike különböző vegytartalmuak — ugyhiszem említenem isA fölösleges, — nem tekinti egyedi vegyrószeiket, — melyek jólehet mind a bárom országból kerültek — mégis közösen birhatnak.
Ezek folytán bátran mondhatjuk — hogy vegynélküli csalódásban élnek azok, kik az istállóból kerültet universalis trágyának hiszik, annak daczára, hogy ellenkezőről a gyakorlat terén minden termés fényesen tanúskodik.
Hanem ha mégis ily universalis trágyáraszert akarunk tenni; rendes vetésforgás mellett kövessük a híres mezei gazda Thaer erre vonatkozó tanácsát: .Végy össze mindent amit állati'' - növényi s alkalmas ásványi anyagokból találsz, vegyítsd jól össze, tégy egy kevés meszet hozzá s anynyi földet a mennyi a kifejlődő anyagok felfogására elegendő — hadd forrásba meuui & gyakran forgasd meg — míg egyenlő tömeggé nem alakul."
Daksa (Baranya)
LIEBBALD BÉNI.
csekély esetben javitó, bár mennyim jobbulást ígérnek, de azt csak addig tartják, mig ismét szabadok, rnig a kiállóit fegyházi büntetés után aszaltadban magukat kipihenik, már ismét az előbbiek, mért? — inert kis korukban a kellő neveltetésbon nem részesültek igy a jó és ro*z, onyiiu és tied közt a külömbséget inegUr-tani nincs hajlamuk, mert a növelési alapot voaztva ugy vannak az élettel mint a tengeren az irányt vesztett hajós ,ki addig evez mig el-végre hajójával szirthoz''üttetve, ott leli halálát.
Így vagyunk ftildmivolő népünk azon osztályával, kik gyermekeiket nom iskoláztatják — bárha ezek kövesebb számmal vannak a fenyíték alatt, do ez szerintem annak tulajdonitható, mikép ezek az emberi társaságot többször élvezik igy a veszélyes útról ritkábban térhotnok lo, mert őket több szem látja, az emberi öntudat magasabban képződvén, kevésbé térnek lo a bocsület vényéről.
Tör vény óink k népnevelés tárgyában vannak/bár azokban igou sok " javítandó, de mi-vel\tudjuk hogy mindennek a kezdete nehéz, ezeu ut törő törvény is ott különö«on hol a ta nitók díjazásáról említés tétetik, igou sokbau javítást igényel annál is iukább, hogy a kor-igényeinek képzett tanulók e pályán a haza boldogitását kellően istápolhassák, hogy mint jó kertészek a tiaul csemetét oly ildomosán nc-volhessék, mikép mi agg korunk beálltával, azok Ude árnya alatt bizto* helyet nyerhessünk, hogy igy iniudon aggodalomtól raentou azt r.i-mélhessUk, miszerint o nemzedék méltó arra, hogy azt tniudeii ki tisztelje.
liárha ez ugy lenne.
Laugvia, január i-én 1871.
KOVÁTS JÁNOS.
Hogy lehetne azon bajon segitoni, mikép a megyei tettes alisi>dnság jelentétében kitüntetett
rabok száma megkovesbit-
^sessók.
Aki a megye gyűléseken évnogyedonkiut jelen van és ott a tettes alispán urnák a tu >• gye állapotát olótüiitető jelentését végigolvasni hallja 11111111 addig mig u büntető törvényszék ítélete alá bocsájtott ügyek Uglalásába nem bocsájtkozik, csak türelmeson vár, — do ml-dőji a jelentés őzen jelzőit tételéhez ér, vulami oly borzalmas érzet lepi meg a kebleket, hogy azt ez által ecsetelni gyengeségem bo ismerni kénytelen vagyok, — de hogy vgloék képe* azon érzést ecsetelni, mely aggodalommul tölti el a kebleket, látva mikép azon szerenosétlen embertársaink száma kik a bünfoi^yitő igazság kérlelhetetlen bírálata és ítélete alatt vannak seiu hogy fogynáuak, do ugy látszik szaporodnak, bár kevés kivétellel, midőn a jelentésből tudja a nagy kőzönaóg hogy mily borzaim is és hajiáeresztő teltek vitetnek véghez, egy ho-lyütt testvér ós inagzat gyilkolásról, mig ismét más helyütt a tulajdon szentség elrablásáról tétetik jelentés, tui tőn mind ezekről jelentés tó tstik, a legkeményebb szivet is megindulásra készté, mintegy aggodalommal tekintünk a jövőbe, — ezeu bajnak orvoslását én az iskolákban mint valódi tisztító, illetőleg a minden ió é* neme* előkészítésére szánt helyen hiszem leginkább elérhetőnok, — inert ha az iskolákban a tanító, ki szeretem hinni hivatását kellően betölti, a szülők gyermekeiket a tárvényben meg azabott időurlam alatt a munkától különösen a magánőrzóstől elvonUn iskoláz-Ut^ák, Ishetlen hogv a fegyonczek száma önmagától is meg né kevosbedjék,. lehetlen hogy kozbálorsági közegeink k -zreiuüködését a mos tani ukgy mérvben igénybe venni kellesek, mert ha meggoudolják mikép egy pásztor, ki uek több gyermeke is vau, ezeket az iskolától elvonUn egyedül a barmok őrizetére basz nálják, ugy tuen gyermekek tuiud természetük, miud hajlamukra nézve nbiu a legkedvezőbb állapotban f.jlődnek, ezek a tulajdon szenué get csak saját vagyonúkban b«eaülík, mig má '' sokéban azt tisztelni nem képesek, mert erre j fogalmuk seio létén, ilyenek ha tóiul elveU- '' uiedtek u* büntettettek,.ez reájuk uózve igeo !
Rövid emlékirat
éghetlen épüUtJedél szabadalmazott találmányom életképességéről.
Bár a napi sajtó, a politikai eseményük közlésével napjainkban túlterhelve vau; tuég is midőn uláliuáuyom a menhelyről — lakházunkról, s más épUloteinkről szól, melyekben magunk s ingóságaink számára biztosságot keresünk; auuál inkább vélem a t. szerkesztőségeket tiszteletteljesen kérhetni, hogy a funforgó nagy érdeknél fogva, e lehetőleg összevout czikkelyuek becses lapjaikban helyet engedui méltóztassanak: mivel annak értékéről a n. m. közmunka, s közi. minisztérium is, kivált a szokásos vasgerendáknál, helybehagyólag nyilatkozott, egyedül az idoiu kérdését hagyván fen nehézségül; a mi különben nom oly döntő körülmény, hogy a miatt a kínálkozó nagy előnyöket ügyeimen kívül hagyjuk; s bátran merek hivatkozni, a teendő kísérletre, mely azt, miut svájezi modorhoz hasonlót, mely ép e csúcs alak szerint, több jeles épületnél sok költséggel is utánozva fan (deáktéri templom l''eeteu) a legtetszőbb idomnak fogja feltün-totui.
ltövid körülírásul: találmányom alapja a csúcs alakú boltív, mely a keresztgerendák összekötéso, s a jelesen berendezott gurtnik álul, bármely rendes falra ftiltohető. — A fedél ivek minden második, vagy tetszés szerint minden negyedik téglasora, erro készített párkányos téglákból rakatik, mely párkányok az iv falán, egy ujayiral felébb állván : a cserép zsindelyek arra aggatutnak.
Az egy szoba sor oszUlyos épület e rendszerrel, a legegyszerűbben alakitlatik. A több szoba soros épületnél, a kózfalakra keresztben helyezendő fedél ivek, éke*ség végett, falakkal elrejtetuok (mint a Nákó háznál Pestou).
A fa és iv rendszer költség különb*égér« nézve, vegyünk egy hat öl hosazu, és három öl széles épületet, mely 8 láb magas emolko-déssel 27 J] öl terjedelmet tesz: enuek LJ ólét K>0 téglával számítva: 40á0 darab tégla jöu ki; ehoz véve az ereazfalak kivékonyitásáhos, meg ú—IkXJ téglát: 4;''>OO-40OO tégla szükséges egy ilyen épületfedélhez. Mihez véve az épüleila, és ácsmunka árát: ulálmányom fedele sokkal olcsóbb a fafedélnél, igy öumagá-bau is ila pedig számítjuk* ezen fedél alá rendezhető szobákat, mely egészsége* és csiuo* lakások, a szegényebb sorsuak álul szívesen haskuáltatni fognak: akkor ezen fedél nagyon is jutányos lesz, s ha as iv tarló falakat 3 -Ü ujuyival vastagabbra rakjuk is, mi az épület-unyag suly bíró erője mellett alig szűkségos, e kiadás a nyerendő lakosztályokban gazdagou megtérül.
A fedél suly uyoiuásáuak könnyítése végett, lehet a ledéi iveket lyukacsos téglákból — a egy jeles pesti építész szeriut, kivált keskenyebb szoba oszUlyokaál 4" -szeles lyukacsos téglákból is rakui. Továbbá, minthogy a födél súlya, az alkalmazott kötések által tüggélyeaen nyomja falakkal: lehet e rendszert vály.-g falak iái is hassoálui; a igy a gazUa sági epületckuél, s szegényebbek lakbásaiknál is nagyuu ajánlató*.
A több suro*ztál/bs fedél keresstbeu rendezett ível kősóit, a ssíruny (f*gy»* ho) lehelő
Melléklet a „Zala Somogyi Közlöny" 1871. évi 3-ik Márnához.
• * A
*i b«n olvadása ellen bietósitják a* épületet, ax
ívok közötti ccitijjjuiUvra ^elye/.eiiiiő pallók, melyek a csatornákat jó iormán befödvén : u havat a csatornáktól távol tartják,''aolvadáe kor van a víznek biztos levezető útja. Külön bon e pallókról u nagyobb hó tömeg mint szo kásbau vau, luiudig letakarítható.
U á r a t é g I A b o I r a k o 11 o s ü o p i v e k erősségét többszázados gyakorlat kótsíVgon kivtilive teszi: igen előnyösen lehet »í ivókét, ív hailA* a I a k j á ba u Ö ti t ő 11 v u s g o r u n d á k Közé r a k n i, a z a ru fu a I a k h a a ö ssz o fo g l al-v á n, s a közönséges gurtníkat ia felealego*aé teszik. 8 ba az ujabb reudszorszerint b o 11 o *0 1t p a d U S o k a t, t ö b b e m o I e t eu egy más felett n fa Iuk '' m egbirják (Mosónyiház l''esten, u Bálvány ut c z a s a r k á n^); bátran m e r e m k é r d o n i: j minő I o g k t s o b b o k f o r o g h ív t;t a f e n n. * moly eaivn rendszernek <»lkultnuzá »á t leg kevésbé is gátolhatná, akár t(l«gtnagaanbb épülőinknél iaV
A padlás szobák kijárásai különkülön ia, uyilhatnak, fedél ivenkiiit, u< elébe épitoudö íolyoaéra, mely folyosó, uz iveket rejtő falhoz erőaitoudő lemezfedéllel fcditik, a egy fedéliv alatti hely iség, sok szegényeid! lakónak ele-gendó UkúfL a«|ttud. Lerakó hely ül JH^''g. igy elrészletezve, belső gyuladás esetén is, csuk uzon egy osztályban pusztul el a rakott ingóság: holott a fitfedvlltél, ezzel egyiitl, az ö''szes ingóság megsemmisül. A villogó csatornákat igen jól el lelet rejteni, a padlás szobák folyosója alá. A /. uja It b a u s z o k á s o s p n d I ái\-v us-gore id á k, a f nl a k ba ''erősi t ve, k ö-t ése k k é p p o n h siKnál h a t ó k. Hol a itöltaó^ kímélés figyelembe jön, az íveket rejtő faluk, kőtáblák helyett, czélszerüen led be tők. j arra készíteti, a tetsző alakú cserép táblákká), vagy lemezzel, sat.
Az elsorolta kbrtn a főbb póhtokrft érlnf-• vén: lá»*ák nz ezen rendszer állal nyerendő előnyöket-. kUlsö gyuludásuAl, őzen fedél u Híznék közvetlen köxelébon sem nyulad meg; eze|i felül a terjedd''tlizveszélynek útjában, annak terjedéaét meggátolja; s igy közvetlenül a tu lujdonosrn, közvetve pedig, az egéta községre nézve, mikor arra gyakran oly nagy szükség van, blztoskágóf'' ttráftzt.
Belső gyuludásnál, az ingóság, az épület egy.osztályában elpusztulhat, de a fedél anyaga s az épület többi része épeu marad ; a a tliz meg lévén fogva, mán épületre erős szél idején ia, át ni''ia csaphat. — lvzck az olöuyük,-uto-lyek rtííidazereiu becsét, minden máa épikh-.tfe idéltfflfc föllbo holyétlk, Annát Is IrtkSbh, níerl *,a legjoblutn ledőlt cserepes, pnlutáblAs, vagy Jetavzea fedelek is, akár killső, akár b.-lsó gyu-lm lábtól leéguek ; a a tol. ttuk folytonosan V-?begú va^zély, kovésgé orŐeebb szél m«1l. U id,'' a (legjobban épült épületek duetárít, általános le-•bet, s épilsük bár újra épületeinket, a divó jrrmlszer gyarlósága állni, egy véletlen eset isimét mindenünket elpusztítja, mint annyi bal jjeset közt, legközelebb hieréden is történt. | ''Ki ne látná Által, ezen rembzer stratégiai
Etékét is, midóu egy igy épült város, vágy irosrértz, ai elleuség előnyomulAsát hatható-n gátolni — s a pusztító vészközepotte, a lakkosok vagyonát, sokszor életét is, az ellenség ^gyújtogató fáklyától, s a bomba pusztító tüzó ''tői megmenteni segít, mi a jelen európai politikai bonyodalmak közöli szintén Jigyelembo veendő.
Az elsoroltak folvlAn, találmányom, miut ,n hon lakosainak érdokét kiválóan tArgyazó ügy lévén: tisztelettel ki rusem meg a tekintetes újság szerkeaztősége ket, méltóztassanak e aoraimnak beesés lapjaikban, lehető terjedő-, lemben holvet engedni, hogy a t. építtető közönség, annak ismeréséhez jutliasaon.-— Kgy->zersiitind pedig, tisztelettel felhívom a t. épl-. tesz urukat: sziveakodjenek lehető éazrovétolei-kft, a nehézségeiket, a lapok utján nyilvánosan .vugy mngáii uton is hozzám juttatni, .hogy ^husazaa tanulmányom folytan a közügy érdo-klekében, azokra felvilágosítással szolgAl Imának, 0 a nagy ügy érdeme, annál inkább ki
jlünjék; midőn nagy mulasztást követ el, ki'' 4iázát, legyen gunyhó, vagy palota, ez után is jfafedéllcl építteti. , . » <. .
Tiiilntoni egyiizersiniud a t. építtető közön-ftéggel: miszerint t. Iliid Károly pesti építés* fir, ki yzoo találmányom nagy haderejéről, a teljea ki vilié (őaégéről meggyőződve, annak elő-InozdiUaal azerzódéeilng ia tdvAllului sziveeke-dett: mindennemű épületeket, Ily fet^ylbd épjf leni elvállal. I.akik PeeUm ftildunaaqr Uauz ház, 36. ajtó
« iTKHNYKY TAMÁH,
I. Hirk-ta tálakon MiaibHiár-Mrfyábcn.
ljuda f''osteii kizári^ag a nemzeti színházé. A
pályadíj a többi k^a aráuylag » legjobb miinek- l#7i. oktobt/elsejéu megosztatlanul kiadatik ; kivéve, ha a pályaművek közöl egy sem (utáltatnék előadásra méltónak. — A pályadijat egv, a nem/...ti aziubáz igazgatójának eluöklole alatt, 4tét irólxil s két szi-ueazből alakítandó bizottság lógja odaítélni.
A pályaművek tisztán, idegen kézzel ló-írva ; lapozva ós bekötve, a szerző novét rejtő jolig»«s levéllel, 1H71. augusztus H>-ig alulirt titkárhoz küldendők be ; azontúl érkező darabok nem pályázhatnak, A oépszínuiithö* netalán azükaéges zeue iraiásáuak költségű nz igazgatóságot illeti ; a zeneszerző ttiegvá lanztasa azonban a unps/inuiüiróval egyetér-tólog történik. A pályadíjnyertes mii a mostani szokás szerint kinyoipattatik, a lis ta jövő-delem fele a szerzőt illetvén. Pesten, 1H71. január l én. Csopregbi Lajos, titkár.
Levelezés.
M<írmaro$-Hti(i*t, deoz. ii4, 187U. 1
t. : ,Ki bala.l, al inarad *
^Pílila.ii ) ''
Alkonyodik, alkonyodik, nemcsak folyó polgári évülik; hanem, fájdalom, termesztő a/ép hazánk tuáuilalaii iparágából szőtt jobbléli riíinénycrtillttgunk isí Avagy nem ezen azoiuo-ritó eredményt észlelhetjük-e a hazai érdekeket helvi viszonyok mérlege szerint oly alapos ér-velvssvl meg luegvitslő „Z 11 a • S o m o g y i Közlőn y csak azon számailiól ia, melyekben Trrninczky, Koriltt éa Xtutzitllrr urak az eazmecaerék nemesült légy verőivel, u kliize n-teUpnkbljl kiindulva, a gyakorlati léren bizony dics teljes harezot vívtak V Vajha hazánk egy vidéke bu szűkölködnék ily tevékeny buzgalmu honpolgárokban, kik közérdekű buvárlatuik érettmény''telj«* érvényesítéseit sikra szállha''.ni liei''sak szilárd a z á j b ó S i hangszervokkel; \a-iiuiu alapoa kitezüluóggel is biijanak! Kik a dalnok szavaiként: „Nccs«k nagyot igyanak a hazáért é< feleivitsaiiak. hanoin togyenek ia azért vsluiiiif.
Valóban a komoly eselekvéeuok élntádó komzaka áll elöltünk, ha ré^en nein leszünk : alkonyodáaunk boruiatán jobblétünk hajnaV-pirja üdilőleg reánk nem mosolyog!
Álhim-gazdászatuuk lő-kincslörrását ta
Sadba tlanul_ rengeteg erdőség»ink kéj»ezn^Jt [ e e forrásra az ősök nyomdokain merilgetni toljes kény ölemmel u^y. idjiirogiittu.uk: hogy a régi ösvényrotitkadó Agái végkép kís/ivutykz váii, Uro» oduoyuyul iWkwtuak vímuu «
fő-forr ás más, kissé tán távolabb eső szakadá-sallnM a jfdén nein''zéHék''m''ég Gövnn féite/heiné szükségleteit; de ám Miinty• howáj"k vezető alkalmas útvonal. Viut|id|y|i l^álóiatunk mel-l«lt w inlndliikább tnegszohilatiHl^k fadol^*-ban : Itaho^y kózségi maraszlaló iitreiidszerűnk a józan haladás korigéuyelle inérfoka szerint bclcbh butidéi kisugárzások által a meritgetésre alkalmassá nem tétetik.
Hasznos vállalkozási szellem • áldozatkéaz-«tíg nélkül, jelenkorunkban már alig remélhetünk. Nyiaaanak közaégeiuk, vagy az uraiial-qink tulajdonosai utakat az ő«Mvdőeég*k távolabb eső rengetegeihez, s netu kellund a fa szokatlan árkeleto miatt kőszénre ezoruluunk, mi amazt kivált néoünk jelen művelődési álláspontján, csak kis részben pótolhatja, mint tüzelési auyag.
Közrendénzctileg alig engedhető meg eaak ugy könnyedén községeinkben a kőszénneli tüzelés, mert a kőszén izzási képességénél fogva a legjobb minőségű fánál is magasabb hőlokot fejtvéu ki, a tü''oléai szerkezet körüli tárgyakat csekélyebb». távlatból hamarább meggyújtja I tekintsük csuk népünk szabad berendezését, s aggodalmunk alaposságáról azonnal meggyőződhetünk. -- A faszükéi, uraim, nom egy-két módosb esalád, .kik alkalmas építkezés s ok-epe rU beieűduzés mellett obbélí fogyatkozásukon csak segíthetnek ; haoeiu a közép s alsóbb osztálybeliek méginkáhb érezik, kiknek e tü-•oléai pótanyag biztos alkalmazásához a kellő bárondeskedéet megtenni módjuk a tán, a régi kerékvágásban nagyon is buleezokváu, akara-tpk aincs; pedig uz égó kőazéuből gőz alakban ibiszálló a a kürtők falzatain lerakodó gyanla-áe kónréa/ek még gyakoribb kéniéuyseprelést igényelnek akkor is, ba az eleire való augu lok médiára Mistílswilsít kokas — kőszénnel láthatnák el magukat községeink. Mig ily büzteh-nilű gyárak közhasználatra kőszenet nem szolgáltatnak : addig úgynevezett trrmit - eredeti .-- kőszénuel, tniut a mozdonyok katlanaiban'', ám hadd tüzeljen a község egyik, másik eaáládja, uz által "község légköre sem uemiutt, sem Ujfazeress/t aotu tutlutáyi néz pontból uitin igen nnidosul; de ha esás, meg •sás kürtőből tőrend ki egyszerre a termi1!* kő szén különféle illékony részekkel terheli füstje, ugy, kivált nagyobb légnyoiuáaok alkalmával,'' az utezai''légkor a fnljebb jtdselt háiiuaa oés* pontból ia bizouy éa^revuhetőleg módoauland. — A lelaőtuk beállott oktatási idénye alatt nem ártana vároaainkban legalább egy elő**láei árét a ezak»Tamtuág kidöntő.iráuy ny^eia ez dérnek etentel"?
Itt a magyar Svaiab**, mint irélnk M''irmirviunk''it nevezik, az erdőkkel borított bérezek végtelen láuciolata mellett la érezzük » faazükél a az árkelul mágus voltát, 11 frt í>0 krjável vesszük S:iijti»n a lüsi fa ölét; mert az ulba eaók már letarulvnk;. a lá-volabbiakhoz pedig utat vágui uum törekszünk.
K hó 21 kén délutáni li órakor ciendee szélcsend s 4 foknyi hideg oieüeft földrengéai tüiiiitnény riaszlá meg várullanul megyénk lakiul ; a lökés keinony volt, de eauk egyszerű, alig pillanatig tartó; nem ismétlődött,.tolotneeb kárt eotu okozott
Áldás hazáukru! Isten velünk I VAJTI K. A.*)
Httí''czi hirek.
— A poroszok bont házáéi kísérletei l''áris keleti és déli oldala ellen.semmi positiv ered ményre nem vezettek: a iHunbázásnak uum le hete más czélja, mint a komor hangulatot némileg <doszlatni, melyrft Németországban a legkiiaelebhi ujonezoxás wlőidózhotelt, miiUén anet látMXM emberrel, kik mo*t Kraneaiaor-azágba indulnak az ogésa har.''zké|wa lakosság 2<> é.vtől Irt-lgu csatatéren loend. — Kaidherbe tábornok Uapaiime nn-lletti győz«-lmo még po-roaz n-azről is megerősíttetik, * netu is volt oly jelentéktelen miut eddig hitlük, legalább a porosz vmr.teaégek nagy volta a csata jeliintőaiigét | mutatja. .Maga a porosz jelentés e csutáhani | német veszteséget UthKI-iv teszi, bár hoxzá mondja, hogy ezt franczia források után írja. Ha a VHMtöáég kövesebbet tonne, bizonyoean saját vezérük tudósítását közölnék ; de é|»eii mert franczia b/rrásokat veezuek alapul ez mutatja, hogy v.diWzinü többet veaztettek-— Most a közfigyelem tíourbakit kiaéri, Ki Dijon körül niíaog, a egy részt a heltordi ostroinzárló porrtazsereget, iná»réazt a |>onwzok öaszukotle téai vonalát lenyegeti. Ha sikerül ueki nagy szerű terv, akkor Krsnczittország sorsa hamar jobbra változhatik. Nevezetes azon tudósítás, hogy a porosz főhadiszálláson nií''gbarátkoruk^ azon eszmével, hogy a londoni conferentián a béke kér<lés<. is uicgpendittosrték és megi* vítat-tfasék, ugy l)ogy a porosz meghatalmazott ez irányban már-utasitásoket is kapott. Vajha sikerülne á szegény fraueziákuak egy becsületes bH*kf klortzközlésó''f — Heszélik. hogy a szósz korona herez.^ Viliuoa porosz királynak kissé katonásabb magjegyzéaeket telt aziránt, hogy a legveszélyesebb Itelyckre miudig csak a szász iu>reget küldik, mig a |Htroar.ok azé|Ntn bálul áll-| nak e a aeáanok IMnyában ia a rendőri szere-I pi>l viszik ; e feliizőlalárt Utóbb annyira ment, iieyy a kofoou herozeg kardját a király olé vétette roltui.tölte H koruna berezeg halogatott. Mennyi igaz e hírekből a következő napok iga-zo|andják. — A spanyol király is megérkezett Madridba, s lelkesedésiol fogadtatott. Ax olóz-ményeket, e különösen l''rim''halálát''lelÍHilro, • állása nem a legkönnyebb lesz. - Lapjuink tel-vék egy osz-rák-iuagyar éa porosz szövetség készülésének hírével, mit azonban hinni nein akaróik, muri nem látjuk bu szükségét most egy oly szövetségnek, moly terheket igen, de előnyöket reáuk nem hozhat.
\\
Irodalini pályázat.
? l• — Né|>aziiimüi pályázat. A nemzeti azinuáz igazgatója PM) arany pályadijl tuz ki egy, a mull, vagf kiisolmult, vagy jelen Wiagyar életből ivritéit eredvlt uépMittytfÜ^f A nyertua mü a pályadíjon kívül
Legszebb laes as, ba majdaa Biaaeaat
lláiáai b.niiija •xtabcsiill, rt én villogd kardom bugyival Hsát stivbr sat írom. Halit I
- (Bováudorláa Észak Amerikába. 1 lttöÜ-TQ-beu u Itülonbozó országokból az Kazak-Ame- < rikábu vándorlok azáma a következő volt Angliából 1Ü<J,Ü81 tiM,7H3 férti, üő.««!M nő ebből Irluudra H4,l>U0 esik); Némeiorazágbó Ausztriával együtt Üvód e^ Norvé-
giából 211,(W»U ; Dániából 408.H; FranCztaor-azágbó! 4,0Uj ; Ilábából 2,»U1 ; .Svájezbó 4,0uö; Holland, lielgium, Spanyolorsaág, Portugália és Oroszországból 1,000. Európából összesen személy. Kurópai népnek
máa íoldróazckon levő birtokaiból ó»,ÖO 7. Chinából L>,740. Cubából 117Ö egyén. — (Fekete pecsét.) Hány auya van moat, a ki opod tigy-egy kis jel után, mely hírt adjon a csatatéren horczoló tiáról I Mily öröm van faluban, ha azlAu az édee auya szeretett a keseirására ismer 1 Egy szegény öreg anyóka ia kapott (kmnban egy levelet a csatatérről, de a tuint meglátta, hogy lökete pecsét van rajta, szivéhez kapott, összerogyott és fel se kell többé. As ijedtség megölte. A levelet |>edig a tiu irta, eldicsekszik benne, hogy semmi buja, még csak meg sem sebesült, pedig sok csatában volt, vitézül viiolto magái és hadnagy lelt, a uiugtnugyarásla azt ia, hogy azért lelt levelére lökete pecsétet, mert az ily. levelekről Iblteszik, hogy halálhir vau benne, tehát biztosabban érkezik meg, Műm sikkasztja el • nein hagyja kézbeailtet-lenül az emberi kegyelet.
(Irodai.mi.) r— (llaaonaseuví l>apok" VI-dik évfolyamának mutatvány száma megjelent, kiadótulajdonos a magyar hasonszenvi orvos-egylet, Íolbíőa szerkesztő Úr. üalogb Tihamér. K lap a haaoiiszeiivi gyógymód iránt nö A-\ikvő érdekeltséget mindinkább kiérdemelni (törekszik s mind külcainra, mind pedig bel becsre nézye bátran kiállja a versenyt a küllőid husoüiininü Vállalataival. Különösen figyelmébe ajánljuk e folyóiratot azoknak, kik a ho-mooopalbiának hívei levén — baaonazonvi or-voeok hiánya miatt — gyakran maguk kénytelenek segélyt uyujtani a szenvedőknek. Ára egész évro ti Irt, félévre 3 frt.
einháiiiál saokás...
a iteiuretí v dgynek |ovihI«-Iiiií harmatlokbau lloaztttlaii, niocs máaaa a fának! ft a Jog
aliKül Mstoeb t t»f<-rét«ft>TllWiezaByAg. -
Heti szemle.
Január IS. 1871. - Örményi Pál cs. kir. kamarás lett. — A diukovári takarékpénztár alapszabályai meg-erő.ítottek. — B. Eötvös József betegsége aggasztó. — Pécs belvárosi plébános Mondlík Ágoston lott. — Kichtqr János müncheni karnagy 3- ezer frt fizetéséül a nemi. színházhoz szerződtetett. — Eperjesen egy oly fösvény ember halt a napokban meg, ki 2 milliót ha* gyott hátra, csizmája soha sein volt. — Pária-bun újévi ajándékul az urucsok a hölgyeknek néhány krumpli darubbtl kedveskedtek. — Varaadi Lajos eroei ref. lelkész fehér veazprém-megyei II-od tanfelügyelővé neveztetett (cl. — Lónyay 7-én vissza érkezett Flóronczből Úécsbe az olasz király noki az olasz korona-rend nagy-.keresztjét adomány oaá. — Keleti mariin vészben hazánk területén tavai íV40 marha hullott el. — Négy tuagvar fóur: Szápáry Uéla, Kazior-házy Antal, Miklós és Lajos grófok itidomá-oyoa ulazáara indultak Afrikába — A pesti boulevard építése cxéljából 217 házal és felköt kell kisajátítani. — Hazánkbél a bécsi franczia követ 40 ezer franknyi gyűjteményt kapott a francaié eebeaültek részére. — Pongrácz honvédezredes nővére léghajón hagvta « | Páriát, mely 1200 frankba került ueki. — Petőfi „Legszebb versé*-1, már t. i. zt, melyet e ősimmel látott el maga a költő, a .Magyar Újság* vasárnapi ssámábau közli Somogyi Jóxaef, kinek fölszólítása folytán együttléttlk emlékére irta Petőfi a vereet, moly igyszól :
ttok v«i*c4 írtam én már Otsts, ü n*w mtnd.fiik bataoatsIaB, \\t . Dt i »i»ly Magssaraasa,
.A U-gaisbb vfrt ipég hétra van''
'' Igae sajnáljak, bagy • l»»él M«gkét«tl, d* I. munkaiamul kadvas tollin»^ br.es*s tvrWhs rátádig
éiUináMÜl''é* J* a»a«káe4a atau é/áaMbA ua vaaaÜMt Ituk
Hirek.
— (Köz gy ű I é a e k.) A aomogvmegyei guzd.-egylet közgyűlését Kaposvárott fébr. d*én délután 3 órakor tartja. — A somogymegyei takarékpénziári egyesület kÖzgyUléee pedig b én délelőtt 10 órakor Urtatik. - A kaposvári segélyegylet közgyűlése jan. 2.''l áu lesa. A nagy-kanizsai .általános boteg- és rokkaot segélyziVogylot- febr. 2-ára tűzte ki közgyűlése moglarlasál.
— (.Alegy u gy ülés.) Zalameeye ávne-gyedoa bixotfmányi gyűlése február 8-áu veszi kezdőiéi. K uagygyiiléet megelőző nap ú én Zala-Kgeraz''.geu az otUni ilntaág Alul renda-Z''tridó fényes bálra tesznek előkészületeket.
- (H u Ha.) Jauuár i>-én Nagy-Kanizsán az ugyuovezett magyar ulczában egy kútban hulla fvdeztetell fel, mely 8 napig volt beuue; egy részeges kocsis hirtelen eltűnt, mig végre itt találtatott fel,
— (T A n c z vi ga I o n.) A uagy-kanizaai tanuló-iljukAg január l« An a .Zöldfa* vendéglő nagvleremében táuczvigalmat Url. 8ze-mélyjegy-1 frt, caalá.ljegy 2 fn. A tiszta jövő-delem a gyoinaaíumi ,segé|y-e)jylet* javára fordíttatván, hisszük hogy méltó pártfogásnak fog Örvendeni. FelUlfizetések szívesen fogadtat-uak. Belépti jegyek Belus József gyógyszerét* urnái válthatók. — Ugyanezen nap tartja a körmendi easino egylet ia látogatottságnak örvendeni szokott tánczvigalmát.
— (Bál király nók.) Mint előre is már jeleztük, a nagy kanizsai a vidéki fiaulság által 7 én tartolt bál oly féuyea a látogatott volt, minőre nein igen emlékesnek ; azámra nézve meghaladta alkX)-at;a hölgy koszorúban e város s vidékének legszebb virágai vevéoek részt a oly nehézzé tette a bálkirálynői válasa-tást, mind a mellett gyengéd köteloeaégüokké'' vált engeiini u szokásnak e kijelenteni: hogy 1''. Lóri, (1. Marcsa, V. Anna kieaaezonyok e B. Nándorné úrnő valáuak ez alkaloinuiai i. bál* királynők. A tánczvigalom kitűnő oikerUltei''rt eliamoréa és köszönni Ceusy Károly e Koeb Adolf uraknak !
— (Tüzolt 6.) Stirliug peati jeles tűzoltó a toruász pár nafig Nagy .Kanizsán mulatott a részt vett az alakuló tűzoltó ogyletbisott-sági ülésén és a torna-egylet gyakorlatán.
— (Vértanúink.) Aa 1871-iki ap-ril 30 án uovezotee évforduló Ims. — Éppen 200 eve loend annak, hogy Zrínyi ée Frange-pén B Ujhelyen, Nádaedy jx-dig Bécaben loler Jestöttek azért, mert a kormányhatalmat a ma-gyár alkoUuáuyoa törvény épségben tartáséra figyelmeztetni bátorkodtak- — Nádaady ártatlansága érzőiében mivel aem védte magái; Zrínyi éa^.Fi;aU|fvpun pedig iráaba foglaltak inuuUcg>rtk.H , d« LobkuviU adav>taiaMter ée Hoeker államtitkár mind a rédi/iatot, nüod a peres okmányokat fáttyollal fadték be. AnaéJ
fogva a 3 hatafl as alkotmányos lüggetlenségért vérzett el,ét a nemzőt martyrjainak tekintendő. — Ma a honaseretet már ni no* üldösve, a szabadság ssd sincs elfojtva. Azért valamint azon honvédokét, a kik 20 év elült országháborítók-nsk neveztettek, mai nap már a hazáért küldött honfiaknak nevettük, és at elvérzetteknek emlékére stobrokat emelünk ; azonképen Zrínyit, Frangepánt éa Nádasdyt ia 2lX> óv után a némtet vértanúinak kinyilvánítanunk van jogunk és alkalmunk is. Atérl vagyok bátor antat setmét pendíteni meg, miként at elvér-■ett S nagy hazafinak emlékét a jolen évi aprtl 80. méltón megünnepelhetni tegyünk elökésid-leteket. (.Hon.")
— (Jótékony otélu b á I.) A .nagykaninai általános beteg és rokkant segélytő egylet" alaptőkéjének gyarapítására a .Zöldfa vendéglő" nagy termélien folyó 1*7 t-ik évi január hó gl én totrbolával összekötött táucivl-galom rendeztetik jstttnóra közben lottójáték is le-end, a hol 9o tárgy jáutaiik ki. Belépti dij 1 Irt o. é. — Kezdete 8''/, órakor A kegyes fe-lultisetésok raivesen fogadtatnak. Hármily ajándékok Wolf egyleti pénitárnok urhot kéretünk küldetni.
— (Felnőttek tanfolyama.) A n.-kanitsai fógymnasiuiubau vasárnaponként tartatai szokott nyilvános elöadái mindinkább látogatottabb lost; mul.t vasárnap likl-on felül ielentek meg, köttök hölgyek is, a polgári osztályon kivUl derék honvédőink többen részt vettek. At előadás élénk figyelemmel hallgattatott ; főt. Kötlek Nándor igazgató ur a magyarok törtéuetét adá elő a bevándorlás korszakából, folyékony stép előadását rofly történeti igatság s a legtisztább hn/atíui szellem lengé át; Ffeitfer tisstelundö ur a turmészotrajz állatorsságának emlős osztályát tárgyalá bámulatos köunyüséggol s mindönki á|lal érthető modorban.
— (H ü v é s t.) Kövossy Kde hírnévén magyar büvíjea — mint halljuk — Pécsről Nagy-Kaniaaára készül, a «-égi azokáen ste-rint jótékony ctélra is fog működni, még pedig a franotia foglyok javára. Üdvözöljük !
— (M i n i s z t o r v á 11 o i A s.) A m>s-tani hirttegény állapotunkban — melyet a hó-iuvatagok miatti lapkimaradások okoznak — meglepóleg esett azon távirati hir, miszerint 1).
Kötvös József oultuoiuinister helyett Korit-mios I.ászló, ée Kajoer l''ál belügy mloister helyett pedig Bittó István nevettettek volna ki.
— (Pályadíj.) Zalamogyei tanfelü-gvolő ur tf darab aranyat tütött ki e kérdésre; Miként éi mily kiterjedésben tauitUwsék a természettan népiskoláinkban? a pályamű egy nyomott ivnyi legyen s f. évi marosiut lö-ig beküldendő.
— (K 1 v o n a t.) A nagy kanizsai torna-egyletnek folyó hó 8 án megtaitolt közgyűlésének jegy főkönyvéből. A torna ogylet tagjai szép sziáminál voltak jolen.
A''gyUlés kezdető előtt Uoldschmid Dávid ur, az egylot titkára, levélbon jelenti, hogy botegség gátolta a gyűlésen vnló megjelenését. KInök alólirotlat kéri fel a jegyzőkönyv vető téséro Alulírott helyét elfoglalva :
I.) K I n ö k, megnyitja -a gyűlést,''futó pillantást vetvo at elmull évre, s at egyletnek at elmúlt évbeu létesített vivmáuyaira. KülO-uösoii három mozzanatban pontosítja e/ekot óasze: a tástló, a turnaüun''jpély, moly a nagy-kaiiizsai torna.egyletnek miwste a hasában szép nevet vivott ki, s melynek folytán — uiiul uloök mondja — a lorua egylotok küldöttjeinek pesti gyűlésén kiváló tigy ölemben éa nagy becsülésbeti r»WWit totóit, sót a dobfe-ozeni torna-egylet tiszteletbeli tagjává if»vá-I aszta totl, — h az nlakiiláiibau levő tűzoltó-ogvlét. K három mozzanat nagy fontosságát majd magyarul és azután német nyelven hőst-stasban és számos éljenuktól ''félbe szakasztva fejtegetvén, alkalmat vest magának a pesti tűzoltó egyletnek épen jelenlevő paraucsuokát a közgyűlésnek bumuiatui, ki haziokliau épen körutat test a tűzoltó-egyletek berendezésére. A közgyűlés megél|eneti a derék parancsnokot.
•J.) KI nök az IHtUt-ki iimiuM ti-án ós 1870-ki április ''JH-án tartolt választmányi gyűlések jegy tőkóiiy veiben az alaps/abályokuak némely pontja megváltoztatása érdekében réetee kivonatokat terjeszt a közgyűlés elé.
Alulírott elolvasván « |H>ntozatokát, s atok a közgyűlés álul, egyhangúlag elfogadtatván, alulírott bizatik meg at alapstabályuk rnegvál toztalása végett a ministoriuinhot iulétondő folyamodás elkészítésével;
31 I''éuztárnok úr, beadván zárszámadását, a pénztár megvizsgálására 3 tagú: ltotschild,
Uwy Ödön, és Estler urakból álló bizottmány küldetik ki.
4.) Zástló vivőül, intat at esen üstthet legalkalmasabb férfiút o közgyűlés egyhangúlag Fürst Ignácz urat választja meg.
5.) Dobossá leendő kiképoitstés végott Pick K<lo ur ajánlja magát''s togadtatik el egyhangú éljenzéssel,
6.) Klnök figyelmestől] a kötgyülést, hogy nz alapszabályok értelmében válásit: ilnóköt, alelnököt, titkárt, pénttárnnkot, mAfelügyelőt, stertáruokot éa 4 választmányi tagot.
A közgyűlés öt Ugu —. Milhoffer Ödön, Rothschild Sámuel, Lőwy Ödön, üettelheim Adolf és Hoffmann Mór urakból álló sorutiniu-inot válásit köbeiéből. E bltottmány bevégezve működését a 17 boadott szavázatjegr következő eredményt tünteté lel: Kluök Wal-bach Mór, másodelnök Weisamayer Mór, titkár M ffmann Mór, pénttárnok Kbcnspanger Leo, mölVlügyelő l''tngráti Adolf, stertárnok Mii-holl''or Odftn. Választmányt tagok : Heitclbeim Sziegfrid, Baohraoh Gyula, I/Öwy Ödön és lje''ni-t Antal. - ''
'' 7.1 A kötgy ülés fblötte megtisztelve érezvén magát egyleti elnök Walbach Mór urnák a debreczeui torna-egylet által tiszteletbeli taggá lett megválasztásáért táviratilag testvéri üdvözletét és köszöuetét küldi a debí&zeni testvér- egyletnek.
Tárgy nem levén, a gyűlés szétoszlott.
Kelt N.-Kanizsáti január 10-én 1U71.
HOFFMANN MÓK,
sgylatl titkár.
Üzleti -4iirnök.
Nagy Kaaixsa. Jan. M ín 1871.
, Több nap iU meg »an atakadva mlndan k«»-l*k»<Us Ta.aweuuyi vaaulvonaloui oly nagjr a háluva-lag, hog/ • miatt namraak a vaiuti menetek álltak be, de pUeaunkra «em •(állíttatik be aemminemO tilalmi szer] ennek következtében tájíkoiáiul vidéki kfltOvié|tanknek a gabnaá>akr6l eeruml jelentéaael aem esolgálkatunk i emi s belyl esakeégletro uéare fedeiéaOl isolgál Jeletékle en áremelkedáat jelet-bet''lnk.
ixryllt, póHta.
— .Reuulem. tnrténeti beeiély kn«nltetnl fog,
— Hi. K. eilkke S .Magyar Állam* b u meg-JsleoT^n — neiii köaölhetjak,
— )<■ Peit. Lebelfileg Intetkedeni as örömiael veit levél szerint.
— L. K. As ígéret litvei telje.Itélél várjuk.
— T. V. l.eteuye. Roeiásat, hogy blsonyui ktl-rlllinésyek miatt, el kelte bsgynuuk.
•" Ai ujabban beérkeaeU munkálatokról jövíírc adunk véleményt.
At .Bate'' cilmlt veri letétbeu marad; j«b-l.at méltán várhatónk OntKI.
— H. Ha lebet, elmegyBnk s a ügyeimet ka sitinjllk.
Vssstl sspsnklstl «ssstrsstf|
Indul N.-Ksnlsaárél Harca felé reggel i dra » - . . d''lután V dra
. . , Buda , reggel 6 dra
. : ■ . d. u. 1 dra
eatve 10 éra rigg. 4 óra délben 1 éra regg. 5 dra éjjel t éra délután I dra reggel 4 éra , . délben Ili dra Buda felöl reggel 4 ára . . . délb. I óra , . eatve B éra delbmltf dra eite 10 éra teggri 4 dra eite 9 dra délben*! I dra
Érk.
, . Trleit
• ■ .
. Bééi
e •
e •
N.-Ksaissára Harca
^ »
e e
64 pere* i/ft perei .
Ti perea.
45 . .
80 .
*0 .
30 .
1 .
36 .
Ü3 . 4S peres.
M ,
52 .
»6 .
10 .
40 .
» .
Érték- és váltófolyam: jan. 14.
6*/e metalinues 696; 6*/u nomt. kölcsön 07. ; lHl>o-ki álladalmi kölesein 95.-; bank-réstvények 741;— hitelintézeti részvények 2.'')0.
Ixmdon 124 10; ozilal ágio l''/lHö; arany darabltl Ó 8li kr
Heti naptár.
Jsasár 18-tél 21 lg I8H.
TÍT^TTTétT Kathollkui na"^"*Prote«lIni"
'' nsp ~ 1 tár | '' naptár ■
*y> Millón Jénui tlaeakét évei lelt." i.uk u ia -JJ
16 Vsiársss A 2 Hf Ksv. A 2 Mór. |
1G ; llétfd 17 Kedd |8 Sa.rda
l''J CaUtttrt.
V0 | fémek •21 Siumli.
Marcol P Keni. A. Piroika Hárs
Káb. rtvb j Aguei eaila
(léaa Keni. Aut. - Piroika Hára
I Káli. Keli.
I Atfort
ff*
-u- ..... II1 T ■■-r *
b elelós szerkesztő : Wajdits JÓZtef »Segédszerkesztő : Bátorfl LljOt.
''•A.''
HIRDET ÉS E K
Vidéki vevóíiu különös megelégedéséről elegendő tanúságot tesz az. hogy uz 18Ü7. évrő szőlló posta-kiuiututás szerint alulirt 15,000 postai küldeményt, 1868-ba a 19,H00-at adott fel.
Papírok, lálogaíójegyck, pecsétek
[878 e)
éa más író-eszközök
Ivgfln. mlnAfrégbrn kOvetketd pot niiáron.
Francit ae vél papírok, minden kívánt née vagy korona Ingyen nyomaiáaával i
100 db. 8-ad duóm febér tó kr. angol recsdiet v. vonalion Gfi kr. recaéi isinesett V> kr.
100 db, 4-ed linóm fehér »6kr aag, recaéa, v. vonala, t f„ boríték 8 ad fehér 30 kr, erdi Cxi kr, eiiuei. reetéi f>."i kr, belM lománeao. H(> kr-, 4-edre reesés papir Rí) kr.
2 eslnoi heti koioaával a divatos tnbb lalnU nyomatban 100 papírra monugraam 3U kr, 100 borítékra .1(1 kr.
100 dh-látogatdjegy,kett8i fény másn papíron, le«6n. kffnyomat I frt ugranilyen legánom.fekete nyo náaaal 60 kr.
Aciéltollak. Kegulatortollak i kés ígaaitáaára minden paplrhos 12 db W4 kr, 1 tues. ang réatell l''i legjobb faji.an 10 kr. 12 t. ang. réitoll egy dobosban, fcnnelhi fajban hO kr, 12 t. alumiuiumtull, btsIoaitTa rossda eilen 80 kr. 1 l, kautaebuk toll, jd mlnöeégS ÍO ki; 1 l. Irón jémtntfségtt 10, 10. 16 kr Nagy elftnyt nyújtanak as uj gép Iránok; felöilsges eleknél a fá rasstd hegyséé, egysterimind ai irón hegye blaloiilva van aa eltöret slien, l db fábs foglalva, 10 kr, eiontba lő, 1 db tollnyíl ét késael to kr. 1 töltény 8 hóra elegendő 10 kr, I db Unio-radlrgummi tinta és irénfollek tÖrleisUiére 6 kr
iahja 6,10. 15 kr. klllrtuöien Dno untnak, flr<ikké Illatozó béliénél -''•>, M) kr.
lrdkéislelek, kii nytoleiadrét, frlnereléa nélkülasárrsl l,tO 11,.V\ l.HO. t''gyauilyen telje* lielfeUiere-lé«el darabja 2, 2,.*>0. Kivüliöl .<•
f. lolröl fényUaéiael kiá lil. a S.ftO I, t,60. Nagy n*Kyedrét felaserxUt ItélkUll.aO, 2,.Vlltel|eafeU*ereléa*.''l S. 4 Ugyanilyen fényüaéatil kiállítva 4,.''''i0 A,ft,:»0.
Pecaét-h*lyegek,melyek kényei-meaiígilk, olcaóaágiik és bistoa be-ragaailiauk miatt aa oilya és pe-eaétvlaainál eiJruerfllibek, l.grtn. minUiéglien, telaiéiiierlntl esim, caitnnr, név éa monogrammal 600 dh t írt 2«. HHkidb I frt 60.
I''aplrtáieaák V:gy isépitn ellátott euvelope knlönféle fényiéit papírok él borítékkal telve dbja 2ft, 85. MI.tJO.80kr, I frt. y''liyakorlati olfid ajándék aa aj bronsAnteta iróiterkéialet követ ke«n lOdrban: I liuutartó, l loll-nyél-állvány. 1 levél nekealtfl, 1 iróláoipa, I hévmén! I kéal gyertyatartó, 1 gy ii fatartó, I tolltiiiUló, 1 vksser-s oralarté. Miitdeu cainu-«an és dlaieien kiállitva eisk .1 frt.
I.egjohb rajienknsnk I db H<» kr. 1 írt, 1.20, 1 60 1 db le|j*a k*,.i-I 80,i 5o. J. 1 raját..11.10 kr. I kör-a5 kiaahb 30, nagyobb ti*l kr
Knldgnmbftk 50. »0 kr 1,50.2. 8 frt Keatékiaekrényke a legünom
Jálcitáriik cs társasjátékok.
II|u és üreg, szegény és gazdag számává olyan dusválast-tóku és olcső raktára, n milyen Ib''csben több nem létezik. Tanulók számára tudományos játékok, és mindé a korunk számára roppant választékkal érdekes társasjátékok.
Kivonaton árjegjrséke n jnték&rukaak :
Klnoman véaett peeaél nyomóklméifealakkel megl''illve, drbja 80, legasebb Iráiaal I db kél betűvel,IÍO kr. I frt, 1,50. 2 frt, J.gysŰ-nyéllel M) kr. Koronáért JO kr kd könyvek Ha. 10, 16, 20 kr. Bdrbeu
lön egAas nevek olesón laámittai-uak. DomborayotnO práaelt névvel együtt legAnomabb ''J mi 3.60 Bélyeg (Staiupiglii.) Uádogaaekréuy-nyíl fsaték éi ecsettel 4,50 kr. A gép egyaaerí nedveiltésael looo lenyomatot kéesit A leggyakorla-Ubb hivatalok éa irodák isámára 1 db legfinomabb véielU l> frt 60 kr K.nyflnetlen rnganyoi aiámoló láb ták darabla 6 10,15. 20 kr. A leg essbb névnapi- éa újévi u4vösl« jegyek, gyöny<iiilea kiállítva da-
í''\ 36. 50 kr
l.effAnoinahh lliatoi p*eaélviaai lb|a, piros 8 10 kr légiin, kslöu-fele aiiiieklien dbja ll> kr
KAaöuaégca él uépiráa atl iráa minták tanító <t| tannlóknak egy. iránt ajánlható. 1 kicsiny formáin lUaet l''J iráliieutmel tOkrért; I hagy fllael 90 féli- diss irsan, minél b5
kr kllnták a rajaolaa knnnyA meg lanalá.éra, legnjabb laiundd kes dók éa mlkedv.-Utk aaámára, nagy válaaitékbaa, | fllael 10, 16, 25 kr.
K minőségben egyedül kiiplmtók :
agCMEW fBIEDMlNI L* PRATERSTBASSE 26
l''ompáian öltöalntett babák dbja 30. 50. 80 kr I. 2. M 4 frt Bábok flllöiellen 10 20. 40. VI (Ml kr. I. frt. gépe a fntkua-i bábok, ksugiial. inoigóf.-jjil, kéaael a lát.-bal 7il. ÚO. | frt ''JO kr.
I.otleria ée totnbulajálék ''.Ml. .10. 50, HO kr. Ilarangkalapáea 10. -in 30 kr Dmuinó ''A). 3o. 60. »o kr.; sehakk figtnákkal 1.10. 1.50, 2 frt; kugli W. 20. 40. 60. HO kr. I frt, 1 frt 50 kr. 8 frt; kneskajáték -30. SO, 70. 1K» kr. 1.20. g f,t, r^jaké islllék 30, CiO, UO kr.; inunkatartály •0. Hl) kr, I frt 50 kr. 1 frt Pla-udk 1.20 kr, i, S, 4 frt.
Trombita, síp, doh, kegedft, me vdiam, duda, Warmoaika, harangjáték i mái Inngacrek igen juiá nvoa áron
Mái Uniói..-rek 1000-féle vá laistékkal 10 krl6l 4 írtig. Táras.-játékok 30, 60 Kr lói 2 frUg.
Mindenféle Wépeiknnyvek 10, 15, 21, ''45, 65, *0 kr. I írt. - Utaira megtanulják a gyermekek a kAiftn kéalmuukákat u könyvekből: 80 kr. 1.20,2, 3 frt. Olobutok: 50, 60, I.. 1,50, 2 írt Utema magika 1 képpel K5, 85 kr. 1 frt. 1.60 2, » 4, 6 frt. Csuda madár, a madárhangokat oiánoisa, csak 25 kr. An gitt iiiftiser-kaainl, megtöltve min de ufó le hástuiA aierrel. I fit, 1.50, 2.50, 8, 4 frt; klielib gverioekek-nek s t6 .'' $6 , 50, 80 lir, I frt; nyomda, leijei kéaiUUkk.l, fclm''tt
tiuiiáték.ik aiag nélkül, dbia A, 5, 8, 10, 15 kr i konyha, liláid, bolt ■ soIih, butorsaltal a anélkül tiyer-ntek -aiinhá/, " 36. Ik> kr t Mig; átváltásé jálék, <0. 40, 1)0, 80 kr ronlclte 36. 80 kr. I frt Kuld rg. r. >0 kr Knló vaaut 2 írt. * fit 80 kr ; gyermek óra llléaael 35 kr; olci.ibbiseill I, 5, 20, 3''>, 10 kr.
Piaatnly, puska, lövtaierkeaettel, 20. 44), HO kr 1 frt. 1.81) I 60 tlard plóhból. 20-10 kríg; ácséiból, 90 kr 1 írt 5(1 krig. Hokféle luágiiu-iea játékaierek, melyek a viliieu a máguea iránya laerint uisdogáfimk, 10, tt), 30. 60.80 kr. 1 írt. Porcaellán kávés, theáa és ebédIS-edénvek. 60, 80 kr. I írt. * 50 Mg.
Játékok ölbe való gyermekeknek íábdl • kautaebiikhól, 15 25, 30, 50 kr; kdlönféle állatok, A. 10, «0 kr, 1 írtigi állatok lermésssUiea alakítva, 50 kr. 1-2 írtig.
Igen mutaiaágoiak minden kornak ámá>a, a bOvéiskéitaléktt nép k»«inik, a melylyel mindenféle bt-véis mutatványt meglehet eeinálnl a kásaUUksk aaáiuáhos képset, 1 frl 40 kr, l.RO, 8.60 krig..
A föld éa Iskól, egy tartályban a földgömb éa minden aioulako emberek nemiéU öllöasteikben, három nrelvnn aláirt névvel, 36 kr. Altatók bőrrel bevonva 30, 60, 80 kr. I frt, 1 frt 50. 2 frt. AlUtok tar méiietei kanggal, 50, 80 kr, I frt, I frt 30 2 frt 60-krlg. Kociik, fo-
ISensation!
gyeriuekekuvk t Só kr, 1.20 I 80. galok, ootuínuesok s mindenféle 2.50, 3 5 írtig, Pröbel-játék .Öu i.ekerek plél.511 .10, 60 kr, 2 frt, I mulataágra mlnd-ukoru gyermekek- fit 50 kr llécil lovaint, vatuUk, n.k : N) kr. 1 frt 50 k», 3 írtlgt''hajók : 60, 80 kr, 1 írt, I frt 50 kr. tainui jegy ad és horgoló könyvek l''hotograpb káiaülék : melylyel va-30 mmtrával. 5 kr. Miudenféie la Mi fényképet U leket ciinálui : 20, tiiiiágoi játékok étjálékaaerek ka- 40 kr. Anieriksi katona-játék, vagy tnlyákban, 10, 20, éO, 60 kr. 1, aa amerikai lobogd, mely egyaierl-2 írtig. > |luln,| trombita *e pintolykénl
Meglepetés éa mulatság! - lláii l.a.aaálkató ; igen aaép 80 kr.
Roppant mennyiségű ••jvéb játékszerek kaphatók ol-(•nőn egyedül e raktárban. Árjegyzék ingyen osttalik kl.
-a.
(^78—ü)
. Hitn, l''r.iterHlrokne >r. tü.
Atitrrikni putriit A ki
asl akarja, hogy aaép i ép ftijial le gyeink, esi caak as vj villanyos ksutiehsk fsgksffe vssrts sétkHI) ál:
Ul eaaknaölhell. l.sen eterféle b|-annyiatok állal magaaiialt kefe, •erie helyett égésien kautichukból van ki-ailtve, a mely a fogról minden ártalmai réast eltávolít; éi a kautichukhan elektríkaí er6 Is van; a oií által nem caak tlaatit,de a meK<-romiéitól ia óvja a fogakat ; aséit már a gyermeknél eKóiyöaer alkalmaiható. K fogkefe annyira tarlói h°irv egén évig lehel kaiinálni éa •larahja • tik 90 kr.
1 írtért i''K> gőik«''»zQlék
as ártalmai léglieitltáiára Kienké-
• ülék parfOmmel tSIletik mrg.tnely a honá alkalmasott •seailámpa ál-alfelheviltetvén, ai ekkj^t előállt-ott gőt néhány perea alatt a legua-gyobb nobé/ a roai levegőtől iueg-llaititja l keTlcmra llhiltat tölli un-g. Nélklllöihellen kóibáiak, IiIhUÍH^ mAhelyek, lakisobák 4a talonok itb
• lámára, k káasölék aranylíronsból Igen cilnoian van kénltve; dbja 11. lflveg parfüm hoasá, neitisel egy Ali 80. Kiég 50 haaináUtra
Hifinrly- én vogyoii-vé-delml végett! fegyierek a legujab-ban javított LsfaelMSK-rsvsIvsrsk
biitoaltó lárrsl s kettői moigáiial 6 tövéire; egjneri tMtéirc egy pere alatt 6 bístoi lövéi, I db 7 milliméter 15 M. 100 töltéa 8.50; IdbVmil-ilmeter 17 frt. 100 töltés 4 frt} t drb Itinlil. 19 ft; 100 tölléi 4.50.
\ tudomány uj v 1 vmit• iiyut m ntlifiii|tr«M«-rv4illv,
— amely a kllelnjllóinek minden rois isagát cltáfolllja; minden iiájviael nélkülnib-|őv^ Irneo alfí-leg a pipázóknak ajánlatna. Ka ea-aenlia; melylyel leggrl a nájt kikeli öblíteni; a ennek in^g kellemel hí-•!tő baláia ll van. Kseu teljsseu t«J vegyéueli eljárás *erint kéesAlt
saer tmloeiáliyo. egyéniségek álul l megvisagálut\ áukltüliftnek lalálU J lett. 1 llveg Ittaaitáaaal !Xl kr. ''
Mrri''o-4HlyMiileuii mű-
rllk, Kgy hirei páriilorvoi ulaailéia iieriut ularanyból vannak kéiWlve eleolro magueticuadrót hetételévelt i halinál éi megóv; ca.1,01, köis-vény a Idegbajokban, leaxkelegiég ÍŐfájái ith. ellen. I gyArA caak li) kr Lt''Ktijnhb titl(iliiinii). í.t
latol valódi eall.tből, felvarrni v»|ó íuggoHibok. Ke igen elegam és állandóan tartóiMinde u l-icial gombbal blsonyitvány arról, hogy as valódi eiflil vagy arany. Aa ár Igen ju-láii) oi; egy mosat ssép mAveietfl S.ri kr.i sima 70 kr.
Éréskss psasstsrté. Midőn Illik Napóleon a Julim t''aeiar életlratát doolgoita, aiou rendeletet adla kl
mlvieríiil k^aaltienek a« ő námára eajálfeUdáaa iierint olyan pennái, aielyel nem kell tintába mártogatni. K megbliaauak 8 nap maira kilUini-logeUgtélelett. - Kien talál ii lány Kocbee Oilhert álul tököleiltletell. Ku esen találmányra néave aa egye. düll raktárt tarlom as oailrák-ma-gyar birodalomban. A pcona-Uttó ekinaeiOatből vau; ataal reggeltől eatlglehel Írni, a a tinta folválál tet. néi sserint igaagatnl .Mákja Igen ciinoi éa minden kéibei elkalmatoa. 1 Uttó : 1 fit. ehbea l luoial Napo-leon-peuna-. 15 kr.
IlMviiiiita-pntiqim t ''/,
kr^tl: egy !M> kroi nlvar, mlnthogv as által a legol. eóbb nlvar valé.ji havanna aromájnvá váltoiUlható; as ehhei való eiaeuena valódi havanna-dohányból van eitrnhalva I üveg elég ötNleiivaria: 1 írtOOkr
H»ákOpem , x itlueiimi eluyftkellen. varrái nélknli kelméi angol kéisilmény. Kani köpenv aként van késsitve : hogy aa a leg-nebb időben ia viselhető, mlnthogv mindkét oldalán szép felaf tuba. I db ; 1 frt 50 kr.
Kssa csikkek as ont birodalomban egyed III slállrl rak tálában kaphatók.
k FRIEDMANN in Wi8n, Praterstrasse Nr. 26. ^37> "»>
L.,

(VT

NyUttér*)
»(ni
(liekűldtli''tl.) Kgy betegség nj''in képes a finom Hc\i»le*i léi «• du llarrynuk cllonáll-ni, mely gyögy»*er és költség nélkül meggyógyít minden gyomor, ideg, mell, tüdő, máj mirigy, takhártya légzési, hólyag és Vesehánlal-uiat, gümőkórt, szédelgést, ez''itkinoliüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szoruliist, diarrhöat, álmutlniiságoi, aranyéit, vízkört, lázat, aszkórl, vértorlódást, fűlítigást és hányás! ingert még terhewtég idején is, diahoiest, íiús-komorságot, sován> kodást, csnszi, sárgaságot a 72.íKM> gyógy eset, melyek minduii gyógyszer rel daezoltak ; tobhi közt bizony ilványok pápa ő szentségétől, gr. l''luskow tidv. marsaitól, de Hrebau marqiiisnötől. - A biisiiál táplálóbb lévén, *a Kevaloseiére felnőtteknél és gyermekeknél őOszerto megkíméli a gyógyszerek költségeit.
Ilixoityiivniiy dr. Vizslay Józseftől. Sze-leveny Magyarország, 18ti7. Inai. Ií7-.én. Nőm, ki tö^b évig étvágytalanság-, álmatlanság általános gyengeség é más fájdalmakban szenvedett, Du liarry RevaloscWre-jo állal egészen helyreállott, s én e kitűnő tips^rt minden szenvedőnek jó lélt&kel Ajánlhatom. Leginé-. lyebb köszönetem mellett maradok alázatos szolgája Vitsluy József orvos.
Pléhezclonezéktou ''/, font 1 ft. (*» kr, l
•)K ront alatt knilott.kárt felelKtiéget imu villái Sterk.
font 2 fc, 50 kt 2 font 4. f>0 k. f) fnt 10 ft. 12 font 20 ft. 24 font :3li ft ~ Revalesciéro Cho-eoUlée táblákban 12 csészére 4 ft. &0 kr ; 24 csészére 2 frt 00 kr ; 48 csésiéro 4 frt ŰO kr''; IKiralakban \2 csészére 1 ft. fi(l kr, 24-re 2. ;">0 , r 48-ra 4.Ö0 kr, 120-ra 10 ft. 2#8 ra2<> ft. Ő7Ü ra 36 ft. — Kapható; Harry du Barry és t-rál liéosben. Walltischgasso, Pesten Török József gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-slJUltcrné), Alsó-Kubiuban Tyroler és és Schle-singernél, Dobrcczenben Borsos Ferencinél, I hinafbldváron Nalhera Pálnál, Károlyíővárott IJrilli F.-nél, Nagy Kanifdn Lovdk Károlynál, Krsokujváron Oonlegin r Ignátznál, Székes-Fe-litTvárolt Dieballa Györgynél, Versoczen Fi-sohor Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csemegeárusoknál.
Beküldotott hozzauk : A''nUiuler und Sche-mati$mu» tűr k. k. Generáló und Stabs — und ober officiere doa ruhottamh s. 1871. Dritter Jahrgang. An Dr Carl Schierl öffentlichen und kk. MilitiltiAgeiul, Kitterdis Ordons vom beil. (irabe eto.\F németnaptár kitűnő szolgálatot tese mindazoknak, kik a katonai hatóságokkal összeköttetésben állanak. Kiállítása tömött s ára csak 1 ft. 30 kr. Megrendelhető a kiadónál Bécsben, NaglergAsse Nr. 22. /
IMIer-fele se nélólllúvekról
már anuyiftzor mondatott dicséret, hogy alig szükséges tovább is reá tigyolmoztetui. De ini- ''
után sok lielyoü más művek is mint Heller-félék áruilatnak, melyek |>edig nem azok, ugy csak az van biztosítva, bogy ennek valódi müvét kapja, ki közvetlen tőle rendel. Minden egyes Hifi, nevével van ellátva.
Uj nzonbnn, huyy lleller ur nz tdei (élen ZtuélUmUveibUl egy tortoh''m rendez; melyhez *yyi''* lornjiyy 2 frt b-tnkjmjyln»i. 12 $<irtife,jyé 20 frt, miáltal mindenkinek h h ísé^ca, ktfvé-sért egy ilyennek birJcK-iba juthatoi. Ki tehát
a ;<né ben örömét találja, tit ne kém''k, ét kifért te merj Porta na iatenniit. hzen sorsjegyek kit ajándékok gyanánt is legjobban illenek.
A hozás április l én. hivatalt>s egyének jelenlétéhen fog történni, és a huzásjegygékok minden résztvevőnek bérmentesen küldetnek meg. Kgv a multévilicz hasonló nyeremény'' osztás, 12,000 frank'' értékbou, ugyanazon tuó don itmét történetid, ugy, hogy mindenki, ki e tél folyamában egy müvet rendi I, értéke arányában, egy vagy több számozott jegyet is kap , miáltal a nyeremény húzásban részt veond.
Fölhív n*
at öreg korhsu élőkleii. ugyuiitle :i ixfllőkhtú ! Aluliról! tokévi tapaixtalalaim folytán • korábbi ft''lhivá.aim kftveikc/ttéhen hoitam intetett irátbeli megkereti-tekre n ortxág kulimul,- vidékeiről ttlbb exerre rnrnB betegeket iikerct.ii gyógyítván meg különféle betegingektől, elhatároltam magamban, hogy lapatitalataiin.it ''tneghilmdő ai ortxág különféle vidékeit txemélyeteu it meglátogatom, • a nép-Dtk uokáislt, életmódját • a vidéken netiu itivaloió lietegtégoktt tauulmánjroiui fogom.
MidSn erre halira Aal ét ltényai Bgytltnél ftl-
hivom, •gvtxeramind fig;«lmtit«tam at Bregebbe-kel, hogy alulirolt a lUdöhurulot, makaea kohrtgéat, fulladátt, jnellégé«t ét iilvdobogáil tiktreteo f/ó-gyiuim ; a * * U I 8 k e t peJíg arra, hogy u o k ■ é I előfordulni txokoll rendetlen havi liiatulitl, vér- ée lebér f» y4«l. mébinetnétl, méh-, f«j- ét gyomor-gfir tWU t elükkel kapcsolatban lérd vértitgéoytéget ét i..''vKtalvu«égot, — továbbá gyermekeknél e!8-fordulni Kokott gfirvélyt (terophulát) él tápkórt iBleich«uclii) bittó* tikerrel gyógyítani tserenetét valók ; atérl kik orvotl lanáetommal ilyen vagy bármi mátfélt b< tegtégekben it, élni kívánnak : aiok levélbe ni megkrrotéteikat Intétiék, mely Itvá btn betegiégttk mibeu létét liloktartát Ígérete mellett — kOrUlméuyeteu kOtOllelni kérem.
ÓcHvnry Kde m. k.
e''tobb táriolat r. tagja.
A bejárai kalOn
Pesten, Hatvani utéaa^M ttá«.
tártait!
TTt^oínburácr^wí^n^
ditojiticidíiicUn brei S^ljer: ^ugcnbtrduinc (^ttii-contpo(itioit) i''on C. í)üt>ner''Xtant4 — ^öur-jdKiitdiijt oüh ^o^aitnco 3d)oitborf — ftrib Iiit9«ifij(ii von ^uliud Vammtro fiitb Ui$t gt-íc|}t iinb allc barodtit 3prUit^c tnobírntr íani> (oiupofitiontn wrmUl^n. Cpro pu« (4
ftarl> nut 72> (Ju btjit^n t>on
IWobat H\.H\j\d> in unb bnrd? alít iöuc^''
uub UJfufüattrnbonblun^cn.
Jó, valódi h hlbitnélkOII vnagon áruér kcxeakpdvet
RothenthMrmstrasse as-dik szám alatt,
mniliur^i us/on- és fehérnemű raktára
itt kötté »wt»i sl árjegytékét. Tarlétkodom minden hautfrato* dii-tórettSl « rtupán t»l báloikodom űgve-Itmlit ajáillapi. l''oiry t. vex''íimnek *<abadtágukban áll a tőlem veti ctikkekat, ha atok bármi okból nem teUtenek, bérMSatsses vinlakllldeni, miro a Hietett ár potla utján aioitual me^iérittetik. Megieudiilétrk at nnieg bektlldéte után potlal Utánvét mellett, bárhová lelklltMtrtttItt ét
postosas tcljetitlelnek. Kiváuatra a váttnakbdl minták Sénnetlvt killdetpek Ftrfl lajtkrt a syakkilég ■értékét kérjUk meflkUldeel. A levelek cíimertndSk :
8. METH k. k. Hoflieferant in V&e
íÜen^Jio
tlienthiirmstraHse -NTr. 2Í>.
VevCk, kik frtig vátáiolnak : i>kv tinouiut htuixeit batiixt kendSt frtig vátárldk : egy fél turiat auctia batiixt-ktndíit ttlnet txegélylyeti IO) frtig vátárldk t egy dittet ttxltlterilöl kapnak ráadátul.
ÁRJEGYZÉK
| db MO-ifím* jó kéxi fonál vá.xot) ,1 legiixelih frauexla vánon balittl
gyáii ára lt> tit , moil r«ak S frt. x.tbkeiid>! . ajour • ixegélylyel ét
I db 80 rftfBt valódi frhéritett fonál! •thiat eilpkéxettcl fit
váttnn 18 frt, raott''etak V frt I db 30 rófm iiiuei ágy • kanavátt
1 db ri.ftta bát''v vátion UO forint.I 14-VO frt, inotl 7, a, 9, 10 frtig.
moll o<»k tíÜ^ ?rí »*r. jl tucx. »xine« vá»xon-xiobkendft igen
1 db 30 r. V^^''.rtv-.itlltlt creaxvá , tinóin ét tarlót, 4, f>. ti, 7 frt.
1x011 i), ^VtU.kak IV frt. II tnoxat balittl vátxoi, - xtebkendfl,
1 db 30 rofot valódi rnmb. válton fehér vagy txiuet ^xegélylyel rtak
~3t f» mott ctak 14 -10 frt j H, V. 10- 12 frtig a legttnomabb.
1 db 40 röfr,» hollandi etérnaváltoui I tueiit vállon d a inat tt-anlal kendő
32 frt. motl ctak IC frt ft, í*. 7 8 fit a legfinomabb.
1 db &<i röfrti kitűnő rumburgi-vá 1 lueiat kávé-vagy tbea-aixtalkendS,
11011, főleg igyoeinttwkfn alkal- váiioli-daináixtból fehér ét txiuet
mai ikl frt mo«l ctak If) frt. 2.WJ kr , 3-4 frtig a legfinomabb.
I dli40i«fm ktllnnOieu jó irlaudi válton .''(4 frt, moit-.ytak 17 frt. 1 db &tl rőföt hollandi ttUvéi gyári
ár 36 frt, moit /''.ak 18 frt. 1 db ,FK) i.''ifot irlandi txővéi,
44 - 48 frt, mokí cttk 24 frt i db fiO iSÍOt kit, belgiumi itdvét, lo.galkaluiatabb férfi-ingekre 52 -11 db 20 rőfoi nagyon )ó piqué-bar. WK- 70 frl, m»tt 2Ü—30 S.''» frt. ; ebem li, 14 -18 frtig a legtínom. 1 ío M ét öl rAffit legnebeisbb étChiffoiv, igen fiuoiu é> ép oly tartói, legjobb MiaőiégU runibu.gi txOvét mint a vátxon ingekre, galyákr*,
1 ru:ubiirgi dainatxl aixtalkendtf <> ixemélyre 5, 0, T 8 frtig a legfin. I ruuihurgi damatit atxlalkéitlel 12 ixemélyre 10,12,14 lSfrtalegl I tiux. erőt konyhatflrIB 2.Ő0-3 lllg I db. rőfrtt igen jó xiiuor-barahont II, 12,'' 1.1, 14,16 frtig. a legfin
23, SÍ5, <7, 29. 32, 40 42. 46, 60, 65 60 frl. 1 ixegéinélktlll I-pedő, r. b /{ u. » rőf ítélet, 3 ítrtól 3 ÍX V kriC -i»''| rőf iiéle.''t 3 frt 60 k{- 4 1 tocxal valódi frhéi ■ iv; a ki^''''Jtab-
kehdíi ifi- 20 kr. 1 tuexal valódi f«hé> Vátxenv^ftb-
ktndC nagy 1 luctat va
f faj|ít(ól 2.0'' »
Sódi vVMrvé>:<V,
teudSk , Ihnl^^.-v^ktiiJóif 8 frt 60 krtól 4 5, V-V 7 írt.,. ^ tuctat leg íjal''h , leglí''''V^''ibb ét
ét altóttoknyakra batxuálhaló, ro-f»; 26. 3o, 3.'')kr. a Itgtinom. l''auiut-gradll, allaix-ctikokkal, ágy-nimUre kUlOuóieti alkalmai, rtífe : Ml, 86, 40 -46 l^rig s legfin. I női Ing hollandi vállon 1.60 —2.&o. 1 női ing kilUnrt rumburgi- vagy hollandi-váiioiiból, tinóm hiintéi tel, ctak 3 frt .''>0 kr, 4, 5 111 legfi. 1 női ing kilüuő rumburgi- ;-i«ienból, legújabb párili mintára kékiltve, ctak 6. ti, 7, 8 frl a logflnomabű Női téli- vagy éji Ingek, finpm vá-
|484 -12^5)
txonliól divatot itabáttal 3, 4-6 frt a Igtiuomabb. 1 női-ing jó váttonból hatóval 1 frt
60 krtól 2 frt 60 krig a Ugtin. Női-nadrágok linóm trhirding vagy batchelből , vagy pedig jj minő tégd vátxonból , timáu vagy hintetve 2,2.60, 3,3.60 — 4 ft a legfin NSi éji -felOllű [corietlel himnxre,. v*gy himiéi nélkfll 2, 2.60 3, 3.60.
1, 6, ti, 7, 8 frt a legfinomabb. NSi altótxoknyák igen jó barchetből
3,3.50 -4 frt a légiin.; 1 uói altó-nokoyaa legfiuom. piqué-barchent. bői 4 -6 írt a legfinomabb. Valódi angol fehér ét ixinet n-hlr-ting-ingek nagyon finomak él jók
2, t 60 kr 3 4 frl a ligfinoiu. Uri-ingek, a legjobb rumburgt- vagy
hollandi-váiiouból 2 frt, 2 60 kr, 8, 4, 6-0 fit a legfinomabb. Url-ingi-k, legfin, batiixt mellbeléttel.
legelegauiabb 6, ti—12 frt a legfi. Klantll url téli-ingek legfiu.ét legeleg.
minden nlnben 3, 3.60, 4, 6-0 frl. 1 tuct. nrl-inggallér, a leguj. frauetis 1 angol divat txerinl 2.60-!> I. a If. 1 tuct urí-kéitlő leguj. franrtia 1 angol d.vat txerinl kiáll. 4.60, 6, 6 tti Uri-gatyák, igen jó 1 tartói váiloubdl félig magyar ixabátial 2 60 3, frt a legfin. franetiaixabái2, 2.60, 3 frt Uri gályák, igen jó ét tarlót válton-ból, magyar ixabáittl etak 1 frt 80 kr., 2 frl 60 kr. a legfinomabb. 1 tueist finom női-bariinya 8,
10-12 frt a legfinomabb. 1 taciat férfi-bariinya 4, 6, I, 7, 8,
9-10 frt a legfinomabb.
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő ót* kereskedők |H>mpás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. ez. közönség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. K kereskedik sem órások, sem — mint állítják — óragyárosok, ennélfogva az órának belszerviiautéról legkevesebb értelmük sincs. Eladnak például avult lógouym&vot, pakfongállványban iiiíM wi szabatos müszerü órákat, valamint másoló legközönségesebb órákat valódi angol érákul tlh. Azért óvakodjék mindenki ilyfélo haszontalan órák vevésétől.
liMT" A ki egy valóban jól rendezett ós olcsó órát akar venni, forduljon t jó hirnovü óráalioz
ki ^talábancsakis az óragyártással foglalkozik. T-i WR gS ]VC.
i Bécsben, (Stefansplata Nr. 6.)
HERZM # polg. tírás Bécsben, (Stefausplatz Nr. 0. Aussenseilen
de« Zwettelhofes) számos év óla jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
ORA-RAKT ARA
ajánl ja mindennemű jól ruudézott óráit nagy válaszUskbau, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szerint. ''
<íniH *H« |,drá>. (471.. U, •—II.)
kitllnő mluőtégdek a ,•». k. kéuilétxeli'' hivat vl áltvl in^upróbálva. Wl Minden nabályoiott óráróli jótállátl jegy adatik. * nem ttabályiotl drbja 2 fltal olcióbb-
email 30 3»i frt.elleuőr«t 40 48 írt.
• hölgyőrák ar lap. 36 4"» Legnagyobb válaitték a letr-
• email, grémánt. 38 48 ín párlat bresoi orákbsa t8, kritxtálylappal 3rt 46 ín JO. 22. 20-30 frljával; — ugyanst
• kellőtláp 8 r. 40 48 frt dlíímftvel 28, 30, 36, 40, 60, 60
• email gyémántok.Ml'' •».''• frt " UMI í,lul-
• hnlgyhorg. ólák 4o 48 frt'' LeflBtíyobb raktár Isgtertkbss.
• i''4ft*Uveg 46 60 frt Tulajdon gyártmány, két évi
• kelt it lappal .''«0 Mi írl jdtálláttal ; Naponta felhuxandó 10, remonloirok IMI, 70, Ml, <NI. .-100 frl U. 12 írt. — Minden 8-nap felhuxandó
• kel fódi''l IMI, lUO-''-HO írt 16. 17. 18. la. 20. 22 frt. -.- t.''gyanat Axonkivlll mindenféle 6raneiu óra- ét félórafltéixol 30 83. 36 frt. kéiilethen van. i— . óra- ét negyedóraOténel
. Kxdtt órák I I ">0.ig aranyox 18. 60. 56 frt. Hónapot regnliteur tálnak. 28. 30 32 frt- Ctomagolái ingaórák-
Ktilil óraláucxok 2 frt 60 kr. nál t Irt. 60 kr. 3. 4. 6. Ii. 7. H. (0 12. frt. Minden javilátok lehelő leg-
Arany óralánctnk Is. 26'' 2H. jobban végexte''nek. Vidéki megrtn* 30. 40. 60. liu. 7oj ho. IHI. KK). írt-deléiek at (lutegnik kéltben bekül-Keltö órával 1 ft. n**y P",,4nl mellett
Ké r í i órák;
Ktlltl henger ór. 4 rubl .10-12 frl
• aranyker
• rugóval 13 14 frtj - keltői födéllel 16 17 írt''
• '' • kriitály llveg. 14 17 írl!
• horgony r. 16 rub. 16 19 frt
• fln- extiit lappal 20 ''.''3 frt''
• kellői fedéllel 18 23 fjl
• finomabb 21 28 frt
• ang. h. kritt. Uv. 18 26 frt
• horg.hadiór.k.lap 24 26 frl
• reniontnire a nyaknál huxaudó fel 25
- rem. kettői fedél. 36
• jegeexllveggel 30 ; • horg. hadi rem. .''18
Arany heugerór Nr.3 ar. 8 r. 30 horgony 15 r. 34
80 frt
40 írt
36 frt 4 71 frt
.Ki írt
44 fn
finom. ar. lap 45 60 írt''
penynyel
v „x , . rn i-t , I ~ Kel.* órával, mely a kel- ''egpon!o.y,ban Uljetlll.ln.k_ M.g
kettm lappa, 66 b6 írl .yargyát gyújt 0 ír, _ „ix- ^^ ^
ria.ctó tllixel, mely K
aranykb 65 70. 80. 90. 100 120 jegetllvi-gg. 42-60 H Arany cxil arilap 50.7,5 romontoir Kt), !)o 100 frt
• • kel. lap. 100,110, 120 160 frt Vadán éi muiikát remontoir pakfong t^lmi aranyokben 13-47 frt, II Ugy órák Kitilt cxil. 4 éi 8 r. '' <13 -18 ft. Wany . . 25 30 ft.
toiiló keltő,
egyeteriniinil gvergyál gviijl 14 írt. . . .» , , - Pári.i k.vliő óra di.Ve. bv''oncx- ««k.rt aránylag
Külön kivánalra kQldök bejtll Suté-rl aránylag órákat ét láurxoka-válaixláirt, éi a meg nnn tartol.
tokban J2, 13 14 frt, . . .. ., M . .
Hordoiható ér,égi eílesiiA érák. iru4rl J4r*0<10
n ,r "rrtT'' ruAi,,n*i'' " figyelembe venni I
eddig lét tok k^xlll legjobban, hatx
xálható minden vatpályaudrari őrré- Minden áron Itgjobbl t.rUek
•xére, tiinhátakban, gyárakbau tlh. ét k.-retkedők vagy n.m órátok áh Kxon óráknak mindegyik, ugy van tal ajáulottakkal önt. n.m v.gyU
Itervexvt-, hogy hat különféle helyeoH.ndSk.


FMSAMI NZtkSE(íLETKK
nők hzúinárn :
elegáns báli virágok, plllrok, legyezők |
(610—1)
É
nagy választókban;
urak számára:
báli keztyiik, Ingek, gallérok é,s báli nyakkendők;
Különböző galanterie és iliutszeráruk jutányos áron
kaphatók
Kohn Gyula,
Divatáru csarnokában • f. . Aag> KAUIixiiii " •
Belus József gyógyszertára mellett
létszükséglet
^ ezernyi betegekihU, n letftqbb bett''<rs^bcii kitűnő gyógyerejű
Hoff-féle maláta-gyártmány.
U<ivari-$záUít6 liof}'' János J,iraktára Bécsben
11* Karr^tnerrlnff 11. "
Székesfehét vár, okt. ló. 1870. Kii és nőm önnek chocoladejáról, mely „fgéaiaé-günket lökélet.ti u vltAiitállltiiltn." Félig meddig les/okni akartunk, azonban a ta-passUlatra jöttünk, hogy az ön készitményénck használátáróli lemondás visszaesést idés elő; ennélfogva öu chocoladejáiiMk élvezése nálunk életszükséglet. Kendelek ti font maláta-cbocoladet és 2 köt ''g mell nialáubonbonst. Önnek bálakóteluzettje
Frank l.ro isr. közs. jegyző.
IhWs (AViedon, Favoritenstrasse Nr. 8) ^kivonatilag..) Feltűnően szenvedék tüdő-bajban, mely rögzött köhögését^ váll, és már felhagytam gyógyításával, mert semmi sem haszuált, önnek itialiita-Kyárliii niya in<Kiiieiiirtt, n iualáta-klV{Miat-fKé«l«ég-HÖr rn iiuilálA-kivonatÜnnboiiitja. ön b««.oiili(hatlrtii niAláta-rhoroladuporá-iiak köatöiilieto legnyeimélih gyfriiirknuurk már cl&bb élrthenl fentartáaa, éh uiONt én la önnek iiiali''ita-tfynrJnKiny* altul tökeletef jólétnek örvendek, ra most már agoknélkOl nem ia élbrtek
Felbachcr Károly
polgári mérnök, vezérlő és helyettesítő a cementöntödében sat
• ügyedül valódi raktár van Nagy-Kanizsán WAJOITS JÓZSEF urnái.
n
í i

|| I
I ti
i \ í ) rf
tgsn tiiitelt vevőim kUlftntta megelégedéséről elegendő Mnuiágot trax az tX«7. ói poitakin... tatás inelysirrinl aíólht 1 poataküldeményt éa »r l*l»H Iki. mrlvszeriut, ÍM *IM at adoQ f. I JK iiámnt egyetlen Mn»l(''i üzl.ti ház. sem érte cl
Uogy ai Ámításra némított IÍÍmSÍóTiíÍ alá ]*9yzettek az enyemmel fel ne c»eréHee»e"nek. tisitelettei krreav gondosan cil-
meznl « leveleket: FRIEOMANW A-hoi, Beclbea, Prateralrasse 2b__._ ________
ilinden nem tetsző tárgv vi^/.n vételik vagy tVU-aerélletik''. 1-j bi/..i.iy itókn a ..ngorii lieeh.il. tiWgiüdr
'' • - ■ !■ M * II] I I T----- ~---—— ^ l III .. n
(278—h)
Kgyediili raktár Ausztria számúi a
Legújabb tahi Iiiiátry ok.
A* általam kereikedéab* borult
POHPADOUR-PASTA,
mely kitűnősége által áta-lánox cllanier.''al érdemelt ki, ilarab idő óla tbbb ciég állal hamisillslik. Hzolgál-jon libát es tudósításul a I. kőibtieégnrk, hogy a \a lódícredeli arexpsata egye-•llll csak elégnél kap hat... r.z. »»"iKal minden arexhiánynak Ilikéiéin eltávolítására. Atkák, neplők, májfoltok eltűnnek • kiváltkép inegiíjul » (lépni ax arex. — Kgy tégely 1 frt 50 kr.
Minden lehetséges Ki hitte volna, hogy még oly rxikaxt, mely niejtkintéll a sirinet a «ír-náoak tfibekuráaánál r Kgysieru ssellemdás raxkrtx ex, mely megkíméli a (irmot. A gé-pecske utasítással 2''> kr.
Nlnei tdbbé fo|fá|áe Itltetima m.gbn Mi köveik- zlében ««armatoH mindennemű fogfájás, ax uj berlini íogeseppek állal eg) perci gyógy ittalik. A garautia annyira l«iito». hogy eredménytelenség eletében a péti/ Uaaxaada tik. I Üvegcas ulasitásial 80 kr.
Féayesitft paita Megbecifllhetleu háxiixcr, melylyei initolrn elavult és elvakult bútort atb. legnagyobb künnyediéggi I legizehbrn kifényesíthetni. Kgy dobos utasítással ^ele gendó egy Intlorgarnilurára) > kr.
Elült lltlIlli-BOlyi, killítiő »xer mindéit ho o>y|yo««á >ált ércxlátgyakal fehérié és újjá váltoxtatnl, nelUilnibetleti arany és rxllal mflvescknél. I db .ri kr.
Minden órának regulatora a reguláit napóra compatsal, mindenkinek legjobban ajánlható, niinlhogy sxeu lTixonnyára biionj os óra után minden gépeirtll órát igaxitani lehet, I <trb tnom 25 kr.
Mosá P*r — Kfrn por haarnálásánál IdS, munka péni megtakaritbató. A legnagyobb emellrt ax, hogy a ruha inkább kiméllrtik, mint rendes elflkésiülcteknél. - Kgy fontos riomae ára 22 kr. Amerikai etnbadnlom blitoiitó-lakntok, ki
tllnő axerkixel, bixloa iuiiolen betóréa ellen, I darai, k''.aebb alakl.au .10. 4", .''»• kr., igy nagyobb 7<», "»l, kr llili)} 1 nagy kVt kulra-raal I frt. utaaó|á<kVb.>x 1 db 2.V I", .*H> kr.
Czélaierüek a nadragmenlik. melyek a nadrágul roax idö^árárkor pia kitáa rllou védik, 1 pár 10 kr
Angol ollák. t.ggiohh aexélból I sxaliási oiló legetmniabb .2,*i 4.''i krig, I biinxr- olló legfinomabb 20 HO krig, I ollóláuex I • kr
Nagy előnyt nyújtanak ax uj gép-lrinok, meglxkariltvlik ax unalmas hegyeséi és lux-toalllatik a hegv ttrése, 1 db f.í\al axryve 10 kr esolllba tft kr , I db tolltartó éa késsel ÍM) 1 db unlot|.radirgum>ni irón- éa tintán !) kr.
Hogy lábalt megiv|n n nedveitégtíl. ene
gondja legyen iniodeukinok, minlliogv ex ax ngénaéget fenularlja Ki eléretik i >let*grr» féle bőr-iajlolutány által, melv* a l.tbbelit puhává éa álhallaniiá triai ugy, hogy a . aipő, bármeddig taposta legyeit- la a vliea «afal, még cm érethetni benne nedveiaéget. 1 ll\, lin,
Kltűni lakfénymáz kanticbukkal vegyflli.
hogy a bori larlósaá tev''Ve, I dobni; I fut < .111 kr.
A legújabb llgroln tliil tiertzám rat.i.i.. n
hordha ö) a leggyakorlaliabb e nemben, nem dohántxók sxáuiára la sjAnlstoa-, knxi''tiiaéges tUxi iieraxám formájára, lámpával van egy bekfllve, mely néhány órára való i-vúanyat''»l'' veax fel ugy, hogy gyakran adódó alkalommal legott világot lehet grujlani. Ara c»ak a gyora elterjedés végett ily olraó, t. i I db .''Ml kr,
Perzelal lujfeiti ezer. melylyei ax ő»xh*jai perci alatt barna és feketére leallielu.a egyúttal megóvja a termésxvles lldeségcl. N .vényükből késaOI él egéixen ártatlan. Kgy dobos utaai-tásial -i frt.
Legnjnbb rozidapor. lli«to«irott «»er mm.
di-n(éle royad.afullok eltá\ulítácára vá»/.->ubó|, selyemből és minden má»léls »xO»el« kből, -a/intney v»«- éi acxéliierekrfll. Kgv caomag ára .lf» kr
LapAl ellen védelem ax angol jcgvtiula, mrl.v a fehériifinliliól suba ki nem niegv a frias síinél mindig megtartja. K- minden háxlar láanak ajánlható. Kgy llvcg éra caak 20 kr._
Tyukaiem gyürtik angóra gyapotból, 12 darab 2.''i kr
Angol bör-fenymáz, mely a bőriu mU. k eredeti lágt -ágál tl««inadia éa legixebb fényre lioixa, i ki. Ilvegcae 2.r> kr. Kgy nagy dvcg ára in kr.
Folyékony enyv l,.gtiélkiilftalieil»nel.U axer mindi II haxtarláaban. mert exxel a bálban előjövő javitáaokat mindenki maga carkrtxrtl lielt ; ereit a-l»VV évekig eltartható éa hidegeit baasnáiható Kgy nagy llxeg ára 2.''> kr
Szagnelklili vízhatlan ágybetétek Minden bárlailá''iiak ajánlható kivált. kuU.tnla. ti gv. r m, kok, hi-legek éa gvermek ágyaa nőknek tiélk''llilibi-tlen. kr . "l frt 2<l kr . I frt .rM> kr fgéax I frt 7<» krig.
Ce klr. eiab Siaponin-ielr-ither, melylyei
ii,-hánt ! .-,., alall minden néven nevaxelulő sxrtiliyfoltokat miudenféle kelmékből a leg
t(>lláiiban kivehetni. Kxau uj kéiailmény mi-i(balad mindéül, inl ar ily axerekben ed iig léte teli, inintbogy mév n laglllioniabb éa leg-k.''-nv 1-aebb s/int ia aérl.-lleitlll hagyja, miud-járt ss.rad éa nem axagba. Vját.lbaló egy-a/eramiud keaxty 6 liaxtilAsra. Kgy llvi-g ba«/. nihli uia.ilAaaal 40 kr.
Allalánot tisztító por.m. lylyel Ii.iiidenucmll ■ ércaet, aranyat, ex<l»t''it. bronxot pakfongut, a./.élt éa rexet tisitltani, é. féltypaileili lehel Kgy dobol ára ÍO kr.
Porok a lábak iixadáaa illett. Kx ellávo-lltia a lábak ixxadáaál a ar exállal .-lóidé ell '' krllcmetleu aiagol. Kirí ixcramind a lábbclfte i« haainoi 1 dobó/ Itaixuálali* nla«iláa.al olég ,''l hónapra, kr.
Parlil nltalanoi ragnez, melyly. l ticmcaak üveget porexelláiil, kővel, laylélyol, fái atb, a leggyoraablii-u él állandóan meg lehel ra-gaadani ngv, hogy rl> ála''iihallati marad, ha m-m bo.''v mindéit egy-ailve legyen, fái ér«x erei, llvegrt pori xi-llánnal «lb. ngv il*»/cra-goaxlbatiti, hogy ev''V teatlé li-ax. K/en minden bárnál n.''lküUxbelliMiill sallkaégea axerből ,,gy dobo/xal 10 kr. Kgyatt e ragasx folyailák-ban. nvritm Medve !ll> kt
Villanyozott fogkefék. Klekkel a,fogakat
minden foglapaai v«if» fogpor nélkül caitpáu hideg virxcl a |i.g«awbbeii, f> liércu, egéaiié g.-aeu éa a<ag nélkül lehel tnrlani ogyaxorü ijítrgüléa által. Ilogy minél nagyobb legyen s k<-leiidőaéi'', dbja <«iki« i>" krra ts-lelcll.
LevélpeQiétel6 bélyegek,.....Iy«>k kéuyelm-a
l''.g, olraóaág ''la bi/to*aák''Uk Itiiail ia minden oatyáiiál vauv viaa/nál el''Iiiyi«b»k. I.egfino-ma''bli ea báimiféle névvgí vagy .''A.Rgel éa cximerrel vagy jegyivel .Vln darab I frl *30 kr., 1''MMZ dartli I Irt 60 kr. •
Irótol ak regulatorral. Alkalmaxbaiók min d)<n kéxliex éa paptrhor, ugy, hogv egy éa tlgyanaxon toll il a legfinomabb éa legvaata-gabb vonáaokal ia lehet eainállii, 12 darab
ára -.''4 k^
Valódi angol tollkélek, egy-cpy 2 pengével
2ll. :I0. 40; » pengével 5ll-liO kr; leglino-tnabb fajlájtl pengével *I0. 70. !H>. kr. I frl ; 4 pengével HU kr . I frl I írt 2«l kr.
Legfelióbb helyen, ezabadalmazott méreg,
egerek, patkányok ürgék és bnreahgok kiír tá<ára. Ax eladáa felelőaaégre türténik. Kgy uagy ncleotx ára 1 fn.
A hajat élénk állap.ilban tartani, ax oa/, vegy axökét daruára feateni li-galkalmaaabb n . dióolaj, minden vegyi ké.xitmények kánnak Vao axcrenciém a I. <i. '' koirtuaégenk jelen tcnl, hogy nálam frii, meghvniiilallan. kél-
axrr tiixtitoti dió.olaj kapható. Kia llv ggr 25 kr , nagy r >1 45 kr.
fiyttkerea ner, melylyei a tyukixemet H nap alall gyökereién ki lelet irtani. Kimt ujabban''fellaláit axerark minden további di-eaéreto felealig, ., mintbogy goraotia uudlelt áru|. Kgv doborxal haa/nálali utasítással egy üli IO kr
Ál ámlkn-ola| Igyedllll taVlára Auaxtria számára. Kimet, -laou rlodahaláia vau, hogy a íejbelrgségi l.it elmulasrl|n a hnjgystkcrrl és a lujldrgrki l nősíti, s rxáltal a haj Ufivé aét n.egleps róvid idő alatt luég a knpasx f.jrésxrken is ••lőmoidilja Mint gyógvsinr hatályos xuaásek, kificiamodasuk. tsgbasogsl tódxások, rlicnmn égetéaek atlil elleti bővebbe a hasxnálati ulasiláaliau, I üveg I frl.
Valódi Atlátezo glyoerln-iiappan a legfinomabb illatokkal Kgv koiépnagvaágii darab ára 15. 2n kr. nagy drb 2ó kr''. Kgy tégely-valódi mar-xsir i Kamiufelti bajkenőcs .''In kr. Kgy darab mar-r.ir bajnsxpedrő 30 kr.; is lamiul mind n más ilUl- és toilrtlo-aierek b«l-éi klllfflldiek. a legnagyobb válaszlékban.
A kltiinó izobapadlo-fénypaiitn ikaiiiiehuk knh, mely a padlót legnelib fénynyel látja ''cl, él lail.''.sságra tiéivr a/ .-diligiekrl fölül-mólja. Iloboskéiil i elegendő I s/obáb..XI 1 frl.
A legnagyobb Ukarékoaiag Minden bár-,
tarlá«. kéamiv«s és ga/daembarro uvsto a« égési újonnan aserkesatett angol atabadalm kbllöüló gep állal ihasználható minden vá-góeszkrtxlnz, szintúgy üvegmelsiésre) lé^na-gyobb kntiuyüséggrl néhány aiásoilperc^ alatt élteién vágórsxküiük, iigyminl olló, kél, V>a-sz.''i Slb igen élesre kOiiKrÚlbet&k 1 db 25 kr
Btfrpatzla kauiarkukkal a bőn elnyflhe-tellenné tiimi. kül''luüaen ajánlható lóaxer sxin.ok cotido.áaára, I bádogdobox kr.
Legjobb borolvn-paeita K paaita fnl.iale
gesaé tesxi a borotva kftllöflllélét. I doboz, ára 25 kr.
^ Orvoel kenőoeeiappan, raodaaxippanuak ia
uevexletik ; kipróbált és biztos azer minden bőrbelrglég. ii m. kiütések, alkák prisetié. aek atb. ellen Kchiöltek és gyrruiekrk altsl egyaránl ha«xnálbaló. Kgy darab haaxuálali ntaiilásaal -''!■''• kr.
Enorlvol?, a fehérnemilkböl vagy más axo vetekből minden uj vagy régi liulalollot kivess. 1 llvei "fn kr.
Ai-«[ bolhafogo azerkezetek kaphatók, da rabja ''in krou.
LégylrUazan. aiubáv. konyhák! iialnnok slámára, if n jó Illattal bir^éa egy fél óra alatt roppant mennyiségi! legvtt pusxlit rl I llvrg ára .''M'' »r.
0V* Legújabb Ulálmany. Inggombok lel-vairá«a 13 bróbAs exiuibol. K találmány nyal e azakniában a legmagasabb rredntény éretett cl, mivel itt a an''p a basziiossal ftssre-knileti It : ba a/ámba .-essxükl hogv az. ily gomb Ikrükre < llart ^Miaarnálhallau ingi kről levehető t is*x''l másukra alkal rn^al-/, a inellrll ériékét nfinjJ^H m.giailja, mig más gombok mosás, jnángnrlás, és vasalás állal csakh-imar lünkre jul .ak. Minden gombhox I jótálló, ax cxllst v.alödlságáról sióló iral vau csatolva, ai ár oly cs.kélvre siabatott azért, hogy r találmány minden háztartásnál alkalmaatailék, I turxal gyonyilifi mfivll gomb riiutből K6 kr., ilma 70 kr. Minden láthatóvá l«»I ni uj taehmiktoikup ál Itl. mely 10. ''.''0 egésx azn/amrosan nagyil nitt-•len lárgvat Ugv, hogy ezen keresztül n.ég a lisxla viil.I-n :s mrglálh tini a a/álagokal. K mlkroako-p >k aokaxoioasn baaxnálh''atók p. liazt gabonal vetmiénv-tnagvak. szlivöáruk a lermésxelvlxa-gálatoknál. 1 db 40.H0 HO kr , I. 1.20, 1.50. Halál az alkalmatlan rovarokra I Ax újonnan
feltalált rovarirtó folyadék által K uen.csak hogy a rovart gyorsan elpusMitj*. de óvszerül (xolgál Azok beféiikeléia ''elleti. Igen alkalmsa poloaka. moly atb: rllen, I nsgy llvcg JlO kr.
J. Goack Badenben.
Ajiínljft kitüntf jöftágu finom badeni chíz-mufonyiaáziit vitriololaj nélkül különféle fa nkn-tulvákban Hadi-nbeii kt''MzHzef^cl vaV-y utánvéttel 100 font 12 frt. " • vi/.iiK''iitüH fónymáíj 100 ft»nt 20 frt tifiztitó por 100 font 10 frt. czipitoz szurok (fcnyö^yántából 100 f.7 ft.
Baden, Anna utcza 343-ik tzám BÉCS mellett.
i—a
lnt/wíil '' Minthogy''nevexeil áruexikkek is, flgyelmeitotem a I. cs. koxünségel, hogy valódi miufilégben caakia a liave AUllSUl s Iít, luiftbe,, kaphatók — Arjegysékek mludeu a raklárbau létező lárgy.ikról Ingyen adatik ki Kgjrullal bátor vagyok a n. é. vidéki lakosok, figyelmét küívclitő üilelcmr^'' - a maga nemében egyetlen llalet - íelhivui hol a legki-•ebb ntlnt a legnagyobb megrendelés minden ágban és nemben gyo.''aan éa olísón e* ki.sültetik. Ssámos megrendelések kivitelére ajáulja magát
Friediiiaiiti L első közvelilö-lnlízcte Bécsben, Prjileivstoc 26.
Nyújtsunk kezet a Szerenew''mek!
250,000 M. ( rt.
inelvrl főnyereményül lllr ki a legújabb pénz-kllOTSOlál, mely ■ magas Kormány résxéről engedélyexletett és bitlAsita''lott
Klőnyrts beoazlása ax uj kiaorsoláal tervnek, mely kevéa hónap leíorgá-a alall, G kiaoraoláaban 21,500 nyereményt létrái-trud, koz.le lőuyerainéuy 250,000 M. frt. részletesek I5U000. 100 000 50 000 40 0^>0, 25 000. 20.000 15,000. 12 000. 10.000, 8000. 6000 5000 3000. 106-axftr 2000, 165-aanr 1000, Soft sior 500. lO.Kki s,..,r 100. alb.
A ligküzelebbi exen nagy ,''és ai állam rénéről biztosított é> kiszabott penzkleorsolás
mór jan 18 19 ón 1871 ben létesül
I negyed ered. sorsjegy ára ciak t frt —
1 fél . . . . 3 frt 60 kr
I- egéax . „• . 7 frt . ,
az Összeg előleges beküldése melleit ni. o. értékben.
A megrendelések azennal a legnagyobb pontossággal, ki* nek-kilirk ai állatnrximerrel Idlátott eredeti aorajegy elküldetik,
A megrí mlell a jegygyrl a ssükaégell hivatalos terv isigyen ás mitidaii kis .rmtáa ulAn a hivataloi jegyrék ax érdrkletteknvk axiute ingyeu küldetik el. , ''''
^nvercnáu)ek kifililése résiint sajátkciüleg állami bllto-sllék mellett, részint postai utón, vagy ai ősit mag;, birodalom minden nagyobb városaiban székelő inrgbiioitjaiuk utján innéjiik.
Vállalatunk a szeretteiével ftisskapaudt éi rSvld idő al .11 Ifibb a|vló résilelnrereménv kAiüti háromaior a 3 főnyeremény'' 3 kiiorioláa alkalmával részünkre dűlt, melyet hivatalos ellenőrxéa meilell sajál énlAklelIrlnknrk ki la fizeltünk
Ar. előimények ulán ítélve látható, hogy Igsi alapon nyugvó vállalatunk, ax abliox k''itntl reménvnek halároxotUu megfelel, asért kérjük a tiivM nn''jffi''nili''l/''írkít a bu/A* tekinteti
bői mielőbb (604 11
JSteiiidiH''ker S. és társa
V''íItóililett''ln-g llaiiiliurKho In kUMciti, ahol is miudennen.lt Állampapírok, vssutirésxvények éa betéti kii-vények beváltása éa. v lele esxkoinlhrlő II. i. l''t-d.igosan knainiíjllk a m. t. küsOuségnek uányunk-ban Isiiusitott résivélét, Ígérjük egyslerlmind hogy jitvőheii is minden tnrrkvésllnk arra irányolaud, hogy nx igényeknek minden lekiulrlbeu u:''sgfelelheaalluk.
I) II
!! I''OIT J„ (l« gyakorló fogorvos urnák
Bériben, Sladt, Ji<Mjiiertja»M Kr. 2.
, . '' ZNHititoiii. IHÜÖ. okt. 29. Jolen aoraiinmal fölkérem önt, sziveakedjtJk noketn « log-'' gyorsalibun ni ntiiillitrlo •.xájvlibul nm u0vtcuti fuKpor bőt. ujabUszálliloiányl küldeni.
Ai anatherin szájvíz, gv^gvorfjli hatásánál fogva, itt jeluji-lókenyen kezd terjedni, ás tudathatom «nnítl, hogy miudnn ol tálról kedve//> orodinünyokot iWIeltem, és |>odig számos azájbaj-
más szerek
hol
ban, sőt még az «••''«¥•* f>uf''tj«n ollon ''jroóinény nélkül alkalmaztattak.
Anatherin-szájviz ké«zletein már végét járja, s ennélfogva elvárom az ujabb küldeményt minél előbb.
Mély tisztnlottel Waarenhaus. (Ö0í>. —b.)
H. G. van Akon.
Kaphatók: Nagy-Kanltiáq .- Beim .lónef gyógyixeréit. Koienberg Koaenfeld, Weliach. ,1. éa KeatelhofTer J. kereikedéaébeu , l''ápán t Tiehrpen J., Keaalhelyen : Pfis.teret gyógysxerélx, Slngrr M. Weisa A. /.ala- Kgirsieg u t Isóó K. gyógysxeréai. Kaproneián: Werli gyógyiae lésx. Varasdon : llaller gyógyneréix. 8(linegen : Dorner Kajit. Hiom-[jbalbelyan: Pillich Kerener és Itadolf gyógyaier. Ilalárírvidéki Si.-Ovör-gyön. Klbie K. C. Veiiurémben : Meyr éa Tinikén, ugy tíutbard Tlvidar ''•( fiaioál. -- Hxékeafehérvárott ; l.egmann A.; Ilraur. j. gyógyii. I.uvss-Herényben: lleisler gyógysxerésx. Kalocsán: Horválh K. gvógyiierén. Krci-kemélen : Mllhofer éi Machletd gyógyu. Pakson : FÍoriáo J. gyógyei. Kürmenden : Horválh J. Homieurend gyégyn Kapoivárott : Kohn J., K»gl, llelus éa 8chröder gyógysa. Hiegsiárd: Brahsay gyógysi Honybádon : Kramolin .1. Hxlgeivárott: Harwarth, Halamon gyógvn --Baján -. Michilich Kt és llerifeld íiai, ugv llerxog Ignácxnál - l''écaell • Ziuluv W é. K. /.ach, Hipokll. gyó«[aa. Kárádap t Zadnbánizky gyógyai.
Marc tabban: Kiss gyógyu - Tolnában: Otnrf gyAgr«. - DnSafnid árolt Lukács gyógyu. , tvxeuUliySrgyOa . Notbig. — Alsó-Lendván r Ktil gyógyít. — Hohoncson ; Simon gyógytierása uraknál.
| MAAR NÁNDOR
oki. állatorvos i\a^,y-K«nizsáii .
1 s V ^ l . 11 .----'' * .
ti s
ajánlja magát mindoniioniü ^azdás/ati és házi állatok külső s belső betegségek boni orvoslására, több évi mindennemű állatok kórságainál szerzett tapasztalatai nyomán
\ tapintatos s okszerű gjógjkczelétsét taiiusítliatja.
I Lakosa: a „Zöldfa '' vendévlö mellett
• A LáSZLÖ FŰROOBEH
Wjydttb Juzüoí kiudu, lap- cs iiyowdatulájdowfu
VVAJOITS JÓZSEF
könvvkindó hivutalúbun
NA UY - KANIZSÁN
inéKjelont minden hitdeü könyváruknál kopható :
.RAJTA LEÁNYOK MULASSUNK!''
MULATTATÓKÉZI KÖNYV
A magyar hölgyek számára gyüjtütto Wajdits JÓZief.
Kttn gazdag boltartaliua nzíp kiállítású (közel 500 topra terjedő) c*i»os kemény táblába kötWt könyvnek ÉLTTEL 1 Trt. aÖ 1cr.

gjori»sajU» ujouiAM


Nft^yJCani''/Ha, 1871. január 21-én.
4. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú iietllap ^
a szépirodalom. kereskedelem. Ipar. gazdímt, tudomány és művészei köréből.
ii i
i
MeKjelenllc:
aalsdts nosifeitea. % gyakrsa »á»fél va#y két hsa
t»arrk«''**l"i lr«»dn »•>» kliwln tiltatni WAJDlT* itoXV.Y hpny»k»r*ak»dá»M.en.
I
Előfizetési föltételek:
Helyben bátboa bordát.al át vldákre poétán kOldve K|átt ávre : - « frt -.kr. Kát á»r« • -3 „ - , fcvnegytdre • 1 . ftO .
L
A Lat liwibo. petit torért l-xzör 7 kr. 2-taor ti .<» minden további beiktatátért & kr. B4lyf|(illj minden e^yet beiktatátárt 30 kr. a .Nyílt téfon-egy petit tor briklaiáai dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Ksnlnin: KIADÓHIVATAL. KssitHslyts: PULY .IÁM is Pesten : /KI.SI.F.K M. l.ANU I.Koi''OLD, ás SINUKK SÁNDOR BÍOlbM: IIA A8KN8TKIN k VOtl. I.KK, MOHMK KL''DOLK, OPPKUK ALAJOS W \ ^ NAKTLKtt HKBMAN.
Népnevelés, jöjjön el a te
/országod! '' .
* /

Népnevelés országa után kiált ttz iparos,midőn tanonczával vesződik, a népnevelés országa utúui sóvárgás kedvencz frazisa a vidéki levelezőnek, ki a uép tudatlanságán lovagol, a népnevelés országát intérpellalja a tudós, tűidén boszankodik, a népnevelés országának eljöveteleért imádkozik u nemzet legfélreismertebb napszámosa a tanitó midőn családját nyomorult fizetéséből táplálja, szóval nincs tán az életnek oly kellemetlen oldala, melynek nyomása alatt már valaki ''fel ne kiálltott volna: népnevelés, jöjjön el a te országod! ^
Vizsgáljuk sorra a magyar hírlapirodalom ujabb számait, hallgassuk végig az államböltxek fclUngző okoskodását, kisérjük figyelőmmel a uiagán emberek csendes elmélkcMsét, tekintsünk be a főrangú paloták ''iivatos légkörébe vagy tanulmányozzuk áz alsóbb néposztályok egyszerű életét, mindenhol egy és ugyanazon szenvedélyes rajongó felkiáltásokkal találkozunk: népnevelés, jöjjön el a te országod!
E fclkiálltással van eltelve a levegő, ezt leheljük ki sóhajainkban, e felkiáltásra bukkanunk minden lépteti nyomon, s alig van századunk második felében népszerűbb mondat, melyet tuár annyian és annyiszor meghuro/.oltak volna mint ezen mondat: népnevelés, jöjjön el a te országod !
Ezen általános sóvárgás, ezen>öziuia a népnevelés országáért azt bizonyítja, hogy
mindenki érezi azt, miszerint hazánk jövőjét, nemzetünk önállóságát népünk józan miveltsége, értelmes felfogása képes egyedül biztositaui, de egyszersmint miudetiki fájdalmasait érzi azt is, hogy közműveltségünk még nagyon meas?e áll azon magaslattól, melyen egy nemzet viszontagságos életének a váratlan események megrázóbb zivatarai közt is szilárd biztosítékul szolgálhatna. Ezen szomorú tapasztalás lesújtó benyomása alatt naponkint ezrek százezrek ajkáról reppen el a*keserű sóhaj: népnevelés, jöjjön ol a te országod !
Do mit használ a kétségbeesett tétlen sohajtozásakkor,midőn tettekre van szükség.
Mig a magyarnak hazáját, családi tűzhelyét folytonos önfeláldozó hősiességgel kellett védelmeznie a szomszéd nepok pusztító dulásaitól, mig a magyarnak nyelvét, nemzetiségét óriási erőfeszítésekkel kellett védelmeznie az örökösen változó kormány-formák idegenszerű romlott légkörétől, mig a magyarnak ugy irodalma terén mint a nehéz csaták vérmezején örökös élethalál haiczczal kellett küzdenie lételeért, addig csak éreznie lehetett népnevelésének hiányos állapotát, addig csak vágyó sóhajokkal áldozhatott a népnevelés országának eljöveteléért, de a legsötétebb gondolkozású pessimistának is be kell vallania, hogy az uj magyar felelős kormány megalakulásával népnevelésünk terén a sóhajok kora eltűnt s azt a cselekvés kora váltotta fel.
A magyar közoktatási kormány hazai tanügyünk elhanyagolt állapotának refor-
málása közt közmiveltségünk hiányait gyorsan, biztosan és gyökeresen kívánván orvosolni,nem akarja közmiveltségünk ujjá születését egy ujabb nemzedék felserdülésétói feltételezni, nem akarja az ujjá születés örvendetes sikerét. 3t) —40 év bizonytalan esélyeinek koczkájára tenni, hanem hogy Magyarországot egy nemzet életében oly rövid egy év alatt müveit országgá varázsolja, újabb időben elrendelte a felnőttek oktatását is. *
Akkor midőn a leghatalmasabb mi-nistertól a legutolsó napszámosig, a ÍÖUy javak legdúsabb gyermekétől a legutolsó koldusig mindenki ingyen tanulhatja meg azt, a mit tudni óhajt, mindenki ingyen tanulhat ott a hol tanulni akar, akkor mi-dón mindenkit ingyen tanítanak meg azon ismeretekre, melyeknek az életfen tartás nehéz munkájában hasznát Veheti: igaza vau-e azoknak, kik'' a népnevelés országát még most is a kétes jövő távol kötÜbeu keresik ?
A népnevelés országa, mely után századok óta hiába sóhajtoztunk, elérkezett!
A népnevelés országa, melyre nemzetünknek oly nagy szüksége van, maga ki-nálja magát!
Mig a nyers erő zsarnok hatalma alatt tartotta a szellemet, mig súlyos buzogány-nyul érveltek.a csata sikon, addig u magyar , nemzet szilárdul megállotta helyét Európa többi népei közt, s a magyar hazába betolakodott nem egy ellenséges nép győződött meg arról, hogy a mit a magyar állit, azt be Is tudja bizonyítani amúgy magyarosan;
de mióta a népek -életében a szellemi, fejlődés mind szélesebb és szélosebb alapot kezd nyerni, mióta a tudományt többre becsülik a)vérengző háborúk tömciges gyil-^-kolusainál,- inióta az emberek gőzzel utaznak s papiroson csinálják a háborút rü, kan|, mellett könyvet forgatnak: azóta a magyar*név hajdani fénye kissé meghal-ványult és sokat vesztett hajdani jelentőségéből. .> «• $
Ennek népnevelésünk elmaradottsága . az oka. mert sokan vannak, kik népneve- l | lésünkért'' eddig nem áldoztak mással mintegy 4<önyü sóhajjal: .népnevelés, jöjjön el a te országod!"
Ha azt akarjuk, hogy a magyar dicsőség százados sugarai, melyeket őseink vitézsége köritett a nemzet feje köré uj fényben tündököljenek hazánk egén, ugy a nevelés országának, mely iskoláink ajtaja előtt várakozik, csináljunk utat a nép szivéig, ugy a népnevelés országit honosít -t,uk meg népünk életiben.
Az ingyen oktatás s az ebből folyó mivelódés sikeres keresztül vitelére Nagy-Kanizsa város tanácsa a szükséges intézkedéseket megkezdette, a vasárnap délutáni ingyen előadások a gymnasium rajztermében megkezdődtek, s a közönség szép számmal látogatja azt, mert ezen előadások a uiivcltehh közönségnek is élvezetes órákat szereznek, azonban egy hasonló fontosságú, sót az alsóbb néposztály értelmi fejlődésére sokkal^ foutosabb intézkedés tuég tevékenységre vár.
TÁltCZA.
Leányomhoz.
deci. 1865.
K6rá*v<>a ott, ns«y bategau, Halálb»s it már Un kiiael, Virágom, ádtt jfytrmokem, Mily metae-fald kUlönfit elt
KOpQlnnk, mint at árot fonál Villáma, mely hirt hot, vi.teo : K I)« aknratom láufton áll, KiSt bíkúu lábom, keteni
Mit ér,t»Huetl«n'' mint * rab, Kutko.nl pányvám ttükk''írál !•
. Ha *gy lápéi #«> hanurabb, ___________
Kjy lépát mw kttaelb feléJ.
Mit á>, e augó roit fejd / SíéttUmflm a kalit tatán. Ha gyíltríiD. távol fekhelyül Nem euyhOl, e m.ddö tueán!
Stenve.lta: mióta 1 meunyi kintf Hígan! Lkat!... Obi Ülepem!... ... RbpUl''kk : látlali-é mágintt Vagy a pohár csordulva vár, H ftntkig kell tlríleuem I...
AKANY JÁN08,
« Mozárt requieme.
Történni lifnaély.
t.
Amánd, to ma oly gondolkuxó vagy; ion-gorád mollott ülaz, a tuég meg sutn érintottad I Mi bajml vau kedvesom V
*) A oagjr ktlto • uyrtnytirtt kölUmrnyii a jalt a«n aaerktaatoU .Divat" rtimll ttApirodalnii lap f.> árt titn tiáma hotá. K költeményt Arany Itánya, 4ulitkáboi irta, midSu aa tulyütan bet«K volt, át l>cdig abban a beUgtáirbeu, mely • ritka in.Bvell Ulkti fiatal'' nffnek, ttfllöi, t fáriá oly nagy bánatára,
ielábe került v Haerk.,
— Nom tudom, — vilaazolt Moxárt nojtS-,nok, — lubet, hogy aa idiS okolta. TekinU caak ki as ablakon, mily borús idő van, — alig nappal es; emlékszel arra, kodvesetu, hogy akkor l''árisban ép ily sxomoru rogg vala ... I Légy nyugodt Amánd, — sxakitá félbe férjét Oonstantia, midőn őt halaványnak és nyugtalannak látá — én jól tudom még, ''&Tjft>ha sem fule<lhetem el; fájdalmad való fájdalom. — Ah szegény anyám! Oly boldog vala ő fáradozásom eredményét látva: öröm s roménytöl su gárxott arcza, midőn engotn, még mint gyuriuu-kot Feyoncz császár ezeruiesturnuk nevezett. — Ó hallotta első müvemet, - szegény anyám, Párisban kellő tőleil örökre megválnom-. . . . !
Oh én uem megyek többé Francziaor-szágba soha, de soha I Mozárt kezéro táiuasztá fejét, sokáig hallgatott. Majd tovább folytat*: Ma ép oly különös as idő, borult, s épen ugy esik, mint akkor; nem tudom, — nem valami
rósz előjel-e ez?--Constantia kezét nyujtá
Mozártnak s igy scöla: kedvesem légy oly ió, játszd el .Figaro menyeg^őjére* készült dalodat, mely engem annyira elragadott. — Ily módon^parkodott férjének szomorú gondolatait tovább űzni Oonstantia, és ez valóbau zongorázni kezdett egyedül nejo kívánságára. Csakhamar eiüzte a művészet goniusa a búskomorság ördögét, s a nagy mester ismét égé*z«u elemében volt; egyik gondolata a másikat kergető tovább s neje köszönve fejezte ki tetszését. — Most már kimehetek, — igyszóla Copstanlia önmagához, Umét rendos állapotban van, és eltávozott. De alig vala Mozárt egyodUl már is visszatért borongd kodélyhangulata, s egész 1 valóját elfoglalá; ott hagyta a zongorát <W a I díványra vototto magát, m^y a szoba hátsó részébnu vala; hol a szomorú emlékek ismét ; lelko «U nyomultak: haldokló anyja, a szen-
vedések, melyeket kiáltott; a magány n komor képeket tuég gyászosabbak* tette. Jlogy azokat elkerülhesse, séta-lovaglásr i határozta el magát; még főldltözkö<iésu előtt ezen sorokat irta uuiének : .Kedves Constautiám ! Vigyázz, hogy fájdalmat no okozz magadnak; no bo-•zankodjál a cselédekre, kerülj tuiuden aggodalmat és szomorúságot visszatérésemig; gondot viselj magadra; három óra tájban houn leszek." A levőiét a zongorára helyezve öltözködni akart. Kkkor kocsi zörgést vevő észre, mely épen háza előtt állott meg. — Majd szol-'' gája lép be hozzá azon juloutéssel, hogy egy idegen kiván beszélni vele, bocsásd be, mondja Mozárt emuit hangon. Kgy közép korú, gazdag s olókelónok látszó férfi léputt be hozzá, — Mivel szolgálhatok? kérdé Mozárt. En megvagyok bizva, hogy önnel bizouyos dolog felöl értekezzem, mondja az idegen. Kitől? Kgy jól ismert személytől. — Ki az? — Sajnálom, hogy önuek megnetn mondhatom; a kérdéses személy isiueretleu ukar maradni. — csak foglaljon helyet, s mondja meg, .miben áll n dolog.
— Az idegon leült s igy szól: Látja nagyérdemű mester, valaki ugy igun szeretett személyt vesztett el, oly szomélyt, mely előtte kedves vala miként tulajdou élete. — Mozárt fohászkodott, mert megint anyjára gondolt; do az Megon nem figyelt roá, hanoin tovább folytatá
— ő az elhunytnuk emlékét Ünnepélyes isteni szolgálat állal akarja incgtisztolui, és óhajtja, hogy ön ezen czélból a gyászmisére egy requi-•mot szorkeszszen.
- Oh ozt anyámért is kell vala tennom, — mondja Mozárt, kit az idogennok komoly hangja és titokteljes vnlója ogészeu meglopott.
— Azon kedély hangulatban, melyet épen ezon nap reggelétől] nyerő, a szerződés vqnzó hatással volt reá. — Jó, én ellogom készíteni a
rcqiiiotuut, Vzóla raindon vonakodás nélkül, — hantim fordítsa ön reá raindon gondját, mlndun tehetségét, - folytatá az idegen, — mert nagy leno-értő számára dolgozik ón — Anuál jobb,
— telelő Mozárt, tehoúégénok teljes tudatában.
— S mennyi időre lesz önnek szüksége ez ügyben? — Négy hét; sem több, sem kevesebb.
Jó, - mondá az idegen fölkelve, négy hét ntulva visszatérek. — Mennyire bocsüíi müvét? — Száz aranyra, — inond Mozárt. — Jól van, — szóla as idegen, s erszényt véve elő i>zó nélkül ki olvassa a száz cranyat aa asztalra, mire elhagyja a szobát. Néhány perez niulva hazajött Oonstantia, ée Mozárt elbeszélt» neki a történeteket, de bizonyos komor érzelmeket eltitkolni netu volt hatalmában. A gyengéd érzelmik nő semmi jót sem sejtett; azért tanácsolta Mozártnak,adja vissaa a ssáa aranyat s a munkába ne kapjon bele.
TL
Mozárt már hosszabb idő óta beteg volt; az ő fölébresztett szelleme, nyugtalan élete, fúkéu pedig lángesze, mely a mindopnapi életnek lánczait nem türé, őt már évek előtt öregkorra juttatták; számtalan mőve, nyolezszázra menő zenedarabjai erejét kimeriték. 0 maga is érezte, hogy ideje lejárt, s bizonyos szomorúság lógta el lelkét, melyet elűzni többé nem tudott — Coustantia rendkívüli szorgalommal ápolta főkép a rejtélyes idegon megjelenése óta, mivel észrevett" hogy az Mozártra káros benyomást tett. Valahányszor tollat ragadott, hogy végzetes re<(uieiuét elkezdje, attól mindig elvonni törekodett. ~ Kedves Amándom, — igy szólt reKK°l» — tedd félre ezt a munkát, nem vagy alkalmas hangulatban, nem letz hozzád méltó; árlasa velo saját tndvéesi birodnek, —
/
f'' .Mindazon felnőttek, kik Írni, vagy számolni nom tuduak, ezt az crro vállalkozó tanítótól megtanulhatják a rendes iskolai órákon kivíll, a nap báruioly részében, azonban ilyen tanuló ínég eddig a nagy-kanizsai eiemi tauitó uraknál egy som jelentkezett. Krrc, az írni olvasni ós számolni nem tudó* felnőttek oktatásának eszközlésé re hívjuk fel különösen Nagy-Kanizsa város tanácsának figyelmét. Az irni, ol-.vásni ős számolni nem tudó felnőttek oktatásának eszközlésére az egész megyében, áz egész hazában felhívunk minden igaz honfit, minden lelkes honleányt.
A népnovelés országa elérkezett. A népnevelés országa piéltán várja meg minden a kor miveltségének színvonalán tollú magyartél, hogy a felnőttek okMtúsát minden rendelkezése alatt álló eszközökkel elő fogjk segíteni. GYÖRKKY JÁNOS.
A só hatása barmai tiknál.
Sőt tartalmaz a vér, a nyál és más nedvek az állati testben s ha szolgólatát megtette az izzadság, különösen a csapadék által ismét eltávolittatik. Ha az állati test sóhiáuya neuupótoltatik, beteg lesz. llabúr minden takarmány sóróMokot tartalmaz, mégis oly elégtelen mennyiséget, ljogy külön is sót kell adni barmainknak. '''' '' .
A szarvasmarha leginkább azon füveket ős növényeket tartja Ízletesnek, melyek sok sót tartulmazuak. Így pl. 1 font só''van 4 mázsa réti- és lólierszénábau vagy 7 mázsa luezernábau, 4''/, m/s. zabszalmában, 9 mázsa árpaszalmában, 19 mzs. buzas/al-mában, 1 (III mzs. babószalmában, borsó- és zabban, 27 tnzs. burgonyában, 12 mzs. fe-hérczékWban, ;» mzs. répalevélben. Kbból láthatja a marhatenyésztő, miszerint széna-takarmány mellett csak kevés sóra van szüksége; ellenben sokkal többre akkpr, ha
'' burgonyát és magot etet'', továbbá a rőpa-lcyél nagy sótartalmánál fogva a marhákat nioghajtja.
! OIv növények, molyek sószcgónv. ftl-'' dön teremH0k,| kevés sót is tartalmazlak s | a szarvasmarha nem sziveden eszi.
.'' Legkevesebb sőt tartalmaz a sertések ! tápláléka, azért korpa, dara és ilyfélfk mellett mindeji .-.értésnek naponkint 1 evőkanálnyi konyhasót kell adni; azonnal jobban tenyésznek és egésíáégos''ehb^fognak lenni.
A szarvasmarhánál is köunyen látni'' i a -jó sóstakannáuy hatását a szép fényes szőrmezen,. r gyakori vedlősből. n mozgás élénkségéből, az erős nőszingei bői s egész külsején. A só erőt kölcsönöz a testnek az időjárás, takarmány, Vfz s más e félék káros befolyásának cllcntúllhatni. /öld takarmány több.sót kiván, mint a száraz takarmány.
'' Továbbá: idősebb barmoknak több so kell, mint a fiatalabbaknak. Kejős teheneknek neiu sok sót; darabonkint egy napra 2-3 lat vagy 10—14 napra egy font elég, Kjlenben egy gőbölyokör naponta. 4 latot kap. vagy 8 nap alatt 1 fontot; Legkevesebb keli a lovaknak, elég uaponkiyA, 1- 2 lat. /., '' LNDNV. ^
a közmunkák tárgyában t^grehtytva s élofbo
léptetve van, de a knlonit szállásolásban ko-rántsinos végrehajtva, nz elszállásolások inost ugy mint előbb egyel községek és városok lakainál történik, némoly helyen házanként, máa hely okén a háztulajdonosok által kibérelt boly Uégben töHénik az elszállásolás, hol mindig a bért azon egyének fizetik, kik a bérlotet t''ol-votték, inig .vannak oly helyek hol katona "soha sem volt, legfidhdib adó végrehajtáskor látott az illető község katonát, - pedig ugy hiszem n''kntouuság ellátásit c* unnak'' olhelyo-zeto mint közteher ismerete*, itt e tárgyban a teherviselés még som közös, uz csnk azon város és krfzség lakoságát, hol az elszállásolás történik terheli, inig máa községek ettől menten nz elszállásolás terhe felől initscin tudnak, pedig e bajon mily könnyű volna tégiteni csak-akarat, s ezzel a hivatkozott törvény végre hajtását eszközölui kellene, —> hogy pedig az elvesekre teher, nz kétségen kívül vati> aki o tárgyban magának meggyőződést szorozni akar, utalom oly község vagy városhoz forduljon, hol folytonos katona elszállásolás létezik, ott biztos meggyőződést szerezhet ön magának, s tapasztalata folytán másokat is felvilágosíthat.
Az előre bocsájtottnkból ugy hiszem azon meg gyóződést mentette n tisztelt olvasó, hogy ez bizony ugy van, nzoo másként segitutii líeiu - hdtet, — én uzoubau ellenkezőleg -azt mondom , -hogy igen is lehvt , és igen is ikt-ll,. hogy e bajon .is segítve legyen) hogy uz innét eredő teher Snegoszoljék, mert á míg ha azt mindig csak egyesek vállán hag/juk azók össze görbednek, s nzt.ujrf felvenni sokkal nehezebb, miul^ részbon átvenni, — éu tehát ha a tisztelt olvasói nem untatom, elmondom o tárgyban egyéni nézetemet, miként lőhetne e terhet megosztani, s minő eredményt lehetne tőle várni.
A tebor hogy mogoHZflljék szükséges volna 7Jia a katonaság olji''clyozótét a megyék vennék át, — uz elszállásolás amúgy is a lukósság arányában tekintettel a megye s város forgalmára, történik, igy tollát hogy egyik vagy másik megyére menuyi katona vagy bouved vau el szállásolandó,nz tudva van,ezt már az előbbi évek kellőleg bizonyítják, — innét van a következtetésnél fogva az elszállásoláshoz szükséges helyiség nagysága is meghatározható, — miből • folyólug az eddigi elszállásolási helyett egy-két
vagy szükséghez képest több laktanya építtet-
• ■ »
i A katonaság plszállásól^íról:
Midőn az örök emlékezetű A i tör vényekot a« akkor létesített országos képviso-let megalkotta, mely törvény VIIl ik lejozoto szétfut határozottan azt mondja: .Magyal-or-szág s a kapcsolt részeinek minden lakosai, mimUn IíUz t«rhek«t kulfínhtéij nílklil enycnlHon ét nrdnylagotun vitelik'''' - a köz teher viseléséről ezon törvény értelme szerűit határozottan gondoskodva vau, s tudtommel ez seiu az lXlil. sem pedig az I8li7. ugy a''most ülésező Országgyűlésen megváltoztatva nein volt, kö-votke.ve teljes erejében, iiwg van, — ha inár ■ .törvény van, végre hajtani is kellene, .igaz ''ugyan hogy őzen /törvény nz adózás alapjában/
■.............. 11 1 1 ■ "
Szeretném látniConstantia, tevé titánná Mozárt.
— Oly sokat munkálk''od<d, kedvosem! — Ez az én d ilién ; tu lo I , hogy ha már a meg* készítés vágya elragadott, engem «ohimi s«im képes visszariasztani? — Etf Mozárt azokotj, izojnpillantássnl tudtára udta nejének, misíe-rint egyedül szeretne .maradni. Erre megragadott egy misekönyvet, a rcouiomnél felnvitottn, olvasott s néhány perezig íezáH szemeit. (Ion-dolkedott. flirteien felemelk''edék irili kezdett. Az idő haladt, óra óra után miilt. f* ö még mindig munkálkodók vala.Constnntia jól tudta, hogy háborgatnia nom szabad. Cs -ndeseu melléje tette az ételt; do öOiozzi? sem nyúlt.- Il''.illt az .est, — ő még mindig dolgozott; a\következő hajnalhasadtakor még dolgozó asztalánál ült.
— Drága Amándom, — kiállolt lel végre (\m-atuntia köoyezvo, — fokügyéi íe,nV. lstelire kérlek, megbetegszel!— Iliigyj eiU''.''tn, leltje Mozárt; —1 no''zavarj, teljesen jól érzem magamat, jó goudolntom van, nagvj cs''ik! Conslau tia nem támadta meg többé; e/. e ,y még>iii«g* bocsátható valn. Ezután tovább f.dytatá munkáját Mozárt éjjel és nappal, mim I tovább dolgozott, annál nagyobb volt buz; .tlma. De az tmberi természet nem tűr erőnzokot; Mozárt botegségbo esett; egy napon uszm.iletét veszté el,többé mitsein tehetett.'' Le kellett á, végzetei munkáról hosszabb időro mondani t. Érzékeny, kedélyes, iugerlékony idegei; s/,.val minden káros befolyást gyakorolt eg.isz.ágcro; meg-lepte őt a búskomorság körülte barátjiii társaságát, még Coii^tant iáét is, kii ojy bensőlcg szeretett. Ez irfogkettőztotto férje iránti gondosságát szomorú gondolatait eltávoztatni akar-
.ván, de az qöm sikerűit ueki- Egy napoü tompa haugou/igy szólító tueg öt férje: Hagyj engem Coíjstántin, el kell készítenem a re-<|uieinet, el kell k<(szitci)em saját számomra, az én g^''áazmisiimcn fogják nzt először énekelni.
A szegéji^'' nő nom ellenkezhetett -többé, oly annyira irícgrázkódtatták őt o komoly szavak. Mozártbuk rögeszméje volt, ós nem tudott tőle megszabadulni. *Hit valaki a .megkezdett mű félbenhagyására akará őt bírni, türelmetlenül •váluszolá: mit? Abban hagyni V —Valóban nz aggaszt, hogy e tnú saját stámoüira szükséges, és én nem élek már egy évig; pedig e ro.jui-ewúek temetés napomon uikúll ónekeltetuio 1
— Oh Ámánd, — vignsztalá őt neje, — tiom gondolod meg mit^ beszélsz. — Azf hiszod.V Majd meglátjuk? Ez alatt uoje kénisei rávették a mestert, hogy hagyja félben a munkát, s togyen ogy sétát. O valóban felkeróste néhány barátját, mialatt Constantia haza sietett a a requi«innek el készült részét clzárá.— Alig bogy Mozárt haza tért, a zongorára támasztá fejét; de a re^uieiu nem volt ott. — Constau-
iiék s 0 helyen a tisztüknek külön lakás berendezetten áílitfttnék, — ezen épületet a mogyo összes lakossága birtok aránya után állittaná lel, vagyis kínok adója képezné azon ulupH *tnely a laktanyák köliségtii fedoztwéro szolgáló összeg elé állítására szolgálná.
Mert no tévesszük szem elől a sorkatona-súg ép ugy mint a honvédség olső sorban saját tűzhelyünk őrizésót teljesiti, ugy azok olholyo-zésére szükséges költségekkel nem egyoseket hanem inii^dnyájuukut kellene megadóz-
tatni. . X J
FontübbVrintom hogy ezen intézkedésből haszon is várna ló, o tárgyban nézetem és reményem a követ kőző.
Ha a kutoViiiság ép ugy igint a honvédség zászló uljankinV «aját tisztjeikkel egy helyiségbe!) bár i/l különített lakásban együtt ''szálhtsollatiiék yl, ugy nagyobb fegyelmet sa-. jálitna el minden katona vagy honvéd, de h:t a tisztaságot tokiuljük. hozzá tesszük a pontosságot, ínég ez is kiválóbb lonno, mint igya elszórtan, de azok ktképzéso is sokkal inkább'' tökéletesbülno, mert ogy laktanyában levén a mulasztót és könyelmüt társai it ösztönözni tudnák és hogy zászlénljitk dicséretet nyerjen, ezt tenni iparkodnának is, mig igy mint jelcülcg van alig leltet remélyni, hugy a kívánt uzt''i minden egyes embernél pontosau elérotloi-sék, do ínég ez eset ró a szökések is meg gyérülnének, pedig alig luhutő ha egy legény inogsz -kik, mig szülő holyéro ér, hogy addig if i ^ujdosék, s igy végro belőlo valóságos betyár lesz, a mi szinto nein igen nagy díszére válik rendszerűnknek.
En tehát lm már önkormányzatunk toljes ségben megadatott, óhajtanám belügyeink olv ^ondezését, mely bent t/ikéletes biztonságot kTui pedig tisziuletot erudméuyozuo, ezt pedig mind elérhetjük, csak hozzá őszinte akarni és teljes tevékenvség kívántatik.
kováts jános. A kőszén kályhák
beszerzése fs azoknak helyes alkalmazása módjáról.
A kőszénnoli tüzelésről hozott véloményes javaslatom kövotkoztébon városunkban a tujlt kísérletek eredménye annyi sikert tanúsított, hogy ma már haiom kőszén raktár létezik, ¥Wytutá» a mfÜfklrfen.
tia! — kiáltott a legnagyobb felindulással, --add vissza munkámat; add vissza, bírnom kell, hallod-e? — A gyongé''d nő mentségeket akart felhozni, do amint férjének növekvő Itdindulá-sát látta, nem tudln mitévő legyen, oly hathatós félelom szállotta meg; Végtére, midőn az még mindig a mű .-kiadását sürgette, neki bátoro-doít: Nom Ámánd, — luoudá rettentheti íiiüI, . nem k.tpotl vissza, litert i> mű gy.ötió gondolatokat támaszt benned, a nekem kötelességein, hogy azokból kiragadjalak ! -L - Ezen szavaktól megsemmisítve. hanyatlott Mozárt egy karszékbe, a merőn maga elé nézett. Constantia közeledett hu/zá s kezét megfogva szolid hun-. gou. inomlá:''.—• Drágu Auiaudoijo, gyermekeinknek reátl szükségük vagyon! -•- Erre egy könv csordíill ki a milyész szemeiből. — Igaz, — moudá megilletődve; — de ne hiiltl el a mit reggel mondtam. Add vissZa .az elkészült részi, he akarom fejezni; nom temetésemre, bizony/ívni nem, hanoin fentartá-somra. — Lásd a ntur.ka szép, hidd el nem tudom félben hitfc/ni; szabad ''olhatározésomból akarom elkt^sziuuii; —, kár volna, — jer nttd vissza I — Ki tudná ily* lánglelkÜ müvésztőj ogy oly művet elvonni, molyhoz oly nagy előszoretettel ragaszkodik? —.Igv tehát Constantia . is ki. adta p már elkészült részt. Azon napon, midőn o házi jelenség történt, telt lo nz elkészitéare határozott négy hét. Mikor i művész ismét tollat fogott, halk kopugás hallat/ szőtt «z ajt''ó felól, •— szabad! -— niolid Mozárt és a rejtélyes idegent lálá belépni, ki őt udv^ riasan tplvözölé^ — Kijöttem urain, hogy a mű1'' yot, melyet tlekotii o napon ígért, magammal vigvom, — inotulá közönyösen. Mozárt zavarba, jött. — Lohujotlen vnjt, — ugy.mond V- eiké. szitonem.; Jiodig folytonosant dolgoztain rajla, talán sokat is — de megbetegedtem. — Ez nem szorul mentségre, mester! « Az, ki engeinklll-dött, nem: zavarlnktja önnek gondolatait s tö-'' rokvésot, tudván, ámgy a'' múzsák kényszert nom tűrnek. — >fozárt valami kösfönet-''félét ■hebogolt; dty» kűfönile férfiuouk jolonléto rá jiézvo kellemetlen vala, s remélte, hogy mott inár eltávozik. Do az idegen nem tágított. — Ne''törődjék azzal, — folytnlá toVább. -''— csak legyen szíves megmondani, met^iyi időre loss még ózükségo? — N''égy bélre felelő Mozárt gonil''olkodás nélkül. — Négy hét? — Igen, uram; a mű jobban érdokorengom, miut kez-tlelbuu hittem ét nein készít Intő 4l jól, gondolkodás nélkül. — Igen jó, elfogadóin, — szólt az idegon. —-„ Sokkal töbl) fáradsággal készítem, mint gondoltain''; do négy hét múlva készen lesz. — Jól vagyon; de ezért legyen szíves megengedni, hogy adijt fölemelhessem! — ! Nooi szükséget, — moudá Mozárt, — én ... .
Itt van ötven aranyi — montíá az idegon, az atzlalra téve ötven aranyat; köszönt, z monl az ajtó felé. Azouban Mojuirt útját állta. — Uram, még egy sz.-ru,. t- mondá reszkető hangon, kérem, ki legyen ön ? -- Ki vagyok én? Semtni közo annak a dologhoz! — Szépon kérem önt Vagv legalább mondja meg a személy nevét, kinek dolgozom! — Miért? — Én a művet
csak. annak szeiitelhotein — — én,--Aa
idegen bozárá a kitárt ajtót és e szavak közt: .Négy bét múlva visszatérek", — eltűnt, — Feri!'' Feri! — kiáltott Mozárt magán kívül, s a szolga megjelent. — Láttad az idegent bu éa kimenni? — Igen uram! — Menj tüstéqt utána; iparkodjál kikutatni, hol van, kicsoda? ciak gyorsan I —- Feri eltávozott. — Egy különös ember, valóban megfoghatatlan! Nom akarja magát s azt iucgno.vezni, ki őt hozzám küldötte. Itt valami titok lappang. Négy hét múlva vissza fog térni, addig a requieibnek'' ol kell készülnio! — Mozárt tijra a zongora mellé ült és irt; mily buzg lommal,.mily szeu-'' vodélylyol! Közbon közben néhány szót hangoztatott,''— szoroncse, hogy megtudom ki ől
— De hn Feri nem tnldlná meglnkását! — Talán ctak fel tal''áljn! - E mellett folyton irt Feri vitsza jött. -- Nos, mi újságot hoztál? — Sonnnit uram?.— Mit? - Miként Ön megparancsolta, követtom az idogent a város középéig; do olt ogyszor oltűnt, nem tudom hová.
— Mit? — Kiáltá Mozárt, haragosan; — inonj, — «zóla a szolgához, s maga elé bámulva zzogczto |i földro szemoit. Ekkor Constantia lé-uetyboftdo Mozárt nom engodé ót szóhoz juthi. Mög jiíondtam, kedves (''önstantlám, — szóla buskOmor hangon, — megmondtam, hogy ol kél! a requiemet készítenem; az égből intést kaptam; nem fogok »oká élni; no háborgass, engodj^munkálkodnom ! Ámánd''légy nyugodt, ninct igazad, csalódó! — mond Constantia. — Nem, nem; az idő drága, maradj mollottom kedvesem, jelonlétod jót tész nekom, — lolko-sit o^geml — Négy hét múlva vistzu tér ó; művem addig elkészül, — ol kell kéazlllnlo! Constantia erro .giegkisérté a művész ríigi méjénok elűzését; oldalánál maradt, t ő Mjra munkához fogott.
Do néhány nap mttlva a mester orejío tol-jesón kimerült s midőn a''.Hostias" versszak-hoz ért, felhagyott az Írással; halála gyors léptekkel közeledett. Constantia nem tirt, hanoin őrködött'' szenvedő férje fölött, ki lankadtan pihent karszékében. Egyszer föleniolkodett s mogpaVancsolá/hogy hivassa oda zenész barát-^ait, — Kell hallanom utolsó művömet! — Ily gyongó állapotodban 1 Szóla Cönstantift tiró hangon. — Semmit sem tesz, majd fejkelek!.-. •w Vonakodni lehetetlen vala. Hatnappal ká-
tőbben, miként inegigérlo volt,''fölkelt Agyábó'' s bnrátjai eljátszották előtte a végzetea művet. — még pedig mily benybmás! Tizenegy órij tájban ismét lefeküdt, a leghovesebb láz fájdalmaitól gvötörtotve. — Nejo az egész éjét mellette viruaztótta át. -r Ah ! — kiálta a művész most halok tuog, midőn munkálkodásom gyümölcsét élvezhetném ! Lo kell mondanom a a művészetről, — épen mott, midőn teljesen rá adtam volna magamat; most, midőn már minden akadályt legyőztom; midőn szivem, lelkem mimtón vágya a munkához ragadI ---Constantia 110111 tudta sokáig könyeit visszatartani. -1- Oh, unyám, — folvtatá tovább a I betegjiehány purcz múlva, ő oly jó vala! Coli-1 s tan tia, hozd ido művömet! .Figaro moliyogzó | jót** ? — Nom, — a rcquiomot! — Megindulva I toljosité a jó asszony a haldokly kivánságá;: ] — át lapozta művét; egy hosszú fohász tört ki 1 kebléből, ls fájdalmasán kiáltott fel; .Látod. I nem csalódtam;.megmondtam neked, hogy ezt \ saját számomra ké4ZÍtem !• Áonánd no vedtl el '' minden reményemetI — ltenién^? — Jól tudom, hogy utolsó órám olérkezott. — De .... ,az idegen még nem jött ol? — Nom ! ó hnlá-lómat várja! Már Mozárt aohozeu lélokzetí. Az 17UI. évi deizember ö-ének hajnala vala.
III.
.Tizenegy óra körül a hires művétzuek háza a legnagyobb zavarban volt; némelyek jöttek, mások távoztak; mindenki mély fájdulom kiuyomntát hordozá arczán.Euibertömegok képződlek a ház előtt, a ctak. Mozárt nevét lehetett hallani, midőu ogy férfiú keresztül tört a tokaságdn s némán a gvorian közeledőit a házhoz. Fcritad.ára adta Constantiának, hogv egy idegoa tikár beszélni velő. Ó megjelent. Asszonyom t^^on<l--ar-isn^re4hui, eljöttein, hogy m^ganfímal vig^f a művotTTűtoltet
mespjrfíél megrondoltölB ! — De csak_____ ^ ,
nyert fololetül.— Mi történi? — kérdezé. Szogówy Ámándom nincs töblié l J—. Meg halt! -- kiáltá az idegen, t szó nélk\ll hagyá ; ol a szobát éa eltűnt a tömeg között; senki sem tudta honnart jött! senki sem figyelt roá. Igen Mozárt halott vala; elhunyt, nlig élt 30 évot/ Zenedarabjainak száma és becse rendkívüli. A fOiie szerkozetét; mindon nemét remekül kezelte; utolsó darabja a .Het|uiem» bofojezetleu maradt; de elkészült része ogy oly remekmű, hogy vele u nemben egysem áll* ugyanazon színvonalon. Mjt mi róla elmondottunk, mint igazság erősíttetik megMo/Aít kortársaitól, kik nála gyakran megfordultak; hogy ki volt azon rejtélyea idegen, azt még mindig titok födi.
V. j. -
•V
kályhában s a hegyé rakjuka coaka-ot, kevés-aol kezdve töhjUk inog a aor|>oiiyót. ltosi mi-nőtégü kőazéni|él ogy liusáb fát állítunk l>ol-ogyenesen a tüzelő serpenyőbe és a szenet abos körülrakva gyújtjuk inog, így a kődara-bokbau vissza maradt ebiem égíiolő teátok által a léghuznt elfojtva nem Icai
Azoknál a kályháknál, mclyekuok tüzlnrló serpenyője (11 - 12) cinem távolítható, a kÓaz<-uet beüt a azobábau kell kályhába rakni, fölötte fatüz.it éleszteni a a léghiizatol a legalsó tolóka ajtó állal kormányozni. A legközelebbi tüzeléskor folhuzzuk a tolóka aitót, kihiizzuk a rostélyt monnviro lehet, eltávolítjuk a hamut tiaz tára megtöltjük, viaaaa toljuk a rostélyt, a tolóka ujlót leeresztjük, a légkormányzAit egéazen nyitva hagyjuk a a tüzelést ugy kozdjük, miut imént mondva lón. Ha coakssal akadunk fűt-teni, előbb tüzet élesztünk éa azt/tán töltjük meg a seqienvőt couks-aul.
A conlu bűzt nem terjeszt magából. Nem kételkedem, hogy e soroknak közlése kedves megelégedést szorzemlett olvas.) közönségünknek, hiszem egyúttal azt is, hogy a leg-közelebb bekövetkezendő trllel együtt fog be-köszónteni * kószen kályhák raktáru is.
Megrendelhetők liécaben u ezim alatt: Utldolf (loburts iu Wien. Fabrik: Laudatrasae, t lilrtnergaaso. Nr. 31. Megrendelésemre minden órán várok egyet Bécaból, 80 krajczárért csomagolják szalmába. iJeiuutalhatom. Nagy Kauizaáu Sável Jánoa lakatos mester ur mű-helyében, magyar utcza 2ül. szám, Mai-féle házban az omlitctt vasplé kályhák máasát láthatni. Külalakra a bécsi kőszén vaskályhákkal mindenben ugyunazonosok. *)
Kelt N.-Kanizsán 1871. január hé IU.
A
TEKSÁNCZKY.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 4-ík számához.
mindegyike szakadatlanul less ujabb és nagyobb megrendelést, jeléül, hogy az azzali tü--zeh''w a várakozás és szükségnuk csak ugyan megfelel. Mondják i« a szekores fahordók, hogy ma már nem tudják oly drágán eladni behordott tűzi fájókat a piacion, mint a kőszéuucli tüzelés behozatala előtt, mit én azért nein csodálok, mert mindenki sokkal könnyebben nélkülöz hoteiikinl GU krt egy mázsa kőszén, miut 3—1 forintot egv szekér Iáért.
Ezek után hátra van.hogy a kőszénnoli tüzeléshez megkívántató készletek lerendezéséről bővebben szót kiteljek, iiévszerint: a kóazén kályhákról é. azok fűtése miképeiijéről. ''
Írtam Hűesbe, hol a kőszénneli tüzelés nagy kiterjedésben gyakoroltatik , Otburlh Rudolf gyártó és raktároe urnák a kősrénnol Iüthető kályhái; régéit,mert annyi bebizonyult, hogy a Iával fűthető kVyhák lütése több kőszenet igényel, miül mvntrri illetékes, a vas kály háknál még meg|árju, 4" »» készült cserépkályhák fűtéséhez több k«ll, valószínű azért, mert uum lehet kormányozni a léghuzatot, éa vastagon vannak sározva.
Levelezésein eredményét szándékom tudatni a t. cz. olvasó közönséggel, hogy az állal értekezésemet tökéletesen befejezettnek mond-hassam.
Írja Bécsitől ü''burih Rudolf ur, hogy ő gyárt cs raktárában két rendbeli kályhát tart, egyike lovabbozhulo,másika álló lüzlartó rostély
készlettel bír. \ -
Miudcgyikhól négy,összesen rt rajzot küldött be. Az Lszátii alatti-dhüvelyk magas,0 hüvelyk kereszt átmérővel bir, súlya 38 font s lü lorint az ára.
A''2, sz. alatti 3 láb magas, kereszt ál-mérője. «l hüvelyk, 55 font nehéz, bir egy ebéd és reggeli lőzéa''re való helylyol, 15 írt az ára.
A 3. az. alatti 4 láb magas, V hüvelyk át mérójü, -lú font nehéz, 14 forint az ára.
A 4. azám ulalli 5 láb 4 hüvelyk magas,
10 hüvelyk kereszt átmérővel, 55 Iont nehéz,
18 íonul az ára.
Es ezek a mozgó tüzroslélyos kályhák, - melyeknél a kőszenet a szobán kivül lehet azokba rakni. Az alábbiaknak tüztartó rosté lyát kivenni nem lehet, azért'' i» a kőszenet szobába koll vinni, hogy kályhába lehessen lenni.
U. számmal jeleli azt a kályhát, mely 4 láb és rt hüvelyk mogai, átmérőjű ü hüvelyk, í»8 font nehéz. Irt forint az ara.
A 10. számnál jelvényeiéit kályha 5 láb, 1 hüvelyk magaa^O hüvelyk kereazt átmérővel, sulvu «7 font, 20 frl az ára.
A*lí. sz. aluili 5 láb 10 hüvelyk magas,
11 ''/, hüvelyk átmérővel, 120 font nehéz, 28 forint az ára.
A 12. az. alatti 0 láb 3 hüvelyk magas, 14 hüvelyk kereazt átmérőjű, aulya l«rt font. 38 forint az ára.
A kályhák külalakja csinos, köves tért igénylők. Kzon most elő adoltak nyomán köny-oyü fog lenni azoknak beszerzése és megvásá-rolhaláaa.
A kályhák hiUsndlntáiKik mddju.8--12 font szénnel, vagy coakssal rt—12 óráig tartó mole-get lehet előidézni egy nagy lakszobábau,tollát egy Iont kőszén egy óráig tartó meleget képet kifejteni; a.kályhák nem kívánnak valami-léle '' felügyeletet, nem kell azok rostélyát piszkálni, léghiizatraigazgatni,egyszer meggyújtva rt—12 óráig szakadntluuiil ég bcniiök a kőszén, mely tulajdonság annyiban elónyösebb uz eddigi kályhák folott, hogy az igy készült kályhában kél''harmadával kevesebb ég ol, mint más kályhában.
A kályhák- vas-pléből vannak készítve oly másodrendű bélléssel, mely azt okozza, hogy a kályha izzóra soha nem tüzesedhetik, azaz, hogy lüzvöros lehessen, azért ia nincs a fÜtöll kályháknak kellemetlen vas szaga, tüz-parázs abból kinem eshetik, ez okozza, hogy azéit ia egéazuu tüzvéaz moulcs il. Egyszerű Rildhóz srófolái által helyben tartható.
Kgy |*crez, pillanat alatt fbltnulogili a szobát a nélkül, hogy a melegség izzó, tehát egéaz-ség elleni természettel binin. .
E kályhák állal vége van a gyakori és sok fa után pákás, a kályhába való kaudikálát-tUzpiszknlásuak. Hécsben, hol a kőszénre adó vau kivetve, mázsája 1 ft, a kőszénneli tüzelée óránként nem kerül egy krajezárba.
A kályhák ára oly mérsékelt, hogy az, a vele kötelinezkodott idő, pénz éa kényelmet meggazdálkodó* állal legrövidebb idő alatt megtéríthető.
A tüztartó serpenyő az 1—4 izám alatti kályháknál konyhába vitetik, hamuja kiöntetik, és a lodél-féle rostély, mely az alatt kiesik, ha»as oldalával alant a fenéken létező lyukra teendő; ezután a serpenyőt megkell tölteni tojás nagyságra tördelt szénnel, helyére tonni, a fűtő ajtó fölnyitandó ét a szén tetején fa, ve-nyigo, forgácslüz élesztendő, mely folé még néhány darab szén rakassák ; n tüzolést a legalsó léghuzatos lyukuk által kormányozhatni; luiuél iukább elzárutnak azok, unnál laasubb az égés ét fordítva.
Ha coaks sal büztolouitett kőkénnel ska-runk fűteni, akkor előbb tüzel csiu.iluuk u
A koldulás ellen.
lH.) Társadalmunk egy szégyenfoltjáról akarok szólni, a koldu sokról, a koldulásról.
Már magában az, hogy a munkára képtelen koldulva legyen kénytelen szükségletéi fedezni, az emberi méltóság lealázása.
S miért ezt ily végletig menni hagyni, miután ama azükaégletuek valamikép ukvelle-uül fedeztetni kell, miért ueiu inkább megelőzni, miért engedi, hogy a társadalom ezen sebei örökké körül bordoztaasauak, miért uz érzéaek egyik legnomesbikét szakadallan zak-látás által elfáauláanak tenni ki/
S vegyük azt a szerencsétlent, a ki a kö-nyörre vaMmn méltó, hány ajtón kell koptatnia, hogV\napi szükséglo''tét fedezze, hány-J szor csalják közöny, durva olulasitás, megtá-. tnadáa szemeibe a kónyük legégetőbbjét, a nem érdemelt megaláztatás kouyüjét .... Mennyit kell beteg, erőtlen testének hidegben, sárban, csőben szenvedni, mert számára nincs rósz idő, a nyomornak nincsenek szünetei.
Kötelesség, opporlunitás egyaránt nem azt javalják-e, hogy az ily szerencsétlenekről a társadalom magához, s a szerencsétlenséghez méltóan gondoskodjék !
De van a koldulásuak egy másik, amannál sokkul sötétebb oldala.
A rosz csak roazat szülhet, s mindig ro-szabhat.
A koldulás szabadsága külön oaztályt szült, egy oazUily niejyuck sebét rejtelmei a legocsiuányabb, minden nomeaobb érxéet fellázító bűntények egész fertője fedik.
Kzon rongyos, meztelen, tagcsonkitolt ée csonkult, undok sebeket áruló osztály, Jiydra arczán a kictapongát félroitmerhetlen bélyegével a társadalom o torjedő rákfonéje, szégyene, veszedelme — akönv őrangyalának nem érdemolt morzsái val töltözködik . . . de mit mondok a könyörén, nem, nz i u d o I e n t i á én, mely zsörtölődve, méltatlankodva dobálja kényszerű siker és áldástalau adományán, csakhogy exou égető kérdés megoldásával bajlakodti il fc''o kelljen.
S a milyen az adomány,-olyan a köszönet. Nem a hálának melegét kelti, amaz odadobott koucz azon nyomorultban, ki azt állati mohó- \ aággal felkapja, nem, mórt mig ajkai azuvait'' azlmlaégtolouitik, szemében a dacz, uz irigység, a gazság diadalának pokoli azikrája villog.
Helytelenül gyakorolt könyör, indolencia, közöny a koldus-ipart felszabadítván, ennek ütclmei a czéghez csak méltók lohothek. Mert senki se gondolja, hogy e rongyos zagyvalék ipara egyedül a koldulásban koreate eredményeit: ezen iparral it életfeltétele a terjeszkedés, a haladás és borzatztó minő foglalásokat tett az már. .......«
Ama nyomórultak, a ki a szenvedés utánzott siráukozásával csonka, béna, fekélyes tagjait oliárja, az alamizsna koránsom egyedüli jövedelme, s maga a koldulás it általa gyakran
Itokolian olmés oporatiok által tetemesen fotózva gyakoroltatik.
Azon valódi koldus, ki csupán alamizsna gyűjtésben fáradozik, amazoknak megvető azá-
nalom tárgya, a ki ogy aánta lábat, ronda fekélyt, oly keveaaé tud értékeaiteui.
Nálok maga a koldulás csupán ürügy, szabndalotn a házakba, tanyákba bejutni, hogy ott lophassanak, a viszonyokat kipuhatolják, twar.''köuWkct azureziiek, hogy a lopás, rabláa, rabié) gyilkosság bi/.tosau megejtethessék.
A koldulás ''n maga egyszerűségében nom elég jövedelmező, hiába a eullurávul a koldus igényei is iuogaza|x>rodtak. Az ember száraz kenyéren nem élhél, jobb falatol is megkíván, aztán pálinka , bor mentül több , annál jobb, a végtére a koldusnak is van szive, mely párját kívánja, a mindez költségbe telik, melyet nz egyszerit alamizsna nem fedezhet. Az embernek uzért vau esze, hogy használ vegye.
Knnekokáért hu valamely ikök valamikép már némi megtakarításra (?) tett szert,az ujon-ezokuak előleget ad, miért niok különböző irányban uz ő számára tartozunk koldulni, egy-egy fő koldusnak van olykor egy fél tuczat vasulusa. Vugy fölfogad árva gyerekeket, kik kínzás terhe alatt neki ealéukéut a napi koldulás, lopás eredményével beszámolni tartóz-nuk Vugy egy-két t a I i g a n y o Iu or é k ot szerez, liursány, kicsiszolt hanggal, ezekro kevóa a költség s a tigyelciu könnyen feutarl-haló, sem lázadásra, aem doacrliora nem képesek, ha daczhól nem énekelnének, azon könnyű segíteni, nem kupuuk enni, az megnyitja torkukat. ''
Ha az áru drága, vagy a piaezon éjien liem létezik, akad szökevény vagy tévedt gyerek, uzt elrabolják a valamely inugánoa hely yn elaltatják, megcsonkítják,tagjait kícSavniják,*) nyelvet kivágják, azeiue világától vagy hal-láaátéil megfoazlják, végtagjait iuesti<raégeaen öeszczsugorilják vagy ''uzAkou sebeket nyitnak, melyeket utóbb ápolnak, hogy be nu gyógyuljanak,**) szóvul az anatómia és terápia általuk iamert demonialus eszközeinek alkalinazá-aával prue|H>nálnak alanyt, sőt fíiltehotö, hogv van köztük, a kinek u munkafeloaztáa szabályai azerinl azakmaja egyenesen haaouló prae-paratiimok gyártásából áll.
Szóval a koldusok szabadalmaza''t osztályának oly iszonytató rejtelmei vannak, melyekről ha itt ott beszélnek, mesének tartatik, mely ly el csak gyerekek ijeszthetik, de melyek midőn itt-ott leleplcztetliek, a vért fagyasztják meg őreinkben.
Tudom, hogy ezen undokság elhárítása érdekélten itt-ott azórváiiyoaan nálunk ia történi cgyoa dicséretes intézkedés, de az num elégséges, itt orazágoa a legszigorúbb intézkedésre va|i sürgős szükség, lmgy a társadalom óz/m szégyen foltja, rákfenéje, a legundokabb bjinök iskolája és cloakája gyökeresen kiir-tasaék. >
Kell: hogy, minden közaég a maga ügye-fogyottjait otthon ellássa;
hogy a koldulás országszerte betiltassék, mit ha akár koldus akár adományzó áthágná, szigorúan büntetteasenek, tétessenek ezért az elöljárók, a |>olitikai közegnek felelőssé; ha itl átuljában fokozatnak helye volna, mindenek felett az oly orazágutakon, vásárokon balau-goló koldus csóctelék volna példátan fényi tendő. <
Ide tartoznak a barangoló czigányok, legyenek azok egyazerüeu tolvajok, vagv ipar-űzők it, ezeknek üzloineit sem kellene tovább tűrni, számtalan példa mutatja ezen gaz csőcselék kicsapongásai!.

Ilurczi hirek.
lovele kimuüytja, hogy nein a fraueziák, hanem a poroszok azegték meg lielgium ée Luxenburg
aeiuloguaaégét.
Heti szemle.
Jaciuár to. 1871.
— Karagyorgyovics herizoget a kir. tábla 8 évi, titkárait 4 —4 évi fogságra Ítélte. — A» innaürucki cs. palota ia kigyuladt.— A Vezúv 13-án kitört. — Kgy újévi üdvözlet Vogt Károly, a hírneves német tudót, cgy hoeetabb csikkben bueruzik el a mull évtől, „mely halotti szemfedóvel boritá be az egéez európai földet." t''zikkét, melyet elkoseredett, de magasztos szellem leng át, kövotkezőleg végzi: „üdvözöljék hát az 1871-ki császárkoronáa évet — sz*lgyennel és kétaégbcoeéssol stiveik-bon. Szégyennel aw''rt, hogy a német nép ocm tudott egyebei kivívni magának, mint egy újra életre ébresztett középkori kényurat, — kétségbeeséssel, mert a láthatáron tehol egy szikrát sem láthatnak, mely a tzabadaág közé led tél hirdetné. — Oróf Szailniczky lengyel ezáriiiazásu magyar hollvéd-kapilány, peetiue gyei panduri alkulinazáal kapván,buakoinoraá-gábau agyonlőne magát. (Jrillpalzer német költőnek ő Felsége 3000 frt évdijt rendelt magán pénztáralHil. — Kómában jan. 12-éu nyílt Illeg az első protestáns egyház. — Az uj uéinet birodaiom.KIszasz és ÍA)thariugon btkeblezéaé vei «,HNil , inértlbldetéKO, 148,2011-lelket foglalna magában, a e szerint Uroatortzág után le-rűletre is legnagyobb lenne Európábau. As egéaz orosz birodalom UXJ,2M;''» |_J mértfólddel és 1111,310,lélekkel bir. Fraucziaorazág KlazAsz és Lolhringeii nélkül, l»ú«8 |J 3d,42rt,i">4rt lakossal. Ausztria Magyarországgal ogyütt 35.1*43,r>''.l2 leiekkel és Io,7rt0 (J ménfőiddel bir. Nagv-Hrilannia t* Irlaud területi nagyaága f»732 □ mértfold, 30,838,210 lakoaaal. Olasz ortzág b37d lj mértföld, 2Ü,470,000 lakossal, Kómát is ide ezámilva. — Egy lyuk egéaz élé-lébtiu litA) tojásnál többet nem t(l, mari csak íjunyi fejletlen pete vau benne. — A aulláu 20 ezer frankot küldött a pápának egy poinpáa véaetü ezüat tálezán. — Vajda Viku>r által tzcrkesztetl élénk uapi lap a „Stiui Lapok" réasvél hiánya miatt megaiünt.
(Irodalom) — Megjelent: ,8opronm ózimü társadalmi a közgazdáazati vegyes lat lalmu hetilap első száma változatoa éa érdekes tartalommal. Felelőt szerkesztő s kiadótulajdeiK s t''aöndea Fereiicz , aogédazcrkoaztő Vargyun Endre, főmuukalárs Hallugi Károly. Ily jeles erők mellett ligyebuel ée pártfogást érdemel as uj lap. Aru egész évre 0 Irt, félévre 3 frl és ne gyedévro I frt f>o kr.
— Nagy Sándor debi^czeni nyelvlánár az angolnyelv mcgtauulására leveleket indit meg, 30 luvélre lesz osztva a cgyesenkint 2f) kr.
— Megjelent és boküldetott hozzánk : .ltoldogság emléke* eredetiVsárdás, zongorára szorzó L''siílag Jiizaef gyönyörű cii ujelvényes inAdarab.ára 1*0 kr. .Ilőcber Péter-polka" ára szintéül) kr.; mindkét érdeket mü Kóaaavöl gyí és társa kiadása Pesten. Mindkeltőt ajánljuk a zcuoinükedvelők figyelmébe.
Hirek.
— (Halálozások.) Szombathelyen folyó hó lü-és 17-ike közű éjszakán közliaste-letbeu álló Vid<>s l''ál Uirvényszéki ülnök néjt olvasás közben elszenderedvén,az égve hagyott gyertyát alvásközben az ágyra döntá, minek következtéjén az ágyi ruha meggyulladt a mire az ugyanazon azobában fekvő férjet a fojtó fűst fÖlébrcszté, már uzt elfuladva és megégve találta. Továbbá 7 és 8 éra közt oste hunyt el hosszas szenvedés után Polányi Nep. János a megyei gyűléseknek egyik jrloa ellogulatlan tziínoku éa u társadalomnak kitüoó egyénisége. Mégia ez időben veezté ol Szombathely váruaa egyik buzgó vállalkosójátUoegán Józaef kávéfl, ki mindenkinek kösbecaUléaébou réazuaült. Aa örök béke lengjen sírhalmok feletti t^yéb iránt kz 17-os azámu nap, mely megfordítja je-leu évüuket jelezi, egyea családok éa egyénekre nézve oly balvéjgstilos volt, hogy rost emléke-zote sokáig fenn fog murudt^^zombathely közönsége előtt.
— (Uy il kosságra vőlegény tég.) Caányból írják az élénken szerkesztett .(lyors pósláutk", hogy egy fogadót agyon verte nejét s nyolcznditupra újból megnősült. Ezt nem értjw, szeretnők,ha megczáfollalnék, mert igy a papáldáau gyorsabbau a<latuék, mint a törvény igazságszolgáltatása.
— (Hy iii en.) Hertelendy lléla Nagy-Kanizsán letciepeilett ügyvéd ur január 31-én vezeti oltárhoz Vasinegye egyik legtzebb gyöngyét, Hezerédy Antal földbirtokot ur báioa éa tzollemdua hyinvál, Hezeréily llorta úrhölgyet. Az egyházi szertartás Pesten az egyetemi templomban történik inog. Áldást a,boldogságot kivárniuk a frigyhez ós örvendünk, hogy városunk intelligcHtiája egy honli a houloáoyi erényekben tündöklő uj párral fog szaporodni.
(Képcsarnok.) Czoiger S. mün-oheni nagyhírű olajsiinnyomat intéseiének
•i Nem Ui> ralatlaga* a lapot jöl (oad?iiali>i,
liogt auuak ■iJ.''íj.-l.rii-alCrairtl lakaasaa.
— A bajorok ujabb vesztesége 12,031 ember, mintegy 20 ezer pedig beteg. — Peronno capitulált. — Tavaszra ujabb íkK) ezer német rendelteték a franczia földre. — Ghauzy veresége mélyen szomorítja a francziákat. — Héca-béna nyugoti vaspályán 13 ezer db. chasse-j)ot-fegy ver kolx>ztatott el, mely a fraueziák részére lett volna küldeiolő. — As olaax hírlapok egyhangúlag lelazóllaluak Pária ellen.— A páriái haderő létszáma 525 ezer ember. — A .Times* Páris bomházáaát katonai izem pontból óriáai baklövésnek nevezi. — Helfort parancsnoka, Denfort ezredes, amiut a .Nic-der. t)orr.* írja a varresi erőd parancsnokát agyonlövette. Előtte való nap egy a uorotz táborban kelt levelet talállak s abból kitűnt, hogy Vorros erőd tylvetler estéjén a poroszok által a parancsnok beleegyezésével meglependő lelt volna. A parancsnok elfogatott s kényszeríttetett a megállapított jelzést megtenni. A poroszok fogadtatására minden előkészület melléleteit a amint megjelentek, golyóxá|*or hullt reájok : o gyarló vesztegetés a poroszok gyávaságát tünteti tlő. — Hourbuki derekasan ven Werder hadtestét ; rajta, Hourbaki, vbrd el Werdert s utánna a többit. — Chougordy
r
*) Hatisfalri latáaaUbso laláa mác mo»i i* oH van at a Cjrsrak, kiusk Ufjail koldulok kiriararták.
**) l.uu.lunban »itr ciacsemS suriiafraU ti *alkodisa/f«llUiit, a koldtunM ki karjáa lartolU ba-(uylák. a K/«fiu»k«t, ms^.u^áltik • köldöke Uján diAkíj alatt aiárfM pókot talállak, mdr a (jrarraa-
ket »»rt» *


Utazó-Ügynöke, mint hirdetési rovatunkban olvasható, január 25-ig Na^v-Kanizsán fog IdAzni; a nila levfl mintaképek mngtokinUWo valóban milélvezotot nyújt. Ajánljuk a mópár-tolóknak raegtokintésül. lWvebben a hirdetés. Február 5-, 0- éa 7-én Z.-Kgersxe^oti idózend.
— (Bál-kronika.) Adonybwn (Fehérmegye) a vidéki tiatalaág fehr. 4-én ogy fényoaon tartandó zártkürU tánoavigalomra tesz előkészületeket, melynek tiszta jövedelme a .honvéd-menház" javára fordittatik. — Aa alaó-lendvai olvasóegylet több tagja az egylet javára Alté-Lcndván a „Koronához- czimzett nagy vendéglőben jan. 28 án zártkörU táncz- < vigalmat rendes. Belépti dij személyenként 1 it. 50 kr. — A szombathelyi kisd.-dovodu választmánya jan. 2''.Mn Szombathely on u .Zöld- j fáu-hoz cziiuzett vendéglő teremében tánozvi* '' galmat rondoz. Belépti dij 1 ft. — A e«áktor- I nyai ovoda alaptőkéje növelésére 1871. évi febr 1-én a oaáktornyai „Polgári 0,''ylet* saját hulyiaégeiben sorsolással egybekötött tánozvi-galotu tartatik. Belépti dij: 1 ft. 50 kr. Szállásokról a rendezőség gondoskodik.
— .(Nyilvános nyugta.) A nagykanizsai fógymnasium ifjúságiit segelyző egylet javára befolyt adományokról. Mtbodik közlemény. A f. hé 18 áu ugyanazon ogylet javára tartott tánczvigalom tiszta jövedelme 108 frt 22 kr , mely összeghez íelüllizctéss. I járultak : Babocaaynlánosné I frt. Balmnck luván l irt. Barabás (fyörgv 50 kr. Barauyny Klek 1 frt. Bertay Klek 2 frt. Chinoráuvi tloiaa l frt. tisioger Uenrioh 3 frt. tJlaviua i.ájos 2 irt. Uodinl N. 1 frt. Hirsehler (iyula és tiai 5 frt. KaikaN. 1 frt. Koch Adolf 2 frt. 1. ikenb.ichef Krnő 1 frt. N. N. 1 frt. Hoeenblü. h h. I frt, Kutics Ueiza 4 (rt Vagner IgnáeZ I Irt. Varga Imre 2 frt. Ka adományokért legmélyebb k«V saönetét fej«zi ki az igazgatóság.
— (Ki mutatna.) A uagy-ki.uixsui kulit, plébánia anyakönyvi kivonata szerint 1870-bet*
született 054., meghalt 545 egyén, házasodbtt pedig 151, pár.
-(Értesítés,") A sala megy el gazdasági egyletnek évnegyedes közgyűlése f. évi február ü''ik és következő napjaiu Z.-Egersae gen az egylet helyiségeiben meglartauiló levén, arra n t. tagok tniitél számosabban megjelenni annyival inkább is kéretnek; minthogy egyébb fontos teendőkön kivül az alapszabályok némely pontjainak megváltoztatása, valamint a t. elnökséghez családi körülményem minit bomlott lemondásom folytán megürülendő titkári hivatal IKitöltés*: is fogják u gyűlés tárgyait képezni. Z. Egorszogen, 1871. jauuár 18.
HORVÁTH GYULA, egyUii titkár.
ixryiiti
(Beküldőtől!.*) — Mióta pápa ó szentség* egészségét tinóin Hovuloscióro du Barrv használata szerencsésen helyreállitotta, senki sem kétkcdh-itik többé e bocaea gyógy láp«er hatása fölött, mely gyógyszer is költség nélkül meg-gyógyítja a következő betegségeket: gyomor, ideg,''mulk tüdő, máj, mirigy, takhártya, lég. zési, hólyag és vesehánlalm it, gllmőkórt, szó* delgést.'' szókmeilüséget, köhögést, emésztési, gyöngeséget, szorulást, dinrrhó.it, álmatlanság got, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lázat, asz-kórt, vériorlódásl, llllzugásl ét bányád ingert még lorh''issé^ idején is, diahotcst, búskomor, ságot, soványkodást, csuzt, sárgaságot a 72,000 gyógycset, tnolyék minden gyógysz-Trel da-czoliak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentsi''gétöl, gr. .lMuskov udv mnrsrtltól, de Brehan iunrt|uisndtó|. - A húsnál táplálóbb lévén, a''Kovalüsciérn felnőtteknél gyermekeknél 50-szerle megkíméli a gyógyszerek költségeit. '' - - ■
74,310 azátnu bizonyítvány.- ——• / tlasen (Stájerhoni 1801). deoz. IU. Ürílmmol állapitom °meg(a Itevaiescióre
annyira ismeretos gyógy hálását. E kitüuő szer irtózatos légzési nehéz .égernél, köhögésem e gorosöiutnel együtt, megszüntette, miért is teljes fdlgyógyuláaomboz közel vagyok. Kérem önt poalai utánvéttől még 5 font Hovaloscióro küldésére. Legmélyebb hálám kifojezea mellett Htb.
S t o i ti i n g o r V i n c z o nyug. lelkész.
Pléhazolonezékben ''/, font 1 ft. 50 kr, 1 Iont 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fnt 10 tt. 12 tont 20 ft. 24 font iMi''ft — Rovaloaoiéro Oho-eolaléo táblákban I2cséazére 1 ft. 50 kr; 24 csóazérc 2 frt 50 kr ; 48 csészén* 4 frt 50 kr; puralakban 12 csészére 1 ft 50 kr, 24 re 2. .")0 í.r 48-ra 4.f*> kr, 120-ra 10 ft. 2»8 ra20 ft. őTii-ro ft. — Kapható; Barrv du Barry és t-rál Bécsben. Walllisehgasso, 3, Pesten Td''rflk József gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-
stüdterm''d, Alsó-Kubinban Tvroler éa Schlo-'' *
singéinél, Dubroozonbon Borsos Feroneznél, Diiualöldváron Nathera Pálnál, Károlyíővárott llrilli F.-nél, Nagy Kanit*dn Lóvék A''drolyiull, Ersekujváhm Conlognor Ignátznál, Székes-Ke-hérvárott Dioballa tíyörgyuél, Verseczon Fi* seher Mórnál, s minden városban * gyógyszer, fűszer, és caeinngeárusoknál.
Ű z 1 e t i • h i r n ö ki
V O Naiy-KaalzM, jauaár 20. I8T0.
• Trle.xtbeu a gabnaár leaaálll, P.''itou .iilAr.1 ár tartja magát, nálunk pangá. uralg: a vasút állomások Wmvék még mindig rég bevásárolt gabonákkal a ugy látásik a tulajdonotok a békeköté.t várják, kogy késiletUk nagyobb árért kél el, az tliórok pr dlg bittó* saállitbatáft ö síilárdabb hitelt remélnek. A iíií piacunkon! ailetpangá.l a hóolvadás miatti ro«» kOiI.-ksdé* li okona. A hflvelye. vetemények vá*árollatuak «rC».n Scwelca és porosa táboruk s*á •iára.
Piaczi ár.
ÜMtifttr, icic gkrtboixii, U)io,javt k. m tinin wr jdimaht, Idnjc (ompeiiirrit, bir ntait tiodi iojt, ibrer rriwutfu U)Ictobirn w^fit, mit ^rflitilrtfit ft''iclfii tiort I — Utib biefen — fo fdgt
tic ^mtbuvAcr ^toiicbtnact^^iiiii^ — iiuiiicn lvir aUd) ttn ''Wolifrn : ^riihlint\orrii]cit von ^u linó Vauiméra — ^urjdHittjii.tt ooit ^otwmifk Bdjoitborf — x>ii,vnbttaiiHtr (D«l«<ölil|tf|llioit) rcn O. íitil''ittr Xramo jn^tíitl^H^— HJuívj pro Cm (4 lüo^cii fiavl) iiur 75 Iv. v»cn iHobtri *pit)|ift in Vcippi. imb biírd) alít nnb WiijitalicubJiibliiimoi. I!''.)
Nagy Katilisa, IH7l73rl Jan. M-lk aapjáa.
Ilma s:i- »''. font. t Irt - kr. 8ft - 8« font 4 frl 50 kr 87—88 font ft frl — kr. Ho''** 78 -7» iont- frl - kr 79-80 font 3 frt - kr HO-«l fonta fn 10 kr. Árpa aarffiaásra 70-71 font * frl DO kr 71-72 font 2 In (NI kt. árpa kflanmíges tó - <0 font - frt — kr. 07 —OH font- frt. Kukoricás 2 frt. 80 kr.; ''.''fn 70 kr. Kuko ricia olaaa (ctlnauantin) — frt kr. Zab 46—47 főni 1 frt 70 kr. 47 4H font 1 frt HO kr. Pohánka 60 -flü fnt. - frt - kr. 08- 70 font - frt - kr. lUb fehír 8 kr. — bab tarka ti kr K<>ey<(rli»it kftiitiulges 8 frl .VJ tinum il frt.V).ZiuinUli«t lüfrt f|Okr. I.inglliit kOinnsógai — frl.-duóm li frt. M ír. Király-lisit knaOnségea. —• frt ,kr Hnom lő — frt — kr. Kom-láng kiiOiiiégi''« — frl - kr. fliura — frt - kr Marba Ima fontja 2] kr. Ilorju hus foutja tfti kr 8et. léa hua fontja Zii kr. Juh hus fontja kr 8ia-lotja foulja 44 ^r. ''/.ör fontja fto kr. tMbo párja 70-''& kr. Káca MO ír/ I frt. t.u I aoviny .1 frl 80 — frt - kr. I.ud liiaott • frt - kr, "i frt 70 kr Pujka • frt — • frt - kr. Tyuk-tojAe .''l kr. Irurgoiiya miroja I frt 40 • frt — kr. Kgy* mátta «<4ila 1 f.i 00 kr | s*4ua uj frt -- kr. Kgy ki»a *<up 10 kr. 8aaliu.t raáiaájal frt <0 kr. tljbor vldákilnkbell ak.ija b frt AO kr. Ó-bor viilákdnkbeli ak.ija lo frt. «
A nairvkanlaaai vár»« Uni tinak árjegyzők* kftnyiibill kla.lia 8ZIQETHV KAROLY, bUto*.
H I R D E
S E K
'' Fololós szerkesztő: Wajdits JÓZ86Í.
Segédszei kesztü : ^átorfl LajOS.
'' '' } 1

K ii 1 ö n ö s t i ^ y e 1 111 é b o 11 tft
t í ajánlom a u. á. közólftégiick m^m huni lufiintézetemben frAiirüia, angol ós olasz i ^ * ) műdantbok után leguagytibb szorgalommal készített: |
! | Ulajnyomatu genre-, táj-, vadászati éa J j ? j ment képeket, | \
£ j''pintyekre ft l«»ndoni "mtfkitillilá^bini IHHL''-boii óh a pártsi kiálli-
| i . táson 1807-buu órdcnijelt nyertem. - { |
j j, UtHz^m, kit a n. tJ. közönség jónkaratiíba iijónlom, ndhtiny i j
i ) nnpig Xagy-Kanizsáii időzni to«;, inely alkalommal mt^rendü- ( J léseket fel vesz.'' A képek 10 lntvi_rt?i}zletekro Adatnak é« a
megrendelések akképen viUla Itat mik el, miszerint az I.. részlet 1 }
a megrendt lés alkalmával az utazómnál, a 2. részlet ügynököm- 1 »
nél, Wajdits József nagy-kanizsai könyvárus urnái (ki a meg- \ )
rendelt képeket a t. megrendelőknek kézbesíteni /ogja) a 3—10. I )
részlet pétiig minden lió. elsején xziute az emiitett üirynökömnúl ^ ^
lesznek Hzetendők. A képekhez izlésteljes aranykeretek igen Jv
jutányos áron kaphatók. < 5 Utazóui jövó szerdáig, vagyis január 25-elg levén Nngy-Kauixsáb, szállása i ^
a ,Korona* véndógWben van, s u nála levő 100 féle olajnyomat 11 mintaképek < j
megtekinthetők, nappal WA''.JDITS JÓZSEF könyvkereskedésben, este a j *
,Korona" vendéglőben; s Kívánatra házhoz is elvitetik. < ^
Czeiger Soma |
(513-1) tminclieni múintózot tulajdonosa. I (
W)
A legolcsóbb és legelőnyösebb társasjáték 20 részlétben 100 db. sachscii-ineliilnKciil sorsjegyre
különféle sorozatokkal''
~ Kzen sorsjegyeknek évenkint 3 húzása van.
Uonyereinéiiy : 45,000. 1 ö,000,10,000. forint ezüstben levonás nélkül, j Havnnkint 4 ft fizettetik o: értékben egymásután 12 hóliapig, J mely idö alatt eshető nyuromény u 20 résztvevő közt kiosztatik; egy 1 év löteltével mindenik 5 eredeti sorsjegyet kap.
Mindazok, kik ezen előnyös játékban részt venni kívánnak, szíveskedjenek az első 4 fl részletet azonnal beküldeni,
J'' 5 '' • '' Szombathely, január 19. 1871Í
Franki Gyula,
bank- és váltóllzlete


KELLER ZSITIIAY

seh em ós ,női divat kelme ruktárukban
. . ■ • ■ y \ "i. t...
Pesten Szervitatér 6. szám
* (
Káli ruhák készítése a legújabb l/lés szerint gyorsan és jutányos áron eszközöltetik.
Az,előhaladt téli idény miatt pediff min^ dennemü ^apju szövetek nöi felöltők stb.
rendkivül olcsóra leszállított áron adatnak el.
• * *
Kelme minta szeletek kívánatra kész-v- ségesen küldetnek.
Mouogrnmm és .pr éséibélyeg
K y w r .
Férnklár |wpir lehériiemil vászon-imitatlóliól.

KANITZ €.
PAPIR-RAKTÁRA
i .a-
Pest, Deák Ferenc ytcza 6 ik szám ,a fehér hajóban,1
ajánlja gaxilagoii faitaernll ra^tiiál i ró • «■» I • » w I. pa pi r já b 6 I. Iu » »''•!-bo r i l k k , ac''avllloll tolliartó, lullkrs, pars4t>vlaas,.iuásolo i* alpári ti tinta,lidu, rajs-^n í. ta\jes''rajaraakAaOk, tusrbuk i$ technikai Ni s tik ek / ra j a |> aplro k, gongynlitvn, paus-papiros 4a pauairlén, máaolá gópek,'' fnNierelt írómappák t«ljr» lró-a*alall a*a-kn«nk arxél- 4. brouiból, Anom tialatartók. albumok tane i» anúikUl, salvar és aaab-I árcaák, utaaó-aaivartárcaák, ugy nilnt aiind.unemü láigyak oi k ola irodai bastuálatokra.
KlildiiOseii ajánlom saját gyártmányú I c v 4Ipa p 1 roso ma t, a legújabb ssin.ieto monogram-mokkái, látogató jegyek it I e v élpao i í tl ö bélyegek, kQlnnfla fluoman Mssllv. a Ingjutá nroiabb árnkou. in
nyoiabb árnkou.
. Levélpaplrosok.
KKI dniab névvel nyomva 50.
" 80 kr. loo fo. .''J é. loo borítók nyomva \ (i 1 írt. I>0 ki\ ,.100 l.*vel fenék ny ..iiiatu aio-nogivnmal I ft 40 - Ml 1UI levél éa IU) boríték férték-nyomatú monogrammal 2 ft. 80 kr.
lUL) luvvl csinunol ft kelt uyo-maiu 80 kr. 1 fl. íO kr.
Minden nsáx let ál* é« bo titekboi egy igen Huuat papír-''árcsák ajándúkosl altk. 1 rwtmaS''SO levél negy<<dré|,.ctlai. mel fekete nyonialu T - 8 - l''i ft, 1000 darab boriték k.udor pa pirból aagyobbfél. cxiatMrl fa. k«t.'' uyomalu l) it fi.
Látogató jegyek
a la miaut* salnn y ogiattal 100 darab letiHaomabb brlatal-
papirrs 60 kr. |IMJ darsb flnom •sloetil.tl cárion 80 kr. 100 <lb legtiaomabb franctla Maltlack.c ostoaion 1 flr. 100 darab finom franctla brillant papírra U ft 60 kr. 100 dar-tb litjiogr. Unom kettő, fényit bilitől 1 fl. Miudeu égve. a''or 10 kr tnbb.
. Lrvelbilycaek. 100) db aranynyoiiiatn ''2 f\ fya t''^)0 . vees p «<-«étvia.s *un 11 fl 7A kr. 10OO p congréva domború ba tűkkel, )i siinn.l a ft 7b kr.
M atlsn további uir SO krral oloiibb.
Raktára valódi angol pergament (holyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére.
I44S-Í4 11)
Papir gallérok.
Kéiolük imilallv a legtlnomabb vá.spiiból U<er«n<teti árakkal. I tncsal I.''hajló gallér (Lincolu) 36 kr.
I lucaal agyaues gsllér (Krnpire) 30 kr.
1 . kélrISk (üurdall) Só kr. ■g^, l.rgujabb divatú. Isast sladik száialeket aytraek.
Nagy válassték miuileunvmU tlaloti, j egy a ö é< má.oló
k 0 u y v « k l> ő.
Ny» mlátványok kívánat •ktinti gyorsan éa népen a leg jnláuyosalib árakon ké.tilt.t0ek.
Levélbeli aieflr*ad»lés*k
nláin élei mellell a legpontosabban é. gyor.au vwk«)»Ulietnek.
''.t


Iguu liaateH vevőim |iniUkUlilfiin''m | ,''•»
Hogy az ámításra számított
>1 .''.lin'' l
meznl
Minden nom
az
a leveleket:
ktllollö. megclégc.l.'' .érői elegendő iauuságnt li''.i A* 1 rtííT. évi po.lakimiil.it i. incly.zcrillt az lAt''iXiki. itieK szerint Ut.KQOal adott fel. K ''ynin.it egyetlen idevaló (Ízleli báz aein érte-el. _
Tüg alá Jegyzettek az enyémmel~fel ne oseréllessenek, tisztelettel kérem, gondosan oz Bécsben, Praterstrasse 26
hasonló FRIEOMANN A hoz,
tetsző trjí v
■•iasznvótetik vagy lolfanréltotik. Uj bizii.iyitcka a *7.igoru bccsületossúgnok,.
(278-i») Egyedüli raktár Ausztria számára
ILeg''iijahb találmányok. 1
Intés.
Ar állalmit kereskedésbe li.imitt
POMPADOUR-PASTA,
m< lv kUtliida.''ge Allnt áta-
Ián..* elismerést érdemelt ki, darab idő óla t.*. 1.1 > c*ég állni hamisltlatik. Szolgál-Jnn tol>At rí tudósításul n I. közönségnek, hogy a valódi or.deti arezpasia egve* dili c*ík e ezéguél kap haló. I.i szolgál oiiudru arczhinuy nsk töké-Ifim eltsvolilásAra. Atkák, nrcpir''ik, mrijfolixk elllluuok s kiváltkép megífiul j> szépül ax prcz. — Kgy tótfrlv I frt fid kt.
Mjnden lehet légei Ki hitte volna, hogy m$g
nly''e»v.kilxt, melv megkíméli a szemet a czér-nánnk Ki1><''kiiaA«áiiál V K.Kym''r < azellemdúa ■ azköz ez, moly megkíméli a nemet. A .gé• pecskc uta.itAsaal 2.''i kr.
Nlaé«Jlfcbé fog fáját Khetima vagy meghűlés köveik-xlébcn származott mindennemű fog-IAjá«, »i uj berlini fogcacppck állal egy perct gyógyiltalik. A garautia annyira t>i«t»«, hogy ''ereclmé''uytcliyiség esetiben a pénz vftsxaada-tik. I Üvegcse ulaailAis''al Hí> kr. - ''
Fényesltó paita Megbecsillhcileii hAzUier,'' mclylyel minden elavult éa elvakult bútort • Ib. legnagyobb könnyedséggel legszebben . kifényesíthetni. Kgy dolina utasilAasal grndő egy biliorgarniturAra) Hu kr. .
filUlt Úsztltó-golyó, kitfinö arer mimlfii ho-myiy»«»ál váll ércziárgyakat feliérré éa nifá váltoalalhi, uelkUlözhetleit arany- én exllst-mfiveaeknél. I <lb •> kr.
Mladtn órának regulatora a reguláit napára
compaaaal, mindenkinek legjniibau ajánlható, minthogy ezen. hixounyáfa bizonyos ára után uiiuden ítéiicietfi órát igazítani lehet, 1 drti aiioin 25 kr..
M016 por. Kteu por lia*rnAlá«ái>ál Idő, munka éa pént megtakarítható. A legnagyobb emellet aa, hogy a Vuha inkább kfi.>11<-1ik. miut rendet előkészületeknél. -- Kgy fonton i''Iiiiidk ára 22 kr.
Aaitrlkal szabadalon. blztoilti-lakatok, ki-
ttlnő szerkezet, biztos minden bctöré. ellen, 1 darab k''.aebb nlnkbnn .1(1, 411. f»« kr., egy nagyobb 7<>. 00, kr. 1 frll« 1 nagv k.-t kulen-eaal I frt. utatAtá.kAht.x 1 db ifi, 40, .M) kr.
Czélizerllek a nadrágmenlók. mrlyck a nadrágot róni idöjárárkor pia.kilát .-Ilon védik, l pár 10 kr.
Angol ollók. I.ggjuhh sexéiből I ixabáni olló Icgcmiinntili — 4.r» krig, t liimxö olló le|{li. uoinnbb L''O ,"|0 krie, I ollőláliex |0 kr.
Nagy »l''i|iyt nyújtanak ax uj gép-lrÓROk, megtakarltlvtlk ax unalman l.eg)«>xé* éa bla-tonittatik a hegy ttréle, 1 db fával axegve |0 kr eaonlba Ut kr . I .III tolltartó én kénnel !hl 1 dli union-radirgumnii irón- éa lin-tárn Ti kr.
Hogy lábalt aisfávja a aedvestégtil. erre
gondja legyen mindenkinek, minthogy ex ax cgénxaéget fenntartja. Kx olér.''tik a Metuger-félc bíSr-aajtolmány, által, moly a lábbelit puhává éa áthatlanná teaxi ugy, hogy a exlpfi, bármeddig tapoala legyen ia a Vlaea aarat, még nem érexbetni henne nedreatégel. I tlv. I»0,'' ugyanazon tollal
KitOnö lakféayaiáz kauHchukkal vegynlt,'' Kabb vonánokat hogy a liórt tartóaaá tegye, I ilol.ox(l fntlSOkr.
A legújabb llgroln-túzl tzertzám (xaobbeu hordható) a leggyakorlatiabb e nemben, uem doháuyxók .lámára ia ajlnlntna -, kóxltnaégen lUxi nxeratám formájára, lámpával van egy bektitve, mely néhány órára való gyúanyagot veax fel ugy, hogy gyakran adódó alkalommal legott világot lelml gyújtani. Ara e<ak a> gyora olterjedéa végett ily olraó, I. {. I db KO kr.
Perztlal hajfetló szer. melylyel ax őaxhajat perez alatt barua éa feketére feathetnl, a egyutt.il megóvja a terméaxetel tlilonégel. Nnvéiivekbitl kéfxttl éa egéaaen ártatlan. Kgy doboz utaal-táaaal 3 frt. •
Legújabb roztdapor. Rixt»>itntt axer mindenféle roxadnfoltok ellávalitáaára váaxouböl, actyemliöl éa minden tnáaléle nxjivetekbíil, — azintugy va«- én acxétaxerekrííl. Kgy cnomag Ara .t.r>* kr
LopM ellen védelem ax angol jegyiima, mely a fehérueintlbfll aoba ki neiu megy » frina axluél mindig megtartja. Rt minden háztar tánuak ajánlható. Kgy llveg ára enak SO kr."
Tyúkszem gyllrllk angóra gyapotból, Ki darai. Ui kr.
Angol bír-féaymáz, mely a bSnicmiiek era-J dali lágynágát vtanznadja éa legniebb fényre hozza, I kia nvegeae 2.''» kr. Kgv nagy üveg ára 40 kr.
Folyékony enyv. I.egnélklllttihctleuehb axer minden háztartásban, mért ezx.-l a házban elííjílvo javitánokat mindenki maga i-nakllaAl-beti ; exen enyv évekig eltartható én hidegen használható Kgv nagv ilvrg ara Jf> kr.
8zagaélkllli vízhatlan ijiybetetek. Minden háxtartáiuak ajánlható kivált. kUlUnriaen gyer mekek, betegek éa gyermek ágyán uok<>ek uélktllóxbelleii, 5>0 kr.. I frl Üt) kr , 1 fit Ml kr. egénx 1 frt 70 krig. ,.-Qi. klr.siab. Szaponln-ztlr-Mlher, mclylyel ''néhány perex alatt uigulen uévou nevjlcendő axcunyfoltokat mindenféle kelmékből a leg-tfnxlábliau kivehetni. -- Kxen uj kéa^itmény meghalad mindent, inl ax ily szerekben ed.llg lélexeti, uiiulhogy még a''legllnomahli én leg-kéuyraeliL atiilt i* nértetlenlll hagyja, mindjárt ax''tran éa nem azauoa, Ajánlható egy axertmind kesxlyft-llnxtitáara. Kgy llveg ha*x uálati uta''itánnal 40 kr.
Általános tisztító por,mclylyel mlu.teunoinll érezni, aranyat, extlaim, bronxot pakfongot, aczélt éa rexet liaztltaiil, éa fényesíteni lehet Kgy doboz ára 20''kr. ,
Porok a lábak Ixxad''ána ellen. K* dtávo-Itt(n a lábak ixzadáaát a ax exiltsl cloldé,«tt kellemetlen azagot. Kgyaxeramind a lábbelire •la haaxn.t* l dolina haaxnálati utamtáiaal. elég .''I hónapra, Tit) kr.
Párltl általános ragasz, mrlylvel nemenak Üveget porexelláut, követ, tajtékot, fát atb. a leggyomablirn én állandóan meg lehet ragasztani ugy, hogy ••Iválanathallan marad, hanem hogy minden egyenitve legyen, iát éres czel, llveget porexellánnal ntb. ugy .lanzera-ganxlliatui, hogy egy tentté leax. Kxen minden báxnál uélkUlnxliellenltl azltkaégea axerböl egy doboxxal 10 kr. Ugyan c raganx folyadékban, üvegbe aze.lva SO kr.
Villanyozott fogkefék. Kzekk. i a fogakat minden fogtapsaa vagy fogjior nélktll enttpáu hideg vizxel a legn/.ebtien, fehéren, egéaxné-geaen éa azag uélklll lehel tartani egynz/rtt dftrgtlléa által. Hogy minél nagyobb^ legyen a kelendőség, dbja enakia RO krra telelett.
Lsvélpeoiételö bélyegek, melyek kényolm-*. aég, olesótág Ha bixtonaájpik miatt ia minden ontyáuál vagy vianxnál >Stony«abek. I.egtino-luabti én bármiféle ntiv''vel vagy exéggel éa exinierrel vagv Jegygvel ;''iOo darab l írt SO kr., 1000 darál. 1 frl T>0 kr.
tlr6tollak regulatorral. Alkalmazhatók minden kézhex ei papírhoz, űgv, hogy egy éa ■ a legtlnofnább éa legvsala-U lehet csinálni, l''J darab ára -.''4 kr.
Validl angol tollkések, egy-egy 2 pengével 20, .10, 40 ; .1 pengével 50—-00 kr; legHlio-mabb fajtájú pengével CO, 70, 90. kr. I frt ; 4 pengével HO kr., I frt 1 frt 20 kr. Legfelsőbb helyen, szabadalmazott méreg,
egerek, patkányuk llrgék éa hflreattg.lk kiír tanára. Ax eladáa feleltíaaégro történik. Kgy nagy axelenetj ára 1 frt
A hajat éléak állapotban tartani, ax ftax, vegy ax.lkét darnára feateni legalkalmasabb a dióolaj, minden vegyi kéixitmények károaak. Van axereneném a t. <-x. kix^-iaégcnk Jelen.
nálam fria, meghamialtatlan.'''' kél-
ngnl azabadalm . I
itó minden vá- l ''
rtax.''-are) lu+jiis- Á ^
.i.A.ll.A«. .1.1. <J f
f t
Bachrach Gyula
Nagy-Kanizsán ■ . / WucsUilOB-féle Uázban a fípl&czon,
ajánlja
''Wil ; Mész
DAiii es
DESZKA* ÉS (POLETFA
raktárát,
liol mindenkor a legjobb minóségú^aíijagokat jutányos áron
kaphatni.
A kőszén a raktárban mázsánként GO kr, házhoz állítva petlitf 05 kr ; a kőszén használata napjainkban oly keresett és kedvelt tüzelő szer, hogy a t''u rendkívüli drá^asáíja mellett, roppant mennyiségben fbgyasztatván, élénk forgalmú raktárt állítottam
Az eddigi nagybecsű bizalomért hálás kő-szünet, iparkodni fogokr hogy azt ezentúl is minél nagyobb mérvben megnyerni szerencsés lehessek.
J. íioack Batlenben.
a t
Ajánlja kitűnő jóságú Hnom ''badéni csiz-mafénymázát vitriololnj nélkül k^ünféle fa skatulyákban Bndenben készfizetéssel vagy utánvétfél 100 íoní 1 rt.-
vizinentes fény máz-lefont 20 frt. tisztit/) jior 100 iont frt. ezipész szurok (Ifiiyőgyántából 100 f.7 ft Baden, Anna utcjEa 343-ik szám BÉCS mellett.
''7
1-4 C
teni, hogy ...
Minthogy neveseit árucslkkek la, flgvelmextelem a I. ex. knxftnxégot, hogy valódi minőségben csakis xelt axletbcn kaphatók — Arjegyxék''ek minden a raktárban létexÓ tárgyakról Ingyen adatik ki. Kg»úttal bátor vagyok a n. t. vidéki lakoa.de, ügyelmét-köxvelltS tlxletemre - a maga nemében egyetlen llxlet --- felhívni hol a lei aebb mint a legnagyobb megrendelés miudttn ágban éa nemben gyorsan és olcaón eaxköxöllctlk. Sxáinóa megr. ndi leack^klvitelére sjánlja inag
Intésül
axer tiaxtitott dió-olaj kapható. Kia (lv> gge 26 kr., uagygyal t.''i kr.
Gytfkeres szer, melylycl a tyúkszemet 8 nap alall gyökeresen ki lel el irtani. Kxen ujabban fellalnll sxeraek minden további dicsérete feleslegei, minthogy garautia mellett árul. — Kgy dobozzal használati'' utSallákssI egy (Itt 40 kr. / ->
Az árnlka-olaj egyedtlli raktára Au«/4ria jxámára. Knnek Azon esodahatáaa vau, líogy a fejbotegnégeket elmulasztja a hajg$''<)kcrel és a fejidegeket ei.talli, a ezáltal a haj nllvé-aét megle''pS r.lvid idő alatt még a kopasz fejréaxeken ia elöinoaditja. Miut gyógyszer hatályos xnzáaok, killexamodanok. laghaiogal lódzásuk, rheama égetések stld ellen bővebbe a hasxuálali ulisltá.ban, I llveg" 1 frt.
Valódi''átlátszó glyoerln-szappan a legiíuo-mabb illat.ikksl. Kgy knxepnagyaágu darab ára Ift. 2o kr-, nagy drb 2". kr. Kgy légely valódi m.ir-sair (Knininfetl, hnikciiőcs .''lo kr. Kgy darab ma''r-x.ir bajilsxpedrő IlO kr.; valamiül minden más ilUt- és t.iilelle-nerek bel-és ktllfoldíek. a l.-guagyobli válasxtékbau.
A kltiiai szobapadlo-fénypaszta (kautaebuk kai), mely a psdl.il legszebb fénynyel látjs el,lés tarlóa.ágra nézve az eddigieket f.dlll-inulja. Iloboxkéut telegeudő 1 >z»1>á)foz) 1 frt.
A legnagyobb takarékosság Minden háa tartán, kéxmivcs éa gamlaemberro nézve ax egéaz AioiiiiAii szerkesztett angol azabadalm ktiszttülé gép állal''(ha«zunlhnt«! góenzközbaz, szintúgy lltegnirlaz.'' gyobb kilnnyltaéggel néhány másodperez alan éltelen vágóesxktUttk, úgymint olló, kéa, ka-nxa stb igeu élesre knsxllrlilhetők I db 2''i kr.
Bttrpaszta kaulsi-kukkal a bőrt elnytlbe-tetleuné tenni, különösen ajánlható lóaaer. számok gondozására, t liádugdubox OO kr.
Legjobb borotva-paszta. K paszta fnliule-gcssé teaxi a borotva könxövuléact, 1 doboz ára 25 kr.
Orvosi kfqtosszappaa, csodfiaxappaiinak is nevettetik : kipróbált én blxloa nzer minden bőrlietegnég, u. iu. kiütések, atkák, persené-aek ntb. ellen Kelnőttek és gyermekek állal egyaránt használható. Kgy darab használati utasítással .1í» kr. v 1
Enorivolr, s fehérneműkből vagy mányzö-vctekhől minden uj vagy régi tintafoltot kl-. veax. I llveg ¥0 kr.
Az ») bolhafogo szerkezetek kaphatók, da rabja 20 kron.
Légylrtószesz. szobák, konyhák! szalonok axámara, ig-ll illattal bir. éa egy fél óra alatt roppant mennyiségit legyét pusziit, el, I flveg ára Hl) kr. '' C
Legújabb találmány. luggoml.ok f.-l-.varrása KI bróbás ezüstből. K talAlinánynyal e sxakmábau a legmagasabb eredmény életeit el, mivel itt a szép a liasxnMsal ösnze-köttetett ; ba sxáinba vessxükl hogy az ily gomb örökre eltart a liaszilálhattaii ingekről levehető n ispiél másokra alkaluiaxliató. a mellett értéket mindig megtartja, mig más gombok mosás, mángorlás, éa vasalás állal cnakhamar tönkre <jutnnU. Minden g..iollhox 1 jótálló, az ezüst valödiságáró|\ axóló iral vau csatolva, ax ár ofy rsekélyrV azalmtoli azért, hogy e találmány minden há^.laitásuál alkalmaxtaasék. 1 luexat gyljnyörfi rnl^vü gomb ezüstből Hf» kr., alma 70 kr. Minden láthatóvá lesz aa nj aaebmikroak»p által,''niely 10. ''40 egésx azáxszoronau nagyit miit-dsu tárgyat ugy, hogy t/í" keresztül inéga tiszta vixben ts lueglAthatnl a szAIsgokat. V: mikroako-pok snksxoioaan hanxnAlhatók p. liszt gabniwjl vetemény-magvak. axövőáruk a terméaxelvixs-gálatoknál, I db 40. 00 80 kr., I. 1.S0, 1.Ó0.
Halál az alkalmatlan rovarokral Ax újonnan . . ,
feltalált rovarirtó (olvadék által. K nemeaak (jtyllK*gyei- lllq|)ltVAllJ1>k tulajdonába került gőzma-hogy a rovart gyorsan elpnaxtilja, do óvszerül axoígAI axok bef.''axkeléac ellen. Igen alkalmas poloska, moly atb: ellen, I nagy. üveg ,''Hi kr.
a nevo
l''OI''P J. il • gyakorló fogorvos urnák Béctf>ént titadt, Hogneiyasse Nr. 2.
Tobuitz, lHtiO. jun. 11.
Alintlii''riil-Mxujviii:t, inslyot rcndölotomro hogy megkaptam, özönnel bizÓ0y''it«im, már i5vek óta a legjobb ert-il-mónynyel baipnálum, miután az a fogkövot oh nynlLál. mely « fognkra lopni), filoldja én t Itávolltja, m h Mznj kolloiiiotlon HXHKÓt Ih ví gkóp niogNtüotetl, miért is uzt különösen ajáDlatraiiióltónak tartom. -Mélv tisztelettel • (őOó-c.) • '' Fcndler,
• '' klr. Ügyvéd éa jagyxő.
Kaphatók: Nagy-KanlzsAo : Relua JÓxnef gvógvnx., Koaeuberg Itoaoufeld, Wcllach, J. éa Kesávlhoffer J. kereakedéaébou ; — Pápán : Tsvhepen ,!., Krazthelyen ! Pfi.xlercr gyógyszeréax, rtinger M. Waisa ,A. Znla-Kgerszegi n : laóó K;, gyógyazerész. KapronczAn : Werll gyógy azerénx. Varasdon : llaller gyógysieréaa. Htlmegan: Dorner Kajet. Szóm-balhelyeu: l''illi.-h KerenexVs lludolí gyógyazer. Ilatárőrvidíki Kx.-Oyör-gyön. Fiblc K. C. Veatpróinbeo : Meyr ''éa TuazkAn, ugy Uuthard Tivadar és Kainál. — Székesfehérváron* l.cgmann A.; Itraun J. gyógyax. Lovas-llerényben: lleialor gyógyax. Kaloe.An : llorvAth K. gyógysxe''réaa. Kecs-kemétcu: Milliofer ti Machleid gy ógyax. t''akaou : Klorian J. gyógyaz. Körmenden: Horváth J. Hoinzenreiid gyógyaz Kaposvárott: Kohn J.. Kligl, llelua. éa Schrőder gyógyaz Sseg.zArd: llrahsay gyógyax — KoiiVbAdoi) s- Kramoliu J.''SxIgeivAroU: Itarwarlh, Salamon gyógyax/ — Haján : Michitfeb H<. éa llérxfct I tiai, ugy l|erzog IguArauAl. — l''écsstt : /.solnay \v. é» K. Zníb.-Sipökh gyógyax. KArAdon :''ZadnbAnsxky gyógysz.
Marexalil.au: Ki». gyógyza. TolnAban : Oratf gyógyax. — Dunaföld-váron l.ukaen gyógyaz. — Szidfl.nyör^öu : Nötbig. — Alió-KendvAn Ki.s gyógvaz_IC.• ■ liyn>.■ x■ ■ i>: Simon gyógyszerész uraknAI.
. A pécsi ..''ÍHlM-ik clőfurdiijt''), élőbb
telekkönyvben f> 1 <>-ik sz. Krautszak Forencz tulajdo-
nához ■■ tartozott, jelenleg azonban a pécsi egyh.
t
Fricdiiiaim A. első közvetítő-Intézete Bécsben, Vraterstrassc 20.
nmm\ SZCkséwlktkk , í
» nők számára :
elegáns liáli virágok, guiliiok, legyezők
nagy választókban; _ ■
urak számára: .. (510—2)
báli kézijük, ingek, gallérok és báli
nyalcltenaölc ;
Különböző galanterie é^ illatszeráruk jutányos áron kaphatók.
Kohn Gyula,
Divatáru ennrnokában Xngy Katilinan
Belus József gyógyszertara mellett
Horn, mely két kazánnal, 4 őrlőkÖvel és őrlésre használható gazdog forrással ellátva vagytm, fazonnal bérbe adható, vagy igen kedvező feltételek alatt meg is vehető. A feltételek iránt jértekozhetüi ugos Dr. Feszti .Károly prépost és kanonok úrral, mint áz alapítványok bízottmá-iiyi elnökével. ((Á/i,\)

v Iffiiácz
Naffy-Kanlzaá«n, (462—8.)
Ajánlja gazdagon felszorolt urak-, Iiili-gyok tW gyormukok számára való toj»án-rak-tárát, ti legjobb miiujségüokut a luhotójittiluyos ámu. ''
Ug)szinte ligyolmóbo ajánlani bátor vagyok a cs. k. kutouaság s t. közönségnek, hogy megreudelcseket a legjobb bol- ós külföldi bór bői elfogadok és készítek, az árt tagjutányo-sabban számitom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavítására olfogudoin.
Eniptíoíílt sóin roich assortirtos Láger aller ( íatlutigeu llerren-, Damea- aad Kin* der-Stillotten voo bester C^uaíiUt und iu luöglicbst bi||igcu Preisen.
Auuh macbu ich cin k. k. Militttr und verehrungawUrdigoa Publikum auftncrksanV dúsa icli allu Hestellungon vOn besten In- und, , AusUnder-Luder verfortigo (ind prompt und billigst berccbne.
Aucb werden von rnir gokaufli Wnare zu roparioiVu angenoinmeu.

■ hlhunélküll vnaxon árurfr kesrskedvet
MEtH B. Béoat>en. Rothenthurmstrasse ae-dik szám alatt,
rumburgi vászon- és fehérnemű raktára
Itt kOtté »eptl «J árjegytékét. Tartótkodom minden liaugtalut dictérellöl i csupán ati bátorkodom figye-Itmb* ajánlsni, hogy t. vevSImoek nabadiágukban áll a tőlem veit ésikkekt-1, lift átok bármi okból nem telítenek, bémsatsisa vimaknldeiii, mire a fixolett ár poitA utján aioiinsl megtéríttetik. Mcgrendelétek >i öitteg bekdldéte utáli vagy poital utánvét mellett, bárhová Irtkiliatrétsieil (■* ■MtMM teljeiittetnek. klvánstrA • váixnakból minták bérmentve kdldelnek. FéHMagtltre • aytkMtég ■értékét kérjük negkllldtnl. A Isvslsk ««imettud6k:
S. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, ttothenthurmHtriwse''Nr. 2í».
• / » ""
Vevők kik í6 ÍVtig vásároltuk: egy finomul hlmtott batlífekendőt; 60 írtig váaárlók i egy féltaciAt iillli batlnt-kendSt sslns* ittgélylycl; 100 írtig váiárlók : egy dJ^tei a.tlalt.rltől kapnak ráadásul.
FIGYELMEZTETÉS!
\
v
\
Kgy idvi óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. ez. kózőn *ég, külnnfoon n vidéki lakosuk félr«»vezoté*ére. K kereskedők som órások, sem mini állítjuk órngyárosok, ottnólfogva az órának iM''lszomwotéról logkuv<<a7!bb értelmük sincs. Kiadunk például avult lógnnymÜvut, pnkfoiigállvrinyhnti mint uj szabatos mfts/.erü órákat, valamint másféle leg-közönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindönki ilyfélo haszontalan órák vevésétől. . y ,
A ki egv valóban jól rendezeti és olcsó órát akar vonni, forduljon a jó
hírnevű órá.slioz _
ki átalábaucsakis az óragyártással (oglalkozik. HLBR.Z 3MC.
f * llécsben, (StefansplaU N''r. ti.)
AHJBGYZÚK:
|48t ''12,8|
1
I db $0 rSflti jó kétl fonál-válton, gyári árs 16 fit., moit ciak 8 írt. t db 80 rőföt valódi fehérített fonál
váltón 18 frt, moit cisk 9 frt 1 db 30 rolni háti válton W íorlnl, moit ciak 10 frt 60 kr. i
1 db 30 r. (i^pen fehérített ertsivá-
«ion ü4 írt, moit ciak 12 frt. 1 db 30 rőföt valódi rumb. válton 28 -82 ft moit csak 14 -10 írt. db 40 ríföi hoUjndi erférnsváston 32 írt. moit caak 16 frt. 1 db 36 röíöi kilUuő rumburgl-vá-tton, főleg ágyneműikre alkalmat 30 frt mott ciak Ib frt. 1 db40rőföi klllönöien jó irlandi válton 34 frt. moit ciak 17 frt. 1 db 60 rőföt hollaudl ttövéi gyári
ár 34 frt, moit ciak 18 írt 1 db 60 rőföt valódi irlandi növéi,
44-48 írt, moit ctak S2- 24 írt 1 db 60 rőföt kit. belgiumi növéi, '' ligalkslmaiahh férfi-ingekre 62 60-7U írt, mell.2tJ- 30 36 írt. 1 db. 60 él 61 rSÍOt legnehetebb éi legjobb iniilütégll rumliurgl ttövéi 28, 2,\ 27, 29, 32, 36, 40 46, 60, 66 60 írt. 1 ttegétnélkllli lepedő 3 r, h»M''U, 2 rőf tiélri, 3 ítrtól Sít 60 krlg.2''/» rőf it4lrt 3 írt 60 kr. 4 - ítig. 1 tueiat valódi íehéi válton kit neb-
kend''i I frt 20kri 1 turtat valódi fahrrvátton kendC uagy fajtából 2.40-3 1 tuctat valódi Miírváiton K«iidr.k , |bnlgv-uebkeiulök| 60 krtól 4 6. 0 - 7 frt. tuctat legújabb , Ife^linomabb
Ugmcbb franrti.t váttoti bstiratj itonból divslot atsUáa>l 3, 4 -tiebken.lfi . aj.mr - ttegilyl.vcl és| ft írt a Igfinomabb. ttlurt rtlpkáxeltrl lo fit 1 n8i-ing jó váatoaból hatóval 1 frl
1 db 3''i rófií* t/iiift ágv - ksnnvátt M) krtól •> frt 60 krig n lugllu.
14 — 20 fit. mu<l 7. H, ji. 10 írtig. 5[i"i-n*drig<ik liliom •rliirdlug vagy I tuct. tíinen vá-toii-mebkvndő :gen barclietlWU , vagy pedig j.i mliifi-
lluom ét tartót, 4, 6, tl, 7-8 fit. tógll vaituiiból . timán vagy lii-I tactat li«ti»it váttKii - t«#likoud''i.: inrtve 2,2.60,3,3.Mt - t ft a légiin fehér vagy itiu.''« ttogólylyl ciak Női é|» -íelftltí (.coneltej himntve,. jK*lt«t henger ár. 4 rubl
HEEZ m,
polg. órás Bécsben, (Stefansplatz Nr. 0. Ausseuseilen
des Zwottelbofes) számos óv óta jó hiruóvbon részesülő logdusabb tartalmit
ÖR A-RAKT AHA
ajánlja tnindonnentü jól rendezett óráit nagy választékban, ogy ^vi jótállás mellott,, a következ«í árjegyzék szerint.
ficnll zsebórák. [471.-17, 6-H.|
kitlliio minütégaek * o». k. kúuilótt iii hivaut által mogpróhálva. .
Minden ttabályotolt óráróli jólálláti jegy adatik. A nem •labálytott drbja 2 fttsl olctóbb-
• email. 30 36 íft>lleu«rnt 40 4« írt. . híilgydrák ar.t^p. 36 40 fn l.ngnsgyubb váUstlák a kJ
K#ríl\órák s
1
tielt
írt
turlr
3 f(t
<, 8, 10 l''J friig a UgHnoinabb.'' v .gy hlmtía n.''lklll 2,2.60 3,3.60. t tuctat válton daiuaiit-attlalkeudB'' í, 6, ú, 7, 8 írt a loglinomaMi.
6, tí, 7 8 frl .i li-gtiiiviuAlib. SCI- alsótmknyák igen jó barcbctbfil t tuctat kávé-vauv ihea-SKtlalki''iidC.I 3,3.fH.)--4 írta logliii.il udi altó «áatoa-ilams«tt<iól fehér és ttinstj ttok->ya a logiinom. piqné baicheut-2.60 kr.. 3-4 ifiig a loglinoniabb.j litll 4-6 Irt a ..................
riiml.urgl dsm.ittt m*t''»lk«ndd 6 itcmélyre 6; ti, 7 8 írtig a legfin iiimburgi ilami-tl antslkéitlel lü nteinélyre 10. 1M4 18 frl a logfl
liict. er-ít knnyhalllrlrf 2..VI - » íllg db. :tO tCfili igen jó i«iuoi-l>aichent l|, 12, 13, 14, IA írtig, a legrtn db 20 rf.Mi nkgyon |A piqué bar i''licul 12, 14 18 írtig a lcgtlnom t''biffon, Itfen finom é- ép oly tarlót, mint a vhiioii ingekre, líatvákm, t-i''alióltqknynkra h<iitnálbat<V, tő t.-: 26. ,1o. 86 60 kr. * legfinom. I''.nnut-gradli, alla«r.c«iko|ikal, ágy uomUre kllltfn''xen alkalmat, rílfe 30, 36. 40- 46 krig a legfin. I női ing hollandi válton 1.60 2.őo. 1 női ing kitüu>t rumburgi- vagy hollaiiili-ráitoiiliól, linóm liiirttét-.el, ciak 3 frl fiOkr., 4. 6 ft a Irgfi. I nfli ing kitiln>i riimbnrgi yáttonból, legújabb páriii mintára k.-itltre ciak 6. 6, 7, 8 ÍM a Icgf^omabO itlNöl téli- vagy éji ingek, linóm tá-
Valódi angol fehér é« ttinet tchir-ting-ingek nagyon tiuoiúak éa jók
2, 3 60 kr 3 4 frt a Icgfinom. I''rl-ingek, a legjobb ruinburgi vajy
hollandi-vált ónból 2 frt. í 60 kr,
3, 4. 6-6 fit a legfinomabb, llri-iiigek, legljo. baliitt mellbeléttel.
legeleganiabb ó, 6 12 frt a legfi. Klanell uri téli-ingek Icgliu.én legeleg.
minden atinben 3,3.60, 4, 6 6 frt 1 tuct. uri-inggallér, n leguj. frauciia • angol divat ttvriul 2 óO 6 t. a If. I tuct Airi-kételü lrguj frauciia i an-gol-diTtl sterint kiáll. t.''.O, 6. 6 frt. I''ri-galyák, igen ló * tartói vi''toiiból félig magyar tiabánal 2 60,.!, frl a legfin. frauciia ttabái ''J. 2.60, 3 frl l/ri gályák, igen j<> •» tartót váltódból, magyar irabá.ial ciak I frt HO kr., 2 frt 60 kr. a legfinomabb. I tuctat finom női hmi«uya 0 , H.
10 It; fit a legfinoiiiul.il I tuctat Íérfi-hariinya 4, 6, 0, 7, 8, y 10 írt a legfinomabb.
araiiyker . rugóval 13
- kellőt födéllel 16
- kriilály llveg. 14 horgony r. 16 ruli. 16
fin- i''tilil lappal 20
• keltői födéllel 18
• finomabb 24
ang. li. kriit. Ilv. 18
- horg.hadiór.k.lap21
• remoutoire a nvak nál hutandó f«| ^6
- rem. kellőt fedél. 36
• jegectllveggel 3<» • > > horg, hadi lem.''38
Aiany hengerórNr.3ar. 8r. 30
- horgony 16 r. 3t ■ finom. ar. lap 46
kellői lapp.il 66 aritnykó. penynyel 66 70. 80. 1HX l»H) jegeillvegg. 42 -Arany e*il arilap 60.76
10- 12 .írt '' gyémánt. 38
krintálylappal 3''1 keitfliláp 8 r. 40 •mait gyémántok.60 hMgy hórg. órák 40 jegectllveg 46 '' 60 frt kettői lappal 60 frt remonlolrok 60. 70. 80, «M) -100 frl • ket födél JK), 100—HO frt Atonkivltl mindenféle órauein kéttlMben van.
Ktlin órák 1 l.60.igaranyoi-
isuisk-
Ktllil óralánrtok 2 frt 60 kr.
6. 6. 7. 8. 10 12. írt. iranv óralánctok |H. W-V 40. 60. 60.. 70j 80. 00. 100
Keltő órával 7 ft.
— Kell" órával, mely a jtétnél gysr''gyát gyuil ti frl. -toiitó keltő, risttló tllixei
Tt
14 frt 17 frl 17 frl 11» frl 2.1 frt 2l*ÍJl
28 írt 26 írt •}« frl
30 frt 40 frl 36 frt 46.ín 36 frl 44 írt 60 frt 66 frl''
3. 4.
romontoir Ml, JK» 1<S> írt
. - kel,lap. lOfl.llO. 120 160 Irt Vadán éi munkái remoiitoir pakfong
kel.
Hit
..„.,-..... .........-.............. "«<••>
, "cgytreriniind gycrgtál gyújt 14 frt. ** < í — Párlil íivll.1 óiá dltxet bronct-ltokban 12, 13 14 frt,
48 frt dliteiebb páriái brosox orákbss. .
46 frt>20. 22. ''.''ft-30 (írtjával; ••• ugyafiat 48 fr, lltőinfivel V8, 30, 36, 40,. 60, 60 06 írt t''W írttal. /
48 frt Lsgasgyobb raktár Isgaorakbas.
. Tulaj lou gyártuiáuy, két évi j.ítállAiial; Naponta felhatandó lo, II. li frt. — Minden 8 nap felbutando 10. 17/18. la. 20. 22 frl. l''gyanax óra- él félóratltéiiel 30 53. 36 frt.
úra- éi nogyedóiallláitcl 60 , 66 írt. Hónap >« regulatsur 30 ->2 írt Ctumsgolái ingaórák i Irt. 60 kr.
Mindeu javitátok luh tő It jobban végett* nek. Vidéki megrvii. ileléiek St ilittegnek kénben bcklll-,léie nagy pottáni uláavól"uiellotl lexponloitblisii leljriittctnek. M r nrki (elelő orák kicseréltetnek.
lírák cteiébs it vlfogn''ltStn.lk. KUUli kívánatra kUldtik bejMt Hitte gekért aránylag órákat ói lánctoka-rálaittáira, ii a mcu'' n«m tarl-u áruért járandó (integet vimakIlid 5ml
48. n4l
talmi
KiUit cr. rauy •
arany«kl>au It.ilg''y ... I. 4 ét 8 r.
rák
Vidéki- vevőim különö.s megelégedéséről elegendő tanúságot tesz az, hogy az 18Ü7. évrő szólló posta-kimutatás szerint alulirt Ifi.OOÜ postai küldeményt, 18G8-ba 3 iy,80U-at adott fel.
Papírok, látogafójeííjek, |»e(''sétck
1878—c) ^s utás Író-eszközök
iiiiiiőhé||l>eii küvetkező poloinároii.
Araii}
I I -47 ín i
13 IS ft.
26 :KI tt.
Kérem figyelembe venni!
Hordozható Órségl eilssiié érák.
'' — Itnrgonyféle, rubinnal, at fddig lét. tők kOtill legjobt.an ba»t
liálbaló oiindeii vatpályaudvari őné-| Mlndou áron bgjol.bitsrllek
• lére, ttiiihátakbaii, gyárakban alb.jéa kernkiuí^k vaíj naiji órálok ál-Kxeu óráknak miii.legyik* ugy vau tal sjáuloiukkal üiite u«m vegyi, itervetve, bjigy hat^killauféla helyu^tenjők.
(I
IftfUn
Kraoctlasvélpapirok, minden kivánt név vajfy korona iugyvu nyomatálával -.''
100 db. 8-sd finom fehér 46 kr. sngcil rcctéiot v. vbualxott 66 kr. rectéi itiuexett,76 kr.
100 db, 4-e''d finom fehér 8.6 kr ang, rectét, v. vonals, I f„ boríték 8-ad fehér 30 kr, erői 60 kr, iiiuet, reeiée 66 kr, belől toiuánctoi 6ll kr, 4-edre rectéi pspir 66
2 ciinot lieltl koionával aMiva-loi thbb itlnU nyomatbau loO papírra monograrn''m 30 kr, 1IXÍ borítékra 30 kr. ''
100 db-lálogatójcgy,krtlői fény máiu papíron, légiin, kőnyomat 1 frt ugyauílyen legfiuoiu.fekelu nyo máltai 60 kr.
Actéllollak. Hvgulatorlollak i két igatilátára minden papirhot 12 db 24 kr, 1 turi.aug rétloll l''J legjobb fajbau 10 kr, 12 t. ang, rétloll egy dob >tban, fennelhi fajban HO kr, 12 l. alumiuiumtoll, bitlotilva ronda éden 80 kr. 1 I ksulschuk toll, jó inindiégll 10 ki; 11. irón jómiuőiégll 10. 16, 26 kr Msgy tlöuytiiyujtauak at uj gépírónők; fnlftileget eteknél a fá rattló ■ begyxét, egyitcriiuiud at irón hegyebílt»*jlva van at eltlréi ellen, 1 db fábarögUlva, 10 kr. ceootba 16. 1 db lolluyétNtJ kéltél »0 kr. 1 tolUny 8 hóra ebg^udft 10 kr, 1 db Unio-radlrgumiol tlbi^ ét irónfollik tOrleitUtérs 6 kr
Kinomau ''vételi pociét n lOniuk legitebb iráttal t db két betllrel,
mbja 6. 10. 16 kr. klll''Miíiien fii.o l>muak, arokkó illalotó béliéitől o, 30, t<>, 60 kr. irókéttletek, kii llVolctadróti f. litereiéi nélkül i/.árr''ai 1,-JO 11,60, 1,80, Ugyauílyen teljéi belfclitere-lé''.fel darabja 2, 2,60. Kivilli.il ét felillről fóiiytuiaMl kiiililva 8.60 I. 1,611, N''.igy pegyedrél foliterejét llélklllt.80. 2,(Kht«- jel feliterelétiel 3. Xóo,.4. rgyaiiilyen fénylltéinl kiállítva 4.60 A).
I''cctél-Uélyegek,melVek kéurel-meiiégllk, olcióiáguk éi bittol bo-r..gatttáiuk miatt at oiiya ét pe> e.étviaiiiiál esélitcrOlibrk. I.gfin. miiifiiégben, telitéiiivrinti eiim. i .-.imer, név éi monogisinmal 600 db I frt 2u. 1000 dl> 1 frl 60. . I''apirláic/ák K.gy népen ellátott i iivelope klllHnféln féuytéti papi-i»k él borítékknl telve dbja 2ö, 36, .".O, oo, »4)kr. I frt.
(!) tkoi Inti olctó a|áiidék at aj liruntOnletlt iróixerkéi/let kíjv.-t-ke tő 10 drban: I tintaisrtó, I toll nyél-állvány. 1 levél liíhetltŐ, 1 íiólámpa, 1 hcvuiúrő. 1 kéti gyertyatartó, 1 gyufatartó, l.tolllintlló, I éktter-» óratarló. Minden <**liii|. «.iii éi di.i/eieu kiállítva ciak 3 frt.
I.egjobb rajtét/k''ixíik I db 8«J kr. I frt, 1.20, 1.60 I db° leijei kélt-I so, a 60. 3. 1 rajtloll 30 kr. 1 kOr-tő kiiebb 30, 11.1/vobb Oo kr.
Knldgnmbnk ."li). 80 kr. 1.6o,2, HJrl Keitékitrkrénvkv a Icgfinom iiiN^/eitekkcl megtallve. drbja 30, 10, ÍKkr. I frt. 1,60, 2 frl, Jegytö-
nyéllel 60 kr. Koronáért JO. kr kii k Íny vek lln. 10, 16, 20 kr. Horbeu löo egén nevek o(e«ón iiáiulitat-|:.''\ 86, fiO kr
nsk. Üonibornyomo préielt névre együtt legfinomabb 2.80. 3.60 Bélyeg (Stainplgln.) bádogttekréuy nyel ÍMték éi ectetlel 4,60 kr. A gép egytieri nedreiiléitel I0O0 le nyomatot kémt A leggyakorla-'' libb hivatalok ét irodák itiinárs I 4b legfinomabb véietu 6 frl 6t/)kr. ItinyUbellen ruganyot itámoló táblák darabja 6 10, 16,20 kr. A leg nekb névnapi- ét újévi lldvOtló jegyek, gyOnydrQen kiállítva da-
t.egliiinniabb illatot pecsétviait illija, pirol''H 10 kr I.- :iin, ku|..u-f.-lo itinekbeii dbja 10 kr.
K''ktttu.éget i-f i/úpirái.ati irát minták tsnltó *vt tanulóknak egy. urálit ajánllivtó. I kicimy formájú <iltot ríiráiiiemmel lOkrért; I nagy idtel ,''Wl l''élo diit irátiioinmol 66 kr ''Minták a rsjtolái ki''liuiyfi meg-Unuláiára, legújabb tanmód ket-dők ét mflkedvi lük ttái|)érs, nsgy fálsattékbau, I filtot li), 16, ''Jít k''i.
K minőségbe* egyedül kaphatók :
BfOBBI FBIEDM4NN PRUERSTf^SEJfi
<1
számára olyan dnsválasz.-Bécsben tiibb nem léte/.ik.
II pi és ört''g, szegény és gazdag téku és olcsó raktára, a milyen T a n 111 ó k számára tudományos játékok, ós m i n d e. n korúak számára roppant választékkal érdekes társasjátékok.
Kivonaton árjegyzéke a játékáruknak :
l''iimpátaii Ultilxietell Imbák dbj.t 30. .V). 80 kr 1. 2. 3. I frl Háhok ItlUUetleii 10 20. 30 40. Ml. 1)0 kr. t, a frl. gépe. fuHtoi.i bábok, hangfal, umtgöfejjel, k-óttel 1 láb-bal 70, tlti, I f,i 20 ki.
I.otteria é» tomboUj.iték 20. 30. 60. 80 kr. Ilarangk.''tlapáci 10. 20 3«) kr Dominó 2o. 3o 60. .SO kr.; tchakk figurákkal 1.30. I.60, •> frt; kugli lu. 20. 40. 60. so kr. I frl,
1 frl 60 kr. 3 frlt koetkiyálék 30. ÖO, 70, IKI kr. 1.20. a frt; rajtké-nUlék 30, 60. UO kr.; uiunkatartály
00. tiO kr, I frt 5ll kr. 2 Írt. I''ia-nók 1.20 kr. 2, 3, 4 Írt.
Trombita, aip, dob, bogedll, me ódium, duda, harmonika, harangjáték t mát hangitvrek igen jlilá-uy oi áron
M.U jálitótterek ,1000-féle vá-laittékkal lO kttói 4 Tártaijátékok 30, 60 krtól 2 friig.
Mindenféle képeik''ilivvék |D, t.''i, 26, 46, 66, »0 kr. I út. lálttva megtanulják a gyermekek a külöo-kéilmunkákst * kOnyvokbai: 80 kr. 1.20,2, 3 írt; <llolittiok : 60, / Su, I., l.MK 2 fit 1 .sterilA magika 2 képpel Ik''i. 8.6 kr. I írt, 1.60 2, 3, -V.A frt. t''tudamadár, a madárhan-gokjit iitáuotca, ciak 26 kr. An gpl mfi.twr-kaitni, uicgiollw iniu detlféle hástnifiiterrel l frl, I.60,
1, 2.ÍHI, 3; 4 írt; kiiebb gysnnekek-Jl frl. I frt 60, 2 frt. Allatuk terítek : 26, 36, 60, NO kr, 1 frl Jipéite.let hanggal, 60, »0 kr, 1 írt, nyomda, teljét ké»/illékke), íVlo. t*|l frt 30 2 fW 60-kri|f. Kootlk, fo. gyermekeknek : s.i kr, 1.20 t.KO. gatuk. oitiuii.uttok • mindenféle 2.60. 3 6 fnig. Frftbsl-jálók ''in .tokerek pléböl: 30, 60 kr, 2 frl. I mnlnl.ágra mindenkorit gyermekek- frt 5" kr. llófti lovaiul, vamtak. nek : Hl IftjJ frt kr, 3 írtig; |,ajók : 60, 80 kr, 1 frl, I frl 60 kr. ciinoi jeg/tő él horgoló k''iiiyrek l''liotogtaph kóttülék: niolylyi-l va-;(0 iniiilrával, 6 kr. Miudeiiíéie la l.lili fényképet it leliot ctinátnl: 20, "uatágot játékok ét játéktterck ka- 40 kr. Amorikai katona-játék, vagy tulyákban, 10, 20, 40, OO kr. I, at amorikai lobogó, mely ugyixcrt-
2 írtig. mlU''l trombita és pitttolykénl Meglepelét éi ntulAtiágl -- Háti liAStuáltiAtó ; igeu nép 80 kr.
tiitijálókok itag uélklll, dbla 3, 6, H, 10, 16 kr ; konyha, iatáló, bnlt itolit, bul''.r/allal t anélklll (iyer-iiiek-itiuhá/, .''16, 60 kr a írtig; Atváltuxó játék. 20, |0, 00, 8 1 kr. r.iuleito 36, 60. 80 kr. I frt l-''titó ogér'', 60 kr'' Kutó vauit 2 frt. 2 fit 80 kr ; gyermek óra Uténel 36 kr; olet ililiitorll |, 6, 20. 30. 10 kr.
I''ittloly, pu.ka, lóvőiierketellel, 20, 40, 8(1 kr. 1 frt. 1.30 I 60 llard pléhliöl. 20-40 krig; actélból, l| » kr 1 frl .V) krig. M.ikféle nisgun« 1V1 játókfterek, melyek a vltbon a ináguea IVáuva iterint iiitdogálnak, 10. 20, 30. 6Ó.8O kr. I frl. I''orctellán kávét, theái é-t ebédlő-edények, 60, 80 kr. I írt. a-60 krig,
Játékok nlbe való gyerinekelüivk iából a kaulichukból, 16, 26, 30, 60 kr; különféle állatok, 6. III, 20 kr, I írtig; állatok lermélteteten alakítva, 90 kr, leírtig.
Igen miilaliágomk minden korúak ttániáia, A bUvétt kóttUlékU ttép kamuik, a melylyel mindenféle bfi-vást mutatványt meglehet ctiuilnl kéitdlékek ttámáhoa képelt, I frl 40 kr, 1.80, 3.60 krig.
A fold''ét lakói, egy tartályban a földgömb {y minden aSonlako om> berek .nemtl-li (iltlitetelkben, báróiig nyelven aláirt névvel, 36 kr. Allatok bőrrel bevonva :«).. 60, 80 kr.

Amerikai patent. A ki
ati akarja, hogy nép • ép fogai lo gyének, ett rtak at ttj villanyos kautsoliuk fogkefs vserts nélküli ál
tal i''ttkötnllii''il. Ktvu oterféle bi-toiiylalok által m»gsixti|lt kefe. ti r.e helyett o^étton kaultchiikbóí vau kéititve, a mely n fogról miit-den árlslmsi róni -eltávolít; él a kautichukbAii elek.trikai erő it van; a mi által uemeiak liitlit,de a meg-romláitól i* óvja a fogakat; atéit már a gyermeknél előuyöten alksl-aisihsió. K I''o4kofe annyira tartó*, bogy egétx évi/ lehet liaituáliii ét larabjt >stk 110 kr. 1 frtért egy KŐ>ké»zülék
at ártalmat légtiiiiitáiára. Ktenké-1 ''Ulék parfUiiimcl t(illetik meg,mely A bottá AlkAlmatoll .itoatlámpa ál-al íelli.''vittetvén, at ekként elóálli-ott gőt néhány perét alatt a legut-gyobb nullát a roit levegőiül meg-tiitlitja 1 kellemet illattal tölti ineg. Nélktllöthelleu kórhátak, likoták. inShelyek, lak''tobák él talonok alb stáuiára. A ké.tülék sranybrontból igen ctiuotau vau kéttitvo; dbja 1 i, 1 Üveg páríüin hottá, — iteitiiel •gyfltt 80. Kiég .''>0 bannilatra,
Hseinély> én vttgyon-vé*
djlmi végetli fegyverek a legújabban javított Lefsuhiux-revolverek bitlotiló tárral « keltöt mutgáttal 6 liivé.re; egy»x*ri töltéire egy perc alatt 6 bíitoi lüvét, 1 db 7 milliméter 16 frt. 100 tilltéi .ViO; I db''Jn.il llmeler 17 fit. 100 tilltéi 4 frl; I drb 12 mlll, III ft; loOisltéi 4.60. .
A tudomány uj vivtná> uyitt ni nthenipreHcrvatlv,
— amely a kileli- lléinok mindéit roit nagát eltávulilja; minden •tájvitet nélklllöthetővé letten tfö-leg a pipátókntk Ajiiilntot. Kt 01-tenlia; melylyel reggel anájt kikeli Öblíteni; t ennek még kellőméi bfi> tltő hsiáia it van. Ktcu tolje.en uj vegyéneti eljárás iterlnt kvttillt
tter tadomáliyoi egyéni légek álul meg vit igái tat válik itit nőnek találta I..II, I Itveg tutiilái.allHI kr. 1
Klrcro-galviiult-ua *yü-
rllk, Kgy birei páriti orvot illAiitáta tterinl ujarauyból'' vAimak kénilve eleclru inAgnoUcut drót betéteiével; 1 haltnál éa megóv; ctóioi, köti.'' vény 1 idegbaj okban,, renket egtég fiifájái itb. elleu. 1 gyfi;(i .H) kf
itcgujabb találfháoy. is
latot valódi exöitből, felvarrni való iuggoiobiik. Kt igen olegank ét állandóan tartóiMlndr n |Url„ gOIU|,. hot bitoityilvány Arról, h„gy at va-lódl etlltl VAgy arany. At árigeu ju-'' táuyoi; egy tuctat nép nifiveietll 86 kr.; tiuiA 71)kr.
Értftkss pMMtarté. Midőn Illik
Napóleon a Julim OaetAr életlr«tát doolgoxta, Atou rendeletet adta ki miiiorint kéttiUonek at 8 ttámára iáját felad át a iierint olyAn pennát, melyet nein koll tintába mártogatni. K mogbitatnak 8iuip inalvakilUníl-log el.Vgtétotett. - Kteu találmánv Koehee fíllbert áltaj tüköleiittototu Kn eton találiuápyra nétve at egye-dűli raktárt lartum At ontrák-mA-gyAr birodalomban. A penna-tartó cklnaetlIitbSI vant attal reggeltől e.tig lehet írni, 1 a tinta fulváiát teU tlé* tterinl igstgalni Alakja igen ctinot ét minden késhet alkalmaiul. 1 tarló : 1 írt. ehbet I tuéiat Na|»o-leuu-peuna: 16 kr.
llavHtiiin-pauqtia t ''/,
krérl: egy SÓ krot ttivar; minthogy At állal a logolea.ibb etivar valódi bsvanus árouiájuvá vállottAtható; at ebhot való enenctia valódi hs-vanna-dobányból vau eitrahalva. 1 llveg elég 600 nivarra : 1 frt 60 kr
KHŐkOpeny. vlihatlnn
elnylllietlen. vsrrái nélküli kelme-Angol kénitmény. ''Klen köpeny sként van kéititve ; hogy at-a leg. ttebb időben it vitethető, minthogy mindkét oldalin nép felift ruha. 1 dbt I frt 60 kr. f
Koppant mennyiségű egyéb játékszerek kaphatók ol-eaón egyedül 0 raktárban. Arjogyzék Ingyen''^sztatik ki.''
^378-0) Wien, l»ratecHlr«»t»e Ar.- íü.
.0
E«en csikkek at oiat.^irodaltimbsu •gyedig aléllrt rsklirában,kaphatók.
• ,
A. FRIEOMANN Wien, Pratcrstrassc Nr. 28. -*>
w ajd i 18 ''"ÍSTTHfT^
I
íVngy-Kanizsa, 1871. január 28-án-
5 . szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi közlöny
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú txetllap
a széplroilalom« kereskedelem, ipar, sazdáN/ai, (iidomaii) e,s iiifivészet kííreböl.
«<«*•* (tMKbktM ,
Tfl*r « gyakran máifél vajy két l»«i
fcaerheNstnj iiodn r» hindii Ili\ M(Ml:
WA.HUTK JÓ/.SKK könyvkereikedéaébsu.
Előfizetési föltételek:
.ir —-rtr—
ll>-l> •...(. UiUl tmliliMMl r
L ; I •
r.g<«« «-»n>: Kii évre f''vnugyedre
. txléfci.- |»i«ltn « f. I kr » .
I . «». '' •
niukiw|i imM ''
tjfrfimr
i
Hirdetéseit
A Imi briftiOm* petit torért l-->»Or 7 kr. á-«..r i> minden további Imik''Máiért ft kr. Uólyeg.lij minden egyei beikl.it.i.érl .''10 kr. A v Nyílt léreu" egy pelit ^or lielktntÁ.i dija I.*• kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanitián: KtAlíó HIVATAL. Ksuthslyss: t''ULY JANOH. PeiUn : ZKMI.KK M. I.ANO I.KOPOLU, éa HINMKIí HÁSnOK Béoiben: MA ''flKXSTKIN & VOU-I.KK, MoHMK HCUOl.K, Ol''étiMK ALAJOS it NAKT1.KS IIKIIMAN.

...f^l.U *. • Ifi -t
ír* ''»ti«Tf*
» x *~T r-—
A burgonyaszár értekesitése.
Hogy • 1 Üt) font szárad burgonyaszár italán véve 17 — 18 font hamut hagy hátra, az téuy, melyről mindenki könnyen meggyőződhetik: számos vegyészeti kísérlet folytán ép oly bizonyos az is, hogy 100 fout ily burgonyaszárlianiu cs«j>án 4.r> font káfit (hamnzsirt, haméleget) és 10 font vil-savat tartalmaz.
Miután t''gy burgonyával bevetett szántóföld átalán i) mázsa burgonyuszárat ad, tehát S-szer IS font '' 102 font hamut, s ebben 72 font kálit és Ili font vilsavat nyerünk. Kz anyagok pénzértékét illetőleg pedig megjegyezzük, mÍ8zerh|t a káli (fon-toukint 12 kr jávai) 8 frt. 04 krra, s a vilsav (40 krjával) 4 fl. 81) krra, összesen tehát 13 ft. 44 krra tehető.
E számokból önként következik, mily helytelen a burgonyaszáiat, mint kevésre .becsült tüzelőanyagot elégetni s ez által u hamu logüngyobb részét elpazarolni. A fó-kérdés eszerint az, miként lehet a burgo-nyaszárat trágyázás! ozélokra legjobban felhasználni. E kérdés pedig anuál indokoltabb, minthogy a mezőgazdák jelenleg évenkint tekintélyes Összegeket adnak ki káli és vilsav tartalmú trágyaszerekért.
Mily uugy mennyiségű kálit vonunk el évenkint a földtől csupán csak a szőlőművelés által, s mily keveset gondolunk arra, hogy e káli veszteséget hulladék venyigék, burgonyaszár és más llyféle anyaguk" alakjában némileg pótoljuk, iiabár
'' itt-ott néhány gondolkodó mezőgazda már ; elkezdte a burgonywszárat, mint elég érté-i kes anyagot, felhasználni a vegytrágya ké-| szitésnél; s a körClntény, miszerint ezt évenkint ismétlik, eléggé mutatja, hogy az eredménynyel meg vannak elégedve.
Az 1800. év őszén a wormsi gaz-dászati tanintézet által tett kísérlet különösen megérdemli, hogy a legtágabb kör-| ben ismerjék. 1 SGli október havában ugyanis f»0 foat hurgonyaszátat gyűjtöttek és földdel vegyiték. A rakás szorgalmas (elhányása lehetM''gessé telte, hogy a vegytrágyát, habár még sok egészen fel nem oszlott szár volt benne., februárban egy e kísérleti czélra szánt rétre hordathatták.
Az eredmény egyenlő nagyságú területrészeken száraz takarmányban kövrt-kezó lelt
a nem trágyázott, s a trágyázott részen :
1807 27 mázsa, 43 mázaa,
1808 .. 23 41 „ r lyfi9 20 „ 40 „
összesen: 70 mázsa, 124 mázsa.
A vegytrágya tehát összesen 48 mázsával többet termett. Az összes trágyá-zásj költség pedig a többlet értékének negyedrészénél is kevesebb.
Ajánljuk gazdáink figyelmébe!
LNDW.
Az erdőkezelés rőh
Meddő tárgyán lölött vitáini nem időm, ■em kedvem, de a t. iwwrkosztóség engedelmével miután bajaimból kissé lábadozván, KováU Já-
mm ur alapún reflexióira viszou válaszommal hogy ne késsen, kötelességemmé teszi többi közt azon nem kis horderővel biró kérdéseknek K. ur általi riiegpelidittWre leltdni, tuinük az erdőké.-zelés, erdő puaztilás, százféle képesség eultura, melyeket K. ur oly erősen hangsúlyoz, a A-S. Közlöny m. é. öl ik azúmábau hozzám iulézett levelében.
• Megvagyunk*győződve, liu^y az összes státus gazdás/atbau jelentékeny szerep, hivatás, a rendeltetéssel bírnak az erdők álladékai, melyek kűlönléle irányban hosszan elágazó vonalok han egy liarmud részét futják be hazánk termékeny vidékei, hullámzó rónái mellett azon meredek magaslatok, azou s/iklás bérező ket, nzon .ielhi''kig uyuíó hegyormokat is, melyek ugy Játszik, hogy az ós természet által Utiiu is másnak, mint kizárólagosai! erdőkuek teremtettek, hol az emberi kéz napi szorgalmait, az ipar, az iiidustria a legnugyobb erőfo-Billenőit is semmi, vagy csekély siker koronázná! ! . . iiií^ ellenkezőleg az emberiség kű-löulélo igényeinek kielégítésére Kuzdag forrásokat nyújtanak otl a százados tölgyök, a magas tenvők, valamint a hasznosabban értékesit-hutú elegyes állabok mellett a tüzelő W roppant álladéka. ''
Tegyünk egy futó pillantást csak It gőzerő alkalmazása mellett a gyáripar roppant fejlődése és emelkedésére, azon vasúti hálózatra, mely mindig nagyobb s nagyobb mérvben öleli ál, és gazdagítja hazánk kereskedelmét, — ugy be kell látnunk, hogy a kőszén telepek nagy oonsummátiója mellett, mily biztos tőkére számíthatnak az erdők tulajdonosai erdőségeiből! • — A kor igényei és ily fokozatos vívmányai mellett usak ugyan azt látjuk, hogy M. ország nem volt, haneui lesz, mint a uagy Szécheuyi inoudá I . .
Ku kélleui,hogy józun praetieüs erdész találkoznék, a ki usak primitív fogalmaival bir is az erdészetnek, — hogy be nu lássa, & kellő
súlyt uc fektessen arra, hogy ezentúl t*bá édes M. hazánkban is az erdők okszerűbb kezelése culturális viszonyok lehető fojleaxtéie életleltéul — mely mulhatlan uükaéges, hogy mielőbb'' bekövetkezzék I
Slert tugudhatlan, hogy ai erdők álladéka mely jendszere* kezelét mollett oly értéke* tőkét, oly hiziu* kinemd rpjt magában, ekkorig sok helyütt nevezetesen Hurcieg l^ater- * báty, Ur. liattyányi, Ur. Udeachalki a több más urndaloinban számítás, beoaztás,rendszer. • minden kímélet uélkül devaailálutuk, — enak hogy egyszerre, é« könnyen pénzhe* le-he«sen jutni, i- megfeledkezvén, hogy ily gazdálkodás iiiüllVjlt mennyit vuizit a közérdek, mennyit az utókor, — mert könnyen lehet egy erdőt kiirtani, — de nehezon lehet ai újra te remtoiiil
Láttunk, különösen boltkázen lövő uradalmak hiúi oly ordőréuekot, hol egész pagonyok végkép tönkre vaunak tóvo, nem csak az állal hogy a vágások miuden rendszer nélkül, eszközöltettek,én usak is pénzt« vállalkozók gazdagitattak, hanem az által is, hogy egy utólagos eultura helyett a folytonos pusztítás különféle más nyomaival is találkozunk, de rnind-^enuok egyenesen az országgyűlés és a megyei hatóságok okozói, mórt ugy vagyunk meggyó ződve,hogy sein a uzentrumban,annál kevésbbó a megyékben anyagi érdekeink előmozdítása tekintetében mi aem történik I
Nem ttigadhatjuk, hogy rendeaen majdnem mindenütt uagy hátrányul azolgál az erdők okszerű culturájára az is, ha as erdőgaz dászat, s a mezőgazdászitt össze van keverve, — s a kettő égésién külüu nem kezeltetik, --mert az utóbbi, az ordőgazdászat minden fel haizuálhalö kutforrásait azereti rendesen saját előnyére kiaknázni, -- mely szerint az erdő-gaztíászat hanyatlása előbb utóbb mint lugicai szűkt églet he követkesik ! . . .
Vegyük a dolgot ugy amint van, gyakor-
T Á R C Z A.
Egy száz forintos bankjegyhez.
Klötleui frkisvl, snayí á|vjfa«stoll Hm 6j»iskán>n*k r^en várt gyUiuOlc»«, UolyuDKÖ iielltm, árra siíi forint. 1> utalványa a sAtét pokolnsk. Mslyuok láttára térdre hltll si smbtr.
J Likát Orrtmiusl ssAllsiml oiUJjs .. . otíistt t''ln^iont n U|>sialsli»n*k HiemUve|(An ál foöráaoilst, K. s inlnt nősein, mindsnik l>eini« Kkt (Ortáustiá urálik •!, a molybül Tar káli boái tsrkáhb dolgvi olvasok.
Látom, s mini A gyllkoalios ksnlttúl. Ki iii(K<ilt éiiM «ialá<ts|>ál: A ki rilá''juu hél álCt UtOtt U, Kgy Otvcgy nőt — * list árvs g^ermskst. Krrr silán s hAh<Srhos jutái, A ki brited s gyilkolt fftlkflló. • A kóbír i»iuót nöjiuok sdotl, 6 ** »*tin mit t»ii? Tilkos ksdtcsáuok
KorrA •arrcliuút dij.ná volod ... .
At ifjú «gy<ier látott IVV leányi, KI-vítrtluii ép h-gsarlil, leánys \oll Ai ollmkott, s meKifyilktill spánnk.'' — Láll«i útidon es már-u>ár kim«r(!lv«. Kflxlntt s •idrnyll vstksru nyuaiiirral, H a< ifjú MtSIt; .Te »ií|> küsdü leány, lsii-,^11 n^ksd jd fegyvart Adok; U«ly biíton inegmenl rfm«n ellvtiedtdl Fogadd el linyks, » »»ol gvoiuii t ig»» I''
» .isvAkiiál lógni uyujtA sl. £• A Irány VAd disdAlmoaoIrlyAl NyuJU ki irttsd •lliágjsdt ko«St, S a midiin v«''l«»d ellonút loverle, Kábulva dííll At i(ju koliliro ... AnyjA megliAllá a gysláiAt.,1, ✓ ''
elrojtíiiött elülő a (Irka. A lány pedig, liogy AnyjA hant vall Kleugcutelje, sióknak fnUbs Kráujo árán jeli állillatott t —
t>>
Kx egy tOrUuet Annyi »<á* k.''t»Ul, Melylieu tiéd volt a legfőbb atersp.
Tovább otvA«lak — i* képseletsmnek
llllverpjóvel egy liAloutrA hordom Mind a«t a tárgyal, miket egykor érllad \ ettek iim<ít ilrlted Ailtsk «l;
í. lem heliíle olyan ragyvAUk, Miként Att látva,'' még ., félhalott ii Kínját foWilvu folkaraagna rá. Vau itt « larka (1iia«báuyt halomban 1 Oltári aaenliég éa állvány-gyilok, Kilépett thrvény, calfrA r«itdj*Uk, Csillogd ékmter, aápádt nlii arrzok, . Ki« gyermek-pdlyA, gyáMoa iaomf.ldi''1. Kondás rablánca é* fényei fegyverek, lblnttel irl ver», bálvány di-aka rongyok, H m ég .tudná, hány aaáaeaernyi tárgy; A ntuly egyenkint mind axt bimnyllia. II..gy tv Aa élei leghilbli kfinyvr vagy.../ A milyliől újra a njra l-iüiatom, Hogy mit aa vtubrr */.ent- a uagynak itfvei, 8 a inért ín egykor rajongtam, hevflltem, A hlr, dlcafiíég, erény, beeaUlet. Mj^idea nem u>hi, mint aalbváaári holmi. Mit egy két ilyeu rongy pApIriUralikán Vauul a eladni egyaránt leint.
IMKBFI JÁNOS.
P E T Ö FI iN E K
magyar köUöví Utt felavatdta $ eltU 100 fo-•i f rinfja.
Midőn Petőfi még Kwpönögei név alatt irkált a la|K>kba, én már akkor is nagy jöven-| dót ígértem fejlodtiiő költői lángeszének, s különösön tősgyökeres magyarságú írásmódját, '' eredeti ötleteit annyira kedveltem, hogy 1811-j ben inugiuditott l''oeti Divatla}>omhoz segéd-'' szerkesztőnek hívtam öt meg. | A lialal írók vágy tárai irigységből azzal ijesztgetlek, hogy mint váudor-sainész egészen a korhelyéletre adta magát s a szerkesztési me-
ejianikiis munkához nem lesz kedve és türelme. Kn azonban nem hallgattam rájok, gondolván magamban, a legnagyobb korhelyből is embert lobot usinálni, csnk tért adjunk hivatása- éw szellemi munkásságának.
Az időben l''etőti Kecskeméten tengődött min) egy vándor sziliésztársaság másod vagy harmadrendű tagja, a oly nyumorral küzdött, hogy a Hzálláa- s étkezésért már több idei atlúsa volt gazdasszonyának,
Közelegvén lapom megindulásának ideje, julius 1. 1844 — egyszer csak egy mogorva, do jelentékeny, lelkes arezti tintái ember top-pau.bu szobámba, borza* hajjal, világos sziuü kopott ruhában a magas tetejű fehér kalappal. Igazi vándor-komédiás aluk, a viszoutagságos s kalauduroa élet sajátszerű jellegével — épen mint egy felhőből cseppent garabonczás diák.
— Én l''etőti vagyok — szólt ő, iukább nyersen mint szelíden, sót némi hetyke önér-/.eltel, minden bókoló bujlougás, bohizelgő mosolygás nélkül •— feljöttem l''estre, öunek meghívása folytán.
— Isteu hozta önt. r— l.apom hetenként egyszer fog csak megjeleuni, a önnek nem lesz más dolga, iniut annak uyomalási hibáit egy-szoi kijavitani, abba holmi apróságokat fordítani, • miuden számba ugy jóízű mugyaros verset irni, Lénz-u kedve a dolog vastagabb végélte/., a prózai munkához V
— Talán azért kérdi ön — mondá ő fanyar mosolylyal — mert színész voltam. Ne féljem ön, hordtam én már borjut is hátamon, a mint katona mogszoktAui a rendet, a subor-dináciiót.
— A mondott segédi foglalkozásért ajánlok önnek s;álláat, táplát, teljt« ellátást s havonként ló p. forintot, s ojtou ftilűl minden versét külön dijaxom, mi havonkint szintén
ftiluit hol *lf» —20 foi intra. — Klégli ön, nyilatkozzék őszintén.
— Igen — me; vagyok elégedve s ügys-kőzni fogok, hogy megérdemeljem azt.
Közbevetőleg mondva, mint egy hetilap szerkesztő segéde, azon időben nagyon is meglehet ctt azzal elégedve, miután az összesen véve, mintegy 700 u. forintra uient, mi akko rábait annyi volt, ha több nem, miut most e drága világban lí>00 p. lorint.
Kbhöl látható, mily alaptalan egynémely Írótársamnak azon vádja, mintha én Petőd tehetségének szűkkeblű haszonbérlője, zsarlója leltein volna, holott lelkes és bőkezű pártfogásom nélkül ugy veszett volna el, mint gyémánt a szemétdombon.
Tudta, érezte ezt ó maga it, s arczárói világos betűkkel olvasható volt annak boldogító örömérzete, hogy oly sok viszontagság, nélkülözés, nyomor és szenvedés után vegre-valahára biztos révpartra jutott élelsajkájával,a hogy zaklatott, meghasonlott kedélye, nyugpoutra találván, végre valahára szabadon megnyilbatik s gazdag köllói erének forrásából kiáradhat, be-ioöiuölhct n hon, a magyar nép, sőt — még akkor nem is gyanitá az egész világ népének lelkébe.
— Hová, ha szabad kérdenem.
— A szabóho*. — A manóba, itt Pesten mint divatlap főmunkatársa ifein járhat ágy mint egy ágról szakadt. Csináltassunk szép uj ruhát.
— l)o esak nem németet. Nagy kedvem volna totótűi talpig magyar ruhában járni, épen-úgy mint egykor í.''sokonay.
— Szerettem « nyilatkozatát, mert vele együtt magam is jóval azelőtt, mikor oly általános lett a nemzeti viselet — megelőztem a magyar divatot, s a dőrék szabómesteremnél,
» '' V.
/ lati wem pontból. ~ O^t hol n mezőgazdászat
5''á ^z''erdflgazdátrzht még össze van zavarva, a fősúlyt, nz érdeket rendelten a minél nagyobb kiterjedésű legelőkre fektetik, — melpzerint az elodázhatlanul előretolt vágásoknak, elflké-mélotuknek sat. mindjárt hatalmas befolyással biró ellenségei Ulmadunk,kiknek legyőző okos-kodása és érveik, döntő ereje tibljan ^nszepon-tótul: ba uz igy megy, mi biz a birk.i és egv éb nvájakból ?! — A melyek évenként a szép és biztos jövedelmet hozzák, —'' art l v. k a gazdasági kiadásokat dvenkint fydezik, — de mind ez nom tartozik az erdészet köréhez, aiert számtalanszor oly térek is lelegeltetnek, molyok lelegeltetésével minden további erdótonyészet megszűnt, — erős meggyőződésein szerint félszeg gazdálkodás az minden sz iknál, hol a conto gazdálkodunk! Szerintem niutassu ki az évi tis/.tnjpvedelmet ujuhászt.t, gulásznt, kaná-szut, ú murái, Ugy Utihte az erdei gazdaság külön rovatban, m^rt általában minden gazdasági boonztások os»K ugy oks''.eritok . ha hoterogoty öleinek által a snjátl .ndelU téssel bíró fafaj iís tér rciítleltetésétól m''-''g nem fosz-tatik I '' f ■
K vonatkozatban legrosszabbul állunk egyes községek s bizonyos bérletek viszonyainál! Valiiban lelkünk elkomorul n többTközt fóméltóságu heroaegCszterházy P d bérbe bo-esájtott erdőit ba sokhelyütt tel.intjük, hol a járt birtok mellett ugy láttáik az erdők is i egyos bérlő önkénye alá''bocsájtntiak.! — Ily 1
abnormis viszonyok közt nem egysujr történik, . hogy anélkül, hogy » végső szükség szorítaná, hozzá nyúlnak a hol csak lohM u vágások éa as olökiméletokbrtn Viruló gazdagibb legelők-, hoz I s örül u lelkük, ha lopva tóvid ,ido alatt '' annyi kárt tehetnek, amennyit a b gt<or„-alinasabb után-művelettel is talán soltn, vagy CBak évek hosszú sorain át lehet helyi ihözítiI . . . i • Ily bajokon nz elég határozott tn s minden speoífleat esetre világosan körvonulozott erdei törvények szigorú alkalmazása segíthet! Melyek szoutesitéso ttgy látszik már kózelg, ! üdrösüdbotvén nomtokár.t azon uj és komerU « erdei tőrvényeket, molyok támogatása mellett, rfgy virágaóíib jövőt Ígérhetünk magunknak I A rtii a pagonyok kezeléséi, valamint a szakképzettséget illeti, K. úrral eauk bizonyos szempontig érthetek egyet, niegkülöiiböxtetvén elsőben az erdők topograticut helyzetét illetőleg utók fekvését. -- Hegyes, bérezés fekvéaU vagy «dhányagolt erdők kézclé*e sokkal terho-sebb lóvén,,— olt egy pagony ba 2 --lUKHJ hold kiterjedésű, untig elég gondot. V-s fáradságot ád ogy kezelő én azt művelet által eszközlő or-déaznük, ha <*t jói é* okszerűen nknrja közölni. Kónahily vagy síkságon elnyúló és jó minő-
ségben levő erdők kezelése sokkal könnyebb — melyeknél fogvft a dimenzió is nagyobb lehet. A mi az annyira hangsúlyozott szákképzettséget illeti, megvalljuk, hogy tisztelettel hajlunk mog az éirteleiu tiszta világa előtti De azt nem tagadjuk, hogy a száraz elmélet önmagában csak 4zifi* gyümölcsöt tor. tnhet, — a« erdészet körében a i»ő % gazdag tapasztalat az é|et mestere! — A praxisban gazda" erdészek", — ha o mellett párhuzamos haladást tartanuk az irodalom >Uibb termékei s a jelen korigényeivel, — ha Toly-tonos ul\ásás tanulmányozás által, magukat folytonosan tökólyesbitik, — több hasznot erodménytttiiekybem ritkán mint egy félazogul képzett tgyéó. Az elméiül gyakorlat nélkül eszünkbe juttatja azon kezdő orvo.it, iról azt mondták : egy temetőt ha megtölt, még Jó orvos is lohoi belőle! . . . a guzd ászát s az erdé szet körében több kitűnő tehetséget ismerünk, kik tisztán az értulmes gyakorlat nyomán a legügyesebben kormányozzák a rendelkezésük alatt állt összes uradalmak érdekeit; tessék megtekintés végett Somogyban « gr. Zichy vraszlói, gr. Széchenyi visontai, gr. Hunyadi kéthelyi, gr. Széchenyi marczali, Kiiund faiszi erdőségeket: melyek gyakorlati erdészek által kezeltetvén, hogy mily művidet és boosztásnak örvendenek —- mig ellenkezőt tapasztalunk hg. Eszterházy, hg. Odeschalki, hg. Nassau és több tekintélyes uradalom szakképzett és elméletileg jólesőn elbocaájtott erdészeitől; míg a gyakorlatilag elbocaájtott "egyéneket künn von lehetne oklcvelea vállalkozókkal felcserélni; —[ azért nagyon méltányoiM^ igazságosunk talál tuk, midőn a kezelő erdő tiszti álloináVik elnyerése és betöltése körül a n. mélt. fÖldmive lési minisztérium által tervezett ujabb erdő törvények ís e - r.lemben intézkedtek! . . .
A községi • \>k érdukébeu, mely az erdei termények kezelését, értékesítéséi fogja előmutatni, arról a jövőben.
, Végül azon állitáaoinnt''"kénytelen vagyok'' ismételni, hogy a tüzelőfa drágasága ellen egyes piaezok mindenesetre kevésbé fognak oly zokon patiHHzkodni, bu aa országgyűlésben működő honatyák, a megye és az illető járási tisztviselő urak nem fognak tétlenül szolgálni és minden azép Ígéreteket csak alkon hordani, — hanem komolyan fognak arról gondoakodni, hogy közlekedési közegeink járhatlaiiok nu legyének, s több mellékes utvonalaink is lehető jókarban tartassanak, loco u fu drágasága ellen alig lehet panaszt emelni, — a drágaságot a szállítási költségek, a nz említettem akadályok képezik majdnem mindenütt, egyszersmind óhajtjuk erdészeti uz és vadászati tör-
vénynek mielőbbi tz>-nteiitését és kihirdetését^
Inke, jan. 19. 1871.
NEUSZIDjLrER JÁNOS,
. . fü»dU»« r.
i ,; • .(i '' -JS ;• t
J
''AJ
* 1 »
Harcz i hirek.

— Pnidhcrbe vereségo mély szomorúságot idézett elő. — Gambetta kijelenté, hogy p00,000 embert fog küldeni Lo Mara .vilwwi-foglalására. - Ochrnhain sweiezi tábornok l''rauczia budi szolgálatba lépett. -- llaseücou-ból jött távirat szerint 21 -éu Dijont u poroszok erővel megtámadták, dicső harcz fejlődött ki, moly 12 óráig tartotf; a poroszok rendetlenül hátráltak s az egész vonalon Garibaldi által üldöztettek. — 20-kl párisi kirohanásnál''iszonyú inésiárlás folyt, a poroszok vesztesége Óriási, a csatatér 2 mértfóídot tett, Trochu KMKXKJ emberrel tört ki. — A bt^ti lapok hevesen megtámadták UismarKot a Favret illető iiieu-levél megtagadása miatt. Trochu beadta lemondását. — Dijonnál 23-án a poroszok ismét kegyetlenül megverettettek. .— Longwy-uél u poroszok óriási veszteséget szunvedtek ; 24-én azonban capitulálni volt kénytelen. — 2Ó-én 800 Uuribaldista .Maucy és Strassburg közt ugy porosz landwebr-osztályt szétugrasztott. —• Favre l''áris capitulációja iránt Versai-lesben volt. liorduauxdau népgyűlés volt, ''melv a következő különös határozatokat hozta: 1. TönTegos felkelés a GO''óVesekig, mindig a !J0 évből öt óvot magában foglaló korszukliu-liek egyszerre; u két utóbbi korszakbeli helyt maradó, do mindennap több órát kell magát gyukoroluia. 2. A köztársaság pgész területe ostrom állapotba helyezteti}**. 3. Egy tuiliard-nyi kölcsön köttetik. 4. Minden rend, mester és munkás, kik hozzá járulhatnak a fegyverkezéshez és felszereléshez: rcquisitió alá esnek. ih=*A fegy vurgvártás .lázasan" t''og folytat tat ni. 0. Minden újság azunnal fölfüggesztetik. 7. Azon polgárok, kik H nap alatt a fegyverre liivaHiiak eleget neiu tesznek, gyáváknak »;s hazaárulóknak nyilvánitattnak kl. Aki fut, elveszti a .franczia" nevet: javai éa birtoka a köztársaság javára koboztatnak el. 8. Mindenki, ki az utóbb iiieguovezett egyéneket megöli, a következő jutalmakat .nyeri: Vilmos király léjéért -i miÍió francot, 4 miliőt Bismarck fejeért, .1 miliőt a mocklemburgi nagy hcrczeg-ért, minden más herozogért 2 miliőt, minden kis berezegért 1 milliót, ti. A hadi és kereskedelmi hajóhadnak egy hó alatt 200,000 emberrel kell megindulnia." Uortleattx, jan. 2t>.

arany gyümölcsöket hozott a legnagyobb bőségbon. ''
Az én csekély érdemem e nagy dolog körül mindössze is annyiból állt, hogy a vadon teny''éazell sMiiár-már csenevészni kezdett ttln-tlérj fát nemesebb, termékenyebb löldbe''illtet-''tem át, a gazdiig tenniWt n linzn, n nemzet dicsőségére előmozdítani aegitém.S jutalmat ezért leginkább azon boldogító érzetben találtam, hogy $t,Vz élet véaztoljes tengerén, mint már veszni indult csillagot, visszaadtam önmagának, " jövője fölött kétségbeesett családjának — éa a hazának.
^ 1844. vége felé bekövetkezvén a léli na-'' pok, éezreveltem, lingy l''etótí valami nngybnn töri''a fejét, s im egyszerre kitört a Vezúv. Szo-kái-.v ellenére honn maradt esténként, lovetkő-Zött s jól hefüttetve kin szobáját, hosszti szárit pipájából egész Hihtfelbót idézett elő mugn körül,''s olykor olykor egyet kortyantva a hevítő piros borból fe) s alá járt, mint egy nyugtalan-> oroszlán h szűk kalitban. x
Ekkor írta első sikerült nagyobb yépies hőskölteményét, a ..láiios vitézt". Neki mint láugoszü rögtönzőnek csak néhány eat és éjle kellett ehhez, mert az egyes versszakokat már előre jól ki tőato agyában s mikor már íróasz taláhor ült, a készet''laláltu lel, s legelőször is oly tisztán, oly szabatosan irta le nz egész nagy, hoaazu költeményt, hogy abban ügyetlen kitörhet, vagy csak lietüváltozást M-m lehetett találni. Igy volt az kisebb verseivel is — mig például Vörösmarty minden első kézirata tele volt törlésekkel, kijavításokkal.
Midőn már készen volt müvével, sorra Járta kiatlóköny vártisokat, dt* egyik setn akart és a jperl vállalkozni e becses mű kiadására, mi IÖ-ilötte leverőleg hatott a költő kedélyére. .. ( Látva homlokán n bánat a csGggodés ko mur fellegéi, kérdeztem tőlo annak okát.
— Nem rég irtani egy nagyobb költeményt,'' s a sok köpyVÜrua kőzill egysem akarja azt kiadni, pedig Vörösmarty is ajánlotta nekik.
—.Szórtanóm látni azt a kéziratot — mondám neki, s azonnal átadta nekem, bírálat végett, h e&ukhamnr lemorzsoltam én a Kukorieza Jancsi — még akkor ez volt a uzimo.
A muga nemében ily eredeti,jóizü magyar'' népregét sohasem olvastam még, mind járt mondtam i''otőliliok, hogyjhuluiid-gomhál ettek azok a könyvárusok, ha még.ily érdekes, mulattató olvasmányt seui'' akarnak kiadni. Én
Tóth Oáapárrul felölt<teléttük l''etőtit magyar divatlap aegéil-szorkesjítővé, magy.ir íróvá, magyar költővé, mintha csak a má/fák, nertizeli múzsánk, pnpl. öltönyéi vette Vi lnn ma.ára, kivetkőzvén Thálin vándor''papigmivújából.
"''Mikor már rnbájti e. kész ült, rövid prémes dolmány, knncza-mi nte, sujlilsos magyar nadrág, tnri süveg darutollal, sáikíinlyuB k.ór-doyány tMriktpn, (okov és makrapipn a bllszku nemzeti önérzet szülte gyermeteg örömtől sugárzó arczcznl tóiipan bo hoztátu, összeüti aar kantvuját »'' merjen szemembe néz. mintha moiidjuii ákuniá : jól van-e igy V.
Es én főnöki tekintélyivel, bi^u-méltósAg-gitl megveregettem vállát. ,
" - A suszterinasok bámulva futkároznak titánunm : rilrintlá VítOft - s»b> l itva a fokost kezemben, nem mertek tisztes ruhámból gAtyrt Űzni. Egy fűzfapoéta pedig azzal akart bosznu-Inni, bogy ttgv nézek kl, mint i gy miskolezí •WiitifOttliu''legény. Hagyján, bánom is én, majd 1''Auk Wigféjoljllk níl jirinclpális urnnimal a MÚ''mti''fiség kopott csizmáját. ,
- IJgy ugy — mint főiesküdt boldog vö-Ifgényo a magyar múzsának, ma niég cjnk mit-liisaa tómbojja ki magát, holnap'' aztán a tókéhtz ülllnk s elővesszük a dr^tyvát éa di-kicaet. i
Petóli mosolyogva rohant kl ^/obátnból. .s nem adta volna a félvilágért, l>9gy t- lótől talpig rtfagj''ár rahábati, a legszebb ang^iillulrbin lép-tfidhet n főváros Utczáln, s kihívó daczczal és. megvető tekirirettel nézhet elkorcsosult Irrncsa-ink st«mébo, mintha dicsokvőleg nkaraá tnou-tl''mí: éti vagyok köztetek "égvc^-. n, az első
jlmg£i?*v,,l 7.
P^tőH boldog volt újvilágában, ugy érezte miígiit.dnnt a szárazról Vizbe dolx.it hal, mint a hő sivatag há''s oazán fárudalm ut kipiVnő váb''dor.'' "
Költőnk álete uzóu válságos . Ior«|ulatpont-'' jáu, i^ely egész léteio- és pályájára megronditó, trá|jyft«ló befolyásául hatott, valódi elemében Villa. Határtalan dics- és munkpvágy ébredt föl léikében, s mind alap gépies teendői kolül mind a;versköltűsben a legnagyobb szorgalmat a t<;vé)ip^ységut fejte ki. A kalaudoios korhely fiúból egyszerre munkás ember biti, s mintha csuk egy átbüvölő vará/spálc/ávul illették vylu^i meg költői lelkének csuiuetefája egyszerre Ueki, izmosodott, legszebb virágzásnak indult, a l''j.i.iluV.Js''iix '' A - \ i • • !'' IU
——''i- ''ii I 11 » 1 . i '' i i.i. i a ''
nem értek a könyvek eladásához, de azért mégis kimerném adni saját költségemen. Mennyi díjút kért tőlük kéziratáért?
Elemién 100 forintot, a látván, hogy ezt sokalják, utóbb már ftO lorintért is odaadtam volna. ''!
. - Gyalázatos dolog! — tudja mit Sándor barátom, saégyónitoük mog » fukar könyvárusokat, ha mindjárt belebukom is, én megadom önnek kéziratáért a lOO''forintot.
— Talán csak tréfálni akar velem ?
— Nem bis én. Kukorieza Jnnrai kézirata az enyém, ez pedig nz öné s cserében egy lOO-rfs bankót nyomtam Petőh''nek a markába.
— Thü, teringettét,,beb nagy ur, vagyok — kiáltá fel Sándor, örömtől szikrázó szemekkel — soha életűmben uum volt még 100 fo rintom! ''f
— Használja fel okosan.
— Majd tudom én ; mit csinálok volo. _
Ezzel kirohant szobámból, s ismerve kü-
löncz természetét, azt hivém, hogy egy pás esto eldorbt''rtolja azt barátaival, kik őt titkon csodálták, de egyszersmind irigyelték is.
Néhány nap múlva kérdezém: van-e még valami a 100 forintból!
— Mind mogvau, még eddig hozzá sem •in ultain — a kihúzta, s elém mutatta tárczájá-búi a százast — megvan már enuek a muga helye.
Nem tudtam elgondolni, mire szánta a pénzt, mire akarja azt fordítani.
a Másnap eate, valami dolgot akarván reá bízni, szobájába léptein a helyette kit tulálok ott ? Egy szolid aix-zu, kiípczöa magyar eij^bi-rt; kék ujasoan, kék magyar nadrágbatíT» ogy már szintén éltesubb korú asszonyt, fejéu fekete selyem kendővel. ,
A mint beléptem, fíilk»;ltek ülő hfclyltkből, s igen nyájasaíi s nagy tisztelettel üdvözöltek.
Bocsánatot kérünk a teins úrtól, mi bizony vidékről jöttünk f«l Pestrf, s azt u rósz liunkat, Sándort keressük.
^ Ab, tehát az én segédem, Petőfi szüleit van szerencsém önökbe tisztelhetni; tessék eaak helyet foglalni, mindjárt itthon lesz ó, már régen elniont, nem maradhat ki tokáig.
• Alig birtam őket leültetni, oly zavarban voltak ; talán azért, hogy nciu egéazen uriaa''e fővárosias, azaz, nom németes rukát viseltek t engem valami nagy tudósnak, mint újságírót különös lénynek tartoltak,
Dijopból 2í'')-éfől jolentik : Az ellopség i|tinden-f.llhl vUszavrtnul i)ijonról; az htolsó titköz«-tekben résztvett porosz hadtest ''.tf>,(XX> főnyi volt. Novora, jaij. Brienonnan- harcz volt; a franeziák a por-** őrséget,/mely a kastély-l*u el volt torlatzdva, és orélyoseii ellenállt, foglyul ejtette. Iiarocltebao^hol a híd szétromboltatott, szápiot porosz fogoly ejtetett.
Heti szemle.
Január 27. 1871.
— Az. uj ;"> l''tos államjegyek már a paritás kitüntetésével Ausztria és Huugariu alakjai s az osztrák-nfajyar okimurrol'' készittutnok. Bihar megyében a uépazámlás alkalmával oly 20 egyénre akadtak, kik felül vannak a KM) éven. .-I Petién a távirjí^-Ati tanfolyam febr. 20-ttn nyillk még* — A |mn(Í és budai takarékpénztárnál a kormány külön-külön tMMHKK) ftot tett lo. — A bécsi jótékonysági sorsjáték 40000 fyát Háromszéken egy azolgabirósági igtató. 2t Mit KI ttját pétiig u burólhi katli. kántor nyerte meg. —Kolozsvárott it állitauak „szere-totbáwf..
Hirek
-r- (H i V a t a 1 o a.) Kedyes báró RaUoh !
Önt, magyar minister elnököm uljáu előterjesztett kérelme folytán, horvát szlavón ós dalmát-országi báui állásától ezeune) kegyeletubeu felmentem. Kelt Budán, 1871. évi juuuár hó 20 án. Ferenci ./óztefg. k. Gróf Andrásy Gyula, s. k. — Kedves minister Bedekovicn! Báró Huuch, horvát-szlavon-dalmátonizági bánnak eaeu állásától, aaját kérelmére lett felmentése folytáu önt, mugyar ministereluököm előterjesztésére, ezennel horvát-szlavuu- és daJmátor-szági bánná nevezem ki. Kelt Budán, 1871. évi január hó 2G-án. F<irtncz Jdnef, t. k. Gróf Andrásy Gyula, a. k.
^Sors-játék.) A m. kir. állam-tors játék állandó bizottságtól hivatalosan értesíttetünk uz iráut, hogy a magyar kir U-ik jótékonysági állam-sors-játék legközcbibb rendeztetni fog és podig az 1H48- «l, fvben munka képtelenné lett honvédek javára.
— ^VaauO A zákány-zágrábi m. kir. állatni vasútvonal 1870-ben 17<i,ó42 ftot jövedelmezett.
— (B á I k r o it i k a.) A zalá-egorszegi és" vidékboli fiatalság több tagja Zala-Égerszögen febr. j''i-én az w Arauy-bárány" vendéglő nagy teruiiiébeu u zaln-egorszegi tornu-egyltt javára táiiczvigalmat roiuíez, Belépti dij 1 frt pí> kr.
i in i nmi II«iiiiiwiii|I i ni ii imin
""""" ''
Egy pár szóváltás uUlti ugyazerre ott terem a mi Sándorunk, a egész elragudtatiisaal borult várva várt szülei keblére, kik meglátva jó útra tért fiukat a csinos mugyur ruhában, könyezvu ölelték ól magukhoz.
Nem akarván a családi érzelmek ömlede-zéaeít zavarni, magukra hagvtam őket.
Midőn már jól ki beszélték egymásnak szivök legbeusóbb titkait, ismét közlök mentem s kisirt szemeikből a megköunyubűlés, a kölcsönös kibékülés, kiwngesztelődés s teljes megnyugvás .borúra derűt" hirdetó-szivárvá-! uyát láttam folivolődni.
Ez volt Petőfi családi életének legszebb, legköltőibh s h^iiiegbatiibl) jélenete.
— Inle kedves szüleim — az.óll Petóli reám mutatva — itt ;i főnököm, az u becsületes magyar wubwr, ,ki; niidőu. a|gazdag német könyvkiadók hidegen sziy teleli ül vusszautasitották nagy müvemet,.t nfág csak!í">0 forint dijazásr.) aem méltatták azt, ő HK) forintot ajánlott azért. — Ámde nokom ebből egy fillér som kell, éu nem szorultam rá, mert, mindenne) ol vagvok lát vu h költeni való pénzem iu van elég. Nagyobb szüksége van arra az én iú atyámnak, ki egykor lehetős gazda volt, de kit a rósz emberek, mint könnyenhivót éy jószivüt minden vagyonából kipusztítottak. Eu kedves szüleimnek sok bajt, sok gondot okoztam s igen sokkal tartozom. Örülök, hogy első nagyobb keresményein átadásával csak uémiieg is leróhatom hálás tini tartozásomat.
Ezen megilletődve előadott szavakra a Jtfülák iunétoléfzéketiy ültek, s élfogódásuk iniatt nem is ttidtak^szóluiii,
W-- No lám, kedves öreg ur — mondám u megindult atyának — mottt-már nom mondhatja többé, hogy rosz $a van.v
— Isten áldja meg azt, ki emberré tette fiunkat. \ \
— Áldja meg az latén, vitibangoz^ a jó anya. N
Ez volt Petóli családi életének legszebb, legköltóibb, legineghatóbb jelenete, s éti is boldognak éreztem magamat, hogy azt előidézni augithetém.
VA110T 1MKE.*)
?) Mutatvány a usKyírilcka .Magyar .l''bönu"
lirti l:i|.l„ll
Családi rój^frt. Felültizotéaok köszönettel
MbgftdtMrifK.*--- A nagy-kanizsai .TTtlgári-cgy-febr. 1 L ón tartja i*<ie«vi«elniát u .Zöldfa .*ytidéglő- nagy t. runiöbi.n; Jtylóptidij 1 tVt. ifi'' gyok előre válthatók: Itólíts .lózsof, Fessel-".?B"lVr József és Hulphun Lázár uraknál, a niog-tíbivt''ik clőuiutatásn mellett.
— (Tora p. ugy |pt.) B? óv elojéu tar-Ü^itt nagy knnizsai'' torna-egyleti közgyűlés ab
kulinával tlelsei Oiitmaun S. II..uó asszonyt az egylut iránt tanúsított áldozatkészség a "nemes irányú érdeklődése tekintetéből tiszteletbeli véduoki czimmel qgyhatiguhig megtisztelte. IJgy^i^k «t égyjai tovólfcyiy ülnöke'' Walbacb Mór ur a lorna-csHruuk ajapjauj CiO , ftot adományozott. A lelkes példa bizonyára
követunni fog. >; — (1. ö v o yi ö z es.^-Kovács N. kis-komá ''.^oiiii postaim^.* Ui^* fcult i^iA^J^'' |Kis I-JvoniáromlMit kontár vUrosbu ment volna, av j|ton megtániadtatott s agyon lövetett; gyantt-egy egyén befogatott Úelsén púdig a tanító i .ablakán lőttek be, do a golvó m-m talált.
4- (SíJaáatfff.) A némotlizlné^ftk Sop-rouból Kanizsára jöve, busvé.t béllön kezdik meg előadásaikat • mintegy 2 hónapig akarnak L itt tartózkodni. Szegedről értcsittetüuk, hogy [i az ott jelesen működős jól szurvezett Mutius-t berger Jukab igazgatása alatti dráma-, nép-4 sziumü és operetté társulat pedig a nyár foly-, táu e vidékén utazván, Nagy-Kanizsán is mQ-> köd ni fog. A beküldött szinlupokból látjuk, hogy e társulat a legújabb darabukut adja elő ; erős és tehetséges személyzettel, miiiuk folytán UdvözöljUk a jószáudékol s hisszük,hogv közönségünk méltó pártfogásban részesitmidi.
— (Halálozás.) Ifj. Jaek Frigyes saját és kiskorú leánya Kmilia nevében fájdalmas
'' sziv vol jelenti szeretett neje, illetőleg édes auyja .''Jaek Sidonia szül. Kiedl asszonynak, életének 1 24-ik évében, f. éri január hó 24-én éji lü''/, '' ^órakor, hoszabb aaepvedésbun, az utolsó azentsé-ígek felvétele után történt gyászos kimúltál. A J* boldogult liült tetemei f, hó 20-án d. utánui 4 Wórakor tétettek az örökiiyugalomra. Az eugesz-p telő szűnt mise áldozat ugyanénak e hó 28-án d. e. 10 órakor a szuDt-fereuuziok egyházában fog a Mindenhatónak bemutattatni. N''agy-Ka-hjuizsáu, január 2f>-én 1H71. - Áldás és béke (poraira! J
(K u r i o s u m.) Mutatványul közöljük a kfltetkrtő báli tudósítást, mely tanúságul szolgál, hogy miféle ezerfejü sárkáuynyal kell égy szerkesztőségnek megküzdeni; a tudósító nevét és a borzasztó vigalom színhelyét ulhagy-
*io; lálucakánkbao o )irt Hü-án egy íártkdrü fényes tánezvigalommal a farsang nyittatott Sajnálva kell az oni^urnek''bevallania, hogy vidékünk igen elhagyott a kiaaasitmyákra nézve, ugy , hogy e táuezvigalinoii\esak ü kisasszon''yj''^s/ 221 fiatal efnber jelunt mt^. Ks valóban sajuáltuk . a azegúny kijátszó -nyokat, hogy mennyit. kellett táuczoluioK. hogy tuegne kosarazzanak; az egyiket vá/fcV uiáaikst. A kisasszonyoknál egy-kettő kivételé* vei azt lehet állítani, hogy versenyeztek az ud-vaóiasságban. A társaság ugyan nem Vúlt igen i du igeu magválogatott. Helységünk és I
vidékünk elitjéből átlőtt. A mulatság daczára annáV, hogy a kisasszonyok óly kevés *záiuflö:il voltak nagyon jól folyt.mintán a korusabb hölgyek pótoltók a hiányzó kisuatzonyokat, s tartott reggeli óráig. A Heveimet leginkább kiérdemelte Vilma k. a. ízléses öltözete, nyájas sága s nem kevésbé csinossága által, őt tehát bátran bálkirály nőnek uqvozhetük.
—1 fltál k t r á ly ti á k.) Soproni t. levelezőnk értééit, liogv az .(.''rak bálja* a eaaiiiú helyiségeiben fényesen sikerült; a ritka a«t|> segü hölgykoszorú közül N. Mathild és 1''ftuln és N. Laura úrhölgyek omliltottiek bálkiráh aOkíö- H ^ttmWoii egjl 117 éves nő éj, ''ez ugyan uiun u, bál- de az élet királynője.
- (Farkasok.) Hitszinyáról értesíttetünk, hogy ott a farkasok fulkásun járnak s éjente a tisztartói lak ablakán, melyben hajdan Bocskuy és Frangepáuok laklak, bebutekiule-nek dnczáru a mély sánezoknak, melyek mnv nap is láthatók, természetük olyan, mint a ván-dor-ezigányoké, a hol laknak, ott kárt nem okoznak- Ugyancsak Itasziiiyáu e hő első napján a azu-attt- prédikáló szék összeomlott, minek következtében egy öregasszony megsérült <W agyvelő ráikódáaban H napra m*gls halt.
nagy,
JXTyllt póata.
— I''snuonbegyérr. Mait axiinunk tjírnájs s v* Isax. Kosxorua Arany .láliOMiuk mély fájdalm* fl -tuiigóirhex oly vi''gxaiesoii ülik s nagv Mo/.árl utolsó ii.QvK irátsuak mezliatú tniléui-ti*. I''..t>l»i«-c uiave ntvK liviu vslsmollistunk. •
.Mi.I.''mi aicrrtni ke«Aitvil«ui*. .A''nAn.l lloii-kálullOS* k-lirtrtl. il k.ilolui.
V. L. Üopron l«7)í március *tn<-ig ki vau Üxatvc ; sok ily Mk.-s pár.olú kvIUnr.
— ''L. I.. As sriutsll l«v«l.<k íku" •UrgSiou kur'' J ni!iik ; a lap irn.lc.au kUHtllk ; jók. ,
-- y. K. Ki''n/tOcct a axiv.-* fl^yolcuiírt ; Jönni ÍO|f.
— Imrrfi jáuotusk l''e»tcn. K.mIn «i lauukatarxauk iilai pvldáuyai ritsxskUldaltfk, k.''-rjllk lakáiáuak Mi-vss luilatstsl.
L. Hoprnii. ''I*. Hidonis rúix«r« Uósxáui kGldMt kült^iurnyfitxstcl, kivánatod sxannt mrgklildiui.
It K.'' Sxoinl.albrly. A k.''-rt Ugyboni válasm-dat sUrjfíts voltánál t''"(rv» iictoíun k^cjUk.
II J. IV,i. Vártuk, várluk, do lilát*. A pél dáuyukat k.ln.''inrtl.''l iu.Kks|iluk .
IXTylltitör.*)
Nyilvános köszönet.
Istenben boldogult feledhetlen nőm temetésénél megjelent nagyszámú résztvevők vigasztaló megjelenésükért fogadják őszinte köszönetemet, mit egyenként nem teljesíthetek, azt fogadják a nyilvánosság utján
'' '' '' ; > Uj. J*<k FHgym.
|! } (Jhhrtdetiit.) vOyógy(ti«2» )niuden beteg-séguek gyógyszer és köllhég nélkül kellemes ''Hiivaleacjcre du Rurry londoni tápszer által, mely felnőttek a- gyermek ok nél iw>. orvosi költségüket > szeresen megtakarítja. — 72.1HKJ
,______ * , ,
. .
*) K rovat alatt kiultitukirt f«UlSsi<get nem váll sl Hxark.
gyógykezolé« gyfimör,- ideg,- alteet,- m«)ll.-
tüdő, légzés, mirigy, vese és hiilyag bnj^an, melyekről bizonyítvány másolatok kívánatra ingyen küldetnek. 114,210, gyógyszer Nájioly, l*t''»2. apr. 17, IJratn! Kgy. májbutogség folytán hét év óta rémitően ^lsoványodtam .a szenvedtem. Kénytelen voltam olvasni vagy írni ; reszketteti minden idegeimben; rósz emésztés, folytonos álmatlaat>ág s ideg izga-tságegy pillanatigsein engedett nyugodnom a .zen buja kórussá tett. Sok belflibii és Iran-ezia orvos kimerilette tudományát bujaitii eny-bitiw nélkül. Teljes kétségbeesésben ntegki-M;rtem az íin Hevaleseiere-jét, s most három liavibiuuiiálut után, bálát, utlok isleuiiuk. A Kuvuluscieru inegérdemli a legtöbb dicséretül: egészségemet helyreállító s kepesaé tett társas álloináatiinat ismét elfogadni. Fogadja uram belső hálám és tiszteletem biztosítását. — Mar-íjnitr dt üréhan.
IMéhszclcuczekben ''/i fu,u '' kr, I
Iont 2 II. ;>ti kr, 2 Iont 4. t''H) k. f> fnt 10 It. 12 iont 20 ft. 24 font 30 Ti — Rövideseiére Cho colatée táblákban 12 csészére 1 ft. ;*K) kr; 21 csészére 2 frt ;"><> kr ; 1* csészére 4 frl irt) kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. í)0 kr, 24-re 2, ."»o i.r 48-rn l.írtJ kr, 120-ra 10 ft. 28^^20 ft. ;"»7tj-ru :iti ft. Kapható: Harry du Barry éa t-rál Bécsben. Walltischgasse, Nr. 8. Pesten Tti-rlik Jt''izttf gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-Stiidtörnél, Alsó Kubinbau Tyróler és .Scble-''singernúl, Dubruczeubon Borsos- Ferenoznél, Dttnalold váron Nutbera Pálnál, Károly fő várott tJr»Ili F.-nél, Nuüi/ Kanittdn Lovúk Károlynál, Érsekújváron (''.óilegner lgi)átznál, Székca-Fu-bérvárott Dieballa Úyorgyuél, Veraeczeu Fi-sclier Mórnálrs'' minden városban s győgyszer, fűszer, és csemegeárusoknál.
t
v. v. jatt''
Ptahl ár. *• «
. 4 ''
• Nsgy Kanis.s, lt>7l. <»l jan. 16-Uí napfá... Huss SÍI «''. font. 4 Irt kr »6—86 foat I frt I.
Sí-M Iuiit ''> frl lo kr Kuss 78-79 font - frt -

initom :» iiusi./,«rini»inii 121 n ~ ur. l*angl|4si f.n.í^.-. frt. —rt nom I* frt. frt) kr. Király lia»t Susstfo — frt Jir Bnom lö — frt — kr. ; kóxOua^K** — frt - kr. fiuum — frt - ír lia ltus fontja W kr. Horja lius fontja Zrt kr á^i-
^n^fíír^crmttTtUMÖTt^^
i''oitivi if(ji 2dn\c'' — iftiif iu Joltjf bíjfen utít tiefeo iWenre bev ttouipofitioit l''fjdjofffii ítiit ittuű
ju iatiist>ir ^amOuv^tr ^luiictiriKUl ;iíttuiisi ift uiibt jdnwv frratbtii. iitöflf bal^r bimnit auf Mr fid) bitrcti jpcBf ll»/aimitifalti5\fflt au<j,j(icb tífitboi, hi''íftít orijiiitcll in UJ/clobif mit ^Mvine itic biirdwíityíttH t*vti ''it.ial.KY . ,\viihlin^orci^ctt voii vVdiiio Vamiiicr« — vViflfiiMMiiiitf (1Jrm <ont|.^jiiioii) von O. íiilfittr Iram« — Ühír ittcuMuic ven v\ol>viiitico őd)L>nborf atifintrfj.mi irin.ul»t tmtvn, íoílctjr toiv mit .pociit Wclillt Kt.líit ifii''iclt ImVcii. Í<vcí»,pto Cpuo t,4 Kii ft.nt) nut 7.''» tv. lf,útl)ni von ^Heltvl •ftvi^id) iu Vciv.dü buvdj allc imb Ni)íu
itfaltfitlMuMitiijKU. 12t >
7''.l -HO fonl :l frt — kr «0 -81 foht 8 fit «0 kr. • rrf^xí.ro 70-71 font Z frl 70 kr 71-72 font Vf Irtho kr. Aipa kttxflm.''jfo. tift 86 font. frt — kr. 67 —|is fonl— frl Kukoricis 8 frt. - kr.; • frt — kr Kuk„ licis nlasx icsiuuiisntiu) frt kr. ^eái 45—47 f«„t 1 fit 70 kr. 47 4H (out 1 frt UO kr. I''efcauka ö« fnt. - frt - kr. « v|0 foul — ál — kr. Hsh f«h. r rt kr.''-- l>al> tarka 9 kr Kaa/lrUast kfl»rlmn*. . rt frt .Ml fliiom ''.I fruV).r,i«ml*li<«t l2frt -kr. l.snxIU»i kUsKiia^s -- frt. — rtnom 12 frl. frt) kr. Király II koxő Ián* Mark
ti''-» lin. fouljs Zi) kr. Juh-lius foutja 14 kr Hsa lona foutja 40 Kr. /^iir fontja .V) kr. C''sibs pán* 70 7Í« kr. Ksraa HO kr. I frt. Lad sováuy 1 frt "0 1 frl 30 kr. I.ud liiaoli 2 frt 40 kr, 2 frt tkl''ii Pn.ka ■ út frl - kr. Tyuk-tojás3 10 kr. Burgotus inórujn I frt iO -1 frt frt) kr. Kgy uássa *s4ua 1 frt Miki ; stíua .1; frt — kr kévs asup 10 kr. Bxsfa.s ináxsájat frt Jü kr. Ujltor vidékünkbeli skójs i frt 60 ár. O.bor KiiUklInbliaU akó|a » frt. frt) kr.
A n»K) k ani* Város Uuáesiuak árjafyxiks
ki.uyVÚU3I ki,dia SZIflETHY KAROLY, l»ixU*-
'' -----
VasMtl aapsaklati aisastrsaöj
|u I11I N -Kaiiirtsrál Maros f»l« rcgg«l 4 óra 6f> paff t . , délután i óra U!> pír. 1 Buda , r< gi(«l Ü óra , . . d. u. 1 ára lia p«rca< *.lvt 10 óra t>7 J rtgg. 4 óra 4a • délban a óra li rtgf. \b óra 2)0 ójjol t^ára ''A) lUliitán 1 ára 30 reggel 4 óra 1 . dalban ta óra 30 llnda falüi 1 aggal 4 61a Vtt ■ tiá . dílb. I óra ii petgz , . ertve 8 óra 03 Trlasl . dólbsoia ára 6i /
, . «t« 10 óra 36 tUca - , raggal 4 óra 10 . , esio V éra 40 , . dalWtu II óra 0

Trie.t 10 • Uéc»
L
w
Kfk. N Harca
í
Érték- és váltófolyam: jan. 27. ^
i»w/B iiK''taliqueH 58.70; :*>*/„ nemz. kölca^ti 07.00; Irtlílttki álladalmi kökaön90.70;-bank: részvények 723t-; hitelintézeti részvények 2.V>. 00; Ijondon 124.30; ezüst ágio 122.— ; ar^y darabja í> XO1/^ kr
Heti naptéir.
Január 29-161 fsbr. 4-l« 1871.
<
^ U z l c t i - h i r n ö k. ''
Nagy-Kaalisa, január ''J7. I»7I IVstflI n busa a liiíu^a liH»állílásuk iniatt ári-liird. basi.ntő lut''-rtbeu van nálunk i* inliidto msify.ir gabuapia<-x..u. Kran< yiauraságbau, livvá inliidru ax.iu iráuv.ixva vau, uií|{ j.-lrnl^ rtlr<iln MátlOiallk. PA ris kilrrli .-apilulaiiója nst>v fordulatot ntujl. noha Aulworpeub.-u iuiudru raktár Uimv.i vau, liu»;y a liikvUjt.''. pillanatában llsvreba k.-xdödj.''k ui.''g s Axállitá* i|fy nngyoblMXerU itxleli óssxukntU-tri »e-Itluk uiiu-s kilsts.bs belyer.re. * ,
i Hó ra li.''li uap 1 m''i ... . 4 !>) Katholikua nap '' Protestáns ,y tár i naptár 14I1 -JK-Ü; MCTjirór: Máté VIII 10— 14.
. Vasarnap i ;M) , lU''tf.í | 31 Kud.l ! 1 Sxerda i íj Csiitürt. 3 , IVnl. k 4 '' rtxutnii. A4« Ker. A 4 Adalg. j M Adclguuda 1 Mártuuka ''j "H N. Prler , Virdil "íjj Iguács v. ! Brigitta ft Oy. sí. k. asz. (Jy. «. b. a llaUxa p. ! Balixa \ K Veronika | Itidor
-- ------- « JL
Folclós szerkesztő : Wajdits József. Segédszerkesztő ^ Bátorfl LajOS. '' +
'' ■ 1 u •: . 1 • H 1 [ R D E T É S ] E K :
• J _
Bachrach Gyula
.. ,-f.. i . .
Nagy-Xanizsán WUOBl£lOB^fél6 házban u fopiaezon,
, ajánlja
és Mész
■ i . i »
•/ . <

tószitl-ÉS fPÖLETF*
raktárát,
hol niiiidt''iikor a legjobb miniMgti nnyagokat jutányos áron '''' 1 kaphatni.
I ,;,I. I..r • '' < • "
. I | 1 i ,i . I'' '' I ll/1. I • 1.1
\ A JloH^fji a, fÁkw''bnu luűzttiíuktínr 00 kr, házlioK állítva j>ediíf -HÍ5: kr; a kfís/.ón haMiriiá-lata napjainkban oly keresett t^á kedvelt tüzelő 8fcor, h<}gy a fa rendkivüli dn^usií^a mellett. i]oppánt mennyise^ben logyafztirtvdri, ^l(fnl< í''or-
^nlii^tt raktárt állítoltam. ......
Az, ecji)igi .najíybeeHU bizuiomert bálás kö* H^önet, iparkodni fogok, hogy azt ezentúl is mindi nagyobb tnérvben megnyerni KzerenoHt-s lelioKHek. í . ..
J. Ooack Hadenbeti.
Ajánlja kitiln/i jtisd^ii Hnuiii badeni esiz-mafénymázát vitriololaj mMkill küUinlelo la skn-tulyákban liadenbon készlizeltí«Kel vkgy utánvéttel 100 iont 12 Irt.
vizmenteH fénymáz 100 font 20 frt.
tisztító por 100 font 10 frt.
ottipész szurok (IVnytigyántiibóI 100 f.7 ft.
Baden, Anna utcza 343-ik szám BÉCS mellett.
'' t-e.
A [ircsi ;5S2l-ik telokkiinyvbifii GHi-ik .sz előforduló, előbb Krautszak Korenez tulajdonához tartozt)tt, jelenleg azonban a pécsi'''' egyh. megyei alapítványok tulajdonába került gőzmalom, inely két .kazánnal, 4 őrlőkővel én Őrlésre használható gazdiig forrással ellátva vagyon, azonnal Vrbe adható, vagy igeu kedvező feltételek alatt meg is vehető. A feltételek iránt értekezhetni ngos Dr. Készt 1 Károly prépost és kanonok úrral, mint az ulapitváiiyők bizottmány i elnökével. tJ
K ö s z ö u ó - i r u t
az /
Aunthoriii-szájviz
gyógyhatáaáról.
POPP J, 6. urnák, ''gyakorló fogorvos Uécsbcn, Studt, Bognergassc Nr. 2. ''
Alólirt öukényt és öröniiuel tudatja, iiniazeliat ,
köuynen vrrzo ínye, tietdniíiif ingó fogai, ar. I''opp J, O. bé k»i gyakorló fogorvos ur Anathtrin nájoiténtk használata, áltní az iny ismét visszakapta természetos sziuét, a vérzés tő kélutesen megszűnt, s a^fogik előbbuni szilárdságukat vi«s szunyerték, mért is leghálásabb köszönutemet nyilvánítom.
Egyúttal teljes beleegyezésemet adom arra, hogy jelen iratom tetszés szerint használtassék fel, hogy igy az .dtiufta-nii mijei: </^''>i/y/i<if<ix<^a száj és fogbajban szeuvedők előtt tökélet-Kun ismeretes legWi.
K a ti d u m. ■»
Mr. H. J. de Carpentier.
Kaphatók: Kagy-Kaulsaau i ltolus Júnof gyógyais., Ro.eul.ari
fotrufriil, Wrlitflli, J. r« Kessvlboffer J. keraikedéxibau ; l''ípiu i .rlinpru J., Krxxtlirlyrn: Pfi««terer gyógyslerást, Hingar M. Walan |a. Zala-Kgerssegru : Isóó I'',, gyógyaserén. Kaprouciiu : Warli gr<>gy .rrrósx. X''arasdoa : llnllrr gyóiiynirréis. HUmegea : Uorner''Kajet. K>»sa l>al,belyen: l''illi. b Krrrm W. Itudolf gyógysser. HatárSrvid4ki tíi -Ojír ^y.ui. Kibír K. C. Vrsaprvinbeu : Mryr it Tusskáu, ugy Oulhard Ti. »4at ís liainál. - Sxékeff.''lirrvárott ; l.rguiauu A.; liraua J. gyógvaa. I.ovm-lilciinybeiii llolsler jrydií)»» Kstoiíiu : Horváth K. gyógyssoMxs. K.,aa Ik.''iuáinii: ililbofer ét Msrbloid gyógyts. fakaon s Kloriáa J. (y^K/aa iKliriueudeu ; Horváth J. rtoinxenrrud gyógyas. KapotvároU : Kőim J. Ik ógl, Ualus ét Srhrfíder gy^gju. Ssrgaxárd i llrahxsy jydgy»« — lltuuyháileu : Kramolln J. SalgeirároUs llarwartb, Halamon gyi«y" — Illaiáu : Mirbilsvh Hl. éi llrrsf.-ld fial, ugy llerxog Igoárxuil. — Fíc»r|<: |Z«oluay W. é* K. V.ácb, Sipokh gyógyax. Kárádon : Zadabinsaky gyógySS.
Msr.-aalit.su: Ki*a gyógyat. Tolnában ; Urai gyógyas. — Duusfoal-■>Ki"tl l.úksr. gyógyax. ylcul-Dylirgyilu ; Nőikig. - AJaá-Land. ás IK. l->. ig.ax ItoliOhomi; Ni iu ón grii^yaxrir.x iiiakuU.
HMMM^mmmmmi

í-;i.''gM-g<\s hizoíiyMÍg orrul, hogy a t. cz. közönség hininyiro igény In- uszi az alólirott, raktárát azon kdrillinény : hogy a hiv. postai kimutatás szerint I Hti7-bcn : 15,000; 18B8-bnn 19,800 postai kühlnuéiiyt kilhlftziitt szít vidékre.
Bécsnek leftjntányosb bevásárlási kútforrása.
! Az iíjkor csodája!
•ion kitUuS órák, melyek bixlmilék iialok. melleit adatnak ol ctekély árun nagy forgalom caiuáláta végeU; •< okon aenki cl no uiulassixii ><on nélklllílxlietteii társai innen megsxsicsiii.
Minden óráért jótálló* vnllnltntlk.
''li*" *,<ll'' ,"''<>M« cxltnlappal I frt lu kr; itgyaua* flimin cuinil-|ior4v1lánt>ó1 I
frl <50 kr; ugyanat óra(tté*ie| 2 ''fit k '' kr; éhfeistovel 2i» krral drágább ; ««é|>en kiállított no gr slaku porctellán óra 2 írl HO-H frl kr; Ugyanaz dime.obb, •.ratllé.aul 3 frl IH» 4 írl M> kr ; ilgysnat f • -lett axAmlappal, vagy aranykeretlien vagy avaj.-xl ÍjwagvAnynyal a óraüléaiel b, ti, 7, H frt. .Saloii-ilra hrorrtból. ttvegboritékkal • 2 « írl ÍO kr; kntépnag)aágn .1 frt 20 kr;. nagy 4 írt M> kr. — Ango utaid óra tokban * ébM«t<"Wvl •• írt Svaj.-sl *»i l. óra. 2 ú»t JólállAsial, ralnoa foglalváiiyus u|-arauy bó| lánrxetal 4 frt SO kr. — Kx.ken kivfll mind.uf.''U óra olcsón : napóra, iránytó : 25 karajriárjAvat kapható * megrendelhet* « exim slalt • ^ , v ^
Praeht-Hazar (Jes A. KriodllliUni in WÍCll Vntentíím NV. 20.
Mimiin neiiitet>zó tárgy baeeülete&ségiu''k!
vissza vétetik vagy feleseréltot ik. llj bizoin itöíca a s/.igorn
pT* Olcsó ékszer
hölgyek ós urak számára.
Emu úgynevezett nj arány lomból készült ékszer felonlegossó testi ti valódi ékszert minthogy ez ni gyártmány sem''színre, nem kiállításra nem áM n vnlótli inogott*, snmellett még nzon elftnynyeí is kínálkozik, hoqp csak negyedrésznyibe kerül, mint a valódi arnnynnk, csak l''uglalványaért is tizetui kell; igy a legujabliat gyakrabban lehet beszerezni. Még a szakember is megcsalatik e gyártmány által, oly jól van mimlcu ütáiiozvA. l.iuwjXiti ékaicr-tárgyuk 1 **» euxeálliiva no. ho kr. 1 ínig.
uj s.a.ivhól a legdlvaloaehl.Uyon-J .¥<>W«li ar iuv gy«.ftl(kü\«kkol IMi. .»• rint,.''inelvek sr srsnv.nini min- 2.Mlkrig. )3lsto. eti|*t Inuex tll*
a< jny.oti nu idJI ''41,4 fiiig, 13 latoa
lig megtartják, valódi után volt kft-vekkel vagy cniailbsn s *seril|t. a mint a faijou igényli. M.lltfiji finom Ibja liO «okr.\ írig; leglliioinabb IMI, ISO, ,«.•» 60 krig. Klilbev.ilók I pár Ku to.HUkr. | frliir, tin l.ftO, dl. Kg黫 gariiíiucak, atollUi ii Mill.ntjtl.''.i? ftll kr. 1.^1, M3), tin, 2. Ksrprri''CMk, dbja fiOBUkr. I früg, linóinak 2.6i 1,3.1,''ál, t - .» Jclltf. Kar-ereet «<k l-.''iO/J. ;| H.fui krig AN''g
Mrhb nyaklánc* dbja 1.2<». I.Ml kiig M^dailloiiok Ku 4<>. OOkr.
I, I.Ml kr. ITi.őféitlk uj »''snv V.''ij. l Hii |>r. I Ml, 2, .V frlig. I>llr«k kélc«<-8 ntáusoil k''ll.ipf<llo k"v. kk0l dl.ja''JO. 4o. 5tl. ttO 60 kr. I írii*. J.egarctiti ótaUncsokjurak-nak rft^i.iMi hllki l, 1.60, 2 írtig. l-«,8"olili nyaklafursok lin. velencei •s«;on 1.1 .40, I.SO2 ínig. MclllUk uisk l ámára 20, 40. «>0, KOkrig. ugguinbok dbja 10. 16. 20. 30 krig. K.''reiSgombdk psrjs 20, tll.GO.hO kiig. Usllérgombok á fi éa H»kr. Kgéaa ké./lrl W»*ebb ing- é« kéi-
el.''lyoinb.rtt 30. Wl kr. I I.Ml krig.
óratiiy*f|K< Igm ellno
li -»»*ii nyiklnnrr i), 7 írtig, lü.lato* I .tat inrdtilloil tl/araiirintt I I 10 in iiirtoni 2.*>0, J írtig.
A leuilivnliiHiibb iiilél*
i''ksier i/áauia Klinmsn c»i«*olt e*da|-a«-»«''l-./«.geí.krkb.tl nasiere-'' k.-.slve M.illft 10, CÓ. atlkr. 1 flig. I melltfl rall.tlel knrtlive I.Ml, V 3 fiiig 1 pár Ifllbualó 60, Ü0,8nkr I ? írtig. 1 pár ÍUlbevalá eitlittvl Urfljve I.Ml. J. 3. 3.ftO.
Ai uj Ardk nnplái*, uie-
■Isillyn forináliau, ihely órafityclgti-ul i. ssolg.-illial, naptár ulyasoril uie-eliauieávsl »/i rki*«letl, bogy s ua-pol, bónspot és dátumot pontosan jetii, dbja mak fi kr Kuoiuau 20, va IV li aranvoxntt 4''i kr.
|ji>KÜiioliinbbHli klnlll-lolt Kynnánt-rk^xerj Maga
n xakértö ia alámlllallk. Kieti *k-
. rr valódi ,-xl.altié vau ktfrlkave, — N''suyaUiékkal éa Itkki l ellátva, ax ui.tiianit írvéuiáoiok miud Knohi eai-asolt hegyi krl.L-ílyból, máa drágáit Avak isfeliaiserhi-lleiilll iilánoxvák
I inelltS 4. fi, ti írtig. I pár lllllievaló 4,fi, ti frlig, I pár kéxo|..gomh U.6Ói .1 M>. 4.Ml kiig; (dbnrilft I.UIt.2.W>, M őlrtig, WyémsutgyAi Aksi.iuv b.i
| 1.20, I .Ml, / 3 írliK. Krfr.xti k <
I ailvok mint nyakak i,.1 4 írtig
| <áy«HX''ékNXerek. Kokeiék » igi-u urtöavk, (Ivag- jel- láva éa blvalyaisroból. 1 melltfi 2l», 30, Ml. rtOkr 1 frlijr I párnillievaló2.''>.3.V fiO, HOkr. I írtig. I db knrpoiecx 30 •10 SO kr. 1 írtig. 1 db uyakéksxor Ml, KOkr. I írtig. 1 rftvid óralsnor 2A, nO. GO kr I nvnkláui x 3i», KO kr. I frlig. I iutjiueligouili 4 kr. I pál kéxi lögomb 15, ZO, 30, -10 kr. I ifi xöíé.U ÍO. 40. liO, bOkr.
As OrO''.ké lllnloió ''ék-
ster toiiné*/eliindiaiiiMv>''n>li.il,me lyek a ixríMvaioli ió axa-^oi iniodiK" ineglsiljik éa a b>guj.ibh dlvitl.it förmáljs. Kxen ék''kr, r Hiilidenl ír. Inlbslad éa jllsta misül igen kedveit ba a hnlgy nm ékaxert hordva i>s-Ionba |lí, a«l nehánv ppi-r* slst ineg.xagoailja. I mi lllfi Hu krl/.l I 1.20 l.rsi krig 1 pár fülbevaló Hl krlól 1,1 <0 krig. 1 n> skék Ml kii.''. I.Ml 2 2,M> krig. I féiű öralínr/ II-latoió 1 frt 10 kr. • /
Kgy iio inó
13-Íatos finom ozüstiíemüek legújabb fazonba ii '' a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbéíyegóvel.
t''sakis a ungymennyiség (i .lesó etirsus szűrinti bevásárlások régi tiirí ezüstben,leheti gesltik e valódi ezlíatnemüJcnek a kftvetkezö árak melletti eladását; régi ezüst becseréltetik
1 lurial asitalkiyk Pírt;/illák | • ..rvéukölf. 4 <Vt; aöUrló egyaietfl J 1 |.sr márka neliís gyeityalarl 15 írt; éWi.ie<.ekí»r\ lO.flO kr. ttl-Iák lo.fiukr; erikaoái ueliéx f^frl; gynmekkahal íl/tlrt; káveakaiiAlíft frl; I leveaiiu-ril.Tkanál líírl; Mac-lékkanál 12 frt; hatkaintt 1« frt;thea .<fif«f»írl;Vx«koibinlő leírt bor. hintő H.''iOkr; rxukorcaipo li.;Ml kr,
ii. li. fl frt; dupla. IO.ÍKI kr; tojáalArtó út; borkehely pompa* iMfrl. --.. ,.>l éa ol.íjl.trtó -lO frl; kenyér éa
i . iliunlrakoaár tll _ ......ka 3o írt;
k''-»l gyartvaiari^ W.MTkr. — amall . nyalarló 7" !r I"" 12" .-xoll l''.i.Ml. ''.''.V 44írlig.
IWI Irl. Caukor- éa anieméuytálrx''ák ktlInnbnaS Hunul mfivtlek 2il - 2.ri •Hl frlig. Kfgy lil.lyynereassir^ tar lalmsx egy oxflal gyllaxfit, llldx.''i-ajert, efV kéat, egt- lynkaaalót. egy gouih.ilyit.il. ii^.x.''sen K frtliO kr -y C> daxfi niSk''^bau H>> kr
Az itt elósorolt áruk e min., égben ily á™kou isakis az idölirt raktárbaü kaphatók.
BIZflRJA
BÉCS PR1TERSTRASSE 26.
onogramm cs pi''csétoejyr;
r. > » r .
fríraktár papír febéinemü vászon .iuiitatii''iból.
, KAMT/i C.
PAPIR-RAKTÁRA
__ , Patt, Deák Ferenc utcza 6-lk siám .a fehér hajóban.-
ajai.ljs (rak^iagou feUtamli rsklái .i író éa I e * i I • p s pl r j á b .1 I_,/f«-"» é I • I. <>r i i .''• k k ,
lulltartá, lollk.ii,. t>sriéi \iaaa, ai á a o I h éa a I ''< a a r i u t i u t a , i r ó ii , raj* ét telje* raj*caxk<t»Ok, tuarl...k és to^hnlkai^eatákak, raj xpapimk, g''nigynlilve,'' pau*. papiros fa pausirlen, mái-ló gépek, ftilaxerelt il r ■> in a p p A k lelje* iró-a*xt ali ou-k n i A k ae*él éa bvonvból. fimun 11 nt a t a f I ó k . albii/mok tem- «''•« snélktll. txivaréa aaeh t árca''á k . tliaaA.aal vartárr» áorv miut iniadenio iiHI láigyak <•» k ola m* irodai bannálaloki \.
KitlónOsou njáuluiu aaisi i''várfiusayu la v álpa p í r u a.. hi a t, a legnJuM. axiue/etll inonograui-inokkal, látogató jegyek va l> >álpecaóllC b.''lvugek, kltl''uilia tiuoniau k-''-aailvi- s li-gjulá
. (44f — <4 II)
Látogató jögyek
a la ninulé salniyy ..Uialial llsl ila>i»!. IrgAuoM^iub tiri.lul
papirNi Ml V/. t*MS daiat. hXyoi ssiiu-sllelt ear*
Ion Ni kr., - * tl Hl dl> legHuomal''b frsnexla M illlsek-e o.loinoh'' I ftr. 1IKI darab Kijimii frsneais brillant papirra 2 fi Ml kr. IiSI darab''lilhok''e. liuom kiMlSs
féliyU hiiatol I II.
Miudi''ii egye* sor 10 kr ''tnbli.
Levé ítéljetek. IlMVi «1t> aranj nyomain 2 fl TK> imn . veei p eeiétvls.i (iln 2 ft IFi kr.
lono . eongrévu domború hs-tftkkel, 2 sxinnol II d 7& kr. M adsn további eier SO krral olcsóbb.
Raktára valódi angol pergament (holvagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére.
iiynaahh árakon.
Levólpapi''rosok. ''
IINI dsrab iiévv. I nyomva Ml ,
llwÍilífc^l^ri^k UomVh ''
I fl I frl. Ml kr. ''
llKl . Inról festék - nynuiatu hm- j iiogrammal I 0. 40 Vtll 2.M» '' likI lovól és 100 liorifék félték-nyomain monogrammal 2 fl. t» HAr kr. > lui Irvél ealiniat-l fekatn nvn* «0 kr. 1 í(. KI kr.* w BV Minden ará* levét- és lm iítékhoi «gy igen Unom papir-•iro.ák a]áudék«alaflk. I riaantattOOlevél negyedrél, ealrtr'' mel fekete oyomstu 7 •■ 8-12 fi. 1000 darab borilék kender pa pírból aagynbhféle otlauael fekete nyomatú fl -ft fl
I.
I
Papir gallórok.
Kéxflfik Indtatlv a lefflnomahb
Vi''ixohli.M leere.a/.li<it Ar.ikV.nl. 1 ini''ssl lebajló gnllér ^l.ineolm kr.
I tiumat eg)-nea gallér ^Kmplre) ;io kr.>
1 . Véxelttk 1((''.irdetll ,1<V kr. t.egujabb divatú. Tgm
Itaét eladók száialékol ayeraek.''
Nagy vnla.xl.''k mindeiiuenill ttslvli, )egy tő éa mAauló kUuyvokbd.
Nyomtnl*ányo k kívánat aieriu''ti gyoraau''é* axépeu a leg jutAny.iaahl. Arakon kéaailletnek.
Levélbeli me«readeléi«k
UlAlíVfti-l IlleJlell a legpolltoaab. hau ét gyuriau e>ikAxaltetni-k
l AKSAMI SZlKSK(iLKTKK
mik •-/ iiiiiii''ji :
/ ,.;«/. 1 • i
elcjíiiiiN báli vlriiuok. nlflrok. Icii.vczíik
uagy választókban;
urak számára: (510-2)
bi\U keztyíík, iii^k, gallérok és báli
nyaklcenaök;
Különböző gulnuterie éd illats/.ernruk juláuyiiH árun kaphatók.
Kohn Gyula,
IMv-ntiir.il cMMriioknbnK Anay-Knnlsann Belus József gyógyszertára mellett.
1 ■ in — in .———aa——x———I»«»m ■MMnnuaHBBWtiasaam
A legolcsóbb és ltg-elönyösebb társasjáték 20 részletben 100 <lh. Nadiseii-ineiiiiii^iii sorsj^vre
különféle sorozatoklcal-
Ezen sorsjegyeknek évenkint ?> húzása van.
l''Vítiyereménv : lő.''HJO; 1 ft/Mii), ] M.tMMi, forint ezüstben levouds nélkfll llavoukint 4 ft li/.ettetik o. értékben egyjuHután 12 hónapig, luolviílö alatt eshető nyereményt; 20 • réxatvev/i közt kionztatik; e;ry
év leteltével tnindeiiikf) eredeti sorsjegyet kap. ________;
Mindaztik, kik zöen elöuyös játékban részt venni kivánnak, szi-Vfskeiljenek az ellő 4l''l részletet azonnal bekülileni.
.v '' '' Szombatbely, január IW. 1871.
. FraiikL Ciyula,
b.tnkv és vAltótlzleto .....
.> f
Egészséged alvás
l ilM''MI /
köhögés, rekedtftég. elnyálkástaliiH. mell- és rfidöbnjókból való
i. kigyt^i;^ inán. ff;. .;.. -.......
Hőff János udv. szállító ur kökpotiti rakláráfiák Bécsben, SAT 11. KAriátnerr^qií
Pitiknfó, 1h7i). november Id án. H/.ivt^ktdjék az itt mellékelt os.zegért ma-UUu-C1JÍHP*cy-i:*OcJwUuU''''t küldeni. Nővérem már t.ibb év óta nii ''y kohog.isbeti szenved, külttnfleen Uú ós téli iilólx u a raen «.-/f«A''oliUlé (ural ía''ti„ iá mmoI-l/úlatot tett nrlei. - Pulir .4l.JoH.
Kled, november J?7-én. Av. fl........... .nímté*,mn holndéjét jó Hlkt r-
r. l nlkiiliiinztnui tíldó iimjniii . licit A kflbünéH rllkóbb éa kOiinvebb nz ejjcíi kflliflKi H . KChzeu . Ildiit én Igen fKéHm«||eH nlváai.nk dfV(-ndek /A iiinlnl^kéNiliMiéiiyek rolylntólNHusi linmunlnta által k mi. i.vlein li»«y/fcn.
vég|,H „i^Ich, ^ ógyltVH éa így akadálylalaeul élhetek is- , Inét hivatásomnak. , Plmllngcr Járni*, mérnök:''Kiodben N7. sz: (ínukreÍÉ.)
Sátor l tljhely, IHOy. dH zumber 2-án. Miiíön » ér elóh leányom él»á«v t«lnHaNK. gynmi.rbnj.ik- én Idi''MK) ««0^éttbvn aaeavwlett, és az kMnibnazöU szerek daczára látható aovánvodáa állt bo ; utoU menedéket kensit. iii az flu m« lutnklvoiint riiésznég-aArében. én ninink bnlásn oly klIÜi.Ó volt bonv 13 pnlnrsk lia«in:ilutn utáa elóbbl puéniHéaót IflkilétCNt-n vlnszunverte ét Miuink lunl n«p|K élvt-.elébfii vnn Minthogy pedig iu,«l magatn'' w«,vcdek flnj nlknNiidnH- e. krtbögé^bcíi. szíveskedjék ,i mellékelt 14 írtért az ön LIlflnA mnlálMklyonnt nflréból cg ládával kUldeui. M,ü,,a
'' i ,] ''"«K.v. kir. nyugd. mérnök. •
Kgy cd dl váltul, raktar van Nagy-Kaniszan Wajdits József urnái.
Wajtiiií. Joz^c''l kiadn, lap ih iiyoiiiilainlujdoiios gyornsajhi nuuná-sa Nagy-Kanizsuii.
Nyissunk kezet a szerencsének.
100.000 tallér
a.iimí alkalootinal ÍÁnyrreavéay x lejfuiil-b pénciorsolá.-k mely » tuaga. kurmáoyi..| elfogadva éa lóxtoutTa *ai> . »x előnyft* l>eo*stása ttri nj tcrvHak ekk.''p vau. hos7 * kCrrt-• kei." ftt "ir.oláa kevé« Hóaap .k'' alatt 21 exer oyer." Iiironynya! ielenni. -sek k.Vi.Ml talalutik ev. tallér 100 000. 60 000
40 000 20 000. is ooa 12 000 10 000 8000 6000 5000 4000
2000.- lo. «xer 1000 165* airr 400. mi«r 200 13í»i«'' «er 47 i úgy tovább. _ . •
A legközelebbi máno ■>'' ij£-m»cti« huiás ex«i nagy illauii-t*g tfUroaáttíR p.''uxaoiaulia bi^^wToaan már febr ?0 é* 21-ón -1871 fog történni.
: • Ari: '' >
1 negyed eredeti aorijag-y .''56 frt
1 fél . V . 6
1 egéaa . . 12 -V ■•axtrák éttik l *k iilúraaeL
Minden rendelés azonaal a legnagyobb fetOgyet»ti«-l fognak letjeaittetni ri mindenki kapri foj^a" •rTück ax inameiímerrel el-látoU eredeti aorsjef.et kezéhes.
A recdrlók kivánatiuk nttiv''. biv^f*lo» tervaororatnt aee-kaphatjáU éa minden huti.aál k-lHjük ax érdeklőnek hivatal..* •..rosatnnkat.
A nycrcim''ii.xHljuuHUX i ilUtuj oixlvaitia után kifixctteOlek .''•* lehet egyenesen t«liiek.-vagy Tüiünk Bi«zekÓTt«téiben \tr$ osztrák biro.''.alo a, nagv yb\> "helyein árrenni.
Hitelünk a >i4renet<''iiitvu megáldva ca rivld idö óta minden más. Ic felen MtaníJW Károj>»«or .fSnyereméi.y hárooi bnai*-uál nyilvá&oaaa l-etnxonyírva t<vn«rrt, éa azonnal kiás«*t«tett-
M indexek mcíleit aolid non •cámithaX égy nyerő réfzre^ amely ezerint a ouir l.ek.''.Tetkex»rvd'' haji ara, minden megreng 1. IVk egrexiea nt- w * gyoriaa keidetsek.
Sulodfcker Tár** Baak és válté Bzlet Haabv^baa.
Veia ée .iád minden namfi 4Jla«i{uipírokat, va.otréarréayeket éa kaks-''''nkatv*n vakét, ■efjegyzéa. £a«Bn<4 k%«zZnJak a tieVaa* ajándékozott bizodalmat i* raietáo a kivetkező aoraiJáalio^ m^gbivásunkac teex-sztlk. igyekeini foguok továbbá ie a rendesáa egyenes szolgálattal a tök*''-létei r»eg»lég»d.''«t a tMA érdek!ökt«! kiérdemelni.
^ O. U.