Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.99 MB
2021-10-26 15:39:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
354
869
Rövid leírás | Teljes leírás (393.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 006-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na^y-Kanizsa, 1871. február 4-én.
6. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Ve§;ye« tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdászat, tudomány éx mfl\észéi kiír éli dl.
Megjelenik:
■lidta utakilH, •lii> • lyaJtraa Mátfél va«y két »»•«. OierkvnilAI irodn r* kÍH«l«» lii\aluli
wajdith józhkk k0n7yk««r*»k.i4mbwt.
Előfizetési föltételek:
11*1)li*n liA«hoi )ioriU*«nl ín vlilikre poiIÁu killiU* Kglaa • frl. kr.
Fíl <»r« • -3 . - .
£v»0|fy«dr« -l . M ,
r
Ma''ttri

a)
Hirdetések
a liat im.áiiu« pftii sorért l-»««r 7 kr. 2-tiur 6 é$ inludon luvAMil l><-ikuUi4rt ti kr. IMIyr-lfillj inimlm *Kyet l>elktmWrt .10 kr. A „NjrlH tvreu* tgy j''rtíl <or b»iktiitá*i ilijit t:> kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.''Kaatjtan: KIADÓ HIVATAI.. lUuthalyM: 1''IXV JÁNOS PnUn: 7.HSI.KK M. l.ANO I.KO|»OM>,
siNtiKK sAsium. BéotkM: haahknktkin * voo-
I.KK. MO>HK KMJOL.K, Ol''l''KlJK ALAJOS it NAKI''I.KS IIKKUAN.
Báró EÖTVÖS JÓZSEF
nhtcM többft ■''
lí uicgrázó eseményt a képviselőház febr. 3-ki élésében mondott szavakkal közöljük lapunk t. közönségével:
Somssich 1J41 elnök; (Felállott helyéről, meghatott hangon.) Tisztelt ház! Nagy csapás érte a hazát, a képviselőházat é.s a kormányt. A haza hü fiát, a tudomány legmagasabb niveaujára emelkedett polgárát s buzgó munkását, e ház egyik legérdemcsb, legkitűnőbb tagját vesztette el, kinek érdemei a haza határain kivül is a legnagyobb elismerésben részesültek. A kormány egy hivatott tagját vesztő el Iwmne, kinek helyét pófc.lni vajmi nagy felállat. K fértiu őrdoiuei sokkal kiterjedtebbek, hogysem e helyütt futólag felsorolhatnám azokat. Annak hivatása lesz az, ki omlckbcszédéi, vagy r-letrajzút behatá tanulmány után megírni fogja. Annál kevésbbé tehetném én ezt most, mert keblem fájdalma és szorongattatása és akadozó szavaim ezt lehetetlenné teszik. (Jsak keserű kötelességemet teljesítem tehát, midőn a legmélyebb fájdalommal jelentem a háznak, hogy b. Kötvös József 01. kir. közoktatásügyi miniszter, a képviselőház tagja, f. hó 2-án éjjeli 11 órakor elhunyt. Ha a temetési szertartások mikor leendő megtartásáról értesülök , a t. háznak tudomására hozom, most engedje meg a t. ház, hogy előzeíeson kimondhassam a határozatot, miszerint a búz mély részvétét jegyzökönyvében s a gyászlobogó felvonása által fejezi ki. (Altalános helyeslés.) íln részemről nem érzek magamban erőt. hogy a* elnöki teendőket végezzem.
^Deák Ferenci: Miután a?, elhunyt kívánsága szerint tetemei a beszentclés után tírcsibe. a családi sírboltba fognak szállíttatni, a ház küldöttségileg a beszentelésnél legyen jelen. (Helyeslés.) ♦ r
Simonvi Ernő: Mélyen- érezzük a súlyos csapást, mely hazánkat érte. Az elhunyt fényes múltja, jelen ifömkássága. a hun és irodalom iráut'' szerzet érdemei százszorosan súlyosabbá teszik a veszteséget. A ház nézetét vélem tolmácsolni tehát, ha indítványozoui, hogy a ház az-elhunyt iránti tiszíéietból mindaddig függessze föl üléseit, tnig a boldogult tetemei a fővárosban lesznek. (Általános helyeslés.)
/ Ezzel az Qlés mély csendben eloszlott.
A közvélemény birál, az utókor itél!
Ha a világhírű események részrehaj-latlan bírálatát hallani akarod, ha megakarod tudni, hogy egy-egy megrázó esemény -minő hatást gyakarol az Összes emberiség kedélyére, ugy hallgasd meg a független gondolkozású közvéleményt. Ha valódi színében ismerni akarod az emberi intézmények s á...