Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.99 MB
2021-10-26 15:39:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
422
970
Rövid leírás | Teljes leírás (393.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 006-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na^y-Kanizsa, 1871. február 4-én.
6. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKRE.
Ve§;ye« tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdászat, tudomány éx mfl\észéi kiír éli dl.
Megjelenik:
■lidta utakilH, •lii> • lyaJtraa Mátfél va«y két »»•«. OierkvnilAI irodn r* kÍH«l«» lii\aluli
wajdith józhkk k0n7yk««r*»k.i4mbwt.
Előfizetési föltételek:
11*1)li*n liA«hoi )ioriU*«nl ín vlilikre poiIÁu killiU* Kglaa • frl. kr.
Fíl <»r« • -3 . - .
£v»0|fy«dr« -l . M ,
r
Ma''ttri

a)
Hirdetések
a liat im.áiiu« pftii sorért l-»««r 7 kr. 2-tiur 6 é$ inludon luvAMil l><-ikuUi4rt ti kr. IMIyr-lfillj inimlm *Kyet l>elktmWrt .10 kr. A „NjrlH tvreu* tgy j''rtíl <or b»iktiitá*i ilijit t:> kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.''Kaatjtan: KIADÓ HIVATAI.. lUuthalyM: 1''IXV JÁNOS PnUn: 7.HSI.KK M. l.ANO I.KO|»OM>,
siNtiKK sAsium. BéotkM: haahknktkin * voo-
I.KK. MO>HK KMJOL.K, Ol''l''KlJK ALAJOS it NAKI''I.KS IIKKUAN.
Báró EÖTVÖS JÓZSEF
nhtcM többft ■''
lí uicgrázó eseményt a képviselőház febr. 3-ki élésében mondott szavakkal közöljük lapunk t. közönségével:
Somssich 1J41 elnök; (Felállott helyéről, meghatott hangon.) Tisztelt ház! Nagy csapás érte a hazát, a képviselőházat é.s a kormányt. A haza hü fiát, a tudomány legmagasabb niveaujára emelkedett polgárát s buzgó munkását, e ház egyik legérdemcsb, legkitűnőbb tagját vesztette el, kinek érdemei a haza határain kivül is a legnagyobb elismerésben részesültek. A kormány egy hivatott tagját vesztő el Iwmne, kinek helyét pófc.lni vajmi nagy felállat. K fértiu őrdoiuei sokkal kiterjedtebbek, hogysem e helyütt futólag felsorolhatnám azokat. Annak hivatása lesz az, ki omlckbcszédéi, vagy r-letrajzút behatá tanulmány után megírni fogja. Annál kevésbbé tehetném én ezt most, mert keblem fájdalma és szorongattatása és akadozó szavaim ezt lehetetlenné teszik. (Jsak keserű kötelességemet teljesítem tehát, midőn a legmélyebb fájdalommal jelentem a háznak, hogy b. Kötvös József 01. kir. közoktatásügyi miniszter, a képviselőház tagja, f. hó 2-án éjjeli 11 órakor elhunyt. Ha a temetési szertartások mikor leendő megtartásáról értesülök , a t. háznak tudomására hozom, most engedje meg a t. ház, hogy előzeíeson kimondhassam a határozatot, miszerint a búz mély részvétét jegyzökönyvében s a gyászlobogó felvonása által fejezi ki. (Altalános helyeslés.) íln részemről nem érzek magamban erőt. hogy a* elnöki teendőket végezzem.
^Deák Ferenci: Miután a?, elhunyt kívánsága szerint tetemei a beszentclés után tírcsibe. a családi sírboltba fognak szállíttatni, a ház küldöttségileg a beszentelésnél legyen jelen. (Helyeslés.) ♦ r
Simonvi Ernő: Mélyen- érezzük a súlyos csapást, mely hazánkat érte. Az elhunyt fényes múltja, jelen ifömkássága. a hun és irodalom iráut'' szerzet érdemei százszorosan súlyosabbá teszik a veszteséget. A ház nézetét vélem tolmácsolni tehát, ha indítványozoui, hogy a ház az-elhunyt iránti tiszíéietból mindaddig függessze föl üléseit, tnig a boldogult tetemei a fővárosban lesznek. (Általános helyeslés.)
/ Ezzel az Qlés mély csendben eloszlott.
A közvélemény birál, az utókor itél!
Ha a világhírű események részrehaj-latlan bírálatát hallani akarod, ha megakarod tudni, hogy egy-egy megrázó esemény -minő hatást gyakarol az Összes emberiség kedélyére, ugy hallgasd meg a független gondolkozású közvéleményt. Ha valódi színében ismerni akarod az emberi intézmények s általában a történelem forduló pontjait, ha ülőre combinálni akarod egy a világ szinpadán lofolyt véres dráma későbbi következéseit, ugy tekintsd meg a történőt mohos bibliájának legújabb lapjait, melyen a késő unokák szolgáltatnak részrehajlat-lan ítélettel igazságot elődeik munkájának; mert a közvélemény birál, az ütőkor itél.
A közvélemény birilatát és ai utókor ítéletét, a véres háborúk tömeges gyilkolásainál nem a győzelmes sereg diadalordítása, nem a legyőzött szerencsétlenek ha-lálhörgése, hanem a támadás vagy ellou-állás jogosultsága szabályozza.
A népirtó szabadság gyilkos kegyes Kzemforgatásaitól megvető gyűlölettel fordul el a józangondolkozásu közvélemény, az ártatlanul leölt nemzet halálos sóhaját kegyeletes emlékei közé fűzi az utókor gyermeke, mert a közvéleméuy bírál, az ptókor ítél I
Az elvadult kegyetlenség őrületes diadalkiáltását tuldörgi az elborzadó közvélemény erélyes tiltakozása, ''a letiport uem-zetek porba hult koronáját, a dicsőség ma-
gaslatára emeli az utókor ítélete; mert a közvélemény bírál, az utókor itél!
'' Ha majd a XIX század derült és vidám, borult és setét eseményei a nyilvános, mindennapi életteréről egymásután csendesen visszavonulnak a világ történelem egyes lapjaira, azokközt a késő idők felvilágosult fiai egy véres lappal találkoznak, melyen az(,18.''%r>kt porosa-franezía-há-boru véres jeleneteinek szomorú betűi setétlenek! Borzadva fogják azokból olvasni, hogy voltak idők, midőn a míveltnek kürtölt nemzet elaggott, öreg fejedelmének kegyes szeiuhuuyoritására, emberietlen barbarizmussal vágta vadállati körmét egy szabidságért küzdő nép ifjú szivébe, diadal-luáiuorábau feldúlva embertársának családi tűzhelyét s romokba döntve a keresztény buzgóság két évezredes templomát. Az utókor mivolt lelkű gyermeke bámulva fogja olvasni, hogy volt idp midőu egy szabadságért csatázó nemzet élet-halál harczát, u összes emberiség közvéleményének meleg rokonszenve kísérte,s a szabadság elbukott, összetört országa felett 4 világrész egyetemes szánalma emelt örök életű emlék oszlopot, csak a szolgalclkü uémet nép fcgy része tombol, ujong, kaczag, bog)'' az összetört szabadság szét szórt darabjaiból^ a cacsajis-mus vas igáját saját nyaka körül össze kovácsolhatja.
De forduljunk el a setét képtől s borítsuk rá a felebaráti részvét gyászfá-tyolát. A véres dráma harmadik legfájdalmasabb s talán utolsó felvonása- vége felé közéig. Francziaország hüalejke meg-
törött, l''áris a világváros elesett s gyászravatala felett a szabadság beteg szelleme haldokol, mely a francziák becsületét megmentette. Mert Franczinországban minden elveszett, csak a becsület nem, s ez befogja gyógyítani a szabadság szellemén ütött-sebeket, hogy azzal vissza szerezze egykor azt, a mi most elveszett,
A német császárság öröm ujongásaira pedig felel a közvélemény, tettei felett itél az utókor ; mert a közvélemény birál, az utókor itél.
GYŐRFFY JÁJíOS.
17 -----
Böngészet az emberi. szen» vedélyek tárházában..
A csecsemő gyermek keblében először is a szeretet istenétől lehelt nemfcs lélek üt tanyát, hogy érzelmekre teremtett szivének jó kalau/.a legyen; azonban az idő, mely a gyermeket ifjúvá — utóbb férfiúvá neveli s végre az aggságba vezérli — a hajlam, a melyek irányát ritkán lehet félre terelni, — és az érdek, mely csábos csillámokkal pajzánkodik az élet láthatárán, — vagy még jobban meg nemesiti a lelket, vagy ugy kiforgatja eredetiségéből, • hogy működése vészes magokat hint a társadalom mezejére és kárhozatos uyomokat hagy, hátra az emberiség között. , Az edzett uomos lélek tulajdonosára egyszerre az első látásra reá ismerhetünk. Knnek tekintete nyílt, •— zavartalan, -| homlokán egy barázdája, sincs az indulat-
nak. szolgaiság nem rejlik mozdulatában, társalgása megnyerő, bánásmódjában felismerhető szí vénelv. tisztasága, és ha bizalommal fordulunk hozzá, nála őszinte bizalomra találunk. Az ily tulajdonokban gazdag férfiú, kit nem háborgathatnak a lelkiismeret furdalásai, kinek élete nyitott könyvében egy lap sincs kiszakítani való, ki tudja, hogy őt minden oldalról a szeretet nymbu-sa környezi, melyet nem ál-szincskedéssol, hanetu lelkének tisztaságával szerzett, mily édes megnyugvással tekinthet múltjába és jövendőjébe! Öli! miért nem ilyen a teremtőnek minden lelkes lénye? miért van elrepdelve a végzettől, hogy egy nagy rész kárhozatos szenvedélyének rabszolgája legyen! ?
Még a jó szenvedélyeknek, nem tekintve el-eltéró kisebb részleteit, csak néhány nemét ismerjük, addig a rosznak számtalan nemeivel találkozunk. Ilyen például : a részegeskedő?, erőltetett szerencse keresés s több ily nagy oldaluak, melyek azonbau csak egyes egyének szellemi és testi. vagy egyes családok anyagi állapotának romlását kiézik elő ; és mivel ezek a társadalomra nézve jelentékeny visszahatást nem szülnek, egyébként is az irodalomnak már elcsépelt szalmája, bővebb taglalásukba nem bocsájtkozora, hanem áttérek az ember lelkét legfeketébben előállító szenvedélyre : a hatalomnak basáskodássá faju-lására.
• Az ismert dolog, hogy a hatalom gyakorlatára csak a<ok hívatvák, kiknek alA-| rendeltjeik vannak, mint például: maga-
• ^ (
sabb állású tisztviselők, önálló iparosok, kereskedők, társulatok főnökei, uradalmi főnökök sat. A jóban edzett lelkűek.rendesen kedvesek ésszeretetre méltók, auiijit hogy ók alárendeltjeik embefi méltóságának lealacsony Kására soha sem törekesznek következve alárendeltjeiket magukhoz hasonló lénynek tekintik; de a kiknek lelkében az oredetiségtóli elfajulás lakik, azoknak a hatalom basáskodássi vagyis oly átkos szenvcdélvlvé válity, melynek caélja: az emberiség megrontása. / Do mielőtt az utóbbiak felett pálezát törnénk, hadd mutassak be egy példányt mind külső, mind belső ki.illitásban.
A -hatalom basája tnngnMin hordozza fejét és mindenkire kicsinlőleg tekint, kivéve ha nálánál hatalmasabb egyénnel kell érintkeznie, vagy ha a közvélemény befolyását akarja saját érdekének felhasználni; ilyenkor meghajlik büszke dereka, s még ott kezeit dörzsölve és hunyászkodva bókol, itt j alázatos, mindenkivel kezel szőrit, * légy bár sokkal alantabb álló foglalkozású, ha találkozol vele, bizonynyal kedves barátjának nevez. Ilyenkor csókolni való ember ; de ha egyszer biztosított hatalmának paripájára Ülhetett, akkor köszöntésedet még viszonzásra sem méltatja.
Ez csak egyik oldala, most nézzük a másikat.
A hatalom basája kegyeivel árassza el a földig boruló hízelgőket és a hildnek azon nyomorultjait* kik árulki>dás.«nl keresik az érdemeket: nem Szenvedheti az egyenes lelkű, nvilt tekintetű embert, ki nem görnyed''meg tiszteletadása közben és a hozzá intézett kérdésekre illedelmesen, de nem hunyászkodva felel; ezt, ha alárendeltje, Üldözi minden uton módon. Jól végzett teendőiben gáncsot, — hibát keres, lépéseit soha szem elöl nem téveszti, hogy anyagot találhasson annak folytonos háhoigathatásárk. dorgálj/i mind untalan és soha cinem mulasztja ót szolgaságára figyelmeztetni; pedig maga is csak szolga, szóigája felebb-valójának vagy a közönségnek, melytől hatalmának kutforrását nyeri.
Mi vezérli az ily lelkileg romlott cinberek szenvedélyét egyik szélsőségből a másikba, azt a lélek-buvárok talán megtudják fejieni, én azonban csak annyit fedeztem feh hogy ezek nagy horderejű megrontói a társadalmi életnek. Klóször is esusző-iuászó szolgává, nemtelen árulkodóvá és miden roszra képessé nevelnek Mik oly egyént, ki hajlamán^ fogva más befolyástól vezetve pályáján nemes irányt követelt volna: 1na-gába zárkózottá, bizalmatlanná, elkeseredetté tesznek sok «»lv férfiút, kit azelőtt mi-'' • • /
dón a mesterséges kémkedéssel körűi hálózott helyzetről ínég fogalommal nem birt, eleven kedélyéről és nvilt leikér0} ismertek ; és végre mindenütt, hol a hatalom-basák mozognak, valami oly hideg -— visszariasztó
szellem támad, mely az emberi kebelnek egyik jelentékeny kincsét az egyetértés haj* lainát végképen kiöli.
Lehet, hogy a véglettől hajtott óriási gépezetben az ily zűr-zavart tápláló emberek létezése is szükséges, azonban én még is csak azt mondom: tólük ments meg uram minket! „ IUJSA KÁLMÁN.
Tan ügy (vasmegyei) Egervárról.
Jt''lligr: Mert még neknd >iriilii.nl k. II >>h .......
A •tt-llriiM''k kincc''Tol g.txdngoii!
VOKÖSMAKI''V,
Az 18(58. évi 38. t. cz. tanszabadságot alkotott, mint vérrel szentelt hazánk lakosai, kik mint őseink, ama ősök a linrestéinn páratlan én világol reszkettető karjaik áltnl kivitták a Ik''h nevet, ugy azojenak dicső tini most már n hzo|-Kuni térért vijják, és ki is vivandják a novelée hősiességét. /
Kgvrvi^r'' mezőváros iskoláját az említett törvény érfelméhcn községinek nyilvánította, a haladók''sorába lépett, tudván a/ annyi tapasztalások után, hogy csak igy onielkedhetik a népnevelés u megérdemlett polezra.
Noha küzdelembe kerüli ; do mégis kivittn azt., hogy iskolája községi. Hogy miért került küzdelembe egv plébánia iskolát községivé átalakítani, azt a t. olvasó elgondoljn, és hozzá nem kuli coiniíiontár ....
De Kgervár lelkesült népű tudván azt, hogy csak egyesített erővel lehel kivinni nagyjelentőségű nvmci ügyet, Méltóságos (Iróf Széchenyi János úrhoz isSoprOpba küldült egy oly tartA.mu.ktíZleményt, melybi n arról értesítette a kegyes gróf urat, hogy iskoláját községinek nyilvánította, — ahhoz, a ki előbb ifin csak, mint jobágyairól gondoskodott atyailag, és is-kohiiukat jótéteményeivel elárasztotta, a tanítónak hiányain nagylelkülog segíteni iparkodott; de jelenhun is, nuin feledvén, hogy csak akkor fog a várt »« korkövetelto várakozásnak a népnevelési törvény megfelelni, ha a nevelésért buzgó honfiak odandással életek egy részét a nevelés llgyórt feláldozzák. Nem sókára megérkezett a válasz, hogy Kgervár lakossága .helyesen cselekedőt''.". A nemes szívű gróf levele egész terjedelmiben: „Kedves |>olgár társain), és atyámfiai! Hozzám intézett lóvo-Ilikre, moly elkésve jött ide, siotuk ezunflhl válaszolni. *
Fogadják ''mindenek'' elölt köszönetemet, hogy rólam uicgeinlékeztek, és liizoilalmokkal megtiszteltük. Az Isten kegyelméből hazánk . szabad alkotmányt ka|iott, és nnnek köszönhetjük, hogy a jogegyenlőség törvéuynyé lott; minden tagja nemzotübknok polgári állásba hely okulván, törvényhozási jogát gyakorol-hatja.
Hogy üzen üdvös eredményt méltán él vezhessük.szükséges, hogy utódaink jól nefrul-lessenek, hogy jogaikat és kötelességeiket ismerjék, és igy drága magyar hazánk hü polgárai és buzgó védői lehessenek.
Unok uekom azt írták, hogy iskolájokat községinek nyilvánították ; ezt önök helyesen tették, mertem szerint annál inkább is, midőn egervári plébánia lakosai kevés kivétellel rom. kalh. vallás-beliek.
Szívómból óhajtóm, hogv a mindenható áldása legyen önökkel. Maradók''őszinte pólgár* társuk Széchenyi János s. k. Sopron 8/;l. 1870.u > » '' Hány ily fenkell lelkil országnagy van,
hány gróf tesz igy ? lo a kalappal polgártársuk b to Ifjú nemzedék zengd el a glóriát! — Hogy o lovél mily nagyléb kből és rendületlen hl^ magyar szívből fakadt, még ellenaégeihk is azt kiáltják ....
Meg alakíttatott Kgervárott a községi isko laszék, a nép az iskolaszékkel cgyotembou ő méltóságát választott^ kitörő élieoek közt isko-laszéki elnöknek, mely megválasztást egy emlékiratban ielkiildto aZ iskolaszék a gróf úrhoz. (Minthogy p-dig távol fekszik Kgervártól Sopron, alelnöknek az egorvári uradalmi tisztet választotta meg az iskolaszék.)
Nem késett a válasz, közörööirc nagyiéi-kiken elfogadta az elnöksége^ és ritka tapintatu tftodorbap, mintegy nemtő, így szól: .Tis.telvu
J • ■ •
nak vagy e megyének, do édes magyar liazáuk-
nak diésóségéro válik.
Ily. hangok Kárpátoktól Adriáig hangza mik, S a néma fogába még volna oly holy, bol tiSUiinYudiick a ttépbovelés, megrázkódtatja • az ott élőkot tevékenységre buzdítja.
Tudja a nemes gróf, hogy csak ez az egy biatos alap a jövőre a nemzetek életkérdésében, bölcsen tudja ő, hogy % mely nép tudatlan az elvész.
Nem kétlem, de »öt bizton morém állítani, hogy o fenkelt lelkű gróf 1H0H. évi mart. 10. n soproni népnovolési egylol gyűlésén, mint elnök tartott beszédo mintegy Kimutatásul szol gált temérdek népnek.
Nagy Széchenyink moudá; Magyarország nem volt, hanem lesz!" K inásodik n«gv Szó chenyink |»edig azon fáradozik, hogy legyen! Tartsa meg Isten még igen soká e nynesszivii grófot egésKiéghon, és adjon e századokon át dult nemzetnek igen tok ily tértiül, a ki szivén hordja a közös anyánk ügyöt, és.mogvallja, hogy o közit* anyának szabad Magyarországnak engedelmes fia!
Mé ; Iskolánk az átalakulás szervezkedés küszöbén van csak, de erős hitem az, hogy a kezdés küzdelmeit legyőzve, nem''sokára virulni fog szabadou.
A ker. tanfelügyelő ur már az iskolaszék nok mogbagyta, hogy as iskolakötelesek számához képest még egy tantorom épitési tervét beadja a köl''ség vetéssel együtt. Küzdünk a jő ügyért, a szellemi téren nem ismerünk csüggedést; kitartók vagyunk növelés ügyünk ez újjá szülotésénok hajnalán; éberek a veszélyek ellen ; ugy hisszük eljünni a népnevelés orszá-
szeretett polgártársaim!
Ouök szívesek voltak ongeiimt iskolaszéki elnöknek választani; meglepett valóban örömmel, és az irántaiui bizalomnak jele ; fogadják érette őszinte köszönetemet azzal az Ígéretemmel együtt, hogy a mi hatalmamban és tehetségemben áll, minden időben arra fogom fordítani, hogy bizalmuknak megfelelhessek.
A népnevelés sz. ereklye, melyet eléggé méltánvolni nem lehet minden teremtésnek; minden nomzetnuk jövendője jó és ezélírányos nevelésben alapszik, hzért nekem küldött emlékiratban igen igazságosan ki vau emelve, hogy iu<^t nem mint hajdanában, népünk irtózott gyermekeit neveltetni az iskolában; ellenkező |eg iparkodik sőt''áldozatokat is teszen, hogy ivadékai rendes, a korszellemének megfejelő nevelésben részesüljenek.
De ha kérdezzük, mi okozta ezeij változást; erre mind^elfogulatlun ember azt válaszolhatja, hogy ei^z 184S. évi vívmányok nak eredménye. Klóbhéni időkben, midőn a nagy birtokosok hatalmasabbak voltak mint jelsnleg, i köui)y''en éiduzlíathtk volna bőségesen a pépne-velósn-, többnyire roppant jovödeltuü-
kel a kü^íUön és a külföldért, uktnlan és bot ráuyos pazarlásbau-.költötték el; voltak többen azonban, jó honfiak, kik ezen sz. ügyet felkarolták, és készek voltak iskolákat, tanintézeteket alapítani; mort azt liitte, hogy tudatlant könnyebb fékezni, mint pallérozott ós mivolt népet, azonban csalódott; mert az isteni gondviselés me engedte, hogy a magyar nemzet száz évi álmából fölébredjen; a szabadság és jogegyenlőség napja folviradt, minden lakosa drága magyar hazánknak szabiul lón; nem voltak többe loldcpurak és jobbágyok; valamennyien polgárok,.testvérek, a közös anyánknak fiai lettünk, hála ax igazságos Istenuok I [ —r A kormány nemzeti és szabad lett, a nevelésügyet állagáévá tette, az országgyűlés üdvös törvényeket alkotott, és királyunk azokat «zon-tesitette; nekünk polgároknak kötelességünk a kormánynak segédkezet nyiijtaui.
Azért fogadják önök kedves polgártársak Üdvözletemet, hogy eddig is a nehéz, de hasznos munkába bele kaptak.
Aggkorom, és egyéb viszonyok nem engedik, liogv az egervári iskolaszéknek elnöksé-• get minden gyűlés alkalmával betölt heroin, azért igen bölcsen''intézkedtek, midőn Joos József urat alelnökké választották, de mikor lehetséges lend elncm.fogom mulasztani flnük bizalomból nékem ajánlott elnöki széket elfoglalni, és csekély tehetségemmel ugyan, do .őszinte magyar szivemmel a közjót előmozdítani. '' ''
Az isten légyott vclüiik I Maradok honfiúi tisztelettel hü polgártársuk Széchenyi János s.k. Sopron l/l. 1871."
Ily nyilatkozat, ily nagyszerű vállalat nom csak a nagylelkű gróf urnák, Egervár lakosai-
gát.-

Kgsrvár, január 10. 1871.
FARKAS GYÖRGY,
> agerríri könígi n4pUaító
--
A S c h w ó d
(SbltweiHsche) kályháknak átalakítása tniképenjéröl, hogy aiokat kö (Ja) tzénnel, , coakssal ét Jávai Uheucn takarékosan fűteni.
Múltkor hozott czikkemben mondottam, hogy Bécsben Oebtirth ltudolf gyárában megrendelhetők az említett ezélra használható vas-plé kályhád, azt is Ígértem, hogy megrendelvén egyet, jia aa ''meg fog érkozni, bomutatan-dom. Kőnek következtében két körülményre kell vissza léritoni olvasóink figyelmét, elsőben is arra, hogy as általam megrendelt vaspló kályhát tnegnézso és másodszor, hogy megmondjam, mikép lehet az eddigi schwéd kályhákat szénnel, coaks sal ^s fával gazdasagodul fűteni Qeburth gyártó gyakorlatba bosott kész-letévol,
Mi a megérkezett vasplé kályha bemutatását illet, mondsnoiD kell, hogy ai mindenki által megszemlélhető, tohát azonnal mégis-merkudhetik gyakorlati éi-vével s igy vagy
megkedvelheti vagy elvetheti.
A megrendelt kőszén vasplé kályha Mécsből megérkezvén azt azonnal kísérlet slá vettem, belefért 12 font kőszén, fölül meggyújtottam reggeli 7. órakok- és égett esti 11 óráig a nélkül, hogy utánna kellett volna rakni, vagv piszkálódni; ngytormán égett, egyenlő mele get adott, reggelre egy t^itiyérra való porhamut jiagyott,tehát teljesen megfelelteiéi irt tulajdonságainak. Nagy-Kanizsára szállítva került 21 forint 50 krbai Melegen ajánlhatod.
Folytatás a mellékleten.
T
T A R C Z A.
— —
Frwie/^aorszi^.
kéjieiinirk ilrijf* fnli)i> la, l«»*t, oh i ml v»kjt itrAr" hun, 8»ireui «lii«iul, lclk«u> riU(g> lej, D&ló c»»t« Urttll »IrAuví.loi). '' ''. Rsjtani a ttrgynt » li»r»f pirjA v^; LAtráa hrgx*U«''l «iul|(Ak »ere^.''«.
a* mondj* itnkí. ho|ty n«?y ri«»bt''n, N«n> uisgsd kovi^ioliil a v««»t, M«l/ bsromi kr)(/«tlrjikciléiiel, Kstrrnk^nt |ni«itllja lifl lisd. j
— A ptit, a |>áil ú< ianu''t |>A11 r»U, E diciö noinist átkot jt''l'' ■
MalUd dicst tettel, iirk/ a^nr.-l, 1 mellett tnmnrlll^r /
K»iry"jn* Tllif(oi(un^\ / Mint j6tl««6 os(i s msjtsi if.''-oy IU |>irl*it»»ly undok tirnret lTv<s«l, >-. Darabokra n«ru ««»t;»ij» ««élyl>.il,
lfS*> hogy Wny ed m«u«« t. rjr I, Melynek melr^e /leni t» U|ilnl. Ulikhofy s v^fiet ilial, lillnl.. .lni >
— Jutalmai, kieirDielre te r.tlil. * Te, mint zyi-nva ▼UlgitAI tnilylyel,
8 ts alatt mafidal emí»«iéil trl.
De gySini fogln, lemmi benne,
UyStni, a eiolga tUinet bnd felett Ciak hogy atulAn sxrnt •gyeiért^* TfilUttn ei minden Ttanrii t kelteti. A la élted nem ceu|>áo a lie<l, Yalam enyen AlOuk, halunk veled.
S ha majd a a«ariiukeá|* liad-ter<-ge, Érdrmlrtt bllntel^ehen r/ine.lll. Fenurn lobugion itiiii t a >A«f.I>V Hol a atabadtág vér-lort njra III. A *á»il>> lengjen, de el ne feledd : Tclleyrand .voll t újra lehel reled.
KÁItNKK KAI.MÁN.
Farsangi kópék.
fdv''UnlIrk. hocyka bilink. S a jó l«tvn megl»»r«áHi»t,: ''l°t-*.y* r*ak te vagy asiWltcalum, A mióla axt-retm engem.
TlJItOI.Y VIKTOR
, a beszéd fonalát, de biz az, iiumar cioiiiúra Kkadt, mert kijelenté, hogy lapot «<jyi''t.som tart, nem ér rá olvasni: Napóleon elfogatásátis ugy hallá .... Szent Kleol''ás!. ez a ^beszéd nagyon kozmás, mondaná az én szeretőire méltó letenyoi verselő barátom; különben tisztulet, becsület, jó száuoli vitt s tett le a lutenyei fő-utcza kellő kózepén, a gyönyörű hóiohér havas utra, melyeit aztán elballagtam oda, ahová menni szándékoltam. A letenyei. díszesen felszerelt uj patikába mentem, /ácit) ugyan oroos-KÍyért, mert oz pénzbe korUI/külünbeu sincs sok szükségem rá, hanoin tanácsért, melyet még néhol s néha ingyen adnak, nem is annyira tanácsért, mint útbaigazításért, váljon a jogsérelmek s perpatvarkodások másik -/xitikJjn, a jó hírnevéről ismert Hőmet* Oésu ur ügyvédi iro« dája hol Ó4 merre van''V ogyet mosolyodtam, miliőn megtudám, -hogy épen eyymil* melleit van a két patika, de kett^ mosolyodtam később,, midőn értéseinro esetti hogy ezt a patikát többen látogatják, mint amázl, jele: hegy nálunk több a z*tb és nyelv betege, mint a ter mészeté. Az irodában több vidám fiatal umburt találtam i. a kedves ügyvédet és segédeit, s azonnal a legszívélyesebb barátsággal "fogadta lám.
Sajátságos az első találkozás, noiu gyéren beható az frgész életre,maradandó jelt teremt az a pillanat s ugy vagyunk vele^ miut mikor a kedves nevének kezdő betűjét a la hójába véssük, minden vész s viharffd dac/.olva, megmarad, kiforr, beforr s igen gyakran öiaeforr,
Klmult-a várva várt uj év első,. második napja, s nem hozott biz az semmi vigasztalót a vigasz reményének száraz álmaival élő vitUki írónak, de hogy is hozna Valami nifijUjhit, nem é elég meylepetét nz; ''midón f</és''zuek íft verseit d»r<i^nak tekinti a kegyeletes elismei^s n^ómtdfdiban ; harmadnap tehát clhatároztai''á .mngamat, hogy egy gyöngéd baráti meghívás folytán elutazóm Irjss levegővel traktálni „romlásnak indiilt^iajiían erős" tüdőmet s hogy pápa szemre szorulo szememnek messze vidéken lát-kört alakítsak,, mert itt nemcsak az ut<*«uí, de még a lelkitötétiAgel is megszokom.
A sors különös sz<«zélye-ugy magyar nd-bo''i mellé adott utilársitl, ki eleinte, pusztáiról gulyái-, és méneseiről beszélt irigylendő önele!
Igüilségggel, pers/u, bármily tok is u beszéd sokaságát szinte megunni ke/ib:m és lapokról, háborúról kezdottem gombolyitani a
Nevéhez illölug lakó Remelo barátom ven-dcgóuok fogadott s fogadóba vezetett s éu nevemhoz illőleg elfogadtam. *
Letenyéről nem sokat irhatok, mert csak az egyik végében töltöttem a« éjt, másnap reggel tovább indulandó ; bátran elmondhatom tehát, bekukkantam, mint Holond Istók Debre-ezóubo ; de aztán ax is áll, hogy jól mulattatott Zulail\ kinek az állán kevés ugyan * szakái, de azért a vers mezején derekasan kaszál.
Január 6-én reggel egy oly uj ssáuon szánkáztunk, melynek fája még az előtte valónap az erdő talájáha gyökerezett*-gyökerén i búsongva rázta zuzmaros koronáját, s másnap elfáradva csendesen tartotta lakodalmi é]y után sóvárgó egyediségünket! elfltt^varó nap ágain varjuk károgtuk az erjiőbon, s másnap & mi politizáltunk rajta s ütöjiük nyelvünk fegyverével a poroszokat, do^ilíeg js ád£uk az árát, inert alighogy Báuok»i(jntgyorgyöo felczifráz-tuk illő lakodalmias/tein|KWal száguldó paripáinkat,a burkusok/t verő nyelvünk fogyvere aUtörtököt mondott, mort a szán Eltörött s mi szépon hop|H>n mq/radtunk, míg keserves helyzetünkön a bánókszentgyörgyi derék ispán nem.segített s bonnünket már óra hosszáig váró lakadalmas házhoz nem szállított, megérkezvén l''uszta-Szertt-Liszlóra, hol három Tub{Ay vala ez időben llymon karjai közt, mint azt egyik fővárosi lap uiegjegyzé, t''. i. ''luboly Viktor ügy véti, irotársatu, Tubitly Jlormin ós Tvboly Jenő földbirtokos. UÁTORKl.
Melléklet a „Zala-Somoöyi Közlöny" 1871.
Később kaptam kőszéij , és coakssali I lutésre öntött vasból készült 3 romlbeli . kályha-mintát egyike 28-, másika .''IH-, j harmadig 4H forintba kerül; 4—5 láb K hü- • velyk magasak. 10 -14 hüvelyk kereszt át- I mérővel/ Megrendelhetők ugyanott, csinosak'' A velük való elbánás ugyanazonos azon vas-plé kálybákkali elbánással, melyek fölülről alá felé tüzelendők.
Mi a schwéd kályhák átalakitását illeti, vigaszul szolgálhat az uj találmány azoknak is, a kik schwéd kályhával birnnk, vagy városunkban olyik készítésével foglalkoznak, mert noui kell a már készeket kidobni, és nem kell mellózni jó fazekasainkat, kály haesináló mestereinket.
(Jtbtirth lludolf gyárában holmi betét'' IcésxU''t Einsatz apparát mog vásárol ható, és ez azon tárgy, muly által a kályha annak elvetése nélkül átalakítható.
Hogy mikép kell eljárni a már kész schwéd kályháknak ilyképpeni átalakítója és aa elkészültöknek fűtése körül, kitűnik alábbi soraimból, u. m.
1. Meghívatunk "egy fuzokas mestert, kivetetjük azzal a vasrostélyt és levetetjük annak hamutartó ajtóját, aztán a, hamutartó lyukat oly nagyra csináltatjuk, hogy a betéti kén»l*''t rámája abliá beleillik, a betéti készlet beleférjen, betéve levén u betéti kéttxlet, a vasráma a fűtő ajtó száján a betéti készletre illesztetik, azután a kályha belső oldalait ki
''kell rakni téglával, bevakolni, hogy alulról fölfelé szélesebb tért képezzen, arra gondolváu, hogy a befalazás a ráma kül széleivel megfelelő legyeu, eszel a muuka befejozve vau.
2. Az igy átalakított kályha ajtaján a tü-
• zelésre szánt tér tojás nagyságú kő- (fa) szénnel, coakssal meg töltetik, fölötte fával tűz éleszlelik s e hegyé még néhány darab széu rakatik, hogy tölülről alá foló égjen. A fűtő és hamu tartó ajtók léghuzatos lyukait kél óráig
. uyitva kell hagyni, aztán bezárni.
A meggyújtott szén reggeltől másnap reggelig ég porbamuvá, azért is uuponként egyszer füteui elég, után rakni, nézegetni, piszkálódni nem kell, ftil mentve vun tehát a cselédség a kályha fűtés kívüli, nuphosszattartó foglalkozás alól, igy. a helyett mást tehet.
Másnltp reggel a hamut el kell távolítani, és a fűtést a szerént megkezdeni, mikép teljesítetett tegnap.
lla fával ezélunk fűteni, mindegy, akár tblűlről tüzelünk le, akár pedig alulról fölfelé u fávali tüzelés gazdálkodási szempontból ópén azon arányban áll a meggazdálkodással, mint a kőszénnoli fűtés.
•i.^Egy közönséges nagyságú szobának egy napi füté^eliécsben 10, 12 krba,leliiítlO, 12. font kőszénbe kerül,mert Bécsben a legjobb kő szénnek mázsája 1 forint.
O.''ila a kályháuak neiu volna elegeudő léghuzatja, akkor a hamutartó ajtaját félujnyira kilebbre kell búzni s félóráig igy hagyni, mert annyi idő elégségos, hogy a szén izzóra mutatkozzék, azután a hamutartó ajtó bezáratik.
Kzen előterjesztésem által, vigaszt akarok hozni mind háztulajdonosaink, mind pedig fa zokas mestereinknek, melyhez kötöm azon javaslatontat, iparkodjanak helyi lakatos meste reink ezentúl oly vasplé kályhák elkészitésévol, foglalkozni melyeknek főtulajdoiiságai legyenek v a. a kicsiség, hogy nágy tért ne foglalja nak ol és az által olcsók legyenek.
'' b. látassanak el holmi eléghetlon bélléssel, . hogy a vasplé keresztül no tüzesodjék, cl ne ''• éghessen s igy sokáig szolgálhasson.
c. belszervozete alkalmatos legyen a takarékos füthetésre szénnel, coakB és fával.
d. a\bé<-M kályhákhoz hasonlók no lo-gyenek,mcrt Ge.burth Károly urnák szabadalma van, a gyártásra, javitott módosítást tehetni é« őzért akar szabadalmat is kérhotni
Versenyezni szabad, és ez mindenkinek korlátlan tért nyújt az előre haladás és vngyonosodásra. Előre tehát tisztelt kanizsai lakatos mester urak a vállalkozással, én leszek az, a ki nyilvános elismeréssel kezdeménye sendem az érdemek jutalmazását.
Vanuak e városnak oly értelmos lakatos mesterei, kiktől méltán várható a sikeres vállalkozás. Szivemből örvendenék, ha ez ügylxln újból tollat ragadhatnék s '' azt mondhatuám van Kanizsának lakatos mestere, ki a szénnel coakssal,és fávali fűtésre''oly gazdaságos ésczél . szerű vasDlé kályhát tudott elő teremteni, riiolv Qtburth Rudolf vasplé kályhájával diadaltól''-jesen itlja ki a versenyt s igy szabadalmat tu-) dott- magáhak kiérdemelni. Jövő czikkemnok czélja leend, utatmutatni, mikép lehet és kő
• szén kályhákat as^N.-Kanizsa város lakói elő-uyéro állalánositaníS
TERSÁNOZKY
Harczi hirek.
(Kredeti lévé! a rssUt/rrfil.)
Díjon jan. ai». 1871.
Alig hiszem, hogy ezen levelem terhére lenne e lap t. olvasóinak, mert először honfitól jő, másodszor minden esetre érdekesebb a porosz és franosia fegyverek válukozó győzelmét
évi 6-ik számához.
és veres8égét egy szemtanutói leírva, mint a Brunncr kávéházban külöaféle pártlapoUban, kacsákkal gazdagon spékelvo, olvasni. Knépen a poroszok kivonulásakor érkeztom Dijonba, miut garibaldista sergeant. Lehetetlen azon lelkesedést, melylyel bennünket adijoniak fogadtak, leírni, mert hívatlan vendégeik irtóztató pusztitást teltek az éléstárak ós pinczékben minden kárpótlás nélkül. Alig nyugodtunk egy nap, tuár a Oaribaldi által kiadott „ordre du jour" s jwroszok állásának olfoglalására rendelte dandárunkat, azonban részint a fegyelmezettség, részint seregeink gyakorlatlansága meghiúsította tervünket. Kzutáu a poroszok különféle falvakba szállásolták Imi magukat s igy néhány napi szünet állott bemig jan. lí>—lft-ika körül a Díjon alajt levő bajor és vürtembergi ezredek által váltattak fel é* ekkor itjra kezdődött a véres játék. Jau 19-én erős ágyú tüz Italözcte alatt Savignyig nyomultak a p., de Ütközetre nem került a dolog a korán beállott sötétség miatt 21-én Talannál y Dijontól 4 kii.) reggel X órakor elkezdődött a bombázás ós zászlóaljunk futó lépésben fogjalta el a Talan mellett fekvő magaslatokat. Kpon állást vottüuk, midőn -a jnirosz zUwlnudeUk megkezdték mükö<lésüket a/, elsó halott őrna gyünk l''orla volt (bárom golyótól taláwal. Körül belül 4 óráig délután tartott ezen irtóztató golyózápor, még mindig álltuk a sarat ekkor egy franczia zászlóalj ingani kezd, futásnak ured és páni rettegés fogja el sorainkat. Irtóz tató volt ezeu futás, 30--40 lépésről tüzeltek ránk a poroszok, még egy utolsó kísérlet. Kgy kapitány összetorol vagy 70 — 80 embert, folté tuti a szuronyt és irtóztató lárma közt a poroszokra vetiük magunkat. Négy magyar volt zászlóaljunknál l-só hadnagy Szőcs Károly, kezdivásárhelyi, 2-ik Ajtay István nagy-vára di,3-ik báró Podmnnlezky Klemér(Armin tia)ki vei együtt szöktünk jueg, és a 4-ik én Mind a négyen egymás mellett harezoliuuk, olt voltunk a legutolsó kísérletnél, Ajtay István mellettem esett ol ( tője és mello keresztül lőve,) i''odma niczkyt láttam hátra vinni. Mire a poroszok födözö helyét elértük hadnagyunk ^zőcs, én és körül belül 20— 25 ember volt. A-p. beállitot ták a tüzet és elhagyták állásukat. Ma ezen vakmerő kísérlet elmarad, a poroszok ugy össze lövöldözik seregünket, hogy még hírmondó sem m^ad (Azon vitéz kapitány, ki a rohamot ve zette elesett) 22 én reggel összeállt Dijouban zászlóaljunk IS tisztből és -|IK) emberből maradt 4 tiszt és 5li ember. Kapitányunk, kt most zászlóaljparancsnok azonnal 200 euiber erősítést kórt és kapott, órakor isinél Kort Talán előtt álltunk. Talanba még 8 ágyú és 0 mitra leuse érkezett mi pedig 2 ezreddel még meg-orősitleltünk ugy, hogy mintegy G— 70(Ki frnn ozia állt Ö--Ü0D0 porosz ellen. V^élutáu 3 óráig csak ágyú tüz volt, ekkor wgySfraue-tireur zászlóalj megkerülvén a p. jobb szárnyát oly erősen tüzelt rájok, hogy a p. kezdtek el bal felé húzódni épen elrejtett ágyúink és mitrai louseink torkába. Mi egy fal mellé húzódva hagytuk őkot előttünk elvonulni, midőn leértek a völgybe, egy irtóztató durranás fogadja őket és elrejteti battériánk oly jól működött, hogy 10 perez múlva eszoveszett futásban korestek monedókot, szaladtak lélekszakadva a part felé, melynek oldalánál álltunk elrojtvo, akkor megáldottam ltemiiigtoiit, ki oly kitűnő fegyvereket gondolt ki, mint az enyém (17 ló vetü.) Hullottak a poroszok miut a legyek, késő ostig tartott az üldözés. (Pompás rovancho a 21-iki vi/roségért). 10 órakor a nép roppant él-jenzéso közt vonultunk bo Dijonba. Itt egy porosz picbelhaube, amott ogy kard, fegyver, bornyu, minden franczia katonának volt va lami zsákmánya. Nem láttam szomorú arezot A lakosok kitűnően megvondégoltek bennünket egész éjjul volt dinom dánom, inig reggel 7 óra felé ágyudórgésok szakították meg vigal-munkát. A poroszok elfoglalták Savignynál (fi. kii. Dijontól) 19-iki ál.ásukat Ma azonban okosabbak voltunk mint lü-én t. i. uem mi uyomultunk előre, hanem falakkal körűi vett nagy udvarban vontuk meg magunkajj és szigorúan meg volt tiltva a falra felmászni, nehogy a jwroszok észre vegyenek. Klóttünk mint-egy 5u0 lé|>é8ro ütegeink álltak fel és megkezdték a tüzelést minden ft—ti perezben ogy lövést tettek, azonban ezen lassú tüzelés tervszerű volt, t. i. hogy a poroszok annál bátrabban nyomulhassanuk előre. KIíb értük czélun-kat, mert alig tettek a poroszok egy puska lövést tüzéreinkre, ezek kétfelé nyitódnak és ^ágtatásban hátrálnak. Hajrá most a poroszok tömegekben korgotik tüzéreinket. Mi várluk mig ezek elvonulnak előttünk és amazok 200 léj>ésro iönnok, ekkor az ősz Oaribaldi, ki mindig velünk van, jeltada a tüzelésre. A p. egv pillanatra megállnak, (oácn pillanat alatt legkevesebb 800— 1000 embert vesztenek) „kerth euch* és mi mondtuk .Hajrá"! adtunk nekik KöniggrXizet, Hadovát, Troutonaut etc. Kgy felől mi, másfelől a Oaribaldi huszárok, fi" megcsípek egy Junker Herr Lioutenantot, ki nagyon erőlködött francziául pardont kérni és magyarázni hogy felesége, gyermekei és tudja Isten mije vau. Meg volt egykissó a láoa lőve, azért ugyan elszaladhatott volna, bsnem félt, hogy mégjobbau meglövik. Foglyom ki-
Y
mondhatlan öröméro én németül kezdtem be. szélni és adtam neki a kulacsomból egy kis bort. Kgy zászlót olfoglaltunk, melyet nagy diadallal hoztunk a városba. 24, ó* 25 én nyugodtak a |x>roszok, mert erősítést vártak, hanem ugy Iá Iszik megjött az már, mert megint mozognak. Mindent megtudunk a p. foglyok és sebesültektől, kik nagyon haragusznak Bis-markra. Kérem legyen szíves an várna: tudósítani, hogy frlnm, ós hogy a golyók össze lyuggatták ugyan ruhámat, de engem még egy sem talált.*
SCHVKDKK A1X)LK,*)
tergesiit on cor|>« (iarihaldieiinr.
— l''áris január 2il-én megadta magát; 181»,<HH) katona lett fogoly s több száz ágyú, az erőtlöket poroszok szállták meg, 3 hetrt fegyverszünet köttetett, a constituantc liordc-auxba bivatik össze; (iambetta lemondom, Bourbaki öngyilkossági kísérletet tett, Dm rot megmérgeztetett, Trochu beteg. Bismarck a béke fejében Klsasst és l.othringiát 20 hadihajói s « miliard frankot követol. -- Nupoloon tiltakozik az alkotmányos gyűlés egybohivása ellen. — l''áris .KK> miliő frank had/ sarezot fizet. — A német csapatok szállítása Krunezia-országba beszüutettctett.
)
— (Axujhorvátbán.) KomáromiBe-dekovics Kálmán 1818. oet. 13-án szUleiott Varasdtnegyében : Sz.-Knsébete n, ősrégi magyar családitól. Kgyik őse.IV. Béla jegyzője volt. lH22-''jon a család egyik ága báróságot nyert. \
— (I* I aeo t u m.) A zágrábmegyoi papság érsekétől megyei zsfiiat tartását kérvényezi, a pláeetum clleu tiltakozik s a szent atyához hódoló feliratot iutézni készül.
Heti szemle
Kel ruár 3. I«V I.
-- Méliay hírneves bűvész Pécsett van. Kossuth Lajos nagyobb fia veszélyesei) be teg. —Xánttls által Ázsiában gyűjtött állatok mind elhullottak az útban. — Ur. Karácwnyi (tuido egy estélvo ezer frtba került. — Na-poleon Schönaut akarja megvenni s itt y)lt> i)i életének hátra lévő napjait. — Herezeg Sehwar-zeuberg Frigyes a magyar múzeumnak több értékes mtinkát és fegyvereket hagyott vég-rendeletileg. — Kgy jogász u Dumibá ugrott, kimentetlék, öngyilkosságának oka nyomor volt. — Magyarországban 1,Ü31,3SX ló vau, Erdélyben 1MH, 2li-l. — Urátz-ban 3-ik színház építését tervezik. - - A porosz ágyuk hangzása l''áris ostrománál „dumu*u Mdnmmu bizonV «»* a vastag barbárság, nyers és állalias vaiUág: Dummheit a poroszoktól. A berlini .magyar kör" f. évi julius hóban üli meg főnálláxáiiak 2;"> ik év fordulóját. — A magyal királyság 31
Ívalog és 14 huszár ezredet szolgállat a ko/.i«» adseregbe^— 170 éve, hogv a porosz királyság alapíttatott. — Belügymitiisterré ''|Vilh Vilmos kinoveztetéso emlegettetik. Szalaesy József Uyőrött.''ít) dik óves korában meghalt. — Az uj uéinet császár — birszerint — Nürnbergben tog megkoronáztatni.
I
Hirek.
— (Bál k ró n i k 11% tüz.) A kis;kanizsai polgári olvasókór mult hó 20-én tartáeljó tánez-vigalmát. A kedélyes mulatsiig ki világos kivi-railtig tartott, és sokáig kedves emlékű leend a nagy számmal megjelent tagoknak, l''gyuuott mult hó 31-én-reggeli 4—5 óra közt erősen félreverték a harangokat. A szerencsétlen jeladás ijedelme azonbnn csakhamar eomieits bo-szankodásbau végződött a felriasztott lakosok közt, miután megtudták, hogy a harangozó disznó-pör/sölcst nézett holmi veszedelmes ház-égésnek. — A uagy-kauizsui muukiis-egylel alaptőkéje juvára mult vasárnap beléplidijas tánczvigalmat tartott, a sörház hólyiségbeti, melyre számosan megjelentek, a kedélyes mulatság kivilágos kiviradtig tartólt. Tiszta jövedelem í>í> frtot tesz. "
\ — Meghívás. A zatainogyei Deákpárt tagjai fohr. ö-én esti hat órakor Zala-Égerszögen a Deákkör uj helyiségében (Theodorovics ház) taMandó értekezletre az elnökig által tisztelettel meghívatnak.
— (Közgyűlés) A délzalai takarók-péti zt.á''r folyó évi martiiis n-én reggeli 0 órakor a „polgári egylet" helyiségében tartamija l-só rendes évi közgyűlését. Életrevalósága és keresettségéről a legközelebb megjelenendő évi kimutatás és mérleg oléggé tanúskodik.
— (Tűzoltó-egylet.) Kobr. 2-áit délelőtt szép számmal megjelent tűzoltó-ogyleti érdekelt tagok közgyűlésén az alapszabályuk es tüzérségi remUzalxilyok csekély módosítással elfogadtattak, s tu id. bizottmány felkéretett, hogy megerősítés végett a ministeriumhoz terjessze fel. Alapító lagja van 08, pártoló 02 és működő 131.
— (V á rosi ügy.) A nagy-kanizsai felső népiskola H"''a/.,-ki költségeinek fedezéséhez a lu. kir. vallás és közoktatásügyi ministerium 4U7Í> forinttal járult; inely összog leginkább a felső népiskolai leány s fi tan-osztály tanítói-«ak fizetésére fordittatik. — A klinkor-ut f. évi január havi jövcdolme 12Í8) ftot tesz.
— (Sürgöny.) A nagy-kanizsai főállomás 1871, január havi sürgöny-kimutatása: belföldi feladatott 1871, érkozett 2(H)8; szolgálati olment 75, jött, 89; külföldi feladatott 39, jött 95; átmenő kezeltetett 14,430 összesen 18,013.
*) Érdekes knilijjt igen kOisOnjdk i felkéljük, liogjr tiilli!fali))ínek Upjál íluiínyeiül minél m*k-rsVbsn felkeresqi isiveskedjéki '' Sisrk.
aNryllütöi:.*)
(HekllLletett. ) Minden szeuvodőkuek egészség a delien t Kova leseiére du Barry által, moly gyógyszerek és kóltséguélklil gyógyítja a következő bajokat: gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, lakhártya légzési, hólyag és vesebán-talmat, gümókórt, szédelgést, szükmellüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, Ui-arrhoat,.álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lá/ut, aszkórt, vértorlódást, flllzugást, és háiiyáwi ingert még terhesség idején is, dia-botenl, buskomorságot, soványkodást, csutt, sárgaságot a 72,000 gyógyeset, melyet minden gyógyszerrel dauzultak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. i''luskow udv. marsalftil, do Brehan manjuisnőtöl. — A búsnál táplálóbb lévén, a Kev tlesciíirc felnőtteknél és gyermekeknél őO-szorlo mogkiméli a gyógyszerek kö''.tsógóit.
\''águjhely Magyarország. Valahányszor köszönetet mondok a Teremtólick azon kisz^ mitliatbiu jótéteményeiért, ^iiel/okkol a természet gyógyítóiul működő lerői ttljátí eláraszt, megomlékezem i)nökről. Több év óta nem őr-V4?jtiflicitem teljes egészségnek , üinésztésom '' mindig zavart volt s gyomor bajokkal kellő küzdenem. A bajoktól Itóvalesciero 11 napi használata megszabadított, « hivatási toendői-mei háboritlanál végezhetem. SterinA- L. 1. néptanító.
. I''léhszuleuezékben* font I ft. f>0 kr, j fontSí ft. 5ti.kr, 2*font 4. i''H) k. 5 fiit 10 ft. 12 font 20 ft. 21 fout 30 ft - lievalesciéro Olio-ctdatée táblákban 12 csészéru ifi. 50 kr; 24 csészére 2 Irt 50 kr ;-4.K csészére 4 frt 50 kr; porainkba<f 12 csészére''1 ft. 50 kr, 24-re 2. 50 ''^rlS ra -I...O kr, 120-ra 10 ft. 288 ra20 ft ,»7l! ra 30 fi. - Kapható: Barry du Barry és t.-rál Bécs bt ''II. WalltischgUHse, Nr. 8. I''eslen T^i-rr.k Jihttf gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-stádleniéi, Alsó-Kubiliban Tyroler és Schle-singernól, Dubreezenben Borsos Kerencztiél, Duniifnldváron Natbera Pálnál, Károly ló várott l}rilli F.''iiél, Kiiyy-Kanizzdn Lovdk Károlynál, Érsekújváron (.''onleguer Ignátznál, Székos-Fe-hérvárolt Dielmlla tiyörgytiél, Versecten Fi-scher Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csemege árusoknál.
Stotteror
uvrtcit ibuti itt ciucr ralieitdlcit űyfctliobc ^ni<t}t .iidib ivr in .inbfrcit ''.1uit,dlíit üt>lid>fit Tu(tiiiftt>ot>c) in -tirca 11 íafloi \ttni flfcficntcii (Viftraiidjí il?rír 2pvad«- jifluMctit. OK''bcilt557. i<rofpc(tu« :t. juatií. - Iliiitnr.tr ittt li errolgter lleiliing. Vtx fvoiVííiu* iii in bír tirwMiiou íirfto ''öfattw fin iuifhfit ttiif imfrii ítniiic^iniiicii boídl''ft ent^tu-,\fiioiiuu«u. - W it v a ftW i ii f ii v i, iBíftfallrii.
Denliardt, ^pradnuAt.
Ű z I o t i - h i r n ö k.
Nacy-Kaafzsa, frl.ruár :i. IK71.
A in tilt liclív tfyengo időjirii oviu semuilsitette int-K í »et''''«ek I..K»«ksr«\J*t, mlixl n mellett majd-li. m l>iz.>iiyM.4«ággsl állitliatiii, Imgy u ifjú rrlíirkre ii.''-/vo IiAiiAi yaynl iiíikh « <Ut-»ilr* enj^k eien kilón inin.li nf.''lo ^nbii.t » élelmi nemiu níire erfii kérdi-/."»k il.-i.i-k • árenu-lké* éíílellietSk i neramsk nálunk. lianenl e^i''n Ktiro|.» .lVnc« frabns|>isetala. A |,éke oly «or*tám, melyre ax c^i''n világ nyeremény-nyél itsámil. A »iállinUi akadályok még mindig lé-(„„nek í^ugy láuiik Iiomsii id ig tart
Piaczi ár.
Nagy Ksnima, 1871. évi febr. 1-iS nspjáa. Illír* h:1 Jt''. font. 4 Irt - kr. H''t iH> font 4 frt ÍH) kr. 87-HH font í.frt kr. Kosi 7H -79 font • f(t - kr. 7''J- W) font .1 írt - kr HU-WI fout 3 fit 20 kr. árpa •»rfj:*é«rr 70 7| f.utt S frt «<» kr 71 — 72 font a trl — kr. árpa kli«.linégr« •>.''» 06 font - frt — kr. 07 —OS fout frl. Kukoricás''2 frt. 00 kr.; 3 frt — kr. Kufco-ri.-is olsts (r»ini|ii«uliii) • frt - kr. iUb 4.'') -47 font 1 frt HOkf. 47 4* font 1 frt ÍM) kr. Pohsnks CC-6» fnt. - frt — kr. UH -70 font — frl — kf. Hal. fehér H kr. — balt tarka ti kr KeoyérlUit köiCnii''ge* frl — lluon. 10 frt /.«eioleli«>t M frt— kr. I^ngiitti kö«nu«égei — frt. tiuom U- írt. 60 kr. Király-lUtl k^x8n«égea — frt kr finom lti — frt — kr. Kou láng k-laAntége* - fit - kr.AÖaom — frt kr Márbs Iiim fouijs kr. liorju " « fontja Z4 kr 8«r-U-s lni« fontja -Jii kr. Juh liua fontja 14 kr Hts-loua -fontja 44 kr. tttlr fontja ;''s) kr. Csibe párja «.''» 7tl kr. KA.-»a 80 kr. J frt. Lu.d sovány 1 frt 40 I frt :ío kr. l.ud hiiolf 2 frt tió kr, Z frt 60 kr Pnjka • út frt - kr. Tyuk-tojá«3 10 kr. ilargouya rnéreje I frl 40 -1 frlftU kr. Kgy niátia sséus 1 frt _ 60 kr ; wéua uj frt -- kr. Kgy kéve ieup 10 kr. Mtalioa in á''*ája I frt 2U Vf. b''jbor vidékünkbeli akója 4 frt 60 kr. A''bur vidvkltukheli akója 9 frt. - kr.
A iiagvk Auix»ai''váro« lanáoaánsk árjegyiéke kftuyvébflrkiadia• 82I6ETHY KAROLY, bj.io.
Felelős szerkesztő : Wajditt József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
Vidéki vevfliui különös megelégedéséről elegendő tanúságot tesz az, hogy az 18U7. évró szólló posta-kimutatás szerint alulirt 15,000 postai küldeményt, 18Ü8-ba a lD,800-at adott fel.
Papírok, lálogali''tevck, pecsétek
(378-c) és más tró-i''szkd/.ök
h''Utln. oilnönégbeii Ulvctkció pn In móron.
* Krancilaeválpaplrok, minden kívánt név vagy korona iugyeu uyoiaalátával:
100 db. 8-ad rinom fehér 45 kr. angol reciéiet t, voualiott 66 kr, rectéi mímelt 76 kr.
100 db, 4-ed linóin fehér 8J kr aug, recxéi, v. vonali, 1 f., borilék 8 ad fehér 30 kr, erői 5o kr, iiine. rectéi 66 kr, belől lumáucioa GO kr; 4-edre rec.éa papír 66 kr.
<1 ceiuoe belli koiouával a divatot több atiuü nyomatban 100 pa-pirra monogramul 30 kr, 100 bori-Ukra 30 kr.
100 db-látogalójegy,keltől lény rnáiu papíron, legfin. kőnyomat l frt ugyanilyen legfiuom.fekete nyo tnáaaal 50 kr.
Actéltollak. Itegu latortollak a két igatilá.ára inTlideii papirhot I2db24kr. I túra. .-mg ríatoll 12 legjobb fajban 10 kr, 12 t. aug, rétloll egy dobóiban, fennél.bi fajban hl) kr, 12 t. nluminiumtoll, biitoaitva ronda olleu 80 kr. 1 l kautachuk toll, jó ffliuőaégü 10 ka; 1 +-_iron jóiuinőiégll 10, 16, Vö kr
irón
rántó hogytéa, cgyn.jiiniiid ai irón hegye biitoaitva van aa elltrva elleu, 1 db fába foglalva, 10 kr.
rabja 5, 10, ló kr, külOuüaen fiuo uomak, örökké íllatoió béliénél L''it, 30, 40. .Ml kr.
Irókvatlclt-k, kia uyolctadrél, fel.icrolé. nélkül nárral l,SO| 1,60, 1,80, Ugyanilyen toljea helfclnere-5"«el darabja 2, 2,50. Kívülről é» fi liilröl fényűiénél kiá''litva 3.50 I, 1,60, Nagy iii-gvedrét íelneroléa m''lkült.80, V/K^tcijea felaiereléaael í. 3.6o, 4. Ugyanilyen fényűién il ki.illitva 4,60 6, V »0.
I''ecaét-hélycgek,melyek kényei meaiégük, olcaóaágnk é« bixtoa be-ragaaitáauk miatt aa o.tya éa pe-ea.lviaatnál ••télneröbhek, ltgllu. minőtégbeii, trtnéaneiiiiti oiiin, cmllicr, llév él niyimgi mn.nal 600 dl. I frt 20, lUHidb^ írt 60.
I''apirtárciákKgy népen ellátott ei.velope külOnléte lí-tiurm P*|''''" ruk éa borítékkal telve dhj.i 25, J.''i, 60, 00, 80 kr, I fit.
tlyakorlati olctó ajándék aa uj hroiitOntctil irói/erkénlet köveiké «ií lOiIrliau: I tintatartó, I toll-nvél-állvány. 1 levél ueheiitő, 1
lr-.lámpa, I hévniérő. 1 kéli gyér-^gy előnyt nyújtanak ai uj gép•'' ty.itartó, I gyufatarló, 1 lolltiaf titó, io\; ÍOlOalegea eteknél a fá 1 i''-kaier- a óratartó. Minden caino-
aau éa diaieaeu kiállítva cjak 3 frt.
I.egjobb rajicttköiok 1 db 80 kr. 1 frt, 1.20, I M) 1 db U-ljeakéai-
I
caoulba 15, 1 db tollnyél éa kéaaeljl VI, 2 50. .1. I rajtloll 30kr. 1 kOr-
tő kiaelib 30. nagyobb iln kr.
földgömbök 50. 80 kr. 1,60,2, 3 frt Kealékatekri liyktf a k-gfinom lm /featckki''1 megtöltve, drbja 30, tO. 81) kr. 1 frt. 1,50, 2 frt, Jegyiő-könyvek Hn. 10, l.*>, 20 kr, Itlirbeu 25, 36, 50 kr
l.egtiuomabb illatoa pevaétviaaa Ibja, p.roa M III kr legfin, kOlün-fél<- niiiekheii dbja III kr.
KOxünaégca éa aiépi^áa ati jráa muiták tanító éa tanulóknak egy. a.iiut ajánlható. I kicaiuy formájú fil/et 12 irú.nemmel IDkr.rt; I nagy fii/el .(0 fél''- iliaairá.iii-iiiinel (i5 kr Minták .i r/tjioláa k.''lniiyfi meg-t.tniiláaára, legiijnbb taumód kellők éa inAkrilwli''ik aitámára, nvgy válaatlékl.an, I filcet 10, 16. 25 kr.
K> kr. 1 tflltéuy « hóra elegendő 10 kr, I db Unio-radirgummi tinta éa irónfoltok Otrleaitéiére 5 kr
Kiuonian véaett peeaét nyomók Irgatebb iráaaal I db két betlivel, nyéllel 60 kr. Koronáért 30. kr kll Ilin egéai Hevek olraóu aiámittat nak. Doinhornyonirt préaolt névvel együtt legrtiiomabh 2.80. 3;60 Bé-lyeg ^tampiglla) hidogatekrény-Iijrel f*aték éa eraellel 4,50 kr. A gép egyatvrl liedveiltéaael lOOU lenyomatot kéaiit A leggyakorla-tibli hivatalok ét irodák aiámára I dl> leglinomabb véaetll ti frt 60 kr. Kinvílhetleu ruganvoa aiámoló táblák "darabja 5 ltl, 15, líO kr. A leg
aiebli névnapi- éa újévi llilv.ltlő jegyek, gyöuyOiileu kiállítva da-_
li minőségben egy^ftl kaphatók :
BECSBEN FRIEOMftHN >.•"■■»'' PR>TEBSTRtSSE 26
Jálékámk és társasjátékok, j j ^ ^ ^ ( j o || J
IIju és öreg, szegény és gazdag számára olyan dusválasí-téku és olcsó raktára, a milyen Bécsben több nem létezik. T n n u 1 ó k számára tudományos játékok, és m i n d e n korúak számára roppant választékkal érdekes társasjátékok.
t
Kivonaton árjcM.viékt< n jiitéknruknnk :
Pompáján nltílitetett babák dbja 30. 50. 80 kr I. 2. 3 4 frt Itábok Olt''iiulleu 10. 20. 30 40. 60. eo kr. I, a frt. gépea futkoaó bábuk, hanggal, inoigófejjel, kénél « lábbal 70. ''JÓ. 1 frt 20 kr.
I.olteria éa tombolajálék ''.>0. :<(|. ÍiO, SO kr. Ilar.tugkalapáea 10. 20 30 kr Dominó 20. 3o. 60. HO kr.; achakk figurákkal 1.30. 1.50, 2 frt; kugli 10. 20. 40. Go. 80 kr. I frt
tll ijálékok aiag nélkül, dbU .1, f>, 8, |0, 15 kr ; konyha, latáló, holt ai.il.a, Init.irxallal a auélklll. Oyer-nio«-ailuhát, ;i5. lül kr * frtig; Atv.iltoió játék. 20, 40, GO, BO kr. r.iulotte 36, 60, 80 kr. I frt Kutó egér. 60 kr- Kutó vaaut 2 frt. a fit 80 kr ; gyermek óra lltéaael 35 kr; olt-aólibaietll l. 5, 20. .''(0. iO kr.
I''iatlolv. ptiaka, lövíiaierkoiettel, .Ml, 40, KO kr. I frt. I.SO 1 60.
I frt 50 kr. 3 frt; konkajáték 30. Har.l pléhből, 20 4o krig; áriéiból, j ÖO. 70, DO kr. 1.20. a frt; rajiké kr I frt Ml krig. Sokféle ináguc- |
atlllék 30, GO. VO kr.; niunkatartálv 00, 80 kr, 1 frt 50 kr. a frt. Pj$-uók 1.20 kr, a, 3, 4 frt.
Trombita, aip, dob, hegedd, me-ódium, duda, harmonika, harang játék a mái haug^ierek igen jutá-uroa áron
''.Mia jntaióaterek 1001) féle vá-laailékkal 10 krtól 4 frtig- Támaa-játékok 30. 60 krtól 2 frtig. .
Mindenféle képoakthivvek 10, 15, 26, 45, 65, 80 kr. I írt''. látatva megtanulják a gyemukok a klllnn-kétiiuuukákat « könyvekből t Mo kr. 1.20,2, 3 frt. Oluhuiok: 50, 80, I., 1.50. 2 frt Laterna magika a képpel 65. 85 kr. 1 frt, 1.60 2. .1. 4, 6 fit, Cauda inadár. a madárhau g.ik.it utánona, caak 25 kr. An gol mfiaier-k aa/ui, uívgt''iltvn min denféle hátimKaierrel I írt, 1.5(1, •», 2.Ó0, 3, 4 frt; kiaehh gvermekek-nek : 25. 36, 50, 80 let, 1 frt; nyomda, teljea kéailllékkel, feluí''tt gyermekeknek : 85 kr. 1.20 1.80. 2.5o, 3 5 frtig. Krflbrl-iáték flu inulataiígra mindenkoru gyermekek'' nok : N> kr! 1 frt 5t) kr. 3 frtig i-aitlot jegytő éa horgoló k''lnyvek 30 miiatrával, 5 kr. Mindenféle la iiiiaágna játékok éa játékaierek ka tulyákban, 10, 20, 40. GO kr. 1, 2 frtig.
ara jiilékaxerek, melyek a vitbon a ináguei iránya aieriut uaidogálnak, 10, ao, 30, /.0.80 kr. I frt. Porciellán kávén, theá''a éa ebédlő-edények, GO, 8(1 kr. t frt. i 50 krig.
Játékok *l|h* való gyermekeknek Iából a kaiilaehukból. 15, 25, 30, 50 kr; különféle állatok, 5. 10, aO kr, I frtig; állatok terméateteaeu alakítva, 50 kr, 1-2 frtig.
Igcu mulalaágoaak inludeu korúak -atámára, a büvé«ikéaiütékU a»ép kaamik, a melylyel iniudeiifvle bfi-véat mutatványt iiicitl.ehct cainálni a kénül ékek aiámáhot képeit, 1.
frt 40 kr, l.M), 3.60 krig.
A fold éa lakói, egy tartályban a fOld^umb éa iniuden axonlako emberek uemirti oltoietelkbeu, bárom kr. Álla-
nvelven aláirt, névvel, 36 tök bőrrel bevonva 30. 6l>, HO kr. 1 írt, 1 frt 50. 2 frt. Allatok t«r-inéaietea banggnl, W), 80 kr, V íi% 1 frt 30 2 frt 60-kri*. Kocáik, fo« gatok, omuiiiiiatok » mindenféle a/ekerok pl.''-bűl : 30, 60 kr. 2 frt, I frt 80 kr. Iléeai lovaiul, vaauUk, hajók : 50. 80 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr. I''hotograph kéarlllék : melvlyel valódi féuyképet ia lehel raináliii : 20, 40 kr. Amerikai katona-játék, vagy ax amerikai lobogó, mely egy«ieri-niin-l trombita é» plaitolykéiit
Meglepőiéi éi mulalaágl Háiilhaatliálható ; igen aiép 80 kr
Koppant mennyiségik ogy éli játékitzorek kaphatók u| t atíu ügyedül o raktárban. Aijogyzék Inuyi''it onzlatik ki.
i378—(i> Wien,'' Hr»«tt''rMtr«»iHf Xr. 46.
!
» A
Amerikai patent. A W
att akarja, hogy "^P »
gyeitek, eit c.ak at ») vIlM/Ot
kautiohuk fogkef" l«W»« *!
tal e.ikotolhetl. Klen eierfíle tli-lonylatok által mai(a.italt kefe, lerl''o helyeit egén''" kautaehukból van kéaiitve, a mely a fogról minden ártalmai ráitt eltávolít; ea a kautichukbaa «|ektrikal errt U van; a mi által nemeaak lla»tit,de a nieK-romláalól ii óvja a fogakat; "ért már a gyermeknél elfinyttieii alkalmaiban!. E fogkefe annyira tartói, hogy egé.i évig lehet haatuálnl ét darabja rtak ''.H) kr.
1 frtért ••<>■ KÖikétazQltk
at ártalma, légtlntiláiára. Bienké-».lilék parfümmel töltetikineg.ineljr a honi alkalmaiotl aieiilámpa nl-al felhevittetvéa, at ekként előálli-ott gí?a néhány perei alatt a legn*-gvobb nobát a rótt levegőtől meg. tllitltja a kellemea illattal tOlti meg. NélkülöthetUu kórhátak, lakolák. mfihelvek, lak.íobák íi talonok itb atámára. A káatülik aranyhroniból igen riinoaan vau kéaiitve; dbja 1 I. 1 üveg parfüm hoicá, — ncnnel • gvűit 80. Kiég 50 hanuilatra. Személy- én vngyon-vé-
dílmi vég.Ui fegyverek a leguiab-ban javított LtfMbt«K*rmlv«rak hiitolltó tárral a kettCi moigiaaal Ü lOvéire; egyneri toltéira • Rjr perc alatt G blstoi lövéa, 1 db 7 inillíiue-tar 15 frt. 100 tflltéi .1.50; 1 db 9 milliméter 17 írt. 10O toltéa 4 frt; » drb IS mlll. 19 ft; 100 töltéi 4.50.
A tudomány uj vívnia-uyn: az ntlitmprearrvntiv,
— a mely a kileh''dléinek minden roai nagát eltávolítja; minden nájvitet nélkOlOihetKvé te.ieu iffí-leg a plpáiókuak ajánlatul. K« ei-aentia; melylyil re(fi(el aaiájt kikeli Öblíteni; a ennek még kellomea hfl-aitŐ hatá.a ia vau. Kten teljeaen uj v*ry<n«tl eljárái mrint kénült
*l*r tudományul egyéuitégek álul inegvitagáltatvánkiiünőnek találtatott. 1 Üveg utaiitiaaal ÍM) kr.
Klerro-KnlvMiiicUM njfl-
r(lk. Kgy liire* páriáiorvoaulaaitáaa aterint uiaranyból vannak kéarltve eleetru-magnetirui drót botélvlöveli ahaamál éa megóv; ciátui, kün-vény * idegbajokban, reaiketrgaég fővfájii »th. elloi^ i>y«r« caak l-l) kr
LfK4ijnt)í> TnlAlimíiiy. 13
latoa valódi eillatbfll, felvarrni való iuggoinbok. Ka igen elegana" él állandóan tarlóaMi nden t-jeaat jroinh-hot biionyltvány arról, hogy nt valódi etllat vagy arany. Ai árigen ju-táuyoi; egy turtatllép mflve*etü85 kr.; aima 70 kr.
ÉrMttt penaatartó. Midőn Illik Napóleon a Julim (''aeiar életiratát doolgotta, aton reudelrtet adta ki rei.ierlnt kénitaaneV at ő atámára .aját feUdá.a aterint olyan pennát, melyet nom kell tintába mártogatni. K megtiltatnak 8 uap múlva kitűnő log elégtétetett. - Kteu találmány Roehae (lilbert által tnkoleaittetett. -Kn eien találmányra uétv* at egyedüli raktárt tartom at ontrák-iua gyaV birodalomban. A penna-tartó ckinaeillithől van; atia\ reggeltől •atlglihet Imi,ma tinta folyáiát tel-néi neriul Tgaigatni Alakja igon _ ciinoi ét n)iiideu.kéth«t alkalmatol, 1 tartó i 1 frt. elilift I tuoiat Kapu-leou-p«iiiia: 15 kfc,
Havniitta-pnu^uii i ''/a
kréiti egy 30 kroi nlvai; minthogy at által a legoleaóbb nivar valódi havanna aromájuvá váltoitatható; at ellhet való eneuciia valódi haL vanua-doháuyból vau ektrahalva. 1 llveg elég 500 ativarra : 1 frt 50 kr
KW^kftpt''nv. víihatlnn
elnyilhftlen, varráa nélküli kelméi angol kéaiitmáuyt Kten köpeny aként van kéltllvt; hogy ai a leg-nebb időben ii vlaelliető, minthogy mindkét oldalán nép fellő ruha. I db; 1 frt 50 kr.
Kteu ctikkek at ont. birodalomban egyedül alóllrt raktárában kaphatók.
k. FRIEDMANN in Wien, Praterstrasse Nr. 26.
(37< —d)
t<

FIGYELMEZTETÉS!
Egy idö óta koroaktidők pompán liiriletós.-k által roaz órákat ajánlanak a t. cz. közön •ég, kUlönOsun a vidéki lakosok fólrovozotruóro. K korexkedr-k m-m óránok, nom — mint állítják — 1 éragyároíok, (innéllogva az órának bclszorvi''/.i-téröl iog''kovuiiobb értrlmilk linoa. Kiadnak például avult légonymflvot, pakfongállványban mint nj Hzubaton mAazorii órákat, valamint máiifélo lug-közónnégoaobb órákat valódi angol órákul atb. Azért óvakodjék niindonki ilyfélo haszontalan érák vcvéaétől.
gjjj^" A ki ogv valóban jól rendezeti és olcsó y»rát akar venni, forduljon a jó hirnevü órástioz
ki áUlábancaakia.az éragyártáeaal loglalkoztk. HE3R25 3VI.
IJétubon, (Stofaunp\atx Nr. ti.)
Jó, valódi » hlbanélkOII vnaiou nruér keieskedvel
Rothenthurm8tra88e ao-dik szám alatt,
HERZM.
C
IkjI^. órán iliícabi''n, (Stofaimplatz jó hírnévben réMzoallló
dos Zwi!ttolbof»''») Hzátnos óv óta
OR A-R A KT A
ajánlja mindonnvmU jól rundoy.ett óráit nagy válaaztókban, mellott, a kővetkező árjo^yzék azerint.
tíenll s^fbtirók.
kitűnő miuőaégüek ara k. k.''xnl.Mieli hivatal nltal megpróhályi. Minden nabályoiolt óráróli jólállii«i jegy Kiintik. A uem nabályi-tl "drbja 2 fltal olraóbb
Nr. G. AtisavnsoHen logditHabb tartalmú
«gy évi jótállás I4TI.-17, 6—11.|
14
17 17 15)
23 23 28 25
Férfi órák
ZtAit hengír ór. 4 rubl 12 frt
- aranyker •• rugóval 13
''kettő.födéllel 15
- kriitály; üveg. 14 - horgony r. I.Vrub. IG
. An'' etüat lappal 20
. kettőa fOdéjlel 18
• finomabb 24 . aug. Ii. kriit. Uv. 18
. - horg.hadiór.k.lap 21
• remoutoire a nyaknál hutandó fel 25
• rem. kettői fedél. 35 * - Jegertüveggel 30
- horg. hadi rem. 38 Arany hwgerór Nr.3 ar. 8 r. 30
- horgony 16 r. 34 • finom. ar. lap 45
kettői lappal 55
áranyko-
65 70. 80. 5K>. UH) jegeiüvegg. 42-G«l 0
26 frt
• email. 30
- hiilgydrák ar.lap. 35
- email gyémánt. .''18 . -. kriailálylappal 3A
kettőOnp 8 r. 40
- •"taíl gyémántok. .''>0
- bOlgy horg. ó.ák 4o
jegee/üveg 45
- kellőt. I.tpp.tl fH) leniontoirok IU). 70, 80. ÍN)
• kel f.ldél !H), ItK)
I l.
3ll fn elloilőro* 40 48 frt.
40 fri l.rgnagyol.by válaatték h •
48 frildine.ehii páriái broaoz erákbaa ''ll ,
45 ín 20. a2 J5 -30 frijával; -» Kferanai IH fr, lltőinfivel a8, .10, 36, 40, 5o, ÜU G.''i írt, loo írttal.
4s fn Legnagyobb raktár lagaertkbu. :
GO "t Tulajdon gyártmány, két éti
5G írl jiítálláa.al ; Naponta felhiiiandó ló, •1«) írt 11. la írt. — Minden 8-uap feUiutaai^''. •110 írt Ili, 17. IS. hl. 20. 22 fit. ^ l''gyanai
t.
3. i
3 ''.
penyuyel
RK-
Arany etil. arllnp 50.75 remontoir 80, IK)
• • k«t. lap. 100,110, 120 150 frt Vadán ét muukát reinoutoir pakf..ng talmi aranyukban 13—47 írt
30 frt 40 írt 3G frt 45 írt 3G frt 44 ín
Ol KjIi-; ólával, mely »
•15 frt i,;M,íl gyertyát jivuit frt * Hí* jtoa.ló kettő, ria»/tó Kittel, mely •20|,.gjfi,ier.niiiii| IfVergyát tryujt 14 frt. I''áriai koliő óra diaiéi broiu-i-
éa félórnüti''aael 30 33. 35 frt , óra- éi n«gyudóralltéaa|l 18. f8) 56 frt. Hónapot regulát. i)r j2f". 3l) 32 írt Caomagolá. ingaórák-
11 ö I g y x á k
Kadet etil. 4 ál o Arany * ; k
h > i
18-1*

ft.
- $5-80 ft.
Aioiikivlll luiudeiiféli. óraueni|óra ki''-.iletheii vau. It^ Kiltat órák I l.fiO.lg arauyo* tatnak
Ktüil óraláíietok 2 írl 60 krJnát l Irt. liO kr 6. 6 í. 8. |0 I-J. írt. 1 i Minden j*vitá.ok leli-IŐ
• Aranv óralánetoU lx. 2V 28,''jolib an végeite''nek. Vidéki megre*: 10 »V>. Go. 7o} 80. IMI. |(I0. frt jdelóneVai Oaategnek kénbon békül-
Kt''ltÓ Ól''.''lVMl 7 fi. j'',ÍM> l,"»''áui utánvét m«dle|t
....''., ,'' , légi.......................leljeaillelnek. JJe-
KjIi-. ..iá«ial, mely » k-t 1 , , , „ . , r
uein tiilel.i orak kiuaerultetuek. ''
Órák cieiéhu ia elfogadtatnak. KlIIOi! kívánatra küldök bejött Out* gekéit aránylag órákat éa láuctoka-válaatláara, éa a ..meg .nem tart->t-áiuúrt jáiaudó Oaaieget vititaküldllint
Kérem figyelembe venni!
Műiden árou legjohhiierlírk ki-teakedők vagy nem órátok ál ajánlottakkal 0«ne no in vegyi
''tokban 12, 13 14 írt, 100 frt! Hordozható Örtégl ellenili órák.
— Ilorgoliyféle, rubinnal, at d.lig lét. tők kfiill legjobban linai
nálható minden vaapályaudvari őrré , atére, liiiihátakbaii, gyárakban ilb. éa
Ktetf óráknak
(t^mvttvr, hog.v
mindegyik* ugy vau tal
li.lt Mil-/»(é|«- helyen ieii36k.
ruinburgi vászon- és fcliéritemO raktára
Itt kOtaé leni aj árjegytékél. Tartótkodom minden hanK>atoa dlraéreltlil a oaiipán att bátorkodom Ugye-lembe ajánlani, hogy t. verőimnek nabadaágukban áll a tőlem vett etlkkeket, ha átok bármi okból nem tetnenek, bérmenttlta viaatakuldeni, mire a Illetett ár poata utján atuunnl megtéríttetik. Megreudeléaek aa Onteg beküldéaa utáu vagy poatai utánvét mellett, bárhová l*H(ÍUaiirat«iea éa poatoaaa teljeaittelnek. Kívánatra a vánnakból miaták bérmentve küldetnek. Férfl-lagtkre a ayakbólég Mértékét kérjük M««kttldeal. A levet.k ciimeteudök:
S. METH k. k. Hoflieferant in Wien, Hothenthurmstiua.se Nr. 2í).
e t
" Vevők, kik ib frtt< váiárolnak : egyflnomulhlmt.lt baünt k.ndőt; 50 frtig vá.árlók : egy ftttuctat anetia batiiit-kendSt nini)* n.gilylyel; 100 frtig vá.árlók: egy dl.tei antalt.ritőt kapnak ráadáiul.
ÁRJEGYZÉK;
db 30 rftflft-U két! fonál-válton, gyári ára Ivfit., moil eaak 8 frt. db 30 rŐÍ6« valódi fehérített fonál váatou 18 frt. inoit caak 9 frt dli 30 rőföi hiti-vánon VO forint, motl caak 10 frt 60 kr. 41> 30 r. ttépeu feháritatt cr.atvá non ^4 frt, moat ciak 12 frt. db ÍU) röfoa valódi rumb. váaton 28 <38 ft mott caak 14 -16 frt. db 40 rŐfO. hollandi rtérnavá.ton 82 frt. moit c.ak li> frt. db 3G rőfüa kitUuu rumburgi-vá non, főleg ágyueiuüekrn alkal mai 30 frt mo.t c.ak 15 frt. dl.40rőfOi külOnOten jó irlandlvá non 34 frt, moit ciak 17 frt. db 50 rőfoi hollandi atOvéi gyári ár 31 írt, moit caak 18 frt. db .50 rőfti valódi irlandl nívéi, 44-48 frt, moit o.ak Ti 24 frt db 50 rőfoi kit. belgiumi nOvéf, legalkaluiaaabb férti ingekre 62-Gt)-70 frt, mv.t 26—;M> -35 frt. dl;. 50 él 51 rőfOi legnehetebb ét legjobb minőiégtl rumburgi nOvéi
23, 25, i7. 29. 32, 35, 40 4t, 46, _ 50. 55 60 frt. 1 negé.nélkUli lepedő, 3 r. homu, í rőf nélei, 3 ftrtól 3 ft 60 krig. 2>/» rb''f nélei 3 frt 60 krv 4 - ítlg. 1 luciat valódi fehérválton kii n«b-
kendő 1 frt 2U kr. 1 turiat valódi fehérváaton tieb-• kendő nagy fajtából 2.40-3 frt. 1 tuciat ''valódi fehérváaton tteb kendők , |hölgy.laobkendőkl 3 frt
60 krtól 4 6, 6 - 7 ftf. > tuciat legújabb , ligfiuomabb it
legnebb francaia váitua ball.it t.ebkendŐ , ajour • negélylyel él itinei ciipkáieltel lo írt. t db 30 rófOi iilnei ágy - kauaván
14—20 írt, moat 7,8,9, 10 frtig. 1 tuct. iiinvi váiiou-nebkeiidS Igen finom ét 4.6 G 7-78, fit.
1 tuciat balint váttou • nebkendő, fehér vagy itine. negélylyel ciak 7, 8, », 10-12 frtig a legfinomabb. I tunit váitbu damant-antalkandS
6, 6, 7 — 8 frt a legfinomabb. 1 tartat kávé- vagy thea-antalktndő, váaton-dainanlból fehér é. liiuet 2.60 kr., 3-4 frtig a legfinomabb 1 rumburgi damaait aittalkeudö G ttemélyre 6, 6, 7 8 írtig a legfiu 1 rumburgi damaait antalkéiilet li ttemélyre 10, 1 i, 14 1« frt a legfi 1 tűéi. erő. konyhatörlő 2.50--3 Oig 1 db. 30 rőfOa igen jó illudr-barchent
11, 12, 13, 14,16 frtig. a legfiu 1 db 20 rőfOi nagyon jó piquá-bar clitnt 13, 14-18 frtig a legfinom. ChifTon, igen finom é< ép oly tartói, mint a vánon ingekre, gályákra, éi altónoknyákra haiinálbató, rü-fe: 26, 3o. 35 - 50 kr. a legfinom. l''amut-gradli, atlan-ciikokkal, ágy neműre külOnOaeu alkalmai, rőf* : 30, 35, 40-45 krig a legfiu. I női ing hollandi váaton 1.60 - 2.Ő0 1 n8i ing kitünO rumburgi- vagy hollandi-váatonból, finom hlmiéa-tel, ciak 8 frt 60 kr., 4, 5 ft a legfi. 1 női ing kitűnő rumburgi váatonból, legújabb páriil mintára kénitve, caak 6. 6, 7, 8 frt a Ugfinomabfi Níl tili- vagy á|l ln|*k, finom vá
|4M-12,8)
3, A -
nunból divatot itabiatal 6 frt a Igfiiiomabb. 1 női.ing jó váatonból huióval l frt
50 krtól 2 frt 60 krig a legfiu. ''Női-nadrlgok finom achirding vajfy barcbetből vagy pedig jó miliő-légO váitoiiból , ti mán vagy hl-metv* 2.2Ü0, 3,3 60-4 ft a legfiu |N3i éji-felöltő leüriette) hlmoxv-e,, vagy hlmiéi nélkül 2,2,60 3,3.5«), 6. 6. 7. 8 frt a legfinomabb. Női aliótmknyák igen jó barchetböl 1 3,3.60 -4 frt a legfiu; 1 no 1 alaó 1 ituknya a legfinom pii|ué barchent
bői 4—6 frt a legfinomabb. Valódi augol fehér éa nlnei lohir ting-iugek nagyon finoiuak éa jók
2, 2.60 kr 8 4 frt a legfinom. LTri-ingek, a legjobb rumburgi- vagy
hollandi-vánónból 2 frt, » 60 ki,
3, 4, 6 — 6 frt a legfinomabb. ITri-ingek, legfiu. balint inollbelétlel.
legelegamabb 6, 6 12 frt a legfi. Klanell url téli-iugek legfin.ia legeleg.
minden itinben 3^.60, 4, 6— G frt. I tuct. uri-lnggallér, a leguj. frauctia tangói divat iierint 2.60—6 t. a If. 1 turi. uri-!.éielő leg.ij, franrxia t augol divat aterint kiáll 4.50,6, G frt. Uri-gatyák, igeu jó a tartó, váatonból félig magyar ataháaaal 2.50 3, frt a legfin. frauctia nahát 2,2.60, 3 frt. Url gályák, Igen jó ét tartói vánon-ból, magyar ataháaaal caak 1 frt OK kr.''J írt 50 kr. \ legfinomabb. 1 turiat liliom nSi-liarliuya 6 , 8
10-12 frt a legfinomabb 1 tuciat férfi-hariinya 4, 6, • 7 8, » -10 frt a legfijiouiahb.________
MÁÁR NÁNDOR
i oki. állatorvos Nagy-Kanizsán
njunlju magat mindonnemii gazdászati és házi állatok külső h belső betegségek boni orvoslására, több évi mindennemű állatok kórságainál szerzett tapasztalatai nyomán
tapintatos s okszerű gyógykezelését tanúsíthatja.
Lakása: a „Zöldfa'' vendófflö mellett
j*
•M IO
5)"
O felsége Oroszország császára
a következő sdrgOuynyel rendülte uieg a LtotT-léle maláta kivonatot: küldjön ujolag több száz palacxkot az ó felsóge a császár által jól fogadott maláta kivonat-cgósaség söróból Zarikoje Seloba, a csász. mulatókastólyba.
() nagyméltósága Oetting-Walierstein Lajos herezeg
bajor kir. val. állaintanái''soa Münchenben. Ep oly szeot, mini kellemes kötelességemnek tartom az emberiség irányában oda hatni, hogy as ön oly kitűnő hatású maláta kivonatát emberUjrsaim számára minél könnyebben megssern^etővé tegyem.
0 felsége Görögország királya
azon parancsolatot intézte boizáio, hogy ön 4 tuczat palaczk maláta kivonat egész-s ég csokoládé és uielluialála-boubouok elküldésérs kérjem fal Kodostamos udvari taar-schall czim alatt 8 a b b a t i n i , főudvarmester.
0 nagyméltósága Reuss herczegnö
JCrustbruuii 1870: november 23 áu egy küldeményt a legjobb malátakivonat egész-
ságsöréből rendelt meg. (0 nagyméltósága már évek óta küldeti meg magának a Ilotf-frle készitinényoket a bécsi közpouti raktárból, Kasrutnerring 1 h)
O felsége Dánország királya
inegbisott, hogy óunek kifejoisuui, utily örömmel tapasztalta ó feliégo as ön aoieinek, hatását, valamint magas családjának nenáuy tagjánál, ugy több isme
ismerősnél is.
Megbízásból: CasteaschioldL., száruysegéd. (Távifatilág.)
Ö kir. felsége Rumania fejedelme
/
)J C va vasaav
mult év márcsiusábau luu palaczk maláukivouatot remiéit és néhány héttel később a készítőnek az udvari szállító diplomát küldé elismerésül azon kitűnő hirnévoek, melyet a IIOFF-féle készítmények szakmájukban szereztek.
Hasonlóul nyilatkoztak : ó nagy méltóiig tílücher v. Wanlstadt herczegnö, Ho-beillőbe herczegnö, Wrede berezegné Schönburg herczegnö, Esterházy horczegnő, Aucrspcrg herczegnö, Colbilto herczegnö, Ahrenborg herczegnö, valamint általában as európai aristokratia legnagyobb része.
Egyedül valódi minösógben Nagy-Kanizsán WAJDITS JÓZSEF urnái kapható.
nr

Vidéki vevőim különös megelégedéséről elég tanúságot tesz az 1867-ik évi postákimutatás, molyszorint lft,0U() postai küldemény t és lHÜH-ban ft lyKOG-at autam lel. L szamot''egyetlen idevaló üzleti-ház som árto el Minden nem tetsző tárgy vissza vétetik, s ez uj bizonyítéka a szigorú oecsületesMiiek ! 1|ok.v m exnlásra miimMolt hnaonlú eiégeket lie ni enyém gyanánt g vegye a tt közönség, kérem w kővetkező pontot ciimtén i
FltlEDMANN A.liécs, l''raterslrasse *ö. sz. a.
J
Tessék csak egy próbát tenni,
»
és az alább megnevezett tárgy*'': jlcsó árát ól a vevó meg fog gyózódni. Minden áru a legjobb minőség biztosítása mellett adatik el.
II a legjobb gyakorlati és fényűzési czikkeknek olylnagyszerü választéka található, min iécsben hasonló nem létezik; gondoskodva van itt tiata ó* öregről, ugy,'' hogy csekélyságét «zép és alkalmatos ajándékot nemcsak hölgyek és urak, de még minden korú és állású gyer mokok számára ezerfélo választékban találhatni. Árjegyzék mindenkinek, cziino pontos megevezése után Ing) en és bérmentve küldetik; nagyonelónyös tehát a vidéki t. cz. lakosokrat ézve, hogy egy példányt megszerezzenek, miután abban nemcsak iu ár, hanem miudenik-iktárhnu lótcző czikk pontos megnevezése is található. A szétküldés utánvét, vagy a pénz, lói eges beküldése mellett történik.
Legjobb 8 legújabb gyártmányú különféle czikkek kivonata.
Beoil bóramk * legjobb kirftit-
vények. Nöl kézitáskák aczél ab-.-om-aesal, (Ml, 76, W>kr. t frt.. 1.20; egtinomabb rhagrln bőrből ara-izotolt .árral 2. i.MI. 3.2IL S.fiO, I.6U, fi frt.
Lrflu|sbb peaitároiák 4u.iiO.M4l, •0 kr., 1 írt, a legfln. I.ZO, 1.60 «, i frl.; btakjff y tár inak «50, N> kr., t frt. 1.50. legfinomabbak 2.641,-0, J.ÖO.-. zsebbel! tayilkttayvsfc 10," 15, 24) 26 kr., légiin. bőrkötésben 10,40, f>U, 841 kr., I írt,
Ooháayzaoikák 44). GO. mi kr., I ''rt, 1.80.1.&D.
Ulltsiksk erős bőrből Úrral 2.20 ,''-M). 2.80. 3. 3.80. 4.60, 5 frl.
Vízhatlan utlDOröndok alkalmas ''lerendezéssel 2.40. z.tX). 3.60. 4. 1.50. 5. 8 frt.
Ftayképl albumok legnagyobb /álasitékban. Dlupéldsayok 10. 12 14. IV. frt
Zeflílő albustl Mindenik album, íja kinyitják, * darabot jitaiik rl a egujahb « legkedveltebb lAnctda-abokból, nagy operákból. kedve-• •ii raeiig." hangon. 1 db 8-adrét 10 rt fto 12 frt 60 kr.; I db 4-edrét 15.
A legftu. láuteréstl távoilvtk irkromatirai ttvti.".l.l.iat• >« lAterS-rel 1, í—3 mfldre 4. ft.M). 7. írt;
Ir6w»pp*k sárral, 1. t.fio. t frt.; dgyanaa Ik«ii iryakorlatia. frl.trre-ís.rU. Z.fKl. S ,S.50. 4\ 5 írt.
Hőlyy-neonislr fk minden női varfcrxkOiOkkrl rilnni klilkiálll-llhan SO kr HOkr. 1 frt. l.M kr . I (tul klUftnbAsff horKol.WAvrl 15 Hr''.-J I etul 5f varr 4 kftlrg kai.''íiövi-I 10 it 20 kr.; 1 etul 100 kfllAnbAcS rsrrdtflvfl VU kr., I liorguM- ru-iaj*gysr.i mintakönyv '' xO minta-U|>p»í 6 kr.
A régi irnak felén! I |>ár l^,ij»bh formájii váia,franrtia|>ori''(>ll.inból 10.150. HO. 1 Irt. I.6II, i^Ky.ibbak 2. ». 4. 6 frt.
ZtffctiUlmr kaiii\r«c*al .''» anél-<111 drbja 20.30. 44). ÍA) KO kr.
Lf((jolil> min^.''trtl va.lsir *»U«t-finntíl ellátott Chlst MÖ»t, Jálát-»'' 10 / vi folvioKo* ha.tnálat wet-etl. I tnrsal evőkanál Hl írt , ká-''Alkunál » lit., i''a villa -J7 fit.; I párityertyatarló I írt. K/yíb ch|. nai.rilUtlár)(.vsk gVári án''rt. Kim (yártmány isín- t''« formálian a va-ildi eitl.tbni ba.onl<t modorban ''an ki-xitve.
Syakertatl elosé ajáadtk. a i«f fi
Egyúttal figyeliiiezt«4em
«
A ház jeligéje : „Az olcsó tárgyak is lelietnek jók.*
ujabb bronstátnirnyl {■•>k/t«U>t 10 drbból, I nebesitő, 2 iriMámji.t, 1 brvm/r''>. Il6xs(er, I lolllfirlS, mind k<''i<iiv» 3 frt. |,fKuai(yobb vála.il.''ka báli-, silubásl- •''•» •cl*-leKy<-lőknek. 1 db e^yatedl r. i-*iuol 30. 4U.-C0kr. 1 db tt*i> fmtÍMel 40. 80 kr. I 1.20; 1 darab |>o mpásan kiállítva 1.5o. * ''*.5Ó. 3. 4. fi. C írt.
Lsfjsbb tollstts-tapgyak. Kran-rcia ■láppSuohr küU)ubüi6 illatok-^al 1«. 15 20SO tw. 40 kr. I.rgfin. voínietiijur (Klsatoir) dbja 10, 15. 20. t5 kr. hsgilu. illaUte''rek.
KÖln''l víz Jómioőségbea 20. 40. Oo. »o kr. I írt, u^yitinUu mindru-dennemtt má« toilettatárRyak a le(-olr.óbbárak mrllett.
Legfinomabb ksutiuk-feiük. Kgy
fodorító f*«U 15. 20. 2ít- .10 kr ; cg) *UrU fé«H20. fii. 30kr.; I nyelei fíiO 25. 34). S6 kr.; I tartó íriű 30. 40. 50 kr. KOnlinkeíik 25. 30. 45 kr.
Stlysei nyskkesdík urak tiá.ná •« 1 db nikate vagy ssiuea 25. 35. 4^. •>0 kr. l.eKdivatoisbb •elvem rbar-peok dbjawikr. I frt. l..rH).
Legjobb nadrágtartók tartó. korlall, 1 |>Ar aii|(ol rsóriiából 46 60. 80 kr. ; telyembCI VO kr. 1 1 frt 60 kr.
L«t*a. alpácoa - gyertyatartók. MaKa»iK 4". b"V. H^.9", 10". 1 db Ara 44). 60.60.10. «0. VOkr.l í.: A legtiebb florentlal bronz asztali gyertyatartók. 1 pár l.5o.2.6o. 3.50. 4 frt. Ugyanolyao kitárnak a legújabb minta aierlnt 3 4.5. C fit.; 1 Kyerlyamegtakaritö alabastrom-böl 10 kr., aljjal 16
LegjobbZtebláMpik, Ífen gyakorlatiak vfdllvc|rit«l. mely na«y «n. gárknrt ad •»<). 70. HO kr., n^Ky(t«-rei r^dnvi-KKel 1 frt, l.tO.
Látsieriizl távosttvtfk jó tlv<y-
gel. melyeken egy fíl uiértfOldovi táróiból la kivehetők a tárgyak : 1 db 40. HO. 1.30 kr^
Nagy végsladasa egy bukott eier nj őgyárnak. Kgy nagy •icrnyfl gyapjiiazAvetb/(| 1.90 kr , 1 na^y eluy(lb^tlen angol Ió«i3r»iav«tl>öl uielym''k aelyi''mfi''nys ysá, »«íp fogantyúval 3.20. 8.60 4 ; legj. ly .pi •elyemaxAvetliKI 5. il. 8 fit. A lep«*. napernyők divatot kiáililÁMal min den aiiuben dbja 1. 2.65. 3. l''gv.vi-e< legf. minőiig 3. 5o. 4 frt. Valédl brltanla-kinslak (egí.,.é-
> e. muoei a ir| •>«*ea csak I ■'' Veglobb tzsr
«»''t nílkOlöihí
uient minden míregtartalrnu anyai tói, eirrt uam oiidedl, roiut mát I mek, igen tarlót a mindig fsbór 4 íónylO uiarad, 12 db kávJtkaaái 8 kr.; lt-db gyermek kanál 1.602 írt 12 db sri''Skanál l.SO kr ; I tejmerf Vanál 30,1 leve.»*r« ftO kr.
Leojcbb as»ol tsllkii ek drbja S9 .H5.46.eO. 80. 1 1.20 kr. ^ Rilkyiézhet''M.tlelfy
toilette-Afckrúuyka. nagy K.uom Í4 nyetiUU, tárral, IQkOrrel Mlltnlj \r Miudeia legfin minffi^g 1.81 Oii 50 kr.
tzsrktitlU oilsfeoekea
hetlen minden bác jjbau, 1 db gyermekfeeiketidí kr.; 1 forint 20 kr.
Igea kausslható uraknak. 1 egye
lemet borotváló tviUlie-itekrónyk leUtetalve
Valódi tajték szivar pipák 4« sis
pókák, e«4p fnuoa, Üaoai ai«Ua4«ial
darabja JŐ. 1. 1.60. t. 3. 4.5 frt. Tfl-j kóleteien ellátott dobinyaásl k4..U letek valódi tájakból boroityánkS vei tokben db|a 3 4 . 6 6. 8 fr.t
Valódi tlrt korlllek legflnomab miii<1./ga 1 tor I frt.
Hlhststlss és négli valé I hogy aj k..veiken, órák, melyek kit 4vi jót álláaaal adatusk el, a Jegyi»U ái ■ ••ellett logjobb miuSiigflek. Salou ■■rák brontból (Wegborilákkal eg; ki.ebb 2 frt; 1 koaípnagy.. 2.W>i l| nagyobb 3.20; I legt>. 4 60. Ciioot
legjobb ••erkeielU taobaörák I dr lirohtalappal 1 40; ugyana* óbre»« I l.trelt.60. Vatsmennyl óra ki va próbálva « boiikvaló ueheiilókkel Zesb-kévaiérék tokkal egyíth da | rabja 30 kr.
Rámák látegatsfényképekhez. .11. kaíípltnom 4, 6 10 15 kr 1 drbl legf. franegia20. »0''40. 50. «0 krl
RendklvUl oloisk » broosflntet i|.)bitiytókílilétek. Kgy MitarilJ vány (rotn-alaku), hamutartó tttsl-J a*er ó* egy eilno* stivsrplpa legBu lajtból Önteten l.fiOkrért.
Valsdl alpaoea-kaaajak. 1 tuciai evőkanál 2.40, Í.80, 3Í0, 4.50. 6 fU 1 tet kAvéikanil 130. l.CO. 2.40 krJ I levemnerő 1.40. 1 teimarS 45. 64)^
Eiüitul bevont féMkaetlak, lyek mindig fehéren maradnak. I''. dlt nsgy *v3kanAl »5 kr ; 12 db ká<| vAiksnAl 45 kr..
Legtla. aaael evieuklilk. 1 M iába foglalt 3. 3 • taruba foglalt 4.60, 6.1
i. 3.60; 1 tueiat bivaly-kanalak) Ka an g<.l gyártmAny. maruba foglalt 4.60, 6.60, 6 frl.
a t. vidéki Vásárlókat szállitó osztályomra; egyedüli üzlot nemben, mely által a legkisebb s legnagyobb bizomány gyorsan s egyenlő olcsón szállíttatik
ElÓOEt .''''3OH Prateretrseie 26.
-----....... .. ••"f." - --O''-tij .------------
ELSŐ AUSTRIAI BIZOMÁNYI ÜZLET: A. FBIEDMANN
Elégséges bizonyság arról, hogy a t. cz. közönség mennyire igénybe veszi az alulírott raktárát azon körülmény : hogy a hívj postai kimutatás szerint 1867-ben : 15,000; 18G8-ban 19,f" postai küldeményt küldözött szét vidékre.
v .. j
• % * i , y
Bécsnek legjutányosb bevásárlási kútforrása.
! Az újkor csodája!
tidn kilUnü órák, melyik bilt«lit4k-iratok mellett adatnak ul .-<ek^ly Aron uagy forgalom cainAIAu végett ; ci okou tenki el ne mulaiiiia fcion uélktlIOibetleu tárával Inuen megeaeretni. A
.Minden óráért jótiíllnH vállnltotik.
Kgy igen r<ép brout óra emallo* ciitplappal 1 írt 40 kr ; ugyana* flltom sraall-porsellAnból i fii ÓO kr ; ugyanat óradténei 2 írt 80 kr ; íhre..|!tvel 20 krral''drágább ; i«ép«n kiállított nagy alakú porciellAn óra 2 frt HO—3 frt ZO kr; ugyauas diaieiebb, óraUlíaael .1-frl 90 - 4 frt ^O kr ; ugyanai felett aiAotlappal, vagy aranykeretbeu, vagy avajcii íaragvAnjnyal • órafltéeeel 6, 6, 7, 8 frt. 8alon-óra brontból, (tveglioritíkkal a 2 2 frt »4) kr; kntópnagyaágu * írl 2.) kr t nagy 4 írt 60 kr. — Ange ataió óra tokban t ébreittovel 6 frt. Hvajeat ««eb óra, 2 évi jótAllálaal, ceinot foglalványot uj-arauy ból lAncirtal 4 frt 80 kr. — Eteken kiv«l mindenféle óra plctön : nap óra, irAoyt3 : 26 karajctArjával kapható t megrendelheti e ciim alatt: (783 - S.)
l''racht-Uazar dcs A. Fl^edlttailll in Wien IWstnwe Nr. 26.
* ^
Der lllehl-Verschleiss
-för Gr. Kánizsá der Günser-Dampf-kunstmöhle i*t zu übernehmen. — Mündliche oder sehriftlicbe Aníra-gen wollé man gefalligst an
Josef Czeke 4 ( onip.
f. in Gi''ms riehten.
. '' iMi-lJi
ŐACHRACH GYULA
1 _í> Nagy-Kanizsán
W UOSklCS féle házban a fópiaezon, ajánlja
Kőszén és Mész
DESZKA- ÉS fPÜLETFA RiKTÁfiíT,
hol mindenkor a lé^jobb minőségű anyagokat jutányos áron : kaphatni. A kŐTOén a raktárban mázsánként kr, házhoz állítva pedig kr; a koszén használata napjainkban olv kereáett és kedvelt tüzelői szer, hogy a fa rendkívüli drájjasá<;a mellett.! roppant mennyisépben fogyasztatván, élénk for-galmu raktárt állítottam
Az eddigi nagybecsű bizalomért hálás köszönet, iparkodni fogok, hogy azt ezentúl is minél nagyobb mérvben megnyerni szerencsés lehessek.
Nyissunk kezet a szerencsének.
100,000 tallér
kedvező alkalommal főnyeremény a legújabb uagy péntaoraolá*-nak a mely a rugaa kormánytól elfogadva éa biztoaitva van : az előnyfit l>eo*ztá»a ezen nj tervnek ekkép van, hogy a következő öt aoraoláa keret hónapok alatt 21 ezer nyerő bizonrnyal fog jelenni, esek között találtatik «v. tallér IÓCOOO. 60.000 40 000. 20.000.15 000 12.000. 10 000 S000. 6000 5000 4000 2000. 104 axer 1000 159 ner 400. 2S* «or 200 13 Wi ezer 47 a ágy tovább.
A legközelebbi máaodik nyereménybezát ezen x.agy állauii-lag bizrotitoö prsxaotaoláa kirataloaao már
Mr. 20 4a 21-én 1871. fog történni.
Ára:
1 nagyrd eredeti sorajegy 3 frt 1 fél - 6 -1 egéax . 12 — osztrák érték bekfildéanel.
Minden rendeléa azonnal a legnagyobb felügyelettel fognak t.ljeaittrtni és mindenki kapni fogja toldok az államrsimerrel ellátott eredeti »or«je^ et kezéhez.
A rendelők kiránatjnk szerint hivatalos tervsoroaatot megkaphatják és minden buziénál küldjük az érdeklőknek hivatalos
sorozatunkat.
A pt<-reméityek azonnal állami biztosítás ntán. kifizettetnek és lehet egymasen tőtflek. ra^y velünk összeköttetésben levő, osztrák birodalom nagyobb helyein átvenni.
sHilelünk a szer*ncsetől van megáldva és r^.Vid idő óta minden maV>k felett feltflnől>-g háromszor főnyeremény bárom húzásnál nyilvánosan bebizonyítva történt, és azonnal kifizettetett.
Mindezek mellett solid nton számithat egy nyerő részre, amely szerint a már bekövetkezendő búzásra, minden megrendelések egyenes uton « gyorsan küldetnek.
S. Steiudecker * Tir»«
Baak és válté illet Haabsrfbaa
Vesz és rLád minden neafi állampapírokat, vasutréezvényeket és v kölrsönköt vényeket.
MífljW** Kzennel köszönjük a nekünk ajándékozott bizodalmat éa miután a következő aorsoláahoz megbíváaankat teaz-szük. igjekézni fojunk továbbá is a rendesés egyenes szolgálattal á tökéletra megelégedést a tisztelt érdeklőktől kiérdemelni.
: _ - O. 1>.
A .
A legolcsóbb és legelőnyösebb társas
játék 20 részletben 1(10 db. sachscn-melningeiil sorüilegyrc
különféle aorozatoltltar
Ezefi sorsjegyeknek évenkint 8 húzása van. Főnyeremény: 45,000,15,000,10,000. forint ezüstben levonta nélkül Havonkint 1 ft fizettetik o. értékben egymásután 12 hónapig mely idő alntt eshető nyeremény n L''O résztvevő kőzt kiosztatik; egj év lyteltével mindeúikö eredeti sorsjegyet kap. 1 « | Mindazok, kik ezen előnyös játékban részt venni kívánnak, s/.i-
IVOlin UrVUla, I vMkedjenek az első 4ft részletet'' azdnnal beküldeni,
llivntiíru ranntokiíiiaii JVngy KhiiIz*»ii I Szombathely, január 19. 1871.
Belus József gyógyszertra mellett. ■ '' j^ankl Gyula
wmmmmmwm ■■■■■■■9 __________________* váiuuuíou.
Wujüiu .j/í/sot kiadó,, lap- ós nyomdatulajdonos gyorssajto n)onia>a Nagy K inizsáu.
FAItSAMil SZÜKSKGLKTKK
nük számára : ,
elegáns li.ill virágok, miillrok, legyezők
nagy választókban;
urak számára: (/>1U~2)
báli ke/íyük. Ingek, gallérok cs liáll
nyaltltendőK:;
Különböző galanterie és illatszereink jutáf^os áron kaphatók
KELLER ^ ZSITVIIY
selyem és női divat kelme raktárukban
Pesten Szervitatér 6. szám
Báfi ruhák készítése a legújabb izlés szerint gyorsai! és jutáojos áron eszközöltetik.
Az előhaladt téli idény miatt pedig mindennemű gyapjú szövetek nöi felöltők stb rendkivül olcsóra leszállitott áron adatnakel
Kelme minta szeletek kívánatra kész
ségesen küldetnek.
A pécsi 3821-ik telekkönyvben ülb-ik sz a. előforduló, előbb Krautszak Ferenc* tulajdonához tartozott, jelenleg azonban a pécsi egyh. megyei alapítványok tulajdonába került gőzmalom, mely kéfkazáníial, I őrlőkővel és őrlésre használható gazdag forrással ellátva vagyoá, azonnal bérbe adható, vagy igen kedvező feltételek alatt meg is vehető. A feltételek iránt értekezhetni ngos Dr. Feszti Károly prépost és ''kanonok úrral, mint az alapítványok bizottmá-íiyi elnökével. „W ».»)
POPP J. G. URNÁK
tayakorló fogorvos Bécsben, Stadt, Bognergasse Nr. 2
ltopiHint foy/''ájás állal hirtelen megkapatva meg-kisórlóm ttunek jó hirnovlt Amit/ufrln-MxáJvMt miro a fájdalom azonnal megszűnt.
Kínálfogva nagy hálára kötflozvo érzem magam fin iráni n Anatherfn-MH''Jetzét minden fogfájásban szenvedőnek a lagjolilian ajánlom.
/Mru, 1809. január t.
J)r, Martinon Aut. Miklós, .
Kaphatók t Nagy-Kanit««u : llwln* Jót.eí gyógyen , Konenberji Koienfeld, Wellieh, J. él k''enelhtiffei J. kereikedéaébeu; — PAj.Aii : Tiehepen J., Kwlhelyeu l .Pfmterer gyógyiteréit, Slnger M. Weln A. Zala-Kgerneg. u : taóó K. gyóg)a,eré«. Knproucsáu: W«rll gyógy aterén. Varaadnu : llaller gyógynen''n. Sümegen ; Dorner KaJet.Htoni-l»»ili«ly«n: IMIicb Kereuet éa KihI..IÍ ;yógyixer. Ilatárőrvidéki Ht.-íiyör-jyöu. Kibic K. O. Veixpr.''mheo : Mcy.r éaTni/kán, ugy Cinthard Tiv*.Ui ■V fiainál. — HtékeKfhcrvároll; ».e*innun A.; Hraun J. gyógyai. 1-ovai-liorényhen: Heíaler ffyógya*. Kalórián ; Horváth K. gyógynerén. Keri-[kemétoi!-: Milboler é« Machlold Kyógyn. Fskwn : Klórján J. gyégyn. Körmenden : Horváth J. Homtenteiid gyógyn Kapoavárotl t Koha J. Kftgl. Itelui él Schrőder ir>»t{>«* Hx.gnárd: llrahiay kJ<>W ~ llonyhádon t Kmmolln J. Htigeivarott: llarwartb, 8»l»nion gyógyít. -!|tjy»u : MichilKh Si át llerafcM fl*i. llerxng Ignáetnál. — í''áciett • Xiolnay \V. ée K. Z»eh, Si|Nlkh g>ógye*. KAr«.l..u : /.adubánnky gyógy**. i Uur»lil''«<>: Kím gyógy**. Tolnában : hmft gyógy**. — Dunaföld-
ir«T»it JLukác. gyógy**- - 6aenl-0y0f.-y«ii i S''MMk — AU6-leadván, *(»« írvi''iitrrf KMkimmJi.: Niiioii uy>gr»*<-rt»» uraknál.
u««l«u fivWra kulftiiii. mcgfUgc.UtírCI . lc«rii<IA Uniuigot »« 1^7. #vl poiuklmuutá* m»lyii«rÍBt ildllrt 15.00 fíPF po>Uknld»mél.yl é. IHtjK iki. ...rlvMcrlnt l»>"0 <»-loll K ««*''»■■'' jff"l»" ldry»l» Balcli Ii4» »M> ét\*
Hoiy u UUsra ailmlioli l»«»onli 01^ all lf|yielt''»li ai «yem««í fel m o*ereltMtM(k, lluleltllti kir.«, Oon,i.„n oal-^^ mr/nl a leveleket: fWltDMAKN A hol, Béotben, Pnlerilfue 2b _
mt- .Mindé n noni letmő tijrgy viimzavételik vn^y leluaor^irelik.^ Uj hupa^j^ku a Migoru b»y»ül''''te''''^oga<?ki _
(278—h) Egyedüli raktár Ausztria száimíra
Leffiiiabb találmányok.
( Ar Allilarn k<■ rr• l><- bu«űll
Intés.. P0MPAD0UB-PASTA,
dS^ mrly killlii5».''j:<> állal áU-vfi láii.>« ( fli«m*r. -I érdíincll ki, ilárab ii|| jiii (ftMi rtif DHK állal hamlAatlk. H«olril-ijW jnn Irhái M tnil.''nllá.ul a
íjpll l<idí rrrtlrli %r«(|>a.la «rv«-ZtZdm dllt c«ah *Te*.''::níl kap-liaiu. r.« i>«l>«l minden aroi|i|áiiynak toké-l«tr« fliávn IIAidra. Atkák, *xn|Í3k, mijfotlok fllllnnfk • klrállké|i m«rlf)a a .»í|iUl aa ar<*. Ktfv tégely I frl fMJ kr.
Mindt* leheliégei KI hiur volna, hogy míg ■>ly rnik''lil, mely ini''gklmíll a favim-l a elírnának Ifilirkilrá.ánál Y KgyatOf i aái-llrnolút ritkni pi, in.lv nipgkiint-li a «t<?im-l. A gé-l''i''r.ke ula.ilá«>al ''J!t kr.
Niaci többé fsgfájat l<h«uma vagy mogha-IA« kilvvtk. itíliru «*arinatuit inlnilcnni''inll fug. íájá., ai uj bvrllni fngc«p|>|>ck állni rgy |ierc» gyógyillalik. A garaulla annyira bltto*. hogy •r«dményl*l«uiég rtriíbrn a páni ri.iiaada-lik. 1 llvegrae uUliláual Wl kf. \
Féaynlti patta. MogbcciUlbetlon hiiluer, molylycl laiudeu clivull ál ttvakull hntoit ilb. legnagyobb knnuvr<li<gg«l legtiebbeo klfáoy»il(b«iui. Kgy doboi alatiiánal (alt-gcinlt''i rgy liulurgarailurára) HO kr.
Eillit tliitlt6-«olyi, kiidnö igrr mluden ho-myiyot.á vdU árcilArgyakit felárrá vt ujjá váltmlalui, n«lkllta*lietltn araay- ál etUil-mOvíirkiiár. I ilb 6 kr.
Minden iriaak regulatora a remiUlt uapdra coinpni.al, laladankiiitk legjobban ajánlhaid, mintliopy vidii biiohnyára biaonyoi dra után uiiuüvn KÓpi''xolfi órái igaiitaiü loliol, 1 drb • nom ''J.''i kr.
Moié p*r- Ktco por ba.málóaánál idd, munka ét pánt mt<gtakarillial<l. A IcgnagyoMi emr11rl ai, hogy a ruha inkább klmrltr«ik, mint rendéi elökr.glllplaknúl. -- Egy foliloi ctomar ára Ihí kr
Anerlktl uabadalom. klito*lt6-laliatok, kl lUnő tierki-iel, hixloi inimli''ii Ixltrvl vllan, 1 darab kUcbb alakban 30, 40. .''>0 kr., <-gy nagyobb 7o, ''Hl. kr I friig I nairv k<-t knlea. cial 1 frl. tilaadtáikáhoa I illí 1b, 4<>. N) kr.
CiiUiorliek a aadrágaieatók, m»lv*k a nadrágot ron idCjári/kor pii.kilái <U»n védik, 1 pár 10 kr. ''
Angol ollók. Wginl.l. anélbdl 1 >aal>áil ollA ltginomabb - 4.''i krig, I lilniaT. o11• > legfi-nomabb 20 30 krlg, I olUUarr |n kr.
Nagy előnyt nyújtanak ax uj gép-iriflOk, nicgtakariltvlik ax uuallkai hegy-xá. >•« bli-toiittatik a hegy Utli-ir, r\ db fával • xrgve'' 10 kr. raoutba l:*> kr., I dl>tolliarl.''. ét kii-írl ''.Ml I db uui»u-radirgutuml irón- él Ilii-tára r» kr.
Hogy lábalt megóvja a oodveiiégtil. rrro
gondja legyen mindcukiuok, minibo^y i>x ax •gvixiéget fönntartja. Ki eléretik a Mrtiger-fél* liSr-iajtolmány által, mely a láhlirlii puhává éi álhallanná traxi ugyt hogy a eilpő, bárm«ddig tapo.ta legyen ii a f|/e» tarai, még iám érrahrlni benne n«d» aa«é/ol. I llv.Co, Kitiinó lakféaynái kani., hókkal vegytilt, hogy a bőrt lartóuá tegye, I dobot(1 fnti.inkr, A legújabb ligroln töd aigtrmai faaobban liordlia ö) a lrggyn\orlallnhtí • m-inbeu, uein dohány »ák ixámára i. ajAulnto. ; ktlilntégei tUii iierixám formájára, lámpával van egybekötve, mely iieh^uy órára vaM gydaava^ot ven fel ugy, hogy gyakran adf>d<''- alkalom-mai legott világot lehet i''tujtl^iii. Ara r«ak a gynn olt.erjedé« végett Ily öleid, t. i. 1 ilb''fMl kr.
Ptrulal hajfestó azer, melvh«i a» (tnhajat pereaalatlbarnaé«feke''ére l''e«li<-lni,. ogyuttal megóvja a termé.tetei llde.éget. N^v.''nyékből kéntll ée egéixen ártatlan. Rgy ilobna nlaii-tánal 1 frt.
Legújabb roziiiipor lli»to«ii»it ner min/
■lenféle rotid.lfnllnk ellávolitá.ára vái(onl<V, •elyeinből é. minden má«téle ntivetvkbJI, • linlngy va« éi aexélixerokrlll. Kgy (loning
ára *5 kr.
Lopái ellen védeleai ai angol jegytlnla, mely a f. hérneinüb''d eoha ki neru megy • frl.i iiinét mindig megtartja. K> minden háilar táanak ajánlható. üveg ára rtak ítl kr.
TyakitMi gylrflk angóra gyapotból, ttf darab .«& kr.
Aagol Mr-fényatái, mely a I.Bruen.Uek eredeti lágyiágát xlMinadia éa legnebb fényre boxxa. I kii üvegeie kr. Kgy, (tag) üreg ára 4t> kr.
Folyekaay tayv Ugnélkiilniheilpoebb iter minden báiUrtáihan. mert ea«el a hátban eldj''kvü javilálokat mindenki maga eilkntM heti ; exen enyv áveklg eltarthat de blJegM baixnáiható Kgy nagy üveg ára kr.
SiagaÓHiUII vízhatlan «uybcletek. Minden háilarláiiiak ajáttlbaló kivált, kllldnlaen per-mekek, betegek éi gvermok-ágyai nflknek nálkOlnxbetlen. kr.. 1 frl A) kr . I frl .Vi kr. egé.x 1 frt 7U krig.
Cl. klr. wab Staponia-iilr-ltUMr,'' melylyel neháay perei alatt ttlndOn návau oevjiendő iieniiyfoltokat mindenféle kelmékbdl a leg tintábbau kivehetni. — Kxen aj kéxitmény meghalad mindeai. iái ai ily nerekben ed.lig lélcxeti, minthogy még a legfioomabb U lec-kéuyeiebb ixlnt U lártetleudl ha|vja, mind jáit ii''írad ái nem etagól. Ajáalbató egy-tteriMinu keiityB-ti(ttitáira. Kgy üveg hait-nálatl uUaitánal 4U kr.
AlUláMI tllltttd g«r,melylyel uiiudeilnemU érctet, aranyat, oeUitnt, brómot pakfongot, aciélt éi retet tlntllani, é. féayeiiteni lehet Kgy, dobot ára 30 kr.
Párak a lábak liaadáaa allén. Ka oltávo-litia a lábak iuadáiát » ax etállal élőidé ett kellemetlen ixagot. Kgyiier.mlnd a lábbeliie la ha.inoa | dobot hannálall ulaaitáxal olég 3 hónapra, fr) kr.
Párlil általános ragasz, melylyel nemciak üvegei purctellánl, kivet, tajtékot, fát ilb. a Itgir.vorfabtirn éi állandóan tueg leliet >a-gaixlaul ugy, hogy elválaiathallali marad, hanem hogy inlinU-u egveiltve legyen, fát érci-ctel, llveget pnrcxelláiiual itb. ugy Ouiera-gaar.thatnl, hogy egy teltté len, Kten minden hátnál Uélkulnihetleiiul etQkiégoa ixerbCI egy dobottal 10 kr. Ugyao e ragati folyadékban. ttvegbe Medve 80 kr.
Vlllaayazstt fogkefék. Ktekkcl a fogakat minden fogtapait vagy fogpor nélkül oaupán hideg vixael a leg.tobbeu, fehéren, egénaé-geaen él atag nélkül lijhet tart*ni egy.terü d0rK<ilé« állal. Ilogr niinél nagyobb iegyeu a kelendflaég, dbja caafcia SO krra tétetett,.
Levelpeciételd bélyegek, melyek kényeim lég, oleaóaág üt blttoiiáguk miatt il minden oityáuál vagy via.inál elönyrtibek. I.egtinomabb él bármiféle névvel vagy eléggel él eilmérrel vagy fegygvel Mk) darab I frl 80 kr., 1000 darab I frt 50 kr.
trótollak regulatorral. Alkatinaihatók minden kétliet éi papirhot, ugy, hogy egy él ugyanaioir tollal a legiinoniabb ét legvaita-galtb vonáiokat ia lehet ctinálnl, 12 darab ára kr
ValMI aagol tsllkásek, egy-ery 2 pengével
20, 30, 40 | tf pungóvel ,''HJ-GO kr, legiinoniabb fajtájú pengével 60, 70, 00, kr. I frt •, 4 pengével SO kr., I frt 1 frt 20 kr. iegfMtMb helyett, tribttfttoarott méreg,
ejrerelt, patl>án\ok ürgék éa hlrealSgnk kiir táaára. Ai eladál felelSnégre Ulrtónlki Kgy nagy itelenet ára 1 frl.
A hajat élénk állapotban . jartanl. at An, vegy atfikét damára fe.teni legalkalmaaabli a dióolai, minden vegyi ké.xitmények károiak. Van .xeri-neaém a I. < t. knxnnaégeiik jelenteni, hogr nálam frii, megliamlsIUtlan. két-
axer tintitott dió olaj kapható. Kia üvrgge 2ft kr , nagyrval 4f> kr.
fiydkerei lier, melylyel a lyuk.iunmt 8 nap alalt gyilkere.en ki lel yI irtani. Kten ujabban feltálált nemek minden további dl-ciérete feleilegei, minthogy garantla mellett árul. Kgy dobotaal haitnálail ulailláaial együjt 40 kr.
Ál árallw-slaj egyedüli raktára Anttlria ■ xámára. Knnek aion''e.odahatá.a van, hogjr a fejhet.-gfdgekel elmnla.xl|a a liaitryftkerot ái a fejldafeket orSiltl, ■ exátlal a hat nllvá-■ét meg|p|in rnvld idd alatt még a kopaai f jré.»ekei| ia előmoaditja. Mint gydgyitar hatáhroe xqnáiok, klSeiamndaeok. taghaiogal tódaaiok, rheama égetéaek ithl ellen bővebb*-a hannálall iiUilláihau. I üveg t frt. *
Vatttdl Attátsis glyoerlnnappan a legfinomabb Illatokkal. Kgv kttrpnagyiágu darab ára 15. *l kr. nagy drb 86 kr. Kgy tégely valódi mar-t.ir (KainmfetO hajkenAei 30 kr. Kgy darai, inar-oir hajn.xpedrő 30 kr.( valamint minden máa illat- él toilotln-ne.rek beiéi ktllfn|.li«k a legnan>obb válantékban.
A kltlnó iiobapsdla-féaypaszta ikauLachuk-kali, mely a padlót leg.iebb fénvny >1 lália el, ée tar lói .A gr* náave an eddigieket fölülmúlja. DobOxkéut (elegendő 1 .toháhoi) 1 frl
A legmgyobb tiksrókoiiág Minden hát tanáé, krimivel él gaidaemberrs uétve aa egén uJoaoau-tierkajiteU angol itabadaim _ kBsiBQI4 gép által (hwiaálhatd minden vá-góeiiknihgt, iiintugy (Ivegmctiiéire) legnagyobb k''>nny(l.éggel néhány máiodperot alatt élteién vágóé.iknxAk, úgymint olló, kél, ka
• 13 »lb igen éleare k''l.xnrlllhetők 1 db 25 kr.
Btfrpillta kautickukkal a bőit elnyOhe-tetleniié tenni, külöuöieu ajánlható lóiter-•tárnok Koádoaáaára. I bádogdokoa 40 kr.
Logjokk ksratva-paazta K paiaU folaalo-gei«é leni a borotva könniűléiét. I dobot ára 25 kr.
Orvoil kendessiappaa, eaoduiappannak ii nevettelik : kipróbált éa blttolvei«r minden bőrheleg.ég, u. in. kiütéiok, atkák peiiené-■ek «t»>. ellen Kelnőttek él gyermekek állal egyaránt hannálható, Kgy darab haixnálati ulaiitá^ial 85 <r.
Enorlvoir, a fehvrn«mtlkből vagy máa nS-vetekből minden uj vagy régi tintafoltot kivel*. 1 üveg 20 kr.
Az •) bolhafogo izsrkszetek kaphatók, darabja ''i<> kron.
LégylrtólZSSZ. nohák, konyhák! natonok
• xámara, Igen jó illatul ,btr él egy fél óra alatt ropppnl menuyliégü legyet pueatit el I llvog ám 90 kr.
Legújabb találaiány. Inggombok fel-varráia 13 bróbá. etOathól. K találmánynyal e axakmáhan a legmagaaabh eredmény ért-tett el, mivel itt a nép a liaiiaonal Oaiie-köttetett i ha námha reinUkl hogy as Ily gomb Örökre eltart i hannálhatlau ingekről levehető a limét mátokra alkalmaiható. a mellett értékél mindig megtartja, mig mái goaibpk moiáe, mángorláa, él vaialái állal etakhamar tönkre jutnak. Minden goinbbot I jótálló, at *x(M valódi*ágáról nóló .irat van eaatolva, ax ár ol)'' raekélyre nahatott átért, hogy e találmány miuden háxtartá.nál alkalirailaník, I tSeiat gyönyörB niOvü gomb eaU.tbfll H6 kr., .Ima 70 kr. Mladio láthatóvá lesz at uj nebmikroikop ál tal. mely 10, ZO egén iiániornian nagyit minden tárgyit ugy, hogy eaen kereeitül u.ég a tinta vltbenTa megláthatni a eiátagnkal: K mikro.Wo p.ik loknoroian ha.xiiálhatók p liaxl gahonal vetemény-tnag« lk, axövőáruk • terméaxetviil. gálatoknál, 1 dl. 40. fill 80 kr., I, I.ZO, 1.60.
Halil az alkalmatlan rovarokra! At njonnan feltalált rovarirtó folyadék álul. V. nemciak hogy a rovart gyoraan elpuktllyja, de óviterül Itolgál ntvk l.eféitknléie ellen. Igen alkalmai holoika, moly ill>:ellen, I nagy üveg BO kr.
ílnt(''»siil • WlMbngy nevetett áruotikkekii>. Ilgyolineilateio a I. ot. köxnniéget, hogy valódi miuőiéglien c*akil a nőve BS^W • x»|i ülteiben kaphatók Arjegyiékek minden a raktárban létető tárgyakról ingyen adatik ki.
Kgyuttal bátor vagyak a u. ó. vidéki lakóink, figyelmét kötvelitfl Üilutemre - a mag* nemében egyetlen Utlet - felhívni hol a legki-» ''''Unagyohb megmndeléi minden ágban nemben gyocian éi olnón enköiölteUk. btámoi megrendeléiek kivitelére ajánlja magát
Medináim A. első közvetítő-Intézete Bécsben, Praterslrassc 20.
Nagy-Kanizsa, 18^1, február 11-ón.
7. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegye* tartalmú hetilap
<1 v/épIrotlahHii. kereskedelem. i|>ar, gazdámt, tudomány ex mflvészet krtréMfl.
Előfizetési föltételek:
•iMifeatM, •«*•» '' lyakraa BtifM vafjr 11 M«rrl>r»a<ái Irodit é* Mm dó l»l* HImI
W A.lPlTn kUny^rMkwWafkaa.
Ü
hl
kr.
Ifetvl..... Iiirli.u h»r.M««al é« v:il»''krr p.mlaii klll.lv*
i
Kgíaa «t|r '' K*l ávr* • í.vnegyedr*
fto
1
Hlrdetéselc
A hat ha*ál>t>« |irlii murrl 1 ••/..! ? kr. !t-e*i>r fi t* jnlniUu litváMii beiktntám''-rt .''> kr. •wly»U''llJ minden egye* l.eiklsl.W-rt .''W» ki. A .Nyílt l.<r#n-rgy |irl|l «<>r heiktatiUI dija I/, kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaaiiiáa: KiAlió DIVATAI.. KsiiWhIvm: PtM.Y JAnoh. Paitta: ZKtst.KK M. LAKÓ t.KOPOLD, 4a NI.MiKK HÁNIiOK Btctbta: HAAHKN''.HTKIN * VUU-l.KK, Mos.HK Ut''HOLK, 0|»PF.I.ÍK ALAJOS át N.U l l-KH IIKKMAN.
Emlék irat
Zalatnogyei .fíurktrttludö tdrtulut" alakitásA
érdemében.
Még mikor a szuronyok fenállottak, és csak igen ritka vidéke volt hazánknak, oly helyzetben, hogy bor termét.veit külkereskedőre haszuálták,-— Xalamegye helyzeténél fogva is terményeivel — minden nemesebb bort fogyasztópiaczról kizárva: egyedül a kevésbé kényes Ízléssel biró hely i, és szomszéd megyék bel fogy anztására volt szorítva. — Minek folytán liorterme-lé*Uuk alig részesült más tigyelemben mintha szólós gazdánk némelyekének figyelme szőleje ültetésénél, a jobb fajta-szőlők megvá* lasztására terjedt, — még u termelők nagyobb része, az ujabb szőlők ültetésénél és a régibb szólók fenn tartásánál* és gyarapításánál egyedül a sokat tormó szóló fajokat választá, a minóségrei tekinti* nélkül. íls mivel a megyei szólók talajai nagyobbrészt ntiud a fehér,- miud a fekettazólók némely fajai termelésére alkalma* , így azok vegyesen műveltetvén és leteltet vén, az az előállított borai,'' —- alig említést érdemlő mennyiség kivételével a kereskedésre kas
*) Jeleli cn.l/V. iratot a íataairgyel vajdasági egyr>lll<>tliea adtam he. mint rujrlrli tag, Imi \íli-mí-ayrtlt vrg''M hUollaágnak adat.it! ki. minek utálnia alvhen már elfogadtatott Kgya* -rumiul ■•••If/iljtMi I. i-l»barátaimnak nivra figyrl.\mlir ir£t«ljll. kikkel r tárgyhau már Irtektini alkalmam vr.tl
HAAN KAI.MAN.
telos (schiller) színűek voltak, de nagyrészben. most is azok. Kivéve néhány bablton-melléki és muraközi hegyeket, melyek talajában inkább otthonos lévén, n fehér szóló mindinkább kiszorittatván találtattak fehér borok. 8 uiivel ezen borok már akkor is kitűntek u zalamegyei többi bor közül, — igy csaknem közhiedelemmé vált a finomabb i/.léssel biró kötökben, hogy Zalaiue-gyének csak balatonmelléki. különösen badacsonyi és muraközi hegyei terefhnok nemesebb borokat" *
Khez járult még az intelligens gazihii oeztálVnak a bor terüielés iránti ellen-szenver honnan közmondássá vált. a gazda átka, - minek folytán szóiészetünk csaknem egészen az értelmiség támogatása és vezérlete nélkül, luiuden irányt mellózve tévelygett.
Ily helyzetben talált bennünket. — az országnak uj életet adó korszak, a tui-dón a magyar termények zár bástyái leomolván, valamint minden hazai terményeinkre, ügy borainkra is egyjüj korszak nyílott.
A kereskedés, hazai borainknak is utat tölt külföldre, s csakhamar legyőzetett azon téves bit, hogy a magyar borok távolabb, — különösen tengerem szállításra nem alkalmasuk, mintán számtalan példa igazolta, hogy boraink az aequatoron is át szállíthatók, csak azok kellőleg le-I gyenek kezelve,
Kzcn hazai kereskedelmi mozgalom n termelőknél is megtette hatását és csuk hamar felismertetek, hogy ezen annyira elhanyagolt gazdasági ág kifejlesztése fogja egyik legbiztosabb alapját képezni az ország jövendőbeli anyagi jólétének.
Ily meggyőződésből indulvn ki a megyei gazdasági egyesület is, — ismerve e'' téreni hiányokat: — sietett hatni a megyei szőlészet korigéijyé .szerinti kifejlesztésére, mint a megye anyagi jóídtémjk leendő egyik legbiztosabb forrására. — Miért is több üdvös intézkedéseket tett* nevezetesen: a megyei szóló fajok megismerésére,azok nevei azonosítására, különféle talajokbani tenyészete kipuhatolására, • - szóló kiállításokat rendezett, egybekötve bor kiállítással, hogy az általa iiidiháuyozott különféle fajú szólók külön s/jüretelesiból nyert borok ereje és zamatja megismerésére alkalom nyitta^sék, mely utón kipuhatolható Iccndctl, hogy a/, egyes fajok mily talajban mily eredményt tüntetnek fel nemcsak mennyiségre, hanem minőségre is.
Az egyesület intézkedéseinek biztos eredményéről kezeskedett ezen tisztelt egyesületi tagok ismert buzgalma, kiknek kezeiben ezek kivitele az egyesület által letétetett. miből fő tevékeny rész Hertelendy Kálmán urnák az egyesület s egyszersiuint a szőlészeti szakosztály elnökének jutott, ki e téreni fáradhatlau tevékenysége és mások
buzdítása által méltán kiérdemelte a köz elismerést, ki nemcsak a szőlős gazdák értelmiségét, de a népet is tapintatosan bevonta e téreni jnozgalomba.
Az egyesület reményében bem is csalódott, mert u megyei -szőlészet és borászat terén alig reménylett tevékenység és siker fejlett ki ; — miután a juegyénck minden vidékén, az egyesek által, nemcsak a megyében divó, de számtalan uj Szőlő fajokkal is versenyezve tett kísérletekból kitűnt, hogy szóleink talaja uemcsak a megyében általában használt legjobb szóló fajok de az ujabban Itehoz^tak tenyésztésére is alkalmas, — meg a szüretelés! kísérletekből bebizonyult, — hogy valamint az ujabb, — ugy a régebben telepitett szóleink nagyré-szélien létező s/ölő fajokból is, ha azok — külön szüreteltetnek és a nyert bor okszerűkig kezeltetik, nemcsak jó asztali, de kitűnő — úgynevezett pecsenye, sót csemege borokat is lehet elő állítani, — melyei^ mind erőre mind pedig zamatra ügjf a hazai, mint a külföldi nagy hirbeu álló kedvelt , s a mi Imraink'' árához képest túlbecsült borokkal is képesek versenyezni.
Igazolják ezt a már számtalan szóló birtokosok pinczéjéból kikerült palaczk borok, inert hisz ki ne ismerué megyénkben a kéknyelű, szigeti, sárfejér, muskotály, rizling, karaj, burgundi, oportó és aszú fel
T Á 11 ('' Z A. .
Végrendelet
ha majdan átfutottam Ut»rt>i,g)<f* iilanial, / H hová fáradtan írek, A *(r uyugaluiat aű
A metyhen eltemettek,
— Hot iliveill IU«g|dll*ll. 8 tgykur MláiiiailanJuk A hm ttahad legyen.
Márvány tiobor helyibe
— Ha fflnnuiarad nevem, Kaiméiul gyfiirdelmo
I.egyen emUkjelem.
H ha majd kijOliak n*ha H megálltok tirotn»o. Zengj .ítek el a leg.oiib l)all oíma liromun.
Mattrar {lalt lelkraitíl, Mai;iiél a at(r Uubnf; Tál) halva ia uicgi''raeu, a. keblen hevülni fof.
ÍU airjatok egy kOnyet Barátotok felett; Dalt áiiieruelt, mert kfiltC, KOuytlt, mert ••eretett.
'' KOl VŐH JÓM1ÍF.

/
Február ő-éu as Krcaibo vozoW ut»n halotti gyáa^iioutit vonult ve^i^ » kiadod faluhoz mind közolobb kúaolobb jutva. Kiöl u •soinorusA^ tokoto asinévol bnvont gytlaz kocni, molynek Uttárn oln^mtil h InntuiiKi muUtozAaok vig iaj», Itugy liolyot adjon a mulandóság fAj-dalmaa gondoUtinaky ozt kóvoti hiwazu aorban '' a türvónyhozt) testület", a tudomány,a mUvéazet 1 képviselűinek bánatot komoly arezu halotti kísérete,a a gyászoló alakok mindegyikén látható a bánatos lélek óasinte tAjdalniAnak élénk ki-nyomaUt, mintha uiind«fiyiknuk borult ihmiiio kán a kesergő kiiltó atua bánatos ltuugjai jajgatnának :
.Itatnak, balnak, egyre hatnak, Xmlne, java • magyarnak.*
*A ft''kuto gyiUzktH''si t»z emberiség legnn-jjv«»bb. titlnak egyike szAHitja, a szoittortl halotti kíséret,. a magyarhaza egyik legnagyobb emberét, a tudomány, a művészet e^-yik leguagyobb bajnokát, a ueines emberbarátok egyik legjobb szivü támaszát kíséri az örök nyugalom helyére.
(}yászlobogók sötét szárnyai, mint feketo haláltu''ailarak lebegnek k magyar fóváros kóz é« magán épUletcin s a szélos itaza minden ré-szdt villám gyorsan járta be a megrenditű halálhír : n magyar nemzetnek halottja van. A, mire csali agg^lva mertünk gondolni, a mit csak fálve mertünk gyauítani megtörténi. .
Háró l"^itvfla József közoktatási minUtor bttdavárttsi képvísoló, a m. tud. akadémia t''n Kisfaludy társaság olníiko, fobruár 2-án, éjeit'' 11 ófakor, 58 éves korában meghalt.
Nem akarunk a boldogultnak élet, v* jellemrajzára hosszasabban kiterjeszkedni, mort e nagy férfiú eseménydús életét egész terjedelmében híven visszaadni sem szerény lapunk szűk kerete,sem gyenge tollúnk nom elégséges, a habár Kütvü« József nevével ugy is ott fog tajál-kőzni az utókor búvárkodó sztlleme, általános művelődési fojlödésUnk történetében, minda-
mellott a közön gyász a kó/érdoklódéaii»k vélünk az által némi szolgálatot tenni s a meghall ir.lnt Uirtozó kegyelet orkülcai ideugediiotleii kötelea-Sí''gét vi''ljUk az által teljesíteni. Int életéről el mondjuk rövid vázlatban azt, n mi, róla tudni hazaiiui kötelesnég.
liáró Kötvös József született Hildán IHtH ban szeptember 13 átt. t >yermekkorát sr.ltlei ki írében részint lludán, részint Kresilxm élte át. Alsóbb latin iskoláit Budán végezte, a bölcsészeti és jogi tantolyamokat pwlig l''nston hallgatta. 1 nnen 1*3;) ban tniut fiatal jurista a pozaonyi-^rszággyübUro ment, Ind az ügyvédi vizsgát Is letette. IHJk''í ben a laWst ml vari kan-CzelbírirUioz tiionl s olt tbgalmnzó lett l*:i7-boii az i |M''rj.u«i kerületi tábla kozbirájává majd Kn-jérmegye aljegvzőjóvi! választotta a jel.M kép zuttiK''gü fiatal iröt. Kz Itlőtájbau t.''tt nagyobb külföldi utazásokat, melvek államférfiúi, iröi it|ükiklésóre igen jótékony befolyásául voltak.
Írói működése azonban ez időszakin jóval megelőzte. Már ItfilO-ban {ordította le a nagy néin''et költő (Joethe .Ootz viiu HcrlieltingiMi" czimU jeles müvét, IHltl-ben irta a .Kritikusok* ezimü vígjátékot .A Ihmzu* IXM .A Itáziutuliik" ezimü szinmüveket.
Kötvösnek egész életéu azonban ragyogó fénysugárként húzódik keresztül az emberbaráti iiemiMlelkiUég. Allatnférltui, politikai sz.n-cpbWt elárasztja a demokratikus érzelem melegsége. Krről tanúskodik „A zsidó ontan-eipátió* .Kelet népe én a l''osti .Hirlap'' ezimif jeles értekezései, ugy szinte .Kljén az egyenlőség* ezimü vígjátéka. A tudományos tértin, a költő, a rugéuy író művészi alakításai közt felismerhető az elnyomott vagy a balsors vaskarja alatt nyögő emberiség meleg, részvéttel jes szószólója, a szerencsétlenek \ámasza.
A jótékony csélra szerkesztett .Arviz könyv" iüzutoi,. melybeit vilá^hirA regénye a .Karthausi* 1847-bon megjelent, .Véleméuj a fogház javításról* .Szegt^nység Irlandbau*
Költeményei közt „A megfagyott gyermek* „A\ biiesu" stb. mind az író ni^gy «is nemes lelkületéről tesznek tanúságot.
. Irói munkálkodások közt értőét az 1844-ki megrázó szalmdságharez. KÁitvös neve már ekkor ismeretes volt nem csak a két testvér-haza határain belől, hunom a külföld tudományos fér Imi előtt is. A felelős független magyar minis-terittm megalakulásával, b. Kötvös József fcbs-okt. miuister lett. Azonban az akkori mozgalmak őt is esakhamar kizavarták hazájából, hova esak az ötyenea években tórt vissza. Kk-kop irta szíuUrvilághírű .A XlX-ík század uralkodó eszméi* munkáját tuaid .A nővérek'' ezimü jeles uevnlészeti beszélyét.
Ami Kiilviiü életéoon 18tU. óta törtet, azt mindenki tudja. .Mjly ernyedetlen munkása ké-MÓbb elnöke volt ő a m. tud: akadémia és Kisfaludy társaságnak, mily ön^tleu buzgósággal munkálkodott ő a nép uvvelési^n, a közműveltség jídőmozilitásán. Az 18t3ő-ki magyar ministerium megalakttlásávsl a közoktatási tárczára kívüle mást senki sem keresett, s mint közoktatási mi-nister mennyit tett nazánkért e néhány rövid év alatt, azt csak az tudja, ki népnevelésünk elhanyagolt állapotát o néhány év előtt ismerte.
Munkálkodásának utolsó, hatalmas mozzanata volt nz országgyűlés elé terjesztett .A népnevelés állapotáról 1870-ben" ezimü jelentése, melyben azon óriási akadályokat is előszámlálta, melyekkel noki, mint úttörőnek a népnevelés terén kiizdonie kell, hogy ei akadályok legyőzése mily roppant erőfeszítést igé-| nyelt azt szomorúan jbizonyitia halála, mely felott ogy egész nemzet sir, ninfy felett az egész emberiség nemtője keseregi *
Áldás emlékezetén! Béke hamvaira 1
^ OY. J.
Mm említve a számtalan logjcksobh asztali borainkat . • * - "^
Do mindezek'' a hazai kereskedelmi lé-jen is csak a legszűkebb térKfoglalhatták, — még a külföldi piarznkou ba meg jelua-nek is, csak alig megemlítésre méltó szűk körben. — De ott sem mint zah megyei termény. Miről szoiuoiuati kell meggyőzöd-nünk, ha némi figyelemmel kísérjük a kereskedés utján külföldre viendő ltotok sorozatát, hol zalamegyei borok a maciik heíyj neve alatt alig, vagy épen nem észlelhetők.
Ezen fentebb említett névleges mellőzését borainknak a kereskedésben, különösen a külföldiben, én a nen. *scbb boraink fojlődéséro hátrányosnak, ie sót veszélyesnek is tartom. — Mert kő/elismert \ dolog az, hogy a mely vidéklnli bor hitelt viv ki a kereskedésben, azon yidékbeli keresett lesz, és nevezetesen értékesedik, tui azon vidék termelőit csak buzgalomra és a jntaimazottak utánzására serkenti, — inig ellenben ha egyesek buzgalma és* áldo/at készsége nem jutalmaztatik. iiemcuik hogy követőkre nem talál, — de a/, illető is mindinkább érezvén anyagi h itrúnváL. a jutaliuazatlan nemesebb bortermeléssel felhagyva, az inkább jövedelmező közönséges bortermelésre fog törekedni.
Kz utóbbi helyzetben van a mi bor termelésünk" is; — inert megy étikben ke „vés kivétellel - még most esik plszőrva, ''líülönfélö hegyekben N^l|iitatii;l''» elő. külföldi kereskedésre is alkalmas nemesebb borok, melyek - mintán drágáid) bort vá sárb) kereskedő); által ilyen hegyek mini ismeretVnek nem kerestetnek fel : ~ szinte csak a vidéken megjelenni szokott vevők — (nagy részben''korcsmárosok) - áltnl a hegyben divő ár szerint és igy a termelő áldozata jutalmazna nélkül v;i ároltatnák meg, kik a magok körülményeikhez alkalmazva hasznosítják, és inig egy része ,ide-''gen, de már ismert név alatt kereskedésbe hozatik, — mit tapasztalatom "Titán is állíthatok, — nagyobb része a nagy tömeg között észrevétlenül elenyészik. — hacsak a termelő maga borait meg érlelvén, palaez-kozva elneiu adja, de (tekintve a nehézségeket; szükségei előleges költségeket és értelmet) — egyeseknél különösen a kisebb termelőknél a kivihetetle iséggel azonos, nem is számítva, hogy terményét, rsak részletekben értékesíthetvén pénzét nem hasznosítja oly előnyösen, minfha egyszerre kapná azt.
Azért a jelcij/tfttrülménvek közölt. — a mennyiség, más költség, és tóbh farad-sági aldozatokut igénylő neine-ebb bor termelésnek, bizonytalau jutalmazás niellejt , alig .reményelhető, hogy számos követői legyenek, — de niiut bizonyost lehet következtetni, hogv azok is. kik az ügyet felkarolva, a ki kitűzött czélfelé áldozat kész^ gel haladtak, auyagi hátrány tik által, kényszerítve lesznek, felhagyni biizgalniitkkal.
(Vi''k<- kíHotki/ik.)
liAÁN KÁLMÁN.
riiinthogy''a jó léghuzatos kályhák esiuálásár* nz épitő mostorek és építkezőknek legyon Irg-főldí gondja, tuort ók vanuak leginkább érdo. keljro, n felülőrködés helyhatósági teendők egyike lévén, gondoljon árrá is*, hogy e körül mulasztások no történjenek, különös gond lonno
fordítandó oly fUstvezotő csövek olholyhesto-tóso inikéimnjére, melyek ajtók, ablakok* közt, vagy bár lioj is, do boltok és műhelyekből vo-zottetn-k ki n szabadra." Alljuilak rtzok kolió magasan, hogy n kisuhanó füst a jövő-menőket U« háborgathassa.
Mi a2-ik szám alatti kitételt illoti, vannak városunkban keroskeiiők, kiknek Üzletéhez tartozik a vaskályháknak ülőiéiben! tartása, mondottam, hogy Bécsben (íebtirlh gyárában megszerezhetők a kőszén vaskályhák, — azért in könuyil fog lenni azoknak beszerzése, adás és vevéso.
Mi u .''t-ik szám alatti kilétolt. illeti, arra vonatkozólag az egészségi és építészeti közegek logtízélszerülib utasítást állithatnak össze, a hatóságok dolga Unna. arról sa közönséget érte-sitoui. /
A 4-ik szátll alatt / hozott kitétel u legfontosabb, k-gérdu^wíobb tárgy, moly-ttok helyes é« tüzetes tárgyalása körül minden gondolatot meg kell ragadni, kifejteni és a való-színűnek látszó kórülinényokot a lehetőségig tettlegcsitoiii.
Ifrva megyo. kebelében kós/.éuháiiyák fedeztetnének fel, gazdaggá lehetne, egyes községek mtliókkul vagyonosodlintnáiiak, mint. vagyonosodon l''éea városit is, mely a koszén báoyn feltalálása állal annak uladásávul egy millió forint kapitálist sziszeit. ,
Azt moiiilják a természet tudósok, hogy a kőszén rf növény és állat vilá-r elslilyedéso által ugyan azon lestek egységéi.ől lett ^^úzttzön időjétől. Hol kőszéit,vAli, a lóid rétegwhiWtiok-köhól éa palit-agyag liddból áll. Khbóh kiíp-dvlvii ott kell kéretni tüzeteseit kőszenet Ind a fidd említettem tulajdonságukkal bir. Szakértők nyomozódhatnak sikerrel, hol vállalkozási készség és pénz.egy ült vannak.
Zuluim-gyének területén sok kőszén bányám lehetne tnlálui, inert tudtommal több vidék bir azon kedvezményekkel, melyek kópo-sek voltak kAzeiiut teremteni. Mi is szenved-. Mink ryizözoijkor, megyénkben is vaiiuak homokkő rétegek és fialn-agyag vngyülotü foldok, azért is kétaég nei(i-lehel a lelőtt, hogy kőszéu-bányát teromtlietni.
A iia;y-kunizsui határaival megütköző n.-rácséi, és puliiul, távolaid)'' az cszU-regmei, csapi, bakóiiaki,,gel:iei,'' kilímáhi, esztergált #és zala-apáti községek területén bugymérvben elvan terjedve a réleges homokkő,itt-Olt a pala-agyag, Csapit); Bakóitokon, Zala-Apátiban, Kcreiyén és Vürcsököit már találtak is kőszén-rétegeket, egykor Klistáu felé utazván zápor volt, magam '' szedtem fid néhány kőszén darabot a szokér útról, melyekot a roliuuó yi^kórdolt szem elé. Ks Utón tudja, hogy hol,, literre nincs még kőszén, mely nem vár egyébre, mint vállalkozó szellem és kutató kezekbe.
''A kőszén bányái? sokasága csökkentlné ugyan a közönség előnyére a becsárt, emelné Ilii irt a mellett n tulajdonos vngyoliosodását, nfert a kőszén-bányák kifogyhutlnnsága emelné n tölytopos pénzelhetést, .igy uem kcrttlüo tná-ZKája UU krbn. Nézetoiu szerint esak igy hdietno ál.tidánosita.ii a kőszéüt.oli gazdaságim tüzclélt uagy közönség előnyéro\
* A kőszén bányák kercaésp még más nzem-pontból is ajánlható, és épen sokoldalú hasznot -természete bírt arra,hogy a kőszénnel ós uiutqk több oldahr haszuo''sságával közelebbről is tutig-ismertessem a közöo*égoUw ... \
Mondottam, liogy miből le#z av-kőszén, de hogy mikép lesz a növény éa állat test kőszentté, azt megmondani nem tudom, mert maguk a természet tudósok sem tudják.
Mint tuzolő tárgy, kőazén tía koaka (iiiond kox) névelíiordul elő. Kőszénnek addig moiulntik, még kón-tárgy vogyálladékától niug nem iósztatik. A kén lacgytiil száraz lepárol-gatss által tnogszabadnit kőazóu nyert kóokt neyttt, ./
/CU első könityeu gyúlékony, tüzo izzóbli, fOis''tjo bUzteljes, a koaks iielto/őn ég,tüze kovos-M iztó, bü/.e nines.''rUzolésre ipunr. olóuyösubb, ''koákssal azok tilzeliiuk,a kik izgékónyább óra-adegukk''-l bírnak.
M in t ópi t ószoti tárgy, via átha< t«|lli.iitlait természeténél ítigva homok helyett I méazszel keverve víz áthatolbatlail mádért ad, tuiidamontiun-rakásrii, vízen falak yakulására a szobán belül tU kivill, legkivált azoknál, melyek éjszak (elé vaunak foniilva s igy miudig i^dvesnk. Nagyon ajánlható szobü padolut,'' alá tölténnok, mert szárazan tmrtja a fát, deszkát, s így rothadni nei|i-engedi, uotu ád tanyát a lérgek s egereknek.
Mint gazd ászát i c zi k k,. hatalinas trágya. A kőszén hulladékát, porát, nngolhou-ban már régtől htuználják ,t ''kemény tőlduuk porhaiiyitására,« soványnak kövér itt Vére, síké-'' ren aTásZíintják. Sikerrel diszlik kőszénneli trágyázás után ti bab/és az angol perjo (Itaygras). ''Kiirtja it réti mohát, nádat, sást, a Üddbcn tanyázni szerető rovarokat, lérg^ketyogerekot. Ló
Mikép lehet no a k''Uxennoli íutést a közönség előnyére általánosítani ?
Midőn kőszénnel leggazdaságosabb a iütés,'' mintegy magából (olyik azon kérdés, mély csime e most hozaudó értekezletemnek^ unnak megfejtése nélkül nem moiidliaCó befejezettnek a kiiUzött uzélhozi törekvés. Váhuzolui kell tubát ezúttal uzon kérdésre is, h<>gy kiegyenlítsük a nézeteket.
. Alioz, hogy a kószéun di lilt< >t általánosítani lehossou 4 teltételt k<dl megállupitatii éy azok kiviteléhez jó akarutot kötni, tig>''u||is: /
1, gontl fordítandó orr.t, hogy Ppit^dtor jé léghuzatos kályhák csináltassanak ;
2. tartassuk kéznél eladásra elegendő txámu vaaplé, öntött vas, svliwéd ev?rép kőszéu kályha;
8. adassék a jcözötuég kezén u kőszénnel való fűtés körüli o(báuáa mikép énjéről azőló" népazerü oktatás egésjpMigi-, tüzvöoz biztomuigi éa gjtxdusági szempontból. Végro
4. teremti^wooek a lehetőségig oleg. •Ildo számn éa luisznavehotő k«*>széii bányák.
Mi az I só szám alatti kitételt illoti, arra vonatkozólag ugyéhb iuugjegyz«ls<>m niiuvt,
«
trágyával, mészBiel vogyitre elveaztl bU«é»,
islálit és állat hulladékkal koverre Igon hizlaló trágya képes álladók., Kertben, udvarban ol-hintve száraz és gazmoutos utat állit oló. Kamuja vizes, "moharos rélr»'' valé, porhanyóvá teszi a kemény földöt, ir^ja a kerti bolhát, éa esimaszt.
Mint orvosság, (Antraookali) diadal-teljesen hat azon l>ör betogcégakboit,'' nu lyok sömör termászottol bírnak. A kőszén főzeléke hatalmas rübollonet mosdószer. Oyerinukoknél megöli a hajtetv'';et i* sörkéket.
ily sok oldalit hasznát vehetvén a kőszéu-nvk, ugy hiszem uoin mondottam közérdek nélküli dolgot. Kzuk után befejulottuok nyilvánítom n tárgyra vonatkocO mokezéaeiDHt tisate-lettel maradván N»*Kauiz*án 1H71. február hó ő-étt
TKKdÁNOZKY.
Zalamegye - iskolatanácsának üléséből.
Az itt jelzett megyei iskolaUutáes f. évi február hó lí-án turtá Zala Kgerszegen egyik évnegyedes ülését, melyét szé|n<zámu tanácstagok és a tanügy iránt érdeklődéssel viselt ué-hány hullgató jelenlétében — llója (Jergoly kir. tanácsos és tanfelügyelő ur beteges helyzete miatt törvényszerű megbízás .folytán — Oln-viiitt i>ajos mint tanácstag'' és helyettes elnök délutáni 4 és ''^ érakor élionzések közt nyitott meg. — Legelőször is közhelyesléi és piéltány-lásra találólag umlékczutt uii^ b. l''iölv.ös József vnll. .és közokt. niinríziernel^Hz egész ország-s államra szomoritó csapiUkéni lintó gyászos kíinulláről, mi a jelenvoltak kebelét fojtó fáj'' dalom,- éa vtjmHk»xá*okkal tölté bo. — Klnök ur iuditványára egyip.^''-i közhelyoslés- éa méltánylásra találólag hftjl>?ó*attá emeltetett, hogy ez érdemeiről az ogész világ elftt ismert az iro-dalotu- és.statusi téren párját ritkító férfi emléke a zalamegyei iskolatanácsAj«gyzóköny-vébe mibt n közoktatási iörvfny oktatója éa Mugynrórszágba hozója vezettessék és örökít tessék s e jegyzőkönyvi kivonat kesergő özvegyének megküldessék.
'' Kz utána mult üléa jegyzőkönyvének történt fölolvasása és hitqUsitésévol több tanítói választás törvényesíttetett s több dijlevél hely-behagyva luegerősittctctt; igy a récsei tanító választás,-mely tiírvényes utón -az iskolaszék ál^rnl eszközöltetett a megyei iskolatanács által, kifogáson kivUl esőnek tekintetvén, mint törvényes intézkedés, nem különben a keszthelyi, lendvai slb. községi tanító dijlovele helyben hugyatotl és megerősíttetett.
Olvastatott a gw<liwági egyesület elnökének a gyümöltMészét tekintetében átküldött irata s tervezete, inolyro, nemkülönben ama szomorú meggyőződés éa tapasztalatra, hogy -megyénk területén létező összea községük nlig ''/t - de van olláiva az iskolák mellé szükségelt s a gyümöh/fa-teiiyészlésro használható iskolakerlekkcl, azon üdvös iptézkeilés rendeltetett közigazgatásilag megtétetni, hogy minden iskola- mellé a fennevezett kurt ielállittassék, a tanító altal kiültettcssék s a kívánt czélra — nerii pedig zsibaórzés vagy tnás czélra — föl-hosználtavi^c.
t UyasUtott (t tanfelügyelői átirat, melynek folytán egyes vidékbeli tnogypi tanácstagokra bízza a vall. éa közoktatási mínisztcrinni által évenkéht kiosatatni szokott állnmaegélyozé^ben részesithotő szegény, családos szorgalmas tanítók kijelölésé:* hozzá való felterjesztését'', mit u tanács némi cszmocaere után elfogadott.
* Fölolvastattak azon alapszabályok, melyet
• a tanács megbízása folytán néhány tanácstag kidolgozott** ine|y a megyebéli elaggott munkaképtelenné lett tanitói <4 tanítónői éa ezek ár-, vámnk segélyezésére czélzólag tervszerűiig ké-. szitletett. Kifogadtatott.
Kölhozatott, valljon a sürgetett ismétlő iskolák élotboleptetósóvul a tanilól. e ku''.ui í>|. i és fáradtságot igénybe vevó toglalkozásaikérl kTilön dijaztassanak-o vagy sem ? a törvény szelleméből következtctőleg, a külön fáradtság tekintetbe vétele mellűit, határozutba hozatott, hogy a tanítók o külön muiikálkodiUafkért külön díjban részosittessenpk, melyeket megálla-. pit.va az illető községi hatóságok a megyei is: kolaluuács elé (erjeszszonek. Több s hasonló tárgy elintézése után elnök Oluviua ur az ülést éljoiizésuk közt befejezettnek nyilváni-\ totta. - -

Kimutatás.
Holdogult Stem Ileruát zala-egerszegi lakos végső óráiban azon •emberbaráti érzülettől '' áthatva, hogy vagyonából ogy avsuládi tíovet viselő iietegájHdda alapilassék Zála-Kgerszegeu, melyben vnlláskülimbség nélkül ulsó''roudbeu a szegény sorsnak ingyen, másod rendben pedig a itotn szegény''♦idéki ugy, mint helybeliek csekély fizetéssel ápoltassanak. -- K" nemes .rendelet fogáuatositására, az o||ai utczában 121*. sz. nliitíi Stern családbydi-emelote^ ház helyisé-
> • . ■
gül és lÖ,0t)O frt. alaptőke alapitatott ,i|i«« jtz örököstik álul tbrzivagyounak. Az • ekként ( létrejött h''utcgápolda IHlP.I. évi MUgttszltts-hotól rc.ndeltetéií''nek megteli Ive* a következő adu-
tokbftn közli kokd''Vfi kimutatáaát 1870. év vogelg.,
Alaptőke ft a ima U iiiivfltsc.
A IC,OUt) Irt. tőke után beszerzett kulim-tpzó kötvények állanak I0,(ki0 Irt. délvasiiti elsőbbségi kötvényekből, melyeknek 3% szelvényei ezüstben fizettetnék, továbbá 4Í>INI frt. éjszak vasúti elsőbbségi kötvényekből ;">•/,, ezüst''szelvényekkel.
A beszerzett kamatozó kötvények i^tiiui. fentuaradl összeg, az-IStiU. jtilius l-ig befolyt] kamatokkal együtt tt!H) frt 7;"> kr. Az alapiV család tagjai által tett adakozások a beteg ápoltla felszerelésért* 210 frt. lftül). évi jiiIíim1 l-én lejárt délvasuti elsőbbségi kötvények ezüst szelvényekért 1*7 frt öli kr. lXfiO. évi okto-bor 1-éu lejárt éjszakva.^uli 13;'') frt. 1H70. évi január Lén loiárl délvasuti 1«7 frt 5 kr. 187«». > évi április 1-éíi lejárt éjszukvasutji Liá frt óti '' kr. 1*70. évi juliius 1-éti lejárt délvasuti 17U frt tí.1 kr. 1870. évi október l-én lejári éjszak-vasúti iö7 frt 2ó kr. Fizető botegek után befolyt pií(izek 72 frt 2o kr. Adakozás utján bo-folyt tMMizek 10i> frl 4 kr. A zaln-ogorazegi ló-bírói hivatul utján birsági pénzok 2 Ift í"; kr. összesen.. 2» >47 frt.
Korházi Kz(lk»éK>et, llletöl«*K Módónok.
Az épület butegá|K>hlai uzélokból tett át-idomitására, a kul újra épkiise, valamint kór-, házi bitlorok , fohéruoiiiüek , konybaedényik én egyébb kórlutzi eszközök beszerzésére üt''ó frt 41 kr. >\a épülőiért átiratáig, szásalék U8 Irt. llctególohuezés, rnhnmosáV és világítás 410 frt 4S kr. Titzirn'' fhlvágaláasal egvüt 10i» frl U1 kr. Korházi orvos fizetésű J801I-1H7U, 112 frl i»0 kr. Oyógyszerakért 180U — I87n, 120 frl 03 kr. ltclőgápoló fisotése 18tUt--187o, liiii frt. 1870. évi usztalos- és lakiUffc" munka :tt frt. 1870. évben botogápohlai eszközök bcszer-ztW''M fordíttatott 22 frt tilt kr. Pénzkészlet 1k70 évrVégén (melynek nagyobb része nz ogorsrogi UKitréicpéiuLlrbau kumatoxás vógolt elhalves- •. letolt) :)ÖIÍ frt 38 kr. Összesen 2.047 frl. STKUX JAKAB KNOKLMAN I8KAKL
tf*■iiiliiok «áU**tnt. *lnnk.
ISOt) KKItKNÍ''Z,
Tslsilllll
MAYKIt JAKAB tsf«*k
Kzen nemesczéltt intézmény következtében á|K)ltatott a lonkilott idő aluit it2 egyén Hrrlj-uitz (lottl''ried kórházi orvoa szaknvatott s buzgó VezeUíso mellett; éspedig 23 nő és 2P lerli; Üli héber, Ííő rom. kalh. s I ágostai hitvallású, megholt 7 meggyógyulI, <t;i javult, 2 ápolás alatt vau 4.-
Miért kívánatos, hogy a népnevelés országa mi hamarább
jojjon el.
Folyó évl iunuár hó 20-án Újlak község éleuiedott lauitója egy elöljáró kíséretében a tettes bíróságnál azon panaszt tette, hogjr e bo líl-én este H én ü óra tájhun lakásába az ut-ezárél azon szobába, melyben,cSuládjával hunt volt, az ablakon át bo lövöldöztek. — Noiu-uV tisztelt olvasó ily panasz hidlutára méltán az,oii soliuj lehet: ^Népnovelthhol van u t^Or^zágod?4 még hozzája is, ntidőn egy oly Uuiitó ellen kö-veitetutt el ezen barbar eljárás, ki ugyanazon közst''''gboii mint tauitó már 12 év óta íulikö-dik, s kérdliejl,:i jtíqfcjolt o)vn»ó, hogy niindcz mért törtéül, éti a hallottakból vont-kövutkuz-tetésnél fogva mondhatom, hogy azért, mivel * község óhajtana ez élemedett tauitó helyett e y liataUbh tanítót a pályára helyezni, wíért aku-dott oly megfojojtkozolt egyén, ki csak l»ogy« az öreg'' é a már-mái^ tohullenné vált tanítót magától eljávolilsa, hogy azt mi hamarább a községből eltávozni lássa, ablakán be szobájába l.«\ ••!■!• /.<">• i. Tettea MártmkoviU Károly fő bíró urnák a panasz beadásakor rögtön kiadott szigorú éa tapintatteljea utasításából lohol ro-ményleni, mikép a tettes, ki e haimeresztő tat- . tet véghez x''tto, ki a tnnitói állást caAk egy szolgii] állásnak, a netu atiu magasztos állásnak hiszi lenni, melyot mindenki első sorban tisiv ''tolni vau, hivatva, ily gaz és alávaló inód meggyalázott, őzzel más agg tanítók keblében "fi, kik a népnevelés logUdvösb pályáján illegő-^-szülve törődött U*ttol megpihenni r«mélyuok^ mint egy kételyt és aggodalmat ébresztőig mondoig az ily gonosz szándokiiy^''éw kiderítésére a kellő intézkedések i/tottes fóbíni ur által, ki a tanügy iránt mindig és minden alkalommal oly kiváló figyelmet és pártolást lumisitott, e szomorú erpszov elkövetése miatt inegteeitd mindent, hogy a(már kemiőiló csel szövényok eleje vételével a tottea büntető igazság kérlelhetlen itélelO alá bocsájuthaasék.
Mert uraim, itl attól lehet tartani, mikép * ama régi közmondás „contompla parvn sóin-tilbt
saojw inagiiitm incenditim exeitavit" azaz: #néha n megvetett síikt''t nagy tllzet okozott," « be fog következni, hogy pedig ez boköyotkez-hető no legyón/hogy uzon veszélyes tüz, mely
. ''............ .........., K
eddig ugyancsak IJjlak kózségbon dühöng,* ovn harapódzó no''legyon, mott az volna óhaj iiindé, mikép, hn ii kideritrt tettes vagyonos, ugy «/• állásútól elriasztót! s Kanizsára hur-»zólkodott tanitó azállásáLuuuak leend illó uh kalmuzáig u tettes fizesse,^-*" ''vágyoiitalmisá^a esetére |>e<lig az egész község tartoznék ezt vi: selni nzért, mert a leUt''sl el nem fogta, és mivel unnak nevét fel Bem jelenti, ezért meg u volt tanító eltartását is eszközölni kellene, — mert ha méltó példa nem hozatik, ugy, l''ájda lom aggódva lehet a jövőbe nézni, annyival ia inkább, mert Kossuth I^josnuk izgató sorúi úgyis nzt követelik, hogy ifiitideu felekezet hií[ét UnUg.Vét maga aezoljo, következve lani-tójával is n-y húnliatik, u hogy neki tetszik, — mitől Isten mentsen, mi-jt tnnitóink umttgy is íegs/iinnndóbh sorsban sinlódilek, ezek várják legelső sorban nz üdvös intézkedést, hogy személyük éa családjuk mi hamarább a kellő biztonságba helyeztessék.
Midőn e sorok közléséro a tettes szerkcsz tőséget megkérem, egyúttal arrn is kérem, le.; jyon szives lehetővé tenni, hogy ezen esetről a livutalos eljárás e lapok hasábján közöllotvo egyen, mert vsak az nyugtatja meg a kedé-yeket, ha a tettca érdemleges büntetést, u mii-uszlo kö/ség pedig a kellő megfenyitést el-nyeroudi.
Lniigviz, jnnuárhó 27-én 1871.
kovAts jános.
Harcai hirek.
Fruitcziaország délkeleti részén az ollclisé-gesk.déat folytatják, a tegyverszllnet ott még m-m lépett hatályba. — J.o Miius város 2 mii-tio frank hadisurczottizótoll. — Oaribaldi törzskarával 4>én • !halonsur-Snonebii érkezett. — Helfort erősen ostromoltntik. — Kgy stockholmi lap l''áris cupitulnti»ját gyászkorotboii lioztu.
— l''áris bombáztatásánuk urodtuénye, vége felé erkölcsi szempoiitból borzasztó volt — Atillában véve az oltani hangulat nem kedvező a köztársaságra, annál kevésbbé tehát u Ilona-purtístákra nézve; — A köztársasági elnökségre első sorbHU Amanle horczeget emlegetik.
— ''frochut átkozzák, Oambetta pedig nevetség tárgyává lön.— A 1''árilBn kivülj mozgó test-Örököt a hon utáni vágy lepte meg. Vilioy ul-kulmut udott orra, hogy Ducrol a parancsnok-ságról lemondott. A boltok mind csukvák, as élelmezési csarnokok éa pékháaak pedig üresek, egyedül uz ital van nagy bőségben. A bulin* vardi fák kevéMben rougálvák, inig ollonlien az olysei töldek tónkro vannuk léve. — tJam-bél la helyébe Arago Kmánuol neveztetett ki bel ügy in i n islerré s idoigl. hadügyérré.
Heti''szemle.
Február 11. 1871.
— Scharonbeck József veszprémi lakos Szeiitirmnira változtatta nevét. — Viumegyoi Haár községben a rozzant iskola összedűlt. — Varga Ferencz gyoroki plébános Szeged város történetén Hl óv-óta dolgozott s a város által kitűzött 1000 l''lot magnyerte. — Az uj osztrák ininisteriuiu Or. Hohenwarth lielügy s elnök, dr. Ilahioiiiytk igazságügy, báró Uolzgctlmn pénzügy, dr. Schaeino koreákudulmi s fiildmi-velysi, Jirecsek ctillus és oktutásilgyi és báró Scholl honvédelmi ministerré neveztetti k ki fobr. ti áu.''•— Királyné ő felsége 500 flot adott a b. lüredi szerotetházra. — Florn Kde e*nládia látogatására l''árisba utazott. — BostonUu oly concertol rendeznok, mely bon 20 ezer énekes vesz részt. — A czíN Stuttgartba készül. —-Bulyovszkyné májusban fellép a nemzeti szín-padon. — Királyi Pál indítványára a pestvárosi közgyűlés nOOO ftot ad b. Eötvös József emlék szobrára. — Ilorvál ministerré (Jr. Poja-csuvics Péter kineveztetését emlegetik. Jó-*sef fóherczeg minden szerdán kihallgatást ad.
Beust gróf beadta lemondását. - Az állatvédő egylet védnöke József fóherczeg. — Dumas 23 kiadatlan regéuyt és 14 drámát hagyott bátra s ezek most fognak napvilágot látni. --
Hirek
—-___•• Zala megy o évnegyedes közgyűlését
fubrTíUibKBarcza Sándor l-só alispán ur nyitotta meg éíéílk^ljonzések között, kijelentette, miszerint hőn szcrfttqU főispánunk a deiegatio egyik tevékeny tagja luvén, akadályozva vau a szőnyegen forgó nagyííbnlcrojü tárgyalások miatt a megjelenésében, miiukuinollett a megye t. közönségének hazafias UdvözKtét küldi. Megnyitó beszédében J-ső alispán ur méltó szavakban jelenti, hogy a hazát nagy veszteség érte, t. i. liárö Eötvös József m. kir. vallás és közoktatásügyi minister a nagy költő s publicistái iró meghalt. Olavina Ij\jos uruak közhclyeslés-•e| találkozott indítványára a megye közönségének mély sajnálata jegyzókönyvile£ felvétetni s a boldogult családjához részvét-irat küldése hutároztatott. Mogasb hivatalra kinevezett i igy törvényszéki ülnöki állásáról leköszönt
Spur János ur helyérő ogy hangulaga''jeles készültségit Skublics Pál |>ótUlnök ur választatott s ennek helyére szinte egyhangúlag Árvái Sándor törvényszéki jegyző ur,sezen állásra |>cdig szólóbb é,''gcl Kovács János választatott meg. Az évnegyedes alispáni jelentés felolvasása* után a miuisieriumi leiratok, kérvények, átiratok s egyéb ügyök tárgyalásának hosszú sora vette kezdetét. Olvastatott Kia-Kanizsn város nyilut-kozala a Nagy-Kunizsaváros állal kért ujl>óli egyesülés tárgyában, melyszcriut u nyilatkozat külön válást óhajt; mivel a községek általános rendezésű küszöbön van, ez Ügy ugy is elő-kerülehdvén, intézkedés fog történni, /nlame-gye egyik legtevékeuyubb bizotlmányi tagja Oluviuu l.ajos ur beadja uzon pitiitiót, mely kiküldetésének crodméiiye s melyszcriut Mura-közuek egy házilag is a zágrábi érsekségtől ki- s más magyar egyházhoz való hckebelcztetéso kéretik, indítványozván, hogy e petitionok tárgyalása ncnridőszcrü s meggyőző érvekkel támogatván, egyhangúlag az irattárba tétetni rendeltüket. A majdnem 50 éves Sényi-féle por s illetőleg w Sényi hagyatékon a megye részére követelésben levő Itt ezer váltó forint behajtása lágyában iitoaittuték u tiszti főügyész, hogy azt u maga utján hajtsa végre. A megyei törvény* székek s járás bíróságok jogköréhez tartozandó helybeosztások kidolgozására bizottság neveztetett ki.
— A zala megyei gazdasági egyesület közgyűlésén * titkár loköszöuése elfogadtatván u tagoknak csokély számbani megjelenése miatt jelenleg nem töltetett be, hanem az egyesület tevékeny s a közügyekért lelkesült hévvel viseltető Skublics István nleluük ur megbízatott, hogy á titkári teendők végzésére egy iruok"t fogadjon maga mellé. Addig is szívességből Skublics Kálmán m. első aljegyző ur vozetó a jegyzökönyvet. Baán Kálmán egyesületi tag urnák nemes ösztönből keletkezett índitványara a megyében 10 év óta megjelenő „Zulu-Somogyi Közlöny* uz egyesület hivatalos lapjává választatván, mindennemű gazdasági-egyleti közlemény e lapban fog iiivatulosun közöltetni s a lapot nem járató egyleti tngurukiiuk mindenkor megküldotik uzon szám, molylion uz egyo-sülét hivatalos közleménye beiifoglaltatik. Ezen üdvös intézkedés által nem kis mérvben omol-telni lóg az egyesület áldásos működése, ul-kalma lóvén a nem egyleti lúgoknak is értesülhetni az egyesület működéséről, közhasznú intézkedéseiről.
— (Bál k ró uika.) A zalu-ogcrszcgi febr. 5-ki tánczvigulom igen fényesen sikerült, a szűk helyiségek majdnem tullömve vulának, összes l>evétel 300 ft,kiadás 220 ft s igy a torna-egylet javára maradt tiszta jövedelem 140 forintot tosz. Jelen voltak a megyei alispán urakba megyei tisztikar,majdnom kivétel nélkül, a vasmegyei, knnizsui s muraközi fiatalság közöl többen. A tánczvigulom bálkirálynöi olyN sokan vannak, hogy szinte nehéz meg is omli-teiii, mind a mellett készséggel engedünk a kjkKéleménynok, midőn a legszobboknok olis-nieft bálkirálynőkel megnevezzük : Zulu-Eger szegről P—cs Lóri, K—y Mariska és (l—r Hedvig; Kanizsáról: O—nv Marcsa; Vas-mcgyéből: F~a Bózu és Sümoghről: Sz -cs Magda kisasszonyok. A rendezőség tapintatos ligyelmo- és buzgóságaért általános elismerést nyert. — A bóhönyei nagy vendéglő teremében febr. Lén tnrlolt s sikerült lánczvigalom hölgy-koszorújában a legszebb gyöngyöket M. Aranka, II. Erzsi, P. Ni na, B. Katinka, M. Pál né, K. Anna és H. K. Ilon úrhölgyek képezték. Sím-piieius mnrczuli zenetársaság dicséretesen működött. A vigalom késő roggelig tartott. — A körmendi tauitói testület 1*71. évi február 22-én n „Korona" vendéglő dísztermében Vas-inegye összes néptanítói nyugdíj alapjának gyarapítására hangversenyt s evvel egybekö t''tt lánczvigulnittt retidezeud, Belépti dii 1 ft o. é. Fölültizetések köszönettel fogadtatnuk. A nagy-kanizsai lövész-egy let tánczkoszoruja — a tagok t1* i''zek családjai szitmára — febr. lf>-én a Zöldfa* vendéglő kis teremébou fog uiegtar-tatni. Idegenek vendégkép bevezethetők. — A keszthelyi lövész-egylet pedig az .Amazon* teremben febr. 18-án tartja fényos tánczvigaimát, melyre az előkészületek nagy mérvben folynak. Belépti dij 1 frt, családi jegy 3 frt. — A légrádi olvasókör, Jti-án turt saját helyiségeiben egy fényes tánczvigalinat, melynek tiszta jövedelmű a b.-fllredi „Szeretetház *-ra fordittatik.
t- (Sikkasztás.) Ilolzapfol ;(ir, mint a .Oyors posta" írja .— volt ca. k. lotonyei abból |>ostainoster , egyszer csak megunta tubát olvasni a a sok pénzt a nélkül, hogy kézsebre ne tegyen valamit, zsebére tett 5200 forintot, aztán fölült n vasútra s szép nyelmcsen eljött Pestre, holfKuzhardt név alatt virág kereskodést nyitott. Ks áztáu l\osza rrfjiu, megindult a zsandár, drabant és constabler világ, tÜvé tévő Holznpfol uramat, keresvén fittben, fában ,légbob,)VÍzbon, tűzben, és fiddbeu - - csuk a virágok közt nem, honnan t. i. Kurz< liardt ur a llolzaplelt keresőkre igen negédesen mosolyoghatott. Most végre évek múlva, — valami ismerése vetődött erre felé, s Kurzhardt szerencsétlenségére ő kegyelmében Ilolzapfol uramat felismerte. Méue is vala rögtön a város-
házára, honnan ia ogy ésom^ drabantot az
illető Ilolzapfol elfogadására ki is koniandiroz-luk, s az ál''Kuzh''ardtot virágai közöl . ki is csípték.
— ^it e <| u í ft III.) Boldogult h. Eötvös József lelki üdvéért a uagy-katiizsui fögymn. tanári testület cs tanuló líjuság tobr. 7 én tartott gyái«z isteni tiszteletet, főt. Kotiok Nándor igaz-gáté) ur olvasván n szent misét ; ez alkalommal Tárnok Alajos ur az il.ju«ág • lelkes barátja a fégymnilsiumiiak gy ász-lobog«it ajándékozón, mely az épület tornyáról szomorúan hirdeti az országos veszteséget. A városi tanács |>cdÍ£ ''.l-én tartotta a gyász isteni tiszteletet a sz.-Kroncz rendűek egyházában, melyen a városi elöljáiWig hely be''iiszékoiü honvédség s katonaságon kívül nagy szálon közönség jeleni meg. Ugyancsak ez érdembon értesülünk Moór-ról, hogy Szentgyörgyi József karnagy a* szcs tanítói kar közromAködiW mellett 8-án nagyszerű gyászmisét rendezett.
— (U joncz ozá s.) Nagy-Kanizsán az idei ujonczocás nuirczius 2-án veszi kezdetét. Eszinelánczolutiiál fogva megemlítjük, hogy n katonai főhatóságtól megkeres vény érkezett n megyéhez, mclyszerint uz iijonezozás nyári nnpokra tétessék át, mert a tv li időbeni ujon-c/ozás életveszélyes, uiéllányollatváii pártohi-lag tétetik intézkedés.
v- (Né vcser e.) Feltűnt egyik zala-egcr-szegi tuiiácskozásbuii, hogy a közokt. ministo-riuiui rendelet mellőzesével a iiiogyci iskolulu-liács évnegyedes gyűlésén a tailfelügyelőségból senki sem Voltjelen, holmi a lant''clüuyelő akadályozása esetébon utollnoknnk kell jelen lenni, azon kitérésrV adott alkalmat, hogy Balaton Füredou van a „szeretetház" havi Üléséit; kije-lenijük, hogy a balulonlUredi szi retetiiáz el-nöko tlvorllv János ur nem azonos tisztelt munkatáisunk OyörfTy János úrral, ki a zulu-megyei tan felügyelőségben mint lollnok mü-kö«lik; azért további Urcértések elkerülése miatt óhajtandó volna, ha előnévvel különbőz telnék meg egyforma hangzású'' neveiket s igy n közönség előtt — működéseiket.
- (Hibaigazítás.) Lapunk előbbi számának tanügyi rovatában szerencsések voltunk közölni gróf Széchenyi János ur ö inga ''"agyérdekű leveleit, melyeknek egyikéből lényeges pont hagyatván ki, készséggel igazítjuk : voltuk többen azonban jó honfiak, kik ezen szent ügyet leikarolták és készek voltak iskolákat, tanintézeteket ulupituiii; (ki volt hagyva) de a kormány ezt akadályoztatta, mert uzl hitte, hogy tudatlmit könnyobbdé-kőzni, mint pallérozott és müveit népét, azonban csalódott; sat.
íMyiit póata,
- II. S. A vsilkiirti''k ............................./«volli»tiMií
suilsll késSn Irtrlínlieidtt; llVncMiU ysilkrtrUkrt inln-<mik»r «>ivrsrii ve.jtlluk +
— tlj''. II. I''sk«. Miclul.lt iiiiksiiIi''vi''I.''I klllillliik.
— It. I.- I''.ir.nl. A* i''rto.iii''.t kömdnilik . ili. vén- i» kérjllk.
— -- UH) Iipii. Ilnr.sk ciiHo*nnikv|irn m in klxttljnk. A IviiA. iis^von c.vsili).
— V o, Kn»«aaoi « loi«i;AluHi4rt, n ihí''^I.Í »..tlskli«n rlíngdk *Ároi.
-• D. István Ps»i. Ilailifisa ü.lrfl*|r|! A kfixtrtvtt ■ •l.''.k-iól irt jrl«>» nikkrl jflvü nuiniiink hosxa.
— I.. K, IV.I fir-uirs Illíriaiiiisil/rl nlvrlyM k..«/iiinl. Mimikri r.''»/r<- inlvrki-.ltain.
-- It. K. S«.,1..|,1||„.Jv ||rlv«*! / Majiiáluiu .i-m l.il * liitt, iiriu i.ál ii i n n iiviii laUlkiixlialtaiii volftl Ki-sjtilirl^i-u viixoatátá* I
— !•''. M. /sla-Ki;.-r»x»; Klvr.xotl, lokli i»luu ki''iwli-l k, uio.t mit ti''ity.''k 7
-- Sz. F. Ma ailhallaui |>.»tára, |(i>iiJolliatoJ
Iliiéit t
— A ÍTa iirá)(a*sirár.''.| Irt «>»ikk kmuolv vutia u.vl-Ictt iicvrllt-iü ; ajintaiu* iiikáhb a — fává***-
— f''ratro. A |UUAzatokat- ki krlli- <- »?iiatlió! tér »illki< miatt liSgyuiuik.
— .Miért kiváiialo*'' «al. Jltvő Mamiink Inu/a.
— „A In mii imája- kU/ngrlui fog.
— F. t». fMTtx.''íljOk s s l''iKr) rlnift ktUxiinjdk
— N. A. l4— I. Mitrkllliliitillk.
— .8/árax á|;r<>l* némi i^axitAd ^•''•nv. l
— A „IV-cai l.a|itik* kia.M liUaUlának. Mo»t fi li.inuatUxnr » a *«á;nU ni.-Kiil, n.?« után klltdi-tik ini-jf
- T.llili érki''xctt luiiakslstriíl jtlvltrf, lilába, mi txKaiJia bruttó farsai^ vau.
" gryntt^r.*)
« Nagy vógeladása
minden nitmU női divatriikáknak selyem, gyapot és pamut kelmékből ti. m\ felső köpeny l Paletots) rokolyák (Jacken .lai|iiets*. nugy-kundök, hosszú shittvlok, snt. sat. meglepő jut''á-.nvos árakon , WEISSMAYEH M. urnái
Izr. községházi lioltban, a „Korona* vendéglő átcllenéboi,
S''<uji/-Kanii$(tn.
(JiekUUieUtt.) A -finom ltwníeseiere du Huny l''lpyyögytzer meggyógyít minden kórt, mely gyógyszerekkel daczölt, nevezoh-sen, gyomor, ideg, mell, tüdő, mái, mirigy, tukliár-«y». légzési, hólyag és viw.-bánlnlm''iit, gllmó-kórt, szédelgést, szükmellüféget. köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diurrhöut, ál-
matlanságot, gyöngeséget, aranyéirt, vízkért, lázat, aszkérl, vértorlódást, fülzugást és há-nyási ingert miig terhesség idején i«, diabotest, bitskonir/rságot, soványkodást, csuzt, sárgaságot a 72,Oi Ki gyógy esel, molyok minden gyógyszerrel daczoltak ; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Plusków udv. marsai-lói, de Brchun mar<|iiisuőtól. — A húsnál táplálóbb lévén, a itcvalcsci&ro felnőtteknél és gyuruiidu knél .">0 szerte megkíméli a ^yiigy-szerek költségeit.
t''astlo Notis. Alexandria, Kgyptom. 18Ü9. mart. A finom ltovalosciisre du Barry engemet egy igen makacs idillt béldugulásból, melyben ''.I évig borzasztóan szenvedtem* s mely minden orvosi kezelésnek ellenállt, ki-gyógyítóit, s ezennel forró kóesönetemet küldöm önnek mint felfitlezőnek a természet e becses udomáuynért. Örüljön minden szenvedő. A miro semmi gyógyszer nem kéjn**, azt teszi l)it Barry Kuvulesctf''rjo, mely akkor sem volna tuldrágu, hu súlyát aranynyal mérnék. Tisz-toletleUSpadaro C''.
1 ''léiiszi lonczekben .''/. font 1 ft. 50 kr, 1 (mit 2 ft. 5<> kr, 2 font 4. 50 k. 5 fnt 10 lt. 12 tont 20 ft! 24 fout :iti ft — Revalcsciéro Oho-colatéu táblákban 12 csészére 1 ft. »">0 kr; 24 cV''SZÓro 2 frt j''HI kr ; 48 csészére 4 frt 50 kr; porainkban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. 50 ,.r ix ra 4.,"Hl kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. 57tJ-rü .''Ki ft. — Kapható: Barry du Barry éa t-rál ltécsben. Wulllis<''hgasse, Nr. 8. Pesten Törlik ,/öíís/ gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-stUdtcrnél, ALö-Kubiiiban Tyrolerés Schle-singernél, Dubm-zenben Borsos. Ferencznél, • Duuulöblváron Nntheru Pálnál, KárolyfővároU IJrilli F.-nél, Nuyy Knmtidn LovAk Károlynál„ Érsekújváron t''onlegner l^nátznál, Székes-Fe-hér.várott Diebidla (iyörgyttél, Versóczen Fi-selter yMóruúl, s - mitiduu -városban s gyógyszer, flUzér, é» cseiiiegeáriisokuál.
a ''
U z 1 c t i - h i r n ö k.
Nagy-KaalZM. február IU. 1871.
K liél í-lrjfn minilrn gabonanrnirr n.''iv* áltaH-■ii.t''laii) b iilii. álbill bp { inajánrm lillirtiívé vált, hoíj n vln-l^ áia<lá«a é« aV. rx.lxéi viMxalértr ajtónk rlfilt áll. Axmil.au m-m ijty van; a tél ifjúit rrlval állt e 15 é» a ké|iii<lt niirlfil.bi cliylitlUt tora ttlut, minek kfl-! v. Ike/télii''ii nx árak fxiláritabbak lettek ? ili-ln.(ff, ea '' a/ «•»«•! m-m .-illt lii>. nirrt Fram xiaorssá^ mát nrsrlg 1 * \il.i(»rr««rkr.''''l láttatik rl fr*bnnáral » tűi a roat • I liláuy.i. vaauli s««irknilrlé» miatt hu|i|iun maraáunk, ! vairy^ »-«ak iiinri kii-tinybru rrj.rlíirtiluk. Mlrr a j vl»*utak «xal>n|ok l*»sii<-k, ai ItlSrc Franvxlaurtiác iu-iii srcnv.it li.i^uyt » mi nckOnk nrm marsd mii bátra, mint rnnéxui. Kx a kliv«lk»ié«r a vaautak el-rátájának. 1
Piaczl ár.
NW Kaulaaa, |M7l. évi f.br, 10-lk napján. Iliixa H l » • iont. 4 Irt -V) kr gfi-MH font b frl - kr. H7- XH font fi frt M kr. Koaa 78-7U fout • frt - kr. • V kii f..m .1 frl - kr 80- 81 fonta fit kr. árpa •rifnxé.rr 7U-. 7l font i fit 80 kr 71-7K fout 3 Irt — kr. Aipa káituaéfr* Gö-M fout - frt — kr. «7-G8 f»nt íil Kukurlcta 3 frl. - kr.; frt — krí Kukv-rir/a <>la»x (r.ini|nantiu) -- fit- kr. lUb^íi—47 font'' 1 frl íSokr. 4J -18 f .ut ''_» frl — kr. I''obaoka ŰO 68 fiit? fit - kr. Ii8-70foiit — frl — kr Hab feliér 8 kr. - bab tarka l> kr Kenyérllait kninnaége*
!♦ frt-.Ml ti......... frl! Zi''juleliixl Mfrt-kr. Ungliaxt
küxiiinén..... frl.- llnom — írt. - kr.. Király-liaxl
k.i*8n«é((i''a — Jf»l . k''r floom 10 — frt — kr. Hox»-láiiif k>>xnnaé|;t-* — frl -'' kr. flnoiu. — frt — kr. Marba hua f.uitja kr. Uorju-hn* fontja 14 kr Ker. téa-liu. fontja *ii kr, Jtih-huk fontja 14 kr 8xa-l''.na f.Miljn II kr. /.air fontja fiO kr. Caibs párja «:''• 7o kr. Ksrta 8U kr. 1 frl. I.ud »ovánjr I frt 40 I frl :»0 kr. I.n.l liltotl V frt 84> kr, S frt ÜO kr I''ujka • ól - - frl — k/. Tyuk-tojáa3 |i) kr. llnr|(ouya ii.én j« I frl 40 -I frt ÍSO kr. Y.gy máia''a axéna 1 frl Mikr -, axéna ui frl — kr. Kgy kéve i*u|> |Okr. Hxalma máraájnl ót -O kr. I''jl.or vlilékdiikbell akója 4 frl AO kr. Ó-I.i.r vlilékllnkbell akója !»frt — kr.
A fiatry kanixaai váró. tanácaának árjtgyxéke k .i.yvéböl ki.-ulia SZM^THY KAROLY, bi.toa
Imin
Vaiatl aspsaklntl anaitriatf|
I N. Kanix.árél Itarra felé rcKgrl 4 óra 6''> . . .tél aláil V óra . Itiiila
jiern p»rr/i
rc(ft;el 0 óra
„ „ il. ii. 1 ára jM pereit
« , ratve 10 óra ?»7 „
Trieat . rtgg.. 4 óra 44 • „
„ délben J óra l& ,
llára „ r«|(g. 6 óra 90 .
. .. éjjel lyóra !ÍU .
j •
K.rk. N. Kauixaára Itarra
délután I óra 80 reggel 4 óra 1
. délben l i óra llu.la felől reggel 4 óra 23 . délb. I óra 45 „ „ ealve 8 óra f»3 Trieat . itrlbeDl''J óra bJ , ette 10 óra 35 reggel 4 óra 10 eato óra 4o délben llóta 9
perci.
Iléei
Heti naptéir.
Február 12-töt 18-lg 1871. .''
vállal
•Vk
rovat alatt k(i«IOttekért
felrICaaéget nem Uxerk.
Iló éa Iliit Kstboliku* uap- Proteatáü* Qf usp tár | napl% i utj
- . „ "i7. ■ t . . '' ----— i i 1
«• A vet.T.il éa )ó mapról. I.tik VIII. 31 4ti.
Vasárnap
13 lléif.i
II Kedd IA Sxerila
III CaAlflrt.
17 . I''énlok
18 '' Srnnib.
A 6 Kulalia Agab p. Kálinl Fauaxt., J. Julianna Hab. I''., Kolionan
A 6 Sexa|
1 Jordán lláliM Fuaaxlln Hamu
l>ou. vért. ! Kolónián
Felelés szerkesztő: Wajdits Mliéf. Sogódb/orkcszté : Bátorfl UJOt.
/

HIRDETÉSEK
—.-3
Jálckiínik ós lársíisjáMok.
If|u és Öreg, szegény és gazdag számáni olyan dusválasz téka és olcsó raktára, a milyen Héesben több nem létezik. Tanulók számáru tudományos játékok, és in i n d *nUco-ruak számára roppant választékkal érdekes társasjátékok.
Kivonaton árjegyséke a J itékáruknak:
tOxljáéknk »*ag nélkül, iIMm :t. r>. 8, tO, Ui kr ; konyha, Málé, holt • «ub». butorxatlal * inélk III Ujtfí-uiok•».<íiiIiiÍt, liO kr ''i trtig;
Átvált ''*ó játék. 20, 10, »>>. kr. ronlelto 35. .''.(>, «o kr. I fit Kitté egér, M> kr- Kató vauit 2 írt, ifit 80 kr ! gvormek ura lilénél 3.''» kr; olraóhb*aerli I, f», 20. K>. 01 kr, ''
l''ilxtoly, pinka, lav.''U/eikcxi''ttel, ÍO, 40, HO kr. I frt. l.SO IMI. Ilard pléhbŐI. 20 to krif?: aexélliól, 60, 70, !H> kr. 1.20. S (it; raj,ké-í»0 kr. I írt ftO krig. >* .kfélo mAgtte-•xlllék .HO, tíO. ÍM) kr.i munkktartályiie* jái ''k.xerek, melyek .t vixben a 60, SO kr, 1 frt ,Vl kr. 2 frt. Kia-''mágue. iránya »*eriiirit»*dogálnak.
l''ompáaan ftltflxtetatt baliák dbjt 90. 90. SO kr t. 2. 5. 4 frt Bábok MWxetlen 10 20. 30. 40. 50. 0''* kr. I, ''J fit. gépe* fútkor. 1 bábok, bauggal. mo»g«\fejjel, kéxxcl a lábbal 70. yo. 1 frt 20 kr.
I.otteria ra tombolajáték 20. SO 60, Sí) kr. Itarangkalapác* 10. 20 30 kr. Ilnoiinó 20. 30. 60. HO kr.; lohakk tiguiákkal l.SO. 1.50, 2 frt: kugli 10. 20. 40. 60. HO kr. 1 frt. 1 frt 50 kr .1 frt; kooikajáték 30.
Der Mehl-Verschleiss
fur Gr. Kanizsa der Günser-Dampf-kunstmühle ist zu übernehmon. — Mündliche oder schriftliehe Anfra-gen wollo inán geíiílligst un
Joseí JCzekc A tomp.
in Giins riehton.
nók 1.20 kr. .1, 4 frt.
10, ''.•<», iO. 60.80 kr. I frt. I''orfxelláu
Trombita, aip. dob, hegedd, mé kávé., tlieá. é< ebéillő-edények. (iO, ódium, duda, harmonika, harang- HO kr. I frt. ''J ;"iO kriir.''
játék » máa bang*xor*k igen jttlá
uyua áron •»
Máa ját«*ó»»erek HXÍOíAh> vá .taxiikkal 10 kn.M 4 frtig. Tár**, ját.''ko k. :tt ^ fiO k rtól 2 frtig. \ .
Mindenféle kép<v*kt)nyvek 10, l.''t, 26, 45, 65, HO kr, ''I frt. Ját*xv« megtanulják a gvi-rmekefc a klllrtn-
L l-l_____«.>!... - 1............. "I . U.> I. - I
Játékok nlbo való gyér.....kéknek
fából - knnt.rbukb.il, 15, 25. HO,. 50 kr; klUftnfék- állat-k. 5. 10, 20 kr, 1 frtig; állatok leiiné.r.ete.eu alakítva, 50 kr. 1-2 Ali.''.
Igen iiiulal.árosak minden korunk txámá''-l, a bllvé«*ké»*llléUi| *xéli ka<xiftk, a melylyel mindenféle lift-kéxiiniinkákat e ktluyvekből; Htl kr.jvéax mutatványt meglehet e.inUni 1.20,2, 3 .frt. Ololiuaok : 50, HO.''n ké«/i|lékek **ám;íh>» ki''|i<''*''<> I., 1,50. 2 frt Uteroa magika 2 fit 40 kr. l.HO, !».«) krig. képpel lift, H.''i kr. 1 frt, l.ftO 2, 3.1 A fold i''a lakéi, égy tartályban a ( 4, (> frt, Caudamadár, a niadárhaii-.fHIdgütob «''« mindén .-uonlnko oin-gukat utáninaa, o«ak kr. An- l<or<-k u«ui*i>tl nllílx< t. ikbpti, bárom ^gol mfiaicr-kaarui, mc||tultv« min-liiyrlvon aláirt iivWr''l, :i.% kr. Alln-denfvU< liáaimft.urrcl l frt, 1.50, ti\k liönol bovonva'' ÖO. .''it», HO kr. t, 2..XI. .i, 4 fit, kiavbll gyrrntvki''k*. I frt, I fit "><», 2 fij. Állatok t^r n*k : 25, 35, Htl kr, I frt ;W«*«t<a banggal, 50, Kit kr^lfrt, nyomda, trljpa ki''.xltlókkfI, foluí''tt l frt 3o ■■„> |>t 60-krig. K<»''*lk, f<l-gyerm.kiknek ; H.*> kr, 1.20 I.HO.galok, oinniloi»/ok » miil<li-uftli< 2.50, 3 5 frtig. Kr«l>rl-jálúk Hu- o«krri<k (iléböl: :«0. MÚr, 2 frt. I mulaUágrn niiudcnkoru gyerrnrkok- frt S*'' kr. Ilri-ai lovn.ut, va.utak, nek: NI kr. I frt ,''HI kr, 3 frlig;''bajék ; 50, HO kr, I frt. I frt 50 kr raiuoa (rgyto {''i horgoló knnyvek l''liotogra|ih ké./lll.''k : .mtdv''.yi''l vn-30 miutrával, 5 kr. Mindonfüle tn lóili fi iiyk.l|iot H leln i < tiuálul : 20, nttaágoa játékok és játíkttcrwk ka- IOkr. Amerikai katmin-játék, vagy tulyákhan, UJ, 20, 40, tilt kr. 1, a* amerikai lobogó, mely ••gy«*orá-2 frtig. mind trombita, éa |ii«/.tolvk.''nl
Mrglrpptéa éa mulalaágl — Háti ha.iuálliató ; igen aa**|> HirVs-.
Hojijmnt mcnnyiaégil t''gyéh jiltékazorok kuj)ltní>»k- t»l-
r»óli egyedül e ruktérbhn. Árjegyzék inmyi ii ow/.ttü''ik ki.
A FRIESMADN^Í
(378—u> Wien, Pc*ter*trm»»r 40.
i.M.''i 2
IguzsúgUü elismerése egy jó ügynek.
K jó iigr ugyani* »« laiuort, jé Mrn«vD ABitherla fofl(uifára ronatkoxik. melyet Béosben, Stadt, Boflner(jaiie Nr. 2. dr. Popp foo-orvoi ttr kóiiit, kínok tol,1,11 fogaxorei, m ,Vii.tlln>riii-«xájvi( a a fog-■or ia killituiaen ritka rlőnynik által tilnuek ki. Aa Analherln fogpastát imétrltvn inog>i*<gáltain, . atámoa f>gf\iáaban aaonvedokinM, a kik ut haixnálták, axon éa^revételekel tettuio. hogy a^nak hatá.a g en k i t II n íi o k, 4 hogy a a o k * u n é I f o.g * a » a j á t g o n-
0 » in » g f i g y o 1 é «« m í « t apa* * t .VI a t a i ni után ut i ii d •• i> u á* (f|i a • t « fe l « t t h a t á ro a o I t • n r» ni I n d e n t e k i n-to tho u • I fin y n y o I bj t. De e a A n a t ha r i n-f o g |i a a t a k U-
6 n ii aívfl ^ log k i t iluö h b ti (atit é m or a. f og a k ra n « t v e
1 i á 11 a I o g y • a o r • ut i u d a 1 « g n é I k.il I a » h • t I « u e Ii I o g é » a é g i aaor rangjára amolkodik. Mórt a fogtk gyo kor** tl*«t!iá*a a Ingi-ilib *t.«r a.okat a r<Mhidáitél megóvni, a r»d re* fogak |i»dig ro*t tiniitUtl i* r.«*a tá)ilálk<»iáit idvipak ^alü, el tekintva a bora.i^alóau kin** /ogfájdalmnktdl, melyek oka innét a romlott fogakban kioe.éuilo. Kl Így, a« iganág érdekében, el kell i.merni,'' hogy dr Popp ur l<ér«i Auallierin fogpa«táÍH, nagyaxi-rll előnyei által minden iuá< haionl i itvrek felett ru|i|iaillt(l kiválik. • hogy átok e »''.«rint Jo.;gal ui*;4ril*uilik a lagállaláuo.abb é* legnltariedtebli lia^innlatrai ajánlált, mit «*«enuot nevein aláTráiával ó* pw.étemiuel liiintiyilok, n*g«<*rn dr, l''opi> úrra liixoiu, miixerint ex ép oly i^.ix K.''iglifi'' mint, r.''«xi iliajlatlin oli«inorí*einot tetaxá* a/.eritjt felhavxnálja.
II a r I i u.
'' IMI.. - (. I»r. Müller Jiíiio*,
1 orvod tanáetoi,
"Kaphnfók : Vagy-Kaulxaán : llrlit* .lil*wf gvógye</. , Kn.enberg Itonebfeld, Wellarli, ,1. é« Pe.aellioffer .1, kere«kedé»^lien^ - l''itpáii : lSeliépen J,r^|i''»llii''l}''rii : l''fiaxlorer gyógy»ri»ré<|,'' Hiiigvr Nr. \Vei«i ,t. Zala-Kgeraxíg u : í»óó !•'',, gyógyaxeri;*vt. KaproncxHiiWerli gvógv iieié»>. ''Varnnlon : llaller gyógya<t''ré«/. Hllmi gen : l''oinei Kajet.''Sxom bntlii''lyeiil l''illiMi Keretií* é» ltudolf gv.''.gy.ter, Hatnrori idéki Hx.-tlvor ifviln. Kibic K. C, Vi''axpréiiiben ! Mevr «''•« Timxkán, ugy tiullinrd Tivailat ''■a lia iuál. ■ Hxéke.feliéiviiioti ; l.rgmnuil A.; tlraun J. gyógy**- l.ovn*-Iteiénylien: llei.lor gyógy*?.. Kaloe»áu : Horváth K. gyógy*xvr«''»x. K. e«-kemét óit ; Milhofer !■» M.t,-liléid g>égy»x. Pakaon t Klorlán .1. gyógyax K''trme delit Horváth J, H„nixenrend gyógy.x Kapoaváfnll: Kohu J. Kilgl, llelu• é« Hehiöder "gyógyn*. S4eg«xárd; llraliiay gy''ógv.* ltoi\ybtiádou : Kr''.tiimlin .t. Sxiceivárott; Itarwarth, Salamon gyógy**. — Hajnii ; Mieliil.eli St. é» ller/.feld llai, ugy llerxog Ignáexnál. — í''őiMelt Zmilnay \V. é» K. Zái''li, sip..kii gvógv.x. Kárndon : Zailulián»/.ky gy'''';■> «/. Maréaalibn ii: Ki** gyógyr*. ■ T'' luáhan : (liatT gyí^f;
árott I. ik;í lv ■«« g.vóg»»x.
— l>''in/tlohl
gj ■•!•»«/. s»e|||.tivliivyl.il . N''Wllig
l!..l,,o,t <.''ii ; Simon w>o*>»xeié»t ni«kii.»l
iry*^, — iMil/tinhl XU.^l.rCiil mÍii
Nyissunk kezel a szerencsének.
100,000 tallér
kedvexíi alkalommal főnyeremény a legújabb nagy pénMoraolái-nak a mely a maga* kormánytól elfogadva t* biitoidva van ; na előnyül heoa*tá*a caeu uj tervnek ekkép vau, liogy a követ-koxö nt aoraolá* kevé* hónapok alatt 21 exer nyerő hlxouynyal fog jelenni, «xek küxiltt találtatik «v. tallór 100000.60000
40 000. 20 000.15 000 12 000. 10 000 8000-6000. 8000. 4000. 2000. 101 *>cr 1000 159 *xcr 400. 288 aaor 200. 13.860 ixer 47
i ógy tovább.
A legkoxelebbi mámdik nyereményhuxái exen nagy államilag bixroiilolt pétif*ot*o1áa bivatalo.au már
febr. 20 é* 21 éli IS71 fog mrténnl. ^Q
Ára
3 fa
r
I negyed eledeli *oi»Ji<gv I fél
I e-^é.x . .
Oixtrák élték bekilldé**ol.
Minden renddé* nxoiinal a legnagyobb felllgyelottel fognak leljc.ittetui év mindenki kapni fogja tíillluk ax államcxinterrel ellátott uredetl .or*je(»_»et kexéliex.
A rendelők kiváltatjuk axeritit hivataloa tarvaoroaatot meg kaphatják ét iuinden luiaáiuál kllldjllk ax érduklőkiiek hlvaUlo* *oroxatuukat.
A ■ nyeremények axouual állami blxto.itAa után klflxrttetnek^ éa lehet rgyene.eu tőlltnk, vagy vellttik <l**iteknttelé«beu levő oixtrák birodalom nagyobb helyein átvenni.
Hitelünk a axornneióüíl.yati megáldva e* rftvid idő óta tuiu-dnu tuá«ok felett feltűnőié^ fiar niMkor főnyeremény hároin huxáa-uál iiyilvátioaan livbixouyitva tártéul, éa axontial kitlxallatrtt.
Sliudexvk mellett aolld Utoii ixámithat egy nyerő rélxre, amely -ix''eritit n már.''hekftvolkcxeínlő huxáara, mindett/Uingrende lé*«k egyenea uton a gyor.au kllldetuek,
fi. Kli lodt''t kcr A TáPH* Bank é« váltó Uilat Ha«b«r|Ua.
Ve** i* i Iád ntindon nemfl állampapírokat, vaiutré.xvényeket ó* kaleaitnkltl vény eket.
Megjegyié*. Krennel kA.xOnjn''k a nekllnk ajándékoxolt bi-xodaluiat e« miután a kiltetkető «or.olá*hox ineghivá*unkat te.x-*<llk, i^yekextii fogunk továbbá i* a ronde* é* egyatie* axolgálatial a, t/tki''lele* uiegetég«ibi*l a ti.xtelt óideklőktől kiérdemelni.
- O. II.
_—-v • -_
^ Kt?rít;s/.pk t:s }»az<lá<zoknak órtb.''koH^
Mű és kereskedelmi kertész
seidl LIPÓT
ajánlja
az ttionan megnyitott virág- én mngkereskodését friss és valódi erfurti fézelék-, virág- és gazdáazati magvakkal dú-Htm ellátottan. Ugysz.inte mindennemű virágq^krok és köszorrtk fognak készttetni íuúizléssel és lehető jutányosán.
l\i»roske(lc:Ho van Nagy-Kanizsán Baloooaay-réle házban.
Cs. kir.
szabad déli
Vasúttársaság.
Folyó évi febr. 20-tól kezdve a M »1 iuí r i és Szent I 81 v á 11 között fekvő állapodási helyen ((iyörviU1) utazási kártyák mind a három osztályra, az egyik irány Szombathelyig, másik irány Kanizsáig kiadatni fognak. 1 V'' Továbbutazó utasoknak Szombathelyen és Kanizsán lyolag utijegyet kell vált-uniok; azonban lehet a déli vaspálya minden állomásain egyenest Győrvárig utijegye-ket váltani,
Ugyanazon naptól wO s z k ott nevii állapodúsi helyen ki- vagy beszáll hatásni, a héesujhehi irányban utazók az /títófizetést. Györvártól vag)<Gyíxrvárig (Szent Iván helyett) egyenlíthetik*
Bécsben, jan* 3}* 1871. '' C
A ^igazgatóság
elegáns báli virágok, guiilrok, legyezők
nagy választókban;
uruk számára: (610—2)
báli keztyűk, ingek, gallérok és báli
nyakkendőn:;
KüNínlWi/.o gnlunteriü óh illatszortiruk jiitányos úron knphntók.
Kohn Gyula,
nivittnru r»nriiiikáli«ti .\ng.v KnulsMnt»
Belus József gyógyszertára mellett/
(
Alulirt liixteletlel értexiti a u. knxltuaéget, bogy Fiieték, vrt4.ni é. vlrágmagvalrit elkubi^xre árjtfyitke ké*xeu áll á* k(Váaatra bérmentve len megküldve. ''
I.egjubb tintaaágu kéixlu-teiárt jAtil).
Február kftiepAn fog a Ug-'' ujfcl-b paláuta-kimiUata* kiadatni. « \ -2,1) tÜrhinUt Károly
keitéixele LaMaek (Kaiimhia) Aunlrta.

Ári ejtési hirdetmény
. - k.* . * Nngy Kauixia váró, épitéai lilxottmányának IrtTI.''ávi fobyuár''hó
4-ón l.W ss. alatt hoxott végxéín folytán a vas|iálya raktárokhox vexatő," uthor mint egy iüni futó illnyire klinkoritt járdákkal é* árkokkal fHMo-lyekn. k kttltaég elöiránwat« l.''ÜOS ft 2."> kr n. é'' épitendŐ, ennek Mt-lalkoy <* ntjáni l>t*lo«iMt»a végett * xárt IráaJieli ajánlataik elfogadi.a mellett f. hó 27 óit re.''geli H órakor a Nagy Xanit.a vármháx tiiriitiUien uxilvnitos árleitéi fog tartatni.
Ax iráihnli aláulstok reggeli H órá|g bonyujtaudók - a váltat-% komi iiándékoxók a* árlojt ''-a megkexdóm el ''-ll kfttulmo* .2(MÜ- fi. o. i. óvat péu.il kél* páuxbeti vagy érték papirokbau a bix.íttmátiy koxér* elMegeiou beli/ctui j illetőleg ; ugyan onnyil a xárt ajánlat.ikhox mo|-Ukelni. '' '' . (ft''il-l)
A tervek, kiilt-égveté*, árlojtéli általáno, ól ipitá.l kltbinlegei tel-Utclok f. óvi február 12-én a polgármesteri hivatalban mvgtekintlielSk.
" Nagy-Kanidán, fubiuár hó fi án''IS71.

Az építészeti bizottmány.
rndó,sitások a német hadi-kórházakból.
WcyltenstephaR, Krel»l:ig állomá* Mllnehen mellett,'' lM7t).'' attg. 42. A betegek navábeu é* érdekében felhívom ugy *<állitmányért ax «a világhírű gyógy- tápkészUlékelbíl, meri exek nemeiak a legjobb, hanem egyodOli » *xcrek a anbek v* fáradalmak állal ullankadt te*t erŐiitéaéro
Dr. Wenli kir. orvo*.
'' Cfttiel, 1«70 *ept. II. Neltánv hét óta ax itteni kórb.íxban lévén elfoglalva, »oll alkalmam ax »R világhírű maláta klvonataask rendklvöll gyágyertjét iapa*xtalhatui, neme.ak a «ebe*iilt«knél, de a (ló i... bajokban *xetived;iknél i*. Miután pmlig ax orvoiok betegek naponta kérdóat teaxnek titáuua, k.jvet Ue/ik .■» megrendeli..) Kafreutk Valtski grófné *x. FruysUbea.
stoohrecna, l^iO. oet n. Inlierv.n ax .''In vllághirll maláta kél,léteinek retidkivHIi gvógy«rrjét, ti* itteni kóro.la .táuinr.t egy ujabb ixállltuiányt ké.liuk. A »ok betegek kllxt » orvosok Állítást.It-rlat a hagvmáxhól gyógyulóknak kiiliinitieu *xilk«ége* a kórod* felUgytlfiség Gentsoh.
Berlin.. IHÍtl. okt. 20. Ax Öli kltttuö éa betegük xxáinára adományoaott malátadiivonatáírt nagv halára ktitelexjiU le bentiilulr. Kérünk egy ujabb .xállitmáiiyt.
A berlini betegeket é, lelin.lllieKet ápoló egylet: '' < Sohultlí
CoblMUl kaloi,a-kóroda, W70 okt. A. Ax Ilii maláta kivonata ax Itteni franexia logolytele b«n n betegekuel »llrg..„ «/.ilk«ég, mintán a betrg.égek mindinkább terjednek (Megrendüli,) 0r. Bóhrdt. orvo* a Colilena mellett lévő karlbait.i kórodábnu.
Ilt rliti I810- iitiv. ő. lljdlnn kérek t«y Miálliiináuyt kltfluft iuHlái«.k|. vnnulohliól, mely kémOlék kórodaitkbuti oly áldát.dtiM li«iá«.tvM| volt. Hohcii ber* M JoliMliitM-reiid killdnttje n Keretili-chuhi ir Uórod ibutt.
^ lloir János «rak.ár« Kécslicii
11 KÉirtnerrlnff 11,
iV<f</»/- Kiinizttíti vijn^liU kiinhntó 1 Vajilits J6z9n)nfil,
, NVüjilits J"oZief kiadó, lap- és nyoimlatulajdonos "g)oi''ásajtó njoináíja Nagy-Kanizsán.
" v ( •• • • / . • •• . • . ^


Nagy-Kanizsa, 1871. február 18-án.
y .
8. szám.
Tizedik évfolyam.
Kiterjedve
SOPRON-és VASMEGYÉKRE
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdiszat, (iHloinany és inftves/eí kflréból.
y

Megjelenik:: nladta siemkatea, tgí»» • |yakrta Másfél v*«y kit !»•«. Sierkraitói Iroda é» klndó hivatni i
WAJDIT8 JíVWíKF köiiyvkrre.k.-déaéhsii.
Előfizetési föltótelek;
Helyben Mrlio* hordáaasl ét- vidékre pnaláu Xíll.Ue Kgítt ávrs: • • fn - kr
t-''.-l évre • - 3 . - , V''.Miegyudre • I . . Ml „
A Itat haaiiboa petit miiért l-«»ftr 7 kr. Ü-nor li é« minden l<>\Alibi hriklstáiért íi,kr. W/''lfdiJ minden egy«-« lirtkl/tli.érl .Hl kr. A .Nvllt lóron"

•i(y pi-lit tor beiktatási dija Ift kr.
Cd
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanii*aa: KiAliú IIIVATAI.. Kssztkelysa: PULV JÁNOS pulta: /.Klrtl.KII M. l.J.NO l.KOJ''OI.I), ét HINiiKK SÁNIion BéotbM: IIA IHKNHTKIN * VOO-I.KU. MOSSK KtlUH.K, OlTKI.IK AI.AJOH ét NAFTI.M IIKHMAN
Emlék irat
zaluintgyci gHorktretkedd tdrmlat" alakítása érdemében.) ^
(Folyt. ét végo.)
Ha tehát a megkezdett, és s/ép reményekhez jogosító szőlészetünk'' fejlődései Vei., tovább is akarunk haladni, szükséges gondoskodnunk a/ akadályok leküzdéséről — de másrészt a mindinkább fejlődő borkereskedési mozgalmakban is tért kell toglaini boraiukkal, hogy későbbre különben a külföldi piarczokról kl ue szoritassauak.
Mindezekre, a jcieu körülményeink mellett egyes erők nem elégségesek,, — de hol egyes erők megtörnek, számtalan példa tanúskodik, hogy egyesült erő teljés sikert varat. Egyesüljünk azért egy borkereskedő társulat alakítására! mi biztosit ni fogja miiül szMéwtiink JejUkl4sHt — mind /tejig !>orkertskcdé*i mozgalomban a tér Jog-lulást.'' -
Kzftn társulatot zaUmegyoi borkercs-kfjd tdrttUalnak óhajtanám nevezni, mert feladatául akarnám kikötni, hogy csak egyedül zalamegyei borokat vegyen fel üzletében, mert csak ez utón reményelném a czélt elérni. Miért is egy országos vágjuk borkereskedő társulat által én részemről a mi érdekünket nem látnám kielégítve.
A társulat alakulására, megemlítésre méltónak tartom, a hegyvám megszüntetési) folytán kifejlett azon kedvező körülményt, miszerint a megyének csaknem minden vidékén számos pineze egészen felszerelve
Is találtatik, melyeket illő bér mellett meg kaphatván egy igen nagy előleges költséget fog mellőzhetni, sőt hordókat is ne-nevezetesen olcsóbb áron vehetni, mint más körülmények között azt beszerezni lehetne.
Az Üzletnek feladata eme zalamegyei hegyeken termett borokat különösen, a külföldi kere&cdésTe '' is alkalmasakat össze venni, azokból kiskereskedésre alkaímasakál vidékenkint zamatra és erőre cgyeltetve osztályozni, az egymáshoz rokon állókat egy vidéknévvcl neveznNp. o. ba la ion-melléki, kauizsa-völgyi sat. mert az nem képzelhető, hogy minden hegy termése a maga neve alátt szerepeljen, nem záratnék ki mindazon által, hogy egyes kitűnőségek a maguk hegyi nevét meg tarthassák. — Ily módon egyminóségü bor nagyobb mennyiségben lenne előállítható, uii a Iwrkeresjícdésiiek egyik főkelléke. — Más részt alkalom adatnék minden kisebb termelőnek, hogy szőleje termésének hacsak egy részét is jobban értékesíthesse, — minek kifolyása lenne, — hogy ha a kisebb termelők a nemesebb borok előállításából hasznukat ér-zendili. annak szaporítására fognak törekedni miudaddig, mig hasznosnak mutatkozik, — és igy kifejleni reményiek minden szőlőhegyre egy határozott irányt, melyen Italadni hivatva lesz a szőlőmivelésinél; mi nagy hiány volt eddig is szőlészetünk fejlődésére, — mert akkor nem fogják-a termelők tétovázva, a talaj minőségével ellenkező fajok termelését erőszakolni, mit most számtalan esetben tapasztalunk, nem ritka
eset, hogy oly talajokban, melyek finom fehér bor fajú szőlők tenyésztésére legalkalmasabb, -- a sókat termőnek ismert kadarka fekete szőlő tenyészete erószakolta-tik, legtöbbnyire a termelő kárára, s mind tv. csak onnan vau, mert a nemesebb fehér fajta szólók kevesebbet termőknek tarlatik, s mivel a jobb borok aránylag nem értékesíthetők, a közönség csak a mennyiség elérése után vágyódik.
A társulat által összevásárolt borok szakavatott kezelés mellett palaczk képessé elkészíteni, (minek folytán miilliatatlaiuH egy szakképzett pinczekezeló szerzése első teendőihez tartozik) - azokat kül- és belföldi kereskedésbe hozni, és minél nagyobb mérvbeni árusítását, a társulat hitel fen-tat''tása mellett a tőle félhető módon eszközölni,és boraink ismertetése érdemében,azokkal kiállításokon is megjelenni törekednék.
Így boraiuk hitelre kapván csakhamar fognak versenyzők akadni, kik a társulattal együtt, a mind inkább nagyobb mennyiségben előállított nemes borainknak, az érdemlett árukat biztositandják, és megyei szőlészetünknek biztos jövőt teremtenek.
A megyének több vidékén felállított pinczéi pedig, mind lüeg annyi,iskolák le-endnek az okszerű borkezelés tanulmányoz z.ására és szakfértiuk képzésére, - mik hiztositamlják megyénknek az okszerű bor-! kezelés meghamisítását.
Mint az előadottakból kitűnik a létesítendő borkereskedő társulatnak nem csu-'' pán az üzleti haszon Ipnue feladata, bora-
inknak üzletbe hozatala és hitelre emelése által a megyei szőlészet fejlesztését is kellene eszközölni, és az okszerű borkozclést meghonosítani, - - miket elérni jó bor uél-kül alig képzelhető. Ézeu áldozatoknak a termelő, és a társulat mint kereskedő között kell meg ns/tozui, — miért is valamint a társulat nem számíthat üzlete virágzásba h(>/ataíav í\hitt uagyobbszerü nyereségekre, úg\ a termelő sem- remélhet''egyszerre .túlságos árakat.'' -- l>e minden esetrt v.» 4-miiit a termelő romélhet jó terményeiért a társulattól az eddigiekhez képest mérsékelten jutalinaxottnbb árt, - úgy a társulat is számíthat szerény nyereségre, — de ''mind két mz egymást támogatva biztos sikéret érhet el
S miután a társulat feladata a megyei anyagi jólét emelésére szükségelt két fő tóin ev.ö ugyan is a kereskedés és a szölénzet-t.el karöltve járó borászat kifejlesztése, nem képzelhető, ennek fontosságát mindenki felismerőn, készséggel ne siessen járulni a legszebb jövedelmet igéró vállalat lötesité-séhez. AiiiihI inkább: mert még a befektetett péuzét biztos jövedelmet hozó vállalatba fektetheti, más részt a közjóiétól erne-/iendi t
Különösen alkalma lesz a. hegy vámot ves/tett osztálynak s nyert váltságának egy részét is oly üzletbe fektetni, mely a hegyvám veszteséget eleinte tal''áu szerényen, de az üzlet fejlődésével bizonyosan a befektetett tőke arányához gazdagon fogja kárpótolni. Még a kereskedői osztály felis-
T Á 11C Z A.
Fuvatngos hozzád az ut ,
KuvsUgoa hotiád a« ut, Kelnie hó-ilvatar fut; Neui mehetek napokig lia Keblem édet vágya utált.
Obi pedig Igy te nélküled -Ili nekem as egéti élet T Énem: habogy unu «ie>el«éi,
Hám borulna aa örök léi.
Te vagy «i éu fényei egem, Ciillag a két ragyogd aiaiu, Ajakad a pirot rótta, . Mintha lényed tavaai volna.
Mott Is alig gondolok rád, L«lkem arany világot lát) Ast hittem : a hulló pabely Mind megaunyi viráglerel.
Hát ka volnék köteledben t HR neielmfliik, esdk I tében Kslolvssslaná a telet 8 kinyílnék* a ttép kiktlet. -
HAJOATÓ SÁNDOR.
Farsangi képek.
11.
A hnlgy norelmr tinta, sssnl, vald, Megfoghatatlan ét megnyugtató. A ctordiiló t»(» baUtauill/One,
terinóaielnek iiteuaiitOne. _ buldog.égőt ottl ét elfogad, tlfán, köuyörtll, de nenved it tokát..
KKU^I.VI JÁNOH.
í
| C<ip««, téli szél caókolgatot-t bennün-> ket Szentliaxló kigyódzó utczáinak minden egye* fordulaUtnál; noketn az orromat csípte nagyon a szinte boMzankodám, inertén orrom nál fogva nem hagyom vezettetni magamat, végre .belordullttnk az tidvarbn* a egv patri-archalis vidám üreg ur Hzi"élye« istenhozottal togAdotl bennUnket, a kedves s (tuplán brttni-apa Tuboly Gáspár flildbirtokoa ur; a i*sí|>óa szél fanyar cnókjait a 10 g in 0 l e g 0 h b baráti csók váltotta fel, Viktor barátunk jókedvében volt, de mikor ia ne volna ó jókedvU, kinek pörge bajszát folyton a múzsák au-gyalai csókolgatják, irigylendő állapot!
Komete barátunknak/ mint menyasszony-vezető vőfélynek első teendője volt a szemle kis menyasszony tuV g pi 11 a n t á sá, mi tagadás bellim magam is égtom a vágytól, látni u kedves teremtést, de vágyainknak kegyetlenül határt szabott a zárt — aitó.
Az esküvés Puszta-Mogyoródon történt, I hová szánokon szállittatánk s míg a ''rOvid s | mégis nagy ulat-tovők négyos-négyes foga--'' tokkal találkoztunk, szállitván a másik eskilvő-
Íiárt l''uszla-Szent-Lászlóról, l''uszta-Szent Úszóra, melyben cauk egy hotfl különbség létezik, és ez rendén it van, mert nh mi sokszor in A s különbség fordul elő t. i. ogy f, a szerelem r«>-zsaláncza pedig ó r a helyett p n p u oa o t lart, különben csekély a különbség, inert az óru ketyeg, u papucs meg csoszog . . . .
OyitrHAUcsky Márton plébános ur vendégszerető lakánál a legszívélyesebb fogniltiitiisbiiu részesültünk a kissé megpihenve hivatalos rendezés bea menve a templom gyönyörlieti földíszített uj oltára előtt álltuuk meg s míg az egyházi szertartás folyt, lelkem addig megszokott ábráudvilágábau koldulgatott kegy, re .méuy morzsáiért, mit részemre oly fukaron
osztogat n sors s szinte Vörösmurty-val\elgon-dolám : '' ^
mért nem vagy oltár, Mrlvei) litita.láu^ ég, llogy itent atámol^odra l.otérdppelhotnék. Mért nem drága, i*«nt kép, Monté, mint világvég, llogy xaráudokolva Ilonád vándorolnék ; H sdilig eidrkclném Márváuv lábaidnál, Mig iirm i/ánakoava v Ilonám lehajolnál. ''
Kpyszor cnak azt vesz«in. t''ezre, a szertartás véget ért é« én nem hallhatám a „hol-tomiglnn* „holtoíliglan.ytiagyliurdereju s-/.ép szavakut, de igen.iá'' élénk érdekeltséggel s mondhatni''inély/hutást gyakorló beszi^||ét a lelkes plébánosnak, ki érzékeny szavAkkal ijdvözlé az uj párt.
Mire viwuatértilnk, u lakodAlmna húz telve volt, de azért mi még oda fértünk, hiszen sok jó m ég f ér együtt. ;
lJutÁrtnliui jó kedvemben azt a sok sgép nyoszolyólitni/l niAÍdnem teatvéroimnek tekifttém, xte fájilttlom .derűre ború" jött, a széle* jijki''dvro az mondaték:,« s i 11!
Szegény költemények I szomorú emlékek!! <
- . A teroinben két sor asztal terilt«lék fid, az ugyiknél Tuboly Jenő s meny asszony a''Kit kapolyi Aladár özvegye, I.éránt Irén é* Mnrí, higervári .Mnrcsa nvoezolyólányok.Tliassv .Miklós, Dervarics János é<i Kgerváry tíyula vőfélyek, Kgerváry Károly iW l''álffy Klek nász-HAg^''ok s vendégeik,''a másik Asztalnál, Tulwlv Viktor ée menyasszonya Tuboly Menüin, Deák Betti éa Sípos Matild nyoszolyólányok, Hemete Géza és ilj. Sktiblies liszló vőfélyek, Czigány
Heitulaii é« Si|H»s Kndre iiászuagyok ée vendégeik foghtláiuik helyei.
A sok jó étel éa ke«l^deritő bor fogyasztása mellett Itoros és Csicseri egy esi tett jeles zenekara húzta azt a kedves bús-magyart, mely leljem borújával tán toha tetű rokonszenvezett ugy, mint most. ö r ö k v i d á tu s bár időtb de iljtí kedélyű Sktiblies László ur talpra esett toasztjávul kezdette ibyg annak sorozatát, három király előestéje levén, igen. alkalomszerű a velős felkösiönlését harsogó éljontée k isér.te.
Kgyiuást érte eztán a pohárfelkössöntét, a jókedv határt nem ismert, de hisz ne« is ,-soda, hármas Ünnepély volt, t. i. a kett&s laktulalom s az örötúapa névnapja, dukált tehát, hogy mindenki háromszor igya ki poharát .. . de az sem lett csoda, hogy a jé zene hallatára a/, iijitság táuezaovár lón s ment a csárdás nem három, de Ül- szorozva; mig ax alatt mi csak folytattuk a poharazást és a f(»l-köszöntést, melyekuek se vége,hossza nem volt.
Kj fél kor Itomete barátommal szellemi öu-szekoc.zozanásiink volt, tán hálásabb lelt volna n pofi ár k oc ze.z a n t ás, meri — nem állítom ugyan teljes biztonsággal — a hölgyek egyikünket sem tartoltak illetékesnek a höigy-élct rendeltetése s a liohljigitó vagy nem boldogító viszonyok/lejtegotiWre, mivel ect.
Folyt a lánc/, uj olag ki világos kiviradtig s lasKAiiként szállingózni kezdett*.á jókedv s keveabedni a népee kör. Kgy egy tóháj emelkedett ki a keheiből a letUnt ártatían élv után, koszOntve a tiHp világító sugarait, hogy at utazóknak legyen kalauz, a honnmaradottak-uak tartós boldogságot, jólétyl hirdető.
HÁTOK FI.

merre hivatását a mag* és közjó előmozdítása szompontjábóí is lehetetlen, hogy szellemi és anyagi támogatását meg vonja.
BAÁN KÁJLMÁjN.
A közvetett adók.
Az 1807. évi kiegyezéssel visszaállított alkotmányos jogaink gyakorlatában gyakran találkoztunk - úgy a törvényhozási terem mint a hírlapok hasábjain az indirect adónemek fen tartása- vagy eltörlése feletti vitával és nem ok nélkül, mert alkotmányos állam önmaga rendelkezvén pénzügyéről, a helyes pénzügyi rendszer megállapításánál nem csekély szerepet játszik azon alap meghatározása, honnan az évi. szükségletek fedezésére megkívántató összegek előállíttatnak.
Álláuiháztaitásunk czélszerü viteléhez
— évi költségvetésünk szerint tetemes ősz-szegek kívántatván, annak előállítása legnagyobb részt közadók utjjn eszközöltetik, s ugyanazért a közvetett adókra nézve sokan adták elő pártoló- sokan átknztatu érveiket, legtöbbnyire pedig csak egyes ágainak'' fény- vagy árnyoldala vétetett bírálat alá, a szerint a mint vele foglalkoz/mak politikai meggyőződése vagy épen párt-állása su-galta.
Ha azonban adórendszerünkben most tuár lényeges helyet foglaló közvetett adók természetét mélyebben vizsgáljuk, azon meggyőződésre kell jutnunk, hogy a/.ok fíintartása állami háztartásunk jelen évi szükség* letci mellett — feltétlen szükséges, rendezettebb pénzügyi állapotaink mellett pedig czélszerü; ez okból minden kifejlettebb s-h szervezettebb pénzügyi reinlv''.errel hiró állam háztartásában a közvetett adókat elfogadja, de sőt maga a tudomány is legnagyobb részben helyesének ismeri el.
Közvetett adóknak .azért nevezzük/
'' i
mert ezen adó nem kedvetlen a jövedelemtől,
- hanem inkább.u jövedelem elhasználása folytán különféle fogyasztandó tárgyaktól vétetik meg, és pedig oly módon, hogy az adóhatóság ezon adót nem közvetlen azoktól szedi, kik a megadóztatott tárgyat élvozik. hanem azoktól, kik nzt a fogyasztásra előállítják, ezen előállítók pedig fogyasztóktól szedik be .''természetesen kischluvs/.httekbon, a jövedelem tehát közvetve vonat ük adó alá. és pedig akkor, midőn az a fogyasztandó tárgyak beszerzésére mint kiadás fordul elő: Látszik ebből, hogy a közvetett adók tneny-nyisége — nem a polgárok valódi adóképes-ségi, vagyis azok vagyont ereje és jövedol-uiétól, — hauetn kiválóan a jövedelem felhasználása vagy is az élvo/.eti és fényűzési czikkek bevásárlására tett kiadások nagyságától függ; e szerint a közvetett adóknál ucm is puhatoltatik a polgárok adófizetési képessége, Itauem egyszerűen feltétcleztetik, hogy ezen adóhoz mindenki annyival járul, a mennyit vagyoni oreje megenged, s különösen a mennyit jövedelméből - fogyasztási adó alá vett tárgyak beszerzésénél kiadásul hoz. Az emberek teljes -.zabadságá-gától függ, tehát élvezeteikben és fogyasztásaikban jövedelmük nagyság.ihoz alkalmazkodva ezen adó által''az álla ^szükségletek fedezéséhez járulni, ennélftgva nagymértékben szabályozza is o/.en a lónetn viselését a polgárok különböző osztálya vagyoni és jövedelmi ereje.
Igaz, hogy a közvetett adóknál az, adóhatóságok a polgárok valódi adófizetési képességét nem ismeri, és igy it tudomáuyi helyes adórendszer azon foelvénck — hogy az adózó polgárok valódi ailókép.''ssége kiismerendő és az adókivetés ezen isme alapján eszközöltessék, — eleget neui tehet, de ha tekintjük azt, hogy u polgárok valódi adófizetési képességének pontos meghatározása a stervezett adórendszerrel biró államokban is alig lehetséges, ennél fogva az adóztatásban levó hiányok és aránytalanságok kiegyenlítésére egyedüliczélszei üllek a fogyasztási adók alk^luiaztLa tűnik fel. A pénzügyileg rendezett államok adórendszere mutatja, hogy az egyenes adók lehetőleg helyes alapra fektetett kivetése és tapinta-
tos beszedése sem biztosiba az emberek valódi adóképessége mérvének helyes megállapítását, minélfogva az ez uton kevésbbé adóztatott polgár jövedelme felhasználásával közvetett adók által járni a köz állatn-sfilkséglot fedezéséhez. Állítsuk szembe most *zon érveket, melyek a közvetett adók fen-tartasát és czélszerftségőt támogatják, s melyek azok elvetése mellett felhozatnak.
A tapasztalat bizonyítja, hogy az embereknél a fogyasztás mindig bizonyos arányban áll — a töke vagyoni — de különösen A jövedelmi erővel, ugyanis átlag állapitható meg. hogy az emberek légtöbb nvire oly kép s mennyiségben fogyasztanak, mint azt jövedelmi erejük megengedi; — továbbá a jövedelemnek időszakonként vagy na|)onkénti felhasználása szerint ezen adó is időszakonként vagy naponként — de mindig csekély és ulig érezhető részletekben fizettetik, s még e mellett is teljesen szabadságában áll az állampolgárnak magát, ezen atlo alól részben egészen kivonni"tt mennyiben a fogyasztási adó. alá vett tárgyaknak csak egy részét, - vagy ezt is kisebb mértékben s tetszése szerinti időben.
— vagy épen nem. vagy csak akkor élvezi, midőn, ugy szólván jövedelmi ereje is alig érintetik.
l)o igen helyesnek mutatkozik a közvetett adó az államháztartás vitelében is, mert valamint naponként fogyaszt a tik megadóztatott czikk, ugy naponként folyik az állampénztárba is jövedelem, és pedig egyedül csak ezen adóilem által hírt amaz előny nyel, hogy hátralékok soha nincsenek, nem szenved tehát kétséget, hogy a közvetett adó nem az, mely a szabad állampolgár érdekeivel leginkább Összeegyeztethető, s innen van, hogy legtöbb szabadságszerető s múveltliép mint az amerikai köztársaság --Angolország sat. ezen adónemet megkedvelvén, behozzák.
De a közvetett adók fentartása mellett szól még azon fontos előny is. hogy egyedül csak ezen adó Altul nvujtatik mód oly állampolgároknak megadóztatására. — kik egyenes adóval nem járulnak az állami szükséglet viseléséhez, sőt az országban hosszabb, vagy rövidebb ideig tartnzkodó idegenek is
— itt tartózkodásuk ideje alatt, az állami jótéteménybe részesülvén fogyasztásaik következtében — egyedül a közvetett adóval járulnak a kö/állatn teherviseléséhez, s végre,, hogy ezen adó évi mennyisége leg-hiztosb Hévmérő az állampolgára vagyo-nosodának megítélésére.
✓ Kzok ellenében a közvetlen adók megszüntetése mellett szakférfiak által is felhozatnak, hogy a fogyasztás nem mindig áll arányban a polgárok jövedelmi erejével, különösen 11^111 az első szükséglett! tárgyakra, kétségtelen, hogy az elsó szükségletű czikkek megadóztatására - különösen a szegény nép osztálynál nehezíti az élelmi szerek beszerzését, de ezen ellenvetés azonnal értékét veszti mihelyeat a tárgyak megadóztatásává, — az elsó szükségletnek
— p,. o. kenyér, só adómentesekké lesznek, i Továbbá, hogy ingert nyújtanak az
állam kijátszására, ysetnpészkcdésiY és ez a •tönjénymegszegésére és a nép erkölcsének megbontására vezet, felhozzák egyszersmind, hogy^zen adónemek tetemes költséggel kezeltetvén felettébb magasra emelkedik maga az adó, s hogy a kijátszás és csempészke-dés meggátlására felállított ellenőrködés a polgárokat szabadságuk élvezetében korlátolja, végre, hogy alkotmányos államban a kormány kezelő személyzete és a törvény iránti tiszteletet a népben elöli, és u nép kegyvad4szokiiál mindenkor alkalmas alapot nyújt a\koriuány és törvény iránti bizalom megingatására, végre, hogy a polgá • t ok a szükségszerű fogyasztástól elriasztat-ván az államra kettős kár háramlik.
Mindezen ellenérvek megsemmisülnek, •ha népünk szellemi művelődése a kellő ^/in-vonalra emeltetvén, - a polgárok vagyo-nosodására1 állami gond fordittaUk, éj a közvetett adók az elsó szükségletű tárgyak mellőzésével — csalf oly czikkekre- vettetnek, melyek a köznép élelme beszerezhetését mélyebben peni érintik, közszükségleteink
és viszonyaink mellőzhetlenné tévén a jiol-gárok adóztatását — a közvetett adók fen-tartásának szüksége fejlődési viszonyainkkal szoros kapcsolatban van, kerülni kell azonban ép ez adónemnél az egyedáruság féle intézményeknél még szinét is, mért uiig ez egyrészről a nemzet f vagyonosodás fejlődését - s a polgárok egyéni s munka-szabadságát gátolja, más részt a legczélszerübb adónemet is terhessé és gyűlöltté teszi.
'' A közvetett adók megkcdveltetésc és elfogadásához fókellék.. hogy az helyesen választott czikkekic vettetvén ki. h keidé* mozgékony könnyű és minden fogyasztásról ment legyen. — Küszöbön álló pénzügyi reformunk tolytán megállapítandó adórendszer kétségkívül a legczélszerübb irányt fogadván el,tán a közelebb jövőben lehetségessé teszi, hogy földművelési fejlődésünk, és iparunk virágzására annyira kártékonyán ható egyenes adók oly fokra szállíttathatnak le. mely még egy részről a közvetett adóval az államszükségletet is fedezi, más részt nem szolgál akadályul — föídmivclésüiik é* iparunk felettébb kívánatos fejlődésére.
,, DOBÓ ISTVÁN.,
Éjutészeti szemle.
i
A múltévben ánnyi építkezés és terve* zés ''történt- városunkban, hogy ezekre visz-szapillantani és^belőlük tanúságot vonni annál is. inkább érdemes, mivel a városok emelkedésének és iniveltségi fokának leghívebb tükre épen az építészet. .
Még a mult télen terveztetett az ut-kövezet, melynek viszontagságos történetéről érdekes bonyodalmakkal teljes regényt is lehetne irui. Hogyan lett az útnak a tcu-iíor s$ine fölötti uiagassaga egészen pontosan megállapítva; ellenben az egyes házak küszöbjeinek * magassága figyelemre nem méltatva; hogyan történi, hogy a tervezett gránitkő és uiacadani helyett végre is téfo lakövezet készült, hogyan hogy az elsőben kijelelt Iván utezai vonal helyett utóbb azért is a kapronczai ut köveztetett ki ? hogyan óvakodott az építési bizottmány minden koczkáztatott kísérlettől és hogyan próbált mégis rosz táglábol jő utat csinálni?: Mindezek igen érdekes és tanúságos dolgok: de leírásuk messze vezetne. Kiég anyi a/.''utépitési szakmában lefizettük a tandíjat s remélhető, hogy ha még sok ut építésére lesz pénzünk, nagyra visszük. Kgyelóre azonban félreisuierhetlen nagy vívmány az is. hogy a vasúthoz most már ki lehet menni s vau egy utunk, melyet jő karban tartuui bármely ftron kényteleiiittetünk. ^
Az útépítéssel kapcsolatban végre valahára a/, uj utcza is megnyittatott; ez nagy és nehéz munka volt, mely teljes elismerést érdemel, daczára annak, hogy az ut egyenes iránya foláldoztatott. ilisz a görbe ut is jobb a semminél, és''a ki tudju, mennyi nwz-"sTjfl felfogott érdek dolgozott e közhaszifu /égető szűkségü vállalat ellen, nem fogja csudálni, hogy az nagy áldozatok .árán is csuk ferdén sikerülhetett, kívánatos volna azonban, hogy ezzol/ az uj utczák nyitása városunkban- csak megkezdettnek, de nem hefejezettuck tekintetnék; mext ugyanunk kii''yoriezaföld és parlag kert van a város közepén, mely egy'' utczanyitása által tízszeres értéket nyerhetne: és ugyan sok épületré van szükség, melynek számára alkalmas telek hiányzik.
Az utnyitás folytán Uoscnberg ur kénytelen levén ópiteni, azon nagy nyereményt, melyhez önkénytolen jutott, kevés szerencsével használta fel. (''zélszerüen és díszesen épitenic csak ugy lehetett volna, ha régi házát, Uiely ugy is alacsony és rozzant, egészen elbontatja és a fóutezára kétemeletes házat állit,e mögött lehetett volna az ujtitezaről nyíló szabályos udvar, és ezen tul az ujuteza közepén ismét egy nagyszerű bérház, aztán ismét udvar és végül a keskeny sarok a szomszédhoz volun csatolandó. De most ház és udvar csupa zig-zug, az ujutezáu it) öl utezai telek parlagon hever s a főijtczai homlokzat csudálatosan hasonlít — a gyuiiiasiumlioz.

Ugyan az ntnyitás kövotkoítcben a
a nagy-kanizsai takarékpénztár is építéshez készült - és készült oly soká, hogy már-már azt hittük nem is épittet. Anyi terv egy házhoz még eddig nem készült Kanizsán: szerencse, hogy egy híres gráczi építész oly soká dolgozott egy drága, de rosz terven,- hogy az épitési bizottmány kénytelen volt belátni, miszerint többet veszt az épités halasztása által, mint menynyit nyer a terv végletekig folytatott töké-lyetflsitése által.Tagadhatlanazonban, hogy a si>k_Lerwzé>4vt]y>táii ugyancsak czélszerü és diszesTepület jön létre, mely annyiban is nevezetes, hogy óriási pinczéit aratáskor tísták, falait örökös erőben rakták és vakolatát télén készítik. Vidékünk ipari fejletlenségét jellemzi azon sajnos''eset, hogy ezen elsó nagyobb építésnél azonnal tégla-hiány állott be, jóllehet a város határában nem kevesebb mint uyolez tégla-gyár .létezik. ■ W''
(Vége ktlvulkerik.)
Korunk jelleme.
Válauiiut minden sznzadnuk megvan aaját_ jelleme, melyet it nemzetek ténykedésének iránya határoz meg: úgy meg van a Itt. sz riadnak is, melyet a felvilágosodás századának szoktak nevezni; de a-jellem az igazi felvilágo sultságuak nem válik becsületére. — Tekintsünk csuk körül a jelen politikai viszonyokon, — ez áliitás valóságáról nem lesz nehéz meg győződnünk, — A« utóbbi években különösen kiizóp-Kuropa vonla magára a világ figyelmét, hol uz álloláiios hadkötelezettség korábun élet-belépteiéül rendszabálya, a katonai rondszer és fegyvernemek tökélye, elhatározó túlsúlyt biztosítottak a németolem porosz részének, melynek a poroszos/trák s triinczia-porosz háborúban szomlélói voltunk. Azonban, csalatkozik, ki azi hiszi, hogy e túlsúlyt akár a fegyverek magasabb tökélye, akár a kulonai rendszer helyesebb szervezi to vívta volna ki; mert a né-mctliiiduk diadalainak legfőbb oka ogyodíll uz európai diplomaták oktalan eljárásájbau keresendő. Az osztrákok olloni hadjáratban rászedte. -Bismurk Napoluont, a fruneziák lilloniben"v Kurópát, olyannyira*, hogy a seduui napok után midőn a porosz fegyverek dicsősége tutő|>ontra jutott, nem volt Európában diplomata, ki elég bátor lett voluu szavát fölemelni: hogy Bismurk az általa hirdetett európai béke érdekében —'' a szeroucsótlen fruucziuuemzotiiok a haláldöfést meg ne adja. S ha oz még iioiu sikerült teljesen, uz bizonyára nőni Bismurk nagylelkűségének, hanem az áldozatra szánt nemzet végeröfoszité-soinek köszönhető. A lefolyt vórusunpok eredménye a némolegység, — ogy nogyveu millió embert számláló kulonai állam alakulása közvetlen szomszédságukban. A legelső veszély, mely egy tulhatalmas ..katonai állani részéről fenyegeti a gyengébb szomszédokat; a folytoi non fegyverkezés szüksége, s a népek uayugi jóllétét fölemésztő roppant katonai erők fen tartási költsége. Már pedig saját létérdekeink fon-tartása szükségessé teszi haderőink szaporítását, s lehető legjobb szervezését egy szomszédos katonai butulom turiuészotos hódító politikájával szemben. De napjainkban mégis a legnagyobb veszély u jogok tiszteletéllek hanyatlásé brm, s a nemzetközi szerződések egyoldalú felbontásában rejlik. Nincs többé béke- és szér-ződós-biztosíték, — a jogok s kötelezettségek helyébe uz, erósebb-jóga lépett, Nincs, ki kérdőre merje vonni a hatalmast, ha az emberi- s-"épjog.ikat,lábbal tiporja. Jól tudja ezt a ravasz |>orosz canco.lhír saját terveire felhasználni ós titkos czéljuira kizsákmányolni, mit leginkább bizonyít ama körülmény, hogy midőn letűnt, Nedűit dicsősége, s a netnzetirló vad hordák fegyvereit u vér uélkül született köztársaság linvédelomre tüzelt katonái töltartóztaták diadalmi utjokbuii: szokott mézos-mázos modorával tieiu késett Hismark kivetni a hálót, hogy Beust grófot belocsalju. Hivatkozott a számító cancellár arra, hogy uz egységesítési muiika a némutiiép történelmének és szellemének természetes és szükséges kifolyása; nem állhat tehát érdekében a szomszéd Osztrák-Magyar monarchiának az önkényt folyó toriuiW.etos fejlődést gátolni: sót jnkább az érdekközösség ós régi jó viszonyok fentartása tekintetéből azon tor-mészotszurft fejlődést, mint jó szomszédokttak meg is kell kömiyitenünk, s a prágai egyezmény pontjainak megtartását, a monnyiben azok a németek állatni fejlődésének gátúl szob gálnak. s bizonyos kötelezettségeket rónak re-ájok monarchiánk irányában, - nem szabad sürgetnünk. S Beust gról nem vuttc. észre, hogy ez oly gyorsan szövődött barátságos viszony csak sa ját érdekeink feláldozása árán szorzott előmozdító eszköze a porosz nagyra vágyás önző politikájának. Hu Beust tiróf Bismurkőt ihineri, jól tudhatja, hogy sokkal eszesebb diplomata semhogy azért kívánná inunurchiáuk baráuá-
Melloklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 8-lk számához.
^ \

mm
t,''át. hogy Bmtsl gróf u nagy Űgygyel-bájjat úif/uiáleolt németegység éuüíuténok nyílásait fu''tozni segítse. Do azért Bitaiark fölhívását mégis olkoll fogadni ,nurt ^bókét
skar Németországnak, — békét Európának, — s n béke kedvéért az emberi jogok ellenére, egy dicső nemzetnek, moly szabadság igéit hordozza fölemelt lobogóin, — kiirtását vütto •ezélba. S mi mégis néinu köaöiiynyol tekintünk a távol nyugatra, a szabadságnak megbénított előOrsci felé, a nélkül, hogy a népszabadság eltemetésével megbízott vad bordák díadfilüvöl-téseit háborgatni mérnök l
Pannonhalmán feb. 4. 1871.
V. J.
Pályázatok az országos magyar ipaicgyesiilot disz-
órmeire. i.
Egy. huzal iparos alapitmánya folytán tíz unt/, m. iparegyi-sttlyt ez idén is, mint 1809- és 1870-ben, ?zll*( diisírmekét fog kiadni oly ipa-rosokuak, .kik üzletüket korszerű berendezés és okszerű ügyvitel által''oly álláspontra emelték, miszerint. hasonló külföldi üzletekkel a versenyt kiállhalják."
E czélra ezennel pályázat uyittatik. v A pályázni kívánók kellőleg ielszerolt irataik* I- bezárólag 187 i évi martiusliő Iá éig adhatják be hz orsz m. iparegyesülnt igazgatóságához (Pest, országút 7. szállt); későbben beadott pályázatuk''tekintetbe nem vétethetnek.
A pályátut efvdiuényo az ejQ^silb-l ,s)nyiiyir Krdtktiuk" és „liuliittrie /niiuitufílr Um</o»''Jiu* eziinü közlönyeiben, valamint u hazni íjagyobb lapokban log közzététutúi.
II.
|Az orsz. magyar ipamgyesület azon me& győződé*ben levén, hogy az ipar előmenetelének egyik fótényozőjet u szorgalmas, ügyes, pontos és lelkiismeretes munkások képezik, elhatározta, hogy munkásaink szorgalmának, kitartásának és előretörökvésének (okozása végett jutalmazó elismerésben kívánja részesíteni azon miiukásokut, nevezetesen gyári szakvezetőket, kézműves segédeket és kiválóbb gyármunkásokat, kik liosrfzabb ideig egy munkuadónál dolgozván, szorgalmas és buzgó magukviselot által vagy szakukban kifejtett elismerésre méltó ügyességük által vagy a közvetlen felügyeletük alatt levő munkásoknak vagy tanulóknak okszerű vezetése vugy oktatása által a hazai ipar körül érdemokot szerezlek.
Az ezen tulajdonságokat kimutató munkások illírt tli$zérfim»i''l jutalmaztatnak, melyen u juuliuazottau kivül azou munkaadó vagy melyben ez érdemeket szerezték egyszersmind pintig számukra oktuány fog kiadatni a jutni-iiiaziU okainak felsorolásával.
A pályázni kivánók munkaadójuk bizonyítványával ellátott ooadványukat 1«7I. évi martius 1 f> dikéig nyújthatják bo az orsz. magyar iparegyitsüloi igazgatóságához (IVst, országút 7. szám), vidéki pályázóknál a munkaadó bizonyítványának a helyi hatóság ál.tal hitelesítve kell lenni.
A pályázat eredménye nz igaregycsület . .Auymji tirdekrink* éa .InduttrleZtntuua filr /''»iyoru".eziinü közlönyeiben, valamiül n hazai uugyubb Inpokhnu fog közzététetni.
Folkéretnok a gyárosok, ipartestületi elöljárók és általában iiiindonnvmü iparos munkaadók, hogy muukásaikut o pályázatra figyelmeztessék. , Pest, 1871. évi január l-én.
AZ OKSZ. M. IPAKEOYESÜLET
iKniKntónngit.
hogyan Itell az erdőt oktfzerüun kezelni, midőn luár fa sem lesz, ugy erdészre soiu lesz szükség. — A községi erdő*- úgyébon tett igéretét szivgutn, látjuk.
KOVÁTS'' JÁNOS.
(Levelezés.
/
I.snKvit, jsn 30.
Engedje meg, hogy e lapok hasábjain Nou-szidler erdész urnák a f. január 2''.) én kiadott. (>. sráinu lapban az erdőkezelésről irt csikkének aroii passusára válaszolhassak, hol nevl-sott erdész ur szereti reám tukmálni, mikép én csak az erdészeti tanfolyamot végzett egyéneket értem szakképzetteknek, — én a szakképzettséget nem csuk uzokban, do a szorgalmasan -képzelt erdész-gyakornokoskodott egyénekben is fel-lelhotem, ezérvt tehát én nem oda akartam )i*tpi, mikép cauk az erdészeti tanfolyamot végzőit egyének képesek szakavatottén nzordőt ke zelni, hanem igen óda, hogy ne akármely állásról lehessen az erdészeti állást betölteni, hogy nz iiz illető erdő tulajdonos, no azt keresse, ki szolgálja ót olcsóbbért, hogy ez által szakképzett embereit , mert nálánáb nz erdészetre olcsóbbbérért egy nem képzett egyéu válalkozik , o)bocsássa és ezen képzett egyén családjával együtt földönfutóvá váljék , mert uram, az erdészet nem oly brilliant állás, mivel erdésx ur nt orvost hozta fel, hogy inig egy tetuulőt meg noiu tölt holtukkal, mindaddig nem szakképzett, no oz sajnos, de az is s^juos, ha egy erdész csak akkor okul,
Adony, Fehértu. fobr. 9-én 1871.
.Hegedűszó, furulyuszó, czimbalom !" Itt van a vlg farsang,''s u lialul boldog világ önfeledten koring, forog, iojt és toporzékol, iiiiutba az idény tündére az Oberu vurázs sípját fújná, ''rollúmat is csak alig, bírom fékezni, hogy — kötelesség szerint — pedantúl kimért egyenes sorokban haladjon; nagyon szeretne jobbra balra hajlongani, u mennyire csuk tőle telik : „gruciouso" ''hogy most egy kedves ulukot szólítson meg u .honvéd menház" javára ronde-zutt bálban.
A pupák, — kik u kedves mamák még kedvesebb e»áb«zavai által elkábítva, néma je-lekkel adják méltóságos beleegyezésüket erre is úrra is; s csak akkor pereg le arczitkon u fájó könvesepp, tuidőu u rőfhosszttságu .a eonto" szemeik olé vnrázsoliaiik, s repül atyai keblükből tárczájuk kíséretében egy nehéz sóhaj a nagy iiiiiidonségbe, — gondolnak szo morodotl szívvel uz elmúlt fursangru.
A mamák, — megelégedett s örömtől sugárzó arczczal szemlélik a nagyvilágba lépett leányuk mozdulntát, s mennyire ehielkodik „midqrjök" alatt köblök, midőn egy-egy dandy szép szava gyönge pirt von a rózsákkal behintett kis loány arczára, — szép reményekkel kecsegtetik loányuk jövőjét.
S u lialul szivek mily hosszú időkön ke-'' resztül tartják inog édes omlékokbou a szellemdús udvaroíicurzuvnit, ''"int keresnek azokban egy-egy szívhez szóló parányi betűt. Hány mi haj röpül az isiuorotlbn táj felé u csendes holdvilágos éjoken, s csak tuidón u szende Mt/rphcus el jő s lezárja a fáradt pillákat — álomban ke-resvo u képet, — akkor nyugszik uz alak, do kóborol a szellem; s midőn uz első rézsű regpir üdvözlő csókját rezegve hinti bo az ablakon, s a sűrű függönyökön keresztül az alvó arczát érinti, tnegszukud az álom édes képo s a puszta valóság'' terül el szemei előtt, akkor igen, --? akkor szomorúan gondol az elmúlt farsangi pókra vissza.
Ha minden mulnndó! >
Igy mull el az Adony vidéki fiatalság által f. hó''4 én rendezett zártkörű táiiczvignlom is, mely ugyan a jótékony czélra keveset hozott ; do meg volt uz akural, hu u telt az oltárra többet nem hozott — nem a rendezőség hibáju, hanem a meg nem jelent közönségé.'' De azért szép számú közönség jvlent meg u csinoson di-szított urodalmi torombon, s n hölgyvilág s választékos toiletjo uz ember szemeit önkénytelenül lekötötte. Itt ogy a féltékenység szép Sziliével díszített, dús barpa fürtökkel ékeskedő fő R. Izabella k. a a nővére; amott az ártatlan ság színébe öltözött,''* piros rózsákkal elhalmozott női alak vónta magám a figyelmet, Sch. Borcsa kya; amott «%y rózsaszín, — s ki tudná egyenkint az Ízlésnek megfelel öltözékekot birni, oda óvok kellenének ; de u sok'' közül még néhányat nem mulaszthatom ol, hogy ,meg ne nevezzek igy: W. Marcsa k. a. Woigl nővérek. 11. Juozi k. «. K. Etelka k. a Sz. Emil k. a. s a társalgás éa tánuzbun oly kedves T. Etel'' asszony, kik valamennyien az est vi-dorságát kollon ök által csak fűszerezték.
A téli regpir éji leplét oszlatni kezdé, midőn végoszakadt a jó csárdásoknak.. Carnoval herezog utolsó búcsú intéssel elhagyta a termet, a csillárok elsötétültek, s kiki a dagadó
Iiárnák tömkelegében keresett monholyot, — logy álmodjék — és fölébredve az édes emlékekről gondolkozzék. * „
TIHANYI UYULA.
Heti szemle.
'' IVbruár 18. 1H71.
A Kisfaludy társaság tragoedia e|n>é-letérő kitűzött pályadiiat Névoy szombathelyi tanár uyerto el; u balladai dij''beín adatott ki.
— Az eltő magyar biztosító tár«ulat/a magyarországi vizkárosuftak részérő 300(>[tot adatná-uyozotl; a bécsi vizkárusultakuak szinte 300<> forintot. — Deák Feroncz bájos unoka húgát Kiss Hózát Miklós József bonv. iáinist. iroda-tiszt nőül vette. — Koiuáfombau jüjlap jelenik meg apr. l-én. — Páríkba már Meesétcft levelek is küldhotők. — Adi&íai ár<iz Brigittennut sújtotta leginkább. — Oötoyőnél a Dunavize orőson nő. — Horn Párisból már irt, uójé nz ostrom és bombázás minden rémületéi átélte.
— Loopoldinn Szász-koburg-gothai herczegnő meghalt. ''•— Bényoi sajtópörébon 1 évre MX) ft bírságra Ítéltetett.— Magyarország u mosti ujon-ezozásban <K),G46 ujonezot ad. — Dnnyov ezredes beteg. — Garibaldi vissza utazott l''áp-rerába. — A fegyverszünet febr. 20-ig meghosszabbíttatott. — Zimmormunn a gráczi .Freiheit" száműzött szerkesztőié Sopronban fekszik betegen. — Ur Széchenyi Bélát l''zen-kön bandérium fogadta, midőn nejével megérkezett. - A kathautonomiugyűlése mart. <» án
bivulik ümt>» — liísmárck enged, ujabb béke föltélolei: Elsüss és Lothariilgiából IK) (115 helyett) német Q mértföld átengodéso Metzet is beazáiuitvu; a hadi kárpótlás l''/j railiardra szállitatik le, mihez jönne meg miliő kárpótlás a hajózási károkért és 4U miliő a Fruuczia-országból kiulasitoti uémetok kárlalauitásáru. — Kouuti városára a poroszok ti miliő frank hadisarezot vetettek^---, A hádi fogságból 112 franczia tiszt menekült el. — 24 nagy csata vívatott. — A feloszlatott fraiictirourük Uari-baldi köré %sorcglonek. — A l oudoni City l.;>UÜ,tKK) írunk segély t küldött a páryó»k se-gélyozéséro. — Az orsz. magyar gazd. egyesület évi rendes közgyűlése febr. 2ó-én lesz. — Zágrábban 18011. végéig volt 0Í>,GÖ4 ft adóhátralék elengodtetett. -- Zombori takarék pénztár mult évi torgalina a 3 miliő ftot meghaladja. — ÍJolfort surcz. nélkül capitulált. — Az Orleansok restaurutiója vulószinü; Thiors lesz a miiiisteréluök. — A as szám nagy szeropet játuzik a mostani hábortibuu s különösön végzetes rt ^franczia várak történetében Szept. l8 káu kapitulált Sirassbourg. Okt. 2«-kán vonultak^ be a poroszok Metzbe. Nov. 28-kán kapituljilt''I.a P''oro s ugyan e uapou foglaltatott el Ainicns. Dccz. 28 káií ágyúzták logolőször sikerrel a párisi erődöket Mont Avron eluémitásávnl, s jnn. 28-kán kapitulált Páris. A mostani fegyverszünet febr. lil-én ér végot s hu ezzel befejeztetnék a háború, ugy ez, miután jul. ltl-kén kezdődött, 7 hónapig tartott. Ekép Poroszországnak hét éves, (1 főO -170d) hét lietos (1800.) és hét hónapos háborúja Ion ne. *
(Irodalom ) — Megjolenl s beküldotett hozzánk t. munkatársunk Szerényi Emlro rN«v«tjllk (i iie''jjfit!" vcgyA^népnevolészéti ér-tekezések ízimü müve, niely-Zalamogye bőn szeretett főispánja, a nemes irodal^tubar''át gróf S''.apáry Uéza ur ő tnélli''iságának van ajánlva. A csinos kiállítású s 124 lapra terjedő munka megrendelhető Koscuhcrg testvérek pesti könyvkereskedése utján, nra nincs kitéve. Ajáuljuk u népnevelészet ininduti rendű s rangú'' barátja pártfogása- és figyelmébe.
— Mégjelent éa bokűldctctt hozzánk ; . liiitzonkJt kliiUniégi* ryyh''hi bntzhl," hrtu Nikházy l.ászló ref. segédlelké''sz. Első füzet. Jövedelme Karolyi Ods^drnak állítandó emlékére adatik. Ara 1 frr.''Kl kr. Miskolcz, Fracn-kel It. bizoniányu. Nyomatott .Sárospatakon. A 1!M» lapra terjedő,-c/iiios kiállitilsu könyvet ajánljuk az illetők'' méltó pártfogásába, r''
-r- Tebotségés költőuk ilonedok Aladár a .Szépirodtilmi Közlöny" szerkesztője .Hulló Inrelék'' ezimft költemény füzérre nyutolt elő-fizetést, mely díszes gyémánt kiadásbuu, allegorizált, ké|H>s borítékkal 1 irt. A felhívás igy szól: Ejótizetési felhívás wHulló li>ccl«ku czimü költemény füzérnx Egy kii könyv, melyl>eii költemények vannak, s mely költemények egy hangulat, egy érzolemfoi^rás szülöttei. Egy kis kö|iyv, melybon u költemények vannak: a Mteretfiiii,a korán elviharzott szortdem s illu-'' siók költeményei, telve uz.. egykori boldogság emlékével s jelen bánatával, .reményeivel ^kétségbeesésével és hazug vigusztalásuival, s általában u mulmulógiítj eszméjének majd megnyugvó,. majd vigasztalan sóhajaival. E költemények \n valóság(i»l nyerve fogamzásukat; szülőjük á nevelőjük a költői phantázia, ''moly mindent iitpijn-litit, földi*zit erejéhez képest nuyyijyd alkot. A ki a szurelembi n boldog, do e boldogságban pazar volt, az o kis könyvben megfogja találni kisebb-nagyobb kielégülését, uicrt megtalálja benne önmagát, azaz lelkének s érzelműinek ''viszlinn^ját, hasonmását. Pedig o viszhang mindig jó hatással van kedélyünkre, mert képzi-lt ldr»al tztret, örömeinkben ugy,^ mint bajainkban. Kinek ily tdrs kell, uz szo-'' rezzo meg o kis könyvöt. Nem fog csalódni
benno.
. * t
— (Uj üunomilvok.) Táborszky és Parsch kiadásában, Pesten legközelebb megjelentek a következő, mind tartalmuk, mind külsőleg is csiuOs kiállításuk által kitűnő íenomü-vek : Zomjordrn kit k/zre. lluyer F. 3 csata dal. La Marseillaise 30 kr. Clioeur des giron-dins 30 kr. Die NVacht aiu Itlieiu 3C>kV. Klcpscb C, Weiter goht''s nicift inehr! (gyors-jnilka) f>0 kr. I .anger J. Találkozás holdvilágos éjjel .Esti dal 80 kr. Leopold K. Ilüuher. Péter i induló 00 kr. Seifert A. .nlarczos-bál-polka (rezgő) Maskonball-Polku (Franci í»0 kr. Tisza A. Uyöngvfiku magyar nép''dalaiból 1-ső füzet 80 kr. A batal szitiiiiiz láfogató 1-ső-füzet. JJánk-Uán, Hunyadi, l.ászló, lika, *0 kr. N^Mzertt csárdások. Legújabb és legjobb ,íjéin]a! gyűjtemény. 1-ső füzet I ft. Dgyuii rózsáin szeretsz-e még? A kisasszony Pozsonyban. A faluban a leány ók nz mondják. Sárgu liliom. Csárdás 00 kr. /ouijordrti és htfjc<lilri\. Hidley Kohno. 3 magyar ábránd. 1-ső Ábránd. .Hej! be fényes scillag ragyog, az égen, ''és „Befordultam a konyhára:, Í ft. í>0 kr. 2-ik Ábránd péu-tokén tiuvssa holló a fiát," és .liulyco*Kati'' 1 ft. s''tO kr. 3-ik Ábránd „Szeretlek én egyellon egy virágom" és .Szerelmes kántor dalai. I ft., f>0 kr. I)ul in*kre zonyornkiiéretfel. Stoll Péter. Emlékül .Hűtlen lovél meg is csaltál."
Magyar dal Némethi Tóth Kálmántól. 50 kraj-^í
czár. >•
" A köztük lévő táncamüvek eredeti friss ^, és táuczgerjesztó dnllumuk ''által ''bizonyára '' ezen farsangi idényben is már kiviv.indják ma- t'' guknak a közönség köztetszését. Hazai zen»-irodalmunk e buzgó terjesztőinek szép és izlé-ses kiadásúit ajánljuk a zenebarátok figyelmébe.
— Kedves kötelességünknek túrijuk a .Magyarország és a Nagy világ" szépirodalmi képes b« Vdapra ismét fölhívni a figyejmot. ia-it-ujnbb számának rajzai: Feledhet len nagy halottunk, m''hal b. Köti''ÜH Jóxtef ravatala és nagyszerű kivitelű mellképe; két tóvárosi életkép: .A,jég liátáu* s ,A dunavizos"; .Me-ran látképe" a gyönyört) kéliakokkal s a ki* rályné kis arczképtjvol, mnfy kedvoncz kutyája társaságában tünteti fol a fejedelemasz-szonyt.
Valóban .a legnagyobb elismerésre méltó, hogy szerkesztő s kiadó, tokintve a viszonyo-kut, csekély előfizetési díjért (évuegyctlenként csak 2 frért) ily lapot, mint ez, képesek adni uz olvasó kezébe, melynek minden egyen száma egy-egy kis remeke u hazai művészetnek és nyomdászatnak. Az adott szöveg jeles volta, a/" szerkesztő tapintatossága és szabatossága pedig a legnagyobb dicséretre méltó.
. V- -
H i r e k.
I — (U j kl in korul.) Miként hirdetési rovatunkban olvasható^ Nagy-Kanizsán az építészeti bizottmány, a Vaspályához vezető iptfzáu suton uiiulegy t^tó ölnyi h«weztiságbau klin-ker utat készíttet, melyeknek költség-elóirány. zatu 43,208 ft. Xi krt tesz. ÁrlejléM batáridő v tebr. 2.7., ovatpenz 20U> ft. A tervek, költségvetés,'' ár|í,.''^Hi általános éa külöulogos teltételek febr. T^flil kezdve a polgármesteri hivatalban inegtóniíithetők.
— (M in.iszterváltoz ás) ő felsége febr. 10-én kelt legmagasabb kézirata ifeeréut Kajncr Pál Udügyiipnisztert egészségi állapotára való tekintettel saját -kérelmérv bú és buzgó szolgálutuinak elismerése mellett kegye-lemberi fölmenté s helyébe Tóth Vilmos államtitkárt nevezte ki; vallás és közoktatási miuislerré Pauler Tivadar egyetemi tanárt, tározó nélküli horvát-szlavon és dalmát miniszterré pedig gróf Pejacsovich Pétert.
—''(-Egy Jtttf-élct.) A nagy-kunizsui.általános beteg- és r>>kkant segélyző-egylet ulób-bi közgyűléséit ''dnöknek Fesselhoter József, iná^wlelnökökuek Stolzer (Jusztáv és Marschal József, pénztárnokká Wucskica János, egyleti orvossá Augenfóld Fülöp urak választattak meg. Fevdliofer .lózjM-f ur kozhelyeslésre talált beszéddel foglalta el elnöki székét, mely alku-lominal a huinaiius egylet pénztárát 200 ftal ajándékozó meg.
■ - (B á 1 k r ó ii i k a.) Zala-Egerszeg mezőváros tanácsa febr. 20-án az „Arany-Bárány" vendéglő teremében az uj kórház javára pol- . gári tánczvigalmat tart, belépti díj HO kr. — A nagy-kanizsai (Milgári-cgylet 1 l-ki táuczvi-gulma látogatott volt, de nem oly fesztelen ú'' kedélyes, mint hajdanában. — Febr. ló-én v tartatott meg . a nagy-kanizsai lövészegyleti tánczvigaloin, melyben cauk tagok s özek családjaj ''jcleühettek meg; a kis terem csinosan fel volt díszítve Ijivészjelvényekkol, s a jelesb lövéseket kitüntető táblákkal. Bemenetnél rosz-, . szül vette ki magát u németnyelvűn készített mottónak adott elsőbbség; hazánkban óhajtjuk, hogy a nekünk édes— magyarnyelvvélegye(i az elsőség. A díszes női koszorú legszobb gyöngye (Li—a tlizellu éa Uabella volt. A kis terein kicsi lett a tjinezolóknak sa nagyterembe mentek át, ez pedig nagy és hideg volt. — A souiogymegyei néptanítók sogély-ogylete javára Kaposvároti rendezett tánczvigaloin ÍS20 ft í»2 krt j ivedolmezott.
~ (Zásr. Iószo n to l és.) Több helyről kérdezősködések intéztetnek hozzánk, hogy a Zalauiegyében székelő honvédok zászlói mikor szenteltetnek fel; biztos adataink nincsenok még, de hirszerint megemlíthetjük, hogy húsvét másnapját halljuk kitü^vo lenni. Ugyan-csak húsvét másnapján l/úz Mezőtúron *is a honvédzászló felszentelése, hol a keresztanya- . ságót u nemcskeblű honleány (irfif Wenckbeyn Kristinu urhólgy ő méltósága viselendj.
— (H e cj u i e tn.) Báró Eötvös JiW lolki üdveért Zala-Kgor^zögon az izh imaházban fobr. lti-án délelőtt tartalék tueg, melyen nemcsak az izr. hitközség számos tagja, hanom az egész megyei lisztviselőkac» is jeion volt. Mind n karénekkel eltnoiidoll zsoltárok, mind pedig u rabbinak jeles szónoklata" mély illotődéssol hato''lf u nagyszámú ájtatos közöuségro. Legnagyobb hatást gyakorolt a rabbi által nyílott frigyszokrény előtt mondott jeles magyar ima.
— A Flandorffor Henrik-féle .koményitő-gyár, mely szakértő bizottmány véleménye szerint — mint a Sopron irja — a czéluak teljesen megfelel, sőt laivel . kodvoző körülmények közt állittatott f<d, ma 7 -8 ozor forinttal többe kerülne, &0,00íi ft-t értéket képvisel, m a tulajdonosnak csak az a baja volt vole,
tény ö.iszegot magába a gyárba /rgalmi tőkéje nem igen maradt, elhatározta magát, hogy a vállain-nyokro alapítja. Szükségeltetik 120 U, moly 000 darab 200 frtos részény-,döztutnék oly formán, hogy 80% heti-
,k, 20% hátramarad az esetleges későbbi
.aégletok fUlözéséro. Az aláírási ívok a sop-a hitelbank, takarékpénztár, soproni előlege-éai-egylet, a FlandorfFer Ignácz urnái vannak letéve. Az iaszeg uagy része már aláírásokkal födözve van. A sok közül csak következőket cmlitjUk: Flandorfler Ignácz 4(XX) fr., Kup-prooht János 3000 fr., hirmi ezukorgyár 10,CKM) fr., Fatzenhoffer 7000 fr.,Szilvásy 2000 fr. sat. A vállalat-kedvelőknek nem lesz érdoktelen tudomásul vonni.
— tjló-rakások.) Nagy-Kanizsa ut-czáiu a hajdani orős várfalak helyett oly mn-gas kőrakások vunnak, hogy a csintalanok méltáu bújósdit játshatnának kürttlüttek, ha térdig érő sárban nem kellene oviczkelniök. Igen örvondeUs jelenség, hegy az utczák kö-veztetéso folyamatban van, ámde a tisztaságra is több gondot kellene fordítani; ma holnap csak léghajón közlekedhetünk az utczán keresztül a lakásokba, vagy lékeli in> ndani az oly kedveltté vált porosz kalucsiiikról.
- (II i 1> a-i g a /, i t á s.) Már kétszer közöltünk egy esetet, hogy a gelsei tanító ablakán belőttek, előbbi számunkban pedig az kö-solletett, hogy Újlakon történt, most meg illetékes s hivatalos jelentés szerint Szent-Jakabon történt l»i» az. Alkalmilag szinte megjegyeztük, bog}'' Nagy-Kanizsán az tijouczozás nem martius 2-án hanem 4$-án veendi kezdetét és tart l&áig. ^ •
. Hasznon tudnivalók.
A vinetelUr. uaj-tám (O. I.. után köiti Te<sánexky.)
1. Április 10-kére meglegyen metszve.
2. Mielőtt a.bimbó fakad: ki legyen kupáira.
3. Julius Ifi kére lapiáru legyen kapálva,
4. Junitts utoljára fóllegyun kötözve.
f>.. Julius I jére másodszor legyen lapra kapálva.
0. Augustus l-jén- harmadszor legyen lapra kapálva.
7. Augustus Ifi-érc, ha káros, másodszor legyen megkötözve s ezúttal bekurtitva a '' vessző.
ti. A szüret illegne történjék előbb, még 1 csak a szőlő szemek fnnyadni uem kezdenek. 1 Theresia hete a szokáson szüretelésnek ideje.
Megbir két ember jól iparkodva egy nap a szőlőben dolgozni:
U. Motszoui 8<>0 [_J ölet. j
10. r^ikapálni vigyázva 40t) [J ölety^ I
11. Karót közelről hordani és széthányni
1000 Q ölet.
I2rKarót leverni 8lki ('' t ökt.
13, Oyomlálni vigyázva 2;>0|Jölot.
14. Bondosen megkapálni 400 lJ ölet s h''ugaros felényit.
!f». Egyik bont, a másik ojt, utána amaz tukar 120 vesszőt.
10. Dönt egy, a másik trágyát hord s botakar 22 tökét.
17. Kibont egy, s be is takar, a másik trágyát hord 100 (J ölet
JXTyllt pósta.
— (I, Min(l«nkor .(ive* kosxOuellel vesszük.
- 1.. H. Hopron hamarabb nem lehetett.
.(Jötuttri I.apok* I. srerkcsalöavgéiiek Kinin-
stonibatban. Hxlves késiséggel. |».;t<t"«iv« kérltnk. Alkalmilag mi I. kllldllnk.
JSTyllZZ&ir.*)
(Heküldetett.) •— Mióta pápa ő szontségó egészségét tinóin Kevalescíére du Barry használata szerencsésen helyreállította, senki sénV kétkedlntik többé e becse* gyógy tápszer hatása fölött, mely gyógyszer i.n költség nélkül meggyógyítja u következő betegségeket: gyomor, ideg, mell, tüdő, máj. mirigy, takhárlya, lége zési, liólvug és veeebáutalimtt. gümőkórl, szédelgést, szAkmeilUséget, köhögést, omés/tési .gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlansá- ; got, gyöngeséget, aranyért, vi/.kórl, lázat, asz- 1 kórt, vértorlódást, lillzugást és h''ánvási ingert még terhesség idején is, dia botost, búskomor-ságot, sováuykodást, csuzt, sárgaságot a 72.0**) gyógyeset, melyek minden gyógyszerrel dft-czoltuk; többi közt bizonyítványok pápa ó szentségétől, gr. l''luskov mlv marsaitól, de lirehuh tnari|uisuótől. • .A húsnál táplálóbb lévén, a Bővüléseiére felnőtteknél éa gyt rme-kekuél íiO-szorto megkíméli a gyógyszerek költségeit.
74,310 száuiu bizonyítvány.
(lasen (Stájorhon) I80S>. decz. 10. 1
Örömmel állapítom meg a Revaiesyiero annyira ismeretes gyógyhalását. K kitűnő szer irtózatos légzési nehéz"égemet, köhögésein «• ^görcsömmel együtt, niiliíszüiitette, miért is teljes fiilgyógyulásomhoz k^/i-l vagyok. Kérem önt postai utánvéttel még ."> Iont Uovnleseiéro küldésére. Legmélyebb hálám kijejezés mellett stb. |2.
S t ei n i n gor V i n e7.e uyug. lelkészig IMébszeleuezékbeii ''/í ,onl '' kr, 1 fon* 2 ft. ?>0 kr, 2 font 4> í''h » k. í> fnt IO ft. 12 fint 20 ft. 24 font 30 ft — Uovnleseiéro Cho-colatée táblákban 12 csészére Ift. őo kr; 24 csészére 2 frt öli kr ; 4* esér/ére I Irt őt) kr; porainkban 12 csészére I ft. őU kr, 24-re 2. .">0 Ur. lH-ra l.fiOkr, 120-ra 10 ft. 2HK ru20 ft.
ö70-ra .''10 ft. — Kaphat/l: Barry du Bnrrv és t-rál Bécsbe n. WiJIÜHcIu-a^e, Xr. S. IVslen rök Józ ff gyógy szerész uél, Kolozsvárott Kron-stiidlernél, Alsó-Kubiuban Tyroler és Schle-singeméi, Dobreozoiilnn ]W*os Feroncznél, Dunalöldváron N''athera Pálnál, Kándyfővárott lirilli F.-nél, íVtiyy-Kanizstin Lonik K''irolyiuit, Krsekujváron Conlegner Ignálznál, Székes-Fe-hérvárott Dieballa tlyörgynél, Vcrsoczen Fischer Mórnál, s minden városban s gydgyszor, ftiizor, és csomegcárusoknál. ^
Flgyclineztetéa
n Iidvllárflio* st íirojf korltna élükliiia &» a *xfll«<kliox ! I,.''^.lrÁ|(Álil» klnr.K ,ii . intioruck sx c|(r*ii!i/y ! Ninca li.tilnV int-lifájilnl.ini, (fy»m«rj{rtr<!», rrndpllcii ki''mcáui f.lu''-r folyA* i>»xi''l kn|iraolsil>Ai> Irvíi iiiaKtalsn.áfr, lii.uiilé ln-tP(f«í((ek ro.* k''lvotkeatnényvl Ixí.xnin
t''lűlli ki Illó fájilalniii ! ...... Irliet líllilié fi''ltnii nt
nrvKekimk n náluk li.mn.sii larlaiii nxokolt tllitfíhurnt, «naka<*x t''ulla>li«», nu-llp(j,''« r«
tJI. iiir.v s llliliiloirntliiM aiármaxiii aiokoll ^ntatlléa-löl . Srliltiiiuarlilai;). nem lolift félloui Ky"riuuk«''iiikrt a n.iliik i-lüfurdiilni axukott K''Ovt''lyk,irt.il (4i-r<''|>liulsI iá|ikúrlól (Itlri.iiclil) mrrt Alulírottnak i.tíili >tvl urvii.l ln|>n.xltlatsiie''*r.>lytáii .Iki-rllll oly orvo.i I
rrk.''l fi''llaláliimn, inrlyrkkrl ax nmlitrtl m"i iiaj»knt, * ni íiM-^rk >''■* K.Vrrnipkrkil^l rliífurilulul aankntl ho.o.A.su tárté luMfRiiégfkPt rilvlil l<IJI alslt alkorr-
«ru un-Kio •''•!;> itliAt''On.
.Milliii i''« iiiilliií nők* .xi''iivnlnrk a fontérintflt brli ^M''^okticn * hn.milii liAjnkliau ! X miért V Arial-Isii »x<Miiérmttk inialt. >liut:öi uivK''okAllAui r
.XAinlalau n>''ík •xniivtnlr.cil, r/.''l.,cillink tartollAiu •ír iir»/«>r klll''lnfrli- viil.''ki''il lit''iil.ixill, . a viili-krii li-vn tnitii|:iyni ll.''íkol. kik li''l|i|l,ll«l.''*l|kp| kxviii Hütt Isriv.i. tfy.ftki-r.''.i-n meif .iknrnAk uy<^Kyn Ilii, liirla|ink nlján «''•« iiiakíu liiritrlín-iin fulylán U arrart^yolinoxlclni, liufry i''n i''ikcl liitlu.aii kitfyii|ryilliAtniii | il«> a< Ur^K^k líyoriiiokokn.''l 1 <>f.>r.I<11n■ «».ik"tl l.i ti-^''.ó^ck<-l la liixiii.su. Ky^yit "". - viih''kro a< ''iirvnti .<<>.,.ki*i lia.xuálali UlA.ilá.oinuial e^ylltt ulnnvi''t mcllnii »,''il áIiipvp. * ilijsxoll Irvulvkr* i. n li''Knarfynlili titok lAr. In. Iiixlu.ilá.a iiiejlotl |!yorxsn ini-^kdlilrtoin. Kivá-uÁlrA ninntiaii rn-rpti-iii ax.-rlnl a tivlylieli
xrr.i.itk állni »aját a/rinély«ni Mlitr.Vi''li''t* mell l.-lt ki''.iltli-lvo A/ orvo««Á(jol, Aruk által .xállilAlom
Omviiri Kde in..k.
orvon t''n''»x(llé«<, n a iimify. kir. r#nu, lu«l n t.nrxulAt r. l i^''jA
IV.Irli, llnlv.nui nto*a l.'' ik n/áili.
kM


79—KO fonl H frt - kr 80 Hl (m U frt *» km. ArP< «erfílié»re 70 71 fonl .S fii - kr 71 -Vi Iont il fojti kr. Ai|>n kasouAVKVA lií» fout ót - kr. 67 - Ül fout ~ frl. KukorU-m :» frt- - kr.; frl . r. KnU ric/A vUxs <ciinjiiAnliii) — fit kr. 7.a1i 4fi 17 fam 1 frt HOkf. 47 4K fful ''£ frt - kr. Toliauka 00 0.1 fnt. — frl — kr. i># — 70 font frt — kr. Hali fehér H kr. — bsl> lAika 0 kr Kouyérllaxt kil*ölK-|(r» •l frl fii) liuoii. ttl frt. Zxrmlfli.xl KI frl ■ kr. l./oi|(li«xl k0*ííii"i:i;>''» frt.—tlin}in -- fn. - kr Klrálv-lUvt klsOtia^cs (Vt — kr fluom 10 frl - kr K»*». láuit k«s«iii»''Kes frl - kr. Hiium - fit kr. Marlia-luu fuiiija 2.1 kr. Ilorju-lmi fontja -''4 kr. M, t. lés-liu* fontja 3i; kr. Ju hua fontja 14 kr. H/a-lona fontja 14 kr. Ztir fonlja ftO kr. call.e |iiW|a" 7ó 70 kr. Káma 80 kr. I frl. I.ml »..vány I frt 40 | frt -''0 kr. I.ml l.lxoll 2 Hl MO kr. ''i (il tíO ki. Pujka - irt — • frl — kr. Tyuktujáa 3 10 kr. Burgonya mérője 1 frl 40 kr. I frl .»0 kr.Kgy máxxa axáiia I frt 60 kr.; xiéns nj frl - ki Kgy kéve r»ii|i III k,. HxaIh a máx.ájnl fit -''0 ki. l''ilior voli kiliikliell skéja I Hl ön kr. Ó.bor vl.lékituklieli akéjs 51 frl. kr.
A u a g v k a ii i r. »a i várn« iHiiácnánnk fírirnyxvki-
kfinyvílifil Ms.Iia 82I8ET«Y KAROLy^irt)..
...... ,
VaiMtl aapeaklatl mesetrendj
lielul N.-Kanix.nr.il Itsre* feli rceKrl 4 „ ■ , , ilélutáu
, , ItmU . r, u«el i;
■ <t. II 1
e.lve III 4
Trióit
III-.-''
Krk. N. K»iii».''iin Itarr.
reuj;. .IiOIicii re ftif.
.•jjel
ilólujau
""Kljei
•léll.Mi 12
11■■< 1 n felni reggel 4
. ilólli I
„ esi ve 8
l''iie.l . ilellirn IJ
. vt le ^10
fléc . regnél 4
. ««ii- V
. , dellipull
éra
éra
ól A rfrA ér a éra líra •íra óra óra óra ór.n óra óra óra óra óra
ói A óra óra
''W
:Ȓ
l.s 30 •JO 30 I
311 J3
h''J 3.''i iu 4o 9
|ieroi |ieri-«
peierx
|ierr/

. U z I « t i - h i r n ö k.
Nagy-Kanliu. február 17. 1M71.
A |tAliotisil/.l«t álln|iolNtiau n In''leu .eiuiiii vál-loxái * ni forilult elő. A biu.t áia euielkeJvIt ; a komink ro../A«-in»A iui.nlI e.ekóly a benxál''lláa iiem-t-«.nk liillliH., <|.. l''.-len «''•• ll,'',-.lii''ii i. Vntjoil A je-Ii-iiIi''k''i :<r l iri .n-i-.o.n-,-nl I.iva.hI^, oly ''kór.lót, melyre felelni nem t.-lirl A vi.uti .-nlkiiiiláloklisk még xine* | vége, ..il ri''-.xben i.iíg inkáMi r,i<<xnlili , (i.''-liloil '' Mnl<luin*''lorll.A in-ói >i"/n,-k fol a/állílioáuyl, Ax | ÁllanivA.|iályA r.nk lloilcubsi-hig vex» fel xtálHl- J mányi, mivel ;VlO iv.nggon még ;« mull évbeli Níinel-ui.xáglian leiar^óxtattnioti. |
Piaczi ár.
Nagy KsiiU«a, IMíl. évi felír. 15-ik ua|ijáu. Itu/* M.''l S-i fonl. t trlfiOkr. H;i Kii fonl ö frl — kr ! S7 MH fonl f> frl .Ml kr lto«« 7S 7:i funl - frt - kr.
Érték- ós váltófolyam: febr. 18.
í)% meliilii|ii>«s f)H.th); ;'')u/n nemz. kiilcs.ín 08. — ; Hl>n ki állndalmi kölcsön Uő.—; bank részvények 7IU hitelintézeti részvények 2.''»1. 80; hunion 121.—; o/üst á^io 121—: arany darabja 6.82 kr
* ~ - -___
Heti naptári*.
Febrsár 19-161 25-lg 1371. ,
í «''s heti
nap
M) J'' 1
1 lít Vasárnap
•211 Hétfő
ál Kedd
— ^xerdn
1 yjp Cslilllrl,
1 ''-''4 l''éntek
i>:> H/.ollib.
K.nibollkii. tár
IIA|l
Piole.tán* nn|itAr
■I ni-
A 7 Z.ni-
Kli-aier Itú.lingyó llnmv.nx. ItoinAUn MitIVás a|>
V.dbn^ía
tfl.__
A 7 Qlsq
üleuier
Kli-lk.n
Pót. ./ékf.
I.Axár
Mályá.
VallimgA
fi
X* il*
Felelős szerkesztő : Wajditft JÓ288Í. Segédszerkesztő : Bátorfi Lajos.
T"
HIRDETÉSEK:
! Ili'' J l». i
^ji Csalódások olkernlhetóso védett ! V,
<*• kir kliárélag tiab. ujolag javított amerikni é* angol pátensekkel • 9 • elláloll á I AI á Ii kedveli
\ ji íi 1 ke r I m-s %»j v I z
POPP J. Q.
•k''orlá orvnSlö '' t«lsj«t"UÓ»tél Báca, lirlváro. Ilaguergasic
í" ; S ik axnm.
'' Vten » x á • v I 1 s bíi-xl nivnul fm-ullx. állal a|i|irobalva, h sajál ».4,li«k..rlaloMo«A,M"'',ht*"» ^^.unak i.ini-rve, kttlAnA.en jótékony'' baláavusk blxonyult " kellemetlen axaglóli niegóváia lekintelél.SI •
'' iu.a vagy mr.teraígei f-»,l»k foggy.ikerrk etbanyagoll li.xtogaiú* lul, att besllöti «»ájbB« eltAvíilllá.Ar.n, é. iloliáuy ./.ngnak meg.xltnleléitérc • fatnlroulhatlau »«er beteg, khnnyon v^ix.". időnkint felgynlsdó f,.k-bu. •iwrbut •ll«". kUl«u»«oii tengeren hsjó*ókra néxve ; továbbá rrninapkn.
kö.xvínvi-x fiigbajok orvoslására, n foghua laxulá.a é« t-llialása meg-akadálvoxá''.ára, inelv kltl«n.l»íii .1 kor lialailtával, ml.lSn n léginérsékl.-t váltOltával Igen írxékeny fáj,lsl">skal sxokoll ex ok.ixul ; igen basinos ex a fogak tisi''tilására álslában, de Wl.-g a foglnn rothadása ellen ImlA soa tasr; felölte i-aiiAás hatása van a <ero|i^ulnsi.k sxokoll baja, a f« E ik lugása laxa.ága ellen - mogakadályoixa a beteg fogak''uál a fogkii • ... Matti kifejlődését. erÜaVi.a loglnakal, óv fogfájástól; n stáj frisseid gót fentért Is és htUttöUg hal. éa ax ixl lisxlitj«, mintán a nyálkát fel-(ildiS és eat knuuyoH eliávolitbstóvá leszi.
Kgy üveg ára 1 frt 40 kr. o. é. Vitaibér és csomagolás
ao kiv
I n A fogakat olykép litiiflja, hogy minden-
Növény togpor. „a,,o. ha^nálala által nem rsak a kelte-
mvtUnl logkti ellávolllUllk l.aueui a fogak fénye is elSálllUatik éa fo koautik. Kgy skalnla ára tW kr. o. é. . il • Kgvlkt a legkényelmesebb fogliiitiló
A natnerin lOgpOJ). M,.„,k„ek, miután semmiféle egésx
ellen anyagul nem tartalmai; a fog emailjs, a nélkttl, hogy sértetnék, tisitiltatik Általa, a pép egyéb vegyllléke « nyálhArtyákat élearti és frisaíir. a »»áj ré»»«lt ax Rtkerikus olaj résiei állal frissíti, a fogak lisx-Is.ágát é« fehérségét fokossá. •
KOlfluflMii ajánlható ex axiraton vagy viaen utsxókaak, miután ki uetu folyhat éa nem (otulik meg.-
Kgy szelcncze ítra 1 frt. 22 kr. kr. o. é.
l<Vívfcn«\a''u''S n,cl> P,,r f''dyadékony anyagból áll, inolyel Urei I Ugiupus/.} logak kilapssxtásAra hasmálnl lehet, hogy eredeti al.nkjukat vii»»auyerjék, és « Imn''-bi klvájisiiak eleje vétethesséR , meg-• kadályotta ei as étkek maradéka fvllotlódáaál a fogakban, ugy a nyálka U egyéb mdnkét Is, és exáltal n cioutaoysg Utulá.ától megóv, mi ax Inakig hatva, fngfájást sxokotl il ildé.nl, (MXY a.)
Kgy adag ára 2 jyt. 10 kp. o. é.
v / .
^ • ''. ..
JJJ^ Korlivs/fik t''H ^a/tláH/okimk tír<l«''kes!
Mü''és kereskedelmi kertész
SEIDL LIPÓ
( ajánlja
az ujonuti megnyitott virág- és magkereskedését friss és valótli erfurti főzelék-, vinig- és nazdászuti magvakkal dúsan ellátotiau. l''gyszinto mindonnemii virágé,sokrok és koszorúk fognak készíttetni íuúizléssel és lehető jutányosán. --
K''fivskftlt:sf van Nagy-Kanizsán / Batoooaay-róle házbon.
Nagy végeladása
mindennemű nfii cllvatrulióbltnalc
lycm, gyapot és pamut kelmékből n. in. felső köpenyek (Puletots) , • zekék (Jackeil) rokolyák f.lntpiets) nagykendók * .
hosszú ''shawlok s a t.
iiieglepóii olcsó árakon.
xc-
| Első ügyvédi n&vnokl iroda. ''(
Vidéki ügy védlársiiimtól, egyletek, társulatok, köz- I
"égők és magánzóktól stb. elfof ndnk minden megbizásokat. ^
melyek törvénykezési vagy k<•/igazgatási ügyekben a Bu- ^
da-resten székelő kir. minis/t.-riitmok, kir. Ouria, váltó, ^
és városi törvényszékek, társulatok v* egyleteknél közben- ^
járást, megszorgalmazást, értesítéseket stb. igényelnek. A
C''zélja ügy illik iirotlám na k a vidéki itgyoeba josokat a ^
jövésinemwi, utánjárási időtölév terhes költségektől meg- v
jp menteni, gyors, kimerítő alii|H|s tudósításokkal szolgálni 3
& és hol akadályozva lennének, képviselleti stb. $
? A dijak olŐre küldendők be,,egy félnapi idOnél töb- ^
^ bel nem igénylő uljárásért 1 —3 frt. '' '''' i
i ; i
Irodám székhelye Pest, lövész-uteza 12-lk sz. I. em. J
Rézsű Kliséi Sándor, |
. k8s- és válló.(|g>v,''d. ^
J. (ioack Barienben.
í

Ajiinljn kitUnií j<máj<ti finom budeni osi/.-mafónymA/.itt vitriololaj m<lkiil külOnfVIe »« nku-Kl 50 ft. árát vásárol egy szoknyára való Unom! t«lyákb:ui Hutlonbfii készfizeft-ssol vagy ntűn-
........'' vrttel 100 font 12 frt.
vizmentvH ftínynulz 100 font 20 frt. I is/.fitt) por 100 font |0 frt. c/dpiÍHZ Hzurok (ffnyojíyííntlíból 100 1.7 ft. Baden, Anna utcza 343-lk szám BÉCS mellett.
gyapot kelmét ingyen kap
Weissmayer M
1/r. községház Imltjában a ;Kl)lüua''• vendéglő átellenében Nagy-Kanizsán.
1-6
I
Életszükséglet
jpfKPrnyi ln-tetfekiirl, ji It''jítöbb lícto^si''jrlK''ii kitűnő iryógvfrtíjií
Hoff-féle maláta-gyártmány.
U<hari-*:úU(t6 lfaff János JiWuktára lihtbcn
------ 11. KÉirntnerrlrur 11.
S*iMc«*f«hérvái, okt. I«>. Ko ót mim önnek • Itoroladoiáról, mel/f .e(fi''nxm''-f/iinket Uikéleleneu e!**x<t állította.'' Kélig modtlig loaxnkni akartunk, azonban a ta-puszta lair.t jiittlluk, hogy a/. int kéaxitméiiyéiick Imaználáaáróli leinondá* viaa/noinijit''id,''-/ elő; onm;lt''og\ i *>ii fliiH''ola''dojáiiak élvcxéao nálunk ólotszükaéglct. Kondek-k ti fout maláta-
srffsör én maláta-kleoiiat-l>onln»mla, Oh hammlltluitlan maláta-elioeolado-,,i„-únak kÖMxtinliető lenm/e nyékit fmevmekemnek már elább éleUtenl fentar-táxa, t''H moxt ót önnek maláta-1/f/ái''tmá/»//</ által tökél etet* Jólétnek örecn~
tlek. én most már a xok nélkül m-m Is élhetek.
Felbachcr Károly
polgári niérttók, voxérlő éa lielyotlflaitő a (''(•nu''iitünUidéhi-it Mit.
Kgvedftl valódi raktár van Nagy-Kanizsán WAJDITS JÓZSEF urnái.
FAIlSAiVíil S/ilíKSKCiLKTKK
nők h/iíniára :
elegáns báli virágok, gulllrok, legyezők
nagy választókban;
. urak számára : (MO—2)
biill közijük, Ingek, gallérok és Itiill
nyaklLendök;
KiilünMiy.ö ptl.iiilirit'' t:s illutsaeníruk jutányos líroii kuplmtúk.
Kohn Gyula,
Divntáru e»nrn<iknliftii \n*» kniilxaan
■ v Belus József gyógyszertára mellett.
Jó. valódi * lillinuélküli vnMtui áruért kcscakedv e l
'' V
\___,
I\légségr> lii/unvsjtK arról. hogy a t.''cz. kö/ön^g menny irel i^i''IivIm'' \oszi a/ alólirott raktárát azon kttt niménv: hogy a hív.™ )inalni kimutatás szerint lHií7-ln u : 15,000; 1 HtiH-ban 19,8( postai kfllilémén\t klIlilttzíUt szét vidékre.
. Rothenthurmstrasse ae-dik szám alatt. ■
ruiiilHirgl vászon* és fclHuaiemfl raklára
i
|tt ktxxé irtxi aj árjegyxékttl. Tartóxkodoin talliden bsngrato, ilicaérettííl i-ciupán «it bátorkodom ligyr- I'' vml>« ajánlani, llogy t. vivőimnek »ial.a.l.águkban áll a tőlem vett exikkeket, ha a,..k bármi ykhól uem I telnének, lérweatllfn viaiiakltldeni, mire a liielelt *r_ |iú,ta Híján alulinál megtéríttetik Megrendelések aa .i»»*rg bekllld.''** után vagy poatai utánvét iuell.lt, •-2-1.....1 ---
Héesnek legjutánvosb bevásárlási kútforrása.

iijkor csodája!
Megrendelé.ek a» il»»*rg bekllld.''** után vagy pn.tal utánvét mellett, bárhová leikíllMtreteatn é. iBarou kitlluő órák. melyek bittn,itMt iratok itiMlell adatnak el eieVélv áron nagy forgalom claáU" pORtOUR lelje,ittelnek. Kívánatit a vá,inakból miaták béruienlVu küldetnek Tírfllnflíkrf a ayakbóttg ■ légeit; ei okon tenki el ne luiltaaaaxa aiou nélküli.ibetleo I irgvat innen megiroieiui.
Mértékét kérjük ■•íkttWtal. A IrveU r«liurien.|flk > ■ Minden óráért jnlnllá* vállnllntik.
S. METH k k. Hoflieferant in Wien, ktitlumiílmrnihtrnhho nr. lm.i.
* . / VevCk, kik lt> frli< váiároliíak : egv finomul bimielt báliul ken<l."t ;.''•<» frtig váaártók : egv féll>ie>a auciia batint kendőt itiii<« oegélylyet; |tk* frtig váiárl.''.k : egy dr««e, i.rtillerit.it kapnak ráadá.ul
Minden óráért jólnlláo vállnllntik.
Kgy igen aréji liron/ óra emailo. ••/imU|.|>ál I frt I" kr; ngyanax tinóm email porxelláaból I JTrt litl kr; ugyana, .''.ralit.''..el ''.''.fii H<l kr ; ét.re.,lövel •.fl» krral drágább; aié|.i-n kiállított nag» alakú Ipore/ellán óra J frt Hit ö frt 20 kr; ugyánai .li.ie.eKI., órallté..el :t frt ''.Ml I fit :''«H kr ; ygyanai f •• Itett .«ánila|>|>al, vagy arauykeretben. vagv .vajeii faragváiiyiival «" óralltéa.el t>, ti. 7. S ín. Maion <''.r»
I...................... lltegboriliWkál frt St» kr ; k(tié|iuagy*ágti :» frt L''O kr;'' liagy 4 frt f><) kr. .— Ango
lula/.''. ...ra tokban . ébi> «|ötrl •''. frt.'' S».,j./i >..b.''.ra, évi j.''>tállá««al, r.ino. foglalványo, ui.arany |l..''.l láue/.e/al I frt Htl kr - Kleken kivdl uiin.leuféle .''.ra ..le.ón : nap éra, irányt.e: karajélárjáva
R JEG
ZÉK;
1 dl> :t4trrr.fn, jó ké«i fonál vá»n«p ,| gyári''ára 10 fit , niuit eaak M frt.i I Jb HO rőfSa val.''nA febéritett fonál!
váii»nxIH° frt, moit r.ak tf fit I 1 db :«» rfifni bári vállon yt) forint''
limit r.ak III frt (<0 kr. I db :tO r. népen frliériUtUr ea.»á-|
•ion ti frt. mo.t r.ak IU frt. I I db IMI rüfm valódi rumli, vá.xon
■ionból divat... f.
|48t IJ.H
i/abá»al ;». t
?M :W fl moat eaak H -10 frt. I db 41) röf.l. bollandl némává.,oii 1 titeiat vállon dania.it axlalkeiid
.''l''J frl. mo.t r,ak |r. frt, I .11. .10 főf.t, kitllnii ruml.urgi vá .ion, főleg ágyuemllekri'' alkalmai !iO frt moit e.ak 1,''r frl. I .IbOböfn. kllltlnltaen jó irlamli vá • roll .''11 frt, mull .eak 17 Irt.
I db Ml rőflli bollaudi n.lvé* pyári
ár :<6 frl, mo.t e,ak IS frl. 1 db fai rfífr.. valódi irlan.Ii ai.''ivéa.
4 1 4H frl. mli.t r.ak ''i''J ''Jt frl. i .lb fit) i.''.fö, kit. belgiumi (i.''lvéa, * legalkalmasabb férfi ingekre ,V2 .
00 ÍD frt, moit 20—3tl -S.''i fu. 1 db. (*> éa M rlífö, leguelieiel.b é« legjobb mt''!.égit ruinburgi növéi ''.''7. v.i, a-.''. :k''i, áu 4<. 4.ri, W», M 041 frt. I .legé.nélkílll lepedil, .''I r. hoi.in, » r«.f .i.''le»,nr''ól ,t It f.t> krlg.UI/> rőf »,élel :t frt Ml kr. 4 — flig. I tueiat valódi feliéi vállon ki* i<eb>
keudő I frt LM kr. I Innal valódi f«hérvá,t»u i.eb
kend« nagy fajtából ''2.40-8 frt. I tueiat valódi fehérvánon neb. kendők , |b0lgy-u,likeudők| 3 frt fMI krtól 4 fi, ti — 7 frl.
leg.xel.b franeiia váai.ui batint xiel.kendő . ajottr • axegélylyel éa fi frt a tglluomabt.. •llne, eaipkáxettel |(l frt. 1 liől-lng jó vá.ionból bu/óval I frt
db 3''i rófii, iiiuea ágy - kauaváai W) krtól J frl ;VI kng .i légiin. 14 —Sí" frt, moit 7, X, ii. 10 frtig. Női-nadrágok liliom xebirdiug vagy I túra. ixlnei vánou-xaebkeudő igeit'' barebetböl vagy pedig j.. minő finom éi tartót 4 fi 0 7 fit. j légii váixoubót , almán vagy bi-tueiat bati.it vá.ioi, - i.el.kendőJ m..ive ''J.''J.HI, 11.- I ít a légiin fehér vagy ixinei uegélvlvel e.ak''N''öi é|i -felílltő |ror.etle| liime/te, 7, H. 11, la*—12 frtig a legliuomabbi; v«g> himxéi nélkíll J, •.'' .''.<> ,''t, :i..Vi.
i. :>. rt 7. S frt a lo^fiuoma''.l., (>, fc'', 7 ft frl a legfinomabb. j.N''Si al«..«/oknyák igen jó harcbelbőt I tueiat kává-vagy thea-a.Italkeli.lő, ;l,3,.Vl I frl t légiin; I női al«ó vá.iou .Iainaiitli.il fehér é. ixiuei axoknya a legliiiom piifiié liarrbrnt Sf/HI kr„ —I frtig a legfinomabb,• bői 4 -i''» frt a legfinomabb. I ntniburgi danixiil aixltlkelids 0 Valódi angol fehér é« j/ftíe« ,ehir
.. . ................. . . _______ i:.. Í...L
Ikapbató . luegreli.lvllielő u e/iui alaM '' , ^ |
llVatlit-Hazar des A. Fl''icilinaiUl in \\rieil IVatei-strasse ^ír. 20.
r
\
• l.''inélyre fi, 0, 7 (Í frtig a legliu
I rumhiirgi dattia.nl ai<lnlkéaxl<>t l''J aiemélyre III, lí. I I lö frl a legfi.
I tuex. erői koovhat.trlő ''.>..''•! I - .Iliig
1 db. SII rőf.li igen jó xalnor-harchont II. Ii. 1.1, 14. lő frtig. a légiin.
I dh •Jll.rőf.ii nagyon jó |.|.pié har-cbnit la, 14-lá frtig a legfinom.
IMiiiroti. igen flitoni t". ép oly tartó., mint a váaion ingekre, gatyákr.1. éi al.^i/okuyákra haaxnálltalő. rő-fe: ''26, .''hl. aa-flu kr. a tegllnoin.
I''amnt-gra.lll, atl4«i-r.lkokkal, ágy-uemilre klll.''lun.eu alkalma*, rőfe : 30. 3*>. 40 - 4:*i krig a legliu.
I női Ing hollandi vá.ion I.Ml *2..Vi.
1 női il''g kitllu.l ruinburgi- vagy hollandi.váixoiib.''.l, rmom bilinél-■el. e.ak :»frt.M)kr.. 4. fi ft a legfi.
I női Ing kitllnő ruinburgi váneiiból, legújabb páriii mintára ké*iitve, e.ak f> 0V- 7. K frl x legliiiomabi''i illőek, liti..ut vá-
tiilg-ingek nagyon linóinak é, jók *2. i''.óO kr. 3 I fit » legliiiom. I.''ri-iligek. a le^jobb''ritmburgi- va;;y holiau.ll-vá.nonb.il ''2 frl. f.O kr
3, 4, ft — 0 frt''a Icgfiliomal.b. l''ii iligek, lentin bali./.t mellbetéllel.
|egelégaai.al.J> ft, 0 |''2 frt a legti. Klauell uri téli-ingek legtilllé. legeleg.
minden »iinbeit.3, .''I.AD, I. ft ♦ ti frl. 1 tuex. úri-inggallér, a legnj. frattexia.
.angol divat »/erint "2..*>" I. a If. I tuex. url-kéxelő li''guj, frauexia . angol divat .n riiit kiáll. I.M>. ft. 0 frl l''ri-gatyák, igen tó . tartó. vá./»iib<i| félig magvnr .xabáiial 2..*H) frl a " legliu. franr..''in ./abá* ''2, "J.Mf. U frt j tfri''gatyák, igen jó é« tartó, váixou '' l.ói, magyar'' >iabá«*al ewtk I frt Kit kr. "2 frl ftO kr. a legfinomabb. I tueiat linóm uői-hariany* 0 K. 10 -12 frt a legfinomabb lueiat férfi hari.nya I. ''». 6 7 H. ;i |n Irt a legfi......iái.''.
|Minden nemtetszó tárgy vissznvétetik vagy feleseréltetik. ÍTj bizonyítéka a szigorn iH''csnleteW''gnek! - .
si ékszer
hölgyek ós urak számára. .
• • v
Kzoit iípvinivezflt nj nrnnv fétltlnd kéaziilt ékazt-r fok>»loffoa»)t U*zi n''vnlétli ékszttrt'', iiiinllin^v i-/ \i j gvih-lmitnv imüii azinn-. m-iii kiállitéara ihíiiÍ :ill a valódi im^ott; aamelli lt tuég ti/un 1''lóiiviiVfl ÍK kiitiilki.zik, Imgv t>.tk iicL''ynlréaznyilKf korlll, liiint a valódi aranynak, oaak l.^lalváiiyai''rt in li/.«>initk<''ll ;*igy a limlpililmt ^vakráldian li liot UiizcroZni. vMiüg a áuikoitiWr íh mt''x<-saliuik v Kvárliniiity által, olA jiíf van mindfii ntámizva.
l.<''Klljlll»l» ékKZfr-llíruynk ! *xn őXeállit»n tat." Ml kr. I frtig. 1 meljt''rt 4. ft.O fitig. I párllllbevalA oi arauvból a legdivatoral.l. fat;..n I Valódi \ranv gvilrfik kövekkel Ifto. 4. ft, 0 frtig. I pár k. írlőgoml. 2 .VI,
kellei
i 3xr»ary-
ffiiacz
Ajánlja gazdagon loUzcrolt urak-, Itül* gyuk «''* gynrmokük azáuiára való topán-raktárét, a legjubb miiaWígiliikot a loheté jutányoa táron.
Uff^azinto figyolntélm ajánlani l>át«r vagyok a ra. k. katoniuiá^a I. ktiziinaégnok, hogy itiügrondulmikot a logjoblt Ind- én kit Ifóldi bőr-ból olto^adok éa kéazitfk, az árt legjutáüyo-aabbun A/áir.iuin.
Az én raklárnmbuii váaároltakat kijavi-táata ••ir<>gadoin.
neiinl, mrlvek ax aranraxinl min* lig megtartják, valódi Hiányolt k-iekkel vagy Vmaill.au a .reritil.a nini a faron igényli. Melltők finom ll.ja l''Hl SOkr. 1 ffig; legtinotTiabb l -l), 1.KII. o.i.fai kiig. Killbevalók I pár fin. .''hi.WI kr. I frtig, fin. I..V).
L''.-ftO. Kgé»x garnitúrák, nielltfl (•» lltll.évalók Ni kr. I.''?<), I.Mi; tln.it. karperecek, dl.ja MIHtlkr. I írtig, finomak i''.őO.flM.fitl. 4 - fi fitig. Kar-(■ereexek I Ml,''2. 3. Il.fm krig. Aleg ,iebb- nyaklánc( dbja 1.2". 1-Ml i^rtg Medaill....... fm ''20, •»«►. t«)kr.
*0, I, l.fgi kr. rfixőfé.ilk nj rauy fojjjel Htl kr. l.frO, 2,3 frtig. Ivllrfik k.''te.en utáurott klll''.nféle kövekkel dl.ja 3n, 411, Mi, tjn NU kr. 1 frtig. I.egmebb ót a láiirpi..kiir aktnak rrtvidMl, rtOkr l. fiUi. 2 trtig.
|l.eg»iebb nvnkl.''itie/^iVlin veleitrei Kjoli I, 1 .''ttl, I ,«t> ji frtig. klelli lik trák . án.ára 20,/4ti fiO. Nikiig. |tiggonib..k .ll.ja It), Ifi 2". :MÍ krig. |Kéxe|.".gouibok pária 2H, IH.Oo.XO »iig. (lallérgomliJk á ft é. Illkr. Kgé./.kéixlel Ifgixebb Ing- i>a kéi-előgombok Ml. ni kr. i l.ftOkrig. r''.gy eM.tnó óratity elgő Igenetiuo-
r S,.2,."iu krig. 13 lat.......... lánrx l(ia
'' aranylott rövid3.M>. I frtig, 13latoa houxu nyakláun fi. Tfrtig, IS lato, eyli.t iiiedaillon tKiaraiiyiott é. xA-máuexoiva 2.Ml. :t frtig.
A IpioUvhIohíHiIi ncivl-
ékaxer *<áai». finoiftaii cji.tolt exll.l-aexél-./egee«kékbő| nixierc-ke.xtve Melltfi 40, Oo, m> kr. 1 flig.
1 melltfi exllittel kUrrtu e l.M, 2. 3 frtig I pár fülbevaló f.O, 00, Ho kr. I 7 frtig 1 pár fülbevaló elll.ttel kar..xve l.fto. 3. 3.Mi.
Ax nj OrOk nttplár, inr-
daillon formában, mely .''.rafitv elsőül i« .rolgálhal. naptár olyixerll aie-rb.iuienv.nl../.erkeaitett, jlogy a na-; pnt, hónapot é. .látumnl pontoain'' jel/i. dbja V-ak ft kr finoman20,va ló.ti aratiyoxott -Ift kr.
lit''Uiitiiininhliiin kló Ili Inti ttvitnátfl-ékaier. Mng»
a .lak.''rtő i. rl.íinillatlk. Kxen ék-**er valódi ei.Utbe van körftive, — aranyalátékkal é* tokkel ellátva, ax ut^nxott gyémántok mind finom e.i-iiolt hegyi kriitályból, má.jlrága-kUvek i» frli.ilierhetlrnlll utfchoivák
3 Ml, 4.Ml krig. 1 db uri Ifi lJ|i>,2.H«>, S -ftlcli^iliémáutgvfirAkaraiiyl.ól 1.20, I MI, 2-3 frtig. Kereiitek é. niyek mint nyakék 2,3 4 frtig
(jyáaz-ékHifiek. Keketék aj*en tartö.ak, llv»g- jet láva éi lílvalyiiar.iból. I.melllfi 20..W.M), MII kr I frtig. I pár fdlbevaló2ft 3.V Ml, NI kf. I frMg. I <11. karpereei 3t), AD, ho kr. I frtig. Tdl. nyakék.<er Ml, NI kr. I frtig. 1 ravid óralánei •2ft. V). «i«l kr I nyaklánci 30, N> kr 1. frtig. I l;if uifligomh 4 kr. I pár kéielőgomb Ifi, -.Hl, .''III. 40 kr. I Ifi lőféill 20. II), lk), NI kr,
A* óríRké illntnsó ék-
,xer tetnié.irtlindiaiuUvéuyb.''íl.in, lyek a terméaxrtijó ,xag..t miuili| megtartják é« a legújabb ilivatol formálja Kien ék.xer mindent f, l.''.lbalád é, illat^ miatt igen krdvrlt .ha a bnlgy elru ék.ierl hordva • Ionba jő, ant néhány perei alati tnegixago.ítja. I melltfi 80 krtól 1| • 1.20 I.MI krig 1 pár fülbevaló * krtól 1, l.M krig. I nyakék 00 krlN 1.60. 2. 2.Ml krig. I lerll óralán. i II latoxó I frt-40 kr.
(41)2-9.)
Km|iliolilt aoin rcicli luuortirtoa I.agi,i" ftllvr tiattnngiMi llorrca-, Uamon- itnd Kin-dor-Stilltittoii von boator (^ualilHt und zu miiglioliat billiguu l''roi^n. ,
Ancit inaulto ioli fin k. k. MiliUir und vorolirnngawilrdigfa Publikum anfnii rkaam, clnaa ioh allo Hoatellungon von beaton In- und AiiKlUittior-l.c«li>r verfertigo und prompt und billigst bort''v-liiiii.
Atudt wrrdrn von mir gokaiilVi Wanro /.n ri''ti.tt i. frii :in^t-noiiinii-u.
Matos finom ezüstnemüek legújabb Lyonban v" a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbéiyöflével. ''.
Ctutkia ti nftgymounyiitégU oloaó cur»u» azorinli brvásjirlások régi tiift czüatbop^leln-ué i-aitik «i vidódi úaliatnéiiiükiifk a kiivutk''-ió árak inollutti vladáaát; rögi nzllat bocttortdh''tik I tueiat anlalké.ek IftfrH villák j * órvétaktitő -I frt; i.''.laitó egy.ierfi '' , I pár márka iicIk-x ly vrtyalaitó .''. írticemeg. ké.ek 1U.M) kr; vll aeh. ft frt; dupla ll''.ftOkr; tojáalartó Ott frt. (''tűkor- éa ,ate#>éuytálc«ík
'' ft írt; borkrhely t>ompá* 18 frt,--eexet é. olajtartó W frl; kenyér éa gvllniöloloíár Ül munka 30 frt; " kéli g>ertValattö Í».M» kr/-- a.itali gyerty atarlfi 7" K ''-1'''' tí" cxoll „-. |;i,MI, 2«. M. <4 frtig
ll
|lák lo.fto I r, evőkanál nrhéi f»8frl;
i-rmekkatiál 3ft frt; kávé.kanál2t< Ifit. I leveimeritőkauál IS frt; főie-Jlékkanál 12 írt; halkauál j J lrt;tb«a l.ifirö .V fit; oiuki.rhiutő |0 fit bori III Intő H.MI kr; nnkoreilpő 0.;Mi kr,
klllnubniő finom mdvflek 20 ít 30frt,ig. K.gy hOl/yn,ceuaire, tar-talmax rgy exll.t''gyOtxfit, tildiS • rert; egy kélt, egy iynkfiilól. > fj gombolyltól. nxnrien 8 .frt Oo kr. egy gyfi.ifi magában 80 kr.
i\z itt flŐHorolt árak ■■ mimWgbon ily árakon c«akia uz alúlirt raktárban kaphatók.
A. FRIEDMANN féhyb&ZI
BÉCS
.178 2. I. )
/
Der Mehl-Verschleiss
fúr Gr. Kanizsa de/ üi''msrvDanipf-kunstniiihle ist zu übernelnnen. — Mündliehe odev scliríflliolie Anfra-gen wolle man gefalligst an
J^ser Czeke & Coiiip*
!n Güns richten.
1 (515—2,3)
Alulírt liailiilttli''l írli»ili a n. í. kftz.tuiégei. hogy Főzelék, vetó, fii éa vlrigsiagvalról a«
t''iknlilcií*!*'' ár^yifke ki''<»*vu áll éa kívánatba Ih-i mentve !••.•* in. gkllldvt..
Legjobb tiaztaaágu kélxle-
tdúrt-jüUll------_________
Február kllzepéii fog a l«-|T-iijnlili palnnta-kimutnlit* kiadatni ( - I >
Kehlliidt Károly
keitéazeio
Laibsch (Kariiithiai
Atiazlria. ,
Árlejtési hirdetmény
AzciiiliiTlsé&jólcle
jclóm
Nagy-Katiltta váró a ípllíti hito.unáttyiiuk 1871. évi fohruár ,l4|v.u...^j«Ítá8álA SZolgólliak .'' a 4éu 169 ti. alatt holott végté.e folytán a vaspálya raklároklioi veielőltlM'' IOO ÓV tlttt A fÖldgOlllll „lkot mint egy ÜOO futó ftluyinklii.kerntjárdákk.l éa árk„kk*l ; »»*-jnljlulcn\ r*3SZ«Il ÍStllOl t Red-lyeknek kallaég etílránviata 43208 ft 26 kr. o. é. építendő. ennek vál " .
Itlkotái utjánl bltlotltfia végett • tárt iráthell ajánlatok elfogadáia ''llngeH&DQ&CSOK. 1 .r>!t,04.r> 01-m illett f. hó 27 én reggeli !• érakor a Nagy-Kanltaa vároil.ái «"''»A,,í''M/.onyÍtVáliy,.OIVOsÍ tekintélyek uyllvánot árlej léi fog tartatul. „ >. * , '' . . .. V
...... ...................- vállal''es maganyzok reszort)! elég ta-
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idfl óta kereskedik pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. c«. közön-s.-fj, különösen a vitléki lakkok félrevuzeléséro. K kereskedők som órások, sein — mint állítják -liiiigyárosok, onmMfogva ur. órának helszervezetéról logkjfVesobb értelmük sincs. Kiadnak |>éldáiti avult lógónvmAVÓt, pakfongállvrtnyban ünint uj szabatos mftszorü órákat, valamint másfélo log közönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan órák vevésétől.
• • '' '' ^ '' . A ki egy valóban jól rendezett ós olcsó órát akit venni, forduljon a jó
hirnevfl óráiBHOZ. ki álaláhan csakis az óragyártással foglalkozik.
\
Bécsbon, (Stefansplats Nr. G.)

Aa iráabeli ajánlatok reggeli 8 óráig benyújtandók — a
adnak labdacstik
arról, Itatása
kötni tiáitdékozók at ártejl-''-l megketdéao olStt krtlele.ek 2''M8> ft. o. é■ ''iiusniZOi óvat pánti kélt péntben vagy érték papírokban a l.liollmány kőiért-1 •IfllegMen bifitelulj illetőleg ; ugyan annyit a ián ajánlatokból uieICZOII
''"""a tarvek, kftllaégvelét, ár.ejtéai álialinoa éa éplté.l knl''ilegea MlU-j W1" ^»ül,uUll.atlutt. tálak f. hstOk.
hogy csuk-
Nagy Kaiilttán, február llí. íján 1871.
Az építészeti bizottmány.
Minden »ral<
HERZM « polg. órás Bécsbon, (Stofansplatz Nr. 0. Aussenfceiten
des Zwpttclhofea) számos év óta jó hirnévlien részesülő legdúsabb UrUlmu
óra-haktara ..
ajánlja mindenueiiiü jól rendezett óráit nagy választókban, egy évi jótállás inollett, a következő árjegyzék szerint. ,
t.enll zneltornk. |41I.»», 6*.||.|
» kitlltiő mlnŐaégtlek a ca. k. kémléaietl hivatal által megpróbálva. "W .ályínolt i''.rsróli jótálláii jegy adatik. A nem tiabályiotl drbja 2 illat olrióbh-.
Nyissunk kezet a szerencsének.
100,00(1 tallér
kedvetS alkalommal főnyeremény n legújabb nagy péntioraolá*-nak a mely a maga* kormánytól elfogadva éa hiztoaitva vau ; at elínyöi beoattáaa rten ui tervnek ekkép van, hogy a kSvel-ketG (it loriotái kévéi hónapok nlatt 21 eier nyerő bltouttival. fog lelenul, .<tek kóifttl találtatik ev. tallér 100 000.60 000
40 000. 20 000.15 000 12 000. 10 000 8000 6000 3000 4000. 2000. 104 axer 1000 IW urr 400. .''88. wor 200. 13 ».''.0 ater 47 t ágy tovább.
A legknielebbi mám.lik n» ereményhntái nen nagy állami lag bitroiiloll péut''oiiolái ltivnial»-an iMr Mr 20 éi íl-éii 1871 fog i.itéoni.
Ára:
1 negyed eredeti lottjegy 3 írt
1 fél . . ü-t egén . . ''. i 12 -
outrák érték bekllldéiiet.
Minden relideléi atonnal a legnagyobb felügyelettel fognak Uljeiitletni éi mindenki kapni fogia tŐIUnk ax állaineiimerrel el látott ^redeti aorajegyel keiéhei.
A rendelők kiváltatjuk tiarlnl hivatalos tervioroiatot meg kaphatják él minden hutáinál klildiltk ai érdeklőknek hlvatnlo* loroaatnnkat. .
A nyereméiiyi k aiunii.il álla iilfiMjrtnillái lilán kili<ett« ln«k éi lehet egyeneien tőlünk, vagy veti.iilíxrt»Aekl)tteté«ben levő omi rák birodalom nagyobb helyein átv.únl>\v \
Hitelllnk a iierenriétől van ■■ <>({áliltfa et ritvhl Idő óta miu-den mátok felelt feltllnőleg l.ár..n.»«or főnyeremény három hu»á«-nál nyllváuoiau behltonyilva tftrtéui, é« atnnual kititetteteti
Mindetek mellett aolid utón iiámithat egy nyerő rémre, amely iterint a már heknvelkenen.lő butáira, minden megromló léiek egyenei uion « gyoraan kllbblntk.
S. Stelnderker A Tár-a Baak ét vi(l6 üzlet Haatburgbsa.
Ven ée < Iád minden iiemK AlUinp.iiiirokat. va«uiré«tvényekot én kOleannkaivi uyeket. Megjegyzés. Ktenuel k.tiiAuj''lk a ueklluk ajándék.moll hi-todal ntalea mintán a k.lvelk-tő n..i <otáih»x innghlváiuukat te</-atUk, ágyékéiul fogunk továbbá i» s readea í*A>gyeiiei azolgálatlal a tökéletoa megelégedéat a tl«tlell .''• deklőktől kiérdemelni.
. t». |).
lledlingerlalxlacsok
halá •''•« ».ii;it>ái:ai t K/eu l»1..l inuk i halhai<>» olvailtó- éa titylitó gyógyate-rekb.''.l vannak ilaateállilva, A főbatA<t ai alleal belréaxeiie gyakorolják,a ká-roa batáaii anyagokat, ti>xtálUli«ngot, h''i, uyulóa nedv.''kel kihajtják éa igv at nl>eal dagadáaát inegkemóuyiulíiél át»l|ák. • Mellék- éa ntólíiláaiik a
hogy ni íltúgyal éa ítkodvet otőuioi-lilják. at epét í« lért tia/.tilják. Kniiíl. fogva loo ívoa iipa>/ti''á< .ilapjáu -t következő ex-lekbeu lldviln batáa.iak o labdaeank. I| Kprl, tia/.lnlalnuangot, káioa bntiau iioilieket hajtani. Vi Uy.c morlerhelóa neh. ^ kemény, tfirio i''i ne.liea.''ii oieé /lhető étkei, nt in,melyek áll.il.felfúvódna éa baagnrea iKolikí vjt baa.nilö bajok ki-telkeinek kf''.nnyen, 1 Itypoehondií.i, nbatiiielln, felfuváa éa li*,ha i''wli (llö''ílolyiőd állni kol.-tket-lok. -I) Xrhí* «''•* k^niíny »*.''ko|.-aiié|. ■"> Sár.''.ta.-igiiril. ha e/. keini''uvedéa vagy mnjbij nllnl okotlalolt. lii \ máj, veae, lép, itit-li.itiy-.-a. I.elbél atb. .Ingnnal jaiuál. 7 . Ilnavlt kői tág ellijii. 81 tllli-íták éa azok nvnUnk nedve ellen, !»i tíyormo-kek baapniTodíae ellen, |ii| Itiaonyot mellbelt-^aíg.-kbfii éa peilig : léleiraetl •torongalát. elnyálóiodi*. llldőbaj fej fájó a, atídilléa ellen, h) .-/ek i-redif-Iliket altevtbadian vear.lk. 11) T.ivaati kor lia/lnláarA éa a ni.-/r.''.gz.''>ll nedvek iiiotdiláalra.killaiiaanM >.ly egyím-knél, kik lllő-étmódot folytai Ilik. 12) t''ralgó ó« járványos hetogaégokuíl otoii labda* e«ok ha»/nálata ajánlható, mi-rt at ál* ultik okomll hatáa folvláli a j/miiny •leni ragadhat »ly kiimiyou.
Ujabb időből aanrm vó levetek art biiuiiyitják. hogy eten labdnraok mini
ItnHztioH óvaier n t- ti o I « r n
ellen bi/.onyollak be.
Redlinger J. C. Augsburgban.
At oatlrák-mngyar állam terillr-
lére nétve főrakt.ir :
Frieclinami A.
II/ l.-tíl.en l!íe*,''l''ratoialra**!- 2tí.
Mf Egy dobozára használati utasitássai 25 kr. f-
Tíonogramm i
X > "
és j»ecséll>élye;
r
;J
Főraktár |m|>ir fehérnemű vászon-iiuitatiőhól.
\
KANITZ €.
PAFIR-RAK TÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám .a fehér hajóban."
ajánlja gatdagou felaterelt rakláiái Iró- éa I e v é I - pa pi r já hó I, le v ét - bo r i l é k k , artél toll tolltartó, tollkéi, poriét viaat, máiul ú éa a I i x ar i ti I I n 1 a, I r i". ti, r a j t - A n éi teljea raj t en kft t ö k , Inirbok ét teebnikai (eatékek, rnjtpapiruk, gOiigynlitve, patt''-papIroi <i patialrlen. máa .ló gépek, fftliterell írómappák teljea Iró-aatlali "»»■ kfltHk artél- éi broniból, fini.ni tlntatarlók, albumok tene éa anélkül, ativar éa taeb-t árcták.utat ó-a»lvattár t-v nk, ugy mint uiindonucmn tárgyak oa k ola éa irod.ii haaználat»kra Klllónftieii ajáiilom aajái gyártmányu Ie vélpa |*i roaoinaI, a legújabb atlnotétll monogram al, látogató jegyek ét I e v é I p e e a é 11 ő bélyegek, klllliufta liliomán k''aaitve a logjutá
mokki
nyoiabb árakon.

llrfRlarab névvel kr.
100 levél éa lOO boritéfi
1 ft- 1 frl. f>0 10U levál faiták-Idomain monogrammal I ft 40 -80 2,Mi 100 levél it 100 boríték ftaték-nyuatalu monogrammal 2 fl. 80 3.60 kr. N
100 levél eiimmel fekete livo-matu 80 kr. I ft, 20 kr.''
BV* Minden nát levét- él bo ritékhot egy igen 6uom papir ''áreták ajándékot! a tik. 1 ritimaOtíO levél uegyedrél, i-tlm-mel fekete nyomaiu''7 12ft. 1000 darab boríték kender pa naggobbféle ctluimel felieta nyomatú fi 0 ft
Látogató jegyek
a la Mlssls aaltiuy nmatlal IOO darab legtloomabb briatei-rra f8) kr.
fliiom etiueiilwtt car-I kr.
IOO db~\j-glltinmabb frauctia Maltlaek-e Oüonion 1 ftr. 100 darab tiiirlm fraui''tia brillant papírra 2 ft 60 kr. 100 darab lithogr. Unom keltfia fényU biiitol I fl. Mlfidon egyei tor |tl kr tftbh.
lív élbélyegek. 100.1 db araiiyiiyuinalii 2 fl őo 100U .. veróa peeiélvian míii 2 fl 7.1 kr.
1(810 , i-oiigrövjb^uuihorii he '' tllkkel, » vattniioHrn 75 kr. . Minden további eier SO
pírból
ka te w
krrat olctóbb.
Raktára valódi angol pergament (Imlyagpanir) befőzött gyümölcs bekötésére.
(112 i4 II)
P^pir gallérok.
Kéiolők IniiMtiv a legfinomabb viiatoiibör l«yreatlell árakkal. Illíriai lehajló gallér (l.ilu-olii. kr.
I tuciat ogvenea gallér (Kmpiro) . .''Ml kr.
I . kézelők (C''ordetlj 30 kr.
Legújabb divatú. Isiiét eladók <zázaléko; syeraek.
Nagy válaailík miudeiiiiomu III l.il. jegyző ta-jiiitnilii k ftny vek bő,
N y ont t.-»t v á »y o k kiv.Sual ati''rinli gy.iraaii éa aiépen a log jiitáuyoaabb árakon kóaiítleluek.
Levélbeli megrenitelések
ntámélel mi-lletl a Icgpoiitganh-. ban ét gyoriau eaikoiolicinok
Wajdits József kiadó, lap-
Férfi Órák
F.tilal henger ór. 4 rubl |0- 12 frl aranvker
* rugóval 13 14 frl . kettői födéllel 1ÓAI7 frtj
• krinály IIveg. 14-17 frl horgonv. r. I*> rub. '' Hí 10 frl
• flit- otilat Iappal 2tl—2.1 frt
• kellőt fűdéitől . . - finomabb
60
- email. 30-86 frt < - * bolgy.irák ar.lap. 3fi—40 frt
• email, gyímápt. 38—48 frl i
• kriitlálylappal M-46 frt i
•'' keltőalap 8 r. 40-48 frt''
• email gyémántok. fiO -tó frl
• haigy hóig. órák 40-48 fn Legakgyebb raktár Isissrákbas.
• jegoctllveg 45 - 00 frt Tulajdon gyártmány, két é«i
• keltőt lappal 60-&6 frt jótálláiial ; Naponta felhutkndó lo, 18 "»í fjjlifinontolrok 150, 70, 841, 1HI-.-100 frt U. 12 frl. — Miudeu 8-uáp felhatandó 24 "8 fit '' f0»t.-l. t8», I0U—110 frt 16. 17. 18. 1». 2Í). 22 frt. Ugyafiat
ellenoröt 40-48 frt.
Legnagyobb válaitték a lag-diaieiebb pirlll brMM STákfeM- 18,
20. 22. 2& -30 frtjával \ — ugyanat
UlőmBvel 28, 30, 40, fin, _ 100 frltal.
nug. b.kriat. Dv. 18 -2.''» frtj X^* A*nukivllt mindenféle óranem horg.hadiór.k.lap 21 -.>• frtl. k*aitíll.eii van. .-remonioireanvak- y''i>Ui árák I ^ J.Wdgaranyot-
nál.húzandó fel 25—30 frt lalnak.
- rem. kellŐa fedél. 3.*i-40 frt
- jegeoiltvéggel .''JO-^SO frl •» horg. hadi rem. 38--4.''> frl
\iaiiv hengor.irNr.3ar. 8r. .''hl Jil! frl . : • .horgony 16 r. 34— 14 frl tiuítin. ar. lap Áh— 6<l fré .. keltő* lappal ;Vi l''.fi fil |í„„t| gyorgy.it gyujt i frt. - Ilit aranyk<>- jtoailó keltő, rinatló Hittel, mely
Ktllal ór.aláuetok 2 frt Ml kr. 3. 4. A. It. í. M. 10 12. frt.
.Aránv óraláitczok 18. 2.V 28. 3 i. 40. 60. 60. 70. 8ii. 90. 11*1. frt
1 -aíjló ''if.ivitlj fi.
Keltő órával, mely a kel-
puiiriiyel
Viany »-til riMiioiilou • - kel. lap. loo 110. I-JO |Wl frt Vad.i*/ >''■ * iiiunká* romoiiloir pikfoug
l.itiui aranyokban 13—47 frl
11 ti I g y órák
F.illat etil. 4 éi 8 r. 13 18 fl. Aiany - • <»,''i 30 ft.
óra- <éi fálóraUléaiel 30 33. 36 frt.
tira* uegyedóradléuel 48. 60. 6& frt. Hónapot regnlateur 28. 30 32 frl- Caninagolá* ingaórák nál l tri. 60 kr.
Minden javlliiok lehető log-jobbáti végoite nek. .Vidéki megrendelitek ai iltnegnqk kénben beklll'' déte nagy puatánl^utánvét mellett legpontosabban Uljniltelaak. Deiu felelő órák kicaeréltoluek.
Orák cleiébe ia elfogadtatnak. Ktllftn kívánatra kOldnk bejfttt fttaie
.56 70. 80. 581. I.HI lágyaiéra....... gvergvál gyirí '' 14 frt. KOlftn kívánatra kO ilftk bejfltt ftta.e
jogo/livogg. 42—lio ft Ariai küllő óra .lla.e. I, i^1; l$ ^neseka.
arilap f8»,76 tokban 12, 13 14 frt válaaitáara, oi a meg nem tarl-it
80. Ibi 100 frl Hordozható flnégl slieaárzl érák. M»»Járaad4li.a«.rt viutakaldamt
... "-ír-í''r. ........ »l Kérem figyelembe venni!
eddig Ift-x .k ktlzlll legjobban haat |
iiálhaló miudeu vaapályaudvari őrré-j Miudeu áron legjobbtterliek
izére, Iilnhátakhati, gyárakban ilb.jéi kételkedők vagy uem órátok ál-Kzeu órákii.ik niiudegyike ugy vaintal ajánlottakkal Ottte nem vegyi* azervuzve, hogy hat kiliilnféle helyen|tendők.


KELLER ^ ZSITtffly

selyem és noi divat kelme raktárukban
Pesten Szervitatér (>. szán)
Báli ruliák készitésca legújabb i/Jés szerint gyorsan és jutányos áron eszközöltetik.
Az előhaladt téli iclény miatt pedig, mindennemű gyapjú szövetek női felöltök stb. rendkívül olesora leszállított áron adatnakel.
Kelme minta szeletek kívánatra készségesen küldetnek.
j

■ 11 te. ;

? .
Csász. kir. szab.
déli vaspálya-társaság.
F''6• 20-átói kezdve a Molnári óv8zt.-lván között fekvő , Győrvár"-
féle állomáshelyen három osztálybeli menetjegyek -''az egyik irányban egészen Szom-bathely-ig a má-smiik irányban Kanizsá-ig fognak kiadatni.
• Oly utazók, kik tovább szándékoznak úUzni, uj jegyeket Válthatnak Szombathelyen, illetőleg Kaoizsüii; ellenben a déli vaspálya minden állomáshelyén mellékvonalaival együtt válthatni menetjegyeket egyenesen Győrvárba. Ugyanezen naptól. kezdve az-„08ZkÓ" állomáshelyen be- vagy kiszálló, BéC8-Ujvár08 iránvában jfivó vagy <uenó uta-'' Ztik az iitánli/etést «sak Győrvár-tó! illetőleg GyŐrvár-ig (S-zt.-1 váll helyeit) eszközlik Bécs, 1*71, január .''{l ón.
'' ''k vezér igazgatóság
es ii)oiii(latulajduiio.v g)orss8jtn njoma^a Nagy-Kanizsán.
Nagy-KaítízHti, 1871. február 25-én.
9. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve
SOPRON és VASMEGYÉKBE,
Ve»y©B tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar, gazdászat, tudornál!) ts miivé,szel kflrélról.
■ -1---L—--IX
rrmr

Meidelenllc:
Minden írsMbston, • lyakraa atáifél vagy kél tve«. mavrkrMilAI Iroda én Ulndó lil\ nlrtl:
WA.HHTfl JÓZBKF kBojr»kriV»fc.-.l.''».''l.in.
Előfizetési föltótelek:
Hetykén kávliut Iwrddml é.''tiilékte |>»*láit Ifll.lvi.
Ktféaa évre ; • rt f|l ki. j
" * ''3 . ~ -ii. A/"-''
Kvn«fyadr« • l . 60 , .
Hirdetések
A ksl h*.ál«i» |if|lt *nrért l-»»ftr < kr. i*. .''•» Miíiiil. H tonjit.lil t>1kl-ttA• rt ii kr. Ilélyegdli mindéi, tgyt«. l.irtkt«l.10 kr. „Nyill léreii* rgy j.eUl *»r l.rlkMi.i*! Híja |A kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.Ksaima: KiADÚ IIIVATAI.. Kswthtlyes: 1''l LV
JÁNOS. Pesten: 7.KIXI.KK M. J.ANd I.KOI''OI.1), stXiíKK HÁNDOU BéOibta: iiaaflknstkin & VOU-I.KK, MOW4K KUl''Ol.K, OPHKI.IK ALAJOS 4t naK ti. Krt IIKKMAN
Neve 1 óh ü gy ii n k j e le 11 helyzete.
'' Utolsó szavaim e cziin alatt* futották be Zala-Somogy tudománybecsülő kedélyekben virágzó téréit. Azonban nem annyim i> .cziiuiick megfelelő ügyekkel foglal kozám, mint inkább egy-két korkérdése* Itilm földerítése — s annak tényleges javítás által eszkö/lcndű kiküszöbölésével.
.Jelen alkalommal megfelelve a cziuii-rnt ígéreteinek, nevelésügyünk liilajdoiiké|íi helyzetét oly nézpontból fogjuk fel. mint a.f értenüuif kell amaz eseményekből, melyek a fölvetett kérdés lejc~V»ritl olyannyira megváltoztak, hogv belőlök a tan- s nevelésügy terén lényeges átalakulásra is méh tán következtethetünk.
az irány, melyet a politikusok ez átaKkulás küszöbén maguknak kijelölnek, oly változó, hogy miatta nem egy, de igen is sok esetben tartozunk nekik majd helyes útra vezérlő szavakkal, majd felvilágosító sorokkal.
Mindjárt, midőn Eötvös csillaga letűnt a magyarok borongós egéről — még nagyobbik akarták Uniti a zavart, mint aminőben halásztunk annak előtte, l''edig ha uinr, a neiuzíítmüvolődése alapvetésénél sem tudjuk egymást megérteni,-hogy fogjuk egymást megérteni akkor, midőn nem az osztrák fogja felettünk villogtatni Damocles kaid-ját, hanem egy másik sokkal irtózatos!) ellen
x
forgatván hátunk mögött jegestengerre bujtó kancsukáját, a legszorosabb gyűrűbe kellene forrasztanunk elveinket.
Amily kicsinyek vagyunk szántra nézve, legyünk oly nagyok az cgyetértéslien!
Az uj cultusuiinister maga bevullja, hogy az állás, melyet Kötvös elfoglalt, oly nagyszerű, miszerint annak betöltésébe, magát csekélysége érzetében elég erősnek imii»> tartjn. í!s igaz, hogy u boldogult férfin roppant üreget lmgyolt hátra hűlt helyével; mindazáltal nem lehetett eléggé csodálkoznunk, midőn ,A 1I()N- athoistát javaslóit azon ministeri székre emeltetni, méhről a vallás-erkölcsi gyümölcsöket kell egy nemzetnek szolgáltatni. Utána pétiig a többi azon vala, hogy e szék inci)nél tovább maradjon üresedésben: holott épen ez azon tárczn, mely kell. hogy a szüntelen muukstl. kodást uicllözhctlciinck ismerje; levén elismerő azon nézet iránt, mely szerint nevelés s ekként művelődés dolgában népünket egy perczig sent szabad hátráltatni.
Mi a lapok felhozott nézeteivel szetu-benállva, igen helyesnek tartjuk kormányunk azon intézkedését, melynek'' oly rövid idő alatt a vártnál is üdvösebb gyümölcse lett.
Meg kell ugyanis vallanunk, hogy mióta nevelésügyünk nagy mestere, a megyékből a centralizationak c térre is szorosabb átűltctójo felett a fájdalmas „circuui dede-rnnt" elhangzott, nevelésügyünk roppant
átalakulásnak áll a küszöbén. Jfcs ez átalakulás minőségét ''igen szépen kimagyarázhatjuk azon tapintatos kinevezésből, mely '' Andrássy által''nemcsak a jog-, de egyszer*"1 smiud neveléstudós l''auler Tivadarra . a ! fcleillietíen emlékű egyetemi tanárra esett.
Ismerve l''auler szilárd crkölcsjellc-mél, az állaut és egyház között fennálló jogviszony a vonatkozó helyes, felismerő s egyeztetui tudó tehetségét, nem hliot kétkednünk,-hogy tanügyünk jelen bonyolult helyzetén akfcép segíteiul. mint azt feljr-k özet tik sérthet lensóge. s igy a teíjdK függetlenség hathatós tekintetű eszményképe a józan főknek mutatni szokta.
Okoskodjanak azért lapjaink bármiképen ar. uj cultusminister ellenében, mi határozottan kijelenthetjük, hogy e tárcza kezelésére igen alkalmasnak látunk egy oly egyéniséget, ki közel* :i.''$ évig tanári széken működvén, az a körülmerülő akadályokat helyes puedugog szempontból megszüntetni, a szükségeseket pedig életbe léptetni minden pártszinezet nélkül tudni fogja. Sót ha még tovább-kellene füzní ez Ügyi eszménket. jövőben Icgc/.éls/.erübbnck tartattok oly egyéniség kezébe adni acultusi tnrezát, ki volt népnevelő, volt gyinn. s volt egyetemi tanár. Mert cz esetben nem lenne ága a művelődésnek, melynek nemcsak elméleti, de gyakorlati tapasztalás utján szerzett ismereteiben okszerű eligazodással ucm birna. Kz pedig a mai életben épen oly szükséges,
mint a S''oba legének üditésére a mindennapi szellőztetés.
IjJár l''auler ur népnevelő notn vqlt, s a serdülő fiatalság művelésével setu foglalkozott. hanem csak az egyetemi tanszéken működött; átude e téron oly hosszú időig,• oly-szakavatottat! s lelkiismeretes eljárással, hogy lehetetlen föltennünk felőle, miszerint azon hosszú idő alatt ne tette volna tanulmányozás tárgyává a jogtudományon kivül a paedagoglát, melyre mint cathedralis »m-bcrijek anélkül is szüksége volt, vagy hogy ne ereszkedett volna le a magasabb tudományok polczáról azon elsó tekintetre csekély nrklátszó, de valójában mégis nagyszerű ügy- '' nck tanulmányozására, melyet népnevelés''-, nek keresztelt a kor szelleme. S ha igen, ugy kell; hogy búvárkodott volna azon ki-növések felett, melyek sok tekintetben az éllmuiarkotlás bélyegével jelölvék, s igy igen természetesen végül azt is föltehvtjűk. hogy l''auler ur azon kitűnő neveléstudósok egyike, kiben egyedüli reményünk lehet arra nézve, miszerint nevelési ügyeinket jelen bonyodalmából oly révbe Vezetendi, hol nem fogunk hallani elégületleuségi nyilatkozatokat sem egyik, sem másik felekezet részéről, hanem teljes erővel rajta leszen, hogy a kö zösítók, s felekezetitek barátságosai! szorítsanak kezet.
Igaz ugyan, hogy a kifakadások, me Ivek különösen b.Joldali lapjainkban tapasztalhatók, rejtenek magukban valamit az

T Á 11C Z A.
—»« ai---
A honfi imája. * c
IsUu, ki j»K, Wivény • .nakad.iguak-K«tiltliikl>« t»nléd Moiil. ll értetét, Miérl nem kttld''>d s K.váva f.Mdro U Hujló karod OldOkltt msnnykivél ! T
A sért adál • j.tfol a tfcrvéuyi neklltik, Hogy vsdoukt''iiy •''•» Maritok k»lslu|i> 8*«UU(i», ml! »ly j-Vnak stkuláli M IUiií< rlrgyíii. mint e.tl fuvalom t . • . .
Hir a dica.WK Ivnlal honitokál Aa önhitt gyávaktír (Mruok^nsk; h n n4|>*k vírktuyfijv Aitiasl Mily «ii>ál a li-IUnt aa*ks<l«A|{iiak.
S«m, yuiu leltei, li»|(y a a<eul~lt k. x«k
Atkol vfali.ltrk xWOiik inítyitie,
klui«i k<l«éj{ «''• gyr.jW. f.''lil.-ii. Mináéii isiiUuyl kiuiuúu lirlőU ]
Ita mindent, de taludeiil vrasv* Utunk, felvillan a remény vi-|f»UKÍra, Oiftk i''tl.ljcn felvirul a ioKuak tíaatrleto nem .ok.lia ...
Ils m«(j«tí^elleil a vé.l a kftnylll; Melyet e m''|> littnrért kullstvll. Add Iitenem ! öj élMre keljen Hoi.au, mély AtmáUt a UUihsMt.
S lm ételre lilvod s anatiadail);
Va«Al rítvert UUshaloll snitysUt: •
Akk<>r Tud a dteaWtf main; •
rt vérsű letkfliikel te vi^axlaliid ''.
1 i
loeii ki joic, törvény a axaltai|<Ai(iiak Ketilünkké flMléd itvnlell értelét: M>ért nem aujtod » a » a r n o k fejűre ll iláit stAKi villámaid Illáét t?''
. '' V. J.
Ár és apály.
A természet nagyszer A kflny vénük lap-jii^l, melyek már évezri-dek óta.mliU mind meg-aunyi tilzea niftteor világítanak elénk, minden koVban törekedett a^ ember érteni. Kzerek vizs
hálták ezen Inpokat, éa pt>ili^ nomustik futélaj; és felüleU«uu, liánom komolyan és mély tanul-mánynynl, s uz emberi**^ legnagyobb nzullu-moi fáradoxtak o kon.yv tarliilmának értbetévé tételében. S etoii törukviW orrdmúiye méf( iaao-káÍR,un>;yrészben lué^ mipjninki^ is tökély tolun maradt; mert lui^g most is vannak u kiiiiyvbi''ii lapok, molyekut nőm értünk, a melyek homályosoknak látszanak, s mel^kiiek n Uibbivuli összrtViK^iwót csak sejteni s gvgliilmii va^vuuk képinek. A lo^töbli IvrmíVzi^liiiii jeleiiutiiél el-hagyjuk a poaitiv észleliWt, «''-s az ebbél jo^i«an vonható cnnsi-quentiák útját, iW áttérünk a vél-elv tby|K>thesis) tert^ro. Igy tön New ion is.n 1iz«nlieli*(lik ssázMit terméazi''lludósaiuak zászlé-viv''ije. Azini korbnu, melyben ó élt, i)(en kedvezők villának a kiirUliiiények, r akkor annyi szellemi erő hatott össze, hogy a természettudomány óriási orudményt mutatott f«d,s nagyszerű elóhului|tt*t tön. Mert u tiidoinányiiak tiincsenek féltékenyen őrzött tilkui, szabadon rá vidáman iimlő forrás uz mindenki előtt, ki ueiuos smnuj-tói ösxtönöztutvo hozzá közeledik, ^itwtfin lángelméje s kitartószor^itluiuáltal,oly uevVzutesfel-fmlezésoket tőn a turiiiészettudományok turéu, melyek századokon át homályban deren^U-k.
Ó volt a;, ki kétaégonkivül belyozé, tni-szerii>t létezik egy erő, melylyol nemcsak líd-dűlik dit-sekszik,de^ mely ertl a bnlygókmik, minden régi testnek, szóval a világ-egyelőm minden legparányibb részecskéjének is egyaránt osztályrészül jutott, éa tizen erő a vontén'', melylyel t. i. egyik anyagi részecske a másikul vonzza. Hton erőnek közvutlon hatását nehéz-keilésiiek mondiitk, mert általa egyik test a másikra esni, neliíVzkedni akar. A testnek a földön észlelt törekviW, a tíilil középpontjához juthatni, nem egyéb, mint ezen általános természettörvénynek, a neliézkudésnek ygy jiará-''ii vi |>éldája.
Talán a tisztelt olvasó előtl kUlöiiösnek
j fog fullUiini, hogy még eddig ogé*zen másról szóltam, mint a kitűzött tárgy miitnlja; sziindékosan tevém azonban eet, mert épjn-n ezen, az előbb emiitett törvényben találja az ár-apály is megfejtését. Ha tehát ezen, n világtengerek partjain nujwnként clmaradliatlan sajátszerű- tüneményt t. i. az apályt i''■« dagályt megfujtttiii akarjuk, ax égre, nz észlelésnek o vmimleukitől hozzájárulható mezejére, kell fordítani figyelmünket, meken a tigyehucs észlelő ezer fontos jolenaégnuk okát ismerhnti iö|. Olt van a hold, nz égnek ezen cailhigoa asszonya, s ennek aton snjátaágoa erejét kell szemügym vennünk, melv, miként fóntobb emliténi, a Uiindenség valamennyi tömegét, a parányi porszemet épmi ugy mint eicn égi U-stet áthntjn s ez iu anyag, kölcsönös vonzása. Ugyanis nemcsak n"Tölti vtrnzxa n holdat, hanem u hold is u tőidet. A föltl n tolület valamely |Huit-ján akkor lngérjízhetóhh a hold vonzó ereje, mikor e |Mint legközelebb van a holdhoz, mi akkor történik, midőn a hold aton |Kintnak délkörén megy keresztül, vagyis midőn n bolti delul.
Hogy pedig ax t^-iísz tüneményt megért-liosaük, képzeljük, hogy u fítldel egi''-szen vízburok veszi körül. A bolti vonzása a szilárd tViliire csak közvetőlog vehető észre, ellenben a tengerek mozgékony vize rendkívüli Ki''inlülé-kenységénél fogva, u vonzásnak enged, s a tenger nxon délkör irányában, melyben épcii a holtl áll, emelkedik, diitzadoz.
A tengernek e bizonyos itlőbeni emelkedni) árnak vagy máskép dagály nuk neveztetik a a ftlnncbb érintett okból ax ugyanazon délkör alatt levő helyeken egyszerre, do lcgerő-sebben ax egyenlítő közelében mutatkozik, a föld sarkni leié pitiig kisebbet)ik, ugy, hogy mig Kranczinországbiin St. Maliinál (a Ka Manche csatorna partján) t>0 lábnyira emelkedik, Norvégia partjainál már éaxre sem vehető.
A tőidnek azonban namcsak a hold feló fordított oldalán fog dagály támadni,-baneui a tőle elfordított oldalán is; mert n vonzás pilla, untában u föld középpontja'' is érai a hold hatását, s bizonyos mértékig enged is vonzásának, minek következtében a tenger a délkör átelleni oldalán la iIuzzmIos, mert rá mint a boltitól legtávolabb «*ő részre a vonzás legkisebb mértékben hatván , a föld ii hultl félti indul, a a víztömeg tehetetlen-•égénél lógva, nz alóla táguló tőidet pillatialilag követni nem képes.
A dagály o szerint ax.egésx földgömbön a~ két sarkon átmenő hatalmas övet képex, qiely ax egyonIi tőnél legmagasabb, a sarkoknál pedig észrevehetö|eg törpül.
Minthogy- pedig a víztömeg nem változik, igen természetes, hogy azon a helyeken, melyek a dagály helyétől ''.Ml* foknyira vannak a viznuk sülyetlnie kell, mert mozgékonyságánál fogva a dagályban fidduxxailó viz s a hátra maradó tengerfenék köxl támadó üreget a tengernek Itt- kell töltenie, e két punt közt lekvő részeken tehát beáll az apály tüneménye, mely legnagyobb mérlékbjn azon helyeken mutatkozik, molyok s dagályban levő részek közt éppen közéjsni estiek, még |>odig a fold mindkét oldalán. Kgy délkörben lekvő minden helynek cgys/erro van apálya, s ez mintegy a sarkokon átiueuő barázdát képez a tengerben, és köre ugyancsak a sarkoknál derék-szög alatt vágja a dagály körét.
A vix n legnmgasb s legmélyebb állásában csekély ideig marad. Így látjuk naponként a tenger partokon, hogy a vix ti óráig mindinkább özönlik h száraz felé, duxxadozásúban elborítja nx alacsonyabb partokat, mértfóldok hosszán feltolni a folyók to''rkolataiba, tajtékozva törik meg a meredek sziklákon, oly hatalommal mintha uiindeut, mintha a világot akarná elnyelni, temetui vagy xuxní, mig tetőpoutját el
igazból; ánule ha yeszazük, miszerint, azoknak már csak a pártszinozet íilntartása tni-'' att is igy nyilatkozni feladatuk ; én ugy hiszem, hogy a kifakadások teljes megelégít-lését fogják maguk után hozni, ha említettek meggyőződnek azon jóakaratról, mely l''attler tudósunknak honItui. szivét a haza iránt, mindig helyes utón haladva, hatotta át.
Kelt Pesten, fehr. 1(1. 1871. ,
SZKRÜNY1 KNDItK.
Építészeti szemle.
(KolyL «» ré(e.)
Ugyan a múlt évben történt az első komoly lépés a rég emlegetett és óhajtott városház megépítése iránt. Készültek tervek, tuég pe<lig nyilvános pályázat utkíii; és hosszú fontolgatás és alapos elókés''/ület utáíi tiz pályamű közül kiválasztatott -a legjobb? korántsem; -- elsóbenkiválasztatott és első díjra érdemesittetett a legdrágább terv, ezután második dijt nvert a legszebb terv; a harmadik dij jutott volua ugy látszik a legjobb tervnek, ha lett volua '' — ueiu terv, hanem dij. Szerencse hogy e háborús világ és a pénzbeszerzési nehézségek miatt a térvek mcghirálása után liosz-szu szünet állott he s ez alatt sok üdvös változásnak végbe menni volt ideje. Most midőn pár hóval ezelőtt a tervezik-újra kez-'' dódött, egészen uj elvek merültek fel, a torony és bérház kérdése. ujr* meglett vitat va, uj lett a programul, ujak a vezérelvek,.sót a telek is meglehetősen másforma mint eddig volt. Világos, hogy igy a terv is uj lesz és ennyi tervezés után a nagy feladat sikeres megoldásának teljes bizalommal nézhetünk elébe. r.
Tervben van még gyülde és színház építése is: ez a legújabb és legnagyobb elo-haladás, ez oly merész terv. melyről pár hóval ezelőtt senkisem álmodott s melynek, komoly voltán most is. sokan két keltnek. Világos, hogy ezen terv keresztülvitele doni megy minden nehézség nélkül és az óhajtott, gyorsasággal, valamint a fentebb leírt építkezések i« száz bajjal jártak, ugy itt is lesz elég akadály.-A legnagyobb nehézség ugy látszik alkalmas telek megszerzésében áji; ezt jó lesz ideje korán megfontolni: a he-'' venvéhen alakult részvény-társaság által
már is megvett takarék|)éuztári telok alakja
elóreláthatólag a tervezésre liénitólág fog halai.kérdés tehát neiu volna-e jobb ezt ismét eladni és még alkalmasabb telek utáu töre-kedni. - A zöldfa kert régibb idő óta vár és jogosabb igényt tart egy diszépületre, mint a takarékpénztár (Jres telke: miért ne lehetne ide tervezni a színházat, és vele együtt nem csak gyüldét, liauc-i szállóiig, börzét és kávéházat is? Azt mondják erro: .az állam nem V.ujlandó ezen telket eladni" — ki tudja talán, ha szépen kérjük mégis eladja! vagy tán ingyen is odaadjá. Szerencsét próbálni ez ügyben semmi esetre sem ártana: mikor a kormáuy e#y su-gár-utra milliókat áldoz és l''est szabályozásának ^supáu tervére százezreket kftlt: nem lehet róla feltenni, hogy Kanizsa rendes fejlődését épen gátol/ii akaruá; mihelyt kimutatjuk, ami áll, hogy s/inháiunk számára egyetlen alkalmas hely azon eddig \ semmit sem jövedelmező kert középrésze, és e mellett a kincstárnak jobbról balról elég tires telke marad, melynek értéke épen a színház szomszédsága és a piacz rendezése folytán sokat növekszik mihelyt arra hivat-, kozunk, hogy a város szépítése és közhasznú czélok forognak szobán, — azon telokro nagy valószínűséggel számithatunk, ha ingyen nem, cserében a megvett takarékpén£{£ tári telekért az állaiu bizonyosan odaadja, és a gyülde és színház nemcsak köz-
hasznú, hanem - dúsan fom»ti>zövúllalat*
lehet.
H.
érve lü jH-retnyí szünet áll be, s ft tenger mintha megszégyenülve a sikertelen támadáson, hátrál, hogy l> óra''mulva iaiiu''t kezdje lázongását. ''
Sim-s fenségesebb, s titokteljes borzalommal inkább eltöltö látvány, mint tom kö-, zelgése ezen ezüst tajtékkal koszorúzott setét hullámoknak, melyek mindmegannyi pusztító MÖrny, hOni]>ölyögnck közelebb, * parthoz tolulva a ott széttöretve visszaesnek a tengerin'', tie onnan mindig ujabb hatalmúmul kelnek tói.
Minthogy a hold valamely helyre ni''-zvé minden kövotkető napon fH.) perc/ozol később lép a délkörbe, annálfogva minden következő nap dagálya és apálya is annyival későbben áll bé, moly szabályszerűségnél fogvu uz apály <*s .dagály ideje minden délkörre nézve előre pontosan meghatározható,mi a hajózásra nézve nem csekély fontossággal bír.
Általános azonban a dagály és :.pály jelünké zés uem történik mindig ugy, mint a thvoria mutatja.Mert mellőzve a boly i viszooyokat.tniuő a partok s tenger-fauék alakja s helyzete, múlékony körUlméuyck]is,minők a szelek,gyakran f módosítják e dagály rendes menetét, leginkább p-dig a nap észrevető befolyást gyakorol reá.n föld, hold és áap kölcsönös helyzetének különbségei szeriqt; mert holdtölte és újhold alkalmával a nap vonzása is a holdéhoz csatlakozik,^ növeli''a dagályt (szökA-ilagályl; holdnegyedek alkalmával pedig arra némileg le-lontólug, «/oval gyengitőleg hat, (törpe-dagály) •öl néhol tökéletlen megsemmisíti azt.
A mi a dagály magasságát illeti ax 3 lábtól fogva tXMÓI 7(Mg is nőhet, mint n ftimli öbölben ( Amorikában) oz gyakrAii előfordul.
llogy a dagály és npáiyra nem a napnak, hsueni a csekélyebb lüincgÜ holdnak van földi befolyása, holott a vonzás mértéke, mint tudjuk a tömeggel arányosan növekszik, az .a napunk sokkal nagyobb távolságából kövulkezik, (4<H>.szor locnaxebh van, mint a hold) mely vonzása ereiét nagyobb mértékl*eu gyöngíti, mint tömegének nagysága előmozdítja.
v. a. •
Mik a teendőink szemben-
az uj községi törvénynyel.
i.
Alig néhány hét, és napvilágot lög látni az uj mondhatni Magyarország legelső létező törvénye, t. i. a községi törvény ; aoin lesz tán felesleges ha kissé a tárgyg''yal foglalkozunk,-jiierl hogy egy uj rendszer a m-ki szánt ina- . gaszlon c/.élt elérhesse, szerintem csiik ugy létesülhet, ha .mindenek előtt á létező állapotot közelról vizsgáljuk, s az uj rendszer által teremtendő ál|a]N)tlal tiHszehftsonlitjiik , mely hasonlatosságul merített fapaszlalat fogja meg- • mulatni niinak fény, mig a létezőnek hiányos oldalát, - bárlu be kell''ismerni mikép nincs egyetlen mü is, melyről el lehetne mondani,hogy j ennél tökéletesebbet elő teremteni nem lehet, j csak annyi elónyo van a legjobbnak, hogy azt mondjuk róla, no ez a legjobb, ''— hogy ininő lesz az uj községi törvény, azt előre megmondani nem tudom, annyiban a ineniiylbeu lapok utján a magas országgyűlés elé terjesztett törvény javaslatot, a bizottmányok által ezen történt változtatást olvas^uift, biztos reményein van, hogy a mostani helyzetünknek egy ujjá teremtője lesz, — dn mint fentebb is érintém mivel ezen javaslat jftár a bizottmányokon áthatolva mint kéri* törvényjavaslat legközelebb tárgyalandó lesz, így aytárgyban nincs mit ío-lőlo felhozni tudnék, meri uz annyi lenne, mint az anya méhében lövő gyermeknek előro nevel adni míg azt sem tudjuk fi lesz-e V vagy leány V
> l)o mivel a községi rondezé* oly epedve várt intézkedés, melynek védpnjzsa alatt békét és jólétet ólérui óhajtunk, ezért tehát én csak most azon helyzetről, melytől Ivforróbban szabadulni kívánunk, érlokt-zni óhajtok, hn a tisztelt olvasó türelmét iiiugnyerni szerencsés volnék.
llogy a mostani községi rendszerünk tarthatatlan, hogy ettől jólétet ós biztonságot nom roioclh. tünk, azt ugy hiszem mondanom som kell, o tárgyban a tisztelt olvasó velem egy véleményben vau, — du hogy is no kívánnék er. ódon rendszer megváltoztatását, midőn tapasztaljuk, hogy a jó rend helyett a fejetlenség, engedetlenség ütötte fol sátorát, ezzel anyagi és ftzollnmi hátramaradásunk csuk fokonként örogbedik, s kérdem i^iind ez imírt van? — hiszem hogy az előbbi nemzedék most is él, tehát ar^ak nem tulajdonítható a létező rendetlenség, — idi tisztelt olvasó, én snm a nemzetnek tulajdonítom a juhát, hanem a végrehajtó hatalomnak, azon végrehajtó hatalomnak melyet a nép maga válásit, mely-hatalom köx-vollen a néptől függőbe van, dn hogy is volna vz másként, midőn • egy elöljáró megválaazta-tik, ha az egyhangúlag túinrválaszIvH nem lett, már a választás napján a kisebbségbe maradt résztől hallani lehet, hogyhisxon to csak egy évre választattál, majd rajta leszünk, mi hamarább rrfjtad tul adhassunk s n mi cm-bőrünket helyedlúj tehessük, — ily válogatás illutőleg választiis megjárta akkor, midőn a község elöljáróság felett ''egy felsőbb hatóság közvetlen közelébe volt, murt őt az mindenre serkentette, sőt ha mulasztást U|>ant-
talt, M illótól meg is dorgálu, — mondom ily eljárás 18-ÍS év előtt Vucgjárta, meri akkor egy független iiriszék feletto állott a községnek, akkor''egy ispán is, ki a község bott lakott minden mulasztásért a felel elóvoholte, azt csak az illető urasága *ála*atolU egészen fUggotlcu volt, igy szabadon rendelkuzolt, de inost - hol van a függetlenség V én azl egyátnlán magam• nak megmagyarázni nem tudom; innét van az, hogy nincs jó rend.
Azt pedig hogy mindennek no a jó rend volna a veleje, ugy hiszem tagadásba vonni uem lohol, néztünk tehát kissé körül jelen helyzetünkön, legelső sorban /is tapasztaljuk, hogy jó rend nincs; az utak, hidak és árkok vógiolon elhanyagoltságán pedig ugy histeni hajólétetákarunk, táplálékról gondoskodnunk kell, igy tehát, ha azt akarják, hogy elárusítandó czikkeiuknek minél jobb vevőt szerez-hussÜuk, jó útról kollono legelső sorban is gon. doskotlni, s éjien itt törik meg miudou jó szán-dok, miért, mert az ut csinálUtásáhos log-^ nehezebb az erőt kiállítani; következve, az a biró ki csak ogy évro van megválasztva bírónak azzal vigasztalja magát: ha tavai az ut jó volt, az idén is jónak kell lonnie,podig uraim tuti látjuk, hogy nemhogy jó lonne, sót napról napra rosszabb és veszélyesebb válik, olyannyira, hogy márinár járhatlanná lesz, — ha pedig minden egyes választott elöljáró folo-lősau tétetik, majd akkor a járási tisztviselő tudja kit és miért sujthat, igy majd remél-Itotő hogy tiUiiik jobb karban lógnak helyez-jiitni, igy állunk az országuukkal is, ott in eank a sok nyaktörő gödör ilú jó reud éé biztos ut erről szó sincs. *
a jó rendhez tartozik a személy és vagyon biztonság, bárha e tárgyban egyos egyes fölmerült eseteket leszámítva, panaszunk uem lobot, ugy látszik közbátorsági közegeink ttieg-teszik a magukét, annál több van a vagyon biztonság iránti merénylet közt a magán legol tetés ért már azl csi^k jó romiunk mondani nem luhot, é« más bitanjy>Iá*véjjol szerteszólyoli őrzés állal előidézve ha egyik gazda a másik tulajdon réljét legelteti le, vagy pedig éjiiuk idején-a lilás búzájába nyflgözi lovait, — no podig;ily körülmény hány és hány községben nem fordul elő, ezen ugy hiszem első sorban segiíni a községi törvény lesz hivatva.
Mit mondjak a községek utczáinak jelen állásáról, a legnagyobb rendellenséget, mert ott egyik cgyfilo fát másik másféle fát, vagy" tudja Iston tiúféle gazt és szemétet nom liány az utczára, még elhullott állatok tosteit is sok holyűt^ kidobálják, már e/. csak súnto nem Ur-tozhatik a jó rendim/ inert e/, álúl az utasok is a veszélyre kitéve és a legnagyobb inegbot-''ráukozással vannak.
Mindozi''knek megszüntetését a jé községi törVény életbeléptetésétől várjuk éa remélhetjük.
kovats jános.
nM«Htagnj0 községe 2 mértföldnyi kör. ben évenként 34 országot és hetenként 2 hetivásárral biró hely által környoztotik, és
pedig larlatik : , Miire taliban Sárdon Keszthelyen Notneavídon Neiuosdéden Szakácsiban Somogy várott liöhönyéu
ti onlzágos- 1 hetivásár 4 . — .
4 4 4
2 4
i
Jegyzőkönyvi kivonat
a soproni kereskedelmi- és iparkamarának 1H70 évi deczeuibor hó .''lU-án tartott közös üléséről. '' ''
II. A közös bizottságuák jegyzőkönyve : a) Szántó, h) Gyöngyös mellék, e) Mosztegnyő és d) Vízvár községeKupk vlúárongodély vö-getti folyatuoilváiiyui iránt.''
ad. á, znlaumgyei Szántó községo, öitnen részére még három országos vásárt kér engedélyeztetni. »
r A jelentéstétellel mogbizott bizottság, az ügynek beható tárgyalása után, többségileg abban állandóit meg. miszerint Szántó község részére, — melyben a földosur jogosítva van évenként egy május havába cső vásárt tartani,-morttZaiamogyn jelentékenyebb községeinek egyiko i^s benne keroskodelein és ipar s aránylag képvisolvo van; — forgalmi tekintetből még ogy, és ŐHszel tartandó országos vásárnak ougodélyozéso a nagyin, magy. kir. kemskodelini minisztériumnál javaslaudó volna.
ad. Ii) nomogytimgyei Gyöngyösmellék községe ti''ó g y országos vásárunk tartbalására kiván engedélyt. '' .
A jelentéssel mogbizott bizottság e* ér-detuben oda nyilatkozik
.miszerint azon körülinéiiynél fogva, mert Gyötigyos-mnllék egiWxon jelentéktelen, alig 7<M> lelket száiuittí hely: ama vidék forgalmára néxve legjelentékenyebb — Szigetvár és liurcs-tól, — melyekben, és pedig Szigetváron éven-, kánt 0.Országos- és hetenként két hetivásár ós Karoson óvónként 4 országos- ás hetenként/ szinto k5t hetivásár tartatik, — majdnei egyenlő távolságra esik; ezen fölül /u Gyöngyöe uiollökhes egészen közel fekvő lit váudaibti 4, Darányban 3, Sellyén ő és Szent-l^riitezeii 2 orsaágos vásár Urtatik : a kérol-inozett vásárok engedélyezését kereskedelmi szempontból javasolni iimiii lehet.
ad. c. somogymegyoi Mosztegnyő községe hasonlókép nógy országos vásárra kór en-ginlélyt.
A közös bizottság véleménye ez érdemben következő:
Nagy-ífajo ni lm ti 4 . I hetivásár
össvesu;i 34 országos 2 hetivásár" .Továbbá, a tulajdonképi ipAr Meszteg-nyőn minden jelentőséget nélkülöz, benne a kamara lajstroiiWi szeriut csak is 11 kereskedő és iparos létezvén^
n Kbből világosan kitűnik, hogy a kéről-Yneldtt vásárok engedélyezése nem fekszik som a kereskedelmi forgalom, sem általában a közgazdászat érdekében, mert azok iránt szükség fenn nem forog. Ennél fogv» a kért vásári engedélynek megagadását a bizottmány nem is a.''
ad. d. Vó;re somogymogyei Vízvár községe n é g y orsaágos vásárnak engedélyeztetését kérí.
A jelciitétellel megbízott bizottság beható tárgyalás ttláti ez érdemben odany.ilatkozik :
.hogy miután Vízvár községe vasúti állomást képez és ugyanott a Dráván at ropülóliid létezik, mely a határőrvidékkel! közlekedést foutartju; és e község magában véve Somogy tffegyu jelentékeuyebb helyei közé tartozik : az országos vásárok Vizvár és környékire nézve gazdászati szempontból jogosultságg^l birnak."
.A bizonyítvány tehát köt, tavasszal és'' <^t£el tarlandii országos vásárnak engedélyezését javaslandónak véli mi álul az ottani, lör-galmi viszonyok véleménye szorint elégtétetik ; több vásár pedig inkább káros,mintsem hasznos hatást gyukorolhiitna."
Klőzotes négy reiidbujj hizottmáuyi véU-métiy a kamura álul határozattá emeltetvén, a jelen lések a nagyin, magy. kir. kereskedelmi minis/.teriumhoz azok értelmében fel terjesztetni rendeltettek.
Krre olviuUtolt kamarai Ug Iliid Károly urnák írásban benyújtott abbeli indítványa tuiszorint a kuinaru a cs. kir. iléli vasutpályá-nál oga működjék, hogy a Bécsből érkező vonatoknak igazolatlan hosszas megállapodása, mielőtt n helybeli pályafőbe jönnének, meg-szüntotlo''sók.
A legközelebbi teljes ülésében fog tárgyalás alá vétetni.
Az ülés végén elnök ur a kamarának a le telt 1870. évi működéséről terjedelmes Jelentést terjeszteti olő.
Kxeu jelentésünk lényrgo kövotkeaő : Tekintelos kereskedelmi- és iparkamara I .ltevelt rtigi szokái, hogy az évnek végével, abba visszapillantás tétetik, hogy magunk elé idézzük a fontosabb eseményeket és önmagunknak kifejtett tevékenységünkről számot adjunk."
„A mint es at egyesuél szokássá vált, ugy
a közéletben is teljes jogosultsággal bir."
„Rátorkodom tehát ezen utolsó ülésnek alkalmával a kamarának ezon a holnapi nap pal lefolyó IMiO-iki évben kifejlett ügyleti működéséről áltekiulésl nyújtani, ulolyboii egy-'' utul önök mik uraim, — kik idojllket és erejüket elismerésre méltó készséggel és kitartással intézetünknek .szentelik, — buzgalma ás sikeres közreműködése is tfsssatűkrözik.* ■ „ At 1870. óv folyamában:
12 közös,
4 kereskedelmi orstlálybeli .
11 Közös bizottsági és 2 bizottmányi, összesen tehát
2lt bizotlmányi ülés UrUtott.*
.Az ipurosztály mint ilyen, ülést neiu Ur lőtt."
„Az Irodában kiállilUtott 2G04 darab kiadvány. /
.Továbbá lajslromozUtott 132 ijjarbejelen-tés és felhagyás, 63 cxégbejegywfc és törlés. Az első Ugyle^ tekintetében sajnálatul megjegv-tendő, hugv az iparbejelenlések és felhagy''a sokróli tudósítások as j|«ilJiBÍíi*ágoktól részint igen rendotlo^üJrrészint énen nem éfkozuek a kamaráihoz/'' miért is a aKebbi szám egyillk-Ián neiii képos az iparbam, I87t> ik évben tör téM mczgalo^nról helyes képet nyújtani. KJIen- •
un a czégbejegyzésuk és törlésok iránti közlemények pontosan érkeznek a magy. kir. váltó törvényszékektől a kamarához, mit különös köszönettel elismérui kénytelen vagyok.
.A beadvány! jegyzőkönyv ÍUO beadványt luuUtTol az 18ÜD iki évnek 37;> bead ványa ellenébon, ekkintf>3.r> darabbal többet.* .At ügyleti tevékehyw<g terjedelme tehát a műit évvel stembeu maidnem hároiustorosau staporodott és a munkák k-lUrUlmuk tekintő-lében ti a korábbi évokkuli ÖMzehasonlitást bitvásl megállhatják.* v J
.A mondottnak igazolásául a legfontosabb hblytutú* u tHcíUkleUn.
Melléklet k „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
tárgyak és /munkálatok némelyikét kiemelni bátorkodom:"
. Ar. év folyurnában vélemény adatott : 2(> vásári ügyben; a tizede* suly- és mértékrendszer behozása, a házaló kereskedés és a közjegyzői intézmény behozása iránti törvényja-vasiatok felett; továbbá a bankügy bon, a vilin tarifa múdoeitáaa és a czégügynek rendezésű tárgyában; végre a Zala-Egerszeg és Sz. Iván közt épitondő lóvonatu vasút eiigcdélyokmá-nya foiott."
„Kórvény felterjesztett és indítvány lé tetőit:
,a Sopron budai vonalon menet és jövetre szóló jegyüknek kiadása, —,ogy sertésrakodá-nak Sopronban felállítása ;• — .a helybeli pi-ácsnak jó sóvali ellátása;" — .a gyors-küldemény nk nok közvetlen rovatnlása;" — .ogy magyar osztrák kereskedelmi gyűlésnek alaki- 1 tisa;" — .a vusuti és gőzhajózási tarifák aza- I bályozása— „a vasúti forgalomban több- | nemit könnyítéseknek Itümzása ;u — ra régi ezüst hatosok beváltási haláridcjétnik inoghosz-azahbitása;* — .a liulybuli pályufőn váróto-remuek felállítása:" .a hely Mi távirdni hivatalnál léte// löhbiiomü hiányok eltávolítása, jelesül a távsürgönyók gyorsabb kézbesítése hu hivatalos óráknak kiterjesztése—• „czélszorü s/.okás jogoknak kimunkálása vé-Kett.'' -
„Mind ezek oly munkák, molyok a köz gazdászatnak minden toreiro kiterjednek ós melyekért válas/.tóink tárgyilagos, előítélettől mentei bírálat mellett a kamarától feladatának > helyea felismerését éa. felfogását megtagadni tiuiu fogják; mindazonáltal nem fojthatom el mély sajnálatomat a felett, hogy a kereskedők és iparosok egy nagy részénél a kamarai intézmény irányában igazolatlan olóitétélet uralkodik, moly "Akót a kamara m it kódéin iránt bizalmatlansággal tíilti ol, nidia tovékenyaégo nyilvános, mi különösen a soproni kamarára nézve áll, mely minden tárgyalásait nyomtatásban közzé leszi."
.Vajba ezen bizalmatlanság mielőbb ol-enyészne, a bizalomnak nyitna tért, mi a még sikeresebb in üköd botost csak előmozdít ja."
.Nem fejezhetem hu ezen jelentésemet a nélkül, hogy ar. iránt ia sajnálatomat ki ne jelenteném : hogy tnindvu sürgőié* daczára a kamarai külkerllletekl>oni választások mindeddig befejezve nincseuok és a kamara ennél fogva még mindig nom teljea, a mi működésünket bizony nval elő nem mozdíthatja;.-- hogy továbbá ipartörvény mindeddig alkotva nincs éa az ipar még folytonoaan káros rendezetlen álla potában létezik, noha az illető törvényjavaslat még az IStiíl-ik év folyamában az országgyűlésein olőtárgyaláa stádiumát túlhaladta. — Ro-ményljük, miszerint az lH7l-ik óv uz irányban wryoalást hoznod."
.Ka most uraim! engedjék meg, hogy önöknek együttesen, — különösön pedig a bizottmányok elnökeinek a részökról tapasztalt barátságos támogatásomért szíves köszönetemet nyilvánítsam, éa fogadják azon őszinte ki-jelentésoinut, hogy vsakis ily módon volt lehetséges, elnöki súlyos tisztemnok megfelelni."
.Midőn áldozatteljes fáradozásaikért tartozó köszönotomot ismételném, bátorkodom ahhoz azon kérelmemet kapcsolni, miszerént engem ugyanazon készséggol és barátsággal, valamint eddig, ugy ezon tul is támogatni szíveskedjenek, — ez után pedig menjünk uj kedvvel as uj évnek még titkos eseményei elél
.Isten önökkel*: szerencsé* újévet, kereskedelem és iparnak ! ! !"
Kzen jenbmtés örvendetes tudomásul vé-telvén, kamarai tag Zorgéuyi ur állal a kainara nevében eloük urnák tapintatos s áldozattoljes tevékenységéért köszönet szavaztatott, főleg hangsúlyozva : hogy a kamara önzéatelen működése sikeres legyen és az általa enyhitott inagv az ország és polgárainak jól (elfogott érdekében Üdvös gyümölcsöt teremjen,
Kzzel az ülés befojoztetott.
A kamarai rltiftk : A titkár;
TOppler Koroly. Hrliliidler l''erenea.
Az uj távirászati tanfolyam megnyitása.
Az ex idénre hirdetőit lávirászati tanfo lyam I. é. februárbó 20-án Takács ministeri ositálytanácsos ünnepélyes beszédével nyittatott meg a posti főreál-tanodának ogy a kormánynak e i-zélra átengedett helyiségében.
A bosxéil, mely ő nagysága álul tartatott, <Jyan volt, bárha nem is szabatos szónoki tulietaéget árult el, mindaa által a maganemé-l»en talpraesetten ecseteié egyrészt viszouyaiu-kat a távirászat körül, másrészt kiemolé azon előnyöket, melyeket a kormány távirdfi szak-osztáiya kilátásba helyezni reményben'' van azáltal, hogy nem volt még egyik tanfolyam sem annyi felaőbb vizsgálatokról tanúskodó, a igy felaőbb műveltséggel is biró egyéniségekot .szerencsi* a kérdéses szakban kimAvélni, ez által pedig a haza közönségének igényei kiolégité •ér© alkalmasai: mint épen a jelenlegi.
évi 9-ik számához.
Mindezekből mást nom vonhatunk lo kö- I votkeztetésül, minthogy a távirászat már ná- I Innk magyaroknál ia vergődött oly elismerésre J a müveit osztály előtt, mely szerint azt népszerűvé váltnak tukiiltlieljük. Ka tvs/.avak igazsá-HAt eléggé látszanak igazolni azon adatok, melyek azt mondják, hogy a napokban megnyitott lávirászati tanfolyam 190 hallgatót részeltetond a villanyosság tanainak ^megismerte-tésébfcn.
Adja az ég, hogy o tanfolyam legyen az, moly nagy száma által (de ezt már nem az osztálytanácsos nr mondja) képes leszen eszkö*. zölni azt, hogy Magyarországot a vidék kivá. nalmai szerint lássa el oly egyénekkel a távir-dáknál, kikkel csakis németnyelvi ismerőtök, s a Imzai nyely nem tudása miatt oly sok kel loinetleiiségel kell elviselnie közönségünknek l l''est, 1871. fobr. 20. .
Kgy a táviruMzuli tanfolyam hallgatói közül.
Levelezés.
l.attK%ii, frt.r ÍM,
Somogy megye Iháma-lterény uiozó-városa az 1871.évi elsóvásárját február 2t>-án tartótlu, tfer ^tiivol e vásár noifl inegvetendőleg látogatta tik, ezért a vidék távolabb helyeiről is, részint olt venni szándékoznak, nagyobbszerü öss/.o-jövetelek történnek, o itagyolib összejövetelek-ué| fogva a távolabb vidékiek a s/.oius/.édoa községekben a már tylőbb kötött ismeretségnél'' Jogva megszállnak, s inagiikht beszállásolják, ha máskor nem is, de ilyenkor van a korcannl-nak kelendőségo, miért is a vendéglős ur akár ogé-sz éjen át szolgálatkészen áll, do mivel nuin czéloitt a vendéglős nzolgálat-ki''-szségét a tis/tclt olvasónak dicsérni, áltérek a dolog lényegére, vagyis oda, hol a közbiztonságot jelezui óhajtom, ugyanis — február l''.l-én több nemet az.-miklósi lakos, kik vásárra hazulról távozvák Szent-I''étor községben, inoly Herén} liez ''/» távolban fekszik, megszálltak, a vásárra hajtott barmaikat ott egyeseknél elhelyezék, esi-obédjök elkiiltése végett a vendéglőbe mentek, azt elköltve kikí szállására ment, az egyik háznál elszállásolt ily egyének, midőn reggel felkeltok s barmaikat megöletni akarják, látják, hogy a vásárra szánt marháik közül egy jármos tinó hiányzik, volt ok-kor jajveszéklés, lótás-futás, de mint hiába a tinót föllelni nem tudták, még nagyobb volt a megdöbbenés, midőn a takar-'' inányt szállitó kocsis szekeréről a pukróezok, s annak felöltőjét hiányozni látták, ekkor már biztosak voltak, hogy a tinó eloroztatott, a házi gazdát ez osotről tudaták, ki aftonnul oda nyilatkozott mikép azt a ka]>osvári fegyházból kiszabadult é* szent-péteri lakos tehette, míg igy töprunkedéiiek- az idő alatt as. idő szürkülni kezde, a VÍlágoaS^gg beállott, igy lehetővé váll egy a falubeli csősz meg egy más ember, ugy a kárvallott éa annak k''''Z*égel>oli egyén hozzá taatlakorásával a tinó keresésére menni, alig hogy kissé körfll tokinténok, azonnal az elorozott tinó és az azt olbajtó két égyén lábnyomaira akadlak, s csakugyan az elhajlással jelzett egyén háza közelél>en fellelték a tinót egy mély vizniosta árokban,do neméivé hanem lábait összekötözve s nyakát olmotszve, az ello-(iott lófetlozőkkol betakarva, — ha a községbon esak egyetlen megyei foglárt találnak, ugy az illutő egyént azonnal letartóztatni éa bűnjeleket (olfodözni lehetett volna, do ez nem levén, igy a.kár, ipint megtörtént a kárvallott részén maradt, a helybeli mészáros felhasználva ez esetot, siotelt a károsultat egy 100 ftot érő linóért 26 ftban kielégitni.
A jelzett egyén a házi gazda felhívása folytán Borényben a vásáron elfogatott ugyan, do hogy iuí eredményt bo* ez olfogatás, az tettes Andorka Gyula főbiró ur erélyétől várható.
Ax egész történccskénok az a kivonata, hogy a közbiztonság Somogyban nom a legkedvezőbb, mert a tettest más mint a.hus ehetőség! vágy oz áldozat hozatalra nom késztethette, ueiu pedig azért, mert különben a tinót |>árjával együtt elvitte volna, mig igJTbgy pár font liosórt 4 mázsa hust ejtett áldozatul.
Kzen leírtak folytán ajánlható, hogy gazda közönségünjp ba Somogyba megy ne tukiuUe, hogy honn van, liánom saját, ugy marhái biztonságára, nagyobb tigyolmot fordítson, nehogy jövőre is igy ogy pár Iont húsért százakban adózzék.
kovAts jános.
'' Sopron, íobr. 22. 1871.
Mull hétfőn, azaz folyó hó 20-án mulatta be lakatos Sándor ur, mint Ter|isyohora egyik érdemdús főpapja, az itt létező és köztiszteletben állé Csöndes J. F. tinöveldéjébeii tanitvá-nyai előmoneloléuek eredményét.
Ha már meglepett bouuAuket a tánc/.-vizsga alkalmával a gyönyörű eredmény, párosulva azon szép, — szavakba öntött -- bánásmóddal, mely tauárioktól alkalmazva oly kellemesen hatott füleink- s szivünkre, menynyivel inkább meglepett a bájos hölgykoszorú, mely inint''R«nitanuja és segédeszköze a létesített vizsgának szíves .volt as élvuzutet fokozva réaslveuni. • ° ''
Rangkülönbség nélkül Mobogott ép oly egyformán a szülők szive, mint a mily sgyenlő anyagból van annak érzéktnüszero alkotva.
Mit mondjak az intézet főnökéről, a ki ernyedetlen szorgalommal párosult magyar vendégszeretet- s áldozatkészséggel mindent elkövetett, hogy ezen estélyi mennél kcllomifchhro varii/solhuasa. Kléggé ismeretes és tisztelt ülőt-tünk e táucKvigalom alkotója, kim-k vállalkozó sz lleiuo sok jeget olvasztott |o a társadalmi él> i ridegségéről, a inelv valódi társas .élet kullumeire városuukunk oly nagy szüksége van.
A vigalom nagyon korán, azaz esti 7 órakor kezdődött, és nagyon korán végződött; — a huzamuitókuok légszesz helyütt a nap világitolt.
A bál vig s fesztelen volt, (a mennyire csak az itteni társasélet megengedi) nem titkolható ez alkalommal az, hogy még e részben nagyon sok kívánni való van ; no a türelem-rózsái perein! *
Kjfélkor í\ 240 Vendég le|élep<-dvéli It hosszú asztalsorok körül,-soupirocott; az asztalok dús megterheléséről, i''-s uiindeu egyéb kényelemről gaztlagon és dicséretesen gondoskodva volt. Keleóiliti-mlő ez alkalommal egy humoristiktis |Hihárköszöittés, mely egy vig kedélyű egyén ajkairól oly |ormá;i hangzott, hogy uz előfordithí nevek a jelenvolt tisztelt vendégektől e czélra kikö.csöiiözleltek, éa pedig: .Tisztelt vendégkoszoru! K gyönyörű t* .(''sómles* mulatság alkalmával nem szabad annak alkotójáról megfeledkezni, a kfily szi''-pen f(izött iiKs/.é v koszomba „Király*-!, rMog-nár" és .Kovács"-csal, — továbbá félre ^niti-den |Militikai vérmességgel imily ugy.sem l«»-bflne a mostani tiatalságiiak, inert divalltól kiment czikké vált,) * a deákok párlTtélkül (t .Halogbu gal egyetértvu bővültek s mozogtak a tám-zterem sikamlós pályáján! — Valláskülönbség nélkül a katholikiis ép ugy, mint az izraelita elhozta «házi krrruztjét, hogy gyönyörködjék a tánczolö lintal sarjadék ban. Karöltve Mttfs tiai a közös-ügyes i''-s közüs-ügyetlen bajtárssal elmondhatják, hogy: két lélek egy gondolat, kél mív és egy dobbanás!, mert szivök ugyanazon ügyért s egyért, I. i. a szép
hölgyekért, a hazáért é* a -----''( val/^rért
dobog.
Adja Isten, hogy ezen egyetértés én vígság létrehozója n« álljon soká magánosan, hanem Kgy szép nő oldalán gyengéd atyai szívvel saját leetulő gyerptekeit is ép ugy, mint a reá ''biziittakat dicséretesen nevelhesse, de ennek elérhetésére szükséges legelőször is az, a mit néki tiszta szívből óhajtok, és pedig: hogy aa Isten velünk együtt őtet is sokáig éltesse !! I
VMJU.ÁNKVJ
/
s.
Heti szemle.
I-Vl.ruár Ji. IM7I.
•- Zorílls spanyol minisler, egykoricorles-elnökro 20-án rálőttek. — Az, olasz kormány 50 ezer lírát utalványozott a garibaldialáknak Francziuországbóli hazatéréaök megkönnyítésére. - A pest-lipótváro«i hasilika boltjai éven-kint 20 ezer ftot jövedelmezitek. — l''ozsony-nál a Duna vizo emelkedik. — Horn Páriából haza érkezett. — l''árisban a németek ■bevonulásánál kellemetlen tüntetésektől félnek Vilmos és llismarck ellen. - l''auler Tivadar 18UJ. apr. U én született Hildán. — Magyarországi orosz irodalmi ozélokra a pétorvári szláv egylet 4tX> rubelt adományozott; egy rubel körülbelül 2 os£t. ért. ftot tesz. — A Szont-lhmodek-rendiek létszáma jelenleg KKt, növendék 47. (iktatásban részesítenek 41U2 tanulót. Nesztora Kéuix Farkas, szül. 1784. — Tóth Vilmos Mügyér a jelen ülésszak bevégeztével körutat teas az országban. — Horvátországban Verődje és Strizivojua közt a postát 18 ezer forintig kirabolták. — Kgész Németország hadraknlése 100ÍI zászlóalj gyalogságot i^t ŐS4 svadron lo-vawtágot tolt ki, — olyan szám, melyet o léroti még egy állam sem mutatott fel eddigelé. Már a népfelkelést ia készültek szervezni, sa foglyok őrzésére használni, hnauuak l''áris kapitulatiója ulját nem állja. A német hadrakolés összes létszáma tehát mintegy 1.100,000 -1.200,000 ei)ibernyi volt. A franczia hadrakclés sem igen teliotó kevesebb szituira sőt talán még V^bbro, csak oly különbséggel, hogy a franczia haderőn rendre hivattak össze és használtattak lel. Ma hivatalos kimutatás szerint üf>4,34f) franczia van''hadifogságbau; ilyen roppant arányt mutat a franczia badijelek elloglalt létszáma is. Az otubcrckhini veszteség mindkét részről lehet mintegy IO0,(tfXJ halott s ugyanonnyi nyomorékká*lett. A két iészről! ''sebesültek száma meghaladja a 200,000-ot. Kgyes német ezretlek, különösen a 3-dik hml-t«*téi s a jwrosz gártla Mars la Tour és Orave-lottónál minden 2 —3-ik emberét elvesztette. A legyőzött franc/iák erősségéről tanúskodik lányosén, hogy a 4 legvéresebb ütközetben: Hpi-th*r, Spitngc, Gr a őelőtte és S''oitoiUenél egyetlen sászlójukat vagy ágyujokat aom hagyták elvonni. A német kórházak kan Hollörtban a „Uorr. szerint jolonleg fKKK) boteg van. A
| Belfort előtt elhullottak éa*aebesültek száma | 2<KK). — A hatalmak ntár uagyri-szt eliamerték I uz ttj franczia, kormányt, kiiztlik Oroszország ia. -- 1 litpauloiip piis|x''ik eiiltusminiaterré fog ki neveztet ni. — A magyar korona -őrséget ujra szervezik, kiszolgált honvédok lesznek s a sxolgXlati nyelv magyar. — Jura lutjoa a Szigeti Közlöny szerkesztője hirtelen meghalt. --Itrigbam Voitug mormon fKjedelemnek 2300 nejo volti — 1 lebreezenlM''u a \ árus-kapitány• ság 14f» hamis itcztU foglalt lu ^t korcsinákbau, nálunk is jó volna megvizsgálni. — Idegen földön porladozó vértanúink hamvainak liazu-szállitásu ügyéhon szólal fel llöke Ijijoá a .lloir-ban. Indítványozza, hogy az akadémia hizAltsiigot küldjön Konatantiná|Hilyba s onnan RiikiM-zy, Zrínyi Ilona, Tököli és ha még feltalálhatók : Bercsényi, Kszterházy, Forgách, sat. hamvait és feliratos sírköveit hozassák haza. Az elhozaudott kőtáblák helyett más alkalmas feliratú kőtáblákat hagyváu. Rákóczy Keroncz s /.rinyi Ilouu koiioniói s kötáblái állítassanak fel a kassai templomban, minte czélra hazánkban legszebb mausolciimbaii, azért is, mert a Kákóczyak folsőmagyarországi működésének közép|>oiitja Kassa volt. Borcséuyi lliigvárott, a többiek az illető családoknak adatnának át. Toköli ko)»orsója s táblája pedig noha végrendeletében c.ak általában fejezi ki óhaját, lu>gy Magyar- vagy Krdélyország valu mely szabad királyi városa lutheránus templomában leinettesaék el, i''-a zászló tűzessék lóié. Krro né/vo Kperjes evan^elikns templomát jelöli ki'' Iliíkc, mert e vámosért Tökyli sokul lelt, a baráljíii közül sokan l''aralfa által itt azenyetilek mártírhalált. A zászlót Sárustuegyv hölgyei készíteniük. Zrínyi Ilona sírjáról íó ratigit hölgyeink gondoskodjauak. Az indítvány a magyar ncmzetm-jjc, jehatoi iránt érzett kegyeleténél fogva, megérdemli u figyelmet.
(Irodalom.) — #„Kokouhangok• czim alatt I''értény Arnold, Alitur Imre 6» Ctuká*ti József nagyszerű képes albumot szerkesztenek, — mélynek tiszta jövedelme — nyilvános számadás mellett — u frauctia sebesültek éa károsultak javára adományoztatik. A azcrkcsz-tők oz érdekes irodalmi emlékben0 akarják inogörökitoni azon uomes rokonszenvet, mely-Ível a magyar nemzet a Irancziák iránt viseltetik. Közremükiidókül legjelesebb íróinkat nyerők meg, s ki''tkodnünk sem szabad, hogy a/. idVusií közönség a szent ezél iránti tekintetből is tömeges megrendelés állal fogja biztosi tani e vállalat fényes sikerét. Klőhzetési ára egy --példány nak 1 frt.; |>ompás diszkötésheu í» frt.; az előfizetési pi''-nzek „Ország Világ" kiadó hivatalába (I''esl, Kalapitleza l;''». szám) küldendők.
— A .llömöri lapok" szerkesztősége Herbert Nagy l''éter végrendelete czimU érdokea korrajzát magyar kiadásban Nudlii azátidéko-íik. Klőli/.etési felhívása lapunk mellett is nom sokára meg fog jeleuui. Nagy l''éler végrendelete oly mű, melyre a |>olitikusok mai napság gyakran hivatkoznak, s melyet valósítani az oroszok -minden ható czárjátiak mint látszik fö-tórekvése, előre is lelhivjiik reá a t. olvasui-szerető közim''ség ligyeluiét.
H i r e k.
1 — (Hivatalos.) Többször fordulván már énét elő, hogy a sürgöny kézbositéso kó sotlelinénok okozója azért neiu volt kideríthető, mert sem a sürgöny borítékon azon idő, melyben a sürgöny kihordás végett a kül-dönexnek átadatott a távirdaáltal, — sem pedig St kézbositéa ideje, mikor vette át czimzetfsür-göuyét, a ezimzett által a vevényen nem je gyeztelett be: ti okból a m. kir. távírdák uta sittattak, hogy a sürgöny lieritékon a sürgöny nek a küldbncz közéhez adást* idejét maguk is pontosan bejegyezvén, szigorúan követeljék meg, hogy a sürgöny kézbesítésének idojo a vevényuek e czélra fenlarlolt helyén a czim zolt Vészéről ia miiulig jegyezteasék be s a sür göny csak e követeivény teljesittíaénuk megtörténte után adassék ál. Krről a táviratozó kö zöuség azon ligyelmeztettWI értj^iltetik, hogy a sürgöny átvétele idejét a vevényen mindany-nyiszor |Mmtosan bejegyezvén, ezáltal a sürgöny kézbesítési szolgálat ellenőrzésére saját érdekélxm a maga részéről is működjék közre. Pest, 1871. február lG-án.
— (Hamvasé azerda.) Ások bálo-záanuk vége, a koldulások po<lig nagyobb mérvben kezdettek meg; az álaretosok letették idoigleniw álarczaikat, sokan azonban megtartják;-a p^ereárusok pihennek, a korcsmárosok iiit-szolteluek, a lionnmaradt eladó loányok pedig Csokonaival aohajtoznuk:
Jlu»ba«yó, bu»ba(f vi> I KU|Í*IU llthiiim h»Kyó . . . .
— (K a t h. a u t o n o mi a.) A „Sz. Kgy • '' ház''-ban olvassuk: Miután fl. i''losazcr ujouaii
kinevezett veszprémi kanonok a veszprémme-gyei lelkészked«> papságnak mint választóinak bizalmát nem méltatván, méltó m-hcptclcsüokív képviselői állásáról küldőit minden ligycluieu kívül hagyva lemondott, az egyházmegyei hatóság által aut. képviselő választásra a kiako-
komáromi egyh. kerületi papság in felhivutváii folir. 115-án Zalnapátihun, ft vendégszeretet, bizalmas fogadtatás, testvéri szivélyesség ősrégi fészkelien a zuluvári apátság coiivelitjélien számszerűit buszún összegyülekezvén szavazattöbbséggel képviselővé mogválasxtntolt i>r. Vezérli1 Ignácx ulsópáhoki plébános, tt. Farkú* tlvörgy esperest kapott. 4. Pály .lám* 4. Ta-l/tI»ér János :t. Oiildon István I. Dr. Itogyai Vietor I. szavazatot.
(I''etitió.) I.a|iunk szerkesztőségéhez következő tv küldetett aláírás gyűjtés végett: M/l unt tinzttll ki''i>vi*elöhiizMár Itat lm <it« F.uropáunk cgVlk legvirágzóbb országa iszonyú vérontással viselt liál»>ru által jius/litlatik, melynek egyedüli ezélja: egy nemes nemzet — leliprása i''-s a középkori hódítási jog visszaállítása. Folyton növekvő aggodalommal kisérik a né|H*k egy középuuropai hatalmasságunk tul-ciuelkciliW-t, mely a tartós béke l''eiitnrlására szilkséges sulyegyeiit megseminisitvén, a tölilii államoknak biztonságát é* szabadságát veszélyezteti. Hz aggodalom leglőldi okát a-békcfel-tételek közzététele áltat érte el, melyeket ugy látszik a győző a. Iranc/ia nemzetre ráerőszakolni határozott s melyeknek egyrészt Németország korlátlan uralma, másreszt Fran-eaiaországmik megcsonkítása s anyagi tönkre- • tétele lennének kikerúllietleu következései: Alllde oly Ik''ke, lllely liiiliileil népjog iilcgscm-misitésén s egy nagy "és nemes m-mmit tel jes leliprásán ulitpul, tartiís mun lehet. Ily t-semé-nyek Irtára komoly aggodalommal nézünk Furopa s igy hazánk jovöje elé ; mert a mi ioh háltorillniuií véghezvitetik Franezi-tors/ág ellen, - ki fogná tagadni, Imgy ugyanaz holnap a Szent-István koroná ja ulatti országokon nem ismétlődhetik ■ Teljes tisztelettel kéljllk h''ilát a mélyen tisztelt képviselőházat. m-ltó/t^ék Ktiropa ezen annyira aggasztó li. lv /elél hchui tóan lanáesko/ás tárgyává tenni s a kormányt útra utasilani. hogy a toldó hatalm ikkal egye-teniheu, halMléklftlauul és.cívlyt-seii oda működjék, hogy Fraiiczinországunk czélbavetl feldarabolása iin-gakadályözlnssék s ez által Kit-ro|>á| iizoii politikai és társadalmi vcszé|\ek elől megóvilisegilseii. melyekkel az a Innliti-ó jog vísszaállitása által b-ny égettetik.
K g e r s z e g é ii né.;\ kis I• >a ,/sivá-nyüst" játszván, a játékbeli főbíró kötélre Ítéli a billióst, egy ti éves kis gyermeket. Keresnek is elő egy kötőféket, nyakára hurkolják, a/, istálló támlán* kötik, — azután el-rúgják alóla a linkéit, melyen állt. — .\ kis I
.szerencsétlen fuldokol, 9 kiáltani nem birván iszonyúan kapálódzik, mire u fiatal gom>szte: vök széttiitnak, s csak uugy későre mondja meg egyik uttliou, hogy a .kis l''istikát íölu-kiisztottuk, még m-m is kiabál, csak rugdalódzik*!" A rémülten oda síelők aztán levették a szegény kisgyermek merevült hulláját!
-- (F e 11 ö r és.) F. évi január g''.l-éu N.-Kunizsáról llées-l Jjholy felé kiimlitott esti vonat a szombathelyi pályáiul varba esti ''.l lírakor beérkezvén, ott mint rendusuu ;»•''> perczig állapodott illeg. K. |Histikalauz állítólag jól bezárván a |K>sliiwiiggon valamennyi ajlajál - átineiit étkezni a pályaudvaron kivid ennek közelében lek vő vnsuli vt-iidéglőlio, honnan közvetlenül 11 vonat lovaindulta időit wuggoujáha vissza térvén, menetközben rendes teendőit lólytatá, azonban mielőtt c vonat a második vasúti állomásra - llukkre beérkezett volna, azt veszi és/re, hogy a raktár |>olczáu egy halomban tekiidt vulunninyi Mécsbe szóló pi-nzzacskó onnan clliinl, hogy waggoiijáuuk azon ajtaja, mely .Szombathely t a pályáiul varnak ki nem világított s felügyelet uélkiili része felé esett volt, lárva vau, s hogy n coupénak ugyanazon oldaliiiii ajtajáról a függő lakat hiányzik s hogy e szeriül a waggon az ő távolléte alatt kirabol-tatort. Kzeii esetet Klikkről,. ugy a kerületi |HM»taigazgatiis:ígnak. valamint a szombathelyi törvényszéknek is táviratilag tiistéut feljelentvén, a nyomozás rögtön folyamatba vetetett., - - A |Misl(iw:iggo|i'' |-oii|H-jáiink ajta járól erőszakkal lefeszített lakat másnap reggel a szombathelyi pályáiul varban a simk k ózott megtalál latolt- - A Mécsbe szóló ll> darab hiányzó pcu/ziit-skóiiak összes érték tartalma ''.•''.•Ül frt I* kr. K. |»istakalauz'' miután lakása N - Kanizsán eredménytelenül kiniolo/.tuték — szolgálattól fell''úggesztélvcíi.bekisérletelt .Szombathelyre, ho| is e/.en bűnügyben 11''megyetör* vényszék részéről kiküldöttVviz»gáló íiiró a ^iyum»Ziisl erélyesen |n|ylatja.
A l-S o |i r o 11.1 Tugailui nem lehet, hogy Sopron miinl. il tekintetben haladó, város, iieiu-csak izlésdus csiuosoilásii de főkép putriar-elulis beleidére nézve. A részvények utján létesült nagy cosínoi épület, a társadalom o gyönyörű temploma, már fedél alatt áll; a sziu-h i/.b.iu nemet |npi.|-iic|őai|iUok vaunak, liielyek az- oltani közönség igényeinek megfelelnek, mini tudjuk húsvét után Nagy Kaniz.<á 11 fog 0 társulat .iiiikóilni: a farsang utolsó napjai vígan s kedélyesen fidytnk le: 11 sziulni/báii ál-ure/os vigalom, a „llcilcrkfit" egylet a régi
casinéi terembon látogatott táwcivigalnmt rendezeti, Csöndes Forencz lioöveldéjéhen. mint e lap levelezési rovatn bővebbon jelezi, fényes • táncipröha vigalom tartatott ; a vigalmak ko-ro.iázáiwi azonban n gyönyörű s duuáiitiilnak büszkesége, a kő/igényeinek oly nuigasztosan S lélekemelőn megfelelő diszcsen fölszerelt 11 agy tornacsarnokban tartalék, hol minden rang-és vagyon különbség nélkül, valódi deinocrata-s/e||emtól áthatott, derült jókedv A s szívélyes láiiczmulntság volt, mely miiradauiló szép emlékeket köt n/. egvcsülel lli-llles eszméjébe/, és igv a pártolás szelleme csak erősbül, tömegesül, Iliinek jele már uz is, hogy tizenegy száznál több tagja vau a soproni lor na egy lein ok, mely lelkesítő számot nlighn tuibial^n«káAkban más helyütt felmutatni. .
—- 111 a n g v e r a e n y.) IIirneve* Nagy Jakab tilinkiís, mint egy hozzánk Mohácsról irl levelében jelenti, a jövő héten Nagy-Kanizsára jő hmigversenyezni, mely nlkitlomtnal iH iiuital ja u t ez. közönségnek uj zenei-szközt''-l a llunyndyostort és az Kuphuniumot; 7 évig utazta bo Kuropát s mi hozzá tesszük, hogy Nagy-Kanizsán IHtil ben, tehát ezelőtt l»»év vei volt s lelkes pártfogásban ri''iszesiilt.
— (Szo h •• r in A.) Alkalmunk volt látui'' I bizony Ferenc/, városbíró ur tiánuk, 11 szobrászatban nagy jövőjű (bizony Sándornak két prolii szobor-müvet, melynél nemcsak a kivi-líd jiiliWge szembetűnő, hanem azon bámithi-tos kömiyildaég, mclytycl az ilju azokat készité, daczára, hogy csak önszorgnlnii^foly tán )ajáli-totta el magának az e téreni honerelet. Kend-kivilli hajlama ugy látszik a/, ulső akadályokat legvő/.te s iskolázás iiláu liazai s/.obrászaliiuk diszéro fog válni; mostani müvei j^-gy hullámzó hajjal birií s pikáns tekintetű leány, es/mény-kép; a másik göiulörhajti gyermek, mely Augusztus riimai esitszár egyjk liát ábrázolja. Krdeincsck a incgtekinté-sre.
— r. S ii m e g i e k beszélik, hogy egy Ottnili éltes kisasszony vcgrelldeletileg ít''J hold erdői és több lionb''r ólijirt a s/.t. Fereiicz ren-düekuek hagyományozolt Az ájtatos mntromi, ugy inoiidják. az iskolának is hagyott volna |im 1 flol. A liszteleudő atyáknak kívánjuk bőségesen szaporodjanak, a vadak erdejükben, hogy lehessen legjobb itvágyuk a borokat minél vigabha.i elkölteni. v
i— tl hol y á k. I Még be se köszöntött a mare/ius, s már is ibolyáit előre küldötte. Scidl l.ipiit jeles liiŰkerU''-sz kedveskedett e rok irójii»?k egy csokor virággal, melyben
nyolcé sziíl ilwilyn mosolyog az ő sajátságos ártatlanságával. Scidl I.ipót ur yir.igbolt helyisége llabocsay János ur házában van, hol ig.-n szép. gyönyörű s friss cserépvirágok,-csokrok, és koszorúk jutányosán iiicgrcndclhotők.
ISTyllt pósta.
— K. I.. I1 Kovlt mitdmitísiiAl k.lsnlhstjak.-ilu iili>sierllm!K<''n;''l f»|(vs sx -- Csxftn.
— K. .1. Ilison bixiMi sitk s kcx.Tiiliol, lisariu IiAl - snekjuk meg. mert ini''-jr nsk.voIiI. «<lixl>an i« fogunk kn|iní.
.Kg>- Ufiiás«Mil tanfolyam liallgsi.''.i k.^/UL-s Hgvstmi''i kflszitnjtik « kérjük, tmlaiun velllnk kilétét''
— ,K II slii s t « II IT" és .Népneveink la|.j.t* I. *iprkeiixt<ísét(ril * tllel.''ilr^ kinili''.liivntnlail l''''K»el-mi-áti''ljllk, liogy s r«srr|iéli|siijrvksl n«- ''/.sin K^ei murgír, tianrsi Na^y-Knutssira kllliljék.
-- H. Hy. Sinliailks. Kiisutlni*! s sxiveit Iu.I/mí. i.í»i''rl. A linlilngiilliaj nly Iroilalmi vi*<..iiyl>aii v.»l- ! Imik, mt-ly ssiiuturild linlsliv.tl mngxii .1 Ko^niIjs ön (tilv<t|lettlnkrt |
/.. I>. 8<>|ir»ii. Früruár Ki-én kelt lévaiét ii^yaii e lu. ''/•J éa kaptuk mef{.
Üzleti -hírnök.
Nagy-Kasizia, fel>ru4r l>4. I»71.
K hélen .1 |>e«li pisea \i.ll iráuya.lii ax Sluil.-irrliiáti.vn .1 gal>nnnl|»li-Un né*»«-. I''«sl«|i a* ir lauvlnili, a li.lilii |.iai-<ciii, mini Hé.* és Trie.ilhpn i« iilsnii.i lellek. Mull axonli.m fa.lrn a» ir ímnél sniUritul Dac/ára. in>K> a virelii aaAllilásnk keailn t''.kel vr.nik, Imtiili iitű ki-Uk inijí. .1 reinles ker^k-vsyíJliliel j ik>- ninileil |>iar» illinns tálli-«..| l''etlnrk A léin elégek állapoiiir* nfavn iiineo pana ssuiik. iiiönlamrllel^ 0 j-és|l<i''iii'' tuiliifiiái>uiikai jnv.l aaámiiMkr.v lista«xljuk. '' . '' . •;»
Heti naptár.
Febr 26-tél aiaror 4-l« 1871.
.''. ■ .'' " ■ ."... . " .m "-''. n wu
Ilii e* lidi K-tlIi''illku* u,1p > l''riile.lau* ,
n.ip 1 tár j usplár '' nlj
!l| .lé/Hl. meKki.rrlelik a |un»«x lélektől
Máté IV. |:t 7.1. .
M
rt
''JH
I
•»
:t 1
Vaiarnap
tléifii K etlil
(V''ll''iit. I''éiitik
M/.inil>.
A I Viktor l.eaioler I í.. 111 >i 11
Kántor
Sit»pli.''iiia K11 n.;tí-''I''Im''.ii.IiiI
TT tllVOC.
I.eániler
ItolHSII
A Hón
Miltl|>lii*ill< tliilnla K ixiit.''r

ir*
'', UK 1
, ''j*
HT"
Felelős s/erkesztn : Wajdits József. Segédszerkesztő : Bátorfi LajOS.
HIRDETÉSEK
y Ki>rl<*s/.fk es <iii/.tliis/.iikliak rl''th krs! ^JJ
* Mü és kereskedelmi kerlósz
SEIDL LIPÓT
ajánlja
az tijoiian np''gnyitott virág- t-s magkereskedését friss és viiltitli erfurti főzelék-, virág és gnztlászuli magvakkal dúsan ellátottan.
I''gyszinte iniiulenitenifi virágesnkrok és kos/onik fognak két/iftetni tnűizléssel és lehető jiiiáiiyoiau.
Kt''R''sketlesb vau Nagy-Kanizsán Balaooaay-fóle habban.
Nt-luiiidl károly
uiaiíki-ieekeil.''ae. i* mriketi.''-./••lének Lalbaoh-liél (Karan-ilii.i, Aiixlriai
Főzelék, vető, fú- tt virág
in.iirv.iii.il .íóló
árjegyzéke
e lap exerke.ilo.égénél Ingyrn knplintók.
i.v.n -n
l''jlaky, Hiracliler és fia
rakcrc.skctlő társulat

Egészséges alvás
köhögik, rekrdtHeg. yliiyálktÍMiitlits. mell- óh tiith''ilitijnkliól való v ki^víí^yitáH utáii.
Hoff Ján08 udv. szállító ur központi'' raktárának Bécsben, / MT11 Kéirntnerrlnff IX. ^
.lMuknfö, IH7D. uovember Ut án. Szíveskedjék nx itt mellékeli összegért mu-látH-rui''HZHvtf-cmH''holutli''t külili-ni. Nővérem már több év tila nagy köhögésben szcuvctl, különösen őszi és téli időlicn s i''irii cliokohitlr fonti it/ni jó sinl-ffádotot tett neki. I''nfir Alnjna.
Hled, novemluT 27-én. Ai ön mi»liitn-< Ké*z*éK-cHnt-liolndéjúl jó sikerrel nlknlinnzthiii tüilő ninjniii 1 llen A köbögen ritkátili én küiinyclili, na éjjeli köbögc.M c|(éNieii i-llünl éa igen egéH**tg.H nlvnniink örvendek. A lualntnkéMailiuéiiyék folytntőlMKo<* hnuznuhilii által rcineiiyleiii. hogy bn-joni nem HokiiVn véglt K nieglehi KyŐK)ltvn és.igy nkmlálytalaniil élhetek ismét hivatásomnak. I''iiiilluger Júiiom, inéi mik Kictlheii 117. sz. ^InukrcU.^
Sátor-A.-I''jbely, iHfi''.l. deczember 2-án. Miilön ''2 év előtt leányom étvúg\ -talaiiMig. gy oniorhajok- éa Itlegg i eiiKenéglieu szenvedett, és nz alkalmazott szerek daczára látható soványoihis állt be; utolsti nienctléket kerestem az ilu nin-Intnkivoiint egéHaHeK-Mörétini. én annak IihIiímh oly kitűnő volt, Inig) 1U palai-ak haaaanlata iitiiu elnhbl egi Hiségét lökt lci/raeii vlnaialiyerte én annak inai napig élviaelébru vau. Minthogy pétiig most magam szenvedek elli) álLnnodÓN- és köliögé^beii. szivcskttljék 11 mellékelt 14 írtért uz ön Utüliö lualátaklvonat-aUréliől cg ládával kühltrdi.
Woliryaka Vlnrton. magy. kir. npugd. mérnök.
Kgyedül valinli rak tar van Nagy-Kaníszán Wajdits Jo.ráef árnál.
wmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmm^mm
Al só Bomboru-lH.l utolsi''i j»osta Kottor! tisztelettel jelenti a uiugas^raságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
épület- és tűzifából
nagy és jól berendezett raktára van ; mely raktárból bánni enenill. megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézyo midőn a magas uraságok sa t. tv., közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
NaöyKanizsán. SCHLKSINOEH GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat. Teljes tisztelet tol,
Újlak), lllrsclilcr & Fia,
v • „
(.V2í>- 1)
fakereskedók.
11
■ii A

Klégségés bizonyig arról, hogy a t. cz. közönség ineiinyin igénybe veszi az alulírott-raktárát azon körülmény: hogy a hív. postai kiiuiHatás sxorint IHti7-bon : 15,000; lBUU-baa I9,80( imstai küldeményt küldözött szét vidékre.
Hécanek legjutiinyosb bevásárlási kútforrása.
«.I|| kittliiS Arák, melyek hialoatlék-iratok melleit silatnsk el csekély áron naKv formátum cainslán.i "Kell ; *x okon aenki el ne miila.Mxa amit uélkltltixliellen lirR.vat Innen niegaisresni,
•Minden óráért jútnlláM vállaltntik.
K>ry igen axép l.roiu éra i m.iilo* rxiiitlsppal I frl le kr; uffyauai tluum emnil-porxelUnli.''.l l l.t Ml kr; ii|(yaiisx iSralltéoel U fit aO kr; éltre.xl.tval ''»tl krral .trn,j*l.t.; aaéncn kiállított naey slakn ixirexfll.tii Örs J frl S0- :t frt 20 kr; lltfvartax .listeseüli, i\rnltté.»el M frt ''.H»_ t frt W» kr; tifryaiiax f. « I.ll .xátnlappal, vagy aranykM.ll.on, ta^v avajeai fsrspváitynyal a .Wsllléaael 6, U. ?, K frt. halon Ara liroii/liól, a Uvt''gliurilékkal J J frl !ítl kr( k.WpiiagyaAmi frl kr ; nayy \ frl fK) kr. — Aiiki>> n 1.1/ö "''A lókban . éltr. axlövel Ii frl. Mv.ve/.i *m1i éra, 2 évi jtitállsi''aal, raiiina foglalvnnyoa ul-aran) l.ól IAiii-xi''xsJ I fri HO kr. •• K/eken kivlll mindenféle ára tilta''ni : imjt iirn, iránytű : ''26 karajcxárjával kaplmtó * inegreiidelln-tő e e/lnt al.MI -. » I 1
Fraelit-Hazar des A. Kricdllianil in AViCIl IVatei^tras.se Nr. 2().
— Megjelent s bnkUldolett haitink a kö-vetkőző oziinü legújabb s gyakorlatilag is stó-|hjii kiállítóit térkép: Special Állap von Ooa-letroich — Ungarn fiir Schulo und liatis nacli den noueaton (£ilelli»n boarboitet und hernusqo-gebon von Wilhelm Issleib. 12 Karton in Far-bondruck. 1 Oesterroich-Ungarn. ^Uebersichts-karto) 2''Tyrol. 3 Salzburg.. 4 Kftmthon und Krain. C> Stoyormark. t> Das illirischo Kllsten-laiid und Dalmatieu. 7 Obor-Ocslorreich. 8 Nió-dor-Oostorroioh. llöhtrion. 10 MUhrcit und Schlesien. II Oaluiou, dio llttkovjna mid Sio-henbiirgoii. 12 Ungarn, Kroatien, Slavonion und dio Milituirgroiizo. I''rei* 10 Sgr. = 70 kr o. é. Mogjolout Gorában, főáritholy Bécsben Czerinak Károlynál Schottongaaso
tío. Ii.
— KigyolinortotjUk a t. co. közönségot la|innk mai számának hirdetési rovatában levő Ujlaky, llirscltler A tta alsó domborui taraktárira, maly a Dráva mentében a legnagyobb.
(UokQldot''tt.) Kgy betegség som képes
afiuoíu Hcwtl esőiére dú llurryuuk ollónál-
ni, mely gyógyszer éa költség nélkül meggyógyít minden gyomor, ideg, moll, tüdő, máj mirigy,. takhárlyu légzési, hólyag és vesobántal-< inat, gümőkórt, szédelgést, s/.llkuiollUséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diiurliöiit, álmatlanságot, aranyért, vízkört, lázat, ,-lszkórt, vértorlódást,fUlzngást és ItáiiyáHi ingert még terhesség időjén in, diabotost, bús-komorságot, sovány kodást, causzt, sárgaságot u 72,(>00 gyógveaot, molyok minden gyógyszer rol daczoltak; többi közt bizonyitványok pápa ő szentségé túl, gr. I''luskovr udv. marsaitól, de Itreliaa iiiarqtiisnötől. — A húsnál táplálóbb . lóvén, a Kevalosciéro felnőtteknél és gyermekek-iiélőO-szorlo megkíméli a gyógyszerük költségeit.
a
Hixonyitváuv dr. Vizslay Józseftől. Sze-lovony Magyarország, 1H07. tnaj. 27-én. Nőm, ki több évig étvágytalanság-, álmatlanság ál'' taláuos gyQngeség s más fájdalmakban szoitvo-dolt. Ou JJarry Kovahwciérfe-jo által egészen helyreállott, s ón o kitűnő1 tápszert minden ozonvedőnek jó lélekkel ajánlhatom. I.oginé-
lyebb köszönetem mellett maradok alázatos szolgája Vizái ny József orto*. /).
1''láhsr.oloni-zókbon font l ft- őtfkr, I fout 2 ft. ;''XI kr, 2 font 4. í>0 k. f> fnt 10 It. 12 font 20 fl. 21 font :Jl> ft — Uevuleaciéro (''ho-colatéo táblákban 12 csészére 1 ft; /><». kr; 21 csészdro 2 frl ;V) kr;4H csészére I frt ;">0 kr; poralakban 12 csészére 1 ft. ól) kr, 21 re 2. .''vO* kr. 48-ra 4.Ö0 kr, 120-ra H> fl. 28* ra20 ft. i*>7ti-ra ft. — K.tpható; Bnrry du llurry és t tál Bécsben. WallHschgasso, Nr.*8. Kitten ''A-röb. Jőttrf gyógyszerésznél, Kolozsvárolt Kron-totiidlcrnél, Alsó-Kitbinban Tyroler és Schlo-singernél, 1 lobrocyenhj''fí Borsos Keroneznél, Diitiafiddváron Natlierü l''álnál, Károly fővárott IJrilli F.-nél, .V •ujy Kunizsán Irtvilk KdrtthjMl, Érsekújváron L.''onlogucr IgnáUuál, Székes-Ko-hérvárott Dieballa Györgynél, Vorseczeu Fi-scher Mórnál, s minden városban s gyógyszer, filszer, és csumcgcárusoknál.
Iteküldutett. l>r. J. U. l''o|»|» fogor»<>« ur lliés-ln»n Anatlirrin »xAjvl* ni''r sUlt ismerttől romiliat ki''nxil már ''Jo óv óta, mi-ly kellemratéfce, jóaága éa i''ltvrji''ilt.égn mialt »iiró|iai tilrrr jutott. K axAjvlx
Ryóffviló katAaaal liir mliiilen aaájh«te)(«égiiél, arftaiH • a aiái cyi-BK''^t* ri''»toJt kiiUiiax. n^a fop^Dit. rlitxi rl k«lt<-ini-ll>-a ««ijl>i »t, a í»k'' Im.iHíím-i y>»".| nikrrrn lianxnálliató n rarlcatiól. ós aonrloitnAI ; í»«lnliti aki noa fngfiljil.-ilmal, » a «»Ai mimli-ii rt-axónrk tlilourget kiUrannüa, »>r«jét éa »i-lín « f->ly 1<jim>j«
haaxiiálata mcllutl meg ia tartja. Ajánlandó még ugyau i- fogurvoa ur által kóaaitPtl iiAv.-ny-fngpiir, tncljr a fogakat a fogkőtöl tiixtitja, annak fényt fa-liérxéget it koményiéget ad. A* Anatherln fogpaaxta továbbá oly tulajdonaágnal bir, hogy nem tartalmai árlalmaa anyagokat — mint t''ibbnyiro minden mis-féle paxta, hani ni eau|tátt oly ártalmatlan tixxtiló ixett, mely a fogra u»y hat, hogy aioiak uem árt, tiixtitja a fogat minden létoxö lerakoiláioktól, a ixé(> fehérré teaxi. Odvaa fogaknak ajánlandó végre a fog-plomba, luolyuok baixuálata áltat a további évíldóae a fognak megixllnik, * un-gakadályoxia ax ebből fejlődhető hetcgcégekot. Kuditettek valóaága msllelt kexeikedlk axon k.lrlllniény, hogy nem eiak orvoii tekintélyek bixonyilvnuyai mutathatók fel, hanem axon tóuy , minő elterjedésben él fogadáiban réiieilll Dr, J, (I. I''opp ur Auatheriu kéiiltményr ax egén világon. A kerettel oly nagy, hogy a feltaláló minden évben tilbb mint II10,(HM) üveggel ké«lll. A leglelkillmore-tenbeti ajánlanitók tehát mindenkinek l)r. J. O l''opp fogorvoi ur Analherju kéixilményei, melyekbSI min denlltt raktárak vaunak állitva. I.akik liéetben, Htadt, Itognergaaie ''J. axáai.

í 5 i >
( s
o
í)
Igen ti»/telt iioitakltldeménv
III egeiéged éléről rllvjeiiilö iki. uiel\axerint ÍU.SIKI ,«t
tauuingot teax ax
l''l''.lt fel. K .........
UT
Hogy az imifaira wsibI a Isvtlfkst: FRIEUMAHN
intlen ncin tetsző tárgv víhh/.uv
Mlii. évi po«i ikiuiulalá*-melyot-riul atol
•Ify''len idevai:. it/l.li bá/ ...... érte i\.
hasonló Ö3« ala Jegyiellrk ai enyemmet fel ae oierélttttenrk, llizteteiiel ker««. goadotaa czl-
A -hoz, Béoibtn, Praterstrasae 26
.''•lelik
(278 — ll) ^^is.m xt»»vTW ^.xuxivxxt,
Leg* ii j a b h talál mány ok.
■agy felcseréltelik. Uj liizo.iyitéka a wajgoru hee»ülete.W-i
Jitfvodüli raktar Ausztria szamara

r
, Ax általam kere»kel«''«be lioxolt
Intés. PO MPADO UR-PASTA,
mely kitlluőaége állal ála Ián... nliimerúit érdemelt ki, darab idő .''.In t.''.lib exég állal lianil.illalik. S>..l-ál-jon tehát ex tu.l. ailn.iil a t. küsfliiaéguek, hogy a valódi eredeti nrexpaata egyedül e.ak e e*.''-/u.''l kap i.itó, K* »xoí{ál minden arexlnáuy i.ak t«ké-lete. eltávolilá.ára. Atkák, xxeplők, májfoltok, eltttültek a'' kivállkép megifjul a axéplll a* aiex. K/y tégely 1 frt "Sl kr.
Minden lehetséges Ki hitte volna, h..gt még
oly eaxk''.xt, mely megkiméli a nxeiuvt n er.ér uánnk tlil.ekuxá.áuál f Kgv./er. a/elleu.dú. eirkl.x ex, mely megkíméli a axemet. A gé-pucaku ulniitái.al l!.''i kr.
Nincs többé fogfáját ............ vagy nngl.ll-
|é. ki''ivotk. xtél.en ixáruiaxolt inilidriiuemil fog-fájái, ai nj boriiul fogeaeppek által egy perei gyógyittatik. A garantia annyira bixtoa, bogv eredmény teleniég eaotében a pénx vlaaiaada-lik. I llvege.e ulaiitá.ial Ml kr.
FéayesIM paata Megbee.ulb. il.-n háxiirer. mely ly el minden elavult éa elvakult bútort *|h. legnagyobb ktlnuyodaéggel li-gyebl.eii kifényelillietIli. Kgy d»b..x utaiiláaaal ^elegendő egy butorgariiiliirára) so kr.
EzUst tliztltó-golyó, kilftnő axer miudun ho-n.w|yoa*á vált érexlárgj nknt fehérré éa ujjá váitoxtatni, nuik(lKo^>elli.|i arany- éa exliit-lilAveiekuél, | db/6 kr.
Xlndfa érának regulatora a r. gutáit napóra
.....npa.eal, mindenkinek legjobban ajánlható,
.minthogy exen bixoiiuyára bixoityoí óra után minden gépexutfi órát igaxilani lehet, I drb a ii .< ii. lí;> kr. "
Mólé por Kxeti por hai/uátáaáuál idő, munka éa pénx ineglakaritbató. A legnagyobb emellet ax, hogy a ruha inkább kimélletik, mint reuilea e|Őké.x(lleú<knél. — Kgy foutoa eaomag ára lí"2 kr ,
Amerikai tzabadslom. blitoilté-lakstok, kitűnő oierkexet, bixtoa uiiliileli betr.ié* ellen, 1 darab kúebb alakban 3(1, 40. fm kr., egy uagvolili 70, oo, kr. I frtig 1 nagy kél kulea-eaaí I írt. ulaxótá.káhox I db ifi, 40. fSI kr.
Czélsierüek a nsdrágsientók, melyek a nadrágot roix időjárárkor pia kitáa ellen védik, 1 pár Itt kr.
Angol ölték. I.ggiol.b aexélb.''.l I ixabáai olló legeuoinabb 5if» ífl kiig, I biij!».ő olló legli-noinabb ''.>0 :itl krig, I ollólánex".Jf''i kr
Nagy előnyt nyújtanak ax uj gép-lrésok, ■negtakaritlvlik ax unalmaM hegyexéa éa bix-t„.illatik • hegy tllréae, 1 db fával ixi-gve Hl kr • eaonlba Ifi kr , I db tolltartó éa kéa-■el 9if I db iiuiou-radlrgummi irón- éa tintára f> kr.
Hogy lábalt Megóvja • nedvesség tói. erre
gondja legVen mindenkinek, minthogy ex ax egéixiég.-t fenutartjai Kx eléretik a Met/.ger-(éle bőr .ajtolmáuy által, mely a lábbelit puhává éi álhallanná texxl ugy, hogy a ixlpő, bármeddig tapoila- legyen j. a vixe. »arat, még aem érbxhelni beniio liedveaiég.''t. I tlv. lill,
Kit Und lakfényntáz kaut.ehukkal vegyült, hogy * bort tartóná tegye, I dobor. (I fnli^) kr.
A legújabb llgrola-tüil szerszám ''uaebben hordható) a leggvskorlatlahh e neinb|-fK nem !Kl, 40 ", 3 pengével ftO-tiO kr; legllno
dohány lók .ixámára ix ajánlal... j k.ix.tnaég^a/ mabb fajtájú pengével liO, 7d, OO, kr. I frt tlíxi Kxerxxám formájára, lámpával van egybekötve
vcix fel ugy, hogy gyakran )>dődő alkalom
Legújabb rozsdapor. Ili/ioaitoti »xer mindenféle (roxadafoltok eltávolitá.ára váaxonból, aeív.''Iliből éa niindeu máaléle axövetekből, — .xiutugv va. éa aexéla/ereknll. Kgy e.omag ára :ifi''kr.
Lopás ellen védelem ax angol jegy tinta, mely a fehérneműből loha ki uem megy • friia axiliét mindig megtartja. K'' miudeii liáxtar-tü.ink ajánlható. Kgy üveg ára eaak 10 kr..
Tyskszem gyürilk angóra gyaportiól, ri ■Inral. I!. kr
Angol bőr /énymáz, mely a l.őru. inllek eie-deti lágyaágát vtaaxnadja éá legax.-l.b lényre lioxxa, I kii llvegeae l''.i kr. Kgy nagy üveg ára 411 kr.
Folyékony enyv. I.egn.''lkiilóxhellen. l.l. axer
minden h.ntartáahni.......rl rxxel a bálban
előjövő iavilá.''.kat mindenki maga e.xklíxOl-livtl ; exen enyv évekig ellartbat<\ é« hidegen ba-v.ii.iiliató f''.gy'' nagy llveg ára ''J.''l kr.
Szagnélküll vízhatlan Sgybeteteki Minden báxtarláai.ak ajánlható kivált, kulliu.iaeu gyermekek, b.-tegek éi gyí imek-ágyaa nőknek
.................... ''.Ml kr..''l frl -tl kr . 1 frt fiO
kr. egéax 1 frt 711 krig. Cs- kir. szab. Szaponia-zslr-itber, melylyel
néhány perei alalt miudvli Jtéven tievoxelldö ■ xeuiiyfoltokat mindenféle kelmékből Jt^leg tiaxlál.l.au kivehetni. Kxeti uj k«''-«ítiliiiény megbatn.t mind.-iil, ml ax Ily axerekbeu ed.lig létexvtl,''minthogy még a leglltiomabb éa leg-kéiiye.ebb axiut ia a.-rle4lcuü| .hagyja, mittd-jáit xxúra.l és nem ixagoi. Ajánlható egy-axerauiitiil keaityfi-liiititáira. Kgy üveg liaax-liálati ula.itá.aal 411 kr.
AtlaláMI tlsztllé por.melylyi-l miiiilennemll érexet,"aranyat, oxü.tnt, brouxol pakfoitgot, aexéll éa rexet liaxtijaili, é» fénveail\.|ii lehel Kgy dol.ox árk JU kr.
'' Porok a lábak ixxadáaa elleti. Kx eltávo-litia a lábak ixxadá.át a ax ekAltal élőidé Mt kellemetlen ixagol. Kgy.xeramitid a lábbelite . ii liaixnoa I dobói -haixuálnri ulnaitáiial elég .1 hónapra, ;"»0 kr, ''. Párisi általános ragasz, melylyel ueuu-iak flvegel porexellánl, kftvr-t, tajtékot, fát itli. a leg''gyoriabhétC éa állaudóaii meg lehet ra-gaaxtani ugy, hogy eUáláailhallan uiarad. lia-uem hogy minden egyexitve legyen", "fát csel, üvegei porexellánual alb. ugy Haliéra gaaillintui, hogy egy teltté teax. Kxrn minden báxnál iiélklllüxhetlenlll axükiégei iierből egy doboxxal III kr. l''gyan « ragaax folyadékban, üvegbe mdve ;KI kr.
Villanyozott fogkefék. Kxekkel a fogakat minden foglapaix vagy fi>X|>or nélkül eau|>átt hideg vi/f.el a leg.rebben, fehéren, egéiiaé-geieti él axag nélkül lehel tartani egyaxerll dnrg«léi állal, llogy minél nagyobb legyen - a kelen.lő.ég, dbja eiakia 80 krra tétetett.
Levélpewéleíó bélyegek, melyek kényelm-s-i.''g, uleió.ág ni btxlo.iáguk miatt ii minden o.lyáuál vagy via.xnál előuyüibek. Kegliiio-mabb'' éa bármiféle névvel vagy eléggel éa cxim/rrel vajfv jegygyei W)0 darab l.frt SO kr., IÜ00 darab I frt ftO kr;
Irétollak regulatorral. Alkalmaxliatók minden; kéxhex ei paplrhox, ngy, hogy egy éi irgyanaxon tollat a leglinoiuabb éa legvaita-gaíib votiáiokal ia lehel eaiuálni, 12 darab árir ii kr.
"xer tiaxlitolt dió-olaj kapható. Kia^.v^Y.íe l/A kr , nagygynI 4ó kr. ■
öyokeres szer, melylyel a t\uk./uinet H nap alalt gvokereaen ki |Mel irtani. Kx.-i^ ujabban feltalált «/.er«ek minden toválíbi di< eaér.-te feleslegei, miuthogy garantia mellett árul. Kgy doboxxal b''a.xuálali utaiitáaial együtt 411 kr. ''
Az árolka-otaj rgyedltli raktára Auaxtria axámára. Kunok axon eiodahalá.a .yan, hogy n fejhetegaégokel elnitilaixlja a baigyiiker. t éa a fejidegeket eroaiti, a exállal a haj uilvé aét meglepH rűvid idő alatt még a kopaax fejréixekeu ia előnioidilja., Mint gyógvlinr halályo* xitxáiok, kitieiamodaaok. tagba...gal tóiliá.ok, rlienmn égeléae.k .Ibi ellen bővebbe-a haa/iiátali utaaitáxbaii, I üveg I frt.
Valódi atlatizq- glyoerlo-szappan a legliu..-'' n.al.b illatokkal. Kgv ki.r.épnagyaágii .larab /ra Ifi. _''o kr , . nagy drb •J.''/kr''. Kgy tégely valódi mnr-x.ir (.Kamnifettl bajk»nőea>'':tO kr. Kgy darai, mar-x.ir bajuaxpedrő IMI kr.; vi
laminl mindé....... illat- éa tollette-ixerek bet-
éa killf..l.| iek. a legnagv.71.1. \ála./.lékl.au
A kltünó szobapadlo-fénypsszta vkauNohuk
kai), mely a padlót leg.tebh féuyrtyel lálja el, él tart ól.ágra uéive ax eddigieket fl.llil-mulja. Dohoxkéut(elegendő 1 nobábox) I frl. A legnagyobb takarékosság. Minden báx
inrtá., k.''imiVe. é. gax.lai-uil.erre uéxve ai egéax újonnan axerkeixtell aug.J axabadalni köszöillö gép állal thaaxuátliató minden vá-góeixkoxhia, arintugy üvegmelixéare) legua gyvl»l> kilnuyüaégget néhány ináao.lperex alalt éltelen vágóeaxkoxtik}- iigvmint olló, kéa, ka >xa alb igen éle.re küix.''lrülhelők I db kr.
Börpaszta kaul.eknkkal a bőrt elnylihe-telluuiiv tenni, ktili.uöien ajánlható lóixer-axámok gondoxáaára, I bád^gdoliox 00 kr: Legjobb borolva-paszta.- K pa.xta faliule
geiaé teaxi a h orolVA k.lai.irüleaet. '' I drfbox ára ''Jó kr. ''
Orvosi ksnóosszsppaa, eiodaaxappannak ii
Iievexl)-lik : kipiól.áll él bixtoa a/er ifiiil.leu b..|betegaeg, II m. kiül elek, atkák peiaeué-lek itb. ellen Felnőttek éi gyermekek által egyaránt haa/uálliató, Kgy darab bantiálati ula.itá.aal 3''i kr.
Nagy végcladása
mindeiiiKnint vöi (llvatrUllrtiKn H<K
selyem, gyapot és pamut kelmékből ti. m. felső köpenyek (l''aletots) zekék (.lacken) rokolyák (JaqueU) uagykeudók , . /
hosszd slmwIok''S a t.
meglepőn olcsó áradon..
Ki f>0 ft. árát vásárol egy szoknyáiíwraló tíuom ? t gvapot kelmét ingyen kap.
/ Weissmayer Mt
l/.r. községház Iwltjában a „Korona* vendéglő átellenében
Nagy-Kanizsán.
! Csalódások clkerülhetósc - végett!
• % ■
a. kir. kixáiólag aiab. uj.Jag javított amaiikaí éa augol páteniekkell ellátott á t a I á ii kedvelt
Ali a l h e r l n-8 % áj v Iz
popp j. a.
-órex- . Enorlvolr, a fehérneműkből vagy máa *ifl- \ nera- velőkből iniii.''.en uj vagy régj tintafoltot ki- fi \ ven. I üveg ao.kr. ,
Az ul bolhafoflo szerkezetek kaphatók, darabja ''Jo kron, " • .
Légylrtószesz. mohák, konyhák! aialottok ixámara, ig< u jó illattal bir éa egy fél óra alatt roppant. mennyiségű legyet puaxtit el I llveg ára Htl kr.
§0" Legújabb találmány, luggombok fel-.vnuaaa 13 bróbá. exllat liíft, K találmány nyal e xxakmábau a legmagaiabb eredmény éretett el, mivel itt a axép a haaxnoaxal ttiaxe k''itteUtl -. ha námba veaixükt hogy ax ily gomb llr.lkre eltart x haaxuálhallan ingekről levehető ■ i.uiét máinkra alkalmaxható, a mullelt értékét mindig megtart|a, mig máa gombok moaái, mángorlái, éa raialáa által ciakhamar tünkro jntiiak. Minden gombhox I jótálló, ax exllat valódi.ágáról ax.ilo irat vau caatolvá, ax ár oly en-k/lyre .xahalott axért, bogy fl találmány minden háxtartáiuál alfjalmaxtaaiék, I titexatgyanyítrll mfivü gomb
mely nehátiy órára való gyúanyagot tb» ■<>■ ugy, hogy gyakran hdö.lő nlkalom-mai legott világot lehet gyújtani, ^ra eiak a gyorx elterjedéa végett ily oleaó, I. i. 1 db ,ri(l kr.
Perzsiai Itajfeito szer, melylyel ax őnhajat pvrxx alatt bavnrwéifeke''.óre feathetui,a egyúttal megóvja a lerméixetea üdeaéget. Nrtvényekből kéxxlll éa egéaxen ártatlan. Kgy tlolios utaii-tái.al ''i frt.
>valédl angol toltkések, eify-.egy 2 peugévcl elültből Hf> kr., alma 7(1 kr.
'' Mlsden latbatová lesz ai uj xxebmikroikop ál 1^1, mely 10, <U egéix/ixáxaxoroaan nagyit.min 4 pengével Ht.l kr.,> t frl 1 frt 20 kr". dett tárgvatugv, bogaién kereaxtlll még a tinta
Leflfelsóbb helyen, szabadalmazott méreg, vixben iá uA^Üthaini a atlagokat. K mlkroiko egerek, patkányok ürgék vi hnreiftgt.k kiír. pok loknoroiaii ba./.nálbatók p. tiixt gaboual tálára. Ax eladáa felelőiiégre Idrtépik. Kgy vetemény-magvak^ ixlívőáruk a lerméixetvixa
nagy ixelencx • ára .1 frt,
A hajat éléak állapotbali tartani, ax őn, vegy nőkét daruira feiteui legalkalmaiabb a dióola), minden vegyi''kóixilmények károiak.
gálatokuM, I db 411. rtO. 80 kr.. 1, l.SOf 1.60.
Halál az alkalmatlan rovarokra! Ax újonnan feltalált rovarirtó folyadék által. ,K> nemeaak bugy a rovart gyoraau elpuixtitja, de óvnerül sxolgál axuk heféixkeléie ellen. Igen alkalmai puloika, mply itb: ellett, l nagy üveg Ho kr.
Intésül
Vau ixereiieiém a t. ex. ktxftuiégenk jeteu-teni, hogy nálam frii, meghamliitatlau. két-Minthogy uevexott árucsikkek- ii, figyeluiextelein a t. ex. kttxümógul, hogy valódi (tiiuőiégbou csakis, a nove xett ülteiben kaphatók — Arjegyxékek inltulon f raktárban létexS tárgyakról ingyen adatik ki. (yullal bátor vagyok a u. i.. vidéki lakon.k, figyelmét küxvetilő llxlu|eiure<> - a maga nemében egyetlen llxlet — felhívni hol a legki-lebb mint a legnagvobb megrendeléi minden ágban éa nemben gyo.''iau él oli-ióu enkflxnltetik. Kxámoi inegreudeléaek kivitelire ajánlja magát
Friedmaiiu A. eKső közvetiíő-iiilézcíe Bécsben, Vri\tmlYi\m 2(1.

gyakoiló orvo.lói éa axab. tulaj.lonóatól lléea,
K a • a • 2 ik isáni.
I.elvárul II o g ti e r-|
» - .
Kxou axájvix a bée.i orvmi faeultái által approbalva, ál iáját Vlén gtakorlatoiuou át relidktvilll liatiainiak Iamurvw, kül''Oii>ien| jótékony hatá.unak l.lxonyult a axáj kelleutntl.''ti a«AKtó|i uiegóváia lekinl.-téből ro.i vagy tueilenégei fogak éa foggy.''ikerek elhanyagolt! ti.cloga''á. miatt beállott axájblti ellávolitáiáia, éa dohány itagnakl uega/.üutetéaére , folülmulhatlau axer beteg, küiiliyou vél lő, időukilitT elgyuiailó fok''hua él acorbut ellen, külfluüieu tengeren hajótokra oéxve ; továbbá reuiuatikiii éi küixvéuyes fogt.ajok orvoiláiára, loghu. laxulá.a éa elhalnia megakadályoxáaára, iu»lyt kllliiattJen a k,or l.ala.ltnval, midőn a légmér.éklet váltoxtával igen érxékouy tájdalma-i kai aiokoll ex ..koini ; igen ha.iuoa ex a fogak tiixtitáaára álalábatij főleg a foghua rothadáia ellen báláiul axer ; fölette eiudáa halá.a| vau a aerophulöaok axokott baja, a fogak ingáia él laiaiága ellen megakadály«>xxa a li.-teg fogaltnál n fogkÓ ixorfeUtti kifejlődőiét, erf> | <iti a foginakat, óv fngfájaatól ; a ixáj frilieiégél fenlartja éi bllil toleg hat, ei ax ixt tiixtilja, miután a nyáikát feloldja,, éi exl kr.nuyen •Itávolilbatotá teaxi.
Kgy üveg ára 1 frt 40 kr. o. é. Vitclbér és csomagoL
20 kr.
A fogakat olykép tiixtitja, hogy luinden-j _ ntpoi baixuálata állal nem fiak a kell*
mellen! tugkő ellsvolittalik hanem a fogak fénye, ia előálliltatik ét koxtatik. Kgy ikatula ára ik! kr. o. é. é
Növény fogpor.
mellen! logkő ellávolittalik h koxtatik. Kgy ikatula ára é
A TlittllOl''ill fmynón K«y''lkfl » Isgkétyrelmeaebh fogtliititi| Aliaillí''l 111 IOgpUp.„orpl(ncl(> „jiuti,, aonimiféle egén I
.ég elleti anyagot nem lailalmax ; a fog emaitja, a nélkül, hogy iér-1
lelnék, tÍMlillalik általa, a pép egyéb vegyűléke e nyálbártyákat élenti|
friiaiti, a náj réneit ax Htherikui oiaj réixei által friiiitl, a fogak
tiaxt.iaágát éa fehéraégét fokoxxa.
Ktll.">iioien ajánlható ex axáraxon vagy vixen utalóknak, tniutis
ki uem folyhat éa nem romlik meg.
'' / lígy szelcMcxe ára 1 frt. 22 kr. kr. o. 6.
l<\urfonnc''/ "''"''j l",r éafoljradíkotty auyagból áll, rnMyat arca I f„KAlc. I^tapaixtáiára haiináliii lehet, hogy eredeti
alakjukat viiaianyerjék, i* a továt.bi kivájáanak eleje vételhoiiék. uegakadájyoxxa nx aic étkek maradéka feltorlódáaát a fogakban, ugy tyálka éa egyéb nedűkét ii, éi exállal a exontauyag laxuláiától uiegó mi ax iuakig halva, fogfájáat ixokott előldóxul. ^ (!V0f>
Kgy adag ára 2 frt. 10 kr. o. £
Kaphatók: Nagy-Kanixián : Helui Jóaaef gyógyexs^ Koaenberp •enfeld, Welixoli, .1. él KeiselhofTer J. kereikedéiéjbén— Pápán l''.ehepeti ..I., Keixthelven : PAixterer gyógyiieréaa,/Xinger M. Weli«
/.ala Kgerixegen : ''líóó K.. gyógyixerétx. Kapronc/áu : Werli gyógy ixtréax. Varaidont llalter gyógyaxeréai. Hütnegen : Uorner Kajet. Hxon-.athelveu: l''illieh Kerenex éa Ku.tolf gyógyixar. Il^lárőrvidéki rtx.-Uyör-l gyiín. Kibic K. t*. Veaxpn''inben : Meyr éa Tuixkán/ugy (iutbard Tivadail • lia inál. -- Kxékeifehérvárotl ;< l.eginauu A.*, Ilrauu J. gyógyix. 1.u»m| lleiényben: lleiilor gyógyn. Kaloeián : Horváth K. gyógyneréii. Keea-keniétct£ : Milhofer éa Maehleid gyógyii. l''akaou : Kloriáo J. gyógyai I Kórmr detit Horváth J. Kómxenrend gyógyít. Kapoavárotti Kobu J.J Kl.gl, llelui éa.Hchrőder gyógyix. Sxegaxárd: llrahiay gyógyn. -I llonybnádon: Krani»riu J. Hxigetvárott-.Itarwrarth, Halamon gyógyít. — | Maján : Mfchiticli Ht éi llerxfeld fiai, ugy llersog Ignáexnál. — l''itcielt f Znoloay \V. éi K. Zách, Mipllkh gyógyxx. Kárádou ; Zadnbáuixky gyógyiiJ Marexalil.au: Klia gyógyxa. Tolnában : <lr»tf gvógya.. — Dunafttld-viirotl l.ukáe. gyógyxx. sr-<''Ut-(iyorgyou : Nf.lhlg. —- Alió-l*tadváaJ Kiai gvógyix Kolioiiexon : Himoii cvócrneréii uraknál.
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy i<Íó öUt kereskedők (mjih|»»i« hirdet.Wk által rósz órákal ajánlanak a L CK._kiy.iii.'' ség, különösen a vidéki lakkok félrevezetésére. K kenvtkedi''k sem órások, sem mini állítják óragyárosok, ennélfogva a/, órának bolszerviu,-léről legkevesebb érlelniük sinea. Kiadnak példáin avult lógoiivmAvot, pnkfongalltányban mint uj szabatos nidszerü órákat, /nlaiiiinl másféle leg közönségesebb órákat valódi iing.''d órákul stb. Azért óvakodjék mindönki ilyfél,i haszontalan órák vevéaétől.
A ki ogy valóban jól reinlezetl és olcsó órát akar venni, fonluljou a jó hirnevQ órástioz " _
ki álalábau eiwkis az óragyártással loglalkozik. HBRZ M.
Bécaben, (Stofuusplatz Nr. <J.)
HERZM f |Kilg. órás Bécsben, (Slofansjilatz Nr. Ii. Amwonsoitnn
dea Zwottelliofea) számos év óta jó liirnévbon ré^ithMogdusabb tartalmú
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy válaszlökban. ogy óvi jótállás;
mellett, a következő árjegyzék szerint.
(■fiill mi-bórák. |47i..l7, ti-U.| (
klt0a3 isineaíglUka ra. k. kówléaarll hivatal mrjfpróbálva "M m
|,u TTl.álvo.rttt órlról, )<Hill*.í jrgy arfalik. A ur... „abálytnll drb,a f"al ..b-aobb-
roiail. 30—3ti fit •llrnSrö* 40 IS fit. >'' / r f t érák: . hlilgy.írák ar.lap. 36-40 fril legnagyobb váltatik a l«g-
•■■ail. Kőmálit 38-48 frtdlt.rarbb párlil bronoi orákbaa 18, krittlált Itppal 3A-46 frl*>. i-2 :H) írtjával; ••• ugvanar
krltflaúp 8 r. -10-48 |,t|ai«intWrl VH, .10, a.",, 40, fin, Ml, •>nall gyémántok. Ml i;.r» í^rlj — *1H''
halgy hóig. órák to— IH frti Legnagyobb raktár Ingaórákban.
jrgrrxiltrg 46 r.O fit! l''ulnj.ioii gyáiiinany, k.''-t ívi
krtt.''.a Inppal Ml-^.Mi frijótálláaial ; Naponta frllmaaudó 10,
irumut<iir»k liO, 70, W. !si .|00 írt111. I".'' frt. — Minden 8.ii»|> íelbuxan.ló
• k.t íil.lrl «H». nsi-lto frl 16. 17. 18. I''.i. fit. --• Ugyanas
Amukiviil iiiiii<lnnfól«< /•ranriiijóra- f* fílóralllrttel :m» Síi. 36 frl
krail.-il.rn van. . «''"a- urgyolór atltítarl
Kxllal érik I l.M''-ig arany., j 48. Ml. -V. .frt. Hónapot rrgulalnir
tatunk. 2*. .''IO 32 Irt t!t iiungolát iugaóiák
Ktllal óralánraok 2 frt Ml kr. nál I Irt. M) kr.
II. I. fi. ii. í. M. IO |-j. frt. Mi...Un J-t vitátok Irli. lő Irg
\ranjr éraláurtok |H. J.V 2H.[jobbaii végr/laio-k. Vi.l.''iki m^fii
Amur Irufiárór N r.1 tr. 8 r. 30— .''Mi írt 40. ''<*»• <"• *" ''•">• I<">- ÍH del.Wk ax Kaa/rtfiirk kétal......irk''tl-
horgony Ir, r. 34-44 frl K.ltÓ ór.tV.,1 7 fi. ••''«<>'' l-atául ulánvál n.^tt
ftncni ar lan «'', 6,1 Irt . , . . .lrKii»iitu«»l»l.in, Ixljfaiilolnah. M w• sr. isp oo iri . Kr|,„ „,„,1, ll(,.|r A ^.-i , s '' ......
»li
K.n.t li#u(rr ér. 4 rnbl 10 13 írt
uraink rí i.
. rugóval l.''l 14 fit.
krtl<>* f.lillllrl 16-17 frl,
kfUtály iivrjf. 14 17 In
l>»r|(»uy r. rul». It! I''.i frl
■ fin- riltit lappal ''.Hl ií.H frl
krlt.t* fn.Utlrl Irt ''i.l ín
6n»niabb Ut Irl
aiiK- Ii krian. nv. Ift Ví. frl
liurK.lia.liér.k lap''24 ''Já frl • rrinnuMlrr a nyak
nál huiau.ló frl ''.''6 -.10 Ut
rrm. k.-ltn* isiiéi. :C> to frl
jr|(rrillv<-K^rl ,''|ll Hl", fit;
borv. I.a.li írni. ,''W - Ii" frl
Krll.i úiáial, m.-lr a »>-. i . . • ,
kMtí. lappal M M fri t<till(t| gy^jit „vjt ''.. f„ II., 0,,," ",Ak
prliyi.vrl
,to»ltA ki-lt."., risxló tllxrl
tirAU r<néb« i« rllu^atllatuak. lnr y Kltlhn kívánatra klll.lok liojllU <i«.«u
aranykn
•i''l -311 MII IMI liw. l-Kl • , .. , . , ; IVIimn «l»aiia,,» K»nio» ..njin. ..•■•u
,1.1 IO. no. I.ni I-TI ígv.írrauon.l ifrrr^val L''jnit 14 frl. . , . , . . .... . . .
4"- BO ft'' ... L.I.- • . U |ei-k..|l aranvt^K -rakat r« láiit''iok*
í.-nn ii |>r,«, k.ill.i ..ra Hun br..nc<- '' . ... , .
, ,, ... ,., . »Aln»«IS«ra. a in.''tf i.rm larl-.t
lokl.au 13, l.t 14 frl, '' ''...., ^ . • . Li.i,„. .
'' '' OU. rl jar.in.tn I<»»*r>;.-t vn.l-tk lll.lnml
jr|f..«llvrKk'' A.nny r»il arllsp fSI,7fi roniuntoir |«0, 1H» 100 frl
• k. }. lap. liNl.no. I-Jil t.''Si fn Va.lA., u.uukát rruu.uloir pakf''.ntr talmi arauy..kl>au l-l 47 frl II I K » V r n k r.n.l .fii. "4 H r. " |:l •Jó
Ai aut
IH fl
IMI ft.
Hordazlwté értégl eil«a4ri< órák
n..ri;i.Myíéiv, rubinnal, ai Kérem flovelembe venni!
riMig l.''l. tök hon 111 Ir^j.il.l.an l.aai aj
iiáll.alA ii.lu.luu va»pál\ainlvari (!rrá-i Miinl.-u áron l.-jyubb»*.-rll''k
•irrr, aiiuliátaklian, iryáiakhitn tlb.i.''t k>-rr»k> >V:k vajfy linu .''.rátok ál-Krru .''.ráknak gnmtr^yikii U|(y van tal ajáuli.tlnkkal B«««c u.-io vc^yi. • nrfvr*vr, li»j;y l.at klltnnfrte lirlyen|t*ii<t<''k.
Jó, Valódi h hiliiiiiétkÜll viihxoii áruért kfii-nkcdvo I
Rothenthurm8tra88e 20-dik szám alatt,
rumburgi vászon- és iVliériicmn raktára
tl kn>»f inií aj árjeitv»/klt. Tnrtilik.nlani nilmlrn liaiiKtalui <lir*ór«tir.| • r»upán ast ''bát.irkoiliiin fli;rr-• n.li* ajánlani. I.otrv t. Trvőlmn.k tmba.lnáKukl.au áll a l."lnn veit rxikk.-k.-l, li.i a/.»k bármi nkl.AI nem trUirurk, biraiealeits v.»««/,kllMrnl, n.irr a fiirlrtl ár pnnla nljái. aiutmal uirctZ-ritlrlik Mritmulrl/ark a« brkilM.1** lilán vaity p.olai ulántrl nielli-ll, bárlmvá lelkil»«rrete»tn ,''•<
pontosas t»l(*iitlítDrk. Kívánatra a viainakb.''.l iniaták bériiimtrn kltlilriurk Fírfl lngekrf a syskbílég ■ értékét kérjük MfkUMaal A l. v.lrk riimrtru.lfik :
S. METH k k.Hoflieferanfc in Wien» llt)tlioiiihurm.siniHsc Nr.
VrvT.k, kik itt ílU< váíáiolnak : egy finomul biiuielt batltsl kanil.tt; ÍS) frlÍK váiárlék I rgy fél tana aucais liatitit kanjiít stlnrs iiokjlylyrl; 100 ÍiIík váairl.Vk - rgy .li««»» atitnllrrilSl kapnak ráailátul.
,lb .10 rCflt* jií klti fonál vái».o. , i''jrári ára Ili fit , u.ual t-.ak s írt. ab 30 rnfot valú.li frbrrilrtl íJuál, vátinn 18 írt, Uiuit r.ak 9 írt il üb 30 rűf(t« |.Ail váanun ''iO furii.lj uioal ciak 10 írt Ml kr. I
db 30 r, m/pru írb^rit<-tt.-r ra >vá xun i4 frl, i.x.tl i-aak I''.'' frt. db 30 röfOi valúdi ruiub. vá''ti.n Í8-3* fl invil rtak 14 -IC í,l ilb 40 ríífo* bnllau.li ri^riiaváxnn .12 írt. mntt i-«ak Is írt. <lb 3t> rőfkitUnü ruu.burKi vá «ou, fK|«i; *k) nrmUrkr.- alkalmas 30 írt muiil raak 16 frl. ib40r8íö» külnnfUrn jé Irlamli vá ''OB 34 frl, umd arak 17 frl. Jb 60 r"fia bulUii.il a*f.vé» gyári I ár 34 írl, iiioai raak IS frt. .tb fX) rőíns valódi irlan.ll aaövla, 44—48 írt, mó«t rsak M—ilI fit. ; .lb M rBíOi kit belriuni aaövái Ir(«|kalma4abb Wrfl iuffekrr .VJ
•W-70 fil, m..t a»j-3o - »6 fit.
•Ib. 60 4a 61 rfiída Irgnabr.rl.l. áa t«fjobb ■iüa^gU rumbnrKi ar.''ivi-a
•J3, aa, ii, sw. au, 36, 40 4*. 46,
.''s>,. hí, ÜO frl.
leKatcl.l. frannia vátrnii batlsil'' Kat.krlnln . ajmir • a/.-^''iMy ly i-l í» aiiuta caipkáarltrl lu f.l, 1
•tb 3U rófla aalnr.a ágy . banaváa*
14- ÍO f.l, innal 7, H, Tl, IU írtljf. Inra. iiinrl váaaon-ia.-tikruilt l|{eu tliiuin iá tarióa 4 6 i|..T--a f.i. ; lu.-ial l.aliaat váaaou - itobkt-iidS,
Wl krlól iN."iiiiMliJi|{uk l>sr.l.<-llinl
|4K| 1J.HJ
arunl.ól divatú* tusl.áual 3, 4 -
!> fit a Itthnuiiiabb. nűiöuK jó fáai.tnb.W butóval I frl frl .''Sí kn< a trolin liiiun, acbir.liiiK vaiO yj>)!y |.«.I>k j''» min." a-''ií''i Vássoiibul . al.uál. va^y In-
.... «vr •J.''J.W, 3, a.nll - i fl « li.gfiii
frbrr vagy aainra a». |ji''lyly.-l riak''Női AfT frlllllÓ |<-urtrlti| bimravr, 7. h, tl. 10 - i''J írtig a IrgAnuinnbbl'' > Ky l.i.na/a u.lklll J.''J.Mt 3. 3.;''|0, Innal váaauii damaail aa^talkriulő, 5. !,. l. 7. H frl a loxfinuina^b. ft, V, 7 H frt a 1,''glilioiiiabb. |N.''n nlaóaxokuyák ixrii jó bairlirtl.KI lu.-<al kávé-vaxy Ibra-aaalatkviidS.i .''t,a..Vl t írta Irgllii;,! női alaé váaaoii-daiuaatlból f.-b.''r ö aalnsa a«..k..ya a lagGuuiu pi.|uó ba.rbriit •-\.Vl kr., 3- I frlig n InglIn.Miiabb,'' I.ÓI I 6 Irl a It^Áinmabb.
•Isiiiaaxt ,-ia/lalki''UilO *> Valódi aiiK»l f.-li.''r ''.-a aainra a.-blr-i. Ii, 7 M frtlg a Ir^''tíu i.«,jí illőek natTymi fiuuiuak .''-a jók
J.MI kr. 3 4 frt a Icg6ii.>in Uri-iugpk, a logj.ibb ruinburgr t.y$y

írl.
ruinbnrgi •irinrljri
lumburgi damaail aactAlk.''-aal.-t IL''
airm''ílyrr 10. I?, 1,4 16 frl a Irgti. I lu. a. eróa konybmarlő U.''iO a itig I .lb, HO r.''f.ta igru i<> Ainur bai.-l.rnt
II, l''J. la. 14.14 frti<. a Irglln. 1 .lb röf..a nagyon jó pi.juó bar rl.nit li», 14 - 18 -írtig • Irgllnuro. Cbiffoo, igen liaoiu •''« «p uly lailóa, mint a váaxnn iugekrr, galyákr.1, «''•« ati|>''iaaukiiynkra liaaanálbató, r8-lr: X''i. 30. 36 .''mi kr. a IrgÚu.im.
1 »*g4»a4lk«li Itprdu, 8 r. k ''MiU, Ü l''amul-gra.lll. allaas-caikukksl, ágy tőí a»4l«a. 3flrtól SÍIM) krlg.V>/» rtfí atélat J írt 60 kr. Ví - ÍOg. 1 lueaat valódi fahárvátiua kis aa«b-
k^udS 1 frl ifo kr. 1 lucsat val6.ll fahi''rváta.oi «arb-
K.ndS nagy f«jUból 2.40-8 frt 1 innal valódi fcbórváM.in rarl.. < kandSk. |boliry-»arl.k«ndr.k| U írl .''sl krlól 4 .''., 6 - 7
iinmUrr kUbintxrn alkalutaa, rnío i :*I. 36. 40 46 krig a logfoi. női ing hollandiVáamn 140 -V..">0. női ing kilUnt ruuiburgi- vagy bollauili vásauiiból. rtnom hlinaóa-•ol, raak 3 frtfiOkr.. I, 6 italrgd.
1 női ing killlnő run.loirgi viao-nból, Irgujabl. páriái n.ulira kraaitrr, raak 6 li. 7. « frl a .|cglln.nnab6.) I
lurral Irgnjabb . I«t|.i.o...al.l. óa.Női tél. va<y ^n nu-rk. liliom vá-t
liollau''li-váaxuub.''.l 2 fit, ''i íil a. 4. 6-ti frt a Irgfiuuniabb. I''n .ug<-k%lrgfin baliaxt mrllbrlétl.-l.
iKg.-lflganaabb 6, ti 12 frl a IrgH. Klain-II IIrl l.''li-iugrk Irglliil.''a Irgrlrg.
Inimlrn lliuben 3,3.M), 4, 6 II frt I Inra. uri-inggallér, a Itgnj. franeiia a angol divnlaa.iriut2.6U 6 I, a lf, I tu.-a uri Vi''/rlö Irguj. ÍNkuraia a au g..| .I vat airrint kiáll. I.MI, 6. li frt llri gályák, igrn ló a tartóa váaaun^ól Wlijt magyar aiabáiaal 2..''KI a, frt a Ir^liii. fraimia aaal.áa 2, 2..''<0, 3 frl Uri-gnlyák, igrn j.í «a tartóa váatou l.ól, magyar ainl.áaaal raak I frl HO kr. 2 frl fiO kr. a IrgHuoiuabb. lurasl finom női li.iriai.va , s. io 12 frl a l.-gűuumabti lu>-«il f.''-rrt liarianyn 4, ''., 6 7 n. y Ml lit » 1.-^linó...,1.1.
m
Mimlüii nrintetszó tárgy becsületességnek!
visszavétel ik vagy felesei éltetik. Uj bi/onyitéka a s/.igoru

ff1

h*
Iiölf?y(vk cs uraik s/nmára.
K/.,.ii iigynovt''zotl uj nruii> íémliól k,sziilt éksz,r Mvflu^W l. s/.i ii vuUli ékj/t rl. miiilliogy oz uj''gyártmány som sziuro, som kiállitiisra ih iii áll a valódi nmgolt; samelli tl még -.zoii olőuynyol is kínálkozik, Imgy csak uogyt-drésznyibo k. rlll, mint a valódi nrunynak,C4ink foglalványaért is lizotni kell; igy s. legújabbat gyakrabban lehet Inyizoroziii. Méga szakomber is mogesulatik n gyártmány által, oly jól van minden utánozva l i gujiiM. ékhzer-lárg) i»k ? <J»»a.,Uli.v« «:o, mi kr. i f.u8.
ni aramból a l.-g.livat<.ial.l. íaynii arerlut,'' mi-lyrk a* aranvarint min'' nirgtatlják, valódi iitAnaoll kii-vrkkrl vagy ,-maiiban »• iinllil,« mint a fai;.m Igényli. Mrlllflk fln.oii ,11,ja ifi Sn kr. I írig: Irgfihnmabt. I.i''iO, l.hO, ,*,<.fSI kiig- Klltbívalók I ,.Arlln.ísi.»Okr. t írtig, fin. I.fdl.
Ktí"''./ garnilurák, nirlllfi 6* ii.ll.rt alók Ml Ur. I "O, t^H Hn.2. Kaipi-rrni-k. dbja Ml KII kr. I írtig.
in........ 2..V».Sa.r»0. I .ri íitig. Kar-
prrrrxrk I 60.2. 3. »-6« krig. Alrg ./.l.b iiynklnitra dl.ja 1.2». I-W krig Mr.lalll..n.»k fin 20, tö i.okr. lin. 8U, I, 1.,''Si kr. ''ITuÓíraiik uj aiaiiv íry.1 80 kr. I..''*». 2,» írlip-.
IIIr,k k.-l.-a.-u Illán...It kl.llil.f.''le k.''w kkr|dl.j«''3o, 10. 60. I Wlkr
I lili". I.rpa»rl.l» tilalánra.ik inaknak íft»ld.rSI. xUkr. I. I 6U. 2 lil''nf. .1,. uaarl.b nvaklálirmk fin T.-lrni-*''i fM-ou |. | .40. I *02 fil''g. Mrlltllk inak a án-.nin 4" <•". Nifriir. inggniubnk dl.ja 10, !.''• 20.krlk>. Kí/sl.igo...bok párja 20. 40, •!<» "" kiig. Jtill.''nr»ml..ik á fi ha llik,. Kgé*/ k.''./|i-t lrga*rbb inp- ra ''..''»• nlőgnilibíik ''Sl. Nlkr. I l.frtlkr.r.
K". raollió óialitvrlgo igrn raiin.
" c
rig- í rig.
w
Való.ll armiy gyfliflk kőirkktd I.Vi. a, 2..*ll) kiig. 13 lat .a .-állat láiirt ifi* aranytoll r"vi.!3..''si, I frjig, 13 lal-.a boaitu nyaklánr/. il, 7 frtiu, l-t latna rrlltt mrdalllnn líiraraiiy *.»lt ra »o-niáurxnava 2..riO, :i fitig.
A lcKdivato«.nlili n''-iél-
rk«*rr *<ám»a diioiiinii raiao.lt r*llat-»r*i''l-axrgt <-akékbő| ivaaarrr-kioaivr MalllA 4o, lio. HO kr. 1 flig. 1 n.i lltfi ratlalt. I k-ranvr l.''l" .1
fit.-,- I pái líillo x .lo .Mi, lili, S.t kr. I 7 írtig. I pár fltlbrvaló rillaUrl k.trí.xvr l.6n, 3 3..rsi
Az uj Ariik mt|ilni-, ine-
daillon forii.ál.an, nirly órafitvrlgő-III la aaolgnlbat, u.tpi.-ír olysarrll ni,''-rl.aiiicával aarrki-aalrtl, h..(íy a ua> pnl,'' hóna|i.<t ra .látuinot p..nt..aan j.-lái, dl.jn <->nk fi kr finuiiian 20, va ló li arapy.wi.lt 16 kr.
lii''KllMotiinliliiiii klóHt lőtt K>r|||.ilif-ek«xer. Maga sa/akórt.''l i''a,-lAmíllalik.'' Kani ík-»»« r faló.li ca. ltl-r vnu kórjlxvn, • nranyaUl.''-l.kai ra t-.kk.-l rllAtva. aa nlánrull .''innul|.k mind Unom rai-a*olt lirgy i kri*tál\l.ól, nwía drnga-knvrk iafrlianirrln ll.-nill utóimat ák
I uirlllfi 4, ft, ti íitlg. 1 pár tlllbrvalA 4.6, ii fiiig, I pár kótrlőgoinl. 2 Ml. 3 ÍHI, t.fiO krig. 1 dburitK 1.80,2 Mo, J -6trlig Oyéniáulgynrflkarauvból 1.20, |.M),2--3 írtig. Krrnaatrk ra axivrk mint nyakék 2,3 4 frlig
<sy»MK-ék*xcrek. Krknók
a igrn tarl.''.a.ik, ilvug- jrl láva ra bivaly a<ar ib..l. | mrlllfl 20. .10, .Ml.
HO kr 1 írtiif. I pár fnlbrvaló26 .,''{.''•. ÍSI, 80 kr. I frti/. I dl.karpor,<r<t30. tVI HO kr. I írlig I .11. nynk.''ka,,, 60, 80 kr. I frlig. ) ríiti.l óiatáin / 26, no. tiO kr I nyaklánca 30, 80 kr I írtig. I lucmrllgomb 4 kr. I pár
kri.-I.V.mt. 16 -.11, :io, 40 kr. 1 ifi.
aőfrall *0 40, liH. 80 kr.
Ax OrA''.ké Ilin tóin ék-
an-r te, lur^<rtiiii.liaili.''lvruyből,u.. lyck a lutun''aii-li jó axagol uiludig liirglniljál- ra a Irgnjnl.b .InViloi formálja. K«i>n .''-karrr u.ili.lrnt ''f, • lóll.aln.Ua illiti ni.att.xii kr.lt. li ba a Imígy r«-n rk./.-rl Imr.lva »a-Ionba j!t, a«t ucbány prír* aluli wrgssig''oitia. I mrlltfi »o krlól l
l.''JO I .''Sl krig 1 pár Iitlb.-.aló HO krlól |, 1.30 krig. I nyakék lillkilól I.Ml. 2. 2.;Vi kiig. I férli .''.raláu / II-latnaó I fit 411 kf.
líJ-lutos ünoni (''/.nstnoiniicl^ lcpijuhh favonhan a bécsi cs. kir. próba-hivatal védbélyegével.
(Jsakis a niig^''iiientiyiségil olesó citi''siis szerinti bevái«árlások régi tört ezUalben.loiiolaé-''i-sitik e valódi ,-ziistnemiikiiek a kövnlkezö árak melletti eladását; régi e/.IUI beiworéllelik
I lile*,*! aaxlalkra.-k ló fii; »illák 16 frl; rarnirgrk.''-ark lo.i''si kri villák lO.fto I r. r\."lniiBl tirbi''/ 6Mfii; gyrrmrkkauál 36 fit; kátt-''karfnl 2f> fit; I Irtraiiirrift.kniinl IH irl; fór.i-
l.-kkniiál 12 fii; bktlksniil U tit;lb. n fii".! 6 fii; r/ukmbiulo |nfil bora l.ii.i-"'' H Mik.; r/tikorraipő ii -.Ml kr;
Az itt elr.M.rolt árak •
» olvítakótí. I fit: ►.''•tarló rj-nn-rí nrb. 6 f.l: dupla lO.Mi kr; tojnainrl.''. 6 íij. I.ork. lo lt p.nnpáa |h fii. rrrrl nlailarló fill frl; kri.yrr.''a gyllmölrak.i.ár 1,1 mUhk.-, .''Ml f.t: kí/i gyrrtynlmló 11.60 kr. ;|a/lnli g\ rrlyalaitó 7" 8" II" |ll" 12 '' ,-/..|| n-. lil.fiO. ''.''.1. 28. 34. 14 frli-.«
I pái n.áika in-In''* gtriiyatail ■ imI Irt.tfVukor- ra alUmM''iiylálnt.tl. killnul.it>."> fin*.m niílvllck 2o IMI (rtig. Kgy b''>lg|urrraaair,''. la. • taluiaa rgy r/liat |>.vlla>fil, Ilid/-''-a/ril. rgy kral. r^y It uk''iaxlól, r.-t gombolt i|.''.lv .-.aaxrarii H irt lilik r. rgy .„*» m |o.,ban 8o kr.
minőségbeli ily árakon esakis az alólirt raktárban kajibatók.
A. FBIEDMANN fénybazarja BÉCS praterstrasse 26,
liC»jjyobl».slogujabbgyártmányú különfölo c/ikkck kivonata.
Becsi bőráruk a Irpjobb k^»«lt-iiirny.-k. Nól keiitálkák ar«*l ab-ron. araal, lili, i...''.Hl kr. I írt.. l.''JO; lrgt1noii.nl.I. rli.igriu b.''.rliől arn
10./..II rárral 2. 2.Ml. 3.2l», 3 Ml.
I.MI, 6 fit
Legújabb pénztárczák l". "i. wi.
41 kr., I frl. n Irpftu. I.20; I.MI í, .''•''•. baakjegytározik isi. mi kr,
1 fii, I Mu. güi,..mabbnk 2.2.Mi, 3, 3 Mi.; itebbrli Jegy/ókÖnyvek to, 16, 211 26 kr., í.-^-liii. l.őrkoi.''al.rn ..tl. 40. Ml. ril kr.. I frl.
Oohányzacskók lo, «''•''•. mii kr., I fit. I 2ii. I.Mi. Útitáskák < iő. bőiből ^nnl 2.20
2 Ml. 2.81'' 3. 3 Stl. 4.Ml. 6 frt. Vízhatlan ullbőröndök nlkalmaa
l..-r.-iidr>.''a..''l 2.10. s.nó. ,|,;,|| 4.
1.6 >. 6. n l.t. Fényképi albumok l.-gii.igynlili
t álaaatékl.au üliipé dányOk 10. 12
II |H 211 l.t
Zrntló albual Min.Imik album, lm kint iij.-tk, 2 .laral.ol jáur.ik rl a trguiabb a Irgkr.lvrtlrbb láin /da-..iliokb.''.l, nagy opriákból. k''-dvr-a. nrirugő linngon. I db 8>ndr,''| III
frt Ml 12 ftl Ml kr.-, I *lb 4-rdirl 16.
A Irgfin Uttti-ri-aai távoitvck nrki.imalirnl fitrgl>ő|,l.|*toa lálrrő-vtl 1.2 3 mll.tr.- I. 6.Ml..7 frl. Iriaappák /ár.nl I. I Mi. •.> í,t.;
11.-y n.in/ ip. u gy akorlaliaa f. I.aarre Ira.rl2, Í.Ml. .1,3.60. |.6 írl.
Httl|y-aeoeitalr ek mludru nftl
t ;,..*..-.ákl-aokk.-1 ralim, klilkiálll . l.tli Ml kr Hllkr. I fii, I.Ml kr., I etul I". knlolil.''ixő l.oigolólfivrl 16 ki ; I etvl 2 vagv I knirg kl.lölőtrl IO .''a 211 kr . I elül lOUkill onb.''laő v.irrólrttrl 20 ki., I In.rgi.ló ra ril-bajrgya.-ai uönlnk.''iuyv tU minin lapp.1 A kr.
A régi áraak felén! I pái Irgujnbl. foiináju tára.fiancxinporrrll óiból |o i''M) 80. | frl. I.Ml, nagyobbak 2
3 I.frt. Ziebtaziiiar ktu.''.rarxal ra an<M-
klil ditija 2o. Stl. lo. Mi i;o kr,
I rgj.il.w mlnőa.''gll vaalag rxllaf. Irturxsrl rlbitoll chin* oiiltt, jólál-láa III í-tl foly t.ii.oa baaxnálnl mVl-li''tl I tnrxnl rvőknuál li". frl, ká. t.''aknnál ''.I |||„ kra ,''a tilln 27 frl.; I pár gtorlyatarló I f,i. Hgv.''-b ,-lii uai rxllatl.irgynk gyári árén. Kxru gy áitmány axlu- éa íurmábau a valódi i-xnalb''la l.naonló modorban vau kraiitvr - ,
Gyakorlati oloió ajándék. A l.-g-
A hiíz jeligéje : ,Az olcsó tárgyak is lehetnek jók.''
ujabb bron/.nulmr Ilvi Ilók.-.«lrl |0 ■Irbból, I n.-lirailő, 2 iról.imp.i, I l^vnijírő, llH/.axcr, I l..|lti''.rl", mintl a/.''pru kéa/ilvr 3 frt.
l.''Cnagy.tblt vália/t.''kn báli-, axinbáxl-f-a a.''-ta-li''gy. x.''.kn. k. I db rgyaxnrfl ra rvliina lin 10. lili kr. I db axíp f.al.''aarl |ll.4)llkr. I l .''l", 1 iU.nl. |»''iiii|»á« tii ki.illitv.t l.iiti, "J
2.Ml. S. 4.6. i! írt.
Legjobb tollette tárgyak l''r.m-rxla axitppmwk klll..nb..t."i ill.it..k-k/,1 l< I.- i''O . li: 6. 411 ki l . pi.i. ,''oam.''ti.|ilr (Kiínloii l dlijn |il, 16. 20. 26 kr I.. gfiii. itlnlaxrruk.
Kölni vll jőmiuőargb.u 20. |il. lin. HOkr. I fit, ugyaxiulí''11 mludru drliliriuil máa t..ll.-l|. tnigyak a l.-g-..Ir.ót.l. Arnk mrllrtl.
Legfinomabb kautiuk-fesiik. Kgy fu dóri tó íratt |6. 20.26. .in kr ; rgv atlrtt fí»n«0. 56 .10kr.; I nyrlra f.-.il 26. 30. Só kr ; I tartú fralt 3o. 40. nm» kr. Ktr''.mkrfrk 26 ail, 46 kr. Selyem nyakkendők urak a,á.nára I .11. l.ikutr vagy asin-''s 26. 36. 16. liOkr. I.. g.livnirtaaíib arlyriu rbar-pek .ll.|n HOkr. I frl. I.Ml. Legjobb nadrágtartók lanóa gy*.
krtilnti, I pár angol . /.''mából 40 tiO. Hl) kr. ; a.-lyrmbŐI Un kr. I 20 I fii Vl kr
Legfla. alpicoa • gyertyatartók.
Magittaág I", i-.li", i". H ,11", lír, I dl. ára t-i. lio, 70. HO. {ül kr I f.
A legwebti flormlinl br.inz atr-tail gyertyatartók. I pár I.6>i,2 bo,
3,Ml. 4 fit. I''gyaiinlyau krláguak a Irguinbl. minin a<rr1nl :t 1 6. ti frl.; I gyrrty amrginknr.t
búi Hl kr., jiljjnl 16 Legjobb zteblámpák, igm gy ak,.r
latiak t.-.líltrgp.l, mrly ii;,py au-gálköri t.l liO. 7».8ilkr.,,irgtaarrra
ví.lllt.-gg.-l | frl, | <11,
Látezeréwl tá.osttvók ió ihrg.
gul. m.-lyrki-ii rg_. f.''l mrití.||,lnyl látóiból ia kivrl.rlők a tárgyak : 1 db 40. HU. I.Jtl kr
Nagy végeladaia rgy l.uk..n
rarr-
liy.tgyáru/^ Kgy nagy efcvrny," gy apjuaxiitrlből | INi kr , | nngv rluylllirtlon nugol l<''>a/öraattvr|l.r>| inrlynrk a.-lyrniírnyr tan, ax.''p fn. gaulyuval 3.20. 3 r.O I; |,.gj. |,.,„; a.''lt cmax''tt rll.ől 6. li. 8 fii. a b''gax. Iiapnnyők divntoa ki,-illil.ia. il nílil-ilrn axiubru .ll.jn I. ,%6.''.''I. I pt''nu-,»X Irgí. ii.iu''ía.''g 3 Ml. 4 frl.
Valódi brltanla-kanalak (rgéa<aé-
gl kanalak
ui.-nl miinl.-u niérrglarlalmu any ii: l-''.l, raéil ii''-iii ..lidcál, mint máa f>-111.-k, Igrn Inrl.''x a mindig f.-biW .''• fénylő lutr id, 12 db kávóakanál kr ; |?.|l. pvrr''ii.-kkanál I.Ml. 2 f.l 12 -lb ovőkitu.il I.ÍO kr ; I trjim-rő knuál 3''l, 1 ''.rvrtmrrő 60 kr. ^ Leajobb angol tollkés ek drbja :t6.16. lio. hu. I 120 kr.
Hölgyeknek nélkUlözhellen.ll.Irt |oilrlt<- axi-kr.''uykr, na.''y Hnuui fr-nyr.ii.-tt, uárml. fiiknrrrl írlaxrrrl-vr. Miud.-xn Irgllu. iiiluő.rg hőllla< MP«..|| ránk |-6o kr.
Legjobb izerkezetü ozlafeotkea-
dók n.''lkill.''xbrllrii mlii.lrn háat-ir táabau, I db gyrrmrkfrrakrlidő 8,1
kr.; I forint 20 kr.
Igea hasznaiható uraknak. I rgyr triuca borotválótnilrlir-atrkrrut kt-
fi''laxrrrlvr.
Valódi tajték eiivar pipik U »io-
pokák, a/rj. lm......fi 1I0.0 in.-taxi''-.,
•I tralija Ml. L. I.Ml. 2.3 4.6 frl. T«. -
!. -l-trarn rlfátolt .lobAtiyxAai kéaxll-la''teV való.ll lajt^kb.M I
•oroatyónkő. vrl tokl.ru .Ibin 3 I . 6 fi. M fr.| Valódi tört koráitok li-gfin.........
miuöargll | aor I frl.
Hihetetlen ét mégli való 1 h.igv n
kitv.-tkrxő ..rák, inrly.-k kél ívl j„t állá.ail <i.l''.Ilink cl, a ji-gy/.ilt árak 111.-II. II |..gj..1.1. ii:tnőar^nrk. Snl.''ii .''.rák br.iii/ból llvrpl.o.lV''kknl. kia.''bl. 2 írt; I k''t/Vpu.-igy a, 2.l|0j uagt obi. ,1.20; | Irgn. I 61. t ail|„. a lrg|tjltb tirrkrirlü •xol.n.''.rák 1 .1.1. Ifc.iiixnl.ippal l''IO;ngynnna t''b,,..* líívrl l.tiO. Vnliiui-iiiiyi óm kivan próbálva n lio//ntn|.i ii.-b.>/il.''ikk. | Zteb bévmérók t»kk tl rgytiu .1-,
rnl.''m Ifik..
Rámák Utogatoíényképekhez I
.•ki''-''l''ii....... I,ti lll 16 kr I 1I1I.
I.grfranrxia 20. .10''4o. 6fl. AO k.
Rendkívül etetők n broutiiutiiii d.iliáuyaókúaxl. Irk, Kjy axltnrál-váuy trom-.tlakui, bamntartó tllxl-ax.-,- ra rgy ,-aln.it »xivnrpipa Irgliu. Injlb.''.l llaarrarii l.60kiril,
Valedi alpacca-kanajak. I in. /ni
rvőkanál 2.10, 1.80, 3 ''sl, 4 Ml. 6 ft. 1 Irt kAvétkanál 1.3n. 1 lili. 2.40,kr 1 lcv.-.in.-r." 1,20, 1 trju.rrő 16 i''.i). Kxtiattrl i.rv.,uf fémkanalak, m.--
lyck lulii.lig ...........unraduak. 12
.11. nagy uvóksiiAI Vö kr ; 12.11. ká-váakanál 46 kr.
Leitta, angol evöetzköztík. I Kit t.tba f.i^lali 3.3.WI} I tnrsat blvalt -ax.ttuba í.iglall I.MI, 6.Ml, ti fn.
Ka angol gyártmány,
Kgyuttal tigyelineztotom a I. vidéki vásárlókat s/álliló osztá|vomra; egyedüli ilzlet ,-z " IH,,",H!,». ""''Iv "It"'' « li''gkisobb s legnagyobb bjzmnán.v_gy..r.Han ségyeiilóoleAin s/jillillalik.
Bécsben,
Pralerttrsste 26.
.............E. ...^....p . ...... HI/.OIIMII V gviirsatl M fg
AZ ELSQ AÜSTRIAIBÍ/Í1MÁNVIÚZLET. A. FRIÉDMANN
Wajdiis József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos gyorssajto iiyomasa Nagy-Kanizsan.