Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.04 MB
2021-10-26 16:03:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
391
876
Rövid leírás | Teljes leírás (325.45 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 010-013. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. mározias 4-én.
10. szám.
Tizedik évfolyam.
(a zulamegyei gazdasági egyosiilot hivatalos órtcsitöje.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYEIÉRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
» s/é|>iro<laloin. Ikcrcskcdclcui. ipar, gaztf&mt. tudominy és míívmet kOréböl.
.mi. ...i -.-i ......■ i. ; ii i ......—-
MeffJelenlU::
Mindén uombat«ii, ''(!«''••'' • tyakro másfél vagy két i»en. *srrkr»s<<li iroda é* biHtlú lihulal;
WAJIHTK .lAZHKK kttujrvkiir«.ktn|i''»i''ti«ii,
ii .11:^1 ii it j. i vua .rivivi t —jjjt
£ Hirdetéseket elfogad:
Előfizetési föltótelek: ( Hirdetései*
11,1,1.,,, há.l,«, hordáa.al é. vidékié. pixinu Vni.hr |! ■ A ^ J"**1"''" »"1,1 ""''f''1 1 kt- | N..KMln»«: KiAhó 1IIVATA!.. Keiilhelyí..: f''Ul.Y
Kgé.xAwei • n fr« •• k, f IM.M.UI. i»Ml.lM MkUtawrt 6 kr. , jIhuh. SSKW.BH M.I.KUWII.Ü, i.
1 . 7».''lyo((«"j minden W* bcikUláaén a»» kr. ''i, .''SlSgKli NÁNDOK. BéoikM: ÍIAA8KNHTKIN h VlMl-
'' '' A .Nyílt téren" JiKI!,'' MiíSHK UI''IIOJ.F , OlTKUK AI.AJn.S éa
171 évre
ílviiegynlro
• ----«—<n—
1
:h> ,
í
!*«•*»• «->r hoiklnláai dija l.*> kr.

-----. . ~. i-
«
Gazdasági faültetés ordoszot.
Ne01 lehet itt ezúlunk\ a/ erdészetet, melyet líasonlú modorban, csak oly bőven lehetne tárgyalni, mint n gazdaságot, egé;,?: terjedelmien leírni, hanem ezúttal a kezdőgazda figyelmét csak a gazdasági faülle-téaekro, — melyek hazánkban, míg oly bf» téli lelhetnek és. melyek tagadhatlannl rendkívül fontosak — szándékozunk felhívni.'' ;
Mennyi gazdaságilag haszonnal föl neiu használható térséget lehetne, taültetéji által még értékesíteni! -s.
Az oktatógazdának nem fog nehézséget okozni, a kezdógazdát arról felvilágosN tani, mily dönyOkkcl bir a szántóföldek, létek, állnud^legolók körülfoglalása, sót ez utóbbiak részbeni beültetése fákkal. Hogy az élfisövétoyek, melyeknek csak első meg-alapításuk kerülnek némi fáradságba, a tábláMiak nem megvetendő védelmet kölcsönöznek ; hogy jelentékeny mennyiségű tüzelő-, szerszám- sót épületfát is nyújthatnak ; hogy a gazda ez ftton a legegyszerűbben és költség nélkül évi faszükségleté-nek egy jó részét fedezi; hogy általuk a határokat állandósíthatjuk, minek folytán az idegen benyomulástól és egyéb határsé-rolnii kellemetlenségektől jobban megóv4 hatjuk birtokunkat, kivált ha egyes részei országutak szélcin feküszuek.
Hogy továbbá az élősövények tagadhatlannl sok földet vonnak cl ugyan a gazdasági uiiveléütól, <lo hogy ez nálunk, Inda
fÖldnok értéke rendesen még nem oly nagy . nem is igen jöhet tekintetbe, — azon apró ulkalmatlanságok pedig, melyüket a gyökerek a szántóföldbe való benyomulása, továbbá a kárttevő rovarok és madarak elszaporodása okoz, bőven fel lész ismérve azon nagy haszontól, melyet az élósövéuyek okoznak. * ; •''
Végre megjegyzendő, hogy a fákkal vagy élósövénynyel körülültetett birtok megnyerő csinos tekintetet nyer és a tartózkodást rajta kelleinesbbé teszi,
Alig létezik gazdaság, melyben egy kis faiskolának való alkalmas helyet v. szükséges csemeték (plnevelésére feltalálni ne lehetne. Itt csekély területen számtalan hasznos fának lehet alapját inegvdtni, történjék ez bár magvetés vagv dugvánvozás által.
Mily fauemeket válasszunk a szaporításra V az a körülményektől függ. Jobb talajon majdnem mindennemű fanem jö| te-nyész. igv pl. a szil, tölg...