Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
27.04 MB
2021-10-26 16:03:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
513
984
Rövid leírás | Teljes leírás (325.45 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 010-013. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. mározias 4-én.
10. szám.
Tizedik évfolyam.
(a zulamegyei gazdasági egyosiilot hivatalos órtcsitöje.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYEIÉRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
» s/é|>iro<laloin. Ikcrcskcdclcui. ipar, gaztf&mt. tudominy és míívmet kOréböl.
.mi. ...i -.-i ......■ i. ; ii i ......—-
MeffJelenlU::
Mindén uombat«ii, ''(!«''••'' • tyakro másfél vagy két i»en. *srrkr»s<<li iroda é* biHtlú lihulal;
WAJIHTK .lAZHKK kttujrvkiir«.ktn|i''»i''ti«ii,
ii .11:^1 ii it j. i vua .rivivi t —jjjt
£ Hirdetéseket elfogad:
Előfizetési föltótelek: ( Hirdetései*
11,1,1.,,, há.l,«, hordáa.al é. vidékié. pixinu Vni.hr |! ■ A ^ J"**1"''" »"1,1 ""''f''1 1 kt- | N..KMln»«: KiAhó 1IIVATA!.. Keiilhelyí..: f''Ul.Y
Kgé.xAwei • n fr« •• k, f IM.M.UI. i»Ml.lM MkUtawrt 6 kr. , jIhuh. SSKW.BH M.I.KUWII.Ü, i.
1 . 7».''lyo((«"j minden W* bcikUláaén a»» kr. ''i, .''SlSgKli NÁNDOK. BéoikM: ÍIAA8KNHTKIN h VlMl-
'' '' A .Nyílt téren" JiKI!,'' MiíSHK UI''IIOJ.F , OlTKUK AI.AJn.S éa
171 évre
ílviiegynlro
• ----«—<n—
1
:h> ,
í
!*«•*»• «->r hoiklnláai dija l.*> kr.

-----. . ~. i-
«
Gazdasági faültetés ordoszot.
Ne01 lehet itt ezúlunk\ a/ erdészetet, melyet líasonlú modorban, csak oly bőven lehetne tárgyalni, mint n gazdaságot, egé;,?: terjedelmien leírni, hanem ezúttal a kezdőgazda figyelmét csak a gazdasági faülle-téaekro, — melyek hazánkban, míg oly bf» téli lelhetnek és. melyek tagadhatlannl rendkívül fontosak — szándékozunk felhívni.'' ;
Mennyi gazdaságilag haszonnal föl neiu használható térséget lehetne, taültetéji által még értékesíteni! -s.
Az oktatógazdának nem fog nehézséget okozni, a kezdógazdát arról felvilágosN tani, mily dönyOkkcl bir a szántóföldek, létek, állnud^legolók körülfoglalása, sót ez utóbbiak részbeni beültetése fákkal. Hogy az élfisövétoyek, melyeknek csak első meg-alapításuk kerülnek némi fáradságba, a tábláMiak nem megvetendő védelmet kölcsönöznek ; hogy jelentékeny mennyiségű tüzelő-, szerszám- sót épületfát is nyújthatnak ; hogy a gazda ez ftton a legegyszerűbben és költség nélkül évi faszükségleté-nek egy jó részét fedezi; hogy általuk a határokat állandósíthatjuk, minek folytán az idegen benyomulástól és egyéb határsé-rolnii kellemetlenségektől jobban megóv4 hatjuk birtokunkat, kivált ha egyes részei országutak szélcin feküszuek.
Hogy továbbá az élősövények tagadhatlannl sok földet vonnak cl ugyan a gazdasági uiiveléütól, <lo hogy ez nálunk, Inda
fÖldnok értéke rendesen még nem oly nagy . nem is igen jöhet tekintetbe, — azon apró ulkalmatlanságok pedig, melyüket a gyökerek a szántóföldbe való benyomulása, továbbá a kárttevő rovarok és madarak elszaporodása okoz, bőven fel lész ismérve azon nagy haszontól, melyet az élósövéuyek okoznak. * ; •''
Végre megjegyzendő, hogy a fákkal vagy élósövénynyel körülültetett birtok megnyerő csinos tekintetet nyer és a tartózkodást rajta kelleinesbbé teszi,
Alig létezik gazdaság, melyben egy kis faiskolának való alkalmas helyet v. szükséges csemeték (plnevelésére feltalálni ne lehetne. Itt csekély területen számtalan hasznos fának lehet alapját inegvdtni, történjék ez bár magvetés vagv dugvánvozás által.
Mily fauemeket válasszunk a szaporításra V az a körülményektől függ. Jobb talajon majdnem mindennemű fanem jö| te-nyész. igv pl. a szil, tölgy, jávor, platán, akác*, nyár, szeder, gyertyán, diófa,a tűlevelűek sat. Az illető vidékben található, természetes módon előforduló fák legjobb'' Útmutatást adnak e tekintetben
Igen laza talajon vagy futóhomokon eredménynyol nevelhető: a nyír, az akáez-fa, az erdei fényű, a nyárfa, bálványfa, bog-lárfa sat.
Nedves helyeken jó tenyésznek: az eger, a fűzfa, nyárfa, körisfn.
Kavicsos és elhagyott földterületeken megterem még: az akácz, az erdei fcuyü, a bálványfa, a nyárfa stb.
Igen sok esetben cserjéket is jól hihet j ér (ékesíteni,'' sót azokra a gazda figyelmét ki is terjesa/.e, mert sokfélekép alkalmazhatja!
Meg kell magyarázni a k;;dőgazd.lnak f mikép történik a fák és a csemeték kiülte- : | téso s hogy űrre az ószi vagy a tavaszi időt . (. választhatjuk. Hogy azon esetben, habár csiíR* tavasszal ültetünk is.- még ószsy.e! vagy lágy téli időben kell a lyukakat vagy. árkokat az ültöuezök számára elkészíteni, '' mert a téli fagy a talajt akkor jól átjárja^ é» fa növés re nnnál értékesbbé teszi.
Hogy a faültetésnél soha sem szabad'' ■ elcsüggedni s lui kedwv.ójleii időjárás vagy gonoszság folytán itt-ott egy fi kiveszett, akkor azt illő időben ismét ki kell pótolni. A faültetés körül általában nagy szívósságot . kell tanúsítani azon akadályok ellen, melyek elébe Szoktuk tornyosulni. Legnagyobb akadálya mindcnesctri^ az érdekét föl nem fogó ember, v-s bizonyára nem csak egyszer lesz alkalma a kezdógazdának is a faültetéseket a pusztítások ellen megvéde ni, — mert fájdalom, népünk nem nagy kedvelője s ápolója a fának.
Általában elvül kell kitűznünk: hogy , évenként inkább kevesebbet ültessünk, .le ; hogy azt, amit kiültettünk, fönn is tartsuk. ápoljuk és lehetőleg c/.élszerüeit kiszeljük. .........-
Az ember alig állíthat magának könv-nvebben és szebb emlékszobrokat. mint a kiültetett fák áltál, s a ke/dóga/da is ha évek múlva netalán isiuét visszatérne azon gazdaságba, melyben gyakornokosko- J
N''AKTI.Krt HKUMAN.
1
dott, meglepetve fogja uéziii az általa kiültetett fák elóhaladását, és büszkén fog mutathat ni) azon szép sürü ójókeritésie. mélynek megalapításánál, ó fo terékein részt vett. , . ;
Nemkülönben meglehet a kezdógazdát azon erődítési móddal ismertetni, moh -szerint az erdólétesités mezőgazdasági mii veléssel köttetik össze. l''Jzen eljárásnak ki vált nálunk, kétségkívül ínég igen nagy jó vóje leeiijl. *
Az erdószet egyéb részeiből különö seri még az erdő-védelem fogja a kezdőga/ da figyelmét igénybe venni s e tekintetben meg lehet émliteiii,- hogy mily fontosa-erdőt j.i karban feufarfani. Kbból azonban koránt sem következik, hogy kénytelenéi, volnánk a meglevő erdőket mindenfln és mindenkor meg is hagyni, sőt gyakran valamely erdő kiirtása és szántófoldd, változtatása igen előnyös lehet; djt\őrizkedjünk különösen a hegy vilgy dombtetőket a fáktól megfosztani, mert azok védelmen ki vrtl még a föld elmosását és a csuuya s ái taliuas vízmosásuk létrejöttét is megakadályozzák.
Az erdő legnagyobb ellensége kétség, kivűl az ember, ki nemesük azáltal árthat, hogy az erdőből fát elidegenít, hanem fo leg akként, hogy marháját nem kellő időben Iniesitja be az erdőbe. Azért tehát aj, erdőgazdaság első föltétele leend nevezete-^sen az enle^''lugelés és az alomszedés sza ftálvozása. mely mindkettő a legszebb nö''ve sü HJrdőt, ha zabolátlanul űzetik,-— rövid Idő alatt tönkre teheti.''Hog)- a tilalom
\ r


TÁRCZA.

--.to--
Kinek áll a világ?
(8 » • 1 r «.) ;
i
CMk »*ok «»<»iír» nyílik mull a vírAg, í j Kik a ki''yrMt''gurk ua|(}i>an ír*ik l.ijjil Ai, lia l„il«*-« v»j(y »ci» 1 Mai i,»i>. uni, kéiJí» ! ll(ryl» fclt«««ik ; hogy ^rtrd a hruy#U»t. lUláui fnu^r <• c«ak Aifyy Ubon j.''.iolt, Mrgi* umQiiyl 4it-s(» kitQuuUat k^alulf H MUUi *xintö liiiva királyunk luuitdalík, (Null* fdh-iliul vált volna pár ladik.) C''tak 11 (fy uratlák «t mint n koll.VAIl, Util a kártyában la iwlnri »-(r>íi.rmán arámit l.rKyrn aa bár ven-a. |()kk v«i;y Mrtlr< makk, Ax alaiSra bituuy már nem aoknt aünak • • • OayrU i''inlrkt''t Oknrlion tailák («nnt. A *í-i t JA olvaiAm tr tás« r»í» "ment Abban ha inimlcnl.il látai Ily vUnáMáKOt,. Igy vau a világon inlnilru^k ng^r nioat.,. A k«ttyéru\cr<iu i» «-lUl loíclt «»nek,
A kik Illtet »ului u,<m baliák .1/. v»*nok----
.. 1 ■
II.
A muiiká* cinbirmk ftllrcpp»l touy«r», ^ k|i|( van »*f(c«''„yi,,<k iuc({evC krnyero. Muk Iiajryiir niojf viaiont bár ő r»ak napot lo|». Kfy «|ív""ró»my aiivarírt forintotkl«lob. klá*»k a káiiyára, Ura, annyit kMlm-k Mriutyi i-l.''n volna arái mMAilnál lUlilmck, H míg n *or«lll<lft*IUI kariattjM a liátán, K»nay<-k kürt rrrprli, a<l,llf( némely "átán Milióknt álilux lu^ty karcaairt kapjon. H iiiik rlobb cuibpr voll ualltáli Uar luajoill. Ó pt''iliK t''aak tiulnák incliuyit ailimk rájuk! I.>''j:'',,ln a r.''^i m.''ili magát már n,o*t. Munkát n.lj n nípiick, (fycrtnrkít itev*ll<i»i1, K lii<lil timifIvU''brn na^ylMn lt<»«uaa r,''»»ca Krviiyttklivn ragyogj, 1,0 lillvány Arvarktlll, » J<«vk által'' Icaira* kitnníi egyedi.
C
III.
ly.-ll k..r''ut''iiii<''t rnev*^. ,■111 alllt galamb .1 </ámüí. I iii<''gi* ntg(l/.oli.<''k, /
Míg rgyatír azrrftni''k j.''lnui n világra, litván ar.t cinttem inhutvnfi''l^ lárva. N*m uirnti/''k tn lirl.'' ruha igen inílyru llnnu:n :nar*.l,i.''k kcrtlluk nlnll niúpru, M, iu.liiiiiáii> ak ln iy. ll kur ui-inu t rác»*»^.
Várnái......... rrpill
N» ilc kőt iakolát
Mirt latinul.tmlni Kiitolea tty oly ut|>, Mi-lynok gyormokcit ba dviíknl tmliink, Ar.innal cximoalk ,T v k i 111 o t >• a urnák* A <-laaalruaokkal nrm aokat l.lrő.liu''m, lH»»<''n ,iigr aein élfluk'' romaiak fnlil.''-n. Itár n magyar nyolvvt vihraaam nuuyir*! Hogy iráanituluiu buuiKaugj>''ii a ljibn — A mit tniiaaxlalul (fájdalom !) moataliaág Ax Irdk knnil la n.''iu ifcii ritkanag. . . Kri iakolát* klnna b«vAg«/a« illán, Mvg«.''iu kamaatkoduám rg^axcu fel luitnn. •Ián áu ,4-xirr.ka'''' ,fn-ako- agár p»jláa»kkal, Nn|.lioMxnt va.láaxiii, moly ílvoaot aukkal (> pxrrte aokknl — Jobban kiniivclno Kng«in«t miut a knnyv. init«l tompul elme.... A mi illeti a» ugvuevexoU „bontonl* Kiég lia a liülgyf is^p krgy e.lnok mondom S vcla amiut illik balfvl.''il aébíluk, l^ivén lakó axemén vaatag arllrkti bályog, lUfi.gom: bogr fényei, miként ettl eaillag, Melyi>«k birtokáért ax tiigynluk airuak. Aa r bellit xelypea bangón kiejteni, O ! e» ige 1 kliuuyll a u mellett lalnui. V r I k k c r t orra.tflxni. beaxélnt 11 á t li á a a n Nekem aikeHllul fog ex mind poinpáaatt. Hát még a eailinder, bíibiigyogd, topán V Kx iim a folargua, mondhatni.impoxnnt Kőlvg ha még a nagy keudöt \oM*llk lmaxá, KI la van márérvo a nóbnl ,n e t n v á h Ali ! pardon nőm igaa még mo»t jflu n Java Hákoa, cairkua. rudntlo vár..««rdö>tava, • S/inbáxl.au, a egyébbiltt feunbaugou ea.ieaogni. Kl*«''hb háxnál le nejn dolíiii a ka|...''»nit, Volgári bálokban nagy bagariákkal Megjelenni • ott c*Ak tártul mágnáakákknl Kik ueb.igy oKukbA menjen polgári arAg Mint a Jjüiiia egyre axivaroxui axoklak.
Múiokat l.''uttiii y exl ugyan nem t.-»xeiii. Illik liogy a magyar harál*ág<>* legyen. S i it mnU''.a i« meg 11.- e»ak pu«xtn -/.óval, Kul.áxxa fel magát a lnn«t egy poaxldval ; Hxép ax egyenlőx.''-g m.''g 11 r.il.álmn li A ki igv nem toaa ax íiaaíntótlou, l.amia. A ki gyermekével bruderiibaftot ^vott, Minek lenne tovább oly oatuliA bigott. Magát eaelédivel méltóáágoltátnl. A régi divatot mind fall.oa kell e«apnl. Köké|, tul Adandó iniudnueh mi (isi, Mert oly axlik, hogy bent A nap teatdnket f.".»i. M.''g magyar Aranyt a.''ni kell IaiIauí xxobben. Kémet l/a 11 kő illik bele aokkal jobban, axehben. Ax ''lati,ni *e inonil hogv ,niag\ nr»k Intene* Kx in Ügyen kóxoi oierl .némeléj felo. ■ *>h Itt iiiue* még vA{>e lobból Ákaiuk én; A''.t, hogy Iia egy nagy nr leebd nirjA axélén Tart»xxék helyeit,- mna ember meghalni, Ka e» IgaxaKgoa — éli ngy hlaarm — vagy mi l!
llomláanak eredt egy felfordult világ 0* Ax elint,, axiv, linllgtl a a imdihI ok,,/, neart. Ki axólui hivatott lo.ra módon bevonul S eaxét nem engedi :íl k.''lare liaixoiiul. Annál jolil.au eaneaog n/. ilrea axó iunlom s liA akarod vagy neie lieax/''ilb.i, axól.a Trttl Kirakva előtted iteaka HHibáruil h hogy vvnnéd Axokat erővel ráliuaait. A gazdag kérkedik áui uiueaun aeinmije Kőkineao elveaxetl — iii.rt elromlott »*ivo Veaa — Axért. kogy lásaák e» pénxM klmlja Kinek ''/ axegényekuek 1 oh nem ? rang kamálrA •■. . •S ucm hogy ö kívánna ember lenni, do aót Kivetve mi magyar, «*iv német levegííl, llord frAiieaia <>)lo,iyt a aIaU pogány axivet. Kebléhfl n ml a/ép mindent, mindent kivel. — A ki tAiiult feleit — h ki nem tud ámit Kinek vaii, tngAdja, (le igér vnlamit. Holmi föbDiufuló axegény ágról a/iikadt
H Alallo.nl.aii várja f.,aaa*i| ki ért......txa.I
t''el vau foi.InlvA már minden e, világon IVrwnyn forgatja a/akácxuél a i.yilraou, Nyul lövi a vadáaxl, bV hajija ko''otiaát, .
| * .Vei iiiek apát titoit. A vak axint inagyírá*. I*.,re«a i.l.k e/ek! a mind «<U .„Halók Hogy a ditat majmok, l.aoiontalan axajkök, Itoppaul t.iuiegéiKik é«*»/ekero megállt, Krxéki niu.''^.''ii.''k, meri már ae hall, ae Iái,
HORVÁTH OVULA.
Lisznyui Kálmán lovelo
IHtiO. ru^. 27-ról.
t
llurvntli (• villához, ki akkor Oturgi''»i egy .l''iMikonai-Album" kittiliiaiU turvoxé, mely i«y linug/.ik :
r
Kiles inámorilnáilií |i:tjtiUoni r-H kediUyrokouoiii !
Kcrilrscd »<t<TÍul lm>''v 1111 itmorniílnk .1 jiíjhIIh''iI, moly mik in in oly ^yakritu Uilliin voltál velem együtt s szintiigy retünk, Kint,,. tUnk n jó kedvtől én jó ImrátaágUi) h »•««»/ nyUuk voll u Iiomzu piyotzár,
tlrillok Im^y Soiiuiiji/Lih u wudlomi ólot tiuk egy uj ktillói, irmhtltiii kiluli|mná#u fou törléinii, -- i''ny nj wtiilli''tiii torrúua nyílik nji''^ ii J''»ok"H>ii''Albuw* állal, — • csak az Al . Imin szót itzitrolném ináto*al lólüwjrólni. S uzt
tegyétek i», inert u «zií i^mi iudilVureiiH \ idejűn.
Máreauk azért is irok bele, hogy soiuogy 1 vállalat'', aiiuiiiiyiból a miiijogviak iránt ua-; gyou nagy a rokoiuzuitvciu, nmrt Soniogyból ( való ngyik li-gki''tlvcflubb liarátom v világon : /hifiini/ Kltk .lükiÜHil Hat. liát a jultui vi»zo nyok nlakul.isátiftk egyik kohói ke*l«ilyA w|ó bar«''/omi SoiiiHrtudi l''ál iiuiiuhIa vulú-u V •— liát a mogti-rtlcrtlllt iiuntimuiiUliBiuits Koboi l''iita az
kellő fenUrt&sa miatt az erdóhatái ok szabályozandó)*, pl-.''körülzárolta vagy bekerítés által, és hogy az erilót 11/cgbizliató emberek által rendesen őriztetni kell.
Sokat lehetne még e tárgyról mondani, sót az oktatógqzda az itt körillvonalo-zottakat és más egyebeket is bővebben kifejtheti, de e lapok szük Wre azt meg nem engedi.
GY. K.
Mik a teendőink szemben az
nj községi törvény nyel. ii.
Az országgyűlés asztalaira lelőtt községi törvényjavaslat, a községek belkormányzntát egészben önmagának visszaadta, s hu tekint-jllk a községek mostani belkormanyzatát; a féktelenség «<*er ós rat kuKin alakúim tünedező jelenségeit, alig van mád kívánni valónk, mint az, köaségirendezés Jöjjön " országod; --de mivel a béterjetiztett törvényjavaslatban az irányelvek c«ak homályosan vannak jelezve, ennélfogva, nem lesz tán felesleges, lia ama ódon rendszert, mely zsibbasztólug Ital a tár-jadulom minden rétegére,, hu kissé olvasó közönségünk előtt szellőztetjük, kikérve e tárgyban becsen türelmét.
Nérzünk körül egy nagyobb község bel-kormányzata körül ulső sorban oda Imi üzen községnek tekintélyen köziis bifloka van, miii6 például legelő és erdő, minő kezeié* alatt van. — Sok, igen sok oly községet tudnék megnő-vexni.hóla legelő és erdő használata esak latén igazában a hatalmaskodók kéiryo és kedve szo-rinl történik, mért igaz azon közmondás, minél ,több a búza, annál több a konkoly, - így mi-nél tiibb én nagyobb a község, annál több a/ok száma, kik a közvagyont jogtalanul bitorolják, kik a nagy közönség kárára élfrködnek, ily helyen uztán könnyű hallani oly kifakadasokat minőt leirni az illem nem engedi, — ("óig er mjud miért van; — azért, mert községi ügyeink remb''zve nincsenek hololt ugy-, hiszem, hogy egyesek és kö/ségek vagyona részben édes hazánké is, annyiból a mennyiben a hazai közterheket viselni első sorban hivatva vagyunk, — hogy tehát ''«• haza szerencsés és boldog tehessen, kell mikép belügyeink, s ezzel községi rendszerünk oly alakokra fektetve lo-gv un, hogy a még késő unokáink is az alapított Üdvös rundszernél fogva kegyejoltol emlékezhessenek vitsza azon férfiakra, kik ay. ó boldogságuk épületét, melyet tovább épiíni ők lesznek hivatva, oly biztos alapra fektolék, melv méltán a köztiszteletet és a legnagyobb megelégedést kiérdemelhesse és biztosíthassa. Kívánatos tehát, hégy a közösökre nézve köz-ségenkiul az ai;áiiykules mcgállapiUassék, s a közősök ezen kölcsönös ügyesség folytán használtassanak, közöltessenek, így az erdő |>u»z-tiyKis megakadályozva levén, kiki a tulajdon s/udtsépét jobban tudja meghecsülui, s azt (ia-gyobb tiszteletben fogja tartani. *•
Nézzük tovább a be|koiHiányzását, —- az eddigi tapasztalatokból ítélve azt lőhet inon-dani, hogy kevés kivétellel évenkint a községi bíráskodásra és elöljáróságra megválasztattak
6 hazafiúi s emberiség! vallásos erkölesesel tömött melanehóliáival, — hát tu-imádott Abthi aetheri költészetével stb.
Hamarabb írtam volna, de a Szent-István ünnep előzményei és utólagos behatásai, költői kedélyemet igen tehetetlen dulirinmba éltették, — az a számtalan régi jő jurátuspajtá-aommali találkozás, — a régi élet többé utá-nozhatlan oré''yiti jmtriarohalis valtának emléke a u jövő delejes sejtelme élőszoborrá tettek, — tehát csak most értesíthetlek ama: határozott föltételemről, hogy én irok az Albumba több költeményt, egyiket époii/WÍnt emlitéd, Ciokonai szelleméhez, azó''egyéuisc-gét némileg ha kell idealizált-nemta vonásokban visszaadva s páratlan költözőiének hatását föltüntetvo,--de esak úgv. ha e sorok
vet-lévul az emiitett összeget Azonnal postára téi r ulküldöd, mort különben kénytelen vagyok lilás részérő dolgozni,''tó értesz fttigem, > tudod, hogy possiv helyzetű fityegő sorsú ember vagyok, espk mgy fíjggök mindeddig a/, életben a sok csapos mi/itt. mint a Mohamed koporsója a levegyen. írd meg mikorra küldjum el a mftVekot, s azt ijomoly hnftUí kézsxori fásomra mondom, hogy uk kórra, azonnal elküldöm, amikorra reá szükség lesz.
Tartsd meg tapasztalt szive* jó barátságodban ifjti barátom o vén |>ootát, korhely du ílolót, nagy örömem lesz ha egész életen ke-r<«xtül szépou és nemesjn fogjuk egymást s/.e-'' rotni s érdekolní.
A somogyi incornáius szabad magyar lel--keket üdvözlöm, —'' n szép asszonyokat * leányokat, különösen mint honleányokat tisztelettel lelkemhez ölelem, caókolom sat.
azok, kik a legtöbb ígérőiét tettek arra néavo, hogy majd ők minő rendot fognak béhozní, hogy számul fogják eldőilüktől kérni a jövedelmet* — megtörténik a választás, a község is-, uiét az,'' vagy (alán még roszabb mint volt, mert legfelyebb a folkorbács It szenvedélyek által egyeseken elkövotott tettei okozta logutó fájdalmat, » a közügyektől visszavonulást fog előidézni, ezzel tehát o szép Ígéretből lett nagy semmi, egy gyei több hátromaradás, ha ez az uj községi törvények szerint is Igy lesz, ugy esak áz örökös keserűség és a legnagyobb aggodalom fog meghonolni, —• m''iiói Játon mentsen inog.
Tekintsük egészségi «zctnpontl»ól a községek helyzetét, az hasonlóan a legszánandóbb allapotban van," mert ha az iilő viszontagság miatt valami járványos betegség bármely községben meghonol, ott fájdalom a legnagyobb áldozatot hozza, igen de igeii sok munkás kész a kora. bajái áldozatává válik, mert az erős muijku ogészen más véralkatot igényol, tnjnt a könnyű, -<•''- <lo a test is egészen különböző táplálékodig óhajt, orvosi tanáeshoz esak u végső szükségben fordul, akkor is már ha a halál torkában vau, holott ha a községek orvossal elláttatnának, s azok ugy dijaztatnának, tnikép a beteget mindén jutalom követelése nélkül ápolni tartoznának előbb eléretnék azon ezél, tnikép a temető nagyobbitásról gondoskodni nem kellene, mikép a nemzet sarjadéka élet, erős állapotba hely hoztetnék, mert azaz illően jutalmazott orvos, kinek családja a jövőre is biztosítva lenne, a községi lakosság közt élve annak a legjobb és leghaszuosb tanácsot adni, * a 14 éves hajadonok férjhezadását akadályozni első kötelmél\éfc tartozónak lenni elismerni, — tudom tiszteit-olvasó, hogy itt azon .ciztiiu lobbanik fel, mikép igy nagyobb lélter hulna vállainkra, ezt be ismerem éu is, •— du ha « nemzet ép, egészséges, munka és harcz képes lesz, jtgy nem fog a teher olv nehezen esnie, mint jelenleg a midőn csak teng, s élet erős állapotot kifejteni nem képen, — ''hogy mily alászállunk, azt az évciiklml hudj''utalék kiálliuiwu legbiztosabban mutatja, mert volt midőn a követelt számarány alig az 1-só kor osztály részét velte igénybe, már kikerült, sokkal egészségesebb és bátrabb katonát állitoltunk, mint most. olyakat is besorozni kell, ki a fegyverté* iminiczióját alig képes hordozni, pedig e bajon segitni kell, — ugy mint jolejileg vannak u községek nincs reményhogy javu-Mást látfti és élvezni lehetue, ez csak ugy éret; I nék el, ha a községek'' oly egészségi tanács adó-I val, valamint szükség esetén ápolóval rundul-j kezűének, ki mind o bajoktól első sorban egyo-sekel, egy üli véve pedig a nemzedéket inegmou-• teni kéjM>sek lennének , mert uraim, ha. egy 1 oryo* biztos állásba hclylicztetik, tudja, hogy j • az ö bekövclkí''ző keresetképtelenségo — vagy i halála esetéro családjáról is gondoskodva van, '' ugy minden tehetségét a reá birandó községek , lakói üdvére fordilVa önképzését is menten i minden aggodalomtól minél inkább lökéíyc*: .. bitni fogja. , ''
Végül még néhány szót a népiiovelésügyé-ról, itt u téren uz l^tW. évi í)8-iki törvényük értulnm.sr.iiriiit gondoskodva van ugyan, du fájdalom itt a haladás igt-.i lassú léptekkel történik, vbárha minden oldalról a kellő [épések é« ösztönzések megtörténtek ugyan, ilu Isten tudja még iA nagyon lassan mén, ugy vagyunk oz ügyben, mint a hosszú betegséggel, inúly utáu a beteg csak''lassu lép''ekkel halad az egészség kikötője felé, dö itt e téíon remélhető egy szebb én. Jobb jöv^i közeledte, még csak a tanítók a haza e hü napszámosai ügyében ha na- • j;yobb pártolás hova hainurább létesítendő lesz, ugy a siker a várakozásnak annál biztosabban megfelelni fog, mort o téren is a multak szomorú hagyományaival szakitni kell, hogy a .tanügynek minél több jelesen képzett egyéneket megnyerjünk, elmondom''egyéni nézetűmet, — tudom, hogy mindennek a kezdete nu-liúz, azt is tudom, hogy egyszurrö a tanítói tustülut ''.jövőjét a kívánt ozélra hólyuzni neiil lehut, és mivel mind ez a lohotlonségejc közé tartozik, én tudok mégis uly módot, mely lehetővé tenné, hogy ,nií a tanügynek minél több s alaposan képzett egyént annél-kiil, hogy teteinek áldozatot hozzunk, megnyerhessünk, — ez abban áll, Ija''az átaláuos véd kötelezettség alul a tanítói testületet törvény ut-'' jáu fulmentenők, a tanítókat az egyetlen ko-nyérkoresőkkél hasod eljárás szerinti Vitatás utján fulmentenők'', mert nom-o tisztolt olvasó ezen férfiak a noi|]zcl szellemi ^niukásai, nem-e V ezek a tudomány n|npiáuak-teremtői, lm ezekre tekintet nem lesz, /sutn ezen sem a más oldalon, ugy evégro a most letoző nggla-nitóink kidőlnek, s.helyettük uum lesz, ki itz állást betölteni képe* lugyeii, most arról paua-szolkoduuk, hogy iskolák hiányában vagyunk, majd később arról kell gondoskodni, hogy s meglövő iskolát, honnét tudjuk tanítóval bétől• teni, — ezen ulmélkcdétfoin igaz.tlgvan, hogy csak egyéni nézot> du bár többen irakadnának, kik ezt felkaroltan tovább fejleszteuék iigy amit várva várt jólét honolna Yneg, midoú azt mondhatnók, vannak jó törvényeik, van jó községi rendszerünk, — de az alapos iskolázta-
tás folytén van is Wpzett közönségünk, moly . a törvény üde árnya alatt magát boldognak ér^i Langviz, foür. lll-vu 1K71.
. KOVÁTS JÁNOS.
Levelezés.
Palit, 1871. martiu» I.
„Szép állat az asszonyi állat, szép, do veszedelmes* mondja l''otőli. S éii azt mondom: szép a Duna mellett lakni, de veszedelmes!
Jlár múlt évben féltünk az áradástól, do okkor szerencsésen kikerültük. Most azonban ii> ivónkra tört mindon veszélyeivel, s mint
]:'' adják, kiloncz év elótt volt csak ily nagy « 1 V::in. Kobr. 2ö-éu délután indult meg először i, ég, du Ulán mindon öt porezben uira megállt, nng annyim (isszu uuui torlódott közveileii a város alatt, hogy többé notn mOzdtilhatoit. K pi réztől fogva egyre nőtt é« minden pillanatban attól tarthattunk, hogy ha még jobban megtorlódik, a viz.arra fog magának utal törni, amerre nem szeretnők látni folyását. K naptól kezdve tollát, úgy y-lle őriznünk a nagy folyamot, mintha valaju elakarná lopni tőlünk: Nappal ugy, mint éjjel mozsár durrogások, dobsz*''), éktylen zaj riasztotta fel az egész várost, ha indulni kezdett a roppant jégtömeg, s rögtön tal-
tiou állt minden ember, hisz makacs ellenséggel telle megküzilenütik. Hft óráig apadt a viz, kétszer annyi ideig áradt; egyszer remény, máskor csüftgwléij vett erőt rajtunk. Kgész bizottság lett kinevezve a fenyegető beszély alkalmára, s ^fefczónet erélyes közbenjárásukért, nem egyszer áldozták fel éji nyugalmukat is, — do minden sikertelen volt; a l>yna 2<5-án már a réten és mezőkön folyt, következő nap ''podtaÉjk város* némely részei s 28-áu az ogész alsií1 ;sot ulönlOlte.
Azóta már ismét apadt, do még mindig nem,bíznak benno, mert — mint mondják — megvan torlódva, s oz apály e«ak vklamoly töltés átszakitásának kövotkozményo/ Es''''igazuk lehel, mert ajnerrc a szem láthat, mindenütt viz van s a Duna még ma sem akar igazán apadni. Annyi bizonyos, hogy az átelleni rész egész Kalocsáig,sőt maga a város is vizbon áll; iunét pedig, csak az íston tudná megmondani, meddig terjod a viz!
K pillunatbun ugyan már nincs több vo szély, ha igazi l)e nem elégu az edtljgi kár! A városokban,- falvakban okozott pusztuláson kívül, csak arra gondoljunk, mi les/, aiya bu látbatlan mértfoldekre terjedő vetésekből, tnu lyuk fölött must félülfe* vizűn hajókáznak és ugy mentik-a pusztákról, házakból midazt, ami még menthető! S ha n vetések kivesznek, mi legbizonyosabb, mikor fogják a tavaszit elvethetni V..''. . *
Hiába mi magyarok esak mindig későn ébredünk öntudatra. Avagy nem tehototlonségre mutat-o az, hogy előre látjuk a biztos veszélyt, ''mert hisz csuk a vak nem látta,s összefont ka-lakkal néztUjc és várjuk, mi fog történni. Nem töltés, mit használ az, már sokszor láttuk I — hanem 2—3 jétjWrli hajó, illotőlcg csavar-gőzös kellene, s az egész ország meg volna mentve. Kz többet érne minden Duna-szabályozásnál, mert azért a viz mégis csak arra tör magának utat, niorro néki tetszik. I''edig mibe kerülne néhány ily jiytörtí hajó V — pár százezerbe, megmentene milliókat!
Szegény bécsiek is roszul jártuk, de mégis Vagyok győződve, hogy okultak r.\jta s a jövő-évi jégzajlás nem fogja őket.készületlenül ta-Iái ni. Míg nálunk majdnem egész l''est- étf Tolna-incgyo vifcbon á)l, do, ha a félország volna is vizbon! — még som fog oommi sem törtéuni, 8 jövőre is igy járhatunk!
hKXl.
Béke hirékv
liordtanx, mart. 1. A nomzotgyülés tegnapi ülésébon ezoket ntondá Thiors: Elfogadtuk a fájdalmas küldetést; meglettük a loholó erőfeszítésüket és sajnálattal terjesztjük elő tárgyalás végett eme törvényjavaslatot.
A törvényjavaslat jgy hangzik: A nemzot-gyülés ~ a szükségnek engedvén, melyért a felelősséget .nem vállalja el, — J871. fobr. 2G-kán Versaillesban kövotkotfő békcelőzú\okut irta alá. (Thiers u szavakuál, roszulléto miatt, kénytolon volt íolhagyni a biiszóddel és a teremből távozni.)vBartholomy folytatá a körot-kezö béke-elózetok felolvasását:
l. Lotharingia ''/j részénok Motz-ol,Thion-villo- és tysassnak —^Wolfort nélkül - való étongedése.
.y 2. Jladikártérités fejében öt'' milliárd, melyből egy milliárd a folyó 1871. évben, a hjUralek azonban il év alatt fizetendő. ^ A kivonulás a szerződésok jóváhagyása utáu veszi kezdetét; a német csapatok azonnal odahagyják Pária belsejét és a nyugati tlepar-tojpntokat; a keleti doparlonientok odaha-gyúsa azonban a havi kárpótlás törlesztésének mérve sz-srint történik. N
4. A" hátralékos összegtől, bélce szorződiís-jóváhagyása napjától kezdve öt százt.''.li lize-tundó.
ű. A némut csapatok tarttizkoiini, fognak a r(MiuWtlóktól, és Franoziaországköluégéu fognak elláttatni.
- A bekeblozott terület fészek lakosságának idö engedtetik, hogy nemzetiség tekinteté, ben vájasztliusáanak. ^
7. A foglyok haladéktalanul kiadatnak. H. A véglegos bt^kealkudozások Hrüssi lben loendonok.
U. A megszállva tartolt dopartomunU»k igazgatása a német luidlesl-paroncsnokok alatt állandó franozia tisztvisolókre fog bízatni;
WrtailUs, márcz. I. A németek bevonulása ina délelőtt 1U órakor Vojte kezdetét. A menet élén a koroiiaherczog ment táborkarávul. CÓbltrg.berezeg <:s a meeklenbui-gi herezog usto követik á bovonult|ikat, ugyszirftén a császárt, a würtembergi királyt, IJisinarckílt, Midikét és Itoolit ugyanekkorra várják. y
1 Piirit, febr. 27. A .Journal Uftieiol" jelenti : A szerdán l''árisba bevonuló német csapatok összes száma JtO.ÜtH) leend, kik az állami épülutokbon fognak ''olhulyuztutni; senimifélo re<[uisitióknuk sem szabad történniök, és a bé keelőzutek helybenhagyása után o csapatoknak azonnal el kell hagyniuk l''árist.
Teijiwp nte nagy tnaiiifiwtatió történt; általános mar8ot vertek ; a nemzetőrség az olyséei mezőkre siotutt, hogy a poroszok bevonulását megakadályozza; rondolleiiseg azonban nem történt. Éjfél után minden c«<mdus volt a katonai hatóság megtelte az elővigyázati iuléakudu-seket, hogy az ösa/uÜtközésuk kíkerültesseuek.
Az összes lajKtk nyugalmat tanácsolnak,é-i kijelentik, hogy,"* németeknek l''árisba léte .alatt a lapok uom julonnek inog,
A „Journal Offioiell" i''ikard minisloruok egy kiáltványát közli, moly ben ez jelenti a béke-etőzetok aláíratását és egy 4 nápi Jugy ver-szünet kötését, t^glj-nok folytán u r«jnisitiók megszűnnek; — a kiáltvány tudatja továbbá, hogy a néiuel csapatok egy rósze bizonyos városrészekbe be fog vonulni, — és uzt mondja, hogy a Párisim való bevonulás engedménye által lielfort inegtarliitoil I-íauczIaországtjak.
tjztnt''l''élnnHÍv, márt. 1. A , Journal''de Saínt-Putersbourg" a német császárnak egv táviratát közli febr. 27-ről az orosz császárhoz, mely miután ludatá a bckoulözutuk aláírását és az ismerotes feltételüket, — özeket mondju: Igy hát végén állunk egy dicső do véres háborúnak, mely, példátlan frivolitással lón, ránk orŐMzakolva..Poroszország sohasem felojteudi el, hogy önnek köszöni, hogy a háború uum öltötte a legtiílzúbh mérveket. Isteu áldja meg out éretto. Önnek háládatos barátja: Yihnot.
Az oro«z császár ugyanazon napon ezi válaszold : Köszönöm a békeolózotek közlését. Osztozom önnek örömében. Adja Isteu, hogy tartós béke kövotkuzzék. Iioldognak érzőm magam, hogy rokonszenvemet tauusitlialúm ön iránt. Vajha a kötolezóbarátság a kél országnak u boldogságot és dicsőséget biztosítaná!
HonUaux, mart. 1. A ncnizotgyülésben, a béko-előzotekro vonatkozó szerződés felolvasása után, Harthelumy felolvassa a néinotok Páriába bevonulására vonatkozó okmányt. Miudkót fél fenntartja magának a fegy verszünot fulmondá sát mart. íj-tól fogva és a ''.) napi határidőt az ellenségeskedés iránt.
Heti szemle.
Mariin* 4. 1871.
I •
— A bék«'' i lőjotek nuigurJsítésu miatt n bordéailxl neftiZelgyúlés áltlfl, a foaj vorszlinol martius ti ig olnai>o|tfttolt; A Times o békefeltételeket súlyosoknak mondja; oljóatádő, midőn • újra támad egy llonaparte htulnagyfki a frnnezi- -ákat a németek ellen vezetendi, akiknek nem mindig lesz Uisinarckjuk és Moltkéjük. — A magyarországi irgalmas rend főnöke Gelencsér Privát meghalt. — Császár Miklós komoly törek-vésü szinész Szegeden szinto meghalt. -- Klapka György állandóan Olaszországba akar távozni.
— Egy franozia tiszt Frigyes Károly horczegut leendő franczia császárnak indítványozza. Liszt Fcroncz zonoroggélyul ismét meg küzdöttek. — Az akadémia olnüko hirszorint Eó-nyay Monyhérl, alelnöke Cswigery AnUl lesz.
— A magyar gőzhajózási táríaságok fusiója megtörténi: van 4K gőzösflk és 194 teher hajójuk. — Hazánkban az idénre JOa^XXrtiöia--
terület ougodélyeztototl dyhátíytoriuelés''^ — Aoplegath Gusztáv a kűny-vnyomdai gőBajtó feltalálója 84 évc*/korábau fobr. lü-én meghalt. — IHtmiycknU a következő anekdota koring: Midón/Uothschild ügynökoi a l''árisra kivotott 200/milliónyi Barezot Versaillesban lefízotték, V|>énz kozé ogy hamis 25 talléros porosz batikjogy tévődL A porosz pénztárnok élus szomo''azonnal fölfeduzto a papír hamisságát, s hátsó lapjára oda jegyzé: „Mlndeu porosz pénztárnál érvénytoluu," és a bankjegy ut
v issza utasi lá. Rothschild ügy mikéi áronban azt állították, hogy a jogy num hamis, s azzal fo-nyogotőztok, hogy az össz<a jiénznkkol viiwzn-inounek l''árisba. Uisiuarok értosittutvén « vi-u» szályról, mosolyogva igy ozólt: ^Főhadipéiií-tárnok nrl fogadja^ol a jegyot, én azt suj.it tárezámből boyáHom s lüiut .curiuamnot oíto-
szem. "Nincs kedvein — miután egy spanyol légvár miatti háború két európai riagy hatalom közt a''ÍK végződött l)o — egy hamis hu</.onöt talléré* jegy miatt uj nagy háborút, kezdeni u ltolhsyliildházzul, Kuropu hatodik nagy Imtal-'' mával. — Az „Wiigariscllor Volkshote" szerkó/lését UonieUer József veszi át. - lludapost megerősítése vau torvezotben párisi modor szerint. — Nouu-Preuo Lloyd uiognzünik. — Dúcról tlmok minden yád alól iölmoiilutotl. - -''A vasúti uzilst árkolotpóllék utartius hóra a magyar korona területen százalékban lett megállapítva. — Dr. Samrtssn József apát, esztergomi kanonok és miniszteri osztálytanácsos szepesi pUspükkó neveztetett ki. — l''utóti IW-dalátiiiewyorki képes lap sikerltlt fordításban közelebb liozá. — A simái ikrek egyike veszélyesen megbetegedett, a másiknak is feküdni kell. A pápa mart. If>-ón eorsiea szigetére költözködik. — Tóth Vilmos bolügyér vcpzélyos beteg lón.
Hírek
/
— Lapunk mai számától kezdve a laphonilokált olvasható, miszerint a zala-niegyei gazdasági egyesület hivatalos közlönye lettünk, midén e nemes ösztönft intézkedést hazafias örömmel jelezzük, kijelentjük, hogy a fentiszteít gazdasági egyesület minden hivatalos közleményét lehető gyorsan hozzuk, mire nézve, kérjük a köz-leuiéuyekuek szintén lehutó gyors hozzánk
. ~ származtatását.
— (Ily mon.) Welisch Gusztáv nagykanizsai kereskedő mari. .íi-én vezeti oltárhoz Triesztben u bájos lülelcs Kveliua kisasszonyt.
(Szerencsétlenség.) Szent-Jakabon a mult héten, noha az idő lavasziasan viselte magái, egy sövényből épült háznál a falhoz közel alkalmazott'' vaskályhában erősen tüzeltek, minek következtében a ház falának káros kigőzülgúnitől a család négy tagja mog-íuladt, Kádon hasonló eset történi, csakhogy itt az ifjú égő szivarral ment az istállóba aludni, a szivar kicsfttt szájából és u gyepüs talaj tőle Hparázsba ment át s a füsttől a bent lévő tiu ós négy marha megfuladt. Az istálló különben nem gyúlt kl.
■ . — (Jótékonyság.) A nagy-kanizsai , takarékpénztár 187ü-ki üzletkiinuiatásába''n olvassuk, hogy a nagy-kanizsai főgymnasiumi alapra f>U ft. közös iskolákia 100 ft. izr. isk. javára 100 ft. ker. ev. isk. javára (5U ft. görög kel. Iiitv. isk. javára 4í> ft. városi Kórháznak 80 ft. izr. házi Hzogényoknek 70 ft, a honvéd-rokkantak menházára 25 ft. s egyéb jótékonyságra 237 ít. i»0 kr. adatott. Az egylet mérlege: lRX),őt>ö ft. 14 krt. nyom.
— (Közgyűlés.) A nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank harmadik rendes köz-gy ülése mártius lSÍ-én tartatik ; a közgyűlés tárgyairól bfivobben értesülhetni hirdetési ro-'' valónkban. K nagyhorderejű pénzintézet köz-érdekló intézkedéseiről lapunk utján biztos tudomás szerezhető, mivel az intézet lapunkat hivatalos közlönyévé választotta, Üdvözöljük
> az intézkedést; korunkban oly egylet iránt * táplál a nagyközönség elismerést, tisztelőiét és , közbecsülést, moly viszont a közönség nyílt or-ganuuiát nem mellőzi.
-- (Mi troillousök Nagy-Kanizsán.) Ne ijjedjon meg a t. olvasó, nőin olyj veszélyesek, mint a frunczia-porosz.háborúban hasz-
V •
náltak, ezeket llísniArclc is használhatja szobájában. Wajdits József könyv s iró-rajzszer kereskedéseim különb-le minőségű mjtrailleus-irónok érkoztok áO krtól kezdve fölfelé különböző árnak; van 7-félő szinti irón egy-egy''bon s telszés szerint lehel használni, Czélszorűséjiénól lógva mindenkinek ajánlható.
— (J ó t ó k o n yn I ü h <1 ás.) 1 Vasszer Gyula jeles,bűvész Csurgón, mint szülőiüldjén, u rof. lomploiii javára martin* 8-áu bűvészeii előadást tart.
, — (Jlalaloz áa) Xalamcgyc legutolsó insurgense sirba szállt; a köztiszteletben állott Chinorány Aulai ur meghalt N.-Kanizsán fobr. 20-án. A boldogult mint tiszt részlyott a Irán-eziák ellen lóMtoll s Győrnél csatázott zaluiue-gyei nemesek sorában, ezután 40 évig mint m. kir. Jiurmiuczudos működött, a 48-ki badság harezhau részt vett, minek lolytán nyugdiját el veszté s hosszabb ideig börtönt szenvedett, a jelen kormány alatt azonban liyugdiját visszanyerte; a gyászjelentés igy hangzik: (''hínorány Hermina, férjezett Vágnor Károlyné és Kugcnia leányai, ugy Károly, Arunku, Imre unokái, és vője N''ágner Károly, valamint maguk, ugy rokonaik nevében szomorodott szívvel jelentik, hón szeretett atyjok s illetőleg nagyaiyjok Chiuoráuy ^ntal nyűg. in. kir. harininezados urnák, febr. 20-án éjjeli 12 órakor, életének 81-ik óvóben, az utolsó szentségek ájtatos felvétele után, uz l.''rban történt gyászos kímultiU. IIült tetemei lebr. 28-án délutáni 1 órakor a nagy-kanizsai temetőben levő családi sírboltban tételtek örök nyugalomra. — .Az engesztelő szent mise áldozat f. é. márczius 2<án ''/jlO órakor a szont-foreiicziek templomában tartutók meg. Hóko hamvaira!
— (K I i n k e r-u t.) A nagy-kanizsai tó-ült-zárói a pályaudvari raktárakhoz vezető ut-óziui létesítendő klinker-ut, kétoldali fedett árok és járdák elkészítésére nézve az árlejtés febr. 27-én megtörténi Kikiáltási ár 43,20* ft 2.") kr. volt, orro csak 4" pályázó jelentkezett, noha a hirdetés nemcsak a két helyi lapban, hanem Httdaiiesli Közlöny, l''ester l.loyd s egy gráczi lapban közölve volt. Az ajánlatok kö-vetkezőlcg jelentkeztek : Weis* J. 11. és társa Kaiser Sándor b1/* %• kovesbodlottol, lletlcz Antal 8J/, •/ \Voiss Samu 5''/, % és Mull''.
Jnuiin Adolf Keszthelyről í>%,-ol. Minek folytán, miül legolőnyösebb ajánlkozók Weiss J. II. és társa Kaiser Sándor 311,378 ft 54 krért nyerték meg. Az építést folyó évi május I-én megkezdeni, és f. évi október l-ig befejezni • kell, a mulasztáséri minden hóra 100 fi bírság lesz fizetendő; a közlekedést egy-egy útvonalra nézve csak 8«) napig szabad elzárni. Kszerint az őszszol o feuekotlen sárral bíró uteza is jó-karba fog helyeztetni, s nuuKUirténoiid meg uz, mi márczius 2-kára viradóra Előfordult, hogy'' cgy igtls ló a nagysárba belefuladt s másnap delolólt csuk hullája czipeltctett tova. Kgyéb-iránt nem csuda, mert oly harburmöd bánnak o városban az igás állatokkal, hogy két kis ló titán Ol) mázsánál is több terhet raknak. Már akármint tiltják is a bot-büntetést, ily egyén méltán megérdemelné u OU botot a piurcz közepén.
— (Hangverseny.) Nagy Jakab ti-linkó, ouphoniou és hunyadbostormüvész 7 évi külfftldi körutazásának visszatérte alkalmával
. Nagy-Kanizsán, vasárnap, martina :*i én 1871. a „Zöldfa* vendéglő nagytermében második és bucsu hangversenyt adatul, tlrünbaum J. zenekara kísérete-és közreműködése mellett. Műsorost: 1. Duett változatok egy stíriai dal fűlött a tilinkóu. 2. Népdalok és csárdás, a Hu-
nyadyostoron. 3. A Hátszeg vidéki román ju I hásra''n Hetyewi alatt, vis*hanggal (Kohóval) | mulatja magát a román Kluyer/tn. 4. . V''eleii-czei l''áruéval",közkíváiiatra,a bodzafa tilinkóu. ;». Nagyszerű egyveleg „llymnus*, „Ifazádnak rendületlenül" és sláv dallamok fölött. Két hang egy lélegzettel, pi im és soxt, szerzetto s, előadja tv tí-kros tilinkóu Nagy Jakab. 0. „Az \élieklös tőt és román vak koldus csavaró lanttal- vásárban, előadja euplionionon saját tn-la. uáuyu viszhanggal \Kcho. t Körszék 1 Irt. Záriszék (50 kr. Helépti dij íio kr, Deákjegy a földszintre 30 kr. Karzat 30 Ur. .fégyek előre válthatók: a Zöldfa vendéglődön 8. sz. a. és osto a pénztárnál. Kezdete T órakor. Aiuarikai gruiidill-fából készült tiliukók a művésznél inegreiidelhelök, darabja 5 forintjával.
— tKa le sut.) Az uj luKurékpénztári '' épület nugy piuczéjéhc, valószínűleg ittas ál-la|Kitbau martini 2-én éjjel egyik kőmives beleesett és lábát törte ki, másnap reggelig ott kellett kínlódnia.
— (Hanij u o 11.) A délzalai takarék-pénztár közgyűlése martius 5-én tartatván, nemcsak az egylet tiszteletbeli elnöku Horn Kde leérkeztél várják, hanem hirszcl-int Jókai Mór
■ és .Madarász József is lerándulnak hozzánk. Annyi bizonyos, hogy a .Korona" veudégló-ben Horn Kde tisztelőiére. buui|uett rendeztetik.
— (Kr dészo t.j Gr. Festetich l''ál az országos ord«Vz<!ti ogyusületnok, a na(>okbau tartott választmányi ülésben, mólón a beerdósi-tési czélra vásárlandó futó hóuioktorülol vétője iránt az eladási ajánlatok tárgyallutnak, azon ajánlatot tölte, hogy az egyesületnek elfogadása esetére Soiuogyincgyébon lovÖ nagy-bajomi uradalmából tetszés szerint kijelölendő 1000 holdnyi homoktalajt ajándékoz, Csak azt kötvén^ki, hogy midőn az egyesület a beiásitás Után az erdőt.eladná, egyenlő vásári feltételek mellett a inegvctulre elsőségi joga legyen.
INTyilti jpóstet.
i * —*—■—*• —».• * .....
-- V. 8. Mo|>roa. A* lU''in »/iVc*my. «le kMi-lrN-
volt lenni, « nx ilv k«Holes*é>:«''t iiiíihII^ nivmrn leljeiiljllk,
— A „Szépirodalmi köilöny i-«. r«-|.él.Unv- «»V
•unit iVliru.''ir lio fgljláti iioiii kupliiK, kírjilk n »*l-VM lll.íll|lélllí»t.
— Vál.i<i a „Soii(of{>''* kxfrkv^/iöjénck c/iinit k>>/liiiiiéi>)i iimii lui/lmtjuk ; iii-ui a<<-11, mert — Ixirsiiiial ,i"»knr»ln úixiiitt-iii^iliikpit — n ,/nlni ''1''AiikiixU.iiy* lejjrf-inl»-»«>l>li iiiiiuknlnrun tlii, í>;>''ii ln»-lyí-a vau, liutf.v önt ti-ljo* mgvi''l n/ vmIcIiiifiii- ; mi mvKl^onxtlk iikk.ir, lm ur. ltlct«''k<-»h vóiti''i — .vintxn vonulna, vnilry V(''il|injx»Át mr^vonnil.
-t Mi.kolcx. T»li4l<l ki? Jó Imt, lis mis Alexeit ndnt, én in — ailok !
— lí. I. Hxoj»oi|, Uuy nlvlt^in ki.-bli-noo iy.nl n l''rAnrxia>>ri>t^^lii)| l''or/«xoM«A({lt/>'' li.txntérő —• lléns f,''rj<-t — felené^o. A lolyamoiU* -ni^g loont »cin <5r-ki-xclt litp. .
— Sx K. I''khI. Mogkapluk « imii^rlettllk. Krnl-ini''uy •iIiük nálunk nincn. Ni''liánv |n''vliláuil ,|<> ti<<x kUldrai ; n kcrc*keilí»li«f« tnlnn kívánl krleailöíéjf-lu k nrveml, smin rsju li-jixdnk,
— ,Anvánihiix* jftvj níituilinn jamii íug. A levf lek pxsk urm Inlnhtsk iüc. *
— .Itlv.''í ««áinniiklinn jílonlk nipf Noiur.ii)li>r .Iá-iioitnl sx (•rilMt''lrvfayjsvnalst tárpválinu * folyiaiiilnfr n kOxsé^i crilíikrt ron<léx,''í koxelé-l ''i''xlkknk.
— I,. S. Hxomltslliely. Nini** trminl nvxx, inai''s t xrinmi xnj, nyifjjoilt nx ójutARilny . .
— .1. I. ''I''riooxt. Ax igórt trioxxll lovelckot várjuk; n hiMorin jó. Ars?
. — *Kar«nu)(i éUnnényik'' — »liö|li prí-dikátiók* nem frruck Oiitxr. Má«l kérdnk.
— „VörJV-mnly l''etőfllic** »*opl, C-án 1848. Kö-•xOhjnk, jfíni f«»j{.
-v<Jy. I''. l''akx. i''nr us|> Matt fíloltlnk

• i - <+ v«*
Jr *
A legelegánsabb'' férfi és gyermek, disz- ós utaióruhák
rorHttáy* 3 legnagyobb fértíruharaktárában
(illÜMJAUiW é. WEIMGK
m. kir, udv. szabóknál .
PEST SÍ >
" 1. Uenk-térni az evang. templom átellenében.
II. Ilnlv«nl-ulexii'' és ornzágut szegletén, a Zrínyi kávéház átellenében.
> III.''A régi ailiihnitéren levő ba-xárbnu a „Magyar király" csiiuü szálloda átellenében. a
Megrendelések a legpontosabban
teljesíttetnek.
Testhez nem jól. álló ruhák kicseréltetnek.

(BetolldeteU.) Gyógyítása minden beteg
ségnek gyógyszer kóltsiíg nélkül kellemet HiMralesoiére du Uurry londoni tápsz<>r"által, mely felnőttek s gyermekeknél uz, orvosi költségeket í>()'' szoroséi''.- megtakaritja.. — 72.1XK» gyógykezehW gyomor,• i«log,- állást;- -1mell lüdó, légzés, mirigy, vese és hólyag bajban, me lyokról bizonyitvány másolatok kívánatra iu-gyen küldetnek. I>4,210, gyógyszer Nápoly, ''lXti2. ap''r. 17, IJrum! Kgy májbotjigség foly tán hét év éta rémitóen elsoványodtam s szenvedtem. Kénytelen voltam olvasni vagy ízűi *, reszketten miudon idegeimben; rosz emésztés, folytonos álmatlanság s ideg izgatottság egy pillanatig sem engedett nyugodnom • egészen bojakóro^sá telt. Sok belföldi és franozia orVos kimerítette tudományát hajaim enyhítése nélkül. Toljos kétségboesésbeu megki-sértom az öu Kevalosciéro-jét, s most három havihasználat után, hálát adok istennek. A Kevalesciero megérdemli a legtöbb dicsérelel: egészségemet helyroállitá. s képessé lett társon ''" állomásomat ismét elfogadni. Fogadja uram belső hálám és tisztelőiem biztosítását. — á/or-<jnii» </« ltrihan. (3.
• l''léliszelonczékben >/, font I ft. fK) kr, I font 2 ft. •''>() kr, 2 font 4. ;">0 k. f> fpt 10 (t. 12 t»nt 20 ft. 24 font 30 ft — Kovalesciéro Oho-colutéo táblákban 12 csészére 1 ft. iX) kr; 24 csészére 2 frt ;>Q kr-; 4S csészére 4 frl f>0 k/; poralakban 12 csészére I ft. 60 kr, 24 re 2. ;'')0 í.r, 4K-ra 4.f>0 kr, 120-ra, 10 ft. 288-ra20 ft. f»7ü-ra 30 ft. —• Kapható; Harry du IWry és t-rál ltécsbou, Wallfischgasse, Nr.*8. Pesten'' 2V* rök Jótttf gyógyszerésznél, Kolozsvárolt Kron-stfldternél, Alwi-Kubinban . Tyroler ós Schle-singeméi, Dobreczenbon Horsos Foroncsnél, Duuaföldváron Nathora Pálnál, Károlyfővárotl l^rilli K.-nél, Nayy Kanittdn Lovdk A''dro/ynd/, Krsokitjváron Conlogner lgnátznál, Székes-Ke hérvárotl Dioballá Györgynél, Verseezon Fi-scher Mórnál, s minden városban s gyógyszer fűszer, és csomogeárusoknál^ ,
Felolós szerkesztő : Wajdits JÓ2SSÍ. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajot.
-„, „,,,„• ,,,„,., , ,XI .... Hl R D E T É S E K :
• ■ !!■■■■ J |l J | | j. . . ^ j, . ; . . •
S 2 -

8 72
4r\| íí
PJ-H
► .•O - ,2 rt
k r'' 0 f Tí t?
.ríl-éü
"•sí-?"-5--5''
- 6 a I-Í 5? f?.g u - &
Í-; H7:^ |* Jí.&
'' K 0 * V . 1
r t''-<
i -Z .. u. &-rA-i J s sc js a :
l^i-i^sí^fir8^ iu
ts J r t 5 -- ui S " v •• " ? o *
* « c 2 ''" £ ..

A nagy-kanizsai
f >
kereskedelmi és iparbank
1871 t''vi inartitiH !-t/il kezdvo tovdljbi intt^kiúliWg folyó H/.ánilára
betett tííkrk utíín fizet:
• ■ i ■
00 napi felmondással ti % kamatot. t s
30 15

Ha azonban a pénztári állomány en-gccU, minden összeg csekély dij számítás
mellett rögtön is kifizettetik.
*** *
%
''l> > l! i
Ujlaky, llirschlcr és fia
(akereskedő lársul.il
Alsó-Domboru-b.d utoUó pi»tu Kot tori tisztelottel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,
és mindennemű
fenyli-épületfából
MuiHi^ntinni »''» pceátltWIycg
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bánni enemü megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. ez. közönség to-
; vábbi bizodalmát kérnék, ajánljuk
t i • i
Nagy-Kanizsán, SCHLESINÓER GYULA nrnál lévő
bizományi raktárunkat. +
Teljes tisztelettel,
(f»29 -1)
IJIaky, llliseliler A l''la,
lákereskedök.
A nagy-kanizsai
kercskedeliifi és M>arbank U részvényesei.
í \ »
« f. évi ■.áronná 19 én. d e. 9 órakor N.-Kaniiaáa ai Intézet helylsegeben
larlaudil ♦
harmadik rendes közgyűlésre
ti*/.toluttcl meghívatnak. ,
^ A KÖ^GYÜLftS TÁRGYAI:
a) At dalét eredményéről elSterjcaitrudő jelentea ;
li) a xáraxáinláuak, a »»áuivi»«gáló bixottmány jelenteiével egylltf/elfiterjeaxtéee -, t) aa uaatalék maghatároxáa.i; ■
,1) ntgy l(f»«(t*i<S tanáraoanak, éa tiHinn tagból .411.1 axárnviiagáló bixoll.i.ányuak vál.iailáaa.; e| ráatvényMtk Alul, ni alapiaabályok ftU. értelmében beterjeaxl.lt indítványok. A*un t. c*. rfaavényuauk, kik * küxgyllléaru réaxlveuni óhajtanak, rlialnervénycikel (i.loiglepea vén). aa xlapaiabályok 47*) éa .r»:t értelme axrrinl, f. é. márt. l-lfil bexárótag ll-ig naponkint «l. e.
V -12-i(t d. U. N f> óráig ax intet*! pénatáráuál, téritvény éa xivni.i jegy mellett letehetik.
iig a
Kelt N.-Kanlaaán, 1871 évi felír. l''J.éu.
Az igazgató tanács.
'') 47 f. Minden a ríaxvényea klixgyOléacn axavaxatképea éa pedig oly fouj.án, hogy 1 réaxvéuy után ♦ gy aaavaaat, 2 uláu ketl6, 3 nl/tu három ast. eaik, tix aiava/atnál |3bhet a/oubaT! nem gyakorolhat aenki,
áina.
báruiciiuyi legyen réaxvényeiu. k
•») 68. A kttxgylllé.eu tte
vényrurk H nappal vagy a 4!). f-haii
emélyraeu vagy uiAglial.iliiiaaottj.iik állal rOxt vonni axáu.lék.uó réaa-mrgrmlit><lt elu.ipoltatáa •act.''I.en ;''> nappal a küxgyllléa elölt réaivényeiket (rli.o.ervíuyeikrO a meg lo nem járt aa«lv«uyckke| rfylltt a Imiik r íiiílá.ánál, innrn nyerendő té .vÓ»ény nn-IIrtU aiely egyutul brlupti jegylll (Súlgálaud, Irtonni Urtoiliak. » ;réaxvényeikol Irtrlt réixvényoaek u4» jegyzékében tuindeukiuak ucve moll.'' cgyaxoiaml.nl aa általi leteli rérxvények Aa aa öt megillet." axava • aatok axáma la kiterodo. ("'' '' ''
• v < -........ - -
mtr Aa Angol-Magyar llank, minden Ax alulírott Itanknak birtokában volt réaxvéuyeil eladván ax alap-aaat/aiyok 24. t. értelmében kél igaagaló Unácaoa kilir«eié«ér»l. folyó évi íehr. 2Ö-én kelt levelével egyaaer •iindenkoira lemondott. uiinek knvetkealébm, a f. é. Martiul 10-én tartaadó kttigyüléll hirdetményre vonat-koxi.lag todoiuáaul adatik, imgv at alapaaabályok 24. ártrlmében na igaagaló lanáca kicgéaxitéaére 4 Igaigatd lanácaoa hrlyftt hu! le«a válajatandA.
, N.-Kauiaaa martina t!-áu 1871. ''
A iutfii/''kanixxal kereskedelmi én ijHii''tntnk ''
igaxgató tanáeaa.
O <(»ls(''«>o Oroszorn/ág császára
a kttvrlkctA »tirgttnynyfl rcmlulto »u»g n Uutf-lélti mnldtu kivonatot: küldjön njolng tObb fitá/. tiJnrzkul .u ő IcIm;k»: h cana/ir liltnl jól fogndott innlátn kivunnt-fg^suég aiWMl Zarakojo-Solobn, r. o"áaz. mulatókAatélyba.
W Ö nagyméltósága Ooltin^-Wallerstein Lajos berezeg
^ bajor kir. *al. államUnácnos MUucWitben. Kp oly azont, mint ki>llotui>« kütub«n<:^iMn-** iu''k tartom az emberiig irányában mla halni, bogy az iiit «|y kililnő bataaii utaíáIn-kivonatát embortáfaaini szAinára iiiituM könnyt-bbeii inigw/.fri''zlu-tövó U-gyttm.
O fclsrge riörögország királya
nibri^ranMolatot int^tto lioztánt, hogy «n 4 lucaat palaozk maláta kivonat eg^at-
■tW-sokolád^ & mtjlliualáta-bonbouok clkllhliWro kt^rjuin 1VI Itodostainoa udvari mar-schall ctirn aliUt ■ , S a b b a t i n i , ttudvarnuator.
0 nagyméltósága Kenss herczegnö
o
CL M
M
00 ö e


I
lM
Kraatbrunn 1,870: novuiulitr tM An egy kbliloinóuyt a legjobb inuUtakivonat pgéaz-iwigi^ir^ból rntiiltdt n»o>í. (O i>H^vttii-h«>aAÍB[A már áv«''k 4jta küldeti mt''g mugátmk a Hoff-félo kéaiitiuényo.kvl a bécui köz|ionti raktárból, Kai riitnorring 11.)
O felsége Dánország királya
mugbiiott, hogy önnek kifejuz«on>; mily ilrtimmoL''tapasatalta ö folaégo az ön aöieinek hátánál, valamint inagnti raaládjának néhány tagjánál, ugy több iamerüanól i».
Megbízásból: Caa t o n a e h i o I tl h., azárnysegéd. (Táviratilag.)
Ö kir. felsége Rumania fejedelme
mull ir márcaiuaában 1(R> pnlacxk malálukivonatot rundéit nóliány bótto| kóaöbb a kéazitfinek az udvari átállító diplomát kiildó uliamorésill azon kitUnő birnévnek, melyet a HOFF-íált) ké«itmé|iy«''k Hzakmájukban azeroztek. > (Buonl44l a^ilatkozuk l ö uagyiné)tó«ág Hlttchor v. Wanlstadt h^rcxognö, llo-heuloho horcztigiift, Wtvde lu-rczogtió Sehíinburg huwxognő, Katurbány borezoRitó, raperg hurcaogniS; ^ollalto lurozeguő, Abronberg burezegnó, valamint áltajAlnui attii^kratlu lo^iutgyottixnUiA;.
Egyedül valódi minőségben Nagy-Kanizsán WA1DITS JÓZSEF urnái kapható.
ÉTC
P
JLL
« r
I
Faraktár papír fohérnemU váHzon-imitntióbóI.
KANITZ C. % papír-raktára
Pest, Deák Ferenc utcza 6 lk szám .a fehér hajóban,"
ix.lagoii fel.xerilt laklárál iró I e v él • |.a pi r já b Al. le v él • bn ri t é k k .
éa aliiari nli
a c t é I t rt I I n t a, I r <*> n . raj* ön
aiánljn gaxdag
l .. II larl ó . t o 11 kéa, peeaél-vinax . in á » o 1 .....
é. telje* rajae.akr.ank, tliaehok éa technikai leatékek, raj a pap i ro k, gongyb|itvc. paua-
papi r ii a éa p anair 1.......iá ••>!•( gípek. í.iUierell Írómappák tnjea iru-aaaiah «ax-
kiwftk ae/él éa lir.mxh.''.l. finom 11 tit a l A r 14k . albumok rene éa aná kl I. aa Ivar é. aaeh . l n re *á k, ii I a *.''.x i v a 11 áre xák , ugy mint i,iiiidenuen.il tá.gyak n a k.. la é* I r o d a I ha.análatokra
KliMhUa-n ajánlom a.ijál gvárlnmnvu Irvélpapln.......... a legújabb axineaetll monogram.-
...okkal, látogat <í jegyek éa I e''v é I pce''a v 11» bélyvifk, klU«n«a bnomaii ké.altvo a legjuta nyoanhl. árakon. '' l44- -4
Levólpapirosok,
v 100 daiah névvel uyouiva''MJ.
v kr.
luilevéléa loill.oriték nyomva 1 0 I frl. :''iO kr.
Iiai lóvéi fi.Klék iiyomatn in uogi ím mai I II 40 - Ni L''.''vO
11*1 levél éa |UI borilék featék-nyomatú monogiammal fl. sii a.BO kr.
|MI levél eaimu.el fekete liyn» »...ln Ml kr. I fl, JÓ kr.
Minden a«nx levél- éa hu rilékhox egy igen liliom papt-r-''árexnk a j á n d é k •> x t a 11 k. I ri«i>iiiallliO|ctél negye.lrét, eaim-mel fekete uyomalii 7 h I ''J 11. lm»r itirrnt.- ■t.ivrnMfltPintrr pirb.''.l nagy>>bbfé|e iximmel »fe-kele loomat.i .''» rt fi
Latogató jegyek
a la minute aainny otnatlal 100 dárab Itglinoniabb brialel-
papírra ;''i0 kr. UK) dai.ib Üuom axii.raitrtl cárion -H) kr. llMi <11, le||llii»u>ahb fraueala Maltlaek-e oatou.on 1 ftr. |tN> darai, linóm fianexia brillant papirra 2 ft 50 kr. 11)0 darab l|lbogr. linóm kelt.''fa féliyü l.rlatol 1 0.
Min.l. ii egyea aor 10 kr tAl.b.
Levéjl bélyegek. IIIOO db arauyiiyoniatu J ft Tn) lUXt . vrri-a p eeaétviaax axln . : J ft 7.''i kr.
tllkkel. •„'' vinnél .''I II 76 kr.
Minden további ezer 50
Papír gallérok.
KéaelÜk imlUliv a legfinomabb váaxoiib.''.l l.''creaxtell árakkal. I tnexat lehajló gallér (Lincoln) :ir> kr.
I tnrxat egv«noa gallér (Kinpire) «|0 kr.
1 « kézelők (t''ordett) »f. kr. I.vglljabb divalu.
tanét eladók náialékot nyernek.
Nagy vála.xlék uiiudaiiiianiil it x I e t i, j c g y x ö éa iii á a o I ó k tl ti y v e k b ö.
Ny.un látványok kívánat aierinli gyoranu éa aaépcu a leg jnláiiyoanbl, árakon kéaxitlelnek.
Lavélballauflreodeléaek
utánvétel mellett A lrg|>ont»aab-bau éa gyuraau r.xkOxtlIleluek.
krral olcsobb.
Raktára valódi angol pergament thóhagpapin befőzött gyümölcs bekötésére.
AKUiilHilN^jóléte
elómozditá>ára szolgálnak a, uiár lüd év óta a 1''öldgöiub
minden részén ismert'' Red* '' . linger-labdacsok. 161),^r> hi-l11''11 ^ ^ ga/.<l^g számára olyan dusválas<-zonyitvány, orvosi tekintélvek,tóku 4''s 0,<,sí> raktA, a» a milyen líéealien több nem létezik, és niagányzök részéről elég taV a 11,11 fámára tudományos játékok, és m i ndon ko ............. ...1....1........«.i i....... ruak számára ronnant választékkal érdekes társflsiAt/»L-«L-
nuságot adjiak arról, hogy ezen labdacsok hatása csak ugyan felülmiilhátlan. a
l''nnipá''an li|löxtetall babák dhja |> " i»í____ .. 1 1 _ " * j."IO» ftO. atl kr- I. II. I frt llábuk
K(>(ll inger-la!)aaes()k''0i«;»eiie» m i„. M.. rt«.
Iial.íaai éx «ijál*ágai: Kzen labd.iea.>k kr. 1,1! írt. gápea lutkoaó bábok, l.alhnlóa o1\:i./ló- éa lia.titó gvógy»xe-|l«OiKHal. .m-agAfíjjel. ké**el a láb, reUI>ül\ntmak ftaaxeállilvr,. a f.lhntáatibal 7o. Wtl. I frll''Jt» kr.. aa alteat helréatrire gyakorolják,a ká- . Lolteria éa U.mbolajáték SO. MII. 10a haláxi anyagokat, liatlátlaiiaágoí, kr. Ilarangkalapáea 10. ''ig.
■ '' ........ .''«> kr llomi..ó -''O :lO. f,0. SII kr.;
> H '' ----- — '' - -
ruak számára roppant választékkal érdekes társasjátékok
kivonaton árjegyzéke a jótékúrukuiik t
fogia Ilin évea tapaa/t.i''á> alapján a **"1''''^ -l", ''"O. W kr.; munkatirtály k.lvelkexö ea.:t. kl.. i, ll.höa hatáa .ak n kr. 1 frt NI kr. 2 ff{. Pi«.
lal.daraok/l) Kpét. ti.ilátalan.ágot "ók 1.5Í0 kr. 2, .1. ^ frl.
l.aliait iiii,lt-nLi .1 ...L....I *!..,..„ I ''1''r.ktultttA ai.t il.tt, lirii.-iljl ......
Trombita, *ip, dob, l.egedil, n.o ium, duda, harmonika, haraii) játék a máa haugaaerek iguu juti
kárna l.aláait nedvekéi hajlani. Vi Oyo niorterheléa néliéa kemény, xairoa ét nel.eiei. vniéaxlhelü étkek után, u.elyok által felf.1%óilá« .''» haagorea iKolik) éa l.aaonló bajok kelrtkcxliek k''ilinveii, H llypoebondria, obatructio, felfuváa éa láz, ha exek lllö-élel.nód állal krletkex-lek. 4) Nehéx éa kemény axékeléanél.
i''i. Sárgaságnál, ha ex kr.nényrdéa vagy—, ■••» ——■ • .... ■/».-».« májhaj által okoatatolt, •)) A* uiAj, vrat.t''nrgUiiulják a gyerB.ek«k a külftu-lép, niéhauva, belliéi»tl''.dagauatjainál.|lu'',''ul"iikák.it c k«uyvekből; ,So kr. 7)llakvix kóraág ellen. •)) liili«rták éajl-2". 2, M frl. Wloh.nok : fiO, 80, a/.ul. uyi.Iánk nedte ellen. (íyerine ''t-. I.N1- • fit l.alerna mágika 2 k. k hnap''trtodéae ellen. 10, |li''aoiiy,.a!képpel Cm. KTi kr. I frl, 1.60 í, S. u.idlIitftrirAég.ikben éa pedig t léUgaelll4, Ol, Cauda-madár, a madárban'' axíírongalúa, elnyálóaodáa. tüdőbaj )K°kat ulánoxxa, eaak kr. Au fujlajáa, axédllléa ellen, ha erek cro.lo iK0'' mílaxer-kaaxüi, megtöltve min
.. ...... .''l^.,..t~t___H _ j ___. , « , , ...
Máa játa«/,a«er»k I0l>» féle vá laailékkal 10 krlöl 4 frlig. Tára«a játékok HU, M krlól -J frlig.
Mindenféle képeakltuyvek 10, l.r>, tf», e.''i. HO kr. I frl. Jálaxvn
.Ujinii.-, i-ui-n, n« cro.io ..............iiiegiouve inni nyelven aláirt névvel, kr. Alin
Iliket atlealbaiban v«»*tk. llVravaaxl denféla háxlmflaxerrel 1 frt, 1.50, l.ik hSfrel bevonva JKl, ftO H<) ki
l>,.r loil.ilii.n ■ mi.dr.1,1.11.. „..l.-l I. ti.ftll. .1 4 frl- ti.,.1.1, '' . /_. . <.. i-.,, .> - . ''/.,''.
llUijálékok «»ag mMknl, dbla !l. r,. H, IO. I.f) kr ; konyha, iatáló, bMli axol.a, biit„rxHIUl a nuélkill ()yer mek-axiiiliái, .''Iá. ISO kr 2 frlig Átváltozó játék. 211. 10, l»l, Hu ki r.inletto :»f,. 6t), «0 kr. I frt Kutó egér, Ml kr- Futó vaaul frt, 2 fit HO kr ; gyermek óra lltéaaer 3í"i kr: oteaólibaxerll I, ''», 20, .''Ml. 10 kr.
l''iaxtely, p''naka, blvőaxerkexettcl. 20. 40, HO kr. I frt. 1.311 I llard pléhl.ől, «0-4n kiig; acaélb.l 0H kr. 1 frt .VI krig. Sokféle utágm
játékaxerek, melyek a vixbeu a inágnra Iránya a/.erinl uaxdogálnak
10. 20; au. 60.80 kr. 1 frt. l>urciollán
kávéa, theáa éa ebédlő.e.lAuvek, *»aa. HO kr. I frl. 2 *i0 krig.
Játékok illlin való gyermekekuéL iából a kaijlaehukli.il. 15, üft. ú0 kr; kllUnféle Allatok. A. 10. s.< kr. 1 frlig; állatuk Iarm4ax«|«ae alakítva, f»U kr. 1-J frtig.
Igen mnlalaágoaak minden korúni aaámái a. a hllréaxkéaxillékn »xé;. kaaanik. a melylvel mindrnl''éle bl. véax muutványt inrglebet eaiuáti. a kéaxfllékek axá.nál.ox képeat, I frl 40 kr, 1 .HO, .1.60 krig.
A fttld é* lakói, egy tartályban . f.ll.lg.''ln.b éa minden axonlako e«. berek ueuixeti (ilmxolfikben, három nyelven aláirt névvel, 36 kr. Alin
kor tiaxtuláíra éa a megr.igxntt nedvekéi 3, 4 frt; >klaebl. gy«rm«k*k-!l fr», J frt fH), i frt. AlUjok Ur
........kr, l írt „u.éaxetea hanggal, ftO, HO kr, 1 frl
.."B.ii.w.q '' ■ 1, oo K'''' x /.... itriirra -. .,., mmcm.
moxilitá»ára,k(lllHittaeiioly egyéneknél,|nek x 55, .16 , f>0, HO
kik lllö-étmódot folytainak, úti Uralgó ........■ ''
''.járvány..a betrgaégekl.él ,-xeu labda-
e avk haa/nálaln ajánlható, meri ax általuk oko/.Mtl hatá> folytán a járvány a«ui ragadhat oly könnyen,
ltjabb időből aiármaxó levelek axt bixoi.yitják, hogy eien labdaeaok mini
linitinoH övNier a eh o lem
ellen l.ixouyultak be.
Redlinger i. C. Augsburgban.
Ax oaxtrák-magyar állam terOle-
l.''ré n''éxve Tőraktár :
Friedmann A.
Il/leléheu liéea, l''raleratra.ae 2t».
w Egy doboz ára haszná-
ati utasitással 25 kr. t:i7H f.
... .... rr, k r, 1 iri „meaxetea Hanggal, uyoiuda, teljea kóaaUUkk.l, foluCttll frl 30 2 Ort öU-krig. Kocáik, U. gyermekeknek : H.-. kr, 1.20 I.MU, gatok. on.nlbu-xok a mindenféle J.Ut). .1 !> írtig. Krfibel játék n,i-axekerek plébíil; 30, 60 kr, 2 frt. I mulataagra mindenkorit gyermekek-!frt 50 kr. Ilérai Invaaut, vaautak pék : Slí kr, 1 frt ftO kr. 3 írtig/hajók t .VI. HO kr, I frt, 1 frt VI krJ eainoa jegyxo éa horgoló knnyvek IMiotograph kéaxülék : molylyel va-.10 inualraval, Ti kr. Mindenféle taÜó.ll fényképet la lehet calnátnl ; 20
, .... . . .. ;----------------------1" .c.isi riuii.1.11 ; hf
niiaag^i játékok áa^áték.xerek ka-|40 kr. Amerikai katona-jáUk, vag^
tulvákban, 10, 20, w> « '' ............7
2 frlig.
liO kr. I, ax amerikai lobogó, mely egyaxer/t \niind trombita éa piaxtolykéut Háxl haaxuálbató ; igen axép 80 kr.
.. „ ok ««j^álékax tulvákban, 10, 20, jft, li frlig. A
Meglepet... ,''•« mnl.lta.ígl
Koppant mimnyirtógü cuyób játókiizorok kaphatók ol-moll egyetlUl 1, raktArban. Árjegyzék Ingyen oaztatik ki.
A PRIDMÁDNJSr,
(378—ti) Wien, PmterNtfnhNe Xr.V *tf.
MAÁR iXÁINDOll
okL állatorvos Nagy-Kanizsán
ajnnlja magát mindennemű gazdászati <39 liázi állatok külső > belső betegségekbeni orvoslására, több évi mindennemű állatok kórságainál szerzett tapasztalatai nyomán
tapintatos s okszerű gyógykezelését tanusitliat a*
Lakáisa: a „Zöldía '' vencü^arlö mellett
AUSZLÖ FŰRDOBEÍ''
VV L i-iil.i 1..,.. ..V |>% ......I..,..!..;,!...,... ..........,".».. ......../..... xr...... l-....:.....•
.A .
I
Nttgy-KftnixHa, 1871. márczius 11-án.
II.'' szám.
^Tizedik évfolyam.
• i
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve J30PR0N- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú betllap
___ .ii \7Í|»lr»(liil«in. kereskedelem. Ipar. gaztlászal, tudoiiiáiiy és műimet kflrclxfl.
-i i i.i.
Meglelenllt:
nladta ir**hatsa, t lyftkrta auuféi va|y két lv»n. hirrkctialAi Iroda »•* MihIú lihnlnh
WAJDITK JbZRV.V knnyvk»re.k."díséli«».

J
„Egyesüljünk, hogy erősödjünk.*--------------
Elveknek mint ágyuknak szuronyosnak vannak háborúik, még pwlig Hókkal makacsabbak s vészesebliek, mint az utóbbiaknak; mert lia az elv hőseit szenvedély, ingerkeitós vagy féktelen magasztosság az elszánás vagy luegrügzéx eme szülői izgatják, akkor terrorisiuus, vórpatak (is nyak tilók mondják ki köztük, az igazat vagy nem igazat.
íljszuk-Amcrlka, a szabadság és függetlenség küzdött újvilág, Frankhon, a szabadabb alkotmányi élet után sóvárgó Ovi lágrés/,, levének az uj elvek alkotói, melyek az idő hosszú során ukáz és formánok ba is átszivárogni látszanak.
Híveknek tehát változni és tisztulni kell, — mert teromtóik haladnak, és közvélemény, az emberi egység képviselője a/, elvtan nagy mestere terjedést nem szenved. — Mi azt hisszük, hogy ember, ki az elvek mezején meredten/Állana, ma már nem létezik; mert a haladásvoszméjétv kormány, ló- és közúprend s polgár barátjoknak ismerik. llaifz tehát, véres elvek miatt honunkban többé nem lehet; de igen is lesz vita, élénk és fárasztó, de szellemi, melynek borúit az ész szivárványa időről időre eloszlatandja.
Előfizetési föltételek:
Helyben hl«liu> hordással h vidékre postán VUlHve Kgéss ávra : ■ 6 írt — kr.
K;I . .3 . - .
évnegyedre • 1 . W) ,
fts ug\an mi volna alkotmányos élet ily vita s ellenpártok mozgalmai nélkül? egyfelől pangás én awre<l>*íg,.iuá£felól zsarnoki kény, az egészben uyulós türhetlen unalom, és igy a: alkotmányos élűt bito ni/os halála.
Hol tuhát alkotmány diszlik és virágzik, ott ellenzék, a nyilváuélotnek nélkü-lözhellen ellnie oly szükséges, mint embernek lég, halnak viz. "Vc.J^V > : • A politikában csak két irány van, melyet leplezni szükséges, az anarchia és indivulnaUsmus iránya \ mert ki csak zu-
Íart akar előidézni vagy a közdolgu^kal ulajdon számára üzletet csinál, azaz: ki iparhazafi (patrlote d'' industrie) az l>e nem vallhatja színezetét.
Hány stádiumon, hány kézen megyen az elv, mint köriuüczi arany keresztül, inig azt a nagy közönség magáénak fogai ja, és szellemi kincstárának ''ékei közé sorozza ? egy szaktudós következőkben fejtegeti.
„Társasélet'' — úgymond —az elvek elemi tanodája. Vannak egyedek, kiket nemzet mint élóelveket tisztel és üdvözöl; ezek és elvbarátaik társas körökben hirdetik az elvekké válandó, igéket, és mivel minden uj elv reformot igényel, a rájinek pedig szinte vaunak hősei, itt a társas életben támad az nloharcz kezdete, a jövő vita és súrlódás termékeny csirája: és ime! pár-
Hlraetéaelí
A hat li*«ál>o» prtit sorúrt l-»i(>r 7 kr. 2-ssor •! és iiiimlrii további lívlklul/ítrrt .''» kr. fWlycgdij minden >|.«i< beiktalá.ért .10 kf. A .Nyílt lírxn* ''''Kf H*"tit s»r hriklalási dija tí» kr.
Hirdetéseket elfogad:
N. Kanliian: K A1>«> HIVATAL. KMittolysa: PULY .lAS''us. Pesten: ZKMI.tU M. LANU LKDI''Ol.l), ói SIXUKM SASDVH. Becsbe*: HA ABKMtfTEUt * vou-I.KK, MÓSMK KI.IHM.K, OPfKLIK. ALAJOS áe NAKTLK8 IlKKMAN.

»r- / -.itt* ic
tok keletkeznek, haladók és maradók, egymás ellen idővel tüzes vitára szálhndők.
. M''il>J(''i ijyiiléMk az elvek gyiiinusiu-mai. Itt már magány- vagy nu-g bántott érdekek, megrögzött előítéletek, vetélkedés, a megyei kormány utáni kapkodás pártokat buján termesztenek ; és ha elv, életkérdés nélkül kerül szőnyegre, és szembeszáll-nak egymással a tiszta meggyőződéiből vitázó elvhősök : amazok a hoz állán ik. ki érdekükben -tévé a messzevágó h< itvánu, vagy azt tet,szésök szerint ostromlá — és iiuhol.a két párt tanyája! <
'' Hírlapok, röpiratok, könyvek az elvek academiái, nyomosak és oktatólag hatók; mert a s/ó elröpül, az írott betli megmarad. l''esti Xajilá! és Ilm\ annak is, ennek is vannak pártolói és kész ellenzések, mely nélkül egyik is másik is vesztein* érdedéből, ve-szteue elveket tisztító hatásából.
Orsztíjijifiiiés uz elvek egyeteme. Megyei követek különböző utasításukkal ellátva, mágnások, külön véleményeknek hódolók, két pártra szakadnak. Itt uiir az elvek törvénylapokká válnak, és mivel torvényhozásba nemzetnek és Kormánynak befolyása egy, érdekeik pedig nem mindig egyezuek, e szerint a pártok e végvonalon magokat kitünőlug jellemzik, és nemzetet vagv kormányt pártolnak, és ha a testté válandó elv az elemzés elemei közt meg-
4-
bukott: vissza megy a társas életbe, onnan a régi nyomon ismét a hon szine elébe jövendő.
Politikai pártok árnyéklatairól nem szándékom szólani; de annyit tán e helyen is bátran mondhatok, hogy nincs kérdés, elv, életbevágó, mely alkotmányos honban ellenzéket, pártokat ne szüljön, mely a mozgalom és élet phasisán, eme tűz- és vi/.próbún keresztül jlü _menjen ; és legyen igy, íjitfrt különben életünk hasonló a nö vényhez, mely nő, zöldellik,, virágzik, her-'' vad és enyészik, a nélkül hogy érezne.
De mi az mégis, mely az Indulat ra gadta kedélyek és szunvodélyúdltc háborúk hullámzata közt szenved? az mielőtt térdelni köteles minden igaz honfi, mit isten után imádni fóerény : az annyiszor hátravetett közjó Igaz, hogy mig halandó e földi sálakból az ég csarnokában végkép ki nem tisztuland, mig emez anyagot, melyet a te^ remtökéz rámázolt'', végkép lenem rázandja, addig ő a gyarló töltőt, kevesbbH mindig t szenvclélyk jáh''ka vuiradawl; ''egy merő szellemről,<egy tiszta szentlélekről tehát e vilii'' tekéjén még csak szó sem lehet: de ha vadlievü szenvedély s indulat eme hus-és csontvázból a lelket végkép ktrántja, — ha ember jobb ^>i-jét felejtve, állattá aljasul, akkor végy búcsút a nyilvánpályától, hol a köznek csak ész és lélek, bőszt és
r-rtr
T ÁRCZA,
An yámhoz!
Ap.oU, • nirxtf-klklfí liírm lOviu Ki oly K.VKkiAii gondulii «p*dv« ráai, A gondolatnak i»ámj»lu repül l.«lk*»i hoitád, — oh drága jó anyám !
Olt Ull»k nlui kii virágaid KlxOll, arcod keirdbe rrjud fi,
halliralod a «nld ctalitok kn«i A oalogáuy mily Untán taekal
MrlIttUd 111 kél kii liugum ; - egyik Csokorba köt diixra virágokat, Máiikf - egy bánatos dalt ánakoli ,A táj fr.lá ba tsáll ai alkonyat* . . .
Alább, a kis lugas hfls árnyiban öcsim olva« — s atyám a jó nr«g, I í.sHIi tigytlemmal hallgatja, hogy A frant''iiák mily bátran ktlidanak.
>liírt vagyok rsak én as agy, kinak Kninttrtek OrDlni nem lehal ? Oh stóljatok ! miért ragadta el Töleoi aa ág r legstebb élvemet ? . . .
Talán, h«gy a kedv ás ArOm végsS • Hugárait kioltsa sxivemen T . . . Vagy tán, hogy egykoron kr.xOttetak Itoldagaágom nagyobb, dicsőbb legyau f •
Igeu ! - ■ derülni fog én felém is Kgy strbb jovö — s a hova most csupán A gondolat repDI, — ott élek ín , Majd boldogan, körödben jó anyám.
ZALAY I.AJ08,
Vörösmarty — Petőfihez,
spptember G-áti 1S4H.
l''etotinuk az .tó I«t k é p o k*-b«n egy hwuáui irt caluuü verauzuto julont mug, melyben méri twjd kfirhuztat, hogy « k»tun» kiálli-tái tárgyiban « tUbbHt(ggul azavuztuui.
Ha csak PetóHvnl volna dolgom, nőin szó lanék.Öezcn fullépéix''-iick helytelenségét előbb . utóbb befogja látni, » én íinérzetembon tokéle-tv«eu biztosnak érzem magamat.
Azonban az ombereket a szép vers el-azokta kábítani, 8 a legtisztább jellein is, ha sajtó utján megtámadtatott, igen sok ferdcszáju emberrel találkozik, kik hozzá vagy a kárörömnek, vagy a sajnálkozásnak nyomorúságos mosolyával krtzelitenok. S a mi legfőbb baj, gyakran okos és becsületes emberek is felUle-gesen ítélnek kicitiségeknek látszó dolog lolett, de minden felUlegeitség mellett Ítéleteket egész hutározottsággal szokták kimondani.
Filkókkal nem gondolok, init ítélnek- ró-Lant ; de okos és jóravaló emberek előtt nem szeretnék hamis színben állni. Kzck figyelmét kéreiu ki uchány szóin.
" l''otőtí azt írja vemben, hogy én mig fenn-.jártam, nagynak mutatkozám, lesvállva kicsiny vagyok, hogy a földön besároztam magamat, » inkább szeretne rajtam vért látni; mint sarat, hogy a .szózat" már érthetetlenné lett s hogy nem ő, hanom én tépem le fejemről a babért. Khhez hozzáadja egy jegyzetben, hogy ö szeretete és tisztelete daczára s bármily fájdalommal s áldozattal ha szinte elkellene is vér-zenie, kénytelen engem elitélni, mert jobban szereti elveit, mint engem.
Körülbelül ezek mondatnak a versben és jogyzotben.
A ki ezeket olvassa, legalább is azt kell '' gondolnia, hog}'' én Magyarország fUggotlonné-, gét, szabadságát, jóllétét, fenmaradását szavaz-; 1 tam le, vagy a nemzetiségnek valamely nevezetes elvét sértottem ineg. Mert legalább is . ennyi bdn kívántatnék ahhoz, hogy rajtamt I száradjon a sár, s hogy a mit költeményeimmel | netalán használtam, azt országgyűlési szavazataim lerontsák, s még akkor is kérdés: elveaz-tc''nek-e becsüket költeményeim, s nom volnának-e képesek lelkesíteni az utókort, ha addig, fennmaradnak?
Petőfi elv miatt támadott mog. Most tehát)
csak az a kérdés: mire szavaztam, s micsoda elv^Ksértettem meg? Hogy azt kiki minél világosabban lássa, ide jegyzem a f»bb .pontokat, melyekre a többséggel együtt szavaztam
1) a hadsereg 20U,(KXI fóré emeltessek;
2) a vezényleti, ügyvezetési nyelv magyar, sziliek, jelek, öltözet nemzetiek ;
. 3) a régi katonaság, mihelyt a körülmények engedik, magyar lábra állittassék ,
4) a magyar katonu, csak az ország megtámadása cselében használtathassak külföldön.
Ugy gondolom, ha az egész törvényjavaslatban elvekről van szó, csak a 2-, 3-, 4-ik pont lehetnek azok? S megtagadtam-e ezeketV Egy azóv&l sem.
tS ha most azt kérdi valaki: miért hát ez a nagy hűhó elvokról, babérról, sárról és vérről, sasról ós felhőről ? kisül, hogy semmiért; mert én egyeth''.i; elvet sem tagadtam meg, s az egész ömledezés nem egyéb mint egy fiatul hazafi, s á mellett költői kebelnek lulárudásu.
„Igen, de ön arra szavazott, hogy a régi ezredek három zászlóalja, meg két tartalék század ujonczokkal töltessenek be, hogy a hu-szár ozredek kiegésziUensenuk." /''
Való, erre szavaztam s megvallom nagy bökkenő volt, ínig tul estem rajta. Azonban a tapasztalás után némi respektussal vagyok. Ha a tapasztalás igy szól: .adjatok nekem ujonezo-kat a régi katonák közé én /két hét múlva tűzbe viszem őket, s isten segítségével megverem az ellonségct''v azt mondóm rá : jól van, verd meg az ellenséget s ;vitán alakítsd át a régi seregeket."
Krre szavaztam; de oz már tairmi Pkáka-bélll" tudós értelmezése szerint is neiu elv, hanem a kivitel s az alkalmazás keserű almája, melybe bele kell harapni, ha czélt akarunk Írni.
Igaz nekem is jobban tetszett volna, ha valami fiatal, népszerű hadvezér, valami N''apo-leon-féle azt mondja: .tón teremtek magyar hadsereget, átalakítom a régit, átolvasztom px ujonccok közé » megverem az''ullenséget." Eu
magam rs csináltam s ajánlottam ilynemű terveket, de melyek mind csak ilyen magam-féle tapasztalatlan embereknek tetszenek s megvallom, hadi dolgokban nem tartom magamat
iiuctoritáviak.
A hadügyminiszter kinyilatkoztatta, hogy önálhK magyar hadseregot akar i meri hiszen más hadsereget furcsa is volna akarnia) csak időt kél-, hogy e szándokát, mely a nemzet kivonatával egy, veszély nélkül létesíthette. A kérdés tehát csak a körül forog; bíztunk e a hadügyminiszterben vagy nem ? Én biztam s még most. is bízom, Meglehet, hogy tehetségét illotóh''g, csalatkozni togok ; de már ea artáu nem oly dolog, hogy elvtagadásról beszéljünk, a a babért letcgyük a sárba. Kz fátum, b»l szerencse lehet, de gyalázat nem.
Kzck nézeteim a vers s jegyzet tartalmáról s tárgyilagos igazságáról. Most még Petőfi-V-''z néhány szót. Többször elolvastam a verset s véleményem ebbeu állapodik.
Petőfi őzen verse által luindeuesetre kitette magát a higadtabb emberek ítéletének.
Nem fogják-e méltán mondani: .Petőfi VörösmartyróT, kivel barátságos viszonyban van, mind eddig még egy jó szót sem szólt; honnan van [az, hogy oly mohón ragadta meg az alkalmat róla kárhoztatást kimondaui? Tisztelet-e, szvréuység-e az, midőn valakiről minden komolyabb vizsgálat nélkül igy szólunk: én elitélem őtl kicsoda? Petőfi, kit? Vörösmartyt s miért? ''olvekért, melyeket Vü-rösmarty meg nelú tagadott. Kz legalább U igen nagy elbizakodásra s könnyelműségre mutat." .. .
S ha mélyebb psychologiof vizsgálatokba akarnék bocsátkozni, nem tűnik-e ki, hogy Potőtí kegyelettel akarván szólani, szólt igen rosszul palástolt s mondhatom, igen idétlen szá-nakozással, melyre én teljességgel nem szorultam.
Azonbau ezen dolgot nom fűzöm tovább.. Halidók szerencsétlensége, hogy kelleténél ingerültebbek vagyunk s igazságtalanok a legjobb
szenvedélyt fékező, csak tiszta és szabad-akarat használhatnak. -- Nagy szentség n közjó,érdemes, hogy érte egy kissé tűrjünk, szenvedjünk, hogy lelkünk bántalmjut nagy lelküleg elnézve, szenvedélyeink és bőszünk bármily özönét neki jobbágyilag alárendeljük, hogy ama lelki erőt, melyet isten keze szivünkbe csepegtetett, ne magunk és honfitársaink romlására, ne személyes har-ezokra, hanem inkább honunk közjólétének és tökélyének minél hamarabbi előidézésére fordítsuk! igy szálland körünkbe a ivgóhaj-tott kibékülés viritó olajága, melyet keblünkhöz hón Rzoritni szent kötelesség; igy fognak fokoukint gondolatok és elvek az ész és értelem rostáján tisztulni, molyekból mint konkolytalan magból honunk tiszta, borutlan jövője kelend ki. — Tehát jelsza-vuuk: személyes kibékülés, barátság, de maradás elveink melletti-
Igaz ugyan,- hogy igen hajlandó az ember magát a hit hangos szózata által el-csábitni hagyni, s a határjeleket, melyek az emberi érdem egyes kerületeit külön választják Összezavarni .... gyakran elhagyja magát külsziu s csillogás által ámi-tatni a nélkül, hogy a bélyeget, s a súlyt vizsgálná, melyek az érez becséről s tisztaságáról kezeskednek.
É)n Hegalább részemről hajlandó vagyok hivni, hogy ha azon értelmes hazánkfiai, kikről feltételezik,hogy haladási kérdésünk feloldását cszközloni fogják, mindazon eszméket és elveket tökéletesen ismernék, meltek Platótól fogva keresztül a sociális-ták- és communistákon mindmáig a társa-ságjavitók munkái- és javaslataiban össze-halmozvák, édés hazánkban sem a lázadás sem a forradalomnak legkisebb jele neiu mutatkoznék azou békés, de tevőleges haladás, melyet a fenálló körülmények és határok közt mint egyedül eszkö/.ölhetöt — a koronázás által — felleltünk.
A rémalakok csak távolban ijesztők ...
S ha csakugyan hitté vált e nemzetben, miszerint az ó hivatása az, h^y önmagát kormányozza — s a vele egy apostoli szent korona alatt testvér & rokon nemzetekkel az igaz ügyért egyesült erővel küzdjön ? nem rettenünk-e vls .ia az egyenetlenség, '' — pártszakadá,? e cselszövő kígyó bűnös fejétől, mérges fulánkjától ?.....
nem vagyuuk-ejkeresztények, olyauok, kik örömmel várjuk a feltámadás szabadító angyalát?.....s midőn elég erővel bírnánk
féltett szabadságunk s ezredéves alkotmányunk megvédésére — most hozzuk-e összeütközésbe a nemzeti viszonyokat önérdekeinkkel?!!
Ez nem lehet....
barátunk iránt Is. — N ebben nemcsak l''etóti vétkes, hanem gyakran mi magunk is, kiket fiaulvág nem ment. Bal időkben gyanú, bizalmatlanság tépik a nemzet köbeiét, s u legjobb Ugy bizalmatlauság által csirájábau fojlati k meg. ,
Épen ezért vigyázatosakuak kell lennünk mátok megítélésében. Ha a legjobb magyarok egymásban nem bixnak, ki lesz akkor, ki bi-coűttlmunkat megérdemli ?
Mi az elleneini kifakadást illeti: még menthető volna, ha fényoa szónoklattal a képviselők házát félrevezetném; de mivel e | ben teljesen ártatlau vagyok (mert nem érez-véu mt.gambau szónoki tehetséget, mindeddig egyszerű szavazatra szorítkoztam) nincs ok, hogy bárki is befolyásomat vSrszély ősnek tarUa, nincs ok, hogy nem elvi, hanem csupán alkalmazási kérdések eldöntésénél egyszerű szavazatomért kiválólag megtámadtassam. Mert ha költőnek tartatom is, de az élet dolgaibau nem szkotok ábrándozó lopni, s csak ezen foltét alÁtt tartom szabadnak, hogy költő a gyakorlati kérdések megoldásában részt vegyen.
blgyébbiránt nem gondolom, hogy ezen kis tolíharez a jó-viszont közöttüuk felbontsa. A sajtó azért van, hogy írjunk. I''etfiti elmondta rólam véleményét ^versben) én most moudom el. Ö ougem vétkes politikusnak tart, én őt igen gyarlónak és könnyelműnek. Vádja súlyosabb mint az enyém. Ab idő ítélni fog köztünk.
•S hogy én is vtfrsct mondjak, egy jó ta-uácscsal végzem szavaimat:
l.ffjr l>u«jt<J, de íieríny; liírrtnitV m^ te kicsiny vsgv. Élj, kliidj uiunkálj * vinl «l ilíluto.M,-
Közli: TIHANYI UYULA.
/
Ez megbocsájthatlan bűne lenne a
magyarnak. ''
Két évtized küzdelme sokat eredményezett ősi szabadalmainkhoz képest, — s azt hiszem eleget egy nagy s dicsőséget jH-vtiftez.
A magyar nemzetnek pedig elválalt becsületbeli kötelezettsége együtt törekvés által visszafoglalni miuden talpalatnyi földet, honnan javára munkálhat és szebb jövőjét készítheti elő.
Ennek főtényezóje azonban a — nemzeti jellem.
Ez az egyedüli kincs, mely nélkül folytonos botlás és tévedés veszélyeinek teás/ük ki magunkat — s minők következésében az ország sebeit csak sokasodhatni látjuk, mig a nemzeti jellem (ifi nagyságunk Jénylantjait ragyogtatja át hozzánk Nagy LajOS és Mátyás hatalmasan dicső ko~ rail>vl.
Hisz a polgári elsülyedés már a jelou-ben meg van akadályozva, s Magyarország cziw''lisatiója által megdöntve I. Péter bitvallása, hogy ,a természet csak egy Oroszországot teremte / s ez maga mellett vetél-ke<hi társat nem szenvedhet.* Mert szereti nők tudni, mért nem válhatna o sokat szenvedett, a pártszakadás miatt dcmoralisalt magyar öly nemzetté, hogy a sorsnak ellenére is győzelmet vegyen?!!! avagy mik voltak vafiflia azon nemzetek, melyek most Európának kebelében fény és csillogás közt élnek s mozognak ?!---
Uarcz találtatott s találtatik mindenhol, csakhogy a győzelembér nem ritkán a levert ellenségnek teste szokott lenni.
Sokszor meghalt már e nemzet. — Soha sem maradt a sirbam Isten miudig föltáuiasztá, megnövelte, megdicsóité.
tí vájjon, miáltal lettek mindezek lehetségesekké^ Kétség kívül a tudomány, által. Fel vonatott a mult időnek kárpitja, llellásnak és Komának omladékai ,közül szedettek föl a bölcseségnek magvai, melyek plántálgatás, mivelés és ápolás által oly szép virágokkás oly szép gyümölcsökké lettenek. Tudomány nyitott utat a tengereken keresztül ismeretlen földekig, s a mért-földek ezreivel elválasztott népeket szomszédokká tette; tudomány alkotta össze a statusokat; embernek ember, nemzetnek nemzet ellen oltalmat készített; s lelkeinket az állati ösztönnek fölibe emelvén, ismeretszomj és az emberiség fölébresztett érzelmei által képesekké tett bennünket, nem csák egy szükkörü háznépnek tagjaivá, hanem egy egész nagy nemzet, — egy nagy kiterjedésű hazának, sőt az egész világnak polgárává lehetnünk.
, Azért kcl> minden egyes embernek saját hazájaért munkálni; azért kell szerelme egész erejét hazájára függeszteni; azért kellett a legszebb, legrendkivülibb tetteknek csak ily szerelem kútfejéből származhatni. Egész világért, egész emberiségért halni: azt Isten teheté; ember meghal háznépéért, ember meghal hazájaért; halandó sziv többet meg nem bír." ....
S mert, most oly válság küszöbén állunk, melyról előre látható, hogy birodal-, mak fognak itt szétbomolhatni, amott tö mörülhetni, uj állam csoportulatok alakulhatni, nemzetek enyészui, amint okosan yagy oktalanul választandották állásukat: i azért egyesüljünk, hogy eriisÖdjiink; egyesüljünk annál is inkább minthogy egyedül a legnagyobb érő sem tehet mindent, legalább uem tehet sokat: egyesitett erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp viz? de milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki. Ez egyszerű példa bizonyítja, mily becses az egyesületi Vétkezd le tehát-te is testvér — horviít — t$t nemzet az
elmúlt százados éj sötét ''Homályát......
kelj föl ... . fogj velünk testvér-kezet, és lelkesülj jövő közboldogságunkért nagy tettekre, magyar szent-koronánk jogait és hatalmát a polgárosodás látkörén Európában felmutatni, — és bizonyítsd be mégegyszer, .mit bebizonyitál a történet lapjain, hogy hosszú századok és ősi-vér által megszentelve azou frigy, mely a Iwrvát ós tót nem-
zetet a szent-korona árnyékában nyugvó törvények iránt tiszta kebellel s egy érzelemmel kötelezi, — s csak igy küzdhetünk szent-koronánk iijűtt ósszabadságunkért, ha kell véres csatát .... igy áldozhatunk életet azon szent ügynek védelmezéseért, mely iránt egy pillanatig sem kétkedhetünk, hogy j''*)()f és igazságos.
Hogy azonban e reménynek valósításáról százados sülycdésünk halotti szemfo-dőjét szétlehbentve — a nngyszorü terv kivitelét egyesült erő és közalkotmányos határozottságnak mondhassuk, — jóllehet szövevényes körülményeink közt a teendők sorát egyelőre a száudéklott kivitelnek kétséggel határos tömkelegében látjuk vajúdni — nézzünk végig még egyszer a kor-mánnyali érintkezés mezején, s reformáljuk a közvéleményt felvillanyozott jogaink azon súlyához, hol Európa nézete és javítási elveinek kérdései alatt édes hazánk radika-lis reformja nem fog egy könnyen hajótörést szenvedni ....
Döntsétek le a választó falat, mely a nemzetiségi elv tekintetéből még mindig
fenn áll közöttünk.....
1 <egyen legszentebb unió: Magyar-, Erdély-, Horvát- és Tótországokkal szent István koronája alatt . . . . s igy leend alkotmányos nép és hatalmas birodalom Kárpátoktól le Adriáig .... tengerünk is lesz, ha vérünk s kiinyeink lesz is az ut\ mely ahoz vezessen!!!
SZENTKIRÁLYI AURftL.

Emlékirat
zalamegyei „Borkereskedő társulat" alakítása énlemében a zalamegyei gazdasági egyesülethez.
(Zalamegyére nézve nagyhorderejű eme memorandum lapunk f. évi 7. és 8-ik számaiban, sajnálatunkra, lényeges hibákkal jelenvén meg, a uemesbuzgaljnu iró s az Ugy iránti tiszteletből ujolag közöljük, ajánlva az illetők méltó figyelmébe, egyszersmint kérjük a „Gazdasági Lapok", de legkivált a dunántúli lapok t. szerkesztőségeit a czikk szíves átvételére. Szcrk.)
Még mikor a sorompók fenállottak, és csak igen ritka vidéke volt hazánknak oly holyzotben, hogy bortei^méuyoit kiskereskedésre használták, Zalamegye helyzeténél fogva is termónyeivol miuden nomesebb bort fogyasztó piaczról kizárva; — egyedül a ke-vésbbó kényes Ízléssel biró helyi és szomszéd-megyék bclfogyas/tására volt szorítva. — Minek folytán bortermelésünk alig részesült más figyelemben, mintha szőlős gazdánk némelyikének figyelme szőleje ültetésénél, a jobb fajta szólók megválogatására terjedt, — még a termelők nagyobb része, az ujabb szólók fentartá-sáuál és gyarapításánál egyedül a sokat termő szólófajokat választá, a minóségrei tekiutot nélkül; Ks mivel a megyei szólók talajai nagyobbrészt mint fehér-, mint feketoszólők némely fajai termelésre alkalmas, igy azok ve-gyesen műveltetvén és szürctoltotvén, az előállított borai, — alig említést érdemlő mennyiség kivételével a kereskedésre éppen nem alkalmas kástolos ^chiller) sziuüek voltak, de nagyrészbon, most is azok. Kivéve néhány ba-laton-molléki és /muraközi hegyeket, melyek talajában inkább otthonos lévén a fehér szóló által a fekttte mindiukább kiszorittatván, találtattak fohér borok. S mivel ezeu borok már akkor U kitűntök a zalamogvoi többi bor közül, — igy csaknem közhiedelemmé vált finomabb ízléssel biró körökben, hogy Zalamegyének csak bslaton melléki, különösen badacsonyi és muraközi hegyei toremnok nomesebb borokat. 1
Khez járult még ax intelligens gazdai osztálynak a bortermolés iránti ellenszenvo, honnan közmondássá vált,hogy a szőlő a gazda átka, — minők folytán szőlészetünk csaknem egészen az értelmiség támogatása és vezérlete uélkül, minden.''iráuyt mollőzvo tévelygott.
Ily helyzctbeu talált bennünket, — az onuágnak uj életet adó korszak, amidőn a magyar termények zárbáatyái leomolván, valamint minden hazai terményeinkre, ugy borainkra is egy uj korszak nyílott.
A kereskedés, hazai borainknak is utat tört külfiildre, s csakhamar legyőzetett azon téves hit, hogy a magyar borok távolabb, — különösen tengerein szállításra nem alkalmasak, miután száuiUilan példa igazolta, hogy boraink az aeijuatoron is át szállíthatók, csak azok''kellőleg legyenek kezelve.
Kzen hazai kereskodohjii mozgalom a ter-
melőknél is megtette hatását ós caak hamar felismerték, hogy őzen annyira elhanyagolt gazdasági ág fejlesztése fogja egyik legbiztosabb alapját képesíti az »r»uág jövendőbeli anyagi jólétének.
Ily meggyőződésből indulva ki a megyei gazdasági egyesülőt is, -- ismerve o téroni hiányokat;— sietett hatni a megyei szőlőszet korig<4oyo szerinti kifollcszlésére, mint a megye anyagi jólétének leendő egyik legbiztosabb forrására. — Miért is több üdvös intézkedést tett; nevezetesen: a megyei szólőfajok megismerésére, azok nevei azonosítására, különféle tala-jokbani tenyészete kipuhatolanám, — szólő ki-állításokat rendezett, egybekötve bor-kiállítással, hogy az általa indítványozott külöul''élo fajú szólók külön szüreteiéiből nyert borok ereje és zamatja megismorésérő alkalom nyit-tnssék, moly uton kipuhaiolh»tó hjetidett, hogy az egyes faiok mily Ulajon mily eredményt tüntetnek fel nemcsak monnyiségre, hanem mi-nóségro is.
As egyesület iutóskodésoinek biztos eredményéről kezeskedett azon tisztelt egyesületi tagok ismert buzgalma, kiknek kezűibe özek kivitolo az ogyosület által lotótotett, miből fő-tevékeny rész llertelendy Kálmán urnák az egyesület s egyszersmint a szőlőszeti szakosztály elnökének jutott, ki e téreni fárad ha t la u tevékenysége és mások buzdítása által méltán ,kiérdemelte a közoliainurést, ki n mosak a szőlős gazdák értelmiségét, de a népnt is tapintatosan bevonta o téreni mosgaloinba.
A* egyesület reményé bennom is csaliklott. mórt a megyei szőlősÉot és borászat terén alig rotnénylett tevékenység és síkor.fejlett ki; -miután » megyének minden vidékén, as egyesek által, nemcsak a megyében divó, du számtalan uj szőlő fkokkal is versenyezve telt ki-sérletekből kitűnt, — hogy szőlőink talaja nemcsak a megyében általában használt log jobb szőlőfajokból is, ha ások — külön szűre-teltetnek és a nyort bor oksserüleg kezeltetik, nemcsak jó asztali, de kitűnő — ugyuevezeti pecsenye, sót csemege borokat is lehet elő állítani, — melyek mind erőre mind zamatra, úgy a hazai, mint a klll&ldi nagyhirbeu álló kadvolt s a mi boraink árához képesek verse-nyezni.
Igazolják ozt a már számtalan szőlő birtokos pinczéjéből kikerült palaczk borok, mert hisz ki ne ismerué megyénkben a kéknyelű, Hzigeti, sárfojér, muskotály, rizling, karaj, biir-gundi,oportó óa aszú — fel sem cmlitve a számtalan legjelesebb asztali borainkat.
De mindezek a hazai kereskedelmi téren is csak a lo^zükebb tért foglalhatták — még • a külföldi piaezokon, ha megjelennek is, csak alig omlitésro méltó szűk körben. -- I)e olt sem mint zalamogyoi termény. Miről szomorúan kell meggyőződnünk, ha némi figyelemmel kísérjük a kereskedés utján külfiildre viendő bo-rok sorozatát, hol zalamogyoi borok a maguk helyi uevo alatt alig, vagy épou nem észlelhetők.
Kzen fentobb említett névleges mellőzénét borainknak a kereskedésben különösön a külföldiben, én a nemesebb boraink fejlődésére hátrányosnak, de sót veszélyesnek is tartom.
— Mert köselismert dolog az, hogy a mely vi-dékbeli bor hitelt viv ki a kareskedéjiben, azon vidékbeli k« resett lesz, é^ nevezetesen ér-tékt^edik, mi azou vidék termelőit csak buzgalomra ós áldozni kézsége nem jutalmaztatik, nemcsak hogy követőkre nem talál, — de az illető is mindinkább érezvén anyagi hátrányát, a jutalinazatlaii nomesebb bortermeléssel ful hagyva, ax . inkább jövedelmező közöuségos bortermolésro fog törekedni.
Kz utóbbi helyzetben van a mi bortermelésünk is; — mert megyénkben kevés kivétellel — még most csak elszórva, különfélo hegyekbon jUlittatnak elő, külföldi kereske-désre is alkalmas nemesebb borok, melyek — miután drágább bort vásárló keroskodók által '' ilyen heyrok, mint iimoretlenok nom korostet-.iek fel: - szinte csak a vidéken megjelenni szokott vevők — (jiagyrészbon korcsmárosok)
— által a hegyon divó ár szerint és igy a termelő áldozata jutalmazása nélkül vásároltatnék inog, kik a magok körülményeikhez alkalmazva hasznosítják, és mig egy része idogon, do már ismert név alatt kereskedésbe hozatik^
— init tapasztalatom után is állithatok, - nagyobb része a nagytömeg közölt észrevétlenül elenyészik, — hacsak a termelő maga borait meg érlelvén, palaczkozva olnom adja, de (te-kintvo a nehézségeket, szükségei előleges költ-ségokot és értelmet) — ügyeseknél különösen a kisebb termelőknél a kivihetetleuséggel azonos, nom«ia számítva, hogy terményét, csak részié tokbun értékesíthetvén, pénzét nooi hasznosítja oly előnyösen, mintha egyszerre kapná azt.
Azért a jelen körülmények között, -- H mennyiség, más költség, és több fáradsági áldozatokat igéuyló nemesebb bortermelésnek, bizonytalan jutalmazás mellett alig roményelhető, hogy számos követői legyonek, de mint bizonyost lehet következtetni, hogy azok is, kik az Ügyet felkarolva, a kitűzött czél felé áldozatkészséggel haladtak, anyagi hátrínyuk által, Fotytutáa u metltUtien.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
kényszerítve lef/nek , felhagyni buzgalmukkal.
11*4 toluil H megkezdett, ÓS BZÓp rollló* nyékhez jogosító szőlészetünk fejlődéseivel tovább in akarunk haladni, szükséges gondoskodnunk »z akadályok leküzdéséről — do másrészt u iniudiukábh fejlődő liorKcrcskixlési mozgalmakban is téri koll foglalni borainkkal, hogy később™ kfllönösen>a külföldi piurczok-ról ki no szorittassuuuk
Mindezekre, a jtííen körülményeink mellett egyea erők mmi elégségesek, — <lo hol «gycs örök megtöTnek, számtalan példa tanúskodik, hogy egyesült orő teljes sikert arat. Kgyesüljüuk azért egy borkereskedő társulat alakítására! mi {lűfojiVni foyjn mind tzliU-tzr(llnk fejlődéit, — mind Ji*diiJ hork''Veik*-dfti mozyiilombiiii <i tárfoylnldtt.
K/en társulatot p:alam«gyei borknrstkedö tdrtulntnnh* óhajtanám novqzni, mert feladatául akarnám kikötni, hogy cink egyedül za-lumcgyei borokat vegyen fül üzletében, mert csnk ez uton reményleném r czélt elírni. Miért is i-gy országos vagy más borkereskedő társít-lat Állal én részemről a mi érdekünket nem látnám kielégítve.
A társulat alakulására, megemlítésre mél-tóuak tartom, a hegyvám megszüntetése folytán kifejlett azon kedvező körülményt, miszerint a megyének csaknem minden vidékén számos |>incze egészen felszerelve is találtatik, melyeket illő bér mellett megkaphatván, egy igen nagy \ előleges költségei fog mellőzhetni, sőt hordókat -is-nevezetesen olcsóbb áron ve-- hetni. mint más körülmények kötött azt beszerezni lehetne.
Az üzletnek fols.ltúa lenne .xahimegyei hegyeken termett borokat különösen ^ líüitiTha kereskedésre is alkalmasakat ös*zcv</tijii. azokból a kiskereskedésre alkalmasakat vidéken-kint ^zamatra és erőre egyoltotvo osztályozni, az egymáshoz rokon állókat egy vidéknévvel nevezni ]>. in balaton-melléki, kani/savölgvi sut., Iliért az iJeui képzelhető, .hogy minden hegy terméno a maga neve alatt szerepeljen, nem záratnék ki mindazon által, hogy egyes kitűnőségek a maguk hegyi nevét megtarthassák. — Ily módon egy minőségű bor nagyobb mennyiségben lenne előállítható, mi a borkereskedés-nek egyik főkelléke. — Más részt alkalom adatnék minden kisebb, termelőnek, -hogy szőleje termésének hacsak egy részét is jobban'' értékesíthesse, — minek kifolyása lenne, — „ hogy ha a kisebb termelők a nemesebb Itohik előállításából hasznukat érzendik, annak szaporítására fognak törekedni, mindaddig, inig hasznosnak mutatkozik. — és igy kifejteni reményiek minden szőlőhegyro egy határozott irányt, melyen haladni hivatva less a szölőini-vetésinél; mi nagy hiáuy volt eddig is szőlészetünk fejlődésére, — mert akkor nem togják a termelők tétovázva, a talaj minőségével ellenkező fajjk termelését erőszakolni, mit most számtalan esetben tapasztalunk, nem ritka esőt, hogy oly talajokban, melyek tinóin fehér bor fajú szőlők teuvésxtéséro legalkalmasabb, — a sokat termőnek ismert kadarka fekete szőlő teuyéezote erőszakoltatik, legtöhbnyire a termelő kárára, mind ez csuk onnan van, mert a nemesebb fehér fajta szőlők kevesebbet termőknek tartatik, s mivel e jobb Intfok aránylag nem értékesíthetők, a közönség csak a mennyiség eléréso után vágyódik.
A társulat által összevásárolt borokat szakavatott kezelés mellett palaczk képessé elké sziteni, (ti)iuok folytán mulhatlanul egy szakképzett pinczokczolö szerzése első teendőihez ''tartozik) - azokat kül- és belföldi kercako-désbo húzni, é* minél nagyobb mérvbeni árusítását, a társulat hitol fentartása mellett a tölo telhető módon eszközölni, és boraink ismertetése érdemében, azokkal kiállításokon is megjelenni törekednék.
így boraink hitolre kapván csakhamar '' fognak versenyzők'' akadni, kik a társulattal együtt, a mini! inkább pagyobb mennyiségben előállított nemes borainknak, az érdemlett árukat biztoeitandják, és roegyoi szőlészetünknek biztos jövőt teremtenek.
A megyének több vidékén felállított piti-czéi pedig, mind meg annyi iskolák leendnek az okszerű borkezelés tanulmányozására és Bzaklérliuk képzésére, — mik biztositandják megyénknek az okszorll borkezelés meghonosítását.
Mint az előadottakból kitűnik a létesítendő borkereskedő társulatnak nem csupán hz üzleti haszon lenne feladata, hanem borainknak üzletbe hozatala és hitelre omolésé által a megyei szőlészet fejlesztését is kellene eszközölni, és az okszerű bork''ezolést meghonosítani, — miket elérni áldozat nélkül alig kép-zolhetó. Kzen áldozatoknak a termelő, és a társulat mint kereskedő között kell meg osztozni, — miért ia valamint a társulat nem számíthat Üzlete virágzásba hozatala előtt nagyöbbsterü iiyereaégekre, úgy a termelő sem remélhet egyszerre túlságos árakat. — Do minden esetre valamint a termelő remélhet jó terményeiért a társulattól az eddigiekhez képest niérsékelteu jutalmazottabb árt, — ugy a társulat is szá-xuithat szerény nyereségre , — de mindkét
évi H-ik számához. '' ^
rész egymást támogatvu biztos sikerre szá- ■ ''initliat.. '' , •
S miután a társulat feladata a megyei anyagi jólét emelésére szükségelt két lő tényező, ugyan is a kereskedés cs a szőlészettel karöltve járó borászat kifejlesztése* nem kl''p-''/.elhető, ennek fontosságát mindenki felismer-, mervén, készséggel ne siessen járulni a legszebb jövedelmet igérő vállalat létesítéséhez. Annál inkább: mert még a befektetett pénzét biztos jövedelmet hozó vállalatim fektethoti, másreszt a közjólétet olitolcndi! .,
Különösen alkalma les/, a hogy vámot vesztett osztálynak a''nyert váltságának egy ré#zét oly üzletbo íektetni, mely a hegyvám veszteséget eleinte talán szerényen, de az üzlet fejlődésével bizonyosan a befektetett tőke arányához gazdagon fogja kárpótolni. Még u kereskedői osztály felismerve hivatását a maga és közjó előmozdítása szempontjából is lehetet-Ion, hogy szellemi és anyagi támogatását megvonja.
baAn kAlmAn.

Mik a toondöink szentben az uj községi törvénynyel?
in.
Az eddig közlött eszmecseréim azon ba-( jok felsorolására szoritkozvák, melyek zsib-basztólag hatnak társudaliui életüukre, s jobb-létünk előmozdítására, most uzonban tucgkí-sérteiu elsorolni azon egyéni nézeteim, melyek folytán remény lenéin, hu egészben nem is, táu részben elérni azt, mely minden józan gondolkozású honpolgár hó vágya, s'' az t. i. hogy legyen miudciik-i* boldug, a boldogságot, pedig csak u jó rend featartásából átszárriaző élvezetből reméljük fellelni.
Mindennek a jó rend a veleje, e régi köz-mondással kezdem, s ebből meritem azon bátorságot, melynek pajzsa nlatt eszmecseréin e lap hasábjain 11 nagyon tisztelt olvasó előtt feltárom, — hogy jó rend legyen, most midőn a községi törvények a várva várt napvilágot rövid idő platt meglátaudják, kell hogy mi is, kik tölo várjuk "a községek felvirágoztatását kissé foglalkozzunk, még pedig akként, hogy a községi közönségünket elkészítsük azon,nagyszerű átulakuláam, melyet már bensőleg réges-régen vár, — itt az idő fogjunk tubát egyesitett erővel az. építendő épület nuyagszereinek előállítása és a helyszínére herdálásához, dó hogy azon épülőt szilárd és biztos legyen, minden tartalék-gondolat nélkül lépjünk a küzd térre, s mutassuk meg községi fóldmivolő né-
[tünknek, hogy mily uton kell neki haladni, ia biztosan a kitűzött czélhoz jutni akar, én első sorban a fősúlyt u községen kint felállítandó bizottmányokra fektetem, — ezért első sorbai) e tárgyról kivánok elmélkedni.
Kn a bizottmányt a község lelkének, az elöljáróság gyámolitójánnk le
■ftii gondolom, — ezért ezek megválasztatásában óhajtanám, hogy u szükséghez képest, a község minden osztálya benne valláskülönbség nélkül képviselve lenne, félre tehát minden eddigi ellenszenv és gyűlöletnek e ;y nagy közös munka teljesítése a községek együttes közreműködését kívánja, legyünk tehát azért egyek, olvadjunk ''egy kompakt testé, moly minden vihar ellen megküzdeni képes legyen.
Kzen bizottmányok megalakításánál fektessük a fősillyt az értelmiségbe, kérjünk'' tőle tanácsat, korossük fel magánjában, bizalommal forduljunk hoxzájok, mert csak igy remél-hotó, hogy a kitűzött czélt kellően elérve, a község'' jobblétot előidézni, s azt tová fejleszteni képesek leszünk.
Minthogy ezen alkotandó bizottmány te-endőihöz hiszem tartoxandónak ax elöljáróság ajánlatát is, azért lehetőié,*; .oda kell hatni, hogy a bizottmány a mennyire lohetséges irásttudó egyénekből alakittawék, kik a ta-nácakozmáuyí jegyzőkönyvet aláírni, b az abban feljegyzett • intézkedéseket ellcnje<yoxifÍ képesek legyenek, nehogy a tett intézkedés után bár ki i» azzal menthesse magát, hogy,ő axl v. ezt alá nem irta, mert ezentúl a községek magánügyeink olintézéséb<y nagyobb erélyt óhajtunk'' s elvárjuk, hogv a választandó bi-i zottmány líiagss hivatásának inogfclelvo, hoJ fyét méltóan betöltendi. • l
Továbbá ezen bizottmány köréhez Urtd-zónak lenni vélem a közaégben . fiiliierűlentfő összeírásokat, minő a személykereWi ndó,^— közmunka, tartozás, ha o. tárgyban ^yízott-mány hivatásának megfelelendő u törvényben gyöki^edző intézkedésok végrehajtásában az elöljáróságot támogatni lógja, ugv az elöljárók ellen eddig támadt kételyek ''jobban mego-szólva végkép elenyésznek, — hatáskörükhöz tartozónak vélem az árva Ugyot, — ez a köx-ségokbeu a legkényesebb valami, mert nem hiszem, hogy csak egyetlen caaládatya mondhassa, hogy Ő árvákat nem hagy, uraim o tárgyban a kezdeményezés a mienk, mi ha^jó rendet és biztoe árva vagyonkezelést hagyunk hátra, ugy a végzettteljes halál elé nyugotlabb lélekkel nézünk, mert tudni fogjuk, mikép ál-
talunk megtakarított vagyon nem mén pusztulásnak, • hogy azt íjzéUzcril kezelés alá bo-csájtják, bárha mindnyájan gyermekéinkot fölnevelni s nagykorúságukat bi/.tositni tudnók, ugy minden kétely Önmagától mogoszolnék, — ha pedig tekintjük a jelenlegi helyzetet ugy kétszeres erviuegfeszitéssel oda kell tö-rekednünk, mikép ezen ügyben minél üdví>sb intézkedést létcsithessünk. ezt {sínét egyesített erővel s fáradtsá''got nem kiinéló odaadással elérhotjük, liová csak akarat s őszinte szándok kell, azt pedig a bizottmány összeállításával biztosan elérhetjük. v
Kzen felállított testület ügy buzgalmától, lesz követelendő, hogy a községek jövedelme csakugyan a kivánt c/éíra fordittnssék, — ezen teitület lesz hivatva a község elöljáróságtól i*s a gyámtól számot kérni, .innen folyólag minden nagyohhszorU kiadás, csak is őzen testület előleges beleegyezése mellett lesz eszközölhető, —r valamint szinte minden boruházá-sok, átalakítások vagy más javítások, melyeket a községek épületei, i»tak és hidak járható karbani tartása bizton vár, « téron okszerű tanácsadókra az olőJjiní«ág számíthat, ugy nem lesz a mostani helyzethez hasonló elvisel-hetlen helyzet meghónósltvu, — ezt pejig {{»• leg ugy érhetjük legbiztosabban el, ha elöljáróinkat nem minden évben váltuizszuk, hanem azokat legalább három évre megválasztva irántuk mindig bizalmat táplálunk, kivéve ha a bizalommal vissza él, vagy ha a község vagyonának kezelésébeu hűtlenséget tanúsít, ez magában oly igazolt tény, mely annak rögtöni clmozditatását vonja muga után.
Itt össze vontán jeleztem azon álláspoutot. melyet a községi képviselő testület hivatva van elfoglalni most megkísértem az elöljáróság állását jolezni. (VV"
Ha közelről tefcintjük ezen siót — elöljáró, ez magában már mutatja,- hog''v azon egyén, ki e név és tisztség viselésére hivatva van, mindenben a községnek kalauza, ezen tes tület vállaira nehezedik" a község ügye, tőle várja a közönség a felsőbb hatóság intézkedésének tildtólndását, tőle várja saját ügyének jó vezényletét, szóval mint községr kormányzó hivalva vb.ií, a község Ixddogságát saját ugy a mellé rendelt képviselő testülettel egyetértőleg elösegitiii.
Nagy feladat az elöljárói állás kellő be-j töltése, mert mint fentebb is jeiezém súlyos fe-| lelöség hárul vállaira, mert valamint a község jó létéért öt illeti első sorban a dicséret, ugy a mulasztásból eredő károsodásért, öt terheli a felelősség, mert ha a felső kormány, felelős ob-
Jövö levelembon egyes tagokról is tesxek említést; amint hallóin a bérlet leteltével a társulat Sopronba megy 1Ü előadásra. Adja a jó ég hogy sikerrel! Majd is kifeledém: ^hirnevj* Lakatos Sándor tánextanitó, ki csak nem egy éve működik közszeretetben köztünk, e hó tizenhatodikán a nagy kanizsai közönséget meg fogja látogatni. ( Istenhozottal fogi>djijk. Szerk.)
UU3SÁND0K.
Heti szemle.
Msrliut 10. 1871. -- l''árisbau komoly zavargások fordulnak elő; az első foglyok 7^n érkeztek be. — Hell-meshergor íjuartettestélyei Pesten ínart. I3.1f> és lK áii lesznek. -- Kolozsvárott nők számára tanfolyam nyittatik. — l''áris ostroma alatt [>4 léghaji''ui harmadfél milió levél küldetett árét. — Festetics miniszter beteg. — H. Fürödre Latabár F.ndre kassai színtársulata fog a uyári idényre jöni. — A Neue frouo Presse egyik számát liohonwarth minisxleritim ellen hozott czikk miatt lefoglalták. — Szigligeti Jolán színművel irt. — líj. Dumas Sándor a németek által mint kezes fogva tartatik. — Az éven-kint szokásos Széchenyi diszl»koma a pesti nemzeti casiuóban e hó 7-én megtartatott. — Wilhclm Kárblv a .Wacht am Hhein" dallam szerzőjét szélhűdés érte. — A Montignyféle golyószórót feltalálójától ax. osztrák magyar kormány ezer frankért''megvásárolta. — A pesti takarékpénztár 28 .ezor forintot adott ujabb jótékonyczélokru. — -A koleti vasút vál-lalkoziíinak összes iugó s ingatlan vagyona l«> foglaltatott. — A ti»zántúlív"»f. superintendéop hirszerint Révész Bálint lesz. —- A németek mart. PJ-ig tartják Vorsaillest megsxálva. r-
.(IrojMuui.) — Megjelent: Halljuk a nzfy n.-iíf .''"czimüfi?;^H(''.öntő könyv másodikjja-vitott s letemesan li^ ^ott kindána. Sxerkesxték Wajdilsé* Hátorti. Az első kiadás csak lű ivnyí, inig ez ivnyi tartalnm-levén, sokkal változa-t«»sb s larlalomdusabb. A 372 lapra terjedő, igen csinos kiállítású,, czimképos keménykötésű könyv ára 1 ft. frfj. kr. A felkószöutések főbb szakaszai: a hazára, diszünnepélyek, — disz-ebédeknél, hölgyekre, családi ünnepély éknél keresztelőben, születés vagy névnapon, eljegy zéskor, menyegző bon; beigtatásnál, egyleti ünnepélyeknél, honvédünnepélyeknél, vegyes és tréfás feiköszöntések fat. összesen 22.*> válogatott toiuztot ta''rt.dmazváu ''méltán ajánlható , ,mindazoknak, kik ily tartalmú küuy vben iráuy-• adást keresnek alkalmi p<diárkószöutések inon-| clására. Legtöbb dolgozat van Arvav József, Haranyuy Klek, liátorti, Degré, üaray, Uyör-líy Jáijus, Majgató, llolfihunn Mór, Horváth Károly, Jókai, Kv>«zler. Királyi Pál, Kőnig-majer, Könyves József, Klapka, Lévay, Lieb-bald, Notter, örökös Horváth Gyula, Potőfi, Rákosi László, Sárosy, Samay, Szentkirályi, Tuboly Viktor, Vidacs, Vitkoviw, Vörös Sándor, Vörösmarty, Zalay Lajos sat.
; hői folyólag az alárendelt községek is mind-,j uyájan felelősek, e nélkül jó rendet, s jó roud I nélkül jólétet képzelni sem tudok, innét következtetve az elöljárók megválasztása szinte oly feladat, mely választással a község saját jóléu»t, vagy vesztét elé idézheti, kell tehát hogy a képviselő testület m/clőljáróság kijeié lécénél magánérdeket félrevetve egyedül a. közönség érdekét tekintse, s olv egyéneket jeleljen a választásra, kik nőni csak a községnek, de a képviselő tcstületnok is díszére válnék.
, Langvix, febr. 2tí. 1871.
kovAts jAnos.
Levelezés.
$u>mb>ttkfly, marex. tj-án 1871.
Jialogh Alajos jólszcrvozott színtársulata már néhány hete működik Szombathelyen 41-eJ. magával — do fájdalommal kell meg-emliteneiii, - hogy egypár hét óta mindig gyér közönség olőtt, pw ig .mondhatom, hogy a legválogatottabb darabokkal kedveskedett és mindont olkövet az erélyes igazgató ; hogy az igényeknek megfuleljen.
Pedig minden nyojv mivolődésének egyetlen omeltyüjo a szintezel. A színészet az, mi a nyelvet mint tQx ax aranyat, mint zápor a levegőt, belőle mindep salakot fölemésztvén, u legtisztább színben mutatja föl. Kz az, iui a bútelt, mint szinte az öröin lepte sziveket .fölvillanyozza mámorából, és hol kitörő haragra gyulasztia, majd szánalomra olvasztja, majd ismét a legtisztább öröm élvezetére deríti. Kz az, mi a vétkek múlhatatlan bünhödését és az erény megjutalmaztatását nom csak szóval, de tettekben, láthatólag élő színekkel olőtüntoti, minden korú s rangú embert képes mulattatva ozórakoztatui, kivált a dráma, és mégis ez a színészet az, moly minden inesterit<% h művészet közt egyedül hatolhat lognchozohbcn előre, melynek működői millió nonézséggel s óriás , r akudályokkul küzdenek, melyek haladását gátolják, mint jelenleg a szombathelyi mük''e''4* velő társulat is a legjobb napokat elvette ax itt működő társulattól,'' helyesen letto a „Vas-luegyoi lap" a''megróvást; küzdeni nyomorú éltök : minden perczében kitétetvék, de (iiel-lözve az anyagiakat, szellemileg hányszor táraadtatik meg, b legtöbbször nőin — az azt értök által. — Munkálkodjatok hát lelkes szombathelyi honpolgárok, pártoljátok ami szép ós nuiuos, — • a magyar sziiiéaxottel összekapcsol-vák a jótékouy czélok, ne felojtkezzünk meg arról, hogy a színészet általunk él ... .
v. '' Hirek.
— ^H a I á 1 o x á •.) Koszthelyen egy ritka jó családanya s honleány, haláláról veszünk tudósítást; va gyászjelentés szerint: Cseszuák László saját, ugy Olga, Miklós, Ludovika, Kugeuia, Kleonora, Lajos, Stephanie és Róza gyeitmikei — novébon olkes jredott sziwel jo-lentiMelejthellen emlékű nejének — s illetőleg anyjoknak Xiczky Miskey Máriának 1871. évi martius hó 2-án esti 8 órakor, életének 43 ik, s boldog házasságának 23-ik évében, a haldoklók szontségének ájtato''s felvétele után .Kesztlielye''n történt gyászos elhunytát. A bol-dogultmrk hűlt tetemei martius hó 4-éu délutáni 4 órakor a ''kosxtholyj sírkertbe tótettek örök nyugalomra, az ongoszteló szentmise-ál^o zatok pedig martius hó 23 án a keszthelyi szentegyházban délelőtti 10 órakor tartatnak meg. Áldás cs béke poraira I
— (Fogorvos.) Jóhiriievü Perl fogorvos ur Bécsből Nagy-Kanizsán van ; lapunk tuai számának" hirdetményi rovatában olvasható, hogy a fogbajokra nézve ingyen /tanácscsal szolgál, mi a szegény osztályra tíézvc valódi jótétemény.
— Dél zalai takarékpénztár mult évben 8 havi üzlolforgaliua 470 cs. kir. aranyat és 22.">,817 A <i7 krt teez. Az egylet tiix-teletheti elnöke Horn Ede a közgyűlésre uém jöhetett le.
j -- ^Francxiaorsaágból.) Schweder A\lo|f Dijüiilntl kelt levele után,melyg} lapunk .''>.ík sV.iina közólt, a többi közt ujolag ezeket irja: Január 26-án irt levelemet axxal fejexém be, hogv a poroszok erősítést vártak s valőszi* niileg megkapták, azonban legkisebb jel sem mutatta a in>iosaok közeledését, mert már tudósítva voltak a közeli nu|>okban megkötendő fegyverszünet felől, melynek feltételei közé tar-jozott, hogy a (''ote d''or departement,vhová J^ijon is tartozik\ a poroszoknak áleugedtetik. Kn a legnagyobb nyugalomban éltem napjait, mat Dijlmban, s midőn jan. 31-én obédn4| tllök'' s Talánnál elesett Báré Pojmaniczky Ele- ''
mér felöl boazélgotilnk, bolép <fa a vUzonlátás tVlfí örömét alig éldeljük egy óráig, midőn kürtösünk fiitőlépésbeni gyülekezőire hi bon Iliinket; nobiiiiy poroz múlva minden további tia» ranc» nélkül jobbra át vozényoltoltünk éa a ke-lelfelöl előnyomuló |m>ro»zok ellen Hijontól egy kilométernyire \ KKK) lépéa) állást vettünk, hol esti ti éráig lágy agyagban leküdtünk. Kk-kor kaptuk a parane*<U, hogy í''oto d''or depur-teiuent rögtön hagyjuk ej, s mi iniiidou |>od gyász s élelem uélkül Cliaions felé vonultunk, éji 1 ér/iig szakadatlanul gyors lépésekkel men tünk. Kn birtam az ut nehézségeit, de Klemér-barátom, a* nap hagyván el a kórházat, nem birt többé akarat estjével győzedelmeskedni a lábsebe által okozott fájdaiom felett, s igy hátra kclle maradnia a zászlóaljtól; eddig minden veszélyt megosztván, most hciii akartuk egymást elhagyni. A falu nevét, hol akon éjen aludtunk, nem tudom. Február 1 én reggel ;"> órakor útnak indiiláuk körülbelül 12 órakor Corgoloinba értünk, hol Klemér lábai már egészen véresek voltak. Innét, hogy a fóutou ne maradjunk egy közeli majorba mentünk, hol nagyon szivesen fogadtak, burátom lábát be kenték és jó ágybu fektették. Itt kipihenve u nap fáradalmait, 2-án reggel begyalogoltunk Corgoloinba, hol a.város hatóságnál kocsit kapván körülbelül 10 órakor Heahnba értünk. A katonai hatóság kérelmünkre jegyeket adott éhességüuk csillapítására. Épen a feltálalandó lovest várjuk, inidön egy madame bendian és irtóztató jajveszéklések közt iuoudja, hogy. itt vuuuak a poroszok, kitekiutüuk uz ablakon é£ az előttünk ellovagló poroszokat látjuk. Veszteni való idóuk nincs. Otthagyunk, ebédet, uiiqdout s a hátsó ajtón a vasutfelé szaladtunk hova szerencsésen el is értünk,daczára barátom fájó lábai s a poroszok folytonos czirkálásainak fi órai keserves gyaloglás után elértünk Demig-nie, mi már u Colt* j''or-dopartementon kivül fekszik. — Meg kell itt einliteuom, hogy a po-roszok nem igen teszik a garibaldistákat foglyokká, hanem többnyire lemészárolják őket. Domignicból (Jhaguiubu, innou potlig zászlóul junk után Ikturgba mentünk. Fzután különféle vidékeken barangolt zászlóaljunk inig végre Cerclebo jöttünk táborozni a béke megkötése után. ^ Február 27 én.\
— ■ A szombathelyi leszámítoló tár'' sulat alapszabályai a Ibldso.''velé*-, ipar- és kereskedelmi minisztérium altul f. évi lehr. 2H-án lHUl. sz. a. a törvénye, bemutatási zárudékkul elláttattak.
- Hodokovics K á 1 m á u horvát bán
fehr. 27-én este a zitkányi vonal egyik vonat ján [érkezeti meg Zágrábba. Kíséretében volt Suhaj, közelebb kinevezett miuisteri tanácsos és osztályfőnök. A megérkezés napján már d. u. nagy uéplömög sietett uz indóházhoz, mely estig valóságos- Iteláthutlan tömeggé «za|Hin>doit. A bánt a hatóságok, a város, « megye küldött-sége, Mihálovies érsek s u Város mrfabiliUlsai zajos zsiviókkal fogadák. Az üdvözlő beszédet a polgármester monda, melyre az általánosan kedvelt bán röviden, de igen szívélyesen válasz.>|i. A tisztelgés után az indóház termében • hosszasan társalgott többekkel s aztán saját fogatán a báni széklakba hajtatott. A nagyszámú közönség a hánt lakása elölt is óváczi-ókkul fogadta. A színházban tiszteletére díszelőadást is rendeztek.
— m Siratjuk F.íiivUi JózMjtt, mint hu étink Műinél" ezim alatt Szombathelyen l-l lapra- terjedő füzotke jelent meg. mely azon beszédet foglalja magában, melyei dr: Kokon-stein Lipót főrabbi mondott febr. 2* áu a szombathelyi ixr. iinahá/.bnu a boldogult elhunytának gyász-nlkuluiáliúl. ,
/>, (Hauquctt.) A dél-Zalai takarékpénztár mart. ó-én a polgárj-cgylel helyiségében közgvlilésl tartott, u melyben több ügy lett szőnyegre hozva és elhutározva. L''gyan az nap az érkező lloru Kde, uz intézet 4. elnöke tiszteletére a .Korona" vendéglő egyik termében társas-ebéd rendeztetett, s miután családi vissumyok miatt II. K. nr le nem jöhetett, av. intézet r«''-szvénycsei túrták meg u buiu|iiettet; jókedv, zene, dal és |iezsgózé.s közt 2 órától kezdve esti i 1 óráig tartott.A derék Schmidt (!y«írgy korouui vendéglős jó élei é* italok kiszolgáltatásával dicséretcsen kielégité u szép számú részvényesek igényeit. L''gyszinte ltoros és Csicseri zene társulatu válogatott ij^trnbókkal muluttaták a jókedvű köri.
— (Végetlen szerencsétlenség. Zalából — irja a V. L. - a következő szerencsétlen majdnem hihetetlen esetről értesülünk. IV kodon egy falusi gazda a vásárról, hol marhákat adott el, este hazaérvén, pénzéi, mely között :l(K» Irtos bankjegy is volt, az as/talra letté s kifordult az udvarra. Azonban nijg kilnn volt, a gazdu ö éves kis tia, ki az asztal mellett, játszott, a ItHI Irtos bankjegyet darabokra tépte. Kzl a belépő alya látván, oly dühbe jött, hogy egyik lábával a kis gyermek lábára lépvén, kezeivel a gyermek másik lábát felkupta, ugy, hogy a kis ártatlan formulitcr kétfelé szakadt.
''Az anya, ki csak nom rég kelt fel lobotegcdésé-bői, épen csecsemője fűrösztésével volt elfog'' lalva, s amint a gyermek velőtrázó sikoltására hátrafordult s azt szétszakudva láda — össze rogyott, s azonnal szörnyet halt; miközben a csecsemő meg a fünlővizbe lult. A szerencsétlen atyát, ki ily rendkívüli módon családja tagját majd egy pillannt alatt veszité ol, — a megyei. Iriirtönbo bekísérték. K hihetetlen esemény felől tudakozódást tettünk Zalamegye to-kinMea törvényszékéllé), honnan hivatalból ériesiiteténk, hogy ott ez eseményről somijii hivatalos tudomás niucs^lfaném Csáford község-beit egy férli nővérét n szőlőhegyen bosszúból agyonlőtte, mivel a gazdaság együttes veze|«''sé-lói lemondani s elválni akart. A teitesjlbgva vau.
•-- (Uj t ár au I u t.) Uiztos kútfőből tudjuk. hogy egy európai nugy consortitim hazái) kra is kitérjeszti működési körét, novezy teseii biiio^vásárlások ügyében a legnagyobb* mérvben ; nzoiifelül még Magyarországban nem ismert, Egészen uj, de nagy jövőjű eszmét k»ro] el, in i« nősülési közvetítést, mely Angolországban és Amerikában a polgárok jólétét oly fel-liujo mérvben előmozdítja; éa iiiiml igen ligyel- , njet érdemlő körülményt megemlíthetjük még,^ hogy e társulat igen sok férli éa nőnek biztos kcrcsetforrást nyújt.
-- v A b é c s i hazai életbiztosító bulik (Vaterliindiscliii l.ebens-Versicherungs-itauk.) működését Magyarországra is kiterjeszté; eszerint hazáukbnn ujabb s igen rlóijyös biztosítási feltételekkel működő társulattal tiibb osztja jótékonyságát; alkalmat nyújtván mindinkább uiimes versenyzésre. Mint tudjuk e társulat 7»leg az ifjú korra nézve, az eddigi társulatokat feltűnő kedvezmény nyel múlja felül.
Távirat. Horváth Antal fKtpdui Stlytartó Sopronban ylntektn reggel meghalt, ii
U z l e t i - h i r n ö k.
Nagy-Kanlisa. minin* :i. l«7l.
A ,HAZA'' íleti.í*i..»li.S hsuk f. ívi f. l.r. havi lUlM kimutsliiis : lliimijtMoit .121 iI.imIi tirvsllá* i''SMi,•.''.">;) frJdl<>kjMr«, filKtfiilirii iimrailt n mull liónsp-l,ól .*»;t.*»,:t|i» ín töUir. i''Wm.ii l.iMt .lUtf frl. KlitiOI kiállillitolt ,''141 ilmnli .''SH.ií''ií fit l.iki'' nipjrfiiirn ma-
rsill 4.''lO.I7«» iliit.niitr.il.il lOJI.CH.!. Őa«x....... I.IMI.GWI.
A (iánk ni Tik •".»l黫''in,k k<-nlli- .íls lU''lniltlik 1MIÍ7 *tvp-tcmlirr l-li''íl 1*71. iVImuir lió vvgoig ax ''iaaxr* lu>> iivtijiuii b»vnl1n»>k ."nK/i''tff .''t/i.me.''.^ll.''i fit.
Piaczi ár.
Nsgv Ksniias, IHít. ívl mart. 8-lk napján. ItiiM s:t Mi font t Itt .r>tl kr. Hft- 8»''i fuul b írt — kr 87- KM f<jiii fifn Ml kr. Kox* 7K 79 font - frl - kr.
70- 80 font .i frl - kr HO 8t font fit 20 kr Ar(is icrf8ií»ro 70- 71 font .''I fit - kr 71—72 font trt 10 kr. Ar|>« knianx''jff* <>ó '' — kr'' 07 —IlM
fout — frt. Kukoricta .1 frt. — kr.j frl - kr. Kuko-rioxs olsix (r»iiii|usnlin) — fit kr. Zsb 40—47 font 1 frt ífcl kr. 47 4M font ''2 frt — kr. J''ohsuks ft« -|JH fut. — frt — kr. 158 70 font -- frt - -kr. Hali foh.''r 8 kr. — >ial» tsrks 0 kr K«nyírll»*t kíixnim.''ye.
0 frt AO Hnoiu III frl. ZutnnMUst 24 frt—kr. MnglUxi kniniim-Kcs — frt.-linóm 18 frt kr. Klrály-li* t, k«s0n»<(nc» — frl — kr, linóm Ili — frl — kr. Ko*.« Ung knxflnaéf[<-« — frt — kr. finom — Trt. — kr. M*rhs-liu» fontja 2.H kr. Ilorjn-hui fonljs 31 kr. Mrr. tía lnn fonljs Üli kr.'' Juh-liui fontja 14 kr.
lonn fonljs -14 kr. /.sir fonljs 50 kr. L''albo |>árjs — •— kr. Kársa — kr. — frl. I,n<l aovány 1 frl 40
1 frt 80 kr. I.ml hlxott 2 frl 40 kr, 2 frt Ml kr l''ujka - frt frl kr. Tynk tnjáa ft 10 kr/Hilrironya miWojo 1 frl Ml kr—I frt M)/,KjfX miasa aiéua I frl fiO kr. sxrna nj, frt — kr. Egy kére «»up 14 1G kr. Mt''alma niáxnáj.t t frl 20 \kr. Ujbor viji>k(lnkb«ti nkója 4 frt .r>0 kr t''l-bnr vidt''klliikbrli skéjs H frt 10 kr
A n a gy-k a u i s « a i város lan.ímának ái ji-gyzi''-kv knny^b.tl kiadta . SZI6ETHY KÁROLY, Miloi.
,''Vasstl naponkint! meselrssd:
InJul N.-KsnÍK«árél Hsrrn feli'' K-ggi-l 4 Ara , • , , dlliilán''2 éri
. . Hinla .
55
2 r»
Ü óra »
1

Trif»t
N. Kanlítirs Ham
éra 10 iSra 4 <Wa
óra éra éra
ri''Kifcl <1, ii. •Mve
rrgg.
ilélbru 2 óra rrg^. A ór«'' Ajlii-I I ilúliitan I 4
, , . ilélbdi 12 óra
, IIiiiU fvliíl ri-Kgrl 4 óra
V ... <túlb. I óra
„ . «itv( 8 óra
r Ti ivat , «l«lbtblV óra ^ . |tl óra
. '' , rígg^l 4 óra
, r , , e«te a óra
. ''Ii''lbrn 11 óra
Heti naptár.
Marói. I2 t«l naroz. 18 \% 1871.
22
fi 7 46 l.s yo 20 30
r
3t> 23
41 A3.
42 3f> 10 4ii
perci
perez.
w *
pere*.
r
'''' v pui> <
l
lló- fa lieli Katliollkin nap- l''rolaaiána (J '' nap tár_ | naptár utj
III) .lóim itineválloiitáról. Mittó XVII. t- 12
12
13
14 16 Ili 17 IH
Vasaraap
Hétfő
K-il.l
Sxt-rda
C.ólörl.
félitek
Viiimli,
A 3 de.Kely
Hornit
Mstbilil
Krintóf
Hiurlkn
(iertrml
Sániloi
TTÜmíT
K ri«xitii«_
Malhiia Krialóf t''yark lö-rtrii.l Kilnsiil
i m
■s
a
.........i >i ^-nn.Kiiéj^
Kelolős s/orküs/tii: Wajűits József. Si''géds/crkojiztu: Bátorfl Lajos.

T v Él

Kl^gsógos biznnvság aiTÚi, In/gv a t. f/. közön^óg iiiouiiviri* igénybe voszi az alólirott raktárát azon kiii illiiiéiiv : hogy a liiv. postai kiinutiitás szerint lHti7-ben : 15,000; lHüH-ban 19,800 |>ostai küldeményt küldözött szét vidékre.
Bécsnek lcgjutúnyosb bevásárlási kútforrása.
! Az újkor csodája!
aion killlnf, iórrtk, melyek bi*l >«ilék■ iratok melleit .vUtnnk el e«ekély áio^nagy fuigalom r<.ináln«s vígett '', ui okon aeuki el ue nnila«xixa sxoii iif-lkllb''lxfietlen tsrgynl innen tnez«x«rrxili.
.Minden órnérl jntiilliiH vnllnltntlk.
Kgty igen axóp bronx''<Era emallo* eximlapp.il 1 frl 4o kr; ugyaiinx finom emsll-poraclUnb.il frl (iO krugyanax óraill^Mel 2 frt Ml kr; ébrcxxlővel 2o krr.il ilrngslib; hxcih-ii kiállított nagy alaké (iorrxr|Un óra 2 frl 80 3 frt 30 kr; ugyanax iliaae«elib. óratllé«*el :l fit ".Ml I fii fsl kr ; ngyan.ii f illett aximlappal, "vagy sranykerctbon. vagy avajexi farsgványny.tl « órattlcMrl 5, li, 7, 8 frt. Sálon órn bániból, » flvegborilékkal 2 i frt ^íU^kr; kilxépnagvaágn 3* frt 2o kr i nagy 4 frt f>ll kr. — Angol uUxó óra tokban s óbraaitővel li frt f Mvajexl x-eb óra, 2 évi jótálUmal, exinox foglalványoa uj-arauy-ból Uncxcral 4 frl 80 kr. — Kxeken kivlll uiiiulenfcle óra olcn.''m : nap óra, iránytó : 25 kirajcxárjával kapbató * megrwnilelhet" » ciini alatt): j-^j

Prarht-Haznr des A. Frgodmann in Wien Pratqrstnww Nr. 2(5.
ii
KELLER
tvli/r.m
es
ZSITVAY
f-s mii divat- kelme raktárukban
( - Szervltatör 6.
A legújabb selyem, gyapjú és gyapot nör di-vatkelmék, kész női ruhák és mindennomü felöltök valamint, sok más nöi divat czikkek, dus választásban és lehető olcsó áron kaphatók.
Ruhák készitese saját szabómühelyünkben a legújabb divat szerint gyorsan és izlésteljesen jutányos árak mellett eszközöltetik
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek, á megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek.
Lyoni selyem kelmékből
_üvári faktor. V
! JELENTKS!
Ezerféle bdsinert, orvosi tekintélyek k m:iRnny»{ik bizouyitványa; kitűnőnek jelzett
l)r. MILLFtt-lóli'' m o h%-növény-nedv
uio^lepó hutással Kyógyit mell- és tftdobajuknál, kölii''^és és klllrtnösen gyermekek Kéréseinél. ''
Egy tégely ára 50 krajezár.
PRKSKRVÁTIV--B.4USSAÜ1
giiroök és KvomorKVeitKest^ek, kólika s inas bajokbun, még egy jíyógyszer scin tett oly jó liutAst.
Egy eredeti Uvegcsévei ára 80 kr. Valódi minőségben Nagy-Kanizsán egyedül Nentwloli Gyulánál
I.M4 « i)
1*01*1* ,1, ti. gyakorló fogorvos urunk
Bécsben, titadt, Hixiim-gatse Nr. 2.
'' Tubnits, 1KG0. jut). 11. Aimtlter|ii-Hi«jvix«t, m«lyet ruudulutuinro hogv''juog kuputtu, uxonnul bUonyítutn, inilr évok ót* a logjobb urcnl-méuynyol lia»tiiAloni, wiutAti az a foxkftv''-t Óm n)''ólkiit mely m foKnkru tapad, Muldjn én éltnviilitjn, h i i«j kelleiui-tli''ii Kiiigót U végkép niegKiQntcti. miért irt ost killiiniwrn HjánlalraiiióltónHk tartom. Mély tinztelultol
v {iÁto-c.) Fendler, klr. uánród (•* Jf(t>«ö.
K»|>li*t<ík : Kft|ryK«iiii«Aii : ltrlii« .I<W<*f gyóuycií., Konenlmri Kocoufelil, Wrlinoli, J. í< Ken»<-lli«ftVir J. kitretkriUnúlicn ; — l*A|>Átt r.t-lieiioik J.. K.''ollii''lyou j t^xlrrrr gyi^gymi-iíii*, Hlugrr M, Woi« Z«U Kk> i»*<•!?''II: l»iW K^ K>A''>**«,r''«K, k»|ir.nic«*u : \V*rll (C)''"lt> y«r*>il.in ; lult*-/ (jy^(rTm,''r.<iiR. Htlmr(c«n : Dnrnor gnj«it. S*,hii li.-ltlirl.vrn: Hilli. li Korrin-tV* ltu.|..|f evií(ty«*rr. lUlAr.Irviiliki H».-(lyiir yíin. Kitiio K. t''. Vr«*|>n''int>(<n : M. yr ,''•» Timikitii, ii|jy (lutlmid Tivn<l.i. «lis illái. — Siíkrífeln''rV.irt''U ; l.i-jmitiui A. j llrmin .1. jtyAnyut. l.ov«<-lU i.''nyürni II, inlrr zy ''wu. KaIocwIu : llorválli K. Ry^Kyoiiri^jix. K«<r«.
mítrn ; Milhofi-r Um-hlvM Pukmii -. Kluriiíii .1. (ty-eyní
Kóriiirndvm llorválli J.Soniimrrnd gy^ytt K«|iiitcár.>n: Kohn .).
>(|l, lt«liu H. tiröilrr tty<V.v»« Hí-^nár.l: Hrnlnny K)-iSgy» ll.iiiyhnádon ; KtAiu.iliu J. Hilgrivárott slUrwurlh, Halamon gy.^vnx.
lUjáns Mlohili. h Sl ói llmfrld li»i, uBy ll»noic U''iiái''mtál. — IV-r.vtl
/.«oln*v \V. .''•« K. Zái li, Si,iftkli ({>''•«>•« Káráil.m: X«ilot>áii«>kv ifv>>|f>«<. M*r> <*l|li«ii: Kím T,.li,ál,»„ : U,«lT K.V<''g)«*. - • INmhíaM ,r..ll l.nkár« «ryV>><. K«*iil-t;yKr<>n„ : .Niitl,i^ , '' AU.t l.rmlván. Ky-t!}-'' .............. : ......... yY«*»|t>mi''r.''m uiakuál.
>1
t
KIső ügyvédi Qgynoki iroda.
Vidéki Ugy véd tárnáimtól, ogy lotok, tilraiilatok, kör-<ég«k én magiUizóktól ntb. elfogadok iiiindcn megb|«á»okat, moly ok tUrvénykoxési vagy kiizígazgatiUi ügyekben a Hu- J ^ da-WtXcw wékülfl kir. minUxturiumok, kir. Curla, vAltó, . é« vároni törvény Hzéknk, tarsulatok é* ugy lötöknél közben- ^ járá»t, nieguorgabnazánt,.érUwiténokot slb. igényolnok.
Oz«^lja ügynöki iroilAninak a vidéki ÜKy»»baj<MHikat a í
jövé«monéai, ntániitrá.i időUibW, torlios költHégckiöl meK- 3
menteni, gyort, kimorltil alu|Hw tiidi^lüUikkal ixolgálni 4
é« bo| akadályozva lennének, képviselteti mb. -
A dijak előre küldendők be, egy félnapi időnél többet nem igénylő eljárásért frt.
« »
Irodám székhelye Pest, lövész-uteza 12-ik sz. I, em.
lic/ső Knsel Sándor,

u''mi.1 . \ :i)
kft»- \ áltil-llgvYvil.


{lltkilU<t«tt.) Mindun azunvcdóknuk cgó»z-»«''g adulicat KovulcácitTi'' du Harry által, muly ..vógysterok és köllségnélkül g.yógyitja a kü-v.tkezó bajokat: gyomor, ideg, mull, tüdő, máj, mirigy, takliártya légzési, hólyag és vesebáu-lalmat, gümókórt, azédclgéat, szUkmollllségct, kOtiogé*1'' emészlési gyüiigeaégot, szorulást, <ls-urrlutat, álmatlaiiMÍg.it, gyíingoségol, aranyért, vitkórt, lázat, aszkórt, vértorhkláat, ÍÜlmgAst, éa hányási ing«rt még terhesség idején is, dia-
•) K rovsl shtt kölnitekéit f«l«|»a»égei „ein
{ botost, buskomorsigot, sovány kodást, osust,
sárgaságot a 72(JX)0 gyógyeset, melyet minden gyógyszerrel daezoltak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Pluskow udv! marsaitól, de llrohan marqnisnőtő). — A húsnál táplálóbb lévén, a Kuv.ilescftre (elnóttök-nél és gyermokcknéJ DO-sierle megkíméli a gyógyszerek költségeit.
Vágiij hely Magyarország. Valahányszor köszönetet mondok a Tercintőnek azou kiit/.á-mithatlan jótétoménveiért, melyekkel a természet gyógyitónn működő erői utján eláraszt, megemlékezem önökről. Tiibh év.óta nem örvendhettem teljes egészségnek , emésztésem | mindig zavart volt s gyomor bajokkal kellu
küzdenem. A bajoktól Kevalesci&ro 11 napi használata megszabadított, s l>iv*tási Uendői--mot háb iritlanál végezhetem.. Storner L. I. néptanító.. t.-*
riéhszelenczókbon ''/, font l ft f>0 kr, l font 2 ft. *H) kr, 2 font 4. f>0 k. f> fnt 10 tt. 12 font 20 ft. 24 font Hü ft -. Kevajesciéro Cho-colul ee táblákban 12 csészére I ft. ólI kr; 24 cséí/én? 2 frt f>0 kr ; 1* egészére 4 frt ál) kr; •"ndakhan 12 csészéro 1 lt (Hl kr, 24-re 2. .''Kj tM.ra 4.fmkr, 120 ra 10 ft. 2R*-ra20 ft. í>7i''» ra .10 ft. — Kapható; Harry du Barry é* t-rál Bécsben. Walltiscbgasse, Nr. H. Pesten Tűrök Józi«f gyógyszerésznél,Kolozsvárott Xron-Stiidternél, AlsóKubinban Tyroler és Schlo-
singeméi, Dobreczonbon Borsos Pereucsnél, Unnafóldvárnn Nathera Hálnál, Károlyfőyárott Ijrilli F.-nél, iVayy-Runizidii Lovdk Károlynál, Kntokujváron (''onlegner Ignátznál, Székos-Fe-hérvárott Díeballa Györgynél, Vorsoczen Ki-scher .Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csem»goárusoknál.
Ajihákotdt. Kgy özv«nynó ajánlkozik jó házhoz akár g.iida«as»xonynak, akár kulcsárnőnek ; ki nehi annyira a fizetést, mint a jó bánás-r- .''.dot igényli. Szükségesetébcn vagyonilag biztosítékot is nyújt. IWvcbben értesülhetni Waj-dita Józset tudakoló intézetébon.
H I R D E
Tudósítások.a német hadi-kórházakból.
WeyhesiUpksa, Frtiiing állomái München mellett, 1870. ang. S2. A betegek nevében é» éidekébtn felhívom egy ixáilitniányért ti 8a vllá|Mrl |/64y- Upktllttléksiból, mert exek nemr.ak a legjobb, hauem egyedüli - .serek.a .ebek é. fáradalmak állal illankadt lo.t ,.r.".ité»ére
Dr. WmIi kir. orrot.
Casssj, 1H70 «epl. 14. Néhány hét óm i1 itteni kúrliáslmu lévén • (foglalva, volt alkalmam ax tta vllighirii üstits kvosstássk readklyBII ayáfyertjét tapatxislhitiii, nnnr.ak a .ebr.atttknél, -Ir * ilu''Ui''i bajokban ixeu*ledílkuél i». Miután pedig st orvosuk i» brirgt-k naponta kérdé.t te.xnek ntánna, kfivoikruk fc míRfii''lelf..) Ksírsutk Vslíiks grófné ■>. Frtyilsbts.
'' " Mobhrsosst 1870. pct. 17. liuiervén ax ''In vllághirU maláta-kéixlcteiiick rcmlkivllli frT^Rverpjlt. m Itteni Uroils tiáaiárs tgy ujabb »tállllnw(nyl-kirUnk. A <wk lu tearrk knit ii orvotok AllitiSS „ I«-rlnt a lisfrymátból (yÓK>ul<ikusk k<il.inn.,M.SKliVj.V» '''' I ''A kórodt felQgyelfliét Gentsck
Brrlls, 1H70. okt. ''JO. Ax »ln klllliiű betegok xxáaiárs s<totr>knjo-xMI tiuűiU-ki hálára kfilelex«tt is bciinduk. Ki''rllnk egy ujabb «xill mányt.
t A berlini betegeket rs ieb«-»flltekrt Ápoló egyleti: Softsltze.
CoblMUi kstons-kóroils, lb70 okt. 6. Ax Oii msláts-ronsts ax itteni (raiinia fngolrtrle b«n s brtegrkoM xllrgö" »xUk««g, idíuud « brlrg«^gek ntinitilikább terjednek Ikfegrenitoi^xi
ÍOr. Bóhrdt, ortoa a Ooblens mellett lír<">^artliau»i k''óroitában.
1870. uov, 5. I jdlnK kérik egy aiállliniÁiiyt kitOttA nialáta-kl-vonatokból, nirly készülék kórodnnkbnii oly áldnadiiH IimUiimI volt. Rohi''U berg n JohAnlta-rend kflldOltje n Kerenei-eaáainr kórodiibnn.
Hoir János főraktára Bécsben
livonsli''rt nagy
11 Kartnerrlnff 11.
Nagy-Kanizsán egyedid kapható Wajdits Józsejnél.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idő ót* kereskedők pompás hirdetések által rósz órákat ajánlanak a t. cz. közön-ség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. K kereskedők sem órások, som — mint állítják -óragyárosok, ennélfogva az órának bclszorvozetéről logkevesebb értelmük sincs. Kiadnak például avult lógonymövet, pakfongállványban mint uj szabatos mflszcrü órákat, valamint másféle leg- i közönségesobb órákat valódi angol órákul »tb. Azért óvakodjék ntiijdenki ilyféle haszontalan órák vevésétől. ''
SMT A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jó hirnevü órélstlOZ.
ki áUlában csakis az óragyártással foglalkozik. XXSIX1.Z 1MC.
'' Bécsben, vStofansplatz Nr. 0.)
HERZM.
polg, órás Bécsben, (Stefansplatz Nr. G. Aussenseiton des Zwottelhofes) számos év óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
ÓHA-RA^TARA
ajánlja mindennemű jól rendozott óráit uagy választókban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szerint.
(íenfl satbórák. [HU -ll. 6-lt.|
w kitano -lDÖ.i«U»k • cs. k. kímli.x.ti bitstsl áltsl rtSíprJbáUa. Mlod.aífbilyoxotl ítiróli jótállixl jegy sdatlk. A n.o, .x.bilyxot. drbjs ií ÍIUl ole.íkb-
- susiL 80-3Ü fci sllsnllrti holgyárák sr.lsp. 3S —40 frt1 l.*r«arrobb rils.sUk a
email, gyímáni. ín <ll.xt.ebh párlat fcrosoi orAkbss. I».
kri.xtilrlapual frt,^- -JW frtjáral; nsraiiax
k.ttS.lsp B r. 40—48 frt OUimUv.l St, SO, 3.''., 40, ?.0f tiO • wslt gyimántok.fiO - lift frt! - 100 frtt»''-hölgy borg.órák 40-4H frtj Leflssjyobb raktár Isgsortkbsn. jeg.oxüreg 4A-40 frt .Tulsj.ton gyártmány, kit írl
k»ll<$. lappal fiO—ftlí frtljdUlfái.al NapSnt^ felhuxsndó H», rsmontolrok liO, 70, HO, tW -tOO frt II. IHÍrU— Mindeu » nap felliuxxo.tó;
. ket f8dfl. W, 100—110 írtjlfl. 17. 18. IV. 20.» írt. — l''gyanat. AxonkirUl miuJenfíle óranem <Sr«- 4. fíl<5ralltí».«l 30 33. 3.''» írt
Férfi órák:
10-12 frt
•18-14 frt!
I U 17 1.1
Esttst henger <5r. 4 rubl • arsnyksr. . rugóval
. ksttís Íöd4ll«l 16-17 frt . kristály av.f.14-17 frt . horgony r. 16 rub. lü -19frt . flo- siO.tlsppsI 20-28 frt . ksttfts fOdíllst 18-23 ÍJt
• finomabb 24-28 fti - ang. h.kri.i. 0*. 18 -26 frt
. horg.badiór.k.lap 24 — 24 frt
• remontolrs a nyak nát huxandó fel
26-80 frt r.a. kettői f«d#l. 3.''i —40 frt . jegecxUvcggel 30—^6 frt - horg. haill reiu.,38—45 frt Afauy hsngerórNr.3ar. 8r.30-3tí frt • horgony 16 r. 84—44 frt . finom. sr. lap 46—GO <Vt
penyoyel
— . 6ra- n.gyedóralltíl.ti
48. 60. 6& frt. Uóaspo. .regulateur
28. 30 32 frt- C.omatfplá.* ingaóráknál I Irt. 60 kr.
kl.xlelbeu rair, , Kiült órák 1 -l.60.lg aranyoi'' latnak.
Eaü.t óraláncsok 2 fn M kr — ..........N
3. 4. 6. 6. 7."8. 10-IS. írt. . lilnden jarltá»ok leh.y l«g-
Arany órsUncxok 18. 25* 28. jobban réfsxtsiask. Vidáki S6er*»-30.40. 60. 60. 70. 80. 90. 1<>0. frl-delí.ek ax Oi.x.gnek k4.iben bfkul-ar.UA y tt dí.o nagy po.Uni utánvét mellfll
, á'' mi K lt .,Ír?! . 7 I w , ilt>fponloatbban tsljeaittstnek. M''it taf , - » T* ''0 '' oem felelő órák kiw.ríllttnek.
,,PPU 66fr1U''n*1 I <)rák rterfbe I. elfogadtatnak,
arauykn- ltoiitó keltS, ria.xtó tüxxel, uiely , L„,j«L
66 70. 80. 90. 100-I20,egy„fr,m|„d. gy«ríryá» frt.
j.gettWegg. 42—6t> n párjai kftlto órs di.xea bronex-Auuy ciil. arilap 60,76 tokban 12, 13-14 írt,
........ " Hordozhat* «ra*fi érák. ,
- iiorgonyfáie, rubinnal, a<i Kérem flavelembe venni 1
eddig létciök kOiIll legjobban hsis-
nálható minden raxpálysudvari 6rré | Minden áron legjobb.r.r.lek
ixíre, ixinháxakban, gyárakban ith.lí. krre.kedSk vajty nem órátok ál-Kieu óráknak mindegyike ugy vau tat ajánlottakkal n.ixe uem vegyi, ■aervexve, hogy bal kUltinfi''le helyenlieiidök.
rucuontoir 80, 90 100 frt
''. . kel. lap. 100,110, 120 160 frt Vsdá.x é. munkál remontolr pakfdng talmi aranyokban 13—47 írt II 0 I g y ó r á k
KxU.t o«U. 4 4i 8 r. 13-18 fl. Arany - - 26-30 f\.
KdlUn kívánatra kOtdflk bejött «••»• gekért aránylag órákat ál láuoxoka-válasstáns, ÍI a meg nem tarlót áruért járandó Uuxegit vil.uk llldnmt
Mioden nciutotszó tárgy visszavitetik vagy felcseréltetik. Uj bizonyítéka *a szigoru| becsületességnek! .
íPT* Olcsó ékszer
hölgyek 6s urak szániára.
Kzen úgynevezett uj arnny fémből készült ékszer felesleged leszi a valódi ékszert, uthogy ez ui gyártmány sem színe sein kiállításra Ikjih áll a valódi luegott; s amellett még tzon előny nyel is kínálkozik, hogy Csak negyedn«znyibe kyrül, i|iint a valódi t»rnnynak,c< oglalványaért is tízetui kell; igy a legitjabúat gyakrabban lehet Mégaszakt-m
mi azon
is megcsalatik « gyártmány áltn|, oly jól van minden utánozva.
Legújabb ékftier-tnrg) nk
ij aranyból a Irgdivalu.abb fai^n I neriiit, melyek ax arauyarint miniig megtartják, valódi ulántott kövekkel vagy emailban a .xeríul, a miut a fai;i>n igényli. Melltfik finom dliia On KO kr. 1 írig; IrgÚnumabb 1.60, 1.80,,S.1.M) krig. Klllbsvalók pár fin. 60, ÍO kr. 1 frtlg, fin. 1.60, 2.60. K«milurák, melllfl él Olbevalók 80 kr. l l.liO, fin.2. Karpereoxok. dbja ftOHOkr. I írtig, tinomak 2.ÓO,3S..riO,4— 6 írtig. Kar-.errrtek 1 f»0,2. ». S.fMl krig. Aleg. xel.b nyaklánc/ dbja 1.20, 1.60-trig Medalllonuk fia 20, 40. «U kr. ín. 80, 1, Úrfi kr. T(lxr,f(f«nk uj-irány fejjel HO kr. 1.60, 2,3 «írlig. "lyllrflk kétc.en utánxott klIlHníélo k''Wekkol dbjs 30,40, 60, 00 80 kr. 1 írtig. I.eg.icbb ótaláncmk (irakiak rttvi''d 60,80 kr. I, 1M>, 2 írtig, t.egaxebb |ivskláurxok fin relenrei fa<;on 1, 1 .40, I.H0 2 írtig. MeltlOk urak ~s<áir.ára 20, 40 GO, 80 krig. nggumbok dbja 10, 16 20. 30 krír. Kételogombok párja 20. 40, t>0, N) krig. Oalli-rgombok á 6 él 10 kr. Kgé.x kélxlet leg.xebb ing- él két> elCgombok 60. MO kr.'' 1 1,60 krig. Egy riomó óialityelgií igen ciinu
»an 0»xeállitva i>0, SO kr. 1 írtig. Valódi arany gyfirdk kövekkel 160, S, ''.»..''K) krig. 13 iat«« «*sll«t lánca lila aranytoll rAvid3.6o, 4 írtig, 13 latoa boMtn uyaklánr/ 6, 7 frlig, U''latoi exll.t niedaillou tKxaranyiotf é. xo-máncxoxva 2 60, 8 frlig.
A legdiviitOHiibb nciél-
ék.irr .xáaiui finoiruin c.i.snlt exQ.t-anél-.irger.krkbÓl (ti.xere-ko.xtve M.ma 40, lio. 80 kr. I ítig. 1 melltfl exd.ttel knrüxve 1.60,3 frlig 1 pár (Qlbevalú ftO, UO, Au kr. I - 7 írtig. I pár fülbevaló exll.ltél kflriHve 1.60. S. 3. 3.í(0
At uj Arflk iió pl úr, iiie*
dalJUu fiiriiiában, mely órafttyelgö'' 111 i> .xolgálbal, naptár olynerll me-chauicával ixerkeaitutt, hogy a na. pot, hónapot él dátumot pontoiau jelxl, dbja c.ak 6 kr fini»ina|i20,va lódi aranyuxott 46 kr.
IjCKíiuomabbMii kliilli-íott Kyi inánl-cUHzer. Maga
a tiakértii i. etámittallk. Kxen ék-*xer valódi ex«»tbe van Uflrfixve, — aranyalátékkal é. tAkkcl ellátva, ax uiáiixotl gyémántok mind finom c.l* . ixolt hegyi kri.lálvból, má. drágakövek ii feliiuiorhetlriilll utáiioxvák
csak ber
1 mrlltrt 4, 6, 0 írtig. I pár tülbevsló 4, fl, « írtig, ) pár kéxel^gomb 2.60, 3 .''W, 4.60 krig. 1 db uri Ifi 1.80, tf.MO, 8 -6lrlig Vlyémáiitifrrtrflkaranybó 1.20,1.60,:< írtig. Kere.xUk éi ■tivek miül nyakék S, 3 4 frtif
CíyáHZ-éknztrek. vvkoték s i>en tsrtóuk, llv eg- Jet láva él bivalyiiarubót. I melltfl 30, 60, HOkr I frtlg. 1 pár Íillbevató26 35, ötl.MOkr. 1 írtig. 1 db kar| ivrect 3<), «J 80 kf. 1 írtljf. 1 db nyakék.xef 60. 80 kr. I írtig. 1 rftvld óraláuci 26. SO. fio kr 1 nvaklánrx 30. 80 kr 1 írtig. I ingnielijc»ínb 4 kr. I pár kéielőgomb 15, SO, :»0, 4>• kr. 1 ttt-lóíéilUO. 40. liO, 80 kr.
AZ OrAl.ké Illatozó ék-ixer tcrmé.rt''tlindiaiiiBvéuybSI.me lyek S Wrmé.xeti jó aiagot mindig uii-gtaitják éi a Irgujabb divatot formálja. Kién ék.xer mindent fen lUlbalad éi illata miattigen kedvelU ha a Iwtlgy exru ék<iert'' hordva iá Ionba jő, ail néhány peres alatt nu''K«xago«ilja. I melllfi 80 krtól 1 1.20 l 60 krig 1 pár fülbevaló 811 krtól I, t.SOkrig. I uyskéktiO krtól U->'' 2. 2.6(1 krig. I férfi óraláuci U-latoló 1 frt 40 kr.
13-latos finom ezüstnemüet legújabb fazonban a bécsi C8. kir. próba-hivatal védbélyegével.
Csakis a nagymennyiségű olcsó cursus szerinti bevásárlások régi tört ezüstben,lehetsé-gcsitik e valódi ezüstncmUknek a következő árak'' melletti eladását; régi estist becseréltetik
1 tucxat antalké.ek 15 frl; villák 16 frl; riemrgikéiek 10.60 kr; rll-Iák 10.60 Hr; evőkanál nehéx í>8frt; yermek>auál 36 frl; kávé.kanál2C írt; t l.veimeritökanál 18 frt; fóxe-ékkanál 12 írt; halkanál IS frfctbta •xflrö 6 frt; rxukorhiutő 10 írt bo}| hintő 8.fiO kr; rxukort''iipS «.;60 kr,
| a/orvétakntő 4 frt; lótarló egyixerfl neh. 6 frt| dupla lO.fKJ kp, U>jáiUrt4 5 frt; horkehely pompás 18 frl, — retet é> olajtartó W frt; kenyér é. gylImOlokotár fii munka 30 frt; \it\ gyertyalsrlő Ü.60 kr. - aixtali g)ertvatartó7-8iH- 10" 12''cxoll ra. 19.60, s3,28, d4,44frtlg.
I pár márka nehi''x gyertyatartó 60 írt Csokor- és Kltewányiáloiák
kfllOnbOiő finom mflrdek 20-26 30 írtig. Kgy hnlgyiiere..*ire, tar talmax egy exllat gyltufit, todxó ixert, egy kélt, egy lyukaixtót, egy gorabolyitót, Ai.xeiru 8 írt 1)0 kr. egy gyfi.ifl magában 80 kr.
- i
* «
Az itt elősorolt árak o minőségben ily árakon csakis az alólirt raktárban kaphatók.
A. FRIEDMANN FÉNYBAZARJA BÉCS PRATERSTRASSE 26

A nagy kanizsai
kereskedelmi és Iparbaiik
/
1871. ^vi martiuR 1-Wil kezdve további intceked^HÍg: folyó számlára
betiítt tííkdk után tízet:
/ -
• y v
üü napi felmondással (i V« kamatot., ( ^
30 s n . 6 ®/j » ■» *
Ha azonban a pénztári állomány engedi, minden összeg esekély dij számitás mellett rögtön is kifizettetik, ^
V •
A nagy-kanizsai
i '' •
kereskedelmi és Iparba uk t. rcs/vény esel,
• f. ivl feárotlNt 19-én, 4 é. 9 érakor N.-Kanizeáa azjntéiet helyleégébea
tartandó
harmadik rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívatnak.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
• . • i
a) A« 11*1 fl aredraényéről előteijeajtendő jelentéa ; f
b) a aáraaámláoak, * aaátnviiagáló bixottinány jelentéaével egyilll elŐterjeaxtéa*; r) a* oaxtalék meghatároiáaa -.
d\ négv igaagató tauáeauaiiak, éa bárom tagból álló axámviaagáló biaottmánynak válaaatáaa; *) ré.ivényeaek állal, aa alapa/abályok VI. $. értelmében heterjesttetl indítványok.
Anni I. «•». réanvénye.ek. kik if ka*gydléaeii réaalveiini óhajtanak, eliamen ényriket (id«lg|enea réax ^ vény) a< aln|»«aabályok 47*i éa .''>:t *•)$$ értelme axerint, f. é. márt. l-t«l bexárólag ll-ig naponkint «l. r. V -l*-ig "I n. f> Óráig a« inléael pénatáráuál, lériliény é. axaüfció j.''gy melleit letehetik. - K»li N.-Kaniwán, |h71 évi febr. l''J-éu. '' \
/Az igazgató tanács.
Vidéki vovflim kllliiniia tnegolégodésértU ulég tanúságot tesz a/ lXt>7-ikl ovi jwstakimutatáa, ntely szerint lf>,0í)0 }n«;ai küldeményt é* 1808-banl atttani ioi. T, szamot ogyotlen idevaló llzleti-ház som értu oll Minden uom tels.»6.tárgy *iss/.nvétetik, a ex tij bizonyítéka a saigoni] loccaUlotusscgnuk! Hogy « ennlá*™ nxiíiiiltolt liá*onl» <xéneket iie «x enyém gynitánlj j vegye a t« köxön»é|(. kérem a kővetkező pontot rxlinxé*:
t'' ^ KHIEDMANN A. ÍMes, PratenttrívMc 40. az. u.

•) 47 í. Mimim a réaxvényea köxgyilléaeu aiavaxatképea é» pétiig oly formán. Iingv I réaxvény után «gjr aiavaiat, 2 után kellő. 3 után bárom «al. ealk, ti* axavaxatuál tflbbet áronban nem gyakorolhat aenki., báimrnnyl legyen réaxvínyein< 1. axáma. ,
••) Íi3 $. A k>ligylllé«eii axumélyeaen vagy mrKbatalnia*ott jaik állal réut venni axándekuxó réax-véu>,«ek a nappal vagv a 13. & bau megemlített eluap.ltatá. eaetébi-n fi nappal a kn*gylllé« elótt^réaxvé-uyaikrt ieli«n.»rvényeiket) a még le nem járt aielvéoyokk,I együtt a bank péuiláiánál. innen nyerendő lé ritréi.y mellett mely egyúttal belépti ii-g.Ül axnlgálao.l, lelenul tartóinak. A réaivínyeikcl lelett réaxvénye.ek uévjegvaékéhen mindenkinek nev.- in.''llé egyaxeiamlnd a* általa letett réaxvények é« a* ől m.-gillető axava-tatok aiám* iá kileemlö.
00- A/ Angol Magvar Ilink, minden ki alulírott llnnknak birtokában volt rínvénveil ela.lván a* alap •/-ab (ltok 24 i. értelmében kél k-argaló lauá.xy kine.exéaé.ől, folyó évi febr. ifi-én kell levelével egy.rer nillid élik orra lemondott, minek k.velke/lél.en, a f é. martiul I9éa tartaadé kttzay illést biidelinényre vonal-koiólag tudomáinl adatik, bogy ax alapaxabályok -''4. S. értelmében ax igargaló tanáé. k.eg黫ilé«ére 4 igaigató tauáeao* helyed hitt lex vála»xlandó. S. Kajii*«Tl niartiu* 4.-án 1871 _
A n<mii-kitnlx*<ii krrtmkedrlml <•* Ijuirlxntk
igaagató tanáeaa.
l j ! Mesterséges fogak ! I
br
fer

PERL fogorvos Bécsből, I ^
a ki múlt évT 10 havi itteni tartózkodása következtében igen ösniert, ezennel tiszteletteljesen kijelenti, liogv-nta/ásából visszatért, fogakat és légfogazatokat a legújabb amerikai mód szerint érezbe és agyagba minden fájdalom nélkül behelyez, a nélkül, hogy a gyök eltávolíttatnék. — .Mindennemű fognilitétek u. m. : fogbetevés, beúnozás, foghúzás, tisztítás is reszelés kíméletesen történnek, 68 a fogfájdalom azonnal eltávolittatik. Azon t. ez. ctiensek, a kiknek a nevezettől már vannak mesterséges fogsoraik, niús< tlizben igen mérsékelt áron kaphatják meg. Tanácskozás ingyen. Árak mérsékeltek. Itteni tartö/kodása néhány nap.
Műterme a „Korona" vendégW) 11-ik sz. szobájában létezik, -piaxt. i«ttoi: bhl,
TIS.''I. I 3. fogon....


l jm''C,
\

JótállŰM mellett a leerjohb e''s loj^juhínvosabh
VARRÓ-GÉP EK
a hírneves
(dlOVCK A IIAkElt
bostoni
>LLM,
é<

A^N LAJOS bécsi gyárukból
x It''Hzállilnll áron aől
r éaaslet-flzetéa
uljáo ia iii*>?rro<)«''|hct<f n
Nagy Kanizsa és vidékére
n « K y b n ii éa k I e a I n lic ii («>n groMN ft eu iletuil)
kizárólagosan egyedüli főraktár vau
Weiss és Lotlofski
vegyet áru ker.''.keil.''.ébeii.
»
Korona vendéglő átellenében
Tessék csak egy próbát tenni,|
és az alább megnovezett tárgyak olcsó áráról a vevó meg fog győződni. Minden áru a legjobb minőség biztosítása mellett adatik el.
Ili a lugiohb gyakorlati fa l''énvflzéai czikkeknok olvlnagyazerll válnaztéka találhatiS, ininl llóyaben liaaotilö notn létezik; gt»ntlo»ko,|ya vau-itt tinta ó* őrogrfll; ugy, hogy .eaokólyai''géil i/.óp éa alkalniatoa ajándékot noineaak Inilgvok nrak,»do még iniuduii korn úa lilláau gyerl inekok Hxáinára ozerlélo viilaaztékban tnlillhittni. Arjegyxók mindenkinok, cximo |xoiton utüg l nveréao után Innyeo <<a bérmentve kiililotik ; uagyonolónyiHi tehát n vidéki t. ez. lakoaokrall i''/.Vf, lnigy egy jMlldiVnyt inoga/.ere/./.i-iu-U, iitiiitán abban iioiueijak az ár, hanoin niintlenik j ^ktrtrbnn líw''rt or.ikk ponton mognovozéao ia található. A''azótküldtW utánvét, vagy a pénzl űlölegea hcküliiéao inullott történik.
Lejjjobbslegnjabb gyártmányú különféle ezikkek kivonata.
Béoalbiráruk a legjobb kénxit-niéuyek. Női keíltálkák aexél ab-roiieaeaal, líü, 76, «J0 kr. 1 frl.. 1.20; leglinoinabb rhagrin bőrből ara uioxoti xárral ^ í.Wi, 3.''iO, 3.V», 4.öli, ;''i frl. Legu|abb péaztéroiák >•>, ''Ki, ko,
HOkr., I írt," a légin. I.itl, J.&ll í, i fio.; bankjeuylároiák OO, HO kr.,
1 trl, I.ŐO, legtin.......... "2, !í.f>0, 3,
3.VI.; itebbtll Jegyiőkönyvek l«>, Ifi, -''H i''.t kr., iegtiu. bőrk''lléabeu 30, 40..V). «Okr.. 1 frl. >
Oohányzaotkék 40. i>o. 80 kr., I frt, l.ün, l.fiO.
Útitáskák erő. bőrből aárral i-MI. -J.HO. 3. a.HO. 4.V). fi frl. Vízhatlan utlbfiröadSk alkalma.
berendaaéMel ''.».|0. 3.H(I.«:|/K>. 4. I.fi''i. .V 6 frt.
Fénykép! albumok legnagyobb vála.xtékbau. Díszpéldányok 10. lü 14. 1«. -t''íit
ZenelA-albuml Mindenik album, ha kinyitják, ''1 darabol játaaik el a legújabb a legkedveltebb táliexda-abnkból, nagy opeiákliót. kedve-,.eii l ai''llgő hangún, i db S-ailrét 10 frt fm IS frl VI kr • 1 db 4-edrét Iti.
A légiin, ''álaxeréaai távotüvek Hrkroinatieai flvegből.blatoa láterff-I I,-.'' a nalt.tr.- I. ;Vftn. 7. frl. írómappák aárral I. 1 Vl. * frl.-, u^vaiiax igon gvakoi Intiaa felax,.relé.ael 3. í.''Hi. V.S.V). 4. fi frl. '' Hölgy necenalr ik minden.női
varör.xkóxOkkel eainoa kiilkiálli ^ab.in bo kr aokr.,1 frl, l.ftll kr . 1 Hul l> külőiibőxő horgolótfível Ifi kr. -1 etul ''l vaur 4 knteg kntőlővel 10 éa 70 kr.; 1 etttl IIMI klllanbn.Ő varrótAvel kr., I horgoló- éa ru-baj. gvxéai miulnküiiyv> <0 minta-app.,1 IS kr.
A régi árnak felén! I pár legujal.b ''■írniáju váxa.frauexiaporcellaiiból 10. liO HO. 1 nt. l.AO, nagyobbak J. 1.4.1, frt.
Ziebtfllllier kanóeacaal éa auél kfll dihja ''JO. 30. 40. .Vl iXl kr.
I egjobb uiinőaágtl vaalag ardat. leiueiiel ellátott ohlna-tzOlt, jótál-láa 10 éti folytouoa haatnálal mellett. 1 tuexat evőkanál If, frl., ká-véakanál « trl., kéa éa villa ''J7 frl.; I l''ár g>urlyalartó 4 frl. Kg)él, ebi-nai-e/liallárgyak gyári árért. Kxen gyártmány axin- éa formában a va-li eiilathiix haaonló modorban vau kéaaitva.
Gyakorlati oloaé ajándék, a leg.
A ház jeligéji: .Az olcsó tárgyak is lehetnek jók."
ujabb bronxAnlményl Irókéaxlet 10 drhhót, I uehexilŐ, ''2 irólámpa, I hévmér", ltftaaxer, I lolllörlő, mind axépen kéaxitve 3 frt.
Legnagyobb válaaatéka báli-, • lilihaai- éa aéla-legyerőknek. 1 db egyaxerfl éa ealuoa 30. 40. lülkr. I db axép f. atéaael 40. 80 kr. I 1.20; 1 darai) poinpáaau kiállítva I .fKI. 3 3.V). :t. 4.r, írt.
Legjobb tolletle-tárgyak íran-exla axappanok klllf''iibnxő illaMk-
kai !•'' |;''< rti:''.(! ::ri. 4<> kr. I.egfin. roainet|i|UP (Kixaloiri dlija 10, l.''i. 20. a.fi kr. I.eglin. illat.terek.
Kttlnl VÍZ jóinlnőa,''-gheii 2t). 10. liO. HO kja 1 frt. ugyaxlntéa minden dennemn máa toileltelárgyak a leg uleaóbb árak mellvlt.
Legflaoaiabb kautiuk-féiQk. Kgy
fodorító féall Ifi. ''JÓ. ''J;>. MO kr ; egy allHl féall "Jo. 3;i.30kr.; I uyolei fáaO •2b. 30. 3f> kr.; 1 tarló féall .10. 40. Vl kr. K''íroiukefék ''2''t HO. 4;''i kr.
8«lyeai ay akkindftk urak axá.aára I db f.ikele vagy axiliea !''< -3.V 46. lUlkr. I.egdivatoaabb aolyun-fliiar-peok dbjvHll kr. 1 frt. I.Vl. - legjobb aaérá|tarték urtóa gyakorlati, I pár angol exérnáhól 46. 00. 80 kr.; aelyembül 00 kr. 1 UU 1 frl 60 kr.
Legfta. alpaooa • gyertyatartók. Magaaaág 4". i ''.li". 7", 10''.
t di, ám 40. 60. liO. 70. »0. ".10 kr.l f.
A legizebb florenlinl broni a»z-tall gyertyatartók.4 pár l.fio. -J.ao. 3.VI. -I frl. l''gyanolyan kétáguak a legújabb miiila axerint''3 I. fi. li frl.; I g» ertvaioegiakarilíi alabaatroni-1)6110 kr^ aljjal Ifi £
Legjobbzieblámpék, igon gyakorlatiak védltveggel, mely nagy ail-gárk''irl ad «». 70.tl0kr..négya«erea
védtlveggel 1 frt, l.«0,
Láteieréul lávoeövfik jó üveggel. melyeken egy fél mértfnldiiyi távolból ia kivehetők a tárgvak : 1 db 40. HO. 1.30 kr
Nagy végeiadata egy hukiitt eaer-nj''őgyárnak. Kgy nagy eaernyő gyapjuaxiSvetből I (Kl kr , 1 nagy eluyllhellen angol löaxőraxnvetből melynek aelyemfénye van, »xép fo-gautyuval 3.20. H.rtO. 4; leg). lyoni aelyemaxlvetből;». ti. H frt, A legax. napernyők divatoa kiállitáaaal minden atinhon dbja 1.2.65. 3. Ugyaa-e. legf. ininrtaég í.ftll. 4 frt.
Vatédl britanlc-kamlak (egéaxaé-gi kanalak). Ka angol gyártmány,
uierit minden méregtarlalmu anyag tói, exért nem oxideál, mint máa fé mek, igen tartóa a mindig fehér é fénvir, marad. 12 db kivéakai.ál S kr.;'' IS db gyermekkanál l.VI. 2 írt 12 db evőkanál t.3i»kr ; I tejmer", kanál 30. I levymerő V) kr.
Legjobb angol tellkéa ek drbja :i?». 46. iio. ho. I 1.20 kr. Hölgyeknek nélkülöiitellen.Il''ik''.í
toiletle-axekréuyke, nagy fiuoin té nyeaitett, xárral, tllknrrel folaaerel-ve. Mindéi a légiin, ininőaég bői ö./ axcaen eaak 4-fiO.kr.
Legjobb ezerkezetll ozlateoeken
dók nelkdl''labelleii minden liárl u táabau, I dh gyorniekfee^keuib''i N kr.; 1 forint 20 kr.
Igea baiznalható uraknak. 1
lemea borotváló loiletle-axekréii) k fvlaxeroive.
Valédl tajték szivar pipák é. azo
pókák, <xép farun, liliom oielaté«..-l darabja .*»o. I. I.Vl. 3. 3. 4..''i frt. I''o k>'';jeleai''ii ellátott dohálív táai kéa/il letek valótli tajtékb'',1 horoatyánko vol tökben dbja 3 i . fl li. K fr.l
Valódi tört korallok leglinoinabb tuiuöaógU 1 aor 1 frt.
Hihetetlen ét méglt való 1 hog, ,
kOvotkvaő órák, uieiyvkkól évi j..i álláaaal adatnak cl. a legyiatt árak mellett logjobb (nlnőaégilek. Sálon órák bronaból llvegbnri.tékkal egy kiaebb 2 frt; 1 kftiépnarya. 2.l!0; i nagyobb 3.20; I legn. 4.V). Caiuoaa ^"legjobb axerkexetil axobaörák 1 drb bronxalappal I 4ll; ugyanax ébreax tővel 1.1)0, Valamennyi óra ki vai próbálva a boxxAvaló uehrfxilökkel Zaeb-hévmérék tokkal egyiin ,u
rabja 30 kr.
Ráaiák látogatofényképekbez I
,1b kntéplinoin 4, li 10 lú kr 1 drb legf. frauetia 20. H0''4U. fiO. 60 kr Rendkívül oloeok a bronxnuteiii
dobányxókéaxlelek. Kgr axlvarál vánv (rom-nlaku''i, hamutartó tün-axer éa egy eaiuoa .xlvarpipa legtin tajtból Uaaairaeu l.ftU krért.
Valódi alpaooa-kaaalak. 1 tueiai evőkanál 2.40, 3.80, 3 ?il>. 4.^1. ö fi 1 lel kávéakanál 1.30. I.litl. 2140 kr 1 leveamerő 1.30. 1 lejinerő -l.''i. l^l Kxllattel bevont féatkanalak, melyek mindig fehéren maradnak. IL'' db nagy evőkanál U.''i kr ; 12 db ká váakanál 4b kr.
LefH«.ufal«ylet(közék. 1 texti lába foglalt 3. 3.60; I Vleaat bivaly axaruba foglalt 4.60, .r>.M>, fi frt.
Kgy úttal tigyolmuztetom a t. vidéki vAaArléknt szállító oaxtályomra; ogyodUli tlelot ef i! in-Iliben, mely által a Irgkiimbb h Icgnxgyobb bizoindny gyorsan a egyenlő olcaón uzállitUtlk.
AZ ELSŐ AUSTfílAI BIZOMÁNYI ÜZLET: A. FR1ÉDMANN 1
Bécsben,
Praterslrasee 26
t
Hjlaky, Hirschler és fia
fakercskcilö társulat
Al8Ó-Dombtoru-W)i utolsó posta Kot tori tisztelettel jelouti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,
miiuleiineinii
fenyti-éptiletfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi oneiuU uiegbizás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézve midőn a uiagas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnók, ajánljuk
v Nagy-Kanizsán, SCHLESINGEK GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat. '' . ''
(.''►33 I)
Teljes tisztelettel,
Cr>29 -- 2)
IJjlak}'', llirschlcr <& Fia,
fakereskedók.
Nagy-Kanizsa, 187!. márezins 18-án.
12. szám.
Tizetük évfolyam.

(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiteij ed ve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
VegyeB tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és .művészet kOrébol.
Megjelenik:
mindé* (lOMbaltn, rgfn* s gykraa mátfél vafy kél •»<•■■ HsorkrHaiói ir<««ÍM én Undó lii\»lnl:
WA.IDITS IÓZ8KK k«nyvkere.krdé«él •».
Előfizetési felliivás
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve.
Sopron és Vasmegyékre
rsltntl
hrilkftxWny /''. /rf hiAmmII/c «*i»memuHlére.
A folyó úv ellő utgyede végéhez koxeledwn ti./tebltel felhívjuk Hiniiyr<ll> clőlixetőiukot, li»g)'' a II ik évnegyedre axAló dijt ideje korán beküldeni ■xivi-akedjpuek ; alkalomból bátrak vagyunk lapunkat továbbra in a t. kiixöu.ég a»tve» pártfogásba bi. y nloiiiiunl ajánlani suny Irat U Inkáiig, mert a xala-iiiigy.l gaxdn.ági egyoiÜUt hiiatalo* érteiit''ijévé vi-lax/lolla.
Igyekezünk ezentúl In e vidék érdekeinek kép-viaeléaét lehelő híven teljeiiUní ; a legérdek eiobb ur.zágo* klIlfr.hH híreket tömörítve hoxnl.
Hirdetéseket gyorsan is juUnyoun köilünk.
Előfizetési ár:
1871 apr.— juu. évnegyedre i frt 50 kr. n n —BZOjít. félévre U , — „
„ „ - deez. 8 évnegyedre 4 , .">() .
Kiadó hivatal.
Agyvelő-gyuladás a szarvasmarhánál.
Az agyveló-gyuladás egy forró lieteg-ségból álló nyavalya, mely gyakran annyira veszedelmessé válhatik, hogy még a legerősebb ökröt is huszonnégy vagy negyven-nyolc/, óra alatt tönkre teszi. Uralkodik nyáron a nagy hőségben, és többnyire a gulyaboli marhák között.
Előfizetési föltótelek:
Helyben hAsltoa hordán.al •''•« vidékre poatán küldte Kgéix ívre : - rt ír t . kr. Kii évre 3 « - .
hvnegyedre I


Hirdetések
A lial haaáhoi |n<til loréft 1-o/íif 7 kr.
2-ator 0 éi minden további buiktatáiér* f» kr
lt/-ly«ifdlj tiilmUn htiktatá.ért .Ki kr.
A .S''yilt téreu* egy petit «nr heiktalá.i ilija I", kr.
Legfeltűnőbb jelenségei (symptom) pedig: szomorúság, forróság és nagy szomjúság, nein különben szemgytiladás, nehéz lélekzés ós reszketés"; azon esetben, midőn a gyuladás a kemény-vágy pókháló-hártyát támadta meg, a marhák kevésbé szomoruuk, áz eledelben turkálnak ugyan, do nom esznek, sem nem kérődznek, és fejőket ugy szinto füleiket is lehajtják..
A betegség fejlődésével,-tóidon. a gyuladás az agy velőbe hat, nyugtalanságuk ] mind jobban növekszik, szUiftolen ordítanak; fejüket fölfelé tartják vagy hátrafelé szegezik, szemeik szikráznak, szájukat ki-tátják, haragosak, félénken és ijedten körültekintve végre nekiiramlanak, és miután sem nem látnak, sem nem hallanak, mindennek neki rohannak és gyakran össze is törik magukat.
Ez a rettentő nyavalya a tudatlan pásztorok s némely tapasztalatlan orvos állal többnyire dühösségnek, vagy mint uémelyek nevezik, bomlásnak tartatik és a szerint orvosoltatik. — K két betegség közt azonban nagy a különbség, mert mig az agyveló-gyuladás forróság által mutatkozik , a dühösség hideg természetű; továbbá a dühös vagy veszett állat fejét, füleit lehajtja, szemei lankadtak s homályosak, szájából nyál folyik, nyelvét kilógatja, komor tekintetű, harapós ós különösen a Tíztől és a világosságtól irtózik. Az agyveló-gyula-dásban szenvedő marha ellenben a vizet megkívánja, sót folyton szomjúságot mutat,
nyughatatlan, fejét s füleit fenntartja szemei tüzesek, szája s nyelve forró, c mellett gyakran bőg vagy ordit.
A bet egség okai. ~: A kijáró marháknál ezen betegség a hosszan tartó száraz nyári muleg idő, a uaptéuy ós annak* uieleg sugarai, a viz és árnyék folytán keletkezik ; az istállón tartott marhánál pedig a meleg és gőz által, tehát az elégtelen szeleltetés folytán. Megjegyzendő, hogy a heves természetű és vérmes fiatal nifcrhák hajlandóbbak reá, mint a vének és lágv természetűek, lízen betegségeknek leginkább a szarvasmarha van alávetve..
A betegség gyógymódja. A baj kezdetén szükséges a beteg marhát szellős és árnyas helyre hajtani, továbbá azon mielőbb érvágást alkalmazni. Legnagyobb hatása van ez esetben a nyak-ér megnyitásának. A kifejlődött marhánál lehet 4- í> font vért is venni, sót, ha forróság netu szűnik, kevéf, idő múlva az ér-vágást ismételni kell. — Kitűnő sikerrel lehet, a bajt már keletkezésében elnyomni, ha a marha nyakán — mindjárt a fültövében — egy szór zsinórt (genykutacs, fojitanclla) liuzniik, vagy pedig a homlok közepét egy tallér nagyságú gömbölyű tüzes vassal megégetjük.
"Ezenkívül hasznos a jámbor marliá nak napjában két, három ullövetet adni, ezt kö\etkezóleg készítvén: három iteze vízben egy teli marok korpát megfőzve, ezt két marok konyhasóval és hat lat lenolajjal
Hirdotósoket elfogad:
NKinl/mu: KIADÓHIVATAL. Mwthslyeo: VII.> JÁNOS. Peiten: 7.KNI.KK M. t.ANH I.WH''oV.b, ** slS''tiKK HÁMiOK BéoibNt: HAA8KNSTKIN ít V0««-I.KK, MOS.SK Itl''UULK, Ol''FKIJK AI.A.I04 .» NAKTI.K8 IIKUMAN
keverjük s e vegyülettel lágymelegen al-lövetezüuk. Ha pedig sürgősun kell az allö-vetet alkalmaznunk, legcélszerűbb négy font melegvízben négy lut közönséges szappant felolvasztani s ehhez egy nagy marok sót tóve, a fentem littflt módon alkalmazni.
Külsőleg enyhítvén a bajt, szükséges, hogy annak belgvógymódjával is foglan latoskodjunk , mely következőkből áll : két pint vízben két teli marok korpát két lat s másfél maroknyi .fehér mályva'' levelet megfőzvén, leszürjülc és oliez tisz-. titotl salétromot s két evőkanálnyi mézet adunk, melyből a beteg marhának kétszer napjában egy-egy meszelyt beadunk; közönséges italul pedig szolgáljon neki sós vagy cczetes viz.
Kzen forró betegségnek kimenetele bizonytalan. mert ha a gyuladás az agyvelőnek béltartalmát elfoglalta, akkor nincs orvosság ellene s ekkor a beteg marhát — a husw/k éitékesithetése tekintetéből — jó idejekorán levágatni, mert 24—18 óm elégséges arra. hogv n betegség a marhát megölje. SCHULTZEli ISTVÁN,
nyugatin. oklev. állatorvoi.
A népbankokról.
*
''ÍVnfort Aijoitonhoz.
Méltó érdekeltséggel olvastam önnek közgazdászati czikkeit. melyek a gyakorlati térről nemes szive őszinte óhaja- s nagybecsű tollának ereje testvéries szeretettől
T ÁltCZA,
/
Enek a harangból.
Sohlllor után
Viv,vnfo. Mortiio* plango. Kulgura fran^n
— Xt''cnapi iUlrtlxh''tlU.
Mritlir. lu(jathatlan áll falatva Kötíbiin a* agyakburiik. M.-i link, haranggá ligyrn Nouxa, k^ira járjatok ! Kell foiiUljrnok M.i.l rriiilt''k ! Mii a mo.Urt kadil <ilr«árjn, Áiml- ábláa ígliíll jő lo !
Htir. Itiíounyal ily nagy mflrlil illik Klítbb komolyan aidlanunk, tltább <>uyrlgy(> {• lehet majd A munkit moggyortltannnk. Kig»rlm«a«ni fontoljuk át moat, (lyarld «rC mii Ute.il ; ltom, in.''grotMídfi at, ki előbb Meg nem latolja tettoit. Itiix eaai, mi embert Akit, K vígre ny«rt«i fl ax í»*t, llogy icivo banaajében >:rri, Amit kvxo alkotni klit
Mvuter. Vc»»»tok fiuk a tltzro .lói kitiáradoll fonyllt, Igy a benxoritotl láng a Kéinek lialmaiába dt, l''oxag a r«Ji regye ! ''tiyoraan ónt Ide ; llogy a kvaedelinea t-rexek Könnyebben eredjenek meg.
Kar. Mit a gerfb árkában alkot Aa ember a ttlxelem, Maga* torouy baranglakában Hólimk hangoa tanú leaien. Ott függ majd klal! óvekiglen, Sokakra meginditra hal, K.gylltt xokog a bánkodókkal, H nyomában kúl ax ábiUt.
Mit itl alant a váltnxó aora A fnldi rOg tlára mér, Ax béliat érrikehlébe * inii''.''t Intőn hangoxva ineiaxo tér.
Mester. Hófehér habot Mvelget A fölengedett t<1mcg, Moat a Inglót knxbevrtvén Onllietöbhro ixétered, Hoxxa felaxineu, Habtalan legyen, Igy jOvciid^tiixta fémbe Alható él tias^á xllnge. /
Karit Viilátn nrllm ixaváu k«»x«nii A kedves ujislllftU tlut. Kinek ax álom karjiin nyílt Imént a lét, ax életiit; K|őU még el van takarva /
Mi jót goiioaxt hox rája élntiorai , A jó ixdlő ixerolmr, gondja Aranykorát hiven virraaxlja lte|i(llnek lebten évei. Ax ifjú bQixke Öntudattal A játul lánytól elnakad. Vadul világba tOr, barangol. Már már feledve, honn akad S dieaőn ragyogó ifjuaágban Miként egy égi képieinény, Kxemérmei elplrultan áll im Klőtte moit a ixIlii lény. Kgy lameretlen ériét éled Ax ifjúban, magányt kutat. Mxemetből könnyük pHrtignok l''ajtáil kOrtől elriad, l''irulva jár a lány nyomában, lloidog ha ciak feléje int, Viráuyoknak dinét kutatja. Amelyet kedveiére hint. O nende vágy, édei remények. KlaŐ ixcrelem aranykora, KietuIliik előtt ax ég kitárul, S ixUnkbun tobxódik mámora <> hogy OrOkké igy virulnn tfju iieralmtlnk ixé|i világi
Mester.y Mig barnulnak a légriök, Mérvei.xőt B.rttllhfttink A folyó anyagba, ralj»n. '' l,el«x e jó már OuteiiHiik.
Nowxa gyermekek Arra néxxetek llogy vrgylll e lágy merevvel, Kx .ikerre jó ulüjul -
Kur. Mert hol liigor ax engedi''.-el, Hol a gyengéd vegylll erőaael, Ax OMxliaiigxái ott kelleme*. Axéit a ki OrOk vi.xonyt km, Kerene a ixlvébox Ultit! A kéaö bánat bonni len
Kedwfien leng a monya.axony Kürtjein a .lálxfllxér, A midőn ax eiklIvOre A tiarangnyvlv elkiaér. Ámde élte legixehb napja Ité ii xárja tavaaxát. Mert a fátyol él a párta Sxétoixlatja mámorát KUxáll a ixenvedély. Kell liogy ixeresien ; i.ebull virága, Kell hogy teremjen. A férjnek ki k.-ll A kilxdtérre lépni, MllkOdui, é* kllxdui. ''I''eremtul, növelni, C''iel * . rővel nyerni Vételkednl, inerui, Nxereiieiét vadáixni. Áldá. OmOl ime a háxra axonnal, Megtelnek a eallrOk a drág.i vagyonnal A mely gvoriau ixaporodva emel A báxban inléx A rény ixerető nő, A gyermekek anyja. I''ralgva bölcaeu Kii házi körében, Lánykáit oktatja, Cgyel a linra, •SllrOgvo, forogva, Vegyülve dologba, S haaxnot naporit .lói ontva llgylt Szekrénye telítve lexi kineieiel, sranynyal, ZOrgő rőpllk oriajs pOrg a fonallal, S a tiizta gyapottal a hóninft len. I.ádába gyllleinl » velő telve le.zeu. Igy egybevegyiti a fényeiét I. jól Nem lelve nyugtot.
Ax alya örümilUiau Meg.iái'' lálja • ház magaaáról
(lyilny.irfl javadalmait. Látja • axépeu nOvekvő fákit Még a Mm ve tömött pajtákat. Cillruit a teherbe hajolni, A. tengernyi kalint inogni, Itllixke diciekvőn ixil: Soria hatalmától Ninei oka inért tartiou, Nézhet elé bixtonl Ám a végiét erejével ()rök egyiégre ki lem ku Széttöri rögtön baj —
Menter. Kajta ! kexdjtlk moit ax flntéal Sxép töréall ax anyag, Mígnem átboriátjuk, keljen Hő imára ax ajak ! Kg legyen velllnk! Kolyjou OntetUnk, Kd.tölögve a fogóra Szélizökell ax öntet lángja.
Kar. Jótékony a tűz ereje.
Amíg korlátba rárjuk a<t. Mit emberalkot, létrehnz, Mindent ax égerő fakaa/l ; l»e borzadály! idéz elé, Korlátait ha ixéttöré. Önkényei vad nyomába lép Ki mindent rnxe »ii»«a tép . .lajveazékléa támad utt hol. Klleuállái nélkUl nő, K« a népea titcisiorbau Dúlva futva vágtat ő ; Mert minden elem utolja Mit kexlluk állit elé Kr Hegekből Aidáiként jő, Le ax eiő; Kellegekből az ádá* Láng i xikáx.
Halld! toronyban kong a hang*
Véir.barang !
Tllxben ég!
VérvOröiben
Lángolóan ált ax ég !
Ka a cadrben
Tilxv eizély
Lárma kél.
öldfciwrp tfmelkcjlinV fól^oyre, « szerencsé-sck vagyunk belőle magunknak hasznot húzni. En mint a mindennapiasság érdemjel nélküli közeinhere s az anyagi küzdelem szerencsétlen harezosa, lelki gyönyörrel olvasom érdekfeszítő czikkcit, s engedjen meg, ha tövises fészkemből kiröpülve, m«>hó vágygyal szedém a csabacsúdl éden inétet 1 gyermeki rajongással eszem Caabacsúdnck buzgó s ernyedetlen szorgalmú'' kertésze íil-tal nevelt jó zamatu gyümölcsét, és ezért a régi kornak mamár névleg s szótárilag is-niert hagyomány-szerű h á I a-jelül • vegyo. j igénytelen soraimban tiszteletteljes elisuw- I résemet.
Napjajnkban anyagi érdekeink felett folynak a<czikkceésok, tanácskoztok. Telve lévén valamennyi jó tanácscsal, szebbnél szebb eszmecserével, csak az kár, hogy gyakorlatilag általában véve.''kevesbbé vétetnek igénybe; mert a nép, a nemzet c nagy törzse, még mindig messze van attól, hogy a hírlapokban közölt jótanársokat magáévá tegye, fis igy némi tekintetben a czikkezések értelme reájok nézve holt anyag marad.
Szép és magasztos enztne, midőn töb-beu azt állítják, hogy felülről kell a nép boldogságát kezdeni, s következőleg megállapítani. Nehogy összeütközésbe jöjjek, e pontnál kelleténél tovább maradok.
Általános felosztása a nemzettestnek háromrészre osztatik ; a.) felső-, b.) közép-és c.) alsó osztályra. Azt is tudjuk, hogy u felső osztályba kizárólag a magánzókat, ÍÖldes urakat sorozzák ; közép osztályba a kisebb birtokosokat, mig a harmadik osztályba a népet, a szegények roppant légió ját. 1 la tehát valaki anyagi érdekeink gyógyitását felülről kezdi; csalódik, uiert a telsó osztály saját nézete szerint cselekedik, hi&ha unnak minden jó tanács, példa rá a hérezeg Eszterházy roppant birtoknak történt bérbeadása, mennyi nemes eszme, helyes nézőt merült fel, falra ,borsó Volt hányva. Érdemes földes uraink előtt, kik a. hazát hazájoknak ismerik, tiszteletteljesen kalapot emelek s becsüli minden magyar, ki nem hideg szó, de érzelem-szerint ma-

v • • • .
gyar; és ezek mosolyogva fogadják a Jiq-lyes tartalmú czikkvket, kezöket szívökre téve mondják; megtettem magamét lelkiismeretesen, a mit a haza nyújt, visszaadom én is annak. llyféle érzelemmel bírva, a ke* voseknek nem sok hasznot nyújtanak a papíron heverő czlkkek. .
1 A középosztály inkább köszöréttcl feszi, de az meg kevésbé tcl.otí, mert önsúly" lyal nehezedvék vállaira az idő s körülmény okozt^ Uruek különböző ágazatai.; jó vezérek válnak a közép os/tályból, de vájmi kevesen! Itt tehát mégis terein gyümölcsöt azon fa, melyet lapjaink nevelnek. Csakhogy a bibliával ellehet mondani e fa gyakran a jó és gonosz tudásának fája, mert tudok'' igtíü sok közép osztályú családot, kik vagy onukkal tönkre jöttek'' uiert a külön höző uj gépezetek uiohó alkalmazását iparkodtak eszközölni. Azért lassan a Szekérrel, s kevés a jóból, mert sebesen menve <J szekérrel,'' hamar felfordulunk, és sok a jóból szinte meg árt.
Kőtigyclinet az alsÖ osztály igényel, e méh-szorgaliuu sokaság, é iiiérhetlcii tenger, mely örökké inúködik s mégis egv (lelvben marad. Küzd,-izzad; tárad s a jutalom : lenézés, megvetés. Húzzák, vonják a'' természete megszakadhatlan kötelét jobbra halra, egy-egy szálat kiki csípnek ugyan s tuféjnieg tépik, de türuio kell, mert tűrés, szenvedés Osztályrésze, s ebben a nép kimondhatatlau gazdag.
Ide a főfigyeliuet ura iák ide. Hiába ápolja a gazdász nagynehezen összehányt garmadáját felülről, vagy közepén, ha alját, hol u legtöbb szem van, féreg dúlja, vagy rothadni kezd. Alulról fölfelé jön benne a nagyobb kár h láthatlanul. 11a az alja vesz ki. romlani kezd, a középe s teteje reája dől. mert rajtok fekszik, nálok nélkül a felső szemek is a földön hevornónek, s igy az egész has/navehetlen lesz ; uiig ellenben a garmada tetejére, ha rabló madárs%áll, elrabolni akarván a felső szemeket, legyünk hü őrök s üzzük el ideje-korán akár saját egyéniségünk, akár általunk eszközölj s helyesen választott tárgy alkalmazásával. Eh* hoz ugy hiszem nem kell cominentár!
A nép tehát minden előtt! / j
Ttfidőit idő és strs csapások nehezednek egy nemzetre, akkor ébred többnyire tevékenységre, okkor kipked-k»pkod ide s tota. midőn a $íöks4g körmére égett. A •ro:^gvarnépn«k ejt egyjkrosx. öröklése őseinkről, mcljH''t még nem .változtattunk meg. Ha egy falusi ember tartozik bizonyos ösz%> szeggel, addig mindig vár valami jót, hiu reménynyel táplálja magát, mig nem háza előtt megülj a dobot, elánorezcndók feje alól a párnát, ekkor futkos ide s tova pénzért, s. ha kap, leköti„több évi jövedelmét* előre, sigy láncz-szemenkint egész óletén áthúzódik a baj. megvet eleinte egy kis gondos takarékossággal megmenthetett volna.
tón, mint látszik, anyagi oldalról értekezem a nép jobblétének előmozdítása érdekében. Ií jobblét hajója megvan, csak hogy igen messze még a czél, révpartra,, biztos kikötőbe érhetve látni.
Hazánkban épen ugv,* mint bárhol egyesült erővel, közakarattal lehet valamely üdvös irányú eszme létesítését eszközölni, innen van, hogy egy Németországban keletkezett eszme sas-szárnyakkal repült Magyarország borús ege alá szinte, dé a ittit-semgondolás vétkes tudata miatt igen barátságtalan állódon fogadtatott. Mig ma —• midőn a nyomor Malthus jósolása szerint állandó s koldus, fejedelmi tanyát épit, megragadták az idegen eszmét és hódolnak a népbankok felállításának.
A népbank eszméje nálunk különífeta elnevezést kapott, de a czél valamennyinél egy, a befizetések aránya, módja szinto egy, csak könyvbik- vitelében különbözők ; erra azonban el lehet modani: valahány ház, annyi szokás.
Ily népbankok felállítását jelenleg több helyen eszközlik. És igen igen helyesen, mert a pénz tőkésítve, hasznával együtt bent marad az országban. Ugyanazok használják, akik megtakarított Jilléreikot be-
Ezcn népbánkok részletekre osztvák, <egy részlet utáni fizetése hetenként 60 kr. saz alakulás első határa 10 év. tehát hetenkénti betétellel f>() kronként 10 év alatt
Jty.ijffta ^et^l^le vaaaz illetőinek, erre kamatot ad az egylet alapszabáha értelmében. Vannak, a hol f>% adnak s 6"/t vesznek s a ho^6é,.> adnak és H*/0 vesznek. A zaK a. részlcthiró betétei után f> vagy C",„•''■ kamatot nyer, s a kikölcsönzó, ki nem lehot ''más, mii(t a részlet bíró, (5 vagy H */„ fl*et .keaeldsi illetőleg irászati dijakkal együtt.
Melyik mód hasznosabb ? Nézetem szerint az, a hol 6% adnak és 87» vesznek ; mert a pénzt megtakarító'' szivesebben adja-oda jHlléreít, hóimat több kamatot kap; s igy nom szenved kétséget, hogy a rész-1 let vevők száma is több leend, s mennél többen s többVés/lettel vannak egy ily népbanknál,* annál ilrlgzóbl), inert a költség csekély kivétellel ugyanannyi 2,000 részletnél, mint 4,000-nél, pedig mennyiségileg középszániitással is egy fél milliónál több,vagyis 52,000 frt az alap s a kölcsönzött főösszegnek 107, negyedévi visszafizetése mellett az első év utáu, melyben a betétel 2,0()0 részlet után f>2,000 frt, a a forgalmi tőke 1.872.000 frt kilenc* év alatt. Mennyi anyagi haj elhárítása rejlik ez összeg alatt, s mily szorgalmat és ipar-" kodást fejt ki e kétezer részlet utáui forga-ml összeg a népbenI 4 ,,
Nagy számokkal beszélek, lesz több oldalról a giinymosoly, nem a népuck való! Ily vádat visszautasítok; s kérdem, van-o valamire való városka Magyarországon, hol 2,000 magányos, vagy családfő egyenként ne tudna hetenként 50 krt megtakarítani, bizonyára nincs, ez ötven krajezárt hetenként a legutolsó napszámos is megtakaríthatja, csak akarni kell.
A nyomoron hetenkénti AOkrral nem nagy segítség van téve, s bátran cl lehet viselni azon biztos tudatért, hogy egykor — 10 év múlva— ha a kezdő nem, annak családja 2HÓ f, t betét után körülbelül 400 frtot kap!
Aztán csiklandósan Ingerlő eszköz az , kezelési dijvétel, mert a megmaradt haszou aránylag valamennyi részlcthiró közt részletarányban kiosztatik.
Fo/yfiitÓM a Hirtttklctrn.

I.áug emelkedik gomolyban, Oixlupokként utexa hotkxau, Nőve 1.5 a büix vibart.au , Mint ktuiniirxr belliiében lit 11 lég. gcrcDili'' renr*Ml, Ablak nOrren, ajtók dilinek, Kitded lir, auvák tévelvgnek llllg a« állal Komok alatt,
Minden ment, menekítik, futkoi, At áj nappalként világot IjIiici gyanánt filivtt keiekbu (lyi.rtau egyre '' \
Viavadar r«pul; ivekben N A viiek migára fec<t«en. Uögve jő a bi''iax vibat, mely ZAgva láncokat kutat; A callr" bvUr jt-be hat. 8ert-ieg .ott a »(árm g.ibua A kiiiáradolt''gi''renda'', H mintha raak lehelteiével Vágyna terhét • ÍSIduek Kelragadva niantiil meu, rtrláal ag a magaaba Ugy lebedl
r»ogg<-ug
Knged ember égerSnek,
ciodálva néii raipl kell Kiép javának vcmuI igy el
Mrdtr. DiiIiau áll i
lláia tája,
Vad vihar Mituorianyáü, K« a nimfa ablakilrben iltiMiaály III; '' S, fellegek uétliek kereittdl V.iut madárnak .lomboial kfi«t. Kedvetek moll telhetik. , Ha a millagok
Kénye felragyog, A legény aiabad lett. már ; Mederére gond, dulog vár.
{ Xar.''Mniif táján a vadonnak, / Kel vidulta Urt a vándor y A »«Ul5i UklAuyáiiAk,
liul juhok bokegvn mennek, t^ái ok rak > Ctirueret fehércaopOrlja » , Tftrve bligve
Jfi a jáatolyok elébe. A aiekér Uabnaletve Megy idkOgve, 8 garmadára Lány r«oportja Vet fillért,
t* * »arlók ifjú népn Tátiéira kél.
Ulcaa, tér eKiendeeedvén A ctaládl tOxhelyekro . A lakók mind egybegyűlvén A kaial el len rekedtre. V-j homálya Biáll a földre;
Ímde hliloa a lakóinak
iicle.
Mig n roaiat «lriai<tja, Védi •''•! a torv.''nv <ir*ieine. Ilildogitó rend mala^iton Kgleáuy, amely haauulót, KonnvU, vig. oahad kínéteel All.im»kká egybetuallott, M«ly • rengeteg lakóit T4r*alomba rgyht-hivta, i:% a« rmberUkba lépr H leli nxelld e^ktílceök lakja Ki a kapciuk leKiliriíibbii t SíUltu -itt a h.»u«aui. Iicél!
Mennyi kar nllróg nerénieu Kölr«''íur^i ei''gélylyel itt, '' K< a aiorguii inoigaloniliau Kgyenillt erőt fvtifl. Mi-itvr éa legénye hiitna, Kirut nabadiág védi öt; Helyidében megnyugodva Ali a megvető elfitt.
Polgárt munka ékeailien, Krte áldáa bére leia ; A királyon fény • hatalma, ÜeunUuk norgalom dinéi.
Hiaude béke,
Édea egy lég,
I.engje lengje
At a váróit kedveaeu!
O viradjon reája
Nap, melyen hadak eaatája
Vfllgylllél áltomboltudja
Ki egére,
Hv>l iirlid leb ritiugára
Tllndllkrtl
Vérei fAlvaknnk paráita Vérnlnét OinleaiU föl.
Mrntrr, A harang agyagburokját Kcétiiakitni már lehet. Hadd tekintillk nívgyOiiyiirrol .l.''llaláll remekiudvel, Ztufon a lulyok, HiiUjoii a burok I A haíáng viak ugy jr>l>ct ki, 4lla lalákjlt elvetenjli.
kar. A burkot a mex lerontja Tgyeieu annak idi-jéfi.'''' I>|. jai, ha láng.ilö patakbvn A tllxei érc* i/Abndba iim''ii lUIhliieii éi vlllámiúhiajj* ! S/akitj* mt''grepidl lakát. Ki mint kinyili .pukollurokból tiy. laixtva rombuláil okád Hol nyeri erók vadul tiiialgnnk. (I|t vége minden i<ép .lUkuak ! k «u''p hí uKljx lÁm-''ail, -Jólét iiy^uába u*iu virít.
Jaj ha a váru»ok, keblében Gyulóixar halmoxódlk fel,
A nép lelépdelvén hlllnuiél, Önvédelemre »« áll dllhvel! Mikolt natáia a haraugnxiv, A felkelé* rángatja axt. X mely békehangra volt avatva, Moit kéoytuiára f«dria>at. Hiabadtág éi fgyi''iil''t.ég ! »úg ; llékéa lakói fegyvert ragad, tttrxák é» oaamokok xlufulvák, Knrlllvunul Kyilkoi eiapat. Inonynyal n a gúnyt tlxl ; Hxivét haldokló ellenének Vadállatként txvtlépdeli. Niuii aemuii ixent, uiiuden biliucaa A jámbor érxrtm k >/nkad ; A )Ó beivel ad a Kuuoaxiiak, h a lilkn maliul mott nabad. Vénei fvlköliiii ax uroixláurt, A tlgrii kiirme k>.gyelleu; He lllégiv legke^yrllrnebb llfirny Átlag ál.''
Végre még Kirhalouirn Vári javára
Viaitaaéxve távoiék, — Nyiigottan megy a vándorúira; ^ Mert bár a birtok elveti*, Maradt édei vigatrlaláta, KArllltnkintvc'' ugy találja Hogy im meg 1A11 kedvele
Mrittrr. Ax anyag a földbe meut ál, Ax anyag haraiiK betelt; Hzépan jfi-e napvilágra V N fáradalmat érdemelt ? Non 10rl ax anya^ ? Avagy ax alak t Ah talán amíg. roraéuylOiik, (Már veixélybe it johelliluk 4
Kar. KlrejtjUk a attlét talajba Ami) koitluk iiinxalkotott. Miként fbldmivea .> magot. Kt hogy kihajt reuiéliyli liixton Ha itteuáldái rá hlilloll. lie még beeaeib nuigot teaxlink le (j A főidőiébe'' gyáerolón,
Komélvi'' bixtou, hogy a lirból .. Hiriőn kihajt a« egykoron.
Ilút ''tukog, iir, /
A harang, A halottra Hxól a hang.
(lyátxvrréen UiiMi. moit kiaér egy Köldi vándorl, inig a végutuli megy.
Hr.V''a uöl leméinek éppen Ah a lift axlllél, ax édett. Kit a Kyálxnak árnykirálva ^ Kérje kaijáhól tfakila,
K« tok kiidedét ieá. Árvatágban itt hagyá, Kikel a nQlő kebel Kéjjel lát* uoui fel.
X
Ali n háxliiik ió(ir 1.''h,,«a Már OrOkre niegixakadt; Meri a InutiiAk anyja uyugixlk llejté «• tiri hant alatt ; Mert a hfi voxér hlátiynlk, (ioudja már ucia firködik ; Kt kihllll h Ivén .11 uj nő Moituháu uralkodik.
Mrster. Mig ax uj harang kihűlvén A neliéx dolog iidnlk, Ar ember •"rlljtlékeu. I><- jaj. kik ax OrOk hom.Hyiiak Nyújtják ax égi fáklyafény!! Nem fénylik ai hamuba diiutenJ
I *
Alextrr. Ultuáldáitvan hilltllnklhi!
Mint .1 oillag fényeien. A harangnak ércxauyagja A. lillvfUt ugy )gwjrj, f. ( . JaIhI naptugár K<ii)lik rajta már Kép, betűkkel rajxolatja Minden a iiiflvéaxt mulatja.
Ide '' ide 1 t Képexxetek kört moM legéuyek, Kexiljilnk hnrAiigkeroixtelérnek ! Coniordia legyen a nave. Hogy e^yi''tértéa él mvláriulátra A t/eretitt koxiéget egybehívja
Kar. 8 legyen j.''ivö feladata,
Mely éit a lueater alkotta : A földi lét folott magatau Kék látoráhan ax égnek l.ebegjen, villámok körében H hol eaillagok koringeitek \ l-egyen a* egyixóxat fölülről,
eilllagok eao|»>rtjaként , Mely vándorolva áldja Itteni Ax év kflrál vexérelvén. (impán nrOT,
l.egyen «xj|Aell aa érexkebeT,
Heérj* ax^FTk futx.it
Sebei emelkedélivnl
Hxivét a ionnak adja kölciou.
Uár érié*, ré*xvét nélkülit.
I.engétlvel kiiérj* éllUnk
Oly ingatag jáfékait .
H mint hangja, mely hatalmam,
A ftllhe é» elh.-vugoxik,
Tanitta, hogy miiem marad teái ,
Hogy minden fülcti elmúlik-
MnUrr. K mólt omeljUk a harangét
Kötelekkel IIr ÍOlé, Sxáljon a* a hnugvilágba Kgí légkörök kőié !
Iliixva huxui kell ^A torouyba ful. rdvtlt leiigjku váVoiuuki t, Béke legyen *l*ö hangja.
Melléklet i „Zala-8omogyl Közlöny"; J87I, évi 12-ik számához
) Vonni pedig a kölcáönzóktól e 2%-et valódi jótékony Hág, mert
1-ször, c 2°/0-ból reá. magára a fizetőre nyereményben visszaliáramlik egy kis
rész;
2-szor, mint fentebb mondám lép a többitéshez, 8 következéskép eszköz az egylet virágzásához ;
tf-ízor, a pénztszükséglő feleknek, alkalom van menekedni az uzsorások körmei közül.
BÁTOltFI.
Visszatekintés a koszénneli tüzelésre.
Múltkori czikkeiuiben felemlítettem, hogy vaii oly botim^kéazlot, moly áltnl a schvéd kályhákat elkészíthetni kőszén vagy fávali takarékot füthetésro. Mondottam i^zt is, hogy Zalatncgye területén kuli kőszénnek lenni, luiuthogy auuak már csalhatatlan joloit több községben lehetett látni. Kzok előbocaájtása után folytatólag mondanom koll a követkozó-ket is. ij. m: i
1. Éti azon betéti készletet két példánybau meghozattam Bécsből, melynek darabja 8 fo-riutbakerülLEgyikuf felhasználtam magamnak másikat Bognár fazekas-mester vette igénybe, melyek után azt mondhatjuk mindketten, hogy az átafekltás n késztet által, toljeson kielégítő sikerrel történt. Jól, és észrevehető bűz nélkül ég a Uf.skért, jól melegít, és lényegesen kevesebb kőszén, vagy fa ég el, mint elégett azon betéti készlet nélkül, minek folytán méltán ajánlhatom a közönség iigyclmébo, s mondhatom, hogy a lent nevezett Bognár fazekas mester azt helyeset! bele is tudja illeszteni.
2. E napokban értesültem biztos egyén által, hogy a Bázai község területén ig#n jó kőszénre találtak és vau remény ahoz, hogy oda vaaut vonat építtetik, mert a n.-kanizaai pályáiul Vartól mintegy 4 órai távolvságra ran. Jól vélekedtem tebái, midőn kiiuou<lottam, hogy Zalanmgye gazdag lehet a kőszén bányák által, csak kutatni kell.
ÍJ. Ismét egy uj gaz''daaági tüzelő készlet, mely által a fa és kőszén moggazdálkodása eszközöltetik.
Franki Karoly Prágából birdeti, hogy raktárában (HeuWags platz No. 29) petróleum tüzelései tőző plé, és réz kotnenczék (kályhák) megvásárolhatók darabonkint 0-tól 40 forintjával hozzá ,,való fazekakkal, üsttől, bogrács-csal, thoft, kávé pörkölő, főző-készletekkel, pecsenyesütővel sat., melyeknek előnyei következők u. in.
a) a legolcsóbb tüzelő szert igényelnek ;
b) szagtalanok;
c) koroninélküliek;
d) veszélytelenek;
e) tiszták;
f) könnyen kezelhetők ;
g) legkisebb helyen is felállitliatók, még az aszlalou is;
h) erősen éa egyformán melegítenek.
Láttam már én Amerikában készült ha-
sonló kávé-főző maschinát, melybeu ''/, kraj-czárára petróleummal elkészült a kávé.
Haladunk, csak mi önmagunk ne kövessünk el mulasztást az Ajánlottaknak megbecsülésében.
TEltSÁNCZKY.
igazgatósághoz azon megkér "sé-ssel: szíveskedjék minden Hhotő módon oda hatni, hogy mind a soproni jelentékeny állomás, mind áltatában az igazgatása alatti vonalok a vasúti kocsik szükséges mennyiségével mielőbb ollá-húsának, hogy a teljesen beállított forgalom ismét felvétethessék. "
(Helyeslő tudomásul vétetett i''w miután az U-rynek sürgőssége daczára a panaszlott baj orvosolva nincs, a cziinzdtt igazgatóság ismételten megkorestetni határoztatott.)
8. A nagym. magy. kir. kereskedelmi minisztériumnak f. é. jan. 19-én 247í>0/187O. hz. alatt kelt rendelete, molylvel c kamara 1870-ik évi október 10 én tartott üléséből kelt feltör-jesztéso folytán értesíttetik, hogy miután a aürgönyt''orgalmi adatok a hulyboli távirdaál-loinás eddigi szolgálatidejének meghosszabbítását nem indokolják, « toljes napi szolgálat — a forgalmi viszonyok jövőben bekövetkező megváltozásáig megtartatik, — hogv azonban a sürgöny kézbesítés gyorsinlsánnk czéljából a liivatalküldöuczök szaporítása elrendeltetett, hogy ükként a közönség igényeinek elégtétessék.
(Tudomásul vétetett.)
Kzok utáu a
tntiiVr*knzntnnyl ügyek
vétettek tárgyalás alá :
I. A bécsi kereskedelmi- és iparkamarának átirata, a szállítási Ügyben tartandó szak • bizottmáuyi tárgyalások iránt, melyben két rendboli kérdópoutnak átküldése mellett tudatja, miszerint az előreláthatólag hosszabb időt igénylő szakbizottiuányi tárgyalások valószínűleg február havában foguak meg indíttatni, minél a kamara magát küldött által képvisolhoti, ha pedig nem czélozná, ugy Írásbeli véleményét nyilvánítsa. >
Miután aa időközben irásilag felhívott győri kereskodemi gyülde azon kérdése : mégis hajlandó-e az ez ügyben már korábban választott képviselőjét az emiitett szakblzott-mányi tárgyalásokra elküldeni? igennel váló-szolt; annálfogva határoztatott, miszerint győri lnkoa idősb l''eregi Mihály ur a bécsi kamarának mint e kamara küldöttje bejelentessék. Miről mind a czimaott társkamara, mind pedig a győri kereskedelmi gyülde, az olóbbi azon. mogkorcsésscl hogy a meguovazctt küldöttől közvetlenül a s/akbizottmáiiyí tanácskozásokra meghívja, a/, utóbbi pedig azou hozzáadással, hogy l''eregi ur küldetésének eredményéről a kamarának annak idején jelentési tegyen, —• siotőlcg értesitundők.
Vastni''gyoi Gyatmfalva községé négy országos vásárra kér engedélyt.
A bizottmány ez érdemben odanyilat-köztit: , J
„Miszerint azon körülmény mellett, mert csakis kel mértföldnyi környezoteu, és pedig Szt.-Mártonban 3 országos és 1 bucsu-vásár, Dobráu 2, Szt.-Qotthárdon ;">, Alsó-íStrázsán 3 és Folső-Londván ű országos-vásár, összesen holtát 18 országos- és 1 bucsuváaár tartatik; ^tnert továbbá magában Oyanafalván 2 bucsuváaár esik és a stájerországi Fölöstöm és Foh-riog, melyek (lyanafalvától hasonlókép csak két mértföldnyire esnek, szinte vásártartó helyek: a vásároknak szüksége Oyanafalván fel nem ismerliotő és a kérvény e miatt elutaai-tandó volua."
A tanácskoainányra kitűzött ilgyek oltár-gyalása után, kamarai tag ltoaenfeld Jakab ur következő írásbeli inditváuyt terjesztett elő:
A helybeli vasúti állomáson rendelkezésre álló raktári helyiségek elégtelensége oly baj, mely a helybeli kereskedelmi forgalomra általában, különösen pedig a gabonakereskedelemre nem csak súlyosan nuhozodik, hanem egyenest káros hatással van."
„A soproui pályafőn egyetlon raktár van, holott a kanizsai, székesfehérvári a budai állomásokon egy fel és egy lerakó, tehát két raktár áll a koroskedeletn rendelkezésére, melyek miudogyiko nagyobb a helybelinél. A forgalom az itteni pályafóo havaukóut^mintegy 00,000 mázsára rug, e szám tehát világosan bizonyítja, hogy a helybeli pályatón való raktározás körüli baj — különösen élénkebb forgalom idejében, midőn n meglevő üzleti eszközök gyors elszállításra elégtelenek — felotte irtigV a különösen a gabonakereskedést sújtó. Ennél-fogva tehát a raktári helyiségeknek nagyobbi-táaa, illetőleg egy második téres raktárnak épitéso, kereskedelmi forgalmunk éfdokében égető szükségnek lautatkoaik.*
.Az egyesek által ezen ifyilvánvaló éa köztudomáau bajok ellen omolt panaszok mindeddig, mint tónyok bizonyítják, figyelmen ki-vül hagyattak ; bátorkodom azon kérolmot előterjeszteni: miszerint a t. kamara a kereskedelemnek károsított érdokeit pártolása alá vévén, minden befolyását oda irányozni szíveskedjék, hogy a pályafőn elégséges raktári helyiségek iránt kifejezett kívánatnak a cs. kir. szab. déli vasút résaéről valahára elég tétessék, és o ezéllxll indítványozni bátorkodom: hogy a forgalomnak és az itteni pályafőn létoző raktári helyiségüknek megállapítására bizottmány küldessék ki, azon meghagyással, hogy eljár.i-
Jegyzőkönyvi kivonat
a soproni kereskedelmi- és iparkamarának 18/1 -évi január hó 30-án tartott közös üléséről.
4. A kamara által a cs. kir. szab. déli-vasuttársulat igazgatóságához, a vasúti ko-csíknak helyben éa őzen társulat vonalain uralkodó hiánya alkalmából intézett következő tartalmú átirat: „A kereskedői javak szállításában beálló csak pillanatnyi fenakadáa ia képes, a közforgalomra károsan visszahatni. — Annál inkább kell, hogy tartós fenakadás az üzleti tevékenységre még károsabban ne hasson, mert a kereskedelem teljesen megbeoittatik. Kzen sajnos körülmény ,< miat helybeli gaboo*ko-'' r,«kodóktől értesültünk, beállott, mert már négy hét óta a soproni pályafőn a kocsik t«ljosen hiányoznak, és másholyek is hihotőlcg ugyan o bajban siulődnek."
.Nincsen tudomásunkra, vájjon és tuony-nyibou van a vasúti kocsiknak oz«m hiánya azon körülinényuyol összefüggésben, hogy aa osztrák vasutak kocsiainak ezeroi Németországban jogel le nősen visszatartanak és csak moal érknznok diplomaticus közbenjárás folytán, lassanként vissza. l)o bármely körülményben rejlik is ezen baj, maguukat kötelezettnek érezzük, azt ezennel constatálui, mert a Negély aürgőseu szüksége* és azt mielőbb hozni ia kell, bárminő nagyok legyeuek az azzal kapcsolatú* neltízaégek." s ,
ntíiza)ommal fordulunk tehát a tiaatolt |
iáról annak időjén kimerítő jelentését a kama rának bemutassa."
,Egy további bai, mely a termény kereskedelemre nehezül, abban áll, hogy innen is általán a déli vasút állomásaira, Bécs és Kanizsa felé, a szállítmányok közvetlenül l''eu/ingre — a nyugoti vasút állomására, föl nem adltiW tók, hogy az áru Matzleiusdorftól a nevezőit" állomásra szekereken szállít indó mi a kidtsége-k : lényegesen szaporítja, tiyőrből l''enzingíg a fotg.dom közvetlenül törU''uík; sziveskeiljék teh.it a kamara ezen körütnéiiyt is a terménv-kereskedés nagy részének érdekében fontolóra venni és azon lépéseket meglenni, hogy Matz-leinsdorf »''s l''euzing között közvetlen összeköttetés lélesitti-asék." i
Kzen indítvány fontossága elismertetvén, a kamara Uátz Ágoston alelnök urnák elnöklete alatt, kamarai tag l)ux M. A., Meller Manó, Müller I''., Bittér Lipót, Kosén fold Jakab és SchtrfTor Antal urakból álló külön bizottmányt küldött ki, azon meghagyással, hogy ez a szükséges nyomozásokat megtéve, a kamarának jelootéaét bemutassa.
Továbbá ugyau u bizottmánynak m. é. deoaomber hó 30-án tartott üléaben kamarai tag Iliid Károly ur által előterjesztett azon indítvány is tárgyalásul kiadatott, mely a s/e mély vonatoknak ;a helybeli pályafőn kivitli hosszas várakozását megszüututni czélozza.
Tüppler Károly, Schindler Ferenei.
rlaDk. titkár.
Heti szemle..
Martin* \"<y tMiI.
— Az <;rszágos képző Inővészeti tanács alapszabályai Ó telsége által helyben hagyattak. — A „Botorm" irja, hogy az akadémiai ltHl aranyos vígjátéki pályázatnál .A szivto-lenJ ezimü lesz nyertes. — Nagyhét szerdáján Pesten szinész-congressus fog tartatni. — Az idei londoni nciucetkOai kiállításra szánt tárgyak mart. 2i)-ig Fosner Károly Lajos biztos-bo* (Best, Krzsébuttér 1. sa.) okvetlen beküldendők. — A franczia kormány összes személyzete 13 áu l''ártsba költözködött. -^-"A poroszok líi én adák át a még kezükben- volt vasutakat az illető társulatoknak. — Böszörményi kir-jár.i fiumei hnnleányok virágokat kiildtiltek. — Horn lapja a „Neuei Freier Llovd heti lap lelt. — Petőfi szobrára eddig 12 ezer forint gyűlt bo- — A pesti béke-ünnepélyre Misin trek táviratozta: Köszönöm a szive* megemlékezést és teljes szivemből viszhangoiiutom a „liochot* moly a Magyarország — Ausztria és Németország közötti egyetértésre hangoztatott^— A sitozi csatornát az angolok megvált-jii — Női bazár fíisz Pesten a redoiitebau az á • .^-károsultak javára. — A magyar honvéd-s- jelenleg 122,OiM), 1032 tiszttel; a gyalőg-sugiiál 39''4, tiszt hiányzik, a lovasságnál 4(5 több van. — Az izgatottság a franczia társadalom rétegeiben, mily fokra hágott, arról a kő-vi-lkező ítélet lunusk^dik, PA szabadkőinüve-si-k és internationalisták Lyonban összegyűlt képviselői következő határozatot hoztak : l''i/-iiion két segédével, /ji«mnrjl-kal és MottM va), az emberiség ostoraival, kik kielégithetleti dicsvágyuk által annyi rablás, gyújtogatás és gyilkosság okozói, mint három veszett eb, törivé-nyeti kivül állóknak mondatnak ki. Minden testvérünkre Németországban s az egész földgömbön bizatik a jelen határozat végrehajtása. A három vadállat mindegyikéért az illető eyy millió frankot szerez, melyet a hét n igy páholy i< végrehajtóknak vagy özek örököseinek ki-tizet I* —■ Zágrábban „Agramor Lloyd^uj lap jeleimnd meg. — Uolyó-szoró kezelés a honvédeknél. Miutáu a honvéd tisztek éa altisztek, kik a golyó-szórók szerkezetének és kezelésének megtanulására Bécsbon voltak, inár letot-{ ték a vizagát a hazaindittattak, hogy a honvéd legénységgel a golyó-szórók kezelését megismertessék, minden egyes honvédkerület székhelyén iskola fog álittatui, a hol 10 altiszt é« 40 közlegény a golyó-szárók kezeié*ébeu ok-tattatni fog. Miudon zászlóalj négy legényt é^ ugy altisztet küld az oktatásra, mely turu-sonkint történik. Czéltáblául f>2 öl hosszú és 9 láb magas deszka-fal fog szolgálni. A magyar király-pár ő Felségeik Budán vannak. — A berlini békoünncpélyeu, Ausztriát Potocki fogja képviselni. — Hitbor Károly egy comi-cus operettet irt. — Maros-Vásárhelyt írói-ogylet alakult. — Gr. Somaaich nőül vesz egy gráuai színigazgató leányát. Uj országház építését tervezik, — IJlmban a német diadalok fölött tartott öröm ünnepély a kivilágítás alkalmával egy hő keblű sertés kereskedő, ki a ,diaznó-piaczon* lakott ogy láiupa-golyó belsejére a következő kivilágított verset irata : Auch auf dom Markt der Sttue, Wohnteehte dcuisctio Treue. (A „disznó-piaezou" lakik is valódi ué-tnet-hüaég.) — Pesten , Aasiatenz" t&rsaság Alakult, mely a behajthatlan adósságokat hajtja be^!) —• A Csokonai-szobor Debreczenben ez év folytán felállíttatik. — Bécsben a fegyver kiviteli tilalom megszűnt. — Bécsben az árviz 100,949 l''tra rugó kárt okoaott, - Audráasv, Ucust éa Lónyay minden befolyáaukat fölhasz-
nálják a Hohonwafth cabinet megbuktatáaára.
— Megható jelenet ment a napokban az orazág-ház előtt végbe. Ugyanis ott egy rongyos öreg ember kéregetett alamizsnát a járókelőktől. Kgy ur, ki már épeu zsebébe nyúlt, egyszerre vizsgán tekintett a koldusra. Nagyon meg volt lepetve és tétovázva kérdezte: ,Nem volt honvéd Vu »L)i igenJ — volt a válasz. .És nem ismer engem?* .Ismerem, ön gróf Lambert.*
— .Un pedig Nécsey, hisz ogyütt szolgáltunk I" A gróf megölelto a koldus honvédot, ki egekor bajtársa volt s azláu karon fogva kérdezősködött tőle. Jelentékenyebb összeget is adott neki mindjárt, felszólítva, hogy jöjjön birtokára, a hol állást fog neki adni, miből megélhet. - A magyar képviselőházban f. hó 13 án szavazták meg véglegesen az Kszturháey-képlár megvételét, a törvény javaslatot azonnal átküldvéu a felsőházhoz. Örvendetes, hogy ez ügy bon egyetlenegy szűkkeblű hatig soiu emelkedett a megvétel ellen. Megemlítjük, hogy 12 én Mado-csányi Pál oly kérvényt uyujta bo, molybeu a nők szavazatjogát kérik a községi és képviselőválasztásoknál, a mi közdorUltseget okozott, elhatározták továbbá, hogy húsvétig reggeli 9 órától 2-ig tartják ar. üléseket.
(Irodalom.) — [lUntd«k Aladár) .Hulló-levelek" cziiuü legközelebb lue^jeleiietidó költemény-tüzérére az ulótizolcsi határidőt már• cziu* -*>-ig inegbosszabbitotta. A szinezotl jel képes bori ték u könyv előfizetési ára fűzve 1 ti, aranykötéaben 2 ft. Kz alkalommal Benedek A. előbb megjelent három költemény-füzérét kedveziuényáron-4c->l ltjával megrendülhetni; összesen 3 ft, a .Hulló levelek"-kel együtt 4 ft. - Az elólizeiési pénzek Benedek Aladárnak Pest, cziuizendők. Megrendelések utánvéttel ia ellögadiatnak. — Ujolag ajánljuk a szépto-betségü ifjú költőnek ez ujabb kiadványát t. közönségünk méltó pártfogásába.
Hírek,
— I A iii i s ko I c z i első k i h á z a s i t ó* egylet) megküldte limit évi kimutatását S ebből látjuk, hogy az egylet igen derekasan működik. Összes vagyona 19,8*9 frt tiU kr., a 384 beirott tagja vau. llogy az egyletnek a tagok mily baszuát veszik, kitűnik a jelenté* következő pontjából: A múlt évben az cgvlot tagjai közül férjhez ment és megnősült :*>U tag. Ezek közül 11, mert u kiszabott időt meg nem tartá, uom kapott díjat a csakis befizetett pénze adatott vissza, mig 39 tag, (37 nő, 2 férli) kapott 1Ú90 frt 10 kr. tevő összes bolizetcsért 0070 frtot, tehát 3i"K).''i frt 90 kr. tiszta nyerő-séget vagyis közép számitással kapott egy-egy tag 40 trt befizetésére 10 éa fél hó után 90 frt tiszta hasznot, mi ha egyszerre lizette volua bo az illető, 2;*>3%-tólit4enno; s ily nyereséggel bizonyára mindenki megelégedhet. Midőn o kimutatást közöljük, csnk annyit jegyzünk még hozzá, hogy nálunk is vaunak u féle jótékony egyletek feles nzáiuiuat, miknek működése uciu kevesebb üdvös eredményt mulathat.C''zélszerU volna, ha az illető- elnök urak tavalyi számadási kivonatukat közölnék velünk, hogy igy áldásos működésükről a nagy kozousóg is tudomást nyerve, az egyletek pártogásárk annál nagyobb mérvben ösztönöztessék.
— (Kinevozés.) Lapunknak több ér óta rendes munkatársa Szerény! Endre ur a dobruezoui púuzügyigazgatóság által a dobro-czeni adóhivatalhoz tisztté neveztetett ki.
— (P r i in i t i a.) E hó ó-én tartott* Moórott Ballázaik . István győr püspök-megyo-beli u j felszentelt pap első miséjét^siülőföldjéu ; meglopó volt az uj tuisés papra, szülei-, testvérei- éö rokonaira nézve, midőn Szcntgyörgyi Józaef karnagy 40 iskolás gyermekkel az általa
,'' szerkesztett magyar szövegű .Veni sauctae" -t == ,Add rá uram áldásodat!" szabatosa* előadta. A szép egyházi ének és zene általános elismeréssel fogadtatott.
— (Martius 10.) Egyes baráti kttrökko* ünnepeltetik ma már, ezelőtt 23 évvel uagy nap volt. Igaza vau a költőnek:
K<-ltx l*nyng»xol''f^»ir*YÍtlenfll,.
Ünn*p Tolnál, de (eiikl meg- neoi Ol
Véfnelr* 4vi "Sfl * Uli » tOuirg mit nspot Unnrpct,
Titkon. Iia uiugiohsjtja tgy k«ti«l,
lUluinm (l''Ilt ultiridnt I
— (Balesete k.^Nagy-Kauizaán egy itju atyja fegyverét titokban magihoz vette iW vadászni ment vele, azonban a töltésre töltést akarván touui, elsült s lehet mondani még szerencséjére, hogy karját aértette meg. — Egy $ri asszonynak kis gyermeke gyufával játszván, meggyújtotta és épen anyjának ruhájába akadván, tetemesen összeégett.
— (Távírda.) A helybeli távirdai hivatal következő rendelotet tosz közzé: A kereskedelmi ministerium 2200. IV. srámu rendelő-tévol meghagyatott a távirdai állomásoknak. I) a sürgönykiadókat utnsilsák, liogv minden sürgönynél a boríték alján az A czélra fentortotl helyen írják be azoniiiöt, melyben a sürgöny % küídöneznek k''ézbcsitéa végett átadatott. 2) küldöncztiek hagyják meg, hogy a sürgöny/ kézbositéai időjének a vevéuyre laoudó pv^W
bejegyzése eszközlése végett a sürgöny t a czitn-tettnek addig no adják ki, inig a* átvétel idejét * Tírényre bo nem jogyozte. A fenebbi rendelet értelmében kéretik tehát a n. é. kftzttnség a sürgönyvovényekro * vét időt saját érdekében pontosan följegyezni, minthogy netáni késedelmek miatt történő fclszélalásoknnk valódi okát esak igy lehet megtudni.
— A Kortö téban ismét van viz. .Mint a?. „Oed: Nachr.* jelenti, a Ilangnág az ujabb időben oda telepített majorságokkal együtt Kszterliáza, Kioson, Csorna és Vitnyéd kózt vi« alatt áll s egy végtelen viztükiirt képez. Ezer meg ezer hold .szántóföld és rét a ezer meg ezor mázsa széna éli viz alatt. Nagyon kiklilnösen veszik ki magukat e. roppant tengeren a majorságok cserépfedelei, roppant viz-tönie ;ek hatoltak bo a ilangsilgba a védtíiltés 19 hidján, í a viz a Hanságból a nagy Feridbe is befolyt. A csatornák, melyek annak idején a Fertő trt « a Hantéig feleslegen vizeinek levezetésére Miolgáltak, most épen az ellenkezőt eredményezik, inert e csatornák most a folyóvizekből víztömeget vezetnek a témederbe, hogy a tavat nemsokára befogja tölteni. Az uj térképeken már uem is tartották érdemes-uek a Fertő s a Hanság határait megjelölni, mert hiszen tükélotesen ki voltAk száradva, de a viz most víssia fogja küzdeni régi jogát, hogy a térképeken kitegyék.
Hasznos tudnivalók.
Hogyan lehet ismerni, hogy vizezett-o a tej, vagy sfc^n. A hUvelyk-uj száraz körmére Onts rgy csepp''tejet; ha n csepp giimbalakol Olt, ■ a kilrmon megmarad, ugy a tej''tiszta, ha
l>odig ellapul » lelolvik, ugy meg van vizozve.
KgyazorU kályiiA-ragacs. Végy szitált hamui, kovés porított sót és agyagét, kéazits belőle vízzel gyurmát. még a vaskályha repedéseit isibe lehet vele kenni. K ragacs kőkemény-séget nyer, éa sokáig eltart.
Xyllt póBta.
— ,Mikor virrad már?f valahol megjelent, ugy telizik^ mintha olvastuk volna már, kírjtlk a forrát inognevcxétét. i
Hí. l>obr«rsnti. Odvöxöljilk I
— N. A. Ax igért caomagot várjuk,
— II. F. Jövő tiámuukhan okvetlmi.
K. Fcil. A oxlkk köxlétét várjuk.
1.. Körmend. Fj i''j t a levél valóban meglepett. \V. már e hó líl-én megérkezik.
— I). I''ral. Axóla mindig barátainak látogatnia akadályoxin ?
— .Köxhlxlontág* txerk. Váoxról noha ki-jolonté, hogy kérétUukut loljotíli, nem valótól, mert * rirnUji meg mindig Zala-K.geraiegfo küldetik.
Ű z 1 o t i • h i r n ö k.
Nagy-Kanina. martin. 17. |N7l.
Vidám tava.xi napjainkat ma reggel xordou lé-lieojdő l>-|ite meg, heteritvéu mindent fehéren. Kt ai ntol.ó haragja a xord kegyetlen télnek. Mi mégit hitazllk, hogy re<|uUitióját a békeixerető tavatxtól nem porotzotan votxi. S*ereue»éro a tapaaxtall gaz-dátxok nagyrétté a kedvexő időt felhasznál váp, ax előlege. Intéxkedéxeket megtették de nem végexlék. A gabona árak e»é»e . ax llxlel lanyha.ága löbb oldalról jelenlétik, mind a mellett igen hihető, hogy a va.ilti xxállititok inegnyitáia következtében éléuklllni íog . .peeulatiórA nagyobb beváeirláaok törlénendenek.
Piaczi ár.
Nagy Kanixta, ÍHÍI. évi mait. lő-ik napján.
Huxa 83- 84 font. 4 Irt f>0 kr. 8&-8t» font f» frt 20 kr. 87-88 font 5 frt 50 kr. Uoaa 78-7tt font - ,írt - kr. 7l> 80 font 2 frt 80 kr 80-81 font 8 fit - kr. Árpa ■erftié.re 70-71 font 2 frt 8(1 kr 71-72 font II Irt -kr. Árpa kflsönaígea tlfi «ű font - frt — kr. 07-»í8 font — írt. Kukorlcss 3 frt. — kr.-, 2 frt 80 kr. Kukoricás olaax (oilniiuantln) — frt - kr. Zab 4ft— <7 font 1 frt 80 kr. 47- 48 font 2 írt - kr. I''ohsuka flli-1.8 fut. írt — kr. (18-70 font -írt - kr. Hab f.-bér 8 kr. — bab tarka fi kr KenyérlUxt köxöntége* !• frt 10 flnom 10 frt. Ztemleliaat 13 frt—kr. Lángliaxt
köiötiaégot — írt__linóm — írt kr, Királyliaxt
köaöntégea — frt — kr. flnom Ili — írt — kr. Hoxa-Inng ftöxöutéget — írt kr.''finom - írt. — kr. M irha hut fontja 23 kr. Horju-hut fontja Sfi kr. Mer-lé. hu* fontja tfti kr. Juh-hna fontja — kr. 8«a-loua fontja 40 kr. /,air fontja 44 kr. Ctibu párja 1.40-1 50 kr. Káexa kr. - frt. I.ud toviny 2 frt —
- frt — kr. I.ud hlxoll 3 írt - kr. .''» frt áft kr l''ujka 3 frt — frt «* kr. Tvnk-tojá* ls/» kr. Iliirgouya niéiejo 1 fit 40 kr— 1 írt M». Kgy máxta txéi.a 1 frt ÍÍO kr. txéna uj, frt — kr, Kgy kéve xtup 16 — kr. Szalma máx.ája I frt 20 kr. lljbor vldékUnkbeli akója frt — kr. Ó-bor vidíkllnkWli akója - írt
- kr
A nagv-ka u i x a s I váro. taiiáetának árjegyzéke könyvéből kiadla
8ZIBETHY KÁROLY, bixto..
Vasatl ssposklstl Btastread:
Indul N. Kanix.áról llare. felé reggel 4 óra ft.''i pere* r . . . déluláu 2 óra 2.''» perez.
r , Hilda . reggel 0 óra
, , , d. u. I óra 22 perei.
^ . . #M»« 1<» í''7 ,
rugg. 4 óra 46 ,
délben 2 óra l.S .
regg. b ófa 30 .
éjjel ll óra 20 ,
délntán T óra 30 .
Trle.t llé''a
Krk. N. Katiixaára llarea

l''eicx.
reggel 1 óra I k . délben 12 óra .''{>>
Iluda MŐI rt^gel 4 óra ''.''3
, déíb. | óra 14
. . e.l» e 8 óra Íi3
Trie.t . délben 12 óra 62
. exte 10 óra 3ft
Itéra , reggel I óra 10
r , eat* « óra 40
, délben ! 1 óra ö
Érték- és váltófolyam: mart. 17.
;">% molalii|ues 58.00; f>% nemz. kölcsöu G8..H0; IStiO-ki álladalmi kölcsön 95.70; bank. részvények 72t>—; hitelintézeti részvények — ; I/iudon 124.80; ezilst ágio 122 50; arany darabja 5.87 kr 4/iu
Heti uaptAr.
Harci. Í9<t6l aiarei. 25-l« 1871.
I

- éx heti- Kathollkui nap-'' l''rotetUna
"s|» 1. Ur___| _ naptár , utjj
I2> Jéxu* {>000 embert megvendégel Ján. VI, 17 - 31
20 1 21 22
23 ,
24 •>:, ii ••
Vaiirssp
Hétfő
Kedd
Szerda
C.ölört,
l''éntek
Sioaib.
■ llllll I 111
, A 4 .lóxaef
'' Nirela. Itcned ap. ^>ctavián v. j Viktorián . (iáhor főan.
i Gy. o. b. a.
........... •■•
[ A 4 Lsaltra
Klaudiiu llenedek l.eo |
; Fidelia Uáhor
(Jy. ol. H. A.
m
m
Felelős szorkesztó : Wajdltí JÓZlef. Segédszerkesztő: Bátorfi Lajot.
H I R D E T É S E K :

! JELENTÉS!
Kzerféle beismert, orvosi tekintélyek s niiigányzók bizonyít ványai által kitflnőnek jelzett
Ur. MIIiliER-félc moha-növény-nedv
meglepő hatással gyógyít mell- cw tiblőbajóknál, köhögéíi és különüsen gyermekek gön-einél.
Egy tégely íia 50 krajozár.
PRKSKRVAT1V H V liZSA VI
görcsök és gyomorgyongeségek. kólika s más bajokban, még egy gyógyszor sem tett oly jó hatást.
Egy eredeti Üvegcsével ára 8Q kr.
Valódi minőségben Nagy-KanÍ28án egyedül
MT NentwloH Gyuianéil
(Mi i!-D kaphat ó.
K öszöiWi- i rat
az
Anatlicrin-szájviz
gyógy hatásáról. PÜPP J. 6. urnák, gyakorló fogorvos Uée.sbeu, Stadt, üoguergasse Nr. 2.
Alólirt önkényt és örömmel tudatja, miszerint InyUf, kih)ny*H vártö ínys, valamint ingó fogai, <lr. /''(»;»/< J. O. bécsi gyakorló fogorvos ur Anatherin tidjvizinek használata által u/ iny ismét visazakApta UTOtés*elos szinét, a vérst''s tö-kéletesen megssüut, s a to^ak elóbbeni Hzilárd%águkat visz-s/aiiy. rték, mért is legháláaatil) köszönetemet nyilvánítom.
K.gvuUal teljes beleegyezésemet adom arra, hogy jelen iratom tetszés szerint használtassék fel, Imgy igy az Anatha/ rui iedjvie gpigyhnUUa a száj és fogbajbau nzenve<lők előtt tökéletesen ismeretes legyen.
Kaiidum. - tíaift. -d.l
Mr. H. J. de Carpentier.
Kaphatók : Wagy-Kanlxaáu : llelii. .lóx.ef gj ógyeax., Itoaenbefg Roaenfeld, Weliách, J. éa Kea.elboffer kere.kedéxéliBn. — l''ápán , 1Vhe|,«n J., Kextthelyeu i lflliltrír gyógywréax. Siuger M. Wuiaa A. Zala Kgertaegra i laóó KJ. gyógy*/.eré»z. Kaprmu-xáii: Werli gyógy •x«i4tx. Varaxdou : Malter gyógyaxvré.z. Sllm«-g«n: l»..iner Kajet. Sxom-bathelyeu; PHIIeh Kerenex é« ltudolf gyógy.ror. Halárítrvidéki Sx.-Oydr-gyön. Fible K. C. Vexxprénibon • Mevr éa Tuaxkán, ngv tluthard Tivada-éa Halnál I — Hxákeefehérvároll ; Legmaou A. Hiaun J. gyógy«x. Lovat-Ue^''ír.ybeu: Hatiler győgytz. Kaloetnu '' llorvnlli K. Kyúgy.xeré.f, Keéa-keuiéteu : Milbofer éa Macbleid gyógy.*. 1''akM.u : Flórián .1. gyógytx. llörmendeii i. Horvith J.Houixenreiid gyógy.z. Kapoxvárott: Kobn J., Ilögl, Hclui éj Hchrffder gyógytx Sxegaxárd r llrahaay gyógy.x. -
Koiiyhtildon l Kramolln J. Hiigelvárottillamarlb, Sala...... gyógyax. —
Kaján : Miokluoh St. éa Uerafeld Kai, ugy llerxog Igiinexuál. — l''éeaelt : Zaoluay VV. ja K. Zách, 8ipökh gyógytt. KárAdoir. Zafiloliánt/ky gyógytx. -r Maretaliban: Kitt |yógy»«. — Tolnában : flratf gyógytx. — Hunaföld-♦írott 1.ukáez gyógytx. — Sxent-Oyörgyön : Nöthig. • At«é Ivódván, '' Kl»t gyógytx. — Kohoncson : Htinou gyógytxerétx uraknál.
Vidéki vevőim- kflllinös megelégedéséről) elegendő tauuságot tesz az, liogy az 18IJ7.| évró szólló posta-kimutatás szerint alulirt 15,000 postai küldeményt, 18(>8-ban 19,800-at adott fel.
|:i»8 e) és más iró-eszközök
It''KUo. mloöxén''ien kövclkeaö pntoiiiáron.
rabja Ti, 10. I.r> kr, killöuöteu flnol uomak, örökké Illatozó hé|lé»ivl| 2«r, 30, 40, ftO kr.
Irókétxletek, kit ''iiyolcxadrét íel.xerelé.nélklllaxárral l,itl 11,M t.80- llgvauilveu teljét belfelaxere-l léttel darabja 2, 2/Kl. KivUlről ét] felülről fényllréttel kiállítva 3.*)0| I, l.ftll, Nagy uegyedrét ftdtxerelét nélklll 1.80, 2,í»0,leijét feltxereléatell 3, S.ISO, 4. t''gyauilveu fénynxéaail kiállítva 4,(A\ 6, ft. iO
l''ectét-bélyeguk,melyek kényei-mettégök, olctótágiik ét blxtox he-raga.xlátuk miatt a* ottya é« pe-[ etétvlatxnál exélaxerUbbek, l''grinJ ininőaégbeu, tetaaúajxerinti exini.[ eaiiner, név é* monogrammal bllf III I frl 20, HMM) db 1 frt fiO.
l''apirtárexák.Kgr txépen ellátotti envelope kdlönféln féuyxétl papl-l rok é* borítékkal Ülve dhja 21>, 3'')|

„Halljuk a szép^ szót!"
Jlaita fiuk, vitradiuiik!"
Papírok* líitogatójegjck, pecsétek! § ^Xitóat®''fe^SÍSk t
I-I7M .1 óu miíu ii><i-oevL''ii''/iiL'' ■ "''VI TJ 7
Oj
Franexiaevélpapirok, minden kivánt név vagy korona iugyeii nyomatá.ával:
IOO db. 8-ad flnom fehér 45 kr. angol reexéxet v. vonalzóit 06 kr. reezét txinexetl ifi kr.
100 db, 4-ed liliom fehér 86 kr. -tng, reezéz, v. vonala, 1 f., boríték 8 ad fehér 30 kr, erő* Thi kr, txlnet. rerzé* fi.''i kr, belől xoináncxo* l}0 kr; 4-edre reexét papir Gfi kr.
2 niuui betli knionávnl a divatot több txinii nyomatban 100 papírra monogramul 30 Vr, 100 borítékra SOkr
100 db-látogatójegy,kettőt fény máxu papíron, legllu. kőnyomat 1 írt ugyanilyen legtinom.fekete nyo ináttal ,''»0 kr.
Aoxéllollak. ltegulatortollak a két igaxitátára minden papírhoz 12 db 24 kr, I tuex. ang, réxtoll 12 legjobb fajban 10 kr, 12 t. ang,160, tK», 80 kr, 1 frt. réxtoll egy dob-ixhan , fennol.bi Oyakorlatl oletó ajándék ax ml fajban MO kr, I''.'' t. alunilnliinitoll, brouxöuletlt Irótxerkét/let követ | iltlotllva roxtda ellen 80 kr. 1 t. kaulteh.uk toll, jó miiiőxégö 10 ki; 1 t, irön jóuilliőaégU 10. lő, ''ií> kr
Nagy előuvt nyújtanak ax uj gép-rónok; föl(ltlegea ezeknél a fá-
ratztó hegy tét, ogyttertmlnil ax rón begye blalotitva van ax altörét ellen, 1 db fába foglalva, 10 kr, caoutba ir., 1 db tollliyél ét kéttel H) kr. I töltény 8; bóra elegemU 10 kr, I db Unlo-rsdlrguiumÜlnU é* írónfollok törleaxtéaére f> kr.
Finoinau véteti petét nyomók legtzebb irá.tal I db két bellivel, ivéllel Ml kr. Koronáért SOkr. kll-öh egétx nevek ole.óu ixámlltal-ink. Domboiuyomo préielt névvel egy Ilit legfinomabb 2.80. 350. Hé yeg ^Stampiglla) báfdogtxekrény jyel fették é« értettél 4,í>0 kr. A jép egytxerl nedvetiUttal HlliO le iiyoiuatot kétxil A leggyakorla Hbb hivatalok ét irodák txámára 1 lb legfinomabb vételit lí frl M)kr. <inytlbr-tlen riigaiiyotxzánioló táb ák darabja f>. 10, tf>. 20 kr, A Irg ixebb névnapi- é« újévi Udvöxbl egyek, gyóiiyöillen kiállítva dall) minőségben egyedül kaphatók :
I6WHI.HWMW n."41 mmsM
ke tő III ilrhau: I tintatartó, I toll ! nyél-állvány. 1 levél nehezítő, ll irólámpA, I hévmérő. I kézi gyer-i tyatartó, 1 gyufatartó. I lolltlixtltój 1 éktxer- * óralartó. Minden etino l •an ét di*x«*en kiállítva r Jak 3 fit I Legjobb rajxeiaköxök 1 db 8<i| kr, 1 frt, 1.20, l.ílO 1 db teljét kétz-f 1.H0.2 TiO. .1.1 rajztoll .111 kr. I kör | ző klaebh 30, nagyobb lio kr.
Földgömbök fiO, 80 kr. 1,60,^,1 3 frt. Keiték»*ekréo''Vk«ra logflnoRil uiézfettűkkel megtölt/e, drbja 30J 40, SOkr. 1 frt, I .fiO/2 frt, JegvxőT könyvek flu. 10, ló, 20 kr. HőrbeiJ •Jf>. 35. W) kr
LegliuoDiabb illatot pnctélviaail dhja, piro. H 10 kr légiin, klllöu-f féle txluekbnn dhja 10 kr.
Köxöutéget ét txéplráa atl Irát I minták taniló. ét tanulóknak egy-| arául ajánlható. 1 kictiny forináju füzet 12irá*uemmul lOkrért; 1 nagyi fdxet :to.félo (li*«-l(Aaiiemm«t )>.''! kr Minták a rájxolnt könnyít nieg l tanillá.ára, legújabb tanulód kex I dők éa műkedvelők txámára, nagyi váliuxtékbau, I ftlxet 10, 16, 25 kr.l
m
. r-<
cn
Cf)
O
£
«8
o
o>
0
e
1
''S a { ;
O
^ CQ u N
w M •a
/
•a 5 _ rt 5
a w fi.^ <s
i a5
«« -n K <« 1
* g.S.''c*
~ "H & »
- 1 a ö
5• -taíi 3> cq á^ £
3
a » p
g.
rai
Megjeleni ét minden |iaxai könyvkeretkedétben kapható;
„HallJuH: a szép szót!"
exiinll magyar fe1kötxöutő-(tifCi)tVkönyv, mely kölött ét kötetlen tnliidennemll felkötxöiilétt tartalinnxván, ditxe* kiálliláta ét tömött larlalma, ugy hatxuot ét inul Altató rollánál ingva na ''ifjutág figyelmébe kllli''luöten ajánlható — A 400 |upr.i terjedő ét :)0»l többnyire ere.leti felkö.xönlu.l tartalmazó má.odik tefine.en ^^ átdolgoz.itt ét bővített txinet keinéiiykötéatl könyvnek ára 1.50 kr.
fe A dalkedvelő If]u8ágnak különösen ajánlható ^
nllAJTA FIUK, VIGADJUNK!"fí
közkedvettégll dalkönyv ImvHHUlIk javított ét tetemaeu hő-viteti kiadá.a,
K nagy axorgalöminal önzeállitott mű köxel IIIOO válogatói! , dalt tarUlmax, éa txinet horiléku; etliioa kiállilá.ánál fogva i« kitűnő, mondhatni: egyetlen a maga nemében. Ax eltő^kladiít 2000 ét a má.odik 3ÍIOO példánya Igen rövid idő alall elkelt, » mi eléggé tanutitja, hogy méltó figyelmet érdemel. Ara ax ftflO Qfi lapra terjedő t dltzeteii kiállított atebbkönYvnek I 20 kr. ilu. VO aranynyomá.'' ét aranytzegélylyel 1.H0 lítérl. _ \
„Rajta leányok, mulassunk !tt
cximíl mitlaltató kézikönyv, a magyar hölgyek txámára gylllliitu WajdiU .lóxtef. qJ
Kxeil 473 lapra terjedő etínyt.........
•10 kr., kötve arany nieUzétlien
1119* Kiállitátu könyvnek ára 1 frt. 2.1MI kr. (Uxfkölétlieu 3-&|frt; <
LE N OHM AND, g
a hlrsi oiifáayaé l|aiai«adé vetíkartyája í)
32 azlnetetl kártyával, magyar aláiráttal éa txöveggel. Ara fiO kr. ^T*
Lakatos Sándor „.agyar wtánczköiiyvou
mindkét nembeli ifjú tág wániára, arcxképpel, ét temérdek a tzöveg közé nyomott lánex ábrákkal. Ara 1 frl.
„Had térsz ol gálát"
IÍ.0 lapra terjedő kalouai tankönyv ára 80 kr.
„Kebel hangok."
Hj évi, név- ét xUletétnapi a ax élet egyébb vitzonvaira alkal
maxott kötxöntf.ek kötött éa kötetlen beizéd''hen. Ol
Irta Hoffmann Mér.
K dftte.a kiállítású kemény kutétfl könyvnek árs 1 frl.
Legújabb nagy egypt. Álmoskönyv
I7u lap éalJOO képpel ellátva ára 40 kr. * fö
, l Al tlU 81 Waldlta Jéisef könyv V
ksrsskmslliea egytxerre véve, valamint utánvéttel egylllt rou «l»vlo 5 frt. 80 kr., mind a ayoloz egytxarro pedig euk 6 frl 80 kr. Postai rendeléaek a levél érkexéte után azonnal te'' jetiiellnek. - Minden III példány után egy tiaitelelpéldánynjal I'' * txo Igálok. - > ''
\ H AJ1HTS JÓZSIit'', v
könyvkeretkedő Nagy Kauix.i.i.
I
isryiititi^r.*)
A legelegánsabb férfl 88 gyermek, disz- és utazóruhák
Magún rorHxáy 3 legnagyobb férfiruharaktárában
Hw/iLiiTi és w rjr
10. kir. uüv. szabóknál
T B N.
1. Ilnik-ti rvn ut ovaug. templom átellenében.
(I. Ilitlvnui-utcxn és nrMiigilt steglotén, h Zritiyi kávéhir átellenóbon.
111. A régi Hilnháitéren lc\ö bn xárbtui « „Mngynr király" eiiiuü azállodu átellouéhou.
Megrendelések a legpontosabban
leljesittetuek.
j Testhez nem jól álló rlthák kicse-, réltetnek.
0 (lUkuUle.tett.) A tinóm ItevaUtciert du Barry Ulpyyógyiter meggyógyít minden kért, mely uyégyítcrokkel daozolt, nevozetoaen:
•) F, rovat alait kntlntukéri felelKnéget nrm vállal - * " ^ .
gyomor, ideg, uioU,.UtdA, máj, mirigy, takliár- . tya, légzéai, hólyag-éa vcs. bántuliuat. gitinő-kiirt, azédelgéít} a^uktn^Jitiégot, köhögni, ftitéa/.téai gyi''iig''-^g.ú, a/orttláat, dityvlióat, ál-murtluiiatigot, gyiing.-iégct, aranyért, vizkórt, lá/nt, aazkóit, vértoi lódást, iólziigáat és bányáin ingert még (erheBaég idején itt, diaboteat, bnakomoraágot, aoványkodáat, csuzt, aárgaaágot a 72,OOti gyógyeaet, melyek minden gyógy-trzerrel dactollak ; tóbbi kiízt bizonyítványok pápa 6 azentRégötől, gr. l''lnakow ndv. mataal-tól, de llrchan inarrptianótól, — A Imánál táplálóbb lévén, a Hovaloaciüre felnőtteknél é«r gyermekeknél óU azerte megkíméli a gyógy-azerek költségeit.
Oaatle Notts. Alexandria, Kgyptom. IHfiO. mart. 10. A linóm Kovaloaciero du Jlarry engemet egy igen makae^ idillt béldugulásból, molybun 0 évig borzasztóan azeuvedtem, a moly minden orvosi kezelésünk ellenállt, ki-gyógyított, s ezennel lbrró köszönetemet ktll-düm önnek mint felfjulozőiiok a természet e becses adományaért. OrUljíin minden szenvedő. A mire somtni gyógyszer nem képes, azt teszi l)u ll;trry Hevalescierje, moly akkor som volna tuldrága, ha súlyát arauyiiyal mérnék. — Tisztelettel Spadarot\ < (t>.
l''léhszelonezékbeu ''/» ful,t l f''- M '' iont 2 ft. ;">!> kr, 2 font 4. ;'')0 k. ó fnt 10 It. 12 font 20 ft. 24 iont iJO ft — Ibtvalosciéro Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 ft. ÓO kr; 24 csészére 2 frt ;"><) kr ; 48 csészére 4 frt í>0 kr ; ralakban 12 csészére 1 ft. ÓO kr, 24-re 2. í>t) r. 4H ra 4.f>0 kr, 120-ra 10 ft. 288 r*2<> ft. f>70-ra :i(3 ft. -— Kapható: Harry du Barrv és t-rál Bécsbon. Wallfiscbgasse, Nr.''*. Beaton TV-rlik Jótttf gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-
stUdternél, AlíiVKubitiban Tyrolej & Schle-aiiigerrnM, ''Debre.^ib^tt Borsos líPr.Mic/tn''-l, Dunaföltl váron''Nathorn Pálnál, KárWlvlivArok-IJrilIi y .-nél, Wugy Kuniiiiin Lovak Ktirpiy.i.U, Krsokujváron Conleguer Ignátz''ual, Szék»» l''e-hérvárott Dieballa (iyörgyuél, Vorpeczvn Kj-acher Mórnál, s mind.''u városban a gyógyszer, fliszor, és iwouiegeárusoknál.
— Fi^yolmeztetillk a t. cz. közönséget laBttpk m«t s»4thának hirdltéa^fo^a£ban levő - líllakv, Uírsoblér iilin aí»# ii»Oiborii faraktá-ráca, mely a Dráva mentében a legnagyobb.
E
IWkllldotott. Drij.J. 0. l''op|i fogor»oa ur |»í«s-ben Anatherinixájvix név alatt ismeretet e.Montiat kémit már óv óta, mely kellelnoatége, jóaága ét eltérjedliéga miatt európai vhlrrc jutott, K axájvix gyígviuí liatá«i.il bir minden t/.yhotty«''i{nél, eriiiitl • ityougéhh réaxolt ktll''innjoii a ágimat. oliui <>l kolleniotlcn »/ájl> it, a fog liorkóvot; nőt sikarr a liitxiiállutó a rariaamU «•» nrorlnilii.il ; . rli-litl a kitin* fo^fájtUlmat, < a »«áj niiinl.''n r.''«/,''iiok Itilo«,''•■».,l kfllr«1n t«, <>r<>j«-t r* v|«»«n.iilj\ H folvtafaoí
Iiaaxnúlata incllou m<y ii tartja. Ajául.tii.lv inig tiiryau ,• fojforvoü to által k4*xlt«n ti«»Vi»y-(o»|)<>r< mi-ly a (.ignkat a fo^kfítül llsslitja, auna^ í.''uyt fa* lui(s,''<t(et {« ki''iiiínvüAgot ad. A« Aii.ntlifiin fo,{|jt</.ta továtitiá oly tulaji|uiiiiá)(|(al lór, liogy nem tartalmai ártalma* anyagokat — mint loliUuyiro ininden má«-f«Mi< |ia»''a, lianem ciiipán «iiy ártalmatlan tlaititd »í»rl, nn-ly a fo^ra ngy hat, liojtr annak nem irt, iU«u\ia a l''ogat inindon li''toi ! IprakodáiviWil, a aayp fi<Li«riú tfui. Odva* .fogaknak ajáiil.''i(f<t.ó végre a fog |i|nml>o, tn<-lyuek lia«auálata állal a lov.ílilii i''vHiljic a fognak nirgailiiiik, » -nirgnkadályuJÍra at «lil»öl íi-jlődricln liplrgíí^rkot. Kmlitottok való<ái;a nii-llt-lt k<<«oako>Iik ar.on kilrllliut-iiy, li<>gy ii<>in i-»ak orrvi i-''kiuU''ly.-k liixouyitváiiyal mntatlialók fel, hanoin az-ui tíny, miliii olterj<-d<Vilien togadánlian r^Mealtl |lr, J, O. I''->|>|> ur Aiialln-riu k.''xitiaóiiyp ax rvg,''«x világon. A k»rt-«let oly nagy, hogy a föltaláló mindt''u óvbsu t''ihb mint IDO.IKIO ilvpggcl kéfiít, A loglnlkiiimorv-teahon ajánlandók tehát miinlnikinek t>r. .1. (1 I''o|iji fogorvos ur Anathuriu kóaaltinónyol, iin-lyekhlil miu di''unil raktárak vaunak állilva. I.akik lléotlien, Mtadl, llognerga«o ''2, nxám.
^mmsasa
FOllilván
iuuiiva*aiiii k.>. ''iKe/ifiiiMi uoitam inioxnii ir« iilPtfkcroW-jinkr* orxiág kitlOo.óle ridákeirol e<i>rrr ineiifi hetpgok,? íikereien g/of/ltván kitliliifi-le he!eg«ög«ti3L '' »)katiroxUia ''■ «ia*ar
l I
I." ''
" áx ttreg korban £lSkh5>. ugyialilte a trOlílklirti I Alulírott «okóvi tafissxtalataiin folytia a korábbi
fvlhivá*aiiii kűv-tka/tóhen Ilonám iut^xett irátbali
rol tt)bb mag
jeleli!!, '' elkatiroxtaía • Aagaiabaa,
ho|yr ta|>a»xlalalaiu«al rtregbitoudö. »» 9r$tÁg kQlOv
frt.- viilókoit txentúlyeaeii ia meglátogatom, * a napunk <Aok(*ait, óletm idiít * a vidéken netán dlvato«S l>eteg<^gek«i tauulmányognl/iogoin.
Midőn arre lia|áai tiai éa Itáoyai űgyaliuét fal-hivoui, eg>-»í«r»Qiuid tigvtlaiuiMtsm ax, ö ríj ab b • Xrt, hogy alnlirftii a (H''MlitmMot, makari köhögéM, fttlladá«l, im-llóg.''*! éi xiívdobogátt aikeraxea gyógyítom i a a a il I S kv t pedig arra, kogy ad k n 4 I i-ilforáului «xok*tt r.Mi letleit havi titataláat, vér- ia fehér (o''yaM, iitúhmnUaéit. niéli-, f-j- éa gyomor f«»» ca''lt a u/ukkid ka|ir«olatbau lévő véraiegényaégst fa inagtalantágot, -- továbbá gy1 e r m e k sk n é 1 *«t5-fofdiilul vxbk.ftt görvélyt (acrophulát) éa''iápkArt (Ulelchaovht) liixtj* alkarral gyógyltaoi aaeraucaéa valék ; axért kik orvosi tanáriammal ilyen bármi mátféle betegiégeklien ia, élni kivánuak : aioic -levélbeni niegki-reaéieiket intéaxék, mely levélben b<-ICK«étfok niiln-n létét ••• tiloktartá* igírate mellett -•• klrlllméiiyvai-n köjíltetni kérem.
. óeavnry Kde m. k. orvot éa isMétt, a m kl/. t*rm. tud. táriula
» tnbb táraulat r. tagja.'' A bejárat kfllrtn ''M .
lVaten, Hatvani ntc«a 19, aai''m,

T
JSJ
A nagy-kanizsai
kereskcüchuUs Iparbanlot részvényesei
a r. évi aaároxlMt Ift-ia, ú a fl érikor N -Kanlitáa ax Intézet klylié«ébaa
tartandó
s , I •
harmadik rendes közgyűlésre
"r* tisztelettel meghívatnak.
A KÖZGYÍ''IiÍAS TÁRGYAI:
a> Ai llxlet eredményéről rlöterii-aiteudo jelentéi ;
b) a /áre/ámlának, a «*ámvia»gát4 biao«mAny jelentéai''vel egytllt elSterje«ité«e ;
c> ax iMílalék iiie^halároxáia ;
- V d) négv igaxgató tanáv/oanak, éa báróin tagból álló aiámvix»t?áló bixottmAnynik válaaxtáaa;
ri róixvéiivriek által, a* stai''»«alálvMl <S. itlelmébra l.atcijea/telt iuditaányok.
Axon l . ». réar.véiiyrtak, kik a koiKyni«Sa. n rétutvepnl óhajtanak, ellnnerv éovi iket (ideig)......a
yéuO ax alai.wabályok é» .''):} ín-beo «/erint. f. t. márt. J-t«l l../árólag M-ig naponkint
# ilí-lg d li. .''» óráig ax inléxel péiixláránál, térit vény é* aiavaxó jegy nu-lli tt letehetik.
Kelt N. Kaniiaáii, 1 í*71 évi febr. 15»-én. •
'' Az igazgató tanács.
•) 47 S. Minden a réíxvéliyea köxgyllh''aen atavaiatképea é» pedig oly formán, hogy I réaxv/uy után *py axavaxat, ''2 litán keltS, II ntin három aat. eaik, ti* axavaxaluál tilbhel axoiiban nem gyakorolhat aenkl,
bái menuvi legven réaxvényeinek axánia. ...... .,'',,,,.
'' .-,;) jj A k''txgyllléaeu axemélveaou vag>- megliatalmaxnltjalk által réixt veuni axalidekoxo r, »/.-véuyeiak « nappal vagy a il S-hau inegímlltelt alnapoliatáa eaetébou 6 nappal a kii*gvülé» el«tt ré.xvó-nyeiket (eJi«ir.errénveikat> a még le nem járt .Xelvényokkel ogylltt a bahk píuat^tinal. uin-n nyeron.lo to_ rltvény melleit ini-ly egyúttal belépti jegyül aaolgálaud, lelenni tarloauak. A ré*«/?nyeiket I. telt /é»iv. ny.-aek névjegyaókébo.i inindonkinak peVo mellé ogy.teriinlg.l ax általa látott ré»»véuy«k at ut m.gilloio a«ava-tatok nánia ia kiteend".
m/r Ax Angol-Magyar lísnk. minden n aldliroti Haaknak blrtokiibau vo|| róa/Aóiyfit eladván aa alap-ttabál^iW ''24 S értelmében két igaxgató tauárana kine»exé.ér.d, folyó évi f.-br. -''.''»-én kelt levél.-vet egya/er mindenkorra lemondott, minek knvelkettéban. a f. é. -artlat iS-én tartaad* ktfzgyUlésI hirdetményre vonal-koxólag tudomáanl adatik, hogy ax alapaxabál.v.k -M. t». ••rli-liiu''l»eii iuaxüat-. tanaea ki.ge.xiteaerr 4 Igaigató Uuácaoi helyett hat teaa válaaxlandó.
N.-Kanixaa marliua 2-áu 1871. ...... , .
A ua{iif-k(inlxM(il kcrenkmeltní <•# l/turbank
igaxgató tanávaa.
reix-d. e.
Slonogramm és pecaélbély< g [
_k y w r .
-rVi^
FórnktrVrV»pir fehérnemű vászon-imitatióból.
KAMTZ C. W
PAPÍR-RAK TÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám ,a fehér hajóban,*
aia''nlja gatdagnn fel«>erelt raktárát IrA. éa I e r é I - p a pi r j á h I, le v él - b o r i t é k k . setéi toll t o 111 n r I ó , t <> J I k é *, p c c a v I • v i a a t, ni á a o I >"> é> a 1 t a r i u I i li l a , i r ó n , r a j a - ö n lelir* ra j t c « * k il /. H k . t u a r lui k éa teehnikai featékek, rajtpapirok, göngynlilve, paua-papiroa paueirleii. mn»->ló gépek, fíílaxervlt Írómappák teljea iró-a«ttali atx-kOattk atxél- ét bronaból, tinuiii lintalartók, albumok xviiu éa auwlktlL nívfi ni xteb I a rt- x á V. ul a x <>. • i v n 11 áte /ak , ugy mint iiiindenift-md táig>ak o a k ola lriwt al hstínálttokra.
. Klll"i.i.»oii niánV.m aajái Hitináiiyu Ie v élpa pi r oao in at. a legújabb axiiiexvtU monogram-mokkát, IAtog»ió jegyek éa 1 » v í l p e e » é,t I ö bélyegek, kiÜOiii''t tinofian kiaiilvu a legjulá uvoanlib árakon. ''ttií— ''J4 11)
Levélpapirosok.
100 darab névvel nvomva ÖO. HO kr.
1<K) levél é» loo borilék uvomva - 1 ft- l fn. M kr. '' . /
JOO levél fenték nyomatú ,riío-uogramuial I I1.40--HO a^t)
100 levél éa 100 boriték fetiék-uyonialu monogrammal 2 ft. HO- Jl.ati kr.
100 levél eximmel fekete nvo-
inatii hit kr. 1 ft. aO kr. f/Kf Minden axá/levél-ét bo rilékhox egy igen liliom papir-•árexák a já n d é k * t a t i k. 1 riattfia''.uiii Irvél uegyadvét, rfxiiu-mel fekete uyuuiatii'',7 H - 12 fl. HHIO daiah .boríték kender pn pírból iia^yobbféle i-Vimmel fekete uvom.itu .r) Il ft
Látogató jegyek
a la mlnilta axiuny omattal Itxt ilarnl, legliiiomabb brillel-
pS|örra öli kr. Jt''O darab tinóm ttinetilelt cárion #0 kr. 100 db ISuHnoiaal''b franc<ia Mn;tlaek-e oitomoii 1 ftr. |lw> darab rtuom Iranetia brillant papírra ''2 ft &Ú kr. -UK) dit.il> litliog''. fiuom kettőt fény li brittől 1 ft. Minden rtfve''a t.,r 10 ír tabb. Levélbélyegek, tut i ,{b arant iivóiiiain 2 it .''>« Itaai . verőt pe.''tétviaix aaiti íl í."» kr>
loeu i-ungréve domború liv tllkVel. í* -<ii.ii.-l (t'' 75 kr Minden további eier 30
Papir gallérok.
Kérelok Imitaliv a li-gflnomabb vátfouból leereaxtetl árakkal. I tnetal lehajló gallér (Lincoln) 3ó kr.
I turxtt egvenei gallér (Kmpira)
iiO kr.
I . kételők (Cordetli 36 kr. l.egnlabb divatú.
Ismét eladók azáialékat aytraek.
Nagy válatxték mindennemű tlxletl, jegvaS éa aaátoló
k dny vek b ó I.
Nyomtatványok kívánat tiorinli gyorian éa tté|>en a leg-jutáuyoaabb árakon kéixitteüiek,
BA^ Levélbeli negrtfldeléiek
utánvétel mellett a legpontoiab-liRti é» gyoraan e«tkB<ttlleb»ok
krrol olctóbb.
Raktára valódi angol pergament iliolyagpapip befőzött gyümölcs bekötésére.
GAREETT R. és FIAI
Leistoií, Suftolk, angoloivsza^i gépgyárának fóü^vnöko KOTZÖ PÁL gépészmérnök
Pesten, véiozlut 30. ssc óm, „ • (,1,-J7 -jj)
ajánlja e gyár ujabb javított gyártmáiíyait, melyek a világ minden kiállításain több mint 1000 font sterling- pénzjutalommal, éa tolat* száz arany és ezüst éremmel teltüntottels; névezermt:
(íő/jiiozdoiiyait, gtfan^t;
tóságilag megpró-
báltattak nagyobbított tűzi szekrénynyol, szab. -gózosztóval és előmelogtUivel láttattak cl, totc-luoscn csekélyebb tüzelő-anyagot igényelnek,-mint minden más ilynemű gyármány, munkakéjiosségök pedig a megnevezettet majdnem kétszeresen meghaladják;
Sor-velőgépeit rtolt.''U''klk
liire mint legczél-szerűbb gazdasági gépnek a világ minden részeiben elterjedt;
melyek a magot tisxtán
kicsépelik, szalma- éa poíyvától elválasztják, és ■á gép másik végén a második szélhpzam által újra megtisztítva súly sMriitt kát>ofc.tályra. f^-
lasztva, a /iákba vezetik. K gépeket szerkezetük, mnukakéiiísségük, egyszerűségük, és tartósságuknál fogva semuii ilynemű gyártmány felül ucm haknija;
.: i ''• i /
Niiniiiclson és társa
Magyarország viszonyaihak legjobban megfelelő
arató- és kaszáló-gépeit, ^
ét kéri a i cz. gaataközöntéftet, mitzerint becses meflrendeióaeive! őt eleve szerencséltetni szíveskedjék, hogy igy minden kívánatnak megfelelhessen.
8.11
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő ó|* kereskedők pompás ÜWdetfcck által rosz órákat ajánlanak a t. cz. kiizün-! ség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. K ko^eskftdŐk som órások, sem — mint állítják -óragyárosok, ennélfogva az órának belsxorvozotérÓl legkevesebb értelmük sincs. Eladnak például avult lógonymflvet, pakíongállvánvban mint uj szabatos möstorO órákat, valamint másféle leg közonségMubb órákut valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindönki ilyféle haszontalan órák vevésétól.
ÍPJT'' A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jó
hirnevü óráölioz. _
ki átalában csakis as óragyártással foglalkozik. * HBRZ M.
Hécsbon, (Stefausplatz Nr. ti.) '' |
• ^^w^* , I
HERZM t polg. órás llécsben, (Stefausplatz Nr. G. Aiinsensuilon dcs Zwottulhufcs) számos év óta jó hirnóvben részesülő legdúsabb tartalmú
Ö R A - R T AR A
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választikban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szuriut.
(áenll SHcbőriík. M0- kitünfi mlnKiigllek a cj. k. kéralánetl hivalal által megpróbálva. Mind«n .r.abályoxotl óráróll jólálláii jegy adatik. A rietn .xabályx<.« drbja 2 fttal olesíl.b-
email. 30-30 frt ellentima 40-4H
|I7I-17. 6—11.)
Kir fi órák
10 VI frt
• hölgyorák ar.lap. 3.''i-40 frt email, gvémáut. 3H —4H frt krliitálylappal 3rt--l.''> frl kettSilap H r. 40-48 frt email gyémántok. M) M frt hölgy horg. órák 40-4H frt •• jegenllvfg 4fi-.GO frt kettő* lappal fiO-Wi frt
Cilid henger ór. 4 nibl • aranyker,.
.. rugóval 13 14 írt
; kejltf* pidéllel''lft— 17 frt
1 kristály Üveg. 14-17 frt
horgony r. l.r» rub. 1G -1 í» frt
- fin- MUit lappal 20—Ss frl
. kettői fndéll.1 fi«
. finomabb 81-88 fii
- ang. h»krtn.''Bv. 18 —25 frl ■ horg.hadiór.k.lap''24-26 írt
- remontolre a nvak í®1^" ►•»U»I órák 1 nál hniandó fel Vfr-so faj tatnak.
. ....... ketlfii fedél. 3.ri IO f.i1 Kiült-óraláurxnk 2 frt Ml kr.
- jegeeiflveggel 30-Hti frt b- <»• 10-12- frl
• hűig, hadi rom. 38 — 4"» frl ^rany h«n(c«rórNr..lar. H r. 30—30 frt
frt..
hegnagyohb váUnték a I.r
dlneiebb párisi bronoz órákban. 18,
80. a2. ifi--30 írtjával ; — ugyanaz Ut«m«vol *8, .10, 3ft, 40, fiO, GO _ 100 írtul. Legnagyobb rakt*r Ingaórákban
Tulajdon gyártmány, két évi jdlálláiial; Naponta felhatandó 10,
. . ... . . 111. I. U____f.lL__....I.1
«''•'''' fejtéinél gyergjat gyu.it Uoilló keltlC rlatxfó
HHI .oJV......k .......,. ''-TT'' , K''"3" kívánatra klIl.lOk bejOU
4 "^ s *«"•« *''ánvUR "rákat «* láncoké
l. . ^''"''.,bt>H"- Yála.itn.ra, él a meg nem t trlo.
áruért járandó Onxegci rlnx»k uldöa.i
Kérem figyelembevenni!
horgony Ki r. 3t -44 frl finom. ar. lap 45—60 írt kettő* lappal f.r» aranyko. k>eu ynyal fifi 70. 80. SMI. | • jegetüvegg.
^rany call. arilap U>,7.''» .tokban 12, 13 14 frt,
■ omouloir . moj 90 lOo frl Hordozható őrségi ellenór/i órák. - . kH. Ia|. 100,110,120 *l.''iO írlj Uorgonyíéle, rubinnal, ai
Vadán ás rminkái remoutoir pakfong r(|,||g léiesSk kőiül legjobban''han
nálható minden vaipályaudvari őrré
romontoirok 00, 70, 80, fO—WO frt111. U frt. —Minden H-nap íelhn/and.
kel fndél !«), 100 -110 frt Ifi. 17. 18. tv. 80. 22 frt. — l''gyaoa* Aionkivdl iniudeuféle óranem óra- éi félóraflt.''iiel :M» 33. .k''t frl kéiilethen »an. —'' . Ara- é* negyedóralllénel
l..r*0.igaranyot 18. &0. •>!> frt. Hónapoi rci;ulateur 28. 30 32 írt Cioningolá* ingaórák nál I irt. 50 kr".
Miuden javitálok lehelő leg-Arany óraláneaok 18. 2.V 28. jobban végeite''.nek. Vidéki megren-30.40. fiO. >50. 70. 80. 90. 100. írt-deléiek ai Ősiségnek kénben bektll-
MM Mv.1 7 fl. •jSjatf''WSltí
Kelt., órával, mely a kel , ^ fe|#|J, Af)ih ki„.(í|lclnek. frl. -—Ilii l(li*«l,
Órák oierého ii elfogadlalnak mrl'' Külön kívánatra küldök bejfttl Oasie
faliul aranyokl.su 13—47 írt II o I g y órák f.init etil. 4 éi H r. 13-18 ft.
________________________________Miuden áron legjobb*/^rflfk
nére, ixinbáiakbau, gyárakban Itb.léa kereikodSk vagy nem órán>k ál-Ksen óráknak mindegyike ugy van.tal ajánlottakkal t»i**e nem vegyi-
A''*ny -
I
—30 ft. iierveive, hogy hat különféle helyen|teudök.
IHeiKsalioii!
Aiitfrikul patent. A ki
tit akarja, hogy nép i ép fó«ti le >yenuk, eit ciak ax u] villanyos ksutsehuk fogkefe (serte nélkül > ál-
I.il edkOxOlkutl. Kaen oxerféli" bl-.ón)latok állal magaaxlalt kefe, *, rie helyett ogémen kauUohukból van kéxxitvA, ft moly a fogról min-Jen ártalma* ré«il eltávolít; éa a kautachukban eloklrlkai erő ix van; a mi állal neim iak tlixUl.do a uirg romláitól Is » fogakat; axért nár a gyermeknél e|.6nyOien alkal-niaxható. K fogkoío annyira tartói, hogy egéia évig lohol haituálui él arabja csak 1M> kr.
1 frtért i r> Kőikénülék
ax áttalma* légtlixtlláiára. F.xonké-* -lilék parfümmel töltetik meg,mely a lioxxá alkalmaaoll rseixlámpa ál-
tal felhavilotvén, ai ekként előálli-tolt gót néhány perrx alalt a legnagyobb nohát ft roix lovegttAI meg-tWstüja * kelleme* Illattal tfiltl mrg. NélkÜlOxhetlon kórháxak, l»kolák, mfiholvek, lak»xobák éiixloiiok »lb iiámára. A kéixfilék aranylironxból igen eiinoian vau kéixilve; dbja 11. I Üveg parfüm boisá, — iseisstol egy fiit 80. Kiég c>0 hftixnálalra. Sioinély^és viiKyoii-vé-
JjIiiií végett! fegyverek a logujab.
i.au jnvit.itt Lefauheux-revolverek
lilxtoiiló xárrsl * kellJTi mosgá*»al ii lovéirts egyixeri MlUéire ogy pere *latt 0 biiloi lOvéi, I db 7 milllmo'' tar lft frl. I(*.». tOlt.V. 3W>, 1 dbUmil-limoler 17 frt. 100 Miiéi 1 frt; t drb l i .qUI, H»ft; lOtMöltéi 4.V). *
A tudóiiiiiny uj vivini''f iiyn: hx nlliemprcKi rvatlv,
— ft mely h klleb''dléaitek tnln-''len foia *ia^át eltávolítja; minden ixájfiiet uélküIOahetUvó t«*(on *f<l-leg a pipáx''ikna^ ''ájánUto*. K* «•<• <entia; molylyel rvtfgvl ftfxnjt kjkoll Oiliti ui; * ennek uié>t kidlome* h(i-«itő hatá«a i< vau. Kxen teljesen uj vogyé«xeti oljárá* ixvriiit kéixillt
.............. imrui i»\tnuN árun.
., hogy ezen labdacsok hatása csak-
Életszükséglet
ozernyi betegüknél, a legtöbb bcte^Bdgííon kitíinö gy^gyerrjií
Hotf-Í''óle maláta-gyártmány.
IJdvari-száüitó Jloff János Jöraktára Bécsben 11. Karntnerrlnff 11.
Székesfehérvár, okt. lti. 1870. Kn és nőin önnek chocoladejáról, Uirlf/ „c{/ésXf£ yünkvt uikelctctu n rlasx<tállította.* Félig meddig leszokni akartunk, azonban a ta-> pasztalatra jöttünk, hogy az bn készítményének használásáról'') lotnondáH visszaesést idéz eló; ennélfogva ön ehoc.oladejának élvezése nálunk életszükséglet. Hendelek l) font maláta hocoladet éa 2 köt >g mell nialátabonbonst. Önnek hálakötelezettje
Frank Ia''o izr. küzs. jegyző.
Ih^-s (Wicdon, Fayoritenstrasso Nr. Hj (kivonatilag.) Feltűnően szonvedék tUtló-i bajban, mély riig/íitt köhügéssé vált, és már felhagytam gyógyításával, mórt semmi sem használt, ftnm-k inaláta yi/ártmúnf/a megmentett, a maláta-klvonat-ff/cnz-Méi/aUr e* tnalátu-klvtnmt-boiü>on>ija. ön luutonUthatían maláta-chocolailo-jtorának kÖHxtinlwtö U''wwvnychb t/i/ertnrketnnek már clöitb életben! f''entar-tása, tU most ér, önnek nuiláta-ftf/ártmún/ta által ttikéleten jólétnek brvrn-(Uk, én moHt már axokiu-tkiU nem In élln-tek.
Felbachcr Károly
l''"!gari mérnök, vezérlő ú* helyuttesitó a eomentöntödében sat.
Kgycdül valódi raktár san Nagy-Kanizsán WAJDIT8 JÓZSEF urnái.
/ÍÖí
I í (
l''jlaky, Himehler és fia
"takiTivski''ild lai''.siilal
A18Ó-Domboru-ból utolsó posta Kot tori
, í > j >
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, iécz
t\s mindennemű
fenyti-éptiletfából
■ni
nagj- és jól berendezett raktárban ;'' mely raktárból bármi enenitl megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire n&tvo midőn a magas uraságok a a t. cz. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLKSINGEU GYÜLA.''nrnál lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
11
•M-''tí.
Hjliiky, llirschlor & Fia,
/izciiilielismolcíí
előmozdítására szolgálnak a utár KM)év i\tn a földgömb minden ré i»rí)ii ismert, lledliuif^r, lftbilnr r.Hok. 1 .*)''.»,() I.*) bizonyítvány, nr
• xer tudomájiyoi o|ytni*égok álla''vO&l tekintélyekért llihgállzók lé niogvitsgálutvánkiiflni''ínok ulálu w^ji uou^ágot adnak arról, lott 1 avogutaiiláiial''.Hikr. • • n.''.r • 1 T
KlrerogHlvnulcuu
issbro redlinger-labdacsok«
electro-magnctioiii <lrdt belé telével;, halálai i» sajátságai : Kxen labdacsok
* hnixnál éi megóv; r«áioi, köss'' ''hathatá* ulvnsxtó- é* llixtitd gyógy ne vény a idegbajokban, re«xketeg*ég rokbűl vaiuiak fWyeálJitv^. A fiíhatá*! főfájás alh. elloo. Igyfirfi ciak kr „x altéit belrénélro gyakorolják,* ká-
Irt''Ktljiibl) tniállllliliy- l.''Oo* liatásu anyagokat, tiixlátlauxágot. latoi valódi cxüitbfil, felvarrni valólepét, nyúló* nedvokpt kikajtják éi igv Ingrombok. Kx igeii elegam él ál- ax alUul dagadáiál incgkoményodésél landóaii tarlóiMindon tscxat gomb- gátolják, -j Mellék- é» ptóhstÁsuk ax boa bizonyítvány arrtll, hogy ax va- hogy at étvágyat él étkedvet olőmox. lódi oxllit vagy arany.Ax ár igen ju dltjál^, a* epét él vért tlntilják. Knnél lányoi) egy tucxat jxép inflvvketil 8.ri|fogva HM) óta*- UpanUlá* alapján , kr.; sima 70 kr. kOvutkeaü imjl. klx u ttylvö* hatásnak e
Érdekes pennítartó. Midőn Illik labdaoiok, 1» Kpét, tiistátalamágot Napoleou a Julim C''akiar élotiratát.káról haláau nedveket hajtani. 2) <»yo doolgoita, aion roudelotot adta ki mortorhelés nubéx kemény, silroi én miixerint kánltscnok ax (i námárft nahesou oiuénÜiet.l étkek után,melyek iáját foladá«ft nerint olyan pennát, által felfúvódás é* haigttrol (Kollk) é» melyet nom kell tintába mártogatni, hasonló bajok keletkexnok könnyen. 3, KmegbixaiuakSnapniulvakltüuf. Hypuebondrla, obitructlo, felfuvá* é. log olégtétetett. Kseu lalálmánv láx. lift esek ülK-élotiuód állal keletkor. Kochoe Oilbcrt által tnköleiitteliti. "ek. I) NVhéx é. kömény laékeléanél En exen lalálmánvra néxvo ax egye, ''». .Sárgftiágnál, ha e/. köményedé* % ng> dllli raktárt tartóin as o»atrák-m*-,iusjbaj álul okoxIaloU. lii A in aj. ve*.-, A penna-tarót lop. méhanya, nélliél »tb iT*lfsnnt|s|nál
gyar birodalomban. A peu
ckiuaeaüitből vaut axxnl reggeltől 7) lla»vi* kóraág vlluii. t)) l»ili«xiék e«lig lehet lrnl,i a tinta folyá.át let- «»ok nyúlánk nedve ellen. U) (lyerino *xé* nerint igaignlni Alakja Igennek liMpOffodáie ollett. 10) lJlsoi.yo.
ciittoi él mindeukéxhexalkalmaloi.imellhologségokbeu él podig : lélegx.;f
I tartó : I fit. elibe* I tucxat Nspo-''*«orougaiás, elnyál^odái, tlldCbaj leon pennn: IŐ kr. fejfájás, médillé* ellen, ha ox*k orede.
Ilnvuiinn-piuiqun'' I »/» ''ÜT"*"1
krérti egy 30 krgnxivar, minlhogy,kor
a. által a legoloaóhl, ixi''var val.''!di>"^ Onöi.noly ogyonekuél
havanna aromává viltp.Ulható; OlJ«.í«áJol^foljla.nrt. 12) Uralgó ax ebhes való ex.encxia valódi ^.''''é. jánrány«* b«^t^gskn4l o.ou labda-vaitna-dobányból van eilrahalv«. I < liannalMft ftjsnlhato meri ax ál-üvg elég Udvarra: 1 írtWkr Uluk l''»«ás folytán i\ Járvány
«,„ ti ., aeut ratfadhftt oly kfinnyen,
Kdököpeny . viiliatlun |tl-J, „irilfAX,., ,„vcl(.k
olpyühnllrn, varrái uélkUll kolniK i)iW)„ltjAki ||<v>. ,.„,„ ly.^iyk «iinl aogo kósxitmény. tao.. ,, n <t Hol Arit
akont van kc»xitve ; hogy- ax a log- .
nebb idühon il Yiiulhei;:, minthogy ellen .......yolUK l...
mindkét oldalán nép foiiő ruha i Reulinger J. C. Au(jsuurglian.
db; I írt fiO kr. " Ax oixtrák-magyar állam torillc
,t,*Ve ii.''xvo főraktár :
Kxen cxikkek ax oftt. birojslouiban egytdül tlóllrt raktárában ni FrleÖmdn -A..
; "tlxletéhon néc», PruMMriUr 2I».
h FRIEDMANN i» Wien, Vraterstrasse Nr. 26. a"-^uJm kr''
f A nagy-kanizsai
kereskedelmi ás íparbank
1871. dvl marHiit* I-tol kezdve további intey.kt''di''win: folyó szúinldm
betett tőkék után fizet: GO napi felmondással 6 % kamatot.
30 lf>
5''/,
11a azonban a pénztári állomány engedi, minden összeg csekély dij számítás mellett rögtön is kifizettetik.


7
Aprll 1-én tOrök *or*j*gjek, ápril Ift-élt lK04 dikiek. májú. ol.oiőn braunK-hwo''igiak, inájni lft én magyar lorijegyík jnhlnl 1-én lWU-dikiok, m.l''.i , török ior*jog^k,
_jiinin* 1 én melniugeniek, ang, l éu török, brauiiachw oigi sorijegyek.
o
m
x
H
A Un jobbat é* leyaján latram él (óbba t ni/njtja
ax általunk renden ti
Sorsjeg-ytársaság
A) 52 dl). Horr«je«yrf, , I mtjy.k n legtiapvol.1. nyercméuyekM éi Atfuklni V.V hn*''i»s<,i bimak. U áll a
V követkexfi snrijogvokliRl : --
? J0ü.Ir^''J,BUflyar dljsors|egybOl főnyeremény 250,000. 200 000 forint,
on hk k '' 9wd í,'' . .°híld '' - 300,000, 280.000 forint.
I ddbb í°0°0 ytmTtmi1 ; - - '' 500,000 ?rlnl.
20 db. szász-meinlngenl
tehát inftjdnom miuden lióuapra 2 3 huxái enik. Tovább
á ri-mlczünk sorsjegy társaságot *
M
e
•s e 7
3
• 0
i
i
600,000. 300.000 frank. 40,000 forint
K
I
Bl 20 db 3%, 400 frankos ltfr»k sorsjegyékre évo.,k.»( 6 há^Mal í^fcwre^ >
»ÍÍ''ld-iors|egy.frA"k'' .............. "" - 1 dl" 1/;. |8».líl\o\l
C) 20 db 100 frtoi magyar dljtorsjegyekre. főnyeremény 250,000, iíooooo f.t *tb. ndómente*, ha^onkóuli 0 litoi résxleteklieti. ....
ria.1.1 tlJ!!t\ '''' t0riT'' rÍ''l,\l „ 20 rénvevő min.ltgyike, egy
.............. és egy
egy 4wMbi 7"''"- ^
C) l ijb) 100 frto* magyar dijiorijegy erodoÜbeu kéxbeiittetik Mindenki
SírMkidssre,v,,dé,k-r«2íg,u.rt''v Huzaí
ingyen küldetnek. - Vidéki megreiidoléiek utánvét mellett pontosan teljc.ittetnck.
Magazlner és BterK,
. váltóháia l''eilen, Deák Fcr.ucx utexa 7 ik nám.
a
a

a
Jr
a
•s fl
(M8-1) ...
- ''•"l''1- okt. I''én török, nov. I én
>> flf sehvr«lgi; ineiniugeui, nor. t.''i.én magyar, deex. 1 én török |si;i-ki íobr l éi.
brautt-török, higoni aorajegyolf. j
JO^Í
Wajdits József kiudo, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanjzsán.
Nagy-Kani zsa, 1871. márczius 25-én.
13. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiteqedve SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
VeiryeB tartalmú Hetilap __^aJ
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kóréból.
r V.li
Megjelenllc:
wladta tzoMkatM, •|ln • gyíkra* »*tf*l vagy Ml !»•«■ Ns«rk«atf*l tr«4* ** kin dó t»fvmImI:
WAJIUTH JÓZ8BK kBnyrker«>«kedé»él.sn.
A • ~ —

Előfizetési föltételek: | '' , ,
.. . . ... ......... .... A liat haaáboa petit .úrért 1««»ör t kr.
H.lybeu hánho. hnrdá.Ml í. vidékre po.tán kflldts .. ... , . , ,. , ... , ,, , .
........ . á-»»or h é. minden további beiktatá.írl .r» kr.
Bgé.a évre : - 6 frt. — kr.
Kél érre -Évnegyedre

M ----
IUIyci{.\ij mindon egyet btikUtá.ért 30 kr. A .Nyílt téren* egy petit ««r heiktatáal dija 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-KmIiim: KIADÓHIVATAL. Ksuthelyss: t''ul* JÁNori. Ptilea: ZBISI.BK II. I.ANU I.BOPOLD, é. HINliKK HÁNIMíR Béotben: IIÁABBNHTKIH * VOCK LBK. MOHMB ItUIXH.K , OPPBI.IK ALAJ <)« 4 SAKTLB8 HBKMAN.
Előfizetési felhivás
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve ,
Sopron és Vasmegyékrs
rairntt
hfHköxHhiyf. évi mátwUkéviuyve<lér*.
A íuly£ év cli.f negyede végéhr. krtieledvén ti»*i«lrttiil felhívjuk évnegyedu. elfltUetSinkat, huj; a Il ik évuegyedré a*óló dijt idejs kúrán beküldeni . aiiveakvdjrnck f <>» alfculoml.''.l bálrak vag.vunk lapunkat továbbra la a t. kniftfi.ég .aive. piirtíogá.ába bi- I *alnnimal a|áiilanl annyival Ii inkább, mert a jals-megyei gatdaaágl egyeiUlet hivatalon ért..itöjév«< vá-lantolta.
Igyvke.Unk exenlul in é vidék érdekeinek kép .vlaeléaét leheti! Itiven teíjc.ltenl; a. legérdek e.obli or.iágn. é. ktllfnldi híreket -MmAritve hoini.
Hlrdetéiíksl Bytraa« él j«t*«yM«* kölllak.
Előfizetési ár:
1871 apr.—jun. évnegyedre I „ — szept. félévre
frt 50 kr.
a „ - .
—deox. 3 évnegyodro & . 50 »
Kiadó hhfttal.
Felhivás
a Sopronban alakitandi gatdaidgi égyUthtt vuld c$athikozdrra.
Az egyleti élet áldásai, azon Örvendetes kedvező eredmények, melyeket a polgári tevékenység különböző ágaiban egyedül a társulási észmclétesitésónek köszönünk, s melyek sorából ez úttal különösen a már kiváló sikerrel működő többrendü hitelintézeteket, a légszesz-világitást és a torna- s
TÁRCZA,
tűzoltó egyletet akarjuk kiemelni, szülővá-rosunknkk haladásra törekvő lakói előtt saját tapasztalásuk s észlelésük után ismeretesek, .— elegendőnek véljük, a figyelmet egyszerűen odairányozni, hogy az egyleti élet sokoldalú s különnemű vívmányait meg-győzólcg constatih)/zuk.
Szinte oly ismeretes a napi sajtó által már gyakran kifejtett áron tény,- hogy a földryjvelés és marhatcnyésztéj, a utt^ei. gazdászat és szőlészet érdekei még nem találtak eddig a tárgyhoz méltó és a korszellemnek megfelelő képviseltetést és gyarapítást.
A mezei gazdászat terén, — a különben oly élénk és sok oldalú egyleti tevékenység közepette — észlelhető eme hiány pedig annál feltűnőbb, h^ figyelembe vész-szűk azon körülményt, miszerint a legújabb népszámlálás tanúsítása szerint Sopron városában a föld bírt okosok száma majd nem ''10.00-re rúgván, — ekként a mezei gazdászat és szólówivelés u lakosság főfoglalkozásául tekinthető.
Nyilvános tény továbbá, mennyire hátrányosan és gátlólag hatnak a mezei gazdászat sikeres emelkedésére ,a felette nyomasztó adóztatási viszonyok is.
A földmivelés gyarapítását czélző mindennemű haladta — nyilatkozzék az akáragazdászati szakképzettség körül gazdászati ismeretek terjesztésében, — akár agyakorlati üzlet torén mivelési költségek megtakarításában, mag- és munkaki-
méK-sbenj''— továbbá czélszcrü szerszámok és göpek alkalmazásábuu, vagy a termelés, jelesen a nyers jövedelemnek j/ivitott fóld-munkálás és tökélyesbitott marha-tenyésztés és táplálás-általi növelésében, — egy.sző- , vaí mindennemű haladás a jobb felé felette " kivánatosiiak mutatkozik, s valóban kétséget neiu szenved, hogy a gazdászati néi>os£-tály anyagi helyzetének emelésével annak erkölcsi gyarapodása is karöltve fog járni.
Ezen fontos nemzetgazd^szati kérdés komoly megfontolása folytán alulírottak gazdasági egylet megpcnditésérc életbe léptetésére egyesültek. Minél fogva ezen sz. k. város és környékének minden földbirtokosaihoz, valamint általában a gazdászat. és szőlészet minden pártolóihoz azon hazafiúi felszólítást intézik: miszerint a tervezett egylet létesítésében minél számosabban részt venni, s buzgó közreműködésük és támogatásuk által cmu közhasznú vállalatot hatályosan előmozdítani szíveskedjenek. Alulírottak e czélra alapszabály-tervezetet is készítettek elő, melynek közzétételét egyúttal eszközlik.
Aláírási ivek s az alapszabályok tervezete következő uraknál vannak letéve: n. m. Csöndes Ferenc*, Flandorffer János, Manitius F. L. Meyne János, Schindler Kerencz, Seyring Adolf, Trakl Mihály, Thirring Károly, Unger Mihály, Wurm Mihály és Zehetner György uraknál. |
Mihelyt 300 tagnak aláírása által a ~
társulat megalakulása biztosítva leend, — az alapszabály-tervezet felülvizsgálására és a megalakulásra míg szükséges egyéb intézkedések feletti tanácskozásra az.aláirt tagok állal közgyűlés tartására fognak egybehívatni. •''• , „
liuutr Feraicz, Baseli Gáspár;''Bruck-H''.r Tójor, l''Unuhrfftr János, Lnnkányi Károly, Meyne János, Otocska Ji/nácz, Szilvás1/ Márton, Thirriiuj Károly, Trakl Mihály, -Unger Mihály, Wurm Mihály, fohetne.r György, Zicirschitz János. |
Pályázati hirdetmény.
A földmivelés, ipar és kereskedelemügyi m. kir. ministeriuiu a fennálló vagy még felállítandó gazdasági tanintézetek, vinczellérképezdék és földműves iskoláknak jól készült tanárokkal leendő elláthatása, esetleg vándortanítók kiképeztetése czéljából, a következő 187Vi-iki tanévre hat, a gazdasági tanitói^ályára készülő fiatal embert szándékozik egyenkint nyolez száz forintnyi államsegély mellett jelesb külföldi tanintézetek látogatására kiküldeni.
Kzeu hat ösztöndíj elnyerésére pályázat hirdettetik a következő módozatok mellett*:
1. Pályázó tartozik kimutatni:
a) korát és egészségi állapotát,
b) eddigi tanulmányai és erkölcsi magaviseletéről szóló bizonyítványokat. Felsőbb gazdasági tanintézetet sikerrel végzett

Mit nem beszél ez a világ....
Mit nem be»i«l e» a viUg utánam, , l''edig ruaaban ílet.mbe'' »« jártaui. • Megkereii má« *«einóben a oálkát, M<k 1 — tudom — axii annyitél alig lát. —
Vakon ítél, wiUoni adok én rája, Meg aiutáu mi.oak i. vau hibája . . . Aki gyakran ketté ttri a pátcaál, — Fogadok, hogy n.m i.ni.ri Hiimagát.
/
\
Bgyik te.aem i ráUrté.uak mond nagyon, Már atyafi I ait kereken tagadom; Lelkem ugyan megválnxtja emberét, D« eatej a becttlUtnek .oh'' aeni vét.
Mond a máilk ; lakaréko.b lehetne | Már at igat, én ae mólok ellana. Aiud* nem ia |>anauo}úin atnkiuek, Hogy ai latén mért teremtett .legénynek.
^ Aat i. mondják — aok a baj t — hogy gyakorta Kol Meretek Ont.nl a garatra. Vétka. ebben as flrftkfl. búbánat, Mely ■ .oraaal lépten-nyomon megtámad.
Ohl vagy tatán ate/eliunm « fo bihi f Ép aaért fáj rágalomtól bKnhOdni: Itlia ha oly nagy v/t«k a* a .xerelem, t''gyi. rég.a káfhoiat al .(Ivemen. — HAJÜATÓ
Az ember gondolatját Isten vezérli.
(lle.iMy P. J. után) A leáldozó nap utolaó augarait. veté egy ablakra, niolyból a szeretetre méltó Antónia — liullótÜrtU fejót''kezóre hajtva - epodéatuli tekintettel nézett a távolba. A tarka azinezetU virágok dtu illatárt áratztának a k''» guoyhó
kürlll, de exun buja tonyéuetU virágok nem voltak képesek o hölgy ügyeimét magukra vonni. Antónia szomei a távolban egészen elvoltak merülvo, de mitsem láthattak, mint a messziról látozó Malbourghotto falut, mely egy nagy hegyláncától volt körUlvévo,
— ó nom jó — lihegte a hölgy szomornan, s egy mély sóhaj vala hallható.
- Hol késhetik V - ekkor hárfájához nyúlt, s a szerelem hangján^gy kezdett énekelni t /
C.eudeien repül panaaxom B4reiaveat« vfllgyőn át; Mégia miodenfltt e kiaom Hangja reigi bui dalát:
Ah Hudoin a> édea ajkak Zengik «at aa ég falé; É. S.aiuto vágyak .aállnak Meatae .tép vidék felé. — Ah <le mért íped aaivem hát; . . Mért van ttrOm a Mtrelem ; . . . Ha e drága keillr.ee karját . . . Válva hagyni kéaytelenT
Kkkor ósz atyjának szavai hallatszottak
a mély rölgyból, s Antónia meglepetve iutott eléje. De az Atyának szemni nem nyugodtak oly öröniteljoseu szeretett, gyormekén mint egyébkor, arczvoná«ai zavartak voltak, • mély bú Ult a barázdás homlokon, h amint a szelid lány gyenge ajkaihoz szoritá a naptól égetett kezeket, s egy pillanattal mintegy kérdeni látszott atyja'' busongáiiát, akkor az öreg szeretetteljesen kebléhoz szorítván kodves leányát s igy szólt: — <>h- Antónia kedvoa gyermekem bárcsak nyájawágod forrása soha ki no apadna I---Atyám! rebogé a lányka megszorítván atyja kezeit — hogyan kételkedliotel ezen I
—„(Jljttnk le kédvesem a kertbeni árnyas hársfa alá — folytatá ae ósz komolyan, — mert neked még ma sokat kell tapasztalnod, s azután tetszésed szerint határoznod.
A miut a mondott helyre olérkoztek igy kezdé az öreg:
— Tudhatod kedves lányom, hogy tartó-mányunk legyőzetett, s a győzelemittas fraukok már határunkba léplek mindent clfoglftlandók ; e;ról meggyőzhettek a szajwra ágyudrtrgések. En gyanítom, hogy az ellenség az országutat elitem hagyandja s igy kis völgyünk meg lesz mentve. l)e az országutoni haladása igen nagy nehézséggel jár, s neto tudja elszórt csapatait öszpontositani, hogy egész eróvel a tartomány'' szivéig hatolhasson, azért száguldoznak o hegyes vidék felé, hogy a sziklákon keresztül utat törhessenek. Do Auguszt vitéz csapatja
Írzi e sziklautat, s ágyúi fel vannak állitVa, ogy o bósz csoportot, miholyt közelíteni iner, egy pillanat alatt elseprethesse. Amint észrove-hetni a hegycsúcsra siet, hogy az ellenséget biztosabban üdvözölhcsso.
— Holnap hajnalban Kudolf ia elfog menni hazája védelmére.
— Antónia mért vagy oly halvány, s mért könyeznek szemeid V Lányom! bátorodjál, s halld atyád szavait, ki alkalmasint utolszor van oldalad mullett.
— Sohasem szoktam én gunyhóm magányában sokáig maradni — gondolta magdban az aggastyán; én mint a winoi nagy kereskedő fia gazdag palotákban laktam, s derék nőm oldala mellott megszoktam mindazon élveket, molyok egy jó birtokú, s szükségot nem látó családbau elkerüllietlouek. Kereskedésemben mindenütt a szerencse követett, h ez okozta, hogy Olaszhon legnagyobb kereskedő városaival érintkezésbe jöttem. Oazdag, tekintélyes, nőmnek bálványa, minden jó ombortől becsül-tetve a flildi boldogság tongerében úsztam. Kz felcsigázta kevélységemet, s bizváu mindenkor a szerencsében, minden meggondolás nélkül a legmerészebb vállalatokra adtam magamat'' ugy
annyira, hogy esek legtöbbször sikertelenek
maradtak. Kkkor tanultam tapasztalni, hogy a gazdagság némely egyénekro valódi átok, air-ezom beesett a biuongástól, nem volt egy nyugalmas éjjelem, hanem borzasztó álmák mint rémképek jelentek meg előttem, az aggasztó gond elhomályositá szemeimet, hütlou lettem nőm, s hideg minden társaság iránt, mig végre nyomasztó szegénységre jutottam.
—• Igy ültem én vassal födött pénzes ládámon, s aunyira belemerültem a számitások tömkelegébe, hogy napjában alig engedtem egy órát pihenésre. Kgy napon épen unalomból szabadba menvén az országúton megpillanték''egy bérkocsit foldőlvo, melyből a kocsis egy ájult . nőt húzott ki. Kgy ,alig 3 éves kis leány volt e szánandó karjain. Ks meglepetve odaugrottam, s enyhítettem a mennyire lehetett o szerencsétlen sorsát, felsegítettem a bérkocsira, s a kocsisnak meghagytam, hogy lassan hajtson házam elé. Oda vitte tehát a boteget, — ki a kocsis mondása szorint franczia nő vala, — lefok-teté s orvosért sietett. Az orvos kinyilatkoztatá a boteg állapotát, hogy velőjében történt a sérülés. S valóban igazat szólott! Több napig eszmélet nélkül feküdt a beteg, s nem sokára bokövotkezett a volőgyúladás.
— Végre egy este felébredt, engem ágyához intess különös bánathangon igy szóla:
— Kltom végéylátom közoliteni, s örömest is itt hagyom oz életet, moly annyi könyembe került; do a gondolat, — hát gyermekem ?! — még utőlsó küzdelmemet is neheziti. Mégis nyugodtan halok meg, do ktjrlok, tedd egy haldoklónak utólsó kérelmét. Kn vagyok — mon-dá hosszú szünet után — Maripiiso Karcsurt. A fránkforradalotn rémnapjai elől bujdoklot-tam ki hazámból, férjem pedig a király iránti hAsége miatt sötét börtönben bűnhődik, s minden órán várja a halálos Ítéletet. Megmentett
s f^ly$uip<|6k felett elsőbbség adatik,
''c) a gazdasági gyakorlatbau szerzett ismereteit,
d) nyelv'' ismereteit,
c) tanítási vagy eló;wlási képességét a mennyiben e pályáu már mOködott vagy e tekintetben képességéréi kísérletet fett,
f) azon tanszakot, és tanítási kört, melyen működni különös hivatást, vag\ hajlamot érez, ''»
g) esetleg inMlalnii működését. vagy irályának egyéb mutatványait.
2. A teljesen felszerelt folyamodván uyok folyó évi augustus líi-iga föhlmivolés. ipar és kereskedelem ügyi m. kir. miuiste-riumhnz nyújtandók bo.
3. Az ösztöndijt elnyerők a jövö 187''/,-iki teljes tanévet egy az általuk választandó szaknák leginkább megfeleld külföldi tanjntézften, esetleg az innen adatoló utasításban kijelölendő helyen és módozatok alatt tartoznak tölteni.
4. A kiképeztetési évet j<• sikerrel végzett ifjak gazdasági szaktanítói állomások esetleges betöltést* alkalmával az említett miuisterium'' altul előnybeu fognak ré-szesittetni, a nélkül azonban, hogy az az illeték alkalmazására nézve kötelezettséget vállalna,
Kelt I''esten 1871. mart. l.Vén.
földmivelét, i/mr ét kerttktulelm Uyyi m. kir. niiniiteriuqiM.
Életbiztosításról.
Az iií „Hazai életbiztosító bank" — Va-terlündiacho l.chcna-Veraieherungs ltunk kibocsátott tarifái nn»gln|>f> kedvezmény a illetőleg előnyben részesíti n közönséget, mire nézve elmulaszthattad kötelességünknek ismerjük Ifibb vonásaiban « nemesen veraenyro társula-tut ismertetni.
18711. május lóén i biztosítási tőke :i,3ótl.iHH» forint-volt.
Kínok : berezeg .lablonowszky Károly.
I)u nézzük az életbiztosítás jelentőségé körüli nézeteit: \
Az életbiztosítás, a legközelebb mull évek-Um im''jí aránylag kevéssé hasonulva, lassan-ként a nép köztulajdonává válik. 171K> óta Angolországhan megismertetve, ott először a legszorgosabb gondoskodásnak örvendezett, úgy hogy jelenleg a nagy táraulittoknál ''JtXKL milliónál több van biztosítva, ide noln értvo n niAm segélyezési czélokat ia előmozdító éa több ezerre menő: „friendly soeietys" oziinű tárán-latokat. Bár mennyire hatályos is ezen eredmény, az amerikaiak mégia csakhamar túlhaladták mesterüket, .úgy annyira, hogy most Amerikában már inajdiium minden nagyobb városiunk iueg van » saj^t életbiztosító intézető vagy több is, és több ezer miliió dollárra rúg < az utolsó években! üzleti ftss<égnk. \
Legutóbb tört magának útat ezen biztosi-tás noine Némotoratágban és Auatriában,du nio^t1 már itt ia hathatósan törjed. Valamint a táraitáa elyu jelenleg különöaon Austria s Magyarországban érvényw jut, igy az ogycaluoti ügy le^eii\eaebb vt*inány» az élotbiztoaitáa is in Uurtepli legsaabb diadalait. Kgyetlen egv évben ezot) magasztos intézmény több párihlrru t< szci t, uilnt Melött étlú)edokbot|i minden-
cseM;'' ttr^hdifztető Tmladáw, melyefeiblijt a nép jólétének miudon barátja joggal irigyé heito a prakticua angolok- és amerikaiktól.
S i^ein csak uapouta növekedő népszerűségnek örvend uz életbiztosítás, hrtnein a kormány és a törvényhozás is élénkebb érdekkel vjaeítMlk irányában. Kzen intéamóny imjg is érdemli azonban ezen mindenünnen elébfe ke-'' rulő rokonszenvet, mert a takarékosságot a leg-szebb rendszerré fejleszti ki, egyes csekély öaz-szegeket nagy aommákká .növesztett, a családi sz<Tetei eredményoképen a családi jélétet, a takarékosság és rend iránti ösztönt, é* ezzel a boldogságát, melynek amazok mind meg
n<
ii llll vi támpontul szolgálnak, hathatósan elő mozilitván. 11a a müveit államokba.i a szegénység és az inség megszűntek rémképek lenni, az nem csekély részben az életbiztosításnak köszönhető,''mely a balsors csapásainak sít-lyát enyhíti és az inség |>erczébeii segélyt nviljt.
Valóban magasztos és áldáadús a halál* eselrei biztosítás alapeszméje.
Ha mai nap már nem mulasztjuk el házunkat, készleteinkot, gyárunkat, áruraktárun--kat a lllzkár ellen biztosíttatni, ha a toldbirto-kos bizonyos dijt tizet, hogy földjeit a jégeső'' által előidézhető kár ellen biztosítsa, ha az ipar és a fbldterményeit a szállitá* eshetőségei ellen biztosítjuk, hogy ne látnók át, miszerint fonto-sabb minél még, hogy önmagunkat és a mieinket azon gyomortól megóvjuk, melyet a bizonytalan-jövő, melyet a hufáímagávaM-ifcJiat.
Legfőbb tulajdonunk az élet, c^Viv'' ez adja meg minden egyébnek értékét. Vaiaiuiiit minden vagyonnak, igy az emberi életnek ia anyagi lekíntatboiii értéke megbecsülhető, különösen, ha ez mások létével összefüggésben áll. A caaládatyának élete a legbecsesebb tulajdona a családnak, mely legalább Azon jövedelem szerint becsülendő meg, mely annak htlála folytán veszendőbe megy. Vagyonunkat minden •shetőség ellen biztosítjuk, és életünket a foly-
vást felettünk lebegő veszély, ellen, a biztos hahW tudatára ne biztositatlók!''(
Oly becses értéket, miut az élet, koczkáx-tatni, anélkül hogy p/. ideje koráui halál következményeinek elejét vennők, a nélkül, hogy a terliíosztő erő pótlásáréil gondoskodjék, az sok esetben a férj és atya kötelességei elleni vétsége, úgyszólván legsúlyosabb mulasztási blliio, mely feleségén, gyermekén boszulja meg magát.
.Minden családatya, s ha csak egyszerű ^munkás is volna, köteles mngát nz övéi tulajdonának tekinteni, mely a sors minden csapásai gl.uti biztosítandó, azon arányban a melyben ipara.n letértekét képviseli. Ha a tőke, az élet, el ia véss, legalább annak haszonélvezete bizto-sitassék. Minden józan gondolkodásit férli ebbeli szent kötelességét felismerendi, és eV kép rokonai iránti azoretofél ürökösitotidi, ugy, hogy azok emlékét még halála után is áldani fogdák. A halálesetre! biztosítás áltiiKelvállulja a bizto-j sitó intézet az elhaltnak szero|iét, alkalmat
/
nyújtván a hátrahagyottuknak egy uj lét ino^, ^álapiftWlioz, s megakadályozván ekkép K W»-tartás felbomlását, éa aa elategényedés által néha előidézett elfajulást. A g)ily vigasztaló lőhet utolsó |ierezüiilcben kötoless<ytUnk teljesi-. téséuek öfttudatu, ép oly aggasztó lehet azon szemrehányás, hogy a niiointc jövőjét könnyel- j ii)iln eljátsztuk, s gyalcr»n lehot biztoaitotuk- , tél balUui, mily könnyű wüvval végeaJk napi I ;jannkájiiknt, mióta a j«vó Iránti aggatító gond njk;ír nem nyugtalanítja.
A takarékosság maga nem elégséges,'' a megtakarított tillérok egy bizonyoa összegig leondfi szaporodása hoasziítib IdfitarUmot igényel, de hányszor nem nyulunk mogtukaritolt-Ito/., vagy szakítjuk félbe a hutételekvt, # Ingr < jalib szándék mollatt ia VI v • - v iv
A takarékpénztiir különbon is csak a tőket és a kamatokat térithoti meg, melyek csak határozott időszak lefolyása alatt ataporodhat-tiftk fel egy bizonyos Ősszegig, tUely 6«él azonban korábbi halál által meghiusitUtbatik.
A biztosítás azonban erkölcsileg kényszerit a következetességhez; gyakran sokkal töb-bet eredményez a tőko éa kamatoknál és a halál esetéro a bizonyos összoget lolyóvá te»zi, arra való tekintet nélkül váljon mennyit kajiott ezért. .Kgy valamennyiért iis valamoiinyi egyért" ezen elv legszebb alkalmazását találja. Az egyik soká él, az intézet nyor a másik előbb bal meg, s az intézel vészit és az előbboni nyereséggel fedezheti a veszteségét. De ha sokáig él valaki, még sem tesz bo többot, mint a bank annak idejében megtérít, leglölobb, hogy kevés'' vagy semmi kamatot nem eredményez. Kzen csekélyebb kamat fqlérotik azonban minden taMotro azon érlékkfl bíró öntuflat álul, hogy ^rokonainkról gondoskodtunk, a veszteség nlég mindig nyereménynek mondható. Különlion, ha n biztosítás nem ia kőttetotl volna inog, azon ''kis összegeket nem is lett volna uiiudig ízán-déktinkbau sem, a igy a hosszú életnek kodv«-zőtlen eshetősége nagvon is csekélynek tűnik ki.
K szerint a vagyonosnak betétole, ki a dprognak haszonhajtJ oldalát tekinti, minden veszélytől ment, a csakugyan találunk ia ax intézetek névjegyzékeiben nagy löldbirtokosokat iW |H>nzes embereket, kiknek vagyona milliókra rúg, sőt berezegi neveket is. A létnek ezen haszonkémlés korszakábani változatosságánál a biztosítás a szükség perozeiben nyújtja segédkezét. Kzen szompoutból is annyival inkább, kényszerítő szükség arra nézve, ki oaze, vagy keze munkája, ituir vagy fizetéséből él, -ezen átriiházbatlan tulajdont biztos vagyonná átalakítani. Oardag emberek sVámára az életbiztosítás csak feltételeden előnyös és szükséges, téldául hitbizományok birtokosainál egyes csa-ádtagok biztosítására, földbirtokosoknál álta-aban nz ingatlannak együttes egy kézre való örökül hagyása mellett a többi örökösöknek aránylagos biztosításának létesithctésérc, jótékony alapítványoknak különös áldozatok nélküli hátrahagyására sat. do a kereskedők, iparosok, hivatalnokok, tanítók, ügyvédek, orvosuk számára, a biztosítás előnye nem igényel bővebb magyarázatot.
A kereskedőre nézve, ki liitelo után él, a halálosetrei biztosítás: üzleti tapintata, igényolt caelukvényo, miután ee hitelét erkölcsileg nó-veszti, a mennyibon ez által olóvigyázata és jó házigazdai tulajdonsága kitüntetik, do anyagi-
lag ia táio<4HttatíK» a mennyiben a |iárczának tdhldig faallaAlluUó éttiiko va&.H.''i /i /
Mindenki, legyen az bár a társadalomban k leglóbb vagy logcsekélyobb rangú is, az életbiztosításban előnyét fogh lelni. A mindennapi tíllérnyi megtakarítások ép úgy biztosítják a szogényoa via/.onyok közt élőnek családját a ayomor olött, a mint a nagyobb mérvű megta-karitások a bfat^bírtokállnpotot váratlan meg-ingaUlaokiiW mi góvják.
A hazai életbizlositó-bank biztosítékai. Kgy jól rondozott életbiztosító társaság szilárd fennállásának főbiztositéka abba.i rejlik, hogy intézményei a mennyiségtannak a természet törvényéveli egybuveli^so által képezett rendit-.hetloa alapon tlyMgoíljanak. A tudomány és UpasiUlat a halandóságot bizonyos számokban ''megalapította. Az {ntézotek ismerik az elvállalt veszély nagyságát és a szükséges lisszeg magas-nágál, utíly a követelés és tartozásoknak egyensúlyba hozáaára igénVoltotik, mi aa által tartatik fenn, hogy a folyó kötelezettségek miui dig kellőleg fedezve- vaunak. Az élotbiztoaitó intézetek a beszolgáll dij pénzeket a biztosítottaknak reájok bízott vagyonának tekintik, mely a menuyiaégtaniUg kiszámított halandóság szerinti veszély értékéig mindenesetre kel lőleg fedezendő. Általában eliamert dolog, hogy a díjtartaléknak pontos és lelkiismeretes megalapítása''az első és legfoutosabb biztosíték. Kz tiszta életbiztoaitáaoknál nagyobb, mint az ugy nevezett vogyea intézatoknél, melyek tűzkár elleni biztositások mellett életbiztosítással is foglalkoznak, minthogy a ,Nuova Sociotiy" példája azorint, — valamennyi Üalctáf alapiai egyetemleges kezességül szolgálván, e szerint'' ,a* életbiztosító osztálynál befolyt pénzek rendeltetésük alól el la vonhatók. A poroaz törvény hozéság fol ia iainorte e veszélyt, a menynyiben az életbiztosításnak egyéb biztosítási nomekkeli együttes kezelését eltiltotta.
^Főlog kölcsönös életbiztosító intézeteknél a díjtartalékhoz épenséggol nem szabad nyúlni, tniutén itt részVényeaoknok ellentétes érdekei nem forognak szőnyegen, és sonki érdekében neiu lehet ezen biztos alap megingatása. Ha azonban a dijakkal való kezeiéi lelkiismeretlen, ha a jelennek : — az osztaléknak — a jövő: — a folytonos tizetéa képesség — feláldoztálik, akkor a legnagyobb részvénytőke sem elégsége* az intézet életképességének fen tartására. A részvénytőke e szerint életbiztosításoknál • csak mellékes tényezője, inely a biztosítást drágábbá teszi. — Menjünk'' végig részvényekre alapitolt életbiztosító-intézetek során s majd a legtöbbjüknél egy 2 milliónyi névszerinti tőkét talá lünk, miből azonban c*ik egy millió :)(>%-kai van kibocsájtva, ugy,.hogy ae üzlet tényleg csak 300,IMH) fltal kozdotett meg. Kzen .''WO.OtMI ftliol egy ismerotea, moat <„*agy" intézetnél például 1()0,<KK) frt az alapítási költségek s majdnem az egész funuimuadt összeg egyéli előmunkálatok fedezékére fordíttatott, ugy, hogy azon társulat, ma a dijakból már ínyiiókra menő alapot gyüjnitt, aa oísó évben, semmi tű-
kével seiu birt, és ezért mégis a részvényeseknek örökké lekötve marad. Kléggé jellemzői hogy azon intézetek, melyek semmi vagy csak kisebb nlnptükével kezdették inüködésöket ina Kuropának logvirágzóbbjai.''
(Fo>talá«a knvutkoaik.^
javaim egyréazéVel, s szivein alatt lévő gyer-mekemmel átbarangoltam egész Né-metországot, epedve várván azon pillanatot, melyben ismét hazám flildjét cmikolhatom. Nemrég olvastam egy nyilvános lapbun, hogv Karcsurt tábornok tudakozódik elveszett nejéről, s kéri, hogy minél előbb életbe léte esetére Olaazhonhn siessen. Ugyanis Kobespiurre halála után a bíirtönök kinyittattak, ő szabadon boesájlutott, s Kómát rpndelé találkozils helyill, de éu azt többé éltemben .............
Az ég máskép ukartu, mert éltem vége nincs messze; azért kérlek még egyszer, teljesítsd a haldoklónak t>gy kérelirét. K ládát, melyben minden vagyonom van, kézbt*itsd férjemnek, a tudósítsd''ót, hogy még utolsó lehelle-teiuben is ő voli es/.cuibeu, s hogy gyermekét lóilad fogja talá|ni.
— A nő megkísértet te a további ítészedet, hanem arczát halálveriték futotta el, teste rán-gatódzni kwídytt, szemei megtörtek, még egy sóhaj hallataz^tt kékülő ajkiról - -és a mar-Huise nem voU többé.
Nőui l''hilomela sűrű konyít kot hullatott a lioldógultért, sa gyermeket annyival nagyobb szorgalomVnnl ápolta, mert mi gyermektelenek voltunk.
— Hónap, hónap után múlt, n meghalt-nákkivánata mégsepi to]j<>s(ltetett. Nőm semmi áron sem akart a gyermektől megválni, mert igen megszerette, s én sem voltam oly állajKit-han, hogy a manpiiso akaratját teljesíthettem volna. Mert amint én a láda tartalmát egy héttel a murquíse halála után megvizsgáltam, a mejy a drágakövek és pénzértékben HMkXl aranyat tett, abban egy levél ia volt, melynek elküldése szerencsétlenségem alapja h-emlett voloa. Ugyanis mérési vállalkozásaim dugába
dőltek, egy idegen csajád, melylycl én <i»szo-köttvtésben álltam, megbukott, s azon nagy ösz-szeg pénzt, mely rám esett, o láda letartóztatása niHliül k,ilí«utni képűden vulék. Nem maradt vo|tia máa szániyinra, mint szövetségeseim rágalma g lenézése, nőmnek jajveszéktéae, s a fogság nynmasztósága. '' „
— Kkkor egy hang suttogá : ---. Ksztelon, te e|>eszte4l magadat, holott birod azt, mivelnia-gadon segíthetsz. Használd fel a rád bizott kincset, s bizouyosa''n jobban fogod használni, mint ama tábornok, u ki hazád ellensége, s talán életben niiies már. A gyermeket ugy tekintsd miut tulajdonodat, s elted végén tedd javaid örökösévé.,
— K kiaértó eltűnt, s a büuös beleegyezést a tett követte. Általános volt u csodálkozás, hogy adóaságaimnt kitizettem, s kereskedésemet ugv üztein, mint az előtt; határtalan bizalmú voit most irányomban a világ, s minden oldalról sereglettek hozzám ugy, hogy elhízván magamat, még egyszer rábíztam magamat a sze-reneiM szárnyaira, inig végre oly örvénybu keveredtem, melyből kiszabadulni lehetetlen vala. Hiába volt tniudeii törekvésem, Isten keze igen rálll nehezült. A elemek dühösaége szövelke-zett tllenségeíul gonoszságával, álig múlt el 2 éV, már ismét a nyomor ajtajánál voltam, azon különbséggel, hogy niont a vétek térbe is nyomott.
— Kkkor összeszedtem iavaifn hátralévő részét.a sötét éjjel lányommal e völgybe futottam s o kis kunyhót építettem. Tapasztaláséin s kereskedési tiidotuányoin óvtak nieg a borzasztó éhségtől. I''liilomelát, kedves\iőtnet meg-ölte''a bánat, s gyermekem — óh kedves lányom ! — e sznvaknál,térdre e>>ett a lány előtt; - Oh szerencsétlen Antóniám! — s ezeu
gyermek, kit lelkiisineretlenségein állása — vagyonától megfosztott — te vagy Antóniái
— Vétkem iszonya s a könypatak, mely igaz bánatból származik, elégtelen ama sobuok euy-hitéséro, melyek évek óta belsőmet rongálja.
— Hidd a boszuálló eget, a átkozd ineg élted boldogságának zavaróját, c#ok «rrn kérlek, no
távoztál el tőleiu 1 -
^ *
— Ah U— kiálta a lányka gyöngéden, s a levcrlnek kezét tnelléro toré. — Felejtsd el'' a setét multat, s maj-adj ezután is mind eddig ......jó atyám! Én éltemet neked köszönhetem, s mi lett volna belőlem a jó «uya ápolása nélkül. Amit egykor akaratod ellen tőlem elvontál azt szereteted s ápolásod kipótolta; sohasem kívánok megválni e csendes magánytól, s a mugits jéghegyektói,'', melyek minden reggel engem köszöntenek, hol találhatnék én a szívtelen világban dly barátságosan mosolygé virág kertecskét, mint ez; s hol találnám ful atua szent békét, mely itt számomra kés»nn van. Azért űzd el atyám agyadból « kowpr gondolatokat, s engedd, hogy ezután kodvea Antóniád lehessek.
—Jámbur gyermokuui — felszólaliy a kimerült öreg, — tu buborék gyanánt játszado-/ zol vérző''sziveineui''bánom halld tovább: 11a én már nem leszek, vagy pedig to a világ gyönyöreit éldelni akarod, itt o fa alatt van égy ládában születésed bizonyítéka. -- — Jladd nyugodjék ami a földbe van tóműre — s«dt haragosan a lányka.
Itne itt ez cmlék|>éiiz folytatá ,az öreg
— melyet haldokló anyád nyakáról vovék le, itt láthu^od kedves szüleid képmását. — Antónia szemei kiinyhe Uirultak, midőn az öreg oda adá at emlék-pénzt, melyen egyik lelól egy i
-r-rt-


halvány nő, kecses arczvonásokkal,-másik rész ről jiedijr egv harca-c»lztoU|értiii valq látató.
— Oh legkedvesebb emlékem! — sikoítá a lányka, s azon pilllanatban földre rogyott.
— Kedves gy<n-mckem -- kc,zdé Kndro . bosszú szünet után, a bánat és szeretet vegyült hangján, még egyet nkarok neked mondani: Amint én ma Malbourphetto faluban az ellenségről tudakozódtam, Ccttini Anaelm a falu szatócsa boltjába intvén, nagy bevezetés után igy kezdé beszédét: — Kndro ur, nekem nőre vau szükségem, ki a gazdaságot vezesse, a mivel birok, az lioltomban néhány becses kelme, gnzdagnak senkiseui mondhat, hanem boldoggá egv tehetne s ez ön; — én — mondám csodálkozva; — igen — viazonzá ó; -- adja nőül lányát — folytatá azonvedélyeseti, — én őt régen szeretőn, s oly nagy megindulással legeltettem Kzohiciniet rajta, midőn a szomorúak vigasztaló anyjának kéj»o előtt imáját rebegte,
s bűnei elengedéseért könyörgött. Az ellenség-tőli félelem, öjuiyoihöru állása, aMiTUr-oJhagvn-tottsága s''lakásom, melyek ellenség .llen>#^ 1AH véd-falul szolgál, ozoii okok határoztak véleményeiig kijolentéaére, melyet még ma. /kunyhódban akartam elvégezni, ha véletlenül össze notn találkozunk. — SzavamaK adom nrain — válaszoltam kis megfontolás utáu, Uettini ugyan gnzdag — de ... .
— JtudoJf bírja «zivamot — szólta lányka
~ Ő nemes, ha szegény is, -- s sietett atyja előtt megmondani, hogy szövbtségük csak hálál által iMintathatik tel.
Kkkor lépt''-sek hallatszottak, — ltiidolf jó — a tóit a megdöbbent lányka s futott as ifjú elé
(VvlyiaUia kflf»tk»lik.)
Heti szemle.
Martint 24. IS7I.
— Gr. Buthlon Fereuuz 10 ezer toriul ér-tékfl gyémántját a franczia sebesítitek s árvtfk javára ajánlotta fel.'' — A porosz hivatalos lap igen érdekes visszapillantásokat hoz a háborít folyamáról. A háború 1H70. jttlius 21)-én lott megüzonvo, 1871 fubr. lÜ-án ert véget. Tehát egészben véve 2lü napig tartott; julius 28-ig aa összes német haderő mozgósítva volt, 18 nap alatt pedig a trier-laiuUui vonalon állt. A vaspályák naponkint 42,000 embert •stállituV''i tak* A tulajdonképeni harcz csak 1*0 napig tartott. A német haduk ezalatt 150 klaebb nagyobb ütközetet, 17 nagy csatát vívtak, 20 erő-'' ditett bolyét elfoglaltak, 11,850 tisztet éa 884,0<K> embert elfoglak, 8700 ágyút, 120 sast éa zászlót elvettek. Átlag tubát minden bóra 26 ütközet, 8 csata, 14 vár, 11)50 tiszt, 80,50t> katona, 1 110 ágyú és 20 sas vagy zászló esett. - Tényleg augusztusban 18 Ütközet, 4 vár, oktolnirre #7 ütközet,''vár, novemberre ) 5 ütközet, 2 csata, 7 vár, uoczouiberre 80 ütkö-z«t, több osaU, 2 vár, januárra 4U ütközet, 8 csata, 5 vár, végül februárra egy vár esik. l''á-ria ostroma 180 napig tartott, mely idő alatt 22 uagyobb kitvrée történt. 8 tengeri ütközet ia fordult elő. Kz a nagyfontosságú harcz folyamának csontváza. — Hugó Károly meghalt.
— A német császár 17-én ért Berlinbe. — A királyné Kötvös bárónéuál tett látogatást, moly inajdnom téléráig tartott. A királyné igen részletesen tudakozódott aa tiőtvos család minden tagja után s a házban levőket beiuulattatá magának. Aztán fölkérte.a bárónét, hogy mutatuá meg neki az üdvözült dolgozó szobáját s u helyet, a hol meghalt. Kötvös íróasztalánál a fölséges asszony néhány pillanatig megállt a elmerengve sohajtolt fel: „1 it dolgozott tehát ax a nagy • szellem !" S a helyre nézve, a hol Kötvös kilehelte notü''Os lelkét, kények gyűltek a felséges asszony szemébe. Künn, a királyné fogatát látva, sok ember gyűlt össze, s midőn a királyné a házból kijött, a közönség lelkesedve éljouzé. — Párisbau nagy zavargások vannak, Thierst letették, a pvroszok vis»«h-készülnek nagy haderővel Párisba'' — Najioleon uxcsászár fényes kísérettel Angolországba utazott. — Hátszeg és Kogarasvidékén sok zerge van. - Atemosvári színpadon Murut Klfcndi temesvári török eonsul által irt „111'' Selim sul-tán" csimü szomoriijátékul adtak elő nagy sikerrel. — Pesten a Fl-roncziek teliiplomáliau húsvétkor 1.0 nő énékknrral működik, élén Wencheim Krisztina grófnő áll. — A Toloki-félo pályadijat Szigligeti nyerte cl *lJdvari bolond" czimfi vígjátékával. — ^zent-Pétervá-rott ebolera dühöng -j Mutzigbau (Straaaburg mellett) a badonlek huszonhat oda való lakost, mivel fiai „franetiroiics''-ök közé léptek
— elfogták, s egyszerűen agyonlőtték, de a vad csorda még ezzel meg nem elégedvén, a kivégzetteknok orraikat éa füleiket levágták s as ekként megcsonkított hullákat a templom fUártv egymás mellé felaggatták, melléjük pedig egy táblát szegoztek kövotkoző tartalommal: „A ki e rendkívüli, s közszemlére kiállítóit tárgyakat eltávolítani megkisérlené, az golyó általi-halálnak usik marla lékül." A szerencsétlen áldozatok egv egéws hönapig, az összes lakosság borzadáiyára függve maradtak, Ks ez istentelun tott elkövetői, nem szégyenlik magokat a müveit ueumilek közé számíttatni! — Az első posti hazai tak«rékpénzlár évi forgalma 58 inilió frt volt. — A trónnélküli franczia trónörökös 18-án Ülte 15-dik születésnapját.
(Irndiiltitli.) — Lapunk mai számához van mellékelve n legtzebb mngyár képes- szép-irodnlmi folyóirat, a aMagynrorizág és <t nagy viliig" előfizetési felhívása. Ml, kik o Inp minden számát feszült érdekkel kísérjük, a felhi-váa következő szavait csak''fnagetysHbQtjiikr
.SióiziijJorilátnak túrijuk arról betztlni, mit'' adhmk a lefolyt évntyyedlxsn i hogy mint feléltünk meg ugy a várakozóinak, mint Ígéreteinknek."
Minden szátna o lapnak tükre a világeseményeknek, s legtisztább víszhungja n jelen
történelemnek. Jankónak ép oly szeretetreméltó, mint művészi kivitelű életképei, ugy a többi kitűnő metszet egyaránt leköti figyelmünket. -
Az utólsó előtti szántban u következő rajzokat találjuk: Bogovlcs Imre, ti horváth-szln-'' von minister- tanácsos élothiY n^tfeképét; a há-horuhél hazatért znáv, amint, családjának és ismerőinek mesél; n falusi borbély (egyike Jankó sikerültebb képeinek); párisi mészárszék a katastrófa előtt és után; egy bomba rombolása egy Páris mellotti nyaraló tormé-bfcq; két képet ltóma őskorából; (a hiisoncsimfl általános föltűnést okozó tniihöz) végre a .magyar hymnusz" szövegbe nyomott hangjegyekkel, s jellemző eszményi rajzokkal, mely első e nembeli kísérlet. A zenerovat megérdemli, hogy uiiuél hathatósabban pártoltassék a közönség- és műveltessék a kiadók részéről.
A 12-ik (legutóbbi) szám gazdag szövegébe nyomott képek: A pesti közmunkatanács Vcsérférfiainak eszmény körrajzolatokkal díszí-
tett arczképoi, u. m. Tisza, Keitor éa Órszájgh; * jövjPP''est 4 gjflflyürrt láttyppcl, íVnTépitenclá post»%s tá villaépület tol; gyászoló francziákj" s végül u nciuut birodalom caásiát jáuak, éa a lobbi tiúiuul fejedelem Iá hatásosan rajzolt arczképcsurnoka.
K száraz statlstikui adatok olésoroláait jnaga legjobban ajánlja ama lapot, mely ugy azö-vegre, mint képei tekintetében minden huaoti-irányu társa fölött magasan áll.
A nagy közönség nevében kWinot a kl* adónak és szerkesztőnek, hogy oly kevés, uc-gyedévre csak 2 forint elő fizetési árért, ez árba k tnég egy nagvazerü s hatásos jutalomkénet:
1870—71. évi hál>oru és béke emlék lapja* ) ia bolo számítva — aunyi erélyt és áldozatkészséget lojteuok ki.
A..,Kis Újság" előfizetési felhívását kaptuk, k készséggel ajánljuk a ^zülék figyelmébe e valóban jó kis gycrmeklu|>ot, mely az utóbbi időben, különösen ifcinós rajzai tekintetében, szépe li haladott előre. — Klőfizotési áru ápril hó 1-től az év végéig 8 frt, szopt. végéig '' 2 frt, jun. végéig l frt. — A pénzek Oolinai Gyula a .Kis Újság" szerkesztőjének, Poat, Sáudor-utcza, 12. sz. czimzendők.
-- Ugyancsak lapunk inai számához van mellékelve rKis Lap" ezimA uj képes gyermeklap előfizetési ti''lhivása. • Az első szállt tömött tartalom és igeu sok szép képpel jelent meg. Bővebben az előfizetési felhívásból érte-, sülhetni.
— Boküí&etott hozzánk is: *I)io deiitsche Wacht an der Doüati" crilnü lap, melyet Pozsonyban dr. Latig Gyula szerkeszt; czélja hazánkat ia » pofeez uralom alá terelni, tartalma a német császár dicsőifése és a porba tiport Krancziaorazág gúnyolása. Cacropéldány helyett mi kancsukát küldünk a derék doktornak, ki neui tudjuk iukább egyÜgyU-e, mint arezátlan, hazánkban ilyléle lapot adni ki. Tűzbe vele 1
— Megjelent t tzfti''faztötégHnkhüz békül-detett: ,Az angol nyelv levél szerinti önök-tatása, Koberjton T. tanmódjn szerinV irta Pso-uycczky Nagy Sándor a Iranczia és angol nyelvek nyllv. tanára a döbreczcni ref. loisko-biban és egy iiiiúiszterileg engedélyezett tanintézet tulajdonosa. Hála istennek, oliiiult azoa idő, midőn n magyar itjuság roszul felfogott niagyarizmusböi elhanyagolta, hogy ugy mondjuk megvetette a/, idegen nyelveket s azokat nem tanulta.Ma már Tieláttuk, hogy a l\ány nyelvet tud valaki, annyi ember.l''souyeeiki N. Sándor ezei\ niüvu irodalamnkban, mely angol nyelvtanokban oly szegény — egy áta* lánosaii iwmert hézagot pótol. Úttörő vállulatá-val közre akar működni; hogy a magyar a nyelv és irodalom eleven csatornáján közeledjék az angolhoz; a közlekedés eszközért! nézve ne álljon örökk|i kiskorú gyámeltképeii szomszéd nép ígájn aliKt. Szerző az első ezélszerü, magyar vezérkönyvet akarja nyújtani honfiai kezébe aa tuigol nyelv ItJgkÖnycbb s egyenesebb elsajátítására s őzzel uz első közvetlen forrást nyiüii a hoz.'' K lovélszerintloktatáa''alkalmat nytÉkíui még a középtehetségü tanulónak is az angol nyelvet tanító nélkCil elsajátítani, mert o lanmód kiváló olőnyo: hogy nemcsak gyakorlati, de elméleti is; nemcsak a nyelv testét, alakját, do lelkét is adja azáltal, hogy u tanulót folyvást tájékosza és öntudatosan vezér* li s ami fő nyelvtani érzékét nagyban fejleszti. Szorzó előzőleg már egy franczia nyelvtannal ajándékozta meg irodalmunkat, mely a közön-ségrészéről mcgerdohielt elismeréssel fogadtatott s rövid idő alatt három kiadást ért. K sorok írója kevés szorgalommal öt hó alatt Nagy S. ur frnncztanyelvtanából e nyolvbon anyira vit^ te, hogy könyebb olvasmányokat, minden megerőltetés nélkül olvasott el. Mi jó lélekkel ajánljuk e levél sfcrínti oktatást ifjúink figyelmébe, kik t. j. áa 9$. világrészben ismeri és elterjedt nyelvei megakarják tanulni. Az ösaaea nyelvtan (KJ locekéro van felosztva s az összes leczkék 80 levélben küldotnok szét. Minden levél l''/j—''2 ív terjcdylemmoi bír s havon kint 2 levél jelenik inog- Jfcígy lorél ára 3tl kr. Kló-lizetketni 4 vagy ,ó levélre a szerző és kiadó irodájában Dcbrccfecnben, pincz, Karkusház, Ugyszinte Usáthy könyvkeroskedéaében.
H i r e k.
— (Tanügy.) A tihanyi itpáiaágra, mint a .N-^d* irja'', szómbnt vádat emelnek, uradul-mában f?> --'' 20 csolédgvermek vun, kik nem részesülnek rohdes oktatásban.
— (Ily ino n.) K hő közepén ji-gyzt^to el Thasáy MiktÓi tttfainegyci birtokos és országgyűlési képviselő a bájoa Szkenderovics Kmma kisasszonyt, Stabiulka és a vidék e;yik kiváló didzét. — Őszintén óhajtjuk, hogy a sr.e-rolem napja siikáig hintso roájuk a boldogság sugarait I • 1"
111 j fegyver.) Urubayer József Vasmegyei földbirtokos, közelebb ogi^zen uj szer keze tű hátultöltő fegyvert talált föl, melyet be is nyújtott a honvédelmi minisztériumnak.
(Tüzeaotek.) Hahóton e napokban fi házWtöhb ut^képülctrilbmcs-AMthibanl pedig mintegy .''ifl fc/ esett í .tflz martalékává. < .— (.NúvmagyaroaitáBok.j Kiwc.h-ner Ármin körmendi m. kir. sómázsatiszt saját, továbbá tiusztiiv, Kriiesztin és Frigyes névtl
Íyrermokci ve»itéknevükuek „SaÜcs- ro kért it változtatása f. évi 5819. sz. m. kir. belügy-miuíateri rondolett-''l ine^dugedletett. — Stel-ner Samu szinte körmendi lakos saját Herta leánya vezotékoevét . Kövesi"-ro magyarosította.
<— (InsuVgens-kérdés.) Holdogult t''liinorányi Antal ur halálesetének megírásakor azt jelentettük ki, hogv ő zalsmegyei uto|s«) in-Hurgcns volt; e körülményt a hazai lapok lon-
Íuin ct Intutn felemlítették, azonban a .I''écsi lajHikbun''* Hchauroth György nyilatkozik, hogy ó is insurgens s noiii a legutolsó; örvendünk hosszú ,tintának, do figyelmeztetjük, hogy mi nem i*/.t irtuk, miszerint nálunk legközelebb az utolsti iusurgeiis szállt a sírba, hanem hogv tudtunkkal a zalamegyei utolsó insurgons voít a boldogult élethosszuságára nézve; ha Schau-rotb ur zalamegyei, állításunk nem áll s szívesen visszavonjuk,
- i^ll y ász h i r.) Általános részvétet költött egy ifjú anyának sirba szállta; a gyászje-lenti''-s így hangzik : Plichta Károly maga és gyermekei Károly, Ferencz, Györgyike, Ágoston, Carolina és Fánni, ugysziute szülőinek, valamint testrér*''i é» rokonainak novébeu szomorodott szívvel jelenti bdedhetlen nejének, — illetőleg anyjok, meny ók, és sogornőjöknek J''lichta szul. Kovács Apollőniának folyó hó 18-áu reggeli Va 8 órakor tüdőlob következtében, éloténok 20 ik évében történt gyászos ki-multát. Béke hamvaira!
— M v x ikoi. császár utóda Montesunia Vastnegyében ván és^eg''y. ottani földbirtokos leányát veszi nőül, kivel Velenczébeii ismerkedett meg.
— (Nagy nyerő.) B. JC- Somogy megyéből Hamburgban először 4 íí) ezer, másod szor IfiO ezer frankot nyert.
- BisuiHrck berezegi rangra émeltetelt.
Í
Örömmel állapítom meg a Revalescifcre annyira ismeretes gyógyha^ását. K kitűnő szer Iftózatos légzési nohézségoniet, köhögésem e
görcsömmel együtt, megszüntette, miért is teljes fÖljp''ógyrtíáso.mboz közel vagyok. Kérem rtnt jKistai utánvéttel még ?> font kevalraclh-c kiÜdóséru. Legmélyebb hálára kifejezés mel
lt<|t stb- : • . (2.
v^.t e i ii i n g e r V i ti c z o nyug. lelkész.
Wéhaxel. iK zékben ''/, font I ti. 60 kr, 1 Iont 2 ft. fiO itr, 2 font 4. íá) k. & fut 10 ft. 12 tonl 20 ft. 24 fout 8ü ft - Kovaleatíiére Chu-colatée táblákban 12 csízre 1 ft. 60kr;24 csészére 2 frt 00 kr ; 48 csészére 4 frt 50 kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. DO kr, 24 re 2. 50 Kr. 4K-ra 4.;X> kr, 120-ra 10 ft. 288-raí>0 ft. 57}»-ra 88 ft. —. Kapható: Barry du Barry és l-ráj Bécsben, Wnlllischgasso, Nr. 8. Pesten Törlik Józtef gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-stüdtérnél, Alsó-Kubinban Tyroler és Scble-singornél, Debroczeuben Borsos Forencznél, Uunafóldváron Nathera Pálnál, Károly fő várott Brilli F.-nél, Sragy Kanittán Looák Károlynál, Érsekújváron Uoulegner Ignálznál, Székes-Fe-hérvárott Dieballa GyOrgynél, Verseczen F*!-scher Móruál, s miuden városban s gyógyszar, fűszer, és csemegeárusoknál.
Ű z 1 e t i - h i r n ö k.
Nagy-Kaslxta, uisitiu. u. 1«71 A vsiuti ka''xl«k«<lt''-»i UusksJit ujfjr b»nl, nini kuUntdnn lurgitUiivíu, s K»buos(lilet Vimatortiáf ívtó gravitál. Kiinsk rlltturl<vu Yfirtxlbül jOtlak ois ■kínUiufköJtíísk, kol *sállitá«rs mát a »Ars-
koxnsk, liogjr * k«''«il.''lciokel a krtiíjilengerre vig/ik. Uuis eru|«ii ncviieiik • jó-árun jii tiátnaiííUr* »íu-tik. Ax i-t.,1; limit tsvsitlsi, s h<S pár nap alatt al-ttlnt". a rvlcivk ir,''p <''iltl«k < gaiilag sratiara nyújt kiUtáat
Piaczl ár.
)SJ, , > .i
, f - - » --- r«
v3
JXTyllt pósta,
s
— N. Ncmi n knsárlia valók hix aiok. ■ |) (lv. IV«i t>iKa*liuk ; liaiirm a
Irvi''lbril jf-Ui ll |M''|,l:in,'' -k ikmii i''rki''rlitk kt-xlluklint.
1>J yllttör.*)
» •• A legtdegánsahb..
férfi és gyermek, disz .és utazóruhák
J MágifftrortttáK
8 legnagyobb fértiruhnraktáráhau
<»Kll!
08
WKIM''ill
;
m. kir. udv. szabóknál
STB INT.
I. I>eák-tércii uz evang. templom I átellenében.
II. Ilntvant-utrxn és orN|iÍKtit szegletén, a Zrínyi kávéház átellenében.
III. A régi HzluliHztéren levő bazárban it nMagyiir király" czimü szálloda átellenében.
• Megrendelések '' a legpontosabban teljesíttetnek.
Testhez nem jól álló ruhák kicseréltetnek.
Nafty-KanUaa, 1K7I..WI oiart. aV-ik napján Huta pJ - Hí. fout. 6 Iru''a) kr. n.''i tki font f> frt 60 kr. S7- K* font 5 frl HO kr Ro*. 7H 70 fonl • frt - kr. Í''J -«4> f.inl :l frl -''■ kr MO-HI fonl ó fit ''iO kr. ái^a i^rföárar* 711 71 fonl ''2 fit «0 kr 71 li fonl irt kr. Árpa knattiiii«K<-« •!.'') 80 font frt — kr. 67 -lití font - frl. Kiikoricaa i frt. tMJ kr ; ^ frt dO kr. Kako-ri«M olsaa u''iiixtuaiitlní — frt - kr. Kab ^A — 47 foni
I frt aO kr. 47 IH fout ''2 frl — kr. I''oliauka ftll-rtrt fnt.^Xírl ~ kr. Üli —70fout — írt -- kr. Hab fahár 8 kr. bab laika li kr Kcu>''iiliiiit kliiön»i>gc«
II frl - Unom III frt. Z«rralHI«zt 1H frt - kr l.ángllirt kóaoii<rg<<« frl. - liliom — frt kr. Királjr-lixt kö(on*.-K«ii frl kr. Unom Ili frt — kr. Itoia láng kliatlnx''gi''* frt -. kr. liliom frt. — kr. Marlia-liu< fostja dl kr. Itorju lioa foiUja 14 kr. H«r-t«''a-liua foulja *il> kr. Juli-Imi fontja — kr. Hia Iona fontja -tn kr. Z«tr fontja 44 kr. t.''aibv párja I -''01 HU" kr. Káraa kr. - frt. I.uü .oránj ''J írt -■ Irl - kr. I.mt blxolt a frl kr, • frt — kr. I''ujka II frt -- frl kr. Tyuk tojá« I s/» kr. Uurgonya im''rrje I frl 4<1 kr t frl 60. Kgy máma »«4ua 1 írt
kr. «xíua uj, frl — ,kr. Kgy kfvp aaiip 14 — kr. Sxalma málnája I frt *.''ll kr. I''jbor TÍtUklInkball akoja frt — kr Ó-bor vidákUukbali akója — irt kr /
A n a g y-k a n I x a a i váron laná<-«ának árjrgyxáka könyviből kiadta
V- , 8ZMETHY KÁROLY, bittos.
Vaiatl ippoaklatl MtsiOasd:
Indul N.''KsnlaaárAI Harca fel* rrggal 4 óra 66 páros
. , • . . lUlutáu 2 éra ''2b psrea
„ r "iida . reggel ■» óra ,
. . , . d. ii. 1 óra ''ü p«rr«.
, . . rtlve 10 óra 67 ,
4 óra 4,\ ,
dilbru ''2 óra l.\ , rfgg. f.''óra 30 ,
íjjal II óra *0 ,
•UIiiUii I óra 90 ,
rrggal 4 óra 1 r
. , ilílbdi I''J óra 3l» ,
Hnila falől rrggol 4 óra ''23 ,
. dílb. I óra 41
. , •>!▼<■ M óra 03
Tiie»l . dálbanl''J óra bit
, %>lo 10 óra 36
HÍ1-* . rrggrl 4 óra 10
n , am* M óra 40
, , délbpn 11 órs V
Trir»t

t-.rk. N.-K amxtáia Itarrx
pet<«
(Beküldetett.) — Mióta pápa ő szentsége egészségét finom lievahssciere du Barry Itusz-nálata HZereneWseu helyreállította, senki sem kétkiXlhotik többé e becses gyógy tájwzer hálása fölött, mely gyógyszer is költség nélkül meggyógyítja a következő betegségeket: gyomor, ideg, moll, tüdő, máj, mirigy, takhártya, lég-y-ési, hólyag és vcsohántnlmut, gütuőkórt, swi-delgést, szükineMüst''get, köhögést, omésztt^si gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vízkört, lázat, asz-kór''t, vértorlódást, füízngást t^s hányáai ingert még terhesség idején is, diabotest, búskomor-ságot, soványkediist, csuzt, sárgaságot a 72,''KH) gyógycset, melyek minden gyógyszerrel da-czoltak; többi közt bizonyítványok |»á|>a ő szentségétől, gr. Plnskov tulv marsaitól, de Brehan miinpiisuőtól. — A húsnál táplálóbb lévén, a Uovaloaciéro felnőtteknél és gyi rme-köknél f>0-azorte megkíméli a gyógyszerek költségeit.
74,818 szánni bizonyítvány.
.1 Gaseii (Siájiirlioii) IHO''.b decz. li).
Érték- és váltófolyam: mart 24. ,
>
5*/, luetaliipies 58.ÍK); f)*/M nemz. kölcsön -0H.:X); ISün-ki álladalmi kölcsön 95.70; bank. részvények 72li - ; hitelintézeti rá»vények 264 — ; Útidon 124.HO; ezüst Agio 122.50; araoy darabja 5 «7 kr 4/ip
Heti naptár.
Marci 26 léi sprM M7L
Akik előlugeaeii megvizsgálták, igen figyelem remélté találmánynak állítják.
Mellékelve van a „Magyarország és a Nagyvilág" ugy » „Kis Lap" e^flzetési felhívása.
válUI
rovat alatt k«tlOIUk«rl folelőaiígcl nem
Mxvrk.
lló - rt lifli KalUolikut nap- Protsatáo*
nap tár j naptár ,utj
|3> A /«iilók luvgnkarák Jéxaat kOvuuii.
• Ján. VIII, :«-
; -M i Vatársap A 5 Manó A S Judlos
• ''21 Híií.i 1 Kilprrt Kapart M
•2H Krdd ; (iixitáv Mriiachna ítt''
1 as». Hn-rda'' Cyritlna Kuatseb H
:to C«r,i.,it. t/llirill t^nirln
, .11 IVni.-k 7. fájd. «i. Traugoti m
1 i Sxomli. I HM*A »•- Hugó fff
Felelős szerkesztő : Wajdits Jézssf. Segédszerkesztő : Bátorfl LajOS,

HIRDETÉSEK:
POPP J. G. URNÁK
jyakorld fogorvos Bécsben, Stadt, Bognergasse Nr. 2.)
Itop/Hilit fofl/''üjón Állal hirtelen megkapatva meg tlaérlém finnek jó hirnevtt Anatherin-wiJrixSt miro u| fájdalom amimül mrguzUtit.
Knuélfogva nagy hálára kutelezvu énein utagaiu üu iránt AnatheriH-MzáJrlxét minden fogfájásban sienvedőnek Itegjobhan ajánlom.
7A\ra, IS69. január I.
l>r. Murthior An4. Mi hl óm.
Kaphatók: Vagy-Kaniuán : llelut Jóa.eí gyógyeti., Koaenhargl [Kö.onf.M, WrliMh, J. la Kettelhoffer J. k.reaked''ltáí,.n. ~ 1''ápán I [Tacbepru J., Keaathelyeu : Pfittforrr gyógy.toróta, Hinger M. Weitt| |\. Zala Kgtrtaegrti : Uóó I''., gyógyaieréai. Kapronrtáu : W.rli gyógy átérett. Varaidon : llaller g)ógy.teré.t Kflmegeu : Itorner Kajrl Sióm balhelyen: Pillieh Ffrmn ét Rudolf gyóg».*er. Ilatárflrvld.''ki í»i''.-<lyÓr-Uyrtn. t''tbln K. O. Vetipr/inben : Meyr ti Tttt J.áu, ugy (iutbard l''nada I k. tiamál 1— Hslketfehlivárotl-, l.i-gmaiiu A, llrauu J. ify.''.jry l.ovaaj lllorlnyben: lleial.r gyógy t«. Kaloc.au : Hortáth K. gyógy.irré.t, Krci-Ikemrt.n : M1II1..1. r ét Marbleid gyógy. Pakson: Flórián J, gyógy * lllormeudrn; 11orvátli J. Homaoiireud gyógv.t Kapo.várott : Kulin J.J llittgl, llrlu* áa Kchrődef gyógytt. Strg.tárd: llrabtay gyógy.. iKi.uy Imáiba : Kniti''lii. J. S.ig.u áftt: ll*m aitli, Salamon gyógy.a. --■ Kaján ; Mirhil.ili St. <Sa Iter/frld Hal, tlgy lleriog Ignáonál. -- l''ec.ett fZ.olnay W. t''a K. /.árh, Slp.lkb gyógtan Kárádon: /.adnl>Au«xky gyógy.iJ Marraaliban'' Kiaa gyógy la . Tolnában : tlialí gyógyti. ~ Ihiuafnld rároll l.ukára gyógvai H»rnt-tly«rgy «n Nülhig A|aó -l,«,idvánj |Kiaa gyógy .< Kiibonr ion; fimon ógv./er#.» mtkuál.
WAJDITS JOSZEF I IJEMWTKS!
könyvkiadó hivatalában
NAGY-KANIZSÁN.
I Mcgjelont c{8 minden hitelen kttnyvárusmil kopható :
„Rajta leányok mulassunk !"
MULATTATÓ KÉZIKÖNYV.
A magyar hölgyek számára gyűjtötte:
Wiíjdils József.
I4z.cn gazdag focltartalmu, szép kiállítású (közel 500 lapra terjedő) csinos kemény táblába kötött könyvnek Ara 1 frt. 60 kr.
„Kebel hangok."
Új évi, név- és születésnapi felkösztíntések.
Irta IlOKFMANN Mült. K distea kiállitá.u kemény kötiWd könyvnek rím / frt,
Kzerféle beismert, orvosi tekintélyek 6 nwgányzók Ihizonvitváutai által kitűnőnek jelzett
Dr. iMlliIiRft-rélc moha-nö vény-nedv
[meglepő hatással gyógyít mell- és tüdőbajoknál, köhögás jés különösen gyerniekck görcseinél.
Egy tégely ára 50 krajezár.
ll''RKSHRVATIV-BALZSAM
[görcsök és gymuorgyengeségek, kólika s mán bajokban, (még egy gyógyszer sem tett oly jó hatást.
Egy eredeti üvegcsével ára 80 kr.
Valódi minőségben Nagy-Kanizsán egyedül
Nentwloli Oyulá>náil
ti—?> kaphat ó.
Ujlaky, llirschler és fia
"l''akcroikedő társulat -
Al8Ó-Domboru-iHil utolsó po^ta Kot tori tiazt«*lettel jolenti a magas utiiságoknak s igyáltnlán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,
óh iiiimleiineniii
fenyü-éptiletfából
nagy és jól lieremlrzett raktára van; mely raktárból bármi enemü''megbízás gyorsan és jutáuyosan eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok sat. cz. közönség to*
vábbi bizodalmát kérnök, ajánljuk ''
Nagykanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévó
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Ujlaky, llirschlcr A l<la,
(f»29 — 2) fakercskedók.
FIGYELMEZTETÉS!
K^y Uiő óta kereskedők |H>m|>áit birdcU''aek által roax órákat ajánlanak t| t. ca. kftttfn-aég, killöiWiatin a vidéki lakoank félrevexettWre. K keriaknlTk sem tWánok, »«jm — mint állítják -óraffyároaok, ennélfogva az órának bolater vem térül lagkeveaubb értelmük sinvtf. Kiadnak )>éldául árult légonymAvet, pakfongálUányban mint uj azAbatoa iiiiiíhtií érákat, valamint máaféle leg kOcóutégesebb órákat valódi angol órákul itb. Aaért óvakotljék mintlenki ily féle baazoiitalau órák vevéaétól. x
A ki egy valóbau jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jő hírnevű óréLBllOZ.
ki átalában CMikia a* éragyárláatal ioglalkosik. HBHZ M. ♦
Hécaben, ^Stefanaplatz Nr. ti.)
HERZM
| jxilg. óráa lióoaben, (Steíanaplati Nr. G. Auaaenaeiten
de* /.wettelbofea) axámua év ól» jó Itiritévben réa*e«U|ó legdtiaabb tartalmú
óra-haktara
ajánlja inindennemU jól reudeaelt óráit ntigy válaa*tf«kban, egy évi j^tálláa mellett, a kflvetkeaó árjegvték aaerint. /
tieoll zsebórák. |4T«—1TJ fi-ll.]
kitnoA miuőa^gilrk a c» k. k.''iulí.»ríi hivatal által megpróbálva. "M lilad.a TaiMlyoMtt irár«MI JÓUlláal adatik. A n*m »»abáty«otl drbja V ftlal olraóbb-
• •mail. ÜO-JV8 tft Ju
•• kOlgyórák ar.lap. Hfi-40 frt
- fmail. gvótnánt. IIH-4H írt
• kriaatáúlappal 3* - 4'''' frl
• krttAalap H r. 40 -48 frt
• .mail gyriaintok.''iO Cíi frt
• liblgy borg, órák 40—|M 1(1
• jrgrriDt 4g 4.''» - fM frl
- kellót lappal Ml—Mi frt
5
Kár tl órák)''
10-la frt
Ettot k.ig.r ór. V rabi • aranyk.r . rugóval 13 14 frt V • k.ltí. fSJáll.l Ift—17 frt . kriatály Ovrg.14-17 frt - horgony r. lf> rub. Iti- 19 frt . én- »«tl.t lappal ''Á)--V3 frt;
k.llA. fódáíl.l IH V3 rit ''""»''"''«"i''uk ">> 1«N w -i"0 [''*
30—3<í írt 3>
|C IJII
. finomabb ti -''M frtj
t. . ang. b.kri.i. tlv. 18frt borg.badiór.k lapírt
r^* — v r.montolre a nyaknál hu.andó frl 26 - SÍI ÍH
- r»m. k«lt6* fedél. 35 40 frt
- j«f.<inv.ffg«i . horg. hadi rom. :W-4.r) frl
r«fyfc*M«"rKr.3ar. Hr.30- frl - horgony 15 r. ^4 — 4-t Írt
• 6aoai. ar. lap 45-60 frl k.tW>. lappal
arauyko.
•nyny.l »»5 70- W. 1<''0
• j.g.tUvaf
krt fndi''l.. yy, 100 .110 frt Ainnkivtll mlndeníi''l. órau.ni ki''.alotlirn van.
Katt.t órák I 1.50-ig aranyoa-latnak.
fallal órnliuciok 2 frt W kr.
ft. 6. 7. a. Vl lí. íru
•lUnílrAa 40.4H frt.
I.ognagyobh vála.it^k * l.g-
dlat«..bb páriát briHi orákkaa t8,
20. VJ. *6--30 írtjával ■•• ucyanaa ntSmftvrl 30, 3.''., 40, 50, GO
- KMI írttal.
LefRigyobb raktár lasaaráklaa.
Tulajdon gyártmány, k«t Al jóUUá.aal ; Naponta írlhuiandó 10, 11. frt. — Mindrn S-nap íelbuiaudó 1«. 17. 18. lí». >». 22 írt. — 1,''gyanaa óra- áa fílóraül.''.acl .Ml ítl. írt.
n 6ra- i* n«gy«dór ailtr.a.l 48. f»Ó. f>''« frt. Ilónapoa rcgulatrur 28. 30 32 frt CÍ.magoláa Ingaóráknál I Irt. 50 kr.
Miud.u javitáaok l.h.tő Irg-jobban vígrato nrk. Vidéki m.grcn
Arany Óra7i»r«.ik IS. "J.V 28 --------------......................
3o. 40 <*). tO. rto. <Ml. loO. írt drl^a.k a* 0Mi.gn.k kótab.n b.kul-
Keltő órovul T fi. nW I''«''U.,i ulá0yíi «.u.u ... K«dtó órával, m.ly a k.l l-HP^obban t.lje.ltt.l.ek Meg
i" . •• i. * . ui orui í.l<-lo órák ku-arréltctn.k.
m .« gyrrgyát jry tjl 0 frt - Bl.-, órák cmáb. I. elfogadtatnak.
1(0 iM* M \ "** . '' • . '' Kaltn kívánatra killdi.k b.jnit Hmi*. (i V^Ü;''"''"": , Má)17Ug órákat í. Iáucioka-
..-1. JX " "ir:''""" tála.,táa,a/ ll a meg nam tarto,.
. . k.t. lap. IOO.I10, l*) l5o frt . ilmgotitféli*, rubiuual, aa KérAIH flflVfllfimbfl Vfllini I
«dHig tétr.ők kníiil lerobban ha... • ^em ugyelemoe vennu
•''talmi aranyokban 13 —47 frl „álható mlmlen valpályau''dvari ííiii-, Minden áron legjobbai.rflrk
Hölgy érák j.líre, tauibáaakbaii, gyárakban ttb.láa krreakrdík vagy nem órátok ál-
Kiatt rJtf! "4* f. a r. '' '' llt-in /l.''Kirli óiáknati mindegyik* ngy vau tat ajánlottakkal ttatit; nem vegyi''.

GARRETT * FIAI
Leiston Works, SchuflTóik Angolország.
MredotL
g''azdászati ^épel
Garrett U. és fiai: gőzmozdonyok,
w w 4 • w cséplőgépek, >'' > v » : » » vetögépek,
SAMUKLSON kaszáló-gépeik, tigy mint minden más gazdászati és borászati gépek, s
csavarok, s rajnai liwpréseM
jutányosán és, pontosan szállit e gépek ügynöke és
raktár-bizományosa
r 19-8,3) Marth Heinrich,
(Képoa árjegyzékek ingyen.) IV. Bel, lleugaaac No. 4H. liérclirn.

Aiany
25 a. ni''i»aifr, k«g.>( ityt.
u
b.''l«<i||t»njókvj
LX
Egészséges alvás
köhiígi{s, rckotlíKÓg. elnyálkrisodiis, mell- tís tüd/ibnjokból v.híó
kigy^yitiís iitiín. Hoff János udv. szállító ur központi raktárának Bécsben, ll KÉtrntnerrlnff 11.
INitkufó, 1870. november lü áu. Sziveakedjék az itt mellékelt üa^cogárt fHO-látil-iyéM»mi''U~c*ofhotaűét küldeni. Nővérem már több év óta nagy kóbügéaben •zenveti, kUlöiiiMen ó»zi v* téli időben a cxoil rhokoláih'' tora! ffffii Jó hxoI yálutot t»U nrM. |»uhr AI«jo».
Rlt''d, november 27-én. As ön uialát«-i géHZHén i HocltalHtléját jó sikerrel alknliiiaztaoi tűdó miijaüi tUrn .4 kÖhOneM ritkább vn könnyebb, m éjjeli WOhOK«N rgeKiro t Itüi.t éa f||ei| rgénzaeneh Hivattunk örvendek. A inalninkéHiiiuiéuyek folytatólaKOM hawiuálatM által reuienylem. hogy bn-jniu nem iiokára végleg inegle** gyógyítva é* igy akadálytalanul élbotek iámét hivatáttomnak. IMinlInger Jánoa, mérnök Kiodben 147. az. (Innkreia.)
Sátur-a. VJhely, 18011. deczeinbor ü-án. Midőn 2 év olőtt lnáoyoui étvágv talaiiHÁg. gynuiorbHj''ik- éa IdeggyvngeNéKbeii szenvedett, é» a''z alkalmazott azerek daezára látható aováuyoiláa állt be; utolm''i menedéket kerestem az ün Ina-látakivonnt OKésiNéK-htirébeu, én amink Iihiohu oly kitűnő volt, hngy is pnlat ik hamDitlnta után előbbi t||é»s*éKét tflkt leieat n viHamnyerte éa annak iliai n^pig élvtxelébru vau. Mintbogy jHidig moat magam szenvedek eln) álkáHodÓM- éi» kOliÖKéabeil. szivexke^ljék a mellékelt 14 frtértaaiiu kitűnő uialálakivonat nOréból cg ládával küldeni.
Wnliryska Márton, magy. kir. nvugd. mérnök. Kg ved ül valódi raktár van Nagy-Kanizsán wájdits ió''zsef urnái.
NVíjditb .lozsef kiadó, lap- és nyomdatulajdonító, gyorssajtón\omisa Nagy-Kanizuán.