Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.19 MB
2021-10-26 16:04:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
390
818
Rövid leírás | Teljes leírás (441.09 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 014-018. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nngy-Kanizüü, ISTI. april 1-én.
14. szám''.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- es VASMEÖYÉKRE.
Vegyes tartalmú tietllap
a s/éplroihilom. kereskedelem. Ipar, sa/íliszaí, tudomány és min észét kOrébtfl.
MearJelenllc:
Minden «io*batoa, «l<it • gyakran Máifél vagy kél HxtrfcPttXtAi
WAJDITi
—u* . —
illői lr«d« é* Wml» lihiilnl:
TH JÓ/SKK k'',iij»kcr«''.knilé«él.*««. I
______i- i i .mm r —m
Előfizetési föltételek:
II*I)Iiki. Iiáiliui l,>>r<lá«>*l >nli-krr |m«ián luM»c ■ A fit In
IVI .''•*.«• :i .
iii-x-ynlrr I . őo ,
Kloíizetési t''elhiva
iis
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron és Vasniegyékro
. ''• vallllU
ht''tiköxlöny J\ vtri, mtUtxUk éi''Hcyt/i rféi e.
A fuljií év ti.áeodik éviie^yeiiu c »/iu.in*i weg-kr nlulvén lialtelrltrl (elhívjuk ÍTUr||>(ilr> clöliae-tőinket, hogy* ll-ik étlirgyetíro aiólóilljl mclőbli beküldeni e«ive»krdjei/ck;eí alkalomból b''Airak vagyunk lapunkat továbbra i» a t. khaftnaég pnrlíogAeAba
luialniinnal ajánlani autiykval ie inkábn, uirit a lala-megyei gjwdaaági rgjrcalllcl hivatal"" úfli''»it;>júvú vA-lat/tolla.
IgyrkraUnk etenlul ia r vidék érdekeinek k.''p-■''iaeléaél lehelő liimi teljraileni t a Ugrrdrkearbb uroAgoa >''• klilfftldi liirrkel ItMttritve lioaní.
HIrdatéitkal gyorsan éa JnUnyoaaa ktfilUait
Előfizetési ár:
1871 apr.— jun. évnegyedre I frl 50 kr.
r „ --szept. félővro 3 . —
„ —dfcx. «t évnegyedre "i . «»0 .
Khuló hivatal.
A gépek
tökél) etesedésének befolyása
a mrxüiiuxdum''wva.
Minden év meghozza a uiaga virágait, egy év sincsen gyümölcsök nélkül.
A szabadtermészet nek rétjei, fái minden évben meghozzák gyümölcsadójukat. — A tudomány mezején csaknem naponkint van egy-egy uj eszme termény, az ipar tere pedig épen azon legtermékenyebb tnl*^ melyen egy-egy lefolyt év legtöbb s közéletünkre igen fontos eredményt, vívmányt í mutathat fel. |
Az álaláuos ipar tág keretében pedig a direct gépészeti ipar azon ág, melyen a legtöbb találmánymik "sarjai tűnnek elő évenkint, mely találmányok egyúttal mindéit iparágra is kiterjednek s befolyásuk altul haladáslés loiidületet vonnak maguk után.
A gépészeti ipar terén tett haladás és találmányok haszna nem egyfddalu, hanem nugyon kiterjedett s majdnem azt mondhatjuk, hogy átalános.
Nincs üzlet, nincs iparág, melyre a gépészet be ne folyna, melyben fó vagy legalább is igen jelentékeny szerepet ne vinne, süt bizton állithatjuk, hogy minden ipar ágnak a gépészet a fó életerő s csak ennek haladása és fejlődése által jutnak fokozol tabh tökélyre a többiek is.
A nyers terményeknek átalakítása oly fokra, hogy azok. használhatókká legyenek, (liszt, szesz, ezukor slb.) az iparczikkckiiek oly mérvű kiállítása, hogy azok a tömeges előállítás által a kitör jetit szükségletet fedezhették (fegyverek, bútor és szövet stb.) csak a gépészet segélyével eszközölhető.
A gépészet befofy közvetve minden termelésre. — .Mert nincs üzlet, nincs termelés, hol a gé|»észet által nyújtott eszközök, szerszámok segélyét igénybe ne vennők, mely segély/által nagv munkáinkon köniiyit-hetünk, azokat egyszerűsíthetjük, vagy jobb, a termény előállításának jobban megfelelő munkát tehetünk, miáltal jobb terményekot s talán elón...