Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
38.19 MB
2021-10-26 16:04:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
486
927
Rövid leírás | Teljes leírás (441.09 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 014-018. szám április

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Nngy-Kanizüü, ISTI. april 1-én.
14. szám''.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- es VASMEÖYÉKRE.
Vegyes tartalmú tietllap
a s/éplroihilom. kereskedelem. Ipar, sa/íliszaí, tudomány és min észét kOrébtfl.
MearJelenllc:
Minden «io*batoa, «l<it • gyakran Máifél vagy kél HxtrfcPttXtAi
WAJDITi
—u* . —
illői lr«d« é* Wml» lihiilnl:
TH JÓ/SKK k'',iij»kcr«''.knilé«él.*««. I
______i- i i .mm r —m
Előfizetési föltételek:
II*I)Iiki. Iiáiliui l,>>r<lá«>*l >nli-krr |m«ián luM»c ■ A fit In
IVI .''•*.«• :i .
iii-x-ynlrr I . őo ,
Kloíizetési t''elhiva
iis
,ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron és Vasniegyékro
. ''• vallllU
ht''tiköxlöny J\ vtri, mtUtxUk éi''Hcyt/i rféi e.
A fuljií év ti.áeodik éviie^yeiiu c »/iu.in*i weg-kr nlulvén lialtelrltrl (elhívjuk ÍTUr||>(ilr> clöliae-tőinket, hogy* ll-ik étlirgyetíro aiólóilljl mclőbli beküldeni e«ive»krdjei/ck;eí alkalomból b''Airak vagyunk lapunkat továbbra i» a t. khaftnaég pnrlíogAeAba
luialniinnal ajánlani autiykval ie inkábn, uirit a lala-megyei gjwdaaági rgjrcalllcl hivatal"" úfli''»it;>júvú vA-lat/tolla.
IgyrkraUnk etenlul ia r vidék érdekeinek k.''p-■''iaeléaél lehelő liimi teljraileni t a Ugrrdrkearbb uroAgoa >''• klilfftldi liirrkel ItMttritve lioaní.
HIrdatéitkal gyorsan éa JnUnyoaaa ktfilUait
Előfizetési ár:
1871 apr.— jun. évnegyedre I frl 50 kr.
r „ --szept. félővro 3 . —
„ —dfcx. «t évnegyedre "i . «»0 .
Khuló hivatal.
A gépek
tökél) etesedésének befolyása
a mrxüiiuxdum''wva.
Minden év meghozza a uiaga virágait, egy év sincsen gyümölcsök nélkül.
A szabadtermészet nek rétjei, fái minden évben meghozzák gyümölcsadójukat. — A tudomány mezején csaknem naponkint van egy-egy uj eszme termény, az ipar tere pedig épen azon legtermékenyebb tnl*^ melyen egy-egy lefolyt év legtöbb s közéletünkre igen fontos eredményt, vívmányt í mutathat fel. |
Az álaláuos ipar tág keretében pedig a direct gépészeti ipar azon ág, melyen a legtöbb találmánymik "sarjai tűnnek elő évenkint, mely találmányok egyúttal mindéit iparágra is kiterjednek s befolyásuk altul haladáslés loiidületet vonnak maguk után.
A gépészeti ipar terén tett haladás és találmányok haszna nem egyfddalu, hanem nugyon kiterjedett s majdnem azt mondhatjuk, hogy átalános.
Nincs üzlet, nincs iparág, melyre a gépészet be ne folyna, melyben fó vagy legalább is igen jelentékeny szerepet ne vinne, süt bizton állithatjuk, hogy minden ipar ágnak a gépészet a fó életerő s csak ennek haladása és fejlődése által jutnak fokozol tabh tökélyre a többiek is.
A nyers terményeknek átalakítása oly fokra, hogy azok. használhatókká legyenek, (liszt, szesz, ezukor slb.) az iparczikkckiiek oly mérvű kiállítása, hogy azok a tömeges előállítás által a kitör jetit szükségletet fedezhették (fegyverek, bútor és szövet stb.) csak a gépészet segélyével eszközölhető.
A gépészet befofy közvetve minden termelésre. — .Mert nincs üzlet, nincs termelés, hol a gé|»észet által nyújtott eszközök, szerszámok segélyét igénybe ne vennők, mely segély/által nagv munkáinkon köniiyit-hetünk, azokat egyszerűsíthetjük, vagy jobb, a termény előállításának jobban megfelelő munkát tehetünk, miáltal jobb terményekot s talán elónyösebben állithatunk elé, végeredményben tehát a gépészet által hathatós gyáiuolitásbau részesülünk.
A gazd. gépészetnek neiúzetgazdászali
Hirdetések
A liat lia>aho« prtil mn''-rl l-«»í>r í kr. l 1 ? «(<>r l> r« mind-n további l>rikltl i«''rt kr.
Ilélypg''dij minden egyea belklalAaérl ki. A .Nyílt téren* egy pi''til a,ir linklatAni dija t.\ kr.
jelentősége egyszerű megfigyelésből azonnal előtűnik. A in. gazdaság azon széjes alap. melyen az egész nép és államélet nyugszik, a legfontosabb s a legnagyobb '' kiterjedéssel biró üzlet. Minden haladás i«-J hát e téren a közéletre nézve is nagy méretekben nyilatkozik. A gazd. gépeknek jo alkotása, czélazorU berendezése pt''dig nagyon sokatvhatvároz a földművelés és m gazdaság üzleti költségeinek mérséklésére, a szükséges táp és nyers anyagok nagyold) termelésére s Végre a nyert termények áta lakitása s javítására.. •
A mezőgazdaság is, mint igen összetett üzlet, a gépészet lefolyása áhal hatba- | tos gyáinolitiusbaii részesül s habár a gépé- ! szel vívmányai csak legkésőbb vitettek át j reá, még is azon rövid ido alatt, mióta a j két ágazat egymással szorosabb kapcsolatba lépett oly átalános lendületet, örvendetes haladást nyert, hogy évtizedek alatt századokkal lépett előbbre. I A mezőgazdaságnak kibontakozása az I ősidőktől fogva tartó kezdetleges állupotá- | Ind, első lendülete, azon korral esik össze, midőn a gépészet segédkezét átnyjijtotta. midőn a gépészet eszközöket kezdett teremteni, aga/da számára is, aki addig nem ismert más eszlfttát.melylyel földjét mivclje.uetu más módot, méhben gazdálkodjék, mint a melyet őseitől hagyományos örökség gyanánt átvett.
Csak a mnlt század végén.- leginkább pedig még jelen századunk elején kezdett a figyelem a gazdászat felé irányulni, minek első eredménye is az vala, hogy érvényre küzdé fel magát azon gondolat, miszerint a
Hirdotósekot elfogad:
N -Nani/tan: K''Aiió HIVAT\l„ Keulhelyta: l''UI.Y JASos Pétien: ZKM.KII M I.ANÍ! I.Ko|''<»|.|), ,*., I KIStiKK SÁ.NDOIJ flro^bM: HA \KKN< l''KIN A VO«>. I.KH.- MitSMK* íd''IXlI.t-'', ol''i''KI.IK AlAJOS i NAK''i''I.Krt IIKKMAN.
gazdászatuak egy ..segődtavsat kell találnia, melylyel egyesülve a fokozottabb igényeknek megfelelni képes legjen, miket a haladó kor mar''hozzácsatolt.
A gazdászat e lársat már a magasabb fejlődés eJSo korabaii a gépészetben lelte JÓI s t^ijiek elsú befolyása aíutt azonnal át-ulaku!i>(innakelsöés legfontosabb tárgya az eke s korahoz illóbb alakot, ezé Íjának megfelelőbb szerkezetet nyert.
Csupán az ekének átahknlása igazolta «ar, hogy a gépészettől várhat a gazdászat légtöbb segélyt, legnagyobb gyámolitást haladasához. -
Az ékének HtalakuliUával megváltozott a,föld művelete, megváltoztak a termények mennyi- és minőségileg, a mely körülmény bizonyára egyik indok volt az uj gazdálkodási irány fölvételéig, s bizton is állithaljuk, hogy a mezőgazdaságnak — melynek fő-ága a földmivelés — előmenetele, az ekének'' átalakulása s tökélyesbültével volt kapcsolatban.
Nem csalódunk, ha Angiit* és lielgium aiua korai haladását, mely lye| Knropa Jöbbi országait a földművelés terén megelőzte, azon körülménynek tudjuk be, miszerint e két nép volt az, amely ekéjének átalakítása s jószerkcsztéséról legkorábban gondoskodott, legkorábban jutott jó művelési eszköz birtokába, tehát a földet is leghamarabb vehette rendes művelés alá.
Hogy a gépeknek befolyását a növénytermelő (gabna és takarmány) gazdaságra áttekinthessük, a földnek művelésén kívül csak a vetőmagnak körntját vegyük szem-
T A R C Z A.
Nevem napján. •)
— 1871 -
No»ia fiuk Idt bmaim, C»rngj«n ntur a pohir I TOlunk vl(an jrleufltikut, A jnvflrr IikIr* vlr. >I*K k(l)(tnb»n nfvaaiiom U Ma vagyon;
RI a goíidilal, hatltl rrplllj''lu Mn''at a Ul*k itabadon.
Folyjon ''K^Ky'' aaivQnklitii
5>a), barálaáft a bnr : !r«i«méiiyiiii Arja mAr i» Mini a> Aetna Ungja forr. Hali! ba Un kinnK-nJni a Kftld fayyAn. , Falbavlllna UK^triink h Biabb iilő nioiolyaua rám.
Vad iWatar lúg oda kinn, IgrV kOtinxt be a taraar t No ile (ebaj, (Inurpamie M«iu aokal ba''irot ai A ter-n^airt — fia vagy>>k, Tudja
"ogy rlharo* ^laleinbri A virág nem illenik.
I
•) A- Jobb torara íídriii»« ia/jiteheUígd, ifjú kOl-tKnek e KyOnynrfi ralltíre felhívjuk olraidlnk figyelmét, e uirifeugediiek t. mookatireaiuk, midiin klvA leleten két egymAautinl «(Aniban aa G müvét kAaftl-jllc, de lilHikeiégiink tudata nem engedi, hogy ei alkalmi krdvee kMlrményt nifelRbb ne mi holtuk állói , ki nagyreményű munkAaeAgAiiak tarenl lapunkai kivAliHag vAlaolA 8>erk
Ctak .(iW.llő mél teiirjri
(''il\li«Aljitn engemet,
Mert a lu''irók lAgy ketene
Hdia kelti a ailvel.
Hejh I i><>dig nem volna kaiíveni
Hirui ina ;
Volt idő, mikor . . . .Ir félre! Honi a'' múltnak ninr« «tava
A legelilí telt pohArral kAeiAntOm a baiAl, Hogy javAval nenuvtének Nagy, meaéa kori éljm Al. (■''.«/, erőben a dlreőiég llir, nevét • fc.tak-, kelet-, .léi-,
nyugalou (\inkö»krnt hordja aiél.
Éljen mrg a honfi bfi^i''^, A* erény é» hectfllel; , M.mleu, ami felfelé tör S caak iin-i>»nrk a>l helyet s Oyőindaiméi at,'' igaitág VÍvja ki.
I^e pokolra bukjanak la A abtét blin átkai.--
éljru kltidelaiink .einénye, K r^apongi) aié|> leAny, Mely a aoral^rag kCnyéhee Halatamii^boa ajakAn-,
vfle a boldogitiS Értelem.
A mitől minden ki« é!ő l''lty aueng, hogy imnerrni. --
S uiott fiúk egy ilali iifknm ia i Krtllő élrlo a dal ; Zengjen ftaaee mimlenik aor Kelyhituk kociriauAilval, Hajit mAr! miért e néma Nyugalum ?
Oh ! vagy igai, arnki ninra . . . Kii rlak ébren Alinudom. -''• —
biit
IIAJOATÓ 8ANDDK.
Az ember gondolatját íslen vezérli. s
i Hnii''ly I''. .1. uiAu.)
(FolyutAa.)
«
Kudolfol — u hegyek kiizti vadiiazt, mindene kiirnyékbüDi lány azeruttu, hQai urezulutH, a villámttlzeaaégU azumei, minden nóre v»riz»-liuláaaal voltak, továbbá tömött geaztvuyeazin liajft, moly Inimlnkát bcárnvékoztu, erős é» kurcnu tiMtnlkuta miatl méitán nuvuztetett »zéji vndtittnuk. 0 nemeit éa félelem nélküli volt, rllkn merészség n ü^yesaéggid imiezolt itz Alj.ok le|joiHgaHb szikláira, ezeknek gy«>rn In-kóját a zergét meglesendő. K rettenthetlen UA-turaággal kiömlő nzelidaéget kupcaolt öazve, midőn fáradalmait útjáról hazatérvén Antóniát hárfájávai vi^aAzlaltn. Ma ia e kecaeit nőnek lábniiuiz aimult, ki az naztalt killönlifiMe izlelea gyiuni>lcaokkel megrakván, Kndre mellűit foglalt helyet, — u miiat is igen nagy ügyességgel pengette hár-fájfc ezüst húrjait. ''
— Kudidf — azölt hirtelen a lány — csak tudnád mily szomo''ritó fog ez éjjel történni — — - talán örökre clkell^Váluuuk egyniáalől. De uein a/ubad o drágu ves<t«Hégért magamat epeszteui, mert a hadának nagyobb szUknége van egy harczedzett ifjuea, mint egy együgyű lányra. Méiij ol, a végy véres boazút az-éllen-aégon mindazon bántalomért, moly Ivei hasinkat illetto. Vedd ez omlékpéozt, ez nekem fnimhxl-dig erős talizmánul szolgált, neked pedig a hit, hOség s szeretet záloga Ingyen. Ha c kép arez-vonásait tekinted, emlékezzél A utón iádra, a Jegyen ez visszatérésed horgonya, a elliihotiil, szerelő szivet fogaz uálam találni.,Igen Rudolf,
egy belaő suózat augallja, hogy mi ismét látni tutajuk egymást.
-- Lányka! ausogá az ifju — a a nút átölelé -- te lift a/.ivet Ígérsz. Igen nehéz az elválás órája: de a hareztüze hevíti kcblcnmt.
— Azonban éd«« atya, esak mint arámat ha nyom cl Antóniát — add áldásodat.
— Isten áldása legyen rajtatok kedves | gyermekeim — rebegte a mélyen megillető-J dfttt agg, » kezeit a térdeplő párra kitér-
jestté, mialatt Mnlbourglietto falu harangja imára intett, laOyhaüepliir auoogolta fák lombjain kert-aztill, a e ausogásanl egy i*Mlogánv bájos éneke vegyült össze.
Amint uz ifju az elválásra felkelt, Anto Iliit arezájól a szeretet könnvili csurogtak.
— Klj boldogul jó atya, — a te kedvo-aenil — mind kettőnek arczára nyomta az elválás édes • keaei''ü csókját, a hirtelen eltűnt az erdő homályában.
A hegyek'' lcgte)aő csúcsain örömittaasan táborozott a/, auatriai nemesség,a bámulván az azui égboltozat királyának lenyugvását. A táborban oly munkásság ''s ipar mutatkozott, mely a-nem sokára bekövetkező liarczot szokta megelőzni. Kkkor egy tvapatlal Rudolf azon ödvényro jött, mely egyenesen August seregéhez vezetett, (fci egy szakálos s naptól égetett arezu tértin igy,szók>tt hozzá :
-— Állj — jelszó, •—'' a azonnal karjára ütött, «* pedig fegyverét kezdő ''.ölteni, de egy csapat neki irányzott fizuronynyal igy kérdé őt:
— Honnan jösz? ,
— Malbourghettóból.
— Mit akartok itt V
— Szolgálatot keresünk.
— Harátom — szólt ntri* mogorva ember — add ide puskámat — egy kősritéi azon-
ügyre, amint az a talajba kerül s termő- j nyeibon arról amint lekerül. A vetőmagoknak termőnynyó való átalakulásához vau kapcsolva gazdasági teendőink legnagyobb rőszo s különösen ezeu átalakulási folyamatnak megindítása — a vetés — s annak bofejezéso — az aratás - azon pontok, melyek teendő munkáinknak mind legnagyobb pontosságát, mind legnagyobb vagy igen jelentékeny mennyiségót veszik igénybe.
Ki mint vet, ugy arat — mondák már a régiek is, ami biztos jeíc annak, hogy a vetésnek fontossága elismert tény volt már hajdanában is s arra nézve, hogy jó aratás legyen, jó és rendes vetésnek kellett alapul szolgálni.
A kézi vetó, legyen az bár a leggyakorlottabb munkás is sohasem adhatja uicg azon magmennyisőget s azou elosztást, amely a talajt teljesen megilleti.
A vetőgépeknek feltalálása s használata által biztosítékot és megnyugtatást szerzünk magunknak arra nézve, hogy megadtuk a talajnak a megillető magmennyisó-get, mag nemeinknek pedig a természetüknek megfelelő helyet, mely után biztos tenyészetet várhatunk, ha más, tőlünk nem függő hátrányok e reményünké* meg nem hiúsítják.
(Kolyt. kOv*i»ftiik.)
Vigyázzunk < s résen legyünk.
A szomorújáték nnk, melyet tétlen szemléltünk," utolsó felvonása is elmúlt. A Rajua''» l.oire partjai, hul félév előtt az élőt, a boldogság * jólét örömojvel tolt volt, — most puuták,''virulás m élet nélkül, miként sivatagiink űrökké kietlen vadonjai. A hós .nép letiporva liovor vad győzőjének lábai alatt, s a néma fohász, mit a megtört lélek lohol az ajkakra, átkot kiált az irtó vadságra, moly kovotelénuilien mérsékletet, boszujában határt nem ismer, s bé-kókba verné a levegőt is, hogy az ájult szomszédul soha életre no hozza. Kisápad u halál az oszkózok lattára, molyok, birodalma lakói- 1 uak számát rövid időn megkétszerezik. — Hu vau a földön oiubor, ki korunk hadászati találmányait, némely irtó felfedezéseit ismeri, — ha van ombor, ki a 11''. század eszméinek, minden fenálló törvény ési.iázadok nvilt tanúsága által szontcsitett jogviszonyok olloui törekvéseinek
1''ózauul gondolkodó szemlélője, — s a népjogo-Lon és emberi méltóságon a kor előrehaladt, mtlveltsége daczára ejtett sebek után is hinni képes az emberiség szebb jövőjében, nicty épen
ezen mflveltség alapján jöjjön létre; ha van, mondom, ilyen ombor, ki inindozoket meggondolva, nem esik kétségbe a jövő miutt, — annak keblében isteni orő honol.
Íme, a l!». szá/ad második felében a műveltségére büszke német nép vadságánnk ée durva erőssakának olyan joloit nyomta le a történet lapjaira, melyekre a késő utódok osak hzógyciipirral tekinthetnők ; s ha vsak egy szikrája él bennök az emberi magasb érzelmeknek : . örök átkot kiáltauuk azokra, kik páratlan liar-czi dicsőségük koszorújába ombortejonségükuok pokoli virágait bolefflsni nem iszonyodtak. Kimúlik a diadalinámor, oltUunek vele az élet ftsiiitcréről, kik átkos törekvésük által a nem-totkőzi jogokat felforgatva, szóttépték nemzet és nemzet között a kölcsönös bizalomnak utolsó kötelékeit, s helyokbo a gyűlöletnek magvát hintették, iueg uem gondolva, hogy annak keserű gyUinólesei táu épen azokra hoznak gyásznapokat, kiket ők biztosituui akartak.
Valóban, esak a legelvetemültebb felfogás képes hinni, hogy valamely népnek mUvoltségo és jóléte — egyedül a szomszédok sirhanljai fölött van biztosítva. Ne feledje senki, hogy a síri csend, mely a közelgő vihart megelőzni szokta, rendesen rövid; s minél némább a környék a szélcsend alatt, annál borzasztóbb a ki tört orkán vad árja, mely oltomoléssol^fonyoget boldogot, boldogtulant!
Szomorú tapasztalatok mutatják, hogy a társadalmak szervezetében olyan életre seiu méltó öleinek bírnak lúlsulylval, melyek minél távolabb állanak törokvéeoik valósitliatásának lehetőségétől, annál keservesebb napokat hoz-hatnak a nemzetek életére, r— Megvetve minden isteni és omberi, — csak az önérdek és
Íillanatnyi haszon, s vele a szenvedők fölötti áröröin a hangadó; megsértve s legyalázva a jogok tisztelete, — s a mindenből kifosztottunk ós megalázottnak nem maratT egyebe, mint kiolthatlau gyűlölete, mely n legelső kedvező nlkalommal uj, talán még véresebb drámának függönyeit görditi le n világ olőtt.
Az istent donség küldöttei nz emberisig gyásza fölött örömünnepet készülnek ülni, — mi is kell más nokik V Csak akkor virulhat fel számukra ragyogó nap, ha az emberiség nagyobb része azon sebeknek nyögi sajgó fájdalmait, melyeket e kikiáltott népboldogitók testére halmoztak. — I)o az ő törekvésük nemes, — n népjólét előmozdítására s a szellemi felvilágosodás c-s haladás emelésére irányzott! ? — Igenis, népet akarnak boldogítani, midőn példával mutatják meg, hogy csak a/, orősobb joga sérthutlen; midőn kárhozatos elvokot és eszméket terjesztő röpiratokkal s könyvekkel árasztván cl nz irodalmat, a néperkölcsöket megingatják: s miután nem maradt a boldogítottunk már hátra egyebe, mint talán a szomorú napok vajúdásaiban még egyszer segélyül hivott Istene, — ettől akarják megfosztani, hogy a dicsőült emberi észnek oltára előtt tömjénezni ne irtózzék.
Ogy látszik, korunknak jutott az olcsó dicsőség erőhatalommal földre tiporni a századokon fen ál ló történelmi jogokat, s megsemmisíteni a népek összekötő kapcaát, a közbizalmat: de a dicsőség babérja egy szebb jövő hajnalánál esak hamar Hsétloazlaiiak s utódainknak tán csak egyetlen vigasztalásuk leszen, — hogy járulhatnak elődeik bűnei ouilékénél. —• Szép, - de.kötelesség is mindönkinek közrumuukál-ni, hogy nemzetének jövőt torointsou, melyre u későbbi kor tia is nomos önérzettel mondhassa: a/ok, kikuok hamvai fölött lépdelünk, táradl úttörőkként csak reményével haladtak a boldogságnak, melynek hajnala eltűntök utáu reánk, utódaikra, egyedül az ő buzgó török vésők folytán derült fol! >
I)e a milyen szép és dicsőséges a népboldogító dlóharczosaiként csak szebb jövő reményével futni meg az életpályát: ép oly visszataszító és tuindou jobb éneimet sértő a török vés, tiltott czélokat, tiltott s durva erőszakkul valósítani nkurui. Kedvező körülmények talán szolgálatjára állatiak a vakmerőuok; — s táu egy időre a helyzet urává is teszi magát: de bjzonyos az, hogy szabad népek kényszorhatal-mut csak súlyos körülmények közölt tűrhetnek, - s a hideg vas, moly a nemesért hevülő szivét általveri, — egyedül a pillanat ura, — a jövő pillanat már a szabadságé, mely saját bókéival zúzza szét zsarnoka agyát! . - .
Vajha szomorú napjaink tapasztalatai komoly eszméletre indítanák azokat, kiknek kezénél vau a hatalom nemes érdekek pártolásával a jogviszonyok felforgatásának útját szegni, a törvények tiszteletének érvényt szerezni, — • igy az omberi műveltségen korunk felfuvalko-dottsága által ejtett csorbákat kiköszörülni segíteni ! Mert, ha vau valami, mi az omberi közmüvelődé«t, — az egyetemes ozélok valósit-hatását akadályozni birja: az bizonnyára a kornak ama romlottságán alapszik, moly szerint gyáva nz a felforgató'' törokvésokkel nyilt homlokkal szembeszállni, s az erőszakoskodások ellen egész tekintélyének súlyát latba vetni. Vedig azon szolgai meghunyászkodásból, mely-Ivei e kor a liatalmaskodókuak most bUutelon morényoit helyeselni látszik: gyötrő kétség inagvn sarjadzik, melynek nyomása alatt az államoknak bőszült elemekkel küzdő hajóját partra vezetni csnk szilárd akarat és biztos kéz tudu^!
V. J.
Mik a teendőink szemben az uj közsógi tör vény nyel?
IV.
A községi törvény életbeléptetésével a községek nagyobb cso|>ortozáss, illetőleg egy köz-ségiga/.gatás alá fognak vonatni, minő jogok gyakorlása less ezen felállítandó községi közignzgntási személyzet köréhez tnrtozandók ? azok a béterjesztett községi törvényjavaslat-
bau kÜrvonalonva \ annak, nem leu táu feleslo, gei, ha o tárgyban k issé előre elmélkedünk, s n csoportosítás kiviteléi'' megkönnyítjük, llletőlog auu.tk kivilelébo* as utat ogyongetjük, — « tárgy bau óhajtom egyéni nézetem e lapok ha •ábján köíté tenni, mire nézve a tisztelt olvusó türelmét, s netán várakozásáuak mognom felelő nézetemre, tlnézéiét kikérve.
A községek mostani csoportosítása íizcrin--tmn a czélnak tökéletesen meg neiú felelő, nem pedig azért, inert a lHt''»M. évi f)4-ik törvényben lerakott intézkcdésekuok a kezelő személyzetet illetőleg kellőleg meg telelni nem képes, hogy pedig egyesek kára megóvattassók és gazdálko dási szempoutból a kellő hivatali személyzet folállittassék, szükséges, hogy a községeknek csoportosításakor a fizetőképességhez a községeknek ogymáfthoiUáVWága is számításba vétessék, igaz Ugyan, hogy plébánián kint közoé gokot nlakitui neoi lehet, bárha remélhető inikép nz anyakönyvek vezetése szinte a községekre is fog ruháztatni, miból folyélag nehézségek fognak ugyau felmerülni, do ha tokiut-jük az anyagi jobblétet, mely a községi önkormányzattól méltán fog származni, ugy az innét eredő nehézséget olháritni, illetőleg ez öszinto öntudat által olenyésztetni fogjuk any-uyival inkább is, mórt oly községi kormányzattal kívánjuk Ügyeink megkezdését, mely a kivánt czélnak meg is fog felelni.
Mint már az előbbi csikkemben jeleztem a közigazgatási személyzet magasztos feladatát, most itt ezu>tal jelezni óhajtom a község saját kfirához tartozókat, miből folyóig kitűnik, hogy a községbe bekoblezett helységek is léteznek, igy tehát vau község'' ugy de egyúttal hely-■égi ügy is létezik, —« én községi Ugyuek.értem az összes helységeinek közös ügyeit, minők például, a községeknek • ogymáshozi viszo uya, a községeknek együttes kifejlesztése, hova tanügye is tartozik, végre a községi hivatalnoki kar évi járulékainak előállítása, —, utak és hidaknuk jó karbnni tartája, — a községek árvaügyeinek elintézése és nyilvántartása, vé-glll a közbátorság személy és .vagyon biztossággal karöltve, áiind ezen elsoroltak megkívánják, hogy az a községi hivatal legyen önfeláldozó és fármlhatlan munkás, mert csak ettől fog az adózó közönség terhe könnyebbülni, ezzel lesz elérvo ama czél, bárha terhes is nz, mit vállunkra voszünk, de a ió rend és egye''3 rtés-sel azt elviselhetővé, s könnyűvé tenni lehet, — hogy hány személyzotből kell ozun községi orgánumnak állani, azt a községek csoportosítása leginkább fogja megmutatni, igy tehát, Itegy hány szomély fogja ast teljesít ni, ar. Állttal elsem sorolható, de hogy minő erő kívántatik azt jólesni, tudjuk, — szerintem mulhntlnu szlikségos egy községi elnök, kinek elnökségo alá holyeztetnék a községi tanács,jnoly állna a község székhelyén kél tngből, míg a Idecsoportosított községek bon annak kiterjedéséhez és n lélekszámhoz aránylag egy vagy két tagból, kik a tanács elé tarlozó ügyekben a tanács Folytató* a meliéklrtfH.
nal oda vitte noki, miro egy lövéssel jelt adott. Mindjárt jolt egy tiszt csapatjával s a — szép vadászt — követésre intette.
Rudolf ki^csapatjával együtt a kormányzó elé vezelt> telt. bátran s közönyösen állott e férfiú előtt, ki tettéről burálságosan kérdezte.
— A szorongatott hazának bátor tiakra van szüksége, — mondá Rudolf, — azért jöt-lom én >•> hogy csokély vitézségem által hazámat némileg védolmothossein. —
— Mi neved ?
— Rudolf, malbourghottoi vadász.
— Jól vigyáz* szavaimra — igy kozdé a kormányzó, — a vakmerő frank csapat, melytől kórülvagyuuk véve megesküdött, hogy iu-kább akar a legkínosabb halállal kimúlni, mint seregemnek engedni, hogy ez neki nagy megorőllelésbe kerülend, arról biztositnak készületeim, ágyúim s embereim vitézsége; de utoljára mégis mefoguuk győzetni, s talán egy sein fogja többé édes hazáját láthatni. Az egész
. sereg elvan száoVa; igaz ugyan borzaiztó halálunk leend e hegyek közt, do az vigasztal hogy hazánkért hullunk el. Te pedig tiam; ki ma elétzör lépsz ki a sikj-a, mint haszontalan áldozat fogsz elhullani. Én fogom kivánatodat teljesíteni, s besorollak az osztrák csapatok közé, jöjj add kezedet; én tehát e felcsapással mint uj líarczost üdvözöllek, s mindjárt vodd első parancsomat.
— Ha as éj holló szárnyait az egész tájra kiterjesztette, hagyd el e sziklát, s keresd meg azon elrejtett, do olóttod ismeretes ösvényt, hogy az őrcsapatot, mely a hegyen Őrködik ol-érhesd. Ott jelentsd ki a határozatot, s mond embereimnek: — Semmit se aggódjatok, a hegyfokot Hensol kapitány védi, melyon keresztül egy frank som fog jöuni addig, mig egy csjpp vér mozog ereiben.
Már alkonyat volt midőn Rudolf a sziklát elhagyta, s azon elrejtott ösvényén Malbour-ghetto fölé sietett, melynek ablakaiban ma igen sok fény csillámlott. Ka, - és a tompa moraj, mely a tisrta légen keresztül hangzott, feltüzelték keblét, lódobogást hallott, borznlomiunl tekintett körűi, • imo mit IáJ, messziről több -
fegyveres lovagot. A liléin hold, luely most teljes fénybou ragyogott, mindiárt nz ellenséget ismertette mog velo. 0 mindenfelé menedéket keresett, s egy sziklára akart felmászni, do n lo/agok észrevették őt, s az országútról letérvén egyenesen feléje tartottak. Kkkor elhagyta őt eszmélete, a helyett hogy valami cselhez nyúlt volná, megkísértette nz elszökést, do a lovagok moghiusUák akaratát, egy hátába lőtt golyó földre teVité ét, s haldoklani kezdett, s rekedt hangon csak ozt kiáltotta — Antónia I
— Meghalt — szolt egy a lovagok közül s a hullát inog rugá — o gonosz fattvu nknrá állásunk s helyezetünket kikutatni, dobjuk öt tréfából ogy árnyas bükk alá.
— Egy akarat — morgá az egész csapat s már mogfogták a tetszhalottat, hogy a kijelelt fa alávigyék. Kkkor észre jött a szerencsétlen, ''s fájdalmas hangot hallatott.
— 0 él mondá a lovagok vezére, — kössétek fol öt ogy lóra. — Valóban sikerült tervünk, o semmire kellő csak azt akarta tudui, hogy áll seregUnk.
— Franczia vagyok — kiáltá Rudolf, do ök mitsorn hallgattak beszédére, hanem felpattantak lovaikra, s zsákmányukkal a közel városba szállásukra siettek, a foglyot'' pedig őrizet alá helyezték.
*
Hangos torkú madarak iticsérték a természet urát, midőn Antónia kertecskéjébe lépett az illatos virágok különféle színeiben gyönyör* ködondó, szórgosan munkájához kozdettj. amidőn lépések hallatszottak s Cettini a sovány szatócs állt o hölgy háta mögött.
— Szende kisasszony — szélt ez nagy bók után Antoniához, — ugy hiszom édes atyja Kndro kijelenté ön előtt kivánatonmt.
'' Akár mit határózott ön, saját ajkairól akarom 1 azt hallani. Igen — folytatatá a szatócs nagy | szünet után, mialatt zzoinoit folytonosan Antó< i nián legeltette — csak Önbirásával válik életem paradicsommá. On szeretete minden^ eremet átjárta, midőn az Isten templomában a szomorúak vigasztaló anyjának képe előtt imáját végezni láttam; ue tagadja meg viszontsze-
rotetét tőlem, s inkább engem boldogítson, mint ainaz ifjút, ki örökké az erdőket barangolja, kiuok keblében nincs semmi gyengéd érzelem, ki önt bizonnyal boldogtalanná tenné.
— Antónia! — kiálta Cettini szenvedélyoson, s átkarolá a szende nőt, ki egy pillanat alatt kibontakozott karjai közül, — Ou hall-
gat V —--vagy nom szereti ön a munkás
életet; vagy talán — ftnnok nem tetszik a — ---szatócs?----•
----Halld — szólt tovább mo-
gorváu, s ajkain gunymosoly látszott, — tudom hogy kedvesed a hegyek közti sziklautat őrzi a frankok ellen, de Cottini Ansolmo más utat-tud a sziklák közt, molyen a frlnkokat átvozevfioti, s kedvesed — Rudolf, saját kozom által,fog meggyilkoltatni, ha te nem ---—
— Hallgass — rivalt közbe a nő, — .ha élted kedves egy szót se többé!
— Klöször, midőn önnek irántami szerelmét észre vettem, minthogy viszonozni nem \o!t tehetségemben, szánakoztam ön sorsán, s a fájdul- .''utol nem tudtam szólani. Most pedig mivel ön árulással ukar kedvesem éltének véget vetni, az ég átka fog önre nehoxedni. Távozzék ön gyorsan előlem, s kérje az Istent hogy mondása önmagán no toljesodjék.
— Hogyan — kiáltá a szatócs — te akarsz engem meggyalázni s megátkozni — s egy gyilok zörgése hallatszott, mely ruhája alá volt rejtvo. Kkkor találkozott szomo oz angyali alakkal, s ámbár a körítésbe fogódzott,
''mégis földrerogyott, s a tőr kiesett kezéből. Kalapját orőson fejébe húzván mintegy fenyő-getódzve egyhangúlag ozekot dörmögé :
— Hogy tőrömmel át uom döftelek, azt a véletlennek köszönheted, do mind erről hallgatást parancsolok, ha nem akarod hogy aradi-jul atyád holt testét szolgáltassam kezedbe, mert te előbb utóbb enyém fogsz lenni — Kzok után meg hajtá magát gúnyosan a nő
előtt, s lassú léptekkel elhagyá a kertet. *
Végre feltűnt az 1«09 ik év május 17 ike, moly végzettoljfo nnp olfclejthotlon o hegyek lakói előtt. Mint első rendű csillagokat említik
Honsel — Hormnnn és Rau''di tábornokokat. Ama leonidási szollom, mely ezen időben vitézségét kimutatta mainapig bonn van mindeu egyes lakóiban, s át vau ültetvén késő sarja-dékba is hazája s'' fejedelme iránti hűség , moly miatt századok óta áldásos béke honol Austria minden tartományában.
Május 17-én reggol a tlialava-i várból monydörögve repültök a golyók as olőro nyomuló franczia csapatok közé, s a hegyek e morajt százszorosan viszhangoztatták, nagy füstgomoly takarta be a frankok táborát, s csak néha né^a lehetett a fényes szuronyokat kivonni a liogyek lábainál, hol a frankok tábo-roztak. A megsebesültök jajgatása, a rohanásra hivő dobok tompa moraja, s az éles hangú vozérok csengő,«xavai valódi chaost képezlek. — Dühösen folyt a csata, do az ellenfél nem volt képes a hegyeket elfoglalni, noha több na pig fáradozott elfoglalásán. Végre egy távol hegyre felvonattatván a frankok ágyúi, ezek az austriai sorokat ritkítani kezdették, sziklák mollott mindig közolobb közolebb jővén hozzánk, végro kardra került a dolog. S kit látunk e csapat frank élén, Cettini Ansolm'' a szatócsot, ki snját hazája ellen a frankokkal szövetkezett. Kkkor általános zavar keletkezőit az ! austriaiak közt, mindenki olvoszté bátorságát, { s minden rend nélkül futni kezdonok. Kgy | golyó Honsolt halálosan mogsebzé, ogy másik Zrini Sándort épen o szavak után találta:
— Előre fiaiul, sommi kegyelmet olno fogadjatok.
IJjra ollenállhatlan rohamnt kezdonok a frankok Tontanolli vezérlete alatt, mialatt Oroméra csapatja loorosztott szuronynyal hátrálva a szikin utat felfódözvén , minden nehézség nélkül keresztül hatolta. I)e vonjunk e borzasztó látványra fátyolt, s ne nézzük mily kegyoV loDséget vittek végbe nz embertelen frankok, hanom fordítsuk szemeinket az öreg Endre lakára.
(Folytatás* kötslksiik.)
(
ha Franciaországba megy. III. Napóleon visz-, szakészül trónját elfoglalni. — (lyórmt''Kyo bizottmánya 10 írtnyi büntetési szabott i»ly köz ségekro, melyekben faiskola nincs. -- Konstantinápolyban gáz világításhoz tesznek késyüle-tekot.
(Irodalom.)— A .Figyelő-, mely Szana Tamás gondos szerkesztése alatt időszaki irodalmunkban valódi hézagot |>útló képviselője a komolyabb szépés/et- és irodalomtörténetnek, ajánljuk olvasóink figyelmébe, s óhajtjuk, hogy o jóravaló, szüksége* és a pártfogást valóban megérdemlő hetilap minél szélesebb körben terjedjen el. Klőfi/ctési ára félévre I Irt. évnegyedre 2 frt.; a pénzek Aignor l.ajos kiadóhoz küldendők.
— Megjelent s beküldetett hozzánk: /I futanyhztft, olvasókönyv a használatára, utmutatóul a gyümölcsfák és gyümölcsöző bokrok, diivz és gazdasági- fák. «/a|x>ritá, sa ,tenyésztése- á|>olása- és hasznosítására. Kiadja a földmivelés-, ipar és kereskedelmi m. kir. minisztérium. Irta LukAcsy Stindoc. Ara e nagybecsű munkának -lt) kr. K mű szerzője m. kir. vándnrtnnáfi állásánál fogva feladatának tartja minden kétes kérdésben megkeresésre utliaigazitásoil szolgálni, és megliiva, iu<>gie-lenni ott, hol az érdekelt közönség a szakra nézve gyakorlati utmutatást és útbaigazítást vár. —
— Vahot Imrének életre való vállalata a „J/aj/ynr l''hüuir* újból megindult, előfizetési ára évnegyedre 2 frt, félévre 4 frt. Az eddig megjelent 7 számot 1 Írtért megküldi. Midőn e nagyérdemű írónk vállalatának méltó pártfogására hívjuk fel t. közönségünkül, kijelentjük,
■''hogy az oíőtizotésroi megbízást készséggel eszközöljük. '' - > ; •
— Megjelent s beküldetott hozzánk : . Az uj megyerendezés s még valami." Ara 40 kr.,
és .Az uj belügyér prograt.....ja" ára 2<) kr.
Mind két röpirat érdekes olvasmány.
/ — Megjeleut és beküldetett: Magy^ror-stáiri tanítók első egyetemes gyűlése Pesten 1x7(1 aug. If)—1H. K nagyfontosságú gyűlés évkönyve kiváló figyelmünk tárgya levén, később bővebben visszatérünk ismertetésébe/.; egyelőre azt emiitjük meg, hogy Zichy Antal elnök jól talált urczképc diszili.
H i r e k.
t
— Krtesités. A nm. vallás-és közoktatásügyi ni. kir. minisztérium rendelete következtében a felnőttek számára tartani szokott előadások befejeztetvén, erről a t. városi közönség értesíttetik. KOTTKK XANDOK,
fögyinn. iga/gatd.
— ((} a z d á s z - cl a 1.1 Kurtnekker én Káez urak Keszthelyen egy uj zenemüvet írtak „Oazdász-dal" czim alatt, mely Spor/on PiU urnák, a keszthelyi ni. kir. gazd. fels. tanintézet igazgatójának van ajánlva. Aru JIT» kr.
t ''zélja o szép dolgozatnak egy szegény sorsú pályatársukat segélyezni.
— (Kér vé ii y.) Zalamegye délkeleti ré-nzéit Kelső-Kőrs jt körülötte 14 község, épen egy szolgabírói járás, illetékes helyre oly kérvényt nyújtott bv, hogy törvénykezés-és telek könyvozósro nézve Veszprémhez vsatoltassék, mert egy rövid óra alatt sm''oscbhoii mennek •-.úgymond Veszprémbe,mint 14 mértföldnyi utal tegyenek meg Zala-Kgerszegre. Ez óhajnak már''régi idők óta több hnrezosa volt, de kivinni nem sikerült.
- Lapunk 1. évi X-dik száma elfogyván, néhány példányt készséggel visszaváltunk.
—: (I p .i r m ii/. o u m.) A „Bácska-4 cziinü lap tevékeny szerkesztője Itadiu (lyörgy lelkes szavakban indítványozza, hogy Széchenyi István emlékeire egy nagy magyar iparmúzeum létesíttessék országos gyújtós s adakozás folytán. Az indítványt üdvözöljük: emeljünk emléket annak, ki e nemzetet sulvos álmaiból — halottaiból toltáinasztá ; emeljünk oszlopot annak, ki által a magyar van és lesz; - • omoljunk méltó oszlopot a legnagyobb magyarnak I
— (11 o n v é d-d a n d á r o r v o s o k.) A magyar honvédségnél 20 zászloalji orvos dall-dárorvossá fog kineveztetni, és pedig a dunántúli székhelyekre: Nagy-Kanizsa, Sopron és Pécsre.
( V á s á r e n g e d é I y. I Zalainegvébe kebelezett Szántó község engedély t nyert, hogy ott évenként Illés napján, vagyis julius 20 át megelőző hétfői napon marhavásárral kapcsolatos országos kirakodó vásár tartathassuk.
— L a k a t o s S á ii d o r táneztauitó, mint a soproni lapban olvassuk, Sopronban fog végleg letelepedni, s a színház résiére is szegényebb sorsú leánykákat s titikat ingyen fog kiképezni. >•
— (Próbatét.) A kis-kanizsai közös iskolában múlt szerdán tartalék meg( n félévi prcjbntét, mely nlknlommal Karkas (lyörgyka-nonok-espures, Letlinger .1. zárdafónök s plébános, (iyőrffy János tniifelügyelöségi tollnok s többen •voltak jelen s általában ugy mint egyenként méltó elismerést szavaztak a derék tanítóknak ernyedetlen buzgalmukért.
.r— I t u r b i d e mexikói licrozcget — mint a.Köv. L." írják — Miksa császár halála után Király (> Felsége vette gondnoksága alá s ív házassághoz is az ö engedélye szükséges. Valószínű, hogy a inikosi kastély baui nászünne-peu ő felsége szintén képviselve lesz. A fiatal ereolsziuű berezeg most menyasszonya Mikos báró kisasszony által hazánkfia lesz. Az llurbi-bidék Monte/.uinák utódjai; a most Vasmegyeijén tartózkodó unokája líoii Augiiota do Itur-hido mexikói császárnak, kit lH24rben agyon lőttek. Megjegyzendő, hogy a .Vasin. L." minderről uem akar tudni semmit. — A „Froind. Hl." pedig kétségbe vonja a személy azonosságát, mivel nz a berezeg, kit Miksa császár örökbe fogadott, ukk^r 2 éves volt, tehát je-
lenleg X éves lehet. Kz pedig csak nem házasodik !
— (Halálozás.) A nagy Széchenyi Jst-x ván kis testvére .Pál Metternich veje mart/ •''''O-án éjjel 82 éves korában meghalt, temotéso ma, npr. 1-én van, a czeiiki családi sírboltba teszik. — (1 á s p á r .ló z s e f nagy kanizsai polgár f. évi márczius Mán, esti 11 órakor életének 40 ik évében,, hólaghurut következtében tortént gyászos kimúltál jelenti fivére Ferencz.'' Héko hamvaira!
— A b á 11 a s zé k-zá k á iiy i vasútvonal közigazgatási bejárási bizottsága m. h. 27-én Ka|K>svárra ért és azonnal me^üitotta a tárgyalásokat s n vonul mentébpti található átjárások, gazdasági utak, vizbotolyások tárgyában minden nehézség nélkül végzett. A földmunkák
; Csurgónál szinte, m. .hó 27-én kezdettok meg s pár uup múlva hihetőleg az egész vonalon folyni fognak.
— (» ogyos hírek.) Ha az idő "krtt- '' ve/ő lesz a lazsnnki lövölde húsvéthétfőjén üti-ne|»élyesen megnyittatik — A nagy-kani-zsai takarékpénztár szép két emeletes épülete oly közel ál| a befejezéshez, hogy kedvező időjárás csetéte egy pár hét alatt teljesen elkészülve le/íz. — Az uj''utczu kövezéséhez nagy meunyiséglHin hordntik már az alaphoz szükséges homok, — Mint hulljuk a megyében több hely itt tűzkár esetek fordultak elő; biztosítás, biztosifás! jöjjön el n te országod. — A német színészek Sopronból Nagy-Kaiiizsárn érkezve húsvét hétfőjén megkezdik előadásaikat.
Kgy gyorsíró hotrszú utazásából haza érkezvén, azt mondá: hogy tiz országgyűlési tanácskozást könnyebb leírni, mint két usszony csu-esogását, mert ezek reudesen két különböző
tárgyról egyszerre szoktuk beszélni.
......
z 1 e t i - h i t n ö k.
Nsgy-Ksnliss, m*rihit 31. IH71. * A váltóid,id''ljárá*. <mi;A term<*»et kifejlőd,''*,''-'' nek biitoa határába nem Irp a teliyéaiet, ugy *xiuO>
* párisi iivuKtnlai>R»g minit a bui.vár aiilárd. A bi->onytalau*ág niiml s vncií, mi ml at riadóra nííir
• obaarin állt oly fokon, mint ielenlrg, |»«i-»ljtn *»e- ^ «/,Mytf(| fiigg egyiknrl vagv máaik.uíl f> vagy 10 kr. ( l''ll \ iirv Irriiirlrai, I kiitiil alkut. A a*állitá*i ealauii-tátok l«gn*gyohbr«''*/t emelkedők, minek folytán *» •Wk . inog, <•« \ kivivlri''i aitállilá* silány.''A többi gabuanemrkre 11,''xvr ninr* a''-lt''-ukjj semmi ■ valami kill9nA>i''t f.llji-|ry<«tni nnn l»li«l,
Piaczi ár.
Nairy-Kaniiaa. IH7|.AtI mart. i''.l-ik napján. Iliit* 811—H.% (out r, Irt kr. H& -M font Ti frt ''^,''t kr. 87 —HH font fiYrt ,''ití.kr. K»ss 7M 7i» font - frt - kr. 7''J-WI fonti .°l frt -- kr Ml- 81 f,.nt :i fit JO kr. Árpa •<>rfí>*í»re 70—71 font íi frt - kr 71 -VJ font 3 Irt''.ti kr. árpa knaíiini''-ir''" font - frt — kr. IÍ7--IW
font — frt- Kukorica* 3 frt. 10 kr.| • frt - kr. Knko-luxa ol«»/. (c*iiii|iiaiitili) -- fit kr. /ab 4.r>-li fonl 1 frt »tJ kr. 47 48 .f.nit 1 frl — kr. I''obank* fiti—tí8 fut. frt — l^rrfiH -70 font — frt - kr. !lal> frh^r 8 kr. — bab ISrka t> kr Konyírll»*l kn«nn»ú|{cii
frt ííuom 10 frt. ZcmUliut 13 frl — kr UoftWt kft«iHi».''i{«» — frt.-flnom frt • kr. Király-lUat, kO»«n»f|r<« - fit — kr. Duóm 1H frt — kr.'' Koaa láuti k-j/iiníj{o» frt -- kr. finoui írt. — kr.fc Marba Ima fontja 23 kr. Ilorjg hu* fontja St kr. Her-bu« fontja 3''> kr. Jub-hu« fontja 14 kr. Hi* Ilma fontja 44 kr. 7.*ir fontja ,''HI kr. Calbo pá/ja 80 -. 70 kr. Kára* l|frl. 80 kr. l.ud sovány 1 frt 20 I frt 40 kr. I.mt liixott 2 frt 90 kr, 2 frt 70 kr. l''ujka • frt - frt kr. ?''yuk tojá* 1 kr. Itiirjonya mérojfl I frt KÓ kr— I frl 60. Kgy máiaa atfn* 1 frt Wí kr. m/u* uj, frt — kr. K|t.v kivs smip 14 — kr. Hasim* aiái*á>> I frt'' <0 kr. tljbor vnlckUnkbali akAj- l> frt MJ kr Ó-bor vidikllukbrli aki1,ja 10 fri •J frt - kr
A n a if jr-k a n i « • a i vároa tanAraának árjo|(ya^k<-könyviből kiadta
SZIGETHY KÁROLY, bi,t,„.
Indul
Vststl sspssklstl Mtsitrssd:
*
N. Kaiii(*ár-U H»rr« frlí rvggrl 4 óra £>.''» psrra
• « * dviiitáli ''J ór» 2Ő prrca
. Huda . r ngfi ti dr* ,
d. ít- 1 prrr».
e.lrr 10 (Sr* 57 ;
rr|«. 4 Ara 46
dúlbaii 2 (Sr* IS .
rctfK. 6 dr* 30 ,
íjjel 11 dr* 20 .
dUntin I ér* 30
r*(fK«l 4 Ar* 1 . délben 12 dr* 3ti ,
Huda f«-lől 4 dr* 23 ,
. . drlb. t dr* 45 perci.
e«tv« 8 dr* 53
d«lb«nl2 dr* 62
í»tr 10 dl* 3.''i
ri''Kgfl 4 dr* 10
•«!• 9 ára 4n
drlbrii 11 dra V .
Krk. N. Kanixár*

Tricat Hí* »
Hire« «
Tri««t . • «
'' Hío. .
r
Éi''ték- éU- váltofolyam: mart ''it.
f)9/u metaliques ört.lű; (i°/„ nemz., kölcsön tlX./Jt); i stm-ki állsdalini kölcsön bank .
részvéV''.^fc 75>t»—; hitelintézeti részvények 2»»8 HO; ! m ILM.ÍK); ezüst ágio l22.fM»; arany darabja í».K.r> kr s/i„
J ^
Heti naptár.
Aprll 2 -141 8 - lg 1871.
II,>''•« boti Katbolikii* nap l''r»t<>iláui nap tár naptár
111 Ji/imnaW lliOK''pílvra lifvonuláa* Jciua*. Mát. XXI, 1-18
(V> lltl
Vstárnsp .A6IVK,
iiíin
4 Kedd
fi i £«trd*
i; ]ki:«inrnt,
7 . IV-ntck
8 H«„nib.
Ki.bard
Amb''rua, I. Ki-r Vitir. N. C.oi. N. IVot ^ .
\ Soimli.
A 6 Vir. v. Kcrca/ti''l/ Amb''ru* Mntimu* N. c<''>|flrt. N. Péstek
N Sjtoinb,
Felelős szerküs/^ó: Wajdits József. Sogéiib/.erkosztö : Bátorfl Lajot.

X XI
£3
El K
BIRTOK ELADÁS.
Vusvárott (Vasmegye), bohl. Somogyi János zsidóföldi határban fekvő (kiil- és beltelek) 25—30 holdnyi hagyatéka f. évi april 10- és 17-én szabadkézből elárvereztetik,
Bővebben értekezhetni szóval és írásban april 1^-ig; Sógor György könyvnyomdásznál Nnry-Kánizsán,
! JELENTÉS!
Ezerféle beismert, orvosi tekintélyek s miigányzókl bizonyít ványai által kitűnőnek jol/.ctt
»r. MILLEft-lélc moha-nő vény-nedv
meglepő hatással gyógyít mell- és tütlőbajoknál, köhögi és különösen gyermekek görcseinél.
Egy tégely ára 50 krajezár.
PRKSKRVATIV-IJ\liS5SAMl
görcsök és gyomorgyengeségek, kólika s más bajokban,| még t»gv gyógyszer sem tett oh jó hatást.
Egy eredeti Uvegcsévei ára 80 kr. Valódi minőségben Nagy-Kanizsán egyedül r Nentwloh Gyulö,nétl
(&Mkaphat ó!_____
Igazsá^híí elismerése e^y jó ügynek.
K jd Illír i"Kvani» as itnirrt.-jó hlrsevU Anatherl«.fo|psitsrs vonatkorik. mvlyft Béotben, Stsdt. Bognergsise Nr. 2 dr. Popp fog
orvos sr k«u\l, kinrk trtt,bi f,>g»x.Kt. ai Anatbrrin.-»<ájvii • a lu)t iior i« knlnuiU4<u ritka fli''lnvsik állal tűnnek ki A> Asstherln-fOflpsiUtl amétaltrn inc^vin^iltam. »fátno» fogf4ji«ban «»env«dí'',kiu(l. a kik ixt haaznállák, aion i''»»rrvitílckíl Ictlfoj. hopv annak fa*tá«a igeu kit Itnő ok, > lioii) a » « k a n u i I f üfc ? a a * fti t ijoii 1 o » m o if f I i»y e I*« in * i t *pa» i t a I* t a i in u t á nm ind'''' < mi* foKpati* folott balárosottau (■» minden trkln ollmn o l {''iu v n J 11 li l r. D • e * A n a t be r In-fo (f p a« t a ka flnöteu a li<c k i lUn 5 1» b llaititd <»er a fogakra urin mii Ital e £ y sfrv r t m In il a leK''''élktllöiUetloiicbb i g 6 s i «41 i • « e r rangjára emelkedik. Mert a fogak gjö Keiet tiaatitál* * le<)otil> »»»r aaokat a.rotbadiutdl magdvni,. a red r«s fogak pedig ro.a mná«sU*t it r.»4 táplálkoiáit ideinek elfi, el ekinUe a boria.itdau kinea fogfájdalmaktdl, melyek oka iaiadt a omlott fogak!.an kct.-«endd. Ki igj. as igaiaág <rd«kéb«n, el M ianternl, hogí dr. Popp ur bírni Annm.-rio-íogp*»tája, uagy»«nil elő nv«l álUl mindíu má« h^aosl''S aierek f-lett roppantul kiválik, a hoyy *''iuk e Mtrint JoíK''al rtítgárdatulik a I .-állalánoaabb él legeltariedtebl laasuilatrsi ajánlást,''mit eieauel naven aláiráaával va paca. t''miue bltonyitok, a egá»»,ifii dr. Popp "tra biaom, iui»»»riut 01 ép oly ig.n lágliB mint. ríwraliajlatlsn eliimeráaeiuet tsUtáa »i«riut folbaaináija
11 • r I i u.
I>. II. Ur. IHQIIfr Janón,
I orvoai tsuácaoi.
ifcaphatdkX*gy-Kaui«aáti : Itslua Jdaaef gyógyeax., IlmOnberg ItoaVofolil, Woliícb, J. «•« K»««ilboffer J. kereakedéaiben. -- Pápán l''ii''be|>'' ii .l/K. »í»|..dyen : Prtaílerer gydgyaieréa*. Hinger M. Weiai l, Zala íVra"-^ ">: K'')''<i|fyaior«!u. Kaproiicián : Werii gy«^gy
aaen''ai. VsrSadou : tlaltoi gyógy''í»>ré»/.. Hllniegcn : ll''orner K*jot. Haoin b*tbelyeu: Pillii b Kcreor* f» ltudolf g.vógya*ar. llalár"r»iiUki rf^.-(»yiJr <ytili. Kibic K. C. Vvaaun''nibáu : M^yr Tua J-án, ugy OiUbjírd Tivad*.
ti* iníl.I — Hííkeafnbírtrárott ; Legmann A. Ilrauu.t. gyógy«« l.ovaa-l!oii''u)l"''ii: ll. i.ler gytgyaí. Kalocaán : Horváth k. gydgy«ierá«l. Keca-ketnít''en : Millinfcr «''* MacliliMd gvdgya*.'' Pakson : Flórián J. g)<5gy»». tlSrinendon; llorvátb J.8oiii«ciirond gydgya* Kapoavirolt: Kobu J. Ili.gl, Itvlua i» Scbr''oler gydgw« 8«ega«ár.l: Oralnay gydgyaa. --Konybnádon : Kr.niio|in.l. S/.ÍKi''«várotl;|l»rw»rtb, Salamon gyAgy^i. -
Kaján : Mi, bit«. li St Il. irf. ld fiai, ngv llrrMg Ignáciliál. — Pártolt Ztolnav \\ í. K. Zárh, Sipokh gyógji*. Kárái|on:/*dobáiiaaky gydgyaa Marcxalibau: Ki»« gy''-W"- Tolnában . ttiatf gydgyaí. - H''iuafllld v>iott l.itkári gyogyai. S»nil-<>y«rjjyfln : Nótbig. - Alad-I.endváii Kit* gyógy*''-. Koboncnoii: Simon gydgyairrí** ur*kuál.
Első A^vvédi Usyiiíiki iroda.
Vidéki Ugyv&ltársaimtól, «''»:ylotok, társulatok, küz-tt^''ck ós ma^átuóktúl stl». elfogadok inimlcii nn^liiziUokat. tiK''lyt!^ törvénykezési vn^y közigazgatási U^yckljcn a Huda Pesten székelő kir. initiiszh-riutnuk, kir. Curia, váltó, és városi törvényszékek, larsuhtnk és egylélokuél közbenjárást. mogszorgalmaziUt, érlesitésukut stb. igényűinek, i
Czélja Ügynöki irodáuinak a vidéki Ugveabajosokat a jövésmenési/ utátijánUi időMlűs, terhes költségektől ineg-műnteni,.gyors, kimerítő alapos tudósításokkal szolgálni és hol akadályozva loniiéuek, képviselteti stb.
A dijak olőro küldendők be, egy félnapi időnél többet nom igénylő eljárásért l--.''t frt. ♦
Irodám izékhelye Pest, lövósz-utoza 12-ik si. I. em.
Rezső Enscl Sándor,
(605-3 3) kni- áa váltd-Uryrád.
Én Hix Vilma "VM
caonnul nyivánosan kijelenteni, hogy én. mint boldogult I>r. líix A. özvegye, nyolcz év óta egyos-egyedüli készitőjo vagyok a valódi és liKmisiUtlan PoiHJxuluur-PáMStfhlOk, mert csak é» (.uiagam ismerem ennok készítési titkát. .Midőn ezennel jelentéin, hogy nevezett Pompadour-I''ászta iríostautól küzdve csak lakáso-j uion, ÜSéos, Leojwldstadí grosso Molirengasse 14. I.,Stiego, Thür W, v a ló''d i nt i oőség be ii. kapható, intek mindenkit a másnál való vétel ellon, minthogy jelenleg som fő- sem.podig fiók ; rakulrt nem tartok és az ezelőtti raktárakat, c I őfo rd u 11 h a-in isitások végett megszüntettem. VahS<li l''ampadou r Pilsztám-csodapászfáuak is twvozve, hatását sohasem fogja olhibázui; « tolUlaiulliatlau arozpászta eredménye minden várakozáson túli, s egyedül biztos szer nrezbórktUeg, bőr atkák, szeplők, májfoltok is iKÍrsenések gyors ós csalhatutlani elűzésére. A vevők any-nyica bizlositvák, líogv uem tapasztalt aiker esetébon, a pt:n/. visszaadatik. K kitunó pásztából l tegély, utasitványiíyal együtt t trt. 50 kr/o. é. " ^ vMo-tí.l)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak.
i
Melléklet a. „Zala-Somogyi Közlöny''4 1871. évi 14-lk számához.
nal és a biztosítottak ellen szilkségo-ssé ^ voluluiények otilkul ebben fedezetét találja.
illésen jelcu I unni s a megbízáshoz képest eljárást teljesítői lennének hivatva, továohá minden a helységben levő halálozást nemcsak fcljeleutciii, de szükség osotéli a szükséges zár alá helyezést is teljesíteni, arra felügyelni, hogy a hátrahagyott árvák vagyona pusztulásnak ne induljon, végül korukhoz tartozónak talá lom az ujouozállitási ügyet, és a kötelezett ség aluli felmentéshez szüksége* okmányok kiállítását és hitelesítését, mert jelenleg minden helység képviseli ugyan magát, de milv tetemes költség és idő veszteaség/el, inig a községi rendezéssel ez megszűnvén az ejfész községet az ujonosozási járás székhelyén csak két egyén képviseli ezzel ismét költségkímélés lészen előállítva.
Minthogy a községekben előforduló ügy késelés megkívánja, hogy miud u felsőbb hatóság megkorosvényoi, mind pedig ogyes faluk panaszai és megkeresései nyilvántartásban ve-, zetlessenek, ebl»ől folyólag egy jegyző ki bár minő névvel lesz is elnevezve, szükséges ennek hatáskörét körvonu''o/.ni, nem <( legkönnyebb, mert tőle függ a'', iroda rendbe.Hartásáu kívül a sok száz és sziz teendő e őjegvz?Me, a »/.ilk-séges iratok ftllevóse s annak a laiiacs és köp* viselő testület leendő előterjesztése, inig a/, erre hozot! határozat pontos körvonalozása, tehát az egyén uiiut az összes gépezet ingója miikoilvén lói"1 várja a közönség, hogy a kormány zat gépezeté iuiud<*u tenoilkudás nélkül hatoljon • lőre, de mindig előre egy szebb és jobb jövő leié/
Kddig szóltam a személyzetról, iindy hivatva vau a község b ddogságát elóiuozditui, de mihelyt kiterjedtebb közigazgatási teremtünk annal tobb kiadást 1041111 k időiéibe tolni, így tehát a közigazgatási költségűken kivul a helységeknek mint becsoportoótotlukuak is less saját kiadásuk, mely minden egyes helységet oiiállönu terhelni fog, de viszont vannak saját jövedelmeik is, melyeköket tulujtíTto joggal illetni fogja, a helységi jovodelem szárma/ hat a helységek saját épületéből, mely egye did őket illeti, következve az erre uetáu szükséges kiadások csak is azok vállára, o toboi községek lakói kizárásával'' nehezedik, lehet hogy oly I-k vő birtokkal is rendelkezik a helység, muly birtok iránylag miiidenikut illeti, következve annak jövedelme is birtokaráuvban csak is azon helység lakóit illetheti, - tehát ha bár most a helységek csoportosítása kilátásig helyeztetett is ugyuu, mindazonáltal a tulajdon szentség még nagyobb tiszteletbeli fog tartatni ''mind eddig, — mert eddig van sok oly helység, mely nevezetes iovödelmet tudna felmutatni, de mivel a közös birtok jővödeliuu a helység össze* lakói állal minden arány uél ktil baszualtalik fel. így abból nemhogy jővu-delmet, tudna elóáililani, de sőt teherrel vau reá nézve, ezért tehát a helységek vagyona mint helységi vagyon okszerűen kezelendő, de a községitől elkülönítetten minden helység saját korébon, egyedül a felügyelőt ruháztatnék a községi tanács és képviselő testületre.
A község közös jovodelméhez a létező korcsmái tatási jogok s a községen kint megállapítandó pótlék arány lenne felveendő, <<zen jovüdtdumből dijjazlatnék a tiszti személyzet, ennek egy közös kczelívt f.euné az alapját, mi • helységonkiat az adó beszedést egy községi meghatalmazott illetőleg megbízott jelenlétében a helység bírája szedhetné, s szállítás végett a közpénztárba beadná , hon mit egyszerre az egész kerületből leuae az illető adóhivatalba beszállítandó.
Mennyire feleltem meg nz elméletemmel a kívánalomnak, azt a tisztelt olvasóra bitóin, kérvén mikép mulasztásaimat helyreigazitni szíveskedjék.
Langviz mart. 20-án 1H7I.
kovAts jAnos.
tiletbiztositúsról.
1
Tekintsük például a valódi polgárintellem szüleményét a gotliai kölcsönös életbiztosító társulatot Németország számára. Uészvény-tőkc nélkül alapítva, ISl.7. év végével már 20 millió tallérral birvAu halálesetek számára; a biztosi-tottakuak 7.C>0."»(01I tallért folosl«gkép< 11 visz-szatizeteU és inégis 1807. végével 1-1.1(48,26(1 tallérról rendelkezett, tehát többről, mint a mennyire valamennyi intézetünk élotes«troi díjtartalékai együttvéve rúgnak. Kzon intézetek e belső clpmKtithatlnu magva okozza, hogy a azárazlolduek egy kölcsönős életbiztosító társulata epemirigy és hábortik daczára sem kánytelenitetett valaha utótizotésekot követelni, s ennek köszönhető, hogy ily társulatok még soha meg nem ingnttatlak vagy feloldásra nem szoríttattak.
Kzen lényeges díjtartalék h .hazai biztosító-banknál" még egyéb két biztossági alap által támogattatik. Klóször ugyanis a dijaknak-későbbi kimutatás szerint legtöbbnyire jelentékeny feleslege — a nyeremény — nem oszta-tik azonnal ol, hanem öt iviy tartalikbiui marad, ugy," hogy egy vagy más évnek netaláni hiánya a díj-alaptőke"inogériutése nélkül azon-
Még ha a felesleg már fel osztás alá is kerül, ükkor sem a l uik ki egészen, hanetn mindenek előtt ló százaléka a nyeremény tartalékalapnak jut, m.tly ennek folytán tetemes összeggé válauil. - .
ila azonban u valószlntlilun majdnem lo-lictutleu mégit bekövetkezhetnék és üzen két biztossági szoilontyü sem volna elégséges, nk kor azon meg nem rethetö biztossági tényező: a b a 11 k részvevőinek k e z o s k e d é s i kötelezettség az egyetemlegesség szép elve lép érvénybe. A Imnk tehát mindig lógja létesíthetni kötelezettségeit.
A biztosított mindeneseire biztos is. A biztositoltak minden itánybani megnyugtatására a bank azon időre, míglen még nagy számokkal neiu hathat, egy alaptőkéről gondoskodott, nagvobbról, mint a legtöbb kölcsönős életbiztosító társulatoké, a nélkül azonban, hogy az által uyouias/lú teher neh''zülne''a bankra, minthogy ezen alaptőke a feleslegekből már három év forg-lsa alatt visszafizethető. Miután végre még at üzlet megindítása előtt ,k>0,000 írtnál nagyobb biztosítási összeg bejelentetett és igy nagy uzliftforgulom - a sikeres fejlő-d<vtuek élet tel tétele — biztosítottnak látszik, miután a bauk továbbá az ól érhető veszélye-ket a legszilárdabb és több milliónyi biztosítéki tőkéről rendelkező intézetekkel kötött vissz-biztosítási szerződések által lehetőleg megszorította : inindezckVél fogva minden irány buü kielégítő biztositékőt\nyujt.
.Még az erkölcsi biztositékoknt is kell tel -említenünk: Az alapszabályok 2. tj. így sziif: A bauk kölcsönösségen, nyilvánosságon és önkormányzaton alapszik. Kölcsönösségen annyiban, a mennyiben a tagok összessége minden egyesnek a biztosítási szerződések állal szerzett jognak a'' 14. értelmében! teljesítése-ért kezeskedik.
Nyilvánosságokon annyiban, hogy az üz. letforgalomről évenként a biztosítottak közgyűlésén és a hírlapokban legterjedelmesebb jelen-lé«ek lógunk tétetni. Végre önkormányzaton alapul, minthogy a kezelés kizárólag a biztosítottak kezei heti os/|Hintosul, a miuinyibeu ezt választás utján bizodalmuk embereire bízzák.
Kiubcri intézmények uagyobb mértékbeni kezességül nem nyújthatnak, miül önkormánv-zati, mely Austriában és Magyarországban valóban már csodákat müveit. ^
A biztosítottak magok a bank sorsának urai. Az igazgatás a nyilvánosság szmuuláttánt, működik. Mindén biztosított cllciiőrkód<»l gyakorolhat, visszásiágokat mellőztethet, és ''iala-dási iutézuiéuyuket honoiithat, megtakarított pén/.x.iolofi személyesen őrködvén, a . intézet számára oly1 vezényletet választhat, melv a bauk érdekének meg felet. Az igazgatási tanács a biztosítottak sorából való, a számvizsgáló bizottmány szinte biztositoltakből áll, és mint legfőbb fórum a közgyűlés, a biztosítottak osz-szcssége dönt, holott részvény intézeteknél a biztosított csupáu néma szereplő, kinek jó-vagy batsorsa idegenek kezében van.
Miud ezekből kétségtelen, hogy nem a pil laiiatuyi helyzete egy intézetnek az, mi minden továbbra bizodalmat gerjeszt, hanem az alapjául szolgáló elv, és ennek hü foganatosítása, úgy az egyenes út a szilárdság útjáról való eltérés az igazgatásnak nincsen érdekében sem, s ezért nem valószínű, de nem is lehetséges.
Hogy az ellenőrködés ezen szelleme a legtávolabb tagokat is áthasson, a nagyobb váró-sokban a biztosítottakból bizottmányuk alakíttatnak, melyek hivatásukban gondosan eljártadnak, miután ezen ollonórködési szerv nem csupán tiszteletbeli hivatal, hanoin a fáradság megjuUlmaztatik, és a jogok komoly kötelességekkel is járnak.
Végre as államhatóság a fejedelmi biztos által gyakorol felügyeletet a bank fölött, ki a közgyülésekbun és az igazgatasi tanács üléseiben részt vesz, mely ollenörkbdés annyival hathatósabb, a mennyiben a bank jótékouy egyességi természeténél fogva az <ogyleli törvénynek van alávetve.
Ila tehát a bir tusitól t a banknak ugyau-annyi dijt is tizet, mint máa intézetekben, itt mégis ezen dijnak nagy részbeni visszanyertté-tésre van kilátása, holott ez másutt egészen elvész, iwekkép a díj tényleg 20, 30 százalékkal olcsóbb leend.
A fiatalabb koruakra nésve a hazai élet-biztositó-bank dijai a legkedvezőbbek.
Kzon főedőny képen kitüntetett nyeremény
vagy
a. kézpénzben vehető fel,
b. a további dijfizetésok leszállítására használható,
c. a biztosított összeg nagyobbitására for ditható, vagy d. sorolás utján felvehető.
A b alatti usetben a dij-fizetén angol intézetek tanúság*, szerint több év leforgása után egészen megszűnhet, — a c. alatti esetben a biztosított összege kialkudottnak kétszerossére cmelkedhetik, és a d.) alatti módozattal a biz-tomtott a tőkésített nyeremény kisorsolása által még élel''''ben és rövid idő tnulva veheti fel a biztosított összeget, annélkül hogy ezen kedvezmény kulonit áldozattal szereztetnék meg,
miután csakis ugyanazon dijt fizut, melyet más intézet is igényelt volna, s még oly kecsegtető kilátásra is tesz szert.
További előnye e/on biztosításnak abbsn rejlik, hogy az örökósíldő igényei soha sem tá-mudtatnak meg, ha a szerződős hona tide. köttetett. így például egy három évre terjedő korkülönbség nem ingatja m g a bárc/a jogér-vényosségót s csak » ws/ély mogbirálásiira lé nveges adatoknak meghamisítása, tehát csalási s/aiidékot tauiisitö eljárás »>mmisitheti meg a szerzőilést.
A dijak befizetéseu lényegesen konyitve vau az állal hogy ez fél és negyed évenként, sől havonként is történhetik. é< 3''• napra terjedő halasztási idó vau engedélyezve. Ha a biztosított azon időpontig, netaláni pénzzavara miatt kötelezettségének elegei ir in tehetne, jogában áll a szerződést még i> hónapon belül utölizetés által megújítani.
Nem vetendő meg főleg azon előny, hogy maradandó tizotésképt doiiség esetére a b á r-c z a t e I jea é r t é k e a szerződés tartalmára való tekintő} nélkül tnegiéritletik, azon ember-|éj»es elvhez képest, hogy a bauk valakinek szorult helyzetéből nem vouli it Ins''noi. I''illa-natuyi pénzszükségen a l>auk -kkep si-git hogy a barczakra visszvételi uruk mu^uHságáig, le-hát a díjtartaléknak legalabű .H''"/„-ig kölcsönöket ád.
Minden biztosítás a már lieliz- tcll dijak beszámításával átvállo/.atható a biztosítások bármely más nemére. Onifvilkosság és párbaj eseteiben a bank a lelji.s díjtartalékot teríti illeg, sőt az e g é s z b i z t o h 1 (olt össze g e t is, ha a bárcza egy harm.idik személy javára szol,mi állal nevezetesen a hitelező jogaiban védettnek mutatkozik. ■Szintúgy a/, örökösöknek is kiszolgaltunk u teljes biztosított összeg, ha az öngyilkosság elmebetegség következménye Volt,
A bank kifizeti továbbá a biztosított összeget akkor is, ha biztosított vestély, vagy a közrend fönntartása közben szolgált segítség eseteiben vesztette el életét. •
Oly személyek bizto-itása, kik, csupán az általános véd kötelezettségnek felelnek meg, a háború esetére is érvényben marad, ha a biztosítás már ol év ófá fennáll.
Ilasouhi modorban még s/.áiims egyéb esetben is nyilvánosan tanúsítja a íi.iuk azon i^ve-kc/ctcl, miszeriut a biztosítottak érdekeit minden irányban támogassa, a mennyiben ez az intézet feuuállásával egyesíthető.
Mindezek után joggal lehel mondani, hogy a hazai biztositó-bauk az életbiztosítást a kor és a haladás szellemében, és egészséges népgaz-dászal követelményei szerint kitejteni igyekezett s hogy v szerint teljes létjogosultság liléi leit sikeres fejlődésnek minden feltételeivel hir. Minden előnyöket túlhaladja ágon biztosság, hogy a biztosítottak érdekei feltétlenül óvatnak, hogy csak a biztosított társai határoznak igényei fölött, s e szerint nyugalommal várhatja a bank részéről való kötelezettség teljesítését, miután ilr intézmények köríti fondorlat és jogszerűtlenség nem foghat helyt.
\ li-tliilcHulrei biztosiiá-> nemei.
*
I. KI e t f o g y t á i g való díjfizetéssel
járó biztosit á s.
A biztosítás legészszrfühb és legtöbbuyir s használt neme, miután minden viszonynak leg-legjobbau megfelel.
Például egy ;I0 éves egyén a halálakor fizetendő i''KHKI
Irinyi tőkét kíván biztosíttatni. Kzeii biztosításért fizet életfogytáig ÍI4 Irt írt) kr. féléveukint áS frt 40 kr. ucgycdévciikint 2D frt 7í> kr.-nyi évi dijt. -- Halálakor, bár mikor is álljon ez be, a díjfizetés megszűnik, és a .hazai életbiztositóbauk* fizetési kötelezettsége áll be.
Valakiélel tartamára egy tőke vagy jószág élvezetében van, mely elhalta után harmadik személyekre iiárumlik vissza. Az évi járadékból, melyben ckkép részesül, éltének tartama folytán családjával együtt kényelmesen élhet; "halála beálltakor azonban az övéi minden ellátásban szükólkialuuk. Hogy azokat tehát ezen eshetőség ellen megóvja, 2Í> éves korában a .hazai életbiztoMtó-banknál" egy lO.nOO Irinyi tőkének biztosítását hozza indítványba, mi egy1 HW Irinyi évi dijt igényel. Hn a biztosított akár egyetlen egy évi díj befizetése után is elhalna, a biztosított IO.OOO frl örököseinek kifizettetik.
II. Korlátolt tartamú fizet é s-
s e I járó biztosítás.
Kz csak azoknak ajánlható, kiknek valószínűleg későbbi években nem leeml alkalmuk a dijt fizethetni, holott egy meghatározott időszakon belül a meglelclőleg magasabb dijlize-tést könnyen teljesíthetni reméuylik.
Kgy 4o éves hivatalnok IOOO Irinyi évi fizetést húz, melynek élvezetében várhatólag még lí> év folytán maradni fog, lioiott ezen idő lejárta utáu nyugdíjazás lolyi.tn jövedelme az előbbinek felére csökkenne. Miután ő e/.«;n 2000 frtból akkor még a rendes dijt sem volna képes fizethetni, jelenleg magasabb fizetést is teljesíthet. (I tehát örököse; szamara bármikor bokövutkezó halála esetére egy ÍXKKl Irinyi tőkét biztosit akképpen, hogy az ezen biztosítás-
sal járó dijt csak !."> év folytán fizeti. Kzon esetben 200 frt I.) kr. nyi évi dijt tizet.
III. Időleges biztosítás.
Kz főkép adósságok biztosítására alkalmas, miután a biztosítás általi fedezés iránti szükséglet csak az adósság lefizotéseig forog fenn, ós 0 szerint csak csekélyebb díj áldozandó.
A biztosítási szerződés itt nem a biztosított haláláig terjed, hanem egy bizouyos határpontban éri végét. I la a biztosított a meghatározott idő előtt halna meg, akkor a társulat a jogosítottnak kiszolgáltatja a kikötött tőkét, ha nom hal meg, akkor a butizetutt dijuk a társulat javára háramlnnuk.
Kgv éves korú egyénnek például szüksége van egy 20.000 ft.-nyi kölcsönre, melyet három év lejárta utáu bizonyoson visszafizethet, ha akkor még életben vun. Kgy 2rt0 frt. G0 kr.-nyi évi dij mellett átvállalja a .hazai életbiztositó-bank* azon kötelezettségot, miszerint n fenuebbi 2O.000 írtnt visszafizeti, ha a biztosított ezen három éven belül elhalna.
Kgy másik eset, melyben a biztosítás leg-czélszerübhnek mutatkozik, a következő:
Valaki egy :(.».<MM) frt. böl álló vagyont •>rököl azon feltétel mellett, hogy ezen tőkét, jelenleg Iéve* liátiak átengedi, mihelyt ez _>s évea életkorát elérte. Ha ez korábban halna ul, i»z oröks«g az örökhagyónak egy unokaöcs-csi;re száll.
Hogy tehát családjának minden eshetőségre gondmeiit jövőt biztosítson, az Örökös liát ak-kép biztosítja: hogy a .hazai életbiztosító-bank" egy 2.10 frl. 70 kr. nyi évi díj mellett azon kötelezettséget vállalja magára, miszerint a jogosítottnak egy 30.0M) Irt. nyi,tökét fizotend ki azon esetre ha a biztosított fia 10 év időtartamon belül, tehát a 28 éves életkor elérte előtt
elhalna. '' >
IV. Túlélési biztosítás.
A bank két biztosított közül a túlélőnek tize ti ki á biztosított összeget. A biztosítás.őzen neme rendszerint hitvesek vagy üzlettársaktól használtatik.
Két személy , ki közül az egyik 20 a másik 30 éves egy, kö/.ülök egyikének olhal-ti kor? a másiknak kifizetendő liHk) frt.-nyi tő-ke utáu 3,''t frt. 3o kr.-nyi évi dijt fizetne.
Mind ezen cs liléi t^zcmolötl tartandó, hogy az intézet á.tal eredményezett nyereményben csak a biztoaitottak részesülnek, s hogy ekkép ezen dijak alapszabályszerUleg a biztositásnak öt évi tartama után évről évre csekélyebbek - vagy ha a nyeremény-jutalék a biztosított összeg magiísbitására fordittatik, a biztosított tőke évről évre niigyobb leend.
tFolyl. klvrlkaslk.)
Heti szemle.
Marliu* 31. 1871.
— Frauezia daltársulat tesz hazánkban körutat; Uyőrött nagy lelkesedéssel fogadták.
— Az összes magyar huszárezredek legközelebb visszatérnek hazánkba. —■ Krny István 30 ezer forintra becsült képtárát végrendeleti-le.; a 111. ueinz. múzeumnak udományozá. — A l''ctőti-szobor bronzból lH73-ban a hallhaiat lati nhgy költő szülctéiévének ötvenedik évlor-dulőján állíttatik fel, étidig 2.*> ezer forint vun együtt, még f>—f» ezer frt kell. — Magynror-azág évi szükséglete 2ól miliőt meghaladja, fedezete 212 miliő, deliéit 1K miliónál több. — A madaruk érdekében nemzetközi congressus lesz az idén Klorciiczben, talán több eredmény-nyel fog működni, mint a londoni nz emberek érdekében. — l''écsett egy H évos tiu bepanaszolta szüleit, inert vele roszul bánnak s pálinkával itatják. - Királyné ó Felsége báró Köt-vös etulékszobrára 1000 frtgt adományozott. — ilukarestben egy katonai forradalom kitörését jelzik. Algirhun a fölkelés a legnagyobb mérveket ulti, HO ezernyi erősbitóst kérnek a hatöságok. - KmíVlün egy 8 lábú bárány jftti a világra. — Bécsben ogy .90 éves rometo halt meg, ki 18 nzer forintját jótékony ezélru hagyományozta. l''écsett múlt hétiőn egy me teörkő leeséséi észlelték. - A pécsi torna-egylet íiOOO Irinyi államsegélyt nyert. — .Jókai Mór marcz. 28-án jelent meg először parókásat) az országgyűlésen, melyre az „Kllonőra így emlékezik :
Miiii''ln^iiljik rllcuiiVl :
.J.''.ks: iixiii k.oiioty frili,* Ura*, liony r> Ori»k ifjan KI a orltciu világálian, Ijrtlki, tl|««, villog forr, Nem r>>^ Atoll iili''í {■% kor. NIri'' kiiimil) nsk lii«í<*ük öl, Ki''jf l«K.\A krUiet brnőtt —
Inczuitdorfmellett kővé vált halat találtak — Triesztben felállítandó Miksa császár szobra-készitőjének 120,000 frank fizettetik. — Köt-yos Villája a Sváldiegyen 30 ezer írtért kolt el.
— llaynald érsek 10 ezer Irtot adományozott egy uj vidéki leányiioveldére. A .Zatocs nik* holtát ellenzéki lapot 3 hóra beszüntot-ték. Az eziisl árkidet-jHitlék a magyar koro na terület vasiitain april hóra''20%. — Mac-Mahou l''árisbau van. — Uaribaldi el fogatik,
1
BJyirttór.*)
(Hekflldctctt.) Kg)- liotogtiég soiu képos « linóm Hpviilr»« !<•■-.«» du Ihirrynnk ellenAl-ni, mely gydgywur én költség nélkül meggyógyít minden gyomor, ideg, mell, tüdő, mAj mirigy, tukhirtya légzési, hólyag és vesubilntal-mat, gllmökórt, szédelgést, szUkmellUséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, aranyért, vizkórt, lázat, aszkért, vértorlódást,fülzugást és hányási
•) K rorst alatt k^alniukárt f«li>lflM*g<<t n«m vállat Sn-rk.
ingert ínég terhesség idején is, diahotest, bús-komorságot, sovány kodást, csuszt, sárgaságot a 72,()UO gyógycset, molyok minden gyógyszer rol daczoltak ; többi közt bizonyítványok pápa ő szontségétól, gr. Pluskow udv. marsaitól, do Hrohsn marquisnótól. — A húsnál táplálébb lévén, a itovalosuiéro felnőtteknél és gyormokok-uéir>ti-«aerteinegkiméliagyógyszorok költségeit.
Iliionyitvany dr. Vizslay Józseftől. Sze loveny Magyarország, 1867. maj. 27-én. Nőm, ki több évig étvágytalanság-, álmatlanság ál talános gyengeség s más fájdalmakbau szenve-
dett, l)u Harry liuvaleaoiér,: jo által ugúszon helyreállott, s én o kitűnő tá|>szorl minded szonvodőiiek jó lélekkel'' ajánlhatom. Legmélyebb köszönetem mellet: maradok alávatos szolgája Vizslay József orvos. «'' 0 ■
l''íéhszolonezékben ''/i 1 ft. öo kr, 1 iont 2 ft. f>() kr, 2 font 4: úti. k. í» Int 1(1 It. 12 font 20 It. 24 font JlO ft - Uovaleseiére t.''lio-volatéo táblákban 12 csépére 1 It. áO kr; 2-1 Ciéazére 2 frt ;''HI kr; 4* csészére 4 frt »<> kr; p -rútakban 12 csészére I ft. ód kr, 24-re 2. -"»*> í.r.-18-ra 4,:"><J kr, I2t)-r<» 10 ft. 288-ra2U ft.
V (
f)7li ra 36 fl. — Kapható: Harry du Harry éa t-rál Bécsbon. Wallfiscligasso, Nr. 8. Pesten TO-rökJ6i»«f gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-stildtérnél, Alsó-Kubinban Tyrolor és Sclilo-singernél, Dobroczonbun Horaos Fi-ri-ncznél, Dunaföld váron Nuthora Pálnál, Károlyfővárott IJrrtli F.-nél, Nngy Kaniz»<ln Lw>lk frinptynrf/, Érsekújváron Conlegner Ignátznál, Székes-Fe-hérvárott Dióba Ha Györgynél, Versoczen Fischer Móruál. * mindon városban s gy^gywor, fűszer, és cscurgoárusoknál.

■b
HIRDETÉSEK:
GARRETT * FIAI
Leiston Works, Schuffolk Angolország
Eredeti
r
gepesi
v n w «
w
r>
Garrett és fiai: gőzmozdonyok,
cséplőgépek, -vetőgépek, -
SAMU ELSŐN kaszáló-gépeik, ugy mint minden más gazdászati és borászati gépiik, s
csavarok, ténlemeltyük s rajnai borpréseket
jutányosán és pontosan szállít e gépek ügynöke és
raktár-bizományosa
(óaO-3,2)
(Képes árjegyzékek ingyen.)
Marth Heinrich,
IV. Hoz, Hougasse No. 4*. tliM''fchen.

3
0 >»
c
1 I
1 I
&
s
s

April 1-éii törlik norajeityck, April Ifi-in IKIJt-dikirk, niiijti* vlx-jün liraiinachnciKiak, iiiájiM lA-cn '' magyar aorajepjri-k junlua l-t''n IHtU dikii''k, 1H3.0 , trtrök »nr»je|ryík, jnnlna 1-,''n im-ininffonú k, snjr. I• •''n t''tr''ik, liraunit-liwelgl "oojcgvrk.
A U''üJobbut é* lc(fajánltitniméltóbbat iiyujtjii
ax állatunk rendezett
Sorsjegytársaság
A) 62 slli. Horfji-Kyro,
mtlyvk a lo|(iiat;vol>l> nvfmiu''-nyrkki-l •''» /■riiiklnl V.''i hutáimul bírnak. Ki áll a
kilvrlkt-tíi luhjt^rklMil;
5 db IOU frtoi magyar dijsort|egyból rdnyrrtmény 250,000, 200.000 forint
I db. 1 ft 1839-dlki Rothschild . . . 300.000, 280.000 forint.
20 db. braunsohweigi 20 tslléroi . . 80.000. 50.000 tallér
5 db 100 frtos 1864 dlki . . 220.000, 500,000 forint.
I db 400 franko) török . , G00 000, 300 000 frank
20 db. szisi-melnlngtni . . 40.000 forint
tehát majdnem mlndvn hónapra 2 3 hután r*ik.
Továbbá rendezünk sorsjegytársnságot : Bt 20 db 3"/ 400 frankot török sorijrg/ekre ávnikiut •< lnuá»al, íünvorc njíiiy <M»''.•»»» frank, .-tfkU.-bb nyir« -UH) írunk nrnnyban it 1 dl,. 1//. 1839-lkl Roth
»ehlld-»ors|tfly. / '' . - -
Ci 20 db'' 100 flrtot magyar díjsorsjegyekre f.''lny.roniíny i''.r>0,ia)o, o,<i;Ooo, in
•III, adúniruts*, liavituki''-uli *> lilua r•»/11<-ku.
Ai. i''laí! ti forinton irti ,-t liz-rtín,''«mindenki, ;t "jo róaavsvií mindc^ ik<\ •''!(>'' riUxlolji''Kyrt k.i|,, ini-lyon iiiiinl.i/.oii aoraji>Ky,''k ^itglarták, rnclyoktick. n\<-röil>öl a r,-á ,v«ö rrnil inr^tvapia ; a r«-»*l,-t« k IvtAtrli''v,*l m-ki |>>-din .
\ A) I dli. ;''iO írlo« niagvar »or»j«''^y, 1 brnuntrhwulgi, 1 uu''inin^rni vtutgy
ráaalcljn;y a* IKI''.'' diki KoOnrlilld »orajf(fy.-<"l.
It; .1 Hl). -I"0 frankon tépik nornjr^y kamatai (''vönként I-.'' frank aranyban is rjfy r%''»«l«-ljO|(y a« iKt''.l ki Hothai''hild <orijP({yröl.
(.'') I db) |i)0 friua magyar di)a»r*j<-jjy on-dftibi-n k«>sbe>ittoiik. - Mindenki egyesként minden egyei társsiágbs belephet. - HuzAi jegyiékek minden hutás stán Ingyen kUldelntk -- Vid.''ki inejtrrndi-lrí. k ulánvrl un-lb-il |ioutonan tvljrnlto-tnrk.

4-3-
a
(,r>.»«..i)
Ma ffazlner és Sterlt,
vállóliá/.i l''rilrn, Doák Kcronrta atcia 7• ik- axáiu.
Aii|( 16, magyar aorajf^yek, ax»|il, l-óll tH«l|.diki, oki. Wu lAnlIf, liov. 1-,''n brauii-■rbwr°>K>, ineinlngrui, iu»v. l.''i.in magyar, der*. 1-,''n t.lrnk ISItl-ki, febr. 1,''u titr.lk, braumcliwriÍKÍ, febr. lft.ón inaKyar, inárniua l-áii iHlM-diki, inriniii|(«iii norfjefrvrk
3
=
<» I
o
S


lljlaky, Hirschler és fia
fakereskedő társulat
ALSÓ-DOMBOltUBÓL utolsó pósta KOTTORI
tisztelettel jelenti a niagns uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, i
7
Jótíllliís mellett u Ic^jublí i:s It^julái.yosnMj
VARR Q-G ÉPEK
a hírneves (iKOVEIt it B/IKElt bostoni
f A.
i{8 mindennemű
nagj'' és jól berendezett raktára van; mely raktárból báruii enemü megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnók, ajánljuk
fenyü-épületfából | H () L L M A N N L A J O S bécsi gyártikból
leszállított áron sőt
r é azlet-fizetés
utján i« me|{re''|idflh«''tü n
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Ujlaky, Hlrschler 4 Fia,
(529 — 2) fakereskedók. a.
Nagy-Kanizsa és vidékére -
n « B >'' b « it én ki cm III ben (en kiohs et eu defiiil)......
kizárólagosan egyedüli főraktára van
Weiss ís Ledofski
Vfgyci ini Ui''r(''«Vo<lr«^bt*t).
. *
Korona vendéglő átellenében
(Wtó I)
MAÁR NÁNDOR
oki. állatorvos Nagy-Kanizsán
ajánlja magát mindennemű gazdászati és házi állatok külső s belső betegségekbeni orvoslására, több évi mindennemű állatok kórossagainál szerzett tapasztalatai nyomán
* %
tapintatos s okszerű gyógykezelését tanúsíthatja.
Lakosa: a „Zöldfa vendéglő mellett
A LÁSZLÓ FÜRDŐBEN ''
*
KELLEll (s ZSÍTVAY
. suli/em ás mii divat kelme raktárukban
Pesten Bzervltatér 6. sz.
A legújabb selyem, gyapjú és gyapot női divatkelmék, kész női rulják és mindennemű felöltők valamint sok más női \livat ezikkek, dus választásban és lehető olcsó áron kap lmok.
Ruhák készitese saját szabómühelyünkben a legújabb divat szerint gyorsan és izlósteljesen jutányos árak mellett eszközöltetik
''Kelme minták vidékre készséggel küldetnek, a megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek.
Lyoni selyem
jryári ruktjír
GARRETT R. és FIAI
Leiston, Suftolk, Mi^olorszá^i ^p^yiírának foütfvnöke KOTZO 1*ÁL gépészmérnök
ifjl=» estein, véiozlut 30. azam, (.r>.''i7 -1)
ajánlja e gyár ujabb javított gyártmányait, melyek a világ mindenki állif úhuíii több mint 1000 font, sterling pénzjutalommal, * éa töÍ3t> szélz arany éa ezüst éremmel Ultüntettelt, nóvazerlnt :
Monogramul és jMieséthályog K > « r .
(löziiioxiloiiynií,
melyek .r> légkörű gózlcM/.ulésre hatóságilag megpróbáltattak nagyobbított tűzi szekrénynyel. sAtb. gozosztóval és elóinelegitovel latiattak el, telemesen csekélyebb tüzelő anyagot igényelnek, n int minden más ilynemű gyáriuány, nfunkaképe>ségok pedig a megnevezettet majdnem kétszeresen meghaladják ;
Nor-velóVépci/
(íöziséplőil,
Ji. II, 1 :t. 1 fi. sorokkal , melyeknek Ilire mint legczél-szerőbb gazdasági gépnek N>lág niinden részeiben elterjedt; _______________ _____
( ■ ós kéri a t. cz. gazdaközönséget, miszerint becses mcgrcniicleseivul ötelev^ szerencseltetm szíveskedjek. hogy igy minden kívánatnak megfelelhessen.
melyek a uiagot tisztán kicsépelik, szalma- és pelyvától elválasztják, és a gép másik végén a második szélhuzaiu által újra megti /tiiva siily szerint kőt osztályra választva, a zsákba vezetik. K gépeket szerkezetük, munkaképességük, egyszerűségük, és tartósságuknál fogva semmi ilynemű gyártmány felül nem haladja :
Sfliiiiidson ró lársa
Magyarország viszonyainak legjobban megfelelő
arató- és kaszáló-gépeit,
Rothschild iV Társánál
Postflasse Nr. 14
B é <• s h v. n,
V T • 1 M
VT Ul előnyős
Társasjátékok
300.000, 250,000, 220.000. 200.000, 150.000. 140,000. 100.000. 70 000, 50,000. 25.000 sál. nyereményekkel. 20 db. cs. kir. osztrák államjegy 1864-ről, egy bélyegzett ré.szletiv & frt. mint első részlet.
20 db. magyar királyi államsorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint első részlet.
20 db. császári török sorsjegy, liélyegzetl részlet iv 6 forint mint első részlet.
40 db. berezeg braunschweigi sorsjegy, bélyegzett részlet ív 5 forint mint első részlet.
Minden húzásra érvényes 20 adrész jegy 1864 ki államsorsjegyre darabonként 8 frt. 9 db. 70 frt.
20 darab 150 frt.
20 adrész jegy kir. magyar sorsjegyre I db. 7 fit. 6 db. 40 frt. s
20 darab 130 frt. IfférvéjiyelE minden nuzáara.
Megbízások a cs. kir. börzén
készpénz, vagy bizonyos ráadás mellett Udjeaittetiiety. Eta dám i-n megvétele minden álfam/m )>l r, nor.^fiyi/, Imiik-. enmit <>h
llHir-Jef/i/ekre nézi-e. K4mutatÓMok. tercek * Inixá/tl novozatok Inguen.
Rothschild és Társa
Bécsben, postgasse Nr. 14.
Hirdetmény.
Az alólirt bizottság megindítja a II. magy kir. államsorsjátékot melynek egész tiszta jövedelme Ó fel ének I. k. elhatározása folytán az 184''/„ évben rokkanttá, vagy munkaképtelenné lett honvédok segélyezésére van szánva.
Kzen sorsjáték 4338 nyerőszámot tartalmaz: u nvereménvek főösszege
240,000 forint
köztük az J-iö főnyeremény IOU,0{H) /rtal ; a Il ik^ftiyereiiiéuy 20,tRX) forinttal, két iiv.-rc-inény 10,000 Irtai, ketté Wk)0 Irtai, ti/. IUOO frtal, luus f)0O Irtai, egyszáz lOO tVt.il, kéuzáz
/ f»0 Irtai é* négyezer10 Irtai. J
A húzás visszavonullintlunul
1871-ik évi junias 30-án Hudán az alólirt bizottság által fog eszközöltetni:
to sorsjegy ára 2 írí. 50 kr.
O felsége Oroszország császára
a köv.tk./ó sürgöny nyel rendelte meg a Hull'' télé maláta kivonatot: küldjön ujolag lobb száz piilaezkot az Ő felsége a császár állal jól fogndolt maláta ki vonal-egészség söréből Zurskoju-Suloba, u esász. miilaiókaslélyba.
(> nagyméltósága Öotting-Wallerstein Lajos berezeg
Inijor kir. val. államtanáesos Münehenl>on. Kp oly szent, mint kellemi* kötelességemnek tartom az emberiség irányában oda hatui, hogy az mi oly kitűnő hatású maláta-kivonatát embertársaim számára minél könnyebben megszcrezhotővé legyein.
() felsége (jlörögország királya
azon parancsolatot intézte hozzám, hogy fin I tue/at palaezk maláta kivonat egdsz-séjjesok.dádé és in. llinaláta-bonboii.»k elküldésére kérjem fel Kodoslamos udvari inar-m-iiall ezim alijtt , S a l» b a t i n i , főudvarmester.
() nagyméltósága Iteuss herezegnö
l''.riMtbruun M70: novümbt-r 23-án egy küldeméuyt a legjobb malátakivoiiat egész-ségsöréböl rendelt i.ieg. (Ö nagyméltósága már évek óta küldeti meg magának a Hoff-féle készítményeket a bécsi kftzponti raktárbél, Kaerntnerring I I.)
() felsége I)ánország királya
megbízott, hogy önnek kifejezzem, mily örömmel tapasztalta ő felsége nz ön söi cinek hatását, valainint magas családjának néhány tagjánál. ugy több Ismerősnél in.
Megbízásból: (''as t e n s e h i oId I,., s/i\™y segéd. (Táviratilag.)
O kir. felsége Uumánia fejedelme
fisii11 év márcziusában l<M> palaezk malálakivonalot rendelt és néhány héttel később a készítőnek az udvari szállító diplomát kuldé elisiuerésül azon kitünó hírnévnek, melyet a W>KK féle késziltnéuyek szakinájuklLin szereztek.
Hasonlóul nyilatkoztak: ö nagyinéltóíágplW(uln''r v. NVnnlstadt herezegnö, Ilo-hunlohe herezegnö, Wrede herezegnö Schönburg herezegnö, Ksterházy horezegnő, Aurrsperg herezegnö, t''ollalto herezegnö, Ahrenberg herezegnö, valamint általáhan az európai nristokralia legnagyobb része.
Egyedül valódi minőségben Nagy-Kanizsán WAJDITS JÓZSEF urnái kapható.
l''öraRtftr papír fehérnemű vászon-imitatiőből.
k AMT/i C. W PAPÍR-RAK TÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám .a fehér hajóban,''
ajánlja iraidapon r«dnrr«lt raktArái Ir/. I c v í I - p a p i r j i I. I. loy ít• !•■• i n •• k k , a.-*rl toll tolltartó, 11>11 k «''• *. |icr a<° i ri.iu, m i i u I í. .1 I , i «rni I i 11 I a, i 1 <i 11 , r a j » • ón toljrn rajaraakAiAk, tnsrhok t* trrlmiksl fo«t*krk, rsj i|)S|> Iro k, (cOn|fjrt»llty«, paus |.ar|r<.. /-. pmi.lrUn. mimU K^prk, fnUirrMl 1 r A m s p |> á k t«IJr« Iri^-imltll mi-k a 1 1. k .v»íl (■» lirontliól, linóm I Int ki sr tiik, k II* 11 m ok tem- suílklll, ulvar fi n«l. t*rcí*k,nt»»il-.ii»»rlArriAk,Uf)r mint miniUnníinfl Ui^ysk oskola** Irodai batinÁlatokr*-KtlMn«»on ajAnlom aaj<t (rrilrlniánvii I r v élp a p I r o « « ml t, s Ifjpljsbli ailnrirtll inonnRram
I 1 I ., if n I /. i .... .. .. I I .. / I . -i t • i . • ..» - .« . •
(■•okkal, l.-íl ogat,l jff y i- k iiv<>«al>li ái.ikon.
Lovélpapirosok.
és postahivatalok
Sorsjegyek kaphatók : az állainsorsjáteki bizottságuill (kaiuura <-|iiilrt) n lnlin u<ln mj íknál, a gfl sorsjegy áruló közegeknél.
Ifflzhajö és vasút állomásokon és minden uagyobb városlmn létező i „-\ál»
Magy. kir. dlluiidn államsor.yáttki bízott.*(hj. Hudán 1H71. tnárcziiis lö-én.
|o<l dnr.il kr.
|MI4cv«''l i-< loil borilrk orom**
I II I frt. ,''Si kr, IIH» l.-v/l í. nyuniatu tini.
if''K''snimst I ít 10 n> 100 l«\.''l IUU l,„rit#k ír.i.''k-iiyoiiialii nionoKiainnial •> ft. •so a.CO kr. I"tl li-vi''l ciloirti''l fpkvto nr 11. • malii NO kr. I íi, ZO kf.
Moiili''ii ''tAi. Ien''''|. r. !,,, rit.''-kboa iyy Hlioni papir-•ÁrctA^ a já nd 4 k ■>! t a 11 k.'' i I ri«>ma9l!0li-t''<-l ii«n>pilrt''l,r»ini'' int i f<-keu ti)oiiNiiu 7 M -Ulit, I''SKI darsli liorlti''k ki-ndrr pa piiliól iia^ol.l.f.''lr • niiiiiuVI f.-. ki''lr iivoiiinlii "1 1''. 11
ílpi-i . 11 •! I, i-1 y v ^ k , külíliifn llnoinaii k*(*itvn a li-^julá
(44''Z VI III
Motus/ Alajos,
in kir. osr t ál v tan ácsos. \S aplits .lozsel kiadó, l.ip cs nyomdai 11 lajdonos.
Látogató jogyek
s la mlnule •«i''iin r oinaltal l''SI d|i.«b Irtcliiioniabli bri«l«l
papírra ,''SI kr. lofl daiab liliom niiiir.ii. il ,-ai
ton ni kr. 10<I db li-Klinoioaldi francai a Maitlark-r iKtoiiinii I fir. ItKl dsrali tiiioin tinncma brillant papírra J fi Mi kr. 10(1 darab litboijr. (luuni k<«l»/ii ft''liyli br i.lol'' I ft Mind. 11 !•({>.•« « ,r 10 kr Wlib.
Levetbetyegeh.
to0«» db araiivuyomate J ít fto |i**l . vrr>-« pro»i''tvianr *iin l'' ít 7*» kr. lOOli . i''onprAvu iloniliiirii Ijr tlikkrl, J (xiuiial a 11 t,
Mlsden további r/er 50 krrsl olcsóbb
Raktaravalódi angol pergament jholyagpapiiy befőzött gyümölcs bekötésére.
Papir gallérok.
Krirlők irnilativ a Ir^Hnoinabb ví.ioub''l lt<ere»/tfll Arakkal I innal li-bajló (fallír (Lincoln, M kr.
I tuciat «•){)« 11 r« yaiUr ^Kiripin-- .''«) kr. %
I . késeIKk (Cordrlti 34 kr. ML. I''''(uialilj ilifnlu. Ismét stsdik izáistekol sytrsek.
Xatfy vAla.ll/k iiliudnniirmll llalcti, j«KV>ll <•« máaolo
k 0 n y \ k b ö I
Nyomtatványok kívánat "ri-rinti Kjror*an i''a <*i-prn a jiitiuyyabl. árakon ki''uill- turi..
M. Levélbeli megrendeléirk*
mámi''lil im-llt''ti a l<-|t|ioiilo«al< ban k>yoraan r.ik''i*ítll.lm-kv
Nu^y-Kimizsn, 1871. april 8-án.

15. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(ft zulumegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veffyea tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdászat, tudomauy n miiveszel kóréból.
_____________________ *
Megjelenllc:
MlldM IIOMbatoa, •fitt • gyakraa atifél va§y kél itm Naerkmztői Iroda *■» UwUó lii\ ntnl:
WAJMT8 .IÓAHKK kn«i)vki>r«»k*<W»''!>«ii,
A gépek
tökéletesedésének befolyású
a nw*öy<txd»tu''wru,
A uiag mennyiségin szabály/,ó, kellőleg elosztó és megfelelő mélyre vivő vetó-gépek használata által nagyon sok előnyben részesülünk, mit a gépészetnek kfilftnősen a közelmúlt években tett tükélvetesitésének kell köszönnünk. A vetógépek keletkezése már jelentékeny távol múltban datálódik. — A 1G. században Cavallina Holognában már egy vetógépet szerkesztett, azonban ez igen gyarló lehetett. l(>t)3-han l,ocatelli j lifixenburgban nagy bizottság előtt tartott próbát saját találmányú ve tógépé vei, mely ekével volt összekötve s az után járt. — 1730. körül Jethni Tüll a sormüvelés megalapítója szintén uj .szerkezetű vetőgéppel lépett fel. Mindezek azonban csak gyenge kísérletükül tekinthetők s csak 178rt-ban jelentek meg Angliában jobb féle vetógépek. 1784-ben James Coock pap alkalmazta először a merítő kauálkákat a vető-gépen, mely eszme sokáig pihent s ez idő alatt ismét számos rendszerű vetőgépek jöttek napfényre, melyek közül fontosabbak 1.) a Vijliamson v. dob-systcma, 2.) a Dukett v. álló-kefe, 3.) a belgiumi v. forgó''kefe-rendszer, 4.) James Coock-nak kanál-rendszerét ujabban Oarrett és Hornsby karolták fel s az eszközölt javítások után sorbavető és kanál-rendszerü gépeket jelenleg az ó nevük után ismerjük, s e gépiikben oly közeget bírunk, hogy a
Előfizetési föltótelek:
ll*ljrli«i> hXrli.it linr<UMftl é. vidékre pnnláii klllilv* Kgé»* évrr : • í írt kr. Kél évro ■ ■ 3 . Kviirgyndrp • I . í>0 ,
• i _________________ t- jl
Hirdetések:
A kai IijuíIio* petit mm''-ii )-»«rtr 7 kr. ''i-nxiir ti fn minden további beiklatáiii''rl •''> kr. llrljrrKilij minden egye« heiktaláo''-rl .10 ki. A „Ny itt tén-n" egy petit *<>r Ix-iktittMiii ilijn l.''t kr.
Hirdetéseket elfogad:
N-KMlma: KIAPÓ I1IVATAK. Keuthílym: PUKV JÁNos. Pesten: ZKlsi.KK M. l.ANO KKOHOLD, é.
HINOKK HÁNDOK BéotbM: IIAA8KNMTKIN A VOU-I.KIt, MOS.SK KUIHM.K , OPPKKIK AI.AJOH i NAKTI.KS IIKKMAN.

vetés eszközlése és kivitelére uézve alig marad valami kívánni való még hátra.
Mily nagy jelentőségű téuy ismét az aratógfipek feltalálása!
Különösen honunk az, ahol a termék letakaritásakor meggyül a gazda baja. — (iyér népességünkre a gabnatermelés kiterjedtsége miatt igen sok teeudó várakozik, több miut a mennyit a tulajdonképi munkás-osztály az egy-két hétre terjedő futási idó alatt teljesíteni képes volna.
'' Napjainkban mindinkább'' gyakoriak lesznek az oly nehézségek , melyek az előtt alig voltak ismeretesek s a munkaerő hiányában s az ebből eredő munkaakadályozásban. állanak. — E bajok csaknem egyi-ránt nyomják minden honi üzletünket, miu-den vállalatunkat s annál érezhetőbbek, mennél több kézierőt igényel a vállalat vagy üzlet. — A mezőgazdaságot, mint oly üzletet, mely a legnagyobb téren működik, e calaiuitás aránylag legjobban sújtja s anuál égetőbbeu nyilatkozik, mennélinkább egy időpontra szorul valamely munkának végrehajtása. — Az aratásnak megvan a maga határozott ideje, melyet sem megelőzni, sem elhalasztani nem lehet. — A munkás kéz egyszerre lesz igénybe véve mindenütt s annál nagyobb mérvben, mennél nagyobb a termelési térség. — Kkkor állanak elő ama számos és hátrányos fennakadások, mikről különösen a legutóbbi években oly sokat hallánk panaszkodni, vagy tán személyesen is volt szomorú alkalmunk meggyőződhetni. — A munkás emel-
lett még a legnagyobb dijban is iparkodik részesülni s a többet igéróíiöz áll, mi miatt sokaknak terménye későn juthat csak ara-tas alá, s míg itt a termény sok veszteség-! uek van kitéve, addig az előbbi esetben a | nagy munkadíj a termény előállítási költ-I ségeit aagyobbitja, tehát a jövödelmet csökkenti* . -
Már a régibb, de a legújabb honi sta-tístikai kimutatások is elég világosan sgól-lanak arról, hogy a mezőgazdaság a munka-aulamitás nyomasztó nehézségé alól nem fog kiszabadulni és sorsa annálinkább súlyosbodik, mennél nagyobb mérvet ölt a gabnatermelés üzelme. — Két testvér-honunknak csupán a gabnateriuelésre használt foldösz-szegénél alig jut V* munkás ; egy cat. hold munkáinak végzésére s így nyilvános szükségessége leend annak, hogy különösen a nagyobb gazdasági üzletekben, hol az aratási idény számos munkást igényel, me Ivek csak nagy árou s nehezen szerezhetők meg s e mellett is leggyakrabban gyenge vagy hanyag munkát teljesítenek, — a gépészetet segélyül Hvjuk s az arató gépek használata által iparkodjunk azon csorbát kitölteni, mit a munkáskéz hiánya gazdasagunkon ütne.
A gabonának kellő időben való Icta-karitása igen jelentékeny befolyással van a szem minőségére és piaczi árára is, igy közvetve a gazdaság jövedelmezőségére. Az aratás idejének pontos betartása tehát megérdemli a teljes ügyeimet.
Az arató gépek használata által a
uiunkaealainitást részben kikerülhetjük, a munkások követeléseitől magunkat függetlenítjük, az aratással el nem késünk, jó munkát eszközölhetünk, szóval: a gépek használatával e fontos munkánál is hatal-inas gyámolitásban részesülünk s módunkban áll az oly sokoldalú b érzékeuy hátrányokat kikerülhetni. ^
Az arató gépeknek, létezési ;deje nem esik nagy távolra napjainktól. Ámbár a legrégibb népeket is már élénken foglalkoz-tatá a gondolat, miképen volna a fáradalmai kézi aratásmuuka gépek segélyével mellőzhető, mindazonáltal csak 1799-ben vált a gondolat először tetté J. flloyle által Angliában, ki is ekkor az első arató gépre nyert szabadalmat, l''tána sokan iparkodtak javítások, uj rendszerek által a czél-nak megfelelőbb eszközt előállítani, de kevés sikerrel. Az eszme pihent egész 1840-ig, midőn Mac Cormick Chicagóban, Obed lluttey Haltimoreban használható arató gépekkel léptek fel, melyek azonban Kurppában csak az 1851-ki londoni iparkiállitás/ utáu lettek ismeretesek s csak ismét évek multával találtak utat az egyes országokba s l''oroszhonba is még csak 18f>»» óta lettek foganatba véve. Azonban még ekkorig sok kívánni valót hagytak fenn, ugy hogy csak a hatvanas években jutottak cl azon tökélyre, miszerint jogosultságot vívtak ki maguknak a gazdaság terén.
Az 1868-ki 11. csabai, az l8Uy-ki iu. óvári és eresi-i, az 187()-ki n. váradi
TÁRCSA.
■—ai —
Az élet.
i.
Áloui a< élet, Bármiként ve.iillk, Klngató bnlciSnk l''edig ctak egy (lük Kémeit koiár, Melyei, ha fölénk JC egy ki* ború, Jáusva elragad Bármi nyomorú Ke.keuy vi»-ár.
Lefektet a kit Oyrugéd dajkája, S ml oly éde.en Álmodoiunk a Kemény öléu ... Odv virág fakad Hiámuukra feun ai, Aether hitványán — A vén nitt kopa.i, Sivár fején.
Itt a boldogtág, A legitebb fénypont, Nyargal ktirflukben. l)ii» aranyba vont l''ej paripáu, -Olt a kéj, gyönyör, '' Mi mindent betfllt. Óriá* lorouykéul KpUl a poifnld Sivatagán.
Nyitva a* égbolt r.e. a foldgyomra, Olt millárd Udvléuy, Itt araiiy akua Mo.olyg felénk ;
Kt nem volna mái, Mint tflndo ármány, Ha már \\tm j8ne A* ébi«ul6 árny l.eugve felénk.
H még «eui éitök Vliiáa álmunkat, Már a ctalódái Zrtrgel, kopogtat l.elkUnk egén, — 8 im felriadva Mi mái a világi H mi tírva állunk A b&* valóiág , futtla belyéii,''
Álom ai élet, ltámlként ve.i.Uk. Hat élet bére Caak egy kiaded, uük HctétlK hely, M<lybe, ha rajtunk A vérnek átka Végig dUhOngfttt Nyugodni itáll a Hiétvállt kebel.
II.
Vegyem amint akaram, bármikép Haetoulalan lapdánál nem egyébb Ai emberi élei, — Knlfrlé vágy, * erStlenUl mégiii
l.e, a fnldbe téved.
\
K« viiloran inig diillk, kergcljtlk Kepkeként a lapdál * aiamlélgeljnk, Mint egy reoda-képet: Tova aaámyal, umn tudjuk hova, A tairOptU élet.
NOTTKR ANYAI.
Az ember gondolat ját Isten vezérli.
(lleiiély l>. .1. után ) (V.''ge.)
Httjmtl vulu, az éf( bultuzutál korom nutét felhők, borlták, minduu csoudbuu volt, acin inu-dárhttiig, hoiu a hangicsáló tücsUk zeugode- | zikv ueiu vala hallható, az ogész termcazot fé- • luliuet IáUzott lehelni, villámok ezikáztak ti felhúkün keresztül, k egy egy lecsupáH zavará a halotti caendot, mlg végre borzasztó orkán kerekedett fel, • mindent, mi utjábau volt, ossze-rougált, elkezdett hullni u zápor, a százados bukktik nagy recsegéssel zuhantak a tőidre, s a hegyről leszakadt sziklák ro|x>gással hömpölyögtük alá a kies völgybe. Minden dörgtís után, — melyet a hegyek százszorosan viszitangoz-tak, — nagyobb orővel hullott a zápor, s ugy látszott, miutha az elemek összeesküdtek volna a töldlakói ellen.
Az öreg Endre lakása magányos és csöndes vala, csak a czikázó villámok világositák meg a kunyhó falait, melyben két egyén, utazásra készen a vihar végére várakozott. Aggodalmas olőórzottel nézett ki az öregebb a ko-1 romsetétségbe, mialatt a liatalabb egy gyengo és kecses alak szoméro húzván kalapját (élol-mesen állt »z előbbi oldala mellé. K két egyén az öreg Kndre s lánya Antónia volt, mindketten gyors szökésre valáuak elhatározva. Ok mély csendben voltak. Kndro lehetségesnek vélte, hogy az ellenségtől elfogattatnak, s igy ktnlves lánya nagy veszélyben foroghat, Antóniának pedig szüntelen Utulolf szerelme s szerencsétlensége volt eszében. Egyszerre az orkánon kereszti! emberi hang hallatszott, s kevés
pú/ez után megnyílt az ajtó. A lányka vissza tartá lélekzetét, az atya pedig meredten állt meg, s neki csendet,intett.
Kkkor erős topogás hallatszott, s egy osztály franczia katona lépett a kunyhóba, ezek élén (.Vltini Ansclmoa szatócs, vállán köpeny, kezében kihúzott kard.
— Hohó — kiáltá pokoli hangon -- oly hamar becsuktátok a menyasszouykereső elél az ajtót, vagy megijedtetek a vendégük soku-ságától V
— Hol van AntóniaV — U hallgat?
— Micsoda itju vau itt — folytata tovább
— s a lappaugóra talált, ki atyja mellé volt bújva.
— Ej galaiubocskáiu t''érliu ruhában, és szökésre kéizen! rajta katonák, Celtini Au-eelmo megtartja szavát — tüzesek voltak szemei, s megkísérté a lánykát magához húzni.
— Ausclmu — sikoltott a szende nő, s átkarolta e semmire való térdeit, — ha ember vagy: indulj meg sorsomon! mindenre ami szent kérlek, engedd meg, hogy szabadon mehessünk.
— Kigyó, — mondá haragosan a szatócs,
— azt gondolod, hogy Oettiui kész magát asz-szonyönkénynek elég esztelenül feláldozni? — Megesküdtem, hogy onyémnek kell lenned, ha éltembe kerülnél is, s be is váltottam borzasztó fogadásomat. Kevélységed a legborzasztóbb tettekre vezetett, hazaáruló, — testvér-gyilkos, s most mint szökevény és földönfutó, átkozott
— most váljak meg zsákmányomtól. — Teljes szivemből szerettelek, te megátkoztál engem, szenvedélyem s haragom szikrája lángra lobbants csaknem mindkettőnket áldozatul ragadott. Coltini Anselmo megszokta szavát tartani.
— S most miut menyasszonyom kövess engem
• \ ( .
kiállítások és versenyek kiiuutatták o gépeknek nagy hasznát s már <*zcn évek alatt temérdek nratőgép kezdett működni, különösen a nagyobb birtokokon. — K /,''épek történetében ismét uj forduló pont látszik bekövetkezni az utóbbi helyen a feltaláló Marsh ur — Chicagóból — által személyesén bemutatott „Harvcster" czimü géppel, melynél még az egyedüli hátralékos munka is, a levágott gabonának utólagos köfözése, mi szintén jelentékeny, kézi erőt von igénybe, el van mellőzve; a mennyiben e munkát két, a gépen álló ember azonnal teljesiti, - Az egyszerű szerkezet, a kielé-gitó munka ez uj gépet annyira ajánlották, hogy teljes elismerésben részesült s it bíráló bizottság szerint .gazdasági eszközzé vált."
Menuyi kár és kellemetlenségtől mentettek meg bennünket legujabbatf a cséplőgépek ! '' 0
Sok idő, gond, őrködés-,és erő volt J szükséges arra, hogy egy nagyobb gazdaság J termése a padlásra kerülhessen s mindezen ! munkáért mily tetemes Készszel kelle a birtokosnak adóznia nem ritkán ép azon munkások ''részére, kik hűtlen kézzel a munka folyamata alatt maguknak tekintélyes részt már ügy is eltulajdonítottak!
Mindezen bajok elenyésztek a nagyobb birtokosokra nézve azóta, mióta a gépészet a cséplésre is kiterjesztő alkotó erejét. — Á kezdetben lóerőre szerkesztett cséplőgépek már kitüntették ama nagy hasznot, mit a gabnatc''rmeló gazdaság a gépészet által élvezhet s e gépeknek szerfelett-gyors elterjedése igazolta is, hogy mily átalános volt a gazdászat igénye és szükséglete egy ily hatalmas segély iránt.
Azonban a lóerőre alkalmazott cséplőgépek mig a kisebb birtokokon az igényeket teljesen kielégítették, addig a nagyobb birtokokon űzött kiterjedtebb termelésnek még mindig maradtak födözetlen igényei a cséplés iránt, mig a lassú munkában, kevés napi eredményben állottak azon készlet tömeghez aránylag, mely ily nagy ''birtokokon a cséplésre várakozott.
(Folyt, kftvalkrilk.)
r
, l * Mik a teendőink szemben az
uj községi törvénynyel?
V.
A magas országgyűlés megszavazta a községi .törvényt, moly törvény érteim szerint lesznek kis és lesznek nagy községek, — kin község alatt oly községük lesznek értoleiidők, molyok n helyiségnél nom csoportosíthatók,''
— inig a nagyobb községek losznok olyanok, molyok u csoportosítás folytán több helységből összVállitaudók lesznek, —:.,in<Mt itt az idő mi-kép hogy az annyi vita folytán létesült törvény u kellő eredményt biztosíthassa, hogy minden alkalmul megragadva teljes odaadással azou legyünk, hogy a törvény bon .lerakott magas eszmék a kellő gyümölcsöt, még pedig izlotesa tökélyetesoii fejlett gyümölcsöt meghozzák, mort a jó községi rendszer mellott az állam kormányzat totonies előmenetelt, mig a községük lakéi biztos jólétet és nyugalmat lógnak elérni, — én legalább igy vagyok meggyőződve mihoz képest hálát rebegek azon fértiaknak, kik egész odaadással o mit létrehozatalában fáradoztak, valamint legyen szabad a közéletben hivatott azon őszinte honfiakat megkérni, kik hivatva lesznek a rövid időn átadandó műnek, értem''u községi törvénynek, érvényt szerezni, hogy azok szintű a tapasztalatokon alapuló meggyőződésükhöz képest a községek felállítását, a községi szoinélyzotdjoholyezését mihamarább eszközölni sziveskedjenok, annyival is inkább, mert minden poroz, mely a miilasztáxl>ől ered a nagy közönség kárára és hátrányára fog esni. '' J
Minthogy podlg a nagyobb városok külön önkormányzattal lesznek folruházandjgk, mely nagyobb városok Nagy-Kanizsa-várost is jwrozni lohol, • annyival inkább, is, inert ön költségen eddig is törvényszéket tartott és mi-• rel épen''ezen váíóshoz turíy.nfc. vele a jé- és balsorsban os/.tozkozott K''isizsu a tettes megye közgyűlése határozutíuioz képest közigazgatásban elválasltatott, most itt. önkényt az a kérdés merül fel, ha váljon ezen városrész ismét- külön válva fog-e maradni''/ nom volna-e czélszcrftbb ennek «egyositéso ? — lehetséges-e a már hozott megyei közgyűlési határozatot megmásítani, s a ministorj intézkedést félre tenni? hol fog feltűnni azon tértin, ki az oly magasfokra hágott szenvedélyüknek a netovábbot megmondani s.azt meg is tartani képes volna, vzt gondolni lőhet ugyan, do kivihotősé-gét majdnem a lohctlenségek közé kell sorozui,
— itt ez ügybon mindaddig egyetértést romélni sem lőhet, mig csak á közösök mikénti kezelése megállapítva''nom lesz, — igaz ugyan, hogy a törvény egyik § a határozottan szól, hogy.a községhez tartozó osszos vagyon és a község honos egyénei a községhez tartozóknak lenni kimondatott, do mivel a'' községben létezhetnek olyanok is, kik semmi vagyonnal smu bírnak, igy a létező közösökből részesülhet*
nek-o? vagy podig a közösbirtok jövödolmo csak a birtokosságot illeti-e V s minő arányban, ha mind oz megoldva lesz, úgy remélhető, mi-kép a két város egyesítése lehetséges,.ezt megoldani. Nagy-Kanizsa város tettes értelmisége ''lenne hivatva, mort épe két városnak is létezik közös vagyona, még pedig olyan, moly a birto-kosságot és uom az összes lakosságot illeti, ha itt megoldás losz, ugy több liolyon hason megoldás eszközölhető lészou. — Kunek megoldása közel kilátásba helyhezeudő volna azért is, mort ha Kis-Kanizsa Nagy-Kanizsához visszacsatolandó losz, ugy hozzá más község nehezen fog csatlakozni, mig az esetre, ha külön válva fog maradni, ugy lehetséges, mikéj> a szomszédos községe!;bői a kiudásök könnyithetéso ozéliá-hol akadnak községek, melyek hozzácsatlakozni s egy kormányzat Alatt községi ügyeiket voáetni fogják, itt tehát uraim az idő, hol határozni kolí, hol egy jobb és szebb jövő biztos alapját megvetni kell, bárha félre nem értettem volna, b mihamarább olvashatnám, mikép a zilált állapotból eg.V ojy biztos, alapos alkottatott, mely még a késő ivadék boldogságát is biztositni képe* volna.
Kangviz, april hó 1. 1*71.
kovAts jAnos.
Levelezés.
Szent-Liitló, márczius ilO.
A sors mindig gondoskodik, hogy legyen ki az egyhangúságot változatossá tegye. Küld kisebb nagyobb eseteket az emberekre, hogy ha már a különféle bajok felett vau mit saj-nálkozui, Ugyou némi ok, mi ugye* emberek vagy családok fölött bennünk rászvétotrg''ói^esz-szoii.''''IIv eset hogy t. Leránt Alajos szent-lisz-léi földbirtokos ur/85 évos édes anyját inult hó 2G-án végelgyengülés következtében elvestté. — Szeretett''auyn volt, példája a nemes önérzet, a honleányi kötelmek és édos nnyánatm. és a nemes tiu — az áldozatkész, iniudouokbeu, mi szép, és nagy, — a szépmávészotek, irodalom és átul.\m»s tudományokra nézve, — mélyen érzi p''veszteséget. —■ Oonduoka levén a szunt-liszlói eloini janndának czlmzott fÖldbir-tokos ur, adja az Kg, hogy a pótolbatlann»k képzelt fájdalmat, az iskolában csoportosult, őt tisztelő s szerető tanonezok közt föllelhesse. Béke az elhunvt hamvaira !
r. I.
2
Tápasztalatok Zalamegyében.
— Keljp^.rrxlr tjfy vannirgyrl. -
(Kirándulás Oelséről l''ójöskofőrö. A vorgaozóh és belügyei. A nagy-kauizsai gaiVf- Kgy rókavadászat után.)
Mindenek előtt meg kell jegyeznem, hogy a zalamegyoi mellékutak holyzotéről tág ismo-rettol birván, Ciciséről Pölöskofőro tett kiráudu-
ásom uti kényelméhez roményt nom kötöttem; azonban oly alig félmértftlld hosszúságú rosz útról fogalmam som lehotott. Midőn a fonókét-lennek látszó sártengerben gázoló izmos lovaktól vont könnyű kocsi, u melyen ültem, minduntalan fennakadással és oldüléssel fenyegetett, kezdettem''irigyleni Noé ősapánknak azon sor-) sát, a mikor meg fenek lett bárkáiéból a meg/ mosdatott földre először kilépett. No do azért u ! nem irigylendő utazásom kellemetlenségeit kár-pótolá l''ólöskofőn l''álfty Klek urnák vendégszerető háza, a honnét nem a távozási vágy, hanoin a múló idő kényszerítése űzött további utamra.
Kzulkidommal jutottam azon szerencséhez is, hogy, Kanizsa egyik vidékén állítólag még máig is\foiinálló ugynovozolt „vorgaczéh- társulat belügyeiről tudomást •zoroztem. Kieu társulat 1H l£l-ik év előtt a czélból keletkezett, hogy a vidék uri osztályát többszöri társas mulatságok JUtai egyesítse; azonban az lH-W-iki katastrofa után uralomra kapott hatalom onibo-.roi, kik ily szövetkezésokbon * forradalmi eloiu fejlődését képzelek, fegyveres fellépéssel szét oszlatták s annak feltámadását minden utón és módon akadályozták. K társulat belügyeinek rendszore egy kissé novetségis ugyan, do mivel I az egyesülés czélja után indul, talán nem le»z felesleges ugy futólag megismortotném. A vor-'' gaezéhbeu tagul csak az vétetik fel, kit a táríj sulat nagy többsége arra alkalmasnak tnlál, moly esotbeu egy „verga" olóragasztékkal ellátott uj novot nyer s a társulatban azon név ulatt szeropel. Az összejövetel sor szerint a tu> gok helyiségein történik, a mikor a házi gazda szerepét vivő tag mindannyit étollol ée itallal ollátui köteles. tiyüléseik alkalmával, anyagi büntetés terhe mellett, „kco" tuegszólitáso.i kívül egyéb czimozést nem használhatnak. Cil-merük két tökdisznó, hátlapjaiknál összeragasztva.
Kiinyit e társulatról ; most pedig nézzünk odébb.
l''ölöskofőről Nagy-Kanizsára rándultam át, hol a városnak foltünőlog észrevehotő csinoso-dásán, a felvilágosodás felé törekedésén, társadalmi életéuok korszerű olőhaladásáu, még is vendéglőiuok kényelmein kívül, — miként már előbb egy izbon ugy ez alkalommal is — még azon tapasztalást szereztem: hogy a „Korona vendéglő* szobapiuezére gazdájának tá-w vollétében, ki különben nagy felügyeletet szokott gyakorolni, ganof módra zsebeli ki a vendéget. Kzon veudéglő nem csak Zalában, hunom a szomszédmegyékbon is jó hírben áll; miért is ne vogyo rosz uévon u nevezett fogadó érdo-inos vendéglőse azon tigyolineztetésemet, hogy jó hirnuvéuok minélinkábbi luegszilárdithatás* tekintetéből az olvas zsobolő ganofekot vendéglőjéből mielőbb oítávolitaui török :djék.
IJti tapasztalataim foljegyzésénok záradékául hagytum a baki rókavadászAtot, illetőleg az azt követő mulatságot. A rékavadászatn''ak
Frank-honba, ha uom, ugy megfogod látni,hogy Cettininek van hatalma.
— Csttiui — moudá sikoltva Antónia, — beszéded több, mint komoly — igen soká tart a tréfa - - vess véget már egyszer nagylelkűen.
Meredten ml a szende'' nő, kezei ránga-tódzni kez(lett«''k, lehellete sZiikndozott volt s egész teste kékülni kezdett. Ili iilotti Csönd volt a kis kunyhóban,,Kudro kélségbocscitrn fogá meg lánykája kezeit, s még a körülálló kato-uák is sajnálatra gerjedtek. — (Vak u természet uom látszott 4» jneghnU) látványban rtíszt-venni, mert most is egyre dörgött, s az orkán dühöngött. Kkkor Cettini mintegy álinábóCVol-riadt. Őrangyala megjelent neki, s inté őt, tartózkodnék e borzasztó ténytől, do ő zabolátlan szenvedélyének pHrnncsoíni nem tudván vad dühével a lányt térdeplő helyzetéiül fölrántá,
s into a katonáknak: v
. * *
—• Klóré Antónia! o kebel nem tart számodra kegyelmet, amit feltettem magamban be kell teljositenem.
" — Katonáké az öreget középre, do meg no kössétek,'' ha olakarna szökni, ugy iejo a legközelebbi sziklánál fog szét-zuzatni; s te menyasszonyom siess a lakodalom rendezéssel, mert közéig nz óra, s Malbourghetto fiázai fognak menyegzŐnknél világítani.
Kkkor kétségbe-csotion eltnszitá a lányka magától kínzóját, a kunyhó ablakához futott, az égfélé emelte kezeit, s igy könyörgött:
Te, ki a csillagokon uralkodo), hallgasd meg elhagyott gyermeked kérését, szabiuíits Uieg a gyalázatos haláltól, s őrizz e tigris körmeitől, kiben semmi könyörülct sincs.
Dühösen sietett utáunu Anselmo.
— Kiég már fattyú — szólt .mérgesén, s orős karját felemelte a jajgató megfogására: Kkkor vörös fáklyafény csillogott nz éji homályon keresztül, csörögtek a fegyverek, a lovak horkoltak, s egy csapat fehér köpenyű katonaság tölté be a kunyhó kis szobáját. Kzek u sziklául áttöröl voltuk Vicomte St. Ktienuo kapitánysága aUlt. Közülök mindjárt egy tiatal
hareztí lépett ki, kiuok fejét tollal ékitott kalap födte, mellén pedig arany-csillag tüudök-lött. (''ottini társjti meredtén álltuk, s maga (''ettini is haritgra lobbant a szégyen; veszteség s meghiúsult terve miatt, annál is inkább, minthogy e harezosban elveszettnek gondölt vetélytársát .Rudolfot, a s^ép vadászt ismerte fel.
— Mi történik itt -- szólt VicomWvKtieiine menydörögvo, s kardmarkolatjához kapott; — ki engedte meg nektek a fosztogatást ? -- a szatócshoz fordult — ki hatalmazott lel benne-tokét fegyverteleneket kirabolni V
— Kapitány ur — szólott Cettiui dühösen —■'' e lány nőin.
— £}ominirekelö, társaidat akarod vláijulni, vagy talán azt gondolod, hogy nőket jöttülik vásárlani V —Vádban balgaság volna e becstelen árulót a franczia csapatok közt tűrni, ki becsületét rablás és fosztogatással mocskolta be.
—''Távozzál innét — szólt tovább Ktienno — mig haragom ki nem tör, s soha többé visz-szá no térj, ha nem akarod, hogy mint bccste-lent s alávalót elhajtsunk táborunkból.
Mig a kapitány e szavakat mondá, Cettini arezán a szégvenpirt halványság váltá fel, hajszálai felállottak, sxeiuei szikráztak, s keblébei/ vad boBr.ut forralt.
— tionosz lélek — kiálta ó — csak ez egyszer csaltál meg engeni. -- Kkkor Antóniára borult, mintha megukarná ölelni, s éles tőrt villogtatott ez ártatlan fejő fölött.
K pillanatban előugrott ltudolf, — ki a szatócsott kül«inben is mindig szem előtt tartotta, — s .ylühöngőt fíildroterité, erre a kato-naságjs odarohant, lehúzták a szatócsról az inkább*bátor; mint erős''ifjút — kinek ereje egy még bj) nem gyógyult seb miatt egészen elvolt gyengülve, — ellenét pedig bilincsekbe vervén a kunyhóból kihurczolták, hol ez nem sokára boszujában áruló leikét kiadta.
— Kpen jó időben jöttünk --1- dörmögé St. Ktienuo — néhány szót súgott segédtisztjének, mire ez a katonákkal kimept, s csak ő és Ku-< dolf maradt a szobában.
Ilegnagyobb hálaérzottel borultak Kndre s Antónia a szabadító lábaihoz, s kérték, hogy nyomasztó állapotukban tovább is segítségükre lenne. Krro Ktienno felemelé Antóniát, vizsgálá szorgosan «» siró hölgyet, s egész magavisoloto elfogultságot árult cl.
— Hogy jutottatok ti ez omlékpénzhoz ? -- szólt nagy szünot után, s mutata az agg Kndrének egy emlékpénzt. — Krre az öreg őszintén elmondá kedves lánya Antónia titokteljes sorsát. Vicomto Ktienno fölcsigázott figyelemmel hal Igatá az elbeszélést, moirl ez által ártatlan gyermekéveinek számtalan képei tűntek elő a feledékenység hónától, s éltének nagyobb része egészen uj-fénybon ragyogott kép-zeime előtt, végtelen fájdAbmérzet fogta el őt, s ogv köny gördült le a megbarnult arezokon.
— Igen — kiálta ő kimoadhatlan öröm mel, — te vagy — óh ezek szerencsétlen nő-véreinnok vonásai! — Drága hiigom ! - s a váratlan találkozás olnéinitá u felette boldogokat.
.— Legkedvesebb bátyám — hangzott Antónia ajkiról.
• V - Nagy Isten, hálát adok noked! - su-sögá Kndro, s térdre borult.
— Kn ibegtaláltam önt, hogy örökro elve-szitsem — szólt a szeretetreméltó Rudolf. _ De mégis lelkesitVe azon érzettől, hogy Antónia egét nem fogja''soha behomályositani, clhntárzá, hogy egész, él te szerencséjét felfogja érte áldozni, o hutárzafát még jobban erősité az, hogy Antónia is azon faluból eltávozandó vala. Azért" a kapitány elé lépott, s örök eleresztcsért/ltö-
^iiyörgött ''/
Krro Ktionno végig nézjo Riulólfo/s mon-dá: — Mily tiatal ember, to akarsz élnionni ? mi kényszerit téged oly hirtelen az olnienésre ? tnlán irigyled Antónia szerencséjét, hogy bátyját megtalálta V - K szavak után barátságosan megveregette Riulolf vállait.
Krro Rudolf keserű hangon igy szólt: — Hát to sem méltánylod amaz áldozatot, melyet én Antónia megmentéséért hoztam.
— Oh bátor ifjú — szólott Ktionno — igenis tudom méltánylani. — Tiszta lelkületedről meggyőződtem már ükkor, midőn mint kémnek véltet élőmbe vezettettél, áldom az órát, melyben hozzám hoztak, hogy tégod mint sebesültöt őriztesselek, s ainnz oroszlányi bátorságnak, — molylyol to ez emlék-pénz érdoké
ben harczoltál, mely mind az én, ipind kato náim hírvágyát igon felingerelte, -t köszönöm éltem oz élvtoljns pillanatát. Te voltál,kj engom o h oly re vezettél, hogy o végzottoljes talányt megfejthessük, to örömöt szereztél nekem, s ón megkísértem azt visszafizetni. Az ég mogadU a jogot rokonaim felett uralgani, s éu iparkodom őket boldogokká tenni!
• Kkkor a lány tolé fordult s igy folytatá''N — Antónia, kedvesom ! én noked rangot, gaz-, daságot, s jólétet igérok, ha családomhoz jö-vetulesz. Do hidd el, hogy irigykedni fognak rád/mort benned legtöbbon nom jó unokát, hanem jávaik kevesbitőjét fogják szemlélni. Har-court őrnagyot már rég hantok fedik, javai pedig, melyeket noked hagyott sértetlenül vannak nálam letéve.
— Te podig Rudolf, jóvisolotod miatt megkaptad az ollHtcsátást, s Antónia örökre a tied, s mindkettőjükre áldást ada.
- vk>ro megperdültek a dobok, az ágyuk niofogtatt. Félelmesen nézott o boldog pár Vi-comtt) Ktionnero. Kz mind a mellett megtartá keílélyih^ugnlatát," kisfollog^jonult át vidám hmjílokán, egys/^e a szobából kirohant, s Serege élén férfiami küzdött.
K vélotlon találkozás után nem soklthv^ Rudolf oltárhoz vozetó Antoniáti á Isten szino '' előtl köté meg volo a folbonlhatlan szövetséget.
*
* «
K boldog együttlét nem soká tartott,inert 4 év múlva Rudolf,-rí szeretett férj meghalt. Antónia két árvával siratta az elhunytat, kit soha folcdui nem tudott.
VAROA ÍJUSZTAV.
~^iuint Altalánoiau iaruorl fór ti mulatságuak lol-o\ilítésőt csak annyibau találom figyelemre nyitónak, amennyiben 110111 volt erodinényte-Ion, ugyan is pár darab tyuk pusztító vad a környékbeli gazdaasszonyok ürömére bőrével számolt Co ; azonban érdokos volt — különösen egy oldalról —■ az azt kövotó úgynevezett Jo-gény bál", melyet a baki urodaloinnak szakis-merő wi vondégszerctő tisztjei roudoztok. Ami az estélyi magát illeti, arról hallgat krónikám, miután azzal, a fidelis mulatságok rendezésében páratlan Zalatnegvo közönsége előtt újdonságot neiu jeleznék, hauum a vidámság netovábbjáig érdekes volt az a jelenet, a midón egy némely vendégnek megtréfálhutása tekintetéből nyul gyanáut, elkészített rókapocaenyo az asztalra kerlllt. Én, mint ki h tervb-j heavatwtt éa nem előítéletes, — de uzért is, hogy a re^szedotés gyanúja fel ne merUljün, magam is mogizleltem a szokatlan poesnnyét és kollomosnok találtam, ugy egvik felültetett vendég is, ki csak akkor, midőn a társaság élezés esahintásokkal párosult kaezngáshan tört ki, vette észre reá szedetését, anjikor nem ftujuilaiutván el azon panaszáuak kifejezést adni yhogy a különös eledel nyomasztólag hat belső rendszerérő ; panasza csak azon jó tanácsosai orvosoltatott, hogy kopói kell reá enni, az talán kihajtja. Egyébiránt a baki rókif-vadászatnak záradéka, mint ritka jó kedélyű mulatság, előttem emlékezetes fog maradni.
Heti szemle.
ApillU fl. 1871.
— Bignio Lajos Londonban vendégszerepel. — Teitni Nándor o« tárttá l''oston a „vm-luskóhoz" cziinuzve a váczi utczán uj könyvkereskedést nyitottak- — l''árisban a postaszolgálat igen zilált. — (irőf Festetics ministor egészségi szempontból Velencéében idősík. — Jókai Mórt s nejét Kolozsvárii nagy ünnepélyességgel fogadták. — (loldberger Zsigmond lludáii meghalt. — l''orosz részről oly intézkedések tétetlek, hogy i''áriiuál 24 óra alatt 200,1)00 katona vonható össze. — A Batthyány •zobort iSchickodanz építész készíti. — Apr. 1-én éjszaki fény volt látható. — Hoér Kmma k. a. Győrötti vondég-szorepléso alkalmával ezüst serleg- 20 db aranynyal s 200 ft értékű : legyezővel tisztelték meg. — A Béga csatornán • félig rakott hajók közlekedhetnek már. — Mac-Mahon a versaillcsL''hadsürog parancsnokává neveztetett ki. — Vilmos császár az orosz czárl o nyáron moglátogaini készül. — Napóleon fia, Luln az igen gazdag braunschweigi berezeg, Károly által általános örökttsül nevoz-tetett ki. — Tokodnál a kőezénbánya meggyúlt s 14 enber rögtön meghalt. — Budán egy csiz-luadia-legényi nevető-görcs fogott ol ■ 12 óra hosszáig tartó gyötrés után meghalt. — í> mili-ard frank a mi rendos iu. kir. aranyainkban 423,280,423 darabot tesz s 20,4.m mázsát nyom. — .Samyl a hires cserkeszvezér Medinában meghalt.
Eirek.
— A j>r. 8. Ma van a legnagyobb magyar, Uróf Széononyi István halálának évfordulati napja. KmlékezzUnk tetteire, • lelkesüljünk ez
emlékezetnél.
— (Oy üjtés.^ Falk Miksa képviselő a vasmegyei Felső -Szénegotő iskolájának felépítésére f>CK) ttot gyűjtött.
— (Vas ii t.) Ujabb vasúti olőmunkálatok engedélyezése történt a közlekedési ministerium részéről. Scharf Sándornak Jegy I''akstdl Tol
nán1, Szegszárdon, Dombováron ód Kaposváron át Nagy-Kanizsára; Scíiirl Károlynak Barcson át Zágrábba; Walbach Mór a érdektáraainak az alföldön délegyházától Aradig.
— (Ajánlkozás.) Kgy több év óta novolői pályán milködő, különben magán-joghallgató, ajánlkozik f. évi augusztus hó élőjétől kezdve egy vagy két fiu mellé tiovolőül. Bő-vubhon értesülhetni u lap szerkesztőségiben.
— (G y á s z h i r.) Uózouy Uyürgj- székesfehérvári kanonok, isiuert egyházi jogtudós, Gózony Ferencz uagy Kanizsai városbíró ur fivére — meghall.
— Tanitó-képezdoi p ó 11 a n f o-I y a m tartatik Keszthelyen t. évi augusztus és szeptember hóban hat hétig, u vállalkozó tanítók 50 kr. impidijt kúpnak az állampénztár-ból. Jelentkezhetni a taníelügyelőségnél.
li u s z á r • ezr od e k elhelyezésére nézve jelenthetjük, hogy a 4-dik számú Zala* és Somogy megyékbe, a 7-ik számú Barauya- é» Somogyim-gye egy részébe helyeztetik; Vas-mogyébun inarad a 14 ik számú dragonyos-ozred és Sopron vidékén az 1-ső sz. dsidás-ezred. A huszár ezredok hazaérkezése f. évi május elején lesz.
— (Após tata.'') Mult hó 20-án ment végbe Nagy-Kanizsán az izr. ima-házban egy keresztény nőnek u zsidó vnllásrai áttérte s nyomban bskeléso egy Bécsben lakó Levita-nemzetségboli egyénnel. •
— (Ily mun.) Bun Samu ur a nagy-ka-nizsai tanítói kar egyik jeles tagja s lapunk munkatársa apr. 10-án köt a müveit s szép Stöszl Betti kisasszonynyal örök frigyet. Áldást kívánunk az uj pária !
— A soproni m. kir. (>éuzUgyigazgatóság által Thury László tapolczai ós Sohár Imre sárvári adótisztek, a nagy-kanizsai m. kir. adóhivatalhoz adótisztokké, továbbá Mihályffy Árpád szombathelyi sogódtiszt a sárvári m. kir. adóhivatalhoz lllad osztályú végleges adótisztté, Kundweg Ignácz sárvári idoiglones segédtiszt a tapolczai kir. adóhivatalhoz III-ad osztályú ideiglenes tisztté, Sebestyén József tapolczai ideiglenes segédtiszt, végleges segédtisztté Csáktornyára, Kende Ferencz soproni adóhivatali gyakornokjelölt idoiglones segédtisztté á szombathelyi, Miskolczy János soproni kir. pénzügyigazgatósági kezelési gyakornok ideiglenes segédtisztté u sárvári és Hullmanft Dániel körmendi magánzó idoiglones segédtisztié a tapolczai kir. adóhivatalhoz neveztettek ki.
■— (Kgy le ti élet.) A nagy-knuizsai torna-ügylet május hóban kirándulást tesz Keszthelyre. — A tűzoltó ogylet alapszabályai némi módositás végott visszaküldőitek. — A kereskedelmi s iparbank hivatajos helyisége a takarékpénztár uj épülőiében lesz. — A munkás-egylet megerősített alapszabályainak kihir-j detésíialkalmából jótékony-czélu műkedvelői előadásrk-készül. — A polgári-ogylet s a nagy-ugy a kcroskedoltui cashtó fusióját omlogotik ismét.
— A kő szögi vegyes biróság pótbirá-Jává Hrabár Pál ügyvéd nevoztototl ki.
jp — (Ó jön!!) Nagycsütörtökön reggel valami nagy ember Nagy-Kanizsa nagyobb házaira egy kis papirost ragasztatott folFischol FUlöp által, e papiroson egyéb nem volt, mint: ő jön!! — Kbből aztán lett a találom''— különféle; p. jő a Messiás, az antikristus, a hitelező, a kedves sat. legtalálóbb s egyszersmint legvalószínűbb is, hogy az előadásaiban rendőrileg letiltott cancan-tánczosnő jó fölsőbb en-gedélylyel, vagy a német színészekkel, s egyik széptevője nyomatta a curiosus plagátot.
— (Vásár.) A kauizsai nagy héti országos vásár az idő ktjdvezéso folytán igen népes volt. Az adás-vovés élénkségét az összeeső Un-nepek nagyban előmozdították. A lóvásár silány volt, ió lovak nem igen találtattak, ellenben ökrök igen s a javának párja 30O —400 írt közt kelt. Apró-jö»jtág feltüuő sok volt » mindamellett drágán kelt. A húsvéti bárányok 2 ft -2 ft 50 kron kellek. • V
— (Nemes adomán y.) Vagner Károly viiroskapitány ur a nagy-kanizsai főgymna-sium muscuma r«Wzére 31 nagybecsű ásvány-darabot ajándékozott; midőn a nemes és önzetlen adományért köszönetünkot jeloutonők, fölhívjuk egyszersmint a tanügy lelkes barátait, hogy hasonló adományokkal gazdagítsák az ifjúság gyakorlati képzésére annyira szükséges muzeumot.
Nyílt póata.
— L. U_y>J. Ilővcbb i''rt<w(tt''«t k.-rtluk, mert «Ur-(S* fietokbau lu''m luiluiik ífl»ilág>»«iiA»l adni.
— Hi. A A lap npeiUiíMtAban tt''vedí. roll, ar •i li»lfy » k<lr(llin/-n)-rk iiU''xtt''k «tü > u''-mUd, e|jn»ir« vi«*«ajfltt li* |nllJáii)l alkalmilag mcgkUl-dnUllk. T^liMre níívo uiaginlcvrlbrii.
— lir. J. Nem Irlirt; jnliliakat ki''rtluk.
— M. II. Majiluriu baion-lartalinu i-zikk-ioroiat li''Trn kallón nUll, niuatsnÁlmn Ivgjoltb aksrsluiik mplli-ll »cin kiit''ilhi-tjltk
— V. (''graii i''Ky «il.''.I>c-ii mi-nt inn^ÁiilcvrlIInk A kivánUt kUliiitliru n toltak rolns.
— II. A. Domlioru. A riitniialKgoii egy m''-v volt ugymi, ile a l*r»!«<i»^i c«/-k nnirn.Ara tnrnl ; uioit a ext''K alatt ktlldjük ti. Uy. ur rrudvUUrx.
Brilli F.-nél, Nagy-Kamttdn Uvák Károlynál, Ersokújváron Co^legner Ignátsnál, Szókes-Fe-
hérváróit,Dieballa Györgynél, Versoczen Fi-seher Klórnál, s minden városban s gyógyszer, fiiszér, é* csemogeárusoknáh
Vnrró-gépfk egyedüli főraktára minden* nomUekre van Nagy-Kanwsán
SCIIKRZ LOUISA,
■Uvatáru- k«rf »k«dí»íb*o.
JNTyllttór.:)
(liekiUdelett.) Gyógyítása minden betegségnek gyógyszer és költség- nélkül kellemes Kovalescieru du Barry londoni tápszer által, mely felnőttek b gyermekeknél az orvosi költségeket í»0 szeresen megtakarítja. — 72.000 gyógykozolés gyomor,- ideg,- altest,- mell.-tüdő, légzés, mirigy, vese és hólyag bajban, mo-lyekről bizonyítvány másolatok kívánatra ingyen küldetnok. 04,210, gyógyszer Nápoly, 1802. apr. 17, Uram! Kgy májbetegség folytán hét év óta réinitően elsoványodtam s <zonvodtein. Kénytelen voltam olvasni vagy irni; reszkelten minden idogeiinbon; rosz emészttW, folytonos álmatlanság a ideg izgatottság egy pillanatig sem engedett nyugodnom s egészen bujakórossá tett. Sok boltoldi és fran-czia orvos kimeriletto tudományát bajaim enyhítése nélkül. Teljes kétségbeesésben megkísértem az ön Kovaloscifere-jét, s most három havihasználat után, hálát adok istennek. A ltovalotcit>re megérdemli a legtöbb dicséretet: egészségemet helyreállitá s képessé tett társas állomásomat ismét olfogadni. Fogadja uram bclsfr hálám és tiszteletem biztosítását. — Mar-qniie d« lirihan. (3.
Pléliszelenczókben ''/, font 1 ft. DO kr.l font 2 ft. kr, 2 font 4. 60 k. & fnt 10 ít. 12 font 20 ft. 04 font 36 ft — Revalosciéro Cho-colatée táblákban 12 csészére .1 ft. 50 kr; 24 • csészére 2 frt űO kr; 48 csészéro 4 frt ÍH) kr ; poralakban 12 csészéro 1 ft. 60 kr, 24-re 2. ;"*> úr. 48-ra 4.ŐO kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. f>70-ra 36 ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Bécsbon.. Wallfischgasso, Nr. 8. Peston rtikJózief gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-stildtcrnél, Alsó-Kubinban Tyróler és Sch|o-singeméi, Dobreczonbcn Borsos Foroncznél, Duuaföldváron Nathera Pálnál, Károlyfővárott
•) K rovst sUtt kflslBtUk^rt reUlő''stégrt nrm vállal 8«crk.
Ű''zleti-hirnok.
Naay-KasliM, ápill 7. 1871.
A> Ur. i* ker. üuuepnapúk, ugjr ««lntín a ni-imtorasAgi vatuli küxlrkrdé»f)«-k ujolago* akadályai miatt, a galnaOtlrt aittnrlel; bár «a«D liM «U)áa a legnagyobb terókeuyaóg íejl.''ídnti ki. Aa árak as alatt váltoanllanul magaaak maradtak; ai (Iniiepnapok Ulán aionban ludak<>«>dá«okat várunk.
A vetóank állapota klHlnü, a mai *a6 a lag-arebb kiláláaukra jogoait
Placzl ár.
Nagjr-Kaniaaa, 1H71. *vl april f>-lk napján. Itnaa «3-K5 font. 4 Irt V> kr. Hit Hti font fi frt — kr. 87-H8 font fi frt 00 kr. Ku*a ifi 7i> font - írt — kr. 79-HO font :t frt |l) kr H0-8I íout.3 fii 60 kr Árpa aerfüi««re 70—71 r«nt 2 írt 10 kr 71-72 íout 3 Irt — kr. Árpa krt«rtn»i-gr« li.''i «ű iont - frt — kr. 87 -68 foul ÍM. Kukt>ri« *a a írt. — kr.; 2 frt »0 kr. Kuko< rioia ólán* (c»iii<iuanlin) ín - kr. Zab —47 font 1 frt 7fi kr. 47-48 font 2 frl - kr. t''ohanka 66-08 fnt. - írt — kr. 68 -7Uíont -frt - kr. Hab f.bir 8 kr. — bab tarka 6 kr Keuyérliaat kntOntlg** •!» frr - finom III fr^ZaaiBlsIiasti 13 frt—kr. Láogliaet ka*n»níge» — frt/—Unom — frt kr. Király-liatt ^knsi''iiaígoa . írt — kr. fiuotn 16 írt — kr. Kom-láng knaOmágea - frt — kr. finom frt. — kr. Marba-bu* foutja kr. Iforju-boa fontja t7 kr. H*r-bna fontja 2>> kr. Juh-bu« fontja kr. Hta-lona fontja 44 kr. /.«lr fontja M> kr. Uaiba párja J frt 20 kr. Ivária - írt. kr. I.ud aovány 1 frt *0 • frl — kr. Lnd bi«olt 3 frl - kr, • frl - kr. i''njka • frt — frt kr. Tjruk tojáa I s/» kr. Horgonya inérrje I frl AO kr—I írt 50. Kgy máit a aiána 1 frt .r>0 kr. aat^na uj, frt — kr. Kgy kévr f«up j4 — kr. Hialma mátaája I frl 20 kr. tjbor vidíkllnkbail akója 6 frt 60 kr Ó-bor vid4ktlukbeii ak.ija - frt - frt - kr.
A n a g v-k a n I « • a I váro» tanáraának árjegysáka kOnyvAbtil kiadta «
82I8ETHV KÁROLY, biitos.
Érték- ét váltófolyam: april 7.
r>"7, metaliquea fjK.70; 5*/e noinz. kölcsön 08.35; 180<»-ki álladalmi kölcsön 90.40; bankrészvények 72M -; hitelintézeti részvények 275 80; London 125.05; ezüst ágio 125.75; arany darabja 5.M kr
naptár.
April 9-4l IS-lg 1871.
i... . . 1. -■ - _ ■. T^wjfwai
llrf- ía beti- Kalbolikui nap Protaitána uap , tár J^ naptár
Ifi) Járnának diwfi ffltámadáaáról~ Márk. XVI, 1-17.
T5j
■ uy
9 Vasársap A. Hstvétv A. Hssvétv-
10 Hétr< Húsvéthétfő Hvivéthétfi
11 K«a<i l.ait pá|>a Leo p.
l>2 Hirrda tiyula pápa Gyula
13 CaKIflrt. .luiitin Juitin
U l''t''ntek Tiburtlui Tiburí*
Ifi Hiomb. A n««lMÍ» Nrttle
1
! z
Felelős szerkesztő : Wajditt JÓItef. Segédszerkesztő: Bátorfl LajOt.
Nevezetes orvosok egylianp nyilatkozatai.
Udvari-száUUó Hoff János Jöraktára Bécsben
11. KÉtrntnerrlng; 11
Bialy-Kamien, 1871. fobr. 25. — Miután a küldött iuaiáta yyói/yrfioeoládé)wk betegemre né»ve oly kltttuo Jó hutába volt, annakutána (köv. megreng,
Arteriichlüger InUlor, törv.széki orvos.
ülmütz, 1871. jan. 10. A küldött 0 üveg maláta-Mvonatot megkaptam ; s futtám már injának mututkoxlk; azért kérem aaiveskodjék, hogy annak haaanálatában ne gátoltassunk, ismét 12 Üveggel azonnal küldeni.
J)r. J. l*oben*tetn v. Aigcnhont, cs. kir. törzs-föorvos. -j Kropp, 1871. fobr. 4. Malátaszoroinok küldeménye megérkozott, h különőnen ina*
látu-klivnat-HÖrfit hanxnálják leghíresebben tüdőbetegeim. S mely készletem ebWl már fogyatékán van, kérem uzért egy küldeményt azonnal útnak indítani.
'' \ Ilenn Vilmos, gyak. orvos .
Szt.-Iván, 1871. jan. 12. A* ön maláta chocolAdájn>rának iótékony hutámról már több Ixben magam gyöxMtem meg xaját gyermekeimnél. Ismét egy hl* fiam ran, kinek exen kitűnő ttxerre nxük*ége van, küldjön azért ismét néhány dobozzal. Nirobotla Ferenc*, kir. korületi orvos.
Sauldorf, 1871. fobr. 15. Miután nui\áta-klronat-yyógy*6rfinek mindkét küldeményét a legfttbb sikerrel elhasználtam, kérem azért küldjön ismét egy ládával.
Köpf Károly, gyak. orvos.
flrozenkau, 1871. jair. 7. Szíveskedjek nokom 2 font maláta-yi/ógyeliocoládét nflm részérő ismét küldeni^ Eredménye Igen Jó. '' Skaeel Józseff gyak. orvos.
Nagy-Kanlzsáll valódilag kapható egyedül Wajdits Jdzsef kercskctiésében.
Hirdetmény.
/
Az alólirt bizottság megindítja a II. magy. kir. államtorsjátékot melynek egész tiszta jövedelme Ö felségének 1. k. elhatározása folytán az 184V. évben rokkanttá, vagy munkaképtelenné lett honvédek eegélyezétére van szánva.
Ezen sorsjáték 4338 nyerőszámot tartalmaz; a nyeremények főösszege *
240,000 forint
kttztük az I-tö fönyeremhiy 100,000 frtal; a Il ik főnyeremény 20,000 forintul, két nyeremény 10,000 frtal, kettő 5000 frtal, tiz 1000 frtal, husz 500 frtal, 100 frtal, kétszáz
50 irtai és négyezer 10 frtal. A huzáa visszavonulhatlanul
1871-ik óvi junias 80-én
Budán az alólirt bizottság által fog eszközöltetni:
Egy sorsjegy ára* 2 frt. 50 kr.
Sorsjegyek kaphatók : az államsorsjáléki bizottságnál (kamara épülőt) a lotto- adó- aé-és postahivataloknál, a gőzhajó és vasút állomásokon és mindon nagyobb városban létező egyéb sorsjegyáruló küzvgekuél.
Magy. kir. állandó államsorsjáléki bizottság, Budáu 1871. márczius 15-én.
r
Motusz Alajos,
m. kir. osztálytauáesos.

Rothschild <$£ Társánál
Postgasse Nr. 14
]i ó v s I) e n,
Uj előnyös
Társánjátékok
300,000, 250,000, 220,000. 200,000, 150,000,140,00p, 100,000, 70,000, 50,000. 25,000 sat. nycrírménviTikVl. 20 db. cí. kir. osztrák államjegy 1864-ről. egy bélyeg/ett részletiv 8 frt. mint első részlet.
20 db. magyar királyi államsorsjegy, Míveseit részletiv 6 forint mint első részlet.
20 db. C8á8zári török 80r8jegy, l»élyegzett részletiv 6 forint mint első részlet.
40 db. herczeg braunschweigi sorsjegy, bélyegzett részletiv 5 forint mint első részlet.
fl^* Minden hnzásra érvényes 20-adrész jegy 1864-kl államsorsjegyre darabonként 8 frt. 9 db. 70 frt.
20 darab 150 frt.
20-adrész Jegy klr. magyar sorsjegyre I db. 7 frt. 6 db. 40 frt. s
20 darab 130 frt. ígérvények minden liuzaera.
Megbízások a cs. kir. börzén
készpénz, vagy bizonyos ráadás mellett teljesíttetnek. Eladaás én meyrétele minden állam)xtplr, sort\Je^y • 0»nk-, ráunt én
Ipar-Jeyyekre nfixre. Kimutatások, terrek s hnxásl soroxatok ínyyen.
Rothschild ós Társa
Bécsben, postgasse Nr. 14
MOLL A. SEIDLITZ-POR A.
é
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához '' czimzett gyógyszertár Bécsben. ;
órán: Tapasztalván, hogy ai oiiyóiiniiok azé rá I szóra után-nyomott, «6t a közöiihóg .•imitiUa végott hamisított névaláírásommal'' ellátott luwznáhiti utasitványokkal áriiltutuak Seid-iiu txirok, s evégett a kül alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyön felese-reltcilielnok, ezen hamisítványok vásárlásátél azon megjegyzéssel évok mindönkit miszerint : „~ általain kén*(tett Seldlltx-imr minden katnlyáj" hasonló készítményektől I nii''ykII lönblhtetésHI saját rédjeyyem és aláírásommal ellátni.
,»ra ogy lopecsétolt orodoti dolwznak I frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
K porok rendkívüli « a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanul ar. első helyet foglalják el; mint a/.l s«.k ezer a esászári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok n legrészletesebben tauusit i .k, hog\ e porok rögzött szorulásoknál, emészthetlenség. gyomorhévnél, továbbá göp-sök, vese ,-.„ ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértoluhia, csúszós fogfájdalomnál, végül hyulcriára, húkórra tw huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartésb gvógyhatást eredményezték.
Ka kt áruk Stiyy-Kanizsán : He hu .1 gyógysz. Kovák K. gyégysz. b essolhoffer J. és Ko-
senfehi K. uraknál
lielorárott Lakovics O. Csáktornyán Karász II. Kösxeyrn Csacsinovit. Isi/, gyógysz. Kapom''árott Kegl Nánd«»» gyógysz.
KoIiii Jakab Kereszten Hreyer .lakab tiai Ka proliévá n Worli Sáud. gyógysz. IAltényén Kulivoda J. gyógysz.
Marexallbitn Isztl Nándor liánok Szt.-fiyöryyOn Kibic J. gyógysz. Szombathelyen Pillich Ferencz gyógysz. Sopron yban Mozey András gyóg''ysi. Záyrábban Mittelbach Zs. gyógysz.
Coyleck J. J. gyógysz. IJrwoisz Fr. gyógysz.
Kze.n cifigeknt''i kapható máj: x----A norvégiai Hergeli városból való legtisztább és Icgliatályosahb
valódi DorBoli-lial m áj zalr-olaj.
Ára egy Üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg,''más halmájzsir-plaj-.fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva. "
A valódi Dorschhalmáj-zsir moll- és tüdő-bajoknál, scrOphuhis Vs rachitis betegségek-bou legjobb gyógy hálással van; meggyógyítja a legelíilültebb köszvény és csúszbajokat, valamint az időszaki bőrkütegeket.
Kzeu legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a( Dórsch-halnkuak leggondosabb agy begy Üjt4e és kiválogatása által uyeretik, és italában semmi vegytaui kezelés alá nem voua-lik, hanem a bepecsételt -eredeti üvegükben lévő folyadék ében és ugyanazou álla|>otban vau, mint az közvetlenül a természet által nyújtatott.
Moll A., gyógyszerész és vegyész llécsheu.
! Csalódások elkeriilhetése végett! !
i. klr kiriiólag «*ab. uiulag jsTllolt amerikai •''•» angol pslruirkkr ellAiutt italán kedvelt
A ii a t li e r t u-s zá j v i z
J. Q.
gyakorló otvotlál é» **•)>. tulajdonitól llwt, (>nt 2 ik iráni.
i..i,
li •> g ii e r

Ktsu •tájrls a bfeti «>rro«i farultá* állal a|>|>rubalva, ajál 1Í0 ivi gyakorlatomon át rendkívüli listámnak iamrrvi''. klll''>iiK*cii •takony hatátunak buonyull a *«áj kellemetlen Magtóli mrgóvá** ekintetéliol r»«a vagy inc*tcr*cg,,a fogak é« foggyttkerek elhanyagolt litttoga''á* miatt beállott atájliA* rltivolit.í«ira, dohány **agnak mcg**llutet4Wre , frtlllliniilljatlan **ei l..-t^>f. könnyen vöm, idünkin fcl^vuladci fuiíUua in acorbut elten, k(llllH«»cn IrDfirrii lini^ióki nt-tva ; lovát,liá rfunislikua <!< IiIIkvíiiih f<>|(l>aj<ik <>rv.nlá»ára, toghiu la<utá«a rtbtláia mr^akadályoiátara. iin-l. kllt(>ti<t«<>ii a k<> lialailtával. mi<16n a It-pmfra^klrl \átl<i/lá\sl i<(.-ii i''-mókritv láidalina kat iiokoll rí okuani ; íkcii haaiuo* n a f«i;ak lii/litáaára álalában ír liílrcr ^ t*>• Kt>vi* rolliaJáaa fttru Katát.n »*er ; l''.''l. llr c«mlá< li.iláaa van a •oi<i|ihul<t«»k «gokutl Inja, n fn^ak iii,r.i«a íí In^ náea .-llrit mr^akaitályoxa a brl««({ fo^.iknál a f..gko a<t>ifrli-lli kifrjl-iitlaót. p|f> alti a fiiginaksl, óv (<>)(fájá«tól ; a <iáj friaurti''rgvl f.''iilaitia i>< liiui IóIok bal, »''•» aa iil lixlítja, mintán a nyálkát lVl..litja. í« r/t k.iiinyri Itávnlitliat.''.vá Icaii.
Kgy üveg ára 1 frt 40 kr. o. é. Vitelbér és csomagold
20 kr.
NÖVfiflV fiMriMW A fott»k»'' tiaililjs. Ii.>rf> Iliin.lm
IMCI1J |11|po, bamnálata által jtnn ,»ak a kollo
inatlant Ingkö rllávolitlatik lianrm a l''<>Kak f^ny« ia rlöállillstik t* fn koitatik. Kgy » kain la ár* t''>3 kr. ». t.
iiu tilt. i in n>^[H,[i.„rt<>|Illrvi min,in i,mWiwu tgtu
«''K rllrii anya|{ol iirin tarlalmax ; a fog cmailja, a -n^tklll, hogy aír Irtn/k. tiadittatik általa, a pip eRy«''l> vfgytllcke o D)Hthárlyáksf ilra/l i''• frúaiti, a »/áj r«''»*rlt ai Mtliorikut olaj ri''nei által frioiti, a fogak litilaiá/át i''« frlirr*rg>''t fokor/a
Killőn^«cn ajánlható ea aiárarou lágy viifii utalóknak. u:iulá ki nom fulyliat «•» notii rumlik im-g.
Egy szelencze ára 1 frt 22 kr. kr. o. é.
I^.vj-i-jj-^jj^,. inely por la''foljrnili''k-my ainagliól áll, uiclyrt ti^UtpUa/.f (oíjk kitapa«»lá»»ia hássnálal lehet, hogy rr ílakjukat vÍM>sny«rj<''k. a InváMn kivájáinak clsjf vál<>|bt''««ík nrgakailályotia ri at étkek mhraiUka l\''ltoili''>iÍH»ál a fogaklian, ngy irálka «''■• rgyrb ne.lllktít i«, «''•• náltal a i tontanyag latnlá<áló| megóv ni ai inakig halva, fogfájátt nnokoll rlőittiiiii. (M>.''».
Kgy adag ára 2 fit. 10 kr. o. é.
Kaphatók: N''agy-Kanitaán : lUlii* Jóurf g.vógyr««., Koaeiibern toaenfrld, Weliach, J. Ken.''lhoffír .1. k«>re«krilía*lien. eá|»án r«-hrprn .1., Kf-mthrlyen : ITitaleri-r (fjógy»«oré»», Slugcr M. \Ve|n \. Zala Kgrr«irg> n : l''óó F.. grógy»»rr/«i. Kapronríán : Wrrli gyógy iier^at. Vaiaxlon : Malter gyógyanor/ai. Stlnirgen : lloiner Kajct. Stom •sthelyen: Fillicb Kerenrt íi Itndolf gyón_T««» r. H»lárKr»i«Ulci ri«.-tlyftr gyfVii. Kibic K. C. VMiprómhen : Mt-yr Tu.ikau. »gy Ontható Tivmla » tia inál I — HiAkí«tehérvároll ; l.ogmann a. líraim .1. gyógy«a. T.ovm livránjrbro: Heinler gyógyx. Kalm-tán : Horváth K. gyógyairr^ai. Keoa kamatén; Milhofer 4a Machleid gyógy««. Pakson: Kloriáo .1. gyógy** MOrmendcn : Horváth J.Homieiirrtiil gyógy** Kaposvárott: Kohn J Itngl, Hrlna i* Hehróder gyógyx S«eg*iánl: Itraliiay gyógy** Konvhnádon: Kramolin J. Riigetvárolt -. Ilarwarth, Halamon gyógy**. -Kaján: Michitach Ht Henifold fial, ugy Hering Iguáonál. — l''écaetl Ztolnay YV. éa K. Zách, Sipftkh gyóg>« Káridon: Za<lnlián*iky gyógy** Msrcistibsn: Klaa gyógy**. Toluáhan (IratT gyógyai. DunaftM %árott t.ukári gyógy**. Hiriit-OyOrgySn : Noth:g Alaó-Lsmlván Ki*a gyógy**. Kohoncaou: Simon gyógy**t-ritt urakuál.
II re rcdet
! JELENTES!
Kzerféle beismert, orvosi tekintélyek s mngányzók bizonyítványai által kitűnőnek jel/ett
IH\ Mll(liER-félc moha-növény-nedv
meglepő hatással győgyit mell- és tüdőbajoknál, köhögés és különösen gyermekek görcseinél.
Egy tégely ára 50 krajezár.
PRKSKHVATIV B4LZSAM
görcsök és gyomorgyengeségek, kőlika s más bajokban ínég egy gyógyszer sem tett oly jő hatást.
Egy eredeti Üvegcsével ára 80 kr. Valődi minőségben Nagy-Kanizsán egyedül av Nentwloh Gyulánál
tf^H ti
k a |>; h a t ő.
LEOELE8ZET
i
A balaton-uiagyarodi haszonbérlet részéről közhírül udatik, liogy az ottani legelökre marhák és csikók bebérel-tetnek. — A feltételek ugyanott megtudhatók* /
B.-Magyarod, u. p. Kis-Komárom, april hóban 1871. lft4. 3il)
boldogult
Kn Kix Vilma
ezennel uyiváimsau kijelentem, hogy én, mint boldogult Dr. Kix A. özvegye, nyolc/ év óta ogyes-cgyedüli ki''-szitője vagyok a va-, lódi és hamisítatlan l*omjMtdonr-J''ásztának, mert csak én magam ismerem ennek készítési titkát. Midőn ezennel jelentem, hogy nevezett l''ompadour-l''ásztii mostantól kezdve csak lakásomon, Bécs, Lcupoldstadt groste Mohrcngasse l-l. I. Stiege, Thür ,Ü2, valódi minőségben kapható, intek mindenkit a másnál való vétel ullen, minthogy jelenleg sem fő- sem pedig tiók j raktárt nem tartok és az ezelőtti raktárakat, e I óTor<Ju 11 h a-m i s i t á so k végett megszüntettem. Vahkli l''Mupadour-jPáactánt-1 csodapásztának is nevezve, liatn-.it sohasem fogja elhibázni; e | lelülinulhatlaii arezpászta rroilniénye minden várakozáson túli, s egyedül biztos szer arezbőrkü. bőr atkák, szeplők, májfoltok és |<örsenések gyors és csalhatatlan elűzésére. A vevők any-nyira biztosit vák, hogy nem tapasztalt siker esetében, a pénz visszaútlatik. K kitűnő pásztilból 1 tegély, utasitváuynyal együtt 1 Irt. 50 kr. o. é. (Mit-ia.1)
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak.
BIRTOK ELADÁS:
Vasvárott (Vasmegye), bold* Somogyi János zsidótoldi határban fekvő (kül- és beltelek) 25—i)() holdnyi hagyatéka f. évi april 1(5- és 17-én szabadkézből elárvereztetik.
Bővebben értekezhetni szóval és Írásban april lo-ig: Sógor György könyvnyomdásznál Nagy-Kanizsán,
Wajdits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
Ijlaky. Hirschler és fia
''fakereskedő társulat
ALSÓ-DOMBORüBÓL utolsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán -a t. cz. közönség ek. miszerint
deszka, lécz, és mindennemű fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van ; mely raktárból bármi enernü megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézve midón a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnók, ajánljuk
Nagy Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
- líjlaky, Hirschler 4 Fia,
(529 — 3) fakereskedók.
Nngy-Kanizsa, 1871. april 15-én.

., . ..... >
10. szám.


Tizedik évfolyartí
lyam^ ,
•w
> '' (a Zhlamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGÍÉKRE. ;
Vegyes tartalmú hetilap \
a s/épInHlalom, ker«skeileloiii, ipar. xnidimt, tiidoiiiáiiV.ós iiiflvós/ui kOrélnil.
^légjelenlk:
kiad** izo«katss, nyikru Málfél vny kát »»•''•-k«erke*«töl Irudn «*h klndó lté« mimI t
WAJMTH JÓ2MKK kAnyvker«»kM»Wh«n.
Előfizetési föltételek:
lUlybrti hátion liiirdáimal 4a \ r« cooán Wlld»» Kf.''m inti • A fit. Kr. < Kii rrttt ■ 3 . - . ^
Ktotf)«.lrr .1 . Wi , V
-''l
A gépek
tökélyetesedésének befolyása
<i iiuxi''niaxdttmfiiut.
i.Kelt India. i
Nagyobb, függetlenebb erő kellelt leilát. hogv a sok tekintetben korlátolt állati motorok munkáit hclyettesitse, hogy még 1 gyorsabban elő álló s(}»a''gyobb eredménye- i ket muiassou fcl a gazdasági munkák e ''sza-*j kában, hol gyakran csupán a'' gyors és sza- i porább kivitől által magasra terjedő hasion i száll a birtokosra. . ]
A inainapi földi mindenhatóság, n gőz- . erő lehetett pedig csak az. mely az oly nagy mérvű munkának, minő a .eséplés, gyors kivitelét eszközölhette. —• A gazdasági mechanikának bőségszarujából hulló sok ajándék közül a cséplőgépet tekinthetjük azon hartiiadik fóáldásnak, mely a vető és ara-tőgéppcl egyesülve csaknem felszámíthat--lan előnyöket nyújt a gazdának. Nagyon rövid idő alatt ezer oly.gép lelt indigenatust honunkban, szérüs kertekben, kazlaink közön égő zsorátnok s a magasranyulő füstölgő kéményhez anuyira hozzá szokott szemünk és gondolkodásunk, hogy míg eddigelé, midőn e jelzés szörnyeket csak hírből ismertük, csíípán a tftz miatt hittük lehct-lennek alkalma/hatásukat. addig jelenben, midőn már félelmünk az,oly fényes ós megnyugtató'' bizonyítékok által legyőzetett, valóban felkiálthatnánk, mittevók lennégk/lia e gépeink nem volnának!
Azon olónyökct, tűikben a cséplőgépek j használata állal részesülünk, röviden a köt
vetkezőkbe foglalhatjuk össze. — A géppel való cséplés által neui érezzük a folytonosan növekedő'' munkáslúányt s a munkának drágaságát; ö«$zehasoiilithatlanul jobb munkál líynrQnk''a kézi cséplés jagy a nyomtatásnál.^nennyiben a gépek a kézi cséplésnél I-n. 117,-nl tisztábban csépelnek x igy sokkal több magnak, jövünk birtökáj^ a mi''különben veszendőbe ment volnü f;--''ít maga iJejében rendelkezhetünk mind eiegséges vetőmag, miud a piaezra kiállithalő gahnamennyiséggel; — az ellenőrzés könnyű; —p végre a munkáink költsége aránylag aflegolrsóbb, mert''''a kézzelí csépléssel szentben felényi kiadással (sőt néha Vi) vagyunk képesek a munkát végrehajtani, — Mindezen pontok meggyózó-leg S elég nyomatékosan is szólaltak a cséplőgépek haszna- és fontosságáról.
• A maiiinpi gazda az üzletemberi szellem nélkül néni • biztosíthat gazdasági üzletének tartós létezhetést, azért terméqyei árának legkedvezőbb, ronjuneturáját kell kilelnie s a különben rá nézve szükséges munkásoktól magát függetleníteni; idejekorán kell, hogy vetőmagja készen álljon s ismét kell. hogy gabonája készén s piacz-képesen álljon a legjobb árok bekövetkezésekor. Mindezeknek elérésére Joliban ót csak a cséplőgépek, s különösen a gőz-cséplőgépek segíthetik, ezeknek hiányában, vagy mellóztével a munkások jármában fog nyögni s mellette számos veszteség és kár is leend osztályrésze.
A cséplés kivitelére az állatok által
A hat ha«álm» |irlit jiorlrt |.»»«r 7 kr. t-»«or ti la minden további hi-iktatA.4rt ít kr.
lyijrtgdlj minden yea haiktatAiért 30 kr. Vb, , A .Nyílt t/reu*
^ egy petit sor belktstAal dija Ift kr.
vont eszközök használata már régi tf.okás.
Kezdetben hu>znallák a eséplohengere-ket, melyek ttsapokkul vagy hordákkal voltak felületeiken ellátva, hogy a magot a kalászokhői jobban kinyomhattuk. -- 10 szokás OlaszhiuilHijr inég máig is fontai tolta magát. — Későbben e ezélrn malmokat alkottak, hasonhdag a kávéorliiké>zülekekhcz, melyeknél a dörzsölés állal ipirkodtak a magot kiszabadítai^. — A valóban használ-, ható cséplőgépek itleaja azonban t:*uk a múlt század második leiében támadt fol M e ik le A n d r e i d scot birtokosban, ki is a kicsép-lésrc a léczes dobokat kezdette használni cséplőgépénél, n gahnánuk a dohhoz való-juttatását pedig az ti. n. etető hengerekkel eszközölte, amely hengereket némely szecs-kavágőnal szemlélhetünk. .
Az apának találmánya azonban a littra szállott át s csak ennek ''tökéletesítése után, 178Gi kezdett az ezen rendszerű cséplőgép a közügyeiéin tárgyáva emelkedni s a használatba átmenni s e rendszernek alapelve ít léczes cséplő dob annyira jónak bizonyult be, miszerint a most készülő cséplőgépükben is cz elvet megtartják.
Hogyezelsócséplogépek csak lóerőre Valiinak alkalmazva, igen hihető, mert azon kor, midéit a gőzerő a gazdászat bán is átalános alkalmazást nyert, napjainkhoz sokkal közelebb esik.
Mindenütt, ahol a munkáskéz drága, a birtokfeldarabolás nem ment a végletekig, de viszont nem szerfelett nagy a termelési térség, aki a kézi cséplés yagy nyomtutás-
Hirdetóseket elfogad:
N.-Kaslrtas: KIAI»i\ HIVATAL. Keszthelyi*: PUl/V JANÓK. Peitcn: ZKHI.KI! M. l.ANO t.KOI''OI.D, «• HlNOF.It HÁMlitlU BéClbM: IIA AMKNHTKtN * VOU-LKK, Mti.HHK Ill''iiOW, OPPKLIK ALAJOS t NAKTI.KH IIKKMAN.
iml gyorsabb, jobb és olcsóbb munkát akar nyerni, igen jelentékeny előnyökkel használhatja a lóerőre szerkesztett cséplőgépeket.
Nagyobb termelési térségek uielleti s különösen a gabnatermelésre irányzott gazdaságokban már az ily kisebbszorü cséplőgépek elégtelenek a gyors cséplés kivitelére, itt vannak tehát valódi helyükön a gózcsép-lók, mert esik ezeknek segélyével lesz képes a tulajdonos, termése fölött a legrövidebb itlő alatt rendelkezni, n kedvező utak felhasználta mellett nagy tömeggel a piaezra. lépni s igy egész gazdálkodásnak jövedelmezőségére akarata szerint befolyni.
Honunk az f»0-es évek óta folyton uagyobb térre kihaló gabna termelése a góz-cséplókiick szerfelett gyors elterjedését s igen nagy száiuu vétclát vonta*maga után, úgy hogy egy j^ep sem nyert oly gyors meghonosodást nálunk, mint ezek.
Csak 18ri7-ben tartották meg azorsz. gazd. egyesület'' köztelkén a gózcsépló első nyilvános próbáját, mely előtt ha voltak is, - bi/onnyára nem nagy számmal voltak honunkban alkalmazásban, maga a találmány sem levén ekkor még idős.*''—- S már a legközelebbi években százakra, később ezerekre ment az évenkint vásárolt és működésbe lépett gözeséplők száma, úgy hogy az angol gyárosok legjobb piaeza egyszerre honunk lón s a kereslet oly állandó és oly nagy még jelenben is, hogy gyakran a legkiterjedtebb üzlettel bíró czégek nem bírják az évenkint megrendelt gőzcséplóket kiállítani.
T Á Ít C Z A.
Á liliomban.
-----V s
/.avMlalnti cailiiiU.Pii. »«tít«-\ ójeUn * Arrluil mint ani«»alaii''» flCllem incitiflíli j Hnknt olvanok U- mimleii cale n''da 8 nilntlia |iii''ainy ajkad akkor t''ijia axótiia: M«|t<*«i''iiillll fllloiiilii-n a r«''j(i » » i> r c 11 o k ! T^rciniö •lótaia l;oldof( (luciniifk.
. i '' - .. . ■ ,, Mrir*rndlll á au''uat * rá bvat^dea ajkad Mily rilr.rn majd limit i-lliallital t
Alillál «''rtlii-től>bi-n Ju''«xi''''l aKrii|«Ü rkkor, . K 1ir»iu''div •íivrin mint a li*a írlíorr, Kuii-«<tö IAii« rrtliojf ■•roim "
S oak egy hangul hallok: • * • r « 11 ek a r ik•
Nr-n — a airon tnl ia ! javítod kl magad,
Mialatt Ili! ajkad ajakamra lapud.
ItAm horula* -- mint egykor — rtgi kril*e.vilrv i
BiivedliTd ailveiahr nj «''Ítét lehelve.....
H vii1 álmaimban oly boldogul élek,"
Jtngy az é bred * at ül .-■ hidd el, aailite fi''lek I
. Vtahua,
. Egy csók. /
„ ■ — Beaiély. — - ". »
r
llóu (zurvtott Lenkém!
* '' •
Ktixclg végro a2 időpont, midőn ugymá« iránti forró nzerolmünk nemeiMk lőldi, du luennyoi áldán által it megkoronáztunk: értőm a perézet, m''olybon tégéd kedvot arám az oltár uont Mámolyáho*. vüitíllok, hol ajkaimról'' annyiszor ülhangnoU ,a«orotlok" Unnupi komolyunkul fog még egy MAr hangzani l«tun nzinu elölt. Orommul nézuk elébe u perezuyk, határtuluu üröintuol moudom, muri ez élűt bol-
dn^ágomnak nyitja .meg ajtaját. Kl címeren-guk magániM perezcimben kiizöa jövőnk őn''í-meirűl b a védtelen boltlog»ágrél, mit azerclmed élvezete nynjlancf számumra. — Addig in, tóig u várva várt perez elérkezik, élj nzcrulmem-ben, miut én tiedben élek. Hamarább, mintsem vélnéd, niu|nt fog karjuid közé
Inl szerelmed f s BKLA.
I.onke tizuzor és''százszor niegcsőkolta s kebléhez szorította a mindenné^kedvesubb sorokat s miután a szemeiből fakadő gyöngyharmattal megáztntá azokat, ulrejté titkos szekrénykéjébe, hogy kivülo a napsugár so hinthessen mosolyt a szép gömbölyded betűkre.
Azután leült virágos ablakához, mely a kastélyt könnyező nagy kertre szolgált kilátással s szőke fUrkós fecskéjét kis tenyerébe nyugtatva, ábrándon sötétkék szemeit ne ég azúrjára emuié, miutha kérdené az égtől: föltalálható o ott az a boldogság, líii jelenleg szi-vúImju honol?..-. . -
- A közel bérestotőn vén szerelmesként ólálkodó nap ogy-ogy lángoló csókot nyomott a letarolt tájra, mely bájaiban elhervadt lánykához hartoulifa; no amiül egy eltévedt supír Leuko szUz homlokára (hntt, megszédülvn eny-nyi ifju bkjtól s kollcmlól, kéjtől részegültél! bukott a bércsfokról sirjatia.
''/ At ég azúrja pcdÍK, hiigy a tündérgyermek ragyogó Azeinkékjévul ki nom állliatá a ver ik-uvI, szégyenében fátyolt vont magára, miut kéli« bájú itölgyek -<zokták kcllemeiket szein-ingerlő fodrozatokba burkolni, hogy a kémkedő i sz«|in többet véljen alatlok lappangni, mint va- , lóban rejlik.
Hagyjuk a leány kit háboritlauul moreit-gvni jövüjóu I v----^
egész. . gyermek má- I
NV higyjétek, ^tftgv a pcrczuk, melyekben legszebb reményeink már-már leendő valósultál látjuk^ pilcserélhutA mngával a valóval!
Mii képzeletl>eii alkotunk, azt a való oly juj mezben, minőben mi felékesítettük, esak rilkáu adja v''uwza. A távol minduut hibáthi-nubbitl, kerektlctlebbón állit szemeinR elé, mint n közei vizsgált leghíresebb lesttVznek egy remek müvét illendő, távlatból elhUvfíl s a minden vonáson feltűnő inesterkéz bámulutra ragad, — közelből nz '' so)ii»nak tűnik.fef.
Igy vagyunk reményeinkkel, vágyainkkid is! Kpcdünk, égünk valami után s midőn elértük, ea«k ritkán tortéuik, liögy o vá^yValó kebol tökéletesen kielégítve leilUe. — Hagyjuk tehát ábrándozni jövőjéről a szép gy«r-mukot: ki tudja a jövő titkait.. . . ^
A kastély közel az országúihoz, homlokzattal nyugatnak fekszik nagyszerű gyümölcsöstől környezve. A ^kemn-ii itt-ott virágos ágyak láthatók, gon<k>s kéz á|>o)ásának nyomnit tüntetvecIó''hbeillatozvaagy^undt-rml lói különben is füszer«;s lpvrfg7»TA nujr^ki-lerjodéall kert k Ö/.I |>Wr»se vegő eaernWf be fut keresztül a alakit medret kt Imrczek mögött; hogy a kimért pályának tná sik .felét íussiyineg. A levegő, mely előbb még lu-Indául iüéz/tt elő, ililtllni kezde s a vándor könr.yebbij/i lölytalhatá ntját.
l''ár ^pitsknlövésuyire a kastély körül elterült kuszáiéban egy utas közeleg. A gyalogul, melyen halad, történetesen a gyömöl-csös nviigali olrlalán vezet el. Ind hős források a a zöld kerítésen áthnjló illatos körlék minden utast önkéuyteleu mi-gálhipiNlásra intenek-A mi vándorunk is megállt, folu^i s(
•nőn csevegő cseriil ugati részen több forrás \ Imp már eltűnt n
gonibdkoziíiia esik, lm nen/követ-o el égbeki-álló bűnt uzoii esetben, ha nótán éhe colln-
Inlására egy két körtével könnyit-a la kitjöir-»en is terhes álla|Nilán.
Nem.tinijük, mire határoztA magát — majd a következés mutAtja mog — de mindenek előtt a pázsiton egy forrás közelében te-le|N''dett, fáradiilmaitNkipihenendA s mint látszott, hosszan eltűnődött valami ftjlött. Kile-jezéstelje.s a''rezáról a ''figyelmes szemlélő snktU eidvnslintott. Hú s öröiu szeinbotünőleg váltakoztak azon. Mintha titkos öröm dagasztaná keblét, arcza ki kigyúl, de oz csak pillanatokig tart. Kgy gondolat váltjn fel az előhbe-nit agyában s homloka ismét elborul, éppen mint a lángkeblii költő minden egyes gondolatot hívén átérezve, egy perez alatt tizszer elborul » ismét felvidul, homlokán tükrttxvo vissza egész szivélotét. Vándorunk, midőn kipihente magát, ''a forráshoz hajolt s szomját csillnpilá unnak luls csoppjeiből. Kzután lelálll s vándorlHitját véve, útját folytatni készült, alig tőn két lépést, lejo nagyot koppan, hiigy^Swiyte liátra tántonnlott. Fölnéz s mit lát?... K>tv^zé|^n megérett nagy körlét, tue|yek iiz alatta etimmől nom éppon barátságos módiin JligyiJnioztetíV^ hogy kedvet éreznek társaioktól megválni.
A mi vándorunk bt*Htván o szíves fi-gyelmezttités alaposságát s UHonyos gyomor-hangok nem mondván ellent obbeli benső meggyőződiWnek , szíves ,volt fejét fíllemelni s a kínálkozó körték egyikét loszakitván, nzt illendő módon rendeltetése helyérő beszállásolni
Illetéktelen leiinn szegény utazónkat holmi melléked gondolattal vádolni, mert nekf tisz tességes szándoka volt most már csakugyan
Világos bizonyíték oz arra, hogy a cséplőgépek végtelen horderővel birnak gazdasági üzletünknek comuiercialis oldalára s ezentúl tuár nem lesznek nélkülözhetők s viszonyt a gépészetnek — hasznos és életrevaló találmányaiért — a gazdasága legjobb s legállandóbb vevője — (Kundsrhaftja.)
K rövid vázlatban az crímütan s gépészetnek mestermüveit kívántam föltüu-tetni, amelyek gazdaságunk fejlődési történetében a legnevezetesebb forduláspontokat, valódi korszakot alkottak.
A vetógép, a cséplőgép s az arató gép oly jelenségek a gazdaság terén, hogy élet beléptük óta a gazdaság képe teljesen átalakult s oly tetszetős alakot vett föl, hogy valóban nem lehet hajlanuuk azon kornak napjaira emlékezetben visszás/államink, midőn ezen hatalmas faktorok hatalmas segély-karjai ismeretlenek voltak a gazda előtt! , Bőt szívesen élünk ama fényes jövőnek képzeletében, melyre ezen s bizonyára még az ezekhez csatlakozandó tényezők a haladás, a hasznos haladás után sóvárgó elménket felköltik. •
Csak e három gépet vettem fel kiindulási alapul /arra nézve/ hogy a '',''<;p«szet-nek nagy és hasznos hordett''jét még johb.ui szemügyre vehettük. Ezeknek eredményei a legnagyobbak, h.ísy.uúhtiik általános,» hasznuk dúsan jutalmazó, igen n» íy a segély s még több azon előny, miben a mezéi gazdaságot részesitik.
, Számos eszközt s gép;»t kellene még felsorolnom, ha részletesen nkiriiők kitűzni mindazon pontokat, honnét a gazdaság a gépészet teremtményei által hathatós gvá-inolitásban részesül. l''jubbaii Alkotott fc tökélyétesitj»tt sormúvelő, v.igv a kisebb földmiveló eszközeink takarmány-forgató, gyűjtő, vagy Atafertyitó — (szecskázó.) magtisztító s t/e. f. készülékeink v. gépeink, mind olv tényezők. melvek''a inag''.tk hol vén
» v • ^ '' »
és idején alkalmazva előmenetelünkre munkálnak közre. Azonban kimévt időnk ily •hosszabb kiturjesV.kedést jelen társalgásunktól megtagad.
Mellékeltem ezon gépeknek történotét is rövid vonásokban, mert ugyhiszom nem érdektelen tudni, mily távolra esik tőlünk azon idő, midóu üv nagy jelentőségű tárgyak gondolatai megvalósulni, s megvalósulások a közélotre kiliatui s ebben nevezetes szerepeikot elfoglalni s betölteni kezdették. — Sajátságos bennünk az, hogy egy-egy uj és iuvezetés találmány szemlélésekor ritkán jut eszünkbe arra gondolni, váljon hány évnek gyümölcse lehet az, moly idő s okok működtök közro annak létrejöttén, s mikor szenvedett átalakulást. Mi mogszok-tuk már, csak a kész oredtoénynek örvendeni s az eredet, a létesítés nehézségeiről szívesen raogfeledkozünk. — K gépok tör téneti adatainak korántsom akarok fontosságot tulajdonitnui a gyakorlat embereinél.
— Fontossággal csak a magányos szemlélődő előtt bírhatnak s gazdasági fejlődésünk s haladásunkra vetnek világot.
Az évszámókból látjuk, hogy a gazdasági gépek elterjedése s tökélyesbült mindinkább napjainkhoz esik közelebb. Ezt nem csodálhatjuk, mert u haladás korszakát éljük s minden olv eszme, melynek gyakorlati alkalmazása s kivitele csak néiui előny-, nyel is jár* nem marad érintetlenül; —'' minden oly tárgy pedig, melynek gyakorlati haszna olismerlotett, sót hozzá számos J '' és" elodázhatlan igények is kapcsoltattak , kétszeresen fontos tárgyait képfrzi a gondol- i . kodő főknek s így csak tökéletesítés s az -elért tökély után a kiterjedt használat várakozik minden, gyakorlati élotüiíklíen hasznos és előnyt nyújtó tárgyra és eszmére.
INoiu csalódom, ha a gazdasági gépé- • szelet a legfontosabb tárgynak állítom fel
— a gazda nézpontjából — a gazdaság terén, mely bizonnyára a legéFdemesb czél, hogy a mind haladó gazda, de az iparember ügyelnie is rá irányuljon. Hogy ez megtörtént légyen már aniak idején, midőn minden tudományág meglelte apostolait minden gyakorlati tárgy pedig ezerekíiek tígyel-mét és- gondolkodását hivta föl magára, — bizonyosnak tekinthető. — S igy az is igaz.
hogy midőn minden tudomány^ minden iparága haladó korszellemtől gyámolítva'' örvendetes lendületet nyert, a gazdasági gépészet tere sem maradhatott parlagon, hanom párhuzamban a többiekkel, eredményeket, tudotoáüyos alapon nyugvó s a gyakorlatban érvénynyel s értékkel biró vívmányokat mutatott fol. — S mégis mily hosszt! idő kellett arra, hogy a legfontosabb találmányok elhagyják szülőhelyüket, hogy kilépvén a feltaláló egyén vagy nép köréből, az átalános világgazdaság tulajdouába menjonok át, s miuden gazdának kivétel nőikül segítsék homloka verítékét letörülni.
K késedelemnek cgyadjl|i okitólban nem lehetett más, mint nép és államiéletünk elzárkozottsága, a nemzetközi egyesülés eszméjének szokatlansága. — Azért látjuk minden iparágunkban az örveudetes haladást, fejtörést és tökéletesedést azon idő ón, midóu e válaszfalak ledőltek s a tudomány de különösen az ipar emberei egymással érintkezvén, eszméiket kipsorélték, s a mi még fontosabb megtestesített pízmé-iket bemutatták s a világ átalános használatira, s átalános bírálatára bocsájtották.
(Folyt, köretkeilk.)
)
/ Ifjúsági véderő.. "
A magy. kir. honvédelmi ministerium álul engedélyezett ,j>«*ti katonai tai\folyam* .Uureiidszorének kiegészítésére —egysztrsmint katonai képzotuég biztosb elérése czéljából gyermekük számára is megnyittatik. A kívánalmakkal szemben, — molyoket n katonai tisztségek és közembereknél tett átalakulási viszonyok eredményeztük, sem a honvédség kikép? zeséry kiszabott jelonlegességi idő nőig olégségits, sum püdig az önkéntesek számára meghatározott gyakorlati idő alatt — /kézzel lógható •ikejTol a katonai neveltetésben nem érhető el.
— Éppen azért hat az Jfinvlgi véd«rti'' — az elpuhulni s lassanként elenyészni kozdő ifjúi erére. — Nem annyira a falvak mini a városokban lakó ifjakat értve, mint kik a sereg zászlóaljait képezni hivatvák, Iclkositőlog. buz-ditólag''akar hatni. A gyermeki évek élénkségét
— valamint az e korban a fegyverjáték iránti uralkodó előszeretet gyakorlatilag értékesít-
hetni, sxükségoe, hogy a fogékony ifjúság •sünidóihou a kellő fegyelem s minden katonai műszaki és hadászati gyakorlatokban oktatlas-sók. — Ezen ifjúsági had-tanfulyam gyakorlata
— anélkül, hogy bárkit hivatás-szerű tanulmányaitól oiidogoiiiteno, valamint az erkölcsi és Mollemi, ugy a testi erő kifejtésére is általánosságban csak üdvös befolyással lehet, lassanként pedig az egéez országra kitorjosztvo, — Magyarország vódorojénok egy igen fontos tényezőjéül Ígérkezik. — Jolon ifjúsági hadtuu-folyam kezdői, egyszerű, de czélnak megfelelő ruházatuk, és kizárólag o czélra szerkesztett hátul-töltó fegyverek és fogy verzot teli gyakorlatias felszerelésükben máris többszörös tetszést találtak. — A .katonai tanfolyam* gazdag hadtudományi tankcszülotei és az érdokoltaégei könnyen felébresztő mintái, az ifjúsági hadtan-folyamnak, még inkább eldnyéro foguak szolgálni; egyszorsmint legyen még megomlitvn ezen Iloiniorlo Fcreuex tulajdonos és ideiglenes igazgató vezetése alatt álló intézetről az: hogy esti tolyamában, minden félő rondü és megyebeli urak, kik -- akár önlUntoi, akár a tar-taléktiteti vittga letételére készilnok, akár pedig, mint honvédok, a honvédtiitH vieiga letételét óhajtják, ebboli czéljaik sikereab elérésére nz előadásokat látogathatják. A fentebb emiitett hadi tunfolyain kiegészítésében
— lehetne látni nemsokára, egy csoport gyermeket, tanítóik vezetése mellett fénylő fegyverek és (lobpergéssel gyakorlatra vagy czéllö-vósre kivonulni, mint Sveiczbán és Würtom-borgben igen gyakorlatlan márvrégen szokásos és igy meglenne téve az első lépée, mely a veszély napjaiban tehetséget adna a hazát és -tűzhelyet sikerrel yédeni.^ -
•v
f ^ Életbiztosításról.
(FolyUtá..)
TökrblxiONilÓH éti gyermekek iráuti gon-do*kod«n. | ■ •
Ki nom aggódnék saját létéről azon időt illetőleg, hol az előre haladt kor a termeszt" erőt Imii kasztja, és a jövedelmi források apadnak vagy épen elenyésznek.
S ha n sors gyermekekkel áldotta meg, ki nem tekint némi gonddal a jövőbe, melyben - • az önállóságnak, és hivatás választásnak vágva liennük fölélesztetvén, a Hu háztartásának megállapítása és a leány kiházasitása jelentékeny tőkéket veeiid igénybe.
$ . , f-''oiytatán a mettékletrn.
-V
tovább ballngni; de heliidható-c, ha az nz egv t paradicsomi gyümölcs olv jól Ízlett noki, liogv szerény vágv keletkezett keblében nniyik testvérét is ha*ouló sorara juttatni?... H >• |m)ii nem! s mivel ó erről maga'' is meg va a győződve, bátorkodott egy második szélétő , természettani törvények szerint, lollcbb emel-, kwdett—a-így " vándorunk logjobbb szándéka mellett sem érheté azt el.
Eszétxt jutott azonban , Jiogy vándorltot is van még ax ó* kezében, miért no folyamod-hatnék ő ennek segélyéhezV Az eszme csakhamar tetté vállt? Vámlorunk teUuhitá váu-dorlHitját, a kflrle lepoftyant. de a zörejre azon
tőllanalbau na^y fehér kutya ugrott át a kert-;eritésen s kezdé^a mi vándorunkat nem ké--nyelmes helyzetim hozni.''Kz még hagyján! de nz aránytalan viadal s7iiilulyén a kastély ura, a kertből kisietve, szintéir csakhamar megjelent. ''Kz miután a dültiis ehet sikerült lecsillapituia, váudorunk ellen irányozta harsány szavait, melyeket mi csak nzérl nem mondunk el még egyszer, inert nem birunk oly nyomatékos előadással, minővel a tekintélyes öreg ur hirt. A vándor egész illendőséggel végighallgatta a tekintetes táblabíró urat s miután ''meggyőződött, hogy nincs több mondanivalója, e vakmerő kérdést koezká/.latá :
''Nincs több mondanivalója inaságodnak V , Lánczhordtn hát nem elégxxik me^ ezzel V Sajnálja uraságod vzt a két körtét a fáradt utastól.
Nom azért nyomorult két körtéért pattogok én ezer lue''nykó, du hogy házamat, mind •záudoka volt, kikerülni akarta!
Kzur bocsánat tok. uram, én minden magyar eiuberszerototéről meg vagyok győződve, do sietős, az utam nagyon ....
Oh, mit, sietős! vágott közije az öreg ur, lassan haladj, tovább érsz! ez a mi közmondásunk; most pedig meiijljuk be egy pohár borra, mert az istenadta hőség anüyira kimeríti az embert, hogy alig nziifr/^g. lOzzel ka-rgnfogta vándorunkat s a kastély nyitott nagy termőbe Wpályáztak.
Áldott jó szokás vau, a/, az volt akarom mondani ■ egekor az ily tősgyökeres magyar családoknál. Nem állnak valn itten c.omicusnál cpmieusnbb liln-riás alakok körül s nem várják a nagyságtw nr ajkáról clhiuigzandó j>a-rancsszavat, de e helyeit szük nadrágba s dolmányba öltözött csinos gyerekek uruknak gondolatját ellenve, minden szó nélkül rohan-Mk ide vagy amoda.
így történt itt is. Miska csinos gyerekruhájában szaladt a leghidegebb pinezébo, hol a legjobb borok várnak fogyasztásra, mihelyt vendéget láta a kastélyhoz közelegni.
Midőn az öreg ur s a mi végzetteljus váudoruuk kényelembe helyezték magokat, már előttük álltak tinóm kristályüvogokbun az elvágyót gerjesztő jő honi borok s miuden egyéb, mi ozsonna tájban bor mollé meg-kivántatiK.
Lám! lám I szólt ax öreg ur, miután egy quaterkát kiürítettek: már hogy no bo-szankodnék az eml>er, midőn tiz nap alatt egy utas ballag erre s ha ember véletlenül azt is észre nom veszi, elmegy anélkül, hogy házain felé tokintene.
Már hiszem tok uram én szivemből örvendek, valahányszor egy ily tősgyökeres magyar emberrel vet össze sorsom s csakis azou gondolatnál szomorodom el, hogy az ily no-mos fák lassankint csaknem mind ki vosznek.
Az öregúr válasz helyett nagyot sóhajtott , töltött ismét s ismét ürítettük búfele-désre. ^^
Kz előzmények/után hozzáláttak az étkezéshez is, melyet /kedélyes társalgás fűszerezett s midőn mind ét- mind itvágynk ki vala elégitve, utasunk fogta vándorbotját s távozni készült. -
Hál ódoa uramöcsém, mielőtt me^vál-náuk, szabadjon bcc«c« nevét tudnom, ki engem ily kedélyes szórakozásoan részesítő s házamnak kedves vendége volt.
A vándor szemébe néz szives házigazdájának, s szól: éli.....Csokonai Vitéz
Mihálv vagyok! . . . . •)
IVko-na-i Vi-téz Mihály? . . Uram tia! hát én nem is tudtam, hogy egy költőt van szerencsém hajlékomban tisztelni s még hozzá az én leányom kedvoncz költőjét, szólt az öregúr nemes indignatióval. I)e most már édes öcsém, neíu kérdem ám: sietős-o ax utja nagyon: ha akár akar, akár nem, innon legalább is egy hónapig ki nom mozdul • ezt én mondom !
Hasztalan ilyenkor iniiiden szabadkozást A mi vitézünk is, — kit ezentúl már uovén szólíthatunk, tudta ezt nagyofc^Jól s épen azért föl is hagyott mindeu ebbeli kísérleteivel.
De minek is vágyott volna el innon? Kgy magyar költőnek akkor is csak ugy, mint nioit, nem a Icgirigylendőbb sorsa volt! Inkább örülhetett hát, hogy cg/oly ősi jellegű
kedélyes öregúr házához juthatott, hol a határtalan szívélyes fogadtatáson kívül, melyben részesült, még jó bor van ós szép leány.
Azért is iniuden ellenmondási szándék holyett igy szólt a szives házigazdához: köszönöm tek. uram a szívességet, melybou részesíteni kiván, sokkal inkább megvagyok győződve a szegény költő iránti jóindulatáról, semhogy ajánlatát érzékeny megsértés nélkül pár napra el ne fogadnám: elfogadom tehát, du csak azon kikötéssel, hogy kedves leánya előtt mindaddig, mig inagam nevemet ftil nem derítem, incognito maradjak. ^
Klőször is, szól az öregúr sajátszerű pát-hoszszal, először is édes öcsém, többé ne szólítson máskép, mini bátyjának; másodszor a házamnál töltendő napok számát nem édes öcsém, do én fogom meghatározni; harmadszor, na! minthogy az ily költőféle emberok rendesen különczök szoktak lenni, logyen meg abboli kivánata, hogy leányomnak mindaddig föl nem doritein nevét, míg ezt vagy maga nom teendi, vagy reá övséiutől fölhatalmazást nom kapok. 0
Igy tehát szent a béke'' közöttünk édes bátyám, fejoxto be Vitéz Mihály.
Szent! akár boldogult elődoink példájára meg is pecsétolhotjük, szólt ax öregúr mind fokozatos!) jó kedvvol. kzzol töltött s a poharak vig csöngés közt kiürültek.
Midőn az újonnan koxdutt beszélgetés után. páV perekig sxünotoltuk, a kastély balszárnyából átszűrt zongorahangok törlek át a nyitott ablakon s rövid előjáték után bftvös női hangok csondültek meg zongora-kisérot mellett,ábrándos dallamu dalt énekelve.
Szótlanul hallgattak mindkotton pár per-czig. Ekkor Csokonai saját szövegére ismerve a dalban, akaratlanul felkiáltott: ex ax én dalom!
És ax öregúr ajkáról szintén önkényte-
lenül röppent el e sxó: ex ax én leányom I
• ••••••• ••««•••»
Néhány napot töltött már Csokonai a vendégszerető kastély falai között, a.pusztai élet ezer változó örömeit élvoxve.
Ax Öregúr mindinkább megkedvelte az ifjú magyar költőt, ez pepiig mindinkább ott-honosán kozdé magát éreznr, hipz nom is to-kintotott másképen, csak mint a család rendes tagja. Különben is a család két tagra olvadt lo, az apa- s leányára. Nőjét, a szende keblű Rózát már évek előtt elveszté gyermok-szülésbon, moly szoren^étlon halálozásnak édee
emlékűül maradt meg a most már telje* pompájában kifejlett I^enke,egyetlen iuánya. Köuy-nyen megoldható tehát, na az öregúr u leánya által annyira kedvelt költőt, mint saját tiát tekiuté.
Lonke gyakran leült zongorájához b legkedvesebb dalait játszva, azok szövegét az ifjú költőnek kelle dalolnia • minthogy ezeket a mi Vitézünk, mint sajátjait természetes érzéssel tudta cldalolni, Lenkének végtelen, örömet szorzo ex által.
Egy délután mindkettőn Lonko virágos körijében voltak.
Lenke kis öntöző kannájával a virágokat ünlözé, a költő pedig költői emelkedettséggel beszélt a leánykák s virágok közti hasonlatról; dicaérte axok bámulandó wópeégét, királynéjukul Jónkét tüntetve olő.
Lonke, a szerény leányka, hogy véget vessen a sok dksérotnok, ogy kedvoncz dalát kezde énokelni.
Csokonai annyira megvolt indulva a leánykának költeményei iránti érdekoluógérőj, hogy továbbra elhalasztani fólfedextetéaét nem ''birta,
- Annyira kedveli kisasszony axt a Csokonait, hogy költeményeit mindig ajkán hordia ?
Mint költőt igen, vógtolontll kedveUan s lisztelem, de mint egyéniséget nem ismerőin.
Ugyan mivel jutalmazná meg őt kisasszony, ha moat itt toremne szép kegyed előtt.
En . . . én . . . gondolkozott kissé, az én kis Csokonaimat örömömben megcsókolnám, mondá önfeledten a leányka.
Csokonai válasz helyett oldalzsobéből kis érmot vett ki, melyen saját arczképo neve aláirásával volt szemlélhető.
A leányka hirtelen pillanatot votett a kis képre, azután a költőre, a másik pillanatban már karjával Csokonai nyakát iűzto át s annak szerényen lohajlott homlokát ajkaival érinté. I^onke pirulva tövé utána: ez az én költőm dalnoki dijai I Ugyan o pillanatban a közelországuton kocsirobogás volt hallható s éppen midőn Lenke a cBÓkot a költő homlokára ihlé, a hintő nyitott ablakán férfialak hajolt ki félig • miután a lefolyt jelonetnok akaratlanul ta-nuia volt, — koosisáuak, ki már az udvarra volt befordulandó, paranceot adott tovább hajtatni egyenes irányban.
(Vége kflveikesik.)
\
Melléklet a „Zala-Somogyi Ktfziany" 1871.
'' Természetes és kíízel fokrő gondjai erők egy j»**n férfiúnak, ogy gondos családapának; u sajál, és családja jövője iránti gondok. A kedélyesség idejo a goudutlaiiság és csekély szükségletek korszaka lojárt. Jelen,időszakunk a vész és roham korszaka, ínoly minden életviszonyt felforgat, és melyben u lelek alakit-lasa ós felbomlása gyorsabb leplekkel halud. Inkább mint vaIuIiu intetünk vulumenuyion a józan takarékosságra, nehogy ezen gyors oletU idóukbon a jövőt szemünk előtt eltévesztve, élot-ezélunk betöltése előtt a kor és az események által eléreltessüuk''.
A munka fő e/élj a mégis csak ogy öuálló gondmont jövőuek megalapítása, mert ha ez uem ugy vulua, ha csak murol hónapia akarnánk élni, akkor kevesebbet is volnánk kénytelenek dolgozni.
A gyermekeket illetőleg azok sorsát a gondviselésre bizni távol sem oly biztos, mint a régi közmondást: „Segitsütiinngadon, majdan Isten is segít" követve, azok jövője iránt mint józan gondolkodásit és szerető apa maga gondoskodni. *
Sokan azt hiszik, hogy magok és gyermekük irányában eleget tettek, hn időszakonként it bevételek feleslegét a takarék-pénztárba lete- > szik. v igy egykor-máskor értékpapírt vesznek.
Azonban a takarék-pénztár utján — habár tiszteljük is ez intézményt — még som érhető nz ellátás czclju, mert a takarék-pénztár csuk csekély kamatot tizet és korlátlan szabadságot enged n befektetett tőkék visszavételére., t''suk ogy szorosan meghatározott idő lefolyta után szaporodhatik a bevétel a tervezett összeg magasságáig, s nem gyéren félbcszakittatnak .a megkezdett megtakarítások, sőt, egy netalán lueglMjunill vállalat felsegitésére vagy egy pillu-nfmtyi rtoÜzélynok engedve a már befektetett összegek ip visszavételnek. N ''* (Koyiatáxa k<ívelk«iik )
.
LWel ezós
Adony april 1 l-én 1*71.
Húsvét vasárnapján. A tavaszi napsugarak enyelegve játszadozniuk a még lombtalan iákon, — de ma mintha üirnepiesebb szint öltött volna föl a rezgő sugár, mintha minden — még a természet is örömben úsznék, és hirdetni látszanék ezen nagy nap jclontóségél, mintha mondaná: .ma vau az emberiségért meghűlt megváltónak föltámadása."
A kis harang ezüst hangja, a szollő szárnyaira kapva, betiltja érozhaugjával a távol pusztákat, s imára szólítja föl a népet. Az om-beriség miliői ájtatos ihlettel eltelve hangoztatják a megváltó dicső nevét njkukon.
Húsvét vasárnapja nekünk még a föltámadási örömön kivül, egy oly emlékkel guzdn-gitotta meg n visszaemlékezés édes érzetét, moly et szó nélkül nem hagyhatok. /
Folyó hó 8-án vagyis nagy-szombaton, a környéken általánosán köztiszteletben - álló, igazi magyar vendégszerető Kavaaz Ignácz uro-dalmt tiszttartó ur hazánk olsöjnűvészét Honié-nyi Kdét, ennek kedves tanítványát IMotéuyi Nándort éu Sí|>08 Antal zongoraművész — urakat várta, kik rnog is érkoztok a szívélyes házi körbe.
A mindenben olistiierésro moltó háziasz-szoiiy ''s közkedvességü leánya mindent olkö» vetlek a nagy miivészt s társait ugy az összejött vendégeket logsztvélyeaebboil fogadni s itt ismét bebizonyul ama régi magyar kozmoudás: , niucs a magyar vendégszeretetnek párja széles e földön !•
.Másnapra, husvétvasárnapjára, elhatározta hazánk első ''''egodőmíivésze, hogy a mise alatt Liszt .koronázási miséjéből" játszaui fog, moly hir gyorsan bo járta kis mezővárosunkat és a környéket. Heggel uiidőu a harangok ün-népies szóval hilták a hivokot imá.a, oj," nagy számmal sereglettek össze, hogy a különben egészon tágas templom nom volt ké[>o* a sokaságot falai közé fogadni. — Az ezen nap, ágy az ünnep többi részét még ünnepicsbbé tették hazánk művészei; — szerezvén a nagyszámú jelenlevőknok oly ólvozetdus napokat, melyekre örömittas kebellel foguuk minduzok visszaemlékezni, kik abban mint hallgatók resztvettek.
Nom mulaszthatom el, hogy omliléet no tegyek, a kodves házi-kisasszony Havasz Ilonának ~ ki különben Sípos Antal zongoramű-, vész egyik kitűnő tanítványa, — azon köny-nyed, érzéstoli játékáról, molylycl mint fiatal i erő az ott lövő vondégek. uiéltó dicsérotét kivívta. Játéka az ifjú erőhöz mérve meglepő'', «v ha a szorgalom, kitartás, mely jelenleg ologendó-log megvan, úgy fog tartói, bizton hiszem hogy idővel a szép remény teljesüléiül s hazánk egyik első roudA zongoromüvésznőjo hTond.
Keményi Kdo húsvéthétfőn társaság kisé-rotóbon rövid ''kirándulást tett Szont-Miliályra, délután Szabolcsra, a hol római régiségeket, no-vozoteson több rendbeli urnákat s pénzeket gyűjtött saját muzetima számára.
Fájó szívvel vettünk bursut a művészektől.
De minden mulandó o földön !
S az igy elmúlt édes élvezet után fenn maradt annak emléke, hogy huzáuk nagy művé-
évi IB-ikí számához.
szeí u kis város körét is oly élvozotcssé lelték, a melyért elegendő köszönetei az ajk nem képes hangoztatni.
TIHANYI UYIJLA. Heti szouile. .
Április 14. IW.''l.
* '' \
4
— Antonelli bíboruok állásáról lemondott. --. A párisi coimnuno ogyik titkára Frankói Leo Boytl magyar. t''sokoiiai szobra-májushó végével szállitlatik Hécsből Debroczenbe; a szobor 4 waggoul foglal el s S—l) száz mázsát nvom. — Zágrábiuegvo főispánjává Poglodies Károly neveztetett ki. — A zágrábi országgyűlés Juta. l-én nyittatik inog. --- Tegetthoff admiral, a lissai győző, 7»én Hécsben meglkilt.
— A régi levelezési lapok használata megltosz-szabbittntott. • - Az akadémia ünnepélyes nagygyűlése május 21 -éu lesz. — József fölierezeg közelebb Veszprémben volt. - - Hegedűs Sándor a .Hon" muiikutársu ll-én vezette oltárhoz Jókui Jolánt, Jókai Mór unokáhugát.) — Sulví Pesten a redoutbun hangversenyt roiídez, niely-bon az énekkar 100, a zoiiekur2<)0 tagot számlál. — A margitszigeti fürdők vezetését József föheri''zeg titkára Uhiczy (léza voszí át. — A pannonhalmi fóiuoiiostor templomát fidyvást renoválják. — Húsvét nupicsatábuu acomnmue 225''halultnt s -l!!.'') sebesültet vesztett, hirszerint békülni óhajninak. — .Szabad Magyarország'' ozitnű 4H-as lapot kiadója Wodíuner beszüntet to, szerkesztője Kényei István fogságban van.
— A .Ludas Matyi" szerkesztőjét ujabban 20 napi fogság -- és 100 ft. birságra ítélték. — Pesten iá szándékoznak a balatonfüredi .Sze-
.''retotház''-hoz ItnKonló intézetet felállítani. — . Ur. Kinsky Farkas eljegyezte pingáltuk Taxi* Ilona herczegnőt. — Mugvurörizágoii mintegy 2;"» tűilió inságpi''ldáiiy van forgalomban. — A bajor király Ddliug -r prépostot nugy kitüntetésben rész.isíti. — A németeknek Herlinbci ünnepélyes bevonulása uug. bór. napoltatott ol. — Tcg- tih<>lfiiuk Mnrbnrg szülőföldjén monumentális síremlék létcsiitetik. — Szék«H-fe hérvárotl ujliip indul meg,, — it<-iu szobrára 9722 ft. gyűlt egybií, a szobor Maró* Vásárhelyt állíttatik fel. — A lírátzbun megjeleni Ziinineriicinu. rreiheit''cziiiiii lapj Ve/ciitul Sopronban jelenik meg. - IIir szerint Itisiu «rck berezeg leányát Napóleon ''exesás/.ar ti i, 1,11111 eljegyozt<; magának, sb»gy eljegyzési szertartás után Klsasst és Lotliuriiigiái a t''ruiicziaUuak visszaszolgáltatja. —Több*megyoi főispán ujabban kineveztetett. - Az ős magvat tárogató szerencsés tanulmányozója Szúk .Mátyás pesti n-imz.-szuiházi .kartag meghalt. — A m. kir egyetemnél a bírói vizsgák e tanév II felére apr. 15-től jiinius 15-ig szombaton tartatnak.
Hírek.
•— (ily ász hir.) Vustnogyét 8 ve|e hazánkat súlyos csapás érte, a közügyek lelkes bajnoka, dukni és szent-györgyvölgyi Széli J ő z se f, vasmegyo főispáni helytartója apr. G-án osti ü órakor élte 70-dik, boldog házassága 2''J-ik évében idült szívbaj okozta szélltüdésboii meghalt, Uyászeló öfcvogyo, sz> -Hertha Juliit, fia Szélt Kálmán és. unokái \Ilonka és Ignácz bocsáták ki a gyászjelentést. \A boldogultunk hűlt tetemei apr. íl-én megyéspüspök ur egyházi szertartása mellett tétettek a tápláufái sírkertbe öröknyugaloiiira a megyei tisztikor «
nagy számit közönség jelenlétóbon. Héko po-• | * \ • r«ira!
— A soproni népkör -apr^lli-át) a tornacsarnokban tánczmulatsággal egybekötött felolvasási ének- és zono estély t ad.
— A m agy a r n y u gat i pá Iy a Ajka, Kis-Czoll, Szombathely és az onizág határáig terjedő vonalának részlettervei megvizsgáltatván, a vonal politikai megjáráta april 3-án Lo-vticzky miniszteri titkár vezetése alatt megkezdetett! — Ugyancsak a uyugati pályához vaIó csatiokozás végett N''ogent Arlliur gr. Josipovitihi. Imre és Lnypk áoma ogy Csáktornyáról Körmendre veiotö mozdonypályn torvezetét nyújtották híj a közlokedési minisztériumnál. A pályavonal lO''/j mérlföld hosszú, és a í&aprcijicn-tői Varásdon át Csáktornyába tervezett vonal folytatását képezné, így tehát a vaspálya hálózatának Nyugatiuagyarországban való tökélo-tcs kifojlos-Jtéeér''e hatna. A költségek összesen :j.«75,üOO frtra, vagyis mértföldonkint 307,410-frlralorvoltottok.
— (Színészet.) I[usvét hétfőjén kez
frtra
^toito mty{ Nagy Kanizsán működését Ludvig J. jól szervezett német szintánsulata oiőadásait .Drol paar Sebüho" czimft possovnl, szerdán . Krunni" és csütörtökön fBlaubartu adaték, a két első zsúfolt ház előtt, az utóbbi szinte nagyszámú-közönség jelenlétében. Kritikailag emlékezni még az eddigi előadásokról időelótti, annyit azonban mogjogy.ozhotünk, hogy a társulat erős s, provincziális igényeknek teljesen megfelelő. Foltünőlcg mutatkozik előadásaikban a sziupud kicsinysége s a diszUményok kopottsága, csokély volu; ujabban nyilvánulhat az igény, hogy sziuház építtessék kellő felsze-
relésekkel. Ma, szombaton .Norma" opera, vu- I sárnap .Ali dor blaiteu Donaii" »''* keildon ■ .Strudella" opera, szerdán először: .Plarrer I von Kirclifeld''4, csütörtökön .Orpheus'', szombaton pedig „Trovulöro" adatik.
(Ily inon.) Vasmegyéilek egy s/.épro-inényekro jogosított fia Koltui Vidot Jhujumin jogyet váltott Sopron megyének egyik legszobb hölgye, Alsé-SzO|Niri Xfnjy Laura kisasszony, nyal; esküvőjük május 14-én lesz. Hosszan tai io és zavurtului) boldogságot ki ánuiik a szent frigyhez. — Somogys..ogyo egyik legbá-josb leányát Hochreiler Hedvig kisasszonyt pedig Kátkv Sándor huszárezredes jegyezte el, esküvőjok Porogou május első napján lesz. — Muár (Jyula szolgabíró pedig p''BZollortidus és szép Hogyay Ilkával váltott jegyet Nugy-Ha-, jómban.
A „Sopron*4''írja: Iby János gabonakereskedő még febr. hóban Lnngató és Nagy-Három közt az országúton ismureilcn tettes által meggyilkoltalván, pénzétől megfosztatott. A vélttlU mi végre a teliesnek nvomáru vezetett. Az országul közelében'' fekvő erdőlwn ugyunis a czirkáló megyei pandúrok egy véres fejszét találván, midőn ezt Nugy-Haromban a korcs-''mában, is elbeszélték, az egyik ott levő gazdaember, ki szolgáját épen u véres esemény ifap-ján küldoiio.ki fejszével uz erdőro s u ki tőle az nap el is illunt, bemoi\lá aZ csotet s elómu-UUtatván neki a véres fejsze, azt sajátjának azonnal felismerte; mire a szolgabíró Togtön nyomoztatván nz illető Szolgalegényt, n pandúrok fel is találták (lyiróton, szülőhelyen, s ,be-kisérték u pulyui börtönbe, a hol azonban
niábuap reggol, bünénuk ............. iMLtudntá-
ban, az ablakra lelukaszt..ttn inugút. H^* hiv-ták : Hisitz Ignácz, Megverte h maga bűne. k \ - i K ö z gy ü I é s.) A uagy-kmiizsai ke-l*e.skedoliui s ip;trbunk,miilt hi^.Wésí rovatunkban filvashntó, május 1 i-éu ré.liúk''viili közgyűlést turt, melyben n többi te»;.''.»ók közt uz el tiök választása is eszközöltetik, mivel megyénk s^. r''Metl luí. pÁnju gr. Szápárv (íéza ur ő inga uz e bmikniüi ej mik i tisztségről leköszönt s örömmel hulljuk, hogy t''scngery Aliiul ''követünk megvál.isziá<n van kilátásba helyezve, He ly iiizalom s/ililo megtiszteltetést hisszük, lio_''v fenU.ilt x/.ellemű követünk, daczára nagy-iu«T\ ü .-lloglultsagáunk, e)|ogi;dni fogja s igy e p.''nzinte/.ct eh-ii országosan tisztelt férfin állván, a tudat édes büszkeségünket nevelciidi.
- A h o n V édz á sz 1 ó-f eIs ze n t e 1 é s N.-KunizHno, ujabb bír szerint, május li$.''lesz.
— Aző jön! rycliuu helyett: már u t-b a ii v n ii! feliratú jilagátok olvashatók kiragasztva, e gyermekes liolvonkedés alatt bizonyára nagy hűhóval megindulandó lap kiadása lappiing; a közmondás szerint: jó Loumk.iiem keli czégér.
--^Szépkor.) Múlt hétfőn temették-el Mcrs Habetta usszouyt Nagy-Kanizsán, ki UH) évesnél több volt, koporsójánál roppant számit leágazó rokona sereglett össze, mint mondják csak a 4-ed izigleni unokák száma láO-en felül van. Az elhunyt izr. nőnek testvére Szombathelyen él, (Ú H évv-el még idősebb.
— l^V isszaélés.) Nagy-Hécse és (ia-lainbok helységeiből következő sorokat vetítik :• Kgy barbár eljárásról bátorkodunk u t. szerkesztőséget értcAitotii, mely mái korban hullutlun és, méltó nemcsak a közfeiiyitö, de 8ujtó utján is a legszigorúbb megrovásra. A 14-ik számú Pálffy huszár-ezred küZe-hibbi nujKikbun osztályon kint vonul helysé-geiukon át Styriábél Nagy-Váradra, Nagy-Kécsén is ezekből egy- ogy osztály a húsvéti üiinepoken át szünidőt tartott több tiszt, és egy, a magyar nyelvet nem is értő Háró Le-deror novU ulozr^de^''kormánya alatt,"a nagy-récsei holység'' muk őszs»d nagy részben tüz által elbamvaztatván, a töűiegúek ellielyzéso csak olykép volt lehető, hogy az uraság nagyságos li)koy László ur kustélyát és épületeit rendelkezésre bocsátotta, a helység nagy köny-iiyebbségéro,— húsvét hétfőn a katonaság tovább volt indulandó, a helységből uz előirt szátűu fuvarok podgyászvitolro kirendeltettek, fentnevezott alezredes ur azonbaii saját szükségletére . különösen számfoletti j^ocsikat pnv ráncsolt, n nép nagy része e nagy Ünuepon templomba készülvén, nom volt hajlandó ily számfeletti fuvarzás teljesítésére, a-fonti ulez-rodes.ur tehát egyik vonakodó társunkat egy padból improvisait deresre vonattn, s ugy el-verolto, hogy hangos jajkíáltásai mull száza-zadok sötét korára emlékoztettok bennünket, szegény súlyos beteg társunk több .hétig ülni m-m fog scl<ei miatt, nokünk ftzcgéiiy gyámoltalan''népnek ek embertelenséget .ily számos fegyveres irányában, borzalommal bár, de. türelemmel kollé nézni, ...könyörgünk cnuek lapjábnni felvételére, hadd tudják ezt uz által távol is, talán előbb ka|uiuk igazságot.
NAGYSZÁMÚ SKKTETT it>LtlAK»
Hujuáljuk, li.«gy » badfl •»lll«lí»ft sle«re.lt«» or hssánkYisn Ily brutslltsn líprtt frl. mint halljuk kájilirjaivsl b^tstts ki s lovakat at iiUllíb.U ; .''.liaj-tandiS,vhojy a ^iráiffsolgatjlróiiK utján hivataloiau panata tétp«»ík.« ax tlj^y mcRviugáliMu-k. . Ui«rk.
— Moérról értesittetünk, hogy a húsvéti ünnopok alkalmával a teiiiplomi ájtatosság
Szentgyörgyi József karnagy vezetés^ mellett ritka je/onavgil volt; gr. Lamborg Fülöpné,8ZŰ-Teteit báró Woiickheim Mária kegyurnó két -nap szinte közreműködött 8 bájos hangja gyö-nyörködtetőleg hatott A meglepett közönségre. — A 3-dik cs. k. dragonyos ezred Fehérme-gyéből Hécsbe távozott s helyébe a lí>-dik számú hitszárezn''d érkezett.
Xyllt póata.
'' — I''. Scuinlialliety. iWlll.ik á utivoi <spllnnii találkuxámiak, liauoni liuvulib Uúráit kérők, invrl inr|( a ni''Vft »«■» tuillam kitalálni, liát rn.''-vr a/ aliliux ktiliyi oml.-kfkrt! Ax liluiiok va«f»gs vau.
— F. K. K fiáinrM nie|(ki''»rtt. j.''.vő s«ánil>au •ikvt''llrii kOnltljllk.
— 1( K. Amit ki''iivutto irtát, s<l ludom, <lc ma-C.-in U''Vi''lxinri- ki-rrk »áls»tl.
.K«r.m.''iiy,•min''*- ha k<''»/i''>lti<>k, n«m l«nn« v««nu''iiyi, llilili Ilin, kollüit^K ml krll in/|C ahbot.
»#
U z 1 c t i • h i r n ö k.
- Nagy-Ksnlfts. april 14. 1*71. — A g.ili iiallalptl.t''li >rmmi vállo»á»l icm jrUnt-Iirllluk. A Inira kivit«l« f.-n.l,-* luűilnn •(állitialik, axouliau frlttlui*., Imuy, a nár^.i Inna TiitulftU krd-volt inrrvtii''ii ra)Mirláltatik. KII.miImmi Xrmrlori/ág fi-lr val.i i(aliiia<iálliiá« mvc ininili^ «llány a vanuii iiii>it«i.irilá*nk miall. A mi l.''li vi>lr«riiik arrvmlvlsi kilálá*) inulalnak, iiiík Iti-litium, Holtaiul''t''» ^j«iak-
Kraii<-ft.iiir««á|ch^r iianainbanick hallattatnak.
( ''
Piaczi ár. .
Nnjf.v KanitM,''IM7I. «v( npril 12.ik napján
Itnra X.l font. :» Irt - kr. #!> WJ/ont 6 frl -JO kf. H7 hS inni :,íft sO kr. Itox* "H- 7l» iont - frt — kr. 7;t hu r«ui ítffi 4n kf s|| • hl rmil II út Oll kr. «prfi''i/í«r.- 7o 71 font -» fit hO kr 71—72 font ,''t Irt — kr. Ám''* k,,«íiii<?|>ra •»:» 6.'', font ■ frt — kr. 67 -líK font frt Kokorii/a frl. Ni kr.; :I frt 10 kr. Kuko-rii /.n »la«a (i\int|iianiiii) - irt kr. Zab -t.''i— |7 font fit áll kr. ii 4>Wont 2 (rl ail kr. Polianka Üli- «H int. írt - - kr. «''.H 7t»fonl -- írt - kr. Hab fobér kr, --- ImI. larka kr Ki''uyi''rlimtl kn><lii»i''>){i>» !l írt - Unom 10 írt. /,«>inlili»«l Cifrt—kr. i.áiigliact k.''uöiim''^t''s — írt. — lítium — frl kr. Király-liijil köi«iu*i''K<<* frl — kr. tinóin Ili frt — kr. Ko«» lánn kllxiluo^r* - írt -- kr. tinóm írt. — kr. Marha-hu* íoutja ''J.''t kr. Ilorjii-liu* fontja *2ii kr. Srr-t.''« lai« fontja kr. Jnh-lui* fontja • kr. H*a° loua íonija 14 kr. Z«ir íoHijs ön kr. t''»ili» párja I frl 1ÍO M) kr. Ká. Aa H<> kr. 1 írt. I.u.t aován^ I írt 4(1 t frt W) kr. j.ilil hitolt ''»írt W> .kr. 2 írt »0 kr. I''ujka fírt Ml.| frl 80 kr. Tyúk tojás 1 Wr. Iturgoiiya an''rt''jo 1 frt M> kr*-t frt 80. Kk«y máx<a ssi^iia I írt .VI kr. (t/na uj, írt — kr. K^y ki{vn nnp 14 — kr. . Haalma máxnája. > frt .!{0<kr. Iljbor vidáktlnkbali nkója & frt M> kr O-bor vi.Uktliiklivli ak.ija - frt • frl — kr
A n a k y-k a n i t a a i váró* tanácsának árj«gyx4k« küiiyríbűl kiadta
SZI6ETHY KÁROLY, bi.ioi.
Érték- és vált^folyam: april 14.
í»% iuctalii|iiiM r»8.Ht); f)0/,, uomz. kölcsöu OH.i''H); HtUhkí álladalmi kölcsön UG.40; bankrészvények 723—• hitolinlézoti részvény ok 27ü 70; London 125.20; ezüst ágio 122.50; arany darabja 5.8''J kr.
Vaiatl aaponklstl weailrtsd:
Indul N.-Kanitaár^l Harca frU reggel 4 ára A5 perci
'' „ . . . délután *i (Jra 26 p«r««
. . Ituda , reggel H ára .
„ , , . . d. u. 1 ára 22 perci.
, , . . e»lve 10 óra 67 .
, Trieil'' , reg''g. 4 ára 4S
, . . , délben 2 ára 1& ,
. regg. 5 ára 30 . ''
. . íjjel ti ára 20 .
, " . , délután 1, óra 30 .
N. Kaulieára llarc* , reggel 4 óra 1 .
♦ t , délben 12 ára 30 .
, Huda felől reggel 4 ára 28 »
. . délb. I ára 45 perci.
. • * eiive 8 óra &3 .
Trieil „ délb«nl2 ára 52 .
, , . elte 10 óra 36 .
. Hér« . reggel 4 óra 10 ,
. . eite 0 óra 40 .
, délben 11 óra 9 .
fcrk.
HeU naptár.
April 16-tól 22-l| 1871.
TÖ5
lló- én béli- iKathollkui nap-, írotaitíni
nap i tár______| napjár , utj;
1<1) Jciu«''iáii ajlín JII kcrcaitul. ^ Ián. XX, l» 31..
v<
irf II
IH I K
Vsiirnsp
Métfíí'' dd
ISI ; Sierda
20 Cailttlrt.
21 IVutek
22 ! Xxomb.
i.l ii-------- '' mm
A I Turibiut
Ku.tolí
Apoloui.t
Antónia
Ágnoa
Aniefmm
Holtér
- ------
Ma
Felelős szerkesztő : Wajditt JÓZI6Í-Segédszcrkesztó : Bátorfl LajOt.
HÁZ ELADÁS.
Wajdits József
kiadványában N.-K.tni*<Aii i.ir«ji.||i|| .''•« általa mimlen Imái ker.<»kc«liUlien « ka|iliat<l :
Pöcs szabad királyi városban Kis- Htiijuk • »»ép »«*t,
elinti iii.igyar
Ujlaky, Hirschler és fia
"fakmskcdfl társulat ^
evub .v^um, .V..U.W ,«,.„„».... ^^.r-^''k^v Xn,T''m| ALSÓ-DOMBORUHÓL utolsó pósta KOTTORI
fllludi lltcza 4-ik szám "alatt fbkvö lláz a íluVilí''.'' viSukÍSoav^.^tl, tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
, , , , '' . , ''........., ihlkllnvv Ill ik kiaiiá<a. Arn a* M<l - | | _ tt X-^JlI líx L
leiriobb eniteszeti nunoseirben, szükség ui.r«^rjc«i.-««ii«Monkuiiiioit*...i,. - ~
ÍM I # 11.41 ,i A V kttuyvnek 1 frl 80 kr., 1I1W nraiiynyo.
csőiben tobb part-lakokra felosztható,1-*<• .<« *A\>i,rii
» t . » r n«BwlM. mnitvar kirak.nif fObllo
nagy pinczével, melléképületeivel es kerttel — szabad kézből eladandó.
Bővebb tudósítást nverlietni a tulajdonosnő M. 1IOFM ANN-tól Slatina SÍavon iában.
Demeracr, magyar király.n* fnbllo irá»n. liiii l * adatuk nyomán nrn fiO kr egyháil énekkönyv, ll.''» rgyliá*! kei inri.ilmniil, ll ad kluláM írl c»iii». '' i *irtiiymi''l»jns»»i<l k«''./.ii«<tt ki»nyvi''v»ko j n ró r.o kr.
deszka, lécz,
fenyü-éptiletf&ból
Magyar vetökartys n lilr««»l.fimriiianil • li^-ányji''iiiii''iiöl Il i «AÍiii''»ott ká. ty.i ma/ynr alálrừnl, ár.i fiO kr.
i
Hadtérszolgálat : Katnn.il tankrtnyv ára «» kr.
t''S mindennemű
nagv ós jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi eneiuü megbízás gyorsan is jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s » t. cz. közönség további bizodalmát kérnék, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLKSTNGKR GYULA umáUév^CÜ
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Újlak), Hirschler A Ha,
(;*j2!I ;i) fakereskedék.
AoC v
o
m
ff m
B
9
1 P
e
2
•a
!
j
I

A|.iil I |''|< tJ.fl.k ............... :.|.|ÍI !.''• ItUM-diknk. Iiiiljti- .l.. j.;i. bi«im«rbwoi;:iak,
iiiúiiM ''líi magvai »..i .i.-r»rk junin* l-.''-ii INÜ iliki. U, I . t..ii.k »»i».i<,u''>vk, jiinin* I .''ii inciDÍiitf. ini''k, a»ií. l-i-n lfl/»k. bii%itii»rb»íviiri »m»ji tryi k.

.1 hufobhut ch lc<l<(j<i)il<ltril)nrltóblnitjliil/lljtj<l
•i- .íli.iliink miilrnll - •
Sorsjegytársaság-
iinlwk .1 Iri''ii.iv''Vnlili ny«
5 db I db. 20 db 3 db I db
.t) ''tt ill». Hor-j« uyio,
i. ini''iiv. kk. I *<•» rrrukinl hllt/limal bírnak. K/. áll .1 I,..». I kct" «m -j»'')!»> ki" l:
I0U frlos magyar . dljaor*|egybol fónyrrfmény 230.000. 200 000 forint
I 1839-dlki Hothichlld , '' - 300.000, 200 000 forint
braunsohweigi 20 talleroi . - 80.000, 30.000 tsller
100 frlos 1864 dlki - 220.000. 300,000 forint
400 franko* török . 600 000. 300 000 frank
20 db. aiiii-melnlngrnl . . 40.000 forint
trh^l inniiliH ii. iniini-11 li.''.ti <|>r:« ,''l liiin.i. r*ik.
''I''ováldiá rendezünk s4irsjej»ylárs:isáRi»t:
B> 20 db 3"/ 400 frankot Ittrttk sorsjegyekre ftrnkmi lm/ii«»l. í.iny.....
„11*1,v CiMi.MOt Imiik, < (;1,|». I.I. -nyoíf! I'' O frank niaiiyl>nii »•» I <Hi.'' I, i> 1839-iki Roth tchiÍdsors|egy
Ci 20 db 100 frtos magyar dijiorsjegyekre fSnyi-r.''iníii>- -.''.''>o.u*t, a»ni.o<N». ín
»tl<, aiImIiii iiIo,. Iiax<.rtk«''nti ti lilnk r««i(li''lfklion
A* (lnö l! forintot n''.*M tU«''l»»?''Vcl iniinloiiki, a ''.Ml .r<:»xvcv<íniiinlnjn ikr, vgy • i''Mli''tji''Cycl ki|'', iii.iyi''ii inimUmn onruji''^yck íu^lalvak, nirlyrkni''k kycri''iiln"l a ri''Á i''m", h''mi inr-jka|iia ; a m''./I. lik Ictt''lrli''vrl ni''ki Ji««llj{:
Al l 1II1. :.0 lriii< ina;''\.ir •iiltji''K.v, I lirnuiurliwil^i, 1 n/An/ iniiiiiii^rni egy 11''mlrljiny n/. |Ki*.» iliki l(iilli«''liiltl-»ur»jv|(yr»l.
It ''lt 1II1. !■ K» iraiik.i''. inrak »nr»Jr({y kn11.st.11 Ivrnkriil 12 frank arnii)l>au rn •■(•y rv«/lrijr»ry a/ l^l''.'' ki |{,i>lli»tliilil.«i>r*jvi;yrSI.
f I .ti. |eo l«lii» tiih^yar tlllaoÜkrvy i''ri''ilflllwii ki''*limillp|ik. Mindenki rgyeoként minden egyes társaságba belép*!.''. Hu/ás jegyiékek minden hutát után Ingyen küldetnek Vuli''ki im^romli-liV/* utánvét mvllpit |innu>.nii icljmiiiciiick

m
i
o X. 2
3-■
>r 3''
3 Ü. r»
^lniiii^ramni és jMicaéthélvej;
K ) « r .
. Kőraklár jiapir fehérileiuU vászon- iniitatióliól.
m KANITZ C. %
PAPÍR-RAK TÁRA
3
m

Ma f;azlner és Sterk
vált''Mia.a r«''«lru, lírák Kiruiirx iilr*s 7-ik uram.
A in; liV iiia^''jnr »m» rpyik. »<o|>l, 1 11 iMttt.diki. "kt Im''^ii .............. I.''n l.r.iiui-
•rliWPÍlli. Iiu-ininu''i''lii, Ilin |.''i..''n niSK»nr. tle«v. I •■11 l.iríik iMíl-ki. frlii1. l-rn lii|,,l., Jiratm.i''litvrici, ft-tir. l.''»-«''n in.i(»>ar, inárciiil* 1 ,''n Isi''il iliki. ini''li,ink'',-ni «"r>ji;j''\i l,
0
1
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám .a fehér hajóban."
.liáiilja tr-i''ilayi.n f< l-nri-ll jnklnint irn •''■» 11-v í I • (in |> i r j A li íi I. Ii> V v I - lm r i I «• k k , S <• 1 I li^ll t .1111JI i iT > 1.111 k i- » , |I !• «• ««• l. v i a • * , III Alul II í» * I ; X .1 r i II I i II I a , i r li II , r a j * •• íi u «•* h Ijr. r .1 | / i- í. / K .. / .i I. . I ii . r li ii k (•* ircliiiikai | «• n i •• k«k, r« j s |> ■ |>.i r.n k, gilnityttlltvc'', |>a«m"
p.i''i i i n.< i-" )• .i ii >i 11 r ....... a hI ii j; ("• |if k, faUxcróll lróma|»|»ák loljrn irn-smlslí «.*-
k»>ak ai»i''l Iiriuixlinl, Ijinm ti ni al artúk, alluunok nviir ain''lklll, «*ivar sse.li I i r«- * á''k. iiI n *«>•»* i v a r t Árr i■ a k . ncv mint iiiíiiiIimiik''IiiII lárjfynk m k »la »''•« i r u ilai lia»/.nálatnkr.i■ Kiiliiiiiin n ajánlom unjál »:.vniiiilán)ii lo v íl|ia |> i r nm.ma I, n lc({''ijal»li aslupictll niiin«>((rniii . ninkk.il, InI n t:,i iő jrgyrk I v i''I |i cr n ú 11 ü k ól y v i» v k, kltlHiiltM Himnian k ''-niitvn .1 l«*)(jHtn
liyiianl.il ár.ikmi.
Levólpapirosok.
IOo ilnmli iióvvfl nyninvn í''iO SO kr.
liNIIrv.''l ó.i 1(10 boriitok iivoiiiv«i I fi I fii. í''iO kr.
|ISt li-víl f.''Mi''k iiywiiialii inn-iKíjfraininal I ii |o mi „''..''hí
1(10 li''V.''l t* IIHI lioritrk ff.li''k-iiynnialn muiiiigikiiiiiial -''fi. ni ;i,<0 kr.
IMI Irvíl i''itimmi''l frkrlf n»n-
niatn hO kr. I ft, -.''O kr. pfl^ Milllli''ll »/a* It''ti''l- v» Imi rítnklwii vfiy iyiMi liiimn |ia|ilr-• á r •• r. n k n j á n il í k •• * I a I i k. 1 rit*ina''.>iUI|fvi''l iK''^yrilri''l.ciim-iiii-l frkrli1 ny.Hiialil 7 K I2rt. Iihhi ilnrnli Imrilók komlrr |in-l''lrlnll nnyy.iblifi''lr ciiniUH''l ft-k«t« nyiinialn ft—1> ft.
Látogató jegyek
a la mlnute .niliny mnallal
iihi ilar.ili Ivgtinninalili lirinlvl-
papírra ."iO kr. liHI ilainli lliinni sniiirnilotl rsr-
tnil hO kr. ||*» illi Irgllniiinnlili francüia M.illl.ick-cnstoiimll 1 flr. Iihi ilarnli linóm francxia liril-
Innt |>n|iirra ft AD kr. IlKI il.irali lilliii^''r. linuni kfltíí.
Yóuyii liri.toi I ft. Minili''ii fgyra »nr 10 kr tiklili.
Levélbéiyegek. 11*111 <|t> nrnnyiiynmatii ''J fl .''mi |U*l „ vori-c |iec»rtvla.x »*in U fl 7."» kr. I''HMI . t''oii|tr<''vo ilnmliiirii lic-Kikkel, •> sxíiiiikI a ii 7b kr.
Mlsden további sier 50
(4 Ili— 24 IS»)
Papir gallérok.
Kéitrliik imilalH'' a ^t''k''lUmiiialili vnnknnli.il li''frt-.xlrit árnkk.il. I lut iat Irlinjli''i n.illí r (l.iuciilni .''Ifi kr.
I liin.it i''KV<*niM (fallór (Kinpirn)
.''lo kr.
I « kóxt''tok (Ciirilclt) Hú kr.
l.i''Kujnlili ilivntn.
Ismét eladók százalékot nyernek.
Nn»;y \ál.i«/ii''k ininilvnni''inll
II x I «• t i, j e k y 13 ■''.« ni n < n I » k rt ii y v r k Ii fi i.
Ttf " ni l a I v áii vn k kivánal •icoriiiti itynrsan v* >ió|irn a jutáiiyosalilt árakon kruslttolimk. *
Levélbeli megrendelések
ulánvétvl mclli''tt .i K*g|iunlu«ali-ban t» K)''uri»ii c»íka*Oltctiick
krrsl olotóbb.
Raktara valódi angol pergament (hólvagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére.
OrükMi''K által Nájnilvlnil tetemes mennyiségit vnlótli koftil íknuerek liirlokábn jututtaiii, melyek ku/.t a valódiságért! jiilálliÍH iin-llett (nyakékek) nytik-Inlleiuk. Ilók s/áiiinra utlé^ hosszúak, hogy |N;Ídául jry. rnit''kckiu k kfllöt l«-l».-t Ir.lük esiuáltiis tová|«liá kar|»iree*ek. mellékek «« liHfilKU«»t«. imlyeket ós/-s/.i''si''ii va^v nn^yolili rrs/lclrklwn, a/, alant jejjystett jHitiuii áraknál is, jóval olrnohliau vngedek át.
Kjrycs ékszereket kívánatra |ioslaiordilltávnl is ktildok, az összeg előbbi ImkitldiW vagy utánvét mól-lett u. III.
t nyakék 1(1 frl.
I darab karperece 7 Ti l.
I „ mellék ( Hroehel .» frt.
1 pár lult''iiK^ó 4 li l.
2 t darabnál iisssesvu |l''"/„ elengedés.
Felesleges leveleié* kikerülése végett határozottan
megjegyzem, hogy .* minták egyenlótik, a melltilké göm-bölyUek, a ftiltügitökku giiinbölyü, vagy hurang alaknak ; foglalványok a szokásos, és n sziliek lehetőleg kívánat szerint (^világosuk vagy siitétek • kiválasztatnak. ,
Ismét eladók különösen pedig hölgyük,- kik üzen ékszereket maguk fámára tihsjlják, ezen alkalmat fel-hantnállintnák , a lielyett. hogy ezeket, mint szokásos, mesés inagAs árakért detail kereskedőknél veszik.
JúltillÚK Kxép»zin0 vnlótli koráinkért.
J. G. Láng,
Sehloss MirabvII, Salzburg.
En Hix Vilma
I ezennel nyivánosan kijelentem, hogy én, mint boldogult J>r. Kix A. özvegye, nvole* év óta egyes-ogy ed üli készitóje vagyok a va-! lódi és hamisítatlan 1''oin/nnlniir- lVittstának, mort esak én magam isinerem ennek készítési titkát. Mitlön ezennel jelentem, i hogy neve/éti l''oin|mdour-l''ászta mostantól kezdve esak lakásomon, Hées, l.eo|i,i|iUtiiilt grosso Moliryugasse 14. 1. Stiege, ''l''llilr , l>2, valiídí minőségben ka|»ható, intek mitideukit a más- i i uál való vélel ellen, minthogy jelenleg som tó- sem pétiig liók j i raktárt nem tartok é* az ezelőtti raktárakat, e I ö ford ii 11 ha-'' ■ ni isi tások végett''mugszüntettem. Vahitli l''ampadour-l''ásztám- i jesodajmsztnnak is,nevezve, hatását sohasem tbgja ulliibá/.ni; e ; lelUlmulhatlan arezpásztu eredménye minden várakozáson túli, | i s egyedül biztos szer arezbőrküteg, liör atkák, szeplők, inájfol- i tok és pörsunések gyors és esulhatatlan elűzésére. A vevők any- I nyira biztositvák, hogy nem tapasztalt siker esetében, if pénz visssaailatik. K kitűnő pásztáb ni 1 tegély, utasítványnyal együtt
(í.l''.i .1,1)
I Irt. ;>(» kr. o. é.
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak.
(MO-12,21)
Birtok eladás


•IáU

L K (li K11; S Z K Te
A ljalaton-inaj»)módi haszonbérlet rés/óröl kö/lúrü-l adatik, bo^y az ottani legelökre marhák és csikók bcibéroltet-neli. A feltételek ugyanott megtudhatók.
(Outa-Verlcauf.)
Kótholyeil''(Somogyu p. Marczitli. vasiitiUliiimís K«í»/.tliflv. tt;^hlb<»l CHuropsindclye-stMi t;|)íílr, tü/.inentoH (> szoba, bolt, 12 dí)ra istálló, kót felszór, 18 Imid szántól.''Old h sztilö-ho^yböl álló birtok örökártm uhttló, va^y vevő iiom K*to esetében több évre has/.onberbo adatik Krteke/.heíni szóval vagy Írásban Kéthe-
tí.-Magyarod, u. april hóban 1871.
p< Kis-Komárom, ''.vtM'' 11 »• Tamási Ferencz urnái.
I»ÖIT J. (i. gyakorló fogorvos ui''iiak Mécsben. Stadt, lioynenjasM Kr. 2.
A
Znniidaiu, 1800. ukt. 20.
.leien soraimmal felkérem önt, szíveskedjék nekem u eggvorsablmn az aiiallterlii -zájviibAI h a növényi fog-toritól ujabb szállítmányt küldeni.
Az hiiatlterin szájvíz, gyógyerejü hatásánál fogv a, itt vhintékenyen keztl terjeilni, és tudathatom önnel, hogy minién oldalról kedvező oredményoket észleltem, és pedig számos szájbajban, sőt még az erÓH fogfnjáh ellen is, a, hol más szerek eredmény nélkül alkalmaztattak.
Anathorin szájviz készletem már végét járja, s ennélfogva elváronyaz ujabb küldeményt minél előbb.
MjHy tisztelettel Waarenhaus. (5o,r). -b.)
H. G. van Aken.
K.ipliaii''ik : Natfy-KanW.án : Itplu* Jiít.íf gyi''-Rrfr., Hournberu Itnirnfold, W«li*cli, .1. Kcflhoffír J. krre.koil,l«<ben. - Hátián . r»chrj..ii ,)., K.-.ul,.ly..|i : l''fíailprrr gfiKyMti»*, KinXrr M. A. /.»ln-hK«i*tr^ui Uón F.. Ky''''K>»irrí»«. K«|.roi..-<á„ : Werli (r>-ógy N = ''Islli''f Ky<S|ty*ii>ri-ax. Hllmrgen ; l),.rn. r Ksjot. Ssom-
lialln''l>rn; l''IHi.-l. hVr*nr* .''■» Hml-lf gy,\Ky*,r. Italárfirviilíkl Sa -Ovltr-*ynn. Hbio K. V. V«..,pr.''..nb«.n : Mryr Tiu.ka.i, uKy Onlhartl Tlvitda-(•» lia mai l Sxi-kr.fvbúrvárolt ; l„-K,„aiin A. Ilrann J. Ívúk>»i. I.ov.n-Iterviiybon: llii.ler ^yúgy,t. Knl.ic.ái. : Horvát). K. Koc*.
krairlfn : Milbitfrr >» MaolilriiVvyigyt*. Pak.m, : Klnriái. .1. L''yngy.r..
nr.nonilon : llnrválh J.Homx,.nr«.nd gy.tg;„ Kspoavárotl: Kobn J. Ilft«l, IMu. Hchrflder Kyógy.«. H«,.K<,*r.l! Mrab.ay (cyAfy.a -Kuiiylmá.luii: krsniülii..l.8iiK«tvArott;|Jarwarth, Salaumu fv,ÍKyss. Kajnn : Micbiuoh 8t.é« l|cr»f»l.t Hal, Hy ||frí0B |Klláo«nál. - ■ l''í«.rtl /....Inay M K. Zári,. Hlpitkl. Kárádon: /a.l«bán«ky *yAgy»i
Marcaliban: Ki*. Ky<ÍKy«». Tolnában : tlraiT kvAKt«*. — Dunafrtl.l vamll l.nkáoi Ky«5«t.v»*. Sionl-tlyiir^An ; N.Mhi''K ~ AI.A-I.rndván. Ki.. K>»K.vaa. Itolioiivinii: Kiinon makuál.
1&4/ 3.V)
INTyirttér.*)
(IJtíkuUUutt.) Mimiim szenvedőknek egészség Hilelicut Kcvuloscicre ilti Burry által, mely gyógyszerek és költaégnélkül gyógyítja a kiivetkező bajokat: gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, takbártya légzési, hólyag és vesebán-tulinat, gümőkört, szédelgést, sztikmcllüségot, köhögést, emésztési gyöngeséget, azorulást, ui-airlioui, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lázat, aazkórt, vértorlódást, fitlzttgást, és hányási ingert még terhesség idején is, dia-bittest, biisknmorságot, soványkmlást, csuzt, sárgaságot a 72,1100 gyógyeset, melyet minden gyógyszerrel duczoltuk; többi közt bizonyítványok pápa ö szentségétől, gr. I''luskow ndv. marsaitól, de Brchan manpiisnötől. — A húsnál táplálóbb lévén, a Kev dvsetere (elnőttek-né) és gyermekeknél 50-szcrte megkíméli a gyógyszerek kö''.tségoit.
•) K rovat alatt kftxlitltckórt lelplilaaíifi-t ucin vállal Sxcrk.
Vágiijhely Magyarország. Valahányszor köszönetet mondok a Teremtenek azon kiszá-mithatlan jótéteményeiért. melyekkel a természet gyógyitóan működő erői utján eláraszt, megemlékezem öuokröl. Több év óla- mfm ör-veudhettem teljes egészségnek , emésztésem mindig zavart volt s gyomor bajokkal kclle küzdenem. A bajoktol Itevnlcscicro II napi használata megszaliaditott, s hivatási t iemlői-inét háboritlanál végezhetem, Storner I.. 1. néptanító. , '' (-1
riéhszelenezékhen ''/, font 1 ft. 50 kr, I iont 2 ft. 50 kr, 2 Iónt I. .Ml k. fv Int H» It. 12 Iont 20 ft. 24 font ;li» ft - Kuvalesciéro Clm-eolatée táblákban 12 csészére l ft. ÓO kr; 2-1 csészére 2 frt .''»o kr ; H csészére l Irt .''»0 kr ; poralakban 12 csészére I t''t. ;io kr. 2l-re 2. ">0 l.r. 48-ra 4.í»o kr, 120-ru IO l''t. 2A* ru20 ft. :">7t>-ra .''10 ft. -- Kapható: Burry du llarry és t-rál Bécsben, Walltischgasse. Nr.''s. IVsten ''Vö-r''ök Jóst*/ gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kroti-stiidternél, Alsó-Kubiubati Tyrolcr és Schle-
singcrnél, Dcbreczruben Borsos l''Vroneznél, I liinafoliU''ári''li Natlu-ra l''álnál, KVindy lovárott llriltf F.-nél, .V''ii/// A*<mu'';siÍii Lövik K<irolt/iull, Kisekujvár-in t''«in|egn« r Ignálznál, Sfcékes-Fe-hérvácott Dieballa i iyorgynél, Ycrseczcn Fischer Mórnál, s minden városban s.gyógvszcr, füqzcr, és csc.iucgcárusoknál.
ili-klllilelott. - l>r. J. <i l''-''i''.c top irviM nr tt>''<-«-lii''ti AiiaIIk rni-axájvi; n -v ni itt i»inr»<t«\« r<v<iitiat k ''it már -o ,''v "ti. inrlv ki''lh''inosiu''g*, jós.ig.1 és i-i. .jciltm''^o miatt európai liirre jutott, K axájvlx'' g» ■ •> itii JiAlừal lnr niitnli-ii a/.ájhi.tt''gm''gíiól, •■rü«ill a « ij gy<-ugi''hli rés/eit k111 <111••«.• 11 a foghtlM, i-lilxi cl ki-llviiii''tli-n «/.ájli xl, a fog v* liorkrtvc-t ; «iil «iki-rr n h twnálh.ttó .i i-.irit-jiii''l í« sroilnitii.il ; a,-olii|itl aki lio» fogíájdiiim n • »/áj mimlou is''-«/i-in<k il«|i»« lgi-t kölnritnőa, eirj.l i''-i </«>''grt vi<«í n.nlja, s folytonos h.i*«ná)ali mcllrlt meg i« tartjt. Ajáiilimló még ugyan «• íogorvoa nr áli il k>-«/.it«-tt itJ>v«-ny-fog|iiir, mrly n fogakat a fogkütül likxlilj.i, .innak fi''-nyt !■••
brrm-gi-t é« .............................• I Ax Au.itlit-riii lng|ia.m
továbbá <>ly tnl.ijilon.ággal lnr, h-iify nom Initaliiia/. ártalmas nn»azokat iiönt tlihtuiyiri- iniiiil«''ii más. li''-li- |>a«tff, liftin-ni riiipáli oly ártalmatlan ti«/.tilö a/.-rt, ini-ly a fogra ugy'' li.it, liogv annik n»*tn áVI, liaxtitj.i
I a fupat inimlrn IMoxC lerAkoááiokló). a nr.t\> Mi''rré J tt-sxi, Oilva* fogaknak ajánlandó vt''gn- a fog |iloinlii-, mrlylick hntxnálata által a további i''riiitixi- a fognak in«''g»xtiiiik, a rnrgakailályox/a aa cbbiil fril.iillu-tu lo''tig»i''gi-ki''t. Kinliti''lli-k N.ili''xága ifn lli''lt koxi-*ki ilik axou Uorliliiu''iiy, hogy hpiii i-»ak orvosi t.kinli''lyál. l»i/onyü< án\ ö nuitathatók t«-l, liam-in a/un lóny , inuio i li<<rj)''ili''«lM''n >''•* fog.iiláaban. ri''»x<-alll llr, ,1. |<. l''o|i|i iir Anatlii-rin ki''-sxitim-nyo ax igó«x világolt/A ktr.i-alrt oly nagy. hogy a feltaláló mindi-n óvbnu li''Vbb tiTinl lnil.OOo il\,>gg.-l kvaxit. A Itigli-lkiinneri--
I.-iilii-n n,áiil,oi.lók tubát infintriikliick l>r I. (• l''op|i fogorvos nr An . '' rrin kr-xilin>''iiyi-i, m> lM-kböl min •Idillit raktárak » innak állilva. t.akik llírahi-n, >|aill,
II.igiiorg.i«.i- «.*..iin.
— t" igyelmeztetjiik a t. cz. közönséget liipunk inni s/ámáuak hirdetési róvatábau levő lljlaky, llirschler A tia alsó doínborui l''uraktá-rára, mely a Dráva mentéhen u legnagyobb.
Kgv nagv-kanizsai /linzer- és mtrinl>e.ryi kervtkxtégljn inas jó feltételek melletl lellögutl Intik.''Bővebben e la|i szerkesztőségében érte-I sülhetni.
D
£2

Kl:
GARRETT R. és FIAI
Leiston, Síitfolk, angolorszá}?i iírának föii^ynöke KOT/Ó PÁL ^ópószinérn c%
.... , Pesten, váozlut 39. szám, (.r»:i7 -i) •
ajánlja e gyár íijabb jávH<)tt gyáitmátiyait, melyek a világ mindenki állításain több mint, lOOÍ^font sterling pénzjutalommal,
éa tötoto BZáLZ arany és éisü«t éremmel teitüntetteU:, névszerlnt :
* , • «
" ck 5 légkörű .szülésre l»a-tosugilag megpró-
báltatlak nagyobbított tűzi szekrénynyel, szab. gözosztóval és elómelegitőve! láttattak el, tetemesen csekélyebb tüzelő anyagot igényelnek, mint minden más ilynemű gyármány, mimkaképességök pedig a megnevezettet majdnem kétszeresen meghaladják;
!>. II. 13. 15. sorokkal , melyeknek Ilire mint legezél* szerúbb gazdasági gépnek a világ minden részeiben elterjedt;
Sor-

"•-j nielyek a magot tisztán 1} kicsépelik , szalma- és polyva tói elválasztják, és a gép másik végén a második szélhtizatu által ujra niegli^ztitva >uly szerint két osztályra választva, a zsákba vezetik. K gépeket szerkezetük, munlv;ikt''pe>ségük, egyszerűségük, és tastósságuk-nal fogva .semmi ilynemű gyártmány felül nem haladja;
r''
Nainuelsoii cs társa
Magyarország viszonyainak legjobban megfelelő
arató- és kaszáló-gépeit,
és kéri a t. cz. gazdaközönséget, miszerint becses megrendeléseivel öt eleve szerencseltetni szíveskedjék, hogy így minden kívánatnak megfelelhessen.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár^Bécsben.
ÓVÚH: Tapasztalván, hogy az enyéimnek szóról szóra titán-nyomott, sót a közönség ámítása végett humisitott név-uláirásoinmul ellátott liuszuáluti iitnsitváuyokkul ániltatnak Seitl-litz-porok, s evégett it kill-alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyen felcseréltethetnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon mejycgyzéssel óvok mindenkit miszerint: „nx általam kénx(h"tt to''hllltx-itor m Imlen katalf/ája ha non Iá kc.nltmcHf/cktáll iii<1(k•illiiithlixtcti''Hlll Maját .rétijc{/f/cm cm aláírásommal ellátca,
<trn egy le|M''csétult eredeti doboznak I frt — kr. Használati utasítás minden nyelven. K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden edtlig ismert házi szerek között tagadhutlaniil U''z első helyet foglalják el; mint azt sok ozer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá gör-sök, veso és ideges bajokban, szivdohogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolitlás, csúszós fogtájdulomnál, végül bystcriárn, búkórra é« huzamos háiiyásrulinjlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a leglartősb gyógyhntást eredményezték.
ltaktárak Nayf/-Ka»»IxMán : Belus .1. gyógysz. Kovák K. gvógysz. FesselholVer .1. és Hősen feld F. uraknál
Hclorárott Kakovies 0. (Wiktornyán Karász II. KÖMxeyen Csacsinovits Istv. gyógysz. KajtoMvárott Kegl Nándor gyógysz.
„ Kohn Jakab
KcrcMxtcn Broyer Jakab tiai Kaproncxán Werli Sánd. gyógysz. jA-tcnycn Kalívixlu J. gyógysz.
Marcxallban Isztl Nándor liánok Sxt.-0(/lir(/f/ön Fibic J. gvógysz. SxomlHlthelf/en l''illieh Ferenc/, gyógysz. So/troni/ban Mezey András gvógysz. < Zágrábban Mittolbach Zs. gyógysz. „ , Ooyloek J. J. gyógysz. . . llrwcisz Fr. gyógysz.
Kzen czfgckntl kaphaió máj\ (544—f>2,2)
A norvégiai Bergen városból való legtisztább éa leghatályosabb
valódi DorBoli-lialméiJzslr-olad.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Mindon üveg, más halmájzsir-olaj-lajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-hulmaj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrO|diulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással vun; meggyógyitja a legelidültebb köszvény- és csúszbajokat, valamint az időszaki bőrkütegeket.
Kzen legtisztább éa leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsck-halaknuk leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyeretik, é<i átalában semmi vegytani kezelés alá nem voiin-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő lólyudék ében és ugyanazon állapotban vau, miut az közvetlenül u természet által nyújtatott.
Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsben.
Rothschild á'' Társánál
.. Postgasse Nr. 14 (i é (i S 1) O 11,. ;
. Uj előnyös
Társasjátjókok
300,000, 250,000, 220,000. 200.000, 150,000,140,000,100,000, 70.000. 50,000, 25,000 s a t. nyereményekkel. 20 db. cs. kir. osztrák államjegy 1864TŐI, egy bélyegzett részletiv 8 frl. mint első részlet.
20 db. magyar királyi államsorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint első rés/let.
20 db. császári török sorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint,
élső rtjszlel.
40 db. herczeg braunsChweigi sorsjegy, bélyegzeit részletiv 5 forint mint első részlet.
Minden hüzAsra érvényes 20 adrész jegy 1864-ki államsorsjegyre darabonként 8 frt. 9 db" 70 frt.
/ 20 darab 150 frt.
20 adrész jegy kir. magyar sorsjegyre I db. 7 fr|: 6 db. 40 frt. .s / v 20 darab 130 frt. <
Ígérvények mindén mizáara. Megbízások á cs. kir. börzén
készpénz, vagy bizonyos ráadás mellett teljesitlotnek. Kiadása cm mcgrctclc mhnlcn ''állanijta/dc, sorMjcgi/, Intnfyy, ruMUt éx
Ipar-.jegyekre néxce. JiiinntatáMok, tercek m ItniáMi sorozatok Ingyen.
Rothschild ós Társa 1
Bécsben, postgasse Nrv 14.
A1111 o 11 c o n-K x p e <1 i ti o n
von
HAASENSTEIN & VOGLER
i.VÍO ''.Mi
u w
vcrailttelt in all* ixi.tír. ml. n /litmipn ArtHonorn
bercchnet »nlrr IVrto imrli rr»rUi>>u, .....d.. mii tln- Origiaalpreitr
,'' "" , bewilllgt ju narli Mij«»k*Iip <l«>r tliilti''n /ii vi-r<''iiili»iiiiili'' Rabatt*. Uefcrt ubrr «ll<< I ii • •• r I i ii li p ii, kpmlliim''lit ...|, r uii-lil, Belfflf
eripart >l«-n luirtrnirii * 11 •• uml j •• <1 <■ Sprien. bciergt )>«i llpnuUuug amljliuli.fli.-r IlUupr .-..rr.ii.'' Utbrrif tiiingtn, '' glbt auf Wunucli l»pfpiiwlllii!»l ^..rlu-rigo Koiten-AMchtáge, vtrmdtt Kraiii uml franc •• <li« unnom iiihI iimki i< •i<n Imertloni-Tarlfe \ garaatlrt fur allp KMIIp dlr »tri-iig»tp Dlicretion.
Speclal-Agenten
allcr llau|.tlilkttpr <lrr Hctmoii, Hph«pi|po», Norwp(fpii«j l*Jiuriiiark. uml llollaml*.
Pöchter
KroMrr in* uml ftti»lMm!i*rhi*r Zeitungm, ii. A.: . Wieurr ZpI timc*. rMi>ri:pii|>»»t* , .T*^-l.latr, .Kikprikl*. .<Vk..m>-iiii*l* in Wiru .tii>li''|ir<l*iirr Ul|(r* iii Hr<l.«vl, .Holland-•«''Iip lllimtrnti»* in Am-terdam II. • w,
Allelnige Vertreter
ilrr l''nrí»''r uml lt.''r
l>i''<|piiipml>|p|i írau/.''.<i«''iirii l''|i>» iimalMiUirr
13 o ml olle
thr <H» rall ijlc.ichhiiitewlni l''intm: \Yit)i. Keiier Marki II, l''miu''t''rabén 27.
Haatburg Lübeck Berlin Frankfurt a. M. lelpilg Oretdrn Chrmnili. Halté a S, Breilau, Mla. Stuttgart. Minőben NHrabcrg Baiel Zürich. St Gallen Genf. lautanne
Biztos gyógyszer
gyomorban túlinak, moll- ós toroklaijok ollon,
Hoff JánOS, udvari szállító ur kii/ponti rnktáraunk Itrcsbni, MT Káirntnefrlnfí XI. *"PB
Érsekújvár, 1/71. inárcz. 17, Az ftn maláta nti''ri''lni''k ihlvo" bul.Wu ól ittak raliban , * külilnttHcii fójdnluin* hurut »••» étvágyliinny ellen. miggyiizőtl ve, kérem (>ut azivcakvdjék neki in gynrsszállilmáhykéiit 12 itveg maláta kivonatot kiililoui.
.\cufeld (iiii>ttÁ\.
Klatiiczc, 1*71. fol»r. iJ. Küldjön nekcm4clictö|cg*gy»rs;tii az Oh fclMcgc.H innlátn-mrllciukorkniból. I''oliirie Amin.
K r e m s m ii n s t c r, IxT1. jati. -I. Tin/lclrtti-l felkérem. miszerint clüiiyAneii l«.ineél iiialúta-kivonntnbol nekem küldeni szíveskedjék. Hnrliing. alezredes.
Obrkan, 1H71. fobr. 24. I«lii«trlvi> n Icgujnlib liálórn krtlcleicll. mert inalnia-K y ó # y c b o c o I n «l éj a igen jó HZolgólntot tett nekem. Mivel nevem kétszer volt azjíjsághan, többen kérdezősködtek. hogy Onnrk maláta szerei csakugyan oly gyógyhatáauak-e; óiely kér-diwro aixal válaszoltam, miszerint azokat jogosan lehet mlntlen betegttek ajánlani, mivel rs n It''KblatnMabb »tvr ni í''Kí''hxmvk vÍHHzanyt*r«;Hér«''. Küldjön mki-m íhiiuH ;» fontot ozon oli»colá«blból. MaUovIlz >>» «-iii''*.
Sn^ur, 1x71- iiiarcz. II. Miutnn ninlátn-kóhzlliii(;nyi''i r«''úm ih;*»»» n li''uj.ibb hntxNt K> akoroltnk, uzórt krn ni azokból ininvt kliltli ni. .
Dm iiiu intnl. ca''Hnlőr-őrmi''sliT.
St. Kpidon, IS7I. fí-br. 2. Sziv»''akcilj«lk m ki-m az Ón kilttiió Hinlnln kiviMinl-uyÓK.V'' Ntlrrliól, umlnln-clioi olndijnból vn mnlnlir-iin II. zukorkálbnl kllldimi.
Korn (ívilrR)1, illloiiiiin IViin''ik.
Denta, 1871. inároz. Posta fordultával kidiljoa in-kém az Oii jólókony liatá»ii nmlntii*nirllrxukorkálból lOnujry dobozzal. Volllm - lit .Nánilor. k. fi* kain. vailánz.
Nagy-Kanizsán valódila^ kapható egyedül Wajdits József k»''re>kfdÓM''brn.
• ; ^ '' A nngy-kanizsai
KERESKEDELMIIPARBANK
f. óVi ináriziiiH lí)-/''ii tartott rendes közgyűlésének határozata folytán
•f. ó. május hó 14-011 dólol/KtiJ) órakor N.-Kamz.MÍn
saját helyiségében
második rendkívüli közgyűlését
tartamija, melyre a t. róazvt''nyea urak tinzU''Kttkd inogbivatnak.
1. Kínok vAImzUh.
2. Az augobinaKynr bankkal b''tuzctt vi
azonyt szabályozd 4j Jj. tOrlrw l''vlutú . S^iditvány tárgyalása.
3." Aa^ángol-ma^yar bank állal kinuvizVo Volt köt tanácsosi állomás im^tartása • vagy- betztra lőttül1 tdt»«i4árgy a I ás.
Azon t. rJ^^nvosok, kik n az alapszabályok 47. és W. raijus hó f)-i>; naponkint d. i''.jf- 12-ír. « vóny ós szavazó jegy mnllott I^Sttdiotik. Kelt N.•Kanizsán 1*71. óvi april
t |
lcözffyüléa tárgyal:
4. KnolK''g két igazgalii-tainícsos választása.
.">. Az alaps/.ibályok ól. bóvitésc iránti imlilváiiy a szavazatazedő bi* zottniány im^válas/.tása tárgyában. Ii. Az alapszabályok f>.''l. tj. m«ii|onitása iránti inditvány a szavazati jog gyakorlása ki''rdOsóbi''ii.
Hinléímény.
Az n lói irt bizottság iiieginditja a II. magy. klr. államsorsjátékot ntelynek I''gész tiszta jiivi''delme <) felségének 1. k. elhatározása folytán az 184* » évben rokkanttá, vagy munkaképtelenné lett honvédek segélyezésére van szánva.
K/.en sorsjáték 4338 nyerőszámot tartalma/; a n\einnéii\ek fóÖN>/.i''ge
M(MH)0 forint
/ • közlilk az lr<" flinytreiDrny 10<)JHHt friul • a Il ik lónyi-romény 2<MHHt fornttul. kát nyure-mi''iiy lll.ÍHKl Irtai, kottő ,''iíliili frtal. ti/. liNhl Irtai, busz í>tN) frtal. egyszáz KHl Irtai, kétszáz
(XI trtal és négyezer 10 frtal.
A Imzáfi visszavonnlliatlanul
1871-ik óvi junias 30-án
lindán az alólirt bizottság által fog eszközöltetni:
Kgy sorsjegy ára 2 Irt. 5(1 kr.
Sorsjegyük kaphatók : az államsorsjátéki luzott^ágiiál (kamara éptili t i a lottó adó- mi és pontahivaialokjiál, a gőzhajó és vasút állomásokon és minden nagyobb városban létezA egyéb sorsjegyáruló közegeknél.
Mntji/, kii'', államin áUiini.«>rsjiUcki bizollviif.
Iluilán 1x7 I. máreziiis l.''i én.
Motiisz Alajos,
m. kir. oszlálvtanácsos.
V
1
• li''diilltís 11K''lIi1''I JI Icujnld) (:S li»<rjli(tif;vi>snlil)
A R R D-G É P
a „imrvps (iHOVLIl A HA KEH HOLLMANiN LAJOS bécsi gyárukból
bo>lo|ii
9W rés
1 z e t é
les/állitolt áron sőt
b 1 e t - f
iilj.in i« uiPi;rpiiili>llip|.i •
Nagy Kanizsa és vidékére
li n K > b a ii é>« kicsin b e n (cu« g r. o » m el en «l <> I a II)
kizárólagosan o^yodiili főraktára van
i.vta i)
/ AVoiss LodoÍHki
vrjfjp« fírii kprp«kp<|p<vlip|i.
Korona vtíndó^lő atelleftóben
FIGYELMEZTETES!
Kgy itló óta kerenkeilők pompás hirdetések által ros/. órákat ajánlanak a t. cz. közönség, különösen a w(ki lakosok félrovezeliWro. K kereskeórk sem órások, som - mint álljtják — óragyárosok. nuninfogva az ói.inak belszi rvozotéről legkevoH«-bb értelniiik sincs. Kiadnak |M<iláni avull liiguiix niüvel, paktonuálKánvIian mint uj szidiatoü iihW.itíi órákat, valamiül másféle leg kii/onsé''geHfbb órákat valóili angol oráknl slb. Azért óvakoiljék mimlenki ily féle haszontalan órák voviWtől.
A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar vonni, forduljon a jó hiincvii órétslnLoz:
ki álalábaii caakis ax óragyártással loghdkozik. HHSIR.Z I^ŰC
Hűesben, (Slvfausplatz N''r. ti.)
tíERZ m,
|Hl|g.
órás IbVsben, (Slvfaüsplatz N''r. Ii. Ausaeiisciteii (Ir* Zwe|tel|iofe«) számos év óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tarlalmu
KTÁRA
nagy válaszlókban, egy évi jótállás
Ö
ajánlja miudeiiiiuiiiU jól remic/ctl óráit mellrtt, a következő árjegyzék szerint.
<i''enll zsebórák. |4»i. -17, o—n.|
killlie" ii.o.''r.M-Kiipk a «•». k. kpiiilA*x«ii hivnul áltil iiiPUiiróli.ílva.
rjíf''WI j>>l.íllN*i jpjfjr Milnlik. A iipiii «inl>nlví»tl ilrlij.! fll.il <''lTii7lili-j • pumil. ;iO-:i»! ffi ^llomlrA* 40 _ |H-f,i.
• lii''lifv.Iríi!. ."(.''i -40 fit I.P|fiia|ty<ilili vÁl.int^k k liv-.....lífímáiii l>< fii .ll»*psplilt párisi brono/ orákbaa l.S.
Un«/i IM.||.|,.|| ;{.; in l''l. •.''*• -.''lo frljávnl 5 -•• iig»*oA« ki''U<''>«lR|i S r. |o |H irt III»iu«vpI -.>8, :I0, 3:., 40, fid, l''.H rumil i>*;pinHiiliik..''iO >''<j ín lOO frllat.
b''iljry h-uif. <oÁk |o-Hf,i Legnagyobb raktar Ingaorakbaa.
ji ^o.-iliv,.j» 4;, i;u r,| Tulaj.!..ii eynrluiiiiiy, t;vi k-ii..» i.ij.,.,1 rsi fii j,;niiu«ki; ...... i
I II. 1 11•/> .'' . 1 « ■ .. . . ■
iia|
Mimlrii »*«l.i«lj.''»oU
F í r f I Arák: ^
t.n.l li. r.p. r úr. 4 rulil |n l''i.fri
- aranyier
• niKitval'' IH II frt . kpllű* f»i)pllp| Ifi—17 frt
- kristály (Ur* U • 17 fn linrü.niy r. ló ruli. Ht l''.'' írl
• Aie p*iui laj.|.!»l 20-;M fti
• kPlIŐ* f.l''lt''llrl
Ülésen részt venni óhajtanuk, elisim i vényeiket hnlnie szerint folyó april hó 2;")-től bezárólag -ii ilráig az intézet |>éiizt-iráuái térit-
Ax igazgató-tanács.
•) 47. i- Mindrn rÍMviuyp* rrriv^tiy után egy Kavaiat, V
a k<><irylll.''<tfii »í»»«/siI>.''.|ipí «''» |.pili|f <>l\furiiniii, li»(ry I uláii'' kptlíí, <1 uinii liármn slli. p»ik, ti/ «/.:iv<wiiiiinl lalilipl nnoiii.aii nem gyakorolhat''icnki, l.ármPDuyi Icirypii r«»*vínypiupk máuia.
••) f»S. | A kOi(fylllp»ru mtom<''lyr«ru v.ipy ni.ifl.lm.lljflik állni rp*/l vpiibi riAml.{k..x.> rí«ríiiyp»ck M ua|i|iml vájt) » 4:1 S-I>*n iii. *piuli|p|t p;ii«|mllnls» c«pt^1i^i f. us|.|.»l n kít/j:yll|.» elítt ré»v4iiy«ikfll (•ll«uiprv#nyplkpl) a iiipk l» u. ui járt. .«rl»puypkl«.l ogyUU » l.auk |.íii«lnr«n»l, iontu Dy*r*nd<''i l/ritv.''ny inpllrtt. in.ly r^yiilinl lipl»''|.li jeiry(l>. •«olg/»l»inl, IpIpdiií lari»xmk A r4iiT^nyr''.k*t IpUII rpi»v/>iiyp«pk uívjr(tyii''k(''l.pii iiiiiulpilkinok iip»p mellptl i|fy»í. r»nnii.l s/ áltnln Utetl rí»»ríuyrk rc 11 il mcgillai3 mAvasatvk »»á»na i» Hiiepmlú. , I >
4 *1 imi r.i
''-» Inj.|.*l .rsi :.|J frt j.;tjiiiA<«Al ('' .Vx|Miuíj« ffllnúmiil,; m.
IS- •>;( ío I»m..ul..n..k IM). 70. Ml, ;iii ,„ ||, f„. _ M,i„|,.„ h.„A|, Minmml.''.
• linómul.). ''.''I -IX Hl .......KI. imi. no f,i i,}, 17. |h. ]•». -Jii. >„>2fri. ... fkviiu«t
• míjf. Ii.kri««. Hv. |S •„>;, f,t A«..uki».il uiiii U i.t. i,. .., ................f.t|<Vrailt/»el .10 83. fn
- lior|f.liadWr.k.la|.21 fr« k>''«l.i»..n vmi. _ . . u«K)ea.irá(U<Mpl
• ....................» liyak- r./.ll«t «Mk I |..*»0.iB nrMiiy.ur 18. 50. TiA írl. Hi''.iia|i..r rcKulatoiir
iimI liiuaml.''. fp| j:> :v* ín tniiisk. . -»9. 30 .W fn r.-ima^.lir |,ig«Arák-
- rrm. krliri* fnilifl. ,''LV |0 f,i r.siUI ..lalan^.ik •.» |,i .Ml kr. nál I Irt. fiU l.r
- jp,íp<*llv..Wfl 30 Ili írt * <>■ s. I" I''.''. frt Mimi,11 jívllátok leheli* Ipk-Imrr. Iiaiii rcin. 3H-4.''i frt ......"''s1*''"''''^ Is. ín. J„bl.au vi-fmtc upk''. Vi.|íki nipgrpii-
•O.iu aiaur.i.r.
.10" f,| 10 fii
30 Hi írl 4- «• K- I" I''.''. frl
38—4.''1 fri Aiany, liraláitrmk Is. i.'' Arany li«ii^pr.''.rNr.3ar. 8r..W -.''Wi frlj^"- •>''»■ Cti. 7o 80. IHI. JllO. fit ,|eli.pk a« ;..»«cK..rk k/*xliPll l.pklll-
• JiotKtMiy 15r. 34-44 fuj Kellu órjivnl 7 fi. •''<»« "»«y puMánl utánit mcllnt ■ fliiom.\ar. lap 46 - 60 frl: .Wá»al u,p|v a k..••'',KÍ''<>"''«<»''*bbau tpljpiitlPinek. Mp/
krt| .< la|i|ial W»-lki írt ,,-..ll(5| K>rrgyiit u.vujl |i f,| ... "« ''» ''''''r1''1 kic«*r>''ltelli<lk
4 1 i- -..''mi imi 11 ni ..a,''''""1" k'' »''«''*•« oUüfl, mely
I |ipnyu}pl ''..1 (O. HO. ''Sl 1011 i''ai . . 1 J
* r - • ...... 1-Arív, k.nr. .;,a .||«
(T>rrWát ityujl H frl - Iti/ ncm ''"f"'' 1
arauyko. t..ai|.''. k. II". liavlú UUzpI mi ly Órák fíntébe it elfoKa.ltaloak.
!h>- 1,1,1 ,''-''°.í>m.ipmiiiIii.I u''-r/vái uyiijt'' |4 fn Kfllnn klvinatra kntilnk lipjnn ilu<r l:''-»io It |''A,i,i k.li.;'' .''.rá .Ii./.., 1......,/i lf"k,," sránylajf ..rakat láuciuka-
Aiauy eall srlla|i .V»,i.''» ii''uiuflt.''ir 80, !mi
- Ic«i. U|>. IOO.IIÜ.,1^)
»*U»/útia, a nii''K .nem larl-il-áiu.''it jáiamló ..Msóg.''l vi.oaklildttinl
Kérem figyelembe venni I
. .tukl.aa \J, 13 | | fn,
Hordoibaló őrségi elltnöriá órak.
„ , . . . , ll..r)i«iiyfp|p ruliiiiii.il, a/
VaiU** iiiuiiká* remi.........„|.|,P l. |. ,.lk k.lr.ul |«Rt«O.I>n.. I.a''.z
talmi araiitokl.su 1,1— li fii „áu.x.i .......1... ......n .. . ■ ■ r • ..... ''
„ . . . uallialo mlmlpii va«p4lyaiiilvin f.rr. Mímlru Áron lecjokl.aapril. k
.. „ , 1 Y « "f 11 i-v ,L•V''^, ''!ÍV''"1*k,,r'',1 t0,<r"k,Mn *"'' k>.rp«kpili"k va*y „,.m úri,..k il htll.l rnl. I « r. I I IH 11. Kípii ixakuak miml«Kyiko u/y «au ta| aiátilollakkal
•_ •tu » S/. HP«vp, lu.|ty liat kUlrmfólc Iipl*eii|ipiid8k/ (
i.*(«e nem vi''Kyl-
Wajdita József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyor&sujton}omá.sa JSagy-Kániz^áu

/
Nagy-Kanizsa, 1871. april 22-én.
17. szám.
Tizedik évfolyam.
• i
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- ós VASMEGYÉKRE.
V Vegyes tartalmú hetilap ''
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdászal. tudomány és művészet köréből.
i
■MN IlMkllH, •ffai s fyákrw Mtifél vagy két t*»n. h«rrk«Mi(ői irorin r» kintlú til\m(mI: WAJDITM JÓZ8KK kSnyvkeretkedéaéhsn.
aa ____a.
-i
.....L1___l -l
ElŐflzotósi föltótelek:
Halyhan béthor horéétesl ''4* vidékre po.Un kllMve Kg in érr. ; • 8 frt — kr. Kél évre . .3 , - . fcvntgyedra • 1 . 60 .
A bal haiébot petit torért 1-Mdr 7 kr. 2-aaor 6 ét miuden lovéhbl beiktatásért 6 kr. Bélyagrilj minden egyet beiktatást A0 kr. A ''.Nyill téren* tg/ petit tor lirikuU.i dija ló kr.
N
K ö z g y ü 1 é s.
A „Zala-Megyei Gazdasági Egyesület" 1871-ik évi május l-én s a következő napokon Zala-Egerszegen saját helyiségében nagy gyűlést tart. Az egyesületnek tagjai felkéretnek, hogy minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
A tanácskozmány tárgya leend;
a) az alapszabályoknak szóba hozott változtatása,
b) a tenyész bikák iránti intézkedés,
c) az egyesület kertjével a szomszéd teleknek megvásárlása. Ez utóbbi tárgyra vonatkozólag az egyesület tagjai felkéretnek, pénztári hátralékaikat a gyűlés napjáig mulhatlanul befizetni szíveskedjenek.
* Kelt BessenyOn, 1871. april 14.
Skublits István m. k.
Igatgató etnnk.
Pályázati hirdetmény.
A földművelés,- ipar- és kereskedelmi in. kir. ministeriuiu a külföld jelesebb bort termő vidékcin divó szőlőművelés és b<»rkc-zelés tanulmányozása végett két, magát a borászati szakra, esetleg tanári állomásra képezni kívánó egyént szándékozik a külföldre küldeni.
A kiküldendó két egyén mindegyike 1000—1000 frt uti átalányban részesül, s a fennevezett ministerium utasítása sze-
rint teeudö útjáról kimerítő jelentést tartozik bemutatni.
Kzen két utazási ösztönd íj elnyerésére pályázók teljesen felszerelt fo\yamodványái folyó évi május |ió 25-ig k földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministe-riumboz nyújtandók be.
Az ösztöndijt elnyerők további és részletes lítasitást a fennevezett ministeriumnál fognak kapni.
Kelt Pesten, 1871. évi április hó *T-án.
A Jöldtniveiét-, ipar- és kercsk. magy. kir. viinisterinmtól.
a arx.it.^ a
Hirdetéseket elfogad:
N.-Ksalisaa: KUDÓ HtVATAI,. KssiUwlyts: PULY JANU8. Psstta: ZKIHI.KK M. LANO LfcOI''OLD, ét Hl NUKU fiA.NOOU. BeoibM: HA A8KXKTKIN ft VOC. IíKII, MO*SE KUIIOLK, OPl''KI.IK ALA.IOS ét NAKTLKb IIKKMAN
A gépek
tökélyetesedésénbk befolyása
a me*öyax<laHáyra.
(Folytatás.)
r
Csak a világkiállítások életbelépte óta tapasztalunk minden üzletágban igen élénk lendületet, legörveudetesb haladást s a gazdasági gépészet is tulajdonkép csak a világkiállítások s az ezeket pótló ország vagy vidéki kiállítások kezdete s átalánossá válta után foglalta el azon nevezetes álláspontját, melyet manap betölt s melynek nemzetgazdászati jelentősége elismert tény, amiut azt soraim elején már körvonaloztam.
Az első londoni kiállítás óta 1851., mely az iparágnak régtől kívánatos megjelenését a világ közterén s azoknak egymás-melletti összehasonlító szcmlélhctését lehetővé tette, — későbbi kiállítások minden
fejlődésben levő iparágnál nagy haladást tüntettek ki, ugy, hogy azon iparágakra nem ritkán korszakot képző esemény, tuága a kiállítás volt.
A gazdasági gépiparral ez pedig valóban igy is van; minden világkiállítás a gazdasági gépügy egyes ága fejlődésének köz-, vagy inkább kiindulási pontjául tekinthető. Régebbi tökélyetlcn tárgyak jelennek mégoly tökélyetesés kielégítő szerkezettel, hogy a kiállítás képezi dátumát a praxisba való átmeneteinknek.
Igy hozta át számunkra tengeren tul-ról az első londoni kiállítás az arató gépeket, természetesen nem oly tökélyetes szerkezettel mint azokat ma látjuk; azonban az elv, a rendszer, a metszőkészülék Mac Cormith és llinreytől már ugy vala alkalmazva, mint ina.''
A párisi 18f>í>-iki kiállítás pedig a cséplőgépekro volt igen nagy horderővel. — Al itt először láíött hordozható cséplőgép a mozdony nyal, csakhamar átment a gyakorlati használatba.
A második londoni 18G2-iki kiállítás a gazdasági gépészetnek minden egyes ágában nagyszerű haladást tüntet fel. — A a gőz-cséplőgépek itt valának láthatók teljes tökélyükben, ugy hogy különösen ez idő óta szorították le a járgányos cséplőgépet a térről s ezrenkint léptek munkába Angol-, Franczia-, Németország s honunkban. — Az aratógépek fejlődésében is örvendetes, haladás volt itt tapasztalható. Az önműködő lerakó szerkezet itt volt bemutatva
oly kivitellel, hogy az a gyakorlat kívánalmait teljesen kielégité. — Csak e mellett juthatott, ezen gép oly gyors és nagykörű használatra, mint aminőnek manap oVvetnl-het. ugy hogy némely áflamban pl. Amerika Oluo államában a kaszával és sjrlóval egyenlő gyakori lett, 100,(H)0-nél több ily gép működik ott.
Ugyanezen kiállítás mutatá be a gazdasági gépészet negyedik remekét; azon tárgyát, mely gazdaságunk képét hihetőleg újra átalakítja, amely éppen ott segif, hol már legelőbb kellett volna, s mindenkorra is kelleni fog a segély, azon segély, melyet csak egy független erő nyújthat. — Most még tűnődve gondolkozunk fölötte, sejdítve csak azon jövőhöz, melyet ránk fog virasz-tani; örülünk neki, mint nagyszerű jelenségnek s nem hisszük mégis, hogy rendes munkás-társunk legyen — s ez a gőzeke.
Állapodjunk meg itt, mint vizsgálódásaink második részénél.
Minden segély aiiíial becsesebb ránk nézve, mennél nagyobb és nehezebb munkában s mennél hathatósabban gyámolit bennünket.
A gazdasági gépeket segélyekül tekinthetjük, melyek bennünket vagy gyorsaságban, vagy erókimélésben segítsenek s igy annál nagyobb értéket kell bennük föltennünk, mennél közelebb visznek bennüu-ket pdzett czéljainkhoz.
A gépészet csaknem minden munka kiviteléhez adott már segélyt s érezzük is azmi nagy könnyebbséget, mi a gépek hasz-
T ÁKCZA,
t
T. szerkesztő ur! A* alább közlendő .leg-ujabb szittya dalM, ugy leltem esutlog holmi papír líra-lom közt, mi hihutó valami pesti szerkesztőség kosarából hulla ki. PecteD nom szeretik aa ilyeneket; vidékeu talán megjárja közlése! /— Kissen mi magyarok „geuurosa nátió* vagyunk,. — s ha lHÖl-beu üldöztük, gunyoltuk a szegény frakkot és cziliudert: mél''inyosan követelheti l#71-ben. a frakk éa pantalón, hogy hivatalosan rnhabilitálutva ók is elmondhassák szerény véleményükül, illetőleg bucauatatójukat a garderobbokból most már egészon kiuoritJtt atilla- és magyar-nadrágról ! Az pedig hogy fik correct magyarsággal írni nem tudnak, uem csoda. Hány atillás magyar volt 18til-beii, ki tiszta magyarsággal szinte nem tudott irni és boszélni, mégis jó hazafi volt. — Kiég, hogy a frakk ■ pantalón most már törik nyelvünket, — s reménylhet-jük, hogy nioat már „indigenntust. és magyar nemességet nyervén, kötelességüknek fogják ismerni, nomzeti nyelvUnkot is tökéletesen megtanulni. Most még mint uj hazafiak, egy kis elnézést kérnekI Tehát, ha ugy tetszik: halljuk I '' •
Legújabb szittya-dal.
. Madjér nullák, saekin madjér nolrák I Kiletlank a nflrit, néked, -Kddiff mek-voltél »«Ük mókadnag; moil : F.rlitlnk Uti nadjohb ttllktéged !
fi Ii) vili''t Adila, .wclche wendungl* l''lty hotla a illval tora, -
Hodj uem inek letx tr mér, tem a lilék, fiem a .talonok'' otlora 1
Mi „talon-frék*, .uri pantalón*, Kik íddlg - .aut flottra Pllgung* Valánk gyátint Kmigrártiónbau : Mott lilumfal vitttajntung I
Koké tartott udj it uiér a „Kii léje*;'' l.cdjen inoil inekiul llngritcb I*
Veletek menjen, c«ardat/É* (Jiir-lanct, Mek aa a bcljár Werl./nf It I
Kddik mekvullatok ti aa uiak, Veletek volt ctak .Nóbcl bél;'' A taldn- frék, a a tteklu pantallón, Rieken meklófotl, tidAnél I
Ha mekvolt mulatták, t Kenni.m, Vadj .Nsllonsl-Vett-Kassn*'': Chanipaguerrel loaillroilék: Hodj a frék t pantalón — vetatan I
Vieaeftpénhot teiu vihaUII teuki, Petlealóot, nélkalalek, Miniiterni''l pedlk frékot tvébol, Cslfra hajdúk, klrctetak I
Ha mskkapla inadjér, adj német frék, Történte 01, It útin adtiar : A,llon''a 1 • levágutt, mind a kél farkét, -fi ednélt abból,, batjér .Hpancaer* I
Hét mék a l>Q budjogóból mi lati 7 KlUtek rapttljra a ttaklnl; t* tok tinorral nitiekOIOtavc, Hajlék bele, madjér leélni I
l>e mott, Uott tay gelobt I megváltotta, Minden mókét. Madjér notrák t* Adila .Handlé* kéne kertllt, 8 lettünk mi ur, pantalón a frék I
^ a
Mai L''ivltisátion sssriat, llélba ^élklllllnk uüm mabet,
Mfuiiteri anirekon » dim''n, Krtrheinolni uem it ttabad, Ha cilinder*, frék- a pantalonba, Nem nlt(Sik<idtt<k flil mókád I
fi bodj ádilénak farkét.nem véguuk ; C''.ag an^rt van, mert — ninn néki, fi ninet Hrhneider, ki ttllk madjér n&trékbol, Hő budjog/.t mek kéttéli I i»
Madjér uótrék, ttekin madjér nólrék t Mondd inek motl mér, mit cainéltok V Nem buj ipér belétek tenki, haeaág Ordllkkél nem tréflkéltok I
. t I..
Madjér uotrék I mondok /<n edj jó Haiti: Krdőn akattt fel inókadnag ; Hcytbiéhol jnvS jó inadjérok, Olt edjtier Ián, rád akadnag!
HOVKLYK MATYÁS.*,
Egy csók.
— Betiély. -(Kolytatéia ét vége.)
A kocsis nem tudván ezt magának megmagyarázni, hátranézett, ha jól értotte-e a parancaot? de midőn szokatlanul felháborodott urától ismételve hallotta azt, ostorával az ót szürke közé csettintett s mint a villám robogott tova n hintó.
Si Culiur-natiouhoi lartotik, a hordotta ttemllvegel 1
*) A IH''JO-, 30- ét 40 et években valamennyi magyar Aurora Almanach, Kranla t mé» ttépirodalmi fllaal rendet t kedélyei, munkatársának a Győri Kitt-lönybrn e megjelent s alevanr* laléló ttittyadalét kamljük aiton ófiajláttal, hogy flrOkvidor llOvrlyk Mélyét PáKorduléakép nélunk It haláttal korértol-jon, mert biion III it ttakad aa nitielartó er<">.
Hterk.
Csokonai, ki hálta) volt fordulva az országútnak , a háta mögött egy perez alatt történtekről mitsem tudott, ellenben Lenke, midőn a csók elhangzott ajkáról, rögtön észrevette a hintót; s iiiídfin látta, hogy jegyese —'' mert uem volt más — tova hajtatott, halálsápadt lett s minden idegében reszketni kezdett.
Csokonai meglepetve e hirtelen változás által, ijedten kérdé nőnek okát s gondolván, hogy tán köiinyelinflséggel vádolja magát leinké, meggyőző okokkal kezdte ót, megnyugtatni, mondván, ho^y nincs ok, uiiért esinálua magúnak szemrehányásokat.
Mindezekre Lenke fájón mosolygott ■ viszont megnyugtatásul mondá: hogy nem as bántja ót.
Hövid párbeszéd után I^nke bement szobájába, a kiiltó |>edig ború* sejtelemmel homlokán távozott a folytonosan jökedélyfl öregúrhoz.
Lenke magábá zárkozottan leült egy kerevetre s halvány nrczát, mely előbbenl ró-zsaszinét m-m nyerte többé vissza, két kis tenyerébe sltlyosztve, keservesen zokogott.
Szegény leány I inily keményen kelle lakolnia egy kis pajzánkodásaért I Hallottátok e már a regét ogy királyról, ki egy ló-patkó-szegért életével adózott?
Kövid az egész.
A király utbora téli időszakban üldöz-tetvéu, u sereg megfutamodott. Midőn min-dun veszve volt, maga a király is futásban keresett menedéket, .léggel fedett lejtőn vezette útja, hol lova lábáról egy patkó-szeg
Jelen Mxiím a tmianuvyel U''kZJatKlnná{fl cíhh''mIIM iira*gaÍÓTáu«k*fyüiek h irata! oh int étkedén? /blf/tdn valamennyi egyleti tay ré#*érc meyMMetvén, « kfizvyúléw kiUön meghlvá* nem /oy Madatatnl. Szork.
nálata által gazdálkodási kezelésünkre háramlik.''
Ha azonban a föld megmunkálására irányozzuk tekintetünket, azt látjuk, hogy e téren a gépészet által nyújtott segély aránylag a többi munkákhoz a legkevesebb, mert ámbár felszámithatlan haszon eredt abból is, hogy a gépészet a régi ekét kivetkőztette régi alakjából s a muuka igényeinek megfelelőlcg állította ki, jólehet, hogy földmiveló eszközeink ujabban sokat tökélyesültek s munkájuk kielégítheti igényeinket, mindazáltal főnmarad mellettük azon nem csekélyen nehezítő körülmény, hogy csak korlátolt, néha gyarló azon eró, mely őket mozgásba hozza, s igy a munkateljesítésnek (Lei8tüng) mind mennyi-, mind minőségileg hamar feltűnnek határvonalai.
Földünknek megmunkáltatását mindaddig nem lehet tökélyetesnek mondanunk, ameddig azt egy korlátolt eróközeggel — eróalanynyal végezzük. — Az állati erő véges, tehát csak határain belül eső munkát nyújt. Már pedig a földmivelésterén a tudomány legújabb utmutatása szerint nem lehet megállapodnunk a talajnak csak középszerű forgatásánál. — Le kell hatnunk, ameddig lehet, miut bányász a kincsekért u földkebclébe, nekünk is anyaföldünk elrejtett erőihez, fel kell hoznunk ajsokat s kamatoztatnunk a legnagyobb.láb''mellett azon tőkét, melyet a sors kezünkre bízott. — Mindez azonban sokkal nagyobb munka, hogysem azt a rendelkezésünkre álló egyedüli eddigi eró, az állati erővel legyózhetnok.
A gőzerőnek alkalmazása e téren is egyedüli eszköz lehetutt arra, hogy a főleg itt nyivánuló ellenállást legyőzhette, hagy a nyugvó, eddig) uem érintett földrészt a napvilágra hozza, hogy a néha erősen elzárkózó talajuak kérgét felszakgas>a, azt a légtermékenyitó hatásának kitegye, belenyúljon aztán a felszakgatott sebek s innen is kiemelje azon erőket, melyek itt tevéket-lenül szunnyadoztak. — Szóval: egyedül csak a gőzerő az, mclylycl a talajnak ren- j des és tetszésünk szerinti megmunkálását { eszközölhetjük.
A gőzeke eszméje a gépészetben ip)tu uj. -- Azon időben, midőn többi uevézetc-sebb gépeink keletkeztek, gondolkodtak már arról is, mikép volna u szántás is gózerő által végezhető. — A gozs/ántás első esz-
méje 1810-beu merült föl, azonban pangott mindaddig, míg 1841-ben számos kísérlet után az angolok e gépnek szerkesztési igényeit is annyira kitanulták, miszerint már a gyakorlatban is érvényre kezdé magát fel-küzdeni. — Az 1862-iki londoni kíállitá-son jelent inog e gép elósz "r oly ulakban, hogy alkalmazhatása elismert lőn, mégis csak az ÍK''JT. év vezette be ót a gyakorlatba, mert csak ekkor lón képes a rajta eszközölt sok tökélyetesités után a hozzá kapcsolt igényeknek megfelelni.
Kikeli ismernünk az eromátau és a számító gépészet érdemét e hatalmas eszköz létrehozásaért. K gépbon bírjuk eddigelé a negyedik mestermüvét a mechanikának; hihetőleg ez leend az„mely legnagyobb befolyással leend jövőnk gazdálkodásiirányára.
Hogy e gép a gyakorlatban csakugyan használható Ion, bizonyítja azt annak gyors elterjedése. — Ámbár a beszerzési költsó-" gek igen nagyok, a legnagyobbak eddigelé, uiit egy gazdasági gépért adatni hallottunk, mégis már 1KÜ2 után azonnal 800 ily gép lépett működésbe. A legközelebb múlt évek pedig e számokat még gyarapították'', ugy; hogy Francziahonban százak, Angliában ezrekre megyen a dolgozó gőzekék szífcia. Szászország is Sléziában számos, Kgyp-(óriiVn pedig 300 gőzeke dolgozik a nilus partjaiu. Hogy kezd mlhdinkább^nk is közeledni, azt láthattuk mar a út> H m.-óvári 70-ki szolnoki kiállításokon és mutatvány szántásokon, mik fölött az általános vélemény náluuk is oda nyil. tkozott, hogy e gépnek a praxisra nézve teljes jogosultsága vau. Pedig mi még csak a munkát láttuk, s azután ítéltünk, hátha mOu a termésekben feltűnő hasznot is lehetne alkalmunk figyelemmel kisérhetni!
Azon kísérletek s próbák, melyek a gózszántásra vonatkoznak, a gép szerkezetére nézve három fó osztályra sorolhatók. ,u. m. 1.) Azon rendszer, hol az ekemú s a gőzgép külón állanak; az ufóbbi szállítható v. önmo/.gó s az ckemúvet tuaga felé húzza. — K rendszer az 1847 előtti években mutatá inár be Osboru, azonban körülményes és költséges volta miatt a gyakorlatba atneiu mehetett. — Még körülményesebb a/.on rendszer, melyet lord W i I-loughhy állított fel s az ól-ki londoni k állításon bemutatott. A gőzgép itt külön
lerakható s hordozható vasúton a szántandó föld közepére áll s a két tagból álló négy-négytestü ckernüa fölükét ellenkező szélére iállíttatik.A földszélén 3''ra erős oszlopokon csigák vaunak s ó csigákon fut végig a láncz, mely az ekéket a gőzgép felé vonja s üresen vittzaereszti.
2.) Az amerikai Cinkus az ól ki londoni kiállításra áthozta merész tervét a gózmivclésro. — Ó a légnyomás alapján tervező ezt, hol két, egymásátellenében levő hengerrel dugattyúk utján köttetnek össze a 12 testű ekeuiü. - A belsőtelken álló gőzgép egész a szántandó földigkiható földalatti csövekből a léget szivattyúzza ki, ugy hogy ezáltal az ellenkező irányban támadó légnyomás az eketestet ide s tova vonja. — Kz eszme nyomán készítők az angolok földalatti csöveiket, melyekben a folyékony trágyaanyagot a kivánt helyre eljuttatják. — fiamm megjegyzi ez eszméről, hogy nz felette, érdemes a további tökélyositésre, mert hogy az udvaron álló gózgépsegélyével lehessél! a messzeeső szántóföldet megmunkálni. bizonyára oly sok előnyt nyújtó körülmény, hogy ilyet még egy gép sem mutathat fel. -4 Azonban az eszme csak eszme maradt, s hogy netu volt gyakorlati;'' azt bizonyítja azon körülmény, hogy e sys-temát a későbbi gőzekéknél még csak említeni sem halljuk.
Gyakorlatibbnak mutatta már ma > gát .lamcs Usher 184''J-ben szabadalmazott gőzekq reudszere. — A szántóké-szülék s a gézgép itt egyesülve vanuak s az ekemü a gőzgép elejére vau alkalmazva. Az ekemú, jobban mondva kapatuü, mozgását a géptől nyeri, fogas kerekek segélyével s munkája abban áll, hogy az egyes ágak a földbe nyomulván, azt felkapják. — Nem Ituz tehát barázdán, hanem a talajt csak forgatja s szét is szórja. — E rendszer Scotiában, elég soká föntnrtotta inagát, s csak azóta tűnt le. mióta Fawlcr és Howard fölléptek saját rendszerükkel.
(FotyUliia kO*«tk«ilk.)
lesni é* iollomezni: hogy milyen állást s helyeetet kellene ne uj főispánoknak oz uj inogyék-bou elfoglalni.
Az uj törvényhatóságokat szervező a fóis-páiu»ágból bárom félő valamit akart együvé klakitani| u. m.:
1) Az államhatalmat képviselő méltóságot, luely a közhatódági életet irányozza és vezesse ;
2) A d m i Q i s t r • ti v h i v a t a I u ok o t, a mely a hatósági ügyek egy részét — minden személye*, Vngy mellék tekintetben és érdeken tul * felülemelkedve, intézze; ós
ÍM Az egész hatósági kózélolut s ügykezelést e 11 e ii ó r z ő független, részrehajlatlan s magas állású kormány közegként akar ja azt sztirepeltotui.l
Mi egyelőbe azt.hísszük: hogy nagyon bajos leszólván főispánokat találni,a kik a méltóság, az udministra''tíóiiális munkaképesség, kitartás, ponttiKság é.i a minden télo kotleriáu fülülemel-ked ui tudó szilárd és erélyes ellenőrködés kellékeit magokban egyesíteni képesek legyenek; mert hiszen a pontos és ellenőrködő éberséget legtöbb einbor: a méltóság kényelmességével nem tudja összeegyeztetni.
A főispánban inindeoMetro a legfőbb kel-lék volna: a környezetétől való függetlenség, a pártatlanság s eljárási elfogulatlanság, a mellék tekiutetből való érdokcltségtőli teljes fölszabadultáig; és uz egyéni tekintély és bizalom bírása.
Hogy bármely főispán ezen tulajdonságok legnagyobb részévol bírjon, arra uésvo az kívántatik : hogy ő ne legyen azon hatóságban született, felnevekedett és előélete mindoiifélo családi, párt, barátsági és anyagi kötolékei álul ezerszeres apró viszony szálaival odafUcött ,tagja ós Iiu azou törvényhatóságnak, a hol fóispánk''xlásra van hivatva; mert ha a főispán azon hatóságban foglalja el o főispáni széket, a melyben előélete nagy része lefolyt, — ugy az ő előéletének elfogultságait, baráti, családi és politikai pártkötelékeit is magával visti a fóispáui székre ós eiak azok bilincsei közt mozoghatva, fogja a főispáuság toondőit végezni tudni.
Mi tubát azt hisszük :czélolleuosun téves eljárás az, midőn az "gyes hatóságokba, ugyan • azon hatóságokban lakó egyén neveztetik ki főispánná; mert az ilyen főispán sem kellő to-kintélylyol, sein egyéni, vagyoni függetlenség-gel és elfogultsággal nem fog birni; minthogy I ő, — az egész életmultjának ozerszeril kötelékeit, elfogultságait stb. nom fogja széttépni s nom fog azok közül ki s azok fölébe felemelkedni tudni: és nőin lesz ott uj eszmék, uj fel-fögásók, uj rend zászlóvivője, kezdeményezője, meghonosítója.
A. II.
Milyenek legyenek a főispánok ?
A hivatalos Inp már hét nj főispán kine-vnzletériét hozta. Az ogyének ellen notn igen volna kifogás; hanem inkább azt akarjuk je
Folytató* a meUtkUtcn.
kiesvén, lova nu-gsiklott s ula bukott, urát testével összezúzta. ♦
Egy patKo-sZegl . . . . s egy koronásfó hullt utaua sírba I \
.Sokszor jelentéktelennek látszó dolgok nagy eseményüket vonnak muguk után.
Igy volt itt is!
Egy usók tréfás pajzáuságból a költő hoinloknra lehűlve . az ártatlan arának nemérdcmlett megvettetését s ennek kttvo^kez^ lében hervadását eredményezte.
Könyei megszűntével fájdalma is enyhülni kezdő. A sziv, uz a mindenható gyógyforrás. a megnyugvás üdítő harmatjával árasz á el kebelét s amint az első érzékeny benyomás csillapulni kezdett, higgadtabban fontolta meg a dolgot s végre abban állapodott meg, hogy jegyese utóvégro is eljövend a dolog valódi állását megtudni s ekkor nnpnál fényesebben föl less- derítve előtte minden.
Igy hitte magát megnyugtatni a kis ártatlan.
Ámde hányszor nem csalódunk legszebb föltevéseinkben V . . .
Lenke is, amint jegyese napról napra késett, .mindig komolyabbau foglalkozott ez eszmével » könnyelműséggel vádolta önmagát.
| Lenkén mindjobban észrevehetők valá-nak a kém hervadás jelei A btixkórosság s ezt köpető sorvadás kíméletlen kezekkel tépte le arczrózíáit • az eszményi alak báiait. Szemeiben megtört a varázsfény, homlokán stílét felhő borongolt, mely mint őszszel » letarolt tájon, halotti szemfödél gyanánt lebegett az egykori kellemek romjai fölött. S midőn már a törékeny test nem bírta tovább a lelki szenvedés terheit, ágyba feküdt halotti ágyába!
Szegény öreg! kit annyi drámai jelenet megfosztani nem birt örökzöld kedélyétói, azon gondolat által, hogy egyetlen gyermekét — a kedves I/enkét is el kell vesztenie, egészen lesújtva érezte magát. ,
Hiába volt minden gyógyszer: a lélek ét sziv betegségének mogorvoslására orvosság * tág twméuetDcn nincs?
Lenke tudta jól, hogy az egész dráma félreértben alspul, de azéri soha ugy ártatlan ezövnl setíi árulta azt, el. lii-nne nevelése foly-tan két rrirt voJt különösen kifcjlvo: nemé-
rom » tiezt''i iiiit''idnt !
K kél vr-nyiiek együttes működése nem engedé, hogy lőttét bevallja, bar ezáltal minden szomorú kovutkuzmuny elhárítva luhututt volna. Készebb volt életével adózni,'' „semhogy jegyeséhez — bár ót végtelenül szerette — ártjttlaiiságiifthk érzetében ő tegye uieg a kibékülés első lépését... .*.
Meglehet, némi''vcgyUléko volt e határozatban a büszkeségnek is, de''ezt, minthogy önérzeten alapult, egészen kárhoziatiiuuk nőin lehet!.
Minden erkölcsnek meg van a maga határa, melyet átlépnie nem volna szabad!
, I)y az is tagadhntlan, vanuak esetek, melyek'' kivételek gyanánt állíthatók fel.
Lonke szeplőtelen s csak njy iránt lángoló érzelmét, melyre egy Lucretia-jellemű hölgy mindig legféllékenyebb hölgy, látta jegyese által gvanusittatva s őzen téves hiteért, bár életébe kerüljön, kemény leczkét akart neki adni Lenke. — —
A vallás erkölcstan ellene mond ugyan r;t ily megtartásokuak, de vanuak esetek, melyekben az erény ellen elkövetett vétség bár hibásan —Ca tettes szemében erénynek tűnik fel. C
Csokonai még mindig a háznál ,volt.
Ú nem tudott mngának megmagyarázni semmit. Sehogyscm tudta ugyjtn * józan okoskodással megegyeztetni, miért'' okozhatta volna az uz egy pajzán estik Lenke .kora hervadását, do azt sem feledhette, hogy >iW«r» « peictbcn vette e szomorú időszak kezdetét « igy ígun megzavarta őt a gondolat, hogy közvetve vagy közvotlen, neki befolynia kqllett e gyászos eseménybe s fájt neki, hogy eziránt lamke semmi fo(világOHHást /nem ndott neki, bármennyit könyörgött előtte ezért!
O s az öregúr, miut megkövült kőszobor virrasztottak éjjel-nappal a kedves beteg ágya mellett, ^
ültek.
Egy éjjel Lenke igen nyugodtan pihent. Lábánál Csokonai, fejénél meg atyja
f úti
Oly örömmel legeltette az ősz apa szemeit édes gyermekén, hihutólog betegsége megfordultának előjeleit olvasta le annak nyugodtv arczárói, huiicin csalódott!
Egyszerre a kedves szóku-fürlö*'' fejecske a magas vánkosról Iccsuszainlolt, mire a gondos apa kezével gyöngédun a váukos alá nyúlván, azon igazítani akart. Kezébe azonban egy levél Hkatll, melyet a váukos alól kivévo, minthogy nem volt lepecsételve, csak lánya jegye-* jének czimezvo, folbontá azt s mohó vágvgyul futotta végig a sorokat, hogy leányának azokban kifejlett kivánalát rögtön teljositsü. A levél igy hangzott:
Hőn szeretett Bélám! Midőn ielen soraimat olvasod, keblem a hideg hant ulatt már megszűnt dobogui. Minket egy félreértésen alapult gondolat választott b földön egymástól. To ungem azon jelenet ifdo hűtlennek s-könyolmünok gondoltál, bár éil azután is az maradtam,'' aki voltam azelőtt.
Szeretném mt^aui a rejtvényt előtted megoldani, do erre orót már nem érzek magamban, mort én csak pár óráig lehetek még o föl-döu. Hogy addig nom világosítottalak fel, mig lőhetett volna, azt azért nem tevém, mert mél tatlan gyanúd által érzékunyen megsértett n6''i becsületem, valahányszor evégből tollat vettem^ mindig s mindig ellenkezőt tennem parancAÓIt.
Vártam,. Jiogy to teszed az első lépésV, de várakozásé inban csalódtam! /
Most pedig már minden késő! / Halálom miatt nu vádold magad, mert higgadtan mcgfontolvá, nekem áll vala tisz tömben a félreértést kiegyenlítenem; hogy ezt nom tevém, inegbűnhődtom értto, mert hiszen éltembe került, s oz is eléggé, meggyőzhet irán-tadi határtalan szerelmemről!
^ Most már nincs egyéb kivánni valóm, mint hogy hozzád méltó nő boldogítson, mint én boldogítani kívántalak.
l)o ne feledd, hogy ftlreirtéi alapja a j földön legtöbb — boldogtalanságnak! Okulj |
az én példámon, s vonj belőle tanúságot egész
életedről
Isten veled, Islen veled örökr*! Élj soká,
légy boluog!
legboldogabb perezoidbeu szentelj néha cgy kOuyel téged a síron tul is hőn szerető Lenkéd emlékének is I'' Az öregúr tompa zokogással kelt fel ül-hülyéből s megfogva Csokonai karját, vonta őt a mellékterembe, hol a levulet átolvasás végett átnyujtá neki/
Ivz csakhamar átfutván a sorokat,könycs szemekkel szólt: most inár világos vlóttom minden!
Néhány szóval uhnondá az öregúrnak az általunk inár isinort jelenetet s midőn ez megvolt, kocsit kért az öregúrtól, melyon a jegyeshez sietne, a dolgot tisztába hozandó.
Késő éj van. A száraz őszi szél oly siralmasan zúg a letarolt mezőkön, mintha sírokból kiszabadult váodor-lolkek szárnycsattogva röpülnének, szerteszét bolyougva, hogy a földön Utálnák fd a földalatt hiába kercsott nyugalmukat Ii
Kgy ötlovaa könyü kocsi repül az éj sötétjében vtirdonyezve a mlianó széllel^
l''ár ezer lépésire előttük kivilágított kastély. Tán valami ünnepély vár reájok.
A kocsi megállt a kastély plőtt, belőle két fiatal egyén száll ki s rohanva monnok egyent-son a legkivilágitottabb teremnek. Az ajtó kitárul s mit látnak? . . . egy ravatalt, rajta egy kiszonvodt liliomot, (ki nem más, mint — l.enke, a megtört liliom!)
Az ősz apa ott Ül leánya láháuái, ugr szeretne sirni, s az ég még azt is megtagadta tőle!
Vaunak fájdalmak, melyek annyira cl-töltik egyéni valónkat, hogy egy Árva köny sem nyilváníthatja fyjda|/nuuk valódi nagyságát!
Kz volt tgy etók története, mely aunyi szivro gyászleplet vont!
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny''- 1871. évi 17-lk azámáho? Jegyzőkönyvi kivonat.
n soproni kenuketklmi- cs i/xirkamaráiiuk
martinit tl-én tartott közös üléséről.
III. A cs. kir. szab. déli vasúti társulat n kamarának abbeli megkeresésére, Inig)- a termény kereskedést érzékenyen érintő vaggon-hiány un gyorsan segíteni szíveskedjék, következő választ adott:
A inult hő 10 án és folyó hó 3 án kelt becses átiratok folytán a t. kereskedelmi és iparkamarának válaszolni szereucséltolUuk, miszerint sajnálatunkra nem vagyunk képesek, ujj oltani kereskedők óhajtásának megtelelni ós azon bajokat megszüntetni, melyekben a tor-niéuyk''Teskedés jelenleg szenved.
A hajnak oka t. i. abban reilik, hogy a termények legnagyobb réslének rnndoltetéso külföldre szól éa ez''ipnak elszállítására még saját pályáin sem képes « vaggonokat előállítani, minél togva u mi vaggouaink a kivientlő javaknak nagy tavolságra eső rendeltetési helyéig menni kényszerülnek.
Mindezen'' fölül a forgalom a külföldi vasutakon a hadi események következtében gyakran megszakittalik, miért a mi vaggonninknnk megrakodva olt sokszor igen hoaszasau kell ál- I laniok és visszajövotolükre rendszerint hosszabb idő kívántatik, mint különben rendes forgalom mellett történnék.
Ily viszonyokkal szemben a belföldi vasutak teljesen teheiotlenek, és minden erőfeszítés mellett aránylag csak csekély eredményhez juthatnak.
A mivel közönséges viszonyok alatt igen élénk forgalmat lehetne a külföldre eszközölni, a dolog jelenlegi állásánál sehol sem elég és ebből a vasutakra is igen jelentékeny áldozat hárul, mert a mostani igen erős belföldi vasúti torgaloin folytán azon számos vaggon csak bajosan ós nőin érzékeny kár nélkül nélkülözhető, inolyek idegen vasutakon magyar terményekkel járnak.
A mi külónlcg a soproni állomást illeti, ugy az eddig som lett csekélyebb számú vag-gotiokkal ellátva, mint az egyéb gahonaállo-mások, cs jövőben sem fogjuk elmulasztani, az ottani érdekeket, a mennyire i *ak lehot számba venni.
Végre legyen szabad megjegyeznünk, hogy a vasúti társulat önnön érdekétien is a legnagyobb ösztönt találja, iniiidmil megtenni, hogy aa emeli igényeknek teljesen megfelelhessen, mivel annak elmulasztása, a mi lehető, mindenek előtt uoki szolgál legnagyobb kárára.
A kamara sajnálatát fejozé ki <( felett hogy megkeresésének ''elég nem tétethetett, do kénytelen a cs. kir szab. déli vasúti társulat érvelésének helyességét nagy |részt elismerni, miért is a kamara, éa pedig annyival inkább minden további lépéslói elállott, mivel kamarai tag, Hősen fold Jakab ur, kitől a kezdeményezés az ez érdoinboni komoly előterjeszté-
sekre ered, előfidá, hogy ujabb időben a déli vasul ii legaüigősebh szükségletnek megfelel.
IV. A közös bizottság jegyzőkönyve: a) baranynmegyei Viszló községnek négy, — b) zalamegyei Karmacs községnek n é g y, — c) sopronmegyei Nyék községnek két, d)
szinte soproniiiogyoíFűles községnek uégy, — és o) ismét sopronmegyei Nagy-Barom kézségnek négy országos vásárnak engedélyezése iránti kérelme felett.
Karmacs községnek hasonló folyamodván nya már lKöú bon a fennállott kamara által tárgyalva lön, mely alkalommal a Zalumegyé-nek 1805 evi junius hó 3-án 3Ui''2 sz. alatt kelt felterjesztésében kifejlett érvekhez csatlakozott, melyek szerint ama vidék kereskedelmi forgalmának a Koszthelyen, Szántón, Sz. Gró-tlion és Zala Apátibau tartatui szokott országos vásárokkal elégtévn van, miért is lHOí). évi ju-lius 31-én 012 sz. alatt kell jelentésében a kérelmezett vásáruk engedélyezését annyival ku« vésbbé volt képe* javallani, mert Karmacs községe tulajdonképi forgalmi uton nem fekszik és kereskedelem s ipar ott ugyszolváu képviselve nincs.
Minthogy podig a viszonyok azóta miben sem változtak, a bizottmány jelenleg sem ké pes a kérelem teljesítését javasolni.
Töppler Koroly. ttrhiiirilvr t''ereiicx,
rluitk titkár.
Életbiztosításról.
(Folytatás.)
Más az orodinény, ha a biztosítást használjuk fel takarék-pénztárképuu. Kz nem cssk a tőke kamatjait adja meg ugy mint a takarékpénztár, melyek a betevő hozzájárulta nélkül ismét tőkesittetnek, hanem egyszersmind n valószínűség összveléséböl és a kölcsönös öröklésből folyó tőkeszAporodást is eredményezi. Ha valnki egy meghatározott idő után egy bizonyos tőkét akar nyerni, és o czélból évenként egy megállapított összeget tizet: akkor nem csak ezen befektetéseket, kamatokat és a kamatok kamatjaival együtt knpja vissza, hanem az időközben elhalt és élettostre biztosítva volt tagoknak aránylagos jutalékát is. Mig a takarék-péztár csak a tőkével számolhat, a biztosítóintézet o mellett még egy második számlaté-nyezővol is bír, ez ugyanis : a biztosítottaknak a kitűzött batáridő olótti elhalálozása, és a szerint azoknak betételei, kik már nem igényiének ellátást; ennok következtében a'' biztosítás több előnyt nyújt, de ogyszersmind erkölcsi kényszeres gyakorol a biztosítás, mert ha a családapa elhatározta gyermeke ellátáaának biztosítását, akkor ezen kijelentett szándékkal egy köunyon nom fog folhngyni, és gyakran nom is fogja tehetni, mert a befizetés félbesza kitása némely biztosítás neménél mindig erfy kioszt séggel jár. A megtakarításoknak ér-
inn ■■■. masniim...! n — ■ ■■■—■ ■ m—Lm
Most már onyho szollő suttog míndnyá-jok sirhaliiián s kik itt e földön örülni nem tudtak, ott fön biionyosan élvezik az edos viszontlátás többé el nom niuló örömeit.
Csevegés a csalódásról.
(Kirllc''ni tálalá. a présal vacsora l.rlyrtt lera|lí»al mit llaskék mellett.)
Boldog, ki a csalódásról csevegheti mondja kegyed mindenesetre nyájas olvasóm ; uerszc, hogy boldog, én is azt inoudoiu, csakhogy a keserű tapasztalatokon szerzett csevegés azt mutatja, hogy u szív nomhogy nem tört meg a csalódásoknak ónterhe alatt, liAnem szilárdan megállva, kineveti, mint a szikla, melyre a nyíl pattan, ha ugyan a szikla nevetni tud, már hogy-ne tudna? a sziklakemény szív is novet olykor, tótul-e vagy magyarul V az a titkok titka.
Ha igaz; ki a csalódásról cseveghet, az boldog, ugy én nz egyszer boldog vagyok, bej nem irigylendő boldogság biz ez!
Kgyébiránt a csalódás közös tulajdon éa mindennapi dolog.
Csalódik a kisgyermek, midőn babát adnak neki, azt gondolja az ártatlan, hogy igazi gyermek az is, etoti, itatja, beszélget hozzá .. . no lássátok hölgyek, már mily korán csepegtetitek a kisded szivébe a csalódás édes mérgét, nem csoda, Iia a iiAgykorunk kai is éreztetitek, do ennek nem ti vagytok oka, ah korántsem ! hanem a kis gyermek, mért hogy a baba csak baba, s a nagy gyormok, mért hiszi: amit csak ugy pajzá óságból mondhattok » csak azért,hogy udvariasak legyetek.
Csalódik a serdülő korban tengődő a a magas korban futó egyediség, és pedig miiven csalódás! az ifjú azt gondolja, mindent bír, mindent tud, pedig ollenkozőlrg, kevesebbet bir a semminél, mert a semmi egy 0, mely senkinek sem kell, ellunben a hölgy okozta csalódást megelőzi valami s valaki; őseink praeti-kusak voltak ti téren is, mórt a semmit, s mégis tiszta valamit joloutő ü betűt középre helyes-
ték, hogy barricadirosvn legyen a két a által, mindegy, ma mégis többszörösen ismerjük a csalódás töviseit nemcsak a hölgy részéről,''de még leghűbb barátunk, rokonunk, testvérünk részéről is.
A kedves uiidőn csókol, csalódást érozüuk, inert azt gondoljuk a lélek égi virágát ülteti lelkünkbe, pedig csak: buborék volt a sziv hullámzó tengeréből, melyben nemcsak mi, de mások is lakhatnak.
\ nő, ha hucsucsókot ad férjének, nem a bú, do ftföm miatt heves, mert örül, ha szabad; ellenben, ha megjő, az üdvözlőcsókot bújchelve s nem örömittaann teszi, mert szabadsága kór-látóit! a szegény férj igvis úgyis csalódik.
A férj ha megcsókolja ebéd előtt nejét, azt akarja jelezni, lesz-e jó ebét! ? szegény nő mennyire csalódott; ha ebéd után megcsókolja, biztosan mondhatom, ez akkor történik, ha ki váló jó ebéd volt, a csők ast jelenti ekkor'': asz-szony máskor is igy kedveskedjél a te férjednek.
Csalódunk még a korcsmában is, azt gondoljuk egy itete bort vottüuk, pedig kettős csalódást lelünk, mert csak vizos bort, Azt is J/k reszt kapunk ; de őis csalódik, mert ha osztrák bankóval fizetünk, azt gondolja teljes értékű pénz, pedig dehogy — csak papiros.
A gyermekek , midőn kezel csókolnak, vagy, arézcaókkal hízelegnek, uj ruha, arany függő s más otTélo kívánalom rejlik alatta; ha uagyon sokszor teszik, mintegy mondani látszanak, ne pazaroljatok, hanem szerezzetek, hogy több örökség maradjon ránk, és a szülők csalódása mily kesorft, midőn halálos ágyuknál alig várják az utólsó koporsószeg Ütésének elhangzását! Csalódás, csalódás, még itt som hagysz békét! Gondoljuk, hogy szeretteink elelzarándokolnak lirunkhos, dehogy, hideg követ tesznek ránk, hogy jolképozzo hide-gedésükot, mily gúnyos ellentéte a meleg sze-retetntk !
Egyébként a csalódás — álom, mindkettőre gyakran ébredünk !
BÁTOftFI.
ték-papirokba való befektetése hasonlókép egyoldalú volna, és még azon hátrányiiyal járna, hogy a keservesen gyűjtött érték iiaponti változásoknak volna kitéve, és a szükség por«-/é-ben netalán jelcntékonyeu uicgcsökkenheti-tl.
Hogy a takarékpénztárak daczára annak, hogy a csekély kamatokon kivűl mit sem adnak, a nyeremény többlotot pedig maguknak megtartják, ínég is oly állalmi megkedveltettek, ennek oka abban rejlik, hogy azoknak különös biztosság tulajdoníttatik, mely főkép a tőke elhelyezés modorából következtetik.
Az életesetreí biztosítási osztály azonban épen amazok mintája szerint berendezett bankot képes, oinoz alaptőkéi szint oly biztosan helyeztetnek el, és ép oly kevéssé fordíttatnak nyerészkedési czélokra. Kzen bank e szerint ugyan azon biztosilékokai nyújtja, sőt a résztvevők által gyakoslandó ollenőrködés által nugyobbitott ktteuígael, és azon nuyyobb előny-uy»t, hogy az összes bevétel egyéb járandóságaival együtt a résztvevőknek jut.
Nem tagadható, hogy ezeu intézmény felületes bírálatánál ezen előny nem annyira szembeötlő, miután a díj meglehetős magas, és a viszonti szolgálmány nem épeii kecsegtető. A bank azon valódi szilárdság szellemében, mely egymaga biztosithatja annak életképességét, a szükségletek előzményeit oly magasságban állapította meg, hogy még a legkedvezőtlenebb esetben is képes legyen n megbatározott összeget Hzolbetni, s miután a díjtöbbletéi a biztosítottnak levonás nélkül megtéríti, a díj magassága nem bir jeleutőséggel. >
Hogy a banknak felesleget kell eredményeznie már a jegyzékeinek alapjául szolgáló tényezőkből kiderül. A bank példánakokáéri számításait egy 4*/«-nyi kamatlábra alapította, és iniuláu ismert dolog, hogy magasabb kaina-tositás minden biztosság mellett is elérhető, már ebben is rejlik a nyereménynek egy alkatrésze.
Hasonlókép a valóságnál ''ftokknl csekélyebben vette számba az intézel u megélési esőteknél a halandóságot, és miután gyermekeknél, ki legtöbbnyiro ezen módozat szerint biztosíttatnak u halandóság oly nagy, hogy némely kerületben í*il)"/0-ot leszen, ennél fogva az öröklési jutalék valószínűleg sokkul nagyobb lesz. Ha ahhoz még hozzászámítjuk a nyereményt, mely a vissz vételek bői sut. ered iné-uyeztetik, akkor könnyen belátható, hogy a díj nemcsak a meghatározott összegben elégséges, hanem, hogy *l>l>ól még egy jelentékeny jutalék fcninaradaud, mely a biztosítottuk javára iut, minek folytán a biztosítás tényleg sokkal olcsóbb, a mint s jegyzékben szabályozva ván. V
Kzen biztosítás nőmének főmódozatai a követkozők.
(Fuytatáaa knvelketik )
Heti szemle.
Aprília 21. 1871.
— A székes-vármegyei luásodtanfelügyelő több köaségbon szerencsésen keresztül vitte, hogy iskolás gyermokek helyett a libákat koldusokkal őriztetik. Kgy csapásra két légy ; helyes éa utánzásra való cselekmény. -- A áPoster Jour usl* szerkesztője Kohn Jákó beretvával fölmetszette ereit s meghalt. -- Kölnben a himlőjárvány dühöng. — Hatfay János kegyes r. tanár az őszön üli ŐO éves jubilaeumát Kolozsvárott. — 187ü-ben alig 10 miliő mázsa gabona szállíttatott lei hazánkból külföldre, mig lH6i>bon 10 miliő. — l>r. lléyse német költőnok egy nap meghalt a fia, pár órávnl később másik meg a világra jött. — Észak-amerikai leauvenivorlhi leányok caök-cllenos egyletet alapítottak, tag-
Ciink férjhoz moiietük olótl egy férfit som *za-1 megcsókolni, nálunk aligha lehetne ily ugylotet alakítani. - (Irátzban ogy|aristocratikus nő''amint feketébe öltözködött, gutaütés jött rá, végre husvétnapján ily módon halt meg. — Az országos honvédgyülés május 7-én lesz. A tokaji bor hírnevét a 10 század közepén vivta ki; addig a syriniai bor volt hazánkban a leghíresebb, melyet Probus 270-ban alapított. Oroszországban a vőlegény virágcsokor helyett voasxőosoniagol küld arájának. — Horn Kde fivére Antal a „Journal de St. Petorsbur ;M hivatalos lap főszerkesztője lett. — A cseh országgyűlés június végén ül össze. --- Londonban 334 távirdai hivatal van. — A .Nofelojta" novella-pályázatára Ifi mrt érkezett. — A legnagyobb VAdállományiiyAl lig Sohvarzenberg 12 urodalma bir, melyekben a mull év folytán í>2,í»40 vad ejtotult, közlük lHt)8l kártékony volt. — l''árisban isinél nagy az élelemhiány, lóhúst árulnak szélliben. — A komáromi izr. templomba villám ütött be. — Uro-cholski lovag ininistcr lott. — Az „Omnibtis" napi lap Balázs Sándor szerkesztése alatt n\cg-jelont. -•• V. Ferdinánd ea. és magyar király apr. 20-án volt 711 éves. — Prágában egy koldusnő hagyatéka közi 4000. IX48-iki ezüst hatost találtak. — ("> Kolségo Tegetthotf anyjának líwio ft évi segélyt ad. — Az első fitvéexkcrt Kuro-pában 1644. lett l''isában I. Cosinus álul alapítva.— A .Szépirodalmi Közlöny''megszűnt. I
'' 1 i. Kia-Becskrr.eknél a kolumbácsi legyek ismét
jclotékeiiy kárt kezdetiek tenui. ~ • fíarccagon egy gyermek él, ki sutéi helyen a ifit megtalálja. - A Vezúv kitörési folyvást a legnagyszerűbb látványt nyújtják. - Toriubau egy III dik századbeli német aranypénzre találtak,
— Ipolyi Arnold kanonokot, hír szerint, rozsnyói püspökké nevezik ki. - Több százra megy azon fr. tábornokok száma, kik Voraalllosbeu folajánlák szolgálatukat. — Zágrábban élőké szülotut tesznek Zrínyi ós Fragopun két százados emlékének megünneplésére. — Paulor Tivadar közoktatási tniuisler 12*.l szótöbbséggel lett Huda egyik képvisulője. — A szedők uem akarnak jlriket csinálni, hancui a napi nagy-lapokat este, s az esti kislapokat reggel adatni ki, hogy az éji munka kevoskoduék. — Albrecht fvherczcg körutat tosz hazánkban. — A porta erős, pánczélos hajóhadai kiild *■ Fekote-teugerre. — A magyar földbitolialételcz év első negyedének üzleti forgalma 34,32i>,740 It 97 kr. Oppolczcr orvos tanár hagymázban apr. If) én meghalt. — Jiricsek visszalépését emlegetik.
— Az orosz czar május kozepen Berliubo utazik. — Thierst 2 évre a köztársaság elnökévé akarják meg választani. — Hécsben erősen dühöng a typlius, Pesten u ltokus korházban pedig oly csekély a betegek száma, íiogy egy lakosztály bezáratott. - A Párisban uralgó terrorís-mttsru vonatkozólag belga lajKiknak a következő föltűnő adatukul írják : A párisi érsek ágyából ragadtatott ki és gy alog hurczollutoll a börtönbe. Kgész uton ki volt léve''a^tömeg ocaoiány bán-talinaiiiak. .Minden zárdábau motozás tarutotl s at olt talált személyek elfogattak. Az utczasar-kokon falragaszok jelenték, hogy nagy bankét fog rendeztetni, s hogy azou többek közt .pap-hus" is kapható lesz. Az apácza zárdákat éjj<:l rohanta meg u tömeg, azonban lakónői jobbadára még tiapiml t megmeneküllek. A Madel-laiue-temploui lelkésze menekülés közben fogatott el. Wugrani herczcgénok palotája kifoazla tolt. Versaillesbeii bire járt, hogy u kommiine vasárnapra nagy tánczvigaliiiat rendelt a Tuil-leriák palotájában, melyre a színházak tánezos-iiói is meghivattak. A rendőrség bortöuei mindinkább kezdenek hasonlítani az 1703-iki rémuralom börtöneihez. K börlöuökbon tábornokok, púpok, írók, mindkét nembeli, és uiiiidun korbeli egyének nagy számmal vannak képviselvo. A Sévresutczábau hivő jezsuita-zárda alyái a szerzetüket jellemző óvatosaággul már két nnp elölt lueginemikültek,ugy, hogy csak nzáltalok vezetett tanintézet igazgatója került a felkelők kezébe. A koitiinuuu uiíiidout lefoglalt, amit hátra hagytak, és ép ugy járt ol a dominikánusok zárdájábnii. — Mindezen részleteket a „Verité" irja, mely megbízható lap gyanánt tekintetik. A párisi sújtó valamennyi mérsékeltebb respublikáim* laj^a a kommün* által betiltatott. A .Frauco" nyíltan szemébe moudá a kommunenak, hogy miuden hitelét eljátszotta. Páris kiegyezni akar, s e kívánságot som a latKik betiltása, som íebörtönözésok által nom lehet többé elfojtani. Közvetítés, béke, biztonság, munka: ezek képezik miuden józanul gondolkozó ember jelszavát. Vorsadlesbau ugy rrpuilikiiuut liga alakult páris jogainak megvédésére, llirszerint u kormány és a liga közt közeledés történt, a min csak örülhetünk. A legújabb hírek megerősítik auia föltevést, hogy a hadi szerencse inkább a vörösek, mint a versaillcst kormány hadainak kodvnz. Ooss-oriMdy. Az orosz kormány roppant hadikészü-lödéséről tesz tanúságot a szentpétervári „Kusski Inválid" f. hó 9-dikéről kelt 7<Mik száma. Kbbon egy igeu hosszú 1 és félévre terjedő névjegyzék közöltetik tömeges kiuevezésekkul, előléptetésc.kkel, kitüntetésekkel, melyek most egész várutlanul foguiiatoailUtUtk az orosz hadseregnél. A/, egész lapot s mellékletét elfoglaló névjegyzékből csak a következő főadatokat merítjük: Klóléptetett altábornagygyá: 2:» ve-zérőrnagy, köztük egy C$ruyery nevű; tigye-
deinro iiiéltókörülmény, bogy a hivatalos megjegyzés szerint a kinevezettek közül egy sem mozdittatolt elő inegUrese«lett állomásra, amiből önkényt következik, bou^ e rendszabály a hadsereg óriási szaporodását'' jelenti; ugyanaz áll azon 40 ezerodes felére, aki vezérőrnagygyá neveztetett ki, az altábornagy okká olőuiosditott vezérőrnagyok csak 23 helyot hagyván Üresedésben ; kineveztetett lovábM^ezredessé 00 ul-ozreiles, s ezek között sincs egy is, aki állomás Üresedése folytán inosdittabott volua elő; kinevettetett még 40 uj alezredes, &9 óruagy s még 4^Ui főtiszt. Külöufélo orosz roudjelekkel diszit-tetett tol ÜO katonatiszt; ezek között van 80 lá-bor"»k, nevezetesen 29 altáliornagy és úl ve-zérőruAgy. S ezzel a dolog még nincsen kimerítve, az „luvalid* igeri még a folytatást legközelebbi számában. Kniollelt megjegyzendő, hogy nz orosz „Inválid* eddig is minden számában hozott kinevezéseket, de ezek uz orosz hadsereg létszámával egyenes arányban állot-tuk, u fónebbelősorolt tömeges előléptetések te hát valamely huzamos ideig tartott inulaaatás pótolinányának nem vehetők.,Ugy IáUzik, as orosz kormány épen nom csiuál titkol azon do iogböl, hujjv a végzetes keleti kérdt1* megoldására nem akarja sokáig várakoztatnia világot.
(Irodalom.) — Ajánljuk olvasóink tigyol-mébe a köretkoző előfizetési felhívást. Aláírási felhívás Koezián Sándor költeményeire. A kegyelet, tnolylyol a pécsi fő-gymnásiumi irodalmi kör volt alelnöke, boldogult Kocsiátt Sándor iránt viseltelik, arra ösztönző a kört, hogy mflvoit,melyek ugyan a tökély magaslatára nom emelkednek, do a tehetség jeleit viselik msgo kon,egy kötetbe összeszedve, kiadja. Minthogy a boldogult anyjának családi körülményei nem olyanok, hogy jolezetUl nyugvó fiának sírjára emlékkövet állithatna, az irodalmi körnek ssáudoka, hogy a tissta jövedelemből korán elköltösött volt alelnökének sírját emlékkővel dlssltso föl. K kegy ele tea czéltól vezérelve a nécs-fógymnasiumi irodalmi kör bizalommal fordul a tisztelt közönséghez, hogy síjves pártfogásával a müvek megjelenését s u nevezett nemes ctél kivitelét lehetővé tegye, s igy a tehetséges itju, ki a költészetnek is élt s munkásságnak gyümölcseit a kora halál miatt nőin él-veibeté, müvei után logalább egy szerény sir követ nyerjen. A tisztelt közönség pártoló szí vétségétől, molylyel eddig is gyámolitá az irodalmi kört czéljai kivitelében, függ o nomcs czélnak is létetülése. A 8 — 10 ivro terjedő költeményfüzér ára 1 Irt. o. 4. Az aláírási iveket a pécsi fógymnásiumi irodalmi kór alelnökéhez kérjük I*. é. május 15-kéig okvetlenül beküldeni, hogy maguukat a nyomatandó példányok iránt kollólcg tájékozhassuk. A megrendelt példányokat f. é. julius végéig póstai Utánvét mellett fogjuk a tisztelt uláiroknak szótküMeni.
— Vettük a "^Magyarország és a Nagy világ* szépirodalmi kVpes hetilap idei első no-gyod^vi nxgy»*erüjutalomkepét; .At W/jj-ik evi háború ós béke emléklapjat*, melynek conjpositiöja s kivitele igen érdekes és kivá lóan sikei ült. K diszes mdlapot, mely magában is több értékot képvisel — folyó negyedévi (2 nos.) előfizetők i in<jy*n kapják. Méltán ajánlható o lap a közönség pártfogasába.
.A névlistáiéi éi oktnUU történele." Tan-Ügyi irodalmunkat nem haszontalan munkávnl vélem gyarapítani, ha Dr. Dittcs Frigyes cztyi-telt munkáját kod vcshoninyel vünk re átültetem.
Dr. Dittcs Frigyes ujabbkori novolészeink legjelesebbjeinek egyike és hazai tanítóinknál is jó hirben áll. Azonkívül founevetett munkája, melynek e só kiadása német nyelven 4 hét alatt elkelt, valóban hézagot pótol.
A szerző síives készséggel adta belecgyo-lését müvo lefordításához s levelében többek között igy ir: Möge das Hüchlein ciu noucs Hárul swischen detn deutschen und ungarischen Lebrerstaiid, ja zwischen den ganzen Nationen diesseits und jonselts der l.eitba werden; donn was wir bsförden, ist dio Vnraöhnuug und Ki».* tracht dor Vilikor, dio gegenseitige AchtWng und Liejio; das ist die Huinaniiiit, u'' d die CiviHsation,unfi in ihr finden ja wir Lohrer un* soro Lebensaufgabe. (Logyeu e könyv uj ka-iocs a magyar és uémet tanítóság, sót a Lajthán; pnnehl éa Lajthán tuli összes nemzetek között mart a mirastükségüiik vun, at klbékülése és egyesülése a népnek, a kölcsönös becsülés és •xeretot; s cz at emberiség és polgárosodás, s hist ebben találjuk mi tanitók életfeladatunkat.
Dittos müvo minden magyarországi néptanítónak kedves és hasznos olvusmányaul szol-gáland. Az objectiv (tárgyilagos leifogás Diltos jprós oldala s e tekintetben ő a valódi emberiség tiszta magaslatán áll, mit vlfitto kevés no, velészot: iróról lehet mondani.
Dittcs inflvo atonban még más fényoldalakkal is bír.
Világos, tisita felfogás, elegáns irály, s at anyag tökéletes rendezettsége párosulva a mindvégig nemesen és elfogulatlanul itélő ész- < •Kel — ritka élvezetet nyújtanak at olvasónak.
Különös szeretettel tettem át honi nyelvünkre o munkát, mit ot valóban meg is érde mel, tisztelettel kérőm fel tehát hazánk tanfér-fiait, sziretiki-djenuk vállalatomut becses pártfogásukban ré''sz^íiteni s a munkát minél számosabban megrendelni.
A munkát később egy kis pótfüsut*fogja követni, mely rövid vázlatban a magyarországi népnevelés fejlődési történetének főbb<mozzs-nutait tartalmazandja.
A munkr. körül-bcliM-14, X-rét nyomatott iven, disses kiállításban fog megjelenni, s legkésőbb május végéig u ósztelt előlizotőknek é» megrendelőknek megküldetni.
A t. megrendelők utánvét mellett fogják megkapni a munkát.
Az előfizetési péntek vagy aláírások npri-)i« hó folytán as alant említett kiadókhoz küldendők be.
Bolti ára o könyvnek I frt 00 kr. leend, előfizetési Ara azonban csak 1 frt 40 kr. x- Kelt Pesten, április havában 1871.
llOFFMANN MÚK
* aayy kaniiiai UnitiS, miut fordító.
A munka distes és pouU» megjelenését il-, letóleg, magunkra vállaljuk a kezességét. Gyűjtőknek,, 10 példányra 1 tisitelotjiéldánynyaU
kedveskedünk.
U<>SENBEKG TESTVKUKK
kisdélo''stals.
Hírek.
— (Hivatalos c z á t o 1 a t.) Fülöp Mór sárszegi ker. jegy tő apr. 18-án kolt s
'' Marim kovics Károly főszolgabíró tiriiot hivatalitól intézett beterjesztésében jelenti: A hirla-
Cjkban nyilvánosságra hozott cselekvőlog báró oderer urat, a 14-dik huszárezred alezr.xlo-sét, szouvedőlog peditf N''agv Kéose községét illető csuk aljas lélektől származható rágal-inakru vonatkozólag a kötetkezőket vau szerencsém hivululos tisztelettel jeloutoui: Nagy Kécsén s a szomszédos községeken átvonuló l-l-ik huszárezred minden osztálya, a szó szo-ros értelmében a legrendesebben viselte magát, mi is csak a parancsnokló báró Ledcrer alezredes urnák szoros fogyeloiutarlásárol tesz tanú- . ságot; már ebből következőleg valótlan uzou rágalom, mit ellene a lapok „több sértett polgár* hazugságai folytán notlak. Nevezett alez-ur több tiszttel, húsvét uapjáu nagyságos In-kev László nagy récsei uraságuál találtak uiu-gyur vendégszeretetre, míg a legénység a köz-lakosságnál. Húsvét hétfőn Nagy-Bécséről távo-zaudók 8 olőtogatot kértek Nagy-ltécso község^ elöljáróságától , melynek kiállításához Kis-Itccse, Sárszeg és Szent-Jakab községek is járultak. Nugy-Kécséu uzotibuu Gonoz János uz elöljáróság többszöri felhívására liem ukart befogni, hogy tehát u kívánt olőfogatok kellő időben kiállithatók legyenek, kény tolun volt az elöljáróság az ott állomásozó Lcderír cs. kir. alezredes köz bejárásáért folyamodni, ki i> kéréseknek eiigodve, egy őrmestert, káplárt s néhány huszárt adott mollojök s yzokuek segítségé el nevezettnek kocsiját minden sértés és iMiiulom nélkül fulpodgy ás/.ol:ák, lovait belógták, minek utánna a lögattulajiioiios maga szállította a podgyászt. Kz kepozi tán kovászát azon hazug rágalomnak, melyet u „több sértet polgár" egy becsületes katonára s Nagy lté-cséro tapasztani vélt.
— Ugyanez érdemben Inkoy László úrtól szinte vettünk czátoló levelet, azonban megbocsát, midőn u fentebbi hivululos értesítés mellett neiu közöljük, mivel a fővárosi lapok ugyan azt már különben is hozták. A tény álla-dék ferde s minden esetre méltó rosszalást érdemlő irásál ln lyre igazító hivatalos czáfolut átvételérc különösen a ^Wyors Posta* szerkesztőségét felkérjük, miután a lapunkban megjelent közlemény egyidejűleg ott iu egész terjedelmében közölve volt.
— A s z o m b a t h o l v i dalárda-egylet í£*?.lófeluvatási Unnopélyésének határideje f. évi oki. l-ére tfizotettki. A szombathelyi tornaegylet országos ünnepélye pedig június éu tartatik meg.
Nyilvános köszöuet. üdvözült Haydcn András volt rigyácr.i körvadász családjának nyomasztó anyagi helyzetén könyör-adományaikkal segítő emberbarátok névsorát udományotott összegeikkel midőn ezennel nyilvánosságra hoznám, fogadják o«mc* tetteikért a család t''-s alólirott leghálásabb köszönetének nyilvánítását. —- Az elhullnak egy névtelen barátja ltKÍftjSti|irickor Frigyes ''2 frt, Tegyey Foroucz 2 Irt, Faits Károly 1 Irt. Böhm Manó •i Irt, Fai Is Józaol 2 frt, Kálmán György 2 frt, .(iyursánszky Márton 3.frl, Kcrcseiics Mihály i> irt, Keleuieu Ltván 1 frt, Hófer Feronez Ő frt, i''ctkár András óO kr., Olmruiayer András 80 kr., Faukovics Kde 00 kr.^Vargu János tiü kr., Inkoy Kálmán 20 frt, Vajda Ferenc* » frt, Svcrsica Domoukoa 2.írt, Svcrsios Gyula L frt, Zohetqer Lajos 1 frt, Kiss A. 2 frt, Vooher Lajos 2 frt, egy névtelen 2 irt, Lutto^ Pál gyűjtő ivén 18 frl 30 kr., Wieber Ferónot O Irt, Krug József ú.frt, Kiedl Alajos ó irt, Koc.b Náudor 1 frt, Uhr Ágoston 2 frt, l>oruer Fc-reuez ű frt, Iliid Uusaláv frt, Magerle (lusa-láv l frt, Unger ''Lajos 1 írt, Uietll Anul l fn,''Ballada József 1 frt, Pétcrtill István ;> frt, — Pétertill István gy''ijtőivén 14 irt 40 kr., Kovács Dániul 1 irt, Ungor György gyüjtőivén Ü irt 40 kr., Schiodler Jáiios | Irt, Guggenbergor Károly I frt, Vámosi L^jos 1 Irt, Kotluohi János bO kr., Mayer Károly ;>0 kr., Kovács György 3 frt, Möller Frigyes 3 l''rt,''Brunner Mihály 2 írt, Stolavoca József 1 frt, Vizinathy József 1 frt, SehweiUer János 2 frt, Buternay Ferenci 2 frt, Muraközy Sándor i>0 kr., A ndalics János -10 kr., Weber Samu 1 frt, a stepeluuki ovaug. hitközség 4 frt, egy névtelen 1 frt 20 kr., Sversics Domonkos gyüjtőivén A frt 70 kr, Pohl József 1 írt, Ko-esis Ferenc* gyüjtőivén frt, (Jogi Konrád gyi\jtöivén 11 frt, leránt Alajos 2,ft GOkr., egy névtelen 1 frt f»0 Vr., Tbomka Kndro 2 frt, Legát Gábor 2 frt, Kiss Pál bO kr., Káthman-ner Mihály óO kr., Göoth Gábor í frt, Uubb Károly l frt, Bründl Bélu 1 frl, Gtigány Ala-jos M kr. - Ömzohoű 208 frt IK) kr./ mely öszegel a boldogult ösvegyéuok átadtam. — Hánok-Szt.-György april 13-án 1871.
TKNKA MÁTYÁS, lőerdész.
— Kőszénre találtak újból Zala-megyében 6''sdwy novü kötség határán, uév< szerent ín. Nóvák Ferouct ur birtokán. A kiásott összegből kezembe került egy részlet, minőségért) rétege* ugyan, do igon gyúlékony, tüau
v •
izzó, még is a kőkoménysé^ü fény kősténnél kovosbot ér. Iígy mondhatni, hogy n.um érto ol még nr érés totőpontját, valószinünek mondhatni, miszerint mélyebb kutatás, fejtegetés által jobbat is lehet találni. Vállalkozó szellemtől várhatnánk biztoáb tudósítást, kivánatoa is volna szakképzőiteknek a kezdeményezett ku titást tovább folytatni. Ismét egy tuiuiaág azöti sejtelmem helyosségére, miszerint mondám mull czikkeimbeu, hogy Zalumegye gazdag lehet a kőszénben. '' TKK>ÁN(ZKY.
-- (T Ü *,) Vorőctén tegnap több, mint l.''tO ház égett el vigyázatlanság okozta tüzelés folytán. Nagy a nyomor, sok család teljesen tönkre van téve. Városunkban gyors segélyre köuyőradományok gyűjtetnek. Kis-Kanizsáu apr. 20-án egy pajtába leütött a villám a a p.ijta megégott, ugyanekkora károsodott gazda elvesztette pénzét, melyet két eladott marhája
után kapott.
— (Csalás) K^yik nagy-kanizsai koros-ke.lőliáz ál-megbizot^aképeii Btscsb«n 4000ltos hamis váltóval szerep''lt ii.-kunir.sui ifju; azonban a bécsi beváltó bankhát táviratilag értesítette a kanizsai kereskedő házat, lio^y a -IlKK) ftos váltót 7ó Irt liián beváltotta; itt persze forumitsfiii tudván n tfologrol, it rászedett bécsi kereskedő nyomban leutazott Nagy-Kanizsára s emlékező tehetsége folytán a leirt egyénre at itteniek gtanunkodván, ulánnn puhatoltak i épe i H v#ből várták huzaórkoziót. A bécsi és kunizsti. érdekelt kereskedők uz indóháznál v.irták s csakugyan megcsíptek, P.KJO Irt kt>s>-pénzt és st)k. Mkszvrt találtak nálsr A csaló s vultóhamisitó a zaL-ogerszegi megyei börtönbe kísérteteti.
— (A d o m á u y,) Talliaa K le lóürádi plébános, kanonok s szeutszéki ülnök a balatonfüredi .szerelel ház''ru i>00 ltot alapított, évi 10" ft. résrlelben tizeivé. K derék lelkész a muraközi rtépiskolákra ia már több-ozor lórin-
lott^ldotütt. , ''
— Zalamogyo évnegyedes bitött-mányi rendes gyűlése máj. l-éa veszi kezdetét.
— Trieszti t. lovolozőuktől kövotkező tudósítást vettünk: A gyászmisén, moly váro-suukban llt-én délelőtti lo órakor a korán elhunyt al-adiuiral Tegolthofl Vilmosért a StJust féle székes-egyházban tartatott s inelvre minden hatóság iís testület hivatalosak valának, megjelentek az itt tartózkodó tengerészek szá IIIOS küldötségeiu kívül a <j«. kir. helytartó b. ProtÍH, a városi tanács, a Külföldi consulok, a helyéiség összes tiszti kara, a kereskedelmi kunira, az osztrák Lloyd társulat valamint a kereskedelmi és tengerészeti akadémia igazgatóságai s egy nagyszámú ájtatos közönség a uői neiuet lellünőleg képviselve. Meghűlő volt a gyiwz-ravatal, moly tengeri csaták jelvényeivel díszítve n csuknom teljesen feketére bevont templom közepén ciuolkcdutt; — előrészén a .Miksa császár* nevű pánczélhajó kiscbbilott mintájával, fél ormon fátyollal átvout hadi zászlói lengetve. Kzen hajó miut ismeretes, a lissai ütközetben az elhunyt hősnek kormányzó hajója volt. A ravatal több oldalán Togetthoff családi ctimeroi csüngtek. Az egyház előtti téron, tuely külöubou is megtelt kíváncsi nép-pvl, az itt állomásozó Curtatono és Minerváról egy század jól bugyakorlott matróz,u 40-ík sor-ezred zenekarával loglalt helyet a gyászmise alatt a szokásos üdv-lövéseket adva, melyek a hadi-hajók fedezetéről, miudnuuyiszor vistfz-hangoztaltak. A szertartás alatt az összes kikötőben lévő hujók diszelegtek.
— f. Nyáry Pál meghalt. Lapunk bo zártakor vesszük a leverő hírt, hogy NyáryPál tegDap délben a Dunaparton levő Steinliát negyedik emulotéről leugorván, szörnyet halt; a holttest teljesen szétroncsolva vitétett lakására. A* o.''szágházbnn roppant levertség ural* gott.
— (Fiatal ö n g y i Huni.) Egy 11 éves kőuilvcs inas apr. 21-én défiitau ngyonlőtto magát, mint tuodják o borzasztó lépésre azon körülmény vitte, hogy iskoláztatását szülei megtagadták.
— (Ha leset.) A nagy .kanizsai indóház f bérépülotoi egyikénél a második euiolet ablakán uézett ki a dajka, egy fél éves csecsemőt tartva, avirgoncz csecsemőt kiejté közéből s alázuhant.
— (D i s z-ü u n o pc 1 y.) Hírlik, hogy a perluki honvédzászlóulj zászlója szinte Kanizsán egyszerre szenteltetik Ibi Aldoző-csütörkön. A diszüunepély fényes incgturtásárn élénk készülődések történnek. Lesz bál s több buu-tjuell.
— (S t i u é s z o t.) Ludwig Jósol igazgatása alatti sziutársulut szép pártolásnak örvend. r((*drit<t/>,Aii der blaúon Donau" életkép adaték, jelesb szeroplők Hubrich és Gross kisasz-szunyok, Gutinann, Welss, IIuus és Schifnjeu-ker uruk voltak. A darub sikerült s n nagyszámú közönség- elégedve távozott. Kulden ,. Pfarrcr von Kirchfold* népszínmű kerüli elő-mlásra, Grubernok et erkölcsi hatásru Bzámitó darabja aránylagosan kevesb közönségül vonzott a színházba. Meglepő a kötelesség és szerelem közti küzdelme a szabudelvü papnuk, melyet Matbe«^ur még több tűzzel adhutott-
volna olő, sajátszerű kodvetloasóg vonult végig ebktlásán, tehetségét omiatt kétségbe ntm vonjuk. Wtrnát a társulat legszobb színpadi alakja Kantenhofer kisasszony személyesítő sikerült hűséggel, hnnghordozáui znvarán kívánatos volna, ha uralgni birnu, öltözéke linont itlésre^ mulat. - Szurddn .Sirudella" opora jött szture. Eiscnbach ur szép tanulmány nyal bír, hangja inkább nóios s azért bár legszebb voll Italiái dicsőítő éneke, a végima egészben még sem sikerült, elleubeu Gelpko kisasszouy tiszta csengő hangja s találó játéka zajos tapsra Tagadta u közönséget. Sommer és Müller arak, miut banditák a darab szellemével össto nom egyeztethető szabadsággal, tulélénkséggol szerepeltek, különben igy okozó szinéstok. — C''il>-. törtükön .Orpbeus a pokolban* oporotto adaték elő. Schiffbenk ir gymigo jOrpheus Qjlty. Gultmunu helyes szomélyesitójo Vidt- Jópitei nok, bár a koronával nem tudott báuni, táncza túlzásba tuout. Müllor ur jól adá Plútót, Kuri* dicel Glopke kisasszony még vonzóbban szo-tuélyosité, mint előbboui játékszerepoit. Az est bőst; azonban Haas ur volt, arkadiai éuckébo kél pontot beleszőtt, mely találékonyságánál fogva stüuiii nom akaró tapiot aratott. E darab előadásánál szintű szégyoulet^ volt a diszitmé* nyok szogénysége, az olymp mint valauii csárda nézett ki; az olymp istennői közt sfeóp volt ugyan Venus (Gross k. a.), de Diana (Kantcnbofer k. a.1 mégszobb, itlotes töld ruhája igézőbbé is tölte, cz ogyszor nóiu lett vol-na-é jobb szerepet cserélni!? E heti reportoir: szombutou: A''szépGulathea, ope^3tioSoupetól vasárnap: Nomesis, életkép. Kedden: Belizár, opera; szerdán : Prohirmamiull,_po*so Borgíól Cüütórtokon : Dio seb mo IIjlena, szombaton: . Flotté Bursoho, Vurkehrung bei don Haus* moisterin, vasárnap; Lulnpaci Vagabuudoo, Nostroytól. _____
JNTyllt pósta.
. — KörOívcuy. M«g lát«*lk, ho«y hertoyén
Ki''sxdll bii *i LitrD/J''D,
— .A kolJnskliiMi* slkilinllsg jout f»L''.
— Ii. tly Ssivrikcdjék blKonyltránysít §..''xüa-nifgy«l Uur*l(lKy«lütéi{li«s ktlld^ni. £
— L Itskss? i
— V. Koloovár. A oorrcclnrál hiába vártuk,
— R. K. Hel>r*l
l\rylltté>r.
Varró-gépekre
nézve a legnagyobb választékú raktár létezik alulírottnál, hol havonkintí részletfizetés mellett is -egyenkint s jutányosán megszerezhető.
SCHER2 LOUISA,
divatáru-kc-teskadúsélinu Nagy-Kaiiiisiv.
Ű z 1 e t i - h i r n ö k. .
Hsfly-Kssliss, april 21. 1871.
A li-gospi ealtxé* »« i!»»io» retí>*«kr« Igoa Jóté-kvuysn lislutt t iniutvgy ty él tre kulié, molyok most már arAláira nyujl^nsk kllálá<l. llv.núrs eb-
uek Tritsit íclr « •xÁllil.-u vgy í.,roi» és »t ársk váltonsllsuul insg.Msk. A tulsjduiiiMitk riuirk perssa Arvciidtiirk, iiitI * niinüté); n«ni sunyira spAculsU-Örs taW, s keroskedfik *llenhi>n inkább a intenyisé-got tekintik, kérés ay«r«inAnyii^sl ntm tlégsxonak -ineK. Iisiifm minél többet ■''•« lilblitsHr furgstlistják lltleti l<"ikéjilket. A lo^kiltolrbb me^nyltutt e^yrnss va«nli bis(i>klltttftés Srluvric/hs, Lindsuu k«rc«*tfll a bnjor áltáisvMntlársss.-tt(iiiil iíjsbbao ^etinsrllll akt • dilyuk folytán ismét inrg«sllntolt<<ti-U.
Placzi ár.
Nsgy-Ksnlssa, 1H71. évi april l''J-ik nspjáu. Huss s5 -8''. fout. ő Irt - kr. H5- W font ti frt 60 kr. 87 -88 font ft frl 70 kr. Hois 78-76 font - frt - kr. 7í-«0 font S frl kr No-Ht font 8 fit 80 kr. Arp» ssrfKsésrn 70-71 font J frt 60 kr 71- 7ií font 2 Irt 80 kr. Árpa k''UOuséKfs 90 font • frl — kr. <7—U8 font - frt. Kukorica .» fit, - kr; 3 frt 10 kr. Kuko-ticis olsss icilnnnsiitlu) f''t kr. Zsb 40 -47 fon. 1 frt 80 kr. 47 4H foui 2 frl ^ kr. Poksnka «ii-CH fnl. - frt - kr. Ii8 -70 fout — frl — kr. Hab ftbér 8 kr. - bab taika 0 kr K«uyórli»st kGtttuségss
''.I frl ......... 10 frl. /s«inlrli«st 13 frt - kr l4ogU«»l
kVtxUnsé^i-s — frt. linóm frt kr. Xirály-ltsrt )tSailns/g«s 10 frt — kr. fluom Ili frt — kr. Uox* láng kasnnsé|(<.s — frt — kr. finom - frt. — kr. Marlia-bus fontja kr. Horju-liu* fontja 8ü kr. Hor-lés hus fontja Síi kr./ Juh-lius fontja -- kr. 8xs-lona fontja 44 kr. Zsir feutja fin kr. Ciibo párjs 1 frl , I.ÜO kr. Kársa 80 kr. 1 frl. I.ud sovány 1 frt 40 t frt 80 kr. Lud bisott ''J frt HO kr, 8 frt kr. Pttjk* tfrl&O-l frl 80kr. Tyúk-tojás 1 kr. Hurgooya tnércjo 1 frt 80 kr— l frt !KI. Kgy máiss sténa 1 frl ftO kr. sténa uj, frt — kr. Kgy kéve i.tip 14 — k.. Stalms mátsájs • frt — kr. tljbor vldékttnkbsll akii ja 4 frt 60 kr. 6-bor vidékUnkbeli skója - frt - írt - kr
A n a g y-k a n i s s s i város lauársának árjegytéko kflnyvébSI kiadta
82IQETHY KÁROLY, bi«t»<
Érték* és váltéfolyam: april 22.
í)w/„ metáliques C)S.7ö; óu/0 nemz. kölcsön jlj.DO; ItfÓU-ki álladalmi kölcsön ÍHi.''JO; bauk-részvények 72Ó —; liiteliutézoti részvények 278
80; l»udon 12ű;3í>;''eziist ágio 122.ÍH); arany
• »«. *-»»• i
darabja tVJl kr
Felelős szerkesztő : Wajdlt8 JÓZSef. Segédszerkesztő : Bátorfl LajOS.
/

H I R D E T É S E K :
GARRETT R. és FIAI
Leistou, Suffolk, angolorszútfi gépgyárának ftmgynöke KOT/Ó PÁL gépészmérnök
Pesten, vó-ozlut 39. szam/ (537-t)
ajánlja e gyár ujabb javított gyártmányait, melyek a világ mindenki állításain több mint, 1000 font sterling pénzjutalommal, és töl3t> azaz arany ós ezüst éremmel kitüntettek, névszerlnt :
(liiziiiozdoiiyaíí,
melyek 5 légkörit gózfeszülésre hu-
v.''
tóságilag megpróbáltattak nagyobbított tűzi szekrény nyel, szab. gózosztóval és elomelegitóvel láttattak el, tete-méseu csekélyebb tllzelrt anyagot igényelnek, mint minden más ilynemű gyármány, munkaVépajségök pedig a megnevezettet majdnem kétszurésen meghaladják;
Sor-vctögcpcit lm HZ
IÖ. 80-melyeknek ■ hire mint legczél-szerftbb gazdasági gépnek a világ minden részei-* ben elterjedt, •
"íj/— melyek a magot tisztán
kicsépelik, szalma- és polyvátél elválasztják, és a gép másik végén a második szélhuzam által
,y
újra megtisztítva suly szerint két osztályra Választva, a zsálejba vezetik. B gépokot szerkezetlik, munkaképességük, egyszerűségük, és tartésságnk-núl fogva semmi ilynemű gyártmány felül nem haladja; V
Sn murison és lársa
V
Magyarország viszonyainak legjobban megölelő arató- és kaszáló-gépeit,
cyr
■ • » % t ■ \ és kéri a t. cz. gazdaközönséget, miszerint becses megrendeléseivél őt eleve szerencséltetni szíveskedjék, hogy igy minden kívánatnak megfeleltben.
„Halljuk a szép szól!"
„llajta fink, vigadjunk!" „Eayfta letarafe, mulassaak t"
Megjelent t''* mindenha/m k.lny vker''eakrd.''abeii kapható; ''
„Halljuk a Bzép szót!4*
caimfl magyar fclkíi»*8nlrt-(ton»tVk''''>iiyy.-n>rly kttlntl é* k''itatlen mirtdenntiiUl felktaaGntéal tnrtalinar.vÁn, iliaara kiállitáaa értnmntt tartalma, njiy liaa/m»« <''•* mulattató voltAnAI fogva aa ifjmA? figyelmébe kuli.iiUaou ajánlható A tiki lapra tttjodö é« 300 tfthhliyire fardpti felklt4Z>iiiti''«l taitalmaió mA<odik l»t''iitcavn 1 Atdnlgoantt bővített »aine« koiin''i>vk«HA«(l ktturvoek Ara l.fiil kr.

A dalkedvelő ifjúságnak különösen ajánlható
„BAJTA FÍUK, VIGADJUNK!"
knxkedveaaégO dalk''inyv htirillUilih javított «•» feteinarn hö-vitcll kiadáta. / ; • > ^ '' > ,; t , >
K nagy aiorgalommal AaaxoAllltutt iqfi knxel 1000 vAlogatotl Hall tartalmas, éa jainea boritéku; calnoi kiAlliiátánál fogva I* kitllnól mondhatnia egyetlen a maga nemében. Ai elao kiadAa 2000 J» a mAaodik 3í»nO példAnya |g»n_»öfl«\ Mfi alatt elkelt, ml eléggé tanúsítja, hogy méltó figyelinst érdemel. Ara a/. fitfó lapra l«rj«tló • dUtvauii WéUUvtt x»»bbkOiiy m»k J 20 kr. <)ú* aranynyomia- éi áranya>«>gélvlvel l.rtO krérl.
„Rajta leáuyok, mulassunk!44
csinift mulattató kéiik''knvv, a magyar hölgyök a/AmAra gydjtutlo Wajilita Jótáef.
K/t-n 47.1 lapra terjedt caliioa kiállilfiu könyvnek Ara 1 frt. [l!0 kr., köt*., arany metaxéahen í.ftO kr. dlttkntéahrtn 3 - ft frt.
L E N 0 RM AND,
a híres ciim''mynő Igumondó vetőkártyája
a/.incxt''ti kártyával, magyar alAirá««al «''■» ax<tveggel. Ára kr.
^Lakatos Sándor migyar „tánczkönyve"
mindkét nembeli IfjuaAg aaAmAra, areaképpel, óa teroerdek a
axftvog ko/é nyomott lAucx-abrAkkal. Ara I frl.
„Hadtérszolgálat"
IftO lapra tcrjeilö katonai tanklnyv Ara bO kr.
„Kebel hangok."
l''j évi, név- Rlltrléniuipi a Mi étot egyíbb vinxonyaira alkal maiott kÖ«tönt»a«k kötött éa kötetlen besiédhen.
Irta Hofflnann Kór.
K diaién kiAUitáaú k«ménv kfltéaft knnyvnek Ara I frl. v v
Legújabb ^y .gypi. Almoskönyv
170 lap i^a fíOÍl képpel «IIAlva Ara 40 kr.
Al elid üt Nagy Kanizsán, Wajdlte József ktínyv (
kíreíkídéiében egy.aerrc véve. valamint utAnréUel ogyüll ren-devle a fM. 80 kr., mind a nyolc* egy««rr« pedig osak 6 fr« ''
80 kr. I''ostai rendeléaek a l. v.''l íik»*黫 ntAn azonnal tol- | jeaitellnek. — Minden tll példAuy ntAn egy tl»*UlelpéldAnynyal t xolgAlok.
HAJDIT8 JÓZSEF, ,
könyvkereikedO Mtgy KaninAo
! JELENTES!
Kzerféle beismert, orvosi tekintélyek s magányzók Ihizonvitvánvai által kitűnőnek jel/eti
llr. MIMJMIc ) moha-növénv-nedv
<o
meglepő hatással gyógyít mell- és tüdóbajoknál, köliűgé tís kűlünösen gyermekek gűrcseinél.
Egy tégely ára 50 krajezár.
PRESKRVATIV-IMLZSAM
görcsök és gyoinorgveiigeségek, kólika.s másjmjokban, |raég egy gyógyszor sem tett oly jó hatást.
Egy eredeti üvegcsével ára 80 krj Valódi minőségben Nagy-KaniZ8án egye KTentwlch Gyulánó/1
(;Yii :ii ^ kaphat ó.

Roiiierbad
(^(JcriseJM! Gasícln,)
fUrdŐ idény kezdetét veszi május l-én
HttijurorHiá^í gyógylifly, » tbíli vtapályAn (fióctibrtl «''/»> i $ ''l'' HH/.thöl Ii órtt) íjien oTőh liegj''i.l^gcl U. küíö; ^ tttWcii hatékony « kí''w/.vény, canz idegbaj, aonyvndéa, » '' gy''engtlléí, nöí bajok, vérkt; ringésiakittlály,. caont és \ ? cauklyó-bütügsógben Hat. * ^
t ) Kóruyckcavo kol) niv» kírántlnlö éa árnyékos 8«{ta- 1 /
j ) helyukkol, börkooaik tt iakft*<>kkAl van ellátva. I Felvilágosító .értOHÍtéat ingyon h b^rmontvo küld a
llttiiier iürdöi lgniK»<ÖHnn AUó-Stnjer-^ orBlágtinii.
Éu Hix Vilma
öí(!nnul nyivánown kijelentőm*, hogy én, inintíboldoglilt I)r. Kix A. fizvegyu, nyoloi év éU» egyw-egycdülí késáitAjo vagyok a va-Itnlí éa liátniaítatlan Povt{MUlour-PáMzh''fjllok, mort-caak én tnngain iamoretn ennek készítési litkilt. .Midújt özönnel jelentem, t''hogy nevezett Pompadonr-I''áut* nntelautólyki''/.dvo csak lakáso-nion, Bécs, LeopohUtadt groa«e MojirciigMaf 14. I. Stiege, Tltür (12, vftlddi minflaiigben knplinbxjintok mindenkit a ntá»-nál való vétel ellen, minthogy jelenleg som flfc «oin pedig Hók raktArt nem tartok é* iiz ez< lótli raktáhakat^ elflfo^d n 11 h ft-in isi tii«i>k végott megszüntotjtm. Valódi l>ampiidoiir-l>áa/.tám-oaodupiiHztának ía nevelve, halá«át xohnkom fogja olhíbilzni; o lolübnnlhatlan aretpásztft eredménye minden várakozáson táli, s egyedül b i l''to « szer arezWrküteg, búr atkák, azejilók, májtól-tok én pöruenéauk gyoh é« csalhátallan elüztWre. A vevők any-nyira "bittositvák, hogy uem tapasztalt 8Íkcr esetében, a pénz visszaailatik. K kitiinű pásztából I tegélv, nt.tsitványnyal együtt 1 Irt. ,"»0 kr. o. é. 1 ^vin ia,s)
• Köszönet-iratok nedi nyilváníttatnak.
Birtokeladás
v«gy
ll&NKoiiberlct.
(Guta-Verkaut)
• . • <
Kóthelyen (Soinugyinogyélieiij u )>. Mnrc/.ali,
vanutdlloTn''ás K''c.sztlu''ly, tt:íiliib«''»l csvívpíiiulcilyo-.són ópiilr, tílzmenU''s fi. szoba, bolt, 12 dbra ÍKtállú, ki:t iV''ls/or, 18 hold szántólüld a szölö-
t I '' *
hegyből dllo birtok örökárou olmló, Vnpfv vevő nem ieto esetében több évre hnszonbíirbc adatik. Krtekezhetni s/t''ivnl Vaj^y iráslxin Kétiie-
lyep, 1121 .Hz. a. Tamási Ferencz urnái.
Chachmip kendők. I
Szép, Jó ós olcsó !1 Legújabb női ruha*kölniék |
na^ry vnlaaitékban.
bámulatos olcsó árért.
IjM ruhához • való I >•, <j t z^i»lt.lt kel tn f k 3,4.5,6 írtért ugr«»la»4 a Ugtnoiaahb bárttonyok én fekete \él> em nnynK''>k
HAMBURGER ADOLF
. v . •
ilalct.''bAii, Peat urí-uto/Ji I. •».
a Parltl hú bemenetenél.
PV Mutlrnk kirAnaira uiindfufeli búrmoatetan killdetnok
"'' -a in(grcií^olé.<ok iitánvét mellett axonnal eaikflxlllteitiek.
v . *'' ^ ■
| Asital ét ágyterltík,
I''opp j. <; • gyakorló fogorvos urnák
Mécsben, titadt, tfogneiyasse Nr. 2.
Tubnitz, l»r,0. jun. 11. Anntliei iii-hxnjviiét, mulyet rondvletcmru hogy nu-g kaptam, taonncl bizonyítom, már évek ót« a legjobb ered-ménynycl használom, mintán az a foKkövel és nynlk.íf mely a founkr.i (apad, feloldjn ch «Uávolitjn. h a unj kellemi tlt ii magát is végkép lUegHiünteti. miért ía ezt kljUinüaen ajánlatrninéltónak tartom. Mély tiszteletiül:
(őOá —e.) • . Kendler, kir. ügyvéd é« jegv*ö.
Kaphatók: Nigy-K.tiil«>An : H*l»« Jinnfí gy«tgye«*., Ko«rnber)t Uoaenfetd, WelUch, .1 é» Peaielboffer .1. kere«krdé»éb»n. l''Apán . ''o-hepi n .1, Keolli^yen : Pfiaatcrer gy4gyaaeré«i, 8inger M. Wei»« A. Zala Kgrt*arg.yii tiáVl Kí. gv4g.»ií>t« r4»/!. KapronorAi) | Werll gyógy •aeréaa. Vaiaado''o : llaller gyógyaaeréut. ÍOImogeu'': fíorner Kajel. Siob bathelyrii: Vilii, h Fvenot >''•* Kudolf gy^graxrr. HatArí!rv|.l.''ki ria.-OyBr gylln. VUiic• K. V. Veaapr.''inben : Meyr .Tnykau, ngy Uulhard Tivada .''« fik iiiAI.I • HaAkaa/tMrviroU/jwgautiiii A. Hrauti :!. gyégyra- Loraa-Iterénylirn; HeiaJer gyógya*. Kaloc.án • llnrvAtb K. gyógy«*eréaa. Keea-
keinél''-n.; Milhofi-r «''■» Macbleid gyógvaa. I''akaon : Klor^An J gvógvax &
KonyhnAd
r«l<« «•■• iiwi »n»n . M i Sy v B - l " ^ v«^ —• <
Híloa éa felir/id"! g/.tgy»^. í''angwárd! Hrabcajf gyégyaa. í-»
hnAdótt : Krainoliii .1. Szigetiárotl: Itarwarth, HaUiiion gyÁgysa. —
1 KJ«KT««
oud-''ii: Ifnrváih J. ^oiaataiand ^yígv* KapoavAruttj Kuku J.
I...... '' '' " "
Koitvhi
Kajin : MkhiUcb St. ét eulwl''l tlai, ii''/v tloraog IgnAciuAI. — l''cc«»U j Zanlnav W. vi K. ZAeh. Slpnkh gy.''.g) a*. KArAdon: ZadabAnaiky gyógyw Marcaali''-an: Kla* gyógy aa. . ToluÁbaii . UralT (Jyógya*. - l>''inaf.lld vAmit l^kA«agy ig,VB*.''8»»nt-(iy<ilrgynii : Nothli? Alfló-l.etidvAn, Ki»» gyógy**. Uolioncnon: Himou gyógyaaeréaa uraknAI
Itiztos gyógyszer
gyoinorbántalnmk, moll- és torokbiyok ellen.
Noff János, udvari szállito ur kii/ponti raktárának Hitesben, Karntnerrlnff IX.
ér.ek újvár, IH71. niárcz. 17. .4* Ou nuilát* *zere|nek AHvöh hntú«(írál gvnk-rabbnii, n Lfllflnrt«rn fájrtnlmitH hurut vs ét v.ígvblány ellen, iiiegttyözödve, kérem Ónt szíveskedjék nektm gyorsszállitmánykéiil 12 Üveg maláta-kivonatot küldeni.
Neuleld «.u-»t«V.
Klaniese, 1S71. febr. 3. Klildjou nekem lebetéleg gyorsan az Ou IV m«lt''«ti»-
mellnukorlxiibiil. I'' liirl Amin.
K r c m t in ü ii s t u r, 1H7I. j«n. I Tisztelettel felkérem, miszerint elnii> t''U'' ii l-inert iHülátn-lklvoniiláliol nekem kltldcui szíveskedjék. Iliirlmig alezredes.
Uörkan, 1»71. febr. 24 l-ii»éte|ve it |.«ujal»l> hálám kötetei i|. m-it niilátn-K.vÓK.V h«M »ládéJi< ig H l«iilxli»l t tt nekem Mivel nevem kétszer volt az újságban,
többen kérdezősködtek, hogy Önnek maláta szerei csakugyan oly gyógyhutásunké\ rrtíily kár-desre aszal válsszoltam, miszerint rx«kMl jogo-nii tehet minden bel gmk jálilitill, mivel ei m leub''itniebb mer az ruc-*seg \ ls«z.inyere«éi Küldjön nekem ismét b fontot ezen chocoládéból. Mnkovlix t''neiiez.
Sagor, 1M7I. marcs. 11. Minim iiialál "ké.iiiméii) ei rním néne « le*J hb halául k> ekorollak, azért kéreiu azokbol ismét küldeni.
O m iiik %iiImI, csendőr őrmester.
St. Egiden, 1871. febr. 2. Szíveskedjék nekem azöu kltüno miilátu Uivoiint-gyógv-■ört hói, inalatn-ehoi olndéjatiöl r» iiihIhtn-im ll zuk • rknlból küldeni.
Kern Ií öihi. állomás főnök.
Denta, 1871. niárez. l\>»ta fordultával ktildjöv nekem az Ou jótékony lutliinii nialáln^mflli-mkorlinihól U> iwgy dobozzal. Vollhre hl ÍNánditr, k. és kain. vadász..
Nagy-Kanizsán valodilag kapható egu''dül Wajdita József kcicskedésébcu.
Rothschild íV Társánál
H
Nr. 14
e <• s
b
e n,
Uj előnyös
300,000, 250,000, 220,000 200.000, 150,000,140,000,100.000, 70,000, 50,000. 25,000 s a t. nyereményekkel. 20 db. C8. kir. osztrák államjegy 1864TŐI, egy bélyegzett részletiv 8 frt. mint clsó részlet.
20 db. magyar királyi államsorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint clsó részlet.
20 db. császári tűrök sorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint el só részlet.
40 db. berezeg braünschweigi sorsjegy, bélyegzett részletiv 5 forint miut elsó részlet.
ffT* Minden húzásra érvényes 20 adrész jegy 1864-ki államsorsjegyre darabonként 8 frt. 9 db. 70 frt.
20 darab 150 frt.
20 adrész jegy kir. magyar sorsjegyre I db. 7 frt. 6 db. 40 frt. s
20 darab 130 frt. iKérvényelt minden iiusRáara.
Megbízások a es. kir. börzén
készpénz, vagy bizonyos ráadás mellett teljesíttetnek.
VAiidám meyvHvtv in hűién állttmjtaplr, sori\J*l/U < Imnk-, rumit ta
ipa r-JefHP''kre néz re. Kimutatások, tereek s hattá*! sorozatok hifH/en.
Rothschild ós Társa
Becsben, postgasse Nr. 14.
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő óla kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. cz. közönség, kIIIonosén a vidéki lakosok félrevezetésére. K kereskedik Uom órások, sem - mint állítják óragyárosok, ennélfogva az órának belszervezeléiől legkevesebb értelmük sincs. Kiadnak például avult légonymflvet, pakfongnllványban mint uj szabatos iuflsz«rü órákat, valamint másféle leg közönségesebb órákat valódi angol órákul »tb. Azért óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan óiak veresétől.
A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jo hiinevű Öráölioz
ki átalában csakis ni óragyártással foglalkozik. HESRZ IVE.
Bécsben, (Stefüiisplatz Nr. <).)
HERZ M.
di
polg. órás Bécsben. (Stefansplatr Vr tí. Aussenseilen •ben részesülő legdúsabb tartalmú
/.we(ielhofvs) számos év étik jó liirnév
ÓRA-RAKTÁRA .....
ajánlja mindennemű jól rendeseit óráit nagy választókban, egy évi jótállás
mellett, a következő árjegyzék szerint.
CsVnlI x-t-borák. 1471. 17. 6-.H.J
kitün* mtiKtstxHek É c». k. ké.ul4«».-ti hivatal Alul mnirpr H.AIev ■ abAlyuaott órArAll JAUIIá»iJ«n> adatik. A iirm ««abAty*''»»i 4rbja - "l<-«4hb-I , email. 30 :»« fn ellenrfrAa 40-48 frt.
I.olí/.írdk sr.ku. a.''» 40 írt, Uffnsfjrol-b vál*«»li<k alojj-email. irxéinám. 48 ín dl««e«ebh párisi bronei órákban |8, krt.xlAlvlappal 4.''» ín W- M Sft — 30 frlIAral ; • . ii/jmm k''-ii.-.ls,, « , to 18 fn ll»«-..«vol .•«, 10. 3.-,, 40, ou, G0 s-rnil fcyítnAnt..k.M> 6?> hl - t''W frllst. (•■ilej- 4o -la (ni Legssgyobb raktár Ingaorskban.
ji''lgrr«ll»vg tó l''dl r,i] Tulsjlon ifjrArlinsny, két
kod... Inppsl :Vl ."»•» fn j<>lslU«*st; N»|i<iiil» ft-tlim-ninlA |0, kíitfii íöáíflel ii-S f''jjlremoniol/ok jo. «mt. . 11 ml fn| 1fit. MulImii 8 imi> f..|lun»nJ«''. fi„on,.l,h 24-88 frl " ftU''1'' 1K>'' f"
snx ti krl«« ttr 18 - 2f> frt A»onkl»ill • piinilnnl''éln iSrsneiti!<4r»- ii f*lornilt»»l«l JK»'' S.J. .!;> frt
korr.hs4i4r.lt''lap 91 frt _ ........... ¥»»- - - , ir"- n«r>«44t»aií..«l
r*m»iil'')ir« »nv»h- «rsk t I.íM).(k «r«n.ir<i*.|4rt. !A). oft frt. Itilnapu. rrgalsn-nr
„il l,.u«„4 frl itt SO frt'' «««■»'''' 30 3J frl C.«..U,,.,ls. inK.4ták-
ront. kntlös frd4l. AA 40 frt|„ kiO.i é,sl»,.. «..k f,l M) kr. nsl '' Irt. M) kr, i«-rso»«»rWcl fW-iW ffil''1- •*• ft- K- l" f" J«»á«.k UhíiS 1''K■
hsili rrin'' ;i8-4''» frl V,*"-,r lH. •.».>• "2H. jolibsii véf-itt imk. Vnléki ino<rvii-
'' • "I .V). ChI. 70 rt i ''.Ml. |oO. fit ,|ettf««k m il.itfKiiek kóstlicn l»i»kdl-
KHlft órával 7 ft. "W, uiiov4t molU-u
...... . . , l<-iri>»iito«vliliau Icljí.illőinek, il«>-
Kf|l*» <>rs«sl, mely A kW- . ,
.. '' , '' nem felrl.i rtrsk kicp.íltotnrk.
rvur^st leynjt v ni - i».».
MukIcii
Fírfl úrU: F.in.t liriijrvr Ar 4 rubt 10-12 frt,
. «rsnvkcr
• piríÍvaI >3 14 frl . ksilős fld^llrl 15—17 frl ■ krittálr Ortg. 14 17 frlj
. horgony r. t.% ruh. 16 —19 frt . án msIUI lappsl 20—ilS frt|
I
-.10 frl • 44 frt |''|0 Irt ''05 frl.tistUl toailú
Amiiy |i«ii|(''r.ir Nr.ilar. Sr !HI . Imrrony Ifi r, 34
liliom. »r. lap l.*> krltiia lappul Ő& arany kd
pínyiíjfrl Ataujr l''dl ar
rc.no,,to.r 80. mi íoo frt Hordoihstó irsigi stlínórz* érák.
. - kM.lap.IOO.llO. IJO I.Ml frt n„,K„„vWl<., riihinnsl, a«
Vaiti.i tt mmikAa rrmonlolr pakfj.ngle^.ij^ MŰk kOtill Ic^j.il.l.an lia.« -
lalini araiiyoklian l.l— 47 frl „AlhutA nihi.tsii vatpálj a.idvari -luí- Minden Áron IsgjobbMrrlI. k
II I K v .. r ii k asiiiháiaklian, ^yniaklian alli <■« k.-rpakrdek \a.-r ....... órA.<ik ál*
KtU.t mii. 4 .''•» S ,'' 13 Itt ft. Kirii órAknak miiel.-*vika ngy ^aiíjlal ajánhillakkal •''«(«/« nem vi-^.i.
Aranr • • ''Jí> .''Hl ft. nervrave, hal klllnnfrli- helj•nltrnd''ík.
írltna lappul OO 01) Irt.túau^l HVur^At Kviijl » frt Hia- uv''" ,<7. , .
«r.n,kfl- toeiló kellő, na»/t<''> „Unel, mely í z ''I''I l.o n. /TnV. ^"
70. 80. 90. 100 ''20 ofjriiertmind jyer^vAl „ynjt'' 14 írt. .^" ^IvAnalra k.lM»h bcj»U
. 4''>_l'',n ft u■ • • L i." , i » írki-rl .aranvUn orAksl lAu.''inka-
i''KSiUT<<Kif. " 11 Pariai kolio ,>ia brtittrx- 4T '' , ...
irilap fai.í.''i lukban 12 13 14 frl vAla.itíwra, a mer nem tarf.l-
80. Iiu 100 frt Hord^ha''lA IraAaJ di.sáerf ártk. Amé.l jAra.dó .l.M.r.t »isa.ak llldrtml
Kérem figyelembe venni!
GRRRETT « FIAI
Leiston Works, Schuffolk Angolország.
Kredeti
^azdászati gépek
Garrett. U. ós fiai: gőzmozdonyok, n „ w cséplőgépek, « w „ vetőgépek,
SAMUKLSON kaszáló-gépeik, ugjr mint minden más guzdaszati és borászati gépek, s
csavarok. ténlemeltyOk s rajnai borpréseket
jutányosán és pontosan szállít e gépek ügynöke és
raktár-bizományosa
i Í>M -3,2)
Marth Heinrich,
:asse No. 4K. Iléc^beii.
MÁÁR NÁNDOR
oki. állatorvos Naííj-Kantoán
ajánlja magát mindennemű gazdászati és házi állatok külső s belső betegségek ben i orvoslására, több évi mindennemű állatok kórosságainál szerzett tapasztalatai nyomán
tapintatos s okszerű gyógykezelését tanúsíthatja.
Lak^ea: a zöldfa vendéfflö mellett
k LASZLO FÜRDŐBEN
i
1839-iki sorsjegy %
20 részletben II frt 50 krjával
mindfu további JLzrtát nilkiiibizt''Xitott nyrrrttr) v.rlUtt.
Még csak hat huzat. A IsgkőzefebMI huzat jsstas l-éa 1871. ''» Naponta felszólítva nu-gbizéink nagy része álul, az annyira kedvelt líi39-kj sorsj^yeket. hasonlóan az. ugyanazon időkben kibocsátott líki-i-iki 2<»ad és hitei-jegyeket kisebb részletekben kiadjak, indíttatva érezzük magunkat ennek megfelelni és eszerint
az 1839-iki sorsjegyeket
tO-ad részletben II frl 50 kr. »ellett kibocsátani
Az árvélel befejezésekor a vevő egy sorsjegy sorozata cs számával ellátott eladási levelet nyer. n\ely az egyszeri 11 frt 50 krnyi fizetés által, minden további fizetés nélkül 2<>ad részben tulajdonába megy át : eszerint az erre eső nyereségek i* sajátjává lesznek.
Ezáltal mindenkinek lehetővé tétetik magát ezen annyira kedvelt kölcsönből részeltetDi.
Továbbá a különféle nyeremény fajt több 2t>-ad sorsjegy megvétele által jelentékenyen emelni a biztos nyeremény kilátásával, minthogy:
1. csak t> búzás fog lenni s a logközcleboi húzás junius 1-én ée a sorsjegyiek a búzások valanelyikén okvetlen ki kell húzatnia.
2. Kötelezzük magunkat minden a sorshúzás ut-tán emelkedett 1839-iki 20-ad »or*j*mrt a kihúzó* előtt egy hónappal 13 frt o. é. vissz aráit a ni.
Nem tndjnk eléggé ajánlani tekintettel a fentebbi előnyökre a részvételt és vidéki mepbirásokat a leggyorsabban teljesítünk, sőt az összeg utánvétele mellett iis eszközöljük. £
w PIRNÍTZER TESTVÉREK ga
y^^ B*»k t* váltó Uxlctr Ff»t Dorottya-utcx* 10.
Társasjátékok
isjy írttér.
(Jii''kllUlett''tt.) A liliom lievaleteier« dn Harry Ulpyyúyytzer meggyógyít minden kórt, innly gyógyszerekkel daczoít, nevezetesen : gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, tnkliár-Ija, légzési, hólyag és vesobáutalmat, gümő? ki''.rt, szédelgést, szükmellüségot, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lá/at, aszkórt, vértorlódást, íülzugást és hány áai ingert még terhesség idején is, diabotest, buskomorságot, Hitvány kodást, estizt, sárgaságot a 72,(XKI gyógyeset, melyek mimluii gyógy* szerrel dnczoltuk ; többi közt bizonyítványok
pápa ó szentségétől, gr. I''luskow udv. marsaitól, do HrAhan mari|uisuiWól. -r A húsnál táplálóbb lévén, a Kovnlescitfro felnőtteknél és gyermekeknél fiOszerto megkíméli.a gyógyszerek költségeit.
(''ustln Xoiis. Alexandria, Egyptom. IHlii) mart. 10. A finom Kevalesciére du Ilarry on-gomet ogy igen makacs idillt béldugulásból, melyben J)- évig - borzasztóan szenvedtem, s mely minden orvosi kezelésnek ollunállt, kigyógyított, s ezunnol forró köszönetemet küldöm önnek mint ffl fedezőnek a természet o becses adományáért. Örüljön minden szenvedő. A mire semmi gyógyszer nom képes, azt teszi l)u Harry Kovalosciíirjo, mely akkor som volua
tuldrága, ha súlyát aranynyul mérnék. — Tisztelettel Spadaro 0. (:*».
l''léliszolonezékben • <!/,''f»iit I ti. ÍH) kr, I Iont 2 ft. ."iO kr, 2 font 4. fiO k. ö fnt 10 Ji. tonl 20 ft. 24 font 3U ft — Ujvulesciéro t ''ho-cohitéo táblákban 12 csészére 1 It. ;X) kr; 24 csészére 2 frt ÖO kr ; 4H csészére 4 frt öO kr ; porainkban 12 csészévo 1 ftí »0 kr, 24-re 2. .''•(» kr. 48-rn 4.fit) kr, 120-ra In ft. 2HH rn20 It. f>7li ra 30 ft. — Kapható; Harry du Harry és l r.il Bécsben. Wnlltischgasse, N''r. 8. Pesten ''lo-rOkJóxief gyógyszerésznél, Kolozsvárolt Kron-stádternél, Alsó-Kubiuban Tyroler és Selíte-singeméi, - Dobreczonben Horsos Ferouczuél, DtinaOildváron Nathorn Pálnál, Károly íó váróit
IJrilli F.-nél, Nagy-Kanittán Ix>vdk Kdrőlyndl,
Krseknjvároii í''onleguer Iguátznál, Székes-Fe-hérvárott Dieballa Uyörgyuél, Vérseczen Fi-üchor Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és ouuncgeárusoknál.
Mint ii Peator Lloydból értcsültüuk Pirni-szer testvér urak megbízóik-főbb oldalú felhívására elhatározták magukat 1839-ki sorsjegyük kisebb részletekből! való eladására, molyok uz álh"n áltnl ki is bocsáttattak s ehhez uzon czélt k rótték, hogy a kisebb tőkopénzo-seknok is meglehessen könnyitvo ezen olőre látható nyereménydiis sorsjegyek megszerzése. Krro vonatkozólag utalunk lapunk hirdetési rovatunkra.
&

. LKtiRLKSZ-KT.
A ba 1 uton-magyarodi haszonbérlet részéről közhírül adatik, hogy az ottani legelökre marhák és csikók bebéreltet-nek. A leltételek ugyanott megtudhatók.
B.-Magyarod, u. p* Kis-Komárom, aprilhóban 1871. (MÍ V2)
Pécs szabad királyi városban Kis-faludiutcza 4-ik szám alatt fekvő ház. a legjolib építészeti minőségben, szükség esetben több párt-lakokra felosztható, nagy pinczével, melléképületeivel és kerttel — szabad kézből eladandó. •
Bővebb tudósítást nyerhetni a tulajdonosnő M. lIOFMANN-tól Slatimi Slavoniában. s •>
Orökaég áltnl Nápolyból tetemes mennyiségik vnlódi korai ékszerek birtokába jutottam/melyek közt a valódiságérti jótállás mellett (nyakékek) nynb-liiiiczuk, nók számára (elég hosszunk, hogy például gyermekeknek kettőt lehet belőtök csinálni), továbbá . knrperfczek. mellékek és ffllfflKKÓk, melyeket ö»7-szcseii vagy nagyobb részletekben, az alant jegyzett potom-áraknál is, jóval''olcsóbban engedők át.
Kgyes ékszereket kívánatra postafordultával is köldök, az összeg előbbi beküldése vagy utánvét mellett u. m.
1 nyakék 10 frl.
1 darab karperec; 7 frt.
1 „ mellék (Hroclie) 5 frt.
■ 1 j''ár flllfüggő 4 frt. ,
2—4 darabnál összesen 10°/u elengedés.-. ■
Felesleges levelezés kikerülése végett határozottan megjegyzem, hogy a iliintá''k egyenlőek, a mell töké. gömbölyűek, a füllüggókké gömbölyű, vagy harang alakúak; foglalványok a szokásos, és a színek lehetőleg kívánat szorint (világosak vagy sötétek) kiválasztatnak.
Ismét eladók — különösön pedig hölgyek, kik ezen-ékszereket maguk számára óhajtják, ezen alkalmat felhasználhatnák , a helyett, hogy ezeket, mint szokásos, mesés magas árakért detail kereskedőknél veszik.
JótnllnH hsépMiinfí valódi koráinkért. (''>*«- M) '' J. 6. Lang,
Schloss Mirabtfll, Salzburg.
A nyári idényre, különösen vendégfogadóknak érdekes jelentés!
i- ar.v- . —
ROSENFELD ADOLF
kereskedésében Nagy-Kanizsán
l . - . • porczellán edények, üvégnemüek. evőesz-(
közök p&kfon ós chinóezüáfr. kanalak, bádog (s pakfon tálezák, gyertyatartók petróleum lámpákv kettjj ^ertyatertók. aj-ságtartók, Whüttők
Lignum sanctum golyók
)
1 i''H hozzávaló babrík |o£na"yobb választikban
• • fj " y
legolcsóbban kaphatok, nom különben jóféle sajt. szalámi, frls rójesi viz, ezukor, kávé, thea, rhum, ós minden fQszernemüek.
RESZLET-IVEK
kamatszel vén y e k k e 1.
i)
Számos vevőim naponkint felszólítanak, hogy
TÖRÖK SORSJEGYEKRE IS RÉSZLET-IVEKET
•bocsássak ki; én a játéktervet szigorúan átvizsgáltam, és ugy találtam, hogy ez minden létező sorsjegyet előnyösségben felülmúl, minek folytán tehát elhatároztam magamat t. megbízóim kivánatát teljesíteni. '' • \ ''
Váltóüzlotcm sok évi fentartása óta e jelszóval:
„Csak a Fortunánál találhatta valódi szerencse"
elvemül felvettem, a t. közönségnek mindig valami ujat, előnyösét és haszonhozót ajánlani; ezúttal is oly arrangement-t hoztam létre, mélynek következtébon a befizetett részletek biztosíttatnak, a befizetett pénz kamatot hoz, és a résztvevő külón ingyen a két legérdekesebb és elónyösebb sorsjegyekre, melyet csak az európai tőzsdei árjegyzék bir felmutatni, egyedül és valamennyi nyerőre játvzik.
Lgyanis 30 liavt részletben 10 TrOával iiálaiii: 1 ötöd 1839, Rothschild állam-sorsjegy
és egy eflé82
3°lo TELJESEN BEFIZETETT 400 FRANKOS TÖRÖK ÁLLAM-SORSJEGY
• ♦
Az 1830-iki Kothschild-sorsjogyokuuk inig csak G huzásuk k*z, a legközelebbi 1871. junius l-én történik, fönvereméiiy ''£20,000 fi t p. p. Egy ötöil ÍHöÜ-ikí Jorsjegy kihúzott sorozatát kötelozom magamat 2<K) Irton egy hónappal a sorozat húzás után beváltani.
A 400 frankos türök-sorsjogyoknok miuden két hónapban van ogy fmzásuk, és podig junius l-én, augusztus l-én, október l én, deczombor l-én, február l-én, april l-én. - x . ? y v
Főnyeremény 600,000, 300.000 sat, frank aranyban • ,
A legkisebb syeró,helyet aladen sorsjegyeknek nyers) kell, 400 fraalUraiiybss; kUlön tizetek a befllietée tsrtsms alatt ksmstrejében 3$ frankot arsnyban, s s óiéiból s rénietlvek mhidegylkén 5 db szelvény vsa 6 frankjával, melyek válUUOetembea 8 9 Miaponkéat aranyban él-mlnden levonás nélkül beváltatnsk. , ,''•■''•»„ ,,,. - , ,,. ''
" ^ Az első 20 frtos részlet bofizetésóvel a vovő mindkét sorajegy birtokába lép és ugy az egész nyeremenyokre, nuuf a kamatéivezetré egyedüli igénynyol bir.^ Sorsjegyeim, molyok folől részletivokot kíállitok, bármikor mogtnkinthotők és minden órában kiválthatók.
Előbb teljesített részlotekért tl''/o évi kamatot engedők. '' ,
Megkötött üzlotok semmi szín alatt fol nem bonthatók. Ezen beosztással ugy a játék kodvolő közönségro, mint azokra, kik tőkéjüket jól akarják kamatoztatni, teljes tekintettel voltam, éa azon kellemes reményben, hogy a t. közönség tömoges részvéttel fog megtisztolni, vagyok tinstclettel
Huzási jegyzékek
ingyen s bérmentve küldetnek minden húzás után, még akkor is, ha az eredeti sorsjegyek már kiváltattak.

kúam
FISCHER M. L.
váltóház á „FOftTUNÁHOZ" Pesten.
Hirschler és fia
fakeresketlő társulat
ALSÓ-DOM BORÚBÓL utolsó posta KOTTORI
'' \
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,
és mindennemű
fenyti-éptiletfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely ráktárból bármi cnemfl megbízás gyorsan és utányosan eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnék,-''pánijuk
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévó
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
(529-4)
IJIaky, Hirschler & Pia,
• fakereskedók.
A n n o n c e n-E xp ed i t i on
von
(f»50 •.''.''.»)
HAASENSTEIN & VOGLER
vermlttelt ín alle eiMirmden Zeilungen Annoncrn bfffchnft wfdfr l''orlo norh l''rovlai.in, aond. ro tiui <hr Origlnalprrisr
bewllllgt i<* naeb Ma«»g»be dei Ordiea rn vrrembmend.- Rabatté llefert u r r a I I e t n a e r t !''•''» n e n. ••!> vewi|n«<<li> "der iilrht Beiege
eripart «ten ln«er»iten alle.unu j o <1 r Speien. beiorgt bei Itrmiuuiig a<i m >.li«. bei lil.vter .-..rf.-. i (Jebersetiungen, glbt au( Wiuneh he(e<iniltÍR>i vodierige Kastrn-AnichUge, versendet gratia und franc u di« nenemeu und rnrirriraien Iniertlons-Tarlfe, garaatlrt- fur allé Kktle die atrengate Oncretlon
Special-Agenten
aller HauptbUtter der íkbweil, Hchwedena, Norwegena, Dlnemarka und Hollandi.
Páchter
irroiter in- uud .MM''kndixher Zeituugen, u. A. : .Wiener Zei-lutig". .Morgenpoat* ,- .Tag-blatt*, .Kikrriki'', .O.kono-inltf in Wien. .tndépedance belge* in RrtWael, .Holland-aclie llluatratie* iu Aiu-tenlain u. a w.
Alleinige Vertreter
der f rotaen l''ariaer und der bedeutendovli franxtai írben i''roviniialbUtler
Belovárott Lakovica O. Csáktornyán Karász H. Kőszegen Caacainovits Istv. gyógyax. Kaposvárott Kcgl Nándor gyógysz.
, Kobn Jakab
Kereszten Mroyer Jákob tiai Kapronexitn Sánd. gyógyax.
Ijetenyén Kalivoda J. eyógyai.

Marexallban Isztl Nándor liánok Szt.-fiyörgyön Kibic J. gyógysz. Szombathelyen I''illieh Ferencz gyógyax. Sojtronyban Mozoy András gyógysz. Zágrábban Mittclbach Za. gyógyaz. . Ceyleck J. J. gyógyax. . Unveisz Fr. gyógysz.
\ Jbaen ctégcknél kapható még: (ft44— 52,3)
A norvégiai HWen városból való legtisztább é* leghatályosabb
valódi Ddraoli-nalmáJzsir-olaJ^
Ara egy üvegnek használati-utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsirolaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyűm in ol van ellátva. «*
A valódi Dorsch-halmáj-zair moll- éa tudó-bajoknál, scrophulus é* rachitis betegségek-bon legjobb gyógyhaUlssal van; meggyógyitju a legolidUltobb köszvény- éa caúsxbajokaf, vala-mint ax időaxakibőrkütcgoket.
Kron legtisztább éa loghatájyoaabb halmájzsirolaj-faj a Dorsch-halaknak leggondosabb ugy begyűjtése éa kiválogatása által nvcrotik, é« átalában aemini vegytani kezeléa alá num vona-Uk, hanem a bepecsételt eredeti Üvegekben lévó folyadék ében éa ugyanazon állapotban van, mint ax közvetlenül a természet által nyújtatott.
Moll A„ gyógyaxeréax vegyész HéosWn.
Hirdetmény.

Az alólirt bizottság megindítja a II. magy. kir. állam80r8játék0t melynek egész tiszta jövedelme Ö felségének I. k. elhatározása folytán az 184" v évben rokkanttá, vagy munkaképtelenné lett honvédek segélyezésére van szánva.
Kzen sorsjáték 4338 nyerőszámot tartalmaz; a nyeremények főösszege
240,000 forint
köztük az 1-tfj fünytrtminy (00,000 frtal \ a Ilik főnyeremény 20,000 forintul, két nyeremény 10,000 frtal, kottő f>000 frtal, tíz 1000 frtal, busz 500 frtal, ogyszáz 100 frtal, kétszá*
50 frtal éa négyezer 10 frtal. A hnzás visszavonulhatlanul
1871-ik óvi junias 30-An
Budán az alólirt bizottság által fog eszközöltetni:
Sorajegv hivatalok
Kgy sorsjegy ára 2 frl. 50 kr.
rek kaphatók: az (''.lliimaursiátéki bizoiuáunál (kamara épület) a
tphatók : az (.lluiiiHuptjátvki bizottaágnál (kamara épület) a lotto- adó- só és postahivataloknál, a gőzhajó és vasút állomásokon és minden nagyobb városban létozó egyéb sorsjegy áruló közegeknél. <f
N Magy. kir. állandó állam sor sj át éki bizottság.
Budán 1871. márczius lb-én.
Motusz Alajos,
m. kir. osztálytanácsos.
D o m 1 ol 1 ©
der iibcrull gUicUUiutenden. Hrma: Wien, Nouer Marki 11, l»r««, (irabon 27.
Hamburg LUbeok Berlin Frankfurt a. M, telpilg Oresdea. Cheainiti He a S, Bresalllau, Köln. Stuttgart. MUnchcn. Nürnberg Basel, Zürich, St. Gallen. Genf, Lautanne
MOLL A S EIDLITZ-PORA.
v o
Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
órás: Tapasztalván, hogy az enyéimnek szóról szóra után-nyomott, sőt a közönség ámi''áaa végett hamisított név-aláirásommal ellátott használati utasitványokkal árnllatnak Seid-liU-porok, s evégett a kul-alak hasoúlatosságánál fogva aaját gyártmányommal könnyen feleső-réltethetnek, ezen hamisitványok vásárlásától azon nn-gjegyzésaol óvok mindenkit miszerint: „az általam készített Seldlltx-por minden katalyája hasonló készítményektőlI megkülönböztetésül saját védjegyem én aláírásommal ellátva.
a»ra egy lop«C4ét«lt eredeti doboznak I frt — kr. Husználati utasítás minden nyulán.
K porok rendkivtlli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által mindéíT eddig ismert .házi szerek közölt ta^adhatlanul az első helyűt foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött liáU-iratók a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészlhotlenség, gyomorltévnél, továbbá görcsök, vese éa ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vérfolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hyateriára, búkórra éa huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, h a legtartósb gyógyhatást eretlményozték. ^
Raktárak Nagy-Kanizsán: üelus J. gyógyax. Uvák K. gyógyax. Fesaolhoffcr J. és Hősen Teld F. uraknál
A ; nagy-kanizsai
KERESKEDELMI IPARBANK
f. évi márczius 19-én tartott rendes közgyűlésének határozata folytán
f. é. május hó 14-én délelőtti 9 órakor N.-Kanizsán
saját helyisegében
második rendkívüli közgyűlését
tartaudja, tnolyro a t. rés/.vényes urak tisztelettel meghivutnak.
1. Klnök választás.
X
Közgyűlés tárgyal:
4. Fsetleg két igazgató-tanácsos válasz-
2. Az angol-magyar bakkal létezett/i- 5. Alapszabályok M. 6. bővítése azonyt szabályozó § §. ttlrlosu feletti iránti indítvány a szava^taxodó bi-indítvány tárgyalása. , wtt.nány megválasztása tárgyában.
3. Az angol-magyar bauk által kinuvezvo H tí. Az alapszabályok b''A. mödosilása volt két tanácsosi állomás megtartása ! iránti indítvány n szavazati jog gya-vagy beszüntetése feletti tárgyalás. j korlása kérdésébon.
Axon t. részvényesek, kik a közgyűlésen részt vonty őhajtanuk, olísmervényeiket az alapszabályok 47. tj*) és f>3. értelmé szerint folyó april hó 2r>-től bezárólag nkir
május hó ;''»-íg naponkint d. e. U^r-12-ig, d.''u. 3—ö óráig az intézet pénztáránál téritvény és szavazó jegy mollett letehetik.
Kelt N.-Kanizsán 1H7I. évi april 7-én.
Az igazgató-tanács.
*) 47 i. Minden réaar^nye* a kojf?ytlU«en atavaialkípea t, pedig olyformán, bogy 1 réaav^ny után egy aiavaiat. it után kettő, íl után bárom alb. eaik, tia aaavaiatnál tAbbet aaonban ueiu gyakorolbat aenki, bármennyi legyen réaaW-nreinek aiáma.
**) ŐS. § A ktiagyllljaen axtmélyeaeu vagy inegbiiottjalk által r^ait venni arándákoaó réaavínveaek S nappal vagy a 43 J-bsn iuegeinlitett eluapoltatáa eaet^ben N nappal a krtagylllí* előtt ré»avényeiket («liaaierváo/«iket) a un''-g l« nem járt aaelványekkel egyiltt a bank plnitáránál, innen nyaren.dő t^ritvíny mellett, mely eg/nttal btUptl jtgylll «a<''lgálain'', letenni tartótnak A rfitv/njreiket letett r^iav/''tiystek návjegyt/kébtu mindenkinek neve mellelt^egyateramind at általa letett n''«avények é« aa őt megillető aaavaaatok aiáma ;a kiteeudŐ. t6f.íí —«il,íí)
X^af
a
I i
.2 f
£
1

l !
i
3
pofjloc
April I íi> tnrnk''aorajegyek, April Ui /n IHtt^.dikiek, májua rl.ejőn branntrbyeigiak, inájua lő /n magyar aorajepyek jiftalua |./n HMU-dikiek, IH3''.» , t''lrftk aorí>egyek, junlua I ín meioitigenlsk, aug, l>ln tArak^ btannarhwelgi aoiajegyek.

A legjftltbat és legujánlatraméltóbbat nyújtja
at általunk rendeiett
Sorsjegytársaság
A) ht db. Hornjcnyre, melyek a legnagyobb nyereményekkel émtMhl M hll*A**(lí birnak. Ks áll a >
kr.vetkeaő aonjsgvskből:
5 db. 100 frtat magyar di|sors|rgyb«l fíayfretníny 250,000, 200.000 korlat
I db. l|ft 1839-dlki Rothschild , . 300.000, 280 000 forlat.
2? íí- 20 talléros . . 80.000, 50,000 tallér.
5 db 100 frtos 1864-dlkl . . 220,000, 500,000 forlat
I dk. 400 fraakas török . , 600 000, 300 000 frank
20 db. iiást-Mfaiaasal . 40,000 forint
tebát majdnSin minden hónapra 2—8 burái eaik.
• é Továbbá rendezünk sorsjegy társaságot
buiáaaal, főnyere l/A 1839 Ikl Roth
2<*»,<**), frt
B) 20 db 3% 400 frankot török sorsjegyekre Jenkim «
mhiy 400,000 frank, Isgkiáebb nyerő 400 frank aranyban ** I db.
scblldtortjeay.
C) 10 db 100 frtos rsgyar dijsortjegyekre. főnyeremény ''iW.OUO, alb. ad^mentea, havonkénti ti frtoa réaaletekhen
Aa elaő 4 forintoa réaalrt fltetéaével mindenki, a 80 réaavevő mindegyike, egy réatleljegyel kap, melyen mindaion aorajegyek fofjalvák, melyeknek nverőiíiő) a reá eab réaat megkapja ; a réaileUk letételével neki pedig :
A) 1 db. Ml frtoa thagyar aorajegy, 1 braunaeKwelgl, t aaáta-ueiningenl éa réatleljegy aa HWS diki Kolb.rhlld aorajegyről.
B) 8 «lb. 400 frankoa tflr.lk aoraje''gy. kamatai évenként 12 frank aranyban éa egy réialetjvgy aa 18311 ki Kotbacbild-aorajegyről.
C) l db) 1UO frtoa magyar dijaoríjfgy eredetibeu kéabeiittetik Mindenki egyenként minden egyes társaságba beléphet. HuiAt jegyiékek minden buiás után lagyetl küldetnek -• Vidéki megtendeléaek utánvét mellett pontoaan teljeailletuek.

(Ma- s)
Masazlner és Storit
váli"''bá»a l''eaten, Deák Kerenei uteaa 7 ik arám.
Ang. 16. magyar aorajegyi k, atopl, l én IHOI.diki, okt 1-én tftrrtk, nov. l én braun •cbWeigi, meiniugenl, nov. lA.én magyar, deea. l én tArOk I«t>4 ki, febr. l én I0r»k, braunaebvvoigi, febr. lő.in magyar, máreiitu 1-én 18C4 diki, ineinlngenl aor>jegyek.
VVajdits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos'', gyorssajtóu)omítóa is''agy-Kanizsán.


Nngv-Kimizsn, 1871. april 29-én.
18. .szóim.
Tizedik évfolyam*
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEG YÉKRE.
Vecyea tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar. gagdámt, tudomány <\s iiiiiu.szei kftrélWíl.
Megjelenik::
■Iád** iiwkilu, •liii • (ytkrsa «i«fél v»|y kél i»»». •éirrkfwitAl Ir<i4n «•* ilariö lilvainlt
WAJDIT8 JÓMF.F Muy»k»r«»k»
■ ■ i -■
Előfizetési föltételek:
.1. > _......
» in » nini:
i - • - . m/m
ll.lyh.n Milun lm,>ti*»*l ri<Ukr. |..>»lii, kfll.|«* K.(;» ávrs: - « frt - kr. Fél i»r. • . a . ftvarfjrailr* • I . (Át ,
Hlraetóaek
A li»l li.it.tlio* |>Mll »nr/rt l-«tKr V kr.
•_''.«ior »l /■» mlmlrn tovAhhi MktalA.*ri f> kr.
»(t<HJ mlnilon fyt* beiktatásért 1M> kr.
A .Nyílt lír.o-" •''KJ !''<••''• «<>r li«>iklit,lÁ*i <tij» |.» kr.
Hirdetéseket elfogad:
, N.-Kaalttaa: KUlni IIIVATAl.. Keiithelyea: PtlJ.Y JANdk. Pattén; /.KIHI.KK M. LANtl UKOIMUü, U SLMIKIt HÁNIMIH BéOlbta: XAARKKrtTF.lN k VOU. I.KK. MOHHK MIIDOI.F, OPPKUK ALAJOS és NAKTI.Ka IIKitVIAN.Jlehaiitn/.atlaii áll Hamvai fölölt a hely, Hol, merre nyugszik ó? Nem mondja semmi kő, Nem mondja semmi jel.
S hazám leányai kö/.t Nincs egy Antigoné, Ki sírját felkeresve, llnntot föléje nyesve, Virággal hintené! . ..
AHÁNY J.
Zarándokoljunk szabadság vértanúinak elhagyatott sírjához, hisz vezetőnk'' a honfiúi kegyelet, gyámbotunk a nemzeti önérzet és fénylő napunk a honszerelem!
Lépjük át édes hazánk véráz-tafcta határát, hisz leghűbb két fiának kétszázadon sírjához megyünk; ne érezzük ma a szégyenpírt ar-ezunkon, hogy a drága hamvak uem
a hon kebelében porlanak, ah hisz e tudat úgyis oly kimondhatatlan keserű; bár e szégyenpírt a honfi remény magasztos érzéte csókolja, könytínk zápora mossa ....
Zrínyi Péter és Frangcpán Fe-renez ma kétszáz évé, hogy vértanúi halállal adóztak keblük legszentebb érzetének — a szabadságnak !
Ma kétszáz éve, hogy a magyar és horvát testvér-nemzetnek hősi nagyságban tündöklő kettős fényoszlopát a bakó törte össze . . .
Ma kétszáz éve, hogy szent István koronájának hős vérrel áztatott drágaköveihez a hálátlanság guny-sara dobatott ....
Ma kétszáz éve. hogy a törvénytelen Ítélet oly két nemes baj-, Jókon hajtatott végre, kiknek ere-'' ikben leonidási vér keringett, szívok a tiszta honszeretetnek oltára volt; ki kelle ontani a leonidási vért, szét kelle törni az oltárt, mert a magyar és horvát nemzet hősi nagyságának "világszerte dicsőített kapcsa volt.
Ma kétszáz éve, hogy a hitvány zsoldosi bakóbárd a honsze* relem élő remekének eltfbb jobb
karját inetszé le. azon kart, mely hősi csatákban edzett meg, a hon dicsősége-, a nemzet boldogsága- s. a trón javaérti küzdelemben kifáradt s csak néhány perez után a vérvesztésben hervadt bár, de a tiszta önérzet s lelki nagyság szent hevében emelt fő metszetek cl, hogy a nemen, sziv legutolsó dobbanása is megszűnjék.
Megtörtént, minek nem kellett volna megtörténnie!
Zarándokoljunk e vértanúink kétszázadon sírjához!
Igen. zarándokoljunk, hisz e fényes, e nagytettekben jdus család majd minden tagja szétszórva a világon — alussza örökálmát, 8 miért? Nincs szavunk a feleletre,
Zrínyi Miklós, a hős, Szigetvárit,
Zrínyi Ádám Zaláu-keménuél. Zrínyi Miklós,a költő,C''sáktor-iivn vidékén.
Fivére Zrínyi Péter Bécs-ujhe-lyen,
Zrínyi Ilona Kis-Ázsia Bíthy-nia városában,
Zrínyi Boldizsár Gráczban s vele a nagyhírű Zrínyi család elenyészett.
Frangcpán Ferenc/, életének erőszakos kioltásával szinte kihalt a hős tettekben gazdag olasz eredetit nemes család.
Hideg borzadály futja át az ember egész lényét ily szomorít emlékezetnél s mégis mily jól esik; keserű a pohár tartalma, do üdítő hatása, inert a porló szív semmísithet-len érzetvilágának mindenható erejét érezzük mintegy újjászületni és a honfibú előidézte homlok-rán-ezokat a nemzeti büszkeség fenséges szivárványa ihli át, a fájdalom égető könyüje, a jövő édes reményének drága gyöngycseppévé alakulva, térdre omol a magyar és áhítattal rebegi el honti imáját: Áldás a honra. Istenem áldása rjjaf ICz volt irnájok bizonyara a béc.s-ujhelyi vértanuknak is, mert ez a Int. remény és szeretet szeplőtlen imája, s ők e magasztos hitben, ez edző reményben ez édea szeretetben adóztak életőkkel. Legyen áldott emiékezetök I Sírjaik felett az egyetértés őrangyala viraszt . . .
Sirjoknál a népszabadság nem-tője térdepel . . .
T A It C Z A.
• -•n —
A Zrínyi és Frangepán
családok történél! vAxfata.
''/.) inyl-i *alád, horváttöldi nemzetség, nevét Zriu vártöl nyeré. Már Zsigmoud király ulatt s mellett harozoltak a Zrínyiek Kor-váthi János ét a többi illyrfoldi lázatigó ellen, később pedig a törökök ijesztői voltak. A mohácsi csata után 1. FordiuauOhoz csatlako-iának, éa valamint birtokuk a magyarföld afcou területen fokiivék, moly az lá.''iS ki vnradi a későbbi Itékák a togyverszUnetok folytán az auaztriai liázb dl magyar királyok uralmának hódolt, ugy ük ia folyvást csuk szolgálatában maradtak. Kiégnek tartjuk itt a család történelmileg iiovozutcab tagjait röviden megismertetni. — Aliklút, (1.1 l;">42-beu horvátországi bánná neveztetett ki. miután a törökök elleni háborúk már lénye* nevet szereztek nekije méltóságot azonban letette lfűü ban , mart Ko»|tajnicza KiiHthaler német parancanok bá-tortalaotága folytán török kéxro került, é« Kordinauífherctog, a király harmadik tia, axóp liaduvrcg élén a török haderő közole<lé«tHiok pu»ita hitére hátravouult a mflkiil. hogy az •dveazctt helyek viaasatöglalá''át megkitértené. De már ir^»7 bgii elvállalta a tárnoki tintáé-get, l.''iöl-ben padig as azidétt fölötte fonton Nzigetvári parancanokságot, • mint Szigetvár hóa kapitánya aokazor megvnrto a határszéleken cnupougö török baaákat éa btíunket, ugy hogy rvégre külöoöa boaiuja volt e íiöa ellen a
■zultánnak a bár hetven éven uiár ióval fulill volt: löOö-ban azeiuélyeacn vezette hadát Ma-gyarorazág éa jelcéen Szigetvár ellen. Láttu ezt Zrínyi éa tudta, ha Szigetvár cicáik, az ellen-aég a izvrctett hazát eláraaztju, a azért jóllehet Örizete c*ak 2.''K.H.I-ra iiient,elazáuta magát, liogy az eröaaéget végleliolleteig védeni fogja. A királyt pedig iniiidonröl idejében tudóaitá azon kéréssel, hogv őt fölmenteni aicMon. lla«zt:dun szölitá Zrínyit.fel a szultán it vár megadására ; hasztalau lövette azt 3U0 agvuval; Muisztolan fenyegette iik vgéaz erősséget kardra hányatás. »al, —Zrínyi és höatáraai rendületlenül maradtak, a ha többszöri felazólitására a király segedelmet ktlld neki, a törökök crót nem vehettek volna rajta. Midőn azonban látná, hogy a császár tR),OUO-nyi serege tétlen áll s uem jó megmentésére, b észrevenné, hogy u külső várat num tarthatja soká: azt maga felégette s a belső várbavouult, mely urósobb volt, és a halálra kéazon állott. Az ostrom kemény és elkeseredett lett, de a török csak nehezen boldogulhatott, mert a hős magyarok minden rohamot visszavertek, sőt többizben a várból kiütvén, a törökök seregében nagy puszitást vittek végbe. Szolimán ismételve mindent igért Zrinyin k. csakhogy a várat feladja, do ez nemes megvetéssel utasított luindeu ígéretet vissza. Végre a belső vár is több helyt megrongál tátott. Kgy«-* bástyák tUsakuák állal vettettek fol, csak még a lőportorony állt épségben. Látván a vár tarthatlanságát, a hős Zrínyi elhatározta egy végső rohammal v«;gét vetni életének és u sikertelen csatának. Ks hogy u hőshez s magyar főúrhoz illó halállal haljon, felölté legdrágább ruháját, kezébe véve legjobb kardját, zsebeibe
n vár kulcsai mellé száv. száz aranyat tett, hogy ugy mond — a ki őt megöli, jutalmát találja. Kzzel katonáit még ogyazer hősi halálra lelkesítvén, sopt. 7-én azok élén a törökre kirohant. Heves és borzasztó volt a csata s tömérdek török veszett bunne. Do végre Zrínyi is, suk sebtől találva rogyott. Főjét a török vezér a segedelmére nem jött Salm-gföfhoz küldé, Icatét pedig tisztességesen clteme^teté. Vezérök példája szerint a vitéz örök miimegyigleii hősi iinlállal hullottak el cs csak holt testükön keresztül s mintegy 20,000 vitézének elvosztével jii''hatott a török a porrá égett várnak birtokába. — Fia csak egy maradt: (tyiiruy. — Mikldt, (II. xerinvári), gróf, hirnevas hadvezér, nagy hazali » költő, a Zrínyiek fényes csaláil-jából, a szigeti hősnek, a magyar Lcouidásuak, I. Zriuyi Miklósnak, másod unokája, Zrinvi Oyörgy, élte virágában elhalt horvát bán s Szécsi Katalin tia; született TGIü-ban s fegyverek zörgése közt növekedett fel. Korán otthonos volt a harezmezón s vadászatokon, de e mellett kitűnő nevelést nyert és a nyelvek is-meretében is kiképezte magát. Kozdotbcn ál-Inmhivntaloknt.visclt mint főlovászmester, muraközi kapitány, Zala és Somogy főispánja, királyi tanácsos; do mint ilyen is már magasztos hős vala s hazájának kedveneze és b''lszkesé^e lett. A svédeket Szakolczánál, a törököket Kanizsánál s másutt - is keményen megvervén, III. Ferdinánd király által dalmát- és horvátországi bánságra emeltetett U»47-ben. F.zentul folyvást előkelő részt vett a legfontosabb hazai ügyekben. lOőO-ben l.égrádon békét kötött a kanizsai török őrizettel; 16M-bon Kosztajni-czát vette el a törököktől » folyvást paskolta
ezeket alsó Magyarországon; ugyanezen évben roppant gyornasággal építette fel a Mura éa Dráva közt Uj-Zrin várát, védbástyatil a törökök berohanásai ellen Stájerbe. ICÖH-ban a törökökkeli felbomlott béke után is számot győzedelmet nyert, melyeket bizonyára jobb siker koronázott volna, ha a ca. fővezér, Mon-tocuculi Zrínyiről meg netn hasonlik. 1004-ben cgv rakás enWgct szodetPel a törököktől, elégette az eszéki hidat a elmetszette a török hadak összeköttetését; roppant hadi zsákmányt vivott ki, sok ezernyi foglyot szabadított meg, s biztosságot s nyugalmat szerzett Horvátországnak és Stájernak, c mellett a rábizott tartományokat bölcsen és czélszcrllen rendezte; s a t. A római pápa dicsérő oklevéllol, érdempénzzel és nrczképével tisztelte inog a törökverő hőst; a császár birodalmi herctogi czim-mel akarta diszcsltoui, mit azonban nem fogadott el; a spanyol király, IV. Fülöp, arany-gvapjas rendéi küldé meg neki; a franczia király XIV. I.ajos paiíi-méltóságra emelé, Ha-jororsxág és WUrlemberg fejedelmei „atya" névvel tisztelték meg; Itegenaburgban s több más helyen ünuopélycs egyházi menetek tartattak a Zrínyi által kivivott győzelmek emlékére. Mindez azonban meg nem menté öt irigyei, főleg a kovély éa irigy Montocuculi áaká-lódásai é* üldözéséitől, molyok álul gátolva volt miuden hazatiui szándékában s haladásában ; a magyar örsereg kivonatott Uj-Zrinböl, s igy esőn kedves vára a hősnek, külföldiektől roszul védetve, 1004-ben júniusban elfoKlalta-tolt a törökök által, é« ezekkel azonnal a st. gréti győzelem után, minden jó s vitéz magyarnak nagy botrányára idétlen béke is köttetett.
És mi, nz egyetértés egyedül boldogító tudatával vértezetten zűrjük keblünkbe a népszabadság mindenható érzetet, hogy törhétlenök legyünk a jogtíszteletben, hű öröklői nagyjaink, vértanúink erényeinek, ez, csupán ez a legdiesöbb jutalom Zrínyi és Frongepán vértanúi haláluknak 8 ha felkelhetnének, ezerszeresen újra kiáHanák a borzasztó Ítélet végrehajtását, csak .sírjukból szent István koronájának tartományiban minden honfi kebeléin''- n/ egyetértés legnemesebb virága ültettetnék át!
Istenem, mily szerény virág! s illata mégis mily boldogító, gyümölcse mily szép, és nemes, gyökere mily óriási ertfa; illata közbol-dogságot lehel, gyümölcse örök táp és gyökere tul tesz időn, inert az egyetértés maga a természet, s ki ez ellen vét, megtagad mindent; szét zúzza a teremtő oltárképét . . . .•
Egyetértés! üdv neked!!
HATOK KI.
A gépek
tökélyetesedésónek befolyása
.a nwxöi/ax<l((ná{/ra.
. (Kol)Uti^)
Több nevet kellene még megneveznem, kik külön, nem ritkán egymástól kevésbea eltéró rendszer alapitói voltak. — Hánk azonban csak azok birhaUiak érvekkel, melyeknek rendszerei a tüzprőbát mindenütt kiál-lották s napjainkban gyakorlatilag mutatják meg életrevalóságukat. — A fentebbieket csak azért jegyeztem ide, inert ezen rendszerek csak tapogatózás, szárnypróbálgatás gyanánt tekinthetők e téren.
A napjainkban legelterjedtebb két rendszer: Fawleruek egy gépes horgony rendszere,sllowardnak kettős gépü gózekéje.
F a w 1 o r rendszerének leírására nézve röviden azt mondhatjuk: a gőzgép szilárdan áll helyében. Az ekemU (0-8-10 testű) a (öld köré vont s a sarkokon erős horgonyokkal lekapcsolt sodronykötélen halad.
Howard kettős rendszerénél két gőzgép áll a föld két oldalán, az eketoü pedbj szintén .sodronykötélen vonatva megy az.egyik géptől a másikig s a kihúzott barázdák után a gőzgépek a szükséghez képest előbbre haladnak.
Azon sokoldalú hasznot és előnyt, mely a gőzmüvelés után előáll röviden a következőkben foglalhatjuk össze.
''1.) A tfózoko legnagyobb előnye,szabályos, egyenlő s tökélyetes művelésben sAr-kuliik. Kmeli ezt még azon körülmény, hogy vele tetsrós szerinti mélységre liatol-hatunk le, miben étidig a vonóerő elégtelensége miutt korlátozva valánk. -- Hogy a mély művelés után előálló buszon k<>-rülménye.s leírását most mellőzhetem, bizton hiszem, mert nincs aki kétkedjék ez elv valóságán, annyira világosan szóllanak már adataink. — Azonban a mély szántás ad legtöbb gondot a gazdának, mert gyakran egyrészt a talaja olyan, hogy az ekét egy-átalán be nem veszi, másrészt az erő gyenge s igy sikeres mélyítő munkáról az állati eró a talaj mellett uetu is szólhatunk . . A gőzerőnél netu képe/, akadályt, tehát egyedül
általa vihotóki a mélyítés a kívánt sikerrel. %
2.) A gőzeke után a termények szebbek, jobbak s nagyobb huzamot adnak. Ez természetes. A rendes és tökélyetes munka után a növények tenyészetéhez megkívánt kellékek teljositvéks igy jobb és tökélyetesb terményeknek is kell következniük, ha tófűnk-nem függő természetes akadályok közbe nem s/.állanak. *
3.) A gózekéhez kevesebb ember kell mint a szántáshoz, 4 - 0 munkás a gőzgép körül elvégez minden teendőt, holott szántáskor annyi ember kell ahány az eke.
4.) A talajt az ökrök szántás alkalmával nagyon .megtapossák. Kz is elmarad a gőzekénél.
5.).A ''gőzekével művelt talajon a termények jobban állanak, bajok s növénybetegségek 8 megdűlésnek kevésbé vanuak kitéve. — A gaz és gyom a gőzerővel müveit földről lassankint eltűnik, ami szintén jelen-* tékeny rovatot képez majd a huzam tisztasága, majd a gyomláltatás költségeinek lapjain.
ti.) A gőzekével _képesek vagyunk a legjobb időt felhasználni. A tarlótörést azonuál megindíthatjuk az egyik földrészen, mihelyt róla a gabona lekerült. Igac
rónk ekkor van leginkább elfoglalva, úgyhogy a tarlótörést csák később, a hordás be végeztével kezdhetjük meg.,
'' 7.) Az egyszer beszerzett gózmoz-donynyal nemcsak ekék, hanem egyéb művelő eszközök is pl. boronák, hengerek, mélyítő és tűrő ekék, porhanyitók vonathatók. Ki tudja nem fog-e korunk haladó szelleme e téren még több találmánynyal föllépni. Lehet, hogy rövid idő a''^tt hallani fogjuk, hugy uz amerikaiak v, az angolok már gőzerőw! aratnak is. - Miinek megvalósítása.véleményem szerint már csak az idó kérdése lehet, mert a szántó ekék h egyébb eszközök vonatása által kivan már mutatva azon |m>d és irány, u melyben az arató gépekét is a gőzeke mozdonyával ösz-szekaprsolni kellessék.
A gőzeke mozdonya használható a csépléshez s igy kettős segítséget képez, de saját árát is csak igy lcj-xti képes jobban fódezhetni.
líosszura lehetne nyújtani azon előnytik sorát, melyek a gőzeke után lel szoktak soroltatni ott, ahol már működésben állanak v. állottak. E nagyszerű és temérdek haszon miatt aztán megfeledkezünk kissé jobban a tárgy érdemére pillantani s nom vettük észre azon árnyoldalakat, mik valamint minden tárgyat, úgy « nagyszerű jelenséget is kisérni szoktak.
Láttuk tehát az adatokat s ezek sze ríni ipMdjunk egy őszinte Ítéletet mondani a fölött, v a 11 j o n a g ÓV ekek fog k való, hol vau helyén, álluuk-t? "''.''g ma ott, hogy föltétlen szüksége olótt meghódoljunk V
A kettős rendszerű, gőzökének ára mindennel felszerelve 30.000 frt o. é.
A 36000 frt beszerzési tőkének történtén s elhasználási kamatjait felvesszük 20*/«-*!• leszen évenként 7200 frt, mit 130 munkanapra elosztva jut egynápra 48 frt. •-- A gőzeke napi munkája pedig állagban 8 holdban vehető fel, leszeu egy hold megmuukáltatási költsége: törlési kamatokból. < 48 frt Í 8 holdra 0 ft. — naponkint szükséges
50 m- szén árából 50 frt: „ „ 6 ft. 26 munkás dgból 8 frt: „~ , 1 ft. — vegyesekből 8 frt: „ . 1 ft. —, .14, mélyítő mellett looud 1 hold munka ára
14 ft. 20.
Az igáseró által végzett szántás hol-
| dankínt 5 - fi frtba kerül. — Igaz ugyan, | hogyha kétszeres mélységre akarunk lejutni, kétszeres erőt koll felhasználnunk s igy Kettős árba is kerttl munkánk tehát 10—12 frtba. A ínég fönnmaradó 2 frt 2.r> kr. esnék a gőzmüvelés terhére ar. egész műveléssel ;párhuzamban, de ezt is fedezné a munka tökélyességéből eredő huzam''emel-kedés.
Az előre bocsájtott árakból láthatjuk, hogy a gőzeke szegény embernek nem való. — Azon a tekintélyes összegen mibe a gőzeke kerilj, nálunk még egész birtokot lehet venni, s ritka azon birtokos, kinek egy ily befektetésre egy év alatt lefizetendő 30 ezer forintja volna. A mellett a magas költség mibe Ti napi munka kerül,'' sfcintén elég visz-szatarto erővel bírhat még a vevőképes birtokosra is.
Nálunk eddigelé még csak két működő gőzekét mutathatuuk fej. Az egyike hg hkcterliázy kapuvári uradalmában u»ég a 00-as években lépett működésbe. Azonban Télretették. Ha ezen munkáról vitt számadás lapjait vizsgáihatnők, aligha talál nánk azokon sok előnyt a gőzeke részére följegyezve.
Albrecht flig birtok kormányzója reu-'' delt -meg a mult éviién két kettős rendszerű pózokét, melyet majtl a jelen évben vesz-V3k alkalmazásba. - Még erről csak jövőre lógunk tudni. — Eddigelé c gépek egyikéről azt tudjuk, hogy az a bélyoi (irodalomhoz elszállítva 311,1)00 frtba kerül.
A gőzeke tehát csak nagy birtokosnak való, mert hogy kisebb birtokos ily beruházást tehessen, felnero vehető. — Emellett csak nagy és kiterjedbirtokon működhetik a gőzeke a kellő sikerrel, ott t. i. hol a művelendő tér rónu, nincsenek akadályok, árkok, sövények s a térvonalzat szabályos. Mert ha ezen akadályok jelen vaunak, a gép idestova szállítása miatt a munka felette megdrágul.
. * Angliában e juiatt az oly birtokok ki-nézése teljesen átváltozott^, melyeken agóze-két működésbe tették, l''j beosztása a láb-áknak, a sövények irtásajelózte még a gőzekét s az árkokat alakcsövek pótolták. Mindezek tetemes beruházást igényeltek termé-zetes a gőzeke rovására.
t. (Koytstáss kflvctkexlk.)
Zrínyi elkedvetlenedve vonult vissza /sákt or-nyai öli várába, s 1GU4. nov. 1H án ínég csak 47 éves korában végezte be élete pályáját. Némelyek szerint ellenéi álul orozva gyilkoltatott meg, mások szerint a vadászaton egy bőszült vadkan által öletett meg. Második hitvesétől, I/Oblln Zsófiától született tia, Ádám, Stalánkotiiénnél esett el magtalanul 100l-ben. Első neje Draskovich Gáspár leánya volt. — E valódi nagy ember egyszersmind egyike kora legműveltebb szellemeinek, s a magyar nemzőt legkitűnőbb íróinak ; 1 Oá l-ben lépett jbl ^Zríuiass vagy as ostromlott sziget* czituü WJsikölt« uién vével XV. étiekben ; adván Sziget-vAra zoogrohanását és Őse halálát. Zrínyi hat nyelvet beszélt; a régi és ujabb irodalomban kitünőleg járUu volt; a haza és harca engedte időt maga kimiveléséro forditá. Költeményeit jobbára a táborban irta, s igy harsány énekkel keblében, kurddal jobbjában, zengő zajogva, mint a szigeti csata. Irodajmunk egén nagy csillagsat volt ó ; nyelve képekben gazdag, de a saabad röptét éa ouielkodyst nyűgöző rinrke-resós miutt Iiamur fárasztó, nok helyen pedig épen ki nom elégítő. S ez volt oka, hogy szinto a XVIII. század végéig kővé* méltánylókra talált. -— Kazincty Ferenc* .Zrínyinek minden munkáját* 2- kötetbon adá ki Pestén 1KI7. A második kötőt egy részét „Elegyos versezetek''czim alatt teszik: jdyllik, énekek, ftillll-írások, melyeket „No bántsd a magyart" czimü derék dolgozat sár bo, et először I7üí>-ben jelent mog Nagyszombaton. Ebben megmutatni igyeksaik, hogy fegyveres erő kell országunkban, mi kép k elljou ast rendezni s fontartnni, hogy • rakonczátlankodó töröknek sikeresen ellenállhasson. Munkái több kiadást értek (utolsó kiadás Székács«Páltól. Pvst, 1847.) 1863-ban a Nemaoti könyvtárban körítettek Vöbb prózai, költői • hadtudományi munkái. — /V<#r, Miklós tcstvéröcscse, bátyjával együtt M 1003. és 04-ki csatákbau tűnt ki s hősicy-•ágo által mindenütt nagy hírt aratott, s egyike átoknak volt, kinek saivét a törökök fölötti
diadal azon édes reménynyel tólté bo, hogy végre oljött a török iga alóli felszabadulásuk. A''zonbau egyszerre csak azt hallá, hogy Lcopold a török udvarral békességet kötött 20 évre.- Et országban két''idegen elem uralkodott, folytonosan harczolva egymással, zaklatva a lakosságot, —■ s ezt csak annyiban részesítve emberi bánásmódban,, mennyiben hnsznát vehette; különben rablással, kiirtással megsemmisítéssel fenyegetve. E két elem a török s német volt. — Annak már kifelé állotta szekere rúdja, ex hovatovább jobban fészkelte magát, a másik gyöngülésével arányban erősödött, s ebből származó clőhyét minél jobban zsákmányolni igyo-kőzett.Egy nagy hadsereg állott rendelkezésére Kurópa a különösen a német birodalom — söpredékéből összeszedve, mely zordonságában » ''törököt is fölülmúlta. E mellett a ''kémkedés, árulás, osküszegés s különféle cselszovények napireudben voltak, és a szellemi, valamint anyagi mogbocstelonités eszközeit jogosult fegyver gyanánt használta az i<íegen kormány. Az ország törvéuyoj már/alig jöttek ügyelőmbe az idegon kormány közegeinél, a rendek panaszai ^eredménytelen haligtoltak el, a hazafiak jogos követeléseit kinevették, sót el volt végezvé, hogy as ország nÚpalkotmányát eltörlik, most látván elérkezettnek amaz időt, melyben régtáplált tervük kivitelét alkalmazásba vehetik. I. LipóJ császátj és király erro vonatkozólag igy í*t a spany, dl-udvarnál levő követének l''r.t-tin</«r grófnak ,A magyar ügyek kedvező f oYÍl u 1 a t o t vntl.dk; s én m e ir-
y> / . i n
akarom ragadni ax alkalmat M a-gyarország közügyé nek — másként a l-a k i t á s á r a. Ily körülmények köz tit, . mitlón n magyar valósággal bujdosóvá s idegen lőtt saját hazájában, netu csuda ha a hazafiak nogyobbrészo idegen • ennek nyilvánulást is adni igyekezett. Ennyi méltutlanság tapasztalatán igen természete^ hogy a kormány - leghűbb .fölei is elhidegültek iránta s oly eszközökhoz nyúltak, molyekkel hazájuk számtalan baját legczélscerübben vélték orvosolni. Kzek
között különösen Zrinyi J''éfrr horvát bán és Kraugopán Forencz. Mindkettő kora mővoltsé gének sziuvonnlán állva sőt jóval tölülmiilva ast, nein tűrhetők az iilegou béronezek vérlázító zaarnokságát és elha.táh>zlák minden ár<ín változtatni nz ál)a.|H>ton. kerüljön nz bár életükbe, vérükbe. Zrínyi J''tter a nagy műveltségű s külföldön is ismert, vulnmint páratlan vitézségéért egész EnrHpa által magasatnlt költő és hós Zrínyi Miklós öcscse, már r«>gtől fogva belátta a hazája ellen a fondorlatokat; tudá, hogy kik annak intézői; ismeré alneson lelkületük* >t, ismerd mindenekelőtt egész működésüket, mely a nagy milyeltségfl fértiu előtt sokszor novotségesnek tűnt M, « ő erre nézve nem egyszer gúnyolta ki a bécsi kormányt, eőt annek lejét is.
Csuda-o tehát, hogy ezekkel szemben ő sem maradhatott tétlen, s hogy megragadott minden eszközt, melyekkel ayok gyalázatos ármánykodását ellenstilyozni remélte Y
Alár 1060" ápr. f»-én szövetkezett Vcese-lényi nádorrnl a s 11 u b o y a i fürdőben s <> szövetségnek érteltn.o volt, hogy „az ország, jelen nyomorú állapotában sí egyik a másikat elhagyni nom fo g j a, sőt véd o ni fogju vérohullá-s á v a I t a, h a k o 11." De Vcasejényi a következő évben már elhunyt s igy egyedül Zrinyi Pétorro jnarndt u nngy felndat teljesítése. Ragaszkodva nma joghoz, melyet az aranv bulla a liazatiak számára hiztOsitott, az ellenállási joghoz, el határosa szöveUégbo lépni n dalmátokkal, szikokkal, itrdélyiekkol, oláhokkal, moldvaiakkal, ez irányban évenkénti adó tizetéasel igyekezvén magának megnyerni a portát.''XIV. liajos franezia királyhoz követséget küldött, egy szóval mindenre kést .volt, hogy Magyanírszágnlkotmánva megőrizt«''íisék,liogy a magyar bimdalom teljes épségben fonmaradjőn. . A franezia király elhalasztani tanácsolta a fölkelést, mig ellen Ím ■n u portához Ul70lbcn küldött Hukováczki onnan azt h^/.ta Váláséul, hogy addig inig jlorvátorsiágban császári ha-
dak tanyáznak, n porta neiu küldhet seg éd ha dakat.
Zrinyi oz ok folvtán Frangepán Fereuo*-czel magú szervezett hadsereget s eleinte siker-dúsau tartotta magát, de összeszedett népo csak hamar elvesztő bátorságát, szétfutó tt. Zrinyi őzért Frangepánnnl Csáktornyába vonult, lvz alatt Bécsbon. terveket koholtak, Móntocüccolí; I/obkowitz Ininisilerok 4s Ilocher vdvari kan-czellár tanácaközmányt tiiVtottak, nielyben el-határoztatott a Zrinyi és Frangepán családok kiirtása. Áronban oly eljáráshoz folyamodtak, mely novöket örökre mcghélycgoai, még ha mindjárt valódi bűnössel ia lett volna dolguk. Felhívták Zrínyit, járuljon személyesen a felséghez s kérjon tőle bocsánatot. „I g a z Mgy n u — ni oúdjau tanáoskozmányijogy-jtő k i» n y v, —*h ogy ő nom fog j ő n i, d o m é g i s k i s é r « 11 e s s é k m e g, h a 1 e-h o t s é g e H ő t r á 8 e n d II i, valamiül ezt IV. Henrik a vendorooi hur-eseggel tette Volt, mort 6 felsége
j ó 1 61 o k ke 1 megóvni hatjanit, k i ő t gon o S/t ló 1 e k k o I m e ge sa I j a.* ( — S csakugyan oly levelet yott Zrinyi, .— mely bon * kormány részéről h régi kegyelem folytatásán kivül még uj, kegyüket Ígértek neki. — Lo b k o v i t« i''KHlig azonkívül For■ t a 1 Márk gyóntató-atyjával ínég biztosította Zrínyit, — hogy som mi hántása nem lest, ha tiát lóstul '' küldi, s nevével ellátott fehér lapot bocsát a , császár rendelkezésére, jeléül, hogy kegyében bitik. Zmyi o kiváuatokat teljiVitó, sőt Os á k-| tornyát Span kau német tálwirnok körül tárolván, Frangepányal éjnek idejön onnan k | menekült, egyeneson Bécsnek tartva, feljelent 1 magát. J
Itt bebörtönözték őket s nemsokára mindketten Néin ii Hl j helybe siállitUttak, 1070.
sieptembor 20-án ilocher osztrák kanczollár elnökleté nlalt bíróság alakult, tnolyben Magyarország képviselve nem volt, s mely önkény ileg folytatta a felségárnláki port Zr i n y .
Folytatás « virtiékUtrpu
Mellék let a „Zala- Somogy i Közlöny''- 1871. Gazdasági kiállítások.
:l477.sz. A földmiveléa-, ipar és kereskedelemügyi in. kir. ministoriuin ax érdeklett gaz-duközönség gép-gyárosok tájékozása végett köztudomájirn Imzni kívánja, h folyó évben Magyarországban a gazdasági egyletek által rendezendő gazdasági kiállításokat és génversenyeket, melyek sorozata a következő:
• 1. Aprilhó 24-én Pesten az országos gazdasági ügylet köztelken: dohány kiállítás államdijakkal. *
v '' Májitahó 7—9-én állat- és cszköx-ki-
állitás Kecskeméten, rendezi a kecskeméti gazdasági-ügylet.
; 3. Májtishő II-én és következő napjain szántás verseny Hiltai-Diósztigeit, rcndeXÍ a biliar megyei gazdasági egylet.
Májusiul 14 —21. napjain általános gazdasági kiállítás 2500 fl értékű államdijakkal Miskolcion, rendezi n borsod megyei gazdasági egyesület.
5. Juuiushó 14 én állulkiállilás és ullgani tunyészmarha árverés j''oprádou, reudezi a sze-pesmogyei gazdasági egyesület.
ti. Juniushó2!> én aratógép-verseny Gyöngyösön, rendezi a hevesmegyei gazdasági egyesület. Államdijak. Klső dij l<HI arany és egy arany érem.
7. Juliushó tt-án uratógép-verseny Mis-kolczon, rendezi a borsod megyei gazdasági egyesület. Allamdijak. Klső díj ÍM) arany és arany érem. Második 2í> arauy cs ezüst érjum.
Az utóhhi két |M*ul alatti mindkét aiulógóp versenynél különben egyforma inuukaképesség mellett azon gép fog előnyben részesittetoi, mely egy pár váltatlan középurejü ló vagy ökör vontató erőjénél nagyobbat nem igényel.
X. Szeptomberhó 14 — 17. napjain általános gazdasági kiállítás Nagy-Váradon, rendezi a biiiarmogyci gazdasági egyesület.
<1. .Szeptemberbe 24--20. napjain gyümölcs- és termény-kiállítás Kecakeméten, rendezi a Kecskeméti gazdasági egyesület.
IU. Október első leiében szarvasmarha-kiállilás Beszter>zén, rendezi u beazterczei gazdasági egyesület.
Kiállítások és versenyek, melyek megtartása biztosítva van, ile melyek ideje közelebbről meghatározva nincsen. »
I 1. Thotnson-léle tili-gőzös és ekeyontató iiiegkisérlóso Buda-l''esten és egyéb kijelölendő pontokon május- vagy juniushőban. .
12. Kender-aratógép verseny, ha a minis- 1 tórium által múlt évben kitűzött jutalomra pá- : lyázók > jelentkeznek később meghalározandó > helyen julius, vagy augusxtushóban. J
13. Altalános gazdasági kiállítást rendosa ] küküllőmcgyci gazdasági egyesület őszön Dicső-Szent- Mártonban. 1 •
14. Tej.termék kiállítást államdijnkkal rendez as országos gazdasági egyesület, l''esten, szinte az őszön.
évi 18-ik számához.
• Mult évről Yz évre elhalasztott kiállítások, molyok megtartása iránt ínég legközelebb értesítés hiányzik; a tembavári, aradi veszprémi gazdasági egyusületok által rendezni szándékolt általános gazdasági kiállítások és a fehérmo gyei gazdasági egyesület által rendezni szán dékot állat kiállítás.
A 2, 4, ti, 7, H, 12, l:j sorszámmal jelölt kiállítóik és versenyeken küiröldi gépek és eszközök is versenyezhetnek.
A kiállítási tárgyak a rendező-gazdasági egyesületekhez ezimezve küldeudők.
A kiállítási tárgyak szállítási költségei a kiállitókut terhelik ugyan, azonban tizeknek nyújtandó mogköuyitéiHtk érdekében a minis terinin lépésokot tett, hogy a kiállítási tárgyuk a hazai szállító intézetek állal viteldíj kedvezmények mellett szállíttassanak, mely engedmények közzétételéről annak it|ejébeit, midőn t. i. ax illető intezetek nyilatkozatai heérko-zenduek, gomloskiKliii fog. .
A kellő nyilatkozattal ellátott küldemények a behozatal nlkulmáfW a bizonytalan el adásra behozott tárgyakra nézve fenállő vámmentes kezelés előnyében részesülnek.
l''esten, IM71. évi april 1(1 án.
Heti Bzemla.
A|>filU ''JH. MTI.
— Kuropában éveiikint ''.I és fél miliő mázsa gyapjú gyártatik el. — Gábor Áron székely szubadsághősuck, az első magyar ágyn készítőjének. emlékoszlopot emelnek az eres/.-tevényi temetőben. — Nagy-Váradou 3 kis gyermek a zárda tornyában elbujt, hogy pi-pázhiuwuuak, egyik puskaport tett a pipába s szétdurranváii, a gyermek arczát kegyetlenül összemarcxangolá. — Döllíngcr excominunicál-tatván, Angliáim távozott. — A megszűnt .Szépirodalmi Közlöny" helyett az előfizetők-nuk .Ország-világ* cxlmfl kéj»os lap küldetik.
— A Kertő tava 201),000 hold filldot borított vix alá. — llelfy Iguácz Turinba utazott. — Május 1-én uj, magyar jelvényü levél és hír-lapbélyegek jöuuek forgalomba. — A köztelek emeletes épületét két emelettel még feljebb építik, mely 220 ezer frtba keiül. — A Karácsonyi palotában rendezett jótékony előadások 3750 ftot jövedelmeztek. —. Napóleon Angliából eltávozott, hirszerint NoMnandiába.
— Toldy Ferencz 50 éves irodalmi működésének forduló napját Pozsonyban fényesen Ünnepelték meg. — Szabadka város 40 ezer forintot képviaelő alapítványt tett K''ötvös József emlékére; évi 2000 ft kamatja szegény iskolás gyermekeknek osztatik ki. •— lHf>2. junitis 19-én Aradon feladót^ Prosznitzrn szóló levél 1871. npr. 2l-én, 19 év múlva kézbesittetett.
— Hévész Bálint Dobreczonhou snporinleii-dousnek választatott. — A delegatio május 22-ro Bécsbe összehivatott. — Oambetta Spa-
nyolországba vonult vissza. — Mac Majton p.»-lotáját Párisbaii a nemzetőrök kiruliollák. 1 Aiiidonbau harmadfél luilianl kölcsönt nyit a franczia kormány. — Hrassőban testvériség! J ünnepély tartására készülnek; üdvözöljük! — l.iszt Ferencz Pcströl-oliitazott Weímarba. —• Ih70 ben 2509 egy évi önkéntes soroztát ott be. —■ A pápa lietog. — .
-j- Nyáry Páln.tk P«Mt-megye •-U". alispánjából, Beöthy Lajnshox intézett levele, melyet az elhuny Inak zsebében talállak, mely igy szól: .Tisztelt első alispán ur! Dóriad va fog ön e Itirről értesülni, melynek indokolása a következő sorokban loglaltatik. Az ide mellékelt lajstromból ki fog derülni az esemény oka. Ha ön 48,(HM) frtra menő adós-ságom, összehasonlítja azzal a kevés |»énxzc|, ii/ely erszénynmben találtatik, meg fogon győződni , hogy máskép nem cselnketlhottulii. (Nyáry Pál xaebében l frt 89 kruyi aprópénzt találtak.) Nem oz ejt kétségbe, hogy koldussá lettem, hanem az hogy aunyi becsületes embert, köztük legjobb barátaimat ,mugkáro«itot-lam, oly emberekét, kiknek irántam való bizalma n pietással volt határos. Axt ne liigyje senki, hogy én szándékosan okoztam kárt valakinek. „Mult évi diHizomber hó elején elhatá-rozám, hogy minden vagyonomat eladom, s kielégítvén hitelezőimet, feloldozom a koxossóg kötelezettsége alól. Azonban a kinek vevőnek kellett voluu lenni, egy bizonyos körülmény folytán, mely talán később ki fog derülni, mely mindkettőnket érzékenyen sújtott, kéntelen lett a vételt végrehajtani. Nem azért hozom ext fel, hogy mentegessem magamat. Mások vagyonát, lilásak nyugalmát kocxkára tenni bor-xas/.ió liiin. Kn ol követtem e bűnt s uz neui lel. et linkem mtgliocsátva se Isten, so ember előtt. A mit most elkövetendő vagyok, azt nem a büntetéstől való félelemből követtem el. Oh mily örömmel lépnék még vérpadra is, ha csak barátaimat megszabadíthatnám ... IVa vé.zot határoz tátott fölöttem, annak igy s nem máskép kellett bekövetkeznie. Nem állhatok több ellent. Kérelmem önhöz, alispán ur, oda irányul, hogy mintán birtokom kezelésű a legnagyobb rendetlenségben van, méltóztassék rögtön gondnokot kinevezni s minden ingó éa ingatlan vagyonomat liitelexőim, illetőleg a ke-xcsek minél nagyobb előnyére zár alá vétetni." — Nyáry Pál temetése Nyáregyházán, moly Pilistől mintegy félórányira fekszik, tegnap előtt megható ünnepélyességgel s ItHAonlag rop-
Íant tömeg jelenlétében muut véghez, Gyász-eszétlet Dobos dános cxeglédt lelkész, szónoklatot pedig a sírbolt ulőtt Dalm.idy Győző tar-tattak.
Hirek.
— A 25-fts b i r. o 11 s á g mcgállapoiiásai a f. hó 22-iki ülepben: Zalában uj törvényszékek indítványoztattak Tapolczán, Alsó-Lond-
ván, Csáktornyán, rnelegon pártolta tva a bi-xottságon kívül álló képviMtlők részéről. Inditvá-Iiyoztátott a bizottság egyik tagfaálul, hogy íátva a sok mozgásba tett érdeket, s ennéltogva az elhatározás nehézségét, halaszt.tsvék el a zalai székhelyek tárgyalása a megyének beérkezendő jelentéséig annyival inkább, hogy alig lesz iigv is az egész munkálat a jelon ülésszakban letárgvalhato. Kzen indítvány mellőzésé vei egy uj tllrvéiiystók terveztetik t''sáktor-nyáif, miszoriiit lenne Zalában hárotn tvszék, ti. m.: Zala-Kgersxeg; jb. Z.-Kgersxeg, Ta|>ol cza, Sümeg, Haksa. T. sz. Csáktornya, jb. Csáktornya, A.-(<endvu, Itellatiucz. T. sz. N.Kanizsa, jb. N.-Kanizsa; Keszthely, Letenye. — Somogymogyél»on egy törvénysxék Ka|M»s várott; járásbíróság: Katxwvár, Igal , gyeitől, ''í''ab, Mareznli, Nagy-Hajóin, Szigtít-vár, (!suígó, Niigv-AtAd ós Harcaon. Vastne-gyében íl tvszék : Szombathely, Szeiit-Oothárd és Kősztigen ; jbiróság : Szombathely, Felső-Or, Vasvár, Ktirmend,.láuosháza, Kis-t''xól, Sárvár, Szeut-l lothárd. Német IJjVár, Miira-Szombath, t''-s Kőszegen.
•— (Mog hív ás.) A zala-egersxegi tFöld-míves-egylet" által f, évi májushó 7-én a kusza Itá/í vendéglő ''.érmében az .itjusági égve-| sülét" - megalakításának alapjára tánczvigalom I tartalik, melyre a jótékonyság szern(>ontjából minél szátnosb megjelemUre a t. k>)zönsé<get illő tisztideltel meghívja a rendezőség. A táncx-vigalom Kováts Oábor jól rendezőit zenekarának működése mellett esti H órakor veendi kezdetét. Helépti dij ŐO kr. o. é. Felültizetések köszönettel fogadtatnak és a szíves ndakozók nevoi a flZaln-Somngyi Köxlöny"-ben közzétételnek. Jegyek előre válthatók : t. Isoó Ferencz ur gyógyszertárában és t. Horváth Miklós ur kereskedésében, ugyszinte Meskó Ferencz, Nagy Mihály és Németh József uraknál.
— (Pályázat.) Htflálozáa íítal ürese-tléabe jött sormási kántortanítói állomásra tná-jns 24 ig pályázat nyittaték; évi jövedelem ;)7:i frt.
— A balatonfüredi „szeretet-ház"-ban jelenleg 1''.* növendék vau. Ax iótéxot részére eddig 12,;">7rt ft kósxpéux érkezett bo.
—r (A d o tn á n y.) A kaposvári gymna-siiilil ujabb épülete költségeinek fcdezéaéro Kovács Zsigmond pécsi megyés püs|»ök ur :>00 ftot adományozott. K gymnasifimol H osztá-lyúrfc''-ukarják emelni -
— (Tűz.) Veröcze, hol II. Ulászló ma-. gyar király jlőOO-bao országyüléat tartott,
csaknem égésen leégett; lapunk előbbi száma megjelenésekor még a tüz egyre dühöugött s akkor táviratilag volt értesítés folytán lfH) ház elégtWtíl irtuk, fájdalom odavagyuuk kénytelenek igazítani, hogy 400 háznál több haiUvadt el, :UHK) embernél több maradt hajlék nélkül. A kárt ifélmilfó- forintnál löblli-u teszik. Stroaa-uiayer püspök a. szerencséllcnuk javáru 1000 fttal alairást nyitott. ''
és Frangepán ellen, midőn ezek a törvény értelmében nyultuk fegyverhez. De ha mindjárt bűnösök lettek volna is, őse:kkel és maguk sxe-mélyesen is annyi sztilgálatot tettek hazájuknak, sőt ax osxtrák háznak is, hogy családjuk éa érdemeik iránti tekintetűéi iogva is, bocsánatot érdemelnek vala. De ép ezért kellé vcaz-niök, a két család nagy va^yonn és gazdagr aágu azonkívül még jövedelmet hozott, mely-lyel ax árulókat és feladókat jutulmaxui lehetett.
Az ítéletet f 1071. apr.. MO-án hajtották végre rajtuk. ^ igy 200 évo annak, hogy N é m e t-n j h e I y o n két, az önkénynek áldozatul esett s bakó által kivégzett magyar hazAti aluxxsza álmát; a 1 á n g lel k ü hazaszeretetet, az önfeláldozást s a férfiúi bátorságot honira is inert ot 6 j*elül. Ka ott xirjok tulett a gúnyos emlékirat, mely haxugxáguak nyilvánítva ax etn béri érxoluiot, a hazafiságot s ax orényt, nevetségessé tesx míntleut, mi a halandó előtt sxeut. Petiig l.ipőt cs. fejedelmi kegyességében két-két ezer misét szidgáltatott a kivégzettekért, azok elkobzott vagyonából ! Nem kihívása ex a keresztényi meggyőződésnek, miut Vajda Viktor inejjjcgyxi — a nem olegoudő-o arra, hogy okozóitól utálattul elforduljanak ''f De ott sznnyadnak a porok, melyek békés ha-zui fold s a hontiak által megáldott csarnok után yágyaknzuaklValóban a felmagasztalt -vréuyek bovátovább~vlWUiHtkn»ággá gyérül-uek, a uei^polna illendő eztlkuál fogva azok képviselőit még holtuk után is kiKelbon tartani? hogyha jelenben hiányzanak Ma mél tó képmásaik, ugy élénken tanuskodlu nuk rtWa, miként a múltban ilv férfiakból mi sein szűkölködtünk!! — Ilona, Péter leánya, 1. Hákóexy Feroocx neje, (tivcl 1GÜ0-ban kelt egybe Sáros-Patakon éa a kitől két gyermoket szült, Jtiliánát Ferencxet. Kivesztette eUő férjét lU7li-ban, és öxvegy-hégben élt napánál, Báthory Zsófiánál, Munkácson 1082-ig, a midőn Háthori Zsófia halála után Tukoli Imréhex muut nőül. Midóu férjének axeroncsétlenül kezdenének folyni
dolgai, és sokan elhagynák őt, a nentea Ilona mindent elkövetett, hogy férjének feje fölül a vihart elháriua s HiMH-íg vitézül vódelmexte Munkácsot a császáriak olleu, míg végre Ab-aolon Dániel titkára hütelensége következtében kénytelen vala feladni a várt Caraffának; a felatlás után Bécsbe vitetett gyermekeivel együtt, hol belebbextetve letartóztatott 1091-ig, u mitlőii férje által visszanyeretvén, evvel együtt K''ólD-ben Kisázsiába ment, hol Híthynia városában, Nieomediábnn I70H. végezte életét. Klső házasságbeli gyermekeit Bécsben vala kénytelen hagyni, Tókölitől vagy nem született gyermeke, vagy ha volt is, elhalt. — Hol-dit$dr, Péternek egyetlen fia, kit kezesül adott atyja Leopoldnnk 1070 bon. Tántorithatlan hűsége által a csásxári házhoz megkérlelhctőnck vélte nomzetségo balsorsát s kiérdemleni akurá birtokai visszaadatását. De csalatkozott reményében. Mert lGK3-ban a császárt követvén, midőn a törökök elől Linczbe menekednék, gyanúsítani kezdék őt Lco|h>IiI elölt ellenségei, kik a Zrínyi nemxotaég veaxtét elhatározák, mintha az űldöxő tatárok kexébe igyekezett volna Hiddizsár keríteni n császárt. Minek kö-. vetkextében elfogatott, s noha ellene még vizsgálat sem rendeltetett, egy tiroli várba fogságba vitetett,.mély földalatti börtönbe záratott. Itt sinh''xlött elfelejtetve több évig, és ezalatt a bú és fájdalom megeméuetették teati egészségét és megtébolyították elméét. Később átvitetett ugyan Uritcxbe, de már annyira ki vala belőle sajtolva ax életerő, hogy kevés idő ntulva meghalt 1703-ban, 6 vala ax utolső Zrínyi s benne a nagyhírű''Zrínyi-család clenyésxott.
Franyejnín család. Kzon történelmileg luvoxutea olasxmagyar családot némelyek a régi római. Tarquiniusoktól, mások meg az Aníciusoktól származtatják. Annyi bizonyos, hogy a VII. században J''ierleon nevet viselt; s azt állítják : hogy midőn a mondott században a Ti bér is folyó rendkívüli kiáradása miatt Hiiina népe éhséggel küzdött, PitrUon JorMn — az írás szavait követve — m*ytzeyi<én kt-nyárit (fraogeudo panera) elosxtá axt a sxogó-
t nyek köxt. Kzen Jortlánnak két tiu közöl uz idősb letartotta a régi Pierleon, az ifjúbbik |M.*<lig f«vettti a Frnmjtpdn nevét. Kx utóbbinak maradékai két ágra —'' olasz- és magyarországira oszlottak. Az olasz Hőmábuti Fr. Ma-rioig virágzott a XVII. század közepéig; a ma -gyarországi {K*dig a dalmát vegliai szigetre települt. Knnek unokája vagy épen lia \olt azon Pr. Jiertalun, kit III, Béla királyunk egész Modrus vármegyével megajándékozott ll''.)3-ban. Bertalannak gyormeke nem levén; testvére gyermekének Jsrínr/dnak ré*zére nyert II. Kndrétől kir. adományt. K Je riittló fiai a tatár pusztítás után a tengermelléken biijtloklő IV. Béla ^irályt tengori hajókkal, szárazOildí seregekkel ei^pénxxel segítették, később pedig, midőn a király, Fridrik osztrák berezeg ellen hadakozott, a berezeg egyik Frangépánt<*l Jler-talantól kapta a halálos csapást. Krónikáink szerint: n király a Frangcpánok ennyi szolgálatait megjutalmazni kívánván, ax''egiísx ten-germelléket nekik adá. és egy ctip«it megszeg vén, megnsküvék nekik, hogv míg egy ozíjmí kenyere lesx, meg fogja velük azt osztani. Az emlitott Bertalan egyik ágán leszármazott Vúlo (Ouitlo) 1271-ben t^ utóbb ennek fia Gubán, a tengerparti Zeng város által podestákká lőnek megválnsxtva; a máaik ágon leszármazottak -közöl pedig Fr. Jdiwt 1301., Miklós 1422-ben, Daltnát- éa Horvátország bánjai voltak. K Miklósnak több gyermekű .közöl litván 1400-ben Dalin, éa horvátországi bán. Knnok -''gyík uno-kájn Kristóf, korának egyik legkitűnőbb had vezére, a velonciíoi háborúban (1509 — 14.) Miksa császár részére két várat vett be,S»zután Jnjcza várát mentette föl a török ostromtól; miért dalmát- s horvátországi bánná nevexte« tétt''s ex országok oltalmatója ciimét nyeré. A hatvani országgyűlésen, nz akkori esxtergami érsekkel (Szálkai Lászlóval) össxeszólalkozván, miután ax érnek neki sxakállába kapotl, ex ax erseket arezulfsapá; s ezért három napig a csonka-toronyba volt zárva. A mohácsi vi''nz után Zápolya párthíve lett. S Várasd ostrománál nyert sebében halt el 1527-ben. Ennek nő-
vére lhatrir, llurtyadi Corvin János neje volt.
— A már emlitott István fivére a szluni, tersa-czi és czetínei külöd ágakat ahiplUitták. A exe-tiiieí ágon történelmileg nevezulesek : György vagy (iergely, előbb (1499.) veszprémi püspök, utóbb (1503.) kalocsai .érsek, 1518. pedig a
''bácsi országgyűlés által II. l^ajos király tanácsosává neveztetett. F*r*nct (az előbbinek uno-kaöcjtcse), szintén kalocsai éraek éa egri püspök volt. i.">27-ben János király követe voit Lengyelországban. 1535-ben pedig V. Károly királyhoz járt követségben Spanyolországit*. Sxapolyai János halála után Ferdinánd király pártjára állt, ki sxintén fontos küldetésekkek bixla meg. — A szluni ágon F«r«nct, Horváth-, Tót-, Dalmátországok bánja, a törökök ellen nyert gyakori diadalai, s Bosnyákországban egy török béggel volt sxereucséa párbaja tesxik nevezetessé. — A tersaexi ág nevét u fiumei magyar kapu mellett fekfő tersaexi V. tersacti vártól vette; ebben novezetosek Miklút, KIIÜ. Ibrvát, Tót-, duluiálországi bán, kitűnő hadvezér és stalusférfi. 1020-bau mint 11. Ferdinánd követe voltjelen a gyarmati békekötésen, mely a király és Ikithlen Gábor köxt köttetett -
— Farkat, a velencxeiek elleni háborúkban tűntette ki külöuösen hadi tudományát, iniért utóbb Horvátország s a magyar tengiTinellék lúnjává neveztotett. Knnok gyermekeit illó — Bár röviden''— megismertetni, a) Qdtjxir, a horvát határőrség parancsnoka, a hadi tettei miatt nevezetes, b) tiyöryy, a mellett, hogy a határokat hősileg védte, egyszersmind s művészet több ágában (xttnésxot-, festészet-, szobrászat- és hadépitesxetben) jártas volt. c( Ft-rtmei Kriitóf, ré-sztvett a Weaselényi-Zrinyt-féle összeesküvésben, miért Csáktornyán elfogatott, Uéesben eliiéltetott s Bécsi^jhelyun 1071. april :10-án lefejeztetett. Kétszer vágutt a hóhér nyakához. Tetemei sógoráéval (Zrínyi) együtt ugyanazon- egy gödörlie vettetlek, és sírkövükre egy még emléküket is kárhoztató irat , vésetett. Benne a régi Frangepáu család férfi-sarjadékakihalt.
— (H h 1 AI o z ás.) Körünkből Losoncira távozott l''igmond Ferenci ur inAvolt Icányu Uixella 24-ik évé bon 0 havi súlyos betegsége iflán tUdöszél büdösben apr. 10-én esti ti érakor meghajt. Temetése apr. 21 én történvén, Losonc* város értelmisége s a c*. kir. knlonni tisztikar nagyszámmal jelent meg, részvétüket taiiusitaudó az szülői érzékeny fájdalom lelett. K vidéken élő s nagyszámú rokonai s tisztelői bizonyára velünk együtt osltoznak a veszteség érzetében, (léke hamvaira!
— (,l étékony cié| u hangverseny.) A varőexoi tüzkárosultak javára hétfőn május l én a .Zöldln" vndéglő nagy teremében hangverseny rendeztetik, elismerés it lelket* kezdeményezőknek s óhajtandó, hogy minél eredményes!) legyon az érzékenyen sújtott ve-rőcieiek részért*.
— U a b I o u c s tábornok s magyarországi katonai fóparaiicsuok apr. LM és 24-én Nag y-Kanizsán időzött, az itt állomásozó katona a viszonyok felett szemlét itw tv án, Mécs felé utazott.
V- A „<1 y u I a i-K d o I a h e i Ai* féle huszárezred Zalamegyébe megérkezett.
— 1) r. , K o k o n s t e i ii 1. i p ő t szombathelyi főrabbi l''estre tette át állandó lakását.
— (Sz in észét.) Szombaton, apr. 22-én ,A szép Clalathea". operetté ho/.aték s/.inrt., középszerű sikerrel, de annál nagyobb közönség előtt. A .Kecru/jrung im Kriiliwinkel* nevettető darahbau ffaas, t lutmatiii és Weimt urak helyuseu alakítottak. Vasárnap: .Nemesis*, életkép Hergtol. Vasárnapi darabnak helyeseli volt választva s hatolt, kedden: . I>ie scltöne Heléna1'', komisehu o|>cru" adaték elő. Oelpkc k. h. Helénát ke«lvesén szcmélyesité, játékit hatásos volt. dolináiul ur MciioIuiihI ismét túlzottan adá, Si-hifbenkcr és Mülh-r urak meg-állták helyöket, egyszóval a darab kerekdeden ajbiték e|ő. Kár volt a hídjátékot kihagyni, s hely ette annyi közönséges szójátékot venni. A rendezőre is panaszunk van, jé les/, ki tenni a sziulapon annak nevét. Szerdán: „l>iw l''mbir-mamsell" jnisse szinte Itcrgtöl, nem sokat érő darab, (iiitmann ur egy kiesit öregeié szerelmes frizeur, Weiss ur képzett drámai szinész,
hangorgauuma erősb kitörést kovzkázfAt. Kan-zonholTor k. rf^kedvea laufmMdehen volt, öltö-zéki ixléee ismét kitűnt. Közönség tw alkalommal vedt eddig u Icgkcvettebb. — Csütörtökön april 27-én itt először: „(Javául, Miimrd et comp", Iranezia vígjáték, nem mim a szinlapoii hirdetve volt Ixdiézat (poaae) ügyes egymásból folyó bonyolődása és lojlődéstt azonnal elárulja azon könny ii irmodurt, mely a franczia iru-dalomnak egyedüli sajátja, hely sziikc miatt neiu ereszkedhetünk a darab bírálatába, csak az előadásníl szólhatunk, arról is csak áltnlá-iiosaágban. A mai est dicaőtsége Stelun urut | (Oitvaut) illeti, ki helye* lölfogáaaal és alakítással adta szerepét. Kevésbé sikerült társának llaaa urnák (Miuárd > szerojHt, ki bár bohózatban ügyes előállásával knezajrn «''« tajisokrn ragadja a közönségei, do mimikái, gcsticulutiói é« hanghordozása, mely iHihÓMtthitn oly mulatságon, vígjátékban természet ulleues. Kunzonho-ler, Höller és Oross kisa«N/.ouvokiiak élénk éaÖMjjovágó előadása volt, mit uem mindennap lehet rolók elmondani. „Thuodor" Outmann ur, mint mindig ngv mn is tigyea volt; N''öczl asszony, Muthcs ur éw Habrich kisasszony, mindent elkövettek, hogy ax előadás sikerült legyen, A két magány előadás szinte sikerült. — Közönség kevés wáiumal, ugv IáUsik kezd hamvadni ax a szalma tlix, mely közönségünket annyira jellemzi.
—''(Szil! házügy.) Kgy helyi lap feladata, ho^y legkivált a közérdekű, vagy helyi kérdések meg vitatásának tért adjon. Krre néxve közöljük a következő nyilt levelet s óhajtandó, hogy tobbeu hozzá szidjanak: • iVyill l*vSl a Nagy-Kanizsán ^építendő ssinhár. t. részvényeihez: .Méltó érdekeltséggel karolta fel e város értelmisége a helybeli építendő sxiiiház ügyét s már a lakai ék pénztár uj épülete melletti t<''lket Illeg is Vette, uZollban e terv elejtetvén, igen kívánatit*, hogy sr, ügy ne ejtessék el, miért tiszteletteljesen indítvány ozom, hogy a laihaclii Csillag sétányhoz al-kalinazottuii a .Zöldfa" l''o^adó előtti nagy tér koaó|»ére építtessék a srinház, körülötte fasorral, mely a város központ ját nemesük szépítené, de hasznositná is, sőt megmentene bennünket i
ama sár s por tengertől, melv e nagv téren '' __—_
i
felváltva uralg. Ajánlom az illetők szíves figyelmébe e nézetei.
IÍUY IIALAI>Ó l''Ol.tlAlt. • (l>rum, d rum!) A napokban egész karaván vonult végig Nngy-Kanizsán kisebb nagyobb medvéket vezetve, nem jó volna ez.''k csoportosítását gátolni I — l''ár nap óta pedig kötéllánczos mulattatja a közönséget a nagy piaex közepén. Annyi » látványosság nálunk, hogy no . . . csakhogy egy itt utazó angol azt a megjugyzést tette, hogy a portól még a köloltánczost sem látta.
— A b é c a-e j h e I y i vértanuk kétszárados gyászümiepélyét fl kivég/.é* színhelyén a bécsi magyunyylet és jogegyetomi klubb rendezvén, lapunk részéről Kitörli l.u-jot személyesen irja le.
Nyílt póata.
I,. I.v l''i il. KivánaágS »*ciiiil l''ttnuk. /. I.. Sopron. Áronnal poklára .nlluk S/i''l iil i« «tn; aaináliok. ti..|fv Mu|>inii «•« Kaniraa kitti s «m''-l aokal rllioril, a* «•«•> <oksl Iriiiti.t st iféirlbiSI.
— I. .1. IV«I. VAlssst a jOr.VAit|#ii kuldllalt. y»tcy »i" iin''l\r.pn xiijiik ál. A lifrirt ku*l<-iin''-i(\ i
ka»,(Injuk Ai rjí)ikrl n/iiioi.tl li-ljr«||.''Ullk.
A . Krimin• ro-ri-pt-liliinvl n vi>l<''-ki tA|i.<kiisk m m mit iu, knnlrnn-iiyt''-l iipiii valn-ljilk nl, k/.rjilk k.i/Mlli n liionáiik kiiliii*m * i-ljci ki''»<<<>''K|,l l"«**nk.
.Itlrálsii Atn/fn a xiiiiiliStlii-lvi IuiiisIIk> l>-Irll- <-11111111 knriltrli'' riikki-l l^ifklielrlil. knllriijjllk
II z I e t i - li i r n ö k.
Nagy Kanlna. s|.iit 1»7. 1K7I
■ A Knln''ina ll<li>.lln,ii liirti''lvu r«rinl álli In-. Tii-f«l , iii-k<lnk l«fmí«»rlo» kivilrli ii.unk , luirárs • rimiii ki''rilmil>knil^«l lirin Iru ; A liir|{llUA<uk iiii-fr* nksiluk, IV»t <•,« BÍCI ÍpIAI »»iiiln itilp alUuvSbli liir.-k jliuurk, iniurk k<>vrtk*/t<-lu<ii 6-—IO krril ni árak Alábli nitii^sk, mini a mull Iii''Ivh vi,|l. A Vn ii''-«rk jó nllti|i<>in n#ni li.->^y avinmi kiváiuo »tl«''<i.
Piaczl ár.
N*Zjf Kaniaaa, IH7l./vl S|uil 5-7-lk napián. Ilurs »:i íoiil. ö Irl • kr. sA HtJ fnnt ft úi ;M |,ti lií - W foMt f.fn Ik> kr It.iKA 7H 79 (unt frl kr. (0-Hll f.ini .1 frl -jo kr st f..,,| ,1 ru :i«l kr. Árpa
vcríníéiirc 7Ö-7Í font ii filőökr 71 7Í f..nt íí Irt HO kr. Ai |it k<iaAi|»é|rri >''i>'' iont • frl -r- kr. 1*7 Ok fiiul fii. Kukoricta 3 frl kr., frl — kr. Knku ricaa ulaas (raiin|uautin) — It*" kr. /al» 4ft — 47 fuut 1 frt J»ft kr. 47 --■!« fnnt Vf fil,|i»kr. l4oliank« rttí- 6H ful. - frt — kr. lia-70fonl i''rl - kr. Hali fehrr 8 kr. — balt tarka Ii kr. Kcuyvrli**! kOxOntvfft ''.» frt fiiimu 10 frt. %ariidrli*xl i:t frt - kr l.áiiKliail kn«iiii«ét<>* — frt. - Itiirtin — frt kr. Kfrály-liixt
krtfMnimi''i — frt — kr, ........ I* frl - kr. Kovn -
Unit kttslluaénra — frt - — kr. liiwm - fVi ~ kr Marha bus. fontja tf.''l kr. Horju lm* l''.''iitja aö kr. 8,-r téa hua fontja kr. Juh-lum fontja H kr. Km
lona fontja 44 kr. 7.«ir fontja fto kr. UsIIh- párja I fit 8<> kr. Kácsa — kr. • frl. I.uil sovány - frl • frl -- kr. I.n*l liiaoll -J frl .V) kr, U fii 411 kr. I''ujka frl- - frl kr. Ttruk-tnjáa kr. Ituri(eiiyft mrrrje I frl mo kr—I frtftO. K^.v máaaa atétia 1 Ím fSl kr. a«ína uj, (Vl — kr. »''.(fy Mvo MU|i II - kr. K/alma uiáiúja • frt kr. t''jbor vt<i|éklliiklM*li aknj.t I frl Ml kr. Ó-l»or viilrkuukbcli aktija irt
- frl kr v-^"
A n a g y-k a n i a • a i t ím« tanáraáiiak áijrKjriít^ kiíiiywbiil kiailla
S2I6ETHY KAROLY, b..i..t.
Érték* és váltófolyam: april 28.
i>"/¥ mclali<|UCM f)H.8,''>; í>"/g nem/., kölcsön UX.tlO: IHGtl-ki álladalmi kölcsön D7.ÍI0; bankrészvények 74S —; hitelintézeti részvények 27''J
— { London I2Ő.I0; ezüst ágio 122.—; arany-darabja iV.U kr.
Heti naptár.
April 30-141 aiajut 6 lg 1871.

Ml
I -
Hó »• iívli- KalíivlikiM n''ap"""Trot7«íán7''
ut|> ''(ár j naptár
r • — • • ■ .. ■
Iá) K<y kf»é«»é lálui foiflnk rn^rmcl
.Ián. XVI. 2 Ift. _
A 3 Jniólal
mj
Vittroap A 3 Hi Kai
ll.-ifő i KUlop, J.

^ I
Krdd
Msárila
CafyUlrt,
IVniok
Slolilb.
í^igiuonil
Ktr. felt.
Fliirlsn
Viure
Ul. f. Jáioi
KOI. a Jsk.
( /«l)(U|OUi|
Molókn '' Flórian | Vilire I Járni*
& Jfcf
n n m
s
Felelős szerkesztő : Wajdlt8 ÍÓZ86Í. Segédszerkesztő : Bátorfi LajOS.
HIRDE TÉSE K
En Kix Vilma
ezennel nyivánosan kijelentem, hogy én. mint boldogul''. Dr. Kix A. özvegye, nyolez év óta cgyos-ogycditli kt''szitője v.gvok a valódi é« hamisitatljvíi P<»m/ni<loity-Páxztámik mert csak én magam ismerem yhnek^ké-szitési titkát. Midőn ezennel jelentem, hogy nevezett l''ompndour-l''ászta mostantól kezdve csak lakásomon, Bécs, Leopoldstadt grosse Mohrcngasse I I. 1. Stiege, Tliür •>2, valód Nin i n ő s''é g be n kapható, intek mindenkit a másnál való vétel ellon, minthogy jelenleg seln fő- sem pedig liók raktárt nem tartok éa az ezelőtti raktárakat, -c I ő fo r <1 ii 11 h a m i • i l á a o k végett megszüntettem. Valódi 1 ''tinpadour- l''iUztáiu-caodajtászlának is nevezve, hatását sohasem fogja elhibázni; e teltllmulhatlaii arezpásztu eredménye minden várakozáson túli, • egyedül biz torszer arezbőrküteg, bőr atkák, szeplők, májfoltok éa pörsenétek gyors és csalhatatlan elűzésére. A vevők any-nyira biztositvák, hogy nem tapasztalt siker esetében, a pénz ▼ÍMtaadatik. K kitűnő pásztából 1 tegély, iitasilványnyní egytttt 1 Irt. &0 kr. o. é. (ftiu ii.si
Köszönet-Iratok nem nyilváníttatnak.
1 K oszono-i rat.
íj
I Anatlierin-sznjviz
I " gyógyhatás&ról.
IPOH* J. S. urnák, gyakorló fogorvos Mécsben, Stailt ] Hognergasse Nr. 2.
íj Alólirt önkényt éa örömmel tudatja, miszerint Inpld, ■totrtiyoo rériö i''nys, on bimitW ingó fogat, dr. J''opj> J. (/. bé Icei gyakorló fogorvos iu Analherin tztíjritr''nrk használata láltal as íny ismét visszakapta természete* sziliét, u vérzés tö-Ikéleteaen megszűnt, s a bigak clőbbení szilárnságúkat visz. itzany rték, mért is leghálásabb köszöueteinot iiyílráuitoni. | Kgyuttal teljna belettgyezésomet adom nrra, hogy jelen liratom tetszés azerint l>ftsziuiltas.'' -k fel ''hogy i^y ar. Anath* |rí« itdjvie gydgyhatdta a száj és fogbajban szenvedők előtt Itökéleteaen itmerctew legyen.
Kaudüm. . (6t»ft.-«l.]
Mr. H. J. de Carpentler.
1 Kaphalék; Kagy-Kanltnáu : tlslua .liW«i-f ityóurraa., Ke»<>iibi*iv |Ko«fiiírld, WrIUeh, J. Fsaatrlhoffsr J. k«.r*»ki-ilí«.lUn. - l''ápán |l''arbtprii J., K''t«lhtly«n ; t''fmleicr Kyé|rv*i«r^*i. Sinfer M. Wviai |A. Zala Ktf«rat«K<-n: taéé F: gyéntterítt. Ka|iri|iieián: Warli KV''W'' kiri/ar. Varaiilon : llallír jyó|ry«töré*i. HUuip^imi : Donivr Kajrl. Hiorn-|balh«lTrn: Pilllrh Ferrnca U KnJulf (t>éKy*«''r. Italár.VriiUki ás.-Oyör-b)r>n. Flbid K. 0. Vnaiprftabeii i M<<yr Tnaiknu, ntrv (Inthanl Tlvmla-bt fia inál I— Hi^keifehtefáruli ; Lr^uiann A. liraun J. gyégyaa, Uvu< Wcr^uyban lUiilar gyégyat. Kalorasn : llortálli K. gyágyttrrltf. Knca-fcemíun : Miihofer Ua«hltld gy<igy»*.* Pakami : Flórián J. gyögyat. IhOruicuitrii -. Mnrvátli J.Honm-nr<-n«l gyógyat Kapoavárotlí Kohn .1. |HSgt, lltlui it Krbrldyt gyégyaa, Mtrgatárd: Hralitay gyógy** --iKouybnáilon : Kramolin .1. Hiignivárolt tll.irwarlb, Halamon gyégyaa. — ■ Kaján : UirliiUcb Hl. it llt-rifrlil Ital, ugy il<-raog Iguártnál. — l''éesell p.tolnay W, it K. Zách, Hipnkli gyógy»«. Kántilou: Za.lnbántaky jyAgyai. 1 Marraaliban KIm gyógyra. Tolnában MiralT győgyaz. — D''iusfrtlJ-Ivárutt l.ukácagydgyaa. - Htaht-tlyargynui Nniblg - AM-J.cn<lváii, [Kita iryógyat. - Huboncton; Simon tryi''igTii<>rvaa uraknál.
Orökmn óllal Nápolyból tetemes mennyiségű Miliidl Ltiri-I ékHzcrck birtokába jutottam, melyek közt a valódiságérti jótálljis mellett (nyakékek) nynk-Iniicsok, ° nők számára (elég hosszúak, hogy például gyermekeknek keltőt lehel'' belölök csinálni), továbliá karperecxeU, mellékek «''•« filiriiKnok, melyeket ósr-s/.eseii vagy nagyobb részletekben, az alaut jegyzett potiim-nraknál is, jnvnl olcsóbban engedek át.
Kgyea ékszereket kívánatra }>ostalördultáviil is küldök, az ösüZeg előbbi beküldése- vagy utánvét mellett it. iu.
1 nyakék 1(1 frl,
I darab karpejjvez 7 frl.
I . mellék (Hrvche) •» frl.
1 pár fül függő 4 Irt.
2 — 4 darabnál összesen I ••"/''„ elengedés.
l''Vb«l«.-ges levelezés kikernlésu végeit határozottan
megjegyzem, hogy a minták ecyeiilőek, a nielltöké gömbölyűek, u lultuggókké giimboiy u, vagy harang nlakuak ; foglalvAnyok u szokásos, <''a a sziliek lehetőleg kívánat sztTÍnt (világosak vagy sötétek i kiválasztatnak.
Ismét eladók — különösön pedig hölgyök, kik ezen ékszereket maguk azémára óhajtják, ezen ulkalmal felhasználhatnák , u helyett, hogy e/ekot, mint szokásos, metéa magns árukért doUtil kereskedőknél veszik.
JötálláM szépNiliili \ hIóiII korátokért.
t
tftíf 3.1) J. G. Lang,
^cbloss Mirabt-ll, Salzburg.
(Stcyerisclie (iastóiii,)
fürdő idény kezdetét veszi május l-én
stájerországi gyógyhely, a déli vaapálváii (Ib''csből H1/,, ''IViesztből ti óra) igen erős hegyi léggel H. különösen hatékony a köszvény, csiiz idegbaj, senyvedéa, gyengülés, női bajok, vérke ringéaiakatlály, csont és csuklyÓ-betegségben sat.
Filrdőorvos: I)r. Folwarczny Károly tanár ur.
Környékezve kellemes kiránduló és árnyékos séta-hclyukkel, bérktiesík s lakásokkal vau ellátva.
Felvilagositó értesítést ingyen s bérmentve küld a Itönier lürdöl iKiiZKiitiÍHÚK AUu-Sinjer-
orHZiigbnii. t«W- -.1,1)
„\SSK I K\TI0\I (ÍIAIill VLI"
trieszti általános biztosító társulat.
Van szerencsém a t. közönségnek és magas nemességnek jelentést adni, ''miszerint
HÁZ ELADÁS. iJEGVEIlES
Pécs szabad királyi városban Kis-!
falndintczn 4-ik szám alatt fekvő ház a ell<mi biztositáHokra nézve különösen
legjobb építészeti minőségben, szükség Íuti*n)''os dijszámitást eszközölhetek,
I esetben több párMakokra íelosztható,;1110^ kellemes helyzet számos megke-
nagy , pinezével, melléképületeivel és resésre nyújt alkalmat.
kerttel — szabad kézből eladandó. ANHf„É, ♦ . ,
4...1C u s. i j • . A rs-k,r- ^Ah. tneHztt „AssIcuraWon Generáli"
Bővebb tudósítást nyerhetni a tu- nagy-kanizsai fóügynökség
lajdonosnö M. HOFMANN-tól SÍ a ti na U) „Ml till „
SÍavoníában. - , | SCHLESINGER VILMOS.
«3xryiittór.
(HekUldetctt.l — Miótu pápa ő szentsége '' egészségét finom Kevaleseiöre du Mnrrv használata szerencsésen helyreállította, senki sem kétkedh''Jtik többé e becses gyógytápszer hatása fölött, mely gyógyszer is költség nélkiil meggyógyítja a következő betegségeket: gyomor, ideg, moll, tlldó, máj, mirigy, takhártya, léf;. zési, hólyag és voaubántalinat, gümőkórt, szédelgést, szAkinellüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrböat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkort, lázat, asz-kért, vértorlódást, tiklzugást és bányási ingert még terhesség idején is, diabotest, búskomor ságot, soványkodást, esuzt, sárgas^ot a 72,000 gyógyeset, melyek minden gyógyszerrel da-ezoltak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. l''luskov udv marsaitól, do Itrehan inanpiisiiőlől. — A húsnál táplálóbb lévén, a Hevalesciére felnőtteknél és gverinekeknél ;i() szerte megkíméli a gyógyszerek költségeit.
'') K váll <1
rovat ilatl knrlnilekéil
írlr|.''!««,''^,-t nrili
Hirrk.
74,310 sgtnm bizonyítvány.
(Jaftn (Stájerben) 1800. deozk 10. Ürömmel állapítom meg a Hevalesciére annyira ismeretes gyógvhatását. E kitlinő szer irtózatos légzési nehézségemet, kohögésom e görcsömmel cgyUtt, megszüntette, miért is teljes felgyógyulásomhoz közel vágyok. Kérem önt postai utáuvéttej még á font Kevalesoiero küldésére. Legmélyebb hálául kifejezés mellett stb. (2. S t o i ii i ii g e r V i n e z o nyűg. lelkész^ l''léhszelenezékben •/, font I ft. f>0 kr, 1 font 2 tt. í*h> kr, 2 font I. .">0 k. ;> fnt 10 tt. 12. iout 20 ft. 24 löut :lti ft - Kevaleseiérti Cho-colatée táblákban 12 eaéazére I ft. f>t) kr; 24 os.Wre 2 Irt M kr ; 4H mészére I frt í»0 kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. i''itl kr, 2l-re 2. "»0 I.r. IH-ra l.;*M) kr, 120 ra |0 ft. 2rtH ra20 ft. f>70ra 8t5 ft. — Kapható: llurry du llarrv és t rál lléesben, Wallfiseligasse, N''r. X. IVsten'' W rilk József gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron alád terűéi, Alsó-Kiliánban Tyroler és Sehlo-singernél, l)ohr<>ezenben Borsos Ferencinél, Dunafiddváron Natbera l''álnál, Károlvtővárott IJrilli F.-nál, Nagy Kamtaín l.«vdk Károlynál, tIrsekujváron (''onleguor Ignátzuál, Székes-Ke-
hérvárott Dieballa Györgynél, Versecr.on Ki-seher .Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fliszer, és cseiu«geárusoknál.
.!>'')■Ilatkoxat.
Azoknak — kik néhány nap előtt ama kisebbítést, rágalmazást. s">t becsületsértést tartalmazó iratot Hirsoltel Hermán ur általi un-h álásra aláírták, — az abban foglalt piszkos-sápokat, ha azokat reám vonatkozólag értették, ezennel a szavak szoros és teljes értelmében személyükre vissza utasítom; azon igentisatelt uraktol pedig, kik köuyedeu s anélkül, hogy az irat piszkos tartalmáról kellőleg megunni győződtek volna llirsehel ur erőszakoskodására aláirtak, csak oly iilódou nyerhetek elégtételt, ha az igentisztelt urak a személyeskedés és IhmziiImíI kiindult mát illetlen nem nyílt s őszinte modoráért kiérdemlett felelősségre vonják, mire az igniilisglfli urukat teljes tiszteletein mellett fel is
kérem.
Különben nz egész körülményről, valamint az irat piszkos rágalmazó uom nyilvános hatóság olébij méltó, illő irályáról, s tartalmáról
bár kinek, bármikor felvilágosítással szolgá-landok. •
N.-Kanizsán, aprilhó 20-án l«7l,
MÁÁK NÁNDOR,
oklevelei átlatorvoi.
Bizományi hátak, poitanifHtcrek, ügynökségek . Inttcriagyüjtók s átalán-
véve minden kereskedő, a ki fog* lalkoziii akar az általunk ugy az 1 H3''.»-ki, mint egyél* sorsjegyekből kibocsátott réaxletleve-lek bizoiii.iuyl clndáaával, felkéretnek:'' hogy ez iránti feltételeiket intézzék hozzánk ; mi ókot Iliinél kedvezőbb feltételekről .s pontos szolgálat teljesítést)ről biztosítjuk.
P4.<illirr testvérek
bank a \ilt''.U«U-t« IVitou, Durnllya u lexa III. .»,
— Figyelmeztetjük a t. ez. közönséget lapunk mm számáuak hirdetési rovn tálain levő Ujlaky, Hirschler & tia alsó domborul faruktá.
rára, mely u Dráva mentében n legnagyobb.
Ké|, sőt három egészsége.* testalkatú h iskolázott ilju kedvező feltételek mellett Mait-tuanó Rudolf és tia József kéményseprői működésűk Itc fel vétetnek.
Jelentések ugyanott történhetnek.
ipar
I- 11
R
ES
£2
e:
k: :
Ujlaky, Hirschler és fia
"faküit''.sketlö társulat
A L8Ó-DOM HORD HOL utolsA pöstu KOTTOKI
tisztelettel jelenti a magas urasoknak s egyáltalán a. t. cj„ közönségnek, miszerint
deszka, lécz, t>s 111i 111lei11tel11ii fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból háruii enoniü inpgbizás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midóu a magas'' uraságok s a t. cz. közönség to-
váblfi bizodalmát kérnök, ajánljuk x
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Ujlaky, Hirschler A Ha.
(f> 2 í) — 6) . . fakeresketlók.
Monogi.iiiiiii pecsétbélyeg * }'' « r .
Főraktár papír "tó nemű vászon-imitatióből.
KAMTZ C. W
PAPÍR-RAKTÁRA
'' Pest, Deák Ferenc utpza 6-ik száift ;a fehér hajóban,"
sjánljs (.-Aiolatf.ui íel«iere|t raklniái t r /•** »''« I o \ é I • |« a |«i r já Ii« I, !<• v«'' I,- Iiu r i t v kK, nr *.r I toll l ol Itai ló, toll ké«, |i''r írl rUx, in á • o I ö éa a I i * « r,| t • •) l «, I r eS d , r a J « /•» lelje* rsjjie«»4n*ílk, taarhnk t-i technikai (oat<''k<<k, ra j a |> a |> i r ■» k, gnof/Olitvo, |>: " » t>«| Iroa ra }>« u ■ i r I e«. ni á »•> I •''> ({ép ok, • í-l«*erell ir4tna|>|>ák leljea iró-a««lali e kftrrtk sejtvl- VI brolnbÁl, flimm tlnlalsrlAk, stbnmok ».elie />a aujlklll, aaivar aneli I árraák.ntai^.axlvartárezák, njcy mint rnlmUnnemlI tárcysk k ola 4a Iro 4sl kaasiuUstokra-Ktil.ii,,i«rn ajiinlnm aaiál ryártmánvn I •» éljia |> ífu ao ma t, * Isfsjsbli ailneietll moiio|(rain •. mukkal, lnli.K-»»«l je^yok .''•» Ieré11.eraé11o bélyegek, klllOnni ttnomau ln''«állv<. s |.>-juis nyo.al.l. árak..........(44*/-31
nyunix a
Kp és. .egészséges gyermekek a sziklök
legfőbb OrOine.
ll of J J á no a udvari siáüitó ur ktizponti raktárának Mécsben,
Karntnerring 11.
Licbtenwerden, Kngelsbcrg mellett, 1H70. tebr. 20. Szíveskedjék }M»sta fordultával nekem 3 doboz iiiiilntn-ehoetilndéport egy gyengélkedő féléves gyermek számára küldeni. Ot hetes gyermekem elválasztásánál ugyanezen port használtuk olv iiirglrpó sikerrel, hogy éu ezeu vliocoládéport mint uélkAIUihftlen szert fogtini folyton haszuálui.
Mtat h AlAjon, kötélgy/trtó.
Keunkirchen, 1470. szept. 27. Miután leányomnak nirllf ''jdaliliai aa Ou maláta-Msereliiok liMMiiiálata következtében feltűnőéit enyhültek, aniiokutáiin arra kérem, uilHierlnt még 0 üveg ninlálaklvoaat-KyoK> nört, 1 font iitalála-ehocoládél és | dobos iiialáta-m«''ll<->ukrot asonnul küldeni szíveskedjék. .\awratll JáltON.
Tarnow, 1871. márezius d. Küldjön nekem gyorsszálhtmányként ismételve egy láda maláta kivoiwtl''X) t''my-ört » néhány doboz ninlátn-im llrsukrot. Megjegyzem még, hogy Ön uinlátM-kivountáiiak júlt-kony hatáxa van. stb. I.Nrineh llariielw
Z in i gr o d o ii, 1H71. jau. 27. Szíveskedjék nekem ű nagyobb doboz innlát.i-rhnrolá-déport küldeni. Kxeu Nierrel táplálóin már honosahb Idó óta gyermekemet.
Ilryehar Budolt
K o m a r o z o k a, máj. G. Kérem küldjüu nekem postafordultával mainla-ehoeoládéport, mely nzer köhurutban Nicttvedó gyeruiekeniiiek jót tenj, iiialá.4a-iuellrxukrot i*
szivesketljék hozzá mellékelni. I''nkoriiv Jómét fóvadáfS.
^•Kanizsán egyedül valótlilag kapható WaJditS József kcrcsktMlésébeu.
Lovólpapirosok.
ion ilarali névvel nyomva Ml.
«<> kr. *,
ItSI letél .''« Ion lioritéí I (I I fii. Ml ki
|l*i levél f.-«lék''nyomain mo".
noKrsmntal I ll 40 M) ''^..''HI
IUO levél éa tOO borilék feilék-nyumaln monoRiammal 2 íu »0 :>.60 kr.
levél ealmmel fekete1 nyo. main Wl kr. I ft. 30 kr.
Mllnleg iuáü letél- é< bo rltékliu* eyy igvii linóm p«|>ir-•árcink ajánilékoKtalik. I riomn''.il^llevél lii-^yeilrél, rrillírnél fekete nyomain 7 S l''Jil. HM» <laiab borilék kvinler |>a-pirb.''il nagyol,I,féle eaiinmel ft-Vete nyoi''naln U l> fi
Látogató jegyek
s la mlnute nitinVoinatisl tiai ilarali l«''|{fiuomabli briilvl-
)>a|>irr.t Ml kr. Io0 <Uiali liliom aiineailelt csr-■ toa KO kr.
11K> illi leKAnomaUb frsnetia Malltat-k.en.toinon 1 ftr. tik) darab linoiu'' (raucaia bril-
Uiit ^ia|>irrA ft 60. kr. 11)0 darab lilboKr. finum keltC* fényű IVlatol 1 fi.'' Minden epye. «nr 10 kr inbb.
Levelbélyegek. 100 » db aranyiiyomalu 2 ft 60 liaai . verei jieeiélvisa* aaln •J U l''i ki. 10OO . rongréva domborít bo Uikkel. 2 stUirf-l .1 fi 75 kr. Mlsdrn további eitr 90
Papir gallérok.
Kcielfik Imltallv a lek''lllV,m»|,b váaaoubiU Iceicir.U''ll At.tkkal, l Inrrai lebajló gallér (^inonln) «.1 kr.
I lueial vgyene. gsllér (Kmiiiru)
30 kf.
1 . kéieir.k (Cordett) HA kr. B^U Legujab''b divatú. Iswét sladók uáistikot sysrssk.
Na^r vAla./iék'' mlndennemn (Illeti, j e k y a ű él má''auló k 1 ii y v e k b C I.
Nyomtatványok kívánat
iterlntt fryofisn él iiéjien a l*ij. jillátiyoiabl, árakon ké«iillebirl(.
Mk- LsvéitMÜl Mrgrandelstsk
ntául<''U4 taull<-M a Ii>''|>ouIm«sIi. ban éi iryorian enkisnltetuek.
krral olosóbb.
Raktára valódi angol pergament (hólyagpaplr) befőzött gyümölcs bekötésére.
---^ ---
A nagv-kanizsai
KERESKEDELMI h IPARBANK
f. évi márezius l!)-én tartott rendes közgyűlésének határozata folytán
f. ó. május hó 14-én délelőtti 9 órakor N.-Kanizsdn
saját helyisépében
második rendkívüli közgyűlését
tartamija, melyre a t. részvényes urak tisztelettel meghívatnák.
VI-
l£öSffytUéB táiraryal:
4. Ksetleg két igazgató-tanácsos válasz tása.
t). Az alapszabályok Í>1. bővit6ie iránti indítvány a ssavazatszedő bizottmány megválasztása tárgyában. Ii. y\* alapszabályok f»B. mddosltása iránti indítvány a szavazati jog gya-korlása kénlésélx-u.
Klnök választás.
i
Az niigobmagyar lmukkal létezett szonyt szabályozó ^ i^. törlése feletti indítvány tárgv áfása.
3. Az angoKihitgyar bank által kinevezve M volt két ianáesosi állomás megtartása ,,
vagy beszüntetése teletli tárgyalás,
Azon/t. részvényesek, kik a közgyűlésen réazt venni óhajtanak, elismorvényeiket ur, alaps/.abályok 17. "^*) és ö!J. §**) értelme szerint folyó april hó 2ö tői bezárólag május hó'' ")-ig naponkiut tl. e. Ű — 12-ig, d. u. 3—ö óráig az inltWt púnatáránál térit-v|5hy és síiivazó jegy mellett letehetik.
Kvlí N. Kanizsán 1X71. évi april 7-én.
Az igazgató-tanács.
•j 47 0. Minden réiivényea a kníjfyflléiea fiavaialkéj«v éi pédit oly formán, tiogy 1 rénvénylttán i^y aiavatsl, V után k»tt«i, 3 után liázom »tb. eilk, U* iaavaaattiAI tnkbat atoul.au nem uyakoiolliat senki, bármennyi legyen ré«»vénjfeln«k aiáma
•*l fi». $ A kftigylt|é««ji asemílyeafn va({jr jne^biaolljalk állal riait venni si''(bfldéko>4 réatvénye.ek m na|i|>al vagy a 4S g-bau m»<emlite|i »lna|>ollatáa osotébmi b nappal a krtiifyHl.''t elolt réiavényeikei (ellaiueivéiivviket) a még lo nem járt itelvéayekk«l együtt a bank |>éattáráuált innen nyerendő térilvény melleit, n»<-ly eityuttal belépti i(«vlll .lol^áland, letenui taitomsk A réixvényeiket letolt téiavényeiek uévjefyaékébeii mindenkinek neve mellett egyaierimind »> általa lutrit ténvények é» aa ül magilUtű aaavaiatok wimi i. kituundü. . . (ptü-ty)
^1839-iki sorsjegy^
20 részletben II frt 50 krjával v
minden lovebbi fizetés néUdlibiztositott uytrerfg mellett-Mé« csak bst hazat. A legkízelebbfcl hazat Juakt l-aa 1871.
Naponta fc-lszólitva megbízóink nagyreszt- által, az anűyira kedvelt 1839-ki sorsjegyeket, hasonlóan az ugyanazon- időkben kibocsátott l£64-iki 20-ad és .hitel-jqjyeket kisebb részletekben kiadjuk, indittatvs érezzük magunkat ennek megfelelni és eszerint
az 1839=lkí sorsjegyeket
20-ad részletben II frt 50 kr. Miien kibscsáUsi
Az árvélel befejezésekor a vevő egy sorsjegy sorozata és számával ellátott eladási levelet nyer, mely az egyszeri 11 frt ÓO krny.i tizetés által, minden további fizetés nélkül 2U-ad részben tulajdonába megy át; eszerint az erre eső nyereségek is sajátjává lesznek.
Kzáltal mindenkinek lehetővé tétetik magát ezen annyira kedvelt kölcsönben részeltetni.
Továbbá a különféle nyeremény fajt több 20-ad sorsjegy megvétele álul jelentékenyen emelni1 a biztos nyeremeny kilátásával, minthogy: i I. csak 6 húzás fog lenni s a legközelebbi húzás junius 1-én és a sorsjegynek a húzások valamelyikén -okvetlen ki kell húzatnia.
2. Kötelezzük magunkat minden a sorshúzás ut-tán emelkedett 1839-iki 20-ad tortjegyet a kikuzát elStt egy hónappal 13 frt 0. é. visszaváltani.
Nem tudjuk eléggé ajánlani tekintettel a fentebbi előnyökre a részvételt és vidéki megbízásokat a leggyorsabban teljesítünk, *3t az összeg utánvétele mellett |is eszközöljük. I
flGN PIRNITZER TESTVÉREK n -
W^y Bank r» vált- iixlete Pe»: Dorottya-utcza 10.

RESZLET-HTEK
kamatszelvényekkel,
Srimos vevőim naponkint felszólítanak, hogy
TÖRÖK SORSJEGYEKRE IS RÉSZLET-IVEKET
bocsássak ki; én a játéktervét szigorúan átvizsgáltam, é* u*y találtam. hogy ez min.len létező''sorsjogyet előnyösségben felülmúl, minek folytán tehát elhatároztam magamat V megbízóim kivánatát teljesíteni.

Váltéüzletem sok évi fenurtása óta e jelszóval:
„Csalt a Forlwiáiiáb lalállialó a valódi szeimse"
elvemül felvettem, a t. közönségnek mindig valami ujat. előnyösét és l.aszonl.ozót ajánlani; ezúttal is oly arrangement-t hoztam létre melynek következtéin a behze-tett részletek biztosíttatnak, a befizetett |>énz kamatot hoz. és a résztvevő ktllóu higych a két legérdekesebb és előnyösobb sorsjegyekre, melyet esak az európai tőzsdei árjegyzék bir felmutatni, egyedül és valamennyi nveróre játszik. . ....... . .t
Ugyanis 3(1 havi imlclbcn 10 lí''Uaval kapható nalam: 1 ötöd Í839, Rothschild állam-sorsjegy
és eu\ euész
rs og\ eyesz
3°lo TELJESEN BEFIZETETT 400 FRANKOS TÖRÖK ÁLLAM-SORSJEGY
A« l*39-iki Rothschild-sorsjegvekiiuk még csak «''» hutásuk a legközelebbi lK7l.jn.iius l ón történik, fáinerriiiény **0,tHI0 M p. p iigy ütöd IC.''W-iki sorsjegv kihúzott sorozatát kötelesem in agamat ''2<í<> fri»n egy hónappal a sorozat hutás mán beváltam.
A 4ft() franko* török sorsjegyeknek minden két- hónapban van agy húsáruk, éa pedig juniun 1-ón, augusztus 1-én, október U''n, d. ezembor l én, lebruár Idő,
Pőnyeremóny 600.000. 300,000 sat. frank aranyban.
A Isokltabb nyíri ■»lyit »iadtn sorile«yekn»k nyerni kall, 400 frank aranyban; külBn tlzstek a befllietéi tartami alatt ka»stí«|ében 30 frankot aranyban, i « oiHból a réiiktlvsk
4b .islvtsy vsa «frankjaval. melyik váltiUiletembea 6 9 hónaponként aranyban él mindm levonás nélkül beváltainak ,,-
Áb el»ő ÍJOfrtoa részlet betizotéaével a vevő mindkét sorsjegy birtokába lep cn ugy az egész nyereményekre, mint a komstélvezolre egyedüli igéttyuyel bír. Sorsjegyeim, melyek felől részletivekot kiállítok, bármikor megtekinthetők és minden órában kiválthatók. 19* Előbb teljesített részletekért 0% évi kamatot engedek.
Megkötött Üzletek semmi szin alatt fel nom bonthatók. .„*,,,
Kiun beosztással ngv a játék l^pdvelő közönségre, mint azokra, kik tőkéjükül jól akarják kninuloztatm, teljes tekintettel voltam, és azon kellemes remenyben, hogy
a t. közönség tömeges részvéttelfog megtisztelni, vagyok tlNXlelettel
llu/úsi jegyzékek FKPHFR M I
ingyen s bérmentve küldetnek minden búzás után, még akkor is, I IwWII&hI''I 111■ ka
ha az eredeti sorsjegyek már kiváltattak. v< " " váltóház a „FORTUNÁHOZ" Pe8ten.
é
april l én.
mladtfylkéa 5
fflK
Rothschild ÓC Társánál
Postgasse Nr. 14
Bécsben,
Uj előnyös
300,000, 250,000, 220,000. 200,000,150,000,140,000,100.000, 70.000, •f 50,000, 25,000 sat. nyeremén vekkel. 20 db. ct. kir. osztrák államjegy 1864 ről, egy bélyegzett részletiv 0 frt. mint első részlet. ..
20 db. magyar királyi államsorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint clsó részlet.
20 db. császári török sorsjegy, bélyegzett részletiv 6 forint mint
eUó részlet.
40 db. berezeg braunsebweigi torsjegy, bélyegzett részletiv 5 forint mint elsó részlet.
SV Minden házasra érvényes 20-adrész jegy 1864-ki államsorsjegyre darabonként 8 frt. 9 db. 70 frt.
. V 20 darab 150 frt.
20-adrész jegy kir. magyar sorsjegyre I db. 7 frt. 6 db. 40 frt. s
•» 20 darab 130 frt.
v.
Iffér|rények minden Húzásra.
Megbízások a £s. kir. börzén
* készpénz, vagy, bizonyos ráadatNjnellett teljesittétnek.
Eladása és megvétele minden álla m/msorufi 111/> Imiik-, ramit én
Ipar-Jegyekre «''A»«v Kimutatások, tervek s huxási sonkátok Inyyeii.
'' ■ > \
Rothschild óh Tárna
Bécsben, postgasse Nr. 14.
MOLL ''A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár pécsben.
órAs: Tapasztalván, hogy a* enyéimnek szóról szóra után-nyoinott, sőt a közönség ámítása végett hamisított névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Seid-litz-porok, s evégett kül alak hasonlatoraágánál lógva saját gyártmányommal könnyen felcseréitelhetnek, ezen ffamisitvánvok vásárlásától azon nntgjegyxéssel óvok mindenkit mimrint-: „ax általam készített Seldlltx-por minden katulgája hasonló készítményektőll megkUlénbőstetéslII na Ját védjegyem és alálrtisinnmal ellátva.
/»r«i egy lepecsételt eredeti dol>oenak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
B pon^k rendkívüli a n legeltérőbb esetekben bobítonvult gyógvhatásnk által minden eddig ismert háti szerek között tagadhatlanul az első helyet foglalják el; mint azt sok esef n császári birodalom minden részeilx''tl kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy o iHirok rögrött szorulásoknál, emészthotlenség, gyomorhévnél, továbbá gőratflk, ***»» és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogtájdalomnál, végül hysteriára, bákórra és huzamon hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógy hatást eredményezték. ^
Itaktárak Xayy-Kajifxsán: Belns J. gyógysz. F.<»vák K. gyógysz. Fesselhoffer J. é« Ko-
senfeld F. uroknál
Jtelorátott Lakoviea 0. (''si''iktomyán Karáoz II. Kiisxeyen CWsinovits istv. gyógysz. Kaposvárott Kegl Nándor gyógysz.
Kohn Jakab Kereszten Broyer Jakab tiai JKapronexáti Werli Sánd. gyógysz. I^eteuf/éit Kalivoda J. gyógysz.
Mareuallhan Isztl Nándor liánok-Sxt.-Györgyön Fibic J. gyógysz. Szombathelyen Pillich Ferenc* gyógyaz. Soprnnyban Mozuy András gyógysz. Zágrábban Mittelboch Zs. gyógysz. .» Ceylock J. J. gyógysz. • Urweisz Fr. gyógyss,
(f>44 —r>2,<)
Ezen ci(<pkn(l kapható még: A norvégiai llvrgen városból való legtUctábh és íeghatálvosuhb
valóai Dorsoh-lialmÉiJzslr-olaJ.
Ara egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj fajtól loc«dó megkülönböztetés v.fg«tt védieavemmel van ellátva. J
A valódi Dowlt halmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus ós raehiti* betegségek ben legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja » legelidültebb köszvény, é, csú^zbajokat, val, mint nz időszaki |>őrkütcgeket. J ''
Ksen legtisztább és leghatályoaabb halmájzsir-olaj faj a iWb-halaknak leggondo^bl. egybegyűjtése és k.válogatása álul „yerotik, és áuilában semmi vegvtaui keielés alá nem von„ ^•k hanem a bopecsetelt eredeti üvegekben lévő folyadék ében é." ugyanazon állapotban van mint az közvetlenül u természet által nyújtatott. F ''
Wajdits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyor&sajtónj omása Nagy-Kaniisáii.
Moll ^Wg\ógvsz« r.''«z és v-jvéiz liéosben.
Társasjátékok