Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.68 MB
2021-10-26 16:07:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
352
851
Rövid leírás | Teljes leírás (379.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. jiuiius íi-án.
szám.
Tizeik, ^yfolyam.
(a zalamegyei gazdasági egyesülőt hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
<< Vegyea tartalmú betllap
a szépirodalom. kereskedelem, ipar, g az d Aszal, tudomány és mii vészei köréhtil.
MeK)el«iiill£}
■Indt* itwlltli, s |yakraa aálftt va|y k*t l*«ni
f»n rfc«n»lól irml* «(m Itladó tii%mímI
WAJMTN .IÓxAl-^1-* kön) vkrr<>»ki Hi «í l.»n,
; Elöüaeteai föltótelek:
ll«l»>..M l|ft«ll»» IkKiIÁo.hI •''<( tlllAkl* |H»I*II Vlll.U* Kg.''-M i\t- il 1(1 Kr t\,» H . „ K» itf({> oilrr I . .''Hl ,
.. . I I w ...
• VtT.1 ; t ,M

Kivonat a zalamegyei gazdasági egyesületnek
IH7J~ik évi május /-Sm és Julytutva tartott tvneyyedvs r&núes közgyűlés* jegyzi''*-könyvéből az ez alkalommal tárgyalt közérdekű üyyekröl:
2. szám. Kluöki szóbeli jeleutés folytán a hátralékban lévő (JJ35 ft. tagsági díj, és 5556 ft. kamatnak az egyes tagok-túli mielőbbi beszedése iránti intézkedés.
3.'' A zala-egerszegi gázdasági egyesületi keil tőszoiu-saédlágában lévő teleknek árverés utján ÍOIU ítnyi jutányos árért történt megvásárlása jóváhagyatott, annak megvásárlását átaközlő Árvay István kertészeti szakosztályi elnök urnák jegyzőkönyvileg hazafiúi köszönet szavaztatott — annak ára az egyleti pénztárból k^utalványoztatott, és ezen telkeui építkezési terv a folyó évi augustusi közgyűlésben fog tárgyaltatni. -
4. A megyebeli faiskolákról tekintetes Árvay István kertészeti szakosztályi eluök ur által kitűnő szakavatottsággal s páratlan ügybuzgalommal szerkesztett táblás kimutatás a magas földroivelés-, ipar és kereskedelmi minisztériumhoz felterjesztetett.
5. Skublics Sándor urszentMuihályi lakos az egyesület rendes tagjai sorába felvétetett.
8. Folyó I87l-ik évben Pacsán mog-tartendó gyümölcs-, szóló- és borkiállítás prográmjának a folyó évi augusztusi közgyűlésre leendő beadására az illető szakosztályi elnök urak felhivattak, s a kiállítás uapja és tuódja az augusztusi közgyűlésben fog elhatároztatni... . __ _
5). A magas földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miuiszterium által az egyesülethez küldött 040 font lenmag, a lent kivá-lólag termelő muraközi lakosok és bella-tincz vidékiek közti kiosztás és a termelési mustráknak annak idejébeni beküldése végett Horváth (iyörgy Csáktornyái Kok gazd. egyesületi elnök úrhoz küldetett ki.
^ 10. A gazdasági egyosületnok T.hassy Lajos egyleti pénztárnok ur által a folyó 187 l-re kimutatott kiadása 2350 ftbaii állapíttatott meg.
12. A megyebeli trágya kezelés iránt a magas fóldmivelési minisztérium által ki-
i vánt vélemény adásra a miniszteri leirat 1 kiküldésével az illető szakosztályi eluök ur fel hivatott.
13. A magas fölilmive.lési minisztérium által, minta gazdaságok felállítása végett beküldött emlékirat vélemény adás végett egy d czélra kirendelt küldöttséguek kiadatott.
14. A balaton-füredi szeretetház kertje részére az egvesületi kertből facsemetéknek Ár vay István kertészeti szakosztályi elnök ur által ingyen történt kiszolgálása jóváhagyatott.
16. A magas fóldmivelési minisztérium által, az idei termény állásáról kivánt értesítések fent tisztelt minisztériumhoz fel-küldettck.
1Ü. Stettner István megye törvényszéki ülnök ur néhai Szabó István ur helyett az egyesület rendes tagjai közé lépett.
17. Szent-Ilonán f. évi oktober hóban tartatni tervezett lókiállitás prográmjának elkészítésére ...