Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.68 MB
2021-10-26 16:07:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
428
962
Rövid leírás | Teljes leírás (379.02 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. jiuiius íi-án.
szám.
Tizeik, ^yfolyam.
(a zalamegyei gazdasági egyesülőt hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
<< Vegyea tartalmú betllap
a szépirodalom. kereskedelem, ipar, g az d Aszal, tudomány és mii vészei köréhtil.
MeK)el«iiill£}
■Indt* itwlltli, s |yakraa aálftt va|y k*t l*«ni
f»n rfc«n»lól irml* «(m Itladó tii%mímI
WAJMTN .IÓxAl-^1-* kön) vkrr<>»ki Hi «í l.»n,
; Elöüaeteai föltótelek:
ll«l»>..M l|ft«ll»» IkKiIÁo.hI •''<( tlllAkl* |H»I*II Vlll.U* Kg.''-M i\t- il 1(1 Kr t\,» H . „ K» itf({> oilrr I . .''Hl ,
.. . I I w ...
• VtT.1 ; t ,M

Kivonat a zalamegyei gazdasági egyesületnek
IH7J~ik évi május /-Sm és Julytutva tartott tvneyyedvs r&núes közgyűlés* jegyzi''*-könyvéből az ez alkalommal tárgyalt közérdekű üyyekröl:
2. szám. Kluöki szóbeli jeleutés folytán a hátralékban lévő (JJ35 ft. tagsági díj, és 5556 ft. kamatnak az egyes tagok-túli mielőbbi beszedése iránti intézkedés.
3.'' A zala-egerszegi gázdasági egyesületi keil tőszoiu-saédlágában lévő teleknek árverés utján ÍOIU ítnyi jutányos árért történt megvásárlása jóváhagyatott, annak megvásárlását átaközlő Árvay István kertészeti szakosztályi elnök urnák jegyzőkönyvileg hazafiúi köszönet szavaztatott — annak ára az egyleti pénztárból k^utalványoztatott, és ezen telkeui építkezési terv a folyó évi augustusi közgyűlésben fog tárgyaltatni. -
4. A megyebeli faiskolákról tekintetes Árvay István kertészeti szakosztályi eluök ur által kitűnő szakavatottsággal s páratlan ügybuzgalommal szerkesztett táblás kimutatás a magas földroivelés-, ipar és kereskedelmi minisztériumhoz felterjesztetett.
5. Skublics Sándor urszentMuihályi lakos az egyesület rendes tagjai sorába felvétetett.
8. Folyó I87l-ik évben Pacsán mog-tartendó gyümölcs-, szóló- és borkiállítás prográmjának a folyó évi augusztusi közgyűlésre leendő beadására az illető szakosztályi elnök urak felhivattak, s a kiállítás uapja és tuódja az augusztusi közgyűlésben fog elhatároztatni... . __ _
5). A magas földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miuiszterium által az egyesülethez küldött 040 font lenmag, a lent kivá-lólag termelő muraközi lakosok és bella-tincz vidékiek közti kiosztás és a termelési mustráknak annak idejébeni beküldése végett Horváth (iyörgy Csáktornyái Kok gazd. egyesületi elnök úrhoz küldetett ki.
^ 10. A gazdasági egyosületnok T.hassy Lajos egyleti pénztárnok ur által a folyó 187 l-re kimutatott kiadása 2350 ftbaii állapíttatott meg.
12. A megyebeli trágya kezelés iránt a magas fóldmivelési minisztérium által ki-
i vánt vélemény adásra a miniszteri leirat 1 kiküldésével az illető szakosztályi eluök ur fel hivatott.
13. A magas fölilmive.lési minisztérium által, minta gazdaságok felállítása végett beküldött emlékirat vélemény adás végett egy d czélra kirendelt küldöttséguek kiadatott.
14. A balaton-füredi szeretetház kertje részére az egvesületi kertből facsemetéknek Ár vay István kertészeti szakosztályi elnök ur által ingyen történt kiszolgálása jóváhagyatott.
16. A magas fóldmivelési minisztérium által, az idei termény állásáról kivánt értesítések fent tisztelt minisztériumhoz fel-küldettck.
1Ü. Stettner István megye törvényszéki ülnök ur néhai Szabó István ur helyett az egyesület rendes tagjai közé lépett.
17. Szent-Ilonán f. évi oktober hóban tartatni tervezett lókiállitás prográmjának elkészítésére méltóságos Horváth
TÁRCZA.
K. C. Vilma emlék-köny vébe.*)
i.
A* MiiKj-aluV dalát figyoM iur| Almhdun, Ha «lpib*ul vrUd » gyniríi fájdalom ; a n(*in» P»»ud Blíii l([íiieto»b » k<j,
A» IIdv ni»*«l>K Míil, mi|{*rit<\l n« ÍV• Ii*
( .
a» uUItt mcm<5nteH tsívrdct, Síttít nejlolmiltil kmmyvii iiii''|(mriillirt<-<l; Vig»«»t Icrrnil M {»* .-» liíl UKtr.l.l. fokán. Mórt nitxK''drtlil nitír* fli''if \lknd tklAn!
Tu<lií«ti»n Molvt k<To»ní — IU vliií mini i»S, l"''K> b«»MvK"U ~
Mvil itiura ni .''k *Ull, ml «Mnl kóuy**?rlt. Iln hfl mtiYlmrilM nt''in íll»tl » bt*.
• • . t \ ''IV 4»*«-Un>-»*«i{^i»y nam voltot *vli* »<•. S i unél tnbbrt, axalibet viUgod »db»l-o ? MUirn axttkiilkOdM, .M knlW.«ii.d Y Iln* rtirn>k 4l«tr> cumk (* * iwirltl..
Ax4rt »* tt'' ''Ia''I litU'' ld IHC|; All1i»di>|li
IU f l^ilu-lll vrl.''il <• nyiitro rAjdnlxiu , A uiin» ooiid illón lKi''«rl«''<b * kój, A» ndv hiot.il)K Í. IM, .iiRirltdl in'' f<Mi t
II.
» *
T<> ttfUnmnl. világot illdJWid A tltliluk ^ntóU* im''lyilicn, »U*Al k.T«» liAt.íilmi óiíili''tl Ni''ihva xived kniiyóil «*|..«il hi>''i>ii.
Krd({yiijl»iiA ■ liauivnn a •túlit tU«rl, Mi (iityt adott, mii; i((*«• vrl.-d óll, KlllgyiijtanAd a »Irt fiiyí.''Krtct A porladd apAórt, hitve«ói1 . . .
AlórexiSin vidcd f^idalmidal, Niiict rA »iavam, vi^aarl nrui adlinlok... A k«ny bi''»iól ... a trl« ImAja ^üM ... Mártik i''nt ar ó(ri aicntkarok . ..
CSATAOH1.
ilrli''M!
•). MiilalvAnv a ttcrtiiliok l«mény*iht)l.
•ajtii alall km íj kM-
A madár fészkelése, vándorlása és elterjedése.
(Mutatvány Lakatol Károlynak l.''KkiiiioMili mrgjolr-ncndfl inadArlani mftvéhril.
í i''
A ntudár féíakolő tdujét h hzií|) toruuWxt kiuyilta, a taviuut liozzn inu^. MiUAu umuur óh állui o^yiriVut — miudugy ujr» «Mutl — íirülv«''*u lótéituk, luigy élitől, buldogHti, vagy asoroti^olt luivvol ii^i h fuló citábitÓMii tnortulym''i jóvó cli5, tuuly suliit luplu aluli, oly végívloii.kuüorUiitlKut — do knv«S«i boldükimlgot takar. — Mit hu qlör« tudnánk, n tavait/, hájon kópo — (uintogy gyöl-rouú laivUnkot — do muglunitnou roiitéuyluni
úh » inimlunhutő koi;yii<wÓKiil>ou bisni......
A madár toliAl tava»iMzal pánik t''iW/-k«l, mórt akkor t^brotl vbívóImiu ogyotlüli »««»♦ vmUMyo anjorntcl. Mi öt kollövó, mAviWzdx^ •''•« HVilkouná ulakithaljn. SKoiivudélyúh(>n kó(KJi loiniloiit nölkülösiii, — ooftk u Nzori''hiu''t uoirt, moly miatt vukaiuvr huliilnt t-poitsti ina^At. Miit-iltmt olkövol, ho^y valiusetnttját nmmiyorjo, mit.«jtjáUi^oi^tiiHtiiiiiz»Iuliitokkal a iliilol isi luhota^^ol akar oliirni. A mudnrut ijy »zÓ|m I-
Hlraetéaek
A bal rinnAból (ii-tit aorórt l>r«or V kr.
''J-iior l! ó* inindi''ii tovAldii bi<iklalA«^it fi kr.
It''*l> **ttdlí llillldfll bviklaláaó/l'' .''Ml kr.
A .Nyílt t4r#a* t''K) |M-lil «''>r boikl.tlA«i dija ló kr.
-: — »»-M tf ... .XII . ||.H L-..---. — ~
Mór rs. kii . kamarás és szakosztályi elnök ur lelki-retelt.
IS. A t éj hasznosítása iránti véleménye az illető szakosztályi elnök urnák, a tuagas füldmi velési miniszteri umhoz fölti''rjesztotett.
l!». Az egylet fékhelyének Zala-Rgers/egról Koszt hely rei áthelyezése iránti vélemény tárgyalása a folyó évi augusztusi közgyűlésre ha luszta t ot t.
20. Kgy arató gépnek a gazdasági egyesület részéivi beszerzése iránti indítvány tárgyalási a folyó évi augusztusi közgyűlésre halúszlatott.
21. A Csáktornyái tiók gazdasági egyesület által a lótenyésztésnek muraköz-beni hanyatlása tárgyában felvett és a megye gazdasági egyesületéhez beküldött ta-nácskoziuányi jegyzökönyve méltóságos Horváth Mór es. kir. kamarai és állattenyésztési, szakosztályi elnök urnák hivatalos használat végett kiadatott.
Ugyan a csáKnrnyal Ilók gazdasági egyesületnek a legnagyobbrészt kukoriczát-termelő muraköz részére jobb minőségű mag-kukoricza beszerzését illetőleg jegyzőkönyvileg kifejezett s okadatolt indítványa következtében a fiók gazdasági egyesület elnöke t. Horváth György ur értesitetett, miszerint a megyei gazdasági egyesületnek jelenlegi pénzereje nem engedi, hogy az egész muraköz részére elegendő és jó minőségű mag-kukoricza szereztessék be — amennyire azonban a beküldött s erre vonatkozó jegyzőkönyvben a magukat c téren kitüntető egyes termelők jutalmazásai is terveztetnek, erre nézve az egyesület a termény kiállítás alkalmával fog gondoskodni.
-■- I U! 1
rrrrr
mm
Hirdetéseket elfogad:
m.;KaaJnáa: kiaixí HirÁTAt.1 KniÉmímm}'' *FVLt JÁNOS Ptilta: ZV.ISl.BK U. LANd I.KOJ''OU), V SIMíKIt kAnpOR. Béotbca: ItA AHKNHTKIÍÍ A VOU LK''IÍ, MOM.SK KimOl^'', OI''t''KIJK AI.AJO.s i, ^AKltKa Í1KKMAN.

34. A magas fóldmivelési minisztérium leirata folytán közhírré tétetik, miszerint a Svéd kormány által folyó évi augusztus havában Gotthenburgban gazdasági kiállítás fog rendeztetni.
SKÜBLICS ISTVÁN
mA«od ü^yvtiatö al.luftk
Meghívás.
Folyó 1871-ikévi juniushó 16-én több megye gazdasági egyesületének gép versenyek s kiállítások tartása iránti közlemények s egyébb idóközbeu netán beérkezendő a gazda közönséget érdeklő ügyek tárgyalása végett a fentebbi napon reggeli 8 órakor Zala -Kgerszegon az egyesület helyiségeiben gyűlés fog tartatni.
Kelt Z.-tögerszegeu május 1-én 1871.
SKUtíLIOS ISTVÁN
inUkOdii máiod elütik.
. Felhívási
A folyóvévi juuihs hó 11-én Nagy-Kanizsán megtartandó, 78-ik honvéd zászlóalj zászlószentelési ünnepélyére Varga Imre őrnagy ur által, a itala-megyei honvéd egyesület elnökéhez intézett hazaHaa értesitéssol, az 1848-4y-ki honvédek.U meghiva lettek ; miről ezennel az érdeklettek az egyesület által azon felhívással értesíttetnek, -- hogy ax ünnepélyen hivatalosan megjelenni szándékozók, magukat Zala- lígorszegen a honvéd egyesület jegyzósé-génél,minél előbb bejelenteni szíveskedjenek.
Kelt Zala*Égerszögen. 1871. jun. 1.
BESSENYEI GYÖRGY i
e|{yu*UlcU
üulzazoroaait sst^ppó éu kodvoAtó toüsi; va-lóhau mt''gürdfinli az utoni adományok o log-numoaoiib lugköltőibb asouvod«!lyót — a s/erőimet. A Bzurolum korazakúban tuiuduii iiuulár búi, uz únoklők mogt''oszitik orujiiknt ogytuiUl lüliilinilni daloláai tuhuU«(gUkbun. Kiilöttöaiüt » cjtitlogáity, ntuly inkább mughal, mint tungúl tölülmitíni ougodjv vornouy-táraát''ől. llaitgja ilyoukor oly nuHubtis, oly sok koaorU ik''igct kifujoző uuttlogáa, hogy az mnbor olragut-tátva érziilinoitől — it kis ditloiuial, — airva azerotn^ koauritaóguil ulpuuiiszkodui u turmó-azytuok — moly oly jiil t^a imigis oly rosztil alkotott luíndiüit. — ... Mugomlitoitdők to vábbá a Hasuk <\s aolymok, molyok inog-lopó azárnyithUi tchoUvgtlkkol akármik totxzo-lógni — választoltjuknak, mi valdlmn phyloao-pltúfi tWtolomhfit vtWo is romok. LoglWcdáhh a aUkot-fujil (totrao itrogallus), moly toviWhru attuyira bulomorUl, hogy fulodvén miudout, aottt lát, amu hall, ogyodül ez^nvodé-lyóuok ól. A aUkot-fajdoak oavtt óljrcdy/.ú kor-atakát, dürgóanok novozik. A vadászok oson időt szokták fölhasználni, morl ilyoukor, log-hamarabb korill puskavógro. KuilittWro méltók továbbá a sármányok ós paoairták, molyok sajálságimaii lehcgnnk szív-választoltjuk olótt, a g a 1 u iii h o k, o ssorolnm madarainak opodil lurliókolása''T''s koosos ugráudozásai. A a z ft z d a r u (^griis virgo) bókoló hajlougás-aal —- kivált kodveskadui párjának. A hamvkavar j u han«ja által aaar inugkodvollotiii, i mi iszonyú litlsórló károgás ós kluca kitluos '' kialiáiiUhan nyilvánul. A kllr.dft szalonka I (jnaohotoa puguax) már vitózsógóvol akar hó-
dítani, különösön 6 noki már «z szokott, ruint-ogv uélkttlózhotlon kollóko, hogy mtndou cso-kmysógórl luirokonatval marakodjék, kUlünbou a mózos liotok elmultával — num igen folleng-Itők vágyai, & a loggyengédobb ós logbUobb
házas-óintut folytat.......
A madár rövid id^ro azután, hogy társat talált, párjával azonnal a íószok-ópitóadhoz lát, molyro ókul a tormtWzut valóban mflvészokkó ulkotta. A f^szokópilós a madárnak, logbámu-latosabb tohotsógo ... A fószok Itolye, a tuadár ólotmódju-, tormószoto- s alkotásához igou különböző, nóinulyok fíildön, mások szikla hasa-dákokban, odvnkban, földalatti lyukakban, do legtübbon fán fós/.ki;lnok. Sziklákon fószkulnek a saiiok ós kosulyük, odvakban a harkályok, e z i n k ó k; Töldalatli lyukakban a parti feosko, szikla hasadókokban a s o 1 y 10 o k ós baglyok nómuly faja, a galambok közöl a t li r z s-g a i a m b, A földfin fészkelők az ö r v ö l y ö k (eircus) minden faja, a mocsári bagoly, ludak, hattyúk, rócxók, pipiskék, pacsirták, sármányok, fog-Iy ok, f U r j ok, bibié zok, h ar izsok sat. A jV''szok gondos és művészi építésében, legjobban kitUunok a fecskék, szenegáli szővó-fonár (ploceus-textor) és az aranyhegy, lnelynok fhtskaidomn fészke oly orőson van az : ágakra kíilvo a madár áltul, hogy ''majdnem j lonetetlon a környező ágaktól elválasztani. Kevéssé gondosak rjiilményükboji a foglyok és l''Urjek, unlyek valami általuk kapart lyukban költik ki lojásaikitt. A ragadozók már I nagyobb gonddal rakják, ágak-, szőr-, mohából és sárral kitop.isstott fészkeiket. 1
'' '' ''lYágyatelepek.
Kérdésen kivül áll, és olisuicri azt ma már mindenki, hogy az au\ agi vagyon társadalmi életünk létfeltétele — ; mert inig az anyagi jólét öntudatot és függetlenséget biztosit, addig az anyagi sttlyedés, függé* és gyámkodásra rezet; de 8»»hh állítani, hogy egyedül függetlenségünk''által van biztosítva nemzetiségünk is; és mert uémely vidéken — sajnos, hogy leginkább fajunknál _ aggasztó mérvben láthatók ..i} sülye-dés jelei: kötelességünk ezt miiuleit tölüók kitelhető módou gátolni, és a/t hiszem a tisztelt gazdasági csurgói ktir is ezen néz-pontból indult ,|n fíjdúu tagjai közül többeket, és csekélységemet is, mint annak elhárítására a legezélszerübb eszközök egyike — a trágyafcclepck ajélsvserü, s a közpolgárság által is elfogadható készítési módjáról teendő jelentésre bízta meg.
Nem mondom, hogy észre nem vette földünk termőerejének sülyedését is, tapasztalván, hogy nagy részben piaezra honit ukázt, hol azok régebben mivelés alatt állanak, és az ott adott termésekből tapasztalván azt is: hogy földeink mindinkább a kiélt földek felé gravitálnak; :---figyelmeztet arra bennünket — a minden tudományok alapja — a história is, hogy csak egy példát hozzak fel abból, a hozzánk közel eső, és bizoliynyai közülünk is többek áltnl ismert vidéket éi|litemjei: a római történelemben mint élóskaairaul megnevezett l''ettoviát — mely kérdésen tul a mostani név alatt ismert Pettau vidéke — előttünk látjuk, mint kiélt földet.
Földjeinkről évenícént elvett nagymennyiségű erő pótlására elégnek hisszük a piaczi növények szalmája és az ugaron termett takarmánynövényekből származó trágyát juttatui vissza a földbe, — l)e még ezt.sem teizszűk mindenütt lelkiismeretesen — mert én is tudnék többf birtokot megnevezni, hol a termett szalma évenkiut cladatik. De a már megtörtént tagosítások folytán megkevesbedett s naponta szűkebb körre szorult legelők mellett ha-Kzonbarmaiok száma, és így trágyaerónk is igen megcsökkent, jó eróbon levő legelődés rétföldeink piaczi növények termelésére fordíttatván, nem tapasztaljuk a nyári istáló-*á*t, ngv a mesterséges takarmány törmelékét hasonmérvben életbe lépve lenni. Mesterséges trágya alkalmazását alig látjuk valahol, de még azon hulladékok értékesítéséről sem gondoskodunk, melyek ke-zünki ügyébe esnek, és könnyen megszerezhetők lonnének, 8 nem iparkodunk azon, hogy az így kivett erőt ugyanazon mértékben annak visszapótoljuk.
De nem feladatom a föld kimerülésének kiszámításába bocsájtkozni, nem elősorolni, hol egyik vagy másik vetemény minő és mennyi trágyát igényel, hány szakér trág\ a kcil egy holdra — hogy utánna két, vagy három jó aratásunk legyeji, hisz erre á tapasztalás úgyis «*jd mindnyájunkat megtanított, de a fÖldvcgyülcti'' minőség és fekyéra is határoz arról.
Az egyes gabona és takarmánynövények által a földből vegybontás utján megállapított szerves és szervetlen anyagrészeknek, vilsav-, mész-, kaJi- és nátron-legény tartalmára nézve meghatározott meny-nyiségbeni eli(fegenitését is, itt felemfitenl, nem tartozik jelentésem keretébe, anélkül is tulliosszan levén kénytelen a lisztéit kör idejét igénybe venni.
3. Ssóba hozattatváu u választmány vi-dcSki tagjainak megkérdezése, hogy vájjon ns egylet érdekében eddig mifélo intézkedéseket tettek, — Oyórft''y János a megkérdezé* helyett, ai ogylot érdekében! működésre irányi adó megkerült indítványoz, moly ue csupán A választmányi tagok, — hanoin az ogylut latiadon tagjához küldessék szét, hogy mitide?ryik tAg saját körében az egylet nemes czélját, fou-tosságát h n közéletre kiható bordereiét megismertetni, s az ogylot számára az aíapszabá-lyok értelmében alapító, pártoló, reudes, tiszte-lotboli stb. tagokat nyerni igyekezzék, szóval : az ogylot érdekeit minden rendelkezése alatt álló eszközökkel saját körében is előmozdítani igyekezzék. Azért ns ily , niogkar«áö le-velők mindegyikéhez mollékoltossék ogy felhívással ellátott aláirtai ív ae egylet szellemi ós anyagi érdekeit foltUntolő k!)jö|i rovatokkal ellátva, hogy lgy a* egylet iránt részvéttol Viseltető iicmoslolkü novclésburát,a jótékonyság azon nemét gyakorolhassa, moly hnjlamáuak, körűimé-nyoinok é«. lelkesedésének leginkább megfelel.
Az indítvány helyesléssel fogadtatván, a megkereső levelek ós aláírási ívok kinyomatása ós szétküldésével llofVinann Mór jegyző mogbi-tátik. '' K
4. Az egyloti könyvtár gyarapítása szintén aláírási ívok kibocsátásával határoztatván, a határozat foganatosításával jegyző ós könyv tárnok urak megbízattak.
:>. Oyőrtl''y dános választmányi tag egy Örvendetes éónyról tesz az üléo előtt joloijtist^ — Ugyanis: Csongory AntuJ nr, a nagy-kanizsai választókerület országos képviselője minden szépre, jóra fogékony s a hazai közügyök előmozdítására kész nomcslolkülotéuól Ingva elnök ur felkértére a „zalumegytfi általáuos tanító-egylet" alapító tagjai közé lépett, a az alapszabályok ét tulinóbou 2;") irt alapító tagsági dijt azonnal letízetott, mely összeg az egylet pénztárnokának már át is adatott. Miután iobntjsztolt képviselő ur ozon tottlegos támoga-gatása által szerény egyletünk nem csak anyagi haszonban, do erkölcsi előnybon i« sokat nyert, szóló iuditváhyozza, bogy (Jsongery Antul országos képviselő urnák az Uléa által jegyzőkönyvileg inelog köszönet szavaztassék. Ennek folytán t
a lelkes tanügy barát öröinmel megéljenez-totett, jótékonysága- és magasztos részvétéért az ülés ntebg köszönetut szavaz, s ezt jegyzőkönyvi kivonatban hozzá megküldöm elhatározta. "A határozat foganatosítására elnök nr folkéretott.
0. Klnök ur indítványozza, hogy az Agyiét pártolására Xalamogyn többi képviselői is folkérossonok. Ae indítvány elfjgudtatván, foganatosítására olnök ur folkéretott.
7. Ae ogylot évi nagygyűlésének határnapja sióba hozatván egyhangúlag elhatároztatott miszerint az egylet ez ovi nagy-gyűlése augusztus-hóban Keszthelyen n póttan folyam megnyitását megelőző napon tartatik, a miről az egyleti tagok anuak idejében értesíttetnek.
8. Az „alföldi tanitó-ogylot''-nek a niuélt. közokt. miniszter úrhoz a tanítók nyugdíjazása tárgyában intézett feliratához egyletünk'' is csatlakozni kívánván, elnök, ur folkéretott, hogy oz iránt magát az alföldi tanitó-egylottel, mint önnek tiszteletbeli elnöke, érintkezésbe tenni, soz ügybon bővebben értukozni szíves-kedjék,
BÁTHOH GÉZA. .
(Folytatiia küTatkaiik.)
Tanügy. Jegyzőkönyv,
a .zalamegyei általános tanító-egylet" közjxuili választmányának 1H71. évi május lil án Nagy-Kanizsán tartott üléséről. •
Jelen voltak : IWja (íergely ehiÖk,Nuc«ee* J<>z«úf alelnök, l''árus Kndro, Kucliberg Adolf) llajgató Sándor, Uoldsehmidt Dávid, Klóin (M(»r, Tóth István, Horváth l''ál, (iyórlTy János, H^enblüh I>»jos, Itécsoy. (lyórgy MoKininn Mór választmányi tagok.
Itója (Íergely olnók ur szívéi) ''.. szavakkal üdvözli a választmány - ogybegyült tagjait; élénk sziliekkel rajzolja az egylet'' nagyfontosságú magusztoa feladatát, s a népnevelés érdo .kébe
n iut egyesülés a. tönuirülés szép eszméjét hangiMilyozva felhívja a jelenlevőket, hogy az egyietnek minél több tagot megnyerni igyu-kőzzenek, szetu előtt tartváii az alapszabályok azon |>viitját, mely az egylet czéljául tűzi ki a tanerők egyesítését s ezzel >u ülést megnyitott-sTtak nyilvánítja.
1. HoÜ''mann Mór jegyző indítványozza, hogy a % ogylot.ügyoinok rendes vozothetése, a könyvtár olbelyezéae, a> ülések, s mindennemű'' fgyhttí összejövetelek végett az egyletnek egy ki^lön s csupán egyleti ezélukra használható terem béroltessék, melyre nézvo határóztatott:
miután Az egylet még egyre a kezdet no-hézségoivol küzd, s különíkson anyagilag teljo-sot> iiúigHzilárdulni még eddig alkalma nem lóvéit, kiadáwival gazdálkodnia kell, kéressék fel a nagy-kanizsai városi hatóság, hegy a népnevelés iránt viseltető magasztos részvétből vagv a gyinnoslumi helyiségben, vagy máshol egyloti helyiségül egy külön termőt engedélyezni szivesk«xtj«k.'' A kérvény szorkosutéae h''onyifjtásával L<tnök, aloluök, két jegyző és (Jyőrfly János urak megbízatnak
2. A inult illés jegyzőkönyvi határozata szerint az ogylot könytárának gyarapítása végett a hazai könyvkereskedőket és kiadókat megkereső levél -szerkezetét llotfinann Mór j««y*ő az Uhísnelc bemutatván, kovós niódosi-tássál elfogadtatott, elküldésével elnök ur és a jogyzó megbizAtott v.
nijijlj .. in ii ■■ ím i MI i in ii i
Némely madár társaságban, mások magányosan szeretnek fészkelni. A társaságbán fészkelő madarak — a kesely ük uémely fajH, a varjak, csókák, gém ok,, sirály ok, fecskék, verebek. legjobban szeretnek az«inbau társaságban költeni a varjak ó* géni e. k, melynek tolepoit volt alkalmam Püspökladányról a sárréten szemlélhetni.........
A madár fészke építése után — azonnal tojáshoz <vt annak kiköltéséhoz lát.*) Tojásaikat faj szerint különböző idő alatt költik ki. Az apróbb madarak 12 — 14., a nagyobbak pl. a galambok 10 18 uai> alatt, a ragadozó-madarak többnyire 3—4 hét alatt. Az egvnejüség-bon élő madarak tojásaikat fölváltva költik kivannak azonban kivételek, midőn a tojás ki-költés torhes kötelességét, egyedül a nőstény végezi,mely esetben a hím által bőven elláttatik élelemmel Az éneklők a költés alatt dalaikkal mulattatják nejoiket, és gyeinek mindenre aiui körülöttük U''irténík, ha voszély közeledik azonnal jelt ác^.párjának s együtt biztos helyre menekülnek a veszély elvonultáig. Vannak madár-fajak, pl. a s ás-k o s o I y Ü (gypAÍtos-- barbatus) és pár I«g i sas (squila fúlva), ino-, lyek a lészkéhoz közeledőket az embert sem vévo ki, hatalmasan szembeszállnak, s inkább meghal, mintsem fiókáit elszedni engedje .... Az apróbb mtwlarak közül a f ü r j, bari s, p a-o.sírta, filemil.o, inkább fészkén hagyja magát meglógni, mintsem Azt elhagyja.
Némely.faja a madaraknak többet, vagy kevesebbet tojik. A s a s k o s o 1 y ü 1 —2 vagy 3-mat, a héja 4-ot, a vércse 5— 6»tot, a
•) A lujád klkfilUWr*3«r-40í<.k a>«l.<g klviuutik.
a czinkék S —10 — 12-tót, a foglyok j 20-r24-ol, aITü rjok H—l''j-et. Vannak madarak melyek tojásaik, kiköltését nem m^guk-hanem a meleggel azar. a molog homokkal vé-gitztetik, ozon madarak, mint a strucc (stut, hio camolus) t^s szalagár (Kasuarius indicus) egyedül Afrika tropikus égöve alatt a nagy kiterjedésű homok-pusztákon élnok. A madarak között, egyedül egy van a moly tojásait más madarakkal költeti ki, belopván fészkükbe ó« ez n k a k ii k (ciiculut canokus). A madár apró fiait olointo bogarak- és apró magvakkal ♦ tóti, később erősohb tápot nyújt nekik.
Most v/ilamlt a madár vándorlásán'')!. A madarat a természet változása kényszeríti az eltávozás- és vlsszatérésro.*''•,) Tapasztaljuk nyár végév«l, hogy a madarak közt nagy forron. gán uralkodik, csApatokba gyülekeznek enlők, vityk vagy falvak mollott , ogtísi! lényükön meglátszik az izgatottság , nyugtalanul'' röpködnek idestová, midőn egyszerre ogy - korosabb Itiin szavára mindegy vezény-szóra egy-szorro felröp^lnok, h rtég pár kerületet tévő — . mintha bucsojokat akarnák kifejezni, elindulnak hosszú utjokra .... A .költ''heés idője alatt több inadár fajjal találkozunk arrii eddigelé vidékünkön nem fordult elő, nevezetesen tftbb idogón k a 0 s a-faj és a ragadozó madár, nem''ritkán a ván d or-sólyonif^falko''jKjreg-rinus) sat." v, • /
Nem mindon madár vámlít''rló, azért ez is rendszerint van felosztvn. Vannak vándor-I ó k, molyok a bldog — Vagy Nnoleg idők bo-álltával más tájékra, vagy világrészekbe kői-
''♦) Ur. lAiir, I^Kiirsi.
töznek. Kalandozók vagy bolygók, melyek az élelem keresés, vagy a kalaudozási vágyból, egyik helyről a másikba kalaudoznak. A11 a n-d ó madara k-nak azok neveztetnek, molyok születés helyük vagy tájékán állandóan megmaradnak, tehát sem vándorlók, som bolygók. A mndarAK vonulása korán kezdődik, még nyílnak a virágok midőn már bennünket itt hagynak. A kő fali fel I o n g (gysolus nlpi-nus) kezdi mog a sort, már augusztus közepén távozik tőlünk, rtt követik az aranyhegy, k a k u gyurgyalay, (murops iipiastor) sat. Ai^Usztus végofelé távoznak ol tőlünk a I a p-p n i|/t y n, k é k-b e g y, n á d i- v o r ó b éjt p o-csájok. Szeptember kezdetével a fecskék, légykapók, gébicsek, bandák-lilék, barizs és lia lászkák. Szepteinber. közepével a filoinilék, poszáták-, gürlék és. némely szülőnk a-faj. Szop-tomber végévok október köxo|>éíg utra kelnek a ragadozó-madarak, fürjök, mezei pacsirták, polingok, bibiezok, viziramok, gémek, szárcsák, szah^kák, és némely vad kacsafaj. Október közepétől november elejéig utra kelnek a ba-rázda-billogotőkogalamliok, vándor rigófajok, kacsák, h általában mindazon vándor madarak, melyek még el nnm távoztak. — Nem minden vándormadár telel ogy világrósxbun. Knropa déli tartományaiban Kranuzia-, Spanyol-, <lö-rög-, Olasz- és Oláhországban tel dpok a kánya (milvus), pacsirta, sólyom (Kalkosubbutoo), az örTölvök, « szürke-Hármány, a nádi sármány*) soregély , sxiklárok , pipiskék , veresbegyek, galambok, fÜrjfck,.Jilék, bibiczek, halász-madarak én gémek. Kszak Afrikában, Hgyptom-
*) uÁlioik Allsiel.V .
!>.. Klnök Ur jelanti, hogy , A Ment gréth izr. hitközség iskoláit beszüutetni s tanítóit minden kárpótlás nélkül önkényileg elbocsáj-tani''-megkísértvén: a Inegyoi tanfelügyelő urunk a közokt. miniszter úrhoz o tárgyban tett véleményes jelentése folytán a minister O nméltósága nevezett bitközséget Utasította, hogy olbocsájtott tanítóinak végkielégítés fejében egóaz évi tizatésdt megadni szoros kötelességének ismerje, sxóló indítványozza, hogy mondja ki a választmány azt, miszerint indíttatva érozto magát őzért a minister urnák hálás kö-szönotot szavazni. i
Az indítvány ürömmel fogadtatván, a mi-uistor ur ^ nméltóságának, a néptanítók iránt íjanusitott pnzctlen részvétteljes pártfogásáért a választmány köszönetet mond.
hl. Klnök ur jelenti, miszerint u zalaitio* gyei tanítók segélyezésére szánt takarékmagtár uszméje a niogyoi iskolAtAuáiM által melegen felkamltatott, s az erre vonatkozó alap-'' szabályok módosításával s az eszme érlelésével Olavina Lajos megyei iskolatauácsos ur sokat fáradozott; s azért annak jegyzőkönyvi köszönetnyilvánítást indítványoz.
A tukarékmagtár eszméjének kilátásba helyzett tényleges valósulása örvendetes tudomásul vétetvén : Olavina Lajos megyei iskola-tanácaos urnák a (Akarókinagtári alapszabályok megállapítása, a torvezet hatályos olőmozditása s kivitele körül ta;iusitott .önzetlen fáradnzásai-ért, jegyzőkönyvileg köszönetet mond a központi''választmány.
Végre elnök ura tanítói testülotet továbbra Is tutoros Öfw-etartásrn felhiva a as egylet támogatását a jelenlovők figyelmébe ajánlva az üléat bezárta. ^ Kluf.
Jogyzotte:
HÓJA OKKGKLY, HOPFMANN Mólt,
*gyl«ti slnftk. ojjrUtl jtnj*1".
Magyarország mindenrend ii polgárai, egyletei és műkedvelő társtilataihoz.
lift van a világon pálya, rao''y (aéljában szükséges és iiomoa, úgy az a magyar szilié szolé; b ha vau pálya, moly tövises, mely hálátlan, moly elaggott munkásainak kezébe jutalom gyanánt koldusbotot'' ad, ez is a magyar színészeté.
.Cséljában magasztos: mert megtanit ismerni, becsülni a jót, bámulni és követni a nemest s utálni a bftnt. Megtanit előbb omhi''r.-nok lenni s azután megtanit arru, hogy magyarok legyünk, hogy szeressük a hazát, molyen kivül a nagy világon „nincsen számunkra hely". . 1
(''zéljában szükséges: mert annyi felől fenyegetőit nemzőtiségünktiok s szép uiugyar nyelvünktiok legfőbb oltalmasója.
Hogy e czélnak megfelel, megmutatta azon közo''j múlt szomorú időkben, mikor a gorinsnizáló törekvés tuég édes anyai nyt lvüu-ket is leakarta UirUloi ajkunkról, s ezért száiu-üztu azt iskoláinkból, száiuUste köz- és nyilvá nos intézeteinkből. Nom maradt meg másutt, í''Bak a templomban s a színházban, a mAvéazot templomában.
FolyttUót a meUtkhim.
ban a fakó-keselyű, réti-sas, arauysas, kigyózó sas, sziklai sólyom, kiSszáli felleng, vórösfejü gébitv«, szürke légyfogó, habnta, a billegény-fajok némely rtíszo, kék bogy, sziki ár, vörös farkú zeiiér, görlék, lilék tíibb faja, ntiud^a európai us»> és gázló madár. A tropikus égöv alatt valószínűleg az ogyonlitőn is tul telelnek, a törpe-sasok, szürko-sóíy''om, vércse, sólyom, gyurgyalag, a fecskék ínindon faja, kakil k, söldvarju, sárga-rigó, a légykapók minden faja, csalogányok, poszáták, g<>lyák, darvak, batlák, bakcs4>k és a narizs.
Alig hagynak el b miiünket a inelog égalj alatt telelő madarak, 1 elvüket északiak vált-, ják fol.NeVíjzotuaeu a b ivárok,''gatyás-ölyv sat.
A madarak váudot láaa a legnagyobb rendben törtétok, a csapati t többnyire a logkoro-sAbb him vezérli.
A madarak váu^láWk alatt milió veszélynek vannak kitéve, ^k kiméi ültében eldöglik, do sokat az emberek is eífogdosnak, pld. fürjöket, mol/ék minden évben, egy bizonyos irányban utaznak az Oczuánoa V görög szigeteken haladnak át, hol a lakosok Végtelen sokat fog dósnak o| közülök, loghireseliti a fürj fogásról Capri (Nápoly közelében) az Odavalók, külö-N nősen az ott székelő püspök itkannyit lövet, és hálóval fogat, hogy as neki egyik kereset-forrását képezi. N.
Az oddig ismert madarak szárnál Okkeu szerint'', mintegy tMXK) re tehetjük, melyek kö»--/nitt legtöbb lajt számlálnak a deliezék, kajdá-c-sok, galambok és vízi madarak.
foroí fönn, hogy Juloa Simon FranciiaoraiAg tr<)rát, a kiküldött biiottsAg pedig újra as oUő tapoleonétakarja ráhelyezni. — *A .commune" álúl letartóztatott kezeseket: Darbois párisi ér*«ket több papot, Jecker bankárt stb. — ujabb hir szerint — a fölkelők csakugyan főbe. lőtték volna. Kitelhetett tőlük. l)e szörnyű uralmuknak rövid időn vége. Mint mondják megsemmiaiték már őket tíellevilleben > a Pére-la-ChaUo-beu is, hol sirkővekből osiuált torlaszok mögül hsrczoluk. SzörnyU harcz oz, melyre az égő Párls viligit. — Tegnap délutáni táviratok szerint: a fölkelők Brtlsselbe akartak msoni,ott folytatandók a mozgalmat és gynjto-gatást. — Hugó Viktor Hrüssolben macskazenét kapott, a „ooiumune* menekültjei ügyében tstt nyilatkozatai folytán. — Thiers jelenté, hogy a fölkelők a franczla és porosz sereg közti szélső .vonalig viasza vannak vetve, s nincs más át előttük, mint meghalni, vagy megadni magukat. — A Koquette-foghásból 169 kezeat menUttek ki; de a párisi érseket s Honjoan ssmmltőszéki elnököt a felkelők csakugyan agyon lőték- K borzalmak köst csak am as egy vigasz van: hogy ez undorító fölkelés ma uijb-legyőzetett,'' s kolomposai nagyobbára lakolni fognak I
-Nagy-Kanizsán as evaug. ágostai bltv. három osztályú vegyes elemi Unttdábau a nyilvános vizsga f. évi junius 1-én tartatott mag. A vizsgálaton jelen volt: Nagy tiszte-
letű . . . Andorka János . . . kor. esperes, — továbbá Nagyság''* Hója Gergely Jkir. tanácsos'' s z.»lamogyei tanfelügyelő és a nevelés-ügy iránt melegen érző néhány szülő. — Kzen <>sz-tályok vozotőjo nt. Szilvágyi Uyula ur< ki''a nevelés göröngyös utain kifojtott szorgalmáról oly méltó elismerést aratott Szivünkből óhajtjuk, hogy a törvényhez előirt tantárgyak elő-adhatására a hi község által megszerzendő, (de eddig nem létesett) s az illető tárgyakhoz anyagot szolgáltató tanszerek létrehozatala után is oly önzetlen, szorgalmas úttörő munkása és hasznos támasza lohesséh a nevelésügynek; minőről a legutóbbi vizsgánál magát bemutatta.
U z 1 e t i • h i r 11 ö k.
NsgyKsalita juniu. J. IMII."
A gabona (Illet >< egén hétm át vgyforuia tus radt. Ktöhb hiány van előtétben, mint vevfin, ktlM-nOltn i''risitthez mé(c lókat lehetne váliuoi ha rak-táraink oly Ureiek uem volnának. KkbrUlmi''uy folytán uoti) hindik, hogy''inég aa uj lirninyt árulta nem boriájtatodk aiárcirtkkenii állna ba, ile franriia bonban kev<» annyi'' fárményi kilátás mini • sorsUl-dltsött bonnak a«aka*g«ltetnél<r~í5lndehbKI xtiárd aaok tartását kbvelkaaWtjUk. Kgy lUrgOny jelenti, hogy Triei''tben Olaiioruág számára nagyobb meny. nyui''yU zab kratli-lre Uírtéiil megremUI ».
Piaczi ár.
Nagy-Kaniai*, lM7l.«vt májni 3l*ik napján. Iluta HU fout. .''• Irt — kr. »f> 6>\ iont & írl 26 kr. 87--H8 font & frl f>0 kr Ko^i 78 7*.» iont • írt — kr.
7i> HOfonl.l frl \ kr Hit K| f,,„« :(f,t 20 kr Árpa «eiffa*«re 70-71 f-OiÜ írt - kr 71 font ;t Irl II) ki. ÁV|>a kiwouígei rtfiNj''ilí font frt J- kr. 07 Ij8 font'' — frt. Kukoricta .1 frt\ ki.. . írt _ kr. Knko-tíeta olaa* (ciinuuanliu) \ Irt kr. 7.ab 46-47 font 2 frl kr. 47-48 font ii frl 10 kr l''ohanka M-M fnt. • frt — kr liH —70 font • fit - kr. Hab feh^i X kr. bah tarka •> kr. Keuyi''ilint kftrOnilgn ti frl Ü''> tinuin V frt flíi kr. Ziemleliirl 12 frt 80 kr Ungiiut k»i8nrfgei — frt. - finom Ki frt M kr. Királylistl kftiftniígea -- frt kr. finom 16 frl 66 kr. Ilon-Uug kltiOniége* —; frt - kr. finom - frt — kr. Mirha-hua fontja 23 kr. Horju liui foutja 2<> kr. M«r t«''-i bn* fontja kr. Juli-Imi fonl|a - kr. M/a.'' tona fontja 41 kr. Zilr foulja Wl kr r«lbo ptrja H.Vkr 40 kr. Kácia •''-<> kr. — frt. SO. I.nd sovány I frt jo I frt fiO kr. I.nd hiaotl 2 frl Ml kr, 2 frt 4<» kr l''ujka írt — frt - kr. Tyúk tojái I*/. kr. Burgonya méreje 1 frt aOkr • frt - kr. K|(y máiia ttána I fit M> kr. »«^na uj, frt -- kr, K*)- krre *«u|i It kr. Sralma máaoája 1 frl 20 kr, Ujbor ^id^kllnkboli Skdia fi frt 60 kr. «''l bor vidf-kiliikbrli akéj» •- frt • írt - kr. "
A o a g y*k a ii i a* a i váro» taaártának árja^yr^k { klnvvébfit kiadta,
| . '' 8ZI8ETHY KÁROLY blslos.
Vssstl sspssklall stssstrssd:
Indul N.-Kanitaár.U Harea f«lá r«XK«l 4 4ra |>arra.
. , , délután 2 óra ''ifi parri
> IJtlda . l«gf(tt l>. dra ,
. , , d. ii I ára ''22 p*n-».
,.(> . , 10 dra 67 ,
, 1''riril , Kit. 4 dra 46 , , " ^ dáfbvn 2 óra 16 -. . Uéct , frKU- •''> dra 30 .
... íjjal 11 dra 20 . , . , ilvtulán ;< dra !iO ^
l^rk. N. Kifniraára tlarr* , rfgfti 4 dia I ... dlibán 12 dia
llnda frl''II r»vf^«.| 4 dra Jü
, . . dálb | dra «f»
\ . . . *<rv« 0 óra
, Tilr.t , díllaH''J óra 6* j
, , , »«!«■ 10 Ara 8.V .
Itár* . 4 Ara 10 .
, , tf dra 40 ,
dálliau II óra il ,
Érték- és váltófolyam junius 2.
i;>•/„ metalit|ues i">9.;K); (>*/• noniz. kölcsön tltt.lt); 1805 ki alladaliiii kólcsou ttU.lM>, bank részvények 75M hitelintézeti részvényt k ''Jő'') 10; London 123.&>; ezüst ágió 121.20 ; arany darabja Ö.83 kr. ...
'' \
isslss 4-tM 10-ifl 1871.
IIi* hali- Kalholikit. ua)(- . í''iotn tiin »*!'' «ár- tis^
K a<ina|d|át tliufrrán. I.uk. IV. 27 90

T
5.)
T «
10
Vssárssp
lUtfö Kedd.
^ Dlltl
CsIitSrttfk
Péotrk
Siomb.
Alii kár
Honifar Norbart Kóbvrl Urssp Mrd
Krliirián v. Margit
A l> Ur
VrndVl liaiái
. Kdbart , Mrdárd | l''rimui ! Marjfit
1 I
Kelolós szerkcs/tó: . Segédszerkesztő:
Wajdits József. Bátorfl Lajos.
HIRDETÉSE K:
Jó, VMlédl. H hibunélkűli vitatott áruért kpieskedvff
. Rothenthurmstrasso 28-dik szám alatt,
ramburgi vászon- és fehérnemű raktára
Itt kSaaá ta««i shárj«f)''lfkét. Tsrtdakodom minden, baugiatoa diraárrttfil a raupáu sat bátorkodom lantba ajáulsni, li<tKy t. Tarfllmuek (aabadaágukbsn áll a tőlem veit i''tlkkekrt, ha axok bánni okból nrm teUianek, kirsiSStSSSS vlMaaklildeni, mire a turtett ár poala utján aiunnat inctflAriltelik. X Mafrsndeláisk ss Oiixef beküld^ia után ragy poatai uiánvát mrlleit, bárhová leikiitmereletss r» psstssss taljaiittetnek. Kívánatra a vátinakból m''ioták báraieutv* kllldeturk. Férll lsflekrf s nyskbíifj Mértékét kérjlk sis|k8MSsl. A lévaiak esiiaasauit.lk:
8. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, KotliciitliurrnHtraHHo
fraoaiia
Vevflí, kik J6 frt!* vásárolnak: tgj fii.vmnl himsatl bsti»itkend3t; RO frlijc váaárldk : rKy Wl tnríal balilit kendfit aaine* (tecálylyel; 100 fiii|( váaárldk s rgy diiiea aatlallerltfít kapnak ráadatni
ÁRJEGYZÉK
i
1 db SO rSftia jó káli fonál-vásson ,
ryári ára 16 frt., inixt mak f 1 db SO rflfOi valddi febárlteU fiinál '' vásson 115 frt, moat cask 9 frt 1 db 30 rSffl* hiil-váaton 30 forint,
mait csak 10 fit 60 kr< 1 db 10 r. saápen fabáritatUr aaivá
asoa tá frt, moit cask 12 frt. ! db 30 rCfö* valódi ramb. vásson
S8 -81 a most essk 14-16 frt. I db 40 rflffta hollandi ciárnaváatvn
8V frt. most csak 10 frt. 1 db SO rSfOa kltUuC rumburgi-vá aaon, fStag ágyneinllrkre atkal mai 30 frt moat cask 16 frt. I dbáOroföi kQlOnOseu jd irlandi vá
non M frt, moat acak 17 frt. 1 db &0 röfBa hollandi si(W*a pyári
ár Sé frt, in oit cask 18 frt. '' 1 db fiO rfiföi valódi Irlandi nSváa,
44-48 frt, moat cask 32-24 frt. 1 db &Q rSfOa kit.r'' belgiumi atOváa, Ugalkalmaaabb férú ingekre 62-60- 70 frt, nőit 26-30-S& frt. I db. 60 ás 61 rflfö* legneheaabb ál logjabb ml8aá|U ruraburfl unváa 28, 26, 27, 29, 82, 86, 40 43, 46, 60, 66 - 60 frt. 1 issgátoálkQli I•padít, 3 r. hon-u.2 ríf tsálos, 8 flrtdl'' .1 ft 60 krl*.2»/» rSf asálas • frt 60 kr. 4 - ftif. 1 taesat valddi fabfrváaion kla sieb
kaudS 1 frt 20 kr. 1 tarsat valódi fahárváaion aaab-kendS tífy fajUból 2.40-8 (H.
valddi fehárváaaon aaab
|t»4 12,2)
3. 4-
legaiebb franriis vállon hátiul'' ixoiiból ilivalo* iiabáiaal tiebkendő . ajour- íregátylyrl áa| 5 frt a Igflnonisbb. asinea eil|iká<rtlrl l«» frl. |> níii-ing jó váaionból huidval 1 frl
1 db 30 róföa aiiuei á«y - kinaVáIg, 60 krtól 2 írt flO kri* a tfffrtu.
14—20 frt) moll 7, H, 10 frtlg. Níi-nailrkgok Annin anhirdiiiK vagy I tuea. asinea viainu-urbkeudS if
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
- Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Ói''Úm: Tapasztalván, Im^y az unyéintut<k S7.óriíl szóra iitáii-nyomott, aflt a küsihiM^ áinitása végett hamisított név aláírásommal t-llátott használati ulasitviiuyokkal á^ultatuak Seid-lit&puruk, s uvágott a kül-alak hasonlatiwsi^ánrd togva saját gyártmányommal kOnuvtin tVli-su-rtMtothelnuk, esen hamisítványok vásárlásátál *>i<on mogjogys<«ss«>l óvok mindönkit inifzorint: „<ix általam kénxltvtt Neiillltz-itor mliulen k<ituly<\j<i hattonM ki''MMltminyrktóH meykttlönböxtetcMiU Maját védjenf/fm ím aláírásommal ellátva.
nra egy lepfesótult urodeti dol>oznak I frt — kr. Használati ulasitás mindou nyelven.
K porok rendkívüli s a legeltáróbb esetekben bebizonyult gyiígyhatitsiik által minduu eddig ismert házi szerek között ta^adhiitlaniil az elw''i helyet tó^lHlják ••!; mint azt sok ezer » esászúri birodalom minden részeiből közeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben taun-.it ják, hogy u porok rogzött szoruliuoknál, emészibetleuség, gyomorliévnél, továbbá ^or-sök, vuáo és ideges bajokban, szivdobo^ásnál, idegesség okozta ffifájás, vértolulás, esúszos fogtájdalumnál, végül hysteriára, bükórra é» huzamos liáuyásrabajlaninál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a lugtartósb gyógyhatást eredméiiyesték. >1 Itaktárak Nayy-ftanlxtán : Belns J. gyógysz. Lovák K.''gyógyai. Kesselboffer J. ás Ko-* | . senfeld V. uraknál

fiuom ás Úrtól I taeist baiiiit v fshár vagy iiinaa
i Vse
barohelből
1 tncaat
kondSk , IbSlgy aiebkaitdSkJ 8 frt
60 krtól 4 6, « - 7 frt.
taciat legújabb , legfinomabb ál
ael, ewk 8 frt 60kr.. 4, 6 ftalrgrt 1 n8l Ing kitUnS runiburgi váasonból, legújabb párili mintára kéiiitvp rask 6. 0, 7, H frt a legfinomabO. NSI táll- vagy ájl ingek, finom vá-
barrhetből vngy |n-dig jó iaiii<1-n''-gll váiionból, siiuáii vagv hi-mrave 2,2.60 .1, 3.60 - 4 ft a tegfiu Női é|i -felKitő |ror<i*ll»| bimoave, vagy blinsóa nrlkttl •.'',2 60 8,3.641. 4. 6. 6 7. M frt a legliiioina''ih. N.tl alaói/nkliyák igi''ti j 3,3.60—1 frt a legrin.; I nlll alaó eaoknya a leglinom píi|nó-l»aick*nt-b51 4—6 frt a legfinomabb. Valódi angol (Vln''r .''•« miura aehlr-ting-ingek nagyon finomak r* jók
2, kr. :l I frt n Irxlliioin. tlrl-iligek, a legjobb rumbiirgi vagy
hollandi''váiaouból 2 frt, 3 60 kr
3, 4, 6-0 frt a legfinomabb. (Iri-ingrk, legfiu batiiit m. Ubi tútlel.
Itgeleganaahb 6, 0-12 frt a legti. Klanell uri tóli-ing.-k le^llntái legelcg.
minden eiiubea 3,3.60 4, 6-6 frt I tuea. arl-iuggall^r, a leguj. frannia * angol divat «ieriui 2.MT- 6 I. a If. 1 tucs. url-kéielo leguj, francia lángol divat aierlnt kiáll. 4.50, 6, 6 frt. tlrl-gatyák, igen jó. a tartói váaioub''dl j fáiig magyar ssabáiial 2.fi<> S, frt a '' legfin. franeila ««abá» 2.2.60. 3 frt
0 7-8 frt."
ii - nebkend" gélylyel riak 7, 8, 9, TO-12 fiiig a legfinomabb) 1 tnesat váaiou damMit-aailalkendő
6, 6, 7-8 frt a legfinomabb. 1 tuciat kává- vagy thea-aiitalkemlő, válion-tUmaiilból fehár„ó« aiiuei 2.60 kr., 3-4 írtig • legfinomabb. 1 rumburgl damaiil antnlki-udd
nemályre f», 0, 1 8 frtig a legfin 1 rumburgl damaaat aialalktlinlel 13 •ismélyre 10, 13,14 IfifnalegU 1 turs. erői konyhatArlő 2..VI .1 ftijt 1 db. 30 rüfoi Igen jó saiuor-harchoul
U, 12, 13, 14,16 frtig. a legfin. 1 db 20 rOffli nagyon jó piijuá b''ar» elunt 13, 14-1H frtig a leglinom. Chilfiin, igen finom áp oly tartói, mlut a vámon ingekre, gatyákra, áa aliiiiiokuyákra haainálható, rS ft: 26, 30, 35—60 kr. a legfinom. l''amut.gradli, atlaix-ciikokkal, ágy neműre kalOnOiau alkalmai, rCfe: 30, 86. 40 - 46 krig a légiin 1 nSi ing hollandi váaion 160-5Í.6". 1 ti3i ing kittluft rumburgl- vagy Uri-gatyák, igen jó tartói váaiou-1 holtaudi-váiionbót, finom hlmsóa-f^ ból, magyar mabáaaat raak 1 frl
Msrsitlilas Iirll Nándor / Bások-Sit. gyttrsySn Fibi«-a J. g>ógyM. Sismbstkrlyes l''ilirli Krrmrx gyógm Sopronkaa Meaey Audrá< gyógyít Zá«rákkss Mitlrlbaeh /«. gyógyn. , t.''eylrpk J. I. gyógyn. , Urwein fr. gyógyn.
x;
Bllovárstt I.akovtra O. CtAktsrsyás Kárán II..
KŐSftfM OiSMlnovIie litv. gyógyír. - • Kspoivárott Kegl Nándor gyógym.
. Kulin Jikab
KetCIltss llreyer Jakab fiai Ksprssoiás Werli Sánd. gr/g)i«. Lstesyes Kalivoda J. gyógy»»,
Ezen cityeknH kapható máj: (544—52,11 >
A norvégiai Ik''rgeu városból való legtisztább és leghatályosabb
veLlódl Dorsoh-halmádzalr-olaJ.
Ara ogy üvegnek használati utasítással 1 frt. Minden üveg, más lialnfájzsir-olaj fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A vnlódí Dorseh hnhmtj-yuiir mull- és tltdú-bujokinll, aero|ihidus és raehitis boti>Ks<:^ok • l»en legjobb gytígyhatással van; meggyógyítja a legelidültebb kószvény- és e^úszbajokat, vals-miut.dZ időszaki bőrküte^eket.
Kzeu legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halakuak leggondosabb egybegyűjtés" és kiválogatása által nyeretik, átalában semmi vegytani kezelés alá nom vons-tik, hanem a bepecsételt erodoti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban vau, mint az közvetlenül a terméssel által nyújtatott. ^
Moll A,, gyógyszerész és vegyész Bécsben.
UJ ÉRDEKES MŰ!
80 kr. 2 írt 60,a IrgHnonubb. tuciat finom n6l bari«uya rt . 8-10-12 frt a legfinomabb I turaat fárfi-hariiuya 4, 6, 6, 7, 8.'' 0 —10 frt a legfinomabb.
Wajdits József könyvkiadó-hivatalában Nagv-Kaiii/sán megjelent és>-raindnn hazai könyvkcrr.skcdésbcu kapható :
i
H
Ujlaky, Hirschler és fia
1''akere.skwlő társulat
ALSÓ-DOMBORÜBOL utolsó pcista KOTTQRI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. czi közönségnek, miszerint
deszka, lécz, oh ininiltnincl^ü fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van ; mely raktárból bármi enemö megbízás gyorsan és Jutányosán eszközöltetik ; mire nézve rnidón a mugas uraságok sat.cz. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kaniztin, SCHLE8INGEK GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
lljlaky, Hirschler & Fia.
(629—15) fakereskedók.
ALLJÍIK A SJSÉPSXéT44
m<muur/elkŐMxőtUő (TOASZT) könyv, szerkesztették:
Wajdits József és B&torfi Lajos
M
Második javított és teteiues«n bAvitett HHO lapra terjedő diszkötésíi s esiuo^,kiállilásu kOny>
1 forint Bo Itrajozar
■■ • sor 2 Th.
- Wirksof MMMt (lr Bum! I
z von Or. v. Farmi, Ltodon. S
- Rio Mann mit 50. «0 bia 70 Jafc- * een leiatvi Alléi -- uod koi-J
S tet nur 2 Th. o-li-r 4 <1 In 3 1 : C»R.miaeion bei RaéVf Hof- ~ ! * UH. kleii.e''Kleiarbergaaai" Mo. • '' £ 7 in L*ipz>g.
g NH. w.rd aueh reitanul " Tiigcaeu<iet. _■
HHI Narbnahmr Oberail bin"
____
valódi
«nt. izab.
¥ S Feleeé- ÜUI IcivaJUigg »J ki-'' tűnte'' ett, az orvosi kartél ae«-V ViZaVált , (ikeréinek talált a \ - ezerfrlekíprn ki-prvih.-ih titkol ) »aer a ptfkásyok kézi • aezsi / «B«rek. rüuSeli i, >rab«k f t«-lje« kiirtinára. untyet »ok-\ tr.rzpr ''.baltak harxiaan uU-I iif-zni » árulni,) haaiaitlaa mi I n-liegben*
.Vagy-Kanitüán . Rosenfeld Adolf ur
kereakeJé*éb«n, Praten Schneidcr O. Lipót-ntezai ker<>dce<léa«beo kapbatá.
KlC na^y bádof 1 frt, ki< bádog 80 kr. (.Ü75- S> • E^yea bádog megrendelén? i« utánvétel rnalleu (ryoraaa teljaaittetik.
Ugyanott kapható czitroa-kea4cs e^yedoli acer a fagybolyaook éa tyak-tZM ellen, egr tégely 50 kr.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" I87l. évi 23-ik uámához.
A/isten luUálmu e tn elven könyörögtünk az elnyomott hazáért, — n művészei házában jw.dig hallottuk harsogni a Térti szót, tnelv biz tátott, bátorított, mely nem engedte elzsibbadni bilincsbe vort lelkeinket, moifdváíi:
„„K1n I fog még Magyarosság!*
Sas a színészet, mely ily magasztos czélnak ily nemesón szolgált a szolgál most is, az a szi-nésziit nem biztosíthat munkásainak mást. mint nyomort • kétségbeesést.
De ez nem maradhat igv I
Egy nemzet szolgái iránt hálátlan nem lehet!
Egy nemsotnek szolgáit meg jutalmazni kötelessége I
Est legbiztosabban elérni csak u>;y lehet, ha Magyarosság mindenrendil polgára, egylete, műkedvelő társulata e c*élroáldozaiot hoz. Jól tudjuk mi, liogy ugy egyesek, mint testületek nagy lelküségére most ezerféle ssent ctél, szenté bő ügyekben hivatkoznak. De, uiert as általunk képviselt, esek közt első sorban áll: nem félünk az elutasitalástól.
Felhívjuk tehát a magyarbasa mindet) rendit polgárát. •• > l i ;t, műkedvelő társulatát, hogy minket e i u.,\ t magasztos ezél elérésében adakozás s gyűjtés által támogatni méltóztassanak.
Mugvagyunk győződve, hog)*sznvnnk nem lesz kiáltó szó a pusztában és nem sokára a pia gyar színészet oly helyzetben lesz, hogy a nemzet elaggot napszámosainak végső uapjaikrá nyugalmat s enyhet biztosíthat.
Adakozásokat elfogad „A magyar ssinéss-kebelzct központi kormány tanács- elnöke Fe-leki Miklós, vagy a .Sziiipad" esimU lap szerkesztősége Posteu.
Levelezés
Z a I a- E g e r a z e g.
Menyegző. Piros Püukösd vusárnapján esküdtetett meg, Zala-Égerszöge u: Egyházas-bUkki Dervaríts Nep János szt.-kozma domjáni • birtokos szeretetre méltó arájával Tibolt Vilma
kisaaszouynyal. ^ A nagy Unuop, a szép nap, a gyönyörű fogatok különös fényt adtak ezen násaűnne-'' pélynok -moly, lebet mondani az egész város legmelegebb részvéte mellett folyt le.
Do emelte as ünnepélyt kültéuyén kivül maga as eskottetés ssent téuye, tuelyut a bájon v ara u agy bátyja, a gyóriuegyéuek egvik kitűnő papja ft. Hérits Antal czinfalvi plébános, a nagy templomot elfoglaló temérdek népség megható épülésére végzett; — és szívhez szóló, •sivból jövő magyarázatával a házasság szentségének, nem csak a közvetlenül érdekletteket, de as egész hallgatóságot érzékeny könyükre fakasztá.
Vigyék a- boldog ui házasok legjobb Udv-kivánatainkat Göcsej kis királyságába!
Heti szemle.
, Junius 2. I»71.
— Keleti Gusztáv akadémiai festész, kineveztetett as országos miutarajztaiiodához és rajztauár képeidéhez igazgatónak. Szerencsés válasstás. — l''etőti szoborbizottság kösolébb gyűlést tart, s a tervre pályázatot hirdet, aiuiut hallatszik, 1200-, 800- és í>00 frtos dijakkal. — Nyíregyházán 21-dik májusba tartották meg a 41-tk honvédzászlóalj zászlószen--telési''ünuopétv. — Medgyes Lajos dcesi lelkész, • ismert iró,< .Gyászimája Eötvös fölött" megjelenti ára 20 kr, a a jövedelmét népoktatási ezé-lokra fordítják. — Király ő felsége elfogadta Friedmann izr. főkántor .Gyászénekek b. Eötvös fölött* czimü munkájának egy példáuyát, a ázás forintot küldött azon ösztöndíj alapra, melynek javára o zenemű kiadása történt. — LobkoVits Mária ssül. Leichstein Mária her-exognő, caillagkerosstcs és palota hölgy, U2 éves koriban meghalt Bécsben. —■ -Az uj igazaág Ügyér, mint as .Ung. Lloyd" határozottan állítja Ordódy'' IPál képviselő, * állam-titkára pedig Barthos János udvari tanácsos leás. —» As .Athenaeum" irodalmi* és nyomda-társulat a lefolyt évre 2;* frt osztalékot ad egy-egy 200 frtos részvényre. — As állatkertbeu Pesten .magas" nemit látványok leesnek, Ge-retti William Ingja bemutatni velocipédozését kifeszített kötélen. — Wiravao Ferencz, volt postatisztet, ki 1808-ban í»tHK> torinttal szökött meg IVatről, május lö-én csalások miatt 4 évre ítélték el Veloücxébon, honnan azotibaq pi ati bűnös, szökése miatt remélhetőleg ki fog tzolgáltatní as itteni feuyitő törvényszéknek. — .Utal József gépéss-mérnök, a honvédelmi luinÍMturiumnál oly bálul töltő puskát mutatott be, mtjlylyel egy perez alatt 42 lövést lehet tenni. -- A székesfehérvári lövöldében május 2 Lén Simli János 120 lövésre 108 kört, esek köxfttt Ö négyest és 20, hármast lőtt. — Hűtőében magvar tengerész kadétok bárkát vtttek • azt „Bolond Miskának" keresstelve, keresstapául''Tóth Kálmánt kérték föl. — A »s«gedi rablók köst vauuak kedélyes rablók is.
így péld: Kloppáu, k-i 40-nél több kolostort szerencséltetett látogatásával, azon kérdéa-ro: „miért ment kolostorba rabolni V" feleié: „azorl, mert tudtam, hogy ott van pénz a tettemmel nem károsítok szegény embert,* do árért érdeme szeriül kötél általi halálra ítélték. Vallomásaiból kitűnt, hogy 1801 ben a uagy kauisaai piaristáktól 120 ttot, 1804-ben a nagy kanizsai ladislausoktől Go irtot lopott. A börtön felűgyolő Peet megyehá sában szombatod virradóra egy czigány rai.ot ugy megvert, hogy osa ka|K>tt embertelen ütlegel következtében már azóta meg is halt. — Érdekes szini verseny fog közelebb Londonban történni. — Pennigton a Standard szinház jeles jollom-ábrázolójának barátai ugyanis 2000 font sterling fogadást ajánlottak föl arra, hogy a Shakespeafoi jellemeknek es idő szerint ö a legkitűnőbb szeiiiélycsitójo Egy ismoretlen elfogadta e fölhívást. A 2000 font sterling már levuu tév e, s u verseny London legnagyobb sziiipiidjáu fog megtarlatni. — A hivatalos lap szűriiA: a londoni kiállításon Magyarország közoktatási kiállítása mindjárt a svédországi után következik, a mely pedig első helyen áll.. - Hámms s/ulött: május hó ''Jit eu ''lavankutoii egy unva három gyermeket szüli, I lin i*s ''J leánygyermeket mind három egészséges. Három magyar község Falucska, Komlós é* Pálialva LI,(NHI litkósit az orosz hitre tért. Az ungvári Couzistorium e tárgyban vizsgálatot rendelt. — Farkas Belii izr. származású hírhedett rablót e hó 27-én Nagy-Károly ban elfogták, hozzá még két''híres Úr-sál is.
^Irodalom.) — Az egyházi énekekkel és zenével loglulkozók előtt luijidoli esetre érdékkei fog bírni, az alólírott állal négy hangra és zongorárU.kidolgozott, s a jövő őszi hónapokban incgjekueudó ily czimú munka A kárpátulji g. sz. kaiholikusok .Liturgiális népénekei- az ooedetidallamok szerint, négyes hangra és zongorára letelte.: Tttlapkovics Emil uug-bi reghmeg\ei tankurületek kir. másod s helyettes tanfelügyelője. Elóll/etés: egy példány ára: 2 forint. A gyűjtő uraknak 8 előli-zető mán egy tisztelet példány. Előtizetui lehet Ungváron, Hiii''iisztus hó végéig.
zel tartotta a drtótsoi ompóhoz, hogy a kalitka lakósa éles orrával a gyermek képét érinthette; egyszer azonban u leányka jobb szemébe oly erősen vágta oóról, ho;y a/, röglön kifolyt.
- K á d a y gról kir. bi*ti>sról moetuná-bau sokat írnak a pesli lapok, legerőstdib•hangon a „IVster Lloyd". Addig Iliig közönségéi „..bel \ árok voluk vizsgálat aluli, pompás ember voli előttük a gróf, du nn«t — midőn a 2»> 2i> «''\ro visszttiuenő erélyes vizsgálat szálai iv.ui. madarakat is hurokra kerítettek, kik Valóságos aranymadarak, gazdagok rettenetesen, s midőn u szegcdi vár kaszaiuátáibau a szúr és suba mellett salonkabátok is szerepelnek, a Pestor Lloyd lármát üt ós vészt kiabál, latszik, hogy uem el as alföldön, éa látszik, hogy büntető eljárásunkról aligha tájékozott ideái vannak. Azt bo kell vallanunk, bogy a közbátorság, emberemlékezete óta sem volt oly jó lábon, mint most, mióta Itáday össze fogta és elzárta at apró és uagy tolvajokat. Asl is tudjuk, hogy az egymásba vágó, kapcsolatosan ösazelUggő büntettek, néha oly tömkelegbe vezetnek, hol a vizsgálat évekig eltarthat a leg nagyobb utánjárás mellett is. A kérdés az, vau-e még szükség a kir. biztosságra Szegedeu V Eiro józanon, a viszonyok ismerete jnoljett tiem lehet mást felelni, mint igen is szükség vau addig, mig a most elkezdett vizsgálatok s ügyek el uem ítéltetnek s a vidék,""mondhatnánk az egész Ország az ott összefogott gonosztevőktől meg uem szabadul.
— Uj vállá* f olukni e t. t Irenburg kerületében ujabban egy. Kaynika Theodor uevü pápa hirdeti! hogy ö kOzvotlert Összeköt* leteltben áll az istenséggel, s hogy .küldetése uoni-más, mint „totói paradicsomot" készíteni követői számara A tcíckoxelbe való felvétel föfeltétcle ;''»,tKX) rubel lefizetése; ezenkívül azonban kitlimböző tagsági fokozatok is vannak, melyoket mind pénzeu kell megvásárolui. Az így begyült péuz Koüsluntiuápoly meghódítására fordittatik'', ini l«7ö. april 2''J-ón fog megtörten ut''.
— Jókai dolgosó-szobája. A „Hazánk és Külföld "-ben néhány nap előtt, Jókai parókás arézképo mellett igt-n kedves rajz jelent meg Jókai magánéletéről, ez életről, mely mindenkit érdekel. Innen vcszszük át e toredéket: .Jókai dolgozó-szobájában elég vó-gij; tekinteni, s mindenki meggyőződik, hogy költőnél van. íróasztala tele mindenféle csinos aprósággal, mindmegannyi kedves emlékkel.-Mellette balra van ugy apró álló iróasz<al, uzyn kék papír s iróunal töljegyzelt szavak, amiknek jelentését csak ő tuuja. Közel az íróasztalhoz van a szobrász műhely ami áll egy kis alacson kerek nsztalkából, illetőleg tálból. Abban vau mindeuféie formájú véső és az elufántcsont. Háta mögött a köuy vtár. A szoba másik ablakánál nagy, ugéaz n padozatig érő deli növények áriiyas lugast képeznek ; kis kert a szoba köze-peu. A fal mellett több üvegszekrény, abban becses apróságok: aranytoll, tnclylyel a kolozsváriak tisztelték meg, egy szép porczellán-kakas aherlelondi gyárból,ajánlva Kakas Mártonnak, Petötiuuk, Jókainénak és neki magának olaj-fssiésü arczkópei, a miket ő maga festett, ele . fántcsout-faragváiiyok sajái műhelyéből tömérdek emlék-albumok és diszkönyv, amikkel ugy kedveskedtek neki, s clsörolbatlau sok miudenféle. A szoba köze|>én álló asztalon ott van a biblia két óriási kötetben, Doré gyönyörű rajzaival. Kedveuex olvasmánya volt inukorá-ban is ajbiblia. Aztán van egy nagy kapcsos könyv, tele fehér lupokkal; a lapok között ho/cáintézett levelek nagy embehektől, Kussuth'' tói, t laribalditól, a magyar irodalommal toglal-kozó külföldi tudósok é« költők valamennyiétől. .Ez a könyv -• így szól — sok mindenfélére fog világot deríteni, ami most homályban van, majd hidálom után.* No csak maradion homályban akármeddig! l)o legkedvesebb kincfe ami e szobában van, egy ritkabecaü kagyló- éa csigagyűjtemény, s lu kedves embere érkezik,
(ugy elmagyarázza neki, hogy ennek, meg ennek a kagylónak, mi a természete, hol lakik, mit csinál V Vau borxassió nagy iílustrált könyve is, amit már csaknem könyv uélkül tud. Ez a csiga gyűjtemény egyik kedvence szenvedélye. .Ebből is látásik, — jegyző meg e^vszer tréfásan, — hogj- haladás embere vagyok.* Van íróasztalán egy sajátságos kis könyvtár. Apró rés-sarku kis jegyxökttny vuc*kék, valami bar-minős, miud teleírva. Itt vaunak legújabb regényei mind, illetőleg csak azok a tojások, amikből e regények kikelnek. .A kőszívű ember tiai" esimü ötkötetoa regény ott van ogy kis köuyvben — öt lapon. Kendesen zárt ajtók mögött dolgozik ilyenkor nont szabad őt'' háborgatni. Nincs otthon senkinek, a királynak sem. De mégis. Van, aki előtt kinyílik az a bezárt ajtó minden időben; a szerencsétlen ''ember előtt."
I . — 1) e l é p t i j u g y a mennyországba. Egy szabadságos katona F. tolnamegyei falu-ban meghalt, de szabad-ságlevele n ftinnálló rendelet ollenóre nem terj<»ztetett be a katonai hatósághoz. Ka tehát kérdőre vonta e miatt a helység bíráját, a ki rendkívüli zawarbau volt,
1
Q i r e k.
— A z ö r e g. S z i I á d y Károly m e g-h a 11. Ó az élő magyar nyomdászok Nestoru volt, s egyszersmind a legtiszteletre méltóbb: egyéniségek egyike a tuaga szakmájában, ki a magyar irodalmat nem -csak szerelte, hanem emelte is. Kiadásai közt sok becses v«n. Ilyenek a „Uaiik-bán" ujabb kiadása a költő életrajzával, a .Don l^iiichotte* fordítása Horváth Györgytől, Shakespeare .Velenczei kalmár"ja. Acs Zsiguionil lorditiUábnii, u Horváth Dötue által szerkesztett történeti zsebkönyv. Hugó Victor .Notre-damei toronyőr"jéuek magyar fordítása, s egyéb jeles törtéuelmi szépirodalmi művek. E sorozatla'')!, mely valótli .érdeiureu-det" képez látható, hogy ő uem aféle nyomdász volt, ki csak áluiosköuyv, napiár vagy siralmas históriák által kívánt boldogulni, ha-uem uyomdászuti működésének, maradandó nyomait is óhajlá bátra hagyni kiadásai által. — Irodalmi ügyekben koronként tol is szólalt, nagyobbara névtelenül, a nvomdászi pályán 02 évig működött, s élete 77 évre terjedt. E hó 2(i-áu hunyt el Kecskeméten. Három fia és 2 leánya maradt.
— .A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet" működő, ugy pártoló tagjait, tisztelettel meghívja junius hó 4-én a kereskedelmi-egylet helyiségében, délutáni G órakor tartandó első rendes közgyűlésre.
— t''soda gyermek: SárSzout-Miklós községben Poók István ottani polgárnak van egy Üli hetes liu-gyermeke, magassága -3 láb, súlya 1 mássá. Elet-vidor, iegéméges, gyönyörű kék szemű gyermek.
— Németországban postatitká-roknak (postatisztek) fizetése 0—900, Berlinben pedig 1000 tallér; tehát ax agiót hozzá számítva, épen 2-sxer annyi Hxetésük van, mint a postatiszteinknek. A postajárulnokok fizetése J &''|0—f>00 tallér. A magasb rangú postahlvatalnokok fizetése aránylag kevesebb, például a postatanácsosok tizetése 1000, llbO és 1800 tallér.
— A biharmesyeiSámsonban, gróf Károlyi György birtokán van égy 28 éves béres, K. János, ki arról nevezetes, hogy még csak most fogják megkeresztelni. Törvénytelen gyermek lóvén, anyja kitette, s a ki megtalálta, az csak 4 óvos koráig tartotta, at Ián pedig más kezére juttatta. Már ü éves ko rában önálló legény volt, s mint kondásgye-
szegődött ide mog''oda, mig végre fölvitte va hírességig. Nem gondolt vele senki. Templomba akkor fog ulőazör menni, midőn megkeresztelik. • /
— N • m jó a gyermeket közel hagyói menni a kalitkához. Linzben e napokban ogy gyári hivatalnok 7 éves leánykája a kalitkában levő maijárral játszadozván, képét''oly kó-
— mert a szabadság-levelet betették a *ittlla mellé a ko|H>rsőbn, „ha netalán tán in(^js szüksége volna rá." - Nem maradt egyéb, hátra, mint összehívni a községet s annak pe-cséte alatt hivatalosan kiadni, hogy bizony a szabadságlevelet odadták a halottnak passut gyanánt.
-- Budavár lH4U-iki bevétolének óv-torduUti napja május 22-én volt, s a főváros lakossága ezúttal is megemlékezett a magyar fegyverek o lenyes diadaláról. A volt honvédek közül elég számosan jelentek meg a budai Horváth kertben, s onuau zászló alatt indultak a kriszliua városi luinotőbo, hol a sírnál elhulltak piheuuok. Küvid ima után egy volt honvédtiszt emlékbeszédet tartott, miro az egybegyűltek a .Szózatot" énekelték. Másnap délolött pedig gyászmiso volt az elestekért alu-isstina-városi templomban.
— Magyarország New-Yorkban. Hazánkfiainak külön magyar olvasókörük van Amerika o világvárosában. Ez, — irja egy ott tartozkodó hazánkfia — kedves gyülhelye a magyaroknak , kivált a fiaUt|abbb résznok. Gyűlést minden hó elsóazerdájáu,összojövetelt hutenkiot háromszor tart. Néha zeneszó is bűnözik helyiségeiben, s a Ingok, .kiít vaaárua-ponkint nejeikkel együtt jelennek meg, olykor --''mint p. as idei húsvét uapján — táoczra is kerekednek. Elnök a jó „Greszák bácsi" Ogy hívják), ausztraliai aranyásó, kinek nap-lójegyzeteibCl Jókai egy beszély! irt; alelnök lloilprinn Milnity, a forradalom alatt Szemere fniuisstoriuuiáuak logalmazója, most a .The Nal(oii/ egyik tőmunkatársa. A tagok es idő szerint egy bótegsegélyzö wgylet alapítását ter-vezik. — Alig hihető,a de igaz,- hogy Néw-Vorkban magyar ballot is vau. Az ottani Globe-szinház deszkáiu ugyanis Királvfy testvérek- jó sikerrel adják elő a .The pearl ol Tokaj l Tokaj gyöngye) oiintTUálletet. A táuczosok uraiiysujulsos magyar ruhában, a tánezosnók nemzeti sziuű öltönyben jelennek meg. Táncz és zene teljesen magyar, s Erkel . Uiinyadi-ihdulóu-ja többször előfordul. A kiállítás díszes, s a záradékot, a „(írttal hun-garieurevol.-t mi ml ig megújrázzák.
— JJ a k m a n ogy kétfejű galamb fejlődött ki s mire a tulajdonos észrevette, már szépen repülni tanultak, de már a kétlejű sastól félvén, még a kétfejű galambot is ulég figyelmetlenül megsemmisítette.
— L i o b b a I d Béni t. munkatársunk a szent-lórinczi tuuitókerülot elnökévé választatott.
— Kovács Zs. pécsi püspök ur ó mga bérmálási körúton van, de azért 11-érq^ Kanizsán lesz a zászló szentelésre.
— A világ faly ás a. A fővárosi lapok után, A párisi lángtuiigerre izgatottan néz most u* vgéz világ. Szörnyűbb látvány nem Is volt még soha! A gyönyörök városa a borzalmak városa lett. Teli van lánggal és halottakkal. Annyi a halott, hogy pestis kiütésétől félnek. Ama dühös nőket is, kiket köolajot. korsókkal találtak, irgalom uélkül lolődözték. l''áris kára eddigelé túlhaladja a hadi kárpótlást, bár nem minden rémsürgöny mondott valót. Például a luxemburgi palotát, hol as ujabb franczia festészek képgyűjteménye van, nem röpiték légbe. A. Louvro homlokzatát éa műkincseit -pedig megmuuték, sőt van egy hir, mely azzal kecsegtet, hogy a nagy könyvtár sem égett oda. Az uj operaháznak sincs baja. A rokkantak dÓmjn szintén áll. De oda a .TuiUeriák, a városháza, a Palais-Poyal, és sok egyéb. A szent-Márton kapui színház, ax „Odo-on," „Chatolot* és .theatro lyrique* leégték. A Concordc-tér szökőkíitja s Lille város szobra romokba hevernek. A pénzügyi palota legbo-csesb papírjait meginenték. A uagy tüzek közt a csapatok csak alig birtak otlább hatolni. A Bastille terét, molyut tizexer felkeld védelmezett, élénk harcz után Vinoy serege foglalta cl.
— A bűnösök egy része már elvan fogva. Assi és Mégi Versailles-ban ülnek. Kochofort ax első kihallgatás alatt elájult, s azután tiltakozott börtönbe vetése ellen. Iiurge rot, ki maga gyujlá föl a Tuillcriákat, el van fogva. Dom-browsky-ról ir ják, hogy meglőték; egy hir ugyan azt jelenti, hogy megszökött volna, do ez aligha lesz igaz. Kesftol azonban csakugyan megszökött Svájczbu. Piat-ról nincs biztos hir; alkalmasint elillant. A németek tcrülctérő futott menekvőket elkergetik. Fftvrp körlevelet irt a kormányokhoz, hogy a menekülőket''Jtözönsé-ges gonosztevőknek tekintsék, u min! hogy nem is egyebek. Hugó Viktor ellenben roszsjja a belgakormány kiszolgáltatási nyilatkozatát, hitliár Ő is elitéli a fölkelők nyomorult tetteit. Courbet festészről az! irják, hogy börtönében megmérgezte magát. Gaillard-t, a torlaszkászi tót, az utczáu lőtték le. ltanvier és Eudes tábornokokat vason vitték Versaillesba. Thiers e hó 27-dikén vonult be Párltbft, a.a lakosság nagy éljohzéssel kisérte az elyseéi mezőkön végig. A nemzetgyűlés pedig egyhangúlag fogadta el it*z indítványt, hogy földig rombolt palotáját közköltségen építsék föl. A Vendome-oszlop
| kelyreállitása is bizonyos, fsak.ax''a különbség
•V
isr ynttó r.*)
liicouuíiiyi OxIelttiligdoiiitMiik,
menteick, ÜKynükOk, lit(<oK)Oj<Ululnj-(ItMiOüok, valamint cgyállubUniu miinluzon Ii;i/.uk,melyük a ini általunk kibocmitott IS3W-iKl 20-imI HorHjtnyek i» mindenféle róm-li''lh''vclrk bizományi oladáurtm vállal kőzni óhajtanak, fulkrirotnuk, hogy njánlalaik i mintásával kttzvotluiiUl hozzánk forduljanak ; mi riMzilnkró! a legpontosabb nasköxlŐHt «fa It^oló-nvöanbb teltételüket Ígérjük.
PIKN1TZEK TKSTVKKKK,
Itank <•■ vállótlilrtc l''rxlrn, l><o«llvAu|.''«n, 1(1 »*. «.
(Hekilldetott.) —'' Mióta |»A|)ii ö r/,ont«ég») egénznégét liliom Kevabwciere <lu llarry liaxz-náluta «Z6rencdé«en helyreállította, senki wm k*ltkc<lh''jtik többé o becae* gyójfytAjMZor hatása
•) K rovat »I*1I kndnHekírt f^lolroI n«m v»IM Sirrk.
fölött, moly ny«''»gy«w»r in kflluég nélkül meggyógyítja a következő betegségeket: gyoqaur, iilcg, rtiüll, tinló, máj, mirigy) takhártya, légzési, hólyag vi^obántalmat, gúmókúrt, »ze-dolgcat, saAkmdlUaúgOt, kobügéat, eméaztési gyüngeaéget, szorulást, diurrhöat, álmatlanná-got, gyöngeséget, aranyért, vízkört, lázat, asz-kórt, vértorlódást, liilzugást éa bányáéi ingert még terlietwég időjén in, diabotost, búskomor. nágvt, Hoványkodást, eanzt, sárgaságot a Tá.''^k1 gyógyeset, molyok mindon gyógyszerrel d i czoltnk; tübbi kiizt bizonyítványok páj>a ő szentségétől, gr. I''luakov udv inarMaluíl, do Hrohan innn|uisnétól. —''A húsnál táplálóbb lóvéit, a UovalosOÍéro felnőtteknél é* gyerino-kéknél 50-szflrto megkitnéli a gyógyszerek költségeit.
74,311) számú bizonyítvány.
tlasi-n (Stájerbon) 1809. deez. 19.
ÜrOrnrael állapítom meg a llovalosciíiro annyira ismeretes gyógyitalánál. K kitűnő szer-
I irtózatos légcési nehézségemet, köhögésem o
1 görcsömmel együtt, megszüntette, miért is tel jes felgyógyulásomhoz kilzel vagyok. Kérem önt postai utánvéttel még •> font Huvaleseiüro küldésére. Legmélyebb hálám kifejezés mell-Mi stb. (£.
S t e i u i u g e r V I n c ■/. o uyug. lelkész.
Pléhszoleuezékbon ''/, font I ft. :'')<> kr, I font 2 ft. .V kr, 2 font I. :XI k. :> fnt 10 ft. 12 • c 20 It. 24 font Uli ft — Hevalesciéro Oho-> Uée táblákban 12 csízére 1 ft. 00 kr; 24 csészére 2 Irt ÖO kr ; 4* cs«''«szére 4 frt f>0 kr •, poralakban 12 esésére I ft. f>0 kr, 24-re 2. .H) kr. 4H-ra 4.60 kr, 120-ra It) ft. 28H-ra2U ft. r>7ti ra Hti ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Bécsbon, WallHsoIigasso, Nr. 8. Pesten ''A-riíkJózitif gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-utadternél. Alsó-Kubinban Tyroler ét» Schle-singornél, Debroctenbon Boréos Feroncznél, Dunafold váron Nathera Pálnál, Károlyfóvárott Brilli F.-nél, Sihjy Knitizxíii Lovdk Károlynál,
Érsek újváron. Conlogner lgnátsnál, rizékes-Ke,
bérvárott Dieballa Üyörgynól, Voreeczon Fischer Mórnál, » minden városban s gyógysser-füszer, és csomegoárusoknál.
Fontos sokaknak.
Minden szakmában , különösen általánosan kedvelt eredeti sorsjegyeknél eló-nyüsiti egyrészről a bizalmat a ezóg ismert solidsága, másrészről az ez által elért kelendőség. Haas Adolfuak Ilamburgbau pontosságaid isiuert államjegy üzlete mindenkinek melegen ajánlható, mire nézve e lap mai számában található hirdetésre kü-iöiiosen figyelmeztetést teszünk. (2
D
£2
\rad(\s orvosok egylianoii iiyilalkozataL
i»''
Udvari-száUitó llu])'' János Jüraktára Bécsijén 11 K£irntnerrlnff 11.
Hialy-Kamieii, 1871. fobr. 2i>. — Miután a kühlött >n<lhÜ4yqil6gy<hoci)l<ulén<lk bctrfirkrt'' né*re oly kfttttiA Jó hutám auimkutána (kövAirtegrond.
Ailerx''rhtűf/rr lnUlorí törv.széki''orvos.
, OlmUtz, 1H71. jan. 10. A küldött l> tlvog ttutláta~h itunmtot megkaptam ; s iHltámt müv I* Jómtle mnuitkoxlk; azért leérem szíveskedjék, hogy annak használatában ne gátolj tassunk, ismét 12 üveggel azonnal küldeni.
/>!''. J. MdMM/ii r. ÁlyenhoHt, cs. kir. törzs-főorvos.
Kropp, 1871. fobr. 4. Mulátaazereinok küldoniéuye mi''g^rkozott, h kMőnfi*en nln-látu-klrmiat-HÖrét fuitwiAtJiik teynxlíresebben tiulMtchyelni. S m-ly készletem óbból már fogyatékán van, kérőm azért egy küldeményt azonnal útnak indítani.
Ilnin Vilmos, gyak.
orvos
Szt. Iván, 1871. jan. 12. A* ön maláta chnroládí),órának jótékony hatásáról már több Ixben niayam gyóxMtem nwy saját f/yrrmrkrhnnrl. Isnu''t ryy kis fiam ran, kinek rxen kltünó szerre szüksége éaa, Tclíhljön azért ismét néhány dobozzal. SU''oboáa Ferenez, kir. kerületi orvos.
Sauldorf, 1871. fobr. lí>. Miután inaláta-kleonat-{/y4ifysilrének mindkét küldő, ményét a leyjobb sikerrel elhasmiáltam, kérem azért küldjön ismét egy ládával.
Köpf K/tróly, gyak. orros.
Hrozonkau, 1871. jan. 7. Szíveskedjek nekem 2 font nuiXáta-yyóyyi''hoeoUuUt nfim részérő ismét küldoni. Kwlinénye Igen jó. Skftcel JóxMef, gyak. orvos.
Nagy-Kanizsád valődilag kapható egyedül Wajdits JŐ286Í keroskedésében.
.....................
* V
V
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
'' VÍ.
lőcsben, Opernriii«c Nt> 21.
vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeke.t, vasnt, bank- és iparszelvé nyeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
J5- Megbízások a cs. kir. börzére
készpénz vagy megfelelő elő pénz mellett legjobban eszközöltetnek.
Játóktársaságok:
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-ik évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. Évenkint .r> búzás: márczius l-éu,april ló-én, junius 1 én, szeptember 1-én, deczember 1-én. Főnyervény 250.000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft.. Minden résztvevő, teljes bcfizetüés után kap 1 os. kir. 18G4. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db mayy. kir. 1870-ikl államsorsjegy részlet fizetésre a (> frt havonkint'' Évenkint 4 húzás íebr. 15-én, május ló én, augusztus 1.0-én, november 15-én. Főnyervény 250.000 frt, legkisebb nyervőhy 104 á 200 frt. Mindon réuztvcvfi, teljes befizetés után kap 1 mogy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy részletfizetésére i\ r» frt ha
vankint. Érénkint (> húzás: febr. 1-én, april 1-én,''juni 1-én, auguszf. 1-én, I oktober 1-én és deczember l én. Főnyervény 600,000 franc, legkisebb nyervény 4Ó0 franc.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 esá-szári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db berezeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre á 5 frt havankjut. Évenkint 4 húzás: febr. 1-én, máju,s 1-én, augusztus 1-én és novomber K-én. Főnyeremóny 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 talléfy 1 Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 hcrc/.eg Braun^cliweigi eredeti sorsjegyet. •
Minden liuzásnébl érvényes:
20-ad részjegy 1HG4. oszt. sorsjegyre ü 8 frt \ mindeu •
20-ad , 1849. íitíid osztr. sorsjegyre h lt) frt •-) további fizetés 20 ad n 187/). magyar sorsjegyrd ) nélkül
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak. ,
1J< )LTIIELY IS KG-VÁ LT( )ZTATÁS.
(■ ( »
Van szerencsém a nagy érdemű közönséget értesíteni, miszerint minden
idényre, nugyíkerüen berendezett
„FKRFI RlllV-ltlKTÁRAMAT"
• a takarók-pénztár nj épületébe, (Wajdits József könyvkereskedése mellett)
áthelyeztem. ''
S/.orfífllnmm cm pontos szol^iUuti k^szsó^ein, melylyel eddigi nu''Kroixlfl/íiniot ki«l<?#itani igyekeztem, remdnylonein engedi, hogy
megnagyobbított üzletemet, bee^eH megreiidele»ekkel támogatni (ojjják.
Európa első gyáraivali közvetlen összeköttetésem, legjobb munka erökkeli rendelkezésem, lehetővé teszi a nagy érdemű közönség igényoit, méltányos árért kielégíthetni
Tisztelettel
POLÜK tOLÖP.
x.....
Varró-gépek nagybani eladása.
Vau szerencsém a nagyérdemű közönséget, valamint varrógép kereskedőket értesíteni miszerint
CURCEL II. ALBERT
« * ''
nagy kereskedő üzletét átvettem és egy nagybani (en gros) varrógép kereskedéssel
összekötöttem.
Külföldi gyárakkal közvetleni összeköttetésem által*, oly szerencsés helyzetbe jutottam, miszerint varrógépeimet, az egész birodalomban, legolcsóbb áron adhatom.
• '' 4 '' N . A
luilfinösen figyelmet érdemel, kapkodó varró gépein,
bámulandó olcsósága miatt, ki tőlem árjogyzéket kért, az már biztos vevőm lesz.
r
. , Kcicliciifcld Józsefi
Mariahilf utcza 70 ik szám. Bécsben.
KELI,EH ZSITVAY
selyam, f.s ntiijKvátkclme raktárukban v Pesten Szervltatér e. sas.*.
A legújabb Helyem, gyapjú és gyapot női di-vatkelinék, kész noi ruhák és mindennemű felültőt, valamint sok más női divat-czikkék, dus váh»sztásban és lehető olésó áron kaphatók.
Ruhák készitése''sajatszabómühelyünkbena legújabb divat szérint gyorsan és izlésteljesen jutányos arak mellett ''eszközöltetik. .< X
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek, a megrendelések pedig
(536 —tí.l)
kivá
t
iváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek
, Lyoni .selyem kelmékből
gyári raktár.
r

MlíUHIVAS
a Hamburg állam által engedélyezett 6s biztosított nagy
P£«-.«'' sors i ;i t é k
uj megkezdendő htijulsnkbani nyeremények ré*z\ételéru. * " A fogrtftgytmb riyoirnu''ny szerencsés naoilH''O
100,000 tallér.
ou YvrciAúnyék: (OS 1 — 5,3) •
60,000. 40,000, 20,000 16,000.10.000, 80OO.S-.xnt
6000. .''( »»<>» 4800, I mi r 4400. »-ki t 4000, 4-««-r 3200. f» «**r 2400, 11 -»»er 2000. X-nn 1600, »xor 1200 loli.«t«r 800. Haior 600. ft-asör 480, IM-aaor 400, SOti-ainr 200, J »ifi 120, 1.301''ttor 80, ll.UOO-xxor 44, U-axer 40, ll?-»xer 20 » a l. tallér.'' A sorsjegyük felénél töbli nyereményül huzatik ki hét liuKánban; a/, egész 2VOOO nyeremény néhány lió alatt tervszorlilog eszközöltetik.
Az összegnek osztr. bankjegvekbení beküldésével „eredeti noraji''Kj" adatik az első hutásra, moly hivatalos tervszerűit már
f óvi junius 21 ón
történik, következő szilárd árak mellett:
egén* eredeti *or*jeg> ii ft •>() l,r.
fel ■ . „ '' I „ 75 ,
„ nt''Kyed , „ n »''»
pontos teljesítés biztosítása mellett.
Minden résztvevő ka|> tőleui egy ItivUlnlo* literrel cllntott eredeti Hiir»ji''K) cl |MMiti)s»u k ulti ve, és ezeket nem k<-ll az ígérvényekkel" ''összehasonlítani, mely csak személves bi/elinon alapszik.
A hivaUtli''K uredeti t-rv loindeu me<:i ••ii<leloink ingyen adatik és ng ér.loklóknek a nyerútuóuypenz hivatalos jegyzékkel kiihb-tik nog.
A bizalom melleit, melyl\ el e sorsjegyek hirtelen megvásároltatnak, sok megrendelést remélek, ugy hogy a legkisebh megrendelés hallgatagon a legtávolabb vi-dékn> is oszközóltutik.
Kevés iilő alatt tdlih első fólH ereniény renométól kedvezett flzleteuilie esett.
Efff/ctUíwn én tnMiMt ,lntéxke<lemUl
Haas Adolf
é r t é k p a p i r ti z I e t é n é I llnmbiirgltHii. ÍUUUíj itaff f/fixámban taniisftoft bfxnlotnéii az Ifirtüknek'' kőtizötu-temet H//iteán itonh
meg.
■ i
! ! Csalódások eticferfilhetMc* végett! !
• \ . ''
kir. kixárólag axab. ujulag Javitólt amerikai ét angol pátf|i«*kkel Ellátott Atillán kedvelt
A ii a Ml ((r III-S z á j v i %
J. Ö.
gyakorló orvoatól /■»
a/.«b. tulajdonitól. Héca , Kiog 2 ik axáin.
Iii''lvjrn*
It o |{ II r r
Kaen
a c lí j * i * »
it omuii
NvissunJ{ kezet. a szerencsének.
250,000 mark ut
«,. v.r.a . •. «••"«• « , /, • • .. joiji^í
kedveiő alkatommal főnyeremény a legújabb nn^v pén/aora..láa-nak, a mely » uiagaa kormánytól ui|..gadva éa bialoailva vau j u előnyt!* bt-oaitaan rwn uj tervnek ekké|> van, hogy n kilvelkexfí 7 anra«l/ja k«v«''» |ii>iia|i nlntl 24,''.KM) nyi-n" liU<ill>u>nl f««jr jiliimi, kf.mit <•» «ii. vd 250,000. siorosan 150.000, 100,000, 50000, 40000, 25000, 20000. 16000,12000. 10000, 8000, G000, 5000, 3000, I0f»-»»ttr 2000, U.«t-»*..r 1000, 2"t6-ii/..r 500, I l,tíüUrt*i>r 110 ont. A U|(kavi4li)blii ol«i" ajWoniínvIiusAa Mifn unu.v — illnuiilA^ bittoniioit |>i-iiK-aoraolliivataloi nMiilolct »/onnl már
június ti l-e ii 1871.
!«•"'', mplyhM
I f^* DrailMlt i írt.
I Í. I i, , , V .
I iii k> «!«l - • '' -
imxlrák ril>''k lu-ktlli)<-»<<-l.
Min4«n rstiJt*)''1* aYiiiniiil n IvtfnaKjíobl
C,f.)
V
(ártii * •''< ) frlilKyrli 111 fognnk
trljcnillrliii vi> inimli-nk i kapiii fo^ji tíltliik »* állailuviiiitrril r|-látott crcilrti ««>r»je((yt''l ki''/ílu-n.
A rewtatflk klvAnalJnk ixrrinl liivalalu* li;rv<on»*alot nmit-ks|.li«y:ik luílidon liimásnál küldjük n« t''id«kl<"kurk liav.ilalu* ikirotiátimikal.
•V uyurcmiiiyrk nxonn.il állaiel bistoaitAa illán kilirrlli-lrti-k |iV l''liut I fryí-UCMII Ifllrtk, vas.-y v«IUnk 0fiy«kMI«b''*l>*ii l.''ví''. .>»/!• rak liiriAlalom nagyöh^ fittyein átvenni.
,,) ,1 IliUlltnk a »*erunc»«l"d van mrgAldva rijvid idv »la min-deu máiuk felelt íelliiníjlrjj liárioii»xi>r (Tinye/rinriiy három )m<á> uál uyilvánoioiii licbinmyilva mrlént, én aiomial kilitrllelell.
Mindegek niiillrlt sulid illán sxáiiiilliat ejry nyerő rénrre, amely Rxt-rinl a már liiiknvelkexwidi! himánra, miudeii iniyreiuli''-léilek eg) oiien rtjyg kílld''lii»k.. Jv
" '' Steindecker & Társa,
l. ]laiik i*i1 váltó Üt\t\JIUml>urK>''io>
''Ve»r h elád minden nenill állam|ia|iirokal, va»«ilré»xviiiyekel
kíilcsőnkot.véiiveket. j v r
Mrgjrgy^s K/i-nnel kiii/Onjtk n ne kink n|á ndi''koxrttt ld-xodaliiitil «''« iiiiiitliii a kövelkexíí ■or«ulá«li<>x inc^lm.''minktit »«IIW, t(ry«k''>«nl fofiink további t« a rrndr« ,''» cpvrnf« axolirálallal a túkélrlon uvKvIé^v''lt1*! a linxlelt íidvkb''iktől ki,''(demelni.
- v Ott"- ..
b*c«l orv.mi lai-ullán állal a|>pr>dia)va, t
«4jál ÜOávI |{)»koiUloinonát rouilkivnll balátunak Ismer re, kdl-noaen jótókuiiy tianúunsk blxonyull a »»áj k«Uciuotlcn (xaKtóli lus^iiváia
Irkiiitotóbni ro«* vaifv .....aUnní^ra fo«k fo^Kynkerek olli.iny»noll
tlnttogaláa miatt beÁltoU sxájbttx elllvólltáíira. fi* dobány s/a^iiak irtrK«xlliilel.''«/-r<< , ftllttlinnlballan »««r betojt, kömben v^ixíí, időnkint felcynladii fofcbns és leorb^it rllen. kitlilMóaeu Iru^treu hajó*«ik léava; továbbá r«i|maUkQ* «!•* ktffxvéiiyy í«nb.-ijuk orvualátAra, r.ighg* UxuU>a rll aláaa in<>K*kadály uxására, m»|y/klIIBiinseu a kor haladtával, liild''Sn a lí<mír*íklét váltftxtiral Igen éixíkeny lájdalina-kat txokoll ér. okoxnl ; ik''ii haaxno* <•* a fogak tiaxtiUsára álalában, de főleg a foglill* rotliadása pllnn batá*o» sxer ; lelőtte esiidá* baláas vau a acrupliulíiaok aaokutl baja, a fogak nigáaa «''■» liUAsága ellen nfgakailályoxia a liete''g• fogaknál s fogV." »*««rf*l»lii kifejlődését erő lili a (..gln.ilint, óv fogfájástól; a »»áj fri»»e«égét f«nlarlja é» htlsi lőlcg bat, éx a< i/t ln/lilja, mintán a nyálkil feloldja, é« ext kniiuvAi ellárnlilhat^rá t»»»t.
Dg) Üveg ára l fi t 10 kr. o. é, N''itelbér és csomagolás
20 kn ''
Viivíiiiv fntrtim* A <>«*k*'' olyklp tlitiíijs, boKy miudeo l^OVWllj logpoi. ,„,„„ b.ifMiálala állal nrmfsak Hn. IU-
írllvul logkő elt.í vili illat il. baioiai a fogak fénye i* előált''slik é^ fo
extallk Kcv «k atilla ára »>:i kr. o. é.
Vnnfliorin loi>nón * i«K»"Vvei...e..i.b
\ Ilii lIli I III p«„crPWn«k, miután •emun
foglitlHt
íloU
m ik ni bog\ «ér
Ib n anysgol nem laitalmax 5 n fog emailja, 11 |i rgj>-b vegyt
friisili, a »/áj résx''it ax Stli. rlkln oU] ré»*«l állal ff Isiin, v ingák
vagy vixru aíatókuak. miután
taék, tinliltalik állata, a pép egyéb vegyltléke « nyálliárlyák al éles/,1
oll......
xtaságál és feli.^ ségét fokoxxa
no. ax
\
KillUnősen ajánlliató ex íiirsxou ki nem folyliat é» nem romlik meg,
ívgy szclonc/e ára 1 jfrt. 22 kr. kr. o. é.
l^nirtllllllUV mely jmr é* ínlyaáékony anyagból áll, melvsl (Irei I t cl 1(l>rJ,k kilapMxtására haainálni lehet, hogy eredet
aj.ikjukal via«xanyerjék. va a továtibi kivájáanak eleje v{t<-lli*«»ók megakadály<)x/a ex ar étkek maisililka feltolbidá*At a fogakban, ngy lyálka éa • gyédi ucdMkét it, és riáltal a caonlanyag Istuliaálól megóv inakig halva, fogfájnat axokiftt előidéxni. '' (Ml.X
Jigv adag ára 2 írt* 10 kr. o. é.
Ksplirtók : NagyiKaftixa.ío : llelua .lóxaef gyógyaxt , ltosenberg Rosenfeld, \Veli-eli, .1 ■•« Ki «ai Ihoffer J. kcreakedéaíben. I''á|»án T»eln |li)il ,1., K-MXtbelyen i l''fiMtefer gyógysmrésx, Hinger M. \Vei»f t. /ala KgrMxeg. n: laóó J''. gyógys/.erési. Kn|ironexán : Werli g)ógy «Xeréax.'' N''niaadiiii : llhlt^r gyógyaseit''ax. Sttniegeu : lJiillli''1 Kajet. Sxom atbelyen; l''illieb Kereuex és líodolf gyógya/er. Ilatár''rvidéki Sx -lly.''ir gyfin. Kit,ír K. I''. Vear|i/épiben t ileyr Tnarkau, ugy Unlbard ^Tivndt-éa tia iuál.I Sxékrafidiéivárotl ; l.ttfmauu A. Itrann J. gyógy**, l.vvaa-lleiéiiybcn: llrialor Kyógysa. Kalocsán : Horváth K. gyógyaxer^s/.. K«i keinéteu : Milhofvr éa M«elileid|«<5tey«x. Haksou : rMorlán ,1. gvógysx tlitrineiideii ; ll .rv itli J.Homxcnrvild gyógy** KapfiavároU • Kohli .ti BSgt, Heluv éa Hebf«der gyójrvtx. ^Hegaxárd: llrahaay gyógysx — Koiiyhiiádon : Krámolni J. Szigetvárat! :llarwartb, Salamon gyógyax. Kajan ; ilirhilich St. ií« Harafeld tlai, ugy llrrxog Ignáe/nál. — i''éeiett /.solnay W éa K. /neli, Sipdkli gyógyax. Kárádoii: íiadul>áin«ky"fryó|^''«* Mari xaliban: Kiaa vjriigy xa. ''rolnáliau : (Iratf gyógysx. —. Duuafiild váróit l.ukács gyógysx. .<xeiif-<ljJflrjjf(i»i» j Nolhig — Alaú Luoilvau
uraknál.Az i^r/sá^ énlekéhoH
f\

i
a/diiucl aaját aliiráaouimal hixoityltuni Orlicé R meiinyi»églanl itanár urnák BetHnbea, hogy játút-ulmulaláa.t f. hó S-íu a béeai hiixáa alkalmával '' <
egy ternót 3 számmal . egy ternót 4 számmal j 41. 29. 50. három eLmil3cVt 2 számmal i számokkal három 4 számmal)
nyertem. „
lléea, april l:i-án 1»7I. (5HO-0
Schnitt AiiImI,,
vendéglős a K»r«nex .löxaef kaaxáruyábAu, Vonatkozva a fentebbi bixouyitváiiyra ú» hivalkoxva a segélyein általi folytonos (ikerre, .ajánlom ax éstsxerfl lottójáték inilidqii barátjának, a kevéxbó ti-ln tősek által ia követhető stalll-tlkai s mcnnyitégtnnl
jAtók-utasitásaimat.
Keltét,dek : IOu/n díj a nydreaágb.H, ngy axintén ax itlailt^* kéxheailéaéuek I frl lllptdlefl 2 frt knltaég bUlOiitékii). Kiváuatia Klőxő kérdésre, bővebbl Indóailáal *xiveiei|_dijtala''
l/niKLV
9IJI''J 1 IIIÜÜ I - f /Ili I ^li ■ 1
Alnlirt tisztelettel jelentem a mély«n tlszl«lt kilröns^gnek, hogy ( az eddigi
CZIPÚSZKT1 ŰZ Ti RT KM ET
a Tllboly léin házlsil a l''elsotemploin mellotti Axenti Uylirgy ur 1 házába, -- lukasomat pedig a tornaterem átellenébeni |>éesi ut '' ezábatt l.-vA dr Király M«^r nr házába teltein át.
A/, édífígi számos látogatás- é« megbízásért inidCn alkui-1 milag iWinte ktiszoneteinet kifejezném, ajánlom ecuntulra i» pontos gyors szolgálatomat.
Nagy-Kanizsán, május hé 1*71.
Fehér György,
rxi|iéax-meatrr.
nyári idényrt1, különösen vendégío-gadóknak érdekes jelentés!
ROSENFELD ADOLF
/
kereskedésében Nagy-Kanizsán
porczellán edónyok. üveg neműek, evőeszközök pakfon óa chinaezüst kanalak, ba dog (s pakfon taiczak. gyertyatartók petróleum lampak. kerti gyertyatartók uj aagtartók, borhiXtök
Lignum sanctum golyók
t*H hozzdvaló bubák le^na^yobb viilaMZtőkbnn If^olcst''ibbnii kaphatók, nenv. kliUihbcír jóft''lo sajt. szalámi, fri« rojesi viz ezukor, kavó, thea, rhum, ** minden füszernemttek.
Pályázati hirdetés. ,
Varga Adám liizvölgyi tanító iirnak a sorniási tanitói ál '' lomásra történt kinevezése folytán, Üresedésbe jött s évi !l()t» frt kr^sz pénz físotiis, rendes lakás ''/« hold belsőség használatával össze kötött nizviilgyi községi iskola tanitói állomásául folyó ••vi ''junius hé 29-ik napjára a pályázat fttennel kitlizetik, — a |«i lyázni óhajtók, lanitéi okleveleik, s a tanítás kMrlili jártasságú 1 kat tanúsító bizonyítványaikkal leiszerelt lolyamodványaiknak Hegkésöbh junins 2f>-ik napjáig leomló beadására kéretnek. Langvin, inájus hó JjŐ-éa IH71.
f Ax iakolaaiék megbisáaából
Kovátí Jáno»
iakolaixék eluDk
----- » i ....I i . , .......- .... it..--■ it.'' - —---
A
Hirdetmény.
titoktartás
nul adok.
(Vimrendő'':
* b IJÖBfií, .«„tviít
.1 " An dfit ProfTísior der Msthemstik von Orlicé in Berlin, Wilh
Berlin, Wilkelaitrasse 129.
Nagy-K^niraa városi Ivaxéke résxérííl kilxbirré tétetik, mi- .-iin| néhai iaohw,Bernát liajyatéki^iox (srfox^a afesr ka u i x ■ « i ,.''W ii. >. tjkuiiyeK.il :t7Í éa 471. m. a. felvált<k tch km íaljó évi j u I ■ u « illó IH-ún a a mennyiben tkkor a b«c«ár be nem igért.tnék fol.\ • ,Wi. auguat hó 10-én mindenkor reggeli ft órakor a hely axlnén iivilváuo* árveréa uljáu «Uog adatni. A 1172. h. r. ax. háxuak becaára .''IH4o ti.''a ST.''I h r. ax. hátnak pedig hee.ára ft Kt árvoréiben réaxt veonl
axándékotók, .knteleaok a b.r.árnak ltt°/i, a bírói kikflldrtlluok kp/ím ai árveréa megkex(téi« előli, ininl bánatpénxt Icflietni. A IJJhbl Irli i. ^ek a tvaxéki ir.id.ibau na|ionkinl iii«gt.küilhetŐk. (">74 l I
K.''li Nagy-Knnlxaáu, 1871. ntájut 4.
Nagy-kanizsai városi törvényszék.
Interníitionalo
\ ii ii o ii cc ii-I''i x |i ctl I (i oii
von
ik
Arlejtési hirdetmény.
MTI
évi lltá-

^Ag^''Kitiiútih vdron épiti''si bizottinányának 1 s | Im^w m loly tia K I''r " 11 ° * '' w 1 a ti e » ő b o r Ji ti z, melynek kölui t llt* kr. lévén é|)itenda, élinek vállnlkozii ingeit zárt írásbeli ajánlatok elfogadása niellutt j t| niusliy lU én reggeli i» órakor Na^y-Kanizsa váro>há''5í ti-rJrtében nyi ítiíitáilárjiijtéB log''tiu''tufiái. uiy : i .
L. LAN(; in PK8T.
Von 1. Mai a 11 g e f a n g e n Dorothiagata* Nr. 9. I. Htoek (írllh.r K I U a a b « III I, la t x N. ''.t, I Htoek). Irb «rlay>n inir hitvsilt :.iil.t» p. t. il''ubljiuul, jlfíb|. auliUrdeti
uud 0 v ni v i d c ii, K i * o u b a b n V e r w a 11 a u g . n und lt;a d n ■ I) i-rekltonen ele etc. meliie Vermitlluiig von Auuoíieén in a I i v u e % I. a t trend kii Z.itungon l.,urteni xtt aiii|ifeblen, und orauehe die i>. t. Inaereuteu, die durch ui.inii lliui.irguug ur»acha«nd«a Vorlheile xii b.-illekiichllgen.
Dureli d.u, v.>u deu /.oituuga-lnhab.rn «4lhat |>rotagirlen, und an.rkaiiiit aoliden lletrieb meinvr Kxpc^lkipii «ed durch O.nMhruiijr von I biMontleron Usbattvortli.ili-n, biu ich iu tUe angetoekine l,age vur«. txt, I meiiieii |I, t. Auttiageburu die gtlnalifatoll uud coulautoatcn llvdiin-un t gen xu atrlleii, die aieji Ilii Kaebatebenden reaumlren . i r I. lat iini»in Grandprlnzip, «lio mir 11 li«?r>\i<»««*umi AnftrH^«* nni Jn^ . . . , .. . t . . i ,, i i, ,»• Promt$$tő iuiú Ráülte / ii •-lli-ktiiiren, d. h. nur die Orlalnnl-Prelae xu
! özönnel nyivanosan kijelentem, hogy én, mint boldogult Dr. Ktx berrohnw wdchí mlr vo^en betreffenden Zeltujgs-Expcditionen LVlhíí
Kn Kixj Vilma
A. özvegye, Ityidcz év óta egyea-egycdüli készítője vagyok a va- brrechnet werdM.
ikii és hamisítatlan l''om/Hl<tour- 1''ilHxtálUlk, iní''.rt esak éu | \Venlen Koetea-Amchláge »uf Wunich vorerit aufgestelll
naix.m imnoeililti i.no.ib lí ón-/ i i 111 le I Miilrtn i.vnnitnl ...............1 ^ er.l.ii Porlo oiler aoualigi; Sp.aen ilabvi durchaut nlcht bvj
ti) no /. a. .u t e *»- iHijiennii''imiok készítési titkát. Midőn ezennel jehuitem, . ,
ttg elotranyzata ^ |l0V,./(,u l''onm^dour-l''i^zta mostantdl kezdve csak lakáso.ere0"Bí,
kozjis .ltjául oiztosimsn ^^ JUcM( I>ftpoldstadt gro««e Mohrungaáso U.l. vStiege, ThUr Rabatt.
i He! gt''.aaeien oder
tige >p, iTerlloltril
í)2, v alóli i miilóriégben kapható, intek mindenkit a más
uál vahi véteJ elleti, minthogy jelenleg sem fő- sem pedig liók -- , . .. . . raktárt nem''tartok »is az ezelőtti raktárakat, előfordult h a-
* tt'')? lyá^tttok, reggeli K óráig beny ujUuulpk, a vaj |m|,.ilAíll|t végett inogsziin tettem. Valótii l''nmpadour I''ász lám-
llkozók ftiHrl.yl.5s megkezdése el,1tt köteleáok ItHH) forint o. é. j ,.«„(|apúinak, ,s nevezve, hatiUát sohi^.n iögju ell''iihazni j e
lelubniilhatlaii arvz|>ász(a ere<lménye minden várakozáson túli,
pörsenéndi g>"Ol* én csalhatatlan elűzésére. A vevők any-
^atpéuzben vagy értékpapírban a bizuttluány kezére előlegesen 11.IMI1|11IJ)lliMI,11 „
liptbi, illetőleg ugyan Mnj»it a XÁrt; ajánUtokhoz uitlllékulni. .''^^ÁTh''rí t ti* szer arezl.flrküteg, bór ntkák, szeplők, májfo A tervek, költségvetés, árlejtés, iluláuos és kuhmlogeji. ^ ^
(Itéteh''k t. évi mó ina ,''irv (Al u iuitiriíeniiwli>ri lii v.-itii I luill lileír- '' hk
Nagy-Kanttsa, 1471. május 2f».
ípitáai Mtifvolő ípit.
íiTELt.''ZKI/.
MNMw -
ételek í. évi május 2f>-tői a polgármesteri hivatalban meg- . 1)jz,(mi(vilk( hogy ne.Q tapwztalt siker esetében, a pénz inthetek. , '' '' s|i i''^í-■-V-T ,fl''.\ vím_____»-.su i.'' i.!,,i..í í .......................i 1 -----
AhftrH/en
enfaprechendvt
ingen
• bixMt''iuáio i''InMd
l''I.OSSZI.K.
ö. (lomlgt die Kinaeudaiig ein.r einmaligen Abiohrlft de, b.-ti.f-teliden lu.aerale* aueh bei Aufgabe fdr mthrere X.ltiiiignii''
ti. Werden Ufbern-l/ungen iu alle Kpraeh.n ohne Ko»ten-ller««h ining anagríHlirt,
. 7. Werden Brlege in allén FKIIen filr Jedís Inai-rai g atii gHieferl.
I»>ir Au<xug der gi li-vnati-u lllátter dea Kvntoicule-, Ulíl beonde lA Rerdekalrktlgung nti«e<ea Va». rlandra Uftgarn »''ir.l auf Verlai Iraueo gratia rllg.aaildt.
A I I e i n i g e A ii n a Ii m n filr d<<n
Magy. Mérnök és épitész egyleti Közlöny
i .-i i« I •„■ . , ..in r, (i . .. , , , ein/ig,'' iu uug. Huraehe erarl.einrn.)e Z.eiUrliriít f(|r • Arehitekteii uad
vissraadattk. K kitűnő pásztabol 1 tegély, iitasitványnyal együtt | Itaiioiriaur; rnrusKVadáM- él versenylap lagd- ,,nd Muortblat? V él
I Irt. .>0 kr.o. é. / . (640 ia.)lO |l''«t«M| xkmmtiuher |» r 0 v i 1.1 U I* 11 ♦ r [f 11 g a r 11 • und
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak. *"''''''''r"1""f''''"r''" K,M''f"a........... A"^
iio,i^/,i.n. nuoxuiioi ii niua Honi IIJIItAliillaIIIOK.
j >Vajdits József kiadó, lap- fa nyorffdatulajdonos, gyorssojtónyomása Nagy-Kanizsán.
Kurrvapuuduua franco g.gcu franc.
í< ^

Nngy*f(ttii)''/*tf, m\. junius 10-ón.
24. szám.
Tizedik évfolyam.
Ili'' >IU.il I .
(a xalumegyei gazdasági egyesület, hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és
Vegyes tartalmú iietllap
a s/é|iir(Mla!om. knrskHlHNiL ipar, gazilászat, tiidoinaii} rs liittvészct kftrtWL
inti '' '' " I ''
ir>!t
.-?:r:m-nrf*rtTtTT5f~l''-llü''1- I1''
''I II I" '' '' . ! I'' T>" ■!!■ 1I"I
■<■''!■ II
Möffjelenlit:
...
»(}«• > iy«kr«n másfél vsgy kél 1**11.
HserkcHZtoi iioitll l''H klHllÖ III \ M í HI
WA.IHIT8 .In/.SKK k.''in»» krr.-.k.''.l.''«n.
nl J.>.''
íllőazetesitÓltóteleJt:
)|.»lyl»-u hávilok VwiUmuI W4iSkte pu»mh kHlittp
Ml <l»r« Krn«irycJr«
60

II.1* y/npiionlll ({yÁ»»i«r ! (n''.li>ilvn M«xlj|itlek, Nrin *11 iin^vlrtlliik lii''i* loiMotoje . Moliitrj |
KISKAl.i;i»V K/VHp/.V,
. I''IÍ.TT'' /(''
Mohácsról írom « soroknt: .. Hontibü tépi szivetrirt; nem, nem*1 t udok történet -könyviínfc e bor/asztif lajjft''ra tekinteni, liis^. ugy fúj u viv>/.ueiiilókczés! 4
Minden fiisiáA e kies rúnán. üsztöiíRze,-riileg üdvözöl, majd lehajtok a lehullott kDnyosepp után, megcsókolni a poméniet, iVíjpty a hamvait takarja.
tá''volabh u jvókló hegy ejt tetszést iu: lenek, emelkedésre buzdítanak K lelkem, szemem még magasabbra,az <ig felé Írómul, kezom imára kulcsolódik! Istert! te mindenható, adj egyetértést, az ég, a természet c legszebb törvényét ültesd át Árpád^nftia-dékainak szivébe, hogy a „nagyiét" i uj ezredéve szilárduljon* hogy e választott nép annyi szenvedés Csalódás ntún egyetértés* benvirágozzék ....
Lelkemet oly édes, oly mennyei érzés fogta el; oh a temntőben kelt érzés tisztele-
tet érdemel, ne ítéljetek meg tehát, midón még itt is szeretett ha/.átn kies vidéke-, a kedves Zala felé irányul tekintetem s lel-) kein szemeivel látom a szentelendő honvéd-zászló lengodezését, moly a reiuéuyt tett-legesiti, hogy a honnak Inl tíai, élet- és vél t áldozó édes övéi lángbuzogva, lelkesülnek , nagy létünkért'''' nemzeti dicsőségünkért!
''Légy üdvözölve magyar honvédség! drága mieink vagytok, baráti, testvéri jobb tart ölelve benneteket; foiyuk a babérkoszorút számotokra, mert édes anyánk, a"hou aggódvn tekint a közeljövőre, ti vagytok a pui/K öt megvédeni, mert nenic.sak fegyelem, kötelesség, de szeretet, tini hála eÜzl sziveteket, karotokat, fegyvereteket!
Legyetek üdvözölve ti, a honszerelem angyalai! •)
A 7 7 — 7 8-ik honvédzászlóalj öröinünne pet üljun. 11-éu, zászlójuknak felszeoielési ünnepéi) ét„hol az egyházi szertartást Zula-megye egyik kiváló szülöttje, az emberig fenkölt jótevője Kovács Zsigmond p.iM püspök eszközli, áldását a lélek magas/io.-> tisztaságában adja, fogadjátok hasonló mar gasxtos tisztasággal!
A zászló keresztanyja Zahiúicgyc szeretve tisztelt, kedves főispánja gróf Szápáry Gézának honleányi erényekben tündöklő neje 1 bz. gróf Győry Mária, ki szivgyöngyével, a honleányi érzelem áldástadó üdvkivána-tával szenteli meg zászlótokat, önkezűleg jelezvén : .llarczban és viharban éljen a
Hirdetéseit
A km IimAI.u* prtili m.rért 1-i.iAr < kr. ''i-»sor •> mindre további beikMtáoórl ft kr. Itflyry.lij minden <<gy«* l.viklttWrl .10 kr. '' A .Nyílt tlrsu" rgy pMlt «or Iirikuis*! ilijn IA kr.
haza" és ; llarczban a dicsőség, békében a törvény'', fogadjátok honfiúi kegyelettel.
Zala- éa-,Somogy megye nemes küldöttsége. az 1848-iki haremlzett honvédek sa nagy közönség tiszta szívből fakadó áldásával vegyétek kezetekbe,lengessétek magasan, hadd csókolja a szellő, hadd lássák az égiek, nemzeti büszkeségünk, ruményünk, éd& mindenünk o szent jelvényét.
Kmeljétek magasan s ha szükség ki-fátijtt, kövessétek lánglelkctck buzgó imáját, nemes szivetek tüzdobogását: előre!
Kine^jétek magasan! hogy Kárpátoktól Adriáig félelmet, rettegést jelezzen az ellenségnek, bátorságot, lelkestdéste honfininak.
Kmeljétek s .hordozzátok mágusán, törhetleii jelül, hogy a magyarnemzet, uteg-fugyva bár, de törve neiu, él és élni fog!
Isten titeket ugy segéljen 1 > • <•''
Mohács, Mohács! Isten veled te szomorú tér, vígabban távozom téredról él, tniüt jöttem, lelkemet a. remény édes angyala fsukolá, szivemet a Ifit égi érzete s testvé-r ni. a magyar honvédek kunszereimében i ji;.«lt l>ensó bizalom dobogtatja . .
BÁTORKI.
Hirdetéseket elfogad:
N.-K««li»sn: K Aln''» illVATAl.. kV*/thrlyen: i''lll.y JAKok PMten: /.IIHIjHR'' HT; l>AWl l.Wíj''Ohüi h> S1MIKU SAMUIK. 8«cibefi: IIAAHKNH I''KIN a V(y<> I.KK, MosSK Kl''Uoi.F, OI''l''Kl.tK At.A.ldS ú. XAKTI.RK 11 KI;\(AN.


Trágyatelepek.
ii vKulyUlás.)
Az állati trágyának rendkivüli becsértékéről már-már nincs gazda, ki kételkednék. jövedelmezőbb gazdasági üzletünknek ez egy főbb kulcsa, és eszkü Jöjc;
— , « 11; - ,i ... .''■.•■ szükség tehát, hogy minden gazda,; ki talán nem tudta ís azt, .hegy eléggé becsülje, tig}eJme és, gondoziisa f|itárg\ánl tegye, é^ mint jutalmazóbb teriuelvMOiek n legfőbb tényezőjét,, niiuél nugyobb ineunyiségbeu előállítani iparkodjék, ez okból szükség, hogy annak,, keíeléséro is úagyobb ''gomlot fordítsunk. — Az állati trágyában, mely folytonosan kisebb-nagyobb urjedésben van. ,sok oly növényi tá|>szer fejlődik ki, melyek mint a növényzet^ logéltetob)>e.k, uagyr részben elröpülnek, h ránk nézve egé^cu elvesznek: ha azokat megkötni s magunknak megiartuiií elmulasztjuk; oz okból szükségig a trágyát, létpgenkiut fóltjdel betakarni, miáltal a tulorjedc-. is uómilög gátolva és kifejlődő növényi tápszerek is némileg megtartva lesznek, Je szükí^ége.s az,t a magából kifolyt trágyáié vei id«»szakimkint meglocsolni, illetőleg kötözni is.
Jfo így áttérve a trágyakezoléwq, ánibár anuak, reánk néctve nagy Uocdeyejét, inár fentebb isjiiszem, hogy kel)ólug indokoltam, mégis ez alkalommal seiu tartom fe^slegwwuk, hogy azt — legalább átmi>-iiólcg érintve újra ligyelmükbe ne ajául-jaw; mert lm a földet akarjuk megcsalni, magunkat csaljuk mug, minél bokezüubbek vagyunk hofuiá: annál Ix''ikozüebbeu lizeti az fáradságunkat viasza és hogy azt tehessük, óhajtandó volna, minden udvaron kitud vngy fával kirakott gödröket késziteui, hová minden hulladékot) mi a földet termékenyíti, hogy semmi abból el no vesszen

T A H C Z A,
A honvéd-zászló.
. -.'') / ti*i f
'' • Szentkirályi Auróf.
i. i I H • ■
.l«t«''ll lltill f«-e«icl.b .''•« .1 U/«VriilnUlil) n^r
1 A k o li''v í ''il-ii * v ««<• t J
'' .WAKy^''lp''t^ortníiti líill nlr''jfír.Unn''Inl
• K«t iréMji''ítoiiHr iivrWt V''. ''
l|iKrkni|iun lílje* »li l,.i/.tin
\V.l>ii, fiilf ínVItif tíjfVil, . IcuiMiii A li'' i lltn».^''vd i ■
PKlVlKI SÁNOoit
• i ii ÁllotUk ők tt haroz lilwíbiMt /V a inaló ui e 11 e 11 .b.áit o r a o, Husikén emuive lobogójuk A melyre** jog irva vjin. Bár egyre nőtt »/. ollen szAma ( Hiiggodni nem tnnultnk ók, Ilidndvs majd . .u tuajd meg nyonutVH Küzdöttek egy oh" re u Uieaók. ''
. I •• "
Viiiurt kelte az égre harezuk . . . A fiddön vtírt Arassa — azét; IVa zászló f^yre magasból
llirdikúi á )tu n y i^d » e v A t, Az ulkotmány, a jognak harotft Kitarlóii folyt ós s/.únti h n .''. . Szabadságod yolt a huiez dija Ks óleted «tn nemzetein.
. w m ii •> \> m X
Uo, jaj, hiába volt kUzdéflók . . . Törőky^Aók miud -4 hasztalan. Az árulás szegte * szárnyuk'', — De a becsület lueutvo van. A győzelem bár elveszítve, A zászló most isföo lobog, j^lvérzcttlik a kUfcdehniibou, L)e nem hagyták a bajnokok.
A hőst kálr bilincsekben már. Tart a tíárnok győzelmi tort, Mely a szabadság hólesője volt, — Megosztani kól ő a hont . . . Szétdarabolva ióldje annak, {törtünőben gylUkOs #abók / '' Ol, lárad s újra öl bakója, De uaászló mégis lobog.
A távol ban k hon jelesi ■Mint száintizőttnk bolygnn«k, , Meg, meghallvAn lesújtó hirót A iieinzotnek, mit irUmUk. Eh elhinnék « gyászos mondát, Mely''győzni mondj'' u zsarnokot; De a szellő elhozza a hirl: Hogy a zászló ínég is ló bog. » . i. La órt a nemzet gyász időket.•. . t- Tízonflyolfir óv gyiuuo^ jdó - • .. . l)u vérzőn sajgott bár a vert seb , Nem volt kőztünk eskliszegő,. Leverve bár,, rr* küzilöttiln^ egyre, Mi ránk nuuiwlt — asz u n t jog ó r t, S a fegyver bár hz ó kezében, Ab ellen czélhoz itt nem ért. —
S Ictllnt a* éj . . dorli «z égen, A nemzet uj erőre kap, S a száműzöttek is eíjőnek Xleglátni iínióLlionjukat, ,
(jrömérzet fogadja ókeL , Ks inindeuütl a régi dalok. De egy kép az, uii lelkesíti: A zászló iU0|st is fenn lobog.
S a honba lépnek /. . . s a kik ishiig Kt''.v ozélt, egy wizraét vódtonek, Véletl: u zászlót megragadják, Hogy újra s együtt küzdjenek V! Oh nem! a sor iine szétoszlik . , . A lionli is két részre áll .■. . -i Holdog egyik, hogy visszatérhet, Ktizdenl — okot nem talál.
S a zkszlót, melyért küzdött, vérzett,
Ott hogy ja állui - védteleu.....
MegáJlliat az talán uiugábaii, Mint megállt eg^'' évezreden VI Vaijy szégyen már tán azt követni V Avagy jutalmat már uqiu átl V! Meujetek hát másnak nUínu . . . Kövessétek más zászlaját.
Fogyott sofnnk.''de iizért állunk Ritkulva bár, dü''bátorán,
el nem ejtjük lobogónkat A in e I y r b a j o g írva van... Kiöltünk járhat már v<v/crűtik, Ks keblilnk njra feldobog . . . Örömérzet hevíti lelkünk'' Mert a zászló most is lobog!
A dicsőség vágya megkapott..... Köl hát d rc só honvéd sor <\g ! ... . Árpád büszkén néz le reátok,
S nevére büszkék.legyetek —.! {,. I Ks bátrak — életre . "... halálra, , '' Hogy legyen fényes érwelok. i Klrált/tinU4 — - a fölkent v e z é r i () h a r e zó 1 an d előttetek.
Fői, sgent-István koron''ájiUVl.
Hor\''át» s tót testvérnemzetek !
Osoinkuek szent csontiaira I !
liókülni vágyuuk velotek. ■ ■
A század intő szava szélit,
Ni) hagyjátok el a magyart.
K Z r e d é v e s in á r a /. alkot ni A n y,
A mely a fr/tíU''l''t ű s s/. e t a l^t.
, /i
Hitszegéi lenne -• a k <i./.üg y é r |t. Megtagadni a várt segélyt; Holott é r ő b e lí e g y e s i''i 11 e n KlhiirithHtjuk a \''hfcélyt.; A szent hazáink harsonája Lelkesülten fú riadót, A k''irálf/rrt * (tz alhotnuhif/rrt F íze sb Ünk, ha kell, véradót.
.Nagy az, ki a hont nagygyá t.-s/i-
Megeskiidt erre a király ^•/■p.s^atrt t bwá) tuif } t^nr
N é p^i 1 v é r v i r á g i ii á I . . . . .
A sJa''bádk''ák »ógó lUk
Karöltve tartja i m velünk A tt agy szellem jeligéjével'' „íHton tu''Uliik, kt eflctHHik**''/!

Sorakozz már most yi^éw hon v ód, -•Kinek * z o u 11 ó v á 11 t u neved — Jnt< nr,'' hon- m a {Mfout kh''álycrt M .a r k o I a 11> a h ő s fog y v e, r o^l 1 |
S it j t h d , p o,r b a i; 11 e n s é g i d sorát; ^(idfóu Hzvnt xihtxlóil feuul.obog, S tettei de t ,cs i 11 a g-h e t ü k k el Ör ök i tik, a /. angyalok!
gwnioban megtakaríthassuk, mint például uti sár, iszap-, vér-. gyoiu-. hamu-, szoba- és más söprés — rothadt szalma, rothadt hus, és istállók és pajták vagy szé-rüs kertekben összegyűjtött érett trágyával összekeverve, mosogató és szappanos vizzel megöutözni, és hogy az istállókban a marhai vagy lóürltókok egy főtényezóje, a vizellet, ürülékek se vesszenek el, és hogy ez kellőleg felfogathassék, az istállók kitisztítása után mindannyiszor fél lábra — lia lehet — gyepföldet hordani bclo. A friss trágya különösen homok földeken kevés hatású, azért előbb rohasztani kell azt — ép ugy az esó által kilúgozott trágya M»kat vészit hatásából, czélszerü volna tehát az ilyen gödröket befödni, melléje egy másikat készíteni, és pedig tojásdad vagy medencze alakbau, oly formáu, és olyan helyen, hol az esó, vagy más víz alá nem folyhat, és ura lenni minden körülmények között annak, hogy az több nedvességet, mint mi annak czélszerü, és szükséges, no kaphasson, közbe-közbe növényi hulladékot is rakva készülhet a legjobb compost tiágya.
És most nézzük, mily hibásan és hanyagul kezeltetik sok helyen a trágya; a trágyagödrök többnyire oly helyen vannak, hol az alá az összefutó esóviz is folv, ott a trágya legjobb része kilúgozva valamelyik árokba, de sok helyen még az utczára is van vezetve, az istállók és ólakból kihordott trágya nem teríttetik*szét és kevertc-tik össze, hogy igy, például a hideg sertéstrágya a meleg lóganajjal keverve, ha^on-minóségü érett trágyát adhasson, hanem többnyire rendetlenül csak kupaezokban marad és igy vitetik ki a földre is, a termés világos kárára, a trágyadomb többnyire széles és hosszú nagy felületre uyujtva van kitéve a nap szárító sugarainak, és az illó részek elröpüléiének, miknek megkötésére földrétegek által a legkisebb gond sem fordittatik, az istállók nem levén ugy alkalmazva, hogy a kifolyó s felfogott vizelettel azokból a trágyát megöntözni, de hogy azt onnan kihordani is lehessen, és igy történik, hogy jó érett trágya helyett, többnyire penészes, a legbecsesebb részeitói megfosztott száraz, vagy már egészen földdé korhadt trágya vitetik ki.
Az embertrágya a leghathatósabb, mert -benne összetömörülve és a legfinomabbra osztott alakban mindazon szerves és sóféle anyagok megvannak, melyeket a növények tenyésztési feltétele szükségei és azáltal visszaadjuk a földnek azt, mit be-lfilök a termésele által kivettünk. Még is e legjobb és legolcsóbban megszerezhető íüldjavitó gzert — az igazat megvallva eddig legnagyobb részben egészen elveszni engedtük, az árkok és gyepük mellett falaink és kazlaink körét undorítva, kárba menvén az, pedig a tett próbák szerint hordókban felfogott Ifi — 20 emberi ürülék 8 hold földre elegendő trágyát ad, hígított vagy por alakban felhasználva. Kiváló trágya a galamb és baromfi í?anaj is, pedig ez sem részesül azon kiváló figyelemben, melyet méltán megérdemelne, sokszor látván magam is azt a katroczból és kosarakból kiszórni, az utczára kiönteni.
UÁTHOtt GfiZA.
(Vég* kilvetksiik.)
»
Mint lehetne adóátalányunk viselését megkönnyitni?
Alig kép*<dhető nehezebb (eladat, mint azon tehernek, mely ólom súlyként nehoaodik gazda közönségünk vállaira, annak mikénti megoldásáról elmélkedni, midőn tehát éu e uo-btiz kérdéssel foglalkozni óhajtok, ha netán a nagyon tisztelt olvasó várakozásának megfelelni képe* nem Tolnék, kérem * feltett kérdés nehéz Vóftát tekintetbe venni, s igy a meg nere felel-hotést annak betudni.
Hogy terhet as adóviiuléae ízt két ok képviseli, egyik t. i. as ország-szükségleteinek fedezés*, a második ok a munkaerő pangása s annak tetemes árra felszökése, vegyük e magas árt akár a gszdászatbau, akár a kézműiparnál, mindenütt egy ós ugyanazon bajjal találko-
zunk, midőn én ez utóbbi tételt megfejtem óhajtom, reményiem egyúttal, hogy az első tétel megfőj lését is eszközöltem, neszük jelenlegi helyzetünket, — bit tekintjük azon •őrezredeket, melyek törvény szerint édes hazánk liutal-ságából egészíttetnek ki, s ha tekintjük országos képviseletünk által megszavazott szám aráoyt, ugy tudjuk, mikép évenkint a hadsereghez 36, vagy -10 ezer ember soroztatik be még pedig míndun testi fogyatkozás ii .kuli, igy tt legedzettebb munkaerő vonatik el, ezon ifjak az 18G8. évi 40-jk érvény értelme szerint három évig a tényleges szolgálatbau állani kO-telesek, de ez csak is békeidőben van, inig ha Kuróp.i láthatáráu vészthozó fellegek inututkoz-nak, akkor a már szabadságoltak is behívatnak s ezek is a munkától távol tartatnak, én itt találom fósulyát a munkaerő fogyatkozásának, do egyúttal az ot szagos tehernek egyik fősulya szinte itt rejlik,» h» tollát o>bajon segitfe lesz, ugy mind a teher kevesbülép ugy a munkaerő is szaporodván a nagy közönségre miud két részről u legnagyobb haszon iog báromolni, hogy lehotno pedig mindezt elérni, arra nézve következő a nézetem.
Mindenek előtt, hogy e bajon segítve le-gy''en, amennyire csak lehetséges minden ezere-det saját kiegészítő kerületébe áthelyezni kellene, és szerintem csuk az ifjaknak hnt heti kiképzését kellene igénybe veuni, mert ha a tényleges szolgálat alól felmentettek részére hat heti idő határoztntik, ugy amazok sem vonatnának el hosszabb időre, do as IKOK-iki 38-ik törvény bő ik 6-ának n) betű ulatti kit£ telét is végrehajtani kellő, ugy hiszem midóu törvényhozó testületünk ezen magas eszmét a tantervben lelvotto, ntár ekkor azon szellem lengte át, hogy eljön az idő, midőn ifjaink kor osztályukhoz képest leendő besorozUtásukke , j mint késs katouák lesznek beosztva, igy elér* tik ama ozél, mely méltán óhajtandó volna, ezt pedig miként lehotue,'' ugy t. i. ka a sorezredik ugy a honvédelemnél lövő tisztierő a hadkiegészítő területre felosztatnék s azok jogyzőségen-kint beszállásoltatuáuak, kik hivatva lennének egy-egy jegyzőség területén levő iskolákban a testgyakorlatra kitűzött óra alatt az előadást vezetni, inig vasárnap délutánkint az azon ke-rületbon szabadságolt s dolog tevő nap a munkával elfoglalt legénység további fejlesztését eszközölni, — egyszer mindenkorra meghntá-roztatnék, hogy a vezényliS szó eaak magyar ,lehetj egyedül a tisztek tartoznának német nyelveu is (y vezéuyletot betanulni s igy ezek lennének kapcsai közös seregben leendő alkalmasásnak, ha ez létesül, ugy nz ozerednok létszáma csakis a nélkülözbetleu szolgálat erőkre, ott is olyanokra, kik hon nélkülözhetők szorítkozhatna inig a többi legéuység szabadságoltatnék s hon kiképzése u fentebbiekhez képest eszközöltetnék, okkor a szabadságoltak tartása és ruházatábau, oly tetemes Összeg takaríttatnék meg, me)yuok csak "/us-jét » tisztek fizetés megjavítására fordítanék^ oly tetemes előnyt nyernénk, mely a várakozásnak méltán meg-felolnu .... '' "v« .
Igaz ugyau, hogy ezeu elmélkedésem a ki-vihetleuség ne továbbját előtte látja, bárba az 1867-ik évi 12-ik törvényben arról, hogy a magyar ezredek németnyelvon vózényeltcsse-nek szó sincs, egyedül a hivatkozott törvény Il ik §-áhan felséges urunk, apostoli királyunk, mint legfőbb hadúrra ruháztatott,a vezénylet és egységes vezérlet, do mivel azon törvény 130-a szerinti módozatnak megváltoztatását a törvényhozó testület niogánnk fentnrtotta, igy mindazonáltal nem tart^hat a lehetlenségok körébe a rendszernek megváltoztatása, annyival inkább sem, inert ha a katonaság magyarhoni ezredokre nézve magyar nyelven vowV-nyeltetnék, mindazon által az egységes és közös hadseregnek kiegészítését képezné, — mert ha honvédoink magyar ''nyelved képeztethetnek, holott az 18G8. év40-ik törvény 4. második a betűje szerint a sorkatonasághoz beso rozott ifjak leét évet a honvédelemnél szolgálni szinte kötelesvék, — ezeknek is mily pagy elő-nyükro szolgálna, ha sorezredeiknél szinte magyarul vozényeltetnének ügy a honvédelemhez loeudó áthelyezésük esetére nem kellene újra ta-nulniok,do uz esetre, ha a hon védelme megkívánná, mikép a sorkatonaság a honvédcinkkel egyetemben igénybe vétetni fognak, ugy alig képzólhotő, mikép ezek külön hadtestben működhetnek, annyival inkább sem, mert seiu műszaki csapattal, annyival inkább tábori sze-rokkol honvédeink még mindig felruházva nip-csenek, igaz ugyan, hogy eztik foJszorolése tú-temes költséget igényoíne, de ha a műszaki csapat, mely szűkség os''itén a tábori készlettol egyetemben a honvédség rendelkezésére bizu-tik sziute magyar nyelven képeztetik, tyry mindeu fenakadás nélkül hivatásának'' itz áthelyezésnél is könnyebben megfelelni képáa
volna. . . /
/ *
Kn honvédeinket nem is képzelem tmts-nuk, mint a sorhad szövetségesének, mely adandó alkalommal megteondi a magáét akár t a haza szent védelmében, akár u trón niegőr-| tésében.
Mennyire feleltem meg a föltett kérdésro » történt válaszomban, annak megbirálását a
nagyon tisztelt olvasóra bízom, de én ugy hiszem okszerű takarékosság, enyhítő balzsamként fog s fizető közönségünk sebeire batni, egy szebb és jobb jövő alapítója lenni. Langviz, május 31-én 1871.
KOVÁTS JÁNOS.
Jegyzőkönyvi kivonat
a snjwmi kereskedelmis és iparkamaráiiuk IS71 évi upril hó 13-áu tartott közös üléséről.
3. A constantiuápolyi kcrcs|fi-doJipi kulimra átirata, melyben tudatja, hogy-as oszt-rák-magyar birodalom iparos és tengerészeti c/.éljainak előmozdítására megalakult, és hogy a kamarától barátságiin támogatást kér.
A czimzett kamara megalakulása öröm mel üd\özöltetetl én erről a távol keleten székelő társkniuara irásilag értesíttetni rendeltetik.
;>. A nagyin, niagy. kir. ftíldlnlvelési-, ipar- ós kereskedelmi minisztériumnak 1871. márccius lti-áu 17G8. ss. alatt kelt rendelete azon közléssel, hogy zalamegyoi Szántó községnek engedély adatott, évenként julius 2U-ika előtti hétlóu országos vásárnak tarths-tására.
111. A közös bizottságnak jegyzőkönyve:
a) .vasmegyei KoIsőIak} községünk évenkint 4,
b) tolnamegyei Nagy-Dorogh községnek óveu-kint 4 országos és minden szerdán tartandó heti vásár,*c) somogymegyei Sz.''Balázs községnek éveukintj4,d>) banmyamogyoi Pellérd községnek évenkint 4 országos vásár, e) Perlak községnek mindeu kedden tartandó hetivásárnak ougodó-lyezéso, tís f) baranyamegyoi Mohács mezővárosa vásári helypénz-jegyzékének felébb emelése végetti folyamodványai tárgyában folyt, twuácskozás.
VI. A nagy. magy. kir. tÖlduiivelési., ipar- és kereskedelmi miníszteriuinuak f. é. márczius 31-én kelt rendolote, melyszeriut a kamarát egy fölmerült esőt folytán felhívja, mikép adjon indokolt véleményes nyilatkozatot az iránt, hogy ugy üzletkör, mint minőség tekintetébeu miben áll a szónak ueiu betűszerinti, hanem gyakorlati helyes értolmébon vett „v egy 0 8 kereskedés", valamint az iránt, ha váljon u szntóessági üzletek az ilyen értelemben vett vegyes kereskedések kösé soroltathatnak o ''(
A kamara hosszasb tárgyalás után azon véleményt határozd nyilvánítani: miszerint .▼egyes kereskedés" alatt régi időtől fogva kiképzett fogalom szerint oly kereskedési üzlet érthető csak, mely füsjser-, vas-, rőf fos- és rövid-áruk, vagy ezok uémelyikénok kicsinyboui eladásával foglalkozik. Kzeu értelemnek kifejlődése szorosan'' körotkezetes is, mivel az emiitett áruk egymagukban véve, az ennek előtt engedélyezett voíl kereskedésnek négy főosztályát képezik. Tekintetbe véve pedig a.vegyes kereskedésetek" ezen, a kamara véleményű szerint egyodüli helyes értelmét, a szatócssági üzlet nem sorolható a vegyes kereskedőnek közé, mivel a szatócs néhány apró czikket kivévo, főleg csakis élelmi •terek kicsinyben! eladásával foglalkozhatik.
Miután még; egy a kamara háztartását érintő ügy elintéztetett volua, elnök ur jelentést tesz arról, hogy ujabb időben a kamara helyiségébon egyrészt a déli vasút,'' ináarószt az elnök által választott kamarai képviselők közt, n helybeli pályat''őii létoző raktári helyiségeknek tervezett szaporítása, illetőleg a pá-lyafőnck nngyobhitása tárgyában barátságos értekezés tartatott, s hogy ennek eredménye annyiban kedvező, a mennyiben a déli vasút képviselői a raktári helyiségük szaporitásánuk-szliksógét elismerték és annak létesítését ígér ték, mit, mint örvendetes sikert ezuttuel tudomásra hoz.
Levelezós
llőgyész, jun. G. 1871.
Most, niidöa megyénk fÖntkeblü szülötte a pécsi megyés püspök Kovács Zsigmond ő méltósága Nagy-KanKsán ténykedik, nem lesz érdektelen e lap t. közönsógéuok ő méltósága első bérmáhisi körútjáról röviden megemlékezni. — Bármely • rangú férfiú foglalja is el hivatalát, először a szem fUrkószőleg kíséri őt. Minél nagyobb hivatallal van azouban valaki felruházva, annál élesebb le*z a kutató szem, áthatóbb a bírálat. Kívánatos lenne mindenkire nézve, hogy a kritikus swim oly megelégedetten venné le tekintetét bárkiről is, mint rz a pécsi püspökkel az első kőrútjában történt. () méltósága annyi jeles tulajdont ysoportosit önmagában, hogy mindenkit, kiuek köréhen megfordulnia szerencséje s alkalma van, kelle-meseu köt le magához. — Egyházi ténykedésében minden huzamosságtó| ment komolysága, szeittbeszédeiben. melyeket kőrútjában naponként tárta, élénk''változékónvsága/cslnoa nvel- , vezető, a néphezi szeretetteljes nyájassága," az ! iskolalátogatásbaui kitartó tűrclmo, érdokelt ''
t^gO a leginkább, papjai iránti igazán őszinte, kedélyes, benső ragaszkodása, szívélyes kifogy-hallali élczekkel fúszerozett társalgása — mind oly tulajdonok, melyek magas személyét és korét szeretetteljessé, hogy ne mondjam, feled hetienné toszik. — Klső körútját május 21-én kezdé Tolnamegyében levő bonyhádi egyház-kerületben. Az iskolákkal ő méltósága általá ban megelégedését nyilvánitá, — amint hogy a tolnamegyoi katli. felekezeti iskolák a tan felügyelő szavai szerint is általában igen jó karban Y»uuak. — legnagyobb meglepetést nyújtott az apari népiskola, melynek páratlan biizgalmu néptanítója oly jeles sikert aratott novemlékivel, hogy mintatauodának is becsületére vált volna. — A jeles néutanitó — érdemes, hogy nevét följegyezzük — H i t t e r Péter. Szedhetné bár a kitűnő főpásztor mindenütt ily megelégodés örömvirágait! — Május 27•élt JMcsre tért vlulzí. Ó méltósága a pün-. kondi ünnepekre, heniiau a bérmálás szentsége kiszolgáltatása után, a gödrei kerületbe ment. Kísérje őt mindenütt, kisérje szülőföldjére i» az ég áldása, a nép Bzeretete és öröme !
WAJDI''l''S GYULA,
|>4c>megyfi Áldoiár.
Heti szemle.
Jiiniim 9. 1871. . — (ír. Zichy Ferraris Viktor főispáni in-stallatiója kedden volt Pesten. — Szegedtől lléesig kétkoosival külön vonat 6üU ftba kerül.
— Klapka Berlinben üzleti dologban járt, de Biamarokkal beszélt. — A nemz. színház opera-tagjiiiuak egyrésze Kszékutj iog előadásokat tartani. — Szeptemberben Pesten általános tüzoltó''Cgyluti gyűlés lesz, melyre eddig ö eze-ren Jelentkeztek. — A sMnósz őongressus határozatai jóváhagyattak.— í)4t( ozer chassejMit-fegyvert vettek el a jx>roszok a fraucziáktól. — (lortschakolV Wildbadban van. — (''sászár Constantin kegy. r. jeles tnnár Győrött meghalt.
— Batthyány Fülöp herezog bécsi palotáját vendéglőnek vették meg. — Kletzer tori Athonben hangversonyez. — Hogo! szülotésé-nek századik évfordulóját jun. 3-án ülték meg Berlinben. — Gráczban munkás-zavargás volt.
— Klagenfurt környékén o hóban nagy hó esett. — Persiában oly nagy éhség vau, hogy némely szülő élelmiszerekért eladja gyermekét is. — ö Felsége Dalmátiába készül. — Pest házbéradója több 2 milliónál. Az orosz czárné nagy kedvelője Wagner Kiohard zenéjének, —
— Dobreczenben polgári házasság szerint egy rom. k. hadnagy egy zsidó lánynyul kél egybe.
— Az osztr. állam vasút társaság mult évi be vétele 22 miliő, kiadás 14 miliő s igy nyeresége 8 miliő ftból áll.
(Irodalom.) — l.apunk mai számához van mellékelvo Heokenast Gusztáv pesti könyv s lap kiadó hivatalában megjelenő „Gyors posta" czimfl legolcsóbb szabad-elvi napilap előfizetési felhívása. Szerkeszti: Áldor Itnre. Ara: negyed évre 3 ft, félévre tl tt. Tagúdhatlauul élénken szerkesutott kis lap, megjolenése éjt szétküldése kifogástalan.
A félév közeledtével bizalommul fi gyolmeztetjük a szülőket és nevelőket, hogy Dolinái Gyula által szép figyeletnmol s jelesen szerkesztett „Kis Ujságuot rendeljék uiog a szorgalmas tauulókuak ajáiidékkcpon. A hetilap szép kiállításban, gyönyörű képekkel s gaz dug, választékos tartalommal éleuik meg. Ára évnegyedre'' csak 1 fi, féltízre V ft. Szerkesztő s kiadó hivatul Pest, Sándor uteta 12 sz.
res.

— A világ folyása. Párisban a cotu-mune teljeoea lf( ,Ypn ayjöave s a yároa Mac Ma hou főparancsnoksága alatt katonai kerületekre osztatott fel. — A kivégzések még folyton tartanak s hogy mikor less végo, ^t a csillapodni uomakaró szenvedélyek fogytán alig lehet előre sejteni, pedig ez uem használ a valódi szabadelvüség ügyének, s/félni lehet, hogy megutáltatja a „rend* omberoit. — A tno-narchistik erősön mozognak s már elhatároz ták, hogy Chambord grófot, miijt V. Henrikot az országba " hiyják, az uljramontanok roppantul izgatnak Chaiílbord mellett, e pártot alighanem irigyli a ''cbisilhursti ejicsászár. -A nemzetgyűlés Bruuet-nok a prJjwriptio-tor-vény eltörlésére vonatkozó indiMáilyát sürgősnek jelenté, ugy szintén a BourwInThercaegek ellen hozott törvények fölötti indítvány is a jobboldal lievos kív*tiuutára nagy többséggel sürgősnek nyilvánitUtott s tárgyalás álá vóte tett. — A még fóbe nem lőtt foglyokat — szám szerint vagy G0,000-ot a moudes tongvfbeii fekvő Uj-(*aledonia szigetre akurja a versailles-i kormány deportálni. Itt tán otthon érzik magokat, inejrt a szigetet Ótnberovő polgártársak lukják. — Mint angol lapok Írják a bouapar tisták pénzének nagy része volt Páris elpusztításában. Majd a fulkelés indokainak kipuható-lására kiküldött b''^otUágoMk lesz föntartva a további leleplezés. x— Changarniár Blzainet Metz felett tartott beszédében kitűnő had-
t\jlytiUá» a mdlikieirtt.
\
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 24-ik számához.
vcltM uuk ezimezte ehaeum k tton goul. — Párlsbaii már májún én nyugalom uralko dott, a boltok kinyittattak, sőt már szekereket i» látni. — Odessaban uj couiploun fedeztek fel, melynek részesei a zsidók ellen május :1-én (orosz időszámítás) általáuw massacro-takarlak Déloroszországban előidézni: szegény polgáriasultság l — Versailos-i táviratok szeriül Uroussqt Párisban a bó 3-án elfogatott, Pyat is Párisbau Ifeppaug. — A nemzetgyűlésben in-ditváuyba hozzák, hogy Tliiura elnöksége két évre meghusszabbittassék, több lap plebisoi-• tumul óhajt. — A tuilleriákban a császár titkos iratainak nagy része a lángok martalékává lón.
— A csapatok 184«-bun sik ágy ukul használtak s nyiit utczákou nyomultak előre az utcza-harczoknál, most oslroiuágyukut alkalmaztak s házról-házra vévén utjokat az ablakokból megkezdett puskatüzeléb álul űzték el n torlaszok védőit ■ ez az oka, hogy a kormányesapatok összes vesztesége halottakban oh sebesültekben csak 3000 főre rug. — A nemzetgyűlés Thiers házának felépítésére 1.003,000 fraticnyi hitolt szavazott meg egyhaugulag. — A pápa a 26 éves jubileumát uom jun. hanem. jul. lll-án fogja íuegUlni, mert ekkor ült a pápai székre.
— Napoleont, mint főparancsnokot, ha ez a számüzetési törvény eltörlését (ol akarná használni, a szcdani capitulatio miatt hadi törvény-szék elé állítják, -y Félhivatalos közlemény szerint Lamprecht a belügyi, Lefrauc a köz-munkaügyi és C''issey a hadügyi tárczát kapja meg ; Jules Favre és Julcs.Simon megmaradnak állomásaikon. -- Magántáviratokat már e hó Ü«UJ1 kezdve lehei küldeni l''árisbu. — A nemzetgyűlésbe az utóválasztások f. hó 2f)én haj-tatuak végre; mintegy 140 szék vár betöltésre. Komélik, hogy u választások legnagyobb része köztársasági Bzellembcu fog kiütni. — l''árisbnn erődöket szándékoznak építeni minden zavargás meggátlása végeit. — (Napóleon Jeromos a „vörös berezeg4 név alatt ismeretes Ploon, Ploon a brüssoli ind,, belg. lapban Jules Favre-hez •gy maohiavoUisticus levelet tesz közzé, melyben vádolja a szept 4-iki kormányt különösen guity tárgyává teszi Jul«f Favre-t » védve a Napóleonokat a nép akaratára, inint a törvényszerűség egyedüli forrására hivatkozik. — Napóleon politikájának igazolása ügyében legközelebb ismét meg fog jelenni egy röpirat, mint angol lapok irjak. — A frnnezii; és olasz kormány között élénk feszültség uralkodik. Az olasz külügyek Thiersnél Harcom t franc/in követ visszahiválását sürgeti, mert ez nyíltan izgat az olasz kormány tervei ellen. — A pápai kormány legközelebb plcbiseilumot torvoz, mely a pápa világi hatalma felett határozua, s így megváltoztatta akaratát a csal ha tat-I a n pápa. mert a syllabusbah kárhoztatta a suü''rago universcllet. — Florenczi hírek t>zo-rint a berlini olasz követ egy német- olasz-véd- és daezszövetség megkötésén (áradozik.
— A hires Werther báró, ki egyik főoka volt az osztrák-porosz s a frnnezin-porosz háborúknak, berlini hírek szerint kiesett az udvar kegyelméből. — Cislajthauiábau nagy az izgatottság, naponta várható a reichsruth felosztása.
— Kiásott négy ni i 11 ó fo r i n t. Chorinsky nak hívják azt az embert, a ki négy millió frtot bepakolt égy Wertheim-félo szekrénybe, a szekrényt kivitte a Józsefváros házának egyik kertjébe, és ott elásta mélyen, mélyen. Azért ásta pedig ő el ert a -1 millió frtot, mert akkoriban, — lH&l-han — ráijesztettek, mivel ő Langíovitzuok titkos (Igyiiiíko volt, s azért hozta ide ezt a szörnyű módon uagy rakás pénzt, hogy érte a lengyel fölkelők számára fegyvert s holmi egyéb szükséges verekedő szerszámot, s ínég ha kell, lovat és embert is vásároljon. A mint mondjuk, akkor ráijesztettek, hogy majd bofogják, és kiadják a
— muszkának, tehát szorult állapotában nom tehetett egyebei miuthogy a pénzt kegyetlenül eltemette. Változtak a körülmények, és most már a 4 millió forint nem oly veszedelmes jószág, mint aminónok akkor mutatta magát. Itt van tehát Chorinsky ismét, és társat keres, kivel ő a 4 millió frtot megoszthassa, jsőt kész, Ü0,000 frtért a helyet is olárulni, mert ó — úgymond — szeretné elvetni a gondját, noha a 00,000 frtot részletekben is kész folemolgetni ha akad, a ki ölébe rakja. Akad e váljon ? Nem akad, mórt már akadt egy Dobsa novozetü vállalkozó, ki olőpénz fűjében 200 frtot mindjárt ki íz fizetett, • Chorinskyt annyira bizalmassá tette, hogy azonnal fölfedezd neki a pénztenger helyiségének karimáját, — megmondván, hogy a kert kútjától jobbra 50 lépést kell tenni, és a bankók itt hullámoznak. -— Dobsa bevárva az estét, köpenya alá dug egy kapát és egy ásót, s nagy léptekkel méri végig a staczió-utezát. A kertbe beveti magát, megteszi az öü lépést, és dolgozik hajnalig mint egy óriás. Hajnalkor pedig bejön a háztulajdonos és $1-szörnyüködve látja, hogy kertje egészen tol vau dúlva. Hauem Dobsa csak nyomja az ásót lefelé még. most is, pedig két öllel itt már alantabb á földnél. Ki vagy és mit mi vélsz V — kérdi tőle a ház tuliy''donosa. Dobsa föltekint, és azt mondjA, hogy ő Dobsa pénzt mivel. A házigazda rendőr után tokiul, — hogy egy bo
lond ember valami hány At nyitott az 6 tulaj -donán jó lenne mátaékleire Mmi. — A rendőr eljön, és csak nagy bajjal tudja Dobsát mérsékletre birni, s vozoti ót a hivatalba bef«-lé. Olt Dobsa elbeszél mindent, nevelnek rajta nagyol, köretelik a kertbeu csinált kár megtérítését. Dobsa Choriuskyre hivatkozik. Keresik Chorinskyt. Chorinsky nines svltol. — Dobsáuak fizetni kell. A négy millió forint ptv dig, sőt több is itt vau valahol a fold közepében, csak meg kell találui.
— K t ü s t é s arany pénzek. A magyar kir. pénzverdéiéi! mull 187<» évben (is*-szcseu verlek 1821 üitt* db ezüst forintost, 11. 404/143 darab izüst 20 kros váltópénz és 33.'')431#t> datab ezüst 10 kros pénzt, s igy ösz-szosen 30008743 darab ezüstpéuzt 04309 17 fi értékben. Aranypénzt verlek 7*MH»i» darab ügyes aranyat (egyonkénl 4 frl SO kr. érték-beu), 17 I 1UK darab 20 frankos aranyat (egyenkint 8 frl 10 kr. értékben) és I2il2tif» darab 10 frankos aranyat (egyenkint 4 frt f> kr. értékben) összesen tehát 371*003 aranypénzt 2 mii. és 24010Í) frt értékben. A magyar pénzverdében az összes pénzités értéke 80H32O2I ftraTűg. — A bécsi fopénzvenlébon veretett HIM2.H7 db ezüst ket\forintos, 7W> darab negyed forintos 309703") db egy frtos, összesen ezüst érc>.pénz 333,0470 forint értékben. Veretett továbbá 2tf82lK7 darab ÍO k''rajtízáros és 3487«309 darab 10 kros ozilst váltópénz, összesen 945220;") frt értékben. Arany pénzekből verettek 12010 darab négyes arany (10 írt 20 krjával. Veretett 92870 darab keleti ezüst tallér 195475 Irt értékben, 254950 db egyes arany, 25205 darab 20 frankos és 7440 10 Irankos arany, összesen 1089120 frl értékU aranypénz. A bécsi pénz verde pénzitése összesen 08300433 darabra rug, 14773282 forint értékben.
— Bittó István, az uj, igazságügy ér eddigi életrajzából következőket emiitjük fel. Hitté István, eddigelé a képviselőház alelnöke 1H22. máj. 2-án született Pozsonyinegye Sjíros-
''falván, családjának ősi birtokán, hol atyja az idő szerint az emiitett megyének főispánja volt, iskoláit részint Pesten, részint Pozsonyban végezte, mint mindig kitűnő szorgalmú és te-hntségü; mely után, majd atyja mint alispán, majd Zalay I.njos itélőmestcr oldnln mellett gyakornokoskodott. Innen áttérve a megyei
tiályára Mosonmegyénél mint aljegyzőt, 1845-icn inint szolgabírót Pozsonyban találjuk. lK4H-ban mint szabadelvű u népképviseloton alapuló olső pesti országgyűlésre a-z alsó-csalóközi járásban képviselőnek választatott. A kormányt Debreczenho és Szegedre is lekisértp A világosi catostropha után menekülve többekkel < )rsován kelt át a határon inig végre (lorove Istvánnal Sv^jczban telepedett meg. .185l-ben engedélyi nyerve a hazatérésre, haza jött; magányba vonult. 18(J2-bon az alkotmányos napok ismét a politikai térre szóliták, a midőn is Somogyinegye szigetvári kerülete képviselőül választá. 1800-ben az erdélyi Ahrudbánya tisztelte meg ozifll; s azóta mint képviselő a Deákpárton joleutekony tényező volt.
— A franczia sebesültek és foglyok segélyezésére alakult bécsi franczia bizottság közzétette márczius 31-ig terjedő jelentését. Az adakozások ősszeges kimutatásában Magyarország áll az első bolyon a következő összegekkel : 50,498 frt 41 kr. o. é. 17,958 frank, 102 db arany, 108 húszas, 381 ezüst frt, 41 tallér s még néhány kisebb összegű idegen pénz Ausztria a második sorban 27,844 Írttal és 23,591 frankkal szerepel. A fő összeg 107,710 frt és 37 kr. 122,903 frank, 810 font sterling, 014 tallér, 203 arany stb. A bizottság folytatja működését, miután sok sulyosun megsebesült franczia maradt vissza a német kórházakban, kiket folyton kell segélyezni.
— Kgy köztiszteletbon álló vagyonos polgár halt iutg Szegedon, ki er.ede-tileg Bajorországból származott hazánkba, hol nevét „Faust* „Ökölre" változtatta. Szeged egyik legjobb hirü tégla gyára az övé volt, S bár szorgalommal nugy vagyonra tett sz''^rt, de uiint a „Szegedi Híradó" irja, tisztább uton szerzett vagyon nem lehet az övénél. Szeged'' városában jótékony helyi czélokra 10,000 frtot hagyományozott és pedig a Szeged város szegényeknek 40oO frtot; a koldulás megszüntetésére alapul -UXK) frtot: a helyb. ssegényápol-dára 000 frtot; a helyb. kórháznak 600 frtot; a helyb. nyolez hitfelekezotU egyháznak egyeukint 200, összesen, 10OO0 frtot. — E megemlékezés szépen.jollemzi u boldogultat, ki^ élotébon nom feledkezett meg azon városról, inolyben életének nagyobb felét s legjobb napjait tülté, s a melyben szép vagyonát szerzé.
—- Petőfit holland nyelven is ismerik már. Küzolobb Jelent meg m(Iveiből egy füzet ily czim alatt: „Die hongaarcke vrij-heidsleemverik ncorlnndsch." (A magyar sza-badságharcz pacsirtája.) — Mutatványok vaunak ebben német versekben Anton vau llul-lentől és hollandi prózában Kiel Immánueltől. Az előbeszéd nagy elismeréssel szól Petőfiről.
— Arad város közönsége f. évi május 25-én tartott közgyűlésében gr. Itáday Wodeon I kir. biztosunk .azon érdeméért, melvnélfogva |
: A „GYÓRSPOSTÁ
Arad város és környékét az elhatalmasodott gmmsztxvőktől mogtisztitoUA, s az ott is szomorú lábon állott személy- ékvagyoubiztoiisá- . g"t helyreállította — jegyzőkonyvilug olisuie-rést é« köszimetet szavazott, egyszersmind ugyanez érdemeért Arad város díszpolgárává választotta.
H i r e k.
— (Honvéd ünnepéi y.* A f. hó 11-jiín tartandó honvéd zászlószentelés! ünnepély alkalmával felállítandó állványokhoz belépti-jt''gyek válthatók Helus József és liosenfeld A''lolt uraknál, Nagy-Kanizsán; a sátortól az ,1-ső és 2-ik sorban: I —20 számig 2 frt — kr. 20 -4O-ig 1 frt (>0 kr. 40- OO-ig 1 frt — kr.
A liefolyaiKió összeg a költségek ftxlozéséiv fordittatik.
—'' (A d o in á t) y.) Cuttmauu S. II. ur következő levél kíséretében ^.''00 l''tos alapítványt lett: Tokiutule* m. k, 77-ik honvédzászlóalj parancsnokság! A bekövetkező zászlószentelés magasztos ünnepélyének emlékére ellokéllém, hogy ez alkalommal egy bordézmu váltság hi. k. kötvényekből álló 200 ft. alapit-jványt a következő v''zélra teszek le: Kzeti 2(H) ftos kötvény összi-g, — melyet J''tts ziUzlóalj paranesnoksaglioz áttenni szereiKst''iu vau, -— jévi kamata mindaddig tökésitik, inig a zászlóaljnak alkalma nem leend törvényes harcz-jbao a király és hazáért kötelességét teljesíthetni. Kzen törvényes harcz alkalmával a nagy-kanizsai városi közönségnek szülöttjei közölt azou houvé<lórmestcriól lefelé, nyorendi el jutalmul ezeu, illetőleg szaporodott tőkeuek az évi kamatok élvezetét, élte folytáig, ki magát leghátrabban és legvitézebbül kitünteti s ezen honvéd zászlóalj létszámába -tartozik, és esetleg ennek sorai közt harczolt. Kzen alapítvány élvezetére sem hitfolokezet, sem nemzetiségre különbség nem tétetik. Kzeu alapítványra ér-<ieinesitelt honvédnek élte fogytáig leendő é\ i kamatok élvezeti jogát mogeeősitcui a zászlóalj parancsnokságnak előterjesztése alapján, •zeiiiélyemre és részemre fenntartom ; elhalálozásom után pedig ezen jogot uz illető zászló-alj paramtsliokságra ruházom. Azon esetre pedig, ha ezen első harcz alkalmával a zászlóalj ( létszámában nagy-kanizsai szülött vilgy nem volna, vagy erre érdemesítve nem találtatna, akkor a zászlóaljnak összes létszámából magát a harcz vitézségiion legjobban kitüutetendő honvéd őrmestertől lefelé élvezendi o fentebb kitett előterjesztés ós megerősítés mellett ezon alapítványi jutalmat. Kelt Nagy-Kanizsán 18Yl évi juiiius hó^8-án.
— Önkéntes tűzoltó-egylet N.-Kanizsán, folyó hó 4-én leU az első alakuló-gyűlés megtartva, a melyre több mind 200 tag vett részt, az élénk gyűlést csak hamar választás és szavazat szedés váltotta fel, a szavazási eredményt csuk másnap tudhattuk meg falragaszok hirdetése állal, miután elébb <i szavazat szedő bizottmány nem vég«?»heté be munkálatait, uz eredmény következő: elnök: Walbach Mór 83, írásodéi nők: Tóth Lajos 07, titkár: Osrtyzli Antal 85, pé nz tá r u''ok: Weiss Hamu 88 szavazattal vá''a-ztattak meg. Választmányi tagok: Plosser Ignáez 120, Kbenspaű-ger hí|HÍt 118, Wuisuiayer Mór 111, Kperjessy Sándor 107, Hinti J. P. 95, (iutlmnnu S. H. 91, Honcz Antal 80, Kngliiuder Kujos 84, Darás Zsigmond 80, Zerkoritz Vllmiw 74,'' Wol-beim Félix 09, I/)viugcr Ignáez <i8 szavazattal választaltak"mog. Választmányi póttagok: Kolluries János 105, Hachrach Gyula 87, Ilj. Manluáno József 77, MilhoHor Ödön 73, Helus József 70, Pollák Ármin 03 szavazattal választattak meg. A szavazatszodó bizottmány: Weiszmayer Mór. Kbenspan-
Kir Leo. (''serián Károly. Mitzki Bernhard. orváth Károly. Adja Isten, hogy ezon ha<z-nos és életre való egylet, a melyre N.-Kanizss mindon rendű és rangú ptilgára oly örömmel sorakozott és tagjainak száma több százra megy,sokáig éljen! Óhajtandó,hogy jókedv-s tűzzel gyakorolják ugyan magukataszabadban,s inkább zene mellett látványos mulatságot jolezzonok, mintsem n kártékony tüzelőm közt legyen alkalmuk működni, adnndó esotbeu hisszük, hogy a felvett szép név- és eszmének buzgó bajnokai lesznek.
— IIj kövezet. Kgy amerikai polgár Noris novozetü jelenleg Poston időzik, bog)'' az általa föltalált uj kövezettel próbát togyen. K találmány anyaga a fa és asphalt bizonyos keverékből áll, s Nicholson pavement név alatt ismeretes. Budán a hid és alagút közti tért akarja ily burkolattal ellátni ingyen s ha sikerül, késs a várossal szerződést kötni ilynemű utczaburkolásra, ha sikerül Kanizsáról is kap meghívást.
— Keszthelyen közelebb hunyt ol dr. Pfalhor Károly 83 éves korában, 20 ezer forintot a keszthelyi szegényeknek s szintén 2<* cz«írot a pestieknek hagyott, melynek kezelését a pesti uóogyleire bízta.
— Z a I ii-K gerszegon iulius 22-én fng h szombathelyi püspök
napilapnak
— Az Iturbido tuexieái berezeg s Mikos Oizella bárópő egybekelése tárgyában széiküldendő értssilés igy hangzik : „Tarólbázi báró Mikos hUle, és neje, született (Jludeváez Toré/, örömmel jeleutik leányuknak Oizellának ő fensége hercz<g ltorbidu Salvador, a (^uaduloup-rend nagy kere^^les .vitézévol leendő hiútassági egybekelései, mely 1871. évi juuius 19-én a mikos<li kastélyban fog eszközöltetni."
— Budai Jóxsrfné színtársulata Csurgón működik a mint halljuk meglőhető* pártfogással, örveudünk rujta s szinte csodálkozunk, hogy Nugy-Ksnizsa alább áll Csurgónál, mert'' itt a magyar sziuéazet nem képes még három előadásra is tentartani magát; a társulatnál vendégszerepel jelenleg Waj<lafi Béla ur és pedig : A nő vétke, A Itázssság politikája, A tücsök, A s2ép molnárné »{s Házasélet sótartója c/imü darabokban.
(Verseny I ö r é s z e t.) A bply beli lövész ogylet pünkösdhétfőn verseuylövést tartott, a tagok szép ssáiumal jelentek meg, durrogtak a fegyverek, de a mozsarak sem nyugodtak, a lövészet ritka eredményt mutatott fel, mert kél ötös lövetett, az első nveró Hofftiiann, Aiut mánn és a 3 ik Wagner Károly urakra esett.
— ((i őz-fürdő.) Végrti megtartatott az nlukulőgyülés a kereskedelmi casino termeiben Toltál végre é> valahára lesz gőzfürdőnk és ezzel elég lesz téve u régi óhajnak és bizony hiány ''.pótidtatik. A r»''-«zvényesek f. hó 4 én kevés kivétellei megjelentek és örümuiul fogadják ezen jótékonyságot gyakorló eszmél és
uuuuk edc''ig egyedüli létrehozóját, Kporj«sy SámlOrt, ki e téreu Inletnekul szerzeit, üdvözölték.
— Lap ti n k mai számának hirdetési rovatában jeleulve vall, miszeriut Pollák FU-löp minden idényre nagy választékban béren dezett fér ti ruhuraktárat u takarékpénztár uj cpUletólien tiiognyitotta.
ZNryiit pó9ta.
— AUdáiusk. Néuii t&ltu<*»*l inirl''illb ko/.lnl
f»Kiilik lirl<!|r
- H "Kp«*tli*l,v. .Htrő 4 ná in Imi.
— /. I>, Sopiuii. l»iM»iiit.''«" e at^iurúl i» nirf-kvsutt. v
I.. K. IVil. Npiii lurnl .1 InnUi filritökrc, li.t-iicm llnilvnlin nicifv.
- A. N Motiár*. Y.xrx vmi^ljr « vinsty iitiu ininitrii lisj nrlkill iiu''K^aptsiii.
-- N, A. I''rc*. M. Mt''g miiiitig lmra|(**>k ? A b»«i-lika f.''-iiyk.''|ii-t i.áln.l lin^yt.Mii,krrlrk mtivrmnrKkUldril.-i.i.
U z 1 o t i - h i r n ö k.
Nsgy-Kaslm, juuim K. IH7I.
kr. i(l.''!jár«» Mit''-j» miiéiig l.''-Ui''^.''/i i''<* <U")I f11^.1 moitsni K*bioiAil<''t. A kv.<iik<''I>I> t<-riiO!««f 1(1 termé-itjcknvl msr rom nrsUiI uimiilausk, l>i.*lnistUn«it^-
trklnlriK-k ni.''k » i<> ^nioták i« •« ^nlm.uwi''. MohIrii-l<-kn(l.''tl> 11 i>r*x liagy kárlt''-k«ii)*n van n tuUsgm ro.aúa é» Imlngnig a uO»<*ii/or«»»K fcjlemó-uypirc. A kárt m£|C u^van jrleoii nem lolict. A< áiak tarljnk magukat.
-- A .HAZA'' msifvar ílítld/tonitó bank 1H7| májim li»*( tUletkimutalM**: Bsnynjlatoll t>»8 darab bi-vallá-wo.mo írt 8kr. Kiállitstotl tiJti db bevallás 670,4 H frt H9 kr. érben Ix-Mjt d.Jak «.««eK.> .''{<17,481 frl S''J kr. Kx í.rlieii klfixelett károk nmxrge ii4''J IS frt Ti kr. Kx om«m érvényben U-V" bialoniláiok 6m-10.1^:1.612 frl M3 kr
Piaczl ár.
Nsxy Kaui<ia, lHil. évi Juunn 7-lk napján. Ituta H3—H''. fiiul, 4 Irt 5(1 kr. Má mi fonl .''1 frt — kr. 87—-HU foat 6 frt ÍHI l»r. Kon 78 7''.'' fn»t - frt ~ kr. 70-m) font 3 frl — kr 80-HI font .» fit 40 kr. Ar(.» ver filmére 7t>- 71 font xi frl fitt kr 71 VJ font ''2 Irt tVl kr. Xrps k«sXii»éKea ö.''i 00 fonl • frtV kr. U7 - t^ f.>nt frt. Kukorie.a 3 frt — ki , .''t frl *J(> kr. Ktiko ricaa ola<* (rainuusnliii)— Irt kr Zab 45-47 font frl kr. 47 4H font i frt 1(1 kr. I''obanka 6ti-tls int, • frt — kr. IM- 70 font • frt kr. Hab frhéi H kr. balt tarka ti kr. Keiijérliiit köíőim''gen 8 frl ÍH) linóm U írt !*» kr. /.emleli.it fJ frl 7() kr LAu|(ltiil knxOn»éK«* — frt. -r linóm ló frl M) kr. Király-litxt kösrmaégc* frl kr. tiiiuin 16 frt 64 kr. Kot*-láug knxrini«K«4 — frt • kr. fiuoin - frt — kr. Marbs-hu* fontja U3 kr. Ilorjit-bn* fontja Üti kr. Her-té«-hu« fouU* i''i kr. Juli''bua fout|a — kr. 8ta-t»na foulja 44 kr. Z*ir foalja őü kr C''*ib« párjs fiÜ kr 70 krrKác.<it .''Ml kr. - frt. ti">. l^td «o»áuy - frt - frl — kr. I.ud hixolt - frl kr, • frt — kr. I''ujka . frt - frt - kr. Tyuk tóját P/, kr. Horgonya méreje 1 frt Ml kr 1 frlüO kr. Kgy máxta aaéas 1 frl M kr. nxéna uj. frt -- kr. Egy kéve x*ti)> lft kr. -8xalma náttájs 1 frl *> kr. Ujbor vidékttnkbali akója - frl - kr. Ó-bor vidi-kUnkbali aktija — frt • frl — kr.
A 11 agy-k an i a« a i váro» Uaienáaak árjagyxék
kölivtéböl kiadta,
SZIÖETHY KAROLY -^toa.
Heti naptóur.
116- ea liali-naj> Qalholikut naptár rroUatXua | u«|.lár Ti
24) A nagy MlrbádrCI. Lokáea XIV, 18- ''i8.
ll Vatáraip A 2 liarabá* A 1 Hatab
12 ll^ifö lla.il. Hasit *-»
13 Kedd fád Ant. . Tiibiá* 0* H
14 Vxorda Vaxul u. p. Vaxul
ir» (''mltort)ik Vida M. Kreiic. Z
l''ü félitek K. Kerrnr* .luíliu
ti 8x0111b. Adolf. Kalner J
Felelős szer kész lő : Wajdits József. Segédszerkes/.ió: Bátorfl Lajos.
á Monograinin éa peivtétbélyeg
I^J_nyár.-''
Főraktár papír fehérnemű
vászon inutaUi ''.bői. ■
KANITZ 0. W
PAPIR-R AKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám .a fehér hajéban,*
ajánlja ganlagon felaaer<<ll raktárát iró- éa Ir v é I -pa pi r já b ó I, I* v él - bo r 11 é k k . art,él loli ,« ylltar|f}, telikéi, pecaé»-riaat, m á < « I & éi a I i * a ri n t i n I a, I r ó ti . r a J a - ó n éa leijei r«jiva«kUaiik, In.el,ok él technikai UtUkok, rajapaplrok, göngyölítve, paua-paplroa é* paiiiirleu, máaoló gépek, f.tUierelt l i a ui a p p á k tcljea Iró-aailali «»*-kfltflk aeiél éa brnnthól, Unom tintatartók, albumok icne éa anélkül, aaivaréa tieb-l árc iák, nlaaó-asi vartárcaák'', ugy mint mindennemű tárgyak o» koia éa irodai haiinálaiokrs. KtUduSaep \jái.loa. gyártmányú Io v ó Ipa p i r oi.. ni a I, * legújabb asineiotü tonnog ram
okkal, látogató jegyáréi tevélparaéU* bélyegek, k II IíUiIWi finoman
n,To>ahli árakon.
Levélpapirosok.
Ittl ilaiab névvel nyomva f*l. 80 kr.
100 levél éa ltM) |, orilik nyomva 1 ft I fit. fii) kr.
100 levél featéknyomatú monogrammal 1 IV Ml 2.00
10«» levél éa 100 boríték featék-nyomatu mi.noKrauiiu.il 2 ft. í*l 3,do kr.
100 levél étimmel l''uketa nyomatú *0 kr. I ft, *0 kr."
■9** Minden atá* levél- él lin rltékhoi egy igen liliom papír ''ár nii Icáján dékoitatik. 1 rinmaWOlerél negye drót, étimmel fekete nyumatu 7 - 8- -12 ft, 100O darab boríték kender pa-.'' pírból nagyobbféle otimmel fékét* nyomatú 5-6 fi
Raktára valödt angol
Látogató jegyek
a la miauié aainuy omallal 100 darab legfiuoutabb briilei-
papirra 50 kr. IIKI darab fiimm asineiilett car-
toii Hl) kr. 100 dli legfinomabb francija Mittlack-c oatomou I ftr. ll*> darab finom franl-tia brillant papirra - ft Al) kr. lOO darab lithogr. liliom keltői
fényII brittől t ft. Minden egyei aor 10 kr több. Levélbélyegek.
10OO db arany nyomain 2 ft 50 1000 „ verea pecaélviait atín
2 ft 75 kr. 1000 . congréve domború betűkkel, V iiinnel 3 I) 76 kr.
Minden további eier 50 krrti óiotóbb
lent (hólyagpapir) befőzött
kúiiitvo • iegjulá
Papír gallérok.
Kézelők imilaliv a legfinomabb váaiouból loereaitett árakkal. I tucial lehajló gallér (Lincoln) 35 kr.
Ituciategyénei gallér (Kmplre) 80 kr.
| . kételük (Cordett) 36 kr. t.cgujabb divatú.
Inait eladók százalékot nyernek.
Nagy válaaiték mindennemű Üaletl, jogyaíi él m á a o I ó könyvekből.
Nyomtatványok kívánat •trriuli gyorian éa atépen a leg jutányoaabb árakon kénittetnik.
Levélbeli Megrendelések
utánvétel mellett a legpoatoiab-bárt é/ gyorian e<xkniUltetnek
fümöin bekötésére.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben. <
ÓráM: Tapasstalván, hogy áz onyéimnek sstiról Bzóra nlán-nyoiuott, sít a k«zfttiség ámitása végett humisitott név-aláirásommaí ellátott használati utasilványokkal árultatnak Seld-litx-porok, s evégett a kill-alak hasonlatoMágánál lógva saját gyártmányommallcönnyon felese-réllethetnek, éten hamisitvánvok vásárlásátél aion mcgjegytéssel óvok mindenkit miezerint: „a x általam ktoxltvtt SeiillltM-i>or minden hahtlyája hasonló ké*nitmét*yektM MiqkHlOnMnMtHiU vaját eblJeM/vm és aláírásommal ellátva.
«ra egy lepecsételt erodeti dobosnak 1 frt — kr. Haszuálati utasítás minden nyolven.
K jwrok rendkivüli s a legeltérőbb ebetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert háti szerek küzölt tagadhatlanul at első helyet foglalják el; mint ait sok eter a császári birodalom inindon rééteiből kezeinkhet küldött hála-iratok a legrészletesebben taousit^ ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, omészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, veso és ideges bajoklwn, szlvdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hysteriára, búkórra ée huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtarlósb győgyhatást eredményezték.
Raktárak Nayy-Kanlxnán : Bolus J. gyógysz. Uvák K. gyógysx. Fesselhoffer J. éa Ko-
senfeld F. uraknál
MsrozalMs* Is«tl Nándor Báaek-Szt-i
Belovárott Lakóvica O. Csiktersyás Kár*.. II. Kéeieges C«ac«ino»it» I«tv. gydgy Kspesvárott Kegl Nándor . Kulin Jakab
Kereeitea Hreyer Jakab Hal Kaproaozáa Werll Háíid. gydgyai. Letenyen Kalivuda J. gy^gytt.
lyen l''ilicli Ferenci gyógyít.
Szambsthelyen Sopronban Moaey Amlrás gydgy»a Zágrábban Mittrlbaeli 7.*. gyógy*. , l''aylerk J. J. gyégyaa. , llrwei»* Kr. gyógyaa.
(Ö44—&2,10)
Arlejtósi hirdelínéiiy.
N''agy Kanizsa város építést bijottmányánnk 1H71 évi iná-, jus 2< -áu hozott végrési? lolytán K a |i r o ii c z a i u t c z á-b a u eső bérház, melynek költség előirányzata frt I I kr. lévén építendő, ennek vállalkozás utjáui biztosítása végett zárt írásbeli ajánlatok elfogadása mellett junius h ó 12 én reggeli !• órakor Nagy-Kanizsa várovház termében nyilvános.árlejtés fog tartatni.
Az írásbeli ajánlatok reggeli H óráig benyújtandók,.a vál lalkozok az árlejtés megkezdése elölt kötelesek 40(Ki forint o. é. övatpenzbeu vagy értékpapírban a bizottmány kezére előlegesen lefizetni, illetőleg ugyan annyit a zárt ajánlatokhoz mellékelni.
A tervek, költségvetés, árlejtés, általánft és különleges feltételek f. évi május 2f><től a polgármesteri hivatalban megtekinthetők. — 3,3)
Nagy-Kanizsa, 1871. május 20.
Rpiléli frlngyalK ípitéli bia/llmány ,-liiilko
STKI.CZEL. UÜOöSZEK.
vahkli
ont. aiab.
Ipi.njakbas
$ Kclaaég ,-illat királtaáirgnl ki-iiinie''ett, a< ortrosi kartól neg . vUSgált , «ikere»nek talált''* raerfcleképcn kiprdbált litkoii nw a patkányok, házi > mezei égerek, vakandok éa svábok telje* kiirláiára, (melyei aok-Wé im''gpri''itiállak bamiiau utánozni » ánilni.) hsiqliltlsn mi nOaégben
,\M|sy-KniiixMitii Rosenfeld Adolf ui
karsnkedéiábau, l''eitan Hebueider U. Lipót-utciai kere*ked«*ábeu kapható.
Kgy pagy bádog I frt. kia bádo »0 kr. (f(7i 1,1
Kgyra bádog megrendeléau i» ni ín vétel mellett gyoraan teljealttelik
Ugyanott kapható oiltrosi-kendos egyedüli aser a fsgykólysgok éa tysk-SXtSI ellen, egy tégely Ml kr.
faen ctégeknél kapható még: A norvégiai Bergon városból való legtisztább ée leghatályosabb
valódi Doraon-liaUpaóJZBlr-olaJ.
Ara egv Üvegnek használati utasitással 1 frt.
Minden üveg, inás halmájzsir-olaj-fajtél leendő megkülönbözteti végett védjegyemmel van ellátva. . . '' • '' .
A valódi Dorsch-halmáj-zsir moll- és tüdő-bajoknál, scrophulus és raohitis betegségek -beu legjobb gyégyhatáseal van; meggyógyítja a legelidültebb köszvény és csűssbajokatj valamint az időszaki bőrkiitegeket.
Kzen legtisztább ée leghatályosabb halmájzsir olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyeretik, és átalában semmi vegytani ketolés alá nem^yona-tik, hanem a bepecsételt eredeti Üvegekben lévő folyadék ében.és ugyanazon állapotban vau, mint az közvetlenül a terméssel által nyújtatott.
''■ ( Moll A., gyógyszerész ée vegyész Bécsben.
Pályázati hirdetés.
Varga Ádám iüzvölgyi tanitó urnák a sormási tanitói ál lomáHrti történt kinevezése folytán, üresedésbo jtitt s évi :100 frt kész pénz fizetés, rendes lakás ''/» hold belsőség használatával osszL. kötött fUzvölgyi községi iskola tanitói állomására folyó évi juiiiuf hó 2il-ik napjára a pályázat ezonnol kitUzetik, — a pályázni óhajtók, tanitói okleveleik, s a tanítás körüli jártasságukat tauusiló bizonyítványaikkal felszerelt lolyaiuodványaikuak legkésőbb junius 2í>-ik napjáig leeudő beadására kérotnek.
Langviz, május hó 2U-én 1871.
Aa iakolaaták megbia&aából
((93-2) Kováts János
iakolaasék elnök.
nur í Tb. Wlrkung eminest iflr Osnten
von Or. v. Farinl, London.
Kin Mann mit 00, 90 bla 70 Jah-ren leiitnt Alisa — nnd koa-let nur ''J Tb. od*r 4 H lu Couiniiition bei Rjldelf Hof-MSnn, kleine Klelachergaaan No. 7 in Leipsig. (WKI - 2)
Nll. wird auch poate rcatante angeaendet. lacbnabma Oberall hinl mmm
0
1 .»
rft
O
tt.
Jó, valódi m hibnuélkflli viinxoii áruért keae»kedve I
^f _
Rothenthurmstrasse sao-dik szám alatt,
rumburgl vászon- és fehérnemű raktára
ilt ktaaé i*aai *| árjegytékét, Tartóakodoin minden haugaatoi dicaérettül a caupán sat bátorkodom figyelembe ajánlani, bogy t. veviiimnek aiabadaágnkban á|l a tőlem volt eaikkekut, lia a*ok bármi okból uem Iclaienek, bérstesteies viaaiakuldeni, mire a Hietett ár poata utján asonnsl megtéríttetik. Megrendeléiak ss íJaamg beküldése után vagy poatai utánvét melleit, bárhová lelkil»«erete«en éa pontosan leljeailtetnek. Kiváltaira a váaanakból minták bérmentve küldetnek. FOrA-Isgekre S nyskkfitéfl •tértekét kérjük ntegkHIdenl. A levelek .-liMeaeudők: -
S. METH. k k. Hoflieferant in Wien, Rothenthurmstrasse Nr. 21).
'' ** '' /
Vevők, kik 2.''t frtig váaárolnak : egy fiuomul himielt batiast keudüt j M frtig vásárlók : egy fél tuciat francrla batixt keiidr.t atllieá anegélylyel i 100 fiiig vásárlók: egy dlssea aaalalteritSl kapnak riadáiut.
Árjegyzék
|4H4 -12,4}
I .III 0) r.lfrta jó ké.i fonál-váaxoii , gyári ára Ii fi) , moat eaak K frt. I db 30 riífla valódi febériteU föuál
váaton IM frt, innal eaak !• frt l db 30 rfifQa háil váaiou <0 forint,
moal eaak 10 frt 60 kr. 1 Mb .10 r, atépen fehérltettcr eaavá-
aaon Vt frt, moat eaak 12 frt. I db 30 tofoa vab-di rumb. váainn
3» ft moat eaak 14 -16 frt: I db 40 rKfrt* hoMandi caérnaváaton
.32 fit. moat eaak |r. fti. I db .10 rKf()a kilUml r tmbttrgi-vá aaon, fbleg ágynemüekrr alkalmsa 3o frt most eaak 16 frt. 1 dbtOrfiftta külOnnaen jó irUudl vá
aaon 31 frt, utoil arak 17 frt. I db frt) Kif9a bo|la«ifi Müvéa gjári
ár 36 frt, *inat eaak. 18 frt. 1 db fK) rftf.it valódi irlandi aaüvói, II «h frt, moit naak «2—2l frt. t 4b M rüffta kit. belglnml aaOvéa, legalkalmatsbb fértl ingekre 52 -tU) - 70 fit, műit 5W-30-I6 frt. 1 db. ;s) éafil r*>ír>a legnehaiabb éa legjobb mlJaégÜ ruMtnirgi aiftvéi
23, S7, 29, 32, 36, 40 4i, 46, GO, .Vi éO frü 1 aiegé.iiélk&ll''iepedG, 3 r. boáim, 1 röf aa.''lea, 3 futói S ft 60 kríg.2V> röf nélei a frt 60 kr''. 4 - flig. I leciat valódi fehérváaio-j kla iaab-
kendő 1 (fi 20 kr. 1 tueaat vaUát fabérváaaon kendő nagy fajUbói 2 <0- 3 tiK-iat valódi frhérsánou
legaiebb franeiia válton batiaat larhkendő . sjour - ategélylyel éa asinea nipkéietlcl lo frU I db 30 rófft* asinea ágy - k.inavá
14 - 20 frt, moit 7. M, 10 fnig." I tuci. ailnes váaxoii-aaebkendif
finom éa tartóa t ő (» 7—H fit... I tueiat batiait váainn - ia«bkend '' fehér vagy asinea aieuélyl^ot eaak ?, 8, 111- 12 frlig a IrgrtnomabbI I turSat váanin dnmaiit-aaiUlkendü
fi, 6, 7 H frt a logVnumabb. I n\fisi káv<- vagy lUea-«a*Ulkoud3<j váaion daulaatlból fehér éa ai''mtM
1
kendik , |h*l(y-iaebk«i<d3k|
CM) krtól 4 lauiai legújabb
2.&0 kr., 3-4 frtig a leglitiomalib.l 1 rumburgl damaail aailalkenilO Ii laeméiyre 6, ti, 7 8 (rlig a légiin. 1 rumburgi damaait antalkéailet 12 aiemélyre 10, lí, 14 -16 frt a legfl. 1 tuea. erői konyhatftrlő 2.MI-.1 ftig I db, 30 rőfrta igen jó alinor-bartshent
11. t2, IS, ti, Ifi frtig a tegfiu. 1 Ib 20 rSfni nagyon jó píqué bar-ebent 12, 14 - IM frtig a leglinom. ChilTon, igen liliom éa ép oly tarlói, uiiut a vánon iugakre, gatyákra, "éa alai''iiiokuyákra baainálható, ró f«: 25, 30, 36 -Cx) kr. a legAnom. I''amut-gradli, atlali-ciikokkal, ágy neműre külOueaen alkalmai, rSfe : SO, 36, 40- 46 krig a leglln. 1 n8i ing hollafdi váaion 160- 2.60, 1 nőt ing kltülifi rumburgi- vagy hollandi-váaionbót, dmun hlmiée-•«l{ eaak 3 frt 60 kr., 4, 6 ft a legli. \ lift ing klthnő rumburgi váa<cnból,|l Invujalib páriái mintára kéaiitre, eaak 5. ti.yl, H frt a legtinomahd. legftnomabb it HOt téli- va^y éjt lagak, Unom vá-
■ionból divstoa nabáiaal 3, 4 — 6 frt a Igtitiouiabb. 1 női-ing jó váaiouból huióval 1 frt
SO krtól 2 frt 60 krig a legfin, Nfti-uadrágok tinóin aehirding vagy barchetbSi vágy pedig jó ininfi-aégU vállottból, almáu vagy híméivé 2,2.50-3, 3.60- 4 ft a legfin Sói éj! -folOltÓ (rorietln| himeive, vagy liimxéa nélkül 2,2 60 3,3.60 6. 6. 7. 8 frt a legfinomabb. Női alióiiokuyák Igen jó barchetből 3,3.50-4 frt a legfin.; 1 utfl alaó noknya á leglinom p''ujué-bairhent
aaeb-frl. xaeh 3 frt
7 frl.
b8l 4—6 frt a legfinomabb. Valódi angol fehér éa lalnea aehlr Uug-lngek nagyou finomak éa jók
2, 2.60 kr. 3- 4 frt a leglinom. Itri-ingek, a legjobb rumburgi- vagy
hollandi-váaiouból 2 frt, ''l 60 kr
3, 4, 6—6 frt a legfinomabb. Úri-ingek, légiin, batiaat raellbetétlel.
legeleganiabb 6, ti —12 frt a legfi. Klanell uri téli-ingek legfiulii legeleg, minden asinben 3,8.60 4, 6-6 frt 1 tuea. ttri-Inggallér, a leguj. frannia a angol divat aierint2.f)0—5 l. a If. 1 tnci. uri-kiíielö leguj. franeiia a angol divat aierint kiáll. 4.60, 5,'' ti frt Uri-gatyák, igen jó a tartói váiionból félig magvar aiabáiial 2.NI fit a legfin. franeiia iiabáa 2, 2.60,3 frt Uri gatyák,igen jó éa tartói viaiou ból, magyar aiabáiial eaak 1 frt mO kr. 2 frt 60 kr. a legfinomabb tuoiat finom uSi-harísuya t) , 8 10 12 frt s legtiaomább 1 tueiat fárfl-barianya 4, 6, 6, 7, S 9 — 10 bt a legfluomabb.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. ez. közön eég, különösen vvidéki lakosok félrevezetésére. E kereskedők sem órások, sem — mint állitják — éragyárosok, ennélfogva az órának belszervezetéről legkevesebb értelmük sincs. Eladnak például avult lógonymflvet, pakfongállványban mint uj szabatos ntQszerü órákat, valamint másféle leg-kötönaégaanhb 6ráknt valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindenki ilyfélc haszontalan órák vevésétől.
A ki egy valóban jól rendezett ós olcsó órát akar venni, forduljon a jó hinievü órétallOZ, HEHZ TV£.,
ki átalában csakis az óragyártással foglalkozik. Bécsben, (Stefansplatz Nr. ü.)
HERZ Mtpoig, órás Bécsben, (Stefansplatz Nr. 0. Aussonseiten
des Zweltelhofes) számos év óta jó hirnévbeu részesülő legdúsabb tartalmú
öha-raktara
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótállás mollott, a következő árjegyzék szerint.
tíenű utebórák. (66o-*,4)
U- kitünS mlnüaégüek a ci. k. kémléiieti hivatal által megpróbálva. Minden nabályoiolt óráról! jótálláil jegy adatik. A dm naabályiott drbja 2 fttai olcsóbb-
Kérfl órák
Kittit Henger ór. 4 rubl 10-12 frt . arauyker.
. rugóval 13 14 frt
- kelttti födéllel 15—17 frt . kriatály Üveg. 14 17 frt . hnrgouy r. 16 rub. lti -19 frl
- fin- eillil lappal 20—28 frl -. kettői födéllel 1H-23 fit
- finomabb 24-28 frt
- aug. h.kriai. Uv. 18 -26 frt ■ horg.hadiór.k.lap 24 — 26 frt
• remoutolre anyak nál huiaudó fel 25 -90 frt
- reui. kellői fedél. 35 40 frt
• jege^iUveggel 30—36 frt . » • horg. badl lem. 38—46 frt
Arany hengerórNr.3sr. 8r.30-3ti frt
• horgouy 15 r. 34-44 frt
• finom. ar. lap 45 - 60 frl kettSa lappal 55 - 66 frt iémé|
aranykn- \0iitó 06 70. 80. 90, • "" ......
email. 30 - 36 frl
- bülgydrák ar.lap. 35 — 40 frt . email, gyémánt. 38 - 48 frt
• krliitálylappal 38-45 frt
- '' kettSilap f r. 40 - 4» frt
• eiuall gyémántok.60 65 frt
• hftlgy horg. órák 40-48 frl
• jegeciüveg 45 60 frl
• keltűi lappal 60 - 66 frt remoutolrok 60, 70, 80, 90-.-UK) frl
• ket födél. 90, 100—110 frl Aionkivlll mindenféle öraiiem kéaaletben van.
Kiült órák 1 - 1.60.lg aranyos-tatnak.
KtUil óraláue.iok 2 frl 60 kr. 6. 6. 7. 8. 10 la. frt. Arany óralánciok 18. 25- 28. 30. 40. 60. 60. 70. 80. 00. 100. írt Keltő órával 7 ft
ellonoifti 40 -48 frt.
Legnagyobb válanték
••• ugyauai
40, 60, 60
3. 4.
diiinaebb piriel bresez orikbss.
20. 82. U6-30 frtjával -, IlUimfivel 30, 36,
- 100 frttal.
Legnagyobb raktár Isgasrákbaa.
Tulajdon gyártmány, kél évi jiltálláual ; Naponta felhatandó 10, 11. 1''2 frt. — Minden 8-nap felhutaadó 16. 17. 18. Itt. 20.82 frt. — Ugyanai óra- félóralltéiiel 30. 33. 36 frt.
óra- éi ne gyedóra tlté«ael 48. 60. 66 frt. Hónapot regulatour 28. 30 32 frt- C''iomtgoláf ingaórák -nál l Irt. 60 kr.
Miudeu javítások lehelő legjobban végeiteinek. Vidéki megreu-deléaek at Amegnek kénben békül déae
penynyel
- j«geillvegg. Arany eiil. arilap 50,75 - romontoir 80, 90
kei. lap. 100tl 10. 120
nagy poatánl uláuvét melleit — KeltS órával, mely a kel-jl''gpontoiabbau teljeaittetnek. Meg gyergyát gyújt tl frt. — Ilii "»•>» íelolő órák kicseréltetnek.
tol) i-xil1----------''ünel, mely címébe ii elfogadtatnak.
... Irt egynenmltid gyorgyát gyújt II frl. Kül.latlváuatra klltdnk beJOU 8ii*e
liO III pi.1.1 Lni.x ,ir. Hl.... I,...,____fékért aránvl.^ A.lk.t 2.
100 frt 160 frl
Párili küilÓ óra dlaiea bronet tokban 12, 13 -14 frt, HordeilMtt íriégi siltséril érák.
— Ilorgonyféle, rubinnal, at
gekért aránylag órákat éa láncsoka-válaiitáare, éi a meg nam UrHI-á«nért járandó ''Viaieget vianakUldümt
Vadáia é. munkáa remoutoir pakfong ,<ui0k k0lu| ugjobbm, u„ udioiii liyvoiatlIUt) VOIIIII I
Z " k T?"'' ''^V^ ^ '' Minden áron logjobbiterüek
K.üat etil 4 é. 8 r l''t ío V '' •»«••«» kereak.dík vagy nem óráeok ál-
1 Arsúv v 4rál"k »lnÍTÍk'' W VA" Ul'' áiánlutUkkal öi.ie nem" vegyi.
'' • A)-3U ft.''aiifívcíre, hogy hat különféle helyen lendSk.
JNT y 1111 é r_*)
Egy gazdatiszt.
Folyó övi júliustól kezdve egy gyakorolt gszda-liszt, ki h gazdasági tanulmányait Kldenn gaz-dászati tanintézetben végezte és azóta több éveli át mint gazdatiszt működött a legjobb bizonyítványokkal van ellátva egy uradalomban vagy bérlőnél gazdatiszt! állást kíván, be. szél magyarul, németül és slávnl.
Közelebbi felvilágosítást a Zala-Somogyi Közlöny kiadó hivatalában nyerhetni.
Itizoiiuiiiyi dzletlulajdoiioMoU, posta-nirnterrk, i''IkviiöUöL, liiltoKvfljde-lulnj-doiiomik. valamint ogyáltalában mindazon bá/ak,melyek a mi általunk kibocsátott 18311 iki £0-»d >)tir»jeK) ek ós mindenféh^réfcz-leiteVélek bizományi eladására vállalkozni
•) K rovat alatt k''Wlnttekéit felelííaaéget nem
óhajtanak, felkéretnek, hogy ajánlaUik tuda-
tásával közvetlenül lioz''záuk forduljanak ; ml részünkről a legpontosabb eszközlést és legelőnyösebb feltételeket igérjllk.
I''IHNITZKH TESTVÉREK,
bank a váltóllalete Pealeu, Dnroltyautrxa, 10. •■. a.
Fontos sokaknak.
- ♦ .
Minden szak inéban, kUlónósen általánosan kedvelt eredeti sorsjegyeknél elő-nyösiti egyrészről a bizalmat a czég ismert Kolidsága, másrészról az ez által elért kelendőség. Haas Adolfnak Hamburgban pontosságáról ismert állam jegy tlzlote mindenkinek melegen ajánlható, mire nézve o lap mai számában található hirdetésre ktl-ifinösen figyelmeztetést teszünk. (2
vili ,1
Hixrk.
"r i 11. > ''
. (Kiküldetett.) Egy betegség sem kép.-a a finom Hfvaleielrrr du ll.>rrriiak ellenálld, iuely gyógyszer és költség nélkül meggyógyít minaon gyomor, ideg, mell, tüdő, máj mirigy, takbártya légzési, hólyag ée vesebáutal-mai, güiuőkórt, szédelgést, s/ükmeliüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrliöat, álmatlanságot, aranyért, vízkört, | lázul, aszkórt, vértm-lódásl.fül/ugást és hányási 1 inn rt még terhesség tdejen is, diabotest, bús-k morságot, sovány kotlási, csuszt, sárgaságot a | 72.ÍMH) gyógyeaet, melyek minden gyógyszer I rel dacsoltak; többi "közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. i''ltiskow udv. marsaitól, de i llreh nn marquisnőtől. — A húsnál táplálóbb lévén,a Ucvalesoiére felnőtteknél és gyermekek-nél;'')< i-szerte megkíméli a gyógyszerek költségeit.
Ilizonyltviiny tlr. Vizslay Józseftől. Sze-leveny Magyarország, 18tJ7. mai. 27-én. Nőm, ki tiibb évig étvágytalanság-, álmatlanság áN | talános gyengeség s más fájdalmakban szűnve-dett, L)u Barry Kevalesciére-je által egészen I helyreállott, s én e kitűnő tápszert minden
szenvedőnek jó lélekkel ajánlhatom. Legmélyebb kö»z<inotoiu mellett war.i4"k alázatos ázolgáj* Vizslay József ortds." (1.
I''léhszelümsék''ben ''/, font 1 ft. 50 kr, l Iont 2 ft. 50 kr, 2 font 4. frt) k. f» fut 10 ft. 12 topt 20 ft. 24 font ;W> ff — Itevahsciére Cho-colatéc táblákban M csészére 1 ft: í*> kr; 24 csészére 2 frt ÖÜ kr ; 4H csészére 4 frt 50 kr ; poralakban 12 csészére l ft. 60 kr, 24 re 2. $0 kr. 48-ra 4.ÓO kr. j20-m 10 R 2H*-r*20 ft| 570-ia 80 ft. — Kapható Bari >• du Tlarry és t-rál jBétiabeii, WalltUohgasse, Nr. 8. Post«n Tih rökJtittsf gyógys/.erészuól,Knlozavárott Kroni atádV ..td, Alsó-Kulimban Tyroler és Schle-siogornél, Uebroczenben Borsos ^eroncznél, DunafŐldvámn íNsth<>ra Pálhál, Kárőlyfővárott IJrilli F.-nél, Nagy Knuiztdn Loodk Károlynál, Érsekújváron (.''onlegner Ignátanál, Székes-Fe-hérvárott Dieballa Oyörgynél, Verseczen Fi-leher Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csemegeárttsoknál.
H I
D B T Él
—.
Könyvkereskedésemben
győnyöfü olajszinnyomatu
genre, szent-képek, taj ós állat-rajzok nagy választékban van
szíves megtekintés végett rendelkezés alatt.
Ae áruk keret — vagy anélkül igen jutányosak* 10 havi részletfizetéssel is elfogad tátik.
Alkalmilag számos magyar történelmi aczél-met-•szet leszállított áron kapható. -—-
•. / . \ i i ■■ . ■ Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF
En Rix Vilma
MUl
ez< nnel nyiváuosau kijelentem, hogy én, mint boldogult Dr. Kix A. özvegye, nyolez év óta egyes-ogy ed üJi készítője vagyok a valódi és hamisítatlan Pomjnulottr- PáSMtának, mert csak én magam ismerem ennek készítési titkát. Midőn ezennel jelentem, hogy nevezett J''ofnpadour-l''ászta mostantól kezdve csak lakásomon, Bécs, I«oopoldstadt grosse Mohrongasse 14.1. Stiego, Thür tí''2, valódi in i n ő s é g b e n kapható, intek mindenkit a másnál való vétel ellen, minthogy jelenleg sem fő- sem ocdig fiók raktárt nem tartok és az ezelőtti raktárakat, előfordult hamisítások végett megszüntettem. Valódi l''ampadonr Pásztám-csodapásztának is nevezve, hatását sohasem fogja elhibázni; e lellklmulhallan arezpászta eredinéuye iniuden várakozásom tóli, s egyedül biztos szer arezbőrküteg, bór atkák, szeplők, májfol-tok és pÖrsenések gyors és csalhatatlan elűzésére. A vevők any''-nyira biztositvák, hogy nem tapasztalt siker esetében, a pénz visszaadatik. E kitűnő pásatából 1 tegély, utasitványnyal ogyütt 1 Irt. 50 kr. o. é. (540 tí,|0)
- Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak.
Az igazság érdekében
einiuial iáját alálráaommai bisonyitom Orlloé R. mennyiségtani lauár uruak Berlinben, hogy játék-utmutatáa* ( hó H-án a bécai hilaáa alkalmával
egy ternót 3 számmal . egy ternót 4 számmal ( 41. 29. 50. . . három ELnaloc^l; 2 számmah számokkal három ambót 4 számnrial) ''
nyertrm,
Hí<-a, aprll 13-ín 1H7? (580-2)
Nclmltt Antal,
v«ndágl6» a Kartrin J.\i««f ka««áruyáb»n, Vonalkoava a fsatrbbi biioOTitvinyin liivalkotva a a*, gályám általi felytSBSS sikerre, ajánlom as lasutrd lottójáték .minden barátjának, a keváabé lehetlUek állal ii klvethetn etstls-tlksi s mennyliégtsnl
játok-utasításaimat.
Kelté telek : díj ft nvrt-iégbSI, ugy aiíinléu aa utailtá*
kéibeilléaéuek I frt llletólífl 2 frt koluég blatoiltékul. Kívánatra > titoktartás. KIKtS kérdéire, blívebbl tudóiiláat ailveieu dijtala-i nui adok.
Cilintendó: An des Proffeeisr der Mstheastlk von Orlloé Is Berlin, toöiii-iKittraise 129.
Nyissunk kezet a szerencsének.
250,000 mark crt.
kedvetft alkalommal fSuyereméuy a legújabb nagy |>énMor(''.lá*-nak, a mely a maga* kormánytól elfogadva é» birloiitva van; ax elCuyn* beoaatáaa eien pj tervnek ekkép van; hogy « kbvelketó 7 aortolá* kévét hónap alatt U-i.''.HX) nyeri bltnoYuyal Tog jelenni, etek knnAtt ev ,„. crt. 200,000. uorotas 150.000, 100,000, 50000, 40000, 25000, 20000, 15000,12000. 10000, 8000, 6000, 8000, 3000, loő''tidr 2000, li«-»or 1000, 20«-»ior 500, I l,(!00-*i<ir U0 aal.
A legkOielebbi eUi''i nyereményhuiáa eien nagy — államilag biatoiilott pánt-iorioláf hivaUloa rendelet aterlnt már
juiiluk 21-én 1871.
leír, melyhes kaphat -
1 egéaa eredeti aorajegy eaak 3>/j frt.
1 fél
1 nrrres . . oaitrák érték beküld, aal.
t»; 1
Wti 0,6)
/ ,t s
(MS-ft.3 )
Minden rendetéi a ionnal a legnagyobb fe|llgye|<-lte| fognak teljeaittetnl éa mindenki kapni fogjs tólltnk at állaineilmerrel ellátott eredeti aorajegyot keaáhea.
A rendelők kivánatjnk aarrlnt hirataloa tervaoroiatot megkaphatják éa minden hutáanál küldjük at éideklSknek havataloa aoroiatunkat.
A nyeremények axonnal Állami biatoailáa után kiflsettetnek éa lőhet egyeneaen tCIttnk, vagy »< lünk fxaiekütteléaben lév5 oaat-rák birodalom nagyobb helyein átvenni.
Hitelünk a aaereneaétSI van megáldva éa rOvId idő óta minden máfuk felett feltünüleg hároinstor fönyerrtuény három hutás: nál nyilvánoaan bebiiouyitva történt, éa aaounal kifiaetletatt-
Mlndeiek mellett lolld "tán arámltbat egy nyerd rétire, amely aierint • már bokOvetkeacndS buráara, minden megreude-léatk egyenea ulon a gyoraan küldetnek.
S. Steindeckor Társa,
ilank éa váltó IIrt«l Hamburgban
Vess 4* elád minden nemű állampapírokat, vaaulréaavényeket éa
kOlcsBnk''íl vény ekei,
■1 - ''
Megjegyzés. Kimnél KOaaíinjttk a nekünk ajándékoiolt bi-aodalmat éa miután a kOvrtkeiK aortoláahor. meghiváiunkat teaa-• illk, igyekemi fogunk továbbá ia a rendea éa egyenea aiolgálattal a tOkéletei mcgvlégedéat a tlaalelt érdi-klóktól kiérdciuelui.
O ü-
BAtlIRACII (íV DL A
Nagy Kanizsán
VUCSKICS féle házban a fópiaezon, ajánlja
• 1
KOSZEN és MESZ
DESZKA- és ÉPÜLETFA r,AKTÁRÁT
hol miiulenkor a legjobb mintiiégü anyagokat jutányos
áron kaphatni.
A koszon a raktiirbon mtízsiínkétit (5(1 kr, házhoz állítva pedig 0>r> kr.; a koszon haaziiá-lata napjninkban oly keroneit (<k kotlvelt tüzeKi szer, .lioj^y a fa rendkívüli pjpgaadga incllott, roppant mennyiaógben fogyaa^tatváu, tilsuk ior-galmu rakttirt állítottam.
z eddigi nagybecaU bizalomért liálás köszönet, ''iparkodni Fogok, hogy azt czentnl is mindi nagyobb mérvben megnyerni szerencsés
lőhessek. r . (.173—3,1)
OLTOTT MÉSZ
kis ós nagy mennyiségben azonnal kapható.
Internationale
Aiinoucen-ExpedKioii
von
L. LANG in PEST.
Von 1. Uai Aiigefangau DsrotheagseieNr. 9. 1. Htock (frflber KII-a a b eth plsta N. 9, 1 Htoek). Ich arlaubr mir hiermit einem p. t. Hntillkuip, Hbl. H « h 0 r .1 a u nlid Gémeidén, K i a e 11*% s h u V e r w s 11 u n g S u uml Qade-Dl-
rektionon ele eto. meine Venni.tiniig von Annorícen in a l ie n erl-a 11 r e 11 d e n Zeitungén beaténa au enipfeblen, und erauehe die ;v, t, loierenten, die dureh inéira lli-aorgung cr»vai-baeud<n Vortheiie iu be-rflrkaichtigen.
Ilurch den, von den Zettniiga-Tiiliaberu aell.al proUgirten, und anerkauut aoliden lietrieb meiuer Kxnedition urd dureh Oeerlihruiig von beaondeien Kabatlvortlieileu, biu Ich in die angenebme Lage veraetst, meine 11 p. I. Auftragebeni die gdnatigstKii and eoulanteatep üedingun. gen tu atellcn, die ai«h lm Naohatehenden remmiren .
I. lat mein, BruKdprlnilp, die mir nberwlraenrii Anf>r!tK''« knf daa Promteste und Reelete xu effektulren. d. b. nur die Orlglnal-Preiie xu bereohnen, welohe mir von den betreffendes Zeltungs-Expedltlonen eelbet berechntt werden.
а. Werden Kosten-Ansoblige suf Wsneok vsrerel sufoeetelit
( .1 Wordén Ports oder sónalige Spnaen dabei durchsui sioht >*•-rechiiei
4. llei grflaaereu odor wiederkollen Auftrlgen SStlpreoHtn Jer Rabatt.
ö. Oenügt die Kfniendung elner elnmsligen Abeokrin dea l.etref-fenden Inlerslea aurh bei Aufgabe für mebrere Zeitungén-
б. Wardeu Utbersetiungrn iu alle Sprachen ohne Koaten-Hereehi
nung au*gefllbr\l yl >
7. Werden Belege In sllea ffillen fflr jedee Inaerát g>atli geliefert, Uer Attaxng der gelaaenaten nílUter dea Kontinentea mii beaoudo rer lierllckaichtiguug unaerea V^terlandea Ungarn wird auf Verlaugen franco gratla augeaandl. . '' v » » (MH. jj ''
A I I e l u i g e A n n^h m e fllr den
Magy. Mérnök- és építész-egyleti Közlöny
*
einxige In ung. Hprai-be ersebeinende ''/.ciUyhrift fdr Arrhllnkten usd Üaumriater; ferner Vsdász- ét versenylap lagd- und Sportblatt/ V » r-tretnng aHmmtlioher Hr o » lm • lll» l| n tlngarna und Herbteua laut auf deren K«p|« angebrarhter A n a e i g ♦''.
Korreapondei.t franco gegen frsnee.
Varró-gépek nagybani eladása.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget, valamint varrógép kereskedőket értesíteni miszerint
CURIEL H. ALBERT
nagy kereskedő üzletét átvettem és egy nagybani (en gros) varrógép kereskedéssel
összekötöttem.
Külföldi gyárakkal közvetleni összeköttetésem által, oly szerencsés helyzetbe .jutottam, miszerint varrógépeimet, az egész birodalomban, legolcsóbb áron adhatom
Különös figyelmet érdemel, kapkodó VaiTO gépéül, bámulandó olcsósága miatt, ki tfllein árjegyzéket kért. az már biztos vevőm lesz.
_ — A V •
Reichsfeid József,
: Mariahilf utca 70-ik «zám Bécsben. i
"1/4
Ujlaky, llirscliler és íia
''fakemskedo tmwM
ALSÖ-DOMIK)KUIU)L utolsó pósta KOTTOKI
tiszteletűd jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, rS 111 i)11Ii''111ic111ii fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárba] bánni enemtt megbízat gyorsan és j jutányosán wuköxöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok xu t. r/. közönség to- ■
vábbi bizodalmát kérnők. ajánljuk ,
Nagy-Kanizsán, SCHLE8INOE1Í GYULA urnái I«v6
bizományi raktárunkat. ,
Teljes tisztelettel,
Ujlaky, llirscliler & Ma,
fakereskedók.
......
1H) LT11 lí L YISEG-V J
-I Vau szerencsém a nagy érdemű közönségeit értesíteni, 1 lűiszorinl minden idényre, nagyszerűen berendezett ''r . \
(529 —1G)
—— —. - - » tvrtr^f- faar -:■*?!•''
Selyemkeim e k közvetlen a gyárból.
15 százaléknyi valódi nyereség
ajánlkozik azon
melyik u t''Hiih*. kir. »/nl>«ilnlnni/.<>lt„
'' r
„zur Stadt Lyon44
ttme/.til - i- I i ■ ni I I mi .'' k (j v .i ii r j k I » r á !• ;> 11,
a taUrék-pértztar''tij épületébe, (NVajdits Józ«ef könyvkereskedése mellett)
áthelveztem.
Szor^nlinam ils pontos szolgálati kéazst^em, inelylyul midizi
iiiojrruiululőimet kielteHfiii itfyekuztelíi, lrcfltfnvl''<M)tMt> cntfWli.
" '' ) i 11 i . 1.11 ■ i • t. h 1'' •li i • *• •11 , j''iftli ''
megnagyobbított'' Üzletemet, becso.H inegTemlulésükkel fúino-
u''rttni fogják. '' ^ , ■ f •„ , Európa első gyftraivali közvetlen összeköttetésem.,] legjobb munka erökkeli rendelkezésem, lehetővé toszi a nagy érdomü közönaég igényeit, méltányos Árért kielégíthetni .....^rr
Tisztelettel
IMMili/tK ifiliOP. -
it H
f vU.
lli^íos gyógyszer
. ^yomorbáiitjuliimk'','' melT- tyry^^óli ellen.''l,n.
Hüff János, iidvaii szállító nr központi raktárának Irecsben, ipf" Blétrntnerrln* 11. ''W
iir.1t''- * Odriak áj vár, l«7l. pián/.. 17. A* On maláta pjejeAuek (Idvöi ak-
ii é r h , bvlcöroM, T u r Ii I n ii b ii Hl-dik saánl It1 1 4 4 ÍJJ ii * rtibban, a KflÍd#|ftH.''ii fájdalma* ln.rut «••» étv.iuvliiáiiy megu) "r.ódve, k érg^i
, j-Ji.iu (i .ju i •> 1 Out .4r(v«>Mk«djék uokvin gvonw/álliimáuvkéiii 12 Uvog maláta-kivonutot küldeni
<» i
, v;i.-;ii ■ 41 u.inI., midtltygv I»ii naj«íl g\ írfutm() óinkat a k-Vt-tk.-//. száLÚI gyári á''r.m *
áruljuk, ii tögk''ini''b''b if.r irtttniig. Á Pn''y lir e 11 rt Vdftrré 4* 1 t eladási árkulöllNéég,'' T„.
a mi kö/.M tlcii vüoárlóiuk ii y c r o m é A yvi !<•»/. ,ot''
"T
■ llnlllrf tlH.^''''
t I
b r o a I röf
J '' J '' , ---* - - a
A logujubb » lugatebb t«vité«ü rxikoH sulyomkvlnio . . I.ÍO. frt Jttl ki i«. i
A legújabb « l«g*ó>bb fcfinft tnlofák és Pollít d«> H«fe 17 > t . íit» „ ^
legtij«l)bi» log*zc|>bta»nti ''"*/> »«él< » tírba de failléN i. . ''I . NO
K I :i Ii i »• /. 0, ''íM. f. br. ii. Kikldjöu iK''kt''iu lehetöh''g gyorauu az Un >T*''I(m>u<^m inalátii, inelji rukorkaihóí. T Polurie Anna.
K r 0,111 k m ti ii 8 t e r, 1R7I. jun. I. Tis/lelettel lelkérom, inis/erint vlóityöseii imurrt llialáta-Uivonulálinl nekifji kntdolit s/m*8ki,''diék.. lliirtiuiK. ulezrede«
t« iij k n ur 1871. lehr. ll. I-111éI^l\f''^11<<iíjo11b1 111»Inl''W kötelezett mert-miiláta-
\
Ky<''»K><''hnifolódéjii ík ''ti j''l
tílbhMi kérdezó^k''>iltek; IVógnOniKik maláti^arréí esukueyno oly gyógyhntámmk-o; mely kér ilésr" nitziíi v.il.is/.iiK.uí)'' mu/.i<riiii nx ikat jogu«iun lehel inliidfn liclrguek iijnnloal
A legújabb ssinU nvhé* <iro«.iirain \ . « Vf Ih»« r , a* r«éHj!Hé«''VÍhmoiij eréwérr. Kiildjön nekem iimi ''''- labhnrorferiedeiv.,.. .......•» .»(>. i . ''Tf1''WW.iliiiW4.-l...................." ......
*•''.''» 11
A légujabh llrorferif de I.mui ..''......, ''i.."»(►. ''i , (Ml''
Valódi indiai nyérkf.»«h«rdU''^v ruhának >íaló V^élen; JH/óf ''.IS r «.
A legjobb paplan tafota ......, 100,. %l r Ot| „
Atlwm miuduii azinben............l.ltl. —7
A lejftártóub á''légjMiU fekete lyoni Infutá, XrtblesHe éi''
Intii iv. Xsr. . . . . . : j .'' Pnult rfe *oie l.''ÍO. -a U
A lügucbejtohba ^u^uhb |«.*kuleí»i om de faillrn é^(ir<iHgri»Mi«-k I SO *» . -L
Tulodi augoí kiváíirtág, K)''Hpjul»nr»iuiiy • . ,''. • W>. K
Valódi fukute sel \ fin-Ii ii r hu ii \ ..... , . !í iiO. k''£ #>jrr n
" '' m''iiidvnrku|bi^al''m(íatrá kéaz^.-^;:. i k''ituttdtk! *
meittfiitUrenek. u .k kiilfídklru v-fomtí , »<*zlinj<. «•* |i.wtn uiánvétel moilet »«jgo-
bhiii''„''J U: iiio''.jrunuia wnalrn m«rv»t ponton telji «inetnek.
Selyemkel in ék k ö i v et I e n a
■3
árból. _L_
i''J i
í>llJít<Ú jtíft '' -t I i?
Hl


V
.ir'';-ri íií \)/u
A« bééai1,1 ''Ji

A lleinL''i''
lábbeli-
igya r n íi k
,; / ; Cgycdnli raktára
ÍŰSEHFELD ADOLF-nm
•1" - Nagy-KanizsAn, ''<-i fl
j lOi.it ■ *
a hol iiiiii.leiiiiemii II.II én ... ................
li^''a tóg«KY»«»rttbb-fóláiiM i. Icfrtiainliahb-féltig, Vtagy válftaztékhan, jutányoa azaltUtt
kaphatók. ^ ^
Arje-U) a ék unK) Haorlul:
rgyi.VrOV^''lÜeVhffr-cii.Kk WW^Mtíf!1
/iH 1 llf i|
I il % c
der ersten Wiener Schuhfabrick
bei , ADOLF ROSENFELD
,,''jn Gross Kanizsa;
giö^te Atl^Vidtl aller Sorién Damen und KinderschMhe. Vcikauf. zu ftjhtge-^et/.l^nilrijliial- Kabrickspreisen.
l»rcii*-( oitrunl naeli Crijssc:
(hű. I.piíl-r Kiii.lrA. buk> :»0. 4».<lSll,''4W ••#» kr.
Makovltx Kerenoz.
Sitgur, 1871, iiiir.v.! 1 IMiiilaii uiiiliitn.-liéHsitinéiiyei reám uézv* a •il»li liiltj''^t ak''iroltuk, u7.érrk*aih-a,/..>kliól ismét kjlldoni. IIhi uík ViiIhI, eK<!itdör-.''^eatoK ht. Hnideu, 1871. f.ibf. » «ivxík<!<lj>''ík nekem az i)u kitdnó maláta Ui v.»i.i.l-gr.íxy-HÖr.liól, inal ita-ehoeolmlfiáltól én malata-mcllezukoi kaiból k''fltdleiii.
Kern <•> , óIIoiiiAk t''óiiök. n.''ni.i, 1871. máre/..<S. yiV^t^. Itfr.lultávai kUlójöu n.ikem nz i^i jólékoity hat.i» la iii.''lleziikorkiíiból JOljiugy .lohozzal Vo Illa. ecl.t \n.idor.,k. kain. vmlá^t.''
______jUtpCgt''i egy odtll Wajdits JÓZSefdieeeskedesébeiU;
TÍ7cHUD f TARSpÁt §
nn^i//. K(|üb<apOpenit\i% No; rr
j állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeket, vamit, bank- és iparszelyé-
vényeket, pr^iiv- és ezllst-pénzéket.
JJ Mtígblzások a es. kir. börzére
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett legjobban eszkö»«ltetnek.
..... o, "f ,4tékttó,M4«®ks n • <
20 db cs. kir. osztrájtamsorsjegy az 1864-ík évből, ré.^uizelésre-. .a fVt havonkint. Kvenkint .r>htlás: márcziiis l-éa,api''il ló-én. junius. ir-én, szepteinSM* 1 -én, deezenibe''r 1 én. f ólveryény 250 000 ft. legkisebb nyei viiny 170 a 200 ft. Minden részt«yj| teljes befizetés után kap *
''w""ui 1 e.s. kiiC |S(»4. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. I870<ski államsorsjegy részlet tizet én re á « frt havonliiiit. ftvénklnt 4 liuzá- iVlif, ■»-éu, május li>-éu, augusztus ír.-éW^nbveinbcr l f^fti.
Kónyervény 250.000 frt, logkisebb ny^rvéjiy I04 á 200 frt. Minden rés/t\f(0v^ teljes betizetés utAn kap

t^.l .i.Hlil
• rayi.VrO\ÍtiMetA>ttT-<''*\\>M JW) kr" Oy.l, I.^IV r K iiiitrncbiike ao. 40. MV*> HO kr.
Kin K)Vrnirk.tW;r-7v.páiir"''k l.W. l.fitj. '' Feino l.írt.r Kind8M..ll.rU.n I.IU, 1.V». Ma.|..MK
te»4 brOneí.XlriloiiV HM\ l!7f»/K80. ''/fib;! Kein.t.- Kimlrmli.^. il. „, l-.-.t. r. Ilrjiuol,
Ov"rinek<<Vjü.iiilk b«rb«l ''1.M0, 2ÍÍ0. 3.flO. f Hal........... k.,.iU J.|iy, i T".
Ojerinek\r,l«...ik ír* bSrbftl l.«0, 3.U0. P «al...... mii k.|.iU JiWr^T''1.
■ \ . '' '' 1 . '' , . KnaMenatleM <i.vü I.H4I, J.X), .1, ;i.GO-
,\oi t.,oam ..L fim..UNO* Hzerl.it : . J J* '' ''
oi.i»iro«r> (iókaiUii " afd.''- ^ f ..ÜHBHMlHtlelljitteiniaeli QualltAt:
OldalfBaS «ark>>« brtl.irl vagy báratn.y 2 írt IU kr ÍT Au .ter Heite a.i «$inlln n •.» It. k,.
Ouiiutf Wr, ^UnfftflOKAlÖniéli ItrlOi-l "''a. ......... mi. str.^k.-l J ll tokr.
brttíiM X '' .1 frt, ;t írt .*SI kr. ! Vormi r.u «.biillrni|jUiiif,cbr .Sltttk.-fÍHll ;; Jl. fcr.
(i^mml betr.tol, turkiíay.bűr, tirllnvl, lluoiu • it Mit, Oummiaug nuJ störkrl .1 ti.. 3.(,0.
lal^k pun 7Svjv * ír. — kr, , l>i|MelJi/au f, Lv«|nfldJrllnel ui. fjaekvpt./. éli-r. I l|. Kl.''ÍÍUtC t|rp.m |)rbar.\«ur i"líval|.i|.''nyiik Ktf<«UlO Jl.''b. Mi df «ti. ll. mit l.n. k li. *i
t'' magy.^''K l.S70-iki eredeti sorsjegyet.
[ 20 db császári l87Qrilu török államsorsjegy részletfizetésére ii r> frt ha
vankint. íivenkint ti thiizás : febr. 1-én, april 1-én, juni l-én, auguszt. 1-én, október I én és dety.tjj.ber 1 én. Fónyei vv''ny^OQ.OQQ ÍVanC, fegklaebb nyer-
vérty 400 franc.
Minden r.''«ztv6vó, telj** fizetés után kap . , 1 császári török 1870-iki eredeti srtrsjegvet.
ll . v Jl til vn.M.-V*. - ! '' , ,
40 db berezeg Braufwchweigi sorsjegy, részlet fizetésre it .r» frt bavankijut. Kvenkint 4 hozás: febr. Ivén, május l-én, augusztus l-én éH november l-én. Kónyereinény 1(80.000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes* fizefés utáii kap
2 berezeg MiauiiscJiwejgj eredeti sorsjegyet.
I / brdiu-l y»mr k.-ilya b»r 4 fi*. -I.ÍHÍ, /» frtV^i.
llrUiul, Cbadrin. <4.ÍKI, ft ü. Ii fii. (fi U*u». ll.. ii mi. .Iii|ip. l(< ii Stnkkrlii i; it.
Mindejti niwsélönál érvényes:
2A-..d r.Wj.«gy ISIM. oaz|a..rsjeW-ré a H „ J iniud«*u 2t>-a.l- ,4^.,.„Ut IU. ötoff <-Kr.lr. »orsj«.gyr« " |0 frt '' további Jizetéa H M7.I. mi.gy-i.r «mrsj.;gyre
i?Oad
uélkül
IX
. I
(.Vl| IU)
ígérvények minden húzáshoz.
Mindé......mii sjrsjbgyoklliü\i-ré^lotllzetésré t-gyenkénf is elndAfimk.

Ionos, gyorssajTonyőiiw
Nagy-Kanizsa, 1871. jtinius 17-ón.
25. saám.
Tizedik óv folyam.

Zala-Somogyi Közlöny
(h ziilainegyei gazdasági ogyesülot hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Ve^yea tartalmú hetilap
a szépirodalom. kereskedelem. Ipar. sazdászat, tudomány es művészei korélMil.
— rr—r—rr-
— ..... .......
•■ 1 -
Megjelenik:
■riadt* n.«ibat.a, 4 fyakras sU.fM vagy kit l»sn.
Mtvrkrmlói liuda én ki«d«i lil\«t«h
W.UIUTH .ItV&HKF kÖnjrTk«r»»kfdá«ili#n.
Előfl«ete«i föltételek:
H«lrh»it hÁihoi hordjál ia vld.kra p.után küld*. Kfki 4*r» : • • árt - kr
K*l irr• • .3 „ - . t''.\i\*gy*dr* - 1 . flO ,
A liftt hiuálion pitit turltt 1-««»ir í kr X-(*or 4 t* mltidrn tovAkbl liolktalWrt fi kr. lUI/OKdlj mlndan tgy*a bfiktaiA.Arl .KI kr. A .Nyílt li''rru" rKJ I""1 haiktaláai dija |/> kr.
i. Hirdetéseket elfogad:
N.-Kasliia*: KlAluVlIt VATAt,. KeuUmty.it: PU1.Y -JÁNOS. P.it.«: /.KtsUER M. LANU I.KOPOLD. U MINUKK sA.níiok. BéotbM: IIA ASKNsVfriN It VOH-'' .I.Kk, MdHSK KUUOLK. OPPBLIK AJ.AJO* 4* NAKTI.KM HKKMAN
K^v . x jmirim?
r-i*- tftmtm r
Magyarország fővárosából.
E napok eseményeiből, a megszokott apróbb kis történeteket kivéve, egy oly esemény magasli k ki, a mely ínég mindig folytonosan hullámzásban tartja a kedélyeket,
K nagy fontosságú esemény az: hogy a fővárosi sajtó megkezdte hadjáratát a főváros elnémetesedésére vezető irányzatok és már megalakulva levő ténykörülmények ellenében.
Valóban csak Üdvözölnünk kell a fővárosi sajtót e téren, mert ha a vád, raisao-rínt a fővárosi életviszonyokban az elné-metesedés fokozatos növekvésben van, a vidéki sajtóközlönyöktói iudult volna ki, lehetne bár igaz, de sohasem lenne oly jelentékeny, miutha az a fővárosból magából kiálltatik ki az országba.
Mert lennének oly elemek, melyek a vidéki sajtót apró helyi érdekeltséggel vádolnák. Bőt a vidéki sajtó épen azért, mert vidéki, ''Jig számithatott volna teljes hitelre!
Mivel azonban az igaz szó a fővárosban mondatott ki, miszeriut az elnémetcse-désnek — fájdalom! — mind — mind több nyomára találunk: a vidéki sajtónak kötelessége, szintén hallatni szavát e kérdésben.
Valóban szintén elmondhatjuk mi,
hogy Mária Terezia szolid kormányának j elaaszouyositó, cUérfiatlanitó, elkorcsositó irányzata fenyegeti a magyar uomzetet!
Kimondhatjuk Berzsenyivel: .Romlásnak indult hajdan erős magyar! Nem látod, Árpád vére miként fajul ?! . . .
Fájdalom!, a Világpolgáriasság szörnyeszméje mint vésztterjesztő kór fenyegeti a magyar nemzetet!
I''edig ki tagadhatná, hogy előbb születik az ember tazafinak, mint világpolgárnak?! Igeu szép az a világpolgárság! Hanem első szükség, hogy az omber először ugy. töltse be kötelességét, mint azon államnak polgára, melyben született! A ki minden akar lenni, az ncin lesz épen semmi!
A világpolgáfság negélyzésc a hazafiságnak megtagadása!
Oly országban, mint Magyarországba hol még az önnállóság, a nemzeti lét föltételeiért kell küzdeni, világpolgárságot af-fectálni, annyi, mint megtagadni a hazafi* ságot! . . .
Oly válságos körülmények közt, iuiut a milyenek közt mi vagyunk, a költő aiuu szózatát követni kötelesség, mely igy hangzik: „Legyeu ember minden ember és magyar!-
Fájdalom, hogy kormányunk a tisztán nemzeti érzületnek, a nemzeti jelleg kifejezésének épen nem kiván buzgó terjesztője lenni! . . .
| Nem is említve, hogy a fővárosi magasabb körökben a nemzeti ruha viselése, a • magyar nyelv használása a már elhasznált poltronságok sorozatába tartozónak vétetik : azt tapasztalja a vidéki ember, hogy a magyar érdekek- a fővárosban folyvást annyira elhanyagoltainak, tnikép a vidéki ember, midőn Buda Pestre megy. alig meri hiuni, hogy Magyarország fővárosában van!
Szent áhítattal lép be a vidéki ember a fővárosba, és mit lát a hirdetett világvárosban, melynek maga a természet jelölte ki nagyságát, főlényét nemcsak Magyarország, hanem egész Európa vámsai felett?!''Kelelet: idegen nyelv, idegen öltözet mindenütt, ugy a magán mint a nyilvános társadalmi élet viszonyaiban!
A váczi utczán, a szép Margit-szigeten, a város-ligetben, a kávéházakban épen ugy, mint ós Budavárában egyformán a német nyelv tulnyomósága tűnik elő! . . . Mindennap Öt hat ezer idegen — azaz, liogy vidéki ember szórja el pétiét a fővárosban és —- fájdalom! — ncin találhat p''ii/.ecrt anyagi kárpótlást, hogy drága nemzeti nyelvén beszélhessen azokkal, kik-pénzének hasznát elveszik! Ha a kávéházakat sorba járja, — német nyelven társalgó közöuséget talál; a szolgaszemélyzet német ii)elven flatyog. ívs a német hírlapok száma túlnyomó azon lapok kö^t. melyeket a kávés vendégei mulattatására beszerez! . . .
Van olyan kávéház, melybe a „l''ester Idoyd* és más német lap 4 -5 példányban jár; míg „Hont- és „Ellenőrt" egyet sem találsz! Vidéki lapot pedig, melyből a nagyszámú vidékiek a fővárosban létök alatt kedves otthonuk eseményeiről értesülhetnének. — a világ kincséért sem találsz egyet ^n! . . .
Nem iszonyú kép ez,- mely nemzeti alásülyedésünkuek vagy épen hü kiuyoiuata, vagy előre vetett árnyéka!?!
S mit tesz a kormány; hogy a nemzeti jelleget nemzeti érzületet fentarisa?
Kiöl ntegyjó példával! A miniszterek figaróban, bugyogóban járnak; s német és { fnmo/.ia nyelv kedves társalgási nyelvük!... ! Véget kell vetni ez iszonyú állapotnak, I a haza :i nemzeti uiiveltség, a magyarok istene jóvoltából! . . .
Egyesüljenek a vidékiek a haza érdekében a fővárosi elkorcsosultság ellené-J beu ! . . . s a legközelebb bekövetkezendő I választásoknál adjanak • irányt a nemzeti 1 közérzületnok.
Ne válaszszanak világpolgárságot af-fectáló uruiisocskákat, hanem klvUl-belöl a hazui jelleget magokon hordó hazafiakat.
Így az idegen isteneket imádó uralom megbukik.
.... A nagy vidék érdeke: az ország ér-deke! SZtUlASY SÁNDOR.
TÁRCZA.
Honvédzászló-szentelés Nagy-Kanizsán.
1871. juniu. 1 l kü Nagy-Kanizsa város törté- j netköuyvébe ismét ragyogó betűkkel Íratott fel. , Nemes vágy dagasztá keblüukel elérni e j napot, lélekemelő volt a kedvet* nap élményéi- j b«n részesülni . most édes a visszaemlékezés! j
Zala és Somogy, e» egymásban és egymásért élő két megye határszélén folyt le két hon-védaászló felszentelésének magasztos Ünnepe ■ mint Varga őrnagy a díszebéd alkalmával mondott pohárköszöntőben hangsulvozá: első eset, hogy két houtyWzászló szenteltessék fel egyszerre, egyholyütt, kiváló jelonség, kettő. Ünnepély; miutha csak tényleg mutatkozott volua a szerelmesek boldogsága: két sziv, egy gondolat!
Mintha mosolyt látnék fol-foltünedozui a résziut harozodzelt, résziut harezsovár honvédek komoly arozvonásain e merész kifejezésért. Állok ölébe.
Mért ne szólanék „szerelmesok boldogságáéról, „kél hzív, egy gondolat*-ról, hisz oz az élet gyöngye, s e gyüngy nagy és ürökbeosUl láttátok a bájos keresztanyát,midőn hon-loáuyi uouie. érzettől hovUlton mosolygott az ollár elolt kibontott zászlókra ? szívdobogás* szemeinek lángtUzében visszatükröződve je-lezé: legyenek u zászlók békében a polgáro-sultság olajfaágai, a nemzetiség örökzöldjei, a housserolew lenkölt jelvényei, harciban a dicsőség, bátorság s lelkesedés irány pont ja s iu-kább halál legyen menyasszonya, mint árulás olőtt kelljen meghajolnia. Fiát a szép nyo.zoló lányok, inil jelentének V Neme, hogy ejel-véáybexj esküvé. élet és halál felett lörléuvéu,
élet és vér áldoxtatik azon ügyért, mely a haza, » ucuizetügye.
Nem-e a honsxerelem boldogságának alapja ex eskü ?
Nem-e valamennyi harcxolóuak egy esküvés volt: élni-halni a hazáért, s nem-e igy kell tenni minden igaz honfinak V . . . k De menjünk a dologra.
Junius 10-én délelőtt Nagy-Kauizsa ut-czáin egymást érték a vidékről beérkezett fogatok, * as e«ő. idő daczára a flJutczán di.z-magyarrnháaok üdvözölték egymást. Délben érkezett mog Kovács Zsigmond pécsi püspök ur a barcsi vaspályán, az indóháznál városi küldöttség fogadta ő mlgát, élüköu Wlasslcs Antal úrral, ki a küldöttség nevében nzivélyes Üdvözlettel fogadta a pUipököt, miro ó inga nyájas szuvakbau köszöuóleg válaszolt. Váro-sunkbai Youulásakor éléuk éljenzésekkel tVd-vözöltetott inegyéuk kedves sxUlöttjo, a lelkes főpap. A hurcsegi tisxtilakba Hegedűs Jóxsef uradalmi ügyvéd úrhoz volt szállásolva.
Szinte a déli órákban érkezett meg n Triesztben állomásosé „Ernő fŐherczog" novét viselő gyalogezrod zenekara s zeneszóval vonultak bo a hullámzó néptömeg között.
Este 10 órakor érkezett meg megyei fő-ispáuuuk gróf Szápáry Uéza és nejo született gróf Győry Mária úrnő a 77 ós 78-ik honvéd-záulóalj lobogóinak keresztanyja.
Ea este fényes kivilágítás volt a főutezá-kon, s a katonai zene a legszebb darabokat szabatosan adta elő a városháza előtti téren formálva kört.
A főutezán ekkor alig lehetett menni, oly annyira tul volt tömvo a hal Igatóságtól. Daczára, hogy esőzés volt, a hölgyek is nagyszámban jelentek meg hallgatni a valóban kitűnő zenét.
Másnap, MM»iun, tl-éu, vasárnap délelőtt a városi templom homlokzatánál lomb s virág kosaorus emelvény » mellette ülőhelyek rögtö-
uöztettek, melyek jelenték, hogy az egyházi ünnepély nem a székes egyházban, hanem a templom előtti alkalmas nagytér miatt itt fog megtörténni, pro^ramm hiánya mellett is látta, tudta ezt mindenki s kora reggeltől fogva hullámzott a népség s már kileucz órakor minden kis hely elözölve volt.
Azonban csak 10 órakor indult mog Kő-niginayer Károly apát ur vezetése alatt az egyházi személyzot fogadni a püspököt, ki fényes kisérottel mog is érkezett a templomba. Számos fogaton jöttek eztán a zala- és somogymegyei küldöttségek, elismeréssel legyen mondva a zalaiak telje. dUzmagyarruhában, inig a somogyiakat csak ugy mondák, hogy küldöttség, mert Mjuálkozásuukra kör.napias öltözetükben a közönség nem tekinthette küldöttségnek. A keresztanya . a fői.páu külön saját diszfogatu-kon csak lassan jöhettek előre a sorfalat képozó roppant közönség zajos és szUnni nem akaró lelkes élienzéseitől'' kisérve.
Késtől látvány volt, a csinos glorietto előtt felállított honvédzászlóaljak, huszárszázad a ti— 7 ezorro menő közönség tarka vegyülete, a tribunoök közt áll<> honvéd h más tisztikar díszes csoportja, hát ínég a két oldali házak ablakaiból kinéző szép hölgyök szokatlan sokasá-, ga, leírhatatlan emelkedettség h lolkenedottség I nyájas mosolya ült minden arezon, mit a háza-! kon lengő nomzoti zászló-erdí" oly ábrándos széppé tőn, hogy a komor idő is visszatartotta magát n ez alatt a legszebb tavaszi enyhe lég tartott Ölelve bennüuket.
A bájos koresztnuyát, ki inedgv szinü Vár-Honyruhábun jelent meg, térje, mint a király ó Kelségénok képviselője vezette a templomim. Az oltárnál foglalt tehát helyet grófnő ö méltósága s u négv nyoszolyó lyány: Slimeghy Mariska, Szogedy Irma, Háth<»r Viktória Inkoy őrnagy növelt leánya Siephrwiio, elöltük pedig 12 fehérbe öltözött ki* lány ozdittel di-
a püspök a zászlókhoz lépvs mtelé azokat, hazatias szellemű
szított selyem derékkal, kezükben természeti szép virágokból készített csokrot Urtva, emelték az egyházi szertartás kUlsó fényét.
A két zászló kibontaték, melyek koczkára szedett és nemzeti szalagokkal szegélyzett ne héz fehér selyemből készülvék, egyiken színezett, másikon aranynyal vert Magyarország czimerei diozléuek, a cserkoszorú mellől pedig arany nyal gazdagon himzott vörös-bársony szalagok csltggnek alá,melyeken lapimk előbbi tzá-mában közlött jelmondatok állatiak, . melyek a korosztauyáiiuk önkezű mővoi. „
Mise alatt tiodina Gizella és Rózsavölgyi Gizella kisasszonyok gyönyörűen énekeltek a karzaton.
Mi.o után ntngáldás megszentel szent beszéd kíséretében. A mélyen érzett s lelkesítő jeles beszédbon a magyarnemzet fényes múltját tárta előnkbe, hogy onnan erőt, kitartást, egyetértést meritvo, a phőnixként hamvaiból ujjászölotett magyar honvédséget lelkesedésre, hazalíságra, hőniesség- és önfeláldozásra buzdítsa, llgy tünt fo] nekünk e percz-hon a főpap, mint egy Bakacs Tamás a mohácsi táborban, a tiszta hazalUág lánglelkesillt-ségének villám tUzévol, azonban mosolyábau mégsem a Intrczvágy, de a béko áldásthintó érzete honolt. Isten mentsen is bonnünket egy második mohácsi körülménytől I
Nyomban az egyházi beszéd után a keresztanya előtt lohajtaték mindkét zászló, hogy a szalagokat roá kösse, mely purezbeu a zeuo hirtelen rákezdte: a „Szózatot* — (annyi bal-szerontvte kíizt, oly sok viszály ntán, megfogyva bár, de törve nem, él uomzet e hazán) mi tilv megható s oly találón magasztos jelenet volt, hogy igon soknak édes könyet ortali szomóbe. >
HelejeziStül uz emelvényen kezdetét vette j a szegek ünnwpélyos be veretése. A püspök a
Trágyatelepek.
(Kolytaláx.)
Az állati hulladók után a csont kiváló trágyaszer, a burguudirópa által felszívott chlor, mész, vilsav és kali része-ket legjobban kipótolhatjuk általa; — a csonttrágya az, mely a magképzódésre is jelenti''keny befolyást gyakorol, de gazdasági növényeink szükségeinek legtöbb csontanyagot is, mit nem vagyunk képesek közönséges trágyaszereinkkel oly meny-nyiségben visszapótolni, mekkorában azt évenkint elvesztjük, mert kérdésen tiíli dolog az, hogy minden csont egykoron a föld alkatuké volt, ha nem adjuk azt a földnek vissza, lassankint ki kell fogynia belőle.
Előállítható az nyers, pállitott és égetett állapotban; és oz utolsót — mely kisebb gazdaságok számára cserép és mészégető kemenczék, sót közönséges kályhában is véghez vihető, ajánlom, hol a csontot megégetvén, könnyű szerrel széttörhető. Olvastam a csont trágya egyszerűsített készítési módját is, melyet azonban már csak azért sem merek ajánlani falusi gazdáinknak, mert a melegség, főkép ha lógauéj is kevertetik közé, - oly nagy, hogy az átforgatáskor gyakran lángok is törnek ki belőle. — Akár melyik készítésnél is a tisztaságon kivul a finom1 ság a fókellék , attól függ a gyors ós biztos eredmény, attól a készítmény jósága is.
Az idegen anyagokat csak vegytani uton lehet bciuto felfedezni, melyre a vegytanban járatlant hasztalan tanítanánk ineg, minthogy a gyárnokok a nem gya-korolt vegyészt is kitudják játszani, bár 1 átlátná már egyszer gazdaközönségünk, j hogy a tudásból mi hiányzik neki I s ki j gyermekeit gazdaságra oktattatja, iparkodjék oda is hatni , hogy a vegytanban is kiképezve és igy a gyárnokokknl szemben is filggotlen állást foglalhassanak el. — A csonttrágya iniudeiigazdasági növényre a legjelentékenyebb trágya, min-deuütt, hol a csont liszttrágya alkalmazva lett, mennyiség tekintetében megkétszerezve volt a termés, de a minőséget is tetemesen emeli. — Angol példabeszéd, hogy csontliszt nélkül nincs buza, nincs répa..— Kgy mázsa Montliszt trágyát 40—60 mázsa istáló-trágyával tartják egyértékünek.
Aliut emlitém a trágya kétféle: természetes és mesterséges; mig nz elsőt mi-
nél nagyobb takarmány és szalmatermesztéssel és igy annak segélyével, a marha-tenyésztés gyarapodásával érjük el, ugy ez utóbbit a szorgalommal párosult szakképzettség leginkább gyárakban állítja clo és azon mértékben, moly mértékben ez utóbbi segítségével — az első vagyis természetes trágya clőállithatása öregkijik• fog a mesterséges trágya -fölöslegessé válni. — Noha, kétségen kívül áll előttem, hogy leginkább városainkban idővel avegy-trágya — compost - »om csak hogy létre jön, de nyereményes iparvállalat is leend, amint annak értékessége mindinkább elismerve és igy általa szükségé is növekedni fog ;. módunkban ál) akoliban azt kisebb vagy nagyobb mértékben magunknak is — mint fentebb a trágyakc-zelésnél emlitém ~ előállítani.
Áttérek most a trágyakezelés - azt hiszem szinte egy. kiegészítő és mé^ mindig igen gyakran vitatott azon kérdésére, hogy mi jobb, a kihordott trágyát szétterítve hagyni-e? vagy mi hamarább ulá szántani V — 1 la a forrásba és rotlia-dásba indult ganajt szétterítve hagyjuk a földön, ugy épen az párolog el belőle, mi legkönnyebben lesz lég alakú, mely legerőteljesebb t. i. légeny, nem magát értve, hanem az ammóniában - miáltal a trágya szeszes hamuja tovább marad oly állapotban, minőben a növény fel nem veheti, u. főleg épen az ammónia eszközli gyors lebomlását. — Huzamos ideig szétterített trágyából sok szén vesz el, kivált ha felváltva gyakran megázik és ismét kiszárad.
Az alászántott trágya a földben levő minden gyomot kicsíráztál, míg a szétterített csak azt mi a föld felületén van; do ha a trágya rögtön alászántatik, hamarább lesz felpuhítva a föld, s minden előny el lesr. érve, mi az éleny szabad hozzájárulásától várható.
A trágya szétterít vehagyásának egyetlen egy hasizna — ha az csakugyan haszon — az, hogy később szántatván alá gyorsabban bomlik fel,mint a frissen alászántott trágya; inert a levogőn már félig ugy is elmállott, miáltal az első termésre erőteljesebben is hat és azzal haszna ki is merit-tetett. Különösen a szalmás trágyát nem szabad a földön szétterítve hagyni, míg a korhadt trágyában kevesebb kár esik.
- BÁTJiOR ClfiZA.
(Végr kítvrtkexik).
A Petőfi-szobor ügyében.
I''esl, junius 10.
Míul « nevezett szobor Ugy bizottságnak elnöke kötelességemül ismerőm » közönség felvilágosítása végett újból felszólalni.
Némelyek aggódnak, bog; ha az iul«uk°-dósekkel nom siotünk, ukk«r nem fog éifyvnló-mlhatni azon remény aoin, miszerint iu uagySi költő születésének ötvenedik évében (187:1) szobrának alapköve letétessék.
Kz aggodulom, határozottan mondhatom, húrnak olőreláthatlun rendkívüli idők nem kö-vetkeznek ránk, tolje»en alaptalan.
A munkálatok nagyrészt előkészítsék, s rövid idő alatt tanácskozás ulá fognak vétetni, ugy hogy u téli idéuy folytán a kész szobor-mintát véleményezés végett'' már bemututni reméljük a uagy közönségnek-
Bizottsági ülés most e tárgy bah egysze-rüen uzért nem tarthutó, mivel a szobor-ügy igen tisztelt pénztárnoka Lévuy Henrik ur egészsége liolyroállitásu végett Marienbadban időz, s nélküle a pénztárt illető legkisebb intézkedést is lennünk nem volna helyén. Egyébiránt isinétiem,''mulasztás sem lorog lenn.
A szobor-ügyi bizottság feladata kétségkívül igen komoly - szemben egy ily köztéri | emlék követelményeivel s tekintve rendelkezésünkre álló nem nagy pénzalapot, mely — mint már annyiszor inonuvu volt — a pesti első hazai takarék-pénztárban kamatoz.
A*bizottság legfőbb törekvése: okulni az eddigi fővárosi és igy Ab hnzai szobor* pályázaj-tok szerencsétlenségein. Érezzük éa el is vállaljuk u felelősséget; de fáradozásaink fejében viszont talán fel vagyunk jogosítva a közönség részéről szíves türelmet kérni. Elhamarkodnunk a szobor ügyét ép ugy nem engedi meg a kóltó iránti kegyelet, mint közművelődésünk tekiu-tote, mely int a pelengéruzéstől.
UEMENYI EDE.
Biztositsuk-e vetéseinket jégverés" ellen?
Azon csapások után, melyeket vidékünk mult hó 3<) diku óta szenvedett — a rihar és evvel együttjárt jégeső állal, önként a fouobbi kérdés merül fel lelkünkben, s mivel a biztosítás költséggel, a nem biztosítás egyelőro ugyan o nélkül, de a veszély beálltával nagy kárral jár: nagyon íb figyelemre méltó ezen kérdés, nemcsak a kisebb, haneiu a nagyobb — és olyan birtokosokra nézve is, kiknek több száz, sót több ezer holdat tevő birtokaik uem egy tagban, nem is egy határban, hanem világtáji-Ing is különböző helyeken fekszenek.
Nem egytől hallottam az utóbbiak közöl, hogy ó uem biztosit, ulőször mert nagyon költséges, do nem biztOBit már azért som, mivel ritka esetben vvri el a jég az egész környék minden táját, sőt még egyazon táj minden darab .vetését Bem, euuélfogva ha egy vagy talán két helyen van jégeső, do mindenütt nincs s igy inig egyfelől a biztosításra kellő pénzt
szentháromság nevében, a lőinpán a király ne vében, majd a zászlóanyu, megye, u város a u t. nevében.
Ezután jött a nagy közönségből! halál-cseudet előidéző magasztos jelenet, uz eskütétel, lukey és Varga őrnagyok lelkesítő szavak ki-séretébeu átadván u zászlót, lövcglevéve s két ujjat feltartva, feuhangon mondák egy segédtiszt után az eskü szövegét, ennek végeztével a gloriett-j elé vonulva, fóveglevéve letérdeltek a honvédek s a püspök ogyházilag megáldá ''kel. Megjegyzendő, hogy a magyarul nom értő '' Jrvát honvédek saját nyelvükön mondák el az esküszöYugét.
Erre, mint minden jelcsb jelenetnél tn-raczkok durmgásu, diszlövés és zeneszó jolezé az ünnepélyes tény jelentőségét, nagyságát és magasztosságát.
A közönség csendben, minden legkisebb rendzavarás nélkül szétoszlott.
Szokatlan élénkség zajongott a városban, nagyon leverő volt, hogy uz idő ezután nem kedvezett, mert n főispán s neje által adott díszebéd kezdetén hosszú* ideig esett az esó, holott a díszebéd a .Zöldfa" mulató kertjében volt rendozvtA
Az egyházi Uunupélyesség végezésével lő-ispáuué grófhölgy ő méltósága lálogutást tett férje kísérőiében \Vlaa*.:cs Antalné és Tóth l^josné úrhölgyöknél.
A diszebédhez 2 órára vulánk hivatalosak, aki korán ment, helyet választott magának, ki később jótt, fájdalom, visszatérni volt kényteleu, s ezek közt ép olyanok is valának, k,ik as Ünnepélynek kiválóbb részesei voltuk. Eu bizoa s velum együtt sokan ott vontuk meg magunkat, ahol megvonhattuk. E hibáit a rosz idő idézte elő, ez ellen pedig apellálni senkinek sinca haUlmában, óhajtandó volna azonban ily eseteknél a nyomatott meghívókhoz as ülőhely Bzám4t U följegyezni, igy aztán a később jövő, vagy U ténykedésében elfog-
lalva levő kiválóbb egyéniségek az őket illető helyet elfoglalhatják.
A díszebéd kiváló vendégszeretetet és a legmagosb igényeket kielégítő fény- és gazdagságot tanúsított, uem is hiányzott u jókedv, I s kedélyesség.
A pohárkös/.öntcsek hosszú sorút gról Szá-páry Géza főispán ur kezdette meg, - emelvén poharát lángszavuk kíséretében ő felsége a királyra.
Kovács Zsigmond püspök Józseffőherczegro.
Inkey Kázmér őrnagy u főispánnéra,mint keresztanyára.
Eőispánunk ismét a 77s78-ik honvédzászlóalj lobogóira b általában a honvédségre.
Varga őrnagy Kovács Zsigmond püspökre;
Oluvina Ijijos Zalamegye kiküldöttscge nevében ílróf Audrásy Gyula tninialcrelnükre.
Kélcr alezredes az Emésztek tői a honvédségre, mint a sorhadseregtársa a hír s dicsőség liuiru.
Varga őrnagy viszont a Horhailserogre.
Dovics hon védfő had nagy a nyoszolyólá-nyokra.
Svastics Károly a -18-ki honvédekre.
Königm''ayer Károly apát a zászlókra, szójátékul vévén u zászló lobogását.
ltoboz a nap emlékére/
llertelendy Kálmán licákj Ferenczre.
Báró Gutfron Uezsö huszár alezredes a hoiivédlovasság testvéri ygyotértésére.
Bessenyey Ernő a házigazda, gróf Szápáry Gézára.
Turnóczy Gusztáv a béke-és egyetértésre.
Inkey Kázmér a hazatért huszárokra.;Sut. melyeket mind kitörő éljenzés kisért. Ebéd alatt a kitűnő zenekar 9 következő dalaitokat játszotta.
1. „Ilunyudy-Imluló" Erkeltől. 2. Nyi-tány. „Indigó" operettébőlStraiiBztól. ''X Ária, verőre u és „Kománcz Trovatore" dalpift-ből Verditől. 1. „Neue Wion" keringő Stra-
usztól. fi. .Oifenbuchiuiiu," egyveleg Colira-tiitol- 15. „Négyes1- Mignon operaváltozataiból Vittétől. 7. „Bérinentes levelek" egyveleg Viliétől. 8. „Éljen a magyar* gyorepolka Strausztól.
Este 10 órakor kezdetét vette a znlame-| gye ifjúsága által rendezett fényes bál, a terem j ez estére a herczeg Butthyrtny-uradaloinnák 1 kormányzója Főrster József ur által nom csekély költséggel n körmendi várkastélyból ide szállított berezegi bútorok, ezüst csillárok és óriási tükrök s egyebek által oly tündériessé varázsoltatott, minő még soha som volt. A hölgykoszorú ''mindén egyes virágát szoretnök utegnevezni, de 0 Inp szükkeroto'' nem fogadhatná be » csak megközelítő leírást is; örökre édes emlékű marad a bájos főispán né nyájas s szellemdÚB társalgása, vidor kedélye.
Kivilágos-kiviradlig ugy látszék senkinek sem volt kedve.elhagyni a gyönyörű szép termet, a fép^ep, választékos clcguntiaban úszó társaságot, moly ben s fesztelenség mégis kedves folyondárként Övqzott körül mindenkit.
A főispáni pár reggi, püsftök ur pedig a déli yonattal távoztak körünkből, kisérve mindnyájunk tisztelet- és háláérzetétól.
Sajnáljuk, hogy a ritka ünnepélyből, melyet a niegye bizottmánya jegyzőkönyvileg megyei ünnopélynok jelozett, a kiküldött mind* Jcét alispán hiányzott; annyi megnyugtatóig hatott ugyan j-eánk, hogy első alispán ur egészsége szenvedő állapotban van, do a má-sod&lispánt friss, jó egészségben lenni mondották, eltekintve a netán olőg''öniült akadály mellől, lehetlen megütközésünket'' ki nem jelenteni, hogy e nemzeti ünnopély s a főispáni pár megjelenése akár egyéni, akár hivatalos jellegből ignorálva lőn.
Sokan panaszkodtak''Nagy-Kanizsán, hogy báli meghívást nem kaptak, örültünk volna mi is, ha a különben jótékonyczélu, fényi* tánczvigalotuban minél többen vehettek volna részt, azonban tisztelnünk kell a rendezőség
meggasdálkodta, másrészt — ha birtokai több helyen vannak, u incgmuradott vetés inégi* nyújt némi kárpótlást. ■
. Nem akarom elítélni azokat, kik igy gou dolkoznuk, de azért a jégkár ulleni biztosítási mégis nemcsak hasznosnak, hanem szükséges uek is állítom lenni.
^IliU-som támogatására még csak a szem bétUnf.eH beszélő ssánokut sem husználom — ezúttal, legyen elég csak azon csekélységre ti-gyelineztetnem, a mibe a biztosítás korul, s a mely csekélységért — u jégkár bekö ■ vétkezésé esetén - - vagyonát é p a k k o r a mennyiségben tarthatja meg az e m bor, 111 ipt volt a kár előtt; vagy pedig azon oyngodtsógru, melyben van uz ember ha biztosított s a mely ny ugoluágért ha nem i» történik baj, szívesen odaadja megmaradóit vagyonából az aránylag csekély biztosítási összeget,
Aztán ha elgondoljuk, hogy hazánk épeu azon ország, melyben az időjárás a legszembe-szökóbb rebdetleuséget mutü^ju, hol egyik évben aszályból, másik óvbon a sok eső miatt következhetik bo uz ínség; hol soha biztosait nem számitbal arra az ember, hogy az általa elvetett magról még aratni is fog : bizonyára kevesen lesznek, a kik akár elfogultságból, akár roszszul alkalmazott takarékosságból o biztosítást eliuellőzzék.
Biz toBÍtsuk tuh át. vetéseinket a netán bekövetkezhető jégkárok ellen.
Heti szűrnie.
JhnliH Hl. ISTI.
— A győri szivarvég-gyűjtő jótékony tár aulát megalakult. •— A magyarországi vaspá lyákon mult óvbeu -l.t>4iJ,2yo szetuólyjegy keli el s szállíttatott 100,2 >3,27U mázsa áru, bevétel 3í> miliő ft, kiadás 17 miliő. — Scliey Fülöp h pesti nemzeti színház vízvezetékének költségeihez lu ezer forintot udományozott. — Horváth Boldizsár ministor lekószönésével Bittó Istváu nevuztotett ki igazságügyérré. — ö4öG kérvény nyújtatott be a houvédsegélyző bizottsághoz.
— Konstantinápoly buu ujolag 170 ház égett le.
— A száműzött Napóleon siralmas napokat él, rendkívül megvan törve, egészsége veszélyesen zilált, Eugénia sem a régi szépség többé, lérjét kerüli. — Garibaldi sokat beszél közelgő haláláról. — Deák József szuptumvir meghalt — A csulhatutluuBági dogma eddig a fehérvári, erdélyi, uyitrai és győri egyházmegyében hír dettetott ki. — Pesteu hut szabndkőmives pá holy van. — Nyáry Tálnak'' l''astmogyu éroz-saobrot emeltet. — Temesvár környékén e bo elején hó esett. — l''áris ostroma alatt lf> ezer porosz veszté el életét. — Az idei magyar jogászgyülés l''eston szeptember 24 —27 napjain lesz. — Hajmeresztő jolenet történt a világhírű Gerretti Villium sodronyon velocipéddel sétáló mii vés/szel 1''esten, jun. 8-án a 70 lábnyi magasból leszédült, de lélek jelenléte folytán megmentette életéi. — llónay Jácziul a köz oktatási mitiisluriumhoz osztály tanácsossá ne-
eljárását, inert a vigalom .zártkörű" volt, a tőlük függött n niegliivások kibocsátása
Blau Pál megyei tiszteletbeli esküdt ur 100 ltot ajánlott fel következő alapító levél kisén^Cóben;.. „ • ,
Tekintetes 111. kir. 77-ilj. honvédzászlóalj pa raiicshokság!
A folyó liA l.l-i-n Urianá<S aátzl UxanieU* ina ga«xU)» lluncp/ly/iiuk vnilékéra haUroxitni, hng.v aa al kalommsl ag/ bor<léa*ma-vált*Ág m. k. <llaiiik''.lv/u> -hol álló 10Ó f|»a alapítványt a k«v<tk.''xÓ lialn.oxa tokkal trixok la. »
Mldllu iiffyanii r vigro Iá/»l>4 axáinn fgv ilarab xxáx roriutriM aaüló állsiukntvéuyl «a«n vvjl jiiliu. I-IÍÍI kuxóvfl valainrunyi nclv.''<nyelvcl vgjülrfa ttti xi*x|ú alj parancanok.ágliox áltrnui •arr«uf>^in van, axt kívánóin, hogy íiíii kfttvínyfl»«xpfr *n«lj/íny«<l, IHrtM»K kamatai ftli<v<>nkiiit valamely Uknríkj>íaxlárhan kamat wpllatt li-tólainvnyaitcMvnak, nialy axelvínyírlík vajty kamut annak kamatjaival efVlltt iuíuJad.lik vrintetlenfll maradjon, nii(f a láxxlóaljitak alkalma nem lornil tttrvínyoa harrxhau király ú» naaáúrt knt«l««. tfgí-1 Wljaaiivnl. Kxni tOrrányM kar ix alkalmával |a natcy-ksnlaxsi várnai^kftahiuignok %aUlílltjn ktlafltl axon lionvúil ■''irinrxlrrtől fffrlé nyrr< Ildi p| jutaliiiul rxru alaptűkt''iirk aiHtiy Ifjáit kamatjait, ki ótt
• clipxlttrtvi-n mnnkak^ptelvnná vála, a axr^énya;({í nál fogva n i^ályn- »ank«í(rr van, axjin jiitalmaxand.''. bonvéd a 77-ik xá.xUalj UlxxánJka \lArloxik. E*fn jutalom oxxlá* mán a ka-natok i^l kainatoxitaudók v» írintlcnUl hagyandók ; tflrvúnyra .haWxbau okoxolt mnnkak^iitelcnii''ge fcictíbm pi-dlg hatunió niódoií eljárandó.
V. jutalom i''lnyort''aéro xom liilfntckriat, tem lismxpliaégre klIIOnbaÓK nem létráik.
Kxen jutalomra érdpine.iti-tt honvéd kijelrléti é« mogjuialinaxá.ii jogál a xáxxlóalj paranranokaágra ro háaotn át axon kiklltéxx»l, hffcy a jnUlmaxá.rál annak ideján ciifcfm, elhalálocávom ulán |>«dÍK gy«we-koim egyikét a jutalaiaxott im-giiovcxénévrl ért*-> t«nl ■xivvakedjék.
Aron oxoire pfdlg, ha pioii harrx alkalmával a áaxléalj létaráuiáiian nagy-kanixaai rxlIlAU nem volna, ki uiogaebendléae; folytán lulinkaképtolfiipé láUlnék, akkor a aástlóalj\baass« lélaxámából órmettorlSI !<•• ívlé iiy.rondl cl rgj,, a fruUbh kiteli «rt«»ité« mellett 0 Jutalmat
N. Kanixia 18/1. juniu* III
h\>t)/UtiA» u mtÚéMttrn.
H Í R DE T É SE K :
\
-rr

I
KELLER é8 ZS1TVAY
/"A
selyem és nUi divatkelme raktárukban
Pesten Bzerlvtatér 6. mos.
A legújabb selyem, gyapjú és gyapot női di-vatkelmék, kési?- női ruhák és mindennemű felöltők, valamint sok más női divat-czikkek, dus választásban
és lehető ölesé áron kaphatók.
#
Ruhák kószttése saj&tszabómühelyünkbena legújabb divat szórtat gyorsan 6b izlósteljesen jutányos arak mellett eszközöltetik.
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek, a megrendelitek pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. (Ma-e.*
Lyoni selyem kelmékből
Kyári rakttir.
uj érdekés műi
* -
wajdits József könyvkiadó-.hivatalában Nagy-Kanizsán megjelent éa minden hazai könyvkereskedésben kapható :
t*
A L L J íf K A S X & P 8 S 6 T"
magyarfelkö**öntö (''tOXHZT) könyv, szerkesztették:
Wajdits József ós BAtorfl tiajos.
Második.javitolt éa tetemesen bóviUstt 3H0 lapra terjedő diszkötéaii s csinos kiállítású köuyv,
ó-ra 1 forint So krajozéir.
Jó, valódi H hibanélküli váaiou áruért kexoakedve t
Selyemkelmek klivitltl a «yárbél.
15 százaléknyi valódi nyereség
ajánlkozik azon
Rothenthurmstrasse
rumburgi vászon- és fehérnemű raktára
dik szám alatt,
/
ill k.W teaii uj árjegyiékét, Tirtétkoilotn minden háugiatoi diraérettől a caupáu axt bátorkodom figys* lembe ajánlani, hogy t, vevőimnek aiabadaáguktiaii ill a tőlem vett ciikkeket, ha aiok bármi okból nom twistének, bérneatetefl viaaiakllldcul, mjre a fizetett ■•Ír poata utján atoiinal megtéríttetik.
Megremleléaek aa Uaaieg hi''ktlldéad tat Alt vagy poatai utánvét mellett, bárhová ItikllMHrvttIM 4a poatoua teljeaittotnek. — Kívánatra a vásznakból minták bérmentve küldetnek. Ferfl-lttftkre « lyikMMl Mértékét kérJSk Megküldeni. A levelak ciimeiendők:
t
8. METH. k. k. Hoflleferant in Wien, fiotíie»ithartnstra«se Nr. 29,
Vevíik, kik 26 frtig váairolnak : egy finomul hiuuett hátiul kendői; 50 frtig váaárlók : egy fél tuciat franeiia batiait-kendSt aiinea airgélylyel; 100 frtig váaárlók: egy diatea aaxtaiteritöt kapnak rásdáinl.
ARJE2GYZÚK
1484—12,6)
melyek a csása, kir. uabadalmazott
„zur Stadt Lyon"
rainiesettl aolyemkelmékgyárl-raktárábftu,
Bécs, belváros, Tuchlauben IStUk **ám
vásároltatnak, minthogy mi fiáját KyártniányMÍnk«t a kövotkező szabott gyári áron áruljuk, a legkisebb röf számig, és igy as e n g r o s vagy r ó a a I e t eladási árkülönbség, a mi közvetlen vásárlóink nyereménye lesz
A legu A legu A legu A logu A legu
abb s logssobb iestósli csikós selyemkelmo .... abb s legszebb szinti tufoták éa Poult de aoie . . 1.96.—t abb • legszebb szinti */» széles Gros de fallleu . . t. —.—S
abb szinti nehéz ürongraln ........3.96.-4
abb Bruderle de Lyon.........Í.60.— %
Valódi indiai nyers foulnrd egy ruhának való */» "óles, 13 róf 16.—. 88
A legjobb paplan tafota .........1.60.—*
Álla*! minden szinben............ lalO.—9
A loetartósb s legjobb fekote lyoui tkfotn, JVobleane éa^
............ - Poult de aole l.SO.r-S
A legnehezebb s legjobb" feketeOroa de r«il|ea ósGrongralnek 1.80.—6 . — »
Valódi angol kiváltság, gyapjubáraony ^T.....oHVa"--? " ~~ "
Valódi fekete Helyein-báraony . . .......* 6Ü. 1* . — »
______ ''Minden kölniéből mustra készséggel kUldedik. .
MrgivndeléHek: a bel- éa külföldre vasúti-, gőzhajó- ée posta-utánvétel mellet szigorúan a mustra Bzorint pontosan teljcsittotnek.
96
| _8• Iy iákslsa_é_k kji vstlsá s ay á r két.
" v • .
.11. 30 rőfrta jó káli fouálváaiou , gvári ára 1G fit., moat csak 8 frt. <|i> 3o rflfn* valódi fehérített fonál váaiou 18 fr), most csak 9 frt dk 30 rőfös liáii-váiion SO forint, moat eaak tO frt 60 kr. db 30 r. népen fehériteltrr «asvá-aion 24 frt, moat cask 12 frt. db 30 rőíöi valódi ramb. váason 28- 38 ft most cask 14 —1»» frt db 40 rőfös hollandi raérriávAsson 32 frt. most csak 16 frt, db 56 rőföi kitűnő rumbnrgi-vá aaon, főleg ágynemllekrn alkalmsa 3u frt moit eaak Ifi frt.
1 db40r8föi kOlOnOisn jó irlandi vá aaon 34 frt, moat arak 17 frt-
1 db 60 rSfOa hollandi iiOv.''a gyári ár 36 frt, moat cask 18 frt.
I db (>0 rfíföa valódi irlandi atSvéa, 44-4H frt, moat cask 32-24 frt.
1 db; 60 rSfOa kit. belgiumi aiOváa, legalkmlmaasbb férfi-ingekre 62— *H)-70 írt, moat 20—30—tó frt.
I db. 60 éa 61 rSfOa legnoheiebb éa legjobb miSaégU rumburgi aaOvéa 28, 26, S7, 29, 32, 36, 40 4S, 46, «), 66 60 frt.
I axpgéanélkflli lapedő, 3 r. hoaaail, V ri''.f aiélea, 3 ftrtól 3 ft 60 krlg.2>/| rCf asélea » írt 60 kr. 4 — ítlg.
I tucsat valódi fehérváasou ki« aaeb-keudS 1 frt 20 kr.
I tucsat valódi fehérváasou saeb kendC nagy fajtából 2.40-3 frt.
I tnrxat valódi fehérváason aaeb
kendfik , (holgy-uebkend/ik) 3 frt 60 krtól 4 6, 6 - 7 írt. '' .
1
atonból divatoa atabáaaal 3, 4 — ft írt a Igflnomabb. 1 ívfli-ing jó váaionból husóval 1 frt
60 krtól 2 frt 60 krig a UgtTo. NAl-nadrágok tinóm achirdiog vagy barchetbSI vagy pedig jó miuS-.. aégll váaiouból, aimán vagy hl-váaiou • »aebkend°ti rneave 2,2.60- 3, 3.60-4 ft a legfin
legaiebb írancsia váaaon batiaat laebkendS . ajour - atvgéiylyel éa asinea csipkéseiül (0 frt. db 30 róifba aiinea ágy - kanavá 14-20 frt, moat 7, 8,9, 10 frtig. tucs. aiinea.vá''xon-uebkeudfí ig fiuom éa tartói 4 6 ti 7-8 frt *n tuíiat batiaat
fehér vagy aaineá asegélylyal eaak 7, 8, U, 10-12 írtig •legfloj.rnsbbi:
rumburgi damaiat aaatalkendS aiemélyre 6, 8, 7 8 frtig a legfin 1 rumburgi damaiit aaaUlkéaalet 12 ainméiyre 10, 12, 14 - 16 írt a iegfi I tiu *. erfta konyhatnrl<i 2,60-3 ftig 1 db. 30 rffína igen jó laiuor-harchant '' 11, 12, 13, 14,1A írtig, a legfin. 1 db 20 r6fAi nagyon jó piij''ué bar chent 12, 14 — 1H írtig * legfiuom. OhifTon, igei) finom í« ép oly tartóa, ■ailait a váaion ingekre, gstyákra, éa alaöaxoknyákra haaináibató, ríi fe: 26, 30, 39-60 kr. a iegfinom. I''amuUgradli, atísaa-naikokkal, ágy nemdre kalilnr>aen alkalmaa, rufe .-30. 36, 40-46 krig a logfin.
I ndi Ing hollandi váaiou 160-^2.60. 1 női ing kittlnO rumburgi- vagy .hollandi váaiouból, finom hinnéa-tel, csak 3 frt 60kr., 4, 6 ft a legrt. I női Ing kitUuő rumburgi váaionból, legújabb |>áriil nyulára kéiiitve, cakk 6. 6, 7, 8 frt » logtiuomabA. tucsat legújabb legfinomabb va Nöi téli- vágy éji iugek, liuom vá-
ciak Nfil éji -felttltS leoraettaj himesve vagy htiniéa nélkOl 2, 2 60 3, 3.60. túcaat váaiou dainaait-aaitalkend8: 6. 0. 7. H frt a legfinomabb, 6, 8, 7—8 frt a legfinomabb, N8I alaóaioknyák igen jó barehetbCl tunat kávé- vagv thea-aaitalkendft.l 3,3.60—4 frt a legfin.;! ntil alaó-váaioa-damaaitból fehér óa asinea aioknya a Iegfinom piijué barchaol 2,60 kr., 3-4 írtig a legfinomabb.; b!5l 4-6 írt a legfinomabb.
Valódi angol fehér éa aalnea ichir-tiug-ingek nagyon finomak éa jók
2, 2.60 kr. 3 -4 frt a Iegfinom. llri-ingek, a legjobb mmburgi- vagy
hollandi-váiiouból 2 írt, 2 6Ujkr
3. 4, 6—fi frt a legfinomabb m tfri-ingek, legfin bstisst meilbetéttel.
legelegánsabb 6, fi-12 írt • Iegfi. Klanell uri téli-ingek legfinléi iegeleg.
miftlen ninbou 3,3.60 4, 6 - 8 frt. 1 tun. ari-inggallér, a leguj. franctia i angol divat iieriut 2.60—6 I. a If. 1 tocs. uri-ké(ol6 leguj. francala a angol divat aieriut kiátf, 4.60, 5, 6 frt. Uri-gatyák, igen |ó a Urtós vászonból félig magyar nabáaial 2.60 S, frt a legfin. franeiia aisbáa 2,2.60, 3 írt. Uri gatyák, igen jó va tartós váaiou-hói, magyar atabáaaal eaak 1 frt 80 kr. 2 frt .''>0 kr. a legfinomabb, t tueiat finom nRi-harisnya 0 , 8'' 10 -12 frt a logfimimabb V
1 tunat férfi-hariinya 4, 6, 6, 7, 8, V—10 ín a iogfiuomabb.

Nvissunk kezet a szerencsének.
350,000 mark crt
kcdvexS alkalommal főnyeremény a lejrnjabh nagy p^aztvraoláa-nak, a roeiy * maga! kormánytól elfogadva é» >>iit..«itva van ; az el5nyöa beosatia* ezen nj tervnek ekkép van. bogr a kSvetkeaÖ 7 aoraoláa kavéa bónap alati S4.90O nyerő l.izonynyal fog Jelenni, esek köiött «v m. crt. 250,006. IWÍMI 150,000. 100,000. 50000, 4000®. 25000.20000.15000,12000 10000. 8000, 6000. 5000, 3000, 10&-«6r 2000, 166-«zor 1000, -*««-.xor 500, 11,600-axor NO .at-
A legközelebbi eloő nyeremcnyhnzia ezen najry — államilag biztoaitvtt pénz-aorvolá* bivftUloa rendelet azerint már
■ juni^ tl-ro 1891.
I«n, melyhez kapható _ ''. 1 egím eredeti torsjegy c«ak 3'' j írt. J*>f> 6,<_) 1 íél . -1 negyed » 1 -osztrák érték bektlldéaael. '' ..56«í-a-3. i Minden rendeiéa a zonnal a legnagy ot>b felügyelettel f«c»ak teljcittetni én mindenki kapni fogja tőlOnk az állainezimerrrl ellátott eredeti aorajegyet keséhez. . .
A rendelők kiváaatjok azerint hivatalom temomslvt meg-kapbatják éa mindea bazáanál küldjük az érdeklőknek havataloa sorozata nkat, —
A nyeremények azonnal állami biztoaitáa ntán kifizeUetuek éa lehet egyeaaaen tőlünk, vagy velünk B»azek«ttetéaben lévő osztrák birodalom nagyobb helyein átvenni. ''.„.". 1
Hitelünk a azyencaétő! van megáldva éa rvvid idő óta minden mások felett íeltflnőlef hárumuzor főnye.-emény bárom huzáa-nál nyilvánosan bebizonyítva tvrtént, é» azonnal kifizettetett.
Mindezek mellett aolid ntán azámithat egy nyerő r^zre. amely azerínt a már bekövetkezendő btszáara, minden megrendelések egyenea uton e gyorsan küldetnek.
S. Steindecker & Társa.
Bank és váltó üzlet Hamburgban
Veaz éa elád minden namü állampapírokat, v*»nTréazvéi.yeket éa ^ kőlc*r.nk."tvényeket. •
ModUJItl Esennel k''.at.''njflk á nekünk ajándékozott bizodalmat''és mintán! a következő sorsoláshoz meghirá«nnk*t teaz^ «zük, igyeVezni fortnk továbbá ia a rende< éa egyene« -zolgálattal a tökéletes megelégcdéat á tisztelt érdeklőktől kiérde..''!ni.
«l Ü- " A •
POPP J. G. gy akorló fogorvos írnak
Bécsben. Stadt, Bognergasse Nr. 2.
Zaanáam. 1869. okt. 29.
Jelen soraimmal felkérem önt, szíveskedjék nekem s leggjoraabbAn ax anátherin "lájvixköl • m stvéaji fajt porból ujabb szállítmányt küldeni.
Az anatherin szájvíz, gyósyerejü hatásánál fogva, itt jelentékenyen kewl teejédni, é» tudathatom önnel, hogy minden oldalról kedvezi eredményeket észleltem, éa pedig számos száj baj ban. »üt még az erós foafájás ellen is, a hol mái »zerck eredmény"nélkül alkalmaztattak.
Anatherin-szájviz késádetem már véget járja, s ennél fogva elvárom az ujabb küldeményt minél előbb.
Mély tisztelettel
Waarenhittia. '' (50T). — b.^
H. G. von Aken.
Kaphatók: Xagy-Kanisain : Belns Jöz»«t gyógyaze., Koaetiberg Roseafeld. Wetisch, J. és Kesselhoft''er J. kereakedeaében. Pápán , Tachepeti J.. Keszthelyen : Pfiaxterer gyógyszerész, Singer M. Weias A. Zala-tgerszegen: laóó FI gyógyazeréaz. Kapronczin; W<rli iryógy-azeréaz. Varasdon : Malter gyógyszerész. -Sümegen : Ooraer Kajet. Saom bathelyo: Pillich Ferenci és En^olf gyógyszer. HátárSrridéki Sz.-OyCr-gv-.tn. Kibic K. C. Veszprémben -. Meyr Tankan, ngy Oathard Tirads-és fia inál.l — Sz^keaíehérrárott; Lcgmann A. Kraun J. gyógy az. Lovms-Berénybcii: Heisler gyógyaz. Kalocsan : Horváth K. gyég-yazerérr. Keca-keméten : Milhofer éa Maebleid gyógyaz. Pakson : Flórián J. gyógysí Börmend.-n: Horváth J.Homz''enrend gyógyaz. Kaposvárott • Kohn J., B*"gl. Bel ia éa Schröder gyógyaz.- Saegszárd: Brahaay gyógysr. — K''iuybnáúon : Kramolin J. Sxigetvirott: Barwarth. Salamén gyógysz. — Kaján : Michitach St. éa Herzfeld fiai, ngy Herzog Ignácznái. — Pécsett r Zaolnay W. éa L. Zách. Sipökh gyógyaz. Kárádon: Zadnbánaxkv gyógyaz Marczalaban: Kiss gyógyzs- - Toinábau : Graff gyógyaz. — DunaíRld-várott l.''-káea gyógyaz. - Szent-Györjryöe : Xöthig. — Alsó-Lendvan. Kiss gv..irv«* — Rohoticzon: Rin>i>n gyógyszerész araknál.
selyem kelméknél,
Melléklet « „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 25-ik számához.
vuslntott ki. -- A* ortxtr. ozár Berlinben volt — A régi levelezési lap ki vhu vonva a forgalomból, 10 krig lolotozik. - Mosotty megy ében a keleti marhavéax kiütött. — A magyar országgyűlés soptombor 14-koig elnapoltalott. — (ír. Károlyi Tibor magyarra forJitotta (^uiuel Ed-
Íár Kovolution" ezlmú munkáját!— A in. ir. dobánytőzsdókbon kót uj szivárnom fog áruba bocsátutni. — Poson- ós Sopronban legdrágább a marhahús hatánkbun, mindkét helyen 32 kr, mig Pesten 30 kr. Szatmáron legoloióbb: 20 kr. — Kossuth Lajos Turinból as Appeninok egvik völgyéin) költözik, fiai po dig Kómába. —Felső Styriában térdig érő hó esett a mult héten.'' — Kgy orosz ukáz megun-
!redi, hogy a holsingforsi ogyotemen orvosi tan-ulyamol nők is hallgathatják. - Budán az iskoltttMiiáes a cultusministurtöl iskolaira 10 ezor fi segél vt kér; csakY •— Lubrieh Ágost „Nevelés tudományának" második kiadására as aláírási időt juu. .10-ig mcgho.-tszahbitotlu. —A horvátországi választások bofojoztcftuk ŐO uuioellcni(13 unioiiiellotti van.— Nagyváradon a huszárok egy embert agyon lőttek. — Pesten Halta szigetéről hozott ssőló s őszi baraczk kapható. — Breslaubau a városi színház leégett.
— Qorove minister lemondását a király nem fogadta el. — Az uj igazaágügyér szerdán és szombaton d. e. 11 órakor ad kihallgatási. —
— Szegszárdon Garaynuk eiuléks/.obrol mindnek. — Ur. Szápáry István jászkuu-kcrUlcti főkapitány installatiója 14-én volt Ktibih-stein állandóul Bécsbon fog lakni. - Babarczi Autal Karlsbadban meghűli.
Vegyes.
— Az „egy szivar begyet rágó nagyúr" feliratú újdonságra (melyet mi a „Gyors Pósta* . után közöltünk, uz idéző jel közé zárt aláirás soha sem jelentvén tulajdon uuvet,) Kubiuyi Klek ur czáfolutot küldött be a „M. A."-nak, melynek érdemleges része ez: a boldogult berezeg (Batthyány Fülöp) termé szelénél fogva szerény ós visszahúzó volt; kevesebbel elégedett meg, mint sok más, akinek jövedelméből nem is telik uzou fény, melyet Uz; ő csuk 40,000 ltot szakított évenkint terjedelmes jövedelméből sujft személyére,és ebből is nem ritkáu juttatotlt h hozzá folyamodóknak. — Kgyéb jövedelmeit is uem halmozván halmot halomra, oz-MszorUon igen gyakran legnemesebb jói ni}''•monyuk re törditá. Nincs búzánkban oly intézet, tnagy. akad., ueiiizuti múzeum, uemzuti színház, hol nuve hazuliságos áldozatokkal tetemes lisszegekkol nem állana fényesen kapcsolatban, ugy, hogy a magyar akadémia nehezen másért, mint épon bóuduko-zásaiért, kormányzó tagjává vábwztá. A szabadsági harezban 1848-bun 100,OOt) fltal sogitó hazáját, ép ugy, inintaz 18(10. porosz háborúban elestek özvegyeit és megbénított polgártársait. Kzerek éltek tőle, száz és száz család meggazdagodott az ő szerény takarékossága mellett, és bizonyosan azon inas, kiről a „Szabad Egyház" -bau szó vagyon, sokkal finomabb szivart s/o kott volt szívni, mint berezegi ura, ki 2-kros ugyan, — de szerekre menő 10 éves szivarokkal óráit megrövidíteni megclégelé. Ezt talán gyöngeaégnuk luhet elkeresztelni és én unnak tartom,hogy a boldogult berezeg drágább szí vart sohasem szokott szívni, azon véleményben le-
vön i ezt nem egyszer szóval Is kifejezvén: „füstnek ereszteni ez is jó", de azért fukarság távol volt tőle; igen jól tudta, hogy környezetének logalanlihb oinboro jobbat szív, ós ennek csak örvendett.— Alit szóljuk közel 100 tomplom és plébánia, nom különben iskolák fontartásáról, melyek terjedelmes uradalmaiban léteztek. Azon nyugdijakról, kegyelem-pénzekről, molyok bizonyos időszakokban, és ozoken kívül kiosztanak YI Évsukínt-sok wy»rre mentek ezek, s özeken csakugyan a legfinomabb szivarokat szívhatta volna ó horczegnége, hanem inkább Ibrditá vala pénzét az árvák és özvegyek könyoi törlesztésére, mint fUstro. A négy millióra rugó pupir, Ighet, hogy volt, do lehetett is, mert terjedelmes uradalmainak lóid-tehermentesítési kötvényei is annyira mohettek. Nom tudom tehát, mit nkurt vala ilhitctui a közlő „tiv. P.- a közönséggel Y azt e ? mintha berezeg Batthyány ezt fukurslgu által szerezte volna, vagy mintha „Guszti" rokona nagy költeni való összegbe — márthatná markát/ mert egyike sem áll e véleményeknek, mert a boldogult szokott ugyuii játszani tőzsdén, de azért fukar uoui volt s nem is ott nyerte ez összeget, — a másik állitás sivm áll, mort .Guszti" rokona csak annyiban örököse, amennyiben a majorálusi jószágokat nyerd." E czáfolutot szívesen közöltük egészben, mog-jegyezvén, hogy a kérdéses közlés főstilya azon feküdt, hogy u liu küllöldön ól és pazarolja el az itthon szerzetteket.
— Vauké v ég r o''it d o I ot. Egy uiaxsa-chussetsi kalapos, Sol Simítom do Medford végrendeletében testét Agussez orvOs tanárnak hagyományozta, hogy csontváza a legnirtvé-sziubben összeállitussók s a Jtawardi egyetem boneztani múzeumába helyeztessék, bőrélh*| pedig két dob készíttessék barátjának, Warra iluvÜ cohusseti dobosnak számára, ki e két dobon minden év jtiiiiits 17-éu kora hajnalban a „Juukeo I )oodle" nemzeti dalt verju a bunker''-
•shilli emlékoszlop előtt. A''égiil kívánja, hogy tosteuek egyéb hasziiálhntatlan részei „termé-Htyenyiti''i anyagul alkalmaztassanak egy amerikai tölgyfa számára, mely valamely országul mellé Ültetve, a fáradt utasoknak nyugvó, uz ártutluii gyermekeknek pedig játszó helyet szolgáltasson ágainak büv<is árnya alatt".
H i r e k
— Lapunk mai számához van mellékelve előfizetési felhívásunk, ajánljuk t. közönségünk figyelmébe.
— Személyem körüli magyar ministorom előterjesztése folytán, Simon V i n c z e, a praemontrei szerzetes rend csornai prépostjának az egyház ós tanügy terén, valamint sokoldalú küzliuszuu mífküdéso által szerzett kiváló erdemei olisinuréseül a Lipót-roud lovagkeresztjét dijiiientcscu adományozom. Kell Schöiibrunnban, 1871. évi junius hó il-éu.
KE KEN CZ JÓZSEF, s. k.
Báró Wenckheiin Méla, s. k.
— P e r 1 a k o ii u 78-ik honvédzászló-ulj Nagy-Kanizsáról hazatértekor kitűnő s/.i-vélyusséggol fogadtatott -, ez érdembotii tudósi-lásl lapunk bezárta kor vettük s csuk a jövő számban közölhetjük.
— (G ó I y u-s la t á r i u m.) Kővágó-Örs-ról a következő érdekes sorokat irja egy nő. Hogy mily érielom, értelem és itélőtehelség la-
kozik az állatokban, szolgáljon reá például a követkokő meglojiő, de megtörtént eset. Egy rokonom beszélte, hogy gyermekkorában figyelemmel kisért egy gólyapárt, mely éveken át házukon fészkelt. Egyszer az t> gólyatojásból kettőt Ind tojással kicserélt: hogy vájjon kikölteuék-e ezt is'' saját tojásaikkal együtt? A gólyák noiy vették észre a csórét és szépen ki költötték, do okkor felismerték a 2 idegeit tujzatov! pár pereiig figyelemmel vizsgálták, akkor a liiin elkezdőit kelepelni, mintliu csak szemrehányást tutt volna a,nőnek hűtlenségéért. A uőgólya csuk szomorúan bámult és hallgatott. Ekkor n him elrepült, de kis idő miilva egy nagy csapat gólyával tért vssza. Ezek is megnézték és megbámulták a kiköltott fiukat
aztán elkezdtek ruppuntul kelepelni és lármázni, mintliu csak tanácskoztak volna,s később - - mintha csak itólotet hoztak volna; minduny-nyiau a hűtlennek bizonyult szegény nőgólyáru rohantak, és azt addig vagdalták, mignuiti megszűnt élni! Emu rögtönitélet végrehajtása után az idegen gólyák eltávoztak, csak a him maradt ott szomorúan, egyedül — és még-több éven át ellátogatott ősi fészkéhez, párt vagy nőt soha többé oda uem hozott — annyira hatott reá u képzelt csalódás.
— (Építkezés.) A .nagy-kanizsai uj városház colossulis épületének egyik''szárny -resze, uz ugynevozott bérház épitéséiiek árlejtése junius 12-én megtörtént. Kikiáltási ár 80«82 ft. 11 kr. volt, mint legelőnyösebb vállalkozók Hciicz ós Bergh épitész urak nyerték meg ü*/« kovesblottol; azonban a delega-tío erélyes huzgulma, különösen Weiss Samu egyik vállalkozó kószaégo és hazatisága folytán a város még előuyösebb módon s köve-sobb terhel telessel adta ki, mint hulljuk, u ü"/0-ou kivül mijg mintegy három ezer forint mcgtakuritással. Akárhogy s mint van a dolog, örvendhetünk rajta, hogy oly szak- és miiért*") építészek kezébe korült,kik ujabban is oly gyönyörű épülettel tüntették magukat ki, miut az uj takarékpénztáré. A városház o szárnyrésze szinte kétemeletes lesz t> uz építkezéshez már hozzá is fogtuk.
I — A d o m á u y.) Kauolder János veszprémi püspök ur ő oxja Kaposvárott egy uj nagy épületet vott meg jelentékeny összegen t> Paulai Szent Viuczebuli szerzetesünk számára h uzt ezek nevére koholuztolto is.
— (l)alárdu.) A nagy-kanizsai da- v lárdu, szombaton esto juu. 17-én a „Zöldfa" mulatókertben dalárestélyt ad. A tagok s ezek családjai díjmentesen mehetnek l>c, nem tagok 40 krt fizetnek. E hó 7-én e dalárda Csurgón volt.
'' — (3.'' Iá bit tyúk.) Említettük lapunk egyik előbbi számában, hogy Sapriugor ur birtokában egy háromlábú tyúk vau, már oda iiiódosithutjuk, hogy volt. A mult hét egyik reggelén a tulajdonos ugyouütvo találta s mint ritkaságot kitörné* éa fentartás végolt a nagykanizsai fógymnasiumnak adományozta. Kot-tek. Nándor igazgató ur azonnal munka alá vette s u fógyinuasiuin inuzeiima számára kitömte. Az e téren is tevékeny igazgató ur szíves munkássága folytán a győri muzoiim már több szép kitömött példány tjbir felmutatni.
— Trieszti levelezőnk irja: A mult pénteken törtönt Cupo''d Istriában három napszámos bement egy korcsmáim, mindegyikek egy pohár bort rendelve magának. A
te
Hasouló alapítványt tett Gelsei Gutmann Henrik ur is 200 fttal, melyről lupunk előbbi számában már omlitest tettünk.
Lőwinger Izrael polgártársunk szinte 100 ftot készpénzben küldött főispán ur kezeihez, ki azonnal Varga őrnagy urnák adá át,azonban még nem tudni, miro lesz fordítandó.
Varga őrnagy urnák Nagy-Kanizsa vá-loaa lf>0 ftot küldött meg, egyesek összegyűjtött adománya pedig 200 ft, melyek a legénység meg vendéglősére fordíttattak.'' E czólra Fórster kormányzó ur is az uradalom részéről 10 akó bort adott át. Sajnos, hogy az esőzés miatt a honvédlegénysóg nem a szabadban tarthatta mulatságát,^tiépünnopélyét, hanem a honvédségi laktanyában, hol világos reggelig a legszebb rendben, vidoran s szokott kedélyességgel tartott mulatságuk.
Különös elismerés illeti Kosenzweig János ezreden urat, ki a parancsnoksága alatt levő 48-ik gyalog-sorezred jeles zenekarát Triesztből a legszivélyesb készséggel átongedé » egész csütörtök délig városuukban hagyá működni, megrendelvén, hogy az ellátás ós útiköltségen kívül külön dijt elfogadniuk nem szabad ; az útiköltség Triesztből Kanizsáig s vissza mint egy 450 ftot tevén, ozt Vurgu őrnagy" ur tedezé.
Nom mulaszthatjuk el azon''kitűnőségeket, kik ez ünnepélyt személyes julciilétökkel nem tisztelhették ugyan meg, de szívélyes sorok kiaófttébeu mogoinlékcztokk, közölni :
1UTÓ GablomV magyarországi főhatli parancsnok Varga őrnagyhoz irt, kívánta magát
• a hadseregét képviseltetni, fólhatalmasván
/
is <
Kéler alezredest, melyre külön okmáuvt küldött.
Gróf Festetics György volt minister, és gróf Festetics Tussziló cs. kir. altábornagy.
Háró Koller altáborungy, katonai osztály-jmrancenok Püsonyhól,
Gróf Attéms tábornok szinte Pohonyból, Wilaltu Guidó dandártábornok Kőszegről, Anzenbcrger tábornok, budai vár- és budai/esti térparancsnok,
Kosenzweig János ezredes, s a 4K-ik sorezred parancsnoka Triivztből,
Oróf Zichy fiumei kormányzó, lxicutelli László kir. tanácsos és pénzügyi kor. kormányzó Sopronból,
Burczu Sándor megyei első alispán. A honvédség részéről: Hollán Ernő hon-védelmi ministori államtitkár,
Pongrácz Sándor huszárezredei s pestkerft-leti parancsnok,
Ghiczy liólu ezredes s osztály elnök a honvédelmi minisztériumban, sut. üdvözlő iratokat küldöttek s mindezek nevében a zászlókba boUttololl a szög külön jelmondatok kíséretében.
Gyönyörűen sikerült ezüst érmek verottek ez ünnepély emlőkére s több helyre meg is küldettek. \ .
Elismorés illeti Nagy-kanizsa város ''tanácsát ernyedetlen buzgalmaért, különösen Wagner Károly városkapitány urat •''szigorú rendtartásáért, Itcsscnyey György urut, mint fáradhatlan rendezőt, Hencz Antal épitész urat a tribüné csinos ós Ulósteljcs olkészitéscér''l, nemkülönben Blatt Pál urat, ki szómba! este
100 lánggul iakásún a legszebb kivilágítást
eszközölte.
Az ünnopélycsség szerdán záratott be, amennyiben uz estén n „Zöldfa" vendéglő termőiben bucsubál rögtünözto''.ott, melyen oly lokan jelentek meg, hogy mennyiségre nézve jóval túlhaladta a vasilrnapi fényes bált, szinte reggelig tartott s szé.lrn jó kedv luszerezte uzt; a katonai zenekar ekkor is, mint mindig kiváló jó kedvvel cs szabatossággal játszott. Csütörtökön délben szinte zeneszó mellett vonultak & pályaudvarhoz kisérve a közönség zajos éljeiioitől.
BÁTGKFl.
Saiulrino emlékére.
MpK1i. jun. U. 1871. Minden ujul, iniudcn virul » *<sliailbi\n, Kr inígif «* ín k belemben bánat van, Itánat lg*i», mert olkOltnttól ju lálek, < iii, <lo lllrg »< bili goudoUtlOl i» félek. IVmIík ii|(y vau, uem hevülhetek nsvadra, t.''.ak ktfuyel cjlek, inti kilnyct nirudra.
Tlt«n«gy tavsas után mindeu remény, A RxdlU.i, a tutlvéri xicnl érxumény, A* élet örönu'', a kedr, s vidátnaÁg, A fiúi hálaértet, a bátoraág. Mind i''lknmnriiliink kora halálodia, IS én knnyet ejlek, égit kíniyrt alrodrs. ►
Alijf mull nyolca lirtiiapja, hogy iuiu-rélek Tu nuinea aaiv, k- Itüi értelmű lélek. Alinál nagyobb, nnnnl égübb a rájdsl<ini, Kugudd siiodr.i nuíelejUUl e daluin. S legyen^áftJutU ktnnylt a ípld rád borulva, • Iliit könyét ejtek, égit ktinyet airodra.
W. U.
korcsmáros, ki épen egy hordó megcsapolásával volt elfoglalva, siotett a műtétet Ix-vé-gezni s az érkezettek mindegyike elé csak hatuar uz imént megkezdeti hordó nedvéből állított egy egy pohárral. Ue mily nagy lón a rémülés — omberoink poharaikat ktUritve, azonnal rosszul érezték magokut. A megmór-gezés jelei mututkozván rajtuk, rögtön tudósíttatott a reudőrségf; do alig mult el lb perez, már minden kóső volt — mind hárman ha-lottnu rogytak össze ... A korcsmáros ezen elképzelhető zavarban, ha netán az ó borára gyanuskodnának, a rendőrök előtt ereszt magának egy tőle pohárral az említett hordóból s egy cseppig kiitta, állítva, hogy az ó boráuak semmi baja sem lobot, alig végzé beszédét, ő is rosszul lett s nom telt bele egy negyed óra, midőn korcsmárosunk ártatlansága bebizonyításának szinte áldozutául esett. A hordó hatóságilag megvizsgáltatván, -egy enyészetnek induló közbtiségos siklós kígyót találtak benne, moly u hordó összes tarlulmát megmérgező. — F. hó 13-kán kapta az itteni consttl Corfuból a tudósítást, hogy a görög király ő felsége részére lakást szereljen. Ma reggel öt óra tájban a trieszti várkastélyból 72 ágyúlövés hirdoté ó felsége hajójának közeledtét, kinek tiszteletére egy század gyalogság zászlóval és zenekarral a uiolo St. Car-lonál felállíttatott, 12 órakor horgouy t votett a gőzös s ő felsége egy bárkában, melyen a katonai parancsnak holyeftos Biiuinen tbnok üdvözlőiére ment, parlru szállt. Itt tartózkodásának ideje, mint hirlik, még nincs végleg meghatározva.
— Ern uszt Kelemen vasmegyei főispán installatiója juu. ló-ki megyei közgyüléseu történt mog.
— Zalnmogyo bizottmányának rendkívüli közgyűlését- jun. lű-én fóispáu ur ő mlga kitűnő szép beszédire) megnyitván, uz uj járásbíróságok területének meghatározása, illetőleg kidolgozása egy kiküldöttségnok adatott át. ld. Skublics László ur inditváuyozá, hogy uz uj választásoknál nomcaak uz 18(jl-ben választott bizotttnányi tagok szavazzanak, hanem Zalnmogyo összes polgársága, mint a törvénybe ütköző indítvány nom fogadtatott el. Ha jól értesülünk Baáu Kálmán ur a megyei utak roszkarbani léte miatt interpellált, mire Sél-lyey László ur azt váhutzolá, személyeskedésbe nem bociátkozik, s nézetétől nem áll el, melys/eriut első és főgoiiduak oda kell iráuyulva lenni, hogy a vasúti állomásokhoz vezető közutak helyeztessenek jó karba s csak aaután a mellék-, bár megyei utuk. Mire a gyűlés fólüzonkét órakor feloszlott. Sajnos, hogy hogy Tóth Lajos n.-kanizsai ügyvéd ur, a közügyek o tevékeny bajnoka, a kiküldöttség ból azonnal kilépett.
Üzleti -hírnök.
Nagy-Kaslzts, juulu* 10. 1»71.
A mult héten minden K*bnaueiiire hirtelen! ár-omelkedéat jólétiünk, mii egyréaariil a kifugybaüau-uak látató eaiitéa, máaréitrSI a* aldunsi Isrtomá-nyokból veit tudóxilá.ok idéttek el<i, tudvalevőleg a mult évi kukorictA ára egéat I llig, aot eteti le UH ia emelkedett. A néhány nap óla beállt idöváltosát st árakat ituiél lejebb itsllitja éa at Qtlelet lany-habbá tnati.
Piaczi ár.
Nsgy-Kanitts, 1871. ávl juuiua 14-ik napjáu. Unta H8- ».''. font. b Irt - kr. 8f> t«J font 6 frl 60 kr. 87—88 font fifrt 80 kr. Kot* 7K 78 (ont - frt — kr 7»-80 font 3 frl 510 kr »0-8t font 3 fit 40 kr. Árpa %erf8té»re 70-71 font 3 ín — kr 71-72 font 3 Irt 10 kr. Arps kOiOniágea 0f» Ütí font • frt — kr. U7-I)t» font - frl. Kukoricia 3 frt ''20 kr., 3 frl 40 kr. Kukoricás olaa» (ciinquantio) — Irt kr. ''/.ab 45- 47 fout U frt 10 kr. 47-48 font * frt M kr. l>ohauka 0i>-l>8 fnt. • frl - kr. 70 font - frl kr. Bab fehér H kr. bab tarka Ii kr. Kenyéiliatl kOtGunéget t> frl - Ónom 10 frt - kr. Zaeiululiatl 12 frt !HJ kr l^iiigliiit kfltfluiégea — frt. — lluoui 1& frt ÜO kr. Király-lim kiialnaégea — frl — kr. linoiu tó frl 00 kr. Kot* láug köaünaégei — frl — kr. liuoui - frt — kr. Marba-bui fonija 23 kr. Ilorjn-hua fontja kr. »«r-téi hui fontja 2I> kr. Juh-hua fontja — kr. 8>a lona fontja 44 kr. Ktir fontja Ml kr. Caibe párja 7o kr 1 frt. Kác*a 80 kr. 1 frl, -. hud iovány 1 frt «0 1 frt 80 kr. Lud bitotl 3 frt — kr, - frt - kr'' l''ujka • frl - frt - kr. Tyúk tojái P/» kr. Burgonya tnéreje 1 frl f>0 kr 1 frt 80 kr. Kgy uiátaa itéua 1 frt f>0 kr. atána uj. frt - kr. Kgy kéve uup 16 kr. -gtalma niátaája 1 frl 20 kr. Ujbor vidákUnkl.eli akója 6 frt 60 kr. O-bor vidékilnkbeli akója - frt • frl - kr.
A nagy-kanl tasi vároataaáciánsk árjegyták kflnyvéböl kiadta,
SZIGETHY KÁROLY b.xiu..
Érték- és váltófolyam junius 16.
? f>% uietaliipies ól). 10; ;>% nemz. kölcsön tiB.Dö; I8üő-ki allttdaluii kölcsön 100.20; bank részvények 782 —; hitelintézeti részvéuyck 29o tK); Ixmdon 123.80; ezüst ágié 121.&0; urany darabja f).H8 kr.
Felelés szerkesztő : .WajditS József. Segédszerkesztő: Bátorfi Lajos.
Ny llttér.*)
Van szerencsénk a t. ez. közönséget őzen-iitíl figyelmeztetni Stwndaeker Illíré* tár*ánuk mai lapban álló hirdetményére. A kérdésben Ibrgó eredeti sorsjegyek egy-, főnyeremények-kel o|y dúsan ellátott k [soroláshoz tartoznak, liogy erre ndzvo vidékünkön is igen élénk részvét.d várható. K vállalat annál inkábh teljes bizalmat érdemel, minthogy a legjobb ál lumi biztosítékokkal kínálkozik, valamint u fentebli megnevezett czeg is minden időben tanuiiitott solid eljárásáról és számos mvere-ménynek általa lett kifizetéséről mindenütt ismeretes.
Kgy gazdatiszt.
Folyó évi juliiistöl kezdve egy gyakorolt gazdatiszt, ki a gazdasági tanulmányait Kjdena gar.il W.ftti tanintézetben végezte éa azóta több
•i i: váll .1
rov\l ali.fl kiltlollckérl
; ''
feli''lősxúget iirm Hterk.
éven mint gazdatiszt működött a legiobb bizonyítványokkal van ellátva «gv urodalom-
ban vagy bérlőnél gazdatiszti állást kiván, bestéi magyarul, németül és slávul.
Kiizclobbi felvilágosítást a Zala-Somogyi Közlöny kiadó hivatalában nyerhetni.
Fontos sokaknak.
Mindeu szakmában, különösen 41 talánosan kedvelt crédófi sorsjegyeknél eló-nyösiti egvrészról a bizalmat a czég ismert solidsága, másrészről az ez által elért kelendőség. Haas Adolfnak Hamburgban pontosságáról ismert államjegy üzlete mindenkinek melegen ajánlható, mire nézve e la]> mai számában található hirdetésre különösön figyelmeztetést teszünk. (2
. -------- "í
• 11 í i • .. • ''
— Figyelmeztetjük a t. ez. közttmtegot
lapunk mai számának hirdetési rovatában lövő
Ujlaky, Hirschler & fin alsó domborui főraktárára. mely a Dráva mentében n legnagyobb.
(lifkiiUlrteU.) (lyógyitása mindeu betegségnek gyógyszer és költség nélkül kellemes It'' wih-sciero du Burry londoni tápszer által, mely felnőttek * gyermekeknél az orvosi költ-ségi''ket ŐO-szereseii megtakarítja. — 72.(KM) gyógykezelés gyomor,- idog,- altest,• moll.-tüdő, légzés, mirigy, vese és hólyag bajban,'' me-l.» kről bizonyítvány másolatuk kívánatra ingyen küldetnek. 04,210, gyógyszer Nápoly, 18132. apr. 17, IJram! Kgy máj betegség foly-tán hét év őtu rómitöeii eUovúnyodtam s szenvedtem. Kénytelen voltam olvasni vagy irni; reszketten minden idogeimben; rosz emésztés, folytonos álmntlunság s ideg izgatottság egy pillanatig sem engedett nyugodnom s egészen bujakórossá tett. Sok belföldi és franczia orvos kíltoeritetto tudományát hajikim enyhítése nélkül. Teljes kétségbeesésben megki-. sértem az ön Hevalesciere-jét, s most három havihasználat után, hálát ndok istennek. A
UovnloscitVc megérdemli a legtöbb dicséretet: egészségemet helvreállitá s képessé tett társas
állomásomat ismét elfogadui. Fogadja uram < belső hálám és tis/.tolotem biztosítását. r- M(wr-quiin d« JiréhatI. (^J.
Pléhszolonezékben ''/, font I ft. !\0 kr, 1 font 2 It. őO kr, 2 font 4. WA- 5 fut 10 ft. 12 font ''!0 ft. 21 i''oyt 3ti ft -r Kovalesciére Oho-Colutée táblákban 12 oeéazáro 1 ft. í>0 kr ; 24 csészére 2 frt ;">0 kr ; 48 csówéro 4 frt 00 kr j pontiakban 12 készére 1 ft. 50 kr, 24-^ 2. 00 Lr.4H.rn 4.ÓO kr. 120-ra 10 ft. 28H m20 ft. ; 67tl-ra -''tt> ft. - Kapható; Barry du Barry és '' t-rál IWcsbeit, Walllischgasac, Nr. 8. Pesten Tb rükJóttt.f gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-stiidtörnél, Almi-Kubinban Tyroler és Schle-siugornél, Dobreozonben Borsos Feroncznél, I DunafÖhl váron Nathera l''álnál, Károlyfővárott 1 Brilli F.-nél, Nagy Jfruibsdti Lovák Károlynál} 1 Érsekújváron Conlogner lgnátzuál, Székes Fo-| hérvárott Diebalhi UyürgynéJ, Versoczcn Fi scher Mórnál, a mindon városbau s gyógyszer, j fiiszer, és csvmegeárusoknál.
ES T
£2

, ■■■ikivuivi éS fiíl
fakereskedő társulat
A LSÓ-DOMBORÚBÓL utolsó pósta KOTTORÍ
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, i!s mindennemű fenyti-épületfáből
négy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi enomü megbizás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midón a magas uraságok s a t. rz. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGEIl GYULA árnál lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztetettel,
Újlak,v, Hirsclilcr é Ma,
-17) fakereskedók.
MOLL A. SKIÜLITZ-PÖRA
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ÓiiAm: Tapasztalván, hogy az euyéiiuuok sióról szóra titán-nyomott, sőt a közönség ámítása végett hamisitbtt név-aláírásommal ellátott használati uUisitványokknl áriiltaluak Seid-litz-porok, s evégett it kül alak hasonlatosságánál fogva saját gyártmányoininal könnyen felese-réltothetnek, ezon haiuisitványok vásárlásától nzou megjegyzéssel óvok mindenkit injszuriut: „a* általam készített Seldlltz-por minden katalyája hasonló kész it mén yektöl'' tneykUlónhtiztetéMU saját rédjcyyem és aláírásommal ellátva.
/»ra egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven. K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek kötött tagadhatlanul uz első helyet foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részoiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e. porok rögzött szorulásuknál, omészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges Útjukban, saivdobngásnál, idegesség okozta főfájás, vértoiulás, csúszós fogfájdnlomnál, végül hyuteriára, bú kórra és huzamos hányásrahajiamnál n legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a logtartósb gyógyhatást ercdinényeiték.
It akt árak Nayy-Kanizsán : Belus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fessel hoffer .H. és Kosén fold Fs. uraknál Belovárott Ukovics G. - Marosadban lactl Nándor
Kp
cs eocMsegcs gyér Ico''l''öbk öröme.
inckti a szillök
(
Csáktornyán KArix* II. KOuegen Osoninoviu Utv. Kaposvárott Kc^l Námlor gyógy*.
, Kohn Jsksb Kercsitea iirsyrr Jakab Ssi Kspronoián Werll HAnd. gyógyi. Lstenytn Kslivods J. gy6gy»*.
Ezen czégeknéi
Bánok-Sit. oyörgyün Fibles .). kí»K)''«''-Szambsthtlyen l''illoh Koronn gyógyít Sopronban Mexoy Amlrá* gyógym. Zágrábban Mlttvlbsah Zs. gyógy**. p Veyltck J. J. ffyógytt. , lfrw«i«c Fr. gyógyít.
kapliató ínég: (544 - f>2,11)
A norvégiai Bergen városból aló legtisztább és leghatályosabb
valóűl DorBcli-lialmóJZBlr-olaJ.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden Üveg, más hnlinájzsir-iilaj-fajtól leendő UiOgkülönbözteUM végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-haliiiáj-zsir mull- és tudó-bajuknál, scrophuliis és rachitis betegségek-buu legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legelidültebb köszvény- és csúszbajokat, valamint az időszaki bőrkütegoket.
Ezen legtisztább és lughatályosabb lotlmájzsir-uluj faj a Dorsch-halaknnk leggondosabb egybegyűjtése ós kiválogatása által jiyerettk, »:s átalában semmi vegytani kozolés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti flvogokben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint az közvetlenül u természet állal nyújtatott.
^ _ Moll A., gyógyszerész és vegyész Béesben/_
Varró-gépek nagybani eladása,
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget, valamint varr^gój) kereskedőket értesíteni miszerint
CURIEL H. ALBERT
nagy kereskedő üzletét átvettem és egy nagybani (en gfos) varrógép kereskedéssel
összekötöttem. - \
Külföldi gyárakkal közvctlcni összeköttetésem által, oly szerohesés helyzetbe jutottam, miszerint varrógépeimet, az egész birodalomban, legolcsóbb áron adhatom
Különös figyelmet érdemel, kiipkodÓ VtlYYÓ ^épeill, bámulandó tilcsóságft uiiatt, ki tőlem árjegyzéket k(?rt. az már biztos . vevőin Jesz.
(&9l„ Heiclisfeld József,
Mariahilf utcza 70 ik szám- Kécsben.
// o J J J á n o .s udvari szállító nr közjiotdi raktárának Jircsbe.ii,
Kiirntnorring II.
I. i c h t e ii.w or d e it, Kiigelsberg molleti," 1H7<) !. • • 20. Szíveskedjék posta fordultává I iiekein doboz ninlfitn-elmr''iiliidéport egy gyongéli- 1 féléves gyermek számára küldeni, t/t botos gyermekem elválasztásánál ugyanuzeu port használtuk oly meglepő ftikcrrel, hogy Ön ezen ohocvládóport mint iiélkülöilietlen szert fogom lölyton használni.
MtHoh Alfljoit, kötélgyártó.
N en n k irchen, fS70. sxept. 27. Miután leányomnak iiiflir.ijdnluini ni Öb llialnta* hzereiiiek liiiHinnlAtH következtében feltűnően enyhültek, nnimkiitánn nrrn kérem lilinxerldt még 0 üveg nii.lnt«tkivonn(-Kyoi;> NÖrt. 1 font ninláta-rohcoládét és f doboz innliifn-mellexukrnt azonnal küldeni szíveskedjék. .Nnwrntil JánoM.
Tarnow, IH71. márezius it. Küldjön nekem gyorsszállitmány ként ismétől ve ogy láda innlátn-kivon<it-K\őgyHÖrl s néhány doboz innlnlu-iii« lloziikrot. Megjegyzem még, hogy On ina lát it kivonatnunk jótékony hnt.ÍMü vnn, stb. I.nriedi llnrurli.
Zmigrodou, 1H7I. jan. 27. Szivesktuljék nekem f» nagyobb doboz iimlútn-rhocolá dépurt küldeni Kzen nxern I táplálom mór hon»xnbl» idő óin gyermekemet.
'': . Ilt-yi linr Hudolf.
Ko ii/h r ozo k a, máj, ti. Kérem küldjön nokoni |HistafortlultiVviil ilinlntn-elioettládéporl, mely nxer Uóliiirntbnn Hionvedő Kyerniekemntk jót tesz, miilátn-jnellomkrot n szíveskedjék hozzá mellékelni. • Pokorit)'' Jőmef, fővadász.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. cz. közön ség, különösen a vidéki lakosok t<M re vezetésére. K kereskedők sem órások, sem —- mint állítják — óragyárusok, ennélfogva az. órának beUzerVezetéről legkevesebb értelmük sincs. Kiadnak például avult lógoiiymúvet, pakfongállványhali iiliut uj szubatoa miiszerü órákat, valamint másféle legközönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan órák vevéeétől.
A ki egy valóban jól rendézet! és olcst) órát akar venni, forduljon a jó hirnevü cf>rÉLSlXOZ, HERZ M,,
ki átalában csakis az óragyártással foglalkozik. Bécsben, (Stefnnsplatz Nr. 0.)
ev
HERZ fllspig.
dw Zwoitelhofes) számos , _ „
ÖHA-RAKTARA
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szeriut. 4
órás BtVsben, (Stelnnsplatz Nr. t). Aussoiiseiteii óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
tienll ZHebórók.
mfr kinn.''; niinöaéjrUck s < « k. k^inléüxnll lilvatsl Állal m«tf(ir^bitlv». tM Minden stsbilyosoll .''.rsr.''.li jAllá.l jr^y sd.ilik. A .hm,, ^.tbálysotl drbjs 2 Olsl "Josíbb
: . . «mall. 30 -3«> frt ell«nlír»* 40-48 írt.
- liOl|T/"rák sr.Up. 85— 40 frt
- nnsil. iry^inánl. -''18 - 48 frt krinr.t«lvln|i}m| 80 4f> frl
- • kotia»lnp S r. 40 -48 frt
• en.ail Kyt^iuAiiluk.''iO H.''i fii
- hfllgy liorg. érák 40 - 48 frl « jriciTtlli-rK 45 60 frt
(r>6o-*,r.>
Fírfl ArAk: K«n«t heiig-r ót. 4 rabi JO-IÜ frl - xranvker
. riigévsl 13 14 frt . kítlRs (V.d/llfl 15-17 frt • kristály llv»(». 14 17 frt I.ortcouy r. 15 rub. Ití- IS frt tiio cxilat ls|ips| 20 -23 frt krttőx f''.d.-ll.''l 18 23 fit Anomsbb . 24 -.28 frt »«((. n. kriss. Ilv. 18 - í25 frt horfc.bsdiór.k.ls|>24- 2A frt rrinoi.tolrc s nysk nál bnsapdA f«l 25- 30 frt rem.kett;;*fed.<l.35 40 frt

l.ugusgyobb vAU.xtók » U/-
I.b párisi bronoz órákban. 18,
20. Ti. i5—80-írtJírtl; -•-5m8v«l i<0. 3.''., 40, ?i(i, BO 100 frttalY • Legnagyobb raktár Ingásrákban. Tulsjdun gyárhniiiiy, k*t í»i
• kritiís ls|.|>sl 50 5ti frtijdtjíllással'', NsponU* folbussndé rjo,
............tok t!0, 70, 1^1, ÍH»- -100 frl 11. 1 J frt. — Mindon 8-nsj. f\*lliu<U|dú
kot frtdél. !K», 100 -110 frt 18. 17..18. 1». W. 22 frt — UfyS»»i ff- Ax.ukirill luiudonfAlr. i''irsnoinidra- v« f^lérsflbUsel 30 33. 85 frt.
ki%sli>«brii vm, ." Ars- n«(tynd<5r»illéM«l
Ma, Kutlit'' drAk I l.fHMiraranyos 48. l''MI. (>!> frt. ltdna|.os rcKulnlsur latunk. (28. 30 32 frt- CsuiasgolAs iu^súrák
Kxitv éraliucsok 2 frt Ml kr. nál I (rl. 50 *r.
- jeKecsdteiCKel 30-3tl fttl&fj* ''»• 0. 7. H. 10 frt. Minden jsviUsok leb«tf;
- horg, hadi mmr 88 - 45 frt Arany draláttcsok l«. 2.V 2S. j,»bbaii vígesteiftok. Vidíkv ,ineKt«u. Arany bengfrórNr.3ar. 8r.30 .tó frt 3o. 4t». ^0. rtO. <0 80. SIJ^ 100. frt delísek ax asssegnek k^isbcn bnktll-
- horgony 15 r. 34^- 44 frt Kellő Órával 7 ft. . »»«U«U
finom. ar. lap 45- 150 írt- . Kell.". órAval, in.dy a knt- legpontosabban (stjsslltotnek. Meg
kettő* lappal 55 - i>5 frt«.''.»| Kyer« Al gy''iljí* S»^)rt Hj». nem felMÓ érák kicserilletnck.
arauykfl- ''loaitő keltő, rix.xtd lll«»el, mely <)r*k r»*ríbe is elfoKadlxt«uk.
ptiiyuyel 05 70. »). yo. 100'' -120 cgy«er»mind ayergyát gy^t 14 frt. KlllOn kívánatra klUdök bejött ..s^o
• jsgexttvegg. 42—60 1\ PAri*. k«lll>"> órx'' di»«e< bronoz- '' * *""'' * 11
Arany csil xrllap 50,76 t,.kb«>t 12, 18 14 frl, ,
romontolr hó. íHí 100 frt Hordozható árségl ellerdrií órák.
• - kel. lap. 100,110, 120 150 frt _ |(0rgoiiyf«l«, rubinnal, at
Vadáss és miiukAs rsniontoir pakfong edd^g liUxűk k.trOl leg/obb.-ui liasa-j
talmi aranyokban 18—47 frt nálhxl<J inindm vx«pAlya.i»)vxri fírr^-1 . Minden Aron le,óobb<«e»0«k Hölgy ^rAk »r.ére, xalphíxakbxn, gyárákban ilb.jéa kereskedők vagy nom érás<>k il-
Kxtlst rali. Ui K t. 18 18 ft. Hson <WAknxk mtadegylko ugv vai.:tal ajAnlotUkkst >ssx« nem va^yi. Arany - 25 - 30 ft. aterrexve, hogy hxt külttiiféln bel) en tendíik.
gokérl aránylag órákat éx Uuctokx-vAlxxrtxnrx, éx a meg nem Ixrt''t-Arnért jAraudó lixxsogst visswküldíml
Kérem figyelembe venni!
jrű/. , yir-j''igíUiiiMrl"* & kézmflr.et számára Dó frttól kezdve. Ügynökök kureatetnek. Rajzok és kimutatások kiváltaira ingyen | kUldetnok.
W e I I M (V r I C % ifi- Frankfurt a/M ^ 0> ''
f
Kéller Ignácz
INrELBry-ICELrilassÉtn, i«i •-*>
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyekés gyermukek számára való topi\n-rak-tárát, a legjobb minőaégtleket a lehet/V jutányos áron.
Ugy szinte ügyeimébe ajánlani bátor vágyuk a cs. k. katonaság s I. közönséguek, hogy megrendeléseket a legjobb hol- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo tabban számítom.
Az én raktáromban vásároltakat kijavi.-tásra elfogadom. . _
Kinpfiehlt sein reieh ussortirtes l.ager aller Oattungun Ilerreii-, Oamoti- uud Kin, der-Stifietten von bester t^uulitat und szu möglit''bst biliigen Preiaen.
Auch inache ich ein k. k. Miiitar und verehruugswürdiges Publikum aufmerkaani, dnss ich allc Bestellnngen von beaten In- und AuslttnderLoder, verfertige uud prompt und billigst beruchuo.
Auch worden von mir gckauft''i Waare zu reparieren angenommen.
BOLTHELYISÉG-VÁLTOZTATÁS.
Van s/.crcncsém a nagy érdemű közönséget értesíteni, miszerint minden idényre, nagyszerűen berendezett
„FÉRFI RUHA-RAKTÁRAMAT"
r
a takarék-péuztár uj épületébe, (^Vajdits József könyvkereskedése mellett)
• áthelyeztem.
Szorgalmam uh pontos''Nssolgithtli k^nzst^om, mclylyel megrendelőimet kielégíteni igyekeztem, rcmi''nyleiiora engedi, hogy megnagyobbított üzletemet, becses megrendeltekkel ftímo-gathi fogják. j
Európa első gyáraivali közvetlen összeköttetésem, legjobb munka-erők keli rendelkezésem, lehetővé teszi a nagy érdemű közönség igényoit, mólt&nyos árért kielégíthetni
Tisztelettel
POLÜK FÜLÖP.
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Héesben, Opernring No. 21. vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeket, vasút, bank- és iparszel vényeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
Megbízások a cs. kir. börzére ^JJ készpénz vagy megfelelő előpónz mellett legjobban eszközöltetlek.
Játéktársas&gok :
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-ik évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. ftvenkiut F> húzás: márczius 1-őn, npril lf»-éíí, junius 1 élt, szeptember l-én, tlec/.einbcr 1 én. Könyorvény 250,000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft.
Minden résztvevő, teljes befizetés utáu kap
1 cs. kir. 1804. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-iki államsorsjegy részlet fizetésre & o frt havonkint-ííveííkint 4 húzás febr. 15-én, május lfi-ón, augusztus lft-éu, november lö-éu-Könyervény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt.
Mindet) résztvevő, teljes befizetés után kap
1 magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy részletfizetésére á 6 frt ba-
vankint. Évenkint 0 húzás : febr. l-én, april l-én, juni 1-án, augu&it. l-én, október l-én és deczember l én. Fónycrvény 600,000 franc, legkisebb nyervény 400 franc.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap -
1 császári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre á f> frt havankint. Évenkint 4 húzás: febr. l-én, május l-én, augusztus l-én és november l-én. Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 berezeg Braunschweigi eredeti sorsjegyet.
MT Mlnaen hussá.snai érvényes:
2()-ad részjegy 1804. oszt. sorajogyro ii 8 frt 1 minden
20-ad . 1849. ütöd osztr. sorsjegyre a 10 frt 20-ad
további fizetés
1K7«>.
magyar sorsjegyre * ) nélkUl
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
(Mt-lt)
K ö ny v k eresk edésemben ~
gyönyörű olajszinnyomatu
ganre, szent képek, táj ós állat-rajzok nagy választékban van ^
szíves megtekintés végett rendelkezés alatt. Az áruk keret — vagy.anélkül igen jutányosak s 10 havi részletfizetéssel is elfogadutik.
fiB^T* Alkalmilag számos magyar történelmi aczél-met-szet leszállított áron kapható.
WAJIHTft JOZSKK.
Tisztelettel
nur 31 Tb. Wlrkung emineat Hlr Damta I
von Dr. v. Farlni, London. |
Btn Msnu mit 60, 60 bis 70 .Ub''- » r«n Isislet Alléi — und kot O t*t nur 8 Th. oder 4 6 Id t Com«ni»»lon bel fUlátlf Hot- P ■sas, kUine Klalsshergasss No. .5 7 in i.nipiig. (6»0 - 8) "
□ Nli. wird auch po»U retlsuts " sugetendet.
I Narhnahrae tlberall tiin!
j - O)
,tsnuj
, MEGIIIV AS,
a Hamburg állam által engedélyezett és biztosított nagy
Pénz sorsjáték
uj megkezdendő huzásokbaui nyeremények részvételére. A legaagyobb nyeremény szerenesés esetben
100,000 tallér,
Főnyeremények: 60,000, 40,000, 20,000, 16,000, 10,000, 2-szer 8000,
3-azor 6000, 3-szor 4800, 1-szcr 4400, 3-szor 4000,
4-azer 3200, 5-ször 2400, 11-szer 200*), 2-szer 1600, 28-azor 1200, 100 »zor 800, 0-szor 600, 5-ször 480, 160-szór 400, 200-azor 200, 2-azor 120, 801-ster 80, 11,000-azor 44, 12 szer 40, 12-szer 20 sbt. tallér.
A sorsjegyek felénél több nyereményül huzatik ki hét huzásbau; p.z egész £4.1)00 nyeremény néhány hó alatt torvszerüleg eszközöltetik.
Az összegnek osztr. bank jegyük boni beküldésével „eredeti xor»»jeKy" adatik az eisó húzásra, mely hivatalos tervszurint már
f. évi Junius 21-én
történik, követkozó szilárd árAk mellett:
K«y enén« eredeti M>r»jeK>'' 3 frt .»0 kr.
. fél „ „ I . „
. negyed . . — . 95 ,
pontos teljesítés biztosítása mellett.
Miuden résztvevő kap tőlem egy hlvMtnloit ezt-mertei ellátott eredeti Mor»jegyet pontosau megküldve, éa ezeket nem kell az ígérvényekkel összehasonlítani, mely csak személyes bizalmon alapszik.
A hivatalos eredeti terv minden megrendelőnek ingyen adatik é« az érdeklőknek a nyereménypéuz hivatalos jegyzékkel küldetik meg.
A bizalom mollotl, inelylyul e sorsjegyek hirtelen, megvásároltatnak, sok megrendelést rumélek, u^y hogy a legkisebb megrendelés hallgatagon a legtávolabb vidékre is eszközöltetik.
Kevíü atoll tifao elad főnyeremény a iierencjétöl kedve/itt iizlsteabe etett.
Egyetlenen ét* tnieUHtb i>i fézketfendo
HAAS ADOLF
^rtikpApír Uilpt4u4l Hsmburgban WV Eddig asgyaiáiabaii tanúsított blislomert az illetiknel'' ktíí/ő Mteast nyilvánítom.
Eli Ilix Vilma
ezennel nyilvánosan kijelentem, hogy én, mint boldogult I)r. Kix A. özvegye, nyolca év óta egyes-egyedtkli készítője vagyok a va-lédi és hamisítatlan PomiHulmtv-PAtixtAnuk, mert esak én magam ismerem ennek készítési titkát. Midőn ezennel jelentem, hogy nevezett l''< mpadour 1''áHztu mostantól kezdve esak lakásomon, Bées, Leopohlstadt grosse Mohrengnase 14. I. Stiege, Thür 02, valódi minőségben kapható, iutek mindeukit a másnál való vétel ellen, minthogy jelenleg sem fő- sem pedig fiók raktárt nem tartok és az ezelőtti raktárakat, előfor dúlt hamisítások végett megszüntettem. Valódi Pampadour-l''ásztám-csodapásztának is nevezve, luitását sohasem fogja elhibázni; e tellllmulhatlnn arezpászta eredménye minden várakozáson túli, s egyedül biztos szer arcabörküteg, bőr atkák, szeplők, májfoltok és pörsenések gyors éa oaalhatntlan elűzésére. A vevők any-nyira biztosítsák, hogy nem tapasztalt siker esetében, a péuz visszaadatik. K kitűnő pásztából 1 togély, utasitványnyaí ogyUtt t frt. 30 kr. o. é. (f»40-u,i2>
Köszönet-iratok nem nyilváníttatnak.
liC^njabb szerencse <yánla(.
„Isten áldása Cohnnál!" 1 xxillllo 440,000 talléron
felül Hambarg államtól garrantirozott nagy péa<-ki«orulM.
Kién elönyn* pénz klioriolAiban, — a melyre oiik 4C.&QUL •<>r»j. jfy JáUiik, — » kevís hiiutp alsti 7 oxiálybsn a következi nyeremény- k bizonyosan kiluustusk ; u m.: 1 i^rreinínv lehet 100,000 tallér; eK>rnkiiit 60.000; 40,000; 20.000: 18.000; 10,090; 2: 8000, 3. 6000; a: 4800; 1: 4100; 3. 4000; 4i 3200; f>: 2400; II : 2000; i: 1600, ''Mi 12001 HM. 800) út 600 ; .''»: 480; U>«: 400; 200 : 200; 120 ; 301 s 80; 1!,«!»: 44 és 40 ;\ri,t4O: 20, 12, 8. 6. 4 es 2 tallér.
A* 1.«." ooiiAly nyeremény húzása Junius 2l-re*«n hivatalosan határolva V» egy egén orodutl nomjogy Ara csak 3 frt 50 kf\, fél »»r«jeiryi U/, frt, negyedé Va frt o. é'' - í;n e«en eredeti sorsjegyeket (nem jiodi^ tiltott igérvíuyokot, vs^y nisKán norajeK^f ket) */. ár bernientel l>ektlld<?<u írellutt, a in«|frendcltlnok legtávolabb vidékre U elkaldnm. A hivatalos huzát-legyzék <''i a nyeremtay-pénz olkllldíiít uiiudrn liuiá. után, minden Jrdvkelt téluok pontosan s hallgatás mellett p*xk''iit<tin.
Tudva vau, li..(fv at .''.. dilotem s legldóib < * legtiertaoté-seib. inlutáu /•!. a li-^t''.i>ii v.wrtüuak a legnagyobb, 100,000, 60,000, 50,000. loiib ibooh 40,000, 20,000, igo» ky»kr«i. 12,000, 10,000 tallér ttb. stb. főnyereményeket luctism ki.
Pályázati hirdetés.
Varga Adáiu fii/.völgyi tanító urnák a sormási tauitói állomásra történt kinevezése folytán, üresedésbe jött a évi 300 frt kész pénz fizetés, rendes lakás ''/» hold belsőség használatával ösí<te kötött fÜzvölgyi községi iskoja tauitói állomására folyó évi junius hé 29-ik napjára a pályázat ezennel kitUzetik, — a pályázni óhajtók, tauitói okleveleik, s a tanítás körüli jártasságú kat tuuusitó bizonyítványaikkal felszerolt folyamodványaiknak legkésőbb junius 2.r>-ik napjáig leendő beadására kéretnek.
Langviz, május hé 29-én 1871.
At iikolsulk u>rKbiiá*ii><5l
Kováts János
MkoUtxik elünk
(ft93 - 3)
Cohn Lázár Sámson Hamburgban,
lisíik- J*. t41tó«al*ti flirodájA.


Wajdits József ^iadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán
Jótállás mellett a legjobb és
legjutányosahb
varró gépek.
Vagyok bátor ezennel a u. é. közönséget tiactelettel értesíteni, hogy a__
Warchalovszky Jakab urcs. k. szab. varró gép gyárának,
mdvek a londoni éa páriái világkiállításon caélszerü jéaáguk és olcsósáf uk álul érdemet sz«reztek, helyi raktárát átvetten
Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
történnek, miáltal a n. é. vevők a fuvar ée csomagolási pénzt takarítják meg. Czéma-, selyem-, tü- éa ol»jj»U varró-gépok számára a legnagyobb választékbuu éa ole^Jn sjolgálok.
Minden a raktáromból eladott varró gépek elismerési nyilatkozatot nyertek, molynok bizonyítékául az iue mellékel teket bátorkodom közölni.
Mély tisztelettel
''t-7 Rósenfeld Adolf.
H i z o n y i t v A n y o k : I.
Kosenfeld Adolf urunk !
(Vflmmel uyilstkoitAiom kK missériot st Onníl rásárolt vsrró'' k4|''|»*I ipfKTAK>..k eUgadve, *t«rt rskUrát uivnou f.^om witok
Ilik i" AjAlllsili. , * .
Nanr-Kanissa, Jullus t-jéu 1870. Bibéobay jtaésné
CZ. Hősenfeld/Adolf, kcr«.k«d« urnák i ; Aa Oin.il vásárolt vArr.''.Kí^.„ íliöaun.l dolgo.bstok, inert tajla ■ munkákat K<u/«*rUlfK klsiithetui «. „,„,« TArr^Kepekel l.átr...
sjínlhstom minden c»slád aiáinára v«l<J ut«g»t»it4l tekiutcUbíll.
Nsny Ksiiíha julius 5 én 1870 Kootl* Anténls
Nagy-Kanizsa, 1871. junius 23-án.
26. szám.
Tizedik évfolyam
Zala-Somogyi Közlöny
\
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiteijedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vejfyea tartalmú betllap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
MeffjelenlU::
mladefl unUlM, •(«*> • gyakran aUlfél VS|y Vét Wen. MserkfHSéöi iroda ** kiadó Mialatt
WA.IIilTH JÓZHV.r kflnyvkereikedéiébs*.
Előfizetési föltételek:
Helyben - hA.lio* Imr.Ui.al éa vidékre pontén kljldv* Kg<-aa évre: .. ft frt .. kr. Kél én. n
íivnegyadre • 1 . 60 .
L
A hat haaéboi petit lorért 1-nör 7 kr. S-«or <J éa minden tovébbl heiktaUeért 6 kr. . / Hélyegdlj minden egye. baJk tatéiért 30 kr. A .Nyílt téred" egy petit aor beiktatial dija 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Hsain**: kiadó hivatal. KsutMysa: PULT jan08. ptltta: zkirtl.kk M. lanq leopold, éa 8in0kk hándok. Béotkw: haabknhtkin 4 voo-i.kh, mohuk hudolk , oppklik alajos éa naktlkh hkkman.
Klóflifténl felhívás a
„Zala-Somogyi Közlöny"
hlterjedvu Sopron ó. V aa w egy é k r e calmtt * vttyii tartaton hslllap
1871, évi második Jélévére.
Tiz év egy vidéki lap életében ritka jelenség, e tiz év huszadik félévére bocsátjuk ki jelen felhívásunkat, melyet szíves figyelembe bizalommal ajánljuk.
Nem szándékozunk elősorolni ez alkalommal, mennyi küzdés s mily áldozattal járt e vidék legelső s llttörő lapját fentar-tani, hisz maga a tény beszél minden hangzatos szavak nélkül, hogy él e lap s élni fog, mert oly vidéket képvisel, hol a méltányosság 8 elismerés virága diszlik, hol a honfiúi szeretet erős gyökeret verve, elévül-hetlen fáján a mindenkép, jó 8 nemes iránti törekvést illető drága gyümölcs terem: a lelkesedés éa tevékenység gyümölcse. Igen, az. irodalom iránti ltoglelkescdés s közügyeink iránti szívós érdekeltség, szellemi s anyagi jobblétünk elmozdítása iránti ernyedetlen tevékenység az, melylyel lapunk köré tömegesül e vidék t. értelmisége.
Midón Önérzetes örömmel üdvözöljük lapunk t. olvasó-közönségét és kedves munkatársainkat, nem mulaszthatjuk el ujolag felkérni a további pártfogás- és figyelemre.
A kitartó s lelkesítő pártfogást, mind szellemi, mind anyagi tekintetben nagyra
becsüljük s azt továbbra ta megőrizni, s tiszteletben tartani iparkodunk.
Lapunk a n/jcdamegyex gazdasági egyesület" hivatalos közlönye levén, minden '' közleményt gyorsan hozunk.
Hirdetéseket azonna/ és jutányosán közlünk, mely miatt lapunk az egy iv helyett igen gyakran másjél sőt két ivben jelenik meg. De ha 50—60 uj előfizető érkezik, lapunk megjelenését hetenként kétszer eszközöljük, mi mtf* akkor is sikerül, ha buzgóbb előfizetőink maguk mellé uj előfizetőket toborzani szíveskednek.
Klófizetési feltételek : 1871. jul.-decz. félévre 3 frt — kr. , , szept. évnegyedre 1 „ 50 , .Egész évre 6 frt, sőt havonkint 50 krral is megrendelhető, egyes szám 15 kr.
Az előfizetések mielőbbi szíves inog- í újítását kérjük, hogy a lap pontos küldésben fenakadás ne történjék.
Mint emeljük anyagi jólétünket a virágzás polczára.
— Népuertt gatdaaégi értekeiéi. —
A magyar nép leginkább földmüve-lésre van hivatva, — ezen tért nyitá neki az örök természet szorgalma és tevékenységé gyakorlataul s azon szakma, melyhez > hazánk éghajlata leginkább alkalmas s ez I az, mely mindezek daczára virágzása pont- | jához leglassúbb léptekkel közeleg. j
Már pedig, hogy valamely szakma virágozzék — a tökéletesedés után kell minden iparkodásnak törekednie; mert nincs virágzás tökélyetcsedés nélkül. Földmive-lésütik pedig jelenben még tökéletlen s ama ponton áll, melyen nemcsak hogy nciu virágzik, hanem alig teng s igy a belszüksé-get alig alig fedi. A tengés legközelebbi szomszéda a szegénység s hol ez üti sátorát fel, ott egyszersmind a hátrányok s akadályok mintegy lebilincselve tartják a legjobb s legszentebb akaratot is.
Mit tegyünk tehát, hogy földtnivelé-sünk virágozva anyagi jólétünket emelje? — hogy igy akaratunk szabadon mozogva minden szent és nemes iránt fogékony legyen 8 a nemzet — a haza boldogságához, mint tényező hazafias készséggel járulhasson.
Mindezek elérésére szükségca kellékek szerintem a következő két alapelvben öszpontosulnak : 1. A lehető legnagyobb termést elősegíteni. 2. A terményt leható i^nmgasb áron értékesíteni.
lía már valamely darab legnagyobb termését akarnók elősegíteni, szükséges mindenek előtt egy kevés szakismeret, misze-szerint ismerve a földtalaj minőségét s annak sajátságát — hogy igy ezekhez mérve ama terményt válaszszuk, melynek természeti tulajdona a földnek sajátságával leginkább megegyez. Igy például ha tudjuk, hogy valamely növény az agyag talajú földben nem diszlik, balgatagság volna abba
mégis azt vagy hasonló rokon fajút vetni. Hogy tehát igy a föld sajátságát a termény természeti tulajdonaival megegyeztethessük — okvetlen szükséges szakkönyvek 8 gyakorlati czikkel'' tanulmányozása által némi szakismeretet szerezni s végre kiábrándulni ama korcselvból: „Nem könyv után kell gazdálkodui."
A termés lehető nagyságát leginkább emeli továbbá a kellő s okszerű müvelés; mert hogy az imigy-amugy turt földben oly s annyi gabona teremjen mint a szorgalommal müveit földben, ezt már kétségbe vonni napjainkban senki sem fogja.
Hogy tulajdonkép hogyan müveljük a földet — erre általános szabályt hozni nem lehet, mert itt is a föld sajátsága s a növény tulajdona határoz. Tudnia kell továbbá a földmivesnek, miszerint a már-gás s agyag talaj gyakori és mély szántást, a homok talaj ellenben ritkább s se-kélyebbeni szántást igényel. Tudnia kell továbbá, hogy maga a termény U tulajdonaihoz mérve kívánja a munkáláát sőt egy s ugyanazon termény többszöri munkái sem egyenlők. Igy például a buza három szántást kiván, de már mig az első szántásnak 8 — 10 hüvelyk mélyen s öreg fogatú vet-tetésben kell történni, addig a keverés és magalái szántás 4 — 6? mélyen s öreg fogatú vettetésben tökéletesen eleget tesz.
Hódoljunk továbbá a természet szavának 8 vegyük figyelembe a tapasztalás uj mutatásait is. Jegyezzük meg, hogy az
TÁRCZA.
Száraz ágról ...
B»ér»» égról a levél hull, Búa iilvemben mély bénát dél { Kitűnt mini a nyár virága Halvem alfibbl vigiéga.
Nem tengedea künn a madár, Nem énekli bái dalét mér;
Oly jél oiott dala nekem......
Baomoni volt, mint kebelem.
Megújult már a Urméaiet, A cialogáuy U Itt termett) Haj I de isivem régi kedve Nem té.t vliaia, nem jött vele.
Aa ébredő tavait kedvem
Nem adhatja viiaaa nekem......
Te kii leány, ki elrablád Viiaaa Ciak ia te adhatnád.
VAJTA.
Egy halálra kinzott.
Ucm«l y.*)
A béke angyala - a halál.
A természetet szent varáéi fogja körül ; a »xiv húrjait gyengéden átrezgő nyugalom terül cl a nyári tájon, — nyugalom, minő lehot a asivben akkor, midőn a sokat hányatott lélok . lángoló bizalma, összes hevévol fordult alkotó-jáhoa a a háborgó kedély tenger tornyulatai elaimuluak. A szellők elültök az erdő lombjaiba; csak néha buikál egy-egy suttogva virágról virághot, megf Urdoni ai ilíatoa harmat csepp-
•fÚdvíatUJUk \> nép beitély fiatal, toheUégei réjét l. munkaUnaiuk koiaorujéban. Sa.rk.
jeiben ... de hiába vissza-vissza rezzennek, | mert a fáradt vándorként lenyugvó nap vég- • ■ugarai aranyhimzetten függnek még a tölgyek koronáin bucsucsókul. !
Naponkint búcsúzik oz tólünk éa senkinek sem jut eutébo e felett keseregni; mert holnap iámét eljő. Elvess az ember és neki legalább I egyetlen ogy sóhajt áldozni? ... oh I ez merÓ őrültség, hiszen lesz helyette száz! . .
. . . Mély hörgés hallatszik, oly tompán, oly kísérletien, mint a túlvilági szellem átka.
Ismételve, do félelmesebben törik meg a csendet egy mohos törzs aljáról a börgó nyögések,melyek közé egy ogy tagolt hang is vegyül.
Mi as? Ki ai? . . . Síri osend . . . uiult rémületes hörgés utána, mintegy a föld mélyéből ____
Bátorsági Meniünk,nézzük meg. Isten irgalma legyen velünk I
Félig a törzshöz támaszkodva hever a földön egy férfi. Kubáját foszlányok képezik-teste didereg a láztól, sötét hajfürtei vállára omlanak és szépvonásu arcza oly halovány, oly aárga, nagy szeme oly fénytelen, üvogesodett... szegény martaléka a halálnak, perczeid meg-számlálvák.
Jobbjában irón van, jegyzókönyv baljában éa reszketve ir.''Most megtámadja a görcs-roham, kozéból kihull könyv, irón; testo összezsugorodik és fájdalomsajtolta hangok törnek ki kebléből, mig] magas, barázdált homló''káu fagyos cseppek gyöngyöznek.
... Szakadj meg . . . aziv . . . szakadj meg, hörgő törvdezetten. I Semmisülj . . . meg . . . lélek . . . tenmagad .... kínzója, Veszsz el ... . us undorító földről . . . az ördögök . . . e pokoli tanyájáról, kiálU fuldokolva, mialatt ujult és orősebb ro-, iiamok gyötörték. ^ '' *
És . . . te . . . Isten ... ha igauá . . . gos * vagy .. . legalább en . . . gedj meg . . . halnom mielébb I . . .
A legnagyobb megfeszítés között nyögé a szegény ezeket, azután elterült a földön, végig vonaglott testén a halálos rángatózás, szeme körben forgott, vonásai eltorzultak — és ó megfutotta nehéz pályáját.
E közben a nap leszállt. Susogva jöttek elő a szellők édesszomoru danájokkal, lelerep-pennek a szomszédágakról a halotthoz és édes-kedvteléssel bolygatják fUrtoit, mintha csak álomba ringatnák .... pedig alszik az amúgy is édesen .... alszik örökké .... Vagy Un felébreszteni akarják uj búra ? uj elkeseredésre ? ... Ne bántsátok . . •
Keloten fekete felhők mint megannyi rém-alakok tornyosulnak éa, czikázó villámok reszkettetik meg a leget; a nyugati féliv vörösre gyúlt ki, oly lángvörösre, mi méltó az ég boszuló nagy haragjához. Oh emberok ha ti ozt elérteni tudnátok . . .
Másnap megUlálja az erdész, azuUn beviszik a legközelebbi faluba, uégy korhadt deszkát vernek össze számára é« két ember elsUlyeszti a temető ogyik zugában zajUlanul, köny, kegyelot nélkül . . . még a sirásó is oly kelletlenül végzi munkáját.
Do ki is siratna ogy földönfutót, kinek a sir csak óhajtás lőhet? — Óhajtás volt neki a sir, do oinbor, ember I a haláldöfést to adtad meg noki...
— Nem hagyott sommitsem hátra. Ruháját megvotó a sirásó is, pénzo nem volt. I)o iia-gyott ránk mégis valamit — jegyzőkönyvét és ezen nincs mit örvendenünk.
Első lapján rémes betűkkel olvasható: „Ünélotirásom az emberiség égető szégyonére
véghagyományul nektek, kik magatokat embereknek szeretitek nevezni."
Félre vessük vagy átfussuk ez átkot lehelő lapokat?
Tiszteljük az elhunyt végohajtását, vegyünk erőt és szerezzüak tudomást egy keserű élet szomorú történetéről.
I.
Mint a csergő patak cseveg, a pacsirta első éneke zeng, a tavaszi zephlr a lombok közt susog; ugy lejtének tova az édes anya hévszersl-me, a szorgos aty a gondoskodása, ajátszótársak bo-hóakodásai ínellottgyermokkorom rózsás aspjai.
De a hogyi forrás kis ezüst ere fentartóz-tathatlan mélyebbre éa mélyebbre sülyedtékan megdagad, romboló árrá növekszik telve salakkal, mig azután nyugodt felazinnel, de bensejé-bon titkokat rejtve iramlik tova mint folyó, mely gépeket hajt, haiókat emel; majd Uytéksó dühhel sziklákról sziiílákra zuhan, hogy végre mintegy erejében mogtörve a tenger végtelenjében elvesszen.
K iragad tatám a szeli d bol dogságjuerény köréből, hogy abba soha többé vissza ne térhessek I
Hajnal volt, szép halványpiros hajnal. A hegyek mögől kiemelkedő nap oly szépen szí-nezé a harmatos lombot, az Udo reggeli lég oly kellemesen ömlék szét, hogy az ember szivét repesni késztethoté; do reám most ellenkosőleg hatott.
Hogyis ne, hiszen többé nem gyöuyörköd-hotora itt a hegyek között a regg ragyogó szépségeiben, nemTáthatom az oly szépen hasadó hajnalt, sommit, semmit, mi előttem oly kedves vala, mi oly boldoggá teve — olkellett utaznom a távol eső városba tanulmányaimat folyUtni.
(Folytatéaa kSv.tkaalk.)
/
/
elvetett magot jól bc kell boronálni, mert ha csak kis része is annak fönnmarad — azon része vagy ki nem kel vagy madarak által elvitetik s oz már a vetést ritkítja s a termést kevesbíti.
Megtanított továbbá a tapasztalás arra is, hogy mesterséges takarmány termesztésénél minő előny a hengerczés — egyrészt mig a nedvességet leköti, másrészt a kasza földszint járhatván — tarlója nem marad o igy a mennyiséget növeli anélkül, hogy a minőséghói legkevesbbé is elvonna.
Megtanított végre arra is, miszerint szántóföldeinknek csak megművelt felső rétege az, melybeu a növény gyökei által élte fon itt adásához íztlkaégeltotett tápszereket keresik — ; s ha e réteg (termőréteg) szerfölött sekély avagy tápanyagaiból kimerülve van, nem leend képes a bevetett növéuy tápigényeinek kielégítésére leggyakrabban a vérmes várakozásnak közép vagy silány töméssel felel meg.
Számosak az ily tapasztalati észleletek, melyek tekintetbe vétele nélkül czélt soha sem érünk.
Azonban, ha a földmivésnek rendelkezésére csupán sovány termő rétegil agyagföld állana, ilykép a zabon s hajdinán kivül egyebot kár nélkül nem vehetne — min azonban segített ismét a jótevő természet, a midőn is a trágya alkalmazására utalá az emberi tevékenységet. Innen következik 3 ily kor alkalmazható c régi, de* igaz közmondás: „Nincs rosz föld, de van rosz gazda." Mert valamint a legjobb föld is gyarló munkával rosz és silány termést hoz, ugy a legsoványabb föld is trágya s kellő megmunkálás mellett a várakozást kielégíti.
LIEBBALD BÉNI.
(Vég* következik.)
Trágyatelepek.
. (Vége.)
De kétségen tul van, hogy legroszabb a trágyának kisebb kupaezokbani hagyása, mert azok a közbejött esők által, melyek a trágya kilúgozható létrészeit a kupaezok kis területeire — kelleténél nagyobb mértekben — lemosván (és innen van az ekópen trágyázott földeken a foltonkinti bokros vetések származása) nem marad a nagyobb terület számára egyéb, igazán kilúgozott, ásványrészekben a korhanyban felette elszegényített trágyánál. Saját tapasztalásomból okulva, nem tartom czélszerünek a sok helyen szokásos trágyának kazalokbani rA-kását, ós onnan annak tavaszszali széthor-dását. — Tgaz ugyan, hogy az igy kazalokba hordott trágya — földdel, de mi még jobb, sárral beterítve — megköti ugyan uémileg ax ammóniát, azonban a sár is eltelve azzal, a felesleget mégis keresztül bocsátja, sőt mire az ily trágyadombok földtakarója kienged, akkorra kienged a a föld is; itt a szántás ideje, minden gazda igyekszik a téli nedvességet növényei számára minél nagyobb mértékben megnyerni, és ha már most az ily irAgyaha lmokból az akkori széthordásuál az ismételt fel- és lerakást nem számítanánk is — mi pedig időbe kerül, az idő pedig pénz — összetiporjuk a földet, a szántást azáltal nehezítjük és késleltetjük — de mi igen lényeges, a téli nedvességet is épen azáltal nagyban elveszítjük. ,
De helyén látom itt Anglia mezőipara terén jelenlegi legkitűnőbb tekintélye, Völ-cker tanárnak a .Farmere magaziné" füzeteiben, az iatdlló trágyáról az eddigi nézeteknek némely pontban egészen ellenmondó állításait is — kivonatbau bár leközölni.
Völcker ajánlja az istáló trágyát előállítása után mielőbb a szántóföldre hordatni, az őszi trágyázást elónyösébbnek tartja a tavaszinál, szerinte a marhatrágya a növéuyek táplálkozására szükséges minden ásványi alkatrészeket és oldó részeiben nagyuienyiségü legenyt tartalmaz. A szalma vagy az alom a trágyában alig tartalmaz
vétlséggol megkezdotvén, Alsó-Krályevoci községébon taraczk lövésükkel fogadtaték.
Egy negyed óra alatt illó rendben a zilaz-Idalj és a -1-ik huszár ezrednek ugyanott székelő tisztjei, a polgárok ós az értelmiség lovasai a mouetnek ogyátftlán, do Perlak városába törtéut megjelenésével a díszes jelonetnok magasztos kifejezést adtak, a kíváncsi néptömeg által a város széla* utczáján folyton ödvözoi-tit*én, ar ürömnapot nom csak a kifüggesztett zászlók, hanem a lakosság Unnepies öltözéke lenhangon hirdették, ós a vonat a katholika egyház dombos terére érkezvén, számtalan lövéssel fogadtatott, nz iskolának hadgyakorló tanulói által tisztelgéssel tetézvo, a négyszögben körülvcttt téren D u g o v i c a 1'' á I szolgabíró és volt -itf-juj honvéd, igen válogatott éa a haza-tini szivet valóban melegítő szavakban üdvözló a honvédséget és a záazlót, alig ejtetvén meg ez, legott és nem kflvésbbé ihletett horvát nyelvű beszédet tartott. Láposy Márton helybeli lelkész ur és volt honvód-kapitány, a ki teljes diszébon mint egy Kapisztrán a vasúttól kezdve mindvégig lóháton kísértő a menetet, az ünnepélyt vallási méltósággal netnesak ez által emelte, sót a zászlóra [uiolag is áldást adván .Te Doum",-mal, a jelenlevőket pedig a szabad ég alatt szentséggel áldotta meg, moly szertartás után a zászlóalj köszönetül tisztelegvén a fogadtatásért, p zászló illető helyére egész diszkisérottel eltétetett.
Kövotkezék ezután bz érdemes város által rendezett mulatság, melyben mindenki bőven részesült esti 10 óráig jeles folköszöntéockbon lakomázván, a-kodélyes magyar táncz kezdődött, és vécét a reá következő napnak fényes sugarai mclcgiték. c ,
Kz ünnepély a dőrék muraköriekuok méltó elistíiorésük '' : alódi magyar becsületükre Vált.
USZIÁK FEKENCZ
perlaki lakot.
Rövid értekezés
a .mozdony" éa .inpagony. theoriájáról.
Mig hazai gépgyárosaink a cséplő- s gépészeink a vasúti gőzgépeket „mozdony''-nak nevezik, találkoznak autagonisták, kik o kettőt — s nom egyszur találjuk fel szakkönyvekben — mozdony s mozgony külön elnevezésekkel emiitik.
Ugy általánosan géptani, mint tudományos érdekeltség vezot ebbeli nézetem nyilvánítására.
Irálytanilag röviden bonczolván o szavak értelmét, azt találom, hogy mozdony dotiniálja a m o z d u 1 ható s mozgony & mozgatható képességet, s igy lényeges eltérés csak tágasabb értolembvn mutatható fol a két fogalom közt; do géptanilag, ha bizonyos erő a tehetetlenséggel biró gépet, tehát a gőz mozgásba hozza oly módon, hogy az helyéből kimozdul, a gép előbbi holyét változtatja s ezáltal'' a gőz annak haladó mozgást is kölcsönzött: a gép kimozdittatott helyéből, mozdulható k é p es s ég e t n y e r t, haladó mozgással b i r a n d,s Igy megmozdult géppé, azaz m o z, d o n y n y á válik ; ha pedig a gőzerő a gépnek bizonyos irányú mozgást adott,mely mozgást nz átadja a veloösszeköttetésben álló gépeknek, do helyét nem változtatja: agép mozgásra indíttatott, mely képességgel az mozgat más gépekot s Így állandó helyében mozgógép, vagyis mozgony novot visel. Ezek sze-réut a gazdasági b gyári gőzgép mozgony, a vasúti pedig mozdonynak novoztotnék;
Miután azonban tágas értelomben a „mozgony" sző közv otlon Ön mozgó képességet fhjoz ki, (mert o szórónt: önmagamtól képes vagyok" mozogni s mozgatni) a mivel egy gép soha som bírhat; mig a „mozdony* szó nem; (mely szerént: mozdulok bár, de mcginozditta-totn — géptani szempontból) a gőzgépeire általánosan alkalmazhatni a „mozdony" elnevezését : mivel helyük a helyzetükből mozdulnak, s helyükben mozdltnak.
Ad vocein mozdltnak, (t. i. a gőzgépok helyükön^ nom mondhatom p. o. hogy mozdit-tatom helyemről, ha mozdulni akafok, mert önmagamtól mozoghatom; á viszont a gépeknél nem állithatjuk, hogy mozog, midőn csAk is közvetvo mozoghat, ha mozgattatik vagy helyesebben mozdíttatik.*) •
Vagy is egy élettelen tárgy sohasem mozoghat addig magától, mig meg nom mozdíttatik; igy tehát a mozdítás szó a szülője, a helyo — vagy helyzetéből kimozdult gépnek s „mozdony" elnevezést nyort.
-------T. RÁCZ^V., gazdász.
•) A kíméletben p. o. helyesebben van kifejoxvo, ha tárgyról beaxéttlnk : meg—vagy olmóxdftom eseit asztalt vagy a*éket helyéből, vagy megindítóm a rokkát, megmozdítom Jjolyébon a nom megmozgatom, mely, nililtán inár megmozdfttatott — tehát a inox-dltáa a tStány oaő a helyoa eluovexéx « tekintetben — már macától i» fog kQavetve mozogni ; i^y- p^y ssorsmind ai arxtal vagy szék meg . vagy elmnzdl-táaánál líem mondhatom: inog — vagy i-l* mozgatom aa aixtall a. t. J». inert oxáltal már Hnálló mozgáai 1 képoaaéget tételezek fel róla; Így p. o. .morogj érdekedben, (a nem mozdulj) mnxgaaa érdakndért, (nem mocdita) a haladat*. KUzlö.
némi legenyt, és felbomlása alkalmával korhany anyagokba változik át; a korhany-savaknak nagy rokonságuk van az ammóniához és ozt szinte ugy lekötik, valamint az ásványaavak. Friss istálló trágya, legyen bár még oly erős szagú, nem tartalmaz som szabad auiiuoniakot, sem illó ammónia sókat, sót a teljesen rothadt tiágvábau is igen csekély mennyiség találtatott belőle.-"A vizellctnok és sürll ürüléknek rothadásinál'' képződő ammónia magából n rothasztó szalmából képződött szerves savak által köttetik meg. — Ugyanazért az istálló trágyát — akár friss, akár korhadt állapotban legye,, _ bátran lehet a szabad levegőnek Völcker szerint kitonni anélkül, liogy umrno-niábani veszteségtől kellene tartani, minthogy a benne létező aiumoniasók többé nem illók. A gázok, melyek orrunk idegeit kellemetlenül érintik, kén- és vilköneny gázok és nem ammoniavogyek.
Szervetlen anyagok aránya a szervesekhez nagyobb a "jól korhadt trágyában, minthogy a szerves anyagokból nemcsak sok oldó vegyek képződnek, melyek eső által könnyen kílugo/.tatnak, hanem mert gázok is illauak el, melyek a fentebb nevezetteken kivül szénsav-, szénéleg és könnyű szénkö-nenyból állanak. Ammóniákból — mint említtetett — csak jelentéktelen mennyiség illan el Völcker szeriut.
Völcker liözli, oly trágya felbontását is, mely uovembertól aprilig szétterítve a szántáson kint volt, azt állítván: hogy a trágya megrothadt és lcgcny-tartalrua növekedett és az általa tett vegybontásokból világosan látható volt,hogy a trágya semmi értékes anyagot nem vesztett el egyszerű keverése által a száraz levegőben, sőt a tüzőnapon sem, ellenben eső által roszabbo-dik. Könnyű talajokra nem tartja Völcker is tanácsosnak tavaszszal egészen friss trágyát vinni, mert szerinte is a termékenyitó anyagok a friss trágyában még nincsenek azon állapotban,, melyben a növények által közvetlenül felvétethetnének .''Ilyen földekre határozottan csupán rothadt*- trágyát kell szerinte is alkalmazni, vagy olyant, mely már megelőző őszszel lett el teregetve. — Igen, kötött talajokona trágyának mielőbbi alászántását azért ajánlja, mert a szalmástlágya által itt a talajnak kivánatos porha-nyitása mozdíttatik elő.
Helyén volna még a trágyatermelós kiszámítását is legalább az eddig gyakorlatba vett kiszámítási próbák után közleni; de minthogy a kisebb gazdaságoknál, ugy a polgároknál is .— hol még az igát vonó marhák is gyakran legelőn éjjeleznek — az nagyon rehtivussá válna, mellőzendőnek tartom azt.
BÁTHOR GÉZA. ''
A honvédzászlé-szenteléshgz.
A zula-murakozi 78-ik számú honvédzászlóalj zászlójának alszentolesi Ünnepélye Perlakon 1871. évi junius 12-én tartatott, moly alkalommal Muraköz horvát ajkú népo — ámbár a 77-ik zászlóalj iker szentelésében junius 11-én Nagy-Kanizsára is, a mindkét zászlónak méltóságos koresxtanyjn honleánya* érdemeinek mély tiszteletétől lekötelezve — sorakozni sio tett, — a szeplőtelenjmagyar hazafiságnak fényes tanú jelét adta, •— mert a Tb-iki cAfelö-aljat délután 8 órakor na Alsó krályevoczi indóháznál ielontóknny néptömeg, hatóságok és községek képviselete, óiégis nagyrfzámu, díszes lovakon egyenruházott polgári bandérium, és magyar nemzeti lobogókkal lepte mog Inkey Kázmér őrnagy ur vezotéso alatti zászlóaljat olanyira, hogy a látvány ugy a honvédek, mint a közönségre ünnepélyes és érzokeny behatást gyakorolt.
A vonat elmentével Terbócz György vi- ^ dékbeli szolgabíró a hónvéd legénység köjepéro állván, a nép és lovasoktól környezve, a zászlóaljat olőször is az érzületet iiiven jellemző ma.-" gyár beszéddel üdvözló, utánna azt horvát nyelvon tolmácsolván, szüntelen éa ismételt él-jenzósekkol kitört meleg olismorésbon részesült, mire az őrnagy ur kedély hatotton, köszönetét fojezvón ki, n legénység tisztelgett.
Az elzárt zászló pedig kibontatván, felmutatására a pietással karöltflit lelkesedésben éliouekkel üdvözöltotott, éa az induló Perlak felé fogatos vendégek, utánna a lovasok s hon-
T
Levelezés.
Bo I lati ncz, jun. ISI. 1871.
Az ogyotértés képezi alapját a Zalamogyó-vei határos Vasmegye tótság vidéki olvasóegyletnek,— a mely egylet mindonkor a vidék javát,s művelődését tartja szom előtt, (elajánlva o czélra szabad perczeit s iillérjoit. Ugyan ezen ogylot tartott, különösen tok. Augusztich Pongráea közs/orotetbon álló szolgabíró ur kezdeményezése s buzdítása folytán, f. juukus hó 18-áu Muraszombat mellott fekvő, méltgos grl. Szapáry Cléza zalnmegyei főispán urnák, úgynevezett m. csorneviv erdejében, egy zártkörű tánczvigalmat, jövedelmének felét az egylet köuyv Ura javára, lolét pedig a bodorczi orgonára szentelő.
Noha a meghívások, s a czél csak kevés sel tudatott előbb a vendégekkel,mindazon által a nők különféle tárgy cl készítésével igye keztek u jövedelmet szaporítani, ezen tárgyak a mulatság közbon kisoroltatváu, 100 ftot jö-\ydclmcztok, inig magán adakozás utján 172 ft. jött össze.
Mind az étolek, mind az italok a jelen voltaknak ingyen szolgáltattak: az elsők Muraszombat vidéki hölgyek, az jitóbbiak pedig az urak által állíttatván ki. A mulatság, melyen a jeles bollatinozi polgári török zene mfl-ködött, junius 18-án délutáni 2 érakor vetto kezdetét, a tiatalság csakhamar táuczra kerekedvén nem engedte magát háborgatui sem az időközönként megszólalt taraczkok dörgése, sem p«dig a jót sikerült tűzijáték által. De mint mindonütt, ugy itt is-találtattak egyéniségek, kik, a közönség figyelmét méltán magukra vonták, igy különösen kitűntek B. L. és rego-dei Öch. kisasszonyok, nem különben B. Mné asszonyság, nyájas társalgásuk, egyszerű de Ízléses öltözékük''nem kovésbé szépségük által, mig távolabb a teritett asztalok mellett majd egyik, majd másik vendégre emeltetett pohár, K. K. mérnök ur üdvözölvén a szomszéd zalamegyeikot, a honnan számosan vettek részt a mulatságban, kiváuá, hogy a két szomszéd megye lakói között a barátság, egyetértés, s testvériség örökké fenn maradjon.
Heti szemle.
Juniua 83. 1871.
— A vidéki színészek nyugdíj-intézete még csak 587 fttal bír. — Nostradamus jóslata szerint 188Ö-ban vége lenne a világnak. — Pécs városi képviselő tostületo 1000 forintot szavazott meg a téli idény alatt mflködő magyar szinészoknek. — A mult évről adóhátralék Magyarországban bl miliő forintnál több.
— Egyptomban titkos orosz agitatiokat fedeztek föl. — A „Hungária" nagyszálloda éttermében a számoló pinczér 100—lÜOft borravalót bevesz naponta, majdnem megközollti ogy néptanító egész évi tízotését. — Az orsz. képviselők mandátumát Ö évro hosszabbítják meg.
— Gorovo lemondásával Szlávy veszi át a tár-czát. — Mult kodden a budai vérmezőn ogy üteg golyószóróval próbát tettek a honvédek.
— Heckenastnál „Nerozoti Kortes" czimü uj hetilap indul meg októberben. — Posonyban Szlávy miuister a tűzoltó egyletnek 500 ftot ajándékozott. — IJbryk Ilorbála-jobban van s hixik. — A pápa jubilaeumára 2ö miliő frank-nyí ajándékot küldöttek. — Egy Iongyei nő Potőti több versét orosz és lengyolnyelvro fordítja. — Az orosz czár Kmsbon mnlat. — A határőrvidék kir. biztosává ltoseinzweig Ferdinánd tábornok neveztetett ki. — Gráczban dcez. 27-én ülik inog Koppler csillagász háromszáz évea emlékünnepét. — Az erdészeti államvizsgák okt. 3-áu Peston tartatnak meg. — A trónörökös magyar történelmi tanára mégis Rónay Jáczint lesz. — A trieszti lutheránusoknak a porosz király s illetólog néinet császár sok repedt ágyút ajándékozóit harangöntésül.
— A verebek egy statistikus szerint Európában évenként 2 miliő mérő gabonát oméectonek föl. — A horvát tart. gyűlés szeptemberre el-halasztatott. — Olasz-porosz szövetségről beszélnek, moly már 18UG óta iétusík. — Bismarckot a német vasut-ogylet dicskoszoruval ajándékozta meg.
(Irodalom.) — A „Pesti-Hölgy-Di-v a 11 a p" czimü szépirodalmi és divatlapot ajánljuk a női közönség ligyolmébo.''Előfizetési ára ozon jól szerkesztett divatlapnak fél évre 4 frt, évnegyedre 2 frt. E lap olöfizetói a iolón félévben Dumas Sándor „A vörösház lovagja" czimü regényét kapják jutalmul; őzen kivül minden szám mellott gyönyörű di-vntképeket, szabáskelnio- és hímzés mintákat ád a kiadó. Az olőfizotési pénzok Király-Jánoshoz a „I\- Hölgy-divatlap" szerkesztőjéhez küldendők Pestre.
— Dolinái Gyu^la a „Kis IJjság" szerkesztője beküldötto hoznánk lapja olvasói számára kiadott ajándékkönyvecskéjét, inely alkalommal kijelentjük meggyőződésünket, hogy népnovolésünk az iQusági irodalommal karöltvo jár. Ar. élőt száz bajával küzdő szülő, nom annyira maga, mint gyerihoke számára
• Folytatás « mtfUktHen,
\
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 26-ik számához.
veszi halomra a szellomöló ponyva termékeket, molyok aztán az egész családot megmételyezik.
Az olvasás vágy, irodalompártolás, közügyek, haza, világ, tudomány, művészetek iránti érdeklődés magjai, hol és miáltal hinthetők ol, ha néha a népiskolák növoiidékei fogékony lelkéből) a jó, ugy novol^szeti mint nemzetiségi szempontból helyesen szerkesztett ifjúsági iratokkal ? 1 . .
Mint parányi eszkőz, itt kiváti A „Kis IJj-ság" szolgálni.
A i,K is U j &ág" diszes kiállításban* szép képekkel, megjelenik minden vasárnap; válogatott gazdag tartalmából, az olvasni szerető ifjúság sokát tanulhat s a hetenként ineg-meg ujuló, 12 tömött oldalra terjedő képes lappal, hasznosan töltheti el üres idejét. A „Kis Újság" népiskolák s az algymnasiumok serdülő Ifjúsága számára van szerkesztve. A lap ára — tekintve diszoa kiállítását, gyönyörű képeit — (ölette olcsó: negyedévre 1, félévro 2 frt. Az olcsó ár melhtt, az előfizetők egy (58 lapra terjedő album szerű „ajándék-könyvecskében" is részesültek — minden felülfizelési dij nélkül. Népiskolák, vagy szegénysorsu, do jó magaviseletű tanulóknak jutalmul, rendkívüli kedvezmóiiyáron, 6 példányban negyedévre 4 frtért rendelhető meg a „Kis IJjság." — Uj előfizetők a fent említett „ajándék könyvecskét" minden.dij nélkül megkapják s 10 krért bérmontesen rendelhetik meg.
— Megjelent és beküldotett: „Figyelő-irodalmi s szépművészeti lap szerkeszti Szana Tamás V füzet 1871. májushó, Ára 70 kr., megrendelhető a kiadó Aigner Lajosnál.
— Bajcsuy Mihály szerkesztése és Sógor György kiadása mellott „Balaton-Füred és Keszthely" czimü fürdőszaki lap jelenik meg junius 25-től 12 vasárnapon át; ára 1 ft, tnely Keszthelyre a kiadó nyomdájába intézendő.
— II ockenast Gusztáv pesti könyvkiadó hivatalában következő ujabb, tigyolmet és pártfogást érdomlő munkák jelentek meg s küldettek bo szerkesztőségünkhöz:
a.) Kisfaludy Sándor: Kiinti szerelmei, második kiadás, költő nrczképével, a 381. lapra terjedő s diszes kiállítású köuyv ára csak I ft 2ü kr. Kisfaludy Sándor, megyénk szülöttjének ez érzelemgazdag müve bizonyára egy család könyvtárából sem fog Mányzani.
b.) Kis nemzeti muzoum XV- és XVI dik füzete, mely Jókai Mór koszorús irónk váloga tott bcszélyeit tartalmazza, áru egy-egy füzet uek 00 kr. Községi könyvtárakba is igon ajánlatos.
c.) „A hontalanok", geurekép a természet után, irta Oalantai A. E. Két kötet, o jeles és érdekfeszitő imiuka ára 2 ft 4n kr.
d.) „Arany-könyv" a magyar nép számára Kossuth Lajos inüvoiből, szerkesztette é*i életrajzzal ellátta Áldor Imre, a czimjelvó-nyes és hat képpel ellátott s figyelemmel szerkesztett kiadvány ára 40 kr.
0.) Zsilinszky Mihály: Magyar hölgyek, történelmi élet- és jellemrajzok. Ára 1 ft. Később bővebben szólunk hozzá.
f.) Adomatár. Magyar népadomák, élezek és (urcsa ötletek. Ára a 272 lapra terjedő tömött gyűjteménynek 80 kr.
^g.) Tóvölgyi Titusz: A magyar forradalom és önvédelmi barcr./története 1»48—49-ben, regényes leírásokkal a népnek. Ily kiadványt a nép számára még nem bírtunk, a sok képpel s vonzó stylusban irt könyv ára 1 ft 60 kr.
h.) Kuhányi .Sámuel: Gyermekdalok Frő-bel fejlesztő rendszeréhez. Kisdedovodák, gyermekkertek, népiskolák alsóbb osztályai és családi használatra igon czélszerü hangjegyekkel bőven, ellátott könyv. I fflzot, ára 20 kr.
1.) Bocskay Brutus: Magyarország teendői a csalhatatlanság kimondása utáu ára 80 kr., és
j.) Reformáljuk a katli. egyházat I egy kath. plébánostól, nyomatott Turinban, ára 60 kr. E mindkét utóbbi könyv oly röpirat a jelen helyzetben, moly minden (elvilágosodott embert élénken érdekel.
— (Uj lap.) „Angol és Franczia nyelvlapok" szerkeszti Bauer M. Lőrincz tr, főmunkatárs Dúshegyi Márton. Előfizetési ár: egész évre ti ft, félévro 3 ft 50 és negyedévre 2 ft. Előfizethetni Bickol Gusztáv könyvkoreskodá-sében I''esten. Megjelenik julius 13-tól kezdve hetenkint. "
— „Többször vettünk már alkalmat, hogy lapunkban a legnagyobb képes szépirodalmi lapról, a „Magyar esz ág ósa nagy vi-I á g"-ról inegomlékozzünk ; mostannál is inkább tohetjük azt, mert itt az előfizetési idő s inert ajánlásra készt az előttünk fekvő II. évnegyedre szóló gyönyörű mülap. Ha o lap mű-kelését, igyekezotét tekintetbe vesszük, erkölcsi kötelességünknek tartjuk ugy a szerkesztő, mint u kiadó iránti elismerésünket nyilvánítani, kik a közönség minden igényét kilesve, azokat kielégítik, oly számokat bocsátva közro, molyok irodalmilag és művészileg hazánkban eddigelé versenyzőre nem találtuk. Azt som hagyhatjuk mollőzvo, hogy mig más vállalatok idővel laukadnak, oz nagy áldozatokkal
bár, fáradhatian crélylyel tör előre s minden egyes száma uj meg uj eredmény tanúsága. Tapintatosságnak rójjuk fel azon körülményt, hogy a 11. évnegyedre Jankó János kitünőou sikerült genro-képét: „A malom alatt", választották jutalomképül. E mű-lap előttünk (ekszik s bennünket váratlanul kiolégit. A 111. évnegyedre szánt mülap: „Szigetvár vúgpo rezei," n sajtóban közel ismeréssel találkozott, a mi hóm csoda, ha tudjuk, hogy Münchenben élő kitűnő (cstéaz hazánkfiának, Vébor Henrik müve. Csak kötelességünket tesszük tehát, midőn e lapít a nagy közöuség pártfogásába újból ajánljuk. Évnegyedre két frtért ilyet a külföld sem állit elő."
a ine-
H i r e k. .
— Zalamogyo évnegyedes közgyűléséről előbbi számunkban irt közleinéuyhez hozzá tesszük még, hogy nohány a hegy váltsági ügyek ol intézésében hátramaradt adóhivatalnak felelősség terlio alatti kérdőro vonatása s luugintéso határoztutott ol; Modrovies Gergely csicsi lelkésznek a tanfelügyelő ur által niegvitt koronás arauyérdom keresztel főispán ur dörgő éljenzés közölt átadta, Kumazottcr Viuczo sümegi birtokosnak a Fo^cticz-József rend lovagkeresztje megktildétek. Egy szolgabírói állás helyettessel töltetett be, két tiszteletbeli esküdt pedig megválasztatott. A nagy-kanizsai houvéd-• zászlószentelés emlékére készitett ezüst érem
bársonynyal bevont tokba helyezotten gyei levéltárba tétetett.
— (Templomépítés.) A kis-kauizsai templom nagyobhilását határozta el a közönség, melyre az előirányzott költség 21811 frt 02 krt tesz.
— (Utezakövezőt.) A nagy-kanizsai főlilczán levő Chiuorányi-félo régi postaház előtti rosz járda klinkerezéséhoz készülnek, a Tersánczky-féle sarok ház járdájának szélesítésén, s kijavításán szinte működnek
— (Felnőttek oktatás a.) A közök-Itatási ministeriuin által rendelt b a vállalkozó
tanítók miuden egyes résztvevő után külön dijial jutalmazandó felnőttek oktatását Juhász Péter nagy-kanizsai elemi tnnitó ur holnap, az a/, junius 25-én a pécsutczaí iskolában megkezdvén, örömmel üdvözöljük a nemes törekvést s óhajtjuk, hogy minél számosabban jelentkezzenek, kik az olvnsás, írós, számolás és egyéb, főleg az iparosoknak szükséges irat-példányok szerkesztését mielőbb s költség nélkül elsajátítani iparkodnak.
— (H y m e n.) Hoffmanu Mór tevéken)1 s s/akbuzgalmas tanitó, s munkatársunk eljegyezte magának a szép Wesol Mina kisasszony t Letenyéről.
— (K ö v o s s ű k.) A kecskemétiek a koldulást megszüntotcudő „szegények háza" felszorelésén szorgoskodnak. A nemes intézkedést különösen Nagy Kanizsán szitüj|érvényo-siteni kellene, mert itt a koldulás vMohán elviselhetetlenné kezd válni.
— (Dohán y-o sempészo t.) Mint halljuk N''.-Kanizsán egy izraelitánál, hová a dohánycsempészek szállni szoktak, nagy meny-nyiségű magyar dohányt találtak a financzok.
— Osz Gábor kir. postakozelő legközelebb Kis-Komároiiiba postamesterré neveztetett ki.
— Fa r k as Bénit, a Nagy-Bányán olfo-gott hires rablót Kakas nevű ember fogta meg, mire most azt mondják : „A Farkast megcsípte a Kakas, egyéb baja nincs I"
— (Gyászhjr.) Junius 19-én volt Bisztricsányi Ignácz városi köztiszteletü aljegyző temetése. A 29 éves ifjút, szorgalma, műveltsége, minden szép b nemesért lángoló érzelme általános szeretet- és bocsülésben részesítő. Temetésén a város mindon osztálya nagyszámban jeleu volt, a dalárda, mind a háznál, mind a sírnál gyászénekkal fejezte ki részvétét. A to-metési költségeket, méltó elismeréssel legyen mondva, az elhunyt érdemei méltánylásául Nagy- és Kis-Kanizsa város képviselősége fedezni határozta. Szeretett barátunk kora halála az annyi csapást alig biró nomcsszivü atyát, a női erény példány-tükre kesergő nejét, három szép gyermekét s nővéroit pótolhatom veszteséggel sujtá, vigasztalja őket az általános részvét, a korán költözött hamvain lengjon béke I
— A földmivolésügyi magyar királyi minisztorium, és a közös hadügyminisztérium között történt megállapodás folytán, a folyó évi nratási munkák alkalmával az országban notalán ismét mutatkozó munkáskéz hiánya lehető enyhitóso czéljából, a katonaságnak aratási munkára való szabadságolása iránt a mult évekhez képost következő intézkedés jött létre : az országban állomásozó gyalogsorezre-dek és vadász zászlóaljak rendes őrszolgálaton kivül álló legénysége az aratási időben három hétro a munka-adók rendelkezésére bocsáttatik. A rendelkezésre álló legénység aratási munkákra alkalmazása, az illetők szabad elhatározástól függvén, a munkabér és ollátás megállapítása a munka adó éa a katonaság közt szabad egyezkedés az ezrod- és zászlóalj-parancs-

uokságok utján lssz közvetítendő. A fejenkint és uaponkint 3''/, krbau megállapított egyon-ruha koptatási általány mikinti lefizetéso iráut az illető ezred, vagy zászlóalj paraucsnokai fognak a munkaadóval megegyezni. Hogy a katonaság munkára átengedése iránti kérések elintézésébjju miuden időveszteség olkerültes-sók, figyelmeztetnek tíz illetők, hogy személyesen, vagy beadványaikkal a legközelebbi katonai állomáshoz, és ltodig ott, hol katonai áll.''iuásparancsuokság létezik, ehhez, különben pedig a katonai poraucsuokhoz közvetlen forduljanak,
— (S o d r o ii y-o 1 a d á s.) A fa árának emelkedése miatt uuponla költségesebbé vált, szokásos karós szőlőmivelést, egyes szőlőbirtokosok különböző vidékeken — a háromszor négyszer oltsóbb drót mivelési rendszerekkel kezdik felcserélni. Kz utóbbi reudszer köny-nyebb terjodhotéso czéljából a miuisterium intézkedést lett az iránt, bogy a szőlőmivelő s s esetleg kertészkedő közönség íuiuél könnyebben s olcsóbban szerezhesse meg az ezen inivo-léshez megkívántató sodronyt. Ugyanis a táv-irdai vonalak javítása és átalakításával meggyűlő sodrouykészlet felél ükként rendelkezett, hogy az szőlőmivelési és kertészeti czélokra mérsékelt áron a közönség rendelkezésére bo-csáttassék. Jelenleg miutegy üU mázsányi sodronykészlot vau a pesti m. kir. távirda központi raktárában, mely csak iunét lesz áruba bvcsálVa, azonban iutézkedés törtéut az iránt, hogy netalán növekednének az igények az egyes távirdai igazgatóságok székhelyein l''es-tun, Temesváron, Debruczenbon, Kolozsvárott, Nagy-Kanizsán és Zágrábban is gyűjtessék sodrony, honnét a vidékbeli gazd. egyesület által kiállított azon bizonyítványra, miszerint a venni kiváuó csak is szőlőmivelési vagy kertészeti czélra használandja a vásárolt sodrouyt mázsánkint a 3 milliméter átmérőjű 5 frt 50 kért, a 4''/] milliiuiter átmérőjű 5 frtért lesz elárusítva minden év oct. havának végéig, mely határidőn tul megmaradandó mennyiség a szokott módon közárverés utján fog. eladatni.
— (Eb hűség.) Köztudomású, hogy az eb hőségéről meglepő események hallhatók; legközelobb nálunk is, midőn boldogult Bisztricsányi Ignácz hűlt tetemét az örök nyugalom helyére, a sirba Kibocsátották, fiatal, két éves vadászebét alig tudták a városi hajdúk s fáklyások visszatartani, erőnek erejével a sirba akart ugorni; a gyászkiséret alkalmával is a sűrű fáklyások közt egy perczig som hagyta el a gyász-kocsit, hanem feltűnő gyakran két első lábával a kocsira fölkapaszkodva uyöszörgött.
— (Nyilvános s z á n» a d ásd,) A Nagy Kanizsán tartott lionvéd-zászlószentclés alkalmával! költségek fedezésére következő adományok folytak bo készpénzben : Nagy-Kanizsa-városa 150 ft, a nemesi pénztár 50 ft, Csérnél Olivér szbiró 17 ft, Horváth szbiró által Bezerédy Klokné 2 (t, Csontos Pál szbiró 22 ft 82 kr., S tokkor szbiró 33 ft 22 kr., Paliui uradalom 1Qft, Glaviua Lajos 5 ft,(lelso község 17 ft 20 ki\, Zakál szbiró 0 ft 50 kr., Csontos Pál ujabban üli kr.,Oyórffy Daui 10 ft,Léránt Tamás 10 ft 60 kr., Vizy Gyula 4 ft 80 kr., I''ácsáról a szbiró 10 ft 20 kr., Mocsáry Jáuos szbiró 15 ft 50 kr., szepetnoki iegyzőség 14 ft 10 kr., Forintos Kálmán 18 ft 30 kr.. Kosár Kornél 35 ft, Szigethy Lajos szbiró 42 ft, — Plihal főbiró 5 ft, Bardio szbiró 4 ft, Martinko-vics főbiró 14 ft 50 kr. Összesen befolyt: 498 ft 30 kr. — 1/iwinger Izrael fontartotta magának, ha a zászlószeutelési költségek níár biztosított ígéret szerint a nemesi pénztárból Vargo őrnagy urnák megtéríttetnek, adott 100 ftot nevére szóló honvéd-alapítványra kivánja fordítani. Mioholler m. k. főhadnagy. Szladovics m. k. százados.
— (Képviselőválasztás.) A német-ujvári választókerületben jun. 19-én Szclestey László ismert költőnk s tuufelügyelő egyhangúlag képviselővé választatott.
— (II i v a-t a I o ».) A postajegyekro iiézvo kiadott rendelet föíomlitését nem mulaszthatjuk ol, figyelmeztetvén t. közönségünket, hogy a jelenleg forgalomban levő posUje-gyek 2, 3, 6, 10, 16 krosak ugy az 5 kros le-vélboritékok s hirlapbélyegek csak f. évi jul. 31-ig érvényesek, ez ideig (elhasználtathatnak, vagy becserélés végett a kir. postahivatalnak átadathatnak.
— (D alár-esté 1 y.) Mult szombaton esto tartatott mog a nagy-kanizsai dalárdának alapszabálya szerinti évnogyedos dalestélye, melyen a tagok szép számmal jelentek meg. Az énokek, különösen a quartett«k tapsviharral fogadtattak. A tűzi játék általában, de legkivált a színes csillagok ábrándos szép látványt nyújtottak.
— MAtruy Laura kedvelt színművésznőt Keszthelyro Bokody színtársulatához várják vendégszereplésre.
— A b a I a ton-fü r''od i „szeretet házra" eddig 18 ezer forint gyűlt bo.
— I t u r b i d o beremeg Kőszegen látogatást tott báró Dunckol dragonyos ezredparancsnoknál s esküvőjére násznagynak meghív ta.
— (Öngyilkos.) Jun. 16-án Kapót Mrott ogy pénzügyőr agyonlőtte macát.
-r Keszthelyről értesítenek bennünket, hogy a íürdői vendégek előnyére az „Amazon" vendégfogadót Babocbay János jó hírnevéről messze ismert marczali vendéglős votte át.
— (Szült"kuoki) Mult koddon Nagy-Kanizsán a magyar utozában egy kis gyermeket mnjd összetiport egy követnordó kocsi; a kis gyermek minden felügyelet nélkül a porban játszott, a kocsis a tehert vivő szekér mellett gyalogolván nem láthatta fi másik oldaton játsző gyormokot, csak a sikolt hallotta, midőn az, szerencsére könnyű sérülést kapott. Kiváua tos, hogy a szülők gyermokeiket tobb felügyelettel kisérjék; külöubeu nom mulaszthatjuk
az alkalmat, hogy a városi közönség figyelmét ''egy kisdedovoda alapítására felhívjuk. A czitu ugyan már az izr. iskola egyik ajtóján olvasható, do a tények világa incg nom sűt reá.
— (Tűzvész.) Zalamogyo Alsó-Apáti községében a tűz 60.000 frt értékű lakháza-kat és csűröket pusztított el, s most a belügy-miuisterium gyűjtések eszközlésére hívja föl az ország törvényhatóságait.
— (Magas vendég.) Biztos forrásból tudjuk,hogy a fraudriai gróf, belga trónörökös ő fensége a napokban Nagy Kanizsára érkezik s gyönyörű paliui uradalmán pár uapig időzni fog.
— (H as zo u b ér I o t.) Tegnap az a hir futotta bo városunka?, hogy a herczeg Batthyányi-féle nagy-kauizsai uradalmat Tarnócsy Gusztáv ur s illetőleg a Tarnócsy család, mint különbeu is rokonság, haszonbérbe kivotte. Annyiban valósul, hogy igeu is száudékoznak kivonni, mivel az összes majoratusi jószágok haszonbérbe adatnak, eddig is sok vállalkozó jelentkezék.
— Táviratilag közöltetik egy váltó-hamisító személy-leírása, ki juu, 20-kán a franco-iuagyarbanknál Pesten körül belől 17 ezer forintos váltót állítólagosán Drezdában kiállítva hamisitottan beváltatott.
— K o t l o r Y mellett jun. 21-éu a gőzkocsi gyTH éves leányt agyonzúzott.
Nyilvános köszönet.
Keledhetlen kedves fiam Bisztricsányi Ignácz temetésén megjelent városi s vidéki résztvevők, különösen a városi tanács s képviselőség áldozatkész, nemes intézkedéséért, uem különbon a dalárda s egyéb testületek fogadják őszinte köszönetünket, hogy a család érzékeuy vesztesége (előtti mély bánatunkban osztozui buzgólkodtak. — Mély tisztelettel
BISZTRICSÁNYI JÁNOSA* családja.
BTyllt póata,
— L. Oy. I. A már köilotthex kiegéaxitéaUl hoxni fogjuk.
— Ri. K. A bajai aephir aat augls: Igen, tied teax a (3 0.
— W. J. Trioiil. Ax illető réaxért bal példányt küldöttünk.
— „A harmat" legkOxelebb jflnni fog.
— . Kgy ki* hoaxu", eaak ne lágy boitua, alkalmilag kOxöltetik.
— N. A. I''éea,,minden elmarad 1
— .Templomban''* . Kmti''-klapra" é« „11.....
uek." Mielőtt a beküldött veraekhoa hoasá a ólnáuk, kérjük kii/tét tudomásunkra adnt ; anouym levele kel nem vohetUnk tekintetbe.
— S. J. Tarnáai. Hajnáljnk, hogy megkáaaU. A kin Mukit kflaxflnteljllk.
— W. (ly. Ilögyéaa Addig tob axör bekopogtat -bat hoxxáuk; mig a mogbisái a kérdeitttra tényoyé a illetőleg (Jreguaaként: axervea egéiatxá kOgill,
— Mohámra. A kimutatá.t knaxOnetlel voltak, tObbiro uetre a megkeresett magánUTálben fog f«-telni.
— L. Ii. I''ett. Jitvo axámra intátkadjlnk.
— T. J. Udmogh. Kettői sajnálattal vettük PaalrSI S leverő hirt.
— 1) I. éa A. I). néca aaonnal faleltUnk.
Ur. A. urnák. JOvSre a nevek otvaaha-tébb kiiráaát kérjtlk, mindenkor aaix«»en • kOatO-uettel veiixllk.
— K. Keiitholy. Mivel komoly fogadás sredioá nye, kOxöltttk. Hxeretnők. ha bGvubb vita tárgya tenne. A lapot kivánt „aánibau klIldjUk.
-- .^K) 1>Ar >tó a inunkáa egyletről" uem kO aOlhatÖ, klllOnbeu ia elRbb ax alapaaabályokst fogjuk adni, atutáu jobban, a illetékeaebben hostá sxélhat
bárki. , „
— „Lelkem vágya" aiép, de nem kOaOlheto.
— „Volnék . . . ." A kexdet jé, de a vége gyarló, a roeréax madár, villáin, cailtag a a |n á a * lakéja nem elégíti ki a képxelmet néhány aorban. Hok a tárgy, kevé* a t«». - .Olyan távol . . ." kedveaköl tömény, hoani fogjuk. „Itt vagytok megint..." tulkeaerfl, nem indokolt átok.
Ű z 1 e t i - h
n
(>• k.
í r
Nsgy-KssUss''juuiua 10. 1871.
A gyenge behoxaltal lanyhulná tette a gabonaforgalmat e héten, annyival ia iukább, mórt Olastor-aaágbau a kukoriexa fcltiluő viaaxaeaéabeu réaxeadlt. Aa árak ktlIOnbeu valamennyi gabiianomnél aaiiár dak maradtak, éa már j lenthetflnk aa nj tcrméaro tObb alku megkotéat, melyek előnyöseknek mondhatók. A beérkexett jalentéank txerint réaxint a téli, réaxlnt a Uvaaxl ron időjáráa, tobb helyütt pedig a jégveréa éa viaOntéa miatt jelentékeny károk vaunak a gabonában, a, mindnek dactára a kilátá* megnyugtató eaak a roxanál mutatkoxik elvitátbatlan, kár, melyben még o(t ia réaaeaOlt, hol kUlOnban aa elemek nem ártottak.
í
A
_y
Piaczl ár.
Nsgy Ksuissa, 1871. évi Junlos Sl-lk napján Huss 83- 8\ font. ft Irt - kr. 86 -86 font 6 frt 26 kr. 87-88 iont f» frt 60 kr. Koss 78- 79 font - írt - kr. 79-80 font 3 írt 20 kr 80-81 font 3 ÍM 30 kr. Árpa terfősésro 70-71 iont 3 írt — kr 71 —IS iont 3 Irt 10 kr. Xrpa kösfluséges dó-66 font - frt — kr. 67-68 iont - írt. Kukorlcsa3 frtíOkr., 3 frt 60 kr. Kukorica* olaaa (cslnquautin) — frt kr. Zab 46 ■ 47 font V frt — kr. 47- 48 font 2 frt tOkr. Pobauka Í6-6H int. - fit kr. 68- 70 font - frt - kr. tiab frb.''r
- kr. bab tarka • kr. Kenyérllast küsíluséges 9 frt
— (inon. 9 frt 60 kr. ZsemlolUat II frt - kr l.ánglls«t kOsnmégos — írt.—finom — frt— .kr. Klrály-Hs*l kOsAn.i^es — frt — kr. finom 16 írt 00 kr. Koss-Uug koxOnségca — írt — kr. finom - frt — kr. Marba hu. fontja 23 kr. Borja hus fontja 26 kr. Hor-tés lm. fontja U6 kr. Juh-bus íont)» - kr, 8«a lona fontja 44 kr. Zair fontja 50 kr. Csiba párja 60 kr SO kr. Kácaa 80 kr. 1 írt. —. sováuy frt -
it\/ kr. I.nd hiaoU • írt -- kr, • írt - kr. ■ /
Pujka . frt — írt — kr. TyuW tojás l»/» kr. Burgonya inéreje • írt — kr • frt — kr. Egy másaa axéna I frt 60 kr. sxéns uj. ír» - kr. Bfjr''kévo ssup 16 kr Hialma máx»ája 1 frt 20 kr. IJjbor vlilékllnkbell akója 6 frt .''<0 kr. O-I.or vidéktlnkhrli akdja — frt - fit - kr.
A n a gy-k an i a a a } város tanácsának árjegyxúk
kíinwJl.jíl kisdia, . . ,
SZIflETHY KÁROLY blstos.
Érk N. -Kanlssára Harca
Vaiutl naponklnil menetrend:
Indul N Kauissárdl Harm felé reggel 4 óra 6.r» porc*.
. . . délután 2 óra 26 porra. .
lluda , reggel 6 dra .
, , . d. i». I dra 22 párra.
, . , e.tve 10 óra Íi7 ,
, Triót , regg. 4 óra 46 ,
. . délbru 2 dra 16 ,
, Hérs , rogg. 6 óra 30 ,
. éjjol II óra 20
, . . délután 3 dra 30
reggel 4 dra . , délben 12 dra Huda fel Hl reggel 4 óra , „ drib. I dra , , e.tvr 8 dra Trle.t , d<jlb«nl2 dra rsto 10 dra rrggrl 4 drá min 9 óra délben II dra

l
36 23 4f>
69 62 36 10
40 »
Érték- ós váltófolyam junius 30. .
f>°/„ inotulii| ticrt ni>.:">(); ;''»% nemz. ktilc«öu 08.16; 1805-kialladalmi kölcsön 100.—; bank-részvények 780-; hitelintézeti részvények 201 1<I; London 121. —; o/ÜHt ágió 121.7í»; arany darabja f>.88 4/i« kr-
Heti naptár.
/ !
,«nlu» "25-161 Juliul l-lg 1871.
■ Hó- és heti-nau Kathnliku* nap- l''iotrstáns .... Ur_____1 .
26) A gasdag halástalról. Luk. V. 6 13 1
''if. 26 27 28 2Í» 30 1 Vasáraap Hétfő Kedd Mxorda Csütörtök Péntrk Hxoluh. A 4 l''rosper .Ián. Pál l.ésxló blr. I.i''o pápa. Pét. é. Pál l''ál emléke Him. Ar. A 3 Hulog János Pál l^ssló Arsxláu Pét. él Pál l.urláu Tlbolt Úi rt í
Felelős szerkesztő: Wajdits JÓZ86Í. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
"3 B B K
lil
•a?
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kaui/.*aváros képviselő tv*tületo részéről — halálozás folytán megörült — városi aljegyzői állomás betöltésére, — moly állomás 000 ft évi tízotéssol dijaztatik — ezennel pályázat nyittatik. A pályázpi kívánók felhívatnak, uiikéut kellőleg fel-
Íamodványaikat 1871. jtilius 0-aig ilnlvax József pol-oz czimozve, aunál bizonyosabban benyújtsák, mórt
szerelt tol
K1 . . . .
később beadandó kérvényeknek hely nem adathatik
A v. Üléséből.
képviselő testületnek 1871. juuíum 2U kán
(f>H - 3,1)
84/K jLMHMMM, ■Mi inir ""fB
Wlrkung emisest filr Oamen I B ÍOlltOa
Ratllií©lDer "mindazoknak, kik biztos létolt
von Dr. v. Farlni. London. Z kereweh
Fin Manh mit Ml. 60 l.i* 70 .Int. i ft k"rt megkOMflk ogy utasl-r«u l.-islrt Allos und k... Ci''táat,moly aarrlnt f»6 ft tökével egy egé" Irt uiir 2 Tti. o.lrr 4 II ín í t»>*««»yo» éa tOrvényasabU mddou Cuniiolaaion bel Rudolf Hof- s ''rft»id IJWOírlol lobét kOunyen
»«rf,.M Í «■■■". kleiue Klrl.rbrrgaa.r No. • ,
Urtolti| 7 ii. Uelpsig. l.''^l 3) -| 1 ftltOkrért megírnia, bogy le bot 18
'' NH. wlrd aurb poete re.lante O foriutUl ogy 4/boa MOforintot szeres
Kiadta .5 «ugrVu.lrt. _Bnl. és a befektetett nsfsogtnbbltéaével
KOC1I ADOLF. Narbiiahme llbrrall biul ■■■ »sgatb er. dinéiiyl írwi el.
- j ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A képosita bernydk pu.atitéaa rl-
■iss i i^i isis mi mi ————— miciiikulnnasengasdásiiikra néxvoulő-
A HAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
Evőkig tartó fürkészés folytán végtére sikerUlt nékem egy
haj- és
feltalálása, uiely által már 4— b-szöri használat után k haj kihuUúfia, valamint az oly igen kellemetlen pikkelyek képxMfae minden korra clhárittfitik.
Egy Üveg ára 2 frt., postAni küldéssel 10 krral több.
Kapható a feltalálónál DSM AL hajfortrásznál
Bécsben, belváros, (Johannesgosse Nr. 1.)
Megrendelések a vidékről azonnal toljosittetnek.
Köszönet elismerés.
Oii haj- és pikkely vizének ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől uieut maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen elősegíti. Ennek folytán ezennel alkalin/at veszek Önnek köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel
IMIIÜL J.
a mítdlingi cl. k. nab. vaa- éa érraOnlfide könyvvivíijr
PIOYELMEZTETÉ8 HÖLGYEKNEK.
Mindenféle chignonok, coffok, hajfttrtök stb. a Uhető legjutányosb áron kaphatók. Alhujak urak rétiére tökéleUM hasonlatosságban készítetnek.
Demal A., hajfodrász. Ilaktár van Pesten, Tőrök József urnái, király-uteza 7.; Lcmbcrg-ben Kucker S. urnái.
ny«s)60 krért adok próbatérgyat, mrW nélam mér tftbb év óta batliatóian al-kalmaatatott.
Mind béroni uta.itéit egylltt véve mrgkDldnm 3 ft 60 kr. k<t»«pénxért. Kxrn uta*ité.ok/-rt már .ok elitnirré* nyilvénitlatott é* initidaaokuak, kik a jt-WoM hatéa ■ igaxtég ellen tényleg bl-Eonylatot mutálnák ki. aa Hureg bír-meulrt) vl»>r.a fog kllldntni,
, Fr. No v y (097—l) in Ponicharhl
l''ostt 8rhvr«ribacb.
AladernaUrraieb.
A,
valódi
or«». laab. logulabban
fr Kel.égo All.il kivéltaé^g al kl-
titnte''ett, aa orvosi kartól megvizsgált , "aikrreanrk táléit a cirrfélokitprn kiprdbélt titkos •sor a pstkáayok. házi »'' mezei egerek, vakandok éa svábok
trljra kiirtá.éra, (mvlyet sokfelé megpróbáltak haminan uté-uosnl a árulni'',) hamlsltlan uii
uőaégben
íVugy-kauixHuii
Ro8enfeld Adolf ur
kere»kedéa4brn, Peslrn 8rlineidrr (1. Lipót utexai krrrskedé.ébru kapbaló.
Egy nagy bé.log 1 frt, kia bádog 80 kr. (676- 4,6)
■yen bádog mrgrrndrlé*o ia után-vétrl mellett gyorsan trljnsittetik.
Ugyanott kapható oillroai-fc»n4os egyedüli aier a fsgykóiya|ok r« tyuk-Siem rllon, rgy tógnly M) kr.
Hirdetmény.
Nsgy-Kanisaa váriul tranéko n''.sércíl kóxbirré tétetik, inlsseifiit lébai Bsoker Bernét liagyalékébut tartoad, a u a g y k a n I t a a l :<3(i as a. tjkduyvben 372. éa 37.1. ai. a. felvett két bás folyó é«l jnliui h ó 10*én • a inenyibvu akkor a becaér bo uoui igértelnék íolvó évi a ii g ii a x I ii * líd 10 ón min.Ionkor rrggvli U órakor a belyaiinéii uyilvéno. érveré* utjáu rllo,; adatul. A 372. Ii. r. ». bé.nak becséi a 3810 ft a 373 b, r. as. bárnak pedig ber.éra 32ÍO ft. Ax áivrré.bru ré.xt vuimi •aáudókoxók, krttelcaek a ber.árnak 10°/,, a birói kiküldöttnek kesére ax árverés mcgkerdéae elolt, mini bánatpónxt letlxetul. A tObbi feltél«l«k a tvsxúki irodában naponkint mrgtukiulliclök. Kelt Nagy-Kauixsán, 1871. inájua 4.
Nagy-kanizsai városi törvényszék.
Nyissunk kezet a szerencsének.
250,000 mark crt.
kedveili alkalommal ffinyerem''ény a legújabb nagy pénisorsolét-n»k, a mely a magas kormánytól elfogadva és biito*(tva van: ax elCny''la bnoxsiása exen uj tervnek ekkép van, bogy a kOvetkoxS 7 ior«olá» koVci hónap alatt *.''4,IH)0 uyerö bixonynyal fog jelenni, esik k''ixAti «v. m. rrt. 290,000. szorosan 150,000, 100,OOü, 50000, 40000, 25000, 20000. 15000,12000. 10000, 8000, 6000, 5000, 3000, 106--s6r 2000, l6.V*xor 1000 , 206-sxor 500, 11,600-ixor 110 sat. A Irgkdxelebbi eliU uyeremén)huxás exen uagy — államilag bixtonilott pénx-sorsoláv hivatalos rendeUt sxerint már
JuIIuh ill íd-lii 1871.
lest, inelyhex kapható
1 rgras eredeti sorajegy csak 7 frt. (666 -9,8)
1 fél . . 3» /,.
1 negyed , 2 .
onitrák érték beklildés«e|. (6d6-a3)
Mindun rendeléa a ionnal a legnagyobb fvlllgyeb ttel fognak teljesíttetni éa mindenki kapni fogja tftlllnk ax állainrxitnerrel ellátott eredeti sorsjegyet keséhes.
A rendelRk kiváustjnk axerlnt hivatalos tervaorosatot megkaphatják éa minden huxásuál küldjük aa érdekIGknek bavatalos sorosatunkat,
A nyeremények axonual állami bixtoaitás után'' kifixettetnek és lehot egyenesen tOHInk, vagy velünk OtsxekOlletésbeu lévő osat: rák birodalom nagyobb helyoiu átvenni.
Hittünk a axrreursétSI van megáldva és rOvId idü dt« minden- mások felett feltünSIeg báromssor fSuyeremény három busás-uál nyilvánosan heblxonyitva tOrtént, éa axoDnal kifixettetett.
Mindetek mellett solid után sxámithst egy nyerC réaxro, amely sxerint a mér bekOvetkexendtf husásra, minden megrendelések egyenes uton s gyorsau küldetnek
S. Steindecker & Társa.
Hauk és váltó Oslet Hamburgban ''Vess és eléd minden nemfi állampapírokat, vas«tr4o*véuyeket és kOlcsOnkOtvényeket. Megjegyzés. Esi nnel kOsxOujfik a nekünk ajáudékoxotl bt-sodaluiat és miUláii a kttvetkoxS sorsoláahox meghívásunkat tess-ssllk, igyekexni fogunk továbbá is a rendes és egyenes ssolgálaltal a tökéletes mrgrlégedt''st a tisstelt érdekKlktSI ki^rduinrlnl
O. I>
ELŐNYT
;
a részlet-fizetésekkel vett! sorsjegyeknél a vevők részére:
s
nem szükséget ugyan magyarázgatni, mert az élénk részesülés, mely ezen mádon a sors-\ jegyek rendezésével a közönség minden részéhen találkozik, mutatja a legjobb bizony it 6-'', kot e berendezés czélszerüségéröl.
Kiemelem mégis, hogy ez által mindenkinek^lfihetségesitessék mindennemű sorsjegy-, nek a legszerényebb eszközzel birtokába juthatni, ez által minden esetben takarékosságj által értékfHifiirt szerez, melyhez egyszeri megrendelésnél nagy össicgszükséglettel is csa gyéren juthat. Azonkívül a legnagyobb szerencsében részesülhet, miben már számtalan szor egész családok szerencsések lettek,
Kiftocsátok mindennemű sorsjegyre megrendelést havi részletben fí fttól kezdva
Jöl/elé, jutányosán számitva és a vevőnek szabad tetszésétől függ meghatározni, mennyi idő alatt t mennyit fizet e czélre havonként. Az első részlet lefizetésével
azonnal kap egy törvényesen kiállított okmányt a megvásárlandó sorsjegy pontosan Jtil-jegyzetük) számával, mely az utolsó részlet lefizetésével néki eredetiben ki Jog szolgáltatni. aj| m az eUli részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a kamathozó J|f| H |J értékpapír kamatait is a vétel napjától ke-zdve élvezi. Ill Bili Különösen ajánlóm a:
Hitel-sorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 200,000 frt. MO+i sorsjegy . 2 . 300,000 „
18(14-ki 6 . 200,000 ,
188!)-ki Rothschild-sorsjegyet, egészben csak öt húzás van. Tórök-sorsjegyet, évenként 6 húzással fiinyeremény 600,000 frank.'' Magyar dijsorsjegyet évenként 4 húzással fiinyeremény 260,000 frt. Sorsjegy társaságok és egyletek számára Icgkeilveltcbb sorsjegy-csoj>orU*zatot alakitok a legelőnyösebb Jeltételek mellett.
foglalkozom minden a bank és váltóüzlethez tartozó szakmával s biztosítom tisztelt megbízóimat pontos és a legjobb szolgálatrólf
im*-6,» Leítncr F. Ford.
IVsten, magyar biztosi tó- intézőt palotájában.
Töröksorsjegy húzás: aug. I. okt. I. decz. I. febr. I. apr. I. és jun. I.
*
-S s
OJ £
-268-
i s
s >«
?
a>
A Irgelóiiyösflib és IrxiijáiilNtOHHbb rcs*lrlllzr<« K melletti megvételre
kétségkívül a
mag-y. kir. dijkölcsön sorsjegy
és a
császári török birodalmi.
A feletti kedvező iátéktorv, molyot mindkét sorsjogy nyújt:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4-szer főny. 250000 fr.
Török
LV

6-8zor
»»
600000 frank.
Továbbá előnyük a bélye,j)Mnt«*$éy, álluinbietotit<ís és j«ltdlo<jU>iz-tosuly, molyok ezen sorsjegyeket legkedveltebbé és legjobbá teszik, özeken folUl is ajánljuk o sorsjegyek bevásárlását, mert a legkisebb nyeremény is jelentékenyen felülmúlja a mostani árt, n töröksorsjogynél 100 forinttal to, moly még ívenként 12 frank kamatot hoz aranyban, mit nti már az olső részlettől kozdvo vovők részérő ongedUnk át.
Az olső résziot befizetésével már az illotö játszik minden húzásra s a jegyzett sorsjegy egész nyereményére.
Kibocsátunk valamint
Magyar- ugy törölc-aOredeffyet
részletiizetésro havi C> frtól kezdvo tollelé.
Mindkét sorsjegyet havi 10 ft részletfizetés mellett megrendelőknek a 4-ik részlet pontos betizotéso után / Mtáfiz-meinttlf/eni eredeti Horn-Jtyt/et küldünk iuffyen.
E sorsjegynek évenként bárom huzásA van.
(699 - 0,1) -266 -
MAGAZINER & STERK
Váltóháéa, Pesten Ihutk Eerenex-ntcza 7-ik kk.
r
Magyar sorsjegyek húzása: aug. 15. nov. 15. febr. 15. és május 15.
■——■————————

ixr y 111, t, «é» r/)
Mezei gnzdnknt és K»xditt>áu-linrá li.it érdekelni fogja, hogy ifj. Weil Moritz .\Ujoa melletti Frankfurtban a legújabb gaz-gazdasági gépükről rajzokat és I e i r á a o-k » t iligt en küld inog, valahányszor nj gép feltuláltatik. Kz iránt csak egysior kell őt tudósi tani, a a kivánt rajzok ingyen küldet-nek meg.
Van szerencsénk a t. cz. közönséget ezennel figyelmeztetni 8t-indeckcr L.ur .''a lársának mai iapbau álló hirdetményéro. A kérdésben f<irgé oredeti sorsjegyek egy-, főnyereményekkel oly dúsan ellátott kisoroláshoz tartoznak, hogy erre nézve vidékünkön is igen élénk részvétel várható. E vállalat unnál inkább toljes bizalmat érdemel,minthogy a legjobb állami biztosítékokkal kínálkozik, valamint a fentebb megnevezett czég is minden időben
*) B rovat sUtt kncImtekArt feleliitajgct ifrm ▼állal n««rk.
tanúsított aolid eljárásáról és számos ntyoro-ménynek általa lett kifizetéséről mindenütt ismerete*.
Kf<y gazdatiszt.
Folyó évi jiiliustól kezdve egy gyakorolt gazdatiszt, ki a tfazdusági tanulmányait Kldana gazdászati tanintézetben végezte éa azóta több éven mint gazdatiszt működött a legjobb bizonyítványokkal van ellátva egy urodaíom ban vagy bérlőnél gazdatiszti állást kiváu, beszél magyarul, németül és slávul.
Közelebbi felvilágosítást a Zala-Somogyi Közlöny kiadó hivatalában nyurhetui.
j — Figyelmeztetjük a t. ez. közönséget lapunk mai számának hirdetési rovatában levő Ujlaky, llirsehler lia alsó domborui faraktárára, mely h Dráva mentében a legnagyobb.
(liekllUltttlt.) Minden szenvedőknek egészség adolicat lte valóséi ere du Barry által, mely
gyógyszerek éá költségnélkül gyógyítja a következő bajokat: gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, takhártya légzési, hólyag és vesebán-talinat, güiiiökórt, szédelgést, ezükmollüséget, köhögéxt, emésztési gyöngeséget, szorulást, <li-anlic.at, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vízkört, lázat, aszkórt, vérturlódást, fülzugá*t, é* liáuyási ingert még terhesség idején* is, dia-boté-1, btMkomorsá''^ot, soványkodásl, csu/.t, ''aságot a 72,(XX) gyógyeset, melyet minden g; • ;yszerrel daczoltak ; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. l''luskow udv. marsaitól, de Brelmn mnnptistiőtől. — A húsnál, táplálóbb lévén, a itev.deseiéro felnőtteknél és gyermekeknél 50-szerte megkíméli a gyógyszerek költségeit. •
Váguj hely Magyarország. Valahányszor köszönetet mondok a Teremtőnek azon kiszá-mitbatlan jótéteményeiért, melyekkel a természet gyógyitóan tnükudó erői utján eláraszt, megemlékezem önökről. Több év óta nem örvendhettem teljes egészségnek , emésztésem I mindig zavart volt s gyomor bajokkal kellu
küzdenem. A bajoktél Kevaleseif-re 11 nap használata megszabadított, s hivatási leendői met'' háboritlauál végethetem. Sterner L. I néptanító. (4
Pléhszelonozékbon ''/, font 1 ft. 50 kr, 1 iont 2 ft. f><) kr, 2 font 4. 50 k. 5 fut 10 it. 12 iont 20 ft. 24 fout 30 ft -- Kovalesciéro Cho-colatée táblákban 12 csészéro 1 ft. f>0 kr; 24 cserére 2 frt ftO kr; 48 c*óazéro 1 frt 50 kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. 50 kr. 48-ra 4.60 kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. 570 ra 30 ft. — Kapható; Barry du Barry és t-rál Bé ''.ben, Walltischgaaae, Nr. tí. Peaton Tö rökJóttef gyógyszerésznél,Kolozavárott Kron-sUidtornél, Alsó-Kubinban Tyrolor éa Sohle-singernél, Debroezenben Borsos Fereucznél, Dunaföld váron Nathcra Pálnál, Károly fővárott l}rilli F.-nél, Nitj/y Knuiztdn Lovdk Ktlrolyiuil, Érsekújváron Conlcgncr Ignátznál, Székea-Fo-hérvárott Dieballa Györgynél, Verseezen Fischer Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és cscmegeárusoknál.
H I R 1 D B T £1 S El K:

<r •
Valódi gyógykincs minden család szamára.
Tagadhatatlan tény, miként csak az érezheti magát e földön boldognak, ki ogészaégénok s testi erejének teljes birtokában van; mert csak egészséges ember követheti oaját akaratát, csak ép test élvezheti az élet örömeit. Éppen ezért bizonyára mindenki mohón tagadja meg az alkalmat, hogy önmaga s övéi számára megszerezze azon szert, mely több mint 1.000,000 bizonyíték éa elismerés szerint a legjobbnak bizonyult, mely annyi tüdő- és mellbetegnek, gyomor- és idegbajokban szenvedőnek, satnya éa gyengének, aggnak és ifjúnak adta már vissza egészségét !l Krtjük termé-, szelesen a hires Hóff-fete maláta-szereket, .(központi raktár Bécsben, Kilrnt-uerriug 11.) éa az előbb mondottak bizonyítására csak néhány példát hozunk fel: A Hoft''-félo inalátakivonat-gyógysör, maláta-chocoládé os maiáta-iucllczuk»rkák a leg kiválóbb gyógyeredntényt idézik elő. Dr. Kirchmayer M. gynk. orvos Ur.-(iöpfritz-ben. — Három hónapos gyomorbajomtól a Hoff-féle maláta-szerek használata által néhány nap alatt megszabadultam. Józsa András, tiszttartó Alsó Rákoson. — Elgyengüli betegeknek nem győzöm eléggé a Hoff-féle maláta szereket ajánlani. Munosebek Ad. gyak. orvos Ferscbnitzen. — Két év előtt egyetlen leányom, ki szörnyű gyomorfájdalmakban, étvágyhiány és ideggyengeségben szenvedett, a Hoff-félo maláta-kivonat-gyógysör használatú következtében tökéletesen felépült. Wohryzka Márton, k. nyűg. és városi mérnök S.-A.-Ujhelyen. — Kis gyermekünk az anyai tej helyett az Un tnaláta-chocoládéi>ort kapja eledolül s mellette a legjobban tenyész. Dr. Knbr-hel Jáu. cs. k. oaredorvos Kecakeméten. — Idült tUdőbaiom ellen az On maláta cho-coládóját a legjobb sikerrel használom. Hurutoin.enyhült s éji nyugalmabi is visszatért. Pimpfiuger Jáuos, mérnök, ltioden. — Az Ón uialátakivonat-gyógysöro és ma látA gyÓgychocoládéjának gyógy hatása tnellbaioknál éa általános gyengeségnél sokszorosan bobizonyult. Ferall gyak. orvos Kolomoában. — Meggyőzőbb bizonyítékokat, mint o néhány éa számtalan hasonló elismerés, kapcsolatban öt udvari s&állitó czimtnol, sok tnás érdemrend ée temérdek érdemjellel minden világkiállitá ról, stb. senki som nyújthat. (543—4-)
>»K)-Knnl«»»Hii vaíédilag kapható egyedül Wujdlta Jó»*ef kereskedésében.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ,.Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
óvá*: Tapasztalván, hogy az enyéimnek szóról szóra után-nyomott, sőt a közönség ámítása végott hamisított név-aláírásommal ellátott használuti utasitványokkal áruitatnak Seid-litz-porok, s evégett a kül-alak hasoiifatosságánál fogva saját gyártmányommal könnyen folcse-réltethetnok, éten hamisítványok vásárlásától azon mogidgvii^sol óvok mindenkit miszerint: „az általam készített Seldlltz-por minden ka falt/áj a hasonló kéxzltményektőli >nc(/külti)il)ÖztetésfU saját réiljeyyem és aláírás nnmal ellátva.
/*ra «gy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
E porok reudkivüli s a legeltérőbb eaetekbeu bebizonyult gyógyhatásúk által mindon eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanul az első helyet foglalják el; mint azt sok ozer a császári birodalom mindon részeiből kezeinkbea ''.üldött bála-iratok a legréazlotcsobbon tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, omészthotleuség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idogesség okosta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalotnnál, végül hyateriára, búkórra én huzamos hányásrahujlamtiál a legjobb Hikorrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógyhatást eredményozték.
Raktárak Nayy-Kanizsán: Belua J. gyógys*. Lovák K. gyógyss. Fessel hoffor-J. éa lio-
sen feld F. uraknál
Belovároft Lskovies O. Csáktornyáit KArA.i ll. Ktszegen (''»acilnovit« I»tv. Kaposvárott Kegl NáuJor gyégy««.
, Kohlt Jsksti
Kereszten Hrcyer Jr.ksb tini Kspronozáa Worll Báiul. gy<5gy««. Letenyén KaltvoJa J. gy^gyi*. *
MaroxallUa I«.tl NAmlor Báaok-Szt. työrgyin Kibice J. gyAgy»«. Siambathelyea Ptllrh Kerenci gyégy««. Sopronban M«>»ry Audrá* gyAgyt*. Zágrábban Mittelbach gy«Sgy»«. » Oylcrk J. .1. gy«Sgy»*. , tlrweiis Kr. gyógyai.
(544-52,12)
Ezen czégeknél kapható még: A norvégiai Bergen városból való logtisttább éa legbatályosabb
valódi Doraoli-lialmáJ zsír-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ollátva.
A valódi Dorsoh-haltnáj-zsir moll- és tüdő-bajoknál, serophubta éa rachitis betegst^gek • beit legjobb gyógyhatással van ; meggyógyítja a legolidültobb kösavény- és caúszbajokat. vala-mint az időszaki bőrkütegekut.
Kzen logtisatább és legbatályosabb haltnájzsirrolaj faj a Dorsch-halaknnk leggondosabb eKybegyt\jlA»o éa kiválogatása által nyeretik, <js átalában semmi vegytani kezelés alá nem vona, tik, hanom a bepecaételt eredeti üvogekben lévő folyadék ében tw ugyanazon államiban van-mint az közvetlenül a természet által nyújtatott.
Moll Agyógyszerész és v6gj ész Bécsben.-
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Uecabon, Opernrinp: No. 21.
vesz és elad állampapírokat, kőlesön-sorsjegyeket, vasút, bank- és iparszelvé-nveket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
L .
Jf Megbízások a cs. kir. börzére 55
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett legjobban eszközöltetnek.
'' / Játókt&rsaaágök:
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-lk jyn.,1, részletfizetésre á 8 frt havonkint. ftvenkint 5 húzás: márczius l-éu,april ló-én, junius l-én, szeptember l-én, deczember l-én. Fónyervény 250,000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap
1 cs. kir. 1804. osztr. crcdoti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-iki államsorsjegy részlet fizetésre á o frt havonkint-ftvenkint 4 húzás febr. 15-én, május 15-én, augusztus 15-én, november 15-én-Fónyervény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap l magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császárt 1870-lkl török .átlamsorsjegy részletfizetésére h 5 frt ha-
vankint. ftvenkint 0 húzás: febr. l-én, april l-én, juni l-én, auguszt. l-én, október l-én és dcczember l-én. Fónyervény 600,000 franc, legkisebb nyer-
< vény 4Ó0 franc. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 császári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db berezeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre á 5 frt havankint. Évenkint 4 húzás: febr. l-én, május l-én, augusztus l-én és november l-én. Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 herczeg llraunschweigi eredeti sorsjegyet.
MT Minden tiuzéianéil érvényes: ÍM
20-ad részjegy 1H04. oszt. sorsjegyre iv X frt 1 minden
, 1849. ötöd osztr. sorsjegyre k 10 frt ) további lizetéit „ 187/). magyar sorsjegyre \ télkiil (Mt-t''i)
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenkéut is eladatnak.
20-ad 20 ad
Utasítást
a lottó-játékhoz
ad Orlicé R. a mathematica tanára Berlinben, Vilbelmstras.se, Nr. 129.
Kérdezősködésre felelet minden dij nélkül adatik. A nevezett tanár naponként kap köszönő leveleket olyanoktól, kik az ó utasításai folytán tetemes nyereményhez jutottak.
HIRSCHLER
fakereskedft társulat
ALSÓ-I)OMBOttUnÓL utolsó posta KOTTOKI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, óh mintiennonia feiiyü-epületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi enemü megbízás gyorsan én jutányosán eszközöltetik; mire nézve midón a magas uraságok s a t. c£. közönség további bizodalmát''kérnók, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLE^INGEK GYIJLA urnái''lévő
bizományi raktárunkat. .
Teljes tisztelettel,
Ujlaky, Hlrsclilcr & Fia,
(5211 — 1H) fakereskedök.
Varró-gépek nagybani eladása,
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget, valamint varrógép kereskedőket értesíteni miszerint • _
CURIEL H. ALBERT
nagy kereskedő üzletét átvettem és egy nagybani (en gros) varrógép kereskedéssel
összekötöttem.
Külföldi gyárakkal közvetlcni összeköttetésem által, oly szerencsés lielyzctbo jutottam, miszerint varrógépeimet, az egész birodalomban, legolcsóbb áron adhatom
Különös figyelmet érdemel, kftpkodÓ VUITÓ ^Ópeill, bámulandó, olcsósága miatt, ki tőlem árjegyzóket kór;, ax már biztos vevőm lesz.
Hclclisfcld József,
Mariahllf utcza 70-ik szám. Bécsben.
(691-4)
8 «l y e ■ k « I m « k közvetlen a gyárból.
15 százaléknyi
valódi nyereség
»
ajánlkozik azon melyek n esász. kir. szabadalmazott
„zur Stadt Lyon"
. rximetetfl * e | y * in k o 1 n> é k gyArl-rsktAr A b a n,
Jiécn, Mráron, Tu chlauben l-''f-illk szám
vásároltatnak, minthogy mi Httjnl Kyór linnnvnlnknt n következő azabott gyári áron áruljuk, a legkisebb rőf számig, ós igy uz e ngro s vagy részlet eladási árkiilouhség, a mi közvetlen vásárlóink nyereménye lesz
m
_ brosl róf
A logujabb s legszebb lestésü esikos selyeiykelme .... t.ÜO. — % frt 30 krlg. A legújabb h logszebb szinü tnfoiák és INrull df Hole . . 1.75. — t „ fiO „ A legújabb s legszebb sziuli s/% széles (iro* de fnillfH . . t. . 3 „ 80 ,
A legújabb szinü nehéz (*ro«urnill ........3.75. — 4 „ —
A legújabb Broderle de l.yon.........2 50. -t . OO „
Valódi indiai nyers foulnrd egy ruhának való széles, 13 rőf 15.—. 38 „ — .
A legjobb paplan tafota...........i.OO.—* n 00 „
Atlanz minden színben...... . . .....Í.IO. — 7 „ — „
A legturtósb s legjobb fekete lynnl fitfoln, IVtrbleHMe és
..... ........I''oult de nőit* 1.20.-3 „ 75 .
A legnehezebbs legjobb fekete(*roH de fnillrH és(*ro*.gralnek 1.8<>.—5 „ — .
Valódi angol kiváltság, Kynpjtlbőrhony...... 00.—3 » — n
Valódi feketo Helyeiu-bárHitiiy.........ti.50. it p — „
Mindon kelméből mustra készséggel küldöd ik. Me{J rendelések : a bel és külföldre vasúti-, gőzhajó- és posta-utánvétel mellet szigorúan a mustra szerint pontosan teljesíttetnek.
Selyemkelmék közvetlen s gyárból.

//i

"0//
Az első bécsi
lábbeligyárnak
egyedüli raktára
ROSENFELD ADOLF-nm.
Nagy-Kanizsán,
a hol mindennemű női- és gyermek-lábbo-liek a legegyszerűbb-félétől a legfinomabb-féléig, nagy választékban, jutányos szabott áron kaphatók.
____(577 — 3,3)
Árjegysék nagyaág szerint:
Kgyiiirtl gyermek-bőr-ctipők 30, 40. 60 - 80 kr. Kin. gyermek-bőr-topányok 1.10., 1.20, 1.40 1.60. Ugfii.. bőr, btOnel, bártouy 1.60. 1 70, 1.80. 2 20. Oyermek-ctltmák er « bőrből t.HO, 2.20, 3.60.
i\ől topán) ok ntioiiiHÓK Hzerlnt :
Oldalfttxő farkatlan 2 frt. — kr-
Oldalftltft tarkót brltael vagy iiártony 2 frt 40 kr-(luuimi betéttel, tarkót, b(!r, bánon vagy
brtlnel 3 frl, 3 frl 60 kr.
(Jumiol beléttel, tarkót, bör, britnél, Unom
lakk-orrn 4 frt — kr.
KlőfdiC elegant Debardeur divtttopAnyok
brOnrl vagy krityn-hőr 4 frt, 4.60, fi frtlg. Ugyaiieféle dupla tarkót i; f,t
Alleinige
Nicdcr-I a g e
der ersten Wiener Schuhfabrick
bei ADOLF ROSENFELD
in Gross-Kanizsa;
grösste Auswahl aller Sortén Oamen und Klnderschuhe. Verkauf zu festge-setzten Original-Fabrickspreisen.
Preia-Courant nach f»rönnc:
Ord. l.eder-Kinderichuko 80,'' 40,50, 00- 80 kr. Kelne l.eder KhideritieHnlti-n 1.10, 1.20, bit 1.50. Kelnalo Kitideritiefietten, l.eder, Itrflnel,
Kain int mit I.aekapiti 1.60, 1 7(1, 1 80, 2.20. Knahemliefel atarko t.HO, 2., 2.20, 3., 3.6o-
DnHieiiatiefletfen nneli QiihIMAI :
Ati der Heite xu lehiillrtui 2 II. kr.
Oicaelbcn Hrllnil od.Hamml mit Htnekbl 2 II. 40 kr. Voran «il achnllrru, einfarhe HWckel 2.80 3 II l,r. Mit (lummixug und Httlrkol .''I (| . :,u
Dieaolben f , Ledér, Brtlnel m I.ackapitx oleg. I II. Klegaute Drb.-Módeitiell. mit I.ack hetrtxl,
UrUnel, Cliaffrin ''''laré-l.mlor 4, 4.60, fi II. Djeaelheu mit doppelti-n Htl.kkrllt l! ||.
Jó, valódi h Itlbitnélküll v«»«oii áruért keiefckedve I
jjjsth s. BéO0t>en. Rothenthurmstrasse ao-dlk szám alatt,
rumburgi úmm- és feliérneúiQ vMnw
itt köaaé •»»*! ul árjegyiikit. Tartáikodom minden bnit|{*ntol dictúrott.M t eeupáu s«t Wtorkodow Ujty..-lembo aláirtani, hogy t. yevjllmuek ttabadtAffnkban áll » t^lem vett csikkeket, h» »t..k bármi okbAl nem tcWiiek, biratMtSSia viaasakoldenl, mire a litetett ár potU utján saonnnl megtéríttetik.
Megrcndolétek sn Ottieg beküldéte után vagy póttal ntánrét mellett, bárhová ItlkilMerstMM ét pontoun toljoaittetnek. -- Kivánstrs s vAttnskbrtl minUk bérmentve kttldetuek. Ftfi-lsgtkre a ayakblióg ■ értékét kérjük megkfildónl. A levelek oilmetendSk:
8. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, UothenthurmstraHse Nr. 29.
i
VevRk, kik 2fi frt!* vásároltuk i egy finomul blmtelt batltat kendflt i ÖO írtig vásárlók : egy fél tue.sat franctls ballttl krndBt tilnet ticgélyl/el-, 100 frtlg vátárlák : ogy dltiet aaitAlterltÖt kapnak ráadásul.

JEGYZÉK
(676-18,6)
; i
1 db 30 rKflU jé Véti fonál vátton , nyári ára 16 frl., inoat raak K frt. .11. 3o rSfna valédl fehérített fonál vitton lHJ''rt, nieit etak II frt db 30 r.''fflt háti vátaon V<» forint, niotl c«ak 10 frl 60 kr. db SO r. aiépen febéritetter eatvá-tton ''l4 fit,- mott raak 12 frt.
1 db 30 rőf''L valódi riimb. viaaon 28 :iS ft mott raak 14 US frt. dl> 40 rőfnt hollandi raérnnváaiou 32 frt. mott rtak Irt frt. db 36 rőfr>a kitUie''í rumburgi-vA tton, főleg é/yuemtlekre alkab mat 30 frt mott rtak Ifi frt.
1 db40rofl.a kUlflnAaen jé irlandl vá tton 3t frl, moat arak 17 frt.
1 db ÖO rónia hollandi axAvéi gyAH Ár 36 frt, moat raak 18 frt.
1 db fiO rőffta valddi irlandl ttóvét, 44-4H írt, inott raak 22- ''2i frt.
1 db r»0 rCffta kit belgiumi eaOvét legalkalmatabb férfiingekre 62 »k>— 70 frt, inoat 26-30 - 86 frt.
I db. fin ét fii rüfiia legnrhetebb é« legjobb mio.égil rnmburgi txnvét 23. 2fi, ii7, 29, 32, Hfi, 40 42, 4fi, fin, fifi 60 frl.
1 txcgraiiélkOli lepedíi, 3 r. hoaa^u, 2 rőf anélrt, 3 ílrlól 3 ft 60 krlg. 2>/| rőf a.élet S frt fiO kr. 4 — flig.
I turxat valódi fehérvátxon kit tarb-keudő 1 frt 20 kr. tiuxat valAdl fehérváaiott taeh-kemlő nagy fajiéból 2.40—3 frt. turiat valódi feliérvátsoii taeb-keudők , Ih^lgy• aaebkendők) 3 frl 60 krtól 4 fi, tt — 1 frt;
lurr.at legújabb , legfinomabb ét
legttebb frsnrtla vátxon batlixt aaebkendS . ajour • txegélylyel ét ttluet cilpkéxettrl 10 frt. 1 db 30 rófnt talne* ágy-k»n«vá 14-20 frt, mott 7, 8,9, 10 frtlg. I tuoa. txinot vátxou-xtobkvndS ig
fiuom ét tartói 4 6 6 7-8 frt.on 1 tueiat balitxt vAaxoii - xaobkend '' fehér vsgv axinea axegélylyel raak 7, 8, «, 10 — 12 frtig a lugfino''mabbl I tuexat vátxon dnmsaxt aaitalkeiidC
6, 6, 7-8 frt a legfinomabb. 1 tuexat kávé- vagy thoa-aaxtalkendff, vátxon ilainatxtból fehér ét axinet 2.60 kr., 3—4 frtlg a legfinomabb 1 rumbitrgi damatxt aaxtalkendS 6 txemélyre 6, 6, 7 8 frtig s legtln. 1 rumhurgi damaaxt attLalkétxIot 12 axeniélyro 10, 12, 14 - 16 frt a legfi, I turx. erők konylmtOrlő 2.60 — 3 flig 1 db. 80 röffla igen iá xtinor barrhent
11, 12. IS, 14,16 frtig a legHit. 1 db 20 rŐfm nagyba jó piipié-bar-ebtut 12, 14 -18 frtig a legAnoin. C.''bifTon, igen finom é« ép oly tartóa, mint a vátxon ingekre, galyákra, ét altóaxoknyákra haaxuálható, rö-f„; 25, 3o. 35-60 kr. a legfinom l''amut-gradli, allatx-rtikokkal, ágy uemllre kUlBn''itni alkalmat, rőfe : :ii), 36, 40-46 krig a logfin. 1 női Ing hollandi vétxoii IMI -2.60. 1 női ing kitlln''í rumhurgi- vagy hotUndi-vAaxonhóI, finom hliuxét-tel, rtak Ufrt fiOkr.. 4, 6 ft a legfi. 1 női ing kitűnő rumburgi vAaxonból, legújabb pAriti mintAra kétxltve, etak 6. 6, 7, 8 frt a legflnomabO. NSi téli. vagy éji ingek, finom vá-
txonból divatot ttabáttal 3, 4—
6 frt a lgfiuomabb. 1 női-Ing jó vAaxonból hutával 1 frt
60 krtól 2 frt 50 krlg a logfin. Nfil-nadrágok finom tcblrdlng vagy barrhetből vagy pedig jó raluS-tégO váttonból, timán vagy híméivé M.60- 3, 3.60 - 4 ft • legfiu Női éji -felnltó Irortettel himexve, vngy bimiéa nélkül 2, 2 60 3, 3.60. 6. 6. 7. 8 frt * legfinoirfaM). N''81 altóaxoknyAk Igen jó barehelbSI 3,3.60 -é frt a logfin.; 1 udi slaó txoknya á legfinom piqué-barrheut-b8t 4—5 frt a legfinomabb. Valódi angol fehér ét ttlnet tchir-ting-lngek n«cyon finomak ét jók
2, 2.60-kr. 3- 4 frt * legfinom tlrl-lngek, a legjobb rumburgi- vagy
hollandi-vátxonból 2 frt, 2 60 kr
3, 4, 6-6 frt » legfinomabb. > tlrl-lngek, logfin batlut mellbetéllel.
legelegantabb t, 6 -12 frl a legfi. Klanoll uri téll-lngek logfiulét legelrg.
minden ixliibeu 3, 3.60 4, 6-6 frt 1 tuot. uri-inggaltér, a leguj. frsnrxU t angol divat axerlnt 2.fiO —5 I. a lf. 1 tuca. url-kóxelő leguj.'' frauctit a angol divat axerint kiAII. 4.50, 6 frt. tlri-gslyák, igen jó t tartót vátxoubdl
félig magyar stabillal ''2.60 3, frt a logfin. franoxia ixabAt ''1,2.60, 3 frl Uri galyAk, igen jó éa tarlót vAtton-ból, magyar axabáital rtak 1 frt HO kr. 2 frt fiO kr. a legfinomabb. I tuexat finom uSi baritiiya 6 , 8-
10-12 frt a legfinomabb 1 tuexat férfi-baritnya 4, 6, 6, 7, 8, »— 10 frt a logfinoinahb.
FIGYELMEZTETÉS!
i .
Kgy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. ez. közönség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. K kereskedők sem órások, sem — mint állítják — i óragyárosok, ennélfogva az órának belszervozotéről legkevesebb értolmllk sincs. Eladnak például avult lógonymüvut, pnkfongállványban mint uj szabatos mfiszerU órákat, valamint másféle leg ■közönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindönki ilyféle haszontalan i órák vevósétől.
A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jó hirnovü Ór^BÜOZ, HERZ M ,
i ki átalában csakis az óragyártással foglalkozik. Bécsben, (Stofansplatz Nr. 6.)
HERZ m,
polg. órás llécsbeu, (Stefansplatz Nr. 6. Aussenseiten, des Zweitelhofes) számos év óla jó hiruévbeu részesülő legdúsabb tartalmú
ora-raktAra
ajánlja mindennomü jól rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótállás mollott, a következő árjegyzék szerint. i
tifuH mebórák. (5606)
kitűnő minCaégUek a c$. k. kémlétxetl hivatal által megpróbálva. Minden nabályoxott óráróll jótállási jegy adatik. A nem tiabálytoti drbja 2 fltal
rá rí I órák: Kxllat henger ór. 4 robl 10—12 frl arauyker
• rugdval 13 14 frt
- kellőt födéllel 16-17 frt
- krltlály Qveg.14 17 frt • horgony r. 16 rub. 16—19 frt
- fin- etUal lanpal 20 -28 frt
- kettőt födéllel 18 -23 fn
• finomabb 24- 28 frt
- ang. b.kritt. Uv. 18 26 frt
- horg.hadlór.k.lap 24 - 26 frt
• remoutoiro a nyak nAl huxaudó fel 26 - 80 frt
- rem. keltői fedél. 36 40 frt
- jogeexilveggel 30 — 36 frt
- horg. hadi rem. 38 — 46 frt Arany hengerórNr.3 ^r. 8 r. ;H)-36 frt
• horgony 16 r. 31 — 44 írt
- finom. ar. lap 46 60 frt kettői lappal 65
arauykft-
emsll. 30 - 36 frt
- hOlgydrAk ar.lap. 36 - 40 frt
• email. gyéiuAnt. 38 - 48 frt
• krittlAlylappal 36 - 46 frt
• kettőiiap 8,r. 40 48 frt
• email gyémAntok. 60 65 frt
- hölgy horg. órAk 40-48 frl
- jegocxflveg 46 - 60 frt
- kettőt lappal 60 - 6«} frt remoDloirok IMI, 70, 80, 90- -100 frt
• kel ffldél. 90, 100—110 frt
Atonkivlll mindenféle 6rauem kéitletben van. t Kxllat ÓrAk 1 1.60-ig aranyox tatnak.
KaOal óralAncxok 2 frt 60 kr
3. 4. 6. 6. 7. 8. 10 12. frt.
Arany óralAncxok 18. 2.V 88. 30, <0. 60. 60. 70 80. SHJ. 100. frt'' Keltő órivnl 7 ft.
Költő órával, mely a kel-Hit
M frtj,^,,^ gyorgyAt gyujt 9 frt
70 m 1<M) .^rgya.oramlnd gyorgyAt gyujt 14 frt.
I''áriti knllŐ óra diaana bronex-loklian 12, 13 - 14 frt, HordailtaU trségl ellea<r/< órák. — Ilorgonyféle, rubinnal, at eddig lét.-tők koxtll legjobban háti
peuynyel
• jegexllvegg. 42—60 fl Arany call. arilap 6 1,75 ''
romontoir HO, 90 100 frt
- - kot. lap. 100,1 III. 120 160 frt VadAax éa munkáa remuntoir pakfong
Ulml aranyokban 13-47 frt ''JSSaé ^^ii^nd^
axére, itlnháxakbsn, gyárakban ttb. Exeu óráknak mindegyike ngy vau ttervetve, hogy hal különféle helyen
II ft I g y ÓrAk Kxflil etil. 4 éi 8 r. Arany -
13-18 ft.
26 - 30 ft.
Wajdits József kiadó, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
ótS?bb''
ellenŐrOa 40 - 48 frt
legnagyobb vAlatiték a leg-ditxetebb párlil brssox srákbaa. 18,
20. 22. 25-80 fttjával; — ugyanat Qtőmfivel 28, 80, 86, 40, 50, 60
- 100 frltal.
Lsgaagysbb raktár lagasrákbaa.
Tulajdon gyártmány, két évi jdtállAual i Naponta felbuiandó 10, 11. 12 frt. - Minden 8-nap felhutandó 16. 17. 18. 19. 20. 22 frt. — Ugyana. óra- ét félóraOtéitel 30 33. 35 frl.
— . óra- ét negyedóraOtéatel 48. 50. 66 frt Hónapot regnlateur 28. 30 82 frt- CtoraagolAi IngáérAknái l Irt. 50 kr.
Minden javitáiok lehető legjobban végeitelnek, Vidéki megrendelések aa Oitiegnek kéltben beküldéte nagy poitául ulAnvét mellett legpontoitbban leljeAtelnek. Meg nem felelő órAk klciuréltetnek.
Orák r.terébe it clfogadtatuak. KUlOn klvAnatra ktlldílk bejnit Attie-gekért arAnylag órákat ét lánctoka-válaaxlátra, ét a meg nem Url<»t-áruért járandó Ouieget vliixaküldflrat
Kérem figyelembe venni I
Mindeu Arou logjubbaaerllek ét krretkedők vagy uem órAtok által ajáiilottakkal Onxe nem vegyi, teudők.
I