Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.89 MB
2021-10-26 16:08:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
395
822
Rövid leírás | Teljes leírás (398.21 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 027-031. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-KftiiizHH, 1871. julius 1-én.
27. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
•1
VegryeB tartalmú Hetilap
» szépirodalom. kereskedelem. Ipar. gazdámt, tudomány cs mflvészet körclWÍI.
Me»J elenllc:
Miadsa iioMkaton. •|4»i • gyakraa aiáifél vaty két ívm. NMlkrkalói Irudu é* Umlo Mxtilal: WA.IDIT* JÓZHKK kön) vk»íMkfil/«/l.#n,
I
---iiu


■ I__I____- ____

Előfizetési föltételek:
»W,.,,„ há.ho. hordáaaal 4. vid4kr. po.U. . laWv £ „ A ^ ""f" l;"0'' ] kr/
.... . . „ '' fi ií-»«or »? é« minden lovAl.l.i beiktatAiiért 6 k''-
fc.g4«« évre: • í fit kr.
K 41 in* ■ ■ 3
Kvnegymlre • )
60
a «or rt é« minden lovdl.l.l beikeatAnért 6 k'' |v Bélyrg.llJ mlnd.ii *gy°* belkUtAaérl ."ki kr. " A .Nyílt téren*
egy p«lil »or heiktatáai díj* 16 kr.
jiMiu.. r-r- * -.x i-r .,•»»,» v. ... - mua r ns-ji*. .
Hirdetéseket elfogad:
N-Kaalxsáa: KUImViiIVATaI.. Ksuthslysa: PULT JÁNOS. Peiten: ZKIMLKK M. I.ANC1 LKOPOLD, 4* HJNUKK mAnDOH BéotN*: MA.tMK.VSTKIN A VOO-LEK, M088E KUDOLK, OPPELfK ALAJOS 41 NAKTLE8 IIKKMAN.
w - í - --rr ~tr~-r t c- ^
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron és Vatmegyékre cziwu
vegyoa tartalmú hetilapra.
A foly<J 4r uiálodik féléve o iiAinuial megkei-dttvén tiiitcUttel felhívjuk éwiegyodes a félt-vet elfSflie-tSinket, hogy a K ik félévre itAló dljt melíbb beküldeni islveikedienekjet alkalomból bátrak vagyunk lapunkat tovAI.fiflS i« a t. kötömég tiivei |i\irt(og4»Aba blialommal ajánlani annyival li inkább, mert a sala-ruegyei gaadaaági egyeiUlet blvataloi érle«ili>jévé vA-I alította.
Igyeketttnk oitntul I* a vidék 4rdekein«k kéj>-v|a«lé*4t lelutő lilven taljcaitoni ; a legénlek eaelib ot»£ágo» é« külfnldi híreket t''lmtkritve lioini.
Hlrdetésekst gyorsan éa Jatáayosaa k&illlafc.
Előfizetési ár:
1871 jul.— deci. félévre 3 frt — kr.
„ „ szopt. évnegyedre i . 50 . _Kiadó hivttUil♦
Meghívás.
A megyo rendezéso tárgyában f. évi janiua 16-én tartott megye- bizottmányt közgyűlés által megválasztott azon kikűl-döitségnek, melynek feladata a megye rendezésére vonatkozó tervezet elkészítése, — ez érdemben tartandó értekezlete határnapjául J. évi juliuahó 17-ét tűzvén ki, arra az irt napon Zala-Egerszegen d. e. 10 órakor a megyeház nagy termében tar-taudó kiküldöttség! tanácskozmányou leendő
megjelenésre a bizottuiányi s kiküldöttségi tag urakat ezennel tisztelettel meghívom.
Zala-Egerszeg, 1871. juniushó 16-én. üróf SZÁPÁRY GÉZA ''
Zalainegye fdia^ánja t a kiküldöttség oln»k.
Részes kíirás.
Zalamegyének Zala-Eger szegen 1871. évi juniut 16-én tartott közgyűlése jegytö-UUi •». könyvéből.
"ílojkT
Főispán ur ó méltósága a közgyűlést megnyitottnak kijelentvén.
Miután a nagyméltóságú magyar királyi belúgyminister urnák az összes mink teriuin nevében a megye közönségéhez intézett leirata felolvastatott volna, melyben tudomás és miheztartás végett arról értesíttetik a megye közönsége, hogy a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870. XLlI-ik törvénycikk végrehajtása tárgyában, illetőleg a törvény ül. §-sa értelmében megtartandó '';Özgyűlésuek folyó juniushó 15-én, min'', kitűzött határnapra leendő egybehívására a meg...