Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
33.89 MB
2021-10-26 16:08:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
483
922
Rövid leírás | Teljes leírás (398.21 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 027-031. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nngy-KftiiizHH, 1871. julius 1-én.
27. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
•1
VegryeB tartalmú Hetilap
» szépirodalom. kereskedelem. Ipar. gazdámt, tudomány cs mflvészet körclWÍI.
Me»J elenllc:
Miadsa iioMkaton. •|4»i • gyakraa aiáifél vaty két ívm. NMlkrkalói Irudu é* Umlo Mxtilal: WA.IDIT* JÓZHKK kön) vk»íMkfil/«/l.#n,
I
---iiu


■ I__I____- ____

Előfizetési föltételek:
»W,.,,„ há.ho. hordáaaal 4. vid4kr. po.U. . laWv £ „ A ^ ""f" l;"0'' ] kr/
.... . . „ '' fi ií-»«or »? é« minden lovAl.l.i beiktatAiiért 6 k''-
fc.g4«« évre: • í fit kr.
K 41 in* ■ ■ 3
Kvnegymlre • )
60
a «or rt é« minden lovdl.l.l beikeatAnért 6 k'' |v Bélyrg.llJ mlnd.ii *gy°* belkUtAaérl ."ki kr. " A .Nyílt téren*
egy p«lil »or heiktatáai díj* 16 kr.
jiMiu.. r-r- * -.x i-r .,•»»,» v. ... - mua r ns-ji*. .
Hirdetéseket elfogad:
N-Kaalxsáa: KUImViiIVATaI.. Ksuthslysa: PULT JÁNOS. Peiten: ZKIMLKK M. I.ANC1 LKOPOLD, 4* HJNUKK mAnDOH BéotN*: MA.tMK.VSTKIN A VOO-LEK, M088E KUDOLK, OPPELfK ALAJOS 41 NAKTLE8 IIKKMAN.
w - í - --rr ~tr~-r t c- ^
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
kiterjedve
Sopron és Vatmegyékre cziwu
vegyoa tartalmú hetilapra.
A foly<J 4r uiálodik féléve o iiAinuial megkei-dttvén tiiitcUttel felhívjuk éwiegyodes a félt-vet elfSflie-tSinket, hogy a K ik félévre itAló dljt melíbb beküldeni islveikedienekjet alkalomból bátrak vagyunk lapunkat tovAI.fiflS i« a t. kötömég tiivei |i\irt(og4»Aba blialommal ajánlani annyival li inkább, mert a sala-ruegyei gaadaaági egyeiUlet blvataloi érle«ili>jévé vA-I alította.
Igyeketttnk oitntul I* a vidék 4rdekein«k kéj>-v|a«lé*4t lelutő lilven taljcaitoni ; a legénlek eaelib ot»£ágo» é« külfnldi híreket t''lmtkritve lioini.
Hlrdetésekst gyorsan éa Jatáayosaa k&illlafc.
Előfizetési ár:
1871 jul.— deci. félévre 3 frt — kr.
„ „ szopt. évnegyedre i . 50 . _Kiadó hivttUil♦
Meghívás.
A megyo rendezéso tárgyában f. évi janiua 16-én tartott megye- bizottmányt közgyűlés által megválasztott azon kikűl-döitségnek, melynek feladata a megye rendezésére vonatkozó tervezet elkészítése, — ez érdemben tartandó értekezlete határnapjául J. évi juliuahó 17-ét tűzvén ki, arra az irt napon Zala-Egerszegen d. e. 10 órakor a megyeház nagy termében tar-taudó kiküldöttség! tanácskozmányou leendő
megjelenésre a bizottuiányi s kiküldöttségi tag urakat ezennel tisztelettel meghívom.
Zala-Egerszeg, 1871. juniushó 16-én. üróf SZÁPÁRY GÉZA ''
Zalainegye fdia^ánja t a kiküldöttség oln»k.
Részes kíirás.
Zalamegyének Zala-Eger szegen 1871. évi juniut 16-én tartott közgyűlése jegytö-UUi •». könyvéből.
"ílojkT
Főispán ur ó méltósága a közgyűlést megnyitottnak kijelentvén.
Miután a nagyméltóságú magyar királyi belúgyminister urnák az összes mink teriuin nevében a megye közönségéhez intézett leirata felolvastatott volna, melyben tudomás és miheztartás végett arról értesíttetik a megye közönsége, hogy a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870. XLlI-ik törvénycikk végrehajtása tárgyában, illetőleg a törvény ül. §-sa értelmében megtartandó '';Özgyűlésuek folyó juniushó 15-én, min'', kitűzött határnapra leendő egybehívására a megye főispánja utasíttatott, egyszersmiud azon reményét fejezve ki a magas miuisterium, miszerint a megye közönsége feladatát annak fontosságától áthatott buzgósággal fogja megoldani, s a megye rendezésére nézve oly tervezetet kidolgozni s jóváhagyás végett mielőbb felterjeszteni, mely a gyors és jó adminis-
tratió biztosítása mellott az ország s illetőleg az adózó polgárok financiális érdekei megóvása iránti jogosult kívánalomnak is niegfelclend.
Ezen magas ministeri leirat felolvasása után a teendők feletti tanácskozás sorgi azon indítvány előterjesztésével kezdetett meg, miszerint a magas ministeri leiratban idézett törvény Ül. §-ában körvonalozott küldöttségi cljáráshoz''-''szükségképcn megkívántatván a közigazgatás költségei fedezésére a folyó évben az állam által kiszolgálandó azon fóösszegróli kimutatás, mely jövőre a megye házi-pénztárának javára esvén, a törvény 90-ik §-sa értelmében a föld, ház, jövedelem és sztyuélyes kereseti adó megfelelő leszállítására alapul szolgálatid, azért annak megszerzése végett ai szükséges lépések megteendők volnának, — továbbá miután a szolgabírói járások c/.él-szorü felosztása az igazság-.szolgáltatás érdekének is megfelelóleg csak ugy volna eszközölhető, ha a törvénykezési kerületek és a felállítandó járás bíróságok székhelyeinek megállapítását a küldöttség ismervén, arra a közigazgatás szervezésére vonatkozó munkálatánál kellő figyelemmel és tekintettel lehet, e végből tehát a magas igazságügy ministeriumhoz ez érdeinbeni határozatának a íiicgyével mielőbb leendő közlését kérő felterjesztés intézése és végre az indit-ványoztatott, hogy miután a közgyűlések határnapjának kitűzése, törvény és törvé-
k nyes gyakorlat szerint magát a megyét illeti meg, ez esetben pedig a jelen közgyűlés határnapja a felolvasott leirat értelmébeu a magas belügyministerium által tűzetett ki, nehogy abból a megye jogától eltérő következtetés vonathassík le annak érvényben fentartását a közgyűlés jegyzőkönyvileg kifejezze.
Az indítvány első részét illetőleg — miután azon költségekről szóló részletes kimutatás, jnely közigazgatási czélokra az állam által az ország összes törvényhatóságainak egyenként s azok között a megyének is külön a törvény értelmében kiszolgáltatni fog, — már a megyével közöltetett, e részben további intézkedésnek szüksége nem forog fenn, az indítvány 2-ik részére vonatkozólag a közgyűlés is ohajtandónak látván azt, hogy az igazság-szolgáltatás érdekei a megye rendezésének tervezeténél kellő sufylyal birva, a közigazgatás szervezése a törvénykezés igényeivel ö:*;z-hangzó megoldást nyerhessen, e végból a n. m. m. kir. igazságügyi ministerium felirata által felkérctni határoztatik arra, hogy a törvénykezési kerületek s járásbíróságok székhelyeinek a törvény értelmében reá ruházott mielőbbi meghatározása által e czél elérését lehetővé tenni, s ez érdem-beni megállapítását kellő irányzatul a megye roudezésérc vonatkozó tervezet kidolgozására nézve is a megyével közölni szíveskedjék ; végre az indítvány 3-ik részét ille-
T A RC Z A.
Olyan távol....
Olyan távol, ah oly oiettt*
Vagyunk inl egymátl''U, Utat « *«t*t fnldteko a F4ny«» m«nyor«»ágt<il.
T* a földkor éli r4«t4n
flrönw.ÍMák kflitttt F.n Aj.iakon, bd-ájbon a* IiUn báta mögött...
Mooyortaág a t« vld4k«d Aa euyiinhei képeit — Öröm utt a liget «t(nl, Att ai enyhét, édnt.
Haj nem Igy Hl, nfcm Igy nálam,
Kedve* drága kincietn I IU öröm.61, boldogság.ál Egy árva ««i ilncaan
Salvemet 4 bui távolban t
C«ak aa vlgaMUlja, Hogy a ÍUrge gondolatnak Nlncaeu határ tiabva.
Ha hát még oly távol m««(i«
Hlflnk U agymáatólt Tied, — nálad aiallemem, mlg E nlv ér«i, lángol.
8 ba végre a alr elválaait
Itt, aa éUt-révcn : Hagyd torennkkt eiak veetSdnl, Lelkünk egygyé fog flUSdul Odafönn, ás égben.
NŐTTEK ANTAL
Egy halálra kínzott.
B e h s é I y.
A béke angyala —., a halál (Kolytatá*.;
Ekkor volUm tisévea; eltelve még egv gyermek asivárvány aiinezetá Álomképeivel, körüllengvo gazdag képzeloin tUodériea alakjaitól. En mAr uUzókészen Állottam kitekintve a keletre néeó ablakon; anyám szomorúan börOndömben rakoagatott még egyetmiat, néha rám pillantott ée azemébon megeredt a köny, végig caurgott halovány arczán, — azután ráhullatta kicsi saját arczképét magában foglaló keretre, melyet s*ámomra kó-azittotett éa mintogy tudtomon kivUl akart eltenni, gondolván, ha kedves anyja vagy neki — megtalálja . . . megőrzi. Könyjoi ismét előtörtek, halk zokogás elfojtott hangjai hallatszottak — éa én elfttto állottam, hideg arczcial do keblemet egy begynok súlyával nyomta valami és fóldro sújtott lábaihoz.
Anyám arcza egy percéig augárzék az örömtől. Aaután felvont magához, mogcaókolt forrón éa ott airtaui ki köblén a fájdalom ko-sorü könyjeit. MogkönnyebUltUnk mindkottea. Anyám megazllnt könyezni éa arcsán szent ihlet lehe lengett, melyen áttört ama fájó odaadás, melye: aa tldvözitó anyjánál fia tnogfeszi-téaekor gyormeki képzolommol oly sokszor bámultam. En pedig olaiettem kis nővéremhez, ki ekkor már fon volt. Vigan elém ugrók oz éa kötekedve felmagasztalá, sőt k>**é irigyló is -szorencaémet, hogy a városba mehetok ; (le azután jótovőleg veté utána, hogy hiszen én oly jó vagyok éa ezt mind mogérdemlom. Majd egy virgonca gyermok élénkségével kérdezős-ködék, mit (ogok ueki hozni; megmondá, oz vagy Amaz, mit aaámára bováaárolni fogok,
mily szinU legyen — sokat, sokat nkara még mondani, melyek egy gyermek vágyait kielégíthetik; de megindulván felélénkült kicsikém roményein csókjaimmal zárám bo beszédes ajkait, mig szememből köny cseppont rózsás arczára.
Meglepetve éa egyaeerro lesujtottan kérdezi: Káltnáu te sirsz^Tmég szólt volna valamit a megrémült leányka, de könyjoi megindulván fájó zokogásban tört ki. Alig állt tenotségom-ben öt lecsitiUtni,
De nem sokára a jó kedv nem hiányzók nála, arcza mosolygott, mint a harmattól duzzadó rózsabimbó.
Szogény kis nővéiem! 6 nem tudta még, hogy elmaradok tőle sokáig .... sokáig .... Mint fog sirni, epekedni utánam .... Mi ugy szerettük egy mást l . . .
Atyám ugyanis jónak találta a lánykának irántam visoltotott szeretete- tVs túlérzékenységénél fogva hosszú távolmaradásomról ueki mitsem juttatni értésére.
Atyám, ki ozalatt egyébnek rendozésével volt elfoglalva, most magához hivata.
Némi félelmes tartózkodással lópék eléje, mire szigorú, majdnom kérlelhotlon arcavonásai már régóta szoktattak.
Fiam — kozdó szigorú hangon, de az el-érzékeny ülésnek nom csekély'' árnyalatával atyám -r- te oltávozol most az atyai háztól, eUzakittatol szülőidtől, kik gondoa ápolóid va-Iának; betépsz a világ zajába, mint u tougerbe merülő kis harmatcsepp, do ugy vigyázz, hogy visszatérvén szégyenpír nélkül léphesd át o küszöböt, emlékozzél inog szent kegyelott''l szülőidről és no tarts mindönkit embernek, ki emberi arczczal közeledik feléd. Ezeket vő*d be asived legtitkonabb rejtőkébe ós igyekozzé) meg ia tartani.
'' No most Isten volcd kedves fiam, szólt as után a szigorú atya az ollágyulás olvadó hangján, sőt szemeiben könyök csillogását is akartam ószrovenni. Ekkor élhalmozám kezét csókokkal, megáztatám könyjeimmol, azután ölelő karok fogadtak és mintegy álomban fenültem n kocsin, az ostor pattogott, eliudulánk.
Sommitsom látók magam körül; fojom zúgott, fülombou csendü''ének még ama sötét szavak: .no tarts mindönkit ombernek, ki emberi arczczal közeledik feléd" .... és szi-vemrt) mintha felhő nehézkedett volna sötét árnyával, moly minden érzolmot olnVomván tompa olfásultsággal hatáfos komorságban tartott fogva.
Lassanként feleszméltem, azivem sajgott és midőn egy kanyarulatnál oltünni látáin a zöld virányt, hol a fU szebben nfi; az üstökös erdőt, hol a madárkák ódtabon dalolnak; midőn a távol kék palástjába látáin burkolózni a büszke bérczet, hol a forrás oly tisztán csergedez — a fájdalom utat nyitott magának aa ömlő könyök keserű árjában. lUsoulólag a föld bensőjében levő m«denczo összegyülomlő vi»ó-hoz, moly a legközolobbi résen kifelé törekszik és jó szerencse, ha rést talál, mert kitudj* nem fogja-o azt szótropcsztoni V
Este midőn nyugaton az alkonypír kigyúlt, a városba érkezénk, hol perczeimet kizárólag a múzsáknak valók szentelendő.
II.
A tel egyik ködöa alkonyán vala. Leverve | és borús gondolatokkal küzdvo ballagtam aa I iskolából lakásomhoz. Iiomenék a kapun eá már azon lakosztály felé tartottam, melyen szállásom vala, midőn a homályban *valaki megrántja ruhámat. '' Ki az? Kiáltók egy gyermek félolmével.
tóleg a közgyűlés jegyzőkönyvileg is kifejezi abbeli meggyőződóst, miszerint abból, hagy ez esotbea a jelen közgyűlés határnapja a magas belügy-ministerium által tüzetett ki, eltérő következtetés nem származhatván arra nézve, hogy a közgyűlések határnapjának kitűzése rendszorint és törvényes gyakorlatának alapján a közgyűlések kitűzése a körülményedhez képest a megye főispánját illeti meg —- c jogát érvényben fennállónak tekinti.
Ezek után azon ozél elérése szempontjából, hogy a megye rendezése tárgyában tervezd kidolgozására kikűldendó bizottság magában egyesíthesse mindazon képességeket, melyek netán a megyében az állandó bizottmány körén kivfll is léteznek: erre nézve azon kérdés merült fel, váljon a ki-küldöttségho csupán a megyei állandó bizottmány tagjai avagy arra való tekintet nélkül bárki is választható-e? Határoztatott:
A megye közönségét a jelen törvényes alapon képviselő állandó bizottmány a megye ügyeit érdeklő eljárásuk s küldetésekkel rendszerint csak kcbelcbcli tagjai; bizYán meg, annak ez esetbeni megváltoztatására a közgyűlés annál kevesbbó láthatja magát hivatottnak, mort czélszcrüség szempontjából is az arra szolgáló adatok teljes hiánya miatt a körén kívül létezhető képességek biztos megválasztása '' eszközölhető sem lenne.
Mihez képest a kiküldöttségnek a megyei bizottmányi -tagok sorából leendő megválasztására nézve a közgyűlés főispán ur ő méltóságát a tagok előterjesztésére kérvén fel, annak folytáu a főispán ur ő méltga által a megyei járások szerint külön s egyenkint előterjesztett tagok közfelkiáltással megválasztatván, a kiküldöttség megalaki-tatott, s névsora mogállapitatott, mint következik:
A köztörvényhatóságok rendezéséről szóló 1870. XLli-ik t. ez. 91. §-a értelmében tervezet kidolgozása végett kiküldött bizottságnak névsora.
Tapolczai járás. Darcza Sándor első alispán, Kerkapolyi Mór képviselő, Vadnay Rudolf, Győrffy János, Mczericzky Péter, Ferber Ferencz, Bogyay János, Bogyay Antal, b. Putbányi Ödön, Bogyay István, Takács Alajos és Salkovics Károly.
Szántói járás. Hertelcndy Kálmán képviselő, Gáli Endre képviselő, gróf Batthyányi Zsigmond, Bessenyey Ernő, Páli János, Bogyay Máté, Bolka Mihály, Nedeczky Jenő, Györaörey Gáspár, Kuglcr Náudor, Reischl Venczcl és Szűcs István.
Kapornaki járás. Glavina Lajos, Toluay Károly, Bán Kálmán, Horváth I Mór. Wlassics Antal, Séllycy László, Cser-tán László, Pálffy Klek, Vizlendvay István, Botka János, Dervarics Ákos, Svastics Károly és Blau Pál.
Eger szegi járás. Nagy Károly képviselő, Skublica István, Deák Lajos, Kaisor Zsigmond, Árvay István, S/.alacsy Farkas, Kováts Károly, Svastics Benő főjegyző, Csillag Gyula, Orosz Pál, Skublics László, Bezerédy Elek és Kupricz Imro. .
Lovöi járás. íísutor Imre 2-od alispán, Molnár Pál képviselő, Thassy Miklós képviselő, Molnár Alajos, Nagy Jó/.sef, Horváth Jiászló, Sziszeki Márk, Steinbck József, Babos Téter, Dervarics Kálmán, Kiss János, Zsibrik Bálint, Vajda Elok, Zsibrik Adorján.
Muraközi járás. Szabó Imre képviselő, Hurváth Péter, Bogdán György, Horváth György, Lisziák Ferencz, Smodics Elek, Molnár István szobutnai leik., Szy Sándor, Molnár Elek, Oszterliueber Lá-szlo, Ko-nyáry Mihály, Mártincsevirj plébános.
A kiküldöttség eljárására illetőleg ki tűzött tömlőire nézve az idézett törvény rendelete és határozott intézkedései szol gálván irányul, ahhoz a közgyűlés^ főispán ur ő méltóságát mint a kiküldőttségnek a törvény érteimében elnökét tiszteletteljesen felkéri arra, hogy a kiküldöttség nagy fontosságú feladata megoldásához megkívántató'' adatoknak a megyénél egybeállítása, áz azon kívül levőknek peiig megnyerhetése s a kiküldöttség rendelkezésére adása iránt intézkedni kegyeskedjék.
Miről o végzés főispán nr ő méltósága s kiküldöttségi elnök urnák, valamint & megválasztott küldöttség minden egyes tagjának kiadatni rendeltetik. — K. m. f.
Ki Ail (A
SVASTICS BENÓ,
csupán itt is álljon az, miszérint a minőséget a mennyiség soha sem pótolhatja vagyis egy szekér jő trágya három szekér ereje fogyottal fölér. Lcgsikeresben alkalmázztik pedig a trágyát, ha a szántóföldre kivivé 8 elterítve közvetlen alászántjuk. Egyszersmind gondoskodnunk kell arról is, miszerint a trágya a földdel mielőbb elkeveredjék. mit ismét azáltal nyorünk, ha kapás növény elé trágyázunk a midőn is a többszöri kapálással mind a nóvétf) mind a talaj hasznára vagyunk.
Szorosan ide tartozónak találom a vetés idejét Ügyelőmbe venni s annak egyes körülményeire vigyázni, mert bármily szorgosan munkált föld, ha vetési idejében ,»mcgkésett, termési eredménye sinli meg. | Vagy pedig például rozsot a bekövetkező o.vj előtt kevéssel elvetni fölötte káros volna, mert az évenkinti tapasztalás bizonyítja, miszerint ha a rozs földje — főleg csírázásban eső által megtippasztatik — sovány aratást fizet.

főjígy«3.
Mint emeljük anyagi jólétünket a virágzás polczára. .
Níputrll g«ij»«ágl Ar|okex4i. — (Víge.)
Ha azonban földcinkot trágyázni vagyis a növény életre szükségeltetett tápanyagokkal ellátni akarjuk, ismét kettős kellék igényeltetik ugy mint a jó trágya készítése 8 annak kellő alkalmazási módja. Sokat értekeztek s még többet jrtak a jó ; trágya készítési módjáról nem is szán-j dékom itt annak taglalásába ereszkedni,
De térjünk át a másik fóalapclvre. Terményeinket a legmagasb áron értékesíteni.
Valamely termény ára, értéke — majdnem mindig annak minőségétől függ, — az teszi azt a vevő előtt kedvessé — az határozza ugy szólván, — eltekintve a helyi körülményeket^ — annak árát. Ezt tudva'' riiulaszthatlán ^kötelességének tartsa a földmives minden figyelmét előállítandó terményének minőségére forditani, ne rettenjen. némi költségtől vissza mint például a konkolyirtás, — engedjen inkább némelyest a meunyiségből, csakhogy hz a minőséget emelje, — például a buzavetés közti csekélyebb részű rozs kivágása által.
Azonban a legfőbb tényező — a minőség szcmclótt tartásánál — mindenkor maga a vetőmag,''— ez tisztittassék lehetőleg meg, — tízszeresen pótolja az eredmény a reá fordított fáradságot, merUsmert közmondás: „Ki szemetet vet, gazt arat.*
De majd felejlck a termény eladáskori állapotáról némelyeket megjegyezni. A mindennapi tapasztalás bizonyítja, miszerint még senki sem bánta meg, ha a piaCzra vitt gabonáját gondosán megtisztogatta s mégis vártnak az Istennek oly csodabogarai, kik ugy szólván a szürüről fölmerten viszik a piaezra s mégis csodálkoznak, ha a hason miuőségű de gondosán tisztított szomszéd búzája harmadával magasabb áron kol cl. Ily hanyag földmivos elveszti avZ ucsut, mi otthon baromfiaiuak jól esett volna s ingyen fizeti az elvesztett ucsu fűvarát.
Ne félieu az ifj'' ur, én vagyuk az tírog Jancsi, — felőle a kérdett, rögtön Örog szolgánkra ismerék,de oly hangon szólt, moly megdöbbentőkig a legrosszabbat ongodé sojtonem.
— A* latonért, mi történt János bácsi? —" Szóljon — miért nem szól - mi baj ?
Az öreg csak néxott reám, felsóhajtott, elővette zsebkendőjét, szemeit törülgotto volo, törülgette tovább i« . . . . a könyök csuk nem akartak elillanj.
La (in mintegv kínpadra vonatva, az ólot legkínosabb porozott szonvodéni,
Végro megtudtam tőlo, hogy még azon esto haza koll mouuem; miért? azt noiu voho-téin ki belőlo, mort, mint moudá, noki nom szabad sommitsem mondani, semmit.... podig ugy szeretett volna megvigasztalni. Do atyánv már ugy parancsolá.
Elindultunk tehát — liaza. Do minő viszontlátáshoz ongudutt oz előzmény roméuyt?
A sötétnél sötétebb gondolatok rajzának körül é% olronsxolának a legborzasztóbb csomó-nyok sziohelyéhex. A kocsi gyors robogásában végre megállott — éa otthon voltum.
Megdöbbentő csalódás! győrinek álmaim róna fellegén majdnem 4 évi távollét után- a repeső anyát, az atyát az öröm sugáraíval uz arc«on és a kis névért okarám örvendő vir-gonezságában olém ugrándozva látni - éa íme senki som üdvözül, semmi som mosolyog olém ... ; puszta, elhagyatott minden . . . minden ... i
E« mit érze ekkor a szív ? Elszeretett volna veszni Önhullámiban.
Itt ott cseléd mutatkozék, reám bámult, felsóhajtott, azután fbldre eUté szóméit és ment, rohant tova, hogy*volem ne találkozzék. Mintha ekkor oly szánakozva hallottam volna kimondani e szavakat;
Szegény, szegény ifj'' ur ... már későn jött I
. Kkkor felrohantam halál gyötrelmemben lakosztályunkba; őrültként majd anyáin,majd uővérem szobájába futottam, do senkit, senkit sem találtam, oly puszta, oly elhagyatott min-don ... ''
Most pokoli kínokkal keblombon atyámhoz tartottam ; már kezdék zárva tartott ajtaján kopogni, midőn visszatekintvén az átfutott kUlteromre, fukote gyertyatartókat pillán-ték meg óriási nagysággal éa mollottök fáklyákat halmazokban .... .
Tudjátok mit jeloz ez? . . . Italált, halált, halált ....
*
* *
.... Ott v.\lék kedves anyám hideg hajlékánál ; ott a halállepellel bevont temető békehalmai között.
Valamint a felbőszült tengernek ogotverő hullámai elvégre is elsimulnak, ugy fájdalmain, mely egész valómon őrUlésho "jtöleg zúgott keresztül, mintegy ellankadva dühébon lecsillapult I do azért mégis csak fájdalom maradt — és a nyugodt tongor, molylyol a logkisobb szél lobbenéso iámét felkovorhot, nom * rémll-lésig mogfélomlitö-e ?
. Lakásunktól negyed órányira lohot a tömető. Midőn ebből kiíéptoiu egy öregasszonyt vottom észre, ki a hó alól tüzolG fát kaparga-tott ki. Uészvétom nem engedett nyugodnom éa kérdést intéztetett hozzá — fáradalmas ko-reséaről. Az asszony fclogyenoscdék görnyedt helyzetéből éa ránezoa képe a loguudúkabb fíntorarezra huzódék el, mi különbon az öröm néma nyilvánulása vala.
Megborzadtam ; benno a helység hitmon.^ dójára, ismerék. Tudod-o mit tesz az U helység hirmondójánnk haragját magadra zúdítani ? Eb I annyi mint okozója lonni tonbocaülotcd és boldogságod lotipráaának. Az iiyent folboszonUní I
mindönki őrizkedik. Anyám mégis kiraéletlon rágalmazásai miatt házunkból oltiltá éa''ov-I vei, kovéssul olőbb mint a városba táVoztam, betért hozzánk a viszálkodáa ördöge.
Az öregasszony abban hagyván munkáját, velőin jött. Elég érzékenyok- és részvevőknek hangzó szavai borinem, ki iránt 1onki sem lát-szék részvétet tanúsítani, bizalmat keltének és egy elhagyatott árva ragaszkodásával koz-dém neki a legközelebb történeteket elmondani; és egyúttal kérém, adna fölvilágosítást anyám halálát illotőleg. .
Aa asszony mélyen Uló szemei a betörő homályban ugy villogtak, oly rémeaon, oly
borzasztón.....de gyermeki hiszékonységom
árokban könyekot látott csillogni. Azután sóhajokkal és vigasztaló szókkal megmegszakasztva a követkozőkot mondá halkan,suttogva: Anyám eszményi szépség volt. Midőn atvám elrové, o« 40. amaz pedig 17. évben lehetett. A fiatal gróf, szép daliás férfi, kinél atyám tiszttartói hivatalt viselt, mint előbbi ugy most is meglátogatá gyakran házunkat ügyeink elintézése védett. így közto és anyám között viszony szövődött ós midőn oz már közel 10. évig tartott, értesíttetett róla atyám. Anyám moat a folytonos kínzásoknál fogva napról napra haloványabb lott és közel h&láía lulkí tfyötrol-moinek súlya alatt már előro látható volt. Kkkor atyám n£yéromot, ki ama felfedozés ótu szintén sokat szenvedett, elküldő anyám egyik szeg-óuy rokonához. Nomsokára meghall anyám atyám a temetőbe sem kiséré ki.
Ezeket hallván eszoveszott őrültséggel, csak ogyotlon egy, do borzasztó gondolattal keblombon, hogy anvámat mogboazulandom, atyámhoz rohantam. '' l''UM KEKKNCZ.
(Kol>t«lí»» kttritlkcfik. l ''
Terményeinek értékesítésére bofoly ássál bir maga az időszak is, melyben az a piaezra''vitetik. A piaczi ár leggyakrabban változik — majd esik majd emelkedik, mint azt leginkább az eladó buza mennyiségo hozza magával. De váljon mikor visznek legkevesebbet a piaezra? Minél inkább közclgünk az uj aratáshoz, rendesen annál iuKább fogy gabona készletünk, oz pedig magában véve rosz szokás) mert az nlig kikészült búzából malomba kell vinni, mi pedig ellenkezik azon elvvel: „Búzád mielőtt malomba vinnéd, esztendős — liszt» d, mielőtt felsütnéd, egy hónapos — s kenyered, mielőtt megszegnád. egy napos jegyen.* Ha tehát a gabonakészlet szűkön van, aligha jut belőle a piaezra ^ ebből követke zik, miszerint ilykor legjobban fizetik azt. Mig ellenbeu mindjárt aratás-után -- midőn az alig learatott búzához korcsmáros — boltoszsidó liitelczósökért egyaránt számot tartva minduntalan sürgetik a fóldmi-vest, ilykor ahhoz nyul, mije van — búzáját piaezra viszi, ha mindjárt később kenyérben megfogyva — sokkal drágábbak kénytelen ismét megvenni.
Vigyázattal kell lennünk, hogy valamely követeiéi jnint adó s. a. t. készületion no találjon s ha ezt elérni akarjuk,mog kuli barátkoznunk, a takarékőssággal. A szorgalom gyümölcsét mindenkor a takarékosság zamatolja.
'' %ck volnának röviden körvonalozva ama ^tényezők, melyek a közjólét virágzásához emeltyű gyanánt szolgálnak — hanem szabadjon ezekhez hozzá csatolnom, miszerint a készség s jó akarat mindenkor kitartó s csüggedni nem tudó szorgalom s állhatatosságon alapuljon. — lstenbeni bizalom s kitartás segitend egyik közös kötelességüket önmagunk s hazánk iránt leróni.
LIEBUALD BÉNI.
Eszmecserék a megyepren-dezés tárgyában.
Mióta az 1870. óvi 42-ik törvény szentesítést nyort, • az ki is hirdettetett, valamint ennek alapján a megyéket reudezendő választmányok a közgyűléseken megválasztanak, őzzel az ódon roudszorrel szakítva a megyékben az értelmiség uj tovékonységry hivatott lel, — igaz ugyan, hogy több oldalról azon ellenvetés tetetik, mikép ép ozeu törvény az alkotmány védbástyáját feladta s ezzol a nemzetnek az utolsó halál döfést megadta, hogy mennyire tévednek azok, kik ily jóslattal hitegetik ön-mugukat,sozonhitüket ismásokbaolszórniúhnjt ják, a hivatkozott törvény I-»ő fojozot 1-só «) betű alatti kitételo mutatja s bizonyítja, hol az mondatik, hogy a törvény hatóság hutáakóro nz önkormányzatra szorítkozik. — Márha az önkormányzat törvény értelme szerint s a tör véuy korlátai közt biztosíttatik, ezzel korántsem a védbástya feladása, do igen annak ax avulásnak indult részei kijavítása, » biztosabb állapotbani hozása eszközöltetett, — ''eszközöltetett podig azért, mert az 1848 évi törvények a nemzet munkás osztályát a fóldmivoló néppel egyetemben a kiváltságokkal ogyonjoguvá tette, illotŐlcg ahhoz fölemelte, do ezen magas eszme a kóráu beállott váUág következtében tovább fejleszthető nom volt, Igy az a jelén törvényhozó teetülotook mo^oldása alá bocsáj-tátott, moly a kor igényeihez képest mog is oldatott, — igaz ugyan, hogy a hivatkozott törvény II-ik fejezőt 19-ik § a azt mondja : „a bizottság áll lelo részben a törvényhatóság területén legtöbb egyonos államadót űzető azon nagykorú honpolgárokból, kik országgyűlési képviselő választásid jogosává vaunak; hiuxm fele részben podig a választó közönség válasz-tottjaíból." Mig a 21-ik §. végkjkozdéao a szám arányt ja mog határozza, hogy a törvény hatósági joggal folruházott városokban 48-nál kevesebb éa 400 több; — miU törvény hatóságokban 120-nál kövesebb és ÜOO-uál több nem lehet, következve, valamiut a logtöbb odót tizotő honpolgárok jogaikat a megye hatósági bizottaág-, ban törvenyoson gyakorolhatják, ugy a nép választottai haaou arányban választó közönségünket képviselni, azok jogait megvédeni Vannak hivatva, — s mind oz miért történi, azért t. i. — mort mint fentebb is jelzem a mc-gyók önmagukat kormányozni hivatva varinak éa Imivel tisztviselőinek számát, azok tizotését a megye hatósági bizottság határozza meg, éa miyel a hivutkozott törvény VII. fejezet ÜO. tj-a szerint, az állami közigazgatás költségeit ! Jövőre a törvényhatóaígok aaját házi pénztá-
Folyt<i(/iH fi ntelléklfieH,
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 27-ik számához.
" mikből lógván fodozni, és mivol a belügyi mi Misztériummal egyotoinboii a föld-, hit-, sze-mtSIy- és jövödolmi adó oly mérvű leszállítása ügyében olőtorjosztondó törvényjavaslat szerkesztésére alakítva van, moly a kívánt fodo-zetnek megfelelni képes lese, következve ozon adónemek lösznek a megyot házi pénztár fedezésére utalva és mivol a bizottság határozza meg a tisztikar számát, ugy annak évi illetményét, szeretem hinni, hogy som a szám arányban, ugy azok tizetéso moghatározásában sem a legnagyobb adót fizetik, ugy a nép által választott bizottmáuyi tagok oly loszállitást nom fognak oszközölni, mely a közigazgatás mogakasztá-sára vozotue, mórt vegyük a dolgot ugy, amint van, ezentúl minden megye saját tisztviselőjét a többi megyétől elkülönítetten fizeti, lét számát meghatározza, igy tehát önmagát kormányozza, inig oddig a tisztviselőknek egyedüli megválasztása tartozott hatásköréhox minden felelőség nélkül, holott ozontul a mogválasztás felelősséggel, valamint az állásra hivatott annak botöltésé bou hason felelősséggel tartozik, lehettük oly megyék, molyok oddig kollő számú tisztviselőkkel a azok mellé segédtisztekkel'' ollátottAii kormányoztattak,azok mindig előny be loholtok, bár aunyi adót nom fizettek mint tán egy másik mogyo, mely takarékosságból tisztviselőit nem szaporította, igy a közügyek mig ott olőlétbon, emitt azonban hátránybau voltak, most midőn mindon megye saját tisztikarát fizeti, tudja mért tízet, — do vannak törvényhatósággal már huzamos idő óla felruhá-,-toit- várasok, ozok is saját tisztviselői kfct fizot-ték, mig az ország minden megyei tisztviselői-nők tízetéséhoz szinte hozzá járultakjméltányos volt-o ozeu intézkedés? azt a tisztelt olvasóra bizom, — hogy a mostani intézkodés jobb az előbbinél, az ounét is látható, mert a hivatkozott törvény I-ső fojezot 12-ik §. második ki-kezdése szerint a rondozott tanácsú városok csak a közös költségokhez járulnak.
Minthogy mogyoi Önkormányzatunk telje-seu megadatott, tisztikarunk ogész felelősségével rendelkezés alá bocsájtatott, nem leszek tán a tisztelt olvauó terhére, ha egyéni nézetoim e sorok folytán elmondom. — Hogy jóköz-igazgatásunk legyen,melylyol nemcsak jólétet, de a törvénykezés hatáskörét is megkönnyíti!! fogjuk, melynek alapján még az adó fizetés megkönnyítését is lehetővé tesszük, kell, hogy a közigazgatás mindon Agában elegendő muuka erővel rendelkezhoesünk, mert a netán beál-'' landó mulasztást csak az esotre veheti a bizottmány kérdőre, ha a munka erőt meg nem vonta, igaz ugyan, hogy ez költségbe kerül, mórt elmúlt azon idő midőn tiszteletért szolgált a tisztviselő, most a midőn gőzerő dolgozik, koll, hogy az dolgozhassék, a kézi erőnek is haladni s előre törnie kell.
Mint fentebb is jolezém a közigazgatás személyzetének szaporítása folytán a kiadárok is szaporodni fognak, igy igen jó volna, ha jö-vödolini forrást felfedezni is tudnánk, — én ugyan uj forrást tolfodnzni nom tudok, de egy létoző forrást tudok, mely ha némü idomítás-nak tétotik ki, novezetos összeggel fogja a megyei ugy az országos alap jövödolmét gyara-pitni, — s ozt a személykorosoti adó alapjában vélném elérhotőnok, mort uraim az a tisztviselő, kivol van leginkább elfoglalva, notu-e a személyekkel, noki a földbirtokhoz legkevesebb köze és gondja van, és mivol a személy kereseti adó loghiányosabban van felvévo igy log-olső sorban annak rendezését vélném eszköz-londőnck már csak azért is, hogy onnok méltányos összeszámítása után s a megyére esendő érdekes rész font maradásán felül maradandó összeg, moly a megye kormányzati költségei fedezésére igényeltetnék, lonno a fold-, ház- és jövödolmi adóra, kivétetnék az ipar üzlet után tizotondő jövödolmi adó, inig a többi jövödolmi adók adóztatnának inog.
Hogy hiányos a személy kereseti adó kivetés, mutatja a felvételi iv, hol is a házas zsellérek a házatlan zsellérekké^ ogy rovatban vé-. telnek fel, mig ogy convoiitiós esőléd l ft. 40 kr. adót, a zsellérek fizetnek 1 ft. 12 krt. holott a házas szollér házbér fizetésre utalva nincs, igy az több alá lonno felveendő, mint a házatlan zsollér — valamint a icselédnél is magas-sabb rovatba lenno fölveendő, do szerintem ozon személyes korosoti adji összeírást som kellene a nép szeszélyének kitett jegyzőre egyedül bízni, hanom ozt a ''^közigazgatás egyik tisztviselője jelenlétébe^ (eszközöltetnék, hogy okkor más eredmény fog lenni, az a dolog ter metszetétől fog következni, Vit pedig nfcy lehetne elérni, ha mindon háthoz egy jolentő iv küldetnék, melyre mindon gWa Baját házi cselédei összes számát a 10 éveiV folüliekot fol-jogyozni s az öeszoiró küldöttségnek beadni büntetés terhe mellott köteleztetnek, ennek megtörténtével a küldöttség néháuy házuál a kellő vizsgálatot toljesitné, az elugadót érzé-konyon a közalap javára megbüntetnék, eszel minden utó gondolatnak elejo vétetvén csak ís a fizetési alap ny.orno, mig a fizető közönségre erkölcsi és vagyoni haszon is kirámolnék.
KOVÁTS JÁNOS.
Áz öngyilkosság.
Szomorú tárgy, az igaz: de szorfölött tanulságos, ós ép azért méltó a megvilágításra.
Magas fejlődéeű országokban az öngyilkossági esetek már a rendes halálnemek kösé soroztainak; mivel igen csekély eltéréssel, évenkint a népesség arányához mérve fordul nak elő. Angliában például, statisztikai adatok nyomán előre meghatározható, hogy az öngyilkosság a halálosotok hány száztóliját eredményezi.
A mily örömmel elismerjük, hogy hazánk ban még nom rég az öngyilkossági esetek a ritkaságok közé tartoznak : ép oly aggasztólag hat ránk a megdöbbentő tapasztalat, hogy logujabb időben az öngyilkossági osotok száma nemzetünk fiai költ is irtófalot keltő mérvben növekedik.
A gyakori öngyilkosságoknak, igen kevés kivétellel, két általánosabb oka szokott lenni.
A túlnépesedés volna a harmadik; do erről hazánkban oz idő szerint szó som lehet: azért hallgatással mellőzzük.
Az első általános ok az illető egyénok testi szervozetében, káros bolorganizmusában rejlik ; komorság, kodélybetegség és mogőrülés.
A második általános ok, Öngyilkossá lett embertársainknak benső, lelki meghasonlásá-ban koresendő. Az „orkölcsi világrendbe" vetett bizalmuknak megrendülése oz.
Minden egyéb, mint vagyoni ziláltság, szerelmi csalódások stbi befolyhatnak ugyan o benső meghasonlások előidézése, — helyesebben fokozására; egymagukban azonban soha sem képesek ily végzetes lépések olőidézéséro.
Mennyiben tulajdonitható már o benső meghasonlás a lélektani fejlődét emberi tévo-désoinok; mennyibon a társadalom erkölcsi állapotának elfogultan megbirálása után ítélhető meg. — A mely országbau a személy és vagyon biztonsága, az adott szó szentsége és az igazságszolgáltatás inogvesztegothetlenségo nom képezi többé a nép és a kormány kiváló kultu-száuak tárgyát; ott a közerkólesiség már igen rósz lábon állhat.
Valljuk meg, t. olvasó közönség, hogy hazánkban bizony a nyilvános élőt, a közigazgatás, a közerkólesiség nom ogészen ment a fogyatkozásoktól.
Valljuk bo, mort fogyatkozásaink megismerése az olső lépés a megrendült közbizalom helyreállítására.
S ha egyszer oz sikerülni fog }Aizgó törekvéseiknek -- s mi az a jó, mi no sikcrülno, ha egy egész nemzet igazán akarja? — akkor az Öngyilkossági esetek is gyérülni fognak szo-retott hazánkban.
Levelezés.
Keszthely, juuiu. 27. 1»71.
A haladásnak indult világot ogyben-más-ban kövotjük, — szóval mozgunk annyira mennyire.
Ami haladásunkról tanúskodik, első bolyon áll a „Polgári olv. egylet" alig 2 éves intézmény, moly máig oly szép olőmonotolt tett, hogy Kosztholynél nagyobb város is büssko lohetno rá. Eddigelé vau az egyletnek 4—500 kötett válogatott szépirodalmi n egyéb szak-könyvo német s magyar nyolvon. Lap 13 példány jár. As olvaaó egyl, tagok 200-on fölül, azonban az egylet a nyári hónapokban igon gyéren látogattatik, mit azon körülménynok tulajdoníthatunk, hogy a tagok lognagyobb része iparos levén, igon olvannak foglalva bok-ros teendőikkel, különösen elvonja az olvasó közönséget a szőlőmunka, mort a bőtormést igérő szőlők kicsalják a tulajdonosokat; a vig szürot roményébon szőlőbe megy, ki csak mehet, s persze hogy jó kodvvol tér haza, már előro énekelve: „Megkapáltuk a szőlőnket.'' Bizou csak szőlőbe jár ogyletünk sok tagja, de hiszen majd rátoldják a télon ugy, hogy alig férünk ol benne egymás hátán.
Dalárdánk is csak meg van pár rövid óv óta, mely ámbár sokat küzdött a bukás szélén, mégis megállt a gáton ogész maig. Szorgalmasan működik; dalostélyeket rondez. F. hó 24-én nagyszámú közönség előtt tett ki magáért.
Balaton fürdőnkről annyit mondhatunk, hogy egészen át van újítva; télon ugyanis a Balaton anyira nekigyürközött elfoglalni régi jogát, hogy a fürdőházakat mind kiemelte alapjából, mig a kilátásnak .no tovább''-ot parancsoló bábol tornyot (jegyváltó) kigyomlálta helyéből, most tisztességes távolból bámul olőb-bi helyére. A parti vendéglő alig-alig mota-morpholódik, itt marad a régi jó (?) szokás. -N A hévviznél a tél folyamában is folyvást épitottok; évről évre gyarapodik ; szép is a szó szoros értelmében, hanom még korántsem az, mire hivatva van. Vendég volna olég, de az idő kollometlen ; fürödni csak ritkán lehet.
Majális-, junialisban volt elég részUnk, a sok közöl legnépo«obb volt a népiskolai növendékoké s az ovodásoké. 26-én a .Társaskör'' tartott junialist a szép Tátikán,programmja vol t: „ha jöttök, leestek, ha hostok, osztok" és:
.csupán férfiak," pórnő mégis volt c)«.g — Szántóról. A kirándulók czélja Tátikának rész-lotos megvizsgálása volt, do délután igy-ugy juniális jelleget öltött, no mort nők is voltak.
Színészeink is vannak, mulattatják a közönséget, mog-mogdöfödvén a magyar nyelvet, A diszitmények füstösek , mint valami aszalókonyha. A ttinházban néha füst is van akkora, bele lehetne könyökölni, melynek megszűnte-tétére, mint igen alkalmas eszközt ajánljuk, hogy a színtársulat kölcsönözzön egy táblára festett pipát valamelyik faluból, ha ugyan ilyes piparebus a színház boldiszét nem con-fundalja.
—r.
Nevelésügy Egervárról. (Vasmegye.)
Tekintoios szerkesztő úri A közügyek iránti rokonszenvét ismerve, bátor vagyok oicn iskolánkról szóló tudósítást nagybecsű lapjának megküldeni; kérvén annak közzé tételét.
Folyó hó 19-én azon szerencsében réeze-sült tanodánk, hogy méltóságos gróf Széchenyi János úr Sopronból magasszomél^ü loereesko-désévol meglátogatni szivoskedott.
Ugy hiszem, már fonttisztolt gróf úr népszerűsége, a korral haladui törekvő ^ett orojo ország-világ olőtl ismoretosok, ozuttal bokros érdemeiről szólni nom akarván, csak annyit vélek köztudomásra hozni, a mennyit ezúttal ismét a népnovolésért tett, és nomos szive a növelés oltárára lotenni felajánlott.
Belépve tanodánkba, azt körül szemlél getvo, időszerűnek nyilvánította, minthogy az is, mert a magas kormány által, földgömbbel, abroszokkal, természettani gépekkel stb. megajándékoztatott; do niA már ily nélkülözhotlon tanszerek nélltül valódi iskola nom isképzelhotő.
A tanonezok számáról tudakozódott ő méltósága, a midőn a felvételi jegyzőkönyvet mutatván a községi tanító, a hol 121 tanuló van beirva; a mulasztási naplót előmutatván, kitűnt, hogy mindaunyi nom] jár bo; de hiszen be som férne; mert a nyári időszak az idős-beket vissza tartja az isk ólától. Óhaját fojozé ki ő méltósága, hogy a törvény szigora alkal-maztassék a gyermokok beküldése körül ....
ígéretet tett szinte, — hogy jutalmat fog küldeni a szorgalmas iskoláséit számára-, továbbá,ha tanköny vekbőlszükség lenne,hogy minden iskolás ellogyonlátva, fog róla gondoskodni.
Végre az iskolához kertet és torna holyi-ségot az iskola tőszomszédságában tulajdonából roményleni — nyilvánítása folytán kilátásba holyezett.
Ezen looreszkedésoért s nemes szivüsé-geért fogadja ő méltósága a népnevelés ügy iz. nevében hálás köszönetünkot azon hő kivánatunkkal, hogy as Isten még igen sokáig éllesso a nevelésügy s o hon boldogitására i mindnyájunk örömére!
FARKAS GYÖRGY
köilífl iiépuovotü.
- Heti étemle.
Jmríus 30. 1871.
— A párisi .communo'' lapjáuak most egy számát 60—60 frankjával veszik. — Franciaországot 8 miliárdnyi vosztoség érto. — A prímás Esztorgomban gépgyárt állított fel. - A világ körüli olső magyar hajósnő Szalay Erzsike a saragossai tengerből szedett ombolyt küldött muzeumunknak. — A „Slyx* szorkesztőjénok fÜlo párbajban levágatott. — Edvi Illés Pál irodalmi úttörő moghalt. — Go-rovo lomondásával Tisza Lajos novoztotott ki ministorré, — Az összos szőlő dézsmaváltsági tőke 16,920,000 ft, moly 20 év alatt sorsolás utján törloeztetik. — Az 1873-ban megnyitandó bécsi világkiállításra a roichsrath ti miliő ftot szavazott. — Mediáhban a makkabousok síremléke megtaláltatott. — Visegrád várának restauratiója as idén mogkesdotik. — A po-sonyi kórházban ogy rondkivüli beteg halt meg, ki 30 napig szüntelen aludt. —^Lisst Fe-rencz kir. tanácsosi czimmol diszíttotott fel. — A horvát országgyűlés szopt. 20-án nyittatik mog. — Dupauloup püspök u párisi érsoksó-get nom fogadta ol. — Szerbiában a fokoto himlő-járvány ütött ki. — Egy orodoti okmány szerint Bismarcknak a párisi communo tetteibou részo volt. — Magyarországon 1870 év végén 3490 gyakorló ügyvéd volt. — Kecskemét v.fökapitányát és csondbiztosát Szegődre kisérték. — Wladár fái hordozható gőzfürdőt talált fel. — Frankinarktból (Morva ország) írják, hogy jun. 17-én ogy kőszikla eresznél ogy ombor megfagyva találtatott. — As orosz czár viiszautozott St. Pétervárra. — Csehországban nagy vizáraclás van. — Uj hat csövű rovolverok osztatnak ki a hadsereg é* honvédség között. — Rémitő földrengés volt Cb^ában, 8849 ház omlott össze, 2298 embor meghalt s mintegy 400 mértföldnyi területre terjodt ki. — Supor K. színtársulata Mohácson .a communo vagy párisi véiiznapok" czimfl lo-geslegujabb sziumővet ad oW. — Julius hóban az összes agiopótlek 20*/, — Gambotta elfogadta a jelöltséget Pária részére.
(Irodalom.) — Szerkesztőségünkhöz beküldetet: Előtizotéei felhívás a .Figyelő" irodalmi és szépművészeti hetilap juliils—do-cscmberi folyamára; megjelonik havoukint négyszer gazdag tartalommal, szerkeszti Szanu Tamás; előfizetési ára félévro 4 ft, évnegyodre 2 ft, mely összeg a kiadóhivatalhoz: Aigner Lajos könyvkereskedésébe Pest, intézendő. E nagy buzgrlomiual szerkesztett lapot, melyben a logtehotségi-sebb irók termékeivel találkozhatunk, méltán ajánlhatjuk köaöuségünk figyelmébe és pártfogásába.
— Boküldotott hozsánk a .Kis Lap'' oddig mogjolont 13 száma, moly tttmött tartalma- és szép képeivel méltán ajánlható a szülők figyelmébe. Ara évnegyedre 1 ft, megjelenik hetenként egyszer.
— Uj lap. .Biharmegyei Kös-löuy" cziinü uj napilap jelenik meg (s es már a második) Nagyváradon, moly minden politikát kizár hasábjairól. Ara egy évre 10 ft, félévre 5 ft s egy hóra 1 ÍU
— Mogjolent s beküldetett: Angol-nyelv lovélszerinti önoktatása Irta Ps. Nagy Sándor 9^10 és 11. füzete. Ára egyenként 30 kr. E szakavatott munkát ajánljuk az angolul tanulni kívánó magyar közönségnek. Megrendelhető Dobreczonban a szorzó tanár urnái.
Hirek.
— A bolga trónörökös ő fnge körünkbe érkezett s palini uradalmán időzik. Isten hozta I Legyen üdvöz Itthon I
— Zuvics József a zágrábi autonom kormányzat igazságügyi osztályának főnökét ő felsége a m. kir. curia logfőbb osztályánál első oszt. bírói állomásra legkegyelmesebben kinovozto. E köztisztelotü s nagytudományu férfiú emlékkönyvébe Zágrábbani léte alkalmával Bátorfi kövotkoző pár sort irta:
.Élj iok» honfilir*, lg*itigSr«, Zavlcsj
H >i i''gyi^g olltnire menjrkOrckal tuAitsl*
— (Helyreigazítás.) A bécsi s utánua a hazai lapok bizonyos Hermanu Ignáoz kercskcdősogéd bűnperét említvén meg, ''nagykanizsai szülotésünokírták, utinnatudakozódva jelenthetjük, hogy som nagy, som kis kanissai származású, hanom ó-kanizsai, miut azt időközben a bécsi törvényszék is ki jelonté. Ez ifjú jogásznak adta ki Bécsben magát s abból élt, hogy tiatal és nem fiatal leányokkal és aes-szonyokkal kötött ismoretségok után házassági igérot által kicsalta vagyonukat. A törvényszék előtt a többi közt azt hazudta, hogy magyar joghallgató létéro azért nom tanul Pesten, mort ott nincs maradása, mióta párbajt vivott a ministerolnök fiávaL (Notabeno a ministorelnök legidősb fia 12 éves.)
— Gróf Szápáry Géza Zalamegye köz-kedveltségü főispánja — hir szerint a közmunka-tanács alelnökének nevoztetik ki, leve-rőon hat reánk még a puszta hir is; helyébe Csillagh László, vagy Hertolondy Kálmán ki-noveztotését omlogotik.
— Balaton-Füreden oly nagy jég oső volt, hogy a szőlőket két évre is tönkre totte.
— A 7. ágrábi érsek, e fáradhatlan népatya, többok között a varasdi iskolában is vizsgát tartott. A horvátok történelmére kerülvén a sor, a kérdések és folelotok igy követték ogy mást: Tanitó: kik voltak a horvátok? Tanítvány : Egy csendes, müveit földmivelő nép, Tt. Honnan jöttök? Ttv. Dalmátiából I Tt. Kik igázták lo? Ttv. magyarok. Tt. Kik voltak a magyarok ? Ttv. Rablók, három szog-lotos fejjel, benyomott orral, nagy szájjal és hosszú uílokkol. Tt. ki hozta a magyarokat az országba?Ttv. A Sváboki stb. stb. E hasafias történettanításnak ar lett a dija, hogy a tanító ur fizetésének ogy harmadrészére szállott alá —máskülönben még a hivataltól való felfüggesztésre is méltónak itéltotett.
— (Tanodai értesítés.) A n.-kanissai főgymnasiumban az ez évi nyilvános vizsgálatok a vallástanból jul. 7-én fognak megtartatni, a többi tantárgyból podig jul. 10-től 26-ig bezárólag. A tornászaiból jul. 26-án délután to-end az összos ifluság vizsgálatot. Magántanulók vizsgálataira jul. 27.'', 28. 29. napjai tüsettek ki. A négy alsó osztályhoz tartozó magántanulók a rajzból is mogfognak vizsgáltatni. — Ezen alkalmakra az érdekolt n. é. közönséget tisztelettel meghivja
AZ IGAZGATÓSÁG.
v
— A csurgói rof. egyház toronyórá-jáuak felállítási költségeire az ott mfiködö színtársulat jótékonyozélu előadást rendezett.
— Uj menetrend a vaspályán. Tiss tolottelfigyelmoztotjükozillotőketlapunk czikk-sorozata végén közlött menotrendre, inelysze-rint a déli vasúttársaság vonalain julius elsőtől kezdvo uj beosztás eszközöltetett.
— (G y á s z h i r.) Mult hétfőn délben főt. Bitnicz Lajos cz. püspök, nagyprépost, akadó-mikus sat. ó mga. Szombathelyről vaspályán rokonai látogatására Nagy-Kanizsára érkezvén,
csakhamar lefeküdt s harmadnapra szerdán este meghalt. A H4 éves nagy tudományu fértiu halálát végolgyeugUlé® okost*. Oiütírtflkön oste földi maradványa külön vonattal »Szom-bathelyre szállíttatott, hogy ott rangjához, illó egyházi szertartással adassék át az öröknyu-gulouiuak.
— (l''riini ti*.) Stirliug A utal szombathelyi áldozir ur múlt vasárnap tartotta primi-tiáját Alsó Lendván nagybátyja, az ottani pia-bánon ur körében. A templomi sxertarlás a bellaiiuozi hiros zene mellett tartatott, Korray tanár ur jeles egyházi l>eszédo, taraczkok durrogása, 12 kis fehérbe öltözött leány jelenléte omelék az Ünnepélyt. A díszebédet talpra esett felkor/öntések fűszerezték.
MogkerostettUuk vidékről, hogy a takarékpénztár uj épületébou levő boltok s ; lakások kiadása mikor történik meg, mert 1 mint hallak, árverés utján eszközöltetik, joleut- j jük az.illetőknek, hogy mint halljuk mi is, '' falragaszok hirdetésével megtartatott az árve rés, mily erodménynyel? talán majd falragaszok utján megint megtudjuk, s aztán it vidéki t. közönségnek jelontjuk. Kgy kissé bix az furcsa dolog, hogy a vidéki közönség pénzét ka-matoiásra aziveaon veszik, de hírlap uiján lu domására vajmi keveset juttatnak. Killónhon 1 rajta leszünk, hogy egyet-mást humánként ki- * szivárogtassunk. ;
— Manusborgor Jakab jeles színtársulata Pécsről nem hozzánk, hanem Zomborba megy. Sajnáljuk! Annyit azonban halluuk, hogy augusztus hóban Bokody színtársulata jő Keszthelyről hozzánk néhány előadásra.
Nylltpósta.
- K. J. Pécs. A* értesítést köixönflm, si ígéret beváltásának Örvendek.
.A válásra'' - Vérlek egy kis várásra.
- W. Gy Hadén. Gyógyulásának nrreud''liik.
— V. B. Csurgó. Af Ígért tudósítást várjuk.
— 8. L. Pest. Aaonnal elklild-Utl.
ti z 1 e t i • h i r n ö k.
Nagy-Kaalzaa, Juuiu. 30. 1»71.
Ex idei gabna Biletflnk — mondhatni - a fst. büktől filggj Ka e«ek gyfllekexnek, a vételkedr lankad, éi Ka sxétosxlanak sxétosxlík ai aggódás la, unnak folytán as árak is mn|>oiila egy-két krajetárral emelkednek éi alásxállanak. Annyit jeleshetűnk^ hogy ■ lm At a roasda aröteu megkapta,noHa a minőségié néave határoxott véleményt mondhatni nincs hatalmunkban. K. jiilim l-*Slül kexdvo a déli- és államvasutak (Js-xekltteléselkct némethoni vasutakkal nteg-kexdetvéu, éjsxakra axéló gabnakllldemények sxálll-tá«i diját mértékeitek, mely bixouyára a gabona iiíloir.. jótékonyan hat.
Piaczi ár.
NagyKanitsa, IKÍI. évi Juniiia i.''8-ik napján. Ilura >.l—8.''. font 4 Irt 7U kr. H5-80 font 0 frt f,0 kr. H7 MH font fi frt 60 kr. Kox» 78-79 font 3 frt 30 kr. 7»~KO f.tnt frt 4(1 kr I40--8I font 3 fit 60 kr. Árpa
vertfxéarc Í0-7Í fot)t 2 frt »<> kr 71 7-> font 3 Irl -kr. árpa >öxönséges 6f» —titi lant - frl — kr. U7 08 font - M. Kukoricás 8 frt 70 ki., 3 frl t>0 kr. K iko-ríoia olaas (csinquantin) — Irt kr Zab 45 - 47 font I frt 90 kr. 47 -48 font ''J frt — kr. I''ohanka öti-08 fut. - frt'' — ■ kr. 08 — 70 font • frl — kr. Hab fehér . kr. bab tarka • kr. Kenyéills.t kilsftnséges 9 frt _ Unom''J frtWIkr. Ziomlell.it 13 írt - kr Láogllsst kOxöuséges — frt. — linóm — frt - kr. Király-Hsat knsHiséges — frt — kr. Önöm 16 frl 00 kr. Roxs-láng knxttiiségea — frt — kr. finom - frt — kr. Marha-hua fontja U3 kr. Horju-hu* fontja 20 kr, Hor-té»hus /ontja kr. Juh-hua fontja — kr, Nxa-l.iua fontja 44 kr. Zsír fomja 60 kr. Csibe párja f>0 kr kr. Káo*a 1 frt. t frt 10 kr. Lud sovány frt — . frt - kr. Lud hlxott - frt — kr, • frt — kr. I''njka • frt — frt — kr. Tyúk tojáa 3 kr. Burgonya nívrejv 1 frl 80 kr • frt— kr. Kgy máxsa sxéna 1 frt ÍiO kr. sxéna uj. frt — kr. Egy kéve x«up 14 kr. — S/alma máxsája 1 frt 20 kr. lljbor vldékdnkball akója 6 frt 60 kr. Ó-bor vidékünkbeli akéja — frt - frl — kr. ''
A n a g r-k an I sa a 1 város tanácsának árjagysék könyvéből kiadta, SZIQETHY KÁROLY biito*.
Vasúti aapoaklntl menetrend:
liudn-posti idolxeréut. Indul N.-Kaulx<áról Dudára reggel C óra l8*peret.
Héeaho
» m
Mxombalhelyre Trióul felé
*
l''ragerhnfba
délután 1 éra 48 o»tvc 10 Ara 43
lélntAn 2 éia 18 estve 10 éra .'')« reg. ft óra 48 , 5 éra 3 d. u. 2 éra 23 éjjel 11 éra 3<l
. Harc*,Mohács,Ktsík iec.''» éra 18 . . „ . délb« li éra 43
Érk N.-Kanitaára Iludár.U reggel 4 éra 43
délután 1 óra 46 '' , , eatvo 9 óra JO
'' . . llé.abCI röggel 4 óra 83 ,
vatvo 10 óra 18 , „ • , HxoinbatholyrSI d. o. 10 óra 27 ;
. Trieai fel3l d. u. 1 óra 9 , . , oalvo 10 óra 2t ,
, . l''ragcrhofból . reggel 3 óra 60 .
; . Barcsról . 4 óra 19 ,
, , . délután 1 óra 21 .
Aa éjjel 11 éra 30 porcakor Kanizsáról indul.'', vonat a TrieatbSI Bécsbe inen5 6-0* ssámu aiemélv asállitó vonatul Pragarhofoál csailakoilk.
Heti naptár.
Jullui 2-ától 84| 1871.
Hó- és hetinap
I tJU ■ - - l-''-T J<
IfBBT
w
?".''-■ ■■ . .
Kaiholikua nap
rvittliviinus III,''- ^ 1 IVIV11
tár j _ napi
fnrueiisuk i^aasígXrdí,''
w tm__UJ^iu
-T Pfotaatáns naptár
Máté VIII
Vasárnap
Hétfő
K«dd
Hterda
CsUtdrlfik
Péntek
Hxomb.
A 5 Bari .b.
Eulog Udalrik Cirill lasaj pr. Vilihald p. Kilián p.
A 4 8. H.
Kornál Udalrik .Sarolta Kiajáa
m
I
M
Felolós szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
V1
HIRDETÉSEK:
___
Töröksorsjegy húzás: aug. I. okt. I. decz. I. febr. I. apr. I. és jun. I.
A leuelöli) öst''hb jniv|ntOK|il>|» t vmIi''(|)ic(i:h melletti im^vótelro
kétm^kiviil a
magy. kir. dijkölcsön sorsjegy
éa a
esiíszári török birodalmi.
A feletti kedvoeő játt''ktofv, niolyot inindkiH sorHjcpy nynjt:
Wagyar sorsjegynél húzás évenként 4-szer főny. 25Ö000 fr. Török „ „ „ 6-8zor 1„ 600000 frank.
Továhbá olőnyUk a Wii/syniehírtt/t/, <ill<unbietotitdi 6a jelzdloijibiz-(vttdg, melyek ezen aorsjenyokot leirkedvoltobbő ^s legjobbá tes/ik, özeken felül is ajánljak o sorsjegyek bová»árlását, mert a logkísehb nye-remóny is ielontákenyen telnlmuljft « most.''uii árt, a törüksorsjo^yn^l IOO forinttal ia, inelv még ioenkJut íii/rnuk kantutot hua aranyban, mit mi inár az első rdszíóttől kezdve vevők r.iszéro engedünk át.
Ac első r«lazlet boHzettWvcl már nz illető játszik mindon husásra » a jegyzett sorsjegy egész nyereményén''. Kiboesátunk valamint
Magyar- ugy törött-sOreJe^yet
részletfizetésre havi n frtól kezdve tollelé. Mindkét sOrajegyet havi 10 ft réa/.letiizetés mellett megrendelőknek a 4-ik részlet (uniton belixetése után / HXÚMX-Hu''luínynkl ertvMi not''H-Jeuuet küldünk hiyi/en,
K sorsjegyuok évenként három hiizáaa van.
<
CD
- • 200
MAGAZINER & STERK
VáltAháxa, Fenten Dt-ók Kevfiu''x-utexti 7-ik hx.
Magyar sorsjegyek húzása: aug. 15. nov. 15. febr. 15. és május 15.
Monogramm és poosétbélyeg 8 y « r .
(602-M,l)
Főraktár papír foliémoinü vászon-imíUttióbtil.
Pályázati hirdetmóny.M
Nag)- Kanizsa várói képviselő t''^stületo részéről -r- halálozás folytán megürült — városi aljegyzői állomás betöltésére, — mely állomás 1ÜH.) ft.évi tizetéssel dijaztutik — ezennel pályázat nyittatik. A pályázni kivánók felhivatnak, miként kellőleg fel-szerelt folyamodványaikat 1M71. julina (j-''aig llalvnx .Rizsei pol-. Y <1>1 1 O gármcsterhes csiinosve, annál bizonyoanbbun benyújtsák, inert .később beadandó kérvényeknek hely nem ndathatik.
A V. képviselő testületnek 1X71. juníiia 20 kán tartott Ülésből.
-Kiadta
KOCH AlK)LF,
(ft9« 3 2) ("jegyi".
t''S
KANITZ C. %
PAPÍR.RAKTÁRA
Pe8tr Deák Ferenc utcza 6-ik szám a „fehér hajóban,"
ajánlja gaxdagon feUieroll raktárát iré. éa I e r é I - p a pi r já b íil, lerél-borlté k, aeiél tol I •
t « 111 a r t é , t o I I k é a, pecaét-viasx, in ií i o U i''i a I I i a r i n t i n I a, i r<> i>, r a j i • 6 "
éa teljea raji esakna lik, tuaeliok éa teehnikai leatékek, ra j a p ap i ro k, gnngynillvo, p a u papiroa éa pailair vAs/on, máanlé gépek, fttlazcrelt i r é m a p pá k teljea iré-aastali eaa-knxíik aeaél- é* lironxbél, finom 11 nt a t a r t é k , albumok r.ene és anélkül, axivar éa aa e l>-,tárrxák,nlaxé-sr. ivarlárenák, ugy mint mindennemű táigyak iakola é« Irodai liaaxuálalokra KtlMultsen ajánlom saját gyártmányú I o v él pa p i r o m at, a legújabb axluexetd monogram mokka), látoB»ié jegyük éa I • v é I p eca é 11 ő liélyogek, kdlDnns finoman k«axltY0 a Ingjutá-nyoaabb árakon.
Lí>vólpapirosok.
100 darab névvel nyomva W. HO kr.
Hio levél éa 10U boríték nyomva 1 ft 1 írt. MJ kr.
IO) levél aainea '' monof^rarn-
inal » ft. 40 hO 2.ÖO.
100 levél éa 100 bnriték sxinea moQogrsmuial U fl H»» .''I.ÍO kr.
lllO levél exéggel fekele nyomain kr. 1 ft, -JO kr.
Minden sxáx lev/l- és bo ritékhos egy igen linóin papír-''árexa a>ándékoatatIk. I ritsma''.Min levél negyedrét,exég-gM fekete uyonialu 7 H |2 fl. IIKM) darab boríték kumlor pa pirbnl uagyobbféle exéggel foketa uyuinatu .''» 0 ft
Látogató jegyek^
a la mlnute •sinnyomattal 100 darab legfinomabb bristal-
papírra &0 kr. 1<M) darab finom sxinesitett ear-
ton XO kr. 100 db legfinomabb frauexia Matllack fehér vagy sxinaxett Ifi. 100 darab finom franeiia brillant papirra 2 ft 60 kr. 100 daraíi kőnyom, finom kattGs fényU vagy bristol 1 ft. Miuden egy. 1 sur 20 kr több.
Levélbélyegek.
I00O db aranynyomatu ''J ft fii) 1000 , veres peesétviast axin 2 ft 7''» kr. 10íK> . rongrévs dombnrn ba-Ilikkel, ''i axinunl .''» fi 76 kr.
Mladen további eier 80 krrat olosibb.
Papir gallérok és
Kér.elnk » legfinomabb váaxou utáuxás.
1 tuexat lelinitott gallér 3íi kr. I tuoxat felálló gallér 30 kr. í . kéxol k S6 kr. _ _ fft^ I.egnjabb divatú. ''VS Ismét eladók százalékot nyernek.
Nagy válasxlék mindeunemfl llxlmi, JegyaJi éa gaxdáaxali k n n y v a k b li I.
... ✓v
Nyomtatványok kívánat sxerlnti gyorsan és sxépen a leg. jutányosabb árakon késxitti]lnek.
Levélbeli „^rendelések
utáutétcl irrllelt A legponlo^ab- • ban éa gyorsan »<xk''''>xnlt«tnak
''/Kjk. jótállás mellett *
a leffjoöt)
Icgjiitányosabb
tmmmmmmmommmmKwmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Köiiyvkereskedöscmben
gyijuyiirü olaj»zinnyomatu
genre, szent-képek, taj és állat-rajzok nagy választókban van -
szíves megtekintés végett rendelkezés alatt.
A* áruk kerot — vagy anélkül igen jutányosak s 10 havi részlel fizetéssel is ulfogadtnt''ik.
UMT* AlRalmílag száuios magyar történelmi aczél-mct-8zot lmállított áron kapható.
Tisztelettől WAJDITS JÓZSIIK.
Vagyok bátor ezeiural a n. é. kö zönaéget liazlulottol értesíteni, h"^y t
Warchalovszky Jakab urcs. k. szab. varró gép gyárának,
i melyek a londoni és párisi4 világkiállításon ccélszerű jóságuk • és olcsóságuk által érdemet szűrőitek, helyi raktárát átvettem.
Az eladások tökéletesen a gyári árjegyzék után
|i történnek, miáltal a n. é. vovík a fuvar éa csoiuagoláai pénzt takarítják meg. Csórna-, selyem-, tü- éa olajjal a varró gépek számára a legnagyobb választókban éa olcsón szolgálok.
Minden a raktáromból eladott varró gépek elismerési nyilatkozatot nyortek, melynek bizonyítékául aa iue mellékelteket bátorkodom közölni.
Mély tisztelettel
427- 10,3) Rósenfeld Adolf.
II i z o n y i t v á n y o k; í.
Kosonfold Adolf urnák!
örnmmel nyilalkoxlatom ki, . mlsxerliit ax Antul vásárolt varrógéppel Igen megvagyok elégedve, axérl raktárát sxiveseu fogom másoknak is ajánlani.
Nagy-Kanlxsa, juliiis 1-jéu 1M70. Bfibóchay Jánéiné.
T- cz. Hősenfeld Adolf, kereskedS uruak. '' Ax Önnél vásárolt varrógépen OrSmmel dolgoxbatok, inert rajta n munkákat génysxerdleg kéaxithetnl el, ax o oieinll varrógépeket bátran ajánlhatom minden család stámára vslú inegsserxés tekintetéből.
Nagy-Kani.sa jnlius 6-én 1870 Kooiil Antónia
Raktára valódi angol pergament (Imlyagpapír) befőzött gyümölcs bekötésére.
Mint a U''i/jelvHb
Szépitö-özcrt
ajánljuk
D Lang óvszer-kenőcsét
(Prleervatlv-paeta)
K»en egésxen ártatlan terméizetl anyagokból késxilctt ezepltö azer nem vegytani készülék, n őrnek semmi módon s avm ártaluia>, s axéit a legteljesb inagnyogváasal a kltllnö ered- I ményiiek birtos blionyilásával ajánljuk hasauálatra.
Kxeu jeles évszer-kenóes hasinálaltal van a börro néx»c, kiiliuiftsen arozon, nyakon és kezeken, gyógyítja axonnal a legteljesb bixony.t.''kuyujUs melleit egésxen áit.ilinall.inul a b."r minden tleztátlans&aát s kiütéseit, épen ugy eltivolltla a betegségeket, vagy bú altal előidézett ránzookat, sebhelyeket, rlpaoioseágot e a test redózetét, a testszlat szeplőtlen tisztára,
tt^''Ja''W.*"*.*1 aMkorr« 14 efleméges színre
laezi elo. tulajdona, hogy hasonló s«cr még niiiea, mely exon
takélyeteaaéget eddig oléne volna. Az eredmtny csudálatos ét i
meglepő, ugy hogy minden további dioiéretet feleilegessé tesz
Kgy tégely ára hasxnálati ut..silással egy Ilit i fl.
_ arczfestók-kenöc8e
(uSchmink-jHtHta")
bír mind axon íiditobb navoxott lalajdouaágokkal, a a bőrnek aaonnal eg黫en árlatlnn módon termésxctes, finom a gyünfféil fehér, vagy veres sxint kMcshnha j a l.«r»n telje.en láthatlao a rolnimul min len eddig létexö ily nemlli ket
Kgy légely áru fehér vagy verea 2 A o. é.
Küsziillitó rakliuly iiuffybuii ós kicsiben
egyedül feltalálójánál van
D LANG
Bécsbe,;. Burggasso No. 47.-
Nyilttér.*)
A'' na{ti/-k<tnhsai
kereskedelmi és iparbank 1871 ik évi julius elsőjétől kezdve gyümtiicsözés végett betett tőkék után 60 napi felmondással 6%
30 V 9i 57., „ „ 4 ''/, u/q kamatot fizet.
L a n g L oo póidnak
nemzetközi újság hirdetési
ügynöksége Pesten,
Dorottya - utvxáhun ÍJ. hk. í-híí em.
Hirdetmények beigtatása és újság-előfizetések bei- es külföld minden lapjára
az árjugyzók szerint eszközöltotnek. Többszöri beígtntásnál aránylagos l<-«''iig<-<1;:M.
Van szerencsénk a t. cz. kösönségot ezennel figyelmeztetni Steiiuhckcr L.ur és társának mai lapban ulló hirdetményére. A kérdésbfen forgó eredéli xonnegyok egy-, főnyereményekkel oly dúsan ellátott kisoroláshoz tartoznak, hogy erro nézve vidékünkön is igen élénk részvétel várható. K vállalat annál inkább teljes bizalmat érdemel, minthogy a legjobb állami biztosítékokkal kínálkozik, valamint n fentebb megnevezőit czég is minden idóbun tanúsított aolid eljárásáról és számos myero-ménynek általa lett kiűzetéséről mindonütt ismeretes.
i — Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget lapunk mai számának hirdetési rovatában levő Ujlaky, Hirschler & fia alsó domborut faraktárára, moly a Dráva mentében a legnagyobb.

í (JlekuUlctett.) A tinóin KtvaUtciertt du I Barry tápgyóyyzer meggyógyít minden kórt, | moly gyógy-szorokkel daezolt, nevezetoson:
gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, takhár- I tya, légzési, hólyag éa vesobántalmat, gümő- i kórt, szédelgést, szükmellüséget, köhögést, '' emésztési gyöngoségot, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lá-at, aszkórt, vértorlódást, fülzugást ós bá-ny.isi ingert még terhesség időjén ie, dinbotest, bux komorságot, soványkodást, osuzt, sárgaságot a 72,00° gyógyc*ot, molyok mindon gyógy-szt irol dnczoluk ; többi közt bizonyítványok, | >pa ó szentségétől, gr. .Muskow udv. marsaitól, de Brohan iii''arquisnótöl. -- A húsnál táplálóbb lévén, a RovaIcscuVo felnőtteknél és „yermokoknél i)0 szerte megkíméli a gyógy-szerok költségeit.
(''astle Nous. Alexandria, Kgyptom. 1889. mart. 10. A finom Rovalescióre du Barry on-gemot egy igen makacs idült béldugulásból, melyben 9 évig borzasztóan szenvedtom, s liiely minden orvosi kezelésnek ellenállt, ki-gyógyitotl, s ezennel forró köszönetemet küldöm önnek mint felfedezőnek a természet e becses adomátiyaért. Örüljön mindon szenvedő.
A mire semmi gyógyszer nem képes, azt teszi
Du Barry Kevalcsci&rje, mely akkor sem volna tuldrága, ha súlyát aranynyal mérnék. — Tisztelettel Spadaro C. (6.
Pléhszolonczékben ''/, font 1 ft. 50 kr, 1 font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 60 k. 5 fnt 10 ft. 12 font 20 ft 24 font 88 ft — Kevalesciére Cho-colatéo táblákban 12 cséssére 1 ft. 60 kr; 24 csészéro 2 frt 50 kr ; 48 osészére 4 frt 50 kr ; poralakban 12 csészére 1 ft 60 kr, 24-re 2. 50 kr. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft 288:ra20 ft 57ü ra 30 ft. — Kapható: Barry du Barry éa t-rál Héosbon, Wallfischgasse, Nr. 8. Pesten Török Jóssef gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-stttdtornéí, Alsé-Kubinban Tyroler és Scble-singernél, Debreczenben Borsos Kerencznél, Dunaföldváron Nathora Pálnál, Károlyfővárott Brilli F.-nél, Nagy Kanittdn Lovák Károlynál, Érsekújváron Conlegner Ignátznál, Szókos-Fe-hérvárott Diob:illa Györgynél, Verseczen F1-schor Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csomogeárusoknál.
H
H
JaJ
T
IS-
» «
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
lk:(i*ÍK>n, Oju»rnrit)|í No. 21.
vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjcgycket, vasút, bank- és iparszelvé-nyeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
Megbízások a cs. kir. börzére
készpénz vagy megfeieiő előpénz mellett legjobban eszközöltetnek.
Jatóktársaságok:
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-lk évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. Évenkint 5 húzás: márczitis l-éntapril 15-én, junius 1-én, szeptember 1-én, deczember l én. Fónycrvény 250,000 ft, legkisebb nyervény 170 á 200 ft. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap 1 cs. kir. 1864. osztr. oredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-iki államsorsjegy részlet fizetésre á 6 frt havonkint Évenkint 4 húzás febr. 15-én, május 15-én, augusztus 15-én, november 15-én-Fónycrvény 250.000 frt, legkisebb nyervéfiy 104 á 200 frt. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap 1 roagy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-iki török áíiamsorsjegy részletfizetésére & 5 Irt ha-
vankint. Évenkint 6 húzás: febr. 1-én, april 1-én, juni 1-én, auguszt. 1-én, október 1-én és deczember 1-én. Fónycrvény 600,000 franc* legkisebb nyervény 400 franc. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap '' \
1 császári török 1870-iki- eredeti sorsjegyet.
40 db berezeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre h 5.Irt havankint.
Évonkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-éu, augusztus 1-én és november 1-én. Főnyeremény 80,000 tallér, Iegkisé1)b nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 ltcrczeg Braunschweigi eredeti sorsjegyet.
8MT Minden búzásnál érvényes:
20 ad részjegy 1864. oszt. Borsjogyro a 8 írt | mindén
20-ad , 1849. ötöd osztr. sorsjegyre k 1Q firt > további fizetés
20ad » 1870. magyar sorsjegyre ) nélkül (Ml-18)
Ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő óta kereskedők pompás hirdotések áltál rosz órákat ajánlauak a t. cz. közönség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. E kereskedők sora órások, sem — mint állítják — óragyárosok, ennélfogvn az órának belszervezetéről legkovosebb értelmük sincs. Eladnak jjéldául avult ló^onvmővot, pakfongállványban mint uj szabatos műsserü órákat, valamint másfele legközönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindenki ilyféle haszontalan órák vovésétől. . *
{ * ■ '' ,
A ki egy yalóban jól rendezett és olcsó órát akár venni, fordaljon a jó hirnevu cbxréLSH.OZ, HBRZ M ,
ki átalábnn csakl« az óragyártással foglalkozik. Bécsben, (Stefansplats Nr. 6.)
HERZ UltHg. órás Bécsben, (Stefansplats Nr. 6. Aussenseiten,
d«» Zweitnlhofes) számos év óta jó hirnóvbon réssosülő logdusabb tartalmú
ORA-RAKTARA
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választókban, egy évi jótállás mellett, a kövotkoző árjegyzék szerint.
GtriiU Xíit''bórnk. (660-M)
kitűnő mlnőiégUek a ci. k. kémléueli hivatal áltat megpróbálva.
2 fttal olcióbb-
Minden isnbályosott óráróll jótálláii jegy adatik. A mm itabályiotl
A HAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
Évekig tartó fürkészés folytán végtéro sikerült nékem egy
haj- és pikkelyviz
feltalálása, mely által már 4-ő-szöri használat után a haj kihullása, valamint as oly igen kellemotlon pikkelyek képxMése minden korra olhárittatík. Egy üveg ára 2 frt., postáni küldéssel 15 krral több.
Kapható a feltalálónál
DBM AI. najíodrasasná.1
Bécsben, b\ Iváros, (Johannosgasso Nr. 1.) , ^
Megrendelések a vidékről azonnAl teljesíttetnek.
Köszönet elismerés.
Ön haj- és pikkely vizének ötszöri hAsználatA után fejbőröm a pikkelyek fojlődésétől ment mAr(tdt, ós ImjAm többé nem hullott ki, mi annak javulását lényogoson olősegiti. Ennek folytán ozouuei alkalmat voszek ÖnnoU köszönétem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel
PRIftL J.
» rondllngi cs. k. sisb. vu- érc»0ul8do k6nyT»ivl!jí.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
• Mindenféle chifínonokfcoffok, hajfürtök stb. a lehető legjutányosb áron kaphatók. Alhajak urak rétiére tökélotos hasonlatosságban készilotnok.
Demal A., hajfodrász. Raktár van Pesten, Török József urnái, király-uteza 7.; L ein.be rg-ben Rucker S. urnái.
(600- ''?■)
> Kór fi órák: lislUt henger ór. A rabi 10—12 (rt ■rsnyker. - rngdvsl 13 - 1+ frt
• kettfi* ÍQdéltet tö—17 frt
• krUlály flreg.14 17 frl • horgany r. 16 ruü. 16—19 írt
. fin- viliit lappal ÜO—ÍÍ3 frt
- krttS* fOdíllel 18-2.1 fit . Biiomabh V4-!í« frl
- ang. li.kriia. űr. 18 frt
• hurg.badlór.k.lap 24 — 26 frt
- remoutoire a nyaknál huaandó fel 25 - 90 frt
- rcm, kettS* fedél. 85- 40 frt
• jrgectllreggel 30—36 frt '' * - horg. hadi rem. 38 — 46 frt
Arany lisnger.írNr.3 »r. 8 r. 30-36 frt V; . Imrgony 16 r. 84—44 frt finom. ar. lap 46 - 60 frt kottSs lappal 66-65 frt aranykO-
i penyiiyel 6.) 70. HO. 90. 100 • 120 I - - Jeceillvcgg. 42—60 Cl Arany, cx.ll arilap 60,75 romonioir 80, 90 100 frt
■ - kel. lap, 100,110, 120 150 írt Va<lá»a éa munkái remontoir pakfolig lalnh aranyokban '' 13—47 frl lltlgy órák Estist rali, -I él 8 r. 18—18 ft. Arany • - 26 - 30 ft
email. 30 - 36 frt
• hOlgydrAk ar.lap. 36 - 40 frl . email, gyémánt. 38-48 frt
• krUitAlylappal 86-45 frt
• hottflulap 8 r. 40 -48 frt
- aníail gyémántok. 50 - 65 frt;
• hftlgy horg. órik 40-48 frl
- jegpriltreg 46 - 60 frt
- kellői lappal 50 - 66 frt remontoirok (10, 70, 80, 90—100 frl
• ket fftdél. ÍK>. l<X>— 110 frt AaonkiTtll mindenfále óranem kéitlelhen van. Kxtlit órák 1 -• 1-60-ig aranyos-tatnak.
Kittit óralánciok 2 frt 60 kr. 6. 6. 7, 8. 10 -12. frt Arany óralinctok 18. 25* 28. 30. 40. 60. 60. 70 HO. 90. 100. írt-Koltö órával 1 ft.
- Kellő órával, mely * keltéinél gyergyát gyújt 9 frt — Hla-toiitó költő, riantó tUsael, mely egyiirrimlnd gyergyAt gynjt 14 írt — Páriii krtliő óra dinea bronex-tokban 12, 13 14 írt,
Hordozható 6rst»l sHsa4rx< érák.
- Horgony féle, rubinnal, as e Idig lét-*ők köiUI legjobban liait-uálható iniudfii vaipnlyandvari őrré-stére, aiiuháiakban, gyárakban stb. Ksen óráknak mindegyik*, ugy vau iscrveave, hogy hat litllnuféln helyen
as.
3. 4.
drbja
ellsnBrB* 40-48 írt.
Legnagyobb válanték dliaeiebb párisi broaoz orákbaa.
20. S2. <6-30 írtjával-, — ueyaaas ölGmflvel 28, 30, 36, 40, 50, 60 - 100 írttal.
Lsjaagysbb raktár tofasrákbw.
Tulajdon gyártmány, két évi jdtAlláiial | Naponta felhuaaodó 10, 11. 12 frt — Minden 8-nap felhuisndó IS. 17. 18. 1». frt. — Vg/M*
óra- éi félóraUtéiiel 30 83. 36 frt . óra- él negyedóratltisssl 48. 60. 65 frt. Hónspoi regulateur -28. 30 32 frt- Ciomagolá* Ingaóráknál t irt. 60 kr.
Minden javítások lehető Itg-jobban véfleite''.uek. Vidéki megreo-dőlések as Omegnek kénben bekfll-déio U*gy poitánl utáuvét melled legpontoitbban teljeiittetnek. Msg nem fel^lS órák kicseréltetnek.
Órák etetébe is elfogadtatnak. KOI i!n kívánatra küldök bej Ojt Cinegekért aránylag órákat éi láucsoka-váJanláira, éi a meg nein tartót-áráért járandó Bsaseget vinxaktlIdOmt
Kérem figyelembe venni 1
Minden áron iegjobbiaerJek és kereikedftk vagy nem órások álul ajánlottakkal Oliss uem vegyi.
tendŐk.
KELLER ZSITVAY
selyem és nöi divatkelme raktárukban
Pesten Szerl-vtatér 6. bz.
A legújabb selyem, gyapjú és gyapot női divatkelmék, kész nöi ruhák és mindennemű felöltők, valamint sok más női divat-czikkek, dus választásban és lehető olcsó áron kaphatók.
Ruhák készítése sajátszabómühelyünkbena legújabb divat szórint gyorsan és izlósteljeson jutányos arak mellett
eszközöltetik. ^
"i
Kelme minták vidékre késiséflgel'' küldetnek, a megrendelések pedig
•kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. (536 -6.S)
, Lyoni selyem kelmékből
£yzíri raktiír;
STEIN SAMU aranyműves.
több ér ót* fennálló «jó himóvnek örvendó dúsan felszerelt arany és ezüst ékszeráruk, valamint nagy választékú arany és ezQst óra raktárát ajánlja a fővárosi s gyári Arukhoz képest jelentékeny 7,-kol olctóbban, mit a m. városi igénytelen s olcsóbb életmód, tesz lehetővé, de különösea azon körülmény is hogy arany, ezüst féméit
közvetlenül «ajat műhelyében olvasztja dolgoztatja fel.
Minden arany és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás biztosíttatik; a valódiságot s próba fokozatot pedig a cs. kir. fémbélyegző hivatal bélyege igazolja.
Megrendelések a legszilárdabban teljesíttetnek, és a kívánatnak m.«g nem felelő csikkek a legkészségesebben kicseréltetnek; ós igy az előre bocsátott kedvezmények után bátorkodom intósemet a t. közönség figyelmébe ajánlani, miszerint a valódi arany ékszereknek — a nemes fémnek hirdetett Talmi nevű feltalálójáról nevezett Talmi-arany — különben bronzból készült ékszerekkel való pótlását, — melynek tulajdonképen ftemmi értéke sem lévén •— kikerülhetnék 1 3»
közvetlen HHHHMH
15 százaléknyi valódi nyereség
ajánlkozik azon
selyeiükelméknéle,
melyek a esdsz. kir. szabadul mázott (f>64—12,8)
„zur Stadt Lyon"
esiroe.eta aelyemkelmík g y á r t-r a k t A r A h a ii, (
Bécs f belváros, T u c hl a a be n tU-dlk sxá''m
vásároltatnak, minthogy mi n»jnt gyiirlniHiiy nhil.nt a következő szabott gyári áron áruljufy, a legkisebb röf számig, ós igy az ougros vagy rószlot eladási árkülönbség, a mi közvetlen vásárlóink nyoromónye lesz
bécsi r A f
A legújabb s legszebb testésll csikós Belyomkelino .... 1.20.-4 frl''30 krl|l. A legújabb s legazubb szinü tatotok ós Pollit dc nole . . 1.75.—t . 50 A If^ujabb'' s legszebb szinti */> szóles (irón de fnillen . . t- -.—3 „ HO
A legújabb szinü uohéz <*roxgrHÍu ........3.75.-4 . —
A legújabb Uroderlr de Lyon.........2.5t>.— t „ GO
Valódi indiai nyers fnulnrd egy ruhának való */., széles, 13 rőf 15.—. '' „ — A legjobb paplan tafota ......,..:.. l.ttO.—* 00
AtlM*s minden szinben....................1.10. — 7
A legUruSsb s legjobb fokote lyoni tufotn, ÍVhIiIcmsc és
..............I*ou11 de m»|f 1.SO.-3
A legnehezebbs legjobb fokotoííro* de fallle* és<iro».grJtlink 1.80.— 5
Valódi angol kiváltság, Kynpjulxtrfeony...... ÖO. —3
Valódi fekete Helyein-biirNoiiy.........i.50. VI
Mindon kolm TETT III u rra kószsiiggol leöleled iU.-
Meffretulelések: a bel- cs külföldre vasúti-, gőzhajó- és posta-utánvétel mollet szigorúan a mustra szoríut |>ontosan tcljesittetnok.
V)
8sí y smksI■ é k k 0 ivat I ss a §y ái r k ál.
ELŐNYT
a
Ujíaky, Hirschler és fia
\ fakcresketNí társulat
ALSÓ-DOMBORÚBÓL utolsó posta KOTTORI
Ifelclittcl jelenti a magas uraSAgokiink s egyáltalán a l. <x kdiönségnek, miaierinl
deszka, lécz,
óh mindennemű
fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi enemO megbízás gyorsan é« jiilányosan eszközöltetik; mire nézve foidőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SpHLESINGEK GYÜLA .urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel, , (529 — 19)
Ujíaky, Hirschler & Fia,
fakereskedók.
MOLL A. SEIÜLITZ-PORA.
Központi szállítási rakheiy a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
órás: Tapasztalván, hogy az onyéimnek szóról szóra után-nyoiuott, sőt a közönség ámítása végett hamisított név-aláírásommal ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Seid-lits-porok, s evégolt i» klll-alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal köunyen felese-réltothetnok, ezen hamisitványdk vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint: ,,ax általam késxltett Se4<llltx-i>qr minden katuti/ája hasonló késxltmányektdH megktílöiiböxtctrsM unj át ré<lje{/i/ein és aláírás nnmal ellát int.
/»ra egy lepecsételt orodoti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
E porok rondkivUli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek közölt ta^adhatlanul az első bolyot foglalják ol; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hál* iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthotlonség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vose és ideges bajokban, szivdohogásnál, idegesség okozta főfájás, vértoiulás, csáezos fogtájdalomnál, végül hyuteriára, búkórra és huzamos hányásrnhajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a loglartóxb gyógyhatAst eredményezték.
Raktárak Nai/f/-Kanlxsán: Bolus J
^ se ii fel
Bslovárolt l.akovir* (1. Csáktornyái Kárát* II. KAlZSgtn C*a<-*iti»<it« letv. gyógy*.. Ksposvárott Krgl Nándor gyógy**.
, Kohu .Ixkah
Ksrctltsn Hreyrr Jakab Hal Raproaozáa Weili HAnd. «yógy»*. Lttsayán Kalivoda J. gyógya*.
<yógysz. J^ovák K. gyógvss. Fessolhoffor J. és'' Unnál
lallkas I»tl Nándor Szt -györgyön Kibics J. gyógy«*. Szambathflyen l''flleh Kernne* gyógy** 8oprosbaa Mrxey András gyógy*. Zágrábban Mittelbarh Z*. gyógy**. , Ceyleck J. I. gy^gy**. , llrwele* Fr. gyógy**.
52,13)
Kzen czégeknél kapható még: (544-
A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosabb
s. valOöl Dorson-nalmádzslr-olaJ.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Mindon üveg, más halmájzsir-olaj fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyűmmel van ellátva.
A valódi Dorsch-hulmájzsir moll- és tüdői bajoknál, serophulus «i rachitís betegségek -ben legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legoíidllltobb k<>szvény- és caűszbajokat, valamint az időszaki bőrkütogeket.
Kzen legtisztább és leghatályosabb halmájzsir olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése ós kiválogatása által nyeretik, és átalában semmi vegytani kezelés alá nom vona, lik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekbon lévő folyadék ében ós ugyanazon állapo(ban van-mint az közve|luiibl a természet által nyújtatott.
Moll A., gyógyszerész ós vegyész Bécsben.
részlet-fizetésekkel vett sorsjegyeknél a vevők részére
■■ tMir ni. mtm
Wlrksai emineat flr Dasiea I |
Ratn®et)er
- vou Dr. v. Farini, London. %
t Kiii Mann mit Tit.1, 60 l.l* 70 Jab- ~
Alira
und
k..*- C
TI), oder 4 fi |„ j
3
c.
•■••n Icialnt í n-t Illír ''i
I CiMiuniaslon bel Rsdolf Hof-£ WSSS. klvlne Kleitcbergaeae No. •S í in Lclp»lg. (f»JH>
rcaiaul
Narlmaliiiie llberall binl
nem szükséget ugyan magyarázgatni, mert az élénk részesülés, mely ezen módon a sorsjegyek rendezésével a közönség minden részében találkozik, mutatja a lajobb bizonyítékot e berendezés czélszeriis/géröl.
Kiemelem mégis, hogy ez által mindenkinek^khetségemtessékmindennei\iii sorsjegynek a legszerényebb eszközzel birtokába juthatni, ez által minden esetben takarékosság ~ ni!" tird^Hürh po.u\«.iai,tv | által értékjtaj''irt szerez, melyhez egyszeri megrciulelémél nagy összegszükséglettel is csak sugeiemlet. ° |
gyéren juthat. Azonkívül a legnagyobb szerencsében részesülhet, miben már számtalan- N*ch,,»,",",nh*''«11 szor egész csaláilok szerencsések lettek.
Kibocsátok mindennemű sorsjegyre megrendelést havi részletben 6 fltól kezdve fölfelé, jtuányosan számítva és a vevőnek szabad tetszésétói fUgg meghatározni, mennyi Idő alatt s mennyit fizet e czélre havonként. Az els/i részlet lefizetésével ózonnal kap egy törvényesen kiállított okmányt a megvásárlandó sorsjegy pontosan JHl-jegyzeruUi számával, mely az utolsó részlet lefizetésével néki eredetiben ki Jog szolgáltatni, mm m M az eUö részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a kamathozó M n U értékpapír kamatúit is a vétel napjától kezdve élvezi. | f| ff 11 Különösen ajánlom a:
Ilitel-sorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 200,(XX) frt. 18(i0-ki sorsjegy 2 „ 300,000 „
1864-ki . 6 . '' 200,000 , %
1839-ki Jtothschild-sorsjrgyet, egészben csak Öt húzás van. Török-sorsjegyet, évenként U húzással főnyeremény 000,000 frank. Magyar dijsorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 2fA),000 frt. Sorsjegy társa ságok és egyletek számára legkedveltebb sorsjegy-csoportotatot alakitok a legelőnyösebb jeliételek mellett.
Ibglalkozom minden a bank és váltó üzlethez tartozó szakmával s biztosítom tiszteli megbízóimat ponlos és a legjobb szolgálatról. -
(699-6?) —266 —
Leitner P. Perd.
Festőn, magyar biztositó-intézot palotájában.
A
valódi
or»*. **al>. Wujabhaa
Fola/go Állal klvállaáL''gal ki-
tnnte''ett, a* orvosi kartól aieg-
VilSgált , «ikore*nek taUll « o*erfélekr|ien kipról.élt tilko* »*er a patkányok, házi * meiel egtrek, vakandok é* svábok
telje* klirtAaAra, (melyet «»k-feló megpróbáltak hainl*an uti-nosni * Árulni.) hsmliltlsn mi-uSiégbeu
\»»gy-K«iilzHiíii
Rosenfeid Adolf ur
kere*kodé*étieu, IVsten Hebnelder (J. Lipót utrxai kero*kedé*ólirn kapliat/..
K(ry nagy bádog 1 frt, ki* liádoff 80 kr. (67A-
Kgye* bádog mrgrrndoléao {■ iitán-rótcl mellett gyorian ^eljealltrllk.
Ugyanott kapható ezitron-keRÖcs 1 egyediili »«er a fagyhólyspok tyúk SZSSI ellen, egy Icgcly M kr.
Nyissunk kezet a szerencsének.
250,000 mark crt.
kedv«*r> alkaloiiunal f..iiyoreniény a legújabb nagy pénssorsoláa-nak, a mrly a maga* kormánytól elfogadva i$ bittóWtra van; as e|f>nvft» h«o«*lA*a vieii uj tervnek ekkép Tan, hogy a kOvetkexfi 7 *or*olá* kevé* hónap nlall Í4.9O0 uyerB l.i*oi.yuyal fog jelenni. e«ek kft*«tt ev. m. Ht. 230,000. sioroMB 130,000, 100,000, 80000, 40000, 25000, 20000, ISOOO, 12000. 10000, 8000 6000 5000, 3000. 10.V»*or 2000, l6S-*«or 1000, ü05-a«or 500 ll.600-.gor H0 »at A legkngelebbi elaíí byerem^nyhtiiás esen nagy — államilag bixtoaitott pánz-soraoU* hivatalo* rendelet aaerlnt már
juliii- II) íll-nn 1871.
Irat, mely heg kapható
1 ejó»* urfdeli *or*jegy rtak 7 frtv (566—9.9) ''
t . . 81/, .
- 1 negyed , 2
oiatrák óit^k bekaldéaiel. (666-a 3)
Minden rendelóa a ionnal a legnagyobb fclllgyelrUel fognak teljeaitletiii ta mindenki kapni fogja tBIOnk as államciimerrel ellátóit eredeti (orejegyel ket4hes.
A rendelők kivánatjnk a»erlnt hivatalo* terviorogatot meg kaphatják it mindon hutáinál küldjük as óideklGkuck havatalo* (orosatunkat.
A nyeremények aionnal Állami blstositá* alán klfl*eltelnek t* lehet egyeneten tfilllnk, vagy velünk 0*s*ek0ttet4*ben Iír8 o**t-rák birodalom nagyobb helyein átvenni. "ba^
I(iteltlnk a *«erenr*ót6l van megáldva^ rfivld idő óta minden ináaok felelt feltnnflleg háromaior fanyerem<ny hár.mi hu.Anti*! nyllvánogan liebigonyitva tOrUnt, 6t a.onnal kifi.rtteteU.
Mindegek mellett aolid uUn ..Ámíthat egy uyerö résire, aniply igeiint afuár hekövetke.endfí ho.áara, minden roegrende-l«a<-k egyenes utón a gyorsan küldetnek.
8. Steindecker & Társa,
Üank ii váltó Oslet llainbargbao Ve** ti elád minden nomll állampapírokat, vasntrésavónyeket 4a knle.BnkOtvínyekol.
> Megjegyzis. K*mnel kös.nnjflk a nekOnk ajAndókoaott bl-godalmat ó. miután a k&vetke».« *or*olAaho* meKhivá»unkat te**-*gUk, igyeke.nl fogunk továbbá I* a rendo* *« egyaue* t.olgálatlal a Ulkílete. ro<gel4geiU.t a tiigtelt 4rdekl«kt8l kiérdemelni
O. 1>
Wajdits József kiadó, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorwajtónyomása JNagy-Kanizsáu.
\
Nagy-Knniy.s«, 1871. julius 8-án. 28. szám. Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi; Közlöny
(a ziilame#yei gazdasági egye-siilet hivatalos órícsitöjo.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom. kerexkrdelrm. Ipar. »a/<l ászai, tudomány i>,s mlhésziM kftréliől.
MegJelenlU::
■Mm tiaarialaa, •I<i> t gyakran auksfal vagy két íven. KaerKemtöl irotin é* klndó Itlxalnl:
WAJilITH JÓ/HKK kbuyvkereakedéaAhen.
i Előfizetési föltételek:
ll«lyl.«i. há.hoa hordáa.al 4. vidlkrn (>•••«Ai> kfll.lt* Kgr«a int: - A frl I K*l <»»♦. - 3 . _. ftvnegyedr* • 1 . 60
kr.
''I^r.-i
. * - - 1" * • ■ • - -- * - — ■ —y - - •
Hlraetéaek
A bal hn.iliiii |>Mil »t>i4ii 7 kr.
2-aaor 15 *t minden további beiklaUalrt 5 kr. Hllyagdij mlmleu egjrna belhtatáa/rl 30 kr. A „Nyílt t*ren" egy |M''lit *«r hrikiatá*! ilija li kr.
Hirdetéseket elfogad:
j N.-KaalitAa: KiAliÚ IIIVATAI.. Kesitkalyaa: l''Dl.Y |: JÁNOS Psstsa: ZKlMt.KK M. I.AMí I.MM''oU), át HINIIKK HÁSIIOU BáosfeM: IIA-iHRNriTKIN A .VotJ. l.KH, MOHNK IIUDOI.K, OPl''KlJK ALAJOS ás NAI- TI.KM ItKKMAN.
Előfizetési felhívás
,ZALA-SOMOGYI
kiterjedve
Sopron és Vasmegyékra cziuiQ
vegyes tartalmú hetilapra.
A folyó ív második f.líve * mull ..áinuial megkea-delvíu.li''aleleltel felhívjuk éturgyed... fél«»e. elüúaa-tőinket, hogy a Il ik félévre »«úlú dijl uielübb be-kUldeui>ilie.kedjeiiek;ea alkalomból báliak vagyuuk U|iunkal továbbra la a t. koi.lu.íg »»iv«>» |>árllogá.át>a biialumuial ajánlani annyival ia Inkább, mert a lala-uiegyei gaada.ági egyeilllot hivatalul érUailüjávé vá-laaalolla.
lgjrrk<''«lliik eirntul la e vidék árdekciíiek k<í|>-vurl»''«ít leheti! hivon Uljealtaui; a Irgárdekaaebb uraaágoa kfllfrtl.dl hiteket tömörítve boton.
Hirdatésakst gyoraaa é» jaUiyiui kintiak.
Előfizetési ár:
1»71 jul.-dect. félévre 3 frt ~ kr.
„ f, azopt. évnegyedre 1 . 40 ,
_Kiadó hliniUiL
^ >
Nagy események befolyása, társadalmi- életünkre.
A nemesis kezétől utolért egykori hatalmas európai dictátornak .Napoleon Lajosnak, midiin még Francziaország jogarát közében tartá, legészszerübb politikája volt az, hogy a nép ügyeimét mindannyiszor, valahányszor az clleuc zudulva, trónját fel-'' forgatással funyegeté, váratlan föllépéseivel más irányba tudta terelni, s csak is ezen politikájának köszönhetto, hogy az a jogar,
melyljrcl egy nagyra hivatott nemzetet utóvégre a veszedelem örvényébe sodort, oly sokáig közében maradt. — A nép-szabadság szelleme és az elfogulatlan történelem most és mindenkor elitéli ugyan az oly szabadság fojtásra czélzó politikát, és megvetést érdemel az, ki olyannak védelmére kel, azonban ha a figyelmet lekötő események elzajlásával beálló csendéletbe tekintünk, akaratlanul is óhajtanunk kell bér neiu Napoleon-féle politikai fellépést, de valami oly esemény folyását, nyjly az emberiség figyelmének lekötésével azt min-deu más rosz hajlamaitól elvonja. (
llogy az ember figyelmének folytonos lekötése még mindig szükséges, és hogy i >ak az által lehet fentarUinunk társadalmi életünknek helyes rendjét, azt azon legutóbbi időszak, mely két hutalnia* szomszédnépnek élet-halál-harczát átölelte, tökéletesen bebizonyította. Fájó érzettel kell ugyan visszaemlékeznünk egv rokonszenvünkkel ki>ért nemes nemzet letiprásának idejére; de mégis megnyugvással gondolunk reá: mert figyelem keltésével egy ideig helyes folyásban tartotta az az előtt már veszélyesen elkorcsosult társadalmi életünket.
Azt mondja a közmondás: .Minden kárban van haszon* és .Minden ros/.nak megvan a maga jó oldala.* — A közmondásnak igaza vau. Egy világos példa erre az érintett időszaknak tragoediája. Még a franczia földön Önző hiuságuk kielégítéséért
rnjongó hatalmisok által felbőszített két nagy nemzetiség pusztította egymást és tette romokká századoknak mester-müveit, azalatt a be nem avatkozó népek társadalmi életébe áldásos békesség telepedettje; — nem törődött akkor egyik ember a másiknak életviszonyaival, — nem kutatta egymásnak botlásait, —■ nem szőtt egymás el-, len cselszpvényeket, — nem törekedett másoknak rágalmazásával magának érdemeket szerezni, — és nem volt hajlama vesz tó-árkot á.sni ember-társa útjába; mehetett, mozoghatott és tehetett mindenki a merre és amit akart, — neiu törődött vele senki, mert a figyelmet lázas lekötésben Urtá a viaskodó felek élct-halálharcza.
Kgvik népnek veszedelme lett tehát tényezője más népek békés életének! ililletetlenszerU és mégis igaz. lía visszagondolunk arra a vérrel mozsdatott időre, a zsarnokság lánczainak t-''-pésében és szabadságot nem ismerő nyers toiue;; elleni küzdelemben elbukott hősök feletti elbornltságunk mellett is, bizonyos emlékeknek édes érzete fogja el keblünket. Mily szép egyetértés, mily békés élet volt akkor közöttünk! A városi ugy mint a falusi társas körökben, egyéb találkozási helyeken és mindenhol, hol az emberek egymással érintkeznek, egyedül egy tárgy: a háborúnak mikénti folyása volt az értekezés tárgya. A csatatérről mi újdonságokat hoztak a hírlapok. Mi vau a legujabbi
táviratban. Melyik félnek kedvez a szerencse. Hol áll ez, hol amaz a tábor, — és így tovább a legutolsó részletekig kikutattak és megvitattuk minden harcztéri mozzanatot. fts ez alatt az emberek, kik a külpolitika eseményeibe merüjve nyugodtak le és keltek fol, igen szépen megfértek egymás mellett, nem értek rá egymásnak lépéseit éber szemekkel kisérni. Hanem a mint a harczi zaj elmultával száraz tudósításokat hoztak u hírlapok, a külpolitikai eseményektói eltérő emberi figyelem egyszerre vissza jutott rosz hajlamához: másik élet és egyéb vN/onvainak kutatásához, és az észleltek szerint igyekezett mcghasonláso-kat, szép és nemes tervek megsemmisülését, anyagi és szellemi károsítást és minden kigondolható rosszat előidézni.
Az őskori Saturnus megette gyermekeit.
Hát a jelen század embere?
tiz nem eszi meg som gyermekét, sem emtortársát, csak lelkileg öli meg, ha teheti. Számtalan szomorú esetet lehetne felhozni az emberi alattomosság áldozatairól ; de czélom itt nem azoknak felsorolása, hanem csak egyszerű figyelmeztetés a hírlapok újdonságai rovatában majd mindennap olvasható oly szerencsétlen eseményekre, melyek összevonva igazolják társadalmi életünk feletti agg<)dalmainkat.
Hogy jelen értekezésem üres szalma-csépléshcz hasonlónak ne látszassék, vizs-
TÁRCZA,
A válásra.
Riereltclek, nem tagadom, v
Haeretuélak raoal la iiagy»ui U« agy pókul aailll kAalbtnk lldAat auba neru vehetnénk.
Mtudamellott nem ilkoalak, Mia leket aa oka aunak, Vagy ba raégla caaUdom lin, Telted bo.au loaa Önmagán
Sokai mond a vllig nyalva, Nrut kutatom ink aaól benna ( Kii* na kein niAr auuyi ia. llogy a aatved le<Ur, bamia.
Én hagylak el, nem la eugem, Uir miatta fáj a lelkem j l.egyen aaerelmlliik e.ak emUk, lldjoa meg a c.alhatlan íg I —
HAJdATÓ SÁNDOR.
Egy halálra kiűzött.
II e n s é I )-.
(KulyUtia.)
(Jyongo Ajtaját betürdni rottontö hangon, melyen egy mindenét voaetotlnek kdtadg-ilnilók el, így kiáltók :
Atyám — te megölted anyámatII . . .
Keám axögzé axurtS tekintetet, asemei atik-ráztak, arexán a legmélyebb gyűlölőt t*t» mog-vittéa vegyUlóko Ult éa tompán, mint aa átuk hangja igy axóla;
Távoxxál ördög fattya, ttiblwi már nem vagy tiam éa én non ntyátl.
A legmegrertditöbb eaentrinyek uly roha- i moaan terének rám éa erköloai világom néhány óra alatt annyira vala uiár alapjaiban rnegin gatva, hogy nioat midiin a sor* legégetőbb ca«-
t>áaát érxém magamon ejtetni, erőmet voaxtvén erogy lant — éa midőn tamét fcleaiméltem kocsin la Iái A in magamat, mely vároaba volt viendő.
Mellettem aasxony ült, eexetea vixxel bu- i rogatla halántékomat, hogy életre ébreaasen; mi aikerült ia neki.
As uM pillanatban borxaaitó felgorjedéa fogott el. Viaaxahajtatni, ő hoaxá akartam
menni, hogy.......nom tudám ínég mit fog-
tani volna tenni; do a legaxilajabb, legrémülo-teaebb gondolatok foaxiték tetterőmet.
Anyámat megölto, elvetette nővéromet, engemet eltaaxitott, kivert háxától akkor, midőn élet éa halál kötött kUxködvo lebegtem
dőn élt<t
____Km ki tövé eat? .
Atyád . . . atyád . . . boaxura, borxaaxté boaxura, hias többé nom atyád .... augott ÍU-lemben-
l)o nom. Most nom mogyek viaaxa, tokélém ol magamat, do jönni fog a nap, midőn a lelki ftirdaláa exer karntával kapaaxkodik axi-vedbo, tépi éa''ráxxa axt irdalom, kegyelem nélkUI éa iwkoli kajánaággal, hogy végre kina-idbarf, melyek 4gő üaikökként oméaxtik lelkedet, mielőbb olvoaani eaerolnél. Klveaxni V ..
Ha, ha, ha . . . ..éa mi fog rád várni oda fon ? . . . l)o to nom íogax meghalni, inig ol nom jftttoin én, hogy axivedot kínpadra vonjam, axután axéUxeghesaem — ah, mint jogok kacxagnil — • éa axután mogltalhalax ....
K nagy hatályt! felioduláa után láxaa álomba murliltem, molyl>ől eaak regg«d felé, midőn a téli xuainöráa kikl foatlani kezdett, ocaudám fol.
Áttokintém holyxetemet éa kétségbeejtőnek találám axt. Oly ifjan még éa lerombolva hitem, bizalmam ax emberek iránt; meg-itfiniaülvo minden,mi ax életet kedveltté teheti; a airba rántvák magasztos eszméim ax ember rrköleavilágárél éa végro — mi torméaaetea következmény — boUltettetctt koblembo a tuag, melyből, jé! ápolva kivUlről,laaaankéutax egéax emberiséget átölelő gyűlöletem ieilődék ki.
Ne tárta mindenkit embernek, ki emberi arcxcxal köxeledik feléd — axéla egykor atyám. Éa exon állitáaát önmagának kollett olőazör bo-biaonyitani ....
A rároaba érvén mindent viaaxa küldtem atyámnak, mi reá omlékcxtothctett volna; ae gélyxéaét további tanulmányaimban viaasAiita-ailám éa miután semmim aem volt y forrásokat kerdtem keresni mogélheléaemre. Ka megéltem. Dq keaerü volt a kenyér, oly koaerü, mint ax öröm, moly legkedveltebbjeink elveaxtéaébe kerül.
Komor lőttem most, niKgamba zárkózott éa asivem, mely előbb ölelő hevével mindenkinek nyitva állott, öMzecsukédék, mint ax értőké, ha a nap éltető sugarai nom caékolják.
III.
Hár magaa röptű ábrandaidat, melyeken élele«l öaaaoa vágyaival callngtél, ördögi kéfxel tépjék axét; bár kebledet, mely, torrén axo-relven riitul megcsalatott, elhalni éroxsed: mégia marad valami u romok köxötl, minek örtllj ; mégis van kebledben xúg, melyben egy-egy érzelemcaillám édeaen fellobban. Így gondolkodón) okkor. Mert ha a lélek eluudorodék a köznapi lelkek aeinmiiégétől a axiv tájon-gáaában megszakadni fenyegetőzők, elszállt gondolatom kia nővéremhez, kinél, mint men-nelyen felüdült a lélek é« lecaillapult a axiv. Uyakran látogatám^iog őt ogyik rokonunknál,
hol tartéxko<lék éa mint a tikkasxté hőség alatt epedő vándor a tiszta forrástól ujultan térék tőle viasxa, — visxa az önxő világ döglolete* légkörébe. Do ezen egyetlen vigasxtél ia mog-foaxtatám.
Nővérein axép axützé serdült, forróbb ér-xolmek kexdének keblében ébredotai Ad egéax rajongásával at elsó szerelemnek átadá magát ogy ifjúnak, ki — mint maga moudá — komolyan gondolkozik viszonyukról. A lánykának az előbbi időkből fonmaradt borús gondolatait csakhamar olosxlatá a axerelem lobogó lángja. Boldogsága kimondhatatlan.
Do ax ifjtt elhagyja, a leány haloványulni koxd éa midőn oly axépen p«<rcgnek le a fárél azok a sárga lovelek — a sírba tettük őt ... .
És én nem halhattam volna meg? . . .
Kxon időiájt elvégzőm a gymnasiumi osztályokat, mondhatom kitűnő sikerrel. Ktulán egyetemre mentem és nagy buxgalommal hallgat ám ax orvosi előadásokat. Moyen merültem tanulmányaimba, hogy némi vigaaxt leljek szomorú körülményeim, az emberek szemtelen önzése éa azivom dilié fájdalmai ellen.
Kgyik napon, midőn egy koponya vlxagá-lásával valék elfoglalva, vovém a hivataloa tudósítást, hogy atyáin lövés által véget vetett kinoa életének és nem megvetendő vagyona I örökösévé engem novozott ki.
Az elaó pillanatban majdnem megvemmi-sülvu érxém magamat.
0) hagy nékem pénzt, ő, anyáin gyikoaal • Kgéax büszkeségem föllázadt ily nyomorult téremtménv ellen. Do nem! O vásárt akar átuil Anyám halálát pénzen akarja tőlem megváaá-rolni I Iszony ii, iazonyu ....
1UIM reHENOZ.
(FotylalAaa knvalkraik.)gáljuk meg élet-rendszernek csak egyik oldalát, például: a házasságok keletkezese körüli mozgalmakat. fts mit találunk? Azt, hogy a2 üy szövetkezési szándokok kiindulásánál már beavatkozuak a uom kérdezett és a nem hivatott, — de viszketeg természetüknél fogva minden tálban kanál szerepet vinni szerető izgága csinálók, kik örömüket találják abban, ha itt és ott többnyire ál-utakon besúgott alaptalan rágalmazásukkal egypár lelkes lény jövő boldogságát csirájában elfojthatják. Hány házassági összeköttetés megsemmisülésének voltak előidézői az emberek, anélkül, hogy az által maguknak akár anyagi, akár szellemi-hasznot szereztek volna!
Az élet rendszernek számtalan oldalánál főszerepet játszó emberi cselszövény-ről kötetekre menő oly igaz tartalmú könyveket lehetne Írnunk, melyek sülyedésünk-nek legfeketébb képét tárná elénk; azon-, ban a vállainkra súlyosodé életteher mellett elriadunk oly foketo képek látásától, azért távozzunk tőle, és kérjük a jó gondviselést, hogy rendezzon számunkra valami hosza-san tartó figyelmet magához tapasztó érdekes eseméuyt, liadd legyen az idealisták rögeszméjének látszó felebaráti szeretet egyszer már megtestesülten boldogító itt e földön, melyen a bölcsőtől a koporsóig úgyis olyan rövid az élet.
IlUSA KÁLMÁN.
Eszmecserék a megye-rendezés tárgyában.
11.
1. Mint a múltkori ciikkcrubon nyilatkoztam, hogy a megyék az 1870. évi -12. törvény értelmű szerint önkormányzatuk teljes épség-bon meghagyattak, — igy nem leszek táu a tisztelt olvasó terhére, mikép ha az önkormányzat tárgyában nézetem elsorolását o lapok hasábjain megkísértem. Szerintem az önkormányzatnak két alapelve létezik, egyik t. i. a megyehatéság gyakorlatára hivatott bizotlmá-nyi Ugság, második pedig a megye tisztviselői testülete, hogy ez önkormányzat a neki szánt magasztos czélt elérhesse, most a legelső teendők közé sorolható annak megválasztása, annyival inkább is; mert a hivatkozott törvény 19. S-a szerint a bizottság felo részét a megye terUletén legtöbb ogyones adót fizető lakosság képezi, mig a másik fölét a szavazaljoggal felruházott lakosság válnszsza, minthogyahivatkozott törvény 20-ii §a képességet is moghatároz-u, innét vont következtetésnél fogva, az volna as óhajtandó, ha hogy mindezt szemügyre véve, a bizottságba minél Ugyjártasabb egyének lennének megválasztva; mert ezentúl nonvközsé-gonkmt küldetik 1 vagy két bizottsági tag; hanem minden 000 választóképes után egy-egy ogyén választatik, következve a választandó bizottságok száma jóval kevesebb lesz mint az eddigi, igy tehát a fófigyelmot ezúttal a választásra kell hogy forditsuk ; mert a bizottság losz hivatva a tiszti személyzet megválasztását v. visszaélésből orodott hiányokért a számbavételt eszközölni, tehát oly súlyos felelősséggel jár ezen bizottság feladata, hogy azt átérezni igen ; do megmondani, illetőleg loirni nem tudom ; — mert a választott tisstvisolő tettoért az összes bizottságnak felelős, igy kö-vetkezve a bizottság hason eljárásért mindenkor ét mindonben felelősségből vont következtetésnél fogva állíthatom, mi kép kell hogy a bizottságilag megválasztásánál nocsak egyedül aa írás és olvasásban) jártasság, hanem néinU képzottség is fellelhető legyon. Nincs szándékomban o« tottal arról, — hogy ki légyen azon bizottsági tag, — tovább elmélkedni; mert nzt,
{''óltudom, hogy népünk a választás alkalmánál tilalmával azt fogja mogtisztolni,kit arra érdemesnek talál.
A tisztikor megválasztásánál igon jó és kívánatos losz, ha liogy minden pártérdekot félro tévő csak is egyedül a szakképzőit egyénekből választandók inog; mert akkor az élotro való bizottság díszére méltó tiszti kart fog elő* teremthetni, s azt elő is toromti — igy e két iker testvér együttes munkálatából várja a nagy közönség, hogy az epedve várt jólét meg-houol, s igy a kívánt czél eléretik.
Mit adjon az ég ural
KOVÁT8 JÁNOS-
I Törvényczikk
a községek rendezéséről.*) (8ientA«(tl«l njrart 1871. .juu. T.óu. Kihlrdettetott «> ormiftKjülci rolniikét liátábsn 1871. juu. lU-Jll.)
I. Fejezet.
A k0M<Sg«kr8l áluUbsn.
1 §. A községek:
a) városok, molyok a jelen törvény 64. §-a szorint rendezett tnuácscsal bírnak ;
b) nagy községek (mczó\ >osok és nagy faluk), melyek rendezett tanácsaiul nem bírnak ugyan, de törvény által rájuk ruházott teendőket saját erejökből teljositoui képesek;
c) kis községek, melyek a törvény által a községokro ruházott teeudőket korlátolt anyagi viszonyaik miatt saját erojökből teljesíteni uora képesok, s o végből más községokkol kell szö-vetkezniök.
2. §. A község a törvény korláui között önállóan intézi saját belügyeit, véerohajtja a törvénynek és a törvényhatóságnak az állumi és a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendeleteit.
3. §. Közigazgatási ügyökben a községek felehbviteli hatósága első fokban a törj vényhalóság, második fokban a kormány.
II. Fejezet.
A knm''gi lmlú«ii^r<il illetőiéiről.
4. §; A község hatósága kiterjed a községbon s a község területén lakó v.agy tartózkodó minden személyre, és a községben és terUletén létező minden vagyonra.
f>. Kivétetnek ez általános szabály alól: u) A hadseregnek, haditeugerészetnok és bonvédségnok tettleges szolgálatban álló tagjai, a katouai szolgálatra voaatkozó, s általában az 1$Ö7. XII. t. cz. 14. §. és az 18GB XL. t. ez. 04. szerint, a katouai bíróság''hatásköréhez tartozó ügyekben.
b) O Felségének a királynak s .<* .arának állandó vagy ideiglones lakhelyül szolgáló épü-letok és azok tartozékai.
c) Kizárólag erődítési és más katonai ezé-lókra tényleg használt minden épület vagy helyiség a használat tartama alatt.
0. Minden honpolgárnak Valamely község kötelékébe kell tartoznia.
7. §. Mindeu honpolgár azon község kö-telékébo tartozik, melynek illetősége alatt o türyény kihirdetésekor áll.
8. A nő a házassági kapcsolat téuyle-gos tartama alatt férje házassági illetőségét követi, s megtartja'' azt az özvogy is, a mcunyi-ben a [O §. a) pontja értelmo szerint illotősége meg''nem változik.
y. Kiskorú gyorinokekre nézve ax atya, vagy a mennyiben birói itélot által a gyermekek feletti gondoskodás az anyára bízatott, ennek köaségi illetősége határos.
Törvénytelen ágyból származottak az anya községi illetőségéhez tartoznak.
10. Azon csotekbbn, melyekre a föntebbi S. nem alkalmazhatók:
a) a honpolgár azon községhez tartozik, a moly bon legalább két év óta állandóan lakik és adót Jizet;,
b) oly cgyéuokré nézve, kik az a) pont alatti szabály alá nőm vonhatók, és a község bői, melybeu születtek, eltávoztak a nélkUl, hogy más község illetőségébe felvétettek volna, a szülők illetőlog az anya községi illotősége határoz; |
c) a lolenczek, vagy általában oly ogyé-nek, kiknek születési hqlyo uom tudatik, azon a moly bon találtattak, vagy az utóbbi időkbon a leghosszabb ideig tartózkodtak;
d) a hadseregben szolgált, vagy szolgáló egyének, a kikijok községi illotősége a fentebbi szabályok alapján meg nom állapithaté, azon községhez tartozóknak tokintotnek, a honnan besorozUttak
11. §. A községi illotőség a községi kötő-lékbo való felvétel által is megszerezhotő.
12. Minden honpolgárnak joga van más községbe tojepülni.
A tolopfilő ezen szándokát azon községnek, a melybe telepedni akar, boiolonti, s a község a települést csak azon esetben tagadhatja meg:
a) ha a települő ellen bebizonyitUtik, hogy bűnvádi kereset, vagy büntetés alatt van;
b) ha a község terhelése uélkUl magát fon-tarUni ncin képes.
13. IIh a tolopedés által azon községi kötolék, melyben addig állott nom szűnik meg.
1-í; Ha a települt azon község kötelékébe, u moly be áttelepedett, fel akar vétetni: a végett az illető közs«>ghoz szóval vagy iiás- '' baá folyamodik ; a község n felvételt azonnal megadhatja. ^ ''
ló. A települttói a község kötolékébe felvétel nom tagadtathalik meg:
u) ha a községben 2 évig állandóan lakott: b) ezen idő alatt ugyanott a-kjiriiégi, ezek nom létébon egyéb közterheket folytonosan viselte; és
•) E tlirréiyvslkk oly álUlAno* <nl»ka, l,0(;y tiotyéii láljfltP^il lapunk liiuábjsln tgi*t terjedelmi-
b»n kö»ié Unni, • . 8i«rk
f \
o) a 12. §-ban érintett kivétolok alá nem
esik.
11>. A fölvett rendes községi taggá válik; u községi tagokuak jelen törvény által biztosított jogaiban részeslll; b a községi kapcsolatból eredő kötelezettségeket teljesíteni tar-tozik,
17. Oly községok, molyok községi terheiket teijeson a községi vagyon jövedelmeiből fedezik, a község kötelékébe felvételt mérsékelt díj tizotéséhoz köthetik. K d(j szabályrendelet utján az illető község által állapittatik meg.
Az u tárgyban hozott szabály azonban jóváhagyás végett az illotő törvényhatósághoz folterjesztendő, a törvényhatóság határozata a bfliigymiuisterhoz follebezhotő.
A községi kötelékbe felvételről azon köt-sóg ulőljáróságu, melynok a felvett eddig tagja volt egyidojüleg értesitondő.
18. §. Oly idegenek, kik két év óta állandóan az'' országban laknak, folytonosan adót fizetnek és más államnak nein alattvalói, a községek által a községi kötelékbe- felvehotők, hu a 12, 14 és ló. feltételeinek eleget tesznek.
20. fej. Minden torülotuok valamely közeghez kell tartoznia.
21. fej. A terület azon* községhoz tartozik, a melyhez eddig is tartozott, vagy a melynél eddig az államudót fizette. v
Azt, hogy olyan puszta, moly eddig egy községhez so tartozott, s közvetlen a királyi adóhivatalnál fizette adóját, közigazgatásilag ^ugyanazon törvényhatóság melyik szomszéd községéhez tartozzék? a tulajdonos, illetőleg tulajdonosok azon részo határozza meg, moly együtt a puszta összes ogyonos*államadójának felénél nagyobb részét fizeti.
Ha netalán a vélemények kottónél többfelé oszolván, az egyenes államadó felénél töb-bot fizetők szavazata egyik mellett som nyilvánul, vagy azon község, melyhoz a puszta tulajdonosa vagy tulajdonosai tartozni kívánnak, a pusztának a községhoz kapcsol tatásába belegyezni nom akar, — az iránt, hogy az ily
[)úszta közigazgatásilag moly szomszédközség-ioz tartozzék, az illető törvényhatóság fog a puszyt tulajdonosának és a szomszéd községeknek meghallgatásával határozni.
III. Fejezet.
A kDitjgck jogairól in teemlőirÖl.
22. §. A község:
a) saját belügyoiben határoz és szabályrendeleteket (statútumokat) alkot;
b) határozatait és szabályrendeleteit saját választott olőljáréi és közegei által hajtja
végre;
o) rendolkezik a község vagyona fölött;
d) községi adót vet ki és hajt bo;
e) gondoskodik a tisztáu községi utakról és egyéb közlokedési eszközökről;
('') hasonlag gondoskodik a községi iskolákról és más rokon intézetokról;
g) közeli a tüz- és közrendőrséget s a szegény ügyet;
li) gyakorolja rqiudazon jogot és teljositi mindazon kötelességeket, melyek a községeket törvény szerint megilletik.
23. Kondezott tanácsú városok a 22. ban elősorolt jogokou felül:
. a) kezelik a helyi igények szerint a piaczi, mezei, hegyi, vásári, építészeti és közegészségi rendőrséget {
b) gyakorolják az árva és gyámhatóságot, a községi árvák és gonduokság alatt állók mind-azou ügyeiben, melyek u. rendes bíróság illetŐ-ségéhoz nem tartoznak ;
c) eljárnak az ipar, s a gazdák és cselédeik között a szolgálati viszonyból koletkezott ügyekben a törvény és szabályrendeletek értelmében. '' • 1
'' 27. §. Árva- és gyámhatósági jogát a ron-dezett tanácsú Város egy állandó árvaszék által gyakorolja.
A« árvaszék áll a polgármcstorből, a városi Ügyészből, a számvovőből, árvaszéki egy vagy több ülnökből, a szavazatul nem biró köz-gyámmal.
Klnöke a polgármester, akadályoztatása
esetén/egyik árvaszéki ülnök.
Érvényes határozat-hozatalra az elnökkel együtt szavazatul biró 3 4Ug jolonléto szükséges.
Ait árya és gyámUgyek fólebbviteli hatósága első fokban a törvényhntóság, másod fokban a bolügyrainister.
2[>. §. Az árva-ügyek ollátására és az árva-
fiénzek kezelésére nézvo aa egyes városokban ounálló ^akorlat az árva-úgy országos és végleges ronuoxéscig továbbra is fon tartható, do ha azt a törvényhatóság vagy város addig is czél-szorlibbou akarja alakiUni, azt szabályreudo-lőttel toheti; a törvényhatóság által alkotott szabályrendolet azonban jóváhagyás végett a bolügytninisterlioz, a város által hozott szabály a törvényhatósághoz, és a bolügymíuistcrhoz terjesztendő fel.
(KoljrL köretkeilk.)
Heti szemle.
JiUM 7. 1871.
— Kónay Jácziut 1814 ben szülotott Szó kos-fehérvárott. — Aa első dohány t''Krdél''ybe a törökök hozták, lö7G-buu Báthory fejedelemnek ajándékul aduk. — A kecskeméti főkapi-Uny a szegedi vár fogdájában felakasztotta magát. — Lakatos Sándor lánczUiiitó Oyuláu telepedett le. — Nagy-Britannia összes lakossága 3t,4G3,48(.). — Magyar hírlapírói nyugdíj intézet van alakulóban. — A Csokonai szobrot Dobreozenben október közepén leplezik le. — Tarádon uj savanyu viz-forrást találtak fel. — Szabadkán lövöldét építenek. — A természetvizsgálók nagygyűlése Aradon uug. 28-áu vo»»i kezdetét. — Uj Szőnyön „llégiség-musoumot* állítanak. — A tomcsvári-baxár 42(H) ftot küldött a honvéd-menházra. — Az esküdtszéki intézmény Erdélybou is életbe lép.
— A magyar dolegatio beleegyezett abba, hogy a fiumei tengerészeti akadémiában a magyarnyelv ne legyen kötelezőit tannyelv. — Eugénia excsászárnő gyémántjainak egyrészét két és fél miliő frankért eladta. - Királyunk szoptomberbon Uallicziába utazik. — A pesti „Variétes-Aclien-Thoater" mult évi jövodolme I3,3f).li ft volt. — Szentcseu és Kalocsán is uj lap jelenik mog. — A közöshadsereg katouái-nak megtilutott a franczia-szukál - viselése. — A Versaillesben lelartózUtott foglyok köict M magyar és oláh (!) ynn. — Mohácaon a német-színészek zsúfolt ház előtt játszottuk, a magyu-rok pedig tlres padok olőlt, akár csak Nagy-Kanizsán történt volna. — Bourbaki tbnok Lyon parancsnoka. — Algírban az ostromállapot megszUntettotett. — Deák Ferenci Baziásra készül. — A ráczkevi kerületben Beöthy Lajos válaszUtott követté. — A monyorói vadaskertben 1841. ÓU lbOO dámvad s 2400 vaddisznó lövetett; nagysága a kertnek 300 hold. — A „Fröbel" szaklap szerkesztését Libor József vette át. — A honvédség javára rendezett államsorsjáték szerencsés erodménynyel végződött, mort a fónyereményok legnagyobb része visszamaradt sorsjegyekre esott. — A pesti egyetem rektora jövő évre Toldy Ferenc* lesz.
Franki I<#o a oommuno posti saUlutésü mlnistere l»ndonba monokttlt. — Uoré világhírű szontirása magyarnyelven is megjelenik.
— Liszt Forencz aug. közepén haza jő Kómából. — A frankfurti végleges békoUrgyalások a jövő héteu megfognak nyittatni. — Dél Amerikában egy nő, mint boszorkány mások intő példájára megégottetett. — A franczia nemzet nagykölcsöno, 4 milíard, egészon fedezve van. — A* igazságügy-minister államtitkárul. Kozma Sándort hivU mog. — Az orosz trónörökös saját költségén nagyszerű katonai könyv-tárt létositott. — Európában összesen Jf>00 ál- '' landó színház van. — (ir. Széchenyi Ödön sin-tolen mozdonya .Mozitlábos" novot nyort. — Rafaelnek egy képét az oroszczár 330 ezer líráért votle mog. — Portugalliábau szőlőbelcg-ség uralg. — (iizolla osztrák főhorczegnő hir szorint Alaxy Alexadrovits orosz nagvherczeg-gol oljegyoztetott. — A reichsrath jul. 8-án el-napolutott. — Fekete Mihály Unár a az ötve-nos évokben Kopasz László név alatt irodalmilag mQködött, Kolozsvárit, gróf Andráasy Uyörgy ppdig 26 évos korában Madoriában moghaltr — Szögödén Bocsár község G éve* svábbiráját vasban s 0 fegyverzett katona közt kisérték a várba. — A korona-horczeg Csehországban tesz utazást. — A porost király csúzos fájdalma onyhUlt s már koronként dolgozik. — Prágábau Huss-gyászüuuopély tarUtik 9-én, molyou Kossuth Béni otUni lelkész szónokol.
— Európai néhány haUlomnak harcz-l^épes létszáma:
Északi uémotszövetség. . . . 1,639,000 ember.
Déli nómotszövewég:..... 176,731
Ausztria-Magyarország: . . . 960,000 „
Törökország:.......... 267,000 .
Oroszország:...........1,178,000 .
H i r e
a fővárosi köz • alelnöki állásáról cir. ministorium f.
— (II i v a t aI os.) Tiszi Lajos közmunka s közlokodési minisler urnák munkák Uná^sánál viselt
lott lomondáfa foly tán a m......................
julius hó 1-éu kelt határozatával az 1870. X t. cz. 11. §-a érteimébon a novbzott Unács alelnökévé Gróf Szánáry Géza \ zalamegy ei főís-pánt nevezte ki. Lapunk AlbW számában jel zett s megyénkre nézvo szoBio '' (H a n^g v e r s e n y.)
hir — valósult. ^ , , -^ult szombaton,
jul. 1-én mogtárutott I^ing Fülöp ur, a psti nomzeti színház bariton énekesértek hangvor-»o-nyo szép szánm közönség előtt. IlWversonyzó kiléptokor szívélyesen UdvŐiöltetétt, szép « erőteljes hangja, mftvészi alakítása,^hnnglior-dozása s könuyüdségo lelkositőlug hatolt » különösön a két opera részletnél dörgő éljontós- s tóbszörös kihívásban részesittetott. Örvendünk, hogy városunk sr.ülöttjo mQv^zi előadásával ogy élvozotes estét nyujUni sziveskodett. A te-rembeni melység rnoghiusitá a hangverseny után UrUtni szándékolt Uncimulktságot.
-(Sürgöny-forgalom.*) Nagy-Kanl-r*án f. éti juniits hó folytán föladatott 2ÍHJO stlr-goiiy, érkezeit és általmeuő ke/elletett
I1KKÍ2. Összesen 24,181.
— A nagy-kanizsai önkénl.-s tllzoltó-i-gylet jul. U én d. o. 10 órakor a kereskedelmi easíuó helyiségében nagy Utóul turt.
— A houvédzászlók felnzenklési költségeinek fedezéséhez utólag Háthor Uéza Somogy megyei kUlilöltségi tag ur ivén u borzon czei vasúti tisztség 2ü ibriultul járult, mit elis-meréssel kttzlllnk.
— A za p r uci i o s-osá k to r ii y a i vasulvonal kiépítése tárgyában benyújtott aján-lutok mull szombaton bontattak fill a köziek^ iléfti miniszter elnöklete ulatt tartolt Illésben. I''ougrátis testvérek (Francobank) !l2,800 ft, Weikersheim 21»,i''>00 ft, az Uniobank 27,000 Trt, az általános osztrák bank 20,200 frt. ka matbiztositást kér mcrtOildeuként. Ila nincs más akadály, ugy az utóbbi, mint legkevesebbel kérd, fogja a munkát megkapni.
— (Figyolmoztotós.) A uagy-kani-zsai fóutezán néhány bolltulajdonos annyi sok minden ládát, favillát, s egyéb tárgyat kirak boltja elé u járdára, hogy kérdéssé válik, váljon több eladó porlékája vau-ó a boltban, vagy az uiczáuFigyelmeztetjük közönségünk nv-vében a városi rendórségol, hogy az ebbeli túlbuzgóságot egy kissé korlátozza, mert m>-holnap az utczaközopén koll ökrökkel, szamarakkal s más efféle nagy városias (V t csodabogarakkal járnunk, vagy a buktfuezozés uetues mesterségében gyakorolni magunkat. Aztán azokat a csingilingis bolternyőkot is jó lesz magasabbra tétettotni, mert még hál'' Istennők, nem vagyunk oly törpék, minókuok ngy ázsiai Ítélne bennünket járdái kényelmünket tekintve ; ha már nem a mi, de logulább a czilinde-rcsek kedvoért togyék meg.
— (U e r in a n i s m u s.) A pécs barcsi vasút pécsi igazgatóságától magyar levélre német választ kaptunk. — Ziiumorinanii a Sopronban megjolonó „Freihoit* szerkoszlójo hevesen ki kel :t magyar lapok ellen, hogy nyelvünk és nemzetiségünk érdekében itthon síkra szálltuuk. Kz az a híres gráczi /.iumiurmtutu, kit az osztrák kormány kiutasított, mi befogadtuk h most saját tűzhelyünknél ellenünk kel ki, tudja meg kedves ur, hogy ajtót szoktak unnak mutatni, ki nem becsüli azt az országot, melynek jogait élvezi s mely vendégszeretettel fogadta önt.
— (Aj 4 n I k ot ás.) Kgy képzett tanító, ki már több jó csaladnál nevelő volt, a zenében is jártas, ajánlkozik nevelőül holybo, vagy vidék ro. JÍövobbon értekezhetni e lap szerkesztőségében.
— W l as s ic s Gyula megyénk széptu-hetségu szülöttje, s lapunk t. munkatársa, hosz-szabb idő ótu Hadonben levén, makacs lábba* jának tökéletes meggyógyulása végett bécsi orvosi tanács folytán a napokban l''östyén jeles fürdőjébe utafOtt,onnanpodig Hallba fog menni. Szivünkből óhajtjuk, hogy megrendült egészségének teljes holyreállta mielőbb bekövetkezzék, s a közelismerésael megkezdett szép pályán minél fényesobb crodinénynyol haladhusson.
— (Viri-vári.) Soha olyan rendetlen rendot nem láttunk, mint postáinkon van. K» az örökös póstahélyeg változtatás nem csak unalmas és bosszantóvá, do a munkás közönségnél károssá kezd válni. A hivatalos lap apró petit betűkkel kö/.li, hogy julius végéig folya-inutban levő poslujegyek érvényesek, a nagykanizsai postahivatal azonban beállít minden rt''l?i jüg)''«* B nyakr.il''óre lelotezi a bérment.tt leveleket s a julius |-én megjelent Zala-Somogyi Közlönyt nom küldé szét, ellenbon a más honnan jött s régi bélyeggel ellátott lapokat leadja, ennek folytán lapunk még koddeu is Kanizsán volt; már engedelmet kérünk, ha a kormány közegek fizetéseiket bármily idő s körülmény közölt minden hó elsején kiveszik, tessék egy kis figyelemmel louni az adózó közönség iránt is; ki kárjMÍtolju nekünk azon kárt, melyet lapunk olkéaéso éppeu a félévi első számnál okoztatott ? Uí illető rendetlen rendtartók nem s csak ismét a t. közönség türelme, elnézése. Jul. 4-1ől kezdve a ielelezott leveleket „Laut Verordunng" megjegyzéssel büntetés nélkül adják le. Mondjunk egy hocliyt a ui. kir. germanisáló postahivatalnak!
— Cseng orv Antul és Kautx Gyula fogják képviselni Magyarországot a Berlinben e hó k özepén tartandó nemzetközi congru»sus<in.
— Vasút. Kis (''/ellen innen és tul nagv-j ban folynak a vasúti munkálatok, miután u | vonalnak a f. évi ang. elejére készen kell lenni, j A napszámok magasak. Kgy. szorgalmas munkás naponkint 7 frlot ii kereshet Knnyit biz a főispán se kap.
— (Lopás.) A n.-kanizsai Szent-Ferencz-rendűek zárduudvnrából mull csütörtök virra dóra 3 kövér sertést elhajtottak. — Lapu.ik egyik száiuábau közöltünk egy bizonyitványt, az abban érdeklő szolgáló tntomosb összeg lopása után megszökött, azonban Székesfehérvárott elfogatván, Kanizsára kisértetett.
— A belga trónörökös múlt vasárnap l''alinban népünnopélyt rendeztetett, a csárdás ig.-n tetszett neki. A hozzá ment szomszéd közsé^boli küldöttségekot leereszkedő nyájassággal fogadtá ; szerdán délután nőjével Ka nissán kocsikázutt, csütörtökön púdig Triesztbe utazott.
- A nagy-kanizsai közös iskolák próbatétoi hogy mikor lesznek, nem tudjuk ; a t. iskolaszék mint tavai, ugy az idén is beküld-hello volna értesítését. *
— S zon t-llulázs községben jul. 7-éu délután nagy tüz volt. Sümegről is nagy lüz felöl jó értesítés.
— K arádon három i\óvér a c*JÜrh"i\ aludt, a csürtctejo leszakadt s mindhármat agyonütötte.
— A szombathelyi kereskedelmi, ipar és földmivolési banknak alapszabályai jóváhagyattak..
—■ A .Borsod" intorpollálja a pénzügy-ministort, Rogy egy Miskolozou tar''ózkodó egyén koronái uradalmi hivatalából ngy év óta foímont(^j|t, do 1200 ft. fizetését még mindig húzza; affélénk Inp ajánlja, hogy: munkát neki I vagy ne fecsérelje az államvagyont. Helyet I
Nyílt póat^b,
— K. A *(iv<-« l>td''.»iU»l liogy mórt ilnn köifil liftjük, alkalmilag megmondjuk.
— ){. Helye* ! K ily. teVeUl várjuk.
•• Ha. Igatal mondott-ó a bajai mpbyr 7
— 1.. II. Juu >i.i 2.Viu irt leveledet jul. hó ft./n vettem, e» idóküilxn a< adrei.et mt''/külil''jllem ; « tobt-ii jovi; Wien.
T. J. Hüinegli. H»g« vau r .Jenő* ite.Ui sImi vt.ll.
R. M. Dracbau. .\ riehornági vinonyokról • iti-sen vénünk tiidóiftáit, r.ak lapuok karétól,r Hl ■ legyen. DdvüiüljUk !
— K. I.. IVt. Magán levelílukro mlalobh vála.it kírünk.
— N. T«bb költemény niuoi nálunk, mely k''>/-líirr várna.
Nyílttól
Kgy kertósz,
ki a kertészül minden ágában jártas, a németnyelvűt teljesen, a magyart kevésbbé birja, cs. kir. udvari kertekben, nagykereskedők dia*-kertjeiben szolgált, nőtlen, ajánlkozik magyar országi vagy bánáti uradalmakbau állandó szolgálatba. Bizonyítványai kitűnőek, itővub ben e lap kiadó hivatalában értekezhetni felőle.
(Beküldetett.) — Mióta pápa ö szentsége egészségét tinóm Kovalesci&re du Barry liusz nálata n/ereneséson helyreállította, senki som kétkedlntik többé e becsos gyógy tápszer hatása fölött, mely gyógyszer is költség nélkül /m-g-gyógyítja a következő betegségeket: gyomor, ideg, mell, tlldő, máj, mirigy, takhártya, lég zési, hólyag én vosobáutalmat, gUmőkórl, *zé-delgént, szflkmellttségot, köhögést, «méazté«i gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngesógtil, aranyért, vizkort, lázat, ntz-kórt, vértorlódást, fülzúgás! és háiiyáti iugort uiég terhesség idején is, diabotcst, búskomor-ságot, sovánvkodást, csuzt, sárgaságot a 72,»KH) gyógyesot, melyek minden gyógyszerrel da-ozoltak; lobbi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. IMuskov udv marsaitól, <lo Brehan murquisnólől. — A húsnál táplálóbb lévén, a ltovulcsciéro felnőtteknél «V» gy< rme-küknél ált-szerto megkíméli u gyógyszerek költségeit.
74,3lt» számú bizonyítvány.
Gasen (Stájerhon) I8t''»!>. tlooz. 10.
Örömmel állapitom meg a Kevatesciere annyira ismeretes gyógyhatását. K kitűnő szor-lrtózatos légztuti nehézségemet, köhögésem e görcsömmel együtt, megszüntette, miért is teljes felgyógyulásomhoz közel vagyok. Kérem önt p nini utánvéllol még ö font Bovalescitire kIlidé j''-ro. Lxguiélyobb hálám kifejezés mellett mb.. (2.
K-to i n i n ger Vi nczo nyug. lelkész.
1''léhsKolonczékbon ''/, font 1 ft. fK) kr, 1 font 2 ft. f>0 kr, 2 fo6t 4. f)0 k. ó Int 10 ft. 12 font 20 ft. 24 font UH ft -- Bővüléseiére Cho-co|alé<! táblákban 12 csészén- 1 ft. 50 kr; 21 csészére 2 frt í>0 kr ; 48 csészére 4 frl í>0 kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. f>0 kr, 24-re 2. >0 hr. 48.ra 4.f>0 kr, 120-ra 10 ft. 288 ra2»> ft. r>7ll-rn ílU ft. — Kapható: Barry du Barry és
t-rál Bécsben, Wallfischga«e, Nr. 8. PesWm X rök Jóxtif gyógyszerésznél, Kolozsv ároll Kron-stüdternél, Álsó-Knbinban Tyroler és Schle, singeméi, Debreczcubon Borso« Fereneznél, Dulnatoldváron Nathera Pálnál, Károlyfővárotl l}rilli F.-oél, Knyy Kituiuiln J.ovdk K<lrolyndl-Krsekujváron Üoiileguer lgnátznál, Székes-Fe-hérvárott Dieballa Györgynél, Versoczeu Fiacher Mórnál, a minden városban s gyógyszer, fűszer, és cseiuegeárusokuál.
Üzleti -hírnök.
'' Naiytaaüss, Julius 7. 1871
As itteni fal>us|iise*ou r^K óla ural^A iitfu«( ugy liUiik issbályaicrfl ui«ueűt tartja r» utóbbi tu dótltáauuktól koitívo >cui tftrtóut fe|jcgy«iio való bá/> nirlylk (tliiianrmre n''-»v*. A siállítás taljosan m*g-akadt, r>ak a l>rUtflk*6gletre runslkoiólug vau va-lauii ct«k*ly asilKtá*.
Piaczi ár.
Nsfy Kani.ia, IH7I. óvl Jolin* 6-lk napjiu. Iluia H.t font f. in kr. 8i> iont 6 fttSO kr. 87-88 iont & frl to kr. Kosa 78 - 7u (ont S frt 10 kr. 79-8n font 3 frt Sft kr 80-81 fout .1 fit 60 kr Árpa »eiflW.r«. 70—71 font 2 fit 00 kr 71 -7''ifou« 2 Irt 60 I kr. ár|>a kltiltmig** font • frt — kr. U7 68
I fout frt. Kukorica S frt COkr., X frt 7.r> kr. Kuku I tiru olaai (<-<ini|uantiu) - trt kr Zab 44- 47 font I frt 70 kr. 47 48 font l frt 84) kr. Pohsuka 6ti 68 fnt. • frt -- kr. 68 - 70 font • frl kr. Bsb f»b4r
- kr. báb Urka - kr. KanyórlUat kö»nu.ÍK«» » frt
- fiooiu « frt 60 kr. Z«íwl.li«it IS frt kr Uufllsst kOiön»ÍKe« — frt. - tínoin — frt — kr. Király-listt knsnu«*K«a frt — kr. 6aouv H> frt 10 kr. Koia-Iáiik kftiflni4f«a - frt — 4tr. Huom - frt — kr. Marí''a hua fontja ÜS kr. Horju-kua foatja 96 kr. 8«f. u''i hu. fontja *6 kr. Joh-ku* font|a kr. Hm-lona'' fontja 44 kr. Kiír fostjs &0 kr. Csiba párjs M) kr COkr. Káoa - frt •U-SO kr. I.ud soviuy frt —^
• frt - . kr. I.ikd hlaóu • frt — kr. - frt - kr. . I''ujka frt — frt — kr. Tyuli tojás 3 kr. Hnrfonys
• frl kr • frt — kr. Eyy ,n4««a *s4ua I frt t 30 kr. I frt M kr. ''K|y k4v« s<u|> l.''» kr. -Kialuia iiiA><A|a l frt 20 kr. tfjbor vi.UkUnkb«l| skójs b frt 60 kr. Ó-k«r vidókOnkbali akója - írt
• frt -- kr.
A u a k y k an i ai a i város taaieaiuak árj*(yi4lt
kfinyvábíll kiadta, S2METHY KÁROLY blstos.
0
. Érték- és váitófolyam juUus 8.
r»*/o motaliques ;*>i).30; »•/, nemz. kiilcsőo •''.II.-; IritkVki alladalmi kölcsön ÍOI.ÍH); bankrészvények 770 —} hitelintézeti részvények 5Í8Ö 40; I/Ondon I23.4t); ezllst ágió I2l.fX)j araoy tlitrubju ;>.«:» kr.
Heti naptár.
Jsllss S4tM I54f I87I.
Iló- t* heti- Kalhollku* nap-; l''roltrtán* nap tár naptár
nap
•2iii "lóim 4tXH> Fiulterl mcgvonilí((j|.
1)
•a
Márk. VIII. é
9 Vaiárasp A $ Herec.k A 5 l.ulse Sht
10 llélfR Amál n. Amalia bt
il Ke.ld I''lua p. KleunorS
t2 ^xe rila Hiur. ra. Henrik
i:i C.ütíirlflk ödnn Margit
ll IVntek Honavent. Károly 31
Hioiuli. Ap iiiil. Apoat. o«il. n
Felelős szerkesztő: Wtfjdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
£1
WAJINTS JOZSKF
Mint a legjelesb
SZkPlTÖ-SZERT
ajánljuk
D. Lang óvszer-ken/icsét (PrKtervativ-pasta.)
Kt«n »K*(i«n árttUan ttraészstl ssyi|okból kí«»it«tt liépltt sxsr MM vstytssl kéliUlék, a nmek lemnii inó.lon nuai ártalma*, a aaórt a U|[tpljr«h ni«(fiiynnvá»»»i • kitQiifi artd-inruynnk blitoa ItlionyiUiával ajánljuk liaamálatra.
Ktru jelei ivsiK-keaict ha.análattal van a tiTtrre níavs, ktilnnn»»u srozos, nyakon ktisken, saunual
a It''Kti''ljrab liUouyitvkuv ujtá» ini llplt rgv.ien áilalniatltnul a
Ur minden tltitátlsssáoAt • klitéielt, épen »fy sltáyolltja a betegségeket, vagy bú által előidézett ránzookat, sebhelyeket, rlpsotossigot s a tsst redóxelét, a testsilnt szeplAtles tisitárn. puha- s rugsnyoirs s az aggkorra Is fiatal, egisistgM siiars
Idéll eli. Tulajtloii.t.-lu>Ky haaonló »»rr uu''({ ninca, mely «m>n tíik<''lveto««i!K''''i eddiK ''lírír volna. Az eredmény Clwdálatoi és meglepd, ugy bo«y minden további dlesiretst feleslegessé ttsz
Kfry t.''jely ára haaiuálatl ut..»ltá«»al egyrttt í ft.
D. LANG arczfcstők-kenfícso
(„Schmink-pasta''K)
blr mim) a«on f!*ntetib navr*ett tulajdonaá({okkal, • « bOrnsk • ionnal tgittru ártatlan módon tcrmísaetea, finom a *)l»n|[ácl fehér vajcy v«r<>» ssiut k«lr«nuftx j a börrta teljaian látbatlan a
folniuiul uiiu len eddig létetft Ily uemili kot
''tg''iy ír» f«"h''f T*«y ft *• K<>»ziUlitó rokliely nn^yhrtn kicsiben
egyedtll fellalátójánál van
D. LANÖ
(6o3 20,2) Ht''calien, Hnr(f|{fl««" No. 47.
köny vkimló-hivalaIában N '' Kanizsán le^ujabbnn mefíjolent « iniinlen liaztti kiiny városnál
kapható:
VEDD SZIVEMET SZIVEDÉRT,
szerelmi levelezó klínyv,
Szlvólyealtöl
ára I frt 20 kr.
urunk
POPP J. <i • gyakorló fogorvos
liécslten, Stadt, Jioyiunyaws Nr. 2.
Tobnltx, IHGO.jun. U.
Anathrrtii-Hxájviiél, molyet rendclotemro hogy meg kapum, ezennel bizonyítom, tnár évek óta a legjobb ered-ménynyel használom, miután az a ruKkftvct éa tiyiUkál mely n foKnkr<i tnpnd. (VIoMJh én rllnvnlitjn. n <« mnj kellfiiiellei! miakőI ín végkép luegsanlcti. miért s ozt különösen ajánlatrnméltónak Urtoin. Mély tisztelottel
(Ő05—e.) FciiJlerv kir. iik/»ó.| t* jer.v*>".
^Kaphatók: Nagy-Ksnixián : Holua Jósasf gyófy**".. Hoarnberti ttoaenfvld, WoliacJj, J. áa Ke»Vlb..ffer J. koreikcdl.ébcu. I''á|«n Ttchapeu J., K«»atliclyen ! Pfmlerer jryéfya«eró«», KiuRer M. \Vrl»* A. Zala-Kgeraaegrn : laóó K:. (yó*>»*erí»». Kaprone«áu : Werli kx^K.'' »«eró«*. Vara»don : Malter gyójry»«>''r<'',»« Htltnrjfen : Dorner Kajet. 8«om halhelyen: l''llllrh Kerenrg Kitdolf jtyé|ryM«r. HatárCrvId.''kl rti.-Oyltr-gyfin. Kibic K. C. Veaapr/inlmn : Meyr Tuaikau. U(ty (luthard Tiva.ta-{■» fia Inál.I - Hivke.fchri várott ; l.egnaun A. Itraun J. gyógy «i. I.ova*-Itorínybeu: lleUler gyógy»a. Kai-''"''*''" : Horváth K. gyógyaarréas. K<-r. kemóton : Milhofer U Macbleid gyógyas. Kakaón: Flórián J. gyógym llnrmendeu : Horváth J.Homienreinl g)ógyi« Kapoivárott: Kobn J. iltlgl, Kclua ói Hchroder gyógy.* rtiegaaár.l: Hrabiay gyógy«a -Konvhuádon : Kramoliu J. HiigatvárottsBarwarth, Halamon gyógyn. Kaján : MieliiUeh Ht. ó« llerafeld fial, ugy Heraog Iguácinál. »''óc»ett Ziolnay W. K. Zárh, Kipnkh gyógy««. Kárádou: Xsdabánaaky gyógy»« Marcaslibau: Kím gyógy*». Tolnábsu : Oraff gyóg)»*. — D-tnafflld árott l.ukári gyógyul. .Snent-Oy^tySn: Nnthig ~ Al.ó l.eo.tvái., Kím iryógyaa. Kohnnraon: Kirnon gyógyaaerlta uraknál._
Nyissunk kezet, a szerencsének.
250,(10(1 mark cit
kedvenő alkalomaial <r>nyerem/-uy a legujabb nagy péniaoraoláa-nak, a mely n maga. kormánytól elfogadva <» bÍEto«ítva van ; ai •IRnyOa tieoaatáaa eien uj tarvuek okkóp van, hogy a kOvelkaaS 7 aoraolá* kovóa hónap alatt *4,fOO nyerB biionynyal fog jelenni, eaek kOiItlt ev. in. nt. 250,000. SISTOSM 130,000, 100,000, 50000, 40000, 25000, 20000. ISOOO, 12000. 10000, 8000, 6000, 5000, 3000. UhV>«nr 2000, ]^^•lllor 1000, 2t>fi-aior 500, Il.tiOiI-aaor U0 sst A legknaelablii el«ő nyereméu)husá* eaen nagy — államilag biitoaitott péna-aoiaoláft, hivatalul rendelet aierint már
julitiH W-ilMi 1871.
Iea>, inelyhoj kapjiató ''
I egíaa eredeti »oraj»gy rask 7 frt. (666 -9,10)
1 Ml . . «*/* .
1 hegyed » 2 .
o.utcák írlfit bekttl.l/a.el. (M6 -S.3)
Minden reudelía a Honnal i\ legnagyobb felügyelettel fogunk ti''lje.ittetul f» mindenki kapui fogja tőltlnk aa áltamraimerral elül olt eredeti nornjegvel keiéhei.
A rrudetfík kiv.Anatjuk »*erint hivatalo* lervaoroiatot meg kapimtják U minden hutáinál kllldjllk m ótdeklőknek l.avaUloi aor«xntunkat. ''IJa
A nyarcinéliyek aaonnal állami blitnaitáa után kifi*Betnek ,''•* lehel egveneien tfílllnk, vagy velünk 0a»i«k0ttel/«ben Iáv5 o»»t-lák tiiroda''lom nagyobb helyein átvenni.
Ilitellllik a »«r/enr»ítől vau megáldva t* rövid Idíí óU minden liláink fi b it feltllu«leg liAfoinnor fÖnyaremíny három huiáa-■tál nyilvánosan bebiionyitva Títrt/nt. óa aaonnal kiflaettrUtl.
Uimleaek mellett aolid után iiámilhal agy nyoi8 réitre, amely ineriut a már tii kövelkeiendC hu»áar«, minden magraude-l/iek egyénei nton • gyoraan küldetnek
S. Stoindecker & Tárta,
llauk ói váltó a«|et lUwbvrgbaa
Ve«a 4* etáil minden uemü állampapírokat, vaautróiavónyakat ói küleiöok ntví nyel St. Kimnél knnAujSk a nekOnk ajáudókoiott hintán a ''kAvelkeifí aorioláihoi meghiváiuukat ten-eini fogunk továbbá ii a reudea ói egyenei uolgalallal
Moiletyiés.
Illat el miitti
lodalmat
..ük, igyrk.........- -------------------- ~
tnk^lele. iii>-|feli''g<Hli''il a tiniéit órtlekISktől kiórdemelnl.
I) I)
I
ELŐNYT
^ a részlet - fizetésekkel vett sorsjegyeknél a vevők részérő
nem szükséges ugyan magyarázgatni, mert az élénk részesülés, inch/ ezen Mm a sorsjegyek rendezésével a közönség minden vénében találkozik, mutatja a legjobb bizonyítékot e berendezés czélszerüségéről. ,
Kiemelem mégis, hogy ez által mindenkinek lehetségetitessék mindennemű sorsjegynek a legszerényebb eszközzel birtokába juthatni, ez által minden esetben takarékosság által értékpapírt szeret, melyhez egyszeri megrendelésnél nagy összegszükséglettel is csak gyéren juthat. Azonkívül a legnagyobb szerencsében részesülhet, miben már szávxtalan-
szor egész ctalálok szerencsések lettek.
'' Kibocsátok mindennemű sorsjegyre megrendelést havi részletben f> ft tói kezelve
fölfelé, jutányosán számítva és a vevőnek szabad tetszésétől függ meghatározni, mennyi idő alatt 8 ménnyit fizet e czélre havonként. Az első részit lefizetésével
azonnal kap egy törvényesen kiállított okmányt a megvásárlandó sorsjegy pontosan Jol-jegyzemli) számával, mely az utolsó részlet lefizetésével néki eredetiben ki Jog szolgáltatni. mm m az első részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a kamathoz/) MnD értékpapír kamatait is a vétel napjától kezdve élvezi. Ili ff || Különösen ajánlom a:
Hitel-sorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 200,(XX) frt. lSGO-ki sprsjegy 2 , 300,(MM) „
Md-ki , . 6 . 2<><>,0(H) ,
Í83f)-ki Jiothschild-sorsjegyet, egészben csak öt húzás van. Török-sorsjegyet, évenként C húzással főnyeremény UOOJHX) frank. Magyar dijsorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 2/tO,(XX) frt. Sorsjegytársaságok és egyletek számára legkedveltebb sorsjegy-csoportoiatot alakítok a legelőnyösebb feltételek mellett.
, Foglalkozom minden a bank és váltóiizlethet tartozó szakmával s biztosítom tisztelt megbízóimat pontos és a legjobb szolgálatról.
Leitner P. Ferd.
Peaten, magyar biztosító-intézet palotájában.
(698- 6,3)
Töröksorsjegy húzás: aug. I. okt. I. decz. I. febr. I. apr. I. és jun. I.
A kjielónyönrhb éa l<''Knjniil«tn*nbl> réhiletflielén mulletti megvételre
kétségkívül a
magy, kir. dijkölcsön sorsjegy
<!« H
császári török birodalmi.
A fulotti kedvező játékterv, melyet mindkét Borajegy nyújt:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4-szer föny. 25Ö00Ö ír. Török „ „ 6-szor „ 600000 frank.
Továbbá előnyük n bflijtgm«ntfi»Ug, állambiztotitd* éa jrlzilloyihit-loadg, molyok ezen sorsjegyeket legkedveltebbé és legjobbá teszik, özeken felül is ajánljuk e sorsjegyek bevásárlását, mert a legkisebb nyeremény is iolontékonyen felülmúlja a inobtani árt'', a töröksorajegy nél 100 forinttal is, mely még ivenként IV frank kamatot hoz aranyban, mit mi már ai első részlettől kezdve vevők részére engedünk át.
Az olsŐ részlet befizetésével már az illető játszik minden húzásra 8 * jeRyiolt aorsiegy egész nyeroményéro. Kibocsátunk valamint
Magryar- ugy törölc-sOratJeKyet
részletfizetésre havi 5 irtó! kezdve fölfelé. Mindkét sorsjegyet havi H> ft réazletrizctéa mellett megrendelőknek a 4-ik részlet pontos befizetése után 1 sxásx-melnínyen I eredett sors-Jegyei küldünk In {/yen. '' E sorsjegynek évenként három húzása van.
(/><»-«,3)
MAGAZINER & STERK
Véiltóháxa, Pesten Deák Kerenc,x~utcx<t 7-lk sx.
Magyar sorsjegyek húzása: aug. 15. nov. 15. febr. 15. és május 15.
2
cb £
JC
e
<
cb-ff
2.
f
| ®
MOLL A. S EIDLITZ-POR A.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Órás: Tapasztalván, hogy ar enyéiiiinok szőréi szóra után nyomott, sót a közönség ámítása végett hamisított név aláírásommal ellátott használati utasitványokkal árultatuak Seid litz tH.rok, s evégett i* kül alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyen felese réltethelnek, ezen h.uniaitványok vásárlásától azon megjegy^saol óvok mindenkit miszerint: „az általam készített Seldlltx-por mlmlen katulyája hasonló készítményektől! inegküHinhöztetésUl saját rédjeyyem és aláírásommal ellétfva.
mi a egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek között tagodhatlanul az első helvot foglalják el; mint azt sok ezer u császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben Utnusit jak, hogy n porok rögzött tfzorulásokn(U, emészthotlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök
• :.l...... I... 1. ... I..I..—....XI /ilriKto f/.filitSu vilrtnliilá*. i''xi''miiui íiiirfá idillit
vese
ómnál,
■s ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdal végül hysteriára, búkórra éa huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógy hatást erodményozték.
ltaktárak Nayy-Kanizsán: Holua J. gyógysz. Ixivák K. gyógysz. Fesselhoffer J. ós Hősen feld F. uraknál
Belovárolt l.akutira O. Csáktornyán Kárá«* il. Kőszegen t;«»c»innvlu l»iv. tfy«<Ry»*. KapoivArott K«-nl Nándor KX^gyM.
. K<>hii Jakati ,
Kereszten llreycr Jr%kal> fiai Kapronczán WViti Hánd. (cyófyaa. Leteayen Kalivuda J.

Marczallbaa I.-tl Nándor Báaok-Szt.györgyís Fibtea J. gy<5*y«. Szambathelyen MUcli Ferenci gy<Jgy»«. Sopronban Mc*oy András K)''é|ty»« Zágrábban MUt*U>acl» Za. gy**y«a. . CeyUcIrJ. J. Ryi''gysi. , llrwois* Fr. gyógy*.
(544 — 62,14)
Kzen czégeknél kapható még: A norvégiai Hergelt városból való legtisztább ée leghatályosahb
valóai) Doreoti-lialmáJ zsír-olaj.
Ára egy ftvcguck használati utasitánsal 1 frt.
Minden ilveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leomló megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valóili Dorsch-halináj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással van ; inoggyógyitja a legelidültobb ktíszvény- és esítszbajokat, vala-mint az időszaki bőrkütogeket.
Ezen legtisztább és leghatályosahb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak loggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által uyeretik, és átalában semmi vogytani kezelés alá nem vona, tik, hanoin a ho|>ecsétolt orodeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban vau-mint az közvotleiiül n természet által nyujtntott. Moll A., gyógyszeráré és vegyész Hécaben.
STEIN SAMU aranyműves,

A IIA.J KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
Évekig tartó fürkészé* fi^ytán végtére sikerült nékem egy
haj- és
feltalálása, mely által már 4— Cvszöri használat után a haj klhulléiset, valamint az oly igen kellemetlen pikkelyek képxMése mit\den korra elhárittatik.
Egy üveg ára 2 f^t.^postául küldéssel ló krral több.
Kapható a feltalálónál JD £3 M A L liaj fo dréiaznál
Hécaben, b> lvárt>g, (Johannesgasse Nr. 1.)
Megrondelések a vidékről azoi^l''teljesíttetnek. *
Köszönet elismerés.
Ön baj- éa pikkely- /izének ötszöri\használat^ után fejbőröm a pikkelyek fejlőd(.«étől ment maradt,, éa hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényogoson elősegíti. Fnni''k folytán ezennel alkalmat veazek Önnek köszönetem s elismeréaom nyilvánítására.
Mély tisztelettel '' IMtMil, J.
mítdllngl r«. k. vai- írr«nnlődr- kíiny vrirfíjr.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle cltlffnonok, coffok. lutjfilrtftk «tb. a lehető legjutányosb áron kaphatók. Alhajak urak részére tökéletes hasonlatosaágban készítetnek.
/ Demal A., hajfodrász.
Raktár rsn Pesten, T«r»k urnái, király-ulcia 7.; Leatberg-hr-n Itnrkpr. 8. urnát.
_____(ciki
több 6v óta fennálló s jó hírnévnek ürvomló dÚKan fel.sxcrelt arany ós ezüst ókszeráruk, valamint nagy választékú arany és ezüst óra raktárát ajánlja a fövárosj s gyári árakhoz képest jelentékeny "/„-kel olcsóbon, mit a m. városi igénytelen s olcsóbb életmód tesz lehetővé, de különösen azon körülmény is, hogy arany-ezüst féméit
közvetlenül saját műhelyében olvasztja dolgoztatja fel.
iMinden arany és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás biztosíttatik ; a ódiságot s próba fokozatot pedig a cs. kir. fémbélyegző hivatal bélyege igazolja.
Megrendelések a legszilárdabban teljesíttetnek, és a kívánatnak meg nem felelő ( ezikkek a legkészségesebben kicseréltetnek, és igy az előre bocsátott kedvezmények után j bátorkodom azon intésemet a t. közönség figyelmébe ajánlani, miszerint a valódi arany i ékszereknek — a nemes fémnek hirdotett Talmi nevlJ feltalálóról nevezett Ttfiui-arfcny 1 — különben bronzból készült ékszerekkel való pótlását, — melynek tulajdonképen semmi értéke sem lévén — kikerülhotné! (om
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Mcsben, Opornriníj No. 21.
vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeket, vasút, bank- és iparszelvé-nyeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
Jf: Megbízások a cs. kir. börzére ^J
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett legjobban eszközöltetnek.
Játéktarsásagok:
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-lk évból, részletfizetésre á 8 frt havonkint. Évenkint 5 húzás: márczius l-én,april 15-én, junius 1-én,szeptember 1-én, deczemlMír 1 én. Fónyfervény 250,000 ft, legkisebb nyervény 170 á 200 ft. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap 1 cs. kir. 1864. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. I870~iki államsorsjegy részlet fizetésre á 6 frt havonkint Évenkint 4 húzás febr. 16-én, május ló-én, augusztus l/í-ón, november lfi-én-Fónyervény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt. Minden rósztvevó, teljes befizetés után kap
1 magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet. Vr
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy részletfizetésére á r> frt l.a
vanklnt. Évenkint ü húzás: febr. 1-én, april 1-én, juni 1-én, augus/t 1-én oktober 1-én és deczember 1 én. Fónyervény 600,000 franc, legkisebb nyervény 400 franc. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 császári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre h r> frt havankint. Kvonkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-én, augusztus 1-én «s november 1-én Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 herczeg Uraunschweigi eredeti sorsjegyet.
Minden húzásnál érvényen:
2<)-ad részjegy 1HW. oszt. sorajugyre a H frt 20-a<l . 1«40, ötöil oHzlr. sorsjegyre [\, 10 frt ^ 1870. magyar sorsjegyre
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
minden további fizetés nélkül
(Ml-1.1)
WajdiU József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa, 1871. julius 15-én.
29. szám.
Tizedik évfolyam.
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON-és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdászat, tudomány e\ művészet koréból.
Megjeleiills::
minden siombaton. .««•» s gyakran mssfcl vagy két
Nsirki-»it»i Iroda én kiintő hivatni: WaJIHTH JA''/.HKK könyvkere*kodí*ébsii,
Előfizetési felhivás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY''
ki törjed ve
Soprorv''s Vasmegyékre czimü . vegyes tartalmú hetilapra.
■ i
A folyó év második féléve a Diult •iáimnál megket-detvén,tiaileletjel felhívjuk évnegyedei a félévet eltffiie-tőinket, hogy a Il ik félévro móló dijt m''eMlib beküldeni s*ivcskedjeiiek;ei alkalomból bátrak vagyunk lapunkat továbbra ''i« a t. köxöuaég asíves pártfogásába biialommal ajánlani annyival I* inkább, mert a xala-megyei gaxdaságl egycittlet hivatalo* értealtöjévé vá
lantolta.
Igyrkotlliik eseníul I* • vidék érdekeinek kín-vitelriél lehető biven teljeiiteui; a legérdoketohtiN or*«ágo* é* külföldi híreket tömörítve íiosnl.
Hirdetéseket gyorsan él Jutányossá köjliink.
Előfizetési ár:
1871 jul.—decz. földre. tt frt — kr.
„ „ szept. óvnegyedro 1 , 50 , v
Kiadó Mvatol.
i . - - —----
Hirdetmény.
A za''.amegyef gazdasági egyesület által folyó éviaugusztushó 8-án délután 4 órakor Zala-Egerszegen az egyesület helyiségeiben rendes évnegyedes közgyűlés fog tartatni, melyben minél számosabban leendő megjelenésre a t. cz. egyesületi tag urak annyival inkább tisztelettel felkéretnek, minthogy ezen közgyűlésben, ezen évnegyedben befolyt Ugvdarabok elintézésén kivUi a következő fontosabb ügyek fognak tárgyalás alá vétetni u. m.:
Előfizetési föltótelek:
H«l)l..... háalina bordással éa vidékre pu«t*ii kllldvi
Kgéar évre: - fi f,t kr. Kél évre . 3 . — , Kvnegyedre • 1 . 80 ,
A t. egyesületi tag uraknál több év óta hátralékban lévő kamatok és tagsági dijak beszedése iránti intézkedés.
A zala egerszegi egyesületi kert tő-, szomszédságában megvásárlott telkeni építkezési terv.
i Aratógép bevásárlása, — az egyesület székhelyének Zala-Egerszegről Keszthelyre leendő áttétele iránti indítvány tárgyalása.
; A folyó évi oktoberhóban Pacsán tartandó gyümölcs- és szőlókiállitás -valamint a Muraközben Szent-Ilonán rendezendő tókiáHitás eszközlése iránti in tézkedés.
SKUBLICS ISTVÁN,
Ugyves.''tn alelnök.
Hlraetéaelc
A hat bWbo* petit lorért l-*tOr 7 kr. U-iaor ti é* minden további beiklatAiért 6 kr. M''lyegdij minden egye* boiklaláaért >10 kr.
A .Nyílt téron* »gy petit *<>r beiktatási dijs ló kr.

Hirdetéseket elfogad:
N. Ksnljssn: K i ADÓ-lll vaTaI., Ktutbslyea: PUL.V JANOH Pesten: XKIHI.KU M. LANO I.KOPOLD, 4* HINOKK hAndOII Bscsben: IM t8KNHTKIH á votl l.KK, M0S8K Kt''DOI.K, OI''HKIJK ALAJOS éi NAKTLK8 IIKHMAN
A sajtkészitő-társulatok alakítása ügyében.*)
A Diu. földm., ipar- és keresk. üg\i ni. kir. minisztériumnak f. é. február hava 22-kéig kelt, 15,327—1,426 s*. a. kiadott, a sajtkészitó társulatok alakítására vonatkozó, s az ország összes gazdasági egyesületeihez átküldött körirata intézetünk igazgatóságának is luegküldetett, a végből, hogy erre vonatkozé részletes javaslatát mielőbb adná be. — És pedig :
*) Kngelbrerht Károly keirllielyi Uuár feltorjeic-té*e a nm. ni kir. földuiiveléii mliiirsterlumhos, rA sajtkéisitC-táiiu latok alakitAiára vonat-kon ó- köriratra.
1) Miként lehetne ez ügyet az intézet közelében előmozdítani.
2) A mellékelt körlevél utolsó pontjára vonatkozva, lehetne-e említett helyen a sajtkészitést kedvező eredményre való kiállítással megalapítani? s ha igen, hol és uii módon vélné azt berendezendónek?
Intézetünk igazgatója a feu idézett köriratot velem tudatá, s elóges eszmecsere folytán hivatalosan felkért, hogy mint c szakmának képviselője, tanára, jól átgondolt ja\aslatoiuat mielőbb adnám be. ■
Hódoló tisztelettel sietek tehát, mindon általam ismert körülmények tüzetes figyelembe vételével, alázatos véleményemet, s ebbeli javaslatomat előterjeszteni.
A nm, foldni. ipar- s kereskedelmi minisztérium > szarvasmarha-tenyésztésünknek a vonóerő s hústermelés mellett a tejelés, vajalás általi jövedelmezését tűzi ki egyik nemes feladatának, s méltán, mertsajnosin tapasztaljuk, hogy gazdaságunk ezen ága hazánkban csak is a kezdeményezés elsóbzaká-ba i \un, s ezt is csak, mint mellékágát tekintik a marhatenyésztésnek ; pedig vannak országok, hol ez megfordítva áll, s épen a tej", voj- és sajt-gazdászat képezi a főágát a tenyésztésnek, ez a legbiztosabb jövedelmi forrása a gazdának.
11a visszatekintünk gazdaságunk viszonyaira nem tagadhatjuk cl, hogy. e tekintetben is történtek kezdeményező lépések, s különösen nem csak nagyobb, hanem kisebb városok közelében is át kezdi látni
a nép,hogy ha teheneit csak némileg okszerűbben tartja, nem megvetendő jövedelmet képes az eladott tej, turó éa vajból felmutatni.
l)e másként áll a dolog a sajtkészités-uél, és ezt a nm. minisztérium a tavali kálli-tásnál tapasztalta, bár egyrészt vigaszul szolgálhat,hogy hazánknak korántsem összes sajtodai voltak azon képviselve, másrészt azonban sajnQsy hogy ezek a kiállításból, bármely oknál fogv* elmaradtak.
Jízeket előre bocsátva, mielőtt a nm. minisztérium által felállított kérdésekre tehetségem szerint felelnék, azon alázatos véleményemet vagyok bátor nyilvánítani, hogy a tejtermékeknek felhasználására, illetőleg a sajtkészités sikerére nézve épen azon tényezőkkel találkozunk, mint a gazdasági szak-oktatásnál; mindkét irányban fölülről kell kezdenünk, s ha a sajtkészitést a kisebb és nagyobb birtokosoknál meghoz uositottuk, bizton át fog az szivárogni a nép közé is, de megfordítva, szerintem — sohasem.
Áttérek tehát a földmiv.-, ipar- ós kereskedelemügyi m. kir. ministerium által felállított kérdésekre, és pedig:
a) Vannak-e a gazdasági egylet területén oly helységek, hol a tejnek sajtkészités általi értékesithetése a tehéntartásnak lendületet adhatna, ós pedig az által, hogy ezen uton a tehéntartók jövedelme gyarapodván, azok részint több vagy nemesebb fajta tehén tartására, részint a már meg-
T ARCZA.
Elválás.
(l''éci, julius r>-éll 1871. Ha már a végtet ugy akarja, llogy megváljak leányka tCIsd, — Hogy elmenjek nagy, uieaiae útra Hova hlr isni jön majd felőled - — Aa elválás kiuos perraébeu
No vond meg bucsu c*ókodat, Talán bá (lldötlo sslvemuek Réaivéted olykor uyugtot ad
a *or* felvonta már előttem Korompóját a vé*se* uluak, Mely a remény fényei, egéből A írenvedés hónába juttat -- — Ar. elválás kínos peresében
No voud meg buciu riókodat, Oly lötét a bánat hasija I S réisvéted majd világot ad.
ha majd a fájdalmak terhét
Tovább már uoin liirom viielnl.....
11a lelksin felsiáll jobb haiába R engem itt lenn hagy*nd pihenni — Ha tőled már végkép megvaltam
l.átogaid meg lirhalmnmnt .... — H bál miattad lett i« halálom — Ké*i véted majd nyugalmat ad,
KOMIVKB IMItK.
/
Édes álom.
Bötét siobában (ll As Ifjú isótalaii,
Körölte néma cioiijl, 1 Ds »«(ve nyugtalan.
Haerelme alrba iiállt, Mrghall, kit. ő lirat, a lányka mcuic vau — A néiua hant alatt.
Aa ifjú álmodik, Krfedve bánatot — Almába látja, kit i HcerCtni ágy tudotl.
Caókolja *a(lntelvn --Karolja kodvesét, Ar. álom enyhili As ifjú liá* isivét.
Orömtöl Ittasan £bred • tekint körül; l>e látja, rtalva van
H könyesnl vlsssa dOl.
UAUMOAKTKN 7.8IUMOND.
Egy halálra kinzott.
II e m x é I y.
(Folytatás.)
Tok in totem vélotlonül a halálfőro csók ós mintha csnk ő kuczagott volna ki abból . . .
Iston! meddig fogsz kisórtenil kiáltók elkeseredettségemben ós elrohanék padlásszo-hámból le az utezára ós mialatt hovosségoiu-ben több járó-kelőt fellöktem, a nópkertbe ér-totn, hol felkoresóm a düs lombot, melynek rósz vevő lakosával a zengő csalogánynyal szoktam szivem keserveit közloni ós ő mélabús dallamával mint mindig, ugy most is elrezzontó sötét gondolataimat ós nem engedott kétségbe esnein.
Azöröksógot nom fogadtam ol; do miután nekem kellett foletto intózkedni, jótókony c*ó-lokra forditám. Ka ón mégis csak tongotóm életemet önerőmből, \>ár barátimtól gyakran megcsalva ós sokszor vórig kinozva, kosoritvo.
Kgyik. napon, midón már-már bovógzöm a I tanfolyamot ós izzadva kósztllók a vi/sgára, | tuely majdan tónyos pályámat inegalapitaiidja,
bolópett mogorva gnzdáiu ós folmondá a szállást, miután a bórt nom birom rendesen tizotni. Klein te, trófának vevóm a dolgot, ingerkedem vele; do látván, hogy szándéka határozott, a józan ószre ópitóm reményemet és Iliivel ez szétfoszlott, a szívhez kozdék szólni. Ó azonban konokul ragaszkodott szavaihoz. Igy történj hogy inájus ogyik szép estéjén uj szállásomra, a külváros egyik padlás-szobájába hordozós-kotlám. • •
Következett idő, mjídőn a rajtam kiadó gazdát égig omoléiu, ós következtek idők, melyükben a pokol legmélyebb fenekére kárhoztatám.
A kávés bútorzat rendezésével és csekély holmim elrakásával gyorsan elkészülvén, tájékozás végett kinyitám> lezárt redőnyöket és olső tekintetem aaHtöíloncs ablak virágcsoportjaira- tévedoty''Mintha csak villamos folyam zajlott voUtjyHagjaiinon keresztül. KI forditám onnan szeineiiiet ós rohamosan futott őreimben a vér; sn^omou pedig balzsamot érzék hullani, ugy gyógyít^r mint az epedő virágon a gyöngyöző harmatcsepp.
IJjra felemeléni szemomet, oda a gazdagon tenyésző virágcaoportok közé. Ezekből, körülözóulötton a hold fényétől lánykafő emel-kedék ki, moly hosszasan nézott a tőle holdba ugyanazon merengő szeinokkel, ugyanazon epedő ajkakkal, ugyanazon ábrámlosság kifejezésével az arezon, melyek kedves nővóroiunj oly angyali széppé varázsolták. A lAnykaló leereszkedett éa szomo reám osott élesen, álhatón, mintha merészségemért büntetni" akart volna. Azután visszahúzódók ; egy stijjár míg vigan onyeleg ajkával . . . do fnár ez is eltűnt és mint ''édes álom után, ugy érezé magát az édes hovdlyoktől felindult szív. Álmatlan .éjem
volt. Hoveson küzdött az óas a szív, és a sziv az ész ellen. Midőn reggel felkeltem önkénytelenül futottam ablakouihos és ott talá-lám, mint lugszobb rózsát virágai között a kecses lánykafőt.
Napsugarakból szőtt hajzata gazdag hullámokban ömlé ol a gömbölyded fehér nyákot; a halvány liljom-arcz szemle vonásaival szerény vágyat látszók visszatükrözni és a szemek azokkal a hosszú szempiliákkal és bársonyos ivozotekkel édes szomorúan nyugodtak egy rózsabimbón.
En pedig csak néztem, néztem . . . szivem ugy onielkodék, mint az * régi, az a gyermekkori sziv, mely a sok örömtől oly igen tudott dagadni ....
Az ábrándos szempillák lassan-lassau fel-emclkedének és a legszebb sötétkék szemek lángolának felém, hogy fényüknél a menny összes üdvét láthassam, de csak pillanatig, mert lassanként ismét leoroszkodéiiek eget borító árnyaként, míg ragyogó arczán a vostatUz szende lángja gyúlt ki. SzegénVke ogész testébon remegett, öntudatlanul a logszobb rózsát szakasztá le ós tllzó hullámzó kis kebléro.
Azokat az ábrándos nagy sötétkék szemeket ismét reá in voté, epedő tokintutünk találkozók és ebben olvadának összo a vágyó saiv legtitkosabb érzoinényoi, ebben egyesülénok az érző sziv legszentebb vágyai, ozon keresztül gyújtók meg kölcsönösen a sziv legmélyebb rejtekébon azon mindont felolvasztó édeshoves lángoj, a szerelem linjual piros lángját.
Es e szerelmi láng majd a szemen villogott, majd szolid mosolyra olvasztá az ajkakat.
PUM KEKENCZ.
. (Kol)latí*a követkeiik.) ''
levők jobb táplálására indíttatnának, és így a takanpánytcrmelésre is több gond fordíttatnék?
Zalamegyének nagy kiterjedésénél é« topograpbiai helyzeténél fogva több vidéke '' van , melyek tejtermékeiket, nevezetesen sajtolásra felhasználás állal, ha az okszerll takarmányozás, táplálás és tartás a népnél lábra kaphatna, mind a szarvasmarha-tenyésztés emelése, mind pedig a tenyésztéssel 8 a tejtermelés különböző ágai értékesítésével, nem megvetendő befolyást gyakorolna a nép anyagi gyarapodása 8 emelésére.
Ila a Nagy-Kanizsánál mindjárt kezdődé Dráva- és Mura-völgy, nem különben a megyének Stájerország felé eső határain élő szarvasmarháit tekintjük, első pillanatra fel fog tünn^hogy az ott élő marha tájfajta, a magyar marha fajától lényegesen különbözik, hogy ezen különbség annál nagyobb 8 feltűnőbb, minél jobban közeledünk a határszélhez, ahoj is az már sokkal jobban a montafuni és murzvölgyi, mint a magyar lajta jellegét (race, typus) hordja magán. És ez természetes, mert a hosszú évek óta tartó érintkezés által a határszélen mintegy uj táj fajta létesült, s az ily tájfajtánál mindég azon marhafajta jellege bír tulsuly-lyal, melynek fejlődhetését a helyi viszonyok jobban elősegítik.
A nevezett tájak marhája, ép oly nagy, mint a magyar, kevésbé alkalmas, de azért mégis jó igavonó, korábban faj Ifi, jobb hizó és tetemesen jobb tejelj tehát ezen vidék a sajt-industria kifejlődésére legalkalmasabb leuno. *
Zalamegyének egy második, a sajtké-, szitésére még eddig szerintem számításon és figyelmen kívül hagyott vidéke, a Zala-völgye, a Balaton partv''ulék, egyszóval a megye mindazon vidékei, melyek helyi fekvésüknél fogva a bivaly -tartásra alkalmasak.
Ha pedig tekintetbe vesszük, hogy a mocsáros, ázalagokkal (infusoria) telt, s minden más háziállatra ártalmas, savanyu, iszapos növényeket termelő legelőkön a bivaly, nem csak hogy igen jól megél, és a máskép használhatlan füveket értékesiti, de még díszlik is; hogy tejelésre mennyiségileg nem sok ugyan, de minőségre a legtar-talomdüsabb tejet adja, — hogy télen akár a többi marha után megmaradt izékkel is jól táplálkozik, és hogy a mint tavai talán első izben megkisérlém tejéből kitűnő, sőt njabb kísérleteim szerint a máig ismert édestej sajtokat is fölülmúló jóságú sajtot ie lehet készíteni, mindezekből kitűnik, hogy a bivaly tartása a mondott helyeken már magára a sajtkészitésre is előnyösen kiűzetné inagát.
b) Ha ily helységek vannak, melyek azok ?
Kevésbé ismervén egész Zalamegvo körülményeit, csak is azon sajtodákat érintem , melyeket ismerek és személyesen láttam.
Itt mindenekelőtt nagy figyelmet érdemel a belé* király pali ni | uradalmán felállított teheuészet és sajtoda, minthogy ez mind a tehenészet számbeli jelentősége, mind a sajtkészités szoros igényeinek megfelelő sajtodája miatt mintául szolgálhat annyival inkább, minthogy a tehenészet egy tekintélyes iparüzlettel (szesz-gyártással) van összekötve.
Eltérvén itt a tej értékesithetése különböző módjaitól, csak azt jegyzem meg, hogy itt is, mint minden üzletnél az alku életre valóságától függ a tehenészet fennáll-hatósága, sikere, és hogy nagy tehenészetnél, vagy a naponta termelj tejet iteze számra, mind télen, mind nyáron meghatározott áron, vagy pedig évenkénti átlagban tehén számra veszi ki az illető tejko-reakedó vagy sajtos.
Palinban az előbbi rendszert követik és a borjut beszámítva 90- 05 frt tiszta jövedelmet hoz minden telién.
(Folyt. kOrttkoilk.)
Törvényczikk
a községek rendezéséről.
(8i.nt«»ité»t nyert 1871. Jun. t-4n. Kihirdettetett aa oraeággytlUa mindkét hálában löfl. jun. l0-4o.(
- 26.Ctak a törvényhatóság jóváhagyása után hajtatkatik végre minden oly határozat,
moly ;
a) a községi adó megállapítására, kivetésére és behajtására, - v ''
b) községi vagyon olidegojv/ !-ére vagv szerzésére, tí évon túl terjedő haszonbérletek megkötésére,
c) kölcaönvételekro,
(H uj hivatal rendazeroaitéaére, vagy a
fennálló mogszüntotéaéro,
o) a költségvetésben elő nom forduló terhea szerződések megkötésére, vagy lel bontására, és jelentékeny közmüvek emelésére,
f) történelmi éa műemlékek fontartására, átalakítására és fölbontására vonatkozik;
g) nemkülönben minden határozat, melyre a törvény felsőbb megorőaitéat rendel.
A törvény hntóság határozata ellen lbmw alatt a közaég a belUgyrainisterhox folyamod* hátik. ''
Ila a törvényhatóság a határozat fölterjesztését követő logközelebbi közgyűlésben, vagy a kormány a folfolyamodás folytán tett feltei-jeaztéa beérkezésétől számítandó 40 nap alatt nem uyilatkozik: a közaég határozata hallgatag holybonhagyottnak tekintetik, és végrehajtható.
27. A közaég minden sérelmes határozata ellen at érdeklőitek a szabályszerű kihirdetésétől, illetőleg kézbesítéstől ló nap alatt a törvényhatósághoz, és onnan lő nap alatt a belügy ministerhez folyamodhatnak.
Azt, hogy a határozat csak birtokon kivül föllebezhotő, magában a határozatban mindig világosan ki kell fejozni.
E záradék hiáuyában a határozat birtokon belül felül fblloboztothotik.
28. §. A törvényhatóság a 20. §-ban elősorolt, vagy a 27. §. értelmében fel lehozott ügye ken kivül, csak azon esetben avatkozhatik a község belügyeibe, ha közbenjárását vagy segá-lyét maga a község képviselete kéri ki éa veszi igénybe.
Ellenkező esetben a község a kormánynál kereshet orvoslást. ,
29. A község szabályrendelet*''a törvénynyel, a kormány és törvényhatóság hatályban lévő szabály rendeleteivel nom ellenkezhctik; a törvényhatósághoz aionnal felterjesztendő és caak ennek nyilvános,-vagy hallgatólagos jóváhagyása után hajtathatik végro.
30. ''Olyan szabály rendelet, mely a 29. rendeletébe ütközik, a törvényhatóság által
megsommisttoudő.
Ha a törvényhatóság a felterjesztést követő legközelobbi közgyűlésben nem nyilatkozott, a szabályrendelet holybenhagyotlnak tekintetik. '' • '' '' v ,
A törvényhatóság mQgsonjmisitó határozata a belügyministerhez fellebezhető.
31. Egyesek a aérelmea azabály rendeletek megváltoztatásáért a községhexi s a községnek e tárgyban hozott sérelmes határozata clíen a törvényhalósághoz, s onnét a belügy-ministerhez folyamodhatnak.
32. S. A törvényhatóságnak s illetékes közegeinek az állami s a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendeleteit a község vita éa határozat tárgyává nem teheti, s foltétlenül végrehajtani köteles.
33. A rendezett tanácsú városok közvetlenül éa kizárólag as alispán? kit és nagy községek a járási (szakasz) tisztviselóaég utján Veszik a törvényhatóság rendeleteit, a ezekre vonatkozólag a törvényhatósággal, őzen hatótági közogok utján érintkezuek.
IV. fejezet.
A k0i*4|(i káptlielelrfll.
34. §. A Község aí, ön kormány xat jogát képviselő testülete által gyakorolja.
A képviselő testület felerészben a választó közönség választoltaiból, haton''felerészben pedig a legtöbb egyenes államadót'' fizető községi lakos, vagy birtokot nagykorú honpolgárukból áll. . .
35. §. A választás alá nem eső képviselők névjegyzeke minden évbon kiigazittatik.
A kiigazítást, ar. adókimutatás alapján, kit ét nagy köztégokben a tzolgabiró,rend. zett tanácsú városokban egy küldöttség ''eszközli; melyet a képviselő testület választ. /
A küldöttség a kitűzött > kihirdetett napokon uyilváuo*an tartja ülésöit, s eljárásáról a képviselő testületnek iudokolt jelontést tesz.
'' A névjogyzék és" sorrend megállapításánál csak a községben t terülotén élvezett jövedelem összes egyenes államadója,t a községben fizetott személyei kereseti adó vétetik számításba; továbbá:
Az állAtni, felekezeti ét magán-taninteze-tek tanárai, néptanítók, a tudományos akade-j miák tagjai, a folyóirat- éa lapazcrkeaitők, a | lelkészek, az ipar- és kereskedcimi-kámarák
bel- éa kültagjai, úgyszintén a magyar államban érvényét oklevéllel ellátott tudorok, ügyvédek, orvosok, mérnökök, gyógyszerészük, sebészek, bányászok, erdészek éa gaadatisztok-nok ösazes ogyones államadója kétszeresen számíttatik.
A férj vagy atya államadójában a nő, valamint a kiskorú gyermekek államadója is beszáinitaniH, ha a nőnok vagy kitkoru gyer-m áeknok vagyonát közeli.
Midőn ketten vagy többen fizetnek haton-mennyiségü államadót, ezek között a torshuzát döut; midőn pedig ezon etet olyan egyénok közt fordul elő, kik közül az egyik ogytteroaen, a tuásik kétttercaen azámitott államadó folytán juthatna a képviselő tcatüUtbo: at utóbbi bir
elsőbbséggel.
3ti. A névjegyzékbe nom vétothotik fel
a) a ki valamely bűntény miatt elraarasz-taltatott, a marasztaló Ítélet kihirdetésétől a büntetés egész tartama alatt;
b) a ki a köztég közjavadalmait haszon-bérli, vagy a községgel más szerződési viszonyban áll;
c) a hadsereg (hadtengorészet) állományában tettleg szolgáló katonák/ valamiut a tettleges állomápyban álló honvédek;
d) állami és megyei tisztviselők, ha a fizetéseik után járó jövedelmi adón kivül inát adót a községbon nem fizetnek.
37. A községi képviselők számát a népesség száma szabályozza, t. i. minden 100 lélek utáu egy képviselő válaaztatik.
A válasitott éa nem válasitott képviselők összes száma azonbau kis községekben 10-nél kevesebb, 20-nál több, nagy községekben 20-nál kevesebb, 40-nél több, reudozett tanácsú városokban 48-nál kevesebb és 200-nál több nem lebe'' C
•''-.pviselők választása, ha a községi vá-lattzlók, összes száma a tíOO-at meghaladja: válas^tókerületenkint, ha inegnem haladja: tömegesen eszközöltetik.
Egy-egy választókerülotbsn 200-nál kevesebb ét GOO-náJ több válantó nem lehet. A választókerületekéi a képviselőtestület alakítja.
Kgy egy választókerület lehstőlog párot számban csak annyi képviselőt választ, a mennyi a k é p v i s o 1 ő t e s t ü l-e t. választás alá eső tagjaiból a kerület választóinak az ösz-szes választókhoz viszonyított aránya szeriut a a kerületre caik, ugyanő* alkalommal ott, hol a választás tömegesen eszközöltetik, á választandó képviselők összes számának ''/t róaze erejéig póttagok választandók ; ott pedig, hol a válasz-tái kerületenkint történik, at egyet kerületekben a póttagok válatstáta is at ott választandó képviselők számához képest estközlendő, ugy azonban, hogy minden kerület legalább 1 póttagot válatzszon.
3. §. Köztégi választó:
a) minden 20 évet községi lakot, ha táját vagyonától vagy jövedelmétől a föld-, hát-, jövedelmi, vagy tzemélyet kereteti adót a községben már két év óla fizeti; aki atonban személyes kereseti adón kivül egyéb adót nem tízet csak azon esetben, ha gazdai hatalom alatt nem áll;
b) továbbá minden toalülot, intézet, társulat és czég, ha a községben fekvő vagyonnal bir és attól adót fizet (40. §.);
c) azon idegenek, kik a 19. §. rendelete alá esnek, vagy rondeleteiuek eleget lösznek.
39. §. Válaaztó-joggal nom bírnak;
a) a hadsereg (haditengerészet) állományában tettleg szolgáló katonák, valamint a tettle-get állományban álló honvédek ;
b) a kik valamely bűntény miatt elmarasztaltattak, a marasztaló ítélet kihirdetésétől a büntetés egész tartatna alatt;
d) csőd alatt lévőbe ;
e) állami ét megyei tititviielők, há a fizeté-teik után járó jövedelmi adón kivül más adót a községben nem fizetnek.
40. §. A községben fekvő vagyonnal biró kiskorúakat, és gondnokság alattiakat a gyám, illetőleg gondnok,— anóket, testületeket, intézeteket, társulatokat, c>ég«ket a meghatalmazott képviaeli a választásnál.
Máskülönben a választói jog csak a jogo-tult által és csak tzemélyeten gyakorolható.
41. §. A választók névjegyzékét, éa pedig a hol a választókerületek vannak, válatttó-kerületenkint a képvitelő testület által kiküldött válattlmány állítja össze a lsgközelébb lefolyt két évi ailólajstromokból és mát adatokból.
A betűrendben öu^állito^ névjegyzék öt napon át a községházánál közszemlére kitétetik, s a következő ö najk)n beadott észrevételek alapján a kiküldött választmány álul kiigazittatik. •
* Az, hogy a névjegyzék, mely napon szejn Iélhotő meg, s meddig adhatók be az észrevételek: az elöljáróság bemondás, falragasz vagy mát szokásos módon hirdeti ki.
Eszmecserék a megye-rendezés tárgyában.
nt.
(Folytatála
kCTetke<ik.)
A jólét egyik fókelléke a személy- és vagy onbi tton tág, hol e két iker-tettvér egyesül, ott az előre haladás olodázhatlan, én tehát a ssemély- ét vagyonblstonság tárgyában nézeteim a midőn előterjesztem, hogy o tárgyban az álalakitát szükségességét minél inkább bopró-bálhassam, nom lestek tán at olvasó terhére, ha mindenek előtt a jelon helyzetet ecsetelom.
Tudjuk jól, mikép közbátortági stomély-zetünk miként van összeállítva, irányukban minő fegyelmi reudszabályok alkalmazvák, valamint axt it jól tudjuk, mikép azok havan-kint minő díjazásban részeltetnek, ugy t. i. hogy egy kötfoglár havonkint, ha jól emlékszem 14 ftot kap, ebből kell txálláaáról, netán létező ctaládjáról, tüzeléshez tzűktiget fájáról, ttóval at egy ruhaneműn kivül mindenről gondoskodnia, szén havi illotményből napontai járandósága 40»/, kr.; mlg ellenben táját munkásainknak fizetendő napteám ellátással 40 kr., anélkül 70 kr., addig mi naponta a közbizton-tági tzemélytetnek ctak 4<>Vj hrt fitatünk, — e csekély fitotétből kell, hogy minden közbiz tonsági közeg megéljen, szállását ét ttüktégle-tét fedezze; szabadjon most itt azon kérdést intéznem: követelhető-e pontos ét lelkiismeretes szolgálat akkor, midőn még a szükségesek pótlására sem adunk annyit, hogy ebből at illető magát ellássi^ vagy öreg napjaira, » a netán létexő családja jövőjére valamit meggatdálkod-haasék — csekély egyéni nézetem tterint szigorú eljárát, akkor midőn csak félig látják el az illetőt, — nom it követelhető, ezt a rend-tzert tehát gyökeroseu átalakitni, a biztos alapra fektetni kollono, még pedig akként, hogy u mogyéb''un divatózó napszáinbér figyelembevételével novozottek dijatáta akként állapíttatnék meg, mikép eten fizetéshez a szolgálatra minél alkalmasabb egyéneket nyerhessünk meg, mert különben közbiztonságunkra nézve ott leszünk, ahol valtunk. ...............
Hogy jó közbátorsági közegekkel rendelkezhessünk első torban azok ellátását ét jóvő-
Í''ét kell biztosítani, ezt pedig ugy biztosithatjuk, ia szabad lakáson kivül 2b0 ft évi fizetési kapuak,adófizetés alól felmentetnének, o helyolt azonban a nyugdijalaphoz 5 ftot fizetésükből évon át visszatartva, jövőjük ia bietoeiltatott, ekkor illó díjazás mellett, na a vidékro szerte-atét kiküldetnek, nem lépnek fel a községekben, mint tzogény fizotéaüek s ingyon ellátást igénylők, hanem sajátjukból élve a közönséghez tohatem szorulnak ellátásért.
Midőn igy a fizetés folomolétsol a közszolgálat megjavíttatott, att minél storgalmatb egyénekkel józan és erkölcsös közegekkel betölteni kellene, igy a fogyelem és a tzolgálal-késxség it pontotabban eszközölhető volna.
IV.
Minthogy a jólét egyik kellékének kiogó szitését a jó cseléd-roudtzer ia képviseli, s mivel e tárgyban nézotom már e lapok hasábjain bőven olmondtam, igy ismétléabo jönnék akkor,ha est újra eltorolnám, mind a mollett itt csak azt jegyxein meg, mikép es ügy, hogy minél üdvös-bon vitették keretztül, a minél biztotb alapra fektetvo legyen, azenntom a tek. niegyeb''zott-mány körébe tartozik, anyival it inkább, mert akkor egyöntotü eljárás lépvén életbe, igy a a végrehajtás körüli felügyelet megkönnyitte-tik, igat ugyan, hogy oz ügyöt köztégivé tenni it lehettéget, csak hogy akkor ahány község, annyi rendttabálya lészen, migha''ett a tek. megyebizottmánya fogja rendezni, • mint kétz rendszabályt a a községeknek tzorot ahhoz alkalmazkodás végett megküldeni, egyedül a végrehajtásra közigazgatási .közegei álul felügyelni fog, ugy az egyöntetű eljárát nem csak a ctolédtartó közönségünkre, de még magára ctelédeinkre it áldást hozó lett, — mert vegyük a jelenlegi helyzetet, vannak köxtégek, melyekben a cselédek uiévkor szegődnek, vannak oly helyek, melyekben tzent-Oyörgy napkor tzegődnok, illetőleg helyeiket ekkor foglalják el, már most a cseléd köteles magát ugy alkalmazni, bofgr szolgálati holy nélkül no maradjon, még yiszont a gazda közönség szinte ide van uUlv$, mórt valamint egyik szolgálat nélkül, ugy a mátik cseléd nélkül nem lobot, igy kénytelen magát egészon
azon községben lövő cselédek vajry viszont a
____i j i. • t- i. . . Es ....
Íazdák igényének alá votui, azfiedig tudják ogy a kényszerből eredő tzolgálR, vagy szolgálat adás mily hátrányokkal jár, — még ez mind a mellott a türhotőtégok közé Urtozik, de vannak oly bolyok it, hol a csolód csak addig szolgál mig neki tetszik, s szolgáltatás idő közben is abba hagyja,mert van oly ház, hol menedéket kap, igy csak a többi esőléd elrouU-sára tör, valamint vannak oly bolyok is hol a cselédeknek havi bér adatik, igy mihelyt a cseléd rosz viselete miatt a gazda által megdor-gálutik azonnal odább áll, mert tudja, hogy felfogad tátik, pedig ugy hiszem még áll ama régi közmondás .sűrű gazda, ritka csuha"'' te--« Folytatót <t meUékirtm,

elfektet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 29-ik számához
litít, hogy minden ily bajnak gyökere in kiirtás-sék, én ezt egy jó cseléd-rendszerben ugy remény lem elérni, hahogy ezt a tettes megye magáévá teszi s igy a már létező baj elhárítását is lehetővé tette.
, KOVÁTS JÁNOS.
Heti szemle.
ieliue 14. 18íl.
— A váozi 4 osztályú gymnasium ti osztályúvá emeltetett. — Pestváros érdemdús tő orvosát L)r. Klórt a közúti vaspálya összezúzta.
— Madridban a magyarokról irt lll felvonásos drámát már I22U seer adták. — Halason oly jég esett, högy két darab másfél foutot nyomott.
— Pécsett egy vaauthivataluok uósUlése után két napra agyonlőtto magát. — Az akadémia kritikai lapot ad ki. — Ur. Széchenyi Ödön kizárólagos engedélyt kér, hogy önmozdonyá-val az egész országban Azérkedhessék. — A .Magyar család" ozimö ujlap részvéthiány miatt megszüut. — A magyarkormány Bácsbeu házat veaz; hát az oaztrákkormány Peaten V — A azegodi kir. biztos eddig három ezer bün-tényt fedezett fel. — Eperjesen „Oberungari-scher Lloyd" ujlap jelenik meg. — Zágrábban nemzeti zeneakadémia felállításán fáradoznak.
— A houvédsegélyzö sorajátéknak eddigi tiszta jövedelme meghaladja a 200,000 forintot. ~ A versaillesi haditörvényszéknek ezer coui inueista foglya van. — Az orosz czár a badeni nagy herczeg nejével ineognitio Strassburgbau volt jul. lü-én. — A kir. törvényszéki elnök fizetése 2400 ft s 300 ft lakbár, Ügyészé Í500 ft 200 ft lakbér; elnökségroi pályázati idő aug. 15. — Thiers neiu beteg. — Fiumében magyar Lloydtáraaság alapításán működnek. — Egy temesvári kiaoaezony 800 ftot ajánlott egy ügynöknek, h* noki férjet szoroz, a férj megvan s most csak 20 ftot akar adni, érdekes felfedő-dezéai Ígérettel beperli a nőt. — Uambotta .Lo Kevaueho" oz. lapot indit mog. — A magyar trafikokban mull év folytán 1905 mázsa burnót fogyott el. — IWca-ujhely éa Neuokir-eben közölt 24 órai erdőégés volt. — Bánságban egy szántóföldön 10 arany s 204Ü< régi ezüstpénzt találtak. — Kgy bécsi irodavezető 24 ezer forintul megszökött. — A .Wacht ara Kheim" cz. harczidal szerzője 1000 tallér évi dijat kap a német kormánytól. — Temesváron egy hivatalnok szegény özvegye t> év előtt egyik elhunyt fivérétől kapott sora-jegyen 200,000 ftot nyert. — Pesten egyházi rtiform--egylet alakul. — Vilmos caászár Öt hétig lesz Kinsben. -— N-.Váradon roinan színtársulat van. — A budai Svábhegyen egy nő fekete himlőbe esett — Az idei jogászgyüléa azepl. 24. lesz. — Stéger lloden-Hadonben vendégszerepel.
(Irodalom.) — Egy derék németlapra hivjuk fel tisztolt olvasóink figyelmét; ez a Bécsben megjelenő „Der UrwUbler", mely a f. é. julius 6-ki számának vozérczikkjében a cseh kiegyezéséről szólván a többek között ezeket mondja: .Ugy látszik, hogy elébb lehetséges az osztrák tartományokat Magyarországgal ugyusltoní. E szerint mogszünnék a sok küzdelemre okot szolgáltató dualismus, a a birodalom súlypontja, mint tényleg már ugy iá van, tör vény szerüfeg la az alkalmas Buda-Peatro téletuék át." Megjelenik, o lap havonkiut kétszer; előfizetési Ar» egész évre 3 ft. 50 kr., inely a kiadó hivatalhoz (Wien, uiederöstr. Landhaua) küldendő. — Ha tehát valakinek német lapra van sztlksége, nagyon iól teszi, ha a sok magyarellenes német lap helyott e különben is jól szerkesztett s magyarrokonszen-ves lapot rendeli meg.
— Megjelent és beküldetolt: .A községi iskola a társadalom-, állam- éa művelődéshez való viszonyban." Válaszul o pályakérdésre: Mily előny és haszon háramlik a községi iskola által a társadalomra, államra éa inüvelődésro. l)ijkoszorúzott pályatnfl. Irta Rákóczy Lajos pestvárosi községi Unitó. Pesten, kiadják Ro-seuberg testvérek, egyetem utcza 2. az. Ára a finom kiállitáau a 07 lapra terjedő pályaműnek 50 kr.
— Megjelent a hozzánk boküldotott: .Nagy Péter végrendelete." Kogény éa történőt. Irta Herbert Luczián, fordította Gothárd Endre. Klsó fűzet, Rimaszombat. E nagy érdek U mű 24 füzetben jelenik meg. ára osak fi ft. 12 fű-zotro 3 ft s ti fűzeire 1 50 krjával előfizotbolni Rimaszombatban a „üömöri Lapok" szerkesztőségénél.
Hírek.
— Mogbizbató forrásból értesü-lünk, hogy Zalamogyo főispánjává }}arcsa Sándor első aliapán ur neveztetik ki. Orven-dünk a óhaj
(
tájijuk, hogy a birt valóauláa köveaae; vV álasz tás.) A megürült nagy-kanizsai aljegyzői állásra 8 pályázó közöl Tandor Kerencz választatott meg, kitől egy időben azép beazélyt közöltünk. Azon meudoinondára pe- j dig, hogy Bátorti visszavette volna folyamodását, kijelentjük, hogy folyamodást nem is uyujtott be.
--(Ilivatalbs.) Vidékünkön a tórvéi.y-székek s járásbíróságok szék hely oi következőleg szorveztett'' k: 4
Törvényszék: Járásbíróság:
Nagy-Kanizaa: Nagy-Kanizsa.
Keszthely.
l^etenye.
Zala-Egerszeg: Zala-Egerazeg.
Tapolcza. Sümegit.
Csáktornya: Csáktornya.
Alsó-Lendva. Kaposvár: Kaposvár.
Marozall.
, Nagy-AUd.
Szigethvár. Lengyeltóti.
Csurgó.
Tab.
Szombathely: Szombathely.
Felsó-Eör.
Vaavár.
Körmend.
" Kis-Czell.
Sárvár.
Kőszegh. \ Szent-Qotthárd: Szent-Ootthárd.
Mura-Szombat.
} Német-Ujvár.
Sopron: Sopron.
Nagy-Marton.
Kis-Marton.
Felső-Pulya.
Ságh.
Kapuvár.
Csorna.
Megjegyzendő, hogy a balaton-fUredi járásbíróság a veszprémi törvényszékhez csntol-Utott.
Sajtóügy! dolgokban birói hatósággal a szombathelyi k. törvényszék ruháztatott fel a szombathelyi, szent-gotthárdi, soproni, zalaegerszegi, nagy-kntiizsai, csáktornyai, sat., a pécsi törvényszék pedig a kaposvári aat. törvényszékek területein.
— A n a g y-k a n i z a a i önkéntes tűzoltó-egylet jul. U-én tartott ülésében az öltözék meghatározása volt vita tárgya, a megállapodás abbau történt, hogy egy bizottság neveztetett ki a lehető legolcsóbb ruhakészités megkötésére. Háromféle párt van; egyik bő magyarruhát, másik ehhez rokon lengyelruhát, a harmadik bugyogót a ebhez valókat kivári.
— (Hy in e n.) Dobó látván peati köz- és váltó-ügyvéd, lapunk t. munkatársa, a napúkban tartá esküvőjét Székesfehérvár egyik legszebb hölgye, a bájos Gr. Etelkával. Sok szerencsét a állandó boldogságot kívánunk I
— Oal-Cia Regina caoda-orvoanőről sokat írnok, moatalapok; a .Magyarországa a uagy világ" czimü képes lap arczképét ia legközelebb közié, mi annyit jegyzünk meg, hogy Nagy Kanizsa, s vidékéről is többen oda utaztak, * akik visszatérteké!* parasztnő rendkívüli ügyességét emlegetne különösen csonttörések- és lábficzamodásoknál.
— A nagy-kanizsai koldusok koldulásának beszüntetésére a legnagyobb figyelmet kell fordítani. Igen jól oenék vaLhára a közönségnek, ha a megszaporított városi hajdúknak egyik utaaitáaa lenne, minden engedélyezéa nélküli kolduaoak befogatása, hogy * községi rendőr hivatal azokkal azabályrendelet szerint bánhassák el. Botrányig terjed a koldusok merénylete, — elviaolhvtlenné vált azon adózlatáa, melyet a lakozok vállaira nehezitenok a naponkénti házalók. Volt idójo, (ás az jókor volt,) midőn a városi koldusok évenkinti Összegből aogélyosteltek helenkint éa ezzel bovolt tiltva a házankinti koldulás; a vándor legények illo-tákoa ozéhek álul védelmoztettek; a házalók koldusbírákkal elfogattak éa a hatóság által hazájukba tolonczoltattak, hogy saiát szülöttjeik álul élvozheasék aa élelmi segélyt. Ma ez raegazüntnek mondható, azért ia van elegondő házról házra Uujtorgó, hatóság felügyeletén kiviili házaló koldus, a ki nem ritkán az érzelmekot holmi politikai kifejezésekkel iparkodik ezánalorara gerjeszteni, az egyik ilyest, — a másik amolyant aug a gazda fülébe, tnely fülbe súgás némelyeknél oly rögeszmét élsazt, moly tulhatva minden okosaág éa heljoa nézeten, inkább mondható közveazély, mint közbizton-sági cselekvénynek. Figyeljen a magas kormány is e kifejezéaro, mert nem a^élhozU, banem tények teremtették, ellenkező eaetben késő less arra gondolni, hogy komolyabb eszközök vétuasenek igénybo a háborgató elméletek kitörése-, a legyőzésére. Sapienti pauea. T.
— (Klinkerut.) A nagy-kanizsai má-aodik klinkerut kéezitésnél at uj utcza csator-nája már elkéazltlt. A jó idők beálltával erő-sebben hozzá kollene a munkához látni, mert nagyon lehet kételkodni, hogy a kikötött időre nem készül el. Kellemetlen idő esetében nem árUna egy kia figyelmet UnuaiUni, a kereszt-beni átjáratnál deazkák volnának helyezendók a járó-kelők részére a nem turatnának be az árkok, mint ez mult szerdán ia törtáat.
— (Ünnepély Csornán.) Megyénk egyik jeles aaülöttjéuek legmagaab kitüntetné-ről a .Sopron" következőleg ír: Rábaköztiek mult szombaton vendége volt. Dráskóczy Uyula lóispán ur ugyanis ekkor rándult le Caornára, hogy ott átnyujtaa személyesen a Lipólroud lovagkeresztjét Simon Vinoze prépost urnák. A fejeuulmi kitüntetés mindenesetre érdemek s tuttoLlion gazdag, közhasznú tovékenyaégnek vo.t elismeréso. A főispán több megyei főbb tuaviselő kíséretében szombaton reggol indult •1 a székvárosból honnan a hir, hogy Rábaközt meglátogatja, már alöro kiszivárgott a kerületekbe. Amerro ment, azivélyea fogadUláaban részesült mindenütt. Minden egyes járáaban melyen utja keresztül vezetett, aa illető azolga-birák s a közeli helyaégek elöljárói tiazteletére aiettok s útközben üdvözölvén ót, mire Kapuvárrá ért, a tisztelgők számtalan kocaija egéez houzu sort képezett utánna az orazáguton. Czenkuél Uraozk-durrogáa közt fogadUtott. A azent-uiiklóei határban pedig kemény mokány-fajU legény ok bői álló bandérium kiaérto végig a .Csali csárdáig" xj méltósága Kapuvárról, hol na-ebéd UrUtott, délután négy óra. tájban érkezett mog Caornára, a préposuág igazi magyar vendégszeretetéről hires kastélyába. A lovagkereszlel ő méltósága a főispán egész ünnepélyességgel másnap reggel 11 óra uUn tűzte fel az üunepellnek mellére, összesereglett tisztelgők jelenlétében, mely alkalommal egyazon-mind meleg szavakban emlékezett meg a főispán ur a kitüntetettnek érdemeiről, aki viszont liáláa szózatban mondott köazönotet a fejedelmi kegyeaaégért. Az obéd alatt, mely ezen kegye letea tény uUn következett terraéeaetee, hogy egymást érték a felköszöntések melyeknek aorát főispán ur kozdetto meg, poharat emelvén áulán a hazafias tettekben gazdag kath. főpapságra s különösen tyimon Vincze prépostra a a premontrei rendre, mint az ifjuaág nevelőire a a tudomány terjaaztőire j azután a prépost ő felsége a királyra s családjára, majd meg a főispánra; Hannibál József alispán Doák Fe-rouczro, emuitok poharat. Eredeti volt Takács Ignácz mibáli esperesnek az ünnepeltre mondott folköezöutéso: .Engedtessék itiog — igy kezdé beszédét — lugy mint pap, a szentírásból vo-hessen felköszöntéshez hasonlatot. Az uj testa-mentomban — úgymond, — kedves emlékezetű nevek álulán a .Simon* novek, kik közül egyik az OdVözitő előtt is különösen kegyelt egyéniség volt s megkérdé tőle: „Simon, szeretsz-e engem jobban mint mások?" Ea Simon felolé reá: .Uram, hisz tudod jól,hogy monnyíre szorotlek." Nekünk is van egy ily kedves .Si-''mon"-unk,'' ki a fejedelem kérdő szavára .Simon, szereted-e a hazádat jobban, mint mások ?" tuatalelkiUmerettelszintéáelmondbatU.Uram, király, kiss tudod te jól, hogy azoretem." Ea iine, miként egykor Simon Pétert az Üdvözitő: ugy a mi „Simon''-unkat is kitüntette a fejedo-len érdemeiért, adván mellére csillogó érdemjelet, — melyot hogy sokáig visolhessem, éltesse az laton sokáig lu Ezek után ó méltósága a főispán Egyedre rándulván át gróf Batthyány Géza ur látogatására, másnap visszatért a székvárosba.
— (F a 1 o p á s.) Alig van héti vásár, hogy a nagy-kanizsai piaezon falopás ne derít-telnék fol. Néhány furfaugos eset közól álljon itt egy. Egy helybeli Unitó megvoaz egy kocsi fát, egyik ismerőse véletlenül azt kérdi tőle, hogy vette est a lopott tát? s valóban alig rakta lo a beszállító kocsijáról a fát, s megjelenik egy vidéki egyén fölvenni a pénzt, megmondván az eladó, hogy a* miként jutott a fához, erro lovai közé vág a nyitaebeaaéggel kinyargal Kanizsából, dúdolván magában : se pénz, se fa, fuuunk hazat
— (Tűzvész.) Somogymegyei Visonta község junius hó 28-án felerészben a tüz martalékává lett. 53 telkes gazda veaztotto el mindenét. A tüz a falu kovácsának házánál ütött ki és borzasztó szélvész mellett minden mentési kísérlet haszUlan volt; a mi a ezél útjába esett, a tüzmarUlékává lett. Elégett a ref. iskola a a Unitólak ia. A kutasi ref, lelkész segélyre hivja fel az ember társakat. Sogélyeket fogad el a vleonUi elöljáróság (u. p. Csokonya) és Barta József ref. lolkész Kutason (u. p. Nagy-Bajom.)
— A takarékpénztár választmánya közelebbi ülésében azt határozU, hogy a másik sarok telek is bérháznak fog kiépíttetni; a ezinházréezvény-társaság tehát jobb időkig elszunnyadt.
— A nagy-kanizsai ipar ée kereskedelmi bank már áttetto helyiségét az uj takarékpénztári épület I. omoiotébo, a Wertheiin kassát csak akkor tudták behelyezni,midőn egy ablaknál a falban nagyobb ráat vágUk.
— .Ital/irdal* nom kötölhetfl. <
— . Aa erdfikeielétrSl- beküldött csikk kOtUaál jövő itámuukbau megkérdjük. *
— Kiika. Miska «s Mariaka : . . versírás helyeit Voggeleiikénl flltöaiék Oa vitei lepedőbe; kUlönbeu a
i.A kOaCI, Álljon itt a r allén tű vau:
.(.''•el6! haj be Kitka !'' likként b«(f a Miakér Mif egy lajtárral kesábaa Hóban a Marilka.
Hiép lány a Mariika, Hxariti a Miika ; HiaralmOkat nam tudja mái, KK/adOl a Kuka.
Mert ha hona^a Kiika, Kiervliuat a Miika Akkor v.ll aa iatflldbao MidCu faj Mariika.
Moit ii fej Mariika, Ölelgati Miika ; Jaj d* niár e buldogiágut Mifirif/ll Kiika.
Hátra ruC a Kiika,
'' Elbukik a Miika
H nOru/el bal — ál bánatában MigSral Mariika.
— .At allflut Itáav* koltamáayra. Qalttak lat-tttnkí Ónnál a Inán/, nálunk a vara lUul al.
— .A látuióbua* jOaui fog.
— ,K<tiá|( köiOtt* irau j«S, de mái Ufba való.
— II..B. Sajnáljuk, da nan tehetünk róla.
— Aladárnak. Magvaiabb, erSleljeiebb uauuká-latokat k^rlluk, aitán ha miudjait nem iuláikedünk, aa nem a Űfjrelmctleniáf aredmáu^a, banem at ai oka, hogy több oldalról rátétünk Igínybe.
— .Aa idegen mSvak mag/arra íorditáiáról* irt ciikkrCI ciak akkor itólbalunk, ba — olmtuk. Kárjtlk bekUldálát
— As eplgrammákbdl. Uarálomnak, kedretem, alkalmilag köiöjtetnl fog, többi nem adbató.
— .Távolból'' nam atabad oly .kötelre'' ttu-geni. A gudolat naivtág* tulasapong aa ársái ballá-maiu i a etolnak — alámerül.
Űzleti-hirnök. Pitczi ár.
Nagy Kantaia, 1871. ávl Juliul 12-ik aapián. Ilim H8 -8\ font. 6 Irt — kr.8ö-86 foat 6 frt&O kr.
font ft frl 60 kr. Roaa 78-7V font • frt — kr. 7V—ÖO fnui 3 frt kr MO-81 font 8 fit 10 kr árpa terfőtiWe 70-71 font 2 frt 60 kr 71 -lií font 2 Irt 70 kr. árpa knxön««gei 4fi—UtJ fout - frt — kr. t>7 »>*» font - frl. Knkoricsa 3 frt 60kr„ 3 frt 60 kr. Kuko-rieta olaia (cMauuantin) —''^Irt kr. Zab 46- 47 font L frl 90 kr. 47-48 font t frt - kr. l''obauka S6-68 int. • frl - kr. 68-70 fout • frl - kr. Uab febér
• kr. bab tarka • kr. Kenyárliiit kniöuiágei 8 frl fiuom ''J frt 60 kr. Ziemleliitt 12 frt 90 kr Unglint
köiöniégei — frt. — tiuuui — frt — kr. Klrály-líttl kösömégea — frt — kr. finom IA frt 60 kr. Kon-láug kötniiaégei — frt — kr. finom - frt — kr. " Marba-but fontja ''Í8 kr. Ilorju bui foutja 26 kr. &er-tét-but fontja 36 kr. Juli-hui fontja — kr. B*a-lona fonlia 44 kr. 7.tir foalja 60 kr. Cilba párja 50 kr 60 kr. Kácya - frt W—90 kr. l.ud továny frt — - frt - kr. Lud biáoll - frt - kr, • frt — kr l''ujka • frt — frt — kr. Tyuk lojái 3 kr. Burgonya mrreje 1 frl 80 kr • frt — kr. Egy mátta taáua - írt kr. 1 frl 60 kr. Bgy káva aeup 10 kr. -Utalnia mán áj a 1 frt 20 kr. Ujbor vidákUnkbeli . akdja 6 frt - kr. Ó-bor vidákankbeli akdja - frt ''
• frt — kr.
A n agy-k an I ai a I várói Uaáctának árjegyták 1 kftnyvábSI kiadta, 8ZMCTHY KÁROLY biatoa.
Vasatl aafaaklatl ateaetreaá:
Huda-peiti ld5iaeráDt. Indul N. Kauiaeárdl Budára reggel .6 dra 18 parit.
. . délután 1 dra 48 .
, . ellve 10 dra 43 .
. Bácibe dálutáii 2 óra 18 .
. . eatve 10 óra 68 .
, Hiombatbelyre reg. 6 óra 41 ,
, Trleit falé , 6 óra 8 .
d. a. 2 óra 23 .
. l''ragerbofba ájjel 11 óra 3<) .
, Barct.Mobáct,Eiték reg. 5 óra 18 .
. . . dálba U óra 43 .
Ark. N. Kaniiiára Budáról reggel 4 óra 43
délután I óra 46 .
. eitve 9 óra SO .
. . BácibSI raggal 4 óra 38 ,
. . aitre 10 óra 18 .
. 8aombatkalyr8l d. a. 10 óra 27
. Trieit felöl d. u. 1 óra 9 .
. . . aatve 10 óra 2t .
. . Pragarhofbót raggal 3 óra 60 .
. Báréiról . . . 4 óra 19 .
, délután t óra 21 .
Aa ájjal II óra 30 pereikor Kanlaiáról ludulA vonat a Trleitbfll Báeabe menS 6-öi tiámu iieinély nállitó vonalul PragerbofAál ciatlakoaik.
Érték- ét váltófolyaiii Julius 14.
ő°/u metoliquea 09.40; ó''/9 nemz. kölcsön ttb.itfy, 18GÍ> ki alladalmi kölcsön 101.80; bankrészvények 767 -; hitelintézeti részvények 285 20; I^ondon 123.46; ezüst ágió 121.75; arany darabja 5.84 kr.
Heti naptAr.
Júliai 164tál 22-la 1871.
vNyllt póBta,
t
— K. Oy. Saombathely. Tudóaitáaaárt köiiönetj — a aem ilkerUláit tajnáljuk. K. L. urat vinoat Od-vOtöljük I
— L. Hakia. Sikerült valamennyi námot önite-■tadnUnk. Megkaptad 1
— . Népdalok • at I. ét III. igen, da a máiodik nem adható. >
Hó- 4S béli- iKalbolikot nap-j Proleatáni aai! I tár I naptár
Máté. VII. 27 33.
I
iT
H7 18 19 ÍO 21 22
Vasáraap
Hát/8 Kedd
Haerda
Cifltörtök Pánlek
Hiomb. ''
TTSkaT
Kiak H.
Kridrik
Paul V.
; P. | Dán. I Magd. M.
0.

A 4 kauit.
Klek.
Koilna.
Makrína.
Illyéi. .
Paullne.
M. Magd,

Felelős szerkesztő: Wljdlts JÓZSSÍ. Segédszerkesztő: Bátori Ujdt.
i
H I R D E
T É S E K :
Monogramul éa pecsét bélyeg K } » r .
JL
• wV''X**" " '' - •
(602-14,2)
Főraktár papir fehérnemű vásaón-imiutióból.
V KANITZ C. W
PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban,"
ajánlja gazdagon feltterelt raktárát író- és Ie v él-paplrjábóI, levél-borllé k, aoaál toll. t.. 11 ia rl <S, toll k éa, pooaét- viata, m á a » I <\ ét a I > a ar i n I i ti I a, I r <5 n, r a j a - 6 u éa teljea rajaetakttaftk, tuaehok éa technikai featákek, ra j ap a p iro k, grtngyftlitve, p a u a-papiroa éa uauair ráiton, roáaoló gépek, f.ilazerell írómappák leljet iró-atxtali eaa-kftaftk acél éa broual»l, Anont tintatartók, albumok zene éa alléikul, aalvar éa aaab-t árcaák.ulaxó-axivartárrxák, ugv mint mindennemű tárjak lakola ét irodai liaatuálatokrs-KOISiiOaen ajánlom aaját gyártmányú I a*élpa pIro mai, a legújabb aaiuetelU monogramotokkal, látogató jegyek és I e v é I pec a é 11«" bélyegek, külOuöa finoman kéaaitva a legjutá-uyoaabb árakon.
Levólpapirosok.
100 darab névvel nyomva W). 80 kr.
100 levél éa 100 boríték nyomva 1 ft- 1 M. 50 kr.
100 levél aiinet monogram-mai Ift.40 - HO JI.60.
- 100 levél ét 100 boríték atlnet monogrammal 2 0 HO 3.«0 kr.
100 levél eléggel fehele nyomató 80 kr. 1 n, 20 kr.
Minden aiái leiéi-éabo rilékhos egy Igen fluom p a pírrá r eaa ajándékot,! a tik. 1 riatma^üOlevél negyedrét, cxég-gel fekete nyomatú 1 H 12 ft, 1000 darab burilék kender papírból nagyikbftlc czíggtl fekete nyomatú fi ti fi
tátogató jegyek
a la mlaets aalnny oinallal 100 ilarab legflnnmalib brialel-
papírra ftO kr. 100 daiab fin.mi tiiuetilett ear-
tou 80 kr. 1IK) db legtiiiomabb franczia Mattlaek fehér vagy aaineaett Ifi. 100 darab Unom franetia brillant papina 2 fl 60 kr. 1110 darab kCnyoin. flnoui kettői féuyii vagy brlatol 1 fl. Minden egyea aor 20 kr több.
Levélbélyegek. 1000 db aranyuyomatu 2 fl 50 1000 . varea pevaétviaaa aain 2 fl 76 kr. 1000 , rongréve domború be tUkkel. 2 aiiunel 3 fl 7b kr.
Minden további ezer 50 krral olcsóbb.
Papir gallérok éa
Kúaelük a legfinomabb váaaW ulánaát.
I tucaat lehajloll gallér 36 kr. I tucaat feláll.! gallér 30 kr. 1 . kézetfk 36 kr.
l.egujabb divatú. ^^ Iliiét eladók százalékot nyernek.
Nagy Ualetl,
könyv
válaaiték miudeuueiutl jegy a6 ét gaadátiall
ekbfll.
Nyomtatványok kívánat nerintl gyortan éa taépeu a leg* jutányotabb árakon kéteilUtnek
gV Levélbeli megrendelések
utánvétel mellet! a legpontotab-ban ét gyoraau eszközöltetnek.
Raktára valódi angol pergament (hólyagpaplr) befőzött gyümölcs bekötésére
A HAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
Évokig tartó flirkóazós folytán vógtéro sikerült nókom egy
haj- és
feltalálása, in.lv álul már 4—ö-azöri haaanálat után a Unj kihull Anti, vahuuiut az oly igen kellemetlen jrikkelyek kép*Mé*e minden korra olhárittatik.
Egy üveg ára 2 Irt., postáni küldéasel If) krfal több.
Kapható a feltalálónál ,
DEM AL naJfodrá.Bzná,l
t
Ilócebon, bilvárns, (Johaunesgaase Nr. 1.)
Megrendelések a vidékről azonnal toljosittotnok.
Köszönet elismerés.
'' Ön haj- és pikkelyvizének ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, éa hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen elősegíti. Ennek folytán ezennel alkuimat veszek Önnek köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel PHIGL J.
a mOdlingi ca. k. aaab. vat- éa árczöntöde könywivője.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle chlffnoilok, coffok, htfjfürtök stb. a Ithető logjutányosb áron kaphatók. Álhitjak urak réméére tökéletes hasonlatosságban kószilotuek.
Demal A., hajfodrábz.
MT- Kaklár vau Pestea, Tr.rük Józtef urnái, király-utoa 7.; Ifmberg-ben Kucker 8. urnái.
(600- 4)
. (W
„Halljuk a szép szót!"
„Rajta fiuk, vigadjunk!" „Kajla iixttlassuftk t"
Megjelent ét miudm batai k<tuy vkeretkedétben kapható;
„HaUJulL a szép szót!"
eiiinO magyar felkna*6nt8-(toaatVkflnyv, mely kötött ra kötetlen mlndennema felköiiüutétt tartalinaiváli, ditzea kiálliláta éa tömött tartalma, ugy baaanoa éa mulattató voltánál fogva at ifjuaág figyelmébe különüien ajánlható — A 4(*> lapra lurjodő éa 300 tnhbnylre eredeti felknaanqtétt larfalmaaó uiátodlk tel''meaen átd.ilgoiott ét hflvltelt ttinet koinénykötéalt könyvnek ára l.fti) kr.
A dalkedveJő ifjúságnak különösen ajánlható
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!14
* * '' «
kOakedveaiágtt dalknuyv harmadik javított éa tetomeieii l>í(-vitett kiadáaa.
K nagy ttorgalommal HttteálliloU ind kn<el 1000 válugalolt dalt tartalmat, éa aainet borilékit; ctinot kiállilátánál fogva it killtnO, mondhatni: egyetlen a maga nemében. Aa eltC kiadát ''JOOO éa a máaodik .H.ioO példánya igen rílvid i>l<! alaU elkeli, ml eléggé taumitja, hogy mélló figyelmet érdemel Ara aa f»30 lapra terjedj a dltteten kiállított aaebbköuyvnek 1 2<> kr. dilt aranynyomát éa áranyttegélylyel I.HO krérl.
wllt\jta leányok, mulassunk !tt
>
caimfi mulattató káaikOnyv, a magyar hiilgyek itámára gyOjtOtte Wajdita Jóttof.
n ) Kteu 473 lapra lerjedC ctinot kiállilátu könyvnek ára 1 fri.
> 00 kr., kOtve arany laaUUabea ''J.IM kr. iKttkOléaben 3-6 frt.
LENOllMAND,
a híres oilgáaynJ Igaimondó vetőkártyája
3 ''2 atiaeaell kártyával, magyar aláiráatal ét atdvoggal. Ars >''i0 kr.
tf''AJDlTH .tO''/.HKV,
kflnyvkeretkedfl Nagy Kaniatáu.
.CVO,
Legiyabb szerencse üjánlat.
„Isten áldása Cotínnai!" 1 mllllo 410,000 talléron
felll Hamburg államtól jarranllroiott nagy pénz kisorsolás.
Kain cIQuyOa pénz klsorsolAlbaa, — a melyre or^>k -1G,&00 torajogy jáUiik, — a kovéa kóuap alatl 7 oitláUban aViávStkSlt nyeremények blioayoian kihuiatnak ■, «. in. : 1 nyeremény lehet 100,000 tallér; egyeukint 60,000 ; 40,000; 20.000; 16.000; 10.000; ''it 8000, 3. 6000; 3-. 4800; 1-. 4400, Vt. 4000; 4i 32 00; 6: 2400; 11 : 2000; U: 1600; ''J1: 1200; lOt: 800; 6: 600 ; 4: 480 , 156; 400; 205; 200 ; 2: 120 ; aOOi 80 ; 11,610: 44 és 40 , 10,600: 20, 12, 8. 6, 4 és 2 tallér.
A 2-dik oaiiály nyeremény húzása jal. 19. éa20-ra van hivatalosan határoava éa egy sfisz eredeti torajegy ára nak 7 frt, féli 3 frt, SO kr., negyedé I frt 75 kr. nyolozatfó 88 kr. ö. é. Ku eaen eredeti l»re]»gy»ket (neai pedig tiltott ígérvényeket, vagy magán tortjegyeket) aa ár bérmeatet hekdldéae mellett, a megrendelőnek legtávolabb vidékre It elküldöm. A hivatalos ksiás-Jegyzék éa a ayeremeaypéai elkllldétét minden buaáa után, minden érdekelt félnek pontosan e hallgatáa mellett etik''ixlitm.
Tudva vau, hogy aa én tialotcm a legldiab é> legaiereaoaé-sebb. miután én a legtöbb váaáilAnak a legnagyobb, 100.000, 60,000, 00.000, tObb isben 40,000. 20,000, igen gyakran 12,000, 10,000 tallér «tb. stb. ^nyereményeket fiaotuai ki.
Cohn Lázár Sámson Hamburgban,
bank ét váltóllileli rtirodája.
A
valódi
, oraa. aaab; legujabbaa Keltége által kl-váluággal kllfliiteteti. at orvosi kartól megvizsgált, a tike-remek talált eierféleképen kipróbált titkot tter a patkányok. házi t mezei egerek, vakaadok ét svábok teljéi ki-irtáaáia, (melyet tokfelé megpróbállak hainitau utánozni a árulni,), hamlsltlaa inlnfitégbeu
Nagy-Kanirsán R08ENFELD ADOLF ur
keretkeiléaéhen, Petién Kchneider U. I.ipót uteiai keretko.létében kapható. Kgy nagy bádog 1 frt, kia bádog HO kr. Kgyea bádog megreudeléte ia utánvétol mellett gyortan tel-alltelik.
Ugyanott kapható ozltrom-kee4oe egyedllll aaer a fagyhó-lyagek ét tyúkszem elluu, egy tégely úO kr.
Kivonnt egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Kérek még egy pár tégelylyel küldeni, mart a nagy meny-nyitégd patkányok kiirtáiára tankaáget, aa eddig haianált kltilnó haláteal roll,
Tltitelettel Velnlcaén, Károlyrároa mellett jun. 17. 1«7I.
ULLMAN BETTI
(Ö76- \7) hationbérlünft.

(IÍ06-I)
.•bfatyei>l»r Q. m». «|óbb Uiuyó-utent ÍTaa.
GOLDSTE1N A. legnagyobb folyóarak üzlete.
Peetee, Seiiestyéntér 6 »z. elébb bét évig klgyí-utozs I. ez. a.
ajánlja ga»dag válatttéku raktárát iníndenneintt angol laatln-ger, gyapotselyem, ezabsdékosfonal. rugkétzlet, talpallék ''
* mát hoxtá tartozókkal egytltt
női és uri czipészek számára.
I''gytaiuto min.len e «<akmál>a vágó eaikkek megkUldétére
l.ámulatoa olraó átért Vldékráll megbízások pontosan teljetíttetii- k. Továbbá nagy laktár van qiiiideuuamit rumburgl. creas ét hollandi vászonból biztosíték mellett a legoloióbb áron. Nagy raktár van káas urllngekból I fl. *) krtól 10 fiig darabja, |6lla«ek 90. krtól fMfalé; ngytalnte jninden-nernu ayaraiekfehérruhák, gallérok, kezelók tat bámulatot olc«6 árakon.
Egén klbáaaaltátl tárgyaUral megbltá« elfojadtatik 1 fyprasa elintéttetik.
na. elóbb klK> ó-ut< zn 1. ni.
Mint a legjelesb
SZÉPÍT Ó-S ZERT
ajánljuk
D. Lang óvszpr-kenőcsét, (Pr&servativpasta.)
Kten egét/en ártttlau természeti anyagokból kéaaitett szépltő szer nem vegytani kéezUlék, a Smek temmi módon ae<n ártalmat, a axérl a legte^etb mcgnyugváMal a kilUiiö ored-mínytiok bixtoa blaonyitáaával ajánljuk hatmálalra.
Kaeu jelet óvezepk«*<CS batanálatlal van a liSrrc nésvo, klIlOnOtan arozpn, aysken ét kezeken, gyógyítja aaonnal a legteljeab biaonyitéknyujUt aiellelt egéaaen áitalmatlannl a bfir minden HuiitJrteAgM s klltéselt, épea ugy eltávolítja a betegségeket, vag/b\ által előidézett ránzeokat, sebhelyeket, ripaosesságot jKs lest redózetét, a testszlat szeplőtlen tisztára, peha- < ruganyosra aaz aggkorra le fiatal, egéezségee szlare
Idézi eld. Tulajdona/jK.gy liatonló aaer még uinea, innly eaen tnkélyeteaaégot eddig elérte volna. Az eredmtay csudálatos ós meglepó, ugy hogy mlaöen további dicséretet feleslegessé tesz.
Kgy tégely ára haonálati ulntilátaal együtt i fl.
I). LANG arczfesték-kenöcsc
(„Schmiiik-pasta")
hir mind azon ffntebb nevezett tulajdonaágokkal, a a bórtvok azonnal egéazen ártatlan módon toruiétaetea, finom a ^yiíugád fehér vagy veret átint kalrtftiilis ; a b8r0u leijeten Uth^tUn t fölülmúl minden eddig létező ily nemiteket
Kgy tégely ára fehér vagy vorea 2 n ó. é.
FöHziUlitó rakliely nagyban t<8 kicaibon
egyedül feltalálójánál vau
D. LANG
(IU)3 - 20,8)^ v Uéoaben, Ilurggaa«e No. 47,
Nyissunk kezet a szerencsének.
250,000 mark crt.
kedveaő alkalommal főnyeremény a legújabb nagy pénaaoraolát-nak, a mely a inagat kormánytól elfogadva éa blitoiftva van; aa elSnySa beotztáta ezen aj tervnek ekkép van, hogy a küvetkezö 7 aortoláa kevóa hónap alatt *4,1KK> nyerfi bizonvnyal fog Jelenni, eaek küaOtt ev. in. crt. 250,000, izoresan 150,000, 100,000, 50000, 40000, 25000, 20000,15000,12000. I000Ó, 8000, 6000, 5000, 3000, 10/i-txflr 2000, 165-azor 1000 , 20.r)-aaor 500, 11,600-aaor NO aat.
A legklízelebbi eltd uyereményhuaáa eaen nagy — államilag biatoiitott péiia-toraoláe hivatalos rendelet azerint már
julius ltt-5fcO-«n 1871.
lett, melyhez kapható
1 egéta eredeti aortjegy caak 7 frt. (f>GG- 0,11)
1 íél . , 3«/» .
1 negyed , 2
otatrák érték hcktlldéjael. (560-a.3)
Minden rendelét aaonnal a legnagyobb felügyelettel fognak trljeiillelui ét mindenki kapni fogja (Klünk ax állaineaimerrol ellátott eredeti aorajegyet kezéhez.
A rendelik kivánatjiik aaerint bivalaloa tervaorozatut megkaphatják éa minden hutáinál küldjük ax éideklGknvk havatalot aoroxalunkat.
A nyeremények azonnal állami biatoaitáa után kifixetteluek ét lehet cgyeneaen tíiltlnk, vagy velünk ntazeknitetétbeii lévB oazl-rák birodalom uagyolib helyein átvenni.
Hitelünk a tzereneaétSI van megáldva éa rllvid ld« óta minden mátok felett fellllnfileg háromtzor nSnyeremény három hutát-nál uyilváuoaan liobixonyitva türténl, éa azonnal kitlxetletett.
Mindezek melleit aolld után azámithat egy uyerC rútzro, amely azerint a már bcknvctkezemlS hnzáara, minden megrendeljek egyenea uton t gyortan küldetnek
8. Steindecker & Társa,
llank éa váltó Üzlet Hamburgban Veta ét elád minden nomU állampapírokat, vaautréiivényeket éa
ktUeaAnkntvényekst,
Meglegy^ée. Kaennel kntxdnjAk a nekünk ajándékozott bl-sodalmat é« miutáiv a kBvelkead aortoláahoa megliiváaunkat teax> tatlk, Igyokexni fogn nk lovábhd ii A.runüc* ói cgyonca asol^álatUil a tükéletea megelégedéat a tiixtclt érdoklökt.",! kiérdemelni.
O. D-
„V
isiyrttt&r.*)
(B«-küldH< tt.) Egy betegség képen « finom Bfv«lf»ilírf du Itnrryimk ollónál-ui, mely gyógyszer é« költség nélkül meggyógyít mindon gyomor, ideg; mell, tildó, máj mirigy, tnkhártya légzési,, hólyag és vwohántal-inat, gümókórt, ssédolgést, axUkmelliUégot, köhögést, oméaztéai gyöngeséget, íxonihist, diarrliöat, álmatlunaágot, aranyért, vizkórl, lázat, aszkórt, vértorlódiü»t,flllzugáBt és hányási ingort még terhesség idején is, diahotost, bús-komorságot, soványkodást, csuszt, sátgaságot a 72.000 gyógyoaet, molyok mindon gyógyszer rol daczoltak ; többi közt bizonyítványok pápa ö szentségétől, gr. l''luskow udv. marsai tői, do ürehati marquisnötől. — A h.usnál táplálóbb lévén, a Rövideseiére felnőtteknél és gyermokok-nél 50-szerte mogkiméli a gyógy szorok költségeit.
vállal
''rovat «l*lt kttriotlekérl folelőiiigrl n«m
Sssrk.
Biionyiivnny dr. Vizslay Józsoftól. Sse-levony Magyarország, 18Ü7. mai. 27-én. Nőm, ki több évig étvágytalanság-, álmatlanság általános gyöngeség * más fájdalmakban smnvo-dett, Du Harry Kevalcseiéro-jo által egészen helyreállott, s én o kitűnő táiKZort minden szenvedőnek jó lélekkel ajánlhatom. Leginé-lyebb köszönetem mollott maradok alázatos szolgája Vizslay Jit/sof orvos.
l''léhszeleuezékbon ''/, font I ft. 50 kr, l font 2 ft. no kr, 2 font 4. i''M) k. í> fnt 10 Jt. 12 font 20 ft. 24 font :)0 ft — Kovalesciéro Cho-colat«'':o táblákban 12 csészére 1 ft. 50 kr; 24 csészére 2 frt 50 kr ; 4S csiiszére 4 frt 50 kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. 50 Kr. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft. 288 ra20 ft. 570-ra 30 ft. — Kapható: Harry du Harry és t-rál Hécabon, Wallfischgasse, Nr. 8. Peston Török Józni/ gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-stHdtornél, Alsó-Kubinban Tyrolor és Schle, singeméi, Dobroczonbon Horsos Forencznél,
Dunaföldváron Nathera Pálnál, Károlyfővárott JJrilli F.-nél, Nngy Knniztdu I^vák Kdrolyiidl-Krsokujvárou Conloguer Ignátznál, Székes Ko-hérvárott Dieballa Györgynél, Verseczen Fischer Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csemngoárusoknál.
Egy kertósz,
ki v kertészet minden ágábnn jártas, a német-in '' Ivet teljesen, a magyart kovésbbé birja, cs. kir. udvari kertokben, nagykereskedők díszkertjeiben szolgált, nótlon, ajánlkozik magyarországi vagy bánáti uradalmakban állandó szolgálatba. Bizonyítványai kitűnőek. Bővebben o lap kiadó hivntMában értokozhoini felőle.
Van szerencsénk a t. cz. közönséget ozon nel figyelmeztetni Stoindocker L.ur ée társának mai lapban álló hirdetményére. A kérdésbon forgó eredeti sorsjegyek egy-, főnyeremények-
kel oly dúsan ellátott kisoroláshoz tartósnak, hogy erro nézve vidékUnkön is igen élénk részvétel várható. E vállalat aunál inkább teljes bizalmat érdemel, minthogy a legjobb állami biztosítékokkal kínálkozik, valamint a fentebb mognovuzott czég is minden időbon tanúsított solid eljárásáról és számos myere-méuyuck általa lett kifizetéséről iniudcuUtt ismeretes.
A nagy-kanizsai
kereskedelmi és iparbank 1871 ik évi julius elsőjétől kezdve gylimtflcsözés végett betett tőkék után 60 napi felmondássál 6%
30 „ „ „ 57.# .15 m tt 4 ''/»*/« kamatot fizet
Jó, vttlddl n hibunélküli vii»son Ariiért kcscfckrdvr t i
METH &. Bécsben. Rothenthurmstrasse ae-dik szám alatt,
rumburgi vászon- és fehérnemű raktára
III kun/ i«s«i u) Arjegyiikit. Tarldikodom rolódon haiipstot dictírrtiol « csupán ast bátorkodom flfys-Icuibe ajánlani, lioRy t. vevSiionek MftUiluigiikbati áll a Ihleni veti nikkrkel, lia Aiok bármi okbAl n«in ívUicnck, bérsiMtSSSS vbusakllldenl, mire a l''uet.-tt ár poitn utján stonnsl megtéríttetik. Megrendvllaek as ttMttg Uekitldi-»e után v»«y postai utánvét mellett, bárhová Isikiltswsteies l* pestsus telje.illetnek. - Kivánstr* a váunikból minták bérmentve küldetnek. Férfl-lsatkre S syskbfséa ■irtékit kérjük BMckUIOsl. A levolok osimci.ud»k:
S. METH k k. Hoflieferant in Wien, KothenthurmfltraMie NTr. 2íí.
- VevBk, kik Jf» frtl* váiárolttak t így finomul hlmiett bfttUit-kendffl; ftO írtig vátárldk t egy Ml tueizt fraunia bntiiil-kíiidCt isin** sirgvlylyel; 100 fMi* vátárldk : e^ di«ie» »»<Ulteritflt kapnak ráadásul.
JB2

ÁRJEGYZÉK
(676 -1-2,7)
1
1
db 30 r«fft. jó kési fonál-vá.ion ,| gyári ára lt> fit., tnoal etak H frt. db :J0 röfnn valAitl fehérített fonál váoion ÍM f\ tnoat r«ak ,9 frt
I dh :tu röíOi báii váicon *0 fórint, mest nak 10 frt 60 kr.
1 db 30 r. ué|>en foli/ritettcr catvá aton <4 frt, m«>l i-aak 12 frt.
1 db W roföa valódi rumb. váaion ''.;h :(''_'' A raoal c*ak M -16 frt.
I db 40 rtifO* bollandi cairnaváaxoti XJ frt. most caak 1 ti frt.
1 db 3G rüfrta hitllnő riimburKi-vá-aton, fí<lí(t ágynomllf krn alkalmas frt inoat caak lf> frt.
1 db40röfna k(llnnO««n jd irlandi vá-aton M frt, nuiat arak 17 frt.
1 dh Ml rőftla bollandi aartvía (tyárl ár 36 frt, moal caak 18 frl.
1 db 00 rfifrtt valódi irlandi aa3váa, 44 - 4K frt, ruoat caak M- 24 frt.
1 db Ml ríiföa kii. beli(hiini atflvéa. IcKalkalniaaabli férfi ingekre 6*2
00-70 frt, maat W-JJO-íö frt.
1 db. 50 éa 51 ríifila leKiiehetcbb ét Ingjobb mi3aj|((l riimbiir|(i aalvéa •23, iíf», ü7, 29, 32, 35, 40 4a, 45, 50, 55 W> írt.
I sxegAanélkdli lepedő, 3 r. boaa<u, 8 »5f aaílea, 3 ftrtól .1 ft 6U krl|(.''2>/| rfif tr.élea 3 írt 50 kf. 4 - ftiK
1 tucxat valódi fehjrváaton kia taeb-kendő 1 frt 20 kr.
1 lurasl valódi feliérviaaoii aaeb kendli uagy fajtiból 2.40-3 frt
1 Inctat valódi feliórvátion Meb k.ndők , UiOlKy-tacbk.n.lök] 3 frt 60 krtdl 4 5, 6 - 7 frl. Wcsat legújabb , IcgHtiomabb éa
.Isgairhb fraticaia váaxon bstiaat aaobkemlő . ajour • a<i-|(élylycl ía atinea caipkóxettcl lo frl. I db 30 rófflt aalnea á/y • kauavá 14-20 frt, moat 7, 8, 9, 10 frtl(f.
1 tucx. axinca váaxou-uebki-udő .v
finom ía larlóa 4 5 fi 7-8 fit/n
I tucxal batitxt váaxon • xaebkeinl''*-feh/r vagy itinea ixn^ólylyct e»aki 7, 4. 10—12 frti({ a le|{Hitoinabbl I tiu-cat váaxon damaatt-aaxtalkendöj
6, ti, 7-8 frt a legfinomabb. 1 tucxat káv<5- vagy tln>a-aaxtalk«ndS,] váaxon-damaaxtból l''eln''r éa atinea 2.50 kr., 3—4 frtig alogfiuomabb, 1 ruuiburgi dainaaxt aaxtalktndS ii txemólyre 5, 7 8 frtig • legfin. 1 ramburgi damatat aaxUlkéaxlet 1*2 axemélyrc 10, lí, 14 - 16 frt a legfi. 1 tuca. erőa konrbatilrlfi 2.50-3 ftig 1 db. 30 rőffta igen jó xainor-barchnnt
11, 12, 13, 14,16 frtig a légiin. 1 db 20 rőfiia nagyon jó pi<pié-bsr cbeul IK, 14-18 frtig a legfinom. CbitToo, igen liliom ia ép oly tartói, mint a váaxon Ingekre, galyákn, éa altóaioknyákra haaxnálható, rö ír: ''M>, 30, 36- 50 kr. a legfinom. I''amut-gradli, atlaax-calkokkal, ágy ncmtlre k(llnnnaeii alkalmat, rrife 30, 35, 40 - 45 krig a Isgfin. I női ing hollandi váaton 160-2.50 I női ing kitllnrt rumburgi- vagy hollaudi-váasonból, finom lilmiéa aei, csak 8frtkr., 4, 5 tt a legli. 1 női ing klllluti runiburgi váaxrnból, , legújabb páriái mintára kéailtvo, caak 6. 7, 8 frt a legfinotuabö. Női téli- vagy éji ingek, finom vá
aannból dlvaloa a<abá<aal 3, 4—
5 írt a Igfinomabb. I nőj.ing jó váaxonból hunival 1 frt
60 krtól 2 frl 50 krig a legfin, Női-uadrágok finom achinling vagy barohethttl vagy pedig jó tniuő-aégd váaxonból, rimáit vagy hl-m.-xve 2,2.50- 3, 3.60- 4 ft a legfin Női éji -feMltÓ (coraettol himexvr, vagy himtéa nélklll 2,2 60 3,3.50 4. 6. 6. 7. 8 frt a IsgAnoiua''.b. Női alaótxoknyák igen jő ''barchetből 3,8.50 -4 frt a lefcfin. ;.l női alsó axoknya a legfinom pii|uó-barche^t. bői 4-6 frt a legfinomabb. " Valódi angol fehér éa sxiuca «. |ii, ~ ting Ingek nagyon finomak éa
2, 2.60 kr. 3-4 frt a"legflnöiii '' Uri-ingek, a legjobb rúmburgl- vagt
hollandi-váaxonból 2 frt, i 60 kr ^
3, 4, 5—15 frt a legfinomabb, Uri-ingek, legfin batiaxt mellhrtéUcl.
legeleganaabb 5, (J -12 frt a legfi. Kianell url téli-ingek tegfinUa legelsg.
mindeu taliiben 3, 3.60 4, 5 -6 frt 1 tucx. url-inggallér, a legnj. francai* tangói divataaerint2.50—5 I. a lf. 1 tuca. uri-kéxelŐ leguj. franexia a angol divat axerint kiáll. 1.60, 5, ti frt. Ilrl-galjrák, igen jó a Urtóa váaxonbdl félig magyar atabáaaal 2.50 3, frt a legfin. franc.xia axaháa 2, 2.60, 3 frl Úri gatyák, igen jó {a tarlót váaxonból magyar axabáttal caak 1 frl 80 kr. 2 frt 50 kr. a legfinomabb. | I tucxat finom nSi-haritnya 6 , 8
10—12 frt a legfinomabb 1 liiciat férfl-haritnya 4, 6, 6, 7, 8, V —10 frt a legfinomabb* -

WHM nur 2 Th.
Wlrkssf ssilsest flr Osatn
| Ratnffe^^s.
5 von Dr. v. Farini, London. I
o Kin Mann mit 50, 60 bla 70 Jah- •
U ren lelatet Allét — und kos- O
•S let nur 2 Tb. oder 4 fi In 5
v Comiuiation bel Radslf Hff- S
t BSSS, kitin* Flsiisfccrgasas No. ? ^ 7 In Lslpalg. (690 6) ~ í NO. wird auch .potta reatanU
xugetendet ■■ Naehnahme überalt hint
latanU ■
■■ I
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó-hivatalában N.-Kaniatán legújabban megjelent s minden hasai könyvárusnál kapható
mm SZIVKMKT SZIVEDÉRT
szerelmi levelosfl könjv, , Szlvólyesltöl ára I frt 20 kr.

STEIN SAMU aranyműves,
(
^ ___ __ ___
több év óta fennálló 8 jó hírnévnek ÖrvendJdüsan felszerelt arany és ezüst ékszeráruk, valamint nagy választékú arany és ezüst óra raktárát ajánlja a fővárosi s gyári árakhoz képest jelentékeny %-kel olcsóban, mit a m. városi igénytelen 8 olcsóbb életmód tesz lehetővé, de különösen azon körülmény is, hogy arany-ezüst féméit
közvetlenül saját műhelyében olvasztja <*s dolgoztatja fel
Minden arany és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás biztosíttatik ; K valódiságot s próba fokozatot pedig a cs. kir. fém bélyegző hivatal bélyege igazolja.
Megrendelések a legwilárdabban teljesíttetnek, és a kívánatnak meg nem felelő czikkek a legkészségcsebben kicseréltetnek, és igy az előre bocsátott kedvézmények után bátorkodom azon intésemet a''t. közönség figyelmébe ajánlani, miszerint a valódi arany ékszereknek — a neiues fémnek hirdetett Talmi nevil feltalálóról nevezett Talmi-arany — különben bronzból készült ékszerekkel való pótlását, — melynek tulajdonképen semmi értéke sem lévén — kikerülhetné! (604-s,3)
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Bt''üübení Opernriu^ No. 21. vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeket, vasút, bank- és iparszelvényeket, szelvényeket, aran>v és e/ttst-pénzeket.
JJp Megbízások a cs. kir. börzére ^Jj.
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett legjobban eszközöltetnek.
Jatóktarsasagok:
20 db cs. kir. osztr. ^''imsorsjegy az 1864-lk évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. fivenkint 5 húzás: márczius l-én,april 15-én, junius 1-én,szeptember 1-én, dcczember 1-én. Főnycrvény 250 000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft. Min4en résztvevő, teljes befizetés után kap 1 cs. kir. 1864. osztr. eredeti sorsjegyet.
I 20 db maoy- kir. 1870-lki államsorsjegy részlet fizetésre h G frt havonkint-Évenkint 4 húzás feür. 1.5-én, május ló-én, augusztus ló-én, november 15-én. Főnycrvény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap 1 magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy részletfizetésére h r» frt ha-
vankint. ílvenkint G húzás: febr. 1-én, april 1-én, juní 1-én, auguszt. 1-én, oktober 1-én és dcczember 1-én. Fönyervény 600,000 franc, legkisebb nyervény 4Ö0 franc. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 császári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db berezeg Braunschweigi sorsjegy, részletfizetésre & 5 frt havankint. ílvenkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-én, augusztus 1-én és november 1-én. Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap > 2 herczeg Braunschweigi eredeti sorsjegyet.
MT Minden Huzéisnéil érvényes: H
2()-ad résxjo-gy 1864. oszt. sorsjogyro a H frt J mindon
20-ad • . 1849. ütöd usstr. sorsjogyro h 10 frt [ további lirctés
20-ad . 1870. magyar sorsjogyro \ nélkül (Ml-16)
ígérvények minden húzáshoz.
'' Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
. Ujlaky, Hirschler és fia
fakereskejlő társulat
ALSÓ-DOMBOKUBÓL Utolsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,
fenyü-épületfából
t{s inindoiuícmü
f /
nagy és jól berendezett raktára van; níely raktárból bármi enemü megbízás gyorsan és iutányosan eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnök, ajánljük
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
(529-i2ü)
Ujlaky, Hlrsc
'' C n I» rt »■ rt n 1 r /
Hirschli
fakcreskcŰók
Cséplőgépek
(084—• ,2)
WEIL MÓRIC
, -, vis-, igástuarha 4* késniflset tárnára 95 frttól kosdve. Ügy-^ulikök koroHlotnok. Rajsok és kimutatások kívánatra iogyen küldotnek.
ifj. Frankfurt a/ü
ELŐNYT
MÁR
^ a résziéi - fizetésekkel vett j
sorsjegyeknél a vevők részére
/ t
vem szükséges ugyan magyarázgatni, mort az élénk részesülés, mely ezen mé»l»n a sorsjegyek rendezésével a közönség mi, den részében találkozik, mutatja a legjobb hi:<myité- | kot e heretulezés czélszeriiségéröl. ^
Kiemelem mégis, hogy ez által mindenkinek lehetségesitessékmindennémii sorsjegynek a legszerényebb észközzel birtokába juthatni, ez által minden esetben takarékosság által értékei (árt szeret, melyhez egyszeri megrendelésnél nagy östzegszükséylat tel is csak gyéren juthat. Azonkívül a legnayyobb szerencsében részesülhet, miben már számtalan-Kor egéu családok szerencsések lettek.
Kibocsátok mindennemű sorijegyre megreiulclést havi részletben é> fi tói kezdve fölfelé, jutányosán számítva és a vevőnek szabad tetszésétől függ meghatározni, mennyi idő alatt 8 mennyit fizet e czólre havonként. Az első részit lefizetésével
azonnal kap egy törvényesen kiállított okmányt a megvásőrlumlá sorsjegy pontosan Jöl-jegyzendá számával, mely az utolsó részlet lefizetésével néki en deliben ki Jog szolgáltatni.
az eU-ö részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik f a kamathozó értékjHipir kamatait is a vétel napjától ketdve élveit.
Különösen ajánlom a:
i
Hitel-sorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény itOO.fKH) frt.
lHÜO-ki sors jegy 2 , UOO,OOU „
M4-ki „ /; . 200,000 „
1830-ki Jlothschihl-sorsjeg^et. egészben csak öt húzás van.
Török-sorsjegyet, évenként (> húzással főnyeremény COOJHX) frank.
Magyar tlij sorsjegyet évenként 4 huzássál főnyeremény 2ftO.OÖO frt.
Sorsjegy társaságok és egyletek számára legketlveltebb mrsje.gy-csoporlozntot alakítok a legelőnyösebb jelt ételek mellett.
Foglalkozom minden a bank is váltóüxlethez tartozó szakmával s biztosítom tisztelt megbízóimat pontos és a legjobb szolgálatról.
Leitner F. Ferd.
I''esten, magyar biztosító-intézet palotájában. Selyemkelmek kö/vetlen a gyirb6l.
15 százaléknyi . valódi nyereség
ajánlkozik azon
(598—6,3)
-268-
molyek a eaász. kir. szabadalmazott
„zur Stadt Lyon"
%
riinicxcIA » r I y r ni k * I in •• k gyári-raktár á l> a n.
Hév. s, belváros, T u r h I a u b e n ÍH-dik tatéi m
vásároltatnak, minthogy mi najnl gyórliiuiiivninkMt a következő szabott gyári áron áruljuk, a legkisebb rőf számig, és igy az engroa vagy részint eladási árküloubaeg, a mi közvetlen vásárlóinW.u y e r e m é n y e leaz
%
A legújabb s legszebb festésű csikós selyemkeline A legújabb s legszebb színik Intőink óa Poult de Moir A legújabb s legszebb szinü */» széles <«r»a de falllra
A legújabb szinU nehéz (iro-gmin ......
Z A legújabb Broderir de Lyon
b é o s I r 6
l.tO.—i frl 30 kiig.
1.96.
3.96. t.60.
t
3
4 *
r»o MO
tto
Valódi indiai nyers folilitrd egy ruhának való széles, Ll rőf 16.—. 38
A legjobb puplnti tafota ...........l.tíO.-t
Atlnxz minden színben .........1,10. — 7
A legtartósb s legjobb fekete l\»>nl tafota, ÍVohlcHne éa
..............Poult de MOlr l;tO.-|
A legnehezebb s legjobb fekotufsroh de fnlllfh és(íro»gr<|l|i<''k l.HO. —6
Valódi angol kiváltság, «ynpJuhúrHOiiy...... ttO.- 3
Valódi fekete M-lycni-bárHoiiy . .......£.60. 12
TTÍTeh<"ii iuu*tr« készséggel kik 1 d e d ik. éa külföldre vasúti-, gőzhajó- és poata-iitálivétel mellet azigo-
M i n d e n k i Megrendelések: a bel
ruan a innatia azerint |Mintöaau teljesittetnek.
Sel y eat k el« A k k tf z v et I ea a |lyárfcól.
Kellői
IgTiácz
Na^y-KanlzBán,
Ki''l''
Ajánlja gazdagou felszerelt urak-, höl-gyekéa gyermekek sziluiára való topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
I Jg) szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s I. közönségnek, hogy megrendeléaekot a legjobb bel- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo ■abban számítom.
Aa én raktáromban vásároltakat kijavi ásra elfogadom.
Kmptichlt seiu reich assortirtes Láger aller fiattungen Ilerreii-, Dámon- uud Kin. der-Stillotteu von beator Qualitnt und zu mögliehst biliigen I''reison.
Aueh mache ioh ein k. k. Mililiir und verehrtingswürdiges Publikum atifmerksam, daaa ieli alle Hcstollungcn von beaten In- und AiislttndorLoder verlertige und prom|)t nud billigst berechne.
Auch wordon von inir gokauite Waare zu reparienm augenomiuon.
Töröksorsjegy húzás: aug. I. okt. I. decz. I. febr.. I. apr. I. és jun. I.
M
9
<u 33
!T3 JC
a>
i r.
§
>>
o>
<D
U>
c
03
—-V-,—■
A le^VTót^j OHfbb ea tygnj
MitlHlu-tibb t éflli''lflzeléa melletti megvételre kétségkívül a \
magy, kir. djjMcsön sorsjegy
és a
császári török birodalmi.
A feletti kedvező játékterv, melyet mindkét sorsjegy nyújt:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4-szer főny. 250000 fr. Török „ ,, „ ~ 6-szór „ 600000 frank.
Továbbá előnyük a bélyegmentesség, dllambirtositdt éa jeltdlogibit-totsdg, melyek ezen sorsjegyeket legkedveltebbé és logjobbá teszik,, ezeken felül is ajánljuk o sorsjegyük bevásárlását, mert a legkisebb nyeremény is jelentékenyen felülmúlja a mostani űrt, . a töröksorajegynél HM) forinttal is, mely >még ivenként IU frank kamatot bot aranyban, mit mi uiár az első részlettől kezdve vevők részére engedünk át.
Az első részlet betizetésévol már az illető játszik minden húzásra s a jegyzett sorsjegy egész nyereményéro. Kibocsátunk valamint
Magyar- ugy törölt-BOraJegyet
} , részletfizetésre havi b frtól kezdve fölfelé. A
Mindkét sorsjegyet havi 10 ft részletfizetés mellett inegrondelöknok a 4-ik részlet |Hintó* befizetése után 1 sxétsx-melningenl eredeti sors-Jeyyet küldünk Ingyen.
K sorsjegynek évenként három húzása van.
MAGAZINER & STERK
Váltókéixa, Pesten
(.W.I- 6.1)
— .
]>eák Eerencx-utexa 7-ik sx.
Magyar sorsjegyek húzása; aug. 15. nov. 15. febr. 15. és május 15.
<
a. £ 3
X
I
KELLER é, ZSITVAY
selyem és női divatkelme raktárukban
Pesten Bzezlvtatér 6, sas.
A legújabb-selyem, gyapjú''és gyapot iWíi <li-vatkelnick, kész női ruhák és mindennemű felöltők, valamint sok más női divat-czikkek, dus választásban és lehető olcsó áron kaphatók.
Ruhák készitóso saját szabómühelyünk ben a legújabb divat szórint gyorsan ós izlésteijesen jutányos arak mellett eszközöltetik.
/
Kelme minták vidékre kéézséggel küldetnek, a megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. <kw~<j.4)
Lyont selyem kelmékből
fíyári rnktár.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Óvás: ''1 apasztalván, hogy az enyéíinnek szóról szóra után-oyomott, sőt a közönség ámítása végott hamisított név-aláirásominal ellátott használati utasitványokkal árultatnak Seid-líVz-porok, s evégett a kül alak hasonlatosságánál fogva saját gyártmányommal könnyen felese-réltethetnek,-ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint : „ax általam késxltett SeldlUx-por minden katulyája hasonló késxUményektiltl nicffkUlfhiMxtetésM sajéit védjegyem és aláírásommal ellátva,
.rira egy löpecaétolt eredeti doboznak I frt — kr. Használati utasítás minden nyeU«n. E porok rendkívüli a a legeltérőbb esetekbeu bebizonyult gyógyhatásúk által minden ddig ismert házi szerek között tagadhatlanul az ehd helyet foglalják ul 5 mint azt sok ozer a alom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a logréaalotesobben tanúsít-
Cl
eaászári
birodr
Sopronbaa Jlmv An<lrá< Zágrábbaa Mitu-li-acl. /.<. k>»kV««. , LVyleok J. I. K)''"iy;»«. , tliwelll Kr. ifviliry^^
Wajdit8 József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, ves^. é-s ideges bajokban, saivdobngásnál, idegoaaég ökozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál; végül hystoriára, búkórra ós huzamos háiiyáarahajlamuál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak s a legtartósb gyógy hatást eredményezték?
11 aktárak Nagy-Kan(xsán: Helua J. gyógysz. L.vák K. gyógysz. Fesselhoffor J. és Uo-
Kenteid F. uraknál
Belovirstt l.ak..»!c« (l. . Mtreiallbas l»-il Ná.i.lor SÍ
Csaktorayáa Ká.áu ll. Bá«ok Sit.-By»r|yön Hil,i«, J. gy6K>-„
Kőiiegen « .a..n.o»iU Mv. Siambafhelyea l''ilirl. tv„.|1Cí tyAuru
Kaposvárott K. J-I Ná.ulcr 0-----•----...... ■
. K0I01 .l.ik.nli
Kereeitea lln«y«r Jakab tial Kaproaoiáa Woili sáml. n>ÓKva«. Leteayen Kall»oda J. io«k)«x.
Ezen czégeknéi kapható még: A norvégiai U«irgen városUI való legtisztább é« leghatályosahb
valódi Doraou-hálmójzair-olaj.
Ara egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védieívem van ellátva. 0 J ~
A valódi porsoh-halmáj-zair mell- és tlldó-bajoknál, acrophulus és rachitis betegségek-bon legjobb gyogyhatással van; meggyt\gyitja a legelidülUibb koszvény- és caüszbajokat, vala-mint az időszaki bőrkütegeket.
Kzen legtisztább b leghatályosahb halmájzsir-olaj faj a IWh-halaknak leggondosabb egybegyűjtése ^ kiválogatása Által nyeretik> és átalában semmi vegytani kezelés alá nom vona-—ont a bepecsételt er..de,ii üvegekben lévő folyadék ében,és ugyanazön állapotban van, közvetlenül a természet AlUal nyújtatott. Moll A„ gyógyszerész és vegyész Bécsben.
(f»44-f)2,lí»)
inel
tik, hanem mint az
Nagy-Kanizsa, 1871. július 22-én.
<30. SZlUll.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
VeityoB tartalmú hetilap
a szépirodalom. kereskedelem. Ipar. gazdászaf, tudomány es min eszel kOrcbrtl.
iuil. i.. —Bam—r —t_ut..— <..
Megjelenik::
atlndtn iioMba''on, •fáas » |yskrsa a»á»fel vagy kél i»en.
^S«<-rl>•''•.*(»} Iroda klnrfil Iií\m(iiI:
W.t.llMTH JÓ3U>.ÍK ktluj »ker««kedí»4l>sn.
A sajtkészitő-társulatok alakítása ügyében.
(KolyuuU.;
Az uraság adja az istállót, a sajtosnak laká^ Üzlethelyiséget és a takarmányt.
A sajtos tartja a cselédséget, ctetteti, fejeti, ápolja htb. a marhákat.
Az uraságé a trágya és az ivadékmarba, nem különben a kikötött tejhaszon.
A sajtkészitésnéli hulladék szintén az alku tárgyát képezi, Palinban a sajtost illeti, ki évenkintszépszámú sertéseket hizlal rajta.
A tehenek száma a 100-at meghaladja, eredetileg sweiezi, utóbb frislandi vérrel tenyésztettek, de tavai egypár sorthorn tehenet és bikát hoztak, utóbbival a frislandi teheneket kereaztezeudők.
A sajtodábani tisztaság példányszerö, a termelt tej és vaj részét Kanizsán szerződésileg adják cl, a többihól sajtot kószitnek és pedig jó minőségű fői és egészen kövér gweiezi sajtot, melynek egy részét helyben adják ol, a többit kereskedők Triesztbe viszik, honnét nem egy esetben ismét visszakerült, do már drágábban és más név alatt.
A második a götweichi apátság csácsi és iala~opáthi sajtodája. Az itteni tehenek állományszámát nem tudom, sem a teheneknek határozot fajtajellegét neut adhatom,szc-rinteiu''mürzvölgyi.íavánvölgyi és magyarfajták keveréséből áll, de szép nagy testű, bő tejejő, és jó tejet aaó fehér szinü tehenek.
Előfizetési föltótelek:
IJi.ljrl.ai. Iii.l.o* liurilA..*! <> vi<Ukr« poatAn Viil.t.. J
Fíl ir„ . Érnef.vedre
a r.i
a , -
I . 60
>11
Hirdetések
A Itat ha.Abn j»clil snrirt l-»iftr 1 kr. V-iior >\ Ja minden tov/lbbl beikl.ttAt.trt .'') kr. It/lyo^.tíj minden ejryea bsHttatil.jrt .10 kr. A .Nyílt téreu" >''gi petit tor beiktatási dija 16 kr.
íji--------
Hirdetéseket elfogad:
N Kanliaán: k adó hivatal. Kswthelysa: l''ULT JANOH. Pesten: /.Kist,Kit M. I.ANU I.KOt''OLU, it singek hAnixik BeosHa: iia.v8knhtbiw * voo-LKK, MOS-SK KUDUI.F, OtVKUK ai.ajos 4* nat''tj.k.h iikkman.
Jelenleg máriahótí (neumarki kerületben Stájerországban a sz.-lambrechti ben-czések máriahófi jószágról vették credetöket s jelenleg is ott lehet a legnagyobb tökélyben feltalálni) bikákkal keresztezik.
A sajtkészitést házilag kezelik, s mint Palinban swajczi sajtot készítenek, s bármennyit csinálnak — előnyösen adják el. — Ide számíthatnám még Keszthely környékén, de már Somogyban gróf Hunyady Imre sáari sajtodáját, melyben a tehenek sajtosnak vannak darabszáut bérbe adva, ki ott közönséges swajczi sajtot készit.
c) Ha nincsenek, lehetne-e sajtkészitó társulatok alakítására való buzdítás által a fóldmives <Hgtályt tejelő-marha tartására indítani ?
Az a) alatti pontnál bátor voltam ki-mutatr''., hogy Zalamogye területén nemcsak helyiégek, söt egy egész vidék van, a mely már is meglehetős minőségű tejelő-marhával bir, s a melyet fokonkiut javítani any-uyival is inkább könnyű lenne, minthogy a jobbításra szükséges tenyészanyag (mür/.-völgyi, v. láván völgyi vagy mariahotí) már a beszerezhetés könnyűsége, r.z aránylagos olcsóbbságánál fogva is kevesebb akadályokkal járna, mint oly helyekeu, a hol gyökeres alkotással kellene kezdeni.
b) pontra vonatkozólag az általam ismert zalaiuegyci, már hosszú évek során fennálló sajtodákra utaltam, kiemelvén ezek tetemes jövedelmezését; áttérek a c) alatti pontra.
Engedje meganm. minisztérium, hogy e pontra nézve — ismervén hazánk JöUl-mives népe e tekintetbem hajlamait, szem előtt tartva mindazon a nép anyagi helyűt* javítására történt intézkeiléseket, melyeket részint a kormány, részint ennek közbenjárása és támogatása által a gazda -sági, egyesilletek vagy más testületek a Jöll-mivelés és állattenyésztés emelésére kezdeményeztek, de a legtöbb esetben igen gyéren sikerültek — alázatos véleményemet leplezetlenül JeUerjeszthessem.
Nincsen biztosabb próbaköve a föld-miveló nép hajlama és fogékonysága kipu-hatolására, mint ha ez a kebelében vagy közvetlen közelében látott czélszerü jobbításokat figyelemmel kiséri. a közelében levő iparvállalatokat terményeivel támogatja, és az ott látott okszerű földmivelés, állattenyésztés és ennek mellékágaival megismerkedve, a látottakat tehetségo szerint saját gazdaságába átülteti.
Sajnos, ezt hazánkban nem tapasztaljuk, és látjuk, hogy ha hazánkban p. o. a ezukorgyárak saját nagy gazdasággal nem bírnak, vagy hogy ha több nagy birtokost a répatermelésre szerződésileg le nom köteleznek, daczára, hogy a répát jól (?) tízetik, '' daczára, hogy oly vidékeken a földnek ára hallatlan emelkedik, mégis a nép legtöbb esetben hátat fordít az üzletnek, s nem egy gyár kénytelen azért a munkát beállítani.
Ez népünk szerencsétlen hajlama ; ós miért? mert a birtokos-osztálytól is csak ezt látja.
Mily máskép áll cz p. o. Csehországban, hány iparvállalat p. o. ezukorgyár keletkezett társulat utján, épen a fóldmives nép altal, és miért ? mert a nép a kezdeményezését és ennek üdvös voltát a birtokostól látta.
Így van cz az állattenyésztés terén is. Kisbéren p. o. némi tekintetben a világ első ménese, körülbelül 18 éve, hogy fennáll ; okvetlenül kellene hinr.i, hogy közvetlen vidéke lótenyésztésére vajmi iulrös befolyást gyakorol; s épen az ellenkezőt mondhatni; mert alig van Magyarországon vidék, moly-nek rosszabb lovai lennének, mint épen Kisbér közvetlen környékének, s ennek nagyrészben a nep indolentiája az oka.
S igy van végtére a sajtkészitéssel. Egyes sajtodák már régóta fennállanak, anélkül, luyy azok i''ulvös voltát birtokosaink csak figyelemre is méltatták volna, a néptói pedig nem lehet kívánni, mert a nép csak az után itél, a mit lát, s nem is képzeli, hogy sajtot másként mint a látott nagy apparátussal készíteni lehetne; okulni pedig, már azon körülménynél fogva is nehéz, még az intelligensebb osztálynak is, minthogy gyakorlati alapon irott népszerű s a kisebb gazdaságokban is könnyen kivi-hetó sajtkészitési módra vonatkozó könyvünk nincs, a németből magyarra for-
TÁRCZA.
Egy halálra kínzott.
IJ e n t i l y.
(Folytat!*.)
Ka ah! o mennyei mosolyt, e szédítő mo-ao!yt, melyben ezer üdv éa mennyország honol, ez inteni mosolyt kollott volnr látnotok, hogy megértsétek boldogságomat.
Ksto, midőn a moreugő hold ábráudos sugaraival látogatni jött sorsosait, az ablakon voltunk ismét, ismét találkozók tekintő tünk, u''oaolyok le bőgtek űrnél ajkainkon éa ismét boidogok vulánk. Így történ: os közei egy hónapig minden reggol éa oste, a nélkül, hogy egymáshul ogyébkéut érintkezhettünk volna. Hiszen szivem oly rég nélkülözé már az örömöt, hogy abbéi a legparányibb rés> is tulboldoggá tett. l)o midőn keblein már egészen megtelt boldogsággal egy szorolmes féktelen képzőimével irlam kedvesemnek.
Levelomre ily választ vettem : Kedvesein én is sseretlok. Holnap elmegyek anyámmal N. falura, jer te is. Holtig szerété Arankád.
Ajkaimhoz emeiém a levélkét.
Tehát holnap .... holnap hallhatom szép szava édes csengését, holnap loahotem biboraj-kairél az üdvözítő szerelmi szűnt szavakat; tehát holnap füzhotem karomra az égnél jobban szerotett kedvest .... a holnapi nap rejtélyes kéjeivel, mint a távoli monnyország, oly mosz-sze v^la még.
, K* elérkezék a holnap nap is. Olt valánk Isten szép ege alatt, hol u pacsirta éneke ugy «ang, a lombok illiitárja oly kellemesen foly szét, a szellők oly édesen suttognak szerelmi valló-Másokat......éa uii c»ak uémák uiarsdáuk.
Kar karon jártuk bo a mezőt, majd az erdőt; inogállottunk minden lomb és virágnál, minden bokor és forrás mellett, olandalogtunk ezeknél mindketten éa jól esék érezni, hogy gondolataink egyek éa érzelmeink ugyanazok.
Gondtalan lépteinkkel uj forráahozértünk, melynél featőiobb helyet egész életemben aligha láttam. I^ohet hogy avval összokötött emlékek ia vannak orré bufolyásaal.
A hegyoldal egyik sziklájából mintegy einbermagtutaágban ezüst ér szökdel ki és a ino-notoloa sziklában ujjvaatagságnyi ágyat vájván gyöngyözve folydogál tova sima kavicsok között elandalító mormolással. A szikla felett és körül százados fenyvok sötét sportban meredeznek az ég felé, mig gyökoreik a sziklán leúszván csak annak tövében lelnek biztos alapot éa ezért ugy tűnik fel mintha a légben lebegnének sötét, félelmos kisértetek gyauánt. A kopasz sziklát podig elágazzák a vadszőllő éa egyéb futó növény indái, melyok a kibugy-gyané forrás folett szép árnyékos boltozattá alakulnak, mig olől egy hárs védi a szentélyt sűrű lombjaival. A hanyatló nap e fólé kiönté aranyát, molynok zománczában mosolygott minden falevél és fel-felvillant a forrás minden gyöngye.
Mintha csak a természet önmagának aknrt volna Itt oltárt omolni; oly titoktcljes, oly szent hatással bírt mindez. '' K szoutélylyol szómbeu a hárs mellett padon foglalánk helyet. A kedves győrinek egészen elmélyedt bámulatában,mig végro erével szakitá el onnan figyelmét és kéjitlasan bajtá fejecskéjét keblemre. Édes hévvel karo-lám át a gyöngéd lánykát éa szeut elragadtatás között égett ajkainkon az első csók Üdvhozó lángja
Gyors röptével jött a szarka, Icazállt a hárs tetejére, sokáig csörgött ott éa hungjit gunykaczai gyanánt csondült meg fülemben. Mintha ekkor élos tőr hatolt volna szivembe. Ösztönszerűleg korcséin ajkaimmal a kedvoaéit éa kölcsönös szorolmi suttogások között szivám az édes mézet gyógyító ír gyanánt a sajgó sebre, mely csakhamar behegedt. A kétkedés is, mely bonnoin felébredt, mint nyári köd foszlott azét a nap villanó sugarainál.
Még egy pillantást vetvo a gyönyörű képre, elhagytuk a forrást és hallgatagon,mint jöttünk, mentünk a faluba, honnan nemsokára IwJrkocsi vitt vissza a fővárosba.
Tarcsainé, ogy elhunyt hivatalnok szegény özvegyu; igen szeretto ogyotlon leányát Ara.t-kát éa ottnok kedveért engemet is. Lehet hogy aziveaaégét irányomban azon fényes remények is növelték, melyeket hozzám netáni házasság által kötött.
Miután itz anya szívesen látott, a lányka pedig rajongott érteiu ép ugy mint én ö érte: naponként látogatám meg a családot, habár csak egy szóra, egy mosolyra, egy csókra.
Teljesen átváltoztam. Sötét gondolataim elrezzentek, szivoin kesorvei elmosódtak mint az éj árnyai a nap ébredésekor ét rózsaszínben látám mindazt, min olóbb az önzés, a szemtelenség és haszonlesés sötét leple nyugodott.
Az orvosi vizsgát már letettem é* most mint gyakornok nyilvános kórodéban foglalatoskodtam közel egy évig. A lift szerelem boldog éve volt oz.
Az én éveimben ki no törekednék önállóságra éa ha kedvese van, kit szivhől szeret, ki ne keresne házi tűzhelyet, hová ót bevezesse V
Fővárósban fiatal orvos nem könnyen sze-rezhot magának elismerést r— gondolám magamban, elmegy ok *.ehát iokább valamely ki
sübb városba vagy nagyobb helységbe és ott fogUlok el orvosi állást.
Nemsokára olvastam egyik hirlapbAii , hogy N. mezővárosban orvosra van szükség, kit a község maga választ és évi ftzotéssol is ellát. Természetesen ezen helyet a folyamodók közül a legügyesebb és Icggyakorlottab nyeri el. K felhívás kiváltságom szerint történt. Rögtön Turcsaiékhoi siettem, előadtam torvemot, mit tt leány pirulva; az anya pedig diadalittas mosolylyal helyeselt és 4 hét múlva Tarcsainé élénk szereucsekivánatui között, melyekből kitűnni látszott, hogy ügyeim őt job ban érdeklik, mint engem, N. mezővárosba indultam. A helység tekintélyesbjei előtt nyílt őszinteséggel, mely mindig sajátom volt, és rövid szavakkal minden dicsekvés nélkül szátn-lálCíVm elő ügyességem több példáját és egyebet,
Cit állal tv jámbor atváknak különösen tetszeni éltem. IKé nyeim sem voltak tulcsfeázottak. (billonfél gyanánt lépett fel korunk egyik legszemtelenebb tia, iskolatársnm, és miután vaktnorő szemtelenségét és aljasságát egy Ízben loálczáztam, halálos ollenségem. higyütt voltunk a vizsxákon, melyeken én fényesen helyt állottam, ő pedig megbukott éa csak kó sóbb igen gyanús körülmények közt csúszott át. Ügyesaégo, gyakorlottsága épen nem volt. Mint magán emberről sem lehet róla .kedvezőt mondani. A becsületességről, mint jámbor egvügvüségről szólt ét készsége s mimleu aljas tettre, csakhogy czélt érjen, általánosan társaink között ismeretes volt.
MidŐn róla hallottam, hideg borzongás futott tagjaimon végig éa nom ok uélkül.
PUM FKRKNOZ.
kOvetkaiik).
ditott munkák pedig a nagy sajtgyárak működése leírását, illetőleg magyarra fordítását tartalmazzák, és igy complicáltsá-guknál fogva, már azért elriasztják a birtokost a kezdeményezéstől, miután ezek nagy része a sajtkészités üdvös voltát, mind marha-tenyésztésre, mind pedig a jövedel-mezöségre nézve nem ismerik.
Jtoppant akadály itt a megrögzött in-dolentia mellett a kellő töke, de J»leg a gazdasági szakértelem hiánya.
(Holytati»a köretkeaik )
Törvé n y cz i kk
a községek rendezéséről.
t
(8iirWilAst nyíri 1871. Jun. 7-én. Kihir-lollelrít ai orsiágt/tlll* mimikri há <át>an 1871. jno. IO-Óii.)
42. Községi képviselővé váloaztathiilik :
ki* & nagy községben minden .nagykorú községi lakos, aki a 88. és 39. értőimében választási joggal bir, uzokuak kivételével, kik * község közjavadalmát haszonbérlik , vagy a községgel más számadási viszonyban állanak;
rondezott tanácsú városokban mindaz, a ki országgyűlési képviselő-választásra jogosítva van, ha egyszersmind irui és olvasni tud
48. §. A képviselő-testUlot választás alá eső tagjai három évonkint 0 évre választatunk.
A legelső alkalommal megválasztottak közül az olső három év leteltével, minden vA-laaató-kerületro külöu eszközlótt sorshúzás utján minden második tag kilép.
Jövőre pedig mindon 8 év loteltévol n póttagok (44. §.) és azok lépnek ki, a kik a szabályszerű 6 évet már kitöltötték.
* A sorshúzást a közgyűlésen az elnök esz'' közli. v
A kilépett képviselők újra választhatók.
44. §. A ki ax igazoló választmány (63. tj.) sem mi tő határozata folytán esik el képvisolői állásától, továbbá a ki időközben elhal, vagy elveszti képvisolői tohotaégét, (39. b. c. d.) vagy községi elöljáróvá választatik, s végre n kr lomond a képviselőségről, annak bolyét — ha adó alapjáu lopott a képviselőtestületbe — a sorrendben következő legtöbb adót tizolő mint póttag foglalja ol; ha választás által nyerto megbízatását, helyet a választás alkalmával legtöbb szavazatot nyert péttag sorrend szerint foglalja el.
46. §. Aa, a ki több választókerületben választatott meg képviselőnek, azon korülotot fogja képviselni, melyet maga jelöl ki; helye pedig sorrendben következő póttag által töltetik be.
4G. Ha olyan választatik meg, a ki az adó alapján már tagja a képvlsoló-teatüluliiok, és választott tagsági minőségét megtartja, helyérő a sorrendben következő legtöbb adót fizető lép.
47. §. A választás napját:
kis é« nagy községekben a szolgabíró, rendezett tanácsú váiosokban''az alispán tűzi ki.
A határnapot csak a legtöbb adót fizetők •tévjegyxékéoek összeállítása, illetőleg kiigazítása (36. §.) s közzététele után lehet kitűzni.
48. A választás, a szavazók nevének nyilvános följegyzése mellett, sznvazatlnpok álul történik.
Ha a szavazatlap több nevet tartu''-nnz, mint a hány bizottsági tagot a község, illetőleg a községi választó kerltlot választani jogosítva van, az alólirott nevek nem vétetnek számba.
Ha azok közül, kik ily módon a szavazatok legkisebb számával lennének megválasztva,
— többon egyenlő szavazatot nyortok, a fölött, hogy ki logyen a képviselő: a választás elnöke Alul kihúzott sors dönt.
49. §. A tömeges választást, mint válasz tási elnök:
kis és nagy községekbon a szolgabíró;
rendezett Uuácsu városokbau az alispán,
— ezoknek akadályozUtása esetében a törvényhatóság álul e végre kiküldött helyette-•vk; a korl^tonkinli választást a képviselő-testület egy-egy küldötte, mint választási elnök vezeti.
A választók, a választás megnyitásakor az elnök mellé négy bizalmi férfiút jelölnek ki magok közül.
Ha e joggal élői nem akarnak, a bizahni férfiakat az elnök uovozi ki.
60. §. A választás cgy egy községre, s a hol választó-kerülőtök vannak, egy egy választó-kerületre nézve egy-egy napnál tovább oetu Urthat. Városokban kezdődik roggnli 8 órakor s végződik esti 0 órakor; községekben a szolgabíró álul kitűzendő és legal.ibb 8 nappal előbb szabályszerűkig kihirdetendő idóben veszi kezdetét és végződik be.
E haUridőn tul szavazatot elfogadni nom lehet. A választások egyes községek valamennyi kerületéi* nézve 3 nap alatt befejezendők.
69. A közgyűléseken njol-nlévők határoznak.
I A Unácskozás ügyrendét a község sra bályrondelottel állapítja meg.
00. §. A közgyűléseken az elöljáróság tagjai közül Csak a polgármester, bíró, jegyző, • rendőrkapitány, Unácsnok, számvevő, köz-gyám, orvos és mérnök bír szavazatul, és mindegyik csak olyan Ügyökben, melyek Által személyilog érdekelve nincs.
A többi tisztviselők a gytllésokon fölszólalhatnak, s ha felhívatnak, felszóllalni kötelo-sek is, do szavazatul csak azon esetben bírnak, ha a képviselő testületnok különben is tagjai.
61. §. A gyűlést az elnök nyitja meg és tArja bo, ő vezeti a tanácskozást és őrködik az Ugyrond mogUrtása fölött.
JogAban és kötelességében áll ar olnökuok a csondzavaró hallgatóságot olőrobocsAtott mogintés utAn a torombői kiutusiUni s a szólót a tArgyhoz térésre, s ha attól ismételve öltért, vagy az illedelmet sértené, rendro utasítani, s ha oz nom használna, a szót tőlo azon Urgy-ban megvonni.
A kérdést szavazatra az elnök toszi fol.
Szavazás olőtt a kérdés megállapításához a tagoknak szólni jogukban áll, véleménykülönbség osotében a többség határozata dönt.
A szavazatok a szólók szerint vétetnek számba, de ha 6 tag kívánja, vagy ha községi törzsvagyon elidegonitéséről, terhes szerződések kötéséről és községi kölcsönről vau szó, az ol-nök a névszerinti szavazást elrendelni mindig köteles.
62. §. A ki a unácskozás méltóságát vagy a gyűlés tagjait sórtő kifejezéssel él, s azt rögtön vissza nom vonja, a gyűlés álul 16 ftig, — rendozott Unácsu városokban 60 ftig terjedhető, s közigazgatási utón behajtható bírságra büntettethetik.
A birsAg aszegényok pénztárába fizetendő.
Ha a széksértés megtorlása iudifvAiiyozta-tott, elsőben a felott kell szavazni, hogy a vádlott büntotendő-o, azután a bírság mennyisége fölött.
VI. Fejezet.
A kössél elöljáróságról.
63. A képviselő testület határozatait és a törvényhatóság rendeleteit a községi elöljáróság hajtja végro.
64. A községi elöljáróság áll:
kis községokbon : a bíróból, helyetteséből, (másod- vagy törvényjbiróból) legalább 2 tanácsbeliből, (esküdt, hiteles) éa a körjegyzőből;
nagy községokbon : a bíróból és holyctto-séből, (másod vagy törvénybiró) legalább 4 Unácsboliböl, pénztárnokból, községi jegyzőből, illotőlog jegyzőkből, közgyámból, és a hol van, a rendes községi orvosból.
A rendozott Unácsu városokban az olőljá-rósAgot a tanács tagjai képezik, t. i. a polgármester, rendőrkapitány, tunácsirokok, főjegyző, rondes fizetéses jogyzők, főügyész, rendes fizetéses ügyészek, árvaszéki ülnök, pénztárnok, számvevő, ellenőr, közgyám, levéltárnok, orvos, mérnök, s a község állal a helyi igények szerint rendszeresített más tisztviselők.
66. Kendezett tanácsú városokban a tanácsnak s a tanács fejének, a polgármesternők, a képviselő testülethez, illetőleg az ogyos tisztviselőkhöz való viszonyát, nomkülönbon a tanács és egyes tisztviselők munka, jog- és hatáskörét s a kozclö- és szolgaszemélyzet szervezetét a képvisolő testület a szabályrendelettel állapítja meg.
K szabályrendelet a törvényhatóság jóváhagyása alá terjesztendő.
Kis és nagy községokbon a biró, jegyző, tanácsbeliek, illetőleg pénztárnok és közgyám kötelességeinek, a szolgaszemélyzet létszámának megállapl 4e#ra nézve az i''llotó törvényhatóságok, az ujjabb törvéuyszerinti áUlaku-lások után 2 hónap alatt áluláuos szabályrendeletet hoznak.
Kzen AltalAnoe szabAlyok alapján kötelesek a községok egy hónap alatt — tekintettel helyi viszonyaikra — részletoson megállapítani a létszámot rendező községi szabAlyrendeíetek. As ekkép alkotott községi szabályrondoleUk szintén a törvényhatóság jóváhagyása alA tor-jesztendők.
(Folytatása k»Vetk««lk.)
Heti fizemle.
Julius ''21. 1871.
Csernatoni külföldre utazott.,;.— Doru d" Istria grófnőt a görög nomzeti társaság „Megüli Polilissa* (nagy polgarné)czimmel tiszteié meg. -- A rendőri congrcssus emlékiratot készilolta ministoriumhoz, melyszerint, a rendőrség katonai fegyolemmel logyen ugyau ellátva, do azért polgári, önálló, független s csendbiztos helyett rendőrtiszt novot viseljou. — Tóvölgyi Titus az olnémeteaedésról nagy terjedettségnok.örvendő ftlzetet''irt. — .Strossmayor püspök 50 ezer ftot ajánlott Eszéken egy nyomda és lap állítására. — A hadi törvényszékek Versaillosben naponta 3 ülést tartanak. — A Vondomo-sxobor újrafelállítása 250 ozer frankba került. — Viktor Kmauuol szept. hóban állandó lakását liómába teszi. — Nyitramogyébon a király fizeti a leg-
több adót t. i. 32 eser forintot. — Nagyváradon állandó szinház lesi. — Sarkadou a tanítót,
midőn a zivptar ellen harangozott, megütötte u villám. Ki melléken egy földuiivcs torniésoi-nok árát 20 év óta, mintegy 170 ezer forintot elásott, 8 most midőn felakaró vénoi, porrá váltak. — Egy nagy baráti feladott ogy tolvajt, hogy tehenét ullopU, ez meg kidéi ité, hogy ő ii lopU, inindkotton elfogatuT:, — ür. Flór az akadémiának 20 ezor ftot hugyott. — Czenken gr. Széchenyi István munkái sajtó alA rendeztetik — Bécsbon * multévbon 99 öngyilkosság volt.* — Jamaicában négcrfölkoléa tört ki. — Prim gyilkosai fölfodoztottok. — Arad u szinház s városház építésére 700,000 ftnyi kölcsönt kötött. — Molnár István Keszthelyen előfizotést hirdot .Az okszerű állattenyésztés* czimü munkájára 1 ftjával. — restvArosAnak 10,257,778 ft 61 kr. értékű vagyona van, — Münchenben az őszön az ó katholikusok nagygyűlést tartanuk. — A törökök tömegesen térnek át a kath. hitre. — A magyarországi tőzsdékben a mult évben 20,307 másza dohány s 370,724,000 szí-var fogyóit ol. — Langwiesben a király kubátját kocsijából ellopták, mig ő vadászaton volt: történt volna csak ez nálunk, lőttünk volna rabló nép. — Balázs Kálmán bandája Odessába utazott. — Honmtz csauádi püspököt ő Felségo az olső oszt. vaskorona renddel diszité föl. — A post-ferenezvárosi tomplom kiépítésére még 190 ozer ft szükséges. — A bécsi magyar-egylot ismét Muraközy Károlyt váloszU elnökévé. — Toxior hiros franczia régész meghalt. — A londoni kiállításra 160 macska is küldetett''e világ minden rezéből. — A szász koronaörököst tábornagygyá novezto ki a czár. — Geufben Biuaino ellen merénylet történt, do a golyó szolgáját érto. — Wilnában a chorola erősen dühöng. — 17 honvédorvos novoztotott legközelobb ki, miért nom 48 V — l''akraczon dohány miatt véres összokoczanás volt e lakosság és fiuauczok között. — HorvAth Boldizsárt Baja város díszpolgárrá vAlasztá. — 20 miliő dofaczitje van az oszlrák-magyar államnak. — Oroszország főconsulságot állit fol Peaton. — Arany Jáuos a kurlsbadi fürdőben van. — A m. kir. államvasutaknál a magyarnyelv hivatalos nyelvvé határoztatott.
Hi r e k.
— (II ird o t m''é n y.) Ezennel közhírré tótetik, miszerint az 1870ik évi 42-ik t. cz. értelmében'' a megyebeli logtöbb adót fizetők névjegyzéke az ezzel megbízott megyoi alvA-lasztmány által olkésutondő lévén, ezen nlvá-laszlmány''f. évi augusztus hó 5-én és 6-án o czélból Z.-Egorszogen a megyei ugynovozett szállásbáznál reggoli 9-tól fogva esti 6 óráig nyilvános ülést fog tartani. Felhívatnak tollát mindazok, kik a törvény 23-ik§-átfak kedvezményét ígéuybo venni akarják, vagyip a mo-gyo területén lakó mindazon — állami, feloko-zeti, községi és inagáu Unintézetok tanárai, tudományos akadémiák tagjai, folyó irat és lapszerkesztők, lelkészek, az ipar és kereskedelmi kamarák bel- és kűl tagjai, úgyszintén a magyar államban érvényes okíovélloí ollátott: tudorok, Ugy védők, orvosok, mérnökök, gyógyszerészek, sebészek, bányászok, erdészek, éa gazdatisztok — kik egyenes állam adójuk kétszeres számításával a legtöbb adófizetők sorába, ez által pedig a megyei bizottaág Ugjai közé bejutni akarnak; — o végott a fjjntebb kitett napokon az ülések tarUlma alatt az alválaszt-rnány olőtt szóval vagy írásban jelentkezni éa jogosultságukat igazolni ölne muktsszAk, ellen-késő esetro as adó kétszeres beszAmitAsának kedvezményétől ez alkalomra oleaendők lesznek. Kelt Zala-Egorszogun 1871. julius 18-án.
CSUTOR IMRE m. k.
■'' ll-od alispán s alválssstmánvi elnök.
— (FocskondŐk próbája.) Ilire futott Nagy-Kanizsán mult azerdAn, hogy vizi-fecskendőkkel nagyszerű kísérlet UrUtik; megörültünk az intézkodésnek, mert valóbau most már mel.eg napokat élűnk • a? olővigyAzat mindenkor, de ily idóUjban még inkAbb méb lányos; 0 dicséretben gondoltak, hogy a város atyAit részeltethetjük, vagy ** önkéntes tűzöl tó-egyletot, azonban * vAroa vi*i feeakendői igen jó Állapotban, azarjó Állapotú zárakkal a hüsön hevoruok, a tűzoltó egylet még caak az „önkéutos" szónál van a a lelkesült elnök buzgó tevékenysége erős gáUkra bukkanvV lM*an haladhat a szervezéssel. De bátfhel és kikKlUl UrUték próba, mert » falevél ném mozog, ha a szél nom fuj; bizen irigyeljük a belyboli vasúti főnök reudszerotetét, mert ő rendezte a próbát, 5 résziut uj, részint javított fooskendóvol a * nohAny kétomelotes épülőt tetejét derekasan beöntözto ; a próba kitüúőleg sikerült. Aaok a csinuUn mérnökök még azt a ,jux'' ot is mog-tették, hogy e délulAn a kétemeletes épülőt néhány konyhaablakán bofocaksndezvii az alvó szolgálókat édes szondergésökből folriaszták; hja, a kanizsai szolgálók nappal alítsanak, éjjel meg kíváncsiak tudni, váljon as éjjeli őrök hol aluszszák ál az éjt. Pompás egyenjogúság biz oz, ha vannak éjjeli őrök, mért nem lehetnek ők éjjeli ellenőrök 1 ?
— (Színéazet.) Bokody AuUl színtársulata Keszthelyről Szombathelyre távozik • már julius 29 én itt tart előadást.
— (Hivatalos.) Zalumogyébon csak a zalaegerszegi törvényszékhoz nyittatott pályásat egy ügyészi állomásra.
— (VizsgAlat.) Mult szAmunkba kp-són érkezett:
A nagy-kanizsai iskolaszék a közös néptanoda mindkét nomboli növendékoinok vizsgamenetét következő rendbon alapította meg: Julius hó 18. reg. a két felsőloányoszt., d. u. 6-5. fioszt; 19. reg. 4-ik, d. u. 3. fioszt; 20. magán-vizsga. 21. reg. 2—1-, d. u. a bécs-ut-czai 2 — 1. fioszt; 22. rog. a pécs-utczai 2—1. fioszt., d. ii. 6—6. leányoszt., 24. a 4—3 ,d. u. 2 -1. leányoszt.; 26. a bócs-utczai 2--1-, d. u. 2-1. leányoszt.; 27. női kézi munkák átnézető ; 28. tornászat, rajz. 30. az érdemsorozat kiosztása — a városi iskola épülőiben.
A vizsgákat podig a következő Ug urak látogatják: 18. rog. Ploezor Ignácz, d. u. Beró-riyi Jós^tef, 19. rog. Bobóchay György, d. u. Bellis József, 21. reg. l.ővry József., d. tt. En-glilnder József, 22. reg. Darázs Zsigmond, d.'' u. Axent i György, 24 rog. Koch Mihály, d. u. Tersánczky József, 26. rog. Sanveber György, d. II. Darázs Zsigmond.
— Dr. Sohroyer Lajos, orvos- és sebésztudor, szülész, megyei t. fő- s vasúti orvos sat. lakását a takarékpénztári épület első emeletébe tette át; megemlítjük, hogy a nagy-'' mérvű bizalomnak örvendő jeles, doktort a .vidékiek hamar felUlálhassAk<; rondolésokot lab^Q naponta délelőtt ll-től 12 órAig tesz.
- Somogymegye nagy vAlasztmA-nyi ülése jul. 25-én lesi.
— A kaposvAri indóház építését meg-kozdotték.
— (Gyászhír.) KonsUntinApolyból hírlik hogy Kotton Henrik as európai hirű fiatal zongoraművész ott meghalt volna.
— Szlávy József ministor ur f. hó 17-én Kcszlholyt látogatta meg, vezórczólja lévén az ország e gazdászati intézető belszorvo-zésével egyrészt, másrészt as épen jelenleg folyó vizsgák alkalmával a hallgatóság szellomi erőjével megismorkedni. Az indóháznál fogadó küldöttség kíséretében a praem. kanonok uraknak nyujtolU a minister ur, mint írják, az első szerencsét és ugyancsak qz ó házukat választolta ideiglones szállóbolyéul. Délután az iulézot udvarán összegyűlt Unulóság közt jolont meg, örömét foiozvén ki egy oly intézet hallgatóit ŰdvözOlhotni, melynek a nagyemlékű Festetics György adott élotet F^sto az ifjúság fáklyászonévol tisztelgett; mindnyájuk nevében Biankó I>ászló másod évi hallgató köazöntötto fel. Másnap a ministor ur a vizsgálatokon volt jelen.
— (Gyűlés.) A nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet jul. 23-An, vasárnap délelőtt 10 órakor tarUndja folytatólagos közgyűlését a kereskedelmi casinóban, moly alkalommal az öltönyt illotőlog olőterjosztondi a 6 Ugu bizottság javaslatát s nohAny darab öltönyt be is mutat.
— Fogyveros csavargók nyugtalani-Iák Zala- és Somogy megyo szélét, mig végro a foglárok, különösen Szűcs Boldizsár kanizsai foglár bAtorsAga s életveszélyes közbevetése folytán Alsó-Bárándon Bival, vagy Horváth György csavargót veszélyes úton állás és rablással gyanúsított somogymegyoi szülotésü s mogszökött tolvajt jul. 10 An elfogván, a kapor-naki főbirósághoz bekisértotett. Táraa Szalafői Feroncz azonban elfutott.
— Kodvozmonyeeott vitolbér. A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi-nisztorium a folyó évben Urtandó gazdasági kiállításokra és versenyekre a tiszavidéki, alföld-fiumei, magyar-éezakkeleti, első-erdélyi, magyar-keleti, kassaoder-bergi, cs. kir. sza}>. oaztr. óh cs. kir. déli vasút-társulatok részéről mérsékelt szállítási dijakat eszközölt1 ki. — A kedvezmény a noUnt föltételei a hivatalos .Buda-Pesti Köz-löny- f. évi jul. 14-diki számábau olvashatók.
— (B e k ü 1 d e t e 11.) P. Nagy SAndor Unár levél szerinti önokutása aa angol uyolv megUnulására Robortaon T. Uumódja szerint, második rész, 12. levél, és ugyanewk P. Nagy SAudortól előfizetési fölhívás a franczia nyolr lovél szerinti önokUtAaAra a vilAghirü Robert-son T. Un módja szerint!''Robertsou Unmódja az, moly magAt a legpraktikusabbnak, biaonyi-totU be, moly abban culminAI, hogy UnitvA-nyával azonnal elbeszéléssel kezdi a nyelv tanulást, ugy hogy omo elbeszélés végóvol a tanítvány a nyelvet megUnulja, s igy nom csoda, hogy kik e módszer szerint Unulnak valamely nyelvet igen rövid idő alatt s jáUzva Unulják azt meg. — T. olvasóink figyelmét nom mulasztjuk el fölhívni, kik ÖnokUtAsi rondszer szerint kivAnják ózen nyolvok bármei lyikét sajAtjukká tonni. ;
— Az olassmunkÁsok a téglagyíL tói mult kodden esti vonatul tömegesen akartak elillanni, azoubau észrevétetvén, a rnün-kára köteloztotlok, melyro már jelonték''íoy előleget voltok fol.
— A városhál bérápűletének belső |„koeztálya olső flmolotót rakják már, mint h.tlljuk 82 egyénnul dolgoztatnak a szorgalmas épitész vállalkozók.
— (Zivatar.) Csütörtökön, jul. 20 án uslo erős zivatar vonult e vidéken keresztül, a jég uz úgynevezett .Látóizőlőhegyof teljesen elverto; a villám pedig a Gábor utcza egy küleő házánál nz udvarba Utóit lo a egy falá '' üát zúzott azét. I
— (Zárünnepély.) A nagy-kanizsai fűgyinnaaiuml önképző kör jul. 26-án, aaardáu délután a torna vizsgálattal kapcsolatosan Urtja zárünnepélyéi, mely nlknbm nal ének éa sza- J valatok fognak előadatni; fölhívjuk uz érdeklő közönséget a selven mogjolenénro.
— Az állami klinkor utat javítják az ugyncvezctt Vuraadi utczában.
— (I n torpollatio.) Mogkorostottüuk, hogy lapunk utján kívánja egy pálvázó megtudni, miszerint a zalamogyei tanfelügyelő nr által o kérdőire: .Mikép és mily terjedelemben tanittas*ék a természettan a nép-iskolákban''? kitűzött pályadijat ki nyerte el, vagy mikor hirdettetett ki az eredmény a ha nom, mikor szándékoznak est tenni, mert nftár innen-onnan 4 hónapja, hogy a pályaműveket be kellett küldeni.
—| (Gy er mok rab lás.) mult hétfőn jtllvl7-én délután KU-Kanizsáról ogy 3 éves csinos fiú, inig szülei a mezőn voltak, olveszntt, többok állítása szerint őtet egy koldus kíséretében s kordélyában ülve látták ós keservesen sirni hallották. A hivatalos intézkodéa és körözés azonnal roogtétetott.
Nyílt pósta.
— K. J. urnák I.etenyén. Kérjftk tudomásunkra adni hányaaor ? a a dijt aaserint asahhatjuk mag.
— V. Z. Heine eaép Rftlteuiénye folyékonyan a a híven van fordítva ; köxölni fog|uk.
— 8. K. .Nemxeti irodalmunk ról irt elroefut-tatáaát esiveaen köxitljlik, ámbár aa alkalommal erSeb viaaxa- a rendreutaaliáe igen helyén lati volna, mart John Bowrlr g ugylátaxlk jobban lamcH Klafalndyn-kat, mint ama Önmagát bireaitS peati aaerkeaatő-lró.
— N. J. urnák. Oétyén. Ha Zalamegy) minden fAldbirtokoaa ilymódon Igényelni, meglehet gySaSdve, nem kellene áldoaatot iamerndnk ; igy caak axt a annyit teaafltik, mennyit tahitiink. I^tpunk terét nyitva tartjuk.
— K. M. ftobiealau. Héruientetlen levelet nem fogaduuk el. Bemmit aam baainálhatunk belKle.
jNTyiitt^r.*)
(xazdaa sszoiiynak ajánlkozik
egy jé házból származott nő; ki a gazdaasz-azouvkodijs minden nemében kitűnő jártassággal bir. Ertesülhotoi e lap kiadóhivatalában.
(li*blldet*t(.) Gyógyítása mindeu betegségnek gyógyszer és kiiltség nélkül kellemes Kevaloaciiire du Barry londoni tápsz<T ált..l, moly felnőttek s gyermekeknél az orvosi költségeket 50 szeresen mogtakaritja. — 72.000 gyógykezelés gyomor,- ideg,- altest,- moll.-tüdő, légzés, mirigy, veso és hólyag bajban, mo-lyokröl bizonyítvány másolatok kívánatra ingyen küldetnek. 04,210, gyógyszer Nápoly, 1802. apr. 17, llraml Egy májbotogség folytán hét év óta rémitőon olsoványodtam s szenvedtem. Kénytelen voltain olvasni vagy irni ; reazkotten inindou idegeimben; rosz emésztés, folytonos álmatlanság, a idog izgatottság egy pillanatig aem ongodott nyugodnom s j egészen bujakőrossá tett. Sok belföldi és fran- i czia orvos kimerítette tudományát bajaim eny-hitése nélkül. Teljes kétségbeesésben mogkt sértőm as ön Rovnlescióre-jét, s most három havihasználat után, hálát adok istennek. A Kovalescióro megérdemli a legtöbb dicséretot: ogészségemet helyreállttá s képessé U?tt társaa állomásomat ismét elfogadni. Fogadja uram belső hálám és tlsztolotem biztosítását. — Af<ir-quite d* Brikan. (3.
Pléhszelonczékben >/, font 1 ft. 60 kr, 1 iont 2 ft. í>0 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fut 10 It. 12 font 20 ft. 24 font 30 ft — Revalesciéro Cho-colatóo táblákban 12 csészére 1 ft. 50 kr; 24 cáéezéro 2 frt 50 kr ; 48 csészére 4 frt 50 kr ; falukban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. 50 r. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft. 288 ra20 ft. 576 ra 36 ft. — Kapható; Barry du Barry és t-rál Bécsben, WallBschgasse, Nr. 8. Pesten Török Jóxttf gyógy szerésznél, Kolozsváréit Kron-stXdtérnél, Alsó-Kubinban Tyroler ée Schle-singeméi, Dobroczonbon Borsos Ferencznél, DunaOildváron Nathora Pálnál, Károlyfóvárott IJrilli F.-nél, Nagy Kuuixtdn Lovdk Károlynál-Érsekújváron Conlogner Ignátznál, Székoe-Fo-hérvárott Dieballa Györgynél, Versoczen Fischer Mórnál, s minden városban s^gyógyszer, fűszer, és csotuogeárusoknál.
E
•) K rovat alatt köalöltekért felelíatéget nem vállal 8xerk.
Varró-gépekre nézve a legnagyobb választékú raktár létezik alulírottnál, hol havonkinti részletfizetés mellett is egyenkint s jutányosán megszerezhető.
SCHERZ LOUISA, .
Uivatárn-k<''rok<<K-aébeii N.igy-KanUtán.
Kgy kertész,
ki a kertészet minden ágában járlan, a némot-nyejvot teljesen, a magyart kevésbbé birja, os. kir. udvart kertekbon, nagykereskedők diszkertjeiben szolgált, nőtlen, ajánlkozik magyarországi vagy bánáti uradalmakban állandó szolgálatba. Bizonyítványai kitűnőek. Bővob-ben o lap kiadó hivatalában értekezhetni felőle.
(iyógyszerész-gyakornok
kerestetik Kaltivoda János gyógyszertárába Letűnvén, 4 — Ggymn. osztályt végzett kedvező feltétel mellett vétetik fel. Bővebben értekezhetni személyeden, vagy levél utján a fent irt gyógyszerésznél.
Űzleti-hirnök.
Nagy-Kanizsa, jullua 81. 1871 A gabonaQxlel, mini minden craláakor, ngy as Idán la asflnele!, nagyobb taérvU lefuglalóxáaokat aem igen hallhatni; a kukorleaa aaonban kcreatetlk
* ára |>ár krajcsárral emalkada tt ia. Aa aratáa munkált késlelteti a aasasélysa fdS. Mult eedtörlökl aivaUr egéax batárokat tett tönkre, a bagolyal sxíl-Kihatárt a Inkét majdnem tönkre telte. Blatoaltáa vajmi kevéa lOrtélil.
Piaczi ár.
Nagy-Kaniaaa, IH7l. éri jullua 19-ik napján. Bnaa H3-8\ fonl. 4 trt60 kr. 85-86 (ont 6 frt— kr. 87 — 88 font f» frt 20 kr. Itoaa 78-7''J font 2 frt 80 kr. 79-80 fonl 3 frt - kr 80-81 font 8 fit 10 kr árpa lerffiaéare 70-71 font 2 frt 60 kr 71-72 font 2 Irt 20 kr. árpa köaflnaégea 00 -00 font A frt tO kr. 07-08 font - frt. Kukorleaa .1 frt 60 kr., 8 frt 60 kr. Kukorleaa olaaa (ealnuuantln) — Irt kr.^Zab 46 — 47 font 1 frt 80 kr. 47 48 font 1 frt 90 kr. Pobanka flO - 68 fnt. 2 frt 80 kr. 68 - 70 font 3 frt - kr. Bab fehér
• kr. bab tarka - kr. Kenyérliaal köaönaégea 8 frt 90 Unom 9 frt 60 kr. Zaenaleliaxt 12 frt 90 kr Ungliext knxftniégrt* - frt. - linóm — frt — kr. Kiráiy-llaat kftaöiuégea — frt — kr. finom 16 frt 60 kr. Koxa-láng köaöufégea — frl — kr. finom - frt — kr. Marha-hua fontja 23 kr. Ilorju-hna fontja 26 kr. Her-téa Ima fontja 86 kr. Juh-hua fontja — kr. Hxa-lona fontja 41 kr.Zalr fontja 50 kr. Calba párja 60 kr ftO kr. Kácaa - frt 80-90 kr. Lnd aováoy - frt -
. frt — kr. I.ud blxoU • frl - k/, - frt — kr Pujka - frt - frl - kr. Ifyak lojás 8 kr. Burgonya méreje 1 frl 80 kr - frt— kr. Kgy aaáxaa axéoa I frt ^0 kr. 1 írt 60 kr. Egr kéve x<up 10 kr. — Sxalma n-á«.ája 1 frt 20 kr. lljbor ridéktlnkbeli akója 6 frt — kr. Ó-bor vidékünkbe!) akója — frt - frl - kr.
A n a ry-k »n I a a a l vároa taaáeaának árjegyxék könyvéből kiadta, SZIOCTHY KAROLY biatoa.
Vasatl aapssklatl aiSMtraid:
Huda-peatl idöiaerént.
Indul S -Ka»ir-;.ól Hudára reggel 6 óra 18 parca.
. délután 1 óra 48 ,
„ , estva 10 óra 43 .
, Hécabe délután 2 óra 18 .
. eatva 10 óra 68
, Nxombalhelyre reg. 6 ór«>4t .
, Trieat felé , » óra 8 ,
d. t:. 2 óra 28 .
. l''ragerhofba éjjel II óra 30 .
, Harca,Mobáea.Kaaék reg. f) óra 18 .
. . . dálbe 2 óra 43 „
Krk. N.-Kanlxiára Itudáról reggel 4 óra 43 ,
. . délután l óra 46 ,
. . . eatva 9 óra SO ,
„ . llécabSl raggal 4 óra 33 .
eatvs 10 óra 18 .
, 8aoml>athalyrSl d. a. 10 óra 27 ,
. Trieat M*l d. u. 1 ór- 9 .
aatva 10 óra Hl .
• . Pragerhofból reggel 3 óra 60 .
, Barcsról . 4 óra 19 .
délután 1 óra 21 .
Aa ájjel II óra 30 percakor Kania.á-ól indulö vonat a TrieitbSI Béeiba men8 6 öa aaámu axemély aaállitó vonallal Pragerhofnál caatlakoxlk.
Érték- éa váltófolyam Julius 21.
, 5*/. metaliquos 59.85; 5*/s néma. kölcsön 68.15; 1865-kialladalmi kölcsön 101.70; bank-résavényok 76ü -; hitelintézeti réssvények 285 20; London 123.05; ezüst ágió 121.50; arany darabja 5.84V,, kr.
Jaltai 23-átál 294g 1871.
Hó- éa heti-nap Kalhollkna naptár '' 1 Proteitána i naptár
SO) Aa IgaaaágUlan Lak. XVI. .áfárróí.
(M Vaiárasp A 8 l.lbor P. A > l.lbor.
24 Hétfíl Kriaxtiu. Kinga
25 Kedd Jakab Jakab
26 Axerda Anna b. a. a. Anna Mt
27 CaQtöitök Pantaleon Pentale Jé
Péntek Inoxa p. Meatrlx áj
''29 8xoinb. Mártha Máit ha m
Felqlós szerkesztő: Wajdits JÓZtef. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajot.
HIRDETÉSEK:
............................................
Ismét szerencse ^ánlat*
„Isten áldása Cohnn&l!" 1 millió 1530,000 talléron
fsISI Haabnrg áiJasatél garrantlrszstt nagy péaz-klssrsolás.
Eaen előnyös péaz klisrsslaibaa, - a melyre Otak 46,00 sorsjagy jáUxlk, — a kevéa hónap alatt 6 oaslályban a kl stkezl ayersaiiayek klieayeaaa klliusatnak I u. m. i 1 nyeremény lehet 100,000 tallér; egyenkint 60,000; 40,000(; 20 000j 10,000; 12.000; 10,000; 2: 8000, 8. 6000; 3: 5000 ; 8 sxor 4000; l-seer3000. 14-axsr 20001 28-axor 1500; 105-aaör 1000; T-*aer 500; 160-aaor 400; 11-axer 300; SSl-axar 200; 470 aaer 100 70-aaer 70. 60, 50; 25275 axer 47, 40, 31, 22 és 12 tallér.
'' A l-ao oaatály aysrssaéay hazássjsl. 17. 4a 2S*avan hivatalosan határoxva éa egy egész eredeti sorajegy ára otak 7 frt, Mé 3 frt, 50 kr., aegyeié I frt 75 kr. ayetoiaáé 88 kr. •. é. Én eaen eredeti sorsjegyeket (nem pedig tiltott Ígérvényeket, vagy magán aorajnfyekel) ax ár bénaestes bekOldéae mellett, a oiegren-delSnek legtávolabb vidékre la elküldöm. A hivatalos hazái-Jegyzék éa a nyoreaieaypéaz elkaldéaét minden buaáa titán, mindeu érdekelt félnek poatesaa • hallgatái mellett eixköalöm.
---- Tudva van, hogy aa én Oaleteai a l0j>6*e> éa legszereaosé-
sebb, miután én a legtöbb vásárlónak a lognsgyobb, 100.000, 60,000, 50,000. löl.b iabeu 40,000. 20,000, Igan gyakran 12.000, 10,000 tallér ith. stb. f»«yere«ésyekot tlaetteui kl.
Cohn Lázár Sámson Hamburgban,
bauk- éa váltódaletí-fiirodája.
(IU>9— 1)
n
i ltihtyéiitér 0. »i. elóbb kUyó-utcia I. hl.
GOLDSTE1N A.
legnagyobb folyóaruk Qslete.
Peetee, Sekéityéatér 6 sz. etMk Mt évig kigyé-utoza l. sz,«.
ajánlja gaadag válaaitéku raktárát mlndenneintl asgol-laitla-ger, gyapotsslyeai, szakadékosfsaál, rugkésztst, talfaHék
a máa boaaá lartoxókkal együtt
női és uri czipészek számára. s
llgyaxlnto mindeu e axakinába vágó csikkek megkdldéaéro
'' bámulatoa oleaó árért Vldékri.l aiogblzássk poutosao Isljesittatnak. Továbbá uagjr raktár vau mindennemű runtburgl orosi éa hollandi vászoa-Ml biztosíték Mellett a legoloiéhb áree. Nagy raktár van kéaa urllagekbél 1 ft. 30 krtól 10 ftig darabja, aMiaeek W krtól fölfeléi njysslute minden-nomu nyersiekfehérrtthAk, gallérok, kézelők sat. bámulatos, oleaó árakon.
Egéax klháxaaitáii tárgyakra! megbixáa elfogadtatik a gyorr.ui elintéxtetlk. <607-2)

300 P Pi»er TK\V K8ZBIRt \
szabadkézből azonnal eladatik.
Értekezhetni szóval, vagy levélben a tulajdonosnál * helyszínén.
BflkkOhd, vasúti • posta állomás Zitkáuy.
(608 8,i) OSENGEY KÁROLY,
K ()8zönő-irat
az
Anatheriii-szá j viz
gyógy hatásáról.
WP j, 6. árnak, cs. kir. udvari fogorvos Bécsben, Stadt, liognergasse "Nr. 2.
Alólirt önkényt és örömmel tudatja, miazerint tapld, könnytn v4rtö in ve, va (amint ingó fogai, dr. Popp J. 0. bé esi cs. kir. udv. fogorvos ur Analkirin ttájvitÍMK haaxnálata által aa íny iimét visszakapta terraészetee izinét, a vérzés tő kélotesen megszűnt, a a fogak olőbbenl ssilárdságukat visz-azanyirték, mért is loghálásabb köszönetemet nyilvánítom.
Egyúttal teljos boloegyezéaemot adom arra, hogy jelen iratom tetaxóe szerint használtassák fel, hogy igy ax ^natás-rin ttijvit gydgyhat&ta a száj és fogbajban ízen védők előtt tökéletesen iimoretes legyon.
Kaudum. (606.-^ d.
Nr. H. J. de Carpentier.
Kaphatók; Kagy-Kaulxaán : Helua Jóaaef gyógyaae., Koaenberg Koaenfeld, Wellacb, J. éa Keaxelboffer J. kereakedéaéban, — Pápán Tachepen J., Keaathelyen : Pflaalerer EYÓgyaxeráaa, Singer M. Weiaa A. Zaía-Eferaasgen i laóó K;, gyógraxeríax. Kapronoaán: Werli gyógy ■aeréaa. Varaadon : Halter gyógyaieréaa. Htlmegen : Dorner Kajet. Kaom batbelyen: Pllllch Ferenoa éa Kudolf gyógyaxer. Határörvidéki rta..Qyör ryön. Flblo E. C. Veaxprémben : Meyr Tuaxkau, ugy Quthard Tiráda éi fia inál.l — 8séke«fehérvárott; l.egaiann A. Itraarr J. gyógyax. Lovaa llerényben: Helaler gyógyaa. Kaloraán t Horváth K. gyógjraxeréax. Keca kemétea : lillhofer éa Uaobleld gy ógyaa. Pakaou : Flórián J. gyógyax Körmenden l Horváth J.Bomxenrend gyógyaa Kapoarárott: Kohn J. Ilögl, Helua éa Heliröder gyógyax. 8seg«aárd: (trabiay gyógyaa — Konyhnádon t Kramolln J. Sxlgeirárott: Barwarth, Salamon gyógyax. — Kaján : Michitach 8t. éa Herafald fial, ugy Hsraog Ignácxnál. — Pécaett Zaolnay W. éa E. Zách, Hipökh gyógyaa. Kárádon: Zadabánasky gyógyaa Marcaaliban: KUa gyógyxa. Tolnában : (ír a ff gyógyav — Dunaföld váróit Lukáea gyógyaa. — Seent-Györgyön : Nöthig ,— Alaó r.endván
. Ij KB Iá KM A VEK ÁGOSTON
özvegyénok első m. kir. szabadalmasott
vizathatlan katschuk-ponyvagyápa
Penteii (25 év óta áll fenn) (618-12,1)
ajánlja oliamort legjobb készítésű viaáthatlan ponyváit tetszés szerinti nagyságban legjutányoeabb árakon. A gyár ItiikoM-l''Mlotnii van, esőmben a vasúti állomással. A raktár és iroda Poston, Lipótváros kétaas-utcsa 12. az. ai udvarban (a tíókposu mellett) Ooellrn Jánonnál.
Mint a legjelesb
SZ Í:P ITÖ-SZERT
ajánljuk
D. Láng óvszer-keiWicsét (PrMaervativ-pasta.)
Kien egéaaen ártulau tensélXlU aayaflétkél héaaitett •lépiti izer MM vetytaal készBlék, a Srosk aoaml módon
aem ártalmat, a aaért a legteljeab megnyugváaaaJ a kttflaS ered-ménynek lilxtoa biaonyltiaával ajánljuk haaanálatra.
Kxen jelea óvízír-kenfios haaxnálatUl van a bSrrs uésve, kiilönöasu arozee, ayskca éa ketekee, gyógyítja aaonnal
a legteljeab t>iaoiiyitékn> ujtáa melleit egéaxen ártalmatlanul a
t..V minden tliztátlaaiását • klütéieJt, épen agy sHáveNtia a helegségsket, vagy hé által iléidlzelt ráazookat, lekketyekot,
rlpaosoiságot e a test (idézetét, a tutszlat szapléttos ttsztára,
Kis- s rugaayoira s sz a«|kerra li 6atal, agésiséfss etlere
zl 1)6. Tulajdona, hogy haaonló axer még nincs, mely exen tökélyntaaaégnl eddig elérte volna. Az eredaiésy Oisdálatll él Meglípé, agy hegy aiindea tovább! dloséretit fWeiligieié teez.
Kgy tégely ára haaanálati ul.,«itáaaal egyBU II ft.
D. LANG arczfesték-kenőc8e
(„Schmink-patta")
bir mind aaon fntebb Neveseit lalai''donaágokkal, s a bőrnek aaonnal egéaaen ártatlan módon terméatetoa, finom a gyöngéd fehér vagy verea aaint kölcaönöa ; a bSrÖu teljeaen látbatlan a
folölmul min en eddig lálea^ Ily nemiteket
Kgy tégely ára fehér vagy verea 2 ft o. é.
Köszdllitd rakiieiy nagyban fa kicBioen
egyedltl feltalálójánál van
D. LÁNG
f6()3 20,4) Bti-aben. BunrgaaaiuNo. 47.
Ujlaky, Hirschler és fia
''fakcreskeitóí társulat
ALSÓ-DOMBOKUÜÓL utolsó péstu KOTTORI
tisztelettel jelenti a w«i!W uraMgoknak s egyáltalán a I. ez. k8/önrfniiek, miszerint
deszka, lécz, *.......u.„,......<i fenytt-épületfáböl
nagy és jól berendozett raktára van; mely raktárból bármi eneroü megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kéruók, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lóvő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Ijlaky, Hirschler & Fia,
(529 — 21) fakereskodők.
MOLL A SEIDIJTZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ,.Gólyához '' czimzett gyógyszertár Bécsben.
óvás: Tapasztalván, hogy ar euyéimnok szóról szóra utáii-uyomott, sót a közönség ámítása végett hamisított névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Seid-litz porok, s ovégett a kül-alak hasonlatosságánál togva saját gyártmányommal könnyön felese-éltethetnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindönkit miszerint: „a* általam késxttctt. SeUtlltx-yor minden katulyája hasonló késxUményektóll megkillOnbóxtetésül saját i*éiljeyuem és aláírás untnál ellátva.
nra egy lepeosóflt eredeti doboznak I frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden
Ivet foglalj]
császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a legrészletesebben tanúsít-
eddig ismert házi szerek közölt lagadhatlanul az első helyet foglalják el; mint azt sok ozer a
ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészt he tlenség, gyomorltévnél, továbbá görosök, vese és ideges bajokban, szivdohogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hysteriára, búkórra én huzamos hányáarahajlnmnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógy hatást eredményezték.
Raktárak Nagy-Kanizsán: Bolu* J. gyógysz. Ix»vák K. gyógysz. Fesselhoflfer J. és llo-
senfeld F. uraknál
Naroialtkaa la.U Nán.lor Báaek Sít. |yftr«y»a KIMe» J. gyAgy**.
v«5b
Belovárott l.ak.ivica 0. Ceakterayáa Kárát II. Klszefea C.acalnovlta I»tv. Kaposvárott Kt-tfl Námtor ejigju.
„ Kohii J ikaI>
Keresztes llrcyfr .Ukab tini Kapronoiáa WVrlI Hámi. gyigy* Letesyen K»llvod» J. g/Agy**.
Siambathetyea flllrh Korea" gy&gy* Sopronban Mr»«y Amlrá* gyAgyt Zágrábban Mitielliseh /». gy^gy**. . Ccyleck J. J. gyógyít. , l!rwri«* ^''r. |tyógy»».
Ezen czéy éknél kapható ínég: (f>44 —f>2,1 <>)
A norvégiai Mérgen városból való legtisztább és leghatályosahb
valódi Doraon-üalmÉiJzsir-olad.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt. Minden üveg, más h:t|májzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi D.irach •halmáj-zair mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségekben legjobb g)*ógyhatással van; meggyógyítja a legelidültebb köszvény- és csúszbajokat, valamint az időszaki bőrkütegeket.
Ezen legtisztább ós leghatályosahb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyeretik, és átalában semmi vegytani kozelés alá nem vona-tik, hanoin « bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állupotlmn van, mánt az közvotlenUl n terméazet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész éa vegyész liécaben.
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Htfosbon, Opernring No. 21. vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeket, vasút, bank- és iparszelvé-nyéket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
JJI Megbízások a cs. kir. börzére ^JJ
készpénz vagy megfelelő elópénz mellett legjobban eszközöltetnek.
Jatóktarsasagok: _
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-lk évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. Évenkint 6 húzás: márczius l-én,npril 15-én, junius 1-én, szeptember 1-én, dee/.ember 1 én. Fónyervény 250.000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft.
Minden résztvevő, teljes befizetés után kap j
1 cs. kir. 18G4. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-iki-államsorsjegy részlet fizetésre á ti frt havonkint. Évenkint 4 húzás febr. 15-én, május 15-én, augusztus 15-én, november 15-én. Fónyervény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap l magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
re k 5 frt ha-
én, auguszt. 1-én. legkisebb nyer-
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy részi viinkint. Évenkint 0 húzás: febr. 1-én, april 1-én, oktober 1-én és deczember 1 éu. Fónyervény 600,1
vény 400 franc.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 császári törők 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschwelgi sorsjegy, részletfizetésre k 5 frt havankínt. Évenkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-én, augusztus Irén és november 1 én. Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 berezeg Hraunschweigi eredeti sorsjegyet.
A HAJ KIHULLÁSA M KG VÉD VE!
. Évekig tartó fürkészés folytán végtére sikerült nékem egy
haj- és
feltalálása, mely által már 4-ö-szöri használat után a haj kJhullúsit, vulamint az oly igen kellemetlen pikkelyek képxöilése minden korra elhárittatik.
Egy üveg ára 2 frt., postini küldéssel 15 krral több.
Kapható a feltalálónál DElMAIa haJfodróiBznÉil
Bécsben, bt 1 város, (Johanneagaaae Nr. 1.)
Mogrendeléaek a vidékről azonnal teljeaittotnok.
Köszönet elismerés.
Ón haj- éa pikkely vizének ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, éa hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegoson elősegíti. Ennek folytán ezennel alkalmat veszek Önnek köszönetem a elismerésem nyilvánításira.
Mély tisztelettel PRIUL J.
a intldlingi c*. k. aaab. vai- i» árcaOnlffde kOuyvvít{>J«.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle ehlgnonok, ooffok, hajfürtök stb. a Uhető legjutányosb áron kaphatók-Álhajak urak részére tökélotoa hasonlatosaágban készítetnek.
Demal A., hajfodrász.
Raktár van Psstsa, Tflrnk J<Sn«f urnái, klrály-utcaa 7.; Lsaikerf-bon Raokar 0. urnái.
(<00-6)
ELŐNYT
I
a részlet -flzotésekkel vett sorsjegyeknél a vevők részére
nem szükséges ugyan magyarázgatni, mert az élénk részesülés, mely ezen módon a soi''s-jegyek rendezésével a közönség minden részében találkozik, midatja a legjobb bizonyítékot e berendezés czélszerüségéről.
Kiemelem mégis, luMjy ez által mindenkinek lehetségesitessék mindennemű tor sjegy-nek a legszerényebb eszközzel birtokába juthatni, ez által műiden esetben takarékosság által értékpapírt szerez, melyhez egyszeri megrendelésnél nagy összegszükséglettel is csak gyéren juthat. Azonkívül a legnagyobb szerencsében részesülhet, miben már számtalanszor egész családok szerencsések lettek.
Kibocsátok mindennemű sorsjegyre megremlclést havi részletben fi fltól kezdve tölfdé, jutányosán számítva és a vevőnek szabad tetszésétől függ meghatározni, i.tennyi idő alatt s mennyit fizet e szélre havonként Az első részlet lefizetésével azonnal kap egy törvényesen kiállított okmányt a megvásárlandó sorsjegy pontosan Jől-jegyztmdö számával, mely az utolsó részlet lefizetésével néki eredetiben ki Jog szolgáltatni. MJ| ■ az elvö részlet lefizetésével valamennyi nyereményre játszik s a kamathozó mii U értékpapír kamatait is a vétel napjától kezdve élvezi. ■VIHl I Különösen ajánlom a:
Hitel-sorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 200,000 fit. .
mo-ki sorsjegy 2 , 800,000 „
18G4-ki 6 „ 200,000 ,
1889-ki Jíothschild-sorsjegyet, egészben csak öt húzás van.
Török-sorsjegyet, évenként G húzással főnyeremény 600,000 frank.
Magyar dijsorsjegyet évenként 4 húzással főnyeremény 260,000 frt.
Sorsjegy társaságok és egyletek számára legkedveltebb sorsjegy-csojtortozatot alakitok a legelőnyösebb feltételek mellett.
Foglalkozom mirulen a bank és váltóüzlethez tartozó szakmával s biztosítom tisztelt megbízóimat pontos és a legjobb szolgálatról.
Leitner P. Ferd. Töröksorsjegy húzás: aug. I. okt. L decz. I. febr. I. apr. I. és jun. I.
A Irgelöiiyöaehb éa It gajáulalohabb réhtlHRietéb mollotti raoKvéteÜJT
kétségkívül a
magy. kir. dykölcsón sorsjegy
és a
császári török birodalmi.
A feletti kedvező íáléklerv, molvet mindkét sorsjegy nyújt:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4-szer főny. 250000 fr.
(MtS-6,6)
-atw-
Minden iiuzéi9néil érvényes:
20-ad részjegy 1801. oszt. sorsjogyro k 8 .frt ) minden
20 ad . . 1849. ütöd osztr. sonyegyre k 10 frt I további fizetés
20-ad . 187,). magyar sorsjegyre ^ nélkül (Ml-Iti)
ígérvények minden húzáshoz.''
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
6-szor
»
6
in i t i
frank.
Török
Továbbá előnyük a Hlv«gmsnt«s^9, dUambutósitd, éa jelsdU>aiilt-fosirfd, melyek ezen aorsjogyeket legkedveltebbé és legjobbá teszik, ezeken felül ia ajánljuk o sorsjegyek remény is jelenté 100 forintul ia, mi már az első rész
Az első részlet befizetései már az illető játazik minden huzáara a a jegyzett sorsiogy egész nyeroinényére.
Kiboosátunk valamint
mtékonyen
legjobbá teszik, ozo-bovásárlását, mert a legkisobb nye-elülmulja a mobtani árt, a törökaorajogynél
melv még ivenként 12frank kamatot kos ^an^an''mit lottói kezdve vovők réazéro engedünk át.
a.. réazletfizetéaro havi 6 frtól kezdve fölfelé. Mindkét aorsjegyet havi 10 ft réazletrizetéa mellett megrenddőknek a
E sorajogynok évenként három húzása
van.
(M0-Ö.6)
-
MAGAZINER
ra^ £ STERK
Váltóháxa, Pesten ÍJeák Eerenox-utexa 7-1 k sx.
Magyar sorsjegyek húzása aug. 15. nov. 15. febr. 15. és május 15.
Wajdlts József kiadó, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa, 1871. július 29-én.
31. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiteljedve SOPRON- és VASMEGYÉKRF,
Venyea tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. I|>ar. gazdászat, tudomaii) rs iiiii\é.szel kflrélMÍl.
1- -L ...UIU 1.Ü

Megjelenik:
nladM •toMhaUii,. •«<*> • fyakraa a»á»í»l vagy kél l**n. *»iirU»"atól Irodn •*» Unttó tihfttntt
Wa.HjITH .IÚ/..SKK kOliyvkare.kodéaél.tn.
Előfizetési föltételek: .
Il.-Kt.-i. I|4/Illír hortlá.Ml vidéki* |>»«táti Vnldxa (■Jfii i\in ! * fii
K/l i\:r • 3 . -
Kvnp|(\«Jr« ■ I ^ .
V.
wtrwii i t 11 Mw 111 a
H i r d e t m é n y.
A zala megyei gazdasági egyesület folyó 1871 -ík évben három rendbeli ösztöndijt állapit meg azon néptanitók részére, kik a községi faiskolák kezelésében, s ezzel összekapcsolva a tanuló ifjúságnak e téreni czél-szerü oktatásában magukat kitüntetik.
Az elsórendü ösztöndíj Ü darab"ftrany ;•) a másodrendű , 3 „ . a harmadrendű egy gyümölcsfa neme sitési készülék, mely áll egy fűrészből, egy nagy-, egy szemzó-késból és egy nyesó-ol lóból.
Számosabb versenyző közt, ha az ösztöndíjjal jutalmazottakon kívül még többen is elismerésre méltó buzgalmat tanúsítottak, első és másodrendű dicsérő oklevelet nyernek.
Az ösztöndijra pályázhat minden zalamegyebeli néptanító, ki a tanítással 8 emellett a községi faiskola kezelésével foglalkozik, valamint azon tanitó is, ki községi faiskola hiányában, vagy ideiglenesen tanítói alkalmazáson kívül saját birtokán, vagy a tanítói állomással élvezésébe jutott területén gyümölcsfaiskolát állit és kezel.
A versenyzés évenkint szeptember hónap, melynek 20-ik napjáig a versenyezni óhajtó ebbeli szándokát a gazdasági egyesület elnökének írásban bejelenteni tartozik. Kzen .írásbeli jelentkezéshez csatolandó:
1-ör. A versenyző kezelése alatti kert egész területének pontos kimutatása, hatá-
rozottan leirvu egyszersmind a talaj minőségét három láb mélységig, ugy a fekvést s azt is, mióta van kezelés^ alatt s mikép kezeltetik? '' 1V '' . ■
2-ur. Megkhántatik az iskolában levő csemetéknek számszerinti bemutatása, a gyüinölcsneinekhek külön rovatokban s válfajonkinti elósorolásával. Pontosan kiteendó a csemetéknek kóra, a nemesítés ideje és módja.
A versenyző előnyére szolgál, ha a kertet alaprajzban bemutatja, a gyümölcsfatenyésztésre szolgáló területnek beosztását, uz egyes táblákat, ezekben a csemeték ültetési sorát szabatosan kijelölve.
3-or. Mindezen összeírások és kinmta-
i -
tások a hely bélit lel kész és a gazdasági egyesületnek legközelebb lakóikét tagja Által igazolandók, hitclesitendók. ^
A nemesítéshez megkívántató ojtóágak — sa mennyire kerül, anyafák is — minden egyes községi faiskola számára az egyesület kertjéből ingyen fógnak kiszolgáltatni; de megkívántatik, liogy ezeknek kinyerése végett az illető néptanító éVenkint, deczem-berhó végéig uz egyesület kertészeti szakosztályának elnökénél kérését bejcjentse és határozottan kijelölje, hány s minő alany jön nemesítés alá.
A /ala-egerszegi központi kertben a ncmesitési s egyéb munkálatokat bármikor mindenki megtekintheti s kívánatára az* egyesület kertésze gyakorlati oktatást nyújtani köteleztetik.
''Hlraetéaelt
A hat haaálio. palit aoiéit l-«»1r i kr V-»«»r 6 A. minden további l.nikt il.t..-ii i''i kr. Hély.gdi) minden vgye. Iitikui.i-íd .''III kr. A lNyílt «*r. n-*K> l"*1" baiktatáai dija l.''i Ur.
Az egyesület elnökéhez szeptembérhó ''20-ig beérkezett versenyzési jelentkezések a mellójökc atolt kimutatásokkal együtt uzon lióúap .végével a kertészeti syi&osz-tályhoz ált'' (i i \ek s a szako zlály. ha szükségesnek , ».igy c/,élszerüi)ek látja, saját kebeléből kiküldendő tag által is az iskolát, annak kezelési módját megtekiutetvén. a/. Ösztöndíjakat, dicsérő oklovflekct kiosztja, eljárásáróljjelentését a neki kiadott pályázati irományoltkal egyetemben táblás jegyzék mellett a/ egyesület elnökéhez bemutatja, mely jelentés a legközelebbi egyesületi közgyűlésen felolvasandó s a levéltárban mellékleteivel együtt fentartandó; a pályázott és jutalmazott uéptanitók névsora pedig a megyére bemutatandó, hogy ckkép a szorgalmas, ugy a hanyag néptanítók is a felügyelő hatóság tudomására juttassanak
Hasonlóul ösztöndíjak alapit tatnak a g) ümölcsfatenyésztési tanulmányokban kitűnt tanuló ifjúság részére is, és pedig az egész megyére tizenkét rendbeli.
A három legelső; egy darab ezüst két lorintos az ezek után következő három : egy-ígv darab ezüst egy forintos; a többi hat egy-egy darab ezüst húszas.
Az e részbeni vizsga évenkint julius közepétől augusztus végéig terjedő időszák-'' han, a községi faiskolában s mindenkor az illető lelkész és a gazdasági egyesületnek legközelebb lakó két tagja jelenlétében és hozzájárulásával tartandó, kik is a magukat kitüntetett tanulókat a kertészeti szakosz-
Hirdetóseket elfogad:
N Ka.''ilman: K ADÓ HlVATAI,. Ketzthelyea: IMJI.V .lAMOH. Pesten: /.KIS1.KU M. I.ANU I.KOI''OLI), SIMiKU SÁSDOK BeOtbM: IIA AHKNHTKIN k VOU-I.kk, mohsk ItlIDOI.K, OPPKUK AI.AJO* ,u NAKTLKH IIKKMAN
kAi túri'' -gff rr .
tályhoz intézendő jelentésükben megnevezni, s általában a vizsgáknak egész folyamát, eredményét leírni fugják.
A viz-gának napja előre meghatáro zandó, az illető lelkésznek, az egyesület legközelebb lakó két tagjának, de a kerté-s''zeti szakosztály elnökének is jókor bejelentendő, hogy szükség és lehetőség esetében a szakosztály is küldötte általa vizsgában részt vehessen. * **
A tanulók és néptanítók díjazása egyszerre történik. A dijak mindenkor ar egyesület elnöke, vagy ha távolság miatt ez nehézséggel járna, az egyesületnek a jutalmazni lakhoz legközelebb lakó két tagja és az illető lelkész által, a községi elöljáróság s a tanuló ifjúság jelenlétében kézbesítendők.
Kelt Z.-Kgerszcgon, 1871. jul. 23-án.
SKUBUÜS ISTVÁN,
| flyyvetcli) al.linik
A sajtkés/itő-társulatok alakítása ügyében.
(Vfgt.)
Kzeket alázatosan előre bocsátva, oda irányul szerény véleményem, hogy jelenben a sajtkésziiési társulatok alakítására való btwlitás által épen sSmmi sikert sem vélek elérhetni, viiiuladilig, mig a tejipar ezen ágát a birtokos-osztály egy. részével meg ne.ki kedveltettiik; mert ismétlem, valamint Sporzon ur a gazd. szakoktatás és ezzel
T A lt C Z A.
Ne mondjátok....
N» mondjátok; o .Meretek, Nr inon játok Wil.lMt fii. Ilim látjátok, hogy atemeiiibr A* é''aéa kAnylIt wfiit, H amely agivnek knnyflje van, Nem lehet ht iiiéx ki Imit ; Xiuia liár a tél keaeive, Tan virága ia kihajt.
Kacrclrmén eped taivrtn, H a rrin^ny ad vli-tnt : II..k> megtalálom aat, akt l.«-lkrm vágyát «''■ rti mrg. S >:..''lkjaival lialá.xgalja Hnivrmlifil a titkokat, Moly ogy r«vid étrtnuk i» : IIumii\ lioldogaágot ad.
(''.» Iia niiicanii, én lia iiém Irt* Ki invK<Wtaen onK«mel, — Htivrm tiár a kétiég, nyomor Tflviarxott kí|io"l«U, — Pana.i u^lknt Udvnanltek Éltíin viSk«« Arája! K liogy nem liuldognak .rliltiluio — Nem tcliíUk én róla.
ÍMr. leaa v tépett axiyiiak Utolaó dubliauáaa, (lyönyítr -a< éraéavilá|(oak Brlőlo vándorláaa. 8 Irlkum ? -- Ah c Kyi»''«>''» Diadalát tlnnupli... Mannyei Int, Utcni Ir.a Jobbél.tro a a 0 I • t a i I
uAtokfi.
V.-
Egy) haláli a kínzott.
II e h s é I y.
(Vége.)
Szomtolon, csuazó-inásró hizulgé«oi által nmgnyurto a község véntiinuk tuUzétfét, bizalmát ca IiiiiiiÍh bizonyitványai, maganztnló lovw-lui, nmlyok alatt tudja Intuu mtdyik noiu létu-zutt doctor nevo Htyogutt, továbbá elltmum üzérl rágnlmuzásai mugnccrozték noki uk orvoai állást.
Ssunsnusétlutuégumut Taroiaiéknak ríigtön megirtam és bár uum ulcAÜggvdvo, dtt mintegy a vipera csípésétől érintvu sötét sojtolmek kö* r.ött liugyám otla a helységot.
Három h.oti barangolás után toat- és lélek-bűn mv^törvo jöttöm vissza a fővárosba éa vágyva vágytam már Araukám egy mosolyát látni, moly clruzzontsn botolom it éjt sötét ré-mcivul, késő este jöttöm lakásomra. Az átullo-nos ablakból tény nom durongott át. Aluszszák már édos álmaikat I Korán kultom tol, reggol, kihajoltam ablakomon és a kinzoiVsziv összes vágyaival, lestoin ugy örömsngárt az átollonea ablakról. Vártam, vártam ... a nup már magasra omelkcdott és a szorosan lezárt redőnyök még sotn nyílltak ki. (Jonosz soitol-incim mindinkább határozottabb alakot kezdettük ölteni. Már dolot konganak u város harangjai és oda át még sommi életjol ....
Tollátolvesztottolek volna Arankám?..-. Ah I uz nem lohut, hiszen ulveaztéscd nekem annyi, mint a pokol 11
v Ágyamra dőltem éa lecsukott szomoiiu előtt mintegy távoté gunius dicsfényétől halványan megvilágított árnyak emelkedőnek, melyek a genius eltűntével rémillutosségökben folyvást nyertek.
Ezek az én rémeim I Ezek az éti kísérte-tcim! Hah! mig u szerelőm géniusza vetett ráj"k rózsalángot, csuk ingereltek; de most miiión az elszállt boldogabb lelkükbe, ezer sárkány foggal marnak rajtam sobykot! . . .
Felugrottam, és elrohantam Tarcsaiékhoz.-Mindent bezárva találtain. Kérdezősködtem felölök a házmesternél és ez „nem tudom"-mul akart lerázni.
Pénzt dobtam a markába; mert hiszen az emberek űzélmoinek központja a pénz, melyből, mint küllők eredtio^ ki a legocsiuá-nyabb eszközök és módiik, melyekkel ahhoz jutni lehet.
A házmester képo kigömbölyödött és a legnagyobb készséggel mondá el, hogy Tar-csuiék már két hét óta távoztak el innen más szállásra, továbbá, hogy erősen szivére kötöl.-ték, hogy bizonyos liatal orvost, lui tndaku-tródnék utánuk, kétségben liagyjon.
Kiég volt ennyi., Idegeimot eddig még nem érzett hágyaduág fogta ol; tVJem könuyll volt, inintba csak elakart volna szállani és el-kezdettem kaczagni, mint kaczug az őrült, hív közeli halálból értesítik.
Oh nyomorult világi hát mindened csak Kzemkápráztaté látszat, színes szappanbuborék, mely alél rémesen nyomul elő a legundokabb valóság I VI ... Szegény, nyomorult világ le!... ''. * -. *
Kinő vtígzctteljea csalódás után,'' mely előbbi sötét nézeteimet uz emberiségről nt''yi-csak felélénkíti, hanem mint ujabb és uyt ok méginkább megerősité,'' n fővárost tam azon reményben, hogy a vidékLéfet elkeseredettségemet enyhitoni i^s láncoló gyűlöletemet minden iránt, mi embori/olollani fogja.
Helységről helységre j^fVa ét a szegény
| szenvedőknek orvosi segélyemet felajánlva sőt | gyakran koldulva turtám fel életemet. Vigaszt i Hzonbun lolki kinaitnra nom nyertem.
A sziv szeretni és lolkesülní kíván, a ina gtisrn törekvő lélok szép éj nemessel óhajt foglalkozni. .Mutassátok ki, hogy n szeretet lelkosúlés minden lehető tárgyn alávaló, gonosz — a sziv már önmagában hordja halálos mérgét. Bizonyítsátok be, hogy n szép és nemesnek kürtölt dolgok nlszerüok, nemtelenek — a nemes lálek önmagát emészti fel.
Ks ti embertik! ti kimutattátok nekem amazt és bebizonyítottátok oinozt is.
Kgy becsiilotos ombort mégiWéltom fel-4t^lálni. Tekintélyes ügyvéd volt az.vI>áts/óla gos becsületessége hozzá vonzott és egészségem, ruházatom h.dyreállitásn tekintetéből, mint Írnok kezdék nála foglalatoskodni. l)e csuk három napig tartott az ábránd é* u valóságról a fényes látszat csakhamar lefoszlott. Az Ugyttd ur megkedvelvén, egy nem épen lolkiismoriTes Ügynek részesévé aknrt tenni, mit természete sou nagy kitüutetés gyanánt kellelt volna fogúd nom.
Kgy ujabb tőrdöféssel meggazdagodva ha-gvám oda a jó urat é-i akkor ííatározáin cl ina-gamban, hogy életem főbb mozzanatait, mint megannyi tükör gyanánt adom az emberek elé, melyekben gonoszságaikat megszégyenülvo szemléljék. Vagy talán sokat várok tőled ember V Sokat... sokat, hisz ki oly gooomágo-kat Julfwn-lkovetni, mint te, annak már nem -tfíTÜet szégyene..
Teljesen eluntlorodvu uz emberektől \a Isten s/ép teníjdomábit, u viruló tormészet^lébe untiiekülok. — Itoncsoll egészségein naprél napra hanyatlik, mit tán uz élelomliiány is fokoz. — Ma uz ötödik napon, hogy a gyűlölt
karöltve a gazdaság emelését fölülről alá véli üdvhozónak, ugy szerény véleményem a sajtkészitésre nézve is oda irányul: ha a sajtkészitést a birlokos-osztálylyal megkedveltettük, ennek üdvös halasa mihamarább át fog szivárogni a földuiivesos/.tály fogékonyabb részeibe is, s ha egyszer a kezdeményezés meglesz, ennek üdvös volta a ki nem maradható versenyvágy által Csakhamar el leend érve.
a) Melyek volnának azon eszközök, melyek segítségével a m ''itkészitö-távallatok abikitását elősegíteni lehetne ?
K/en pontnál a már elmondottak alapján, bátor vagyok a kérdést következőkép módosítani:
Melyek lennének azon eszközök, melyek segítségével a sajtkészilés kezdeményezését és birtokosainkkal megkedveltetését .^elősegíteni lehetne?
Mielőtt ezen fontos pontra bővebben felelnék, bátor vagyok egy, hazánkban ujabb időben beállt körülményre figyelmeztetni, annyival inkább, minthogy ezen kö-ridmény, meglehet, fxirancsoló hutástul fog lenni a sajtkészitésnek mielőb''á "h-zdemé-nyersére.
, Készint a munkás kezek hiánya, részint ezek már elbirhatlan magas követelései, a semmi arányban nem álló munka végzéssel, tavai arra birta a dunántúli megyék számos birtokosát, Imgy az év bizonyos szakában Olaszországból nagyszámú munkásokat hozzanak be,"
Így volt ez az olasz munkásokéi is az élelmezésre nézve, és a magyar kosztunkat, szalonnánkat, stb. épen nem akarták megkedvelni, és mindenekelőtt három élelmi ezikk volt, a mit követeltek,3s pedig: sajt. kukoriczah''szt és vaj (v. zsifí)
Lett aztán nagy vadászat sajt után, engemet is gr. Krdódy vépi főtisztje levélben ikért fel, neiu tudnék-e neki 40 —f»ü mázs^ kemény sajtot/olasz munkások számára, valami ismerős sajt odúból kieszközölni, de hiába vott minden, alig várták meg, hogy a sajt 8 - -10 napos legyen, már elvitték, és az érdekelteknek drága pénzért kellett, ha a máskép ernyaletlen szorgalmú tiszta s olcsóbb munkásakat megtartani akarták,'' a sajtot bár hopiíét is beszerezni.
K szerint minekutána arra, hogy a munkás kezek calamitása javuljon, kilátá-sunk nincsen, s ha az olcsóbb és szorgalmasabb olasz munkásokat hazánkba keíseg-
m—wwnw——1i m u—
■-".■• 7
emberekkel végkép szakítottam, tulálkozám az erdőben >''Hy vadászsza), kínok láttára mindon csepp vér tol futott kiaszott arezomra.
— Uram — hajéi ismerom - én ön iránt részvéttel viseltetem, szóin a vadász, utyám egykori gjófja. i
— Kii pedig önt uram a loggazaob embernek tartom. On moghecatolonitőjo anyámnak, átkos feldúlója a családi boldogságnak !!
—■ As égr« esküszöm, oz merő koholmány, én ártatlan Vn ....
— Ártatlan — sznkitám félbe szavait — ő ártatlan a vén bUuös . , . huh, hah, hah . . . és gtinykaczaj között távozám tőle. —
Még ugyanezen napon mohos fatövis aljára támaszkodva fekszem a leáldozó nap sugaraitól aranyos fűszálakon. Körüliem semmi zaj; egy levélke sem mozog. De keserveim óriások As kinaim zajosak,mint a tenger felzúdult hullámai. Krzem, hogy halálom közel van. Kgy átkot hát neked, émber — -bucsu gyanánt!
~ t t ó h « n «■ ''
A Valii temetőjének egyik riigábait elsü lyeszleit földöufutó sirja felett kis iiofnlejtsok virítanak, melyekre szomorúan hajlanak !u a fűznek ágai.
Holdvilágos éjeken fekete alak jelenik meg a sirnál éa hevesen zokog.
A falu uépe ast mondja róla, hogy kísértei. Mások azt hirlik, hogy az a vadítsa egyik leány rokona, u földönfutó egykori kedvese. -• Szegény, halálra kinzott emher, Ítéleteidben talán mégis igazságtalan vollál VI...
PIJM KKKKNCZ.
A megkosarazott vorselfi.
Kincs, vagyonát kíiíil c»»k, nini siámlw* .7»r*lnn(t,
A Iliinek, » k«|>tAI ntrsrsM ko»*r*J. H v»J d(lhfl<l árjában, pokol 6* >g«t nttteisviirvAu, Nem retteg** e«et<<) •Ullsui fll«f*»l(>on.
V . . . , .___ ✓
tetni akarjuk, ezen élelmi czikkekkel magunkat el kell látni; mittden értelmes és a munkásokra utqlt gaztla, ha a sajt készítés mesterségét kevés kÖtséggel, okszerűen, riiviil iái* alatt megtanulhatjt. meg jött az idő, hogy szarvasiuarhatenyésztésflnk ezen kétségkívül legjövedelmezőbb ága,-hazánkban is lábra fog kapni, s igy lassacskán a birtokosok, néptanítók, és népszerű könyvek által a ÍÖldmíves nép rétegeibe is át fog szivárogni.
Áttérek tehát azon módra, melyek által a legbiztosabbnak véltfóm a különböző sajtnemüek készítését, nemcsak Zala-megyében, de a Dunán inneni és tuli megyék nagy részében is megkedveltetni, és a sajtindustriának nem rohamos ugyan, de biztos meghonosítását elérhetni.
A sajtkészités kezdeményezése és a különféle, de könnyen készíthető, jó nemű, a piacira rövid idő alatt kész, nem költséges apjtaratnst igent,! <, és mégis a legjobban jövedelmező sajtnemüek hazánk -bani elterjesztésére — élső sorban a gazdasági tanintézetek vannak hivatva.
Jjátor vagyok tehát a nm. földmive-lési íninisteriuiunak mély alázattal azon uta^ és módot előterjeszteni, a melven halad va — szerény véleményem szerint —, Keszthelyen a kitűzött czélt elérhetni a legbiztosabbnak vélném:
1) Állitassék intézetünkben egy e czélnak és hazai viszonyainknak legjobban megfelelő fajtájú s kellő szánni tehenekből álló tehenészet.
2) A szarvasmarha-tenyésztés és a keltő keresztezés! kísérletek mellett a sajt-gazdaság képezze a tehenészet fóczélját.
''8) Allitassék fel intézetünkben egy, egyszerű, a különböző sajtkészités igényeinek megfelelő, de czélszerüsége. és olcsóságánál fogva a kisebb birtokos által is könnyen felállítható sajtoda.
4) Mind a gazdasági felsőbb intézeti hallgatók, mind a fóldiuivcs iskolai tanon-ezok, a sajt készítésben annyi elméleti és gyakorlati oktatást nyerjenek, hogy mind * különféle oltó, mind pedig a sajtkész.''.té« fogásaiban kellő jártasak legyenek. /
f>) A gazdasági tanfolyamot hallgató néptanítók az intézefbeni tartózkodásuk alat|, azon sajtnemüek készítésére, melyek a föltimiveló nép körülményei közt is köny-nyen készíthetők — taníttassanak meg. Az igy képzett néptanítók köteleztessenek a sajtkés/.itést az ismétlő és felnőttek számára nyitott oktatás alkalmával tanítani, s minek utánna az oltókészités körülményesebb, de a sajtnak egyformasága, igy a kereskedésrei használhatósága és jósága az oltótól nagy részben föltételeztetik, az oltót a néptanítók készítsék, és tanitásuk jutalmául ezt jutányos áron a népnek adlias sák el.
6) Keszthely fürdőhely levén, két fürdője a nyári időben pár száz látogatót számlál, ezek legnagyobb része a földljirtokos-osz-tályhoz tartozik, ha tehát egyszer tehenészetünk fennáll, és sajtoló helyiségeink készek lesznek, igeu szívesen magamra vállalom, hogy a fürdőidény alatt, mindkét nembeli érdckletteknek néhány, a sajt készítésről és ennek a gazdaságra nézve oly jövedelmező befolyásáról, gyakorlati oktnu-tatásokkal összekötött vlóadóst tartok. ''
71 A sajtkészités elterjedésének hazánkban egyik fő akadálya eddig az volt, hogy eczélra irt, könnyen érthető iriuodor ban tartott,''a költséges kelléket nélkülöző, és azért minden czélszerüebb gazdaságii;)u is kivihető sajtkészitési eljáráshoz könyvvel (vezérfonál) nem birunk.
Ezért ha szeréuy törekvésem a nm. ininisteriuin helyeslésével találkoznék, egész alázattal késznek nyilatkozom, még ez év folytán egy *fly vezérfonalul, melyben a könnyen készíthető sajt éíi oltónemüek készítési módja, az ehhez szükséges eszközökkel ábrák kíséretében, le leend írva, egész alázattal felterjeszteui. ''
8) A sajtkészitést a fóldiuivcs • tanon-czokkal magam végzem, ezek közül egy, egyéb teendőit sem hanyagolv^el, maradan-
dóan a sajtkamarában működik'', a többiek • a felsőbb intézeti hallgatókkal, csoport szerint mind hetesek (inspectiósok) be lestuek osztva, ily formán az intézet hallgatói a gyakorlati sajtkészitésben beavattatva, önnek a gazdagságra való nagy előnyeiről meggyőződve, ezen iparágnak terjesztését legjobban fogják eszközölhetni.
Kz nm. ministerium alázatos véleményem a sajtindustriának hazánkbani kezdeményezése iránt.
Hogy pedig intézetünk, már a jeleti év folytáű i« a sajtkészitést kitelbetóbb módon eszközölhesse, és a szükséges tehe-uek egy részét beszerezhesse: bátor leciidek a legközelebbi időben ezen tehenek beszerzési módját is alázatosan mellékelni.
. A buzaüüzogről.
Ép mivol gazdaközönségilnk ez évben, a buzaUszög e legkonokabb elTeusége által üldöztetik,leginkább ezt fellélelezem onnét, mert a (lázdasági Lapok ulján a l''ostl Napló is hozott ily tartalmú csikket, és mivel abban felhívás történt a buzaUszög ellávolithatásáraj nem ugyan a szándékbői indulok ki,mintha az üszög eltávolítását én találtam volna fel, én egy jelesen képzett sok év -tapasztalatain meggyőződött gazdától hallottam, hogy a búzát ha az üszögtől megmenteni ak arjuk,mimódon kell azt a vetésro elkészilni.
Nékom ugyan az mondatott, hogy a búzát vetés előtt tisztára kell rostáltatni, s minden mérő búzára 4 lat kék gáliezkövot felöl vusz-tottan reá locsolni s jól összokeverten elvetni, én ami az elsőt illeti, ugy. teszek, do ami a 2-ik tételt illeti arra íjézve a kék gáliczból többet, vagyis mindon mérőre 8 latot,így ''/» fontot veszek, most már a többlet teszi e a jó és biztos sikert, vagy pedig az elkészítés, nom tudom, de, hogy nekem az óta üszögös búzám nem volt, azt a tények bizonyítják, -elmondom, mint készítem e folyadékot. ^Minthogy én csekély gazdaságomnál fogva, mert én csak s/s telekkel rendelkezem, óvunk int három -mérő búzát vetek, igy a folyadékba caak s/i font kék gá-liozkót használok, azt pedig ugy teszem, hogy %y hat itezés fazékba a gáliezkövot beleteszem, ■ftá l''ris kutivizot töltök, igy a sparrhert, vagy takaréktüzholyre tessem^s est azon felforralom, a forralást engedem miudaddig, mig a gálicz egészen fol nem olvadott, midőn ez mogtörtént a fazékra egy fedőt illesztek, hogy minél kevesebb elpárolgás törtéuhessék, igy kihűlni engedem annyira, a mennyire annak melegét a kéz kiállja,a búzát teknyőbe öntve, reá apró adagotv-kint a folyadékot öntetem s velő összekevorve a Imzát azonnal zsákba tetetem, míg a szükséghez képesti idóbou elvetem, ngkuin az eddigi kezelés sikerült, hála a gondviselés Istenének, mondhatom határunkban búzám a legtisztább, sőt gazdáink közül, ki ebben as utánzást nem restellő, annak is hasonlóan sikerült, mit hoz a jövő, ast nom tudom, de inig igy sikerülni fog, én mindig est az iráuyt fogom kövoiui.
. Hogy ez ösztönt, miut örököltem el, ha a tisztelt olvasó terhéro nom leszek elmondom azt is, — egy lapályos földemen igy|n\eg*zc-relten. búzám nagyobb részét olvotettein, mig a kisebb részt csupa kíváncsiságból szereiellen búzával vetettem el, aratáskor azt tapasztaltam, hogy a megszorult buza közt keresve is nagy-nehezen lehetett egy-két szál üszgös búzát találni, mig a szeretetlennek ''/j része bizonyos üszög volt.
l)o tulajdonkép, mi okozza az üszögöt, azt magamnak megmagyarázni netu tudom, annyit azoubau sejtek, mikép a búzának nem tökélu-b-s egyforma érettsége idézheti* olő, értem az elvetett magot, és hogy a piczolás az ily érellon Imzát csirjábau elöli, s igy az ki sem kél, következve az idő viszontagsága által, mit sokak hinui vélnek üszöggé át sem fajulhat.
"Németvok okul a földnek éven át folytonos használatából, mások a fris trágyázásból következtetik a buzaüszögöt,én mind e két esetet, mint valótlant állítom, mert, mint föntebb is jolozém,uokeri csak 3/« sossio birtokom van, moly hogy a 10 tagból álló házi személysotem eltarthassa, mindon évbon egészen használat alatt áll, búzám mind a mellett még sem üszögös, de van reá eset, midőn a buza alá szánt földnek egy részét tavaszszal kitrágyáztattam, s beléje krumolit, kukoriezát vagy akármi kapásnövényt ültettem, mig a trágyázntlan részben szinte kapás növény rakatott, ennek leta-karitása után, tobát a vetéa ulótt trágyáztatott, mégsem volt benne üszögös busám, hogy az időnek valami befolyása lehet az üszögtermelésre, azt még leginkább hiszem, mert tapasztaltam azt is, hogy jigyetlou buzafejen egyik oldalán'' végig tiszta üszög, mig másik telén tiszta buza termett, még pedig a nyugati részen üszög, a keleti félen pedig buza termett, itt az időbefolyásnak kellett ozon változást előidézni.
Mielőtt bezárnám soraim szttbadjou azon
kérést is nyilvánítani, ha tiszteit olvasóközönségünk közül bár ki is ezen tapasztalataim utánozni szíves lesz, legyen o|y szíves észleléseit hozza uyilváuosságra, mert gazdiWatuuk * hitelünk fennen kívánja, hogy minél tisztább búzát tormel''ünk ezáltal a nemzeti hitull emeljük.
kovAts János.
Tö rvényezikk
a községek rendezéséről.
^Mieiitenititftl nvoit 1871. jmi. 7-én. Kiliir<l.-tieM( ti uisjoiggyilli''e. mimlkól loi tábut ItfTl.jim. lO ón
tFolytslán.)
GO. lieudes tizetést htiz : kis és nagy községekben a jegyző, illetőleg a jegyzők, a körjegyző, és a hol van, a rendes községi orvos;
rendezőit tanácsú városokbau az elöljáróság, a kezelő és segéd-személyzet valamennyi rendes tagja.
A fizetés, valamint az esetleges napdiiak mennyiségét a község szabályrendelettel állapítja meg.
(>7. A polgármester évi rondos fizelése kevesebb nem lehot azon javadalomnál, melyei az illető törvényhatóság a szolgabirák rúszóro megállapít.
A községjegyzó fizetését a nagy közsé-gokro nézve a képviselő testület meghallgatásával s a község, illetőleg a szövetkezett helységek anyagi viszonyaihoz képest, a törvényhatóság állapítja meg.
K fizetés, nom számítva a természetben kiszolgáltatandó szabad lakást, — 400 ó. é. forintnál kevesebb nem lobot.
A jelen törvény kihirdetése olótt.megállapított fizetéseket alábbszállitani nem lehet. Ki vételnek o tekintetben csak akkor lehet helyo, ha az illető község tultcrheltutését kime-''.atja, s ha a leszállítást a törvényhatóság holybeu-
Az elaggott jegyzők, s a jegyzők özvegyei és árvái sorsának biztosításáról, segély- és nyugdij-péiiztárak vagy gyámintézetek felállítása által a törvényhatóságok szabály rendeletileg tartoznak intézkedni. K czélból több törvényhatóság is szövotkozhotik.
A jegyzők által eddig használt községi foldok jövőre is a jegyzőknél hagyandók, de e földeknek az ndó-katastor szerint felvett évi jövodolinft, a mogállapitott készpénzfizetésből levonatik.
08. A körjegyzőt a szövetkezett helységek kőrisen tizelik.
Azt, hogy valamely körjegyzőség a körjegyző mellett aljegyzőt is tartson, úgyszintén azt is, hogy a körjegyző és sogédjogyző melyik községben lakjék, s szövetkezett helységek mily mérvben járuljanak a körjegyző lizoté-séliez, s a közös kiadásokhoz: a képviselő testületek és az illető közigazgatási tisztviselő meghallgatása inellott, esetről esetre az alispán határozsa meg; o határozat a küzgyUlésru fo-lebbezhető.
(>''.!. Kis községükben a birót és tanácsbelieket a válasz tó-közönség ^37. 38 és 39 §§.) a körjegyzőt a szövetkezett helységek képviselő testületeinek egyeteme;
nagy községekben as összes elöljáróságot a választó közönség;
rendezett tanácsú városokban pedig a képviselő testület választja.
70. Az elöljáróság, a jegyző kivételével :
kis és nagy községekbon 3 évre, rendezett tanácsú városokbau ü évre vá-I asztalik.
A községi és körjegyző élethossziglan megtartja hivatalát, s attól közigazgatási utou csak következő esetekben mozdittathalik el:
d) kötelességeinek teljesítésére való ulégte-lensége,
b) bivatalbeli hanyagság,
e) a közigazgatás körében elkövetett visszaélések miatt.
Mindofon esetekben a község, vagy ar illető törvényhatósági tisztviselő jelentése folytán a . törvény ható-ág közgyűlésének határozata áJtlíf a jegytót közigazgatási ulon elbocsájtImtUí hivatalából. y\
A törvényhatóság határozatának^diozatiilát mindig rendes vizsgálatnak kell megotö*nÍ<^
A törvényhatóság határozata fellebeidietó a bel ügy m in islerhez.
71 Kis közs.égekbeu a birói hivatalt csak rendkívüli akadályoztatás eseteiben lehel visszautasítani, s a megválasztott község-lakos 100 flig terjedhető büntetés súlya alatt legalább egy évig viselni tartozik hivatalát.
Rendkívüli akadályoztatás eseteiben a megválasztottnak indokolt folyamodására az alispán adja meg a fölmentést. Az alispán határozata, fellehethető a törvényhatósághoz.
Az, aki a birói tisztséget már ngy éven át viselte, vagy a bírságot lefizette,nem kötelezhető, hogy azt tovább is viselje, vagy a l> év leforgása alatt újból elvállalja.
Mytutáa a mellékleten,
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
72 A községi elöljáróság választása a k.uscgi tisztújító székeken eszközöltetik.
A tisztújító szók elnöke kis és nagy közsé geklicn a szolgabíró, vagy akadályoztatása .delén a törvényhatóság :Ut»I e czélból előre kije lölt holyotlcsso; y
rondezetl tanácsú városokban az alLpán,'' vagy akadályoztatása esetén a közgyűlés illa! e végre kiküldött helyettes.
73. Elöljáróvá válas/.tpthalik minden nagykorú honpolgár, aki községi választó, és a 74. és 70.§§-hail elősorolt kivételek alá nem esik.
A'' jegyzők, orvosok, ügyészek éa mérnökök azonban megválaszthatok anélkül, hogy előbb községi választók lettek volna.
74. Orvosunk esak az választathatik meg, a ki a magyar államban érvényes orvos-tudori oklevéllel bir és egy évi gyakorlatot mu tat ki;
mérnökké esak az lehet, aki szakmájának önálló üzéaérn jogosítva van, s egy évi gyakor latot mutat ki;
községi- és körjegyzővé esak az, aki a törvényhatóságnak egy uvégre kiküldött állandó szakbizottsága által a község-jegyzői hivatal • ellátására képesnek nyilváníttatott.
7;>. §. A jegyzői szigorlat tárgyait és meg tartási módját a törvényhatóságok meghallgatásával a bolügyminister rendelvény! uton állapítja meg, tokintettel az 1808. XLIV. t. cz. 21 ik §-ára.
•Szigorlat alul felmentetnek azok, kik legalább három év óta folytonosan, mint rendes jegyzők viseltek jegyzői hivatalt.
70. §. Neiu választathatik községi elől járóvá:
a) ki községi képviselő bein''lehet:
b) a lelkész, tanító, az állami és megyei tisztviselő és hivatalnok, habár a községben választó joggal bír is.
77. b. A megválasztott községi elöljárónak hivutaloskodásu egész ideje alatt a községben kell laknia.
78. Kis és nagy községekben kijelölésnek van helye.
A kijelölés jo^át a képviselő-testület gyakorolja s ha van jelentkező, minden állomásra külön-külön 3 egyént jelöl ki, (04. )
A képviselőtestület megállapodásai a tisztújító széken annak elnöke jelenti ki.
Érvényesen szavazni csak jelöltre, rendezett tanácsú városokban pedig csak arra lehet, akit a tis/,''ijitáa megelőzőleg legalább Hl városi képviselő ujánlatba hoz.
79. ij- A tisztújító szék határnapját: kis és nagy községben a szolgabíró, rendezett tanácsú városokban az alispán,
illetőleg a törvényhatóság által e végre kiküldött helyettes tűzi ki.
IJgyauöket illeti a választási előintézkedé-sok megtételének, a választás kihirdetésének, vezetésének, s a rend fentartásának joga éa kötelest ége.
(Folyt. kiWMknxIk.)
óvj 3l*ik számához.
alati összegyűlt hóréiegok az enyhébb időszak bcálltá val fokozatos egymásutánban szűrődték át megolvadva''a havasok oldalerdőségoiti, most a kopár oldalukon az első langyos esőzésre féktélen rombolással tör le az olvadat.
Hiszszuk, miszerint zarándokló jeles lou-ristáink hazánk közjavára e uézpoiitbőljis behatóbb észlelettől lesznek1 magyar S v a j e-z u n k iránt, s tapasztalataik közlése által h.<s/uos élményt nyujtandanak.
VAJTl.
Levelezés
*
Szentgyörgy völgye, jul. 17. 1871.
^zentgyörgyvülgyo c hó 10-án egy ép oly ritka, mint je||e nző ünnepélynek volt tanúja. Ugyanis községünk lakosai t. Mocsáry János urat, egykori szolgahiráját, ki egyébiránt jo-Ivnleg is szolgubiró a bcllatinczi vidékben, közegünk irányában s főkép tagosításunk körül több ízben tett önérdekuélküli fánul«zá*aiérl egy belső telekkel ajándékozták meg. — Ezen telek átadására s illetőleg átvételére e hó 10-ka volt kitűzve Bertalan Feröncz közbirlokostár-stink vendégszerető házánál, ahol is t. Vasdé-nyey Lajos ur járásbeli főszolgabiránk az elöljáróság s többi vendég jelenlétében ebéd végeztével először is egy szép alkalmi beszéd kíséretében az ajándékozási okiratot i^z ajándékozottnak. átnyújtotta, azután pedig mindnyájan a helyszínére kimenvén, őtet karonfogva, » birtokba bevezette s azt néki egy földgöröngy átnyujtásával tettleg birá^ába átadta, — mit az iijegköszönvén estefelé a társaság szótoszlott. — KI jeliek a derék szentgyörgy völgyiek, kik az érdemet ily módon tudják jutalmazni, — éljen M. J. ur, ki a jutalmat és megtiszteltetést kitudta érdemelni I
DOMJÁNSZKGI.
Touristáink.
Még mindig szomoritó jelenség: hogy ha zánk természeti kincseinek felfödözésére ma- '' gyar liidomáuyosságunk oly csekély befolyást gyakorol, s ugy szólván, hozzájárulásunk nélkül, idegenek éldelik a kiaknázás vívmányait.
Örömmel jelezzük három lelkes magyar touristáuknak azon utánzásra méltó hnzatias érdekeltségét, mely őket magyar 8 v a jezu n k, M á r m a r o s tt n k, n-mcsak regényes, do valóban gazdag bérezoi közé vozérlé.
X a n t u s, F r i v a I d s 7. k y s E m i c h urak járják már egy hét óta búvárló észlelettel tíszuszülő havasainkat.
Érdekesek ugyan a földalatti sótelepek, megható az A b a H-a k n a sótaván azon hangfokozat, mely a gyengo vizlocbcsanást iszonyú monydörgéssé növeli, változatosan nagyszerű maga a havasi táikép az illatos virányxaton tengődő v i I á g t a 1 u n rovnrai val, n lombok nlatt lesben álló hiuszaivnl, a sűrűségben lappangó medvéivel,'' a meredek sziklacsucsokon szökdécselő zergéivcl, s a különfélo légrétegekben fürdő napsugarak fényjátékával; de tekintvén a Tiszának a termékeny altöldet is oly érzékenyen sújtó gyakori áradásait, s a gazdáSzt zavarba hozó rendotlon időjárásunkat, bizony kiválóbban szentolhetnék hazafias zarándokaink magyar S v a j cz u n k légtüneti viszonyaira is oknyomozó tigyelmöket.
Mánnarosból századok óta szálfákon tiito-józzák ki az évenkint folaknáxott —''1,300,000 mázsa — sót, tán óvok múlva s<?m hozatik hazánk ezen kincstárához a tervbovclt vaspálya, idegen, u lufljH viszonyokat nem ismerő szakemberek téves alapra fektetett előmunkálataik nyomátij továbbá a mily mérvben szaporodnak itta gőzei ej il különféle gyárak és fürésztnnl-niok, ép oly mérvben tünedeznek el a havasok oldalairól a rengeteg fenyvesek, hagyván nm-guk után a rideg tetőkhöz hasonjó kopár térségeket; s ''mig hajdan az év-három negyede ;
Heti szemle.
Jullus W. 1«71.
— Kazinczy Fereneznek Biharban tiu-gyobbszvrü emléket állítanak. •• A pannonhalmi főegyház díszítése vége felé jár. — Taussig zongoraművész Lipcsében 27 éves korában hirtelen meghalt. — Francziaország uj hadserege 245,000 főből áll. - Ócsvári és Iklódi „Sir-könyv" cziinü kegyeletes munkát adnak ki. — Szuppán Zs. cyboeztorczobányai püspökségről lemondott. — Keményt Erdélyben hangverse nyoz. — A solmcczi bányászati és wrdós/oti akadémiát 1771-beu alapították. — Nancyban a muzoum össze* kincsével elégett. — Bittó István Szliácsra ment pár hétre. — Vácz táján az őszszel nagy katonai gyakorlat lesz, <— Nemcsak a zala egerszegi, de makói polgárok kö/öl is találkoztak, kik a vasút ellon agitálnak. — Kába-Csaunkon vetélytársa akadt I)al-Ciniiok Kis József fóldmivolóben. — Csermelyben egy 107 éves nő lakik é« sorényen végzi házi teendőit. — A magyar dele-gatio mult szerdán tartá zárülését. — Garibaldi a vogesi hadjárat történetét irja. — Milanóban a papírgyár leégett, s ü(X) munkás konyér nélkül maradt. — A czár nz emsi jiosta-hivatalnokoknak egy-egy aranygyűrűt i\jándé-kozott. — Worthoim a''cassa-gyáros az alsó ausztriai népiskoláknak i>0 ezer forintot adományozott. — Hazánkban jelenleg 177 magyar lap van. — A lombergi apáczák több templomi eszközt elzálogositottak. — A szerb nemzeti gyülésboi választás aug. 0-án lesz. — Magyarországban 34,117 vak, 0740 süketnéma, és 24,981) őrült van ; cz egy kissé sok I tán a gor-manisatorok ido vannak számitva.— A. föld összes lakossága 1220 milióra becsülhető. — Az egész fold kávéternieléso évenként 7 miliő mázsa. — A trieszti kiállításra beküldési határidő szept. 10. — A pozsceai törvényszék egy jezsuitát árvagyermokekon elkövetett természetellenes vétség miatt 3 évre ítélte. — Arad vidékon a porta számára 1200 ló vásároltatott. — A „Corvina" társulat nyomdát vesz magának. — Braatz Kuphrosina világhírű kö-téltánczosuó Aradon oz elszakadt kötélről leesvén, pár perezro meghalt. — A 30 éves Sarolta császárné három hó óta már tökélotcuon elvesztette öntudatát. — Gr. Kijrolyi Alajos berlini követ lett. — Áldor Imre Észak-Németországba utazott. — Berlini géppróbán a magyar ekék nagy hatást idéztek elő. — A görnöri vasútnál kisebb részlotekben fog pályázat nyittatni. — Baranyay Zsigmond kogyesrondi kormánytanácsos meghalt. — llubainé jeles vidéki színésznő meghalt. — Horn Ede bankongedmé-nyét Krlongen bankár vette meg s nem a mn-gyar foldhitoltáraaság. — A magyar korona területén levő vasutak • és gőzhajókon az ezUst árke let 20"/„al szedetik aug. hóban. — LatilTer Vilmos könyvárus koronásarony érdem kereszttel diszittetett fel. — Zichy Antal tanfelügyelőt, Volt színházi intendánst az orosz kormány pesti orosz eoiisullá hívja, vagy hívta'' meg. —■ Mannsbcrger színtársulata Zomborban van. — ''A pécsi színházat a téli idényro Miklósi nyerte
meg, e társulathoz szerződtek Kómivea Imre és Eöry Gusztáv tehetséges sziuészek is. — Kómában megengedtetett a papoknak a bajusz és szakái viselése. — l''estvárosának területe 1370 (J hold, birtok teriitotó pedig 18,8<>2 lj hold. Vidacs János arczképo megjelent. -l''elruczbaii egy f) tagu család borszesz gyula• dántól meghalt. -- Vörösmarty a .Szózat"-ot l''est, uri-uicza 0. sz. házban irta. — Kómában !<• ezer polgár kérvényezte a jezsuiták kiűzését.
- A franczia kormány hazánkban 40 ezer lovat szándékozik vásárolni.''— Kgy tlorenczi katonai intendánsí»0 ezer frankkal niegszökött.
— Az uj magyar államkölcsön 20 miliő tallér erejéig megköttetett. -- A nyitrai törvényszék elnöki állásáért eddig 130 pályázó jelentkez et. -- 1''árisból száműzték a walzert.
(Irodalom.) — Megjelent * bekiildetett: „Hulló levelek *, Benedek Aladártól, Fest, 1871, Aigner Lajos. A 102 lapra terjedő, «yö nyörü kiállitiUu s cziiiijelvényés költemény-füzér ára 1 ft. Bene<lek Aladár ifjabb költőink egyik tehetségesb tagja levéu, ucm tehetünk szobb ajánlatot olvasóink részére s a mii ajánlására, mintha ez uj kötőiből legközelebb mutatványt közlünk. '' • • ''.......''
— Beküldetett hozzánk: A balaton füredi „Szeretetház* értesitvénye 187% évről. A csinos 8-adrétü könyv alakban megjelent ér-tesitvényt a „Szerototház* sikerült rajza díszíti. Az adakozók pévsorán kívül jelezi, hogy a méltó tigyolmet s pártfogást érdemlő intézet 21 növeudékkol s 33,350 ft értékQ vagyonnal bir. Az adakozások Összege 38,09.1 ft 41 krttesz.
— Megjolont éa boküídctott hozzánk: Hazai földleírás és történet nz általános foldirat alapvonalai r valamint rövid vezérfonállal a történet előadására az emlészetf tauinód szerint elemi népiskolák és magántanulók számára irta s kiadta Koder Adolf fóelemi tanító. Ara 50 kr. Tiszta jövedelemének egyn''aze a vasmegyei állalános-néptanitói eégélyző egyletnek adatik. Ejeles müvet ajánljuk az illetők figyelmébe, különben avatott tollból alább terjelmes bírálatot közlünk
Vegyes.
— Lisztnek ujabban is fényes álloiná* sokat ajánltak Németországban, mire ó azt felelte: „Nem vagyok én már oly fiatal, hogy éveim ''lennének a külföld számára, s móg neiu oly öreg, hogy hazámban hazám ügyeiért mit-se''ii tehetnék.*
— Gorovo búcsúja s Tisza beköszöntése nem volt ment bizonyos komikus színezettől. .Hivatalnokai közt megjelen buezuzni Gorove, ki izmos, egészséges kJnézéaü ember s elmondja, hogy g y ö ngélkedése miatt vált meg a miniszteri széktől. Mcjgclent aztán utána Tisza Lajos, ki Gorovéoak majd nem fele, kissé sovány is, kissé sápadt is. Ú mog köszöntőjében hivatkozott, hogy minden eroj é t meg fogja feaziteni sth.
— Pá r ia falain a következő felhívás olvasható v l''olgárok Tegyetek választási jegye tekre még egy nevet, mely nom szeropel eddig egy névsorban sem : Gombolta nevét! Kz anyit tesz, mint általános kibékülés utpin állapítani meg a köztársaságot; annyit, mint hvlyrcálli-tani a kormányban az egyonsulyt, két főnököt adva a köztársaságnak: éljen Gambetta, és Thieral Igy lesz tönkro tévő minden monárk-liikus csclszövény.
— K unhegyosröl értesültünk, hogy ott a legközelebbi vásár alkalmával egy igen fény esőn öltözött „uri hölgy" lépett bo egy szűr-szabó árubelyéro,''karján kisdedével; az iparos udvarias előzékenységgel fogadta a ftételt" vendéget, ki „cselé<ljoi számára" összevásároí. néhány darab szilt t; azonban, míg ezeket „szo keréhez* vitoté, ott hagyá a „csecsemőt", mindjárt ígérkezvén visszamenni és a szűrök árát lefizetni. Ee ugy tőn, a.miként beszélő. A - jó hiszemü szabó készséggel is engedett a „hölgy* kívánságának. De ini történt? A mVmég most sem tért vissza a jámbor szabóhoz, nz ott ha-gyott „gyermek" sem háborgatja a j\> embeit, sem pedig enui nein kér, mert az nem volt egyéb, iniut egy ügyesen bopölált — fatintkó.
— Bécs buti valami Estváu Béla ezredes pöre csinál nagy szelet, ki hangzatos névvel mindenkit el tudott bolonditani s elhitette a világgal, hogy neki Miksa császár hagyatékán 120,000 frt követelése van. .Valami bányarész-vénytársaság tervezetével egy községi tanácsost 30,000, egy másikat 0,000 frtig rántott be, s aztán malomrészvénytársaságol tervezett, Ilid szintén sokakat lelózött. Árverés utján megvett egy házat,de miután a ház hivatalosan nevéro lett jegyezve adósságokat csinált rá, ugy, hogy most a háznak elébbi tulajdonosa, egy öreg becsületen, szorgalmiul, do hiszékeny ember, koldusbotra jutott családjával. Éstván.ur podig folyvást pezsgőzőit, kocsikázott, dőzsölt, költött inig törvényszék oló nom került. Kstvá Béla jelenleg bí> évos, s Boszterczén (Krdély ben) született.
— Gambetta megválasztásánál egy népgyűlésben a megjelenték kézfölomelés által i szavaztak. Az elnök észreveszi, hogy valaki mindkét kezét fölemelte, az első szavalásnál a jobbat, a próbánál a balt. „Uram, igy szólt a furfangos választóhoz, öli két szavazatot adott, uem egyet. — Boesáuatot elnök ur válaszolt
a kétszavazatu egyéniség — én az Írással tartok : nálam a jobb kéz uem tudja, mit tesz * bal.* (Altalános jlerüluég.)
— Mennyibe k e r ü I n o k a köztársaságok? A „Journ. de Koubaix" következőleg számítja. — Az első köztársaság, mely 13 évig tartott, Francziaországuak f>4 milliárd 903 millió 041,000 frankjába került. Fiihoz hozzá kel! még számítani 27,000 elrombolt várost, mezővárost, falut, majort, kastélyt sth. Ezen 13 év alalt Francziaország 4 millió embert vesztett el száműzés, belháború, éhség és vérpad álla1. — A m á sod i k k öz t á rs a-sá g négy év alatt legalább négy milliárdot adott ki. Az emberek száma, kik 1848. fobr. és junius hóban elestek 20,0tH.)-re tehető. — A harmadik köztársaság (10 hó.) 177,000 ouiburüukbo került. Azon emberek, kik azt mondák, hogy várainkból egy követ, országunkból egy talpalatnyi /oldot sem adunk, szerződést kötöttek, mely a poroszoknak Kls.->»st és Lotharingent f>00,000 emberrel adta át.- — A háború második része (a császárság eleste utáu) adóságaiilkat 7 milliarddal növelte. Ehez számítjuk a poroszoknak fizetett hadi sar-ozot és az ellenórzéa nélküli kiadásokat, melyeket Gambeüta kormánya tett. És megközelítőleg sem becsülhetjük meg azon városok, falvak és épületek számát és értékét, molyokol'' a poroszok elromboltak. A "commund ''mozgalmai, melyek „éljen a köztársaság* felkiáltással III dúllak meg, legalább 30,000 franczia életébe kerültek. Az összes kár, melyet ezen mozgalmak előidéztek, a legmérsékeltebbektól 9 milliárdra tétetik Köviihm összefogva: 14 év és ti hó alalt, mig a rcspublikánusok vitték Fancziáoraság ügyeit, 4 millió 227,000 fran-czi á t öltek tn eg és 71 milliárd f ra n-kot költöttek el.
an
Hirek.
— K irály né ő felsége Bátorfinak .''So-nettek* cziniA diszkiadványU müvét legkegyelmesebben elfogadni a szerzőt a m. kir. belügy-min''isteriutu utján leginagasb jutalliiazásbau részesíteni méltóztatott.
— (Hirdetmény.) A megyei állandó bizottmány t. tagjai tisztelettel értesíttetnek, hogy Zákály Gyula egerszegi járásbeli t^küdt ur hivataláról lemondván a reánk jövő augusztus 7-éu tartandó közgyűlés 1 sö napján ezen esküdti, — valamint a junius fő-ki közgyűlés határozatához képest, — a perlaki- szolgabírói, és megürülöd esetében egy muraközi járásbeli esküdti hivatal, választás által véglegesen betöltetni fog. Kelt Z.rKgorszegen, 1H71. jul. 21-én.
BAKCZA SANDOK m. k.
|.(í> alii|>in. ..
— Lapunk olóbbi számában közlött kis-kanizsai gyermek elrabolása érdemében jelenthetjük, hogy a gyermek nem raboltatott el, hanem kútba esett, hol egvhét múlva találtatott meg.
— (Gyászhír.) Baranyay Klek hahóti földbirtokos, lapunkuuk''egykori tevékeny munkatársa, mult hétfőn reggel hirtelen meghalt, még előtte való nap 1''állTy Klek pölöskefói főld-blitokos urnái igen díszes társaságban késő estig jól mulatott s mulattatott. A gyászjelentés igy szól: Tuboly Mária, férjezott Baranyay Klek né a maga és gyermekei Ödön és Béla núvökboii szomorodott szivvei jelenti hón szeretett lério s illetőleg atyjok Baranyay Klek földbirtokos urnák, f. évi julius 24-én reggel 0 órakor, életének 41-dik s boldog , házasságának 14 évében szélhűdés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogultunk hűlt tetemei f. hó 28-án délelőtt 10 órakor az engesztelő szent mise-áldozatunk megtartása utáu fognak a hahóti közslrkertbon örök nyugalomba tétetni. Kelt llahóton, julius 24-én 1871. Aidát emlékezetén és béke hamvaira! •
• — (Tanügy.) megtartattak a helylieli főgymnasiumi és fóelemi iskolák próbatétel, általliban sikerdusnak jelezhető; Juhász lMter tynitó ur osztályát mi is végig hallgattuk s válóban sok dicséretet jelezhetünk. — A .főgymnasiumi öntrépzőkör mult szerdán tartotta zárünnopélyét, mely alkalommal szépszámii közönség jelenlétében az alelnök Tóth Anta'' Vil ik osztálybeli, nagy helyesléssel togadott beszédet mondott, buzdítván pályatániait a totl-és munkára, utánnn a kör munkásságáról! jelentés olvastatott fel; majd s/.avalatok 8 köztien ének daralaik adattak elő fölváltva, szabatosan; különösen kitilnt Kuthy József VI oszt. szavalata Győri Vilmos „Az én imám" ezimfl hatásos mAvóvóli Legvégül tornászali gyakorlatok tartattak, melyek sokszor s sokhelyütt tapsot arattak.
— Hé az ós kiírása Nagy-Kanizsává ru« képviselőtestületének 1871-ik évi juiiiue 20-án tartott Uléai jogyzőköuy véből. — 4t>. Klnökló polgármester az dléat megnyitván fájdalommal jelenti, hogy a városi tisztviselők egyik legjelesebb, leginuukfUnbb tagját a halál elrtgadá,a miután ugy van meggyőződve, Itugy liiaztricsányi Ignácz városi aljegyző halála le-lett tnintion képviselő részvétteljes fájdalmat érez, indítványozza. hogy ez érzelmek a jegyzőkönyvbe foglaltassanak. - Határozta t o 11. A polgármeator által telt jelentés szomorú tudomásul vétetik, * a képviselőség liiszlricaá-nyi Ignácz aljegyző halála felett annál nagyobb fájdalmat érez. mert novezettbeii a közügyek terén és m bizalom által reá rubá/.ott teendők krtrtll lm»gőn láradott tisztviselőjét, a (."l^ár táraát gyászolja. A szomorú eset f.detti fájdul-uiát, a n hátramaradt család iránti őszinte részvétét ezennel jogyzőköuy vih-g ia megörökítvén, — erről az elhunytnak özvegye Miaztricsá-nyi Kmilia asszonyaág értesíttetni rendeltetik. Olvasta a kiadta: KtH''ll ADOLF,
főjegyző.
— Királyi l''ál l''ostváros főispánjává leeedó kiuevezésél hírlik.
— (Adouián y.) Kováea Zsigmond pécsi megyéTpitapok ur ő méltóságún uagy kanizsai fógymnasium alapítván) , tőkéjének gyarupitá-sára 200 ftt.il járulni méltőztutott, ugyan o czélra Szabó Imre szombathelyi pllapök- ur azinte 00 ftot küldött, Incly neinesszivU adományokat bálás elismeréssel tételi k >zzé Tárnok Alajos bizottiuáuyi ehiOk.
Könyvismertetés.
,tl a « f n 1.1 1e1 r á • é a I fl r ré n e t ai álla lánot földirat alapvonalai, valamint rövid vezérfonál lal a történet eloadáaára aa emléati tanmód •(érint, elemi népitkolák éa magántanulók ttáinára, irta ét kiadta Roder Adolf foelemi tanító. Ára M> kr. K n.fi litzla jövedelmének egy n.gyedrétze a vaamegvei ál-.jf.tUnot tegélyző uéptanitói-egylol iavára tzent Itelik.* / A haitai tanögy ujjáexervexétéfel a népitknlai irodalum ia uj, örvendetes lendületet nyeil. liol ogult niaereiiáauuk, báró Költöttől serkentve, tzikat atoll férfiak bur^n dolgoznak a népiskolai irodalom mindeddig parlagon hevert mezején « igy tankönyveink nagy hézagát láttánkéul l>e ia tflltendik A történe-lem éa földrajz leréu ia initr mutatkoznak rvendelet { motzanalok éi jelen kézikönyvben olt kiti''luő tan-tzert QdvöxölhelUuk, melynek alkalmarátával a leg tikvrleljeib eredmény léireu elérhető.
Kmlitett ki''t tantárgy mindeddig klllötiválva adatott elii népiskoláinkban it, éa főképen a földrajznál i a .bontó* \aualylirua) tanmenetet követve, oly fer. ''
•lén jitrtak el, hogy at trárat, érdeknélkllH tananyaggá kort-auiodék el, mely a gyermeket Inkább ellankatxtá, eliiatrtá, mintáéin ttirMelel, örömet keltene benne. Ugyanit a caillagáttali vagy mértani földiájánál ol-kezdve, zaklatták a tanulókat végleten tivoliitokkal,'' töniénlel......agytagokkal, asnnilataii tráinok-
kai, névtelen nevekkel I Tudták, vagyi- •• alább la-iiulták a gyermekek art la, hol vannak Moiirovia ét Kumaaaie válótok, .le a hazai főváméról mii zeni ludtak, bemagolták a«t it, hogy hol keletkezik a Nil folyama, hol leitll el a Tsehtd lava, a liaiiritaiikar éa a Kanta, hindjiuga, de a Hunt, Italalou, Káipátok ( aumretleii nagyaáguk valának, aől tajál aatlIBföldjök iWória incognila maradi olöltflk ! Mii mondjak aa /örököt egyform.iaágrdl, a gyermekek ,-ttal keahelöaá gél lálteihelő ét aiellcuiél megölő tananyagok meny-ntía.''géiől I — Mindeaen viattáaaágok néptauoiláiuk-hol kikumtóbölemljlk éa lielyöklio ok- éa lerniéaaet-aaeitl tanalak bebotainló eaek a lényege* nioi-a-untok, mikre Roder ur fölilidéai tt tanköm vében a • Ilit pontot fektéié. . A/ állaláuo.an tikerleljeiuek el-iám-rl k e I e I k e a li «• I ő laninódnt köveivé'' igy uioud aieraő aa előaaóbau - .áron Voliani, hogy a tr.l.hajai iaineietekhea a tanulót eaak fokoaatossn juttaaiaiu ; hogy aa egút* caajt lattanként k e-letkeaaék a gyermek aaemel eltilt, a huny ''a .a kötélről a távolabblioi. a klmnytlrGI a nehe/ebbhet , aa iamertról ni iiuieielleiihea* atb. fokról fokra lépjun. Kiindulnti pontul 8 a o m-balhéi) I uilut jrleul.gi mUködéaein helyét, véltem , de alkalinathaló e knnyv batánk bármelyik elemi népitkoláj.. . .o .«. ..... .iutt a lanilóia hagyatván, lakhelyéi, jarátál, u,t-k,.j, t atb «<eu tervbet al-kaluiaiui, a többi megyét |.e<lig ctak a jelen vállat tterinl előadni.*
I>e mi aföldiaiti oktatait felette érdeketaé l«»*i, et a kellemetea vállotatottág. m*ly e kóuyvot.végig átleugi. A tanuló kirándul a ttabadlta viráuyot ét termékeny tájékokban baladva, megitmerkedik átülő-földjének ét batAjának terméateti ritkatágaival . a távolabb lakotok erkölctci ét tiokátaival. meglátogatja- a helytégek lievnetettégél, találkotik haiánk nagy fértiaival, ttellütUti a törtéuelem fátyolát ét végre kit. kint a nagy világba, töt a véguélkUli egyetem rtodáira it. - Kredeti e tankönyvben a földrajz ét történelem ügyet ö 11 t e k a p c t o-láaa, lettvérpár, melynek elválhatlanul kellene haladnia a népitkola bárom fellő ottlályán keretrllll. .A történelmi mellékletek* mondja taeito, .melyek a különben ttárat faldrajii anyagul rendkivül ér-leketié ét élénkké letiik nem elt''igetelt töredékek, baiiem tvljvaen ötttefilggük ét a haaai foldiajt bvfejetété-vei euiiek törlénelmi rétté it bv vau fejervu. Kony. nyebb áltekintét végett a haiai történetet rövidéi öetit foglalva • k i e g i » t i t ve e könyvhét ciatoltam, mit főképen aton tanintéietvk liaxuálhatnak, hoi a tölléuelvm — habár belyteleuill még moit it különválva tanitlatik.*
A történet megtanuláaára at óvttániuk tudáta it iiéiktllöihetlen levéli, de etekuek aiáraa bemagolta láta a gyermek rmlékeavtét lúllerhelné ét nívgaavaroá, tteiaő e tekiulett>eil^a( einlékeietet igen elméteu öaaieállitotl ógyuevvte''il uiti e ui o u i c a i mondatokkal támogatja. Kten Tnuemonieai t. i. a belliknek a Hámokkal való haaonitátán lattimilatio) alapttiki mi által olyan monditok keletkeznek, melyük a történetet at illet." '' évttáiamal köleaónöt vittonylalba
1 hurrák. Igy p. hazonlatooágánál fogva 0 ét S egyen-'' 18k <» (teruthoz), |- I, 7. .J, K"3. I''- 4. H 13. M- U. »< 8, g- 9 atb.
Ila p. a magyarok bejövetelének vvtaámál ki akiijük jeleiitepl, egva.eitinilid vittta kell euilé-_ k< /nihil, a plia/li »«eri oiarággylll«''*re, hol at iaine rele« alelkflai t<.mőd.''aöki«l uiMották pieg. K* em <lleg ekkép fejeztetik ki: 8«enl Saeraódéaökel tsji l.tllák. K három aaó nemeink a magvarok legfoulu-aii>b töiléiiehul inoaaaiiatál yelőaen kifejeai, hanem k. tdőbetlll egyaapramind jelképnuik a< évatáuiol , uieltbeii a magyarok bejöltek; meri 8 t»enl) a, t * rtődétflki''l) H u (jitották) I t-rH8l).
Máiia királynénak Iróiiralúpte . akkép tétetik ki:» Böilönébfil ttabaditá Zaigiuond ; inert B 13. S 8. 2 J (-1382).
I l''lúatló Irónia lépte, ki az eakölel inegerőai-tetl azeguli békekötétt álnokul inegtzegte éa eaen álnoktágáérl a várnai etalAhau halállal btluhődött •ing, emléatileg ügy tétetik ki : Megblinhődöll Uláatló álnokaágá rt; ....... M H U 4 4=0 i 1440).
Iluiiyadv .lánot miatt koiaiányró'' emléatileg igy uevetlelik : Murát Igyea üldözője. Mert M- 14, ii I, 8 4.t I444-.
II l.áatló uralkodáaa. kii a magvarok l>»btae l.áttlóuak gúnyollak, emléatileg igy fejeztetik ki: Magyarok gúnyolták él M 14. g- Ü, é 0 ( . I4W).
K néhány példából it kidcrlll, hogy R«dor ár felállított emléstl taur< ndtzere mennyire képet az emlékeirlut támogatni ét at étzt életitui, mi ctak záiadékúl azon elve et idéazük, melyekben ateraő reudtteiél btatefoglalja ;
li .az Illető tUrlélivlini trakat/ból valamely fontot, lehetőleg a legfoututb eteiuéuvt auuyi atavnkba öttzefuglaljuk , a hány tzámjegyből áll az illető évttáni -
2) Ctak olyan ttavakal lehel alkalmazni, melyek koadöbelQi az illető éverámnak megfelelnek.4
3) .Miután nz évtzáin ctak négy ttáiujegyből állhat, tehát egy omlétti uiondatbau it ctak négy aaó földúlhat el8; ha azonban négynél több előfordulna, tebát ctak az vltö négy vétetik tekiutetbo; p. Péter trónralépténél i82 I. ): Imre az előtt Sírba ttiálll,= 10S8 *
4) At ekkép kitalált emlétti mondatok bemagoltatnak. miután at illető törtéin lii.i t/akatzok, vagy legalább ezeknek legfőbb mozaanatai a tanuló tzel-leml tajáijává váltak.''
.A ki a törlénelmi oktatáiu.il e tanulód azerint jár el, at bámu''atot ereduiéuyekel fog elérni, tit• rt 1. a tanulók a történelmet rövid vázlatban igen gyortan megtanulják, mi a mostani t uilárgyak halmazatánál nagy előnynyel bir; 2. iniinl a történelmi ete inények, mind at illető évtzáin oly erősen bevetődnek einiékezelökbf, hogy a.okatsoba el nom feleitik *
Kiemelendő végre e könyvbeu az irály néptzvrtt modora ét világoa érlbelőtége, mi mind a tanító, mln.l a tanuló iráiiyáhau felette nagy vonzerővel bir.
Oiömmel üdvözöljük tehát népiekolai irodalmunk ez áj eredeti kit termékéi éa meg lóvén győződve, hogy vele a löiténelmi ét fohliajzi oktatátbau a leg-tlkeretb erodmény érhető el, annak minél nagyobb mérvtl elterjedését ttivilnkbŐI óhijtjuk.
UKt f.SI U 8ÁNÜUH. tauár.
Ű z 1 e t i • h i r n ü k*.
Nagy-Kaalzsa. jullua ''JH 1H7I
A jelenlegi holt idényben altzik az (Izlellové , kenvtrg, bevártán az aralit eredményét. Állítják hogy az árpa éa zab aiatá-a felelte kedvező ét ered luvnyilnt lermétl ad, a ro*a kózépazeilt jót, .1 lm/a kö/.''-pei.rlen.lőazi-rllleg Kreu iie.lniény azonban 111, hat mérvadólag, hogy az áiak balároanllaágál jelezni lehelne Még tok higg a nyári napiak lialtiaától, i|r knlliliöaeii a klllfitlili azllkaég''i ttől, melyet még ttu-loiau itiuemi nem it lehet Általában a<t hinxik, hogy az uj árak nem le.t/uek einelkt''di''lli''k, még k.-tétbi. '' <-tekélyel>bek, mint az óg ibnnifrili jelen állapot tan
Piaczi ár.''
Nagy Kauiraa, 1871. évi juliua 2t>-ik napján ltuza a.''i 8''. font. I Irt kr. SC fonl 4 frl!Í0 kr t»7 - nn fonl I frt 7o kr ltoxa 78 711 font • frl — kr 7tf -8O f..m ,''i frt kl xo Hl fonl H lit 10 kr Arp. veifő«é*re VO 71 fonl 2 fii 4o ki 71 - TJ font 2 Irt fül kr. Áipa köaflnaégea rtfi iil> font frt — kr. t>7--lSft font frl. Kukorit''ia 3 frl 10 kr., .''I frt 00 kr. K iko riexa <ilata traiiii(iiaiilni) — let kr ''/.ab 4s 47 font-1 frl 7o kr. 47 48 font 1 frtHOkr. Poliauka rtli — t>S fnl irt - kr. -70 font frl kr. Hab fehéi
• kr. bab taiki kr Kxuvőrlitxt közöiit.''gnt X frl —- tinóin Jl frl - r. /.temlelittl 12 frt - kr l.áuglit/l közöutéget frt. . linóm fit kr. Királylitrl kiiaöutéget frt — kr. tinoui,l6 fit kr. Kozt láng közöutéget frt — kr. tinóin - frl — kr. Marha hut fontj''t 21 kr. It iri''u I1111 fontja 2''i kr. Sor tét-bot fontja ''.''li kr. Jub-bilt fontja kr. Sza lona fontja 44 kr. Ztir fontja ."i0 kr C''tibn párja ö0 kr 70 kr. Kácta I frt I frt 10 kr. I.ud sovány frt
• írt — kr. I.ud hixott • frl kr, • frt — kr Pujka • frl - frt - kr. Tyúk to"Ját 3 kr Burgonya méreje frt — kr • fit - kr. Kgy mázta txéna 1 frt 60 kr. frt kr. Egy kéve ztup 10 kr Bxaliua máztája 1 frl >->Ó kr. Ujbor vidékUnkl.eli akója 6 frt 60 kr. O-bor vidékünk buli akója - fit
• frt - kr.
A n a g y-k a 11 i z t a i várói tanáotának árjegyzők könyvéből kiadta, SZIÖETHY KÁROLY bizlot.
Heti naptár,
Jullus 30-álól augusztus 5-lg 1871.
Hó- ét heti- K.vbolikut nap- l''rolealáyt nap tár naptár
.ii) J>-tui inegtiraiia .ler.iztalein városát, l.uk. Xl\. 22 24.
P!
mj.l
31
J
3
4
Vaiarnsp
Hétfő
Kedil
^zenla
IMttUitök
l''élllek.
A 9 Ai.d.
I.oj Igll. Vat.tt Pét-r l''ortiuue. látván folt. Doinok. r.
A 8 Kupim Ilona V. Péter (lutxtáv l.idia. Hol. Ilomokot
**
6 Szomb. | Hat. Ii. A. ; Oavald
h''elelós szcrkcs/.tő Iszcrl
Wajdits Józéöf. Bátorfl Lajos.
)
r
HIRDET ÉSEK:


FKI.lJKJiMA YElí A(J0S''l ON
özvegyének első m. kir. azaliadulmazott
vizAthatlan kautschuk- poay vagy Ara
l''e.Hteii év óta áll (cini) (813 - 12,2t
ajánlja el iámért legjobb kés/, itésit vizálhatlan jHtiivvAit tetszés szerinti nagyeá^baii lugjutáuyosnbb árakon. A gyár H.ikoN-l''Mlolnii van, szemben n vasúti állo-máitMal A raktár én iroda l''eatcn, l.i|M>tvároa kétsnr-utcza 12. az. nz ndvnrban (a tiók|M»xta mellett) (ttielli''M Jánosnál.
W AJ 1)ITS OZs KF
könyvkiadó-hivatalában N Kaniztán
ogujabb.tu megjelent s minden hazai könyvártiHiiál kapható:
VEDD NZIVEMUT SZIVKOÍ UT
szerelmi levelező könyv,
Bzlvélyesltöl
ára I frt 20 kr.
300 popnior
szabadkézből azonnal eladatik.
értekezhetni szóval, vagy levélben a tulajdonosnál a helyszínén.
UflkkÖHd. vasúti a poala állomás Ziikány.
(608- 3,2) OSENGEY KÁROLY.
m
A
valódi
orta. aaab. I. ujabban ő Keltége által kl-táhaávgal kitiiute''ett, az sryosl kartél airgviisgált, a alkc-letnek talált eaerféleképen kipróbált titkot txer a patkányok. házi t aieiel egerek, vaksndok ■''« ivabok teljét ki-
irlátáia, (luelye''t tokfelé meKpróbállak bamitan utánozni a
áiiilui,) haaliitlaa minőbben
Nagy-Kanizsán R08ENPELD ADOLF ur
keie«keJéaébeu, Peiteu Hebiieider ti. I.ipót ulexai keieakedé-
aébei><tNphalő. Kgy uagy bádog I frt, kit bádog (*<l kr. Kgyea IUÍdog inegreuileléae ia uláiitéh l mrtllvlt gyortan lel-aiitetih, . v .
l''gyanott kapható eiitrOM-Jteaéos egyedüli ezer a fagyhé-lyagok ét lyakmai ellen, egy tégely .''i0 kr.
Kivonat egy, napouta érkező hasouló dicsérő-levelekből:
Kérek még egy pár tégelylyel küldeni, mell a nagy niliiy nyitégfl patkányok kii Hátára aattkaég.-a, az e.l.lig hatznált kllflad haláatal volt.
* Tietteleltel Velniexén , Kárr.lyvároa mellett jun. /7. 1871.
ULLMAN MKTTI
,67ft- ''.tl haatoubérl >iiő.
Mint a legjelesb
S Z V, P l T O-S Z E R T
ajánljuk
D. Lüng óvszer-keiiőesét (Práservativ-pasta.)
Kten egéaaen ártatlan terméizitl tayagokból kéasiiett liéplli-iitr aem vegytaal készllék, a őrnek aemini módon ■em ártalmaa, a aaérl a logteljeib megnyugváaial * kilUiiő eied-menynek blxtoa bixonyitátával ajánljuk haaxnálatra.
Kten jelet évsiir-ktléei hatxnálattal van a bőire ■léivé, klllönöteii aroioa, nyakoa ét keiikie, gyógyítja azonnal a legteljeab biaonyiték nvii{t.4< melleit cjfi*tBoit nrt%liuAtl inul a bőr atindia tiiitátlaasáyAI s kIBtéielt, épea ugv eltávolítja a beteglégeket, vagy bú által ilildéutt ránicokat, sebhelyeket, rlpaoiosságot s a test redózetél, a teitulat szeplőtlen tintára, puha- • ruganyosra • az iggkerra la fiatal, eglmégei azlare Idétl elé. Tulajdona, hout batonló azer még uiueá, mely ezen lökélyetettéget eddig r''léii.. volna. Az íredaiédy csudálatos él ateglipé, ugy hogy nladen további dicséretet felnlegeiié tesz
Kgy tégely ára hatzuáíali uli.aitáatal egyOll i fl.
I). LANCjS arczfesték-kenöcse
(„Schmink-pasta")
bir mind azon f.''utelib nevezett tnlajdonaágokkal, a a bőrm-k azonnal egétxeli ártatlan módón terméazetea, finom t gtöiip^-d fehér vagy verea ttinl köleaönöa j a bőrlin tcljeten lálliállau a folölmul min *en eddig létezA ily ne''mtleket.
v Kgy tégely ára f^bér vagy verea 2 n o. é.
1''ÍHZtUlilrt lakhely nagyban óh kicsibi''ii
egvedlil feltalálójánál van
- D. LANG
A galamboki
SZEDRES-KERT
f. évi au£, 3-án reggeli 9 órakor, akar egész-, akar részletekben nyilvános árverés utján eladatik.
Séllyey László,
(CI4-1) zalamegyei ga«d. alelnök.
Hi hi Hlyéntéf tt.^ót. ^lohb klqtó-uli zn 1. »T
(«o3 2-1,6)
lléetlieii, IlurKgatte No. 47.
(iOIJ^riUN A. legnagyobb folyóaruk üzlete
Peiles. Seheityéntér 6 ez. előbb hit évig kigyó-uteza I. iz, a-ajánlja zazdag válaaztéku raktárát iiiiudenui-uiil aagol-laitln-ger, gyapotselyem, szabsdekosfonál, rugkéizlet. talpallék
a mát hozzá tartozókkal együtt
női és urí czipészek számára.
llgyaziute minden e azakmába vágó ezikkek .....^kUldétéro
(•ániiilaloa oleaó álért
-Vidékrő l megbízások ponlotan leljetitletn>''k. Továbbá uagv raktár van mindennemű rumburgl, creai ét hollsadl vászonból biztosíték nellett a legolcsóbb áron.
Nagy raktár van ké.t urllngekból 1 fl. Jh krtól 10
ftig darabji, nőiingek !••». kit .1 f..|f, lé; uiryttÍHi...........
nemll gyeriaekfehérruhák, gallérok, kezelók tat. báteulato* oleaó árakon.
W Kgétz kiháxa»rláti tárgyakra! inegió/át elfojradiali''k a gyoraau elintéztetik. ,«A>7 .1)
Sfhi''-tyéutér 6. wg. elólili Ulgyó-uli »a |. hz.
KTylltJtiéi:.*)
toizAmszonjnak .jáa,ko;ik
egy jó házból származott hó; ki a gazda isz-s/.onykodá* minden nemében kitüoő jártamig gal l>ir. Értesülhetni o lap kiadóhivatalában.
(HekllUlftttt.) Minden szenvedőknek egészség adelicut Uovuleseióro du Barry által, mely gyógyszerek és költségnélkül gyógyítja a kö-vetkező bajokat: gyomor, idi''g, moll, tüdő, máj, mirigy, tnkhártyu légzési, hólyag és voscbáu-talmal, gümőkórt, szédelgést, szükmellüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, ni arrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lázat, aszkórt, vértorlódást, fülzugást, és hányási ingert még terhesség idején is, diabotest, buskomorságot, soványkodást, esuzt, *) K rovat slstt kOnlnttckírt foli''lű««ó|(<it n«m vAll.l Hterl,.
sárgaságot a 72,000 gyógyeset, melyet minden gyógyszerrel ducz.dtuk; többi közt bizonyítványok pápa-ó szentségétől,* gr. Pluskow udv. marsaitól.'' di- Brclian manptisnőtől. — A húsnál táplálóbb lévén, a Kov desciéro felnőtteknél és gy> rinekckitél öOszerte megkíméli u gyógyszerek kö''tségeit.
Vágnj hi ly .Magyarország. Valahányszor köszönetet mondok a Teremtőnek azon kiszá-mithatlan jótéteményeiért, melyekkel a termé szet gyógyitóan működő erői utján eláraszt, megemlékezem önökről. Több év óta nem örvendhettem teljes egészségnek , emésztésem mindig zavart volt s gyomor bujokkal kellő küzdenem. A bajoktól Kevaleseitre 11 napi használata megszabadított, s hivatási teendői met háboritlanál végezhetem. Sterner L. 1. néptuuitó. (4
Pléhszolonczékben ''/, font l ft. fK) kr, 1 font 2 ft. 60 kr, 2 font 4. ÍK) k. f)'' fut 10 ft. 12
font 20 lt. 24 font :Jl» ft — Kevuhscíére Clio-colatée táblákban 12 csészére 1 ft. 60 kr; 24 csészére 2 frt f>0 kr ; 4S csészére 4 frl 60 kr ; poralakban 12 csészére I ft. 60 kr, 24-re 2. >0 kr. 48-ra 4.60 kr, 120-ra 10 ft. 28* ra20 ft. 67ti ra 36-ft. — Kapható: Barry *1 Barry és t-rál Bécsben, Walllisehgusse, Nr. S. Pesten ''/>>''• rUk Jiíztef gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-■liidiernél. ,^lsé-Ktibiiiban Tyroh-r és Selile-sin''érnél, Debroczetiben Borsas Ferencztiél, L» ...ifóldváron Natheru Pálnál, Károlyfővárott F.-uöl, tfagy Kanitidn I.nvrlk Károlynál-Érsekújváron Conlegner Ignátznál, .Székes-Ke-hérvárott Diob.dlu Györgynél, Verseezon Fi-•clior Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fUszer, és csentegeáriisoknál.
Mesei gazdákat és zditxng-linrú j tnlt érdekolni fogja, hogy ifj. Wejl Moritz Majna mullotti Frankfurtban u legújabb gaz-
gazdasági gépekről rajzokat és lei rá suli a t ingyen kUld meg, valahányszor uj gép feltaláltatik. Ez Ir.int csak egyszer kell őt tudósítani, s a kívánt rajzok ingyen küldot-nek meg.
(iyógyiszemsz-^akoriiok
kerestetik KalliVOda Ján08 gyógyszertárába lietenyén, 4 -6gymn. osztályt vég-zett kedvező feltétel mellett vétetik fel. Hóvebben értekezhetni személyesen, vagy levél utján a fent irt gyógyszerésznél.
— Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget lapunk mai számának hirdetési rovatában levő IJjluky, (lirseliler & tia alsódomborui faraktárára, tuely a Dráva mentében a legnagyobb.
ROTHSCHILD & TÁRSAHAL
Mécsben, Opernrinjr No. 21.
vesz és elad állampapírokat, kölcsön-sorsjegyeket, vasút, bank- és iparszelvé-nyeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
Megbízások a es. kir. börzére ^J
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett legjobban eszközöltetnek.
'' Játóktarsasagok:
20 db C8. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-ik évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. fivenkint fi ItiizáK: márczius l-én,aptil líi-én. jutiius 1-én,szeptember 1-én, dcczetnber 1 én. Fónyervény 250.000 ft. legkisebb nyervény 170 á200 ft. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap
1 rs. kir. 18IJ4. osztr. eredeti sorsjegyet. \
20 db magy. kir. 1870-ikl államsorsjegy részlet fizetésre h i; frt havonkint. Kvenkinf 4 Ituzás felír. Ifi-én, inájus 15.én, augusztus 15-én, november ló én. Fónyervény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt. Minden résztvevő, teljes befizetés után kap 1 magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy részletfizetésére, á r> frt ha-
vaukint. Kvenkint C litt/ás: febr. 1-én, ajiril 1-én, juni 1-én, auguszt. 1-én, oktober 1-én és tleczember l én. Fónyervény 600,000 franc, legkisebb nyervény 400 franc.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 császári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db berezeg Braunscbwelgi sorsjegy, részletfizetésre ii fi frt havankint. Évenkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-én, augusztus 1-én és november l én. Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 berezeg Hraunschweigi eredeti sorsjegyet.
Minden HuzéLsná;l érvényes:
2u ad részjegy |Kl)4. oszt. sorsjegyre ii X frt j minden
20-ad . 1841). ötöd osztr. sorsjegyre h 10 frt 5 további tizeté*
20 ad „ 1H7.K mngyar sorsjegyre \ nélkül ,r»i I — *I7>
ígérvények'' minden húzáshoz.
Mindeutiemü so''sjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
Töröksorsjegy húzás: aug. I. okt. I. decz. I. febr. I. apr. I. és jun. I.
A legelőnyösebbé* legi.jniilHto«.nbl> re^zlc itlzelca melletti megvételre
kétségkívül u >
magy. kir. dykólesön sorsjegy
és a
császári török birodalmi.
A feletti kedvező játékterv, melyet mindkét sorsjegy nyújt:
Magyar sorsjegynél húzás évenként 4-szer főny. 250000 fr. Török „ „ „ 6-szor „ 600000 frank.
Továbbá előnyük u bílyegmentettfy, (Ultmbishniiii* és jeltdloyibiz-tuifíij, melyek ezen sorsjegyeket legkedveltebbé és legjobbá teszik, ezeken felül is ajánljuk o sorsjegyek bevásárlását, mert a legkisebb nyeremény is jelentékenyen felülmúlja a mostani árt, a töröksorsjegynél 100 forinttal is, mely még írenként /2 frank kamutól hoz aranyban, mit mi már az. első részlettől kezdve vevők részérő engedünk át.
Az első részlet befizetésével már uz illető játszik minden huzásrn s a jegyzett sorsjegy egész nyereményére. Kíboesátunk vulumint
• Magyar- ugy töröls-BOraJeffyet
részletfizetésre havi 6 Irtó) kezdve fölfelé. Mindkét sorsjegyet havi 10 ft részlotiizetés mellett megrendelőknek a 4 ik részlet poiitus befizetése után / Mxánx-MetII(ll(font ereiletl mtVH-jeut/et kúMilnk Infn/en.
E sorsjegynek évenként három húzása van. • ...
. ''Jt''.l''l
MAGAZINER & STERK
Váltóháxa, fenten. lhu''il; En''encx-utvxa 7-1k sx.
CD
i s-
El
IC
SslyeMktlaiek kttzvstlsa a « y A r b 6J._
15 százaléknyi
valódi nyereség
/ -
ajánlkozik azon
'' metyek a esász. kir. sznbndnlmnzott
„zur Stadt Lyon"
rKtniriHfl a r I v • m k p I m H if y » r i r .1 k 1 n r t Ii s n,
ltécn, beli''ái''ux, Tn r Ii I a u b r n l-t-tllk nx/tm
-j vásároltatnuk, minthogy mi Hjiját gyáVIm illt síiii''.itl a következő szabott gyári áron í«» áruljuk, u legkisebb rőf számig, és így az engros vagy rész let eladási árkülönbség,
u mi közvetlen vásárlóink nyereménye lesz
b io • I rőf
w
o. H
í.^.y *
3.75. h
''i Trt 30 ki ig.
r>o 8ü
Magyar sorsjegyek húzása: aug. 15. nov. 15. febr. 15. és május 15.
A legújabb s legszebb festésű csíkos selyemkelme A legújabb s legszebb szinti (jil''ol. k és l''.tillt de hoíi A legújabb s legszebb szinti .''7i széles lirox de fililIcH
A legújabb színű nehéz (iro«urniu .....
A legújabb llroilerie de l.ymi......
Valóili indiai nyers fouliírd egy ruhának való Y, széles, 13. rőf 38
A legjobb paplan tafotn . .......... . . I.ÖO.-t
Vilnnz minden színben ............1.IO. —7
A legturtósb s legjobb fekete Ivoni tnroln. .\oI»|ch«c és
.......... . . . INnilt de Moie i ^O -a
A legnehezebbs legjobb fokele<aroN de fnilles ésfiro-griiiiiek I.ÖU.J— 6
Valódi angol kiváltság, gyiipjntuirHoiiy ...... 90.- 3
Valódi fekete *f|yeill-bnr»o|iv . . . . . . . . . 2.50. K
Minden kelméből mustra készséggel küldöd ík. Mcfimideltufk : a hol és külföldre vasúti-, gőzhajó- és |xwtu-utánvétel mellet szigo-runn a mustra szerint pontosan teljesíttetnek.
~8«iyemkelmék közvetlen a g y * r b ó I.
MOLL A. SKIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czlmzett gyógyszertár Bécsben.
Órán: Tnpnsztulván, hogy a/ eiiyéimnek szóról szóra ufán-nyoiuott, sot h közönség ámítása végett liHinisitott név-aláirásommal ellátott használati utasítványokkal áruitatnak Seid-litz porok, s evégett a kül-ulak hnsonlatosságáiiál fogva saját gyártmányommid könnyen felcse-rélteihetuok, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit mUsorint: „ax általain kénxltett 8eUWtx-i>av minden katulyája hasonló kénxttményektólt vifilk iitóiibik eté-Htí t na Ját rédjei/yem én atáti''áHumnuit ellátva.
zvru egy lepecsételt erődeti dobosnak I frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizouyult''gyógyhutásuk által minden eddig ismert házi szerek között tagadhatinnul az első helyet foglnlják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok n legrészletesebben tauusit-ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, cmészlhotlcuség, gyomorhévnél, továbbá.gör<jsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásuál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hysteriáru, búkórra és huzamos hányásrnhiíjlnmnál a legjobb sikerrel ulkulmaztatuak, • a legtnrliWb gyógy hatást eredményezték.
Jtaktánik Namj-Kanlxnán : Belus .1. gvógvsz. l»vák K. gyégysz. Fesselhoffer J. és Ko-
senfeld F. uruknál Belevárott l.skovir< O. . Msrozallhsa U»il Námlor
Ciáktornyia Ksi*«* II. Bánok-Szt.-Qybrgyön l-M.ii-*-J. gyágy".
Klizegen (''•s.-nlnoviu l.iv.^''y/.^y.r, Sismbsthelyen l''ílii l. Kerná-^ gyAgy«
Kaposvárott K»rI Xitmtor gyAgyr
. . Kulin Jnksli
Kerenten llruyor .Isksb''flsi Kapronoián Weilí H*n«l. gy''^yn/-Letenyen Ksltvods .1. gyAgy**.
Soprosbta M»s»y Au..trA« gtAgj** Zágrábban Mttiotl.s.l. ''/.*. gyAgy*-CVylerk J. I. gy^gyt* , Urvr.-I.* Kr.
Ezen czéyéknél kapható nify:
(644-62,13)
A norvégiai Bergen városbél valé legtisztább és leghatályosabb
valódi Doraoli-lxalmójzslr-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
.-Minden üveg, más halmájzsir olaj fajtél leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-halmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus és ruehitiií betegségek-ben legjobb gyógyhatássul vanmeggyógyítja a legelidiiltebb koszvény és esúszbajokat, valamint az időszaki bőrkütogeket.
Ezen legtisztább és leghatályosabb halinájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknnk leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által hveretik, és átalában semmt vegytani kezeiéin alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, n4ut az közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsben.
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy i<tA óta kereskedők pompás hirdetések által rost órákat ajánlanak a t. cz. közöli -•ég, különösen « vidéki lakosok félrevezetésére. K kereskedők sem órások, som — mint állítják -éragyárosok, ennélfogva a* órának belszervozeiéről legkevesebb- értelmük silica. Ebnliiak"példátil avult lógonymúvel, pakfoDgállványlmti mint uj szabatos míWerü órákat, vulamint másféle leg közönségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindi''iiki ily féle haszontalan órák v evésé tói.
^JT* A ki egy valóban jól rendezett ós olcsó órát akar venni, forduljon a jó hirneUl ÓrétöllOZ, 1 HERZ M ,
ki átalában csakis az óragyártással foglalkozik. k Bécsben, (Stefausplalz Nr. t>.)
HERZ M«hk>
órás Bécsben, (StefanspUtz Nr. I). Ausseusoiten, des Zwettolhofos) Hzáraos év óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
Ö R A - RAKTÁRA
ajáulja mindennemű jól rendezett óráit nagy választékban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szerint.
(icnii snebórák. (56o_*,8)
If" kittluft miuőaégilek s cs k. kémléar.eti hivatal által megpróbálva. "W Mindtn ssabályosoll drArdli j''dtálláai jegy adalik. A nem axabályiott drbja 2 ftul ulcaófib-
I .mail. 30 - 86 írt stlsaBrfls 40-48 frt.
• hölgydrák ar.lap. 35 - 40 frt; t.egnaí.obb válaaxték a lw-. email, gyémánt. 88-48 frt . „ »l brosor órákba*. 18,
• krlaxtálylappal
• ketlőaláp 8 r. .. ....--------- --
• email gyéinAnlok,60 -66 frt! — 100 frttal.
Jó, vnlődl h hibHiiélkflli vászon áruért kezeskedve l
METH B BéosDen. Rothenthurmstrasse 229-dik szám alatt,
ruiiilMir^i vászon- i\\ IVhériiemíi raktára
ill kftxxc leaxi uj árjogya''-kél. Tsrtőxkodnm mindon hangaatoa itíraérollől » caiip.in t«l bátorkodom Ügy., lembe ajánlani, hogy I, vovőlnilirk aaah.vlaágukban Ali a tőlem veti csík kukét, lis aank bármi okból non lolaisnck, bérmentesen vi«.iak(ll''lcni, min- a lixiilrlt ár pílala níjín asonual megtéríttetik Mrgreudi''léaxk aa brkllldi''ae itl-íii vasty poatál utánvét mellett, bárhová lelklllhiereteten
pontos** leljeaíttstnek. Kívánatra a váaxnakbdl minták búrinnutvs küldetnek Ferll-lngekre a ayskbóitu
Mértékét kérjük megküldeni A levelek ciimsssndfik:
•• «
8. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, UothenthurmstraBse Nr. 29.
Vevők, kik 26 frlinr vásárolnak: egy finomul liiiiixell batiaxtkendőt •, ftO frU(f vásárlók : egy Hl turtal lianrria ballixt kendőt aainea axrgélylyel; 100 frtig váaArldk : ugy dlaxe* aaxlalleritől kapnak ráadáau]
ÁRJEGYZÉK:
|&T«-12,8)
I - frt
- A
VfS frt
30 frl 40 írt
30 frl
38 -4b frl (iisacmó . H il broaot orákbsa >v.
SS — 4f» frl ''20. S2. 25--30 frtjával; ... ugyauas 40 48 frl''űtőmBvel <8, 30, 35, 40, 5n, 60
rér f i Arák;
Katid henger ér. 4 rubl |0
• . aranyker '' • rugdval 13 14 frt
■ kettőa födéllel 16—17 frt
• kristály tlveg. 14 17 frt
• horgony r. lf> rub. 16 l''.l frl
• fin- exllat lappal «0 23 frt kettői födéllel 18 23 fit finomabb 24 28 frt
• aug. h.kriss. U». 18 26 frt
- horg.hsdidr.k:lap 24
- remontoire a nyaknál huiaudó frl 25
- rrm. keltőa fedél. 35 ■ j*Kecxilveggel 30
• horg. hadi rem. 38 -45 frl Arauy hsngsrúrNr.3 ar. tt r. 30 36 frl
• horgony 15 r. 31 44 frt finom. ar. lap |5 60 frl keltőa lappal 55 — 66 frt tétnél
aranykó- _____________________ _____
panynyel 65 70. 80. !*>. I''H) |20 egy,«(.ramiud gyergyAt gyujt 14 frt. KlllOu kívánatra küldök bsjfitt öaare
• jígeiltvpgg. 42 — 60 rtrAri.i knlin .Wa di««ea bronrs-;K*kírt aránylag Arákat Aa láuesoka-Arany csil arilap 50,75 tokban 12 13 14 frt IrAlaatlAara, ii a meg ''^i«in lartol-
romontmr SO, íto 100 frl Hordoihsté őrségi diesérii érák áruért járaudá -taaaeget vlnaaknidömi
k«t. lap. UM), 110, 120 , 50 frt _ „„rgonyfétc, mbinnal, ^^ flgye|0mbe VSOni I
.pályaudvari l''mt Mimleii áion legjnbbaaerllek
II ö I g y <1 r A k ittír, aainliArakban, gyArakbau állj. !% krrrakeddk va^y nem draaok Al-
Kallal rali. 4 tt 8 r. 13 — 18 ftjKxen drAknak mindegyik* ugy vau lal ajAulollakkal 9aa<« u«m vegyi. Arany - - 25 - 30 ft aiervtaTe, hogy bal kOlOuflle helysiijundCk.
• hölgy horg. drAk 40-48 frt
• jegerailveg 45 60 frl
• kellfia lappal 50 f»6 frt r*Haontoir«k 60, 70. »0, Ü0...1IM) frt
- kel fddél. 90, 100 -110 frt y^* Aionkivlll m''iiidsnfAle óransm k4aaUtbcn vau.
Kxllat órAk 1 1.50.ig arauyoa-lalnak.
Kallal dralAm-aok 2 frt 60 kr. 3. 4. ft. 6. 7. 8. 10 12. frt.
Arany éraláhcsok 18. 25'' 28. 3''). 40. 60. 60. 70 80. W>. 100. írt
Keltő ónivnl 7 H.
Legnsgynbb raktár lagserákbas.
Tulajdon gyArlmány, kii évi jdtAIIAaaal ; Naponta felhucandd 10, 11. 12 frt. — Minden 8 na|- falhutandó 1®. 17. 18. lw. 20. 22 fit — Ugyanai éra- éa íAlóraUUaasI 30 83. 35 frt.
óra- Aa negyeddraatéiisl 48. 50. 5ft frt. Hdnapoa regulalsur 28. 30 32 írf CaoinagolAa ingaórák nAI I Irt. !A) kr.
Mindon javitáiok leintő Ug jobban vAgeats''nek. Vidéki msgraii. deléirk aa Aaaaeguek kAaabeu beklll-dAae nsgy poalAni iilAnvút melletl
- Kellő drávai, inely a kel- legpontoatbban lelj.aillelntk. Ms; ,íl KyortCr^1 Ifvuit 9 fit _ llia ney» telelő diák kicseréltetnek, td kellő, ria.''.td tllaael, mely <>''ák cieríbe ia elfogadtatnak.
db 30 lőtta jd kjai fonál-rAaaou ,! legaaebb franctia váa''xon batiaal gyAii Aia 16 fit., most eaak 8 frt.j aaebkendő . ajoiir • aaegélylyol Aa db 30 rőfös valddi fehérített fi''>nAl| sslnss csipkéseitől 10 frl. viaton 18 írt, inoat ra»k 9 írt 1 db 30 rőffla hAai vAaaon 20 forint,!
uioat caak 10 frt 60 kr.
db 30 r. aaépen íshéritstter saará aaon -''4 frt, moat csak 12 frl. :1 db 30 rőfna valddi rurab. ráason 28- 3* II moat caak 14 -10 frt. db 40 rőfiWhollandi riérnavAuon 1 32 frl. most caak IC frt. db 36 rőfna killlnS rumburgi-vá-sioii, főleg Agynemllvkrn alkalmas 30 frl moat caak 16 frt. db40rŐÍOa kUlnuOaen jd irlandl vá-aaon 34 frt,'' uioal acak 17 frt. db 50 rSffla hollandi aaflvéa fyiri ár 84 frl. innal caak 18 frt db 60 rőfrta valddi irlandl aaCvía, 44 - 4« frt. moat caak 22-24 frt. db 60 rőfíla kii. hclgliiini aaflvés,
db 30 rdfna axinea Agy • kanavá
14-20 frt, most rTM. 1° Artlg.
!t turf. aainea rAaion-aaebkondö ig
Irgalkalmaa^bb férli iugekre 62 60- 70 frt, most 20 - 30 - 85 frt. db. 50 éa 61 rőföa legnelieiebb éa ''•fjobb miőaégil rumburgi aaftvéa 23, 26. S7, 29, 32, 36. 40 4í. 45, 60, 65 00 fn.
fiukra éa tarlda 4 6 0 7-8 frt.®° túrral batiaat vAaipn • saobkend"'' fehér vsgy aiinaa aiegélylyM caak
7, 8, y, 10--12 frtig a legHuomabbl tucxat vásxon damaaxt-aaxlalkendő ft, 0, 7 — 8 frt a legfinomabb. 1 tucxat kávé- vagy thoa-aaxtalkendő, váaxon-damáidbdl fehér éa axinea 2.50 kr., 3-4 frtig a legfinomabb.! 1 rumhurgi damaaxt aaxtalkrudO 0 aaemélyre 6, Ii, 7 8 frtig a logfiu. 1 rumburgi damaaxt aaxtalkéaxlet 12
atetnélyru 10, lí, 14 - 18 frt a I tuva, «rSa konyhalittlC 2.50-3 ftig I db, :<0 rőfna igen jd xaiuor-barchcnt
II. 12. l-t. 14,16 frtig a Uglln. 1 db 20 rőfoa nagyon jd pii|ué-bar clitllt 12, 14 -18 frtig a legfiuom. Cbilíon, igen linóm é« ép oly tarlda mint a vAaxon iugekre, galyákra, éa alaiNaxokuyákra haaiiiAlható, rő fe: 25, 30. 36 -í»o kV. a legfiuom. 1 stsgéanélknli lepedő, 3 r. hoaa n. í||» unut-gradli, allaaa-cikokkal, Agy-
.......- ■■• — norgonyine, ruuiniiai, ar''
VadAar és munkAa remontolr pakfong #,|,|ig lél. xők kösOl legjobban haax talmi aranyokban 13-47 íftj„A||„id minden vaapAlyaudvari őrré
rflf axélra, 3 tlrtdl :t fi ftll krig. 2''/, röf ssélrs 3 frt 60 kr. 4 — fiig. tucxat valddi fehérvAaxou kia raeb ksudő I frl 20 kr. tucxat valódi fehérváaion kendő nagy fajtAbdl 2.10 3 lncr.il valddi fvliérváasun kendők . |hftlgy x..bkendők| 60 kriól 4 6. r, — 7 fri.
xacb-
frt
xaeli-
3 frt
neinllre klllnuriaeu alkalmta, rőfe : 30, 35, 40- 46 krig a légiin, női ing hollandi vAaaon 160-2.6O. női ing kilflnft rumburgi- ^*sgy hollandi-vAaxonbdl, liliom hiinxéa ael, caak 3 frt 50 kr.. 4. 5 ft a Icgli. női ing killlnő rumburgi váaxcnbdl, legujabb páriái mintára kéaxitre, caak 6. 0, 7, 8 frt a legtin</inabű.
tscxat legújabb , legliuoniabb éa''Nől téli- vagy éji ingek, finom vA-
• xonbdl divatos ixabAaaal 3, 4 —
5 frt a Igliuomabb, I n8i-iug jd váaaonbdl huxdval I frt
60 krtdl 2 frt (S) |rrig a legfin. Női-nadrágok liuoiu ''acliirding va^y barchstből vagy pedig jd miu8-ségd vAasonbdl, aimán vagy hl-mexva 2,2.60- 3, 3.60 - 4 ft a legfin Női éji -felnit;; -jcoraetlej himeav«, v»gy himxéa nélkül 2. ü 60 3^3.flO. 4. 6. 6. 7, 8 frt a Ugfiuoinabb. Női alsdstnknyák igen jd barchstből 3,3.60 -4 frl a legfin.; 1 noi alad aiokuya a Ivgfiuo.m piqué-barchoul-ből 4 —6 (rl a Isgtiuomabb. Valddi a^gol fehér éa axiuea tclilr-ting-iugek nagyon fiuoiuak éa jdk
2, 2.60 kr. 3 - 4 frl a legfiuom Url-ingok, a legjobb rumburgi- vagy
holla mii-váaaonbdl .2 frt, 2 60 kr
3, 4. 5-0 frt a legfinomabb,
IJri ingek, Irglin batiaxt mellbrtéllel.
legelegánsabb 6. 6 - 12 frt a legfi. Flaiiell uri léli-iligek legtiuUa It-gclog.
minden axinben 3,3 60 4, 6-6 frl. I tnex. nri-inggallér, a leguj. francaia a angol divat axerint 2.fs)—6 I, a If. I Inra. uri-kéxelő Irguj. franrxia a an-gol divat axerint kiáll. 4.50, 5, 6 frt. t''ri-gatyák, igen |d a lartda váaxonbdl félig magyar aaabáaaal 2.60 3, frt a legfin. franctia axabAa 2,2.60, 3 frt Ifri gályák, ignu jd éa tarlda váaxonbdl, magyar axabáaaal caak 1 frt 80 kr. 2 frl 50 kr. a legfinomabb. 1 tucxat finom női.hariauya 6 , S
10—18 frt a legfinomabb 1 tucxat férfi-harianya 4, 6, 0, 7, 8, 9 -10 frt a legfinomabb.
Monogramm és pecsétbélyeg K ) » r .
<6«r2 -24,3)
■A
Főraktár papir feliérncmil vászon-imitatióbó).
IC KAMTZ C. %
PAP IR-R AKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a ,fehér hajóban,"
ajánlja gaxdagoii felaxerelt raklárá* i rd • éa I e v í I - p a p i r j á b ö I, levvi-horité k, acxél toll-t''o 111 a r t i ; t o 11 k é s . pecaétvisas, in A a o I f> éa a I \ s a r i n t i n t a, l r <S n, r a j x • 6 n éa teljea rajt esakbiOk, I u ar h o k és technikai luatúkok, ra j i p a p i r o k, föngyOlilva, p a u s-papiroa ét pausir vásson, mAsold gépek, fnlaxvrell Írómappák leljca iró-aaxlali oax-I. na Ok ncxél- éa broniloil, finom t i nt a 1 a r IA k , albumok írue éa anélkül, axivar éa xaeb-t árcsák,nlaxd-tiivarlArcxák, ugy mint mindennemil tAigyak i i k ola éa irodai haasuálalokra-Knldunaen ajánlom »aját gyártmányú levélpapíromat, a legujabb atlnexetU monogram-mokkái, lAtogatd jegyek éa I e v é I p »c a í 11 ő bélyegek, klllnutta finoman k-axilvr a legjulA-nyoaabb Arakon.
Levélpapirosok.
névvel nyomva 60
nyomva
100 darab 80 kr. 100 levél éa lOO boríték 1 ft- 1 frl. 60 kr. 100 levél aaiura inoiiogi animál I H 40 HO 2.60. 100 levél éa 100 boríték aainea monogrammal 2 fl HO 3.60 kr. " 100 lavél cxéggel fekete nyn-mstK 80 kr. ! ft, 20 kr.''
Minden axAx le\él- éa bo rltékhos egy Igei: Ónom papír* tárcsa ajAndékoat atik. 1 rlaama titio levél nrgyedrét; cxég-gol fekete nyomalu 7 8 12 ll, 1000 darab boríték kender papírból nagyobbféle cxéggel fekete nyomatú 6 fi fi
Látogató jegyek
a la mlnute ssinny omattal 100 darab legfinomabb bríalel-
papirra 50 kr. lilO darab finom aainrailetl rsr-
Ion 80 kr. 100 db legfinomabb francija Mattlack fehér vagy axinexett I ft. 100 darab finotn fraurxia brillant papírra 2 ft 60 kr. 1«0 darab kKnyom. finom knttőa féuyll rsgy briatol I ft. Mindon egyes sor 20 kr Ifibb.
Levélbélyegek. 1000 db arauynyomatti 2 ft 50 1000 . verea peraétvlaax axiu 2 ft 75 kr. 1000 , rongréve dombortl b«-lllkkel, 2 íxinnel 3 fl 76 kr. Mlsdtn további eier 50 krral olcsóbb.
Papir gallérok ós
Kécelök a legfinomabb váaxoil utánsás.
I turxal lehaitotl gallér 3ft kr. I tucxat felálló gallér 30 kr. 1 . késelffk 36 kr.
l.egujabl* illsalu. ''W Innét eladók sráialékel nyernek.
Nagy vAlaaxték miudenitcmn ttxleti, jegrxő éa gaxdAaiati
könyvekből.
Nyomtatványok kívánat axrrintl gyonan éa axépeu a leg-jutAnyoaabb Arakon kéar.ilteluek
Pf~ Levélbeli megrendeléiek
utánvétel melletl a legpontosabban éa gyoraan •aakSxAlletuek
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapir) befőzött gyflmtilcs bekötésére.
8TEIN SAMU aranyműves,
fZala-E^erazegen,
Hó 8 jó hírnévnek örvendő dúsan felszerelt arahy és ezüst ékszeráruk, valamint nagy választékú arany és ezüst óra raktárát ajánlja a fővárosi s gyári árakhoz képest jelentékeny 70-kel olcsóban, mit a ni. városi igénytelen s olcsóbb életmód tesz lehetővé, de különösen azon körülmény is, hogy arany-ezflst féméit
közvetlenül saját műhelyében olvasztja dolgoztatja fel
Minden arany és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás biztosíttatik ; a valódiságot s próba fokozatot pedig a cs. kir. fciubélyegző hivatal bélyege igazolja.
Megrendelések a legszilárdabban teljesíttetnek, és a kívánatnak meg nem felelő czikkek a legkészségesebben kicseréltetnek, és igy az előre bocsátott kedvezmények után bátorkodom azon intésemet a t. közönség figyelmébe .ajánlani, miszerint a valódi arany ékszereknek a nemes fémnek hirdetett Talmi nevU feltalálóról nevezett Talmi-arany — különben bronzból készült ékszerekkel való pótlását, melynek tulajdonképen teuimi értéke sem lóvén — kikerülhetné! (604-3,1)
A HAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
Évekig tartó fürkészés folytán végtére sikerült nékem egy
haj- és pikkelyviz
feltalálása, mely által i|ár 4—ő-szöri használat után a huj kihullása, valamint az oly igen kellemetlen jtlkkrli/c&k/'']>zMése mhulen korra olbárittatik. Egv üveg áraTí frt., postáni küldéssel ló krral több.
Kapható a feltalálónál DEM AL. hajroür^Bzná.1
Bécsbon, bt Iváros, (Jobar.nesgasse Nr. 1.) Megrendelések a vidékről azonnnl teljesittetnok.
Köszönet elismerés.
On baj- és pikkely vizének ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen elősegíti. Ennek folytán ezennel alkalmat veszek Önnek köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tiszteletid '' |>HHsL J.
a mndlingi cs. k. sisb. vsa- éa Arcinnlődo krtnyvvivíijs.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
■Mindenféle rhlf/uonok, roffok, hajfürtök stb. a khotő legjutányosb áron kaphatók —^ AIhajuk urak részére tökéletes hasonlatosságban készítetnek.
Demal A., hajfodrász.
Uaklár van Psitsa, Tfirílk Jdxaef urnái, királyutcia 7.; Lesibsrfl-ben Kiteker 8. urnái.
Ujlaky, Hirschler és fia
lakcrcsktMlti társulat
ALSÓ-DOMBOUUBÓL utolsó pósta KOTTORI
tisileli''ttcl jelenti a magas uraUgoknalt s PKySltal^n a t. cz. kflzfins^Kiiok, múzeriut
deszka, lécz,
ós iniiiilennoinii
\
fenyü-épületfából
Wajdita .József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyouiása Nagy-Kauizsáu.
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi eneuiil megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLKSINGER GYULA urnái lévő
, * bizományi raktárunkat.
h Teljes tisztelettel,
Ujlaky, Hirschler & Fia, ,
(r>29~22) fakereskedók.