Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.38 MB
2021-10-26 16:09:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
353
841
Rövid leírás | Teljes leírás (382.23 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 032-035. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na^y-Kanizsa, 1871. augusztus 5-én.
32. szám.
Tizedik évfolyam.

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEG YÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdás/ut, tudomány «x min ész«í kflrcWl.
■ladea ntMbilo*, • fly»krao mátfél vagy kél Wén. KavrkmstAI Iroda f* klndó hivatalt
WAJIUTH Jrt/HKK kUnyvkereikedíiál.en,
Az erdő-kezelésröl.
Tekintettel a községi élet , s az ujabb erdei
törvényjavaslatra. i.
A jelen eszmecserének megírásához Ösztttnt nyújtanak Somogymegye gazdasági gyűléseinek azon teljes, és értelmes intézkedései, — melyek szerint komoly figyelem tárgyait képezik mindazon mozzanatok, melyek erdőségeink érdekében időnként felmerülnek ! — Ily értelmű iutézkedések történtek Uoréuyben ö nagys. Iukey József ur elnöklete alatt megtartott értekezleten is.
Tagadjiatlan, hogy az erdők álladéka a rengeteg hosszú hullámzó vonalúi, nagy befolyással vannak az éghajlat, időjárás, szárazság, esőzés, egészség, termékenység, a/, emberi jólét eme nem kis horderővel biró tulajdonságaira! ez többszörösen, oly világos érvek, s indokok által volt egyébként bebizonyítva^ miszerint felesleges jnunka volna ezer. kérdés tüzetes fejtegetésénél hosszasa i időzni.
A tapasztalat szerint, a légköri csapadéknak kisebbedését igazolják felső Kgyptus ujabb irtásai, — ellenkezőleg az esőzések nagyobbodását bizonyitja az erdők cultivá-lása, nevezetesen alsó Kgyptus nagyszerű illletvényerésci, — ezt igazolják az erdők körében nagyobb harmatozások is, mely tünemény nem egyéb, mint a fák vizpárakká alakult kilehelése, észlelódéseink zsinórmértékéül nem szolgálhatnak ! . .
Előfizetési föltételek:
Hotylion bátho* hordáual vidékre poiitán kllMvs
K|iu étre: • 8 ífl — kr.
Kii «v,„ . . 3 „ - .
ftrnegyedre I r 50 k
Kendkivüli évek illetőleg időjárás, mint az aszályos évek is, de épen ezen fontos szempontok azok, melyek miatt az államnak éber figyelemmel lenni és őrködni kell, hogy ezen közérdek, akár egyesek, akár testületek könnyelműsége miatt csorbát ne szenvedhessen ! . .
Innét ered az állam felügyelet, és beavatkozási jog illetékessége! . . A dolog természetében rejlik azonban, hogy ezen felügyelet, vagy beavatkozási jog a végletekig ne terjedjen ! — mert mindenütt és mindenben, — ugy itt is a szélsőség, vagy tulhajtások, könnyen károsak lehetnek. Azért is felügyeleti jog mellett, egyesek, vagy testületek, szabályszerű jogélvezete ne csoukitassék!
Legyen törvényileg gondoskodva oly érvek föntartásáról, melyek a közérvek, a közjóra mulhatlanul szükségesek, de ily természetű erdő gazdaságnál, hogy mily forda, üzemmód, fanem sat. alkalmaztassuk, abban szabad rendelkezési jog legyen, meri c vonatkozatban többnyire a helyi viszonyok, és egyéb körülmények határoznak.
llogy Magyarország gazdag erdőségek fólött rendelkezik, nem lehet tagadni, mert az ország területének 30 százalékát erdő boritja I
De még is az erdők okszerű fiintartása, mily fontos szerepet játszik a/ állam háztartásban, befogjuk látni, ha figyelembe vesszük a roppant fogyasztást, a roppant szükségletek fedezését, melyet a gyáripar
---—
A kai haiáboi petit norérl l-itdr 7 kr. Ü-«*or 6 é* minden további helklatáiért f> kr. Bélyegdíj minden egye* beiktatod 30 kr. A .Nyílt Urcn" egy petit aar beiktaláii dija Ifi kr.
vasutak, különféle vállalat azoktól naponként mintegy folytonosan ...