Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.38 MB
2021-10-26 16:09:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
441
944
Rövid leírás | Teljes leírás (382.23 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 032-035. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na^y-Kanizsa, 1871. augusztus 5-én.
32. szám.
Tizedik évfolyam.

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEG YÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. gazdás/ut, tudomány «x min ész«í kflrcWl.
■ladea ntMbilo*, • fly»krao mátfél vagy kél Wén. KavrkmstAI Iroda f* klndó hivatalt
WAJIUTH Jrt/HKK kUnyvkereikedíiál.en,
Az erdő-kezelésröl.
Tekintettel a községi élet , s az ujabb erdei
törvényjavaslatra. i.
A jelen eszmecserének megírásához Ösztttnt nyújtanak Somogymegye gazdasági gyűléseinek azon teljes, és értelmes intézkedései, — melyek szerint komoly figyelem tárgyait képezik mindazon mozzanatok, melyek erdőségeink érdekében időnként felmerülnek ! — Ily értelmű iutézkedések történtek Uoréuyben ö nagys. Iukey József ur elnöklete alatt megtartott értekezleten is.
Tagadjiatlan, hogy az erdők álladéka a rengeteg hosszú hullámzó vonalúi, nagy befolyással vannak az éghajlat, időjárás, szárazság, esőzés, egészség, termékenység, a/, emberi jólét eme nem kis horderővel biró tulajdonságaira! ez többszörösen, oly világos érvek, s indokok által volt egyébként bebizonyítva^ miszerint felesleges jnunka volna ezer. kérdés tüzetes fejtegetésénél hosszasa i időzni.
A tapasztalat szerint, a légköri csapadéknak kisebbedését igazolják felső Kgyptus ujabb irtásai, — ellenkezőleg az esőzések nagyobbodását bizonyitja az erdők cultivá-lása, nevezetesen alsó Kgyptus nagyszerű illletvényerésci, — ezt igazolják az erdők körében nagyobb harmatozások is, mely tünemény nem egyéb, mint a fák vizpárakká alakult kilehelése, észlelódéseink zsinórmértékéül nem szolgálhatnak ! . .
Előfizetési föltételek:
Hotylion bátho* hordáual vidékre poiitán kllMvs
K|iu étre: • 8 ífl — kr.
Kii «v,„ . . 3 „ - .
ftrnegyedre I r 50 k
Kendkivüli évek illetőleg időjárás, mint az aszályos évek is, de épen ezen fontos szempontok azok, melyek miatt az államnak éber figyelemmel lenni és őrködni kell, hogy ezen közérdek, akár egyesek, akár testületek könnyelműsége miatt csorbát ne szenvedhessen ! . .
Innét ered az állam felügyelet, és beavatkozási jog illetékessége! . . A dolog természetében rejlik azonban, hogy ezen felügyelet, vagy beavatkozási jog a végletekig ne terjedjen ! — mert mindenütt és mindenben, — ugy itt is a szélsőség, vagy tulhajtások, könnyen károsak lehetnek. Azért is felügyeleti jog mellett, egyesek, vagy testületek, szabályszerű jogélvezete ne csoukitassék!
Legyen törvényileg gondoskodva oly érvek föntartásáról, melyek a közérvek, a közjóra mulhatlanul szükségesek, de ily természetű erdő gazdaságnál, hogy mily forda, üzemmód, fanem sat. alkalmaztassuk, abban szabad rendelkezési jog legyen, meri c vonatkozatban többnyire a helyi viszonyok, és egyéb körülmények határoznak.
llogy Magyarország gazdag erdőségek fólött rendelkezik, nem lehet tagadni, mert az ország területének 30 százalékát erdő boritja I
De még is az erdők okszerű fiintartása, mily fontos szerepet játszik a/ állam háztartásban, befogjuk látni, ha figyelembe vesszük a roppant fogyasztást, a roppant szükségletek fedezését, melyet a gyáripar
---—
A kai haiáboi petit norérl l-itdr 7 kr. Ü-«*or 6 é* minden további helklatáiért f> kr. Bélyegdíj minden egye* beiktatod 30 kr. A .Nyílt Urcn" egy petit aar beiktaláii dija Ifi kr.
vasutak, különféle vállalat azoktól naponként mintegy folytonosan igényelnek.
A régi időkben egészen más viszonyok voltak, — de akkor jövedelem tekintetben is egészen más értékkel birtak erdőségeink !. . mióta azonban az urbériség megszűnt, — mely az úrbéri birtok után járó erdő illetmények kiszolgáltatását vonta maga után, azóta sajnosan észleljük, hogy legtöbb helyütt legkivált a községek erdei, azonban a magán birtokosokat sem lehet egyáltalán elhallgatni, hogy erdőségeik irratio-nal hauyagul és roszszul kezeltetnek ! — holott azok értéke és belbecse naponként emtílkedik. — Mihelyt a községi erdók rendes vágásokba osztvák.a forda meghatároztatok, s minden erdei munka értelmes erdőtiszt helyes vezetése alatt intéztetik, nem csak a község és szegények minden szükséglete épület-, tűzi- s szerszám-fában fodözve leend; lianem számos községben nevezetes összeg is fog az erdókbfo fölmutatott jövedelemből a községi pénztárba szivárogni, s megfogja mutatni, mily nagy I hasznot húzhatnak a községek rendes erdészeti kezelés mellett crdeikból. A szegény nem szoruland faorozásra, hogy életét tenghesse, hanem találand keresetet.
Azon kérdés megoldása merül itt fel, hogy mit, hogyan kell cselekednünk ? mily eszközökhöz nyúlnunk ? hogy erdőségeink az irtás, a további pusztítás veszélyeitől megóva legyenek, s hogy a nép becsülni tanulja azon folytonosan kamatozó kincset,
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalitáa: KIADÓHIVATAL. KtoitkaiVM: PULI JÁNOS. Pesten: ZKIrtl.KK m. LANO I.KOPOU), U HINUKH hXndok. BéotdM: HAA8KM8TKIN ii VOO-I.KK, MQH8K UUDOUT, OPfKUK ALAJOS «* NAKTLK8 iiKBMAN.

mely ezen tőke az erdőségekben rejlik -- szerintem az erdészeti törvények az emberiség a műveltség alapelvein nyugodjanak; midőn azok ténylegesen életbeléptek, ez által az erdei kihágások kényszerűsége sokban korlátozva leend; és a kérlelhctlen szigorú töi vény és hatalom ez érdemben nem csak jogosnak, hanem szentnek ismertessék ; — mert az erdők fönntartása legjobb és leg-tökéletesb művelése, folytonos kezelése ax állam általános jólétére elkerűlhetlen szükséges ; igen, ha enélkűl a nép önerejének a jóvoltánuk rnagasb fokára föl nem küzdheti I magát, mi a történőt által már rég bevitat-I tátott s drága tapasztalatok árán erősitetett meg: ugy magától értetik, hogy ily uiegbe-csülhetlen javak az önzés és az önhaszon-lesés minden megtámadása ellen, nem különben a pajkos és gonosz megrongálás ellen szigorún és megfelelő módon megóvassanak és biztositassanak. Ez a legszentebb kötelessége minden államkorjnányra s tör-vényhozótestületre nézve, melynek a uép jóléte igazán szivén fekszik.
Ez érdemben a művelésre vonatkozólag csekély véleményem szerint a leggya-korlatiabb, a. legczélravczetóbb eljárás, mindenek előtt azt mérlegelni, s azt venni figyelembe, hogy a talaj tulajdonképen mire való?! . . . Ezen kérdés, ha okszerűen megvan oldva, a további eljárás önmagát igazolja. Ezúttal a véd, ugy feltétlen erdő-talajon álló erdőkről csak annyit, hogy a véd-crók, ha tulkort értek és minden növekrési
T A11 e z A.
Azt kérdeztük ..

Ait ké/deitflk a xirágtól F.gykornn, *zép kedvesem: Sxiiivt r Illatát mi adja ? S válaixolt: .a szerelem I''
Ait kérdettük a felhCtííl, Amint hullt, hullt níindeien: Mért máll alá 1 mi vonja flt t H válaaxolt: .a aiervleni I*
Azt kérdeztük a folyamid!. Tengerin'' amint omolt: Mi kéixtl e leinondáira 7
, A meretem I* válaszolt.
«
Azt kér.lezlllk fönn a naptól, A mint égett fényesen: Mi ad neki fényt » meleget » S válaszolt : »a szerelem i*
Azt kérdjUk most a búi holdtól, Amint fénylik hidegen: Mért oly sápadt ? mért oly hideg ? S felel: „a nagy izerolem I" —
DBNKDKK ALAD.Ut.
Nemzeti irodalmunk.
Mily sok munkába került nemzetünk nagyjainak ópon ugy évszázad elült nemzeti irodalmunk alapját megvetni I .Mily áldozatok-kul, és a kevés kilátás által még fokozott roac-ttóval lógtak ók ozon uehéz, do gyűmölcwi által jutalmazó munkához! N''jut teremtettek
''•) Mutatvány szerzőnek „Hulló levelek" cximfl ligujftbh költeraényfUxvtiböl. Szcrk.
) eleinte classicusat, sót müveik gyakrun a kö-| zépszerüség színvonalán boiu állottak — du a nemes törekvés egy részről, a classicitást mindinkább mogközelitő munkák másrészről ihlot-séggel töltenok cl bonnünket irodalmunk ozon martirjai iránt. I)o ismét mily undorodássul fordulunk ol Azoktól, kik ozon nagy férfiak törekvéseit kicsinyíteni, nz általuk aratott sikert lealacsonyítani azokat, kik o müveket a külfölddel, hazánk magyarul nem beszélő közönségével megismoftotni akarják — ezen nemes szándékukról lobcszélni törokusznek!
Minap olvastam ogy pesti német illústrált lap szerkesztői üzenetei közt a következőket:
.Mi nem ajánljuk Kisfaludy Károly drámáinak le-forditáiál, miután eien drámák nein ait aeitetikal, sem a drámai felfogást tekintve lem állnak oly ■zinvoualou, hogy megérdemelnék a külfölddel megismertetni''*
Első olvasásra föltűnik ugyan, hogy a tisztult lap nom tűzött más czélt magA olé, valamint több más pesti lap is — t. i. a gormanizálást, ámbár ók a mellett, hogy bennünket germani-zálni akarnak, ép oly jó hazafiak lehetnek, mint mi, kik a nomzot goruiauizálásával komoly ve-szélycknok nézünk elébe, — du ha ők bennüli-kot noinzoti irodalmunktól akarnak olidegoni-toni , ezt bármily felfogás szerint helyeselhetjük, mort oly nomzot, moly alig száz éves irodalmát ignorálni képos lenne, nom érdomolno egyebet, minthogy a nemzetük sorából kitöröltessék. Kgy nemzet csak addig él, mig irodalma él, miholyt oz mugszünt élni, amannak meg- { szünéso csak ennek tormészutus kifolyása.
l)o lássuk, monnyiro volt igaza ama ger-mánizáló lapnak, midőn Kisfaludynkat, kinek műveit a záporként kövutó ujabb drámák nem voltak kénesők háttérbe szorítani, .melyek iránt a kUliold is méltó tisztúlotot tunusitott,
— midőn tollát ozon Kisfaludynkat ophomur becsli darabjai miatt fél a küllőiddel megismertetni.
A mult század hetvenes évoibon vettetett inog noinzoti irodulmunk alapja. Azok, kik először léptok fel oly czéllal, hogy az akkor divatozó gormánizáló törekvéseket, molyok méltó aggodalmakat szültek, hogy ha II József tervei sikerülnek., a magyar nyolv, a magyar nemzet megszűnt élni — hogy ozon törekvésokot toljes erejükből paralysálják, hogy oly roACtiót képezzenek és költsenek, moly a nemzetet önérzottel töltse cl; nem e.lassicai müvek által hatottak ozon férfiak annyira, hogy ügyökot az egész nomzot roppant hévvol karolta fel, mert mUvoik — mint olőbb oinli-tém, alig emelkedtek a középszerűség színvonalán fölül, hanoin igouis az által, hogy mindazokat, kikl>«iríeíiutaégot vottok észre, buzdi-;ontetlék, bizalommal töltöttek ol jövójo iránt, számos tehetséget, ''inanisatió árja által elengodtoté magát a nomzot ügyo iránt nyerték iW to-sg. A most fellépő fiatal orók szoros mindannyian ugyanazon ügy-nek szuntelék törukvéseikot; csuk u következőket onilitom fol: Szabó Dávid, ltajnis, Beregszászi,'' Verseghy, Virág. lWvay, Dayka(lábor, Horváth Endro, a''Teloky grófok ; főlog pedig a következők: Kis János, Döbreutov, Szo-tuoro, Csokonay, Berzsenyi, Vitkovics Mihály, Dugoniss András az összes törokvések köxporttia: Kazinczy Gábor, Kisfaludy Sándor és Károly, Fojér György, Krcsoy Dániol, Nyiry, Szlo-menics, Szász, Kállay, Gyóry, Bajza, Gur-mics, Schodol és mások.
Kaon férfiak különösön voltak azok, kik a nyugatról fenyegető veszélyt látva, öly netn-
oztek,
zuti irodabnat teremtettek, moly a magyar nemzetet önérzettől, a külföldet pedig csodálattal lölté ol, mi ovégro is oly fényos győzelmet aratott a gormánizáló törekvések felett, hogy ezóta ilytélo törukvésőkkel nom találkozunk.
Tulajdouképoni tárgyunkra, a drámai irodalomra térvén át, mi ezt illeti,természetes, hogy a regonoratió bajnokai ulointe különösen a küllőid iobb drámáinak lefordításával törekedtek ebbeli hiányainkat fedezni, lefordították Götho, Schiller, Muliero és nagy ritkán Shakospuare színmüveit, midőn végre ogy geníálit férfin lépett fol, ki nemcsak hogy mogvoté drámai irodalmunk alapját, hanem úgy szaporauágra, eredetiségre, mint drámáinak aentaticai értékére nézvo a legújabb korig ol nom éretett. Kzon férfiú Kisfuludy Károly volt. 1817-ben l''cstro jővén, egymás után következtek sxűn-imlvoi, melyük ót nemsokára a nemzőt legkedveltebb költőjévé tették. Különösen a nemzet életéből vott, egészséges hámor és érdokes bonyodalom által feltűnő inflvoi csakhamar a leg-tágasb körökbo jutottak el. Kzek legnagyobb rószo — és fólog Gaál által „Thoater der magyaron „-ban fordít láttuk németre. Ezek ktiit jelent meg .Mátyás deák" moly még ma u színmüveink legkedveltebb darabjai közétartozik. Csuk egy czél lebegett mindig szemei elótt, t. i. a magyar szellem felébrusztéso és ennek sikerültével c szellem fentartása. E csélból irta .Stibor vajdát." „A tatárok Magyarországban" és a benem fejezett .Csák Mátét;" o czélból választott színmüveknek alapjául csaknom kivétel nélkül nemzeti tárgyakat.
Hogy mily nagy érdemei voltuk Kisfalu-dynak, hogy monnyihs találkoztak törekvései
/
felvétel nélkül naponként vesztenek és azok a nekik megfelelő viharok, hó olvadások és több uiás akadálynak megfelelni nem képesek, ott a részben vett állab kezelése mellett átültetési műveléssel is segittesscnek azok eló. A feltétlen talajon álló erdók csak vigályvágás álul kezeltessenek az erdó szélein védsövények állitassanak, mely a futóhomok terjeszkedését akadályozza, az ily erdók költséges föntartása és művelete folytán igen méltányos lenne, hogy 30 évig adómentesek legyenek.
b) Ezután vegyük figyelembe a határ kiterjedését, fekvését, eszerint aránylago-san, ha sok volna az erdó oly talajon, melyen jó szántóföld, vagy rétnek okszerűbben használható, akkor lehet arányosítani az erdót ugy, hogy a község érdekeinek megóvása mellett, az állam érdekei sem csorbi-tassanaki
c) Ezek mellett nagy figyélemmol kell lennünk azon vidék nagyságúra is. melynek bizonyos erdók fentartására szüksége van !.. annál is inkább, inort ily helyütt, és ily viszonyok közt a fentartandó erdók termékei rendesen magasabb áron kelnek, —se szerint nagyobb jövedelmet is biztosítanak 1 . . .
d) Ébreszteni kell a népben azon nemes Öntudatot, melyszerint felismerje azt, hogy mily nehéz, s nagy munkával jár egy uj ordó plántálása! . . . hogy tanulja szeretni a gyümölcsfákat, valamint az országutak és szántóföldek szegélyezéséhez szükségeitotó diszfákat, azok tenyésztését, ültet-vényezését, mindazon talpalatnyi föld, hol az czélszerüeu eszközöltetik! , . . E czéira szolgáljanak a községi faiskolák,•melyekben a gyermekek hetenként rendes tanórákat nyerjenek.
e) Terjeszteni kell a nép közt azon meggyőződést, hogy ne csak arra törekedjék, hogy jó barmai legyenek, hanem azt is szemelótt tartsa, hogy legyen raiból kiállíthatni azon számtalan és különféle faes/.kö-zöket, melyekre a gazdaság körül naponként szükség vanl hogy legyen ne csak most, hanem a jövőben "is tüzelő fája! Mert az erdók, ha széltében, hosszában, ugy, amint tetszik pusztíttatni fognak, akkor előbb utóbb azok termékei oly méreg drágák loend: lek, hogy arról kell majd gondoskodni, hogy lionnét, vagy hogyan teremtsünk ujabb eidókét I . . .
NEUSZIDLKR JÁNOS.
(KsIjU kOvetksilk.)
m nsuixuiU-n visshanggal, mutatja a még élete alatt létre jött .Kisfaludy-társaság."
Hogy a külföldiek mennyire méltányolják Kisfaludy törekvéseit, mikép ítélnők müveiről, csak a következőt említem tol; Sir Jolin H«>w-ring art tnoudja Kisfaludyról:
.Kiifíln.ly dráiniihot hMonliSkat blália ktieWiik II D*íi«« világirodalomban ; «»rk a ur|i£lcliick kifoljriiai ; mlotba KUÍaludy níba n4ba tgy vlbar Alul a p tintákon lé»<"> tanyákba veiutctt volna ti olt Int* volna meg a nép modorait.*
Végül még egy pár szót a nemzeti önérzo-tünket lel tó laphoz, 11a már Kisfaludy müveit uotnállithitjuk egy aziovoualra Uöthe, Shakespeare vagy Mc.i9Jrv drámáival,— mi különben távolról aum jut eszűukbo, — hu aostheticai és drámai felfogás tekintetében neiu i* érlek ul u classicitás nonpltuultráját: már c*ak azért aein szabadott volna e lapnak Kisfaludy rój oly kicsinylőleg beszéluio, mert nemzetünk köllőjoí iránt — és ezek közé tán elaó helyre Kisfaludy t helyezzük — ihlottséggel tartozunk; mert Íi» van drámai irodalmunk, úgy ozt fóleg Kisfalu-dynak köszönholjük; továbbá, mert mi nem átallottuk Kotzebu* igazán ophomrr becsű darabjait lefordiUni, Kisfaludy pedii; elaó és roi/. rehájlatlan irodalmárunk, Toldy azoriut Kotco bno íolott áll. 1
SOMOGYI EDE
A fel bőszült doromb.
>, lárat ,fa»f«..ipo»» mikor A-hoa fújja buciíijill, V-böl a tompa doromb tflrpc harapj* felel. H t«T «» i<4l »» Otenjr l»g»Ubb moll hangja a Wpnak MludktUS boiiuján ad6r*-ba megy át; aliliaha !
II.
T>ö r v é íi y c z i k k
a községek rendezéséről.
(tJi«nt<>iit4«t nyírt 1871. j«n. 7-ín. Klh(rdet..UU a« or.«áWuU. mimikát hátában 18ÍI. JMO. 10 in
(Folytalá*.)
; * VI. Fejezet.
A könígl elöljár«5»ájfr«5l.
80. §. A választan felkiállás vugy sznvh/á* utján történik.
Ila tiz választó szavazá«t kiván, az elnök azt olrendolni köteles.
81. A szavazás:
kia ée nagy községekben u szavazók nevének és szavazatának feljegyzése,
rendezett tanácsú városokban szavazatla-pok állal történik.
A szavasatok feljegyzését, a szavazatlapok beszedését, a szavazatok összeszámítását az elnök által kinevezett küldöttség nyilvánosan eszközli.
82. §. Az elöljáróság minden tagja általános szavazattöbbséggel válás/.tutik.
Ha általános lóM»/ó -ot a jelöltek között ! senki sem nyert, uj szavazásnak van helyo a. legtöbb szavazatot nyert két jelölt között. '' j
83. Ha kör és köwégjegyzői állomás jön üresedésbe, a szolgabíró nyilvános pályázatot nyit, s azt az illető törvényhatóság területén, sőt a körülményekhez képest országszerte kihirdeti.
A pályázók, ha honpolgárok és a törvénybon megszabott kollékeket igazolják, valamennyien jelölteknek tokintendők, s megválaszthatok.
84. §. A körjegyzőt a szövetkezett helysé-gok képviselői, w szolgabíró elnöklete alatt, a-körjegyzőség székhelyén választják.
85. Az időközben végleg megürült állomások szabályszerű tisztújítás, uz idoiglene-nes megürült állomások helyettesítés utján töltőinek- be.
A helyettesítés a képviselő testülot jogköréhez tartozik.
A tisztújítás és helyettesítés alkalmával: kis és nugy községekben mindig n szolgabíró,
rendezett tanácsú városokban, ha n polgármesteri állomás töltetik be, az alispán (80. §.), különben a rendes elnök elnököl.
Az időközben választott, vagy helyettesitett elöljárók az általános tisztújításig hivatalaikban maradnak.
81). Az olöljáréság minden tagja u képviselő- testület előCt következő esküt teszi le :
„hn S. N.. esküszöm, hogy a hivatalommal járó kötelességeimet lelkiismeretes pontossággal teljesítem, Isten engem ugy segéljen!"
Ha a megválasztott nzt állítaná, hogy nz eskü vallási meggyőződéssel ellenkezik, kövot-kező fogadalmat koll tennie:
.Kn n. n. ünnepélyesen fogadom, hogv a hivatalommal járó kötelességeimet l l .i-more tos pontossággal fógom teljesíteni -
VII. Fejezet. v.
At eloljáróiág l* a klpvi.rlS feUI0Má(/.
87. t). Az elöljáróság minden egyes ingja mindazon kárért, melyet hivatalos i l j--r mümn akár cselekvése, akár mulasztás.i által szándékosan, vagv vétkes gondolallanságbÓl, az államnak, a törvényhatóságnak, a községnek és egyeseknek jogtalanul és illutéktelenül i^kozutt, ha a kár szabályszerű jogorvoslattal elhárítható nem volt, —"teljes kártérítéssel tartozik.
. A káresetek a törvénykezési rendtartás szerint illetékes bíróság hntásköréhuz tartoznak, s a polgári magánjog olvei szerint itéltet-nok inog.
Konok pörlekedők a községi szegény-alap javára t>00 frtig terjedhotő pénzbirságra bün-tettethetnek, a perköltségben pedig elmarasc talandók. -
H8. §. Ha az elöljáró felsőbb meghagyás folytán és annak ért-jlmében járt el, a káresetek azok ellen icditaudók, kik a törvényleien cselekvényt elrendolték. ''
A községi képvisolő testület azon tagjai, kik a türvénytelon cselek vényt elrendelték, a károsult irányában ogyetemlegefccn felelősek, egymás között azonban a kártérítésre egyenlően kötelez vék.
89. §. Ha H kániMill az elöljáró vagyoű-talansága miatt kielégítést nem nyert, vagy ha nem lehet kidoriteni, hogy a sérelmes határozatra kik szavaztak : a Ye''ioze.tlen kárt a visz-kereset fonmaradás.t mellett a község pénztára téríti meg. c
A pénzkezelő tisztviselők áltftl/>kozoU klárí azonban ezek után első sorbm azok viselik, a kik a községi rendr/abály értelmében a pénzkezelésre felügyelni tartoznak, s kötelosségük teljesítését elhányagollák.
1H>. S. Az állami közigazgatásra vonatkozó rendeletek végrehajtásáért:
kis é« nagy községekbon a biró éc község-jegyzó,
rendezett tanácsú városokban a polgármester fololős első sorban.
A szolgabíró a körjegyzőséghez tartozó községekre nézvo u körjegyzőhöz intézi rendeleteit, ki azt illető birájával együttesen, vagy cgyotértőleg hajtja végre.
Az elöljáróságra nézve azon belügyekben, melyokbon a község a törvény korlátai között önáildan intézkedik, a képviselő-testület gyakorolja a felügyelet és ellenőrzés jogát.
91. §. Az olöljáró ellen tiszti keresetnek vai. helyo, ha:
a) megsérti, vagy hanyagul toljesiti a tör-vénybon és szabályrendeletekben kötelességét, vagy
b) a tör vény hátság, illetőleg a kormány által nyilván vagy hallgatólag ínég holybon nem hagyott, vagy megmásított olyan határozatot és szabályrendeletet hajt végre, inoly a felsőbb jóváhagyás előtt végre nem hajtható.
92. §. A tiszti keresőtől vizsgálat előzi meg.
A vizsgálatot a község saját belügyei körében a képviselő-testület,
a törvények és törvényhatóságnak az állami ós a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendeletei végrehajtása körében, és
91. b) pontja alatt elsorolt esetekbon a kis és nagy községekben a szolgabíró,
rendezett tanácsú városokbau a polgármesterre nézvo a * alispán, a többi tisztviselőre nézve a polgármester rehdeli ol.
A képviselő testületet a szolgabíró, polgármester, illetőleg alispáu, a vizsgálat elrendeléséről Hzonnal értesiti.
93. §. A képviselő-testület álul elrendelt vizsgálatot a képviselő-testület vizsgáló bizottsága, a szolgabíró, polgármester, illetőleg alispán által elrendelt vizsgálatot a szolgabíró pől-gárim-ster, illetőleg alispán megbízottja vezeti.
94. Az, aki a vizsgálatot elrendelte, ogvszersiiMnd fel is függesztheti hivatalától az
: --"> tisztviselőt és hivatalnokot.
Hu a vizsgálat folytán tiszti koreset nem rendeltetik el, a felfüggesztett tisztviselő és hivatalnok hivatalába azonnal visszalép.
A tiszti kereset megindítása esetében a felfüggesztett tisztviselő és hivatalnok helye a tiszti korcsot lefolyásáig helvetMuités utján töltotik be. (85. §.)
9f>. Halasztást nem szenvedő esetekben az alispán, illetőleg szolgabíró, be nem várva a helyettesítést, a végre nem hajtott rendeletet nz illotó előljáró költségén, ennek vugyonta-lansaga esetében a község költségén, de ennek lehető kímélésével, saját közege által hajthatja végre.
90. §. A tiszti keresotot a vizsgálat ered. ményéhoz képest a képviselő-testület, illetőleg a szolgabíró vagy alispán rendeli ol, s a község ügyésze vagy megbízottja, illotöleg a törvényhatóság tiszti ÜgyéíW teszi folyamatba.
97. §. A tiszti kereset birája a községre illetéke* olsó folyamodása királyi törvényszék. Az Ítélet fokozatosan fellebbezhető.
98. A vétkesnek talált előljáró, tisztviselő és hivatalnok dorgálással vagy fKX) frtig terjedhető pénzbirsággal, vagy a vétkes fokozatához képest hivatal vesztéssel is büntettethetik.
99. Bűntények íolytán a viznKál»t a btln-tető eljárás szabványai szerint eszközöltetik.
Hu a 92. értelmében elrendelt vizsgálat alkuimával az tűnnék ki, hogy nom tiszti korosét utján megtorlandó vétség, de bűntény forog fenn: a vizsgálati iratok a közvádlóho* teondök át.
1UO. llüntotó eljárás esetében az illető tisztviselőt és hivatalnokot Inindig fel kell függeszteni hivatalából.
101. A büntető perben hozott Ítélet az alispánnal és az illető község képvisolő-testületével azonnal közlendő.
A bűntényben elmarasztalt tisztviselő hivatalát olveszli,és helyo szabályszerű választás utján azonnul betöltendő. .
VIII. Fejezet.
A kfimfyi bátlsrtáari''l.
102. S. A községnek és a községi felügyelet alatt álló intézőtöknek ingó és ingatlau vagyonát tuindon éyben leltározni, s a leltárt a községi zárszámadáshoz koll csatolni.
103. A község törzsvagyona csoükitat-lanul fentartandó. 4
Kivétoles esetekben annak elidegeuitését, lényeges átalakítását vagy felosztását a kép. viselő testület csak az áltála e végre logalább 30 nap közbevetésével határozatilag külön kitűzendő és kihirdetendő közgyűlésben, összes tagjainak általános többségével névszerint sza-vazás mellett és a 20. §. rendeleteinek moctar-tásával határozhatja ol. •
• Ugyanez áll a községi felügyolet alatt álló intézetek törzs vagyon ára nézve is.
• 104. §. A község vagyonának oly nomü jövedelmei, molyek eddig is a község kiadá-sainak fedezésére fordíttattak, ezentúl is mindenekelőtt ezen czéira fordítandók.
10&. A községi vagyon kezelésénok módját, és ha orré nézve u bérbeadás állapíttatnék meg, ennek föltételeit, a közköltségek fedezéso után fennmaradó jövedelmeknek hova-fordítását, azoknak osetleg miként törtéuondő
felosztását, az egyes polgároknak azokból járó haszonélvezeti illetékét, és az özekért notaláu tize te u dó dijakat: a kéuviselő-tostűlot és po-dig a mennyiben a fönnálló gyukorlatnak megváltoztatása ccéloztatik, szintén az általa e végre legalább 30 nap közbovotésévol határo-zatilag előre kitűzendő és kihirdetendő közgyűlésben állapítja mog.
100. §. A 103. és 105. §§-nak értelmében hozandó határozatok a községbon szokott módon szabályszerüleg kihirdetendő; azok elleu kihirdetésök napjától számított 30 nap alatt u községnek kötqlékébo tartozó bármely polgár a törvényhatósághoz felfolyainodhatik.
Ily határozatok ezen határidő lofolyta előtt fulubbuBÓ* esetében pedig eunek elintézéséig semmi usetro végre uom hajthatók, és azért u 105. esetében a törvényhatóságok csak ezen határidő oltelte után, s időközben netalán beérkezett folyamodásoknak tekintotbo vételével határozhatnak.
107. A törvényhatóság a folyamodás felett, hu az közigazgatási uton elintézhető, határoz; azon esetboD mindazonáltal, midőn az iránt, hogy azou vagyon, jog vagy haszonvétel, melyekről a képviseleti közgyűlés a fentebbi 104, 105. és lO0 §§ ok értőimében intézkedett, a község vagyonához, illetőleg annak szabad • rendelkezése ulá tartozik-e V a község s annak'' tagjai közt magáujogi kérdések forognak fenn : a törvényhatóság ezen kérdéseknek barátságos egyesség utján kiegyenlítését kisérlendi lueg, és ha oz nem sikerül, a felokot törVéuyes útra utasítani, és a, lenforgó kérdéseknek birói vég eldöntéseíg a fennálló gyakorlatot fentarlani köteles.
108. §. Az 1848. XXV. t. cz. 16. § ában és az 1848* XXVI. t. cz. 13-ában érintett magánjogi viszouyok és haszonvételek, a menynyiben törvényesen jelenleg fennállanak : azon törvéuyok érteimébon továbbá ia érintetlenül fennmaradnak.
109. §. Mig az erdők fen tartásáról ujabb általános törvéuy nem intézkedik a községek u községi erdők fontartását biztosító kezelési módról kötelesek gondoskodni.
K szabályrendelet jóváhagyás végett a tör. vényhatósághoz, és onnan a belügyminiszterhez terjesztendő fel.
110 A községi vagyon bérbeadása rendszerint csak nyilvános árverés utján eszközöltethetik.
Az árvorés módozatait és a kikiáltási árt a képviselő-testület állapítja mog, s az árverést az hagyja helybon.
Ha a közárverés sikerre nem vezet, vagy a község érdeke kivétolosou a magán-utoni egyezkedést javallattá : a vagyon szabad kézből is kiadható, de erre a törvényhatóság beleegyezése szükséges.
111. A községi tőkepénzek hasznosítására nézvo ugyannzon szabályok tartandók inog, a melyek az árvapéuzuk elhelyezésére nézvo fenállanak.
112. A költségvetési előirányzatot a községi tanács, illotöleg uz elöljáróság terjeszti a közgyűlés elé.
113. K költségvetésnek magában kell foglalnia a község minden rendes és rendkívüli kiadásait, különös tekintettel azou kiadásokra, melyeknek fedezésére a községet törvény kötelezi.
114. A költségvetésbe a község minden ulyuomü jövodolinoi felvétetnek, molyok eddig is a községi czélokra fordíttattak, uz előbbi év pénztári maradványaival együtt.
115. Az ekkép előterjesztett"kóltvégvetési előirányzat a kövotkező évre mindoukor előre as őszi közgyűlésen vizsgáltatik, illetőleg állapittatik mog.
A költségvetési olöirái>ytat a közgyűlés előtt 15 nappal a község házánál közszo:nléro kitétetik, rendezett Unácsu városokban azonfelül a képviselők között kiosztatik.
A közgyűlés a községi adófizetők által be-adott észrevételeket felolvastatni ós tárgyalui köteles.
Ott, hol számvevőség, pénzügyi, gazdasági vagy költségvetési állandó szakosztályok vaunak, a számvevőség illetőleg a szakosztály előzetesen mindig meghallgatandó;
A kisebbség külön vélonjényo a jegyzőkönyvhöz csatoltatik.
110. A költségvetést a kisebbség különvéleményével, és az egyesek által beadott ész-revételokkel együtt a törvény hatódhoz koll folterjeszteni. ^
A törvényhatóság a költségvetést:
a) ha a föntebbi t^-ban körülirt foltéte-lekuok megfelel;
b) az összes kiadások a községi vagyon jövedelmeiből községi adó nélkül fedeztetnek ;
c) és a költségvetés ellen panasz nem ouiel-totott, egyszerűen tudomásul veszi, s attól a jóváhagyást soha meg nem tagadhatja.
Kllonkező esetben a költségvetést részletesen felülvizsgálja, attól a helybonhagyást átalában meg is tagadhatja, észrevételeit a községgel közli, és az uj költségvetés készítésére, illetőleg kiigazítására utasíthatja.
FoiyUUdt a rn*UékÍt<en.
mellett meg u történt ai áldomás a tengeri viszontagságok után. l''ázmándyn meg sem látacott a minden fogalmat felülmúld erófeszi- * tós. Kgy balaton-kövosdi-paraszt: Muretci l)á niel ókes rigmusokban énekelte meg a .hajótörést aionvedett nagyságos urat.''
— Vottük a kegyes tanitó-rendiek vezetése alatt álló nagy-kanissai katk. főgym-nasium értesítőjét a lefolyt tanévről,, melyszo-rint a VII osztályban összesen 201 tanuló volt, vallásra nézve: 234 r. kath. 1 görögk. és 26 izr. — Nemzetiségié nézve: 254 magyar, 7 horvát; érdemsorozatra nézvo: 2ü kitűnő, 30 jeles, 128 1. rondfl, 35 11. r. ée 2 III. rendű. Vizsgálat előtt kilépőt!: 20, meghitlt 1. Magántanuló 14. Tandijtizetó 233. Tandíjmentes 28. '' A segélyző egylet tavai 184 ft. l>4 kr. volt, as idén 311 ft. 88 krra emelkedett Wajdits Jó- • zsni szegényebb tanulók részére 24 frt. értékű , rajjpapirost ajándékozott, a takarók-pénztár , podig 40 ttot, a „Sümeghy Ferenex-alapitvány" i GU ftos ösztöndíjat Lendvay József VI. oszt. tanuló nyerte el. — As ifjúsági könyvtár ai idén && kötettel szaporodott.
— (0 u r i o s u in.) A vidéki lapokra nézvo furcsa áldás néha méjf a jó akarat''féle is. 11a ^eszébe jut egyik-másik magyar, ministeHuin-
uak, vagy piano l''estváros tanácsának, hogy élünk, mint ez legutóbb is történt, küldenek hozzánk ogyet mást persze, „hivatalból" s velünk aztán busásan tiizettetnok pórtót; köszönjük szépen t
— (Nyilvános köszönet.) Kőméi-tóságu horczOg Batthyány Ouszláv ur tanügyünk iránti érdekeltségből a homok-komáromi községi iskola helyiség átalakítására egy száz forintot a kanizsai urodalmi pénztárnál adományozni szíves volt, mit a tettes urodalmi fókormányzósÁg 114. számu értosiléso folytán folyóvá tett. — Fogadja o nemes jószívűségért a főméltóságu herczcg s a tettes urodalmi tisztség legmelegebb hála köszönetünket. l.angviz, jtili. 31. 1871. Az iskolaszék megbízásából
KOVÁTS JÁNOS elnök.
t (Ny il vános köszönet.) Az alulírottak indíttatva érzik magukfy a helybeli izraelita tanoda novében mindazoknak mély köszönetet nyilvánítani, kik iskolánknál alapítandó ifjúsági könyvtárhoz nemesltdkü adakozásukkal, a következő kimutatás szerint, hozzájárulni sziveskedtek. A nagy-kanizsai izr. ta-noda igazgatósága és tanító testülete. Ad a k o-zási kimutatás. Az izr. cl/l járóság a hitközség nevében 30 ftot. a magyar kör 30 ft. 59 krt, Uelsői Uutinann 8. II. lő ftot, Löwin-ger Izrael lő ft., Zerkovitz Zsigmond 15 ft., KuglHnder Lajos 10 ft., Maschansker Mór 10 ft., Löwinger Ignácz 10 ft., (irünhut Fülöp 10 ft., Lessner ée Wellisch 10 ft.. Weiser J. ü ft., Wois H. I. 6 ft., Walbach Jakab b ft., Wal-bach Mór 6 ft., Wcissmayer Mór 5 ft., Schorz Zsigmond b ft , Sommor M. b ft., Sommér Sándor f) ft., Sommer József D ft., Kbenspanger Manó 5 ft., Bettelheim Sámuel b ft., Zerkovitz W. és A. 6 ft., Dobrin Benj. b ft, Kisinger Henrik 5 ft, Blau Lázár 5 ft., Blau l''ál b ft., Steru I. M. 6 ft., Blau József ;> ft., Blau Henrik b ft., Hosenberg Ferencz .*> ft., Weiss Samu & ft.. Kosénfeld Adolf á ft., Kosenberg és Wellisch ;"> ft. Hosenberg Izr. b ft. Lówitigor Lajos 5 ft, Löwinger Mór ;"> ft., Wollheiin testvérek f> ft., Musnuitter C. 4 ft., Löwinger Iridor 4 ft, Dr. Király 4 ft., Ollop Samu 4 ft., Bach-
rach Gyula 4 ft-, Szukits Zsigmond 4 ft., Lüwy 1). M. 4 ft., Suiiwarz Adolf 4 ft., Schlcsinger Vilmoe 4 ft., Neumann Alex 4 ft., Lackenba-chor Lajos 4 ft., Dr. l''ressbttrgor 4 ft, (Jut-mann Simon 4 ft., Weiss Miksa 4 ft., Weiss Mauó 3 ft, Hirschl Ed. 3 ft., Blau Ferd. 3 ft. Kbonspanger León 3 ft., Weissmayor Mark\ 3 ft., Deutsch Alex 3 ft., Dr. Schreyer 3 ft., Mayer József 3 ft., Künchner Miksa 2 ft. Kich-ter M. 2 ft.. Wellisch Sámuel 2 ft., MilhoUVr A lux 2 ft., l''ollak Vilmos 2 ft., Horschet/ki Frigyes 2 ft., hchönfcld Miksa 2 ft., Weiss Adolf 2 ft, Schiller Vilmos 2 ft., Stern és l»ol-lak 2 ft.'', Bauer Miksa 2 ft., Dr. Prager 2 ft., W. L. 2 ft., Lackenbaclier Horni. 2 ft Mersch 1. 2 ft., Singcr Samu 2 ft., Sohr L. 2 ft, Hirschl örökösei 2 ft., Bachrach Izidor 1 ft., Schlcsinger Gyula 1 ft., Kürschnor Ign. 1 ft. — üsszo-sen 410 frt 59 kr. Ezeken kivül járuluk hozzá könyvekkel: a magyar kör, Lövy József, l)r. Szukits, I>r. Engel, Weisz Munó, Wilhoim lg nácz, llalpfon Lázár, llolíinaiin Mór (reáltanuló) és Fisclml Fülöp urak. A magyar kyu még azou fölül ugy könyvszekrényt is ajándékozott .
— A b a I u t u n I m r o d i .■zerolotbáz''1 javára rendezett hang verseny B.-Füreden 800 ftot jövedelmezett. A .Gizella* gőzös már felavathatott.
— A nagykanizsai közös néplanoda zárünncpélyo alkalmára jutalmakul kiosztott következő adományok folytak be: Belus József l db 2 ft, Babochuy György 2 db 1 ft, lWils István 20 db lO kr, l''losszer Ignácz I db 1 ft, Axeuti György 3 db húszas, Darás Zsigm. í db 1 It, Szatiweber György 1 db 1 ft, Herényi József 1 db aranyat. Lőwy József 2 db s Király Mór orvos ti db könyvet adományoztak s ala pitványokból az iskolaszék 17 db 1 ftost adott ál.
— A 7. a 1 a m e g y u i „általános tanító-egylet" aug. 9-én tartja ez évi nagygyűlését Keszthelyen, mely alkalommal a mull évi jegyzőkönyv felolvass-, tisztújítás- és az egy évi múködésróli jelentéstételen kivül szakértő értekezletek tartatunk. Az érdekes gyűlésre nemcsak a tagok, de minden tanügy barát általánosan meghivaték, mi igen helyes és méltányos, mert a nevelésügy édes mindnyájunké, s a növelés bajnokai minden honpolgár-s honleányunk méltó tisztelet tárgya.
— Szokták ezelőtt legalább évenként egyszer a Nagy-Kanizsa közepén levő államul-ról a szuuiutut eltakarítani s megkímélni a városi lakosság tüdejét a porfelhőtől, ugy hallatszik, hogy az illető utbiztos ur jövő esztendőre hagyja ez uton a szemetet, különben meglehet, hogy a hölgyek uszálya addig más utczábn -töröli s ahhoz aztán semmi köze. Ily irigylendő állapotban élünk Nagy - Kanizsán!
— (N ő n ü v o I d e.) Biztos forrásból tudjuk, hogy Nagy-Kanizsán kitüuó képzettséggel biró novelónők l''estről ogy ió berondozesü nő-nevelő s tauintézeteAyitnnk meg, mire nézve a szükséges ongedOTyérli folyamodványt tanfelügyelő úrhoz beadták, ki a megyei iskolatanács utján a ministeriuuitól kioszközli; üdvözöltük az intézkedést, bizonyára o vidék s \ á-ros lelkes közönségo méltó figyelem- és páltfogásban részusitendi.
— (A gy o u v o r é s.) A szopotneki jegyző gazdasszonya aprógyormokekkel ü szőlő-begyen levén, ezek egy arra menő szegény zsidótól meg-
ijedvén, sirni kezdettek, az asszony, erre kocsisát utasitá, hogy kergesse ol az ijesztőt, ki az< tán ugy elverte, hogy pár napra meghalt. A kocsis fogva van.
— A kii n kor itt készítésével megvannak akadva, nincs tégla, az olasz napszámosok eltávoztuk és igy szünetel az egész munka, pedig első októberre készen kellene lenni as ogész uj utczának, azonban még csak egy harmadán van arokfodélzet, egyéb semmi.
— Tagadhatatlanul kormányunk némely tekintetben túlszigorú s lehet mondani egyes, bár érdemes polgár családja figyelembe sem vétetik s hátat fordít a szuutirás ama szép ielmondaláuak: özvegyek és árvák gyámomnak lenni legszebb emberi feladat! Ugyan is l-oldogult Bisztricsáuyi Ignácz, szorgalmas városi aljegyzőnek hátrahagyott özvegye és árvái javára barátainak óhaja folytán vadászatitár-gyait ki akarták sr.rsolni, azonban n folyamodásra pénzügymiiiister ur részéről távirati végzés jött; hogy ó nmgu nom méltóztatott mi-gengrdni; már biz oz az Ü r e s e n kongó m é 11 ó z t a t á a rosz hatást szült.
— Bolovárról értesítik lapunkat, hogy .ott aug. i-én ltozeuzweig királyi biztost és Trnski ozeredes s megyei főispánt a nép kitüntető ovatiókkal igen lelkesen fogadta.
— (G y ü m öl cslo pó.) Nagy-Kanizsa-város kellő közepén egy kertben dústermő baraczklák levén egyik reggel baraczkszedéa eszközöltetvén, nem csekély bámulatra a fáról egy koldustarisziiya függött alá, mely levétetvén tele volt gyümölcscsel; lám, lám; élelmes koldusainknak nem elég a nappali korlátozhat-lan kéregotós fényes eredménye, éjjel már uum .a kéregetés megszokott inesteraégót fizik, hanem lopnak; váljon hol vannak s mit csinálnak as éjjeli őrökV — A gyümölcstolvaj valószínűleg leesvén a fáról, restellett újra a fára mászni a tarisznya-gyümölcsért, vagy másuapra halasztotta az éji iátogatást 1V
Nyílt póata.
— K. .1. tangvix. Önnek gyakorlati rxlkkeit nem igen axnkiuk a lomkoaáiba duSiil. Ariri laaaau a t»«t-
1 !•>!. vagvl* a* iu''I.IIrl.
'' -- A .kOiaégek rende>é*éröl **ólA türvrnycxikk rli-inii»t'' igen J.''>,annak idejében megkexdjOk kíixJéai''t, K. I. Zoinlmr. „Antónia- arininAvem eltévull rétiletét OrOmmel tf«iom.
— I). S- Sxomhatlialy. Sajnáljuk, )i«irr klmrritn vi''.l»«<t ni«''i; nem adhatunk. Ama ilixkiariványii k.niy. tckliCI ciak k''axfiaelv* mrllolt a>lhatnnk , mkba kertllt.
/ - II. 1V*t. JAvő iiáinhau tr*>rk emlitéit.
— t. II. A )nvo hó elején killilliotjflk lemlelcteil ttpriiiti meiinyl*^gt>eii, ára 4 ft JitJ kr.
- K. /.áUiKgerite^: Oeauite ré<xv«tUtikel
tolniáexiljnk! ''
— It. J, tgyanolt. A« nj hnnpol|cániak (lilvl
Ű x 1 e t i - h i r n ö k.
Ns|y-Ka»lm. auKiuatu* 4. l«7J.
A gatibnadatetben folyton rxenil van. Valainlnt ax A. ugy ax nj (abunauemek hcliotatala ({)e"Kr-A* aratitt illetfileg, |ianaaxk<Mj*ti»ti I.Arniiiit a Ujx.k, nálunk Ka''ában, hul a károkat nem lett, ax eredmény áldáioa, ennek kltvetkexUben ax Arak rgy ki** -le*>ílllak, axilái<l*á(fa vagy emelkedne a jttvfitCI ■> itletőleft a kOxailbUii levC kdlfnldi vA.árli.oklAI (ngf(.
■ • A .HAZA'' mairyar lletbiitoxilA l>ank IKTJ ji.llnx havi llxlet klinutatáaa: Renynjtatotl 1 darab bevallá* TtKM.''iH frt 14 kr. KiálliUtntt 761 db bevallá* &!NI.|7|
t
t 43 kr. Es ívben befolyt dijak Ouie(e 456.201 38 kr. Ka ávben kiBietett károk n»«a«|e 8ia,Vs frt il kr. Ax A»»xe« érvrnyben Invfl blxtoittitok rv»-*xeKe lb.M7.3H7 xfrt 43 kr
" Pitczl ár.
Na(r-Kanix«a, IH7I. 4v! aoguaatu* V-lk napján Hm* M3- font. 4 Irt ^ kr. 8Í»—«« fopl 4 frIÜO kr 87- font 4 írt 76 kr. Kosa 7»-7í font . frt — kr. 70— 80 font 2 írt .''Ki kr 80-81 font 2 fit 75 kr Ar,.» «erf3x4«re 70-71 font 2 írt AO kr 71-72 font 2 Irt íf> kr. Xrpa k0x(.u*4fee C6-6<> font írt — kr. tf7 •;» f..nt fit. Knkorlcaa S frt 60 kr., 3 frt W) kr. Kuku rlrxa »ta«a ^c*ln<jnanlin) — irt kr Zab 45 - 47 font
• frt — kr. 47-»4H font - frt kr. Pohanka ít>-6»5 fnt." frt - kr. —70 font frt ~ kr. Bab fehir
• kr. bah tarka - kr. Kenylrliiit kAiflnirtfei 7 frl 80 Unom Ü frt M) r. 7.«eml«li»at II frt fiO kr IJiikIi*<i
. frt, - tinóm - frl — kr. Király-liail ko''anu«/-Kr» — frt - kr. finom 12 frt 60 kr. Kon Unj k'')xnii«£g*i — f»t — kr. Iin»m — írt -- kr. Marha-Ilii* funija 2.1 kr. Horju-hu* fontja 20 kr. Hérti''* hm fontja "i''i kr. Juh-hut funtja — kr, Hxa l''ina fontja 44 kr. Zxlr funlja .''»0 kr. Csibe párja 60 kr 6*1 kr. Kária • írt 70 kr 8«i kr. tnd sovány frt —
• frt - kr. tnd hlxott - írt kr, • írt — kr-l''ujka • írt — frt — kr. Tynk lojá* 3 kr. Burgonya méreje frl — kr • írt - kr. Kgy má**a *a<na 1 frt fill kr. frt - kr. Rgy kéve a.np 12 kr. • Hxalina máxtája I frt 20 kr. tljbor vidékdnkbell ákiSja 6 frt 60 kr. (''>-bor vidékünkben akója — frt - frt - kr.
A n a gy-k ati i * « a i v-ímt t<aáe*áuak árjegyxi''k k''inyvcbAI kiadta, S2IGETHV KAROLY hi.io*.
Vssstl RSHsklstl aiestlrssd:
llii-la-pr*ti időfserr''nt. Indul N.-Kwiiix«ár^l Budára reggel 6 <ira 18 pair*. . . . . drlulán I Ara 4M
„ . ntlvr 10 Ara 43 Itér.l.n ilélntán 2 Ara 1*
e«tvr 10 Ara 6s rrg. 6. óra 48 . > A Ara 3 d. u. 2 Ara 23 íjjel It Ara 30 . llar<-«,Mohára,K»ték irgA.''i Ara |H , délhr 2 Ara 43 reggrl 4 Ara 43 délután I Ara 4ü
v*tva !l
Hxomhalhely re Trieal felé
r
l''ragerhoftia
Krk S. Kanixanx Hildáról
Ara *0
. Ilé. ahöl rrggel 4 Ara 3.1 ,
e»lve 10 Ara 18 . . , Haomhathelyról d. e. 10 Ara 27 .
. Tritrt felől d. n. 1 Ara V . , . ealve IO óra 21 .
. , Prageihoíl.öl reggel 3 Ara M) .
, , L''arcaiúl . 4 Ara 10 ,
. . , délután 1 Ara 21 .
Ax éjjel II Ara 30 pereikor Kanin-á''AI induló vonat a Ttieathől liéeahe mem; 6-ft* ixáinu tieiuély • xállilA vonallal l''ragerbofnál eaallakoxik.
Érték- és váltófolyam aug. 5.
»•/• inetaliciues ;U».4.">; i»*/0 nomz. kölcsön G9.40; l»í05-ki alladalmi kölcsön lül.%? bankrészvények 76;» -; hitelintézeti részvények 2H7 20; l.ondon 121.7b; ezüst ágió 121.— ; arany darabja f).Hl kr. ^
Heti naptár.
__Asgssztss 6-átál 12-ig 1871.
IIA
é* hrli-nap
Katholikua naptár
l''roteatán* najilir
M) A íarixenarAI é. pnhlikáuiiaról. I.ukára XVIII. 14 23.
nlj.
TTT
7
8 '' 9
10,
Vsiárss^
II él fi".
Kedd
Srrnla
(''•ninrtnk
IVnlek
Hxuiub.
A HTTTTT
KajeUn. C''xlrjék. Komán, A. tőrinrx v. Z«ui*aii. KÜra ax
A 9 fra< v.
tűrik
Cxirjék
Kllk
tőrinrx
Merui.
Klára
Felelős szerkesztő: Wajdits JÓZMf. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajot.
Szerencse ^ánlat.
Szerencse és áldás Cohnnál!"
Eiín Hasibura állssifil gsrsatiroistt sorsjáték kUlüaiSi fl|y«l-siet árdrsisl. - Ebben
DtOkmma
1 mlllo 300,000 tallérnál
flbbrt ntssek s sytrenésyek.
Kxen elSnyfl* péaz kltorssláibas, - a melyre csak 42.100 (onjegy |áualk, — *k<T*hAiiap alatt 6 oirtálvban a kBvetkfző SVKSaéayek ktteaySMR kikuaatnak ; II m i 1 nyeremftiy leltet 100,000 tallér; egyenkint 60.000; 40.000: 20000; 16.000; 10,000; 2: 8000, 3. 6000; 3: 6000; 3 »»«.r 4800; 2-aier 4000. 4-a>er 9200 . 6 »x«r 2400; II axer 2000 ; 2->xer 1600; 2rt-*«or 1200; 101-axer 800; 4-axer 600; 3-««<r 480; 164-axer 400: 2''4 »». r 200; 2 axer 120. 29í»-axer 80; 11 V>08 *xor 44,40; 8000-»x»r 20. 12. 8, 6. 4 és 2 tallér.
A S-ik oaxtály nyeremény húzása aug. 9- é* 10 re van bivalalMaS balároxva ; é* egv •»i*jegy ára* r>ak 10 frl 50 kr., vagy 6 frt 2B kr., vs|y''2 frt 69 kr.. vsgy I frt 35 kr. O. •''•. Kh eaen kormány oilmsrrei ellátott eredeti sorsjegyeket (nem pedig liltntt Ígérvényeket, vagy magán aoraj. gyekeli ax ár bérmen fes bekiildé*e ircllatt, a legtávolabb vidékre I* elkdldnm. A hivatalai buás-jsgyiék é» a nyerenenypéaz elktildéiét minden huráa mán, minden érdekelt félnek pontosan s hallgatás nstlett e»xk''t»l«ni.
Tudva van, hogy ax én Uxlriem a tSfltfősb é* legizereaOté-eebb. miután én a legtnbb váaárl.\nak a legnagyobb, 100.000, 60,000, 50,000. tnbh ixhen 40.000 20,000, igen gyakran 12.000, 10,000 tallér stb. stb. ftnyereményeket fixetiem kl
■V Legújabban |ul. 12-én, s hivatalos hazái jegyzék izerlnt I a 2772-lk szánra limét a legnagyobb ftayeresiényt ízettem ki.
• t
Cohn Lázár Sámson Haiuhtughan,
(618 — 1) bank- éa váltóllxleti flirodája.
—bwmwwwí
Mint a legjelesb
S Z i; P I T Ö-S Z E R T
ajánljuk
D. Láng óvszer-kenőcsét - (Praservativ-pasta.)
Kxen egéaxen ártatlan terméiziti anyagokból kéaxltett •zépftA-iier nem vegytsnt kénilék, a Őrnek aemmi mAdon irm ártalmsa, a axért a lerteljeah megnyngváaaal * kitltn® ered-ménynek bixtoi biaonyitáaaval ajánljuk haasnálatra.
Kxen jele* Avsiir-kenlos baaxnálaital vau a bSrre néxve, kitlniidasu sroion, nyakon é* kezeken, gyAgyltja aaonnal a tegteljeab blxony.tékn'' njtá* melleit egéaxen áilalmatlannl a hKr minden tlszUllsniégát s klUtéielt. épen s«y eltávolltjs a betegségeket, vagy bú által elüdeiett ráazeokat. isbhstysket, ripaotoiiágot s s tsit redóietét, a teitizlnt izeplétlen tisztára, puha- s ruganyoira s u aggkorrs li flatsl, egemégii silsrs idézi etí. Tulajdona, liojry l>a>nulA axer még niiiea, mely csen tnké|vrle**i<get eddig el.''-iie volna. Al tfedsiény OMdálStOl él
meglep*, ugy hogy minden további dloiéretet feleilegené tssi.
Kgy tégely ára baatuálati ul. ailáual egyUU 1 ft,
D. LANG aiczfe8ték-kenőc8e
1 („Schmink-posta")
bir mind axon fentebb nevexott liilsjdnu*ágokkat, a a bőrnek axonnal egvtxen ártatlan m>''.don terméixcte*, finom a gyAngád fehér vagy vere* axint kólr»0nf>* ; a bőrön teljeien láthatlan a
fillnlmul min ''eu eddig léler.''i ily nemlleket
Kgy tégely ár.i fehér vagy vere* 2 (1 o. t.
FöHzrfllitrf rakliely nagyban i5.s kicHiben
egyedül fellalálAjánál van
D. LANG
(00$ 20.6)__Hérahon, Hurggane No. 47.
POPP J. G. URNÁK
cs. kir. udvari fogorvos JiScáen, Stat, Hognergam Nr. 3.
Rop/Hitit fiMU''áJá* által hirtolon mogkapatvA meg kisórlótn önnek jó hirnuvU Aunthérln-nxAJvIuét mire a fájdalom azonnal megszűnt.
Knnólfbgva nagy hálára kötelezve érzem magam ön iránt Anathei''in-MHÍJvImH minden fogfájásban szenvedőnek n legjobban ajánlóin.
Ztim, 18G0. jnnnár L
lhCMarttnov Aut. Miklós.
KaphalAk : Kagy-Kanlsaán i Belu* JAaaef gyAgy**e., Koaenber^ Koaeníeld. Welitch, J. éa Keiaelhoffer J. kereakedéaéhtn. — Pápán r*«hepen J., Keaxtbelyen: Pfiaxteror gyAgy«xeré*a, Kinger M. Wei*i A. 7.ala Kger*ieg. n : l*AA K.. gyAgyaxeréax. Kaproneián : Werli gyAgy •xerétx. Varatdon : Halter gyAg>*xeré«x. Httmegen : llorner Kajet. Kxom hathelyen: l''illieh Kerenrx é* ttudolf gyAgyner. HaurSrvidékl Si.-OyAr-gynn. Kibír K. C. Veaxprémben : Meyr Tiuxkail. ugy Oulhard Tiráda f* Ha iuál I - Sxékeafehérvárott ; tegmann A. Itraun J. gyAgyax. tovai-Iteiényben: llrialer gyAgyax. Kalórián : Horváth K. gyógyaxeré*x. Kert-keméten : Milhofer é* MachWid gyAgyax. Pakaon : Klorián J. gyAgyax Hftr''menden: Horváth J.Houixenfend gyAgyax Kapoavárott: Kohn J.. Itngl, Itelu* é* Hehrőder gyAgy** 8*eg«xárd: Hrahaay gyAgyax Kouvhnádon; KramolinJ. Sxigeivárolt:llar«arth, Salamon gyAgy**. — Kaján : Mirhitaeh Ht. é* Herxfeld fiai, ugv Herx% tgnárxnál - Pée.ett • /.•oliiay W. éi K. Záeh, SipAkh gyAgy**. Kárádon: %adakán*xky gyógvtx.
Marexalihan: Ki»* gyAgyx*. Tolnában : tlraff gyAgyax. — IHnafMd-rárott tukáca gyógy**. — 8xent-GyörgyS« : N''Olkig — AI*A tendván, Kiaa gvó(fv«x. Kohonexon: Simon gyA<vaxerfax uraknál.
t
WAJDITS .ÍÓZSKF
könyvkiadó hivatalában N.-Kaniisáu legnjabbnn megjelent s minden hazai könvvárusnál kapható:
VEDD SZIVKMI/r SZIVEDÉRT
szerelmi levclozó könyv,
Bzlvélyesltöl
ára I frt 20 kr.
Melléklet a „Zala-Somoyyi Közlöny" 1871. évi 32-ik számához.
költségvetés szoros megtartásáért.
117. A községi elöljáróság felelős a | zágrábi vasútvonal épitéséro szökségolt tőko
nincs baezámitva, mely körülbelől 0 milió fo-ríntra ruglial. Az említett adatok nyomán egy-egy pályaiuértföldfe befektetési töke gyanánt 720,497 forint esik.
1 IS. §. ila időközbeu előre nem látott''körülmények következtében roudkivUli kiadás lorduluu elő;
annak fedezése ugyanazon módon eszköz-lendő, mely a köl(ségvetíts megállspitásárn és jóváhagyásáta nézve a lentebbi 113., 114. és 110. §§ ban meg van állapítva.
119. §. A mennyiben n község kiadásai a községi törzsvagyon jövedelmeiből nem fedeztethetnének, a község a községi lakosokra és u birtokosokra községi adót vethet ki.
120. Kis és nagy községekben:
a község uiiiideu tagját egyonlőon érdeklő közigazgatási költségek, ideértve az 1808. XXXVIII. t. cz. értelmében a községi isko-lakra fordítandó költséget is, a* egyenes (föld-, ház , jövedelem-, személyes kereseti) állnm.idók arányában ;
azon költségek, melyek csak a földbirtok érdekében letétnek, csuk az érdekeltek földadója arányában;
azon köllségek végre, a melyek u két o»z-tálybu uem sorozhatok, milyenek a belreiidör-ségro és a közbiztonságra vonatkozó kiadások, csak a ház-, jövedelem és személyes kereseti adó arányában vettetnek ki; de a gazdászati és mezei felügyelet költségeihez járulni uem tartoznak u kö/ségbeu levő, vagy a községhez csatolt földbirtokok tulajdonosai, kik o költségnek hasznát nem veszik, és e tekintetben magok rol gondoskodnak.
/ . (Vágó kAvotktsik )
A magyarországi pályák sta-tistikája.
A pályák megnyitása. A magyarországi
ftályák különböző időben nyíltak meg a forga-ómnak, jelesen : " mértföld
1840 julius ló én a pest-váczi vonal 4 0
3-jó
13.„
1847 iuigiis/.tus 20-án sopren-újhelyi
1847 s''zepl. 1. a pest-ezegléd szolnoki
1848 aug. ,20. a pozson-marchoggi 1850 okt. 15 éu a vácz-esztergomi 1850 decz. 10. az esztergom-ih>zsonyi
1853 szept. 3. czegléd-féleeyházi
1 H:>4 márc/ius 4 én félegyház szegedi
1854 dec. I. Uszögkknához IVcs mellett 1K.").*> doczember 24-én britek-győri 1800 augusztus 10 én győr szónyi 1850 nov. oriavicza-jassenova-baziási 1857 május 2-án üszög-mohácsi 18;~>7 november 15, szeged temesvári
1857 decz. 23-án szolnok dobreezoni
1858 áprd 24-én p.-laifány-ii. várádi J858 julius 20 an tomcsvár-jcsscnovai
1858 oktober 2.'') én szajol aradi
1859 május 24. dcreczen-miskolczi 1800 április 24-én kanizsa pragerholi 1800 június 1. sz.-fehérvár-ujszőiiyi
1800 augusztus 14. miskolcz-kassai
1801 april 1-éiVjtnnizsa-budai
1802 oktober l-én sziszek-stoinbrüki 180Í) juuiiut l-én zágráb-károly városi 180;*> szept. 21-én soprony-kutiizsal 1807 r.pril 2 áu pest-hatvani
1807 május 19-én hatvaii-salgó tarjáni
1808 május 4-éu pécs barcsi
1808 szept. l-éu ni.-keresztúr-barcsi
1808 decz. 22-éu urad k-fehérvári
1809 szeptember 1. szeged -zoiiibori 1809 november 18. óriavícza-uniuni 1870 január 4-én zákány-zágrábi 1H7(I január U-én hatyan-iniskole/.i J.870 márc. lő. vámosgyörk-gyöngyösi 1K70 julius 10. h.-m.-vásárhuly-csaoai 1870 augusztus 28. piskipetrozséuyi 1870 szeptember l-én kassá-eperjesi 1870 szept. 7-én n.-várad-kolozsvári 1870 október 25. valkány-perjámosi 1^7(1 nov. 10. h.-m.-vásárhely szegedi 1870 decz. 20. zombortwizek-villánvi
o
t>. 17.
•lu M >1 ot
7.
0.u 10.„
8 ,g
7-u I4.n I0.;B
s-tw
I8.„ 18...
10.6> 10.„,
V
7 13
8.m
8.*
9-,,
13.,
i:.Mt b
»»
Ol
1870 végefelé
lt».
■ 4. 20.
5. <
Jíü
458.
ii
összesen tehát inérlfölduyi vusut állott forgalomban.
1870 ik évben összesen 90.M inértföhl nyílt mog, ugy, hogy az előbb lefolyt 24 évhez képest az összes pálya-vonaloknak 21., °/„-a nyílt meg 1870-ben'' 78.,%-a az döbbeni 24
év alatt.
lte fo k te te 11 tőke. A magyarországi pályákra 1870. év végéig a kezelési eszközökkel együtt összesen a befektetőit tőke 320.179.014 frtra rug, oz összegből esik: frt.
» in. k. állampályákra 23.400,270
az osztrák állampályára (Vnlkány-Perjámos kivételével) 89.774,800
a déli pályára % 09.143,740
a tiszai pályára 42.720,117
a mohács-pécsire 0.873,537
u kassa-oderbergi pályára ;"». 128,250
az első erdélyire 35.000.000
a pécs-barcsira 0.913,200
a4 alföld-fiumeire 28.(575,500
a m. keleti nályára 18,478,000
Megkell j. •gyezni azonban, hogy a m. k, állam pályáknál a hatvan-miskolczi vonal és a gyöngyösi szárnyvonal, valamint a zákány-
Levelezés
''Szon i-Lisz ló, aug.i. 1871.
T. szerkesztő url Ha azon élénk érdek, mit előfizetőinek szép szama is igazol, ugy kívánná, hogy közlönyében a mi társasélejünk is képviselve legyen, koronként némi vázlalát óhajtanám nyújtani a felmerülendő értlekeab lényük-uek, melyek társasélotünkben élénkségül idéz uek elő — feltételezve, hogy t. szerkesztő ur beleegyezését nem vonandja meg.*)
Meglehet ugyan, hogy én is azon keserű kenyérre jutok, mire egyik levelező barátom, kit egy nagyra (?) született egyéniság csak azért támadott meg, hogy az ő nag\ta törő
szellemének nem eléggé tömjénezett.....
líraim, ne kívánja senki, hogy a levelező saját meggyőződését áldozatul hozza I
- Én a vidéki,és átalábnn mindazon tudósítást, melybon bizonyos környék- vagy városnak anyagi és szellemi mozgalmairól érlekozik n közlő, ugy tekintem, mint a jövő kor egyik történelmi forrását: azért is lelkiismeretes,* alapos tudósítást követelek mindenkitől.
Ha valamely embernek láttohetség e tö-kéletesb, mint a többi emberé,akkor a lágyuknak formáit, és színeit jobban fogja föl, jobban tartja meg, és mert épen ezen tökélyéé lát: tehetségnél fogva egyszersmind annak szükségét érzi, hogy lehetőleg tökéletes formákat lásson: lesz belőle''festő, szobrász vagv költő, az öt érdeklő tárgyakat nemcsak híven
ez
körülmény. mindjárt még
oly
behegeszti az jd talán félszázad hol jolenleg a te-
mégis ellenkezőleg van
No do so baj, — nagy baj is ! ? .
Az idő legjobb ojtott sebeket . . . múlva oda oviczkolhotü kiutélyea francziu és néinutirodalom tündöklik; csakhogy''mi uz elértnek vélt czélpontnál újból elhomályosodni fogunk, mert jelenlegi irodalmi állásuk amott már világirodalommá maga-suland.
Áttérek azonban egy kevés böngészetro, nehögv az olvasó figvelmét elvonjam a volta képeui tárgytól, melyot levelem kezdő soraiban megpenditék.
Vidékünkről, a sok vidéki lovél közt,
visszaadni, hanem ugy képezni fogja, inint kel-leno, hogy legyenek, szóval ily tehetség a valót i d eá 1 i zá I j a.
Hasonlóképen áll a dolog minden egyéb geuiore nézve, mindig azt''fogjuk találni, hogy a tehetség, moly által az emberi nőmre hat, csak ritka, szokatlan, de egyátalában nem rendkívüli; mert nz emberi eszmény nem egyéb, mint nr. Isten állni meghatározott szabály és nz emberek, akik kevésbé éles elméjűek, kevésbé erősek, kovésbé iók sut., mint nz eszmény, e tekintetben csak kivételek; csakhogy fájdalom, a kivétel immár szabályivá vált, inig viszont a szabálynak megfelelő ember — ritka kivétel.
Do moft már mi a vidéki levelező volta-képen, melyik sorozatába tartozik a szellemi világnak V , . . . >* Kunok liiugbirúlását a nyájas olvasóra bízom.
Más országokban a t u d o m á n y nem viseltetik ellenséges..indulattal a szépirodalom ugy, — mint n vidék szellemi közleményei iránt, sót ellenkezőleg, testvéri egyetértéssel közreműködik mindhárom a uagy crél megközelítésére: n közművelődés terjesztésére.
Mináluuk cz nincsen ugy, nemcsak, de a .szépirodalom*'' valóságos hamupipőkének tekintetik a tudomány részéről, noh.\ egészen ugy, mint az a mesében, épen uz dicsekedhetik a legjelesebb tulajdonokkal.
Hát a vidéki levelezőt ugyan minek tekinté V
A „tudós Itészof orro elkomorul — és végro olkaczagja magát .... Kinevezi a/.tán n vidékilovolozót — éretlennek, tudatlannak, hányavotinek, ngyraesettiick, — és Isten tudja, minő czifra neveket talál kijoUom/ésére azon férfiúnak, kl a mellett, hogy lehel a legjobbak közé sorozható jourualistn, még tudo-mányot munkák írásába is beavatkozni olég —- vakmerő?
Nem igy külföldön.
Fraiicziuorozágban az akadémia csukugy tűz ki dljaknt a legjobb költészeti, mint a tudományos mdvekro; u vidéki levelezőt pedig mint jouriittlistát ép oly irónnk tokifiti, mint akármelyik bölcsöt, ki a fő- és nagyobb városok vidékeinek szellemi s anyagi léte és jellegéről, valamint a polgáriasodé* és közműveltség terjesztéso és fölomeltetéséröl — hivatott képviselő, *
K« ez természetes; do, hog^jj* minálunk
kimerítő tudósításra még, nem akadtunk, ini-nok okát pirulva bár, do őszintén valljuk be: n i n c b m i v o I dicsekednünk! Muri mig más vidéki hangya szorgalommal munkálkodik, törekszik a kor igényeinek szelleinilng ugy, mini anyagilag, ha csak megközelítőleg is — elegei toiini,addig mi tompa késlekedésben nlusz-S7.uk át „a* Isten napját !u u kttxmivelődés életét.
K sajnos siulödést néni dyek természeti hi ! /etünk, do leginkább na idő mostohaságá-uuiv uiinjdonilják, podig fájdalom I — valljuk meg irr. igazat — mi magunk vagyunk az okai! .... Nem találkozik köztünk ember, ki szent elhatározással- föl venné, tettre ösztönözné a semmittevés kábító ölén szunnyadókat! . . . Mórt vajmi sokban elmaradunk! ..... S ha u gondv iselés, a közjó fölvirágozásaért, a legnagyobb szükségben áldozatkész egyént nom ad, még tán iskolánk sincs . . ,''.
^esznek-e sorok olvasói közt némelyek, kik felszólamlásomat a vidék iránti méltatlanságnak tekintik. Adja Isten, hogy tévodtoin !... De ha mégis ilyenek találkoznának azoktól kérdem : váljon az szeroti-e jobban szülő- vagy lakhelyét, ki annak hibáit elhallgatja, vagy az, ki tehetsége szeréut ügyekszik, bizonyos esz
köttilckol, annak haladását elősegíteni ? !.....
Nemcsak magunk sürgető érdekében kell magunkat folyton nevelnünk! de a jövendő sarjadék érdekében is, mely ferduségeiiikmik sokkal készségesebb utánzója minden iskolai oktatás ellenére, sem mint szellemi deréksé gilnkiiek. K« melyik az u felnőttek növehléje, melyből a lélek éltefogytáig folytonos képző-1 dést nyerhet? Az írod alom, uraim, — ez a ini közös oktatásunk csarnoka.
SZKNTKIKÁLYI AUKÉL.
*) Ami At i''ritekeib (éuvi''k *>KK«I liuxr.uk ■''•« kérjük, as ily ssonbsu — alig I
kftiljsí-t illeti kl»>-keterfi UI><Ur(ukW>l Sssrk.
Heti szemle.
Auguszta* 4. 1871.
— Leituer Nándor bankár 10 ezerflot adományozott az,első pe*ti honvéd-zászlóaljnak. — A magyar földhitelintézet aclivuma''s passivuma 35,302,089 ft 42 kr. — Konstantinápolyi követünkül gr. Wuldstcin Jánost emlegetik. — l''ersiában iszonyú éhszűkség van. — Tenger földrengés kóvotkeztébon Kuwang szigot elsü-lyedt. — Napoleoii excsászár s esaládjn Oonfbq érkezett. — Vámbéry vei jött tatár Alih Mollah visszatér lu/ájába. —■ A bécsi világkiállítás vozetője íSchwarz báró, csak amit aztán ráró, s c h w a r z no legyen, —t, Zágrábban .Obsor* cr.imúnj lap joleuend inog, talán .ostor"! s nem Owor. — Douyhádon egy német szintár-sulatnak 0 előadáson összesen 27 nézője volt. — Vusntegyoi Magusiban van egy magyar Dal-Cin és oz Fischer Jóesofné, ki önkéntes ficzamot ügyeson gyógyít. — Osztrák-Magyarországban 228 ezukorgyár van. — A csalhat-lanwigi dogmát nz egri, besztcrcrebáuyai, nyit-rai, kassai, pécsi, szatmári, szombathelyi, zeng-gi, veszprémi, győri, lugosi, nagy váradi, és székes-fehérvári főpapok ismerték ol. — A pesti egyetemi jogi kar dékánja Dr. HofTmann l''ál lelt. — A moszkvai németek Hismarknak egy 3 fogatú díszkocsit ajándékoztak, mely 4 ezer rubelba került. — A brünni tornaünnepélyon mintegy 10 ezer vidéki jelont mog. — Samassa József szepesi püspökké jul. 30-án szenteltetett fel. — A pesti egyetem reotorn ''l''oldy Fereucz lett. — Újvidéken szerbnemzeti nyomda állíttatik. — l''csten ogy mtlkerlész akkor lőtt lányára, mikor esküvőre készült, nz apa borotvával önmagát kivégezé. — Debroczenbon francziu üjynökök lovakat vásárolnak. — Lyonban kiütött a choleru. — Taglioni a híres bullctmestor 102 éves korában meghalt. — At észukuiuerikai egyesült államokban 0057 lap jelenik meg. — Az első váltó, mely llerlinbo hadiköltségek fizoléso végett érkezett 1,200000, tallérról szól s 03 tiztalléros bélyeggel van kö-rülraggatva. — Zichy Mihály orosz udvari festő l''eslro érkezett. — A Ferenczcsalorna Türrnek aug. l-éu adatotl át. — Szalay László történetírónk leánya Zsófiát aug. 30 án vezette oltárhoz Havas Sándor pestvárosi aljegyző. — Baján ogy kémény tisztitót tréfából összupör-köítek, másnapra belehalt. — A pozsonyi hon-védzászlószentelés nug. 0 án lesz. — (Jr. Zichy Hourik a mosoiiymogyei ev. iskolák fölsegé-lyezéséro 1(KK) ftot adományozott. — A csehországi jégkárosult községek száiua meghaladja a háromszázai. — Rothschild a ferriéresi várkastély tulajdonosú kényszerítő cselédségét, hogy Vilmos császártól ottlétekor kapott borravalót visszaküldjék. — Névy László jeles tanár kilépett a pruomontroi rendből. — Az algíri felkelés terjed.
— (Irodiiloin.) Megjelent s beküldeteti: Figyelő. Irodalmi és szépművészeti lap, szor-keszti Szana Tamás, kiadja Aignor Lajos. VII íüzet 1871. julius hó. Ára 70 kr.
--"^Megjelent Wajdits Józsof kiadásában : . V o d d szivemet szívódért* czimő szerelmi levelező könyv. Alkalmi levelezések változatos gyűjteménye szerelmes párok számára iSzivélyesitól. A 320 lapra terjodő díszes kiállítású s igen szép osimjelvényss keménykö-
tésű köuyv áru 1 frt 20 kr. kapható Nagy-Ka-nizsán a kiadónál s minden ió reudezésU haaai könyv kereskedésben. Kiadó következő alőszó-v.11 jellemzi o könyvet: Midőn o jelen munka kiadására vállalk''ozám, szemom előtt lebegett azon édes tudat, ez álul oly körben is ébress-tek olvasási vágyat s nevolom az olvasóközönség számát, mely körbolíoknek kevésbé adatotl meg a sorstól, hogy idojök nagyrészét olraaás sul tölthessék, vagy a munkásság által igénybe vett időből elvoutnn nem fordíthatnak elég figyelmet arra, hogy a szellemi művelés egy-izersmint időtöltés is lehosson.
Tugftdhntlauul azon iráoyeszmét sam té-vesztém el, miszorint mind az, ki e könyv birtokába jutni óhajt, hogy haszonra ne fordítsa az élőt különböző szakában különböző módou előforduló eseteknél, mintegy mintaképet talál e könyv ben oszméiuek leírására, kifejtésére.
Kddigi kiadványaim a közkedveltséget kivívták maguknak, mit tényleg bizonyít azon körülmény, hogy több kiadást érnek, erőeen hiszom és ronjéiiylo », hogy a jelon könyv is méltó érdekeltséget kőit azon nagy köaöuségben, kik szerelmes levelet részint órzésrohsm, ré szint a munka által igénybe vett időhiány miatt notli bírnak Írni; pedig valljuk inc^ .''issio téli az élet s-jinpadou nagy fontosságnak a szerelmes levelek, mert igon sokszor a boldog-ág alapkövei. Nincs egy levélnem sem oly fontol és figyelmet érdemlő, mint ez. Azért tehát bizalommal es szerencsokivánattal nyujUra át aa érdeklő miudkét noinbeli közönségnek.
Végül nem mulasztom cl azon meggyőződésemnek kif<jezést adni, miszerint e könyv-ben, érdekes és változatos tartalmánál fogva, a müveit hölgy-közönség is mulattató olvasmány t t igy kedves szórakozást talál • átolvasás után mosolyogva bár, de megelégodetten teszi le.
m r e k.
- (A Balatonba fult.) Kgy ósiből Csopakra e tfapokban jött ácslegény, midőn a Balatonba egy fürdő bódét akart beállítani, a hullámoktól elkapatotl, s midőn majd egy óra folyásig egy darab fenyőfán a hullámokban iszonyú kiállások közt hányatott -- a viz alá meriilt s beléfult. Segítségére sem ember,'' sem hajó nem volt! A vele együtt dolgozók kétségbeesve szétfutottak. — A pálosnak! halászok kihálózták u hullát s köztök u szerencsétlen felei közt folyt a vila, ki — hová temesse? A megholtnak neje, s árvái maradtak.
— (Kulaud a Balatonon.)I''ázmáudy vBéla múlt pénteken este hét óra tájban, midőn a fürdő közönség — zeneszó mellett — u Balaton parton sétált, csónakázni készült egy burátjával. De miután ez elkésett, maga vállalkozott a vizi sétára Kgy kormányos és kél révész volt a hajón. Alig, hogy » vízre szálltak, nz égbolt, melyen már olindulásuk előtt is vihart jósló folliők mutatkoztak, egészen elsötétedett. A közönség oszlani kezdett a sétányról, s voltak, kik a merész vállalkozót a közeli viharra figyelmeztették. De ó, miutáu már egyszer eliudult, nem akart visszatérni, s csuk uuvotto a koletkező orkánt és hullámokat. Azonban valóságos tengeri vihar lett belőle. Monydörgött, villámlott, a Balaton óriás hullámokat vetett s jégesővel vegyes zápor szakadt alá. A vihar már szüuőben volt s az argonauták vií8Z«akurtnk térni; do alig hogy a purl közelébe értek, ogy uj ''roham ismét visszasodorta őket, s okkor Tett az orkánból valódi .balatoni szél." A közönség egy részo a kávéház melletti torraaról nézte a küzdő csolnakot, molyut a hullámok mindinkább a tó közepe felé sodortak. Mindenki megmentésükről gondoskodott; do mindeu kisérlot hasztalan lett volna, s a gőzös kapitánya sehol sem volt található. Aa alatt pedig, a míg előkerült, teljesen besötétedett és a ceolnuk eltűnt szein elöl Később az az örven-dotcs hir érkezett, hogy a szél Tihany közeiéhon a parthoz sodorta a csolnakot, s tán ez is volt uz oka, hogy a gőzhajó nom ment keresé-íökro. l''edig ennek igy is okvotlenül, minden áron megkotlott volna történnie. Másnap reggol azt a megdöbbentő hírt hozták, hogy elmerültek. Az izgalom és szomorúság leirhatlau volt.De maradt még egy reménysugár: hátha Szántódon vannak, mórt onnan nem érkezett még válasz. A többi, miuden irányban szétküldött sürgő-nyökro pedig azt válaszolták, hogy som a csol-nakról, som Pázmándvról nom tudnak semmit. Képzolhotni tehát, mily örömzajt idézett elő aa a positiv hir, hogy a Balaton jrfsó partján, Szántódon vaunak. Hatodfél óráig tartott élethalál tusájok. Kotten eveztok, köztük Páz-inándy, egyikük kormányzott, s a negyedik W gy«ngo legény folyton csak a vizet merit-getto kalapjával. A két idősebb révész — mind a kettő családos ember — nom sokára kidőlt, 8 arczczal a hajó fenokéro vetve magukat, imádkozni, sirni, rimánkodni koidtek. S csak a fiatal 1 igény, Pothő Károly, kit I''ázmáudy jutalmul lovászának is fogadott, nem veszté el utólso porczig lélekjolonlétét. A hazatérő szerencsés argonautákat valódi ürömrivalgással fogadták Füreden. Pezsgő s czigányzeneMÓ
Nyllttér •)
ajánlkozik
jó házból származott n.".; ki a gaztluasz-H/.oity koiláü minden nőmében kitűnő jártassággal bir. ÉrtosUlhotiii o lap kiadóhivatalában.
(JhkllUletetQ A tinóm HtvaUiciere du JJarry tdy,jyógy$zer meggyógyít mindon kórt, mely gyógyszerükkel daezolt, novczotesen: gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, takhár-tya, légzési, hólyag és vosebáutalmat, gümő-k.irl, szédelgést, szUkinellüséget, köhögést,
•) K rovat alatt koaláitokért foUKIn.tgei nom
__'' . 8/ork.
emésztési gyöngoséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, nranyért, vizkórt, lá/nt, nszkórt, vértarlódásl, íülzugást és há-nyási ing,irt niég terhesség idején it», diabotest, buskomorságot, soványkodást,csuzt, sárgnságot a 72,000 gyógy eset, melyek mindon gyógyszerrel daezoltnk ; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Pluskow udv. matsal-tól, do Hrehan mnrquisnőtől. — A húsnál táplálóbb lévén, a ltovalcacüró felnőtteknél és gyormokoknél 50 szerto megkiméli a gyógy -szorok költségeit.
Castle Nous. Aloxandria, Kgyptom. 1869. mart. 10. A finom Kovalescifcro du Barry en-gentot ogy igen mukacs idült béldu^tilásból,
H
melyben 9 évig borzasztóan szenvodtom, s mely mindon orvosi kezelésnek ellenállt, ki-gyógyított, s özönnel forró köszönetemet küldöm önnek mint felf; dozőnek n természet e becset adományáért. Örüljön minden szenvedő. A miro semmi gyógyszer nem kép<s, azt teszi Du Harry Hevniescierje, inelv akkor n-ni volna tuldrága, ha súlyát aranynynl mérnék. — Tisztelettel Spadaro C. (f>.
Pléhszolonuzékben ''/, font I ft. 50 kr, 1 Imi 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 V 5 fnt 10 It. 12 font 20 ft. 24 font Sfhft — Kovnlesciére Cho-cdatée táblákban 12 csészére 1 ft. 50 kr; 24 cs(Js»''tro*2 frt 50 kr ; 48 csészére 4 frt ÚO kr ; [óraiakban 12 csészére I ft. 50 kr, 21-re 2. "><»
kr. 48-ía 4.50 kr, 120-ra tf) ft 28fl ra20 ft. 570-ra 36 ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Bécsben. Wnllfischgasse, Nr. 8. Pesten'' rökJóu''f gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-stiidtornél, Alsó-Kubinban Tyrolor és Schle-singcrnél, Debroczenbon Borsos Koroncznél, Diiiiaföld váron N''nthera Pálnál, Károly fő várott Brilli F.nél, Nngy Kanifdn LovAlt Kdrolyixil-Érsekújváron Conlegner Ignátznál, Székes-Ke-hérvárott Dieballa Györgynél, Vcrsoczen Fischer Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csemegeárusoknál.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Ofá*: Tapasztalván, hogy az enyéimnok szóról szóra után-nyomott, sót n közönség ámítása végett hamisított névaláírásommal ellátott használati utasitványokknl áruitatnak Seld-litz-porok, s ovégett a kül alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyön feleső-réltotlietnck, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miezerint; „ax általam készített Seidlltz-/M>r minden kata/f/ája hasonló késxltmfinf/ektöll mef/kUllinböxtetéslU Maját eédje{///em fis aláírásommal ellátni.
;»ra egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven.
K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek között tagadhutlanul az első helyot foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a legrészletesebben tanusit-ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdaíomnál, végül hysteriára, bükórra éa huznmos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógy hatást eredményezték.
Itaktávak Nagy-Ktmlxnáti: Bclus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Koson feld F. uraknál
Belovárott l.akoviea O. Csáktornyán Káráaa M. -Kőszegen C''iacilnovlw I»tv. icy<''gvi*. Kaposvárott KrKl Náixtor gyógy**.
. Kphn Jakab
Kereslten Broyer Jakab fial Kapronoiin Werll KártH. gyógy**. Letenyen Kallvoda J. gyógy**.
Marczallban I»»tl Nándor Bánok-Szt. györgytn Fiblcs
Szambsthelyen rillrli Perijntt gyógy*. Sopronban Meaey András gyógy* Zágrábban Mitielbach Za. gyógy**. , Ceyleek J. I. gyógy$g. , tlrweiaz Kr. gyógy**.
J. gyógy,*.
Ezen ezreknél kapható még: A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosubb
(544-52,18)
\ vet ló dl Dorsoti-halmóJ zsír-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más hnlmájzsirolaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-halmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrnphulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással van; moggyógyitja a legclidültobb köszvény- és csimzbajokat, valamint az időszaki hőrkütegokot. * , -
Ezen legtisztább és legluitályosaljb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyerotik, és átalában semmi vegytani kezelés alá non} vona-tik, haneiu a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint az közvotlonül a természet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsbon.
Jó, vnlódi h ItibiinélkQli vonzón áruért kezeskedve.!
MBTH S.
Bécsben. Rothenthurmstrasse 29-dikszám alatt,
rumburgi vászon- és fehérnemű raktára
>
ill kft*t.'' leaai uj Arjogyaékél. Tartáakodoru min<ton banjjiatoa álcaérettfil a cau|>*u a»t t.átorkodom Hgj* Irmhn Ajánlnoi, hogy t. vevíilmnek *>sl>Ad<águkbsn áll * t<"l«m veit rzikkoket, hs sx.ik tiárml oktiát nőin tcUsoiirk, bérmentesen vissssknldeiii, mire s flsetett ár |>o»ts utján ssomist mogt/rittetik. Mr((roiiili''lí«»k as brküldrie után vagy p utal utánvét innlletl, liirliov* lelkiismeretesen
pontosan teljcaittctu«-k. — KUsnsirn s vássnskból mlaták b^rmentvo küldetnek. FerH Inaekre a nyskböséfl mértékét kérjük mefikUldésl. A l«v«lek cilmeie..dPk:
S. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, RothenthurinstraHso Nr. 20.
Vrvftk, kik J.r> frti< váfároliiak : fgr finomul Mmzolt bsttail kendSt60 írtl* váaárlák X rgy ttl t-irjoil franrala b«li»*t kendCt salnoa aacgt''lylycl; 100 frti(( vásárlók I egy dtsssa s«*lslt«ritöt kfpnak ráadásai.
R JBG YZÉIK:
1 dl> :i0 r!\(n» j<» kési fon<l-vừou , yyári árs Ifi fit., moat cank M frt.
I db 30 rSfAa vslAdi fehéritrtt fonál vá«xnn 18 frt, moat raak 9f;»
I db :i(> rSfAa báli váaion forin'' most oaak 10 frt 60 kr.
1 db :in r, sa/pen feb^riteilcr tsavá-aauii Zt frl, iuo»l raak IÜ frt.
1 db .''tO rS(0* vnl.''idl rnnib. ráaion VH íli ft mofit r«ak 14-10 frt.
I db -iovőíh* bollsildi ra^rnsváston .''12 frt. moat cask 1A frt.
1 db 30 rí!frt» liltfliW: nunbiirifi-vá-fton, rileg it)ryncinllekrn alkal m.ia .t''l frt moat raak 15 frl.
I db40röfrta kUlQnnteii jd irlsndi rá atoii 34 frt, moat acak 1T frt.
I db M rfifna bollsndi tsAvéa fryárí Ar :i« frt, moat raak 18 frt.
1 db ft) r''!fn« valddí Irlsndi aiCv^a, 44-48 frt, moat rask frt.
] db r>0 rítfna kii. belgiumi aaOvéa, leRalkslmaaabb férfi Ingekre 6''J -W— 70 frt, mpat frt.
1 db. W 6a 61 ríifrta logneheaobb áa trrfjobb iniJti''^il rumburió atflvía •A A »7, W, 3J, as, 40 4U, 46, 00, 66 60 fri.
I aidtféan.Mkali l.pedS, 8 r. honi''U, i rflt ai^lea, 3 flrtdl 8 ft 60 krig. 2>/i röf fi/Ica 3 frt 60 kr. 4 — fllg.
) lucaat valódi fcbérváaaon kia aaeb-keudő I frt 20 kr.
] luctal valódi frb^ivátaon tasb-kendi nagy faJUbdl 2.40-3 frt.
J lucrat valódi fehérváa^on aaab-kendik , Ibstgy-aaebkendSk) 3 frt 60 Htdl 4 6, 6 - 7 frt. tactat legújabb , legtluomsbb 4«
legaiebb frsnctla vá»*on l»stia»t saebkeudC . ajoiir • aaegálylyul t» aaiiisa caipkéictlel 1» frt. db 30 rófita atluea igy • kansrá^^ J4-20 frl, m»at 7, 8, !t, 10 frjlg. tues. salnea TáMoii-Mebkeudő finom t* tsrtiSa « 6 li 7-H fit... tncaat baliaat váaaon - aaobkend'' • fehér vagy aain#a aaegAlylyel caak 7, H, 0, 10—12 frtig alenfinomabbl Inrast vásson damaaal-aaaUlkendo 6, 6, 7—8 frt s legfinomabb. . turast káví- vsgy thea-saat!«lkondí>,| vá<aon-dsma«*tbdl fobór és aalne«
|ö76—12,9)
3, 4-
• xoubél divat.>» aiabáusl 6 frt a Igfinoiuabb.
1 uiíi-iiig jó váaxonlidl hiudval I frt 60 krtdl 2 frt 60 krig a legfin.
Női-nadrágok linóm acbirding yugy barcbetbCl vagy pedig jó uiinö aégil váaionból, almán vagy hl. meave 2,2.60- 3,3.60—4 ft a lagfin Női éji írl.ill*. (roráetta) blmeire, ytgy htmséa iwlktit 2,2 60 3,3.60 6. 0. 7. H frt a logfiuomsbb.
Női ataóaaokuysk igen jó bsrrbelbSI 3,3.60—4 frt s legfin.; 1 ntii sUó aaoknyn s legllnom pii|ué bs>ehrnt-
2.W) kr., 3-4 frtig a legfinomabb.1 bői 4-6 frt s Isgflnomsbb.
rumbiirgi dsmaaat niatalkondS <> aaeinótyra 6, 0, 7 8 frtig a legfin 1 rumburgi dauiatal saatalkéailot 12 aaemílyre 10, lí, 14 - 16 frt » Isgfi. I tura. erőa konybatrtilő 2.60—3 ftig 1 db. 3tVrSfS« igen ió aaini^ bsrrhent
11, 12, 13, 14,16 frtig. s logfiu. 1 db 20 rSfnt nsgyou jó plqué-bar cbent 12, 14-18 frtig s leglinoin. Obiffoti, igen finom , óp oly tsrtóa, mint a váaton Iliikre, gstyékra,
gstyákr, kiható, rí
aloiaxoknyákra haaanál f«; 26, 3<). 36—60 kr. s legflnom.
Pamut.gradli, atlsaa-eslkokksl, így-neműre külniiftaeii alkalmas, rőfo 30. 35. 40 - 46 krig a lugfin.
1 női ing hollandi válton 160-2.60 I női ii<g kildnO rumburgi- ragy bollsudi váitonból, finom himióa-
•el, raak 3fit.''K)kr.. 4, 6 0 a l. gti.
1 női ing kilttnŐ rumburgi váitonból, legújabb páriái mintára kéiaitve, raak 6. «>, 7, 8 frt a legfinomabű. N6i Uli- vagy éjt ingsk, finom vá-
Valödl angol feliér (» ninei arlilr-tiiig-ingek nagyon finomak íi jók y, 2.60 kr. 3 4 frt a legfinom Url-ingek, a legjobb rumburgi ragy-hollandi-vássonból 2 frl, 2 ÓU kr 3, 4, 6-6 frt a legfinonjjibb. Url ingek, legfin batlatt mmlbeléltel.
legelóganaabb 6, 6 -42 frt a legfi.^ Kianell uri tíli-lngek legfinUa legeleg'' mindon atinben 3,3.60 4, 6 -Ü frt. I turi. nri-íiiggallér, a leguj. franct|s a angol divat iterint 2.60 -6 I. a tf. ltura. nrl kítelŐ legnj". fraocaia a angol divat aaorlnt kiáll. 4.60, 6, 6 frt. Uri''gályák, igen |ó a tartól váatonbdl félig magyar aaabáaaal 2.60 3, frt a legfin. franetla aiabáa 2,2.60,3 frt Uri gályák, igen jó i* lartóa válton-ból, magyar itabáaaal ciak 1 frt 80 kf.,2 frt 60 kr. a legfinomabb. 1 tuciat finom nSi harlauya 6 . 8''
10 — 12 frt a legfinomabb 1 luriat férfi-bariinya 4, 6, 9, 7, 8, 9—10 frt a legfinomabb.
£2
B K:
——
Sslyemkslnitk ktfivstlss a gyárból.
15 százaléknyi
valódi nyereség
• . * ■
ajánlkozik hzoii
melyek a caász. kir. szabadalmazott
„zur Stadt Lyon"
riiuieieltl a e fíy « ra k e I m * k g y á r j-r a k t á r á b s n, ''
JificH, belváros, T u e h l a u h e n í:t-dlk sxám
• ^^''
vásároltatnak, miutbogv mi Hfíjút ^ynrliinin> ninl.wt n következő szabott gyári áron áruljuk, a legkisebb rőf számig, é.< igy az e n gro s vagy részlet eladási árkülönbség, ami közvetlen vásárléink ny''e r o in é n y e lesz
mii i . i m -.? I II.....Ili................IIII II n———
_bécsirlf
1 to.-t rít tfukTTn.
A legújabb s legszebb lestésü csikós selyemkelmc . . .
A legújabb s legszebb színű liifoliík <S» Poult de m>ie . . 1.75.-t
A legirjabb s legszebb szinti s/, széles Gro«« A - tullleH . . t. -.—S
A legújabb szinü nehéz (aro«urnhi ........3.75.—4
A legújabb lirmlerle de Lyon . ''........í.ftO. — t
Valódi indiai ny>rs foulnrd egy ruhának való 4/» széles, 13 rőf 15.—. 38
A legjobb pnploii tnfnln..................I.ÜO.—t
AMnsx minden sziliben............1.10.-— 7
A legtartósb s legjobb fekete lyoni liifnlii, \ohlfHvc és
................Poult de nőié 1.ÍO.- 3
/S legnehezebb s legjobb fekete(aro» de fnUlen ésfirii^Kralnt''k 1.ÖO.—5
'' Valódi angol kiváltság, uynpjulxirsonv...... Oü.—3
Valódi fekete kflyeut-bnrisoiiy.........2.50. 1%
Minden kelméből miistra készséggel küldTTUr™ MegrendeUwk: a bel és küllőidre vasúti-, gőzhajó- «<« posta-utánvétel mellet szigorúan a mustra szerint pontosan teljesíttetnek.
Selyemkelmék közvetlen s g y á r b 6 I.
,,. ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
,/v. Bucsbon, Opernrittjx Nu. 21.
vesz 6a elad állampapírokat, kölcsön-sorsjrgyekct, vasút, bank- és iparsxelvé--nyeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
Jf >íoghizrt9ok a cs. kir. börzére készpénz vagy megfelelő elöpénz mellett legjobban eszközöltetnek, v Játékt&rsaságok:
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-lk évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. Évenkint ft húzás: utárczitis l-én,april U>-ón, junius l-én,szeptember l-én, deozcuiber l-én; Főüycrvóny 250.000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft.
Minden résztvevő, teljes befizetés után kap • 1 cs. kir. 18(14. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-lkl államsorsjegy részlet fizetésre á C frt liavonkint-ftvenkint 4 búzás febr. 16-én, május 15-én, augusztus 15-én, november 16-én-Főnyervény 250.000 frt, legkisebb nyervény 104 á 200 frt.
Minden résztvevő, teljes befizetés után kap 1 magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjegyet.
20 db császári 1870-lkl török államsorsjegy részletfizetésére á 5 frt b»-
vankint. fivcnklnt (i búzásfebr. l-én, april l-én, jimi l-én, auguszt. l-én, oktober l -én és dcczember l én. Főnyervény 600,000 franc, legkisebb nyer:
vény 400 franc.
Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
1 c-sászári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschwelgi sorsjegy, résziéi fizetésre h 5 frt bavankint. |
í;.venkint 4 hu/ás: febr. í-én, május l-én, augusztus l-én és november l-én. / Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. » Minden résztyovő, teljes^zetés után kap
2 berezeg Hraunschweigi eredeti sorsjegyet.
j • - «
S&T Minden Húzásnál érvényes: "Mi
20-ad részjegy-1804. oszt. sorsjegyre » H Irt 1 minden
20-ad , 1849. ötöd osztr. sorsjegyre K 10 frt további lizetét
20-ad . 1H70. magyar sorsjegyre - \ , nélkül (Ml-18)
ígérvények minden húzáshoz.
Minddpnemü sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak. |
A HAJ KIHl LLÁSA MKGVlíDVE!
Evekig tárté fürkés/és folytán végtére sikerült nékem egy r
haj- és
feltalálása, moly által már 4—Ö ssöri használat után a haj kihulUma, valamint as oly igen kellemetlen pikkelyek képxöiU''Mr minden korra elhárittatife. Egy üveg ára 2 frt., postáni küldéssel lö krral töbl).
Kapható a feltalálónál
DBM AL najroarAsznái
Pécsben, belváros, (Johaunesgasse Nr. I.) Megrendelések a vidékről azonnal teljesíttetnek.
'' Köszönet elismerés.
Ón haj- és pikkely vizéuek ötszöri haszuálata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen elősegíti. Kunok folytán esonnel alkalmat veszek Önnek köszönetein s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel '' PltltíL J.
s mAdlingl C». k. f«ab. vaa. ét érriftntöde k«nyvvl»5J».
FIGYELMEZTETÉS HÖLOYEKNEií.
•* Mindenféle ehiffnonok, eo/f''ok, hajfürtök stb. a khotő logjutányosb áron kaphatók
Alhojok uruk rfrurft''C tökéletes husoolatosságbauj^ssiletnok.
Demal A., hajfodrász.
Rsktái van PeitOS, TflrOk Jóaaef innál, kiráty-atcsa 7.; Lfmbfrg i..»n Kurkrr 8. nrnál.
S - (600- Q,
KELL Eli ós ZSITVAY
selyem (is nfii divatkclme raktárukban Pesten Szervltatér O. sz.
A legújabb selyem, gyapjú és gyapot női di-* vatkelmék, kész női ruhák és mindennemű felöltök, valamint sok más női divat-czikkek, dus választásban és lehető olcsó áron kaphatók.
Ruhák kószttóse sajátszabómtihelyünkbena legújabb divat szórint gyorsan és izlósteljeson jutányos arak mellett eszközöltetik.
Kelme minták vidékre készséggel küldetnek, a megrendelések pedig kiváló figyelemmel és gyorsan eszközöltetnek. (Kw-c.r»>
í
Lyoni selyem kelmékből
fíyiíri raktár,
■HMM
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idő éta kereskedők pompás hirdetések által ro« órákat ajánlanak a t. cz. közönség, különösen n vidéki lakosok félrevezetőére. K kereskedők som órások, som — mint állítják -óragyárosok, ennélfogva nz órának bclszorvezotértíl legkevesebb értelmük sincs. Kiadnak például avult idgonymflvot, pakfongállváuyban mint nj szabatos iiiAszerlt órákat, valamint másféle leg közönségesebb órákat valódi iingól órákul stb. Azért óvukodjék mindenki ilyféle hfezonttlau órák vevőétől.
A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar vonni, forduljon a jó hiincvü óréLSlloz;, HERZ M
ki átalában csakis as óragyártással foglalkozik. Hécsbon, (Stefansplatz Nr. 6.)
HERZ M.polg Órás Bécsbon, (Stefansplatz Nr. G. Aussenseiton,
des Zwottelhofes) számos év óta jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
ói^a-rakt Ara
ajánlja mindennemű jól rendesett óráit nagy választikban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szoriut.
<arnll zHtliórnk
,kllUnG ívinőiígliek a ea. k. kémlésaetl hivatal álul megpróbálva. Minden •tsbályosoii óráróli jótálláai jegy adatik. A nem itabályioti
• email. 30 36 frl ■ httlgyórák ar.tap. 35 40 frl
• oinail. gyémánt. 38 48 frt
• krU.tily lappal 34 - 46 frt
• kettdalap 8 r. 40 48 frt
• •mail gyéináoluk..''iO li.''i frt
• kftlgy horg. órák 40 —48 frl
• JegeraQveg 45 40 frt
• krttöa lappal 50 M frt remonloirok COj 10, 80, IK). -100 frl
• kft födél. 90, 100 - 110 frl Aionkivlll mindenféle óranem kéailelben van. KiOat ilrák 1 1.50-lg aranyot tatnak.
Kallat óralánciok frt M) kr.
ft. G. 7.''8. 10 13. frt. Arany óraláncxok 18. 25'' 28. 8''». 40. 50. 60. 70 80. »0. 100. frt
K''jlló órával 7 ft. .. .
flnom. ar. lap 45 60 frt; . _ Keltó órával, mely a kel- legpontoaabban Ulje«iltelnak. Mfj keltői lappal 55-65 írtaméi gyertyát gyújt D frt - Bi* nein lelelő Arák klcaeréltetnek.
aranykn. toaltd keltű, rlai.tó Kittel, mely Orák cterébe It elfogadtatnak
65 70. 80. ÍH>. 100 l20 t„yM.f4Bl|w<lí gyargyát gynjt 14 frt. Knlon kívánatra köldök bejUlt rtu.e iejeiflvcgg. 42-60 fi _ pArlat ^nlt.5 órá di.ru bronci- gekért aránylag órákat é« lánotnka-Aran/ cail arilap 50,75 lókban 12, 13 14 frl, válattlátia, i» a meg nam tarlót-
romontoi, 80. 90 100 fri Hordozhat! Arsifll etieairzé érák áruinjárandó otoeget vU»takaldömi
. - kit. fap ÍOO.IJO, 120 150 fn _ Horgonyííle, rubinnal, at ut__I
Vadéit munkát retnonloir pakfong eMlg lét áSk kUalll legjobban hat. Kérem figyelembe VCnnl! talmi aranyokban 13-47 frtLiiJ,,,^ „inden va.pályaudvari 5rré Minden árun legjobbiterU-k
Hölgy órák {"őrs. atlnhátakban, gyárakban ilb,|éa k.reikedők va;y nem órátok ál-
KilUt rali, 4 óa 8 r. 13-18 fl.]K««u óráknak mindegyik* ugy vau ul ajáolotlakkal Oiiie nem vegyi. Arany - . 25 30 ft liirrvaive, hogy bat knlduMle helyen lr„d«k.
10 12 frl
1
Kór fi órák Ktilat henger ór. 4 rubl
- 1 aranyker 1 r \ , rugóval 13 14 frt
• ksIlSa fsdóllel 15—17 frt
• '' kristály ürag.14 17 frt horgony r. 15 ruh. 16 -19 frt
- fln- «lUt lappal 20-2S frl
• kettCa f.tdrlUI 18 -23 fn
• finomabb 24 - 28 frt
• aug. h.kriat. Ilv. 18 -25 frt
• horg.badiór.lf.lap 24 - 26 frt
- yeinontoire a nyaknál hiliaudó fel 25 SO frt
'' • rem. ketlKi fedól. 35 40 frt
- jegeradvfggel 30 - 36 frt 3. i
• horg. hadi rem. 38 — 45 frt Arany henger.WNr.3ar. 8 r. 30-3(5 frt
horgony 15 r. 31 — 44 frt
.1"
(560 - \9)
drbja 2 fttal ÓlÍTbb-. ll.-i, ■ . 40-4» frt.
t.egaavyobh válantók a leg-uut«ae.. p«. sl bronoi orákbss. 18,
20. t2. «5~80 ínjával, - afyanaa UlSntfivel 18, 30, 3b, 40, So, 60 100 fttUH Lefaafysbb raktár laissrákbas.
Tulajdon gyártmány, kól óvi jótálláaial ; Naponta felhuiandó 10, II. lí írt. — Minden 8-nap felhuiandó 16. 17. 18. 1«. 20. 22 írt. Ugyanai óra- t> filóranióaael 30 33. 35 frl.
, óra- ti negyedórámból 48. 50. 56 frl. Hóuapot regu!atcur 28. 30 32 írt'' Ctomagolát ingaóráknál i Irt. 50 kr.
Minden javilátok leh«lS leg. jobban vógeila nek. Vidíki megreu* delóiek at Omegnek kóiibeu beklll-dóte nagy poitáui utáuvát melleit
peuynyel
Keller Ignácz
INreLsíy-^E^rLlassÉtrL, («t •»>
Ajánlja gazdagon fölszerelt vwrak-, hölgy ekés gyermekek számára való top:in-rnk-tárát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
(Jgyszinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonasága I. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt Icgjutányo sabban számítom.
As én raktáromban vásároltnkat kijuvi tásra elfogadom.
Kmplielilt sein rotch nssorlirles l.ager aller Oattungen Uorroii-, 1''innen und Kin. dor-Htilletten von bester (juulitiit und zu mögliehst billigon Preisen.
Atich luachc ieh ein k. k. Milititr und verehrungswünligea Publikum aufmerksam. dnss ieh allé Hcstelliingen von besteu In- und Auslilnder lA^ler verfertige und prompt untt billigst berechno.
Audi werden von mir gekaufl''i Waare zu reparieren nngenommen.
IJjlaky, Hirsehler és fia
*l''akci-c8kctKi társulat
ALSÓ-DOMBOHUBOL utolsó pósfa KOTTORI
tiszli''lcltel jelenti a utagns uimágnknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, úh iniiideiiiK-niü fenyü-éptiletfából
nagv és jól ^crondezott raktára van; mely raktárból bármi encmö megbízás gyorsan és jiltnnyosan eszközöltetik ; mire nézvo midón a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnók, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCTTLESINCJKK GYULA urnái lóvó
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Ijlakj, Hirsehler A Ha,
(629—23)_____■_ _fakercskcdók.
UJ ÉRDEKES MŰ!
"VITeiJclltS József könyvkiadó-hivatalában Nagy-Kanizsán megjelent é.s minden hazai könyvkereskedésben kapható :
„íí ÁLLJUK A SX&P SXÓT"
monyát- jilkö**öntö (TOAHZT) könyv, szerkesztették:
Wajdits József ós B&torfl Lajos. 7
Második javított és tetemes-n bóvitett 380 lapra tertjedó diszkötésü s csinos kiállítású könyv,
élttel 1 forint Bo kraJozá,r.
Valódi illa t-s / á j v i z.
(Odorln.)
TflblxaOri Upaaatalás blaonyitóka után bátor vagyok mii^t toll«<ilr«*crt e valddl lllaUtájviaet a r«ggeli fogpor ó» fogpaata helyett móltólag ajánlani, nem kOWnbrn gyógyh*lá«.in<l fogva rr«. • Iti a íogumot, eltávolilja a már jelen lehető iit ............ kellemetlen bflat, inegaaOntetl a logfájáat ól inogíelrl min ién keltéknek, inrlyet a t. ca krtsrtnaóg egy aiájviilöl krtvet. lbel Ara hstzsálatl utasitásssl 70 krajezár.
Láz elleni óletszesz
Minden eddig lameit Idsfláal. legyen <•« rpelá*, vagy bármi máanáv-s aevaaatt Iái alapoa óa jótálláa melletti litláaaal gyógyít. Ara haszsálstl utasitásssl eflyUtt 7<> krsjoiár.
Bőrtaetegséff
I.egyrn aa akár kiOtóatól, mrl gi^glől vagy írintknóa áltat clCmoiditott bSrbotegaóget afapoaan t* 48 óra alall kOnn/rn meg gyógyitó folyadék kapható haainálall ntadlátMl rgési adag I frt. fit adag «0 krajciár.
Miudetek. megrendelhetők kész|)éuz tizetés-, vagy postai utánvét mellett
Kalivoda János
gyógyaarróainí''l, I.etony/n, Zalamcgyc.
IV* Caomagoláaért 10 kr. aiámitUtik. (618> 20,1)
ITT ELŐSZÖR.
• *
Erőmütani világ-színház,
Naponként olöudiin a főtéren Kezdete 8 órakor. BelépUcllJ alt:
Klsfi hely...........40 kr.
2 . /..............20 .
3 - .................io ,
(617-1)
felbekmayek Ágoston
x özvegyének elaó m. kir. szabadalmazott
^viz&thatlan kaotschuk-ponyvagyára
Peateii (2ő év éta áll fenn) (613 -12,3)
ajánlja elismert logjobb készítésű v^áthatlan ponyváit tetszés szerinti nagyságban legjutányosabb árakon. A gyár HitkoM-Pnlotáli van, szentben a vasúti állomással. A raktár és iroda Pesten, Lipótváros kétsas uteza 12. sz. az udvarban (a tiékposU mellett) Gorllea JÁBOHitál.

300 TKiWKSZBIHKA
LEOW TITIJS.
Wajdits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Na''gy-Kanizsá"
popincr
szabadkézből azonnal eladatik.
értekezhetni szóval, vagy levélben a tulajdonosnál a
hely szinén. * «
liakkÖHd. vasúti s p<Mta állomás Zákány.
(WW-8.3) CSENOEY KÁROLY.
XhíO''-Ksiiiísmh, 1871. augusztus 12-ón.
33. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Soimgyi Közlöny
i
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
VeKyes tartalmú hetilap
;i v/.é|>Iroda lom. kereskedelem, ipar. sazilászai, tudoiiiitii} és min eszei kAréllL
Metfjelenllc:
aaladen sioatbalan, •gáei • jyakraa «tifel va*y két i*»n.
Sn-rUt-Nilól lrtidn Vin«1" 1»l»Ml«t:
WA.lIM''I''S IÓ/.HKK knii)vker««krili''*4<:»ii.
J e 1 e ii t é s.
Szíves tudomás vétel végett tisztelettel jelentjük, hogy a tornászati póttanfolyam f: hó 12-én délután ö órakor fog a helybeli izr. tanoda helyisé''gébeu megnyit-Utui.
A gyakorlati toruászatből az előadások naponként reggel 7-8-ig, este 7,7 — ''/»8-ig fognak megtartatni; az esti gyakorlati előadásokat hetenkint négyszer elméleti előadások fogják megelőzni, miről az illető hallgató urak annak idején értesíttetni fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán 1871. aug. 11. HOFFMANN MÓU VALBACH MÓR
titkár. «luOk.
Az erdő-kezelésről.
Tekint el tel u k''ózséiji élets a-i ujabb erdei törvény ja va tla trhi. ii.
A mi a községi e-dók legeltetését illeti, — ezen kénye? kérdést akár hosszasan körvonalazom, akár dióhéjba szorítom,
— a dolog mindig csak oda fog kimenni,
— hogy a még bizonyos kort cl nem ért erdők átalában legyenek tilosak legelőül használtatni, — különösen kecske vagy birka nyáj számárai
Hizonyos kort elért erdők, — itt a talaj minősége nagy befolyást gyakorol, — hol a fák sudarai már felnyulottak, szükség esetében felszabadittathatnak. — Disznó és birka nyáj számára!
Az előkjMuéletek, midőn makk dúsan termett, hogy a fölösleg a község által el- j veszettnek ne mondassék, azért és ott, hol ■ az erdők áiladéka öntenyés/eti készséggel
Előfizetési föltételok:
ll«l)rl>0i. Iiáalios hor<U««*l •!• vidékre poétán k41 l-tt • f K(i«i évre: . • frt - kr. -Kii íyi» • -3 . — . Kmegyt-dro • | . 60 ,
Hirdetések
A hal haaáhoa petit aorért 1-aiOr ? kr. U-»»or ti ée minden további beikUtáaórt fi kr. lUlyegdij Minden *ty* beiktatásért >t kr.
A .Nyílt téren* rgy pelit «i>r beiklatáai dija l.''i kr.
iwvji J m lu.^ur- ,''jjn
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalisáa: K ADiVlttVATAL. Ksutkelyaa: l''UUf JA NOS. PttUa: ZKI.SI.KK M. LANO I.KmNM.U, 4e HINtIKK SANDOU Béotbwt: llAAHKN»TKIN * VOU I.KK, MOSMK KUDOIjK , OIVKI.IK AI.A.IOS i. NAKTLK8 IIKIOIAN
bír, de csak ovatosan és a makk hullási idő kezdetével, és bizonyos időig a disznó nyáj által megfutható, melyek által a talaj meg-turafván, — az ott heverő makk könnyebben és biztosabban verhet gyökeret! — Azontúl az előkéméletek, valamint a fiatalabb vágások szigorú zár alatt tar tandók, —• s minden legeltetési viszaéléstól rnegő-vandók! ..
A vágások rendes időben, és rendszeres beosztás mellett eszközöltessenek. — Időn kivüli, vagy rendszeres beosztás nélküli vágások károsak1, s mint visszaélés bé-lycgzenjiők! . .
A községek magok iparkodjanak a szentesítendő törvények biztositéka mellett ez érdemben saját érdekeiket biztosítani, s minden visszaélésnek lehetőleg elejét venui.
Mert mint a régi közmondás tartja: „késő az orvosság, midőn a baj már a hosz-szu késedelem miatt megrögzött !*., Egyébként ezen rövid vonásokban érintett elvek csak ugy fognak sikerre juthatni, ha a községi erdők alkalmas erdészek kezelése, és felügyelete alá bocsájtatnak.
Mert, a ki a községi életet csak felületesen is ismeri,''be fogja vallani, — hogy a községi gazdálkodás nagyobbrészt minden kritikán aluli! . . . Okszerű vagy czél-irányos községi oekonomiával ritkán találkozunk ! • - Az erdő pedig a községi gazdálkodás rovatában rendesen csak ugy tekintetik, —■ hogy Isten által az nem is más czélra adatott, minthogy boldog, boldogtalan azt ugy használja, a mint tudja! . . Hisz meg nő az magától ismét, — így szokott a köznép beszélni.
Észleljük azt is, hogy némely községekben a falopás, erdőpusztitás, még csak hiba, vagy bűnnek se tartatik, s az erdei
vétségek büntetése is minden feltűnés nélkül, mint egészen közönyös dolog csak ugy tekintetik!. .
Vajha az erdőtörvényjavaslat, — mely a haladás színvonalára emelkedve, s a tettleg létező erdóviszonyokból merítve, — képes a korigényeinek minden viszony közt megfelelni! mielőbb a törvényhozás asztalára kerülne, hogy azontúl szentesítést nyervén, valahára oly erdőtörvényeink legyenek, melyek védelme alatt az erdő gazdaság felvirágzását biztosan remélhetjük !..
Szigorú törvények nélkül czélt nom érhetünk! . . ''
A törvényjavaslatban az erdei vétsé-gfk lehető határozottan vannak körvona-lozva, valamint arról is gondoskodva, hogy ez éidemben az igazságszolgáltatás lehető gyorsan eszközöltessék.
A törvén} javaslat szabad mozgást enged a törvény korlátai közt az erdők kezelése é» használása tekiutetében. — Látszólagos megszorítás a közjó, a közérdek miatt ott történik, hol visszaélések gyakrabban mutatkoznak!
Hol az erdei termékek szállításairól van szó, megjegyezzük, — hogy az első gondunk legyen itt a közlekedési közegek minél jobb karhani fentartása.
A vétkes mulasztások birsággal büntetendők. — Vannak utak, melyeken számos község ezer és ezer öl fát kénytelenek szállítani, s egyéb erdei terméket, hol szekereik megsülyednek, — és jólehet nem egynek barma kínoztatik ott agyon, — és ámbár nem nagy munka, vagy fá-'' rudtsággal lehetne azt jó karba hozni, de j egy pár kapavágás is alig történik! — pedig olcsóbb árak, csak könnyebb forgalom mellett biztosittatnak! ....
Az erdészeti közegek alkalmazása, -az uj erdők adómentessége, a törvényjavaslatban szinte oly gyakorlati szempontból tárgyaltatik, hogy egyéb nincs hátra, — mint ismételve azon vágv- és Óhajnak adni kifeje/ést, vajha azokat mielőbb magunkénak mondhassuk ! . . . ?
NEUSZIDLER JÁNOS.
Zalamegye költségvetése.
Tiszti fizetések és sz<.tyábérek:
Aliapánl— termétzetbou Inkán- óm 2400 ft. Fő-jegyző lü<K> ft; l aő aljegyző 1100 ft. 2-od aljegyző 9&0 ft. Fő Ugyéts 1200 ft. Számvevő 1000 ft. V*ámvovói irnok áoO ft. Pénztárnok 1000 ft. Levéltárnok 1000 ft. Fő-mérnök 1200 ft. AI-mérnök 900 ft! Fő-orvot 800 ft. 12 al-or-voa 3Í>0 ft. li bába 100 It. 9 szolgabíró 1400 ft. 3 szolgabíró 1200 ft. 12 írnok etküdti czim-mel 800 ft. Fócteiidbiztos 1400 ft. f> alctond-biztc l»00 lt. 1 pandúr őrmester 300 ft .19 foglár tizedet 220 ft. 140 közfoglár 200 ft.'' Tiszti katonák őrmestere 300 ft. 3 lovas katona 330 it. 14 tiszti katona 1Ó0 ft. 3 hivatal szolga 180 ft.
Arvaszéknél.
KInók 1Ü00 ft. 4 ülnök 1200 ft. 1 jegyző 1(X0 lt. 1 számvevő 1000 ft. 1 közgyám 1000 ft.
Iroda személyzet.
Egy iktató 800 ft. Kiadó 000 ft. Lajsto-mozó liOO ft ö irnok f>00 ft. 3 díjnok 400 ft.
Mollékjárulékokra , irodai szűkségletro, szolgaszemélyzet ruházata- éa fegyverzetére, — foglárlaktanyák szállásbérére, — fára, útiköltségek , napdijakra , az épületek íentartá-sára éa előre nem látott költségekre, a tisr.titi-zetésekkel együtt a költségvetés tészen : 12G300 forintot.
T Á 11 CZ A.
Szőke Lenke.
(Néprománcs )
llorvii.lt rdiaa levelébSI
Bokrétát kötöttöm, baíike l.anko eaküröjéu Kalapomra KUtem.
Ugy álltain a aientogy háanak
Márvány ktliiObére — Piros l''Onköad (lnnepánek KW3 rr|(K>''Ur«.
Ujungatva jAtt a námiáp
A cai|(áuy iníjf hu»ta — — Yig ndiájuk * (tivemit iUj<lho|{y Otíiesnsta.
A iieut«(yhá( ajtajába
Hogy álért a nátini^p, IJgy tMaiett a« nekrm, mintha Uyásinien»t«t látnék,....
.. . Mikor a p»p fdrmalto
Aa ciQtt kercttlet — 8iők« I.onk* piroa arria * Halványodni kexdclt.
Mellett* állt nioslobája ■ku a gonoo lélek, Midiin l.enko falsikoflutt: ,Apyáiu I nagyon ftl«k .*
.Nem tahetam as ujjamat
As asűit karaistrc, Mert a haals etkU miatt
Itlan megbüntetne I* — —
Kálit; halva vitték haia
Siegény HtSke Lenkét, 8 piroa Pűuköad máaod napján Ravatalra tették.
_ KÍÜMIVM IMKK.
Adalék
a magyar hirlap-irodalomhot.
Az első magyar királynak a keroasténytég sorába léptével minden műveltebb tartományból özönlöttek a lovagok és papok, étr özekkel a latinnyelv is uralkodni kezdett. As ellenzéket, mely politikai alapból kiindulva a nemzeti nyelv viaazahelyozéaeért küzdött, rétiben le-caillapiták »z Anjou-házból származott királyok a 14-dik században, de csak réaabeu, mert a lntinnyelv a népneveié* fovására érintetlen a magaa rangúak birtokában maradt. Kobert Károly alatt megkezdették ugvan a bibliának magyarra forditáaát, és Janua Pannonius 14GÓ-ben az első mngyarnyvlvtant is megírta, mégis a rómaiak nyolve fölényt gyakorolt a az első gyümölcs Heaa András álul alapított budai könyvnyomdában a latin .Chronicon Hudense* czirnü könyv volt, mely, mint már a ctim is mutatja történelmi tartalmú volt.
Az elaő lap -r torméazeteaen latin — 1721-ben jeleut meg Foaonyban „Nova Po#o"-uieutia" czimnu''l hetenként félivbeu nogyedrét,
Hol Mátyás alapította, a szerkesztés a jezsuiták kezébo menvéu át, két évi lanyhult állapottal megezUnt. Hatvan évvel kéaóbb,tehát 1780-ban Káth Mátyás indította meg az első magyar hírlapot .Magyar Hírmondó" névvel sxiuto IV tonybau, mely gyakori azerkeszlői''változással hét évig élt. Kzt követte .Magyar Kurír", mely után már több más jolent meg, részint tudományos, gazdászuli, részint szépirodalmi tartulum-utal. Politikai tartalmat nem foglalhattak magukban 179b-től 1810-ig, caak szóval lehetett az országgyűléseken polilijálni:" K közben a nyilvánosság hatni kezdott és a m.-mretí iro<la-lom terjedéae szép czé^ért el, ugy hogy I71X)-bon — mikor a magyarnyelv diplomaliai nyelvitek ismerteték el (— Ráday gróf Kazinczy Feroncs biztatása a fártam>atliiu tevékenykedé-sök folytán a budai sziujütdon magyar darabok adatlak elő, de az elóudások részvétlenség miatt két év múlva megszUntok.
A» 182ö bcn országgytilésileg törvénye-Hiteti akadémia, melynek a nemzeti irodalom gyom fejlődéitét köszönhetni, kiszoritá a latinná-got a mftvolt körökből, ugy hogy uz 1«32 ki országgyűlés törvényezikkei már magyar a latin fordításban megjelenve ösazeütközéark alkalmával a magyar volt irányadó.
1820-ig egészben 52 lap jelent meg, többnyire Bécsben nyomatva éa pedig ö latin, 23 német, 20 magyar » 4 azláv ; mi iit Oaplvvic* után caak a magyart említjük fel, megjegyezvén, hogy az olvasók »»áma 180- 800 közt állt,
éa a lapok réaziut hetenként, vagy havonként, részint fUzetekben jelentek meg.
1. Magyar Hirmoudó 1780-1787. Káth M.-tól.
2. Mauyar Kurir 1788-1793. Szaesvai 8.
3. Magyar Almanach 1794-1798. Dr. Décai S.
4. Hadi ét más neve-
zetea történetek 1789-1791. dörög D. ét
Kerekes S.
[>. Magyar Hírvivő 1788-1789. Fábián I). tí. Magyar Mercurius 1793-1798. Pánczél D.
7. Hazai Tudósítások 1800-1820. Kulctár I.
8. Magyar lljság . . 1796. — PotheF.-tól.
9. Nemzeti Uazda .1814-1818. .
10. Magyar Muzsoum 1788-1 792. SzabóD.-tól.
11. Orpheus..... 1790 1791. Kazinczy F.
12. Mindenea Gyűj-
temény ..... 1789-1792. Péczeli J.
13. IJrania...... 1794. — Kármán J.
14. Zaebbe való könyv 1798. — Kitt J.-tól. Iá. Magyar Flóra . . 1807.1810. Kit Könyvárustól.
1(5. Az uj Holmi . . . 1810. - — — —
17. Tudományot
Gyűjtemény .. 1817-1841. Fejér Gy.
18. Lelki Pásztori
%*rház , . . . . 1818. — Fábiántól.
19. Egyházi Ertekezé
sek ét''l''udóaitások 1819. - Horváth J.
20. Erdélyi muzoom 18141818 DöbrcnteiO.
Nagy-Kanizsán, jun. 9. 1871.
LÓWY JÓZSEF.
Virilis-az avassók Z a 1 amcgyébc n.
1.
2.
3.
4. b. 0.
7.
8.
9.
10, 11. 12.
13.
14. 16. Ki.
17.
18.
19.
20. 21. 22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. . 31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. . 45.
46.
47.
48.
49. 60. 61. 62.
53.
54. 66. 60.
67.
68. 69.
Hg. Eszterházy Miklós tolih község 38,530 Gr. Festetics György dit. 38,023 Gr. Festotics Thassiló Keszthely 20,798 Hg. Batthyány Gusztáv Kanizsa 10,311 B.Sina Simon több község 8,11(5
ltanoldor János püspök dtt. 0,972 Gr. SzéhcenyBéla dtt. 0,508
Gr. Batthyány Zsigm. 8*.-Gróth 4,929 Scombathelyi püspökség több köm. 3.018 B. Putthuány Ödön Szigligetit 2,808 Széchenyi Kálmán gr. B. Magyarod 2,754
ft 71 kr. . 20''/, .
. 33 . 05 „ 30 . 43
n 10
. 74
több kO*ég~ 2,617 „ 08
Gr. Eszterházy Pál Landauer Horác bolicai urod. Inkoy László N.-Kecso
Gr. Pejachovich Gábor több község
Halassy Aladár Horteléndy Kálmán Gr. Batthyány Godő Skublics Gábor Csutor Irnro ügyvéd Grf Doym Ferenci Bogyay Lajos
dtt. dtt. dtt. dtt. dtt. L.-Tomaj több község
Grf Batthyány Ferencz Szogedy család Simon Zsigmond apát
Tihany
Sast -György vár M.- Keresztúr
Hnláp
Kigyácz. Becsehely több község
Páka több közaeg
Olthy Sándor Etl István apát Bogyay István Inkoy Kálmán Cmuy Károly Gr. Orsits Kóbort Grót Erdődy István Tarányi Ferenci Szalacsy Farkas vontéi ttrodalom Gla vina Lajos ügy ved Bálin
Forstor György Csány
Zichy István Vörcsök
Farkas Imro több község*
Bessenyey''Ernő ügyvéd Mihály fa Inkoy Ferdinánd Beem-hely
Nagy Károly ügyvéd AudriUhidu Gr. Zichy Horman Sz.Gróth
Kollár János Kehida
Bodokovieh Kálmán Tót sz.-Márton Vrana Frigyes I''eklonika
Séllyey László több község
Csortán László dtt.
Bogyay Antal Cs.-Kondek
Blau Henrich Kanizsa
Guttman S. II. de Gelso Kanizsa Vizlendvay István több község Gróf O''Donoll Csapi
Tolnay Károly Szt.-Mihály
Id. Skublics László ügyv. Bessenyő Nouh Tivadar K''sznek
Horváth János ügyvéd Kanizsa Skublics István több község
Heincz Ignácz l''ucsa
Merkly Antal ügyvéd Sz.-Mihály
1,908 1,949 l,«30 1,030 1,438 1,415 1,402 1.300 1,205 1,201 1,223 1,197 1,190 1.195 11-10 1141 1,'' 57 1,029 990 977 9tU 964 ''.127 924 «lu9 *Ú8 S-H 820 810 7X0 738 725 712 0H2 090 010 008 599 594 570 553 538 5*38 624 520 519 514
70 „ 04 . 93 . 09 . 78 . 48 . 77 . 04 „03 . 95 . 05 * 34
m """"*
. ;*>o . oo
» 28 . 7t» . 41 . 83 . 33 . 20 . 71 . 07 . 78 . 17 . 48 . 07 .50
. 89 . 53 „ 85 „ 00 . 07 - 45 . 58 . 79 . 72 „ 30 . 94 . 7P . 00 . 83
■ V.
„ 24
00. 01. 02.
03.
04. 06. 00.
07.
08. 09.
70. ]»•
72.
73.
74. 7o. 70.
77.
78.
79.
80. 81. 82.
83.
84.
85. 80. 87. H8. 89. ''.Hl,
91.
92.
93.
94. VK>. ''90.
97.
98.
99. 100. 101. 102.
103.
104.
105. 100.
107.
108.
109.
110. 111. 112.
113.
114.
115. 110.
117.
118.
Thassy Miliály Gr. Érdödy Lajos Hetyey Károly Chernél Ignáci Kőnigmayer János Stern Jakab Bamazetter Vinezo Barczn Sándor Ügyvéd Storn Farkas Nóvák Ferenci Kőuigmayer Károly Buzerédy Elek Nóvák Károly lelkész Aglár Lázár v. Ben. Blau l''ál Zsibrik Bálint Fábiánics Ignácz Tarányi Mihály '' Láposy Márton lelkész Wlassics Antal ügyvéd Vágner Károly mérnök Bcrgor Ignácz leik. Sz.-Gvörgy völgy ll.-vdüs Károly több község
(íaál Endre '' dtt.
Kovács Kártdy ügyvéd Z.-Egerszeg Lőwinger Izrael Kanizsa
Woltner Jakab Keszthely
Vogler József Szécsi szt. László Szaehs Arnold M.-Szerdahely
Horváth László mérnök Lenti
Lechnor Henrich Kanizsa
Laska Fcronez Keszthely
Gyömörey Vinezo Ügyvéd Ukk Orosz l''ál * több község
Konkoly A^lbrusz lelkész Tapoloza
több község dtt.
Ukk
Cs.-Kendek több község Egerszeg Sümeg Cs. Kendek -Bakod Csány több község dtt.
N ed el i ez Sz.-Márton p. Kanizsa Háshágy több község dtt.
l''orlak Kanizsa dtt.
Csabi János Győrffy János ügyvéd Botka Mihály Tamás Ferenc/, öreg Eoglilnder Lajos Szolessy Dániel DK Graner Mihály Szy Sándor ügyvéd Tókéssy János Kozáry Farkas Bogyay Máté ügyvéd Szily Dezső Horváth Mór I''ressburger Jakab
Söjtör. B.- Henye Karmacs Letcnyo. Kanizsa Szsgvár Égerszög Csáktornya több község dtt. Sármellék Ilosztót Z.-Szt.-Mihály Kanizsa
Molnár György ügyvéd Egerszeg Gaál Bertalan több község
$zabó Imre . Alsó-Pus''ztakovecz Isoó Alajos Vlgyvéd Egerszwg
Br. Gussits Alajos több község Lisziák Ferencz ügyvéd ► Perlak Osztorhubor László több község Sebőra Albert Kanizsa
Nitnkovics János Gétye
Br.''Berger Göntér Sz.-Györgv völgy
512 „ 507 . 502 . 500 „ 492 n
473;
470 „ 451 „ 435 „ 434 n 430 . 429 . 415 , 412 . 411 „ 407 . 404 . 404 . 398 . 398 . 397 . 390 . 394 . 39; „ 388 .
380 .
381 . 380 , 370 . 373 . 373 „ 308 .
308 . 300 . 358 , 357 „ 350 „ 355 » 353 n 340;
344 „ 342 . 342 . 333 . 333 . 333 . 333 „ 331 n 329 „ 320 n 322 . 315 .
309 . 300 „ 305 . 302 . 302 . 302 . 300 „
02 90 32 65 45 63 01 82
40
41 24 48
42 68 00 51 70-60 20 08 30
30 90 80 • 80 18 05 92 50 29-03 OG 32 28''/, 40
kr.
04 78 07 40 15 11 40 34 12 00 07 22 85 49 88 88 92 70 51 43

119
120. 121, 122.
123.
124.
125. 120.
127.
128. 125).
130.
131.
132.
133.
134.
136. 130
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145. 140.
147.
148.
149.
150.
151.
152. 163.
154.
155. 150.
167.
168. 159. 100. 101. 102.
103.
104. 106. 100.
107.
108. 109.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Skublics Zsigmond Marti 11 kovics Kár. ügyv. Dr. Gréez János orvos Vasdényey Antal Ujváry Illés Botka László Svastics Elek Horváth József Marieh Dávid Martonfalvy Sándor Dervarica Ákos Egerváry Károly Koller K''rencz
Lóvinger Ignácz Baáu Kálmán Tóth Lajos ügyvéd Oszterhuiier Ágoston Kovács Kezső Grüuhut Fülöp Kuzsits Károly ügyv. Eperjo»sy Sándor ügyv. Gárger Vida Gr. Szápáry Oéza Horváth Pál
Egerszeg Kanizsa
Égerszög . F. Kajk Kanizsa F. Hahót
L. Tomaj P. Diska Gejürüs
Egerszeg Szt. Kozmadombja több község Al. l''áhok Kanizsa
Szabar Kauizsa Gógánfu Gulács Kanizsa Egenze g Kauizsa Koszthelv Szt-Erzséboth több község
Koch Mihály ügyvéd Kanizsa
Isoó Ferencz gyógysz.k Z. Egerszeg
Köliler László Hotka János .Skublics Jonó Tuboíy János Baán Ferencz'' Polgár Feroncz lelkéáz Czigáoy Károly ügyv. Báró Mikos Edo Kaizer Ztigiiiond Gyöinön/y Gáspár Kondor Ferencz lelkész Biuiler Mihály Báró Schvertzing Tuboly Mihály Csontos Pál ügyvéd Nordber^i Noo Károly Külloy József Suáry István Forintos Kálmán Beck Kálmán Takács Alajos ügyvéd Handler István Vajda Elek Gabelics Imre Dr. Krasovecz Ign. Melics Július lA>vy József Boór Károly Vértessy Iván ügyvéd Hajdinyák Gergely Simon Ferencz
Orinándlak Újfalu
Dübrcte több község dtt. Bakna .Kőv.-Eörs.
Veged Z. Egerszeg Gógánfa Salomvár Csáktornya N.-Szombat több község Pa kod Baglad Gógánfa Diszely Mihály fa Keszthely Sümeg Egerszeg Z.-Mindszent Kriz^ovecz Csáktornya II hogy kerület Kanizsa több község Keszthely 1''erlak több község
298 „ 298 . 2«J5 . 293 . 290 . 285 „ 283 „ 281 . 275 . 274 , 273 „ 273 „ 273 . 271 „ 271 . 269 . 2t>6 . 205 . 205 . 203 . 260 . 259 . 258 . 258 . 267 . 250 . 250 „ 253 . 252 . 252 „ 261 .
249 P 248 n 241 . 247 „
240 „ 244 n 244 „
241 . 239 . 237 „ 237 „
230 , 234 „ 233 n
231 n 228 . 227 „ 227 , 223 . 220 , 218 „ 217 . 210 . 214 . 213 .
82 >w
60 50 70 20 01 08 05 23 07 03 02 95
11
69 48 10 90
''92 09 20
88 98 30 44 82 10 19 10 52 09 52 29 24
48''/,
24 70 84 05 89 79 50 60
49 75 03 54
39 44 44
40 97
50
kr. *
n
r
(KolrtMiUft kOvctkexlk )
Keszthely, aug. 8.
Keszthelyen töltöm napjaimat, mert testben beteg vagyok, lezsarolt a kor és fárasztó hivatásom, azért is szükségessé vált, hogy magamnak néhány nyugnapot szerezzek és a közben élvezzem a keszthelyi gyógy langyos (szokás mondani hé) vizet, azou jó reményben, hogy még meggyógyulhatok az által.
Jói tudja ön, hogy a ki utazik, az ti^p.isz-tal, de tanul is ogyuttal, mert akarva nem akarva olyasokat is lát, tnolyeknek lehetőségét képzelni sem tudja a falak közt.
Minden jóravaló honpolgárnak feladata levén a hasznos ismeretek torjosztéso, mitseiu akarok késni hasonló hozzájárulásommal, mert tagadni nem lehot, hogy rövid időre terjedt tá vnllétum alatt olyasokat tapaszlaltnin, melyek tóbbő kevesbbé érdemesek a megjegyzésre.
Tudom, hogy ön miuden közérdekű körülmény iránt érdekeltséggel Hieitetik, azért is öuliöz intézvén levelemet, megemlítem mindazokat, miket mint hasznos tudnivalókat ta-p&siUÍtam.
Megemlitendem tollát olsőben is Keszthely városáuak jelen helyietét, szólni fogok aztán az úgynevezett gyógy hévízről, mint meleg gyógyfürdőről, végro megoinliteudem a Balatont, melynek tükrén állnak a fürdő épületek s mondatik hideg fürdőnek. Teszem pedig azért, hogy tanulságul szolgáljou az érdekelteknek.
Kettthtly haladott a korral és halad folyvást szellemi ugy, mint anyagi szempontból. Mondhatni ezt azon szemmel látható jelenségekből, melyeket még a rosz akaratnak sem sikerülhet megsemmisíteni. A ki a város ut-czáit átjárva abban figyelmét nem szórakoztatja, aunak látnia kell, hogy sok értékes, iz lésteljes ház épült néhány év óta, az ujonan épült házak sorrendje tanúskodik a mellett, hogy a "város hatósága nagy figyelmet fordit a rend* építkezésre. A fő- és mellék utczák utai jókarban é« rendben vaonak, piszkot, szemetet aohol sem láthatni s ha l(özegcnkint holmi zöld gyom látható nem volna, példásnak lehetno nyilvánítani az utczai rendet. Vaunak éjeli lámpák, azok kösül többnek oszlopára ily fel-
iratú táblák szegeztettek: yyors-kocsitól, — lovagid* ét az utcidni megáll•ipwldt, eletét, lUnMit terhe alatt tiltatik." Két utcza sarkon olvastam egy egy felszegezett táblán, hogy .E vdrotban a koUluldt tilUitik."
Mondják is a lakók, hogy nem igen siko-rlil idegeneknek a házankinti kéregetés, inert a városi hajdukn ik szoros kötelességük a czél nélkül zahímboló házalókat letartóztatni és a hely hatóság elébe állítani.
A praemonlrei gymnnsium terén fasorok vannak, karfával körül keritvo képezik a sétatért, ennok az éjszaki sarkán van egy lobogós oszlop, melynek tábláján olvashatja a fürdő közóuség a légmérséklet, a Balaton és hévíz melegség fokát.
A grófi kastély-kert nagyszerűségét om-lités nélkül azért nem hagyhatni, mert minden részecskéje tanúsítja, hogy szakértő kezek működtek a rendezésbon, s az a kedvoző körülmény, hogy mindenki szabadon élvezhoti annak Mtét. A ka»lóly tető pontján nemzeti lobogó lebeg, mely azt jolenti, hogy a házura hon van.
Van a városban egy gőzmalom is, melyben parasztra őrölnek éjjel-nappal, tehát szakadatlanul dolgozik, nagy hasznára van a közönségnek, még is ugy látszik, hogy legtöbb hasznát a tulajdonos veszi.
Meglátogattam a kisdedovodát, mintegy 100 — 150 kisded leli c helyen védelmét. Az iskola k&zös, azért is vegyes vallású kisdedek járnnk abba. Az iskolának berondezéséyől látszik, hogy még csak kezdeményezett ovoda.
A városon kívül, annak kelet éjszaki sarkán az úgynevezett czigánygyepon, hol az or-or''Jxágos vásárok tartatnak, létezik egy cséplőtér, o tér körül van a gazdasági iskola kürt s épület.
Nem mógvolendő intézkedése a városnak az, hogy gabonacséplés a városon kivül történik, mert a ezé! a várost védelmezni a tűzve-uzély ellen. Ugy van az, hogy tulajdonosóknak szemes gabonájukat nem szabad a városba hordani, 6 szerint vagy kicsépelik a hely színén, vagy bohordják a kijelelt közös cséplötérro. Jelen voltam a cséplésnél, van o helyen temérdek gabona halomra gyűjtve, csépeltek ott
cséplő hadaróval, de csépeltek cséplőgéppel is. Legmeglepőbb volt azon cséplőgép, mely tűz nélkül 3 lóval dolgozott, kisszerű roppant gyorsasággal dolgozik, kisszerüségéliez képest egy nap alatt 40—60 kereszt gabonát képes kiverni. Bérben birja egy társaság, s a ki az által csépeltet, a kicsépelt gabonának kileucze-dévél fizét. Ugy értesültem, hogy jövő évre nagyobb cséplőgép fog beszereztetni Viduci gyárából, mely csépelni éji rostálni egyszerro fog, o vmostani rostával nem bir. A ki a helyszínén körül tokint, annak lehetetlen nem helyeselni a város hatóságának ebbeli intézkedő-sét. Vajha mindenfelé ily gond fordíttatnék a közönség előnyére.
A gazdasági iskola-kert nem messze \an van o tértől, bclrcndezéso szorgalmat, és értelmességet tanusit.Vau abban minden gondolható növény. Temérdek nemes gyUmölcsfá, minta szőllő, szőllőiskola s. a. t.
Megtekintettem a gazdasági tantermet, láttam abban sok mindenfélét, lo^feltünőhh volt azon sokféle gyümölcs-faj, moly mesterkélt minőségben jellemzi a.kül-fajok Özönét. Úgy néz ki mindegyike, mintha azon porezben ke-r rült volna lo a fáról, fel is ingferli áz ember , kíváncsiságát, ezt hivén, ba beleharapni lehetne, Ízléstől jes lé folyna belőle. Nem viaszból vannak öntvo, hanem húlmi vegy-anyagból valószínűleg földből, holmi ragasztó tárgygyál összetapasztva. Láttam néhány táblázatot, nie-. lyen a gyümölcsfa nemusitésuek 12 nemét természetben lehet látni. Erdekea és tanulságos látvány. •''
A Balaton, mint hifleg-fiírdü napion szorgalmatosan kerestetik, legyen a víz és ié£mér-*éklet bál-minő, azzal a fürdeni szerető közönség mitsom törődvén, naphosszat úszkál, mosódik; lobicskol. Kcggeltől estig mozgásban vau mindon. Megvan o helyen a közönség kényelme minden tekiut«jd>en, sokan meggyógyulva hagyják el a természetnek o meglepő vidékét, a Balaton hullá.mzó tükrét, mint a természet gyógyvizét.
Van e helyen egv társas lóvöldo épület is, mely csinosan és kenyelmeson van bcrcndcftvo. 150 lépés távolban van fölállítva a lótábla, szenvedélyes lövészok bírják^ tsteo őrizzen,
hogy valaki a czélpont közepéről nézzen szemközt egy szemmel a lövémzel,inert az bizonyos lehet abban, hogy szómét elvesztondi. Kimondhatatlan ügyesen lőnek, azért is minduntalan hallani az úgynevezett ptlUr durrandtdt.
A hévit, mint meUgjUrdöi Lehot mondani, hogy a héviz évenként szebb épületek által gazdagszik, van itt a szegény betegek számára oly épület, melybon a súlyos betegek ''ingyen lakást és orvosi felügyeletet kapnak. Az épületek környezetét teszik kellemessé a virágos kertecskék, melyeknek illatdús olpárolgása ébreszti a jó kedélyeket, vendégei, betegei már kevesbüluok, még is sokat lehet látni sántát, bénát; láttam oly nagy mérvű köszvényuseket, szélhQdöttekut, a kik iepedőbun, kerekes karszéken vitettek a fürdőbe, azt azonban tudomásul venni nem tudtam, liogy minő beteg»é-gekot gyógyít, s minő bajok ollon hatástalan. Oka az, mert rendes, mondhatni megbízott fürdő orvossá nincs, o szorint som naplóval, soiii pedig észloleti jegyzékekkel nem bir.
A vízben temérdek egyén fürdik naponta annak ellenére, hogy majd hideg, majd langyos, majd melegebb, t«hát minduntalan változó hévfokkal bir. A tükör fürdőben majdnem mindenütt más meleggel bir a viz, mennyiségre m-zve hol apad, hol növekszik, az jilő változás lényeges hőhatással van a hévfokáru hü ves, szeles időben alig meleg, felülről a főnék'' felé.lugalant, hol a korpa hever, legmelegebb.
Gyógy hatásával ínég mindig bizonytalanságban van a közönség, sőt az orvosok maguk sem tudják voltakép, hogy minő betegségeket gyógyít b minőkben marad hatástalan, oka az, mert midőn az egyik lábfájását meggyógyítja, a másiknál eredménytelen marad, meggyógyít egy közvényeset, hatot siker uélkül bocsájt haza, a valódi súlyos görvély-kórosok, csont-szuban szenyedők évek során át sommi, vagy csekély ercdménynyel jelennek mog. Ugy lát-Bzik, hogy annak használ leginkább, a ki 2 — 3 óráig fürdik benno egyhuzamba, melyből azt lehet következtetni, hogy tán nem is a vegy-elemek gyakorolnak gyógy hálást, baaem a fürdési időnek hosszas kitartása, mert azt tagadni
Folytatás a mellékleten.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlttny" 1871. évi 32-ik számához.
nem.lehet, hogy rendes napúkban igen in kelle*
iuim u mologségo.
Csodálatos, hogy u vízben ként nem lultuk
V
„ Konyhasó. , Kovasav.
u vegyészek, pedig inkább feltételezhető annak kén, mint akármi más vegyálladéka és épen az elpárolgó gőzn«k kénszaga birta a közönséget arra, hogy e fUrdőnok lauyyoi kin-filrJo nov«t adott.
A vegyelemzés után én magam se tudnék e fürdővíznek illetékes nevet adui, mert ha végig tekintjük vegyálladékait, ugy egyiknél sem lehet megállapodni, minthogy , minden egyes tevő része igoil is parányi. Ks pedig ebben megkeltene állapodni hogy uztáu u Imzai gyógy • vizek osztály rendjébe sorostathalnék.
Tekintettel levén az iránt, hogy legtöbb szénsavval bir, inkább lehetue mondani: m/nnyyot némává*'' mint Mn-yyóyyvitnek.
I.ássuk ezúttal a vegyelemzéstiok eredményét,.mely egy bécsi egyetem vegy tanára állal liaiároztatott inog és jogot ad u fürdővíznek néntavat lum/yot gyógyvíz elnovozhetéséro. A forrás hőinérséko = 33° Cels. = 2C.-4* Hetim, közel 261/,* Heum. A tó hőmére. = 32* Cels. => 25-6° Heum A (első csatorna hőinérsék = 30* Cels. 7=
24* Heum.
Faj súlya őzen vizuok = 1*003. (a tiszta viz KHXV).
Vegytani üllteiillitdni.
I akii vízben van 163*800 gran Szénsavas mész. „ „ , I14*4H0 „ Kesreny hnlvag.
, , . . 103*320 . Kénsav; szikeny
éleg.
„ p 35*640
„ . „ 30-240
„ , „ „ 3-120 . Szénsavas vas-
• éles.
p f> „ . 38-620 . Légeny tartalmú
szorves anyag. ''„ „ . „ 0.480 „ llamany éleg. Az alkatrészek összege: 489-600 gran 1 akób an. Szabod széimaválladék: 230-916 . „
Kzen vegy-elemzési eredmény illán meg kell szüntetni a k é u v i z elnevezést, és gyógy-, hatására nézvo u szénsavas laugyos fürdő-vizek sorába iktatni. Ezek után könnyű leend a gyógy kísérletet alapos elv megállapítása után kezdeményezni s igy annak élvezésére csak is oly betegeket utalni, a kikre a szénsav és langyos viz gyógyhatással van.
Végül meg kell emlitenem, hogy Készt hely városából kényolmeten s olcsón lehet utazni a nevezett fürdőhelyre Az itteni élelmezés igen csekélylyel költségesebb, mint n városban, azért nincs mitől tartani a fürdő vedégeknok.
TEHSÁNCZKY JÓZSEF,
orro*.
T ö r y é n y c z i k k
a községek rendezéséről.
(8iente»llé»t nyeit 1871. jun. 7.ín. Kihirdetetett ss ois«ággyMé« mindkét há-.ábin 1871. jnn. 10 én.)
(FolytslAe.) j
121. §. Kendezett tanácsú városokban a községi adó a városi lakosok és birtokosok egyenes (föld-, ház-, jövodeloin, személyes, ko-resoli) államndója után, az eddigi gyakorlat szerint, százalékokban vettetik ki. A mennyiben az áll.wn jövedelmeinek csökkenése, s az ipar és kereskedelem érdekeinek veszélyezte-tése nélkül eszközölhető, indokolt felterjesztés folytán n kormány megengedheti, hogy egyes városok közvotott államadóra is velliossouek pótadót s jövedelmeik szaporítása végett a városban s annak terülotén illetékeket, helypénzekot, vámokat szedhessenek, sőt az állam által igénybo nom vett uj adónemeket is hozhassanak be.
122. §. A községi lakosok kézi és szekeres munkára is kötelezhetők.
K szolgálmányok a közmunka szabályzásáról szóló törvény elvoi szerint vettetnok ki, s vagy természetben teljesittotnok, vagy pénzzel váltatnak meg, s az utczák, a községet védő gátak, közlekedési vonalak és eszközök fon tartására fordíthatók.
Közveszély, t. i. hófúvás, árviz, tUz stb. eseteiben az elöljáróság a rendelkezése alatti összes gyalog és szokeros erőt a veszély olhá-rítusára betudás nélkül felhnsznállialja.
123. §. At egy<''4 községek közötti közlekedési (vicinal) utak és hidak készítése és jó-karban tartása végett a községek a törvényhatóságok állal érdokolIségükhoz képest külön csoportokba egyesitethotnok.
Az aranyt, melybe az ily kutak és hidak készítéséhez s fentartásához egyes községek járulni tartozunk, az illetők meghallgatásával, a meuiiyibon azok között egvesség nem eszközölhető, n törvényhatóság álhipitja meg.
124. Az állam hivatalnokai, a katonatisztek, a honvédtisztek, a törvényhatósági tisztviselők és hivatalnokok, s a néptanítók hivatalaik után járó fizetéseiktől, illetőleg nyugdijaiktól községi ndót nom tizeinek.
Hnsonlag nom fizetnek a lelkészek som azon javadalmaiktól, melyeket kizárólag nz egyház-községben viselt lolkészi hivatalaik után élveznek.
125. §. A községi adó behajtásánál as
186$. XXI. toz. és sz 1870. LV. toz. rendele-tei irányadók.
126. §. A pénztári kezelés és számvitel módja községi szabályrendelettel álapitta-tik meg.
E szabályrendelet jóváhagyás végett a törvény hatósághoz terjesztetik fel.
127. A községi számadások a költségvetés rovatainak mogfidelőlcg készítendők.
128. A községi számadásokat kis és nngy községekben a tavaszi közgyűlésen maga a képviselő testület vizsgálja lueg.
Hendezotl tanácsú városokban u közgyűlés elébe terjesztést a számvevőség, illetőleg a a szakosztály, s h.t ilyen nem léteznék, küldöttség vizsgálata előzi meg.
A számadás, osolleg a számvevőség, szakosztály vagy küldöttség indokolt jelentése a közgyűlés előtt 15 nappal a község házánál közszemlére lutéiet k.
A kö/gyülés a kO''segi adófizetők uetiláni észrevételeit felolvasni és tárgyalni köteles.
129. Közgyűlés által megvizsgált szám A<lás, akár tétetik az ellen kifogás, vagy panasz, akár noii''t, a törvény hatósághoz felül vizsgálat végett minden eselb?u előterjesztendő.
A törvényhatósághoz felterjesztett s ez által legkésőbb egy év lefolyása alatt megvizsgálandó számadásuk inoljé az egyes adófizetők által netalán beadott észrevételük, s a kisebbség különvéleménye is csatolandó; — s ez esetekbon a felmentés esik a törvényhatóság jóváhagyása után adathatik ki.
130. A törvényhatóság határozatát a község, vugy a számadássd tartozó a belügy-miiiisterhoz fellebbezheti. Ha a község vagy a számadó a belügy ininistor felülvizsgálata eredményében sem nyugszik meg; a számadás azon tételeinek, melyek ellen kifogás tétetett, birá-» Ing leendő ''megvizsgálását a belügyministeri határozat kézbesítésétől izámilandó három hónap alatt a községre nézve illetékes bíróság előtt kérheti. A kézség kövotelésoi azonban a számadó ellen a számvizsgálat*! tárgyalás minden fokozatán a törvény értelmében biztosíthatók.
131. § A mennyiben a jótékony intézetek segélye és egyesek köuyöradomáuya a község szegényeinek ellátására elegendő nem volna, a község, a helyi viszonyokhoz képest gondoskodni tartozik a községben illetékes mindazon szegények ollátásáról, kik magukat kózsegély nélkül fentartaini egyáta''ábun nem képesek.
Ha ez ellátás csak a községi lakosok rendkívül súlyos terheltetésévol eszközölhető: a község kivételesen a törvényhatóságnak, s ha ez som birná, az államnak veheti igénybe segélyét.
Minden község a szegények létszámáról, í a szogényügyru, vonatkozó intézkedéseiről az illető törvényhatóságnak miirden év végével tüzetes bejelentést tesz.
132. §. Minden község köteles az általa fentartott jótékony és közmivelődésjjntézotek igazgatására rendesen felügyelni ''azoknak számadásait évenkint a tavaszi közgyűlésen pontosan mogvizsgální.
133. §. Kötelesek a községek a kezelésűk alatt lövő alapítványokat is rendeltetésüknek megfelolólog, ugyanolyan gonddal közölni, mint saját vagyonukat.
Ezekről évenkint rendes kimutatás és számadás terjesztendő a közgyűlés elé.
(Vége kOretkeiik).
Levelezés
(írati, aug. 5-én 1871.
Ugy hiszem bámulni íog, hogy én most a hajdina termelő ország fővárosából intézők önhöz nohány sort. Utolsó találkozásunk után összeszedtem sátoriámat, s utam a kies fekvésű s szép hegyektől környezott kis Petauba vezetett, hej barátom látná e kis várost, monnyi sntique épület van bont, 800 éves templom s előbb épült ezer éves torony s narancs nagyságú kavics kövezet, szenved a vidéki járó-kelő, és uépe mily jóravaló, csendes, mily nyugodt, elégedett természetű, mily Istenfélő és áhítatos-kodé nép, az ogéaz városkában valódi zárdai csend,csak a vad Mura partján lehet némi életet észrevenni, itt tölték egy napot, estefelé N. barátom lélekssakadva siet hozzám, magyar czigá-nyok jöttek hozzánk, hála Isten legalább felét)-reszt ik a várost csendes szunyailá^ából,nemsokára láttuk us óriási falragaszokat „Ungarischn National Musik von Zala-Egerszeg Kovács Gábor'' sat. Kovés időre láttuk a fekete, Cslllogósze-mü,kipödört bajuszú fiozkókat élénken társalogva az utczakövezetet koptatni. Ajftl s ablakból nézték az elegáns franczia öltözetű,magyar puszták tinit, bezzog csődült is a nép a „Hótól Stadt Wien''diszes termébe, mely zsufolyásig megtelt, elegáns mindkét nembeli közönséggel, mély eleinte bámulva és olméledvo hallgatá o fiuk valódi művészi játékát, hanem későbben, midőn az egésr. zenekar valódi magyar tűzzel a Kákó-csyt j-Uszá, ép ugy volt, mint midőn ogy kis virágzó völgyet a zordon forgetog látogatja, itt
is a nyugalom pohárkoczanásokbay és zajos | brávó, élien, zsivioban tört ki, mely élénkség > szünet néíkUl éjfél utánig tartott, sajnos, hogy itt is nagyon észre lehetett vonni a pártosko dást, egy része a társaságnak pansláv volt, ro in ni dalokat parancsolt, mig a német párt szivénen hallgatá a magyar dallamokat, legyen azoké a nyugtalanság s miénk a c<ond és egyet-érté«. Petautói nincs <aesv.o Marlmrg, Stoyer-h i inak egyik logélénkebb gyári városa; nincs sz.i idékomban o városról statistikai, vagy topográfiái adatot ax olvasó közönségnek nyújtani, de auuyit irhatok, hogy ssépeu épült, szorgalmas város, renddel é< tisztasággal, itt találkozám egy sereg amerikaival, ugyanis Amerikából egy nagy lovarda-társulat érkozoit Tricsztbo 150 lóval, 7 nagy oroszlánynyal, 3 elefánttal, köztük egy oly óriási, a minőt Kuropa még alig látott, e társulat igazgatója circa 80 évos ügyes vállalkozó ember, amerikai és oz elég, as uj világrészben lehet tanulni, tapintatos vállalkozók és ügyes kivivők sokaságáról, az állítják, hogy o társulat főnöke Trieszttől Bécsig a vasúti társulatnak szállításért 8000 forintot ajánlott, do a társulat 12 ozar-forintot kövotelt, igy nem egyez^. hottek meg, a vállalkozó igazgató as egész lo-svárda társulatotpereputyostél 40 magával hozott aranyozottdiszkocsikra rakta és útnak kelt, ez a legnagyobbszerü raűutazás, mit tán valaha Európában kivittek, ugyan is e társulat ugy van szervezve, hogy az óriási eircusát magával viszi, hanem nemcsak a circust, de még 2600 zárt-székét éa a mi fő még a légszesz-világitást is, sajátságos látvány, midóu ily óriási caravannsl találkozhatik az ember. Ma Laibachban adott este előadást roppant néző közönség előtt, előadás után három óra alatt már a circus kocsikon volt és az egész csapat egy kivándorló néphez hasonlítható, már útnak indult; más nap reggel Cilybe megérkozve, egy részo a circus felállításához fogott, mely három óra alatt ismét állt, a másik részo zouo szóval 30 díszkocsin az elefántoktól kisérvo, diszmenotet rendezett a városban, délután volt már az első előadás, este a másik , előadás után a circus elbontása, jó éjt Cily, jó reggelt Marburg és igy tovább, ezok azután fáradhatlan -nyaktörő művészek, a minőket még nem láttunk, egy szóval ezek amerikaiak és cz kifejt miudent.
K.
Heti szemle.
Auflusitu* 11. 1071.
— Lakatos Sándor Aradon tanít. — A iii. kir. nyoreméiiy sorsjáték V. húzása a 15 ki Uunep miatt uug. 14 én (artatik meg. — A szeptemberi pesti tűzölló-s/övnlség''i üntiopélyro ő Felségeik is (óvárosunkba jónek. — Man-teiitl''el tbnok a „Progres do Lyon" fr. lapra akart előfizetni, de nem fogadtatott el. — A lipótuiozei tébolydában katonai gyakorlatok tartatnak. — A m. képviselőház szupl. 14 éu ül össze. — Gaaparoni hiros olasz rablófőnök 47 évi fogság után szabadon bocsáttatott — Odessa vidékén a kolera kitört, — Moldvában az árviz nagy pusztításokat okozott. — A fiatal, mégis öreg ausztriai császár és az öreg s mégis fiatal német császár Ischlbou találkozók egymással. — A belga királyné, József főher-ezog nővére liudán vau. — Kcnttn visszatért a katli. egyház kebelébe. — A UsO|Hd-szígeten a in. kormány közraktárt állit fel. — Lónyay Menyhért s utódai grófi méltóságra emeltettek. — A .Csokonai dicckölteményrt" 15 pályamű küldetett be. — Jászságban fbldrengéstk mutatkoznak ismét — A kőbányai disznókiálli-tásra eddig 15 ezer van bojolentvo. — A zürichi egyotomon 14 nőhallgató volt. — Aradon egy 21 évos ifjú élutuntságból (I) agyonlőtte magát. — Kis Béren szept. 4. Bábolnán szopt. 5. és Mozóhegyesen szopt. 11-én nagyszámú álladalmi ló árv«roztetik el. — Zaokup József pizoki főtaniló doctori czimot nyert gya korlati tauitásaért. — Maár Júlia elsőrendű jeles szotido színésznőt Varjú N. pécsi fÖldbir tokos és honvédhatlnagy aug. 2-án cljcgyzctto magának. — A pápa számára arany trónt nk árnak készíttetni, o czélra a föld kerekségén gyűjtést eszközölnek. — A karloviczi patrinr-cha-választást a m. cultusiniuistor sommisnok, törvénytelennek nyilvánitá. — A katonai beszállásolások helyett országszerte laktanyák létesítésén mAködnok. — A debreczeni 46-ik honvéd-zászló szentelése szept.10. lesz, zászlóanya: Tisza Kálmánué. — Szegedon Dózsay Ferenczné a nyaviílyalörés ollón kitűnő szerrel bir. •— Aradon mult héten nagy tóz volt, emberélet is esett áldozatul. —Odessában magyar zenekar nagy tetszés közt tnílködik. — Pesten indus papok vánuak. — Haiich báró ellen fenyítő vizsgálat van készülőben. — Visegrádon a koronaőrző helyet megtalálták.
H i r e k.
— Z a I a m o g yé évnegyedes közgyűlését aug. 7-én délelőtt tíz órakor szeretve tisztelt főispánunk gr.it Szápáry Géza ő mga harsongó éljenzés közt a terembe érve hazafias szellőmtől
áthatott leikos beszéddel nyitotta meg, mely sl- '' kralommal hangsulyozá, hogy az óinegyétőíi el-vúlns közeledtével az uj megye születésének kű-'' szöbéhx levén, hogy kívánt czéli elérhessünk, mely lyél egy boldogabb jövőt s biztosabb állás pontot érhetünk el az európai államok között, egyetértés és összetartásra van ''szükségünk, annyival is inkább, mert, noha a mult évi véres háború Európa nyugati részén megszűnt is, nincs egészen tiszta látszatban a láthatár, azért legyünk bolől - állam-életünkben — korigé-nyelte rendezőit állapot- egyetértés- és összetartásban, hogy kívülre mérvadólng hathassunk, szükség esetébon erőnk kifejtésével ősi hírünkhöz méltólag, dicsőséget/ magunknak s feleimet az ellennek — szerezhessünk. Üdvözli a bizottmányt s a gyillést megnyitja. A többszörösen élvük helyeslés- és éljenzéssel kisért megnyitó-beszéd után válaszliisok oszköztiltflt-tfk, vagyis az utóbbi rendkívüli közgyűlésben ideiglenesen lüegvnlusztoltuk végleg, — s Zakál Gyula esküdt helyébe Haydn Dénes roppant szótöbbséggel válasz látott meg s gyűlés végeztével az esküt letette. Ezután a megye szervezésére vonatkozó alhizottinány véleményes jelentése s nagy szorgalommal kidolgozott beter-j oszt vénye olvastatott fol, mely közben a füredi szolgnbiróság gróf Batthyany Zsigmond híven okadutolt indítványára Kzont-Grőthra tétetett át s utasíttatott a bizottmány, hogy az e miatti beosztási munkálatot másnapra készitso el. Az árvaügyre v matkozólag a commulativ intézkedésre nézve pro et contra érdekes eszmecsere fejlődittt ki, mit végre Glaviua Lajos bizottm. tag, mint gordiusi csomót szakavatott s tiszta érvulessel kellé vágván, megmaradt a szerkezet. A tisztviselők fizetésének meghatározása érdemében több pontra nézve Bossenyoy Ernő, Skublics Pál, Bossenyoy György s többen változást igyekeztek ugyan bohozui, de a több ség megmaradt a szerkezetnél. Sajnálatos, hogy * Hortelondy Kálmánnak nomes ösztönből ke Ietke70lt azon indítványa, hogy omberiségi szempontból két mogyei főorvos választassék, nem fogadtatott el. E közben Tuboly Viktor ügy1 véd kiíszönelet s elismerést jegyzőkönyvileg szavazni iuditvánvozott a régi megye tisztviselőinek, a bizottmánynak s a t., azonban mint még korai indítvány, nom fogadtatott el. Az első alispáni jelentési s egyéb a megyoren-dezésére vonatkozó s elfogadott munkálatok közlését jelen számunkban megkezdtük. A szokásos főispáni díszebéd alkalmával Mozoritzky Péter humoros fclköszöntéat mondott a főispánra, miut jó fiú, jó házastárs, jó hazafi és jó ba rútra. Plihál fóbiró a fóispánuéra, Hérics Zala-mogye közönségéért, moly minden időben megtartotta hazafi érzelmét, mindig találkozott egy- f egy b#t,(Botka M.) egy-egy csillag, (Csillag L.) annak nemzeties szellemű kormányzására. Kó-nigmayer apát, a toasztok e nagy mestere, ismét a legszebbet mondá a főispánra, mint keresztapára, t. i. az uj megye születésénél, hiszi, hogy ily nomcskeblú, bölcs kormányA koresztapa ve- . zénylete mellett ném lesz a születési vajúdás — kínos. Bója tanfelügyelő a főispán fiára, mint majdan tankötelezettre, Hérics a megye két legbuzgóbb fizetéstolen s még nein is tiszteletbeli tisztviselője, a tevékony Glavina I>ajos ée Séllyoy Lászlóra, Bossenyoy Ernő az olótte szóló eszméjénok helyes lánczolataképen úgymond : ha a megye fizetéses tisztviselőjo két nemfizetéses tisztviselőjére emelt poharat, 6 mint nemfizetéses tisztviselő viszont két köztiszteletfl fizetéses tisztviselőjo Barcza Sándor 1-ső és Csittor Imre 2-od alispánra omeli poharát, s mindezeket lelkes éljenzés követte, egy ízben Mozoritzky Péternok a főispántóli búcsúzás emlogetését szűnni nom akaró „eláll" „nem jól nom bucsttzunk," .éljen a főispán I* Tol-
ván,
kositő ovatióra adott alkalmat, méltólag jelezvén, hogy Zalamogyo mostani szeretett főispánjától nem akar megválni s a meddig lehet gróf Szápáry Géza ö mgát e székben üdvözölhetni hő vágya, örömmel constatálhatjuk is, hogy ő méltóságát még hosszabb ideig, a megye élén tisztelhetni szerencsések lehetünk.
— Z a 1 a tn e g y o isicolatanácsának évnegyedes ülését aug. 7-én d. után 5 órakor tanfelügyelő ur hosszas, a tanügy jelenlegi állapotát olőtüntetö beszéddel megnyitván, több Ugy tárgyaltatott. Novozelcsen a Nagy-Kanizsán létesítendő állami nőnövoldo érdemében a minisztériumhoz kérvény intézése, aczigánygyormokok neveltetése, a faiskolák rondozéso; szomorít adatul szolgált a zalamegyei gazd. egylet beterjesztése, melyszerint a megye 661 községében 36 rendezett s művelés alatti faiskola van, 100-lmii van ugyan faiskola, do másra használtatik, 495-ben pedig semmi sincs; azon Alamegyei tanítók, kik 600 felnőtt egyént tanítottak, a kormánytól 1200 frt dijt kaptak; Molnár Elek Csáktornyán a b.-füredi szorctethá/.ra 223 ftot gyűjtött. Örömmel fogadtatott Szeretnie! Er-dődy Sarolta és Heitter Katalin ncvolőnők folyamodása, melyszerint a megyei iskolatanács utján a ii ni. minisztériumtól egy N.-Kanizsán állítandó nőnövoldo megnyitása érdemébeni engedélyért folyamodnak , pártolólag feltorjesz-totni rendeltetett. — Közös iskola a megyében 39 vau s felekezeti 305. A tanítók fizetésének
E
hiányos s nem rendes kiadása érdemében gióf Batthyáuy Zsigmondnak igen helyes indítványa egyhangúlag elfogadtatott. Ugyancsak 0 inga Sz.-t Irótli 111. városnak faiskolául egy alkalmas tolkot ajándékozván, a helyett, hogy o czclrn használtatott volna, eladták s most nincs faiskola , ez érdem ben mcgyeközigazgatásilag ai ügy megvizsgáltatni rendeltetett. A tanács tagjainak napidíja s útiköltsége tárgyában íolol-vastatott a miniszteri leirat, mely el is fogadtatott, hangsúlyozván olniik ur oz alkalommal, hogy őt csakis iskolatanácson helyettesítheti és helyette való kiküldetéskor, vagy ha tollnokát iskolaépítés megvizsgálására kiküldi, a kormánytól fizetést nem kapnak, az ő szerény általányából pedig nem adhat: így találjanak kárpótlást a szent ügy iránti lánglelkcscdésük öntudatában.
— Z a 1 a s z e ii t-M i h á 1 y ou a mult na-jókban egy kocsis ur. Utcxán sebes vágtatva ajtván, egy kis gyermek fején ment keresztül
a kerék, ki fczounal meghalt; a megijedt kocsis még erősebben megostorozván lovait, az utánna szaladok megfogni s kilétét megtudni nem bírták.
- A za I a m eg y e i általános tanitó-egy-ht aug. D-én tartotta Keszthelyen második j nagygyüh''sét, mely alkalommai száznál több i részint tag, részint érdekelt jelent meg. A tisztvi- j selók ujolag niegValasztatlak s töbj> rendbeli szakmunka olvastatott fel, az elnök''.- megnyitó
s zárhuszéd lelkes éljonzésscl fogadtatott, Kslo banquett volt, molyet szokásom f^lköszöntések fűszereztek. A gy ülés alkalmával Sebők Imre pe^iti ügy véd a pénztár javára 1U Irtot ajándékozott.
— Vörös Sándor t; muukatársuukat, kitől lapuuk idei számaiban „A gépek töké* lycicsedéséuck befolyása a mezögazduságra" czimil jeles czikksorozatot eredetbuu közöltük, a loldmivelési minist^a növénytermelés, rétmüvelés s gazdasági gépek tanulmányozása
végett a szünidő alatt küllőidre küldötte. Utjának nevezetosb pontjai: l''rága, Lipcse, Boroszló, Drezda, és Berlin.
— F kV kas Miska ismert zeneszerzőnek jól szerVezott 12 egyénből álló zenetársu-lata a lefolyt héten Nagy Kanizsán működött s ha nem is fényes, de kitolhutő pártolásban részesült.
— (Haladás!) Szabó Imre szombathelyi piisuók szép jelét adta legközidebb szabadelvű j gondolkozásának. Még mult hónapban ugyanis CHH) sz. alatt egyházmegyéje összes papságához egy körlevelet bocsátott ki, melybon hivatkozva Bitnitz Lajos vál. bosoui püspök székesegyházi káptalan nagy prépostja és kanonokjá nak halálára, melynek folytán egy kanonoki szék ürerfadéebe jött s annak betöltése szultsé-gesoé v£n; enuélfogvu felhívja megyéjének rendes '' alkalmazásban levő minden ügyes áldozárát, hogy szeptember lló l^ig egy hozzá -intézendő, sajátkezülcg aláirt és bepecsételt hivatalos lovtÜben, melynek boritékán megjegyezve legyen : hivatalból snját kezéhez, egy Szombathely megyebeli áldozart n tvezzeu meg, akit uz Urosedésbcn levő l^auouoki szókro óhajt.
— Fgy szenvedélyes szivarzó jo-'' lentó a hivatalos lapban, hogy a jelenlegi két krajezáros szivarok igen jók,,ós semmi kívánni valót nem hagynak hátra. F.lhisszük, hogy jók — bagónak.
--Novolőn.ek ajánlkozik j;gy -- ax érettségi vizsgát kilüuö sikerrel végzőit, fiatal ember, akár elemi, akár gymuasiumi osztályokat végzendő ifjak mellé előnyös feltételek mellott. Bővebb tudósítást e lap szerkesztő-ségo ad.
—• A „ílyors l''ostá''-hau olvassuk: Kgy nagykanizsai polgár Horváth Fo-roncs ''lóvölgyi Titumchoz mint a .Nép zászlója'' szerkesztőjéhez, haz.uli.is nyilatkh-satokat tartalmazó levelet intézvén, ennek . kíséretében a derek polg.irtár* leánya két nagyon szép, ollóval papírból kivágott dia/müvet küldött.. Az ország cziuierével, a hit, remény
s szeretet jelvényeivel, ,éljeii 1848" és egyéb czitrázattal ékesített koszorú a derék loány-nuk nemcsak dicséretreméltó ügyességről, hanoin honszerető érzelméről tanúskodik. — Sok ily polgárt és honleányt kívánunk a hazának!
— Vottilk a zala egerszegi közös népiskola tanulóinak idei érdomsorozatát, moly-szerint a VI. fi- és III leányosztályba összesen 023 növendék járt. Foltüut, hogy oz egyes osztályok érdemsorozataban nincs egyöntetűség, és a Il ik vagy III. rondúségot teljosou mellőzve, egyszerften az jegyeztetik meg: ismétlésre utnsittaúk. A jövő tanév oktober 2-án veszi kezdeíel.
— T 0 r n á s z a t i tanfolyam nyittaték meg Nagy-Kanizsán a szünidő alatt olv tanítók számára, kik o nemben képesítést óhajtanak nyerni, a kormány napidijakat ad nekik. Elismerésre méltó, hogy a magas kormány fölhívására a helybeli torna egylet készséggel ajánlkozott mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás teljesítésének eszközlésére.- Különösen u n.-k. torna-egylet Agybuzgalmus elnöke Wulbuch Mór ur sem fáradságot, sem költséget ujm kímélve, hat oda, hogy minél fényesebb siker koronázza a mi llu-i helyeselltotő ini^c
kedé.Ht.
(.1 a rd a.) Végrevalahára a régi postaház előtti ki gyeden járda felbontatván, beklin-kerezietett. Az uj utcza klinkerezése nagyon lassan halad, s ugy látszik hogy nógy ötöde jövő évre marad.
. - Ba 1 u t o n-F ü r ed o n eddig 1130 vendég jelent meg.
— • Nem akartuk hinui, de ujabban meggyőződtünk róla, hogy a paliui urodalom haszonbérbe adatott, és pedig ifj. (.''lement és tlroiner uraknak.
— Casanova, a hírneves állatszclidi-tőnő Nagy-Kanizsára érkezett s mint hirdetési rovatunkban olvasható, néhány előadást fog tartani! Múltkori ittlétekor egy pár szép oroszlánya volt, most azonban ;"> van, a télen ugy ittiím Maros-Vásárhelyt azon ritka szaporaspg történt, hogy rendesen 1 s kivételesen 2 hülyíti 3 kisorosz lány nyal szaporodott. Most még érde kesébb az. ugy is rendkívül éidokes előadás.
— Eróiu ii t a n i színház van u főtéren felállítva, moly naponta zsúfoltan látogatott. Tagadhatian, hogy az enoinfl géjiezeti előadások egyik legsikerültebbjei közé tartozik; a téli tájkép legmeglepőbb ktll^iíéle alakjaival, akis kolibri szinte; a ködl''á<ryolképok kicsinyek, u itagyeinberekkel azviiban elég nagyok. Strassburg ostroma meglepő. A jövendölés sziute sikerült.
— A f. augusztus hó 7-iki megyei, gyűlésen Tuholy Viktor ügyvéd ur, lapunk munkatársa, mint bizottmányt tag,a következő indítványt tette le a megyei gyűlés asztalára: .Tekintettel a küszöbön álló megyerondezésro mielőtt a inegye állandó bizottmánya, mely 23 év óta gyakorolta legszentebb polgári jogát, a szavazati jogot, az uj bizottmány kezeibe a megye-kormányzatát lotonné. 1-ör Mondja ki a megye állandóoizottmány a jegyzőkönyvileg, miszerint megvan győződ ve arról, hogy az uj bizottmányba felveendő honpolgárok mindegyike a
I mogyo ősi függetlenségét fogja mindenek fölött '' szem előtt tartani é* abból soha semmit fel nem | adva, azt inkább gyurupiluui és a megye uj szer-j kezetének törvényes alaponi korszerű módosi-'' ását Jehotőleg eszközölni fogja. 2-or. Fejezze ki jegyzőkönyvileg hálás köszönetét az összes megyei tiszti karnak, mely általa 1807-ben választatott meg, s mely — meglehet -- utoljára választatott népképviseleti alapon, s mely a változatos nehéz idők daczára is becsülettel és szorgalommal állotta meg helyét. 3-or. Fejezze ki jegyzőkönyvileg hazafiúi köszönetét a megye közönségének, moly őt 1848-iki s 1801-iki ős-gyűlésein bizalmával megtisztelte, s mely bizalomnak csekély tohetségo szerint mindenkor megfelelni iparkodott." — A fentebbi indítványt, mely szónok által indokolva, általa Írásban is heuyujtntott, azért közöljük egész terje-
dőimében, mert azt Skublics László bi-zottmáuyitag ur is pártolván a főispán ur ő méltósága leköszönnének liiréro vonatkozva azzal módositá: hogy a megye ö miltósdadnak adandó bitalmi nyilatkozatban kérje Öt fel Ünnepélyesen, hogy példdt erélylyel ét türelemmel vitt magát dlldsdt tfivdbbra ii tartsa meg kiflinkben - mindezek mellett az indítvány még is c» alkalomra elejtetett azért , mert mindkét indítvány idöelöttinek találtatott. — Sajnáljuk, hogy mi nem vagyunk, nem lehetünk erre nézve a megycbizottmáuyának többségével egyuózetben ; mert a törvény már jogul,.re emoívo és a szervezés mogkezdve vau, do mindenki is tudja és elismeri, hogy az ujmegyo küszöbön áll és u ki már a küszöbre lépett, akár belépjen, akár pedig visszalépjen arról; az Üdvözlet, az áldja Isten, akkor már nem idő-előtti. Vagy ép az utolsó pillanatban midőn már a törvény végrehajtva lesz, akkor tartsuk meg a régi megyének a Te Deumot ? Hisszük egyéhbiráiit, hogy az általunk időszerűnek vélt és lelkesült szavakkal előadott két rendbeli indítványt, a mint nlkalmitiak találandja azonnul magáévá fogja tenni u megyének, amint halljuk egyszer vagy talán még kétszer is összeütendő jeleulegi bizottmánya.
~ Krisztus e I i t é I t e t é s é n o k rendelete eredeti b e n. A leégett bourgesi érseki palotának levéltárában az igen sok és érdekes kézirat közt, megvolt a Krisztus elitéltetésének rendelete is eredetiben. A franczia fordítás után magyarra áttéve így '' hangzik az érdekes okmány : Nuzarothi Jézus Juda nemzetségből elmarasztaltatván, Tibcrius Augusztus rómaiak császárának isteni hatalma ellen.való ámítás és lázadásban, ezon szentségtörő tényért Heródes urunk, a császár judai helytartója vádja alapján, Pontius-Pilutus biró parancsára, keroszthalálra ítéltetett. A köz-vesztó-helyre holnap reggel, tuárczius idusának 23-ik napján 1 század praetorianus őr fedezete alatt fog kivitetni. A* úgynevezett zsidók királya a Strunea-kapun fog kivezettetni. A császár hivatalnokai és alattvalói felszólittatnak tizen rendelet foganatosítására, sugédkuaet uyuj tani. Jeruzsálem, márczius idusának 22-ik napján, Kóma építésének 783-ik évében. Aláírva Cupel tisztviselő.
IMyilt pósta.
— K. M. I>raeban, P». Nagy Sándor franexla nvcl* tantilálára aaolgálö levelek eaak Dehrcogcnhen a itcrsüuél kaphatók. Ara darahonként 80 kr. ön-n«k IcveUit magyarul iiottan kérjllk.
,A tcnifor <!•« kftny* c»luoa ki* romstic*, <)« sx »ti>l»<í »lr/ifs crfltpt^tt i s .lilr''-re nio^.''iltu .már* rlrontja n% egtnntt.
— I(. K. ttxointisllicly. Mikor jnlieUi Polmk*-főre PÁlliy liarAlunkliús ?
K. t. Ax „u|>rr«tte'' »ikorIIIé»c< hliouyix , minilkél r/itről jflc« IrhoK^ mfikndik klliro. Iveket klIia.Mlem.
N. Ai, Minit s kilrncxot alksliuilag bírálat nlá vesttllk.
Ojt. Ii. .Mimi fof^nsk roislSbb.
— J''llnk;l¥,l| Királyság* j<4. kn*nlletni fog.
— A +11. CMvOiOljtlk I Mihályt idöi.k engedi tU-tekiien •rólunk huasá.
- T. J. HttincKh. Fogsdjs klUtOnelUuket s linicylicnll iiu>Kenilrki''x''aclrt, <i« m«|(bocaát, mid^n ss iainert okoknál fogva megváltoztattuk.
— I.. H. I''úcaett van N. barátunknál, vedd át ; fi-laégcaek !
— II 8 A» Igíret a«í|> aiá, ha megadják - já.
1). Zala Kgerateg. Kogadja kaaartiietllnket.
mnpán leveliinket a napokban kllldjtlk.
- II Ueretyén, Hajnáljuk, hogy a kiírást nem e<*ko/.nlied. I''i rtotvmctik.iptuk.
T. (ly. Hx«ga/.árd. Teljealljllk kíara.''ggol, a vi«x»nt Itérjllk a>-Ígéretekre.
''i''. V. 3 é» mán megkaptuk a gyengéikét irta munkát, Igyakszdnk küxOlni.
tí z 1 o t i - h i r n ö k.
» Nsgy-KtsUts, augnsxtris lt. 1871.
A tegnapi jí hatással volt a fonnyadd
nkoricas ía fSselákncmUekre, ellenben uj burára f/vc nem volt előnyöa, kfllflnhcu árra néxvo axilár.
dan áll, asebb niinöaígflekníl míg áremelked/at ia éailellflnk. A tObbi gabnanenifl. ktllnnftaen árpa én aab minden kívánalmat éa romíuyt klfUgit. KtlIfOMiől míg mindig caendst joloihelttnk, mlnok dactára a régi Urmáuyek majd mind OaaieváaárolUII ik.
— F. Mellek* Trieaitbfil ajáulja a gardáa<„k figyelmébe, hogy nála a *l*lnbr«ekl olajgyárban, \ előmagnak igen alkalmai belgiumi repcce kapható, melvtick ni érfijo 3-4 fonttal tübb olajat ád, mim , vidéki. 8t*int.rl|ckb*n álvév* bécal máxaája IW>/j forint, fontonkiiit ia kapható.
Placzl ár.
Nagy-Kstilsaa, l«ít. évi auguaatua 9-ik napján. Ilms «3- «•• font. 4 Irt 7ő kr. M;''» font 6 ín Üli kt. 87 -88 font 5 írt íö kr «(>»• 7H - 7W fonl - frt — ki 7t>—80 font V frt 7o kr 8t)-8l fonl V fit 80 kr Árpa verfCxé.r.- 70-71 font ''J fi»»<» kr 71 TJ font V Irt -10 kr. Árpa kbtOuaégc* Öf> l!l» font frt — kr. Cl (in foul frt. Kukoricta .1 frt 30 kr., 3 frt 40 kr. K-iko lirxa «lna* (rainiiiiantin) lit kr /.ab 45- 41 fonl I frt M) kr. t7 48 font I frl 7llkr. Pohanka fili (irt fiit. frl — kr. l»8 - 70 l''ont frl kr. Hab febéi
- kr. bab tarka - kr. Keuyérliaxt kOtOliaéyoa 7 frl &0 finom ü frt Ml ~r. /.»emleli*il Ii frl fiO kr Ungliait kn*nnaég#a frl. liliom - frt kr. Király-liati kllstinaégea - frl — kr. finom IV! frl fs) kr. Koxa láng kö»«naégea -- frt — kr. finom - frt -- kr Marha-hu* fontja HU kr. Itorjii-bua fontja kr. 8<<r téa bna fontja ''J''i kr. Jub-hil* fontja kr. 8xa lona foulja 44 kr./.air fowlja .''iO kr. l''xlho párjs 60 kr liO kr. Kácaa hu kr 1 frt. I.ud sovány frt
- frl kr. l.uil* liiiott - frl kr, • frt - kr l''ojka - frt frt — kr. Tyuk tojáa 3 kr. Burgonya
; inéreje frl — kr • frt kr. Kgy máxaa txéua 1 til , fin kr. frt - kr. Kgy kéve *aup 1 r, kr. — Hialma ináxaája I frt ''JO kr. lljbor vidékdnkbeli akéja • fit - kr. Ó-bor vidékdnkbeli akójá — frl
- frt - kr.
A n a gy-k a ii l x* » I vlroa tanái-aának árjvgyxék ktinyvéből kiadta, 82I8ETHY KÁROLY bittoi.
Vssall sspoaklntl menstrsad:
Itil''la-peati idÜaaer. lil.
Indul N.-K*nis*árdl Budára reggel ü dra 18 pei<«.
, , . délután 1 dr* 48 .
. ellve 10 dra 43 . tiécihe délután W dra 18
. »ltv« 10 dra fi8
, , Sxo''mbathelyro reg. 6 óra 48 .
, Trieat felé . í> óra 3 ,
«l. ii. a óra ü3 .
. . I''ragerhofba éjjel 11 dra 30 .
• , Harc*,Mohára,Káték ieg.fi óra 18 .
. . . . délbe 2 óta 43 .
Érk. N. Kauitaára liudáról reggel 4 óra 43 .
, „ . délután 1 óra 4G ,
. . est ve 9 óra ü0 .
. KécabCI • reggel 4 óra 88 ,
, , . eatve 10 óra 18 .
. , 8xoinbathelyröl d. e. 10 óra 27 .
. Trieat felUI d. u. 1 óra V .
. „ . . eatve 10 óra 2! .
, . Pragerhofból reggel 3 ór* 60 .
. Uaroaról . 4 óra 1<.I ,
n ■ . délután 1 óra 21
Aa éjjel II óra 30 p.-retkor Katilcáról induló vonat a Trieatbdl ilécsbe menő fi-Oa axáinu ixomély aaállitd vonallal Pragethofunl caallakoxik.
Érték- és váltófolyam aug. 12.
5% metáliques 59.70; 5% nemz. kölcsön 70.10; 1805-kialladalmi kölcsön 103-.; bankrészvények 763 -; hitelíntézoti részvények 287
- ; London 121.Ü0; ozüst ágió 120.50; arany darabja f>.79 kr.
Heti naptéir,
Auguiztss 13-ától I9-Jg 1871.
j Hó. éa boti- i nap Katholikua nap- l''roteatána 1 fV tár i naptár i ntj.
I 33) Jésua Kikelnémát gyógyít inog. Márk VII. 2.'')- M.
18 i Vstárasp 14! HétfS 15 KMld IS Hasrds 17 CatltOrtAk 1K Péntek Itlj Htomb. A II lll|>ol. A 10 Ipoly Kuaebius Kuacbiua N. bold sitt- ! Nagy h. a. Kdkut püa. '' Ixaák l.iborai i Auguat Ilona, Ag. | Ilona Lajos p. | Kebal. & m ái n
Felelős szerkesztő: WajdiU JÓ288f. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
HIRDETÉSEK
0H0SZIi\ - SZÍNKÖR
a „Zöldfa" veodóglöben
Csak'' néhány előadás
tnrlntik
Casanova Fánni
a-H/ouynuk iVH»il:ilnlii-aii Hzelidileltvad-állatjaival.
llelyárak: i.ámoiolt eUÖ helv ViO kr.
mátodlk «'' l|ll i r.
harmadik . 4ll kr.
. LMl kr.
. Kezdete este t! órakor.
Pónztárnyltáa 5 órakor.
STEIN SAMIJ araiiytn űves.
'' ZalaoBarAravAirAM
Jo^yokct eltfre válthatni a veutli^löben.
tobb év „|« fennálló 8 jó hírnévnek örvendő dúsan felszerelt aranv és ezüst ékszeráruk,
z r,,ni^L T liu, ft,;iu-;ís pz,ist ,,,a raktA,6t »^.-si«gván ámkimz
képest jelen tékenv % -kel olcsóban, unt a „,. városi igénytelen s oltóbb életmód t. sz lehetővé, de különösen azon körülmény i-i, hogy arany-ezüst féméit
közvetlenül saj&t műhelyében olvasztja óa dolgoztatja fel
Minden ntaiiy és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás biztosíttatik j a valódiságot s ptoba fokozatot pedig a cs. ki, . Sémhélyegző hivatal bélyege igazolja
Megieudelések a legszilárdahban teljesíttetnek, és a kívánatnak meg nem felelő* cz.kkek a Iegkész8égesebl)eii kicseréltetnek, és így az előre bocsátott kedvezmények utón
ék e^I''^elmébe ajánlani, miszerint a valódi aranv ékszeieknek a nemes fémnek hirdetett Talmi nevU feltalálóról nevezett Talmi-arany - különben bronzbol készült ékszerekkel való pótlását/ melynek tulajdonkénen semmi értéke sem lévén — kikerülhetné! Ll VoT
, '' — a,*)
Nylltit6r.*)
Gyakornok
kerestetik Wajdita József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott f)u igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
(lloküldotutt.) — Mióta pápa ó szonUdgo ogóstségőt tinóin Kovaletoiére du Barry használata szcroncsáscn helyreállította, senki sem ktStkcdhotik többé u becses gyógy tápszer hatása fölött, moly gyógyszer is költség nélkül mog-gyógyitja a következő betegségeket: gyomor, ideg, moll, tüdó, máj, mirigy, takbártya, légzési, hólyag és vosebántalmat, gUmőkórt, szédelgést, szakmcllUségct, köhögést, emésztési
*) K rovxl alatt kttxlrtttekéil felelftiiéget win vili ''I Rxerk
| gyöngoségot, szorulást, dUrrhöat, álmatlansá-
I g°»> gyöngeséget, aranyért, vixkort, lázat, asx-. kórt, vértorlódást, ÍUlzugiWt és hányási ingort I még terhessé;; Jdojén is, diabotost, buskomor-'' ságot, sovány kodAst, csuzt, sárgaságot a 72,000 gyógyeset, melyek minden gyógyszorrol da-ezoluk; többi közt bizonyítványok pápa fi szentségétől, gr. Pluskov udv marsai tói, de ! Hrehan marqnisnőtöl. — A húsnál táplálóbb | lévén, a Kovalesciére felnőtteknél és gyc-rmo-, kéknél OO-szartc megkíméli a gyógyszerek '' költségeit.
74,31G számú bizonyítvány.
Gasen (Stájerhon) 18ÜD. duez. 19. ürömmel állapítom meg a Uevalosci&ro annyira ismeretes gyógy hatását. K kitűnő saor-Irtózatos légzési nehézségemet, köhögésem o | görcsömmel együtt, megszUntulfo, miért is tol-j jea fidgyógyulásomboz közel vagyok. Kérem lll8ít.r 1 önt postai utánvéttel még ó font Revalesciéro |
küldésére. Legmélyebb háU tn kifejezés mol-lett stb. (2.
Stei n inger Viuczeny ug. lelkész.
Pléhszolenczékben ''/, font I ft. 50 kr. I font 2 ft. ö0 kr, 2 font 4. 60 k. f> fnt 10 ft. 12 font 20 ft. 24 font 30 ft - Rövideseiére Cho-colaiée táblákban 12 csészére l.ft. 60 kr; 24 csÓB/.ire 2 frt 50 kr ; 48 császáré 4 frt öp kr ;
raraiakban 12 cséa/ ro I ft. oO kr, 24-re 2. .''>0 r. 48-ra 4.ÓO kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. 6,0 ra 30 ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Bécsben.. Wallfischgasse, Nr. 8. Peston Török Jósttf gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-sliidternél, Alsó-Kubínbait Tyroler éa Schlo-singernél, Debreczonbon Borsos Peroncznél, Dunafóldváron Nalhera Pálnál, Károlvfővárott Brilli F. nél, Nagy KanUi<hi Lövik fairolynd!-Krsokujvárou Conlugner Ignátziml, Székes-Fehér várolt Dieballu Györgynél, Vorsoczcn Fi-selier Mórnál, s minden városban a gyógyszer, fitszer, és csomegeárusoknál.
Vadászok Agyelmébe.
Kgy 15 hónapos kitűnő, tisztafaj u s tanított virslakutya. melyet jelenleg \i szabad mezőn bovczolni lőhet, eladatik. — Titdaailás nysrhutő Wajdits Józsel könyvkereskedésében.
A legnagyobb varró-gép gyári raktárt
ajánlja jutányos áron alulirt Wheeler & Wilson, Slnger, Howe, Grover & Baker, és más kózvarró-gépelt Ezen gépek havonkinti részletfizetés mellett it megszerezhetők.
SCHERZ LOUIZA
divatAruniSuél N.-KauWaáu.
x>
E3
IS
SS
MOLL A. SRIDMT/i-FORA.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
óvá*: Tapasztalván, hogy az onyéimuek azóról szítra iitán-nyoniott, sőt a közönség ámítása végett hamisított név-aláiráaommal ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Seid-litx-porok, a evégett a kül alak hasonlatosságánál fogva saját gyártmányommal könnyen felese-rél telhet ltok, «teh Mtinisltványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint: ,,(i» általam készített Setdli/x-i>ov minden katufyája hasonló kéHuUményektdli
ineykiUUiiböxtetésíU saját réiljeguem és aláírásommal ellát ra.
«ra egy lepecsételt eredeti doboznak l frt — kr. Használati utasítás minden nyelven. K porok rendkívüli a a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által mindon eddig ismert házi szerek közölt tagndhntlanul ae elaő holvot foglalják el; mint azt sok ezer a
császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy u porok rögzött szorulásoknál, eménstholleoség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese éa ideges bajokb.in, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértoluláa, csúszós fogfájdalomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos hányásrshajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a loglurtósb gyógy hatást erodményuslék.
liak tárak
jyógysz. Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. és Ro F. uraknál
Marozsllbtn l«»tl Nándor
Bánok-Sit.-gyirgyiSn Kibicx J. gyógyaa. Szaiabathelyta Filich Kerencx gyógy* Sopronban Metey Audrái gyógyt Zágrábban Mitielbach Zi. gyógy*. . CVylcck J. J. gyógyix. , Urwein Kr. gyógyix.
faui/-Kanhf*án t -Belus J. g
sonfeld
Belovárott Lakovioe U. Csáktornyán Káráax II. Kiliegss Ciacailiovltl latv. gyógyix. Kaposvárott Kegl Nándor gyógyai.
. Kolui Jakab
Kereslten llreyer Jakab fial Kapronoián Weill Hámi. gyógy**. Letenyea Kalivoda J. gyógyix.
Ezen cztyeknél kapható még: (544 - 52,19)
A norvégiai Bergen várasból való legtisztább éa leghatályosabb
valóai Dorsoli-laalmójzalr-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzair-olnj-fajtól leondő megkülönböstotéa végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch halmáj-zair moll- és tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyítja a legelidültebb köszvény- és csúszbajokat, valamint az időszaki bőrkütogoket.
Kzon legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által uyeretik, és átalában semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt erodeli üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban vau, mint uz közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A,, gyógyszerész és vegyész Bécsben. Jó. vnltidl n ítib.iiiéíküli viikzoii aruert kitiiaketlve !
,. Rothenthurmstrasse 28-dik szám alatt,
vászon- és fehérnemű raktára
Itt kilxxé teixi a] árjegy x>''két. Tartóxkodom minden liangsatos diraárett^l a caupán ait bátorkodom figye-lembe nj.vilaui, hogy t. vevőimnek axnbadaáKUkban áll a tőlem vett csikkeket, lia aaok bármi okból nem tetaaonek, bérmentesen viansaklll-leni, mire a fisetott ár ponta jitjnn aionnal me^l.''ritletik. Megrendelé««k na öuieg beküldéae után vagy poatnl nlánvát mellett, bárhová lelkiismeretesen psstosan teljeiitletnek. •• Kívánatra a váimakbiW minták bjrineutve koldulunk. Ferii-Ingekre a ayakbíléfl Mértekét kérjük megküldeni. A levelek ctimeieudRk: .
S. METH k k. Hoflieferant in Wien, KothentHurmstraasc .Vr. 2í).
VevSk, kik J5 frtl< váiárolnak l egy finomul himzcit baUiit kendőt; 60 írtig váaáriók : egy fái turxat franexia bstlxat-kendAt ealiies (aeg^lylyel; 1UU írtig vá«árlók : egy dlates ustalterilfft kapnak ráadásul.
JEGYZÉK:
1676-12 ,101
1 db XO rúfne jó kér.i fonsl-váaaou l>yári ára IG fit., uioat caak <1 írt.
1 db 30 röíOe valódi feliéritett fonál vá*xun 1« frt, most mak ti frt
1 db 30 rufOa háti váeaon SO forint, uioat caak 10 frt 60 kr.
] db 30 r. «a«''|ien feliéritettcr eaavá-SSOU ''.''4 írt, uioat c«ak l''V írt.
1 db. :H> rőíDa valódi rumb. váaiou ''M -»a ft moat ciak 14 tB írt
1 db 4U rőíni hollandi caériiaváitou 32 frt uioat raak Ili írt.
1 db ráírta kittlnK ■ rumburgi vásson, főleg ágynemüekre alkalmai 3o ftt moat raak lf> írt.
1 db40r3fOs kOlrtiinaen jó irlandl vá-atou IM frt, moat c**k 17 frt.
1 db Ml rofOa hollandi aiOvé* gyári ár 36 írt, moat raak 1H frt.
1 db Ml lőfiía valódi irlaudi asővéa, 44—48 írt, moat raak í2 V» frt.
1 db M) ríiíl.a kit. belgiumi aiftvée, legalkalmaaabb íiUfl ingekre 62 •X)— 70 írt, moat 2« -3<»-Sfl fit.
1 db. r>0 in 61 rőífla legnekeaebb é»
legjobb miőa^gO rumburgi aatvt^s ''23, 25, 27, 211, 32, 36, 40 4í, 4ft, <60, 65 150 frt.
J etegóanálkOli lepedő, 3 r. hoaa-.u,í
rCí fl.ílea, 3 ítrtól 3 ft 60 krtg. 2«/l rÖÍ aiílea 3 írt 60 kr. 4 — ftig.
1 tacaat valódi íehéiváaaon kla aaeb keudő I frt 20 kr.
1 lucial validl , íehérvátRou «aeb-kendő nagy fajtából 2.40-3 frt.
] tueiat valóili fehéríáason aaeb-kendők , (hAlgV «iebkeud3k| 3 frt 60 krtól 4 6,> - 7 írt. taekat legújabb , legfinomabb é»
legaaebb fraactia váeion batiaxt sacbkendő , ajour-aaegélylyel i* ar.iuea ciipkéiettel 10 fit. 1 db 30 rófOe salnes ágy • kauaváa* 14—20 frt, moat 7, 8, 9, 10 írtig.
I taea. aaiuea váaaon-Mobkeudő .g
liuom fs Urtóa 4 6 B 7-H írt.®D t tuciat batiiat váaaou - sacbk«nd"< fehér vagy aiinea aaegAlylyel caak 17, 8, 9. 10—12 írtig a legfinomabbl tucsat vátsoii damaatt-aaxlalkeiidS 66, ti, 7-8 írt a legAnouiabb. I luex.it kárá> vagy thea-aaatalkondfí, váaao n-damaaatbiil íehúr óa axinoa ''J.M kr., 3—4 frtlg a legrtiiomabb. 1 rumburgi damasit aaxUlkcndö l> laeoiélyre 6, G, 7- 8 írtig a legtin 1 rumburgi damaaat aaatalkéialet IV •temélyre 10, tv. >4 !• fi-t a legfl. I tucs. erlls konyhatnrlfl -..».->''» 8 n;, I db. 30 roffla igen jó lainor-liaroheul
11. 12, M, 14,16 írtig, a iegtiii. 1 db 20 rfifna nagyon jó piqué-bar ebent 12, 14-18 írtig a legflnoui. Cbiflon, igen finom ''p oly tartói miut a váaaou ingekre, gatyákra, éa aUüaaoknyákrn haiinálható, rS-fe: 26, 3u, 36 - 60 kr. a legAuom. I''ainut-gradli, atlaix-eiikokkal, ágy nemtlre kll^nnieu alkal r.n. lílfoi 30, 36, 40-46 krig a legfiu 1 női ing hollandi válton 150 i?.ő\ 1 női ing kitilnA rumburgi- vagy I. holland.-váisoiihól, linóm hunié*
■el, esak 3 frt 60 kr.. 4, 6 ft a legli.
nők ing kittlnS runiburgi váarrnhól, legalább páriii minl.-ír.i k-''i*Uvr ciak 6. Ü. 7. 8 fit a kgfin .inabf. téli- vagy ''éji iugek, liuom vá-
aaouból divatoi nabáiial 3, 4 — 6 írt a Igfitiomabb. 1 nSl-Ing jó váaionból huxóval 1 -frt
60 krtól 2 írt 60 krig a legdn. Nől-nvirágok finom achirdiug vagy barchctbSI vagy pedig jó miuő-aAgtl váaionból, aiuiáu vagy bi-moaré 2,2.60-3, 3.60-4 ft a legfiu Női ájl -felöltő [corielte] himeave, v. gy himiéa uélkoi 2,2.60 3,3.60 6. 6. 7. 8 írt a legfinomabb. Női alióixoknyák igen jó barrhetből 3,3.60-4 frt a legfin.; 1 ndi alió ■xokiiyaa legfinoin piqué-ba.rheut-liSI 4—6 írt a legHnomabb. Valódi angol fehér él ixinoi ichlr-ting-ingek nagyon finomak éi jók
2, 2.60 kr. 3 4 frt a Icgfiuoui llri-ingok, a legjobb rumburgi- vagy
liollaitdi-váaxouból 2 frt, 2 60 ki
3, 4, 6-ti írt a legfinomabb, llri-iiigek, legfin batísst mellbetéttel.
legelegamabb 6, G 12 frt a legfi. Klanell url téli-ingek legfinláa legelcg.
minden eainben 3, 3.60 4, 6 G frt l túra. ari-inggallór, a leguj. franexia i angol divat ixeriut 2.60 — 6 t. a lí. 1 tucs. nri-káxelQ leguj. franexia a a
gol divat iserlnt kiáll. 4.S0, 6, G frt. (Irl gatyák, Igen ló i tartói váixonból félig magyar i^abánal 2.60 3. frt a legfin. franexia nabái 2, 2.60, » frt tlrl gatyák, igeu jó éa Urtói váixonból, magyar ixabáaaal ciak 1 fjt 80 kr. 2 frt 60 kr. a legfinomabb. I tucxat rtiio.m nKi-harianya 6 , 8''
10 — 12 frt a''legfinomabb t tncxAt ÍArA-harianya 4, 6, 6, 7, 8. | 9-10 frt a legfinomabb.
.Monogramul éa pccaélbélyeg K ) « r."
(iHi-i - 24,4)
Főraktár papir fehérnemű vászou-imilatióból.
KANITZ C. W
PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6-ik szám a .fehér hajóban,''
■ A # '' . ■
ajánlja gaxdag.m ífWxcrolt raktnrá* iró- él I e « é I • p a p i r jáJ> 61, levál-boflté k, acxál$oll-tolltartó, tollkáa, pecaót-viaax, máioló óa » I , xarin tinta, Irén, r<Ja-6n éa telje* ra ja e ask « a il k, tueehok éa terhnikai feitékvk, rajxpapirok, göngyölitva, paua-papiros ta pauair váixon, mái-iló pépek, ínlai^ereit írómappák teljei iró-aestali ess-kfi«Okáe»él éi brvuxból, linóm 11 nt a l a r t ó k . a I b u in o k xeue anélkül, isivar él sieb-tárcsák.utaxA-ixivartárefák, ugy mint mindcnneinil láig> ak iikolaáa irodai baiinálatokra-KOióunien ajánlom iáját gyártmányú I e v é I pa p i r o m a l, a legújabb ninexetfl monogram-niokk.il, látogató jegyek éa I e v é I p ee i i 11 8 bélyegek, kOlOnfU finoman kélxilve a legjutá-nyoaabb árnkou. S
Levölpapirosok.
^UJ darab névvel nyomva 60 80 kr.
100 levél éa 100 borilék nyomva
1 ít~ I frt. 50 kr. 100 levél aiinen monogrammal 1 ft 40 8o 2.60. 100 levél éi 100 boriték ixinei monogrammal 2 ft 80 3.60 kr. ItO levél ciéggel íukete nyomatú 80 kr. 1 ft, 20 kr.
Minden ixáx levél- éa bo ritékbox egy igen finom papir-*. á r c a a a j á n d ék o x t a (i k. 1 rixamaOGO levél negyedrét, cxég-gel fekete nyomatú 7- 8—12 ft. 1UU0 darab boriték kender papírból nagyobbfélo cxéggel fekete nyoinatu 6--6 fi
Látogató Jegyek
a la mlnate islnny <Jmattal lOtl darab legfinomabb briMul
papirra ÍKJ kr. |00 darab finom ssluciitetl ear-
tou 80 kr. ItX) db legfiuomabb íranriia Mnttlack fehér vagy axiueiett Ifi. 100 darab finom franexia ''brillant papirra 2 ft 60 kr. 100 darab kőnyom, finom kottüa fényi! vagy bt latol 1 ft. Minden egyei lor 20 kr ttlbb.
Lévélbélyegek. 1000 db arany nyomatú 2 ft 60 1000 . vorei peclétviaax ixiu
2 ft 76 kr.
1000 , congréve domború betűkkel. 2 axinnel 3 ft 76 kr.
Mladea tsvábbl szer 60 krrsl oloióbb.
Papir gallérok és
Kéxelők a legfinomabb válxou utáutái.
1 tucxat lehajtott gallér 36 kr. I tuoxat felálló gallér 30 kr. 1 . kéxelSk 36 kr.
Legújabb divatú. Ismét eladók százalékel nysraek.
* ''.
Nagy válaaxték mindennemű Uxlell, jegyxC-é* gaxi\áaxáli
künyvekből. «• ^
Nyomtatványok kivánat ixeriuti gyoriau éa népen a leg-jutányoiabb árakon kéisiUetnek
19* Levélbeli ■»«r«id»Jéisli
utánvétel mellett a legpontoiab-ban áe gyoreao aiikOxSlíetnek.
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére.
ROTHSCHILD & TÁRSÁNÁL
Bécsben, Opernrin^ No. 21. vcsr. ós elad állanipapirokat, kölcsön-sorsjcgyeket, vasút, bank- és ipamelvé-
nyeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.

Jf Mcghi/nsok a cs. kir. börzére Üjg
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett Icgjobbun eszközöltetnek.
Jatéktársaságok:
20 db ^s. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-ik évből, részletfizetésre k 8 frt havunkint. íJvenkint 5 húzás: márczius l-én,april lf>-én, junius 1-én, szeptember 1 -én, tleczeniber l én. Fónyervény 250.000 ft, legkisebb nyervény 170 á200 ft.
Mimién rés/t»evó, teljes befizetés után kap
1 cs. kir. lftG4. osztr. ercdoti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-iki államsorsjegy részlet fizetés á G frt havonkint. fivenkint 4 húzás febr. 15-én, május 15 én, augusztus f>-éu, november U) én. • Fónyervény 250.000 fit, legkisebb nyervény 104 á 200 frt. Minden résztvevő, teljes bt-fi/.etés után kap
1 magy. kir. 1870-iki eredeti sorsjeget
20 db császári 1870-iki török államsorsjegy, részletfizetésére á f> frt ha-
rankint. Kvonkint (i húzás: febr. 1-én, april 1-én, juni 1-én, augusztus 1-én, oktober 1-én és deczember l-óii. Főnyeremény 600,000 frank, legkisebb nyervén)'' 400 franc. Minden résztvevő, teljes nzetés után kap 1 császári török 1870Mki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschweigi sorsjegy, Vvészletfizetésre á 6 frt havankint. Évenkint 4 húzás: febr.- 1-én, május l*én, augus}tus 1-én és november 1-én, Főnyeremény 80,000 tallér, legkisebb nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 herczeg Hraunschweigi eredeti sorsjegyet.
« '' 1 / • • 4
mr Minden Húzásnál érvényes:
2o-nd réssjogy l«04. i»s*t. aorajegyro a 8 írt ) mindon
20 ad „ 1849. Otrtil osr.tr. aorajegyro k 10 frt \ további fitetés
20-ad ^ 1K7i>. iiiugyar sorsjegyre \ nélkül (641-19)
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
Mint a legjelesb
SZ KP I TÖ-SZIÍ RT
ajánljuk
D. Laiig (Wszor-kenőesót * (Práservativ-pasta.)
K«en egéoen ártatlan természeti anyagokból kéagitott széplté-szer nem vegytaal készülék, a 5rn»k <emiui módon aeai ártalmas, • ágért a legteljoab moguyngvá**al • kitűnő eredménynek biato* bUonyitáiával ajánljuk haaauálatra.
K«eu jelei évsisr-keatcs hatgnálattal van a borra niive, kulönöaen arozoa, ayakoa «•• kezeken, gyóg» it)* asonual
a legteljesb blsdiiyitéknyujtáa mellett rgó.ien áiHlmallauul a bőr minden tisztátlaasáaát • betegségeket, vagy bú által elóldezstt ráazeokat, sebhslyskst,
klllté
leli eg
-elt, f,
pen ugy eltávolítja s
rlpaososságot s s tsst redózetél, a testszlat weplotlen tisztára,
Eka- t ruganyosra s az sggkirra lt flatal, egeizséges siisrs
III elé. Tulajdona, hogy hasonló »»er még niuo», mely'' eien iftkélyote»»égei eddig elérte volna. Az eredmény csudálatos és ■sglspé, ugy hogy talndea további dloséretet feleslegesté tesz
Kgy tégMy ára haaanálatl ut *ilá**al együtt I ft.
D. LANG arezfestck-kenöcse
(, ,Sc/ttni)ik-/Hnt(i11)
bir mind áron fentebb nevogetl tulajdonságokkal. • a bőrnek aaonnal egé»gen ártatlan módon terméaatlo*, finom « gyöngéd fehér vagy verea aaint kö|o»önög ; a bőrön teljraon lálhatlan a fölOltnul min len eddig létegő ily nomüoket
Kgy tégely ára fehér vagy rtiea 2 ft «. é.
Főszóllitó rakhely nagyban cs kicsiben
egvedül feltalálójánál van
D LANG
,1\ lléoshen. Burggns*e No. 47.
A
valódi
orts. ssab. legújabban ő KeUége által ki-váltaággal kitüntetett, at orvosi kartél megvizsgált, a tiké-reanek talált egerfélckrpen kipróbált tilkoa »*er a patkányok. házi • mezei egerek, v.ikandok és svábok telje* ki-irtáaáia, (melyet *okfelé megpróbáltak hamisan ntánotni > árulni.) bamlsltlan niuviégben
Nagy-Kanizsán R08ENFELD ADOLF ur
k«re*kedé«ében, resten Srhneider O. Lipót iilesai koreakodé-
aében kapható. Kgy n»K.v bádog 1 frt, ki* bádog HO kr. K.gye* bádog megreudoléto i* utánvétel mállott gyoraan tel-aittetik.
Ugyanott kapható QzltrOM''keaócs egyedüli iwr a fagyhó-lyagok é* tyúkszem ellen, egy tégely 60 kr.
Kivonni egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből: Kérek még egy pár tégolylyol küldeni, inert a natfy meny nyiaégn patkányok kiirtáaára sxtikiége*, at eddig h**gliált kitűnő haláual volt.
Tiaiteleltel Veluioién , Károlyvároa mellett jitu. l7. 1871.
ULLMAN BETTI
(676- *,U) haszonbérlőn*.
Valódi i 11 a t-s z á j v i z.
(Odorln.)
TöbUgöii lapaitlalá* lilsonyitéka után bátor vagyok mint toiloltesxert e valódi illatiiájviset a reggeli fogpor é* fogpasta'' helyett méllólag ajánlani, nem különben gyógyhatásán.M fogva orő-siti jt foginnot, eltávolítja a már jelen lehető l*t (icorbut), kellőméi, leu Lfisl, meg«giluteli a logfájáxt ót megfelot minden kelléknek, melyet a t. ex kögóinóg egy siájvi<t>M követelhet Ara használati utasítással 70 krajozár.
Láz elleni életszesz
Miuden eddig i*m*it ideg iáit. legyen es epelág, vagy hárini máriiéveu neveseit lát alapo* é* j •tállá* melletti hatá**al gyógyít.
Ars Használati utssltásssl egylitt 7<> krajozár.
I
l.egyen ai akár kiütéstől, nioi gaégtől vagy érintkoxé* által elftmosditott bőrbetegséget alaposan é* 4<i ora Alatt könnyön meggyógyító folyadék kapható ba**nálali ula*itá»*al egész adag / frt. fél adag «0 krajozár.
Mindezek megrendelhetők készpénz tizolés-, vagy postai utánvét mellett
Kallvoda János
gyógy«xeré**nél, l.etenyén, Zalamegye.
MT~ Csomagolásért 10 kr. sgámiltatik. (618 20,2)
10''. . •
rii
iakarmáiiy- (''JJy) nietszö-^épek, wí?»bb e55o
JóhitelU és alkalmas bizományosok kerestetnek.
darabnál kóaiit-tetlk a 40 ft ártól kexdr) küldetik, bUtoaiték * próbaidS mellett Képek éiki-
ep »k
vonatok Ingyeu ó* bérmentve.
Ifj Weil Móricz ^pp-yára Frankfurtban a. M.
Vorrtthig bei Jotef Wajdlts Or-Kaniua.
J. O. Schtóidter''s ncnester
i>
Wiener Briefsteller
\
und
II a u s-A dvokat
flir dle österrelohlsch - ungarltche Moaarohle.
Praktischer llathgcbcr bei Abfassung von Bricfen, lírkundcn, Biugabcu in nolitischen llcchts- und Wehrangclegcnheiten etc., mit Bcrücksichtignng der neuen Gesctzc, bearbeitet von Dr. Wagner, A dvokat.
--(619-1)
l)a« Kuch Ut in teineni ersteu Theile eiu ver-Uatlieher Kathgeber *nr Abfa**ung von KrieTen jeder Art ; oin basond rer Abichnitt bohandelt die kaufmkuni-iche Corrospondens und enthllt daa fDr den (leaehHft*-mann Wi* an»werthe Ober M|i.n»wo*en, Maaie, Uewlchto, HtaaUpapinre etc. Die und .1. Abüiellung hlldeu ein praktlseb geord''net « llandbuoh, in wolchem alch jeder Staatabllrger'' in allén Kechtaangolegenhei t ii aieher Katii holen kaon. Dnrcli die llerOckaiohtiguug, welche don bi* in die neuesta Zeit in beideu Keichahilt ften erlasienen Qe«»tien gewidmet wurde, tibortrilTt da« Werk au Zeit-gamtaaheit und KichÜgkeit der l)*ten alio llinlichen Werke.
Umfaiifi 34 Boyeni In gr. 8. Ikrein 1 ft. KO kr.
A IIAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
»
Evekig tnrtó Alrkéa/éa folytán végtére sikerült nékem egy
haj- és
(eltalálásA, mely által már 4 — 6-ttöri Ivullemetlen nlkkcluek kénxMém
FIGYELMEZTETÉS!
Kgy idő óta kertmkedók pompán hirdetések által roaz órákat ajánlanak a t. cz. közönség, különösen a vidéki lakottok félrovozoléaére. K kor< akedők sem órások, som — mint állilj.''ik -
eltalálása, mely által már 4 — ft-tzöri hnsználat után a luij klhullátui, valamint az oly igen vullemetlen pikkelyek képxfalé#6 minden korra elhárittatik.
Egy üveg ára 2 frt., postáui küldéaae) lf) krral több.
Kapható a feltalálónál D B M. A. L liajroaráisznál
Bécsben, btlváros, (Johimncagnasc Nr. 1.) <
Megrendelésük a vidékről azonnal teljeaittetnek.
Köszönet elismerés.
On haj- éa pikkely vizénok öttzöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajain többé nora hullott ki, mi annak javulását ^énvog''jsen olősogiti. Ennek folytán ezennel alkalmat veszek Önnek köszönetem t elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelottcl PHICaL J.
(600—8) a mndliugi c*. k. »*ab. va»- éa éresltnl^dv kflnyvvi''rSje.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK. "
Mindenféle clil(/nonokf roffok, hajfürtök «tb. a Ithotő legjutányosb áron kaphatók. - Alhujak tinik rénxétrv tökélotos hasonlatosságban készítőinek.
j. Demal A., hnjfodfász.
Kaktár van Psstea, TnrrtPWóiaef urnái, király-iitoia 7.; Lemberg-bon Kteker 8. urnái.
óragyárosok, ennélfogva az órának beUzervezetéről legkevosobb értelmük sincs, avult lógonyinővet, pakfongállványban
mint iij órákul stb.
Kiadnak például valamint másféle leg
közönségesebb órákat valódi angol órák vevésctől. /
m^* A ki egy valóban jól rendezett ós olc^ó ói At akar venni, forduljon a jó
birnevü óráislioz, HERZ M ,
ki átalában csakia az óragyárlásaal loglalkozik. Bécsben, (Stefansplalz Nr. 0.)
HERZ m,
fjwlg. órás Bécsben, (Steíansplatz Nr. G. Ailssenseittin, Zweltolhofca) számos év óla jó hírnévben részesülő legdúsabb tartalmú
Ó R A - R A
cjánlja njindenheinü jól rendezett óráit mellott, a következő árjegyzék szerint.
TARA
nagy választékban, egy évi jótállás
(jrnll XHctiiíriík. PT- killlnS mliifí.égnek a ca. k. kémléateti hivatal által megpróbálva Minden »»abályo»olt óráróll Jótálláai jegy adatik. A nem »»abály*oll
email. 30 - 36 frt
(660 - •,10)
Kérfl órák: K»U»t henger ór 4 rubl 10—12 frt • aranykor . rugóval 13 M frt
. kettes födéllel 16 —17 frt . kristály fl*e}vj4 17 frt . h .rgony r. 16 rub. 16- 19 írt . tin° esUst lappal 2Ó--28 frt . kettSa födéllel 18-^2:1 M
- tinóinál.I) 24-28 ír} . aug. b.krlsa. Ov. 18 -26 íri . horg.hadlór.k.lap 24 - 26 írt • remontoiro a nyak- _
nál husandó fel 26 .V) fl . rl-m. kettSa fedél. 36 t W ■ jogoi-güveggel 30—36 frt
- horg; hadi rem. 38-46 írt rór
- bnlgy.lrák ar.lap. 36 - 40 ín . email, gyémánt. 38 -48 írt
• kriaalálylappal 36-46 frt . kettő.láp 8 r. 40 -48 írt
• email gyémántok.60 66 írt . hftlgy horg. órák 40-48 írt . jegcnxlivrg 46 60 frt
• kottőa lappal 60 66 írt remonlolrok 60. 70. 8t). 90- -100 írt
kot föih''l. 90. 100— HO írt
t leg I. 18,

8. 4.
Aaonkiviil iiiiii''loufóle órauem kéazlotlien van. KaOat órák I l.í>0-lg aranyol tatnak.
KgUat óraláuosok 2 írt M kr. [,. I>. 7. M. 10 12. írL Arany dralánesuk 18. 26* 28.
Arany hengerórNr-Sar. 8 r. 80-36 ir.3o.H0 60. 60. 70 80. W. 100. frt-• horgony 16 r. 34 — 44 frt RfllD Ol*.lVlll 7 f«. finom. ar. lap 46 60 frt ... Keltő órával, mely a kel-
kett''íg lappal 66-l«i frtjt^ait^l gyergyát gynjt 9 írt. - Bi« arat.ykö- lo.itó költő, ria-xtó tllggel, melyí
penynyel 86. 70. 80. W. 100 l20> t atéra..ind gy. rgyát gyújt 14 írt. KUlöu klvánalra küldök bejött I
- J '''' kfllio óra dlaies broncg-K«»<ért aránylag órákat éa lána
jegegövegg. 42-60 ft _ párisi
Arany esll arilap 60,76
remonloir 80, 90 100 frt
• • kel. Up. 100,110, 120 160 írt Vadáa* éa munkát remontolr pakíong talmi aranyokban 13 — 47 frt Hölgy órák
KitUl cgii. á éa 8 r. Arany •
tokban 12, 13 II írt, Hordozható órsegl ellenőrzi érák
— . Ilorgonytyle, rubinnal, ag eddig lét gők kr.xill logjobban haag nálható Miiaden vaspályaudrari «rré aaére, igibháaAb.tu, gyárakban alb. 13-18 ft. Kgcn óráknak mindegyike ugy van 26 30 ft.;aierv«gve, hogy hal különféle belyen
drbja 2 íttal oloaóbb-ellenííiög 40-48 frt.
Legnagyobb válaaaték a utexvae . p» sl bronoz orákbaa.
20. 22. 26 - 30 írtjával ; • • ntyanas UlőmSvel 28, SO. 3^, 40, 60, QO - 100 frltal.
Legnagyobb rsktár lagaortkbaa.
Tulajdon gyártmány, kői évi jdtálláaaal ; Naponta fellnuaudó 10, II. 12 frt. — Minden 8 nap felbúgandó 16. lt. 18. IV. 20. « frt. Ifgvanat óra éa íólóratilóatel 30 33. X> frt . óra- éa negyedóraiiiéaael 48. 60. 65 frt. Ilóuapoa regul.ileur 28. 30 32 írt- Caoinagoláa Ingaórák-nál I Irt. .''>0 kr.
Minden javltáaok lel*, lő log jobban végegte nek. Vidéki utegreu-delések a» Uiigegnek kétiben békül-dé''o nagy poatáni utánvél melleit legpontoatbiian l«lje*iltetnek. Meg neui lelelő órák kiejieréllotiiek.
rák cteiébo i« elíogadtatuak.
II sast /oka-
váln«gtá*ra, é* a meg nem tartót-áruért járandó fl»»xeget vi*«gaküldr>nti
Kérem figyelembe venni 1
Minden áron legjobbagerllek éa k<''reakodtik vagy uem óráaok által ajánlottakkal Öaago nem vegyi. lendSk.

molyek a csász. kir. szabadalmazott
„zur Stadt Lyon"
-cslraetetn stlyemkelmék gyári-raktárában,
Bécs, belváros, Tu eh la u b e ti líi-dlk nxáni
vásároltatnak, minthogy mi Mnjnt Kyártiiniuv»liik«t a következő szabott gyári áron áruljuk, a legkisebb rőf számig, éaigy azongros vagy részlet eladási árkülönbség, a mi közvetlen vásárlóink nyorotnényo lesz
b í o s U 6 t
A legújabb s legszebb testésü csíkos solyemkclme .... I.ÍO. -t frt ül) krlg,
A legujabb s legszebb szinti (nfulitk és Ptiull de aole . . 1.75 — £ , 50 n
A legujabb s legszebb sziull */» ®*élet (iroa de fitillt-H . . t. -.—3 „ 80 ,
A legújabb szinü nohéz <ai-o»groiii . ^......3.75.-4 — .
A legujabb Uroderie de l<ynn ..........IftO.-t . <lO „
Való<li indiai nyers futllnrd egy ruháuak való széles, 1H rőf t*.—.38 . — „
A legjobb paplan tafota ..........1.60.—t „ 00 „
Atlasz minden színben ....»•••••.. fl.lt). — 7 _ —« n A legtartósb s legjobb fekete lyoni laTnln, NubleHNe és
...................I''nult de aoie l.tO -3 „ 75 .
A legnehezebbs legjobb fekoioOroa de f«illeh éa(iro»Krniiifk 1.80.— 5 , — ,
Valódi angol kiváltság, KyA|>ji''húriioiiy...... OO. —3 „ — „
Valódi fekete Mflyein-lii''irHoiiy ..........Z.50.'' lít . — n
Minden kelméből mustra készséggel kü 1 d e dTC!""""""""
Megrendeltnek : a bel küllőidre vasúti , gőzhajó- és posta-utánvétel mellet szigo-ritan a mustra szorint pontosan teljesíttetnek.
Selyemkelmék közvetlen agyarból.
Wajdits Jóxsef kiadó, lap- ós nyomdatulajdonos, gyorssajtónyoinása Nagy-Kaniiwáu.
FELBEKMAYEK ÁGOSTON
özvegyének első m. kir. szabadalmazott
vizAthatlan kautschuk-pony vagy ara
Pe*te»i (25 év óta áll feain) (613- 12,3)
ajánlja elismert legjobb készitéaü vizáthatlan ponyváit tetszés szerinti nagyságban legjutányosabb árakon. A gyár Bnk''^-Palotitn van, szemben a vasúti állomással. A raktár és iroda Pesten. Lipótváros kétsas-uteza 12. sz. az udvarban (a bók posta, mellett) tíocllc* Jánosnál.
Selyemkelmék kSzvttlen agyár bél.
15 százaléknyi valódi nyereség
ajánlkozik azon
selyem kelméknél,
NatfV-KunizsM, 1871. augusztus 19-én.
34. szám.
Tizedik évfolyam*
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.) >
Kiteqedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
<i szépirodalom. kereskedelem, ipar, gazdászAl, tudomány es milvéN/ei kóréból.
MegjelenlK
minden iiombaton, •kím • gyakran nAifél vagy kit l»an. Ha«-rk?aitAl Iroda éa kiadd hivatalt
WA.IDIT8 JÓZHEF könyvkaraekedásában.
Hirdetmény.
A zalaiuegye gazdasági egyesület által a nméltóságu m. kir. fdldtnlvelés-, iparés kereskedelmi minisztériumnak folyó évi augusztus 8-án 8708. szám alatt kelt magas leirata folytán ezennel*közhírré tétetik, hogy az országos marhatenyésztés előmozdítása czéljából a folyó évi szeptember 3-án Kis-Béreu, és ugyanazon hó 12-én Mezőhegyesen tartandó nyilvános árverésen az ottnni mngyar kir. álladalmi gulyákból 45 fiatol bika és 59 felüzekedett üsző nyilvános árverésen elfog adatni.
A venni szándékozók azon kedvezményben részesülnek, miszerint a vételárt három részletben fizethetik le, és pedig az elsp részletet azonnal, a második részletet 1872. évi oktober elsejéu.ujiarmadik részletet pedig 1873. évi oktober 1-én.
A fcíit említett kedvezménybén való részesülhetéshcz megkívántatik.
egyes községekre nézve: hogy azoknak az árverésen megjelenő küldöttje a g&zdasági egyletnek írásbeli azon ajánlattal, hogy a község a fent körül irt kedvezményre érdemes, továbbá a helység elöljáróságának aláírása és pecséte alatt kiállítandó s törvényes bizonság (szolgabíró és esküdt) által is ellenjegyzendő oly értelmű meghatalmazással bírjon, hogy ügy a vételre, valamint a kötelező kiállítása is az elöljáróság jótállásáuak kikötésével megbízatott. KeltZ.-Egerszegcn 1871. aug. 14.
SKUÜLICS ISTVÁN
dgyveictS alelnök.
Előfizetési föltételek:
Helylian hámhoi hnrdá»»al 4a vidákra potlán Xtll.lv* Kgí»« it re i • 6 frt. — kj. Fái ávr. - T r _ , ftvnegyadra - I . 60 ,
Hirdetéseket elfogad:
HlrdetéaeH
A Imi lianálioi petit iorárt 1-itOr 7 kr. .
»; i. miniUn in.it.hi i..í w. lí w, N-Kaahaáa: K'' A DÓ- Hl VATA Ii. Ksuthatysa: l''ULT
b n,ln,,Pn ,ov4bbl jAsü8. Retten: ZKI8LEK M. I.ANO L&rOLD, át
Hályagdij minden egyet b.lkutá*á«l 30 kr. HlNUKIt MÁNUOH. Béotbta: IIAAÜIŰXSTEIN k VOO-A .Nyílt Urán" I |.KK, MOHHK KlíDOt.F, OPt»Kt.lK AI.AJOH át rgy petit tor beik Utáni dija 16 kr. NAKTLE8 HEUM A N.
Gyógyítsuk a sebeket!
Aki olyassa az 1868. évi XXXVIII törvényezikket, s gondolkodás tárgyává teszi, igen sok szépet, igazat és jót fog abban találni, s véli, hogy mi a holt betűk alól eszébe szökken, a gyakorlati élet mezején már testesítve is van, miután aiua törvényezikk megalkotásától immár három év tünt el. Vajha élnők a kort, melyben az általános testesítésnek örvendenénk: Mi azonban a korát megelőzte Eötvös arany-tollából mint gyönyörködtető eszme kihullott, épen azért, mert ránk, nagyrészünkre korunkat megelőzőnek bizonyult, nem vala testesíthető. De azzá lett volna igen köny-nyen,"ha jeles emlékű Eötvösünk élesebb bonczkés alá vetvén az ügyet, józan fonto,-. lóra veszi azt, hogy az, ki terctuti az eszmét, egymagán nem lehet annak teste-sítóje is azon esetben, ha józanul okoskodó azakférfiakkal nem környezteti magát*. Ellenkező esetben lett volna férfiú, ki a nagy elme tévedésére fényt árasztván, — győzzön a jobb! igéket hangoztatja a többség. — A XXXVIII törvényezikknek ez hiánya. S ha e hiány említett józan fontolóra vétel folytán ki lett volna egészítve, most nyomát sem találnók ama fájdalmas tapasztalásnak, melyszerint — keveset kivéve —t tanfelügyelőink mind olyanok, kik feltalálhatják magukat mindenütt, csak a nevelésügy körül nom, kik buzogni tudnak mindenütt, a rájok ruházott magasztos j feladat megoldásában pedig — tisztelet a |
kivételeknek, —• nemcsak lelkiismerettel, de kötél ességszerüleg sem járnak el; s haiui csekély működést felmutatnak e téren, csakis szélcsapásnak lehetne nevezni, mely üdvös eredménynyel összekötve, — legalább népünk művelődésére nézve — sohasem volt.
A tanfelügyelők kincveztotésónek mindjárt első évében olvastunk tanfelügyelók tollából kiesett leveleket, melyek míg egyrészt lesujtólng hatottak a szakisme-rókre, másrészt a kormáuynak csalódásáról tettek szomorü bizonylatot. Avagy tanfelügyelő az, ki a ,Nép-iskolai Lapok" első évfolyamú llt számában ,Egy valódi korkérdés" homlokzat alatt--ha józan itélctileg veszszUk a dolgot, — a jelenkor követelményeihez jyjpest felényire sem érzi el azon műveltségi s tudományossági fokot, uiely egy tanfelügyelőben szigorúan lényeges kellék gyanánt lenue tekintendő? Ugyan minő műveltséggel, tudományossággal rendelkezhetik az, ki — midőn fölkérést akar valamely testülethez iní/''zni — II. Sándor orosz czár ukázait veszi mintául? É* ha azon olvasott leveleket nyelvtanilag cle-me/.uók, vagy elemeztetnők, egy oly müveit egyéniség által, ki külföldi létére jó birja csengő han^zatu magyar nyelvüuket, váljon nem pirulnánk-e, ha a tanfelügyelő tudatlanságához mérvén népünk műveltségét, szouioru helyzetünk ecsetlésébo bocsátkoznék, vagy ily féle tanfelügyelőinknek a külföld előtti bemutatását tűzné czélul ?
Suhant fülünk mellett a hír, hogy
s/ándoka lenne a minísteriumnak enyész-tetni a tankerületi főigazgatókat, s emelni számát a tanfelügyelőknek. Csekélységüuk e nézetet vallja annyiban, amennyiben az állani kiadásai kevesbednek, — elvégezhetvén a ministerium az intézetigazgatókkal közvetlenül azt, mit velők eddigelé közvetve végezett. Nem teszszük azonban sajátunkká ti nézetet akkor, midőn tekintjük azt, hogy mily égető szükség van egy főigazgatónak ellenőrködő szerepére akkor, midőn enélkül az érettségi vizsgálatoknál legkártékonyabb visszaélések, sót sok esetben megvesztegetések is burjánozhatnáuak. —r Ennyire a tölvett nézet elsó részére.
Mi ugyanannak másik részét — t. i. a tanfelügyelók szaporítását illeti, — igaz ugyan, hogy eddigi lanyhult 8 laza helyzetében annyi s olyan tanfelügyelők szárny-segédeskedése alatt is megtarthatjuk nevelésügyünket ; ha sikerdus eredményre akarunk azonban szert tenni, akkor ajánlatos lenno, hogy ama hir valősulásához közelednék, mely esetbén lennénk bátrak ismert bölcsbelátásu közoktatásügyérünk figyelmét kikérni atekintetben, hogy
1) venné szigorú vizsgálat alá a tanfelügyelók működésének eddigi eredményét, hatását, nemkülönben a népben nevelésügy iránt általok felköltött rokonszenvet. E vizsgálat azonban nem öntetszés eredményezte bemondás, —• nem írásbeli bejelentés, — (mely gyakran álszinü lehet) hanem tiszta önmeggyőződést eredményező utakon lenne eszközlendó.
T ÁRCZA.
Vörösmartyhoz,
uldSn 1818. aug. 41-án a hadUgyban a tObbaággal tiavhiolt.*)
Hallgattak-e, mivel tiereUak, Mikánt atyámat tieretem T Hallgatlak-*, mert te-neked tern Fáj majd ugy a »aó, mint nekem 7 I. Hogy ii tehetted, a mit teltál, A« Itten'' tient iiaretmeárt 11.. Nem án tápem le homlokodról, Magad tápted le a babárt I
Atárt hagyád el a muitákal, Aiárt tevíd le lantodat, Hogy földre ttállván ai egekből Tditáut betároxd magadat It.. Harai, — aarat kell látnom rajUd . Inkább tierelnák látni várt....! Nem án tápem le homlokodról, Magad tápted 1* a babárt.
íme a tat, ha itt alant van — A fnldOn, milyen nagy madár: H oly ktetiny, hogy alig láttáik
MliWiu a fellegekben jár......
Te fön valál nagy, — • len kictiuy vagy; Ar. ember ily atodát nem ért I Nem án tápem la homlokodról, Magad táptad la a babárt.
Megunta ait a eienyee pályát A nemiat, melyen eddig inoul; KikUiködá magát belíle, 8 uj ciált ta*Ott ki oda lent; H ti vieaia hnretoljátok St a Moctárba, hounau már kitárt I Nem án tápéin le homlokodról, Magad tápled le a babárt.
*) Kiegáiiltátlll koittljilk • kíilteininyt lapunk f. ávi Il ik náraában hoiott leválhea. 8«erk.
Mit bánom án, hogy nem magad vagy, Hogy ott (táa — á* a»á» vau reted I... Habár ott rotna valamennyi, Itt kána lenni ta-nakadt Ha • kaltS li oda hagyja, Ki klíid aitán a jó dgyárt IT .. Nan án tápem 1a homlokodról, Magad tápted te a babárt.
Te voltál a nemaot koltfijat Te Írtad ait a (ZÓiatot, Mely tiólt egy oretágnak (tlráhei I.. Ait mott már (tát aiakithatod ; Mart kyerogtif tatt batSta, A malyat aauki meg-nem árt. ... Nem án tápem le homlokodról, Magad tápted le a babárt.
Kihitte volna T de ki hitta volna, Hogy npved it, a fányet náv, Haiánk egén ctak rOvidlátü Futó-ciillag volt, — nem egyáb I T Omoljatok ttemeu>'' krtnylll, K lehullott ixáp cdllagárt I... Nem án tápem la homlokodról, Magad tápted le a babárt!
PETŐFI SÍNI>OK. /
Egy kis boszu. /
Hnmoraatk.
Kbéd utAn rend esőn cg y órácakát honyclni azoktaui, mi azoabau néha tovább ia terjed, h''otu (uhutok róla, phyaikai ok kéastut rá, ugyanit a nyugalom a meloggul pAroaulva, ter-jcarti a teatekot, — már pwlig ön a teat torje-dolmút végnélkül bálványosom. Klmaradliatlau kiaéréim ilykur őblöa pipám, — mulybOl apró gyUrltkbeti vigan száll fol a füst. Du ma rend-kivlllileg ilimér baiátom látogata oz érában meg, —'' tui azuoban uokott rondombun annyi váltuzánt tett, hogy ogy helyett ketten henyélünk.
Azonban, hogy nyájaa olvaaéinnak kedves lliinér barátomról némi fogalma legyen, vagyok bátor At bemutatni: lláldy Hiuiér, valóságos középszerűség — A som nagy, sem kicsiny — som tzAko. sem barna — som kövér, sem sovány. Kodélyo barna felhőt nem ismer, A mindig vig, elmés, tréfás. Majd az őrültségig szerelme*, majd az unalomig asszonygyülölA. A szerolem • feledés nála épen három napot vesz igénybo. Meglátva valamely csinos nAt, egyik nap már szerolmo lobogni kezd kehlo szerény tUzholyén. Másnap nem lehet vele beszélni s harmadnap . ... ? a fellobbanó szal maláng végszikrájál vesztve a hamu lágy karjaiba adja magát. Do ha az o«tromlott axiv némi ArködA nagynéno, vagy árgus szoinU bácsika miatt bovohototlen, akkor az én barátom nem ismorhatárt mérgében s csakis ogy ujabb bájalak képes At rendes kerékvágásába hozni.
Barátom I — kezdé ma Mimtir — sze-folmom lángja caípdossa a felhőket.
— Csak valamely csAs felhőt ne, mert eltalálja oltani — mondám egyet fordulva he-uyélésembon.
— Tréfának veszed legszentebb érzelme-w mot — ez nom szép tAle<l.
'' -- Nem uevotnél lliinér V
— Engedd folytatnom.
— Csupa fUl leszek.
— A molnár-utczában van ogy ház . . . .
— Sőt több is — vágék közbe, mintegy kedvot kapva az ollonkedésro.''
— Ugyan I.ajoe — osdo A "s pár poroz múlva folytatá: az omlitett rttcsában van egy hamvas szinti kicsiny, do csinos ház, s ebben lakik szivem kiszemeltje. Itoza — mert ez a novo — természottAl pazar szépséggel, tündöklő bájjal s a kiváltság lelki erőjének legfőbb pont-
| ját túlhaladó kecsesei ékesitvék. ó as angyal s tündérek királynéja, keblein édene, lelkem gyöngye s szivem bálványa. Van p«dig o leendő állhatatos kedvesemnek ogy kiállhatlan J nagynénje, kinok kancaal azemei nem legbarátságosabban mosolyognak felém.
— Valóban mulatságos, hanem fogadd jé tanácsomat.
— Kérlek . . . tsélj I
— Udvarolj a nagynénénok s szeresd Kozát.
— Nem barátom, ez nem egyenliUné ér-selinem a nagynéno iránt.
— Hát a nénike mily szerkezotU? —
kérdém.
— Képzelj magadnak egy 4 mázsás hus-töiueget, ékitvo a ragya öszpontosult szépté-
geivel.
— Tégy szemüveget.
— Tudom init akarsz mondani, de hiss mnlitém — ez teljes luhetetlen.
— Nincs mit más tonni — mondára neki.
Krre az én Himérem nagy boszusan fogja
falapját s inkább futva távozott,mintsem ment. En pedig lelki erőm igénybevételeért satisfac-tioul négy helyett alvám as igásak álmát.
Ne kivánd egészségemre nyájas olvasó, bizony-bizony nem vált egészségemre, mort alig juték alvásom legédesobbjébe, már it valaki nagy robajjal ront ismét hozzám. S ez a valaki sonki más, inint az én llimér barátom.
—-''Lajosom, édes Lajoskám I — kiálta esdíleg felém. \ — Mi talált Himér? — s csodálkosva legellotém szeuioimot rajta.
— ígérd meg, hogy mogtessed — mondá végre nagy lihegvu.
— Zsákban macskát ....
2) Tenné nyomozás tárgyává, váljon tétettek-o kellő lépések a részbon, hogy azon két párt, mely nevelésügy dolgában országszerte uralkodik, minő tekinteteket vet egymásra, s melyik párt képezi a több-s melyik a kisebbséget, nemkülönben hajlandók lennének-e a kisebbség hivei egyesülni a többséggel, s ha igen, minő kikötések mellett?
,3) Iparkodnék nyilt meggyőződésre jutni az ügyben, váljon bir-e képességgel a tanfelügyelő több helyütt, hogy tudja-e kiszemelni a döntő behatá-su pontot, melyet hangsúlyoznia, tudja-e józan átgondolás után megválasztani az eszközöket, melyekot alkalmaznia kell, midőn a feladatához fűződő ezélt üdvös crcdménynyel óhajtja érvényre juttatni ?
í
4) Ha való a tanfelügyelők számának magasabb fokra emelése: legyen szabad kérnünk köztisztelctü miniszter urat, hogy ne földesurak, ismert tulajdonit táblabírák, ne jog-, de neveié studósok kinevezésére fektesse a fősúlyt.
5) Vannak vidékek, hol a tanfelügyelőknek vagy hanyagsága, vagy helytelen bánmodora miatt egyátalán nem tudnak megbarátkozni a XXXVIII. törv. ez. több i$-ával. fis azért — mint Károly, Fclicián bűnéért az egész családra, — ne vesse rá-jok elszomorító, s méginkább keserítő tekintetét akkor, midőn vagyontalanságuk folytán kényszerítve érzik magukat, hogy a magas kormány segédkezését legalább részben kikérni bátorak. Mert igenlő esetben nemcsak a műveltség iránti rokonszenvet, de a törvény iránti tiszteletet is lerombolván sziveikben : nemcsak simulást nem, sót inkább idegenkedést keltünk benuök azon elvre vonatkozólag, melylyel népiskoláinkat, ha nem is rögtön, de az idővel érés után mégis ujjá akarjuk szervezni.
Szivem sugalta fölkutatását e sebeknek, hogy gyógyirt kötözvén reá, ideje ko ráu vessünk gátot a veszély tovább terjedésének. Kilátásban levén nevelésügyünk uj életre ébresztése, s- általánosítása: czél-irányosnak vélnók jelzett pontok életbe léptetését annyival is inkább, mert súlyosak levén a hibák, — haélcs ész, s bölcsbelátással párosult elnemhamarkodás vezérli szán-dokunkat. — azok kiküszöbölésére kelló alkalom nyilnék. fis mert tudjuk, hogy a feledhetlen emlékű egyetemi tanárból lett miniszter ur bölcs gondolkozási módja c föltételeknél még sokkal'' több esetben is felvilágitó hatással bir: lehet reménylenünk, hogy szavaink nem lesznek a pusztában kiáltónak szavai.
SZERÉN YI ENDRE.
A .-nkanizsoi tűzoltó-egylet elnöke Walbach Mór urhotkövetkező megkewsvény érkezett:
Bajtársuk!
Magyarország öt a Szent-István koronájú alá tartozó tűzoltó egyletük, a tűzoltóság érdo-kóbon egy általáuos országos szövetségben egyesültek, mely 1870 évi dectomberhó ö én az összes tűzoltó egyletek jolen volt képviselni által megalakult.
Ugyanakkor »i megtartandó 1 niagynr tűzoltó ünnepély helyéül az alakuló-gyűlés Pesten, a vúlusstott országos.'' „..ponli bizottmány pedig f. évi iixoptumberhónak 10., 17., 18., és lil ik napjait idejéül tüzto ki.
Bajtársak minijén országban és neinzetbőll
Az ünnepély tartamát és lolyamát továbbá a napirendet stb. tartalmazó mellékletre figyelmeztetve, ezen ünnepély részletére benneteket nemcsak a logszivély csehben meghívunk, do annál is biztosabban számítunk megjelenésiekre, minél inkább egy a tűzoltó világban oly korszakot képező esemény, mint ez ar. elsó magyar tűzoltó ünnepély leetul, minden tűzoltó és onutk biirátjaí osztatlan rokonszenvét bírja.
fsak aki azon nehézségeket ismeri, melyekkel korszerű fogalmak keresztülvitele jár, és aki Magyarország törekvését, az egylutek , terén azon polezot elérhetni, a melyen szomszédaink buzUitó jiélila gyanánt állnak, elismeri, c*nkis az képes a tűzoltóság érdekében elénk lüzölt feladat nagy szerűségét megértoui. Annál j meglepőbb a már is nyert urodméuy, és nyu-
Íjodl lélekkel biztosíthatjuk bajtársainkat a elől, hogy működésünkot illetőleg, német és > angol péidaailóinktől el nein maradtunk.
A ini külbubseit a tűzoltó ünnepélylyol | egybekapcsolt gépek és tűzoltó szerek kiálli-'' tását illeti, Magyarország a nemzetközi v i sonynek oly nagy tért nyithat, hogy megkö.'''' 1 litőleg nemcsak azok. kik a Linzben tartatott ( német tűzoltó ünuepéjyen mint kiállítók részt ! főttek, liánom azok is, a kik az akkori hadjá-J rat által azon megjelenni akadályoztattak, nemkülönben sok uj kül- és belföldi czég már is jelentkezett.
Tekintve a tüzolló ünnepélyek megtartásával mindenkor összeköttetésben álló előkészületeket, t. i. a közlekedési Intézetek részéről személy- és málliaszállitási dijaknak kicszköz-londő leszállítását az ide- és visszautazásra, a tagok elszállásolását, a bejelentett kiállítani szándékolt tárgyuk számáVa szükségen helyiségek átengedését stb. bajtársainknak azon megnyugtatást''adhatjuk, hogy Magyarország székvárosa-mindent.elkövet, hogy az első magyar tűzoltó ünnepély, uz ünnepélyen résztvevő tagoknál maradandó benyomást költsön, hogy invaaze földről hozzánk siető bajtársakat a hozott áldozatokért''A mostan nyujtandó élvezetek ályíl kárpótoljuk, és végre hogy Magyarországnak ii tűzoltó iuUW.méuy iránt tanúsított törekvéséért fényes elismerést szerezünk.
A tisztelt bajtársakat ismételten a mellékletre figyelmeztetve test véri .üdvözlel tol és kézszorítással maradunk
Pesten augusztus havábanV Az első niagynr tűzoltó lluuopély bizottmánya.
Cfrőf Széchenyi OtlAtt,
V " ^
a» nr»s4gna kOijionti liixoltniAnv elnöke ét a liuila-peati trtíqlt.i egyletek írt|ia-rancinoka.
Flt>ÍNchnkkcr l.njo*,
(magyar) j. gy*«.
— Nem-nem — szakitá félbo, — megmondom, hallgass meg.
— Szívesen. • -
— Mogtudám a szolgáló leánytól, hogy Boza a színházba megy, s hogy neiu a nagy-nér.o, hanem a szolgáló kiséri el.
— Kv. nagyon természetes valami.
— Do így a nagyuóno maga marad.
— Ez dotto.
— Do oz víz az én malmomra.
— Nom értelek, mit akarsz a nénivel.
— Kis boszut s egyéb semmit. To nemde nem mégy ma színházba?
— Hisztin napos vagyok ott.
— De ma ugy-o kedvemért nem mégy — kére Kimér.
— Különös, do ha szolgálatot teszek vele, — nem megyek. ''
— Oh igon<igon, nagy szolgálatot. To 8 óra után az említett lioza lakához 30 lépésnyire levő sarokra monundesz H iVÍ ott látlakat velem közlöd.
— Igen, do hát . . . .
N.om végozhotém szavaimat, mert Hitnér már hegyen völgyön tul volt. Megiiovozhotlon érzelmektől áthatva, elhatárogám magam, hogy inegyok.
Pontos ember lóvén, ép akkor csukám bo szobám ajtaját, midőn az Ágostonról czirazett templom tornyában három nogyodet Ütött nyolcsra. A molnár-uteza lakómhoz negyed I ira, tehát ép legjobbkor érondok oda.
Törvényczikk
a községek rendezéséről.
(S(ent««ité<t nyeit 1871. jim 7.én. Kihirdettetett ■i orxiggyUlét mindkét Iá AImii 1Ö71 jno l0-én.
r
IX. Fejezet.
Vegyet ít átmeneti yité*kidé»ek. 134. A folett, hogy a puszta községgé, a kisközség önálló községgé, a nagy község r. t. várossá, a reudozett tanácsú város nagy községgé alakuljon át: a törvényhatóság véleményének meghallgatása mellett a 130. és 130. korlátai között a beiügyminister határoz. Azt p^dig, hogy rendesolt tanácsú város külön törvényhatósággá alakuljon át, a törvényhozás külön törvényben engedi meg.
13.''). Ha valamely pusztai terület birtokosai külön községgé, vagy valamely kis község önálló községgé, vagy végre uugy község rondezott tanácsú várossá akarna átalakulni: az átalakításért folyamodók kérvényüket az illető törvényhatósághoz adják bo, és tartoznak bebizouyitani:
ft) hogy ezen átalakulást a pusztai birtokosok, illetőleg u községi lakosok azon részű kívánja, moly együtt a puszta, vagy község összes egyenes államadtijának telénél nagyobb ''részéi lizoti, és
b) hogy az őzen átalukulás folylán reájuk nehezedő kötelezettségek pontos teljesítésére elégséges szellemi és anyagi erővel rendelkeznek.
A törvényhatóság megvizsgálván a folyamodók ^bizonyítékait, saját véleményének kíséretében a belügy minis terhez küldi, ki a felett véglegesen intézkedik.
11a be van bizonyítva mindaz, ami a fentebbiek szeriül bebizonyítandó : az átalakulás meg bem tagadtathatik.
130. Ha valamely rendezett tanácsú vá-'' ros ezen állásáról le akar mondani, és a nagy községek sorába kiván lépni, vagy valamely nagy község eddigi önállásával telhagyva, mint kis község iuás községekkel akar szövetkezni, az ezen átalakulásért folyamodók kérvényüket afontebbi 13ú. §-bau körülírt módozat szerint tarloznak benyújtani. Kötelesek bebizouyitani: hogy ezen átalakulást a község lakosaínak azon része kívánja, mely a község összes egyenes államadójának telénél nagyobb részét lizoti, és hogy azon kötolozotlsógoket, melyek rájuk, iuíiit rendezett tanácsú városra, s illetőleg, mint nagy községre háramlottak, olégséges szellemi ós auyagi erő hiányában teljesítni potn képesok.
Ily esetekben az eljárás ugyanaz lesz, mely a 135. §-ban van elmondva.
137. Midőn valamely pusztatorülote, valamely szomszéd község térülőiéhez közigazgatásilag csatoltatik, ha azon község már akkor törzsyagyonual bir, vagy adósságai vannak, és kérdés támad az iránt: fog-o és mennyiben részesülni a törzsvogyon jövodelmébon, vagy tarlozik o s mennyiben az eddigi adóssághoz járulni? előbb a törvényhatóság közbejöttével barátságos egyesi ég lesz megkisórlendő, ós ha oz nom sikerül, a kéidós a községre illetékes bíróság előtt indítandó por utján fog eldöntetni.
138. Összeépült községek egyesítését, egyik vagy másik község képviseletének indokolt, s
a törvénvhatóság által támogatolt folyamodására, az illotő község meghallgatása, s az egyesülés föltételeinek megalapítása mollott a beiügyminister határossá ol.
Az egyesülés csak azon osctbon rondolto-
Még oda som értein oféazen,midőn már as omlitott ház folől utczai csengetés ütó meg fÜlo-mot. Helyemre érve, osakugyan kivovém, hogy ogyos rántogatások a kapücska mollott alkalmazott lefelé httsó csongotyün, do a sötétség korlátolá a húzót m''cgisnicrhotni.
A csengotés folyvást tartott, habár nom ütonyszerit rendben, mig végro egy női hang az udvarban hallatszott ,Ki az?"
Erre a csongotyüzés elnémult, de az „én vagyok* nom kövotkozék.
A néhányszor ismélblt .ki az" után ismét csend lőtt.
Kövid szünot, és az előbbi csongotyüzés ismét megkezdődött s csakis akkor némult ol, midőn az előbbi hang néhányszor az említett szót haugoztatá.
Ismét cson>}, do csak alig nsgyed óráig, mert a csongotyü ismét megszólalt s hangzott egyes rángátásban.
Vártam, hogy az olőbbi „ki n,z ?M ismétlődni fog, do csalalkozáii^ niort a cseuget''yü sziilt, do belülről síri csend vala.
» Még egy negyed órát vártam s ogyszerró a csongotyüzés közepette haliám, miként a»j ajtó hirtelen feltárul h néhány ütleg hangzása után kutya ordítás hasilá az utczai levegőt.
Arra indulék, - hogy lássam a történtek okát a íme a ház ajtóban a legmélyebb pongyo-i Iában meglátom a Himér barátom által lefestott kövér nagynénét, mint munkálódék dörmögő
áldáskivánatok (?) mollett valamit leoldani a csongotyü húzóról.
Miro oda értőm, már munkájával kész vala s az ajtót bsuká maga után bo.
A csongotyü hoz monék s midőn alatta valék, lábam valamibon megbotlott. Gyújtót gyújtók, meghajoltam s oh mit látok:
Kgy megkötött jó nagyságú húsdarab öaszemarczangolva hovert & földön.
Világos Jőn előttem egyszerre mindon s novetém Himér boszüló ötletét.
Másnap jörömtől ragyogó képpel lépett bo Himér hozzám, ohnondva vagy ezerszer ,A legboldogabb halandó én vagyok". 4 S én feleletül adám neki: .Ártatlan boszud sikerült."
MKBBALI) BÉNI.
A megkosarazott verselő.
ii.
HAntiliiak soraid ; iifadon, gyarlón tltemravc,
Ugy.mull''- mint .dúr''-baii hangul adál bamliat Ihlet, nyilt jellem >alakoi gunyiraUa ne. keljen, Firkantván levelet becitelen álexa alatt I
•" '' V.
P i 1 (1 á ra hoz.''
Láttalak Almomban, i kedvei rolt nékem el álom;
I''erexnyi a hgldogkág mennyei élv kn''.epelt: Ah I de c»ak álom volt, * mégis'' jobb a valónál : Hi\» Örflm a uerelom, n mint buborék ttlnik el.
) MAUMüAKTKN Z8.
tik ol, ha azt mind a Uét község lakosságának külön-külön szon része kívánja, msly a község összes egyones államadójának felénél többet fizet. Kz esetben *z egyesülés meg nom tagadható.
13V. §. Két külön törvényhatóság területén fekvő összeépített községek egyesítése, csak as ogyik községnek az illotő törvényhatósági területbe törvényhozási uton eszközlendő át-keblezéso után tórténholik meg.
1848-ik évbon, s azóta létrejött ily egye-sitések érintetlenül hagyatván, — a tövóuyhúzásnak az átkobolozés törvényesítése végett — a beiügyminister által bojolentondők.
140. Addig, míg a Községek a jeloti törvény értelmében alakulnak, a jelenleg első folyamodásu bírósági halósággal felruházott mezővárosok : rendezőit tanácsú városoknak ;
a külön községjegyzőt tartó, de rendezeti tanácscsal nem biró mezővárosok és falvak: nagy községeknek;
. a közös községjegyzőt tartó faluk pedig kis községoknek tekintetnek, s o minőségben gyakorolják a törvény álul biztosított jogokat, s teljesítik a törvény által megszabott köloles-ségokot.
141. §. Ott, hol jehmleg képviselő testületük nincsenek, azon jogokat és kötelességeket, melyeket jelen törvény 37., 41.49., öl. és p3. §§-ai a képviselőtestület holyott kivétő lesen az elöljáróság gyakorolja és teljvsiti a szolgabíró vezetése alatt.
Az igazoló választmány (53. §.) tagjai pedig ez csotbou, u község választó képes lakosai közül választhatók és jelölhetők ki. .
14& A jolen törvény kihirdetésekor alkalmazásban lövő jegyzők megtartják hivatalaikat, csakis a velők kötött Bzerzódés értelmében, vagy a 70. §. értelmében mozdíthatók el.
Oly községekben azonban, melyek uj '' körjegyzőség alakítása végett egyesUlnok , miudeuesetre választásnak lesz helye.
Azon községi orvosok és mérnökök, kik a jelen törvény kihirdetésekor alkalmazásban '' vannak, ha 74. §-ban körülirt minósitvényuyel '' nom bírnak is, újra megválaszthatok.
143. §. E törvény végrehajtásával a beiügyminister bizatik meg.
Heti szemle.
Augusztus i& 1*71.
— Lévay Henrik bároságra emoltotik. — Az orsz. magyar gazdaasszonyok egyloto októberben tartja évi kiállítását a muzeumban. — A sianii összenőtt ikreket elválasztják, mort az egyik halálán van. — Thiers ollenjelöltjoül Auuittle horexegot említik. — Walter fteotf születésének szazados ünnepe aug. lö-éu voit.
— Pécsett megalakult a gazdasági ogylet. — Or. Apraxin 4, Figdor 5 óvi börtönre Ítéltettük a lapokból isinorotes csalásért. — Finnországban egyetlenegy ügyvéd sincs, a felek maguk viszik ügyeiket a bíróság előtt. — Minden honvédzászlóalj 4 mitrailloussol bir. — .Forgalom" cziuiű ujlap jolouond meg. — Zágráb-Uau mult szerdán földrengést észlellek. — Konstantin nherczcg incognitó l''árisban van.
— Csornaioni Osteudobun mulat. — A lein-bergi longyolgyűlés fényesen sikerült, a ban-quoltou 21JKX) veit részt. — A vasúttársaságok borliui közgyűlése kötelező hoszmértékül a kilométert elfogadta. — A czár kijelenté Lollo-nak, hogy Némot- és Oroszország közt som-mi egyezmény sincs. — üálszécsnél mértv földekre terjedő kőszéntolopot fedeztek fel.
— Czeglédnél a'' vasúti kocsiban két utas meglojtotta a harmadikat s megrabolták, do eltogadtak. — Szóláton egy 78 éves béros és 7ö éves nője arany • lakodalmukat tartották meg. — Odess^ban játszó czigány banda Balázs Kálmáufélo Debreczonből. — Garibaldi betegebb lott. — Andrássy, Beust és Bismarck Oastoinben találkoznak. — Baleset történt a pesti állatkertben, Castaguo erőművész két fia a keresztrudeltöréso miatt, leesott s élotükhöz kovés a remény. — Poston a Oauzfélo 4 onio-lotcs házat kisorsolják 000,000 sorsjegygyol l ltjával.
(Irndnl»m.)\- Megjolont, s boküldotett: A « z a b o I c 8 m o g y o i in ti z o u m. Kövid utasítással vidéki muzeumok borendozésére Ilampel József által, tízon a régészetre nézve nagy érdekű munka 30 fametszettől van ellátva s ára 40 kr. Pesten Aigner Lajos könyvkereskedéséből. Hasonló mogyoiMvárosi muzeumok folállitáaa s beroudozéso kiwmatos lovéu, ajánljuk ez úttörőül szolgáltfmunka megvétolét.
— Megjolont s boküldotott: „EtlKtuin. vagv a T u i 1 e r i á k titkai" czimű regény két első füzete. A legközelebbi véres drámát előmozdító személyekkel játszó regényszerű-leg érdekfoszitőn irt munka Born Goorgotól van, fordítója a.könnyüdtollu Beniczky Irma. Kiadja .Szépirodalmi Könyvtár" képen Skul-téty Jozéfa, Pesten uri-utez. 6. sz. — 24 fftzot 0 ft, 12 fűzet 3 ft s 0 (űzet 1 ft 50 kr. Mogjo-lcuik havonként 2-szer.
Y
)
Melléklet a yZala-Somp^yl Közlöny" 1871. évi 34-lk számához.
V i r i 1 i s - s z a v a z ó k Z a 1 a m e g y é b e n.
, \ V.
(Folytatása 4i
170. Koischl Venczel
177. Szűcs IatVáu
178. Thassy Lajos
179. Godolányi János
180. Gr. Fostotics Viktor
181. Csoszuyák János
182. Ménesi k János 1H3. Szailnr Koron cz 184. Lázár Farkas 186. Rozonborg Izraol 180. Kninmor Foroncz 1H7. Rajky Lajos
188. Habos Károly
189. Dukáss Sándor B.
190. Győrffy Dánlel Ugyv.
101. Fakk Gedó
102. Szabó János lelkész
103. Szukica Nándor 194. Sólyoini Lipót 105. Vlasics György 10Ü. Nagy József ügyvéd
107. Tallián Kde lelkész
108. Ollop Samu 100. Karkas Dávid 2()0. Sleifer Sándor 201. (»r. Nitzky György 2(>2. Kitnor Sándor 2()3. Báron Ignácz 201. Kiss János
205. Vesol Simon 200. Simunyák Antal
207. Hlau József
208. Molnár István
200. Szigothy Antal Ugw.
210. Tallián Kálmán
211. Kiss József
212. Jagasits Alajos
213. Kessoldorfer Mihály
214. Friss József
216. Dobrin Beni 210. Szász Károly
217. Tnlabér Zsigmond <
218. Borgcr János 210. Svastits Károly
220. Hirschl Kde
221. Boriiéfy Antal
222. Neuvirth Móricz
223. Veiser János
224. Nagy Fnrkaa üg/v. 22&. Blau Ferdinánd
226. Eborgényi István
227. Oblidál Konrád Horváth Zsigáné tia
228. Horváth Bertalan 220. Klein Ignácz orvos
230. Kerknpoly Mór
231. Breyer Ignácz B.
232. Bakó Samu
233. Pál István
Kesztht''ly Dabroncz több község Gy. Kes/i Sőjtör 1*. Magyarod Bellatincz Csáktornya Szántó Kanizsa több község F. ltajk. Mogyer Szt.-György Köv.skáll Botfa Szántó Kanissa B. Ederics Keszthely Györfa Légrád Kanizsa Gógánfa Keszthely Pördefóld Sümeg Keszthely Baksa Lotonyo több község Kanizsa Szob''iHica Z. • Kgerszug Bobes Kanizsa Hany Égerszög üy. Keszi Kanizsa Sárosd Sárszeg több község
QeUe Kanizsa Karmacs Csáktornya Kanizsa Z.-Égerszög Kanizsa tobb község Kanizsa
több község Csáktornya több község Szt.-György F. Kajk. Rigáes
212 212 211 211
213 ft 38 kr
213 . 38 „ 77
37 „
W n
00 .
210 , 82 .
200 „ 08»/t „
200 „ 60 „
207 ^ 09 .
200 , 07 . 204 . 30 „ 203 . 78 „ 203 . 50 . 203 „ 42 . 202 . 88 „
201 , 80 p 201 . 03 „ 200 . 32 „ 200 . 22 ;
100 . 33 . 198 „ 08 „ 198 . 08 „
101 . 08 „ 100). 70 .
190 „ 23 , 1^1 . 82 ,
191 „44 . 191 . 15 . 190 . 10 . 187 , 88 , 187 . 19 .
180 . 83 „ 180 . 08 . ÍM „ 49 . 184 . 08 „ 182 „ 53 „ 182 09 .
181 „6U . 178 „81 . 170 . 93 .
170 . 24 . 170.- . 175 „ 77 „ 175 " 78 „ »74 „70 .
171 . 09''/, . 173 . 70 .
172 „ 02 . 172 „08 . 171 „ 05 . 170 . 87 .
109 , 84 .
108 . 38 „
167 . 05 .
105 „ 94 ,
165 . — .
104 „ 50 .
234.
235. 230.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244. 24:,. 240.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255. 250.
257.
258. 250. 200. 201. 202.
203.
204.
205. 200.
207.
208. 200. 270-
271.
272.
273.
274.
275. 270.
277.
278. 270. 280. 281. 282.
283.
284. 286. 280.
287.
288. 280. 200. 201. 292.
Richter Mór Lesznor Manó Czifrák János \ Bogyny Kálmán Axenti György Rajky Zsigmond Boyer András Palkovics János Koisig Alajos Fischor Simon Höhn Frigyos Smidt Alajos Ács Ferencz Stern J. Mór Bókányi Gy. lelkész Bogyay Ödön Ugyv. Neumann Antal Scbönfold Miksa Bogyay János Nagy Pál — BergholTer lst. molnár Varga János Dorvarics Ákos Dervarics Imre Wciss Albert Mayer Jakab Weiss S. H. Molnár Pál Nouszidler Pál Kómives István Poós Mihály Brükler Miksa
Kanizsa Tapolcza Egerszeg Sármellék Kanizsa 1\ ltajk. Sümeg Qelse Pórszombath több község Igricze I. hegyk. Diszely Kanizsa Szépéinek Z.. Egerszeg Herbatfa Kanizsa Sármellék több község több község Kanizsa Kiliman dtt. Keszthely Egerszeg Kanizsa több község Kanizsa Diszoly több község Lövő
B. Knezevics Konstaiit. több község Lovák Károly Kanizsa
Veiss Jónás Seiverth Antal Prey György Ebenspanger Manó Vida Lajos Dobrovich Dömötör Vucskich János
Bogdán György Tuboly Ignácz Hoydn Mihály Deuts András Viasz Pál Hauser János Nagy Gyula Kozáry Láazló Krasovecz Gttó Gkolicsányi Dénes Sáska Imró Chernel Fcrdiuán Braunstein József Horváth Báliút Horváth János lelkész Kiss Józset Nagy Károly Cselt László
Kgerszeg Csáktornya Lendva Kanizsa több község Kanizsa Kanizsa F. Hrastyán Kávás Esztregnye Keszthely több község Kanizsa Tó lej Tárnok Csáktornya iöbb község több község dtt Égerszög több község Pacsa Szt.-Mihály fa Rigáes Dkk
163 ft 42 kr.
163 » 30 n
162 P 24 SS
161 1) 7 1 9
161 f) 48 9
161 ss 33 f|
160 n 08 f)
169 n 94 9
159 • 10 »
169 n 12 9
158 n 08 9
157 » wy, 9
160 150 9. 77 n
SS 33 n >
165 n 18 m
154 • 78
153 • 66 fS
162 m 67 se
151 m 07, 70 ''
151 9 n
151 9 72
151 m 34
151 st — SS
151 __.. *
150 1) 9 71 n
140 9 517 «e
148 •e 70
147 07
147 se 60 n
140 IS 63
146 f) 17
140 _ ,
140 n 7i m
145 7y
146 m 29
145 f) OO se
144 f) 67
143 81
143 p 27 m
142 9 97 jj
142 f) 62 «
141 9 81 9
141 9 60 9
141 se 48 9-
141 . 22 140 . «»l 139 „ 35 139 „ 30 139 „ -138 „ 48 137 . 77 137 . 09 135 15 134 . 93 134 . 35 133 131 131 . 13 131 „ 10
n
n
28 34
p
293.
294.
295. 290.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305. ■ ''300.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315. - 310.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325. 320.
327.
328.
329.
330.
331. ! 332.
333.
334.
335. 330.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344. ,345. 340. 347. .348.
349.
350.
351.
\
Kosénfuld Sándor " Kanizsa Hanty Ferencz több község
Mezriczky Péter ügyvéd Kóv.-Eőrs
Neuinayer József Pöszér Foroncz Üráner Lipót Simon Gyula Fürst Simon Muraközy János le|kész Bsneli József Eőry István Babóchav" János Nagy Pál Buttclheim Samu Nednczky Jenő Nagy József Kiedl Károly Nagy János Petlánovics Mihály Rózsás Mihály Bluu Lázár L''ngtir Lőrinc/. MailMndor Lij>ót Ferber Foroncz lelkész Mon.-Apáti Koh n Antul Al. mihályovocz
Vasdényey Lajos több község Schwarzonlmrg í)ávid .Gutorfóld Marton Pál Lnkonbacher Fülöp Kiss János ifi. Kroisler Józsid'' Csendes József ügyvéd Fürst Benedek Krombacher József Fischer Nathnn •Szentmihályi Rudolf Ságváry Elek Fnsciáti Bertalan Fábiáni Gyula Tüzek József May ser József Doutscb Mnnó Davidovics György Bölcs Józsof Tóth Móricz Fischer Dávid

Lendva Lendva Egerszeg több község Kunizsa Hahót Perlak Gulács Kanizsa több kö/ség Kanizsa B. Ederics több község Senkovecz Ns.-Vita Csehi több község Kanizsa Kanizsa több község
több község dtt.
Akaii Karmacs Tapolcza Ül* Ederics p. Csáktornya Nyavalyád Kőv.-Eörs Kanizsa Grbányosfa Kanizsa Sümeg Kgerszeg Kanizsa Baglad Pórszombat Szt.-Mária
Kecskeméthy Alb. mérnök Sümeg
Deák Lajos Tárnok Jakubfy Zsigmond több község
Fülöp Mór Sárszeg
Fossolhofor József Kanizsa
Friedcnth.il Jakab dtt.
Gkolicsányi Dénes Végod
Hirschfeld testvérek B.-Fürod
Roichenfeld Samu Kanizsa
Simon István Z.-Mindszeut
Francsics Antal B.-Kderics
Patrics Foroncz Kanizsa
Baranyay Elek Hahót
130 ft 130 . 130 . 130 , 129 . 129 . 129 „ 128 . 128 „ 127 . 127 . 120 . 120 „ 125 ; 123 „ 123 „ 123 . 123 . 122 „ 122 . 121 . 12U„ 120 „ 110 . 110 . 110 . 119... 118 . 118 . 118 „ 117 . 117 . U7 . 117 . 117 , 115 .
115 .
116 . 115 . 114 . 114 . 114 . 114 . 114 „ 113 . 112 . 112 . 112 . 112 . Hl * Hl n Hl n 111 . 110 . 110 , 100 . 109 . 100 . 100 .
90 , 81. kr. 44 .
04 13 12 82 08 ül •/, 13 44 27 81 93
79 03 42 93 88 15 99 89
80 36 15 07 76 74 42 93 78 62 25 01 89 64 18
92 84 66 40 12
14 87 66 16
15 82
36 32 12 90 5» 84 72 56
37
o
Vegyes.
— (Három részro osztott » z i v.) Tegnap reggel öt óra ielé az újépületnél a katonák közt kiuiastrozások előtt a következő furcsa história fordult oló: Egy katonát, ki teljesen föl volt készülve a gyakorlatra, dühtől égő arczczal rohant mog íiárom nő személy, kiknek n hadti egyenkint szerelmet esküdött. A meghökkent polák katona azt so tudta volua megmondani: fut-e, vagy lány ? — oly erély-lyel támadta meg a három konyha-nympha. Egyik sem akart róla lemondani s jogát ugyancsak kelepelő nyelvvel védte mindegyik, mig végre ogy altiszt oltávolitá őket. A mi Don Jüanunk erro szintén eltávozott s csak akkor tért vissza, midőn nz ozred már megindult. Do mi borzasztóbb a szakácsné boszujánálV — Mindhárman befutkosták az ozrodot, hogy kikaparják a liütelen szemeit: do már nom látták meg többé. — Mint mondják tognap három család evett elsózott levost.
— (Mit ovotta régi magyar?) Közelebbről egy régi magyar étlapot közöltek a magyar, lapok. Ma elmondjuk Cseroi Mihálynak jegyzései nyomán, hogy mit ovott a régi magyar V Reggelire égett bort töltvéu a tálba, ezt mcgmézitzlék ogy vagy két fügét vagy egynehány szem mazsolaszőlőt tettek köziho, meggyújtották az égettbort s ugy keverték tálban kanállal, azutáu eloltván a tüzet, azt itták s a fügét utánna ették. — Az iga* magyar étkek sorát a követkozőkbon adja Csőrei: Tormával disznóláb, káposzta tehénhussal, ludhus-sal, teliéuhus bolyánkával, árpakásával, do abban soha az előtt czitromlovet nem töltöttek; tohénhus rizskásával, murokkal vagy uotrozso-lömmel, rösölt lével, nyárban uj hüvelyes borsóval; lud törött lével: tyúk sülvo, fog-hagymával, oczottol, szalonnával; borsó vagy héjaivá, arra felül szalonnát porzseltonok s ugy töltötték a tálba, vagy béjatlau higou abban darub szalonnák és disznóhús, berbécskus spékkel, tárkonynyal vagy cczettel vereshagy-mával. Ennél kedvesebb étole nom volt Teleki
Mihálynak. Csőrei szerint a magyar gyomorhoz lcgillóbb életnek tartották a disznó vagy tchéu-hust kaszás lével, a nyulhust fekoto lével, csukát tormával vagy ozürko lével. Vajat ogy étolbo som tottek, kivévo a kása közepébo, midőn feltálalták. A kalácsot, lepényt, bélest, fánkot néha vajban sütötték, de fris hájban sültot jobban kedvelték. A szalonna volt minden étolnok jó, izadó „szerszáma."
H i r e k.
— 6 Felsége, a király születés napját Nagy-Kanizsán aug. 18-áu délelőtt a városi templomban istoni tisztelőt mellett fényesen ünnepelték meg. Az állam, s városi tisztviselők, a helybon állomásoző katonaság s honvédség mellett számosan megjelent polgárság által. Diszlövések és taracskdurrogások jelezték az Unnopélyt.
— W i 11 g e u s J. jolos fostész természet után, vagy fényképen olaj- vagy vizszin (aqua-roll) festéssel gyönyörű szépen, moglopő hiven s gyorsan működik ; lakása Párisbau Iiuo do Rivoli 90 sz. honnan kivánatra a logszebb képek hozathatók, jelenleg Nagy-Kanizsán van a .Zöldfa* vendéglő 8. sz. a. S mivel rövid ideig tartózkodik itt, kívánatos, hogy minél többen s mielőbb látogassák meg, az árak 2 ítól 200-ig váltakoznak. ,
— (Szívtelen anya.) Horváth Rozi — hir szerént — tárnoki szülotésU augusztus hó 2-án a szt.-tamási határban létoző vasúti őrházhoz P/aévos leány-gyermekét letotto, kit ott hagyva, eltávozott, az auya nyomoztatik, a gyermek pedig Olasz Pálné pothö-honyo-hogyi lakosnőnek gondviselés végott általadntott.
— (Éjjeli oséplők.) Hencz József kilimáui haszonbérlőnek több kerosztro menő gabonája ismerotlen tettesek által éjjel kiesé-peltetott; — Fábjánovics Ignácz misefái földbirtokos urnák 6 kereszt gabonája szinte éjjel
1 císépeltototl ki, do a tettos elfogatott a hűvösre tétetett.
— Csurgón a hatheti póttanfolynmra 100 tanító jelentkezett; a város ingyen ad nekik szállást. Kőszegen pedig 77 tanító láto-gátja a tanfolyamot.
— Iháros-Borénybon feltűnő sok butog létéről értesíttetünk. Még szomoritóbb,
| hogy több helyről hirteloni halálozásokról is j tudósítanak bennünket, igy Nyary Kálmán uradalmi ispán pár óra alatt a napokban meghalt,
— Lapunk mai számának hirdetési rovatában olvasható, hogy az alsó londvai és nempthy uradalmak igazgatósága aug. 28-án N.ompthybou, aug. 29 és 30-áu pedig Alsó-Lniidváu nagyobbszorú árverezést tart, miro-nézvo felhívjuk az érdekelt közönség ügyeimét nemcsak a regaliak haszonbérlőiére nézvo, hanem azon körülményre is, miszorint egész 300 holdas birtokig lehet kisebb gazdaság vitelére — bérelni.
— (T o 1 v a j o k.) Ismét több tolvaj hovor a nagy-kanizsai főszolgabírói börtönbon, kiket sikerült a Nagy Kanizsán állomásozó szorgalmas megyei foglároknak a légrádi legelőről eltolvajolt négy darab tehénnel elfogni,dicséretet érdomolnok Szalai György és Jánosa István foglárok. — Horváth József knpornitki korcsmárosnak saját udvaráról egy régi tolvaj által egy tehene világos nappal ellopatott, a tulajdonos jókor észrevetto, hogy tohoiiu hiányzik, ogy pár foglárt tnagamellé véve, az alinási vágás széléu szerencsére, hová az még bonom érhetett, utol éretvén, a tehénnel együtt elfogatott és további büntetését Z.-Egorszegeu várja. — Iiaricza Eva magyar-szerdahelyi ssületésü szol-
S;áló augustus 13-án Blumeuschoiu Farkas asuaki korcsmárostól több)ruha-darab eltol vaj-lása után mogszökött, — uj cselédrendszer jöjjön el a te országod !
— A szombathelyi kereskedelmi, ipar ós földmivolési bank aug. 16-án inognyi-totta üzletét. A társaság alaptőkéjo 200,000 frt, s tevékenységét 80,(XX) fttal kezdé meg. Hatás-, köre kiterjed mindennomü bank és keresko-dolmi üsletro.
• '' /
— (Hamis mér tékok.) Mint halljuk Ács Imre kapornaki járás csendbiztosa a vidéken ismét több hamis boros és pálinka mértéket kobozott cl, molyokkol a szegény utas- és napszámosok zsebjeit ugyau csak ürítették, anélkül hogy azok tudták volna, miért fizetnek, hát Nagy-Kanizsán mikor fogja a mértékek feletti hatalmát gyakorolni ? |>odig idője lonno már itt is szemügyre venni.
— Két kőmivos dolgozott ogy ház-épitésuél. Tegnap délután összcczivódtak, s az ogyik csakhamar elszánta magát, s kalapácsával olyat lltött ellenfuléúok arczába, hogy annak ogyik zápfoga rögtön kiesett. Nagy volt okkor a zavar; doa kalapácshós csakhamar föltalálta magát, s ismervén a fájdalmas fél gyengéit, pálinkájából kínálta meg, a kérte, hogy ue haragudnék. .Nomis, — felöl a másik, — úgyis ma akartam ki húzatni!"
— Jelentés. Tisztelettől értesítem .Jenő" színdarabom szíves megrendelőit, hogy o munka megjelenvén, az illetőknek el is küldetett, ha valaki netán nom kapta volna meg, szíveskedjék reclamálni. N.-Kanizsa, aug. 18. Bátorti.
— A soproni m. kir. pénzügy igasga-tóság Szita Gyula sopronmegyoi telekkönyvi Írnokot a nagy kanizsai, és Miskolczi János, sárvári ideiglenes segédtisztet a keszthelyi m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes ailótiszttfl^ — továbbá Trimmel János a caoproghi, s Wolf Sándor a zala egerszegi m. kir. adóhivatalhoz végleges sogéiULiztekké, végre Korcímáros Sándor volt dijnoxot és Schnoider Alajost kapuvári adóhivatali dijnokot a sárvári, illetőleg zala-egerszegi m. kir. adóhivatalhoz idoiglonos segédtisztekké nevezte ki.
— (0 y i 1 k o s s ág.) Fábján Jó/sel bucsai csordáf, augusztus hó 6-án reggoli órákban Nyitrai I''tván ugyan azon község kanásza által, kivel már annak-olőtto tettleges bántalmav zásha keveredett, pisztolylyal jobb vállán meglő vetett, kinek tostébou a 24 szem erét hihető még máig is benne van, a gyilkos feleségestől, ki őtot a lövés elkövetésore ingerelte, olfogatott.
— Caianovn, a hírneves állatszolirii-l.lnó előadásait igen gyér közönség látogatta s mult kedden távozott Zágrábba.
— (TU«.) Fostotics György gróf vasvári uradalmához tartozó oszköi majorjában tUs ütvén ki, 1U27 koresxt buza s 2lX> kereszt árpa lett a tüz martalékává ; a kár 10,000 fira rug.
— Sopron, Kőszeg, Kis-Marton és Husinak egy főispánja lesz s hirszerint ftobra J. curiai biró neveztetik ki.
— A n a gy • k a n i z s a i kir. törvényszékhez az eluöki állomás elnyerésére — mint halljuk — négyeu pályázlak. Tekintve az ország több részéből jövő hírekhez képest, e pá lyázat számban a gyengébbek közé tartozik. Óhajtandó, hogy a kormány az uj eszmék iránt érdeklődő s szabadelvű egyént nevezzen ki s. ne hagyja magát a protectio sötét hálójá-ból kibontakozott által tévútra vezetni. Egyébiránt e tárgyhoz még hozzá szólunk s a pályázók houpolgári érdemeikot latolgatni fogjuk.
— (Körözés.) Halász László II éves kerek képU, szőke hajú, f.-n. apáti szilletésü kanász-bojtár, ugyan Nyitrai József bucsai kanásztól nyom nélkül eltűnt még iiinius 4-én és a ravasz pásztor eltűntét nem jelentette, — ez érdomben a vizsgálat ellene megkezdetett, mert valószinUlug több csiny elkövetésével lesz terheire.
— Nő nő ve Ide érdekében, több tudakozódásra jelenthetjük —- miszerint az illető nevolőnők aug. hó végén Pestről Nagy-Kanizsára érkezvén, az clőintézkcdésck szept. elején már eszközölhetők lesznek, lióvobh felvilágosítás egyébként e lap szerkesztőségében nyerhető.
— Lakatos Sándor ismert táuczta-nitót a lelkes szegediek meghívták, hová Aradról szeptember elején át is költözködik.
— Az a n a t h é r i u szájvízről. M ig a hllsitő ételek és italok gyakori és rögtön változó élvezető, a mi klt|önösen a melegebb í évszakban gyakran előforduló eset, épen nem I
válik előnyére a szájnak és a fogaknak, a melyek által, — a különben is már meglevő ingerlékenység miatt, — könnyen kóros állalmiba esnek, a mi aztán főkép hűvösebb időjárás elérkoztévcl betegséggé fejlődik ki egészon. Ha ettől óvakodni akar az ember és a fogakat és szájrészeket egy erősítő óvszer által minden ártalmas hőhatástól mentesíteni kívánja, orré mindenek előttdr. PoppJ.G. császári királyi udvari fogorvos Ánatherin-szájvize Bécsben ajánlható. E viz jótékony hatása azt eszközli, hogy a száj és fogak egészségét megerősíti és képessé teszi az említett hátrányos befolyásnak ellent-állaui. Ha hozzávostszdk, hogy az Anathcrin-szájviz a száj lágyrészeinek és a fognak minden mcgbo(egcd«Wd>ou évek srra óta hatásosnak bizonyult; hogy általa mindennemű fogfájda-lom, bűzös lélekzetvétel, a száj gyuhulásai és beteg foghus, scorbut leküzdotctt: e jeles szer igazolni fogja nagy elterjedését és mindazok nak ügyeimét kiérdemelni, kiknek nem volt alkalmuk azt még ismerhetni.
Nyílt pósta.
„Méretek a kilir«''áii crdflkexeléa k''irlll. e xioiü érdekea c«il>k ttljf 1 • fejexía.''l kérjllk, mert eahetíUégre kéaxillve kell lennünk , * caonkultan hoxni nem axereluök.
— Sx. Debrecaen. Kitánaia ucrinl uem caele-kedhotlllnk, l.evélileg bővebben.
- K. A. Mindenkor kéaxaéggul IldvCsiiljllk I Keaxlhelyre. Meghagy/tand axerint axonual
megktlldntlllk. Vélled ? — U. iH) én J. *JO.
H>. A A kliliin lenyomást uem oaxkltiölbetjUk,'' mell \V. ur távol van.
a
U z 1 o t i - h i r n ö k.
Nsgy-Ksnlzss. augaaxtua IH. 1871. A* idővel elfibbre megy link, éa eíen haladáaban velünk jő a ml gabiiafltletlinknek képe ia. Kddig
mi gahuattxletUiikuek képe ia. Németoraiág felől jelelhetjük, hogy kedvexíi i.lG já-ráabau a» araláa kielégítő, nóta olt még javában tarl, a tiidótltáaok onnan ugyan kllMnbítlők, inindamel-|«>ll ngy Veaaxllk ki, hogy «« ciednaány knxépaxerll, vagy egy Vieait alál.b áll a kttxépaxcrllnél, éa igy
Anglia, do killonttaen Krancslaoraiágbél Idéxtetlk elő a bura maga* ára, ennek olloiiébuii velünk ax amerikai éa oroaxorarági terméa verseny*!, melyről axon-bau még bixonyoaak uem vagyunk/*
Piaczi ár.
Nagy Kssixaa, IH7|. évi anguaxtui 16-lk napján. Huta 03- 8''< font. ft Irt - kr. »5—86 font 6 frtíö kr. 87-88 fonl ftfrtftO kr. Koxa 78 79 font • frt — kr. 79-80 fmil 2 frl 8<» kr 80-81 f..nt 2 fii 5*0 kr. Árpa <erfK«é«r» 70—71 font VI fit 60 kr 71-72 font 2 Irt 80 kr. áipa kOiOuaégea 05 LitJ font frt — kr. 07 Ü8 font frt. Kukoriosa 3 frt 40 kr., 3 frt 60 kr. K iko-ilcxa olxa* (r''lnuuaiilln) — Irt kr Zab 45-<7 font I frt 70 kr. 47 48 fonl 1 frt 76 kr. Pohanka Mi—6K fnl frt - kr. 68 - 70 font frt kr. Hab fehér • kr. hab tarka - kr. Keuyérliay.t • kOcOnaégea 8 frl liliom lOfii -- l.r. Zaeiuleliait 12 fit — kr I.áugliaxl közfliiiégea frt. finom — fit — kr. Király-liaxt kliiAnaégi-a ~ frt — kr. finom 1.1 frl — kr. Rox»-láng kflxflnaégei — frl — kr. finout .- frt — kr. Marha-Ima fontja 2.1 kr. Horju-biia fontja 26 kr. Sertés Ima fontja ''itl kr, Juh-hua fonljs kr. Hsa lona fontja 44 kr. 7,air fontja SO kr. (,''aibo párja 60 kr 60 kr. Kácaa 80 Kr —1 frt. l.ud aorány frt — frt - kr. httd hixolt • frt kr, • frt — kr l''ujka • frt frt — kr. tyúk tojáa 3 kr. llurgonya •fnárejs 1 frt 80 kr • frt — kr. Kgy máxaa axéna 1 frt BO kr. frt - kr. Kgy kéve x«up 12 kr. -r-Hxalma tnáiaája I frl 20 kr. Ujbor vidékdnkbeli akéja A frt .''>0 kr. Ó.|»or vidékdnkbeli akdja — frt • frt — kr.
A II a g y-k au i x a a I várna lanáeaának árjogyxék könyvéből kiadta,
82I6ETHY KÁROLY bixtoa.
Vssutl naponklntl menetrend:
liuda-peati Időaxcrént.
Indul N.-Kauixaáről ltudára reggel 11 dra 18 pervl . délután I dra 4H .
. , , , eatve'' 10 dra 43 . , . Ilérabe délután 2''dra 18
. , . , ealve 10 dra ,
, , Kxomhathelyre reg. !> dra 48 .
. . Trieat felé , A dra 8 ,
d. u. 2 dra 23 . , „ l''ragerbofha éjjel 11 dra 80
„ ,Mohára, llarr.Kaiék. "reg. 6 dra 18 .
. '' . a dilbo 2 óra 43 .
í''.rk N. Kanixaáia llndárdl
lléoabíil
reggol . eatve Hsombathelyrfil d. e. Trieat falftl d. u.
. . eatve
l''ragerhofból reggel £arcardl .
reggel 4 dra 43 déluláu 1 drs 46 eatve í» dra 20 4 dra 33 10 dra 18 10 dra 27 1 dra V 10 dra 21
3 drs 60
4 dra 19
délután 1 dra 21
Ax éjjel tl dra 30 p. réskor Kanix«á-dl Ii.dul6 vonat a Trlertbífl Hécabe menő 5 m axámu ixemély aaállild vonattal Pragerhofnál eaallakoxlk.
Érték- és váltófolyam aug. 19.
f>% niotaliqucs 61.80; ő°/u nemz. kölcsön 71.00; 1806-kiafladahni kölcsön 102.70; bank részvények 770-; hitelintézeti részvények 2!>2 00,; London 120.06; ezűst.ágió liy.fKJ; arany darnbja 8.78''/, kr.
Heti naptár,
Augaixtsi 20-átil 26-ig 1871.
flld- éa heti- KatholiUua nap I''rutealáua fM
1 nap tár uaptár Ujj
1 114) ltoldogok a axeuiek.
l.uk X. 16- 2i>.
20 Vasársap A 12 1atv. A II lllv. n!
21 llétfS . Komát Ilerná: %
22 Kedd Tiípdlb Alfonx
28 Xxnrda lleu. Ktll. Zaohariaa (fK
24 (.''aütortok liertalau I.ajoa kir>_____ liertalau Jr
1 Péntek . I.ajoa
26 Hxomh. | Sámuel Samu ff
Kelclös szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.


H IRDETÉSEK:
Die Afcadcniic l''íir lltiiidel inul Imliislrie
ln Graz,
eine von Kaufleuten und luduatriellen Pleiermarka gegtUudi-te hOhero kanfoiSuiiUcb-luduatrielle lUldunga. auaialt, beglnnt sm I. Október I. 1. Ihr nsuntes Schuljahr.
ZwtOk dfr Schule : Dle theoreUache und pra kliache Auablldung tdcbtlger (UacbRflaletile. Organlsstlon : üie Hcbule btatehl aua x»ci Kaehachulen, der ksufmKsnilchen und der ksufmánnlsch-sduitrfsllsn, jede, init 3 Jahreakur«en; die lextore gliedert aich In eine ohemltcH« nnd in eine weohs ■Isoht Kichtung. Auaaer -den Fachgegeuatluden »verden 3 Spraehen (relehrt (Italleniach, KrSnxSaiach und KuglUch). Kdr die praktla, he Auablldung bcateht ein Mutlercomptolr, eln ohestischcs Lsborstorlum uud eine
Mechsniich« Lehrwtrkstltte''.
Aufsshmi-BedlngunBen t í)aa 14. Lebeuajahr und die Kennlniaae dor Unteriealachule, der Itllrger-schule oder <les yutergymiiaaiuni*. FUr aoleho, wulclie die Kennlniaae uiebt bealtxen; bealeht eine Vorbe-rsltnogaachule
Wchrpflloht: l)io Htudierenden der Aka emio genleaaen, wle die Btndiereiiden der UhiveraiUt, doa Uymnaaiuma ele. die durch daa neuo Wehrgeavla auageaproebene ll.-glInatigoiiK do» vlnjSlirigan Kieiwilll-geudienatee.
Psnilonsta: Zur Uuterbrlnguug fremiler flludierenden beatohen xwei von IVofeaaorou d.»r Amtalt goleitete und nur fllr Htudierendn der AnaUlt srrieebtele l''onaiouato uud KrxUhilngalllrtitute ala : daa dea llerrn l''rof. Alols Kuhn, llaydngaaao 4.
. , , . Georg Wslsttfer, rfelfengsaan I. Aueh ktluuen achtbaron Kamilien, wr<> Hludioreqde aorgfüllige Aufalehl und Pflegs erhalten, von der Direktion nachgewieaeti nerden.
Auf allc Anfragcn erthellt bercltwilligat Auakunft und auafnhrlli he l''roapeete
dio Dircction der Akndomic Ciir Jlandol und ludiiMlriu in (íruz
Dr. Alwens. Diree.tor.
(6a2—3,1)
ÁRVBRESI HIRDETMENY.
Az ulólirott uradalmi igazgatóság rt^zvről közhírré tétetik mÍHZtr-rént tolyó 1871. ovi auguaztushó l28-nn a Nempthy, uh augustushó 29-én az ataó-lundvai gazdasági irodákban többrendbeli
Vendégfogadó, korcsmák és malmok
továbbá
nagyobb és kisebb területű föld, rét és legelők,
gazdasági épületekkel együtt, vagy azok nélkül több évre;
ugy szinte
uz összes Alsó-Lendva s Nempthy uradalmi erdőkben az idei makkol-
tatásl s gubaos-szedéal jogok
nyilvános árverés vagy ajánlatlevél utján haszonbérbe adatnak.
Az árverési feltételek Alsó-Jiendván a gazdasági irodában megtekinthetők. Kelt A 1 só-Le n d v á n, 1871-ik évi augusztushó ló-én.
Az Alsó-Lciidva s Nempthy
uradalmak igazgatósága.
(620 1,1)
niPiiiniMi|tr*tMMi,''vi"i,''1'',''"r''''twwmn,in
l[| s/crencsc iijáiilat.
,.Szerencse óa SldSs CohnnSl!"
Ezen legojabb. az Allsmkor«isytól garssllroiott nagy sorsjáték külőnöi figyelmet érdeisel. - Ebben
1 mlllo 500,000 tallérnál
többre mennek s nyeremények.
Kxen előnyAa penr kisorsolAsban, a melyre Cisk 43,VOO tora-jegy JáUtlk, — a kovAa hdnap alatt í> otxtályban a kővetkező nyere mé/tyek bizonyosan klhuaatnak ; u. m t 1 nyereniénr lehel 100,000 tallér; egyenkint 60.000; 40.000; 20.000; 15 000. 12.000; JtlO.OOO; 2: 8000, 3. 6000; 3: 5000; 7ax. r 4000; l-»xer 3000 13-aaor 2000; VH-<xor 1500; 101-axer 1000; Ii aaor 500; lö''.l a/.-r 400, l.r> axOr 300 ; 32H-aior 200 ; 4i''»A a»,H 100 ; 00-a*or 70, 60, 50 ; ■i 1,200 aior 47, 40, 31, 22 él 12 tallér.
A S-ik oaxtAly nyeremény buzits nug. 21- ^a 22 re van hlvstsloesn haldrosvai ta egy aorajegy rnnovaliona-Ara caak: 3 forint oattr ért. hankjegyban. ín e«en kormány ozlmerrel ellátolt eredeti sorsjegyeket (nem pedig tiltott Ígérvényeket, vagy magán »ora-j''gyekoi) AX ár bérmentet beküldi™ mellett, a legtávolabb vldekrs ia elkOldftm. A hlvslslos hu/ás-Jegyzék éa a nyeremenypénz .-Ikohléaét minden hu<áa után, minden érdekolt félnek pontosan S hallgatás mellett eaakQalOui.
Tudva van, hogy sa én flxletom a legldfisb éa legtzerenoié-sebb, mintán éu a legtöbb váaárlöuak a legnagyobb, 100.000, 60,000, 50,000, tobb Isben 40,000. 20,000, igeit gyakran 12 000, 10,000 tallér stb. ctb. főnyereményeket tlsottem kl.
VT Legújabban |sl. 19-én, • hivatalos búzás Jegyzék szerint a 2772-lk számra Ismét s legnagyobb főnyereményt fizettem kl.
(623-1)
Cohn Lázár S&mson Hamtíuigban,
bank- éa válléUxleli főirodája.
200,000 FORINT FÖNYEBEMÉNY.
legkisebb'' nyeremóny 170 ft Szeptember l én 1871.
Ie«a nagy huxáaa a kormány állal alnpitott a blatoaitolt IHl''.t iki CS kir. osxtrák dijkakaOnnek, moly 120 mlllo 983,000 fttsl bir. 4< 10,000/tílíícaAn-nyeremény kbxl találhatdk a kOvelkvtfí nagy nverenrGiy«k : 20-aor 250,000 frt, 10-axer 220,000, Ou.axor axor 150,000, 20 axor 50,000, 20-aior 25,000, I axer ;er 15.000. lil-a/er 10,000, 3.r>2mer 5000, 432-aaer >r 1000, 13''iO-axer 500 «al.. S legkiaebb nyeremény tl aorajegyoél I7ü frt. _^máa aorajegykdleaOn ninca Ily nagy nyereioény-naaxe-gekkol ellátva éa miudcnkinuk alkalom adatik csekély betéttel 26O,00ii ftot nyerni.
így aorajegy sorosat éa axátnmal 2 frl, 3 aorajegy 6 0, 7 •orajegy io ft éa l.''l aorajegy 20 ft oaxtrák értékll papirpéuxhon.
ftxivea meghlxáaok ax U«axeg beknldéas.után gyoraan, pontosan éa bérmentve r»akttxAlt*lnek a a hivatalos turv mellékellotik, to-váhhA klvAuatra felyilágoaltáaok kéaxaéggel adatnak, a a megtArtéut huráa után a jegyxik minden réaxlvevőuek megkllldolik, a nyeremények |>>><Ug axonnal kilixeltelnek,
Kgyeuvaen a mielCbb axlveakedjenek altllirl váltdháxhos fordulni.
BRÉYCHAJ
Frankfurt k/M. groaa* Kriedhergatraaae No. 41..
200,(
20.000., 2000,
mludeV
Hem^
t
Hirdetmény,
Nagy- (5s Kis-Kanizsa városok kiizösiigyi bizottmánya f. t5vi augusztus 6-iín 305. számú határozata folytan a ktU város tulajdonát kiSpezií
erdők összes ez óvi
makk és gubacs termése
f. t{vi angUHztuB 28-án a városi tanácstcrom-bon a legtöbbet igdronok nyilvános árvort''s utján elfog adatni.
A feltételek a tanácstereinben bárki által megtekinthetek.
Nagy-Kanizsán, 187l. dvi augusztus 18-án.
HALVAX,
elnök.
TAN DOH FEHKNCZ,
(627-2,1)
/
\
axryilttér.*) Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereske-űósébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
(IIokQliictctt.) Kgy betegség som képes a tinóm Hc\ nleM-iére du llnrrynnk ellenál-ni, moly gyógyszer és költség nélkül meggyógyít minden gyomor, ideg, mell, tüdő, máj mi-rigy, takhártya légzési, hólyag éa vesebántal-mat, gtUuőkört, szédelgést, szitkmoliűségot, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, aranyért, vi/.kórt, lázat, aazkórt, vértorlódást,fUlziigást és hányási ingert még terhesség időjén is, diabotost, bús-komoraágot, sovány kodást, caiiszt, sárgaságot a 72,000 gyógyoset, molyok minden gyógyszer rol daczoltak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Pluakow udv. marsaitól, do Urohan manpiisnőtöl. — A húsnál táplálóbb lévén,a ltovalosciéro felnőtteknél és gyermekek-nélöO-szurto megkíméli a gyógyszorok költségeit.
Itiioiiyitvúny dr. Vizslay Józseftől. Sze loveny Magyarország, 1807. maj. 27-én. Nőin,
*) K rovat alatt kösldllokórl felelősséget nrm vállal Saerk.
ki több évig étvágytalanság-, álmatlanság általános gyengeség a más fájdalmakban szenvedett, Du B-trry Revalesciére je által egészen helyreállott, •< én e kitűnő tápszert minden szenvedőnek jó lélekkel ajánlhatom. Legmélyebb köszönetem mellett maradok alázatos szolgája Vizslay József orvo«. .
Pléhszelonczékben ''/, font 1 ft. 50 kr, 1 font 2 ft. :>0 kr, 2 font 4. :>0 k. 5 fut 10 ft. 12 font 20 ft. 24 font JJG ft — Rovalesciéro f* oolatéo táblákban 12 csészére 1 ft. 50 kr; 2<S raészéro 2 frt 60 kr ; 48 caészéro 4 frt 50 kr ; porainkban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. 60 kr. 48-ra 4.60 kr, 120-ra 10 ft. 288 ra20 ft. 67t5-ra 80 ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Bécsben, Wallfischgasso, Nr. 8. Pesten ''!)}■ rök Józtef gyógyszerésznél,Kolozsvárott Krou-stiid térnél, AUó-Kubinban Tyroler és" Schle-singeméi, Debroczenben Borsos Ferencinél, Dunatold váron Nathera l''álnál, Károlyfővárott IJrilli K.-nél, Nagy-Kanittdn Lovdk Kdrolyndl-Érsekújváron Conlegner Iguátznál, Székes-Ko-hérvárott Dioballa Györgynél, Vorscczcn Fi-•chor Mórnál, • minden városban s gyógyszer, fiiszer, és csemngeárusoknál.
fiíIZtlililSSZOIIJ Iliik ajánlkozik
ogv jó házból származott nő; ki a gazdaasz-szouykodilft mindon nemében kitűnő jártassággal bir. Krtcsülhotni e lap kiadóhivatalában.
Pörget Károly eUő nyilvános magasabb kereskedelmi tanintézete Bécsben. A nevezett tanintézet a legnagyobb népszerűségnek örvend, mint minőt hasonló intézet soha sem birt. És ez tényleg igazolva it van, ha meggondoljuk, bo-y l''orgot igazgató urnák sikerült a tantét-tülelekröl még eddig meg nein oldott feladatot inegiildani, es ogy oly tanintézet?! létositeni, .mely kiltinősége állal minden oldalról a legnagyobb elismerésben részesíti. De az igazgatóság s» u hanyagol el semmit is, hogy az intézetet azon magasabb fokon megtartsa, melyet megszerezni képes volt. Az előttünk fekvő évi kimutatás azon örveudoztetó tényt bizonyítja, misz rint 8ü4 tanítvány részesltotctt oktatásban, s hogy azért az igazgatóságnak a tanári kart 27, mind valóbau tehetségos tanárra kellu emelni, kik az igazgatóval karöltve <>d» törok-tzenek, miszerint a tanítványok a legjobb oktatásban részesüljenek. Az ezen intézetben megnyitott vasúti tanfolyam a legjobban sike-rült, miután 47 tanonc* végzé el azt. Az évi kimutatásban az igazgató kitűnő tollából több czikk is van, p. o.: rA börzoUrlot", .Adalék a politi kai Arinlhmetikúhoz* Habcrl .tózs?ftól. .Hogyan lön Hirassburg franczia? Mauser J. tanártól." .A sóila-viz gyártás részletet főtételei l''ronleloup L. tanár úrtól.- .A gyári és áruko-reskedés kettős könyvviteli módjáról* Wirk''er K. tanártól és .A keleti kereskedelmi társulat I. Kámly alatt" Zohdm» C. tanártól.
! Allén von Ihrem Geburtsorte entfernten ,
, Zipser, Sároser, Abaujer, Gö-| niörer und Liptaucr Kindern
dürfteet angenehm sein,öfters uus der Heimath etwas orfahreu zu könnon. Wer dics wűntcht, prttnumorire auf don .Obornngarischen Lloyd", woloher jtthrlich nur 3 fl. 40 kr., balbjithrig 1 tl. 70 kr. und vierUdjkhrig 86 kr. kostet. Dioses Blatt erschoint in Kpcries, hat in iedem der obgenannton Komitato einen Mitrodakteur und i violo Korrespondeuteu, uud ist reichhaltig au Tagesneugkeiten.
Wer das Blatt früher zu seben wünscht, wendo sicli mittelsl einor Korrespondenz-Karlo an die IUdaktlon des gnnanntnn Blattá, welehe Jedirm.uin gerne eiuige 1''robobUttúr ziischiekon wird.
Kgv ispánnak és kulcsárnénak
ajánlkozik e vidékre egy jó blzonyitvá nyokkai ellátott s több idő óta hasonló minőségben működött házaspár, gyér-meknélküliek. Bővebben értekezhetni Ke-retyén, u. p. Bánok-szt.-györgy szóval vagy írásban Zalabay István urnái.
R
A 1IAJ KIHULLÁSA MKGVKDVE!
• 0
Kvekig tartó fürkészés folytán végtére sikerűit nékom egy r
haj- és
Meltalálúsu,. mely által már 4—ű-szöri használat után a huj kihullana, valamint az oly igen kellemetlen pikkelyek kéjtxMéne minden korra elhárittatik. Kgy üveg ára 2 frt., postáni küldéssel 15 krral több.
Kapható a feltalálónál D JU M A X* hajroúrá>sznéil
Bécsbon, b. lváros, (Johannesgasse Nr. 1.) Megrendelések a vidékről azonnal teljesíttetnek. <
Köszönet elismerés.
On ha j- és pikkely vizének ötszöri haszuálata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen elősegíti. Knnek folytán özönnel alkalmat veszek Önnok köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztolottel '' PftlfiL J.
(600 -9) a mödlingi cs. k. atab. van- ás érciönlSJs könyvvivSje.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle ehifpwnok, eoft''ok, hajfürtök Stb. a lehotő legjutánvosb áron kaphatók. Alhüjak urak ré-xxére tökéletes hasonlatosságban készítetnek. •
Demal A., hajfodrász.
Jő. vntodl H hibiint lknil vitaion áruért keteakedve t
METH &. Béoaöen. Rothenthurmstrassé 29-dlk szám alatt,
vászon- és fehérnemű raktára
itt köxxó lesxi uj'' árjtgysékét. Tartóxkod.jjn min.Ion hangxatos dicsérettől » csupáu axt bátorkodóin figyelembe ajánlani, hogy 1% vevőimnek ssahadságukban áll a tőlem vett cxikkokol, ha aiok bármi okból nom totaxonok, bérmtltttM visnaakUlJeni, miié a úxetett ár potU utján axonnal megtárittvlik. Megrendeláxek at nxnieg bekllldáxe ntán vaey poatai ntánvát mellett, bárhová leikllineretsien á* pontosan teljesíttetnek. - Kívánatra a vásioakból minták bárinentvo küldőinek. Férfl-lnjekre • ayákbólég ■értékét kérjHk negkUld»nl. A levelek etlmexendXk: '']
S. METH. k. k. Hoflieferant in Wien, Uothénthurmstrasso Nr. 29*
'' Vevők, kik 2K frti«f vásárolnak: egy linómul liimxett batlxxt-kendSt; 60 frtig vásárlók : egy fái turxat franetia balUxt kendflt sxines sxególylyel; 100 frtig vásárlók: egy dlsxes asitalteritSt kapnak ráadásul.
ÁRJEGYZÉK:
(67«-12,lt)
1 db 80 rfiftts jókátl fouál-iáíaon gyári ára 16 fit., most csak H frl.
1 db 80 rofux valódi feliáritett fonál váxxvn 1H frt,. most csak 11 frt
1 <lb 80 rűfOs báat-vásioii ''20 forint, most csak 10 frt 50 kr.
1 db .10 r. sx.''pcn fcliáritettcr casvá-sson it frt, most csak 12 frt.
1 <lb. .''10 rőfns valódi mtnb. vásxon •JH ft most csak 14—lll frt dli It) rofíls hollandi, cxérnavátxou .12 frl must csak Irt frt. db .''ki rófOs kitUnií ruinbnrgi vá'' sxon, főleg ágynemflekro alknl-mas 8o frt most csak 16 frl. db-iOrSfós kUl.liinscn jó irlandl vásson itt frt, most csak 17 frl.
1 db .''><1 rőfös hollandi sxOv^s gyáii ár 84 frt. most csak 18 frl.
1 db 60 rőffl. valódi irlandi aitivás, 44-48 frt, most csak ''.''2—24 frl.
1 db M) rfífns kii. belgiumi ''asOvís, logdlkalmasnlib fírfi-iugekro !>''2~ W>-70 frt, meit 20-80-86 frt.
1 db. r>0 ás 61 rőflls legnehesebb á» legjobb mió''aága rumhurgl sxtvi( 28. 26, 27, 21), 82, 86, 40 4''.'', 46.
60, 66 60 frt,
1 sxegásnálkuli lepődő, 3 r. röf ssátes, 8 ftrtól H ft 60 krig. 2''/» rőf sxáles 3 frt 60 Sr. 4 - flig.
1 luexat valódi ícliárvássou kis sseb-keudő 1 frt 20 kr. ''
1 luexat val&di fehánrásson tsob kendő nagy fajtából 2.40-3 frt.
1 tncxat valódi fehárvásxou xseb-kendők , (hnlgy-xiobkeudők) 3 frt 60 krtól 4 6, 6 — 7 frt. .
'' tacsat legújabb , legfinomabb és
1
1
legsxebb francsla vásxon batlsxt'' sxouból divatos ssabással 3, 4 — xtebketidő . ajout - sxogálylyol ás'' ft írt a tgfinoinabb. axiues osipkáxeltel lo frt. |1 női-ing jó vássonból huxóval 1 frt
1 db 30 róitts sxines ágy - kanavá„ M) krtól 2 fii .''Hl krig s légiin.
14 —20 frt, most 7, 8, 9, 10 frtig. Női-nadrAgok finom si-liirding vagy I tiies. sxines vásxon-asebkendS ig I harehetbKI vagy pedig Jó mlnS-fiuom í-s tartós 4 6 6 7—ö frt.''": „tg|| vássonból, simán vagy. hl-1 tucaat ballsxt vássnu - ssalikend"'' ntosv* 2,2.60-3, 8.60—4 ft a Icgfin fobár vagy sxines sxogélylyol csak N3I ájt -felöltő (corsette) himoavt, ijcetlnomabhl v.icy hlinxás nM
17, 8, 9, 10—12 frtig a logfliinmahbl tucxtft vásxon damasxt-asxlalkondő 66, 6, 7-8 frt a legfinomabb. 1 tucaat kávi- vagy thea-asxtalkcnriő, vásxon-damasxtluil febár ás sxines 2.60 kr., H—4 (rtig a logiinomabb. 1 r(imburgi ''damsssl asxtalkcndö 6 sscinólyre 6, 6, 7- 8 frtig a legfin. 1 ruinbnrgi damasxt asslalkásxlet 12 sxemúlyre 10, K. 14- 18 frt a legll I tucs. erős ko:»yhat«rlő 2.WI-3 ftig 1 db. 30 rőfös Igon |ó xsinor-barchent
11, 12, IS, 14,16 frtig a logliii. 1 db 20 rőfös nagyon jó pii{uá-bar-cbent 1«, 14-18 frtig a legllnom. Chilfon, igon finom i* áp oly tartós, mint a vásson ingekre, gatyákra, it alsiisxoknyákra hasxnálható, rS fe: 26, 80, 86—ÍK) kr. a legfinom. l''amut-gradli, allasx-csikokkal, ágy nemltre klll«nösen. alkalmsa, rSfel 30, 36, 40- 46 kriff a legfin. 1 női Ing hollandi vásson 160 - 2.60, 1 női ing kitűnt! ruinbnrgi- vagy boUandt-vássonból, finom himxás-sel, csak 8 írt 60 kr.. 4, 6 ft a logfi. 1 női Ing kilűnfi rumburgi vásxonból, legújabb )vtrisl mintára ki''sxitvo csak 6. 6, 7, 8 írt • legfinomabC Hői táU- vagy éji Ingek, finom yi-
tej
v»gy hlmlás uítkni 2,2.60 3,3.60. í. 6. 6. 7. 8 frt a logfinomalib. Női alsósxoknyák igon jó barcbotből 3,3.60—4 írta légiin. ;l női.alsó sxoknya a logllnoin |iii|uá-barchonl-liől 4 — 6 frt a legfinomabb. Valódi angol febór ti ssinos schlr ting-ingok nagyon finomak ás jók
2, 2.60 kr. 3 -t frl a logllnoin. l.''ri-ingck, a legjobb rumburgi- vagy
hollandi-vá«xoiiból 2 frt. J 60 ki
3, 4, 6—6 frt a legfiuomahb. / Wri''ingok, legfin batisst mellbotéttel.
legelegánsabb 6, 6 —12 frt a logii Klanell uri táli-lngek tegfinlás logrleg.
minden sxinben 3, 3.60 4, 6-6 frl 1 tucs. ari-lnggatlár, a legnj. francsla s angol divat aserlnt 2.60—6 I, a If. 1 tucs. url-káselő leguj. ''francait s angol divat sxerint kiált. 4.60, 6« 6 frt llri-gátyák, igen |ó a lartós vássonból fáiig magyar etabással 2.60 3, frt a legfin. franeala ssabás 2,2.60, 3 frt. Uri gatyák, igon jó és tarlós vászonból, magyar ssabással csak 1 frl 80 kr. 2 frt 60 kr. * legfinomabb. 1 tucsat finom nőMiarisiiya 6 , 8-
10 -12 frl a legfinomabb I tacxat fórfi-harisnya 4, 6, 6, 7, 8, 9—10 frt a legfinomabb.
THSCHILD & TÁRSÁNÁL
Bi''üsIh''Ii, (>|>ur>irin^r NO. ''21.
vesz. 6s ólad állampapírokat, kölcsön-sorsjcgyekct, vasút, bank- és iparszelvényeket, szelvényeket, arany- és ezüst-pénzeket.
jy Megbízások a cs. kir. börzére IJJ
készpénz vagy megfelelő előpénz mellett legjobban eszközöltetnek.
J&tóktársaságok:
20 db cs. kir. osztr. államsorsjegy az 1864-lk évből, részletfizetésre á 8 frt havonkint. Évenkint 5 huzás: márc/ius l-én,ápril 15-én, junius 1-én, szeptember 1-én, dcczeniber 1-én. Fónyervény 250.000 ft, legkisebb nyervén}'' 170 á200ft 1
Minden résztvevő, teljes befizetés után kap
1 cs. kir. 18G4. osztr. eredeti sorsjegyet.
20 db magy. kir. 1870-iki államsorsjegy részlet fizetés á G frt -havonkint fivenkint 4 húzás febr. 15-én, május 15-éu, augusztus 5-én, uovember 15-én. Fónyervény 250.000 frt, legkisebb nyervényl04 á 200 frt.
Minden résztvevő, teljes befizetés után kap
1 magy. kir. L«70-iki eredeti sorsjeget
20 db császári 1870-ikl török államsorsjegy, részletfizetésére ít 5 frt ha-
vankint. Évenkint G húzás: l''ebr. 1-én, npril 1-én, juni 1-én, augusztus 1-én, oktober 1-én és dcczember 1-én. Főnyeremény 600,000 frank, legkisebb nyer-
vény 400 franc. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap / 1 császári török 1870-iki eredeti sorsjegyet.
40 db herczeg Braunschweigí sorsjegy, részletfizetésre á 5 frt h&vankint.
Évenkint 4 húzás: febr. 1-én, május 1-én, augusztus 1-én és november 1-én, Főnyeremény 80.000 tallér, legkisebli nyeremény 21 tallér. Minden résztvevő, teljes fizetés után kap
2 horczeg Uraitnsehweigi eredeti sorsjegyet.
W Minden Ixuzaanál érvényes: ^
2»l-ad részjegy 1HG4. oszt. sorsjegyre it 8 Irt j minden
1849. ütöd osztr. sorsjegyre ii 10 frt > további tizotés
20-ad 20 ad
1870. magyarforsjegyro \ nélkül
ígérvények minden húzáshoz.
Mindennemű sorsjegyek havi részletfizetésre egyenként is eladatnak.
(641—ÍO)
mm kJ
Első nyilvános magasabb kereskedelmi
tanintézete,
BÉC8
Llpót-rárox, Práter-HtruHHe 39.
A vágselt Unitványok as egy áves önkántesság ulőnyében rásiesltlnek anólkfll.bogy as Itnkánv-tos vissgát le ktllem-tenniflk.
tíuiiiáM. Ili k oíxl.tlyl, It. a ti''«i fulvamot
Ax int.''*, i kői rá*xro ossiaiik : a) » Iskola, b) a kBIfamknákra. Ax Iskola ''I óvol foglal majában : I. a ká.xHlő óról, II. aa Iskolai ^iiá<l. lll. a t.''uylegos nifikfl>ló<t. — |. külön nakma : I. a kölrtn-a vasúti folyamot, lll. albixtosilási folyamot, IV. as Ismál-(1 áves Anki(iitoseknek). V. at esti folyamot N Ax iskolai ív oktober l-/-n koxdődik. ""
Ax Intóxeltel egybekötött kUlön (821—
tiiiiirotla kereskedői tanulmányokra
«x..k ssnniára; kik koruk, állásuk, kópxolltógilk állal as Iskolából már
klló|ilek. •
Oki. 3-áu k.-xdődik ogy
^ esti tanfolyam. "
; 1414 Iv ItJlM) ni hóig larl, <''s ax egysxorQ ás össsekölflll''könyvelést keres-kodői sxámadást és-yáltólant tárgyalja..
Továbbá előadások tartatnak a. reiáei vasatl-. forgal«l ás táv-Irdal-SIOlgálttrél sxuk S.áinára, kik a vasulaknái alkalmasást nyerni I óhajtanak. A tanárok as ássaki vaspálya-társaság hivatalnokaiból állanak.
Vágre ogy tanfolyam nyittallk a Wzlotltások altdtn OSltály-zalairól.
A tanintóxet a nm, vallás ós kösoktatásDgyi ministerlum által ax e.cadomiákkal egy raugra emeliotetl, — miután e kitüntetési mind bolberendtsós, mind pedig as elórt eredmények miatt meg is érdemié. Ax Igasgatóság fáradhatlan axorgalma ás aa eredmény áltál oly fokra emeltetett a taiiiuw''s«t, hogy a többi Inláselek miadenben utáaosni föroksxeuek. — A b<iratások népi. ''Jft-án vessik kexdeldket.
Terveiftík mind a tanintóxetbon, mind pedig a Heek-féle kOnyv-koreskrdé^lien, Itács, Kolhoiithiirin-utest 16. ss. i ügyen kaphatók.
FELBERMAYER ÁGOSTON
ösvegyének első m. kir. szabadalmazott
vizathatlan kautschuk-ponyvagyára -
Pesten (25 év ót* áll fönn) (613 12,ft)
ajánlja elismert legjobb késsitésü vizáthatlan ponyváit tetszés sierinti nagyságban lefcjulányoaabb Arakon. A gyár Rnkos-Palotán van, szemben a vasúti állomással. A raktár és iroda Pcston, Lipótváros kétsas-utcza 12. ss. as udvarban (a fiókposta mellett) Gnellca JáitoMiinl.
Odorin-szájviz.
Többszőri tapasztalás bizonyítéka után bátor vagyok mint toiletteszcrt e valódi illatszáj vizet i reggeli fogpor éa fogpasta helyett méltólag ajánlani, nem különben gyógyhatásánál fogva erősíti a fogiztqot, eltávolítja a már jelen lehető ízt (scorbut), kellemetlen bOzt, megszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek, melyet a t. cz.> közönség egy szájvíztől követelhet. Ara használati utasítással 70 krajezár.
Mogreudelhető kdzpdiiK fizetés-, vagy postai utánvét mellett
Kaüvoda János
gyógyszerésznél, Letenyén, Zalamegye. Csomagolitoert 10 krajezár Hzá-

Mint a legjeleab
SZKPI TÓ-SZERT
ajánljuk
D. Lang óvszor-kehöcsét (Práservativ-pasta.)
Kten egéiten ártatlan természeti anyagokból késaitett szépíti szer sem vegytani készülék, a őrnek lemml módon lem ártalmat, • atérl a legteljeib inognyngváual • klttlnő eredménynek biilo* biaonylláiával alánljuk hauuálatra.
Klen jeloi óvszer-kenéos liaimálattal van a bűné nísve, kiilAnflisn arcioa, nyakon é« kazekes, gyógyítja atonnal a tejrteljeib bitonyitéknyujlái melleit epemen ártalmatlanul a bőr minden tiaztátlaaságát s Uütéselt, épen ugy eltávolítja a betegségeket, vagy bd állal sléldézett ráaiookal, sebhelyeket, rlpacsosságot a a teat redőzetét, a leilailal szenlfitles tisztára, puha- a ruganyosra s az aggkorra is fiatal, egészséges srlnrs
rlpaososságol a a teat redózetét, a testszlal szeplőtlen tisztára, puha- a ruganyosra s az aggkorra is fiatal, egeszséges azlsrs
Idézi elí. Tulajdon*, hugy hainnló »«er míg hines, mely exon tökélyetenéget o.i.Iír elérte volna: Az eredmény esudálatoa és siegiepfi, ugy hogy minden további dicséretet feleslegessé tw/
Kgy tégely ára haianálati ul.ttiláaial egylttl 1 ft.
I). LANG arezfesték-kenöcse
(,,Schmink-jHisia")
bir miml axou fi''ntebli uev«i«tt tulajdonságokkal, ■ a bőrnek aionnal egéiten ártatlan módon teriuéixetei, tinóin i fyöugéd fehér vagy verei nlnt kölraönöa ; s bőrön teljeien láthatlan s föleimül min Ion eddig létexő ily nemtleket ,
Kgy tégely ára fehér vagy verei V ft o. é.
FöHziillitó rukliely nagyban úh kie«iben
egyedül feltalálójánál vsu
Igazsághü elismerése egy jó ügynek,
V K Jé Ogy ngyanit aa Ismert, hírnevű Anstherln-fogpsatára ronatkoiik, melyet Béosbss, Stadt, Bognergasae Nr. 2 dr. Popp os. kir udvari fogorvos ur képsjt. kinek többi fogsierei, ss Anathertn-ssájvlt • a Fogpor Is ktilönöien ritka előnysik által tűnnek ki. As Anstherlnfogp*»Ut> Lmételtin uiigvitigáltam, • wámoi íogfájáiban atenvodfikné), « kik| Kit hasináliák, axen ésxrevételeket lettem, hogy aunak hatásai kitűnőek, i hogy a i o k e n n é I f o g v a i n já l gon-j legfigyelétem éi | apai x t a la t a i in után m i n fo gp a i la felett h a t a r o x o 11 a n ''éi minden I e k i n-l tatben olőnynyel bir. De ea Anatherin-fogpaata k ül llönöteu a le< k 11 On o b Ii tiailitó »xer a fogakra n é t V e \ ■miáltal egyixcrimind a légnél ktllöthetlenebl le g é • x i é g i smer rangjára emelkedik. Mert a fogak gyö I Ikere* liiitltáia s legjobb sasr ssokat a rothadásiéi megóvni, a red-| Ive* fogak pedig roit eméntéit ét roes láplálkotáil ideinek elő, el tekintve a bortatitóan kines fogfájdalmsktél, melyek oka limét romlott fogakban kereaendő. Él igy, a* igaxiág érdekében, el Kell! fiimerni, hogy dr. Popp ur béeai Anathtnn-fogpaslája, nagyitertl elő-] nyel álul minden mái bMonlS sterek felelt roppantul kiválik, ahogy axok e ixerint joggal megérdemlik a legáltalánoiabli él legelterjedtebb lliaixnálatrai ajánláat, mit orennel nevem aláírásával és peci/temmell ilxonyllok, a egéiaen dr. Popp nrra blsom, miix< rint es ép oly igax-l mint, résxrehajlatlsn elismerésemet tetssés axerint felhaaanálja^
Berlin.
1>. II. Ur. Mfllli-r JánoM,
orvoii tanácioa.
I,ágh(l
mittatik.
(603 ¥0,8)
D. LANG
Héciben, Hurggaaie No. 47.
(618—90,3)
Kaphatók : Kagy-Kanixián ! Itelui Jóxief gyógyixe., Roienbern] llloietifeld, Wetiach, J. éa Keiaelhoffer J. kereikedéiében. — Pápán . Irschepeu J., Keaxliielyen ; PfWtlsrer gydgyaxeréii, Hinger M. Weii>| | Zala-Kgerixegi-ii : lióó K;. gyógyaxeréex. Kaproneián : Werli gyógy ixeréax. Varaidon : llalter gyógyixeréix. Httmegen : Dorner Kajel. Hxom iatbelyr:»: Plllirb Kerencx éa Rudolf gyógyixer. Határírvidéki 8x..Oyflr-n. Kibic K. C. Veixprémben : Meyr Tuiikau, ugy Oulhard Tivada-L''i fla Inál.l — Hiékeife|iérvárott ; l.egmann A. Ilraun J. gyógyít. Lovas-] lllerénybeu: lleiiler gyógyít. Kalórián : Horváth K. gyógyiteréix. Kee*.
leméten : Milhofer é» Machleid gyógyít. Pakion : Klorlán J. gyógyix.l lilnrmendeu : Horváth J.Homtenrend gyógyít Kapoavárott: Kolm J.T llingt, Itelui éi HchrSder gyógyít. 8tegnárd: llrshiay gyógyít. - | |Konyhi]ádon : KramoHn J. Stigelvárott tBarwarlb, Halamon gyógyas. f ■ Kaján : Miehitaeh 81. éa Horsfeld fiai, ugy liertog Ignáctnál. — Péeaelt -|/.«olnay \V. éi K. Zách, Sipnkh gyógyít. Kárádon: /.adnbánnky gyégyit |
Marrtalibaa: Kin uy^gysi. - Tolnában : OratT gyógyít. — Dunaföld Ivárolt hnkáei gyógyít. — Sient-OyUrgyAn i Nnthig — Alió-Lendván.| IKki .gyógyít. ■ Itohoncaon: Himon gyógysterést uraknál.
1, Ujlakyy Hirschler és fia
''fakeresketlő társulat \
ALSÓ-DOMBOUUBÓL utolsó póstu KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint \
deszka, lécz, ön mindennemU fenyü-épületfából:
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi eneiijil megbízás gyorsan és j iutányosan eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség to- ,
vábbi bizodalmát kérnók, ajánljuk j ^ . j
" Nagy-Kanizsán, SCHLESINGEU GYULA umál lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
. lljlak), Hlrschler 4 Fia,
(529—24) W fakereskedók.
FIGYELIK EZTE T É S!
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. cs. közönség, különösen a vidéki lakosok félrevezetésére. E kereskedők sem órások, sem — mint állítják -óratgyároeok, ennélfogva az órának bolszervozotéről legkevesebb értelmük sincs. Eladnak például avult lógonymflvot, pakfongállványban mint uj szabatos mAszerü órákat, valamint másféle leg kötónségesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindenki ilyfélo haszontalan órák vevésétől.
gflJT" A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akr.r venni, forduljon a jó
hirnevQ órétsllOZ, HERZ M., ''
ki átalában csakis as óragyártással foglalkozik. Bécsbon, (Stefansplatz Nr. 6.)
HERZ IKLpoig-
órás Bécsben, (Stefansplatz Nr. 6. Aussonsoiton, des Zweltelhofes) számos év óta jó hiruévbon részesülő legdúsabb tartalmú
ÖRA-RAKTARA
ajánlja mindennemű jól rendezett óráit nagy választókban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegysék szerint.
(tnill iHcbárák. ^ (56o-*,li)
kitünS ainSségüek a ci. k. kémléiteli hivatal állat megpróbálva. -pQ Minden easbályotolt óráról! jétálláii jegy adatik. A nem ttabálytotl drbja 2 fltsl olcaóbb
MOLL A. SEIDLITZ-PORA
Központi szállítási rakhely a Gólyához" czlmzett gyógyszertár Bécsben.
ÓvAti: Tapasztalván, hogy az enyéimnok szóról szóra után nyomott, sőt u közönség ámítása végett hnmisitott név-aláirásommal ellátott használati utasitványokknl árultntnnk Seid-litz-''porok, s evégett a kül-alak hasonlatosságánál fogva saját gyártmányommal könnyen felese-réltothetnek, ezon hamisítványok vásárlásától azon mogjogyzéssel óvok mindönkit miszerint: „ax általam készített SeUllltx-por minden katal(/<ija hasonló késxltményektöll meykülOnbOxtetésUl saját védjegyem és aláírásommal ellátva. 1
/*ra ogy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasitás minden nyolvon.
E porok rondkivUli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden
ilyot foglaljá
császári birodalom mindon részeiből kezeinkhez küldölt hála-iratok n legrészletesebben tanusit-
eddig ismert házi szerek közült tagadhatlanul az slső helyet foglalják ol; mint azt sok ozer a
ják, hogy -o porok rögxött szorulásoknál, emészthotleuség, gy^morhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásná^-idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hystcriárn, bt''tkórra és huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a'' leg tartó»b gyógy hatást eredmény ozlék. . «
ltaktárak Nagy-Katiixsán: Belus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. FcssolhofTor J. és Ro
senfeld F. uraknál
Marozsllbss IiMl Nándor
rérfl órák;
Eitlit henger ér, 4 rabi 10-12 frt
• arsnyker.
. ragéval 18-14 frt . ketlBa födéllel 16-17 frt . krilláiy Breg.14-17 frl
. horgony t. 15 rub. 16—19 frt ■ fln- eatlil lappal 20—23 frt . kettő, födéllel 18-23 fü
• finomabb 24-28 frt
• ang. h.krlit. flr. 18-26 frt
• borg.hadiór.k.lap 24 — 20 frt
• remontoire a nyaknál hutandó fel 26-30 frt
. rem. kettői fedél. 86 - 40 frt - jegeeiQveggel 80 —86 frt
• horg. hadi rem. 88—46 frt Arany keagerórNr.Sar. 8 r. 80 -86 frt
- horgony 16 f. 8t — 44 frt
• finom. ar. lap 4fl 60 frt ketUii lappal 66 - 65 frt|éi„él
aranykfl- ,oi|t<4
penynyel 86. 70. 80. 90. lO0-l20l
• jegeaSvegg. 42-60 ft Arán/ etil. artlap 60,76.
remoBtolr $0, 90 100 frt
. - kel. lap. 100,110, 120 160 frt Tsdáit éa munkái remonloir pakfong talmi aranyokban 13-47 frl Hölgy órák K*tt*t etil. 4 éi 8 r. 18 — 18 fl Atmj - - 26- 80 ft.
email. 80 - 36 frt bölgyérák ar.lap. 36 - 40 frl
II. * " "
•xtáiylappal kettSilap 8 r. 40-48 frt
emai kri
gyémánt.
38 - 48 írt 88 - 45 frt
S.
email gyémántok.60 66 frt hölgy horg. órák 40-48 frl jegecidveg 46 00 frt kellői lappal 60 66 frl remontoirok 60, 70, .80, 90—100 frl ■ ket födél. 90, 100—110 frl P" AtonkivUl mindenféle óranein késtlelben van.
Ktüit órák 1 - 1.50-ig aranyot-tatnak. / \ Kiflit óraláncxok 2 frt 60 kr. 8. 4. 6. 7. 8. 10 - 1«. frt
Arany óralánetok 18. 25- 28. 80. 40. 60. 60. 70. 80. 90. 100. frt-Kellő órával 7 ft.
— Kellő órával, mely a kel-gyergyát gyújt 9 frt. — Hix keltő, riaittó lUttel, mely
egyiierimind gyergyát gyújt 14 frt. — Párisi köllS óra diitea bronct-lokban 12, 13 - 14 frt, Hordozhat* éraégi eilenórzé órák.
— Horgonyféle, rubinual, at eddig létetők kflxttl legjobban han nálható minden vaapályandvari őrré-•lére, atinhátakban, gyárakban itb. Kteu óráknak .mindegyike ng; vau stervetva, hogy bat különféle belyeu
ellendrAi 40-48 frt.
Legnagyobb válanték a I
auteie.i p«, sl brosoi órákban
20. S2. 16—80 írtjával — ugyauax aiSmflvel 28, 30, 36, 40, 60, 60 - 1(N) írlUi.
Ltgssgysbb raktár Isgae^ákban
Tulajdon gyártmány, két évi jótálláiial; Naponta felhutandó 10, 11. 12 frt. — Minden 8-nap felhutandó 16. 17. 18. 10. 20.22 írt. — Ugyanai óra- éa félóradtéssel 30 83. 36 frl óra- éa ne gyedóra lltéisel 48. 60. 56 frt. Hónapot regalateor 28. 80 32 frt- Ciomagolát ingaórák nál t irt. 60 kr.
Minden javitátok lehető leg jobban végeiio''nek. Vidéki inegren deléiek ax n*>iegoek kénben bekOl-dé«e nagy poitáni utánvét mellett legpontoiibbau teljeailtctuok. Meg nem (elélő órák kicseréltetnek.
"rák cteiébe is elfugadlatnak. Kltlöu kívánatra köldök bejött nuxe gekérl aránying órákat éi láurtoka-rálaitlátra, él a meg nani tartót áruért járandó öaaieget viaitakAldönit
Belovárott I.akovic« 0. Csáktornyán Kárán II. Kiszegea Ciacilnovlti Iitv. gyógyít. Kapoavárott Kegl Nándor gyógyít.
a . Kohn Jakab Kereizlen Broyer Jakab fial Kapronozán Wvrli 8ánd. gyógyít. Leteayés Kalivoda J. gyógyít.
Bánok-Szt. gyttrgySn Kiblci
ren l''iileh Kereuet gyógyít.
„ „ J- gyégyai.
Szambathelyen
Sopronbsa Metey Andráa gyógvia'' Zágrábban Mitlelbaeh Z*. gyógyít.
Ceyleck J. J. gyógyít. Urwein Kr. gyégyn.
(544-52,20)
Ezen czfgeknél kapható még: A norvégiai Borgon városból való legtisztább és loghatályosabb
valóai Dorsoü-lialmáJzsir-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt. /
Mindon üvog, más halmájzsir-olaj fajt^l leendő mogkülönböztotés végott védjegyemmel van ollátva.
A valódi Dorsoh-halmáj •zsír moll- és tüdő-bajoknál, sorophulus és rachitis betegségek-bon legjobb gyógyhatással van ; meggyógyítja a legelidültobb köszvény- és csúaíbajokat, valamint az időszaki bőrkütogokot.
Ezon legtisztább és loghatályosabb halmájzslr-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb cgybogyüjtése és kiválogatása álul nyerotik, és átalában semmi vogytani kezelés alá nom vona-tik, hanom a bepecsételt orodeti Uvegekbon lévő folyadék ébon és ugyanazon állapotban vau, mint az közvetlonUl a tormészot által nyújtatott. Moll A., gyógyszoréss és vegyész Bécsbon.
KELLER ós ZSITVAY
selyem és nöi divatkelme raktárukban
Pesten Szervltatér Q. sas.
A legújabb selyem, gyapjú gyapot női divatkelmék, kész nöi ruhák és mindennemű felöltők, valamint sok más női sdivat-czikkek, dus választásban és lehető olcsó áron kaphatók.
Ruhák készítése sajatszabómühelyünkbena legújabb divat szórtnt gyorpan ós izlósteljeson jutányos arak mellett eszközöltetik.
'' »
Kelme minták vidékre készséggel kUldetnek, a megrendelések pedig kiváló figyelemmel es gyorsan eszközöltetnek. iw«-6.«)
Kérem figyelembe venni 1
Minden áron legjobbnerUek éa kereikedők vagy nem órátok ál-Ome uem vegyi.
l»l ajáulollakkal
lendok.
lyoni selyem kelmékből
gyári raktiír.
ita József kiadó, lap- éa nyomdatulajdonos, gyorssajton)omása Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa, 1871, augusztus 2tí-án.
35. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
■ - i :í
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
/ Veffyea tartalmú hetilap
a szépirodalom. kereskeil elem, ipar, gr/dáSKat, tudomány és min eszet karébői.
Megjelenik::
minden izoeibatoa,-egén • Qy*kr«n aiMfél vagy két ivén. Ntrrkf»«iüi iroén «m klndó bikáiul:
WA''JHlTfl JÓtRKV kUnyvkere.ked.ié en.
Elöflzetósi föltételek:
ll«l)Imii háslina hordánál éi vidékre poitán kllldse Kgéat évre : • 6 frt - kr. Kél évre - .8 . — , Évnegyedre . | . 60 .
Hirdetéseit
A hat ha.áho. petit dórért I-»Kftr 7 kr. 2<asor t> éa minden további beiktntánért ft kr. tttlyegdij minden egye» lieiktnliMrl 30 kr. .Nyilt téren* egy |>etit «.r beiktutáai dija lil kr.
. rmcit.i
i
Hirdetéseket elfogad:
N.-Ka*li*Aa: K ADÓ HIVAT A í.. Keuthelyea: HUI.Y J.VNtM. Peaten: ZKIKI.EK M. LANG I.EOI''OM), U HINUKIt sXsi>t)K BfOaben: MA V8KNSTKIN St VDtJ I.KU, MOSME Kl/I/OI.F, OPPKIJK AI.UOS é« NAKTI.E8 ItKUMAN.
Tervezet
a zalamegyei gazdasági egyesület által 1871. ; évi oktober 8. D-ik napján Picsán uieg-tartandó gyümölcs-, szólló- és bor
kiállításhoz. (
♦ \
I. A gyümölcs ki dilit ás kiterjesztetik az egész megyében termett, mindennemű friss gyümölcsre.
X gyümölcs kiállítással összeköttetik a?, egész megyebeli gyümölcsfa tenyésztés körül kitejtett szlalomnak is megjutalmazása, és így uradalmi, községi, vagy ma-gány-faiskoldk tulajdonosai és kezelői pályázhatnak a jutalomért, ha a gyümölcsfáknak a kiállító által lett tenyésztése a helyszínéhez legközelobb lakó két gazdasági egyesületi tag által igazoltatik.
A faiskolák rajzban, és pontos jegyzékben bemutatandók.
, II. Szőllü- és bor kiállítás kitörjed a kapornaki és szántói járásbeli szöllö-hegyek t/rméseire. , • '' Kiállításra bocsájtatik minden szőllő-faj, az illető szólló térek felsó-, közép- és alstí részeinek terméséből. A szóllő-fürt legalább három pár levelet tartalmazó* ve nyigével] és virág cserepekben állítandó kí.
Kiállítható továbbá a fentebb, érin tett hegységekbon termett mindennemű bor is. palaczkokban, ha lehetséges, ugyanazon faj-bor több évről, a szüretelési időnek, u a bor átlagos folyó árának megjegyzése mellett. y
Ezen többször ériutett hegyek termésein kívül minden megyebeli szólló birtokos is részt vehet saját szólló és bor termésével.
Jutalmak.
Mindeu kiállított, s érdemesnek talált tárgy részesülhet jutalomban, éu pedig: pénzbeli díjban, vagy dicsérő oklevelekben, melyek az elismert érdem fokozat szerint j osztatnak ki.
A pénzbeli dijak következők.
I. Gyümölcsért: Első reiulü dij 3 db arany az átalában legszebb gyümölcsöt kiállítónak. Továbbá: 2 db. arany a legszebb alma-, és 2 db. arany a legszebb körte-csoportra.
Másod reudíi dij ik: Három dij egy-egy ezüst két forintossal; és hat dij egy-egy ezüst egy forintossal.
II. Fa-tenyésztés<h''t: Egy jutalom nófly db. ezüst két forintossal azon néptanítóknak, ki baját szorgalma után a legszebb gyümölcs-fa iskolával bir, vagy olyant kezel. — Továbbá : egy jutalom két db, ezüst két Jorintossal az első díjra érdemesített után következőnek. **
Magányos fatenyé-xtöknek: Három első reiuiii dij 3-3 db. ezüst egy frtossal, és három másod renr*.d dij 1 — 1 db. ezüst egy frtossal.
IIL Szóidért : Kgy első rendű dij 3 db. aranynyal. Kgy másodrendű dij 2 db'' aranynyal. Három harmadrendű díj l — 1 db. aranynyal.
Ezeken kívül a szorgalmat tanúsító termelók számára: négy dij 1 — 1 db. ezüst két forintossal. — Tizenkét dij 1 — 1 db. ezüst egy forintossal.
IV. Borért: Kgy elsőrendű dij 2 db. aranynyal fehérborra. — Egy elsőrendű dij 2 db. aranynyal veres borra. Két másodrendű
dij 1—1 db. aranynyal fehérborra. — Két másodrendű dij 1 — 1 darab aranynyal veres borra.
A pénzbeli jutalmazásoknál a fótekin-tet az lecud, hogy leginkább a népnek, tanítóknak, s azon vinczelléreknek szolgáljanak ösztönzésül, kik ugyanazon egy szólló-ben több éven által dicséretes szorgalommal és jó erediuéuynyel működtek. — Egyéb kitüntetések 1-só és 2 odrendü dicsérő oklevelekkel eszközöltetnek.
A szólló jutalmazásoknál figyelőmbe vétetik: van o forgatva a talaj, melyen a kiállított szólló termeltetett? a kiállítónak saját ültetményébol való-e? mikép miveli szóllejét ? mily terjedelmű az, hány s minő sjuiíllöfajokból áll? talaja mily vegyületú? a hbgynek aljában, derekán, vagy felsó ré-szón fekszik-e?
Mind ez, ugy a szólló neve pontosan feljegyzendó, vidékenkint divatozó különbözés szerint. — Ezen körülmények, valamint a gyümölcsre nézve a saját termelés, ugy a fatenyésztési dijakat illetőleg a fáknak és csemetéknek tulajdon tenyésztése s állapota hitelesen igazolandó.
Általános tudnivalók:
A kiállítás egy központi rendező bizottmány s ennek felügyelete alatt a vidék beli albizottmányok által eszközöltetik.
A kiállítás helye: PaC8a. a vendéglő terme, hol a kiállításra szánt tárgyak pon-tos jegyzék, s a megkívánt bizonyítékokkal egyetemben 1871. oktober 7-rc estig legkésőbb 8-ra reggeli 8 óráig a rendező bizottmánynak átadaudók, — később beérke-
zendő tárgyak jegyzékbe nem vétethetvén, a menynyire lehetséges leend, felállitatnak ugyatr, de díjban nom részesülhetnek.
A kiállítás Ünnepélyesen megnyittatik oktober 8-án délelőtti 11 órakor s tart miududdig, inig a kinevezett bíráló választmány a kiállított tárgyak megbirálását, a jutalmak, és kitüntetések oda ítélését, s azok ünnepélyes kiosztását befejezte, mi oktober U én délután leend.
A kiállított tárgyak a kiállítás bofe-jcztével elárvereztetnek, az érettük bejövendő pénz a kiállítási költségek pótlására fordíttatík. Az egyesületnek minden tagja, s minden ügybarát, és érdekelt szíves részvétre felkéretik, különösen a megyebeli nagyon tisztelt lelkész urak, hogy a kiállítás sikerének előmozdítására buzditólag hatni szíveskedjenek.
Kelt Zala-Egerszegéri, aug. 6. 1871.
'' ÁllVAY ISTVÁN,
keriéaseti nakoaitályi elnök.
Ezen fentebbi kiállítási tervezet a gazdasági egyesület által egész terjedelmében elfogadtatik s annak foganatosítására kineveztetnek
A központi bizottmányhoz: Hkublics István elnöklete alatt báró Guzics Alajos, Kaiser Zsigmond, Isoó Fcrcncz, Isoó Alajos, Königmájcr Károly, Kőnigmájer János, Árvay István és Thassy Lajos urak.
A rciulezö bizottmányhoz: Árvay István elnöklete alatt Dervarics Ákos, Der-varics Iture, Baudisz Gyula, Baán Kálmán, Kaiser Zsigmond, Skublics Sándor és Ta-labér Zsigmond urak.
A biráló választmányhoz: Glavina
T A Üt C Z A.
A felső-őrsi ősolajfa emléke.*)
Augunlui 17-én 1871. KeUJ-örs ői olajfája, A Hallotok maradványa : Noé • galambja emléke, Árnyában fakadt bit a békát Honi fftldUnk diatpéldánya;
- Ilire Is járt menta tájra t Zala nevoteteeaáge, 8zsmlél3k gyöuyttrlieégo : IllUakeaége gaidájának, Knrtveaaége egén tájnak : Több aaásadnak hirmondója,
x 8ok esivütok takarója, Madarak nálláaadója, r.hea méhek táplálója; Kallat-leveltt lombjával, Aranyvirág baltaamával. Kedvei piro* gyUmOlcaével, Uycrmekek táp « gyógynerévei : Ae én nivem fájdalmára, Rokonimnak siralmára;
— Ilin ott virnlt boldogságunk, fcs igy frtldi mviinyoraaágunk, Nam ia álmodva — várva, — Aa oriaág — a vidék kárára
E napon ért véget I
Viharral jég, a aápor (ilkadt. Milyen pokolbél aiakadhatl UOrgntt a ttlien ítélet lloraadt minden ftlldi .élet : Kgytitt rohautak hegyibe ; Megtart fini neme* »aive I
•> Zalamegt« Ki-ltő-Öra knnégbeii a Dallot-eialád hajdani birtokán moit KOvpaek kertjében volt egy igen neveieteí itiioUjfa, melyet a f, évi ang 17 ki Vihar tOv««t(il kitépatt. Krről aa^l «t áriátiiUlte var-leiet. 8i«rk.
v — lloitorkiny volt agy atixonya, A nép a véait arra fogjál ElkOltOatttt Innét nitme, '' 8AprD lova volt OnbUno j 8ieui« átkotan keringett Vinta, vi»iia i* tekintett: As olajfa volt aátora, Ott folyt bUoáldotnát borai Aiért fájl OrdOgi lelke, Moit''botauját ráleboll.l Kitart kopott aárháaábdl Tábort hoaott Qahenábél, Megrohanták terageddl,
— R a boiiorkány forgénéltfil, Kidőlt a fa gyOkaraatSI 11
H6* aiallemek I elmehettek I
— Ninci OrcOn több emléketek I Madár ne lieaa • tájra,
Nem nálhaUa aa olajfára I Királyi du» méhieregek Nem len már baltiam mételekl 8tárnyai nyári anyhe nellS, Haliiamba nato fUrOnthatS : Tóbbé — hervadó olajfa, Mi len QlhetOnk árnyadba) Pedig eddig mi, a vendégUuk Ott ítépen el hdielgettltnk I Jó hogy a forgónál dUhe Ott nem talált a aOldffibe I — T» FeliS On elmondhatod, .Nein énünk több olaj magot''. Ninoi Dalloi-kerti olajfa, llotiorkánynál kiirtotta 1 De ornágoi volt aaépiéga, Maradjon fnnn hát emléke I 8 veimen a boiiorkány nyoma - ör.tkro a lialatonba I
Még ak 6ifa emléke ál. Itolvébe nj larjadék káli Klionlt aypokol vihara, 8itt a« latén napiugara. A kert uj. lelkaa urnSja, Öa emlékek tliatalfija,
A* 8i tOraaot megkAnyatt«, ágát helyébe illtette | Megered a hit fient fája, Ha atiraietharmat járja; Fakad .atebb, ujabb olajfa, Tarem baliaain, gyiimOlea rajta, J.W teaa vidékuek,'' fiának, 8 érdeme leat egy houlánynak !
ÖK8I.
m i vidítja, végro egy a e ra ni i untatja, végru ugy aomqii mulattatja. I Azonban tisztult olvasó, nom akarok öa i tUrtdmrivol i''gy aominiért visszaélni: tehát \ unnyibu vegye (in, rainthn nem mondtam volna s o m m i t. Franczíáböl
KRAUSS SIMON.
Semmi.
Barátom 1
Ast mondja fijp, bogy a semmi ugyan kuviís, hiszi ön? Én r«^ez«mrdl azt mondom, hogy a mai világban mindeu semmi. **
Nemde hogy annyi bötnrlalmu, annyi papírt feketítő és annyi szabadolvtlaéget rontó regénynok nagyobb része gyakran semmivé lest I Semmiből kéaztllt, semmiért eladiák, seiurai idó alatt el is olvassák, és tni baszna: s e ni ra i V
Hány a e ra ra i t ér3 ember van, ki egy ideig valami lévén, ismét semmivé lett!
Mi boldogtalanabb, mint az adósnak sorsa, mi durvább a meggazdagodott szívnél, mi kOnnyebb a szerelem nyilatkozatnál ?iom ra i.
Láthatja ön tehát, hogy az egész csak s e m m i, *öt a s o ra ra i n é 1 is kövesebb.
Mi baja annak, kinok mindene vau? semmi.
l)o a semminek sohol sincsen annyi befolyása, mint a szépn?mnéh tud us tetszeni s o ram i v e I, ékesíti vonásait s e m mive I,-egy b e m ra i szomorítja, egy semmi yi-gasitalja, ogy s o m m i boszantja, egy s e m- 1
Balaton-Füreden.
18Ö8. jul. 30. f Art gondoltam atebb as élet Itt Balaton-Karodén ; l''edig dehogy: a rósaa raak Itt ia ttSviaael terem.
Járnak kelnek egymái melleit Kgéaa nap ai emberek : Aa egyik agg, mi Kgémégei,
Itt péntr Olt aierel .Hitátra e — .Nagya
teatea klabb, log:
hogy .. gy meghalok I .
Hat ii, axt ia érdekkapci.ok'' l-''flaik Oiut napokig, 8 ha elválnak, aat aem tudja, lleatédtirM hol lakik.
Mn.t meg mig pietiny atobámbau Vágom-rágom tolUmat, A llalaton saját hallom, Ki at eiő hogy nakad.
S/akadj, asakadj aápor ea3 I Ku majd addig luaulok -. Hiaa mióta ativem éret, t gyia raak lirni tudok.
GVULAY UéLA.
Lajos elnöklete alatt Séllyey László, Dr. Takács János, Tersánszky József, Ters-tyánszky Lajos, Dervarics Ákos, Horváth Mór cs. kir. kamarás, Cscsznák László, Skublics Gábor, Fábiánics Gyula, Kaiser Zsigmond, Árvay István, Baudisz Gyula, Korner Antal, Folgár Ignácz, Talabér Zsigmond, ás liajky Lajos urak.
Egyszersmind elrendeltetik, hogy ezen tervezet kellő számú példányokban kinyomassák, s minden egyes bizottsági tag urnák, valamint a megye hatóság közbenjárásának kikérésével a szolgabiróságok utján minden egyes községnek és a lelkész uraknak megküldessék.
Kelt Zala-Egerszegen, a megyei gazdasági egyesületnek 1871 -ik évi augusztus 8-án és folytatva tartott évnegyedes közgyűléséből.
SKUBLICS ISTVÁN,
(IgyvexrtiS alvliiKk.
F e 1 h i v á s.
Zalamegye lótenyésztési állandó bizottsága részérói ezennel közhirré tétetik, miként f. é. szeptember 21-én d. u. 2 órakor Szt. Ilonán a csáktornyai vásártéren lökiállitás tartatik, mely kiállításon megjelent tenyészlovak díjazására a nm. m. kir. föhlmivelési ipar- s kereskedelmi ministe-rium 8765, sz. a. kelt intézménye szerint 57 db. aranyat, 14 díjban kiosztandót, adományozott, és pedig következő megállapítás szerint:
Jutalmazandó lovak:
3-2 évt-H kaiirsnk Mxáiiiiir.i;
Egy dij — 6 db. aranynyal.
» » • 5 „ „ Három dij — 4 „ „
Öt dij - 3 * „
4 — 7 éven kancsók Mamára *ikiKjlU
MiopÚN mlkoviil:
^gy díj — 6 db. aranynyal.
_ r,
» » — •» „ „
Két díj - 4 „
Felkéretnek ennek folytán az illető tiszt, kiállítók, hogy kiállilási szándékukat, k kiállító tulajdonos neve, — lakása — a kiállítandó ló születési, vagy neveltetési helyének, — származásának, kor-, szin- s nagyságának (hüvolykmérték szerint) feljegyzésével szeptember hó lö-ig Czigler Lajos tiszttartó urnái Csáktornyán, posta utjáu bejelenteni szíveskedjenek, hogy a rendezőség a nyert bejelentés nyomán a kiállítandó lovak elhelyezéséről eleve gondos-kodhassék.
Minthogy a bírálat a kiállítás napján d. u. 3 órakor kezdődik, szükséges, hogy a kiállítandó lovak ugyanazon napon vagy is szeptember 21-én d. u. 1 órakor a számukra kijelelt helyeket elfoglalják.
Minden kiállított ló, tulajdonosa által fog élelmeztetni, egyszersmind a kiállított lónak tulajdonosa által lett neveltetése községi bizonyítvány által igazolandó, mely bizonyítvány a bejelentéssel együtt mulhat-lanul Czigler Lajos urnák Csáktornyára beküldendő.
Fel kéretnek a községek elöljáróságai, a gazdasági egyesület, a megyei lótenyésztő bizottság tagjai, — a főtisztelendő és tisztelendő lelkész urak. miként lótenyésztésünk emelésére czélzó ezen kiállítási hirdetésnek, minél szélesb körbeni terjesztését hathatós befolyásuk áltat elősegíteni, s az által a kiállításnak sikert biztosítani szíveskedjenek.
Kelt Z.-Szt.-Mihályon, aug. 19. 1871. HORVÁTH MÓB m. k.
Zalamrgyc állaudd lóleny««iU(i bliotUág olnf kt.
Megjegyzés a
„Gyógyítsuk a sebeket!"
czimft czikkr«
a „Zala-Somogyi Közlöny'' 34-ik száma egy czikket hoz Szerény i Endre úrtól.
E czikknek feladata lenbe — czime ntán ítélve — társadalmi életünk valamely'' veszélyes kórjelenségére reámutatni, s a kóranyagot szakavatott orvoshoz méltó biztos kezekkel eltávolítani, vagy annak eltávolítására legalább olyan czélszerü gyógy-
mód használatát ajánlani, melynek alkalmazásába mind a közönség mind a veszélyes beteg belenyugszik, mert azt moudják a gyógyítás sikorérc legisó rcczipc az orvos iránti bizalom.
Én teljesen megvagyok győződve Szörényi urnák jó szándékáról, ügyszeretetéről; de legyen szabad kimondanom, hogy a cu-rája alá fogott betegségnél mind a jellemző diagnosisok meghatározásában, mind a gyógyításra szánt sebtapasz vcgyalkatának össze állításában némi ingadozó határozatlanság, némi bizonytalan kapkodás vehető észre.
A beteg, melyet az idézett czimü czikk gyógykezelés alá fog a tanügy. A tanügy daczára annak, hogy a czélszerü iskolatörvények megalkotása óta 3 év tílnt le — máig sincs kellő állapotba helyeze. Körül-belöl ezt mondja Szerényi ur czikke elején.
Hogy tanügyünk állapota nem emlékeztet berniünket valami viruló egészség ragyogó symboluuiáru, a/, tagadhatlan, mert hisz 300 éves nyomor szomorú emlékét gyászolja halvány képe, 300 éves rabság nyomai setétlenek szenvedő alakján.
Azt pedig, hogy daczára ezen hosszas szenvedésnek, iskolai törvényünk megalkotása óta a hosszas szenvedés setét éjeiét az egészség biztató pirja kezdi felváltani tanügyünk egén, azt a legsötétebb gondolkozású pessimista sem tagadhatja.
Hogy ez a beteg tanügy, melynek elsatnyult testéről csak imént verték le 300 éves nyomor kinzó bilincseit 3 évi üdülés után nem tölti el egészségének hitével a mivelt világot, azon sajnálkozni igen, de kétségbe esni nem szabad.
Igen, de azt mondja Szerényi ur, hogy ha Eötvös jobban megválasztja embereit, ha az Ugy élére szak férfiakat állit ennyi idó,alatt többet lehetett volna tenni s ezzel általános szokás szerint oldalba dőli a tanfelügyelőket, aztán megemlít egy tanfelügyelő „tollából kiesett" levelet s elkezdi őket puhítani.
Hogy Eötvös hogyan tudta megválasztani embeieit, arról tanúskodik a „szeretetház," mely eddig hazánkban egyedüli'' tanúskodik a „Tanügyi tanulmányok Schweitz és Bajorországban" mely a ma-irodalomban eddig szinte egyedüli, tanúskodnak az iskolaköuyvek s tanúskodik végre azon reményteljes mozgalom, melyet Eötvös lángesze indított meg, arról azonban hogy minden a tanügy terén működő egyén nem országhirü elismert tudós, Eötvös minden ember ismerete és lángszelleme mellett sem tehetett.
I)e lássuk mennyire jogosult Szerényi urnák a tanfelügyelők ellen — „keveset kivéve" — intézett támadása.
Nincs a világnak tudománya, mely annyi különféle foglalkozású szaktudóssal dicsekedhetnék, mint a paedagogia. Lehet rosz mesterember, ügyetlen kereskedő, hanyag iparos, tudatlan hivatalnok haneiu azért a paedagogia zászlója alatt,taindannyi szaktudósnak képzeli magát, midőn nevelésről van szó, mindegyik paedágogusnak s ennél fogva feljogosítottnak hiszi magát arra, hogy kritikájával, gáncsolodásaival s nem ritkán rágalmaival a nevelés rovására minél nagyobb zajt üssön, innen van, hogy a tanfelügyelőknek miiködésök óta oly sok gúnyt, esetlen kritikát és sületlen élczet kelle cltürniök, mert a tanfelügyelőt a hívatlan s/uktndósok egész serege veszi körül s olyan valaminek tekinti, melyet minden jámbor állat kedve szerint megrudalhat.
Szerényi ur aztán látva a hívatlan prokátorok rugdalózásait, ó is reá nyomja egy a kezdet óriás nehézségeivel küzdő testület legnagyobb részére a iml.itlanság-, hanyagság- és lelkiismeret lenség szégyenbélyegét. Szerényi urnák elég meghall; ni a gáncsolódási szenvedély kárhoztató rí adózásait, hogy ó is azonnal cselekvésre lelkesüljön, s a nélkül, hogy a helyzet nehézségeit figyelemre méltatná, nyomban kikiáltja a tanfelügyelők eddigi működését üres ( „szélcsapásnak* nem gondolva azzal, hogy j ez által vakmerőn arcztil csapta a méltá-| nyosságot.
Azon aggodalomtól, hogy a Szerényi ur által idézett tanfelügyelő — kinek tévedéséért elég kimélytelon az egész testület nagyobb részére anathemát kiáltani *— hibás levelét valamely, a magyar nyolvet is értő külföldi tudós nyelvtanilag elemezze, megment bennünket a vidéki magyar lapok iránt tapasztalt általános közönyösség, de őrizze ám meg a jóságos ég azon veszélytől is ennek a szegény nemzetnek jó hirét, hogy valami külföldi nyelvtudósnak történetesen kedve kerekedjék Szerényi ur „Gyógyítsuk a sebeket" czimü czikkét nyelvtanilag elemezni s az abból szedett tapasztalások nyomán a magyar nyelv szellemét mondatszer kesztés-tanát, szóképzését a külfölddel is ismertetni.*)
Azt mondja továbbá Szerényi ur, hogy a tankerületi főigazgatók megszüntetését gazdálkodási szempontból helyesli, pedig vannak esetek, midőn a főigazgatók ellenőrködő szerepére égető szükség van.
Már engedjen meg Szerényi ur, a tankerületi főigazgatók fentartása — vagy megszüntetésére csak két körölmény bir döntő befolyással, fis pedig vagy szükséges a főigazgató, vagy nem. Ha arra égető szükség van, fentartandó bármi áron, mert egy nemzet legszentebb ügyének kipótolhatlan kárára gazdálkodni a nemzet ellen elkövetett me^bocsáthatlan bilit volna. Egy nemzet életéro s fenállására nézve nem az a fő-kérdés, fyogy m e n n y(í t, hanem az, hogy mire költ, mert különben Szerényi ur felfogása után indulva megkellene szüntetni az ország minden hivatalát csupa gazdálkodási szempontból.
Ha azonban a főigazgatóknak fentar-. tását csakis az érettségi vizsgálatokon felmerülhető visszaélések megakadályozása teszi égető szükséggé, ugy a tanker. főigazgatóságokat a kormány minden lelkismeretfurdalás veszélye nélkül megszüntetheti, mert, ha a legjobb esetben, minden érettségi vizsgálaton jelenlohct is a főigazgató, mégis csak az illető tanári tebtület jelentése nyornád intézkedhetik, mfert ép oly elhamarkodott tévedés volna valamely tanulőjt csupán az érettségi vizsgálaton adott zavart,hibás feleleteért azonnal megbuktatni, mint ugyanott valakit egyszerre eminenssé tenni. De ha 8 év sikere pár óra ijlatt az érettségi vizsgálaton alaposan megbírálható volna is, még akkor sem tartom szükségesnek a főigazgatót, mert nem szeretném a gymnasiumi tanártestületnek azon nom épen hízelgő l/ókot mondani, hogy igazságszeretetében, méltányos érzületében én semmit sem bizom.
A protestáns felekezeti gymnasiumok-nál nincsenek tankerületi főigazgatók, hanem azért vannak még is jóhirü iskolák, a mi világosan bizonyítja azt, hogy az iskolák jó híre, az iskolák becsülete nem a tanker. főigazgató, hanem az illető tanári testület kezébe van letéve.
(Vigo kOrstkesifc.)
Általános határozatok az országos tűzoltó ünnepélyhez.
1." Azon tüzoltó-egylotok, molyok az Un-népélyon résztvonni szándékozunk, folkérot-nek a kitöltött jelentkezési ivokot, (IV. melléklet)
szeptember t-ig mindenesetre beküldeni. Kzcn határidd után beérkező iolontkozé-sok csak is azon esetre vétetnek ngyeletnbo, ha lakások fenmaradnak.
2. Az előre fizetendő ünnopélyi járulék 1 frt o. é. liAtároztutott. ^
3. A jelentkezési ivek beérkozto után, az illető egyleteknek a tagok novoikro szóló Ünnopélyi jegyek rögtön mogkuldotnék. Ezen jegyek igazolják a résztvevőket, és a közlekedési intézeteknél az illőtöket ürleszállitási kedvezmény ben és mindeu az ünnepélyre vonajt-kozó helyiségok mogtokinthotésébeu részesiti.
, 4. A tüzoltó-ogylótok toljes felszerelésekben, hu lehetséges zászlókkul jelenjenek inog.
i"). Minden résztvevő ogyleto székhelyének nevét fehér szalagra nyomva mellének bal részén viselje.
'') Tngadlmllan, mi i* ctodAlkoitunk a klilrat ulra*á*akor, liogy I. iniiiikatártunk, ki dicniretoien fogadott tnálM;
iifiv,''l ía fftlléppw, oly, lehot mondani, pongyola rtylmoa Minn«U a vilAg |rv?x«bb (Igyp, a »»al>a<l»ág ikrrtr«tvár«, — a né|>noY..|,''» e«-ii-íjít. Kiadtuk inindou válloilatát uélklll, ugy stinto a« rrro vunatku*<S jclon . f.trrcvrtelf |«, fonUrtván loaguukuak a kí«í>bbl houádóliit. 8«»rk.
ö. Ab egy00 egyletek képviselői bicottmá. nyaiktól nyert meghatalmazásuk által igazol, ják magukat.
7. Az ünnopély tartama alatt beérkező egyos egyletük vagy tagok számára beérkező levolck vagy stlrgőnyök, az illető novo és lak-holyo (N. urnák honnan ?) pontos foljogyzése mellett az ünnopélyi irodába (plébánia tér I-ső őrség) küldendők, honnan az illőtöknek kiszolgáltatnak.
H. Az Ucnepólyi jegyek az űtjogyok vál-tásá..iíl előmutatandók cs a közlokedési intéze-tok bélyegével ellátandók.
9. Az egylotek és tagokon kívül a kiállító gyárosok is az ünnopélyi jegyok előmuta-tása által mindezen kedvezményből) részesül nok.
10. llővobb tudósítással kívánatra szol gáliihk
FltiUclinrker Lajoa. Htern Károly,
(magyar) j«gy*<>. (német) Jegy»8.
Ünnepély! sorrend.
I. nap.
tiiombat iÖ-óii. Vendégek fogadása ax ünnepély rendező bizottmány áltnl;
— é* azoknak olvezetóso az állandó irodába.
— (IMébániatér I-ső őrség.) A megérkezett, egyletek zászlói ugyanott elhelyeztetnek , a vendégeknek lakásaik czimo és az Uuaopélyi jolvény átadatik, ezek után az ifjúsági vódoró tagjai a vendégeket lakásukra vezetik. Az ünnepély tartamára fennálló irodában a lakások jogyzéko található. „Ugyanott a diszebédre szóló jegyok válthatók.
Délelőtt 10 órakor: A kiállítás ünnepély í>h iiii gityitÚNN, — A kiállítási épület az erdő-soron áll, a közlekedésről, lóvonatu ''.vasút é* ííuaskocsik álul lesz gondoskodva.
Kh^^ órakort Takarodó a városon keresztül a lövöldéig. Ugyanott: Fogadási estély.
II. nap.
Vasárnap 17-éu délelőtt 8 órakor: Az országos központi bizottmánynukés a szövetséghez tartozó összes egyletek képviselői olöártukezlete a lövöldében.
A megjutalmazásra kiállitaui szándékolt tárgyak bejelentése és a vizsgáló bizottmáuy megalakulása a kiállítása épület irodájában.
Délután t órakort Az össze* egyletek összejövetele zászlóikkal az I-ső őrségen (plébánia tér) a díszmenet rendezése, a Duna-
{arton. A díszmenet a Vkcz-,, Dorottya-, ''Urdő- éa Nádorutczákon keresztül az ujépü-letbo érkezik.
Délután órakor: Buda-Pest ösz-szes tűzoltóinak nagy disz gyakorlata, külön ezen ezélra épített mászó házon (uz ujépülotbon.)
Esti 8 órakor: Diszostély az „uj v i-I ág b a o."
III. nap.
Hétfőn 18-án dél. lőtt 9 órakor: A magyar tűzoltó szövetség központi bizottmányának uagy ülése a lövöldében. (Minden tűzoltó megjelenhet, de ülé«i és szavazati joggal e-sak is az országos bizottmány tagjai bírnak.)
Délután .8 órakor: Diticbéd. A jegyek, melyekre a diszobéd-helye és egyéb közelebbi meghatározások feljegyeztetnek, az ünnepély tartamára fenálló irodában válthatók.)
IV. nap.
Kedden lü-éu reugcl 7 órakor: A kiállított gépek vizsgálata a Dunánál (az I-ső őrségnél.) A dijak kiosztása.
EMe 8 órakor: bucsu estéJy a lövöN dében és a jutalmazottak kihirdetése.
Al ünnepély vége.
—rr-y
Napirend.
1. Az elnök megnyitó beszédo.
2. Az egyletek képviselői igazolványának vizsgálata.
3. 1870. évi doczomber hó b én tartott alakuló gyűlés jegyzó|tÖnyvénok olvasása és hitelesítése.
4. Az országos kózpouti bizottmány eddigi mflködésérőli jelentés. *
5. I. Indítvány tflzreudórségi roudoletek városok és a vidék számára.
11. Indítvány. Egységes jeladások felotti tanácskozás.
III. Indítvány. Koiidszer csavar behozatala felotti tanácskozás.
IV. Indítvány. A biztosító társulatok azon ) kötelezettségét illetőleg, a tűzoltóságot rendes
segély által támogatni. ''''
V. Indítvány. Egy általános tűzoltósági biztosító intézel alapítása iránt.
VI. .Indítvány. A közlekedési intézotek kötoloztotése a szomszéd községobau előforduló tüzesetek alkalmával oltó vonatok elszállítása iránt''.
VII. Indítvány. Egv országos segély ala. pitvány szerencsétlenül járt tüzpltók és azok liátrahagyottjai számára. -
Fotytatáit a mtIItkftte n.
Zalamegyének 56 uj választókerületre} felosztása.
8xivci lu.-gjegyxéslll ; .1 rílkitgt'' bellivel köx-|.>ttek * válassió-ki-rMel válasxtásl főhelyét, titánná a kerúlrtbex tartosó kttiségek nevelt,exekiitáii a ke rilletbeni vála.xtók sxámát v. 11. jrlréiael 1 végre fcIliluObb ixámjegygyel a kerületben válaixlandó b|. xotlmáiiyi tagok sxámát jelentik,
A 18 ó-Ó r 8: Felső-Ürs, A hó-Óra, Lovas, Hálóznak, Kövesd, Csopak, Arics v. az. 2(J*J. V B.-Füred: Balaton Fűred v. az. 218. Udvari: Aazófő, Tihany, Örvényes, Bal.-Udvari, Vászoly, Nemes-Pécsei, Ntigy*Pécsei, B. Kis-Szólős, Kis-Dörgicse, Külső- és Alsó-Dörgieso, Akaii v. az. 400. ,>. Köveskállá: Szopor.il, Zánka, Tagyon, >Szt.-Antalfi«, O Budavár, Szt. .lakabl''a, (Jaiesó, Monotzló, Bal*llenye, Köveskállá, Kővágó-Óra v. az. f>74 H. M o n ostor Apáti: l''tilu, N*. Vigáml,Botond,Kapolea, Mon.-Apáti, Hegy esd, Dis/ely, S/t.-Békálla v. az. 44''.». H. Káptalan-Táti: Rendes, Kis-óra, Kékkút, Salfóld, Kisfalud, Mindszentkálla, B.-Tomaj, Kápt.-Ns. ''l''óti, Guláca, Tördomicz, Szigliget, Hegy magas, Rupoaka, Kis-Apáti, Gynlakeazi v. sz. í)IS>. 7. Tnpolrza: Tápul* eza V. sz. 421). <1. Cs a b-Re n d e k : Hnláp éa Dörögd, Sáska, Szőez, Nyirátl, llnny, Bodorfa, Káptalanfa, Gyepű, Kajáuíidd, Csáb-Rendek v: sz. 407. ."». Sümeg: Sümeg v. sz. Ü»34. ft. tJ k k : Sárosd, Oalsa, lbaztód, Szegvár,. Meggycsd, Mogyer, Rigácz, Gyttiuörő, IJkk, (lógánfn és Dabronez és (>tvöa-pu*zta, Nyitva-lád, II«ty«fő v. sz. 473. <J. M/i h á ly fa: Csehi, Ba*z»i,l''ráiía,l.)obrőcze, K.-Vásárhely, Mihály fa, SzaUp.f; Óltid, K renve, Kis s Nagy-Görbő v. sz. 417. 5. Türjo: Külső- és Bolső-TUrjo, Batyk és Csapó, Véged, TUsko-SzL-l''óter. Tokonyo v. sz. 304. 4. Sze ti t-G rót h : Szout-Oróth, Szt -Gróth p. v., v. sz 801. 5. Z.-S z t.-L á s z I ó : IJdvarnok, Sénnye, Z. Szt.-László, Gyülovész, Felsó- és Alsó-Kustán, Nemes-Bükk, Kövcskut v. sz. ft. Karmaca: Száutó, Vindornya-lak, V.-Szólóé, V.-Tok, Fölső- és Alsó Zsid, Vállita, Rozi, Karmaca, Szt.-András, Egregy, Cscrazcg-Tomaj v. sz. 698.8. Le B.-Tomaj: Németfalu, Istvánd, Uzsa puszta, Les.-Tomaj, Nemes-Vita, B.-Kderics, Meszos Györök, Vo* nvarcz-Vashegy, Gyenes-Diás v. az. i)8ö. ft. Keszthely: Keszthely, Kesztholy p. v., v. sz. 279. V Zala-Apáti: Felsó-és Alsó-Pá hok, Boldogasszony fa, Szt.-György vár, Zalavár, Sármellék, Egonfold, Zala-Apáti, Bókaház, Eszter-gál, Báránd puszta, Gétye, Horváti, Szabar, Nagy-Rada, Dióskál, Kger-Aracsa, Palkonya v. sz. 420. 0. Kia-Komárom: Galambok, Knros, Garabancz, Kotnárváros, Kis Komárom, B.-Mngyarod v. sz. í*K 7. l''acsa: Pacsa'' Felsó-Rajk, Szt.-Péterur, Igricao, Rad, Nemesszer, Pacsa Tüttós, Szt.-Mihály, Pötréte, Vörü, Szt. Márton, Pölöskc, Alsó Rajk v. sz. 442. (I. G e 1 s e : Gelse. Gelse Sziget, Dnzsnak, Pölöskefó, Kaczorlak, Felsó- és Alsó-Hahót, Szt. Balázs, Bocska, Uj-Udvar, Magy.-Szerda-hely, Kis-Rada, Alsó- és Felsó-Urosztony, Kurccscny, Újlak, Merenye, Kilimán v. sz. 472, 0. Palin: Bakónak, Csapi, Palin, Sárazog, Kis- és Nagy-Récso. Langviz, H.-Komárom-Fűzvölgy, Fityeháza, Bajcsa, Szt.-Jakab, Sormás, Szepetnek, Korpavár, Eszterognyo, Keresztúr, Kollátszég, N.-Szt.-Miklós, Óbornak v. sz. 55K). 8. ~K a p o r n a k : Alsó és Felső-Csány, Kehida, Gyürüs, Z.-Koppány, Kallós, Barátsziget, Bezeréd, Almás, N.-K-Kapornak, Padár, l)ilaj, Németfalu, Orbányosfa, Vöcz* könd, Misefa, Csáford v. sz. 4;">ó. S z ö p ö t k : Alsó- és Felső-Aranyod, Dötk, Pakod és Föl* esány, Pókat''a, Zalabér, Szöpötk, Koined és Ollár, Alibánfa, Les.-Iatvánd, Lukata v.sz.ölS, 7. F el s ő-N s.-A i> á t h i: Bucsu-Szt.-László, Grdöghenyo, Sándorháza,, Hetéa, Potő-Honye, Szt.*András, Bttota, Felső-, Közép- és Alsó-Apáti v. sz. 4221 6. N.-Kanizsa: Nagy-Kanizsa v. sz. 702. 1). K.-Kanizsa: Kis* Kanizsa v. sz. 206. 3. Bak: Söjtór, P.-Szt.-Láazló, Ikirzöncze, Botfa, (Jaatár, Caács, Bozsok, Beasenyő, Bak, Boczfóld.Sárhida, Baki-Tüttóe, P.-Kderics és Váliczka, Tófej, Szompács, Hon-eso, P.-Mngyarod v. sz. öl»2. 8. Z.-Egerszog: Zala-Kgerazog v. «z. 606. 8. Ságod: Pozva, Szt.-Iván. Ságod, Neszolej, Kis-Páli, Nagy-Páli, Bekeháza, Kálóéba, K.-Kutas, Nagy-Kutas, Ola, Kaszahálta, ^Andrásbida, Teskánd, Vor-hou, Szt.-Erzsébet,^ Kbergény, Gébárt, Szt.-L''rinez v. az. 480. A Ísó-Bagod: Alsó-
Felső-Bagod, Vitenyikl, Szt.-Pál, Boldogfa, Hagváros, Z. ^Szt.-György, Apátfa, Bonezod-föld, Szent-Mihályfa, Mdo, Börönd, Hottd, Bükk, Kávás, NémoíRlu v. sz. 416. 5.
(Vége kttvetkexlk.)
Heti szemle.
Augusztus 24. I8lt.
— Kolozsvárt egy százezre* gazda falopá-aért Ítéltetett nl. — Londonban női életbiztosító intézet alapittatik, hol n hivatalos állomásokra csupán nők alkalmaztatnak. — Japánból 16 gyermek érkezett Berlinbe neveltetés vágott. — Gr. Szápáry Béla Frolinhőfcnndl vasúti ösz-szeütközés áldozata lett. — Gózkonp létesül a
Dunán Buds-Pest közt. — Szent Endre mellett egy fejdelem csontvázára akadlak. — A .Biharmegyei Közlöny* helyi érdekű pályázatokat hirdetett. — Gr. Brunszvick Tordx szobra Pestro érkezeit s ideiglenesen a tnuzeumba helyeztetik. — Kecskemétről julius hóban csak vasúton 18 ezer mázsa gyümölcs szállíttatott el. — Torna- lövész- és tüzoltólap jelynik meg októberben. — Vácznál 70 ozor katona csoportosíttatok. — A niagynr nyomdászat négy* szá<adoa ünnepét Pesten 1873. pünkösd vasár napján tartják meg. — Krimiában kitört az epetnirigy. — A frolinhofeni vasúti szerencsétlenségből) lyúíiyay, Almásy és Pejachevioh grófok is veszélyben voltak.. — Gr. Károlyi Istvánnak a koronázási ünnepélyro készített díszruháit ollopták. — A világadósságot 21,000,000,(HH> forintra ttiszík. — Londonban egy férti a hamis fogaktól halt meg, álmában torkába estek és megiulladt. — Gr. Altnásy Dénes Döblingben meghalt. — A sakkjáték tankönyve czitnü szakmunka jelenik meg Mátki látván ügyvédtől. — Dobroczenbeti egy O''J éves ember nejét s gyermekét a kútba fojtá a aztán saját gyomrát metazetto fel. — Dr. I''oor azt jelenti, hogy Oyörffy Gyula tiáuak lábát Dal-Cin nem gyógyította meg.>— Az országos lövész-üntiopély Budán fényesen sikerült. — Borosa Mihály, Politikai óramutató azok számára, kik nem tudják, hányat ütött uz óra" cziinü munkát ir. — A budai gőzaikló fennállása óta 3 uiiliónál több egyént szállított. — t«r. Andrássy Turebi-sen van. — A csallóközi sV.I sz. honvédzászlóalj lobogó szentelése Komáromban múlt hétfőn volt: zászlóaitya a bájos Gr. Nádasdy Fdrenczoé. — Lovász Pa-tonau szept 7-én tnükedvelói előadás és táucz-estély lesz Kisfaludy Károlynak emelendő szo-bör javára. — Dr. Toimay meghalt.
— (Irtidiiloin.) BekUldetctt: Nemzetközi 1) i v a t k öz 1 b n y. Időközi szakirat a férfi tyltözék iparágában. Megjelenik Bécsben, szerkeszti llollman F. A. Ára egész évro 7 ft.
— B(.''küldetett hozzánk: Egri képes-naptár a nép számára 1872-ik szökő évre 8-dik évfolyam. A tigyolmesen kiállított s szerkesztett naptár igen olcsó, csak 2ü kr. Kiadja az egri érseki lyceumi könyvnyomda. Szerkeszti Stuphauovazky Sándor.
— Megjelent s beküldetott ,A Népkertésze" czimü ujlap mutatvány száma. Szerkeszti Lukácsy Sándor Rákos-Palotán. Megjelenik havonkint 2-szer. Ara szept —decz. 70 kr- Lukácay Sándor nove oly ismerotes e téren, hogy bőven ajánlanunk felesleged
— Beküldetott hozzánk: .Nagy Péter végrendelete- regény és történet, irta Herbert Luczián, fordította Gotthárd Endre, Rimaszombat. Második füzet, Ujolag ajánljuk e nagyér-dekli munkát olvasóink figyelmébe. Ara 6 füzetnek 1 frt 00 kr. A váozi sikctnémák ipar-intézetének gyorssajtóján szépen s tisztán nyo-
I matik, mely az iutézet becsületére válik.
Beküldetott: Die Noulralen oder Oester* roich über alles. Historisch-romantische Ent-bülluugen aus Europa''s jüngster Zeit. Wien und Pest. A. Hartloben''s Verlag. 1871. A meg jelent 16 lüzetben a dolgozat bofojczvo lóvén, későbben visszatérünk rá. Addig is megemlítjük, hogy füzetonkint 20 krért kapható. A czimlapon Osztrák-Magyarországnak 12 nem* zotségbeli arczképo van rajzolva.
— Beküldetott hozzánk: Illustrirte Ge-schichto des deutsch-franzözischen Krieges von 1870. Für das Volk bearboitet von Alexander Gigl. Mit 260 Illustrationen, Portrlits, Karton und Plttnen. Wien uud Pest, A. Hartloben''s Verlag. — E nagy tigyolemmel s minden jelentékenyebb eseményt szép kivitelű képekkel jelezett munka bofojczvo van s füzetenként 30 krjával még mindig kapható.
Hirek.
— Szent-István király Unnepo Nagy-Kanizsán — ugy tudjuk, meglehet rosz-szul, — nyilvános helyeken nom tartatott meg; sőt a kegyeletesebbek méltó boszankodására, o nap délután állatok bőrei hurczoltaltak végig a főutezán ; mi a polltiát szeretnők ezért megbüntettetni, mért nem szemesobb, Sront-István királyunk ünnepe nemzeti ünnep s azt minden honpolgárnak tudni kell, ha podig nem tudja, megkoll taníttatni — és pedig érzékenyen \ vagy tán történt valami intézkedés? Kérjük a felvilágosítást.
— A keszthelyi tanítói póttanfolyam-uak 140, a gazdasági tanfolyamnak 24 és a nagy-kanizsai tornászat) tanfolyamnak 14 tagja van.
— Söjtöröu 70 katasztralis holdnyi birtok Aznapokban árverés utján 15 ezer forinton fölül kelt ol, mi azt jelonti, hogy a fbld ára emelkedőben van.
* Tudomásunkra jutott, hogy a jelenleg itt Kanizsán állomásozó vasut-forgulmi főnökhülyettos Blazowsky Lipót ur, az első magynr-iengycl vasiititársulat által mint üzlet* fóvozotó engagiroztatott és hogy nevezett ur városunkat már u hó'' végével ol is hagyja. Az oIbő longyel-mAgyar vasutitársulatnak mi ezeu
jó választásához csak gratulálhatunk,d? vis''ont a déli vasutítársulat irányában sajnálkozásunkat nyilvánítjuk, hogy ily elismert erőt, a ininő Blazowsky ur, magának fentartani nem-tudott, -
— Örömmel értesítjük az érdekelteket, miszerint a Nagy-Kanizsán létesítendő leáuy-nevelő és tanintézet megnyitására nézve a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium engedélye a napokban l''J,882. sz. al..tt megyei tanfelügyoló urhoz leérkezett. A t uevolónók programmjokul mielőbb kifogják bocsátani.
~ A nagy-kanizsai főgymuasium Vll 1-dik osztálya, miként hirdetéai rovatunkban olvasható: f. évi október 1 én megnyittatik. Üdvözöljük a uevelés terén mindazon lángbuz-galmuakat,kik részint áldozatkószscgök-,részint tevékenységük által oda segítették a nemes Ügyet, hogy most már Nagy-Kaiiizaán állandóan 8 osztályú főgymuasium létezik. — Egy szeratnint magunk ineulségt-ül, hogy a tek. városi nemes tanácsnak ez érdemboni hirdetményét, az ügyhez illóleg, nem luputik homlokán, hanem a hirdetményi k rovatába igtattuk, közöljük a megkeres vény t, melynek parancsoló modorához tnért- u fizetéses helyre utaltaltuiik. A megkeresvéiiy igy* hangzikt Zulu Sonioyyi Kötlüny kiadó hivutiildliuk. A Itfintirt hirdetmény kétszer kbtUiulti. N.-Kanizsa aug. 23. 1871. Tandor Firencz m. k. aljegyző. Il»gy mily különbség vau a nagyméltóságú iii. kir. ministerium és a fentebbi megkeresvény közölt, kiderül a következő egyik niiiiisteri leiratból: A Zala-Somogyi Közlöny tekintetes szerkesztőségének N.-Kanizsán.3477.sz. Felkérem a tekintetes szerkesztőséget, hogy a mellékelt közlő-ményt bocses lapja egyik közelebbi számában azon megjegyzéssel szíveskedjék megemlíteni, hogy a részletes sorozat a Buda-pesti Közlönyben olvasható. Pesten 1871. évi apr. 16. Szlávy József in. k. foldmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisler. — Mulatságos a két közlemény hangjának egyhehitsonlílása.
— A b a I a t o n-f ü r e d i vendégek névsora aug. 17-ig 17:">4 személyt foglal magában.
— N é v u d i B o t k a M i h á I y, Za-lamegyo egykori elsó alispánja s a tapolczni választó kerület két ízboni képviselője, általánosan tisztelt s becsült hazati meghalt. A nemes férfi életrajza laputik számára egyik régi barátjától, megígértetett. A gyászjelentés így szól: Botka Mihály né, született Hertolendy Paulina — ugy özvegy Botka Jánosné, született Nedeczky Francziska — mégis Botka Hermiuo Tallián Pálné, — Botka Ágnes Igmándy Ig-náezné, Botka Imre, László és János mélyen megszomorodott szívvel jelenti tekint. Névcdi Botka Mihály urnák, Zalamegyc egykori olsó alispánjának ós a tapolczai választó-kcrület kétizbsni országgyűlési képviselőjének, mint felojthetlen térj , illetőleg tiu- és testvérüknek, folyó 1871-ik évi augusztus 18-án, esti 8 órakor, életének 48-ik s boldog házasságának 23-ik évébon, tüdőszélhildt^á|folytán történt gyászos elhunytát. A boldogflt bilit tetemei a karinacsi családi sírkertben takaríttattak el, az engesztelő szentmise-áldozatok pedig ugvan-azon napon roggeli 9 órakor Karmacson, Gesztiben pedig szeptember 4 én reggeli 9 órakor tartatnak meg. Áldás és béke poraira!
— C u r i o s u m. Nem hagyhatjuk méltó megrovás nélkül, hogy a zala-egerszcgi nyomdából egy kis ív felének egyik oldalára nyomott s lapunk II. czikkét képező .Felhívás" több mint 40 nyelvtani vagy helyesírási hibával látott napvilágot. Edos nyelvünknek nem szabad ma már oly árvának, elhagyatottnak lenni, hogy azzal senki som törődik. Ez még srégyenlotcsobb, mint a gormanizatió.
— Bója Gergely kir. tanácsos és tanfelügyelő urnák fonmaradt s nagy folio arczképo o lap kiadó hivatalában leszállított áron 1 ft holyett (H) krért kapható.
— Lapunk mult száma általánot* ságban említést lett a kir. törvényszékek elnökeinek kinovozéso érdemében ; alig mondtunk pár szot. mio a .Somogy* is meghallotta. ÍJd-vözöljük t. laptársunkat a jóakaratért, s örülünk, hogy a dolognak elébe akar állani, azonban no haragudjék : mi föltll akarunk állani.
— Barcson néhány lelkesült ogjén ügybuzgalma folytán .köz-kórház* létesítése van kilátásba helyezve; üdvözöljük a nemes
I törokvést s felhívjuk a vidék figyelmét, s a tehotősbek áldozatkészségét e szándék tőinél sikeresb tettlogesitésére.
— (B o u 1 e v a r d.) Nagy-Kanizsa város tanácsának igen szép s dicséretes intézkedéséről veszünk tudomást; a vasúti pályaudvarhoz vezető klinkerczett utczák két oldalán faültetésokot oszközöltot. Közelismerés kiséri ez intézkedést, mert némileg elég lesz téve ama lelketleu rombolásnak, molynek a gyönyörű s maganemébon páratlan őskori lovag parkokhoz hasonlított .Klingsbügel''-félo kert áldozatul esett. Egy kis megjegyzést vagyunk bátrak koczkáztalni: valami fiatal, kisaluku fákat ne szerezzenek, mf!rt a kanizsai por s utczai szemét könnyön eltemetheti. ,
— (Kísértőt.) A posti-utezai Rocli-
nitzer félo házban azt hiszik, hogy valami kisértet kövekot dobál, már több éjen át meré-Bzebb egyéuek fogy verezetton leskelődtok, de eredménytelenül. Nem is lesz az más, mintttjjcl kóborló szerelmes pár egyikének vetélytársa!
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu Igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
ixryut póata.
— lt. K. Kö.xOnettul Tettük épen a távirat ntán. Ily. J. barátuukuak átadtam. Hívebb tartaliuu leveledet várjuk. »
* — Mt. J. A g)i>n)''lrfl \urset igen kC.xOnOin, kilxléiét tiltja a axerénytég. Ax Ígértet várjak. Itox-xon latéul
— ,A xene a tanitáa *sein|ionijáliól.'' liirálat ■ latt van.
— I). (I. Síivé. KnaiOnet biixg,''> ügjrbu^Kalniaért I x levélilvg btvelitien boixiUxdlunk''.
— K J. Korsolyán. J-«xor volt beigtatvH.
U, lt l''eit. Hsivea uiegbixáxx kú<xi<-gg>-l teljvxilteük.
''8. I. I.apuuk lHiili éi I8t>7-ik-évi folyamainak teljes xxámail aligha lehet OsssesseduOnk. Kdliin- -hon megkísértjük. Tdbbire néxve intéskedés Mitént.
— .Miként (xrrellek* cxiintl eainos klilleinénv mielőbb jüni fug.
— .Kouuyli utón miként lebet meggaidagodni* neni rosx thema; bírálat alatt van.
Mohár*. Mindkettő meglepett. A lovélnek hatalmasat uevutttluk x xxiute kedvitnk volna kAxOlui.
— Tobb ImkUldOtt kön>vr» néxvu jbvö sxáiuubk-bau boxiiuk iimertetést.
Űzleti-hirnök.
Nagy Kanizsa, auguixtua U!>. 1*71. _ A buxa ára klllíoldi tudó.itásokból mentve, a burgonyának buja tenyé.xéae mellett i* ixilárdill áll. Ax d-hiixa majdnem teljeieu feWxedetett már, inégi* bár g>éreu, axálliltatik be, igy ax tlxleti tevékenység ciak ixUk térben moiog ; íeltUuti, hogy ax árúak eddig nemliHgy visiaaesáse, de inkább emulkedéie történik. Mit még elihex megjegyexhetiliik ax, hogy /.alamcgyében a terméi haxinkbau, a l.gjobbak kOxé tartoxik.
Piaczi ár-
Nagy-Kauixsa, 1*7). évi suguittui ''J.t-ik napján. Ilnia s:t » . íout. •''» Irt — kr. S5-M font t> frt&o kr. 87 —Hb font f> frl<75 Kr. Koxi 70- 7tf font - frt — kr. 70-HU font U frl &> kr 8U-Ut íout 3 fit — kr. árpa *erfö«é.re 7U-71 font ''i írt »0 kr 71 — TJ font 3 Irt — kr. Árpa köxönxégci 65—66 font frt — kr. 67 - 68 font - frt. Xukoricxa 3 frt »ü kr., 4 frt — kr. Kuko-ricxa ola.x ^riiu^tianiin)— Irt kr. Zab 45— á7 font 1 frt 60 kr. 4,7-48 font 1 frt 7o kr. Pobanka 66—6» fiit. frt - kr. 6(1 — 70 font frt _ kr. bab fehér
- kr. bab tarki • kr. Kenyérliixt kqsOuiégei * frl
fiuom 10 frt — kr. Zserolelisá 12 frl — kr Uugliixt köxöniégei - írt. — Unom -- frt — kr. • Király-lisxt kbaOmégei — írt — kr. tinim 13 frt — kr. Koxs-láug köxöniégti — fit kr. fiuom - frt — kr. Marha hui fontja 23 kr. Ilorju-hus fontja 26 kf. Kertéi bui foiítj* 36 kr. Juh-hui fontja — kr. Hxa-lona fontja 44 kr. Ziir íoalja .Ml kr. Ciibo párja 60 kr 60 kr. Rácsa »0 kr—1 írt. l.ud sovány írt — • frt - kr. l.ud hixotl - frt - kr, - frt — kr. I''ujka • írt frt — kr. Tyúk tojái 3 kr. Hurgoiiya méreje 1 írt 80 kr • írt— kr. Kgy uiáxsa sxéna 1 frt ,''iU kr. frl — kr. Egy kévo x«up 16 kr. — Daalma mánája 1 frt 20 kr. Ujbor vidékUukbeli akója 6 frt bO kr. Ó-l{or vidékUukbeli akéja — frt
- frt — kr.
A n a u y-k a n i x s a i város taaáciáuak árjegyxék könyvéből kiadta,
SZIGETHY KÁROLY bixtos.
Vasúti naponklntl menelrsad:
Duda-pesti IdCsserént.
Indul N''.-Kanix..''(rdl liudára reggel 6 óra 18 perrx.
. . . . déluláír 1 éra 48 .
. estve 10 éra 43 .
. llécsbe délután 2 éra 18 .
. , . eatvo 10 óra 58 ,
. , Hxombathelyro reg. 6 óra 48 ,
, , Trieit felé , i óra 3 .
d. u. 2 óra 23 .
. i''ragerhofba éjjel II óra 30 .
. . Mohács, Barcs,Essék reg. ft óra 18 .
„ .... délbe 2 óra 43 . Érk N. Kaniasára dudáról reggel 4 óra 43 . . délután t óra 46
. . . eatvo 9 óra 10 .
. . llét''ibül reggel 4 óra 35 ,
, . . eitve 10 óra 18 .
. , KxombathelyrSI d. e. 10 óra 27 .
, Trieit felől d. u. 1 óra Ö
. ... eilve 10 óra 2t .
. , Pragerhofból reggel 3 óra .
. . Harciról . 4 óra 1» .
délután 1 óra 21 . Ax éjjel 11 óra 30 pereskor Kanix«áról indul.S vonal a Trie.tből llécabo menő 5-0a isámil ixemély
•xállitó vonattal l''ragerhofnál riatlakoaik.
»
Heti naptár.
Augusztus 27-toi szept 2-lfl 1871.
k"» 1 ,''i- és heli-nap Kalholikui nap- l''rolestána | naptár ntj.
&>) A 10 bélpokloaról. I.uk. XVII.
27 j 28 30 31 1 2 Vasáraap Hétfő Kedd Kxerda t''.ÜUutOk l''élilek 8xomb. A 13 K. Jóxs. Agoii. p. Ján. lófej. I.lnal Kéxa Kajmund p. Egyed Ze no A 12 Oebh Agoai. Ján. faj. Ró*a , J''aulln Ágost. Absol. í mm •4+ mm lt* **
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátort) Lajos.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 35-ik számához.
ti. A beérkezett indítványok kihirdetése. 7 Ideigloii.ta elnök és két je^yző válaaxtás. A szövotaégi iratok átadása. As oraz. közp. választ. tijounani választása. A választási eredmény kihirdetése. Aston város meghatározása, hol u következő tűzoltó ünnepély tartatni fog.
Kendelel folytán minden egylet ciak egy küldött A1t.il ké|>viirItetlieti magit.
A keszthelyi hóvviz és Balatonról, mint gyógy fürdővizekről.
i
Folvó óvj augusztuahó 8 áu e két gyógy-fürdővízről ugyan e lApokban megemlékeztem, hozván rörid ismeretet, mely által a fürdőközönség figyelmét kezdeuiénynsteni éleszteni, tettem vzt azért, hogy kételyes nézeteknek helyes irányt adhassak.
Az, mit akkori tudósításomban megemlítettem, nem levén elégséges a kitűzött czélhozi jutbatásra, azért ia, mondok most annyit, menynyi egy időre kielégítő leend. .1 liév* is ttiliíjditiisÁgai éa nyÓKVorrjérol-
Aki a keszthelyi hévvizre fnrditá első tígyelinét, az dr. Babócaai volt. Leírta ő annak sok oldalú gyógyhatását az események után, azonban mellőzte a vizituk vegyelemzéaét. 17U&-b«ardr. Tonyó pesti hirnevea egyetemi vegytanár vette vogy vizsgftal alá, s Isten tudja miért, miért nem, az eredmény mai napig titok maradt. 18;''»7-ik évben ^ccsbo keriilt a vir. d.r. Hiiller vegy-tanár vizsgálata nlá, s hogy minő elemeket fedezett a/, fel,''előadjam mult-kori • tudósításomban, i8til-ik évben Kekor e/.red »rv<»» egy segéd szakértővel teljesitotto a vegy vizsgálatot a o kételyén oly vegyálladéku kai hozóit össze, molyok a H e 11 e r féle kémlet sikerétől részben eltérők, s hogy melyek leszm-k s/ok, feleniKfem most. Ezek után más kísérletek ueiu történtek.
állítja, hogy egy jxilgáii font
uéuioly helyen bokáig, máshol térdig is ér, színe barua, mim sisnyos, könnyen szétdől, kén aságu, szárítva igeu gyúlékony, s ha volo a mezítelen test bedörzsöltetik, azon igen viszkető perzsodékekot hoz létre,sokan nein kiinélvo kenik testükre, azért is ugy néznek ki, mintha koszosak voluáuak. így is gúnyolják egymást némelyek.
A ki sokat tiporja, ezernyi ezer hólyagot érez végig futui a testen, moly oly érzést idés elő, mintha apró halak, pióczák nyugtalankod. nának a testen. Kzekből lehet aztán összegyűj'' lem annyi gyúlékony tárgyat, mennyi meg-gyújtva nagy tüzlángot ad.
/I5gy este kísérletet tettünk és a siker fokukra meglopő volt. Vizalá buktattunk egy konyha sajtárt, megfogtuk azMiégyen.és hatan gázolták alatU a korpát, egy óra múlva a korpából felszálló hólyagokban létező gyúlékony tárgy kiszorította a vizet, megtelvén gázzal, annyira felemelte azt, hogy csak széle maradt vivben, most félre hajtatván a sajtár, abból a bont levő gáz kíözönlött, mivel pétiig égő gyertya tartatott elébe, lángra gyúlt, fellobbant, • mint az égő spiritu*, viMiritott is.
Knnyi sok sajátság utau méltán mondható a keszthelyi liévviz gvógy-toriiiészoiünek. Gyógyít is az ré<zben kellemes melegsége, részben pedig említettem vegyelnmei''áltul.
A hévviinek gyógyhatiianról.
Azt mindon tanult ember tudja, hogy a nedves melegnek,tehát az egyszerű melegvíznek is tágító, felbontó, olvasztó s tisztító hatása van, emeli a nedvkeringést, fölszabadítja a-megkeményedett, feszült részeket, elősegíti a bőrkípá-rolgásj, vizel lest, kiköpést, rendezi az emésztő-szervek mftködését,e szerint gyógyít mindenütt, hol a betegségnek kiindulása a mondottakon alapszik. Es há a meleg viz még holmi gyógyító vegy elemek kel is bír, a gyógy erő csak sokszo-roztatik. így vagyunk a keszthelyi hévvizzol is, mint oly természeti adomány nyal, mely részben melegsége, részben nevezetes vcgyálla-dékai által Itat a beteg testre. l)r. Kekor szőréin a hévviz puhító, feloldozó, legkivált pedig másító és nedv változtatási erőtehetsége által nyerte gyógyvíz nevét.
Minden egyes fürdés kifsé bágytszl, do ezen állapot csak igen rövid időig tart, egészbon erósitőleg hat. A bőr bársony-puha tapintatot nyer, mogsitnul, mintha bevolna ola- ( józva. ^
A fürdést jól elviseli apraja, örege, fértiu, és nő, egyedül jé1ak4s éa nagyobb borivás után okoz azédulgéat. Fürdés utáu általánoa ás hosszantartó i;''*dás áll bo, sokan bőven vizdV lenek tőle.
Fürdé''Közben letisztulván a bőr izzadmá-nyától, felnyílnak annak felszívó és kigőzölgő edényei, testbe hatnak azokon a só nemek, legkivált a kovasav, tevékenységre ingereltvtik ez állal a bőr-idegzet, az edény-szövotes hártya, élénkebbé lesz a nedv koringé*, mi által az hozatik létre, hogy a vértorUsz a főponttól, és nemesebb életművektől kifelé történik''ós ez, mug a vegyizgatás által minden rendetlenségek és kóros lerakódások eltávolíttatnak. K> oka annak, hogy a betegek fürdés alatt szenvedő testrészeikben többnyire nagyobb fájdalmakat éreznek, mint azonkívül s a látszólag meggyógyult bajok újból fölélesztetnek.
A most elősoroltak után azt állítja dr Kekor, hogy nagy gyógy oróvol bír a hévvít.
1. A rost ét irtViit h''lrlyn-rAmlxttr betegségeiben. Ide sorolja a köszvényt, cauzt, a forgók izgatott és dagoa állapotát és gyógyít a tokszálagok, inak, kötelékek és is-tuok azon bánhalmaiban, melyeknek alap-iául a fonti kór-hajlamok szolgálnak. Nagyon jó hatása van a megrögzött csonthártya-gyuladás és lobos izgatottság ollon ; meggyógyítja a helyben álló és kóborló fájdalmakat, ha nincs iolon vérszegénység. Hol a vizollot aavra, v»l-latiyaavits mész és villanyaavas keaoragra hat, kitűnő hatást gyakorol a víz, legkivált a korpa* Meglopó gyógy erőt tanuait, oly köszvény bon, melynél az ólom-oczot a vizelteiből genyet csap lo, és a molynek következtében a rost részek fel-lazulnak, daganatot képeznek. Hatalmas gyógyszer továbbá
2. a bőrnek azon helyi betegségeiben, mo-lyokuél n görvélyes, csuzon és köszvényes természetű nodvvegyület szolgál slapul. Jó aikvr-rel gyógyítja a söinört, bőrpattanásokat, övet és rühot.
3. A viitaattrmti betegségeden notu marad hatástalan, azért is jó szolgálatot tesz a felesleges osont-képlet korlátozás i, a t.igmero/odésok, — daganatokban, ha csonti,.résből, lőtt aebek után koletkeitek azok. K eloszlatja a sejtes daganatokat és keménységeket.
4. lhtt n véredényreniUzerre, uévszerént as arauyér mindon nemében.
5. llat a mirigyrendsserrt, azért jól gyógyítja a mirigy-dagauatokat és fekélyeket, főleg, ha görvélyes, vagy bujakóros toiinészottol bírnak.
ti. Ilal as idegrendszerre, meggyógyítja azért a szélhüdést a tnind%zou gyengélkvdő álla-
Kek
o r
1,3(35 szenior(granutn) van, 0,053 . 0,8til .
Dr. vízben
szénsavas mész szavas keserag kénsavas sziksó tothadásba átment
létazeros álladékok 0,301 . ,
billiuiuun.....0,020 „ r
szíkeuyhalvag . . 0,297 ... szabad kova-sav . 0,209 , , .
szilárd kova-fóld 0,041 n szénsavas vaaélecs 0,000 . n .
m.tgán-oxyd . . . 0,002 „ .
broin....... 0,002 . „ „
szabad nzénaav . . 0,021 . . „
moly elemzés ulán a nevezett hév vizet a sós gyógyvizek osztályába helyeztetV Megjegyzi Jgyuttal, hogy ezen viz, a bonno létező szalud k''ivN sav és temérdek iszap, vagyis korpa által a lngcsodásb természeti ádomány egyike
Ily különböző eredményű elomzés után aron kérdés tnerül lel, melyike hitelt érdemlő? Igaz, hogy részbon összovágók, do tagadni nem lehet mégis, hogy nagyban eltérők, ltoméuyloni lehet azonban, hpgy még jönni fog egy harmadik vegyelemzés is és ez fo» lenni az eldöntő.
Ugyhisscm, hogy az olvasóközönségnek ennyit tudni elogoudó a vogy-olonuések erotl-uiényéről s inkább szereti tudni a víznek gyógy-hatását, mert azután legbizlosb a kiindulás. — Szóljunk tehát erről is.
A iJvviinek tulajdottNnKnirnl.
A hévViznek nevezett tárgy vízből és korpából áll. Szagáru nagyon hasonlít a parádi kén-vizhos. Átlátszó tiszta a Ionokig. Kdénybo merve kristály tiszta, meghűlése utáu szag és mellék iz nélküli, behütvu jó ivó-víz. Mégia a tóban kéuszaga.van, melyet a vízben úszkáló fehér szerves részek és a korpa párologtat a vis tükrére, lvása után as érzékenyebb nyelv lós ízt vesz észro. A testet, ruhát nem, - ellenben az érezoket gyengén mecraziiiesiti. Kzen íiioat említőit okoknál fogva jégben litilve kuli vjz gyanánt is/szák a vendégek, sokan azon miuó-aégben gyógyszerül iddogálják, mások pedig ruhát mosnak azzal.
Hévsége nem egyenlő, legmelegebb a közepén, hol a forrás létezik, igy minél tovább távozók a vit forr-pontjától, uz annál langyosabb, tle vannak helyűnként egészen hideg részek is, mely joln.not a hidegvíz hozzá folyásának tulajdoníttatik.
A forrás helyén nagyon meglátni a víznek tolakodó felemülkodéaét, Ugy mond ják, hogy a forrmoderuok tölcséi alakja van s tiO ölnél mé lyebbre nom tudnak hatni a kutatással, mert a könnyű tárgyak viaszalöketnek, a nehezek pedig partot érintvén tovább nem sülyodnek.
Sok vizbuborék emelkedik W vizazinéro, melyek elpattogván kénszagot terjesztőnek el. legtöbb lálható fürdéakor, mert moggázoltat''ván az iszap, ebből mifiö otuelkedik fel.
A vizhólyagokbftn holmi gyúlékony tárgy vau, melyet módjával lángra gyujtani ia lobot.
Tettünk ily kisérlotet, ÍW fényesen ai-kartttt.
A korpa, vagy iszap mindonütt fellelhotő,
ÍKitot, moly agyvértorlossra, gntsÉtéaro való léstséggel szövotuényos. s
7. Hat at alh''iti csigerek $ életműnkre, meggyógyítja az alhasi dugohisokat, a hó-számi rondotlonségekot rendbo hozza, jó hatással van a légazorvok, alhas hurutja ellen.
Tanukatlehotne szembesiteDÍ a hitetlenekkel, do mondhatom magam is, mert szemmel látott tanúja voltam annak, hogy sokan mankóval mentők, szokéron tolattak a fürdőbe, s egy-két''havi fürdés után épen hagyták el a fürdó-intésotet. Kgy esotot hallottam elbeszélni a keszthelyi orvosok egyikétől, hogy as idén egy tekintélyes fértiu májbajban szenvedvén, használta a fürdőt éa illa is egyúttal a langyos visel, kevés idő múlva annak jött nyomába, hogy tőle opokövek ürültek ki, mely ulán régi ismuretloo azon védésétől megszabadult. Ugy látszik e szoi-ént, hogy a karlsbaadi gyógyvíz hatásávul pályás.
Kzen most elősoroltak utáu nem marad egyéb hátra, minthogy a felemlített kesstholyi hévviz gyógyerejét eróseu védjük, hassuáljukés szenvedő társainknak az előadott betegségek elgyógyitásáraszívélyesen ajánliuk, megkérjük egyúttal gróf Fostotioa Taaziló ur ő oxeellontiáját arra, hogy o gyógyvíznek élosz-tésére, arauybányává loeudó alakítására a szükségelt intézkedésükül évekről évekre tuog-tenni nagylelkulog kegyeskedjék.
Nagy-Kanizsán, 1871. aug. hóban.
TEKSÁflCZKY.
(Vrgo knvotkciik.)
A veszprémmegyei gazdasági egyesület
által Veszprém városában, 1871. évi szeptember hó 18. 11) ik napján rendezendő általános terméuy-, állat-, iparczikk- és gépkiállítás olórajza.
Kiállítás tárgyát képezik :
I. osztály.
Mezőgazdasági termények, gabona, takarmány és kereskedelmi növények, uuza, rozs, árpa, zab. köles, kukoricza : -- magban, —> kalászban, — csőben, — luezerna, lóhere, bükköny, mohar, bultaozin, stb. — bab, loncso, borsó, repeze, mák, len, kondor, komló, dohány, réps, burgonya stb. —
II. osztály.
Szölló és gyüuiölca: Szőllófürtök, asztali-csemege borok, —> ürmös, pezsgő, — alma, körte, baraczk, szilva, dió, mogyoró stb.
III. osztály.
Krdószeti termékek : famagvak, fatörzsek,
— faátmelszetek, — szoiszám, és donga-fa, — cserző anyag, hárshéj, — tapló, — faszén atb.
IV. osztály.
Kerti termények : Tápnövények, zöldség, káposzta, kel, répa, hagyma stb. -- virágok,
— korli vetemény- és virágmagvak.
V. osztály.
Ásványi tormékek: kőszén, épületkő, kocz-kako, márvány, — vizmosta kavics, mely vízhatlan mészszul való épitkozésekre alkalmas,
— tégla, csorépsindol, stb.
VI. osztály.
Halászat, vadász-tt, méhészet, solyomto-nyésztés; készülékek a mnaterséges haltenyésztőihez stbef. vadászó és halászó eszkösók : fegyver, csapda, háló, horog, — czélssorü méhkasok, — vsdak, halak — méz, viasz, solyetu.
VII. osztály.
Oaudasági és házi állatok: ló, szsrvas* marha, .juh, kecske, sertés, — szárnyas állatok, — házi- és vadászobek stb.
VIII. osztály.
Ipartermékük az előbbi osztályokból.
a) liszt, darA, kenyér, kalács, zsomlo, s egyéb téaztanomü, keményítő, olaj, és festő atiyagok, ezukor, papir, — aszalt és befőtt gyümölcsök, — tej, turó, sajt, vaj, zsír, szalonna, ta^ygyu, borkő, hamuzsir stb. , . b) Szövő auyagok, len,- kender, gyapjú, kocskoszőr, — aelyeiu, — serte, toll, — bőr, enyv, gyortya, szappan, mosterségos trágya-netnok, stb.
c) sör, páliuka: liqueur, élesztő, ecsot s általában mindenféle sör és azeszgyárí készít-vény.
d) Vegytani tormékok, világító, tüzelő, épitéazoti anyagok, — porozellán, kőedény, cserép, agyag, üvegnemüek, fa, vas, rés, bádog, ólomkészitményok, — szövetek, kötelek, ruhafélék: szűcs, szabó, csapó munkák, — koztyüs éa varga készítmények, stb.
e) Asztalos, esztergályos, fésis, kádár, i bodnár, szitás,, kofokötő, szíjgyártó, kovács, la> kalos-muukák, atb.
IX. oaztály.
Gépek és gazdasági ossközök: vető, arató, cséplő, gyűjtő; ugyszinto kerti öntöző éíl pin-uzokozi.lési stb. gépek. — Különféle eke, borona, taliga, szekér, kocsi, fecskendő, — ásó, kapa, kasza, sarló, villa, gereblye, lapát,- fejsze, fürész slb.
X. osztály.
A gazdaság és ipart tárgyaló köuyvek — |
torvok, muták, külónlolo gazdasági és erdészei! épUlet-e, lakházukra, gyárakra, stb.
Tudnivalók.
1. A káliitás folyó 1871. évi szept. 18. és 19-ik napját fog megtartatni.
2. A kiállítandó tárgyak bojolonlésére határidőül, és pedig állatokra nézve folyó 1871. évi szeptember 6-ik napja tűzetik ki. — Későbbi bejelentések csak a helyi, s egyéb viszonyokhoz képest vétethetnek figyelembe
A bejelentés a rendező választmány által kibocsátott, s Voszpréinbon a rondoző választmány olnökéud, t. Szentirmay József urnái, — sTőttösy Béla egyesületi jegyzőnél, vidéken, éa pedig Auorhs nmer Ferouez urnái Somlyó-Vásárhelyen, — Botka Ituro urnái Kéttornyú-lakon, Farkas Imro urnái Knyíngen, — Heiter János urnái Lovász-Palotán, Hunkár Mihály urnái Bánkon, Molnár Lajos urnái Bozsokon kapható bejelenthető ívok példányainak kitöltésével, s a kitöltött és a bejolontendő által aláirt iveknek a fentnevezott urakhoz békül-désévol történik. Kzon ivekben a tá|;gy nove, száma, vagy tnennyiségo és térfogata pontosau bejegyzendő,
3. Romlás veszélyének ki nem tott tárgyak f. évi szoptembur 10-től 15 ig, olyanok pedig, melyeket hosszabb ideig tartani nem lehet, szeptember 15-től • 17-ig — állatok 17 éu lesznek a kiállítás helyiségébe beküldendők.
4. A kiállítandó tárgyak mennyiségére nézve következők ajánltatnak figyelőmbe :
a) Gabonanemüekből legalább 5 icze, a legfelebb 10 icze, takarmány magvakból 1—5 icze vagy font, zaoskóban vagy edényben, kerti voteménymagvakból 3—4 lat, — hüvelyesekből legalább 1 icze, étkekből 1 font, — gyümölcs és gumó növényekből tetszés szerinti mennyiség,de legalább 3 példáuy. —Kalászos gabonából legkevesebb ti hüvelyk átmérőjű csomag állítandó ki.
Gyümölcs példányok egyos válfajainál a vidékon dv/atozó elnevezés, — a termőhely, tÖldfokvós és a talajminőség leírása ia kéretik.
b) A kiállítandó bor palaczkokban, jól dugaszolva, aaját pöcsét alatt, — s egyféléből logalább 1 palaczk küldendő be ; — egy fajú borokhoz egyenlő üvegek használandók, minden palaczk a bor faját, termési helyét, évszámát, árát, az eladandó készlet mennyiségét jelző czimlappal láttassék el; — homályos vagy megtörött borok a kiállításra el nem fogadtatnak.
o) A kiállítandó állatok életkorát illetőleg csak két évtől, bezárólag 8 éves korig való azarvasmarhák, — 2 évtől bezárólag 3 rives korig való sertések dijaztatnak vagy jutalmaztatnak.
5. A kiállítandó tárgyaknak holyére szállítását, a visszavitelét maguk, vagy megbízottjaik által aaját gükón eszközük.
6. Az állatok élelmozéséro szükséges takarmány, a a gépek fűtéséhez megkívántató anyagok, a kiállító elólegoe megkeresése foly-láu, u rend. választmány által szereztetnek be, s a kiállítónak vételi áron ongodtotnek át.
Kzon tárgyak árjegyzéke a kiállítás helyiségeiben ki fog függosztotni.
7. Ha bármely kiállított tárgy eladó — ennek megjegyzése mellett annak ára is ki-toondó, ugy szintén a hely, — hol, — s azon egyén neve, kinél hasonlók megrendelhetők.
8. Azon kiállítók, kik czikkeikot saját költségükön, ós ízlésük szorint készült álvá-nyokon, v. tartályokban kívánják olhelyozni, ezt előleges hójelentés mollett tehetik.
0. A jutalmazás: meghatározott pénzósz-szeg, érem, vagy dicsérő oklovél kiszolgáltatásit által történik.
A pénzboli jutalmazás kétféle.
a) A nmlgu m. kir. fóldmivelési, ipar és keresk. ministerium által engedményezett ál-latndijak.
b) Az egyesület résztóról kiosztandó dijak, molyoknek részletezése a kiállítást megelőzőleg fog közzétótotni.
10. A kiállított tárgy a kiállítás bezárása olőtt, habár eladatott is, el nem vitethetik, — a kiállítás bezárta után azonban 2 nappal minden tárgy a tulajdonos altal elszállítandó, mert ellenkozíj''osetbon az egyosülot javára visszamaradoUnak fog tekintetni.
Ha arjnülitó valamely tárgyat az egyesület jajára fölajánlani kíván, — szíveskedjék ozt a bejw«öttttj ivbon megjegyezni.
11. Belépti díjul a kiállítás helyiségébe első napon 20 kr., második napon 10 kr. fizetendő. — A kiállítók szabadjegyot kapnak.
A kiállítandó tárgyaknak a logközolebbi vasútállomástól ^Veszprémig szállittatására a rend. választmány felkérése folytán Guthard Thoodor tiai és Viznor János urak, veszprémi kereskedők ajánlkoztak, kik a kiállítani szándékozóktól ily megbízásokat elfogadni készoit.
Veszprém, 1871. julius 29-én. Gróf Festetics Pál, a gazd. egyesülőt slnöke , Szentirmay József, rend. vál. elnök. Tóttósy Béla, egyesületi jegyző.
a kiállítás a kiállítók köllsé-
, IXTyllttér.*)
Die von dom Hamburger Bankhause ..Itnnr WcíiiIhik in der heutigen Numinor uimeror Zeitung nngokUndigte Staats-Veiloo-sttng ist wohl da/.u nugothan, das Interessé un-setor Keser auf dieses IJntcrnnhmen hinzuloá-ken, denn dio ühnncen und Vortheilo sínd so bedeuleud, dass innn dagegen den l''reia der Looso nls Bagntolle bctrnchten muss. Ohno Zweifol wird dio Botheiligung an der bovor-stehondon Gewinuziehuug eine rego sóin, und da, wio wir erfahren, der grössto Theil der Looee »olton vergriffon »ein soll, »o wkro Jedem,
*) K rovat alatt kilxlöltekérl felelőaaéget nem vállul ftxerk.
der lich Loose kommen Innen will, Kilo anzu-rathen.
(BtkuUlfleU.) Gyógyítása mindon be teg ségnek gyógyszer éa költség nélkül kollemoa Itevalesciere du Barry londoni tápszer állal, moly fölnőttek 8 gyermekeknél az orvosi költségeket 50 szeresen megtakarítja. — 72.000 gyógykezoléa gyomor,- ideg,- ultcst,- moll.-tüdő, légzés, mirigy, veso és hólyag bajban, melyekről bizonyítvány másolatok kívánatra in-gyon küldetnek. (>4,210, gyógyszer Nápoly, 1862. apr. 17, Uram! Kgy májbetegség folytán hét év óta rémitóon elsoványodtam s szenvedtem. Kénytelen voltam olvasni vagy írni; reszketteti mindon idegeimben ; rósz
emésztés, folytonos álmatlanság * ideg izgatottság egy pillanatig sem ongedett nyugodnom s egészen bujakórossá tett. Sok belföldi és fran-czia orvos kimerítette tudományát bajaim eny-hitése nélkül. Teljes kétségbe esés bon mc.gki-sértom az ön Kovalcsciórc-jét, s most három havihaszuálat után, hálát udok isteunek. A Kovalesciísro mogérdemli a legtöbb dicséretet: egészségemet helyreállitá a képessé tett társas állomásomat ismét elfogadni. Fogadja uram b« lső hálám és tiszteletem biztosítását. — 3/nr. qui$» de Brihun. (3.
IMéhszelunezékben font 1 ft. 50 kr, l font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fut 10 ft. 12 font 20 ft. 24 fout 3ti ft — Kovalcsciéro Cho-colatéo táblákban 12 csészére 1 ft. 50 kr; 24
csészéro 2 frt 50 kr ; 4H csészére 4 frt 50 kr ; porainkban 12 csészéro 1 ft. 50 kr, 24-re 2. V) j.r. 48 ra 4.W) kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 U 576-rn 3t> ft — Kapható: Barry du Bnrry éa t-rál Bécsbon, Wulltischgasso, Nr. 8. Pesten TV-rl,k JiIzsa/ gyógyszerésznél.Kolozsvárott Kron-atUdlurnéí, aIhó Kubinban Tyrolor éa Schlo-HÍn^erhél, Dubreczonbon Borsos Feroncanél, Dunaföldváron Nathera Pálnál, Károlyfóvárott Ilrilli F. nél, Xngy Kanituin Lovdk Kdrolyndl-Érsekújváron t.''onlogner lgnátznál, Sxékes-Fo-hérvárott Dioballn Györgynél,, vr.<r*ecten Fi-schor Mórnál, s minden városban s gyógyssor, fűszer, és csemegoárusoknál.
NYILVÁNOS KÖSZÖNET.
Ssorntett férjem, ki rövid botogségo után várntliinul elhalt,
Zalay Perencsc
felügyelő ur által a
V
UAZ Au
imigyur életbiztosító búnknál 10(K) frt tőke halálesetre biztosította magát , nevezett intézet az egész biztosiloO összeget a szükséges okmányok vétule után,
atemmer Kálmán
ur holybuui ü^} uóksége állal azonnal kitizettetto, mely gyors s méltányos eljárásért kötelességemnek tartom, ezen jótékony intézetnek a nyilvánosság utjáu is elismerésemet kifejezni. Nagy-Kuuizsán, aug 15 én 1871.
Kozár Antahié,
szül. Kígner.

iuitiü^mmuiv >yttxay>icmi>^(o ttyf''&jxt
A IIAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
Kvokig tartó fürkészés folytán végtéro sikerült nékem egy r
haj- és
feltalálása, moly által már 4— 5-szöri használat után a haj kihallása, valamint az oly igen kellomotlen pikkelyek képziklése minden korra elhárittatik. Kgy üveg ára 2 frt., postáni küldéssel 15 krral több.
Kapható a feltalálónál D E! M A. X_» naj rodr^szná.1 Bécsbon, belváros, (Johannosgnsso Nr. 1.) .Megrendelések a vidékről azonnal toljesittetuek.
Köszönet elismerés.
On haj- és pikkely vizének ötszöri használaU után fejbőröm u pikkelyek fejlődésétói ment maradt, és hajam többé notn hullott ki, mi annak javulását lényegesen ulőaugiti. Knnek folytán ozennol alkalmat veszek Öunok köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel l''HIGL J. (600-9) a mödliogi wu.k. »*»b. vai- éa érexöntőde köny vvivője.
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle chlf/nonok, eoffok, futjfilrtök stb. a khotő logjutányosb áron kaphatók. Alhajak urak régiére tökéletes hasonlatosságban készítetnek.
Demal A., hajfodrász.
^^^^jgM^Oaá^v^^U^^UtO^^^N^^^d^-^^ 8. urnái.
Központi szállitási rakhely a Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Óvás: Tapasztalván, hogy az cuyéiinnck szóról szóra után-nyomott, sőt a közönség ámítása végott hamisított név-aláírásommal ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Seid-litz porok, s evégett h kül-alak hasonlatosságánál fogva saját gyártmányommal könnyen feles--réltethotnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon mogjogyséssol óvok mindönkit missorint: „az általam készített Heldlltz-itor minden katulyája hasonló készítményektől mcf/külónböztetésiil saját védjegyem és aláírásommal ellátva.
itra egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyelven. K porok rendkívüli s a legultérőbb esetükben bobizonyuit gyógyhatásúk által mindon eddig ismert házi szerek közölt tagadhutlanul nz első holvot foglalják el; mint azt sok ezor a császári birodalom minden részeiből kozoinkhes küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy o porok rögzött szorulásoknál, omészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vose és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hystoriára, búkórra és huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, a a legtartósb gyógy hatást erodményezlék.
Jtaktárak Nagy-Kanizsán: Belus J. gyógysz. Ix>vák K. gyógyes. Fesselhoffor J. és Ko
sonfold F. uraknál
Belovárott Lakovlos 0. Csáktsrnyán Káráix II. Kőiztgaa Caacalnovite Islv. gyógy. Kaposvárott Kegl Nándor gyógy**. Kohu Jakab
Kereaztsn Hreyer Jakab fiai K-tpronoián Werli 8ánd. gyógy**. Lstsayéa KalWoda J. gyógy**.
Marczaliban Inti Nándor Bánok-Szt.-gySrgySn Kíblea J. gyógy*. Siambathelyes Wlleh K«r«uc« gyógyt*. Sopronban Maaoy Andráa gyógy** Zágrábban Mittalbacb Z«. fjrdfyu. -. C''eyleek J. J. gyógyt*. , llrwolit Kr. gyógy**.
(544-52,21)
Ezen czégeknél kapható még: A norvégiai Borgon városból való legtisztább és loghatályosabb
valódi Dorsoli-lialmóJzsír-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch halmáj-zsir moll- és tüdó-bajoknál, scrophulua és rachitis betegségekben legjobb gyógy hatással vau; meggyógyítja a logelidültobb kóssvény- és csússbajokat, valamint az időszaki bőrkütegokot.
Ksen legtisztább és loghatályosabb haltnájzsir olaj faj a Dorsch-halaktjak leggondosabb egybegyűjtése Js kiválogAtána által nyerotik, és álalábnn semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik,- hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék .ében és''ugyanazon állapotban van, mint közvetlenül u tormtWel által uyujtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsbon.
FIGYELM KZTETES
Gí- O m 13 o a ,,353 röaltöltalr tv"
u földbirtokosokhoz ós iparosokhoz!
Miután a munkások mezei munkák közben többféle okokból hasint mM, vérhast, görcsöt, hányást, cltolerál, hideglelőst szoktak kapni, mi őket rendesen hosszú idóre munkaképtelenekké feszi: mindezen bajokat
Gombos erősitő-itala
által oly gyorsan lehet megszüntetni, hogy a szenvedőt tuég a munka színhelyéről sem kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok JiciyQtt naponkint ''két kanalat foglaló pohárban adva, a munkásbép erőben lehót megtartani.
Pesten főraktár a tulajdonosnál kalapútcza S. szám alatt.
(flsro
Monogramm és pecsétbélyeg K ) » r.
iCtrj -24,4)
Főraktár papír fehérnemű vászon-imitatióból.
KAMTZ C.
PAPÍR RAKTÁRA

Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban,*
ajánlja gatdaiton feUatrolt raktárá( Író- t* I o t * 1 - p a p l r já b 61, le v ó I - b.. r 11 i k, aeaál toll-t olltartd, tollkí-a, peeaát-Viaat, in >iol >. >•« aKxar.i u tinta, Irén, raji - & n /•■> toljea rajaeiikOiOlc, tuaebok i» technikai foat^knk, ra j * p * p I ro k, g^ngyOlitrc, pau»-paplroa i* pauair váaxon, máaolA ir^pck, fAlaxtrelt írómappák toljr* ird-aaatali ••«-kölök arxél- i* bronxbiil, finom 11 nt a t a r l <S k , albumuk xene i* anjlkill, Jxirar aa«b-t árcxák.utaxó-xxÍT^rlárraák, ugv mint mindpnnrmtt táigyak i • k ola i* Irodai hajxnálatokra-Ktllftntixrn ajánlom xaját gyártmányú I * válp» pir o mát, a Irgujabb xiinofotn monogram-mokkái, látogató j e g y v k vn | « t i I p r c * i 11 ö bélyegük, kltlöuni finoman kvaaitve a legjutá-nyoiabb árakoa.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA. I £
Levólpapirosok.
100 darab névvel nyomva 60. 80 kr.
100 levél i* 100 boríték nyomva
1 íl- I frl. 60 kr. 100 levél axinex inouogram-
mai 1 ft. 40 - 80 L''.fto. 100 levél éa 100 boríték axinex monogrammal ''2 ft 80 • :i.«o kr. l''lO levél rxéggel fekete nyomatú 80 kr. 1 ft, 20''kr.
Mindon xxáx levél- éx bo rilí''kbox egy igeu tiuom papir-•árcaa ajándékoxtatik. 1 rix«ma9GOlevél negyedrét, cxég-gel fekete nyomatú 7 — 8 — 12 ft. looo darab boríték kender papírból nagyobhfélo cxéggel fekete nyomatú 5 - 6 ft.
Látogató jegyek
a la mlnute axinn y o mattal 100 darab legfinomabb bríitvl-
papírra .''>0 kr. 1QQ darab finom •linexitctt cárion «0 kr. 100 db legfinomabb fraucxia Matllack feliér vagy xxíuexclt lft. 1IX) darab finom fraucxia brillant papírra ''J ft 60 kr. 100 tlArab Kőnyom, finom keltői fényit vagy bj iatol I it Minden egyei n>r *Al kr több.
Levélbélyagek. 1000 db arnnynyo malii 2 ft f>0 llKXI , verei periétYiaix ixin á ft V> kr. löon , roogréve domború betűkkel, 2 ixinnel 3 ft 76 kr. Minden további azar 30 krral oloaébb.
Papír gallórok és
Kéxelők a legfinomabb váixou utánxái. ■ • > '' 1 tucxat lehajtott gallér 3& kr. ; I tucxat felálló gallér 30 kr. I 1 . kéxelők 35 kr. 1I.egujabb divatú.
Ismét eladók százalékot nysrask.
— '' - » .
Nagy vnlaaxték laiudénueinű ttxleti, jegyxő éi gaxdáixatl
könyvekből. y
Nyomtatványok kívánat • xerluti gyorxau éx népen a leg-jutáuyoxabb árakou kéaailtetnek.
■V Levélbeli Megrandalésak
utánvétel mellett a legpontosabban éi gyorian e<xköxOltetnek
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére
imus k,
Első nyilvános magasabb kereskedelmi
tanintézete,!
BÉCS
Lipót-város, lxrater-strasse HÜ.
A vígxett tanítványok ax egy évei önkéutetaég előnyében réixe«0lnek nnélklll,hogy ax önkény, lei viixgát lo kellene tenui''Ok.
Ax inléxei két réixre oixiatik : a) ax Iskola, b) a kUlSasiakatákra. Ax Iskola -1 éret foglal magát.au : I. a kéixOlő ével, II. ax Ixkolal tauilá.t, III. a lénylegex m(lködé«l. — I. külUn siakma : I- a kölön-oaxtályt. II. a vaiuli folyamot, Itt. albixtoiitáii folyamot, IV. ax itmét-léii folyamot (1 évei önkéuteieknek), V. ax ejii folyamot. . Ax iikolai év oktober l-én kexdődik.
Ax iuléxeltel egybekötött klllön (621- 8,4)
taniroda kereskedői tanulmányokra
axok • lámára, kik koruk, álláiuk, képxeltiégllk állal ai itkulából már kiléplek.
Oki. 3-án kexdődik egy
esti tanfolyam.
mely három hóig larl, él ai egynerd éa 0«»iekötöll könyveiéit kerU kedői axáuiadáit éa vállólant tárgyalja.
VTováhbá előadái''ok tartatnak a rendes vasúti-, for^m éi táv-Irdal-aiolgálatrél axok ixámára, kik a vaxoiaknál alkalmaxáit nyaral óhajtanak. A lanárok ax éixakl vaipálya lánaiág bivataliiokalból állauak.
Végre egy tanfolyam nylttatik a blztoslt&sok minden osztály-zataJráL
A tauintétet a nm. vállát éa köxoktatáatlg) i mtniiUrium által ai academiákkal egy rangra emelleletl, — niiutáu e kitUutetéat mind belbcreudwxvi, mind pe''lig ax efért vrediuényvk. miatt meg ia érbimU. Ax igaxgatóiág fáradhatlau axorgalma éa ax eredméuy által oly fokra
emrltetott a t.\nintéi>-t, hogy a többi intéxrtek mindenbon ulánoxni tnrekaxenek A bílraláxok a e p I. 2fi-á u veaxik kexdelltkel.
Terveietek mind a tauintételben, mind pedig a lleck-féle könyv,
kcrcikedéitieu, lléca, Hotheiithurm iitcxa 16. is. ingyen kaphatók.
# ■ ... '' _______!__* ^ ''
200,000 FORINT FŐNYEREMÉNY,
legkisebb nyeremény 170 ft Szeptember l én 1871.
U*S nagj huiáia a kormány által alapított « l.ixtoatlolt 18W4ikl ea Ur. ontrák dijkölctönnek, mely 120 mlllo 983,000 ftUI bir.
400,000 kölctön-nyeromény kntt találhatAk a knvelket« nagy uvereiu.ojek : 20-tor 250,000 frt, 10-txer 220,000, OU-ttor 200,000, 81 taer 150,000, 90-s*or 50,000, 20-ator 25,000, I txer 20.000. 19-tter 15.000. 17l-«ii<r 10,000. 8!W-»«or 5000, 482-aakr 2000. 783-ttor 1000, 1350-ater 500 iát.. a legklaebb iiyercinóny minden klhotolt aortjrgynél 170 frt
Seintnl mái torijegykf.ieiön nlnca Ily nagy nvercim''ny.fliixo-gokkel ellátva iá mlnd«nkiu«k alkalom adatik csekély betéttel 260,000 ftoi nyerni.
F.gy »oriJ»#jr ''orosat éa aiáiumal i frl, 3 xorajegy 5 ft, 7 aorajegy 10 fl It 15 aorajegy ÍO ft oixlrák értékű paplrpénxben.
Síire* megbixátok ax nuxeg bekitldéae után gjrorian, pontoian éi bérmentve eitkOtOlleloek a a hivatalai terv utcIMkellelik, továbbá kívánatra felvilágosítások készséggel adatnak, i n megt.irlént hutát után a jegyxék minden réaxtvev3iirk inegktlldolik, a nyeremények pedig atonnal kifitettetuek.
Egyéneién * miellíbb ixlveikedjeuok aluliit váltilháxhuc fordulni.

BREYCHA J .
Frankfurt a/M. groate Kriedbergitraiin No. 41.
HIRDETMÉNY.
Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről köztu-{dnmásru juttatik, miszerint a
n.-kanizsai Tőgymnasium 8-ik osztálya
folyó évi oktober hó l-én megnyittatik, Nagy-Kauizsán, aug. 23. 1871.
GÓZONY FERENCZ,
városbíró.
— --------''-------''
Hirdetmény.
Nagy- és Kis-Ktmizsa vnnxok közöxügyi bizottmánya f. évi augusztus (>-án íUJ/í^számu határozata folytán a két város tulajdonát képező
erdők összes ez évi
MAKK
FELBERMAYER ÁGOSTON
özvogyónok első m. kir. szabadalmazott
viz&thatlan kaotschuk-ponyvagyara
Peatt''ii (2;"> év óta áll íonn) (»>18 IV,!,)
ajánlja o 1 i s m o r t '' le gj o b b készít ós tl vizát batlan
Eonyváit tetszés szerinti nagyságban legjutányosabb ára-on. A gyár Háltna-Palotán van, szembon a ^vasúti állomással. A raktár és iroda Pesten, Lipótváros kétsas-uteza 12. sz. az udvarban (a fiókposta mellett) tíoellca Jánoanál.
Mint a legjelesb "
SZ KP 1 TÓ-SZERT
4
ajánljuk
D. Láng óvszer-kenőcsét (Priíservativ-pasta.)
Exen egéiten ártitlan természeti anyagokból kétxitett szépltő-szsr sem vegytani készülék, a firnek ••unni mádon sem ártalmai, a átért a legteljeib megnyugváiial « killInS ored-rnéaynek blttoi blxonyltáiával ajánljuk haixnálatr.i.
Kxeu jelei óvszer-kenóos ba»xniilnttal vau a bSrrc uí ive, kulflnoieu arezon, nyaken <•« kezeken, gyógyítja axonnal a legleljetb blxonyiléknyujtáa mellett egéixen áiMlinatlauul a bőr minden tlsztátlanságát i kiütéseit, épen ugy eltávolítja s betegségeket, vagy bá által elóldezett ránzookat, sebhelyeket,
f. évi augusztus* 28-án a városi tanácsteremben a legtöbbet igérönrk nyilvános árverés utján elfog adatni.
A feltételek a tanácsteremben bárki által megtekinthetők.
Nagy-Kanizsán, 1871. évi augusztus 18-án.
IIALVAX,
elnOk.
TANI)OK KKRENCZ,
jegytK. ÍGJ7-R.V)
rlpaososságot • a test redízetét, a testszlnt szeplőtlen tisztára, puha- s ruganyosra s az aggkorrs is fiatal, egeszséges színre
Idézi Stá. Tulajdotia, hogy liaaouló iser n»ég uiiiet, mely exen lokélyeteiiéget eddig elérte''v»lna. Az eredmény csudálatos és
Mtflspi, ugy hogy minden további dioséretet feleslegessé tesz
Egy tégely ára baaxoálati nt .illánál egyltll Z O.
> .
D. LANG arczfesték-kenocse
(„Schmink-pastu")
bir mind aion fTntebh nevetett tulajdoiiiágokkHl. * a hRrnek axonual egéixen ártatlan mádun leriuéixetei, finom i gytngéd fehér vagy veret txinl knlrattiifta ; a bfir''iu leijeién láthatlan a ÍOlfllmul min len eddig létesft Ily nemlleket
Egy tégely ára fehér vagy verei Ji ft o. é.
Kőszállító rakhely nagyban és kicsiben
egyedid feltalálójánál vau

(Co3 20,9;
D. LANG
néciben, ltuiggatae No. 47.
A
valódi
>r»a. ixab. legújabban >" felsége állat ki-válnággal kititiitei/tt, na orvosi kartól megvizsgált, » »ike-remek talált eaerféteki''puu kipróbált titkoa ixer a patkányok. házi • mezei H*ek, vakandok éi svábok teljéi kl-Irtáiára, (melyei aokfelé megpróbállak hamiian iitánosnt s árulni.) hamlsltlan minőségben
Nagy-Kanizsán R08ENPJELD ADOLF ur
kereikedéa/bi''ii, l''eiten Kcbnebler (I. l.ipiít utexal koreakedé-
aóben kapható. Egy nagv bádog 1 frl, kia bádog KO kr. Egyet bádog megrendelnie Ii utánvétel melleit gyorian tel-illtetik.
- Ugyanott kapható czltrom-ksnócs egyedtlli ixer a fagyhó-lyagok ét tyúkszem ellen, egy tégeK Mi kr.
Kivonat egy, naponta érkező baionlú die^érő-levelekből: Kérek még egy pár tégelyljrel knldeni, mert a na^y meny* nyiiégtt patkányok kilrtáiára ixllkeég-)", ax eiblig haixnált kitűnő haláital volt.
Itaxtelettel Velntexéu , Károly\ám< mellett jun. 17. lH7t.
IJLLMAN BETTI
•r>7A- *.<J) haaxonbérl«n«.
ödorin-szájviz.
Többszöri tapasztalás bizonyítéka után bátor vagyok mint toilcttcszcrt e valódi illatszájvizct a reggeli fogpor és fogpasta helyett, méltólag ajánlani, nem különben gyógyhatásánál fogva erősiti a fogizmot, eltávolítja a már jelcifíclictó ízt (scorbut), kellemetlen bttzt, ujegszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek. melyet a t. cz. közönség egy szájvíztől követelhet. ára használati utasítással 70 krajezár.
Megrendelhető kézpénz fizetés-, vagy postai utánvét mellett
Kalivoda János
gyógyszerésznél, Letenyén, Zalamcgyc. Csomagolásért 10 krajezár szá-
míttatik.
(l»18 20,4)

Bekahntmaehung.
Von der freien Stadt Hamburg genehmlgts und garantlrte neue Qeld-Verloosung mit elnem Capital
non 1 Millión 440,HOO Thaler.
I/aul Proipoct enlhült diete ataatlicli fui)dirt« Oeld-Verloo • ung nur 39,{ÜK) I.oote, wovon tebnu inilen nKehiten 3 Uonaten 17,!HJ0 gnbedli''lft gewintien rnUiiSn 1 Treffer von ev. 100,000 Th., 60.000 Th . 40,000 Tb., 20.000 Th 16.000 Th. 10,000 2 á 8000 3 á 6000 Th., 2 á 4800 Th , 2 á 4000-Th.. 4 á 3200 Th , 5 á 2400 Th. II á 2000 Th., I á 1600 Th. 26 á 1200 Tb., 103 á 800 Th'' 3 á 600 Th. 2 á 480 Th , 153 á 400 Tb., 203 á 200 Th . 2 á 120 Th. 298 A 80 Th.. 1160 A 44 Th.. 8 A 40 Th, 5470 A 20 Th., eto
Derjonige Qewlnu (vou HOO Th , «ufw*rtt), weleher a|i let/ter Treffer au» dem Ollleki-Kado hervorgebt, orliHll ali Zugaié, eine PrKmto von 60.000 Th., — W wertten nur Oewinne goxogen. Kein Uethelligter geht leer aut.
Die Ziehnngeu getchehen Affentlich in Jer Stmüi-Kanilel von twel heeldigten Nolaren In (legenwart eiáet Vortret''eri der ''Einanx-L>opulalion und der lutercatentou, und fihdet dic nKehtae Oewinuxlehttt)g tchún
am 30. uiul 31. August 1871 ,
statt, xu weleher noch Voll-I.ooie A ,''IU tl , Origlnal-Anlheil-I.ooie á 18 tl., 0 II. und ft fl., g«gen Elntendung det entapreolieiiden He-tragei In Oetterr. Itanknoten nur von mir xu bealehen lind.
Soglelch naeli Auigabe erhalten mellié Auflraggeber die 0Í-floielle GewInn Llste mit der ni)t1>igon Mitlheilfing untor Couvert franco xugeiandt.; die Auszahlang der 6ewinne erfolgt gegen Ein tendung der gotogenon I.ooio von mir vor der lm Proipeot be-stlmmten Zeit in Itanknoten, Uold oder Silber unter dou golleuden Utauren. >
Da die Ziehung nahe, uud der Looae-Vorrath unbedeutend, to beliebe inau Auftrllgc auf dleae Original-Loute bald s<t rlchtou an
Isaae Weinberg in Hamburg, Bank- und WechneUQescItflft.
ÁRVEIÍESI HIRDETMÉNY.
Az alólit;ott uradalmi igazgatóság részéről közhírré tétetik misze-rént folyó 1871. évi augusztushó 28-án a Numpthy, és angustushó 29-én az alsó-lendvai gazdasági irodákban többrendbeli
vendégfogadó, korcsmák és malmok
továbbá
nagyobb és kisebb területű fold, rét és legelők,
gazdasági épületekkel együtt, vagy azok nélkül több évre;
ugy szinte
az összes Alsó-Lendva s Nempthy uradalmi erdőkben az idei makkol-
Nyilvános köszönet.
Boldogult szeretett nőm a magyar életbiztosító banknál
Zala y/Ferencz
fölügyelő ur áltnl 2000 frt tőkéro hulálesotre biztosítva vtdt, feutnovozett intézet alulírottnak a biztooitott rtsszeget az okmányok vétolo után,
S t e m m er Kálmán
ur hulybeli ügynükségo által nzonnal kifizettette. Nem mulaszthatom ol a
^atási s gubacs-szedósi jogok
Rjanla
nyilvános árverés vajfy ajanlntlevél utján haszonbérbe adatnak.
Az árverési feltételek Alsó-Lendván a gazdasági irodában megtekinthetők. Kelt A1 só-Le n d v á n, 1871-ik óvi augusztushó lö-én.

HAZA
44
(G''26-1,2)
Az Alsó-Lendva s \enipíliy
uradalmak igazgatósága.
magyar életbiztosító banknak ezen előzékeny gyors eljárásáért a nyilvánosság utján in köszönetemet kifejezni, s azt a nagyérdemű közönségnek a legmelegebben ajánlani.
Nagy-Kanizsán, aug. 2Q án 1S71.
. • ..
Schável Jáno8.
(Ü29-1)
lakatos mester.
Wfjdita József kiadó,-lap- és nyonidatiilajd^s^yorS^^^