Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.12 MB
2021-10-26 16:10:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
516
903
Rövid leírás | Teljes leírás (444.91 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 036-040. szám szeptember

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. szeptember 2-án.
38. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi közlöny
r '' * ''7 '' '' *
t"
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
V6syea tártaimu Hetilap
a széolroilJiloin. k«re8ke|leIeni. Ipar. gazdászai, tudomány és üiövmet köréből.


MeffJelenlK:
minden noMbaton. egéar. i gyakran máifél vagy két iv*n. Sifrk«''Kii<»i (rutin i:H Utirfó liiv h(m1 :
WA.IDITH JÓZHKF kftnyvkrretkedéaél.au.
Előfizetési föltételek:
..a j.
I
■^ST''i -1L -■
Gyógyászati javaslat.
Mii Ifiiyűiik Jiírváiij-brlriNéKrk urnlko-
ditHit idejében?
t
1. Járvány-betegségek uralkodása időjében, legkivált, hu tudjuk, hogy ragályos természetűek, nélkülözzük a gyapjú és pamut ruha-féléket, mert semmiféle lárgy sem oly hajlandó a ragályt magához venni (s azt visszatartani, mint a gyapjú éa pamut. Erre kell gondolni még az ágy és butor-készleteknől is. Lcgtanácsosabb azokat elzárva tartani.
Ebből az az Üdvösséges tanúság, hogy ragályos járvány ideje alatt a pamut és'' gyapjú tárgyakkal foglalkozó , érintkező egyének mindig nagyobb veszélyben forogunk azoknál, kik távol állanak tólök. Ezen alapból folyik ki riftnüen más ovatosság.ós intézkedés.
2. Minél nagyobb számmal szaporodnak a betegek, annál nagyobb gondot kell fordítani a testi és egyéb tisztaság eszköz* lésére, szorgalmas szoba szellőztetés, mosó-dás , meszelés, súrolás, szoba-, udvar- és utczasöprés által.
3. Különös gond fordítandó minden bűzt terjesztő tárgyak büztelcnitésérc tisztogatás, eltakarítás és elégetés által. A trágya-gödröket, az istálló trágyát clevckorán kikeli hordatni. Tisztán tartandók a házi és utczai csatornák, vágószékek.
4. A népcsoportosodás mindenkor és minden viszony, közt beszüntetendő, leginkább kell ovakodni a betegek és halottak
- körüli összecsoportosodástól, különösen a köznép közt annyira divatozó halotti tortól.
Hol)l.-ti liátliox hordánál t* vidékre pnttán klll.lv* Kgétt évi* : - A írt kr. Hl évre - .3 . - . F.vnegy edre - 1 . 60 ,
5. Szomszéd a szomszédot ellenőrizze, nehogy a gondatlan szomszéd a gondos és elóvigyázó szomszédnak legyen ártalmára.
6. Járvány ideje alatt lcgtanácsosabb hússal élni, mert a növényük tápálla-dékai rendesen kóranyug tartalmúak és okozói a veszélynek, hlz teszi szükségessé, hogy a piaczi növény élelmi tárgyak a legszigorúbban ellenőriztessenek, főleg a gyümölcsre nézve.
7. Inni legjobb tiszta kut, vagy forrásvizet, bórivóknak megengedhető a vizes fehér-, hasmenéskor a fekete bor ivása. A nagyon keserű, savanyu és fiatal sör ivása betiltandó.
8. Járvány ideje alatt nagyon mellőzendő minden ismeretlen összetételű kontár óvgyógyszer. Orvos dolga most a közegészséget ugy, mint az egyes betegeket gondvi-selnl, vész beszüntetésére hatni, s ez által a jólétet biztosítani.
9. A könnyelmű életmód ép oly veszélyeztető, mint a gyáva, félelmes visszavonulás ; annyit tesz ez, hogy a rendes életmódtól eltérni nem tanácsos, ajánlható ellenben eltérni a rendetlentől.
10. Járvány ideje alatt gondolni kell arra is, hogy test- és lélek fárasztó munka és gondolatok által ne zsaroltassanak. Jobb idejében lefeküdni, idejében felkelni, mintsem zaklató muuka, hosszas ébrenlét által a testet és lelket folytonos izgatottságban tartani és az által abban a kórhajlamot feléleszteni.
11. A testnek szokatlan áthülése épen oly ártalmas, mint annak fclhcvülése.
12. Ha a járváuy nem széltében elterülő, tehát nem általános, hanem csak
A hat liatáho* pet>t torért l-»»ör 7 kr. ''i-imr ti i''n minden ti.v.iMii beiktntáiért f> Vr. Ilélyegdij. minden egyi''» ''beiktatásért- .10 kr. A pNyílt téren* rKy petit beiktatási ilijn Ifi kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalnáa: KIADÓHIVATAL. KmiUmWm: PULT JÁNOS. Peiten: 7.EI8LBR M LANQ LEOPOLD, áe SIN''OKK HáNOOK. »é>l>H HAA8KN8TK1N * VOO-LKR, MO.SMK RUDOLF, 0PPELJK ALAJOS éa NAFTLK8 HERMÁN.
r+t-,
bizonyos vonalban futó, részletes, vagyis egyes vidékekhez kötött, neiu felesleges a hely, vidék-változtatás. Legbiztosb oly község, vagy vidékre menni, mely a terjeszkedési vonalban járvány mentes maradott, vagy végkép megszűnt abban a kórnemtó.
Ily elővigyázat és berendezés mellett legbiztosabb a járványbetegségek általi megtámadást korlátok közé szorítani.
Nagykanizsán, 1871. aug. hóv
TERSÁNCZKY.
Megjegyzés
„Gyógyítsuk a sebeket44
czimU czikkru. , * (Folytatása éi vúgu.)
De kövessük Szerénvi ur sikamlós lépteit czikkének azon részére is, melyet maga is második résznek uevez.
K második részben a tanügy sebeinek gyógyításával ugy látszik tüzetesebben kíván foglalkozni, s hivatását azzal kezdi meg, hogy ismét előveszi múté kését s a már úgyis össze-visza vagdalt tanfelügyelői testületen ismét egy merész vágást kocz-kázt*t.
Merésznek nevezhető a vágás azért, mert itt már általánosságban mondja, hogy: .annyi és olyan* tanfelügyelők „szárny-segédeskedése alatt" tanügyünket továbbra is csak „eddigi lanyhult s laza helyzetében" tarthatjuk fenn.
Hogy tanügyünk terén valamikor élénkebb mozgalom volt, inint most-, hogy tanügyünk ellanyhult és lazult s végre, hogy o -
Bzerényi ur hamis szemüvegén át felfedezett | tanügyi lanyhultságot s lazultságot csak-| ugyan a tanfelügyolók „szárnysegéde»-kedése* okozta, azt Szörényi ur maga sem hiszi. Il^gy pedig egy, a megye értelmiségéből álló iskolatanács elnökségével ; megbízott s az egész megye tanügyi kormány* zásának szálait kezében tartó, egy égési megye tanügyét, törvényok értelmében saját felelősségére kormányozó tanfelügyelő működését, minó felfogással lehet szárnysegé-deskedésnek novezni: annak csak Szerényi nr a megmondhatója.
• Hiszen, ha Szerényi ur ily meglepő könnyűséggel halad a tanfelügyelők hivatalának czifra váriálásában, még megérjük, hogy rövid idó múlva a tanfelügyelők működését egyenesen káplárkodásnak fogja nevezni.
Aztán felteszi, hogy a tanfelügyelők szaporítása csakugyan bekövetkezik s ez esz> mébol kiindulva közoktatásügyérünk figyelmét 6 pontban elmondott valamire hivja fel.
Midőn ezt az 5 pontot az ember elolvassa, azt kell hinnie: Szerényi ur vagy maga sem volt tisztában azzal, hogy tulaj-dtínkép mit akart mondani, vagy pedig csak a közoktatási ministér ur leleményességét akarta próbára tenni.
Ez általános szabály alól egyedül a 4-ik pont képez némi kivételt, mély arról akar szólni: kiket ne nevezzen ki a minister tanfelügyelőknek.
Az 1-só pont azt ajánlja a minister urnák, hogy vegye szigorú vizsgálat alá a tanfelügyelők eddigi működésének eredményét, .de ez nem Írásbeli bejelentés, nem öntetszés eredményezte bemondás* (mely
T ARCZ A.
Szülőföldemen.
Kljfttt tehát a várra várt Id3----
Kijött a drága kedvei, pillanat! Itt vagyok újra ... itt köaCtteteki
— Legyen áldott és üdvöxölt e napi — A múltnak romján fény a homály kötött Megrendülve állok elSttetek . . .
— Ne rejtiátek-el a megindulást — Ide hallom a nivvoréietek.
Tavait volt... verSfényea ixép tavait, Midfin e ctöndet magányt cihagyám .
— Oh itteni volt a fUlmllének, Klringatóiui ábrándot dalán — I Aióta évek jöttek ■ tűntek el,
Hogy nem lehotlem együtt veletek....
— Ne rejtaétek-el a raeglnduláit — Ide hallom a aiivveréietek.
Kii hittem, hogy együtt fájt a válál, Mert óriáti volt a küxdelem . . . Pokolnak néxte Ulknni a helyűt,
— Yégtekintvéu a tört reményeken. —
Lát <i nem-lét köxöttl''. . . . • . Mi kiiértet T Hah, Űuk I éu még mott li restkelek. '' ''
— Ne rajuétok-el a megindulátl — Ide ballon a tiivvcréictek.
Nem mondtam volua tán — egy életért . . .
— Mert már-már réme jatt a. halálnak — Hogy mogdvWgotett ionom daeiára
Itt • tájou, nyílt karokkal várnak. Ragyogó oapf... álom vagy valéaág ? Ah, fiuk jertek hoxtáin köxelobb I...
— Ne rejliitek-el a mrginduláit. ..
Ide hallom a axivv.rétetek.
/ /
.Moit már a tájnak arcta oly d.rltff.. \ Fölötte nyugalom niotolya van;* licit, hogy a viuoulátá* d(<tmo BséltsrUlt ''tutuár nout fuválwibau.
I Én inexiie . .. mettto airó vágy valék y- — —
De mod . . . rtuk I oh, ti már értetek ? . . . | — Ne rejttétek-el a mrginduláit — l Ide hallom a iilvveréietek.
Mi a itiv ... a gyémánt ...» tenger gyöngye í ,
— Mindhárom — kedvei . . . drága — egyaránt" Oh, mint kapnak rajta at emberek;
ki árulják rongy áruotikk gyanánt. Nem lg} a hű baráúág, mely ragyog, Hogy tugári átláUsdk legyenek. ^
— Ne rejtiétek>«l a meginduláit — Ide kallóm a aaivveréietek.
De már mott eldobom rabtollamat, H a itnllemi ttolgaiág lánciait, Htabad l. lkom korlátlantág''ával Kiöltetek tördelem ö*it« — itt... , Hilinca — é* (tabad paciirtaének .... Oh nemde Onteegycihetlenek VI — —
— Ne rejUétek-el a meginduláit —
Ide hallom a aalvveréietek. >»
Dalt tehát . . . dalt, i habtd pohárt idol Korba fojtsuk a'' borongó koblot. Aldomáiunkat no rontia a bú — Felvidítjuk ax fiixinto kodvet. Vérpiros bort — a non! iiabadaágral Hogy veUm, igy t««tvére*Uljctek ....
— Ne rejUélek-e| a meginduláit — Ide hallom a iiivveréieték.
Htabadtág — et égi lánynak képe — I K fény miatt kápráaott két <«emem —
Ide .... Ide — a nent növéthekkel I .. . Adjátok, hadd lobogjon keblemen. — Hadd Ügyen, hogy mégegyiser — haaámért ^lat-halálra végeikül tegyek .... ^
i — No rejtiétek-e a meginduláit Ido hallom a iilvveréiotek.
, mott — ha kell — Úogy legyen áldomáa l T
I nort üuk, bort ailnlg a pohárba I
i Ét igyuk ki att nárat fenékig,
'' Hogy btlöle ctepp te Menjen kánba,
Kgy Útónért , • . . egy hátáért kUadve • Klvérxenl kélt vagyok, veletek!... Oh, ne ramvgjelok a végtután ... Legyen itabad a — ixiweréietok!
BZKNTRIRALYI AURÉL.
H—
Miként szeretlek.
Wint gerle a párját, Auya a gyermekét; Mint feilC virágok A gyöogyhariij*t cieppjét; Mint mkrtfíTa rokont, Teit/frt a teitvérek -r-íd/t txép kedveiem, 41 ügy tterrtlek !
Ninf''teuck a föl,lön rek, aranyok, A ^j>udo égbolton Oly fi-nyvt ciillagok, 8 a tenger fenekén Olyan drái;a kiuciek, Mikért od''adnálak, — Annyira ixeretlrk 1
Niuei ax aetheren túl, H a földön, — itt alant, Oly müvétti kéixlet, Oly andalító lant, Ninea költSl eixmo, Ninca oly dal, oly étiek, Ajk, mely kimondhatná: Mennyire ixeretlek I
8 • nagy axereleraárl .
Hölgyek bájvirága, Ciak att engedd, oh hogy . .''8t«relmem ingára '' 8t«p lelked gyöiigyháait Karolhatta által. -Aitán nem törődöm At egéia világgal 1
NOTTBR ANTAL. / . • L

(
Estétől hajnalig.
(Péea, jul. «. 1871.)
KitétSl hajnalig
Néidtltem ax eget, De nem láthattam ott Oly fényea ciillagot Mint a te két axemed.
(lejártam ax oraxág VirágtermS táját. De róxia arexodnak; Bíbor ajakadnak Nem találtam párját.
Ölelj, oh ölelj meg
Hxerelml tUndéreml Mert, hogy boldogiág vau Kbhan a világban Én csak akkor érxem.
KŐMIVEH IMRE.
Egy borivó emlékkönyvébe.
A tterelem réttrgiég, adja a bor, vagy a tfiaeaók. Kxflmet lángtterelem élteti, Idd te a bort)
bItorfl
A felbőszült doromb.
ii.
Sántitnak toraim? Méltón fdö«xög8 tatyráld
Alitátra hoaó, rut huhofáaaihóx. Ilonád T még levelem aoh''ta nólt I de helyet''.i >
fogadd eat i
Gondold meg magadát.,.. a hányj nemet Ámor
ügyén I I _----
H.
- - ~

gyakran áUsúnli is lehet) roiut magát Sz. ur ékesen kifejezi — .hanem tiszta öíitueggyő-zödést eredményező utakou lenne eszkőz-lendó?^
Alkotmányos korszakban, minden alkotmányos tisztviselő hivataloskodása nyitott könyv, melyből a nyilvános közvélemény csalhatlan szemekkel olvas elferdit-hetleu tényeket s ilyen a közvélemény éber szeme előtt fekvő nyitott könyv a tanfelügyelők működése is.
A tanfelügyelő mfiködése nem eldugva a zárt falak titkos világában, hanem a nyilvánosság terén, a közönség szeiud előtt foly le. A tények szálai mind keletkezésük, mind eredményeikben elágaznak a társadalom minden rétegébe,. a ministcrtől a m. iskolatanácsig s a megyei iskolatanácstól a legutolsó falusi biróig. Tehát a tanfelügyelő az igazság elferdítésével, a nagy közönség által ismert tények meghamisításával, sem szóval, sem Írásban áhuiuü, vagy hamis jelentéseket Sem a''iu misterhez, sem máshova még az esetben sem tehetne, ha az, a Sze-rényi ur indoklatlan gyanúsításának meg-felölő lelkÍ8meretleu tisztviselő volna is.
De feltéve, hogy a tanfelügyelők jellemét, igazságszcfietetét aminister ur is S/e-ényi ur gyanúsító szemüvegének kétes-világítása után Ítélné meg, feltéve azon mulatságos lehetlenséget, azon nevetséges ellenmondást, hogy minister ur a tanfelügyelőknek sem szóbeli, sem irásbeii jelentésében nem hinne, mely Sz. ur szerint „öntetszés eredményezte álszinü lehet*, melyik lenne azon .tiszta önmeggyózódést eredményező ut,"- a melyen a minister ur magának a hivatalos jelentésben foglalt N tények ellenkezőjéről tudomást szerezhet ne?
Talán keritse nyakába maga a minister széle9 Magyarországot s maga személyesen látogasson meg 36ő nap alatt 10—15 ezer iskolát ?
Hiszen Szerényi ur gy..nusitó elmélete szerint az alkotmányos tisztviselők közöl egynek sem lehet hinni, egynek lelkiismeretességében sem lehet bizni, meVt bármit jelenteuek azok akár szóval, akár írásban, az „öntetszés eredményezte álszinü lehet".
A 2-ik és 3-ik pontban semmivel sem mond többet Sz. ur, mint a ki valamely tárgynak helyes magyarázatát hamarosan eltalálni nem tudváu, egy szegéuy s épen nem szelleiudus ,izó"-vel tul teszi magát minden magyarázaton, s azt hiszi, hogy ez által öntudatos gondolkozását bebizo-• nyitotta.
A 4-ik pontban — s ez még legjobb valamennyi között — azt mondja Sz. ur, hogy ha a mihistcf ur szándékozik valakit tanfelügyelőnek kinevezni, az ne legyen földes ur. Már miért ne? ha a/ a valaki földes urasága mellett még szak-ember is. A tanfelügyelői állásra nézve nem az a lődo-log, liogy valaki földes ur ne legyen, hanem az, hogy szakember legyen. Továbbá azt mondja: ne neveztessék ki ismert tulajdonu táblabíró, itt ^mét nem az a fődolog, hogy a kinevezendő táblabirő-c vagy nem, hanem az, hogy szakember-e? Az pedig nagyon is kívánatos volna, hogy a minister ur mindenkor ismerhetné annak tulajdonát, a kit ki akar nevezni, hogy képességét ismert tulajdonai után annál alaposabban megbírálhatná. Az abbau egyben, hogv :i tanfelügyelők kinevezésénél ne jog-(lc neveléstudósokra legyen a fósuly fektetve, 8zerényi úrral teljesen egyetértek, s egyetért vele e pontban a nevelés minden önzetlen barátja.
Az 5-ik pontnál nem tudja az ember, hogy Szerényi ur azt a minister úrhoz vagy11'' az olva.ó közönséghez irta-e, vagy pedig idótöltésbui egyedül magának monologizál? Ez utóbbi körülmény látszik Icgvalószi-, nübbnek, mert á mifc-o pontban a tanfelügyelők ismételt gyauusitásán kívül össze kuszálva el mond, azt csak Szerényi ur maga értheti.
Itt már annyira megy Sz. nr buzgóságában, hogy azért is a tanfelügyelőket okozza, ha valamely vidéken az 1868. 38. t. czikket nem tisztelik. >
Ha valamely vidéken azon száuandó állapot van, hogy az alkotmányos országgyűlés által hozott, a koronás király által szentesített s az eiuboríség legmagasztosabb ügyének előmozdítását czélzó törvényeket nem tisztelik, az csaktigyau igen szomorú s e miatt a tanfelügyelő legüdvö-sebb intézkedései is hajótörést szenvedhetnek, de hogy a törvény iránti tiszteletleo-. ségért eszébe jusson valakinek a tanfelügyelőt vorni főbe, az épen oly hallatlan nevetséges baklövés, mintha a ló-lopó helyett a szolgabírót börtönöznék be, a törvény iránt semmi tisztelettel nem viseltető tolvajt pedig ártatlannak nyilvánítanák. A mit alább e pontban Szerényi ur Össze.beszél, arra nézve „emherbáráti kötelességet vélünk teljesíteni ha Sz. ur érdekébon a jó indulatu közönség atyai elnézését
kérjük.
UYÓKKKY íJÁNOS..
Zalamegyének 50 uj választó -kerületlei felosztása.
Hxivtx inetfj«vjr*i''«fll • * ritkitoll lietllvol klix-l".lt«k k váU«xt<i-k<-rlllct vála«stá«i. fiili«lvít. utáuna a ktrillethex |«rt«x''> ktlu.''gek''ncveil, cxrkulána k»-iHlrl''ieni válmit.lk ixAniAt r. «x. |oI/.é*»<• I .« ré^rr íVh''ttiolil, xxAmjp^vuxel a kcrUlelhen válu/Uiidi''i l,i*. xnltminvl loijok xi.-ímit jelentik.
N agy-Le n gy ul: Nagy-Lengyel, Rám, Dobronhegy, Kvzsásszog l''álúszog, Diibréto, Urmándlak, Mi lej, Uollénháva, Liczkó,- K.-Mindszent, Bazita, Potri-Keresztúr, Csonka-Hegyhát v. sz. 287. 4. N o v a : Tárnok, Vaila-iilu«; Xáprátfa ós Himföld, Szt.-Kozmadombja, B.tllaliida, Gutorföld, Páizaszeg, Barabása/eg, Voröaszeg óa Kereseazeg, Kustánszog és l''ura-szaszeg, Kis-Lengyel, Nova, Mikefa, Karácsony-la, Zebcuke, Ctertalakos v. sz. 473. ti. Páka: Páka, G''sömödér, Kis-Szigeth, Dömoföld, Pör-döföld, Szent-Péteríuld, Orloháza,Marócz,Lispe, Kányavár, Szt.-Adorján, EdChát, Lnsztonya, B.-Szt.-György,Báza,BuesUta,Szt.- Liszló, Keru* Uyo, Tolmács v. sz. 378. ő- Leteiiyu: Oltaroz, Borsfa, Letenye, Bécz, Becseholy iE*yeduta, Po-la,Zajk, TóUSzt.-Márton, Tót-Szcrflahely, Molnári, Erdősfa, Potri-Vont®, lligyácz v. az. 672. 7. F.-S z o m o n y o: AtW éa'' Fols.''-Szomcnyo, Vöi csök, Csöruyoföld Csehi,Rátka,Szt.;Marg.;a, Kjs-Caörnjcz v. az. 240. 3. Z a Ia-L üvú: Salomvár, Caób, Keményfa, Budala, Háahágy, Vaspör, Zalapntaka, Zala-Lövő'', Z.-Mindszent, Oiöd.-, Páozod, P.-Apltí v. az. 204. 3. Csosz-t re g: Ramocsa, Péntekfalu, K.-Németfalu, K.-Kutat, K.-Újfalu, Csesztreg, A.-Szt.-Erzaé-betli, F. Sxt.-Erzsébetit, Dobrafóld, Kozma-dombja, K.-Kálóezfa v. az. 341. 4. Hu ka a: Borazombat, Szilvágy, K.-Szt. Mihály fa, Bár-'' liolv, Ozii|)|>, Barabás, Bakaa 6a Qyőria, B igl.ul, Keivnek, Jakabfa, Külafi- ói Belsó-Sárd v. ''az. 400. ö." S z t.-O y « r g y v ö I g y :. Szont-OyOrgyviilgy, Márokföld, Nomcaná|>, Kcbelo, .Széesi-Szt.-Láazló, v. az. 233. 3, Lanti: Lenti-KA|K).ua, Munior, L -Szombathely, Lenti, UoHztola, Dodos, Iiódic*,- Scdcsisziget, Ikiód, Bórd^czo,Uernyók,Tót-falu/lYakAnd, Máíiomfa, Kutfej, v. az. :''>!>}). 7. K or ka a z t.-M i k Ió»: Lovászi, K. SM.-Miklós, Londva-Ujfalu, Kg, Szt.-Király, Tormaföld, KU-L»ko», Vótyetn, Dobri, Pincze v. az. 358. 5. A.-L e n d v a: Viilgyifalu, (Jsento, Putcsháza, Alsó-Lendva, lloanzufitlii, Folaö óa Alaó-Lakos, Gyertyános, .Kóth, K.ipcza,-llotticza v. az. őlW. 7. ''D y b-rónak: Dobronak, lUdamoa,Oöntórház, Kámá-h.iza, Ziitkócz, Josocz, Böduháza, Oáborjaháza, S/ijártóháza, Szombatfa, Slrttlecz,,Bakónak, Filóez, Bigonya, Ivát\cz v. az. 302. 4. T u r u a.c h a: Nagy l''alinn, Alsó-, KtUóp- ós Folsö-Bisztriczo, Oioioncsócz, Zorlcóház, Turnischa, Ziixsokazor, TiUkeazer, Qumilicza v. az. 41H. 0 B o 11 a t i n o z :. Bellatioez, Ganicsa, Ádriáne, Duklozain, Bratonez, Lippa, Lippahócz, Izsa-kdez, Bruzoviuza, Mollincz v. az. 314. 4. Stri-d ó : S''.ánutinecz, Leazkovejz, Vejeica. vitri''l i, itácü-Kanizsa, Jálsovecz, Gibina. I. II. UI. hegy kerülőt, GrábroVnlk, Saffai''j&ó, FoUő-Mihályovecz, IV. hegykorülot, Badlic*án;Miir-tiniiaovocz, Drágoszlávocz, Bdgdaaovec/.,Prc-azocka.Rorhovocz, Felaö-DoraborUjVII. hegv koráiét, v. az, 22Í), S. M u r a-S i a r d ah o I y : • Szerdahely, VI. Iiogykorlllüt, Strukovocz, Fol-aó-Královecz, l^klonio/a, Krjsosvoc/, Vratisi-neez, Kristánovocz, Zdzskovocz, Újudvar óa Lapisina, Szt.-Márton v. az. 3U2. 5. N o d o-I i c t: Tornovocz, Folaő-HrAatyán, Maczinosz, CNrecsán, Záazád közsóg, Kia-Miháíovecz, V. hegykorülot^ Kuraánecz, Slakovooz, óa Brezjc, Totovocz, Prototinocz, Sztrahoninocz, Nedeliez, Jánosfalu, Sonkovocx, Macakovocz, Szávszko-vűoz v. az. 212. 3. Csáktornya: Csáktornya, Strolocz, Bonkovecz, Dorzaimorcez, Stofanccc; I''álovooz, Orohovicza, Vullána, Szoboticza,.Podbrcst, Mihovlyáo, Pribiazlávecz,
• Felaó-Puaztákoveoz, Ivánovecz, Felaó-Vido-i- vecz, Jursevűcz v. az. 3 Itf. 4. P o d t u r o n : ; Ferketineuz ca Miklávecz, Podluren, Nováko-vem, IJekánovecz, G.irJinovecz, Beliota v. az. 017. 1. Poriak: Perlak, Czirkovlyán, üttök, Csehóvocz, A.-Králvovect, Caukovecz, Uomusovecz, Dráskovecz, Üpporovec*, Tüske-Szt.-Gyürgy, Pálinov cz, Alsó-Puaztákoveci v. az. 340 5. Modoaán: Hódosán, Goricsán, Alaó-Hráatyán, Turcaiscae éa Dvoriacso, Domá-aíneoz v.. sz. 330. 4. A I a ó-V i d o v e c x : Alsó-Vidovecz, Lógrád, Szt.-Mária, Alaó-Mihá-loveez v. az. 479. 6. A.-Domboru: Alió-Domború v. bz. 242. 3. K o 11 o r i: Kottori v. sz. 2ÖG. 4. — Ezok szerint az ogéaz Zala-megyo felosztatott ;">0 választó-kerületre, ezen kerületekben pedig választandó lesz öaszoaon 300 bizottinányi tag.
A keszthelyi hévviz és Balatonról, mint gyógyíürdfí-vizekről.
« '' (FolyUtix.)
A keszthelyi hóvviznek vegyelemzóae meg-törtóut ugyan, uiégis hiány obben as, hogy ninca hiteltórdomlöen nyilvánosságra hozva, pedig, as fószüluóglet, hogy orvos éa közönség hitelt érdemlöleg tudják a gyógyvíznek fő-jellemvonását, tehát act, hogy mely osztály rend be tartozik, mert vannak vegyileg jcözönyöa hóv-vizek; kónea, langyos óa. bóvvizek; vasas, langyos ós kónvizek. Egvényes hóvvizek ; kón-sávaa sókat tartalmazó hóvvizek. Kóuos hideg gyógyyízck^ kooyhaaös« hideg gyógyvizek. Savanyu éa vavái^íek, nóvszerónt: kevés sós és földes aavany ''iek, kénsavas vasas sava-ny.uvizok ; konyhasós aavanyu( vaaaa vizek ; égvényes vasas savanyuvizek. Egvényes hideg gyógyvizek. Koserü vizek és végre timsóa, vaagUHczos vizek. Fószükséglct tehát az, hogy u hévviz vegyolemoi azerént az ugyik vagy másikhoz csatoltassék, hacsak önálló gyógyvi-set uein képei^ képviselni.
Mi a fürdő-épillctokot cs vendékszobákat ; illeti, bizton ellehet mondani, hogy azok eléggé kényelmesek, tiszták és diszcsek. Mégis a 70 a néhány vendégszobá elégtelen a sok vendég >részére.
Tok intettel levén a jobb ízlésű vendégek követeimet iránt, azt általán bekell vallani, hogy e fürdőhely kezdeményezése idótzakábaa eléggé kielégítő. Nem ia lehet kétaég a folett, hogy a lakások a vendégek aokaságáhox aránylag fognak évenként szaporodni.
Az oda és onnét elvozetó kocsiút s kényelmes kiutazás ellen semmi kifogást sem tehetni, ■zélea, köres, fasorok közli az, van szép, kényelmes sétatéré; tiszta, kielégítő vendéglője és olegendó, oiinoa bérkocsija.
Legnagyobb hátránya e fürdőnek as. hogy uiincs kötelezett fürdőorvosa. E wkintetbea olyan az, mint egy kórház, melynek nincs orvess, olyan ax, mint a nyáj pásztor nélkül, mint a hadsereg vezér nélkUl; nincs ott kéxi-patika a rögtön bekövetkexhető eshetőségek-Leni segélyexésére! Egy távolban lakó, a gyógyvíz körül hfl ós igax tapasxtalatokat nem gyűjtő orvos utasítása utáu indulni nem lehet, legalább nem oly bizton, mint oly orvos tanácsa utáji, ki éveinok riagy résxét o fürdőnek sxon-telte s így mindenkor annak hatása kimutatásában fáradozók. Eaeknél fogva legfőbb gond lenne fordítandó oly orvosnak megszerzésére, kinek ügyet, tapintattóljes hozzájárulása által biztonságot lelhetnének a fürdő egyének; maga ax iutéxet és tulajdonosa.
Legfőbb intéxkedós az lohotno. hogy a Alr^ dóvendégok orvoai elő értekexlot nélkül fürödni ue merásxoljenek, bovégoztével a fürdésnek, bojelentsék a fürdés orodmónyét. Ily intézkedés mellett rövid idő alatt kilehotno nyomozni * gyógyvix igax gyógy-oroiét, a annak közxó tétele álul csakhamar méltó hirbe''lehetno hozni, s nem lehetne tartani attól, hogy oly botegek használják e gyógyvizet, kiknek ártalmukra lehet, as intéxot jó hire veszélyeztessék. Értelmes, jó én müveit orvosról gondoskodjék tehát a tulajilouos, hisx a reá fordítandó költségek bixonyára gazdagou fognak kamatozni.
Mi a vendégek nyugalma és.személyük közbiztonságát iiloti, as ellen nincs, nem lehet kifogást tenui, nem voltak eddig a hévvizen tivornyázó arszlányok, dorbézolók, lármás xe-n/ik, hazárd-játékosok, kéjhölgyek sat. \ Kívánatos mégis, hpgy elove ko#án fordit-tasséltgond ogy oly bixot^ság felállítására, mely-nok feladata leondjou jövőro is megvédeni a !* csendet, aköxbátorságot, rendet és közerkölcsi-sógot, mert ozok nélkül becses vendégekre szert tenni nem lehet.
Egy fürdő kapitány, fürdő-orvos és egy igazgató, könnyen megfelulhotnének o czélnak, De tán az sem vblna felesleges intézkedés, ha .például e bolyén'' a 3—4 havi fürdőidényre égy fxolgabiró tenné át székhelyét) így axt4n könyA nyü, lenne mindenkorra elejét venni a netán bekövetkezhető szilaj kicsapou''gásoknak, szem és ünotn illést sértő árnyfoltok fokozatos fejlő- ( désénok. Es ex nem lenno első intézkedés. {
Ha a fürdőintézetnok rendes orvosa vjlua, kérdés: nem tudná e elvégre odavinni adolgot, hogy a hévviz palnezkokban ia elazállitható lenno/A karlsbaadi vix axinte hévviz, éa ok-kai-móddal jó pániért raessxe vidékre el is ■lállittatik.
Nom volna fölösleges továbbá arra is gondolni, hogy kádfürdők legyenek, mert vannak siélhűdöttok és más járni, állani nom képes botegek, Öregek, kiknek a nyilt téren, de a zárt, lépcsőxetes fürdőszobákban sem lőhet egy pár felügyelő nélkUl bizton fürdeni. Ügy lőhetne pedig iotézni a ''dol ,-ot, hogy a kádfürdő szobákbau ágyak lugyenok a ftlrdés után bokövotkozüi sxokott gyógyisradásnak rendes fentarthatására, mert ax nagy hátrány, hogy a fürdőből kilépő botog azonnal szélnek, légliuzat éa meghüléaiiok kénytelen magát kitenni, mint vau az eaet a hóvvixon. Korpát is lehot a kádakba hordani, sót,a vixot forralni 1» híhötnu atok részriro, n klknnk nsgyöbb fbkú hévro van szükségeik, llyképeni intézkedéssel azükaégl>ől télen át is lohotne iürdoni, mint • fürdőnek más gyógyintézetekben. A Horvát ország topliczai gyógyfürdőbon ugy van intézkodve, hogy a beteg bovégozvén fürdését, fürdőszobájából azon na) nappali lakazobájába lép, lefcfeazik éa ágyban várja bo gyó-yizza-dáaát. Ez aztán oly intérkodés, melyet a betogre nézve igen előnyösnek mondhatni. Más részről ilykép hideg-ÍÜrdőro is lehetne szert tenni. (
Ütő óra nincs a közönség használatára som a házak valamelyikén, aem a tükör fürdőkben, harang som létozik a fUrdő-helyon,-pedig ezek feltétlen szükségesek, hogy a fürdő vendégok magukat nnpi dolgailr elintézésében, a fürdő élvezoto és a rendes élelmezésbeu tájékozhassák. ''
Epén nem volna felealeges a fürdőintézet-bon két nyilt könyvet tartani névsxerint egy panasz- és egy véleményes javaslat könyvet. Egyikébe jegyezhotné a közönség panaszát, másikába pedig véloményes javaslatot hozhatna a fürdőintézet olőnyéro.
Vannak, kik nohetieléasel nyilatkoznak az iránt, hogy nincs ezon fürdőintézotnek kis kápolnája, imahelye, nielybon a buzgó vendégok, legalább vasárnaponként emelhetnének ájtatos imát az oltár előtt. Egyik épület végén megállhatna holmi rundella, melynek tornyáról jól osnék hallani a déli harangszót és as óraverését.
Azt hiszem, hogy ezúttal eléggé kiterjeszkedtem értekozésommel, részben á szenvedő közönség üdvére, részben a tulajdonos hasznára és más részről az orvosok előnyére is, nem maradt azért egyéb hátra , mint ozekot jegyzékbon tartani, és a közlő hírlapokat jól gond-yiselni, mert az nem lehet, hogy az ember log-jobb akarat mellett is, miudon évben uj értekezést hozzon. Követkexik a Balaton.
TERSÁNCZKY.
Községek rendezéséről szóló törvényezikk elemzése.
Minthogy a községek rendéxése a megye-jendexéssel rokontermészetű, ebből folyólag nem lesxek tán a tisxtelt olvasó terhére, ha o lapok hasábjain köxlött törvéuvexikk résiom-rőli értelmezését nyilvánosságra hozom, ezt azon öazinto kéréssel teszem, hogy bármely §-ának ■ nem a kellő értelmét adnám, ugy ax ollon-véleményt vagyis a valódi értelmozést közölni szíveskedjenek, mórt csak így lohotséges a" törvényből folyó egyöntetű ejjárást léjesitni,'' melyből folyólag jólétet és boldogságot előidézni. V
A törvény I ső fejezet 1. 8-ának a, b, c, betű alatti kitétel mindnyájunk által egyformán értelmozhető, itt különbség nom is lehot.
A 2. §. moly ekként szól „A község a törvény korlátai között önállóan intézi saját belügyeit, végrehajtja a törvénynek é« a törvény hatóságnak az állami és törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendolote»t"N-—
4 Ezen szakasz általánosságban vanvugyan kimondva, do szerintem onnok pontos óa»lólok isníerotea keresztül vitelétől függ a ktíraég • jobbléto, ha o szakaszt mindon alkalmazásában '' keresztül vittük, ugy az önkormányzat mo^ gaszlos létét biztosítottuk ; a község bolügy^ közé tartoznak l-aő sorba a községi bizottmány összeállítása, ezek alapján megválasztott elöljáróság behelyhozéae. '' 2-ik sorba a közaég vagyonának megőrzése, szerotem hinni, hogy a község akár nyilvánította iskoláját községivé, vagysom, oz-uttal ax iakola azinto hatáaköro alá tartozik, egyedül a vállástanitáaa maradván fenn a felekezetnek.
3 ik sorba a szegények ügye, o szó kifejezése, xzegényok illetőleg koldusok ügye, maga már ffiegdöbbentő, bárha létoxnek oly koldusok, kik önvétkük nélkül jutottak a koldusbotra, do létezhetnek olyanok is, kikv fiatalkorukban yagyonukat oltékoxolták * s totytuláín mdíékUtcn,
We11ókleta,,Zala-Somogyi Közlöny" !87Mvi 36-lk számához.
.iggkorukra roiUau takaríthattak meg, a o '' miatt h közönség könyörületességéroszorulnak, azért még is koldusok <b mivel iövőre u kéregetés betiltva lesz, igy azok ellátása szintű a közaéghutóaúga korotébo tartozó, ennek létusi-téso mihamarább annál inkább is kivánatos uiert a koldusok zalámbolása újra előtérbo lépett, mert sokhelyütt egy egész koldus család minden ivadéka egy házhoz, bár külön időben, bemén és a jóhiszemű közönséget igy zsarolja.
A 3-ik §. a felébb vitelről szól = vagy is egyesük sérelmes Ügyeiket, melyek a községhatósága által hozatik ellonUk, a törvényható-,á£> vagy is megyebizottmányhoz föllebbezho-tik, enuek helybenhagyó határozatát a magas kormányhoz viheti, inig a község a megyoha-tóság által ellőne hozott sérelmos határozatot szinte a magas kormányhoz fellebezheti.
A -4. a községi hatóság gondoskodása a községhez tartjzó, illetőleg uhbvn lakó, s határában létező minden vagyonra kiterjed, még pedig arra, hogy ott jó rend s lakók biztonsága elérve legyen, a községi hatóság köréhez tartozik.
Az í>. §. a kivételeket, minő a sorkatonaság éa a honvédség tényleges szolgálatában álló legénysége és tiszUégéuek szeinelyzote — ő Felsége a királynak lakása és ehhez tartozó épületek, erődítési helyek, valamint a katonaság által birtokba vott épületek.
A ti. §. minden honpolgárnak valamely községhoz tartoznia kell. .
K szakaszt ugy értein, hogy azon idegen, ki a községben lakik, azért a község honpolgára nem lehet, egyedül az ott léte alatti kötelezettség teljesítésére szorítható, mig viszont a község védelme alatt áll.- ^
A 7. az előbbinek kiegészítése, minden houpolgár azon község kötelékébe tartozik, melynek illbtósége alatt e törvény kihirdetéseké r állt, igy p. o. egy iparos valamely községbe megtelepedett, bár más megyében szülotett, illetékességét,jelenlegi lakásától nyervén, azért azon község kötelékébe tartozik, a hol a törvény kihirdetése őt érte, mi lesz most a vándorló koldusokkal? azt is a törvény kihirdetésekori léte határozza incg, ugy megjárja azon város, vagy község, hol ép akkor vásár, vagy bucsu lesz, mert ezoknok bizonyos megállapodásuk és biztos lakásuk ugy sincs, ha ezek is oda tartozók leszuek, én ezt azonban ugy érjíim, hogy ezek lakhelyűkhez lesznek kötve s oda tartoznak, azontúl podig, ha ismét távozni akarnak és egy más községbe mogtelepedéai szándékukat bojoleutik, felveendők lesznek, az csetré, ha h törvény 12. §-nak b. alatti határozatához a felvétel meg nem tagadtatik.
A 8.§i a nők férjoik községéhez tartozók, még akkor is, ha nótán özvegységro jutnak, ekkor azonban a törvény 10. §-a a. alatti határozata megkívántatik, ha ez azonban uincs meg, ugy előbbi községéhoz tartozónak ismertetik.
A 9. a született gyermekek a mennyiro birói határozat hozatik fölöttük t. i. ha a férj elhal az anya azon községből, hol gyermokeit szülte, tartozik saját születési helyérő és ez birói beavatkozás folytán történik, ugy agyorinokok is azon közsóghoz ''tartozók, hova az édes anya tartozik. — A törvénytelen ágyból született gyermekek anyja illetőségi községéhez tartoznak.
A 10. §. az a. alatti kitétel szerint a községi honossághoz megkívántatik 2 évi ottlétei éi ugyan annyi ér alatti adófizetés, mig azon szakasz b. pontja felhozza azon esetot is, ha valaki 2 évig ogy községben .lakik, do ott adót ncm-ia fizetett, azon község, moly bon születtek nem is tudalik, a törvény azt határozza, hogy ily esetben a szülők illetősége határoz, most itt önkényt azon kérdés merül fol, hogy egy oly elhagyatott árva, kinek som atyja, sem anyja nem tudatik, kit esetleg messzobb vidékről koldus-karavánok hoztak el és valamely községben akadt oly szánalmas egyén, kinek szive sugallata nem engedi, hogy az a jó kinézetű gyer-mek vagy hajadon kolduljon, magához veszi, de még két év nincs arra hc, hogy honossága igazoltathatnék, mi történik ezzel, ilyonről a törvény nem szól, pedig édes hazánkban ilyenek is vannak," ha csak ezekot lelonczoknek nem nevezzük, ugy, de szerintom loloncz lohot u kitelt, vagy azou szívtelen auyák gyermekei, kik csakhogy magzatjokat megszülték, azonnal a gondviselés Isteuéro bízzák, inert kitették egy szánalmas megtalálónak, de egy ily nagyobb gyormeket, ki gondolkozni tud ugyan, de sem atyját, som anyját megmondani nem tudja, valamint ^zt se tudja, hogy hol született, bárha a hivatkozott szakasz b. pontja azt mondja, hogy azon községhez hol legtovább tartózkodott, fog tartozni, do azt som tudja, mórt inindon ''nap tovább ment a koldus-karavánnal, az én véleményom az e tárgyban, hogy ily szánalmas ember azon községhez sorozható, ki őt pártfogása alá vette.
KOVÁTS JÁNOS.
(Kol)t. kórtflkeilk.)
Ertesitvóny a keszthelyi magyar kir. gazdasági felsőbb intézet felől.
Az intézet czélja. A keszthelyi m. k. gazdasági felsőbb tanintézet czélja: a gazdasági pálvára kés/ülő ifjakat, mint leendő birtok tulajdonosokat, bérlőket vagy gazdatisz teket, jövő hivatasukra korszerű tudomáuyo; szakképzéssel a gazdaság minden ágában alaposan előkészíteni, s e mellett az erdószet főbb elveivel megismertetni.
Főfol Ügyelet és igazgatás. A keszthelyi nt. k. gazdasági felsőbb tanintézet a vele kapcsolatban levő fÖldmives iskolával a in. k. fbldini velés-, ipar- és kereskedelmi ügyek minisztériumának felügyelete alatt áll. Az intézetet közvotlenül igazgatja és vezeti as igazgató, kinek olnöklote alatt tanácskozik éo határoz a tanári testület a tanulók fölvétele s a bizonyítványok kiállítása felett, továbbá a tanítást illető minden ügybon, valamint a jelentékenyebb fsgyelmi esetekben is.
Tantárgyak és a tanitás segédeszközei. A keszthelyi orsz. gaxd. felsőbb tanintézetnél a következő tantárgyak adatnak elő, u. m.:
A) Alaptudományok: Mennyi-ségtati és gazd. kiszámítások. Természettan és általános géptan. Éghajlattan. Általános és földmivelés vegytan. Gazdasági állattan. Állat-boncz- és éllettan. Növénytan, növényboncz-és éllettan. nsváuytan és földisme. Nomzotgaz-dászat alapvonalai.
B) Szaktudományok: Talajisme és általános növénytermelés. Különleges növénytermelés cs rétinivelés. Általános gazd. állattenyésztés. Juhtenyésztés és gyapjuisme. Ló- és sertéstenyésztés. Oazdasági gép- és eszköztan. Oazdasági berendezés- és kezeléstau. Oazdasági számvitel és becsléstan. Kertészet és szóllőművolés.
C) Segédtudományok: Oazd. stutistika és törvények. Állatgyógyászat alap vonalai. Erdószettan alapvonalai. Oazdasági íparüzlettau. Oazdasági épitéazettan. Gyakor-lati mértan. Rajzgyakorlatok.
A tanitás sogédoszközeit képezik: a mér- és természettani készülékek; a vegytani műhely, állattani, állattenyésztési és gyógyászati, továbbá növény-, ásvány-, eszköz-és gép- gyűjtemények; az intézeti könyvtár és a jól felszerelt olvasóterem.
Oyakorlati utmutatásra szolgálnak: az intézet saját gazdasága: füvész, '' zöldség és gyUmölcsfa-kertjo; különösen pedig gróf Festetics Tasziló urnák ougedelméből — a gyümölcs- és miuden egyéb fanemokben gazdag grófi kert; az uradalmi jeles gazdaságok, kitűnően vozetott ló , szarvasmarha és juhtenyésztéssel ; b a terjedelmes erMk. Azon ritka természoti előnyöknél fogva, iflftyekkel az intézet vidéke a szőlőmivelés üzlotéro bir, ennek előmozdítására ugy az elméleti miut a gyakorlati oktatás utjáu hatni, az intézet szinto kiváló feladatául tokinti.
A - tanfolyam kát évre terjed; a tanév oot. 1-én veszi kozdotét.
Fölvételi föltételek: a ki az intézetbe mint rendes hallgató fölvétetni akar, tartozik kimutatni:
1-ör, a) jó sikerrel végzett nyolez gymna-siurni vagy hat reáliskolai osztályt; ido sorolható minden felsőbb tanodán végzett tanfolyam,
b) jó erkölcsi raagaviselotét,
c) hogy életkorának 17-ik évét botöltötto,
d) hiteles bizonyítványt legalább egy a gazdasági gyakorlatban töltött évről.
2 or. Mindazok, kik az előbbi pont a) bo-tűjo alatt megkiváut tudományos előképzettséget kimutatni nőin képesek — a mennyiségtan, mértau, tormészottau, természetrajz s végy? tan alapvonalaiból fölvételi vizsgára kötelez-vék; do ezen utóbbihoz csak olyanok bocsáttathatnak, kik legalább hat gymnasiumi vagy négy reáliskolai osztályt végoztek.
b or. A fölvétetni kivánkozók tartoznak a szülők vagy gyámok azon írásbeli nyilatkozatát is bomutatni, moly szerint uokik az intézet látogatását megengedik éa-a belépőt az intézetnél töltendő idő alatt a szükségesekkel ellátni képcsők.
4-or. Oly nagykorú éa önálló férfiaknak, kik a gazdasági téren több évi gyakorlati foglalkozást kimutatni képesek, as elővizsgálat a tanári tcstülot által elongodtethetik.
Abeiratás ésaz elővizsgálatok határideje. A fölvételi beiratások octobcr l-ső napjaiban történnek; félév közben fölvétel nom történik. — Az elővizsgálat lotételére kötelezettek tartoznak már szoptomber 25-éig írásban jolentkezni, és october l én okvetlenül személyesen megjolenni.
Tan- és ösztöndíjak. Az orsz. gazdasági fölsőbb, tanintézet minden hallgatója 30 forint tandijat fizet. Ezen összegből ló forint legott a beiratásnál, 15 forint pedig legkésőbb az első félévi vizsga előtt fizetendő le. A szegényebb sorsú tanulók jó előmenetol, példás Bzorgalom és magaviselet következtében as
említett taudij két harmadától a tanári kar ajánlatára fölmentethetnek. — Az orsz. gazd. péuzlupból jelenleg évenkint négy ösztöndíj van két-két száz forintjával megállapítva, továbbá mngáuy ulapitváuyok utján szinte több sz í/ förjut; ezek között egy száztizenhét fr.nyi Ösztöndíj, hlzete-on egy szorgalmas helvét hit-vallUu tanuló számára.
Szállás és élelmezés. Az iuté-z ''. növendékek szállás és élelmezésről magok gv .doskodnak Keszthely városábau.
Fegyelmi rendszabályok. Ezek az intézetbe fölvett hallgatónak beiratás alkulinával kézbesittetnuk, és minden hallgatót szigorú ahhoz tartásra köteleznek.
Vizsgák és bizonyítványok. Minden félév végén vizsgálatok tartatnak, melyek sikeréről az intézet hallgatója félévoft-„ kint bizonyítványt nyer.
Az egész tanfolyam sikeres bevégzése után végbizonyítvány adatik ki az összes e tanintézetnél hallgatott tanulmányokról.
Keszthely, 1871-iki augusztushóban.. Az intézoti igazgató: SJPORZON PAL.
Vallás-ügy.
N.-Kanissa, lb71. Mig. végéu.
A vallások terén jelenleg divatozó párt-küzdelmekből az oroszlán-rész kétségkívül a a zsidóságot illeti legiukább; itt két elkeseredett párt áll egymással szemben, melynek egyike a sötét középnor rozsdaette fegyverét erélyes elszántsággal forgatja, másika pedig a haladás zászlója alatt véli a diadalt kivfni. — Meddig tart e harcz és mely párt részérő hnjol elvégre a győzelem mérlege, azt egyelőre meghatározni azért som lehet, mivel döntő csatába egyik fél sem mer, csupán hasztalan portyázásban vesztegetvén erejét. Az ugy novezett ortho-dox-párt a .csalhatatlan" Schulchan Aruch vódbástyái mögött erős állást foglalt, honnét vakbuzgó türelmetlenséggel átkokat szór mindazon ártatlanok fejére, kik józanon gondolkozni merészkednek; a türelmesebb haladópárt ellenében, részint ügyo igazságának öntudatában, részint indifferentiamusból keresztbe vetett karokkal közönyösen nézi a dolog folyását, és azt hiszi, hogy Imre királyként puszta szavának varázs-hatalmával rémülésbe ejtendi az ellon-séget; nom csoda tehát, ha minden jobb érzelmű izraelita örömmel megragad mindeu alkalmat, mely ben/pár tfeloit zsibbadásukból fölserkentve, uj tevékenységre buzdítja azokat.
Ezen kiválóbbak sorába méltán számíthatjuk a n.-kanizsai izr. hitközség elöljáróságát, muiy folyó hó 27-én tartott telj-gyű lésé ben úgyszólván egyhangúlag a következő határozatot hozta: . '' «•
„Tekintve, hogy a f. évi julius havában Augsburgban egybegyűlt zsinat határozatai vallásunk alapelvoit változatlanul hagyja, csupán némely elavult és a korszellemnek meg nem felölő szokást szüntetvén meg; tekintve, hogy e reformok oly férfiak művei, kik rocialis állásuk-, gondolkozásimódjuk-, értolinességök-és bő thoologiai tudományuknál fogva arra nagyon is hivatvák; tekintve végre, miként a kérdéses határozatok, részint észszerű okokkal, részint több izr. theologiai tekintély véleményezésével támogattatnak, kinyilatkoztatja az elöljáróság, bogy az említet zsinat követkoző határozatai községünkre nézve irányadók és érvényesek.
1. A Tulmudnak az áttérőkro vonatkozó házassági törvénye az izr. vallásra áttért koresztényekro nem alkalmazható.
2. A zsinat csak egy zsidóságot ismer, és nem helyesli annak orthodoxok és reformerokro való fölosztásit.
8. Az ahroniták előjogai megszüntotnek.
4. Esküvés alkalmával a menyasszony szinte gyürüt ad és viszonválaszt a vőlegénynek.
6. Férfiak, habár valamely ritualrs törvényt áthágnak is, eskűvéseknél mégis tanú-képesek.
6. A Szefira (húsvét és pünkösd közötti) napjában történhetnok eskotések.
7. Férje halála után teherben maradt üz-vegynő, ogy év lefolyta után ismét férjhez mehot.
8. Halálesetekben, mihelyt a törvény a személy azonosságát elismerto, ezen elismerés rituális esőtek ?b vonatkozólag szinte érvény-nyel bir.
9. Eskotések ezentúl csak azon feltétel alatt foganatositandók, hogy osetleg a Chaliza szertartása mellőztetik.
10. Üdülés czéljából szombaton kocsizni szabad.
11. Szombaton izraelitának is szabad orgonázni. j
12. A tanitóképezdékben temploméneklés kötelezett tantárgyat képez.
13. A Chanuka-ünnep nagyobb Unnepély-lyol fog ülotni.
Ezoken kivül még más határozatok is vannak, melyek azonban a közönséget rituális tartalmuknál fogva nom érdsklik.
Le vei ez óa.
\ W. Szegzárd, aug. 13-án 1871.
.Mily fölséges kilátás, mennyi kéjérzet van gyönyörködni"* természet szípsigében. Az ég ürege oly tiszta s Kék, mintha a meuyorazágba akarna velüak pillantatni; szerelmesünk a nap, fénysugarával mosolyóg benne, régi mosolyát a bársony pázsit zöld fényo tükrözi vissza itt alant. Ernyőt «zolgáltat azonban egy terebély bükk, melyet viharbükknek kereszteltek el, de inkább sugárbükknek szeretném elnevezni, mert a nap olső sugára őt'' köszönti reggel és sugarak árasztják bőven el reggeltől estig. Száz völgy tárja ki előttem kedves viránynyal dús kebelei, melyben édes titkokat olvashatunk, és még többeket olvashatnánk, ha a világos zöld réteken által leakarnánk szállani lombos erdőink — és rejtélyt* cserjéseikbe. A hegyek .változatossága csudálandó, hosszú hegylánczok nyúlnak arra el, -- eme végetlen medenczét kék kúpok, halmok, dombok lepik el a legkedvesebb változatosságban, inig a távolban óriási ormokká emnlkedvo a láthatárt elzárják. A Duna kékes tükre hosszú szalagként csil-
lámlik elő a távol róna lombdús fáji közül.....
de hovi^ mentem, egyes uevezotesb mozzanatáról
akartam Imi e mezővárosnak, s tollam elkóborolt a táj meglepő szépségén.
Folyó hó 8-án a szegzárdi nő-egylet által jótékonyczélú műkedvelői elődá''s rendeztetett, melyben Újházi.Ede, a pesti nemzeti szinház rendes tagja is közreműködött, s. az előadás tiszta jövedelme a közreműködő reményteljes Eibenschütz Mari k. a. pesli szinképmulébeni nevelésére lett fordilva. A darabok melyek előadattak: „Női könnyek" —'' .A minister előszobájában— és záradékul .Stuart Maria* 3-ik''felvonásából egy kivonat, midőn a két királynő találkozik. Részletes bírálatába as előadásnak nincs szá''ndokomba bocsátkozni, annyit azonban megjegyzek, hogy valameny-nyien sikerülten játszottak, de különösen K. Oizella k. a. ,,A női könnyekben" mint Chatubly l''rosper neje könnyed n othonos játéka tünt ki, s még inkább Eibenschütz Mari k. a. ki Stuart Maria skót királynőt adta; kinek érzésteli előadása, tiszta zengzetes hangja, szép színpadi alakja, s fusznélküli hajlékony mozdulatai sok reményt nyújtanak noki, egykoron a drámai szakmában mint művésznő helyét elfoglalni. Újházi Ede mint mindig sikerült játéka által a közönséget számtalanszor tapsviharra készleté. Előadás végeztévol a lüzvérü fiatalság táncira kerekedett. A megyeszervezésre voeatkozó közgyűlés 2^''én vette kezdetét.
TIHANYI GYULA.
Heti szemle.
Szspteaber 1. 1871.
— Gr. Zichy fiuinoi kormányzót Fiume 500 logtekintélyesobb polgára albummal tisztelte meg.— Ezüst árkolet-pótlék a magyar vasutakon szeptember hóra 20%• — A zágrábi tanitógyüléseu 800 tanító s 100 tanítónő volt együtt s határozatba ment, hogy a nők az iskolatanácsban szavazati joggal bírnak. — Komáromnak nincs adóssága. — Madrid logné-pesebb utczáiban nappal követik el a legmerészebb lopásokat. — A pesti jogászgyülés szopt. 24-én nyílik meg. — Antonelli Versaillesben van. — Báró Keissnor ezredes végrendolotébon kutyájának évi 200 ft tartásdijt hagyományozott. — A Csokonaiszobor leleplezése -^Dobre-c zen be n okt. 11-én loend.— Az ügyvéd-egylet pályázatára 22 pályamű küldetitt be. — A gasteini értekezések a két hataldmközti szövet-ségszerü egyezségre vezettek. — Uosco Ede a hires llosco fia Pesten van. — A spanyol király ellen merényletet kísérlettek meg. — Az orosz czár Kaukazusban vau. —" Dobrcczen város 1.200,000 ft kólosöut vesz fel. — Vilmos éa Feroncz József császárok szopt. 7-én találkoznak ismét Salzburgban. — l''esten államrendőrséget szerveznek. — Francziaországból 150,000 főnyi németcsapat szállíttatik vissza. — Nyáry l''ál hagyatéka rendezvo vau, adósságai kifizetésén fölül rokonai még 30 ezer forintot örökölnek. — Kóta-forgató gépet találtak fel N.-Váradon. — A montecenisi vasút okt. 1-én nyittatik meg — A Dal-Cin ügyben Győrfy Gyula és egy doktor között 500 arany fogadás történt.
(Irodalom.) Megjelent s b^üldetctt: A franczia-nyelv lovélszerinti önök tatása Kobort-son T. tanmódja szerint. Irta Psenveozki Nagy Sándor, a franczia és angol nyelvek nyilv. tanára Dobreczenbeu I rész. I lovél, előrajz- és kiojtési kulcscsal. Ára 30 kr. Valamint as angol- ugy a franczia-pyelv einodoru sikeres tanulása számos követőre talil. Méltán ajánlhatjuk az illőtök figyelmébe.
— Beküldotett: Skultéti Jozofa álul szerkesztett .Szépirodalmi Könyvtár" harmadik tüzoto, moly .Eugénia, vagy a tuile-riák titkai" czimű korrajz első köteténok végét hozza. A vállalat t> füzeten kint 1 ft 50 kr., 12 12 fűzet 3 ft s 24 fűzet U ft.
Hlrok
— A bőig* Királyné <J Kelstye, József ióherczeg s fenséges neje lialatou-Kured-ról tegnap Keszthelyre jővén, lelkesedéssel fogadtattak.
— (J á r d a.) Ma tartott Nagy-Kanizsa-város tanácsülésében elhatároztatott, hogy még ar. idén elkészül a főuteza nyugatra fekvő jár-'' dája, a város adván a kanálisra szükséges téglákat, a többit az illető háztulajdonosok teljosi-yík. Az uj kliuker utcza is megkészül az idén. j A takarékpénztár az üres saroktelekre két egy- | emeletes bérházat építtet, szemközt, u fakerites helyérő Kosenbergnő pedig egy boltnak váló épületet emeltet. Üdvözöl;ük a szépitészet o netues törekvését!
— Egy kőszegi polgár a napokban ülte meg tizenkilenczedik gyermekének keresztelés! ünnepélyét. Hány ? . . no, majd mondtunk valamit. Es a boldog-családapa aztán elmond- j hatja:
U, gouhrtes l''ublicuui, lirioge kein* Kinder uui.
— (D i n u y e.) Végro láttunk apiaezou is dinnyét, darabjának ára 1 ft-1 ft 40 kr. közt volt. Későn jött, rosz is, drága is s o három tulajdonság mellett még az inyouczek sem kapnak raita.
— (Vasú t.) A gy őr-pápa szombathelyi vusut szeptember.ló-én a rendes közlekedésnek adatik át; a hivatalos megtekintés szept. 7 én lesz. E vasut-vonalnAl a vállalkozók aug. ló. óta naponként Ó00 it büntetést tizeinek; a napszám 4 -í) frt.
— A soproni porfta-igazgatóság hatásköri területén legújabban 17 postamester elleu indíttatott vizsgálat pénz- és lovélsikkasz-tások miatt. Nem csoda, luidőn az ily levelek s táviratok jogtalan átvétele nem büntettetik szigoFuau, már pár éve ily ügyben, hogy a n.-kanizsai törvényszék Kischel Fülöp a .Somogy" kiadóját is 100 ft birságra Ítélte, azonban a iöllebbezésnél szunnyadozik.
— P a u 1 e r minister badacsonyi jószágán időzik. Tegnapelőtt Keszthelyen volt.
— K o s o ti f o 1 d soproni lakos, kinek frohnhofeni vasúti szerencsétlenség következtében mindkét lábát tmputálni kellett, meghalt.
— T o r u a-ü v n e p é 1 y. A szombathelyi torna csarnok és egylet uj zászlójának ünnepélyes felavatása végleges elhatározás szerint, f. okt. hó7-éns J-án fog megtartatni. Az ünnepély programmji a következő: oktober 7-én vagy is szombaton délután :1) Az érkező vidéki torna és tüzoltó-egyloti küldöttségek fogadása a vaspálya udvarban. 2) Este í órakor ismerkedési estély és bauquotto a .Zöldfa'' vendéglő nagy termében Oktober H-án vagyis vasárnap: I) A felavatási ünnepély napjának elérkeztél reggel ü órakor taraczklövések és zene jelzik. ''2) Az e napon érkező vidéki egyletek küldöttségeinek foundása a pálynudvarban a reggeli vonatok érkezésekor. 3) 10 óra előtt esetleg tűzoltó próba. A megjelenendő vidéki torna- s tűzoltó-egyletek a helybeli tornaegylet tagjaival együtt reggeli t.iz órára a Széchenyi téren ösz-szegyülekoznek, onnét sorban, mindegyik saját zászlója alatt, zenekíséret mellett, a torna-csarnokhoz vonulnak. 41 A csarnoknak és hölgyek közreműködése mellett a zászlónak felavatási ténye az egylet helyiségeiben, ó) A felavatás után visszHvonulás a Széchenyi térre.'' U) Délután pontban 2 és fél órakor ismét indulás a Széchenyi térről a torna csarnokhoz. 7) A csarnok udvarán — a biráló bizottság megalakítása után — disz- és verseny-tornászat a kővetkező
sorbau : a) Szabadgyakorlatok, b) L>ij és ver-seny-tornászat a következő gyakorlatokkal:
A) Gyakorlat a nyújtón, dij : egy Sovereign.
B) Gyakorlat a korláton. Dij: ugy kettős magyar arany. C) Measzeugrás. Dij egy magyar arany. D) Versenyfutás akadályokkal. Dij: egy amerikai dollár. 8. Díjkiosztás hölgyek által. 9. Este 8 órai hirdottol tombolával egybekötött tánc/.estély a tornacsarnokban, ugy-s/inte a csarnok udvarán is. Egyéb részletek : 1) Az üriuepély után befolyandó tiszta jövedelem az egylet saját czéljára: csarnokberendezés, uj szerekre, és az építési költségek fedezésére fog az egylet által meghatározandó arány szerint fordíttatni; mi végből felülfizetések köszönettel fogadtatnak. 2) a felavatási lény alkalmával szabad bemenet a felavatás szinhe-lyéro. 3) A disz- és verseny-toruázás alkalmával az udvarba bemenőt 50 kr. bolépti dij mellott, melynek tízetése alul foliuontvék a vondég egyletek küldöttei, a szombathelyi torna-ügylet tagjai. 4) A tánczestélynél a terembe bemenet 1 ?t. bolépti dij mellett, molynok fizetésétől csak a vidéki vendég egyletek tagjai mentesek, ó") A gyakorlatok befejeztével az udvarban felállított fedett helyiségek li. ii étkezés és zene, mi végből az udvar kivilágítva leeud. 0) Bau-i|iietto bolépti rá tombola jegyok szeptember 20 tói fogva kaphatók Németh és Hödosay urak divatkereskedésébeu, az Ünnepély részletes kezdete után pedig — valamint az ez alkalomra vert emlékérmek is a helyszínén a pénztárnál. 7) ízletes ételekről, italokról és jó zenéről ugy a banquette-on mint a csarnok épületben és annak udvaráu gondoskodva leeud. 8) A tánczestélyen egyleti egyenruhában is megjelenhetni. Szombathelyen, 1871. aug.
A rendező választmány.
— (Oh! o hü o hü!) Itj. li. Vouczel ur Keszthelyre lapunkat járatá, most az egyszer a 34 ik szám ret^uroztatik uzoii megjegyzéssel: Nem fogadja el, hacsak németül írva nem küldjük. No már engedje meg igen tisztelt Enczul Vouczel ur, do ebbeli gusztusát nem fogjuk teljesítem.
— A nagy-kanizsai városház bér-épülőiének 11-ik emelet rakásán dolgoznak s a jövő héten tető alá jő.
— A dunántúli távirdai főigazgatóság székhelyéül Nagy-Kanizsa tűzetvén ki, uz uj főhivatal helyisége a takarékpénztári épllleibeu van.
— ^Pályadíjnyertes.) Bója Gergely tanfelügyelő ur által két arany pályadíj tűzetett ki o kérdésre: Mikép é» mily terjedelemben tanitassék a természettan a népiskolában V — 3 pályamű érkezvén a bírálók Farkas l.ászló-tógymu. tanár, Szonte József nőtanitó- 1 képezdei janár s Kozma József igazgató-tauár, I 111 sz. muukáuak ítélték oda a 2 db urauyut. Szerző Modrovics Gergely csácsi lelkész. Eljön !
— (T ü 7.) Mult szerdán délben a miháldi utczábau egy ház égvén el, a gyors segély következtében romboló terjedése meggátoltatott. Az urasági fecskendő volt isiuét az első.
— A tornászat! tanfolyamot kiváló szorgalommal tartják meg a beirt tanító urak; mult szombaton alkalmat vettünk magunknak az elméleti előadáson jelen Iqiiiií ; NValbach Mór ur a torna-egylet buzgó s tovékony elnöke tartott épen előadási a görögországi, külónönon a spártai éleiről s Lykurg nevelészoti'' intézkedéseiről ; az előadás élénk, értoluies és bő tanulmányira mutat. Nemcsak az illető tanitó urak, de számos hallgató is jelent meg, mi az érdekeltséget tanusitja.
— Orosz Antal jeles zenetanár, ! miként hirdetési rovatunkba!) olvasható, Nagy-Kauizsán telepedvén le, szept. 15-én működé-
sét megkezdendi...Tanórát ad ének-, hegedű- és zongorára s hőszándoka levén zene-conservato-riumot létesiteni, a műértő közönség szíves figyelmét s buzgó pártfogását érdemli meg.
—''Jót novettüuk, örültünk, hogy Ny>T K. ur szerkesztőségünkben megjelent, de kü-'' lönben boszaukodtunk is, hogy egy tudósítónk uit a hirt közölte volünk, miszerint Ny. K. ur hirtelen meghalt, holott jó egészségnek örvend Ez aztán hasznos és éleményes visszavonás.
— Lapunk mai számához van mellékelve Sreremjei Erdődy Sarolta és Reiter Ka-taliu értesitvénye, melyszerint Nagy-Kanizsán egy hat tanfolyammal szervezett négy osztályú leányuovolő s taaintézotot nyitnak. Bizonyára élénk rokonszenvvel karolják fel az érdékolt szülők oz ehelyütt egyetlen intézetet,, mely igyekezni fog a bonne helyezendő biza-zalomnak őszinte kémég- ós jóakarattal megfelelni. Ajánljuk a szülők figyelmébe a mellékelt programmot s kérjük körükbmii szíves terjesztésére.
— (B e k U I d e t o 11.) Alulírott nejével Budára utazott a Szent-István Ünnepére ronde zett kéjutazás alkalmával. Budára esto későn érkezvén, a .Magyar Koroná"-hoz czimzott vendéglőbe szálltak, hol oly piszkos szobát s tisztátlan ágyat adtak, hogy belefoküdni nem lohotett, kérték a vendéglőst, miszerint húzassák az ágyneműt tisztába, ki azonban durva visszautasítással válaszolt, eztán onni kértek s nem kaptak semmit, majd kis gyermekök számára vizet kértek s nagy nehezen egy füstiis cscréplazékban hozlak; sajátságos, hogy alulirt, mint honvéd Budán a várbevételekor inni kapott s most békés időben ugyanott még vizot sem bírt'', saját- pénzeért tiszteségesen kapni. Atküldöttek más vendéglőbe ételért, do az illetőt nőin eresztették vissza, becsukván a bejárást ; igy édeii-szoinjan az asztal s székre dűlve várták be a hajnalhnsadását. Ös BudaVá-rosábau tejiát igy fogadják a vidéki embert, rabolván tőle még a száláaért 3 ftot. Leheltén, hogy o durva vendéglőst, s istállónak is piszkos szállását a vidéki utazók általi kerülésre no figyelmeztessem. N.-Kanizsán, aug. 30. 1H71.
GÁSPÁR FEUENCZ, váróit tanácsos.
Níyllt pósta.
— II. KocsAnat, liujfy a mult sxámbdl kimaradt.
— K. J. Netucsak ax eglsiul, <1* ax tgytfá is ki kellé bagyuynk ; OnAllólag s megnereire cx41si<rftbb lr«x knxOlnl.
Ű z l e t i - h i r n ö k.
Nagy-Kaaliea, sneptembsr 1. 1H71.
A besxálKUs még min iig (O''ír, mely ueinhog/ a a kivánalomnak tenne elegei. de usbáuy krajcxirral lli''nkflltebb uUukcrdetGskOdfot síUI. De nemcsak a ssAIMtható gallonokra néxve, liauetu általiban lépnek fel vevSk, ebből ax követkeslk, hogy as flxlet tartós és visuaestSs, aligha fordul elíí, noha a buxa ára még magasa bbra ssállbat, ha a ktllföldi termesek eredioéuye bixloian tudható less. A többi gabna-nemre néxve semmi váltoxái, ttrvendexé* van a búia jósága lelett.
- M i r iditt Mihály török csássárl hajói-kapiti''.ny jelmleg körünkben Idfixrén, alkalmat te-•xllnk magunknak a .Hon* után a .gradlika-narnn-tai" általa képviselt « e vidéket kn«olebbr«l érdeklő vatuiilgyben folíxólslni: a gradlska-narenwl vasat slűrajxa a jsgytétl ivekkel a napokban kflldstett síét. A prospektus igen élénk siluekben adja el5 axon gasdasAgl visxonyokat, melyek e vonalat kOroyexni fogják. A kelet — úgymond a tervrajx — a termi-nettói gaxdagun megáldott • nyugoton még kevésbé Ismert orssAg, termény el vei, riss-,pamaU, doháay-,rósia-mexeivel, na^yixerU ős-erdeivel, tavai, s folyamai kittluő faj.marhái- , juhai-, kecskéi-, sergél-, ser-t«''isivel, mely utóbblak nem csupán makkal,hanem isii-
/
t
vával é« gesstenyével táplálkoznak i csak a kedvcxót''c" forfraliol enkOsOk miatt nem vlt*ttek addig nagybau külföldre. Mivé lebet Magyaromig, ha a Porosioriiág-ból Odeiberga, Treucséu, Üxoied é< Daiuvsrob k« resttül vexetö vaiut Narentiral a Kerx^goviniban, mely ax idriai tonger legkedvexöbb déli pontjin feksxik, igy hivatva váu egóis Uél-Kurópa emporiu-mávi lenni, OsixekOttctoék. Vau egy jó kik0t6j», mely jelentékeuy bajóxáit befogadhat; Magyaromig us iltal oly helyxstba jö, hogy Onsei gabnaklvltelét a tengeren gyorsaiban is oleióbbau elixillithatja, mint Oroixornig a fekete-tengeri kikötőből, melynek hajói a górOg-ixiget-tengeren kereisitll mennek a földköxi tengerbe s a Hoiporuion niba hat hitig kikOtul kiuytelenek, mlg elleuben a Narentiból jövő hajók asoonal elérik a nagy tengert. Magyaromig ts által kösvetiUnl fofja a forgalnat a kslsttel s oánan a legjelesebb nyers apyagot hoxhatja ipari feldolgo-sásárs.
Bosnia évente 40 mlllót meghaladó dongattt kflld Kraucsisorsiágba és angliiba, és, ha a nevexett vasút kiless épilve, • kivitel a Hercegoviniba jövCvel együtt ötixör oly nagy mérvet Ölthet s exen k.vtll fél oly drága lesx, mert jelnulel( a köslekedéi teu-gelysu történik és egyeddl a Hxiva vidékéről Fiúméba megy.
Miért nem hoshabia a comortium — igy ssól a tervrajx — gépeket mllködésbo, melyek niiudonueiuU faedéuyrs ixdkiégo* auyagot annyira elkéixithotnéuek, Hogy axok befsjtxéiéhex Fratiexia i Angolorsxághan csupin öiseillitásra legyen sxtlksíg. -És még mily sxiraos kincset rejt ex orsxig; valóbau sxáuakoxá* fog el, hogy mir eddig I* u»m létesilll v»sul, mely » uyugatol a keletlel Unsekapciolva, egy uj koisxa -ut idéxhetetl voloa elő, a mint axt elő is fogja idiiui.

Piaczi ár.
Nagy-Kauissa, l«7l. évi angusxtu* 30-ik napjin.
Bura »3- H:. foot. .ri Irl .Ml kr. fonl 6 frl 40 kr
87-H» ront ti rn -- kr. Kox* 19 font • frl kr. 7V- font 3 frl;,— kr XO Hl f..nt 3 fit 10 kr Árpa *ciíő»«-»re 70—71 fonl U. írt .">0 kr 71-7''-'' font il Irl Kii kr. Árpa köxönségcs 6''i •''>«> font frt — kr. t>7 Ua font frt. Knkn.ricxa ü frt 80 kr., 4 frt — kr. K<iko ricxa olnsx (csint|uantin) — Irt kr /.ab 4f> 47 foiil 1 frt tió kr. 47 4H font I fit 7o kr. t''ohanka M-6K int. frt — kr. OU — 7t» font frt — kr. Bab fi hór - kr. bab tarkq • kr. Kenyérllsxt köxtlnséges H frl
3IV (in........ frt .V) >r. /.srmlelisxt 12 frt f>0 kr IJtngliixl
köxöiMéges frl. -- liliom — írt — kr. Király-lis/.l kösOnségci — frt — kr. tinóin írt ÖO kr. K im-láng köxönsi-ges.. — frl. — kr. liliom - frt - kr. Mirhá im* fontja ''Ji kr. Borjú hús fontja 2<i kr. tés hus '' fontja 2Ü kr. Juh-hus fontja 14 ki. Sxn-lona fontja 44 kr. /sir foutja 50 kr. Csibe pirja 7" kr 0O kr. Kácsa * > kr 1 frt l.ud sovány írt -
• frt - kr. l.ud btsotl • frl kr, - frt — kr. Pujka • frt frt - kr. Tyuk tojás ül/j kr. llúrgoiiyn méreje 1 frl 80 kr 1 frt 60 kr. Kgy oiáxsa sxéna 1 Irt 6« kr. frt — kr. Kgy kéve xsup 13 kr. 8xalma liiáxsája 1 frt ''^0 kr. Ujb''or vidékilnkbeli akója 6 frt 60 kr. Ó-bor vidékünkbcli akója - fit
• frt — kr. •
A n a g y-k au i x i » i v4ros taxicsáiiiik árjvgyxék könyvéből kiadta, .
SZIGETHY KÁROLY bixtos.
Érték- és váltófolyam szept. 2.
ú% motaliqucs &Ü.U0; »% nemz. kölcsön 70.25; 1805-ki álladalmi kulcson 102.25; bankrészvények 772 —; hitelintÓMiti részvéuyc-k 257 50; Loűdon 120.20; uzllst ágié 1111.85; arany darabja 5.7U kr. 2U frankos arany D.GlVio kr.
Heti naptár.
Szeptember 3-tól 1871.
Hit- ii lioil- Katholikus nsp-nsp tAr ProtestAns 1 J) usntir | nij.
36) Henkl ki''t urnák nem ssolgilhst. Mát- vi, a-u.
a j Vasárnap 41 nítf.''i ft Kedd tí I 8serda 7 | (''sfltnrtOk 8 | Péntek f*| ftspmk. A 14 Oraa Uoislia Vlclorin Z.achsr. Kegina KIMIU. tíeorg. A 13 Mans. M úsos llvrkules Magu.. ltogina Kiss.s. Onrgon. trt iHf s V*
KclohVs szerkesztő: Wajdlts József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
HIRDETÉS EK:
F1GYKLMKZTETKS
Gr o m lt> o a „E r ö a l t ö Italra
a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
Miután a munkások mezei munkák közben többféle okokból ha.iiwcnést, vérhast, görcsöt, hányást, cholerát, hideglelést szoktak kapni, mi őket rendesen hosszú időre munkaképtelenekké teszi: mindezen bajokat
Gombos erősitő-itala
által oly gyorsan lehet megszüntetni, hogy a szenvedőt még a munka színhelyéről sem kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok helyett naponkint két/kanalat foglaló pohárban adva, a munkást ép erőben lehot megtartani. -
Pesten főraktár a tulujdonosuál kalapótcza 8. szám alatt.
(ÖSW-M)
Die ikailcinie lllr llandel und Industrie
ln Graz,
vlue von Ksaffoutcn nnil Indvstriellen Htoierinárks ((ogrtlndeto hnhero kaufmKnnlsch-industrictlo Hild«ii(;s-anstalt, bejlfírsia I. Oktober I. i. Ihr neuntee Schuljahr.
reokyder Sohule : I>in thoorntisrhd und prs ktischo AusbilduuK Ulchtiger Ooscbüftsleuto. ^Wjatloa: Die Hcliulo li*stoht aus xwel Fsohscliulru, der ktufiaánaltchen und d«>r ksufminnltch-aduetrlellen, KtnV init Jahroskursen; dio Icatcr* gliedert síeli in «lu>i ohemlsche und in i''inn mecha nlsche Hirhtuínf. Ausscr dvu KscligcurnslKniIcn vrsrdcn .''} Hprschou gplrhrt (Itallsulscli, KramOsisch und KuK''isrli). t''iir die praktisi lip Ausblldnn({ b««t«)it oiu Muiteroomptolr, <>lu chemliohes Laboratórium und riu« •echaaltohe Lehrwerkstitte.
Auínahms-Bedlngangen: l)a* 14. I.elinnsjahr und dio Kenntcissu drr Diiterrcslseliulu, dor llilr^er-schule edor d«s Untrryyinuasiuins. Fllr solrlio, wolchc die Kcnntnissn nlrht besitien; bostrbt rluo Vorlie reituugssrhuU
Wehrpflloht: Die Htudlereudon drr Ak« cmls (Cfniesspu, wle die fttudirrenden der llniversiUt, des Ojrinussiuiiis ele. din durch dss uene Wehrgcsets suigesprorheno Hi''KlIiisUgunK des elnjUhrlgen Kielwllli-gendlenstes.
Penslonste: Znr llnterbriugung frenidar''Studlorendeii besteheu mwel von l''rofessursu der Anstslt geleitete und nur für Htudirrrnde der Anstslt eriierhtoto Pensiouste und Erxiebuugiinstitute als:
dss drs Herra l''roí. Aloll Kuhn. lUydngssse 4.
. . . Georg Walnöfir, Pfeifongasse 1.
Auch k.''lnnon arhtbsren Kamlllcn, wo Studioreade sorgfllllige Aufslcht un.l Pflsgs erhslten, von der Direktion uscbgewieseu werdeu.
Auf alle Aufrsgeu .rWieilt bereitwllligsl Auskanft und susfabrllche Prospecte''
dió'' Direction der Akademic Hir Handel und Industrie in Graz
Dr. Álwejis, Director. , (6ti
üVTyllttér.*)
*
í«yonj''Hi»T én költség nőikül mltulen heleKiiek erőt nd Rf vnlesflérv Du 15«rry liAiidonbdl.
(Iitikilldetett.) Minden szenvedőknek egészség a dclicat itevalesciero du Barry által, mely gyógyszerek és költségnélkül gyógyítja a kővetkező bnjokat: gyomor, ideg, mell, tlldő, máj, mirigy, takhártya légzési, hólyag ós vesebán-talniat, gUmőkórt, szédelgést, szükmellUségot, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, cti-arrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vízkört, lázat, aazkórt, vértorlódást, flklzugásl, éa bányául ingert még terhesség idején is, dia-botest," buskomorságot, sovány kodást, osuzt,
♦) K rovat. aluli kötlöltekért felelősséget nrin vállal Hxrrk.
sárgaságot a 7''2,00<1 gyógyeset, melyet iniudcii gyógyszerrel daczoltak; többi közt bizonyítványok pápa ó szentségétől, gr. i''luskow udv. marsaitól, de Brehap mart{uisuőtől. — A húsnál táplálóbb lóvén, a Kuv.ilvsciuro felnőttek-nél és gyermekeknél ÖO-szerte megkíméli u gyógyszerek költségeit.
Vágujhely Magyarország. Valahányszor köszönetei mondok a Teremtőnek mzoii ki*/.á mithatlan jótéteményeiért, melyekkel a termé szet gyógyitőan működő erői utján eláraszt, mcgomlékozctn önökről. Több év óta nem örvendhettem teljes egészségnek , emésztésem mindig zavart volta gyomor bajokkal kellő küzdenem. A bajoktól Kevaloscióro 11 napi használata megszabadított, s hivatási teendői mot háboritlanál végezhetem. Sterner L. I. néptanító. (4_
l''léhfczolenczékbeu ''/, font 1 ft. 50 kr, 1
iont 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 k. 5 Int 10 ft. 12 font 20 ft, 24 font ft — Hevalesciéro Cho-colatée táblákban 12 csészére 1 ft. 60 kt; 24 csészére ü frt 50 kr ; 48 csészére 4 frt 60 kr ; úrilakban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. .">0 kr. 18-r* 4.50 kr, 120-ra 1<> ft. 288-ra2<i tt. | 57»> ra 3t» ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Béc-bon, Wallfischgnsuo, Nr.H. Pesten Tö-j » rk Jótiel'' gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-sí . 1 térnél, Alsó-Rubinban Tyroler és Schlo-singornél, Debreczenben Borsos Forencznél, Dunaföldváron Nathorn Pálnál, Károlyfővárott IJrilli F.-nél, Nagy-Kanit$dn Lovdk K>lrolyndl-Érsekújváron Conlogner lgnálznál, Székes-Ke. hérvámtt Dieballa Öyörgynól, Verseczen Fischer Mórnál, u minden városban s gyógyszor, fiiszer, és csemngeárusoknál.
Gyakornok
rí*
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu Igen 6.őnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
Vadászok figyelmébe.
Kgy 15 hónapos kitűnő, tisztafaju s tanított vizslakutya, melyet jelenleg is szabad mezőn bevezetni lehet, oladatik. —Tudósítás nyerhető Wajdits József könyvkereskedésében.
£3
MOLL A. SKIDLITZ-PORA.
Jó. vnlodTTTÍÍbaiicIküll viinz ui nriicrt kéziokedve 1 MBTH S. Bécsben Rothenthurmstrasse 20-dik szám alatt,
rumburgl vászon- és jelimieiiifl raktára
ilt közté testi uj árjegyzékét. Tartózkodom minden hangzatos " dlcsire''ttfil s csupán azt bátorkodom llgye-Ivnilir ajánlani, bogy •• vevőimnek szabadságukban áll a tőlem vett ctikkeket, ha azok bármi okból uem tettzenek, bérmenlesen visttakllllein, mire a fizetett ár potu ntján azonnal megtéríttetik. Megrendelések as össteg beküldése után vagy postai utánvét mrllott, bárhová lelkiismeretesen <''* pontosan teljesíttetnek. •''- Kívánatra a vasinakból minták bérmentve küldetnek Fórfl-lngekrf a nyakbőseg mértékét kérjük megküldeni. A levelek ctimczendők:
8. METH k k. Hoflieferant in Wien, Kutlientlmimstnnse Nr. 21).
Vev6k, kik Sft frtig vásárolnak: egy linómul liimxelt hatiszt-kendőt; f>0 frtig vásárlók : egy fél tuczat frauciia hatlast-kendőt színes ssegélylyel; 100 frtig vásárlók: egy disxea asztalterítőt kspt.sk ráadásul.
Központi szállitási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Óráfi: Tapnsstidváii, hogy n* enyéimnek szóról scóra után-nyomott, sőt a közönség ámítása végett hamisított név-aláírásommal ellátott használati utasitványokkal áruitatnak Seid-litz-porok, s evégett h kUl-a.lak hasonlatosságánál (ogva saját gyártmányommal könnyen folcse-réltothetnek, ezen hamisitványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindönkit miszerint: „ax általam kéxxltett Seldlltx-por minden katulyája hunonló kénxltményektöli megklUönhöxtetéMül saját rédjeguem éti alá Iránommal átlátva*
- Mra egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt —"Icr. Használati utasitás minden nyelven.

ÁRJEGYZÉK:
, A70 —12,12)
] db 30 rőfös jó kéti fouál-vátxou gyáii ára 16 fit., most csfik 8 frt. 1 db 80 rőfös valódi feliéritett fonál
váston 18 frt, inost csak 9 frt 1 db ;tO rőfln házi-válton VII forint, inost csak 10 frt 60 kr.
legszebb fraucxia vásxou batisxt sxonból divatos szabással 3, 4 —
zsebkendő, ajoiir - sxegélylyel és f) frt a Igtllioinabb. >■
izlpes csipkézettel 10 frl. 1 iiői-iug jó vászonból húzóval 1 frt
I db 30 róflls szineA ágy - k.vinvá,, ''50 krtól 2 frt Wl krig a Icglln. 14 — 20 frt, most 7, H, !•, 10 frtig. Női-nadrágok tlnom schirdiug ragy
miiiff-
eddig ismert házi sz^vk közölt tagadhatlatiul az első bolyét foglalják el; mint azt sok ezer a császárai birodalom tóiiideti részeiből kezeinkhez kü|<lött háln-iratok a legrészletesebből! tauusit-
W " " '' ^ '' '' " '' ..........
I turz. szines vásxon-sixbkendő tg barchetböl vagy peilig Ló 1 db 30 r. szépen fehérilelter easvá-j Unom és tartós 4 fi l! 7 — 8 frt.®0 ségll vászonból, simán va>ry lii zon a4 frt, most cs*k./l2 frt.
1 tuczat batisxt vásson - isebWend-"'' moxve 2,2.f»0-3, 3.A0-légiin I db. 30 rőffls valódi rumb. vásxon fehér vagv színes sxegélylyel esak Női éji -felöltő [corsclte| liimexve, ..8—32 ft most csak 14—UJ frt j 17, tLV, 10-12 írtig a legfinomabb) v .gv hinués n.-lklll 2, 2 ftO 3,3.r«i. I db lo ríifOs hollandi cxérnavásr.on; tnczat vászon <lái''nnsxt-n«ztalk<«ndŐ ''.. fi. ü. 7. 8 frl a loglinomShb.
32 frl most esak 10 frt. | 66, C, 7- 8 frt a legfinomabb. Női alsószokuyák igen jó barchetböl
1 db 3ti röfns kitűnő rumburgl vá-''l tuczat kávé-vagy thoa-asztalkendő.i 3,3.50 -4 frt a légiin. ; 1 ii''ü alsó «xon, főleg ágynemn«kre alkal-! vászon-damasztból fehér és sziues'' szoknya a lcglinom piijué-baichenl-inas 30 frt most-csak lö frt. _ | 2J>0 kr., 3—4 frtig a legtiiiomabb.j bői 4-5. frt a legfinomabb.
K porok rendkivüli s u legeltérőbb esetekben bebizonviilt gyógyhatásúk által minden
Sji ■
ják, hogy e jwrok rögzít szorulásoknál, emészthetlcu-.'' •'' ''yomorhévuél, továbbá görcsük, vese I és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta fí l?: >s, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hyateriára, búkórra és huzamos hányásrahajlnmnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósli gyógy hutást eredményezték. , -
Itaktárak Nauu-Kanlz*án : Uelus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fessolhofl''er J. és Ito
senfeld F. uraknál Belovárott I.akovlcs G. . Maroiallban Isztl Nándor
Csáktornyán Kárász II. Bánok-Szt.-gyfirgySn Kibic* J. gyógysz.
Kőszegen i''«ac*inovit« Istv. gyógyít. Kaposvárott Kegl Nándor gy<>gyss.
. Kohu Jitkah
Kereslten llreyer Jakab llai Kapronoián Werll 8ánd.. gyógysz. Letenyén Kalivoda J. gyógysx.
8zambathelyen í''illch Kerencs gyógysz. Sopronban Mosey András gyógysx Zágrábban Mlttelbach Zs. gyógysx. , Ceyleck J. J. gyógysx. , IJrtveiiz Kr. gyógysz.
1 db40rőfts klllönOscn jó ir|andi \''á-j 1 rumburgl damaszt asztalkendli li szon 34 frt, most csak 17 frt. j személyre ft, tí, 7 8 írtig a légiin. I db ftO rőftis hollandi szOvés gyáii''I rumburgi damaszt asztalkészlet 12 ár 36 frt, most csak 18 frt. • személyre 10,12,14 16 frt a legll.
1 db ftO rőíüs valódi irlandi szövés,
44-48 frt, most csak 22—24''írt. I db ftO röfns kit. belgiumi sztvés, legalkalmasabb férfl-ingekre 62 — 1^)— 70 frl, most 2lj-30--8ft frt.
1 tuex. erős konyhatlirlő 2.ftO—3 ftig I db. 311 rőfös igen jó xsiuor barchent
II, 12, 19, l4,16 írtig, a legllu 1 db 20 rőfös nagyon jó pi<|tté-bar-cheut 12, 14 — 18 frtig a legfinom.
1 db. ftO és ftl r«"föi legnehexebb és Cbiffon, igen tiuom és ép oly tartós, legjobb miőségll rumburgi sxövéi mint a vászon ingekre, gatyákra,
23. 2ft. s7, 2U, 32, 36, 40 42, 45, . . -
60, 65 tiO írt.
I wegésnélkfili lepedő, 3 r. lmss/.u, 2 röf sxéles, 3 ftrtól 3 ft 60 krig. 21/1 röf sxéles 3 frt 60 kr. 4 — ftig.
I luezat valódi feliéi vászon kit zsebkendő 1 frt 20 kr.
1 tuczat valódi fehérvászon zsebkendő nagy fajtából 2.40-3 frt.
1 tuczat valódi fehérváston zsebkendők , I hölgy-zsebkendők) 3 írt 50 krtól 4 ft, 0 - 7 frt. Isczat legújabb , legfinomabb és
és alsóstoknyákra használható, rö
fe: 25, 30. 35 - 50 kr. a leglluom. Pamut-gradli, atlasz-csikokkal, ágy-neinllro különösen alkalmas, röfet 30, 35, 40-4.6 krig a logtin.
1 női ing hollandi vászon 160 —2.Ó0, 1 női ing kitduö ruinburgi- vagy hollandi-vászonból, tiuom himxéi-ssl, csak 3 frt 50 kr.. 4, ft ftaUgfi. 1 női ing killlnS rumburgl váaiouból, legújabb párisi mintára késtitre, csnk 6. li, 7, 8 frt a Iet(fin''>mab6. »iöi téli- vagy éji iugek, tiuom vá-
Valódi angol fehér ét szines schir-ting-ingok nagyon linóinak és jók
2, 2.60 kr. 3 4 írt a IcgHiiom líri-ingek, a legjobb rumburgl- vagy
hollandi-vástonból 2 frt. 2 60 kt
3, 4, ft—Ji frt a legtiiiomabb, llrl-lngek, legfln balistt mellbetéttel.
legelegánsabb 5, •> -12 frt a le^li Klanell uri téli-ingek leafiuUs loKelot; minden stinben 3,3.60 4, 5 -''» frl
1 tuct. nri-inggallér, a leguj. franezla » augol divat sieriut 2.50—ft-1. a If. 1 tuct. űri-kézelő leguj. franctla * angol d''vat sieriut kiáll. 4.60, 5, f> frt. Uri-gatyák, igen jó s tartós vászonból félig magyar szabással 2.50 3, frt a legtiu. franezia szabás 2,2.60, 3 frt Uri gatyák, ignn jó ís lartós vászonból, magyar szabással csak 1 frt 80 kr. 2 frt 60 kr. a legfinomabb. 1 tuczat finom női-haritilya 0 , 8-
10 — 12 frt a legfinomabb 1 tuczat férfi-harisnya 4, 6, 6, 7, 8, 9—10 frt a legfinomabb.
(544—52,22)
Ezen cineknél kapható még: A norvégiai Bergen városból való legtisztább éa leghntályosabb
valódi Dorsoli-lialmáJzjBlr-olaJ.
, -Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg;'' más halmájzsír-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátvk.
A valódi l.)or»ch halmáj-zsír moll- és tüdő-bajoknál, scrophulits és rachitís betegségekben legjobb .gyógyhatással van; meggyógyítja a legolidllltebb köszvény- és csftszbajokat, valamint iiz időszaki börkiltegoket.
Kzou legtisztább és leghutályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb i- ''ybegyűjtése és kiválogatása által nyoretik,. és átalábau semmi vwytani kezelés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében es ugyanazon állapotban van, mint az közvetlenül a természet által nyujtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsben.
gőz-, víz-, igásmarha és kéztnft-zot számára 05 frttól kezdve. Ügynökük kerestetnek, llajsok és kimutatások kívánatra :n-gyen küldetnek.
(684-a,4)
WEIL MÓRICZ
Ifj. Frankfurt a/M.
a. ..

A HAJ KIHULLÁSA MEGVÉDVE!
f
Evekig tartó fürkészés folytán végtére sikerült nékem egy
es
feltalálása, mely által már 4—5-szöri használat után a haj klhnllána, valamint az oly igen kellemetlen pikkelyek képxMéue minden korra olhárittatik.
Egy Üveg ára 2 frt., postáni kllldéasel 15 krral több. i
Kapható a feltalálónál DEM AL Uajroará.Bzná.1
Bécsbon, b. 1 város, (Johannesgasso Nr. 1.)
Megrendelések a vidékről azonnal teljosittotnok.
Köszönet elismerés.
On haj- és pikkelyvizénok ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényogeson elősegíti. Ennek folytán ezennel alkalmat veszek Ünnok köszönetem s olismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettol PHItiL J.
(600— II) a mödliugl ct. k. stal>. vas- és ércxOntőde könyvvivője.
PIÖYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle ehlynonok, coffok, hajfürtök nib. a Uhetó legjutányosb áron kaphatók. A l hajuk urak rénxére tökéletes hasonlatosságban készítetnek.
Demal A., hajfodrász.
Hektár van Pesten, Török József urnái, király-nteza 7.; Ltmberg-bon Hucker 8. urnái.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idő óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. cz. közönség, különösen a vidéki Inkoaok fólrovozotésére. K kercskodők sein órások, som — mint állítják — óragyárosok, ennélfogva az órának belszervezotóről legkovesebb értelmük sincs. Kiadnak például avult lőgonymftvet, pakfongállványban mint uj szabatos müszerü órákat, valamint másféle leg-közönégesebb órákat valódi angol órákul stb. Azért óvakodjék mindönki ilyféle haszontalan órák vovésétől.
v . •
A ki egy valóban jól rendezett ós olcsó órát akar venni, forduljon a jó
hírnevű ÓrÉlSllOZ, HERZ SV£
ki átalábau csakis az óragyártással foglalkozik. Bécsben, (Stefansplatz Nr. C.)
HERZ BU órás Bécsben, (Stefansplatz Nr. G. Aussonseileu,
des Zweltelhofes) számos év óta jó hiruévbeii iészesüfő legdúsabb tartalmú
ÓRA-RAKTARA
ajánlja mindennernü jól rendezett óráit nagy választískban, egy évi jótállás mellett, a következő árjegyzék szerint.
Genl) ZMcbóník. (660-*,12)
HV> kitllnő minőségnek a es. k. kémlésteli hivatal által megpróbálva, Minden stabályotolt óráróli jótállási jegy adatik. A uem ttabálytott drbja 2 ftlal olcsóbb-
. • . omail. 30-36 írt elleuoröt( 40-48 írt.
- .hölgyórák ar.lap. 36-40 írt, l.^guattyobb választék a leg-
• email, gyémánt. 38-48 frt''uissese.s pa. el bronoz órákban. 18,
• kriszlálylappal 36-46 frl 20. Ti. 25—30 írtjával; — ugyanaz
- kettőslap 8 r. 40-48 frl HlŐmftvcl í8, 30, 36, 40, 60, M . email gyémántok, fiü-66 írt - 100 írttal.
. - hölgy Imig.órák 40-48 fn, Legnagyobb raktár Ingaorákbaa.
- jegecztlveg 45 60 írt; Tulajdon gyártmány,'' két évi , .__________ - keltőt lappal 60 - 6t! frl jótállással ; Naponta felhusandó 10,
- kettős födéllel 18- ''23 f,t[remoutqirok IK), 70, 80, ÍW-.-100 ín H. lü''írU _ Minden 8-nap felhutandó finomabb . 24 28 frt . - kyt födél. 90, 100—110 ín le. 17. 18. ll>. 20. 22 írt. — l''gysnat
• ang. h.krltt. tlv; 18 - 25 frt--- " ................" " " .....
• horg.hadiór.k.lap 24 26 frt
- remoiitoire a nyak-
- nál húzandó fel 26 30 frt
- rem. keltőt fedél: 36 40 frt
- JegectOveggel 30—36 frt horg. hadi rem. 38 — 45 frt
Arsny heugerórNr.3 ar. 8 r. 30- 36 frt - horgony 16 r. 34 — 44 frt • finom. ar. lap 46 f>0 frl
Férfi órák:
K.zttst henger ór.. 4,rubl .10- 12 írt.,
- ''• aranvker
• rugóval . 13 14 frt
.- kettős födéllel 16-17 frl
- * - kristály üveg. 14 17 fit
- horgony r. 15 rub. 16—19 írt fin- ezüst lappal 20 ^>3 frt
Asoukivtll mindenféle óranem óra- és félóralltétsel 30 33. 36 frt. kénlel
;úra
létben van. ! — . óra^> és nsgyedóratltéssel
Kxltst órtik I -1.60-ig aranyoz (8. M. 56 frt. Hónapot regulatour tatnak. >8. 30 32 frt- Csomagolás ingaórák-
Etdtt óraláuctok 2 frt 60 kr nál l Irt. 50 kr. 3. 4. 6.''li. 7. 8. 10 14. (fi. Minden javitások lehető leg-
Arany óraláuctok 18. 2> 28. jobban végeztetnek. Vidéki metróit. 30 . 40. 60. 60. 70 80. 1M>. 100. frt-ideiétek az összegnek kénbeu bekUl-Keltó ÓrnVMl T tt. > ■ dése nagy postául utánvét mellett _ KettS órával, mely a kel-.legpontosabban teljotittetnek. Meg kettőt lappal 66 — 66 írtáéinál gyergyát gyujt 9 frt — Ilit- uem (elelŐ órák kicteréltetnek. - arauykö. ,otiti kaltS, riasztó ttluel, mely cieribe Is elíogadtatuak.
penynyel 66. 70. 80. 90. 100--120 „gyttertmind gyergyát gyujt 14 frt. Klllön kívánatra küldök bejött ö»tt«.
; jegetllvegg. 42-60 ft _ piriá, költő «j/a ditzes l.roncz- Kekért aránylag órákat é» láuotoka-
tokban 12, 13 14 frl, jválasstátra, ét\a meg nom Urtot-
Hordozható .irségi Hleaírií órák.- áruért járandó öttteget vitttaküldömi
-eddig iéies"kTö7«?iVohbi!irhaa"l Kérem figyelembevenni!
talmi aranyokban 13-47 frtlUi|h»|ó minden vaspályaudvari Crré-j Minden áron legjobbsserOek
Hölgy órák szére, sziiiházakban, gyárakban stb.jét kereskedők vagy nem órások il-
Ktlltt etil. 4 és 8 r. 13-18 ft. Kzen óráknak mindegyike ugy vau tal ajáulottakkal östts nem vegyU
Arauy - - 26 - 30 íl.:t»ervoive, bogy hat külöufélo hclyeo;teudők.
Arany etil. arilap 60,7ft roinontoir 80, 90 100 írt
- - ket. lap. 100,110, 120 IM) frt Vadátt ét munkát rcinontoir p.tkfong
w
Mint a legjelesb
S Z K P I T Ö-S Z K tt T
ajánljuk
D. Lang óvszer-kenőcséi (Pr«8ervatlv-pa8ta.).
Kten egéuen ártatlan teméixtti anyagokból készített utplt6-«i*r atn vegytani kéuttlék, a őrnek n-mmi módon
Km ártalmai, ■ aiért » logteljeib megnynfváisal • klUliiö «-r. d-ménynek biitoi blaonyitisával ajánljuk haixuálatra. I Kifn j«l«i óvtier-ket»6űi használattal van a bőrre
néive, kiilönfl.on aroion, nyakon é« kezeken, amnnal
a legteljeib blxonyitékiiyuJtAi mellett égésién ártalmatlanul a ! bSr Minden tiutátlaneáf''át a kiütéseit, epen ugy eltávolítja a betegeigeket, vagy bú által elAldeiett rámcokat, sebhelyeket, rlpaoeotságot a a teit redíietét, a teetezlnt szeplőtlen tisztára, puha- e ruganyosra ■ ai aggkerra Is fiatal, egesziéges srlare Idézi eió. Tulajdona, hogy baiuiiló ner még lilliea, ni cl) cicn tökílyetmóget eddig elérti- volna. Ai, eretfaiony csudálatos ée aieglepi, agy hogy minden további dloiéretet fele»leg«i«»é teáz Kny tégely ára hasxnálati uti.altásial egytttl 1 A.
D. LANG arezfestók-keiioese
(„Schviink-pasta")
bir mind aton fputebb neveiett tulajdonságokkal. • a bőrnek axonual egéixen ártatlan módon terniéiietci, 6n«in « gyflngéd fshír vagy verni nini kOlcitlnbxj a blirön t<*ljf«»-ii láthatlan » fölölmnl minden eddig léteiő Ily nemiteket
Efy tégoly. ára fehér vagy vorei I) fi n é.
Ftfszállitó rakhely nagyban és kicsiben
egyedül feltalálójánál van
D. LANG
KERESKED£SBELI
iüszw''rillvmivók, pltltok
; i?
lisztládák
/
szabad kézi )öl eladóit
HIHSf HI I, ItMMiiil.
mmmmmmmm0a»smmmmmmammmm
(lUtí I)
(603 - 20,10)
PORfiKS K.
Első nyilvános magasabb kereskedelmi
tanintézete,
BÉCS
Ldpőt-váron, Pruter-Htrasse 42.
A véglett tanítványok ai egy évei önkénteuég elffnyében réixeitllnok andlkOl,bogy aa Önkény, tea viaigát le kellene tennidk.
Bécsben, Ilurggnisc N<>. 17.
As.intén''i két téitri. •••xtatik ; m a/ Iskola b} a kU|ön«akmakra.
Ax iskola I ével foglal magában : I. a késillW ívd. II. a< iskolai i taniiá.t, III. a tényleges mflkndé.t. _ |. külön szakma: I » kftlr.ii-osztályt, II. a vaiull folyamot. III. albi«t>nilási folyam.it. IV. n/. ism.t-j. Mii folyamot (I ivei Kiikéntc«ckn«k). V. ax riti folyamot. A * Ukolai év október l-.''n kezdődik.
Aa intiX/ettcl egtbekttMIU klllftu (fl;>| rt,:i)
taniroda kereskedői liiiiiilin.ínvokni
I niok számára. kik koruk, állásuk, képzettségük állni ax iskolából már f, Kiléptek.
Okt. .''Ián kezdődik egy
esti t a n folyam.
un ly három Jióig ta/t, és ,iít vgysxerd és n.sxek/ttfílt kíinyvelést korcs-1 kedői izáiu/dAit én véltétant tárgyalja. '' j
l''ovábhá előadások tartatnak n rendes vasúti-. forgalmi >''-• táv-Irdal-IIOlgálatrÓI axok ixámára, kik n vniutaknál nlknlinn/á<l iiyrni I óliajtanak. A Unúrok •* éaxaki vaa|nilya tárianág hivatalnokaiból állanak. •
Végre ogy tanfolyam nyiitatik a blitosltások minden osztályzatairól.
A tanlntéxct n ntti. vallái éi kozoktatá*llt>yi iniiiiitoriiim úttal ax aoademiákkal wy rangra oinoltetolt, — miután e kitllntitéit mind belbcrcndexéi, mind pn.líff ai elért eredmények miatt mrg it érdemié. J
Odorin-szájviz.
Többszöri tapasztalás bizoiiyifébtt után bátor vagyok mint tollettcszort e valódi iilatszájvizet i rt''tfgcli fogpor & fogpasta helyett méltólag ajánlani, nem különben gyógy hatásánál fog\a erősíti a fogizmot, eltávolítja a már jelen 4ohctö j/.t (scorbut), kellemetlen bűzt, niegszílnteti a fogfájást megfelel iniuilen kel-lé!>ne!\ melvet a t. cz. közön-ég egy szájvíztől köve->telhet. Ára használati utasítással 70 krajezár. Mü^r<''iitl«''llK''to kt{/|)éiiz li/et^s-, vajry postai utánvrt mellett x
Kalivoda János
gyógyK/erésznél, I .etényén, Zalamegye. CViunn^tihísrrt M» krnjcziír szá-! miltntik ,t;ts i)
A fönióltóságu
WATT IIYÁ N Y (iUSZTÁY
herczeg kanizsai urndalmában .
\z !iii:i mm s tkrmks
szeptember 8-án délelőtt » órakor az uradalmi tiszti irodában ''N..Kanizsán
a legtöbbel ígérőnek cladatik,
mihez a verifű szándékozók ezennel meghívatnak.
GRACHEG
>.
föerdész.
KELIi.yiOlA YKlí .UJOS''l O.N
IJzwtfyénok clfó in. ktr. sznbadalniazott
vizathatlan kautschuk-ponyvagyára
IN''steii (25 év óta áll fenn) (013-12,7)
ajánlja elismert logjobb készi-i<JsU vizátliatlan |N>iiy váit tcts/.éa szerinti iin^ysá^tnui If^juláuyosabb ára-kon.-A-K.vnr ItokoH-Pnlolott van, ázoinboii a vasúti állo-ináHsitl A raktár és innia IVston, Lipótváros kétsas-uteza 1-2. h/.. u/. udvarban (n fiók|M>atn melletl) <inellr* JtilíDMi''il
'' Ax igaigatéaAg fáradliatlaii ixorgalma éi ax i frdinény ailt.nl olv fokra 1 1 emeltetett a tanlntéx.-t, lio^v a többi Intéxotuk mindenben iitánoxnij
ttrekiienek.
A b iratáiok » » |> t. árt-á n véaxik kr<^t(lkd. Tervezetek mind a tanintéaetlM>u, mind |>cdig a fllk-félo k«nyv kereikrdéiben, Kén, Kotlioiitlinriu iitci* Ifi. ix. i u '' n n kapható
Ujlaky, Hirschler és fia
\ la kereskedő társulni
ALSÓ-DOMHOKÜBÖL ut()lsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a öiagas uniságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, t''H inilnleiiliciiiii fenyü-épületfából
nagv és jól berendezett raktára van; mely raktárhói bármi enemlk megbízás gyorsan és iutúiiyosan Eszközöltetik ; mire n<5zvc íuidón a magas uraságok s a t. cz. közönség lo-
váhh^ bizodalmát kérnók, ajánljuk
• Nagy-Kanizsán,'' SCHLESINCJEU GYULA urnái ióvó
hizomáíiyi raktárunkat. ^ "
Teljes tisztelettel, v ,
Ujlaky, Hirschler & Ha,
(629—2ft) , fakereskedók.
TTTTi
kellel* lirnácz
H
Na^y-Kanlzaéin,
(671
Ajánlja gazdagon fölszerelt urak-, hiti-gyek és gyorraokok számára való topán-raktárát, »legjobb minöségdokot a lolmUljutányos áron. ~
Ug^ssinU> figyelmébo ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s t. ktfzönségnok, hogy megrendeléseket a legjobb bel- és külföldi Wr-böl elfogadok és készítek, az árt logjutányo-cabbau számítom.
• Aa én raktáromban vásároltakat kijavi tásra elfogadom.
Kmpfíelilt sóin roieli assortirte» i.iiger Aller Gattungon Horron-, Damen- und Kin-dor-Stiflotton von • bostor Qunlitüt und zu möglichst billígon l''roison.
vorohrungsvvürdigcs Publikum aul''inerkmttn,
Korner n^aclio ich oín k. k. Militiír und
dass ich nllo Bestellungen vom bcsteu In- únd Aualtfndor''LcMler verfertigo und prompt und billigst borcolino. •
Atleh wird vou mir gokaitfln Wuaro zu rcpariontu angonomiueii.
Wjydits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
rtiIN SAMU aranyműves,
Zala-Elserszegren, ^
több év óta fennálló s jó hírnévnek örvendő dúsan felszerelt arany és ezüst ékszeráruk, valamint nagy választékú arany és ezüst óra raktárát ajánlja a fővárosi s gyári árakhoz képest jelentékeny "/„-kel olcsóban, mit a m. városi igénytelen s olcsóbb életmód tesz
lehetővé, de különösen azou körülmény is, hogy arany-ezüst féiueit
«
közvetlenül saját műhelyében olvasztja dolgoztatja fel.
Mindéit arany és ezüst óra szilárdságára nézve egy évi jótállás biztosíttatik ; a valódiságot s próba fokozatot pedig a cs. kir. fémbélyegijó hivatal bélyege igazolja.
Megrendelések a legszilárdabban teljesíttetnek, és a kívánatnak ineg nem felelő czikkek a legkészségesebben kicseréltetnek, és igy az előre bocsátott kedvezmények után bátorkodom azon intésemet a t: Közönség figyelmébe ajánlani, miszerint a valódi arany ékszereknek a nemes fémnek hirdetett Talmi nevll feltalálóról nevezett Talmi-arany különben bronzból készült ékszerekkel való pótlását, melynek tulajdonképen semmi értéke sem lévén''— kikerülhetné! '' (Goi~s,3)
V
!! Csalódások elkerülhetése végett!!
Ca. kir. kizárólag »x*b. ajoUf javitott tocríku i» angol pátena«kkel ciláMU italán kedvelt
Aoat^r^hi-jzáJ víz
gyakorié orrottél é* lub. talajdvnéitéL -Béca, belvi^oi K o g n e r-gané 2 ik ixám.
Exen IX i j ▼ i x a bécsi onroai far altáji által approbalva. é» iáját 20 éri yakorlatomonát rendkivfili hxlánunjik iimrrve, küiónöiien jótékony h»tá»nn»k bixonyult a »xáj krüeraetlen me?óváa« tekintetébűi ro«x vagy moiterséfrea f..j»k é* foggvSkerek elhanyagolt úixtoga*ás miatt beállott azájbfiz •Itávolitáoárm, é« dohány »x»go»k megMQntPti''-aére , fr.lalmulhatlxn «xer bete*. könnyen véixő. időnkint relgyalaHó fo^hui éa eeorbut ellen. knl<>N~>*rii trn£«>ren haióx«\kra nézve ; továbbá rcumatiktu é« k8»zvénvr» fojjbajok orv onláaára. » t''ojrhui Uzaláia é» elhalása. m<xaka.dálvoxá«ára. mely Vül."nő««-n a kor haladtával, midőn a légménéklrt váltoxtával igi-n érzékeny tájdaliua-kat axokott ex okozni ; ijren ba«xno* rr. a fojrak tiaztitáaára átalában, de f>teg a fo^bui ruthadáaa ellen hatáao* «rr; feiette •*udá* hatána van a Kropbalflaok *zok<itt baja. a fo^ak ingáaa é» taxaaác* ellen megakadályozza a beteg fogaknál a f.i^kő •zerfeletli kiíi-jlüdé»ét. erő'' «iti a f''>sinakat, óv foptájistól; a «*ij fria''e.é^ét feutartia é« hfiai tőleg hat.«« az ízt tisztítja, miutáu a nyalkát feln''dja, é* ext kdnnven rltávoliU>at<>vá teszi.
Egy üveg ára 1 frt 40 kr. o. é. Vitelbt-r és csomagolás
20 kr.
V/ivÓnv f/\fmA»i A fogakat olykép tisztítja, bojry minden-
^J^, használata álul nemcsak a kellemetlen! toekC eltávotittatik hanem a fogak fénye is előálttatik éi fo-koztatik. Egy skatnla ára 63 kr. o. é.
4l1fltVlOrÍll fnfmÁn Egyike a legkényelmesebb fogtisztitó IiaUltl 111 „MrVll..ki miután .emmiféle egé.r
lég eUen anyagot nem tartalmaz ; a f..g emailja, a uélkQl hogy sértetnék, tisztíttatik általa, a gép egyéb ve--vül<-ke c nyálhártvák at éleszti és frissiti. a száj részeit az atberikus ..laj részei által frissíti, r fogak isztaságát és fehérségét fokozza.
Knlőtiös''-ii ajánjbató ez szárazon vagy vizén utazóknak, mintán ki nem folyhat és nenr romlik meg.
Egy szelencze ára 1 frt. 22 kr. kr. o. é.
mely por é» folvadékonv anvaglmt áll. melvet ttrei X Vg, foplk kiUpasztására használni lehet, hogy eredeti alakjnkat visizanverjék, és a továobi kívájá«nak eleje vétethessék . megakadályozza ez az étkek marad.''ka feltorlódását * fogakban, ngy a nyálka é» egyéb nedűkét is. éa ezáltal a csootanvag lazulásától megóv, mi az inakig hatvi, fogfájást azokott előidézni. (505. »-
Egy adag ára 2 frt. 10 kr. o. é.
Kaphatók: Nagy-Kanizsán : Be^jas József gvógysze., Rosenberg Roienfeld. Welisch. J. és EesselbofTer J. kereskedéséin. — fái««n . Tsciepei^ J„ Keszthelyen : Ptiszterer gyógysxerénz, Singer M. Wei«» A. Zala-Egerszeg-n -. laóé K.. gyógyszerész. Kaprouezán : Werli gyógyszerész. Varasdou : ttalter gyógyszerész. SQmegen ; ll.irner Kajet. Szom bathelyen: Pillieh Kerenez és Rudolf gyógyszer.''Határőrridéki Sx.-Gy6r-gy8»- Kibic E. C. Veszprémben : Meyr Tuszkau. ngy Guthard Tivada-rsfiaiaál.l''— Székesfehérvárott: Legmann A. Hranu J. gyógysz.''Lovns-Kerényben: Ileisler gyógyiz. Kalocsán: Horváth^K. gyógyszerész. Kecskeméten : Jlilhofer és Machleid gyógyiz. Pakson : Klorián J. gy ógysx. Honnendeu : Horváth J.Somzenreud gyógysz Kaposvárott: Kohti J., Kögl, Belns és Schrőder gyógysz. Szegszárd: Brabsay gyógysz. — Kouyhnádon : Kramolin J. Szige''várott:ltarwarth, .Salamon gyógysz. — Kaján: Michitscb St. éa Herzfeld fiiü, ucy Mer/.o~ Ignácznál. — Pécsett-Zaoinay \V. és K. Zách, Sip.-.kb cyógysx. Kárádon: Zado''oánszky gvógrsx.
Marczaliban: Kiss gyógyzs. - Tolnában : GratT gyógysz. — Dunaföld-várott Lukács gyógysz. — Ssaat-Gyftrryflu : N"thig — Alsó-Leadván, íyórysz. — Kohonczon: Simou gyógyszerész uraknál.
Jelentés.
Alulirt zene cs énektanár lakhelyéül N.Kanizsát választváu működését szept hó lő-éu rae«rkezdendi. A tanonezok felvételét Wajdits .József ur szives'' leeod eszközölni u<iy a közelebbi feltételek is nála tudhatók meg.
Miről a 11. t. közönséget tisztelettel értesiti.
• GRESZ ANTAL
zenetanár.
\>i»v-Kanizsa, 1871. szeptember 9-én.
37. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesitője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Veiryea tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, "íi/aUismi, tudomány és míimzet körcbfll.
Megjelenllt:
alade* uombaton,
•iíi> ■ lytkraa náifél v«iy két u''m. H>crk<''Nit»( iroda én Undd lihnlnl
W AJDP.''H JÚ''MV.V k(Hi) vkere«kedéiéli»n.


Előfizetési föltételek:
HfM.-n Mrliox hnr-U*<.l é« vidékre po.ián Vlil.he
Kgé.x évre : . fl frl
I él é»: e ■ -3 , Kvnegy»dre I . fio
kr
Hirdetések
A hat h»«álio» petit .nrért 1-«»ÍU 7 kr. , •J.ior •! é. minden további helktatá.ért fi kr.

ittf. - t ~

Béljre^llj minden egye. 1> ei k t a''A * é r t 30 kr. A .Nyilí téren* ''gy petit <or helktatá.l dija Ikr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kssliiáa: K ADÓ-HIVATAl.. Kssztfeslvsa: PULT JASOH. PmIM: 7.KIHI.KR M. l.ANO LKOPOLD, i< Ml NUKU hAnDOH. téesltN: IUA8KN8TUN k VOO-I.KK, MOSSE KCDOI,K, OPt»KIJK ALAJOS i* NAKTI.K8 IIKRMAN.

► -Mt -T-ttt
Igazolásul.
A zalamegyei gazdasági egyesület kertészeti szakosztályának ügybuzgalmas elnöke, tekintetes Árvny István «r megkeresésére van szereucsénk kijelenteni, uiis/.e-rint a Pacsán f. évi okt. 8- és iMn tartandó gyümölcs-, szőlő- és borkiállítás tervrajzát, lapunk számára, nem a fentisztelt elnök ur küldötte be, hanem az egyleti titkár ur úital a nyomda részére5 azon megjegyzéssel küldetvén, hogy a lapba is vétessék fel; a szerkesztőség kedves kötelességet vélt teljesíteni, midén ezen érdekes közleményt le lietö gyorsan hozta. Lapunk . f. évi ,''ló-ik számában közlött programul gyors megjelenése tehát egyedül a mi jóakaratú intézkedésünk következnem e.

SZERK ESZTÓSÜO.
Nagy-Kanizsa is közeledik a tisztujitás küszöbéhez,
mint oly intézkedéshez, mely jogot ad a közönségnek uj tiszt-választásra.
A mennyire éles c szó: tisztujitás, épen oly fontos is, mert midón egy részról széles elmélkedésre nvujt alkalmat,'' ugy más részről figyelmeztető arra, hogy a kivitel által nyereséget vívjunk ki.
6 évre történik a választás, és ez elég arra, hogy elóvigyázók legyünk.
Tekintettel levén az iránt, hogy a tisztujitás rendszere megiuásult, s e meg-másult választási mód szűk körre szoríttatott, szükségessé vált. hogy utat és módot keressünk az általános liozzászólhatásra, melynek czélja legyen irányt adni a közkívánatommal találkozható választásban.
Az kétséget nem szenved, hogy a választóbizottság mellőzni nem fogja a közvéleményt, ugy, do hogvan lehessen annak kielégíteni a kö/.kivánalmat, midőn némák, hallgatagok maradunk s nem lépünk sikra nyilvátiulásunkkal. Mondjuk ki tehát tartózkodás nélkül, hogy mit akarunk, mikép szeretnők a tisztújítást sikeresiteni.
Ha a sokfelé ágazó nézeteket összpontosítani akarjuk, ugy abban kell megállapodást eszközölnünk, hogy a tisztújítás a viszonyokhoz képeit helyesen történjék.
1. a tanácsot képző személyzet létszámára és
2. az egyéniségek hivatal képességére nézve.
A/t a tanácsot képző személyzet létszámát illeti, arra kell gondolui, hogy az felesleges no legyen, de kevesebből se álljon, mint mennyire szüksége van a vezénylendő közügyeknek, azaz se több, se kevesebb, hanem épen elégséges.
Ha kelletén több egyénre bizatik a városi ügy kormányzata, épen oda jutunk, hova jutnánk a kelletén ''kevesebb számú tisztikar által, mindkét esetben mulasztások
f fognának beállni, első esetben az egymásra való bizakodással, második esetben az eleget nem tclietés. miatt. Már pedig annak megtörténni nem szabad, hogy a mulasztások özöne szolgáljon alapul jobblétünk hanyatlásának. | Amennyire ismerem a város ügyeit, s képes vagyok előre látni, ugy bizton hozhatom a következő javaslatot:
1. Polgármester.
2. Tanácsos. (Két - három tiszteletbeli tanácsossal.)
I- lejegyző, jegyzői és ügyészi minőségben, (egy tiszteletbeli városi ügyészszel.)
1. Aljegyző,
1. it nokknl.
1. Múlani egyéniség, (technicus, mérnöki és építészeti szakismerettel.)
1. Gazda.
1. Számvevő.
1. Adószedő. 1. Kllcuór.
I. Közgyám.
1. Szállásmester.
1. Kapitány.
1. Kapitányi hadnagy,
1. írnokkal.
1. lírdész.
1—2 városi orvos eleget tehetnek a közszükségletnek mindenkor. Többet, vagy kevesebbet megszavazni annyit tenne, mint czélzatosau elejteni az Ugy iránti buzgó szeretetet és luli''gos ragaszkodást.
Mi a tiszteletbeli tanácsosságot és a tiszteletbeli Ügyészséget illeti, megkell jegyeznem, hogy mindig fogunk a vagyono sabb polgárok közt oly nagylelküeket találni c fizetéstelen hivatalra, kik szükség esí lé re részt veendnek a tul halmozott teendők elintézésében. És ez nem volna valamiféle uj intézkedés, mert léteznek városok, melyekben a tiszteletbeli tisztviselők igeu is nagy számmal vannak, ós oda van irányozva az a Ital a czél, hogy szükség esetére tanácskozásra hivatnak. Ismerek egy derék várost, melyben az ügyvédi karnak egy része tiszteletbeli tanácsosi, egy része pedig tiszteletbeli ügyészi minőségben foglal helyet a tauác-itereinben. És veszi is hasznát, mert a város Ci/e igy öszpontosittatik saját előnyére.
Hogy mi okból kívánom a tanácsot egy mútani egyéniséggel mérnöki és építészi szakismerettel szaporítani, oka. azon körülmény, mert annak hiányát nagy mérvben kellett éreznünk mind a mérnöki, mind pedig az építészeti ügyek elintézése körül. Vannak és lesznek a városnak folyvást oly ügyei, melyeknek helyes elintézésére mútani egyéniség, tehát mérnök, vagy építész szükségeltetik, és ha ily szakképzett egyéniség nélkül lesz tiszti karunk, másra kellend bízni cshetőleg az igen is terhes és költséges végrehajtásokat. Küszöbén állunk a városi terület helyrajzi felvételének, bekövetkezik a Nagy- és Kis-Kanizsa közti el-
T AltCZ A.
Emlékül
Ti..telendő KélIXli Gyula áldoaár urnák midőn el.ő mi.é.iét Mibáldun 1871. .xepteinber 10-én a Mindoi,haténak bemutatni.
Ki. toronybél ércx.xavii harang ÓrOinre hívé baugia .tél, o.enrg ; Ax ur lakába intő .xnxataii Hu.ogva Kyfil a hivő nép.ereg ; Hxlv, é. oltár feléke.itve már, Siet. a célra Ifjú áldoxár !
Heteit .lámodra mit kivánhatál, 8 ml vágyad a jelenben létexett ; Maga.bra uine.eu út. maga.bra nem 8xállhat ő.xíntén ember képjelet. Kő vágyaid .xép batárinál, Ax igax'' retnéuy iucgte«te«tllve áll
De lm kOtiyekbe lábhnd két .xetued, Tekinteted xavart, arcx.nl komoly, A hév megilletődő, léiiyedun Horongó felleg árnyaként honol. Sxemed .ligára bú.an tévedex, Oh mondd el mit jeleníted ex T
Te néma vagy?.. Do jobb ha ueiu felel.x, Nagy kiuc. ..ivednek mo.t a hallgatá.; Mégi. vlgyáxx ! a nagyttcrR örttm (lyakoita nem remélt .irgildrrtt á«! A ki. virág i. harmatért epud : 8 fix. meghajol ha véle túltelett.
Kngedd axéit omolni könyedet K ne rejud habár patakként elfolya, Nem rút a köny, kivált ha tiuU sxiv, fís .xenyteleu kebelnek xáloga. lloldog, ki tnlul te, felhutdului tud Mikorra ai lir oltáráhox jut t
Do hol c.apong a rttpko képxelet » Minek folhoxni mo.t e bú. danát; Ki tudja örömre mikor le.x okod, Krt i. minek lavatnl mo.t léhát? Vigadj, vigadj, ne bánt.on e dolog ! Midőn .livvd hcvUlve feudobog.
Kie.. a cxelra ifju kldoxnr,
A várt idő elérker.ett ;
Hxiv é. oltár feléke.itve már
Ki ÖMiegyUlt kor áldá.ódért eped ;
Oh áll.l meg ait, . álld jó rokonidat,
Kiket c.atol ma boxxád áhítat !
dkszAtii oéza.
Pünkösdi királyság.
Mindenek elótt tudja meg, tisztolt olvaaó és még tiszteltebb előfizető, hogy én a deákok, vagy jobban mondva — tauiUik cathegoriAjába tartozom. DeAk és tanitd közt nincs nagy kalöubsó^; minden deáknak, hogy tanulhas. non, tunitönuk kell lonnio éa minden tanitó törekedik mint''l olíbb deákká lenni. — Tehát azon deákok közé tartozom, kik czéljukat felfogva, tanitóakodáasal foglalkoznak. — Azonban vajmi szörnyű kegyenczo leltetek az Uto neknek, mert .({ttom dii oderunt, paedagcguin focernnt", ón rólam pedig, mint tanitéról az ittenek absolute aémmitsein akarunk tudiúj. mert alig hogy megragadok egy zsiroa talatoj/ Icczku alakjában, elkészülhetek arra, hogy(» fulat vagy uagyon is zairos volt, éa igy gyom-" romát rontom meg, — vagy még ideje korán ogy ravnnz róka által kiragadtatik számból.
A mi a tavasz Virág nélkül, a mi a virág szirom nélkUj, mi a mező zöld uélkül, mi a szerelem viszontszerotot nélktll .... do megfogják bocsátani, ha a hasonlatokat nom folytatom — elég hozzá, ugyanaz a deák leczko nélkül. Láttad o már a gyenge fűszálat, midőn tikkasztó nyári napon laukadtan hajtja le fejecskéjét ogy pár csócsepp után sovárog ? — vagy hogy erőteljesebbén fojozzom ki magamat, — láttad-e már a dühös oroszlánt, midón farkával csapja a lovegót, moly ijedten kiált fel és tágul, keresztül futva a rengeteget, sxörnyüon orditva, mintha azt akarná mondani: .ma még semmit som oltom !u -- l)o to nyájas európai olvasó,
azt még nem láthattad, az oroszláu hazájába pedig aligha jutnak soraim — de ha láttad, ugy befugod vallani, hogy méltó képét adtam azon szegény sors-üldüzte deákoknak, kik az Istennek különös kedvezése folytán leczkékro sort nem tehetnek és a pesti Széchenyi-, Krzsé-bet- vugy Józsof-sotatéron keresztül-kasul futva az utakat, ha nom is hangosan, do mégis belsejük bon, gyomrukban ogy zsiroa falat után so várognak, a hűvös tavaszi napon vékonv bu-gyogóikba dugva kezüket, az ogokig ily imádságot küld fel az egokbo: . ila csak tuelogobb kabátom vcflna, az ételt nélkülözhetném," a másik meg: .Ha csak enni valóm volna, a hideget eltűrném," a harmadik meg, ki már könnyű stoicus lehet, igy fohászkodik: .Ila csak egy rosz szivarom volna, az ördög vihetne minden egyebet I"
( /Kngom is üldözött a sors egy darabja, tón is azon szeroncsések közé tartozom, kik a Széchenyi térun nagy urak módjára délbon végzik sétájukat, csakhogy én ,— nem mint Míbbi éhtársaim — sokkal önzóbb voltam és xföl, ruha és szivar után küldtem szivem legmélyebb zugából eget, földöt rázkódtató sóhajaimat. — Végre ogyszer megkönyörüli rajtáin a sors — leczkét kaptam — mily boldogságban us/.tam én, uorn cseréltem volna her^zeggol, királylyal — hisz volt most obéd és 40 fl hó-naponkint. Minden magyar népdalt elfŰlyö-réaztom majd magamban, majd ismét hangosan, ugy hogy sétatér-latogaló collogáim nohéz bu-csu-hangon igy kiáltottak ief: „Zwoig um Zweig «uh ich fallen . . .
Gondolatban már a fvnom, porczollán edé-\ nyokkol terilotl asztal mellett ültem, már a p«-csonyo szaga ütötte fel épen nem finyás orromat — szóval, boldogságomhoz mi som hiányzott. —
Do vajmi keserűen kollondott még bUnhtkluőin ezen kora Örömömért! Tanítványom jollemzó-
séro csak annyit mondok, hogy 14 éves, borjtas hajit, sziliij szemű volt .... és ez elég. Ha életemben még ogyszer oly szerencsés helyzetbe jutnék — miiől|Isteu óvjou úteg, — hogy tanítóskodnom kellette, mindenek olótt leendó tanítványom phisioguomiáját fogom tanulmányozni, és ha a fitt borzas hajú és szilaj szemű lesz, — akkor inkább a Dunába vetem magamat --- azaz, hogy nom, hannm — na, mit
is tegyek inkább ? — inkább Leasinggel kiáltok fel, hogy miért bírják a gazdagok a legtöbb pénzt ?
SOMOGYI KDE.
(Vége kftvetksilk.)
Tenger és köny.
l Ax ifju távoxik, siet Miként ai''llldOiOtt; A sajka *xáll, a .ajka leug Kier venély kOiOtt.
Kinek .xeielmet e.kdddU Tél olt a tengeren, Kit f> .xerelni tod nagyon, A lányhoi elmegyeu. —
A tenger árja háborog,
S ex ifja halva már.....
Heá tnl olt a tengeren A lányka .irva vár.
Kxegény hiába vár reá Nem jrtn, kit 8 .irat; KltUnt ai ifju, niuc. .ebo'', Örökre elmaradt.
Kltllnt aa if)u, uinc. .ehol; De h!re me..ie jár: — A lányhot el utotl a hlr, S a kAny megUlte már.
HAÜMOAKTBN 28.
válás, által létesítendő tagosítás, az utczák,. utak, házsorok szabályozása, más mindenféle építési terv készítések, építészeti bírálatok várnak ily szakképzett egyéniségre.
Ha tebát e tekintetben nem akarjuk pótlékainkat évenként emelni a mérnöki és építészeti ügyvezetések körül, akkor mul-hatlan megkell szavazuunk egy műtanl egyéniséget.
A városi kapitányság, mint közrendé-szeti hivatalnak hatásköréhez tartozik a közbátorlétet, a személy és vagyonbiztonságot biztosítani, annak ezerféle nőmében. Az vezényli az orvosrendorséget, vagyis a közogé<z*ég ügyét Azon hivataltól függ tehát nagy részben a lakosságuak boldogsága, jóléte, békés és biztos élete.
E nagy horderejű hivatal eddigi kicsisége mellett meg neiu maradhat, azért is megtoldani jónak látom egy uj taggal. I ly-képeni intézkedés által kivihető a magas czél, mert a mig a kapitány egy Írnokkal bent az irodában működhetik, az alatt a kapitáuyi hadnagy (vagy nem bánom, alka-pitány) kint a város területén foglnlkozha-ttk nagy ercdménynyel.
Városi orvos czime alatt orvost ez ideig a közönség nem ismer, közegés/.ségi ügyekben az itt székelő megyei járás orvosok intézkedtek, a városi szolgák oKoilása, a halottak szemlélése a városi korhá/. orvosra bízattak. Rét felé oszlott e szerint a közegészségi Ügv kormányzata Ennek .nyomán nem leend felesleges arra is gondolni, hogy legyen a váPosnak városi orvos cziiü alatti rendes, tehát kötelezett orvosa.
Tan ugy lehetne intézkedni: válasz-tassék a kórház ré>zére egy fő- és egy alorvos tiszteletbeli városi fó- és alorvosi czimmel, vagy választassék egy városi fö-és egy városi alorvos, kik hivatva legyenek minden városi közegészségi ügy és a kórházi betegek ellátására. Első esetben a fizetés a kórház részére fog felíratni, másodikban av. a városi pénztár terhére esik.
A tiszti személyzetnek szűk körre leendő szorítása által szük körre szorulandnak egys/ersmint városi kiadásaink is, melyben előnyünkre szolgál az, hogy a városi törvényszék, állami törvényszékre inódosnland.
AH a megválasztandó ryytíniségek hivatalképességét illeti, minden esetre oda kell irányulni a czélnak,hogy a becsületesség, munkásság,szorgalom, ügyszeretet, emberrel! illedelmes bánásmód és szakképzettség szolgáljanak alapelvül, . .
Mi hasznát vennők annak, ha mindezen szép és kellő tulajdonságok holmi mellék érdekből figyelem nélkül .hagyatnának, s azon uagyszerü palotában, mely most készül városháznak, igen is kisszerű egyéniségek foglalnának helyet, vagy. is, ha a városnak közügyeit oly testületre /uháznók, melynek főbb jellemvonása az imént emli-tett fény vonásoktól csak részben is eltérne. Ember kell a gátra, és ez mindeu mellék czélzás nélkül annyit te>z, hogy szellemdus szakképzett és tapasztalt férfiak kezébe adassák a kormányzat.
"--Miután a polgármester a szolgabirákkal áll párvonalban, ó áll élén az ösz-szes tisztikarnak, ó felelős mindenben, minden tettért, neki kell megadni a kormányzati irányt, azt ellenőrizni, s.velo érintkeznek, a főbb hivatalok, ezentiil részt kell vennie a megyei közgyűlésekben képviseli ott a várost. t ipintatteljes avatottságot kell tanúsítania az adótörvény alkalmazásában, és időközönként sokféle magasabb rangú egyéniségekkel kell érintkeznie, annálfogva szükségessé vált, hogy oly egyén jeleltes-ék a polgármesteri hivatalra, a ki azon feltételeknek megfelelni képes, azonföiül tudományos ismerete, szakképzettsége, illedelmes kormányzati modora, szelíd elbánása, a városi ügyek folyamának tágas ismerete által, mind személyére, mind választóira, mind pedig a városra nézve nagy bécsü tekintetet képes megszerezni és fentai tani.
A kapitányság összeállítása nem ke-vesbé fontos a polgármester helyes megválasztásánál, azért is oly egyénekre bizassék ezen igeu terhos, igen gyűlöli és mindenkor
igen nagy fontosságú hivatal, a kinek nem kell a betanulásra 6 év, hanem teljes szakavatottsággal birván u kellő ismereteket, már elsó belépéskor nehézség nélkül képesek megfelelni hivatásuknak.
E uézetem, ily bírálat! figyelem fordítandó tisztujitáakor miden egyes megvá lasztandó fb ^viselőre, mert e nélkül helyesnek nem feltételezhető a leendő tisztújítás.
A ki ezen véleményes javaslattal megbarátkozni nem tud, az hozzon jobbat, hogy győzzön a jobb.
Nagy-Kanizsa, szept. »>. 1871.
TEKSÁNCZKY.
Ellenfelem megjegyzésére.
Két nőmét ismerjük a ténykedésnek, moly lohol vagy czélzatoi}, vagy czéltalan.
Az első •— daczára czélzútosságának — ismét két noioU, amint vagy jó, vagy rosz szándékkil rokonul.
fia jó szándék jelmezét hordja mugáiv: dicséretes ; ha pedig rosz indulat nyomain halad : akkor már önmagától rosz, elannyira, hogy roszaló itélot nélkül fÖninnradiiia egyá-talán ltom lohot.
Már podig minő szándokkal kapcsolatba!! látott „Oyógyilsuk a sebokot!* csikkem napvilágot, vagy minő irány longi át azt olojétól vég<óg: t. czikkozö is bevallja, midőn jó szándékodról, s ügyszeretetemről telje* . og vau győződve.
Átkos személyoskedés tehát legkovésbbé •cdi lohot czélja czikkczőuok ; annál ke-vésbbé lohot olyan az ouyém. 8 igy nyugodtan, az Ugy szentségének nevében tisztázhatjuk elveinket.
Támadóm — mint kivehetni szavaiból — nemcsak eltakarni, do erősen védni is akarja a hibákat, inolyokot egy élőtest gyógyításakor szükségképen meg kell mutatni az orvosnak. Meri ha nem ismeri azokat, nagyon világos, hogy vagy nom ''mer a hivatott orvos hozzá fogni a gyógykezelőhöz; vagy ha igen: ugy mindenesetre kontárnak tűnik fel a szakisme-rők elölt.
, ''Az orvos-ik itt minmngunk nem lőhetünk ; moftV nevelésügynek hazánkban csak egy orvosát ismerőm; de jogunk mégis van arra, hogy megmutassuk a bolog testrészt, hogy tudhassa orvosunk, hová kell alkalmaznia a seb-tapaszt.
Ha mindazáltal t. ön ellenkezőleg van meggyőződve, legyen.
, Do nom hagyhatjuk megemlítetlenül, miszerint csak addig járunk helyes utján a haladásnak, ''mig ki nem fáradtunk a hibáknak kutatásában, s mig vannuk dalihletett költőink, kik azokat úgy ludjált-a satyra kellékeivel átszőni, hogy általok, ha mindig nom is tősgyökeresen, do részben mégis írtogalást szenvednek.
Igaz, hógy kinok-kinok meg van a maga hibája; do t. czikkiró o szavak igazságát megtagadja, midőn Eötvösről beszél. Veszi észre, hogy önnek is inog van a maga hibája?
Előttem az igazság mindig olső. Kegyed részérő, azonban inás, midőn csakis a fényoldallal akarja vakilni a közönséget, s mellőzi az árnyoldalt, holott talán ön sem képzel lényt onélkül. Aztán Ka képzel is, do azt csak nem képzoli, hogy e szavak igazat nem mondanak: „Propria laus re dolot."
.Hogy minden a tanügy torén működő egyén nem orszáu''hirü (elismeri) tudós," azt mi noha som lobbautók szemére a tanügy vezéreinek; annyit azonban mégis említettünk, hogy a téri, inolyro léptek, necsak határozot-lau ismerjék; hanem kívánt szellemi fegyverzettel fölszerelten, ogy nemzet becsületének inegfelolólog bo is töltsék. Azaz ha műveltségül akarnak terjeszteni, legyenek olyanok, mint a kiktől műveltség- s nőin műveletlenség-ről veszünk bizonylatot. Ez pedig tényálladék-ká magasodott abban, kiről mull czikkünkben szólottunk. E-z. tollát előttem szabály, mely alól kivételt ismerni nem akarok.
„Minden becsületes embernek kötelességo, hol látja, hogy bizonyos Csalódások valakinek karára válnak", igaz&.lgot mouduni, bármi-rosszul fogadtatnék axjolső pillanatban, s e kötelesség nem válik kisóbbft, ha hivatásunk azt egy nemzet irányában gyakorolni."
Mindenki elismeri igazságát o szavaknak, legyen''az akár hivo a XXXVIII. törv. czikk-nok, akár nem: Do leginkább el kell ismer-niök azoknak, kik a torvényezikk hibáinak kideritői''ellen támadót fúnak. Mert ha védsza-vakut emelünk vahtkiro egy,''s határozottan ellene mondunk más helyütt, lohotüúk o akkor határozott jellemüok, lehetünk-e akkor kapkodás nélkül''?
Ha állítanék, hogy'' a gyertyafénye nagyobb hatással bír a növények touyészélotére, mint az égi testek királyáé: akkor igon. Do miután a józan ész ez állítást agyrémnek tüu-
toti fel: logkevésbbé. Már pedig midőn a .Megjegyzés" irója « XXXVIII. törvényezik kut pártfogolja, a hiány felkutatóját pedig megagyalja, ki ne tudná, hogy épen akkor azon romok olinoszüloményro is gáncsot vetett, melyet inaga a nevelésujitó Eötvös oly fennen hangoztatott ?
Csekély személyiségem szemei előtt idézett szavak lebegtek, midőn czikkomet irám. 8 bár olőérozéin, hogy a moly testületnek egyeso ellen intézem szavaimat, kiválik közű-lik egy, ki a hatást visszahatással torolja meg: mindazáltal — tudva, hogy ha használni nem, ái taui soinmi esetre som fogok, — én is azon hívatlan szaktudósokat követtem, kiket ollon-folom, daczára azaktudósságiiknak, oly gyor-mekdod, 3 oly izlésteljes jelzőkkel keresztelt meg.
Ha t. támadóm o szavait aosthetíoai oldalról tekintjük, nem tudjuk, kin szánakoztunk, a korosztolőn-o, vagya keresztelteken ? Annyi becsületünk , s paedagog türelmünk azonban mégis van, hogy ha t. czikkiró azokat egyenesen saját novora olé helyezi vala, nem esett volna oly rosszul, s önre nézve oly sajnálatra méltólag, mint különben. Gáncsoltassam ugyanis inkább ezerszor önmagam, semhogy a testület legyen ledorongolva, melynek éu is tagja vagyok. 8 igy lohotnok-o méltányosak t. támadóm szavai, molyok szerint a tanfelügyelők ■ összes személyzotéro sütöttem volna a bélyogjit, midőn azt akarom kivinni, Imgy a cultusmi-nisteriuin a tanfelügyelők számának bekövetkezhető emelése alkalmával körültekintőbb le-) gyen, mint vol^azon időben, mikor csakis rög-tönözvo lett összeállítva a tanfelügyelők névsora.
Mit hosszat tanulmányozás által sajá-tunkká tevénk, ha azt oly tiizta szándokkal bocsátjuk nyilvánosságra, hogy kik olvassák, vagy sajátítsák el, vagy ha nem, az azzal ol-lonkoző olvök iránti hűség, ragaszkodás jó indulattal összekötött mélyebb gyökereket hajtson sziveikbon: az oly egyéniséget csak becsülni lohot, do ledorongolni, mint kegyed tövé, nem nézete korunk józan gondolkodású főinek. Elv, melyet becsül mind az, ki jolölt irányban működik, mind az, ki ezen iránynak akár igenlő, akár tagadó válaszú pártjához tartozik. Mert mind magáimk jól akar, mind az ellenpárt-iiak, ha hatásai alatt az elveiben visszahatást szülvén, bonnök csak orősödni látszik.
Ez azon középút, moly nom elégszik inog puszta magasztalással, nem puszta hibák kutatásával , de megelégszik egy harmadikkal, melyet a kellőnek egybevetéséből húzva, ma-gasbiini iparkodik. 8 azért mire kevéssel előbb vonalkozAui, jó lefez békében hagyni különösen tiatal erőknél, melyek, ha szabad fejlődésmono-töknek bizonyos határig gyeplőt vetünk, nem fejlődhetvén véruiérséklötök kiváuta irányban az idővel mindig erósb, tisztuló sjózan nézeteknek talán ogész tárházát zárjuk el bonnök magunk dől. Berzsenyi költői oro is csak addig gyümölcsözött, míg egy Kölcsuynok talán sápadt irigységo békót nom vert szabadröptU szellemére. ,
Másrészt tudom, hogy emlitott tanfelügyelő, már csak nzért mert tanfelügyelő, nem kérné fel kegyedet, mint én, miszerint szíveskednék önszorinti butaságomat egykét nyelvészeti olőadással oszlatni. On, ki''— szavaiból ítélve — első nyelvésze o nomzotnok, nem fogja mogvetni oz alázatos kérésemet. Mert én nagyon szeretem a magyar nomzotet, s a szégyent, mit véleménye szerint eddig hoztam reá, t. Önnek bö|cs nyólvészi előadásai utján ínég letörülhetem. Csekélységem eddigelé megtón mindent, hogy haladhasson, hogy szerozhesson ismereteket, melyek közvetiiét>ével a hallott, '' olvasott, s tapasztalás utján nyert ol vökből né- ■ | zetoket teremtsen magának; ha azonban ön j | szerint még most is a gáncsolódási szenvedély kárhoztató riadozásait kövoli; kérem novében az emberiségnek, emelje ki öt határtalan böl- ; c jelégé vei, rendkívüli nyelvismeretével az alsóbb rendüség dermesztő porából. — A tudót-szörnyekkel legjobb alázatosan, csöndesen bo-| szólni, nehogy elnyeljenek. Mi volt s mi most Napoleon l 4 . " .
De menjünk tovább. Allitja tudós ellenfelem, hogy a főigazgatók minden áron megszüli-totoudők ; do csakis állitja, s érvekkel nőin támogatja, nem bizouyiija.
Erre nézve én igy okoskodom :
A főigazgatók vagy szükségesok, vagy nem. Ha szükségesek: ugy moghagyandók; ha nem, ugy megszüntetendők. De a főigazgatók f. nállásuk óta mindig kellő eredményeket mulatlak fol. 8 ha fonállásuk óta egész a jelenig kellően működtek, s lélök n törvényekbe nom ütközik: Ugy csak oztárf som fognak ijesztő j felhőt hozni a nemzeti ifjúság inűvolődéséro. Ekként tollát a főigazgatók tneg nem szünte-tendők.
Do okoskodjunk forditólng.
Ha nem szükségesek a főigazgatók : ugy megszüntetendők.
•'' Amil nélkülözhetünk, azt van jogunk megszüntetni.
E megszüntetés azonban egy feltételtől függ. Ugyanis:
,Ha megszüntetünk valamit, — ha mindig nom, — nagyobbára mégis póterőre van szükségünk''.
Megszüntetvén podig a főigazgatókat: a pőterőt másutt nem találhatjuk fel, mint egyedül az intézet igazgatókban.
Igen ; do ezek által amaz erőt több-kisebb ötszetovő eredményezi. Az Összetevők pedig együtt véve, egyonlók a póterővel, vagyis eredővel. Tehát az oredő alá vont főigazgatók igy megszüntelhotók.
Most már az a kérdés, hogy az igenlő, vagy tagadó okoskodásban nagyobb-e a mily, s hogy váljon a tagadó, vagy igenlő okoskodás ból vont következmény tostesitéao vozotno-o ctélhos ?
Mert iniulán az ész törvényszéke szerint mindkét esol megállhat, do mindkottő ugyanazon bolyén t ugyanazon időben, az áthatlmi-ság elvének megsemmisítése nélkül nom létez hetik,s igy oda kell működnünk, hogy szemeljünk ki bizonyos támpontot, molylyol amaz érvelések egyikét erősbitsük, diadalra emoljük. (Jyehgitő hatást nom eszközölhetünk; mert szemben a kettő ogyenorős lóvén, ama gyengítésben — egyensulyhozi ragaszkodás miatt, — egyikök sem akarna megnyugodni. Erősbitós-hoz kell tehát nyulnunk. Az elsőt csakis aunyi-ban erősbilhotnők, hogy ellenőrködő szerepre utaljuk illetőket. M^t ugyan mindig nem, do jöhet elő, midőn mégis igénybe kellene vennünk. Nekünk azonban nein egyes esetekkel hanem valamennyivel együttesen kell térődnünk. 8 igy csak oda kell jutnunk, hogy a második következményt időnk inidenuap hangoztatott gazdálkodási szempontjával erősbitsük. Tehátjogyen. Szünjonek meg a főigazgatók.
Bár a prot. felek, iskolák főigazgatókkal, nom rendolkoznek, mégis vannak hírneves tanintézeteik, ezt is mondja t. támadóm. Iligy jox meg kedves ellenfél, hogy ezek aránylag több főigazgatóval birnak,mint azon tanintézotok,melyek a kormány intondaturája alá esnek. Tetszik érteni, notudo? Egyébként oz a szóváltás keretén kívül esik. Do hiába, ha elloufeloiu kifogy az érvekből, mit tegyen? legalább egy-oldalulag felveit tényálladékokat tálal az olvasó közönség asztalára.
SZERENYI ENDRE.
(V<ge kttvctkciik.)
Az állandó megyei választmány
munka és hatáskörének meghatározása.
Az I870. XLII. t. cz. negy vonnogyodik szakasza az állandó választmány leendőit a 4vJ-ik sznkosz (a., b., c., f., i., k., m.) pontjai alatt sorolja fol, ozok közül nevoztlesb teendői: a szabály rendeletek kidolgozása, a törvényhatósági, közlekedési vonalok, közművök, épitkozó sek, a közmunka mikénti kijelöléso, kivitele, s felhasználása végetti tüzetes szakismeretekkel támogatott jelentés elkésziléso a megyei minden vagyon feletti őrködés, ugy annak a felmerülő szükséghez képest hová s mikép leendő felhasználása és hovafordításáról a megye közgyűléséhez jolonteni; — a tisztviselőknek ollonórködbeléso végett javaslatot készíteni, ugy azoknak a felelősség alóli felmentések érdemében a megye közgyűléséhez előterjesztést intézni, ugy azoknak folfüggosztésükro vonatkozó adatokat összegyűjteni, és ozok folytán az ily tisztviselők irányában a tiszti vizsgálat ol, vagy nem rendelését javaslatb.i hozni.
— A szükséghez képest uj hivatalok, vagy állomások fölállítását a megyei gyülésro okada-tolt előterjesztésekben indítványozni. — -A községektől, a községi törvény értelmében a megyéhez felterjesztett, vagy follubbozett ügyeket tanulmányozni, s ennek folytán indokolt jelentést tenni.
Nem különben beható s állandó figyelemmel kisérni az ügyérségi roudelotokot, s ha azokat törvénybe ütközőknek találná, kiuieriiő s okadatoll jolentést tenni a inogyegyülésére.
— Végro a megyének mindon évben költségvetését elkészitoni, ugy a mull évi zár számadásokat megvizsgálni.
Mindeken fontos teendők toljcsithotése végott az állándó választmány száma 14 tagra haiároztatik, az állandó választmánynak elnöke a törvény értőimében amúgy is a megyei alispán lévén, annalu tagjai maguk közöl még 2 alelnököt választvak, s e szerint 3szakosztályra oszolva végzik teendőiket, az 1 ső figyelemmel kiséri az általános politikai ügyeket és a megyei gyűléson táigyalandó indítványokat elkészíti, — a 2-ik a megye pénzügyi és gaz-dászati teendőit végzi, végro a iJ-ik a tisztviselők ellenőrzésével, zárszámadások vizsgálásával s a roudos évi költségvotéssel foglalkozik.Mindegyik szakosztály határozatai azonban.miolőtt a mogyegyülés olé terjesztetnek, az összes állandó válaíztmáuy által tárgyalandók.
A szakosztályokban érvényes határozat hozatalra 8, — összes ülésben pedig logalább öt tag jelenléte szükséges.
Az állandó választmány tagjainak műkő-déaök lartauia aiatt napi díj jár ós pedig naponkint 5 fi o. é.
Leve]ezés "
Qyöngyöímellík, (Vatmegyei 1*71. ttept 7.
Mig n szép derült meleg napjaink érlelik gyümölcsöt a hegyek borának, a mezei gi.zda szeretné lelökni itz égről azt a tikkasztó égi testet és helyébe oly folbótöraegot tolni, melypél köuy-özöne föláztatná a mér kérg-s-ié v.Ut föld-jének termő talaját. Egyébiránt az utón játó-kelőknek jelenleg kedvező száraz időjárás u6m csak a vetés körüli előmunkálatok teljesítését gátolja, hanem a naponkénti szerencsétlen események nok is tényezőjévé válik, a minthogy a véletlenül elojtott legkisebb tüzszikru lángo''. nyer a'', og<''xoii kiszáradt hulladékban, s tova harapiíd/ásával néha egész holység lakosságát a nyomor karjai közé juttatja. Alig inulik nap, hogy a láthatár körzete ment a tüz-olcm pusztító jelenségeitől, különösen az cet beáll iával szokott keletkezni, ilyenkor már borongó érzelmek közt félvo tekintünk a csillagos égre, mert tudjuk, hogy az a pir, mely imitt-amott a sötétkék mennyor-etro festődik, embertársaink szerencsétlenségének jelozője.
Hogy a gazdaember veszedelmének az időszaka még felettébb legyen, a nagy német-tartományokban uralkodó kolera járvány >bo-származásának liiro is elterjed; a haláltól! féle lem réinképzeloto mindentéle valótlanságokat teromt, és vannak^'' kik azokat komolyan elhiszik, bár azon drasticus hírekből egy kis részecske nom igaz. Hiába, ez a magyar ember még iniudég elárulja uevolési hiányának forJe-kinövéseit. , >
Igazolja o vidék köznépének növelési hiányát azon megtörtént tény is: hogy egy Szt.-Kereszten támadt tüzeset alkalmával a már égő házban fekvő magával tehetetlen gyermek ágyns anyát netn akarták kihozni, inert hz ó hiedelmük szerint az oly házat, melyben gyér mokágyas asszony fekszik, a tüzelem meg nem cmés/.lhiti. Továbbá n?m akartak eltemetni egy gyermekszülésben elhalt nőt, azon okból, mert az egyháztól"Vpég nom mont kis csak a lelkészook közben jötte és parancsoló fellépése tette azt lehetővé.
Végre tekintsünk be Oyöngyösmellcko központjának Szombathelynek belső életébe is. Einlitésro méltó az: hogy Bokody színtársulata teszi élvezetessé a különben unalmat esti órákat, do csak azoknak/kik a ifmgyar színészetet,mint nemzeti nyelvünk nemesítésének egyik tényezőjét pártolják és pártolni szokták. 10 társulatnak legközolobb Oy. Mátrai Laura asszony a kolozsvári színház rondcs tagja veudégszerepcl, kit, bár ogy — az olőadást végig tigyelő tintái ügyvéd egyéni minőségének magasságából egyszerű komédiásnak keresztelt is ol, mi oly művésznőnek tartjuk, kit a végzőt hivatásának betöltésénél mindenekben tökéletesített. A lágyságtól a viharos kitörésig érdekfoszitőleg váltakozni tudó mindég csengő hang, — a szép test és magas termetnek szabatos mozdulata, — az arcza- és szemjátéknak az eredetiségig hü hordozása, bámulatosan összehnngzó öltözéki Ízlést emelik e nőt a művészet azon magaslatára, a hova feljutni vajmi kevésnek sikerült. Kimondhatjuk felőle, hogy ő volt az az egyet-len, ki a drámai szinmüvészetbeni remekelést Szombathely város közöuségénok bemutatta.
. K. K.
Heti szemle.
8zeptember 8. 1871.
— A törvényszéki birák s járásbíróság állomásokra való pályázat: határidő szept. 30. fizetés lí>00 ft s 2o0 ft lakpénz. — Király fl Felsége szopt. 13-án Pozsonyban lesz. — A pápa nug. 23-án érte ql Sz. Péter uralkodási idejét. — Somssich Pál a képviselőház elnöke szept. 14-re öss/ehivta az országgyülésiképví selőket. - Kock Pál meghalt, szül. 17(.*4 mái. 21. — Uortschakoff és Tbiers O mfben találkoznak. — Andrássy ministerelnököt Vilmos császár Salzburgba hivalá. — Székcs-Fehér-várott Schwarz Gyulát szept. 2-án fáklyászenével tisztelte meg a pnltunfolyumra egybe gyiilt tanítói kar. — Az országos honvédse-gélyző-ogylet által ujabban 44,OOO ft szavaztatott meg a honvédrokknntak nyugdíjazására.
— A nemzeti színház igazgatója által hirdotott népszínműi pályázatban a pályudijl Szigligoti Ede és Balázs Sándor nyerték cl „Strike" czitnű színművel. — Lőrinczi Lolir Zsigmond fáradhatlan munkása az irodaloinnnk Pozsonyban meghalt. — Olo Bull a világhírű hegedüvir-tuoz haldoklik. — Rnppo társulata Budán van.
— A virilisek fejedolino hg Eszterházy Mik-lés. — Kolosvártt a tanárok strikolnak, nom akarnak tanitani, míg tizetésökot fel nem emelik. — A pesti rodoutebaa oly üveg mutatvány van,mely 36 milioszor nagyit. — Marosvásárhelyt cholera eset fordult eló. — Napo-leon Angliában körutat tesz. — A fr. korjiiány a harmadik félmiliardot teljesen lefizette; --
(Irodalom.) — üeküldetett hozzánk: Biztos „M ugy a r-Fr an czi a- magántanulók számára. Minden szó és minden mondat helyes kiejtésével; a még eddig magyar nyolvon meg pern jelent hasonértolmű s hasonhangu szók
gyűjtőn ényévtl >(Svnon jmos «t homonymoa) Versain ,.Saguin és Mnchat nyomán irta Krauss Simon tübb nyelv tanítója Piipáu. Ara 1 ft 00.
— Megi -lent''s beküldetett: Lengyel Oéza Dozsó U.nár altul irt: Nuhúny ázó tan- és nevelésügyeink jelen állapotáról, tekintettel napjaink tániadnlini ''is vallási kérdéseire. Pest. Aígiu-r Lajos, Ara a 38 lapra terjedő röpiratnak 4>l kr. Bővebben szólunk hozzá.
Hírek.
— Lapunk negyedéves előfizetési ideje közelegvén, tisztelettel felkérjük az október-deczembei i évnegyedre szóié előfizetési dijak beküldését, hogy tt folytatólagos lap küldésében fennakadás ne történ-jók. Az előfizetések megtételét legegyszerűbb öt krajezáros bélyeggel ellátott postai utaiványnyal eszközölni.
— (Közgyűlés.) Nagy-Kanizsán ujabban ogy közfigyelmet érdemlő s a szegényebb sorsnak részére igon üdvös intézkedést! ogylot alakult: az á 1 tn l A n o s b o t o g ós rokkant segély zó egy let, moly közgyűlését október 1-éu délután tartja, mely alkalommal a felsőbbileg megerősített, magyar- és német-nyelven kinyomatott alapszabályok "fognak kiosztatni.
— (Bo küldetett.) Kaptafa és irótoll közt az a különbség vau, hogy mindakettővol intpiisitionalis műtétet lehet tenni, azoii különbséggel, hogy a kaptafa állatbőrt, az irótoll pedig egyebet bővít . . , do hulljuk: a „Somogy" zalai újdondásza, egy lovardái egekig emel, ogy Icánynövolde programmját mellékelve pedig írja: ,T. olvasó közönségünk fl.
fliii.''l a mai számunkhoz csaholt .Értesít-véiiyfc-re Hgyeltll sietjük." — Figyelmeztetjük mi is, hogy az illető li gyeimét hírlapírói toll helyett a kaptafára fordítsa! Egy növelő-intézet több tigyulmet érdemel, mint ogy lovarda, taláu a lovarda! ingyen bomonot-ért dicsér V no hn ez a baj, talán akad kö-> nyörülotes tanító, ki önnek szinte ingyen oktatást adhatna.az aesthetika és irálylanból.
Kény*zerlltti)bül töb''j olvasó.
— (Isméi tüx.) Múlt hétfőn este félkilenc/. órakor n ozigány-utozában tűz ütvén ki, egy udvari ház elhamvadt. Jelenleg a tűzoltók uj fecskendője volt ott s tett ^zélszcfü használatot. A tűz gyakoribb kezd lenui s mindinkább kiváuatosbhá fejlődik a nagy-kanizsai tűzoltó-egylet szervezóso.
— (Kiállítás.) Horváth Mór kir. ka--marás ur ő méltósága, a közügyek tevékeny bajnoka, szakavatott indítványt terjesztőit eló a zalamegyei gazd. egylothcz, moly egy ujabb általános gazdasági tárgyak s ipurczikkek kiálLjfcsáru vonatkozik. Tekiutvo n kiállilások nag^orderojét, a nemes ösztönből keletkezett indítvány minden esetre méltó figyelmet s pártfogást érdemel. A kiállítás 1872-ik évi tnájushó folytán lenne. Az indítvány megvitatására Olavina Lajos ur oluöklo''.o mellett bizottmány küldetett ki.
— A csurgói állami tanítóké-pezdében f. évi okt. 1-én uyittatik meg az 1871—2. tanév. Növendékéül oly éptestü ifjak vétetnek föl, kik élőtök lf> ik évét már meghaladták s az anyanyelv-, számvotés-, föld-rajz- és törlénolembon legalább annyi jártassággal birnnk, a mennyit a gymnasium roál-vagy polgári iskola négy alsó osztályában Unitanak. Korát mindenki kfresztlovéllel, előtanulmányát pedig nyilvános iskolai bizo* nyitványokkal köteles igazolni: testi épségéről az intézuti orvos teend tanúságot. Azon sze-génysorsu, de szorgalmas és jó magaviseletű ifjak, kik állami segélyben óhajtanak részesülni, szegénységimet urabályszerU módon kötelesek kimutatni. Az állami segélyen kívül a Bolovári-féle szorgalomdijért is folyamodhatnak ez intézet növendékei. Ktllönben a köztar* tásért ur. egész tanévre ft() frt fizetendő. Az intézetnok előkészítő osztálya is van, melybe oly jóravaló tunulók vételnek föl, kik a 13 évet betöltötték s a tanítói pályára hivatással birnak, ooha a középtunoda megfelelő Osztályait még nem végo/ék. Ezek a (anitóképezdoi föladatának megfelelő oktalásbau részesülnek, s ha később a lanfitó képezdébe való foltételcinek eleget tesznek, u rendes növondéketo wor;iba fognak fölvétetni. A fölvétoli vizsgálatok mind a képezdo mind az előkészítő osztály növendé-keivol október 3-án fognak megtartatni. Csurgón, Somogy megyében, 1871. augusztus 31. Bárány Ignácz igazgató-tanár
— (A honvédség köréből.) A budai honvédkorületi hely. parancsnok Péesy Ede alezredes ft főtiszti vizsgálatok megtartása czéljából hosszabb útra indulván, a kerületi parancsnokságot ideiglenesén Jaczkowsky József alezredes és a 18. dandár parftiicsnoka vetto át. A dandárparancsnokságot pedig ideiglenesen Varga Iliire n.-kanizsai őrnagy vo-zeteudi.
— A nagy-kanizsai tűzoltó-egylet oluöko Walbach Mór ur moghivta a pécsi torna- és tűzoltó-egylet tűzoltó parancsuoka
Stirling urat, hogy nz itteni csaputoí betanítsa, e czélból Stirling.ur a szívélyes megbízásnak engedve oklober hó folytán ideérkezvén, a tanítás kezdetét vcendi s Igy a szervezkedés tényleges működésbe megy ál.
- Nagy megelég ''dot(léggel beszélnek a lV-dik számú huszárezred V. és VI. századabei i legénység példás rend » fegyelemszerete-fér-''l; e k<;t százud 17 napig volt elhelyezve a " "-XW akorlat elkalmával a langvizi jegyzői 1. rületben, jövőre is óhajtják. A perlukiak ellenben azért folyamodtak, hogy mivel terhes rájok nézve, jövőre mentessenek lel az ily beszállásolásoktól.
— O róf^J.''ohieao v ic h Ferdinánd ur ő inga legközelebb Barcson volt a Bitrcs-na-rentai vasutügyben, tegnapelőtt pedig valpói báró PrAndau kíséretében Knnizsára érkezett. Ohujtnndd, hugy n harcs-iiiirontni nngyhord; orejü vasútra az előmunkálatok mielőbb megkezdessenek.
— Sűmeghy Ferón cz felodhetlcn emlékű országgyűlési képviselőnk nevére a n.-ka iiizsni főgymnnsiuinbnn lOtK) ftos alapítvány eszközöltetvén, a boldogult kőnyomain arcz-képét körűnkben idéző "Wifgeni jeles ecsetével olajfestésbo vette ál, inely meglehetősen tul.ilt olajfestményt uotneskobfü özvegye sz. Séllyey . Magdolna úrnőit fogyiunusium számára aján-'' dékozván, tegnapelőtt átadatott s a díszterembe helyeztetett. ''
— (Czáfolat.) Ifj. U. Wenczel ur" Keszthelyről ozáfolulot küldött be hozzánk, i tuelyszerini rágalomnak nyilvánítja, hogy ő lapunkat visszaküldött)''-volna azon megjegyzéssel, miszerint ha csak németül nem küldjük, nom fogadja el. S egylzersmint fellii bennüli-kot, a beküldő novének közlésére, kijelentjük, hogy ázt nem tehetjük, hanem hn ulkulmilng hozzánk jő, szívesen megmutatjuk, vagy hu a szükség kívánja a sajtóbiróság előtt.
lNTyllt póata.
— mK lirlyéii helyeién licnyílni hivatott bfi liwuti-lármák'' n it.imlrul ívlnlíi fsinln* eletet nem lehet '' n>egke«l<''iii A* értetitúi elmi-iit.'' Hívebben Hu<láról. ''
- TiMáinnak— . Hnerelme-n", .A Ralatonnál'' 1 vettük, fug-iilja ell«m»ré»llnk»t ! A hsl.tdás örveinleto«. J.''ó.i f.ignak.
S A tárgyak ntnak mditta''tak. tnhbiro néxvo j niiiet nenimi baj J.i helyen van !
- T. Kj ej !
Vtgiv ajkaink olt hagytuk A axcrelines ajakon,
, ft^álvi-ítitk, hogy n^LO>ka után
'' Mily éil i a nyugalom.
Nem knaOlbctjdk ; a máiikat igen.
Ny llttér.
(■yÓK.VMser ét* k«WtMi:K nélkül minden betcgni''k eröt nd Hevsltnilérc I)u llarry Londonból.
(lhkHldetetl.) A tinóm líevnUtciert du Barry tdpgyúyyiztr meggyógyít mintlen kórt, moly gyógyszerekkel daczolt, nevezetesen: gyomor, ideg, moll, tüdő, máj, mirigy, takhár-tyn, légzési, hólyag és veseháutalinat, güiuő-kórt, szédelgést, szükmellüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngeségot, aranyért, vizkórt, lá/at, aszkórt, vértorlódá»t, fülzúgást és há-ny.isi ingert még terhesség idején is, diabotest, buskomorságot, soványkodást, csuzt, sárgaságot a 72,00() gyógyoset, molyok tniuden gyógyszerrel dftczoltuk ; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Pluskow udv. marsaitól, do Brehan marqtiisnőtől. — A húsnál táplálóbb lévén, a Kovalcsctóre felnőtteknél és gyermekeknél f>0 szerto megkíméli a gyógyszerek költségeit.
Castle Ntuts. Alexandria, Egyptom. 1869. mart. 10. A finom ltovaleseióro du Barry engemet ogy igen makacs idült béldugulásbólr melybon U évig borzasztóan szcnvodtoin, s moly minden orvosi kezelésnek ellenállt, ki-gyógyitott, s ezennel forró kószöuotoiuet küldőin önnek mint felfedezőnek a természet o bo-oses adományaért. Örüljön minden szenvedő. A mire sommi gyógyszer nom képes, azt teszi Du Barry Kevalcsciérje, mely akkor sem voln» tuldrága, ha súlyát aranynyul mérnék. — Tisztelettel Spadaro C. . (5.
Pléhszéleno/.ékben ''/, font 1 ft. 50 kr, 1 font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. f>0 k. f> fnt 10 ft. 12 font 20 ft. 24 font 36 ft — ltovalcsciéro Cho-oolatéo táblákban 12 csészéro 1 ft. 60 kf, 24 csészére 2 frt 50 kr; 48 csészéro 4 frt 50 kr ; poralakban 12 csészéro 1 ft. í)0 kr, -24-re 2. kr. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft. 288-r«20 ft. 57IJ ra 36 ft. — Kapható: Barry du Barry és t-rál Bécsbon. Wallfischgaeso, Nr. 8. Pesten TV rök Józief gyógyszerésznél,Kolozsvárott Krou-stiidtérnél, Alsó-Kubinban Tyrolor és Schlo-singornél, Debroczeuben Borsos Feroncznél, Dunaföldváron Nathera Pálnál, Károlyfóvárott IJrilli F.-nél, Nngy Kanindn Loodk Károlynál-Érsekújváron Conlegner Ignátznál, Székes-Fehér várott Diobulla Györgynél, Vorsoozon Fi-schor Mórnál, s .minden váróéban s gyógyszer, fűszer, és osem^goárttsoknál.
Gyakornok kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jol nevelt s iskolázott fiu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazast talál.
m i<: ohiv a s!
A nagy-kanizsai általános beteg ós rokkant ssgélyzö-egylst,
f. é. oktober hó l-s<5 napján délután 2 órakor, a Zöldfa véndéglóbeu tartandó közgyűlésre a t. ez. tag<»kat tiwtelettel meghívja
n választmány.
HIHIMSTMÉNY.
Az alólirt igazgatóság részéről ezennel közzé tétetik, hogy hivatalos múködé-dését mai nappal megkezdette.
Nagy-Kanizsa 1871. szeptember 1. Magy. kir. távírda igazgatóság.
LAUJiKNJDKIt GYULA
l(lt(Sl4.
U z I ö t i - h i r n ö k.
- >1 i r I <111 i M ft á I y türók csáitári liajit-"kapitány u. a giadinkn-narentai- vatuiUgy aUki-tója ujabban kKxnlieti lapunkkal ax előblu «xáiiira hoxott polémiát, mely a .Ilon* után igy hangzik : A tllrnk vauit t''*atla,koxáiiáról a béeii va.mi /•. hajó/áti knxpouti kö/l''.ny ktlIOn''lt dolgokat ír. Neve. »«tt la|> meg nem fogliatja, hogyan lehet egyik, vagy ináiik vonalra nagyobb rulyt fektetni, miután, mindkét pálya ép oly bixlotau ki fog épülni, miut íoly-tatátaik S.ilonich ét Konitantlnápoly felé. Axon is ctotlálk txik, hogy ax emb''-rek elfelejtem láUxanak a>t, inlirerint a magát porta, mint touverain ur határolhat bix.iiiyo* dolgok felett a ctatlakoxátt ilietCieg. Talán tapintatosabb e jáiát volna, mondja a lap -ha exen komoly kérdéihe nem vegyittetiiéuek miudou-féfe a|tr«i tekintetek, mint ext némely petti lap teré. M.-rt a tivi bixOnyo*. hogy a uinnárrhiának minden vioony klIxOtl olyiiémll erőfexitélt kclioud tennie, nnn t a tény állata kftvetel. Kt ámbár még k<>ráu volna-e r/axtieu batár
o a o 11 néaetet mondani.
annyi bixonyot, hogy ex llgy ax ''>tibirod*loui Ugye. Apró helyi érdekeknek oxt uaui txabad megaavarni. K.-re. dohig leend a monáreliit anyagi jnvdjére oly kilerjedl é* ildv.it haláttal, mior a letndü tíiirtk vatutl bálóxat .''Mixel ctatlakoiáii vonalainak kiépitéiórv.
K/t-n nagyon it általánot fra.iiokbau tartott bi txédiiok ax ax alja, hogy a hécti lap a déli (gra-ditka-narentai) va<ut érdekét ugy igyvkuik elpalástolni, miixerint arra, mint a monarchia érdekére hivat-koxlmtték. At időt pedig ugy vetxi, mintha ex vaiut ópitéinél mitt ni jelentene. Okotalili betxédet váltunk volna ax „Kitenhabu Central Hlatt--tól.
A .HAZA* magyar élelbiitoaítóhank 18>l aug havi ll/|et kiinutatáaa: Henyiijtatott ."»<> 1 darab bevallát 681,7U9 frt. 1.1 kr. Kiállitatott 671 db bevallás .rK)2,í61 frt 1:1 kr. Kx évben befolyt dijak ftuxege .r>Jl.7ii fri ti kr. Kx évben klflxeiett károk iluxege ÍH.7&1 frt 42 kr. 8.W Npdr 61Ö * /,oo Ax ^ttxet érvéuvhen levő hixtoaitátok ntinege frt 3 kr
Piaczi ár.
Nagy:Kani»»a, lH7t évi txeptember C-ik napján. H''txa font ft Irt 80 kr. 8á~86 font ti frt - kr
87-SH font tjfn ao kr. Hoxt 78 7« font 3 frt — kr. 7U-80 foul 3 írt — kr 80-81 font 3 frt *0 kr Árpa aerföxétre 70-71 font i frt 40 kr 71 —7Í font ''1 Irt 60 kr. Árpa köxilnt.igea S5 Bfl font frt — kr. ül—68 font frt. Kukoriexa 3 frt 80 kr., 4 frt — kr. K iko-riexa olaix (ctinouantln) — Irt kr Ksb 45- 47 font 1 frt 60 kr. 17 -1h font 1 frt 7o kr, Pohanka flli~6H fnt frt - kr. 68-70 font frt - kr. JBab írbér
- kr. bab lacka - kr. KnnyAlitxt kniltnaeget X frt 2.''> fin Ml. 10 frt fiO ,r. Z»emlelltxt \''i frt ftO kr t/tngliixt kilx''in.óget frt. liliom — frt - kr. Király-luxt küaUuíégrs — írt — kr. finom 13 frt fiO kr. Koxa-láng kftxftntéget — fit _ kr. linóm - frt — kr. Marha hut fontja JÍ3 kr. Horju-ltiia fontja 30 kr. Ser-^ téí huti fontja a6 kr, Juh-bua fontja 14 kr.
Inna fontja 44 kr. Ztir fontja .V) kr Ctibe párja 7<» kr 80 kr. Kácta 80 kr — írt. I.ud sovány 1 frt —
- frt - kr. I.ud hixott 3 frt kr, • írt — kr. Pujka 2 frt kr. Tyuk tojás 3 db 10 kr. Burgonya méveje J frt .10 kr • frt - kr. Kjy niáxta txéna 1 frt .V) kr. frt kr. Kgy kéve t>up 13 kr. — Sxalma máitája 1 frt ''JO kr. Ujbnr vidékilnkheli akója A frt f>0 kr. O-bor vidékUnkbeli akéja - frt • írt - kr.
A n a gy k a ii i x t a i várót tanáeiának árjegyték kllnyvébol kiadta, '' .
SZIGETHY KÁROLY bixtoV.
Érték- és váltófolyam szept. 9.
ú% motaliques 511. — ; ö°/0 nemz. kölcsön ü''J.lO; 186ű-ki álludaliui kólcf<)®d00.26; bankrészvények 7.üi); hitelintézeti i^azvények 2l»2 50; London ll''.MO; ezüst ágió 1197.00; arany darabja b.76 kr. 2tl frftiikos arany *J.f)ű kr.
Heti naptár.
Szeptember 10 tál 16-lg 1871.
... ét lieti- Katholikut nap- l''r<ii<-«tánt
»»i« L ...'' v t
37) A liaiini búit ifjnr.''d. l.ukára VII, 3ft— 46.
D J»!i
Toi
11
12
t.1 14
Ifi 16 |
VatÁraap A 15 Már.'' N. A U Jjxfok 7
Hétfő Ke.ld Knenla
t''.nmitnk Péntek Hxomh. a .- i-1
Aihauat
l''Abiát O. Knnk ''
k felni, ltildegard l.udmlllk
Protus Athanai.
M.<r Haloire Nikoméd Eujik.
t* m
<k» rs
j-j
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl LajOS.
H I
d e t é s e k
FKUiKliMA.YKIÍ .UiOS''l ON
Öívcgyónok elsó m. kir. swbadalmuzott
viz&thatlan kautachuk-ponyvagyára
PtHtrn (2Í> óv ótn áll fenn) (t)l3 1S.7)
ajánlja miiemért legjobb kósiitósü vizáthatlan oonyváit totsxós szerinti nagyságban lopjutáiiyo*abb árakon. A gyár HhUoh-I''mIoImm van, »/.embon a vasúti állomással. A raktár és iroda PiMton, Lipótváros kótsaíutcxa 12. kz. hz udvarban (a tíókjMwU iiudlctt'') íiocll'' x JiíiiohiiáI.
t \
A
valódi
ona. »mI>. legújabban <i Keliége álul ki. lt»»''/(f»l kltflnte''eii, n orvosi kartól megvizsgált, * aike-• nek talált eierféltképen kipróbált Utko''s un * patká ayok. háil • mtitI egerek, vsksndok éi svAbok telje* ki-irtá''ára, finelyet lokfelé megpróbáljak hatniisii iit<tio»ftí • árulni,) hamllltlsn mindégben
Nagy Kanizsán
4 R08ENFELD ADOLF ur
kerdekedétében, Pélten Sehnel.lrr O. I.ipótnleiai kernkedé-"ílirn k.tphaló.
t''.gj nagy bádog I írt. kii bádog UO kr.
Kgjrei bád»g megrendelnie i« utánvétel mellett gyoriau trl-ilttetik. ,
Ugyanott kapható OlitrOM kenőcs egyedüli «»er a fayyhó-lyagok é» tyukiiew ellen, egy tíHy kr.
Kivonnt egy. naponta érkezó luisunló dicsérő levelekből:
Kérek még egy ptr tégelvlyel küldeni, ineM a nagy meny-nyiiégd patkányok kíitlá«ára isttkiégei, at eddig haunáit kltünó hátánál '' volt.
Tintelettel Veluleiéu , Károlyváioi mellett jun. t7. 1871.
ULLMAN BETTI
ft7A *,9) hanonbérlonfi.
Odorin-szájvíz.
Többszöri tapasztalás b.zonyitéka után bátor vagyok mint toilettcszvi t e valódi illutszájvizot s reggeli fogpor és fogpasta helyett uiéltólag ajánlani, nem különben gyógy hatásánál fogva erősíti a fogizmot, eltávolítja a már jelen lehető izt (scorbut), kellemetlen bűzt, megszünteti a fogfájást ós megfelel minden kelléknek, melyet a t. cz. közön-ég egy szájvíztől követelhet. Ara használati utasítással 70 krajezár.
MegruivífafhtíTfl. ktfapdnz ttzét<Jn-, vagy postai utánvét mellett
Kalivoda János
gyógyszerésznél, Lctenyén, Zalamegye. I ''soina^olii.H|ir( 10 k raj ceti r h/.ií-miitatik. 20 4)
^ «
Jelentés.
r
Alulirt zene oa énektanár lakhelyéül N.-
n *
Kanizsát választván •működésit Rzept hó 15-dn megkozdendi A tanonezok felvdteldt WnjditH .József ur szives leend eszközölni ugy a közelebbi teltételek is nála tudhatók meg
Miről a n.-t. közönségét tisztelettel drtesiti.
malom eladás.
Ztiliimetfyeí Börzöncze község határában levő
vizes malom
egy hold területű belsőséggel s lak házzal örök árban árverés utján a legtöbbet ígérőnek el-adatik.
Az árverés napja f. évi októ-| bor 1-sö, délután 2 érakor. Bánatpénz 100 ft.
Bővebb ludósifás Kaczorlakon u. p. Gelse, Petrics Imre földbirtokos megbízott urnái kapható. (639 -8,1)
(ÜRESZ ANTAL
zenetanár.
HIRDETMÉNY,
Nagyi-Kanizsa város tanácsa rdszdről közfu-dománra juttntik, miszerint a
n.-kanizsai főgymnasiutu 8-ik osztálya
folyó dvi oktober hó l-tfn megnyittatik. Nagv-Kauizsán, aug. 23. 1871. (esi -j,
GÓZO NY FBílENCZ,
% i városbíró.

Monogramul ós pfCSÓtlxMyfg Ityár.
--S4.4)
Fóraktár pnpir fohórnomü vászon-imitatióból.
k:\mtz c.
papír-raktára
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban,"
ajánlja gaidagon feNterell raktárHt ir ó- éi levél-papiMábil. le v é I • fro r 11 é k. aciéltoll tolltartó, tollkéi, peciétrian. má • o í 6 éi tl.lnrl ulloli, irdti, rajt-óu él telje, rajieiikötrtk, t uac h«. k éi technikai leitékek, ra j a |> a p i r o k, göngyölítve, p a u »-papiroi éi pauilr válton. mimU gépek, fnluerelt i r ó m * p pá k teljei I rd-ai itali •»«-kOiOk setéi- éi bronabél, Unom 11 nt a t a r t A k, albumok »ene éi auélkdl, isivar é« iiab-t áreiák.utaiiV-iilvartárciák, ng.v mint miudeunemtl tá.gyak i ikola é» irodai hatxuálatokra-KnldntVieu ajánlom iáját gyártmáuyn levélpapíromat, a legújabb iiiineietll monogram-mokkái, látogató jegyek é« I e v é I p ee i é 11« bélyegek, knlGuOl finoman kliitvo a legjutá-uyoiabb árakoa.
Levólpapirosok
100 darab névvel nvomva 60 80 kr.
IO0 levél éa 100 boríték nyomva 1 ft 1 fit. 60 kr. '' lOtl levél iijnei monogiam-mai I (t 4o 80 2.Ő0.
100 levél éi 100 boríték ninet monogrammal ''J ft MO 3.«0 kr.
liX) levél méggel fekete nyomatú W) kr. 1 ft. SO kr.''
BflF* Mindeu iiái let él* é* ho ritákhoi egy igen fliioni papír-''.árcna sjáudékoxt alik. 1 rliimaí»l»0 levél negyedrét. crég-gel fekete nyomatú 7 8 lif ft, 1U0U darab l>oriték kender pa pirlx''il nagyohlféle eiéggel fa. kete iivomatu fi 6 ft
a legfinomabb váixon
Látogató Jegyek j Papir gallérok ós
a la mlnuts iái nu y omattal | ...
100 darab legfinomabb brillel-
. vi w : mániái. ,
i a , ., ! I turi.it lehajtott gallér .'')6 kr.
100 darab flnoin inneiitelt car- . . . ..." s . .... ,
u,. . ''I literit felálló gallér JO kr.
Ion 80 kr. . , _ "
i I . kéielok .Ift kr.
100 db legfinomabb franrila Mnltlack fehér vagy nineietl I ft. 100 darab finom franciia bullául papírra ''<i ft M) kr. |tv> darab kinyom, tinóm kettfíi
fényii vagy briitol 1 ft Minden egyei ior ''20 kr Iflbb.
L e v * l b s I y s-| s k. lliOO db sranyuynmaiu U ft M l"X) . verei peeiétvinn nin 2 fl 7ft kr. IO0Ó , congréve domború bellikkel, 2 iiinnel 3 ft 76 kr. Nlrisa tovsbbl titr 50 krral slciibb.
t.egujabb divalu. "VV Ismét eladók siáislskot nyernek.
Nagy vála«ilék inindeniieuill I (Irletí, jerytö éi gaidánati k flny vekbő I.
Nyomtatványok kívánat iierinti gyorian ói népen a leg-jutányoiabb árakon kénitletnek.
Levélbeli megrendeléiek
utánvétel ibellelt a legpontoiab. ban éi gyoriau ••ikftanltctiiek.
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapír) befőzött gyümölcs bekötésére.
PORGES K.
Első nyilvános magasabb kereskedelmi
. r
tanintézete,
BÉCS
Llpót-váro*, Práter-
Htranse 3 ti.
Át intéirt két rénre ontatik t a) az Iskola, b) a kUltnizsknákra.
Ai Iskola 3 ével foglal magá''np : I. a kéntlló évet, II. ai iikolal | laniláit, III a téuylegei mfikrtdé«t — I. külön siskms : I a kólön-oKtályt, II. a vaiuti folyamot. III. albi/toiitáii folyaoiol* IV. Ai innét-'' léii folyamot (I évei Oukénteieknek), V. ar. rali folyamot. At iikolai óv oktober 1-én keidődik.
At intézettel egybekOtnu klllf.n « (621 6 8)1
taniroda kereskedői üuiulináiiyokra
iátok námára, kik koruk, álláiuk, képioitiéglik által at iikulából már kiléplek. "
Oki. 3-án keidődik egy
esti tanfolyam.
mely bárom hóig larl, él at egyiiertl él fliiiekfltölt kOnyvelé«t kerek-kedöi námadáil él váltótant tárgyalja.
Továbbá elSadáiok tartatnak a rendes vasúti-, forgslp*1 él táv-1 ! Irdal -s/olflöjatról atok iiámára,^ kik a vaiutakuál .alkalmatáit nyerni [ | óbajlsnak/A tanárok at énaki vaipály a-láriaiág hivatalnokaiból I állanak. 9 1
Végra egy tanfolyam nyitlatik a biztosítások mlndefc osztályzatairól.
------A lanintéiel a ura. vallái vi kOaoklatáillgyi luiniateriuin által I
at kcadeiniákkal egy rangra emeltetett, — miután e kitüutetélt mind A végtell tanítványok belhereudoiéi. mind pedig at elért eredmények miatt meg ii érdeuilú. at egy évei öokéutenég At igatgalóiág fáradhatlan itorgalma éi at eredmény állal oly fokra I előnyében réiteiillnek t*iiicltctott a tnnintói'' t, hogy a Oblti iht«''-*otok iikin<lciihrn titAiii*/n i I anélknl.bogy atOnkény. j töreknenek. — A b iraiáiók i e p I. ^ii-án venik ketdetnkel. tei vitigát le kellenr Tervezetek mind a tauinléielbeu, inind pedig a lieck-félo könyv- I
Ü kere.kedétben, Bééi, Kolbenthurm-utcia lfj. n. ingyen kaphatók
tennink.
PARTIALSCIIKINK ^
^lí.t ; - l)
rtti L!. nnftKid) bem íajfö-Cíourff.
zehnten Thell elaes kait. tBrk 400 Fraoes Prlalti Lmw á 12 GuUlen őst. W. -fm
Die nSchite Ziehutig erfolgt ichon in | Ootober I. J
llitiipttrt''IFrr 3D0.000 Fr< h. in <i.i|«|
(Imitirt nnb pi bcpt^fit ^fflfii Shtfrtibuitfl t*« ^ttraflffl bttvé bif
OESTERREICHISCHE CENTRAL BANK,
WIEN. Stook lm Elsea-Platz Nr. 3
Wö. lln/cte Wfrh*rliMubr&fforfltb<iiGiit'' ttnb sUftfauf allcr flattuiiflfii 2taat«. uitb ^t"''
Cf iíapiere, ÖJolb> uitb®i(6frmflitjíit,8kinfiiotfii iiitb rcDÍÍfiifltnau nac^bítn itwUifleitlaflfi-Coiirif.
Auffi für tlif U k. IIAr»r wrrd n roulinitCHt t flÍAcluirt. ''Ntchdruck wlrd nloht koaerirt >
fcpeh
MÓRICZ
> - a,4)
(6S4
WEIL
góz , viz-, igásniarha ós kézmfl-ret számára 95 frttól kezdve. Ügynökök kgrestetnek. Kajzok ós kimutatások kívánatra, ingyen küldetnek.
ifj. Frankfurt a M.
üzlet-nagyobbitAs.
A nagyérdemű közönségnek^, von szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét óv óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ÜZLETEM KT
r .
azután is osztatlan tőkével, és a legjobb segéderővel folytatandom.
Nagybecsű megrendelőim kUltfnös kényelmére, folyó szeptember hő elseje óta,
gazdagon felszerelt asztalos bútor raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozátban szolgálhatok.
Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszőneCRnet kinyilatkoztatom, — egyszersmind
$ ASZTALOS BÚTOR RAKTÁRAMRA
is kiterjeszteni kérem, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelőim elégedését kinyerni főfeladatul tűztem ki magamnak
, kiváló tisztelettel . .
ZOTTL GYÖRGY
(6s4_1) kárpitos ós asztalos butor-raktárnok.-) ''
Varazsdi (német) utcza, Babóchay-(Schafaritsch) féle házban.
Wajdits József kiadó, lap. ös nyomdatulajdonos, gyorasajtonjomasa Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa, 1871. szeptember l(i-án.
38. s''/áin.
Tizedik évfolyam.
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiteljedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
.......Va^yeai tartalmú Ixetllap
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, sazdászai, tiidomaii) és mii vészét köréből.
MefirJelenlk:
minden izomfcnton, •gé.. , gyakran wísfél vagy két Íven. NzerkeHilM Iroda «''* Ul«d» Itivntnl
WAJD1TH JÓZHKK kOn) vker««kedé.*l,tii.
Könnyű uton hogyan lehet meggazdagodni.
Orlicc R. berlini mathematicai tanár, figyelembe vévén az emberi gyarlóságnak legkényesebb oldalát — a meggazdagodási vágyat, Állítja és törekedik bizonyítványokkal is igazolni, hogy mind az, ki az ó 2 ftos játék útmutatásait megvásárolja és annak ttfján halad, a szerencse kerekére jut és meggazdagodik; azonban azt nagy bölcsen elhallgatja, hogy ama bizonyos szerencsének felhasználását miért engedi oda 2 ft. díjért a közönségnek, s miért elégszik meg azon cm kélynek látszó haszonnal, mely a szerencsét keresők zsebeiből az ó zsebébe vándorol.
Én azt hiszem: Orlicc tanár csak-ugyau feltalálta vagy is jobban mondva eltalálta a meggazdagodas módját, a minthogy leleményes fogásával a magához téritett és még térítendő két-két forintokból maholnap nem megvetendő összeget szerez, azután pompás pálét építtet Borlinnek valamelyik nevezetesebb utczájában, és a selyem-csipke függönyök mögül mosolyog ki a szabadba, hol a munkás nép még mindég szorgalommal gyűjti az ó palotája ékitésé-hez megkívántató anyagot — a pénzt, melyet saját gyártmányú utmutatásai nyomán bizony soha sem tudott volna megszerezni.
Egyébiránt Orlice tanárnak igaza tan, midőn hitelének megszilárdítása czég-jéül a mathematicai tudományt állitja fel:
Előfizetési föltételek:
Haljrl.ai. háthoi hnrdáa.al é. vidékre po.táit VillHve
Kgé.. évre : - S írt kr. Kii «»n -3 , — . KvueKydre -I . fiO ,
Hirdetések
A hat ha>ábo. petit .nréil l-a.Ar 7 kr. V .íor •» é. minden lováltbl hrikMlá.éfl ft kr. I'' minden e*ye« heiktalá.érl .''<0 kr. A .Nyilt téren* "H> petit .ur helktatá.l dija l.t kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanlma: K''AL)Ó-HIVATAI.. Kewthelyes: PUI.Y JA NOS. Pesten: ZKNI.Ell M. I.ANÖ I.KOPOLD, é. .HINUKK iíA.NDOR. Béotben: HA AHKNSt''KIN A VOO-I.KK, MOHSK KliDDI.K. OPt''KI.IK AI.AJOS éi NAKTI.KS IIKKMAN
tuert annyi bizonyos, hogy e számítás nélküli meggazdagodható csak véletlen események folytán lehetséges, különben a lehetetlenségek közé tartozik; — még a gonosz indulatu ember is. ki vad erőszakkal és vérrel fertőztetett kezekkel rabolt vagyon által akar gazdag lenni, számításon kezdi kiindulását és számítva halad kitűzött czélja felé, mit ha el nem érhet, nem a rosz számitásnak, hanem a számítást figyelemmel kisérő hatalmi közegek beavatkozásának köszönheti.
Mindezeket pedig csak azért hoztam fel, hogy Orlice tanártól a könnyű meggaz. dagodhatás felfedezését elvitassam, mert én már korábbi időkből származó oly módot is tudok, mely a hírlapi hirdetések vagy szegény legény szokta eljárások felhasználása nélkül is czélhoz vezet.
Lássuk tehát, hogyan lehet az én fel'' fogásom szerint könnyű uton meggazdagodni anaélkül hogy valami jelentékeny kezdő anyagi alap szükséges legyen. |
Ne mosolyogjanak uraim, mert ez j nem humoristikus elbeszélés vagy fresko-kép akar lenni, hauem komoly dolog és pedig annyira komoly, hogy a becsületes ember lelkében fellázad a vér, midőn az utat és módot egész mczetleuségében megismeri.
Az általam érintett meggazdagodha-táslioz először is: nemesebb érzelmektől ment kebel és mindent elviselni tudó arcz szükséges.
Másodszor: a kiindulásra vállalkozás.
Harmadszor pedig: a tervhez szükséges átmeneteknek felhasználása.
A ki e három pont kellékéivel bir — illetőleg eléggé határozott és Ügyes, az csekély anyagi enftel .körülbelól következőképpen indul ki és halad kitűzött czélja — a meggazdagodás felé:
Mindenek előtt kisszerű üzletet nyit, s a kezdetben csekély értékű tárgyak árát azonnal kifizeti," — azután lehető olcsó árszabással az elárusitási forgalomnak igyekszik lendületet szerezni. - Tárgyainak elfogy -tával ismét azon gyártulajdonosoknál szerzi be kellékeit, kiknél előbb vásárolt, de már nagyobb mennyiségben és csak felcár lefizetése mellett, mert gyanítja, hogy az eladók már némileg bíznak az ó kereskedelmi Ügyességében és becsületében is. — A harmadszori vásárlásnál már észvonást csjnál; — üzletéből befolyó összeg főrészével és kör-uyozetében fortélyos uton szerzett hitcléuek felhasználásával egy még nagyobb bevásárlást foganatosít ós pedig teljes kifizetéssel, hogy az eladóknak szemeit valahára beköthesse. — A negyedszeri bevásárlás már nagyszerű összeg értékéig terjed, azonban az üzlet embere pénz helyett most csak váltóval vagy kötelezvénynyel fizet, azon ravasz ígéret mellet, hogy biztos helyekre hitelbe adott tárgyaiért járó és ugyan oly helyekre kikölcsönzött készpénz összegeinek bevevése alkalmával, mi legközelebb bekövetkezik, teljesen eleget fog tenni. A tévútra vezetett júhis/.cinű hitelezők egész
nyugalommal fogadják cl a váltót vagy kötelezvényt, és jó ideig türelmesen várják a készpénz fizetést, s csak akkor kezdenek mozogni, midőn a hoszszu várakozás alatt keletkezett gyanú igen kritikussá érleli magát. Aiu de az alatt, még a hitelező .uraimék birka türelme tart, a hitelt felhasználó üzletember még alább szállított árszabásával még gyorsabb forgalmat idézve elő, a naponként befolyó pénzt biztos rejtekbe helyezi, és egyúttal a vele haszonért szövetkezeitek részére ellen nyugta mclllett rövid időre terjedő oly összegű kötvényeket állit ki, melyet soha kézhez nem szolgáltatott, és a melyek a még üzletében levő tárgyak értéke által fedezve vannak, — akkor aztán, — bevárva a kötvényeknek peres-utoni végrehajtását — nyugodt önérzettel csődöt mond és a történendóket várja. A gyártulajdonosok és egyéb hitelezők ekkor csakugyan utánna néznek, váljon mint áll a dolog; azonban mire a komoly lépések megtételét szükségesnek látják, a hitelt felhasználó által kibocsátott kötvények vagy váltók minden peres torturán keresztül vezetve már végrehajtva vannak, s igy a kézzel foghatólag megkároáitottaknak nem marad más hátra, mint kiegyezés folytán csekély százalék elfogadásával vissza szerezni a vesztett fejsze nyelének egy harmadát, vagy a peres ut, mi ily esetben ritkán szokott valami kielégítő eredményre vezetni. Klsóesetben a bukott ember félrerakott vagyon erejével üzletének ujabbi folyást ad,
TÁRCZA.
A harmat.
Ha a napnak koronája Már mái tájon o.tt .ugárt: Jő a* alkony é. a völgyön, iiércten las.sn lobben át.
A vadonba itáll, hogy hallja Vig madárkik énekét, Majd a hérc»r<il feoyvv.eknek Uyá.i.ugá.át hordja (.ét.
Mert ..ivében 6 I. gyáí.ol, H (rt .ebére nem talál : Jegye.ét, a tengő .leitöt Kiragadta a halál.
Sirba ..állt a bájo. .1,115, Mely — ha jOtt aa alkonyat Vagy a hajnal — bSvO. ajkon Zeng. codadallokal.
Mi a c.illatoknak álma, Mit r.mél, .ejt a tava..,
Mi a ki. virágok titka--A
Mind dalában él* ai . . . *"
Kgymá. mellett nyúgovának , Ér.etOkben boldogok, A midőn a hangok atyja llottájok lerobogott.
Tán irlgylé a.t a. Udvet, Mely .ugár.ott arcukon, H igy feledte, hogy a tengő ö.ellő bottá mily rokon.
.Alkotott légy, ki ..ivedbe Bfluft. éraé.t rejthet*!* — Kiéli durván, hogy Ot.ier.ttent
A ..ellő, mint ki. levél.
% /
.Mint a fold fiának keble, Htln tanyája már ..ived, É. a ..elleniek .orábél Vétkedért a. ég kivet:
Ajkadat, mely éde.Üé Nem le., e.után dalod, Vagy ha ..ét I., benne v..tlett lioldog.ágod .iratod I*
Kérl.lhetlenQl igy ..élt a Hangok atyja . tova..állt — Kedve.e ölén várá be ZengS 118 a balált
Hattyúdalt akart .engeni, Ámde ajka néma letl.f É. ..iv, mely oly forrdn ér.e IIújában inegrepedett.
Zengő ..ellő igy l.lt véget, 8 bű. e.ért aa alkothat -, Oda ..áll, hol ..eretettje Zeuge egykor dalokat.
A virágok, ki. fUxálak, C.erjályHei.nek tár.ai, Mert jítea)költ látU hírét Énekelve i.állanl I
Által-áltinengi őket Siá.eter..er » ont kBnytlt — 8.ivében a gyá.io. emlék Mindig vér.ö .ebet tlt.
KOunyet ont, mert 6 jél tudja, Hogy a ..ellő tli.ta volt, Mint malaotfoirá., a melyet Nem ..ennye. be itmnl folt.
H ..ál a. alkony, hol OrOmnek Kói.afénye nem ragyog, 8 bárhová ..áll 1. .teinéből Könnyet hullat — harmatot.
Klánja őt a.ért minden, mit t''.ak ..erelmi láng h.vít, A jé .fold elin.a, a nap
K.lí.''ékolja könnyeit. -
noldog.ágra volt teremtve Minden, mi a feldOn él, És mi nem boldog mo.t, emlék Arrél gyátar.gét lic.té).
TAKACS JKN/).
Olyan a sziv..
Olyan a ..iv, mint egy OyOnyOrft ..ép ré.aa, Mely bíbor arcával Kiuyill viradéra,
Kgy-két nap virágaik...
A.tán ke.d hullani, Mint a kinyilt ..Ívnek Abrándo. álmai.
C.ak a tövis tart f.nn
Pár rét.alevelet... Mint a mult virágit A bé. emléketeti
80MKOI KAl.MAN.
Pünkösdi királyság.
(Vége.)
Mindonek olótt azt kívánták tanitváuyim szülei, hogy a fiúval angolul beszéljek — életemben nem volt angol könyv kozembon — de az élotfentartás szükségességnek érzete mire nem kényszoriti az embert ? En mindenre késznek nyilatkoztam, akár chinai nyelvre is tanítottam volna a fiút, de ez is oly derék hajlamot mutatott, hogy a nyelvficzamitó angolnyelvvel semmiké}) som tudott megbarátkozni, tehát megengedte, hogy francziául beszélhettem ve)o. Ebéd előtt sétálni mentünk. Alighogy a kapun kiléptünk, a fitt máris szörnyű''étvágyat érzett és első kötelességének tartotta zsebjeit élelmi szorokkel telerakni. A mama meghagyta ugyan szigorúan, hogy a fiút semmi ürügy alatt,no
vezessem a fűszeres boltba — do a fiu erői, tántorithatlan akarattal birt. — Ma én gyermekkoromban erősen feltettem magamban: .ina jól fogom lcczkémet megtanulni,hogy tauá-romnak örömöt szerezzek", ha a tanuláshoz került a dolog, az ördög mindig győzött jő akaratom felett, elaltatta lelkiismeretemet — és éu nem tanultain. — Tanítványomnak, mint mondáin, tántorithatlan akarata volt, lm ö egyszer foltette magában: „anuuk meg annak ellenére is fogok narrancsot, chocoládét sat. venni," ezer meg ezer ördög is jöhetett elleno, ő mind-anyiok felott győzött.
Énekelnem is kellett a fiúval. — Szeren-cséré, mint később látni fogja a tisztelt olvasó — nem voltam sjkáig Ciceronéjo és Mentorja a fiúnak, mert különben fogadni mertem volna, hogy a mi szörnyű ductteink környékünk lakosságát akár Saharába is elkergették volna. Mihelyt hallották hangjainkat, a macskák négy emeletes házak tetejére monokültek, do az acustica mcgdönthotlon törvényoi szerint oda is eljutván hangunk, a szegény állatokat oly inolancholicus állapotba hoztuk, hogy ezek a háztetőről votvo lo magukat, szörnyű halált haluk. A szomszéd házak tanítóskodásom kezdetén uiak voltak, de egy pár zenedarab meghallgatása után oly repedéack és hasadások támadtak falaikban, mintha Orphcus lantja pengetésére megakartak volna mozdulni éa u^y néztek ki, mintha a régi Attila* vagy legalább is Árpád-időket óhajtották volna vissza.
Ezek voltak délolőtti teendőim. Két óra után nagy urak módjára asztalhoz ülénk, do még csak akkor lett ám nagy baj Izraelben I óvakodnom kellett, nehogy ogy fjtlatot a hatuís száj szögletbo vigyek; jól kollott ügyelnem, hogy a poharat csakis a domarcitio-vonalig töltsem meg vittel — és ha ilyenkor egy
— utóbbi esetben pedig neje — vagy ilyennek nem létében testvérje czégje alatt kezd ujabb és nagyobbszerü úzletot, ós mig a kárvallottak mozgatják az igazság kerekét, ó biztos fedezet alatt a mások ró-szére kiállított, de alattomban ótet illető kötvények erejéig a csődinondás előtt lefoglalt táígyakat patom árért visszá vásárolja, s ezzel egy csapással két legyet agyon üt
— és gazdag ember lesz belőle.
Ezek után meg kell jegyeznem, miszerint ezen fokozatos meneteiben bemutatott emberi számitás csak egyoldalagos meggaz-dagodhatási módot világit meg, kftvetkezve vannak még más oldalnak is, melyeknek vég-czélja azonban mindég egy és ugyanaz, t.i.a csódmondással kijátszaui azou könyelmüe-ket, kik az emberi lélek becsülctcsségébeu bízva elég hajlandósággal birnak vagyonukat koczkára -tenni.
Az előadottakkal ugyhiszem elég világosan és elvitázliatlanul oldottam meg a meggazdagodás módját. Orlice tanár útmutatásai nélkül is, és begyóztem azt, hogy a mathematicai számításai boldogulás nem az ó — hanam a rég-idó óta szereplő élelmes emberek találmánya, tehát itt nincs többé mit időznünk; azért térjünk át a tárgyalt ügynek azon állapotára, mely leginkább megérdemli, hogy foglalkozzuuk'' vele.
A ki csak kevéssé olvasott és életta-yasztalt ember, már annak is tudni kell, hogy a csódmondás egy oly cselek vény , mely többnyire mások károsításával vég/.ó-dik és ritkán származik igazán megtörtént sors csapások következményeiből. Ha ez áll,
— a mi bizonyos — akkor áll az is, miszerint az ily cselekvény nemcsak a társadalmi erkölcsre, hanem az annyira szükséges nemzet-hitelre is kiszámíthat lap káros hatással van, s igy a könnyű infrggazda-godhaiás e módjának -felhasználását — ajánlás helyett — társadalmi erkölcsünk és nemzet-hitelünk átkos ^megroiitójának bélyegzem, és ha lehetne utat és eszközt kitalálni, \égképp kiirtanám hazánk területéről, hol, miként a nedves helyre került vason a rozsda, oly gyorsan harapódzik el, és e népnek legféltettebb kincsét — becsületét ingadozóvá és gyanússá teszi.
A törvény tudomány képviselőinek számtalan éveken át tartó erőfeszítése küzdött a csődnek, mint az egyéni érdekek e ravasz találmányának beszüntetése vagy terjedésének meggátol hatása érdemében , de sikertelenül, — a legnagyobb számításon alapult törvény is életrevalótlannak bizonyult be az emberi fortélyossággal szemben, és azt hiszem, hogy minden mostani törekedés, miként az örök mozdony feltalálásánál, ugy itt is haszontalan leeud, azért
engedjük át a czélszerü megoldás tervezetét a meszaze jövőkor tudósainak, kik talán — de csak talán! eltudják fojtani tápanyagát e veszélyes gyöknek, mely rostjaival behálózt* már az egész világot.
Midón hazánkban a csődökről fogalommal sem birtak, midón a meggazdagod-hatásnak csak egy módját ismerték a szorgalmas munkásságot, akkor a magyar embernek becsületszava elég volt, biztosítékul, — ma már az írásbeli kötelezettség sem elég, ingatlan birtokra vezetett telekkönyvi bekeblozÓB is szükséges hozzá. A csődöknek beszármazásával veszett tehát cl egyik büszkeségünk — nemzetünknek feltétlen hitele, mely hogy elvesztettünk mi is ugyan, de leginkább az utó hatásával megküzdeni hivatott későbbi nemzedékünk fogja megsiii-leui.
• Egyébiránt e vesztességünkkcl szemben még is marad annyi vigaszunk, hogy a tósmagyar ember, máig sincs lelkileg any-nyira megfertőztetve, hogy az általam tárgyalt meggazdagodás módját, saját érdekéért felhasználja; mert néhány eset kivételével többnyire bevándorlottak űzik a csódmondás mesterségét, kik neui törődve sem társadalmi erkölcsünkkel, scin nemzet-hitelünkkel, először meghunyászkodva, azután felemé'' , fővelv haladnak nyomorult önző czélju!. "-.é.
11 USA KÁLMÁN.
A megyei tisztikar, segéd- és kezelő személyzet hatásköre:
I. Alitpdn. Az alispán, mint a megyének el só választott tisztviselője intézi mindazon Ügyekot, melyeket az 1870. 42-ik t. ez. 57 §-a s egyéb irott és szokásos törvények, s megyei szabályzatok közigazgatási tekintetben hozzá utalnak. Mint elnök vezényli n megyei sorozási bizottmányt. - Hulladék nélkül, de felelet terhe alatt rendelkezik miudou oly tárgy lelőtt, melynek elhalasztása közkárt vagy veszély t vonhatna maga után. Végre mint lellebbozési hatóság iolülvizsgálja a közigazgatásból eredeti, mindazon pauaszokat, melyek a törvény értelmében fellebbozés utján hozzá utaltatnak.
Mint a tuegye közigazgatásának és közbiztonságának fó őre, nemcsak a központi ko-zelést kiséri éber ügyelőmmel, — hanoin mindamellett, hogy a megyehatósági törvény már a főispánra, nézve ily értelombon intézkedett, kívánatos, sőt a megye megvárja, hogy idősza-konkint megtekintse a szolgabírói járásokat, megvizsgálja a szulgabirák Ügyvezetéseit és ozok utján a községek igazgatási állapotáról is magának kellő tudomást szerezzen.
A megye közgyűléshez teendő rendszeres jelentése mellett azokra nézvo, melyek iránt a megyehatósági törvény 58. §-áuak d. pontjához képest a minister és alispán közt fel és leiratok váltattak, — a közgyűlés kívánatára miuden eredeti okmányokat u gyűlés asztalára letenni köteles. »
aestbetícus bakkot lőttem, úgy a kedves improvizált beszédeinek kelle nyájas fület kölcsönöznöm. A pausákban elkellett beszél nem, ma mit tanult a gyermek, menny iro vitte az éneklésben sat. sat., ha pedig ebéd után a kedves papa orátóri tehetségével való megismerkedés nélkUl távozhattam, hallelujákat hangoztattam.
Délulán 5 órakor ismét útra keltőm. Ezalatt különféle classio/is mondájuk jutottak eszembe „Stinncn ruus der Schyreitz," .Borzas hajú ifjúk járma alaít nyögünk* ; nehéz viz-useppckkel homlokomon lépek bo tanítványomhoz: .''NVhat will we barn today ? — .Nothing or Dominó!" Istenem! Istenem: mikor vihettem oly nagy bünhket véghez, hogy most ezekért lakolnom kell! Iliába volt itt fenyegetésem, ígéretem, niú Jcu szót a fal ép ugy vehetett szívhez, mint tanítványom. — A do mino-kövok már oti feküdtök előtttáh és én mit tehettem? — dominoztam a kedves fiúval. Ez természetesen niin sokára Jiissé unklmas kezdott lenni — „But at preseut we will learn ?" .A naration 1 a naration !" De most türelmem fonala megszakadt, fel, ugorva székemről az utczira, sieték, hogy uj^ erőket szedjek magamnak.
De különös a fiútól "még éjjel som volt nyugtom. Azt beláttam, hogy a leexkét sokáig nem fogom megtarthatni; ha tohii úgy éjjelenként mielőtt elaludtam, elgondoltam, mily szépen fogja magát kivenni, lm^az, kacsák az imént oly boldog volt, nőin sokára ismét kénytelen leeud uolentor volenter déli sétáit megkezdeni, ha olőbbi éhtáraaim collcgiális üdvözletül felfognak kiáltani: Sei du oio Bundo dar
— ich weis nicht wiowiolto!" ugy elátkoztam a tanítóskodást, (''sak nagy nehezen bírtam el-aludni. — Almambaá egy gyönyörű angyali lény jelent meg előttem, felkeresők velő egy hűs helyet a kertben, ott leUléuk, mult és jövendő boldog perczekről beszélgetőnk, oly boldogok valánk — do imo cgyszorro porfelleg keletkezik, a felleg'' vészteljesen tniud közeli) Jő, ozer. meg ezer ördögöt vélek bennük megismerni, élükön/— tanítványom áll, lólábbal és szarvakkal hotrllokán, a többi ördög úgy látszik meghajol előtte, mintha ő lenne mesterük, — Összeszorított, fenyegető kézzel felém tart, már osak egy lépés választ cl engem tőle, már érzem vaskos kezét nyakam körül, mintha megakarna fojtani, már érzőm a hideg halál-verítéket homlokomon, midőn menydörgő hanggal harsog''atja fülembe eszavat: „l''okádta !"
(.vétkeztél!*)---pik, pik, folytatja a
falra függesztet órám, ^elyoly szíves volt egy pár porozre az ördög széropétátvonni.
Másnap demissionáltam. .,
SOMOGYI EDE.
. ''
A megkosarazott verselő.
ni.
8sij> a telek,'' /ennen károgtad eltre tlednek t
I.ffn botor elvednek jellege piáikat. Siéljr. Kir kantái bottám mint .plucWr- s .egyleti trtbb tag'' ; Éljan a bajnok erluy s ritka ttsieliai kadarét I
-_— V.
II. Jtgyiük. A jogyzők hatáskörét az 1870. évi 42 ik t. oz. <>. 22. 40. 47. 61. 53. 59. §-ok írják körűi. Ezen kívül:
a.) a főjogyző felügyel a megyei lovéltárra és irodára vagy az irodai személyzet munkálkodására, a kiadások gyors és pontos teljesítésére, és a jogyzői pöcsét hű kezelésére.
b.) Az aljegyzők oaztozkodnak mindazon teendőkbon, molyekot a törvény és megyei rendeletek a jegyzőségro ruháznak. — Az alispánnak közvolton rendelkezésérc állanak, és ennek hivatalos ügyvezetésénél a kellő olőadá-sokat és fogalmazásokat teljesítik.
III. Titzti llgyítz. A tiszti ügyész hatáskörét az 1870. évi 42. t. oz. 9. 47. 53. Üt''. 77. 80 §-ok határozzák inog. Ezen kivfll minden jogi ügyben a megye ugy alispán kívánatára véleményez, és a reá bízott kiküldetési ügyekben oljár.
A mennyiben pedig az árva ügyekben is eljárni köteles, az ottani teendői az árvaügyek-nél vannak körvonalozva.
IV. Mey^i iroda. A mogyoi irodának, mely áll egy igtatóból, egy kiadóból és írnokból, ügykezélését az alispáni és főjegyzői hivatal kölcsönös egyetértéssel állapítják meg.
V. Stdi tvevlí. Számvevő a megye közva-
Íyonának főgondviselője ennélfogva u vagyon-ezelés és pénztárokra névo az őrzést vezeti, utalványozásoknál az alispánnak véleményez. — Pénztári számadásokat megvizsgálja. — A megyei költségvetési évenkint tervezi; —• a községek ily nemú tervezeteit p«-dig éa a köz-ségbirák számadásait felülvizsgálja, s'' jóváhagyás végett mindkettőt az állandó választmánynak illotóleg közgyűlésnek bemutatja.
VI. Vinitdrnok íi VII. Levéltárnok. Eddigi hatásköro épségbon marad. — Ha uj ügykezelés szüksége forogna fenn, azt az alispán olsőre nézve magával a pénztárnokkal; a másodikra nézvo pedig a főjegyrővol és levéltárnokkal egyotértve dolgozták ki, és a közgyűlésnek bemutatják.
VIII. Mérnök. A megyei középitkerések tervezője, folügyelőjo és felülvizsgálója. Elkészíti a közmunka felosztásának, és mikénti felhasználásának terveit. — L''t- és hld-építéseknél a műszaki munkákat vezényli, — s o czélra az uti biztosokkal hajdúkkal közvetlen rendelkezik. — Legfontosabb teendője azonban a megye főfolyamainak kártékony áradásai ollon a közgyűlési vagy alispáni rendeletekhez hatályosan intézkedni.
IX. Orvot, a.) Főorvos a közegészségi ügyöt lelkiismeretes pontossággal kezelni; ujon-czozásoknál a polgári hatóság részéről jelen lenni, — gyógyszertárakat évenkint megvizsgálni, — járványos és ragályos nyavalyának, s marhavésznek elfojtására tehetsége szerint erélyesen hatni, -- az alája rondelt járásbeli orvosokra felügyelni, — szóval mindent elkövetni kötoles, mi a közogészség előmozdítására és fentartására általában szükségeltetik.
b.) Járásbeli orvosok az elébbinek vezénylete alatt állanak. — Kendes toendőjük a him-lőbcoltás, a rondórségi ós törvény késési igény nek megfelelő bonczolási műveletek, és mind-azoknak|végrehajtása, mik közegészségi tekintetetekből a főorvosnak is teendőihez tartoznak.
X. íltold abiró. Szolgabíró a járás főtisztviselője. — Hatáskörét az 1870. évi 42. t. r.z. 47. 01. §-ai s egyéb irott és szokásos törvények s mogyoi szabályrendeletek határozzák meg.
- Elestek azonban hatóságának korotéből a törvénykezéshez, és községi önkormányzathoz törvényileg utasított tárgyak.
Ehhez képest a szolgabíró:
a.) A szomély és vagyonbiztonságnak járásában fő fentartója, azon csendőri személyzetnek segélyével, melyet a mogyo, vagy alispán rendelkozéso alá bocsát.
b.) A községi törvény korlátai közt köz-votlonül felügyel a járásbeli községek kormányzatára. Ezeket évenkint többször beutazni, a tapasztalt hiányokra s rondotlonségekro nézvo kellően intézkedni; s különösen a megrongált utak és hidak kijavítását oszközfllni kötoles.
c.) Közmunkára a ktttelezottokot kirendeli,
— ujonezozás, adóbehajtás,^katona szállásolás körül felmerülő dolgokban ftliár.
d.) A közgyűlés és az aíispáu rendeloteit foltétlenül végrehajtja és kiküldotéseibon pontosan eljár.
o.) Közrondőri ügyökben melvck közt a megyehatóságnak szabály-rendelői által kidolgozott cselédrondszer is foglaltatik — az eddigi gyakorlat szorint iutézkodik, és csak a roudes bűnvádi eljárat maguk után vonó esoto-
kot'' utasítja a törvénykezési közegekhez. _
Ennélfogva molnároknak, csapiárosoknak, mészárosoknak, sütőknek, boltosoknak s egyébb iparosoknak hibás mértékkoli visszaéléseit, s egyéb kihágásait az ozekro kiszabott bünte-tésokkel torolja mog. Korcsmai, utczai botrányokat megfenyíti, s általában a közrendet és csendet fen tartja.
f.) A mezei rendőrségi oly kihágásokat, melyek nom bűnvádi oljáratnak tárgyai, hanoin iukább a közrend áthágásának természetével birtok, az 1870. évi IX. t. ez. 2., 8., 9., 10., 12., 14., 18., 19., 20., 23., 31., 32., 35., 37!
fainak értőimében az oddigi gyakorlathoz képest azonnal büntetni kötoles. — Ilyenek a kertekben, szőlőkben, rélekbon, pagonyokban, méhesekben, temetőkben, vas- és közutakon, távirdákou, hidakon, csatornákon, sorompókon, mesgyéken, szántóföldeken száutszándékosan és rosz akaratból eredt kiszökésok. -- Aratók, cséplök, csatorna ásók, s más szakmányosok által kötelozott munkáknak mogtngudása s mindennemű oly áthágások, melyek a közrend megszegésének természetével birnak. —- Ha a szolgabíró által etzközlött fenyítéken kivűl ily esetekben még kártérítési igények is forognak fonn, ezokro nézve afonyitéki jegyzőkönyv kivonatának kiadása mollott az illetők törvénykezési útra utasltandók.
g.) Hivatalos köréhez tartozó közigazgatási ügyekben olsőfoku határozatot hoz.
h.) Ügyködési eljárásról a szolgabíró jegyzőkönyvet vezet. — Akadályoztatása esetébon kisebbérdekü tárgyakban írnokát helyet-toslthoti, do mindig saját felolősségének terhe alatt. Pontosabb tárgyakban pedig a szomszéd szolgabiróságnak hoíyoltcslthotéso végett az alispáni hivatalnál jelentést tenni kötoles.
A tuennyiro pedig az árvaűgyokbon is eljárni köteles az ottani tocndői az árvaügyoknél vannak körülírva.
XI. Rtindtirtíg. A mogyoi rendőrségre nézvo a megyehatóságnak 18 évi közgyűlés-bon helybenhagyott szabályrendeletek és az eddigi gzakorlat fognak zsinór mértékül szolgálni.
A keszthelyi hévviz és Balatonról, mint gyógyfürdő-vizekről.
A Unlatouról.
A keszthelyi gyógy hévvizről a mit mondani lehetett, elmondottam múltkori értekezésemben, ma a Balatonról fogok megemlékezni nem költői, hanem gyógyászali szempontból.
A Balaton már néhány évtől igen kor>setl hidegfürdő, főbb helyeknek tűzettek ki: Bulu-ton-Füred, Keszthely és Siófok.
Ugy állíttatik, hogy letét meleg és htd-források támogatják, 9 lorrás, 31 tó és a zulu vize gyűlnek abban össze. Feleslege a Siónál folyik a Sárvíz csatoruan át a Dunába.
Vizét jól lehet ugyan inni, mind a mellett senkinek sem izlik,mert nincs benne közép só, de meleg is. 11a pinczében tartatik, a szénsavnuk hozzá járulása állal hártyácskát nyer; ha tel-forrallatik, tisztaságát el nom veszti a ha tüzöu elpárologtatik, akkor 1 polgári font viz 2 szc-mer fehérporféle maradványt hagy vissza.
Dr. JI«lUr Bécsi vegytanár a Balaton vizet is vegyvizsgálat alá votte és állítja, hogy l polgári font mennyiségben: Szénsavas meszélocs . . 0,47 szemer van. Széusavas vasélecs . . 0,01 . Kénsavas szikéleg . . . 0,49 , Sósavas szikéleg . . . 0,02 Szénsavas Cselfelélecs . nyomai Timanyélocs .... 0,09 , '' " Növény és állati tárgyak l),54 Szabad szénsav .... 0,44 „
Vau a Balatonnak is iszapja ijiint a hév-víznek, az az korpája, melynek azonban som szaga, sem izo, egyenlően barnaszürke, és gyengén égényekro hat, szárazan porrá dörzsölhető, moly nom gyúlékony, könnyen ol-szállítható, vizzel keverve mindég ugyanazon tulajdonsággal bir, oz teszi lohetővé, hogy az iszap mint elállítható tárgy távolban is alkalmazható. ''
Dr. lhlUr vegytanár olemzéso szerént az iszap e következő vegyálladékból áll. 1 polgári fontban vau.
Szerves álladók és Bitumon 959,00 szenior, Kova álladék és homok . . 2771,15 Szénsavas mész .... 1054,30 " Kénsavas széksó .... 25,34 ''„ Kénsavas mész .... 154,30 „ Agyag föld ... . 11,06 .
Vasélecs......240,30 .
Víz........ 202,30 „
Veszteség . . . . •. ._ 0,54
t « , 6670,19 „
A Balaton korpa izgat, azért is, ha azzal a bőr bekonetik, — dörzsöltetik, mogvörösödik, viszketeg lesz, és égotő fájdalmat kap, a fino-mabb bőrt gyuladásba hozza, sőt vörös kütege-ket is okoz.
A görvélyos, köszvényes, csúzos és szél hű-dött botegeknok szokják ajánlaui bedörzsölésro, hogy a bőrt felizgassa.
A viznok vogyálladékai szerént inkább soroltatik a tenger, mint a kutvizok közé, eszerint közép tért foglal ol a tongor és kutviz kozt.
A heveny, szabad, hűvös, tiszta környozetü lég; a hullául csapások és a kedvos láthatár általi inger olőscgitik a Balaton-viznok erősítő, wongitó, összehúzó, ufcdvvíltyztató gyógyha-tását. Továbbá kitűnő életrendi tárgy, mert gyengéden hat a test és lelek edzésére.
Folytatás a melíékletén.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871
Gyógy hatással bir: a vérszegénység és sápkórban; rhoumatikus botegeknek cink akkor ajánlható, midőn a rheuma megszUnt és ment akar lenni a visszaesésektől; a görvély-kórban jó hatást gyakorol, ha a szenvedő egyéniség különben jól táplált, duzzadt testű, izgatott természetű, a gögnek megrögzött hurutjában ; a vérköpés, méhvérzésre való hajlandóságban; a gyomor és belüknek olavult hurutos állapotjában ; az aranyérben, nőknél a fehérrolyásban, havi rendetlenségben, szivdo-bogásban, általános ideg ós izom gyengeségben ; az ugy vértorlódás, szokványos szem- és torok-gyuladásban. .
Ezekből kitűnik, hogy a balaton vize mindenütt egyenlő hatással van a testre, nincs különbség tehát abban, fürödjön az ombor Keszthelyei), FUreden, Siófokon vagy Fenéknél. A kedves szórakozás mindon esetre emeli a víznek könnyebb gyógy hatását, jobb o szerént oly helywt választani hol a gyógyulást élvezet teljes szórakozás is segili.
Végül mogkell jegyoznom, hogy midőn elhagytam a hévvizot, esett csak tudomásomra, miszorint czólba van véve a jövő óv kezdetén egy ismertető röpiratot kibocsájtnni, melynek legfőbb czélja leeiid a hevviz által eddig inog-gyógyult betegségeket elősorolni és az által a hév viz gyógy tiltását részben a közöuséggol, részben pedig az orvosokkal iriegisinorloU)i.
Kecsegtet a remény, hogy jozen rövid tudósításom soknak helyes irányt fog nyújtani a maga idejében.
N. Kanizsán, 1871.
TER3ÁNCZKY.
Ellenfelem megjegyzésére.*
ílogy mit óhajtók elérni azou 5 pont által, melyet ön mindentudósága szerint — egy csomagba gyöngyölitvo falhoz vág, kiki tudja, kin k szivén auin az fekszik, hogy meuteguté^e által a tanfelügyelőknek, nevelésügyünk haladását gátolja, de igen is nz, hogy ezek hibáit kitéve a napvilágnak, szívja föl belőlük ennek hevj a lévolyokot, s ma^adjou bennük a jó, hogy igy ennek hatásai alatt haladhassunk az ultalanos műveltség templomába.
Kérdést emui t. ellen, melyik lehetne azon tiszta onmeggyőződéat eredményező ut, melyeu minister uránom a hivatalos jelentésben foglalt tények ellenkezőjéről, de) u tanfelügyelők eddigi működésének eredményéről tudomást sze-rezhetue magának V
11a u Zala híres Gyflrűy oly tudós, mint milyenünk mutatja magát: ugy valóban csodál-uunk kell beune azon erő hiányát, uiely szerint ne lenne képes e dolgot oda magyarázni, hogy ne u minister, haueri kebolboli megbízottjai, ne 10— 15 ezer iskolát, hanem a tanfelügyelőket, illetőleg ezek 1—2 iskoláját nem sejtett látogatással lepjék meg.
Ila t. ellen oly roppi^k tudós, mint azt nrrogálja magának: ugy vn^ujon meg, hu van joguuk föllépni ama kívánalommal, miszerint ne csak mint philauthrop, de mint paodngog is ismerje az omborokot. Mert a tanfelügyelők némelyeinek ön tetszés eredinényozto álszinu óo mondása máshonnan aligha torrásozik, mint épen onnan, hogy felebbvalóikut inkább philauthrop, mint paedagogoktittk hiszik. Készünk-ról a bizalomnak vannak határai, s t. ellen részéről vannak hutártalunságai. Amannak bírjuk okát adni, do hogy omonnok mi oka lehet, csak t. ollon tudná megmagyarázni, s ozt som másoknak, do magának.
A 2. a 3. pontra mondottakat illotőlog, lesz szíves kérdést intézni magához, váljon nem önre vonatkozhatnak-e inkább, mint kihez intézó azokat?
Ila ugyanis fölteszszük, hógy ön tanfol-figyelő; kérdés nom lenno-o kívánatos fölhinni % minister ur figyelmét, hogy nyílt meggyőződésre iparkodnék jutni az Ugybon, váljon bir-e képességgel, t tudja-e kiszemelni a döntő belia-tásu pontot, molyot hangsúlyoznia, tudja-e józan átgondolás után mogválasztani az eszközöket, melyekot alkalmaznia kell, midőn egy felekezeti iskolát közössé akar reformálni? Ha tehát a 3. pont sava-java ogyodül önt érdekli: ugy talán mólyobbon, érthetőbben bototszik hatni az általam mondottak lényegébo, s ha igon: ugy talán érdemet lesz arra, hogy kérkod-hessék öntudatos gondolkozásával.
4. Pontra nézve szóátvevó épon ugj bőszéi, mintha ogésson önmagát mentegotné, • ha tnnfolügyclő, mintha félne, hogy kifog otni, épen o 4. pont napvilágra jötte miatt azok sorából. Mert ha GyőrfTy ur paedagognak tolja fel magát, a paodagogiát pedig önálló szaknak ismerni nom akarja, do mintegy kiköti, hogy egyedül földesurak s táblabirák lőhetnek tan-felögyolőkkó: ugy valóban lehetetlen oljgazod-flunk érveléseinek kiindulási pontján. És épen azért uagyou csodálatos, hogy lealázta magát annyira, miszerint valamennyi jóindulattal összkötótt pontjaim közül ogyben nem méltóztatott velem fellenkezni, észrevétlenül eltekintve, hogy fönti szavainak tökélotesen ellent mondott.
évi 38-ik számához.
Az ;"). pontot ön érteni ueiu akarja; uieg érti az, akit illet. Önnek talán nincs tudónk* ! esőtekről, melyek e pontra nézve előadták ma- ) gukat, vagy ha nom is udták volua magukat, csak megengedi föltennünk, hogy olőadhatják magukat s ekkor az ügymenet keresztülvitelét nom^könnyebb-e testesitni, ha nézetekkel szol. gálunk adandó alkalmakra, mint különbeu ?
Hja a szóhósök tekintik a jelent, de nem a multat, mely a jövőt tükrözi elénk I
Midőn kegyed a népet lócsiszárhoz, a tanfelügyelőt a szolgabíróhoz hasonlítja, legkevésbé sem követnénk el valami nagybünt, ha — mert a szolgabíró hauyagsága miatt rendre nem utasitá & lócsiszárt — öt vennők crodoba, s hivatalától megfosztván, erélyesbnek aduók kozébo a rendtartás gondozását. A hasonlitottra nézve tehát ellenmondásba, illetőleg gondOlko-dástani következetlenségbe esik t. támadó.* Do ha az itt fölös hasonlítást el is hagyjuk s csak a nép é» tanfelügyelők közti viszonyt votjük
f;ondolkodásunk mérlegébe, s veszszük észre, logy a kettő közöl inkább u nagyságos ur a hibás,-mint a nép, vegye fontolóra'' «. ellen, melyiket vouuá kérdés alá! — Kegyed logikája mindeu esetre azt mondaiiá, hogy u népet tan-felügyelői ukázok által kell zabiázni.
Végro, ha oly tudós is, minőnek soréi áb-_ rázolják, legyen engedékeny s ügyelje uieg, mit a gyermekek miudooikének szivébe vésni első feladata a nevelőnek : \ „Nézd a búzakalász*, büszkén emelődik az égnek mig üres, és ha megért, földre konyítja fejét."
Gyönyörű eszme, felségoa gondolat, mely Qyőrffy uron — mint látható — miuom fogott. De azért — ha e czikke által akarU magát halhatatlanitni — engedjük meg, s hadd higyje magáról, hogy (iyörfly JáiiüM iit''iii hal iiit^, mert él n .Zala Somogyi Közlöny" 1871. »x«pt.2-án megjelent 30. ainmniiak bel-lapján mindörökké ! 11
SZÉKÉN YI ENDKE.
na
Császár-fürdői levelek.
Y.L.\
Fütyöl a ítél, at idü már önre jár, <8tel»b hatália megy vígadul a madár.
Tóth Kálmánnal éu
is monnék, de mi hasz-ha velem mindenhová eljön a bú — s lábfájás. Ez ugyan rótt kandontia,do oa(ó,de meglehet, hogy hírneves Császár-fürdő kénsavas viz a jóvá teszi.
Aki o levelekben ruegtzokotNordői pikáns élomények leírását óhajtja, hagyja, kérem, ol-vasatlan, mert a fürdőidény lotüntévol megszűntek az. élomények pikanuak lonni. Használható leírást akarok nyújtani azok számára; kik gyógyírul igénybe veszik mintegy folytatólagosan o lapok buzgó munkatársa Tersánczky József szakavatott hévvizi leírásához.
Do mivel ido Utaznom kellett, engedjo ineg a t. olvasó, ha ido utazásom kedvet éUményeirbl ■ teszek omlitést, moly hogy kedve* élmény volt, mutatja a következő.
Hallatlant ogy vonaton Adroni-félo osztályban utazám; Nagy-Kanizsán a porfellegben eltévedtem, a helyet, hogy az indóházhoz mentőm volna Kis-Kani/sa feló igyokvém, pedig inkább a haladdt városában iparkodtam, semmint.... no do elég az hozzá, a porfollegből mint valami párisi ostromlott Schmidt kétlovas léghajóján kirepültom az indóházhoz s éppen hármat csen. gettók. Hová? Budára! feleiéin. Menjen vissza, mórt a vonat már megy. De én is megyek ám s hajrá! málhán,emberen keresztül, felugrottam a robogó vonatra; orvosom ha lát, bizonyára elájul ily vakraoróségeni Nagy nohozen a har-mndik osztályra bejutók. Később a compotáló mdtodikra b még később az eltört; igy losznok az utolsók elsőkké. Bátorság !
Boglárról táviratoztnttam böröndjoimért s harmadnap; elismerés a déli vasul társaság figyelmes intézkedéséért, Budán megkaptam mindeu hiba és hiány nélkül.
Boglárnál azon tűnődtem, hogy lehetno nékem a szép Zalának nagy szülőttjo l)edk F«r«nczoio\ találkoznom, ki o vonattal az olső helyen egyedül utazók. Megvan, látogatójegyom elküldém s kéretém a conducteur által, nom loszek-o terhéro ? A neiues öreg mosolyogva jött olém s megnyerő szivélycsséggel kezet szorítva beültünk volna, ha egy nép nö nem üdvözli, a vidám nag£ honfit, kivol aztán beszélgotésbo oredt, egyszer csak azt veszom észre, hogy egy gyönyörű virágcsokorból a legszebb rószát kimetszi; még itt is tövitekkel bajlódik! gondolám, mort nincs rózsa — tövis nélkül.
Csongottek, beültünk, becsuktak bennünket s megkezdetten) gombolyitani a beszélgetés fonalát. Noha minden tárgy, minden szó rendkívül uagyérdekü volt rám nézyo, mégis csak néhányat jegysok fol.
Szóba jött Zalamcgye monogTaphiájinak megírása, elmondám, hogy init tudok eddig ez ügyben. Ekkor ünnopolt hazánkfia rendkívüli emlékező tohotségével bámulatból bámulatba ''hozott, elmondott mogyoi esotokot az Árpádok
korából, régi okiratok melyik századból, kinél vaunak, Vjőbb zalai nevezetességeket mire a benső csodálatból kiábrándulva jegyzőköny-\voiubo írtam bo néhányat.
Elmondá aCsányi Lászlóra tett gyermekkori jó.latot. Ugyanis 1809-ben, Karácsoukor faluhelyen szokásos ólomöntésnél kinek-kinek poharából jóslatot mondtak, Csányi Lászlóéra kerülvén a sör, kérdek tőle, uo miféle jelek Iá hatók? semmi, föleié ő, holmi ákom-bákoui. Erre anyja megnézi és szörnyű köd vo mondja: te Ltczi, téged felnkimtunak! Ah dehogy! anyám, nem hiszek én ennek. Kósőbb a frau-czia háború s, illetőleg 1813-ban a Páritba vonulás alkalmával Csányi igon beteg volt s egy fához támaszkodott, egyszer felnéz s a fárój kötél lo, eszébe jut a jóslat „Még ezek a fruncziák felmagasztalnak*, s bár nehe-zen. végre mégis u Jóslat szomorúan betel-j etedet t.
Nagy-Kanizsára Deák Eerencz Szombathelyről Sl-én este érkezett s szokása szerint a l/öld/u" vendéglőbe szállt, másnap, vasárnap délelőtt a vasúti indóházhoz kocsizott ki, hogy eliuaradt bőröndje felől tudakozódjék, de biz az nem érkezett meg, visszajövet nXegUtkiitéttel tapasztald, — úgymond — hogy a iiiaganemé-hpn páratlan KUngsblhflknrt mcgsoinmiaitotott s helyébe a várost annyira lealacsonyító s a keresztül utazók előtt oly alárendeltté jelző urasági major építtetek. Ismerte o ritka szorga-lommal kitűnő szépen alakított régi lovagvárakra emlékeztoti kertet — ugynyund — s valóban pngy hibát követet el a város, hogy meg nom vette, vagy éretjle illető helyen lépéseket nem tett. — Már megvan, hiszem, hogy uz ebbeli mulasztást iparkodnak helyro Hozni, felelém, talán épen oz kelté fel a városatyáit a hont át tzunny adózásból, mert nemcsak hogy az utczák folytonos kövezése tart, do valóban boulovardok létesítése is kilátásba van helyezve.
Holyeselto nagv hazánkfia az uj catino létesítését is,eyyeterté»re van legnagyobb szűkségünk s ezt e téroni egyesítések által is elér-hotővé tesszük.
Örömét fejezó ki a fégymnaiium 8 osztd• Ivuvd emelésén s meglepő kedves episodokat mondott el tanulóköri életéből, melyeket a nagy kanizsai gymnusiumban töltött. Eszme-láuczolatnál fogva megemlitém, hogy a főgym-nasiumi bizottmány érdemdús elnöke Tárnok Alajos, jelenl< g a Butlhyáuy-nemzetség történetének megírásán dolgozik s szerencsés vagyok azt sajtó alá rendezni, ez által ismét az élö lerlconnnk ogy másik tartnlomdus lapja tárult %fi-l előttem, a többi közt mondá, hogy zalamo-gvoi Eilerletet II. András királyunk egy Batt-hyány-nak ajándéko/4, mert fia IV. Béla nevo-lésében kitűnóleg viselte mugát, ez u jószág kérőbb elcseréltetett, ugyancsak .erro vonatkozólag Bozorédy Eleknél most is van egy 11 ik századbeli eredeti okmány sat.
'' Szóközbon szinte előjött Ctengery Antul lesz-é ismét kövotünk ? Már hiszen — felelém — neui tehetno a nagy kanizsai választó közönség nagyobb absurdumot, mintha e nagy tiidományu s hazánk egyik Ünnepelt fiát nem választaná meg, hanem ugy hallom l''esten Csernaloni helyett akarják megválasztani, már Isten neki, Pestnek átengedjük, de legnagyobb büszkeségünknek tartjuk őt továbbra is magunkénak vallani. N.-Knnizsa óriási mérvbeni haladásában az oroszlányi rész kedves követünk C''sengory Antalé, ki a bizalomnak minden tokintotbon készséggel megfelelt. Apropos, Nagy Nanizsa kir. vdrottá leendő emelése van kilátásba holyezve, ki losz a főispán) Már orre aztán erősét Bzivtam szivaromból,''itt ogy kissé megakadtam, most ha a megyei főispántágnál oly szétágazó combinatiók. vannak, mit mondjak prro. llosszasb érdekfeszítő társalgás utáu csak abbeli óhajomat fajozéni ki bár Nagy-Kanizsa mostoha anyám, mégis óhajtóm, legyen mielőbb kir. város, a többi aztán jönni fog.
Derék s tevékeny polgárai vannak, hisz kebolébon, daczára, hogy német-városnak sze-rotik tartani, 10 év óta jelenik meg magyar lap, s a haladás zászlaját fennen lobogtatja, I alig van város, melyben annyi s annyij féle 1 egylet virágoznék.
Ismét eszmelánczolatnál fogva a megyei főispánról beszélgettünk, ki lesz a főispán, ha már a jelenlogi elhagyja a megyét. Szápá.ry Géza gróf köztiszteletet vivott ki a megyében s érzékenyen sajnáljuk távoztát; nekünk tetterős tevékeny s a mogyoi viszonyokat Íziglen értő megyei s nem idegen ogylh kell, tudtommal eddig kiloncz név jött olő, kik közöl oly nehéz választani, mert mind megfolo! az előbb jelzett közközkivánnlomnak. Zalamogyével jeles szülöttekro nézve nem versenyezhet más mogyo, most is kiváló joles egyénokkol bif, do szomorúan koll tapasztalnunk, hogy cseudus patriarchalit körükből, miért miért nom, nem akarnak kilépni.
Igy vagyunk Gltvinu Lajos, o tottdus s a közügyökért lángbuzgalommal viseltető hazánkfiával, ki a megye osztatlan tiszteletét és bizalmát bírja; erro Deák Foroncz megnyerő mosolya közt feloló, valószínűleg tílavina lett
a fÖitpkn \ a kormány o szerencsés választása felett örömemet fejozérh ki, mire jogosítva ér-stém magamat, mert a ih^gye viszonyait négy óv óta''folyton tanulmátiyOiiám.
Szó vidt a megyei, gazdasági egylet teve-kenységrei ébredéséről, lapunk buzgalmas olvasója levén magas útitársam, élénk örömét fo-je/é ki, hogy alig van t*4P>i melyben a köz-gazdászati térről czikk ne volna. Elismeréttel emlité a murnköti lótenyéntéi emelésére tör ténő ügybuzg.ilmus intézkedést, mi Horváth Mór kamarás ur kiváló érdeme.
Végül megkell még jegyeznem, hogy Kővágó- Eőra környékén létező gulyákra figyel moztetett, melyet nem rég — úgymond Gróf Eszti rházy Kálmánnak is megemlített, ki azt uoincauk megtekinteni igérto, hanem kijelenté, hogy ily nagybecsű telep egész Európában kQvéfc vau, mely még a''z ős rÓiiiai ural''xn-boli hagyomány, Visszafelé tuenve s Felső órs kedves dalnokát látogatásommal megtisztelni óhajtván, a becset figyelmeztetésnek hódolva, a kövágó-eőrsi telepről személyes kutatásom folytán közleményt hozok.
A budai indóházban ünnepelt nagy hazánkfiától szívélyes búcsút véve, szivem buzgó imáját küldém a Mindenhatóhoz: hogy Zalamegyo nagyszülöttjét, a magyarnemzet ez uj Árpádját sokáig, igen sokáig éltesse! ''
BÁTORFI.
Beti szemle.
Siepte«b«r 15. l»7l.
— József fóherczeg alcsuthi birtokán magát, nővérét: a belga királynét és kitéretét fohérmegyei népviselet szerinti öltönyökben lefénykoztette. — Horváth Boldizsár nem fog lapot iuditani. — A budai országos tébolydá ban 4U0 elmebeteg vau elhelyezve, egészségi állapotuk kedvező. — Vidacs János fölhívja mindazokat, kik 1848—49-diki eseíhényekre vonatkozó okmányt vagy emléket az építendő honvéd-menház alapköve alá lotonni óhajtanak, hogy hozzá (l''est, kétnyul-utcza 8. szám) eredeti- vagy másolatban minél előbb küldjék be.
— Erdélyben egy tehén 3 borjut ellett s mind 3-at fölnevelte. — A 8-ik számit honvéd-zászlóalj zászló szentelése o hó 24 én lesz Béké.<-Gyulán. — A vasúti baleset miatt meghalt Hoseufeld Jakab soproni kereskedő az izr. hitközségnek :>0,000 frtot, a szegényeknek pedig ÍH)00 frtot bagyománozott. — Bécsben a képviselőház gyotsau épül. — AH pasa nagyvezér meghűlt. — Gr. Zíbhy Géza ót gr. Karácsonyi kisasszony menyegzője Buda-l''esten igen fényes volt. — Gr. Szécheuy Antal atyja gr. Syéchony Miklós meghalt Ischlbcn 89 éves korában. —Brünn környékén a csoh parasztok a zsidók el on verekedést kezdtek. — Honrik pUsp<ik Passauban hirszorint megtébolyult. — v, A magyarországi szabad kőiniveaok .Hajnal" cziniű lapot indiUuak. — Gödöllőro nem jó a királyné. — Gr. Andrásy .Gyula a salzburgi találkozáson magyar diszöltönyben jelent tueg.
— Vámbéry tutáya visszatér hazájába. — Halász Imre hír szerint harmadosztályú vaskorona renddel feldiszitvo jön vissza a salzburgi* találkozásról. — Montedegoi Albert Fereucznek, nz egri csillagda igazgutőjának 8,200 dbot meghaladó pecsétgyüjt iinénye vtn. t- A dehreczeni honvéd lobogót 10 én szentelte fol ltévész Imre rof. püspök. — A póstatisztek, ogyloto 2000 ft államsegélyt nyert. — A Pett közelében fekvő Kossuth helységbea 13 utcza lesz aradi vértanuk novével s egy tér Damjanich nevén. — A bécsi törvényszék a csalással, lopással vádolt Görgoy Sándort (Arthur rokona) öt évi, nejét Görgey Luizát pedig két évi börtönre s nemességük elvesztésére Ítélte.
— Egy amerikai kivándorlott magyar meghnlálozván kecskeméti rokonaiuak 7 millió dollár értékű vagyont hagyományozott. — Király ő Felségo 13-án Prftsonyba 14-én Pestre érkozott. — Kolosvárott báró Bán ffy Kálmán .Eurórópához" czimzott szállodát építtetett.
— A hg Batthyány félő 40 ezer hold majorá-tusi javakat egy társulat 2f> évre bérelto ki évi 14"),000 ft haszonbérért. — B. Füreden augusztus végoig 18U2 vendég fordult meg. — Deák Feroncz b hó 7-én Óladon volt Ernuszt Kole-mon vasmogyei főispánnál, 8-áu pedig a meghalt főispáni helyettes Széli özvegyét látogatU meg TáplMdEán. — Kovács ^sigmond pécsi püspököt I''ffsvárosa díszpolgárává választotta. — A pápa folytonosan gyöngélkedik s a jézsuiták váriák halálát, hogy új pápát választhassanak.
— Belgrádi határokon vesztogházat reudezn. k be a cholera ellen bár eddig Szorbiábau ínég nom fordult elő cholera eset. — A koblenczi hölgyök Vilmos otászáruakjpojnpáshitnzetü szőnyeget ajándékoznak. — l''erztiában az éhhalál,epo-mirigy és egy pestisszorü ragály dühöng. — Chinai birok szerint Baöh-Thang város borzasztó földrengés következtében elpusztult s 23(X) ember ineghalt. — Szent-Tamás szigetén oly viha^ volt, hogy 420 házat romba döntött s 12 embert mogölt. — Prim tbk. szobrára eddig 37,000 ft íratott alá. — Az angol királyné pár nap óta valamivol jobban van. Napóleon. oxctászárTorquaibau tzándékozik a telet tölteui.
— A bajor király elfogadta Vilmos csiszár látogatási meghívását herlinbe. — A szultán kegyeuezét Mahmud pasát nevezte ki nagyvo-séréuek. — A Duna folyam annyira megapadt, hogy Orsovánál vagy a hires Vaskapunál a gőzhajózás fennakadásától félnek. A mont-co-nisi vasút technikai próbája igen kodvezóleg Ütött ki. — Pesten a nomzeti színház ruhatára kigyulladt s a tUs részint festményekben 60,000 ft kárt tott. A színpad- és nézőtéri a .pesti lüsoltó/égylet" mentette meg.
Hírek
— (Gyászhír.) Leveróleg, s meglepő szomorúsággal vettük a gyászhírt, hogy Nagy-Kanizsa városának egy női erényekben fényesen tündöklő honleánya, a szenvedők, a nyomor s kétségbeeséssel küzdők igazi védangyala Tóth Lajos ügyvédnő, szül. Spanier Jozefa, súlyos szenvedések között elhagyá a földet; a földet, hol annyi nemes és magasztos erényt gyakorolt, annyi balsorssal küzdőnek nyújtott irt, annyi éhezőnek táplálékot, hogy mindezen angyali szívből eredő jótéteményeiért nem elég a mélyen érzet családi bánat, nem a gyámoltak részvét s hálakönnyei, nem az emberiség örök tisztelete s hálája, hanem igazi jutalmát a keresztény hitelv szent tana szerint csak égi honában nyerheti cl, hol ismerik az emberiség jólétéért dobogó szivének minden dobbanását, s jótevő kezének minden alamizsnáját. Csak az Ég Ura jutalmazhatja őt kellőleg, ki magától sokat megtagadva, vagyonának nagy részét szU kölködó embertársainak enyhítésére forditá. Már gyermek korában, midőn még alig hagyta el a bölcsőt legnagyobb örömére szolgált, ha megtakarított filléreiből egy-egy elhagyottnak küzdelmét csilapitbatá, s e nemes erény a korral folyón nőtt, s most százak könnyeznek sírhalma fölött, kik . mindannyian igazi védanv^kat kesergik az elhunytban. De nemcsak a szegényekkel érezteté ő szive jóságat, jót árasztot ő mindenütt, merre csak figyelme tárult. Nem csak az éhező-, didergő, beteg, üldözött vagy balállal küzdőknek nyújtott ő balzsamot, honleányi szive még a szabadság martyrjai-ért is esedezett. Igy a Nagy-Kanizsán lakó és a szabadságharezban szereplő honfiaink, kiket az akori zsarnok hatalom mindenütt üldöztetvén, csak egyedül az ó finom modorának s nemes közbenjárásának köszönhe tik, hogy a kötél általi halál átkos szenvedéseitől megmeuekültek. I)e minek szám-lálnók el ez angyali szív minden jótéteményét, hisz tán ezzel még a túlvilágon is sér-tenók önzetlen szerénységét, hisz tudja mindenki, mit vesztett az emberiség o nemes szívű nőben, de legjobban érzik az ínséggel küzdők kik önző korunkban csak nagy ritkán találva oly angyali védasszonyra, mint a megboldogult volt, úgyszólván árva- ! ságukat könnyezik? — Az ég jutalmazza meg ót, ki annyit jutalmazott a földön! — Béke hamvain? Áldás emlékezetén! — A családi gyászjeleutés igy hangzik: Tóth Lajos ügyvéd Nagy-Kanizsán maga, és gyermekei: Nándor, kir. pénzügyministeri segédfogalmazó Budán ; Mária, Hérics Jásosné; ugy veje Hérics János, törvényszéki ülnök Zala-egertzegen, — nevében szomorodott szívvel jelenti szeretett nejének Spánier Josefának f. évi szeptember hó 12-én reggeli 3 órakor életének 48-ik, boldog házasságának 30. évében hosszas szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, lobláz következtében történt elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei szeptember hő 13-ikán d. u. 4 órakor a nagy-kanizsai sírkertben örök nyugalomra tétetett, lelkeért a szent mise-áldozat f. 8zeptemberhó 15-én d. o. 10 órakor a n.-kanizsai kcgyesrendüek templomában a Mindenhatónak bemutattatott. Kelt Nagy-Kanizsán, 187/1. szeptemberhó 12-én. Áldás emlékezetén és béke hamvaira!
—r Lapunk negyedéves előfizetési ideje közelegvén, tisztelettel felkérjük az oktober-déczemberi,évnegyedre szóló előfizetési dijak beküldését, hogy a folytatólagos lap küldésében fennakadás ne történ-
jék. Az előfizetések megtételét legegyszerűbb őt krajezáros bélyeggel ellátott postai utalránynyal eszközölni.
— (Kögtöui haláleset.) Siopt 10-án délolőtt 10 órakor Wobor Antal holyboli asztalos rnostor négy győrinek, atyja a piuczra menvén szilvát vásárolni, összerogyott és rögtön meghalt, moly váratlan osot városunkban miután úgyis a cholerát roltogjük nagy félelmot okozott.
A Gyorsan szülotott és korán halt* Egy nap szép reggelén néhány agy velőbon lel-lobbaut a magasztos eszme, haladjunk s ne maradjunk hátra, mert Kanizsa nagy város, Kanizsa világváros ; Kanizsát omliti egésr. olasz hon terményeiért, franczia hon dongáiért, német hon boraiért, angol hon gyapjuáért, kell tehát a belsaollom éber tartására ugy nagyobb szerű színházat építenünk, Bo dicső eszme! moly villám gyorsasággal lepte el a haladó keblét, a rósz vény aláírások nom várt élénkséggel írattak alá, mindenki igyekezett első lenni, ugy hogy egy tuczat czilindor ép oly mennyiségű szemüveg lelt a hirtelenkcdés áldozata, már láttuk álmunkban a gyönyörű uj épületet, hollottuk Európa hirü tenorok csengő hangjait, láttuk hölgyoinkot a művészi énok által áthalva s bájtól merengeni láttuk u szép bal-lerinákat, könnyű lábaikkal hogyan bűvölik el a tisztelet- ée becsületben inogőizült lakóinkat, mennyi taps, mennyi keztyü rontás és ez mind, mint az őszi dér által olfagyva romba dőlt, de miután semmi som vész el az ég alatt, ugy a színház romjai közt uj élet roméuy adá jelét, ugyau is az Istenben boldogult színház helyére egy uagyobbszerü uj Casinó épület emeltetik és ez legyen u társadalomnak gyülhelyo hol a magasztos eszmék születni fognak, hol anyagi és szellemi iólét alapja tétetik le, hol rang és vagyon különbség nélkül valódi sociális életet élhetünk; az ily Casino születését már olőro is üdvözöljük és emberoit az ügy kivitelére serkentjük.
(Tábor.) Az Ernő főherczeg nevét viselő gyalog sorezred őszi gyakorlatát bevégezte, az égés* felszerelt tábort használat végolt a honvédeknek engodé át, molyok már néhány nap óta a szabadban táboroznuk.
A Torna- éa tüzoltó-egyletüukből többen rándulnak fel a pesti ünnepélyre.
A (Sziuészok.) Ila jól értesültünk az őszi idényre magyar színtársulat érkezik hozzánk.
A (Cholera.) Városunkban is megtartatott a cholera elleni óv-gyülés, összeült* k, beszélgettek, de semmit sem végezho''.tek ; most is tele a piacz éretlen gyümölcscsel, ép mint előbb, a város szjnto oly szemotes, ép mint előbb, de hogyis lehetne máskép, midőn a város tisztaságáéit egész évben még egy árva 10 uj kros seprű sem kopik.
— (A „Somogy" korroktora jajgat.) Lapunk mult számában több olvasó a „Somogy "jbölcs korrektorának figyelmes tigyol-motlenségoért|körnu;re koppintott,mire az ijedté-bon dórén nekünk rugaszkodik s tohctlon dühében nyelvét reáuk öltögeli. Azon nevetséges bakugrásokra, a mit a politikus csiz .... akarom mondani korrektor a „Somogy" 37-ik számának újdonságai, közt mivel, azon erőltetott sülotlenségekro, melyekkel a jőakaratu közönség elnézését igénybe vonni merészkedik elég felelet egy szánalínas mosoly.
— Thaly Kálmán szorgalmas törté-netbuvárunk visszatérvo a történelmi társulat zemplén ungi kirándulásából ma Nagy-Kanizsán keresztül az Enlődy-Aspremont levéltár átbuvárlása végott Vörösvárra utazott. Mint biztos forrásból értesülünk visszajövet néhány napot városunkban szándékozik ismorősei között tölteni;
— (B o k ü 1 d o t o 11.) Magyar kutyaugatás. A napokban két uri egyén vitatkozott, s ogymást meg nem értvén a dühösködőbb ily szavakban tör ki: „Az én kutyám jobban ugat magyarul, mint ön beszél." — Köszönjük a magyarnyelv o megtiszteltetését. II.
— (Egy rabló olfogatása.) Dicséretet érdemclnok Killev Jóttof és Stalay Oybrgy kapornaki járás megyoi foglárok azon ügyességükért, hogy Somogymcgye területén Molnár Józtef csavargót elfogták, ki mint beszélik haramia bandériumot akart összoállitani.
— He rezeg h Antal (ranczianyely v-mester, ki több ideig Francziaországbjin tartózkodott és ott a franczianyolvet teljesen elsajátította; a franczianyelv mollott magyar-, német- és olasznyolvket is birja franczianyelv-tani termet nyit: kezdők, a haladók és kik egyedül franczia-társalgásban óhajtanák magukat gyakorolni. Bővebb értesítés lupuuk kiadóhivatalában nyerhető.
— (II a 1 á l os o t.) Szept. 10-én a piaezon ogy hat éves loány összerogyott s azon perez--bon meghalt. 12-én felbonczoltatván, az orvosok véleményo szerint sok gyümölcsöt evett, moly gyomrát túlterhelvén abban sok gázt fojtott ki, és qz okozta agyvelő vérét gutaUtfiit. Egyébiránt néma, görvétyos és szivszoritás által kin/ott lény vqlt. Megnyugtató azokra, kik az esetben cholerát sojtonok,
A (L a k t a n tott városi ké bon építeni szán ügyében a kép hozta, miszerint
azoc
— Egy angol lap szerint: Eufópa fejedclomnői közt legszebben zongorázik az angol trónörökösné, legjobban festenek az orosz czárné és Frigyos Károly porosz hg neje, legszebb a magyar királyné, legjobban ir, mert költő, a hollandi királyné s a háztartásban legjártasabb a Dán királyné.
— 183UÜ. sz. — A Pesten székelő olasz (íonsul felvilágosítást kér ogy bizonyos (tondos József novfl egyén iránt, ki uéhai Gondos József és Szalay Rozáliának 1834-ben juliushó IlJ-áu Sütnoghon a katholika vallás szertartásai szerint egy bizonyos Manini Assomptiono nevű nővel kelt össze. Egybokolésük után az említett házaspár Senigallia helységét elhagyta, éa és ez idő óta a uőnok családja felőlük Bemmit sem lud. Zalamegyo alispánjának f. évi aprilhó 22-én 2119. sz. alatt kelt jelentésből kitűnik, hs>gy nevezett (londos József nejével 1870 dik évben Z.-Ecgerszegen a m. k. adóhivatalnál volt alkalmazva, később ugyan Egerszegen Somogyi mészárosnál mint legény szolgált, rövid idő múlva azonban gazdájától ismeretlen holyro távozott. Valószínűleg azonban Magyarországban tartózkodik. Felhívom ezek folytán a törvényhatóságot, hogy saját hatóságuk.területén szorgos nyomozásokat eszközöljön az iránt, hogy Gondos József és neje jelenleg hol laknak s mily körülmények közt élnek, as eredményről pedig minél előbb tegyen jelontést.
-— A m i n i s t o r o 1 n ö k megérkezvén a fővárosba, szept. 12. déli 12 órakor teljes ministertanácsot tartott, hóvá Jckolfalussy székes-fehérvári püspök is megidéztetett. Andrássy Gyula gr. itt a püspök előtt felolvastaő felségo kéziratát, molyhen ő felségo az említett püspök azon tettét, hogy az uj dogmát kihirdette, ro-szalja, és hogy a jus placoti-t tekintoton kivűl hagyta, határozottan giogrója. Jekelfalussy a felolvasott kézirat meghallgatása után kijelenté, hogy a királyi hatalomnak aláveti és alkalmazza magát.
— (Halálos légycsipés.) C''adon-bachban egy embert megcsípett a légy; a kéz lassankint dagadni kezdett, a daganat átszármazott a karra, és daczára a különféle hár.iszo-reknek, melyekkel gyógyítgatták, egész teste feldagadt. Ekkor orvosért küldtek, ki azonban csuk másnapra érkezett meg, mikorra az em-'' bor iszonyú kínok közt meghalt. Az orvos nézete szerint a légy a környéken elhullott katonai lovak valyamellikéről toleszivta magát hullamércggel s ozt bocsátotta az általa meg-
| csípett ember vérébe.
— (Kőszívű anya.) Ilege Zsófi gelsei
j születésű és Német-szt.-Mikléson szolgálatban
volt nő személy f. hó szeptember ü-én egy kis tiu gyormeket szült, s azt ezen szívtelen auya a szülés után nyomban olovenoii a földbe temette s ott hagyta, mig végro szeptember 12-én o tette felfedeztetvén, érdemlett büntetése elnyerése végett az osztó igazságnak át adatott, első kihallgatásakor tagadta, hogy szülüttjo élvo lelt volna, mig később bevallá, hogy mivel nom airt, bár a kis ujjait mozgatta, elásta, « igy gyermekének meggyilkolására rosz szándok vezérelte, ezt tanúsítja azon körülmény is, mert amint szülő fájdalmai bekövetkeztek, kupával és rongyokkal ellátottan távozott hazulról, s a mezőu hol szült gyermekét ott azon a helyen olis ásta.
— „AcsurgóiG osztályú ov. rof. gyin-nasiumbun az uj tanév october 2-án voondi kezdetét. A két első nap beírások és fölvételi —, a harmadik pedig javító vizsgálatokra fog fordíttatni. A tanév ünnepélyes megnyitása ö én lecud. As illetők tájékozására szolgáljon, hogy a köztartási részvény-dij a jövő évben, a drágább és igy jobb minőségű kosztnál 40 frt, az alsóbb és szűkebb kosztnál 20 fira határozta-tott, kivétol nélkül minden növendékre nézvo. Tan- s egyob dijak összego a 4 alsó osztályban 12 ft. a 2 felsőben 10 ft. s néhány kr. o. é. Intézetünkbe lépő uj növendékektől 2 ft. „be-iratási díj," rendes bizonyítvány, illotóleg előmeneteli bizonyítvány kívántatik."
'' HÉJAS PÁL
Tgáigatótanár,
A folyó hó 11-én tar-ülés alkalmával a hely-tolV nagy katonai laktanya estület azon határozatot rülmény folytán, hogy városunk mint állomási főholy az egész környék torhét — elég igazságtalanul — egy maga visoli a megyo közönsége utján föliratot intéztet az országgyüléshoz, hogy törvény ho-zassék as iránt, mily arányban járuljanak az egyes községek a nagyobb helyokcu elhelyezett katonaság elszállásolási költségeihez ? A város a létesítés terheit méltányos arányban készséggel magára vállalja sőt erejéhez képest még ezen felül is hajlandó áldozatokat hozni. Laktanyai helyekül ajánltattak a képviselő* testület részéről a uombatkai dűlő a récsei utig és a rótta utcza koleti része. A laktanya költségvetése 800,000 fton felül rúgna. A megyo részéről o Ufrgyban kiküldijtt holyi bizottmány o hó 13. 14-én folyton tanácskozott, meg álhpodása azonban eddig tudomásunkra nom jutott.
— Kesztholyen a póttanfolyam-hallgatói f. hó 20-án bucsueetélyüket a város közös iskolájának javára rondozett műkedvelői BzinL előadással fogják megünnepelni. Bővebb tudomásul itt hozzuk a szinijclonléot: A koaztholyi közös iskola javára roudozott jó-tékonyczélu előadás.
Keszthelyi szinház
Szerdán 1871. szeptember 20-án a póttanfolyamot hallgató ój a helybeli tanítók által as örök emlékű Kiafnludy Károly inű
véből adatik:
A PÁartTfe.
Vígjáték 3 felvonásban.
I. felv: A titokban tartott torv. II. folv: A levél félre magyarázása. 111. felv; Mint lesz az \ inasból ministor, és wiuistcrbőlinas.
8ZKMÉLYZBT:
Kenden" : .SárkOsi ''Mádon Hajnalii Láuló, kereskedő Klek )
Mili ) tetlvére gyermekei Kon )
Élöidl hadnagy — — Tóhásy Károly -- -KOrinöidi, táblabíró — Öreg bíró - — — 8árl. biróné — — — . Nótárius — — — — Palkó, nótárius fia — Kántor — — — — Törvénybiró — — — KUbiró — — — — ■ Helység kovácsa — — Jakab Élősdi ina.a — -Hajnalú Inasa - - • A dolog tBrténlk egy Fölvouátok kost a polgárt
kodé
Hugó: Hajgaté Lajos. —> yiringer Károly ur. Pölcs Pál
ÜOcs Júlia kiiatt. \ Kenlur Ktelka .
— Kárl Ágoston ur
— Keller l.firioci . Uakea Lajos ,
— Keisler Oyula
— Halamon Karolin k. a.
— Hajgató Sándor ur Mester Jáuos „
— Kumpler Jóasef „
— Harbély Uábor
— Linter Jánoi . -p. Laky János .
— Kovács Jánoi „
— Uogyay KruŐ , szabad helységben, dalárda is>vei kOirenifi-
Mélyen tiixtelt köiömég ! A keuthelyi péttanfolyamot hallgató néptanító testület e város nagyérdemű kksOusége kőit, kedve* emléket óhajtván hagy. nla helybeli kOtOs iskola javára jótékonyciélu mfi-eitélyt rendei; melyre a n. érdemli köiönség pártolá-
»át k<ri a__NÉPTANÍTÓ TESTÜLET
llclynrak: Páholy 3 frt. Támlásszék 80 kr. Zártszék 00 kr. Földszint 40 kr. Karzat 20 kr.
A felUlfisetések kOsiOnettel fogadtatnak. Jegyek előre válthatók f. hó 17-töl Valfier Károly ur kereikedéiében s előadás napján a axi.i-háil péntláruál.
A diiiitiuényeket feiti Keiiler Oyula helybeli tauiló ir.
Kezdete 7 órakor.
miség
Aiáoljuk a helybeli ugy a vidéki t. értei-< hazafias pártfogásába.
Üzleti -hirnök.
Nagy-Kaaixsa, nepteiuber 16. 1871.
A* egén hét ai Öilettérou lefolyt, minden külí). nOt vállotá* nélkill, a valódi vevő kedv valamint a magas buia ár folyton tartja magát a nélkill, hogy balladái álna he, nagy kérdés hogyha as dxletmox-galom tíllenk fog kiindulni, vagy pedig egy más roaa termő honból 7 mely néktlnk okvetlen coneuientiót okot 7 ei, valamint at a körülmény, hogy a folyton! *iárax>ág következtében a burgonya előnyt nyer, okotia at egén* héten tehát fislvti ciendet, nem maradt tehát mát hátra mint léleknyugottan a jövőt bevárni. Minden rObbi termény tigyelem nélkül maradt, hi»»tflk, bogy a epekulatióra alkalmasak, kOvetkexo árokat jegyeistlk. ''
Piaczi ár.
Nagy-Kaoia*a, 1871. évi ueptembor 13-ik napján, nttsa 83-8''. fynt. fi Irt 25 kr. Sfi—8<> font 5 frt80 kr 87-88 font fi frt !» kr. Kot* 78 7» font - frt — kr 79-80 font 8 frt 20 kr 80-81 font 3 fit 80 kr. Árpa »erfő*é»re 70-71 font 2 írt 60 kr 71-72 font 2 Irt 80 kr. Árpa köaOníéges <l!>—fifi font frt — kr. l>7 - f>8 font írt. Kukoricaa S frt 80 kr., 4 írt — kr. K-iko-rlc*a «la«» (cilnuuanliii) — Irt kr. Zab 45 - 47 font 1 írt 60 kr. 47- 48 font 1 Írt70kr. Pohánka 66-fi8 fnt. frt - kr. «8-70 font frt - kr. Bab fehér 10 kr. bab tarka 8 kr. Kenyérlitit kniOnaégea 8 frt •ib finom 10 frt 60 kr. Zsemlelidt 12 frt 50 kr Unglint kOiOuiége* - frt. - finom — frt — kr. Király-llitl kOsOmégei — írt — kr. finom t:i írt 60 kr. Roi»-láng kOsOnaégea — frt — kr. finom - frt — kr. Marha-hui fontja 23 kr. Uorju-hu« fontja 30 kr. 8*r lé* hut fontja 2fi kr, Juh-hu* fontja 14 kr. 8ia-lona fontja 44 kr. Z»ir foatja 60 kr. C*ibe párja 80 kr 1 frt. Kácaa 80 kr 85 kr. Lud »ováuy 1. frt 60 1 frt 60 kr. Lud biiott S frt — kr, - írt — kr. Pujka 2 írt - kr. Tyúk tojá* 3 db 10 kr. Burgonya méreje 1 írt 80 kr 1 frt 60 kr. Kgy máoa néna 1 frt 60 kr. írt - kr. Kgy kéve s<up 14 kr. --8ialma raátiája 1 írt 20 kr. Ujbor vldékünkboli akója 6 frt 60 kr. ó-bor vidékünkbe!! akója — frt • frt - kr.
A n agy-k au I *i ai vároa taaácnának árjegriék könyvéből kiadta,
SZIfiETHY KÁROLY biito*. .
Heti naptár.
Szeptember 17-tfll 23-lg 1871.
...... _ ■
lTó- és heti- iKatholikui nap-i Proteitáus- I £
_____°*P . 1 _«*! I naptár LijJ
_ 38) Jéau. vlikóroit gyojnlt BS(. ^ Luk. XIV 14-83
Vaiárasp
Hétfő
Kedd
8ierda
C.U törtök
Péntek
8toinb.
A 16 Lam. Tamá* Kooraif Kántor f
Máté e. Mórira v. Tekla, L.
'' A 15 l.atn. Titosa Komtantln KaunU Máté, Jón. Mór; Kin. Tekla, L.
Felelős szerkesztő : "Wajdits JÓZgef. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
N y 1 1 t t é r.
Fogadják szívbéli köszönetemet, a kik szeretett nőm, született Spánier Jozefának végső tisztességéhez járulták; a részvétért, melyet a magam és családom lesújtó fájdalma iránt tanúsítottak. Nagy-Kanizsán, 1871. szeptember hó 15 én.
TÓTH LAJOS, m. k.
Kgy művelt cualádhoz, a jüvt''f tandv folyamára
e^y vagy két
tanuló
az alsóbb osztályokból teljen ellátásra fölvétetik.
•) K roval alatt kOiInttekért felettiséget nem ▼All»l .. Sxerk.
Bővebb őrtcsit^u u irodájában nyorhotő.
lapok szerkesztőségi
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
Egy gyógyszerész gyakornok
kedvező feltételek mellett felvétetik Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt-Gothárdon — Vasmegyében.
(■yiígyazei'' óh költmók nélkül minden betegnek eröt ttd Hevnleni lére Du Harry Londonból.
(Ki küldetett.) Egy betegség aom képe* a finom HrvnlcNrlére du llorrynnk ollenál-ni, mely gyógyszer ós költség nólkül raeggyó-
gyit mindon gyomor, idog, moll, tüdő, máj mirigy, takhártya légzési, hólyag ós vesobántal-mat, gümókórt, szédelgést, szUkincIlüségct, köhögést, oméaztési gyöngeségot, szorulást, díarrliöat, álmatlanságot, aranyőrt, vizkórt, Iá/ it, tiszkórt, vértorlódást,fülzugást és liányási ingert ínég terhesség idojón is, diabotest, bús* komorságot, sovánj* Kodást, csuszt, sárgaságot a 72.mX) gyógyoset, molyok minden gyógyszer* r.''l ''laczoltnk ; többi közt bizonyítványáé, pápa 0 !* vntségótól, gr. l''luskow udv. marsaitól, clo Breliau mar<|uisnótől. — A búsnál táplálóbb lóvón,aKuvalcaciőro felnőtteknél ós gyermekek-nélőO-szerte megkíméli a gyógyszerek költségeit.
Bizonyítvány dr. Vizahiy Józseftől. Sa«-loveny Magyarország, 1867. inai. 27-én. Nőm, ki több óvig étvágytalanság-, álmatlanság ál talános gyengeség h más fájdalmakban szenve-'' dett, Du Barry Itovalesciére jo által ogószen helyreállott, s én o kitünó tápszert minden szenvedőnek jó lélekkel ajánlhatom. Legmélyebb köszönetem mollett maradok alázatos | szolgája Vizslay József orvos. (1.
Pléhszelonczékben ''/, font 1 ft. 50 kr, l font 2 ft. 60 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fiit 10 ft. 12 font 20 ft. 24 fout 30 ft — Rovalesciéro Clio-colatóo táblákban 12 csészére 1 ft. 50yki ; 24 csészére 2 frt 50 kr ; 48 csészére 4 frt 50 kr j poralakban 12 csiWzére 1 ft. 50 kr, 24-rc 2. 50 kr. 48-ra ,4.50 kr, 120-ra 10 ft. 288 ra20 ft. 570-nt 30 ft. — Kapható: Barry du Barry ós t-rál Bécsben. Wallfisohgasso, Nr''8. Pesten ''Jlf-rölc Józtaf gyó^ysz.;résznél,Kolozsvárott Kron-stiidtornél, Alsó-Rubinban Tyrolor ós Schlo-singornél, Dobroczonbon Borsos Foronoznól, Dunafold váron Nutbora Pálnál, Károly fóvárott IJrilli F.-nél, NngyKnnittiln Lovdk K''lrolyndl-Ersokujváron Conlegner Ignátznál, Székes-Fe-bérvárott Diobnlla Györgynél, Vorsoczen Fi-schor Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fiiszer, és esemegeárusiiknál.
■ •- —*• • • • ..ni ii........ - . ...
— Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget lapunk inni s/.ámának hirdetési rovatában levó Ujlaky, Ilirscbler & fia alsó domborui faraklá-rára, mely a Dráva montében a legnagyobb.

E
IV..
franz kugler''8
landwirthschaftl. Maschinen-Fabrik
und
(641-1,3)
Eisengiesserei
ln W I B INT, wahrin»,
empfiehlt ReihensMemaschinen nach Garrett, 7, 9, 11. 13 reihig, mit oder ohne Düngerstreuvorrichtung, GÖppel- und- Göppeldreschmaschindn neucster Cons-truktion.transportable Göppeldreschmaschinen uiit Putz und Kinsutzvorrichtung, Putz-, Mahl-, Schrott- und Quetschmühlen, Rubenschneid- und Mussmaschinen, Kukurutzrebler íür Hand- und Kraftbetrieb. Mechelmaschinen für Hand- und Kraftbetrit''b, Heurechen, Heuwender, Eggen, Erdkrustenaufstachler, Ringei-waizen, alle Gattungen vorzügliche Pflüge, sowie allc in das Fach der Laml-wirtschaft einschlagenden Maschincn und Gerttthc vor/.Uglichstcr Konstruktion.
Auch werden Auftiáge für Einrichtung von Brauereien, Brennereien, Wasserleitungen etc. etc., Ubernommen und bestens ausgeführt.
FIGYELMEZTETÉS!
Egy idó óta kereskedők pompás hirdetések által rosz órákat ajánlanak a t. c*. közönség, különösen a vidéki lakosok félrovozeióséro. E kereskedők sem órások, sem — mint állítják — óragyárosok, ennélfogva az órának belszervozetéról legkevesebb értelmük sivnlamint másfóledául avult lógonymftvet, pakfoiigállványbnu mint uj szabatos mftszuril lírákat, S. Eladnak pélne leg közönégosobb órákat valódi angol órákul sl''». Azért óvakodjék mindenki ilyfólo haszontalan
órák vovéaétöl. '' ;
• * #
yj^T* A ki egy valóban jól rendezett és olcsó órát akar venni, forduljon a jó
hirnevü ÓrÉlsllOZ, herz m •,
ki átalábancsakis az óragyártással foglalkozik. Bécsbon, (Stefausplatz Kr. G.)
HERZ DL
fpolg. órás Bócsbon, (Stofansplatz Nr. 6. Aussenseiton, dos Zweltolhofea) számos óv óta jó hirnóvbon részesülő legdúsabb tartalmú
öra-raktAra
ajánlja mindennemű jól rondozett óráit uagy váltóinkban, egy óvi jótállás raollett, a következő árjogyzók szerint.
tieiiH sncbórák.
(560-*,13)
kltdnS miti8»éK<lck a cs. k. kémléixeti hivatal Alul megpróbálva. ff Mimlcn ixabályoxolt óráróli Jótálláil j«ftr adstlk.'' A nem ixabályxoll drbja tf fltsl olcióbb
- email. 30 -36 frl
Vt rfi ír A k ; KilUt liengsr ór. 4 rubl 10—12 írt
• sranyksr.
• rugrfv»l 13 14 frt . keltS. födéllel 15-17 frl
• kri.tAly üveg. 14 17 frl
- horgony r. 16 rúb. 16 — 1''J frl
- fln- esllitlspiml 20--98 frl
• kettSi ftMIIsl 18 -23 fjt
- fiiionisbb 24- 28 frl
- »ng. h.kriii. üt. 18 -25 frl
- horg.hsáiór.k.lsp 24 — 26 frl
• remoutuire s nysk-iiAl hnisndtS fel 25 - 80 frl
• rem. k«tt8i fed4l. 36 40 frt
- jegecxllvfggel 80 - 36 frl
- horg. Iisdi rom. 38-46 frl Arany h«ng*r<SrNr.3ar. 8r. 30-86 frl
horgony 16 r. 34 — 44 fn
• finom. sr. Isp 46 - 60 fri kettői lappal 65 - 66 fn
arauykO-
pínynyel 66. 70''. 80. 90. 100 120
• jfgcxllvfgg. 42—60'' fl Aran/ etil srllap 60,76
romontoir 80, 90 100 frt
- - kel. lap. 100,110, 120 160 frl Vadin t» munkás romontoir pakfong
talmi aranyokban 13—47 frl Hö Igy órák KiOtt csll, 4 8 r. 13-18 fl Arsuy - - 26-30 ft.
• hnlgyórák sr.lap. 35-40 fn email, gyémánt. 38—48 frl
. krittlilylnppal 36-46 frl . kettSilap 8 r. 40 48 frt
- email gyAiniiniok.60 65 frl
- hölgy horg. órák 40-48 fn '' - jcgorxUreg 45 60 frl
. kelt''í* lappal 50 66 fn remontolrok 60, 70, 80, 90- -100 fn
• kel íödíl. 90, 100—110 frl Axonkivill mindenfele óranem késiletben van.
L. Kiüxt órák 1 - llóO-igsranyo* latuak.
KiIIM óraláuosok 2 frt ÓO kr. 4. 6. 6. 7. 10 12. frl.
Arany óraláociok 18. 2.V 28. 30,40. 60. 60. 70. 80. 90. 100. frt Keltő (iriivnl 7 ft
— Kellt órával, mely a keltéinél gyergyát gyujt 0 frt. - Bi* toiitó keltő, riantó tünel, mely egyiierimind gyergyál gyujt 14 frl. - Párisi kftllo óra dinéi brorfci-tokban 12, 13 frl,
Hordozható Ariégi ellenőrzi órák.
— Horgonytól?, rubinnal, ai eddig létesSk kö»Ul legjobban lián* nálható mindou vanpályaudrari Srró-uóre, íiluháiakbau, gyárakban ilb. Kién óráknak mindegyike ugy van liervesve, hogy hat klllöntólo helyen
ellentfrOi 40-48 frt.
Lcguaaryobb válanték a leg-
amo»eo p«. sl bronoz orákbsa. 18,
20. 22. 25—30 ínjával; -•- ugyau»» UtSmftvel 28, 30, 3ft, 40, 50, 60 - 100 frttal.
Legnagyobb raktár lagaorákban.
Tulaj Ion gyárlinAny, kél évi jólálláiial; Naponts felhuiandó 10, II. 12 frt — Minden 8-nap felhuiandi'' lő. 17. 18. 19, Í0. 22 frt Ugyanii óra- éi félórailtéiiol 30. 33. 35 frl.
, óra- éi nngyedóralllétiel 48. 60. 66 frt llónapoi regulslenr 29. 30 32 frt- OioinagoUi IBgaó''rák-nál-l Irt. 60 kr.
Minden javitáiok lehető legjobban végoitsinok. Vidéki mégren-delének ai OmigncV kénben hekdl-déio uagy poitáui utánvét mellett legpontoi\bbau teljeiiltetnok. M(; nem felelő órák kicseréltetnek.
Orák cieiébe ii elfogadtatnak. KlIIOn kívánatra kUldOk bejött fluie-gokért aránylag órákat éi láuetoka-válantáira, él a meg nem larlöt-áruért járandó Ouioget viniakUldOmt
Kérem figyelembe venni!
Minden Aron legjobbiierüek éi kereikedők vagy nem óráiok által ajánlottakkal Oine nem vegyi-Undok.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
.. i
Központi szállítási rakhely a ,.Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Óvfyü: Tapasztalván, hogy az enyéimnek szóról szóra után-nyoiuott, sőt a közöniíég ámítása végett hamisított név/aláirásommal ellátott használati^tasitvA''ny^kkal árultatnak Seid-litz porók, s evégett a kül alak hasonlatosságánál fogva sajA gyArtmányommal könnyen felese-róltethetnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjeg> ossol óvok mindönkit miszerint: „ax általam kruxltctt Helillitx-pov mbuUm kqtulyája hasonló h-finzltmenyektől! mef/ktílönböxti''téMÜl naját véőjefíyem én aláírásommal ellátva.
/ira egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás minden nyolve''n. E porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekbon bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanul az első helyet foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a legrészlotesebben tanúsítják, hogy o porok rögzött szorulásoknál, emészthetleiiség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, veso és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül bysteriára, búkórra és huzamos hánvásrahajlamuál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógybatást eredményezték.
Raktárak Nagy-KanIxsán: Belus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fcsselhoflfer J. és K<»
senfeld F. uraknál
Belovárott UkoHcs O. '''' Msrozsllbsn Iirtl Nándor .
Csáktornyán KárHix II. . Banok Szt. györgyön Kibic* J. gyógvn.
Kőszegen Ciaciinovita Iitv. gyógyn. Szsmbsthelyrn l''llich Kerencx gyógy.x
Kaposvárott Kegl Nindor gyógyít. Sopronban Meiey Andrái gyógyíi.
. Kohu Jxkab Zágrábban Mittelbsch 7.i. gyógyn.
Kereszten ltreyer Jakab fial " . CoyleiU J. J. gy%yix.
KapronozáA Werli SAtid. gyógyix. | , IJrneiix Kr. gyógyix.
Istenyen Kallvoda J. gyógyít. !|
Ezen ezreknél kapható még: (544—52,23)
A norvégiai Borgon városból való logtisztább és legbatályosabb
■valódi Dorsoli-lialmáJZBlr-olaJ.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt. Mindon üveg, más haltpájzair-olaj-fajlól leendő megkülönböztetés végett vódjogyommol van ollátva. '' v . .
A valódi Dorsch-halmáj-uir moll- és tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyitja a legolidültobb köszvény- és csúszbajokat, valamint ax időszaki bőrkütogeket.
Ezen.legtisztább és loghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egy begy lljtéso és kiválogatása által pyorotik, éa átalában semmi vegytani közlés alá nem vona-tik, hanem a bopccsételt orodoti Üvegekben lévő folyadék ében éj» ugyanazon állapotban van, mint ar. közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsben.
UJ EllDflKES MU!
WaJdltB József könyvkiadó-hivatalában Nagv-Kanizsán megjelent és minden hazai könyvkereskedésben kapható:
''„HALLJü® A S£ÉrSXéTM:
vuigyarfelkÖHxöntö (TOASZT) könyv, szerkesztették:
Wajdits József ós Batorfl Lajos. s
Második javított óa totomea^n bővitott 380 lapra terjedő diszkötésü s csinos kiállítású könyv,
ára 1 forint 5o krajezár,
A nagy-kanizsai
KmsraiXiVH- és IPAIt-KA.\K,
a t. cz. közönségnek értésére adja, hogy tevékeny-
ségét a váltó-üzletre is kiterjesztette, és I
ezentúl nnnüénnemü e szakba vágó üzletekkel fog-lalkozaiul, -4- vesz ésc elad niindenneniü állampapírokat, részvényeket es sorsjegyeket külhont pénznemeket, arany és ezüst érmeket, végrehajt minden > bizományi megrendelést, a bécsi és pesti tőzsdé-® ken, — elád végre mindennéfftii értékpapírokat és j sorsjegyeket havonkénti részletfizetés mellott, szilárd és előrtvös feltételek mellptt, ugy szinte Ígérvényeket minden sorshúzáshoz ^ (6<3_K9)''
AZ IGAZGATÓ TANÁCS.
MiuMuimn^ttMf*
SS
A
valódi
or««. .xab. legújabban ■''> Fel.ége Altul ki. vált.ággal kitQnit''att, u orvosi kartól megvizsgált, • »lke-
i ütnek (Atátl exerfélek^pen kipróbált titkon <ur a patká
Byok házi • mezei egerek, vaknndok é. svábok teljét ki-iitá.ára, (melyet sokfelé megpróbáltak bsniltail utánozni • ánslnl,) hamlsitlan rolnS.égben
Nagy Kanizsán R08ENFELD ADOLF ur
kernkcJf«4brn, l''e.ten Hchlielder U. Lipót utcsai kere.kedé-
, eébeu kaphstó.
Kgy nagy bádog 1 frt, kj« bádog HO kr. Egye. bádog megrendelése i> utáiivétcl mellett gyor.an tel* •ittetlk.
l''Kyanott kapható oiltrom kenőcs rgy.-dnli .«.>r a ragynö-lysgok é. tyúkszem ellen, egy tégely 50 kt.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből: Kérek még egy pár tégolylvol küldeni, mert a nagy meny nyltégü patkányok kiirláxArn oitlkaégef, at eddig ha.xnált kitűnő hMá.tal volt.
Ti.xtel.ttel Velnietén , Károly váro. mellett juu. l7. 1»71.
ULLMAN BETTI
f>76- baesonbírlfiafi.
Odorin-szájviz.
Többszöri tapasztalás bizonyítéka után bátor vagyok mint toilcttrtszcrt e valódi illat^zájvizet a reggeli'' fogppr és fogpasla helyett méltólag ajánlani, nem különben gyógyhatásúnál fog a crósiii a fogiziuot, eltávolítja a már jelen lehető ízt (^)rbut), ■kellemetlen bllzt, megszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek, melyet a t. c/. közönség egy szájvíztől követelhet. Ára használati utasítással 70 krajezár.
Mügri;ndolhet<''J ki''zpénz fizetés-, vaj<y poslai iiuínvot mellett
Kalivoda János
gyógyszerésznél, Letenyén, Zalamegye. (jHoina^oltUért 10 krajezár szá-
3)
mittntik
(i;ia iw.7)
. FKÍjUERMA YEU AdOSTON
özvegyének elsó tn. ktr. szabadalmazott
vizathatlan kautschuk-pony vagyára
Pesten (25 év óta áll fotln) (fii3 12.9)
ajánlja olismert legjobb készítésű vizáthatlan ponyváit tetszés szerinti nagyságban Icgjnlányosabb árakon. A gyár llctkiis-rulolHii van, szemben u vasúti állomással. A raktár és iroda Pesten, Lipótváros kétsas utcza 12. sz. az udvarban (a fiókposta mellett) (íot-lle* JniioMtitl.

Jelentés.
Alulirt zene i{s énektanár lakhelyéül N.Kanizsát választván működéit 8zept hó iö-du incgkc/dcndi A tnnonezok fVIvtítelrét Wnjdits .Józsuf ur szívok leend eszközölni u^y a közelebbi feltételek is nála tudhatók nio#
Mir/íl a n. t. ktfzöiiHdget tisztelettel ertesiti.
GRI1SZ ANTAL
zenetanár.
HIRDETMÉNY.
Nagy-Kanizsa váron tanácsa részéről köztudomásra juttatik, miszerint a
n.-kanizsai főgymnasium 8-ik osztálya
folyó dvi oktober hó I-Jn-megnyittatik. Nagy-Kanizsán, aug. 23. 1871. ^m
GÓZONY FERENCZ,
városbíró.
MALOM eladás:
Zalamegyci Börzönczo község határában levő
vizes malom
egv hold területű belsőséggel s
1 a k h á z zal örök árban árverés
— . »
utján a legtöbbet Ígérőnek eladat ik.
Az árverés napja f. évi október 1-8Ő, délután 2 órakor. Bánatpénz 100 ft.
Bővebb ludósifás Kaczorlakou u |>, Oelse, Petrlcs Imre földbirtokos megbi: zott urnái kii])ható. (.;3<»

Monogramm és pecsétbélyeg nyár.
• ifitrj- 24,7)
Főraktár papír fehérnemű vászon -imitntióhól
S~\
KANITZ C.
PAPÍR.RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcz^6 ik szám a .fehér hajóban,"
ajánlja gaxdagon fel-tereit raktárát író- í. I e v él - pa pi r jáb <\l. levél-borité k, aetél toll-tolltartó, tollké., peeaét-via.t, m á t o I ó ét a I • x a r i n t i n I a, i r 6 n, r a j.t • 4 n é. teljr. r a j t e t» kö 10 k , tuiebok é. technikai toalékek, rajtpapirok, göngyölítve, pau.-papiroa é. pausir vá.ton, mámló gépek, fnl.xerelt I r ó m a p pá k telje, iró-a.xtali e.t-kBxftk actél- é. hrontból, finom t i nt a t a r t k , albumok xene é. anélkül, .xivar éa x.»b-t árciák,utató-*xivartárexák, ngy mint mindennemű tárgyak i t k o I a ó. irodai ha.xiiálalnkra-Klllónftten ajánlom .aját gyártmányú I e v 11 p a p i r o m a t, a legújabb fsinczctU monogram-mokkái, látogató jegyek é. I e v é I p ee « é 11 C bélyegek, klllGnö. liliomán k-.iitvo a legjutá-nyo.abb árakon.
Látogató jegyek
a la mlnute tsinnyomattal 100 darab Ir-günomabb brittel-
100 levél é. loo boríték nyomva lAAl"!P''7* kr. . .,„,, . i í. t i . rj, i 100 darab tiuom axinr.itetl ear-
1 ft - 1 frt. 00 kr. . u., ,
Ion 80 kr.
100 db logtinoinabb franciia Mattlaek fehér vagy .xiuoxeit lft. 100 darab tiuom frauctia brillant papirra ''J fl M> kr. 100 darab konyom. finom keltol féuyii vagy brittől 1 ft. Minden egye. tor 20 kr több. Levélbélyegek.
11)00 db aratiyuyoinalu 2 ft ,rH) 1000 . vere. peexétvia.t atin 2 ft 76 kr. 10OO . eongrévo domború betűkkel, 2 síinucl 3 ft 76 kr.
. Mlndfn további ezer 50 krnl olcsóbb. <
Levélpapirosok.
100 darab névvel nyomva í>0. 80 kr.
100 levél .xitie. monogrammal 1 ft 40 HO 2.fto.
100 levél éa 100 boríték tainos monogrammal 2 fl >H) 3.80 kr.
levél exéggel fekete nyomatú 80 kr. 1 ft, 20 kr.
Minden axáx levél* ét ho ritékhot egy Igen tiuom papírvárosa ajándékot! atik. 1 rittmaDGOlevél negyedrét, exéggel fekete nyomatú 7 8- 12 ft. 1000 darab boríték kender pa-pirbél nagypbbféle exéggel fekete nyomatú r»--f> fi
Papir gallérok ós
legfinomabb váttou
Fr .''l.''i kr.
Kételök utánxá*.
I tnexat lehaitott g| I tucxat felállt gallér .''Kl kr. I . ké/elők 3r< kr.
I.ogujabb divatú. Ismét eladók százaléko! nyernek.
Nngy választék iniiidriinemll ti/lrtl, jegy tő 6* g.txdátxall
könyvekből.
Nyomtatványok kívánat • xerinti gynr.au é. txépen a leg. jutáuyoiabb árakon kéaxittetnrk.
PV^ Levélbeli megrendelések
utánvétel mellett a legponto.abban é. gyor.au e>xknxnltetnok.
Raktára valódi angol psrgament (hóiyagpapír) befőzött gyümölcs bekötésére.
A IiAJ KIHULLÁSA M KGVÚDVE!
Evekig tartó fürkészés folytán végtéro sikerült nékem egy
PÖRGÉS K,
\
Első nyilvános magasabb
*
kereskedelmi
tanintézete,
BÉCS
Lijtőt-ráfoM , 1*rátérni ntHHe Uii.
Ax iutéxet két ré.xre o.xtatik : a) sz Iskola, b^ a kUlttnsiakmákra.l
Ax Iskola 3 évet foglal magában : I. a ké.xltlö évet, II. ax i.kolail tanitá-t, III. a téuylege. mdkndéM. — I.. külön szakma: I » kalilnl o.xtályt, II. a va.uti folyamat, III. albi.to.itá.i folyamot, IV. nx innét-lé.i folyamot (I éve. Itnkénteaeknck), V. ax eiti folyamot. Ax itkolal -év oktober 1-én kexdödik.
At intéxettel ►gíbrkntiut klllan (O''.M rt fi)''
taniroda kereskedői tanulmányokra
aiok .tárnára, kik koruk, állátuk, képxctt.égOk által ax i.knlábél már kiléptek.
Oki. 3 áu kexdödik egy
esti tanfolyam,
moly háiom h^ig tart, é. at egy.xortt ét Ot.xekötOII könyveiéit kereskedni ttáinadásl é. váltiStaut tárgyalja.
Topábbá elöadátokTtaltatnak a rendes vatutl-. forgalmi .''•» táv-Irdal-izolgálslrél axok txámára, kik a va.oUkuál alkalmaxá.t uyernl óbaitsiiak. A tanirok at é.xaki va.pálya-tár.a.ág hivatalim kaiból állanak. " ) ''''
Végre egy Uufolyaüi uyittatik a biztosítások minden osztály-zalairól. ✓ ''
haj- és
%.
feltalálása, mely által már 4 —ő-azöri használat után a huj kíhuUá^tu, valamint ae oly igen
kell........... jtlkkelyek képxődétte minden korra elhárittatik.
Ej;y üveg ára 2 frt., postáni küldéssel lő krral több.
Kapható a feltalálónál DEM AL liaj foaráisznö.1
Hécsben, bt Iváros, (Johannesgasse Nr. I.) .Megrendelések a vidékről azonnal teljesíttetnek.
Köszönet elismerés.
<)n haj- éa pikkely vizének Utazón használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen előáegiti. Ennek folytán ezennel alkalmat vonzók Önnek köszönetein a elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel '' IMIIM. J. (•00— 12) a mndlingi e«. k. .xab. va.«- éa ércsOntlide kftnyvvivSje-
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Alindenfélo chtffnonok, coffok, hajfürtök stl). a lehető legjutányosb áron kaphatók. Alhajuk
urak ré**6re tökéletes hasonlatosságban k^szitetnek.
Demal A., hajfodrász.
ltaktár van Pesles, Tflrflk Jóx.ef urnái, király-iltfxa 7.; Lfmberg-lx n Hneker H. urnái.
A tanintézet a am. vállá, és kOsoktatáallgyl minlsterium által ax egy rangra emeltetett, — mintán e kitflntcté.t mind
a végiéit tanítványok belhereudctét, mind pe.lig at''elért eredmények miatt meg ii érdemié, ax egy éve. nukénte.iég At igatgaté.ág fáradliatlan .xorgalma éa ax eredmény állal oly fokra előnyében ré.te.fllnek emeltetett a tanintéxH, hogy a többi intéxetek mindenben utánoxni anélklll,hogy at önkény, törek.xennk. — Ab iralátok . e p t. 2<".-á n vetxik kexdetuket. te. vix.gát le kellene Tervezetek mind a tauintéxotben, mind pedig a llock félo kftnyv-
tennlftk. ■ kereikedé.hen, Itée., Itothenlhurm utexa lf). at. Ingyen kaphatók.
Ujlaky, Hirschler és fia
f;ikereskedő társulat
ALSO-DOMBOltüBÓL utolsó pósta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, .................. fenyü-épületfáből
nagy és jól berendezett raktára van; inely raktárhói bármi cnciuü megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézvo midón a magas uraságok s a. t. cz. közönség to-
vábbi bizodalmát kérnók, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévó
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Ujlaky, Hirschler & Fia,
(529—2(i)
fakcrcskcdók.
malom árverés.
Kaszinyai urodalomba kebelezett gerbasoveexi 4 kerekű csapó-malom szilárd anyagimI épült lakházzal, és melléképületekkel f. é. october hó 1-én délelőtti 10 órakor Raszínyai urodalmi irodában január 1-tól 1872 3 egymásután •következő évekre nyilvános árverés utján bérbe adatik, mire a vállalkozni óhajtók .meghivatnak bővebb felvilágosítást adhat.
Raszinyán szeptember 12-én 1871.
(649-8,1)
tiszttartó.
m
Wajdits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomása Nagy-Kanizsán.
''Nagy-Kanizsa, 1871, szeptember 23-án.
39. szám.
Tizedik évfolyam.
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú netliap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar. gazdászai, tudomány es iiiilvmet köróbőh
■IllM IIMkltU,
•|in • lyakraa mátfU vagy két íven. N««rkr»atól Iroda én kiadó Ilimül:
WAJDITM JÖZ8KK kflnyvker»»kedéeéb»n.
Előfizetési föltételek:
j| lUlyl.en bé.bo. bordával éa vldékr. po.Un kOMvi, „ A ^^ "''f''í ]
, , '' 2-aaor ti éa minden tnvébbl belkutsiért ft kr,
Hirdetéseket elfogad:

Kgési évm: Kél évre • Évnegyedre
Hélyegdij minden egyen beiktatásért .''KI kr. A .Nyill léreu" egy pi-tit »or beiktatási dija l''i kr.
N Kanlnán: K aimS Mvatai,. KnitMyM! fui J.Woh. Pesten: zkhi.kr M. l.anü i.KOPOM),
FUI.Y t»
HINOKIt HÁNI)OK. BéoibM: IIAA8KN8TKIN k VOO-.KK, MOHUK KIJUOLV, OPPKI.IK ALAJOS ét NAPTLK8 ItKKMAN.
A törvényszéki tisztviselők kinevezéséhez.
Hazánk közigazgatási viszonyainak tényleges átalakulása a küszöbön áll. biz átalakulás mind politikai, mind társadalmi életünkben élőnk mozgalmakat idézett eló. Ez átalakulástól a szenvedélyes politikus és a nyugodt vérű magán ember egy iránt különféle combínatiók teljesülését teszi függővé. Az átalakulásra czélzó< törvények irányát a nemzet egyik része határozottan kárhoztatja, a másik rész pedig, mely azonban a nemzet -<jrósebb s e szerint annak uralkodó pártját^ képezi, a megyei önkormányzat rendezésében s c rendezésnek alapul szolgáló uj közigazgatási törvényekben, közjogi viszonyaink egy szebb jövőjének biztositékát látja.
Nem czélunk a közjogi viszonyok elvont elméletébe bocsátkozni s lapunk szűk terét politikai vitatkozások színhelyévé tenni. Kz batás körünkön ós lapunk keretén kivül esik. Miután azonban az átalakulást megelőző mozgalmak rés/leteit hallgatva bár, de folytonosan élénk figyelemmel kisérjük, hivatva érezzük magunkat arra, hogy azon jelentékenyebb és nagyobb fontossággal biró kérdésekhez/melyek a megye szellemi és anyagi érdekoit is érintő intézkedések közben felmerülnek egyszer másszor — kü-löuös tekintettel Zalamogyére — hozzá szóljunk.
A hazai értelmiség, ennél fogva Zala-
megyo is jelenleg a törvényszéki tisztviselők névsorának összeállításával, a törvényszéki tisztviselők kinevezésének kérdésével foglalkozik.
A megyében levő kir. törvényszékek a megye igazságszolgáltatásának egyik első illetékes fórumai levén, kívánatos, hogy mind az elnöki, mind az ülnöki székeket olyan szakképzett és tiszta jellemű egyének foglalják el, kik a haza határain belől, a i közel múltban lezajlott viharos események j veszélyei közt sem vesztették cl nemze- J tllkhez való ragaszkodásukat; kívánatos, hogy mind az elnöki, mind az ülnöki székeket olyan egyének foglalják el, kiket a fájdalmas körülmények kényszerítő -hatalma sem volt képes oda erőszakolni, hogy hazájuk iránti kötelességeikről csak egy perezre is megfeledkezzenek, hanem a múltban ugy, mint a jelenben, híngolu hazaszeretetet s gyanútlan jellemet képosek felmutatni a higadtan bíráló közvélemény részrehajlatbvn ítélőszéke előtt.
A mi,a törvényszékek ülnökei és egyéb hivatalnokainak kinevezését illeti,erre nézve kívánatos volna, hogy a kinevezés teljesítő minister mindegyik folyamodónak szakképzettsége s egyéb megkívántató tulajdonairól személyes meggyőződéssel bii na, miután azonban ez korunkban, midőn a hivatalt keresők serege folyamodások özönével szokták áz illető helyeket elárasztani, teljes lehetetlen, nem tehet mást, mintha az elnök ajánlatára némi tekintettel van s
annak ajánló szavaira, ki a törvényszék hivatalos múködé.séról felelős, lik nom is kizárólag, de minden esetre f.» súlyt fektet.
A törvényszéki elnöktől pedig, kitől az ily ajánló felterjesztések kiinduliTuk méltán megvárhatjuk, hogy ne hagyja magát félre vezetni, a családi összeköttetés, baráti viszony s egyéb mellékes érdekek contóján feltolakodó protektorok hízelgő előterjesztései által, mig ellenben ne utasítsa vissza minden meghallgatás nélkül azokat, a kik komoly tényeken alapuló felvilágosítás szándékával közelednek hozzá, különösen pedig ne ignorálja a közvélemény nyilvános felszólalását nehogy egyik, vagy másik irányban eszközölt eljárása a szakképzettség rovására történjék.
Nagy-Kanizsa művelődése érdekében.
Nagy-Kani&a város szellemi, do különöseit anyagi tokintetbon rövid idő alatt hosszít utat tott. Igaz, hogy a ki a sok felé elágazó s roppant összeköttetések központjául szolgáló déli vasúttársaság nagy-kanizsai állomásától a városba kocsi/.,még most is fojtó sllrü porfelloggo1 talál-kozik-olső tokintolo, do ha a másik pillanatban figyelembe veszi, hogy kocsija nagy költséggel épitott s gonddal taturozptt klinker uton robog végig, ha tigyolembo voazi, hogy azon a lto yen, mulyon a kocsi jolenleg könnyű zfirejiol gördül tova, csak másfél évvel is oz olótt feneketlen sártenger süppudozott, ha figyelemre méltatja azon szorgos''munkálkodást, moly Nagy-Kanizsán bár melyik vidéki városnak is boesületéro váló épülőtöket emel és utat készit a végre ha" tekintetbe veszi azon élénk forgalmat, melyet Nagy-Knnizsa piaczán a korcsk-.''delem kifejt s
tnelylyel kevés vidéki város mérközhetik : ol kell ismernie, hogv Nagy-Kanizsa a vidéki városok kö/.t egyik elaő rendű helyot foglal <d, l)e ha Nagy-Kanizsa közszollemét valaki közelebbről kezdi tanulmányozni, sk^m^ruan fogja tapasztalni azt'' ia, hogy o város közszolleme nem f<-l><| meg teljesen a várakozásnak s különösen a magyarosodást illotólog nem tartott lépést a magyar-korona alá tartozó többi városok haladásával.
Bocsásson tneg ujikűnk a német nyelv békés szelleme, nem akarunk mi neki hadat izonni, nem nkarjuk mi ót teljesen száműzni, jólehet hazánk magyar haza s nomzetünk magyar nemzet, do legyen szabad a német-nyelv megsértése nélkül kijelentenünk azt, hogy ogy a magyar haza egyik logmagyarabb megyéjében lovó magyar város magyar jogokkal biró polgárai, szóval és tettel magyarok legyenek ; s mig a német nyelv iránt olyan lovagias türelmet tanúsítnak, mig a német nyelv iránt olyan udvariassággal viseltetnek, milyent művelt magyar«ember a külföldi vendég iránt tanúsítani mindig szokott, add''rg anyanyelvűkké az idegon, n kültöldi vendég, a német nyelv helyett szóval és tényleg a magyart tegyék. Kzen méltányos nőt nemzetiségi tekintetben jogos kivánatunk-kai azt hisszük, nem sértettük mog a német nyelv békés szellőmét, de nom is akartuk.
Nem akarunk arról szólani, hogy a vároM polgárság melyik részénok bolélote szolgáltatott eddig isa német nyelvnek nyugalmas,zavartalan azyluinot; nem akarjuk elmondani a városi polgárság melyik része ápolta edtlig is a külföldi idegen vondéget a német nyelvet saját édes gyermeke gyanánt; nem akarjuk olmondnni,. hogy egy magyar város magyar polgárságának egy része hogyan küszöbölte ki eddig az idegon külföldi vendég- a német nyelv miatt saját hazájának édes gyermekét a magyar nyelvet. Minderről ezúttal szólani nom jikarunk. Ennok
T Á RC Z A.
A távolból.
(Zombor, iieptember 12-án 1871.)
l''gy airok utánad, Ugy tokogok írtad — Mert fáj a ailvamnek,
Hogy te meg uetn érted.
%
A távolbél egyre Hobajtok utánad: J Kgy éld forgósáéi Keblemben a bánat.
Életem livatar, Kelbője a lelken, lliindolatorj orkán, Veiuv a aaerelmem,
Menydörgíi véaa vagyok, Pe ha U megaaánnál I ... C''teudesobb Unuék S H.elIG fuvalmánál.
Karjain gyengéden Lágyan ölelnének, B balálo* holtomig, Hlvao laeretnélek I
KŐMIVKH IMKK,
I
Napló töredék,
Szenvodét telt életem mikor fogtt rév-partra jutni? mikor fogod a kínokkal tolt órákat boldogabb fényözönben látni ? soha . . oh talán soha! l)o nem zúgolódom ellened isteni végiemény, megnyugszom • meghajlok akaratod «l0tt, meg mint titkos lény olótt.
Mi éltem ? . . mivé levél ... hol vagy( ifjúságom tüude álma ? . . hova tüuél boldogsá-
gom reménye? — Letűntél mint az ég csillaga, avagy csak fény valál jövél és elenyésztél ? Nem — to nem tűntél le, ott ragyogsz szivem legmélyebb érzelmében, s velem jösz az édes anya ölbe, oda — hol örök álmodat fogod édos szondergésben átaludni.
Kimondani e szót nom szeret, a.inyi mint átérezni a pokol irtóztató kínait. S miért? Kérdezd meg a repülő madarat, kérdezd meg a futó fellegot; • villáma fényiben adja válaszát az ég szava.
Mért nom sújtotok csapástokkal ti czik-káíó égi fények ? miért nem adtok vissza annak, ki adott. Vagy talán ördögi kaczajra fakadtok ti zugó viharok? kaczagj, tombolj — • járjad vad tánczödat, fusd bo a rengeteg bér ezoket, söpörd el a sziklafalakat met; de erőd megtörik e keblen, vipázapatta-nik márvány táblájáról, mi a*_iic«ő vulkánt takarja.
Számlálom a csillagokat, hóid bána-toa arczát fordítja (elém . .'' álW''p''illáimra nem iő. Kgy szellem langy zephir szárnyaival érinti fáradt pilláim, mogssakad a földi gondolatok ''szála, én « szolid morphous karjai közt elszállok a szollomok viránydús hónába. A közeibon syrén hangokat hallok, dúsfény vesz mindent körül; egy szellem surranását látom a : vakító fényben, ajkai — melyok mindoh mozdulatnál rózsákat teremnek — megnyílnak ... ; már, már ballom a boldogság nagv szavát — fölébredek I Vi&szaszállok a prosai földre,egy kis ''harang ezüst hangja hallatszik, a regpir bibor
sugarait lóvoli bo ablakomon, leborulok.....
imára nyílnak mog ajkaim, imádkozom to érted. I '' Szépen ragyogott a nap a kéklő égivon, i csak néha-néha sikamlott ogy Jbárány felle-'' gecske tova.
Octobor ó-én 1869. A madarak vigan
csevegtek a még zöld lombok közt, még ogy vissza maradt fűlomilofájó hangokban tört elő; mindoz oly jól hatott elhagyott árva lelkemre.
Napok óta nom volt nyugtom, napok óta keblemen hordoztam — őrizgettem a zajló titkot; — hogy vagy szétromboljon, vagy egy — a távolban pislogó remény szállal új boldog életre ébreszszon. Do erőm mindig hanyatlott valahányszor a lepelhez közelitettem.
At óra ütött I . . . .
A szenvedések fölött győzelmét tartá a remény. A koczka már ol volt dobva, én megalázva, meghajolt--meggörnyedt tagokkal
esdtem egy szolid tekintetedért; a a szelíd te-kiutet helyatt a megvetés undok villany ütését éreztem,--szerelmem a porban fetrengett.
Láttatok-o már egy anyát, kinek egyetlen magzatát a véres bakók elragadták, hogy szemoi előtt legyilkolják? Láttatok-e már vihart a tengeren, a ogy csolnakot a torony ma-gasságnyi habok közt; ogy élőlényt szétdúlt vonásokkal küzdeni a vízi titánok ellen -az életért ? s mondjátok mit szenvedtek ezok ? Azt —- mit porba omlásom alatt átéltem. Futni akartam a helyről, futni a világ valamely fél-rocsó zugába; vagy szétzúzni az agyat, inoly-ben az első gondolat szülemlett; elnémítani a szivet, melybon az első érzés fölgerjedt. Do én rab voltam — no-hjgyjétek nem gyávaságból — rabja varázshatalmának, nyomorult földi teremtmény, nyomorultabb a féregnél.
Sötét follegok tornyosulnak az égen, a láthatár sötétülni kozd. A nap, mely oly tündöklőn ragyogott homályba vész. Kétes fény" önti el a föld csillagát, a bcrczok''ról zugó moraj hallatszik, az elemek csatazaja; már hallani a rocsegést, látni á czikkázó tűz kígyókat; hallani mint csattanik, összeütközve a bérezek
tölgyeivel. A moraj mindinkább köyotebb hatol, már jól hallaui a/, ég rómitő szavát, földet rázkódtató hömhöléssel. Az állatok eszeveszetten szaladnak, vagy rcinogvo megvonják magukat odúkban; a sudaras fenyő hajlongva látszik imádkozni; az ablakok rezognok félelmükben ; az emberek halálsápadt arczát, még halványabbá festi az ég czikkázó tüze, egy dördülés: az orkán gyors szárnyakon repül, sziklafalak dőlnek le a futó előtt, lakások omolnak porba.
Nagy vagy te természet ura I
Még néhány perez, a vész megszűnik korbácsolni o bolygót. Az égről foszladozni kezdenek a sötét fej legek, kibújik sötét köpenyéből a nap, s mosolyogva derengoti fényét a még előbb oly szép mezőkön, melyek az égi csata után kihalva látszanak lenni.
Do nein ilyen a szív csatája 1 , A természet szép bársony köntöse kihal, a jövő ismét viritóvá teszi; — ha a sziv meghal, többé virulni úgy nom fog, mint a sziv csatája elótt.
Feledni, el kell felednem azt kit imádok
— szeretek. Ti kik nom tudjátok, mit tesz a szerelem egész hevével ábránd világunk feltalált eszmény képén csüngni s oz eszményképet mog is feledni akarni, mert a végzet úgy akarja —
— nevessetek, kuc/agjatok egy ifjú szerelmén.
To jó lény, —-. ki körömben vagy, ki lá-töd szenvedésem és részvéttol vagy irányomban; ki barátságod és jószívűséged által annyi balzsamot nyújtottál szenvedő lelkemnek, mivel köszönjem és háláljam meg e részvétedet. Fogadd egy szenvedő ifjú köszönetét, kit a szenvedések férfivá edzettek, s ha jutalmat érte ntim adhatok, legyen jutalmad az, — hogy . a feledés ösvényén haladva, fájdalmim vigasztaló » fóldoritó'' szavaiddal onyhitéd. S ha maj*
elmondására szükség esetében más Alkalmat választunk.
Adja az ég, hogy ez ulkAlmat soha se érjük meg, mert az nekünk fog leginkább fájni.
Kanizsa város polgárainak bármelyik része van vádolva a német nyelv ápolásával azt rövid idő alatt alkalma les* tényekkel megcáfolni. Városunkba niAgyAr színészek érkeztek s előadásnikat Bokody Antal igazgatása alatt a .Zöldfa* vendéglőben rüyid idő múlva megkezdik.
Ha o színtársulatot előre, mig előadásait nem láttuk magasztalui igyekeznénk, éppen oly jogtalan dolgot követnénk el, mintha képessége felelt előre pálczát törnénk. Som hz egyik sem a másik igazságtalanságot nem akArjuk olkövetni. Véleméuyüuket akkorra tartjuk fenn, midőn az előadások folyamatban leásnak. Ezúttal azonban csak annyit mondunk, hogy egy magyar színtársulat, mely egy vidéki népes magyar város hazafias ér/elmében bizva szini előadásaival nemes szellemi élvezőtől akar nyújtani, mogérdemli azt, hogy uton magyar város-polgársága, melynek köréből a külföldi idegen német künstlorck és süngorok duzzadt •tárcxával. távoznak, legalább személyes meggyőződést szorozzon magának egy magyar szintirsulat képességéről s nzt magyar polgárhoz azt illő pártolásban részositse.
Jónak látjuk végre megemlíteni azt is, hogy a színtársulat szombatim vagyis f. hó 23-án Tóth Kálmán hatásos .Nők az alkotmányban" czimü vígjátékát, vasárnap i, hó 24-ón pedig „A váltóhamisitók* czimü énekes népszínművet Adj a elő.
dan a végzet körödből''a messze bérezek mögé Az — hol az enyhszuvak miket adál a sebet
begyógyítják;--emlékezzél — hogy van
ott egy iguz baráti kebel ki bála jeléül reád gondol.
Ha az éj sötét köpenyét borítja a nagy mindonsógro, minden élő lény alszik csak én virrasztok — némán, egyedül; s ha a dagadó párnák közé rejtem a főt, órákig elmerengek hzou kép előtt kit szeretek . . . . ós ő nem szeret; s ha ilyenkor a keserv.a kebelben lolzit-dul, s fájdalmas nyögéssel szoritja az árva szivet — érzem, hogy a meredt szempillák illegned vesednoK u fájdalom kisajtolja n könnyokol;
— s h;i a szende morplious megjelenik langy azuUújével étinti a nedves pillákat, molyok lezáródnak s félálomban ringatják magokat.... ti ilyenkor a könycsoppok záporként hullamik, s oda ömlőnek a párnára, még akkor is szenvedek. Sjia a regpir löveli be sugarait abla /tómon, s a rózsaláng fölzárja a köny tői letapadt pillákat, szenvedő szondergésomből fölébreszt , el kell rejteni a szenvedéseket nürü fátyol alá, mert emberek olőtt koll megjelennem,
— ha magamban vagyok akkor tombold ki magad fájdalom, s folyj te keserv köny.
Mi jut a szenveditek után osztály részo-mül . ... a. keserű lemondás a fájó elválás.
Ha majdan kongaui fog az óra bús ütése, mely a válás perczél fogja léire hozni, légy férfi-szív te árva sziv, és no. mutasd, hogy szenvedsz; ha majdan vas szárnyaim a messze rónákon és bérczekoo álröpültok, s ''neni leond ott senki, ki tudni fogja szeli vedéaim okát — akkor könnyoxz te árva sziv ; h ha zöld mezőkön fogsz czéltalaiíul barangolni, mintegy éji szellem, szemeim sóvár tekintettel fognak azon táj felé nézni hol ő leond, akkor fog hozzád . . egy fájó fohász a oz árvA szívnek repülni; s ha lukodbu fogsz visszatérni a kóborlás után te árva sziv, mely puszta és kietlen lesz; do lesz egy kis ró-zsabokrod, mit könnyeid záporával fogsz ön-tűzni, gondolj arra — hogy o kis virág ő — kit szerettél; s ha majdan nom Ifes/ok, ha majdan a porhanyó föld fog takarni, kérlek-ké* lek ! egy szerető sziv kérésivel,'') keresd föl hideg hantjain, mint n haldokló vég kivánatát. s hulluss két könyeseppot a távolban megfagyott szivre, mely érted élt, s újra fog élni; újra lángolni fog a hideg bantuk alatt. •<
TIHANYI GYULA.''
A felbőszült doromb.
ni.
Durva, »8t*t, Itsapos* jelt. in va*)-, amffc iratodnak
KorrA.it a való nem bl.onvítja rriin. F.n as er*n/t kere.ém, . leltem lf&nft..ket a telken | Tartsd mef mindkettőt! Kast asfcl, uein kosarat! J
H.
„Gyógyítsuk a sebeket44 „
. czimü czikk
és Szerényi Kiulre ur.
As l8Ü8-ik XXXVIII-ik törvény-csikk inegAlkotásA óta hazai népoktatásunk ügyo törvénye ala|K>n nyugszik. Három éve annak mióta a népoktatás toréu működő tisztviselők törvúnyos alapon múköduok, s hogy e három
év alatt a népoktatás torén, daczára a törvényes állapotúak csudák történtok, azt nem mondhatja senki, mert a csudák kora lojárt s helyét a uiogdön thotlon logica foglalta el, mely a tényok józan indokolását visszAUtasitbatlan joggal követeli. Do hogy o líárom évi törvényes alapon eszközölt működés a népoktatás jövőjét alá ástu, hogy o három évi működés eredménye olyan örvendetes tényekei nom mutathat fel, milyeneket a letűnt idők három századain ik bármelyikében liiában körösünk, hogy o károm évi működés u népoktatás állapotán érzékeny sobekoket ütött, melyeknek begyógyitása bizonytalan és kétséges, azt állitam ismét annyi volna, mint a napnak éltető melegét és tiszta ragyogását vakmerő cinismussal eltagadni s nemzetünk becsületét, egészséges észjárását és élo''rovalőságát a mivolt világ szemei elölt pe-lengérro állítani.
Legyünk igazságosak.-. Loplozzük le a hibákat, de ue tagadjuk ut azon érdemeket som, melyeknek oltagadása meggyalázná a magyar őszinteséget.
A magyar neinzotnok elvitiizliatlan érdoiuo, hogy minden jó, szép éa nifigasjttos ügy ihollett hamar fellelkesül, do nemes jellemének szomorú árnyoldala, hogy follobbanásábaii gyakran a szélsőségekre ragadtatik.
Igy törtónt a közoktatási törvények élőt-be léptotésénél is.
A mint közoktatási állapotunk szorvozéso az uj törvények szellemében megkezdetett, a haza halárain belől, <»z ország minden részében élénk érdekeltség, lelkesült mozgalom, kolotko-zelt. A lelkesülés hovétől tulárádott kedélyek azouban a magyar nép szolleipiVújjáteromtésé; nok módozatai felett ogymásköfl, a törvény határozott'' rondoletoinok daozárá, inogogyozni nem tudván, a reményteljes mozgalom hároiu különböző irányban indult meg.
A nemzet egyik" része,mely az uj törvények-
, bon a jövő noiiuedékszellomi fol virági isának biztositékát látja, do meg vnn arról is győződve, hogy sQinmi ombori mű egészen tökéletes netn lehet, kirívó szinog''-''t, fölösleges lárma nélkül munkálkodik a tanügy javításán s Iia itt ott a kezdetlegesség hiányait észreveszi, egész erejét a hiány kijavítására fordítja, s valamint*-ft hiányt kijavítás helyett dobra nem üti, ugy az eredményt sem kürtöli senkinek.
A nemzet o józanabb részén kivül, vap'' még két töredék, ptelv a higgadt munkálkodás helyett a féktelen szenvedély k/it elleuk-ző vég leién mozog. Az egyik töredék elvakultan dicsér, a másik elvakultan gyaláz.
Mindegyik töredék működése részint le-küzilhotlen tanutisinus, részint szennyes önérdekben találja magyarázatát.
Mig ezek a mozgalmak a nagy világ előtt, a fővárosi hírlapirodalom széles munka torén zajlottak ly, addig nem akarluuk a dologhoz hozzá szólani, gondolván, ho^y; az önérdekből származó magasztalás és a fanatisnius által .elvakított gy ülöjet végre is egyiránt kifárad, s ha pihenés közbon maga körül tekint'' olsíégyonli magát és magába száll.
Ez alatt azonban a gyalázok táborának egyik merész hőse -végig tekint a szeles hortobágyi pusztán és sztnioia „Zala-Somogj í''lvls-)őny"-ön akadnak meg.
Ez alatt fölkerekedik egy ember Bihar-'' vármegyéből, ft ki Zalauiogyét csak hitéből ismeri, a ki Zalamegyének tanügyéért mégsoliA a kis ujját sem mozdította iyeg és egy e megyeiek tanügyi érdekeit is képviselő megyei lapban elkezdi piszkolni a tanügy vozérfértiait s olyan lármát csap, mintha a tanfelügyelő hanyagsága miatt Zalamcgyének legalább is minden iskolája összedűlt volna ogy nap alatt. Ír o<fy czikkot .Gyógyítsuk a sebekot" czim ulalt, abban aztán miudoo sületleuségot össze habar mit a jámbor- lőlek maga setu ért,, ós elmondja bouno a tanfelügyelőket mindennek csak becsületes embereknek'' nom. Ugyan mi juthatott ennek az embernek oszébo mikor n piszkát Zalába hozta V Tán bántotta őt innen valaki? hiszen Zulábnn nom is fudta senki, hogy ő a világon van. J
I)o ezt mi mind nem vettük tekintetbe, mert n türelmes ember a laíkuftok szavát is meghallgatjit, hanem inikor láttuk, hogy valakin itt közelünkben tört ki a piszkojódás paroxismusa , emberbaráti k itélossé^üukét teljesítve komolyan ligyolmoilot Uk a/t a veszélyes irányra,melyen hulad; mogl vén győződve,, hogy a gyógyulás, ha kissé fájd duius les>. ír, okvetlen be fog következni s a Az megszűnik.
''feltük podig ozt atzal . az \ ovatosíágeal, hogy a szánandó ember szí m<;lyó\ legtávolabb-ról se legyen sérlvo, s,inert szoiuélyéliez soinnii közünk lem hívén, csupán o''.ikkéé^roducálluk lo valódi értékére.
Hnnom mi történik ?
Szerényi Endre a „Gyógyítsuk a Sebeket* szerzője, elkerülve az ogyenes válasz), kél köz--leméoyében kitekeri a nyakát annak, aqiit éti írtam ; belocsiposzkedik a tankerületi f gatók kinevezésébe, elcseni éa sajátjakint mutatja fel az én érvoinet, meghamisítja válaszomat, elnevez tudós ''szörnynek s e közben mindig hz én tudósságomról fantaziál, mint va-lami erisis alatt lövő lásbeteg.
Do lássuk mindezeket tényekben : A tankerületi főigazgAtók megszüntetését „Gyógyítsuk a sobekot* írója gazdasági szempontból ajánlván s nyomban azok fontnrtását a tanügy érdukében szükségesnek állítván, arra én a kövotkozó megjegyzést tottem: ,a tankerületi főigazgatók fon tartása vagy meg-szüntetésére csak két körülmény bir döntő befolyással. Es pedig: VAgy szükséges a főigazgató, vagy nem. IIa arra égető szükség van, rentartandó bármi áron, mert egy nomzet leg-hzentobb ügyének kipótolhattál! kárára gazdálkodni, a nemzet ellen elkövetett mogbocsáthat-lan bűn volna. Egy nomtot életéro • fonállására nézve nem az a főkérdés, hogy mennyi t, hanem az, hogy mire költ."
Min'' vaktnorő cinismua kell most már ahhoz, hogy obből valaki a szeméremnek csak ogy csekély érzetével is ast olvassa ki, hogy : .Állítja tudós clloufelom (mindig az én tudós-ságoinról fantáziál) hogy a főigazgatók minden áron megszüntetendők."*) Es Szörényi ur ozt kiolvasta I Ne tessék mosolyogni t. olvasó es nom mese. Ott van a „Z.-S. K." 37-ik számában mogiolont Szörényi félő válaszban. S ík hasáb 4 2t-ik sor, alulról olvasva. Erre aitán Sz. rop-
fmut bölcs képet vág s elkezd a tankerületi öigazgatók fontarlása vagy megszüntetése felett okoskodni mondván i „''A főigazgatók vagy ssükségosok vagy nom. Ha ssÜksógesek . . • do nom folytatom hisz a t. tjlvasó ezt az okoskodást az én megjegyzésemből már előbb is-merte, mint Sv»»l abból olcsetlto.
Az .Ellenfeloinnok-" czimü válasz első .föléből mutatványul olég volt ounyi. Most lássuk a második felét, mely a 38-ik számban jolorft meg." '' * • 1 .
Szörényi ur azzal menti magát, hogy mikor a tanfelügyelők lelkiismeretességét kétségbe vonta s azok hivatalos jolontéseit az ál-szinüséggel gyanúsította nom azt kivánta, hogy u ministor maga láiogaMon meg minden iskolát, hanem azt. hogy annak „kebelbéli mogbizott-jai" látogassák meg a tankerület 1—2 iskoláját. t ..
. Igazán mulatságos ogy omber ez a Szerényi.
Hát egy tankerülotbon ki lehet a minister-nok „kebelboli megbízottja", ha nem a tanfelügyelő,kinek becsületességében a minister bizva a tanügyet felügyelete alá helyezte?
De ha volna a ministernek a tanfelügyelőnél még kohélibb megbízottja is, kepzelhotő-e annál nagyobb absurduui, hogy valaki I — 2 iskola meglátogatása után jelentést tegyen ogy 3-400 iskolával biró tankerület közoktatásának állapotáról ? Hiszen ily absurdum nézetek mellett az orszáK különböző ügyeinek olintézé-sére nem is kelleno ogy tisztviselő setu, hanem csak egypár „kobeli megbízott."
Pultévo azouban azon vigasztaló körülményt, hogy e Szerényi-félő javAskt nem agyrém, ki garantirozuá azt az egypár kebelboli einbort arról, hogy holnap vagy holnapután num fogja unnak is arczába vágni valami Sze-vréiiyi-félo nullitás, hogy: a kobolbeli tnogbi-zott jelentése .öntotszés eredményezte álszinű lehet.;
Es az egészben. az a legmulatságosabb, hogy oz az ember, a ki ily absurdum dolgokkal mer a nyilvánosság elé lépni, más emberben képzeli feltalálni az erő hiányát és saját állitása szerint csodálkpzik azon, bámulja azt mint Valami uj kaput.
Aztán egy csation fordulattal ismét szómé-lyomnok szögezi a fczonnyes piszka-fát s hőai''eg interpellálja a levegőt, miszerint feltévo, hogy én tanfolügyelő vagyok, vau-.o elég képességem arra; hogy a felokezeti iskolát községivé reformáljam f
Hogy Szörényi barátunk, e t^dós papagály, t a közoktatási ttirvényt nem ismeri aton nem csit-dálkozunk, mert hiszen nom szakmája, tlo hogy az alkotmáuyos szabadság logcsekélyobb érzékével, a községi önkormányzat legcsokélyobb fogalmával sem bir, azt már egy magyarhon-bnn élő, a mAgyarfóld kenyerét rágó s magát magyarnak novező einbortől csakugyan rosz néven vehetjük. Hiszon Szörényi urat a leg-utólsó parasztbiró is megtanitjA arra, hogy nemcsak a törvény, rendoloténél, do az alkotmányos szabadság fogalmánál fogva is, as iskola jellege fejőit határozni, minden idegen s különösön hivatalos befolyás kizárásával, egyedül. az illető községuok van jogaj s ha a tanfolügyelő bármoly oldalról a község elhatározásra hivatalos prossiót gyakorolna, viszaélés /miatt bűnvádi kereset alá volna vonható.
>A „Gyógyítsuk a sebokot" czikk 4-ik pont-jábaiíSzorényi ur azt hangsúlyozta, hogy a mi-, nistérltanfelügyelőül no nevezzen ki toldesurat, vagy Uóla birót. Erre én a kövotkozó .megjegy-*éau-t tettem: Már miért ne ? ha ar. a valaki Ái|. d.''s urasága ihellett még szak-emberis. A tanfelügyelői állásra nézve nem az a fődolog, hogy valaki földes ur ne legyen, hanem az, hogy szak omber Icgyon.lTovábbá azt mondja: no neveztessék ki ismort tulajdonit tábla-bir^. Itt ismét smjm az a fődolog, hogy a kinovozoildő tábla-bfró.e vagy nom, liánom at, hogy szak ember-o? Az podig nagyon is kívánatos volna,
*) Hí. ur isjít Karai.
Oj. J.
hogy a minister ur mindenkor ismorhetné ••imák tulajdonát, a kit ki akar nevezni, hogy képességét ismert tulajdonai után annál alaposabban megbírálhatná."
Ebből azt hiszoui minden becsületes embor mogértheli azt, hogy én a tanfelügyelői képességet aa anyagi viszonyok és egyéni aajáságok kizárásával egyedül a szakképzettségre alapitom. Ezt, mondom mogértotte minden jóravaló embor. Hanem Szerenyi ur nem értette meg, mert aajáuágos,eredeti s egyéni logi • cával eszavairaból azt következteti,hogy .Gyór-tVy ur a paedagogiát Önálló szaknak elismerni nemakarja, do mintegy kiköti, hogy ogy e-dül földes urak és táblabírák lehetnok tanfelügyelőkké."*)
Ha én is oly zavaros habarékban kuruty-tyolnék mint Szerényi ur, hát azt hinném, hogy rövidlátó szemüvege nMojy''egyzé«".em idevágó pontjának értelmét nem birta kivenni • gyarlóságát mogbocsátanám, de mikor vaUki ily világos szavak határozott értőimét is meghamisítja, as uom más mint irodalmi útonálló s as irodalmi szomély-bistouság érdokébon jogunk van őt, a törvény réssrehajlatlan ítélőszéke előtt i« komoly felelősségre vonni.
\*Sgro aszal vádol Szerényi ur, hogy .kegyed a népot lóesissárhos a tanfelügyelőt a szolgabíróhoz híonlitja."
No, ha Szörényi ur már ily nagy tökélre vitte magát saját gyártmányú szerénytelen füllontésekkel deloctálni, rövid idő múlva megérthetjük, hogy a logártatláuabb holyreigazitá •unk alapjáu folségsértésscl fog bennünket vádolni.
Ason erőltetett aülotlenségro a mit Sserényi ur a többi kösött válasza végén !• arezomra frecscsentett nen\ felelek. Felöl jen erről Szerényi ur elvakult, fanatikus gyülölsége és gyanúsító rosz akarata.

• ♦
A t. olvasóközönség iránt pedig erkölcsi kötelességet vélok teljesíteni akkor, midőn Szerényi ur bakugrásai ellen tett fellépésemet néhány szóban indokolom. . .-»...
Becsületes emberhez illó tolorantlával és örömmel fogadom bárkinek'' a tanügy előmozdítására czélzó felszólalását még akkor is, midőu ezen felszólalás olyan egyéntől származik, kiink rattnkálkodási köréhez a tanügy szorosan nem tartozik. Örömmel üdvözlöm a hazafias érzelmű tanügybarát felszólalását még akkor is, ha a felszólaló, mint Szurényi ur, a tanügygyel csak mint műkedvelő foglalkozik; még.akkor is, ha az illotő felszólásának színhelyéül oly uiogye lapját választja, melyuek tanügyi és egyéb viszonyait ép oly kovésé ismeri, mint Szerényi ur Zalamegyéét.Tehát örömmel üdvözlöm as ily felszólalást bárkitől bármely oldalról jön, dcosak addig, mig a felszólalás az Ügy iránti szeretetet nz ügy iránti lelkesedés jellegét hordja magán. Mi-holyt azouban a fölszólaló,mint Szörényi ur,csak azért ragad tollat, mert a nagy-írók tnajmolásá-nak silány dicsőssége piszkálja, mihelyt a fölszólaló javaslat helyett gyaláz, higgadt véleményezés helyettgyanusit mint Szörényi ur,én mint kizárólag a tanügyi térre kézült s,valamint eddig, ugy ezután is a tanügy terén működő egyén az Ugy iránti kötelességemnek ismorem felvenni a kesztyűt még akkor is, ha előre megvagyok is arról győződve, hogy olyan ember ellen, ki a tisztességes hangot elfelejti, mtnt Szerényi ur, a küzdelem nem dicsőség.
En hü tükröt tartottam Szörényi ur ebi s ezt megtettem volna mással is, ki a nyilvánosság elé bocsátott szavainak horderejét oly kevéssé fontolta,volna mog, mint ő. S-mig egy részről biztosíthatom Szerényit, hogy én lessek az első, ki az általa felmutatandó egészséges életro való eszmék előtt kalapot emol, addig más részről biztosithatom arról is, hogy könyörüld nélkül lo fogom rántani róla az álarezot mindannyiszor, mig a népnovelés szent ügyének köpenye alatt a gyalázás, éa piszkolódás alattomos tőrét reitegeti. Mert szont meggyőződésein az, hogy a népnovelés magasztos Ugye sem egyes emberek- sem társulatok piszkolódásai-nak szemétdombjául uom szolgáiba^**)
GYÓRFFY JÁNOS.
Megyerendezés.
T a P o 1 c s a I járásbírósághoz tartozó Ínségek : W
Felső- és Alsó örs, Lovas, Báloznak, Kövesd, Csopak, Nosztori puszta, Aráca, Füred, Füred fürdőhely, Bal. Kis-Szőlős, Aszófő, Tihany, Nms-Bécsol, Nagy és Kis Pécsei, Vászol, Örvényes, Udvari (szőlőhegyek.) Alsó-, Felső-ás Kis Dörgicse, Akaii, Ö-Budavár, Jakabfii, Csicsó'', Sr.-Antalfa, Tagyon, Ságh p., Zánka, Szepezd, Mon-Apáti, Kapolca, Betend, Vigánd, Bula, Buszta-Osoromföldo, B. Iinár,Szt.-Békálla, Mindszentkálla, Kisfalud,Kékkút,Kis-Örs, Bon-des, Talián, Dörögd", Buszta-Ráskó, BuszU-
•) 8. ur saját sxavai. üj. J.
••) Kieti llKjret — miután a hotsássáfás miml-ejyik rí««röl kit (ilien meutílrténl tapu-kban e.ennel l.e> íj.iMtii.k teklntjQk. ttserk.
toiytntáM a''mtiiékirtai.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
Dahos, Puszta Á .-ártotő, Sáska, IÍVgyesií1)1-'' siol, llaláp, Dörögd puszta, Gyuláké*/.!, Cso báuos, Káplulau Tóti, Salföld, Ábrahám puszta, Puszta-Kis-Ors'', Kendes^Báirsi puszta, Buda-csony-Tojiaj (ssflló-hegygyelj, Tördeinio* (lábdi hegygyoH, Szigliget, Ssonf György hegy, Kis-Apáti, Diska puszta, Haposka, Megy magas, Tupolcza, Gulács, Ursa puszta, Lesenozc-lst-vánd, Pusita-Bilfego, Losencze-Toiimj, Ltuon czo-Németfalu, Puszta-Töreki, Neinos-Vita, Bul.-Ederics, Kővágó Eőrs, Fülöpi réh, Ecsér puszta, Köves Kálla, Monossló, Bal. Henye.
S U m e g h i járásbírósághoz tartozó községek :
Nyirád, Siócx, Diáki puszta, Úrbér p., Sarval p., Prága Erek p., Sümegh, l''sab lien-d»k, Keszi puszta, Gyepö-Ssent György p., KajániTöld, Káptalanfa, Huny, Bodnrla, Nyírlak puszta, Bazsí, Csehi, Mária major, Sárosd, Ilosstod, Galxa, Szegvár, Medgyes, Itigács, l!kk, Puszta Hobaj, Gyöiuörő, Fiatalos p.,-Gógánfa, Dabroncs, Ötvös p., Dergecs p„ lln-tyefö, Nyavalád, Megver, Szulup.i, Minályfu, 01.id, Erénye, Döbróoze, Nagy- é» Kis-tJörbő,
Viudornya-Szólös.
S s e u t - 0 r ó t Il i járásbírósághoz tartoznak :
Tűrje külső és belső, Véged, Batyk, Teke nye,Titsko Ssent-Péter, Szent Oróth mezőváros, Szeut-Gróth polgárváros, IJdvaruok, Sénye,N PusztaSzent-Mihály, Üreghegy, Zala-Szt.László, Aranyod alsó i* felső, Csáford, Fényesháza, Dabrony puszta, Koppány, Oyürtjs, Kallós, Bezared, Barátsziget, Keídda, Padár, Almás, Néiuetlalu, Zalabér, Barabás puszta, Dubroncz, Dötk, Horbatfa, Töleaány, Atali p., Pakod, Újmajor.
1* a c s a i járásbírósághoz tartoznak :
Orbdnyosfa, Csány alsó és felső, Tilaj, Kis-és Nagy-Kapornak,Bucsa, Szent-Tamás, Mis''ifa, Boldogasszonyfa puszta, Szőlős p., Újfalu, Hetés, S/.t. Lászlóegyhás, Sándorháza, Szent-András. Kád, Bókaháza, Nemesszer, Szont-I''éterur,^ Bánfa p., Kokolán p., Hosszuhajtás p., Gétye, Ho*szufalu, Duba p., Zala-Apáti, Cserhida p., Vórrü, Igricze, Pölöske, Bobes p., Újmajor p., .Sí»-iit- Mihály, Pacsa, Vörös major p., Gyertyános puszta, Buborék p., Szent-Márton, Paesa Tüttós, Esztergál, Horváthi, Bármid p.. Barnák p., Csurgó''p, (''ser p., Alsó- éi Felső Fa kos \>.f l''ótréto, Felső- és Alsó-Kujk, Dióskál, Eger-uraesa, Palkonya,'' Szegfűit), Ung p , Jukabfa . p., Pogányvár, Szabar, Urosztony, Kiliiuán, Kerecsen, Baksaháza, Nagt-ltada, Barkóczás p., Kis-Kada, Alsó- és Folső-Uahót, Sárkánysziget, Tompahegy, Töllös puszta.
Nagy kanizsai járásbírósághoz tartoznak : -
Balaton-Magyarod, Kis-Komárom, Kápol na p., Komárváros, Töllös puszta, Garaboncz, l\.aro», Behiják p., Galambok, Morenve, Újlak, Csapi, Bakónak, Gelse, Golso-sziget, Pölöskofő, Pussta Kürtös,Szt.-Balázs, Duzsnak,Börzöncze, Kaczorlak, Szerdahely, Morgány p., Bocska, Orinánd p., Újudvar, Némot-Szt.-Miklös, Fűzvölgye, Langviz, Korpavár, Fórkoncz p., Bá-esdünk p., Kámáncs p., Nagy- és Kis-liócso, Sárszeg, Ormánd p., Szt.-Jakab, Petend p., Mindszent p., Csehi p., Homok-Komárom, < >hur-nak, Palin, Mánta p., Zsigár p., Esztoregnye, Higyácz, Sormás, Bán la p., Szepotnek, Bajosa, Fityeház, Keresztúr, Kollátszeg, Nagy-Kanizsa, Kis Kanizsa, Hnmuszor p., Pálinkaház p.,Tőko-ház p., Ujnép p., Baczkó p., Lasnak.
Keszthelyi járásbírósághoz tartoznak:
Vállus, Büdöskut p., Alsó- ós Felső Zsid, Hidegkút, p.. Tátika, Kovácsi puszta, Szántó, Vindornyalak, Cserhát p., Kozi, Vindornyafok, Köveskut, Karinaci, Gyöngyös p., (Jsorszeg-Tomaj, Mihályliáza p., Nemes-Bükk, Egrogy, Szt. András, Hév íz- fürdő, Vonyarez-Vashegy, Gyenes-Diás, Moszes-Györök, Köszvényes, l''á-hok Alsó- és Felsó, Keszthely mozőv., Keszthely polgárváros, Boldogasszonyfa, S^t.-Györgyvár, Újmajor p., Fenék, Sármellék, Egenflild, Lebuj p., Zslavár, Bal.Hidvég p., Kustány Alsó és Felső, Gyülovész. »
lYégc kflvetkeiik.)
Községek rendezéséről szélé törvényezikk elemzése.
^FuJyisU..;
Most itt az idő, uiikép a községi anyakönyvek országszerte elkészítessenek, és a uotAu honosnak benőm fogadható egyének illető községi elöljáróik által a szülotésiholy köiségi elől-járóságának bcijfllentosaonok, mert uraim nom csekély föladat valakit honosnak nyilvánítani, mert aina kötelezettség, mely a honosság után iár, nem megvetendő, valamint azon teher is, melyet egy ily bonos egyén ügyében elvállalni koll, az is tígyoloniro méltó, tohát, ha mindenkinek valaiuoly községhoz tartozónak kell lonni, ugy szerintem házszám szerint nyitandó oly főköny v,v,plna szerkeztendő, melyen laponkint külön minden családfő családjával, utánna cselédjei vei együtt felvétetnék, míg a cseléd, hogy ól és hol van születési községének főkönyvében annak összes családjai lapján felvétetnék, VU unnál inkább is óhajtóm, mert túrtam,
évi 39-ik számához.
inikép a logköselebb mult népszámlálás alkalmával voltuk oly házak, hol nevezetes eltagá-dás történt, a nép attól félt, hogy az adó alá történik a felvétel, én arra büszke vagyok, hogy ilyesmi j»gyzőségi községeimben nom történt, de tudnók oly községet megnevezni, hol a nép számlálási munkára maga a községi hatóság sem ópithette, - ezen készítendő főkönyv egyúttal a nyilván-tartási főkönyv lenne, hova az uj szülöttok, valamint'' az eU.il Uk szinte bejegyezhetek volnának, ugy ssüile az eltávozott eselédok, ugy az érkezők beje-gyozhetók volnáuak, — uraim, rond és pontosság, sz hozza a jólétot.az adja kormányunknak a bizton alapot, melyre építhet, - mert, ha mindezeö községi fóköny v pontosan kezeltetik, ugy országszerte nem lesz annyi távollevő kato-oa, nom lesznek a* erdőn járkálók, mert''ha szigorú büntetés szabatik arra,ki a házához twmont, vagy tőle távozott egyént 24 óxa alatt u közsé-gi főkönyv lapján bonom jegyeztet, ugy mindon kellemetlenségnek clejo vétetvén, egy szeh.b jövő biztosíttatik. \
A 11. §-a u községi illetőség a községi kötelékbe felvétel általi megszerzést tárgyalja, ilyenkor ismét a község határozata alapján ki-moudatik, hogy a községi főkönyv hányadik lapján lesz előjegyezve, mert szorotom hinni, iiukóp ezentúl nem fog azon sajnos körülmény előfordulni, ha egy cselédnek noiu tetszik az asszonya, vagy ura parauosát toljositeai, elmegy a csalódok közös mamájához és ott kontárkodva a lobbi cseléd rontására tör, hanem bekövetkezik aina rég ohajtott állapot, midőn mindenki a logszigorabb fenyíték mellett köteles a megtelepedést bejolenteni, • erre a község hatóságától engedélyt nyerni, melynek alapján a jegyző hivatva lesz u községi tókönyvbon az utolsó sorszámot adva, a megtelepedőt olóiogyezni, — itt a itetáui házasság, vagy nősülés szinte fel-jegyzendő lesz, lehet-e ennél biztosb alapot képzelni a nép mozgalmáról! nyilvántartásra, azt kétlem, s ezzel sok gazság már caírájában elfojtatván, nem-e? tisztelt olvasó egy szebb jövőnek alapját mi fogjuk megvetni.
A 12. a felvételt köteléket határozza, vagyis minő körülmények közt lehet vissza utasitni a felvételt, csak a. pontja világos és tiszta, mert amúgy is erkölcsi viseletéi igazolnia kell, hozzá még csak azon záradék koll, hogy bűnvádi kereset alatt az illető nincs. — Az ezen *zakasz b. kitólelo tágasabb, hol azt''mondja, hogy a közíég terhelése nélkül magát fontar-tani képes-e V ez már nyomatékosabb, ~mort azt hogy fontartani képes-e magát, iparosoknál könnyű, mert azl igazolja hogy ipara után él, de vegyük azt egy szolgálatból kiállott cselédnél, lm oz hosszabb ideig csélódkedett, s valamicskét magának inogtakaritott, ugy abból és keresményéből megélhot a község terhelti^so nélkül do ha mint esőléd már csak a roMársaság s erkölcstelen magaviseletét Űzte, ugy, ha megtelepedni akar, hogy lehet ennok teloped&i engedélyt adni, önnek már születési holyére kell költözködnie, s ott magát ujra,ar.on lapon, hol már előbb felvétetett, do ismét távozása bejegyoztoictt, hogy vissza megérkezett, bejegyezni kell, itt ha korosetképtoion lesz, annak a községnek terhére fog válni.
A 18. azt mondja, hogy a település által azon kötelék moly a települtet illeti, nem fosztja ineg illetőségi helyétől, igy tehát a kore sotképtelenség esetére illotőségi helyére utasítható. ,
A 14. §. határozza, ha a települt azon községhez akar illetékes lonni, melyben telepedet, ugy ohhos írásban, vagy szóval folyamod-hátik, a község ezt megadhatja.
A 15. határozza, hogy a felvétel meg nom tagadható a. ha az illető a községben 2 évig lakott, b. és ott a községi és más terhek viseléséhez hozzá járult, — itt azonban a 12.
figyelembe vétele ajánltalik, vagy is, ha az illető bűnvádi kereset alatt áll, vagy ha igazolni nom tudja, hogy a község terhére nom lesz, ugy n felvétel megadható, inig ha ezen körülmény fonforog, ugy megtagadható.
A 10. §. az igy felvottek a többi községi taggal egyenlő jogot nyernek, a hatóság védelmét egyenlő mértékben kinyerhetik.
A 17. §. határozza, ha a község jövedelme u kiudások fedezésére elégséges, ugy a község kötelékébo felvett egvénro mérsékelt dijat vet-hotaok s azt be is vehetik de ezt megelőzőleg szabály rendeletet kell felállítani, p. o. tartozik az illetőt a község kötelékébe felvonni, igazolni, hogy hol született, hova való illetőségű, hány éves, hány család-taggal rendelkozik, minő kereseti forrása van, minő vagyouual rendelkezik, fenyíték vagy vizsgálat alatt áll-e? és a község javára tartozik a család tagjai számáhot képest fejonkint 5 forintot fizetni, azt azért vélném ekként eszközölni, mert a« előző szakaszok szerint a család tagok szüleik illetőségi községéhez tartozottnak ismei tetuok,— ozon szabályrendelet azonban jóváhagyás végott ae illető törvényhatósághoz felterjesztendő. Itt aaon-ban a beveendő pénz hova fordításáról szó nincs, én ugy vélném vzon összoget olhe-lvezni, hogy oz tőkéaittetnék, s ennek kk | kamatai majd ax idővel keresetképtelen meg-
o.
V
telepedettek segélyezésére fordítható volna, igy az eredeti gyökerea közönség terheltetése is megszűnnék.
AzHly felvéíel a felvettnek illetőségi községével közöltetni — rendeltotik, kinevezettnek főkönyvi lapján megjegyezné, hogy rz Hlujő, mely község és fókönyvi száma uUit vétotoll fol, valamint á nyerendő bizonyítványok is ozon sziíiuu főkönyvbO! ..dxtnnk ki, bol * esalád in-''ízanata feljegyezve van.
Do, hogy üzen főkönyvek minél pontosabban kezeltethessenek, s roájok minél biztosban épitni is lehessen a községből távozotuk, kik ínég más község kötelékébo fol véve niiicsonek minden a családban történt változást,. p. halálozást, vagy születőit bejolenteni szoros büntetés torhe alatt tartoznának, igy tohát minden vallásfelekezetnél bohozandó volua, hogy a vallási főkönyvek vozetői köteleztetniük egy o czóUa^gyöntotüon nyomott íven a feíoke-zeti főkönyvbe bejegyzett intézkodést a félnek nyomban átadni, — p, o. a halotti bizonyítványt a halottak könyvéből, a születési bizonyítványt a születési tőkönyvból, az esketési bizonyítványt az esketési főkönyvből, inig ar.'' illető tartoznék e/.i hatóságánál iiusonbejegy/éa végett feljelenteni.
18. S. az országba tartózkodó idegenek-ről szól, vagjis, ha egy 2 év óta az országban lakó idogen igazolni tudja, mikép azon ország és j község kőtelekéből, melyben született,elbocsáj-tatott, ugy nálunk, hű a községben 2 évig hogy ha lakik és ott adót tízot, fenyíték alatt nem áll, eltartását bi/.tosilja, felvehető* a megszabott díj mellett, ha pedig két évet kimutatni uom tud, ugy csak telopedési engedély adathatik meg, — inert uraim, szerintem nagy a különbség a kötelékbeni felvétel, és a telepedós közt,én ugy értem a kötelékboni felvételt, hogy a felvett a község jó- és balsorsában egyformán osztozik, mig a telepedett csak annyiban a mennyiben a község kára ongodi, a községben részeitölik, a kötelékben felvett p. o. ha luint utazó hazulról távozott s. útközben megbetegedett, lik öli erejéből gyógyítását eszközöl ni nem tudja, ezt a község, melynok kötelékéhez tartozik, viselni köteles, mig h megtelepedett ilyesinibo nem részesülhet, sok még más is volna hason folhozható ok, de amúgy is igen hosszú vagyok, félek a türelemmel viszaélni.
A, 20. §. a térület hovatartozóságát határozza p. o. egy puszta létezik, moly eddig^önálló volt, mert adóját közvetlen azVióhivaialnál fizette, högy hova tartozandó, az a tulajdono-b ikra bizalik, hol ha több tulajdonos is volna,« ugy a legtöbb Adót fizetők határozzák meg,, mi,: á többi ily puszták azon községhez tartoznak hova eddig is tartoztak, ezt a 21-ik §. határozza.
kovAts jános.


(Knljrt. kivetkezik.)
Császár-fürdői levelek.
ii.
A budai indóházig jó ktilvem volt, előbb a kis és nagy poharak szorgalmas omelgotése, később a leirt ritka élmény okozta, ''do csakhamar roitke<lvein gonosz szelleme kezdett üldözni, ommV>u«ba ültem már csak azért is, hogy hallomás szerint Balázs Frigyes .Omnibus"-ába Németh Náczi kegyéből, hogy közönségét fel-Ultéae már beültetve valék, szerencsémre gondolám — koveson megyünk, a sarokban ogy czilinderes magyar ember ült, átellenben pedig vagy hat szebbnél szobb nő ; nom tudom nappitl est mondhattam volna-é? Alig helyezkedem el, ismét jó egy hóriborgnt czilinderes, na, gondolám — o nagy/ejUek közt kicsiségom aligha el nom vesz. Meglehetősen tele zsúfoltak oennün-ket, az az pardon, az omnibus moglohotősen tele zsufoltatott 30 krajezáros passagourökkol. A fizetésnél már unni kezdéin a dolgot, nem azért, inert fizetni kellett, hanem a tdrezakere-$4it, no de gondolám, hány ezor ember koresi különben is mai napság, részint a hivatli részint anemhivAtali tározát, megkell lonni. Indulunk, •■kérem ezt a szó szoros értelmében vonni: indulunk, a kocsi zörög Iferög s mi beuno carambo-lázuuk jobbra balra és vls-a-vls Mégis csak-szerencsés ficskó vagyok én, átellenomben egy i^on-igeit kövér nő ülvén, % voloi összoütődés born sérté meg orromat, a két oldalt ülők czi Undoréi pedig fojom folett Ölelkeztek, mint két szerel mos osztrák-sas s igy kicsiségem nom lón áldozat. A fővárosi zaj különben is kábulttá tön. A magyartalan, vagyis királytalau „Magyar Király''-nál uj életro ébrodék, meg- s kü lönben is kivdlva a közöiUgyei kocsi társaságából, utamat a vácziutczánaíc vevém egyonesen. Gondolatimnak szabad szárnyat hiába akartain adni, ezek a kóhalmazok visszariaszták, aztán meg sokszor oly gyengéd megiltiiekkel tisztel-tetém, hogy ábrándjaim léghajójából kiki pottyautaip » arra kellő ügyelnem, valaki ru-< hájára tío lépjek. Legjobb volt a kocskeinéti utozában monni, itt a la Nagykanizsa, utczát
köveinek s igy keveset botozkázva csendesen mehettem, hejh, égy nagy épületnél, gondolám, mi jó volua, ha in építtetném! Majd meglesz, mint az egyszeri álom szerint virágok köst virág vevő valék s a legszebb virágról mogfeled-kezém, nem lesz sohse!) hanoin a Ugizebb virdg feledkezik meg én rólam, mint az valóban be is következeit. De mit is beezélok virágról ; nekem már világi yirág virulás* vidi-tolag nem virít, hacsak az orromon valamikor-vinig félu nem!
A köztelek állandó szállásom közhelye, '' nem csak azért^ mert régi kenyeres pajtásom, u gazdasági garmadákon elhallgatott .Alföldi Pacsirta" AMAosi Lnezló barátom itt lakik, hanem a köztemetöre emlékeztet, hová oly epedve jtovarg e cmlódott s ctalatott síiv.
Alig van kedvesebb érzemény a világon, uiiiitlia egy Önzetlen jobarát körében szabad nyíltsággal kibeszélheti magát as ember.. ! . . Kákosi barátommal majdnem hajnal hasadtaig alig fogytunk ki életfoJyaiuunk elbeszéléséből.
Másnap reggel kikoosiztattam a Cedtzir-d<ike, .oda, hol tuledhellen barátom Lűtnyui Kdlnidn megvált az állottól s Futó Jdnoi e jobb sorsra érdemes ritka jószívű irótársam befutotta pályáját, ki tudja, nem é.én leszek a harmadik/! r
A beteg ápoló/irgaliuasreiid magyartarto-máuyi ueiiieskeblű tónöko szíves ajánlatával bekopogtultum az igazgatóság Irodájába, hol a legszivulyesb barátsággal, fogadutlain, s örömüket tejezék ki, hogy a közügyek hálában teféu inükó iránt tigyeliuet tanúsíthatnak ; Jegyek ineggyO''ödvü, hogy szívesen látott ven-» deg vagyok. S valóban oly jol esett lelkemnek az előzékenység e tiszta látsxatar hogy akaratlanul ede-s konycsepp ereszkedett szemembe; ne osó<lald t olvasó, hisz önzetlen tiszta működésűn kert u nyili téfyn, csak hálátlanság, rosa akarat es lelreiuagy arázó becsmérlés, a jutalom. Mioiik a lóvisszvdés, másé a>irág, mienk a inehszorgalom, másé a méz, mienk a vetés, másé az uralus, uh de mienk a vildgitdi, hogy sötétséget oszlassunk s kezünkben a vilUimUttOke, hogy szelloiuliábóru által tisztítsuk a levegőt
.....Mi nyújtjuk mz elismerés ön''ík babérát
Hl ég ellenségünknek is, ha a közügy nemes bajnoka lón; uh mert e babér leveleket mi szeplőtlen hunszerolmünk láugérzotóvel neveljük, édes meggyőződésünk törhetlen erőjével ápoljuk ós a virrasztó éj idylli csöndjében a természet és a mi könyüok harmatcseppjei közt kötözzük.
Legyen elis.ucrés a Csás^árfürdó nőmet-keblű tulajdonosa s a figyelmes, méltányos bóriO uruk előzékenységéén. Kodvos kötelességem parancsolja, hogy a fürdő intézet érdeke s aa~.itt gyógyírt keresendő kösönség javára a gyógyvizek hatását közöljem.
1. A budai cságzárfUrdö története.
A császárfÜrdő fekszik a Duna jobb partjátf, a mtgy terjedelmű Buda Város északi részéu, szemközt a gazdag növényzetű szép Margit-szigettel, — igon kies, sőt a logbá-iulóbl>) legfenségesubb kilátásokat nyújtó szőlőhegyek tövén, s a mennyiben a József hegy által az északnyugati szolok ellen fódözve van, kedvoző, szelíd égalj alatt.
Már akkor, midőn még a rómaiak által épitett Aijuinutn vagy Sicambria nevű vár és város erősködött e tájon, s Atilla és Arp^d győztes hadai hősi dicsősséggel telepedtek meg e ránk nézve mindenkor szent emlékezetű helyen, léteztek itt nugyszerüen épitett fllrdóhá-zak, víz vezetések, országutak, miknek romjai részbon még most is láthatók.
Régibb korrajzaink ugyan alig emlékeznek a budai gyógyfürdőkről, ámdo fíil^van jegyezve történetünk lapjaira az, hogy a Budát ujjáalko-tott Hollós Mátyás királyunk idejében pompás fürdóljáz omelkedett itt.
E« még akkor is, midőn 1541-bon as orény- és nagyságban hanyatlott magyarok uapjA és keresztje fölött a diadalmas félholdat fűzték Buda falaira, a test tisztaságát vallásiWg miveló ozmán megkímélte dulásától e fürdőt, mint rá nézve is szeut helyet.
Külünösen Szolimán császár helytartója, Mehmod basa sok gondot fordított a budai fUr-dőkro s azok körül az ugy novezott dervisek, ozmán barátok szániára kolostort építtetett, valamiut a fürdőközelébeú levő egyic szép kilátási halmon bires prófétájuk, a költői lelkű (}ül Baba tiszteletére siri kápolnát, mely még mai napig is fennáll, s melyet koronként török zarándokok szoktak meglátogatni.
Istvánti szerint Hussein basa 30 gnbna- éa puskapor malmot építtetett aYurdó közelében s s mindezt kőfallal vétette körül.
Utóbb, midőn 1080 ban Buda várát elszánt ostrommal visszavették a töröktől, a jókarban levő fUrdőt a kamarhi igazgatóság foglalá el, s Kekor Jánosnak adta azl haszonbérbe 333 forint 20 krajezárórt s 1702-ben eladta a bérlőnek, mi által a következő évben szabaddá lett, Budaváros elveszte a fürdő tulajdoni jogát; s mint a császár birtoka, ettől nyerte mai napig is viselt nevét.
Ezután is a kamara egy esőknek adogatá el
* fürdőt mígnem pttchói Marczibányi Istvá « kir- tail ácsos és nojo>ko«wlfiköi Majlltéiivi Mar"* azon uome* emberbaráti cé»nu«től lelkesítve, hogy Istounek o gazdag áldása és jótéteiiióuyo uo csupán egyesek önző érdekeinek, hanoin a közre, különösön u szegény szenvedő emberiség juvárá is szolgáljon, dicsőült nádorunk, József lőjierczcg beleegyezésével 180(1 bau megvette uzt a kamarától, illetőleg becserélte a budai várban volt házával s 72,000 banké forint ráll-zetéssel. mi ükkor nagy összeg pénz volt, s a budai irgalmas szerzetnek adományotá azt oly czélból, hogy a fürdő iövodolutéből, az elhagyatott betegeket is ápolják, gyámolítok.
íiÁ''ixmvK.
(Kolylaláaa kíivclketik.)
, /
Kanizsa város tisztasága ügyében.
Hozzá szél ás végeit a hozzánk beküldött következő levelet jónak látuik minden változás és uommeutár ttélklll közölni:
S. L. nij^ kanizsai lakos és birtokos a városi képviselőséghez f. évi siíjpt. 9-én egy ajánlatot nyújtott be, mely szerint az újonnan épült két klinker ut tisztán tartósát éa hoinoko-zását, továbbá a tóutor.a, vagyis a város azon részének folytonos iÍMstánt«rlásál éa''oly iyMg-öntözését, hogv ott por aoha lehessen, mely as Ojlop- Vidákuvics-házaklöl a jtéiullgy hál- .Szarvas" vendéglőig, éa kit''elé a Outmann II.- lilau Nándor házakig — a fútomplom előtti tér éa gnlMiita piacz kivételével — ÍUHKl frl évi fizetés itinll«4% macára válalni késa: — Ajánlkozik egyúttal külön alku mellett a felső teuiploiu időlti tér, argnbotiapíiicx és a vátos bár moly más részének tisztántartását magára vállalni. — Továbbá, hogv a városi tűzi fevskond? szamára mindenkorra egy vagy két pár lovay késien tart.
Mily kívánatos volna, hogy városunk bölcs, atyái'' ezen jótékony, főképen egészségügyi szempontból hasznos vállalatol fontolóra vegyék és létesítsék, köztudomású dolog; —t és/hogy es kivihető és a költségre nézve nem is titlvsigázolt ajánlat elfogadható, kitűnik követ-Kezükből:
( A város a kél ujounan épített klinker útra amúgy ia fordít évenkint a tisztán tartás és ho-lakkozáséit li)—17 száz flot, >t fWutczábun a lisztáijtartiUra és inogöntözésre kijelelt téren vagyon körülbelül 27 uagy és lf) kiseltb ház számosJUkossul, ezekben találtatnak: 2 gyógy-szurláf, uagy kávéház, ti;l nagyobb kisebb bolt és 2 nagy llolul, — ezekről folhdiot tenni, hogy a vállalathoz csekély pénz áldozattal hozzá járului lógnak, a régobb időben egy ízben meg ''kisérteti aláíráskor az aláírási iv közel JR)0 ltot tüntetett ful, holott jelenleg ax eredmény sokkal kedvezőbb leeud, mint ennek ojőtto 10 — 12 év vei; - n fölösleget aváros vagyis a közönség szívesen pótolhatja, mert n jótétméuyt mindenki élvezendi, — de p. u. ha minden kofa, ki uaphosszat nyeli a'' port és e vállalat mellett nem kénytelen a szemét között áruim, naponta csak 1 irt tizet, tossél; uzt az év végévei összeszámítani mily nevezetes ö*azcg jönne IÍM>/.I'',
A vasat ütni kell mig. lueleg! azért üsse n tck. szu k< sztőség. hogy ezen. vállalat ugy, mint szokás szerint más több üdvös el ne aludjék. -
Heti szemle.
8i«yte*ib«r Ui. 1HÍI. ■
— Székács Jóisef jH''sti ov. su|ierintcnilens éa iró tía, havrei gyajaU kereskedő uuitl Vette a lisathHeldi'' angol pap leányát. Az esküvő, melyre a magyarországi örömnpa ia Üdvöztő táviralot küldött, nagy Uniiopélyésséggol ment végbe. — A toszkánui herczeg llódöllőru érkezett. — A budai hegyeken sem elegendő, sem elég jó terméat uvm várnak. — Kerka|»oly pénz-ligyért a balázsfalvi román érsek szívélyesen fogaílta. — A bécsi világkiállítás bizo''tlsága megalakult. — (ir. Szapáry Oyttla volt államtitkár atyja gr. Szapáry József meghalt. — lierliube u egy társulat XOO,lHK)'' ft alaptőkével „iiaznr* czimll )»|*ot indít meg. — A bajor vaspálya társulat az aschnlleuluirgi vasúti szerencsétlenségnél meghalt Szapáry JiéJa örököseinek f)0,000 ftuyi kártérítést ajánlott. A* angol "király hír szerint tái''siiralkodóvá akarja kiucveznl trónörökös liát.''— A „Ilon" Vysoeki l>árisban élő elngirtt, 70 éves magyar harezoa segélyezésére hívja fel hazánk lii^it éa leányait. - Toldy István Turinban meglátogatta Kossuth LajostX— (Jácaországlmn még eddig egy eltolóra esetVni fordult elő — A pesti hatvani utczál Hsphallozzák. - Névy I.ászló a pesti kereskedelmi iparkamara tanárává választatott. — Kovalesik József egri kanonok irö asztalából 24 ezer ft értéket ulop-lak. — Olaszországban az „AMori-klubb* a valikán telgyujtásával fenyegetőzik. — Kőnigs bergbeu egy nap alatt Ilii eytbor halt meg ehoicrában. -- Metz városában az elesett fVan-
j eziák emlékére nagy .ünnepélyességéül kő py-ramist állítottak.
Hírek
— Lapunk ucnyedcvcM t-lóflzcféhl Ideje közelegvén, tlHitelrttcl kérjük nz oktober • deexciiibcrl i;viitg)''«''dre *xóld i lóflzeléni,clijnk bckűltléacl. hogy «« fol)-taldlo^; lap klkflldtWbcn feiiimkndii* ih> tflnénjék. Ax HtMIxenWk megléteiét
IcgeKyterübb öt kr«ijcxiír»H bélyegutl ellátott postai titnlváiiMiynl eszközölni.
— A pénzügyi bizottság Ctenytry Antalt választókerületünk képviselőjét választá meg oluöknok Itttló helyébe.
A törvényszéki elnökök kinevezését tt hív. lap szerdai száma hozta. K szerint a zala egerszegi törvényszékhez: llorvdth Jiino* zalamo-gyei törvényszéki helyettes elnök; a Csáktornyái törvényszékhez: ''/>r. llfric* János zala-mogyoi törvényszéki ülnök; a kajwsvári törvényszékhez: Kvittt Jiino* pesti királyi táblai p<Ubiró); a soproni törvényazékhe<: Hannibál Jdztrf sopntiitnegvei uKspriu : a szombathelyi törvényszékhez: t''tédlor lmri> vasmegyei tör vényszéki elnök ; a azent-gothárdi törvényszékhez: Ivánkiivin Jánot vasmegyei törvényszéki | elütik neveztetlek ki kir. törvényszéki elnökökké. Ill törvényftzék-elnöki hely s ezek közöli a nagy-kanizsai is még függőben van.
- (A r é g i d a I.) A váczi lap ezeket irja: A legénység élelme^i^n oly nyomorult, mint minden bérbe, adott élelmezés szokott lenni, — Schubert-féle mészárszék• visszaélései bár megbüntottettok, do ez még nem elég orvoslás, a kenyér adagok némely bolyról ehetetlen minőségben szolgáltattak ki, — szegény honvédok ! hát hábor.u eivetén milyen lehot az élei-mezéa V
— (K om me u t á r.) Cholera, görög szó. annyit tesz: mint opefulyás, — és igy is volt kelet Indiában^ a kór eredete: ar. epés alszéke-
. lés, mely később sajátságos, kedvező időjárat j által a valódi fekete cliolera fejlődött ki, mely, i szanszkrit! nyelven .mordixim" s az ottnui francziák által: „mort do ehieu" — ebhalál — név alatt ismeretes.
— Kg ész ellátásva jutányos árért egy helybeli tisztességos családnál fölvétetik két jő házból származott kis liu, kik egyszersmind a lehűlő legnagyobb gondviselésben lógnak résztsillni. liővo''ób ulastás nyerhető szerkesztőségünknél./
— A (Ja r bol-sav mint védőszer a kolera ellen. Dr. Szohner J. úrtól a következő sorokat vesszlik : l8Ü(i-bau Maubega '' város lielgiuin területét ugy védte tneg a körülötte dilhöngó kolera ellen, liogy utczáit carbol-savval vegyi tett vizzel öntöztette napon*, kint; minek fényes eredménye csakugyau az volt, hogy egyutleu kolera eset sem lordult elő nevezett városban a járvány ideje alatt. — Nem volna-e indokolt éa czélszerü hasonló praeveutiy intézkedés foganatositáia l''esteii s más né^sebb városainkban, ha egyszer a
Í''árvány már országunk, hatáíáu belől mutat-ioznék egy vagy más helyen V A carbolsavnak légbe áramló gőze által oly ellenséges halasa vau Fellettár tanár szerint az alsóbb n-udü szervezetekre, éa azok termékeire, lóilyeklől pedig a''tudoinány jelen néz^ioulja szerint függ a kolera származása, mtsverint annak alkalmazásától a kol-ra távollnrláaa, esetleg pedig elfojtása volna várható, mit annál is inkább lohotuo reményleni, minthogy ama kiojtott föltevés a tudomány mai álláspontjával ossz* hangzatban lévén, a fonomlitett gyakorlati péltla által téuvleg be is van bizonyítva, miért is a közegészség fölött őrködő a már eddig is buzgó érdekeltséget tanúsított hatóságok becses Ügyeimébe ajánlom as érintett védeljárást.
— (Hirtelen halál Nagy-Kant-; zsán.) Webor Antal egy év óta főfájásban s/vuvedutt, hirtelen meghalván lelbonezoltátott, t
i agy velője vérszegény, savós iz/admánytól lel-, lazult. Szivében," törzs vérereiben vizenyős vér-létezett, a gyomor belső hártyája vérvörös, fel-puholt és rendkívül vastag volt. A halál uctiio: savós agy gutaütés. Indokul élotreiidi hiba szolgált.
— A nagy-kanizsai H osztályú fő-gymuiisiitmban a nyilvános tanulók sziljriíly-azerll fiilvétele szept. 2Sl-éu és ilO-án a oktober Iniváuak három első napján történik; ezt a |míi- és javító vizsgálatok előzik meg. A f« lvétel föltételei a következők: a) a gyinnasiutu első osztályába szabályszerűen csak kilenéz ével butöltött vagy idősb tanuló vétetik lel; j b) az ismerőtök mértékére nézve érlelnie* éa- ! folyékony olvasás-, a nyelvtanból az ulakta.i főbb rezeinek, a/ egyszerű, bóvitirtLiU összetolt mondatoknak, a /zámvetésből az egész számok négy alapmivelet^ick és a közönséged törtszámoknak .ismorotq. kívántatik. Tekintet nélkül arra, hány elemi osztályt végzetl nz illető, a gyinnasiuny első oiiqtályába, való fijlvételru nézve egyedül csak a«kor s a kellií szigorral megtartandó fölvételi vizsgálat eredményű ha (ároz. K jó hírű főgytnnasiumol.ajánljuk a -1. •zülők figyelmébe.
— II a-l lőttük, hogy a keszthelyi pót-
tanfolyam hallgatói áítal rendezett tuftke«lvMlő| szini előadás igon népes volt s a keszthelyi közös iskolának szép jövedelmet hozott. A szereplők köíött a közönséguél legnagyobb elismerést arattak K. Oy. és S. K. urak
— (II o 1 y r o i g a z i t á s.) Ktnlékeznuk t. olvasóink miszerint lapunknak Keazthulyro ifj. H. Wenczel nuvéro kllldült száma a ezimszala-gon azon mugiegyzéssel utasittatott vissza: ,4V«mi fogadta «í, lm ctak nimttlll nem kllldik.* Mi erre akkor igon természetesen megtettük saját megiegyzésünkot, de az egész Ugy azóta más fordulatot vett. A mi megjegyzésünk folytán ugyan is kiderült, hogy iQ. li. Wonoxei ur nevével, tudta és beleegyezése nélkül, rutul vi»z-s/a élték, s a kérdésos laoot, melyet az ő novo alatl oly sajátságos megjegyzéssul utasítottak vissza ilj. K. Wenczel ur nem is látta. UihUö valami trélás urietubor ifj. K. Wenozol ur nevével jó tréfát akart csinálui, hanem azt halljuk, hogy a kipuhatolt tréfás úriember ellett K. W. nr bűnvádi keresetet indított. Ezzel a köztisztelet!! H. Wenczel ur megkertJiésének lapunkban elég tétetett.
C l II <• k fl I <1 * I «■ t l.i Ti.strlt ..frkruti" nr!
Siiv.!»»üK«l ttlr»liiiíl iiféiiyhr fogem venni eien ..11.11111 álul i ».l» e..égél nsérl. mert at égést lárgjr nem vritemli meg, Imgv ».\jlA alá jnjjttn ; Híreiméi |>e •lig atéit, mert tliin<-k ki II elCsiftr ulva.nl soraimat. 1» mintán nem sséi>, lia a» einlier, ha bár farsang eltilt l». <tn Illem nélktll tánesnllstja nyelvét, — végjük a korbácsot ét vcrjllk a taetu.l.
Ke bler t''tle, táin^taolté, oct H ált lá uctUnfo-Ivamot fog iijrilni. K* ellen ninc. kifogásunk ; tKi talán Binlttnk arnsk, hogy aksil láMIcxainité tani-l«rt>k | ile annak nem artllhettlnk, Imgy Kicbler tli egystertmiuil nyelvlierauiltó is; nyelttiesamitA pe<ilg mimlkét értflriubea; előattVf ttegéuy magyar nyel-vltnk tágjait ugy tlpiamitgalja, Imgy .e bua te «-»ont nem marail meg, atillán meg asját bu.nyolv linkel is .kittetan ítja ai^ját.ágoi iierloiliissiral.
De liovaánst, Kiriilt-r ur! mi .''Ilit meg.érletttlk. N»m liu a btluOs. Fortluljunk ajiot. ki kiklbnn. magyar.ágáért a msgyar''ara<leiniától insgárdeiuell volna — hiuxoiiatnt; foriluljunk ahot, kl a felhívást vagy conciplslta, vagy eorrlgálta. fehái a bttuOs meg tan { é* roo.t halljuk a vádpontokat: .. At «l«6 paa.ua igy hsiigtlk :
N Alulírott eteunel li.ttelettelje.eii jelenti, hogy arámléks, helyben Ifjabb l* iüü.b nfi ét íérHianil-váuyok, valmslut gyermekek i éltére knlflu Arákban a láucs- ét illemtan Iniiiláaábau f é«l ocl. W-áu egy 01 hétig tárté 10 Itnyi fejenkénti fiaetéi melleit pá-ly.iklrt iniignyitnl *
Coeipien*, vagy eorreelor ur! ön nem lehet ilsgy gyermekbarát: m«rt amint at e.lüig iilésettbttl küvetkeyteluein kell, óu neui ia .támilja őket as etfibrrek kn,é: vagy e keltő külöubtitC: IQabb nG-és férfit itiilvány — ét gyermek? Öu aton gomlolslra hot engemet, hogy a gyermekek a pillék oitlályába tartósnak-, ha ttu éle. ttsll, ungyarátt^ ki magának, hvgy miéit?
|)e néttlluk tovább -. .Kgy ni bélig tarló lit ftuyi fejenkénti flselés mellet pálysktirl fog nyitni.- Ide a.sal a korbá^tcaal I Uermanlsmu.uak nem nevethet-jftk ugyan as ilyert stsrkesstéat de mludeii elaC.oa-kolás meg fogja mondául,'' hogy minek i — ab.urdumnak. A síitán kívánói vagyok tudni, mit ért On .pályakorV^alatt ? A atóláiban atl találom: Ciroui, Kennbahn. Vagy elbbb érintett U-iméssetrajss tierint a tanulókat a lovak kOté aoroisa? Ön la fog tán-etolni tanaiul T.
Att mondja tovább. .A ft-uneveteli idi! alatta tánetok tökéletesen betaniltatnak, ugy, h->gy minden jó tárastágba be lehet lépni.'' Kicbler urnák kdlOuBs felfogása lebet a táuctról ; ö rend.tere állal legalább i. annyit akar elérni, hogy miudatok, kik uala tanulnak, táncxolva léphe.teiiek a táriatágokba — de i-tsk ajd tár.S.ágokba Riel Ks magyaráaaa egytt< rs-mind meg Kirhler ár rtlmét, mert atl mondja, begy ae.thelirus láiirttauár.
Dlcsérutluk kell Kichier úrban, hogy a ré.tl-venni akarókat két rendbe ontja t valóságos titkos l> . . . . atas nen^i hanem csk valótigoa é. tlai-ttletheli réttlvevfikre. Éa eten utóbbiakra nésve mondjM . K 0 re ni a tiasleletbcli ré.ilvennl atándéko-rókát — miután at ntol.ó óra után .at * Jöjjetek ti •luiiitáuuaok éa adjatok a .tiattelelbeii'' .tóról l>ő-\elib i''elvilágo.liánt ! ("orreetor nr a magyar nyelvnek esak tiattelelbeii iiiueröje,
A pbllv.ophiával dacolva oly külftnflt logikai kapr.okat hsat nál aty Utáló ur miat midőn valaki turös osnaiát akarna enni — ugorka.alálávsl *, mert cakugyau igy veati ki magát a kOvetketS mondat: .Kérem a titslelelbeji ré.ttvcnni a.ándékotó-kat — miuiáu as utolaó éra után cpr általános táuripróba is fog tartatni, hogy asiveakedjeuek lul-előbb magukat eir.jegvetnl !* Hol msrad a korháea?!
De sserslnfik látni atertií ur bltonyilványát, hogy mily ealcalusl kapott a magyar gramalicából; ri-Mié.jllk. hogy megbukott betiuc; ktlUlubeii ax On tanítóinak agyon kellene magukat stégyelniOk! Hall-a stép ..ót: .Miután t-.ak elegendő tauitvány-f/ám uiáu kexdhetem meg a táneitanltá.t.1* Kóvay, fvrdulj meg sirodban I
Ámbár nem laitoxik ide, a felhívás uémet résrét is bírálat alá venni klllonbeu bírálatról Ily Irálynál .tó sem lebet — de a felhívás eoinicus oldalai, továbbá vágyam, a li.atelt olva.ók nevetC idegeit csiklandozni -- feljogosítanak engein arra.
Igy keadi meg s .Der L''nierxeiehoete erlsubt aiek dis Khre bekauut, xn gebén . . .* Nooli cinmai: ller die Kuthe! leli eriauhe mir die Kbie. Ihuen bekauut su geben, hogy ot iámét absnrduml
t''onripiáló ur a németben — •Itértőleg a magyartól, iaoiét uiátkép ü.stja be a tanulókat! ast jnondja t. i. .daaa er getonueii iat, allhier fdr jtln-gem und Xltere Schiller, weihlicheu ll.id mlnnliehen (lesebleehlet sat." Nem f«Jeaholte volna ki magát jobban, ha igy s.ólt volna: .Für Mlunchen und \Veibelieii í"
A fi-lhivá. magyar résxélieu roltcipiáló ur meg. elégedett sxxsl, hogv a gyennekeket uem atáiuitolla aa emberek kOxé \ de vajmi nagy ellenaégr lehel Hu a gyermekeknek, mert <)• axt uroudja: ,Fllr . í . . Hrhlller, müuolich.n und Wciblichen Oea.-bl. .-Iiiea, Kin-der lu Scparat.tiiudi''n. In .cincin Itilduugaunterrinhts filr ''l''anit und,,An.laud einon l.''urs. I.ehreyeliis tu eHIITueo • Miféle állatok lehetnek atok a „Kinder In tfepsratiluuiUu ?'' .
(Iiiiuiii, Uamiúler é. A>lelung ! ti tAbbi a német grainmatica he''ro.ai! aápadjatok d, . nerl egy kviltaal corrcctor ekUlfá tc»x benneteket! Igy ssól; Dass er gesonuen ist, iu aeinem lüldungiunterriehte. .. ám 8. ocl. eiueu fUafwOcheulliehau Lehroyclus i a, b 1
1 i g e ii IIn o r a r p r. K « p f fl. 10 tu sroffusn.* fK.v hlarem, uem atllkaége. essn mondatot commei,-tálnom.
Axt mondja tovább: .Ka Wciden in beaagter
Zeit.....allé modernen . . . Tűnte ao voll-
kommeu profit irt, utn iu allsn guteu Uesellsehaf-ten eiulreteu (talán: eiutanteu ?) su kOunueu.* De ugy Iáit tik, atertő ur uiég a német nyelvbeu aeiu piofitált annyira, bogy a jó táriaaágokba beléphetne.
De llllek ét atemek I most Agyelaietteiok ! At utolsó jia.aut igy haugtik : Jede geebile Tbuilliame hieutu, da . . . oine allgemeins BcliautansprQfuiig au g est re bt werdan a.oll, itolls ehemOgliebat , Ikugtiena bit 4. Oet. aua UelSlIigkeit bel llerru Kiacbl geini''ldet und geteiolinet weráan, weil uur ilauu , usoh geordueter SobUlersahl beaagter UuterricUlavoi • trag beginnen kOnnte."
.Angralrebl werden aoll . . .* Láttatok-a uiár egy majmot - liocaánat, más állatot Is említhet Un volua, de épen «s jutott Msamb* — midiin as as •Bibeieket uiáuoxui akarja? .Augastrsbt werden soll ''.''.''." K(ll0u0i, nem akar essn mondat fsjsmhffl el ssáliiii! Mily OrdOgi fenaég fekaxlk exsn ssavakbau. .augeatrebt werdsn soll . . .* Képxelhetem magamnak, mily Ouelégedettaíggel tekintgetett corrsctor ur maga elé , uiidön eten esavak uiár papíira voltak iiva.
.Aua UofXlligktit . . .* Oh eorrsclor ur; cor-rector ur, mit csinált On I „Uemeldet und geteiehuel Merdeu . . ,* de init folytatom? eléff aii^i Is. Kriem, hogy a I. olvasók már áailoxni ketdeuek.
De végal, minden hossátevés nélkül, uiég egyel. Ka a láncxtanltó ur cxiina .Kdiiard Kiehler. dipto-mirler liilduugalehrér der ai<albotiacheu Uymna.ták dsa Tautss aus Uras.''*)
KÉNYh/KK08KOHŐU VAI.AKI.
Nyilt póata. -
i
Ur. A. utuak Itellati: ct. Kteu txániról etkó-aett. Jtivő aiámbsn adjuk.
> K. I uriiak Sümegben. As érteailáe káaőn érkesetl. A lap rende.eu |iéuteken Állíttatik ().»/e.
»» »
(J z 1 e t i - h i r n ö k.
Nagy-Ksaiisa. Iteptember W. IBII. A buxa még miudig nagyon kertsett, és ára sti lárd, uem is véve tekintetbe atl, ba l''eateu tagy Héc«-beu kervaettu vagy uem, ha ára uéhiuy krral drágább vagy olvaóbb. lia miudjárt bitouyialau, hogy abu.a ár feljebb eiuelkedik a nagyobb kereskedelmi vilsg ax ár gyors bnkOvetkexhetfi csokkenéaét ttem elöti lartja, miutáu at uj termény egy iveit nagy rti/u erős kezekbe meut át, a többi ttimáuy ára váltoxáat ueui atenvsdhet * _
Piaczi ár.
Nagy-Kauitsa, Ihíl. évi tseptember aO-ik uapjáu
lluta - B-. fonl. .'') Irt &0 kr. Bő—Bti fonl & frtBO kii 87- B« font tí írt lo kr. Itoxe 7B 7U fout - frl -- k. 79—Btl font 3 frt 20 kr 80- Bl fout 8 fit 30 kr. Aruá verf«»éare 70-71 font 3 frt ÜO kr 71-72 fout - Irt •kr. Atpa kötilnaégea 6b — títí fout frt — k^. H7-Ü8 font frt. Kukoriota 3 frt BOkr., 4 frt — kr. Kuko-ricta olaat (vtinuuautlu) - Irt kr. Zab 47 fout 1 frt 00 kr. 47 48 font 1 frt 06 kr. fohanka Ctí-Ül fut. frt - kr. ÜB-70 fout frt - kr. Bab fehéi
— kr. bab tarka — kr. Keuyérlisst kötOn.égea B frt &0 tiuom 10 frt 75 ar. Zteinleliasl 1B frt kr Láuglitxt kösöu.égea - frt. Cuom - írt — kr. Király-liaü
ikosönségea — frt - kr. finom lá bt kr. Kvxs-''láng kOxöliaégea — frt - kr. Buom - frt — kr. '' Marba-hut foutja 23 kr. Horju-hus fontja 80 kr. Mer-tét-hu. fontja Üti kr. Juh-hus fontja 14 kr. Hsa. jloua fóiitja 44 kr. /.air foutja flO kr. Csibe párja t>0 kr kr. Káe.a 60 kr M kr. Lúd sovány 1 frt _ • 1 frl 20 kr. l.ud hitott S frt kr, - frt - kr. J l''ujka 2 frl . kr. Tyúk tojás 3 db 10 kr. Murgonya méreje írt - kr 1 frt óO kr. Kgy mássá atéua irt
- kr. írt - kr. Kgy kéve taup 14 kr. — BxAlniA mátaája 1 frt 20 kr. tljbor vldékUukbeli akója 6 fit 80 kr. O-bor vidáktlnkbell akója - írt • frl — kr.
A ii agy-k an i sss i vstoa taaáeaának árjegyték
könyvéből kiadta, '' "
SZIGETHV KAROLY bltioa.
gának tok előnyt, dal a tánca. kAne gyohh dieiérstet
Érték- és váltófolyam tzept. 22.
í»% u)otuli«|iios ftö.wj. ft*/ nomz. kölcsön ÜU.IO; 18t''>f)-ki álladaluii kölcsön 08.76; bank. ri^szvényok 7.78; hitelintézeti részvények 2»i 80; l^ndon 119.30; ozllsl ágió ''120.-; aranv darabja 5.7& kr. 20 frankos arany i).65»/tM k^
•> Kxen nyelvfieiAmltó intétkMéare, engedje még a t. kölOutég, a Hotrogy, tndomáayoiau henesagő co-co-correclora imigy xengá^rSTÍ jóslatát t . , K*'',il[»» KicklTr Kde nr, a marburgi ca
det i.kolának volt tanáÍA, f. évi Octobar hó 8-áu egy 3 heti táneAl4$ijv<nyit meg vároaunklan. Fen-nevetett ur egyike/atOp Unexlanltókuak, a ki ma-i e téren. Nem ctak egve-mtsat llletSIeg is « legna-
--------------a mit több helyről asólo
Jrle. bitonyllráayal lanuaiUnak. Kiehler a Vtó telje, értelmében tánettanitó, még pedig olyan, a kl nem stájjal éa nyegleaéggel, bsaem tettel bitonyitjA be, faiatsréat luvAláaáiiAk mogfelel. Jelenleg inlte báró Kiffl ur birtokán, lleletnán Urtótkodik, a hol a báró kllA.atouyokAt oktatja a tánoxban. VároannkbA Oc tobsr hó 4-én jfln. és ha elegendff tanítványai le.t-
"u ''Ml"?0" hi 8in m*IT UnotoktaU-
aál. Ajánljuk a nagyérdnrell. kOsOutég beetet párlf..-gásá»»a mint oly.nt, a ki nem ctak megfelel as igé-nyeknek, hanem még « várakosáton í 0 Ifl l .. I o I j • s 11 • n d.* (uo no!) bisony még .kaleuder-jom cauyálo- lest belőled ok corrector t
No stegéuy Kobos, uem fordul msg veled a világ? de ugy lát.slk igen, mert a .somojy* meg-
lordult t „Agyon OI.IOH" miót. correctorod avau-
giroaott, a.tán annyira fejed tstejérs „ő| . .. német
.»««»•''
Vb oh.-í í t'' J.4 uoki sseresal oo-
KOl''inben: .dgyslmét llgyelmesUlJtlk.'' Sserk *

Felölj szerkesztő: Wajdits Jdztef. Segédszerkesztő: Bátort) Lajos.


JNTyllttór.
M K G H I V A S!
A nagy-kanizsai általános
beteg és rokkant segéiyző-egylet,
I. é. október hó 1-só napján délután 2 órakor, a Zöldfa vendéglőben tartandó közgyűlésre a t. cz. tagokat tisztelettel meghívja
a választmány.
Ifj. K. V. urra,. h M ik számú mellékletben tett megjegyzésemet, K. J. tői nyert körülményes föl világosi tán folytán, molyszerint a psnaszlott dologról ilj. K. V. llr semmit som tudott; és a visszautasított panaszlott lapfÖlirást i-gy harmadik személy hívatlan olőadása okozta, ezennel Ünnepélyesen visszavonom.
K1UÁLY JÓZSEF.
I gyógyszerész gyakornok
{kedvező feltételek mellett felvétetik Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt-Gothárdon — Vasmegyében.
C.''yojiysxer én költaÓK nélkül minden betegu k eröt nd lUvnlehtlért Ilit llnrry Londonból.
(lli''küldet élt.) Kgy betegség sem kép « a finom I(cvaU''*i ivre díi llarryiink ollenál-ni''moly gyógyszer és költség nélkül meggy ö-gyit minden gyomor, ideg, moll, tűdó, máj mi-rigy, takhártya lég/ési, hólyag és vesebánul-mat, gUmókórt, szédelgést, szűkmollűségot, ( köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diiirrhöut, álmatlanságot, aranyért, vízkört, lázat, aszkórt, vértorlódást, flllzugást és hányási ingert még teyti sség idején is, diahosiost, büs komorságot, so\..aj koilást, esuszt, sárgaságot n
72,000 gyógyeset, molyok minden gyógyszer rel-daczoltak; többi közt bizonyítványok pápa ó szentségétől, gr. Pluskow udv. marsaitól, de Hrehan marquisnótól. — A húsnál táplálóbb Iévén,aKevaíoséiére felnőtteknél cs gyermekeknél ;>0 szerte megkíméli n gyógy szerek költségeit.
IlizouyItvniiy dr. Vizslay Józseftől. SiO-leveny Magyarország, 1KÖ7. inaj. 27-én. Nőin, ki több évig étvágytalanság , álmatlanság ál-t-hinná gyengeség s más fájdulmakban szenVe* il ti, Du Harry Kovalesciéro je által egészen helyreállott, s én o kitUnó tápszert minden szenvedőnek jó lélekkel ajánlhatom. Logmé-lyebb köszönetem mellett maradok alázatos szolgája Vizslay József orvos. 11.
Pléhszolcnczékbon ■/, font I ft. f>Okr, 1 Iont 2 ft. ;»t) kr, 2 font 4. ÖO k. ;» fnt I«> tt. 12 iont 20 ft. 24 font M ft — lt«vule*»íér<i Oho colatée táblákban 12 csészére I ft. (»«> kr< 24 csészére 2 frt i>0 kr ; 48 csészére 4 Irt fut kr;
porainkban 12 csészére l ft. ÖO kr, 2 l-re 2. .''>0
kr. 48-ra 4.f>0 kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. f)7ö-ra 36 ft. — Kapható: Harry du Barry és t-rál Bécsben. Walltlsohgasso, Nr. 8. l''esten Török Józief gyógyszerésznél,KoIozsvárott Kron-stiidtérnél, Alsó-Rubinban Tyrolor és Schlo-singeméi, Debroozenben Borsos Foroncznél, Dunaföldváron Nathera Pálnál, Káro|yfóvárott ljrilli F.-nél, Nngy Kanitiáh Lovtá Károlynál-Érsekújváron (Jonlogner Ignátznál/Székos-Fo-hérvárott Dieballa Györgynél, Versoczen Fischer Mórnálws minden városban s gyógyszor, fűszer, cs csemegeárusoknál.
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
n
Monogramul és
K y «
pecsétbélyeg
r.
<G02 24,7)
Főraktár papir fehérnemű'' vászon-imitatióból.
KANITZ C. W
PAPIR-R AKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 lk szám a .fehér hajóban,11
aj%nlji\ pasdagon fel«sernlt raktárát Iró- é» Ir vél • p « pl r já b ül, le v é l -1> o r i t é k, aoaél tol I -tolltartó, tollkis, pecsét-vUix. ni i t o U éa aliaari n tinta, Irén, roji - 6 u éa tuljra raj a e a s k 0 a 0 k , t uao h o k ét lecbnikai faatékek, ráj xpapirok, göngyölítve, paua-papiros é* pauslr vámou, másoló gépek. fölircrelt írómappák telje* i ré-asa t a Ii tű. kflxttk aciél- éi bronsból, finom tintatartók, albnmok tan* éa anélkQl, aaivar éa aseh-tárcx/.k,utaxó-*xivartárrxák, ugy mint mindenuemtt tárgyak iskola Irodai ha*xnálatokra-KllMnn«cn ajánlom iáját gyártmánya levélpapíromat, a legújabb ailneiettl monogram-mokkái, látogató jegyek é* I e v é I pec a é 115 bélyegek, ktllflnfl* tinoman kéitltve a legjutá-nyosabb-árakon.
Levólpapirosok. Látogató jegyek
100 darab névvel nyomva 60. I"''ta«t,1 "/''""Ík "íVlV
üjl * 100 darab legfinomabb brlatel-
:"0!evil h lfMi boríték nyomva | lllllp''!pi"1* í*0 kr'' . ., „ '' v • 100 darab finom *xiiie*itett car-
1 íl- 1 fit. M) kr. 100 levél aiinet monogiam-» mai 1 ft 4ö KO 2.f>0. lOo levél éa 100 boríték sslnea nionogiaiiiinal 2 ft fcu
3.60 kr.
100 levél ciéggrl fekete nyomatú KO kr. I ft. iO kr.'' '' i
PV* Minden tiki. levél- éa bo rltékhox egy igen liliom papír-''.árcsa ajáudékoxt atik. 1 rittmaflOOlevél negyedrét. eléggel fekete ny.unatii 7 b 12 ít. |tKMJ darab borilék kender papidtól nagyobbféle cxéggel fe-kete nyomain tt A ft
tou 80 kr. '' 100 db legtlnomabb frano/ia MattlscW febér vagy aaineartl Ift. i 100 darab finom francai* brillant papírra 2 ft AO kr. ! 100 darab kőnyom, finom kettő* féiiyd vagy brlatol I ft. Mir.don egyea aor 20 kr tnbb.
• Levélbélyegek, tooo db aranynyomalii 2 ft f>0 |t**l . vere« pec«étvia»i axiu 2 ft 7Í> kr. 1000 , rongréve domború betűkkel, 2 iiiunel ;i ft 76 kr.
Mladen további ezer SO krral olcsóbb.
Papir gallérok és
Kéielök a legfinomabb vámon utálná*.
1 tuciat lehajtott gallér 3& kr. I tuciat felálló gallér 30 kr. 1 . kéxelőW ''Ji kr. If^ Legújabb divatil. Ismét eladik százalékot nyernek.
Nagy válatxlék mindennemű llr.leti, Jegya.« é< gaxdá*zati könyvekből.
---
Nyomtatványok kívánat íxeriiiti gyortan é* atépen a leg-jnlányoaabb árakon kétxiltelnek
Levélbeli megrendelések
| utánvétel mellett a legpontoaab-I bau éa gyoman •<xknaőltvini''k
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére.
FI G YELM EZTETKS
G o m to o a

r ösltö i t a 1 r a"
a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
Miután a munkások mezei munkák közben, többféle okokból hasmenést,, vérhast. görcsöt, hányást, cholerát, hideglelést sfzóktak kapni, mi ókét rendeson-hosszú idórc munkuképtclcnel\ké teszi: mindezen bajokat
Gombos erősitő-itala
által oly gyorsan lehet, megszűnt A ni, hogy a szenvedőt még a munka szinhe-lyéról sciu kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok helyett napoukiut két kanalat foglaló pohárban adva. a munkást ép erőben lehet megtartani.
Pesten főraktár a tulajdonosuűl , kalapútcza 8. szám alatt.

PAKTlALSdlKINK£
ifhnlen Thell elaea ,k«ls: türk 400 Kranoe Pramien Losea m önt.
(tí30— .1)
d 12 (intdf
Die nKchate Ziebniig eriulgt sohoh an. I October I. J llanpltreller JOÜ tHMI Frc«. In <áold. Hfli kknurnfld)toiiía5v« tíoutíc. -- tímillrl tttib jit b«iict>cu fltflttt (flufeufcuuii bc« ®{|ifaflt« burd) ttt
- 0ESTERREICHI3CHE CENTRAL-BANK,
.''WIEN. Stock lm Eleeji-Platz Nr. 3. Xlt. Uitfcrt Wet''l»hi»l»lulif kfer^t tru Cirlit- luib''^vlaiif ailct fldttungen 2taat«- urtb 3" ti»iivi< ikipitvt, Cöolb uitb3ilt>criitilnicit,5)auluotíii unb fcoiíciijjciiűu natl>b(iii-j(HjciIt|jtiiI«iif«»ttouríf.
tiiffi itgr für die k. k. llörne uord n coul.iotewt i-ÍTectuirt. iWaohdrsok wlrd alcht honorlrt \
malom eladás.
Zalaniegyei Hörzönoze község határában levő
vizes malom
egy hold területű belsőséggel s 1 a k h á z zal örök árban árverés utján a legtöbbet Ígérőnek eladat ik.
Az árverés napja f. évi október 1-sö, délután 2 órakor Bánatpénz 100 ft.
lltívcbb tudósítá« Kncsorlakon u. p. (jclso, Petrics Imre földbirtokos nieKbi-''Mítt urnái knphntó. 3,3)
Odorin-szájviz.
Többszöri tapasztalás bizonyítéka után bátor vagyok mint toiletteszert e valódi illatszájvizet 9 reggeli fogpor és fogpasta helyett méltólag ajánlani, nem különben gyógyhatásánál fog\a erősíti a fogizmot, eltávolítja a már jelen lehető ízt (scorbut), kellemetlen bűzt, megszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek, melyet a t. cz. közönség ogy szájviztól követelhet. Ára használati utasítással 70 krajezár.
Megrendolhotö ktfepdnz Hzctds-, vngv postai lUnnvot mellett
Kalivoda János
gyógyszerésznél, Letenyén, Zalaiuegyc. Csöinagohisdrt 1(1 krnjoztír «zá-111 ittátik • (fiiH 20
A keszthelyi vu8ut állomá>*t«''>i 1 ''A A koinároini „ „2
t>ru
n •»
itiívolaú^rn fekvti síirmeliéki községben 800 mázsányi eiöfü széna — niinö.sdgü s/.ál-!litósrn oíkídmÁR nem különben 400 kereszt, buzaszalma sznbnd kézből eladó.
Ugy szinte ugyanott több ezer darab nyárfa ö — í> évesek — kiültetésre alkalma- j sok megrendelhetők.
Értekezhetni — H. .1 Sármelleken czim ''alatt post restant.
___Keszthely.
WAJDITS JOZlSKF
kitnyvkladó-hlvatalábaii S -Kanlsaán legujabban megjelents minden hazai könyvárusnál kapható:!
VEDD SZIVEMET SZIVEDÉRT
szerelmi levelező künyv,
Szlvélyesltöl
ára I frt 20 kr. «
A
valódi s íi
orax. sxab. legujabban <"■ KeUége által ki-váltaággal klHlnteieti, ai orvoil kartál megvizsgált, * allíe-rexnek talált exerfélek''pen kipróbált tifkoa - axer a pstká-nyok, házi * mezei egerek, vakandok éa svábok telje* ki-irtáaáia, (melyet sokfelé megpróbáltak hamisan utánosnl * árulni.) kamltltlaa mín,ő*égben
Nagy-Kanizsán ROSENPELD ADOLF ur
kereakedéaében, l>r*len Sibneidcr O. Lipót-utcaal kereskedésében kapható. Kgy nagv bádog 1 frt, ki* bádog ftO kr, Kgyea bádog megrendeléio is utánvétel msllett gyortan tel-alttetik.
Ugyanott kapható ozltrom-keMos cgyednli aaer a fsgyhé-lyagok é* tyukaiem ellen, egy tégely 60 kr.
KiVonat ogy, na]>outa érkező hasouló dicsérő-levelekből:
Kérek még egy pár tégolylyel kllldenl, mert a nagy meny nyliégd patkányok k''iirláaára axdkaéget, aa eddig ha*xnált kltUni batáoal volt, •
Tisxtelettel Velulcxén , Károlyvárot mellett jun. l7. 1«7I.
ULLMAN BETTI
f>76- *,I2) haasonbérISnfl.
Mint a legjelesb
SZ KP 1TÖ-SZ KRT |
ajánljuk
D. Lang óvszer-kenőcsét (Prá*ervativ-pa8ta.)
K«eu egésxen ártatlan természeti anyagokból ká<2U*tt •zépllá-sxer nem vegylsnl készülék, a őrnek »emuii módon •cm ártalma*, « axért a logtelj»>«b megnyugvással » kitflnö er<d-méuyuek bixto* bisonyltáaával ajánljuk basxiiálatra.
Kr.en jele* évsxsr-kcnéü* lia«»».AIatt«l vau a l>Srrv
néave, klllönnteii arozon, nyakon v» kezeken, gyógyítja aaonnal a Irgteljetb bizonyítéknyujtá* melleit egéaxeu áilalmatlauul a
bőr HlRden tlsztatlanságát s kIBtéaelt, épen ugy eltávolítja a betegségeket, vagy bé álUI eKldezett rinzookat, sebhelyeket, rlpaoiosságot s a teit redázetét, a teatszlnt szeplőtlen tisztára, ] puha- a ruganyosra s az aggkorra Is fiatal, egészséges ezlnre Idézi elfl. Tulajdona, hogy haaohló »«er még niiJ», mely éxen tnkélyetesaéget eddig elérte volna. Az eredmeny/ osu&álatos és meglepi, ugy hogy minden további dloséretet felialegeasé tes*.
gely ára ha*xnáláti Uli.*itá»sal eKy(ltt VI ft.
Kgy tégely
/" I X
I). LAiNG arezfesték-
C„Schmiuk-pasta")
Lenocse
bir mind axon frutvbb nevexett tuUjdontngokk/il, * a bőrnek áxounal fgé»xen ártatlan módv>u tcriné*/cte*,l linóin * gylngéd fehéc vagy veiea axint kftlcaftiilts-, a bőrltn trtlje«en láthatlan a fnlnlmul min len'' eddig léteső ily nemiteket. \
Efty tégely ára fehér vagy veres 2 Vt o. é.
Kt''^zállitrt rakhely nagyban ds kicsiben
egyedül feltalálójánál vaiv
(l><)3 20. Hi
D. LANG
lléctben, IlurirgaVie No!
47.

F tí L b E RM A V K lt A U 0 8 l öX.
üivegyének olsó m. kir. szabadalmazott x
vizáthatlan kaatschuk-ponyvagyára
l*é»ltMi (2;"> év óta áll fenn) (013-12,10)
ajánlja olis inert logjobb készítésű vizáthatlau ponyváit tetszés szerinti nagyságban legjutányosabb árakon. A gyár RnkoH-l''Hlothii van, szembon a vasúti állomással. A raktár én iroda l''eston, Lipótváros kétsus-utoxa 12. ss. as udvarban (a fiókposta mellett) f*nclle» Jnnonitál.
. y
Ujlaky, Hirschler és fia
fa kereskedő társulat
" I
AL8Ó-DOMBOKUKÓL utolsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t.'' oz. közönségnek, mi>/orint
deszka, lécz, ÓS Itlillilt''IIIU''inii fenyü-éptiletfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi e nemű megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnék, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLKSINGEtt GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
üjlaky, Hirschler- <& Ha,
(529—27) fakereskedók.
MOLL A SE1DL1TZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
- Ovii*: Tapasztalván, hogy az enyéimnek- szóról szóra után-nvomotl, sót a közönség ámítása végett hamisított név-aláírásommal ellátott használati utasitványokkal árultatuak Seíd-litz-porok, s u végett a kül-nlftk hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyön feleső-réltethetnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindönkit miszerint: „ax általam készített SeUllltx-)ior mituien katutyája hasonló készItinényektöli mef/ktíllinböxtetésül saját védjeyyem t-s aláírásommal ellátva.
/»ra egy lejHH-setolt eredeti doboznak 1 frt - kr. Használati ntasitás minden nyelven. K porok rendkívüli » a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek közölt tagadiiatlnnul az első helyei foglalják el; mint azt sok ozer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy o porok rögzött szorulásoknál, emészthetlcuség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobngáxnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fugfájdulomuá), végül hyateriára, bú kórra ós huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s t a legtartósb gyógyhatást eredményezték.
Raktárak Nayy-Kanlxsán : Belus .1. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fesselhoffer J. é* Uo
senfeld K. uraknál Btlevárstt l.akorice 0. •■ Maretallbaa I»Ml Nándor
Csáktorayás Kárá«x II. Bánok-Sít. györgyön Kibic* .1. gy^gyai.
Kiiztfta CiamiDuvit* I«tv. Siambathelyen I''ilic-li Ferenc* uy>ticv»/.
KapasvArott Kegl Nándor gyigy**. , Sopronyban ilcxey Andrá* gy''-gy**.
Zágrábban Jdittelbacb 7.*. gyógy**. /
Zágrábban Uittelbacb X*. gyógy**. , Ceyleck J. J. gyígyi*. llrweUx Kr. gy''>gy*t.
Kobii Jakab Ksr«tzlsn Breyer Jakab fiai Kapronoián Werlt Hámi. gyógy** Lattnyín Kaliioda J. gyógy *i.
Ezen czéyeknél kapható méy: (544 — 62,24)
A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosabb
vet ló dl Dorsoli-lialmáJ zsír-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg. inás halmájzsir-olnj-fajtól leendő mcgkülönbözletés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-halmáj-zsír mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus és racliitis betegségekben legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a lcgclidültebb köszvény- és csi''tszbajokat, valamim az időszaki bőrkütogeket.
üzen legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorseh-haluknnk leggondosabb egybegyűjtése éa kiválogassa által nyeretik, és átalában semmi vegytani kezelés alá uom vona-tik, hanem a bepecsételt orcdoti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazoti állapotban van, mint az közvetlenül a természet által nyújtatod. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsbon.
Ignácz
Nagy-Kanlzsétn
(t>i i
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, hölgyek ti gyermekek szihnára való lopán-ruk-tirát, a legjobb minőségűeket a lehető jutányos áron.
Ugy szinte figyel tűébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonasága I. közönségnek, hogy megrcndelcaeket a legjobb bel- és külOihli bőrből elfogadok éa készítek, uz árt legjutányo wbban számítom.
Az én raktáromban vásároltnkat kijavi. áara elfogadom.
I
Kmpfiehlt sein reich ussortirtcs i.ager nller (Jattuugeu llerreit-, Danién- und Kin-der-Stitletten von bestor l^uulitüt und zu möglichst biliigen l''roison.
Korner mache ich das k. k. Militilr und verehrungswürdiges Publikum aufmerksam, dnss ich ullo Bestellungen voni beaten In- und AtislUtiderLcdcr verlertige und prompt und billigst berechnv.
Auch wird von mir gckauíl''i Waaro zu roparieron angenotniuen.
mm k.
A* Intéxrt k(''t rémre otxtatik : a) az Iskola b) a kül8n»ztkm«kra.|
Ax Iskola 3 évet foglal magában : I. a ké«xlllo éret, II. a* Mkolail , taniiá.t, III. a téuylsgea mflk;idé»t. — I. kllltSn iiakai* I * kölnn | I oaxtályl, II. a vaiuti folyamul, III. alblxto»itá«i folyamot, IV, ni innét* i lé»i folyamot (I éve» Ankéntexeknek), V. ax r«ii folyamot. ^ Ax iikolai év oktober l-én kexdődik.
jp A* inté.ritel rgybrkmntt killBn ( (A2)-fl,li)|
m .. t _ . ... nr. nnc«ri,ri rviiirKoiun niiitni rnji - 0,0]
nyllvin08 ma9a9abnanir«(la kereskedői tanulmányokra
kereskedelmi
tanintézete,
ÉOB
Llj>ót-város, Práter-strasse 32.
a»«.k «/ámára, kik koruk, állatuk, kéjixi;tt«é#lik állal ax lábéi már|
kiléplek.
Oki. 3-án kexdődik vg\
esti tanfolyam.
uirly lián>in bói(( tart, (•» ax (-gyixord é* 0««xekfttött kiiuyveléat kercn-krilöi axáiuailáat f-a rilt^tant tárgyalja.
Továbbá elCadáiok tartatnak a readci vasúti-, forgalmi ** táv-Irdal-lielsálatról sxok axámirs, kik a vaamakitál .tlkalmaiáat nyerni I (Miajtanak. A Unárok ax í^xaki va*|iályn tái»a«ák'' bivataln .kniloíl | állanak.
V.''){rp fgy tanfolyam nyiiiatlk a blttosliások minden oextály-zalairól. , , -
______j, v A laiiiiititxet a inn. valláa i* kiiiokl«lá«H((yi tiiiiiiateriiiiii állal
i ax ei-ailt-miákkal fgy raiíjfra emollcletl, — miután e kittliiUti''.l miml A végxelt tanitványoU belberoiMexva, miml |>eili){ a* elért eredmények miatt infjf l< érdemié, ax egy *ve« niikínle««éK A« i({Ar|tat<í«á({ fáradbatlau xxorfcalma éa ax eredmény állal oly fokra elCnyébeu ré»xr»lllurk emelleteU a tanintézet, liogy a többi intéxetek míudenbeii iitáuoxiii análknl.liogy ax Önkény, j tOieknxouok. — A b^lratá«ok * e j> t. 2C-á u vexjik kexdetllket. > t lei vlxxgát le kellene ! Tarvezrtak mind a tanintézetben, inind pedijf a llock-íéle knnyv-tenniflk. ''j k''pre«krd^jl»on, Réca, nothenllinrm-atcxa l''>. ax. i u k > « ■> ka|»!isl<ík.
A HAJ KIHULLÁSA MKtíVKDVE!
Évekig tartó fürkészés folytán végtére sikorült nékem egy
haj- és
feltalálása, mely által már 4—-5-szöri használat után a haj kihullása, valamint az oly igen kellemetlen pikkelyek képxMSse minden korra olhárittatik.
Egy üveg ára 2 frt., postáui küldéssel lá krral több. >
Kapható a feltalálónál
DBM AL hajfodr&sznáil
Bécsben, bdváros, (Johaunesgasso Nr. 1.)
Mogrondolések a vidékről azonnal teljosittotuek.
Köszönet elismerés.-"^
On haj- és pikkely vizének ötszöri használata után fojbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, ós hajam többé nom hullott k), mi annak javulását lényogison elősegíti. Knnek folytán ezennel alkalmat veszek Önnek köszönetem s elismerésem nyilvánitásáru.
Mély tisztelettel PHItil, J.
■ l.ti / a mrtdliuxi c*. k. axab. vaa- 6* érrxaulőite kllnyvv.voje-
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
.Mindenféle eh!{/Ilonok, eoffok, hajftkrtök atb. a Uhotő logjutányosh áron kaphatók. Alhajak urak résxóre tükélctoe hasonlatosságban készítetnek.
Detnal A., hajfodrász.
Itnklár van Pattan. TttrMt .l.txxrf urnái, király-utena 7.} Ltmbarf-ben Rniker 8 urnái.
ALTÉR
és iVlP
magy. kir, udvari divatáru szállítók
PESTEN,
vaozl éa régi posta-utoza sarkin
ajánlják nói divatczikkekkel gazdagon ellátott raktárukat mindennemű frane/ia ^elyemkelmék, beszövött shálok, angol plaidck, chinai kreponkendók; Unom di-vatkelmék és olcsó ruhaszövetekből.
Van killön divattermük kész czikkekkel, melyben egész nói öltözetek (costume-ok) bársony, selyem és posztó paletók, színházi és téli köpenyek, ott-honkák, écharpeok, báli fölvetők s valamennyi e szakmába vágó tárgjjak a legnagyobb választékban és legújabb divat szerint készítve találtatnak.
Készítitek továbbá saját varróteriuükbcu ruhákat a legújabb fruitezía divatminták szerint, egesz menyasszonyi készletek Összeállítását.
Vidéki megrendelések akár szövetekre, akár kész öltönyökre gyorsan és pontosan teljesíttetnek s az utóbbiakra mértékül egy jó álló derék és az alj előhossza szükségeltetik. m
MintagyQjteményck választás végett a legnagyobb szivességgel^Üldetnck be.

franz kugler''5
landwirthschaftl, Maschinen-Fabrik
und
Eisengiesserei

J|j Dflngerstreuvorrichtung, Göppel und Göppeldreschmaschlnen neuester Oons-V, ij tl''llktion l«annalni*A00kiMa AAUlatAM míi D«»M J
jí Putz-, Hah
^ Kukurutzrebler fiír lland- und Kraftbctrieb. Mecheimaschinen für Hand- und
l n WIEN, Wfthring,
empfiehlt ReihensMemaschinen nach Garrott, 7, 9, 11, 13 reihig, mit oder ohne
ans|)ortable Göppeldreschmaschinen mit Putz und Einsatzvorrichtung, Putz-, Mahi-, Schrott- und QuetschmUhlen, Rubenschneid- und Mussmaschinen,
^ > Kraftbctrieb, Heurechen, Heuwender, Eggen, Erdkrustenautstachler, Ringel-J ■ walzen, alle Gattungen vorzüglir.he Pflüge. so\vie allé in das Fach der Land-)t j wirtschaft einschlagenden Maschinen und Gerftthe vorzüglichster Konstruktion. w Auch werden Auftriigc für Hinrichtung von Brauersien, Brennereien,
Wasserleitungen etc. etc., abemommen und bestons ausgeführt.
Cséplőgépek
(ŐÜ4-S.0)
WEIL MÓRICZ
gőz-, víz-, igásmarha és kézmó-zot számára l»f) frtlól kezdve, ügynökök kerestetnek. Bajzok és kimiitaUtsok kívánatra in-gyon küldetnek.
if]. Frankfurt a/M.
Wajdlts József könyvkiadó-hivatalában Nagy-Kanizsán megjelent és
minden hnzai könyvkereskedésben kapható: /
„a A í. L l U K A 8 % & P s X é T" ,
mayyar /elkösxöntö (TOASZTÍkönyv, szerkesztették:
Wajdit8 József 6s Bátorfl Lajos.
Második javított és telemes-n bővített :ls() lapra terjedő ''diszkfttésü s csinos kiállítású könyv,
ára i forint 5o l£rajozÉtr,
WajdiU József kiadó, lap- nyomdatulajdonos, gyürssajtonjomáöa Nagy-Kanizsán.
\»»j£V-Kuni/síi, 1871. szeptember tfO-áii.
40.
S''/IIIU.
Tizedik évfolyam.
(a zalamegyei gazdasági egyesülőt hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE
Vejfyea tartalmú hetilap
a xxéplrodaloiii, kmfikftdelem, ipar, xa''/dásziit, tiitfomaii} es iiiimmn köreitől.
Megjelenik: iv
1i.< • gyskras attfM *a$y kél l»«ti. MsrrkrnslAi iroda r* hindu l»|\M«nl: WAJIUTH JÓ7.HKV ksnyvkere.kedi.it «n. .
Társadalmi életüiík.
A világtörténelem az emberiség szellemi éa anyagi fejlődésének fokozatait századokra osztja s a századok mindegyikét a ! fejlődés neiue- és iránya szeriut némi jel- , Itmzó melléknévvel jeleli meg.
Tekintve azou munkás tevékenységet, melyet az emberiség korunkban kifejt, tekintve azou bámulatos eredményeket, melyeket a törekvő szellem törhet len ereje az anyag felett kivív és felmutat: a XlX-ik századot szeretjük a haladás srá/.adá- ; nak nevezni. Hogy ez elnevezés mennyire jogosult, a felett vitatkozui nem akarunk, hogy a .haladás* szó korunk szellemi s anyagi mozgajmainak hú jellemzóje;0, azt a részréhajlatT»n gondolkozású utókor független itéletlíre bízzuk.
Mindamellett ha tekintetbe vesszük azon er.dmény eket, melyeket az európai uiivelMég felmutat, ha tekintetbe veszszűk azon vívmányokut, melyekkel az amerikai s/.orgalom a világot meglepi, cl kell ismernünk, hogy a XlX-ik század a haladás századai kőzött, ha talán nem is a/, első, do ux utolsó helyen sem áll; ugy el kell ismernünk, hogy u XlX-ik század haladásának, u késő idők fiai előtt is jelentékeny bizonyítékait fogja felmutathatni.
A ki azonban a világmiveltség fejlődése- a ki az egész emberiség általános haladása között figyelmét szorosan a magyar nemzet haladására irányozza, a ki a- r.agy-
Előflzetési föltételek:
>lolyt.«M hithoa hordi..al i. vl,tiki« po.tin VnM\• Kgi.» ivre i « frt - kr Kii ivre • - S . - . f.rnegyedr* -I , 5o ,
világi mozgalmak színhelyéről hazánk társadalmi életére tekint, annak egy ügyesen festett, de tökéletlen kép merül fel szemei előtt.
llazánk társadalmi élete egy ügyesen festett tájkép, melyen sok művészi és néhány örök becsű vonás mellett sok elhibázott irány és néhány kirivó üresség vehető észre.
''Mig a hazafiúi érdem nemes homlokára a közvélemény, a hálás elismerés babérkoszorút lüz. addig az egyéni hiúság czimek után szaladgál s üres ^kitüntetések hideg fénye után kapkod; mig a munkás szorgalom előtt megnyílnak a nyilvános élet hajdan zárt sorompói, addig a sy buráit tétlenség, a kiclégithctlon rang vágy kegyvadászatra indul; mig az ügyes kereskedő, a szorgalmas iparos, a tevékeny magány ember becsületes munkája által felküzdi magát a közbecsülés, a köztisztelet magaslatára, a társadalmi életbeu elfoglalja azon helyet, mely hajdan csak a kiváltságosok születési osztályrészéül volt fentartva, addig az egyéni elfogultság elhagyja a tért, melynek betöltésére képességgel és hivatással bir, s hivatásának romjai felett a jövő nagyság szilárd alapja után kutat.
A gazdálkodó elhagyja ekéjét, a tanuló pályája közepén megáll s hivatal után eseng, A nő kiszakítja magát a család kebeléből, megunja női hivatását a férfiúi küzdelem teréro lép s nőiesség helyett fér fiúi erőt negélyez, az iparos leteszi eszkö-
A hat ha.ábo. Julit aorirt l-.tflr 7 kr. V-«ior •! i* min.Un további bciklatá.iii .*» kr. Bi|y«H>| minden egye. belklati.irt .O kr. A .Nyílt Úron'' <■«) petit tor beiktatA.i dija Ifi kr.
zét, hogy művész czimet hajhásszon, a ! kereskedő bezárja boltját, hogy a pénz j mellé csinált rangot szerezzen s mindez a j haladás cziméu történik.
Mig aztmban a tanuló államhivatalt keres, addig hiányt szenved a tudományos készültség,'' mig a nő száraz tudományos milvck elolt a hír, dicsőség merész álmaival virraszt, veszély fenyegeti a nemzet egyszerű erkölcseit, kihalni készül a romlatlan magyar családi élet; mig az iparos, a kereskedő munka körén kivül keres magának tekintélyi, atltiig külföldi idegen keríti kezébe a kereskedelmet, bevándorlott idegenek foglalják el az iparos pályát, kik nem a magyarnemzet jövőjéért, ílem a magyar liuz.t nagyságáért hanem c-upui saját li.i>zniikért tudnak lelkesülni.
Innen van, hogy i.tisadulmi éleli''nk egyensúlya meg van zavarva s ha«o.dit azon csinált virághoz, mely szemeinket csak messziről gyönyörködteti, de ha vele kft-/.ollói érintkezünk szára/, levelekkel találkozunk. melyeken csupán a színek helyes megválasztása és öszszcállitása érdemli meg a figyelmet.
(JY. .1.
Hirdetéseket elfogad:
N -Kaaliaan: K XImViII VATAI,. KmiIMvm: HUl.Y •IAMOH. Pe.len: /.VHI.KK VI. I.ANO I.KOI''OI.I), ii XINiIKK SÁMiDi: BtCibM: IIAA8KNHTKIN A VO<». I.KK, MOSSK ||i UI>U'', OI''I''KI.IK AI.AJOrt S \ KTI.K8 IIKKMAK
0
Építészeti szemle.
Mig a nagy- világ gőtén*vul halad: Nagy-
Kanizsa is igyekszik, de csak lassan előro; lé- !
pé«t lépé* után fontolgatva, néha félre, néha ,
visszalépve, de végro is mozgunk, bála Isteni 1
Hogy- lássuk mennyire és mily irányban haladtunk ujabban, időszrrü lesz az építkezések kozt körültekinteni, mert a mint sok tekintetből a ruha tessi az embert, ugy a ház teszi a családot s az utak és középületek képviselik a társadalmat.
Múltkori szemlénkben a szinhát és egylet tervezése volt a legújabb tárgy; mondtuk, hogy az ügy nem jól indult, s est ma igazolva látjuk, iniiitán a gyorsan alakult részvény tár-iiut fél évig semmit som tudott tenni, s végre is feloszlott. Kár volt a Zöldfa kert kisajátitá sát meg nom kisérteni: ha nem.sikerüli volua, legaláb mondhatnánk, hogy szándékuuk szép és közhasznú volt.
Krdokesehb építőseink kost első a klin-kerut; ennek az idént folytátása a tuuli évihez I.éji. at nagy haladúst inuUtt ugyan, mert most nem épül annyi foledegos, loldalatli csatorna, iiem rakatik le annyi veszedelmes kerék vető, nom töltetnek el u házak aiyiyira, sőt valamivel jobb tégla és a járdákon n\ég visállA. mész is iiikalmazUtik, azonban a klinker most is csak klinker, az az oly apró, hogy homokkal kell védeni, különben minden lópatkó ketté töri; a homokból pedig sár és por lesz, mi a város közepén nem kedves dolog, és a kis légla még is csuk tietii oly erős mint a nagy. Az sem előltyo az uj itiuuk, hogy túlságosan domború mert igy a Innunk annál hamarább^lekopik és u kocsik annál inkább félre ctuszuak a csatornákba. iAtgsajnosabb azonban azon eredmény, hogy az ut igen la«san késsül, és a mi kész volna is féltékenyen elzáratik, holott szerződésileg biztosíttatott, hogy egy-egy útszakasz két lninM> alatt elkészül és inegnyittntik.
Járdáinkra térve át mint országos nsoméuy t kell''feljegyeznünk, hogy a Khilorányi-féle ház előtt végre járható ut készült; viszont azonban Welisch ur uj háza előtt másfél év öta a leg-botrányosabb ulhiányt kell Hímünk. Van
T A R C Z A.
A sárga liliom története.
8«per,
Nagy Cornéiiátöl.
Kgy nyári kis alkonyatkor, gyönyörű kis kertben sét''álék egyszer, két kis lánykával, kik folyton ostromoltak, mesélnék nékik valami szépet.
— De mit moséljek kedveskéitn ? — mondám tiékik, — én nem tudok ám semmi mesét, mert elfelejtém már,'' miket gyermekkoromban hallék.
A dehogy nem tud kedves Nelli néni, hisz már a virágokról annyit mesélt nékünk, tehát kérjük, ismét azokról meséljen."
Igy szélt as egyik.
„As ám — folytatá a másik kis lyánka — azokról meséljeu nékünk néni kérjük, mert oly szép a virágok története, hogy mi legörömestebb hallui)k azok felől valamit."
Ks hiában volt minden moiilogotődzésom, n kis csintalanok uetn hagytak fel előbbi kérelmükkel, mtg meg nem igérein, hogy nékik a virágtikról mesélni fogok.
— Tehát jertek; - mondám — üljünk le ama kis padra, ott a piros rözaatő- és fehér liliont bokorhos közel, majd valami tán eszembo jut; caak legyetek osendes«m és figyeljetek.
<)röm sugárzó arcfczal foglalának aztán körülem helyet és ssép ártatlan tekintetüket rám fllggosstvo, — türelmetlenül látszok várni^ mesém kezdetét.
/ — Látjátok kedveseim eme szép büszko rőzaatót itt, és e méltóságos tartású szelitl fehér liliomot ?''— melyik tetssik néktek a kettő kö sül jobbau ? - kérdéni tőlük.
v.Nékem a piros rózsa kodves néni, mert as oly szép és oly jó illata van.
.0, nekem nem, — mondá a komolyabbik kis angyal, — nekem inkább a fehér liliom tetszik, mert az oly halovány — mint a néni, mikor bánatot.* ,
— Kis bohó te, hát én rajtam észre veszed ha bánatos vagyok ? — Onkénytelen elszomorodtam és magamhoz öleiéin a kis ártatlanokat. Ok pedig azt gondolván, hogy engem most megszomorítottak, nyakamba ölték kis karjaikat, és addig csókoltak, mig ismét mosolygani kozdék.
— Do hát most ügyeljetek, — mondám, — mert kezdem a mesét, és pedig épen a piros rózsa és fehér-liliomról, aztán majd ugy ama szogény sárga liliomról, inely amott a kertszög-letben szomorkodik.
Kkkor mély csend állt be, mert a kis ne-votő galambkák oly ihlottel hallgatáuak, hogy szinto meghatott, — és én kordém a kis történetkét amint alább következik.
Kgy szép falusi kertben, épen ugy, mint itt, egymás mellett virult egy piros rózsatő és egy fehér liliom bokor.
, A rózsatő telvo volt gyönyörll feselő hím-bókkal, melyekről a reggeli szellők szelíden caapdosák a harmatot. Alig fojlődheténok ki bitnliói, már egyenkint lotépdelék azokat, és nom győzték magasztalni hámulói Az ő büszke tartását, élénk színpompáját és.finom illatát. Kinevezték őt a virágok királynőjének, mely fenségesen uralko lik szépségében többi testvérei fölött.
" A rósza hallva és látva o hízelgő kitüntetéseket büszkén nézett körül, mintegy kérdve társnőitől: .Molyitok r^sr velőm vetélkedniV*
Szelényen hallgatáuak azonban a virágok, egyik sem mert, vagy akurt a büszke rózsával vetélkedni. Ks igy hullgatva látszottak az ő felaőbbségét elismerni.
Do á rózsa nem elégedett meg az ő diadalával, ő nemhogy csak legszebb akart lenni, de azt sem nézneté jó szívvel, hogy ő mellette még más virágot is srépnrk találhassanak. 6 I elbizakodott és ÍrigyVl"U- Föllelte a királynői koronát, mit szépségére teltek. Aztán gúnymo solylyal fordult szomszédiiőjéhoz, a hallgatag tehér liliomhoz, és igy szólt.
— Miért késel kelybedet kinyitni? várod tán, hogy bimbóidat, miként az onyimokot, — mielőtt kifeilődheTnének, az imádók elrabolják V
— Vagy/Ián szerénységedben, nem akarsz hóilUöVzinpompáddal, engem olhomálositva
— háttérbe szorítni?
(tolj jó tetsvér, miért vagy oly hitlovány és hallgatag, mit szerény kedél i
Sokáig folytatá imily hangon gúnyolódásait az elbízott rózsa, do a liliom hallgatott, (''simán egy mély sóhaj volt a válasz, mit ő .Klórához* a virágok bájos istennőiéhez küldött. Ks o sóhajt, folfogta Zefír a szelíd szellő, és mert szánta a megalázott liliomot, elvitto azt fel az Olympusra az istenek o luk helyére — és olt áüulá .Klórá''-nnk. ^
As pedig jószivével megszánván a szolt-védő fehér liliomot, egy szép alkonyon leszállt az Olympról, és csillogó harmat képében meg-látogutá a búsongó virágot.
Hogy mit beszélt .Klóra" a liliommal us as éj titka, inoly szoinoink elől olrejté őket. Tán a csillagok megmondhatnák ? .Do nemr nom''hisz ozok ol neiii árulják imyjuknnk az éjnek titkait. , Tehát iio törődjünk aszal, akármit Wazéltck együtt, elég az, hogy másnap reggel — a nap első fény sugaránál — a
piros rózsa bámulva nézett körül. Igen, mert nom tudta elgondolni, Imiinél jöhet ama báj-illat, mi őt úgy elkábilá. Tekintete a fehér liliomon akadt meg, mely az éj folytán kelyheit kinyitá, cs most megragadó ártatlan szépségének méltóságában feléje mosolygott. A báj illat tőle jött.
iKuljrlstá.a knr. ikolk.)
Bordal.
Ilajta bátran, vig pohárra, hogyha már £ltUnk rAvid, mint ttln/kriiy Miijr.ugár ; 41/iWrű van a pohárban, mint a láuf, Mfly maga.ra kásst( ha knirre (jrulladáok 1
llothsn vau a r.ngprti-eurk nyugalma, Kit már mladsu »*rl.h rriuiny* vlhagya ; Ila bort ia.lk, aUlt víf« forrai fog, a krlisl (Ajilalmnln ncin'' aokog.
Ma MrttUnk Altflnk pg» beborul, rt onnan k(n í» ks.rrv hull ráak átokul i Nem ailhat má. viga..lslá.t, c.ak a bor, Igyunk nagyot, nem Ir.a lelkűnk oly komor I
Ka ha derflll feletlOuk a II..U tg, S I,''Kink napja mint frllcgámy — n.m .aUt i Holtét i-gjen ..ivünkben a hab.A rfr H I.ingja .-lói a aodré v/.. I. klUr.
/.ord réss átka miatt hailuk ha remeg : Uniti báuHat bor kft|i) 8 nnyhiUr ni»g ; K< ha a »or« borát vagy ha deiflt á<l, .ló borával ki\«.Anl«llk fel a ha.it t / . • : . I.cgyeu boldog é* hat.vlma* e.r.klg, S.rnt ..''aba-l.ág lelki-.tlae nipeit | Ki''rjen lőllli.V ,l<-l«t i. bóalr^rf. Nrjyttcgjen .rnki halni a Honirt t
. V. I
•zen kivUl még néhány valóban nyaktörő utunk, például a városi iskolák előtt, az urodalmi nagy hái előtt épen a főpiáczon, a Fülöp-utcaa nagy részében stb; váljon mikor akarják ezeket javítani?
Nagy éa elszánt lépése városunknak a városház építése ; eddig ugyan csak a kisebb és könnyobb rész van munkában s az igazi város-hásnak még tervo sincs toljcseiijiuogállapitva, de reménylhető, hogy most már btilyes irányban és gyorsan fog a munka menni. — Tudni való, hogy a most épülő ház tervezése teljes öt hónapig szakadatlanul ''folyt s minden meg lett kísértve, hogy a terv igen jó legyen; soká tartott mig as építési bizottmány azon meggyő* sődésro jutott, hogy a bérházat a városházzal cgyeulően dpitoni nem jó volna, s tán még most is találkoznak, kiknek u 32 ol hosszú ház uom elég nagyszerű s a különválasztás által meggazdálkodott 10- ló ezer forint nem elég kárpótlás, — következik már most a tulajdon-képoni városház tervének megállapítása, s itt első vitás kérdés a torony léte vagy nem léte; ha ennek eldöntésére is ft hónapot számítunk,. ugy idője volna most már olkozdoni a tervezést és vitatkozást.
Sokat vesződtünk a gőzfürdő ügyében is; mindenki belátja, hogy egy diszes ós kényelmes fürdő élotszükség; a vállalat jövödolmoző-sége is általános hitelt''e talál, ugy hogy a részvénytársaság könnyen megalakult és szilárdan állna; csak as a baj, hogy egész városuukban ueui találtatik a fürdő felállítására alkalmas telok. Fél év óta abban vagyunk megakadva, hova építsünk, s köónyen meglehet, hogy őzen kérdésen ép ugy, mint a színház, megbukik a gőzfürdő is. Nincs helyünk, drága pénzért sem -kapnia város közepe táján t«Jket, pedig váró-. sunk kellő közopén száz hold számra kukoricza és burgonya díszlik, irtható, hogy e bajon minél előbb sagiteni kellene s néhány uj utcza kihasitása álul asonnal tegitve lenne, de ily vállalatokra nálunk nincs kedv és türelem. Csudálatos I A kinek háza nom esik a nyitandó uj utczához közel, attól fél, hogy ha több ház épül as övé értékét veszti; a kinek házát le kelleno bontani attól tart, hogy nem kap helyette mást, a kinek tóikén áttorvcztotik az uj utcza, sem telkét illó áron eladni, sem az uj ut költségoit.visokii nem akarja, pedig mindanyian nyernek ily esetben, mifidauyan vesztünk pedig sokat, ha a városszabályozást boldogabb időkre halogatva, ktTzépülotekot és mulatóhelyeket szük telkokon vagy a város sr,élén elszórva építünk, vagy miyel helyet nem. találunk, minden vállalatot abban hagyunk. .
H.
Községek rendezéséről szóló törvényczikk elemzése.
(Foljrtatái.) • • • . ''
A ''22. a) bot 11 alatti kitétele azt mondja, hogy a község saját belügyeiben határoz és szabályrendeletüket, (statútumokat) alkot.
Igaz ugyan,''hogy oson szakasz kitétele a ''községeknek azon szabadalmat'' adta, hogy saját ügyeiket rendbe hozzák a szükséges alap-satot megteremtsék, — midőn törvényhozó testületünk ezen magas eszmét a törvényibe alkotta, feltételezte azt, inikép a községi bizottmány, hogy a község boldogságát előmozdítsa, saját körébo meg tesz mindent, s alkot oly biztos alapot, melyen a jólét édes virága mig a késő ivadék részére is a kellemes illatot megitassa, >a$ol a várva várt jólétet meghonosítja; — do kérdőm most, mint lehetséges ezen bizottmány összeállítása ? Igaz ugyan, hogy a törvény a bizottmány létét felorészben a legtöbb adót fizetőkből, másik felerészben pedig a választó közönség választoltaiból megalkotni ron> deli, minthogy a törvény szabatosan nom szól a bizottmány teendőiről, következvo arra biza-tik, a statútumok megalkotása, lesznek tán majd oly községek, hol ozon alapzat megkészül, hol mind a nagy adót hzotók, tuind podig a választó közönség választottai a község jobbléte óhajában, bárha iszonytató kellemetlenség közt is, a jó rendet meghozza, do lehetnek olyanok is, hol az egyik fél akarja, szívvel lélekkel rajta vau, niig másik majd költség kímélés, majd iniiuka erő megvonása álUih~mindezt megtenni* elmulasztja, — hol lelhető azon ..biztosíték, moly azerro vonatkozó kényszert körvonalazza azt neiu tudom, valamint azt sem olviuttam,'' hogy a község-hatóság mulasztásáért vagy rosz akaratú hanyagságáért ki által vonatik felelősségre, mert ugy hiszem az ábrándból egyszer kibontakozni s ogy szebb jövő felé törni itt as idő, minden pereset fölhasználni kell, —-tíézzük most a községek orgánumai kezében levő teendők sorát.
Tudjuk, hogy a községekben jegyzők mostanság is léteznok, szerintem a jegyző a község tolla, a község tanács adója, a község adójának beirója — az adó kivetőjo hova a fogyasztási adó is tartozik, az adás vovés«k alapján elő állott változások nyilvántartója, minden a községben létező flssreiráiok teljosi* töjs, szóval mint fentebb is érintém a község
tolla, bárha nohezemre csík, lia az elnyomatás szomorú napjaira vissza pillantok s onfiek emlékét a tisztelt olvasó tigyelmébe vissza hozom, teszem azért, mert okkor a jegyző működése Után volt ki után nézett, -volt a ki ax adó főkönyvek után kiftiXu kis k< ny veket megvizsgálta, ki a mutatkozó adóhátralék miatt a lakosságot megjelenésekor annak lefizetésére serkentette, ki a birtok változási nyilvántartást a hely szilién át vizsgálta, ki u.tolek sóról-mos pauusznit meghallgatta s azonnal elégtételt szolgáltatott a körülményekhez, képest; most azonban a/, egy udó főkönyv megvizsgálásán kivül semmi som''történik, az is az illető udó hivatalba arra kirendelt adótiszl állni »*zkö-zöltolik, — előbb a jegyző függött ezen tiszttől, most kérdőm kitől függ, liucsuk becsülete önérzetében nem teszi hivatását pontosa.i, másként felügyelet nélkül azt teheti a mi neki tetszik, — olt uraim pedig a községi lörvt''yiyben arról, hogy mindezekre ki fog fölügyelni, ogy árvu betű ifam olvasható, holott akkor midőn a képzett .egyének dolgában oly szegény lábon á,Iliink, kell hogy arról is gondoskodva legyen. Kit oz-ügyet is a bizottmány körébo tartozónak vélném, do mini fbnlobh is érintém oz. a községek tetszésétől feltételezhető, bárlut a lm zamló statútumok helyben hagyását illetőleg megerősítését n minisztérium magának a torvény §-a szerint fontarlotta, do kérdem ki az a ki.a törvényesen szerkesztett. miniszteri jóváhagy ássál ''fellátott rendszabály .*végreh.''ijui^ iára felügyel,Hogy a törvénykezési ti»/.ívisehö$P a járás bírókat is oda''értve a törvényszéki <,'' nök felügyel, minden mulasztásért a perrendtartás alapján az ügy védi testület maga teendőit a mulasztó iránt tudja, és toljesitiii is fogja naít jól tudóin, do hogy a községi orgánumok mulasztására ki Ügyol fel, vagy azoknak netán teljesítőit visszaéléseiket megakadályozni ki fogja, Arról a törvény hallgat, az ciak biüflj''nn-mai a községi olőljiuók ós bizottmányra hivatkozik, — mint a hivatkozott szakasz b) kitétele is határozottun mondja.
A e) kitétel a község vagyonit Icletfi felügyeletre szól. ,»
'' '' ''•■ KÍÍVÁTS JAXUS.
• s
l*''.>t>l.'' következik.)
Márölcloltlo, Kógyár p., Szoiit-György völgy o, Harahás, Nomesnép, Magiad, .Inkabfa, Nesznek, (lálóczi p., Szécsi-Szt. László, K,eholo, Makónak, Külső- ós Bolső-Sárd, K.rká-S/.-Mihályfa, Luiili Kájiolnn, Bárholy, Mumor, Dobromtk, (Jáborja-hát> Göntérház, Kámánház, Bánnia.
A I s ó''-i v n d v a i járásbírósághoz tartósnak :
Csortalakos, flernyék, Ortaluíza, Csömö* dér, l''áka, l)ömotóld> Kányavár, Pördufiild, |>.ibri, Vöresök, Széesi-Szigot, Vétyem,Tormafold, Kis-Lakos, Idilli, Kódics, Szombatin, ISödeháza. Szijártóháza, Zsitkóc/, Lonli-Szom-hathcly, Bördőczo, Iklód. I''otrócz puszta, Tea* kátid. Tótfalu, (josztola, Máhomfa, Korka-Szt.-Miklós, Lendva-Újfalu, Pinezo, Völgyitalü, Lovászi, Kútfej, (,''scnlo, .Firilfalu, I lármásom-lom, Putcsháza,, Alsó-Londva, Dotlos, llosszu-falu, Ilitivég, Síubólakos, Bngonya, Kilócz, Iváncz, Stroleez, Konkóez, Ganiesu, Lippaltóez, '' llratrncz, Hollatincz, Ueklez^in, Turnischa, Zorkoház, Lippa,Oiimiliczu,Iz*uköcz^Adriáims, Mellincz, CseMticsócz, A Isti-, Közép- és Fulső-Hiszfrie.ze, Ttlskoszor, Brozovicza, Zsizsukszer, Nagy- éa Kís-Palina, Kapczá, Hotticza, Kótli, Gyertyános, Londya-Lakos, .losocz, Kis-Szlget
Csáktornyái járásbírósághoz tartoznak
Csáktornya, Puttyán, Uuzovoez, Szávsz-kovocz, Felső-l''usztákovocz, Fölső-Vidovecz, Ivátiovooz, Pribiszlávcyz, Mihoviyán, Szt.-Kókíis, Jánosfalu, MácsRovocz, Sonkovecz, Ne-dolicz, Dunykovocz, . Plistsina, Prototinoo SI;tkovecz, iíVezje, Kursánecz, Totovocz, Sztra-honineoz, .Maczinecz. Felsö-llrástyán, Careesán, Ternovocz, Lopittineoz, Vuosotineoz, Dragoszla-vocz, Okrugli, l''l^lkovoos, Forkánovecz, Kis-Mihályovoez, Zászádfalu, Nagv- és Kis-Stofa-nocz/uolicza, Pod-Tureu, F*rkotinoo«, Szivicza, Mikhtvocz, Krizsovoez, Fölső-Krályovecz, Vra-tisineoz, Strukovuox, Zsizskovecz, Mura-Szerda-hely, I Hapsi na, Márof, Mártán, Zsábnik, Vcr-hovlyán, Szt.-Márton, llrozovoez, Lapsina, Jttrovocz, Cscsztjánecz, (lihina, SatYarskó, Kácz Kanizsa, Vosoziczit,. Stridó,. Leszkávecz, Jalsovocz, Stanelinecz, l-só, 2-ik, :Vik, 4-ik, 0-ik és 7-ik hegy kerületek, Peklonicsa, Kris-tánovecz. ''
Perlaki járásbieósághoz tartoznak:
S-zoholiczA, Henkovecz, JtirsovjOCZ, l''álo-vccz,Strulucz, I >orzsimorcez, l''odbroszt, Orcho-vicza,Tüsko-Szt.-Oyörgy, Hódosán, Alsó-IIrás-tyán, Alsó-l''iisztákovocz, Osohovocz, l''alino-vect, ''Turcsiscso, Dvoriscso, l''erbtk, Oltok, Cxirkovlyán, Draskovecz, Homusovecz, Alsó-Krályovecz, Csnkovecz, Opporoveoz, Alsó-Mi* Itályovecz, Szent-Mária, Alsó-Vidovocz, Alsó-Domború, Lógrád, Kottori, (ioricsány, Domá-ftinccz, Dekáuovocz, Novákoveez, (lárdinovecz, Szt.-Kereszt, Vnllária.

- Megyerendezés.
Z al a-Kgo r szogi járásbírósághoz tartoznak :
Szöpi/tlc, Istvánid, I''ók a la, Komoinl-Ollár, Szt.-László p., Szent-l/trim''z, Nagy* éa Kis* Falud,Szt.-lvány, Vöczkönd. f.ukafu, Alibánfa, l''etó- és Ördög- Henye, l''ozvu. VUsó-, Közép- és Felső-Apáti, Nyiros p., Nagy- ívt Kis-Kutas, Káloczfa, Nagy* és Kis-I''áli^ lkiltlogfa,Szt.-l''ál, -Hagyáros, Vitonyéd, ;AI«ó- és I''Vső-Hligod, Martonfa, üekoháza,'' Ápálftr. Ságod, Oébárt, Neszelej, Kaszaháza, Csilcs, Oöjofa p., liou.ik, Zala-Kgerszeg, Ola, Varhola, Andráshida, Tcs-kánd, llottó, Szl.-Milíályfa, Arkoshnza p., Szt.*'' Krzsébot, Kbergén''y, Dobron hegy, Gyepű p., Döbrélo, ÍJélafoj p^, Hesouvó, Hoifa, ll|izita, Hslázsfa p., Köké
nyes .Mindszent, Zeb''fa i>.. Káin, Kaudikőhegy, Ssoüt-lvánhegy, (''sonkahegyhát, M^ilej, Tulwlyseíg, Kózsásszeg, l''álfi szeg, Nagy-Lengyel, Hoczföld,'' Kis-Lengycl, Kereseszeg, Kis !Judit, Goljénh.iza, Ormándlak, Sárhitla, Gombosszeg, Liczkó, lborlia, GyőrlT-szeg, l''otri-Keresztúr, Vadamos,Csatár, Vakola, Tárnok, Kóliázi puszta, Karicsa p , Haki*Tüttós, Bödörlfa o., Zala Mindszent, Zala-Lövő, Kolozsvár p., Keményfa, Keresztúr p., Fornokdg, Csődé, l''áczod, Sö,''-Márton p , Pacsit p., Pusztít-Sít.-l''étor, lz«a pl Krdoifalu, Kustánszeg, Para-szaszog, Vargasfeeg, l''itizsszeg, linrabásszeg, Vörösszeg, NoWi, Fényes p7( Farkaslik p., Zágorljitia, HalMthida, Májos p., Oroklán, Koz-piadompjit, Híiiifóld, Roncsa és Kisfalud, Görbő p., Tófej, LéráAlház puszta, Szoinpács, t''uszta-Szt.-László, .Pbntoki. malom, Mikofu, Söjtör, Bak, Ozmáit-lUlkk és Kgyliázas-Hükk, Vaspör^ Hörönd, Zél t.; Zala-Sz.-Györgv, llásliágy, . Cséb, ljitdafat(l v''örkefa puszta, Sutom vár, Zula-pataka, lliklo, kávás, Honosodfyld, Néniotfalii) UutorfÖld, l''usna-Kdorics, Válkzka, Náprátfa, Zobeezke, Karáysonfa. '' ( j . . .''
Lo ton^'' oiAjárásbirosághoz tartoznak : , Szt.-l''étorfölu, Puszta-Magyarod, Szt.-Lis^ ló, Hucsiito, GurgíChogy, Várfild, Hánök-Szt.-György, Gitároz, Mami, Szl.-Adorján, ManuJ", l.ispe, Krdőhut, K<\«sfye, Csehi, Szt.-Margit, S*ont-Király> Ki''» CsVn.cz, .Alsó és J olső-Szomonyo, Kátka, FntWa puszta, II csohelv, lVila, Ilécz, Lotonyo, KgyoÖm>t-, l''. tri, Saurd p.,\ Vonto )»., Tóth-Szt. Márton,N^rdősfa, Stimjéii-föld, Molnári, Tóth-Sso''rílahohv Liutztonya,
Kámtkáza, Csömy efíild, lludafa
ll a k s a i járásbírósághoz, tartozunk :
Szilvágy, Apáti puszta, Oy örök háza p., Kerkakáloczfu, Jáhotii, Kozmadomja, Méhes p., Péiitekfalu, Dobrafobl, Uamocsa, Kerk i-Német-falu, Ker.-Kutas, Alsó- és Folsó Szt.-Krssébel, Korkaujfalii, Pórszombat, Medes p., (Jzupp, Győrffa puszta, Szt.* Andrfts p., liaksa, Csosstrog,
Csúszúr-fiirdői levelek.
ni.
• Leginkább o jótékony emberbaráti nla-iiitváuy .Oinelé a császárlürdőt oly nngygyá és liiressé, mint a mily ennek mostanában méltán ismeri, orezág éa világ. Mert ak der''ók szerzőt liiveu megfelelvu irgalmassági feladatának, a szegényebb sorsit betegek ápolása s ellátására nézvo, hit*, nyelv- és rangkülönbség nélkül oly híven teljesi tó kötelességét, hogy n/. istápolást igénybayevöka fürdővendégek mindinkáhbi sziiiMirobása miatt az szűkké vált fÜrdőinló-zetet mindinkább tágítania, nagyobbítania kellett. ---s
lluda-Post gyors és óriási uövokedéso - s .fokozott igényeivel együtt u császárfürdőnok is évről évro gvarapodniiV emelkednie kellett, kivált mi^ttáiKAZ örvösök és noui-orvosok íratni mindinkább megismertették, 8 nom csak az iker-fővárosból, ha nom a vidék- és külföldről is jöttek ide látogatók. *
•K század elején a szegény kis.esászárfürdő* nok nom volt több mint 1 közös-, 3 török, 7 kettős kád- és lü kófürdője s mindössze csak 33 lakszobájajJoginkáhb a mostani kis gyógy udvar helyén.
Do^már 1^12-ben, midőn a mostani úgynevezett nagy gyéfeyudvart rólépitotték, ehhez két melléképület tartozott lIKijak- és 8á fürdő-, szobával. Mig most legújabban a majdnem-3(K) vetkőző fülkével ellátott nagy hölgy, ós férfi*, uszodán és gőzfürdőn kivül, van 52 kádfürdő, köztük Ili márványból, 41 niolog kőflirdő, Ili török vagy tükörfürdö, 12 malátafürdő s több iszapr, sós, 8 fouyóvonatos fürdő, s van összesen 200 csinosan és diszoson butorzott vendégszoba.
Forradalom uMn a váíktlkozó szelleméről ismort Szekrényessy .lózsof,- h utóbb dr. Ilcrz, votto a császárfürdőt haszonbérbe, s niindkottö dókát tett a türdő tizépitése, javítása- s jó híré-nok növelésére.
Amdu, do ezjívtized elojéu a Hcr,pr testvérek sokkul merészebb 8 nngyobbszcrü reformokba vágtak, s n poiúpán hölgy, és férliuszoda s a maganemébnn páratlan ásványos góztürdö folálllititsa egyedül uokik küszönbütő.
Az irgalmas szőrzet ozuláu pár évig házilag kezeié, igazgatá mindinkább jövedelmező fürdőjét, s tetemes áldozatokkal igyokvék azt onielnl, virágzóbbá tenni; — míg két évvel ezelőtt szélszorübbiick látta azt ismét haszonbérbe adni, még ptdig egy ogész óvtizodro, évenkint 40,0ty0 p. ftért.
A tisiiszárfürdő mostani haszonbérlői, IFsiis és /IirichUr F. urak, mint a kor szellemétől haladó, hazafias s humánus érzelmű, mövelt és gyakorlati tapiutatu férfiak, nem kímélve költséget, áldozatokat, főfoladatul tűzték ki a ctászárfürdö körül te;t folytonos javításaik, szépítéseik által a különféle rendű és osztály ti közönség igényeit, kivánatait lehetőleg kielégi tutit, a sok pénzbe kerülő 8 a hazából sók pénzt. kivivő külföldi fürdők látogatásit helyett a külföldiekkel együtt ide édesgetni, a a császárfürdöt nom csak Magyarország olső rangú fürdőjévé, hanem a logkorcaottobb világhírű Alrdők m rába omolni. N
A páratlan gyógyhatású ásványos''gőz. fürdő újjáalakítása, czólszcrübb boroudozése, a hölgy uszoda diszéjyos (ologans'') felszerelései, - a férfi uszodának nagyszerű testgyakor-lati, tornáazati eszközeikkel történt ellátása, — a sétatér, a diinaparti angol park és as ivóforrás müvéízr ízléssel eszközölt szépítése, a fürdői távírda s a szobatolografok felállítása, a társalgó torom, a lakszobák csinosflása, a fürdőnek nem csupán a nyári, hanom a többi 3 évszakban is bizton használható állapota, — az alapos tudó* inán v gyukorlati tapasztalás- s finom bánás móddal bini tlr. l''utrubúny 0. urnák rondos fürdő-orvossá lett újólagos alkalmazása, miután őt> már 1804-ben a fürdő birtokosai azzá kinevezték, s már azon évbon egy, köztotszéssol fogadott jelentést adott ki orvosok részére ily ősim alatt: „A különféle hazai s külföldi ásványvizek, maláta*, sós*, iszapr s fonyővouatos fürdők használata, n fürdő kényelmek, mulatságok szaporítása," — mind a* ő munkájuk.
Igen jó tapintat volt tőlük, az is hogy . legújabban intézőtök igazgatásával a fürdő egykori tapasztalt ''bérlőjét, mondhatni ujjáte* '' remtőjót, Horgjor Vilmos urat bisták meg, ki éber őrligyelmo. szigorú lolkiismoretes pontossága s fáradliatlan tevékenysége által képes a kellő rendet fenntartani s különösen a szolgálati visszaéléseket nlcgtilózni
K mellett fiiéltáuyos elismeréssel kell a császárfllrdő bérlőinok azon emberbaráti ueiin s lolküségéről irt inegemlókeznü''i k, miszerint a szegényebb sorsit betegeknek számtalan ipgyen fürdőt ndnak, s o jótéteménybon kivált a volt honvédokol mindig a legnagyobb készséggel részesítik, miért az IstOn áldását méltán megérdemlik.
A véletlen ugy hozta magával, hogy az uj haszonbérlők alatt o s".oroncscsobb fordulat a császárfürdőrc épen akkor kövotkozott bo, midén alkotmányos szabadságunk helyreállításával hazánk auyngi, szellemi jobblétének alap* '' kövét tették lo. "
Kunok .tulajdonítható az, hogy a külföldről szabadon vifts-zatért legjolosb menekültjeink ezen, a hon közérdekeivel együtt emelkedő fürdőnek életadó yinévol mosták le hosszas rideg vándorlásuk porát, s onyhiték meg lionvá-'' gyük égotő szomját.
1 bAtohfi.
Nagy-Kanizsa város tisz-lasúga ügyében
-felszólal n .Zala-Somogyi Közlöny" 39 ik száma és azt mondja: ajánlkozott S. L. n.-kanizsai lakos és birtokos a városnak bizonyos részeit óvon át tisztán tartani, folöntözei 3<KM) forint évi lizotésért, sőt ha ugy fogna tetszeni a közöuségnok, többet is kész elvállalni, és egy vagy két pár lovaUartand a tűzi fecakendőknok.
A szorkesztósög^ czikknek kezdeménye-zősekor olyankép fejesé ki magát, mintha szívesen fogadná a hozzászólást, a csikk irója megjegyzi ogy úttal, hogy a 3000 forint évi fizotés uom felcsigázott dij. Végül mintogy kényszer kifojozost használ fel véleményes javaslata sikeres kivitelére. v
A A:zél, melyet a^czikK irója olérni akar mindencsotro.fontosabb, hogy som azt figyelem nélkül lehetne hagyni. Kz okozza .azt, hogy az ügyhöz szólni késznek nyilatkozom még pedig 1. egészségi, és Il.-gazdászati tekintetben azzal a megjegyzéssel, hogy az ügyöt helyrajzi szempontból fogom tovább vitatni, mórt nézetem szerint a taglalgatáa egyoldalúságát csak azonkép'' lehet általánosítani aé Ugy előnyére. K szerint a jövő számban találkozni fogok az olvasó közönséggel.
(Fujtatása k<>velk<uik.) t
Levelüzés.
Z.-K g o r » z o g, 1871." szopt. 23.
Városink mit ritkA ünnepély* é» ritka kitüntetésnek volt-szinholyo.''.-r- Megyés plU|>ti-kii uk, köztisztelet , Ikcesüh''-s- és szereletbou
álló fópásztorunk Szabii Imre ö méltósága érko-'' ''íotyUttáVam eiUklrtcn.
Melléklet a„2ala-Somogyl Közlöny" 1871. évi 40-ik számához.
r..ttt városunkba kfttli. híveit a bérmálás azvntsé-gebeit részesítendő.
A bevonulás ós fogadtatás igen fényes volt. — Ki Unnopélyé».M-g fény ét, oinelék « templom tornyainak ablakairól, éa a városházról! lufilggő nemzeti lobogók, a lolá Ili tott disz-kapu, melynek éjszaki oldalán, a bevonulás t felól, püspöki oziiu rek közé ..Ulru li iioll" a másik, illetőleg a déli oldalán pedig magyar korotmc/imerek közé .birn veled!* mondatok villának illesstvo és olvasliatók, és ó mllga iránti tiszteletből a fogadtatás minél fáuyesbbé tehetéso végeit, összesereglett küh''innomU és rangu testületek sortul képezése. —■ Közületié séi előre érkezett futáruk é/mozsiu-ak''dörgéaei, megérkezését pedig Orom és lelkesültséggtd lelt keblekből felhangzó zajos, azUnni nem akaró éJjuuzósok jeluuték. — Püspök ó incltóséga, a tiszteletére emelt díszkapu előtt fogatáról leszáll-vén, k város nevében annak birája I. Miszory Iguáez ur által kövutkozó rövid beszéddel üd voxóltutatl:
.Isten bozótt lelki főpásztor körüjiklien Ürömmel fogad nyájad, rag isskodva sz. vallásához, ragaszkodva jó lelki tfipásxturáhöz. —• Amint inos''t, úgy btrmikor is öróiu közt fogjuk látni ''jó lelki főpiszíuriin!<»t, alti bőven osztogatja azon sz. áldásokat, melyeket vallásos s*o-kásáink szerint k. bivek ezeros évekóta gyakorlatilag élvoztok és élveznek.— Mi Z. Kg >r az>''g polgárai podig szívből óhajtjuk. hogy megyés püspökünket, mint földes urunkat azánjunkra as Kg igen-igen sókéig "tartsa meg.
— ElittP lu 1
K rövid, de vallásos érzülettől áthatott íies/édro ó excellentiája a szivos fogadtatásért öröm ét köszönetet mondva kiváuá, hogy ax osztandó isteni áldás, vallás-különbség nélkül mindenkire áraddjon szét. ''
Kzek után követkoztoka megyei tisztikar, n városi olfifláróság és tölib testületik részéről t<-tt tisztelgések. ~ Kste ó mltaga-tiszteletére ablakok világíttattak meg és zenekisérettel lénye* fáklyásmenet rendeztetett, melynek ragyogó fénye közepett a közönség nevében, derék váróéi jegyzőnk, t. Wocxkoiidy. László" ur, szokott magyarságával következőleg Üd v ötölte:
Méltóságos ur, kegyelmes Fópá*ztoruuk !
.Midőn megérkozésodet szentegyházunk szószékéről egyház szolgád által érlésttnkro adni szivei voltál, városunk polgársága nemcsak azért, hogy benned lelki főpászturát fveiid szeroncsés hivatalos teendői végzésére megnyerhetni, hanoin azért is, mert a világi téren tett hatalmi fárudhatlau buzgóságot! és páratlan szorgalmad által méltán • megismeri nagy tehetsógtHorfiút várva-várt r- tisztelhetni.
Krdetueid o helyeni elósorolása, minthogy mindönki előtt ismeretesek, általam gyengéd-. U-leuség volua. x
Fogudd Húi hódolatuukat azon meggyőző-iIcmoI, hogy ezen irántudi tisztelőt fiazinte szabad akaratból eredett, a azon erós fogadással, hogy mi, gyermekeid — a hitben változatlanul
— esdekelni fogunk u Mindenható tir előtt, miszerint téged hitünk virágzása — óm hazánk javára sokáig éltessen. —
K lelkes élje nzósekJfrftt végződött Ü.l\ öxló bi azétlre ö excollnnoiájn\tfnső örömét fejezé ki at iránta tanúsított vonzalom és szive* fogad-lilásért *, megajánlá, olt, hol •lőhet, segítségét, pártfogást különösön a népnevelés órdekáben, és kéré a város mindenkori ős-magyar bizalmát, melyet a legbocsosb ajándékként kész magával is vinni és meg4ritni. Végül a híveket, mint polgártársait inogható'' szavakkal buxditá az igaz valláaoaaágra ; inté éa kéré n törvények Iránti engedelmesség-, a király és .haza iránti tisalelotre; befejezésül pedig mindenki szivébe a következőket vésé: Isten, király és hara, legyin li ii tbnki ^-Uzava.
— Kzek után a fáklyásmellet lelkes éljonzésok közt szétoazlottt.
Másnap, 24-én cMromonialia sz. misét éa prodikácziól tartott és bérmált.
A 24-dik i ünnejK ly t a plébánián rendezett fényes díszebéd, — niolycu képviselve voltak a iitHgyeí tisztikar, városi, t''-s több kötségi elöljáróságok stb., melyen szebbnél szebb fel-'' '' köszöntések is tartatlak, a király-, Deák Ferenc/.:, Horváth II. volt igazságügyi ministtor és Zalainegy lakosaiia stb. — zárta be.
SZÉLI O FKUKNCZ.
HolUtincz, szept. 10. 1871.
A mi közlanodáiukat illeti sajnos, hogy még mindig a régi uton haladva,- a törvény reájuk nézve csak írott malaszt maradt, s csak a papirbn létezik a nélkül, hogy a gyakorlatba vagy élulbu is átmenne, s minéLszáinosabb ai ily szervegetü iskola, annál töbWe kell becsülnünk egy olyan tanodát, mely egyptusi sötétségéből kibontakozva, a világosság ösvényén tanítója által bizlos léptekkel vefcéroltctik.
Hója (Jergely m gyei ''ttbfelügysló urnák Hellatincz kedves belvo lón az által, hogy itt Sóhajának mindenkor elégtételét t — igy f. szeptemberhó 12-é^ Hcllatinczra jött, hoRV a reá követkeiő napon megtartandó vizsgálaton
A
részt vegyen. A helybeli értelmiség által tárt-knrokkal fogadvu n. t, Sziazekí Márk plébános urhtu szállott, a honnan másnap reggel az iskolát meglátogatván.!! vizsgálat annak, számos yitléki c* helybeli jelenléte melleit tartatott meg, a tanielüg) elő ur hallván a gyermekek bizlos feleleteit, mind a magyar- mind a vend-nyelvből, a legnagyobb megelégedését, — a tanítónak kitartó fáradalmaiért — s a közönségnek részvétéért köszönetét fejet t tv-ki, különösen''kiemel \ éu''fi helyben állaiuáaozó huszár tiszteket,a kik a vizsgálaton díszruhában meg jelenvén, unnak befejezéseit; ott maradtak.
Miután a vizsgálat csak délutáui egy óra'' körül végződött, a gyermekek nagyobb része Pedig Hell.Uincítól távolabb lek vő helységekből való, gondoskodott néhány lelkes isMir Ugy barát a gyermekük magveudégoltetéséról is; — mi ax urodnlmi kertbensa gesztenyefák sürü lombjai között történt, a hová a gyermu kok török-zene mellett mentek át. Aa értelmi* »ég, hogy a tanonctokkal az iskolát minél iukábtí megkedveltesse, szintén a fenti kertbon ^ött.össze társas ebédre, a melynek tartalma alatt maid a jeles bellatincsi zenekar múlattatá a közönséget, majd pedig at iskolás gyermekek knr énekeikkel, fr lköazöntéaí k scili hiányos-'' tuk, mel Vek közül többet afcünui nem akaró éljen követett.
. Ebéd után a lialalság tánerra kerekedvén, ininlegv 10 óra körül evvel ax ünnepélyt be "fejeié.
OK. A.
K
K ostthely, stept. 2ÍJ. 18-71.
Ma tnrlott a város gyűlést az apácznzárda értlekében. Hogy képviseleti vagy népgyűlés volt-''se mai, eyon sorok irój* ncin birta a gyűlés al.ikjábnl kitudni; annyit tud, hogy mindkettő összo volt híva, ez tenvérn) i nagyságú crédillán, amaz házról házra, talán azért, ha egyik csütörtököt mond, elsüljön a másik, aztán mégis v egv nagy caötörtök lett az égést dupla gyűlésből. Hogyan történt \
Heiachl Vencz.el városbíró előadván a gyűlés czélját, Svaatics Károly apát a plébános átvéve a szót, ugy mond: „Helybeli iskoláink nagyon hiányosuk''fő usgi azt gondolja, most is ugy van, mint az ő igazgatja alatt) különösen a nőnevelés tekintetében; e/róI tudomása levén ó uxcellontiájának a püspöknek. elhatározta, hogy apácza-zárdát épittet, illetőleg 20.000 frt tőkét kegyesen adományoz.
Lás<uk,minókugyndoinány ama nevezetes 20 oter ft. Jt
At ötvenes évo^m megszűnvén az úrbéri jog, a püspöki javadalmak is, mint egyéb birtokok kárpótoltnttak, tudjuk, hogy o kárpótlás a püspökség- nem pedig egyes püspök tulajdona, hogy egy püspök sem lia»ználhalja, ugy s azon czélra, melyet magának kitűz"; azonban a veszprémi püspük folyamodott a boldogult Hach féle kormányhoz, mely a hierarchiával küröltVe boldogította (?) az emberiséget, hogy a püspökségnek eső kárpótláat apá''cza-zárda épithctéaére fordíthassa, az ak kori concordatum bókójában lihegő kormány (rcquioacat in pace!) megengedte stb. Tehát ez azon hirhedt kegy-adoiuány, melyhez talán csak azért lesz szorcn-csénk, mert a püspök máara nem fordíthatja.
Térjünk vissza iskolánkhoz, hamár a plo-bános tir idekeverto.
Ő excjának a püspöknek furcsa htdomása ▼an leány-iskoláinkról, no do nom csodáljuk, hisz soha sem volt bsnno, hú leírását pedig a tudósilók elég ügyesen kikerülték, aaaz — num is ismorik, mort jóllehet a törvény nékik is megszabla kötelességeiket, de teljesíteni esetleg elfeledték. Hogy iskoláink roszak, azt csak a legsötétebb rost akarat mondluuja. Nem illik ám a dolgot elforditeni, at ám, kérem aláxa-tosaü 1
Atonban tekintsünk belebb a gyűlésbe.
Stabó György és Vértessy Iván ügy vériek készséggel elfogadhatónak mondják püsoük ő oxcja kegyességét, axon hozzá te véssél, hogy miután a püspöki irat v^lláakülönUég nélküli*) növendékeknek lllitja fiil, tehát legyen, roiht » közös iskola, á közös iskolaszék felügyelete alatt, legyen''továbbá nyilvános aton mértékben s a szo szoros értelmében, mint egy nyilvános népiskolának lenttio koll.
Kten s hasonló nyilatkozatok ellenében a n plébános úr ismét fölstólal, hivatkozik a püspöki iratra, hogy bizony nojn ugy van «z; a frtl-ügyolot papi, a jelleg felokozeti, az iskolaszéknek semmi néven nevezendő befolyása, annál koveabbé felügyeleti joga nem lehoü
Klii''z aztán ugyancsak nom kell commcn-tár, aki Wst sem lát bolo a kártyába, nom fog belelátni soha I Ugylátstik csak a''mamák és tisztelendő urak .tohotnék bo lábaikat, más halandónak betekinteni aera azabad.
•) Tévednek a t. dgyréii nralf, a |>n<pnkl ''Irat rsak a leáiiyokrél bsaaéls Kráfjí fónéll(l»s|{» leiratában vau arról ax''. s''aiQil f.''il tétel le) vau incitajánlva Sr évenklnti/aOO ft| ir.ibelvt fi fdltílelnek elég uenc Irat téve a V<l0.0 visJtavonalik. Horaáuat a téved/* ásóért, olj, savarban nagy masiefté|( n»ni tévejlni, biaa alig tudott as aubar valamit kibOngéssni ~
X. . OY. \
Volt a gyüléslHin fejtetejére bukott szó is alág, p. ''„Nom akarunk mi leányainkból ügy-véd«^ nevelni, cauk kötni, varrni tudjanak* stb. No ürüim, ennél még egy hét éves lyányka is többre törekszik, jó, hogy nem volt a gyűlésen egy is, különben hallhatták volna azon kevéssel inegelégedők : „l''apa! nom jól In szél, mi többe) ja akarunk, tudni,*1 éa talán sírva is laktuk volna, atcgétiyko, hogy olyan olcsóra tartja é l h papája.
(''si-sr.uák László ügyvé<l pv<lig oda csavari ntja a dolgot, hogy n közös iskola tarthatlan, mert már delicit vált; azt nem gondolván meg, hogy a közi''is iskola annak é|K>n nem oka, hanem egyebek, melyeket Csesznék úr bajjal akar ismerni, do engedelmével más alkalommal megjfogja, most ne szellőztessük a közös iskolát, luiut a gyűlésen többek áltul is mogm >nda|ott v ''» nsga, az apát kapva-kn|x>tt a .d e f i c i f SZ4M-, a krzdé a< apácza tár.la előnyét itt is a tetó|»oiilra tolni. A leány twzlályoknál .-e ugy mond — hat tanerő műkínlik 2 éter ft lizetés •cl, mig a zárdában három erő(?) működend 600 It fizetésért, marad, ennél fogvu 1400, tnond; egyezer és négyszáz ft. E aiániitáa ellen nincs semmi kifogásunk, mert ha a próbáját is megcsinálnék, tehát hibát nem találnánk benne, miután: 20ÜO -- 000a= 14<>» l>00 = 2tt00 Irt etüatben. Ó nagysága vnlóban jél tud s/á-fnitani.
l>e líraim, mi is számítsunk, ki jő-e a próbája?
Ha hat tjincrA ó excja s ő nsga szerint nem birt eleget tenni, ho/ynn tesz eleget három apácxaV Vagy talán a.természet bőkezűbb volt az apáczáknál a tanitáa mestersége osztásában, mint a világiaknál? Megálljunk egy kicsit! Már1 ilyen nevetséget* dolgot nem hiszünk el, még a plusban maradt 14'' 0 ftert sem. •
Kgy-ilgy apáczára esik i azaz eg\tzáz és ötven nítVenaék. tehát több,.mini mennyit a, törvény megengod, a törvényiig/ás p«-dig csak betudta látni talán, hogy löO tanulóhoz egy tJyiert) felette kevés. Vagy az upácták ilt is folülállnuk más halandón. Hm, hm! , Hát — kérdé valaki — mi lesz a jelenlegi tanítókkal ?
t Halljuk! milyen tapintatossággal felel ő nagysága.
.Hizonyos íoldcs ur^gnuk vlt e^ mo-csáros föld területe, mely/ t bY-s.ip lui akarván, így szól szonf>zédj^:''.Hai • ''ni, mi jb''" f/egi''üy békákkal! hisz elveatms^^.e^ónve''K !-• N m vesznek biz'' azok — fylc\ a^:''''l<b>t i.r- majd elugrálnak ők más mócsátbox, b .''. iámét fidta-lálják előbbi életmó«ljukftt.*
l»eh találékony egy emb.r a plébános ur! a l;öz..s iskola leányosztályait mocsár hot, a'' lelátókat békákhoz hasonlítja. Ej, ej! Aztán nem méltóttatnék hozzánk hasonló lenni, hogy közös keservvel kuníttyolhatnók el swhiorii nó-tánkat: ,K«?g veri már a magyart a teremtő.'' l''szl! no tovább, mert majd meg találják kérdezni — inivel V
Kiég hoftszadalmaa voltam, nom akarom a t. olvasó türelmét tulcsigázni, tehát pár furcsa jutbnet leirását most at cgyster énbuncn alul hagyom még csak annyit, hogy volt a gyűlés végén olyan tür-tavar, 1ne|v minden aiina fogalmat felülmúl; tehát at hntároitatt.tt, hogy máhot egy hétre határotunk.
<K ESZ LEK OYULA,
tanító. .
vette meg. - A müncheni ó-kutholíkujwk con-gresstnsa, melyen u butlni Schwicker is jelen volt, Dollingert igen szívélyesen Iblvötölte." — A mlim-helii rondrórsi''>g az ó katholikuaok I kongresszusán vnló megjelenéstől ti nőket eltiltotta. — l''i at Félix llljlnt beszélik, hetekig tar^ózkmlolt Hrüaxszclbon s Kussellel együtt kőmivt-aokiick mlulk ki magukat. — New-Yorklmn egy 25 éve* leány köve^jelöltül lépett
—. Sarolfa. n főin'' lőtt Miksa ctászár neje, Mgészségi'' állapota javul és iiugVon hízik. ■Kőnigslerg környékén szeplő Ml-én erősan havazott a igen hideg volt. — Kgy párisi atin-hátban nyolezstázadszor ndták elő Auber .Fekete dominó*-ját. — A jowai lap sterl{eatlóje egy állátseregvU tulajdonosától hirdetési dijak l''ejébttti oroszlán iát elvette, a most azokat, kik •".t a sti-rkesstésben akhdályfztrák attal fenyegeti, hogy oroszlánia által ad feleletet. — Drezdában Korner hrigytjs szobrát leleplezték. — Uiltnofc „világl)éko ünnejiély''it akar rendezni, melyen a világ minden hadseregének ■ zenekara k«.Wrt mrtkö-lnék. — Mac Mshon munkát ir az ''elmúlt háborúról. — A veranillnni hadi törvényszék el^J <fgy csopirt gyermek port'' került, kik n katonákra lőttek ; ft legki-•M''tib vádlóit || éves,-a a szülők és gyámok ia niegidéttvtlck. A .(korvina* társulat uj év-tői keztlve iameretterjesztő íjépii^ hetilapot fog kiadni. — Budai polgárok a lánczhid gyalog vámjának eltörléséért folyamodták. — íschl-bon gr. Walterskircheu nőül tett egy llu-uyady grófnőt. — Hismarek neje Hócabe érkezett.. • - .lekelfalussy püspök, liir sterint, .a r«)Mtaul értetett királytól a jobban erttaülen-dőhet fog egy irattal fiillublHitni.* :~r A jozstii ták a pápát Kóma elhagyására ttstolják még a parlement ossjeülése előtt, de ó határozottan maradni akar. —Na|>oleon neje — hír szerint Stuart Mária élutél irja. (Imdnl ni.)''— A ,A''/i Cji(l<ju czimU navv gonddal szerkcfitctt iljusági gyermek-laplx''d jelen aziimunkhot van mellékelve azáz-egynehány |>éldány. Sajnáljuk, hogy minden < I. fi/.elöllek nem jutott ez eiéggé nem ajánlható liúvelészcti lapból, melynek fontosságáról csak ugy győződhetünk kellőleg meg, ha látjuk és lapivtuk az ifjú nemzedék e közkedvosségü 1 ipját. Kik olvi.siii szerető gyermekeiket haat-ii is ólvasványnyal kívánják mpgöfvenduxtotni: alig lehetik ezt czélsxerübbcn, mint e hetyn-ként megjelelő Kis l.''jajig" mugroiiduhWa állal. A városunkban, és környékén jól ismert, n helybeli irótársunk HolVmann M. által gondosan szerkesztett „Magyar Ifjúság Lapja* helyett — luely az év sittjén megszűnt, jó lélekkel ajánlhatjuk a .Kis üjság''-ot. A lap előfizetési ára negyedévre I ft. Kiadó hivatal l''cat, Sándor utczu 12. szám. Teljes számú példányok tulyváat kaphatók. Szerkeszti u kedves * tar talomdiis „Kis IJjság"-ot at ifjuság lángbut-gaitnu barátja Dolinái Oyula.
t
Hírek
Heti szemle.
Szeplesiber 20. l»7l.
A mont-ceniai alagút Olaatorstágbftn
1»\ niérlftild hosszú, W évig készült, 15 miliő frtba került a ünnepélyes megnyitása szeptember 17-én volt. — Király fi Felsége Fólbau a katonai hadgyakorlatok végo''ig gr. Károlyi István vendége volt. — József fóherczcg a a pesti állatkertnek ogy stép arany sast ajándékozott. — 1''esten a mult héten tttbb külföldi vontlég volt, többek kötött a „Hungária* szállodába ogystofro ftt angol lord érketotl. — A hoi^&lmenhát alapkövét okt 1-én lestik lo. — Tömösváry L. .Keroskcdolini- és ipurköt-löny* ctimü lajwt indit. ''— l''osten angináimban 8 öngyilkossági esőt fordult elő. —'' .(''sanádinogyében a váMláz dühöng s csupán Makón .HOO-nál több boteg van. — Nagy József debroctonbon elhalt ref. lolkést végrentleletileg egy losoncai leányiskolára 25,000 frlot at oltani lelkéat-ótvegyek nyugdijulapjáru potlig 6 etor frlot hagyoniányoiott. — Münchenben at ó-katholikusok kongreszszust tartanak''. — ltocbofort Henrik cominunisUt ft versaillwi hadi Wirvénysték eróditett helyre való deportu-tióru Ítélte. — A magdoburgi tenoünnepélyen a pesti születési! Morgenst^rn zongorajátéka, általános tetszésben részosűlt. — l''eston mindenfelé nagyban folynak at é||ítkozéHok. — l''esten ogy hát udvarán vashát látható. — Oamporl pesti xpólgáriiiestor nevét .ílyön-gyi>aayu ro fojya változtatni. - — Zágrábban török kontulsiigot álliliuiak. — Újvidéken a fogságBóT^hatatéró Mileticset ünnei»élyt>sen késtülnek fogadni. — A bécai kormány a „Vanderer" otimü német lapot 90,UW írtért
— I.nptlilk lienyrdévcs eloflz^léhi Ideje költ''lruvéii, tinztclritel k< rjaC at oklober • derteiiiherl évin |»V'' dre -ztiló elólDctéoi dijak l>eUüldé«t«4, h n f |)> talóliiKo. lap kiküldésében fennakad d
lie lüttéiijék. At rlőlltPlriek mealélilét legenymerílhb At kmJfriro* l»cly.K«cl (-llntotl p i*«(.ii ulitlvúi^yyynl r«skdtl)l«il.
— A n a g y-k a n i z s a i izr. nép- és r«rál-kereskedelmi fanintéx<-tné| az uj iskolai év f. ó. okt. hó 11 én vtMzi keztleléi. A beirutasok és a szükségelt felvételi vizsgák ugyanazon hó 11— 10 ig fognak megtartatni. -— K tudósítást külomisen a vidéki szülők ligyeliného ajánljuk. N.-Kanizsán stept 27 én 1871.
. KIHllHKlWlF.lt ADOLF
Unod.jgasgató.
—■ (A x igazmondó aáidó.) A napokban egy |>araattumber következőleg szt''dit meg at utctáu ogy arramenó fiatal embert .Ugyan barátom, nem mondhatná meg nékem, hol lakik itt l''écaett ax igazmondó tsidó ?* Kx bámulva nézett rá, s kérdé, hogy mi cté liM.I keresi? rllál kérem -f feleié a paraszt — ellopták két csikómat, s fi megmondaná a tolvaj nevét." A liatal ember persze hogy nem tudta megmondani a ;r.siil<i. lakását, de lelvilá goaitá a paraar.tot, hogy bizza inkább a dolgot at illető hatóság kezére, és ne is keresse tovább igazmondód, mert |»énzo is könnyen at
az
elvesztett ysikók sorsára juthatna.
— A latin, nyelv mint hivatalos Kolozsvárt. Kolozsvárt a .Kelet* szerint a rendőrség* a napokban egy pár piaoti gyümölcs-árusné úrhölgy szilváját contiscáltatta. Ka alkalommal a forenttyr magas elhatározását a következő classicus latinságu rendelettel adta exiHSUtiv közegeinek tudtára: „Silvao a cophia contiscandae sunt.*
— (Cur i os u m.) Egy tudós górvsó s«gé-lyével felfedutte, hogy a tej beöntóso által a meleg tlieába a tej fehérnyo, egyesülve a the« savával: W«rt vagy legalább azt tartalmaid darabokat képez, inclyuck tartalma ogy a cserzett bőrével. — Ugyan e tutliis kiszámította továbbá, hojy a ki naponként három cséaxe
. . \
Uyes theát iszik: ogy év lefolyású alatt annyi bőrt vtut magához, hogy abból egy pór csiz-mára való anyag bizton kitelik.
(L o v ó 1 c »i ni.) Valaki a b.-ujfalui
rUhivaUluál ilyen levólczimot látott: ,A in. adóhivataltól Berettyó-Újfalu. A tekintetes (Inján Sándorné, nyugodalmazott honvódtisst asszonyságnak Derecske.* Kzt a czimet bizonyosan D.-újfalui adóhivatal hivatalszolgája tette fel.
— (0 y á s sje I o n t ó s.) Zátluireezky Paula ós térje (Jlavina Károly, magok, ugy ltoia leánykájok nevóbeu, óa Zátluireezky Zsigmond imVegyetemi tanuló, szomorodott szivvol jelentik ivlejthetlon atyjuknak, illetőleg ipáuak ós nagyatyjának, Zálhurcsai Zátliu-rivüki Ferdinánd urnák, a paliui urodaloin ügyvédjének, f. hó 28-án uéli 12 órakor, korá uak óHik évében - hosszas'' szén vedén után tortént gyászos kimultát. A boldogultnak iiült tetemei folyó szépteinbcrho :k)án délutáni 4 órakor, a paliui sirkertbun, ágostai hitvulhisu szertartás szerint az örök nyugalomra tótottok. Áldás éa béke hamvaira!
— A nagy-kan izaui íőgymnásiumot, mely S osztályúra kiegészít teteit, a kultusxmi • ii isler felhatalmazta, hogy az 1H7I/72. tanév-végével és azután a szabályszerű érettségi viza gálatokai megtarthassa, és ezek teleti állatnér-vényes bizonyítványokat állíthasson ki.
— (Késó jégverés.) Szeptember hó 2t> án hirtelen erós vihar kerekedett s Cser ló község határában ''/, óráig tartó jégt''ső volt s a szántóföldek termékenységének sokat ártott.
— Hörsönczén a vasúti órt lakásán o. hó 27-é''n éjei S -4 botokkal, csákányokkal felfegyverzett rabló csapat''hiegláinudta,800 ttját elvette, magát pedig ugy össze verte, hogy orvosi ápolás alá kellutt venni.
— A n a g v-k a ii i z s a'' i közös néptanoda növendékeinek Leíratása okt.. 2-án kezdetik, f>* bezárólag lf> ig tart. Felszól illatnak a, szülők vagy gyámok, hogy o napokban saját gondnokságuk alatt lévő lí évestől—12 évet még be nem töltött gyermekeiket bcrÍMsák, mert ellen esetben a törvény értelme szerinti büntetés mellett kényszeríttetnek ennek, teljéaitéséro. A
.szükséges tankönyvek Wajdits ur könyvkereskedésében mind nicgkaMiutők. T.
I — (Színészet.) Ilokody Antul szili tár j sulutának előadásai ti ,Z«»ldla" vendéglőben j ige ii látogatottak. K derék társulat — előadásai után ítélve — tehetséges tagokból áll s a pártolást teljesen megérdemli, a vidéki közönség tigyolmébe is ajáuljuk.
— Z.-Kgerszeg iiiváros f871 szeptember 2í>-én tartott illésében a szüret ez idei megkezdése jó idő esetében ok IoIkt 2íl ára tűzetett ki, ellenkező esetben a megkezdhetéa u j végzés dolga.
— K esz th olyan tüzoltó-cgyUitct terveznek. Knritlbcllil 120 vállalkozóm oddig lehel számitani. (Iróf Festetics Tasziló ő őméltósága hallomás szerint igen jelentékeny ösaxeggel járulná hozzá. Ideje, hogy már mi is fölébredünk más kisebb városok példájára. Kívánjuk
az úgy szerencsés kimeneteléi.
— Kocsisovszky Justin meghalt. K bir általános megdöbbenést kellett a sziuügy barátaiban, kik ismerve o tevékeny önzéstelen férfiúnak a sziuügy terén axer/ett érdemeit, benne a magyar Tluilia egyik kitűnő bajnokát vesztették el.
— iC''urioaum.) A kanizsai azini élő-állások egyikénél egy li:ir<<mtiigu család önkó nitleg elfoglalt az. olsö sorban három zártszéket, smikor aztán a tulajdonosok egyike, ki oz elfoglalt zártszéket előre kibérelte,a tolakodó családfőt felkérte, hogy a helyet adja át, az udvarias családfő azon hatalmas argumentummal, hogy : „Az Intelmek sflll kelek fel" tovább is megmaradt a bitorolt xártssoken. Kz udvarias családfő, míveltaégók- tovább indokolni, szavai után feleslegesnek tartjuk. Különben a mivolt közönség vigasztalására megjegyezhetjük, hogy ex udvarias (V) ember neiii fog töblxí a színházba jönni.
•— Lapunk hezártakor érkezeit bir szerint a n.-kanizsai törvényszékhez WlaHsieh Aot&Hír hglyboli ügyvéd és birtokos uwealo-tett ki. A kinevezést a hív. lap szombati száma hozta. * ^

N y 1 1 t t é r.
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott
flu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
... ..... •
ft
U z I o t i - li i r n ö k*
Nagy-Kaslm. Siepteml.er 22. JH71
i A k-iIois (Ul.il cacudo* <i|(>''aii. • 1 • - l.iiloa lépé-■ ackkel lialad. A mull hói óla as árak kuvéaé emel-k.-dőt.un vaunak. A lilisa érjék.. axilárdiij, a« árpa , l.taiéaben réaxralll, minélfogva a* ex évi gabona őrlőinek jé jtiv.''íl jÓKollintniik auiuil la inkább, mert .« knkoricxa lenné* tiiIrkilnliliN jvbh mint reménylHlk Kgyélmtánt réaxletca Árak kftvetkcic»k ;
Piaczi ár.
Nagy Ksuiiaa, Ix7l. évi fxeptembcr 1*7-ik napján.
It.ixa h:I H . font. C> Irt AO kr. WÍ> 8tí fonl frl Ml kr H7 - Imii Ii frr í ''I kr. I(»xa 7K ,7H főút • frt — kr. 7''.'' iso l. ul a frl .20 kr HO NI foul 3 fit 30 kr. Árpa veifőséare 70—71 font 2 írt 80 kr 71 72/ont :l Irt kr. Árpa klla.''.naégea fifi lilí font frl — kr. U7 •!» f«nt fit. Kitkuricsa :i trl ''.Hl kr.. -I frl 2fi kr. K-iko rlrss olaat |<-viiqimuttnf — Irt kr. /,al> 4% -ti font I frt tiókr. 47 — 4N font I frl »U kr. I''ohanks rtti UM fol. frl — kr. IIH-70 fant Trt kr. Ilal^ febér H kr. Kal> laika Ii kr. Kcnyérliaxt kllxllnaégea frl /■o Unom - frt — kr. Xariiiltllmt l<> fii 7.''» kr l^ii|tli<il k.ii.im^i''i frl. linóm i:l frl kr. Királv-lixt kóaóa«i''K<-a - frl kr. tinóm l-l frt — kr. Ko*t-l.-injj ko(,inné||pa — frt — kr. liliom -< frt — kr. Marlia hna foulja ''J l kr. Ilorjii hiia. fontja :to kr. Hrr-tva lilia fontja ^li kr. juli-huv^lunlia l-l ki. S«a lona f-inlia 4-t kr. Z»ir-fonlja áO kr f»il»o (iitrj.1 Uo kr 70 kr. Káma 60 kr f>6 kr. I.ml >ovAny ! frl .M> - frt — kr. I.ilil liiaolt S frt '' kr, frl kr. l''ujka ''2 frt — «kr. Tyuk«1ojáa .''I illi |o kr. Itargonya mi-ioje I frl 00 kr I frt A<) kr. Kgy máaan «*éiia Irt I kr. «) fii kr, Kfjr kévé cu|> 1 I kr. Szalma msa.ája I frl 20 kr. IJjlior viHék(lnkl>i>li akója A fii 80 kr. <*»-lior vidékllnklieli akdja — fii Ut — kr.
A ii a (t y-k a n 1 a « a i vároa t.iHár«ának árjegyré'''' kiinytúliol kiadta,
SZIÖETHY KAROLY l-lstoa.
Vasalt aapssklntl menetrend:
llllda-|>r>ti id''lairr.''lll. lodol -V. Kioiii.iir''ll (lodára *i Ara |H porra
, ^ f . oatvs 10 éra int ,
. " , Síomliallirlyre reg. fi <>ia ,
, . Ti ivat felé . S éra 3 f
... . d. o. 2 éra 23 ,
, . l''iaj»<-rliofby} éj,i«>l II óra 30 ,
. , MoliAei, llaroa.KaȎk rcif! dra 1M
, . . déli..- 2 éra 43 .
Krk N.-KaniaaAra Hildáról n-Kijel -4 éra -43
» . . délután 1 éra 4ii *
. , «-*lve II drs 20 ^
. M/i-al.ill . r«''K({cl 4 éra 3.1 \
. . *»lvo 10 óra IS ''
. . Hininl.alhel/ről il. r. 10 dra 27
, , Trlcal felöl '' d. ii. 1 dra "J ''
. ... ealvo 10 óra 21 *
, IVagerhofb.M rc({K,i| 3 rtra AU *
, . Itarcardl , 4 pj * 1
. " . . . iléluláu I óra
Ai éijel^l I ó,a :tl) petéikor Kanls«á*dl ii.dul.S vonal a Tiiealből.Itéoal.e menő ft-Oa aaAuiu (lem^ly atálliló vonattal 1''raKeiliofnál rsallakoslk.
Érték- és váltófolyam szept. 30.
;">% motali(iue»..r)7.7tJ; iV/„ nemz. kölcsön Ü8.2Ö; IKOO kiáfladalmi kölcsön ÍW.2Ű; bank-réasvéiiyek 7.í>í) ; hitelintézeti réssvények 2Hl». Ht); London 118.-; ezüijt ágló,'' 117.7Ú; arany darabja f).GO kr. 2t) frankos arany ''J 41 kr.''
Heti naptar.
Oktebsr l-UI 7-lg 1871.
II ó» -éa hetiv KsUiolikut nap •j -l''roleatána J)
nap | • tár. | naptár
40) Jvaaa kCsavényeit ny.'' „-y it niefr. 1
ifáté IX. l-l 1,
1 ; Vasárnsp A 18 Olv- U. A 17 Rcin.
2 llétfő I.eodccar Ilonoriua ff*
i a Kodd Kandid v. Aoaslia
1 * l''aerdil Sn-raf., F. H». Fcrenea
ft (.''alltOrttk I''lacidu* I''lscld. M
géniek llr Ilim Fridr,
í7 Hiomb. Jlisllns Ktelka s
Iléralie
dél0Ii.II I óra IX éalvn 10 óra 43 ■lélnlnii 2 óta IS
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl LajOS.
HIRDETÉSEK:
„Halljuk a uip siót,* árs I frt 90 kr.
—— i■ • • '' —* — • i—-----•""—"■ «
„Halljuk a szép szol!"
„Rajta fiuk, vigadjunk !" nftajta letoyot^ oiatóssauk. 1".
nKajta párok tánczoljuiik !tt
M*pj«lent iniittlcn hatat Koiiyvkoreüko«U«hon kapható;
„m jlljulc 2 szép BSKÓt!"
raiuill mairyar relkna»ftijl«.(io''s»lVkönyr, mely k''Uoll öa kniellen ii.indi-niirmll felk''taai''.atéal tarlalinaatán, diaa«a kiállitáaa éa löinöll tartalmi, u^y liaaxnoa éa mnlaltal-i vollAnál f»i;v.i a* ifjnaA^ Sgyeliiiél.n klIloinWn ajánllial<''. A 400 lapra lerjed". é» ,''iOO Mnl.biiyiro eredeti felkOaaOntéat tailalmsaó máaodik lol •mi''«in 4ldol|foiolt 4a bilvitett aiiuna lioritékil keménykllléall kdnyvnek ára l.fM) kr.
A dalkedveld ifjúságnak különösen ajánlható
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
kilakedveaa.-^n dalkQayv lutrimul!k javilott éa teteiiioaea bővíteti ki.Mláaa.
K utgy i<ari{sloinmsl n*aaeáltilo|l ind k»*.<i 1000 válo^aloti dall larlalmaa, é< aainv* horiléku; csinos kiállit.UAnál fo^vn ia kili.i.V., u.oixll.aliil: vityctlcn a ni.-isa nomóbeu. A* ela.''í kiadáa 2000 éa a máa.iilik 3.''hMI példánya l«en rlvid illő alatt elkeli, ml eléif^é tan.iaitia, hofy mélló Üim-Iiiu-I érdemel. Ara aa fi30 lapra icrjed-''. n dlaaeaen kiállít .11 -aaohbkflnyv.iok 1 2*1 kr. dáa arany nyomáa- éa srauyaiegél)lycl I.NO kr.
„ttajta leányok, mulassunk!tt
csimfl miüallaló k^aikltii) v, s magyar hitlgyek aaámára KyUjlUlln WsjdlU Jdaaef.
K«en 471 lapra lerjcdŐ cMnoa kiállitáau kdnyvnek ára I frt *i0 kr-, krtive ar-any uifl>iéiheii 2''Ül kr, dfsskaiéalici^ :t -fi frl.
nRajta párok tanczoljunk!"
I.al-atoa Sdndor lálicikniiyvc ir.lndkét nembeli ifjtiaitx aaámára, arcaképpel, éa lemerdek a siAvvk k<<«é nyomolt tánca ábrákkal.
Ara I frt 40 kr. , ''
„KEBEL HANGOK."
Uj évi, név- ét aiOletéanapi a Aa élet enyél.b viaaonyaira alkat roasotl knaatlnl/aek kMMI CS knt.-tlcil be»*édben.
Irta Hoffhiann Mór.
K dlwea kiállitáaii kömény k.''.léaA kSnyVBek ára I fit.
„Vedfi szivemot szivod(írt.a
Kaerelmi level/ad kaiiyv, alkalmi l.''veleiéaok váltonaloa (tyllilc ménye, aierelinea párok aián.árk, Sxi>élyc.ailől. t''ain.iaan kotv.-ára t frt 20 kr.
ir.t.inns jó/srr.
► köl.xvki''K ak. d-> N->.> Kani/«;ín
.Rsjt* Itssyok mulassunk ! árs I bo kr fl >\
A ^kcsztlirlyi vnsiif .illointislf''il 1 •/» óm A kománnni „ ^ ''2 r
tavolsíí^rn fok vő súrmtlU''-ki küzsóirbeli 800 mázsanyi élőfü szóna j<» minösi^a s/»l-| lit.isru alkalmas nuiu különben 400 kereszt buzaszalma Hxalmd kt;/l»«»l olndó.
l:Kys/intc ii^yauiitt több pzer darab, nyárfa » rvost k kiUltoUWo alkalma-1 8t)l> nH''^foiitKílhrtők.
V. » m (
f Krtnke/Ju''tni l». .1 Sármelléken czimj
alatt |xist ifstant
lvoszt hely.
'' l)r. lleincyinaim Ágost.
• ÍT* a
(«!!•-1) Orvos és sebész tinlor szeiőész és szülés
in. k. Ii o ii v é (I (I a ii il ii r orvos
«. * 4
|akik Kagy-Kanizsan, Gábor-ntcza, Merényi féle házban nzám ,alatt, ajánlja hctcg-litogatásait a t. czJcö^ IzOnségnek helyben és vidéken, iciidcl naponkiiit_djí{clőtt 11 órától 1 óráig és délután 2 órától 6 órái

Odorin-szájviz.
. Többszöri tapasztalás bizonyítéka után bátor vagyok mint toiletti''szert u valódi illatszájvizet a reggeli fogpor és fogpasta helyütt uiéltólag ajánlani, nom kü-löiiben^gyógyhatásáuiil lógva erósjti a fogizmot, eltávolítja a már jcjoii lehető izt (scorbut), kellemetlen bflzt, megszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek, melyet a I. ez. közönség egy szájvíztől követelhet. Ára használati utasítással 70 krajezár.
Mi^''iviitl.''Hu''^ő kt^/.-jK''iiy, fi/t''lt''s-, vagy jMisfai utiWívdi mulkítt
Kalivoda János
gyój!»%/tMészin''''J, lieteuyén, Zalamcgyc. t ,>iiinatiiil;í.M''''il in kVa czár azá-
,ni,trt,ik 618-809.)
V K Mi K K M A Y K Ii Á (i 0 S T 0 N
özvegyének elsó iii. kir. szabadalmazott
vizathatlan kautschuk-ponyvagyára
1''enlen (25 óv óta áll fenn) (G13 - 12,11)
ajánlja elismert legjobb készítésű vizáthatlan [Kinyváit tetszés szesinti nagyságban legjutányosabb árakon. A gyár ankoM-INilotán van, szemben a vasúti állomással. A raktár és iroda l''osion, Lipótváros kétsas-uteza 12. ■u. az udvarban (a tiókjmsta mellett) (anellcM JnaoNiinl.
Mint a legjelesb
sz kr 1 TÓ-SZERT
ajánljuk
D. Lang óvszer-kenőcsét (Práservativ-pasta.)
Kaen e^éaten ártailai. tsrsiészstl says|okbil kéíiilett szépíti sitr nem vefytssl késiBlék, a Smck *«inml módon a, m árlalmaa, a aaérl a Ixgtclji-ab megiiynxváaaal a killlnö ered-ményn.-k biiloa l.iaonyitáaával ajánljak haaai.álalra.
Kaen jelea ivszsr-kesios baainálattal van a bfirre níave, kllMnUieii arOI.S, ayskOB éa kszskss, nyÓKvilja asonasl a l.glsljoali l.lxoiiyilúkayujláa mellűit eKcaauii áitalmallanal a
bor Mladen tlsitátUssáoát s kiütéseit, épsn ugy eltávolítja a betegségeket, vsgy bú által elóldeiett ránicokst, sebhelyeket, rlpaosoestgot s s test redflzetét, s testszint szeplőtlen tisztára, puha- s ruganyosra s sí aggkorra Is flstsf, egeszséges silnre Idézi elé. rolajdona, lo.^y liaamiló aaor még niiica, mely vien tttkélyeteaaégct .-ddlu elério volna. Az eredmény ciudálstos és neglepó, ugy hogy minden további dloséretet feleslegessé tesz-Klty U''-ffuly ára liaaanálali ut .aitáaa*] lyyllll 1 fl.
I). LANG arezfesték-kenöese
Sclmitik-pasta")
bir mind ''axou f-''nlcbl. .aovcacil lalsjdoa«á|(okkah a a bőrnek axoimal u^éa/en ártatlan módon lerméaaetca/ Hn<(in a gyflnKéd fcliér vav''y vi-i.-a aiipt kulranmit j a -iKtrlln teljeaen látballan a fallUiiliil min >rn »ddÍK lóteaí". ily nen^ket.
Kjfy té|((dy ára foliér va«y verea 2 fl o. é,
''I* »''is/,i|litii rakliuly'' na^yhan ás kiexihen.
egyedin feltalálójánál van
• '' •. h '' '' . O
D. LANG
íOO.1 2<>. |1» lléyaboil, Itnruicaaae No. . 47.
iNTylittér.
<•''?»«)''-**''r v* költség nélkül minden beit-gnck eröt ml Ht vnlrMi lérc Dii llm ry I.nudliiból.
(HnkllUletett.) Oyógyitása minden beteg-séguek gyógytser é* költség nélkül kelleme* Ituvaleaoiér* du Barry londoni tápszer álul, moly fölnőttük » gyermekeknél a* orvosi költ-ségeket ű) > szeresen megtakarítja. — 72.(100 gyógykezelés gyomor,- ideg,- altost, mell.-tildö, légiéa, mirigy, vvw éa hólyag hajban, melyekről bizonyítvány másolatok kívánatra iu gyen küldetnek. (54,210, gyógyszer Nápoly, 1SIJ2. a|»r. 17, IJram! Kgy máj betegség fnly-tán hét év óta réinitóen ulaoványodlam a
szenvedtem. Kénytelen voltam olvasni vagy írni; reszketteti minden idegeimben ; rósz emésztés, folytonos álmatlanság s ideg izgatottság ugy pillanatig sem engedett nyugodnom s egészen bujukórossá tett. Sok bcllöldi és fran-ezia orvos kimeritotto tudományát bajaim ouy-liitéso nélkül. Teljes kétségbeesésben megkísértem az üli l(ovulosciurt)-jét, s most három huvihaaználat után. hálát adok istennek. A Kovaleseiéro megérdemli a legtöbb diesérotet: egészségemet helyreállitá s kéjiesxé tett társa* állómásodiat ismét elfogadni. Fogadja uram belső háláin és tiszteletem biztosítását. — Mar-qniié 11a lirihnn. (8. .
IMéhszolenezékben ''/, font 1 ft. 60 kr, 1
iont 2 ft. >''>0 kr, 2 fonl 4. 50 k. 6 fut 10 <t. 12 font 20 ft. 24 font ilti ft — Itevalcsciére Ch-eolaléo táblákban 12 csészére I ft. öOkr-''M csészére 2 frt f>0 kr ; 48 csészére 4 frt :M> kr; porainkban 12 csészére 1 ft. :>() kr, 24-re 2. >o kr. 4S-ra 4.60 kr, I2ü-ra ÍO ft. 28«.raJO ft. 67t> ra 8(1 ft. — Kapható: ltorry du Barry és I t rál Bécsben. Walltiaehga<se, Nr. 8. l''esten 7W-rlik .hluii\f gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-sliMiernél, Als<i Kuloiibaii Tyruler-és Solile-sin ,''-rnél, Debri''czciiben Borsos Fecenczn-M, Diinafóltlváron Natliern Bálnál, Károlyíővárott Brilli F. nél, Na,jy Ka uhuin ls>vtlk Kilrol ymll-Krsekujvárou (Joillogucr Igllátzuál, Székes-Fe térváron Dieballa Uyörgynél, Verseczen Fi- I
acher Mórixd, s minden városban s gyógyszer,
fűszer, és cseiiiogfáruaoknál.
Wa]dit8 József könyvkereskedésé ben Nagy-Kanizsán, minden gymnasiumi és népiskolai tankönyv kapható.
Kgy gyógyszerész gyakornok
kedvező foltételek mellett felvétetik Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt-Gothardon Vasmegyében.
i általános vai
(Wien, veriangerte opernveuBae i\rr. 5.) • ■ ✓> #
igazgatóság* elhatározta, miszerint Makón ós környékén nem fog ügynököket tartani, hogy a t. közönség egyenesen a gyárhoz forduljon mi''Ktvnik''féseivel, s ezáltal '' • a gyári ár elónyeit élvo^hesse. A legutóbbi időben - történt nagyszerű
ÁRLESZÁLLÍTÁS
következtében a Wheler & WilSO.n, Greifer-féle varrégépek ára mindennel a legtökéletesebben felszerelve ós n következőleg ellátva
. r h ii li " 1
12 tű, 4 érez és 2 fa czérnatartó, 1 aczélból készült szabadalma- -j ~ készülék egyszerű varráshoz. 1 til-mérték, 1 fonal-olujozó, l fonal- $
zott szegéizzőv 1 szátujegyzék szerint igazgatható szegélyzó, 1 máso- \ kereső, 1 olajos kanna, 1 fénkő, 1'' tú-kulc«, 1 sróf-kulcs, 1 liasz-
dik tűzéshez való aczéMap a vastagabb szövetek varrására, 1 üveg | TVrH > • nálati utasítás rajzokkal, 1 szalag felvarró, 1 swlng szegélyzó, 1 körző,
a zsinór heszegéséhez, 1 üveg schfctazirozásra, 1 üveg-készülék a * zsinórzat felvarására, 1 üveg-készülék vékony ránczoláshoz, 1 üveg- *
x vonalak a yattázás s egyenes varráshoz.
f o r I n I
ttfWu
tg Tekintetbe véve az ily leszállítást, a t. közönség ngy íusszüknttfogja látni, ííogy ily árakat csakis II
készpénz-fizetés mellett szabhattunk. Mindaz által megrendelések ^alkalmával esekely összeg beküldése után Jj utánvét mellett küldünk. Tévedések elkerülése végett leveleinket pontosim, igy kót-jiik ezimcziii - Jí
allqemeine wiener nahmaschinen fa8rik wien,
verlftngerte Operngasse Nr 5, hinter dem Heinriohs Elof
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ól''fa: Tapasztalván, hogy az enyéimnok szóról szóra titán-nyomott, sőt a közönség ámítása végett hamisított névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal árultatiiak Seid-litz-porok, s e végett a kül alak hasonlatosságánál fogva saját gyártmányommal könnyön folcso-rélteihetnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint: ,,a* általam ké*»itrtt HeUllU*~wn'' minden kahtlyája hasonló késxltményektőll meyktí!6nb6xteté«tíl saját védjeyyem én aláh''átinmmal ellátni.
itra egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frl — kr. Használati utasítás minden nyelvon.
K porok rendkivüli s a legeltérőbb esőtekben bcbizouyult gyógyhatásúk által minden eddig istuert házi szerek között tagadhutinnul az első helyet foglalják ol; mint azt sok ezer a császári birodalom miudeti részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rögxötl szorulásoknál, cniészthotlenst''g, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül hyttteriára, bákórra éa huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtartósb gyógyhatást eredményezték.
Haktárak Nayy-Kantxm''tn: Belua J. gyógysz. i/ovák K. gyógysz. Fetselhoffer J. és Ho
Ujlaky, JElirsélilér és fia
fokereskedfi íimM
ALSÓ-DOMBOKUBÓL utolsó posta KOTTOKI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,
l''H lllilltlc''lllll''lllii
fenyti-épületfából
Bslovárott I.«koTÍcs O. Ctáklorsyáa Káriss II. KluafM CsarsluovIU I«tv. %yf>gy*t Kssssvárott K*fl Nindor gyigy.
Kohl. Jskah KsrssttM Rr«y«r Jakab 6sl Ksprsnoiáa Wsrli HAnH ty6gy»t. Lstssysa Kaliroila J. Ky5|X»*
senfeld F. uraknál
Maroisllksa I«>tl Nándor Báaok-Sil. gyírfyía Kibic. J. gyégyss. SzsmlMitliílyMi Pillrh Psrsnes gyAgy*. Sopronybaa U.nj Aiidriü gyAgy Zágrákbas Mittolbarli Zt. gyógy. , Csylsck J. J. gyógyít. '' , Urw«Us Kr. gyAgy.
■f *
nagy és jól berendezett raktára van-; mely raktárból bármi e nemű megbízás gyorsan és iutányosan eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok sat. ez. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk -•• *
Nagy-Kanizsán, 8CHLESINUEK GYULA .urnái lévő
x bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
r
(529—27)
lljlaky, lliraehler á lla,
fakcreskctlők.
fJzen cityeknél kapható még: (644-52,26)
A norvégiai Bergen vámsliól való legtisztább és loghatályosabb
valódi Doraoli-lialmáJ zsír-olaj.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt. j
Minden üveg, más halmájzslr-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyeinmol van ellátva. s '' •
A valmli Dorsc.h-halinái /j»ir moll- és tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségek-l>en legjobb gyógy hutással van; meggyógyítja a legelidültobb köszvény- és csúszbajokat, valamiül az időszaki bőrkütegokot.
Kzen legtisztább és loghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb ügy begyűjtése és kiválogatása álU»l nyerelik, éa átalában semmi vegytani kezelés alá nem vona tik, hanem a lepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotbau vau, mint az közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsben.
MALOM ÁRVERÉS.
Raszinyai urodalomba kebelezett gerbasoveczi 4 korckü csapó-malom, szilárd anyagbtil .épült lakházzal, ós melléképületekkel f. é. octobor hó 1-én délelőtti 10 órákor uászinyai urodalmi irodában január 1-től 1872 3 egymásután következő évekro nyilvános árverés utján bérbe adatik, mire a vállalkozni óhajtók meghivatnak, bővebb '' felvilágosítást adhat.
kugler
''S
landwirthschaftl. Magchinen-Fabrik
•''• (Ind
Eisengiesseréi

1 n W I ÉS
w anrinff,
• \ < ompfichlt Reihensáemaschinen nach fonott, 7,1), 11, iá reihlg, mit mler nhne Düngcfstreüvoniclitung, Göppel- und Gö|)|)eldreschma8chintín neuester (!oite-truktion, transportablo 6öppeldreschmaechinén Iliit Putz uiid Kinsatzvorrichtung, Putz-, Mahl-, Schrott- und Üuetschmühlen^itoenschnoidr-und Wussmaschinen,
Göppeldre8chma8chinen
Ha^szinyán szeptember 12 én 1871.
NKME& m
(642 -2,2)
tiszttartó.
Kukurutzrebler für lland- mid Kraftbetricb. Kechelmaschinen für Iland- und Kraftbotrieb, Heurechen, Heuwender, Eggen, Erdkrusteiiaufstachler, Ringel-walzen, alle Gattungen vorzügliche Pfllige. sowie alle in das Fach der liánd-wirtschaft einschlagenden Maschinen und ficHllho vorzüglichster Konstrnkliop.
• Auch werden Auftrflgo für Kihrichtung von Brauereien, Brennereien, Wasserleitungen etc. etc., Öbernommen und bestens ausgefűhrt.

es
✓ * magy. kir. udvari divatáru szállítók
P K S T K S,
t «>44 - 2)
váozl óa régi poata-utoza sarkán
ajánlják nói divatczikkekkel gazdagon ellátott raktárukat mindennemű franczia selyemkelmék, beszövött shálok, angol plaidek, cjiinai krcpimkcndők ; liliom di-vatkelmók és olcsó ruhaszövetekből. -
Yan külön divattermük kosz ezikkekkel, mely Iiimi egész nói öltözetek
(costuuie-ok) báVsony, solyem és posztó paletők, színházi és téli köpenyek, ott -honkák, écharpcok, báli fölvetők s valamennyi e szakmába vájí«» tárgyak ir legnagyobb választékban ós legújabb divat, szerint készítve találtatnak.
Készitnek továbbá saját varrőterm tikben ruhá\at a legújabb franrzia divatminták szerint,'' egesz menyasszonyi készletek öswillitását.
Vidéki megrendelések.akár szövetekre, akár kész öltönyökre gyorsan és pontosan teljesíttetnek S az utóbbiakra mértékül egy jótálló derék és az alj elóhossza szükségeltetik.
Mintagyüjtemények választás végett a legnagyobb szívességgel küldetnek be.
Sümegen, a belvárosban, a Hl. szám alatt jó karban levő urilak, mely öt egymásba nyíló szobából, egy előszobából, tágas konyhából, a ház alatt í>Oy akó borra való pinezéból áll. téglával kirakott padlásai és Cseréppel fedett tetővel; -(továbbá a tágas udvar•alján levő melléképületben, van külön egy szoba, konyha, pajta, két istálló cseréppel fedett tetővel, még is külön zöldség-píneze, kut, Virág, és konyhnkert) mind együtt szabad kézből eladatik.
A venni sz%lúj<ozók, akár személyesen dij, nélkül; akár levél állal ( 1 ft. lf» kr. válaszdij beküldése melleit) Balogh Alajos h." Ügyvéd urnái (lakása Sopron,-s/inház-O''i'' 2. szám sajátház) a vételár s a fizetési feltételekről tudomást szerez hclnck. ''
Ksctleg az örök adásvevési szerződést is megköthetik,. .. < Sopronul S71. szeptember 29-én.
\ 1JALOGII ALAJOS
h. köz- és váltóügy véd, mint az eladó tulajdonoltok meghatalmazott jii. ^
tilt;- n,t)
A nagy-kanizsai * ^
KKHi;SKi;i)H)ll- és IFVR-BVM,f
h t. ez. közönségnek értésére adja, hogy tevékeny- /
ségét a váltó-üzletre is kiterjesztette, és
ezentúl mindennemű e szakba vágó üzlelekkél fog-lalkozand, — vesz és elad mindennemű állampapírokat, részvényeket es sorsjegyeiket külhoni pénznemeket, arany és ezüst érmeket, végrehajt minden bizományi megrendelést, a bécsi és'' pesti tőzsdéken, — elád végre mindennemű éri ék papírokat és 1 sorsjegyeket havonkénti részletfizetés mellett, szilárd és elönvös feltételek mellett, ngy szinte Ígérvényeket minden sorshúzáshoz
AZ Ki AZGATÓ TA XÁL''S. t
FI G YK LMEZTETES
G o m 13 o s „EJ r ö s 1 t ö ltalr cl"
/
a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
Miután a munkások, mezét,munkák közben többféle okokból hasmenést, yérhast, görcsöt, hányást, cholcrá^ hideglelést szoktak kapni, mi őket rendesen f | hossztt időre munkaképtelenekké teszi: mindezen bajokat
Gombos erösitő-itala ^
által oly gyorsan lehet megszüntetni, hogy a szenvedőt még a munka sz.ínhe-lyéröl st*ni kell eltávolítani. Megelőzőleg szeszes italok helyett naponkint két kanalat foglaló pohárban adva. a munkást ép erőben lehet megtartani.
.Pesten főraktáir a hilujdonnaiuir
kalapiitcza szám alatt. -


PVIlTlALSCHKliVK

»«ií <W íehntea Theil rlnes kals. türk 400 Francs PrámicnLoséí " <> tH (HlIde>1 lixt. !»''. ()jp nHrliMr ZkIooik • rl»li:i ichon ani I Octobcr I j tlnupltrenvr >0.000 l''rcH. iu (ínld Hflrkliáoftia^bím taflt«''(Sourff. — (ímltirt imb ,itt twjicfwu jVflcit tfitiffitbiuifl beö iVtrcuirt turcti Hc
OESTERREICHISCHE CENTRAL BANK.
WIEN. Stock lm Eiien PI»U Nr. 3. NB. Unfcrc Wet lihflHiubf Iffor^t fcai (iin ^írfauf iillcv ^alliiii^cu -2tjat-j uití v>tt buftTÍf*^oplctf, Oiolt- unb3iU*nitiiii,icit,^iifnotcii imb rci''iicitiifiioii iia<t>ft»i iciwiliiK" 2«ijlco ISettvfc.
AuftrAge für dlc k. k. IIArai* werd -n <otilniiU''*l tflVHliirt, (Ntohdmok wlrd alcht honorlrt > .. ''
UZLET-NAGYÖBBITÁS.
A nagyérdemű közönségnek van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét év óta aj. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ŰZLETKM I-T ,
azután is osztatlan tőkével, és a legjobb segéderővel foiytutandom.
Nagybecsű megrendelőim különös kényelmére, folyó szeptember hó elseje éta,
gazdagon felszereli asztalos Imíiop nritláramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, — egyszersmind
^ ASZTALOK MJTÖll KAKTÁKAMUA
is kiterjeszteni kérem, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelő ím elégedesét kinyerni fófeladatul tűztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
ZOITL
(034—2) , kárpitos és u»ztiil*y> bútor raktárnok.
Varazsdi (német) utcza, Babóc*iiay-(SchafFaritsch) féle házban.
lú-arverési hirdetés.
Csokonyai nrodalomban Somogymegyében, a ba-boesai vasúti állomáshoz egy órai távolságra, gr. Széchényi Imre és Dénes urak méneseiből, Csokonyában october hó 19-én, 1871. tartandó nyilvános árverés utján
46 nehéz, és könnyű faj,
különböző nemii, és korú számfeletti ló, azonnali fizetés mellett el fog adatni.
\i uradalmi íissste:.
W

T
CÉH
A HAJ KIHULLÁSA MEGVÉDJE!
Evekig tartó fürkészés folytán vógtóre aikerült nékem egy r
0 •«.
tiaj- es
feltalálása, moly által már 4—ö-azöri baar.nálat után a haj kthuUftM, valamint az oly igeu \ kellemetlen plhkelf/vk képxodénii minden korra ulliárittatik. Kgy üveg ára 2 frt., poaláni külilósaul ló krral több.
Kapható a feltalálónál
> DEMAL hajroarasznai
llóexben, belváros, (Johaniieagaase Nr. 1.1 Megrciidelóaek a vidékről azonnal tidjeaittetuek.
Köszönet elismerés.
On baj- óa pikkelyviz/nok öta/.öri liaa/.nálala után fojbőrüm a pikkelyük fejlődéitől ment mara.lt, óa liajiim többó néni hullott ki. mi annak javulását Mnyeg^en elösogiti. Ennek folytán ezennel alkalmat veszek Önnek köszönetem s elísineróseni nyilváifitáaára.
Mély tisztelettel • Piti01. J. • « mlíilUnffi k. van- írritrtnlR.lí knnyvvirSJc
figyelmézte^tés hölgyeknek.
(6011- t-lj
Wajdits József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtón)omása Nagy-Kanizsán.
4 <2
''Mindenfele rhlj/iionok, eo/J''ok, haj/Urtök stb. a b.hetó legjulányosb''á/on kaphatók. BBtf" AIhajuk urak_réM$í-re tökéletes hasonlatosságban készítőinek.
al k
„ '' I>emal A., hajfodrász.
v»»VPt»IW>-Titrnk .í^.rf ,„„ -,i. n.^iv.,,,..,^ 7 ■ lnnberq-lM ii .Itm ld^ «. „„«.