Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.23 MB
2021-10-26 16:11:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
337
802
Rövid leírás | Teljes leírás (369.16 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 041-044. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. oetober 7-én.
41. szám.
V
Tizedik évfolyam.
^(a zalatnegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a s''/épinHlflloin, kereskedelem, Ipar, isaadis/ai, tiidomaiij és mínuszét kiíróból.
r
I !J .M
/ Meíffjelenllc:
mladsa tiombatoa, »*••• i gyakraa aUsfil vagy két i»»n.
Sn-rki''Kitoi iroda <•" kimtn liixalal VVAJHITN JÓJC8KK kOu»vk*re»k«dútíl.sn.
Elöflzetóai föltételek:
, Hirdetések
II 111 i. .1 • I i. HL ..... A hat haaáboa petit aorért l.«tOr 7 kr
M-lvTTSi, bá.lina )■•■(. 1.4.«■ („lékre iiixtmi ki|l>l%«> , '' . . ''
.... . . '' V-e«or •» éa mieden további belktaiiaért A
r.<eaa évre : • A írt - Kr.
.... „ IW)y»f<lii miíikUii egre» beiktatásért .1(1
A .Nyill leren
Hirdetéseket elfogad:
, . N.-Kaaíitaa: K''ADÓ-IIIVATaL. Kssithslysa: PUI.Y «f; UXO«. Pssten: TSKIMf.ttlt «. LANQ LKOI''OLi), u kr. KÍNUNK mA"IIIOR B«0tb«n: IIAAHKNHTKIN * VOU-
K» li«|f> edre • I
50

A nők numkaszabadságánák kérdése.
A
„Klégedetlen alattvalók elteuaégekkel «rii«k tel.* / FOX.
A munkás mozgalom, illetőleg a munkás osztály korigényeinek rtmuezését sürgetők, ha nem is nyíltan az európai államok jelenlegi belpolitikája által elnyomatni igyekeatotik, ópon ugy, mint hajdan Galilei lángeszmójének kitörését meggátolák^ mi történt, hz ész magasztos működését, e működés szülte igazságot váljon megsemmisi-tették? nem! csak felderültét elodázták; íuig cz az ész tudományának nagyszerű kitünéscvolt, addig u munkásmozgalom, a munkásság szabad gyakorlata, a munka-szabadság felvirulása inkább a sziv törvényén alapszik. Az érzés az élet fűszere, a munkásság pedig az érzés tápuediije levén, megérdemli f hogy egy kissé foglalkozzunk vele.
A munka abstract fogalom, míg a munkásság, a muukavágv, részint &z egyén beléletének kíllszine, részint az élet kényszereszköze, s váljon miért korlátozzuk azt, hogy ez mind u kétfélekép sinlódjék ?! Nagy gát itt a rosz szokás, a ferde uézcf és a balítélet.
ltosz szokás, iáidon a munkakör osztályoztatik, nem az államéletben, hanem a férfi és né között. Például: ha a nő özve-. gyen marad még föl nem nevelt gyermekekkel, witevó legyen? — feleljenek,azok,
kik a nótól minden jövedelmezőbb munkakört megtagadni törekszenek. Váljon a jelenlegi gőzzel haladó világban, a varrógépek sebes működése mellett varrótűvel keressék, nem csak a magok, de a gyermekek kenyerét, ruházatát, neveltetését, nem absuvdum rosz szokás-é ez? Kívánjuk aztán, hogy az állam elégedett polgárokkal bírjon, nem, igy a szerencsétlen árvák ellenségei lesznek önmagokuuk, ellenséges elégedetlen kinövései a .nemzettestnek, felkiáltó jelei a nyomor- és küzdésnek. Avjigy tán nem igazat mondok ? feleljelek ismét azok, kik a. munkakör nélküli özvegy nó előtt kaput zárnak még a rokonok is, de ha olykor a szánalom egy tíllért dobat nokik, váljon egy hosszd kíntcliesiloteii át elégsegitség-e ez? Nem, határozottan nem. uh imájok ezeknek, mire uz ég trónusához érne, átokká válik a rosz szokás fentartóira !
F«.", r d e nézőt, hogy a nó határozottá^ a család és háztartás körül forogjon, nemének g\e igeségo igényli ugyan ezt, de azéN képtelenség erre kényszeríteni még akkor is, midén sem a család, sem a háztartás körül nincs, nem lehet teendője, nyittas-sék meg a tér azoknak, kik ha nem is szórakozásra, de élet feutartás...