Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.23 MB
2021-10-26 16:11:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
420
892
Rövid leírás | Teljes leírás (369.16 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 041-044. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa, 1871. oetober 7-én.
41. szám.
V
Tizedik évfolyam.
^(a zalatnegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a s''/épinHlflloin, kereskedelem, Ipar, isaadis/ai, tiidomaiij és mínuszét kiíróból.
r
I !J .M
/ Meíffjelenllc:
mladsa tiombatoa, »*••• i gyakraa aUsfil vagy két i»»n.
Sn-rki''Kitoi iroda <•" kimtn liixalal VVAJHITN JÓJC8KK kOu»vk*re»k«dútíl.sn.
Elöflzetóai föltételek:
, Hirdetések
II 111 i. .1 • I i. HL ..... A hat haaáboa petit aorért l.«tOr 7 kr
M-lvTTSi, bá.lina )■•■(. 1.4.«■ („lékre iiixtmi ki|l>l%«> , '' . . ''
.... . . '' V-e«or •» éa mieden további belktaiiaért A
r.<eaa évre : • A írt - Kr.
.... „ IW)y»f<lii miíikUii egre» beiktatásért .1(1
A .Nyill leren
Hirdetéseket elfogad:
, . N.-Kaaíitaa: K''ADÓ-IIIVATaL. Kssithslysa: PUI.Y «f; UXO«. Pssten: TSKIMf.ttlt «. LANQ LKOI''OLi), u kr. KÍNUNK mA"IIIOR B«0tb«n: IIAAHKNHTKIN * VOU-
K» li«|f> edre • I
50

A nők numkaszabadságánák kérdése.
A
„Klégedetlen alattvalók elteuaégekkel «rii«k tel.* / FOX.
A munkás mozgalom, illetőleg a munkás osztály korigényeinek rtmuezését sürgetők, ha nem is nyíltan az európai államok jelenlegi belpolitikája által elnyomatni igyekeatotik, ópon ugy, mint hajdan Galilei lángeszmójének kitörését meggátolák^ mi történt, hz ész magasztos működését, e működés szülte igazságot váljon megsemmisi-tették? nem! csak felderültét elodázták; íuig cz az ész tudományának nagyszerű kitünéscvolt, addig u munkásmozgalom, a munkásság szabad gyakorlata, a munka-szabadság felvirulása inkább a sziv törvényén alapszik. Az érzés az élet fűszere, a munkásság pedig az érzés tápuediije levén, megérdemli f hogy egy kissé foglalkozzunk vele.
A munka abstract fogalom, míg a munkásság, a muukavágv, részint &z egyén beléletének kíllszine, részint az élet kényszereszköze, s váljon miért korlátozzuk azt, hogy ez mind u kétfélekép sinlódjék ?! Nagy gát itt a rosz szokás, a ferde uézcf és a balítélet.
ltosz szokás, iáidon a munkakör osztályoztatik, nem az államéletben, hanem a férfi és né között. Például: ha a nő özve-. gyen marad még föl nem nevelt gyermekekkel, witevó legyen? — feleljenek,azok,
kik a nótól minden jövedelmezőbb munkakört megtagadni törekszenek. Váljon a jelenlegi gőzzel haladó világban, a varrógépek sebes működése mellett varrótűvel keressék, nem csak a magok, de a gyermekek kenyerét, ruházatát, neveltetését, nem absuvdum rosz szokás-é ez? Kívánjuk aztán, hogy az állam elégedett polgárokkal bírjon, nem, igy a szerencsétlen árvák ellenségei lesznek önmagokuuk, ellenséges elégedetlen kinövései a .nemzettestnek, felkiáltó jelei a nyomor- és küzdésnek. Avjigy tán nem igazat mondok ? feleljelek ismét azok, kik a. munkakör nélküli özvegy nó előtt kaput zárnak még a rokonok is, de ha olykor a szánalom egy tíllért dobat nokik, váljon egy hosszd kíntcliesiloteii át elégsegitség-e ez? Nem, határozottan nem. uh imájok ezeknek, mire uz ég trónusához érne, átokká válik a rosz szokás fentartóira !
F«.", r d e nézőt, hogy a nó határozottá^ a család és háztartás körül forogjon, nemének g\e igeségo igényli ugyan ezt, de azéN képtelenség erre kényszeríteni még akkor is, midén sem a család, sem a háztartás körül nincs, nem lehet teendője, nyittas-sék meg a tér azoknak, kik ha nem is szórakozásra, de élet feutartásra utalvák, hogy munkájok gyümölcsét, becsületes keresmé-
nvöket élvezhessék. Ferde nézet az is, mintha
• * •
a uö testszervezetében volnának akadályok, mintha a fórttak hó és éveken át nem betegeskednének, mire valók a helyettesítések, vagy ami szabad a férfiaknak, az ne szabad-
»gy petit «<ir bőik tatáéi dija í''> kr.

• I.KK. MOH.SK KI ÜOI.K, OiM''KLIK ALAJOS és NAK TLK» HKKilAN.
jon a nőnek, nevetséges, ferde nézet'', mely a rabszolgavilágban megjárta, de ma már nem»
Bal Ítélet, hogy a nő nem bírja meg a munkái, igaz, miszerint vannak munkák, melyet csakugyan nom bírnak meg, de váljon itfmden férti minden nehéz munkát meg bir-e ? Nincs-e szabad választása a férfinek a pályákra nézve és csak a nó legvon az , kire határozottan kiiuondassék : neíu bírja meg a munkát! Válasszon.atuiuot megbír, s amire képes mind testi, mind szellemi erejére nézve. Eddig az a balítélet uralgott, hogv a jiók külön világit képviselnek, rendeltetésük bent van a luU-és családban, s váljon neiu onnek-e el-vitázhatlan eredménye, hogy korcsosoduuk,
sattnvulunk, mert a nőnek, már mint lánv-
• » '' » »
nak varrás-, hiinzés- és örökös üléssel kell sanyargattatnia, minek meggórbülés, kedély betegség, kora/hervadás. gyengeség s számtalan testi-lelki baj a következménye; hanem irodai dologra nem vuló; cz aztán gvőnyorii ellenvetés!
Ha végig nézünk a társadalmi életen, valóban szánandó állapotra jutunk, tudjuk a bajt, de nem akarjuk orvosolni, mert a a rosz szokás, ferde nézet és a balítélet nyűgét szeretik viselni a férfiak nagy, de nem, legnagyobb része. BÁTORFI.
Ki hitte volna!
Mikor meghallottuk, hogy Kanizsára magyar színtársulat érkezett,első pillanatban meg-
l örUltUuk noki, de midőn eszünkbe jutott, hogy j u magyar színtársulatok Kauizsára érkezésének , varosunkban eddig mily kevéa uinbor azokott ; örülni,olvcaztottiik a vároa magyar azolluuiében hulyozutt runiéuyUukot, a a máaik pillanatban ola«oiili>rodtunk.
KüZÜnkbo jutott, hányozor Ult diadalünue-pot váioounkbana noutot nj''olv idugeu szoiluiue, j iiánya/oi a/.ógyontiltok meg a hazai azinoazutuuk , magyar ajkú papjai, hány nómot azintáraulat r«K/.(i»ull iit tötm-gca pártolásban, hány magyar azinigHZgatö bukott mug itt pártuláa hiány tiriali,flóiik^nytfllon att kérdeztük magunktól: ugyan mi leaz cz ujabban órkozott magyar azin-tarsulalból, ki oh(g nierdazuuk látszik egy vá-rxsbaii magyar asiní előadásokat tartani, mely-ben eildiga magyarnyelv aoinmi jolentdkenyobb iiioz/Hiinttal nem birta bebizonyítani, hogy nem c-ak létezik, ''hanem uralkodik.*
Az előadások megkozdi}dv<$u, lehangolt köztfnyOiwúggul tartottunk n azinház felé, elöro ia gondolván, hogy abban, mini miUkur, ikrea padokkal a néhány jó akaratú mübaráttal fog találkozni oUő tokiutetüuk. liánom a aziuhás helyiségetil szolgáló .ZÖLDFA* vendéglő kü-rül az ilyen alkalmakkor eddig asokatlau mozgalmat, a lépes/lkön szokatlan járás-kelést a font a pénztárnál s/.okatlan élénkséget tapasztalunk s népes csoportosulásokat találunk. K •kedvező előzményüket jó jelnek tartván, a néptömegen keresztül furjuic magunkat a terem ajtajáig, a következő pillanatban aztán bonyi-tunk a színházba és .... ki hitte volna!
Abban a városban, melyet eddig németet-séggel vádoltak, abban a városban, melynek neve említésénél ia tísszu rezzentek a magyar színészek, abban a városban, melyben a legutolsó siinger is tapsokat aratott, ha németül ain-golt, melyből eddig iTmagyar színész ürea er-szén)''nyel s nem ritkán fizetetten contóval távozott, abban a városban a sziuháci helyiség
Ml
mimmmmi
T AltCZA,
s _ ^
Euesn-alkony a halmon.
(Pályanyerte*.) *)
Haáro/at Olt •tSiu (on4ots(j« B riuit átáll sí Ivtkou 8 *» utolail ct( ainl^ke Kípxtfmben nie(J«lru. lljr* Vtith áll slSttcui, Hallom inig bitciuaiarát ; — Ob I siiUa boMiu kát ir Már a vá«Ul«ub< i>AIÜ
Olt a miiue báies uOgntt, a Nap buctuira axálll alá Ki a lát aftvinyivtrt lingY Ktli-aicllS riiiKStá ; Itt a balaiou állva l«ttvu Náttük a Ui iiié»f«lct, ^r Mvtybn a í»• • Itavao 1 l.elirli ujra wl let.
A ligutbi''u i«nen;«iv''( ,
Hiáa inailárka áutkelt K> a bltvSi italra bérorek • l.án.O^a vitsbang fvtrll A lkainkon uiutuljr a a .Kitilio áni káj honolt. Hóxa! m ltá> álcteinntk *" A l«(<trágátb |i«rci« volt
V,''gfll eluierUlt a nap it VM borult a.vnlry (Olt, U»l/ homályos fátyolárai A vilieket tUBdá -Náms lett a v< Igy liget « Sok dalos elhallgatott K» a nemien át a hktang Kai-imára jelt adott.
y .
/
/
•) A aopróni 9nkápi3kOr által ) db. aranyuyal jutalmaslatott Sierk
Itt kereutfa álla akker, Mi elábe bornlánk H pgyeaflltfn aailll Sl ^gb* HiivbSI fakadd imánk. Oh! mi bájos volt es alkony, Klfclejthotlen nskem,
Ián uiojtd boldog peres, mely tdsrenge éltemen.
Kdlkslínk. — SiomedbCt égő -KntiiiyOann borult í;|s, Arítod majd hatváhnyá tőu, majd Ujra a pir elfutá — S moat reinegíí keietvidsl Megragadva jobbomat, Saavavaiddal aaAjjel^pted Katveinet, — nyugatmsmst. — X I
.Mint hajót, ki meaaie-houbs • Haáll a isjld tengeren, Nem tudja, ha viaaiatár-e, Vagy aoha 1 igy énnekem Máa hasába int a végset Meaatefnldro távoiom, Som téged, — sem • vidéket TObbá loh'' aem Ulbstow.*
Htóllál a laaiu hangon iauiét Kolylatád t .Atyám, anyáiu Krg elhaltanak a atenvednl T Kn maradtam itt raupán, ,
Kokoniii, miként ha volnék Mrgfclrlt raliaaolganő UyOtréiuk a én atl hivém, majd Sí obi i valdt hoa a jllvO.*
.Évek uálltansk aiáta Ktrjaikba már alá . S keblemot egy ssfp jövőnek Haebb reménye ringalá. Kienvrdék ; ai> hittem, hogy tán Majd. kifái ad a vihar 8 élelemre atehb aiigárrat KOtkel a nap csakhamar.*
\
/
/

.8 im I setét ax éj fillitttem, A vihar inagaahra uS i |)e a távolhdl fi-lém már Int egy jobb, egy aaebb jtlvt. Ott a franc határokon, kis Völgy Olán 3s tárda ált, 8<envedS lelkem abban tán Majd vigasit, enyhet talál.-
Saemeidbr,| kOnnyuid moat Mint a aápor folytanak 8 hon,tokomra rálehelléd Végaö buoaa-rsdkodst | . I.saau hangon aártad végtil Síivtiud boaxédedet, Melynek emlékét mig élek Klfetsdnem nem lehet:
,lm, ktselg a tiácau percre, Végbucaum es énnekem, Nem találkoaunk elSbb, — caak Túl a földi élelen. Ámde ha aierotat ? hallgasd meg W^K rt>'' kérelmomet, Igy keblem a távolban it Holdog és uyngott lehet* — — a "
.Majd ha a lavaaa virágil Ujra hinti ét dalát A madárka snngi vígan Hegy, halom s a vOlgynn át, — Jojj ss alkonyon o helyre Jttjj naponta ,''ia lehet 8 emlékest hQ Itotádrs. — Élj Boldogul I — Istsn velsd.* —
Kllllnél, — — — Midőn s gyepen Ajultornbdl ébredék, Folyt a aápor s a dOrgéttSI
Rengett a fold és ss ág. Ottteátvs utrakeltem Húasn kis lakom felé 8 nem sokára kfnaitnat ..Álmám slfslsdtstá. ''
v''
Végkiváualod aaőla Teljeaitém a alkonyom Itt a halmon állva Köss t Kelöled gondolkodom, Éa ha kondul eal imára A harang, lelérdvlek 8 a inltidnnaég sient Urának Hálaimát rebegek.
/
Oani axcllő leng a rélek Hervadó virágain,t Hégeu elhalt a búrau-dal a madárka ajkain. Ili a halmon állok ujra. Két stememben kóuny reaeg 8 but kebellel ott a távol lléictekre tvkinlgetek.
v t
Alkony v»rf. A táj oly néms 8 a vidég oly hallgatag, A madáidal va virág, mind Kénen már -elhaltanakV'' C''tsudQl a harang, A im iU at luduláai-dra már, ) Látlak-e még, vag/ aoha, te Dal a alránybsu dúa liatár ? —
latén hotaád''Xit halom, te Árva é^Wan éifsifs Kgy ifíiitoly|ji5 aaebb jSv8 int Tölsd engem meaaairo Ku bstáinba távoiom, de ,. ^ ilondolatban oly koron TK
Lelkem viyiikiaát kOrOiHis V> HebearOplU ttárnyakuu
Kaii-aarllö tft^llj nyugottrs 8 ott a franc" tirányokou KOltaláka kedvotnmet, Mond neki, hogy távoiom | 8sép hniámba -vitsiatérvs 8aép emléke élni fog, Mtg ereimben a vár foly, Mig keblemben ttiv dobog.
i
fc ttó-storos ér tol in é1)0 a zsúfolva találtuk nétó kósöntéggel, kiket a magyar színészet iránti érdekeltség, * magyar szini előadás élvezésének nemet vágya hozott u helyre.
Az oddigi tapasztalatokból következtetve ezt ki bittó volna !
Ha ez etet csak egy estének, egyetlen (yy uiagyar előadásnak volna örvendetes jelensége; ritkaságánál fogva még akkor is méltónak tamuiánk u megemlítésre, de zsúfolt ház előtt játszik Hokody ur mugyur színtársulata miudig, mióta Kámzsán van.
Két heto annak, mióta a magyar színészek Kanizsán vanunk. K két liét alatt volt liideg eső, szelet eső, jó idó, rotz idő, holdvilág, egyp-tomi sötétségi sőt még az is mogtörtént, hogy ti helybeli dalegylot nemcsak n szini előiolúss.il, de sőt uz i sós idővel is egy napra lüzto ki duL-liunepélyet, hanem azért a magyar színház közönségét nem törte meg semmi. .Mikor a dalegylet ünnepélyén legjobban mulattuk, mikor az őszi szél leghidegebben sivított, mikor u hideg'' eső legiukább zuhogot, mikor az utczai lámpák a komor sötétség titokszerU palástjába vonulva leg nyugodtabban aludtak a magyar színház még akkor is tele volt uéző közönséggel, pedig a kanizsai utczai világításra, a kanizsai utczai kövezetre és a kanizsai utczai sárra gondolva : uzt ki hitte volna ! /•
Ezen kellemes tapasztalás után bátran elmondhatjuk, hogy Kanizsa város polgársága magyar'', s magyar eszmékért lelkesül. Hogy Kanizsa polgársága közt ne volna egy töredék, mely a magyar dalnokok költői magyar nyelve helyett szívesebben pártolja azt a mi nem ma-gvar, azt nem merjük határozottan állítani, de .hogy városunkbau a magyar szellem, magyar s/iv és magyar érzelem uralkodik, azt a tények logicája bizonyítja.
QYÓKFFY JÁNOS.
Nagy-Kanizsa város tisztasága ügyében
(Folytatás.)
/
Mondottam, hogy a fenti czitn alatt hozott tárgyhoz I. egészségi és II. gazdasági szempontból fogok szólani, s hogy ígéretemnek eleget tehessek, e négy mcgtejloudő.kérdéshcz alkalmazkodom u. m.:
1. Való-e, hogy a tisztaság ártalmára vau az egészségnek, vagy tán csak trélás mesének mondható ezeu állítás''/
2. Mit kell érteni a tisztaság alatt?
tt. Miuő egészség elleni tisztaságok léteznek Kanizsa-város kül- és belterületén,s minők uzon betegségek, melyek N. Kanizsa lakói közt a Ivggyakoriabbak ?
4. Hu csakugyan vannak o városnak tcriile tén tiszlátlauságok,i»clyok azok,s mikén lehetne azokat ozélirányosan és gazdaságosan elhárítani?
Ezekhez képest szólni fogok a dologról
1. Egészségi szempontból.
Váltis* hs i''lrtó kérdeni e:
A tisztátalanság minden időben és minden . viszonyok kbzt ártalmára van nz egészségnek, mert a tisztátlan tárgyak megrontják a levegőt, megülik a tápszereket, beszennyezik a bőrt s egy részben a légzés, részben az emésztő tzer-vek ét bór uiúködéséuck háborilásu által hatnak a jó vér és tápkészités dulására,inely vér- és táp-vcgyületi bajokat von maga után sat.
Más részről a tisztaság eleven jelképe a művelődés és korszerű haladás életre valóság-, nak, azért is utálattal fordul el a tisztasághoz szokott miivolt ember oly város és falutól, me)yne& tűrésében a tisztaság helyett piszkot, tiaiiátloiiságot vesz észre. A város- és falunak tisztaságii épen oly ajánlkozó kellem, mint az embernél i\,ti>utu öltözködés.Így a minő utálatos meg vetéssel Aid valaki vltordulní egy-pisz-kos öltözetű egyéntől, azonkép fordit hátat oly város* és falunak, melynek egyik nyomfoltja a piszok és tisztátluuság. Ki az, a ki például egy rongyos, szutykos emberrel egy azo báiian képes volna tartózkodni? Alkalmazható v példa h tisztátalan, piszkos városok- ét j falukra is.
A ki visszagondol Mó/sesiiok azon rondelo-tőire, melyeket hozott a zsidóknak Aegyptom-ból történt kiköltözködésekor, az tudni fogja'' azt, hogy minő tisztátalanság okozta uyuvu-lyákban szenvedtek azok.
A keleti népnek tisztátalanságát bírni alig lehet, és éppen ez oka annuk, hogy ott a pesfij otthonos uéphynvulyn. A törökök közt a pestis oly községekben dúl legirtózntosabbaii, melyek legpiszkosabbitk^s nincsenek kellő rendőri intézkedés alá véve.
A tengeri hajókon rnthuszt\láz uralkodik, s legtöbb-ember ,elvt)«z oly ha jón, melyen cso-'' kély gond van fordítva n tisztaságra.
Cook számtalanszor behajózta a világ .nagy részét ét népe közt rothasztó láz nem volt, nem pedig azért, mórt roppant szigorral tudta fentartani a tisztaságot.
A Holland népe úgyszólván posvány közepette lakik, környezete majdnem életfogytiglan köd o* még is egészséges, mert oly tiszta annak kül- é« beíkörnyezeto, hogy elmondhatni, miszerint Hollandnak utczája tisztább uz angol szobájánál.
Midőn járvány betegségek - uralkodnak a botegek legnagyobb száma a tisztátalan nép közt észlelhető és oly városrészletek bon, melyek legpiszko«nbhak. Ily időben a hatósági rendeleteknek legnyomatékosabb pontja is a tisztaság fentartására utalja a hatóságokat és a népet.
Ezek mind tények, molyok által azt hizo nyithatni be, hogy a tisztátalanság minden esetre ártalmára szolgál az egészségnek és némely viszonyok közt helyhez kötött, tollát népnyavalyákat is képes letölteni.
VáliiHi n mnHodík kérdexre:
Tisztátalanság alatt értjük mindazon tárgyakat és körülményeket, melyek illetéktelen helyet foglalnak el és háborító hatást képesek hatolni az élclm&ves testre.
Hogy minő egészség-elleni tisztátalanságról rádolhntó Kanizsa városa, elinondaudjuk I jövő számunkban.
(Folytaiéin kOvctkcxik.)
— ( \ Községek rendezéséről szóló
törvényezikk elemzése. •
(Folytatás.)
Mi a község vagyona ?
A község vagyonának tekintem mind azt, melynek jövedelme a közpénztárhoz tartozik, mindazon ingó vagyont, s mely ezen közös jövedelemből szerzett községi vagyonhoz tartozik a községek ''/j vagy ''/> évi koresmáltatása
ia, — községi vagyonnak tekintem a fogyasztási adó beszodéto- és leszállításáért aa illető adóhivataltól visszafizetett összeget levonva, azonban a szállításkori költséget, — eddig ugyan az egész országba ez a kezelést vezető bíróé volt, ki ha jólolkü vala, vsktldt társaival mint, kik volo vesződtek megosztotta, de mivel jövőre rendes fizetéssel lettnek az elöljárók ellátva,, igy az inuoti jövedelem többó őket temmi esetre sem illetheti, haiieiu igen a u község pénztárát, mint községi törzsvagyon, — igaz ugyan, hogy a korcsmáitatásra az 1830. óvi VI. törvény §-a határozottan azt luondja, Imgy a jobbágy község saját helyisé-gében egy vagy több horiuérési helységben, ha szóllóhegyo vau Szt.-Mihály naptól Szt.-Qyörgy napig bort mérothot, ha pidtg szőllőhegyo a határban nincs Szont-Mihálytól uj évig mérethet, s ennek jovodelmót felhoazuálhutja, — de uraim ezen törvény hozatott akkor,midőn még az adóti/.etés átaláuosságbau folhozva nem volt, midőn meg a földesurat & közterhek viselétére szorítni notu lőhetett, du mivel az 1848. évi VIII. törvény a köztorhuk aránylagos viselését '' kimondotta és életbe ''éptotto, u yoll úrbéres pedig ugyanazon évi törvény IX. czikke tze-rint az urasága részérő szolgált teher vítoléto alól felmentetett, és a polgári szabadalomban ▼ olt fóldosurával egyenlő jogok élvezetében részesittetett, hu tekintjük uzt is, mikép a korcsmáitatást is földesura ndta, igy most mivel ''íz uj törvény szerint az uratág, de más, ki mint megtelepedott a községhez tartozónak lenni kimondott, koVetke''zve a közös jövedelemben is részeltetendő — igy állunk az úgynevezett falurétekkel is, ha azok jövedelmezőkké tétetnek.
A d) pont szerint n köziég adót vet ki és szed be. Itta község saját szükségleteinek fedezésére szolgáló adó vagy it pótlék értetendő.
Hu a pótadó kivetése eszközöltetik, első sorban a község törzs vagyonának jövedelmét kell kimutatni a községi költségszámítási terv szerint, enuek megtörténte után (unt maradandó összeg mint pótadó lészen kivetendő, — már most a községi bizottmányhoz beterjesztendő nz adó illetőleg a direct adók összege és ezek képezik alapját A pótadónak, o szerint mint a bizottmány meghatározza, minő községi kiadások lesznek a Ibldadóru kivetendők, azt első sorban tisztázni lehet, szerintem a''jövedelmi adót is őzen osztályba sorozni kellnnu igy-lenne a méltányosság olérvo, — a kivetési lajstrom átvizsgálása nyilvánturtátii a bizottság kebelében lenne felülvizsgálandó és azután olóirundó a fizetést teljesítő főkönyvi lapján, minthogy fentebb már érintém minő jövedelmeket számitok a közöspénztár javára forditaudót így'' ezúttal arról nein is olmélkedkin,csak azt jegyzem meg, hogy a község lakostágának adott legelő- és erdőillotóségre eső esedékes adó és pótadö itt fel nem vétethetik és a kiadás tárgyát nem is képezheti, hanoin ezt azon birto-ko-is/g, melynek tulajdonát képezi külön viseli, ebből vont kövo; keltetésnél fogva az azon tér-ségeu nyerendő jövodelem, mint a" gubacs és 1 makkoltatási haszon szinte csak is őket a többi 1 birtokosság kizárásával illeti, ozt azért kiváu-tam itt e helyütt felhozni, inert vannak oly he-Ívok, hol ezen birtok jövodelme a közpónztárba fol v be, tnig a teher, értein az adó és pótlék terhét, az pedig a legeitetőt élvező lakosságra rovatik ki, itt nyiltan kitotszik, hogy a jövedelemből részeltetik olyan is, kinek a birtok-
hoz joga nincs it, mig a birtokra et£ terhet viseli az, a kinek a birtokban tulajdon jog* var, bárhi a nembirtokos marha állománya után a terhet viszi, de alig hiszem, hogy megyénk területén létezhetik oly község, hol oly tiláiiy birtok létezhessen, hol uz adó átalány terhiért legeltető élvezetet adni lehessen.
Az o) pont kitétele az utak jó karban tae-tásáru utal, értvo a tisztán községi utakat, — igaz ugyan, hogy ép. midőn ezen olmélkedéiotu teszem,hálaistennek utaink jó karban vágynák, de mivel ez csak addig vau, mig szárazság létez, miholyt azonban az idó változik, hosszabb esőzés beáll, azonnal as utak is elroinlanak, padig tagadom, hogy as utak nincsenek, mint a jólét éejvagyouotodát fóelőmozditói, első torba torolva, mert ha a termelő terményét jó utou szállíthatja, ugy éhitto nagyobb árt kap, még pániig Ugy, ha a''szállítási költsége kevesebbe kerül, ezzol az olá^uiitott tárgyat Xotto^rtéke-sebbé, midőn egyfolől első tigyelmünknok oda kell hogy irányoiv* legyen, mikép a vututi állapodátokhoz biztos ét jó utat kószitUiik, t ezzel a nemzeti gazdátzatót emeljük, ugy hogy ezeu utakon azállitni lehessen, a mellékutak jó karbani tartásával sert szabad elmaradnunk, mert különben a főútvonalakra fordított munkánk van venve ét a ntgy köxöntég tinlík, — vegyük példa okáért főraéltótágu herczeg Esstorházy Pál uraság uradalmi erdeit, hol a fabőség még mindig oly u»gy, honnét a szállítás a logvotzélyetobb utakon történik,már in ott, ha oda jó utakat nem állítanak, ugy ama kincs, mely nem a tulajdonyté, átszivárogni tero tud, ott at érték vettve van, ott keretet forrást kem lehet nyitni, ezzel nem csak a tu-lajdonos, de a'' jnunkáterő it jutalmasailan marad, mjg amannak tőkéje itt pedig a könnyen felhasználhatósbiztoe jövedelmetét jóiétól előidéző ''munkaorő vau elve-slve, gond ét felügyelet utainkra ez tetzi leginkább lehetővé a gyarapodást ét a jólétet fogja megállapitm.
Minthogy pedig a törvény ctak a községi utakról tzól, még tem tárja ki a községot azou tevékonytég élői, hogy a köztég határában keresztül vonuló uicgy''ei vagy, állam utou tapasztalt hiányt adunál fel uejeléntte, vagy pedig a veszélyezett köziekedéit aionnal helyre ne állítsa, ozt tenni polgári kötelesség, mig a megyei közmunkába leendő beszámítást it követelheti. : s
As f) alatti kitétel as iskolákról ét hason-intézetekről szól. — Itt igen .ttok a kívánni való, mert hogy községünk a neki száut ozélt elérhesse, kell, hogy , ast kiképess(\k, as itkola azon h''olyitég, hol mint valláulug, ugy tzelle-mileg ott képeztetnek, az egyik főgondunkat at itkolára kell fordítani, nom tisztán ugy, hogy csak iskola legyen, ctiuot ét jó, de ho(y az üresen uo álljon,hogy a tuiiitó ideiét tétloniég-ben no töltte, hanem hogy a folytönot tevékenység által a nemzetet ogy szebb jövő édes öröme ét élvezetébe áthelyezhette, os által hazánkat nagygyi és nemessé teremthesse, hogy igy a szép mozgalmi munkálatQk no csuk a számokat, hanem a képzettséget is mutassa, hogy a mi kincset,melylyel bírunk minél értei-mesobbé ét ildomoibá tehessük, minthogy at I-tő fojetetbon márfo tárgyban szinte néietem elmondtam itt tovább nem .időzöm ét a tisztelt olvasót neui untatom.
1 . - I KOVÁTS JANOS.- —
(Pölr». kArMksstk.)
mm t tiiViTMTa"payiMgtwr i

Bérei, li|(«t, v<%y it pslsk * ts K«dv«( rmlékll vi.Kk, lletjrbsn «ln oly gi>n(Utl«ii • bu Nrlkul sunyit ÍWíiék t Kiflidé kii fslu * kik b''-niis t.skiuk ; uők .í» cmlicri k, Hártum ssáll, Irlit''K felélek leien I lileu Telelek I —
2AI.AY I.VJOS.
A sárga liliom története. Ssper-Nagy Cornéliától.
tKolytitá..)
A rózsa, majdhogy el nem ájult, oly .irigység fogta* el. De hát mikor eljöttek a virágok valódi imádói, a kedves kis méhek és csifru pillangók, mennyire clbimúlt a rózsa! midőn ít mellőzve, egyenesen a fehér liliomhoz repültek. ''
Ö hojzá már csak egy pár ledér lepke tért, melyek nom tzivból, hanem tiak sziuből — merő szokásból ninden virágot hiz-legve körül-repdetnek. \ ''
A fehér liliom/ pedig épen, nem lett elkapatva e kitüntetések után som ; ó ép /ily szolid és szerény maradt, mint volr előbb. Ks változhatlan jelleme még Uibb tisztelőt, még több bámulót gyüjte körébe.
Jöttük, igen sokan jöttek a kertbe — a báj-illatra, mi messze elhatott; — du senki nem gondolt már a kevély rózsával, moly irigysége miatt szép piros színét veszítni kezdé ét ilaijál vc«ztő leveleit hullatá; — mindenki ctik a szende liliomot vové körül, ctak 6t bámulák.
l)e hisz ugy vuu az mindonnul. Azért nem kell igen sokat tartani azon l|izclgó nyilatkozatok felől, mikkel a szépségnek hódolnak. Mulandó érzelem sugallata az, miként maga a szépség a mily mulandó!
— Ha szegény rózsa igy elmélkedett volna mint én, bizonyára nem fájt volna neki oly igen a keserű csalódás. De ó nem tudott bölc4oskedui, még kevotbé a sors rendeletében megnyugodni. O büszke felfuvalkodott, és igenigen irigy volt. Azért épen nem türheté, hogy ó mellózvo legyen. Mindent elkövetett, hogy hervadásban is büszko szépiégével, újra magához hoditsa az imádók —-.méhek és lepkék seregét. Mind hiába! Azok csak a liliomot ostromiák. ''
Ekkor könyzápor közt fohászkodni Zeü* höz, a Főislenhoz parancsolná meg „Flórádnak ki őt igy megalázta; oly varázshntást adva a liliom szépségének, hogy ő elhomályosult mul-lotte: hogy s/álljon le azOlympról és hallgassa meg uz ő kérelmét is. - Erre Zeüs, ki s uiini kérelmet meg nem tagad, intett ,Flórá''-nak és az nngodelmeskedvu, azonnal Iri?, — a szivárvány istennő kíséretében leszállt a Tőidre, ts megjelent a virágok közt, melyek ót örlim-éelve togadák.
A büszko piros-rózsa leborulva zokogott előtte, úgy, hogy az ó jó szive nom türheté tovább szegénynek keservét, felemelte és nyá jusan kérdé, mit kiván? mi óhajtása van
„Ah csok egy, csak r^y - mondá a ró: — ha ezt teljesíted ó Klóra! — lemondok minden további igényemről, hogy tőled akármi kegyet is kérhessek."
Es mi volna o kérelem ? kérdé at istennő.
.Az, — mondá ó. í— hogy éu a fehér liliommal alakot cserélhessekí Ó, ugy-e, teljesíted? óh hullgusd, hallgasd meg kérelmemet kegyet istennő!! , . *
Mély csend állt be, a virágok niiud megütközve néztek a rózsára, de ő esdő tekintetét nem vette le .Flérá''-ról ki kollomotleuül meglepetve e kérelem által, nemeivel a fehér liliomot vizsgálá, mely közel mollettük, ttelid megnyugvással nézett körül. A2 istennő u virágokhoz fordulva, igy tzólt: — ,Hallottátok, mit monda előbb a piros rózsa?* ~
Mind .igen* t intenek kit fojoctkéikkel a virágoeskák, Zefír it mogrezsont, ét .igou"-t sóhajtott.
— .Tehát ti mind tanúim leaztok, — folytatá „Flóra" — legyan meg at ő akaratja; de csak ezen égy kérelme teljesítetik, mert ilyet ínég senki nem kért tőlem. Minden virág megelégedett az ó alakjával, cttuk ez egy nem. — Jó szólt a rózsához — én most mégengedem, hogy alakodat a liliommal változtasd, de csak ugy''ba az is bele egyet. . . ; . Mit tzóltt hozzá fehér liliom ?"
— Legyen amint toAknrod ! én mindenben megnyugszom. Osak a rótta legyen az én tze-rény alakommal megelégedve, én öröiiuuol cserélek vele. mert barátnőm nyugulináért — mindent kész vagyok m.-gtenni."
Oh, de mit bsttAl^k í ? Ntm futis, — de máiisx*
Fele butxoukll <''r N''spúcelle arcián, TlUkit er«»itnlt a Hískálo* stol^ánsk

(Wp. kAvetketlk.) .
W ---r—.......(
A béna honvéd.
Kikopott már f/lip « vén Hutionk^l éve, kvgy eil
koldiit hotjt, s pályát íuijá
ntfttt, k''ipotl vaun*, ilut lakatlan tájon'''' ort, Imgy joblian(fájjon s nstiány >ok aioeak^: .Mért ntm tist kend már el, lijtian ufyi* ácska*. Hseme mind s kettd\ écikább már ma|(ánál, ll»ICy ,lá«»ou ia reie.ypen nem magáu áll. A nap ba kivillan tel/sten ragyogva, 8 ntm fér már *ugára\jemmi földi tugba, Ugy téred nemébe a feleiUgei fény. 8 akkor la, miként a rabM, nrki etvén A fájdalu''iii-dutt*. tompa ideiceknsk, Minden taemtarokbsn kOuye''. ereget meg, Hs p«dig mogorván áalto* as ég le, Teljetau vsk volna, hogyha ínég nsm égn* — Mit el uein rabolhat at ég letét, képe, — A régmúltak álma lelkének tuamébe . Vállán, — ina''.yeu egykor a megingott benuak Kgy otfslopa nyugrék, — néhai váeionnak Ronda maradványa, — mint egy néma átok, Üreten lelógd éltalvetft tátong. Kgy ujja vsn csak s régi kopott xdreek, A másik kar hegyei ctutakb* fetxdl meg Mint ax ág, mit villáin tOrxiérSI eliuetaialt Vállig előtt kexe oly sebet msreixlhet. Ne gondolj nála péntt, hs v^ltml ctendül 8»ivveréie hallik ki n lopott ca ndbSt; Keble már kiixáradt, eseng a sslwtréssn, Vagy e hang s aiivuek hatUuilaljs lúsaan T Se gondold, hogy etiinia t*ii láttán, ha koppant A hiányxó lába végiüdik egy botban; K* vág egy-egyet a vén ínld hátára, Hogy miért gOmbMyl) T Miért nvm tik határa T Miért ninraen vége, hogy odáig menva, Kiugorhatnék a roppant végtol. nbs.
OALAMHOR OrOltOV.*)
*) Mutatvány a kiváló •(akérUlammtl sstr-kenteit .Kis Ujiág* hetilapból,, nerkeixti Dolinái Oyuls. y y Bxark.

néha órákig kell vára|iyzniok,mi^afolyaiiio<lá»t Wxlioi uyujthatiá.k; a,|*«tán hiylonjó muunyi-ségbeti érkeznek a folyamodások, melyekot külftit'' taligán szállítanak a luiuistériuiubo/. A /.áridőig nvolez-kilonczerer folyamodást vár-'' mik'', h a folyathoflók bélyoéillvtéköt kórtllbflöl */Áiw/.or írtra bcc*il|ik.
i— A k u n i z s a i országon va»nr botlön , vagyis folyó hó Ilonig Ivrdvcxő id.O ea«té»o népes vjtaárt és élénk lorgalmat ruin''dliick.
— A L*or pen Károly''lgazg. vezel&ti albtti első nytlváu»s magasabb kereskedelmi tunintéztftbét) "rt legközelebbi Isk.-rfy ke/.detih6l, a tVi li-liallpafuiiv^pl i-lkUlön/.otl kii|y*égekbeu kiiliin tunhilyaiii n/iitnttk uieg nők és i-«rrt/ nyxik számára: a kfiny vvuzi-iéil»Al, számadás* ból,. IisvoIuzóa-, szép- és jyorsirtjsDól. Mi tObb izbfn elismerésül voltunk az igazító tór<-k-vései iránt 4 ■« tanfolyamot is mint idöszeriU üdvözöljük. K tuninté/ot aránylag rövid idő alatt jó liirt vivott ki inasának, * l''orgdáIgaxg. n<''in elégszik inog azxal, Imgy intézőiét o neiu-bcii az elsők kö/.é emelte, hanem folyvást tuljed erővel igyekszik'' a jelöltkor >ni)vekodett'' igényeit kielégíteni. A tulujdouképi iskolában a székváros 21 derék tanférlia mrtkodik ; emellett nz''iiibiiit még ""külön tanfolyamok is vanflak, niidyuk közt a s^akutntott v«Mi:i- é$ Idvhda-liivutulnokok, továbbá derék bizioxitási hivatalnokok kiképzésre izoláló vSsftti, táv irdai és biztosítási tanfolyamot..AZ ismétlő tán--folyam absvljv. jtpllgatök málnára, kik,a hmlsu-rögnél egy óves önkéntesek, arra szóigál, hogy ezeknek szolgálati idejük alatt alkaluui uyujtaa-sók, hogy a valódi szakmájukban taiitdtakai cl no fdejtsék.
— K o 1 o r á í «V 1 rrtonükvő kávéé. Wcln-berger Adolf pesti kávéé''. bhöfenyltfi ttfrténv-szók. által 8 havi fogságra Ítéltetett, de.a leg-fulsűbb törvényszék J hónapi fogaúgrív szálli-totta alá a büntetést, iV o hó 16 kén kullétt'' volna fogságát -megkezdeni, du Wuiuborger folyamodott, hogy egészségi szempontból ha-(a*/.tnssék.el fogsága, mórt a város által kiadott rendeletből kiviláglik/ hogy cink ngv marad ment valaki a*kolerától, ha rqnd<-« ójotitiódot folytat, a mi természetesen lehetetlen — ha Must bezárják.
V> t }
Színészet.
11 » <
(<ly. J.) Npgv-Kanizsa szellemi fejlődésére íirvendbtba jelnek tekflithotfl, hogy a ''közönség />— a mit eddig ltom tett — az itt tartózkodó^ magyar sKinlársubftot,mióta előadásait''inegkez-. dettc; tömeges pártojáabun "részesíti.A mily szépen jellemzi ezen körülmény Kanizsa magyar érzőimét s iiemozubb müizlésót, éppen oly hivi-p.bizóiiyitju a színtársulat életrevalóságát, Viclynél fogva a közönséget nemcsak néhány olóadásra megnyernie, hanem folytonos élénk-légben tartania is sikorMtt.'' < c. Aa.előadások sorozata mult hd 2á én kezdetett meg Tóth Kálmán, nagy b.Htású nN.bk ut vlkot''iuinybtin" czimí\ vígjátékával. Ez ifjú da> rab.előadása a nemzeti színpadon is fényesen likorlllt, hasonló''siker ki/érte azótá ennek elfl-/idusát Uvvi''lóki színpadokon s így Kanizsui í^. {''tijigétkVty Bánfalvy tzoropóben hatásaid ját-•/ott s J''alotainé Krisztinában az oizes, i|e gó giis nőt, ki eg\M»zeríí, de''ejjyllgyfl férjét er.Vól" követté tűzi, híven rtbrá/olta llokody »* igaz-gaflV''jvVfliffiiyr.L »Z4}didt^ (>itt5lol) H.pcúö ***(-. ftktálo le''rtiUymágnás (báró Szlank''amŐDyi) Bfefopében, szintén otthonossággal játszottak, "ilog kell még emlltonüuk Timá/nét, ki ktilÖmV Seit azoii jelenetbentmr^asttlt, ki midőn az őr*, ^j^htizhól visszatér"liarátítéjához s gfinyos na-vetés k«>zt elbeszélve a „szegény"áŐgor" ország-'' gyűlési szilz besztWljóiiok kudarezát, nz előbbi
leli ézest barátnóján női élus gúny nyal fényesen ,mogbi»»u|jiifSgúnyos kocsissal távozik. Kár, hogy fondvi i. ki rövíd idő »latt a kttzönség kedv eui''zóve ÍiJii.— szerződése l''éesre szólítván — kény telen \»li Hokody társulatától mogvál-ni. Két ilsö romlö taggal találkoztunk még wvnn e» alk.dommii|, kiknek $/^n''pló*ót min-iHüí eddig űlőiiilott darabban szintén folytonos ■ tigyuloiumul kisértitk s mindannyiból uióggyő
ződtünk arrel. hogy ők bivrftást, képességet hoztak nmguklud a siioésCi pályára. Kzekegyié ke Dezsóné Ajbisi Anna, másika Nyiry.
Détsónó Albini Anna minden eddigi ölő-adásnál fényesen bobizonyhutu azt, hogy iv női szerény, szelídé szerepekre benső hivatással és ÍK»H szép áópesnnggol bir, a kis jószivö, o^v-szerfl falusi leánykát oly elevenséggel, oly élet-hrtséggel ábrázolt*, h niilyentiol naxyobb''s/.in-padokon som mindig találkozunk. "
Nyiry, a ki egyébiránt régebbi s ig -a gyakorlott s/iné«t, a rnvnsz, liázsártiw, tolrtkoílő, f.dusi kortes-koreamárOit személy esi tetto, de oly hivon, hogy ozt a nemzeti színpad >n»öm láttuk hivobben alóiúlva s ebbon a szerepben, így előadva, lelkesült tapsokat aratoa bárhol," ml.nt azt aratott Kanizsán.
l,gy«n ekon darab s/.«ropváltoztatá»»al másoihzor is adatott okt. Iió ú«én. lián fal vyt .v*igelk«./y helyett Bokodv, Ivrisztinát Palotaiaé helyeit n társulat ég^ uj ta£|a Nagy Foronczné,. s Cseleinél az eltávozott Tnnárné helyett l''alo-taiijó sz-inélyi)eit«tt», t> válto«i»tá» azon-^ '' ban a sikerre nézve nem lón nagyon''kedvező, Bokodyhál az egyszerű földbirtokos inollvti gyakran folcsiláinlott a keresett komikum. Szigetkiizy sokkal inkább hejyén volt előbb Bálifalvy. miut most a in*résj$ szédelgő szerepében. HttiU»al játszót tok most is Dezsóné, Nagy l''orene/.né, Dozső, Palotainó s kUlöniíscn kima-gasult ismét Nviry, Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy ez uj szereposztásnál a betanulás is kissé hiányos volt, voíl a ki akadozott Hokody pedig extemporizált.
Delilabftn nehéz szerepe volt Dezsőnek, •zereneseje azonban, lu gv oly jó alukitó tehet-lege van, • l.ogy « szenvedély ábrázolásban a fokozatokat;megtudju tartani, szerencsétlensége pétiig a szerfelett nyons beszélés, meiy különösen a hvyosobl) inilillatrohamok festésénél ért-hetién szaporhyi/álásijá válik. Némely mozdu* lutaiiT éf/revehotö, hogy színészi pályáját Mol-n.ir Uyorgy igazgatósága alatt kezdte, kit * '' kóziíimég gyakran nllektálással vádol, Dezső j egyébiránt fiatal, do tehetséges színész,"
Delilúból legjobban kimagasult játékával Hokody ; kár, hogy — nem annyira ugyan, mint Dezső — néha ó is szapornyizál. Igonjól ját« szóin k még l''alduiné, Dessőnó.
, szombaton adatott a (Zsidó honvéd*. K darabnak lelke aztán Hokody volt. K ilarab-•ban fényesi.-''n bubizonyitotla, hogy ő elsőrelidtt hontikai tehetség. Volt is tnjw, kihívás, éljenzés annyi, hogy Bokodv nr aliif győzte magát hajtogatni s aligha meg nem fájdult a dereka a sok bajlpngásba. Igen jól játszott és énokolt még Tiiuárnó, hivon ábrázolt Nagy Ferenct, kinek fellépése ezúttal is általái.os elismeréssel ''találkozott.
Vasárnap a. Varázs fátyol* látványos darabban szintén jól játszottak. Különösön Nyiry igen ioKttdla a gazdag földesurat, ki .gyengo gyömrti daczára" jó ovfl volr, Hokody igén tüzesen udvarolt a csinos korcsmárosnénak, Kuldsár híven szoinólyositotte Áron zsidót az uzsorást. Dozső, Dozsőné szinten érzéssel ját-szotlak.
"Oklobor Tttft pénffkep Batthyány f^ajos halála ü2-ik órardulásának emlőkére adatott .Kossuth és Batthyány''harcvi a bécsi Cama-rilla ellen" németből fordított látványos darab. KluthlVen ábrázolt Barátosy (Kt>ssuth Lajos),
Nagy Koroncz(C»ány i''L.) és Dezső (Batthyány). Jól játszottak klllönöson Nyiry, Dozső, Barátosy és Nagy Ferene.z.
A fentebbiekből kitűnik az, hogy Hokody Antul ur színtársulata tehetséges s/.in<''»^ekből s haszna vehető tagokból va''ii ossz.-állitva. Kanizsa város közönségét ne>u is lehet közöuyóséggel vádolni, sajnálattal lapasztaltilk. azonban, mi-szi-rint ,''n vidék értelmisége Az olóadnsokou Unnd eddig gyéren vagy éppuu nem volt kép-NÍ-o lve, holott volt már Kanizsán kevesebb élvezetett nyújtó német circus, melyen uemcsak Zala ,hanem.''Somogy m -gyéMI is tobb jó családot láttánk megjelenni. Nem akar e£szemrehányás lenni, jól tudjuk mi, hogy kinek-kinek jogában áll pártolni ott, a hol akar, élvezoto^-keresni ott, u ho. azt feltalálni reméli,csak ajtín szerény véleményünknek adunk kifejezett, hogy a vidéki értelmiség levén a magyar nép tántadalini életének lüktető erre irányadója, igen kívánatos, hogy a magyar nép társadalmi életének Mivo, a vidéki ér.elmiség roha egy peresig se ingadozzék ott, hol a nemzeti nyelv a nemzeti ér/o inuk templomának a magyar színészetnek
Sártolásr.i van. s/.Uksége, egy perczig se kése-eliue zék ott a hol alkulmu u''y ilik a mum sebb szullutni élvezetük felkuroláíával''j/ebizony itani a<t, hogy-a v.diki «-rtelmi»ég miut eddig ugy •zittán is erős bástyája lesz minden szépnek üs nemesnek, s az idevon osivilizatió befolyása alatt nomignorája azt aiui magyar. Bokody Autal uiugyar színtársulatának előadásait azért ineK-gobbon ajánljuk a vidéki „közönség figyelmébe, inort a miut ért/sülve vagyunk rövid idő múlva talán még é hó folytán távozni fog Kanizsiról Fehérvárra, hova a téli saison alatt szerződét köti.
N y i 11 lóvé 1.
Tekintetes szerkesztő ur.l Az igazság.érdo-kébou — tisztelettel kérem jelen sorok folvé-toléro.
A .Zala-Somogyi Közlönyf -10-ik számába egy három tngu családfő rovatik meg, mintegy színházi botrány előidézője — nem szándékom védeni az illetőt, mert, hu valaki a közmüveit-séget képviselte helyen megjelenik; mindenkitől fel ín toszszük, miszerint az ugy viseli ott magát a miut ezt az illenis''.ubályui követelik, tehát a megzavarás ellen semmi észrevétel.-m.
Hanem miután általánosan azon bir terjedt el, miszerint ezön igen tisztelt esaládtó soházi hivatalnok, » tudtommal hároiu osaládtagu •gyén Itt egyedül — én vagyok és azt, hogy •cm nőiu, sem felfogadott árvánk jolou nem voltak azon esto,— bebizonyítani hiteles formákban is kész vagyok — de közbotrányt — még eddig sehol elö nem idéztem, és olóidézni''sem hajlamain, sem ukuratom, ennél fogva igen kéioiu t. szerkesztő urat méltóztassék az igazság erdekében azon sóhivatali tisztnek, ha nem U az egész uovét, de kezdőbetűit, p. o. U. J. — T. 1. v. 8. F. becses Inpjában — válaszképen v- köztudomásra hozni, ne hogy akarata ellen — a színház ügyének ártsunk. Kzt hozza magával az illciu, és közigazság.
T. I*)
s*) K Líki;''>iIi i''« lltcdrliac* linn^ou Irt frUiélsIic imV vjóss ki''si^Kgrl n>''itollua iíii ls|omkbsii. Mrg-tinrtAt''axonliíin frlax^tstó ur, Imirjr a hntráuy okotd-jÁusk novét eifjrelSro iijrilvánomA nem tc»«*tlk, mert tt amijri yulna, mint eity, talán ktllnnlien drrók emltert erkslcallr^ tilnkre tenni, A hil>ákst a kyn-mövolui''ff ír.lek^t/eii állaláno*aígl>*n mecróut kiilo-lex^gltnknek unjak, de Ijry semmi e«<-trr seui h«-iyc-sellietS, e^yiterd ineRfeleilkexéa^rt egy«« omberokot { m-vilk kliráfávsl peloni;<írr« Allitani, lapunk keretén '' kirlll Mik. H»*rk.
Űzlcti-hirn ö k.
Nagy-Kanizsa, október «. itwt.
A'' gabn* ára kultie^en a bujái • hát fotja-inábau ia nábánv Jjtrral smelkedetl, • pesti (Uli''t-_fut-Kalum élénkdU''sryal mi''-ginkább fog emelkedni. A ruta /•a árpa elinti ii keresett s íláok forgalomnak Orvenif.
nem onri4kexilnk ily tartás árfolyamra, mely a moatani idénvben caekrly mérv huliámsattal ural>o>lik.
Kgyél''iránt a réaaietek kO»Mk»a«k :
Piaczi ár.
Nagy Kauiiea, IM7|. ávl aieptember 27-lk sapjád. Iluaa s8- 8''. font. ft IrtöO kr. ftö-86 foot 6 frtttO kr. 87-88 font ti fu 10 kr. Kpsa 78 - 70 font » írt — kr, 7''J- 80 font 8 frt 20 kr 80-8t fout 3 fit 80 kr. Árpa lerfSMS.re 70 -71 font 2 frt 80 kr 71-72 font 8 Irt -kr. árpa kOsitnságM 05- titi font frt kr. $1 font irt. Kukorioaa 3 frt 90 kr., 4 frt 26 kr. Kukorica* olaax (raln<|iiantin) — Irt kr. Zab 46 '' 47 font 1 frt ISO kr. 47-48 font 1 frt70kr. Pohanka «ti-ti8 fnt. frt - kr. G8-70font frt - kr. Bab febír 8 kr, bab tarka 0 kr. Kenyárllsst kOtOuaJgee 8 frt . 6o finom — frt — kr. /.Minleliait 10 frt 76 kr liugliatt k.iaSiKj^ea - frt. duóm 13 frt - kr. Király.lisrt kftsonaégea — frt — kr. 6oom t4 írt — kr. tnilg köannaégea — frt — kr. ínom - frt — kA Marba-bna fontja 2S kr. Horiu-hua fontja 80 kr. Ke#-u''a-hua fontja 8i> kr. Jub-bna fontja 14 ki. 8>a-l-.na fontja 44 kr. Z<ir foiilja Wt kr Csiba párja 60 kr 70 kr. Kácaa 60 kr &J> kr. I.ud sovány 1 írt .''<0 frt - kr. I^id hlsott S írt - kf, - írt • kft l''ujka 2 frt - kr. Tyúk tojás 3 db 10 kr. Burgonya méreje t frt 60 kr I frt 60 kr. Kff máisa txéti* frt 1 kr. 50 frt - kr. Kgy káva stop 14 kr. -8talma máaaája 1 frt 20 kr. Ujbor vldékOukbetl akója 6 frt 80 kr. ó-bor vidákMnkkait *k4ja — M • frt^ kr. ..«
A u a gy k aa i sa a i viro* taaáesának árjagysák kiinyvábSI kiadta, 8ZI8CTHY KABOLY kiatoa.
Vasstl sapoaklstl msaitrsaá:
Buda-pesti idSusránt. Indul S. • Kaniiaáritl Budára raggal 6 óra 18 peres . délután 1 ára 48 ,
» . r * eatre 1.0 dra 48
. Béciba délután 2 dra 18 .
, . . Mtn 10 dra 68
• , , Hxombathelyre''
. Trleal felé
. Pragerho . Mobáes,
»0>a éj mct.lUU
t
s
»
reg. 6 dra 48 , & dm 8
d. Q. 2 dra 23 éjjel 11 dra 3o .Kesék raf. 6 dra 18 . . , , délbe 2 dra 43 frk N. Kanixaára lindárdl reggel 4 dra 4S
• . . . délután 1 dra 4ti . . . eatre 9 dra tO
. lȎrab.M.| reggel i dra 3.1
» 1 . ..satve 10 dra 18
. , Szombathelyről d. e. "10 dra 27
, , Trieat felfii d. u. 1 dra 9
• V • V ''. . ••«»» 40 4ra 2t
• . Pragerhofb6l reggel S dra 60 . Barcsrdl . 4 dra 19 ,
. ... délatán 1 dra 21 .
Ax éjjrl II dra 30 p. rrskor Kanioárdl induló »i>liat a Triaatbül B4c»l«e meuS 6-0a axárau aieinrly axállltd vonattal 1''ragerhofnál caailakoxik.

Érték- és váltófolyim szepi 30.
í)% motaliques 07.70; óf/» oemz. kőlcsöa 04.25; 1 büö-ki álladalmi ktílosön 98.26; bankrészvények 7.09 ; hUolintózoti részvények 289. 80; London 118.-; ozUst ágió 117.7b; arai\| darabja 5.Ü0 kr. 20 frankos arany 9.41 kr. 7
Oktobsr 8-tól 14-ig 1871.
Kaibolikaa nap-
!1 ■_____Ü ■ "
Protaatána
HA- éa hetinap tár | naptár 4l) A királyi meilyegsárfil." Máté XXII.

« Vaiárnip
9 | Hétfő
10 i Kedd
11 ! Pxerda
IV t.''atltn''rtnk
13 Péntek
14 j üxoinb.
-r -- " -
A t# ''Itrtgltta A Perlag f
Dén. Dlnea
Uorg. Ker. Oe4«oo
KilomiMa Kálmán ''
Mikaa Mikaa.
Kduar Kduard
Kaliaat p. Kalllat
Felelős szerkesztő'': Wajdits József | Segédszerkesztő : Bátorfl Lajot.
1*
£3

il" - ^
'' ''A'' -
valódi
oraa. axab. lo.Bjíbbin ő KeUrga által ki-váltsággal kilOnle''rtl, az orvotj kartól UlfgvIllflAlt , a aike-r«-aii<*k Isláll rxerféleképen kl''prdbiilt litkna axor a patkányok háil * mtzei egsrek, vakaadok «''•» svábok t. lj.-., ki-irln-áia, (mclvot Sokfelé megpróbállak hnmiasn ntáiioxni a árulni,) haatllltlaa minö*éi(ban
Nagy-Kanizsán \ ROSENFELD ADOLF ur
i krihaki- lisóben, Perien ^dh^ieider 0. Ijipdt-uUSai Jkertskvdé-\ . a éjien kaphat* j r-U l{f.t, kia bádog kr. ( '' Kgyea bádog .....grriidi-lvxe la ülánvótvl msllett gyor«au 1*1-
sittetik. 1 .. ...í: t ''•
Ugyanott kapható ctilrOM Vcnflci egycdnil axer a ragyhd-lyagok ós tyukuen «l|c», egy tégely 60 kr. „ '' .
.ír. Kivonat egy^ na^ottU ^rl^ező li^ouló dlcsérö fevelekból:
K^rek>lg *e|y-pik tjftcljlvetflltlfilrtil. i»frt S BS»ry Jnenv-r? n\ i«égtl |iSák4ny<>lk''knVtáWrá »xiika<g«4, >as'' eddig ha»»aált kittód b''atáaaal Volt.
Tiaxtalattel Velniiaén , Károlyváro* moll. lt juii. 17. IKI.
m
I-
ULl.MAN BláTTI
haaxoutiérlííiiti.
K ony vkercskedésotnben
v gyönyörű olajszinnyomatu
genre, szent-képek, taj és állat-rajzok
nagy választékban van
f - (
szives megtekintés itígett rendelkezés alntt. . Az áruk kerot — vagy anélkül igeo jutányosak s 10 havi .részletfizetéssel is elfogadtatik.
__Alkalmilag szAiuos magyar törtíuelmi aczél-met-
s/.et leszállított áron kapható.
Tisztelettel
Wájilifs József.
Odorin-szájviz. í
Többszöri tapasztalás bizonyítéka után bátor va« gyok mint toilotteszert e valódi il latszáj vizet j reggeli/ fogpor és fogpasta helyett móltólág ajánlani, nevű ktt-, lönben gyógyhatásánál fogva erősíti a^fogiimot, eltávolítja a már jelen lehető ízt (scorbut), kellemetlen bűzt, megszünteti a fógíájást és megfelel piinden kelléknek^ melyet a oz. közönség egy szájviztóN{öv$r telhet. Ára használati utasítással 70 krajezár.
MogrondélhvtŐ kt{zpdnz fízetós1-, vágy-'' pofltni utánvét mellptt . .; i
KalivodaJános
g>''óg)szerésznél,^iCtenyé.n, Zala megye.''
CNomagoMs^rt 10 krajezár mittatik. ^ («i8-jo.9)^
• • ■ 1 i- l-JB.^
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871. évi 41-lk azimához.
Ház-eladás.
Sümegen, a belvárosban a 19. s/ám alatt jó karban levő urilak mely öt egymásba nyíló szobából,egy előszobából, tágas konyhából,a ház alatt 4—600 akó borra való pinczéből áll, téglával kirakott padlással és cseréppel fedett tetővel; — (továbbá a tágas udvaralján lovó melléképületben, van külön egy szoba, konyha, pajta, két istálló cseréppel fedett tetővel, még is külön zöldség-pincze, knt, virág, és konyhakort) mind együtt szabad kézből eladatik. ''s " ''
A venni szándékozók, akár személyesen dij nélkül; akár levél által ( 1 ft. 16 kr. válaszdij beküldése mellett) Balogh Alajos h. ügyvéd urnái (lakása Sopron, szinház-iőr 2. szám aajátbáz) a vételár s a fizetési feltételekről tudomást szerez hetaek.
Esetleg az örök adásvevési szerződést is megköthetik, Sopron, 1871. szeptember 29-én.
BALOGH ALA iOS
b. köz éa váltó Ügyvéd, mint az uladó tulajdonotok iiiU)<ha(t<linazotlja.
iste - »:í)
PARTIAL SCUKUMK
zehatea Thtll (Inai kall tOrk 400 Fraaei PrlmltaLaasa
<\ /V tíu Iden ÖHt. W.
(63Í-*)
l)ic nkclidc ZielmiiK eriul*! ichon tm I Octobtr I. J. llaupltnílVr H<M>.000 »>«•». in «i»ld.
H(i. kU«ufiiad) hmía^ca-douvíc. — (Smltirtnnb j» tajlcbtn (jtfltn CNnfcnbung b<« ©ctrűfltí bur<$ bit
OESTERREICHISCHE CENTRAL-BANK,
WIEN Stook lm Eltta Platz Nr. 3 -
KB. llnfrtc WorlinelntuI»r bcfetjjt btit ttlit* unb íkrfauf allcr jattuujitu Staati- unb b«ítTtC''ty>plm, OJetb. unb®il(xrmünj<n,$Smfnetcn unb £«iífiiflcnou iiatbbtm icmíjMgeit Xagridlourfr.
AuftrAk1'' fdr die k..«. IIArxe wi-rd u roul»i»lf»t t-ffcctulrt.
(Kaohéruck wlrd aleht hoaorlrt •_
LÓ-ÁRVERÉSI HIRDETÉS.
c
Csokonyai urodalombán Somogymegyében, a ba-bocsai vasúti állomáshoz egy órai távolságra, gr. Széchényi Imre és Dénes urak méneseiből, Csokonyában october hó 19-én, 1871. tartandó nyilvános árverés utján
^46 nehéz, és könnyű faj,
különböző nemű, és korú számfeletti ló, azonnali fizetés mellett el fog adatni.
Az iintilíilmi lis/Xséir.
(í*8 3,2)
......
A aagy-kanizsai
KKRKSKKOKLMI- cs IPAR-BANK.
a t. ez. közönségnek értésére adja, hogy tevékenységét a valtó-üzletre is kiterjesztette, és
ezentúl mindennemű e szakba vágó üzletekkel fog-lalkozand, — vesz és elad mindennemű állampapírokat, részvényeket es sorsjegyeket külhoni pénznemeket, arany és ezüst érmokfet, végrehajt minden bizományi megrendelést, a béesi és pesti tőzsdéken, —^ elád végre mindennomü értékpapírokat és sorsjegyeket havonkénti részletfizetés mellett, szilárd és elönvös teltételek mellett, ugy szinte Ígérvényeket minden sorshúzáshoz ((J48 M)
AZ IGAZGATÓ TANÁCS.
Wajaits József könyvkiadó-hivatalában Nagy-Kanizsán nttgjeleut és minden hazai könyvkereskedésben kapható:
, „H A L L 1 0 K k SZÉP S 2 6 T" - ''...
magyar/elkőSMÖntő (TOASZT) könyv, azorkcaziotték:
Wajdits József ós BAtorfl Lajos
Máaotlik javított éa tetomea*n bővített 3ü0 lapra terjodA diazkötéaü ■ cainoa kiállitáiu könyv,
Ara 1 forint Ro JcraJoz^r.

ALTÉR éS KISS
es
mag-y. kir, udvari divatára szállítók
, H S T S K,
vaozl éa róffl poata-utoza aarkám
ajánlják női divatczikkekkel gazdagon ellátott raktárukat mindenuemü frauozia selyemkelmék, beszövött shálok, angol plaidek, chinai kreponkendók; finom divatkelmék és olcsó ^ruhaszövetekből.
Van külön divattermük kész czikkekkel, melyben egész női öltözetek (costumc-ok) bársony, selyem és posztó paletók, színházi és téli köpenyek, ott-honkák, écharpeok, báli fölvclők s valamennyi e szakmába vágó tárgyak a legnagyobb választékban és legújabb divat szerint készitve találtatnak.
. Készitnek továbbá saját varrótermükben ruhákat a legújabb franczia divatminták szerint, egesz menyasszonyi készletek összeállítását.
Vidéki megrendelések akár szövetekre, akár késj öltönyökre gyorsan és pontosan teljesíttetnek s az utóbbiakra mértékül egy jó álló derék és az alj elóhossza szükségeltetik.
Mintagyüjteménvek választás végett a legnagyobb sáyességgel küldetnek be.
A béesi általános varrógépgyár
("Wien, verlítngerte Opernffaaae Nr, ES.)
igazgatósága elhatározta, miszerint Makón és környékén nem fog ügynököket tartani, hogy a t. közönség egyenesen a gyárhoz forduljon megrendeléseivel, s ezáltal
a gyári ár előnyeit élvezhesse. A legutóbbi időben történt nagyszerű
árleszállítás
< ára minden c M h k
55
következtében a Wheler & WilSOn, Grelfer-féle varrégepek ára mindennel a legtökéletesebben felszerelve és a következőleg ellátva
0 a *
csuk
12 tű, 4 érez és 2 fa czérnatartó, 1 aczélból készült szabadalma- ^^ ^^ ~ készülék egyszerű varráshoz, 1 tü-mérték, 1 fonal-olajozó, 1 fonal-
zott szegéizzó, 1 számjegyzék szerint igazgathutó szegélyzó, 1 máso- * * kereső, 1 olajos kanna, 1 fénkő, 1 tű-kulcs, 1 sróf kulcs, 1 hasz-
dik tűzéshez való aczél-lap a vastagabb szövetek varrására, 1 üveg £ ''J uálati utnsitás rajzokkal, 1 szalag felvarró, 1 szalag szegélyzó, 1 körző,
a zsinór besxegéséhez, 1 üveg schutazirozásra, 1 üveg-készülék a t ^^^^ vonalak a vattAzás s egyenes varráshoz, zsinórzat felvarásáru, 1 üveg-készülék vékony ránczoláshoz, 1 üveg- forint
»
Tekintetbe véve az ily loszállitást, a t. közönség ugy hisszük átfogja látni, hogy ily árakat csakis készpénz-fizetés mellett szabhattunk. Mindaz által megrendelések alkalmával csekély összeg beküldése után utánvét mellett küldünk. Tévedések elkerülése végett leveleinket pontosan igy kérjük czimezni ^
MJLpEMEINE WiENER NAHMASCHINEN-FABRIK WIEN,
vorlftngerte Oporagasso Nr 6, hintor dem Heinrichs Hof ,

;
Császár-fürdői levelek.
IV.
II. A császárfürdői hévizek alkatrészei s mifele bajokban tapasztalt biztos gyógyhatásúk.
t '' .
A cszárfürdői hévizek tudományosan meg-határozott vegyészeti alkatrészei, szakértők legújabb elemzése. szerint, különösen a/. italul használt gyógyforrásé, a következők.
Egy bécsi font =; 70 >0 szvinerbon található :''
. Kénsavas szibéleg (nutroD) 2.10 szemer, •xikhúlvag (clilornntritfm) 1.90 sz. szénsavas-szikéleg 1.03, szénsavas lavéleg (lílhiuo) 0.10, szénsavas mészélug 2.21, szénsavas kesoréleg (magnesiit) 0.2;''), vilsavas timélcg (phospbor-sauro Thonerdo) 0.01, kövnsavas tituélog 0 02, kovasjtv 0 24 szervi anyag 0.03, összesen szilárd anyaik: 8.02 szétfúr. Lúgok: szabad •zénsav''9.18 k. hűvelvk, kénköneny 0.01 k. b,
Hévfoka 52—59 R.
Mérhetlon mennyiségbeti találhatók abban a kénszikeny, kénsavas haraélog (káli), borsa'' vhh azikcleg és szénsavas vasacaniik világos nyomai. . ,
A császárfürdó forrásai különböző hévfok-kai birnak, és pedlíf 22 R. foktő! 62 R. fokig, moly körülménynél fogva a fürdőkbe vezetett hivesebb víz szintén ásvány viz a az édes vicét a Dunából egyedlll hidegzuhanyukra használják. V
A Józsefhegyből fakadoző 11 forrásnak vizbőségo oly nagy, hogy pontos számítás szerint A hidegobb források 2u órában 340 ezer b. köb-lábnyi vizet adnak, a melegebb hévforrások pedig harniinczkileuczezer köblábnyit.
E vizek gyógyhatású általán vévo olvasztó, oszlató, tisztító, erűsiló, s tapasztalt orvosaink legbiztosabb • legjótékonyabb sikerét * kövot kezű bajok, betegségek ellon födózték fel:
1. A gyomor, bélhuznm és hólyag hurutot bántulmai. 2. Máj- és lépbajok. 3. Idült csúz és közvény különféle alakjai. 4. Mindenféle idillt bőrbetegség. 7. liasbeli vér- és nyirkpan-gá*. dugulás, aranyér. 8. üörvélykőr. 9. Gyula-dások után hátramaradt daganatok, keménye* dések, izmeredésok a az erekből származó idegbajok, minő a hUdüttség, sajgások, görcs vagy érzetlenség. 10. Vizellet- és ivarszervek idült bajai. 11. Higganymérgezési utánbajok. 12. A női ivarszervek oly belegeégoi, melyek véraka-dáson alapulnak, mint ac idült lobok, dagok, kiválasztási zavarok, sápkór * az ezekbúi eredő idegbántalinak.
III. A császárfürdő kUlönféle épületei s gyógyeszközeinek tájékozó ismertetése.
A több épületben szétszórt 200 vendég-szoba a nyári idény alatt mind el lévén foglalva, az igazgatóságnál ez iráni jő olőre kell megrendelést tenni, iőlog azok részéről, kik a csendesebb és hűsebb szállást kedvelik. Ezenkívül a fUrdő közelében lévő magánházakban is lehet csinos lakásokat kapni, bár a betegre uézve tokkal kényelmesebb bent az iu tévút bon szállásolni.
A középponti főépület, az úgynevezett DRfCy gyógy udvarba 5 bejárás vetet, három a ilunu felül, kettő az országútról. A dunaparti bejárásnál van egy pénztár,az országúti bejárásoknál két pénztár, s még egy bent a földszinti folyosón, as ivó-forrás átolleliébeu a földalatti gőzfürdőhöz való bemenetnél, mely mutató kézzel h felírással van jelölve.
E pénztáraknál legjobb utasítást lehet kapni a különféle fürdők holléte s ára iránt.
A nagy gyógy udvar emeletes épületének födött oszlopos folyosói amphiteatráiis télkört képesnek, s földszint van itt 29, előszobával ellátott s rendesuu 34 11. fokú meleg kőfordő, melynek hőfokát tetszés szerint lőhet mérsékelni.
A nagy gyógyudvar folyosóján található fel az 69 R. fokú meleg ivóforrás, Ízletesen földíszített kúpos födél alatt, hol tintái leánykák poharában inerttik s nyújtogatják a hévizet, melybe karlibadi. sót és -tejet is azol^tak keverni s a mollbetegok savót is kapnnji.
Kanok irányában a gőzfürdői bejárat mellett van tP dohánytőzs<lo, hol miudenfélo szükséges apróságokat s ceinos fürdői emléket lehet vásárolni, • hol a leghíresebb hazai s külföldi ásványos gyógyvizok kisebb-nagyobb üvegekben, s poharanként is kaphatók, nyáron jégbo hűtve.
A nagy gyógyudvar épületének homlokzata egy tágas erkélylyel n Dunára nyilik. Az udvar hátulsó részén van az igen díszesen felszerelt nagy étterem, a színpadszerd kioszk, a az ezzel egybeolvadó udvaron a lerobélyes platán.fák alatt is vannak teritett asztalok; — az étterein mollott áll a zenekar helyi-s é g e.
Az étterem mögött leghátul van a csinos káré ház, s a kisebb éttorcmaz országútra nyiló ablakokkal.
A földalatti ásványos gőzfürdő leírása s használati módjának fontosságánál fogva egy ogészea önálló czikkot szentelünk alább.,
A nagy gyógyudvar cmeleténok délko-leti udvarán 2t tágas, oagv *zobáhau van 30 kádfürdő, hol egyszersmind iszapfürdő k is kaphatók.
Másik oldalán s a határtérbén dirfzcs vendégszobák nyílnak a téres folyosóra, honnan a nagy gyógyudvar mozgalmas élete hullámzását, a fel- s alá sétálók, az asztal mellett ülök s bálok alkalmával a tánezolók változatos tarka csoportjait inint valami kényelmes páholyból ^U tekinthetni.
Ez emeleti folyosón van a tá rs a I gó t o rom, téres .erkélyeiről gyönyörű kilátással a Dunára a szemben lévő lomhkoszorús Margit-szigot — s a főváros nagy részére. E társalgó teremben zongora is kinálkőzik a műkedvelők fzámára.
A nagy gyógyudvarral szomszédos kapcsolatban áll a kis gyógyudvar, mely unuuiuál régibb, egyszerűbb épület kél emelőt-tel, vendégszobákkal s földszint 12 kófür-d ú v o 1, b o r b é l y iu ú b e I y I y e I.—Különös az, hogy az épület tekervényes emeleteire nein a mély .in lesülyedt kis udvarról, hanoin a nagy udvarról a kouyku melletti lépcsőkön lehtf csak foljutui.
A kis gyógyudvaron túl egy hosszú keskeny szárnvépület vonul el csupa fürdőszobákkal, 10 török fürdővel fodett folyosóval.
Innen egy, előcsarnokon át, mely az új társaskocsik állomásához vezet, legközelobb juthatni cl a csinos kerti épületbe, melynek földszinti jobb szárnyán van Ili, tetszés szerint mérsékelhető márvány- porczellánhor-ganv-fürdő, s orvosi rondelet szerint itt lehet ven ui sóm, s fenyő vonatos (Ficbtenholz extract) fürdőket, míg balszárnyán 12 újonnan berendezett maláta-fUrdő található.
A kerti épület emoletén vendégszobák vannak a sétatérre s Dunára szép kilátást nyújtó tágas folyosóval.
A kerti épület előtt áll a nagy női társasfürdő, vagy a fedett hölgy-uszoda 23 R. fokú szüntelen lefolyó ásvány vizű iiií-denczejével, nagy vizzuhataggnl éa hullámverő kerékkel. 80 vetkőző fülkével. Víztükre 15 öl hosszú, 0 öl széles. 4 láb mély, bronz rácscsal körülvéve. Ezen Olymp.mk is nevezett hölgy-uszoda bizar bizauczi siylben van épülve, s ,'' kényelem, keleties pazar fényűzés és pompa dolgában bármely külföldivel kiállja a versenyt. ''
A födetlen férfi uszoda ínég ogyszer oly nagy mint n női, egy részo 9 láb mélységű az úszók számára, egy rész 4—5 láb mélységű, a nemúszók szamára, 120 votköző fülkével. Legújabban nagyszerű s különféle testgyakor-'' lati, tornászati eszközöket állítottak itt fel. mi főkép az ifjúság testi erejének kifejlesztése s megelégedése s hasznos mulatságára szolgál, s mely üdvös intézetnek valóban messze földön nincs párja.
BÁTOR?!.
Heti szemle.
Október G. 1871.
— Király ő Felsége József fílherczegnck a honvédség szervezése körill szerzett érdemeiért a Szent István-rend nagy keresztjét adományozta. — Ilirtling Mari a nemzeti szinháe-fiatal tagja meghalt. — Természeti jelekből az idén erős havas téli jósolnak. — A budai várszínház téli bérlete jól sikerült. — Az elhunyt Dezorédy László képviselő C''sengery A. „Hu-da-pesti Szemlé''-jének is derék munkatársa volt. — Oktoberhó végére IV-stro nemzetgazdasági kongreszszust fognak összehini. — Hay-nald Lajos érsek igen sok jótékonyságot gyakorol.
— Kálniczky Gyula Losonozon .Nógrád* czimúlapot indít iuog.--->Szombatholyenokl.7-én és 9 én három napi ünnepélyességgel avatják fel az uj torna-épületet. — Calcuttában Norman^ főbirótaz utczán meggyilkolták. — A ,commu~ no gyermekei14 a 10— 10 éves gyennökcotnmu nisták a párisi rémnapok alatt (ngyvort viseltek s egy torlasz védelmezése volt roajuk bízva. A törvényszék közülök 5 öt visszaadott szülőiknek, 11-et pedig 20 éves korukig javitó-inté-zotben fognak ''elhelyezni.— München két
• templomába a rendszerint! ó-katholikus isteni-tiszteletet bevitték. — Az olaszparlninent de-czemberben nyilik meg. — Thiers nom fog találkozni OortschakofTal. — Eugénia ex császárnét Madridban ünnepélyességgel fogadták.
— Vorsaillesból érkezett távirat szerint Kerenez József ő Kelségo százezer francot küldött a nancy-i leégett mtizeumra — Napoleon fehérneműit közolébb árverelték el l''árisban. — Páris város kölcsöuéro1 tízszeres túljegyzés történt. — Ilirtling Mária tomoiési költségeihez a nemzeti színház 2000 fttal járult. — Két svájci törzstiszt a pesti „Deák-kör" helyiségeit is meglátogatván bemutattatták magokat Deák F. nagy hazánktiánnk is s velo huzamos időig beszélgettek. — A magyar nyugati va»-pálya igazgatósága a szombathelyi vonal meg- '' nyitása alkalmával a győri szegényeknek 50
■ a gráeziaknak szinto annyi frtot adományozott.
— A „pépoktatási kör" Pesten okt. 10-án kezdeti meg a felnőttek oktatását. — Fiúméban az ujonezozások alkalmával komoly tüntetések fordultak elő. — Ualgóczon elfogták licck trericséui adósiedőt, ki 17,000 frtot elsikkasztott, . de pénzt nem találtak nála. — Prágába három jezsuita érkezett, kik az ottani lapok szerint egész jezsuita-szállítmánynak fognak helyet csinálni. — Két olasz-rabló a Monté-U ''iniaroru menekült s oiiunn háborgatják Ci-v ii Ha környékét. — Perzsia holyzetét borzasztónak mondják. — A spanyol király arany-gyapjas-rondjelet küldött Tliiersnek. — Az .angol királynő betegsége aggasztó fordulatot v.ott. — Az orosz természetbúvárok kiowi ""KJgy''lléséii három nő is mftködő tag volt. ~r Rluin franczia tonorista Anjorikába 58,000 frankért szerződött.''— Angliában középszáini-tánsul minden évben háromezer gyurmekgyil-kowág fordul elő. — t^y távirati tudósítás szerint: Hamburgban már egészen megszűnt a cholera. — A kelet-ázsiai expediczió magyar tudósítója (Jserey Manó a Ferenoz József-rend lovagkeresztjét nyeré el — Vértesi Arnold „Szünúrákra- czimtíképos hetilapot iudft meg
— Elhalt Rumbaoh Jánosné a forenozvárosi templom főoltárára egy ezer forintértékű pom-
Eás diszszónyegot hagyományózott, pielyeii usz éven át egész haláláig hímezett. — A pesti városi tanács száz forintot szavazott meg b. Eötvösnek a muzeuini képtár számára készítendő arc/képére. — A költségvetés szerint: a „Buda-pesti Közlöny" hivatalos lap összes jövedelme 22,000 ft, s mivel a kormány húsz ezerot ád a szerkesztésre, tiszta jövedelme csak kétezer forint. — U. Habarczy György, ügyvéd s a kőszegi vegyes bíróság jegyzője, hosszú betegség után Szilbea meghalt 27 éves korában.
— Török bálinton nem találtak földalatti katakombákat. — A miskolcz pesti vasútvonalon tolvajbandák alakultak. — A nyitraiak heves felindulással akadályozták meg magyarellenes szláv „Szont-Vajtek-egylet" gyűlését.
— 8zékelv-Udvarhelycn a magyar színészeket nem igen pártolják. — A brazíliai császári pár Hécsbe érkezett. — A franczia pénzügyérnél már á negyedik félmilliárd is készen áll. — A római tartományban pár hó alatt huszonhét •uioberölés at» agyilkosság fordult elő, — A hollandi királyné Tu^iuba étkezett. — Konstantinápolyban szeptember két utolsó napján hetven ember halt meg clmlerábnn; a hőség igen nagy. — A gyermek-védsorog zugligeti harezjátéka az u. n.: kuruczvölgyben kielégítő sikerrel folyt le. —- Votter altáWoriiagy a hon-.vddménliáz alapkövébe 1849 iki érdemjelét ajándékozta.
Hírek.
— Lapunk mult számában megemlítettük, miszerint a kanizsai-kir. törvényszék elnökéül az érdemekbon megőszült Wlassich Antal ur városunk szülöttje nevoztotett ki,ehhez most hozzá tesszük azt is, miszerint a ministor ur ezen választása általános helyesléssel találkozott s mi csak örömünket fejezhetjük ki a felett, hogy e joientékcny díszes álláara városunk köztiszteletben álló polgára lett kinevezve.
— A Nagy-Kanizsán tanítók számára engedélyezett tornászati póttanfolVam hallgatóival a zárvizsgálatok folyó hó 7-én délelőtt és déhttáu kielégítő sikerrel tartattak meg, este a .Koronához" czimzett jó hírben álló vendéglőben társas vacsora rendeztetett, melyhez a holyboli torna egylet saját pénztárából is 25 frttal járult.
— A kanizsai nőnöveldébc eddigelé 40 növendék van bejegyezve, a rendszeres előadások folyó hó 15-én kezdődnek. E vidékünkön oly igen szükségejt tauintézetoe főt. Holtok Nándor főgyinu. igazgató és főt. Farkas László fógymn. tanár urak is Tognuk előadásokat tartani. 4
* — A zalamogyoi szőlőibrtokosság ag-
godalommmal néz az ez Idei izürotelés elé. A tavaszi hideg, a nyári jégverésok és a késő esőzések az idei bor jóságából és mennyiségéből sokat levontak, ennélfogva a szüreti vigalmikhoz kevés remény van. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy a nagy kanizsai szőlőhegyeken a szüretolések f. hó 10-án kezdődnek.
— „A zal amegy ui gnzdiuági-cgylot* által o hó 8- 9-én l''acsán tartandó gazdasági kiállításra á földmivelési ministerium, különös tekintettel a nemesített gyümölcs fajokra,külön külön jutalmakat is tünött ki. A kiálliás eredményét jövő számunk terjedelmesebbe^! fogja közölni.
— (Kupak tanács.) Zalaniogyo egyik községében Ósidőktőj.-ffó3aSzt.-Mih^ykor hzo-kott megtörténni a csordás, bakter, kondás fogadás. Összeült tehát ez évben is ugy Szt.-Mihály nap tájban az ős apák ké ő ivadéka, az egész kupaktnnács,élén az öregbiróval, s midőn már a csordás, bakter, kondás fogadáson tul voltak meghivafják a néhány évvel ezelőtt választott hatal tanító, aztán az öregbiró hivatalos fontossággal kérdi a tanítótól miszerint nyilatkozzék határozottan: nknr-cjövő é\re
Is mogmnrmlnl, vag» pedig inna fa lufi a Hzegódik meatt''riiek? E községben, melyben ilyesmi megtiirténhotik vagy nincsen setu-mi értelmiség, vagy ha van,''ugy kevnet törődik a közügyek — különösen az iskola ügyével. Ugy értesültünk, hogy ez eset a tanfol-Űgyulóségnnk is hivatalosan bejelentotott.
— K u t y a-k o m öd i a, majom-szinhás, mű lovarda volt Kanizsán s a multnapok ogyi-kén a .Zöldfa" vendéglő nagytoromébon a türelmes közönség u háromféle nevezotosséget égy szuszra mind végig nézto, hanem a ki egyszer látta nem is nézto meg másodszor, mert ii kutya-komödia k ... át som <jfty a ma-jom-szinház tulajdonkep csak hirdetve volt s tényleg nem is létezett, a mű-lovarda pedig éroilen majmolás volt. A kutya-komödian még is láttunk néhány oly fontosko<ló semmiséget, ki a magyar színi előadáson egyszer sem volt jelen. A kutya-koinödiára is hihetőleg azért jöttek tl, mert gondolták, hogy; áz nágyon pi(|uánt, hanem hiszon az is volt.
— Korai hóesés. Szept. 18-án esett az első hó Csehországban az óriás-hegységben. Az erdélyi havasok közt is már több nap erősen havazott.
— Vasút ügy. A gy őr-szombathelyi va-sutvonalrész üzletmegnyitása f. évi október hó 1 én személy- és áruszállításra nézve megtörUint. Állomásai. Oyőr, Ménfő, Szemerd, Oyömlre, Vaszar, Pápa, Mezólak, Vinár, Kis-Czell, Asz szonyfa, Sárvár, Vép és Szombathely.''- -
. —1 A „Főv. L." írja: Az igazságügy-ministeriuinhos tegnapig 54CK) s egynehány folyamodás érkezett az ülnöki, járásbirói és alttgyészi állomásokra. Az illető iroda ajtnjáhbn azon folyamodók, kik szeinjMyesen adják át folyamodásaikat, óly tömegben állanak, hogy
Folytatás a mellékleten.
ivryilttór.
>. .
Egy gyógyszerész gyakornok
kedvező feltételek mellett felvétetik Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt-Gothárdon ~ Vasmegyében.
Uflltnég nélkül minden betegnek erőt nd KtVnli''Hrléro l)u Itnrry Ijitndnnhól. '' . •
(fíekllldetAtt.) Minden szenvedőknek egészlég adelicat Revalescíöre du Rarry által, mely gyógyszerek és költségnélkül győgyitja a következő bajokat: gyomof, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, takhártya légzési, hólyag és vósebán-talinat, .gümőkórt, szédelgést, szükmellüséget, köhögést, omésztési gyöngeséget, szorulást, (ti-arrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, vizkórt, lázat, aszkórt, vértorlódást, fülzugást,
liányávi ingert mé^ terhesség idején is, aia-botest, buskomorságot, soványkodáat, ciuzt, sárgaságot a 72,000 győgyeset, melyet minden gyógyszerrel daczoltak; többi kö^t bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Pluskowf mlv. marsaitól, de Urchan inan|uisnőtől. — A húsnál táplálóbb lévén, a Rov ilescitVe felnőtteknél éj gyermekeknél óo-szerte megkíméli a gyógyszerek kö''tségeit.
Vágujhely Magyarország. Valahányszor köszönetet mondok a Teremtőnek azon kiszá-mithiitlau jótéluménveiért, melyekkel a természet gyógyitőan mőködő erői utján eláraszt, megemlékezem önökről. Több év óta nenV ör-vondbettem teljes egészségitek, emészté mindig zavart volt s gyomor bajokkal kelje küzdenem. A bajoktól Revalcsciéro 11 napi használata megszabadított, s hivatási teendői met háhoritlanál végezhetem. Sterner L. I. néptanító. '' , (4
Pléhszelonczékben V, font 1 ft. 50 kr, 1 font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fnt 10 ít. 12 font 20 ft. 24 font 30 ft — Ryvalosciéro Cho-colatéo táblákban 12 csészére i ft. 50 kr; 24 csészére 2 frt 50 kr ; 48 csészére 4 frt ÍK) kr ; poralukbau 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-re 2. 50 kr. 48-ra 4.;'')0 kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. 570-ra 30 ft. — Kapható: Rarry du Rarry és t-rál Récsbun. Wallfischgasse, Nr. 8. Pesten 7Ü-rllcJói**/ gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-•tildternél, Alsó-Kubinbnn Tyroler és Bchlo-aingernél, Debrcczenben Borsos Fercncznél, Dunafóldváron Nathera Pálnál, Károlyfővárott x Rrilli F.-nél, S<t^y Knnittdn lAtvdk K<irol»jndl• Érsekújváron Conlegner Ignátznál, Székcs-Fo-bérvárott Dieballa Györgynél, Verseczen Fi-icher Mórnál, s minden városban s gyógyszer, lőszer, és csenmgeárusoknál.
•''Qresz Antal helybeli zene- és énektanár működését megkezdotto. Tanítványokat elfogad. ugy házhoz járva, mint lakásán. Lakása : pétrsi''iltcza 320. szám alatt. — Kisebb zenedét szándékszik nyitni.
'') K rovat alatt kStlni(«k4rt fíl*li(«»íf«to*m rálit
Sssrk,
Monogramul és pecséthélyeg N / « r.
(frtt tM.7)
Főraktár papír fehérnemű vászon-imitatióbdl.
IV KAMTZ CU_ %
PAPÍR-RAKTÁRA
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban,"
aíánlja gaxdagon felcsereit raktárát''iró éa \ r v 41-p a pi r Jábiíl. Icr él-ho r 11 é k. acxél toll-tolltartó, tol I k és, pecsét-riaaa, mitioU éava I i s arl » I i a I a, i r tf «. r a j a - 6 n éa teljea rajsesskAsak. tnarhok éa technikai fcatékek, lajspapirok. gftngyMiUe, |''«u». papiroa éa pauair riuon, máaoló gépek. ffllarerrlt i r ó ni a p |>á k telje* Iró-aaxlall ex*. kft(.8k acxél 4a bronxból, tinóm tintatartók. albumok aeiio éa anélkül, axirar éa aael.. l árcaák.utaxó.ailvarlárrrák. ngr mint mindennemű tárgyak Iskola é« Irodai haaxnálatokra-KatonAaen ajánlom aaiát gvártmánvn levélpapíromat. a, legujabb aalnexetll monogram-mokkái, látogató jegyek éa I e v i I p e r á é 11B bélyegek, klllllnfia linoman k''-sxltve a legjutá-ufouMi árakon.
Levélpapirosok.
100 darab névvel nyomra .''<0 80 kr.
1(>0 let él éa 100 boríték nyoihva 1 ft - 1 fit. M kr.
100 levél aainet monogrammal 1 0 -J..V).
100 levél ét IUO l.onlék aainea monogrammal ''J ft bO 3.»0 kr.
li<0 le*íl caéggel fekete nyo-matn 60 kr. 1 ft. 20 kr.
(V Mindeu aiáx lei él- éa lio
ritekhoi rgy igen tinóm papír-
•árcxa ajándék.>italik. 1 ritíinal''fio levél negye.lr''ét, eléggel fekele nyomain 7 N- IV Ü. HM) darali lioriiék kender pa j.ifli.il uagyobl.féle eléggel fekele nyomatú .V fi fi
Látogató jegyek
a la miast* aainny o mattal HM darab lerrinomrvbb briatel-
papírra fa) kr. lOU darab linóin axineaitett car-
ton hii kr. 100 dli leKduomahÍi Mattlack íeliár vagy asiiiexelt Ift. 100 darab flnym francxia brillant papirra if ft M> kr. 1(10 darab kőnyom, finom keltfia , fényil »agy brlatol 1 ft Minden .xtfvea a-ir V<> kr tftbb. Levelbelyegtk.
UOo .II, araimiy........ ''J ft ft*)
luxi . verea pecai''tTÍaax «*in •J fi 7.i kr. |OOU . coftgréve domború betűkkel. ''i •ainnel :t (I 75 kr.
Miaden további ezer 00 krral olciibb.
Papir gallérok ós
Kéxelük a legflnomabb ráaxon utániáa.
1 tnrxat lehaitott gallér .''lí» kr. I tucaat felálld ifallér .Hl) kr. 1 . ké*el«k kr.
l.egaiabb díváin. "VV Isméi eladók stáisléko nyrrnek.
Xagy %áU«ilék
jlxleti, jetf.vsil kttny vekbl. I.
mindennemű é« gaxdáviatí
Nyomtatványok kívánat areriull tfyoraan éa aiépen a leír jutányoaabb árakon kéaxittetnek
1 • Levélbeli aiegrendeléiek
Utánvitet írellett a legpontoaali-ban éa gyorsan e-ik«xhlletnek
Raktára valódi angol pergament (hólyagpapir) befőzött gyümölcs bekötésére.
-X
íban Mexey Andráa gyógy«x Zágrábban Mllielbaeli 7.a. gyógyax.
(Vyleek ..1. I. gyógyax. IJrweWi Kr. gyógyít.
FIÖYELM EZTETES
G o m bóB „EJ rösltöltalr a"
n földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
Mintán a munkások mezei munkák közben többféle.okokból hnnmcnést, vérhast. görcsöt, hányást, cholerát, hideglelőst szoktak kapni, mi őket rendesen hpsézu időre munkaképtelenekké teszi: mindezen bajokat
Gombos erősítő-itala
által oly gyorsan lehet megszüntetni, hogy a szenvedőt még a munka színhelyéről setu kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok helyett naponkint két kanalat foglalő pohárban adva, a munkást ép erőben lehet megtartani.
Pesten főraktár a (ulajdonosnál
kalapritcza 8. szám alatt. s,7)
MOHL A. SKIDLITZ-PORA.
Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Órás: I ''apnsr.tnlváü, hogy ur Mnvi''ímnok sz«ir<»l s*«»ra iitán-uyomott, sőt n körönség ámítása végett hiimisitott név-aláírásommal ellátott használati ultuitványokkál árultatnak 8eid-litx-porok, s e végeit :» kiil-alak haaoulalosságáiiál lógva saját gyártmányommal könnyen feleae-réltetbetnek, eZuu hamisítványok vásárlásától 117011 megjegyzéjtsel óvok mindenkit miszvriut: „tix tí/Mliitn ki''Hxltvtt Si iiUHs-pnr mltulvn kntult/iíjti hasonló kcsxItniónyektiHl mtyki\Hinbtí»(vti''MiH. saját nUlJcf/f/rm t''n alálvásnnma! vHátra.
<»ra egy lupoesél<-|t eredeti, dolxixnak l frt — kr. Ilns/.uálatf utusilás minden nyelven.
K porok rendkivl''tli s a legeltérőbb esetekbi''ii bebizonyult gyógyhatásúk állal mimleu eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanttl az eliw*> helyot foglalják e|; mint art sok ezer a esásxári birodalom minden részoiböl közeinkhez kitldfttt hála iratok n legrészletesebbe^ tanúsítják, hogy u porok rógzött szorulásoknál, eméazthotlenaég.''gyhmorliévnél, továbbá gör"sök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás. esúszoa foglájdulotnnál, végül hysteriára, búkórra és huzamos háiiyáarahajlumnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtarlésb gyógyhatást eredményezték.
Itaktárak Sayy-Kanizsán: ltolus J. gyógysx. l^ivák K. gyógysz. Fe^elboffer J. éa Ho
setileld F. uraknál Belovérslt Ukorlea 0. I Maroislibss Is.ti Nándor
Ctáktornysa Káráax ll. Báaok-Sit.-gylIrgyttn K.!.,«•< J gydgyax.
Késiigea Casealnovlta Iatv. gy<\ir>a«. Siaiabathtlyea I*ill«->< Keienea gydgrat
Ujlaky, Ilirschler és fia
*fiikcn\sk(!(l« társulat
ALSÓ-DOMBORUBÓL utolsó pósta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszeriut
Kapoivarott K''gl Nándor gyógy.a.
. Kobu Jnkab v
Kereilteu Itreyer Jakab flal Kaprenciáa Werli Hánd grójy^a Leteayta K«liv.,da J. gyógysx.
Ezen cthjeknfl kapható mtg: - (644-52,261
A norvégiai Hergeli városból való legtisztább éa leglmlályosabb
valódi Dorsoli-lialmÉiJzalr-olaJ.
Ara egdÉvegnek használati utasítással 1 fit.
Minden Üveg, más halmajzsir-olaj''fnjtól leendő megkülönböztetés végett védjegyűmmel van ellátva.
A valódi I)orsch*hiilmáj-zsir moll- és tüdő-bajoknál, scropbuliis és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatá»sal van; meggyógyítja a logelidültobb köszvény* és esúszbajokat, valamim az időszaki bórkütegeket.
Kzen legtisztább és leglintálvosabb lialmájzair-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyeretik, éa atalábau semmi vegytani .kozalés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék éhnn és ugyanazon állapotban vau, mint az közvetlenül a természet állni nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vogyész Bécsben.
deszka, lécz,
oh iniii(leiiiioinii
fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van ; mely raktárból bármi e nemfl megbízás gyorsan és iiitányosan eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnők, ujánljuk
NagyKanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
\
(529—28)
Lillákj, Ilirschler ái Ha,
fakereskedók.
a. cs. kir. udari fogorvos unuik
fífcsl>en, Stadt, fíoynergatse Nr. 2.
'' Tebnitz, 1HÖ0. jun. 11. .Iimfltrt fil-xzújvllt''t, melyet rendeletemre hogy meg'' vaptam, ezennel bizoityitoin, tnár évek éta a legjobb ered ménynyel használom, ii^iután az a foukOvel és nyiilkoi ilii''ív « fogalt)M topád, felohljn é* eltiivoliljn, m *tnj kfH'' Oieilrii Mznif.it ím vrgki p ntegziluteli, miér s ezt különömui ajánlatraméltóuuk tartom. Mély tisztelőitől:
(506—C.) Fetldler, klr. fl^yvéd éa iegyxit
Kaplistdk: Vagy-Kanixaán : ltelo« .tó««ef gyógyaie., Itoaenberr ''loaenfcld, Wellach, J. éa Keaaellioffer J ker««kedéaél>en. — IJáj^n l''wbepen .1., Kaaxthslyen i Priaxlerer gyógyaterésa, 8inif»r M. Woia» t. Zala Kzeraxeg u : laóú K., gydgyaaerées. Kaproliraán : Werll gyógy ■aaréáa. Varaadoti : Malter gvdgvaaeréaa Sllmegen : lioriirr Kajet. Saom ■ atbelyen: 1''illieb Keren. a .<» Kndolf gydgyaier. Ilatár/trvidókl .Si.-t»yitr ,-yftn. Kibic E. C. Veaxpréniben : Meyr Tnaakau. ugy Outhard Ti vada ifia inál.I - Haékeafeliéivárott ; l^egmaiiu A. líraim J. gyógy «x. l.o.VM ''leiényben: lleialer kj6gy»«. Kaloe«án : Horváth K. gyógy*xeré»x. Keea. teméten : Mllhofer é« Maebleid gyógyaa. I''akaon : Kl-olán gydgyaa llnrmaudeul Horváth J.Homaenrend gyógyax Kapoavárott: Kobn J. Il»gt, lielua éa Hohrdder gyógyax. rtxegaxird: llraliaay gyógysa — Xoi.yknádon; Kramolio J. 8iig«ivár«.tt:Har*arth, Salauión gyógyax. — •vaján: MichiUcli Hl éa llerxfeld dal, ngy llerxog Ignárxuál. - Pécsett /.aolnay W. éa K. Záek, Kipftkh gyógyaa. Kárádon: /.addbánaxky gyógyax Marcaalitian: Kím gyó|(y>i. Tolnál.au : (iralf gyógyax. — D''inafftld vásott Lokáca gyógyax. — Sient-Oyftrgyön : N''othig — Alaó-I.endván, Kiaa syógyaa. — Kohoncxon: Simon gyógyaxeréas uraknál.
A HAJ KIIIULLASA MEGVÉDVE!
Evükig tartó fiirkéaréa folytán v.égtére sikerült nékem egy
haj- és pikkelyviz
feltalálása, mely által már 4—5-szfiri használat után a huj kihullása, valamint as oly igon kellemetlen jifkkelyck feép»Mém minden korra elhárittatik. é '' Egy Üveg ára 2 frt., postáni kuldéssel"16 krral több.
Kapható a feltalálónál
dbmal iiaj roarászn^i
«■ '' Bécsbbn, b< Iváros, (Johannesgasse Nr. 1.) Megrendelések a vidékről azonnal toljesittotnek.
. Köszönet elismerés. . \
On haj- és pikkely vizének ötszöri haszuálata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, ini annak javulását lényegesen elősegíti. Ennek folytán ezennel alkalmat veszek Onuek köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
4 Mély tisztelettel IMtN.I, J.
(«00- lí») , mOdlingi ca. k. |iik. vas- éa éreiDninde könyrrÍTffje
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle chii/nonok, Coffok, hajfürtök Stb. a K.ho»<5 legjutánvosb áron kaphatók. flW Alhajak aruk restére tökéletes hasonlatosságban késxiUtnok.
Demal A., hajfodrász.
—■■JSw"<kU'' TA" T"rflk tM""f gr"*1, kif*''r-"-''a 7-i Lwtberg.be,, Hueker fl. urnái.
Wajditb Juzsef kiadó, lap- és uyomdatulajdouos, gyorssajtónjomása ^agy-Kanizsau.
Mint a legjelesb •
s z i: i> 1 t ö-s z E 11T
ajánljuk
D. Lang óvszer-kenőcsét
(Práservativ-pasta.)
Kien ecéaxrn ártitl teraéxzeli aayafokból kéasitett szépitó szer nem vegytsai léizilsk. & űr»«k ••mni m.''.Jon arai ártalma*. • axért a l*-£t«rlje*b mríüvii-ri,«al a kitQnű eredménynek bizto* l.ixonyitáaával ajánljuk haaxxáLatra.
Kim jelea ovuer-kenöcs baazuálattal van a b-''rre nrxve, knl.-.iiA.en XTCZOB. - kezekea, gr->gyitj» axonnal a le^trljrab kiioiivil-knyiijtM mellflt egr.un árttliuatSniil a
V.r minden tisztá»lsasá«át s kiütéseit, epea agy eltávolítja a betegsegeket, vagy bé attal eiöidezelt ráazeokat sebhelyeket, ripacsossagot s a test redözetét, a testsziat szeplőtlen tisztára, puha- s ruganyosra s az afgkorra is tatai, sgeszséges sziars
idézi etö. Tulajdona, bocy baa >nló axer még niora. mely exrn tükílyrtaaaéprt eddíj: otéiie v«lna. Az eredateay csadátatox és ■eftepd, agy hogy minden további dicséretet feleslegessé tesz
Egy tégely ára baexnáUli ut..aitáaaal tf; Itt 1 ft.
D. LANG arczfcsték-kenöcsc
(„Schmink-pasia")

bir mind axon fentebb oerpirtt talajdonaá^okkal. a a_ bőrnek aaonnal egéaarn ártatlan módon terméazctea, finom a gyftngéd fehér vagy Taraa axint kAlcaAa.''.x ; a bőróu teljesen látbatlan s ftlslmxl min eti rddig létexő ily aralrket.
Egy tégely ára fehér vagy rerea "i ft o. é.
Fö-szúllitó rakhely nagyban ca kicsiben
ecyedul feltalálójánál van
D. LÁNG
. 411 IX, H.''..-al.»n H„~..... V„ XT
F K»L B E KM A YER ÁGO S.''l O S
özvegyének clno m. ktr. szabadalmazott
vizathatlan kaatschuk-pony vagy ara
l''eáírrt (25 év óta áll lenn) (613_12.m ajánlja elismert legjobb koszitéaü viziihatúa ponyváit tetszés szerinti nagyságban Iegjutinvoaabb árakon. A gyár H-ikus-Pslafan vau. szemben a vasati állo-mással. A r.-sktár é» iroda P«-sten. Lip<''.tváros kéts*>-utcza 12. sz. az udvarban (a tiókposu mellett) fiorlli-j% Jánonnal
Nagy-Kanizsa, 1871. ootober 14-én.
42.
szam.
Tizedik évfolyam.
Zfila-Soiiioíjvi közlöny
"N
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
v A Vegyes tartalmú hetilap *
a széplrodaloiik kereskedjem, Ipar, sazdászau tudomány és művészet köréitől.
mJÍm
lyceKdelenlU::
*M{n mwbiifi, •(Ím ■ lyikru »á»r*l v«|y kit ivei. Ka«rkr*tt<V| írod* vn kiadó hivatal: WAJD1T8 JÓZSEF könyvk«re»k«dé»4b»a.
Előfizetési föltételek:
Halyhan há«ho« hordánál vidékre poitáu Voldve Egén évre i y* frt. — kr. Fél évre • ''■■ 3 . - . Évnegyedre • 1 , 60 .
Hlrdetéaelác
A hat haaáboi petit lorért l-.tör 7 kr. i-wor 6 U minden további beiktaUiért 6 kr. B4l7*(<lij minden egyei beikUtáiért 30 kr. A .Nyilt téren* egy petit <or beikutáii dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalisáa: K«AUÓHIVATAL. Kssitksiysa: PULY JA MOH. Piitsa: /.KISl.KK 11. LANQ l-KOPOU), 4a 8INUKK 8ÁXDOK BéOlbM: HAA8KN8TKIN * VOO-LKB, M088E KUDOUF, OPFEUK ALAJOS é■ NAKTLES HETMAN.

l/ia rtkii tWmMjVAV^UJktttM
Hirdetmény.
A zalamegyei gazdaságiegyeslilet folyó évi november 6-án délután 4 órakor Zala-Egerszegen az egylet helyiségeién évnegyedes rendes közgyűlést tart, mely alkalommal egyszersmind t. Thassy Lajos eddigi egyleti pénztárnok úr lemondása folytán uj pénztárnokválasztás is fog eszközöltetni, miért is a t. egyesületi tag urak mentül számo sabban leendő megjelenésre tisztelettel felkéretnek. Keit Bessenyében,l87l.okt.4.
SKUBLICS ISTVÁN,
w Ugyveietö alelnök.
\ Paesán rendezett gyümölcs-, szőlő- és borkiállításról.
v •
Hogy a gyümölcs- és bortermelés képezi a nemzetgazdászat egyik főágát, azt mondanom sem kell és mivel édes mcgyéuk e téreu egyik főszerepét viszi, talaja- és fekvésénél fogva e kereskedelmi czikkok előállítására hivatva is van, ezt a tettes fiegyei gazdasági egyesület, mely kiváló gondot fordított a gyümölcs- és borkezelésre, hogy ez ügynek minél nagyobb lendületet adhasson, c tekintetből, dc azon oknál fogva is, hogy a gyümölcs- és szőlő válfajokat a hely kelnevezéshez képest valódi elnevezésére is átvihesse, és bojfta tyortermeló közönség-'' nek minél nagyobbjösztönt szerezhessen, rendezte a Pacsin folyó oktober 8- és 9-ik napján ajutalommál összekötött gyümölcs-, szőlő- és borkiíftlitá^t, — hogy czélját uejn tévesa-
riii.. iii r III-iii-I""-!''^
tette, e tárgyban tanúskodik azon körül-méuy, hogy ezeu kiállításban a fóldmjveló népüuk igen szép számmal részt vőn, sót á kiállítást ezerenkint látogassák ; a kiállítási helyiség távolról Jsem volt képes az azt megszemlélő közönséget termébe befogadni, de a kiállításra hozott tárgyakból is a legszebb példányokat már utóbb ali& lehetett elhelyezni, — voltak oly tárgyak is, melyek ilyelyhezését már a mellékszobákban kelte eszközölni; ennyi érdekeltség tanúskodik arról, hogy népünk megértve a kitűzött czélt, vetekedik terményével a versenyt kiállani, mint jólétének egyik főbiztosítékát; — a vidékről összesereglett látogatók közt lehetett hallani, , hogy ha ó ezt tudta volna, ő is állithatott''volna szólói és gyümölcsöt,* bárha a tettes gazdasági- intézet a kellő száiuu hirdetést jó eleve kibocsájtotta, sót a tisztelendő lelkész urak is, hogy a népnél bu/.ditólag hassanak, iuégkeresve lőnek, így csodálatos egyeseknek ezen foljajdulása, midőn a kiállítás oly nyiltuton hirdettetett, midőn ez leginkább fóldmivelő népünk ösztönzése tárgyában történt, kétszeroson felrovandó, akkor a hirdetéssel megbízottaknak a mulasztás.
A kiállított tárgyak feletti bírálatra tollam gyenge, valamint a kiállítás magas elrendezését, és amaz élvezetet, melyet e miatt a közönség élvezni szercucsós volt, leírni nem. tudom, de méltó köszönetet sem mondhatok a tettes rendező bizottságnak, mely fáradtságot nem kímélő odaadással annyi élvet és tapasztalatot nyujta, hogy az még a késő ivadék emlékében is meg fog maradni, én csak anuyit mondok, hogy a
magyarok Isteue áldja meg fáradozásukat, termeló közönségünk pedig azzal, hogy az Ott élvezett tapasztalatokat elsajátítva,minél nagyobb erélylyel fejlesztve egy boldogabb jövőt biztosítson, — ezzel a fáradság megjutalmazva lészen. — Megemlítem még, mikép a pacsai tanító, Péntek ur a méhészet köréből is kiállított, egy Disirzson nevű kaptár mézzé! teljes sejtjét, mely arra mutat, hogy az ártatlan méhecskék minden lefojtás nélkül a kellő jutalmat biztosíthatják.
KOVÁTS JÁNOS.
Nagy-Kanizsa város tisz-tasága ügyében,*) 1. Egészségi szempontból.
Vúinsv n hnrinndi''i kvi''ilónrf:
(KwlfUtit.i
''A ki Hlyeit eddigi nyilatkozatomra, nz tudni fogja, hogy unt válaszoltam az olsó éa második kérdésro. Következik a harmadik kérdés fe)togtitése. Megfejtendő kérdés maradt tollát a harmadik, és oz :
Mind tisztátalanságról vádolható városunk és minők uzon betegségek, molyok moghono-uull népnyavalyáknak mondhatók?
. Jlv-fontos é* mindenesetre közfigyelmet ébresztő kórdós fejtegetésénél szükségessé viliik, hogy a czikk írója minden szegot-lyukat megjárjon éa Mpmtit no hagyjon figyelem nélkül ;
*) H i b • i jf a i i 1á i. Kiöl,l,| iiáiniinkban a csikk több rendbeli értslmeliararó lajtöhibával jeleni meg. 8iiveikedjék elvaiai 1. 1''. 3. punt alatt tiutaiág he-Ijretl tiiitá*. alaniág, * ináiodik vonalioroiat-han &-ik lor tllríiítien helyet t e r U I e t 4 n ; 7-ik tor k«llem helyett küllem; V''-''-ik lor hirni helyeit leírni; 58. tor hatolni helyeit gyakorolni.
íJaork.
—:—u

mert caak is ily kép lőhet remény a gyttkoraa orvosláshoz, inolyro annál nagyobb szükség van, minél .inkább akarunk csélhoi jutni.
Az idó halad, a művolt kor parancaol, moly annyit tesz, hogy-miudonki járuljon as ügyhöz, mennyivel tud. Elmondom e szerint aaját meg-gyózúdésomot ugy a mint van. Ugyanis
1. A várus testületének t''okholyzoto. A város területe hegy-éa''völgyos, tohátréaabou emelkedett és száraz, részben alanti én nedves.
K fokholyzot vonta maga.után, hogy a házsorok vonulzAta két oldalán visvezotó cia-túrnák készültok • minden kApu elébe hid, bü:ü állíttatott fel, mely Arra való, hogy az oső , és hihiznek olvozothotéao eszközöltessék. Történt ez tisztasági éa közogétxaégi szem-pontból.
Szokásos dolog jut, hogy a házak boltorülote tisztán lartassék, igy az is történik, hogy az udvar vize az Uttizui csatornákba vezettetik. Egyetemlegesen tolyik o szerint az utciai vízvezetékben- titczA éa nd var tisztátalanság.
A város területének hogy-völgyes fekhely* zote, a miudoufolól ogyeaüló vizvozetó árkak okozzák, hogy oső-, hóolvadáskor, midőn a magasabban fokvő helyekről minden piasok oda-tovább sodortAtik, az alant fekvő utczákban vizáradátf, s a piszkok lorAkódása történik moly sarat, végre rotliAdásba menő iszApot bűzt és rósz légkört cainál.
Tartósabb esőzés után NAgy- éa Kia-Kani-zaa közt tongor tűnik szom olé, moly annak a jele, hogy a vizgyülom sokoldalú és nagy.
Ez okozza aztán azt, hogy hetekre terjedő foloslogos vízgőzben részesülünk, a oly helyi betogségok által gyötörtetik a lakosság, melynek alapja a hibás vérképiét.
A most mondott körülménynok tulajdonítható a lakszobáknak szorfoletti nedvessége is, moly górvélyt, caúzt és kösvényt azorot előidézni.
Tetézi ezt még azon hátrányos körUlinény is, hogy a vizvozetó csatornák nincsenek szabályozva. A vizfoloolog olfolyik ugyan, de

T A lt C Z A.
M a r i á n a. *)
. • » / r"
— Tenni/non költeménye.
Aa ékei »irág-ágyakat Muh boiót henSilc r4g| A baiacikfáról aUaaakadt,
FtildAa hever a kítteliik. II dőlt n ól, bedőlt a cattr, A. ajtóu''an eltOrt a «ár, A major elhagyatva áll, Hiilnok nolgál játíknerBI.
S a lányka laól: .Salv^m nyugalmat
K foldnn nem talál.
Al I elhagyott, kl ÜdvOt adh^t. —
Bár jOnno a halál I*
'' »
Ha jS ab eit, ha jS a regg,
H harma han .(Urdlk a virág. Csak aokVg »'' nemleiatvo megy, Vakítja hcUl- ia napvilág. l)e ha klreobent a bagoly, A uap lement — körülte ciend i A komor íjbe ilmcreng, Hogy ablaki an kibajol.
8 csak egyt* saól: ,8»ivem nyugstmat E frtldön nem latM. Ahl tlhagyolt, ki ndvöt adbat, — Bár janii* a halál I*
•) Mutatvány a M*pteheUÍgü uififorditának lajté alatt lerí .Külföldi koUíkbW csimU kötetből, melyre as eUifiietéii ftlhlrái lapuuk mai • ámáhoi le»in welUk.lre, ajánljuk t kö«öu»á«UAk flgyelmibe.
Sserk. -
I
Ai ájttl ábreo leli flt, A bagoly ráraeien huhog, (
A kakas még hajnal eltilt Mcgsiólal, i már a M dobog. VégiS reménye alveitclt, • Mint alrajárd ciak bolyong, Mig jo a regg él lirva bong A isél a majorhái felelt.
8 ciak egyre ssél: ,8sivein nyugalmat
U földön nem talál.
Ah I elhagyott, ki tldvöt adhat, —
Bár jönne a''haláll-
<
A irtvény mellett egy patak l.omhán rsavarg, tompán dllhög ; Hielid virág oll nem fakad, Körillte dudva és Uiiög. Mellette 4>gy eaUit-fehér Nagy nyárfa, reig rajt minden ág, Aitan mértföldnyi puiilatág . . . Sehol egy fa, virág, levél.
H r»ak egyre aiól: ,8»ivein nyugalmat
K földön nem talál.
Ah I elhagyott, kl Üdvöt adhat, —
Bár jöiiue a halál!
*
8 a mint uyugotra«náll a hold, A táj kiVolt, ítél »ág le rá ; Ai ablakon egy árny bolyong Köl és alá . . . föl és alá;. . . Ki hogy a hold mélyebbre náll 8 bömbölnek künn a vad nelek : Al árny as ágy felé lebeg 8 hitvány képe fölött megáll.
8 ciak egyre uól: .Silvem nyugalmat K földön nem talál. Ah I elhagyott, ki Üdvöt adhst, — Bár jönuS a halál I*
CiörömpOl a kiiértete* Majorhás minden ajtaja, ZUmmtlg a pék, a légy: te hen I Kgértöl tiépe* négy fala. Majd Imiért léptek xaja kjl, . . . Moit egy bizalmat régi árny 8uhan be egyik ajliyjáu . . . KUn iimerelei hang be^ , . ,
8 ciak egyre uól ; „8iívem nyugalmat K földön nom talál. Ah I elhagyott, ki Üdvöt adhat, — Bár jöune a halál I*
Hangol tajával a veréb, A nyárfa bál ilralmlval. \t óra hangja . . ; bái fejét Bódítja miud e hangiavar. I)o legjobban elkeierlll, Ha isobájában lopva jár, A lomha poroa napsugár.y" Akián minden eliieud^rill.
Kkkor tokog : ,8tiv«m nyugalmai E földön nem talál. Ahl elhagyott, ki Üdvöt adhat, — Hol kéiel még halál TI*
PKÉM JÓZSEF.
A sárga liliom története.
Seper-Nagy Cornóliátdl.
(Folytatás.)
így a liliom, éa szendén fordulva a rózaá-hoz, fohér habruháját éa bájillatát mosolyogva nyujtá uéki, mit az mohón ragadt el töle, a maga herrAdt piros köntöaét illatával együtt caerébo adva.
— E nemes, lomondó kéauég által, mit a fohér liliom, a piros rózaa iránt tanúsított, ugy mogvaláiiAk a többi virágok lepetvo, hogy szólni som tudtAk.--— .Flóra* podig meghatva, ozon ó erántaiazelid engedelmessége által nyájasan .fordult, a most mar piroe rózsához, éa mondá: .
— nEn mint a ti igAtadgoa istennőtök, nom liAgyhatom erényeidet jutalmAzatlanul. Azért: szelidségod jutalmául, hogy annak védője logyon : ezennel nőjenek tüskéid, melyek szurásaal büntessék a bimbóidat rabolni akarókat. — Lemondási erényeidért* hogy a viruló hAbruhát,oly szívesen caoréléd el a már hervadozó, sziliét vesztett rózsa köntöesol; akaróin, hogy mindon hónajihan újra virulj,Jhogy igy imádókban , — mikről oly orő* léitekkel lotudál mondani, — hiányt ne szenvodj. Háj-illatodat podig — nomoa aaivadért — még hor-vadásodban is meghagyom,u
Meghatva o nem romélt kitüntetó kegy által, lábAÍhoz borult „Flórának" a szclid piroa rózsa, éa azokAt caókolv»K néma hálával köszöntő azt; — do netn is kösaönhette vclna máskép, mert zokogása eléggé beszélt helyette.
Ezok után .Florá" ,lriaael",ki{némA tanúja volt o jeleneteknek, ismét tova lebegett, eltűnve a kék Űrben ugy, hogy még a kis virágok som láthatták többé. Zofir azonban megsúgta nékik, hogy az ismét az Olympusra szállt fel.
Oo térjünk viasza a volt rózsához, éa most már boldog fehér liliomho*. Boldof mondjuk, mórt az imádók ogéít serege sajlott körüle, észt kábitó hízelgő bókokat mondva''uéki. — És ó ismét büszke, ismét elkapatott )tlU
vittzamarad annak ülepjc, moly a nap hovo álUl rothad áaba megy és fokozat szerint addig marad undort gerjesztő, egészségei leni tárgy, mig végre porrá korhad és m szél által ol-•odortatik. • ''
Hol as árkak fedve vannak, kényolmct a lakd sorsa, fordítva ■ van azonban ellenkező esetben, mert a nyitott árkakban nem otak utczai, hanoin udvar, konyha öntolék tárgyak is éazlelhetők, melyekkel ázott lakóknak van baja.
Vannak oly nyitott árkaink, melyekben a korcsnövényok legelőül is szolgálhatnának, azért van is osot, hogy nappal a h ajtómarhák és birkák, éjjel pedig a városi és vidéki lovak legelnek azokon. Kikorhadván csak tetézik na egészség oll&i tisztátalanságot, pedig a növények rothadása igen ártalmas gázt fejt ki.
Ujabb idóbon nagy gondot fordit a vácosi helyhatóság az árkak boltozatára, tehát azok bofodétéro, éa épen ezon törekvés indokolja állításomat, tehát azt, hogy a vizvezotó árkak jelen helyzete egészség elleni tisztáilantágnak nyilvánítható, ét főszükséglottó vált elvégre azoknak évenkinti beboltozáaa.
As udvar vizét, nz önteléket zsebre tenni nem lehet, tehát kell, hogy azoknak is szabad klfblyát engedtessék, nem történhetvén ez máskép, tehát mint n kifolyatással, kell, hogy az utczai visvozotő árkok általán biboltóztntaannk.
• " fia a városi jövő képviselőség ily előrelátást öt tOrekvést fog tanúsítani, akkor biztos ieméhy kötheti a közönséget Alihoz, miszerint néhány év alatt be fog szűnni minden nyitott utczai árok és azáltal egy részben sogitve lesz a tisztátalanságon.
Megtörténtével ennek, szárazabb leend a föld, nom fog lonni nnflyi vizes lakás, melynek következtében oleje vétetik mind azon beteg-légeknek, molyok a felesleges, tehát kelletlen
ét ártalmat visgitiftol azáfiwazualu- ________
Minden idegen bevándorlónak első ellen-vetéso az utezák szabálytalansága körül fordul meg, nem helyesli a végnélküli nyilt árkukat, azon ctúf bürü.tokaságot, mely első pillanatra is a vízözön és sártengerre emlékeztet.
A bont lakó mindezekhez szokva van ugyan, még is szívesen vaendoué, hu nem volnának, mert leiismeri a/ok kártékonyságát, legkivált zápor cső utált midőn udvarra, utczára kénytelen menni. - v
ízléssel kormányzott városban ilyesmit nem lehet látni, do nem is szabad másra gondolni, mint az atréle rendetlenségeknek tüzotca elhárítására.
Képviselőséghez illó dolog ily körülményre gondolni éa kötelesség egyúttal egyetemleges hozzájárulással odahatni, íiogy az alfele tiszta-talanságok eltávolíttassanak.
(Folytatása körolkotlk.)
Tűzoltó-egylet fölállítása ügyében
Kctxtlirlycn oki. 7-íu tartott p>«»té»t>ííl.
n. gy. Indítványozó megnyitja a gyűlést, •rövid vázlatban előadja a fölállítandó egylet fontosságát.'' Fölszólítja a jelenlevőket, választanának,. mielőtt az ügy tüzetesebben tárgyal-
IttwMttwdfcwii i xi >M ■ ,'' ■ ■
tatnék idoiglonea elnököt, jegyzőt, mely után
K. V. elnök-, a szóló jegyzővé választatott.
S. K. ugy hiszi, hogy az U :y ''inogpenditői az alapszabályok, költségvotét stb.-ról gondoskodtak, külön b?n oz alkalommal határozatot hozni nom lehet. Dicséri a koszthelyieket óvatosságukért, s hogy a tüzesetek ritkák, ennek köszönhető. Továbbá tart attól, hogy a jelen gyűlésre meg nem hívottak, miután a tanáét-kozmáuyban részt nem vehettek, a bekövetkezz hető szerencsétlenség alkalmával közöket karba fűzve néznék a vcszcdolmot, ntert üteg nom hivatásukat zokon veszik.
O. K. nz alapszabályoknak a mni értekezletre megszerzését nem látja olkerülhotlen nzük-ségcsnok, a mennyiben még semmi megállapodás* sem történj. Indítványozza, hogy bizottmány* választanék, melynek föladata a szükséges kollékek mikénti beszerzése fölött tanáct-kőzni. Aláirási ivek kiboctáúUátindítványozza. Tagadja, hogy a tlizóltiaban kitűnő keszthelyi közönséghói azok, kik meg nem hivattak vagy meg nem jelenhettek kezeiket a veszedelemben összefűznék, ilyen szomorú bosziiállásra nem arámit, aót hiszi, hogy nz ügy körűi vétélkedvu fognak tömörülni.
N. <»v. Ha már ezelőtt inogbizatott vagy bármely határozat hozatott volna, most az alapszabályokat átnyújthatná a gyűlésnek, azonban ma esnk m indítvány olőtcrjesztés végett bátorkodott összehinni az érdeklődő közönséget. Ma az indítvány cl fogad tátik a kellő intézkedések idejében megfognak tétetni. Kddig nz indítványozd szerepét vitte, de, ha a gyűlés megbízza, örömmel mngárá vállalja az alapszabályok megszerzését. . •.
V. J. fölszólítja a gyűlést, lyondja ki határozottan magáévá toszi''o nz ügyet? Ö it iudit-ványozza a gyüjtőivokot. Kgyik elótte szólónak azon nézetét, miután többen meg nom hivattak, cz által az ügytől eltávolíttatnának, nein osztja, sót inkább nz lígynok nagyon is megnyOrönd-jűk, amint róla tudomást vesznek, a.inál is inkább, mivel eddig is egész önfeláldozással tok a veszedelem színhelyére.
1''. M. az ellen szól, hogy .1 gyűlés szombaton tnrtatik. Sokan nzért mm jelöniek meg, mert nem értek rá.
J két 11 Iáirási ivet ajánl 11. 111.: pártolók és tényleges résztvevők részére. Föltűnik előtte, hogy vannak ügy.-lleneaek, do hiszi, hogy ez a működésnek szárnyát nem szegi akkor, midőn már kisebb városok is dicsekedhetnek tűzoltó-egylettel.
S. K. kérdést teáz, váljon a gyűlés vagy nz egész város közönsége nevében mondassék-o ki, hogy «z indítvány clfogádtalik.
1''. .1- Mi kimomljiik, s a kit megnyerhetünk az ügynek tngia lesz, egyébiránt'' iparkodunk, minél többeket a szép és hnsznos czél-nak megnyerni.
Kz ul/.n 11 lagu bizottmány választatott, mely megbizatik, hogy az előmunkálatokat megtegye. A kellő intézkedések után a bizottmány nagygyűlést hirdet. Az egylet nevébon megfogja keresni a biztosító-társulatokat. Meg-hataliunztatik, illetőleg megbizatik a bizottmány, hogy gróf ő méltótágához forduljon tá-mogatáiért. Kzzel a gyülét bezáratott.
• • • • • t r»
Szép is volt áiii ő, igéző fehér habruhiiju kelybeivel, aranysárga szirmaival, büszke uiél-tósággal "kiemelkedve a tölftii virágok sorából. Hát még ha hozzá képzeljük ama bájillatot, mi mint egy nőnek szvdlemdusaága, olv önkény-telon magához vonz mindenkit. Valóban, mondom tzép volt nézni 0 virágot virulva. Ah, de addig virul minden virág, inig végró — elvirul. Ugy járt a liliom is.
Régi imádói egyenkint inarndozni kezdtek át azokat, — nem válták ful ujak, tán azt III-azitek ? — ó igou, de caak hogy nem oly kod-vosok, mint amazok valának. A takarékos, jó tnéhok, és a tzép röpke pillangók helyett jöttek durva kinézésű mérget durázsok éa dongók, melyek uein nyájasan, de erőszakosan kívánták a liliom mosolyát előidézni.
Hát még az undort gerjesztő éji lopék, mennyi kint, mennyi gyötrelmet okozanak azok a azegény hervadozó fehér liliomnak 1
Mit axomorkodjék ő, gondola a liliom/ hiax vanuak ő néki még fejletlen bimbói, tehát badd viruljanak azok it ki, iiinj^ {önnek akkor iámét a méhek ét lepkék I — Ka ugy lett. Az alanti virág kelyhek már minden illatjukat vesztve, hervadásuak indultuk; midőn leljellb meg még egész bájoló friatotégbon nyílni kez-dének a mind, egy-egy ezüst haraugocskához baton)ó - liliom bimbók.
Ks tui torinéazotcaobb, — minthogy ismét vittratértek a kit tzámitó méhecskék ép ugy,
Siut a kii nyel mű pillangók, a fehér liliomhoz.
1 tokáig rajongtak köVülo.
— ,Ni, do mi ez? hová repüluek özek? ily kérdétekut tott magának egy szép nggclcn • fehér liliom, Ét követve figyelmével az irányt
f
Érdekes vadászat.
L''gyhiszem érdekes leend u vadászatot kedvoló közönség előtt, ha oly Vadászatnuinot tárok fel előttük, mely tudtommal országszerte ismeretlen ugyan, do azért Kanizsán mégis nagyin ismert dolog. Hja! —mi kanizsaiak haladunk a korral. Üütskék it vagyunk váró-tunkra, a ha mát Viroaban vagyunk esetleg s kérdeztetünk: „Uram! hova való''/" „Ho-bo-bocsánat urniu, no-neui tíjdonr-mal felelünk. Pedig ez vétek áui, megtagadni tcülővárosun-kat, mórt huladnaunk ezon óriási fenyébon, midőn oly vadászatnom is fedoztetett fel nálunk, mely páratlan a maga ncmébou, büszkéknek kellene lennünk reá.
A világon eddig az emberiség csakis vadakra vadászott; de hogy is lceudutt volna másként; hiszen vadászni csak vadukra lehot ? — .Nem uraim, csalódnak önök t csalódik a világ, ha azt hiszi. Va.i egy neme a vadászatnak, melyet mi kanizsaiak fedeztünk fel s ez uraim, ez ... oh I ez ... a kutyavadászat. — Oh o vadászat nagyon érdekes, ez nz utczákon tartalik u városban nálunk, hajtok nem alkalmaztatnak ugyan, do azért hajtó vadászai, uierl akarata ollonéro ís az ember u megsorétoződhetes gondolata által, lákába hajtatik. Így például: az ember fel-s ahitétál az utcsán, a legszebb gondolatokba merülve s ogytsorro háta inogott egy irtózatna dörrenés előidézve ogy e ezélra feljogosított puska állal. Az ember megijed, — vistzauéz t mit lát ? meUotto egy wegony eb fuldokol a sorétbon, moly torkába fúródván inegakasztá kifelé törekvő páráját. S aztán Utczaszorto hangzik a sok piff! pufi! a esnek a szerencsétlen ebek. Xotandum I a reggel meglőtt ebet is otthagyja vadnaz fekhelyén, hol elejtetett alkonyatig; okkor jő a szekér t összeszedi őket. Mátuapou folytatás.
K notuo a vadászatiak nálunk nagy érvényre kapott r már néhány éve dívik; -Do én fegyverreli vadászatot nein találom eléggé élvezetesnek s miután szenvedélyes ngarusz vagyok, tanácsolnám, hogy sokkal czélszcrübb volna e szegény- vudakut ósszolöga.ttii czélszerü sodronyii) aí, miként uyia varosokban szokás, niort 0 divatot máa várósok nem fogják tőlünk áthonositnni, s igy minek adnánk ugit, mikor niucseiiek coJlcgaiiik, kik reá jálsznuának.
z. l
inerro n méhecskék repültek,mennyiro elbámult,
• midőn n.piros rózsatői, telve gyönyörű bimbók-; kai, ujra virulni látta?! — Alig''aknrt szemeinek hinni. Kz már még is több volt, mint mit ő nyugodtan nézhetett volna. Irigysége oly mértékben támadt fel ismét, hogy majdnem neki rohant a rózsának, hogy virágait mind letépjo.
j I)o ott voltuk a tövisek, tohát még som merte azt tenni. Mit tegyen? azon gondolkodott, miként Iwsziilja ó meg magát a rózsán; miként hódítsa a tőle elpártolt hivtoleneket VÍM*aV — Mind hasztalan! Nom használt temiui, akármiként rágalmazta a rózsát, nem hitték el 1 néki rágalmait, tudták, hogy irigységből teszi,N ét csak annál inkább távol maradtak ő tőle. Hiába fohászkodott most már az istenek-i hoz is, nem hallgaták azok som meg az ó ké-
• rolniét.
Mint szeretett volna most ő ismét rózsa lomi I
— Do hisz ugy jár az,ki inog nom elégszik a maga sorsával.
(Folytatni* ktvotkrxik.)''
A megkosarazott verselő.
IV.
(Ili, . . . ar. «-r.-nyl koroxi''dV ki t(lr<?k\4l rcjlnl galádul
.Durva, fülét, ixzapos" jullouird álexa alá! Embert fogni xxokáx s ssaváu ti* Oknll a xiarván ; Kllocxogál piinsixul j ittoxd kl magad, lia bírod. —
V.
Községek rendezéséről szóló törvényezikk elemzése''.
(Fol) tatás.)
A g) alatti kitételben a tűz- és közrondőr-tégot és a sze^''ényügyet tárgy''azza.
A tüzűgy,ezt ugy értem, hogy tzoros köto: lességo nz elöljárók ét bizottmányi tagoknnk oly szoros és iialároiott inlézketlésl tenni, mi-kép lehetővé tétessék, hogy minél kevesebb tüzeset történjék,szóvako tárgyban biztonságot előteremteni, itt azonban nem csak rendszabályt alkotni, de a tüzoltószorok előállításáról is gondoskodni, a azl jókarban tartani szinte hivatva vau, valamint arra felügyelni kell, hogy mimjonki a hozott rondszabály t megtartsa, erre egy külön folügyeloti szomélyzotet kell alkotni, mert ha »tütetetok ttatittikáját tekintjük, ugy nzt tapasztaljuk, hogy'' erőszakot gyújtogatás által előidézott esetek a legkevesebbek, mig a vétket gondatlanságból eredőitek a legtöbbek, a bizottmány kötelméhez tartozónak vélem, hogy oda törekedjék, mikép minden könnyen gyúlékony anyaggal fedett épület a tűzkár tllou biztositassék, ozzcl eléretik- ama czél, hogy a yéletloutég által olőidézett tüzeset miatt a károsult azonnal koldusbotra nom jut, mert ha a községek az östzot épületeket biztosítják, szeretem hinni, hogy letemee fizetési dij csökkenéso mellett még részletfizetések is elfogadtatnak, t ezzel attogényobb osztály is a biztosítást eszközölheti.
A közrendórség: ezt ugy épttíyíf hogy ide vtj»rlozik ama felügyelőt, mikép mrudenki vagyona biztonságba holyeztessék, enuek a botöltéso látszólagosan majd a legnehezebbek közé sorozható, de ha jólétet akarunk, temmitől visszariadni nem szabad,; hol van leginkább veszély ezvo a közbiztonság, ott, t. i. hol legtöbb a hivalkodók száma, hogy pedig ezt megakadá lyozhastuk, mikép azounal minden ily személyek- és egyéneknél követelni kell, mutassa ki, miből él, ruházkodik sat. a ki bizonyos ét biztos keresetet kimutatni nom tud, azt azonnal s»-ülotéa helyére toloiiczolni, vagy egy bizonyos kereseti forrás olóloremtésércutaaitni kell, t egyazer — -örökre kimondani^ hogy bárki ily kcrcsolnélküli t/emélyzetnek uieuedéket ad, az a legszigorúbban büntetendő less, itt itinél a községi nép mozgalmi főkönyvre utalhatom a tisztelt olvasót, uierl, ha oz létezni fog, ugy hiszem a közhiztoiibág is leginkább meghonosít-taini fog.
A szegényügy. — Kz hasonlóan tzivhez ét szánalomhoz szóló ügy, most tehát a köztégek saját koldusaik oltartisára utalvák, ha itt meg-
felelünk kötelmünknek, ugy elérjük * külföld előtti méltánylatuiiknt, legalább édes hazánkat u kcreakcdés''tárgyábau megkereső külhoniak nom viszik hazájukba azon hírt, hogy utou útfélen különöton vásárokon csak a sok koldus zaklatásának vaunak jcitéve, o tárgyban .azok is biztonságba, helyexvók.
A h) kitétel txól a törvényben gyökeredző gyakorlatra és kótcloiségokrc, 0 szakaszról hosszasan nem időzöm, mert amúgy it minden pontot elxorolni óhajtok, igy majd a körülményekhoz képett annak időjén visszatérők.
A 23. ós 24. ok a városok ügyoiről szólván, minthogy pedig életem nagyobb részét csak a tzogény falusi uép közt töltöttem, igy a városiak ügyét oly közelről nem tanulmányoztam, hogy ahhoz tüzetesen hozzászólni tudnék, aunyit^azonban mondhatok, hogy azok it saját jobbiótüket velünk ogy Ült óhajtják, s hiszem is, hogy most anuak megalapítását fogják Ing-első kötelmeik közé torozni.
A 2ö-ik §. az árvaügyekot tárgyazza, -a községeknek mindéddig, ugy, ezentúl is'' ar. árvaügyben szerettük azt, mi eddig volt, felügyelni tartoznak, hogy az árvák atyja as árvák vagyonát, hlvon ét lelkiismoreteton kezelje, hogy a kiadhúdó pénzokot, ne'' baját önkénye, hanem igen a tettet megyei árvaszék által hozott üdvöt rentltzabályok szerint csak is az olőljárók u kóielérdeklott fel|)k meghallgatásával oly biztos holyon helyhezze, hogy azáltal ai árvák érdoke csorbítást ne tzenvipdjeii, felügyelni űartoznak pedig táját elöljáróik ét képvittdőik által oly annyira, mert bárha az árvavagyonért eltősorban a gyám, de ebből folyólag as elöljárók ét az egész község érotte felelős, mert a mennyire sajnos, hogy árvákat hagyni k^ll, ép oly kivánatos, hogy az árváink réssére hagyandó vagyont, minél biptotb kezeiét alatt hagyhattuk, — szóvul, odá kell iparkodnunk, hogy az a gyámság legyen ogy oly nyitott könyv, melybon mindenki a legtisztább és lelkiismorotetb kezelést minden peresben föllelhette, ezáltal a lakottág uyugaliuát ét jólétét biztosítsák.
kovAts jAnos; .
(Folyt, kővetkoxik.)
Császár-fürdői levelek.
. v.
Az uszódák előtt torUl cl hosszú széles ■ vonalban az igen kellemes éa művészi ízléssel roudozott dunaparti aétatér, lombos fasorok-, szebbnél szebb virágcsoportok — remek farag ványokM diszitott szökőkutak — t ülő-^ padokkal. A fürdői pénztár mollott van itt * liüsi tó szik- (sodu) vízár ulás, fólobb a gőzhajói pénztár mellett gyümölcs- éactomogo-árulás. v '' •
Van 0 té)atéron egy kit födött törctar-n ok, mely előtt még a szabadban it tok apztal körül üldögélitek t társalognak a sörös poharak mellett, t mely kivált oetvéukint igen látogatott helyiség.
A nagy gyógy udvar mollott tzintén a dunaparton van a legolcsóbb köz tükör-fürdő 150 ember "számára, b a gépház, mely gősmozdonyával éjjel-nappal működik a nagy monnyitégü duna- éa ásványvizet ét gőzt vezet a fürdők bé.
A n»gy gyégyudvar ét á kortépülot háta mögött, vagy inkább az ortzágút által olvá-lasztva, ezekkel szemközt áll^a kétomoletea k á po I n aép ü 1 e t, mely kapctolatban a fürdőhöz tartozó kit kápolnával, egétzon kórházi kinézéttel bír, s itt ninctonok fürdőszobák, csak lakások.
A kápolna jobb szárnyán van a gazda- " • ági épülőt, emelettel, lakszobákkai, hátit iatálókkal.
Egyébiránt gyorsan átutazók tzámára legjobb kalauz e fürdő hoiyiségeiro nézvo a nagy gyógy udvar k a p u t a, ki pár poroz alatt a legnagyobb kétstéggol mindont megmutogat.
kA ctátzárfÜrdő kaatélyot, kupolát ét tornyot épületeinek impozant hatású összege, festői kios fekvése a hevítő bort és meleg gyógyvizet ogyaráut bőven adó budai szólőhnl-mok aljában, jk szőke hullámaival oly üditöleg folydogáló Dunánk árni^Sh. fasorok és gyönyörű virá}iC3oporlokRifcb«hltetatt partján, — legszebből! tűnik fel a .>Mfr$Jttszigotról, vagy az előtte villámszárnyakon elsuhanó gózhajóV födeléről.
IV. Tanácsadó az ivóforrás, a különféle ásványvizek és fürdők használatára nézve, 8 életrend a betegek .számára.
A császárfürdói gyógyetzkózök külöhfélu alkalmazását s módozatait . betog embernek -logtanácsosabb az orvosi rendoletek szigorú mogtarlátaval használni, mert e tekintetben a bizonytalan tapogatózás, 0 főkép a túlzás és gondatlanság kit bajból soktzor nagyot, t nagy bajból még nagyobbat idézhet olő.
Ámde vannak általános t különöt rendszabályok, mikot a betegnek • egy rétztam Folytatás a tntlWdHen,
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlönyt 1871
még az egcafejibsnek is meg keíí tartani, ha az ivást és fU «t jó sikerrel akarja hamálni.
Az ivás- és fürdésre nézve sok filgg a beteg egyéniségétől, testalkatától és baja mi-'' nőségétől. •
* A esásxárfUrdői ivóforrás 62 K. fokú hév-vizének forróságát több cselben mérsékelni kell kihűtés, s nagyobb hatás végett ezélszerű vegyítés ál iái leginkább karlsbadi sóval, tejjel, savóval, keserU vizzel. Némelyek a császárfűrdő hévizét ivásul nom, do csak külsőleg használ-hatják, s viszont megfordítva, s a na^y gyógy-udvar boltjában megszerezhető különféle ásványvizekkel kell élniök.
Minden pohár elköltésé után mozgást kell csinálni, s a meleg jó ivóvíz izzasztó hutásától nincs mit lartaui, de a meghűlés''ellen óvja magát mindeuki. Természeti ösztönünk középutat tartson a túlságos sok és az igen kevés között, s ehhez kell a fürdés időjét, s a viz hő-mérsékét is ssabni.
A vizivást és fürdést reggel iniuél korábban s mindig óhgyomorrul szabad csak végbo-viuni, s lehet ostvefelé is, mikor már u déli étel meg vau emésztve.
A császártürdónek igou nagy előnye az, hogy hávvizeit hideggel lehet mérsékelni, s (élen, tavasz elején, s ősz utolján a fürdők oszlopos folyosóit üvegtáblákkal lehet elzárni, sót még fűteni is szokták, igy a fürdőből kilépők biztosítva vannak a meghűlés ellen minden idósvtk- és járásban.
„ . Kik bármily betegség gyógyítása végett használják a császárfUrdö különféle vizeit, a követkoző életrend megtartdidt ne mulaszszák el} különben nem érnek czélt, vagy legalább igen lassan, hosszú idó ulull, sok költséggel, s akkor is csak félig-meddig, s nem gyökeresen helyreállítva.
A fürdés mellett tiszta fehér ruháts ágy-boműt gyakrabban kell változtatui; — éjfél előtt lufoküdui s korátv lölkului.
Ivás és fürdés után ne.tp árt kissé lepihenni a egy órával később reggelizni, do korántsem eróft theát vagy kávét, hanem füge- vagy árpakávét, tejet vagy tiszta levest.
Kbédnél kerülni kell nz igon zsíros, kövér, fűszeres s nehezen emészthető ételokot, mellőzni kell a disznó-, lud- és kacsahúst, a halat, lüstölt húst, a hüvelyes vototnéuy''éko^ a n''öhezobb tésztákat, süteményeket, az ccz^lcs, olajos ételeket s a kemény tojást.
A fürdői kúra alutt annál inkább ajánha-tók a vértisztitó zöldségek, különösen a zöld borsó, azöltf bab, spárga, karliol, kularáb, kel, spenát,sárgarépa,kemény tésztásnoműok helyett dnra és rizs,tejjel, csemegéül érett vagy befőzött gyümölcs, vagy gyümölcs fagylalt, fűszer nélkül. A húsételük közt leginkább ajáulható a'' fris vad-, marha- és borjúbús, a szárnyasok közül leginkább u gyönge csirke, kappan, főtt tyúkhús, fogoly.
Sohasem .szabad annyit enni, hogy a gyomor túlterhelve- legyen, este a forrásvíz ivásu után csak köveset és könuyüt szabad enni.
A szeszes italokkal a gyógy idő alatt áltu-lán véve, s kivétel nélkül fol kell hagyni, mert özek és a zsíros, csípős, nehéz ételek iugorlik és táplálják leginkább a betegség életdúló kígyóit, miket a fürdővizek eszélyca használata mellett csak is a mértékletes és józan életrenddel (ehet megölni, végkép kiirtani.
Azonfelül kerülni kell mindou szonvedé-Jyes fölisgatást, haragot, gondot, bánatot, a a leikot megerőltető foglalkozást, s a kedélyt mindig nyugodt és vidám állapotban kell tartani. BÁTORFI,
J
Levelezés.
Z.-fyers*ey, okt. 6. 1871.
Hogy közoktatási törvényünk életbolépto-tés6 ót* a népnevelés mezején jelontékeny mozgalmak fordulnak elő, igazolják lapjaink, melyek hasábjairól alig van napegyet-mást nem olvashatni, egyesek szép jótékonyságit tettéről magunknak örvendetes tudomást nem szoroz-betni. — Tudja ezt mindenki! ki azokat őrszemmel kíséri.
Ily jótékonyságu tettot van nekem is szerencséin az eredeti szöveg ideiktatása által köztudomásra hozni s általa azou részvét és meleg rokonszenvnek, melylyol tok. Valontiny Márton ur, a büufenyitő törvényszék elnöke városunk kisded polgárainak neveltetése iránt viseltetik, kifejezést kölcsönözni. — Az eredeti, a ritka szép tettet magában foglaló sorok im ezek:
Tekintetes iskolaszék 1
Hat óv lejárta alatt voltam szerencsés mint tisztviselő o város polgárai körében élűi; tapasztaltam tiszteletteljes szívességüket — mit lefedni nem fogok. — Do hogy én is''o város polgárai gyermekeire gondolva,azok neveltetése szükségoihez szük körök közé szorított tehetségemhez képest járuljak, ezennel idezárok 50, azaz ötven frt. oszt. értéket a közös iskolaalap gyarapítására : vegye a t. isk.-szek oly szívesen, a mily készséggel én adom; megvagyok győ-lód ve, ba édes hazánk polgárai hasouarányban
évi 42-ik számához.
a nevelési ügyhoz adakoznak, akkor ma-holnap nevelési ügyünk fényes eredményt fog felmutatni. Zala-Egerszeg, okt. ö. 1*71.
Hazafiúi üdvözlettel ir<i/«n/iny Mdrt&ii. E szép példa igen érdemes arra, hogy köztudomásra jusson, s több követőre találjon. — A t iskolaszék az örömmel fogadott és kamatozás végett elhelyezett összeget t. adományozó nevére iktatta; egyhangúlag kimondott köszönetét jegyzőkönyvbe foglaltatta ós adományozó urrál ezt tudatni elrendelte. •
Fogadja tek. adományozó ur o követésre méltó szíves totteért a t. iskolaburátok, az Összoq városi közönség nevében nyilvánított hálás köszönetet és azon ósziuto kivánatot, mely szerint: Áldja meg a jó Isten szeretett családjával együtt boldogság, egészség rá hosszantartó élettel 1
SZÉLIG.
Inke, okt. 10. 1871.
Tisztelt szerkesztő barátom !
Az, ki becses lapja hasábjait ekkorig olvasta, ugy annak volt szerencséje Zalamegye fővárosa, Égerszög tiszt dt tanári karának, u tanmódok iránti tudományos nyilatkozatát, iu-tézkedését, eljárását olvashatni. <*
Kórom, van-o uz ombur- és igai honpolgárhoz, illóbb érzelem a felobarátimzeretetuól, mely ónzósuélkűl nyújtja ki karját, osztja ta-uácsát akkor: inidóu a földiek k«/zt legkedvesebb tárgyunk szeretett gyertuokoiuk jövőjét kívánjuk eszközölni!.
Ily szándéktól vezéreltetvén, okt. ű-én útra keltem, s habár borougós volt az idő, de ny ilt és derült volt kedélyem, mert még néhány '' perez és a minden nemes iránt oly hévvel lelkesülő tauárikar körében élvezem a nap boldog óráit egyotlon reményem serdülő kis fiammal, kit a jeleit kor ropp''iníátalakulásu és követelései az iskolui tudományok oluyerlmtésn végett hozom a megyei főváros falai közé, mert régi közmondás: hogy u ki életczélját felfogván, azt elérni komolyan törekszik, a ki lelkesüli és kilurtó mindabban, mit igaz-és jónak ismer: anuak szentkótolosségo először is családja neveléséről, iskoláztatásáról gondoskodni. Így tehát — hogy uz igo teslló váljék — és hogy u hazai tudomauyoauu fejlesztóalsóbboszlhiyokciiio szerpny csarnokában u fóulapot kis fiam pöszére eszközölhessem, melyre u többit unnál biztosabban lehet épiteui, mert mindezt csuk uz iskolában nyerhetjük, iskola nélkül megszűnt az ember hasznos honpolgár lenni,ilt, „az erkölcsi és vallásos irány*, az Isleulioz fordult gyüngéfl| sziv a laradliatlaii tanúr ügy buzgalma által o* erőssé fejlosztotík, hogy az uióbb az élei tengerére Kidobvu, könnyen daczul vószazcl ós vihar-.j-al, s az ilyen oly tudományt rojt koblébou, moly vezérfonal lehel uz élet körülményeinek legijesztőbb hatása közt is.
Mit Égerszögen néhány nupi ottlétem utáu a mélyen tisztolt tanári testülettől tapasztaltam és hallottam, legszebb a uóvoudékckkoli gyöngéd bánásmód, melylyel a fiatal lélekbeli a bizalom, szeretőt és kedélyességét kívánják Inogórizni, uiert igen jól tudják ók azt, hogy u tanító, a nevelő bauásmódju a növendék lolkó-- ben mindig visszatükrözik és későbbre is igen lényeges behatással vau a lelkületre, az oiut>.»-riség irányában. ''
Zalamegyo fővárosának van 2 alsó ós 4 főelemi osztálya, melyben hízelgés liélkül legyen mondva, oly tevékeny, oly buzgó férfiak foglalkoznak a pUdagogiávul, kiknek tanulmányi programmjukbun u fejről, szívről, az alaposságról ogyaráut gondoskodva van, kiknek forró óhajtásuk u mai társadulomba beillő képzett honpolgárokat nevelni, kik, egyszersmind honunk viszonyaihoz alkalmazkodva, azokat önérzottoljes hazafiakká kiváuják fejleszteni. Az ily szerény tanári tostűlet megérdemli, hogy a nemes város a lehető reverentiában részesítse, megérdemli, hogy u vallás- és közoktatási minisztérium,ne csuk a czcutruuibau működő egyetemi tauárikar igéuyeinek siessou eleget tenni, hanem az ily férfiaknak is, kik édes magyar hazánk uépnevolcso terén oly fii-radhatlan ügybuzgalommul kívánnak eleget tenni, mint a zalaegerszegi tanárikar.
Nem sokáig késhettem e kirándulásommal, vissza kellő térnem, de táplál az édos remény, hogy a viszontlátás ódes örömeit élvozni, mielőbb szerencsés lehetek.
NEUSZIDLKK JÁNOS.
Heti szemle.
i
Október 13. 1871.
— Dom ÍVdro brazíliai császár Pesten levéli a két főváros nevezetességeit érdekkel nézto meg, mult vasárnap távozott. — A hivatalos lap ára 20 ft helyett 12 It lesz. — Szegeilen oly virilisek is akadtuk, kik sem írni sem olvasni nem tudnak, a törvény értelmében ''megfosztattak joguktól. - A gyulai szolga-bíróságnak 1803. május 8-án kelt végzése
Váriban 1871. szept. 27. kózbcslttotett. — A lig Kszterházy által a nemzetnek ajándékozott ti kép 1IX),000 ft értékú s már uz akadémiához megérkezett. — Gr. Károlyi Istvánnak a belső titkos tanácsosi méltóság adományoztatott.
— (ír. Zay Károly az ágostaiak egyetemes felügyelője meghalt, — A kolozsvári színház ls''> ezer foriutsubventiót nyert.— Csokonaiszobrá uuk leleplezoso okt. 11-én nagy lelkesültség- és Ünnepélyességgel ment végbe — Amerika és Oroszország kozt ougy feszültség van, az orosz követnek Amorikábóli kiutasítása várható. — Az ogulini katonaórvidéken fegyveres zavar-gits tort ki. —; Kálózdi pozsonyi zenekara Münchenben nagy tetszés kozt játszik. — Fiumében nugy felhőszakadás volt. — Chigagóban roppant tűz a város harmadát elhamvasztá.
— liráczbau liaroni udv.( tanácsos agyonlőtte magát.
Hírek.
— Hit tó István igazságügy miuiszter okt. U-én a déli vonattal Nagy-Kanizsára ér-kozvéu, azonnal Nugy-Kécsére paliui Inkey Laszlo rokonához kocsizott,
— (Személyi bir.) Németh Mihály szántói, Arvay Sándor dárdai és Üerecz József bátaszúki plébánosok a pécsi székesegyház tiszteletbeli kanonokaivá neveztettek ki.
— (F á k I y ás zo no.) Mult vasárnap, oki. 8 áu Wlassics Antal nagy-kauiisai ktrk törvényszéki clnok fáklyászenevei tiszteltetett meg, mely alkalommal üdvözlóbuszéd is tartat-váu, a megtisztelt zajos éljenzéssel kísért vá-laszbau nyilváuitá köszönetét. Ezután u zenekar u Kossuthindulót játszva a hullámzó uép-töiueg közt a fáklyásiueiiet u fóutezan végig huzotlolt lelkesült éljenzéssel kisérve. Szép jele volt ez a közbizalomnak, mely a legfelsőbb kinevezést örömmel üdvözölte. Mint hulljuk, elnök urut több helyről s községekből üdvözlő iratokkal tisztelték meg.
— Zalamegye évnegyedes közgyűlése november 0-áii veszi kezdetéi.
— ^11 y in un.) Holl''maun Mor nagy kanizsai tanító a bájos Wcscl Miua kisaszouyuyal Luteuyéról október 12-én turtá esküvőjét.
— ^V óg r o n d o I o t.) Nem reg elhűlt Krizmauila tlyula a zalu-egerszegi iskola javára egy száz forintot hagyoiiiauyozott.
— (Szüret.) Zulu-Egerszegon a szüret megküzdését a városi közgyűlés október l8-ára túzto ki.
— (l»ályázat.) A n.-kanizsai pályaudvarban létező postutliesieri állomásra pályázat nyittatott szerzödes és 4U0 ft biztosíték letétele mellett. Évi járandóság ÜOU ft fizetés, 200 ft irodai átalány, — lOtij ft visszavoubató keze-lesi segély díj — ós bárom hivatali szolga fenn-turtasara 7.12 ft évi átalány. Hivatali helyiségek dij uólkUl adatuak. — A somogymegyei tabi postamestei i állomásra is pályázat nyittaték
It biztosíték letétele mellett. Fizetés: 40(> ft, i)8 ft irodai s lOöO szállítási dij.
— A nagy-kanizsai tűzoltó-egylet erősön szervezkedik, már több egyenruhás egyén látható utczaiukon.
— (Színészet.) Sájnáljuk, hogy.tul-halmazólt dbkk- a hirdelméuyszedésck miatt a színházi rovat teljeson kiszorult e számból. Annyit jelezhetünk, hogy tt közönség szépen pártolja oz igyekvő s szépiebetségekkel ellátott társulatot. Helyes, os elismerést érdemol l
— Bizal ómmal felhívjuk t. olvasóink ügyeimét, hogy főleg ásatások alkalmával találandó régiségekot a nagy kanizsai fógyin-nasiuini museumba beküldeni szíveskedjenek.
— A szombathelyi torna-egylet csarnoka ós zászlajának felavatási ünuepélyo okt. 7- és 8-án fényesen folyt le. A disztorná-szuton jutalmakat többnyire pesti tornászok nyerték, N.-Kanizsáról l''ollák Ármin dicsérő oklevelet nyert.
— Szombathelyen Hallwig József német színtársulata működik.
— Keszthelyen a veszprémi püspök ur ó excellentiája által tett loáuynoveldérei kegyajándékának érvéuycsitéso szempontjából bizottság noveztotott ki, hogy ő oxcjának szán-dokáról szóbelileg Veszprémben értekezzék. Így tehát végoldöutés ez ügyben nincs.
— (Tá v i r d éj) A balaton-füreiji távirdai fUrdóálloinás — a nyári idény elmúlván — bezáratott.
— (Vasutügy.) Közelebbről érdekel bennünket az a htr, melyszerint Talabot és llontroux a magyar kormánynyal alkudoznak a magyarországi déli vaspálya-vonal eladása tárgyában.
— (Halálozás.) Molnár Dénes volt'' országgyűlési képviselő és megyei .tisztviselő Balaton-Füredoa 71. éves korában moghalt. Egy fia van életben a .szeretetház" ügybuzgal-inas alapítója Molnár Aladár miniszteri osztálytanácsos.
— (Halasztás.) A somogy megyei, gazdasági egyesül :! által l''. hó 1-i-éu megtartatni szándékolt (crménykiallitás mostoha viszonyok és közbejött akadályok miatt elhalasztatik. Szomorú jelonség I
— (Mohács.) Honti búval említjük e nevet Mohács, miért V minden magyar jól tudja azt. Majd negyedfél század után a lelkes mohácsiak emlékkő felállításán buzgólkodnak ; kivi-n.itos, hogy országos figyelem tárgya legyen s a ko/.udakozfts miuél nagyobb mérvűleg nyilvánuljon. •
— (Nemesi tett fák) Kétszery István miliáldi tanító urnái mintegy 30 db. 3, 2 és I éves nemesített gyümölcsfa jutányos ároni eladásra készen áll.
— (Értesítés.) Ügyvédi irodámat Zala Kgersygen,„uri-utozábau* 203. s/áiu alatt (a postahivatal közelében) meguyitván, van szerencsém a nagyérdemű közönséget és tisztelt kartársaimat értesíteni: miszerint peres és peren kívüli ügyekben való megbízásokat, helyettesítéseket és szorgalmazásokat illő díjazás mellett szíves készséggel elfogadok, s lehetőleg gyorsan ós pontosan teljesítek, s általában minden igyekozotomot oda fogom fordítani: hogy a veleiu érintkezők várakozásának teljes uiértékbon megfelelhessek. — Zala-Egerszegen, lttfl-ik évi ázeptemberhó 27-én. llOKVÁTH GYULA m. k. hites ügyvéd.
— Károlyvárosból táviratilag értesülünk, hogy a felkelésnek vége, a vezérek és bujtogajók fejel Kvaternlk és Bach elfogattak, Id-manles azonnal agyonlövetett. Star-csevles megszökött. A zendülés elfojtására a határőrvidék legtöbbet tett, 48 óra alatt 5 ezred a helyszínén volt. ''Marovles tábornok elnöklete alatt tegnap Ogullnban haditörvényszék állíttatott Tel a zendülök felett Ítéletet hozandó. A felkelők kegyetlenségeiről rémületesen beszélnek, a gyermekeket szétszakgatták, az ellen fiilelt, orraitlevágták.sat. Huszárok, ulah-nusuk és Jágerok szállíttattak Ide. Az Ijedelem még nagy, de ugy látóik a zendülés törve van, mivel a loczliikosok elfogattak s mintegy •''>00 megadta magát.
Nyílt posta.
— L. K Pest. At II) megliixátokat klii«4gfrl teljesítjük, kfluRftnjok ; jü l«tt voIua alksbollsK lakásodat i< luc^irui.
— I. Tauisii. A -''7 iki Iwt-lre usin jő \inoa-valaki?
— K. I. Konibor. Vártalak, vÁrt sl.ik !
— A. X. Moliáei. Krndlivn van, sajnálom, hof/ a «irreuC4e nom l^gcil ári.
— II. J. l>unaktt«. A reg/o/eket kítöbb ktlIJ-hetein, elleuticu a teneuiOvcki-t várom.
— (I/. II. Iluda. tJajuáloin, lio^y lialároxottan míg nom irhatok.
— D. Wjf. l''ett. Doesánst, Iiokjt l<" váityamat nviu tcljetilhetém, e K^Ongvilteloutúgvinért ailAtta nia-raduk — de nem tokáig.
— L. Ü. Bteged. Válatxod soká kítlk.
— V. I. Iluda. Kérlek a kilnjrr ttivet elkdldétére.
— 8. K. l''ett. Neiu lehetvlt már e tiámra ko-adlui, jOviíre előbb kérjük. Tabbirr nétve intétkfdlOok.
— rtt. A. II. Mér és W. Mi na u>en> elvijére Irt kMteniéifjruek biionjros okok miatti nem liátolbelé-tél tajoáljuk.
— II. 8. .As én rlistám" ksdvss ét nép költe-tominjrt legközelebb kOsOljak.
Űz 1
e t.i - h i r n ö k.
Nagy-Kaalisa, oktobrr Ií. I»7l.
A megtebeiUll péuuseriét at elmúlt hiún éret * betőleg útban illult, ugjr ttinie a politikai homáljr, f. uioljrbcu e pillanatban találjuk magunkat nem követel halott sí U<let terékenjrtég ttibbatiMÍttra, melynek koveikettébeu majd alább, majd feljebb ttáll, t luiudeunek dacaárs valameunjri gabuauembeu megmaradt a magat ár, mi atl mulatja, hogy at árak ttilárdak t nem metlerkélt.
Piaczl ár.
Nagy-KauUsa, 1871.4*1 oktober 11-lk ntpjáu. Uuta »3 — 8-. font. ft trt80kr. 95 -80 fout 0 frt 10 kr 87 — 08 font 6 ín 25 kr. kot* 78 7V fout • frt — kr. 7í—80 font 3 frt 20 kr ÜO- 81 fout 3 fit 60 kr. Árpt terföaétr* 70—71 fout 2 ntSOkr 71-72 fout 3 Irt kr. árpa kötftutéget 65-68 font • frt — kr. ti7- 68 font - frl. Kukoricta 4 frt 25 kr., 4 írt 5o kr. Kako-rleta olats (ctinquautlu) — Irt kr. /.ab 4i- 47 font I írt 60 kr. 47-48 font lfn7okr. I''ohan t «8-6» int. frt — kr. 68-70 iont - frt - kr. Hab fehér 14 kr. bsb tarka 8 kr. Kenyérlltii kUtön^get i» frt^ — finom II frt — kr. iUemltlUat l-t frt 50 kr UuglUrt kOtSutéget - frt. — fluoin 13 frt 50 kr. Király-Ustt kntftntéges — frt — kr. fiuom 15 frl — kr. Uou-láug kAtSniéges — frl — kr. finom - frt — kr. Marha-but foalja 21 kr. Norju-hut fontja »4 kr. 8er-tét hut foatja 28 kr. Juh-bus fontja 14 kr. 8ta-lona foulja 44 kr. Ztir fouija 50 kr. üsibs pár a 60 kr KO kr. Kácta 60 kr 56 kr. l.ud sovány I frt — 1 frt 50 kr. l.ud hitoll 3 frt — kr, 3 frt 10 kr. l''ujk«Í3 frt — kr. Tyúk tojli 3 db lu kr. Burgonya mértje 1 frl 50 kr 1 frt 50 kr. Kgy máita taéns • 1 frl 50 kr. — kr. Kgy kéve ttop 12 kr. -Stalma máitájs 1 frl 20 kr. ti''jbor viilékUnkbeli akója 6 frt 50 kr. Ó-bor vidékünkben akója — frt • frt — kr.
A n a g y-k an 1 tt a i virot ta»áf»ának árjtgysék knnyvéből kia.lta, SZIflETHV KÁROLY ''''ittot.
/ Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
Mindéi aftelsié áru visszafogadunk, vtyy inát áruval kicseréltetik. s ez a legszilárdabb beosilletesseg blzonyltéha. -^j
Olcsóékszer
urak: ó b
hölgyek b z él m ára
3 Kieu, II ugynevssett ujarany vsgf Ulailaraay féle fémből kénült ékner íeleilegené lenia valód'' éknert, minthogy
ulellett még aton elíuyuyel U.bir, hogy csak negyedrénnyibo kerül, mint a valódi aranynak C»ak íoglsl tanyáéit is fizelui kell; cálathatik • gyártmány által, oly jólvan minden utánoava. .
thogy ex uj gyártmány «era niure, lem kiállitána nem áll a valódi megett, s « igy a legújabbat gyakrabban be lehet nsrexnl. Még a nak ember ii ineg-
Luj-jjabli ékszer-tárgyak: u| aranyból, melyek aa aranystint meg-taitják, legdivatosabb foglalványbau, valódi utániotl kövekkel vagy aouiáurmava, amint a foglalváuy igényli.
Kinőni uielltflk dbjm -10, 00-80 kr. — I írtig, legúnoiuabbak 1.50, 1.80,5t—2.50 krig. Fülbevalók 1 |<ár fin. ftfl, 80 kr I frtlg, legfin. 1.50, 2, Í.60. Kgéis garnitúrák, melllQk é. lUlbevalók : 80, 1.40, 1.60 kr., legfiu. S, S 60, a, 3 60, 4-6 írtig. Karperertek, linón ak dbja 60, 80 kr. 1 írtig, légiin. 1.60. 2, 3, 3 60 krig. A legnebb nvakláncx, dbja 1H>, l.xo. 1.60 kr. Kmlények tin. 20, 40, 60 kr., finomabb 80, 1, 1.60 kr. Tütőféiük, ujarany fejjel 80 kr., 1, 1.80, 1, 3 ínig. Oyttrflk, caálékonyan ntán>».va, különféle utániotl kövekkel, dbja 30. 40. 60. 6o, 80 kr. 1 írtig. I.egnebb óra-láneiok uraknak, rövid : 60, 80 kr., 1, 1.60, 2 írlig. Legszebb fin. viiyaklánoiok, velenizei lav''Oii: 1.10, 4.80, ''J írtig. Melliftk. urak liáinára, 20, 40, 00, ÍO krig. Inggombok dbja 10, 16. 20. 30 krig.
/^Kézelőgombok páija í«>. 3''», 4>i, 60, hu krig. (Ullérgoinbnk 6 és 1<» kr. Kgéix kénlei li<g»<-li)i uig-já< kénelőgombok 60, HO kr. 1 frl, 1.ÓU krig. Kgy oiouio oralilyelék, igen i>iin»ian finzeiillitva: 60, 80 kr. — l frtlg. Valódi arauygyllrük, kövekkel 1 50, 2, 2.60 krig. IS latoi jelaett eiüit-lánci, tUiben aranyosul!, rövid : 3.60—
4 írtig. 13 latos jeliett hosssu nyaklancx 6 7 írtig. 13 latoi exllit einlény. Iliiben aranyosva éa sománcxosya 2.60- 3 írt.
Ldflflnomabbaa kiállított gyémánt-ékszer. Kxáltal maga a
nakértS i« caalódhal. Kien ékner valódi ■ ......... van foglalva
aranyaljjal éa tövei ellátva, as utánzott gyémántok mind finom, ciinoltUhegyi kristályból, mely auha ueui veszti élénk fényét ; iná* drágakövek i< feliiinerhetlenUI utánozvák 1 nielltÖ : 4, 6, 6 fitig. I#ár fülbevaló : 4. 6, 6 frlig. I pár kéxelígomb : i 60, 3.60, 4.60, ''< db. uii tfl : 1-80,2.80, í—i, frtlg." Oy.émánl gyllrllk, aranyból 1.20, 1.60. 2, 3 frtlg. Kereixtek és sxivek, innit nyakék 2, 3,4 frl
A mindig illatol ekezer, indus növényekből, melyek termé-■izeié* illatjukat mindig frulartják a legújabb divat szerint formálnak. Kx ékner, dinem-get illetőleg tulli''alauhallan • illaija végett igeu ke.lv olt. Ha egy hölgy, ki ilyf.le éki t<p kénlelet hord, egy terembe lép, ex néhány pcicx alatl ezen ékszer illatjával lelik meg. Kbből I mellltt 80 kr, 1 frt, 1.20, 1 .''.0; i<gy pár fülbevaló 80 kr., I fit, 1.20. I 60; ogy karpercei .iO. iló, 80 Kr.. I frt, 1.60; egy nyakék 00, 80 kr.. 1 frt, 1.50, 2 frl, .''"0, egy uri óralánc*, illatos 1 frl. 40.
középkorban ciak herciegi személyiségek hordtak; egy ily ékszer * aioiibau aa uj divat sieriul átalakítva, nép, mdtelje* ékixerré vál. — Kgy kénfllék : melltfi éa ítlIönfüggC 2 fit 60, 3 frl; legfinomabb 4 frt 60, 6, 0 frt ; einléuy I írt 60, 2 frl, 2 60 ; legfinomabb 3, 4, 6 írt; egy pár hajld 3, 1, 6, 6 irt; vgy kereast nyakékül 1.80, 2.60, 3 frt: karp reci, dlises, 5 frt, 6 (rt 60, 7 frt 50; nyakék, diaxea 3.6", 4.60. 6.60. ,
A fekete osiirló-ékwer. Bseu Ili divatn ékner kövei a valódi ruta formájára vannak köixördlve, a önnek folytán kUlöuö* háláit gyakorol s mégli bámulatoi olció. Kgy kéixM, msIltQ és fUlönfUgg.1 3o, 50, 80 k> ; egy- nyakék 1-, 2-, 3-soros 1 frt, 1.60, 2 frt: egy pár hajtű 16,26,30 kr; egy fejék (Diadém) 60, bO kr. 1 frt *0 kr.
A divatos fekete eksier. finoman, Ingxzebh mintára éi tar-tóiaii kéxxltve üvegből, jolbfil, lávából, bivaluxarvból, kauiiukból :
egy -midiid 20. 30, M), 8»i. kr., I frt ; egv pár íttlöníllggö 26, 36. 60. 80 kr.. I íil; egy karpereox 30, .''<0, 00, kr. 1 írt; Sgy nyakék 8o kr., I írt ; egy rövid óralánc* 16, 30, ''''>0 kr ; egy nyaklancx 10. «i» kr., I Irl ; egy inggomb 4 kr.; egy pár kéxelil-goinb 15, ÍO, 30, 40 kr; egy tUsÖíéid 20, 40, «0, bO kr.
Díszei, divatos és hatásos ax új ri(koko-ék«xer, melyet a
Kelint elCsorolt áruk e tiabott áiou él Ily mtnGiégbeu ciakii ai alólirt raktárban kaphatók Mindeu. raktáron tartandó ciikkekiöl ixóló árjegyzékek Ingyen adatnak. Kgy Ily árjegyxék átol vaiáia iuiud«ukin«k érdekei.
/
FftfEDMANM A. diszbazárja Bécsben, Pratcrstiusse 20,
Rászedóstól mindenki (h átik! ^ipi
Azon nugyszámu hinlotinényok közt, uiolyok különösön órákra vonatkoznak, némelyek igen otiozomátan és azon számitássnj vannak kiállítva, hogy a vidékiokot hálóba kerítsék. Saját erdekében óvakodjék mindenki oly órák mogvétoléltl. melyeknél az eladó részéről kielégítő biztosíték nem nyujtathalik. A tőlem megvott ''órák totszés szerint minden időben ak^r visjzavétotnek, akár beoserdltotuok, mi a jolo a legszigorúbb becsülotosségni k.
| A^ŰJKO^ ciODAl I • | -
azon kitűnő órák, mrilyok két évi biztosíték mellótt adatnak el, következő csekély áron, nogv forgalom kieszközlése végett; oz okon sotiki no mulaszsza el az alkalmat, ily uélkülöz* hetién tárgy megszerzésére. .....______
Minden óráért Jótállás válláltatik. ugy mint órásoknál
Kgy igen nép hrouióra email oi ciimlappal 1 frt SO kr., ugyanaz finom eiaail-porvielláuból 1 írt 00 kr.. ugysnax ór ad ténel 2 ÍM HO kr, é li r e » » t fi v e I 20 krr.il drágább, axépen kiállított nagy alakú p o. c x e 11 á ii ó r a 2 Irt 80—3 frt 20 kr., ugyanaz igeu diaxei kiállításban óraUtéssel 3 frt íli>— 1 frt 60 kr., ttgyauax f e i t e t i i * á m I a p p a I vagy a r a u v k e r e t b e n, vajry ivajcxi í a r a''g > « ii/ny a I • órsllténel 6, 6, 7, 8 frl. .S a I o u-ó r a luonxból, llvegloritékkal • állványnyal 2—2 frt liO kr, nagyobbik 3 frt k''O kr.. I fit 60; eu-y leg ol.li oervexwtQ angol ultié-éri tokban i ébren tővel h frt; jól nabályxolt sváicxi >«ebórák 2 évi jótállással, cilnoi foflalványnyal, éi uj-arauy láiictrxal 4 frt 60 kr. Minden sxobának vagy teremuek dinélll •/.Igáinak a híre* bée«i ingaórák 8 napi jármüvei, vgy 30 hüvelyknyi bonul dlsxe* nektéiiyben; ilyen óra ciak járnidvel l''J fit, Utőiufivel 28 frl
pi^** A n o 1 zseb (> r a k ^tK
legfinomabb Nickei- vagy kiabatos (prheiiíou) infivel, fi évi jótállánal poutoi járáiukérl. Krek a legbiztosabb'' órák, melyek eddig kiálliutl.ik.
F.gy h í n g e r c h r o n o m e i e r 9 frt ,r>0 kr„" ugyanai arauynyal edxv« 10 frl f»0 kr., kri»tályüveggel 10 frt 60 kr., aian-.oxvn ll fit keiion borilékkai, savoiiet 13 frt 50 kr. ; ngyauax inegára-uyoxva 14 frt f>0 kr.; amerikai d u p I » z-0 r á k. kettős tnfivel, éneknek ára e^olStt 40 frt volt, mint csak 18 frl. — H o r g o n y••» r á k. diou-u-n kiállítva, kriilályüveggel 16 frt :">0 kr. — Angol m ö-órák, különlneu Unom • fáradaágoi muukáju filigrán müvei, darabja 20 frt: K e m o n I o i r, kulcs nélkül 12 frt 6n kr., ugyanasa legliiiiiiuabb iniuuié .r''ieii 14 frl, ugyanax legújabb kettői Ciiilályüveggel, ugy, hogy a gépeietet látni I. kei, anélkül, hogy ax óra felnyittatnék 10 frt 60 kr., ugyanai, legfinomabb horgony 13 frt 5<> kr. — II 0 I g y •• i ák liliom és diixei; dbja 12, 16, 18 frt. KxekjMj kivlll mindenfele, itt meg uem ueveielt órak olcsóbb-áron adatnak, mint máiból'', egy jó ixabálysott napéra irány tövei, xiubbsu hordható s mily ut.iii minden tnái óra igazithaló, 25 kr
Óralánczok talmiaranyhói, legújabb, pompás mintákban.
melyek a valódi arauylánciok állal lernmiben icm ixoritiatnak háltérbe, mivel n/ok minlábaii tlíkéloteieu utánoxva vannak * ax aranynin mindig me 1 db. rövid láiicx 70. Ih) kr. 1 írt -''i>- 1 írt 60, 1 db. legfinomabb mű 1 frt 60 kr, 2. 2.60 é* 3 írt., I db. honié nyakláncx. velencici, I frt KO éi 2 frl, 1 db. 60 , 1 db. valódi IS latoi exHil lánei. tűiben arauyoxva 3 frt 60, 4 Irt., I db. valódi 13 lato» li.<»ná nyaklánc/. 6 fit .riO'' 0 fit 60.
I.eg''xebb niintáiu SMlSaySk 60, 80 kr, 1 frl. 1 frt 50. Kmlények 13 lalos exüithőí 2 frl fiÖ, 3 it t. Kgy bokor ó r A fi ty el é k 6 különféle ekárutárgyból liO kr.
éi 3 frt
legfinomabb mfl 2 frt 60
Mindez ogyeiliil kapható: FRIEDMANN A. uj, nagy diszbazarjában liécsboii, ,1''ratorstrasso 20.
J á t é k á r u k és társasjátékok.
(londoskodva van itt gyermekek, ifjú éa öreg, nzegény és gazdag számára; oly dús választékban és olcsó árakon, a mint oz Hécsben több nem létezik, « találtatnak itt tanulók számára
tudományos játékok, valamint miuden korú gyermekek számúra ro|>|>anl válaaztékba;! érdekes társasjátékok.
ronipáfan ''''kitöltetett babák dbja 90, 6o, 80 kr, 1, 2, 3, 4 frt7: IcgnagyoMi ví.lantékban, mindenkoru • nemű gyermekek réixére, babák öltöxellen 10, 2''), 30, 40, 50, 80 kr. 1—2 frt; képes futkoii^ 1 játék M) kr, 1 frt 60, ''J frl, 2 frt 60, 3 írt, 3 írt 60 kr. Nyom-
.............dák hitükkel i teljes kénülékkel, felnőtt gyermekeknek 85 kr, I
liabák, hantig .1 molgóiejjel, kénél ée lábbal 70, «0 kr. I frt 20 kr
l.olleria és tombolajáték 20, 80, 60, 80 kr; harang él ka. lapái v il), 20, 80 kr. Dominó 20, 30, 60. 80 kr; sakk figurákkal I.30. 1.50, 4 frt; kugli (tekejáték) 10 20, 40, 60, 80 kr.iürelem-jálék 30,40. 60, 80 kr,I frt; ápiténsiekrények 20, 40, feo 80 kr, I. 1.50. .1 frt; kocakajáték 40, 60, 70, »0 kr. 1.20, 2 frt; munka-tanály 60, 80 kr. 1 frt, I írt M kr, 2 íjL pianók l.fiO, 2, 3, 4 írt.
Ilarioiiya, trombita, síp. dob, hegedű, gitár, mslodiunn, duda, harmonika, harangjáték s mai baugnvrek igen jutányoi áron.
Kiidedeknek való játnósierek fából vagy kaucióból 10, 26, SÓ, 50 kr ; különféle állatok bőrrel 6, 10. 1 írtig ; állatok term/neibdn kénitve 60 kr, 1, 2 frl. Mái jálnóaaerek 1000 féle válaniékban 10 krtól 4 ínig. Táraaijátékok 30, 50 t^fti) 2 frtlg.
Mindenféle képeikönyvvk leánykáknak növeggsl vagy anélkül 10, IV-í6. 45, 66, 80 kr, 1 frl. — A gyermekek mtndeu ok-tatái nélkül olvaini laniilbatiiak as uj olvasd- éi képei ixekrényék iegit«égével, dbja I frt. — Játnva m-gtanulják a gyermekek a külön kéiimunkákat ai uj munkáikönyvekből: 80 kr, 120,2—3 frt OftbilMft 50, 80 kr, 1 frt, 1 frt 50, t frt. Laterna nagika as iigVneveiett bSvöi lámpa, a legktllemeab id6töltéi mindenkoruakuak ábia 12 képpel 65, 86 kr, J frt 50, 2, 9, 4, 6 frl. — Kgy kis Uve''gessköi, úgynevezett ciodamadár, melylyel miriden madár hang-Ját tei ménethSn utánoshatni; eaen Igen éldekei jálékiter dbja ciak 25 kr. Angol mfiner-nekrényke megtöltve mindenféle bá»i-mfitxerrel 1 frl, 1.60, 2, 2 50, 3, 4 frt. kliebb gyermekeknek 26, 35, 60, 80 kr, 1 frt , KrObel-féU^itdnü játéknerek Onfoglalkoiáira
frt
30
20, 1 80, 2,60, 3, 4, 5 frtlg. Cslitoi jegyiő- é» borgolókönyvek
játékok és iátéknerek kalulyák-leányoknak, 10, 20, 40, 66 kr,
uiuilrával 5 kr.
100 különféle tanulságos ban nagy válantékban, fiuk s 1, 2 frl.
Meglepetett i mulatiágot nyújtanak a nagy vál.mtéku, nng nélküli-házi tüxijátékok, dbja 3, 5, 8. 10, 16 kr. Konyha, tllshely, lilálló, bolt, noba, bnloriatt.il i anélkül, gy< rmekninhái, 35, .60, 1 frl 20 ; penelyek 10,40, 3tTkr. AlválloHÓ játék, 20, 40, 60, 80 kr, linlllette 36, 50, 8u kr. 1 Irl. Kutóegér 60 kr. Kutó vasút 1 frt 60, 2 frl, 2tfrl 80 kr, gyermekéra tlténel, 36'' kr, olcsóbbnerll 10, 16, 20, 30, 40 kr.
''Pintoly, puiká, lövőixerkcieltel, 20, 40. 80 kr, t frt. 1 frt 30, 1 frt 50. Kard bádogból, 20, 30, 4o kVlg. ácséiból, 0<l kr, 1 frt 30 krig. Sokféle deleje* (msgnexoi) ^áték.xerek, melyek a vix-v ben a iqágusi irányasxeiint undo^álnak, I katulya 16, 20,30,60,
rkr. Porcieláu kávéi, Ihoái és ebédróedények, «0, 80 kr. 1 frl, frt 60, 2 frt, 2 frt 60. .
Igen mulaUágoiak minden kornak námára, a bfívénnek-rénykék. Kiek csinoa nép szekrények, U''ve különféle igen bonyolult bfivén ixerekkel, s eiek egyenkint ellátva utasitánal, o;y hogy mindenki köiinyü módon lioiko-fvle büvéaxdarabokat gyakorolhat. Kgy ily nekrényke a benn lariatinaiott tárgyak náina sserint 1 Irt 40, 1 frt 80, 2 frt 30, 2 frl 80, 8 frt 60.
A KIS BŰVÉSZ
A föld'' éi lakói, igeu ajánlható értelmeichh gyermekek námára, ax ogy földgömb tokban rsiidnerüeu kénllve, melyen a földgömji minden lakói nincs nemzeti öllöxékÜKbnn tünu''ok fel, mindegyik nevezete 3 nyelven aláírva csak 36 kr.
Allatok I;őrrel tartósan bcyrtfVa J)0, f>0, 80 kr., 1 írt, 1.60, 2 frt. allatok (erménctes hanggal, 00, 80 kr., I írt, 1.30, 1 50. 2, 2 írt 60 kr. Konik, fogatok, omnihunok s mindenféle nxerek bádvgból ynind lovakkal 30, 60 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr Bécsi lóva-Vul> v*»»«»k, hajók, 60, 8«> kr, 1 frl, 1 írt 00 kr. Pbotograph <fénvirdai) készülék, melylyel valódi fényképet ii lehet kénitui,
20, 40 kr. '' /
, t
író- é» rajzolószer. Kzzel a gyermek mindon clőtudoinány nélkül gyorsan Írni é« rajzolni lanulhat. Kgy ily mfiater, minden tárgyra kdlrfn 40,«TI, 80 kr. - Viié,játék 50, 80 kr. - Verseny.
1 frt 30. ^ Kérdéi és feleletek, Igeu élezel l.^lijabbb légpintolyok 20, 30, 70 kr. -r- llátul-40, 80 kr, 1 fr. 20 kr. - Bádog kardok 20 kr, 1 frt. ''
futáii játéit «IJ Játék 10 kr. -töllő ''fegyverek aciélbvil 80 kr,
A kia harexoa, igen ciinoi tökéletes fölixereléi, és pedig : 1 kard pórázzal, 1 fegyver s^uronvuyal, . 1 töltény tartó, l.ciákó, ez mindtisizo 1 frt 20 kr, legfin. 2.60, 3.W kr.
A bohóiat legújabb elmeixüleménye : 1 db. leányfog — Kinek vlnket, ax vakarja : 1 db. hátvakaré tüköriel tlj ciengőtáU''.abohócx gépezettel, igen mulattató karou bordó gyerekeknek 1 db. köxép nagyiágu, 26, 46 kr, nagyobb 65 kr -Bohóci nivarixipka, egy varga ábrája, dolgoxó tuikéjánál, ki, ha ntvaroiunk vele, ke>eil • térdeit moigatja 1 db. 60 kr.
Cr
fogó 6 kr.
20 kr. -
Az itt kövotkozó büvészcszközökkel egyes sxemélyokot vagy egész társaságot is igen kcllémoson lehet uiulaltatul. E műszerek oly eszélyoson vannak szerozvo, hogy ogyodül csak a tulajdonos birja a különféle varázsos sárakat felnyitni; nomavatott órákig olgondolkoshat anélkül, hogy eredményhez jussoo. Mind o mUszorok utasitássaí ollátvák.
egybe
Hogv as «ii|bsr u.|Ját sgy kalapon át dughasia. 1 db. 36 kr. Kgy kártya, s még sein Ismeri axt «enki. 16 kr. A kártyát táncxoltalni Unitom. 60 kr.
Kgy pémjegy •Itlloéis. 26 kr. .A varánüveg, vagy ax elapadhatatlan forrás, melylyel hat- A kocr.kaserleg, vagy minden titok kifejtéie. 76 kr.
A varáss kalapácr. Min.Un ütésrs .gy tárgy eltltnlk. 79 kr. féle Itali lehel kimérni 1 db. 3 frl 60 kr. A csodalabda. Hat egyforma nagyiágu ily labda
Z»eb-ttlsts«r| ki ssl felnyitja, egy arany Jutalmat kap 46 kr. A bovös motsár, melyben minden tárgyat ömeiáibatni, cienyhetS. 1 frt 30 kr.
2 palaesk . ebbe tasssm, melyikben van ? 80 kr. p. órákat, palacskokat stb. 2 írt 60 hr. . írószer; de hol a tinta ? 50 kr.
A varáu-pénrtárcia, mindig tslvs pémael vagy mindig A varátioi kocska, parannnóra fordul. 60 kr. öngvilkoi tőrrel, 20 kr.
Br.i. 90 kr. Ugyanas keltői varáiiMal. 1 frt WO kr. Mi f4U ssln esT vOrOs ét tOld! egyik sem. 80 kr.
A varán-nlvartárcia: hoí a sslvar 1 46 kr. " A bllvéis itekréuye, molyben minden eltűnik de vimahiva A megieinmiiithetlen nlnór: es a kfliöniéif elSlt nélvair-
Kolumbm tojása i kl tudja felállítani ? 86 kr. l,n»ét inegjelsd. 4 írt. a«lva, mégia mindig egén marad. 65 kr
Kártyásán hot legyen a kártyát 66 kr. 8salsgraklár a sióiban. 26 kr. -v , . A varántölciér, vagy a leheleüeu lílietővá teendő. 60 kr
A tánosoló kártyák. 40 kr. A ssaporiló mdner. 1 frl 20 kr. _ A persely — de hol a pé.u V 25 kr
fBJ* Még sok különféle ily mflsterek vannak, de hely ndke miatt itt nincs megnevezve. HV kiég ssámtalan ilyféle Játékner 4* társaijáték, melyek itt ninr-enek előadva, haionló árakért egyedül csOc alílirt raktárban kaphatók. Ai igen érdekei árjegysékek ingyen adatnak.
FRIEDMANN A. diszbazárja Bécsben, (Praterstrasse £6).
666-1
\__
•■ 3\Tylltté>r/)
Egy gyógyszerész gyakornok
kedvező feltételek mellett felvétetik Tomc8ányi Ferencz gyógyszerésznél Szt.-Gothárdon — Vasmegyében.
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott fiu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál.
tivógy-Nxcr oh kOltnéK nélkül minden betegnek erőt ad HevíJcNtlére 1>u Barry Londonból.
•) K rn»ai »Uli kAalftttekért falelft.aég.l nem vállvl a Haerk.
('''' kíll<let«tt.) A tinóm Rtvaluciort du fím ij dju<yóyy*2«r meggyógvit minden kórt, mely ;yógyszorekkel daezolt, nevezetesen: gv.. i -ír, i lug, mell, tüdő, máj, mirigy, takhár tya, légzési, hólyag és vesebántalmat, gumó-k-irt, szédelgést, szilkmellUséget, köhögést, emésztési gyöngoségetpuorulást, diarrhöat, álmatlanságot, gyöngeséget, aranyért, ^izkórt, lá/nt, aszkört, '' vértorlódást, fülzugást és hány .Isi ingert még''terhesség idején i», diabotest, busk .morságot, sovány kopást, osuzt, sárgaságot n 72,0 Ml gyógyeset, molyok mindon gyógyszerrel dic/oltak ; többi közt bizonyítványok pápa .1 s/ontségétöl, gr. Pluskow udv. marsaitól, de B -elinti tuarquisnólől. — A húsnál táplálóbb lóvén, a Rovalesei&ro felnőtteknél és
melyben 9 évig borzasztóan szenvedtem, s mely .minden orvosi kezelésnpk ellenállt, ki-gyógyított, s ezennel''forró kószöuetoiuet küldöm önnek miut folfodozőnok a természet e be-esés adományaért. Örüljön minden szeiwdő. A mire seutini gyógyszer nem képes, azt teszi Dii Barry Uevalesciórjo, in ''y akkor sent volna tuldrágii, ha aulyát arany nyal mérnék. — Tiszteletiül Spndaro C. * '' (fi. i''lébszolcuuzékben ''/, font 1 ft. &Ü kr, 1
font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 60 k. fi Int lü It. 12 font 20 ft. 24 font :itl ft — ltovaleseiére Oho-colatée táblákban 12 csészére 1 ft. fiü kr f 24 csészére 2 frt fii) kr ; 4X esésZéro 4 frt fit) kr ; poralakban 12 csészére 1 ft. fit) kr, 24-re 2. fit) kr. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft. 2<JS-ra*) ft.
Dunafoldváron Nathera Pálnál, Károlyfövárott Ijrilli F.-nél, Ntiyy-Kaniatdn Lovdk Kdrolyndl-Érsekújváron Conloguer Ignáuuál, Székes-Fe hérvárott Dioballa Uyürgynél, Vorsoczen Fischer Mórnál, s minden városban s gyógyszer, fűszer, és csemegeárusokuál.
— Figyelmeztetjük a t. cz. közönséget lapunk mai számának hirdetési rovatában levő Ujlaky, Ilirschler & Ha alsó domborui faraktárára, mely a Dráva mentébon a legnagyobb.
gyormekjknél fit) szerte megkíméli a gyógy- 576 ra 36 ft.— Kapható > Barry du Marry és szorek költségeit. t-rál Bécsben. Walltisehgasse, Nr. Pesten Tö
Castlo Nous. Alexandria, Egyptom. 1SÖ9 rilk Jótt*f gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-mart. 10. A finom Kevalosci&re du Barry en- stJtdternél, Alsó-Kubinban Tvrolor és Sclile- 1
gémet egy igen makacs idült béldugulasból, I singeméi, Dobrcczenbcn Borsos Ferencznél, |
.Mezei gazdákat és K"idna^K-hnrn talt érdokolni fogja, hogy ifj. WeÜ Moritz Majna melletti Frankfurtban a logufabb .gaz gazdasági gépekről rajtokat és lopásokat illgiftt küld meg, valahányszor uj gép ioltaláltatik. Ez iránt csak egyszor kell ót tudósítani, s a kivánt rajzok ingyen küldetnek meg.
H
El
T
£C
H ..SZEGÉNYBŐL LESZ GAZDAG JÓ SZÁMVETÉSSEL" |
H>•"»• és Inalva aegiio minden adna-vevéamU kftlve ttiucl 1 rtlmWppel j(ra hl) kr.
LENORMAND,
a híres czigAnynd Igazmondó vstóksrtyéja
atlnexetl kártyával, magyar alálráaval éa ai.lveggel. Ai« .r«0 kr.
nHadtérszolgálat44
l."A) lapra t.rjrdo katonai tankOnyv ára 40 kr.
Postsl megrendelések sionasl ts''jeiitletsek -Jm
wajdits Józsi:r.
Mint a legjelesb
s z k p ITO-SZ E 11T
ajánljuk
I). Lnng óvszer-kenőcsét (Práservativ-pasta.)
K»en egéaten ártatlan természeti anyagokból kéaxitett szépítő szer nem vegytani kétzlilek, n őrnek armmi módiin avoi áitalma<. a axéit a I" „-Irlir.li inegnvi|gváa<al - kiiilii-''í eredménynek bixtoa bisonyilii«ával ajánljuk hwnnlati i. i
Kten jclea óvsier-kendcs h.iaxiiiitatl:il ''van a li"iro nésve, kUlnutix.u arcioa, nyskon éa kezekeit, gyógyítja axonnal a ligieljeab hixonyilékiiyiljtáa melleit eg,''»«nii ú tiilinatlnnul a bűi minden tliztallanságát s kiütéseit, epen ugy eltávolítja a betegsegeket, vagy bú által elóldezett ranzeokst, sebhelyeket, rlpactottsgol s a test redózetél, a teslszlnt szeplőtlen tisztára, puha- s ruganyosra s az sggkorrs is fiatal, egeiztéges színre
Idill eló. Tulajdona, hogy linaonló axer int''-g lom«. .....tv t>irii
tAkrlyri««.''<g.-i odáig vtária volna. Az eredmtay csudálatos és ■eglepó, ugy hogy minden további dicséretei feleslegessé tesz Kgy tégely ára haianálati ut..*itással egy Ott X ft.
D. LANG arczfestók-kepöcse
(„Schmink-pasta(lJ
bir mind ason ffntelib neveseit tulajdontág.ikk il, • a bőrnek aaonnal egémen ártatlan módon teimóa/etoa, tinóm a gyiingéJ fehér vagy verea átint knleabnAa | a Itöihn telieaen lálhatlan a folalmul min len eddig látcső ily neiuUcket.
Kgy tégely ára fehér vagy veict ''2 it o.< é.
FöHzalliíó rakhely nagyban é.s kiüsiben
egyedttl feltalálójánál van
D. LANG ^
lléoabsn, Uurggaaae No.
l)r. lleinczmaii Á^ost.
(«4»-t) Orvos ós sflbósz tudor szemísz és szülés
ni. k. honvéd dandár orvos
lakik N''agy-Kanizsáu, (iábor-uteza, Herényi féle házban 986. szám (olatt, ajánlja beteg-látogatásait a t. <% kó-/.önségnek helyben és vidéken, lendcl naponkint délelőtt 11 órától 1 óráig és délután 2 órától fi óráig.

V.
Ki. •• #t • . o s z o 11 o -1 r a t
nz
Anathevin-sz^jyiz
gyógy hátasáról
POPP J. G. urnák. es. kir. udvari fogorvos ltécsbc^-Stadt. Bognergassc Nr. 2.
Alólirt önkényt és örömmel tudatja, miszerint t<ipl<f, köntty^H vérzli inyr, valamint imjd fogói, ilr. I1"!''!'' ■/• (>• be .''sí es. kir. udv. fogorvos ur Anathrrin t:djvi:tn*k haszirilnt i állni a/. íny ismét visszakapta természetes sziliét, u várz<- t" kéletesen megszűnt, a a logitk előbbeui szilárdságukul vU.''. szanyi.rték, mért is leghálásabb köszöneteidet nyilvániioiu. vi
Egyúttal teljes beleegyezésemet adom arra, hogy jelenj iratom tetszés sseriut bas/.náltassék ful, hogy Igy az Anuthü rin.tznjrig gyi''ujyhntnta a s/:ij és foglutjban szenvedők előtt tökéletesen ismeretes legyen.
Kaudum. (fiOÍ.~i
Mr. H. J. de Carpentler.
Kaphatók: Nagy-Kanisaán : Helni Jóatef gyógyaae., ltoaen|ierg Koaenfeld, Welitch, J. éa Keaselboffer J kereakedésében. -- l''ápán Tacbepen J., Keatthelyrn i PHatterer grógyateréaa, Minger M. Weiai /ala. Kgerategi n : laóó Fi, gydgyaisréa*. Kapr-metán ; Werli gyógy, •teiéat. Varaadon.: Ilaller gyógyateréaa. Sllmi g. n ; Dorner Kajet. Mioin liathelyen; t''illieh Kerenes ea Itmlolf gydgytter. Ilatár/írvidéki St.-Oyftr gyftn. Flbic K. C. Veatprémbcn : Meyr Tnt/kau. ugy Omhard Tivada éa Aa inál.I— Kiékeafehérvárott t l.egmann A. Itraiin J. gyógyaa. l.ovaa< Ifeténybcn: lleialer gyógyat. Kaloeaán : Horváth K. gyógyateréax^Keca. keméten ; Milhofcr éa Machleid gyógyat. Pakson: Flórián J. gyógyax HKrmenden : Horváth J.Son tenrend gyógyu Kapoavárott: Kohlt J. BOgl, Itelua ét ttchrSder |{yógy«i. 8xeg«<ári|; llrabiay gyógyat — Kotiyhiiádoii t Kramolin J. Kxigelvárotttllarwarlh, Salamon gyógyat. — Kaján : Michitsch Ht. éa llertfeld tiai, ugy llertog Igoáotnál. - l''éeaett: Zsolnay W. éa V„ Xárh, Hipnkh gyógyax. Kárádon: /adaliánaxky gyógyat Uareasllbsnt Kiaa gyógyxa. Tolnában i (IrafT gyógyax. -- iMnafBld várott Lukács gyógyax. — 8xent-Oy0rgynn : S''ftthlg — Alad-Lendván, Kia^. gy.igyax. — Kahoncson: Simon gyógyaxeréax utaknál.
A kcsfcthtílyi vnnnt álloináfítól l f/i <5r»
A komáromi „ n 2 '' ^
'' • ■'' *
távolsá^rft fokvö sármelléki községben 800 mázsányi élőfü széna jó minösdgü s/.«l-litásrn nlknlmn.s nem különben 400 kereszt buzaszalma sznbad közből olndó.
tfgyszinte ugyanott több ezer darab
nyárfa 5 li évesek kiülíetésre alkalmn-
/
sok megrendelhet/ík.
Krtüke/Hiotni H. .J Sármelléken cziin alatt post restaiit.
Keszíhély.
■ ^ .JHHMHHMnaBM
\ ödorin-szá
VÍZ.
Többszöri tapasztalás bizonyíték! után bátor vagyok mint toilettnSzert c valódi illats/ijVizet a reggeli fogpor és fogpasta helyett méltólag ajánlani, nem kü-í lünben gyógyhatásánál fogva erősíti atfogizmot, eltá-^ vólitja a már jelen lehető izt (scorbut), kelléíwtlen bilzt, megszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek, melyet a t. cz. közönség egy szMviztól követelhet. Ara használati utasítással r70 krajezár.
Megrundflhutő kézpénz tizetéíK. vagy postai utánvét mellojt
Kalivoda J&noi
gyógyszerésznél, Letcnyén, Zalameg)*e.
W* Csomagolásért 10 krajezár ezá-'' _mittatik. (618-20,)to
\
Kifejlődött tüdővész
• « • _ . , ,
teljesen meggyógyítva. <ö"~1)
HOI F JÁNOS udvari szállító ur központi raktárának
ltécs, KUfütnerrlng ll.
Tekintetes url Nóm 2 év előtt tüdógyuladásba esott, c midón felgyógyult, óazrovottom-liogy a rósz- és tökéletlen gyógyítás következtében (Odövéat fejlődött kl, a minden nl, kulllinxott M-uély dui-zárn niindlu ijeaztöbb mérveket ölt.
Nöm láthatólag inegfogyott és kéUégbooséssol néztem azon pillanatnak oléje, melyen engem s kis gyermokoit elhagyja, e reánk nézvo oly borzaazló időpontot már előre kiszámítván.
Ekkor tekintetem ai üu nialátn-kívoiint hirdetni -nyére ««rtt.
Mint « vlibefuBo, aki iiiegitlcntéae végett hihIiii«hz«IIioz knpnaikodlk, n>ul-tniu e aier utáii, melyben ulolaö reiuéuyeinet, ni utolsó uieútó horgonyt Inttatu,
éa t unlnnkot rendclleiii belőle. . ....
A. gyógymód elején elnlvó lámp.tbni lianoiilitó uőtu, Hieiulaloiu.tat eröaödött n végre tökéletesen itumcyógyulC «» én éa gyermekeim örömére. » e« idő óta a legtelji«b eginz-égnck örvend. Az eredmény l^teii után a uialNln-klvuiialuak kö-•.tölthető s azért «- minthogy azután ón estem tildőgytjlladásba, és alig menekültem meg a haláltól — most állapotom javulván bizalommal tokintok a« Ön maláta kivonatára, s kérem önt nokom postai utáuvétollel 30palaexkot maláta-kivonatából küldeni, s podig vasúton Lombor- '' gig s innen Dolináig. Midón önnok nőm betegségében la,nyitott aegélyeért mely haln-•uat klf jezeiu és óhajtva várom a mogrondelt AO i>alaozk megjövotolét, maradok teljes
THEINEH FEUENCZ, cs. k. aófC.de-tlstf.Kigy.l5.
1)0
I i na, l«7l. aug. 2-4-én. ^ ,
\ng) -knttizHnn, valódilag egyedül W a j d i t» J ó « s o f kereskedésében kapható.
FIGYELMEZTETES.
'' V ,
Gr o m 13 o a „EJ r ő B 1 t ö 1 t a 1 r
a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
-s- - *
Miután a munkások mezői munkák közben többféle okokból hasmenést, vérhast, görcsöt, hányást, cholerát, hideglelést szoktak kapui, mi őket rendesen l^o^fií időre munkaképtelenekké teszi: mindezen bajokat
Gombos erősitő-itala
« * ,
'' v állal oly gyorsan lehet megszüntetni, hogy a szenvedőt még a munka színhelyéről sem kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok helyett naponkint két kanalat foglaló pohárban adva, a munkást ép erőben lehet megtartani.
Pesten főraktár a tulajdonosnál kalapiítcza 8. szám alatt.
(028-8,H)

gőz-, \ iz-, igásmarba és kézQitV zj''t szamára i)5 frttól kezdve. Ügynökök kerestetnek. Itajsok és kimutatávik kívánatra iu-j.yeu küldetnek.
(ftí«i-a.7)
WEIL MÓRICZ,
ifj. Frankfurt a/M.
Ház-eladás.
Sümegen, a belvárosban a 19. szám alatt jó karban levő úrfiak- melyyit egymásba nyiló szobából,egy előszobából, tágas konyhából*a ház alatt 4—Ö00 afcó boíra való pinczéból áll, téglával kirakott padlással és cseréppel fedett totóvei; — (továbbá a tágas udvaralján levó melléképületben, van külön egv szoba, konyha, pajta, két istálló cseréppel fedett tetővel, még is külön zöldség-pincze, kut, virág, és konyhakert) mind együtt szabad kézből cladatik.
A venni szándékozók, akár.személyesen dij nélkül; akár levél által ( jr ft. 15 kr.-válaszdij beküldése mellett) Balogh Alajos h. ügyvéd urnái (lakása Sopron, szinház-tér 2. szám sajátház) a vételár s a fizetési feltételekről tudomást szerez
hetnek.
Esetleg az Örök adásvevési szerződést is megköthetik, 8opron, 1871. szeptember 29-én.
(6i«-»,3)
BALOCJ11 ALAJOS
b. köz- éa váltó-ügyvéd, mint az eladó tulajdonosok meghatalmazottja.
Ujíaky, Hirschler és fia
fakereskedő társulat
ALSÓ-DOMBOltUHÓL utolsó posta KOTTORI
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cy. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, ^ n jnie,fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi e nemű megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik; mire nézvo midőn a magas uraságok sa t.cz. közönség további bizodalmát kérnók. ajánljuk
Nagy-Kanizsán. SCIILKSINOKU GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat. _ , ^
Teljes tisztetettel,
tjlaky, Hirschler & Ha,
(529_29) <• fakéreskedók.
LÓ-ÁRVERÉSI HIRDETÉS.
Csokonyai urodalomban Somogymcgyében, a ba-bocsai vasiéi állomáshoz ogy órai távolságra, gr. Széchényi Imre ós Dénes urak méneseiből, Csokonyában oetoberhó 19-én, 1871. tartandó nyilvános árverés utján
46 nehéz, és könnyű faj,
különböző nemű, és korú számfeletti ló, azonnali fizetés mellett el fog adatni.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
• - ► . .
Központi szállítási rakhely a „Gólyához" czlmzett gyógyszertár Bécsben.
Órán: Tapasztalván, bogy az onyéimnok szóról szóra utánnyomott, sót a közönaég ámítása végott hamisított névaláírásommal ellátott használati utasitványokkal árnltatnak Seid-litz-porok, a o végett a kül-alak hasonlatosságánál togva saját gyártmányommá) könnyen felese-Teltethetnek, ezen liamiaitványok vásárlásától azon megjegyzésselNóvok mindenkit miszerint: „<ix általam késxltett SeidUtx-por minden katulyája fumonló késxUményektöli megkUlönböxtetMll saját Védjegyem én aláírásommal eUáim.
i\tn egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utaaitáa minden nyelven. E porok rendkívüli s a logoltérőbb esetekben bebizotjyult gyógyhatásúk által minden eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanul az első helvot foglalják ül; mint azt »ok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy o porok rögzött szorulásoknál, omészthetlonség, gyomorhévuél, továbbá göroaök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogfájdalomnál, végül bysteriára, búkórra éa huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, s a legtarlösb gyógy hatást orodményezték.
llaktárak Nagy-Km\l**An: Bolus J. gyógysz. Lovák K. gyógysi. fessel hoffer J. éa Ko *
senfeld r. uraknál
Bslováratt Lskovlcs 0. || Marnallbaa IsiU Nándor > ''
Csáktornyán Kárá.t H. I Bánok-Sít.-pyórgybi Fibios J. Kyógyu.
K6siegen Ciacslnovlu Istv. gyógym. 8iaabathelyen f''lllch K«
Kapoivárótt Kr^l Nándor gyógy*.
Kulm Jsksli Kerrtztea Hri-yrr Jskab ti«i Kspronozán Warlí Nánd. gyógvA Letcnyen Ksllvods J. gyógyít^
r''«r<inct gyógyít.
Sopronyban Me**y Andrá* gyógyít. Zágrábba* MiticlUrh Z». gyógyít. , Ceylack J. .1. ffy^gy**. , Urw«l«« Pr. gy&gyn.
Ezen ezreknél kapható viég: (644-62,27)
A norvégiai Horgon városból való legtiaztább éa leghatályosabb
valódi Dorson-halmájz^lr-olad.
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt. Minden üveg, máa halmájzair-olaj-fajtól leomló megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-balmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhntással van; mog^yógyitja a legelidültobb köszvény- é» caúszbajokat, vala. mint nz időszaki börkütegeket.
Ezon legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb
egybegyűjtése én kiválogatása által nyeretik, éa átalábitn semmi vegytani kezefés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban vau, mint uz közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A.. gyógyszerész és vegyész Bécsben.
mam
(648 3,3)
Az uradalmi liszte.
A HAJ KIHULLÁSA'' M EG VÉDVE!
Evekig tartó fÜrkéazé^folytán végtére sikerült nékem egy
haj- és pikkelyviz
feltalálása, mely által már 4— 6-szöri használat után a haj klhullána, valamint az oly igen kellemetlen pikkelyek képxödéne minden korra elhárittatik. ■ » Egy üveg ára 2 Irt., postáni küldéssel ló krral több.
Kapható a feltalálónál DEM AL najfoarásznéil
Bécsben, b káros, (Johannesgassv Nr. 1.) Megrendelések a vidékről azonnal teljesíttetnek.
Köszönet elismerés.
On baj- és pikkely vizének ötszöri használnia után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem hullott ki, mi annak javulását lényegesen olősogiti. Ennek f< lytán ezennel alkalmat veszek Önnek köszönetem s elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelotlol PftlflL J.
(400—1G) , « ntfldlingi ci. k. »/.»l>. v»«- i» irciöntCdo k0iiyrviv3j«-
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindonfélo ehlgnonok, eoffok, hajfürtök stb. a Uhotő logjutányosb áron kaphatók. * Alhajak urak rénxére tökéletes hasonlatosságban készitetnok.
Demal A., hajfodrász.
Ilnktái v*n Pesten,-Tnrftk .tdkirf urnái, klrálv-iltrz* l.\ Le mberQ-l>rn lturkrr 8. urnái.
A bécsi általános varrőgépgyár
(Wien, verlétngerte Opern&asse Nr, 5.)
igazgatósága elhatározta, miszerint N; Kanizsán és környékén nem fog ügynököket tartani, hogy a t. közönség egyenesen a gyárhoz forduljon megrendeléseivel s ezáltal
a gyári ár előnyeit élvezhesse. A legutóbbi időben történt nagyszerű
ÁRLESZÁLLÍTÁS
(847-0,3)
következtében a Wheler Wilson, GreiferfÓle varrégépek ára mindennel a legtökéletesebben felszerelve és a következőleg ellátva
12 tű, 4 érez és 2 fa czérnatartó, 1 aczélból készült szabadalma- ~ készülék egyszerű varráshoz, 1 tű-mérték, 1 fonal-olajozó, 1 fonal-
zott szegélzző, 1 számjegyzék szerint igazgatható szegélyzó, 1 máso- B^ 5 kereső, 1 olajos kanna, .1 fénkő, 1 tú-kulcd, 1 sróf-kulcs, 1 hasz-
dik tűzéshez való aczél-lap a vastagabb szövejek varrására, 1 üveg fV^B nálali utasftás rajzokkal, 1 szalag felvarró, 1 szalag szegélyzó, 1 körző,
a zsinór beszegéséhez, 1 üveg schutazirozúsra, 1 üveg-készülék a t zsinórzat felvarására, 1 üveg-készülék vékony ránczoláshoz, 1 üveg- c
~ vonalak a vattázás s egyenes varráshoz. i
forint
Tekintetbe véve az ily leszállítást, a t. közönség ugy hisszük átfogja látni, hogy ily"árakat csakis készpénz-fizetés mellett szabhattunk. Mindaz által megrendelések alkalmával csekély összeg beküldése után utánvét mellett küldünk,. Tévedések elkerülése végett leveleinket pontosan itrv kériiik ezimezni''
ALLGEMEINE WiENER NAHMASCHINEN-FABRIK WIEN,
verlángorto Operngasso Nr 5, hinter dem Heinrichs-Hof
W^jdiu József kiadó, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtónyomást Nagy-Kanizsán.

Nagv-Kani/sa, 1H7I. oHoImt
43. szám.
Tizedik évfolyam.
/
(a zalamegyei gazdasági egyesülőt hivatalos értesítője.)
Kiterjedve SOPRON- és VAS&EGYEKRE
í ''. Vegyea tartalmú hetilap
a sy.éplrodalom. kereskedelem, ipar. kmiIíszíiju (iidoiiiany és művészei k0réJ>öL
_■_ ._ / ■ • \
\
* A
MejrJelenllc: mladta itowbtlon, •«<•» • lytkrta Mátftl vagy két irón. •»a«ck«-*stol Iroda r* kuulu Itivalal
Wl.inlTN .It''irJIKK kanjvkaroked.''aél.in,
j ) Előfizetési föltótelek:
háalina hordáa.al t* vidékre pnatán kttl.lv• fiféaa ixim : • * fii kr.
Kél evie 3 . — .
» y.% .'' ír* • i Í .''ni ,
i
. A liat haaáboa p«tit aorért l-a«<tr 7 kr. Hutnr •*• éa mindtn további bciktaláaért .''» kr.
Itélyej.lli minden egvea liaiklatáaérl .1*1 ki. v .Nyílt tír«a*
eg> petil «.»r heiklaláai dija l.\ kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaalma: K''ADÓHIVATAL. KMZtittlyM: PUI,T .IANOS. P««Im: /.KlHl.KIt M. I.ANll I.KOI''OI.O, MlNOKK HANI>o|{ Btoikta: IIA V8KNHTKIN A VO0-I.KK, MH4MK Hl l>a n.K. OIVKI.IK AI.Alns éa NAi"n.Krt IIKKMAN

Anyagi jövöuk.
Magyar hazánk szellemi nagyságának N/ép jövőt jósolunk, a közműveltség terén felmerülő ''minden legkisebb mozzanatra egész önérzettel liivjuk fel a nyilvános közvélemény elismerését, de nem szabád megfeledkeznünk azon hatalmas tényezők egyikéről, mely a szelletül haladás tltját ögyeli-gíti, a közműveltség felvirágzását támo gátja, s> a magyar nemzet tekintélyének emelkedést elősegíti. Kzen hatalmas tényezők egyike az anyagi vagyon. Az anyagi vagyon erőt, u szellemi műveltség tekintélyt, s e kettő egye.sUlésc hatalmat, valódi nagyságot szül.
Igaz, hogy a szellemi műveltség alapja az anyagi jólétnél?'', e.sak szellemi képzettséggel lehet előmozdítani az ipart, virágzásnak indítani a kereskedést, felkutatni a jövedelmi forrást és értékesíteni a termelést, de csak akkor, ha a szellemi haladás c/V''K jának megfelel,s az általános művelődés szakképzettséggel párosul. Tekintsünk szél a mi-'' veit országok ipar- és ftzletvilágában s tapasztalni fogjuk, hogy a szellemi képesség az éghajlat földrajzi fekvés- és természeti hajlamhoz képest minden miveltehb népnél bizonyos iparág üzésébefí találja kifejezését.
A schweiczi hegyes vidékek szorgalmas lakói fából készíteti s ezifra faragvá-nyokkal ékesített faliórákkal látják el a különféle népeket. Olaszhon iparának egyik főágát a selyemtermelés képezi, lielgium-ban a csipkekészités nevezetes jövedelmi forrásúi szolul. Francziaország borai világhirftek, más népek faáruk készítéséből ismét tuások szalma fonásból teremtenek iliaguknak jövedelmező Üzletágat.
. Kz általános, szétiekintés ntán fordítsuk figyelmünket szorosan Magyarországra s lássuk tuifélo foglalkozás képezi Magyar-
ország jelentékenyebb jövedelmét vagy minő irányban kellene Magyarország munkaerejét kifi jieni, hogy a hazai terményeknek külföldi piuezot, hitelt szerezhessen, s ezzel a nemzeti vag ont gyarapithassa.
A magyar ember mindenfelé azon panaszkodik. hogy n hazai termények a külföld részéről''igen csekély \ agy semmi figyelemben sem részesülnek, hogy igen csekély vagy seiumi kivitelre ueui sxáiuithatnak, s így a terim lók kénytelenek az értékesítésnél csaknem kizárólag a helfrddi fogyasztó közönségre szorítkozni,és ez általános panasz teljesen jogos, a p.inasz között azonban le lehljük először azt, miszerint hazai productu-iiiainkiit természetes i''gyszcrüségük lton akai-jitk a külföldi czels>.or(lbb kezeléssel és tökéletesebb eszközökkel létrehozott produc-tuniok mellé állítani s így igen természetes, hogy hazai terményeink a külföldi nemesi-tettebb termékekkel a versenyt,saszakértő killiöldiek bírálatát nem állják Iá, feledjük másodszor azon körülményt, hogy ha a termelés elkészítésénél egyesük törekvésű igyekezik is czéls/erü újításokat meghono-sitani, általánosságban még sem tudunk annyit elóallitani, mennyivel saját szükségleteink fedezése után a világpiaezot is folytouyosaii elláthatnánk.
Innen van, hogy lermelésünknél a külföld igényeit sem a minőség-, seui a mennyiségre nézve figyelembe nem Vesszük, nem vagyunk képesek a világpiac/ figyelmét magunk irout felébreszteni.
'' Hazánk hegyes vidékein különféle izü s a magaucmébcíi évenkint kitűnő borokat szüretelünk, ámde hazánkban alig létezik a szo-szoros értelmében vett borkezelés, a kik pedig erre kissé nagyobb gondot fordítanak vagy nem találnak követőkre, vagy annyira eltérnek egymástól,hogy majd minden szőlőbirtokos borát uiás és más minőség jellemzi,
s mert a magyar huroknak egy általános jellemző sajátságuk nincs, a külföldiek a magyar hurokra azt mondják, hogy nincs karaktere, miut van pl. a rajnamelléki s más nevezetesebb külföldi boroknak. Daczára tehát annak, hogy szőlólegyejnk évenkint jelentékeny mennyiségű lort szulgáltatnak, hazánk fojuvedelmi forrását a bortermelés még sem képezheti. Ha e melleit még meggondoljuk azt, hogy a kereskedés felvirágzását akadályozza a roppant összegekre rugó váinatlo. mely a birodalom határain a kivitelt és behozatalt egyiránt sújtja, hogy iparosaink nagynhb része többet foglalkozik a politikával, mint saját s/akiuájával, hogy Magyarui>zágnak máig sincs tengeri közlekedése, ha mind ezt meggondoljuk, azt kell hinnünk, hogy hazánk anyagi vagyouosodá-sát előmozdítani lehetetlen, hogy a magv.tr nép elszegényedését megakadályozni kép.e-lenség, s hogy népünk szotim: n jóvónek néz elo. t''bbeli aggndalmaiiik azonban azonnal el fognak oszlani, mihelyt Magyarország éghajlatára, földrajzi fekvésére és talajviszonyaira egy tekintetet vetünk.
Magyarország mérsékelt éghajlata, a természet áldásos működésére kedvező fekvése, s különösen a. termelésre alkalmas talaja biztos ujjmutatással szolgálnak '' azon foglalkozásra, melyben Magyarország csaknem egyedüli jövedelmét talalta hajdan, s mely első és fő jövedelmi forrását fogja képezni ezután is. Kz pedig nem más miut a JvUhniveU''**
lla a nemzeti vagyonosodásra irányzott törekvéseink súlypontját a földmivelés tökéletesbitéséro; fektetjük, ha a munkaerői az okszerű mezei gazdálkodásra fordítjuk, Itt a szorgalmat a növénytermelésre irányozzuk , akkor hazánk anyagi állapota, fényes Jövőnek néz elé, akkor nemzetünk anyagi jövője is szilárd, biztos jilapokou fog
nyugodni. Nemzetünk elszegényedése ellenben azon pontnál fog kezdődni, melynél a földmivelés,a mezeigazdálkodás.a gyümölcstermelés és konyha kertészet tökéleteshitésén munkálkodni megszültünk és azt elhanyagoljuk. Vegyük el a nagy magyar alföld kiterjedt rónafüldjének termékenységét, s akkor tönkre tettük hazánk egy jelentékeny részének vagyoni állapotát. Fosszuk meg a hegyes vidékek lakóit a gyümölcstenyésztés-a gyümölcsnemesitésro irányzott szorgalmától, s akkor előre megástuk sírját az anyagi vagyomisodás lehetőségének.
A gyümölcstenyésztés a földmivelés egy jelentékeny ágat s a jövedelmező iparag egy jelentékeny forrását képezi és mégis tahin éjien a gyümölcstenyésztés azon művelési ág, melyre eddig hazánkban a legkevesebb figyelem fordíttatott. Hogy a gyümölcstenyésztés mily nevezetes tényező a nemzeti vagyon gyarapításában, annak bebizonyítására számos külföldi igen szép példákkal találkozunk. Az 1 SGö.évben Csehországban millió gyümölcsfa 4.600,00o frt jövedelmet hozott, miről ez ország hite4 les statistikai adatai tanu>kodniik;sót hazánknak nem is épen a legkedvezőbb talajú vidékein egész családok, egész községek és vidékek főjövedelmét a gyümölcstermelés képezi.
Nagy-Kőrös és Kecskemét városok például a gyümölcsből évenkiut l,500,00o frtot vesznek bo.N.tgy- Kőrös csupán meggyből" évenkínt'' 30,000 mázsát szállít külföldre, mázsáját 510 frtba számítva, mely 900.00(1, frt. Kecskemét lHt>7-ben csak sárg t baraczkból .''100,000 frt jövedelmet
nyert, s á mi olv fényesen* sikerül ezen • • • ^
nagyrészt homokos talajjal biro Városoknak, miért ne sikerülni) a termelésre alkalmasabb talajú vidékeknek. Zalamejtye változatos alakja, hegyes-völgyes tájékfii, nem csupán
T A HjU Z A.
. >'' '' ♦» -Az én rózsáin .. ♦.
»
/
A« én ió»aáín halvány alak, ,
Halvány, mint egy frliér e.illag ; Vtégia olyan aaépen ragyog, Jlogy miudrnUlt árnya va|(y»k.
lt«(«S|r/>n*n kiWfljin <»t : ItaKyuKáaa lelkfml)* nőtt ! M^ly«n éraem, lio^y nélknl.'' .Srke.n mindrlt aötél Irutir.
Nyíld virág édta ajka, Kgy kla tava*.a moaoly* rajla ; CVikjaitül ágy r«a(k«lck, Mint a méafii kapott gyermek.
t Ily niáiaor«a édeaaégc t Káaaédnliik ktbaléía, 1 ,H mennyet hoa a tündér álom, Vagy tíll emel o világon.
H olt aa lalen atine előtt Mondnuk el egy aient e.küv.tt t llngy mint a «<ép ég feletlUnk, Oly véftrlen IMI aaerelmllnk.
IIA.lUATt''i KÁSHOH.*)
•) T. mltnkatáMUak. ♦ alépUl>*l*íí«
érivlm. •Iltii n*m k trellluV al InálKMliét. ka t. »Waa..
A sárga liliom története. Seper-N&oy Cornéliától.
(Kolytaláaa éa vég«.) , ''

Klaö volt ö mitit róiaa a virágok köxt, de, mert máat i» aíépm-k nem akart maga mellett tilrni, irigyaégln''.l kívánta a liliom alakját. — ..Most ám''tűrje, mit trtrnio kell- igy a««ogiak a kia azende virá^ti-atvérek, éa Zelir iámét nékik adott iga/at. Nem •egitotto az elégedetlen fehér liliom fohátialt Oly mura juttatni,éa a»érl ntjm. ia jutának axok «da. Mert az iatenek aiiuo elé oaak " jók fobámait Uegitik ám a vétUzel-leinek uijuttti. Fedig ZtHir volt a virágok véti a/elleme akkor is.
— Sietek ^iiár inott a liliom történetének végéhei, nehogy türelmeteket kiinoriUeiu. Mindjárt vége i» lea«, mert még eaak- a*t kell elmondanom, mivó lette az irigyeág áx egykor büszke virágkirályn«Jt, éa aztáh bájoló fehér-liliomot.
VOannaégflnknak tudomására bo»ink,hogy Ki«-t''a. III-3I
l''akáea Kraalkéval, mtut a kttlUményl......>ly Mm«
lengi, dr.ik írU»r» lépvén, a boldog liáaaiaág tisut vonta el a mna.ák karjai k.iiol. Kívánjuk. Iiogv- a boldog. ,; ..aon.''l.en h.iaain életet éljen aa lypár.
Sacrk
t) tehát, nmint mondám, hiába kövvtott vl arra nézve mindent, hogy ujra rózsa lehessen vagy hogy, mint fehé^liljom volt imádóit Vissta-hóditaa. Látván tehát, hogy mind a mennytől, mind a földiektől el van hagyatva; olyannyira elkeseredett, hogy mindinkább neki adta magát a gyűlölet. Ixmmii és irigység idő értetének.
Társnői végre ulig ismertek rá. — O nem nézejt azokra sem, esak néha a rózsa felé lopva tekintett, hogy e tekintettől uj tápot stivjon be, életet oló érzelmeiuek. — így múlt a nyár, tli jött az ősi. A rózsa egyre vinijt, mindaddig, mig a hú hideg fehér lepelével bu nem fodé a földet. Ks e viruló vetély társnőt kellő á liliomnak mindig maga előtt látnia. Kz annyira gyötörte, hogy sárgaságba esett, és abból soha, de aolia sem gyógyult ki többé. — Jött iután megint ugyan tavasz, do már \«aőn, inert a liliom nem volt többé fehér, — hanem oly sárga miut az irigy emberek amilyenek.
Nem is tudott ő már aztáu sem nyájas, sem szép lenni; fehér szinévol elvessité bájilla tát is. A kertész |H*dig látva o néki uiegma-gyarázhatlan változását a teliér lUlomnuk, fogla kiáata a gyökeret a\sizsa disgoa womszédsá-gál>ól,és elültotd üt egtWron távol a kert egyik félre eső zugába..Ka inoat olt tengeti azegény sárga liliom élte megunt éveit, elhagy itt vn niiudoukitól egész zordon vadságbau.
Na''iu kert ai őt most már fel sem méh, sem lepke,, mert nincs bájos szino, nincs kábito •illata. Olyan ő, mintegy jiVság-, szépaég- ét kel lemnélküli — életunt — agg lyány. — .Kz története a sárga liliomnak.''4
*T ''Ki'' végeiéin bo mesémet, mit tt kia lyánykák lankadatlan'' türelemmel ugy, mint tigyelummel''végig h.illgatáuak.
Azután még évekig is emlékükben volt n büszke rózsa a megelégedetten ír''K.v M.iudig figyolmeztollék egymást a sárga liliom példájára, amire ők soha nem fognak jutni, mert ók ép oly szelídek,engedelmesek <-s me^ elégedettek, mint azon szentlt) fehér liliom volt. ulely alóla lett hóna|>oa rózsa, hogy figyelmez teásén Vnnünkét ama jó erények kftvetéaér«, mik julaliiiuknt mindenha elnyerik.
A felbőszült doromb.
IV. '' . ''
Kn klmnaám mata-ntl, motdallsa e«ak le msiadtál,
H/ái''tud''. lriih-tt«l-o| nemtelen iiveivtl. S ig\ mankón, bieae^.",- , llemtek «á«Ua dnléaét , , KéUaeie. undorral megveti .iAtfa«ipua.- %
M.
arra valók , hogy szemlélésüknél a szc reliues költö Ábrándos dalra lelkesüljön, hanem arra is, hogy a mtinkáss/orgalom azoknak a gyümülcstenyésztésre kínálkozó előnyeit felhasználja, s a szépet a hasznossal egyesítse. Ezen gondolat vezérelhette Zalamegye közönségét akkor, midőn egyik évnegyedes ülésében a földmivclési minisie-riurn által felelevenített községi faiskolák eszméjét melegen felkarolta, s a községi faiskolák rendezésére bizottságot nevezett ki. Hogy e kiküldött bizottság minő sikerrel volt képes, nehéz, de mugasztos feladatát megoldani, azt a jöfő dredi^iiyci fogják megmutatni, de, hogy megtette azt. amit a jelen viszonyok közt ez ügyben megtenni lehetett, arról elöro is megvagyunk győződve.
Nem hallgathatjuk el végre azon örvendetes körülményt, hogy a „Zalainegyei gazdasági egyesület" — működése után Ítélve — a gyümölcstenyésztésre szintén nagy súlyt fektet. Ido volt irányozva működésének egyik utóbbi nevezetes mozzanata is, a pacsai gyümölcskiállitás. llogv e kiállítás helyéül Pacsa helyett, miért nem a. megyének valamely jelentékenyebb központja, például Keszthely vagy Zala-Egerszeg választatott, arra egy kissé nehéz feleifii, ha azonban ezen választása Pácsa vidékén lakó fóldmives osztály érdekeltségének és szorgalmának felébresztése miatt történt, ugy az egyesülőt czélszcrü intézkedését csak méltányolni tudjuk, feltéve, hogy az ilynemű kiállítások minden évben a megye más-és más vidékén fognak ismétlődni, mely esetben az úgynevezett vándortanitást fogják ezek helyettesíteni.
GYÚltFFl* JÁNOS.
Egy estély Rigyáezon.
Lapunknak, mint liolyi lapnak legfontosabb hivatása a vidéki tárna*élot jelentékeny mozza-uataiuak hü visszatükrözéso. Orom inul foglalom lapunk tükrénuk o keretébe a/, oktober I ll-iki rigyáczi napot, melyen a neinoakoblü'' hazafi, nz irodalom éa művészet hü pártolója és ismert vendégszerető házigazdának, Inkoy Kálmánnak névnapját megülni nukoui ia szerencsém volt.
A vendégszerető dúsan rakott aa/.tálnál lilénk már, midén Húros János genialis barnamüvé-szüuk n.-kanizsai, egyik első vidéki zenekára a palota csarnokáu megzendült, villanyos hatást gyakorolván minden kedélyre. Az áldomások vig pohárcsengései között jellemző volt a három különböző uein«etiségü házibarátot; egy frnn-cziát, egy lengyelt, s az olasz származásit belenezel jelea zongoraművészt Signor ContoOiovanni Castolseprio látni, a mint a magyar bor láng-hyvétől fellelkesülve és saját nemzett érzelmeinek szabad folyást engedve a magyar vendégszeretet nemes élveiben áradoznunk, s a háziúr ''ósi kastélyába az ősidők ilicső korát visszavarázslákr De a mi uekem legtöbb gyönyört okozott: ott lehetett látui három a 1 ■ikertestvért együtt, egy; koszorúban; IaUzIvI a ko-ötnoly tudományos képzettségű, áldozatkész ha. zatit,- Addmot az IHtít-iki muraközi országgvü-léai képviselőt, és -a nemcsszivü házigazdát K''ilmdnt, mely testvéri koszorúnak kel ékes virága; aszépésnfíu alig egy éves szende luitinö, ós Láttló bájos szép.neje a szelleműim kedves honleány hervadatlan emléket banyának kebleinkben o napról, mely késő éjiéiig Boros művészi előadásai mellett folejlliullon él-Vbket szerzett a jolön voltaknak.
TUBOLY VK.TOK.
Községek rendezéséről szóló törvényezikk elemzése.
(FolyUtás.)
2(i. megszabja azon álladékot, melynek végrehajtása előtt a mogyebatőság jóváhagyása szükséges.
a) A községi adó kivetésreé* inegállapitá-aára szánt öiszegn^k megszavazása utált a községi bizottmány határozata a megyére felterjesztendő, ennek jóváhagyása után vettethetik ki.
b) Ha a község, valatnoly létező e''s a törzsvagyon kimutatásban felvett birtokot vagy más tárgyat eladni vagy elcserélni óhajtja, ei ro nézve ia a megyehatóság beleegyezte szükséges.
c) Ha a község szükségletei vagy valamely birtokszorzésre, akár kisajátításra kölcsönt felvenni óhajt, ekkor is incgyolmtósági jóváhagyás kuli.
d) A községok jelen átalakulásukkor a
szükséges hivatalokat felállítják, ha azonban idő közben ogy nj hivatalt f-lállitni óhajtanak 07. hasonlóan feljelentendő és jóváhagyása kj-kérendő.
e) A költségtervben oló nom jegyzett szorzésru vonutkozó^bár utólagos lizotós mellett kötendő szerződések jóváhagyása.
t) Történelmi és más műemlék^ ftfotar-táai költségei vagy átalakítási költségei fedezé-séru szánt költségek vagy azok véglngoa megszüntetésre szinte feljelentendő.
g) Vagv nn< a törvényben, kikötött inog.
erősítési foltét elek.
Ma azonban a megyehatóság a község e/..n határozatát megseinmisitné vagy váltós-talmi, az e> tárgyban hozott határosat lő nap ulati a maga* kormányhoz fellebbezheti, s ha onnét ezen határozat megváltoztatásnrn 4l» nap alatt válasz nem érkezik, a község határozata a megye határozata mellőzésével végrehajtandó.*
27. íj. Ha a községi bizottmány egyesekre sérelmes határozatot hoz, melyben a birtokon kívüli felebbezés vagy is ezen kitétel .a határozatban meg neri nyugvó bolbirtokon kivül sérelme fellebbezésével élhet" bent foglaltatik, lő nap alatt a kézbesítéstől számítva a törvény-hatósághoz felfolyainodbat, onnét pedig lő nap ulatt a belügyi minisztériumhoz.
Ha azonban a záradék a határozatba netn foglaltatik, oly birtokon belül is felil-bbozhet, p. o. A község »/, évi bormérését nz elöljárók t» évre bérbeadták évenkint fizetendő bizonyos bérösszegért, ezt több községi lakós votto bérbe, a szerződésben nz ''/» >dői fulinondiia vagy semmi felmondás kikötve,nincs a mostani képviselőtestület gazdálkodási szempontból a szerződésnek felmondását szükségesnek látja, indokát a magasabb bérösszegre alapítja — a bérlőket a bérléttől elmozdítja, — lm itt a hozott határozatban birtokon kívüli fellebbezést kikötötte és az értesítőben körül irta lő nap alatta sértett fél a törvényh itóság, vagyis megyobizott-inányhoz folyamodik, ha ismét is elutasittatik, a belügyi ministeriumlioz - felfolyamodik, ha innét határozott 40 nap alatt sem kap, ugy a községi bizottmány határozata áll.
KOVÁTS JÁNOS. .
_ (Folyt, kövelkeilk.)
Nagy-Kanizsa város tisztasága ügyében. 1. Egészségi szempontból.
> ulnsz a li.unimlik kerdéaie:
(Kuljlnláaij
Városunk tivztátalaiiitását es/kozlék továbbá :
2. A Ullnj.
Tulajunk általán homokos agyag, vannak egészen vizáthatolhatlan területek, de olyak is, melyeknek egy részét marga teszi. Torom abbau minden növény, azeri is a termesre nézve igen jo földnek tartatik. Es éppen azért, mert ily teriueszeUel bír, nedves esztendőben sár-tengert, szárazban pedig porfollegut csíaál.
Vizes, sáros természete okozza, hogy a városunk alacsony abban fekvő utczáibun igen nedvesek u lakanok, legkivált azokban, melyek niucsenek kitéglazva, járdával nem bírnak, do a szobák padolatu is csak fold. Ezekben a köd igen gyakori, az esó-éa hólé nehezen bzarad lul, tartósabb esőzéskor majduem megjárhatlanok az utak, udvarok. Zápor utúii megszorul a víz és kiözoiilik árkaiból, aztán reudutleu piszkot hagy iiiiiga után. *
Ezen most említett neme tisztátalanságnak igen kedvez a gorvély, köszvény, csúz ós más Vtrv egy ületi betegségnek. Nézetein szeriül ez is egyik ok arra, hogy a lenti betegségek oly gyí,koriak városunkban.
Késő őszkor, kora tavaszkor csak kivételesen lehel bzára/itu járni a városban, azért isszámtalau esel fordul elő, hogy a járó-kelő nép ál hűti lábait éa megbetegszik. A közlekedés jobbára a szokéruton keresztül vezotó ugró-Indák es leveri pallókon történhetik, azok nélkül Mirha lapozás mellőzésével nem kép/elható a kényelmes közlekedés. Van azért hurut, tüdőgyulladás elegendő.
hzon körülmény okozza, hogy eső után a fértiu bagaria csizmában kény télen járni, a nó pedig csak kivételesen mehet utczára, azért is legtóubnyiro zárt szobában tölti el napjait, hol azoukép hervad, mint nz üvegházi ptilaula.
Aliuden/oső- és hévíznek elpárolgás és bu-iszapolás által kell megsemmisülnie, azért is az elpárolgó vízgőz, nullái ártalmasabb a Je-helőre, minél piszkosabb volt azon tér, melyet elfoglalt, s a melyről légbe emclkcdoti; Ettől függ aztán az. egé.zség háborítanának inérióka, mely annyit tesz, hogy minél tisztátalanabb a légkör, az egészség is annál súlyosban há-boriltatik.
I,akhá''nkba szorulván ily lég, ez abban
Iionés/t csinál, n penész pedig nemcsak hogy uiborgntjn az egészséget, sót életveszélyt is képes okozni-, embernél ugy miot más házi-
állatnál. Tapasztalni lehet ezt jninden oly ! családnál, mely hedvcs, ni épületekben.lakik, Yrtt, és hanyagul szellőztet, liy légkörben még az élelmi tárgyak is iiiegponészescdnok. A jwnész hatása iránt legfogékonyabb a gyerkekkor, azért is-lehet tapasztalni .némely családnál, hogy a gyermeknek fejlődése oltóró és olv''-betegségekre nyer hajlamot, melyben a szülők solla sem sinlódick.
A penész fellázítja a vérkeringést, agv-vérlorlaszt okoz, feldúlja az omésztószerveket, hányingert, bé fájdalmai, mély alvási okoz, e/,ek folytán n/tán nem csoda, ha sok vérve-gvíilcti betegségbe esik, a inár a kor csirájában beállnak a görvélv, köszvény, vérszegénység, váltóláz korjelei, mint van az eset népünk közt.
A porfellvg szárat esztendőben alig ol-vis,•Illetőimért meglep az minden tárgyat künn a Szabadban ugy mint bent nszobák- és boltokban van ia azért elég szem-és tüdőbeteg. A< magában értotik, hogy minél több .piszok fekszik az utczán, a légbe kapott poj.is annál elviselhetlcnobb és bátorltóbb az egészségre.
(Folytatása knr»tke*lk.)
Azonban a császár is minden inkább, mint strategikus; mert midőn a budai citadellát megtekintő magának, csodálá a szép kilátást, a város szép fekvését, a számos gyárj, de az nom jutott eszébe, mily fontos a fellegvár katonai szompontbói, mily pompásan lehetőn-— a két testvérvárost keresztübkasul lőni!
nan
Levelezés Fővárosi levelek.
(N*«hl< k«s>lct. I''rátfr it viroillget. flsiMii motU. Don Pcdro ü/y (t il.inukr iis. t.''.átsárl sioUhk*. Üun 1''eJro >1 nr.''.í, A •(•leudel ciiuir. A ,l''«>i«r t.lova" uj>lün>S(<t Kr.ol hM/v. A «lrst«KÍkui
csillár. \ braiiliáuui. K.iik*fsrku (>.iic«4iek.
Kkx rtám bliott tonáuet. OiíkíusJ it origincll. Kgy |it»il ioxmIir.) „
Hogy mit fognak ezen soraim tartalmazni, azt a mindentudó Isten már most is tudja, do én — lelkemre mondom — nem. Különben meg fogják vallani, lisztolt olvasóim, hogy nehéz fába vágtam fojszémet, inidőu fővárosi levelek irásáia szántam magamat; mégpedig következő okokaa>. fogva:
Először is u számtalan reminisceutiák any-nyira elfoglalják kedélyemet, hogy midőn például a városligetről aknrok szőllani, mindig a nagy-kanizsai práter jut eszembe — igaz ugyan, nagy különbség van a keltő között; de midőn Kanizsán lé om alatt szabad, magányos helyeket kerestem fel, többnyire a prátert vA-lasztám pliilosophicus ömlengéseim szinhe-lyéül; akkor ugy elképzeltem, — ha pliilau-tropicus görcsökéi kaptam — menynyire le-hetuo ezen helyet lelhaszuálui,mily szép ki-ráudubí h«''ly lenne c*/. azol^ru nézve, kik a nagy város mulatságait nem élvezhetik! . . De csitt, valamelyik eorrector azt mondhatná, a práter .tiszteletbeli városliget.
Nézzünk, inkább a második ok után. Nehezemre esik a fővárosi tárcza irása már azért is, mert itt most a inorte saUon uialkodik ; sem vrszágos, som delegatiouális gyűlés. . . . Mit kezdjen az ember V ... Agyon unták volna magukat a szegény pestiek, ha ő brazíliai felsége nem lett volna szíves anyagot szolgáltatni néhány jó bonniéira. Más anyag hijábnn ezekkel iparkodandom tisztelt olvasóimat untatni.
O felségét nem nevezték nálunk máskép, mint a polgárcsászárnak ; már pedig ez nagy megtiszteltetés egy foVdelemro nézve, és vajmi kevesen teltek ezon bókra szert! ... és meglehet, tán épen őzért nem defiliroztak elótto a csapa tok ... ki tudja V . . .
- llécsboniélo alatt nejével ogy kávéházba ment és ott egv melangoot adatott magának -í-— fidonc! — képzelhetjük némely grófocskák és bárócskák é« más nnmeskék méltó borzán kodását ezeu lealázó tény felett! . Don Pedro több izbon tauusitá dómokra-tini . . . azaz, hogy nntiaristokratiai érzülotét. Legjellemzőbben festhetjük a különbséget közto éa aristokratiáink között a következő történőt által, mely sí non verő, o bűne trovato. Midőn a nemzeti színházban Lohengrint játszották, a daraby^jévol nagy volt a tolongás a liakkerck/ köztrfon tolták eg^iást egy spanyol szakálu férfiiVés egy magas cylinderü nemes ur. A spanyol szakái valahogyan a oyliudor elé került éa ez nagygőgösen rátáimul amarra: .Ugyan eroszszen elöro! En vagyok II. gróf!" A spanyol szakálas ur félre állott II. gróf ur előtt, do a gonosz világ azt, beszéli, hogy fülébe súgta volna a grófnak : .En meg császár vagyok !M Azzal pedig sietett számozott liakkert keresni.
Igaz ugyan, hogy ő felségének csak 000,(MM) forintnyi civilistája van, do amellett, ugy látszik, nem fukar ember; mert a nézcsö-vokot osztogató nő oly fényos pofával hagyta el a császár páholyát, mintha a kapott arany fénye reá szállott volna.
Do különösen hatott mindenkire a .l''estor Lloyd" egy újdonsága, mely Deák Ferenczet som mutatja be mint a honion hősét. T. i. Don Pedro ogy fél óráig mulatott Deáknál; midőn amnz távozott — úgymond n „l''ester Lloyd*, és hisszük, hogy ,ó jó iorrnsból értesült — Deák Ferencz ő felségét egészen szobaajtájáig kisérto volna el! — No, én már csekelyobb urnák is, mint a brazíliai császárnak, megtettem azon tisstelotot, hogy; a szobaajtó.mig olkisértont!
N''ag)- feltűnést okozott a császár kiséfuté boti egy krool kisasszony, ki, midőn a gózsik-lón a várba vitoté magát, l''estot Amerikába helyezé, és.azt gondolá, hogy (?himlmrasson emelkedik fel.
Különben nagy barátja Don JVdro min. deuuek,. a'' mi magyar. A vendéglőben, hol szállva \4olt, csupán ii)agyar étkeket hordatott fel; sőt az olla potiidából, mely csakugyan nom magyar gyomornak való.— som felejtetett ul a paprika. Eoéd közben czigányoknak kellett magyar darabokat játszaniuk ; sőt rosz néven vette, hogy a pinezérek fecskefarkuak voltak I — Ami magyarjaink nem veszik azt rosz néven. ...
— Do hagyjuk ő folségét és térjünk viasz* a porba .... mort most csakugyan nsgy por van Pesten — rég néni esett az eső..
EssAmbe jut sgy történet, melyet mihapá ban egy barátom megsúgott''— azon feltétel alatt, hogy azt nem mondom tovább, — de re ménylem, hogy tisztelt olvasóim elég disorotek fognak és. megfogják tartani a titkot. Hogy a történet igaz-o, arról nem állok jót, de annyit mondhatok, hogy eredeti. (Tessék megkülönböztetni ,origin«ltu „orginelltől"; ezen történet •.originell".)
X. bárónőnek volt titkos imádója, ki ilmel-lett, hogy sziveket hódított magának, a tözsdo Istenének is hozott áldozatokat; és a tőzsde Istene ezen áldozatokat százszorosan adá vissza a buzgó ifjúnak . . . azaz nom ifjufltak, mert a harmiuezéves háborút már rég befejezte volt
— a bárónő sem volt fiatal; ó közel volt ahoz, hogy a westpháli bekét kösse meg — (érteni foguak tisztelt olvasóim I a nó akkor haragszik, mikor leélt-tuvauait szon^ébe mondjuk.) A bárónőnek pénz kellett, férje erősen játszott és a szerencse nem követlo öt sarkain. — A tőzsde-ifjúnak érző sziv kellett, do nem holmi vörös-vérll, por- vagy talakgyurjpiszlv, hanoin n<?mcV kékvérű — — — Es a tüzes ifjú szerelmes öm-lengései viszhaiigra találtak az érzékenyszlvü hölgynél. — Eijibérlőnk»gy szép napon rózsaillatú és rózsasziuü levélkét kapott, melyben a bárónő ogy bizonyos ór ira titkos boudoirjába hívja inog. ... Ki volt b ildogabb,mint hősünk V
— Az nap nagy feltü lést okozott az ő elmaradása a tőzsdéről. — L c .halljuk, mi történt a szegény nyel! — Hogy i röndoz-vous-n illően jelenjék meg, fokoto frakkot és feliér mojlényt vett magára, é& mintán eizébo jutott, hogy; még ugyunas nap valahol tizewr frtuyi Hűtése leend,
ezeu összeget is zsobre dugta.--Két gyöngéd
kar ölelése fogadá a hívet, égy molog csók oup-panásá a hetedik monnyórs^ágba emolé őt . . . ott ültek egymás mellett sokáig, átkozva sorsukat, inoly egyesülésüket noirv ongedé, moly a gyűlölt férjot elhongorithutlun kőként tövé ut-jokba, — tnidón egyszerre az ajtó nyílik, az olhongerithetlon kő dühös szemekkokés pisztolyokkal mindkét kezében nmorosőnkra rohan, és ő: agyonlovéssel fen>ogoti. Szoroltnosiink azon nemzetiség hivo, mely két töltött pisztolytól nagyon megszokott ijedni, mi csoda tehát, ha térdru bukott as Orlando furioSo előtt és az egokro kérte, sajnálná meg ifjú életet ó inkább késs kárpótlást adni neki a . . . veszteségért! A férj sziVc ellágyult és két bélyegzett nyugtát rakott nz asztalra, öt-ötezer forintra mindegyiket. A szerelmes hós kissé soknak ialálta ugyan az összeget, — do ismét a pisztolyokat pillnntá meg — ő az ügyöt minél előbb bevégzottnek akará tokinteni, kivoná zsebéből a másnak szánt tizezor forintot — — és oda adá a sértett'' férjnek.
A gonosz világ azt is akarja tudni, hogy a pisztolyok nom is voltak megtöltvo.
SOMOGYI EDE.
Nyílt levél.
T. NeusxUUer János föerdénx urhox.
A szives elismerő szavak, melyük bon f. évi oktobor 15-én a .Zala-Somogyi Közlöny" hasábjain közzétett nagybecsű nyilatkozatod által minket — mint zala-egerszegi tanitói-kart — részeltettél, azon meleg érzület éa őszinte tiszteletet, molylyel irányodban viseltettünk, nom kevésbé szilárdította.
Mert oltekintve becses személyed iránti kollő tisztelettől, bonned azon hivatott család-atyát és növelés barátot ismertük fel, ki a tanügyet szivén hordván, annak érdekében történendő legkisobb mozzanatra is lelkesül. Du engedd szerényen megjegyornünk azt, hogy •nemes nyilatkozatod, mely magasztos érzülot-ről tesz tanúságot: érdem fölüli ; mort csak baráti kötelességeket teljesítőnk akkor, midőn körünkben üdvózólhcténk.
Mi pedig tanodánk belszcrvozetét illeti, ez a fósuly, molyro okvetlenül válaszolnunk
"Folytat á 8 Fm e 11 é :<Tetwb
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
k.-ll, kijavítandó azon lényege* | e»to|, mely j vagy tollhibával, vagy rosr.nl értrsüléa.kOvot-köziében kövottetolt el.
Írdd, hogy „Zalnmogye főváro iának van két dini é-s négy fönUmi osztálya14,
E kól külön fogni in it tanoda nálunk nem létezik; mert városunkban csuk <gy tanoda van, a ezen tanoda köztégi, mely az előbbi uégv osztályú főolomi tanodából ujabban hot o*tfÍ-lyu t<i u/oly amuid alakíttatott át. Ennélfogva tanodánk vagy megtartja előbbi nevét, s akkor lesz .bal osztály u ióulomi tanoda*, — vagv helyesebben a törvény ok he/, ragaszkodik, s .hatosztályn községi néptnnodn" nevet visel.
Knuyi a hiba helyreigazítására.
Szived jóakaró indulatodért fogadd a testület baráti kézszorítását, kai.
Zala Egi-rszegen, 1871. okt. 17.
JiÓDY JÓZSEF,
ff Unité.
Heti szemle.
Október 20. 1871.
- A bécai világkiállítás l«7o. május 1-én nyittatik meg. — A chicagói nagy tűz :*» | ] mórtfoldre terjedt, 12 ezer ház égett el, a kár Iái) millió dollár, 10U,(HH> embernél több maradt lakás nélkül. — A ló viz mollott takarmány nélkül 2i> napig elél, ellenben víz nélkül csak ü napig. — Királynénk ismét Meranban tóltendi a tolót. — ,A bécs párisi vasútvonalon ágygyal ellátott coupiák alkalmaztatnak. — .''»;'') kír. ügyész neveztetett ki. — li :s*uth Lajostól .A csillagék szín változatairól'' szóló tudományos könyv van sajtó alatt. - llnymtld Lajos ének a kalocsai árvák alapjához lOez.-r Ittál járult. — Tóth Kálmánt nevenapjá i tisztelői arany tollal lopték meg. — Szigeti .lóésef jeles színész s szinmúiró dl) évos jubi-I Mimit okt. 13-án ünnepelték a nemzőit* színházban. — Iteuza Ida .Moszkváitan nag^'' tets/és közt vendégszerepel. — Milctics Szvetozár okt. 17-én szabadult ki vátui fogságából. — ithinszw.ck Teréz grófnőnok cirrarai márvány-mellszobra nov. Ö-én lepleztelek Ion-pesti niuseuitimrn. — A pesti régi német szinház telkének J ölét 1111 ftjávul vette nug a Haas tirnia. — Rimaszombatban „l''olgári kor" czimű uj lap indtilftnd meg decz. 1-ófl — A kalocsai érseki palota padláxáu rococo izl.''-sfl ezilst .lószerszámot találtak, melyet az 1792 ki koronázás alkalmával használt lovain az akkori .érsek. — Mécsben már''esett a napokban bő.
— Eugénia oxcsászárné ruhaneműi okt. "-in nagy vidámság közt árvoroztetetl el Parisban.
— APposti nép.izinház ügvn közel valósubist sejtett, mi minden magyarra nézve örvendetes. •- A 11-dik m. k''ir. államsorsjáték a szabad-
, ságharczi munkaképtelen honvédek javára 260,000 ftnál többet jövodelmozett. — A kir. törvényszéki jogyző s kezelő tisztviselői állásokra a pályázat mognyittatott s a folyamod-, ványok nov. lá-ig a kir. tvszéki elnökökhöz adandók be. — Berlinben villanydelejos távirati órákat állítanak fel. — Bécsben Dal-IJinnek n tanács eltiltotti a gyógyítást. — Az orosz czár u Knspi-inugort a Fokoto-tengerrel egyesíti, HO inilióba knrül. — Gallmayer k. a. ellen a közvádló színházi rögtönzésért pert jndit. — Veszprém megyében Eőcs helység egószon elég"H. — l''.-sl városa a csolédrondszert behozta. — Kecskeméten ellenzéki lap indul iiu-g, Szegeden pedig német láp. — Ovőrött egy tetovirózott egyén időzött. — Tinóra a vaticani kanonoki cziraet nyerte. — Eötvös összes munkájáért Háth Mór 9 ezer ftot igért. -- Temesvár közelében feltűnő nagy a halan-dóság. — Ó Folségo Schitflfle ministert rajongónak nevezte.
évi 43-ik számához.
- .. • V----
{.rntfnlnni.) — Soh i n d I «r Fero no», a soj»r.irii kereskedelmi s iparkamara órdeiiidiis titkain a az. „Oede.nb. Nacliricliteii* szerkesztőié elóli/etést nyit az „Erste nngarisclic itllge-in• i •■: A< rcsseii-Scheiiia- c/.iuiü munkám. Elő-lizetóiii á>-a 2 ft «">0 kr. Az üzlet világban hasznot kiiii\ lehet, sajnáljuk, hogy nem magyar, de meg j >bban sajnáljuk, Iwgy a szerző a regi beosztási Magyarországot vette alapul.
r- A ,M<i<iy<irortzdg és a Nngyi''ildíj'' czimű ké »es hetilap kiadója egy gyönyörű miV lapot küldött be szerkó*/, tósegünkliöz, mely „Hzigetvi r végperc/.nít* ábrázolja Véber mesteri ecsetjo után/a mely München egyik kilünő intézetéből került ki. E retnek mAlapot min len jelenlegi oiőtizeLő, ki a lapra két forintjiUul előfizetett egy évnegyedre, ingyim kapja s azoukivUl ez w utolsó negyttdévt-ru egy kórul-^ belől .''10" nagyságú oly n«*/.élmets/.etben fog 2i» kr.-nyi utáutizetós mellett részesülni, melynek értéke legalább is 10— Iá frt. — A Mmjyitor-nz''in f* a Nogycildy előfizetési ára évnegyedre ''£ fi. — Kdk«y Heti Krónikájával együtt 2 It őt) kr. —• A/, előfizetési pénzek a I íeutsch féle könyvnyomda és kiadó-részvény társ. lapkiadó hivatalába küldendők.
H i r e k.
• — ^H i v a t a I o *.) A magyar ny-ugoti vaspálya következő állomásai magánsürgönyök elfogadására felhatalmaztattak, és p.: í Jyúr, Szemere, Gvdmdro, Vnszak, l''ápa, Mezőlak. Kis.Czell. Asszony fa, Sárvár, Vép (NVet-tondorfi és Sjtoiiibntb-ly. M. k. távírdu-iga/ga tos:Í4 Nagy-Kanizsán 1*7 1. oktoli.-r 7. A beteg igazgutóhelyett j.t.''lMlHJNEIUL'' DÉNES, kir. táv. főépítés*.
— A nagv casiuó termeiben nm, okt.
21-én túnczoslély tartatik.
— S o p r o n m egye évnegyedes köz- | gyűlése Sopronban okt 2.1-án vi-i/.i kezdetét.
— TiTíoI tó''egyletünk működő ti^^jai kitűnő szorgalommal gyakorolják magokat a teillető előtti t<Tell felállított ket emeletes tornyon. Stirling pi''-csi tlis-dtó iigybuzgalmas ! magyarázása és vezérlete mellett. Sajnáljuk. 1 hogy >vg^akorlatok a torii.i-egyleti t uii ''lyatn ! ideje alal^ em tartathattak, bizonyára kétszeres | ha«/.on háramlott volna a vidéki tanítókra ! né/,v.* is; «sztni<láiiczolatnál fogva "pótlólag : megemlítjük, hogy a tornászati póttaufolyam varakozásoo felül dicsórotieljoseii ülvén ki, '' áltabiuosan azMism <ré« ko««orújti faradb^tlan egylwti elnök Wlánglmzgalmu elméleti e|ön.|<r Walbach "ÜlAr urat illeti," kt '' gvétigélkcdő ogész« daczára is folyton személyes vezetés-és órkö<liMo mellett tartattak az előadások.
— (Zárd ft.) Tupolczán Kanolder János veszprémi püspök ur ő cxcellentiája kegyftdo Dlátiya következtében a templom töszoinszédsá-gábaui emeletes zirdaépülel teljes folépitó-te é< lölszcreléso közolegvéo, ünnopélyos megnyitás a illetőleg a czélrai átadás még oz évben meg fog történni.
— Ilokod-y magyar színtársulata csll-törtökön, okt. 19-ón .N''apofeon íll dik bukása", azaz „III-dik Nagoleon lmkásau czimű munkával befejezte előadásait s körünkből Székes-Fehérvárra utazott. A társulat a jobb szerve-zotüek közé tartozván, előadásaikat kielégítő, sőt szokatlan pártolásban részesité közönségünk.
— (0 y á s t It i r o k.) Bárány Gyula szomorodott szívvel jelenti maga és leánya^ Margit; továbbá édes atyja Krisauich István maga és in^jo Szombathelyi Eleonóra, tostvérjei Béla és Ilona, férjezett Vasdinyey .lózsefnő gyermekei Aladár és llermin, uemkülönbon testvérje Andor, ugys/.intc Bárány Izidor mint sógora; folojthototlnn nejének illetőleg ''édes
anyjának Krisauich Amáliának, folyó hó Iti áu re.''geli 2 órakor, életének 2i''i-ik, boldog házassága :l ik évében, tiidőszélhüdés követ" keztébeii történt gyászos kittultát. A bo| io-giilluiik földi marauvaiiyai folyo hó IS-áu d. e. órákbaii Bogláron örök nyugalonua tétettek, a gyász-istonilisztelet folyó hó 2;i áu Sz.-tívórok-buli fog mxgtart itui. Aid is óh béke hamvaira.
— Véss e V B o r b a I a s férje Y<»-sey Sándor saját cs kukoru gyOriuekeik l.ajos é> Ferencz nevében -- titjdalmAs szívvel jelentik : édes atyja — napa illetőleg nagyanyjuk t. özvegy Vés*ey Ferenczuó született Korner Klára asszonyságnak élte .>:( ik évében Inldés következtében tortént gyászos kimúltál. —'' A bddogult földi marruljiiuvn''i f. évi okt, II én reggil U órakor a szoiit-dénesi sírkertben örök uyugtiloiura tétetlek. Iléko hamvaira!!
--Ej a i a ni i i k r o k. Orehovesak he lyiségben a Muraközben egy 18 . ves fiatal menyecske ikrek.''t hozott a vilngrn, kik egymáshoz voltak nőve. .Mindkettő leánygyermek volt. Testeik teliesen ki voltak kÓp<-zvo, fejeiken volt haj, s kezeiken én lábaikon már er«^s körmök voltak. A mctlenczo csont táján voluk összenőve, h pcdi''r annyira, hegy a hasiir <g s a végbél közös. Az egyik gyermekut Zs.ifiának, a másikat Máriának keresztelték; az előbbi .''10 óráig, a? utóbbi 2Ö óráig élt. Az orvos, dr. Ba-ranyay Ji»zs<if az ikrok testéi a inuzeumnak, vagy az egyetemnek fogja (elküldeni.
— ^N o v m a g y a r o s i t á s.) Műty Gusztáv csáktornyai tanító vewtckuevéuuk nJeuui"-ro kért átváltoztutáitt 1. évi 25,7í'';i.sz. belUgyministeri rcndeloltul inogougcdtetott.
K i k n o t a I á ii gyermekei-ke t a tengerészeti pályára óhajtják adni, azoknak tájékozásul az alábbi pályázati hirdetményt figyelmébe ajánljuk: 1'' a I v á z a t i h i r d e t-in é n v. A ív. és kir. had tenger ••izet be hajósuö-v-mdékekül oly ifjak vétetnek fö|,n kik élőtöknek Ifi. évét betöltötték, azonban a 17-kot még nem lépt<lk tukkifogá.Hiftlan erkölcsi magaviseletűek; szellemilegtw testileg kifejlettek. j<i szemmel birnak, olvasni s írni tudnak. E hajósnö-vondékek e CZ<^ra rendelt külíti hajóij csakis matrózokká és mnüóz-nltisztnkké képeztetnek.
Toljes ruhi/.at''és élelmezés mellett 14 krnvi t » * zsoldot nférneli. A f<ilyé|..| iránti irásti»|i folyamodvány al i" . '',.''. vngy gvám ré-széröí a legközelebbi • h.öVxii gé.<«itő parancsnokság utján a pólm kiköt."-paiutiCAiiokságboz illatén AdmiralitiU in l''oln'' nyuji«inló bo. Ez n folyftinodványhoz mci.« '';!eiid<''>r) i\ keresztlevél, Vagy születési ••<; a honossági bizonyilvány; b) valamelyik '' tudori runggnl biró katonai orvos által kiállított bizonyítvány, mely a pályázónak korához mórt erőteljes testi kifejlettségét és előrelátható tcngcrészszolgálati k'';pességét igazolja, c) a tisztességes erkölcsi magaviseletről szóló é<« az illetékes közigazga tási hatóság által kiállított bizonyítvány; d) az iskola bizonyítvány ok, azon esetben, ha a pályázni iskolába járt; és végre ; o) a szülének vagy gyámnak beleegyező nyilatkozata. — Azon pályázók, kik a pólui vizsgálóbkottMg által a fölvételre'' alkalmatlanoknak találtatnak . szüleiknek vagy gyámjaikhoz azonnal vissza-küldetnek. — Az oda és visszaszállítás költségeit a tengerészeti kincstár viseli.
— (M u g h i ti s u 11 ö ii g y i 1 k o s s ág.) Vízvárnál okt. 9-én e*to l^ojai születésű Neu* mann iiovtl s szolgálatban levő, mintegy 2ó— IJO éves fiatal ember a vasúti siuekro feküdt, ft vonat mindkét lábát intomoson megsértő, az egyikül amputálni kellett. A szerencsétlent Nagy-Kanissára szállitolták.
— (Szép k or.) Sopron megyében Ilimé-don netn rég egy 107 éves nő halt inog, 38 éves korában ment először férjhez, 40 év után öz-
vegy lőtt * éves korában másodszor U férjihez ment.
A horvát zendülés.
Lapunk által képviselt vidék szomszédos levén Horvátországgal, kötelességet teljesítünk, ha a közelebbi zendülésről szóló híreket szárazon rogistráljuk.
Starcsevi.cs Dávidnál comproiuittálő iratok találtattak, melyekből kiderül, hogy a párisi inleriifttionalelal, és az orosz iorradaluii párttal és a pesti munkás-egyleltel is (?) összeköttetésben voltak.
Miliő orosz író és Fsbiáui Károly város volt fókapitinyn elfogattak.
Az .Agramer Zeitung- szerint terv volt egész Horvátország felltuilása, tehát. véres, iszonyú polgár-háború Magyarországgal.
A „ Národue Novine" jelzi, hogy a lázuu-gók a cultur.t legti(Jj^tibb fokán álló szegény es nélkülöző népből :9rtak.
Az eszéki .Drau* azt jelenti, hogy a fel. k<-lók sok pénzzel rendelkeztek.
Azonosítás miatt Kvatefnik, Kákics ós Bach holttestei lolás*ltiil$.
Oki. 18-igegyén állott vizsgálat alatt,
A .Südszt. Cor." szerint h magyar pénz nevelte az izgalmat(!^.
Az .Obzor* az erdők felmérése alkalmá-Vali verekedést jelezi a Zendülés olőzeteül.
Különben az államönállósági szédelgő hullám verese volt,mely most nz Osztrák-Magyar birodalomban szenvedélylyó vált.
»»
L''zleti-liiruök.
Nagy-Ksnliis. oktobfr 20. 1811.
A tiilrol í-« uiuxci iioinks li''sllvrtie tsuiiljs UK> " Ifi »»■<•• ''»• lio*»t»lt, unnék kövrtkc/lctidii i- liulen Isilutl ht-UvASSiuk noyii cietlutéiijr mlkül c*l»k ki ; annál vigablian m«ut a iia^jrkcivikmtét, iinjr liuity s liU/a i-i ívssra dsivo m kr ''-''.» krrsl uuiolkvilrtl. Múg liiojjnv.vu rntír, le^-y nx iiU-i Iniurt íol« onir lu.tj''liirui iiirgv.ttárullalyAii, nu-g J év vau •lullUiik. - A lulju *xitivliu Uoivp int^ji''^v.ottilk, le>if.v uoii.i«f^ro j«#titniiik luuutljsk v vitivk, u x Uvaiiiiai, UK-Uiijri*«icr« n«4\ü .tsonliaii v»«kvt/auo. litüjársmuk iiuv*inti«ii«i i«vru a iiiiKt iiviii iti) ói;, itl-ult aiuuCan Ui>m .>»«í.i,ovviolck nívóin taitaluak.
Piaczi ár. -
NaK) Kamxa, I8?l. itt uklutiir 18-ik n»|»i <o. Húsa 88—8% font. ti tri — kr. nir-m'', (unt li frt V.i ki — h8 lonl li In :>0 kr. itu»« 78-7* (unt --írt - kr. it>— 80 í«.iit ;» (rt 70 kr 80-81 font 3 fit 80 kr. Aipa v«rf8(l*rn 70- t J (out 3 fit — kr íl — 72 font tn <0 kr. Afpa küiíliuíges titi font - irt — kr. t>7-iíh Iont frt. Kukoriria\4 frt — kr., - frt — kr. K iko-lii ia uiai>« i<-»iui|iiaútin) — lit kr. /.sb 4a- 47 f<>nt I frt 70 kr. 17- 48 font I frl 76 kr. Holian .a iMi-.tfh fal. - frt - ki. IÍ8-70 Iont • frl • kr. Ilsb frbir 10 kr. bsb taikn 8 kr. Kenyíriisit kntAnir|{r< frl M linóm 11 frl .V) ,r. Xsvmteliisl liffrtMl kr I.íukIUsi kiusii»ó|{i''< irt. — tiiKiiii — írt — kr. Kiraly-tiist kft*0n*é«rs — frt — kr. finom 16 írt 60 kr. Ho«s-táni* kSsfllKÍRflS — fit ». kr. flnoin - frt — kr. Maitia ioi« IouIjk 2.1 kr. ltorju-hu» íontjs 3ii kr. té« tiu» fontjn ''.''8 kr. Juh-hili f«>nt|a 14 ki. 8»a-iona fontja 44 kr. /.lir foktjs !*) kr. l''iib« párja 7o kr HO kr. Kticas 60 kr 60 kr." I.ud sovány • fit —
• frl — kr. I.ud liuo''lt S írt kr, • írt - kr. I( l''.ijka ■ írt kr. Tyuk tojás » db 10 kr. lluiKoi.ya
iníríjp t frt''8o kr t frt .''KI kr. V.gy mitu itiua - trt 1 ín 60 kr. — kr. V.gy kt\i s>up 14 kr. -hialma mállás 1 frt 20 ki. IJjbor vidíkitnkt el. I skdja !, frt 80 kr. (Vt.or rid.-kn.ikbeli akója - frt
• Irt — kr.''
A ii h''g y k kii I s I t»r<>» tsn^raáuak árj«s><4k kftnyvábfil kiadta SZIUETHY KÁROLY, bisj-a.
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segcdszeikeszló: Bátorfi Lajos.
h
r
13
ü5
JÉS

b
ü :
J. G. URNÁK
kir. u<Ivari Jiyorvos Jiécshni, Sínt, fíogw rytissfi. A r. ii Itop/Hlllt fitgfAJÚ* által hirtelen megkapatva meg kisérlém önnek jó hirnevü AiKtthvvtn-Hxájrlnét mire a fájdalom azonnal megszűnt.
Ennélfogva- nagy hálára kötelezve érzem magam ön iránt AiHitlirriit-HXi''iJríXi''-t minden fogfájásban szenvedőnek a lopjebbnn ajánlom.
Zara, l#t)9. január 1.
Dr. Martlnor Ant. .11 (klós.
Kai''liatík: Xsgjr-Ksniiaáii : llclua J<S»<«>f K)<igy§t»., Uottubtrf
ftoarnfrld, Woiiirh, J. í« Fassslbofftf J- kereskedésiben. - l''ápáp . ''I''st-liepen J-. Kessllislysn i Pűstisro/ ioéjc.TS»«r<ss, Sinucr M. \Vei»» A. /.als-Kgoissffn: IsW K.. icyégjfsifr.''»»r Kaproiiciáu: \V«rii *)<Srt VnrAadon : italler K>i;lf>»«<"<''•''• 8lluiric«» V«"»«r K^jol. í>*"»> batbrivíii: l''illirh Krreofs Hudolf .''n.T««rr. HafirBrvidóki rti-OyOr-__{,„ Vn.io K. C. Vei»l>rínV\jen : M.-yi Tuaaksu, ugy tiuthard Ti vada KliaiuAlt- 8s<k««fsli*i»«roll ; l^mauii A. Jlraun J. grúgytt. I.ovaa-Hs''Juybsut ll.isUr gyóK>«. KsIocmii : Horváth K. gyótyttuin. Kfc-kvinéú''u : Milhofer ii UsebUU gyógy*.■ l''skson : Hoi sn J. HOimrodun; llorvstb J.8omionrfiid Kaposvárott!; Kobn J.,
Jtö^K llrlus it 8ol.röd»r toógyaa. Hsegscárd: Itrabisy gy»gy*t. -Konvl.nadon: Krsmoliu J. «slgsiTáro^j|lsr«!#rth. 8«l»rao1n lf.v"K.v«- "1 Ksián ■ Micbltsoh 81. i* llersícid Úai, ug) ltor.og .Ignácsnil. - 1''écsMt Esotnay W. ,-s K. Záfli, 8ip«kb g)»K.v«« Kárádon; Zadol.án.iky gyogyss _ Marosslibsiu Ki». gy»g>»- Tolnában i (Jratí gyégyss. - IJiusftld tárolt Lukács gyigyss. - Si.nt-Oyüriyfln s Nnth.g - AM-Undván Ki" gyógytt. -- Ksheneson: Simon gy«''.gy«»er.''»« uvsknál
TAKARMÁNY
■(lólicro vagé)
lll(lSZ()-Ȏ|)Ck,
JóhitelU ós alkalmas bizományosok kerestetnek.
Ilicl.lllöt «''v,-B •
k.''nt t-.l.li MUSI dara''mál I •''<>il-trtik « 10 ft áriét ktxdvo klll-drlik, bi»l ailék a próbnid'') iio''i*
Irtl.K.''prk it ki-
vitualol^ In/vfíii it búidivnlvc
,,-i
Ifj Weil Móricz Frankfurtban a. W.
———
l)r. llcinczman Ágost,
t»H''.i -3) Orvos és sebész tudor szemész ós szülés
in. k. honvéd dandár orvos
lakik Nagy-Kanizsín, flábor-ytcza, Herényi féle htízhan 9SÍ>. szt''uu ,alatt, ajánlja beteg-látogatásait a t. ez. kő-zönségnt''k helybon és vidéken, rendel naponkint délelőtt 11 órától 1 óráig és dólutáu 2 urától ő óráig.
valódi
uras. M«b. I< .-ujnbbsn Z Krli^^r állal ki rálcsá^gsl kiUtnlfrii. ai orvosi kartól megvizsgált, » aike-
iraiu-k talált riorf. Ink< |>rn klprttb.Ml titkol n»er a patkt
nyok. háil « mezei rgerrk, vskandok it ívsbok Mj< « kiirtására, Ourlj et („kfrii- megpróbáltak hsmUan ntlnotni ■ átülni.) hamliltlsn mln*s#gbrn
Nagy-Kanizsán HOSENPELD ADOLF ar
kcrrakodía^bfii, IVsten Hrhneidi-r O. I.ipét utcisi krrr»kfd*
0^1''fU kapható. Kgy, nsp.V bitdog I írt. ki»- bádog HO kr.
bádog megrendflíío.i«. iitÁnvítol msllrtt gyor«au trl-
•Ittetik.
t''gvanoO kapható oiilrom kenict rgvcdtlli st«r a fsgyhó-lysgok tyuktiem cllm, tó(Hy .Vi kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levclekbőj:
Kórck niíg pgr pár t«''zclylvi I ktüdeni, m*rt s nsgy meny uyiivgn p.ilkáiitok kiirlá''ára «*llk»ígo», m oddig haaanált kltOoo halállal volt.
Tiutrlrttfl Wlntriín , Károlyváio* in<-llrtt jon, l7. Ia7l.
ULIiMAN BKTTI
f. - Mtl ),*«ionl''érlJnf>.
rr^

m
láíoga íojegyck, pccscíc
Franozln levélpapírok, minden kívánt név vagy korou* ia-gyen uyoiuatátával:
100 db. S-adréthen finom fehér 46 kr, angol reciéiett r. vonalion 66 kr, reotéi aitueiett 76 kr.
100 db. 4-édrétbeu Unom fehér 86 kr, aug reciéi v v<> oali. 1 frt, boríték 8-adr. fehrr 30 kr. tinóm. »rö« rectéi papírból 60, ninei r eotéi 66 I r, belől i<.máucioi CO kr, 4-édre reciét •rőt papir 06 kr.
2 ctiuo* batll koronával a divatot többniuü nyomaiban 100 papírra monogramm 3o kr, t«M» boritókra monogramm ;k> kr,
10<) db lálogatójesy, kettői fénymáiu papíron, legújabb
fajta belükkel kúav.....ati an I Irt, ngyanily légiin fekete nyomát
•al ftO ki.
Aoréltollak. Regulator (a ahálytó) tollak, minden kéthei • minden papirboi alkalmazhatók 12 db. ''it kr, I itiri aug. réitoll 1legjol.b fajban 10 kr. li toi. auiol róitoll egy dobóiban, fen nebbi lajban "O kr.'' 12 tci. alumíniumtól), biiloiitva ronda ellen •0 kr, I lei. kaiitichuk-toll, jómlnöiégfl, 10 kr. A hiree éi kltüv,. niiguum bonmn toll, alkalmat ninlen kéihei, lolluyéllel egv-ltt IV dl.. 16 kr. I trr. irón, jóminőtégü 10, 16, 26. 36. 46 kr. I tea. tollúval 10, 16, 20, 30 kr
Ntgy el.jnyt nyújtanak ai Uj gépírónők; f.llntUget eteknél a (átinti hegyeiét, egynerimiud at irón hegye biilotilva van ai eltörve ellen 1 db. fába f.\lil»* 10 kr. ctoiilba 16, 1 db. toll-nyéllel él kéatel VNI Vr, I töltény a bár a elegendő '' 10 kr. I db. unlo-radirguinml tiuta- ét iróutoltok törüléiáre 6 kr
A utp tolltartó ; agy legfinomabb lodronymfi- (filigrán! munkája etout tolltartó, igen érdakti luikro-fényképpel ellátva, potom árun kapható dh|a ''.''6 kr.
L*fflaMiabk VééétB peoiétnyomék igán tiép betűkkel; egy db. 2 baltival finom nyéllel 60 kr, egy korona 30 kr; lökélctei nevek legjntknyoib áron kétiiUetaak
Sajtók dombornyomáira névvel igeu finom mnnka 2 frl 80.
Hfampiglle (bélyegvai) kádogtkatulyával. lőttekkel ét ectél-tel 4 frt 60
Legtijabb Snflltékzé bélyegvat, mtlylyel a gépeietet egy
ltövetltezö potom étron:
tier fenékkel eí''átva, looO uyoinatot lehel e*k«aülnl •, legalkal-matabb bély.gtői e''r hivatalok-''ét irodákbau I db. finom vítét tel egvütt J f i W.
Legwebb névnapi * köszönteti jegyek. i«4K k«r''" k,,,ll,u-
tuak, I db'' 6. 10, Ift ki ; legkulmnierüebhek — inin.lig lluom illatú vánkoflkával I db 30. 4", *0 kr.
Elpuaitithatlan ruganyos eztmloUblék dbja 6 lo, 16, 20 kr. Irokf uletík kit uyolnadrél. félnerelét nélkül. * >rral 1.20, 1.60 l.HO. tgyanilyen leijei belleltiereléatel .11.ja 2. 2 .r>0. Kivlll • belől pompatati líiállitva 3 60, t, 4..VI Nagy uegyedrél fakoraiéi nélkül .1 frl, 3.60, 4 frt Ujyanilyeii poinpátau kiállítva 4 fy 60, 6 frt. 6 frt 60.
Levélpeoiét bélyegjegyek. melyek, a mi kényelmeatégét. ol-
'',''tóiágot ót a latéi biltui leiárát.il illeti, jobb ptoiéllő tier ad uak, mint otlya ét peetétVrsn, igen nép kiállitáinak él tétnél tierinti caluiirattal, tilmiirrl, névvel vagy névjegv^yal, T>00 db. I f-t 20, 1000 I frt t»0.
Paplrlározák. Kgy népei! kiállítóit euvvlope klllitnféle di-imi papírok- éa borítékkal lelva, db|a 26, 36, 60, Go, 60 kr, I frl.
Alkalaat oloió ajándék ai uj broniOntatil Irókénlet kö-vctkeiű 10 Jaralibau, I tintatartó, I tolluyrUllvány, t letélueba iltö, 2 ír.''.láiupa, 1 hévmérS, I kéii gyertyatartó, 1 gyufalarló, I tolltintltó, I éknar- ét I ró tartó. .Minden ctinoiau él ditieten kiállítva fiak 3 frt.
Ujaa feltalált tintapor. mely vipial vegyítve legkitűnőbb fényét tintává len, 1 doboa 20 kr. ^
KOiSatégu ét ulplrátl «liter|tiitvéayek. tanliók t tanú-
lóknak, I flliet kit formában 12 féle irátial 10 kr ; 1 filtM nagyobb formában .''<0 pompái Irátfajtlal «»6 kr. KulfluféW raja-példányok, melyek legitiégével igen gyortan lehet rajiolátt tanulni. 1 Miet 10, 16. 26 kr.
Ttkálétéé rajxltkola fi fdietban, agy előkelő rajilanltótól, ai eltö vouáitól kei.Ive a rajiolái végió befejéitéig. lanuló ifjil-tág itárnára klllnnmru ajánlható. Míud a 6 füiel ftak I frl ÜOkr. MltrailéUie-lrón. Igen ciinoi golyónóró forma gépírón, mely
A llá/i Johusava: .Olcsó áru is jó leliet!
nek ''! ctnvében tAbb hónapra terjedi! irón-előleg van rejtve. I db. ctak 20 kr.
Uj Iró-redíny bagariabőrből, könnyen ellehető, ugy hogy tanulók ii bannálliatják ; laitalma legfinomabb fajtában : 1 irö-tier, I tolltartó, I rajlón, 1 voualió ciontból, 1 haj''.ogatö r«ont, I pri-iéinyomó, I karctoió két. I db. peeiétvlan, 1 db. karrxo-■ ó giiiumi, Ú db. toll, 8tne«eii riak I frt 70 kr.
Itkolal tálkák leányok- ■ luknak. I db. nijjal, eg.nerft 10, 60, liu kr; ugyanai börb5l CO, HO, tHI kr; it olai lárcta leánykáknak SM1 kr. I frt, I frt iO;
LegjobblierU lollttfrlí, igen<;ilnot porciélánedényke, lOrtével tOmve, mely a legpi«iko<abb tollal atonnal megt4«ilitja, I db. 40 kr.
Hala minden lllnbea, legiobb l''ajta; I livegno fekele, piroa kék vagy /Old 10 kr.
Legjobb rajziter. I db. tanulóknak 80 kr. 1 frt, 1 frt 20, I frl 60; tigyanai nagyobb tókéletea 2 frt 60, 3 frt; legfinomabb mérnököknek tf frt. ''J frl .''iO, .1 frt 60, 4 frt 1 db. kOriS (Kirkel) 20 kr, I rajitoll .10 kr.
Fették uekreny finom fettékkel telve nineiétre vagy »li-feitéi klállHáiira'', I nekrényke 12, 18, 24-fMe fenékkel V.t, 36,46 kr ; 1 tiekrényke legfinomabb fajta featékkel ugyanannyi aiinban 80 kr, 1 frt, I frl 20. I db. finom nőrrriei 1 éa 2 kr; 1 db. linai tuifetiek 2o él 30 kr.
Földgolyók minden idKkorbeli tauulőuak, I db. 60, 80 kr, I frt, 1 frl _>o, I frl ''»), 2 fit, 2 frt 60; ugyanai délktrral I frt 60, * frt f.O. 4 frt ÖO, fi frt 60.
JogyiékkVayvtk paplrkntiital 6, 10 kr: váatonba kötve 16, 26 kr ; legfinomabb bértáblával 36, 46, Ü6 kr ; Orokká tartó jegy-lékkOnyv tiirony ipergamenl) lapokkal, 46 kr.
Alkalmat Ripjllll, 1 db irodába ^0,30. 60 kr; legíu. dlak. terembe 70 kr, 1 frt, 1 frt 20.
Mátoli éajtók, legjobb, legtarlötabb- t legalkalmatabbak, 1 db. 4 frt .Ml; mátoló könyvek 6U0 lappal 1 frt HO, valódi fran-cna mátoló tinta 1 kortóval 46 kr.
Egy borítékban 6 db. legfinomabb peoiétvlaei különféle niiiékben 16 kr.

f -
Mindez ily minőségben egyedül kapható Friedmann A.-nál Becsben (Praterstrassc 2(5.)
Uj találmányok egyedüli raktára ausztriában.
g-s
£ E ff
, tá I - ~J
? C i 1
•-. c i
Flgyeimtltelét- A« általam kerelkedelmi eiikkUl ban-nált l''oupadourpa&ta, mely igun rOvid idő alatt kiKlnőti''-go végen márit kóieliimrré««»l fogadtatott, egy idő ota több keret kedőháiak állal utiuoilttik ; a I. «•*. kOgOmégnek tehát tudouiáiul adom, hogy ai egyedül valódi eredeti arcipaita ctak «» al.''.ljegy-•ett raktár)ian kapóató. Kien paita at aro«ou mutatkoió minden-namU pAriuéiek, bőratkák. tiepISk, májfoltok eliávolitátára, egynóval a hőrnin fentartáiára é< ti.''pllétére tiolg.il. Kgy köeiog 1 irt t*i kr
P|T* Semmi tem lehetetlen! Ki híite volna e«el3tt, hogy még olyai.ni it l''ellal tll itni fog, minek tegiltégével majd a nemet it lehet kímélni a némának tAl.e Olléténél ; egy ilyen e^ttcerO, elméi et/kö< tegiltégével ilkerlllt, hog\ gyengillt tiein
•i
i,
1 fi
- £ mel még alkonyaikor it a l.-gv ékoijyabb Ifibe miuileu erőltetéi uélkill a iiéruát belehet fOtni, ét ár.t egy ily gépectkének ban-uálati utatiláital agyUtt e.ak kr.. kitebl-féla t kr.
HT Brillantin por, egy uj, Kikerilli, vegytanilag kéiriteti E fél: UM ilinu por, uiely elueveitléirek lökáleteten megfelel. Kgy ~ pitikot, elavult, vagy ki nem vehető nennyloltokkal bíró uemet I -i ^ vagy koioiit, gv« éréiből kénlilt tárgv e porral ctak konuyilden jj 2 vlinoltatvan, innét vitnanyery eredeti fényét; e por Ilyet targya-í j-.ikat meglepő gyoiiau tinlit é.i puliról. Kgy katul.ia bannálati, Z-t utaiitáitál eg/utt V6 kr.
§ . , CtllZOlA (Politúr) vegyülik Kgy igen beetet háiitter,
l-j £ melylyel mindenki elavult t féuyvetltetl bútorait ciekély fáradtág-á K4'' ni.-iga i«inét féuyeiilblti. Kg. •!>egcie. elegendő egy tioba butonatáia liO kr
előleg, elegendő 3 hóra 10 kr — I db. vakar.iinéiga (liiilon- '' Kadirgiimmi) tentát vagy irónt kivenni 6 kr.
^ Tyuktzem gyiirfik angoragyapjuból 12 db S6 kr.
Mosópor, hogy « fcliérneinU bólebér nint kapjou. K por hannálata altal I d 8, munka éa póni takaríttatik meg, •le legnagyobb előnyo ai. hogy a feliár ir<mtl jobbi<u kiméltetik, mint a kOxöniégei motátnál Kgy fontot ciomag 2o kr.
Varáltllnta. hanuálható komoly ét tréfái dolgokra. Kgy e tintával Írott levél a le.-áletebb iátáau nemnek it titok marad, ctak ai tudja olvatni, ki ai vht-i nUkiégei nUiitáttal bir. Kgy Uvegrte 20 kr
Igen alkalmasak a nadrágvédik, melyek a nadrágot roti Időben hepinkolát ellen megvédik j párja 6 kr.
Legújabb roitdtpor, pi tonlotl tier a roaa.lafoltok eltávolitáiára váiaoiiból, telyemből ét mát kelméből, itililugy >ai- ét aciél- enkAiOkről. 1 rtomag 36 kr.
e^ Angol bőrlack, mely állal mindenféle bőr puhaiágot ét lackfényt nyer. Kgy kit flvegce kr.; nagy 46 kr.
e^ Folyadék enyv. Nélki I <b<-tl.-u minden báitailáihan, meri ai ember enel a tok kUlOnléle, minden bárban előforduló javitáiokal maga t-nkO<Olbeti. Klen enyv évekig feutartbató • hide Jen bannálhatö. V./r nagy llveggel kr.
Siagtalan vlimentei ágybetelek, ai ágynak gyerekeknél, I l>etageknél t gyerek ágyasoknál előforduló elnedvctedöiénck olliá-Iritátara. 1 db. 90 kr., i.30. t.60, | ín kr.
e^ Ct. k. ti. txtrpanfü itlrröpleg (Kaponiu-Kelt-Aether) néhány aálodperca alatt cllávulitja mindruuemfl kelméből kivétel
«
Ina, égetét allal oko-'' élt tartalmaz a hónál
Z 2 Elült otltzoli golyók, kililnfi ner elvakolt érotárg>ak nélklll akármiféle foltokat K legújabb találmány inlndeu eféle
''C - ujitátára i fény etitéiére; nélkutOahéllen arany vt eittituiOveiek- gyártmányt felülmúl, minthogy a legfinomabb tilu nui rontja t a | uek. Kgy db. 6 kr. | aionnal nárai, nagtalan len. KeatyOtlaatltáiboi ié ajánlható. Kgy
■ÍV Ezüstöző por aoknor kitűnő nulgálatot ten ; evvel Oveg hann. utaiitáttal együtt 40 kr. mlndeiiféle érciuemüt néhány p«Tci alatt tartóiau meglehet etilt - KttlUniégei pariéi ragair clveg, pornellán, kfi, tajt, fa
— tOini, i eillitöiOlt tárgyakra uéive, un lyek ttlnl válloltattak, kUlOaOien ajánlhatók l''akfotig tárgyak eitfitkOi batonlóvá váltói-jtalbatóó. 1 ctoinag 26 kr.
Minden órák titbályozója % jól uabályigtt
uilndeukinek ajáulható, inlvel eien minden-uláo legjobban lehet a gépeiéti órákat igaióaui,
'' fa » , tfm "IHUII
X - ellátott napóra; ei _ etelre blétoi óra ul f l db. *6*kr.
i|
M nagyobb 70, tH) kr., 1 frt, nagyok két kulrira t frt; utató tálkákra 3 v»ló 26, H ''
S S í e»*
Amerikában páteatlrozott védlakatek, kitauS titrve ■éttel, biitonak betOrái ellen. 1 db. kiiebbféle 30, 40, 60 kr.
w- Kiiune muciui
fi | jó karban tarUiára. Kgv § - A lábakat ei
bór
,v»ló 26, 40, 6o kr.
Kllllnl kauotukkal kevert lakmáz-otlzmaktaáee, a
doboi 0 font) 30 kr. iiiraiaa tartani mindenkinek ajánlható, ''£9 mert ea ai egáiatégnek hanuoi A Metiger-féle kitűnő bórcilno-■ • iát hannálata által \a lábbeli pubatága i viimentenége len.artatik, olyannyira, hogy a léghoitiabb Ideig tartó hordái uián ié a vii I -ö 5 át nem hathal i igy a ciél tokéleteieu nléfelik. 1 (Ivegcie 60 kr. Ia i '' Nagy előnynyel bir ai uj |ép Irón, nem nUktég eit
•4 9 |taindig hegyeiui, % toréi ellen biiloiitoit. 1 db:,"iábau 10 kr,; . f caolktbau 16 kr. i tolltartóval t kénél 30 kr., — egy telt tokban H ••
itb. gvon ét tartót fttneforraitláiára, ugy hogy ea elrálhatlan len, nlntngy klllönféle tárgyak ftineillentétáre. péld. fát ércieiel, tiveget porciellánnal itb., ugy hogy mintegy leit Itlnlk fel. Kgy tájtfivel i ctömeg e iielkilluihetleu nerből ctak 10 kr. t''gyau e ragan folyaJákbau, Kgen bőiágei. I üveg 311 kr.
^ villaayot fogkefék, melyekkel a fogakat fofpaala vagy máé gyógyéier nélkül (ctak tinta vittel) tintán, fehéren, biti nélkül át tökéletet egémégneu fenn lehel tartani Hegy e han-noi enkOlből minél többel lehelten forgalomba koani, ára dara-bonklut ctak <0 kr.
Levél bélyegjegyek. melyek kényelmei hannálhatáiuk, olctóiáguk ét bittoi táráiuk folytán ai oityánál tObb előnynyel binak t jobbak mint a peciátvlan. l.egfinómabb iniuStégben, kívánat tieiinli felirattal, ciimerrel névvel, vagy návelővul . f>0o
Itt
db. I (rt 30 kr. ; 1000 db. 1 frt t>0 kr,
i^* A hajat frinctégben fentartaui ét itőko vagy 5n hajat lötát ninre feeteui. a legjobb ner a dióolaj; miudenféle vegytani kénitmány ártalmai. Ktennel tudatom # t. ct. kOtOutég-gel, hogy fi itt, krtner lintltott valódi dlóelajat raktáron lartok. Kgy kii llvegcte 26 kr., nagv 46 kr. w* Uj balhafoiégép dbja
t»r 8zabályz6 tollak, minden kéthei i minden papírboi| igailthatók, ugy hogy egy éé ugyauaion tollal a legfinomabb nép iránatot, mint a legdurvább iráit it enköiölhetni. 12 db. 24 kr.
Legf. helyről patentlroiott méreg, eg»r«k, patkányok,I börctökök éi vakaudok kiirtáiára Jólállát mellett áruiit:atik. Egv nagy bádogneleneié 1 frt.
A tyuktteoiuek S nap alalti gyökerei kiirtáiára n«|. gáló ner ; eien ujouan feltalált tier; túlhalad minden eddigit, átért jólállát mellett áruiitlatik. Kgy dobon bannálati utaiitái-14I 40 kr.
Auntriábau egyeiüli raktára a hamiaitailau ArniUa ^knpptnór) olajnak,mely etodahatánal bir mindenféle fe.tbaj eltávo-lilátára, a fejbőr t iiek erőiilbetéaére t ennek folytlln a haj meg lepőleg gyort uövtnlótéuek elŐiegitén''-ro még kopnti helyeken i-hátráltatja a pikkelyek képiCdéaél it. Dtv.iatrrffni banuállial turlódátok, tíciainodátok, inrángatátok lott tobek itb. gyógyitán.ra. Köaelebbi ceatolt leirát, Kgy üveg 1 fit.
Börpilla kaiietukktl; ci különöien ajánlható lóneraiemá vei t>0 kr
e^ Legjava beretva patla K p feleilegetté letxi. Kgy dobon 26 kr.
Nélkulölhellen minden háitarláibaii ai uj pattnllr. kOlZÖrüli. melyl» el könnyűden él legkiiebb ,fárad<ag nélkül min detiféle metiiőliert, ollót, kélt, egy perct alatt magi hot könOrUliii Kgy db. 36 kr.
e^ Beoil legjobb falltleztltó víz, egy aveg 10 kr
Enorlvoir tUatént kiveni a frii tintafoltot mindenfajta kelméből. Kgy üveggel t.''i kr. . f
m^ Minden látatlant láthatóvá leez az uj zteb gtíroió JJ r r eeglteégével, mely minden tárgyat 10-, 20-, 30— luO-ttor nagyit. 1 < fr ugy hogy a tinta Ivóvubtn látető állatocikákat ii tintán tteui- 5 J i. lélliétni, t >'' gór-ctők igen tokfélekép hannálhatók, | éld. litf. j.'' j gabna, hüvelyetek, ffiner vánon beváiárlátnál, vegybontáiual.i^- f, m lerménetvingánál ttb. Kgy db. 40, «0, 60 kr., 1 frt, 1 frt *0.| • ~ 1 frt 60 kr.
C^ Mindennemű rovart kiirthatni at uján feltalált rovarirtó eiientlával. Knuek iulajdon>ága, hogy a rovart nemetak gyortan kiirtja, de tojáiait it megiemmliili ^ .haaanálható polotkt. moly, kullanca, pineiebogár ellen. Kgy nagy aveg 30 kr.
Czéltzerll dugatzoló gép. Kilel at tiveget gyoiiau ét léginenleien ellelet dugattolui. Kgy db. 60 kr.: legfinomabb gyárakba I frt 2l> kr.
; Angol dugaizbazó gép emeltyűvel Ennek tegiuégével
2. O
a «
S "»
S í
n,
-c 3
ESI
a —
3 »
ki
i e-
" s-l
ic 1
m'' • K.
elpuntilhatlanná teni :l 5. -- fr Kgy bádog neleucié 1 ~ a. g » ''2.
a beretva könöiülétél g 5
l a 8-• i
- V S
6.
** s1
tr 2 *
a 3
fi li M tr
, mindén erőllelei nélkül egy gyermek it kibuibatja a lefterőtebuen aló dugant Kgy db. 1 frL ,
py EtókÖpiny víimeutea rougálbatlan kelméből, varrái nélkül, angol gyárimba. K köpenyek a legkelleueib időbbrn It hordhatók, minthogy «mlkét felén nép felölt kliöa batonlitanak. Kgy db. 42''hüvely Jt^tnu 10 frt 60 kr., mindeu további kél hüvelyk 1 írttal (óbb. K gyártmány uem belföldinek tarUndó. aak at alólirl raktárban valódiak.
. „ . - - -._____-e-
INTKS. Miután a fent elStorolt tárgyak bamiiitványban it fordulnak elő, Agyeliueneteui tehát a t. ct. kOt.lniégel, hogy atok » Mladen, a raktárban található árutárgyakról nóló irjegyiékek ingyen kaldetnek.
Kgyiienmiud figyelmeitetem a 1. ct. vidékieket Uilrtcm binomáiiyi oiiUIjÍiaí ca igyotlen i iiia|a noiuóbcu, hol a legkiiibb m#|(bÍBát •sioiugyt luiut a Itgimgyobb, oúndvn iiiku)ál>iu f^yculopu, f/ortau pontoiau c«ikOiOlUtik. 8támoi megbuáiokra ajánlja magái '' ak «Uo utiirák bit«»ináuyi üilct:
Bécsben, Praterstrasse 26
; ____.___ ." Friedmann
PRIEDMARTN-féle KraJozároB hlraetéae
B i''
H ''
St £
a 2 : a t
c
i
i
legjobban bizonyltja, hogy miudon vereony ólán áll, daczára, hogy az árnosikkek potom áron hirdotvák, mtu6eógük inágis mindon várakozást nictszo túlhaladj réitoll. 6 . 1 pár bsriinyakOtfi. 6 , 12 drb Irón. 10 .''1 pipa .rárral eyyfitt. 16 kr, 1 pár nagy erői uri hariinya. 25, 1 napóra jól regi
1 kr. 5 drb jó réttoll. 6 1.2, tolltartó. 6 1,1.. irka. 6 1, 2, 3, ö\r. különféle illatoló ato, 6
hitüljáték. '' 6
2 kr. 1 kávétksuál érctből etOe- ''
lOtvo. 16
2 ki. J drb finom pipere nappali. , 6
3 , 1 eaéltaerd kulcitartó. |6 8 . 1 rb ken8kef«. 5 3,2 könyvectke Kavanna-talvsr I
papir. 16
3 kr. 1 drb kettylláacaipögomboló. 1 6 3,|, vakaráimul. |6 3,1, örököt naptár I j 6 • bcfQiS-gép. 6 3,1, finom Jegyiékkönyv. ,6 3,1, Illatot pociétviset. • 3.1. pláhiáloia.
3,1, finom ttebgyótaer visaa- 6 gyertyával, 6
8 , 1 üveg béoel tenU. 6
4 , 1 drb elegána fényképráuia. 6 4 , 1 feitékládácika t« fetUkkel 6
él ecieltel 5
4 , I rőf kanóca. 6
4 . 1 eiOilótOlt gyfinü. - 6
b , 1 drb aiebtilkOr. 6,1, nájhangora. 5,1, eankorcéípS,
1 tiebgyáner. 1 evőkanál ércaből eiüttöive. , l drb nép óralánea, , 1 darab gyertyatartó ■ tálcta
Üvegből. , 1 adag legj. érciliiititóner. , többféle Jáláktier.
, tár<ai|átékok. 1 drb nép képeikönyv itt-veggel.
1 drb nép melltfi. , 1 , oiélnerfi keltemutató. 1 , nép gyürfi. I , kávét táleia. 1 , finom kétlarló 1 , finom gyertyafodor. 1 , glycorin- vagy növény-•tappan.
1 drb finom bajketiöc*. 1 tüiö léit! Kanti, hukhól I l< gjobb fogpaiita. 1 lomtár pléhből. 1 pár nadrágtartó. I drb nép pléhtrombita 1 , vadán vagy jeliip. I , nivartáreia uj ét eiél-tatrf.
, 1 drb papirtok 3 drb pectát-
6,1 drb tömő. 6 . a legnebb fényképek. 6,1 drli nivarlevágó. ft, 10, 20, 30, 40, 60 kr. különféle • terek ajándéknak alkalmat nők, urak ét gyermekek ná-. mára.
,6 , 1 turiat fflrllckerta bőrből. H . 1 gyermek óra. " •
10. 1 pár ctérnaketlyfi gyereknek 10 . | drb nép lelyem uribőjt. 10. I , jegyiéknaptár 10, 1 tkatiilya li fia. fenékkel. 10, 1 tajték tiivariiipka. 10. 1 kéttlel mellifi éifllH.evaló. 10, 1 üveg legrin. illat. olaj. 10. 1 olló lánca. 10. 1 tlliőtétll blvalitsrvból. 10, I jó tár bOröndhöi. 10, l hüvelykniérö bécii éa francija mérték iterlnt. III, I nép legyeiő. 10, I pár kávéiotéue, purciel-láabát.
10, I riemege tányér ,
10. 1 ciéliierd nivargép. 10. 100 drb varróid. 10, 1 jó péntfárcta.
ekhari
10. 1 tajtékplpa. 10, 1 caúkorbliilő. 10, 1 fügőgyuner. 10. 1 0y lackbSrből. 10, 1 iiuntn aranybroni medaillou. 10, 1 nép óratok báreonyból.
III. I tárkefe.
10 . I finom kénlel gomb, ingolő, kéifodor éi inggallérral, i 10, S ctéliterfl duganhuió 10. 1 Ciéutimeter. 10 , 1 burnóliielencte KI . 1 jó olló aeiélból. 10, 1 ttínór valódi burányból. 10, 1 üveg lejobbfoltvit vagy folt-
tiappau * 10, 1 népen öltöiött báb. 10, 1 fogkefe. 10. 1 finom fodritó fétO. 10, 1 pár divatot fülbevaló. 10, 1 téffl erőt hajkeuőct. 10, 1 kotőkoiár. , 10. 100 drb jó fogvájó. 10, 1 ruhaporoaó 10, L fUrtfodoritó fából. 10, 1 divatot óralánci, 10 . 1 album 10 héeti látképpel. <10, 1 tollkél 2 kénél, 10 éa 20 kr finom létsbotok.
16 , 1 p. női nagy eiSi harltnya
16 , I l''laiil nij.
16 . I két éa villa. W/
16 . 1 üveg pilont illitner
16,1 . valódi kölnivli.
16.1 finom olló.
20 , I pár ciéruakeityl*. urak ná-mára.
20 , 1 üveg folyékouy enyv hidegen hanuálható.
20 . I nagy hangóra.
20 . kenyér koiár drótból.
20 , 1 fejkefe jó mlnfitégll.
20 , 1 itebhévmérő regulától!.
20 , 1 ciélnerfi keityll.tágító.
20 . 1 finom nehkefe fém éa tükörrel.
20 I pár vlrágciokor porciel-lánból
20 , 1 Jó litnerénilávcafi negyed mért föld láterővel.
''.''0.1 jó angol borotva.
20 , I pár erői honin női barit-nya, *
20 , 1 nép varró párna tróffal,
20 . I pár nadrágtartó.
tO , 1 kénlet evőenköi, két, villa éi kanál.
20 . lOOdrblevélborlték.
a.
guláiotL , 1 fénykép album. , 1 nemflveg látta. üreg. , I beváaárló ko''ár. , 1 nabadalrti. kOnörülőiur minden vágónemáninak . I legújabb angol noplató, mely által a dajka könnyen mellőxhvlövé len. , 1 földgömb.
. 1 gyeriuekiiiiihát''kép.tlakkal , 1 nagy oikolatátka nijjal. , 10O drb finom levélpapír. , 1 napernyő. I frt 20 kr. I jó nagy eternyő.
1 , 30 , 1 tiobnóra jól regulá-
tott.í évi Jólállát mellett.
2 frt HO kr. I egén képlet iróen-
kOi brontból. mely 10 darabból áll i 1 tentatartó. 1 levélnyomó, 2 inagat gyertyatartó, I kéli gyertyatartó. I bévmé-r«, I gyuner,! óraUrth, 1 tolltartó ét hamutartó. Képei árjegyiékemet. melyben tok eter r''iikk följegyet-ve vsn mindenkinek Ingyen éa bérmentve b, küldöm.
FRIKDMANy A.,
rite,ttratte 2U. éa
IVyUttór.^
Kgy gyógyszerész gyakornok
kedvező feltételek mellett felvétetik Tomcsányi Ferencz gyógyszerésznél Szt.-Gothárdon — Vasmegyében.
GyÓK)*x< r en kOltNi''u uélkfll minden lit-Mmick erőt ad arv >lt*wi iór«* hu llnrry l.i iidonhúl.
i Iteküldctett.l Mióta pápa ő szentsége u-réaraégét rínom Itevidosciere du Harrv ha*/.-nálala szerencsében httlvrrvíllitottu. senki s<-iu kétkedlntik többé «• becM^, gvdgytápszer hatása líHttii. moly uyKgyaier is költség nélkül meg-gt ógyitja a következő betegségokot: gyomor,
'') K rnval alntl k,''talftttekérl feMöaiiget'' unni váll.l ■ Hzerk.
iileg, M II, tüdő, máj, mirigy, takhártya, légzési. hólyag éa vesebántalmat, gümókórt, szédelgőt. M/.flkmellüségot, köhögést, emésztési gyönj;.''>ég®*yNszorulást, diarrliöat, álmatlanságot. öngeaéget, aranyért, vízkört, lázat, nsz-kórt, vértorlódást, llllziigosrés bánvási''ingert még torbosség idején is, diahotest, búskomor ságot, soványkodást, c-mzt, sárgaságot a 72,<HH> gyógyesel, melyek minden gyógyszerrel da-ezoltnk; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, «r. Pluakov udv mnrsaltól, d<-Hrchau mar«|iiiauőtől. -• A búsnál tá|ilálóbb lévén, a Kovalosviére l''eluőtli''kuél .ét gyermekeknél .in-szerte . megkiméli n gyógyszerek költségeit.
74,a Ili szánni bizonyítvány.
. (insen (Stájerlion) lHt>«.). decz. I''.l.
tlröiiimol állapitom meg a Kevnlcscicrv annyira ismeretes gyógyhatásút. K kitltnó szer-
irtózatos légzési noliézségemnt, köbögésem e görcsömmel együtt, inegszünteftu, miért is tol-ji''s fölgyógyul ásom boz közel vagyok. Kérem önt postai utánvéttel még í> fent Hevaleseiére küldésére. Legmélyebb bálám kifejezés iii.-|. lett Htii. - (t»
S t e i n i u g e r V i u c/. e nyitg. lelkizz. '' rlébszelenezékben ''/, font I ft. ÍM) kr, I iont 2 ft. ;»ti kr. 2 font 4, őO k. f> fut It) It. 12 font 20 It. 24 font .li> ft — Rövideseiére Clw col.uée táblákban 12 csészére I ft. f»t» kr; 21 csészére 2 frt f»0 kr ; 48 csészére 4 frt frt) kr; porainkban 12 csészére I ft. .*il> kr, 21 r«- 2. k»0 ..r. IX ra l.rm kv, l2()-ra lo ft. 2SX-ra2o ft.
•ra ,''ltí tt. — KaphatóHarrv du Harrv és t-rál Héedii-ii. WnlUisoligasso. Nr. 8. P. sien'' 7«-rök Jótsrf gyógyszerésznél, IvoIom váróit Kron-stlldtérnél, Alsó-Kulimban Tvroler én Sclile-singeméi, Debroczenben Horsos Kerencziiél,
I binaföld váron Nuthera Pálnál, K''árolyfővárott 1 IJrilli l«\-nól, .Víii/y Kiniatdn Loúdk Kdrolyndl.
Krsekujvároii Conlegner Ignátznál, Szákes-Fo ! bérvárott Dieballa Oyörgynél, Verseczen Fi ! aclier Mórnál, a mindjén városban s gyógyszor [ fűszer, és cAomogeárusokiiál.
Gyakoritok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny ós ügyes utazók (colporteurök) kerestetnek igen előnyös és jövedelmező feltételek mellett.
FIGYELMEZTETÉS.
G O m Dos „B r ösltö Italra
a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
* * >''
Miután a munkások me/ei munkák közben többféle okokból hasmenést, vérhast, görcsöt, hányást, cholcrát, hideglelést szoktak kopni, mi óket rendesen hosszú időre munkaképtelenekké teszi: mindezen bajokat
Gombos erősitő-itala
által olv gyorsan lehet megszüntetni, hogy a szenvedőt még a munka színhelyéről seiu kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok helyett naponkint két kanalat foglaló pohárban adva, a munkást ép erőben lehet megtartani.
Pesten főraktár a tulajdonosnál kalapútcza 8. szám alatt..

Klökner Péter könyvkereskedő
Székesfejérvárntt, kiadásiban megjelentek s általa minden hiteles hazai
könvvkereskedéshen kaphatók:
„POLITIKAI kfiS KÁTÉT
V. az ujabb törvények ma<>\arázatával bövitett kiadás.
Irta lioross Mihály, áia 16 kr.
POLITIKAI ÓRAMUTATÓ
azok számára, kik nem tudják hányat ütött az óra.
MásoJik kiadás, irta Boi''osrt Mlltúly, ára 24, kr.
A {l''.iliilkni őrntliuintó" mintegy folytatása, mondliatnr kiegészítő része a .l*:ililiUni Ul» káténak.* s mindkét múben kérdések- és feleletekben népszerű" világos a érthető nyelven, higgadt s megnyerő modorban a/. 18ÜÖ—71-ki országi gyÜlé.-en alkutott törvények magyarázlatnak, s bizton hiszem, hogy kedvelt nép* szerű injnk ujabb .l''olitikni óramutató* cziniil munkája, melynek I. kiadásáról a sajtó dicséróleg szólt, jelesül a .Pesti Napló" azt mondá, hogy mint dráun k> öngt »ieat- ragyog ki n többi nép»icrü irntok közül, ép oly ked-vezőleg fogadtatik s terjesitotik, miut az 18üíi-biin megjelent s most az ujabb törvények''magyarázatával bővitelt „Politikai kin káté". Mindkát munkából nagyobb mennyiségből) rendkívül jutányos árban szolgálok.
Továbbá ajánlom az
egész országban elterjedt feuikönyvkiad ványaimat 11.111.:
SaldOl Pál, Fftldrai* Itt. kladá. ára*V.»tv« 18 kr. Tartalom; Köldraja, történelem, pol-
Ujlaky, Ilirschler és fia
fakereskeilő társulat
ALSÓ-DOMBOftUljÓL utolsó posta KOTTORÍ
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz,,, „ mi.......... fenyü-éptiletfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi c nemű megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midój) a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérn tk. ajánljuk-
Nagy-Kanizsán, SCIlLESINTiEU GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel.
llilaky, Ilirschler & l''ia,
(fi 29—30) , fakercskedók.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA.
Trrmi''»ietr«j« II. kia .''. 4r«kOt. 1h kr. Termé.ictlaii II. kUdá.itra knt. 18 kr. Omdll.tallan Ara kötve 18 kr.
M. taiténetG......<•"» kr.
Imih''iIö iikoláiuk lankftnyvc
I réat Unltó urak xáoiára 1 «"• kr. II. tanulók atáninra . . 48 kr.
gttri joKok it kottdf««éiti-k iamert<-nla», trriné-• letraji, torniéazsltaii, Kazdáaiatlan. Bárdon, Terméurraji itlóhvjltan, kórd.
it tol. ára ............ kr.
Vtssdl B. Lajos, lluii|>ul)(árlan. kérd.
it fel. Ara Utv . . 18 kr. „ „ Uardáaiattan. kvrd.
it fel ira kiUve : .18 kr.
NÉPTANÍTÓK NAPTARA I87I-IK ÉVRE.
Itta Sflile 1 Pál, ára 50 kr.
„Néptanítók hircs nejei ós leányai."
Történelmi beszéljek, irta Soldél Pál, ára 60 kr. -\r'' t i UI. javított kiadás, kiiüuő csínnal s 114 szinnvomattal
V iragliyen ^ kiállitva, elegáns borítékba kötve ára til) kr.
Vúrtl ajitiiloni SCIIMIDT J. urnák kladá.soiiibau
megjelent, k helybeli zenekarok által játszott,s általános tetszésben részesült következő
ZENESZERZEMÉNYEIT:
Kfhlllidt J. „Oha Péter,* P«Mca-Kranvaisc, op. 1. ára . 00 kr.
„Hermirionklftnge," Polga-Mazur, op. 2. ára 00 kr. .Hlondes Ideál,* Polca Franyaiae, op. H, ára 60 kr. >i»nyobb reiiöelmeiiyeknél lelulu lilni "J ujl lili "M
Központi szállítási lakhely a ,.Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
*. Órás: Tapasztalván, hogy ar enyéiinnek szóról azóra utáu-nyoimitt, sót a közönség ámiláxn végett haii)isitott név aláirásominal ellátott használati utasitványokkal árultatnak Seid-litz-porok, s e végett a kül-alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmáuyommal könnyen ftdcseréltethetnék, ezen hamisitványok vásárlásától nz*^i megjegyzéjwel óvok mindenkit miszerint: „az általam ktuzltctt Seiillitx-pov minden kutuly<ÍJa hasonló készít menyektől i mef/kiilönbőztetésál saját eédjeyf/em és aláírásommal ellátva.
^ira egy lepecsételt eredeti doboznak 1 Irt — kr. Használati utasítás minden nyelven. K porok rendkívüli s a legeltérőbb osotekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden ^etHTg ismert szerek közölt tagadluithinul az első helyet foglalják el; mint.azt sok ezer u
'' OMStári birodalom minden rész<-ilx''l kezeinkhez küldött hálit-iratok a legrészletesebben tanusit-jjUí, hogy o .j)orok rögzött szorulásoknál, emészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásuál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós foglájdalomnál, végül hyateriára, búkórra huzamos liáiiyásrabajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatunk, t a legtartósb gyógyhatást orodinényeiték.
Raktárak Nagy-Kanizsán: Holus J, gyógvsz. Lovák K. gyógys*. Kesselhoffor J. é* lto
senfeld K. uraknál Belovárott I^akorles 0. Marozaliban ls»tl Nándor
Csáktoroyáa Káráa* II. Banok-Szt györgytfn Klbles J ny^ey««.
Kösregrn CaacalnoTlt. I»tv. gyAuyt. , Siambathrlyea t''illeli l''iiann ty^KJ''«•
Kaposvárott K<kI Nándor k.v<>k.T-i.
. Kőim .l.ik.d) Ktreilten llicjrer .l»kal» Uni Kapronoián Werll Hánd. «yé|f)aa. Lsieayea Kallvoda J.
Soproaybaa M.117 Amiráa *)(>gjt*.
Mltielhach /.». fty>>ty*t. Ceyleck J. I. , ''Urwelis Kr. Ry<így»«.
Ezen czájeknél kapható még: (p44 —f>2,28)
A norvégiai Hergeli városból való legtisztább és legliatálvosabb
valódi Dorsoli-lialmöJsBsir-olaJ.
Ara egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, tnás halmájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ollátva.
A valódi Dorsch halmáj /.sir mell- és tüdő-bajoknál, scropliulus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatáoal van; meggyógyítja a legelidiiltobb köszvény- és csúszbajokat, valamint az idős/aki bőrkütogoket.
Kzeu legtisztább és leghatályosabb lialmájzsir-olaj faj a Dorsch-lialaknak leggondosabb begyűjtése és kiválogatása által nyerotik, éa átalában semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik, hanoin a bepecsételt eredeti Üvegekben lévő folyailók élxui és ugyanazon állapotban van. mint as közvetlenül a természet álul nyalatott. Moll A,, gyógyszuéss és vogyési liecsbeu,
" '' • / Mint a legjelesb
sz kpíto-szebt
. - , ajánljuk ''
D. Lanjr óvszer-kenőcsét ^__ (Práservativ-pasta.)
Kren rcíasen 4ártttlaii trméuetl anyagokból kéaxitett ^zcp''ÍÓ nrta vrgytasi készülék, a .''rn^k I«mmi n.iHnn »«-/n ártilma., a a*rrt a t«-ct«-l:r»li inrsnivu|-Tá.aal « kitUnö ered-ménitirít hiKt„» l.ixonyili»«.Sval xjánljnk lia.xnálatra.
K/én jel^» Óvszer''-kerics ||.1«X> álaltxl ran a l»."írr níivr. Viil..n.".-en arczoa. nyaken .''« kezeken, rr«>jryitja a*onna! » |—hítonritéknvajtia i»^lt.--l r^éaxen ^itilmatlnnql a l< r minden tisztatlaasigat s kiütéseit, épén agy eltávolítja a betegségeket, vagy bii által előidezclt ráazeokat, sebhelyeket, ripacsossagot s a test redözetét, a testszint szeplőtlen tisztara, puha- s rtgaayosr* s az aggkorra is fiatal, egeszséges szinre idézi tíö. Tulaid-n i. ''••••> »''«-r még n-nra, '' r,,,-tv r**n. . t.-ik.''lvotr.rd lij; <*lrr«.- votna. Az eredaieay csadilatos és ■teglepó. ugy hojv miadea további dicséretet feleslegessé te«
K^v ,> > haaanálati'' ut «itá««al rp>0»t S ft.
»
D. LANíí arezfesték-kenöcse
&
•.. Sl''/i vunk-i>a$ta-%)
liir mind a*on f.''•ut••^>,• nev<-*»tt tnlajdon-ágokkil. . a t»"rnek az»niiai r(r>z<-n .■ir:»''.lan ni"di>n termé«.-r«r». Snoir. * írhér vagr*vere» »xmt köleaftna* ; a l>."r.",u trljeiru l.-itli.itlan a f-lMmul min >n. rdív£ Irtei3 "ily n<-mQ<»krt
Kf»y téerly ára Jehér ratry ''2 f» o. é.
Föxz.íllitó rakhely na<ryb.-in ós kicsiben
rgvctal feltalálójánál <au
D LANG
(♦i-i.''l 2 ''.16. UrnUiMi. lliirrca«M Sn 47.
•esti íaanlt- és valtölntézet.
megbízások a bűrzere
* szokott pontossággal teljesíttetnek
A PESTI BANK és VÁLTÓÜZLÉT
A HAJ KIHULLÁSA MUUVlíOVK!
Kvekig tarló fürkészés t''«»lvtrtn végtére KÍkeritlt\néJ}oin egv
haj-

pikkely viz
I5A7-3.I
által.
Pest, a hazai takarékpénztár épületében
KíílOii osztályunk <i Mrzritejel súmmi
f. évi október 1-én megnyit tat viin, alkalmatosság, ArToIytiIIIjtkIIIés és lléuk tavlnlai Uss/.t''kiillrizsiül gondoskodva van. Titoktartás biztosíttatik.
Alkalmilag ajánljuk a 400 frankos tMk vasiitl sorsJegyokH
KÉSZLET köriiMizMAViu;
kötelezvényenként 12frtjaval minden. tOvat>m toeflzetéa nélkül.
TSTTTSTfl^^
filtalúlnsn, mely Altul már I —fi-szöri használat után a huj klhuUfim, valamint a* oly igen kelte........ .. pikkelyek képxöiléMe minden korra elharittntik.
Kgy üveg ára 2 frt., |H»*láui küldéssel l;> krral tö|>b. ^ ^
Kapható a.feltahllómU 1
DEM AL Haj fodrÉisasnai
IIóckIx''H, btlváros, (Johnunesgnsse Nr. I.)
Megrendelések a vidékről azonnal teljesíttetnek. ''
Köszönet elismerés.
<)n haj- éa pikkely vizének ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől iik*iit maradt, é* ha jaim|<ibbé nem hullott ki. mi annak javulását lényegesen elősegíti. Knnek fidvtán ••/önnel alkalmar ves/.ek Önnek köszönetem a elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel IMIIM. J.
IftiMi-- ti* . * in!iilliiiK> «•»• k. ssab. »»»- r« 4r«-«finin<tr kAnyv.vIvSje
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYÉKNEK.
Mindenféle rhlynonitk, roffok, haJ/HrtOk Stb. a b.hotő legjutányoab áron kaphatók. .(/hajak urak részére tökéletes hitsoulaloftságban készítetnek.
Demal A., liajfodrAsz.
Iti''di. \\> Retten, Türllk Jiínrf urnái, király-nlci* 7.; lr*iberg-i"-ii Kurkrr 8. innál

Mouiigramm és jieeséihéU vg K > » r.
, Crf r> ■.M.M)
Főraktár papir febérnemii vászon-iinitatióból.
Kxperto cictlc! fsak a kipróbáltliaii liij>>j,
IftT >'' *g* iratban. inHr .Inti* tniliilaxokn tk. kik rg-a/V/rt k.-w.liok" r.inunrl van ellátva, a l.iiiidnr.hSM nirgjíleiiü .LlceiiWif Vicluallrns (itisriliau-. Ma«« n inkk •• knvetkrixítk.''p «xól K na/y lokiut.ly f<• 1.411 * -tolt* « |{t«it. liDjty a 1,''gnftfrynhh frlfixtMÍx-k mimtii: n |i*cr<y«x«,rl|Miek Kx-n inonHat rrvínyr ax orvod, valamint a* rrőmAtanbaii, •''•• náci fo|fya«<lá«niik l«,ukrt*fiii«.''|{«''«rlili állományi!, mn^ut jik tfi''l •^í»i«r({Uiikn<»k upy ini>|fi>rn«lt«''»<\ valamint ImitartlMáliox iXilkióer. lo^liprar*'') *lv<<kt<l A jrl *|f/ik IrK''ikrriluaalih fyógy»ser4nrk, a Hort''-fiWr milála.kivonnt«nr iiiyrém-k rifi.rrrll liauirxá.* ián k«-
ni'' ijv.iii ii|{av klian foglal-lenkor
__ __ k.''V.''atiM
imponálónak (Unik frt ax rl«5 Ut«/atra, mini ma* \nlsiiti»ly tivoliiéi «/áhi''otl u/v. a vsjfy tii-lományoa lioiaini ál"ll Hökoturáxutt »xó, tauy vslarurlv ii«m■•l«,'';.''i<.rn b>»xárina>tatolt I ifin ,''•» tfilrfttf ««•''• nronlmu a tintrlrl- r» ia|ia"«»iali«ra imlil lirnntlnkcl, tiixatmnnkai inkáliti a* riryaitritlM, iry.''>Ky«(frli.-« Vf/é.li, mily n*m Urr» un(fy»*''a»" phra*i*»k»n ilai''iil. Ii"tt> amink liai.-i.a alatt ti''viilra v.''/p*.,''!! ; a*,''ii > íla««t"lliik írliát ■ni a malála-kivotmt rgitticf -r ni>vrt, a/.''rl i|,|vAx>°ili(lk a/t ,''•« itii''^inkálil, m.iifiit a gy,í..v»<t>it. mrlvfl a cootinriK inimtcnr''intll orvo.a killln-**, aik.''ioi Mtián ••áinulaio* a«**h«n({/.itl».iu miinla«<>ii ./,''inrly<-kurk rrnitrl, kik k>,""",rl,mj"k>, n mell lii-tü n. a inni •''•« alli «t l>ijnl>a. v.ii.miiíiii n n inlr* t«»l-
folyamatuk frnitakailá.ilian axpuvpttiirk A H«fT-íéle mnlnia kivui ntalir .kitUnÖ (.yógy^zrr• n.''vvfl l.ir . rtmi kiUi''K1''1'' v.mlialA ^gltlirt''iii unnak y vi''.ity»reji''l leglnkál,!, kimulatja.
K\|>cr''o rmflp Minilm •*rnv«"í"''M«,k aiántiuH lia«minl»tAt «•» niagunk i« u^y találtuk, |i..jy orvnai tulaj''l..ii.ÍK*''11 .kivjll x«>iii<ilA kntlfUH''* «saK<i éa''isit íi»lva,t.'',k. Klihci IuimI<mií kt''t kititnü «r» •»li''.l rn illí li''tr|i>| inrllrklitnk: . Kn a lloff ÍAU maláta kiv.>na|iit mik »<rll>i''ii javalmn ■''« li, l.«i;<''ini niint''.i^ kitűnő vrtw|„i,''uyllii«k Istálják 0 M. I''ati.oii S. III. i''»iPi,,li.li lt»a-l - K''ilytatwm a H«lT-fé|». mnláti-kivonvt r.-mt.-l.''•>''■! ."trnuip.l knilfnii niuirl. h»Ky l>pt<''K(>im art |»>nt>>« ifvögyl,nlrt«a iim-iii ii ii>'',,u nagyra l>pc«IIUk.J»r. Mi''.t tlarlli Wikni.on 7l>. Wnniiole Strrrt \V. M. mig it»y klllf<ll<lan a hi.*o« u,''ni<-t ({v<l>;y-ital .irt•• tiI... m in mullik >1 na|i,''á
a mrlyru a malála kivonaUllr, s malál.-» r«"k"l.í.li- «''•« a ........... ................. lmiá>ár<il rti.ini r-''i nvilnlkonat
nnu viknnrk.
I''oiiiin r, IH7I. májni án. Ki''n-k nr fin maláta•kivonatáliól |>alarik«l klllitruí.
SiliioiM i IVIII.
Hagor. 1871. május tO-ín. Mlntlinity «« In mcll-inaUia-liont....... mr Ibajomra , kuhöyf*fmre
rtktdtli|lari iR''n jól listnsk, ki''rrk alilnil |m''»«i» íoi.liilláral iij .lak.'' kUlilriii.
Dolliig Intal.
V « » |> r í m, 1M71. jiiuiiK Minili igy kiiilii<l malálN-klvofiala ct.''<''»í»i''grninck frli-iir lia.rmíl kínk iilt. , ItiwZ''k l''rlstji''*, hangász.
Hrooi, IH71. juniua "iln. N*.ni tiiula.itlialom rl at nii nislát.v r«ik,ilá«t^jának jó lntá.át mint • tinpAtuk tá|ilálrkát m^«tic»íriil /•« k/r.-k •III. l*<lUiitailik llik«n, ügyvéd.
A lln(Vfé|e iiiiilnln-ké>zlliiM''ii) ek egyedül valótliban kaphatók Nagv • Kanizsáu WAJDITS JÓZSKt'' urnái.
k AMTZ C %
PAPÍR-RAKTÁRA H
Pest, Deák Ferenc utcza 6 ik szám a .fehér hajóban/ ^ílr
ajánlja )iaxil.i|t.>ii IrNr^rrll raktárát i r A - ,''•« I r v í I • |> a |,i r já I. >M. If v 11 • lm r i t í k , arxfl tnll-I o 111 a r t ú, l •• 11 k«'' •, p«. ••««í 1 • v • a • *, ni á » ■■ I ü a I i z a r i u I. i n I a, I r <1 n, r a J s • ő u Ifljr* raj» r as k fi |A k , tust''h.ik i* Irrlinikai fr.t/''krk, ra i t p a p ir •> k, K''incyfilitvp, paim-papiru* •''* patMir vánxou. másoló ei''prk, M«*<-i«ll írómappák ti*ljr« iró-aaxlali eas-kfir.itk -.''•« hronxliól, linóin I i nt a t a r t ó k , nllmmok icun •''•• anólklll, axivar
tárnák, u l a * ó-« x I v a r I ári- xá k . iigr.v nönt mimleuni''mil tá>irysk i. k o I a I ro<lai lia«xnálst>ikra KiII''mi.I. mi niálilom «aiál Kfádmáuyii I r v<*) p a p i r o m a I. .1 Irgujalili «xinrx«llt uionogram mokkái, látogató jr^yok ri I r y é I pro « r 11 ő I, í I y (• p k , klll-lnfi. linoinau k-»xitTf a Irpjulá-nyo.nl,li árnkuii. '' ,
Levólpapirosok.
1«M» tlarali nKvi''l momva *><i xo kr. •
|INl|, víl f. |iill|.„iit,''k nyomva ! i ft i ín. :•«» kr.
Itkl li''i.''l iiiiin ki«li(i|>rsui> i nini I ft |0 KO í.''mi. I
11*1 Ipxi''I iimi linriti''k ixíiipi muiiojtrammsl ''J fl MO :t.UO kr.
|iO Ii-k''-I rxi''nKi''l fi''krfti- liyo. f main Ml kr. I fl, ''.''II kr.*
f/f" Miii<l<-u «xái le\iM* ő« lm rilAkliox ugy íkoii linóin papin '' á r r x ni a j á n il r k o x I a I i k. I rixtmatniolrv.''l nrgyoilrrl. cx«V-(;rl frkrtr uyomatil 7 X l''J fi, |ihhi tlaiali liorilók krmli''r pn pirliól nagyol,l.frlp | f,..
«.•!■• uvomalii .''• it ft
Látogató jegygk
a la mlnuts »xinnyomattal IISI tlftrnli lo(>|inomnl>li liri.lrl
pnpirrn íill kr. |IMI ,|nml> liliom •tiiip.ilrtt cárion X" kr. |IK> ,|l, Irgliiiiniialili fram''xia
M illlir''» írliir v.v.''y «XÍIii''Xi''ll Ifi.
Itkl itarnli tinóm fraurxin liril-
lant papirrn - ft Ml kr. lilO ilarali kőnyom, finom kritő* friivii vagy brldol I ft. Min<lrn tgyr* »or 20 kr tfilili.
Levelbrlytgtk. toOo i|l> arnnyiiyomatn :1 fl fto lO"*) . verr* prr.ítvinux «xin 2 fi 7.''i kr. |Ooo . rnni(rfvp ilntnlioru lie-tllkkrl, 2 *xintl«l :< fi ">f> kr.
Miadea további eier 50 krral olcsóbb.
Papir gallérok és
Kóxrirík a li''t''linomnlili vilsxou iltálixáa.
I lurxat Irhaitotl Kallér kr. I lurxat felálló gallér :ill kr. I „ kpfi''lők Mft kr. ^^ l..|,''iii.i!.li ilivnln.
lincl eladók •(áialékot ayeratk.
Nagy válatxlAk uiiiiilriiiiomH HxUtl. je«yxi" *» K«tdá*xati kfiny vnkliöl.
Nyomtatványok kívánat iri riuti oyoriaiió* •x/''prn a l. p Jiitányo«al>b árakon ki''axittrtni-k
□Ol. Levélbeli megre.idelesek
tiláuvvtrl inrlli''ll a Irtfiiontonab. lián i''i Kyoraan p.xknV(illi-lni''k
Raktára valódi angol perflament (lióiyagpapir) befőzött gvflmölcs bekötésére.
A bécsi általános \mrógé[)gymy
(Wien, veriangerte Operngrasae xr, 5.)
igazgatósága elhatározta, miszerint N. Kanizsán és környékén nem fog ügynököket tartani, hogy a t. köíönség egyenösen a gyárhoz forduljon megrendeléseivel, s ezáltal
• a gyári ár előnyeit élvezhesse. A'' legutóbbi itlóben történt nagyszerű
sur* árleszállítás
következtében n Wheler & Wilson, Greifer féle varrégépek ára mindennel a legtökéletesebben felszerelve és a következőleg ellátva
12 tű, 4 érez és 2 fa czérnatartó, 1 aczélból készült szabadalma- Z készülvk egyszerű varráshoz, 1 tú-mérték, 1 fonal-olnjozó, t fonal-
1 zott szegéizzó, 1 számjegyzék szerint igazgatható szegélyzó, r''máio- ''J i? ? kereső/1 olajoskanna, 1 fénkó, 1 tú-kulrs, 1 sróf-kulcs'', 1 Imsz-
f(|ik tűzéshez való aczél-lap a ^tstagahh szövetek varrásiii/ 1 üveg -í .5 nálatj utnsitás rajzokkal, 1 szalag felvarró, 1 szalag szegé^ző. 1 körző,
^í-i- f ÍIMA<# c.ltiiia''sí^i''s.í.i.A 1 n.iAi. I.X,.unL''.L
a zsinór lieszegt^éhez, 1 llveg soliutazirozásra, 1 üveg-készülék a Z zsinórzat felvarására, 1 üveg-készülék vékony ránczoláshoz, 1 üveg- r o r I n tf
vonalak a vattázás s egyenes varráshoz.
Tekintetbe veve nz ily leszállítást, a t. közönség ugy hisszük átfogja látni, hogy ily árakat csakis készpénz-fizetés mellett szabhattunk. Mindaz által megrendelések'' alkalmával csekély összeg beküldése után utánvét mellett küldünk. Tévedések elkerülésé végett leveleinket pontosan igy kérjük czimezni
allgehieine wiener nahmascííinen-fabrik wien,
verlftngerte Oporngasso Nr. 5, hintor dem Heinrichs Hof
VV''ajditfc József kiadií, lap- és nyomdatulajdonos, gyorssajtón)omása ^agy-Kanizsan.
/ /.

Nttgy-Kimi''/Niu 1X71. oclolírr 2S-ú
44.
s/.ani.
Tizodik évfolyam.
\
Zala-Somogyi
(a zalamepyei gazdasági egyesület hivatalos éHesitője.)
Kiterjedve SO PRO N/és VASMEGYÉKRE.
•Vegyes tartalmú hetilap
a v/ó|)ln>il;iloiii. ki''ri''ski''ilclnii. Ipar. uaztlászai, tudomány és iiiínészci kflréMI.
Megjelenik:
aUadsa udMbatM. c jyakrac n^afM vagy kél iten.
%««-rl» »n»iéi irodn t;. UímiIu IiUmInI:
W\J|»ITH JÓ/.SKK k0iiyrkwe.kml.-e4l e..
•ft »«r i U . .u vm>í»a»i»..»u m % . umtl t i w . ,
Előfizetési föltételek:
H''ljl"" sAihae hordással it tláákre po.iii. Vilid.* '' K(4ai 4rr« i • • frl. — kr. P4I 4vm •• • 8 . - , £vnrgy<-dre -1 . 60 ,

>
-l.var. . í WV tr«
HlraetéselL
A liAl ha.áboi p.ltl lóiért l-.»Or 7 kr 9-isor <! «* minden további beiktatásért f» kr.
IWIy*(<ltj niluüeu egyes''b«ikl*lá.4rt .10 k.. '' rtlNOKIt HÁMUOK BéoibM: IIA V8KNHTKIN k VÖD-
A .Xjrlll t4reu« |.kK. MUS.SK Kl.Dut.K , OPPKLIK ALAJOS 4i
-gy pr|M ...r belktatáii «l.ji» Ift kr | 1 JUk''TLKS MKWilAN.
*''■ráini írrarw* m au»ar- i i ■ — m
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaaluán: K Au6 ntVATA|i. KssiéelyMl Pt''LY jános. PastM> XKlHl.KK M. LANÜ LeOPoI.I), i,

mely a zalamegyei gazdasági egyesületiek . folyó évi augu>ztus lió S-4n •/„. szátu alatt kelt végzése, 6s ennek alapján kellően közzételt tervezet (Programúi) folytán Pac>An 1871-ik évi oktober hó 8- és 9-ik napján rendezett gyümölcs-, fzflUö- és öor-kiállitás-ról felvétetett. /
Árvay István kertészeti szakosztályi elnök ur az egyesület általi megbízatása folytán: oktober 8-án délelőtti 10 órakor »> kiállítást a szép számmal megjelent és melegen üdvözölt közönsúg előtt uiegnyi-tottnak jelentvén ki. mindenek előtt hangsúlyozta azt, miszerint a kiosztandó jutalom-dijak a nagyméltóságú jitagyar királyi földmiveléa, ipar- és kereskedelmi minisztérium kegyes pártfogása folytán a magas kincstár által adomány<>ztattak,jnoly körülmény a kiállítási teremben szétosztott hirdetményekben is a közönség tudtára adatott, egyszersmind kijelentette elnök ur, miszenrht jelen kiállitás a különbféle gyümölcs- és szöllófaj megvizsgálása, felismerése, s pgy szóval a. gyümölcs- ós szól ló-termelés előmozdítása czéljából rendeztetett, egyúttal tudatja, miszerint a kiállltáü délutáni 1 óráig, délutáni 2 órától esti ti óráig oktober 9-én délelőtti 8 órától délutáni 2 óráig nyitva tartatik ; — sugvana/. nap délelőtt 11 órakor a jutalomdguk kiosztása, délutáni 2 órakor pedig a kiállított tárgyak elárvvrezése fog eszközöltetni.
Kzek után oktober 8-án a bíráló bi-
MNMtftfMftrtMMMMMMtfMMMi
I zottniánV a kiállított, és az •/. alatti kiuiu-• tatásokban a kiállítók nova és a kiállított '' tárgyak üome és fajonként Összeírt gyümölcsök, szóltok és borok megszemlélése- és megízlelésével bírálatát megkezdvéu» — azt ugyan a/, nap esti ti óráig be is fejezte, -a dijak odaítélését pi dig folyó évi oktober y-én a //. alatti'' bírálati jegyzőkönyv .szerint e-/közölvén, délelőtt 11 órakor ülavina Lajos bíráló bizottsági elnök ur által a jutalomdij.ik és dicsérő oktovelek kiosztattak. — Ennek megtörténtével elnök ur a kiállítóknak részvétét és buzgalmát szívélyesen megköszönve — kinyilatkoztatta — miszerint a tisztelt kiállítók ne ugy tekintsék a kiosztott dijakat, mint legfőbb fokig vitt szorgalmúit beismérését, s hogy a jeleulegi ponton meg ne állapodjanak, ha nem szolgáljon Serkentésül arra, hogy a gyümölcs-, szóllő- és bortermelést még nagyobb fokra emelve éi tökélyotesbitve jó péld.iitdásukkal yidőkükboU lakosságra is hassanak, és oda törekedjenek, hogy a nem zetgaz lás/.at terén oly kiválóan fontos gyümölcs- és szóló-termelés minél inkább felvirágozhassék. fezzel egyszersmind a kiállítást bezártnak jeleutettö ki. Ugyan cz nap délután 2, órakor pedig a kiállított tárgyak elárvereztetvén, a •///. alatti ki-mutatás szerint azok árából .befolyt 2l> forint 50 kr. Árvay István kertészeti szakosztályi elnök ur kezére átadatott.
Sajnálattal megjegyezteiik, miszerint a kiállítási napokat megelőzött tartós esőzés az utakat rendkívül megrontván, e miatt a küldemények nagyobbrésze későn és any-nyira Összetorlódva érkezett be. hogv a névtelenül boküldött fajok, meghatározása
, lehetetlenné vált. Kzzel a jegyzőkönyv i felolvasás utáu bezáratott és aláíratott. Kelt Pacsán, 1871. oktober U-éij. ÁRVAY ISTVÁN m. k.,
kertészeti i kI.<>»iiáI;í rémítsd hiiottniáiiti i>ln k
H7I ik évi okt. hé 8- éa U ik napjain l''acsan tartott gyümölcs-, szőllő- éa borkiállítás folyama .. alatt összeáll biráló bizottmány ^ _
J (v g y z ő k ö n y v o.
/. liorbi rálát.
A borbiráló választmány különöseá a bor-kezetésbfn kilikiiű bor«>* gaVilákat tartván e/é!-HtorUnek jutaíimtzui, a kiállitott borok kí>/ú| kóvetkezókot I né remin <li-aérö oklvvolokkol jiltallilNXta.
1. I''aliui nradabun l tj» éí ki f«-li<;r 180V) ki lekute pogány vari inajoraági «xöllO ter-mértét.
2. Oréf Fealetica Oyórgy oiiári nradalmá-. ban kemomli l Stj l ki tu''^juraági borát.
Zilavári apát«ági uradalom HOil-ki enztcrgáli majoraági ojKirto, 1 Hilíl-ki e»xter$áli fehér, (808 ki csacsi opnrto, — 180^-ki «aztur-g.ili borait.
4. Botka Jánoa ujfajusi 1808- éa lSOU-ki borait.
11-odrondU dicaérd oklovéllel.
Scbloif.r Ix^ák paea.J hegy bon tormutt jól keit.lt 1808- ós 1800-kt borait.
a) Az ulrtűriiiidd dijat a különben fekvéaé-nél fogva julo.iléktulen Janka liegyaéglMju égyodiu Hzorgalom az ilto kitűnőségénél, -külft-
(niWuti kámnt< a*ág tekinlotébon jél kozeltl8Ü8-ki rizling boráért Arvay látván urnák két darab aranyban.
b) A második oUüruiidü dijat azinto két darab aranyban lotiu.tlelendő l''ulgár Ignáci itzabari 1808-ki fekete boráért.
e) A* ogyik másodrendű dilt Baán Kál inán szaburi I8ÖÓ ki fehér boráért 1 darab
aranyban.
-di A második máaodrendii dijt azinto egy darab arauybuu Durvarica Akoa lMÖS-ki olaaz rizling pogánvári terméacért.
o) A máaodrendii vörösborra kitűzött dijak közöl aa elsőt, ino''y lohér bor dijatáaára fordíttatott egy darab aranyban Kovács Jáuos ho-lD<>kkomároiui jél keselt fohér asztali boraiért,
— a másodikat ugyan egy. darab aranyban Schwarzenberg Dávid szí.-györgy vári I8tí8-ki oportó boráért itéltotott.
11. Sxőllöbtrálat.
a) Kiállított szóllő crfoportozatnk közt at elrtoroiidll dijt bárom darab aranyban Dervaries Ako« poiiánvári liutal szőllejébun tormutt 7i), válfajba ii kiállított, uagyréazbeo asztali lujn
Ij | A másodrendű dijt kér darab arauyj^ Baán Kulmán ur által azabari szőllőjéból kiállított 4» fajn szöllö caoportozatáért.
u) A három harmadrendű dijt egy-ogy darab arany nyal a zalavári apátsági uradalom álul 37., - az oltári ''uradalom által 22. éa a palini uradalom által 22 fajban kiállított, — rés/.in i asztali, részint podig bortermő asftllé cao-porto/ataikért.
d l A négy egy-egy forintoa dijakat Tóili Jézaef z.-apáti, Botka János ujfaJusi, Kohwar-senburg Dávid s.-apáti, végre Uéoyi kisasszonyok által kiállított aiőllócaoportoutokárt aké-pen ítélte ix|u, hogy a 12 ugyforintoaokbél még rendolkozés alatt levőből''mindegyik dijat egy forinttal megtoldva fejunkiut két-két forintul,
— Üényi kisasszonyoknak esen kivUl a kitűnő szorgalommal kiállított azőlhScaoportoMtért, elsőrendű dicsérőoklevelet, U*>ini<T Ignáez pacaai orvos \irnak podig másodrendű dicsérő oklevelet Ítélte oda.
Ilt. Of/ilmölcsbirálát. Oyümöloaökórt itélt dijak.
''lalabér Za. urnák I. söreiülü ni 3 drb. arán \
^ m* m mmmmmmm wmum ■ m
TÁRCZ A.
Az éj sötóten jö 1« rám. •..
— Hslaa. -
As 4| illíren JS le rám, Kekás kod isáll a Idra. H ti toki • tu. hiilÜwiUl l.4p fel lOmUr alskja. - ^
I'' ,1 bájalak lasian leidet
KiUiu, s *l4r a partrs , , Liljum melUn enelkcáik A vli f«ti4r hulláma.
I£»bl4r« sár i norlt rugóin, i — s.iviuiix-d » fájdiluui — •
JáJ be erd.* norlUiod Te n4p hullám slikom !
>
.KioritUk ksrjsimual ín 8 •rftiumsl t^rtlak itt t M<-rt oly ai.nankoi hfl. si áj Hilvrd oly knn mnl«K"-*
A holdnak Í4i»yí miná halváuysbb JT. a iet4t felhőkből. Si.n.d n4p tündír mind nedveib H loUlobb a könyekiól.
.Siemsm tt)bb4 nem !<••» n«á**«b Hátát sí már j«lentc(, A mint kll4pt«r» a »lib«l v M.radi pllláwen e*y «»«pp.''
T»nifer níRáJa "P . Zúdulva ssáll fal a hab, Saived vsiion lUflkedik Bsáp, bájos ltlBil4ralak,


1
*mm
M
''.Hiivem vadou emelkedik Veríirlt Jobban 4rsom, Mi rt hő iicrelmem íited «''k Kk''yolleii liájoi kliiciem I*
V A.
Egy falevél titka a Császár-iürdöben.
iHfllgyeluk Jobb n«uan4k, ha rgy levél titka <r»lus. de csak hagyják rám.)
Véletlenül, vagy tán vJntHlenUl » unalmamban, mi ugyan rdm a nem a világra nézvu szoinorn, — a császárfUrdői nagy gy égy udvar beubrik bor bálázott nagy folyos»\jának kitörölt fiókjáé a kétségbeoaott platánfák alá u róttam, azon datánlák alá, hol lriofr-ben a porosz ko-ronahoroiog roggelicetl, lKt)7 ben Bunst aolmj-tozott, 18(38-ban Nnpolcon h>''rezeg tánezoit s nz idén I>om ÍVdro brazíliai császár rajzolt. Furcsa, goudolják ttmorőseíni, ha mit) vammk, hogy lehet at, egykor köoíriwk hitt egyén ennyire össfpUntyVrödőtt volna, bizon magam is furetdnnk Urtotn, de ai itteni élelmezét kicsisége a drágasága a lapos tárczáju birtokosi szinte lapoud teszi, astán isebeas nlrvosá\tl ido jött csak a eir^n mologazik inog, különben a hideg öaz, rideggé a ötttti teszi. Mint mondám a platánfák alá p^lndör^dtem, na hiaton megll ljudtok ^őlem k vertkék, szörnyű h''inj-vrrtenyliktt félbéazakitva, ott hagyuk a falUp iUl, pers/e jobb szorottuin volna valami u/p képnél hagy lak volna, de holt saison f ^
Idylli csend, ah mi szép az élet egyedül I Dehogy vagyok egyedül, hisz jobbra.balra ax üvegen átmosolyognak rám, nom tudom azért o, me>t mmjyar ruhdbmi magam • vagyok, vagy hogy csakugyan azért, mert m<ig<im vagyok; ejb mit törődöm én mások mosolyával, csak tsdnalmat mosoly no legyen; igy tűnődéin, midőn a hivatalos magyar lap által annyira hivatlunul dicsért két krajezáros szivaromnak figyelemmel ápoit hamuját egy lehulló falevél leűté, e merészségen megütközve lelvovém, nem a hamut,oh hisz magam isax /eszcA, hanoin • a zörgő falevelet.
Mi szép e sárguló lovél! érdekes — nem ugyan dllupohi — mint inkább a jtidudulé erek miatt, mint a magoiu fujfájtis emberek homlokán a gond s búukozta redők. Tálán te is iic/ientlnin non védsz, hogy ugy )i*nfipü^ty>irtídol, I no ha igy van, jur hozzám, légy t''irtnm, leg I alább ugy sincs tenkim! Ketten majdcsak cl '' xörgünk börgilnk oda />''»n a császárfürdöi lak-•zobámban; lásd tomár lev lnynkoilol s fülemellek, én pedig/íifl&íyoA; ómul Iked ni « az emberek lenyomnak, különben nuin zúgolódom, hisc le<iftlulröl nyom a kötöt de/icit nemcsak engem, hantm azokat is, kik engem nyomnak, tehát a nymndt, mindenfélokép nyomás, nem más!
Igy ni, ido toszlek ágyam mellé a kis n<z-talra, innen a szél nem sodor cl, mint tán engem * Katii »««le.
Dictum-factuin lefeküdtem a mielőtt ax álom jétékony hatását érezui kezdetiem volna, hogy mígjőjjön, elővettem néhány napilapot, ax olaőt osak ololvastani, do a többiben ugyan•
" f .....- . .
aton közleményeket, ugyanaton híreket s mit a inai ipecialie világban először kcllott volna mondanom: ugyanazon h!rtletéiel>et olvastam.
Kialudtam, ah az álom oly jétékony, oly kedves, oly égi! Kérőm ax istenért tisztelt olvu-sónőim ! kedvet ne kapjanak ám azért o czikk olvasásánál <is alvdsra, mert ugyancsak pórul járnék. Do nem is jjpetik önök az alvást, hisz lesz ntódjuk benne; no tuár hogy lenne, hisx a nők angyalok, az angyalok menyben laknak, menyben pedig nincs $Utéttég, örök világosság ban pedignem lehet jii iiUen aludni,azért csak aludják el ezt az időt, inig o czikket olvasnák ; és ti álmatlan férliak, kiknek m Örök világosság nem fényo«kedik, hallgassatok rám.
Bocsánat bős ueiunmtől, már hiszen, hogy miudi-nki hlie a mai világban, kétségtelen, csak ax a különbség, inig ax ogyik karddal, a másik tollal, egyik péntzel, a másik nyelveléuel, no
ex ugyaii privilegiált tulajdona ax assz.....%
torringette, niAjii mondtam valamit, t. i. privilegiált tulajdona ax aszubornak, hogy iobb a közönségesnél, mint mondám, mindenki hősioa-aéget iparkodik tanusilani, még a szakácsné is a csibék, ludak s más efTélo Hetükben Icirté-fcony s holtuk nMa jótékony állatok megölésébon mily hősiességet tanhsii. Akik pedig hősiesaéget ogy általában nt-.m inuUlhatnAk fel, k la francAia némának lokintelik a k betűt a öiieetégr* hivatkozunk s hogy ősieaaég, aliaa nenmtégblil ki no fogyjunk az előtt Foatetica, most Wenckheim báré eléggé gondolkodnak. Do hogy valamiképen politikai dologba ne űs-aum árUllau fejemet, vusxalérek • bocsánatot
Koiaer Z». urunk legszebb uliiiu
csoportra .«''.... 2 drb. arany. Skublics G. umak legszebb körte
csoportra......2 di b. arany.
Másoilreudü dijak:
Veszerle Ignácz.....
Kosa Sándor .*;.... .Salamon Károly Qétyén . . Zala upáti uradalom 1-sórendü okirat; a kertésznek . . . (>11 Ari uradalom 1-sőrendü oki-x rat; a vioczollérnok . . Talabér Klok gétyei . . . Hermán Vendel K.-Kada . . Farkus Lászlóné, Paosa . . Tóth László, szl máriai . . Juhász Nándor, Kád .... Horváth Ferencz, Kád . . . Klingcr Gáspár, Kád . . . V''idovics Imre, P.Tüttós . . Héko Bódi, l''aesa .... Böczögő István, N. Hada . . Németh József, Z.-Egerszeg .
1 drb. 1 drb. 1 drb.
2 frtos 2 frtos
2 frtos
l drb. 2 frtos
1 drb. I drb. I di h. 1 drb. 1 drb. 1 drb. 1 drb. I drb. 1 drb. 1 drb. 1 drb. 1 drb.
2 frtos
1 frtos I frlos 1 frtos 1 frtos 1 Irtos 1 IrtoS 1 frtos 1 Irtos 1 tilos 1 frtos 1 Irtos
11 urb. 1 trios
X-sőrondü dtoaérő okiratot nyortok.
Ollári uradalom, Árvay István, M. Horváth Mór, Dorvaric* A kos, Dcrvarics Imre, Z.-:>páti uradalom, Baán Ksioián, Polgár Igtiaeí, SéllVity László , Botka Janó. .
Fateuyésztesért, kiállított gyümölcséért, és a méhészetben kifejtett szorgalmaért nyert Péntek György, pacsai néptauitó 4 drb. 2 liost
4 drb. 2 ttos.
Ma^án tntenyésztók:
Kása Sándor......3 drb. 1 fi tos
Baán Kálmán......3 drb. I frtos
U drb. 1 ti t^s
;//•
Kimutatása
a l''acsán 1871. évi okt. 8- és 9-ik napján a zala-megyei gazdasági egyesület állal rendezett kiállításra hozoltgy ömolcsök,szöllók-és boroknak.
1. Gyilmölctiök.
Arvay István ur Zala-Égerszögről: Ahna: Angol nagy Keinette, Névtelen, .Török Báliul, Széchenyi Keinette, Sárga (''álvil, Valiisi ezil-rom magonez, Angol kórodai Keinette, Csikós Horsdorti, Tündöklő Keinette, Angol arauy magonez, Malnaalina, Névtelen, Epernlmn, Muscat Keinette, Arauy szerecsen, Urosz Keinette, Ananas Keiuette, Hreda Keinette. Arany i''arináncz, l''iros pogácsa alma,( lyongy Keinette. Körte: Aári fontos, Hello ét Conno, Sándor orosz czár, Diel Vajoncz, Chaumanteli vadoncz, .St. (Jerinain, Aranyos heju vajoncz, Colmar-niana, Isenbart, La Comparette, Pisztráng, Pünkösdi Borgumotte, Ferdinánd korona örökös, Téli-Esperes, Fehér czitrom.
Vcszerle Ignácz ur Páhokról : Alma: Franczia muskatály, Bosmáner, Tót alma, Tafota,Gyöngy-Koiuolle, Angol arany magonez, Kei mos Keiuelle, Málna alma, l''ragai Keinette, Masatiski, Fehér (.''álvil, arany szereoson, lípir alma, Csikós Horsdorti. Körte: St. Gerilláin, Császár körto, Virgoiileuse, St. Gerumiii, Kai-tyár-maniia, Szép és Jó, Hergauudte, Isenbart, Hergamolle, Djel Vajoncz.
Keiser Zsigmond : Almit: Spanyol Fehér,
Orleánsi-Keinette, János fóherczeg, Arany Par- ( maillé, Hófiueads l''armaine, Aranyos Kórodai tósinette, l''ompás Keinette, New-Yorki Keinette, Vörös Horsdorti,\Arany szerecsen, Kis Angol, i l''iros Kozmariu, Nagy-Angol, Gyórő Keinette, Keinette Kouge, Eper-alma, Anis, l''iros kurta csimáiu, Arany ^cinotte, HiinUr, Gyöngy Keinetto,'' Piros őszi Oalvil, Frauciia Kormos, Téli málna, Ananas Keinette, Tafota, Czitrom-l''epping, Teli szürke Keinette, Bóraima. Ilughue l''eppiug, 1 )ietzi piros Mandolii Keinette, Sárga i Stoltini. Kózsa alma, ismeretlen, ismeretlen, ! (íaiambka, Sárga Calvil, Zöld Calvil, Török 1 Káliul, l''iros téli Calvil. Angol l''armaine, Z.ilapiros. Körte: Sándor Császár, Chapiaumonl V., Napóleon V., Ferdinánd korona-örökös, llardetipoiit- Vajoncz, Jáminutto, Clairgeau.
Taiabér Zsigmond Sárszegről. Alma: Kormos K tinctto, Csíkos Horsdorii, Vörös Cal\il, Arany Keinette. Arany szerecs-n. Horsdorii, Jeges Pannáin, Manilola-Koinetlo, Valiisi Czitrom magonez, Gyöngy Keinette, Nagy Angol Keinette, Churacter Keinette, Franczia arany l''armaine, Angol arany Parmaiuc, Franczia Muskatály, Fehér Calvil, Fehér Pogácsa, Vilin korai Keinetto, Kis Angol Keinette, Tejalma. Magyararany Parmain, Eper, Goldpepping. Orosz Keinette, Kórodai Keinette, Tafota, Gyöngy Keinette, Ananas Keinette, névtelen, Vörös Calvil,.Török JlHlint. Körte .- Ferdinánd korona-örökös, Napóleon Vajoncz, IsonbaYt, Diel Vajoncz. uévtelon, Császár Vajonct, Pisztráng, névtelelon, névtelen, névtelen, névteleu, lé!i vadász, névtelen, névtelen.
Zalabéri Horváth Mór, cs. kir. kamarás ur Szent-Mihályról: Alma: Dánczigi Hordás, prágai Keinette, Gyöngy Keinette, Angol K«i« nette, Piros Kombour, Tafota, Stajer-Masantzki, vörös Calvil, Eperalmn, Arany szerecsen, Kózsa alma, Piros Horsdorti, névtelen. Körte: * Tél / kiralynéja, Isenbart, Hezyde Chaumontel, Császár körto, Ferdinánd korona-Örökös, névtelenek. _
Skublics Gábor Szent-Mihályról: Alma: Fehér Calvil, Kajnai Habalma, névtelen, Piros Calvil, névtelen, Harallonai Keinette, Muskat-Keinette, nagy angol Keinette, Boosmanni, Angol arany I''armain, Csörgő alma,.Ananas Keiuette, Charakter Keinetto, Angol kórodai Keinette, Cardinal alma, Horsdorii Carmelitcn Keinotte. Körte: Szürke esperes, Fahéj vajoncz, névtelenek, Charuiei Ízletes, névtelen, Isenbart, ismeretlen, Aári fontos, névtelen, Kaisseletlo de St. Vinzenz, Napóleon vajoncz, Ferdinánd koraim-örökös, szép és jó, korona vajoncz, névtelenek, Pisztráng.
Németh József Zala-Egerszegről: Almai. 2 faj, névtelenek.
Dcrvarics Ákos ur Kilimánbol: Alma: Prágai Keiuette, Angol arany Parmain, Piros Calvil, l''ót alma, Őszi,piros Calvil, Munkát Keinette, Hosmaner, Téli öreg piros Calvil, névtelen, névtelen. Csikós pogácsa. Őszi sárga Calvil, Karmeliten Keinette, Gold peppiug, névtelen.-Őszi prágai Keinette, névtelen, nyári öreg Calvil, Tiroli csikós Kozmarin, Tafota, Angol kórodai Keinotte, uévlelen. Körte: Tél királynéja, névtelen, Pisztráng, Isenbart, Ber-gamotto, Ferdinánd korona-örökös, Copíau-mout V. Louisebonné, névtelen.
Dcrvarics Imre Kilimánbél: Alma: Hos-mancz, Gyöngy Keinette, Angol nagy Keiuette, j névtelen, Török Bálint, nemes franczia Kei-, nette, Fehér pogácsa, névtolen, Prágai Keinette, '' Brcdai Keinetto, Franczia muskatály, név-

»iiiíi'' a
kérek hós nememtől, hogy álmatlanoknak neveztem, vannak ugyan temérdeken, kik minden dolognál alutzékonyak, du ismét vannak, kik aludni szeretnének, <lu háborítt ax élet!
A falevél — ugy tetszett — mintha álmomban susogott volna ah oly sy Iphidszérft naivsággal, oly melengető édes kéjjel !
Kora tavnszszal alig burkolóztam ki téli ál ülőmből, ceipli* hideg szelek fogadtak s ez tartott serdülésem idejében is, (ilyen csipős az élet bizon másnak is), később, hogy a napén garakat felfogtam, a 6iff/<it por jő adagját hil-tamra vettem, alattam el-elkozdőttck a csevegések, politizálások. A többi közt egy barna kis laoy s egy szőke férfi titkos beszéltjét lestem el.
— Ali nagysád, imádom önt a szjv legtisztább érzetével. „
— Különös, s mégis inily mrgizokott sza vakkal mulattat.
— De tehetek-e róla, hogy szerelmem ve-tuvlilngként elől minden ábrándot s csak a Ut hamuját mutatja. . . .
— Ah! ttem rosz, folytassa kérem.
— Ne logyen kegyetion, szeressen, hisz éu szeretem, forrón . . . s csakugyan — mond a falevél — érezlom én is a melegséget, mert a rendelt ételok a szerelmes pár számára megho-satváu, az ifjú amint kezét akarta imádottjának csókolnia plnczér karjairól leütötte az adagot a végiga nő ruháján folyt a puradie$omm<1rt<le.
(Ez ügyetlenség hallatára emlékszom, egyet fordultain ágyamban.)
Később e helyre cgj szép, angyali tno-Dyccsko jött alkalmasint titkot izéptevőjévol.
ismét
— Eletem mindene, lelkem üdve! mit aknrez ennit
— Es
te tubiczám, boldogságom, szivem fele, mit akaru inni I
(Do már erre emlékszem, hogy^kéttter fordultam meg ágyamban.) <i(
Még később — mond a falevél — egy boldog pár ült e helyre.
— Saczikáin, ah én oly s«otujas vagyok !
— Mit iszol — Habotiám V
— Mit innám a te hő szerelmed birása mellett, mint ehampagnert.
— Azonnal, pinczér! — Alig mondá, már durrogás történt s anyám, az ág hatalmas ütést érzett, én is megborzadva, kicsibe mult, hogy a boldog pár közé nem estoin ehiinipiignert inni.
(Ali., de mar erre hiven emlékszem, három-»z»r fordultam meg ágyamban.)
Ezután két politikus ült le, az egyik franczia, másik por isz érzélmft volt s a magyarról azt mondák: nichts wertb zur Eriniierung I
De már erre eokezor megfordultam ágyamban s fölébredtem. HÁTOKFI. ''
Szerelmem.
KnittbiiiibA, »«f|i kikrlet..,, KII>fW4lti< K Kivninsl.
K''Zrtó nysr, nyil»tt rúna .... Sn- n- lm cin oak f> bírhatja.
I''uiititn í>»x, brrvatll róna ■.., Véríö tiivrm flt tiratjs.
BAUMO VRTKN Z8,
teleti. Körte: Diel tajoncz, Ferdinánd korona | örökös, Ik-rgamolte, Virgouleiise, névteleu, j Isenburt.
Schleifer Lázár ur l''ucsáról: Alma: Au-gol arauy Parmiáu.
Steffanics Ferencz ur Nagy • Radáról: Alma: Török Hálint, Czitrom magonez, l''iros Calvil, Angol ''Keinotte, névtelen, Franczia muskotály, Angol arany magonez, névtelenek-Sárga Calvil, Franczia Keinette, névtelen, Kei--nette, Hosmaner, Tafota, Körte-alma, fteinulte, névtelenek. Körte: Névtelen, Diel vajoncz, Isenbart, Fontos, Ferdinánd korona-örökos, St. Germain.
Szalanpáti uradalom: Alma: Vasi)lma, Tafota, Zöld Keiuette, névteleu, Fehér galamka, Gyöngy Keinutte, Epcr-aliua, Franczia jjius-katály. Kör/<i: névtelenek, Isoóbart, névtolen.
Ollári uradalom: Alma: l''epping, Fürsl, Königapfel, Angol parmain, Keinetto de Cas-sel, Keiuette d* Grleans, Uorsdorfor, pjtlyes Keioelte, Gelber-Stettiner, névtelenek, mandola Keinetto, névtelen, Keinette Kosé, Dilzler Gold Keinetto, Horsdorfpr Keinetto, Keinotte grand Franzsise, Keinrdte d'' Figuo, Keinette, d'' Grleans, (''itronen Pummedé St. Louis, Milchapfel, Scliweicz Keinette de Hotisseu, Szécsercsika, Helle Steur, Tót alma, Keinette de Hretagne, Keiuette dé la Chiua, Loudonor llimber, Kei-n <tto Ckiude, Hosszú piros málua, Ditzier K., Wiuter Keinette, Keinette, Aiutmnn, Keiuette llárlcmer, Goldtuoor, Keinetto Francaise, Piros musaosiki, Erzherzog Johann Kejnette. Körte: Hirne lirons d'' llyweo , Jagdbii''nu , Isenbart, Heurredé Steiuberg, Császár körte, Diel vajoncz.
Haá nKáltnán Szabarból alma 20 faj, körto
U faj.
KósaSándor ur Egoraracsáról alma 16 faj, körte 10 luj.
Polgár Ignácz ur Szabarból Alma G, körte 7 faj.
Hermán Vendel Kis-Kadáról, alma 4 faj.
Farkas Lászlódé, Pacsáról, alma 3 faj.
Tóth László, Szent-Mártonból, alma 7 faj, körto egy faj.
Juhász Sándor Kadáról, alma 7 faj. •
Salamon Károly Gétycről, körte 7 faj.
Horváth Ferencz Kádról, alma 2 faj.
Kliuger Gáspár Kádról, alma 2 faj.
Péntek György Pacsáról, alma 8 faj.
Vidovics Iliire Pacsa-Tüttósból,alma 1 laj.
Sejlycy László Golséról, alma 10 (aj, körte ti faj.
•Heke Hódi Pacsáról, altna 3 faj.
Höczögő István Nagy Kádáréi, körte 1 faj.
Tplabér K|ok Gétvéről, körto 2 fai.
Hotka János Újfaluból, körte 7 faj.
II. Szollak.
i t
Dcrvarics A kos ur pogánvári szőllejéből : Z ildfehér, Mikrovácsa, juhfarku, sárga bajor, ltudai zöld, rózsa szól lő, lehér muskatály,'' vö-röovallu, burgundi, fehér Füdér, fehér bur-HUiidi, fekete muskat, Dekaudolle, Mellweiss, Hilaloni lekoto, zöld Sylviáni, piros inuskat, Turmia, fehér fügér, fekete burgundi, fehér muskatály, persiai óriás, lökete som szólló, Tol szőllö, Corinthusi magtalan, Fürmony, tzegszárdi szagos, Vérjus, Isabolla Catawbn, v< rös Izabella, Kaisiu de Chrapcaut, Jacobine de Wien ne, l''assatulti, Cyprusi szagos''lehér, Cyrusi szagos vörös, hárslevelű, zöldinka, Kadarka. Kakszőllő, olasz risrhling, Hurgundi, névtelen, Mocca de bonná, Hamvas, Kadarka, Kisei |iámáskusi, (lamács d'' Grcc, Aramon, liwamamolla reale, névtelen, gyémánt, Corinthusi nagy szeinü, Joniai lehér Chaselas, Ale-xendria mUskat, tüskés pupu, zamatos* kecs-kecsöcsü, Meskatlunnel, Chaselas, somszőllő fehér, szürke Claowner, Chaselas maut, Chaso-las angol nagy, Chaselas,/Chaselas hasitolt lt^<lü, Chaselas piros, Gentáti, Chaselas, (''ha-se las korai, Chaselas Departament da tnarne, Hourdelais, Chaselas muscat, Chasolas Kauge, Chaselas von der Laan. Chaselas blanc. .
l''aliui uradalom pogaúvári szöllőjéből : llullú bajor, fekete bajor, kék uvclü, szigeti, fekete burgundi, Cseke, somszőllő, kecske-csöcs, vörösvállu, sárfehér Dccandolle, Tát-szőllő, fekete muskotál, Kadarka, pimskákor, fohqr muscat, habella, Eritkor szólló, Kak, Táltzőllő.
Schwarzeuberg Dávid szt.-györgy várisxől-lóiéból, rajnai ri«zliug, Isabullu,'' Kak, Czukor, Chaselas, oporto, zöld Chaselas szürke Klew-ner, Chaselas.
Schleifer Isák pacsai szőllőjéből vegyes fa jak.Tóth József szala apáti szöllőjéből: Kózsa-szőllő, szilvaszőllő, kék rakszőllő, lehér rak-szólló, zöltlszőlló, kadarka, muskotál.
Keiuicz Ignácz, felső-rajki szőllőjéből tök-szőllő.
Szala-apáti uradalom esztergáli szőlejéből névtelenek, tÖkizől|ő, muskotál, Lacryma Cristi, rak, muskotát, keresztcsrak, vörösvállu, fekete Burgundi, rozsuszőllő, májszőllő, kék bajor, szürke Klewner, muskotál, piros bakator, oporto, névtelen.
Ollári uradalom ketnendi szőlejéből: Muskotál, rakszőllő, Szigoti, Croke, zöld Senye-
házi, soiu, kecskecsÖWÜ, tök sárfbbér, legyei, kéknyelű, juhfarku, régi, ágosszőllő, ökörszem, muskotál, rak, Királyi, Csöke.
Sényi kisasszonyok felső ra ki szőllőjéből 20 Aljú fehér és ftketo szőllő.
Haán Kálmán szabari szőllejéből 02 fajú fehér és fekete szőllő.
Botka János ujfalusi szőllejéből 10 fsju szőllő. Hermán iVendsl kis-radai szőllejéből 3 fajú zzőllő, Tótfi László pacsai szőllejéből 4-fiile srőjló,- Horváth Ferencz rádi szőllőjéből fohér rátok.
Kliuger Gáspár rádi szőllejéből két lélo fajú szőllő.
Vidovics Imre pacsai szőllejéből lózsa •zőiló.'';-
III. liorok.
Árvav István ur jánkahegyi szőllőjéből lHlitt-ki oporto, 183H-ki Frázmin, IHÜH ki risz|ing, 1869 ki Furiuin, 1870-ki ritzliug.
Szala-apáti uradalom esztergáli szőllőjéből 1838 ki fehér kevert, 1838-ki csácsi oporto, 1868 ki esstergáli oporto, 1868-ki esztergáli fehér vegyes; 1869-ki fehér vegyes: 1868-ki fehér vegyes: 1868-ki külön, izedés fohér esztergályi. /
Schwarzenbor Dávid: szentgyörgy vári tzőllejéből: 1868-kí oporlo, 1868-ki ritzling.
Schleifer Isák pacsai szőllejéből 186K-ki fehér vegyes, I86ü-ki (shér vegyes.
Palini uradalom pogánvári szőllejéből 1863 ki fehér vegyes - 1866-ki 186H- és 1860-ki fehér vegyes, és 18(»9-ki piros.
Dorvarics j(kos ur pogánvári szőlh jébél : 1862- 1868- 1870 ki fohér vegyes, 186tí-ki ritzling.
Kovács János ur homokkomáromi tzóllo-jéból 1867- 1868- és 1869 ki fehér vegyes.
Baán Kálmán ur szabari, bottzött, aszú, 1858-ki fohér vegyet, 1866- és 1868-ki fehér pocsonyebor, 1869-ki fehér asztali bor, 1870 ki fohér vegyes, 1868-ki vörös vegyes.
Ollári uradalom kemendi szőllejéből 1867-ki fehér vígyes, 1868- 1869-ki febér vegyos.
Hotka Jáuos ur ujfaluii szőllejéből 18l>8-1869''Mi feketo oporto.
^ Idősb Polgár Ignáczjur szabari szőlejéből 18Ü8 ki fehér vegyes asztali; 1868-ki fehér külöt^zodés, 1.868 ki fekete vegyes.
,elt l''acsán, 1871. évi október 9 én.
ákvay István, s. k.
♦InBk.
Baíjdisz Gyula, S. k». Baán Kálmán, s. k. Dervltries Ákos, s. k.^ Dervarics Imre, s. k. ImututA* a Pacsin 1871. évi oktobof 8 -*9. éartott kiáHitásra hozott gyümölcseik és szőlők elárverezéséről: A kiállított ötszes szőlők Pollák. Vilmos által ll) frtért,az összes gy(lmöl-csök pédig többek által 19 frt 50 krért vétetvén meg, befolyt 29 frt 50 kr.
Hivatalos felhívás a felnőttek oktatása tárgyában.
A vallds- » közoktatási mogy. [kir. miniszter f. évi scpteuiber 27-6ir23.22*9. szám alatt a felnőttek oktatásának eszközlésérc kiadott rendelete értelmében a felnőttek oktatását folytatni szándékozik.
Tiszteletteljesen felhívom tehát mind az egyházi, ni,ind a polgári t. cz. hatóságokat, s Xulumcgyc összes tani tóit, ugy a tanításra netalán vállúIkozó értelmiséget, hogv a felnőttek oktatását a közművelődés érdekében melegen felkarolni, s előmozdítani kegyeskedjenek, s hogy a már legközelebb beálló ószi cstvéket s folytatólag a téli napokat a felnőttek tanítására olyképen felhasználni szíveskedjenek, miként a felnőttek lehető legnagyobb számban részesülhessenek az oktatásban, s mennél több egyén tanuljon meg Írni, olvasni, számolni stb. avagy a már olvasni tudók, irni.
A tanítók jövőben is a megtanított egyének száma szerint fognak dijaztatni, nevezetesen minden oly egyénért, kit olvasni, irni és számolni megtauitanak 3 frt, akit csak irni tanítanak meg azért 2 frt jutalomdíj fog adatni. Hogy a felnőttek az írás- és olvasáson kívül a számolásban is fognak oktattatni, ismerve tanítóink buzgalmát, azon legkevesebb okunk sincs kételkedni.
Kívánatos, hogy a felnőttek oktatása az 1871 és 1872-ik év folyama alatt több időszakra osztassanak fel, s mindenik időszakban a tanításra ajánlkozók csoportja taníttassák meg a^felvett tantárgyakra, s amint az egy időszakba felvettek elkészültek, nyittassék uj csoport, vagy cso-
Tóíytatáé''^ mfUéktHtn.
: / • .
ca
llellékfet a ,Za!aSomoflyi Közlöny" 1871. ivi 44-ik számához.
partok számára uj időszaki tanítás. így remélhetőleg egy év elíorgása alatt két-három csoport fog ugyanazon egv tanító a kívántakra megtaníttatni. Mihelyt ily csoport bevégezte tanulmányát s hiteles tanúk, illetőleg az iskolai hatóság előtt a vizsgálatot kiállta, s a mult évben közzé telt utasítás szerént a tanft''IUgyelóséghez a tanúk és a tanító álial aláirt kimutatás hekiihletik, a jutalomdíj utalvány ozá.^a s kilú.etése azonnal eszközlésbe fog vétetni.
A legközelebb műit őszi és téii időszakban a felnőttek oktiitácát több tanítj teljesítette, s a felsőbbileg igén jtilolum-dij uekik ki is fizettetett. Igen sz« p, igen áldásos jövedelem volt ez.
A zalai tunkerUlclben a foliiútlok közöl fiOO-nál több részesült oktatásban.
A felnőttek oktatásával foglalkozott 21 tanító, s jutalomdijul eddigelé kití/.et teteit 1170 frt.
tizen adatokat közölni jónak láttam már csak azért is. inert ezen uj oktatási intézmény életbeléptetésekor itt-oit aggodalom merült fel: a jutalomdíj !!fizetése ránt. Másutt
a felnőttek azon teves hiedelemben voltak, hogy az ígért jutalmat majd nekik kell iuegH/e:uiök, és mily iszonyú kár lesz az. ha azért, hu,»y írni, olvasni, számolni megtanultak, 2 vagy 3 frtot kell fizet ii.ók!
A tény tuegczáíolta mind a két ;.g-godalmat. A felnőttek ingyen tj.nultak, % azok tauitői szabályos kimutatásra megkapták jutalomdijaikat.
Mily szomorító dolog különben az, hogy egy alkotmáiiyos országban a feluójt fél tanulni, nehogy 2 vagy 3 frtot fizesd sen. Kérjük a mennyei Atyát, küldjön le a magasságból mindezekre felderítő sugárt, hogy valahára már a tanúinkért áldozni is készek legyenek az ó legnemob teremtményei.
Az Istonhez közeledni legszentebb feladatunk. De ezt c<ak folytonos tökéletesedés által tehetjük. Oh ember! miként fogsz"''egykoron az Oivk liiró itélő széke előtt számot odni a talentumról, vagyis a szív- és lélek tehetségeiről, melyeket kamatoztatás vagyis kiművelés végett a mennyei atyától emberi minőségednél fogva kaptál.
A kölcsön vett pénzt mindenki törekszik mennél elónyösebbeu használni. Vajjön megférhet-e emberi méltóságunkkal, hogy azon szellemi tökét, melyet Istentől kölcsön nyertünk, használat nélkül heverni, sőt elveszni hagyjuk?
Itt az idő, .itt az alkalom a mulasztást pótolni. Megbecsülhetlen, sót páratlan intézmény, hogy a felnőtt ingyen Ok-^ ''tatásban részesülhet.
Lehetetlen szívből nem üdvözölnünk a vallás- és közoktatási miniszter urnák ebbeli üdvteljes intézkedését.
Legyen tehát szabad a bizalom- és tisztelet őszinte érzetével kérnem Zalamegye t. cz egyházi s polgári iskolai s közigazgatási hatóságait, s a népnevelési ügy lelkes barátait, hogy a népet ezen közhasznú ti nulásra hazafiúi nemes érzületüknél fogva minden kitelhető módon serkenteni s lelkesíteni kegyeskedjenek,
*önök- pedig igen tisztelt tanítók! a kínálkozó alkalmat sóját érdekökból. de egyszersmind a szeretett ha/a s az emberi-ég javára siessenek kéreiá felhüsználni. -A felnőttek okiatása áldott lesz Isten előtt, kedves és becses munka lesz minden ember előtt, ki józan értelmet sa ti>zta erkölcsöt tiszteli. K.-Kanizsán, oki, .r>. 1«71.
BÓJA (JKKUKLY,
tnnfoUlgvelfl.
Nagy-Kanizsa város tisz-* tasága ügyében.
1: Egészségi szempontból. '' yálasi n linrmadlk kérdésre:
(l''nh t.itá*.)
Városunk egészség elleni tisztátalanságát
tetézik: , . , . . ,
• 3. A pine''"k eltiszlátalaiiitása és tisztátalan
állapotban! tartása. >
Nagy Kanizsa kereskedelmi város, azért is igon élénk Uxlutiinozgulom színhelyű. Hetenként. szerdán és pénteken tartatnak a hotivAsárok, orsságosvására 4 van, azonkívül a uapi olultni tárgyak árulása is uagyszurü. Kzen okuknál fogva nem csodálkozhatni azon, hogy a pi.iczi helyek, miudou viisár elótt és váaár után piszkosak, rondák, tisztátaluiiok.'' '' ''
A kosarus árucikkek ózonébun foglalják el a járda legélénkebb részét, ugy, hogy azon kéuyöliuoseu járni nem leliot; a zoldl''a vendéglő a kis templom előtti téren »zukorok alluak;
disznó- és muHuvásár terem/k n lizeiibáromvá rosreszjcleitutett ki, az országosvásárok a vár»s kózéppíiitjáu tartatnak, uzotikivUi. temérdek szókor all az országolod in műiden kis korcsma I elótt u jardttu ugy, miut azon kívül. Mondhatni, I miszerint nincs nap, melyen a tehertől m.igszi badult szekerek a korcsmákon ki vili no álliiaiiak meg etetés végett, do az som igen ritka eset, hogy a hajtott m.irhák is ugyanazon terekun nyugosztalnak,, s mim csorda foglalnak helyül.
Az untgában érthető, hogy mindezen mozgalmak a mennyire jövedelmet (hulypenzi) hoznak a váro.-i pénzt írlia, épeu annyira tisztátalanságot is hagynak vissza ilyen, vagy I auiolyau, do minden esetre piszok minőségbeli • mely csakis a hatóság gondjait 6. u kiadásokat* •Jíokja tetézni.
A kosaras áruezikkok potyudékai heten-kint,nagy összegre uónek, bárha reggulonkint a városon keresztül makkra utonó disznók s a b gelórr jaro marhák sokat felesznek is azokból. A járó-kelő tiszta uép csak zúgolódva tűrtethet azokon keresztül, s Oekell éruio azzal, ha lábai alatt pettegve p.itiogva, ropogva szakul szét minden szemet. Hétről hétre gyűluuk azok össze, inig porrá korhadnak s vagy a szél, vagy a zápor sodorja magával.
A zöldfa vendéglő előtti tér neveztetik gttbonapiaeznak, azói t is van azon szekér ós barom sok, marad is azon éven át nébáuy szaz szekerce menő trágya potyadék. Ujabb időben rendezése szándékoltatott, hordatott jtzérl arra sok mindenfelilég, föld, tégla s más egyébb a nélkül azonban, hogy azoknak eltérítésű mai napig eszközöltetett volna. B költő teszi azt a lehető légi oudotluuobbé, rondává, szóval tisztátalanná.
^A piárista templom előtti tér állóhelye a fásfPszéiiás-, szalmás, kápo*zlás-*{okcrekuok, s-inely a városnak logldtszobb Inlyet , tehát tükrét képezi. Korul ivedztk ezt a legszebb házak, melyek ko/.t az umlitutt templom diszeskcdik Ki mindezek daczar.i e.tér az, mo-Ivet legrondább-, lcgpi»zkosubbnnk nevezhetni!
.Midőn nic ájlalo- nép e templomba megy istent iiuadni, kijövet furcsa gondolatokba merülve keserít kifakadásra kényszerít telik.--
A tiztinhárouiváros terén a vásáros disznók telturják a löldct, járda széleket; s a vásárol szarvasmarhákkal együtt annyi rondnságot hagyunk vissza, intyiiivi elég arra, hogy az ottani lakokat s járó-kelőket egyre-másra boss/.ónlaa. Ciiidor hátán gödör, tóka, trágya lepény cziinere e térnek, pedig arra mennek a temetőbe '' temetni, ott vaua tűzoltó ugylot s a katonák gyakorlati líulye stb.
, A* ú''sár ő»zk«ir és tavaszkor két oldalra %vlljt(>tik össze, sirlialmokat képezvén nem * ritkán évet töltenek azon helyen.
Ugy szoktak nondaiii: hogy az idő mindent (elomészt, és úgy is van, mert a tnost elősorolt piszkol jobbára uz idő emészti fel, jut '' néha azokból a gyomor és belekuuk, de még a tüdőknek is, inert porrá korhadván mint por, elrodluidván mint büztárgy kerül az emberi tust belsejébe j hogy azt minden oldalról zaklassa.-
Mind amellett nein tagadhatni, hogy van a városnak két, évi lizetis s.utkoprójir,tisztogatója, kiknek feladata az utczai tisztátalanságokat eltávolítani, még is be kéli vallanunk más részről azt, hogy azok sikeres működését a közönség nom igen élvezi, mert ha látszólag tesznek is valamit, az oly csekély, hogy inkább nevezhetni késedelmes mim gyors foglalkozásnak. Hogy nem foglalkoznak iiaponla a neve zett Ügvbeu az bizonyos, tehát, hogy mit tesznek mást, nem. tudati k, elég az hozzá, hogy az utczai piszok hétről lietro éiintetl.-n marad. Nem merném mondani, hogy alusznak, annyi még is igaz, hogy Hzázszor többet tehetnének, iiiHit monnyil teszitek.
Tessék es.-tk valakinek megállni a kis templom olóltimagiis lépcsőzeten s nézzen otinél le it váro.diáz felé, aztán bírálgassa azon szép tér értékét s gondolja magában, milyen lehetne, ha arra kiváló gond fordíttatnék Im az például kővel, vagy téglával kirakva, 6 sorfávaUi betelepítve, p''d dckiil és Og. ClUli''-,< kö/ha''./HU j kúttal ellátva volna. Nem keielk&létif. hogy reit les gondviselés ni II t ké ánnvidiivo lenno . a szép templomunk, ugyanannyi I b gatója o
térnek. . -j
A .templom lépcső/ettől lo ez újonnan | nvitott takarok-pénztár uic/áig sorb.ui a házak j eiöti néhány szekérre menő téglát . »*ér, | káposzta levél hulladékot h li. ln.- halmira gráb-l Iázni, i.iolyek ugJtTólváu ott nyaraltak, r
maiglan cMak egy\ vonás som lijriéut. Hogy mikor kerül érre idő az utkoprók részéről. kérdés V
(Kolytntn.a kltv lU.-<ik .
Heti B/emlo
v Oktsfesr 87. 1871.
— A párisi /l''lioitro (lulien''-hoz Bujano-vies Sarolta magyar művésznő szerződtetett. — A munkácsi honv<:dzászl<> színlelés IT) én ment végből -. Tóvölgyi Titusz Dapsy Vilma k. a. nyal jo^yot \álto;t. A pesti egyetemen •vy világtalan lutllgato van. - A horvát lel''telő főnök K ule Ouie kézrekeril<Wre UXM> l''tiivi jut doui tü<•)!•• tt ki. — Oajzágó Salnmon iőh/.áin^ovői/éki elnök lluje meghalt. — A sz ''uedi néiiioi lap novemberben indul meg. — A Styx «zerk«?*zfőjét a „Froluier ssálliMlá''-ban m -gvoriek. -— i''ltiers évi fizetése ÖOoter francs. - l.iszi Kurenoi! okt. 22 én volt 00 éves. -llléssv (lyörgy jeles iró 21-én moghalt. --
— Spyokben eay 0 évos lány 3 kis testvérét a/, égő li i/b.il kihozta. — Berlinben Oöthének Szobrot emolnok. • A s/egedi houvédzás/ló.''tlj lobngójáuak lolsz uitnlése nov. 10 én l«»z. -Triesztv.irosn is külön állam akar lenni. A g izd i Mt/ oivok-fgyletének kiállítása szép jövedelmet hozott - Napóleon beremegnek megadatott az engedély, hogy Frnnoxiaországba visuntérhesien. — Ipolyi-Stummor Arnold beszterexei pacukká nuveztotutt ki. — Az 1^72-ki üjonozozás árdomébon as előkészületek uiiigléttilére miiiisturi körlevél küldetett szel.
— Büdán hazárdjátékotok fogattak el. -- A glogváczi kunluluioK elárvor .•ztotn -k. — Bakó. Gábor „Közigazgatás'' ozimA szaklapot indít meg nov. l-én. Ara évnegyedre 2 ft. Méltó a pártfogásra. —'' A Peaton aluli gyorsvonatok m jgszünuok. — Benedek tábornok Oiátzban szélhüdösbén 2ó-ín incghult. — Wenckheim Krisztina grófnő 80 eser forintnyi huszouburt engedett el as árvis állal károsult bérlőknek. — A Kisfaludy-Társaság Toldy-ünnepélye nov. 12 én lesz. — Londonnak 3.254,904* lakósa van. — Dal-Cinnek mog.-n gedtetett Bécsben a gyógyítás. — A bécsi váltóbank szolgája 20 ezer forinttal megszökött.
— A szerbvasul építését a báró Hinch-felo társulat veszi át. — Az egész földön 3üUi lélo nyelven beszélnek » 1303 millió ember cl. — Poroszországban lii milionnrius van — A mull évi népszámláláskor Magyarországban uő 114 ezerrel több volt. uiiiit férli. - Bethlen Miklós „l''olgár és Honvéd" cz.iimi társiulalmt s honvédelmi lapot indit meg.
birlapi felszólalásra. Ez érdemben a beküldött tel uein világosító, csak lultételeaségen alapuló, ingatag czáfolatoi nem közölhetjük.
— So m og y m egy é n e k évnegyedes közgyűlése nov. 0 én Veszi Kaposvárott kezdetét; előtte Való ii a p d. e. a központi D.iákpárti eoiuité taiiácskozmáiiVM, este p.-diu gyűlése h sz.
— ^l''alyazat.) A loldtuivelás*, ipar és kcroshed.ididuuiOgyi toinistertum kö/.li ve lünk, h .jty Ur. Ziehy Feronoz p>;zsoéiii< «vci (óldémosí gy lmólos- »« ki>nyhakertáaz<-iiMni, moly k. Hioii főkertész vezetne alatt fr ..ne/ia berendezés szerint minuszerülug koréit"!,k, két ifjú segéd kép alkitlinazisba vétetik, eren állásért folyamodók kérvényeiket a czimzoit niiiiisteriiimho/. nyújtsák be. •
— A soproni iparos- kölcsönolőlcgezési egyletből alaku''l soproni kon-skedelnii- s ip.tr-bank Mtpiznbilyai lörv.Miyea zár.tdékkal az illető imnisteriuin által elláttatlak.
— Vasmegyei Allió ino/övárosiiau november l én postaállomás lép éb''tb<''.
— O r of Z io h y N e p. .1 á n o • vrászlói'' uradalmán ItHHl dti. tölgyfa törzsét ailtu el, ágaiból mintogy fxuk) ftot résznek bo, s igy összesen e kis erdőterület okszerű művelés folvi.in 2''.* ezer forintot hozott.
■— (Nagygyűlés) A nagy-kanizsai , önkéntes tüzolt)>-egylei f. évi ukt. 2l»-én délelőtt | l«) órakor a kereskedelmi casinó helyiségében nagygyűlés tart. moly alkalommal a mflkiMl''.k tisztjeinek megválasztása fog eszközöltetni ; szombat este 7 órakor pediga aZ ddfa vendógl{»-kis teremébon előleges értekezlet fog Uriaini.
— A Balaton-Körs-Lo vas vidéki segély.egylet alapszabályai folyó évi okt. 20 án 20,733. ss. a. helyben hagyattak.
J\r y 11 Orn t et.
— S J. P«it. tuiíOisJtiink .*!»•• n w''íil.f
•• Zt-hn.rnvk A .Ki. (•rlicis* kftsSllstni ío^, ! a többit ti.mi laliat.
i - K. I. P«:t. A <«<imt(ul rsttuk KS»»nu»; •
; — I. 8. Hn^aJ. N«m irk««ttt .siami tiővsub ir•
; ttiius.
— H M. N''sw-Yurk. L.r.l.lt i.ir.t^u raiitUk
1 r.l»Oiftljilk!
— A K. I''««t. J/l nivsltiln^. Itii4b«.i vh | nöiol- ii,
— ít I. M*kg Mazsnlsr.-Ui Írunk
— S K. S-''lir.oi''.lÖvil aziiiiUan.
— V. O. faun >iih«l<iiiu KvrjilW a< «!vitt vzikk-k ba''sllid^i^. ^
Hirek
— A nagy-kanizsai városhAz lx;r«.. épületének olsó emeleli boltíve ei;y részbiin mull kedden deluiau leszakadván, tobb dol gozól megsértett. Megyei fóis|iáilunk, min«J|a 1''ovárosi közmunkatanács alvlnöke uiviratilag felkérotett ogy vizigáló bizottmány kiküldő sére, mit kézséggel eszközölvén, a szakértői bizottmány megerkezésu váratik.
— A n.-kauizsai fő utczai régi járdák lassankint el ultűniiok, a Zsombor-félő házak előtti &Kok is Már bulödvu vaunak.
— A nagy-kanizsai kereskedelmi f ipnrbank értékpapír^ s soCajegyüzleti oaztá-
i^ mognyilt, hol egyes sorsjegyek s értékpapírok ig<-ii előnyös felléti-lek mellett rtisz-let fizetések re is megszerezhetők.
— A n a gv-k a ii i z s a i főgymiuisiumban jelenleg 2ti > tanuló van : <<s pedig: a VIII. VII. és VI. osztályokban 22—22 — az V. és lV-ban
—* III-ban 2«, 11.40 és I-ben 01. Nemzetiségre nézve 7 horvát, 2 uémtt, a többi magyar. Vallás tekintetében van 2-S izr., 28 ágostai, l helvét,2 görög kel, a többi rom. katli.
— A szombathelyi tornnünuepély as egyletnek Jóő frt 70 krt jövwlelmozett.
— Vasmogyébon régészeti egylot alakult, Zalamegyére nézve is igon kiváua tos volna, annyival is inkább, mert Nagy-Kanizsán a főgyiunasiumntk érdekes és értékes tárgyjjkk^l biró muzeuiúa van. Alkalmilag im^mlitjüki'' hogy legújabban Osurda József V^r.k osztálybeli tanuló ritka szépségű darut ajándékozott a múzeumnak, melynek kitöutéso ép munkában van; o munkálatot szakértői ritka buzgalommal h fógvmua* siuut főt. igazgatója maga leijesiti. Felhívjuk ''t. Olvasó közönségünket, hogy a ritka állnto-kai kitomés végett a muzeuuf részére Jie
küldeni szíveskedjenek, mi által az ifjúság képzésére nem csekély szolgálatot tesznek.
— A „l''éosi Lapok" már jelentik a felnőttek okulásának megkezdését; talán a mi városi tanácsunknak is érd -kében feküdnék illető h''dyon «• tárgyban kérdést tenni, s inié/-kodni/itniiál is iu''- áiib, mort a tiivnli előadások sikere után a közönség nagyobb buzgalommal venuo részt. • .
— C/áfo
latot vettünk o lap előbbi számában mvgj••!-ol .é-rdekes vadászatra14 , gondolják t. olvasóink, hogy illeiékos helyről, a tényállást f.-lderitó magyarázattal, dehogy ; a nag^'' kauizsai politia fittyet liáuy minden
Ű/.I
e t i - h i r n ö k.
Nagy-Naaliss. oki«l,rr J7. ikti
A foltlliiuilkálatok l>e*ÍR.''/t.''n el ai li.il (•,;. j,| *. Í-» á« l,pk.i*< -nl»tt, mrl>- ai uj vet.''.ckír j4tákuii«an bat K< az oki annak, Iiok/ killM.I-n. r^y kia vi...*. tiiiá.t mulatnak. Kgy v»ló$ign vinnntire iiiivn at''ini, in ninrs alap, mert a MM m odsj r^>«-i>i>n S.ukt^clrl IIIII Atko.rii, kaiAn''iicii KfaiictiaofSa*h-b.,n, liul.% biua aratsa ije.at.''C i o <*4nl tt ki.
Szüreti tudósítás.
A folyó i»i sadrot a korán beillőit fa|)ro« 11 I ő« lio»«<«. etüiit folytán tatoinsa r iilha<U«nál fof»« oktuhrr h<> ü'' imi a kapornaki f.''diiró nr »i Uk,<r<< voiiSUoaálaK iiisir«r*itt<>isil, aini.nl a< «<|i||(t si irctnt b.-fsje(iiut,b31 írtsni lobét, a mult . V|n.''-| mlml mi-" J''K. ''"•««! •nsaiiyisrgrs ná»»a jobb kilaiása I kr-r«%«lot. vaunak ujtyau liol^ok keVs*«bi>, da
m^ii tal.l, atuk íiá-na, kik a mult criaíl tsbbst »(Qr#lelutk, iif ~r«inélli«t5, ho^y j, k-i-ép asOretíli.k le*., bár iiiiiiüstíjfre ''niirt .s olyan U|me. d>> «•« n»iu rriut''llirtó, inert a .aólüfürWk •*arlvl«l| *av.\u/iia njdv^t-tarlaliiiainak.
A* idöjárá* a a»ilr«lre k/ Ivsí^, f^y aki k<».1bl»
• i.lr.-tel, annak remilliM.i jolili inluo#.''-h-l| bura Ir.i, killiiuoMn a iir({)c«úe» jkon, b->l -uiSf a fagy nem áitott.''
A fahéraaiSIS ea .Wben Juliban Urinolt, mini
• fekete a ugy latsaik irettebb la.
A inast áráéra Tonatkusóla^ i6ii««m irhatok,mert ui/''K vétók nem jeUntkaatek, valóaifufi, hogy e h4l fulytán uie^''árke.nak, mint raá.knr Ii aaUretbao .tokiak mu.t vA.árláil r.iköíólni de ba é-buraiiik fogytát ta kintjUk reuiéllietS inikép e •a«auyúaká. borunk ára | it.''»—0 forint koit fo/ variálni 1 Ua*via, oklober »l-4u 1H7I.
N KOVÁTH JX.NOH.
Placzi ár.
Nagy-Kaalua, IH7t. ávi oktobsr Ufi-ik napján. Itu*« sl font. tí Irt JO kr. Sft —S»J font 6 frt70 kr S7-S8 Inul 7 frt — kr. Koaa IS 7» font . frt — kr. 7''.i-M0 font 3 frt 80 kr HO -Hl font 4 fii — kr. árys %erftí.é"re 70-71 font 3 frt — kr 71 1i foat 3 Irt SÖ kr. Árpt kniousátfcs «&-«t> font - frt — kr. SÍ7 - CS fout frt. KukoH.ua 4 frt - k«.. 4 frt 20 kr. Kulra-ueia ola.i ve.oK)Ua<itin) — irt kr Zab iS - 47 fout I fit 70 kr. ti fout 1 frltWkr. l''ohan''.a SÖ-6S ím frt - kr. - 70 foot • fit kr. Bah f.-Mr 10 kr. bab Urka b kr. Kenjrárliut kOKini. tfea !l frt 60 linón. 11 fr:50 r 4aemleli«*l 14 frl — kr Láiitfliast kaartn.o^e. frt. — Hiinm — fit —. kr. ''K níly-liail knl-luiegea — frt — kr. Snooi 16 fit íi<> kr Koaa-láf g- k»zaii.é|{ea - frt kr. fluom - frl — -kr. M*,rlia hil. fontja J* kr. Ilorjn-bua fmitia ''M kr. S«rv l.''« lm. fontja <8 kr. Jiih-hu. fon»|a 14 k> Sia Inna fontja 41 kr. Z«ir fontja áO kr l.''.ibu pária HU kr I fit Káe.a .VI kr 60 kr. Liul sovány I fit 50 a, frt — kr. I.ud hlanlt .1 t''rl\ kr , • fii - kr. í''iijka J fri Tyúk tojás :l db |0 kr. llui^ouya
na''rej" I frt HO kr 1 frl -**> kr. Kgy oiá/a« aai-na • l<t 1 frt Rí* kr. kr. Kjy kéve a-up 14 kr. £-8>alma mátaija 1 frt kr. tljbor vid4kilukl>Ili akiVja .''> fit HO kr. t''l-bor vldíkankb.ll akdja - frt - frt ~ kr.
A nagv-kaiiisisi \ \-ie»án\k áriról i4k kttny>rliM kial''i SZISETWV KÁROLV. Maioa.
Felelős szerkesztő: Wajdits József. Segédszerkesztő: Bátorfl Lajos.
ft*
^ -
Olcsó ékszer
urak: é • hölgyek s z él m ára.
Kién, úgynevezett yjarssy vagy tiMiruy féle féiabOl ká.*0lt ékuer í.l.il.fc.ié »«*«'' • ék.tert, minthogy e, uj gyártmány *tiu laiure, i.m kiállításra un áll''a> "''Wl 1J**1^ " *
t. b<* W cuk negyedrái.nyibe karQl, mint a valódi aranynak ea.k íoglalványaéil la fiiel.i kall , igy a Ifjabbat gyakrabban ba lehet í&resnl. Még a **ak ember l» msf
luilletl naég atou eltfuynyel __ _
cialathatik • gyártuiány állal, oly \fiI rao minden utánutva.
Ltfslabb iktior-tárgyak \ aj ara»;/bdl. melyek at aranysain! meg--tartják, lefdivalolabb fotflalváuybau, valódi ulánioll kövekkel vagy aománeioiva, au-nt a foglalván/ igényli.
Kínom lu.''lliflk d''.ja 4,í, 60-80 kr. — I írtig, laglluomabb*k 1.10, 1.8 >, ''.''•-''.krig, y> >be«alók I pár fin. 60, A) kr I írtig, legfia I 60, 2. Í.60. Kgfea garnitúrák. mtlllfik ét fülbevalók : 80, l.tO, 1.60 kr,, legfin. 1, 3, 3 Ml, 4—6 frtlg. Karpereciek.
tnon ak db a &•), 80 kr. 1 frtig. legfin IMI 2. 3, .1 60 kr>g. A lag.ilb nyikláu.*, dbja lk), l.«0, 1.60 kr. Kinlény.k fiu. 20, 40, 60 kr,, looa.kb 80, I. I 60 kr TlltCfáiük, ujarauy fajjal W> kr., 1, I 80. 9. 3 friig. Oyilrflk, caalékonyan uUn»iva, kUWnféle után-(ott kötekkel, dbja 30, 40. 60, 6o. 80 kr. I frtlg. I.egt*ebb óra-láueiuk u Altnak, rövid : 60, 80 ki, 1. 1.60, frtig. Legiaebb fiu. nyaklá>«sok. velenetsi tavon; 1.40, 1.1)0, frtig. MelllUk, urak la-lmá a. 20, 4''1, 60, aO krig Ingfombok dbjt 10, |ft, 20, .10 krig. KóirlJgombok páija *0. 30, 4 ''. 60. xo krig. Oallérgmnhok 6 éa 1>) kr. Eféia kéitlel legitebb ing. ál kéitelögumbok Ml. 80 kr. 1 írt, l.bO krig, Kgy tioiu > ora''.ityelék, igen eainuian atiieállilva: 61, 80 kr. — 1 friig. Valód ar tnygyOrllk, kávákkal 1.60. 2, 2.60 krig. 13 latol jeliett etflil-láuct, llltban ar»ayoiott, rövid: 3.60—
4 frtig. 13 latoa joliett hoaiau nyaklánca 6 7 frtig. 18 latoa aiüit emléuy, tűiben ar«nyo»va i* tománctotya 2 60 -3 frt.
'' Logfinosubban kiállított gyéaUat-ékozor. Ktáltal maga a • iákért.• ia cialódhat. K»eu ékuer valódi elültbe van foglalva arany''íjjal it tövei ellátva, a« atániott gyémántok mind fiuom, cainolt b''gyi kriitályból, maly aoba nem veaatl élénk fényit ; inát drágakövek i« feliiiuarbatlenal utánotvák 1 uielltS i 4, 5, ti frtlg. I pár fülbevaló ; 4. 6, 6 friig. 1 pár kételfigomb: 3.60, 3.60, 4.60. I dli. uri Ifi; 1-80, 2.80. 3 4 fiiig. (Ivémánt gyUrük, aranyból, 1.20, I 60. 2. 3 frtig. Kereaatek it aliivek, miut nyakék 2. 3, 4 frt
A mindig Illatot éktitr, Indut nrtvénypkhSi, melyek termá-•tetet illatjukat mindig feutartják a li<Kuialib divat taerínt formálnak. Ka áktinr, diaieati-get illetőleg túlbaladhatlau a illatja végett igen kedveli. Ila egy liAlgy, ki ilyfcle .''kt r.kétiljittl bord, egy terembe lép, ex néhány perci alatt en<u éktaer illatjával lelik meg. Kbbni 1 mellta 80 kr. I fri, I SO. I 60; agy pár fülbevaló 80 kr.. I frt, 1.20. 1 60; egv karpereoi 60, «0, 80 kr.. I frt. 1 60; etrv nvakék lU), 80 kr., I frl, 1.60, 2 frt, 2.60, egy uri dialánci, illatot I frl. 40.
kdtépkorbau ciak hercaegi aiemélyitégek hordtak; egy Ily <kmr a.ónban ai ui divat aieriut átalakitva. nép, in«taljei íkaaarr* TW. — Egy káaiülák ; melltfi éi ÍOlönfUggS 2 fit 60, 3 frt | legfinomabb
4 frt 60, 6, 6 frt; cmlény I frt 6ü, 2 frt, 2 60 ; lagfiuowabb S, 4, 6 frt5 egy pár bajtd 3, 4, 6, 6 irt; egy kereait nyakákOl 1.80, 2.60, 3 frts karpi-reci, diiaei, 6 írt, 6 írt 60, 7 frt 60; nyakék,
dii<ea 3.60, 4.60. ft.rn».
A fokoto OlOrli-éktlK. Klen u| divata ákaaer kövei a »»•
I.Sdi ruta formájára vannak kttaaftrülve. a ennek folytán.kOlönöi halát! gyakorol t inégii báa.ulatoa oleei. Kgy kéailet, wellta 4» folönfaggó 30, ftO, 80 kr; egy nyakék 1-, 2-, 3ioro» t írt, l.&O, 2 írt; egy pár bajiG Ki, 26. 30 kr i egy í*jék (Diadém) 60, 80 kr, 1 frt }0 kr
A divatot fokoto ékoior, finoman, legaiebb mintára éa Ur-tAtan kéiaitve nvegl.fii, jetbil. lávából, blfaliaarvból, kaulaukból: egy maliid 20. 30, 60, 80, kr„ 1 írt; egy pár ÍUlBníUggfi 25, S5, 60. 80 kr.. I fit; egy karperec* 30, 60. 60, 80 kr. 1 írt i eg7 nyakék 60, 8n kr.. I frt; egy rövid óralánri 16, IW. 60 kr.; egy nyaklánca 30, 80 kr. 1 frl; egy Inggomb 4 kr. \ egy pár kéielb-gomb 16. Vti, 30. 40 kr; -gy töaöféan 20, 40, 60, 80 kr.''
01*111. ilvatoo ét katiioa ax új rokoko ékner, melyet a Kenni elSinrolt árnk e naholl áron éa ily miuöa,(gbeu ctakii aa alólirt raktárban kapbalók Minden, raktáron tartandó cilkkekrSI aidló árjegyaékek ingyen adatnak. Kgy ily árjegyták álul vaiáaa inlndankinek érdekei,
FRIEDMANN A. diszbazárja Bécsben, Praterst-rasso 2().
llászedéstól niimlenki óvatik! ^JBi
Azon nngvazáiuu liinletmónyuk ko-zt, inelvok killOnósen órákra vonatkoznak, némelyek igen eziezomáann éa azon tzámitátsal vannak kiállítva, hogy a vidékieket hálóba keritték. Saját érdekében óvakodjék mindenki oly órák megvételétől, melyeknél az eladó téezéról kiclégitó biztosíték nem nyujtatbatik. A tőlem megvett órák totszés szerint minden időben akár visazavétotnek, akár becseréltetnek, mi a jelo a,legszigorúbb bocsUloteMé>:iiek.
| AZ ÚJKOR CSODAll |
azon kitUnó órák, molyek kél évi biztosíték mellett adatnak el, kövotkezó csokély áron, nagy forgalom kieszközlése végett; cz okon se/iki no mulaszsza el az alkalmat, ily nélktllttz* ht-tlon tárgy megszerzésére. -•■
Minden óraért jótállás vail%ltatik. agy mint órásoknál
igvn nép Ii r mi i ú i í emailnt caiinlap|ial 1 frt .10 kr., ngyanai finom ciusll-pun-rellánból I frl CO kr., ngysnaa óra II léivel 2 frt 80 kr, ébreit ifivel 20 krral drágább, líépeo kiállítóit nagy alakú p o i e a e 11 á n r a 2 Irt 8o—3 frt 20 kr., ugyana* igei. ditiei kiállitáibau ó r a II l é a ■ el 3 frl 9o—4 frt 60 kr., ugyanai f e a I Cl t ttáin lappal vagy aranykerelben, vagy a * a j e ■ i f a r a g v á n y ii y a I » óiattiénel 6. ti, 7, 8 frl. 8 a I o n*ó r a lirmuból, Bvegl oritékkal • állványnyal 2—2 frt CO kr, nagyobbxk 3 írt 20 kr.. 4 fit Mi; egy legjobb aiarvttctfi angol oUió-óra tokban a ébrenlovrl ó irt; jól nabályiotl iváicsl nebórák 2 évi jótálláiial, csinos foglalvAnynyal. éa uj arauy láncxcial 4 írt 60 kr. Mindcn^eMtftuak vagy teremnek diaiéul nolgálnsk a hlrsi bácsi ingaórák 8 napi jármfivel, ugy MO hüvelyknyi bonni dia«ea nakiényben ; ilyen óra ciak jánnfive''l 19 frt. Ulftwfivel 28 frl
A n £ o 1 zsobó rá k
legliiiomalib Nickel- vagy iiabatua (prltciiion) mfivel, 6 évi j<''iálláttal ponlot járáiukért. Kxek a legblrtv
Kgy b e n g e r e h r <> ....... t-1 <• r frt 60 kr.. ugyanai aranyliyal edive 10 frt 60 kr , krlrtályllveggel 10 frt 60 kr., arauyoiv
nyoiva 14 fit Ml kr ; amerikai d u p 1 i á k. kettőn mfivel. eicknek ára eitelSlI 4<» frt volt, moat ctak 18 l''rt. — Horgony-órák, órák, ktlIöuAaeu tinim t fáradaágoi muiikáju filigrán miivel, daiabja 20 írt: K e m o n I o i r, kulri nélklli 12 fit Ml kr., ugyanai a legfinomabb uiinüit''gheii 14 frl, ugyanai legújabb kettdi kriitályUveggel, mgy, hogy a gépeielet látni I- h»t, am''-lkill. Im^y ai óta foln^iltatuék 10 frt 60 kr., ugyanai, legfinomabb horgony 13 frt 60 kr. — H n I ^ y ó r á k linóm éa diaiea; dbjn 12, 16, 18 frt. Kseken kivtll mindenféle, it< meg ii r m nevetett órák oU''tóbl, áron adatnak, mint máihol; egy jó itabályinll napóra i r á u ) I A v e I, ttebben hordható a mely ulnii minden más óra igaiitható, 26 krajciár.
, melyek eddig kiállitallak.
, kt-ttoi hoiilékkal, tavonel 13 frl 60 kr, j ngyanai magara-etrn kiállítsa, kriatál/llvéggel 16 írt .''iO kr. — Angol m fi-
Óraiánezok talmiaranyból, legújabb, pompás mintákban.
melyrk a val-''di aiauyláiiciok állat irmmilieu lem iioritlatnak báltérbe, nu\el arok mintában tökéletcaen utánn/.va vaunak i ai aratiynin mindig megmarad.
I db. rövid láuei 70. ''.Ml kr. I frl 20. 1 fii Ml, 1 db. legfinomabb ind 1 frt 60 kr, 2. 2.MI éa 3 frl., I db. homá nyakláuci, velenciel, I írt 80 él 2 írt., 1 db. boind legfinomabb rofi 2 írt
o« rillii-lánir.. Kinlun arauyorva 3 frl Ml. 4 lil.. I db, valddi 13 latoa hosstlt nyaklánca 6 fii 60- 6 frl 60. ^
re 3 frl Ml . | .Ib. vaMdi 1.1 lat
! "l''.Vgi''aebb"inintáiu fltaytk Ml, 80 kr . 1 frl I irt 6t>. Kinlények 13 latm eilUlből i frl Ml, 3 liÍ~Kgy"í.okor órafltyeUk~6"kálöiiféTe~7k''áriilárgyliól tfO kr.
60
Mindez elvedül kapható: FRIEDMANN A, uj, nagy diszbazarjában Bécsben, Praterstrasse 26.
J á íé k ár u k és társasjátékok. -
Gondoskodva van itt gyermekek, iíjn és öreg, szegény és gazdag számára, oly dús választékban é* olcsó árakon, a mint ez Bécsben tttbb rtein létorik, s találtatnak itt tanulók számára / , tudományos játékok, valamint minden korit gyermekek számira roppant választékban érdekes társasjátékok-. *
I''oirpáttn aliBiteleli babák dbja .10, 6o, Mtl kr, I, 2, 3, 4 frt i babák bltnietlen 10, 2.1, 30, 40, 60, 8" kr. 1—2 frt; képei íulkoió babák, hanggal, mnigófejjel. «éne| Aa lábbal 70, »0 kr 1 frl 20 kr.
l.ntteiia ét lombolajáték 20, .10. Ml, 80 kr; harang éa ka.-Iapáe« IO. 20, .,0 kr. ir^mlnA .10. fto. HO kr; lakk figurákkal 1.30, I "Ml. !t. M ; kugli liei<>.jáiAk> 10 2o, 40. HO. aO kr. türelem-játék 20, 30 40. 60,80 kr,t ín; ép.tésun krénvek 20? 40, 60 80 kr, I. I.MI. .1 fit; kortQftlék 4o, üli. 70, W) kr''. I 20. 2 írt; munka-tartály ÖO, 80 kr. I frt. I frt kr. 2 irt. pianók I.MJ. 2. 3, 4 frl.
Ilarmnya, trombita, típ .lob, hvgnlfl, gitár, melodium, duda, harmonika, htrangját>''k t mát bangiiervk igen jutányoi áron.
Kiidedeknek valA jálaióttersk fából vagv kaurlukln''.l |6, 36, 30, 60 kr; klllanféle állatok bfirwl 6. lo ÍO, l inig: állatok lerméttelhfin kénitve Mi kr I.-2 frt. Mái játssóaterek- IWO féle válaislékban IO krtól 4 frtlg. Tána.játékok 30. 1,0 kilói 2 fiiig.
Mmdrnfélo képeiklinyvi-k liánykáknak iiöveggel vagy nuél> k<lt 1<I, IV <6. 46, 66. HO kr. 1 frt. - A gyermekek minden ok-tatát néiklll olvaini laniillialntk ai uj olvaió- él képe* iiekn''nyek aegluáfével, dbjs I frl. — .tála«va ni gtanulják a gyermekek a kOIon kéaiinunkákal ai uj mui.L.-itkilnyt ekböl: 80 kr, 120,2—3 frt (Slobnaok 50 HO kr. 1 frl. I fit 60. 1 frl. I.alerna inagtka at ugvneveielt l.fivöa lámpa, a li-gloll''-iurib i.lőlöltéi miiidenkoiuvknak d ''« 12 képpel G6, 66 kr. I frl 60. 2. .1, 4. 6 frl. — Kgy kii Uv, enköt, ugtuevexell caudamadár, an lylyel mit din madár hangját . -méaiethfiu uláicibatni ; eien igen éldrket játékaier dbja «#ak X kr. Angol mtli>er aiekiéuvke megtiltva mindenféle háil-tnfii aerr, 1 frt. 1.60, 2, 2 60, 3. 4 frt, kliebb gyermekeknek 26, 36, 60, 8i kr, 1 frt) Kr6bei-íéle kitOnS Jálékiterek önfoglalkoiáira
legnagyobb vnlaailékban, mindenkowi • nemll KVerinekek .rétiére, 1 iát k fO kr. 1 frl 80. 4 írt. 2 írt 60, 3 frt, 3''frl 60 kr. Nyomdák bellikkel » leljen kétilllékkel, felnőll iryeiiurkekiieK M kr, I frt aO, I no. JM .1, 4, 6 friig t''iinot jegyifi- it boij^lókönyvek .10 miltliátal 6 ki.
g » tinót jegyio. et h..igvl.)k.''niyvek
;>>» játékok ét játékiierv^tatulyák-1 leányoknak, lo, 20, ''ío, 1^1 kr,
loO különféle lailllllágo ban uagv válantékbaii, liuk 1, 2 frt. ''
Meglepetett » miilattágnt nynjtinak a nagy válatilékti, nag nélkilli, bán tlUiiátékok. ilbja 3. i, H. |0. Ift kr." Konyha. Il|ihely, jilálló buli. ti''.ba, butorsallal » alléikul, gminekaainhás, 36, GO, I frt 20; pertelvek |0, ''JO, 30 kr. Atváltoió játék, 20, 40, fiti, 80 kr, Itnnlelle ÍI6, 60, H" kr. 1 Irt. Kli|ó.-gér fill k,. Kuló vauit l frl fiO. •> frl, •.» f,i an kr. gyermekóra Wiael, 36 kr, olcióbl.tierll 10, 16. 20, .111, 40 kr.
I''iialuly. puika, löv."«ierke»eltel, 2o. 40. NO kr, I frl, I frt 30, 1 frl 6". Kani bádogból. 20. 30. ty kjig. aciélból, «.Hl kr I frl 30 krig. Sokféle ililejet (manneton jííék^nrek, melyek a vii-ben a iiiágnei irányaiteiinl ninlogálnak. I katulya 16. 20. 30, 60, Hti kr l''orr/< l.in kávét, ibeát ét i bédldcdénvek, 60, 8(1 kr. 1 frt, I írt Ml. 2 írt, 2 ín Ml. .
Igfii mulatiágnaak minden korúak ixámára, a bfivéaaitek-rénykék. Klek ciinna saép tiekrviiyek, lelve különféle igen bonyolult bflvén iierekkel. a e»ek egyeekiul ellátva uUiitáaial, ü*y l ogy mindenki kani yü módon Itotkn-féle bÜvétnlnrabökal gyakn rolhat^gv Ily mkréi.ykc a l.n^n lartalmaiotl tárgyak iiáma aVerinl 1 Irt 40. t frt 80 2 frt 30, 2 frt 80, .1 fn 60.
^ A KIS BŰVÉSZ
A föld éi áakói. Igen ajánlhító értelmeiebb gyermekek aaá> mára, at egy fpldgömh lukban rsodtierlleu kénllve, melytn a földgömb minden lakói nine* uemietl öltöiékükben tűnnek fel, mindegyik neveiele 3 nyelven aláírva ciak 36 kV.
Allatok bőrrel lartóaan bevonva .''10, Ml, 80 kr., 1 frl. 1 Ml, 2 frl. nllalok terméiietea hanggal, 60. -80 kr, I frt, 1.30, I.fiO, 2, fit M) kr. Koctik, fogatok, ómuibuiiok * mindenféle iierek bádogból mind lovakkal 30. 60 kr.. 1 írt, 1 frl 60 kr Bécii lóva-ini, vatutak, hajók, 60, 80 kr, 1 frl, 1 frl 60 kr iMiotograph (fényírdv) kéiilllék, inelylyel valódi fénykénét ia lehet kéaiilni, 20, 40 k\.
IrÓ- éa rajxolóiaer. Knel a gyermek minden el3tlidoniány nélkül gyorian Írni ét. raj/olni tanulhat. Egy ily mfitser, minden tárgyra külön 40, 60, 80 kr. — Vitéijáték 60. 80 kr. — Vcráeny futáii játék ÍM ki 1 frl 30. — Kérdéa éa feleletek, igen életei játék 10 kr. - I.egujabbb légpiitlolyok 20, 30, 70 kr. — Hátultöltő fegyverek 40, 80 kr, 1 fr. 2o kr. — ltádog kardok 20 kr, actúlhiil 80 kr, I írt.
A kit harrtoi, igen ciinoi tökélotea íölttereléi, ét pedig: 1 kard póránal, 1 fegyver iiuronynval, 1 Iblténytartó, 1 ciákó, ea mlndöiate 1 frt 20 kr, legfin. 2 60, 3.60 kr.
A bohóiat legújabb elnieaiüleménye : I db. leányíogó 6 kr. — Kinek víttkvi, at vakarja : 1 db. hálvakaió tuköriel 20 kr. — tlj cíengölále-almbórt gépeiettel. Igen mnlaltal.S karon hordó gyerekeknek 1 db. kft«ép nagyiágu, 26. 46 kr, uagyobb 65 kr — hohóct ailvaraaipka, egy varga ábrája, dolgotó luikójánál, ki, ha aaivaroiutik vele, ke eit t térdeit motgalja 1 db. 60 kr.
Az itt kftvetko. * bUvészeszközokkel egyei személyeket vagy egész társaságot is igon kellemesen lehet mulattatni. E in(ls*erek»oly es/.élveson vannak szerozvo, hogy egyedül csak tulajdoi >s bírja a különféle varázsos zárakat felnyitni} nomavatott órákig elgondolkozhat anélkül, hogy eredményhez jusson. Mind o műszerek utasítással ellátvák.
flrei.
Hogy ss smber Niát egy kalapon át dughann. 1 db. 36 kr. Kgy péntjegy elt.iéie. 26 kr.
A varása kalapáca. Mimién atéire egy tárgy eltűnik 7t» kr. Zieb-tOMier) kl etl felnyitja, egy arany jutalmat kap 46 kr. 2 palactk . ebbe lenem, melyikben van f 80 kr. A vsráaa-páiittárcia. mindig leire pénnel vagy mindig 20 kr.
A varáai-iaivartárcia 1 hol a iiirar ? 46 kr. Kolambna tojása : ki tudja felállítani ? 86 kr. Kártyásán hol legyen a kártya? 66 kr. A- táaeaoló kártyák. 40 kr.
Kgy kártya, a még lem iameri att tenki. 16 kr.
A varátaOveg, vagy at elapadhalatlan forrái, melylyel hat-féle italt lehel kimérni I db. 3 frt 60 kr.
A httvöi rioiiár, , melyben minden tárgyal önteióthalnl, p. órákat, palacikukat itb. 2 frt 60 kr.
A varánot km ika, parancaatóra fordul. M) 4r.
tlgyanat kettSa varántial. t frt 20 kr.
A büvéit táekrénye, melyben minden eliUuik de vimahlva limét inegjelen. 4 írt.
Ssalagraktár a nájban. 26 kr.
A kártyát .tánctollalni tanítom. 60 kr. A koctkaierleg, vagy mindan titok kifejtéie. 76 kr. A ciodalahda. Hat egyforma nagyiágu ily labda egyba
cienybetíi. 1 frt 30 kr.
Iróater ; de hol a tinta? 60 kr. Ongyilkoi tfirrel. 20 kr.
Mi féle atin et? vöröa éi töld ; egyik ián. 80 kr. A megiemmliithetlen uinór: ei a kötöniég alfitl nélvag-dalva, mégii mindig egén marad. 66 kr.
A varántölciér, vagy a lehetatleo lehatSvé teendS. 60 kr. A pcriely — de hol a pénaí 26 kr.
A iiaporitó mfiiter. 1 frt 20 kr. W Még lok különféle Ily mfiiterek vannak, de hely aifike miatt itt ninca megnevetve. M4g itáaulan ilyíáU játáksssr áa társaajátík, melyek llt nincionek elSadva, baionló árakért egyedül citk slólirt raktárban kaphatók. As IgetT érdeke* árjegytékek ingyen adatnak.
r
FRIF.DMANN A. diszbazárja Bécsben, (Praterstrasse 26).
1

yiitt^r/)
A legnagyobb varró-gép gyári raktárt
ajánlja jutányos áron aluiirtiiires Whseler & Wilson, Singur, Howe, Grover & Ba ker, és más kémrró gépeit: Ezen gépek havonkinti részletfizetés mellett is megszerezhetők, úgymint hozzávaló czérna-es tűket stb.
SCHERZ LOUIZA
divatáru tnfiáel N..KaoU»áu,
*) K rovat aluli költöttekért falelö|iég«| nem vállala__tt-rk.
Gvógytier én kölNég tt^lkOl minden bi''li''Cin''k <röt nd aev.ileaelt''re l)u llnrry l/imdonból.
(llrliüldetett.) Kíy betegség suiu képes a finom H*v«le»riái-« «iu llnrryimk utlunál-ni* mely gyógyszer és költség nélkül tneggyó-it jnúiden gyomor, idog, mull, tüdő, máj mi-.ngy, takhártya légzési,''hólyag és voaébáiital-inat, gümőkórt, szédelgéai, szUkihollllségot, köhögést, emésztési gyöngoaégot, szorulást, dlarrhöat, álmatlanságot, aranyért, vizkórt, lázul, aszkórt, vértorlódást, fillzu|?ái»t és hányási ingert még terhesség idejdn it, diaboatost, búa komorságot, sovány kodAst, CAttszt, tHrgasngot a 72,000 gyógyeset, molyok minden gyógyszer rol daczoltak ; többi kön bizonyítványok pápa ó azonuétfMlflgr. Plnakow mlv. maritaltól, de Br. htn mar<|uisnőtől. — A hiúnál táplálóbb lévén,aKovalcsciére felnőtteknél ós gyermekeit-nél50tgirU'' mrgkimélin^p''ógyiwrek költségeit.
i K D j«r"
TAKARMÁNY
llóhen vágá
tiie(.s/Mpck,
JóhitelU és alkalmas bizományosok ko-istétnek.
in.■Ivli.il éven.
k*'' itt löbb.oooo •tatalmái klnlt-lelik t 41) ft ártól k-nlv" kUl-delik, liirl ititék'' v |''ióhaid.í mellen Kápek''áikl; vonalok iniryen | ét bérmentve í
romlott amernl njrll átok liánnál
tt fogak lian
n*''<gtory ár.
álufffciiidcii e aíerlnt Jog| ála''r»l ajánli
11 Móricz k^Pííviíiu Frankfut tban a. M.
Igazsághü elismerése egy jó ügynek.
K jó ''Igy Ugy nli t.i Ivmoit, JA hlrnevil Analherln-fogpaitára] vonatkotik, melyet Béotbia, Stadt, Bognergttie Nr. 2 dr. Popp oi. klrT udvari fog»*V«S ur kénit, kinek töi.bi f.gtiorei, *i Anatherin-t/ájvii t a fogpor I* kUlOnöten ritka előnyeik állal tllnnek ki. At Aaathtrlnfogpaitál imételten megvittgállam, t tiámot fogfájáiban tteivedoknél. a kik |att hannálták, aton t''jureviteleket teltem b''o g VAU mrtr''tnrt-á--»iH gen k It Un It e k, '',* bogy a tok ennélfogva t*ját g tti-|d o ■ m e g f i yr y e 1 é t e m r« t a p a t t t a I * t a mi után mindenl ni át f o g p a • t a felett határozottan ét inlnde-'' I leiben e I 8 u j n y e I bir. De n A n a t he r i nf o f t: MM A
ö n 0 i e n a legkitűnőbb tieitiló • * e r a l''ogal, miáltal ogyirertmiud a I e g u é I k dl ö t ti • géltlégi tier rangiára emelkedik Mert a fogak gyö-keret tintliáia a legjobb ntr axokat a rotli.idáitól megóvni, a red-| vei fogak pedig ron oméntétt ét roit láplálk.x itt idéaiiek elő, «l | ekilitve a boriantóan kinet fogfáj.Ialnmkt.il, melyek oka Nmét i| fogakban kereiendő. Ki igy, at igaitág érdekében,"''el kell] Popp ur bíct| Anatlierm fogpatlája, iiagynerll elő. mái hátonll fnlctt r.''^pvn''ul kiválik, t hogyl
ggal megérdemlik Tiegtltalánovnbb ét le^eltcriei|febii[ ajánláit, mit eteunel eevnm aláirátávnl ét pec«. t iiiinell bitonyltok, t egétten dr, Popp úrra oltom, miitorint tt ép oly igai-l lághft mint, rétirehajla''llan elliineréiei et tetnéa tterint fo!b'' .ináljaT Berlin.
P. H. Ür. llflllrr Jlímoh,
oiyoti tanácsot.''
Kaphatók: Vagy-Kanlitáu : llelut Jóitef g»ógyt*e , Kotonbergl Kotenfeld, Welltch, J. ét Fetielhoffer J. kereiatdétébeu. — Pápán ,| Tichepen J., Keetlb^lyen : Pfinterer gyógynerén, Sinjer M. Wnitt A. /.ala-Kgeriteg.''n : Ki. gyógy««rét*. Kaproiictáii: Worli gyógy, tterétt. Varatdon : Malter gyógynerén. Hllincgeii; Dómot Kajel. Sxmn
atbelyen: Pilllch Kerenrt ét Kudolf gyógytter. Ilalárőrvidéki «yt>n. Kibic K. C. Vtixprémbeu t Meyr Tnnkau, ugy Uuthard Tiwk* .''a fiainál.I— 8»éketfehétvároll ; I.eginaiiu A. Ilratin J. pvógytz. I.ov.''a-Iteiéuybeu: lleitler gyógy»t Kai, etán : Horváth K. gyógytaeréax. keméten : Milhoffr ét Matilileid gyógyít. Pakaon : KI<-/''.-«r. .1. gyógyít llnrmendeu; Horváth J.Somxenrelid gyógytx Kapoivárott: Koltn ,.!., Ilögl, llelut ét Hcbr''.der gyógytn. 8tegttár>lt llr.ilnay gyógvtx Kouyhiiádoi, i Kramolin J. Sxigeivárottillarwartli, Salamon gy. ''v\i« -y Kaján : Michitich Ht. ét llerifeld tlai, ugy llerxoR Ignárxnál. V''H ''
/.mlnay W. ét K. Zách, Slpükh gyógyít. Kárádon: Zadol''ántxk.v - gyat.
Marcxallban: KIm gyógy»i. — Tolnában : Oralf gyógyn. — |)-m*fftld .álolt Lllkn.''t gyógyn. — Sjeilt-OyOrgyOn : Ndthig — Alió-t.eitdvíii, Kit* gyógy.x Knlioncaon: Simon gyógytxerén mrakuál.
liitonyUvNiiy dr. Viztlay Józoeftól. Sxe-! loveny Magyaroroiág, 18tí7. tnaj. 27 én. NtJm, ki több évig étvágytalanság-, álmatlanság általános gyongoaég s más fájdalmakban szenvedeti, Du liarry Kovaloaciére jo által og^zon /holyreállölt, a ón o kitüiió tápszert mindon szenvedónok jó lólekkul ajánllialom. legmélyebb köszönetem mellett IlUfadok UlázUtos szolgjya Vizslay József orvon. ^l.
Pléiuzolout-xékben ''/, font l ft. f>0 kr, 1 iont 2 ft. ÖO kr, 2 font 4. óO k. ö fut 10 ft. 12 (i..ut 20ft. 24 font 06 ft — Rovalcsoiére Cho-colatéo táblákban 12 csészére lft. W) kr; 24 caésxéro 2 frt ÖO kr ; 48 csóssére 4 frt ÍK) kr; pomlakbiin 12 csészére I ft. ÖO kr, 24-re 2. X) l.r. 48 ra 4.f>t) kr, 120-ra 11) ft. 288 ra20 ft. Ö7t» rn- .''{li ft. — Kapliató . Hurry du Hurry i''^s t-^ál Uéc^bon, Walltiscbgusse, Nr. H. Pesten Tó• rökJiízitf gyógyszerésznél, Kolozsvárott Kron-aliidtoriiél. Alitii''.KiibinImii Tvrnlor éa Sclile-
1&—
siuxernél, Dobreez^'' ben Borsos FvwtOtliél, Dun .földváron NaVhura Pálnál, Károiyttvárott Ijfrilli F.-uél, Nagy Kamuin Lövik Kirqlyt.ái, Krsok''njvárou Conlegoer Ignátzná), 8«ékei-Fe-bórvárott Diaballa Oyörgynél, Vorsocgfcn Fi- / hotier M•írnál, s minden városban s gyégy»»«r, fűszer, éa csemegeáriuoknál,
» v .. --4.7 inir f-y.''pi"---
* * '' * "
0 Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott flu igen előnyös feltételek mellett azon-I nal alkalmazást talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny ót Ügyes utazók (colporteurök) kerestetnek igen előnyös és jövedelmező feltételek mellett.
•x-
„Halljuk » nép uót, ára I frt 30 kr r

— --
^iiuiijiin íi szép s)
„Rajta fiuk, vigadjunk „ft«Jta iefcnyQfc, üiulassauk. I"
^Kajta párok táne/oljunk !u
Megjelent éi liiinden bajai k''tny v keretkedétbeu kapható;
- „Halljuk a szép szót!"
ctimll insgyar frlknex''inlő- tanttVklurv, mely kntMt ét k''ttetleil mindennemll felktnOntéit -t.''.l ii.irvAn dinét kiállitáia ét t''iiuOtt tartalma, ugy hanuot ét mulattató voltánál fogva at ifjutág figyelmébe klllftHrttin ajftilbaió A 400 lapra terjedQ ét ;pk) többnyin eredeti felkOn''tutóat tutallnaió má.oilik Ict''ineten átdolgoxott ét bővített ttluet b .rllékn keménykotéill könyvnek árnlftokr. ; ••* /
A dalkedvelő ifjúságnak különösen ajánlható
„RAJTA FIUK, VIGADJUNK!"
k''Hkedvetiéglt dalkönyv htifimulik javított él tetemeién bő viteti kladáia.
fe lía''gtf tvorgalommal ött/eálliloti. inh kötei ItMk) válogatott <lnlt tartalinat, ét nluet boritéku; ctinot*kiállilátánál fogva it
kitfno.....línllistiii: egyetlen a maga nemében. Ax cltő kiadát
V(J * l <■■ a mát >dik il.''i''Xl példánya igeu rövid idő nl.ilt elkelt, uii eléggé tanmitia, b >gy méltó ligyelmot érdemel. Ara ax .VUI lapra t''rj. iló » diaseteu kiáll tolt ttebbkOnyvnck I 20 kr. dót aranyuyouiát- ét aranyt/egélylyel 1.8D kr.*
„Rajta leányok, mulassunk!"
etlmfí intilallstó ké/.ikönyv, a magyar hölgyek tráinára gylljtótte Wajdila .lóttef.''
Kxeu 17!) bipr.t terjedi? ctinot klállitnill könyvnek ára I frt >50 kr., kötve aruiy meltxétben t''iH kr. dinkötéibeh 3 — ft frt
; ..Rajtba párok tanczoljunk!u
l.akatoi Sán lor rí no''könyve n Indkél nembeli ifjutág námára, are/.képpel,é. teme.dek atlöveg kiué nyomott tánex ábrákkal. Ara I Irt 10 kt. •
„KEBEL HANGOK."
l''j évi, név- é» a/llletéinspi t m élet egyébb vitxonyaira alkal ni.TXoll könöutétek kM .tt ét kötetlen betxédben.
Irta Hoffmann Mór.
i K ''lww.e« kiállitiitú komóny kötéiA könyvnek ára 1 frl. *"
Odorin-szájviz.
''J''őbbszöri tapasztalás bizoimtíka után bátor vagyok mint toilettcszcrt c valódi illatWjvizet ) reggeli fogpor és fog pást a helyett iiiéltólag^ajánlani, nem különben gyógyhatásúnál fogva errtsiti a fogizuiot, eltá-volitja a már jelen lehető izt (scorbut), kellemetlen bűzt, uiegs%Ui|tcti a fogfájást és megfelel mindt-n kelléknek, melyet a t. ez. közönség egy szájviztó. követelhet. Ara használati utasítással 70 krajc^ár.
Meííri''inli''lhetfí kézpénz tízetdu-, vagy postni utiiiivót mellett
Kalivoda János
gyógj-szerésznél, Letenyén, Zalamegye. C''soiíittjfolásdrt 10 krajezár bzií-
miitntik

(618 ao.iii

Vedd szivemet szivedért."
Mxereluii levelexő könyv alkalmi leveleié.ek váltoxatoi gyitjto-iménve. tre elmet pávoi. axáe éra, Hxivélyctllfil. Ciinotaii kötve ára i frl VO kr.
1I AJJHTS JÓZSEF, könyvkeretkedő Nagy Kaiiir.án
.Rajta leányok mulassunk !- ára I 6o kr
Dr. Heinczman Ái^ost.
•!) Orvos és sebész tudor szemész és szülés
ni. k. Ii o ti v c(I da ti (Iár or vos
J lakik Nngy-Kanizsán, Oábor-ntcza, Herényi féle házban + s/.ani ulatt, .ajánlja beteg-látogatásait a t. cz. !;•>•
* /.önségnek helyben és vidéken, rendel naponkint délé", t 11 órától 1 óráig és délután 2 órától 5 órá ig.
H
MALATA-SZAl''PAN
MT fiirdoi és plpcrénéli használatra. "Wfl
Kszippannak rondkivlil ''üdvös bntásiKtk az izom-, csont iib''gliántalniitk eseteiben (horczeg Biüinnrk, báró Hoydt flrnlTenricd bárónő nyilatkozata skerint eltávolitanr»k a bőrről minden ti»/.lálnnságot, « n bór sy.inét üdévé és egészséges ki-nézésltvé teszik. A. bécsi „Medizinische-Presso* nyilatkoraiu szerint) y
K szappan valódi minőségükben, udvari szállitónál
H 0 V K .i Á N O S főraktára B K O S B K N. 11. Kftrntiierrlng 11.
W ^>gy Kanlzián valódllag egyedül WsjdMt József urnái kapható.

•esi
áno8 varró^ép^yár
(Wien, verlítnfferte Opernsaase Nr, 5.)
igazgatósága elhatározta, miszerint N., .;inizsánés környékén nem fog ügynököket tartani, hogy a t. közönség egyenesen a gyárhoz forduljop megrendeléseivel, s ezáltal
a gyári ár előnyeit élvezhesse. A legutóbbi időben történt nagyszerű /
k gar* árleszállítás
(847-6,5)
következtében a Whelor Sl Wilson, 6relfer-fÓle varrógépek ára mindennel a legtökéletesebben felszerelve és a következőleg ellátva-
12 tfi, 4 érez és 2 fa czérnatartó, 1 aczélból készült szabadalma- - készülék egyszerű varráshoz, 1 tü-mérték, 1 fonal-olajozó, 1 fonal-
zott szegéizzó, 1 számjegyzék szerint igazgatható szegélyzó, 1 máso- ^ M^m^ * kereső, 1 olajos kanna, 1 fénkő, 1 tíi-kulcs, 1 sróf-kulcs, 1 hasz-
dik tűzéshez való aczél-lap a vastagabb szövetek varrására, 1 üveg ~ náluti utasítás rajzokkal, 1 szalag felvarró, 1 szalag szegélyző, 1 körző,
a zsinór beszegéséhez, 1 üveg schutazirozásra, 1 üveg-készülék a w zsinórzat felvarására, 1 üveg-készülé''''. vékony ránczolásli^z, 1 üveg-
« vonaluk a vatUizás s egyenes varráshoz.
forint
Tekintetbe véf^; aZ ily leszállítást, a t. közönség ugy hisszük átfogja látni, hogy ily árakat csakis készpénz fizetés mellett ss^bhattunk. Mindaz által megrendelések alkalmával csekély összeg beküldése után utánvét mellett küldünk. Tévedések elkerülése végett leveleinket pontosan igv kérjük czimezni
ALLGEMEINE WIENER NAHMASCHINEN-FABRIK WIEN,
verl&ngerte Operngasse Nr 5, hinter dem Heinrichs Hof .
A 11 AJ KIUI LLASA Ml^iVKBVK!
Kvekig lurló fürkészés folytán végtére sikerült nökom egy
és pikkelyviz t „politikai
M • rlj^ \ .Il''/limlklthtl''vúlivol lliuir
'' * B»
Klökner Péter könyvkereskedő
Székesfejcrvárott, kiadásában megjelölitek s általa tuiiideii hiteles hazai
könyvkereskedésben kaphatók : . .
1
feltalálása, mely által már I -sVazttrl használat után a haj kihallása, valamint az oly Igen kellemetlen jtlkkv/yrk ké/ttödvsr mhulen korra olh.irittatik. Egy üveg árit J frl., postóni küldéssel I.*» krral''több.
Kapható a feltalálónál DiJM AL uajíodrá-sznál
Mécsben, l> l\áros, (Johunifcsgltrsc Nr. I.) Megrendelések a vidék rőt* nzonnal tuljesiitotlick
Köszönet elismerés.
Ón huj- <''4 pikkely vizének ötszöri használnia illán fejt töröm a pikkelyek fejlődésétől
kÁTE
V.uz ujabb törvény ok mag) alázatával bővített kiadás.
Irta ItorOHH Mihály, ám Ili kr.
POLITIKAI ÓRAMUTATÓ
azok számára, kik nem tudják hányat ütött az óra.
Második kiadás, irta Boíoss Mihály* ára 24 kr.
A „Politikai círniiiutMtii" mintegy folytatása, mondhatni kiegészítő része a .Politikai UI* kátéiiHk.* s mindkét Hifiben kérdések- és feleleteken népszerű''
nient maradt, és hajam többé n-m hullott ki, mi uhniik jnvilláját lényegesen o|."i*egili. Ennek ei
folytán ezennel alkalmat vészek Önnek köszönetein s elii»iii«iésom ijyilvánitás"na. , « világos s érthető nyelven, higgadt s meguverő modorban ax IHtíő -7l-ki ország-
I ....... .. ...................- .............''-----------------------------------
(•00-18)
Mély tisztelettel IMlltil, J.
iitnillin/l «•». k. »/.nl>. in- i • ''rftSnil''lf k''-uyvvivTijc
FIGYELMEZTETÉS HÖLQYEKNEK.
Mindenféle rhlynonak, roj)ok, hajf ürtök mI». a Uh-tó legjnt:''inyosb áron kaphatók. tV Állatjai; arak rendre tökéletes hi.soulat osságban k<>z»ietuek.
Demal A., hajtodrász.
ltftkiii vtn Pssten, T iiMk .!l»««í iirn''.!, kltály-utcis 7.J LeaibSrg-«oi Ituckor 8. urnái.

MOLL A. SEIDLITZ-POIU.
Központi szállítási lakhely a ,.Go!yához" czmzett yyóg>szertár Bécsben.
Ot''df.vTapiaztulván, hogv nr eny éiuniek .s/.oiól >zóra ucui-ny omo t, sót a közönség ámítása végett hiiini<íiott névfdáirnioinmnl ellátott ha»zui lati utasitM-ny- kkal arultatir>k Seid-~^-4itz p. r« k. s e vég-n j, kül-iilnk ImsoiitatosMÍgatial lógva saját gv:.i tmnny omtunl könnyen folcno v rélt«thétnek, sfcti har.l''íltvnnyok vásrtrHjnrtól- mindenkit mi#infint:
,,az általam krsxlirlt SrlilUtt-par tnhulrn kntutyája h rson''ó ktsz Hatényektfill mtyk Hifin liftet rtrsill saját rriljcf/yiun rs aláírás niaial e/latra.
/»ra egy lepecsételt oretb li dobozunk I Irt - kr. Il:>sziiála''i ntio-itás minden nyelven.
— E porok r< ntlkivtiti s a legeltérőbb esetekben bebizonyult győgy hatásuk által minden edo9 ismert házi szerek között ta<radhatlanul az első helyet foglalják el; mint azt s<>k ezer a ^■sászári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldőn h:ilu-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e porok rógzött szorulásoknál, emészthetleiiség, gyomoriiévnél. továbbá görcsök. vese cs ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, « jrtolulás, csúszós loglájdalomnál, végül hysteriára, búkórra és huzamot haiiyusrahajlaiunál a legjobb mU< rr> I alkalmírztntnak, t a legtartosb gyögvhutást eredményeztek. "
Raktárak Nagy-Kanizsán: llcltis .1. gvógysr. Kovák K. gyógysz. FesselhoűVr .1. ós Ko
sonfeld F. uraknál
Belovórotl l.»k.>»ic» <). - Marciallkan I* tl Nán.t»r - ■
Csáktornyán KArá»» II. Banok-Szt-györgyön t-M-l-« .1
Kómgtn Csacslnoviw I»tv. gyégyss. \ Siambathrlyrn 1''ilirli KVni.n
KspssvArott Krgl Námlor Sopronybsn Mr<«v Aii<l''á* if<é,jv.» <
Kohii .lukat! Zágrsbban MitiolksrliV.«. ey''^y.
Kereiztsn llrsvor,Jukjli flsi <:.vli.k .1 Ky if>»». .
Kspronczán W»rll SAÍnl pyó(ty»i. , tlnveiii Kr. ^y^zyss.
Lsteny''n Ksllrods J. rytgyit.
Ezen czéijeknél ka (ihat A inúj: (ő44—;VJ,29)
A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosabb
valódi Dorsoh-halmáJzsir-olaJ.
Ára egy üvegnek használati utasítással frt. -
Minden üveg, más halmájzsir olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel'' van ellátva. '' ~ V .
A valódi Dorsch halináj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, serophuliis és rachitis betegségek-f beti legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legelidültebb köszvétiy- és csúszbajokat, valamiül az időszaki bórkiite.geket.
Ezen legtisztább és leghatályosabb halmájzMr olaj faj a Doinch halaknak leggóndositbb egybegyűjtése és ki válogatása óltal nyeretik, és atalábaii semmi vegytani kezelés alá iiciu vona, tik, hanem a bepecsételi eredeti Üvegekben lévő folyadék él>en és ugyanazon állapotban vrtn-miut az kozvelletiul a loriuiiszol allal nyújtatott. Moll A., gyógyszerész ós vegyész ^écsben.
gyűlésen alkotott törvényiek magyarnztatnak, s bizton hiszem, hogy kedvelt népszerű irónk ujabb „Politiknl órniiuttnto'' czimt^ munkája, melynek I. kiadá-5 sárol a sajtó dicsérólog szólt, jelciiUl a ,Pesti Napló" nzt moudá, hogy mim l> dr.iua ki öuift Meni rngvog ki n többi nép«serA irnli»k kötíll. ép oly kod-yj'' v-zőíeg fogadtatik s terjesztetik, mint az 1 SOS-l»a megjelent s most az ujabb ^j5 törvények magyarázatával bővilctt n1*olil|kol ki«« kitté". Mindkét munkából j; nagyobb mennyiségben rendkívül jutányos árban szolgálok.
th '' Továbbá ajánlom az í )
<jf egész ors/igban elterjedt tankonyvkiadványaimat u.m.: ®
; mI; Sudol Pál. Kolilrsjt III. klsilii irs kfo»o 18 kr. T»rtiU m i KOMraji, törti.sUo., pol- '' ff
; . Toiniósistrajs II. kiad. árakOt IS kr. *Arl jofuk kOUlos^rk IsmsrUt^s*, IsrnU- * ü -
) .ÍJ „ Tfrinú.xcttsn II. kisi''áotrsket. 18 k''. »selrsjá, trrnir<irit.in. Ksidá.isttsn, /H
Ossüásssttan ára kntve 1H kr
M. t olóuete......26 kr.
Nm.''tlö Ukolá^^k tsnWOnvv*
I i í «* t.Miitó ui a k stsinárs 1(1 kr.
11. tsi.ulók tismárs . . 48 kr.
Bárdon. Terui«nvrajs <ltóliAji.»n, kír.t
in fel. nia kftt\r.....
Vstadl B. Lajos lloi.noMrtsn, k/rd.
é«fi«l. Átn kntv- . .
. . Osfdiiststlsn. kínl.
it fel ir* kntro . .
IH kr
1K Vr. IH kr.
NÉPTANÍTÓK NAPTARA I87I-IK ÉVRE.
, Illa Seidel Pál, ára .r»U kr.
„Néptanítók hifes nejei és leányai."
Történelmi beszélyek, irta St''Itlt''l Pál, ára 50 kr.
"VílMí««l V#»l V Hl. jii''vilott kiadás, kitűnő csiutiul s 34 szinnyomattal * 11 • * ^ kiállitva, elegáns borítékba kötvo ára 00 kr.
Yéjíiil ajánlóin SCI1>1II)T J. tiiiiiik kiadiEbaii
megjelent, k helybeli zenekarok által jútszotl.s általános tetszésben részesült következő
ZENESZERZŐMÉN YEIT:
Hclilllidt J. „Oha Péter," Polca-Franvaise, op. 1. ára . 60 kr.
,IIerminonklAiig«,u Polga-Mazur, op. 2. ára ÜO kr. .Blondcs Ideál," Polai Franchise, op. 3, ára bü kr.
.Viuyubb reiidc|:iiéti)éknél letietó «lóií> il>ujtitllk. V
;


Pesti öfcinlt- és valtólntézet.
megbízások a borzere
szokott pontosságai telic^iuetnfk
A PESTI BANK- És VÁLTÓÜZLET
iéH
/
F L G Y PHtM IY/j''V ETES.
—r
Gr O m t) oa „B rősltöltalr a"
a földbirtokosokhoz és iparosokhoz!
> »
Miután a munkások luezci munkák közben többféle okokból haxmonébt, vérhast, gtiroöt, hányást, cholerát, liideglolést szoktak kapni, mi óket reiulescu I105.SZU időre nmnkaképtclenokké teszi: mindezen bajokat
Gombos erősitő-itala
által oly gyorsan lehet megszűntetni, hogy a szenvedőt még a munka színhelyéről sem kell eltávolítani. — Megelőzőleg szeszes italok helyett naponkint két kanalat foglaló pohárban adva, a munkást ép eróben lehet megtartani.
Pesten főraktár a hilujt1<»»»rttml kalaptílcza H. szám alatt.
(62H 8,8)
tm-8 ;j
Kíilöii
által.
Pest, a hazai takarékpénztár épliletábsn.


a
szamara
lllif min 11 iMFifiiiifii
f. évi október 1-én megnyittatván, alkaltlljllossátí, ál''folyainjclcntéá''és élínk tavirUai (iss/ok<i(tptéHn>l gondoskodva van. Titoktartás l>lz-
tosltlutlk.
■■■ '' t \ n t-s * ,/at.a''— ... ■ I
Alkalmilag ajánljuk a 400 frankos tori>k vasútI HorKjegyoket
t''iii
W*t HflS/LKT KÖTIILKZVÍAVUK
mötelezvényenlcéntiafrtjaval min-tíLerMiPvatHol toeílzetéa nélltül,
l''jlakv, llirschier és fia
"lakdcskedö tiwswhú
ALS()-I)OMH()HUHÓÍy, utolsó pósta KOTTORI,
1 tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közöhségnek, miszerint
deszka, lécz, ,m„i, ,i„í fenyü-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely rakt:irl>ól bármi 0 nomü megbízás gyorsan és jutányosán eszközöltetik ; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közöuség to-
, vábbi bizodalmát kérnók, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, 8CIILHSIxXGEH GYULA urnái lóvó
bizományi raktárunkat. ^
N''sl. it liu/.ni lal
ár <ipi
l''eljes tisztelettel.
''iH''ii.
N t.
(529—31)
Wajuittí József kiudu, lap- nyomilatulijdono«, gpiwgtónyomása Nagy-Kanizsán
Ijlakj, llirxclilcr \ [-la,
fakereskedok.