Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.31 MB
2021-10-26 16:12:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
403
772
Rövid leírás | Teljes leírás (413.29 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 045-048. szám november

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na^y-Kanizsa, 187J. november 4-én.

Tizedik évfolyam.
)
r
(» zalkinegyéi gazdasági egyesület, hivatalos órtositője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a x/i|>lroilalom. kortískctleleiii. ipar. gatfimu tudomány és iniivmeí kOréllL
MegJelenlK:
■Mm nwl»lrt, «g4<» • gyakrs* vaay Mt lT''n
Mzerkmatól iroda é* ki«d«» hi»»«nl
WA.IIilTM .ll''l/MKK k«njvkrr«»k.-déiií''•».
Előfizetési föltótelek:
j, lt»tyl.»n h*.h<i* hnr.U««»l WiUkl* p.i.ln.. kiii.i K(fí»t ívre ! « írl - ki
KAI
Ktntgyndr*
f.U .
1
Halottak napján.
A felkelő nap mint elfáradt utas porlepte köpenyéből csak Jiuhfakox lassúsággal tud kibontakozni a távozni Hészülő éj »otét palástjából,.s első tekintete mindjárt n haldokló tenuéazet hideg urczával távozik, melyre, mint valami szomorú előérzet, mint valami lekllzdhctlen balsejtelem komor egyhangúság nehezült. Kiköltözött''a vidám ta-vazs élénk mozgalma minden örömeivel. A dalos madárkák vidám énekét süket hang-talansAg, a ragyogó napsugár nyájas mosolyát nehézkes ködlepel szürke futyola váltotta fel, » a lombko3zonls fák elsárgult levelei félénken rezzennek meg a legkisebb, szellő hideg fuvallatára, azután a másik pillanatban csüggedten hullnak alá a nedves földre, mintha életük utolsó maradványát akarnák az édes anyai föld keblén kilehelni, melytől a koronájukat vesztett, magára hagyott gallyakon életet nyernek.
Ilyen az élet halottak napján.
•« Halottak'' napján a természet komor nyugalomba mélyedt, e merev nyugalom azonban a halálképe, mert felette az enyéi szet angyala lebeg, s ezt akkor érezzük leginkább, midőn kedveseink sifhalmára koszorút viszünk, midőn a halál gyászos emlékezete kegyeletes könyökre kényszerít. Forduljunk el a/.rfrt egy rövid időre az élet, a világ kábító zajátói, kövessük a kifáradt vándor nxkatig lépteit a halál birodalma felé, álljunk meg melletto a halál kapujának setét boltozata alatt sgondoljunk a halálra halottak napján.
A halál birodalma a nyugalom hazája, niplyat az életben hiába keresünk. A sötét sírgödör nz enyészet igazsága, molynek rész-
rehttjlatlaiwágát az élet múlandósága bizonyítja. " , • Az élet hatalmas ura-a halál birodalmában kisded Injjlékot talál a ragyogó paloták dús lakója s a szalmakunyhók egyszerű gyermeke. ft kisded hajlékbaí), a sírban megszűnnek az élet szenvedései, elnémulnak a fárasztó küzdelmek keserű panaszai, elsimulnak a kedély zajos hullámai s elmúlnak az emberi szenvedélyek izgató nyugtalanságai. A halálban nincsen öröm, de nincs szenvedés sem, itt íiincjscit gazdagság, de nincs szegénység sem. A halálbau csak egy valóság létezik, s ez az enyészet, melynek alá van vetve a király és koldus egyformán. Az enyészet'' hataltufi elótt lerakja vagyonát a milliomok uras megszabadul rongyaitol a vagyontalanság gyermeke. Az enyészet hatalma megfosztja bíboraitól a felfuvalkodást s megszabadítja bilincseitói a penészes börtön lakóját. Az enyészet hatalma megalázza a kevélységet s'' porait összevo-gyiti a hazát tán bujdosó nyugalmas poraival. Az enyészet igazságós, mert törvénykönyve a mulandóság.
Az enyészet hatalmas, de tetteink felett nincsen hatalma. Tetteink fennínarad-nak az élet számára, tetteink halálunk utáu reá mutatnak a sírhalomra, melynek hantjai alatt hosszú álmunkat ala^zszuk, bevilágítják a sir setét éjjelét s'' ítélnek életünk felett hangosan az utókor hallatára.
v Tetteitek késő Ítéletéről élők s bekövetkezendő hal...