Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.08 MB
2021-10-26 16:13:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
324
809
Rövid leírás | Teljes leírás (384.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 049-052. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nágy-KanizHa, 1871. <leczeml><T 2-án.
49. szám.
Tizedik évfolyam
(a zalaniegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
tóterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazilászai, tudomány és művészet krtrcbH.
■iMlM SIMakttM,
«|Ím • fyakrM ■Asfil vs§y kii !»•». Hsrrkrnitöl Iroda én kindú lilvntal:
WAJDITfl JÓZ8KF kOnyvkoreakedéaél>en,
Előfizetési föltételek:
Hely l>*n háahoa hordáaaal (i ridékre postán küldve
E(<" évre ! Kii évre • Évnegyedre
« frl. - kr.
3 . - .
I . 60 .
A hat haaáboa petit sorért 1-aiör 7 kr. 3>tior 6 minden további beiktatásért 5 kr. Üélyegdlj minden egyea beiktatáaért .V) kr. A .Nyílt téren" egy petit tor heiklatáal dij* 16 kr.

Hirdetéseket elfogad:
N.;KMl2i«K.- K ADÓ HIVATAL. Ksiltkelysa: Pl/LY JANOH. Pesten: ZKIftUKK M. LANO I.EOPOL0, ii
DIKUhll nA.NÜOU. UtoibMr MAABr.wnifcin « vöu-I.KH, MOSSK KUiHH.K, OPPKLIK ALAJOS és NAKTLKU HKKMAN.
V
A balatsm-füredi „szeretetház44
múlt nov. hó 21-ín tartá meg egy évi fennállásónak ünnepnapját. A füredi és vidék-béli értelmiség s több pesti tanügybarát vett részt ezen ünnep örömeiben. Az igazgató tanács már 20-án ülést tartott arra nézve, hogy a" számos folyamodó kőzól, kik vetessenek fel a széretetházba. 21-én 9 uiukor vette kezdetét a rendes ülés Molnár Aladár, mint ezen tanács elnökének, vezér lete mellett. A kérvényi bizottság felolvasta véleményes jelentését a folyamodók felvétele iránt és sajnálattal kell registrálnunk azon téuyt, miként 2ö folyamodó közöl ez alkalommal kclló helyiség és elégséges tan-erők hiánya miatt csak 8 vétethetett fel. Ezek közt egy zalamegyei özvegy tanitöné IjenczMihályné tia ingyen ellátás és Freund Farkas 6 éves izr. árva fiú 50 frt évi tar|ásdij fizetése mellett. A többi folyamodók kedvezőbb körülmények bekövetkeztének esetére a felvételre előjegyeztettek. A szeretetház eddig is főleg emberbaráti nemes szivek könyörületéból áll fenn, az igazgató tánács abbeli reményét fejezé ki, hogy az ország ezen egyetlen szeretetháza a hazafias részvét áldozat-filléreit ezentúl sem uélkülözendi,miután 1 évi fenállásaannak lidvjjs voltát fényesen, meghatóan igazolta.
Az igazgatótanács rövid ülése után a szerctetház diszcs nagy teremébe vonult, hol liója Gergely megyei tanfelügyelő elnöklete alatt megkezdetett a vizsgálat. Ezt megelőzőleg u tanfelügyelő meleg sza-- vakban üdvözlé a nagyszámú hallgatóságot, ■ áldást kivánt mindazokra, kik ezen jótékony
intézet létrejövetelét kegyadományaikkal elósegiték. Figyelmeztette n kisded növendékeket azon jótéteményre, melyet itt oly gondos nevelés- és képezésben élveznek, mit sohi\. különben élvezni szerencsések nem lehettek volna.
A vizsgálat előtt Nóvák Edí tihanyi kath. lelkész, a vizsgálat után pedig Tury K. zánkai ref. lelkész mondottak megható imá-A> vizsgálat tárgyai voltak: vallástan, irás, olvasás, magyar és német nyelvtan, földrajz, történet, terményrajz, természettan, számtan, mértan, gazdászat, testgyakorlat, műének''. A tanulók feleleteit értcliucsség, szabatosság, könnyüség, viseletüket szelídség és folytonosan feszült figyelem jellemző. A viszgálat eredménye általán kielégítőnek, meglepőnek mondható. Minden arpzon az öntudaP nemes öröme sugárzott, s a siker hatása általánosan mutatkozott.
Vizsgálat végével a tanfelügyelő ki-ep-.eló a lelkes igazgató tanitó Veber Kde Irángbuzgalmát s hazafias...