Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.08 MB
2021-10-26 16:13:40
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
418
911
Rövid leírás | Teljes leírás (384.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 049-052. szám december

Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre.
Vegyes tartalmú hetilap a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
10. évfolyam.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nágy-KanizHa, 1871. <leczeml><T 2-án.
49. szám.
Tizedik évfolyam
(a zalaniegyei gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
tóterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazilászai, tudomány és művészet krtrcbH.
■iMlM SIMakttM,
«|Ím • fyakrM ■Asfil vs§y kii !»•». Hsrrkrnitöl Iroda én kindú lilvntal:
WAJDITfl JÓZ8KF kOnyvkoreakedéaél>en,
Előfizetési föltételek:
Hely l>*n háahoa hordáaaal (i ridékre postán küldve
E(<" évre ! Kii évre • Évnegyedre
« frl. - kr.
3 . - .
I . 60 .
A hat haaáboa petit sorért 1-aiör 7 kr. 3>tior 6 minden további beiktatásért 5 kr. Üélyegdlj minden egyea beiktatáaért .V) kr. A .Nyílt téren" egy petit tor heiklatáal dij* 16 kr.

Hirdetéseket elfogad:
N.;KMl2i«K.- K ADÓ HIVATAL. Ksiltkelysa: Pl/LY JANOH. Pesten: ZKIftUKK M. LANO I.EOPOL0, ii
DIKUhll nA.NÜOU. UtoibMr MAABr.wnifcin « vöu-I.KH, MOSSK KUiHH.K, OPPKLIK ALAJOS és NAKTLKU HKKMAN.
V
A balatsm-füredi „szeretetház44
múlt nov. hó 21-ín tartá meg egy évi fennállásónak ünnepnapját. A füredi és vidék-béli értelmiség s több pesti tanügybarát vett részt ezen ünnep örömeiben. Az igazgató tanács már 20-án ülést tartott arra nézve, hogy a" számos folyamodó kőzól, kik vetessenek fel a széretetházba. 21-én 9 uiukor vette kezdetét a rendes ülés Molnár Aladár, mint ezen tanács elnökének, vezér lete mellett. A kérvényi bizottság felolvasta véleményes jelentését a folyamodók felvétele iránt és sajnálattal kell registrálnunk azon téuyt, miként 2ö folyamodó közöl ez alkalommal kclló helyiség és elégséges tan-erők hiánya miatt csak 8 vétethetett fel. Ezek közt egy zalamegyei özvegy tanitöné IjenczMihályné tia ingyen ellátás és Freund Farkas 6 éves izr. árva fiú 50 frt évi tar|ásdij fizetése mellett. A többi folyamodók kedvezőbb körülmények bekövetkeztének esetére a felvételre előjegyeztettek. A szeretetház eddig is főleg emberbaráti nemes szivek könyörületéból áll fenn, az igazgató tánács abbeli reményét fejezé ki, hogy az ország ezen egyetlen szeretetháza a hazafias részvét áldozat-filléreit ezentúl sem uélkülözendi,miután 1 évi fenállásaannak lidvjjs voltát fényesen, meghatóan igazolta.
Az igazgatótanács rövid ülése után a szerctetház diszcs nagy teremébe vonult, hol liója Gergely megyei tanfelügyelő elnöklete alatt megkezdetett a vizsgálat. Ezt megelőzőleg u tanfelügyelő meleg sza-- vakban üdvözlé a nagyszámú hallgatóságot, ■ áldást kivánt mindazokra, kik ezen jótékony
intézet létrejövetelét kegyadományaikkal elósegiték. Figyelmeztette n kisded növendékeket azon jótéteményre, melyet itt oly gondos nevelés- és képezésben élveznek, mit sohi\. különben élvezni szerencsések nem lehettek volna.
A vizsgálat előtt Nóvák Edí tihanyi kath. lelkész, a vizsgálat után pedig Tury K. zánkai ref. lelkész mondottak megható imá-A> vizsgálat tárgyai voltak: vallástan, irás, olvasás, magyar és német nyelvtan, földrajz, történet, terményrajz, természettan, számtan, mértan, gazdászat, testgyakorlat, műének''. A tanulók feleleteit értcliucsség, szabatosság, könnyüség, viseletüket szelídség és folytonosan feszült figyelem jellemző. A viszgálat eredménye általán kielégítőnek, meglepőnek mondható. Minden arpzon az öntudaP nemes öröme sugárzott, s a siker hatása általánosan mutatkozott.
Vizsgálat végével a tanfelügyelő ki-ep-.eló a lelkes igazgató tanitó Veber Kde Irángbuzgalmát s hazafias érzületét, melyet nagyszerűen tanúsított .az által, hogy ó ki a szabad Svajczbanv születvén magyarul beszélni nem is hallott, egy év alatt oly jól, oly helyesen megtanulta hazánk nyelvét, hogy a növendékeket magyar nyelvenjanitja, magyar értekezéseket tart, magyarul levelez, társalog. Veber valódi hazafi, s már is méltó a nemzet közbecsülésére, ó, a mienk szívben,lélekben.Kiemelő példányszerü küzdelmét, melylyel a szeretetházat egy óv alatt oly szellemi virágzásba hozta, minőt ily rövid időn át a világon egyetlen egy ily czélu és Bzervezetü intézet története sem mutat fel. A tanfelügyelő, mint lelkes, derék tanférfiúval, mint hazafias szellemű magyar polgárral a
kisdedek irányában ritka tapintattal és türelemmel viseltető jeles nevelővel, megköszönve eddigi fáradozásait, ünnepélyesen kezet szorított.
Erre az egész hallgatóság éljenekbe tört. A kisdedek nevében hasonlóan kezet fogott a szép képzettségű s ritka helyes tanmodorral bíró, kiváló sikerrel működő Dobján László csaludtanitóval is.
Utóbb a tanfelügyelő a halhatatlan emlékű báró Eötvöf Józsefre, mint az intézet legnugyobb jótevőjére ésMolnúr Ajadárra mint a szeretet ház valódi alapi tója — szervezője s igaz ncintójérc forditá a vendégek figyelmét, s azon szavakra, hogy Eötvös szelleme ezen intézetben velünk együtt örvend a szép sikernek s az erkölcsi halálból életre segített kisdedek jóinmyn növelésének, a vendégsereg áhítattal éltető Eötvös emlékét, hálával tisztelettel és elismeréssel mondott éljent Molnár Aladárnak.
Vizsgálat után a népnevelési egylet tartá Ülését a nemes lelkületű (iyórffy János balatoii-henyei birtokos elnöklete alatt. Ez alkalommal Molnár Aladár ur kimerítő jelentést tett a szeretet ház. állapotáról, mely szerint van az intézetnek jelenleg 23 növendéke, ez év végével 8 felvettel 3 l-re fog szaporodni. Egy növendék tartása, átlagosan évenkiut !»2 frtba kerül. Az intézet egészségi állanota kielégítő. A nemosszivú tanügybarát Ecsv László ur lelkes közbenjárása folytán a tihanyi apátság anöven-dékségnek nyáron át ingyen fürdést engedni kegyeskedik. A szeretetházban a munka nem czél, hanem eszköz, a fegyelem a leg-emberiesb, a testi büntetés ki van zárva, szeretet a fótényezó a uevelésben. Az
összes bevétel, eddigelé : .01,209 frt. G5 kr. Ebből államsegély 17,000 frt., egyes növendék által fizet«tt tartási díj 37.0 frt, kamat 295 frt. 25 kr., eladott ingóságok ára : 8ó(i frt. 97 kr. adakozások 22.687 ft. 33kr. Az összes kiadás 29,344 frt. 87 kr.; és pedig az ingatlan birtok és ház ára 17000 frt. 95 kr. meglevő ingóságok értéke 4150 frt., előleges beszerzések 479 frt. 50 kr., nyomtatványok 1200 frt., háztartás és folyó kiadás GöOf) frt. 42 kr.
Az érdekes és remek beszédbe foglalt jelentés után több folyó ügy elintéztetvén Ecsy László mint ritka emberbarát s a szeretetház buzgó, tevékeny alelnöke indítványozza, hogy az igazgatótanács elhunyt egyik jótevő és bokros érdemű tagjának halála fö-,lött a fájdalmas részvét jegyzőkönyvileg örö-kittessék. Bója Gergely tanfelügyelő es tanácstag pedig indítványozza, hogy a fentebb nevezett szilárd hazafias jelífeiuü, 1848-ban voltorsz. képviselőnek, a népnevelés áldozatkész pártolójának, a kinek házában nyittatott meg 187()-ik nov. 21-én az akkor még oly zsenge intézet, olajfestményü arczképe a szeretet ház falát méltó, hogy díszesítse. Mindkét indit váuy kegyeletes érzülettel elfogadtatott.
A gyűlés a két elnök éljenzése közt csak este felé fejeztetett be. A közebéd (mert az egész napi elfoglaltság miatt délben erre idő nem volt) este tartatott. Jelen volt az összes vendégkoszord. Lelkes fclköszöntések nem hiányoztak. A társaság késő este oszlott cl. 11a van öröm, mely a lelket tartósan boldogítja, az öntudat azon édes érzete adja ezt, mely ily jótékony szellemű intézet pártolásából származik.

/
T A RC Z A.
Oh, kérlek távozz!
gfttéten, mint ti éjfél árny* Tekint rám blleske képed — í:. mégis 1 Merned fényo, báj* Áthatja bdsskeséged''. l.ektttve tart még moaolyod, Mely rám ujabb halált liöa, Haivem, bár Teriik. még dobiig — Oh, kérlek távon, távon I
I,eléírni vége5 csillagát ia Haerelmllnk sséf. egének I
Ah ! édes leaa a aord halál ie — C*ak megkiiuéljeu téged I Ka firOlt jálifk véget ér, Mi ly lirnnlliiket megátkoi. .. I)e emléked salvembeii él — Oh, caak te Uvoaa, távolai
Iliid el, bár átka a világunk,
II. árnyékolja lépted :
Halvem ciak áldáit knlil utánad, Oeak imádkoaik érted ! H bár téplo • gény lelkomet — Mi kQsMm a vJ!í/hoa !
,hívem hűn (terellek, — Oh, csak te távoai, távjai I *
Hitemnek «ll«itkoU bálváuya — OI. 1 ai leate''u (trOkre, Tied less salverc végsG vágya, Hiernem utolad kOayje I H ha majd ttivem végaCt dobog,
bprua napuui leáldoa t Küld honám vég«3 moaulyod — ■ pe kérlek, Uvoaa, távoji! . . .
PKKM
JÓZSEF,
Claudia.
- Történeti be**élu> -
(Folyt alá*.)
— Uram! — folelo u bülgy — katholi-ktu ön ?
— Minden biconynyal. ,
— No aklcor stabadon bo>«E«5lhotuk. Kn ia kuthulikui vagyok, s vArosuukban míg több ily ca.ilád lakik, kik o meg nőin Utrt valliU hü követői maradtak; én jelenleg épen útban voltam asokat iamcrotof jol által tudósítani, hogy holnap éjjel kápolnánkban miso leond. Ennyiből Ali n> egész dolog.
Lehutctlon volt o nyugodt hangon elmondott , nyilt tWiute tokintottol kiiért szavuk i^azsA^án kételkedni.
— Hogyan VI stéla a lovag, — hát annyira üldöztetnek a katholikusok azon városban, melyben a francziák királyának zászlaja lobog. Kz nom tarthat tovább igy — folytatá At ifjú-tiszt. — Kegyed Mari kittu^szony megengedi, hogy haza kiférjem. A''hÖlgy szerény főhajtással adá beleegyezéséi, de a nekiajánlott kart nem fogadá el, hanem köpenyébe burkolva némán kövoté a tisztet.
Oheldof ur házához érve Mari kinyitá az ajtót, s mielőtt bement volna,megköszönő a tiszt szívességét, ki tőle elválván a tanácsházba sietett vissza.
Másnap reggel az ezredes parancsot bocsátott ki, miszerint az ozred a tábori lelkész által tarUudÖ Uteoi tiszteleten megjolenjék, azon
hozzátovéssel, hogy a városbeli katholikusok-nak is nyitva leend a templom. Száz évnél hosszabb idő óta Hollandia katholikusai ily szabadságot nom élveztek. Naardon katholikus
népe ürömmel telve sietett kisded kápolnájába, hogy a katholikus istentisztelet sokáig nélkülözött fényét láthassák.
Lrfelmuiatás alatt, midőn a dobok pörögtek, sok szent könyezott, és istonimádása o pillanatban a győzők és logyózöttok sziveit egyesi-tetto. Midőn Tricastol felpillantott, a hivők első Korában Marit pillantá meg Komoly arcza, mely mindig nyugodtan nézett a sors csapásai olé leirhatlau kifejezést nyert; belső tüz kölcsönző pirt arczának, melyet a meghatottság könyei ne<lvesitettek. Oldala mellett lesütött szemmel Szeraphhoz hasonlóan imádkozók egy gyengéd száz. Kgész lényén mintegy túlvilági szollom (imiölt szét. Fekete fürtét kellemes rendetlenségben,mint fergeteges éj sötét fellegei simultak alá,s alabastnnn nyaka ezüstjei itt-ott mint a néma hold alakja sötét felhőkön csillogott át, ingerlő fiatal arcza -s gyönyörű sötétkék szemei szűzies tisztaságban moaolygának, és a hölgynek gyermeki kinézést kölcsönöztek.
A lovag azonnal felismoré bonno a kortben látott leányzót, házi gazdája unokáját : Claudiát.
• N
11.
A Tricastol ur ájtal Mari iránt tanusitott szolgálat,doa katholikusok előtt sokkal nagyobb becsben levő szívesség, moly által a szakád vallásgyakorlatot holyroállitotta, közeledést ét
bejáratot biztosítottak neki a Oheldof családba. Nem tekintették többé vendégnek, nem idegennek ; mert az egély erős kapcsa tűzte egygyé a politikai és családi viszonyok által szétválasz-tottakat. Már a következő napon teljes bizalommal fordult Oheldof ur a lovaghoz, midőn igy szólitámeg:
— .Ön a hollandi katholikusok kiuos helyzetét ieljsmerhetto, midőn nővéremmel találkozott. Éjjelenkint, egyedUl, minden védelem nélkül szokott szegény hiUorsosainknil kopogni és nekik tudtul adni, mikor leend bemutatva a véruélküli áldozat, molyet sötétben kell végezni, mintha valami szégyontoljos csolokmény völo*, és egy hajdani vendéglő toroméboprfödig Hollandia talaja szontelt tomplouíokbun bővelkedik, molyeket manap csűTTrtrNés lóistállók gyanánt használnak ; a sothJsek )a szentély .márványából készült vá-lukbóLtóznek, ökrök, tehonek hevernek a hősök siiy><in ; lovak, kutyák ütötték fel Unyá-jukat azon kolostorokban, hol hajdan a tudományok és művészetek honoltak, és atyáink hite, melyhez még néhány hü kebel ragaszkodik, menedékhelyül oly lakot bír, melyet századunk hatalmasai még kopó^k tartózkodási holyéül sem tűrnének meg; szont szokásait csak éjnek idojéu a legnagyobb titokban gyakorolhatja, mert törvényük fenyegetik mindazokat, kik misét hallgatnak, vagy hitoktatáson jelen vannak !
(Folytatás* ktlvrtkeslk.)
A viszontagságteljes emberi sors képviselve vau itt a növendékekben. Vau köztök olyan, kit még a múlt év tavasza mint vak koldus vezetőjét Ínségben, nyomorban talált, és most egv év alatt-ki ismerne a koldus-gyermekre ? tisztességes öltözet váltotta fel a rongyokat, az éhségtől sápadt arezon az öröm, a boldogság, az értelmesség, az egészség kedves jelei láthatók. Vannak köztök, kik apát, anyát nem ismertek, kik a szülői szeretőt édes hatását soha nem érezték. Vannak, kik erkölcsi halálban hervadoztak, és most az áldásos hevelés ápoló, gyengéd kezei közt az erény, a munkásság üdvös csirái fejledezneji a megtisztult jól müveit szivekben.
Zalamegye közönségének minden osztályából áldozatok nyújtattak a szerctetház iránti jótékonyság oltárára. Legyenek e lapok terén is üdvözölve a nemes szivű emberbarátok. Megyénk büszke lehet arra, liogy kebelében jött létre a legiuagasztosb oszméje egyik, tuűvo: a szeretetház, ápoljuk azt jövőben is a hazafiúi részvét s emberbaráti jótékonyság melegével. A megmentett, a. haza üdvérc felnevelt gyermekek ituája a jótékonyság dus.kamatait biztosltja számunkra az egekben s a földön a legboldogitobb öntudat örömeiben.
Ezen üdvös czélü intézet fentartása egyedül a közjótékonyságiéi függ. A következő karácson és uj-év kedvező alkalmul kínálkozik" a köuyörület erényének gyakorlására. E lapok szerkesztősége hálás, érzettel fogad el bármily csekély pénzbeli áldozatot és gyűjteményt, és azt az illető helyreeljuttatui szíves készséggel ajánlkozik.
EÜY JELENVOLT. \------
A n e v e 1 é ».
lKoljrUliu.,1
Nem ritka eset, hogy valamely község tanügyi állapotának minden lépten-nyomon előbukkanó hiányait tétlenül, összedugott kézzel szemléli, ezek orvoslására gondoíiii sem akar s közönyös, egyhangú, nyugalmas várakozással tekint a jövőbe, sót még ha valamely illetékes helyről tanügyének refor-málására s az ehhez megkívántató munka s anyagi áldozatok megtételére hivatik is fel, alaptalan kifogásukkal áll elő, a bele avatkozástól visszaretten, magát az egész ügyön kivül helyezi, a rendezetlenségből származó szomorú eredmények felelősségét másokra hárítja, nem gondolva arra, hogy ez által az emberiség legszentebb jogát gyakorolni s kötelességét teljesíteni elmulasztja.
Igaz, hogy a. kötelességteljesités-nck legegyszerűbb, legkönnyebb, s, legkényelmesebb neme a beleavatkozás-, a teljesítés jogosultságának elhárítása, de az ilyen kötelességteljesítés, jobban kötelesség-mulasztás, egyszersmint leghálátlanabb legszomorúbb is prcdinéuyeibon. Ha tanügyünk felvirágzását komolyan óhajtjuk, ha uépoktatásuuk átalakulásának szerencsés keresztülvitelét igazán akarjuk, ha pirulás nélkül akarunk megállani a világ mivclt népeinek bírálata előtt, ugy a felmerülő hiányokat tétlenül nézni, azok orvoslását más valakitől várni, az átalakulás nagy művének kifejlődését a bizonytalan jövőre, az eshetóleges véletlenre bizni nem szabad, mert a szomorú eredmé-uyek felelőssége, a nemzet összegét fogja sújtani, a nemzet összegét pedig annak egyes tagjai képezik.
Ha azt akarjuk, hogy hazánk sorsa szilárd alapokra helyeztessék, ha azt akarjuk, hogy nemzetünk fennállása, jövője biz-tosittassék, ugy munkálkodnunk, támogatnunk kell közműveltségünk haladását, szellemi és anyagi erővel kell áldoznunk a népnevclésért, mert hazánk jövője, magyar népünk sorsa népoktatásunk felvirágzásától függ.
A hol nevelésről van szó, ott sem egyesekuoMerutestületeknek kitérni,mások segélyére támaszkodni,s a felelősséget másokra hárítani nem szabad; ez annyi volna, ipiut j legszebb jogainkkal gyáván visszaélni s leg- Í
szontébb kötelmeinket a tanügy s vele a haza'', az emberiség kiszámithatlaii kárára elmulasztani, mert nevelni joga és hitelessége az egész emberiségnek.
Ezen általános meghatározások után a nagy világ tágas mezejéről vonuljunk visszás keressük fel a nevelés joga és kötelességeinek közelebbi.szűkebb korlátait Ezen visszavonulásunkban a nevelés joga és kötelességeinek szűkebb térre való átvitelében kövessük a tormészot ujj mutatását.''
A nevelés a bölcsőnél veszi kezdetét. Nevelésre szüksége vau mindenkinek, de leginkább a gyermeknek. Nevelni''joga és kötelessége iuiudoukiuok,do leginkább azoknak, kik a gyermekhez legközelebb állanak. Az emberi élet első korszaka''a szerető édes anya körében kezdődik s a vidáiu gyermekévek a család körében folynak le. Azért az első nevelés joga és kötelessége az anyát, a családot illeti, s mert az első nevelés alapja a későbbi nevelésnek, mert az eísó nevelés roppant hordereje az egész életre kihat,'' szojji/uk ezúttal az anyai, a családi nevelésről, mint szellemi életünk alapjáról.
A ini a nemes fajú növény gyenge pláiit''ájának kifejlődésére a kedvező éghajlat, ugyanaz a gyermek fogékony lelkének kiv képzésérc az anyai, a családi nevelés.
Ha a giftrinek az édes anyától korán elszakittatik, ha a gyermek a család köréből korán számü/etik, az élet viszontagságai közé kitaszittatik. korán magára hagyA-tikf akkor korán felfolejt gyermeki módon érezni, gyermeki unition szeretni, gyermeki módon örülni, korán elfelejt még gyermeki módon hibáSni is. Mint a Libanon büszke czédrusa, ha magas bér-czei közöl kiszakíttatik s idegen éghajlat alá átültettetik, elveszti fajának jellemző sajátságát, méltóságos alakját, s felhőkbe nyúló egyenes növés helyett korán elvénült törzse törpe gallyakat hoz, ugy a szülői ház enyhe légköréből korán eltávolított gyér-, mek minden szépre fogékony kedélye az ólét viharai között korán megkeményedik, korán megkérgtfsül, s a Ijésobbi nevelés üdvös eszméinek elfogadására korán megöregül. Azért a család közös öröme, közös fáidul ma, közös, szerencséje, jóléte és viszontagsága legyen a-, gyermekre nézve az élet első. iskolája. ^
A családi nevelést szorosabb, határozottabb értelemben kifejezni az édes anyai neveléssel lehet, moít a Családi nevelés fő-tényezője, a családi nevelés éltető lelke áz
édes anva.
* /
Az édes anya tinóm tapintatnunk van fentartvá azon magasztos (eladat, hogy gyermeke lelkében az értelein első.sugarait fel-ébreszsze, s az emberi termeszeiben rejlő hibák ős rysz hajlamok kifejlődésének mág ideje korán elejét vegye.''
Az édes anya szerető szivének van fentartva azon magasztos felfldat, hogVgyer-uickc szivében a nemes elvek első é>iráit lerakja, meggyökereztesse s mindannak, mi a gyermek későbbi életére hasznos, a mi a későbbi nevelésben üdvös első és szilárd alapot adjon.
-T (Vígo kBvotkeilk.)
GYŐltPFY JÁNOS.
törekszik azon ugy itovozett nyaktörő ugróhida-km, melyek a szekérutakon keresztül könnyítették a gyalog közlekedést; -a megyei,nz állam utak szorgalmatosan kavicsoltainak, do hírlik, hogy a nagy némot-utezának keloli végétől fői a piarista gy muasium folé Uorénynojt irányozva a szekérutnak kitéglázilsa (klinkorezése) foly-tattatni fog.
Ennyi sok szép dicsérendő és üdvös elő. j haladás után reményünk lohol, hog/a tényleges munkásság időközöokénti fejlesztése által még több kedves- .ínyben is fog részesíteni mindnyájunkat.
Két nagy munka vár még a helyhatóság és képviselőségre és ux,-i gabona, meg a piarista tsmploin előtti térnek rendezése, illetőleg azon lér talajának megtömöritése, tollát kavicscsnl, kővel vagy téglávul leoadő száraz állapotba hozatala.
Ka a piarista templom előtti tért tartóin a város disz, fény helyének, ugy tekszik az ott, mint egy tükör, melybe nem csak az emberek, hanem ogokből még a tulvilágiak is éles vizsga szemekkel kacsingatnak, azt gondolván magukban, hogy e hely már.csak azért is megérdemli a közügyeimet, mert istenháza előtt van. Midőn léhát figyelmünket megragadta, gondolnunk kell, hogy annak helyes átalakításával umber és iilon kívánalmainak teszünk eleget. Szabályozzuk, rakjuk ki azt téglával, ültessük be élő-Iákkal, holylioztessUuk azok alá elszívva'' ülőpadokat, s mondjuk, hogy ez legyen jövóro a kosahts úruuzikkok áruhelyo, tehát piauza. Ily kép megszabadítottuk járdáinkat azon tenger sokaságú kosaras áruczikkektől, imilyok a legnagyobb botrányig nehezítik a szabad, kényelme* forgalmat.
Lv.oi) intézkedés , vonj* jnagaután azon szükséghttol, hogy az eddig itt''tartott wi^''res vásárhely a l;í v.iro.ba hdyheztosséV-:7 az itl tartani szokott marhavásár is odutovább takarodjék. '' \ ''
A .Zöldfa" vendéglő előtti gabona piaCZ torét jó lou ne mindenek elölt egy földalatti kereszt árokkal, vizvozetőv''ol ellátui, a szerint szabálvozni,homokknl és kavicscsal inegtömöri-toni. Éjszaki széléből, hol most a fcut van, néhány ölet olkolleno vonni, kitéglázni, ozöve-kekkel és élőfák beültetésével olkUlöuitoni a ga-bonapiacztöl. Ez lohelno helye u baromfi-, hal-, hentes-, pók-, inotz-árusok s más ötféléknek.
A ki azt gondolja, hogy a piacinak ily Jképeiii clhclyhcztot<*Só némely háznak becsértékét csökkentené, uz igen csalódik, mert az átholyljo*totés alig terjed egy puskalövés távolságra, aíért is az adás és vovés éppen senuui hátrányt sem fogna okozni.
''A nagy gabona piacz megszilkitése igen is helyén lenne, mert ma már lényogesen kevesebb gabonás szekér fordul inog városunkban, még kevesebbre fogunk pedig számiihatni, ha a czólbá vett vasutak építése Kapós felé befog végződui. Ha betiltatuék a megürüli fuvaros szekereknek o .téreni megállapodhatása, ugy mondom, hogy egy hátniadát is ellehetne vonni az emlitolt- tizélro. Es ennek előbb utöbb, do mindeftosötro be kell következni. Így asláu itl lelielno a kosaras piacz, a piarista tomplom előtt maradna sétatér, ha azt u piarista gyiuna-sfum előtti térro pem akarnók áiholyhozni.
(Fulyt»U»« kljvr.tkíiik.)
'' . >
Nagy-Kanizsa város tisztaságú ügyében.
II. Közrendészeti és gazdasági szempontból.
\''álu*% d mfti/erfik kéntrsvc.
^ O''olylntús.)
2. A viíros Oirillr,(énvk UiUlju ngyagos, tehát sáros, poros lei mészetű lévén, nagt gond lenne fordítandó annak töipüritéscre homokkal, kavicscsal, tégla vagy kőveli. kirakással, más módol nem ismerek, azért is, ha ily féle javítás mód nem vételik czél^a, ugy városunk örök időre sárfészek fog tijiiradiii.
A mostani helyhatóság, a városi képviselőség, de a háztulajdonosok, is igen jó irányt követnek sártengerré lenni szerető f-i ^alííii utaink tömörítésében, jó karba leendő hozatalában, meri alig-ogypár évo óriás munkát viu véghez 3 utczának téglávali kirakása, némely nyitott csatornáknak beboltozása által, uj járdákat épített, elavultakat szabályozott, megsemmisíteni
Hazai iharosaink érdekébén.
íluzai iparunk felvirágzása nemzeti éle-lünk, nemzeti vugyoiiosodásuuk egyik jelentékeny tényoz/Wo lóvén, ezt előmozdítani nemzete és hazája iránti oltfligedllolleu kötelessége o haza halárain belül mindenkinek, ki a magvar földön lakik, ennek jogait élvezi s a nemzet jövője iránt reményeket táplál.
. Ha végig''1 tekintiiuk azon néhány év eredményein, u) elvet a magyar önkormányzat rövid lutlköd&o után a nemzet bolólotéuek fejlesztése, anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítása körül felmutatni képes, ha az általános Húzgálom közölt, melyet a magyar alkotmány íéletbeléptetéso társadalmi életünk minden rétegében a magyar-korona népeinek minden orzlályáoan megindítóit figyelmünket a hazai i áros osztályra irányozzuk, olt, ha őszinték akarunk Jönni, megkell vallanunk, hogy szo noru jelenségekkel találkozunk.
A I azai iparos-osztály érdekeire ép oly nyomaszi ó:-hatasi gyakorolt 20 évi elnyomatá •uuk, iii ul a nemzői többi érdekére, a^ ipar ép ugy'' zeuvedelt mint 11 kereskotlés, ép oly jeszorilottl volt, mint nőtudományok ogy''éb ága, ép oW lelkesedéssel Űdvtizölte az uj korszakod min i a magyar nemzet lobbi osztálya, mert az u\ korszaktól, o szorgalom a.itzabad verseny inéllánylásának biztositékát várta, s-a közügyek fejlődéséhez reményeit kötütte, • azok valósuliVkának jövőjét a hazai kokilgyek éléu álló -férfiak iué\táuyos támogatásába helyezte. Hogy V nem/et uralkodó éa\ noiu uralkodó párija a\ijiaros osztály érdolöe\t ez üj korszakban hogyak. karolta fel, hogyVaz iparos-osztály reményeiuekvvalósitásaért mony-nvit lett,azt ezutul kimvritólvg rúszletuzni nom ] akarjuk. _
Ne:n akarjuk tcrjedolmoeon olmondani,* hogy az elsó nzervozéseknél a hazai hivatalos helyis''égek költw''ges berendezésénél hányszor kellett pártolás, támogatás iiiiiny miatt szé gyonnel visszavonulni u magyar iparnak Ma-gyarorx/.ágban, hogy a hazai állam- és hivatal-helyiségek berondexéiéro szükséges nagyobb monnyiségű ip.trczikkvk előállítása a szorgalmas magyar iparos ajánlatainak mellőzésével hányszor került nyerészkedő külföldi vállalkozók közébe, s oz által .mennyi nemzeti vagyon vándorolt idegen külföldi társulatok zsebébe a magyar ipar. s n magyar iparos szegényitésévei Magyarországban. Mindezt terjedelmesen rész létezni ozuttal nem akarjuk, mert akkor el-kcllcoú, mondanunk azt is, milyen anvng, milyen készitménvek szállíttattak hazánkba külföldiek által s hányszor csalta meg,hányszor szedte rá a külföldi önérdek a magyar bizalmai akkor ulkellene mondanunk, hogy a , magyar „.iparos szorgalma csak akkor lett igénybe vtWvy midőn a nagyobb mennyiségben tán néhány, krujozárral olcsóbban küllőidről szállított idegen silány készítmények rövid idő alatt rouiladozánuak indultak, rövid idő alatt igaziiásra,takarozgatás alá kerültek, do az olcsó anyagból olcsó árért kés/.itett iparczikk már alapjában rosz s igy teljesen''kiigazithatő nom leven, hányszor kellett a külföldi szállító nyo-reié^eért,a külföldi vállalkozó hibájaért pirulni a kiigazitónak, jt magyar mesterembernek a magyar foldön.-
Nemzeti önérzetünk parancsolja,ózonban,, hogy a magyar ipar. fejlődése érdekében hangos kifojezést adjunk azon -méltányos, sót lehet mondani''jogos kivánatunknak , hogy ozutáu a vállalkozás sdroinpói nyitva álljauak a magyar iparos szorgalma előtt is Magyarországban.
A megyék különböző pontjain felállított kir. törvényszékek hivatalhelyiségciuek be-rcudozésea vállalkozók közölt ismétujabb mozgalmat idézett elő. Az ujounitn kinevezett kir. törvényszékek elnökei a berendezések körül o^y-azorstuiad nijuuiori biztosok u lovéu, alkalmuk le^z a magyar iparos törekvésénok tért''nyitni, do alkalmuk lesz a magyar ipar mellőzésével ismét külföldi vállalkozókkal lépni alkildorásba. Nőin feladatunk o tekinldtben határozott szabályzatokkal elére fellépni, inert ez annxi volna, mint az uj elnökök nemzeti érzelmet, hazHliságáls tapintatott eljárását, az erodméuyo-kot''megelőzve elóro kétségbe vonni, legyen szabad azonban a nemzeti érzelmek a hazafiúi kötelmek m«gsérté*o nélkül a magyar ipar, a nemzeti szorgalom erdőkében kifejezést adnunk azon kivánatunknak, hogy a vállalkozó ajánlatoknál, a magyar, s különösen a vidéki iuaro-sok ajánlataira fősúlyt fektessenek. Az üzletek megkötésénél ne annyira az olcsóság mind inkább az anyag, a készítmény minőségére legyeuok tekintettel. Meglehet, hogy a külföldiek ezúttal is megkuértik a magyar mesterembert előnyösnek látszó ajanlataikkal a verseny-teréről,mint ezt már oly sokszor tették leszorítani; meglehet, hogy ajánlataik előterjesztésénél ismét megkísértik a lehető olcsó árak kikürtölésével a gazdálkodó takarékosságot télre vezetni, áiudo nom-szabad felednünk azon jellemző magyar közmondást, hogy aolcsó húsnak hlg a I c v eu; nom s/abad felednünk, hogy nem mindig olcsó az, a mi annak látszik, s hogy az idegenek látszólagos olusóságát hányszor drágán űzettük meg. a mi elég. keserű luezkét szolgáltatott arra, hogy szükségleteink fedezésénél tidog«ui vállalkozók néhány krajozáros olcsóságáért a magyar ipurt> Magyarországban s dia so mellőzzük.
Heti szemle.
Dccicnthsr 1. 1871.
A Petőd-szobor készitésével Izsó Miklós szobrászunk van megbizva. — A Ludoviceum jövő májusban adatik ál kormányunknak. — Az iM országhá* Hudán, 1.8ÜU,000 írtba kerül.
— Óriási botrány volt a nemzeti színházban Matschiuszky herczegnő felléptekor. — Egy londoni ékszerártis üt év óta készitogy női órát, ára 2(1 e''zor forint. — MaS-Mahon B. Sina Simonnak rokona levén, ennek »''gyik csehországi jófzágáu vadászgat. — Az internntioualo 7 miliő, tagot számlál.— 20 óv óta 110 ministero volt Ausztriának. — U. Orczy Hódog színházi i(itcndáns beadta lemondását, de nem fogadtatott ol. — Turgcnjow ő»z lengyel száműzött ,Paris mellett meghalt. — Az ttazlrák miiiiste-riumi válságnak vége, .kineveztettek, ejnök: hg. Auorsperg, ministerek : Lasscr József, dr. Hanhans Antal, Streinayr Károly, dr. (ilaser Gyula, t''hlumcczky János éa< (Jiiger József. — Az o/üst árkoletpótlék deczomber hóra ló%.
— Szabadka gr. Andrássy Gyulát diszjiolgárrá választá. —; A világ összes vakok intézotoinek igazgatói Hécsbon 187J-bati congroasust tartanak ; eddig két ily cpngrossns tartatott 1784-ben Párisban,'' s 1804-bea. Bécsben. ~ Kádas László, premontrei porjel meghalt, ''-j Kolozs-
* Folytatás a melléklten.

Melléklet a „Zal^-Somogyi Közlöny" 1871. évi^9 lk számához.
várit nagyban uríiltra himlő. — A nápóivi uxkirály livéro ngyiiulóittfjmugnt. — Az „Köt-vös-oinlék ügyében gyiijtőiv bocsáttatik ki. — A román nő egylet Brassóban tartá évi közgyűlését, alaptőkéje 31,177 irt. — Isabella oxki-ralynönok nem ongedteték meg l''árisbani lak-hatása. — Konstantinápolyban a kholera ismét növekvőben vau. — A nemzeti színház igazga-gatója 1(X) aranyos pályudijt tűzött ki né|e s/.iumúro. — Kemény í Kile beadta lemondását a nemzeti színháznál. — Kgy posonyi vendéglőben ismeretlen honvédtiszt megmérgezte magát. — Pesten egyépillö félben levő 2 emeletes ház az ujutefáu éjjel összeomlott. — Apr. 20-án dohány kiállítás h-sz a köztelken. — B. üab-lenéz iőhadp irancsn >k lokiso.it, helyére gr. Muyn táborszernagy nevuztotott ki. — A londoni kiállításon 120 magyar kiállító oklevéllel tiszteltetett illeg. — Pesten ogy pinezéből 15 ezer forint értékU külföldi s/ivar koboztatott el. — Ur. Csáky Uyula mint kiadó s Zombori Lipót mint szerkesztő .Testvér* czimU politikai hetilapot iuditanak meg. — A királyné ujabb hír szerint e^ész télen Meranbau marad. — A közönséges terpentin olaj hathatós ellenszer a phosphor általi inegmérgexésnek. — Három üstökös látható éjjol távcső.sogélyével. — Munkácsi Mihály festészünk a woiinári iii&tanodá-hoz Kapott meghívást. — Szabadka város két ezer forintot adott a honvédmonhátra és Nagy-Kanizsa? — Londonban 117 ocer beirt koldus van. — >
Irodalom. — Megjelent Wajdits József kiadásában s kapható valamint a kiadó könyv-, ker.eskedéubon, ugy minden hazai könyvárusnál: ,6''zeijényliDl l«$t gritdag jó 9zdmv«ti$»«l* vagyis legújabb s legbiztosabb száintanácsadó, mely 2U2lap s táblázati inellékletoken közhasznú dolgozatot tartalmaz; és pedig: mindennemű adás-vuvén, iiz összeadás, kivonás, többszörözés és elosztás táblájával. Darabtárgy ára ''/» krnje/.árlól 10 frtig. ugy )att<>| kezdve 1 fontig. Kamattáblázatok. Kvi jövedelem vagy kiadás kiszámítása 1000 forinttól 1 lórimig. Teli és üres hordók megmérése, kiszámítása. A göm-b í''yü Iák kubiktarialiuáiiak meghatározásáróli táblázat. A 8ulymértékek vámsulyra való át-változtatásáróli táblázat. Cselédbért, árendát mutató tábla. Kilesi és kotlási idő számítása. Torvényszerinti bélyegrovat. Tahiázat a latörzs kiszámításához. A lovak fedeztetésének, birka üzotéso- és a göbék pörgetésének oredményérőli táblázatok. Kzokből látható, hogy o könyv igen hasznos szolgálatot t-sz. Ara a csinos .oimjol vényes keménykötésű zsebkönyvnek csak lJ0 kr. Megrendelhető postai utánvéttel is. Ajánljuk mindönkinek, do külöhösen a mezei gazdák, korcskedők s iparosok figyelmébe.
Hírek.
— (Állatkínzás.) Van sár és rost ut hét országra szóló, do van is állatkinzás — hajmeresztő; naponta, sőt majd minden órában láthatni, mint vorik, rugdalják a szegény igavonó allatokat, hogy a tulságig megrakott szőkéiét, kocsit nem bírják a feneketlen sárban hufcni. Ezt látjuk, de nom halljuk, hogy csak egyetlenegy ily omhettolen állatkínzó meglo-nyittotnék. — Erély I hova tűntél az agg városházából V
— A belovári törvényszékidoigl. elnökévé lovag Schönholz Ferencz, a brodi 7-iksz. határőrvidék! gyalogozred hadbiró-kapitánya novoztetott ki.
— A soproni m. k. pénzügy igazgatóság SfhneiJer Lujot zalaegerszegi ideiglenes adóhivatali segédtisztot, Horváth Jii**f soproni adó hivatali dijnokot és l''alotay János -dunaföld-várw adóhivatali gyakornokot, ideiglenes adó-tisztekké, a felső őri, lotonyei illetőleg kapuvári kir. adóhivatalokhoz, nemkülönben Redl Omt-
táv t .poíezai adóhivatali dijnokot, és Cmpjmu (Íjul i /.alabéri m-gédjogyzőt, ideiglenes segédtisztekké a let -uyei, illetőleg zala egerszegi ni. k. adóhivatalokhoz nevezte ki.
— K i s-K o má r o ni b ó I értesülünk, hogy ott agy szép tiatal menyecske, kinek férje és gyermeke elhalt, bújában megtébolyodván, rokonai a la Ubryk Borbála, kegyetlenül zárva tartják anélkül, hogy vagy orvosoltalnék, vagy a hatósággal tudatnák. A . szellő azt a hírt i» susogja, hogy a nő vagyonos volta inir.tt sanyargattatik.
— Lapunk mai számához van inellékelvo Szúr mik és fiai pesti czég, arany-, ezüst-és drágakövek- áru üzletének árjegyzéke; ez alkalomi iái nem mulaszthatjuk el a közönség figyelme'', o joliirü czég üzletében vásárolható értéktárgyak megszerzésére; a közelgő karácsonyi és újévi ajáudékokul bizonyára maradandóbb becsű tárgyak szerezhetők be,mint az oly jutányosnak kürtölt hamis tárgyakból készült értéktelen csecsebecsék. A jelzett czég árjegyzék szerint póstailag is oszkozli a megbízást. Az üzleti helyiség Pesten, Kigyó-uteza 1. sz. alatt van.
— Mull s z e r d á n reggel a hetivásár alkalmával Nagy-Kanizsa város fóutezáján modvevezetők vonultak keresztül, a kórház-utcza sarkán kocsiba fogott lovuk a medvéktől megjodvón, neki ugrottak a tolongó közönség-nok és két asszonyt azonnal letiportak s csakis a kocsis óberléto menteti meg több életút, mert ha a lovak ''kocsival a«. járdán vágtatnak keresztül, loirhallan szerencsétlenség fejlődik ki. Ezekkel a medvehajtókkal már anuyi baj és szerencsétloiiség történt, ipnü értjük, hogy legalább hetivásár alkalmával a városbani barangolásuk nem tiltatik be. Csak nem rég egy terhes szókért vonzó ökrök edtek meg s az utczai ároknak futottak, a szekér összetört s a szegény umber kárát senki sem tizeté meg; szinte nem ré^ egyik urasági lovak ijedtek meg, s a kocsi feldúlt, szerencsére, hogy a feneketlen sárban tagját nom törte az uraság, de hány ily csetet sorolhatnánk elő! •
— Kádas ltudóif kir. tanácsos és győrt iiikeruleti főigazgató ur ő nagysága, tegnap délben Pécsről körünkbe érkezett, A lángbuzgnlmu nemes tanügybarátot városunkban örömmel üdvözöljük!
-- A nagy-kanizsai kereskedelmi- s iparbank gróf Majláth Kálmánt financziális (elolvasásaéri elismerő It^éllel tisztelte meg.
— Deákkor van alakulóban Nagy-Ka-nizsán s helyiségül a nagy-casinó termei használtatnának, ebez, hu hozzá vesszük azt, hogy a zala-egerszegi Deákkör megszűnt, mivel lapunk „a Deákkör megszűnt!; hátirattal küldetett vissza, jelzi o körülmény, miszerint Zalatnegyében valamint az egyloti, ugy a megyei élet is Nagy-Kanizsa felé irányul. ••
— Nagy-Kanizsán a választások eredménye: 5 "deákpárti s 4 bal párti. — A turnischoi választó kerületben szavazott 134 választó, szavazatot nyertek: Egyházasbükki Dervarics Kálmán 114. Barbaricí István jegyző 100. Kovácsios Márk plébános J01. Krainpáoa Mátyás föld míves 1)9. Ucrics József íóldmives 95. Fehér József földbirtokos 86. Mogjegyeztetvén, hogy o választó kerület hat megyei bitoUinátiyi tagot választ.
— (Kegyet Ion a n y a.) Tudomására jött a nagy-kanizsai városi hatóságnak, hogy egy anya mintegy 20 évos loányát minden orvosi sogélyadás nélkül teljes elhagyatott állapotban tartá, vizsgálat ossközöltetvén, valóban a szegény lány a logszáuandóbb állapotban, a fekvéstől rothadt testtel találtatott meg s azonnal kórházba szállíttatott,a szívtelen anya pedig börtönbe záratván, érdemlett bűn-totését nem fogja elkerülni.
— Végre valahára hivatalosan felkereső ttbonnünkotNa^
t i. a lapunk -17. számában közhitt, s u vaspá-i lyához vezető uton történi rablási esetet ezáfol-ja meg, azt irván, hogy a megtámadott nem jeleutelte magát a hatóságnál, hanoin mégis sikerült annyit kipuhatolnia, hogy'' az illető részeg volt s állítólag korcsmai óss^-veszé* következmény a megveretése de o '' is kétséget szenved, .mert'' részeg á llapoiáönn kapta a testéui,foltokat s alkalmazta a sebtapaszokat és csak enbünét akarta palástolni e hir terjesztésével. — Sajnáljuk, hogy a hivatalos átiratot csak igy kivonatban közölhetjük.
I — Kis Komáromban az ott működő színtársulat javára,műkedvelők Szigeti József . Egy~*J8*Nmulár" cziinű vígjátékát udják elő jiecz. hó 51-éu. Szomélyjegy I l''t. A nemes-buzgalma működők: Semotko Mariska, Illés Lujza, Tóth Terka és Csiucsics Vilma kisasz-szunyok, Doszáth tléza, Kamoesay Károly, Borosa Ferencz és Ferenczy János ur.»k. Mint haljuk Kanizsáról többen átmennek az előadásra.
— Jelentés. Tisztelettel értesíteni elő-tizelőiin-it, hogy „Antónia* történél mim/in-müvem, melynek dodicatioját (iróf Bittliyányi Lajos özvegye, született Z«ehy Antónia grófnő ó oxcellentiaja kegyeskedett ol fogul ni.snj ló alól kikerül vén,expediálása in -gkezdeleit, ha valaki t.% előfizetőim vagy megrendelőim közöl e lio középéig meg uein kapná, kérem, szíveskedjék nálam reclainálni. Nagy-Kanizni, dec/.. 1. 1471.
BÁ''^KFl.
Heti na
" Deci ember 3-tól 9-lg
t
tJtéir.
9-lfl 187,1.
Nyílt póata.
— V. I. I''áps. (.drAthljiIk ^ix «j pályán,
— C''s. K. A megbiráUt k.M.llibr- in^ra-lt; ma gánlevelel irtunk.
— Sí. K. Kolotivár. KOtxlin''l a/. í-..lnk«i« cxikkórl, mlelobli kntOljUk.
Ű z 1 <s t i - li i r n ö k.
Nagy-Kssins. <K-«-/.ni.l.rr I imt. Mivel a kdlfalilrőli utNiikrril..«.''iiik<>ilc*«k nié)( | mlnitlK kiinsrsilnak, olí(ftít«-lt inláluuk nijl.lö .i< liu-t^stliiklirn fvlhoíoll rrvrkiii''k. Ie>(f> I i a mi t-s.-k.''iv j k/-szli-tiliik saját brUillkicgótliiikn- »iliki.''-^r». A tv i folyt hítfii ttbli bUfsliiivá''Arlás lltrlént » po.ii i mslniuk oáiunrs ét |»-<li)( j»v-j|i nrnkun « mim iiumi i uloliA Tevőket jrleilioltluk. nom i-<.iI.m|-iiiI(, íj* s.l inoieljiik, hoKjr a klllf.tldi vevükrl s l>. Ii''nl |ia''4 knt-térl>r s(<iritják • luli-l élénkt"..jf iioiUtkomiiv
ft
Piaczi ar. L
NsKy-K*uit*«, lH7l.4vl nuvoml.nr''^tl-ik ie<|<-án. Ilutt K3—86 font. 0 Irt 10 kr. Kii mi ívni (i frl lo Ki. 87 —tib (ont «> írt M kr. Kos* 7« J''.i (..nt a írt 70 kr/ 79—80 iont 8 frt ''JO kr «0-8l /..ntfii — kr Arp* serföíésre 70-71 font 3 frt 10 kr 71 7''2 font - Irl — kr. Ar|>* k0i0ii(«g<>) «6-0ü font 2 frl 80 kr. Ü7 —1>8 font - frt. Kukorioia 4 frt 2oki., 4 Irt 10 *kr. Knko-rici* ultit (ctíuquanlin) — Irt kr Xah • 47 font 1 írt »)kr. 47-48 font - írt kr. I''olisn''.a rtl]-C« fnt. 3 frt 60 kr. 118-70 font - frt - kr. Itsl. frb/r 8 kr. U*b Urks G kr. Ken;lilii/.l kntnns/grs 10 frl
- finoin — frt— kr. Zieiulaliutt 14 fit — kr I.Aii|(li*al kOi"inó((f» l&frt.— finom — frl — kr. Kir»ly-li»il kSiBnt^K" IA Jjtt 60 kr. finom — frt - kr. Kois-láng kötBmige^— frt - kr. finom - frt — kr. Mtrlia-hut fontja kr. Horju-hlis.fontja »6 kr. 8»r-t/i-liua fontja 30 kr, Joli-hua fontja''— k< Kts-loaa fontja 3S kr. Z«lr (ontja ftO kr.Csitio | árja fiO—70 kr. — frl. Kácia 80—W kr. I.ud továny fit —
- frt — kr. i.ud hltoll frl/ kr", fit — kr. I''njka frt — kr. Tyúk lóját |o Hl> 3*1 kr. llnrKÓnya niJrtje I frtCOkr I frt fiO kr. K|;y máma tt.''nt 1 frt 00 kr. — kr. — Kgy k»-»f t-up I''i kr. — tftslma máatája — frt 80 kr. tljtior WiMkiluklitli aktija 6 frt — kr. Ó-bor vldéklliikl.oli akója 7 frt
- frl — kr.
Érték- és váltófolyam decz. 2.
[)•/„ motaliques &8.60; nemz. kölcsön 1805-ki álladalmi kölcsön 101.20; bankrészvények HI7 ; hitelintézeti részvények 31U. f)U; Londoni 117.15; ezüst ágió 110.7í>; arany darabja 5.5(J kr. 20 frankos arany 11.33 kr.
11.''>. (ti 1,..
nap
411) Joli
VrokTöanT naptár k |p»<i.<k at rgi-u. I.nk. XXI.
Katliolikut nt|. Ur
A-
3 , Vaiáraap
tlítfíí Kedd S»*rda CtUtirtnk Pántok Stoinb.
A I Adv.
Horbál. Stlili.it Mikl.it p. Ainlirm + B ssti f. I.ookndia
A I For. A.
Horbála
Ablgail
Mikl.''.t
Ágota
Stofron
l.vokadia
I á!
rj ti
Fólolös szurkcs/.tő: Wajdits József. S(''gódsy.ot-kcs/.tó: Bátorfl Lajos. ^

Nyiittér.
(iyógj -sier vh költH^K nélkül iiilnden bi''li''Kitck erót ml HcViilfMciére Du Usrrf l.ondoiiból.
(Bekuldetett.) — Mióta pápa ő szentsége egéazsi''gét liliom KevalcK''iöro du Barry hant-nalala szerencsésen belyreállitotta, senki sera kétkedb itik többé e becse!) gyó>;y tápszer hatása fölöti, mely gyógyszer is költst^g nélkül inog-g>ógyitja u következő betegségeket: gyomor, ideg, mell, tüdő, máj, mirigy, ti>khártya, légzési, hólyag és vesebántllmat, güinőkórt, szédelgést, szükmcüüséget, köhögést, emésztési gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlansá-got, gyöngeséget, aranyért, vízkört, lázat, asz-kórt, vértorlödást, tülzu^ást és hányási ingert még terhesség idején is, diabotest, buskoiuor-sagot, soványkodást, csuzt, sárgaságot a 72,000 gyógyoset, melyek minden gyógyszerről da-czoltak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr.''l''luskov udv marsaitól, de Brehau marquisnőtől. — A húsnál táplálóbb lévén, a Uevalos^iére felnőtteknél és gyerme-kéknél óu-szerto megkíméli a gyógyszerek költségeit. 74,310 számú tíizonyilvány.
(lasen ^Stájorhon) ÍHO''J. docz. 19.
Ürömmel állapitom meg. a Kovaiosciöro annyira ismeretes gvógyhatását. E kitűnő szor-irtózatos légzési nehézségemet, köhögésem 0 görögömmel együtt, megszüntette, miért is teljes. felgyógyulásomhoz közel vagyok. Kérőin Old postái utánvéttel még .''> font Kovalcsciíire k tildédére.Legmélyebb hálám kifojezésmolletlstf 4 '' S t o i 11 i u g o r V i 11 c z 0 nyug. lelkész.
lMéhszelonczékben ''/, font 1 it. ÖO kr, 1 font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fut 10 (t. 12 | tonl 2D ft. 24 font 3t> ft — ltevalesciére Cho-. colatéo táblákbun 12 csészére 1 ft. 50 kr; 24 ; csészére 2 fii 5t» kr ;.4>í csészéro 4 frt 50 kr;
porainkban 12 csízére 1 ft. 50 kr 24-rc 2. 50 ; kr. 48-ra 4^0 !;.-,^í20.ra 10 fl. 288 ra2U ft. 57t5-ra 3G ft. •— Kapható; Barry du Barry és t-rál Bécsbon, Walllischga^se, Nr. tí. Pesten Török Játtrf gyógvszi.''részné|, Kolozsvárott Kron-stiidternél, Alsó-Kiibinban Tyrolor és Schlo-singornél, Debroczonben Borsos Kerencznél, Dunaföldváron N''athera Pálnál, Károly fő váróit Idilli K.-nél, N''Ujy Kuuitskn Lövik Karolynil, Érsekújváron Coulogner Ignátzuál, S*ékes-Fe-hérvárult Dioballa Uyörg)-nél, Vorseczen Fischer Mórnál, s minden városban s gyógyszer,
fűszer, és csomegeárusoknál.
- - ■ <
Wir maciién hierdurch auf die im hculigen Blatté stehende Aünonce der Herren 8. Stein-rtecker Co. in Hamburg besonders auf-lucrksam. Ks hamlelt sich hicr um Originál-Loose zu eiuer so reichlich mit Haupt-Uewinnen ausgestatteteu Verloosung, dass sich auch in uusrirerdegend eino sehr lobhafle Betheiligung voraussetzen lüsst. Dieses IJnternehmon verdient uui so meiir das vollo Verirauen, indom die beaten Staatsgaranlien goboton sind und auch vorbenanntes Ilaus dureh ein stets streng rcelles Ifandgln und Auszahlung zahlreichor (lowinno allseits bekannt ist.
"E-
Zeneművek
V
zeneszelenczék
mind sjudva van a legnagyobb választók ós mindig ^ a legújabb találmányok szerint.
Minden vevő 25 francnyi vásárlás mellett egy sorsjegyet kap ráadásul, melynek húzása íebr. 28-án lesz.
Ilellcr J. II. Bernben.
SORSHÚZÁS.
Sokfelől jött kívánalomnak foltdőleg több mű kisor-solása eszközöltetik. Kgy sorsjegy 2 frt o. é. 12 sorsjegy 20 frt. Húzás febr. ^872.
Pro8pectusok és árjegyzékek bérmentve klil-t detnek.
A
valódi
orts. ttab. Ifpajabbss ő Krltígo által ki-vátuá-gal klinntf''cii. at orvosi kartól megvizsgált, t aikc-remek talált eirrf< l<-''k<''|>rn kipróbált titkos »*#r a patká syok, káil « mezei egerek, vaksndok l* svábok teljes ki-Irtátára, (melyet sokfelé megpróbállak hainlsan utáuoini • árulni,) hsmlsltlss minőségben . .
Nagy-Kanizsán ''
ROSENFELD ADOLF ur
kere«k«dátébcn, Pesten 8rfincider 0. Lipót ulcsai kereskedő-
» tílien kapható.
Kgy nagy bádog 1 frt. kit bádog 80 kr. Kgyea bádog megrendelje is ulánrátel mofletl gyorsan tel-alttetik.
Ugyanott kapható oiltron.keniol egyedüli tter a fsgyhi-lysgok ís tyvkszsm ellen, egy tégely 50 kr.
Kivonat egy, naponta érkező hasonló dicsérő-levelekből:
Károk míg egy pár U''gelylyel küldeni, mert a nagy meny nylséglt patkányok kiirtására ssüktáges, at eddig haitnált kltilsi halállal volt.
TiistaUltol Vtlolcaán, Károl^rároi mellett Jun. 17. J87I.
ÚLLMAN BETTI
676 - 15) haitonbárl3n8. •

Odorin-szájviz.
Többszöri tapasztalás bizonyítéka után bátor vagyok mint toiletteszert e valódi illatszájvizet a reggeli fogpor és fogpasta helyett méltólag ajánlani, nem különben gyógyhatásánál fogva erösiti a fogizmot, eltávolítja a u^ir jelen lehető izt (scorbut), kellemetlen bűzt, megszünteti a fogfájást és megfelel minden kelléknek, melvet a t. cz. közönség egy szájvíztől követelhet. Ara használati utasítással 70 krajezár.: Megrendelhető kézpénz fizetda-, vagy postai utánvét mellett
Kalivoda János
gyógyszerésznél, Lctenyén, Zalamegye. Cuoina^oláMtirt 10 .krajezár szá-
mittatik. (6i8 -ío,)í6
. • : '' : r
Papírok, láMóiwi pecsétek és más íróeszközök, mind legfinomabb minőségben,
r 7 n ti OT 7 r —---------• A litíz Jelszava: .Olcsó úru is jó leket!*
<J* odvában I8bb hónapra teijodö iiiWflőirrf vau lej
Franciia levélpapírok, isiiden kívánt ih''v vagy k.yoiia li|. gran nyomatátAval :
100 «|(>. » adrítbeu fiimm frbéi 4*> kr, angol r.r«í«eit v. vonftlti>U 6ft kr, |«r>{« aiiilpaett ift kr.
1ÜÍ) tlb 4>»dié|btu liliom febéí Hft kr, aiij* toex>''» v ».. itala I frt, boríték |-«ili. fehér 30 kr/tlnnis, erüi r«M«xéa papírból ftO, aiinrt Irtn''i W I r, b. l >l toinámí.''SW^kr. 4 edie r«ció* erót papir kr
2 caiuoa bfetii koronával a divalpa li.t.b.jinu "ni..null..m t«*4> papiria rwpiingrAiiiMi kr, !»*• borltékta niiiti»,:iAmii .sokr.
100 db látogatójegy, k.-n-ít fénl-mátn pA|>lr..n li-gnjabb ÍAjt* b<''IUkkrl kttuyotlialban I fit «<yn"lv It''gHll íikelo nvoinn* Ml ftO kr, f
Aoiéllollak. K»Kulat<.r tt.nl>»/>•<> tollak, Iliin.Ivn kéthft • uitinlui papnhot atkatinatliAlók Itilt. ''.''I kr. I liio* atur léttoll l< lagjobb fajban 10 kr. li Ii7. Alizol i.''/li-ll fjy dobóiban, f. n ntbbi liyjbAU MJ kr 12 \tt. aluniuimntoll, M>(v«ilrn i..t»-U ellen 10 kr, I te*. kaultchuk-toll, j m.iu»»égtl, lu kr. A híre. ét kitllno maguuni boltit ni toll, alk iliit.i* nindon késhet, t-.iliiyi''llel egy>111 12 db. Ift kr. 1 liv. irAit, jóu.infítégtl U>, 16, 2\ X\ l.''i kr, I l«« tollnyél 10, Ift, 2o. 30 kr.
.Nagy előnvt nyiíjúiiik t* Mi gepirónok; f.da^lo.;** etuknél a íáravilö bc^vfivt. egy viettmind a* irón U„'')» hitloijlva vaii ai ollftrc* alléit l <lb. fába foglalva 10 kr, c.aontba 15, I db •••II--nréllel ét kétfl ln» ki, I llOl.''ii*'' i bór a ek-iit<udö I" kr. I .11.. nnio-radirfummí Unta ét irónf.illok Ibr.Hétéro .''» kr
A Siep tolltartó ; egy l.gtluouiabb sodronyniA- (filigránt munkája ctont tolltartó, igen ú.d«kf* mikro-f.-ui képpel ellátva, potom áron kapható .11.i* •.''.''> kr.
Ltffiaomabb yeaetll peosélnyomák lg«u taép beinkkel; egy db. 2 hatuvel Hnoifl H.trllrl kr, rgy k.>i<>i<» S" kr ; t «kt''-l<*to« D*T«k UitjulÁuytiab áron ké«>iU<Klnt<k
Sajtók doaibornyoKaira névvel «#>■> rtnnm muuka ím k«».
8i «jjij.nini b^iycttva«; bnd >g«kaiutvÁvAl. Ic*tókk< I <•« i-t «ci-. Ul 4 írl^l
lt|«|abb iflfbtHhió belyrgvai. m»lylycl a g.''prtrtoi egy
Következő potom Aron:
«m r fi>míkk«-l rtlÁtvA, I«H«I njr.nnalul l''bíl »-í*kfttflliil; logAlkal-ina»al>b. pr htv.ilAlok- i''« irodákban I db. tinóin vát.''a-
•i>l fg»(lu o f<l v».
Legszebb névnapi • k9«iünleil Jeöyek. is"" k«c*«» kiállít*-
tn.ik. I db- h. 10. I.I kr j u.j;kiil..in«i rii>"bbpk — iiiíihHk liliom IIUIII váiiknr»káv9l''l. db ''J<i. ;ju |», ;"i«i kr.
ElpuiilltiMtIan ruganyos »Mnlót*blák ibjA :>. lo, t.%, ao kr. Irókéailelek Ú» iiyolcm.|t.,i f.-Níorolí» nílknl. *;irrAl I.KO.
I..V l.SU. Ltg.nul>i)n t» l;i « J»tluJjiirtli''wul illó" Kivill
, |,, |n| ......p,í«Aii kii.l''lilvt I I.Vl Nagy ncpvi-divl íeltt^
- in''ik''il :l Itl." .i.Ml. I fii. I ;>.mil>oti pftmpÁ.''Ait kiállítva l in .Vf, :> ni. .''» írl .''iO.
levclpeoael bi''.yeg|eyyek. m i>"k, a ml kt<uy«lm»«i#jcrt, ul-, «.''..i''.» a k«»iV| hlitui ti<tárá«ál. Hifii, jobb ponólKi »/»>r adnak, mini ó« |»»o*«UV4Aw, i^-ii «».''p ki IIUri«nik é* It-Uíi''* ''•x.''iiliti oalinitAlInl, r/inniri-l, in-v\.''l v.i/v m''»j<*jíVt?»ot, .''KJO db. I fit ''Jó, 1000 I frl 150,
Papirtárciák. K^y atípon kiiíllítoli euir#b>po ItMlanf/lo dl-moj. papírok- va borítékkal lolvr dl. * .14, Ml. HO kr. I frl.
Alkalmas 0I016 ajándék uj briiiiaOiUrKI lrnk«salrt k«-wlkotö »o dAi.ilib.tit, I liuUlarló. I l illny/lállváuy, I U''válimbm-ult". J irúlnnipi, I Jf''ivituVif, I c>fMytUrtó. I gyufatarló, I
tnlltltttllú, I í|;.«í*r« íióIa''I ■■ *ihii|rn P*lm»»aii <•» diocirii ki
nllitvA c»ik il i''ii.
U,an feltalált llalapor. moly vúirl *«g\ ltv« l<ykit<iin"i>i. (A
n\ ec liniavá I tlobüa 2o kr. '' •
KfiiÜaii-ges és sxépir.iil rtótcrjesilvínyek, tanítok • Unu-i.''.kiiik . I .flla«l km formái.an l-'' l. lp irátnal 10 krI ftla-1 na-C*<ibh f.iriiiAbau >Ho pompát I''/Í«üJIIaI <>ő kr. Krtltliifi''io raji-|i«liláliyoV malvnk. *p|(lta>igiWel igen ^voriau l«li«t rajxoláal lainiliil. I filíct 10, Ift. kr.
TttkélsUs rajiltkola « ni/.''il."«u, tiry ••lók«IC rájaUnltitöl,
ai rl»." vo|in»t»l kntdvo a laj''oliit vt''gati b»f«j>->túig. I.iigilu ifju-
• ag aiáuiáia klllnitii«p|i njáuliial-l. Mind a li fiUi<l raak I frl 20 kr. mfralKais-lrón, l«eu c«iim« Rolyó«í4ró forma g4ptrón, mely-
nek <»'' ctnn''beu löbb b>naprA Ivijodö líűti«flölrg vau mjlvc. 1 db. r*ak 20 kr.
UJ lré-r*dfny liAgailabflrhUI, k.Tiiuyou'' clirliPló, ngy h»gy Unuldk i« hatxnil''b.yiák ; l.tilalma IcgflnmttAbii fAjtábau : I ln''i-•««r, 1 tolltartó, 1 i«ij*on, I vonaliö vaoiitból, 1 liAitogalt''i vaoni, 1 pi-c<>''fny"in«''., I kartuuao k.W. I db. p<i«-«.''tvi i«, l dli. karrzw-tó gnmnii, S db. toll, a««/i>-p|| r»ak I frl 70 kr
Iskolai tálkák leányok- * fiuknak l di>. »*IJJal. epy«te 10. «''iO. «á*l kri iitynua* builiüi IMI. n». I»0 kr; Is «l«i tsn-aa lu-áii/káknak Wl kr. I Ift, I frl
Legjobblierll lolltörlí ipt'' ni-«ino< poroa-''-láiirdónykr, anrtáv«| tllmve. Iiirly a lvjipi<«k''MAbb |..tl.it Aaonn.tl iitogliwlitj.t, 1 db. 40 kr.
Tinta minden siiabea. Irgiobl. f»jia; 1 iiv.-g.-to f«*k.-t», plr<.» ki''k vagy alid IO kr.
Ligjobb raj/uer. I db umildknak oo kr. 1 ín, I frl 20 I fii fiOj ugyaiiAi i.ag>»bb U.kólt-I.* 2 irt .1 fit; lovliuoninbb mániöknknek 2 frl. 2 fii .V>, :l frt TtO. 4 fit I db k''trxő (Zirkcli 20 kr. 1 miitől) .10 kr.
Ftllék aiekrény finom fwlókkfl IpIvi> aaliio»(<r« vagy vl*. fr»ti''i kiatliuaára ; 1 atrk''rénykn 12. IS, 2<4-fAle fölükkel Kft. 36. 4.» kr ; l moki/nykr l«gtlii>nuAlib i''i^jlA fctrkk^l ugyAiiAimyi aiinbou Nl kr, 1 fit, I fii 21 4b. linóin »«:lrociet I 2 kr ; l db. »iua lutfi Mók 2o t''« .''M kr.. i
Földgolyók mm sn IdSkorbsII tanulónak. 1 db. fto, 80 kr 1 frt, I lit 20, 1 fit fto, 2 fit, 2 frl ftO; iigynnaa dólkorrsl 1 frt fttl, t frt Ml. I frl .Vi «) frl 50.
Jegyiékktfayvek pApiik.ii«»». l ft, lu kri vA«aont>a kot>* Ift, Vb kr; l-gliiiotuat-b b iitáblával 55. Ift. lift kr : iirókká tarló jagy (ékktnyv ailrony •per^amntiU lapokkal. Ift kr.
Alkalma* napjslzé. 1 db. irodába,mi,ao. kr; Ugdu din-larembx Tó kr, 1 fit, 1 frl 20.
Mátoli sajtók. Wjobb, |. giAÍi.''.tabb- « ItigalkalmatAbbak, 1 <lb. 4 lit ; u ánoló krtuyvfk 5(M| lappal 1 fit WJ, valódi frau nia tnáauió liuta 1'' kortót al 4ft kr. . '' •
Egy boriinkban ft db. llffiatlMbb piOlétvISSI külOnrtla itiuekben ló kr. . .
i Mindez ily iiiinőscgbqn egyedül kupliutó F r i e cl in a n n A.-núl Uéosben (PrAterstriisse 26.)
Karácsonyi s ujévi ajándékok.
kamtz c. Pesten, Deák Ferencz-utcza sz.
p^plr- és aiszmüáitu- TaktaráiOan.
alább jegyzőit czikkak bámulatos olcsó gyári szabott árakon^
a legnagyobb vulas>.t*''kb;iu k:t|iliutúk. ;
(jJjonu^kekszámára: llülgyok számára: -I rak számára: *
i
rp. tkMtyvpk , Miu/ó l^''p.-k. a- ítkíp t l»pk, plóti-iniiiták >■
K
minta- vtkíp kartonokban, Irótipitiaók min dau alakli.tn, leituialiii tiiiuUk bagariából ét fából, irá«i tart.) laraó bpiendp<ve, vag.t a tiólkul
I^CII cU-gAllt. VAríVl-kt-a/lllvIpk ■agAiiátiól a líjgitjabl. ''alt-t.mii mt kiöltve, gAt.l''ag \*t i»/.i. W.»,.i , dol|Eotó>ko»árknk i* ki''át t-w/i.ik, iiátitrlók ot tratlitml^k, Ip^.-t f<>l-imiiImivI, xÁrt.tl v.tgy Viúlknlv,
lf..n«''lat''l.''l-xpri''tvriitok bronrp. b<*l. »í»vlból, dlllotl vttluil n 11 •«, l •.. I. »kot tlivaiii papírt mókát bAnari.tb .l, niogy^rófáb.il , ót xAtivánbóro.il, lt''g''iiti:y~«Mt vá-laiitt-ktMii, táiln i''i ükmaiii tálkákat tánal, miii lvu uairvtn^b.to ;
bőrrel borítva, raj» tartók ailnpt InM. leliniialníknliójbt''i, bnK''iina- lán-zákat ut púiutitrtolyoA.tl, *«i raiaónokkal, jt-gyaok<>nyvup»k<<k b -rbtílvagy lo|(liuojfAbii»*Aliyaii \ailari /ak , nurnot-tzuieiivat-k ,
gyufnt.kit»k li''agv liallnAtn I'' i^-nii t Uirbol vt ajatHáub il, gyoiiK.vliÁit-I...I, búk«tt\ii.>l>''il, iiit.gjriiruiitbol «''» .i lo^l^.tb rn»4.oiii ik.il WAtpr-prooi- t>< tclytuigÍA^éból." / Srit.ti álvHiiyok, Ivii/ki.pt''tAeii* dít/kóu.tvvk /vn. vpl tagt it pvl-
i>k >la-tá,kák >''t taiiiinvák rók a- lnt.i<At>ijif.''y-láikák ................
.......¥<•
ii
minden kiálliU-.ban,'' tollUrtók a ból; finU-kki»ut valiinii|..k m l<yiiii.>mabbak gytdigybáaból, | n»vol VAgy uvta ito , uag/- vá-l>''itliitoiii«bt> angol tollkót.-k l.-g-'' lA»«Mthan, póiut lu-xák tfkiiói-Caclagabb raktáron, frldgAmbnk. ! Iiékahíjb''ól, kagylob.il öt bagnia ti''«u''k- áilibák öa tajjarókpAnxtár- i borból, gaadag lakiáru kvatyil- ét kik brulifak.ill ét vAtból alti.- ) i*«bk»mlt»-aodrók mog.toro- >■» ''paitkrocaka-itelencaék, oniail- ol<v|l.»b.''i|,bAgari«t»"lbol éa ivalvi I llroaattak Ogy, mint bagariából ét prootliól, ebalt-lAÍni<k ollóval,gyl|* ,,kilt, tolinoy * • <''«*ko*ok or<
it iii-l-• llriWil
I
<t(ivp|,rAjl.>iiiiMÍ, jegy/.éklApókkal iiPinkilloiiUPo liAtniltAilok iiitiiilvii ét illalSAcr-ilwgs-tévvi, látogató- tajonk, iiiioiiihii bioncvltól, a«sél-jigt-litb''ta Wrouteb''ól, e«u»lli.íl, bul i » ontólt v.-tt^til kétutvo, ito-'' plaliliaból, ét laiagott l''an.1 a ''lai t''t /avbtiuUtattok ^.itdag i<.glinouiabliaklill:it''it>''r>''k titkol'' v..|.»*at. i.SAu,lolltArlftk btonc-oiiól ní-Viapk a Ifgii gtobb váia«tik-; »atl»ib >1. platniáíiöl, acaéllxil éa l>au, a Ilonjával" luatitóvel Uvtig- ontott tAtliol.; uka luk>-io«.rk a li ii,paglougiiól igt''li i''U''vin, nem lt''({di»*c»cbbun kiaihl. kiltóiibi-n niiiidonupiiilt gondoibi-tó piport-att-ruk l<gu.-ig> <>bb vá latiléklwan.
paplrt(lnil<öl, valamim tioi vgyóli ■lindeiif. le, itt fel unm boiott ap-rótágok mtsétsa tlosó árakon
KQTIlLONBENDJaEK
ét
'' táiiCM-remlek lagnagyobb válunatékbau.
- 100 darab levélpapír dombornyomattal 5<> krajcár.
100 Gnóm lerélpapii ilouiborit nyuiiMiUal ét lifi boritok dtatot d •botban.otttctt''ii I frl. I fii 10kr., J, 3 f»1 a legfinomabb. ■ '' ♦ h.
U>0 tinóm li-vélpapir ét borilék iiiindkpt''ő színes monOgraaimal di»»«« doboaban <iatav««ii 2.Ö0, 3,ftO, 4 frt, ft irt a luglinomabb. '' ''
Látogatój egy ok A la minute
100 . gv tóm fto tinouiAl''b | fit, IpgUiioiuabli brillaiitíu pipii.in 2 trt ftO kr. Minden utóbbi 10 krral tftbb. kónyoriiatu ItMI db I frt.
■V Levélbeli megrendelések utánvéttől gyorsat esjközöltstnek "Wl (iwi—1)
tta. jpgt*->-é* ilrloti kóntvi-k n.igv i.tti.''tia.
Illó. k uapliti é.HAp,.-gv mulató iniudrli fajta llAgy v.ilA.tlékbnu''
MOLL A SKIDLira-FORA.
**
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
. Önís: TapasalalvAo, lio^y nz enyéitonek szórél szóra után-nyoinott, sót h kiixöiiM^ • áinitásu végett linniisilött iiév-itláirásoiniiiHl ellátott lntszniilati iitHHitváiiyokkul liriilíiitaak .S.-iil litz-pnrok, s e végett u kül-aluk liasoiiliitnsnágiiiiiU logvu sióját gynrtiiiiinyoiiitiinl könnyen lelcse-lelleiliettnik, ezen |nuni»itviinyok yésárlásiitél ttxon tiiegjegyxéasel óvok mindenkit miszerint : „</* általam kvxxitvtt SeldUfMrfwf minden katulyáju IiumoiiIÓ kí''»*itmónyektolI meyküiöithÖMtetésiU saját védjen f/e m fx aláirá*»mmal ellátva.
/\ra egy lejursételt ureileti tlolioznak l l''rl — kr. Ilasznalnii ulusitás mimleti nyelven. K porok renilkivüli s n legeltérőbb ecelokben bebizonyult gyógy hatásuk által minden etlilig ismert tiázi szerek k«*Oit tagutlliiitlaiuil az nlixí lielydt loglulják el; mint azt sok ezer u császári birodnlom miyden részeiből kezeinkhez küldött liálu iratok u Ingrészhi^sebboit tnuusit-ják, hogy Aporok rógzótl szorulásuknál, emészthuileuség, gyouiorliévnél, továbbá gOrosOk, v«»e és ideges bitjnkb.ui, ízivdobogásnál, idegesség okozta fölajás, vértolulás, csúszós (oglAjdulonmál végül hysteriára, búkórra és huzamos jiáiiyásrahajlamiiál a legjobb sikerrel alkalmazlatiiuk , u n legtartósb gyógyhatást eredményezték.
Kaktárak Nayy-KanhMán: Jlelus J. gvógysz. hovák K. gyigysi. K<**olhe(IW j. .u Ko-
senfehi F. uruknál
Belovárott l-akovlrt u. Csaktorayáa Káráax H. . . Kőszegen i''»Mr«iuoviit Utv. gvógvtt. Kaposvárott Kegl Nándor gv ógy.<«.
Kobu Jfckab
Kereseten llrsyci Jkknb fiai Kapronoián NVaill Hánd. g)óg>9«. leienyen Kalivoda J. gyógyat.
I Maroiallbia I*''H Nándor
Báaok-Sit-lylriyön Flbíea .1 gyégya*. * Sxambalbtlyen rilíi''h Frrvup« ryógyat Sopronybsn Mvipv Ainlráa gvó^vM Zágrábban Mitu>IWb ''/,». gyóg^at.
tJpyli-i''k J. I. gyógy**,
Urweim Fr. gyógytn.
-
bken ezreknél ka/iliatA máj:
(544— f>2,a.H)
A norvégiai Horgon városból való legtisztább és leghalályosahb
valódi Doraoh-tialmáJzslr-olaJ
Ara egy üvegnek lias/nálati utasitássnl 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leenihV''iiiegkülöiibíiztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorseh halmáj-zsir mell-és tüihVhájoknál, scrojdiulus és raoliitis betogségok• Iwn legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legelidültobb kósivérfy- és cat''uzjiajokat, valamint az idúsznki bilrklltegeket.
Kzen legtisztább leghatályosabb haliná jzsir «»laj faj a Dorsch halaknak leggondosabb PKybogyüjtésu é^i kiválogatása által nyemtik, és átalában semmi vegytani kegelés alá num vona-tik, hanem- a bepecsételt orodeti üvegekben lévő folyadék ében éa utyaiinxon állapotban vau, mint ux közvetlenül a természet által nyújtatott.
Moll A,, gyógyszerész és vegyész Hécsben.
MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF isten kegyelméből Ausztria császára, Magyar-, Csehország királya stb. stb. — miután nekünk FI ÁL A JÓZSII F bécsi illatárus Kiásattál élőnkbe terjészté .hogy ő lelkiismeretes tudoináMi szerint, egy
CSALÁDI HAJNÖVE3SZTÖ KE1XJÖC3ÖT >
talált fel, ugy olhatárzánk magunkat Fiain Jánosnak és örököseinek az einlit.it találmányért kizárólagos szabadalmat összes tartományunkban, az lHil&_jHtgiwzltis 14-én kelt szabadalmi feltételek mellett adományozni, stb. . '' /
Máv 400 év óta fenálló leyjobb enalhatlan
HAJNÖVESZTŐ-SZER,
A haj l''entartására iiovesztéitéro iiíiicji semmi jobb, mint a világszerte ismeretes és hiressé lett, az orvosi tekintélyek állal megvizsgált, a legféuvesb és dásoa sikerrel koronázotlT — O felsége által szabadalmazott illaios esaládi hajuiinwztu''keuneit. " > b J •
Melynek n-ntlis hasEiiálata állal a legkopn^ahb lej, ilus hitjzalítvA leetid, szürke-, vör.is hajak sötét szint kapnak erősiti a fejbőrt eltávolít mindennemű korún képződményt |>ár n»j> alatt, megakadályozza a haj kihullását, a hajnak leriut^zeles fényt ad, göndör lesz, és megoltalmazza az ősxUléstől a legkésőbb koriir mrv ,111L,V uUsttássHl ogyutt 1 frt 40 kr. postai kUldM 1 Irt ÍH) kr. - fivy«li\ll hfie*! jfívaktál''. * K'' W l,*al>
l''esteu
FIAI.A AhÁJOS illatárus ét szab. tulajdonosnál Bécs IX. H.-zirk Kramnrgasse, Nro 10. Vánsi gyógvlár Szent Utván-tér (régi : Torók Rozséi, l''rágábau : Fumt .1,. Fólában : llernig 11. Ismét eladok migy «»h ngedéíbeit rész -siiln. k, és minden hiizai lapokban közhírré Tél
Megroudeíésckuél'' mindig családi liaJnőveHxtú''kenövs o/im alatt kéroiu a megrendeléseket.
cs. kir, tábori gyógytár.) tételnek.

Mint a legjolosb
S / É V 1 T O-S Z E 11T
ajánljuk
I). Láng óvszer-kenőcsét (Práservativ-pasta.)
K»en egétien AiitU''it term;»7ell anyagokból ktaailnlt • lépitó sier nem vegytani kétiülek, a (írnok lemtnl mddi n lem .itl ilmat, « asírt a legleljeth nirgmilgváttal a killlnfi ered-iik''ii> iit k l>lit"t liiioiiyilAiAval ajánijuk haisnálalra.
K<«n jeles öviier kenóci liastnálallal tan a hörv uéive, klilaiiKian arcion, nyakon ís kezeken, gydgyiijaai.mn il a leglel ji-.l> lilaonyiléknyujlál melleit egi''«ten Hilalinátl.inul a bBi minden tlaitatlaniágát • kiütéseit, épen ugy eltávolítja a betegiegeket, vagy bú által elóideiclt ránicokat, sebhelyeket, rlpaoaoaaágot • a leit fedózetét, • testeiint szeplőtlen tiailára, puha- a ruganyosra • at aggkorr* Ií fiatal, egestiégea silnre Idézi eló. ''I''tilajdiui.i. hogy liaamiló tief tnég iniirS. mely esen thk.''d.v. irttégei eddig elJiie volna. Ai eredmeny csudálatos éa meglepő, ugy hogy minden további dicséretet feleslegessé tesz Kgy tí''gi''ly ára lia*inAI.-iti nt tilát«al cgylltl i 1*1.
I). LANG arczfesték-ken<*oso
(„tichviink-pasta") v »
liir mind a*.m fentebb nevezett lulajdontdg.ikkal, t a bflfiitK ax»onal «g.''-»«en árlaUau m»d>ia t«rmi''ii<.|es, linóm a gyflu^d feh.''r vagy.veres •alul kOlcsOutta } a bftrAn leljeieo lálb.''illap t falaimul uiiii-lau eddig léteao ily iictnllckut
Kgy tégely Ara fukír vagy veies Iá fl o. í.
KosziUlitó rakhely nagyban óh kicsiben
egyedül feliaUlójánAI van
ifloS 2<».líl|
D
rabén,
LANG
lllirg^ai

K ö s z ti n ő -irat
a/.
Aiiatherin-sz<íj viz
gyógyhatásaról
''OPP J G. urnák, cs. kir. udvari fogorvos Bécsben, Stadt, Hognergasse Nr. 2.
Aliilirt öukényt és örömmel tudatja, miszerint tajilo, ktinnyen vúrzli inye, valamint ingd fogai, dr. l''opp J. O. hé si es. kir. iidv. fogorvos ur Anat/iőrin tzÁjvitinuk használata Lillái az íny istuet visszakapta természetes színét, a vérzés tökéletesen megszűnt, s a logak ulőbheni szilárdságukat visz zanyirték, inért is leghálásabb köszönetemet nyilvánítóin.
Egyúttal teljek- beleegyezésemet adom arra, hogy jelen iratom tetszés szerint használtassék fel, hogy igy az /luut/i* rin tzÁjviz yydgyhatAta a száj éa fogbajbau s/envedók elüti tökéletesen ismeretes legyen.
Kuuduiu. . (506.—d.
Mr. H J. de Carpentier.
Kaphatók: Nagy-Kaniitán : llelui .lónef gy>''<gyite., Koienbeig Itotenfel.f, Wditcli, .1. Fctielhoffer J. kerrtketlésében. — t''Apán r«i-bepi-n .1., Keitllislyon -. I''fi«tlerer gyógysxeréss, Hinger M. Weitt \. y.aU-Kgertirg. u : laóó Ki, gyógyateréas. Kapronetán : Werli gyógy-sier^tt Varatdnn i Malter gyógrt»ikril«« Hltmegen : Drtrner Kaiel Htom aihelyen: l''illich Kerenca i-t Kudolf gyógytti-r. Ilalárfirvidikl Si.-Oyttr gyón. Kibic K. C. Veitprémbeu : Moyr Timl.au. ugy Onlhard Tivada ij» li» juAM Htíketfehírtároll ; l.sgmanu A Uraim J, gyógyít. I.ornt llerínyben: llcitler gyógyn. Kalocsán : Horváth K. gyógytteréss. Koca. kenu-len: Milliofcr-ás Machlcid gyógytt. I''nktoii t Flórián J. gyógyst llttrrneudt''ii; Horváth J.Sonuenrond gyógytt KapotvArott: Kolin J. Illigl, He In t rt S,l,r(ídrr g)»gy»«. 8«ef»iár.| llrahtay gyógytt •— Konyhnádtni t Kramuün J. Sslg<nvároll :llar»arlb, Salaneni gyógytt. — Kaján t Mii-li|t»< li Hl. <« Henfi-ld liai, ugy ll.-raog IgnHetnál. — i''áciott: /.«olnay W. ás K. /.árh. S|p,,kli gf<igy»'' K irád<>ut /.adnbánasky gyógyat Maietnliban: Ki»s gyógyts. Tolnában : (liaiT gyógytt. »- Dunafold* ván.ll l.nkAct gyógyít. — Hienl-Oybrgyfln : NíUhig — Altó-l.endvAn, Kim gyógytt. - ''Kohoiicton: Himon i/crétt uraknál.
ScrioilllISCIIIÍiSNCIIOTWillllCII.
I''in deu tablreich-n an unt gi-laiigenden AulVnrdi-miigen tn enttpre.-h >n, v.rkaufou »ir
VW jJÁJlTIAIiSCHElNB
anf Z«antig«i. 1
11 r<i u n hrh tr eigrr ge»o(ienr S<*r ie h Ionr.
Iinreli einnialigeu Krlag von lnir II 8 wird tnan Miieigen-Ihltmer rlnei t.ililien l.otet, nelchc ni |le>. auf 1''relTor Vimi
100 000 Thaler in Silber
»p:«lt ''ind n ii I. r <| i n k t gewinnen Iium,
ar im auf HATKX ^m
18G4-or í 1.100- Loso If^lí 5 XZn fiS r 1864-cr rt. őO-fi080 w jJiríJ: 3°t„ kais. türk.400- Frcs- Los''o ^VroíjíSl!??!
In(l..ld.
Ilaiiptri if«r Krci 600,000. 300.000 - le. 21 inoiiatlieha Katen a II. 4. lja ni 1.1 I (j. 4 Zlelningeii, llaiipt-
Stadt Innsoruokcr-iiosoi ir.ir«r.n.30ooo.
t 20000, ele.
16 monatlichr Katen K 11. 3.-Au« cr ilietnn werden auf verlangen auch alle suderen l.oi-galtnngen einteln und in hosgeiellir-iiafldn filr ''J''1 Tlu-il uvkmer g.''geu Italeiitahlnng billlgtl v«rkanfl.
/>/<• Zhwen der Iahk hm fen »u < hutaién des Küit/erti.
Wechsloi''Koschat''t tJ^t „MERCUR"
Wien . W.illi. He 13.

\IKM0V\K KliADASA.
Méliiiságos grót Jaukovich (iyula daruvári uradalmi rondiv.óst''gi! által (Shivonia) közlljntj tétetik, miszerint itten ogy darab jó hágó mén a cs. ménesből származó, a rógi eiedeti lippiezai fajból — fekete, jó hátas ló,, kissebb ménesbe alkalmatos 12 éves — továbbá egy darab erós nugvhágó mén — pej —7 éves keresztezett perscheron és kariiitai faj után — nagy terhek vonására alkalmatos, maga egy .''$<> mázsát könnyedén indít — igen jó hágó — az eddigi méms feloldása és trtbfc oli''tok részek haszou-bérbo atlása miatt eládundók. Venni szándékozók u fent omlitett rendezőséghez fordulni fel kéretnek. (6«o—s.íi

Man biete doni Gliicke die Hand!
250,000 M. Ort.
irfi giiiiitig''n Kalle ali bnchtien Uqwlnu biciet die neneste grosse Geld-Verlootung. welrbe''von ^ler hohon Reglerung genclnnigt und garanlirl itl.
Dia vorlheilhaflo KinrichtUngdei neuen Plaiiet itl derarl.ds>a lm l.sufo vöu wrnigen Munalen durch 7 Vtrloosungen 28 900 Ge-wlDR" su ticheren KnVcheidung koinmen. darunter bellnden sieh HaupitrefTer von eventiiell M. t''il 250 000, •pe.-iell ab-r 130.000, 100,000. 50.000. 40.000. 30.000. 25,000.20,000.15.000.12.000. 10.000. 8000. 6000.^5000. 3000. 102-n.al 2000. Jimí mai 1000.* IVi-n.al 500. ia,200-mal 110 ele,
Die nitehilo ertto tienimiiichuiig dieter grosicii voin Slaali-garantirlon (leld-Verlootung i<t amllich fotlg.''ti.lli imd Andol
^schon am 20. December 1871 statt
und költet liiertn
I gantci Original-Loot nur Ü. íl1 '' '' ''
'' I balbei . . , !»/,.
1 vlerlel . . . J.
gegen Kintcndung dei llrlragt in Osterr. Hanknoti-n.
Alle Auftrkgo werdon sofőrt mit der grtliiten. fl.ngfalt au«-gefitlirt und erbslt Jcdennann von unt dio mit dvui HlaatiM-appen t*itehénen Original-leiote »olb»''l in IlKndeu.
Den lleilcllungen werd.-u die eifordoilichon aintlichcn l''Um-grntlt beigefllgt und naeh jedi-r Ziehung teuilen jvir umeron Inu--■ eiirnten nnauigefordert amlllebe t.lilon. ■ * .
Die Aui<ahlung dor Unwinne rrfolgt.ttetl prrmpt uuler Stati Oarnnlie uml kaim durch directo Üuiaudungen oder auf Verlangen der Interenenteii durch untere Verbinduugen au allén gr''ltteieii J''lktieii öilerreleh''s veraulatit werden.
Un«cr Debit itl iteli voni GlUcke begiinstigl nnil haltén wir-ent vor Kurtem wiedSium uuler viclen auderen bedeutendeír Ur. wiuaon 3-m*l die eliten Hauptrt-lTer in 3 Ziehungen laut ofticlellor Revtelic erlangl und unseren Iiitereienlen telbtl nutbetahll.
Vorautiichtlicli kann bei einem tolclien auf <ler tolideaten Báaia gegrüudeu-n Unternehmen tlherall auf ein* aehr rege lletlii-i-ligiing mit Kestimmtheil gerecbnet werden ; man belinbs daher ichon der nahen Zlchung halber all* Aufir«go baldlgit dlreol *u ricblen an
S. Sieindecker & Comp,
Bank- und Wechael-GeioNKft In H amburg.
• Kin- und Vt-rkauf allcr Arlen Slaatsuhligatinuen, ÍMienbahn-Acti«n uml Anlehenibiose. I*. S. Wir daukcii hierdurcb ftlr dai íiih ioiÜht gctcbsnkln Vi r-- tr''aueu und iodem wlr bri lleginn >lor neuea V. rloomug tnr Iti-lheiligung einladcn, werden wir una auch feruprhin beilrcbelt, durch itiUs proinpto nnd icclle ücdienung dio volle Zufrisdvn. beit unierer geehrten Intcreiieulcn tu erlaugcii.
n. o
i SZEMBAJBÁN SZENVEDŐKRE
i - legnagyobb, tontosaágu
a rondkivilli gyogyhatása-következtében, elérhetlon, több év óta minden világrészben (Tsfqeretessé lett szeinvize a . y híven azemorvoHiutk (668 — 3
Prof. Dr GRAEFE-nek.
Már ezerok m-ggyégvnltlik a különfélo szembajokból, és a
megvakultától
megmentettek '', azon viz tehát a legjobb hírnek örvend. •• Egg regnek ára í tutitr 2 frtaiH kr. o. é.

IZLET-NAGY0BB1T/VS.
A nagyérdemű közönségnek van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni, miszerint tizenhét év óta a t. közönség közmegelégedésére vezetett
KÁRPITOS ÜZLETEM KT
** . - - . . i
azután is osztatlan tőkével, és a legjobb segéderővel folytatandom. -
Nagybecsű megrendelőim különös kényelmére, folyó szeptember hó elseje óta,
ga/.ilngon felszereli asztalos liiílor raktáramat
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Ízléssel, a legújabb divatú, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható árfokozatban szolgálhatok.
Midón a nagyérdomü közönségnek, kárpitos üzletem iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, — egyszersmind
ASZTALOS BÚTOR UAKTÁRAMÁT
kiterjeszteni kérem, biztosítván, hogy nagybecsű megrendelőim elégedését kinyerni föfeladatul tűztem ki magamnak
kiváló tisztelettel
ZOTTL GYÖRGY
(6B4—3} . kárpitos és asztalos hutor-raktárnok.
Varazsdi (német) utcza, Babóchay iSchaffaritsch) féle bázban.
Prof. Dr. Wagner
b c f e c s k c ii (161 é s e
:t im/> alali minden hitggiso-klf''olgÚHt,^ugyazinto nőknél a fehérfolgátit, s«»t az egtW.on idillieket is meggyégyiijn.1")
-Kgy üvegnek ára használati utnsitásual Cgyiitt 1 tallér éi ÓHttsi garas. frt o. é. • v -.
Az ö^zi''g bekUldéso titán, szigorít titnktartás mollfttt kapható :
| HOLZ J. li.-nót ÍJorliii, Priedrichstr. 74.
lloil-iélc iiialáta-kivonaíok «jó<i;jlialiisa
mell- ós torokbajokban, általános tostgyöngesógnél stb. , 100 ezernél több hála-* és elismerési iratokból eléggé bebizonyíttatott.
HOFF JÁNOS iMlvari s/áliitó ur kö/pouti raktárának
H(»cs, KiírninerrIng \\
JJ o I I U n o, (Velene/.éboti) 1871: aug. .''1. Kz évben/ismét az''átalános testgyöngédstig-tól megtámadva, melyet majd teljesen eltávolítani az ön malpta kivonatának sikerült (a szenvedőit múlt évokbon ugyanazou évszakban már többször ^otUmalátakivonatot) kérem önt nekem 28 palaezkkal küldeni. N i n .- do 0 e t t a.
Ker n i a 1H71. ináezius 14. M-Jlköhögésem örven» etes felejigedése, (mely 1870 é^ 71-ben igon heves volt) s melyet csak az ön annyira híres malát r kivonatsoréuek és maláta-bonbonjainak köszönök, kötelez önnok legmélyebb hálámat kifojt zai; nem fogok késni 0 .jótékony gyógyszert* ^más szenvedőknek ajánlani (megmidelé*;) S t a r k 1* á 1 , káplán.
U Ö r k a u , lb71. szeptember 17. Minthogy ké<zl itein fogvö-félboo van, kérek ax ön jótékony Jnaláta cstikoládéjáliol i) fontot küldeni. * Mac k o w^t* Feronct
li r o i, 1871>f.jun. D Ném hallgathatom ól, hogy aA ön maláta-caokolái\éja poralakban mint a azopós gyermekok tápazere kitünö hatású. \l'' o g a t/k n i k M. ügyvéd.
S c h vr a r''s 0 n b a c h február 6." Kérem önt''nek\m ismételvo^ palaczk malátakivonat »ört mell-maláta bonbonokat küldeni. Még ki kell fejezuebi meglepetésemet maláta készít-, ményoinek csodálatos hatása lelett; az élsó használat után eseiUoson aludtain,a köhögéa lany | hul és a nyálk könnyön oldódott. Minden tnellbolegnek ajánlhatom,.hogy szerezze mug, a egéwségét visszanyeri .K.\ u z i a n J. vendéglós.
Ovás a hamisítástól ós utánzástól. ,
Valódi maláta készítményeim mindegyikének etiquutljén ott vu^néyvonásom, 1
nOFRJÁNÓS.
aiivol
Ijlakv, llirsehíer és fia
S fakereskedíí társulat - .
4 •* , '' ... • , • .
'' ALSO-DOMBORUBOL, utolsó, posta KOTTORI,
jtis/telettfl jelenti a magas uraságoknak s egyáltafiin a t. cz. közönségnek, miszerint
deszka, lécz. ós HiijukMint-mü fenyő-épületfából
uag)- és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi e nemű megbízás utányosan eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. cz. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLESINGER GYULA urnái lévő
'' bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
Újlak). Blrséhler & Ha.
(529—35) '' r . fakereskedók.
\
Van
szerencsénk ezennel a nagyérdemű közönig tudomására hozni, hogy a magyar kir. kereskedelmi minisztérium folyó 1871. nnv. lH-áfól keltezett »»»/7l. számn engedélye alapján a •„ — \ ^ (j
077 ,0,2
„KRONOS"
nyugdíj- és életbiztosító társulat
í P E S TE N
) flzle''i tevékenységét megkezdette.
......
O Dljs/almlvnllik megállapításánál kiterjeszkedtünk az életbiztosítás terén eddigelé felmerült minden biztosítási módozatra s alig létezik a gyakorlat
*erén üdvösnek bizonyult biztosítási combinatiő, melyet a legkedvezőbb feltételek mellett ne teljesíthetnénk. — A biztosítási módozatok sokszerűségu s a lehető > leKjutáliyosablmi szabott díjtételek mellett a dijuk", befizetését illetőleg mindennemű kedvezményekben részesítjük a biztositót és
leét m llllö forint alap töKénltlK el • megkívántató biztosítékot nyujtjuk clrállalandó kötelezettségeink teljesítése iránt, g Pest, 1871. november 15.
é
Iroda: Váczi-utcza, a „VASTUS KÓHOZ<M. emelet.
m ^^ A kik vezér-, fé-, vagv kerületi ügynökséget kívánnak vállalni, forduljanak ebbeli ajánlataikkal egyenesen az igazgatósághoz Pesten.__
• •••••• • •••••••• •••• •••••••••••••••••••••• • ••••••
( Klnladmis; mm liikaufc <ler neit crscliicnciicü Intisliruckcr (sogeiiamit) Tlroler-Lose,
welehe, wle iiat''listelicml erlüuti''rt, bcsser wle Baargeld, und dereit erste und nBcliste Zléhuug schon am 8. JHnner 1S72 orfolgt.
'' ric ^fftlijiíf Ívfcdiíflflitt* crlaubt fi<f> hirnnit Mrn flffd)a|}ttn I. friMtfunbrn tutb («ticMft«frrunb<n anjujfiflot, ba§ fit bit uon bír Vanttíbauptftabt ^nnlbrucf ilíniacblí ílitlciltc ím ^traflr von 1 Millión (&utt*n ofterr. Wát>r. übcnieutm^it unb tr(nd)t t>ic« Malidé aUfáUiflc flcntifltt *uftr«Siflt ofcr Klnfrágtn nur on bit fltftrtljtt
itVdritlftulf ^tlaiíjvii \\i lajfíii.
Jtur.v rarfldluNfl fiitiflcr btr ^ortbfllf, iwlcfor bitft Vtnltibf bjrbitttt: , j.
1. Xitft íliiltibt bttráfli in Stiittinc Mm 1 Millión Wulbtii unb íüirb mit 2,035,910 fi. ö. binnen 40 rildfltja&lt.
2. x\ft bicicIlK in Ibtilidjulbwti^rtibuuötii (Voft) gftbfilt, iuopoii jtbtí mit minbtfitii« 30 fi. o íük otrloft iwtbtn mn& unb birfdlvit * ZieliiiHK*»u Íim J»hr« mit .^utpllrtfftr l''Oii 30000, 1*000, IOOOO. lOOOO fl. >c 6. nxittr*
4.''^ittfii Mcfcll»cu, iib,ifffbtii bawoii, bit VaiibfS^uptfubt 3''inobrurf bit jja^lun^pfti^t iibtruoiiiintu, iwtdjt attui{t jtbt OJaraniit bitttl no$ babur<$ bafjbir Van-bfobauvifiabt mit ibrtni Íainiiiiliíbíit Knw^licbfu unb uittviw.ilidKii IVvm^tii tni iiciiéllid) tr&obftitii tiVrtt?t i''Ott ttttbr mit 80001)0 fl- unb mit alltn ibr jjfbtt&rtubtn 3ttutrju> féUiiitn unb Wffjllíit haftít, |tbt «Vtid) nur immcr^iit nudlid) luiinfdKuowrltK obtv btntKut «id)fvt>ci< unb finb fo^in in bitítr ''•öüifbiutfl jtbtm anbtrtn Voft flltiéjufttlltn.
Unt iiuit ifittfii I. itutibfu btu ''•i''ootfc aii litftrtt, utldit «ufidit bit ífftriiatt löktbítlflutt ftlbfi iil>tr btn ítkrtl) uub bit 2id)trd>tit bitfta ^apitrta ftlbfi ala fluidot'' baritól lM(, fo liat fidj bitf/fllt tulfilofftit, tintu Ibtil bititv Vofc au btm ^un-rft ju rtitroivtn, bafi fit trflárt unb f^di wrpfliíbttt, alít tiituon bti i^r oou bfutt bi«
/.,Kintit''t'' ÍHI''i hi eliixeliu tt NlUckrn /I. .W (i. \V. gekauftén (lenértIgen lAtxe (twitii btr ^ovvall) fo laiuy vtidjti, iuutrhalb tiuto ^at)r«, b. i. bia incl. I ^áitutr 1H73 mit btui oolltn Vlufaiifopwifr,-b. i. tbtufallo U*;tO fl. in rtabluua jtt lubmvit, tooburd) jouadt jcbtv Mánftv tiutí btvatli.Kn Vofto tritlid) ui»r kein UNIro, nadjbtm tr iuiitrbalb tiutí ^abvti ftlbtfl Vo« jtbtu űKomntt jum uolltu yiutaiifópvtiff in *\abluiu\ j^btu faitu, íotittro fotitit uiiimuuhi íii 4 ^itbun^tu auf í>auvll«fftr von 30000. 12000, 10000. IOOOO f(. tc fpitlt.
tevavt Voft oljut fcitjt, Ukrpfli^ttnt^ btö jHüdtaufM wrfauft bit rt«f«tijitt Wcd)ftlftitbc, ftcto fltnau tta<^ bent Ía^tícourft, u. btrtnaítn mit 20 fl. tf. 4U. pr. 2t i. titjt Voif jinb andi in btn mcifttu Uvkdiitlfiultit fotoobl in HvMtu/ttU audi ii) btn i<rooin,\tu uad> btn Xa^títourft p babrit. Unt jtbo<^ btn ílnfauf bltftr Voft Ótbtrmann j^u tTmo^lid>tu, fobat bitfltftrtiatt ivkíbiflftult tiut lotittvt flnvili bititt Voft au^fí^ifbtu, tvtldK fit auf :<ti monatlid)t Mattu mit blo* n 1 fl. íj. ®J. otrtauft uub toolti man ttad> ^a^luufl btr trfltn Watt oon nur I fl. uub btr tftít(>licb«n gum^ljjíbübv ftbou allrin in ben uadjfltit ''Jitbuu^u auf bit ^íupttrtfftr unb iibtrbauvt auf allt Irtfftr fpiclt. ílutb bitrbti otrpflidjttt fi(b bit iitftrtifllt fikttytlftubt allt btrart auf ÍHattn otvfaufKn btrartijifit fc^citaimtcu liroltrloít uach ^trfall btr lt|}ttu iHatt burd) oollt s 2atit mit Ntu ibr vi''irtlid) ^''förbtutu t^lra^ jurOtfíufauftii. Tl( fltftrttfltf ^(bítlflubt, na<bbtut fit, um tyrt flttbr''ttn i. ttunbtn auf tltft au6triV»»öbiilidKit, aiiiítvorbtiitlidKii •i''oribtilt, lottd''f mit btut Vlutanft bititv Voft wtbunbtu, aufmtrtfani ,\u niatbtn uub itint balbi^fit Vtufauft (um an bitftn 5öt(iüuftigunfltn It>til p Mtbititn, ba bit Aum Wütífauf btfiimiuif Vfitiabl vojt balb wvjriffiit fílu biirftt) tiitjulabtii fid; tvlaubt, ^laubt auntbmtiriu fouittit, ba§ mobl faunt irjtub Qtntaub (iWlétr iihrbaupt an folc^n Voftu I^tll nimmt,) ftiu biirftt, btr fid> nidjt wranlafu ftb«u toiirbt cinco obtr audi nttbrírt bifftr Voft an.pitauftu, ba t^itriuit flar (tiu iHifico wrbunbtit, man umfonft itt oitr iiitbuitgtn fpitlt unb bitft Voft, mit öbtnvabnt, binutit tiiitnt ^abrt jum oolltit rHnfatifprttft iu ^abluiui gtuoifiiutit titrbtu. íki fltutirttfit aiiötoartiflfit iNuftráflfn btlitlY mait bt«b<Ub flilti^ft btn tutfalltUbtn iöttrag ntbft 30 Ifrtuitrn filr oitt öitbuiirtMifttu bt« ^aíirtá 1872, twl^t fobann fraitco .Miítftnbtt toiirbtn, twittt bitratif rtfltctirt lutrbtu folltt, fmtco au bit fltftrtfltt iíüttbftlflubt fltlaitfltu )u laffcn. (sn-bi) Wechselstube der k. k. priv. Wiener Handelsbank vormals Joh. E. Sothen in Wien, GraWi Nr. 31.
KOHN"GYULA
i • ■ *
norin)»ergi-, díszmü- és ilivatiiru raktárában
(ÍT6—t)
JXTeIgy-Kanlzaán.
//. /.
B e 1 u s ur gyógyszertára mellett és az uj t akar é k-
pénztári házban
LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN
mr JUTÁNYOS A HON KAPHA1H''»
KARÁCSOM ÉS UJ-ÉVI
aJánaóKokul szolgáló
tárgyak s gyermek-játékok.
A HAJ KIHULLÁSA MKGYKDVE!
0
Kvckig tartó fürkdszóa folytán végtóro aikerült nókum egy ''
haj- és pikkelyviz
fült(ilálá«a, moly Alul milr 4— f) »tíiri hmználat utAn a haj kthulláJHl, valamint ai oly igaii kolleuiotlun pikkelyek képxö<UA« mltulen korra elhárittatik. Egy üveg ára 2 írt., postAni kUldéeaol lf) krral több.
Kapható a feltalálónál
DBMAL hajfoarásznéil
H<k»buu, bdváros, (Johannoagaasu Nr. 1.) Megreridolé«ok a vidíkrfll aionnal toljeaittotnek.
Köszönet elismerés.
On baj- pikkely vizónok íiUzöri. baHznAluta után fojMrőm a pikkelyek fejlódéaétfll mi nt maradt, ts hajnni t«bW nem hullott ki, mi annak javulAaát lényognen eldaegiti. Ennek folytán exennol alkalmat voazuk Ounok köétönetom a elismerésem nyilvánítására.
Mély tisztelettel IMI Mii. J. (600—23) « modlingl es. k. «»»b. »u- é* 4rctOnlSd« kOnyvvIvSjs-
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle rhlgnonnk, eo/fok, hajfürtök stb. a Uhetö legjutányosb áron kaphatók - A hajak urak rfaxére tőkéletee hasonlatosságban készitetnek. ''
Dernal A. hajfodrász.
ItnkU. YSI. Psitsn, T.vnk JA»»rf árnál, kirilv-utcto 7.; Leabtrg-brn Kurker 8. urnát.
Szüimníid-cyás.
TAKARMÁNY-
\
(ltSher« ri/6)
•-gépek,
niftlybűl éven-kínt tnhti tiCK) dsrsbhAI kú•«iI-Utik i 40
Unaer neueates
tt |PR EISS-YERZEICHNISS
llbrr
A badacsonyi hegységben egy legjobb fekvésű 17.050 , JÍ''.mXuA*
négyszög Öl kiterjedésű szőllő, kényelmes lakházzal s IIIClSZO-^CNCK, ? landwirthschaftliche GemUse und Blumensamen
teljes bútorzattal, pinczével és 700 akó hordóval a uj . ° rUtTl»k''/«!(«nit violen Illustrationen) erscheiut Mitte Dczember und
szerkezetű préssel együtt szabad kézból eladó. Bővebb ér- JÓhitelU é8 alkalmas bizományosok ke- bír»s«.tv« j*toht auf gentlligos Verlangon gratln und /rancu zu Diensteu. tesitéssel szolgál Pottyondy Ágost h. Ügyvéd Sopronban.1 restetnek. ]l««3-i) ^
» w ^ '' (065-3.3)'' Ifj Weil Móricz K«feyánt Frankfurtban a M Url ÖClimiílt 8 ^ailienhttlldluug,
W«jdiU Jóxwf kiadó lap-, és nyomdatulajdonos, gyorssajto nyomása JNégy-Kaniisán.
.Va^y-Kanizsa, 1871. def/enilxi'' 9 ón.
50.
s/aiu.
Tizedik évfolyam.
Znlii-Soiiioijyi M/Mm)
(a aalaniegyei gazdasági egyesülőt hivatalos ért esi tője.)
Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Ve^yea tartalmú Hetilap
a s/i|iIroMlom. (fcmskedclcni, Ipar, isa/dás/ai, (ihIoiii.hi) n Hiíhnzftt kóréh/íl.
Megjelenik:
rladsn • (ombatsa, >|iu i gyskrsa Bátfél va|y kél
Su rUi Hilól Iroda kiudo Itltnlnlt WAJUITH JÓZ8KK kftii) vk<-r* «k»dra{l>ait.
u
A n o v o 1 é Sí

Az édes anya fájdalma ári a gyermek-nek életet, az édes anj-toi ápolás tartja fenn a gyermek éleiét,s az édes anya gondos ne-Tcléso, vallásos érxűleto, gyengéd szerotete s józan nevelése teremt a gyermeknek jövót;
Í azért az édes aüyai ápolást nem pótolja j semmi,'' az édes anya elhibázott nevelését a '' későbbi években kipótolni alig lobot, uieit 1 az ókori hires |ievelő l''látó szavaival élve : .mindenben a kozlet bir kiváló jelentőséggel ; do különösírt fontos a kezdet a fiatal és gyenge kort tekintve, mert akkor voszik fel a gyermekek az ^rányl, melyet nekik adiii akarunk."
/
Azon anyák, kiket gyermekök létezésére csak egyedül & szülési fájdalmak emlékeztetnek, azon anyák, kik gyermekeik nevo-lési gondjait nyUguek tekintik s hogy őzen nyűgtől divatos szeszélyeik kielégitése/rógett szabadulhassanak az ápolás gondjait már a bölcsőnél idegen személyek vezetéséro biz/ük, l^ík Öntudatra ébredő gyermekeik szelleméltek kifejtését idegen cselédség feladatává teszik, azok visszaélnek a természet .legszentebb jogaival, megszégyenítik a bölcj''goudviselés legszebb intézkedését s felügyelet nélkül hagyott lelkiismeretlen dajkák fonák meséivel talán örökre megmérgezik sqát gyermekeik életét. .Ha megengedjük — mondja Piáló — hogy a gyermek költött tárgtak elbeszélése által &z eszményi világba ragadtas-
£löflzeté8i föltételük:
ll«l)t.ali ka*lio* Imr.lAiaal •• M''Wkt* jitllili knl-t\»
■ A ríi ki. Ul itt* ■ 3 , . Rvnogyadro • I . 50 , •
I— IIW.
sék: bizonyára soha sem fog azzá válni, mivé ót érett korára képezni akarjuk. Utasítsuk azért a dajkákat, liogy a gyermekeket meséikkel ne rontsák, uiert ha gondos ápolást igényel a test, még gombsabbat kiván a lélek.
Ugyanezen tárgyról a hires lMut/irch következőleg ír:
. Legnagyobb gondot kell fortlilaiqiuk az ápolással in gbizindó egyének válássá-sára. Valóban, ha szükséges az, h''»gy a győrinek tagjai születése után azonnal idomíttassanak, nehogy valami teimóizeti hiba fejlődjék ki: szintúgy szüksége^'' hogy a jellem és*erkölcsök fejlesztés > is minél előbb megkezdessék.*
■». A gyermeklelke hasonló a lágy tésztához, mely a legkisebb ellenállás nélkül mindazon alakokat felveszi, melyeket neki adni akarunk ; de ha állás folytán mogke-ményült, ugy csak igeu nehezen válik gyuriulóvá. Aliként a puha viaszba a pecsétnyomó, ép ugy » gyermekek fogékoiiy sz i-leiuének adolt tanítás mély nyomokat hagy maga után."
.Ugyanezen okból szükséges, hogy tiagy elővigyázattal járjunk el a dajkák fogadásában és azok megválasztásában. Mindenekelőtt szükséges, hogy erkölcsileg tisz-. ták és feddhetlenuk legyenek, másodszor, hogy beszédeikben az illemet ismerjék. Megromlott cselédek mosdatlan szájukkal az erkölcstelenséget beszivárogtatjuk a gyermekekbe.-
Hirdetéseit:
A hat IiJwáI''oi pvlit mién |.«i*i 7 k> V-stor )> mlndi-n (..váiJiI liriktat.ii.''it fi l»< llllyrgdlj mltnWji ifin lioiklaláaJrl .''iO k> .\ .Ny.ll tíroii* ♦t() l"''1''1 bflklalá»i dija l.''i kr.
Az'' első nevelés a gyermek lelkének alapjává, jellemének bélyegévé válik s kitol uyerhetiió ezt inkább, mint az édes anyától. Ugy gyengéd lelkű, liliom érzésű, mivolt kedélyű édes anya,ki gyermekeit ugy szereti, a mint gyermeket szeretni csak egy jo anya kttpes,a nevelésnek sokkul hathatósabb titkait. képes felfede/.ni, mint bármennyi bölcsebbnél bölcsebb tudományos elmélet.
A természet minden anyát felruházta egy csudahatásti talizmánnal s ez az anyai szeretet, ha ezt a csudabatáMi talizmánt az auyai szeretet, az édes anya a nevelés körül oko»an hasnálja, ha gyermeke iránt viseltető szeretete őt a szélsőségekre nem ragadja, ugy megalapította gyermekének jövő boldogságát, ha azonban az anyai s/.e.etet majom szeretetté válik, ugy tönkre van t-1 ve-a gyermek egész eletére, mert valamint a leghathatósabb orvosszerek kellő időben és illő mértékben alkalmazva csuda-j hatást eredményezuek, ellenben oktalanul tulsagoi mértékben használva menthetlenill ■ halált okoznak, ép ugy az auyai szeretet c>uk addig lehet a nevelés hathatós eszköze, miga józan ész higgadt meggondolás hatarai , közölt mozog.
• Az édes anyai szeretet azon jótékony napsugár, mely előtt az ártatlan gyermeki I kedély tartózkodás nélkül tarja fel lelkének vagyait, szivének o>ziute érzelmeit, uz anyai szeretet azou gyengéd eazköz, mely utat talál muganak a gyermek szivéhez, mely feltűnő erőlködés, fárasztó okoskodás nel-
Hirilotósokot elfogad:
N Kamuin: K AI»Ó HIVATAL. Kstilkslysa: PULT ja moh. r«»i*«: zkihlkk m. lanu i.Koi''Old, it Ml.SUKK sX.SIlOK Beoibta: IIA I8K.VSrKIN * voo-LKK, MoSMK ItiDOLK, OIVKLIK ALAJOS ét NAKTLKH IIKKMAN
Jm
MMMÉN
I——
•mim
sate ■ '' II
T A HCZA.
« f , ''
A csalogány dala.
^Maikldhoi.)
K«rt OMa, * sitid c»*lli ke»l Ki* csalogány énekel, TrUin livul. 4m>H honid
Riíp lrá«»k« oly ktti*l; — 8 mlg • dalon ssAs ksbslbtn LaWstftl M ifMmíoy,
A U »ilTed fal (tol dobog Andalító AasWn
Oly «p»4*e »«ng «• Aask,
Mini a bác-o ajkamon, Moly a ticllS •jimyaln Unf KI, föléd kii anir>*l<>m I.Au; utoivUm tg ailTombon, Aindo eddig hallgai!''*, )*odi( b»gy oiir tig «i«rotlok Tanain o dal — a« l^g. —
F, madárka M,-«u-.UIi tong H lAvoaik nrSkro Un, Kuf leltei. bi>(y »i»»»ai<r«k Majd rgy «>«bb k''nt h>jii.tlAn. Akkoron «l«»n(fin én 1$, Uofy mik/nt i>«r«il*lok H iiflknlrd »i*géoy •ait«1íim*l Boldogul nom élbaUk.
R majdha folldnik egomi* RoldogtAgom Mlllaga — É* lo Uaa Oalvon eg#n A fOldl 4d«n íngralat Akkor majd omWkold kA»t
r*lujul o l.fjdal''U -
mogéiUd a •>»rolrnl Egl dalál — klo baml*. —
\
ZA1.AY LAJOS.
Claudia.
— Történeti bent-Hi/. -
(KolytftU*.)
— Én conk iMHidálkoieh.iloiu .Vlnri bátor-
telotl — izoIh m báró, — van u nöüou
valwmi, ii .iti a mariyrok •xollum^vol ko».»i.
— Iguia v.tn — iaiurfiló a> aggMtyáu. — Ojroriuqitkofától fogva áldott eiuiékU Miiyáuk Oltibou, aiivéoo vóaio a hit igMiuatfitii; ifjti korától fogva oastoxolt a* egyhái no.iv«h1«mw.-bou. Ó uiiliáuj ri-nditbotlon IttlkUlúlil nővol nagy avolgalatot tu«i a néin jI ultulili ogyhátnak. VigaoaUlja a •lerunoaétlouukisl, oktatja a gyurtnukokul oa o v.»n megbízva itteni tiaitelv-tOukre vouulkoiö int^ikwló«ukkul. A« ő űrko>-ilóou alattádanak aso^yliáiidiaxrubák, ó lnvj t, mint latlTttii*. omso bittootv«Sroiaket| lusta élete épun ugy, mint alilárd Kito, kétaé^kivul •ok ingatag li.lkUnek axotgál bátorító például.
— <k* Claudia ki»a«»souy, kogyed unokája, uagyu- nje példáját követ^V — kérdé n báró.
— Claudiagoudo* nevelivibon''rétioiUU — válitiiola aü öreg; — Itito JM, de lulkúbon félénk. Nővérem aiigoru élete/félelmet önt belé.
— Ou tebát férjb/z adja ? . . .. Oheldot ur tagadólag intett fejővel, tt* Motno-ruan tnoudá: Ssándékotuban volt; de ó httaonlll gyongo melogháxi növényboa, moly támogaláat iVa-gvöugéű ápoláat igényel. Itl aiouban......holf találbltó fol o*r.....
Ál aggaittyán nehéa aóbajok kötött távozott. Utólső szavai ^lkaimul aielgáltak a lovagnak, hogy'' gondolja meg, miszerint nugy feladat áll elélte. l>o egyszerre határozott, mert Claudia azépiégo éa vonzó maxatartáaa lebiliuctelték ét. — Miért nem ajánlhatnám
noki koromét? — kérdő onmugátol. — Ha békekötés után cgyouKolosiioknek misotn ál-Und útjába, Oaonti várábi wzoteiu. Ó Kitiltó* liku-t • hozzá mog noiuea szai maz.tsu, tui gátolhatna tehát li.tz^amgunk.tl V
Míg Hrionno ezroUo Nit.<rdeuoon tartózkodott Trio.tslol terveit m gérlelto, ét uoiu •Oitára jövő- «Vi olitkériléoea váltak részére. Költette magabitu, begy. robton ovszél az oreg úrral s lelt.trj.t szivét elölte. Ulieldol'' néhány napi gondolkodást kért, • őzen idö letelte uluu folkerooé az iQu bárót, ki ót uyugtaltuul várta.
— Kogyed el ak trja venni unokámat s a béko megkotitso ut.tu hazájába vinui t szóla kérdőleg az öreg. Jobb idókbou őszintén megvallom, uuin egyeztem Volna be kérelmébe, mert én inkább szereltein volna ClMiidiát honában hagyni \ de szomom időket él tnk, a jovó bizonytalan és habár én, kino^ napjai megszáinlálvák, sommitől seiu félek gondolt-taimb%n, mégis tiaiu leányával foglalkozom, éa n<mi kövessé aggódom ezen kedvé* lény minit, kinek ínég oly ho*azu jóvóje van. Claudia szolid és félénk, békoatégea éa szereteti djos ápolást igényel. D • hol találhatóit fel ezek o pártoktól azaggatotl országban ? A mi pedig a szeretetet éa bizalmat illeti, öli! ezt csak örogalyja éa nagynénje részéről tapasztalj*. Uóvid idő múlva azonö.iu mi már ltom l.-a/iink as élők közt, és akkor a szegény leront lés önmagára loss hagyatva! I}o ön fiatal oinbeí, biztosítékot .i)yujt tollát, hogy hé őre és sz«roiő társa loond. O.t szerene^étli hely^etd hazajá''oa a kiírj a vinni ét, — jól van, raogongedeiu; Claudia is beleegyezik, már'' nyilatkozott, litert szivét- már előbb megnverto volt; és ont, ha gyermekünknek boldvg Jövőt szoroz, áldásom fogja a sírig kisérni .
kül nyitja fel az emberi, a gyermeki lélek mások előtt féltékenyeit elzárt titkait, az anyai szeretet előtt úgyszólván önkéut nyilvánulnák a/, emberi, a gyermeki természet Mijatsagai,őszinte \ulódi sziliben mutatkoznak a lélek mozzanatai, azért az anyai tzcrclótuck nehézség nélkül lehet a gyermek hajlékouy lelkének irányi, udni ott, a h"l u szeretet nélküli szigor zsarnok hatalma, megtörik, az anyai szeretet könnyűséggel kurmunyozza a gyermeki fogékonyságot ott, a hol minden tudományos elmélet elveszti erejét.
Az anyai szeretet lehet a gyermek életere azonban Itdekölo tuereg, mihelyt annak csudás ereje nemtelen czelok elere.iére, neiuteleu szeuvedelyek nyomorult eszközévé aljasul. A hol az uuyai szeretet az anya uagyravagyasavai szövetkezik, s az egyéni hiusaguak szolgáltai veszel)es tápanyagot, a hol az uny ui szereld az elké-uyeztetésbeu, vagy a gyermeki bibak közönyös elnézésében és scuiiiuunlalis lagy-ságbau nyilvánul, a hol az anya c»ak azért szeret, Imgy a gyermekei legyen mivel elpuhituni s a tetleu heuyeség eiueszto nyugalmaban ringatni, olt megvan routva a gyermek artatiau lelkülete, tönkre téve cge*z élete, s weg»euimisit\e jo\oje, az olyan gyermek elelebeu egykor gvülolciiel tog viSszaemlé«ezni az uuyai szeretetre.
Az auyai szereiül lettel a gyermeki élet jolekouy aidusa, vngy elKeseredoti aika. Az anya szereieievel teremiboii gyeraiuae-
Nem folyuihatá beszé.tjél, in :ri szavát konyoK tojnia el. A szoroucsvM IVtoasiol >uug-h itva uy«Kába Oorull, os aiyjauaK uovozá. , iluri. ezen pillaaatoan lépvén eaa. Cuuitai Vegeié uz ltjU KarjaiUa, s egy liiugöieles, a kot
ajk otszol''oiri.......- Mi odaadjuk onuok
— szola Mari, — meri kailtetikus , uiaradjeu há InteltJz, s Islett ulO tsa lug U.triualuzui ilju vadain.
— O.tok beitiiu.ikel elkísérnek öröinuiastu .ts ilju ii»zt. L)j luiudaottő u lag rázu lejei. — Ig.-u orogoK vágyul válaszola a u tgynéiio — oa igen hozta vagy! fűzve hazáuanoz, dtofzra, Hegy oly •zuuvvdtttuk! Uj ő, igeu ó mogvrdemli a jobb sorsot '' -
Húsz nup múlva báró Tfioaswl Lajes é.t ütioldol Claudia a katholiKus kapeloaoan egybok»liok. Az első hóuapjk alatt a XlV. 1. íj is által oly konnyou »ts leuyeseu tnognédi-tolt Hollandia csondtts volt, és habár nagy volt a ^köztársaságiak haragja, ntosi az egyszer fcu rop* legh italmasabb lejeilelmeuek mégis ho-dolmok illett. Kgyeditl lengori haulmuk volt még ép, Kuyter adniirál uuin is késett a franosia- os spanyol királynak, taduiillik XlV. Lajos éa II. tvárolyuak elleutállaui. Az ország szivében dúló benső cgyonollonség gátolta ii^t an az ellúutállást, do azou kitartó bátorság, miiVy ogykor .11 ik l''ulop idejnben a spanyol logyverőkkel daezolt, egy diadal koszorús százaid lo folyása után seiu csökkent, és mihelyt ügyes vezer Valalflkzott, ki az egyesüli tartó-uihii\ ok zászlaját kX^itzo, azonnal gyülekeztek jkörűle a- Ualáv^k.
^''olytataaa ko»«tk»«ik )
ben & természet uralkodó fiát, vagy megölheti isteu képének földi hasonmását. Kpp ezért legmagasztosabb hivatás az anyai hivatás.
Tudós ncvclészek azt állítják, hogy kölönöscu nagy fontosságú a gyermek nevelésben az első nyolez-tiz év, mely különösen kezdetben jobban a testi novelésro szorítkozik.
, A testi nevelés jobban az orvosi íudo-mány körébe tartozván, o tekintet ton a hosszas erkölcsi szabályok rendszeres elsorolását mellőzzük s csupán általános megjegyzésekre szorítkozunk.
A testi nevelésnél főképp arra kell vigyáznunk, hogy azzal a gyermeket el ne puhítsuk, s már előre megismertessük vele mindazon viszontagságokat kicsiny ben, melyekkel egy embernek egé>z életén át remegés nélkül kell szembe nézni, ha feladatának, mint testileg is ép es''egészséges eiuber teljesen megakar felelni.
A ki gyermekét válogatott nyalánkságokkal terheli meg, a ki gyermekét folytonosan pólázza, puha kényelemben melengeti, s az egészség ürügye alatt mégn lengedező könnyű szellőtől is féltékenyen orzi, a ki minden törekvését, gondoskodását főkép a test- az állati élet fejlesztésére i rányozza, az elnyomja a szellem rugókonysúgát, meggyökerezted a semmitevés és kényelem szeretetet, alkalmatlanná teszi gyermekét minden komolyabb munkára,aláássa a lélek '' erélyét, alapját veti meg a munkátlan elpuhulásnak, megingitja a jellem szilárdságát, megfosztja ot minden önállóságtól, a körülmények játék lapdájává, inas emberek szeszélyeinek tehetetlen bábjává alja-sitja gyermekét s főképpen megrontja pedig nála azt, a melyet oly féltékenyen őrzött: a test egészségéi,a lélek vidámságát, s a szellem tevékenységét.
Azt mondjuk, hogy az ember a teremtés remeke, de nem szabad felednünk, hogy az emberben a teremtés remeke nem a test, hanem a lélek, mert vannak állatok, melyek testi sajátságaikkal az embert néha felül is múljak, és testökre nézve erősebbek, ügyesebbek mint az ember, mig szellemi tekintetben mégsem közelíthetik ot, mert testi tulajdonokat az emberiszel lem hatalma alatt tartja és saját czéljaihoz idomítja, érdekeinek előmozdítására fel-haszuálja.
A lesti nevelés az embernél csak annyiban lehet szorosabb figyelem tárgya,a menynyiben támogatja a szellem a lélek jeles tulajdonainak kiképzését, mert: a test csak feltétlen etyctklmesstyrc kárhoztatott rab-stolyája a léleknek.
Azért mondja a hires nevelő Feneion: ,Nem elég a gyermeket csak testileg növelni ; növelni nem elég csak tagjait izmosítani, egészségét szilárdítani, természeti módon ót a körülményekhez edzeni, hanem különösen szükséges már gyermekkorban szellemi kifejlődését, nevelését előmozdítani. *
Az anyai nevelés azonban netu csak a gyermek Öt— hat évéig terjed, hanem unnál sokkal tovább.
Az édes anya őrködő szeme látja meg kisded gyermekének első mosolyát, de az édes anya aggódó figyelmc lássa meg, kérje számon, s igyekezzék eloszlatni az ifjúvá, vagy hajadonná fejlődött gyermekének homlokáról az első borúit, setét fellegeit, az édes anya nemes lelkülete rakja le gyenge gyermekének fogékony lelkébe az erény, a vallás, az Isten fogalmának első csiráit, de az édes anyai tekintély, az édes anyai tisztelet támogassa az ifjú ingadozó lépteit, a. becsület utján, az édes anya ápoló oltalma alatt é.li át a gyermek első éveit, de az édes anya határtalan szerelme legyen a védpaizs, mely az élet csábító élvei, örömei áltál üldözőbo vett ifjút az üldözéstől megszabadítja, az elbukástól megmenti. A mely gyermeknek bölcsője mellől ragadja el az édea anyát a kérlelhetleu halál, annak szerencsétlensége a bölcsője mellett kezdődik, melyet később megelőzni csak kedvező kőül uiények képesek, de a mely gyermek
'' szivébe éppen maga az édes anya csepegteti bele a bün gyilkoló mérgét, azt jóvá tenni, azt kipótolni, helyre hozni nem lehet soha, mert az anyai nevelés a gyermek cgéiz életére elhatározó befolyást gyakorol.
Az édes anyáknak azért soha sem kell feledni, hogy gyermekeik nevoléseért ók lesznek isten és ember előtt ; felelősek, Uie''ct maga a.természet ujjmutatása bizonyítja azt, hogy az anyáknak nemcsak joga, s >t kütclessúje nevelni.
GYÖRFFY JÁNOS.
Nagy-Kanizsa város tisztasága ügyében.
11. Közrsndószeti és gazdasági szempontból.
YáUisx a neyyctUk kérdésre.
(Pólvlktin víjje.)
3. /I piaceok elti$ztdtal<mitdidt annyiban tsdmitoitam vz eyétztig elleni thitdtluntdgok közi, mennyiben lényük tanúskodnak a mellett, hogy a hetivásáruk, után visszahagyott miit-deiifélo trágya, szemét tárgy heteket,''hóuapo-
--kat, sót öveket is tóit érintetlen azon helyen. Ijgy hallottam, hogy mindozek csupán azért történnek, ineríV közmunkával kötelezetteket suliit, vagy csuk igou nehezen leliot felhasználói ily czélukra, a közmunka megvitatására botize-telt pénzösoMg pedig másra kell. Azon két ut-kupró, kik u városi pénztárból óvitizotóst kap nuk, elégtelenek a sok oldalról mutatkozó dolgok elintézéséro, mutál fugva a tisztaságnak folytonos leu tartására soha som jut elegondő kézerő, pénz, igy marad a piszok ott a huvá került. Lova, szekere nincs a városnak, ho<<y a szemetet szorgalmatosan elhordhatuá, pedig cuak is az volna lelke a dolognak,hogy a város egy pár kot kerékil kordét és két lovat tartana, mindegyike mellé egy-egy szegényebb sorsú uős férliut fogadna azun kötelezettséggel, hogy azok együttesen foglalkoznának n piaezok tisztán tartásával, részben a szemét gyűjtése- és elhordásával, részben pedig a kijelelt utczák fel-öntözésével. Alkalmilag tűzveszélykor fellőhetne használni a két lovat fecskendők vituléro is. Vau a városnak elegendő szénája, szalmája és istállója, nem is kerUlne az egész évenkint JOOO forintba, mint S. L. hajlandónak uyilutkozott ez ügyben szolgálatot lenni.
A tisztaságnak értelme tessi szükségessé, hogy a kvsaras áruezikkek olszólilassauak a járdákról, legyen a járda kényelmesen és ment minden oltisztátalaiiithatástél. Illó hely azon tárgyaknak a kis templom előtti tér, a hus, ssir, baromfi, hal, zsomlo és mész mogállhut-uak a nagy gabona piaoznak déli szélén, mint már mondám.
A 13 város terére szorított marka- és disznévásár nézetein szerint a város kűltorülo-térő louno szorítandó, itt térne el mind azon szekeros áruezikk, mely mindig a kis tomplom előtt, és az utakon foglalt helyet. K téren vao » a városnak egy épülete, melyben a városi erdéé* lakik. Korcsmát lehetne abból csinálni, udvarit, kertjét pedig marh.t és disznó beszállásolásra elkészíteni. Így aztán azoukivUl,'' hogy a város piaeznit rendeztük, kUlalakját kedvessé, helyessé és szabaddá tettük, egyúttal megszabadultunk az oddigi tisztátalanságuk özönétől, sőt haszonra is viradunk, mert az eiulifott helyréi beszállásolhatásból eredendő jövedelem csak értékesitcudi a város ezen uj vendégfogadóját, mire annyival is nagyobb szükségünk leeud, mert czéluuk kivitele pénzbe kerlll.
4. Mi a várót kebelében engedélyeiét mé-tzdrot ét heixtet vdgó, Ulti izékeket illeti, nincs más kívánni valój mint azoknak beszüntetése és a város külterületére lotíndő szorítása azon-kép mint határoztalott az 18titi:ik évi megyei közgyűlésben. Ugy lehetne pedig a dolgon igeu helyesen sogitoui, ha közös vágószék állíttatnék fel a városon kivül egyik folyó vízhez közel,mint van az uradalmi vágószék. A hentes székoknek tisztántartására felügyelni elégséges volna. Ha közös vágószéket állítanánk fol, nagyobb tisztaságban részesülne a város népo, kényelmet kapnának a mészárosok, könnyű lenni; az állat-hus szemlét teljesíteni, moly a mostani rendszer mellett kivihetetlen,s inkább elvetendő,mint pártolandó. Ila közös vágószékot állítandunk fel, fel kell számítani a belefektetett tőkét, az éven-kintijavitásra bofoktotondő kiadásokat, aztán fizessék a mészárosaink az illetékes kamatot. Ku azt hiszem, hogy alig esnék 2 — 4 krajczárnál tőbbu levágandó marhára, és ez épen nem volna túlterhelt megadóztatás a czél és kényelomhoz képesti •»
A javaslat nem valami lovogőból merített semmi, mért''vannak városok, melyek ily közös vágéseékokkol régtől bírnak, s nem is nyerészkedésre,.hanem.csupán a czélra lettek épitve. Kekünk is o szempontból kell vén kiindulni, azt hiszem, hogy a mészárosok Uzlotévol méltányo-
san fogunk találkozni, mert sommiben som fogjuk üzletük szabad menetét háborgatni, neho-zitoui.
6. A vdrot területén létező düü (tintér) térre vonatkozólag ugy lőhetne legkedvezőbben intézkedni, ha Nagy- és Kis-Kau.izs* külön sintért tartana, hogy o szorint ne hordathatnának a dögök annyi oldalról Nagy-Kanizsán keresztül azon siutértérro, mely ugy sincs illetékes helyen. Nagy-Kanizsána békásté, Kis-Kauizsán pedig a Zsigárdra vezető bid körüli nyircs tér volna logalkalmatosabb, mindkét helyen folyóvíz létezik, azért is könnyű volua o helyeken a tiszta kezelés. .
ti. Az dmyékttékek elhelyhezleléte minden-kor az épitőbizottmiiiy toendőjo marad,azért is éles szemekkel vizsgálja raeg a beadott építészeti tervet, és ha nem találja illetékes helyen, vagy hibásnak találná annak szorkozetét, húzzon azou egy keresztet a vörös plajbászszal, mi joléül szolgálatid annak, módosítást kiván. Városunkban is holyéu lőhetne a gráczi rendszer, mely abból, áll, íiogy az iruyékszéket hordókban gyűjtetik összo s ugy közöltetik könyv, házszám szerint, mint kéménysoprőink által a kémény kozeles.
Ks miért is nem lohetno városunkban is oly viilhilkozó testületet megállapítani, mely az árnyékszékek tisztogatása gondjait felszólítás nélkül visoli. Ily rendozéssel ellehetne érni azt is, hogy a kihordott árnyékszéktartalék nem öntotnék el uton uft''élon olt is, hol annak történnie nem szabadna, a helyett jó trágya gyártásra fordíttatnék.
A temető helyekre nésve röviden csak azt a megjegyzést teszem, engedjük boszünni jeleti temetőnket, adjunk tért azon hetven a a mezei gazdálkodásnak, és keressünk holyetto más helyet, vagy ha. ezen indítvány nem találkoznék a közvéleménynyel, csináljunk még egyet a városnak ellenkező oldalán^ liogy a temetkezés két holyon történjék. Ily nagy. városiján nem is képzolhotő egy temető. Kényelmet is lehetne szorozni ilykép, do a ozéluak is sok oldalról felelhelnéuk meg, inounyiboa a már oltomotott hullák csakugyan igou.későn kerülnének fóldszinre. A családi sírboltokra is nagyun szigorún- kellene vigyázui, nehogy azok meggondolatlanul annyiszor-monnyiszer felbontathassanak. Noiu is ugy van a sirholto-zási rendszabály, hogy minden koporsó egy térre kerüljön, hanem ugy, hogy minden egyes koporsó elkülönített térre legyen szorítva, lehet aztán a a főtér bármily téres.
Az által, liogy Kanizsa város tisztasága ügyében ily terjedelmes előterjesztést és véle-ményes javaslatot holtam, kijelenteni volt szándékom, miszerint azon indítványozó véleményével, »legelsőben javaslatba hozta a főutezák-nuk szorgalmatos, öntözgelését testestől lelkestől k''ezot fogok azon hozzáadással, hogy a tisztogatás no csak a por, hauom más egészség, tisztaság és csinosság elleni tisztátalauságok orvoslására is kiterjosztessék. \
Nagy-Kanizsán, 1871. norenjbor 23.
TERSÁNCZKY.

Községek rendezéséről szóló törvényezikk elemzése. VII-i k fejezet.
Ai t''lóUúrÓNŐK és képviselők felelőségéről
(Folytatása.) Utí. A bűntények folytán beállott kereset a büntető eljárás szabvAuyaí szerint fognak foganatosíttatni.
Ha a tiszti vizsgálat folytán bűnvádi eljárás kilátásba jön, okkor a vizsgálati iratok a a közvádlóuak adatnak át.
100. A büntetőeljárás esetében a vizs t kezdetén az illető már felfüggesztetendő. 1 10Í .§. A büntető perben hozott ítélet a büdösség esetére azonnal az alispán- és községgel közleudő, mely osetben a bűnösnek kimondott hivatalnok helye szabályszerű választás utjáu töltetik be.
Vlll-ik fejezst
A köznégl hiistnrtáHról. Az, hogy mik tartoznak a község háztartásához elsorolni tán fölösleges, de hogy e feje-zotbon foglalt szakaszok minél inkább felderít-tcssonek, elmondom » község háztartásába sorozható adatokat.
Hogy kiadást eszközölni lőhessen,kell, hogy a községnek bovételo is legyen, igy p. o. a község bovétoloit annak netán bérboadott javadalmai képezik, ha a község akár ajándék, akár végrendelet, akár törvényesen valamely közvagyon birtokába jött, mint p. o. ha egy meglevő épületén boltot nyílott, vágy azt vendéglőül használja, az inníét eredő bérösszeg, mint köziövcdelom az éviköltség irányzatba felvételik, a befolyandó pénz számadás mellett kezeltetvén, mint közvagyon továbbra is kezelendő lészen, semmi cso''trc sem tartozik az érdé és logelő, mely erdő és logolő elkülönítéssel adatott^a volt úrbéres birtokhoz,ennek minden jövedelme csak mint magánjog tekintbotő, a községi vagyon jövedelme közi fel nem veheti.
'' Kiadásai a községnek, tisztviselői fizetése, azok kiulazási költségei, a község tulajdonát képoző házak fentartására szükséges kiadások, szolgáinak fizetése, a váratlan cselekre megszavazandó összeg. Midőn ezok felett a számadás elkészíttetik, auuak bevételeit igazolandó a 102. §. szerint a község törzsvagyonáról a leltár becsatolandó, melyben világosan kiteeudö a cselekvő- és szenvedölegi állapot,inert lehetséges, hogy a község adósságbau is vau, ily eset a kamatok törlosztése végett világosan a leltár szenvedőleges rovatában mogjelelondő.
A 103. §- hogy a község törwvagyo"* csonkithatlaa, határozza, az ecetre azonban, hu * község kimutatja, mikép a törzsvagyon valamely rétzét gyümölcsözőbbé tenni tudja p. o. valamoly községvagyont képező földbirtok eladása vagy elcseréléso folytán a községre jö^vo-delmozőbbdét uyilváuul, igy a törzsvagyon eladását csak 30 nappal előbb hirdetett éa u község túlnyomó többségének határozata folytán lehet áruba, vagy cserébo bocsájlani az elhatározás után ismét 30 nap tüzelik a határodat érvényességére,, mert minden egyes községi laltés jogosítva van ollenészrovételeit, melyet tán/ a közgyűlésen. nom« érvényesbe te,'' a íür< vényhatéság utjáu érvényesítheti. . "
Ugyan ez áll a községi inir&7tek törzs-vagyonára nézve is, hova az iskolavagyon is sorozható.''
101- és I0f>-ik §§ ok oly világosak, hogy azt eltéveszteni som lehet, a lOti. §. a 103. §-uuk kiegészítő része.
A 107. határozza a törvényhatóság intézkedését a tollebbczésokuél.
A 108. §. hivatkozik az 1848. XXV. 16. és a XXVI. törvény 13. §-a körvonalozott.magánjogra, moly jövőre is érintetlen hagyandó az 1848. XXV. ló. §. igy szél: „A rodomplioból eredő magánjogi'' viszonyok é« haszonvételek a törvény továfhbi rendeletéig a jász-kun kerü-'' lejben világosan fontartatn »k, a XXVI. törv.
§. pedig a községekro szólván ekként: ,Az adományból eredő magánjogi viszonyok és haszonvételek a törvény további rendeletéig ezennel világosan fentartatnak.
A 109. §. a községi erdők fentartisáról szól, hogy mig o tárgyban ujabb törvény nem . intézkedik a községek a községi erdők fentar-tását biztosító kezelési módról gondoskodni '' tartoznak,még pedig szabályrendelet által, mely m''ogerósités vegeit a miuistoriumhoz felterjesz teudő, itt isinél ak erdő és legolő elkülönítéssel nyert erdétérség nom voendő, mert ez magánjogi tulajdon, míg ha elkülönítéskor ilyesmi a község tulajdonába adatott, mint oly terület, melynok jövedelme a közös költségek.-fedezésére fordíttatott az igon ézen szakasz keretébe tartozik. . .
A 110. S. a községi vagyon bérbeadásáról, a 111. a községi tőkepénzek elhelyezéséről szól. \ "
112., 113., 114., 116., 116. §§ ok a költség irányzatot tirgyazz*«
(roljrUtisa k8»«tk«»lk.)
KOVÁTS JÁNOS.
Heti szemle.
Dcctcmber 8. 1871.
— Király ő felsége Gorgovics családnak magánpénztárából 2000 frtot adományozott, mertf a zendülök a család főtáraaszAt agyon lőtték. — A honvéd menház építése haladj napikban már totó oli kerül. — Bismarck betömi — Higuionak a bécsi operaháznál 13 ezer törínt fizetése van. — Pest városának vagyona iyf777,796 frt értékű. — Győrött szabadkőmi-vtfó páholy . alakul. — Berlinben 440 lovélki-h< rdó van. — Rimaszombatban Győrffy Pál szü-''cesztéstí alatt .Polgári Kör* cziinü hetilap inlultroog. — Lipo/uiczky nváradi püspök tit ÍX) frtot adott szefgéuy tanítók segély ezéséro. —VA ministerelnök minden csütörtök reggel 8-410 órMfközt ád Wihallgatásl. — Az orsz. .erdészeti egyesület deoz. lti-án tartja közgyűlését. Pesten a megyeházban. A felnőttek oktatása országszerte gyérpártolásban-részesül; szomorú! —Spanyolhonban 101 bikaviadalhely van, s évenkint 476-ször rondozletik ilyon mulatság. A^A győri német kalondarium 121-dik évfolyamátsérto el. — Az európai orosz hadso-rog már teljen el van látva hátultöltő fegyverrel. — Anglia a Sues-csatorna semlegesítését indityányozM. — A francziu. lapok általános megütközéssel fogadták Kossel ós társai kivégeztetését — 1''eslön^lengyelrlubh* alakult. — Laibachban 3-án földrengést észleltek. — A főváros szépítésére beküldött pályatervek közöl Lechner Lajos posti építész uyerto az első 20 ezer frankos jutalmat, — A nagykőrösi állami méutelopbon egy ménlónak ,Vörösmarty novet adtak, példálatlan cynis-mus és lázító kegyetlenség biz ez I
froílfllonu — Follogi Victor mint szerkesztő és kiadó (Buda, iskola-utcza 1ÍK) sz.í .Apollo* cziinü zejieinrt folyóiratot indít meg zongorázók és énekesek számára. K
Folytatás a mellékleten.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1871.
vállalat nem senolap, hanem zongora- • néha-, néha más hangszerekre szerzett zenemüveket tartalmazó a minden hó 1-ső éa 15-dik. napján megjelenendő füzetekből áll. Mutatványszám kívánatra ingyon s bérmentve küldetik. Ára ugósz évre ö frt, fólóvro 2 frt 50 kr. • negyed-évro I frt 25 kr., ogyea füzet 50 kr. Mindon füzet 2 ivből áll, mind a 8 lapon •hangjegyekkel } eszerint ogy óv alatt üt forintért mintegy kétsaái lapra torlodŐ oly becsua zeuemfl gyüjtoménynyol szolgál, a melyben foglalt egyes daraboknuk a szokásos számítás >i/.er:nti boltj.áron való megszerzése legalább ia 50 forintba kerülne. E íiieaés ólróSságu * mégis jeles vállalni pártolására felhívjuk u zoueértő t. közönséget. - ■
— Megjelent n beküldeteti hozzánk : pNyugotm&''op<t ét haitink", irta Apuleius. K nagyérdekü munka kiloncz czikkből áll; t. i, „ Tdrtudalom és kütviUminy'', mely éleaen tamadja meg társadalmunk alaprosazaságát, hogy teltek helyet vdrutili, n politikai n erkölcsi közvélemény tükrét tárju elénk. .Xo huly-t«te a tdrtadnlomban'' jelzi a britt királyság • Amerika jogos s méltányos irodalmi harcsát a nók társadalmi és polgári joggyakorlatának szélesítése, uuveltotcoük magusitása • általánosítása, helvzelUk minél nagyobb függotlonitéie körül, olíontétül állítván az e téreni ferde szokásainkat. ,A gytrmeknfivtltt" nagyhord-crojtWégét megragadó képekben tünteti elő, ustoryzváu az .clkénvezleicsi" mint minden rosznak alapját tTii>Íoindny ék munka* rovat alatt életkérdésül tárgyalja, hogy csak az a nemzőt él a tartós éloto, hol az értelein éa munka méltó bccsülésbon részesül. tPnlUika( izabndtJg it an egyén'' ferde fogalmuukal a politikáról • általánosságban ennek káros következményét n szabadság szeplőtelen fo-galma- s az egvénro teljes meztolonaégbon a megdönihetlon érveiléssel adja olő. A költtii ér f-íjunkban t irodalmi vinonyainkto\y kép, moly nép, de nem ép, • a hol épség mutatkozik s*A-nozásra késztet, mórt a keret — ross. Jókai működésének hatását ai 50-es és jelenben meggyőződéssel rajzolja, do egészben nem osztjuk, felelünk rá. Hókkal több szorencsévol tárgyalja a »Demokratia ét a kösépotitdly'' óhajtandó gyökoroxésót s igy létünk biztosítását. Végill WA tnrkponl* a köznovolés minél azélosb mérvbeni kifejlődésének szükségességét mulatja ki. Általában a m& tömör, uyolvoléso i gazdag, érvei kerestetnek, ■ az egészen az értelem és munka bocsülésének lángérsoto vonul végig; oinolvo sújt és sújtva omel, iniut az igazság törvénye, moly véd és büntet, de mind a kétfélekép ssoret,iport at igazság örök. Alkalmat veszünk o műből mutatványt közölni. Árát nem tudjuk. Kiállítása szép, me|y Kátli Mór könyvkiadó érdeme, csak az kár, hogy Décsbou nyomatott.
H i r e k.
-Nagy-Kanizsán elhalt Bitnicz Lajos cz. pltapök régiséggyűjteményét a magyar nemzeti rauzeum.már átvotlo; 01 aranv, 1424 ezüst éa 1720 réz, összesen 8214 darabból áll..,
— A n.-k anixsai, so vidókboli fiatulság által rondezui szokott legszebb tánczvigalom— hir szerint — a farsang első szombatján tarta-tik meg.
— Lapunk előbbi számában „ogy anyának kogyetlon magaviselete leánya irányában* irt közloményhoahouá tosszük, hogy a szánalmas leány, körünkben ismert Molenda nevű könywivőnok örököse.
— Gyászjelentés. Uránt Pá), Ignácz, Klára, Gizella és Mária, elkeseredett szívvel felöntik édes atyjok Lóránt László szent liszlói földbirtokosnak f. évi doox. hó ó én estéli U órakor szélhűdés okozta.gyászos kimúl-
évi 50-ík számához.
tát. A boldogult hűlt tetemei a szent-liszlói sírkertben f. hó 7-én d. ti. 3 órakor takaríttattak el, s az engesztelő szont-iuisoáldozat a p.-magynrodi templomban ugyan u hó 9-kén fognak magtartatni. Áldás h amvaira I
— Dannaborg Gizolla, úrhölgy, ki ogy török állami vasúti mérnökhöz ment nőül, a nupokhnn, táviratilag jött tudósítás szorint, 20 órái kínlódás után Konstantinápoly vidékéu a cholera áldozatául esott.
— Az 1873 ik évi máj. hó l-jén Bécsben megnyitandó - világkiállítás alkalmával való képviseltető* ro, a kiállítók érdekeinek olőmozditására éa u kiállítás körül fölmerülő ügyek elintézésére országos kiállítási bizottság állíttatván fel, vidékünkön a földmivelós-, iparés kereskedelemügyi ministorium következüket nevezte ki: Zaluinogyébon: Ifertolendi Kálmán, a zalamegyoi gazdasági egylet elnöKe éa Itama-zettor Vinczo Sümegről; Somogy megyében : Jankovich Lá''izló főispán, mint a somogyme-gyei gazdasági egylet elnöko. Vasmogyébon : Egan Edo földbirtokos Boroatyánkón.jSoprou-mogyében; FlandoríTer Ignácz, Garatanjeii Gusztáv, Schindler Ferencz, Soltonhoffor Frigyes és Storno Ferencz urakat. Első üléao az öaszes bizottságnak a iniuistor elnöklete alatt IVsten docz. 18-áu lesz'' a „Hungaria" szállodában. #
— Zalamogyo olső uj bizottmány! ülése decs. 2b-án turtatik.
=» Emlékeznek t. olvasóink, hogy u mull évben is panaszt ömöltünk, miszerint Fischel Fülöp ur lovoloinkot, sót hozzánk, c/imzott táviratot is szétbout, fölhasznál; erra nézve legközelebb következő itélotot nyertünk, melyot egész torjodelmébon közölni kötele-ssó-günkuek'' ismerjük: . . ,
7í>í)4./l871. Ó Felségo a király nevében a magyar kir. curia, mini legfőbb Ítélőszék EpcrjesySándor ügyvéd által képvisolt Wajdits József felporosiiok, Tóth Lajos ügyvéd által vódotl Fischol Fülöp alperos ellen 105 ft levél-sériési dij »járulék iránt Nagy-Kanizsa váron bírája mint egyes biróság előtt folyamatba tolt sommás perét, melyben uevezott olső folyafuo-tlási biróság l«7o. okt. 10-én 3382. sz. a. kelt Ítéletével alperest 10.) ft birságban és 18 It HU kr. porkölUógbon elmarasztalta, a ellenében ügyvéde miinkadijját 8 flbau megállapította, alperes follobozéso folytán pedig a posti kir. itolő tábla 1871. junius 22 on 5t>57 sz. a. kelt Ítéletével aa oltö '' bírói itélot mogválloztalása mollott felporost keresetétől elutasította , s a porköltséget kölcsönösön megszÜutettö''s ogy-szersmint ai Ügyvédek inuiikadijait saját feleik irányában 8—8 frtban megállapította.
Fqlpuresnek 1871. aug. 1-én 2301. se. a. boadolt follobbozéso folytán 1871. évi nov. hó 3-ik napján tartott nyilvános ülésen vizsgálat alá vévén, kövotkezójtelelct hozott:
A pesti kir. ítélő táblának fojtyvott keletű és számú Ítélete mogváltoztatik,/és ax eljáró ogyesbiróaágnak itéleto ázott felhozott okokból hagyatik holyben, oly módositással azonban, hogy az alperes ellen megítélt 100 Irt. birság folyó osztr. értékbon értendő. Költ Postau, 1871. évi nov. 3-án Fárby tu. k. Kárász Fe. renoz m. k. előadó.
3751/1871. Végzés. A főméltóságu m. kir. Curia, mint legfőbb itélőszéknok őzen Ítélete hivatalos kiadványban Eporjcsy. Sándor felp. és Tóth Lajoa alp. . ügy véd urakkal közöltetni rendeltetik. A városi sommás biróság, Nagy-Kanizsáu 1871. docs. 4-én Kooh s. k. agyes-biró. (P. II.).
— Ujabban hallatlan hazugságoknak jövünk nyomába « jó emboraél, oredoti levelek vannak kezünkben, hogy Fitch''ol Fülöp mint a .Somogy* kiadója óílenünkben hirdetéseket fogjUn a .feleknek külföldre ait írja , miszerint aa Ó lap^a 6000 példányban nyomatik, oh I
| P^P J. G.
fjt. kir. tufaari fiHHrvos H<''c*hen.
- 4
oh !! oh 11! S valóban néhány külföldi hirdetőt sikerül neki nyakon csípni, bár a papiros árát sem tizotik ki. Ez öl ozor példányos lapnál a kiadó csalását iohotloit tigyelinetlenitcni, mert a postára oaak 150 példány körül ad föl beton-kínt s a bélyegot erre a nom ÖOOO re küldik valahogy s valamiképen. No do majd hallunk erről még többot is, mert ujahbi rágalmait sem hagytuk igazságszolgáltatás nélkül.
— A nagy-kanizsai fürdő-részvénytársaság részvényesei az elnökség végleges megválasztása érdemében a kör. jcasinó helyiségében docz. 8-án d. o. 10 órakor értekezletet tartanak. j
— A rószvónyoa gőzfürdő-társulat Nagy-Kanizsán megalakult. Tegnap délelőtt a < a kor. casino-terraébon tartott küzgy''ülés l-''ör elfogadta a ministorium által némi módoaitással leküldött alapszabályokat 250 darab 100 ftoii rész vény nyel s esetleg 50 darabbal szaporítható mennyiségben, 2-or oMogadta a közgyüfös, hogy a vaspályához közel Fesselhotor József ur tolkCWéwfasék meg, eladó a 2087 □ ölnyi tér-ségü tél kot ölenkint 4 frt^t a a.koritól 1000. frtért ''tetlo ajánlatba, kivitole az az igazgató választmányra bizatott. Végá*''.:3-sz<>r titkos szavazat utján az igazgató-választmány véglegesen következőleg alakult: elnök Eper-
{''essy Sándor, alelnök Gutmann S. II., jegyző lortelendy Béla, ig. váK ''tagok szavazni többség szerint: NVeiits Saniií, l''losszer Ignácz, H»-seufold Adolf, Engliinder Lajos, Hencx Antal, Bhui 1. P., Borényi József, Koch Mihály, Hir-schel Ede, Horváth János, Beltelhoim Samu «is Blatt l''ál. Póttagok : Weissmayor Mór, Szako-nyi József és Grünhut Fülöp. A részvényesek botízotóae folyamatba vétetik, az eddigi belize-telt 10% hoz azonnal 20"/„ ismét, s aránylagos időközben a töbüi is beszedotni fog..
, *-A I a p os kutforrásból értesültünk, hogy a í-^nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet szervezkodéaét mintegy végleg befejezendő, az ogyl''itot zenekarral fölszorelni tüzto ki czéljául, iniro Boros és Kovács Gábor zenekara van kiszemelve. Az egylet valamint eddigi eljárásaiban, ugy obben is tapintatosságot árul el, ii)urt a nevezett magyar-zenelársiihit, mely hazánk határain tuli több nevezetes városban méltánylást és közelismerést vívott ki magának'': tűzoltó-egyletünknek is csak díszére leehd és jól tudjiik, hogy az egylet közóliaja teliesülendf ha e t^erék zenekart illető hir valósulni fog.
— II a 1 v i g német színigazgató társulatával Szombathelyről nem Kanizsára, mint liiro járt, hanem Kőszegre költözködött.
— A Isó-szá n tói''b. tágoknak névsora; a választás 27-én a legnagyobb rendbea mog-tőit int, 505 választó közUl megjelent 180,
Ín forrát hiteles) Ferooczy János jegyző, Kis-Comárom, Tóth György, Kis-Komárom, Kór-mendy Sándor jogyző, Galambok, Bokor Benő rof. lelkész, Galambok, Dobóai Imre, Galambok, Gaál Miklós, &mthely, Varga István, Kómár-város. A palini korületbon: Szalai István, Bokán Farkas sormáaiak, Slijjártó Foronoz,1 Tóth Imre és még egy bakónakiak, Kováts János lángvizi, Vebor Samu szepotnoki és Etl Jánofc Keresztúri választattak mog. Szalai adó nom tizotés és Ssijjártó pedig irni-olvasni nem tudás miatt a biz. tagok közüli kitörlés végott az 1870-ki 42-dik t. oz. 20. §. a.) és b.) pontja szerin* reclamáltatlak. Mint halljuk a letenyo kerületben 7 mind balpárti válaanatott meg.
Ű z 1
k.
eti-hír no
Najy Kaaliaa, d.c»«mb.r 1. 1871.
A .HAZA'' magyar j|«tbistositól>ank 1811. nov. Iiavi túlél kimutatása : Hruyujtstolt 607 darab bavallás 1X0,743 frt — kr. Kiállllaloit 54S db bavalláa 50S,»65 frt — kr. Ks. ívben befolyt dijsk nusega 730,973 frt 4 kr. Ks ívben kiflietett károk n»tt«(« 119,461 frt 73 kr. Aa 3lVi7,„ 9&0 N|>dor. Aa nmti érvínyben lovó hixtosllások Osasiege 19 480,113 frt — kr.
Nagy-Kaslzaa, dses. 8-4a 1»71.
Isin éleivé t.''irléntek • hát lefolytával sárlatok i''estro busában. Ax európai vásárok hoasaabb id8r« •I vaanak látva Arákkal, kivív* U.rlint, hol is árak batárosoltan, különben mindenOU lanyhán állnak, k haj6»Aa mindenütt inegttniit, ,s a bevitelt oehsiltl Í4 drágitjt a »»»kér- és va»utoni aaájliutai.__
A zortl Idő^mlatt hetivásár uem tartatott..
Kelelós szerkeszti: '' Segédü/.erkesztó:
Wajdits József. Bátorf) Lajos.
Taadsr.
jsrjrtltt&ir.
Cíyógyairr oa kültaétf nélkül minden bt''tt''Kiiek erőt 6>d Hevaleariére Du Barry Londonból.
(lleküldetetl.) Egy botegség soui képes a finom Uevaleariére du Unrryuak elleoál* ni* mely gyógyszer és költség néíkül moggyó-gyit minden gyomor, ideg, mell, tüdő, máj mirigy, takhárlya légzési, hólyag vosobántal-mat, gUiuőkórl, szédelgést, szükmollUségst, köhögést, omésstési gyöngeséget, szorulást, diarrhöat, álmatlanságot, aranyért, vizkórt, lázat, asskórt, vértorlódást, fülsugást és hányási ingert még terhesség idején is, diabostoat, bás-komorságot, sovány kodáat, csusat, sárgaságot a 72,000 gyógyoset, melyok minden gyógyaaer rol duczoltak; többi közt bizonyítványok pápa ő szentségétől, gr. Pluskow udv. marsaitól, do Brchan marquisuőtől. — A húsnál táplálóbb lévén,aH«valosciéro felnőtteknél és gyermekeknél 50-seórtó megkíméli agyógyszerek költségeit
UiiouyiJváuy dr. Vriulay Józseftől. Szo-loveny Magyarország, 1867. maj. 27-én. Nőin, ki több évig étvágytalanság-, álmatlanság általános gyengeség s más fájdalmakban szeuvo-dett, Du linrry Kovalosciéro-jo által egészen helyreállott, s én o kitűnő tápszort minden szenvedőitek jó lélekkel ajánlhatom. Logmá-lyobb köszönetom mellett maradok alázatos szolgája Vizslay József orvos. ^1.
Pléhszolonozékbon ''/, font 1 ft. 50 kr, 1 font 2 ft. 50 kr, 2 font 4. 50 k. 5 fnt 10 ft. 12 fout 20 ft. 24 font 3ti ft — Kovalcsoiéro Cho-colatéc táblákban 12 caészéro 1 ft. f>0 kr ; 24 csészére 2 frt 50 kr ; 48 csészére 4 frt 50 kr; poralakban 12 csészéro 1 ft 50 kr, 24-r« 2. 50 wr. 48-ra 4.50 kr, 120-ra 10 ft. 288-ra20 ft. 57ü-ra 30. ft. — Kapható; Barry du Barry 4* t-rál Bécsben. Walltisohgasso, Nr. 8. Postán Török Jóneí gyógyszerésznél,Kolozsvárott Kron-stitdternél, Alsó-Kubinban Tyrolor és Schla-singornél, Dobroczonbon Borsos Fóroncinéi, Dunaföldváron Nathera Pálnál, Károlyfővárott Brilli.F.-nél, Nagy-Kunittin Lövik Kirolynll, Érsekújváron Conlogner Ignátsnál, Özékos-Fe-hérvárott Dioballa Györgynél, Vorí«c««n Fischer Mórnál; • mi.ndon városban s gyógyszer, fűszer, és csomegoárusoknál.
Wirmachon hierdurchauf dio ím houligen Blatto stehondo Annonco der Horron 8. Bteln-ilrcker A Co. in Hamburg boaondors auf-mprksam. Es hátidéit sioh hier utn Originál-l/öoso BU ttiner so roiohlich mitHaupt-Gowinnon ausgestattoteo Vorloosung, dass sich auch in unserorGegond oino aehr lobhaftoBetheiligung vorausaotzon Ittast. Diasos Urttornehmsn verdient um so méhr das vollo Vortrauon, Indám die bestén Staatagarantieh goboten siad und auch vorbeuannt^s Haus durch oin atou atreng .reollos líandoln und Aussahlung uhlroichor Gewinno allseits bokannt lat.
i
JNTyilt póata.
— 8l. 7.9.. Zala-Eger «*og. Jn.vS siámnnk hot ni fogja.
— „XloHikép" et sajnáljuk, Uogy a láreialie«xály •nei p nem törhotíao miatt sa (dia uem kOaOlhetJak.

cs. kir. tufaari főorvos Ji<''csbeny Stat, tíogncrgassó Nr. 3.
JtopjHint fogfájás által hirtelen megkapatva mog kiaérlém önnek jó* hírnevű An<(therlH-#*áJvt»ét mire a fájdalom azonnal megszűnt.
Ennélfogva nagy hálára kötolosvo érzőin magam ön iránt s Aiutthrrln-Mtájrfoét mindon fogfájásban szouvedónok a legjobban ajánlom.
VAira, 18Ü9. január 1.
Dr. Martinov AnU Mlkló*.
Kaphatók Nagy-KanU«Au I llelus Jáa««f gyógysao., ttosouberg ttosenfald, Wellsch, J. is Pvssvlhoffer J. koreskedvsíbsii. — Pápán l''schepen J., Keaxthelyoi}; PfUaterar gyógysaaráas, Hlnger M. Wslai A. Zala-E^araxegv-u: laóó K., gyógysxerési. Kaproneaín: Werll.gyógy sxerísx. Varaadoii : llallor gyúgysserísx. HOinegsu : Domer Kajet. 8som bathelyen: Pilllch Karsnrx ís Rudolf gyógysaor. IIalárírvMákt .Sj.-Oyöf-gyön. Kibic K. C. Vessprímbou t Meyr Tusskau, ugy Quthard Tivada-2s fialnál.!— Haákasfahéi '' * '' ''
U<
llörinendeu i Horváth J.fkimsenrand gyógysa. Kappsvárott
fialnál.I — Haíkssfshirvárott ; Larmanu.A. Hraun J. gyógysx. Lovas
sán i Horváth K. gyógysxorísa. K«ea< . Pakson i Klorián J. gyógysx. rógysx. Kaposvárott I Kohn J.
Kaloes
llerínybani Halaltr ryógyss.
ás MaehUld gyógysx
keraíten: Milbofer
llögl, Balus és 8chr*dtr gyógysa. 8a«r»xárd> Brabsay gyógysx. — lyhnádon : Kramolln J. 8xlg«ivárott illarwarth, Salamon gyógysx. — Kaján t Mlehltsch 81. 4* Harafald fiai, ugy Itersog Igaácxnál. - Páoasll
/.sólnay W. ís K Záeh, HlpSkh gyógvsx. Kárádon: Zadnbánssky gyógysx.
Maroaallbani Kiss gyigyaa. — Tolnában i Gráf gyógyss. — DunaDtld-várott Lakács gyógysx. — Hxent-Oyörgyön : Nölhlg — Alsó-Landváo KUsjjnógN^-^Re^o^joni BigiVip^tyógyaaarésaiprakuál._
£3
"fi
\
arácsonyi és uj-évi ajándékokul
ajáiiltatimk nagy választékban Mindennemű legajabb ruhaszövet, teljes ruha p frttól kezdve fellebbi áron. "Wl
Zeke (Pftfeíots), zubbony (Jaqucís) és kis felöltők (Joppeii) 4 MtJ>I ke,dve m^M te0n
Legújabb hosszú saiok(Longsohawls)é8 panyrtka-kendök (ümhangtücher) 3 fttól kezdve fellebbi áron;
óh nióg sok más árutdrgyak a t^li ds farsangi idényre: bámulatos ■ " olosó és szilárd árakon''
0 WElSSMAYEft M.-féle
divatáru kerefitedísben, a „Korona" vendígIS áulUníban Nagy-Kaniítdn.
Malom-eladás.
N.-BakoTeczi urodalomhoz tartozó szilárd anyagokból épült Kopelíai négyjáratü őrlő-malom a Bed-»ya folyón, a szánta szilárdul épQlt molnáriak és melléképületeivel, ügy l,rt/,„, hold udvar — 12"7,,., hold szántóföld és 5"V„„ hold a lak közelében lévő rét — terekkel, eladásra kitüzetik és venni szándékozók alulírottnál Kis-Bnkoveczen jelentkezni kéretnek.
WANISS LAJOS,
JSM— 1) jö.iáf felügyel''".
Kifejlődött tüdő vész
teljesen meggyógyítva. v"""
HOFF JÁNOS udvari .szállító ur központi raktárának
H(m s, Kltrutnerrlog 11.
Tokintetes ur! Nfliu 2 óv előtt tUdógyuladáaba osett, s midőn fölgyógyult, dairovotlom-hogy a rósz- éa tökéletlen gyógyhiU következtében tüdövi-ni fejlődött ki, h minden ni, kuliiiaiott maél) dmznrn mindig IjtHztőbb mérveket ült.
Nőin láthatólag megfögyott óa kétségbeeséssel néztem azon pillanatnak eléje, melyen engem a kis gyermekeit elhagyja, o reánk nézvo oly bor*o*ztö időpontot már előre kiszámítván.
Ekkor tekintetem a« Olt iiialnta-kivoiiat hirdetményére eaett.
Mint a vizbefiilló, aki iui>KiiieiitÓH« vénült tanlmaaiálbn* kapaszkodik, iivtil-tmu a oxer után, melyben utolaó reményemet. nz utoföó meiító horgonyt Inttnm, és 1 palaezkot rendeltem belőle. , ,
•V gyógymód elején elalvó lámpához haioulltó nAiii, HiPinlntoiunat iroattdött a végre tökélolewen meggyógyult, si éli é» gyermekeim örömére, m cb illó óta a l.gteljeab egénz«éniiek örvend. Az eredmény hteu után a maláta-kivonatnak köbét
M/fluhétö * azért -• minthogy azután én estem''tüdőgyulladásba, és alig menekültem meg a haláltól) —* most állapotom javulván bizalommal tokintek az ón maláta kivonatára, s kérem önt nekeiu postai utánvétellel 30 palnezjtot maláta kivonatából küldeni, s pedig vasúton l.ember-gig s innen Dolináig. Midőn önnek iióiu betegaégébeii tnuimitott neuélyeért iiléiy liálá-mat kifejexeui éa óhajtva várom a megrendelt .30 palaczk m-gjövetolét, maradok teljes tisztelettel TUEIXKU FKKKN''CZ,k. a.JíGs.1* usiíelftgy.13.
Dolina, 1871. aug. 24én. \»»m -kaiiizHnii, valódilag egyedül Wajdits József kereskedésében kapható.
» . -Ujlaky, Hirsehler és fia
fa kerekedő társulat
ALSÓ-OOMBOllUKÓL, utolsó pfata KOTTOKI,
itisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. cz. közöiiRégnek, miszeriut
deszka, lécz, (.!# miixli''iinemll feny ő-éptiletfáb ól
nagy és jól berendezett raktára van ; moly raktárból, bármi o nemű megbízás gyorsan ós nlányosati eszközöltetik; miio nézve midón a magas uraságok s n t. ez. közönség további bizodalmát kérnók, ajánljuk
Nagy Kanizsán, SCHLKSINGEH GYULA urnái lévő
bizományi raktárunkat.
Teljes tisztelettel,
líjlakj, llirsclilcr & Fia.
(529_3lí) • fakereskedók.
líellei
griácz
JMa^y-Kanizs^n,
Ajánlja gazdagon Jelszereit urak-, led-gyek és gyermekek számára való topán-raktárát, a legjobb minőségűeket a lehetőjutányos áron.
Ugy szinte figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság s I. közönségnek, ho^ megrendeléseket it legjobb bel- és külföldi borból elfogadok és készítek, az árt logjulúnyo-•abbau számítom.
Az ön raktáromban vásároltakut kijavi


ffii iiiVwwan
^rtVicvc, tlitfitfavteu, ^ctfdwftc
j uiiti iiitörrr Srijvfib-Hfquifitfii. C Slflcé fcinftcr durtlitat 511 nnd)ftfl)ciit»en ®pottpreifen.|
Wotto dei Hautaa: lnit) tilliyi ftaatt fann gut (tlit.
íranuK Drtrfnaulrr.- TíTS ítitóf £?''"hii.UiiAifdtutrifitnami uriri|iA|)irr< jgaff e4ttIl»inMlut isi7E**Mt, HWHel .«
laCtlfs. unt |itn: I <4iti |v(, 1 ftit«ni*|lt.
I tíifUrtt.-t, t etni! c.i?ttr, I iWt -íwcff. i V««».
l''inpliehh sein reich as rtirtes i.»agor all''or Ualtungen llerreii-, Daiuo.il- und Kin-(jter-Stilletten von bestor "Qualililt und zu luögliehst billigeu l''reiseu.
Korner mache ich das k. k. Militiír und verohrungswürdiges Publikum nufmerksaiu, dass ieh alle Hostelluiigeu vom beston In- und Ausliinder Leder verfertige und prompt und billigst bereehne.
Auch wird von mir gokaufio Waare zu reparieren angonommen
«lil i&.Jli* * fliiiVtf fn-| lk*t Hli.ítjil K.ciiSl, *«4''
lUllil Ut t fi 10. <«.
tno ei«4 co«. m> it<i<.
UMtt
fSSN |<l>tti ft'' r llnitrf . S- >rV, >« «>.!<■< i).''l<n 4tt. iKr
lei noi
,4
''ír. irill
.. iujI |t<itrl «t<f llniirt
(I
R. -.f.
«. IA fl. ->4 fl. I.-«. .30
I O l»> l-l MX) tui li«>
li»i
ion , . <SlC.l-ill.J<.l»l.i'' MT .S»n e»t(t K - V«nl *if«f In
lm «i(f<is«v \(tU.<:.rti ^i.tn.nui
tu 100 ?iHf«. ncecs «in >0
US 4t«vtH4 VttKsumu .10 „
t. ctisv. .K.i»ri. (i»it. D^r- *• l-tH|, («t»»l fl, -.w
V«.1 ISII* ( liiDIll *. — 6>
•tiC.Mit,jcitKi.''««MVnln *. —
ICV Htlrk M''ltkart.n -^Of
Ish'' r.^B.í. |. *! |r*ur»u tMlu e.|ii|uu d. I.
I tufilto, f<ÍH|t n l Tist H. -.10
.StshlfrHfín.
| Mf.Mil.lff . .vtfin )■■> I.i>iia tli ,.;i i l<Jti i, II
I |l(l
I Xte. ISJIIIW. Is II Ifi Uftn ettltn ti>iMn.s)l* "
■at |ii tl lt.
I" ti.
| >• „ tci.i J-.il.i'' ''.« «»n<.. <>aif« sn t(.
|lt . SUaisi* ."üttfiA, |ii.Mi(i "|ta Ktf( ». [ I ,, K«M4sH) his, 4. t.<. .a o t; Krt io tr. | Xi« rn »"i J l.i« M*í»uu. o .uui-Aiíff, He
;»>« í1"* fi «"• f''Sinl « iiftfu, if (Ilit ü ii
i „ euia.in. j.i« «4cr.f, io. is t\ »», o rt.
1 n ÜOflK u • ^ 10, ti, YO Ju Ii
íensatiom
mnehon na<i*liMtoliende probuteKrliiidiin^cii.
mr
| «t(»r.
Ifi.''t.t. I íl(u<T| eiii-l.t . I .Ift-iTilí.i «f mi íiti.iMt tl ll g<l SUf tf(l tilt ^ .-.rt UíjJtl ml,ri4n uat I fitt MH 4 fl.
Nroerfu ideuri.Tlntrn-Pulier."TpJfll
m tűi* t''f.rilíunj tm jiHi fitl.l iuíh III <>«•
j(\ti.1»<lf 9U.ttlil(. I ÉiVstKt *íi »0 ff.
VorlagrM Ur xmobnlirbr nnd ksllsraphUrhe SrhrlftflbmiKfii.
tlill fimit i Ml. (ItlMSftsnMi, M t ll >«Titisitra.
*•■":>I IV ''i. I (i ll, tt«,f< ,ltfr.l mii Jfcifi tu I'' eltiltson S fr. t''fiUtfn, mi |.tn<Q |n4««s |«
l.tsfii, n.-ltflc i''lí |íí<. |Ji aiiUiijii unt j UfU.itri, h mji»lj''l$f» .''u/r.í|l. | (\flt iv. IS, J» (i.
T"* Klae rompletf Zeielinensrlmle
I* s III diin M vet sjfsKi ••«.tufiat (Irt
tli.U''jf f f., kik fiS(rt * ■,« • «« i»
ll|ti« H..JH >|# |qf ^miiUin a-.>lu | Kr jíi.-fffly.S (l-l l l >1 tf>ít ,mtfii> ti{.el(il fn-
i''tli i *U( « O''Ut hím n.» n. i m
Ü^r mtralllruvpn BlflstlD. IptSJJ
III'' l* fl« i <t t*«ii f«| fir tut.ml ft Si.ialii s. *''I.||H I 11 !f« S f)tk;uUuf< n > v«l IV<-MM;l tt -Dt w t''itt Kc.iU lfitnt.il. I SaJ ItSk >IoV t> fr Das ni-nr Srhrrib Houlr^at
«>.» .fc£»l« il.»<f |iVi |U|(«|, I(i4l u.l itt, n. «i»» |rr|(K fítllfll |ir:|.» tu mjot''k''l IS J <» I r ti»il T <(«| « i |» m t<« at.lff ia
«M.(,i.iu<m>Uli''Oilf , ti i>ui ui un,, tfl a l Casllli l v 4 « t,r.| I din-t''in. I Mtiren
Jtfl it« COa^ifl.
vite j.lUf''V
tVlu IS tf .
m
r''v
, »»<♦" ml lt tjrn t«v Cintfii Ki C 1 «l«i || 4>.t( y.ftk l« l,„ I «ii|i<( I, ,. „ ,
II •IICailAfKitoilfi l''.filff Mh | tiMIfiUaiu.
If«t Wer.ti (''i.l cnl, lu lt., 1 Ct.u! Cll.i. Wjtif. ||»iil III Vmi.t tlitf S fr.
i,rr srhóse Ffűribalirr.
IVsTtlal Ni,in |t.ta<liitn n N.i.ln JKlti... ifi-
I Iflfrt Wll I.Cft Rlffl.lll f I IVClt t'' .ls-''lltí f Ifi |
III." •• H. •r.ltitfll von II lt. tl. Cltf.
Jfílsst grafirte Crtirbafte
í^^riti'' *li| UmUIAf., MII firilin ifluOl,»íl*f
K< |i>Mi;l|t« iwtrt mII (Imii ll tfili.i U.tisl ui.iji i <u<f io n. Tlnte Is allén Karbrn,
»»*í til I JIi;.! Mk.ii, M.s fin, w ti
g^T" Beste ReUaie«|r.''^Mf
i ált s<a^witrssir, a t t ro. t io. t , . . (tti< Cím, f«n in a js-.i. >.—
I C-ud Id fi |li Xiintuu A |. . e.''.o, 1.4,. « n.
i jtmii w_tt. i RiaiiWf a 11« •
W* Karbt-u bá t. hi n,
l''llai H l I i-.ii ^fi-lfil.-V''. |ilt ilMriicl illr
III 14 ni.fi N.im,„>!.«,;. „ W.-aiuUiUa^iy* "J ''
XiirtN, iiü<«ns»jf«*ii(t i••»!<!» l« i>h »4 ísiua. >$.tift i i. ti ,g. M i lm ^n
un idilli <». ''a, «» Bartta. ií. i, i i íi.i
SUiíííli * í* r0. "o/«o! « h '' '' " , 1 h '' *US
iti NHwriaiiMMifu i''<MSM H«tMN. B^V* Gl*bn»»e
Hí »4sm ;«hi aufli i eiitfio, aotr, n. i.-.
in l.so, » ,IH l 0114 ni Vinilus ft. IM, II), 4.40, lt J
. _ Kifi ri**nftir a<SiiO.
ft Crli mit | rnfféVm Uhui (diáim 9l.-4tt JO tf., |«t.n Isii.t 0 ft., |»|f Kínra mrtf.i »iui|l Ki<4aii '' " •nir/^fii teaiMt tl«0Hs li.al tiS.
Mj.Mt, lt. f.ao.
Jt.m.lnlfea ftaal »lr4(iftn, nrtt iM |Ui|it 0. I 40.
tii ''•tl<>^''IbTiSfftu<1il>i:)|.£i.Mp .lltn
»M«IK !<%■ SlKiMr m HKMil íunl.n tir ♦í.itini. t.i |i(irtv4<''1t fit Smlri etii *<«ut«i(«. I l.aai (Ufin líf.s iii| ft S.fti
I Vi-isl .tl tiila I itil|kiá, l fril.tet. I *<l le nfffrr . I <2114 6if|iaiá , I K«>ii|<ani . « ©I 4 j)i. ira. iit.am. a a i''o.
hall * hm (Ir I. drkrn nnd k-isüts.
I «|il f.wnt SfliMrn, (Ilit ''t 41, Ml, t)
I . tlf I II ? Ur. Ii tO, vj. *0
i . w.t4 ..e^m-v 11 fi l'', tr fl t, i »>. t>rC hfite KcdrniaUchrr
Tsfile, I :t. s, |i>, 14, ío.
Mr fícbríibe-Mappen.
n Ort...d.-i*i.t. *»si autisna.,«
1 !.«•« I ll, tlrt. i« ii t f m tf ff r e^r.lMtn H'' s I a. f. a 4 , I<ir*t fa fl ,i 1 Ml Jaaia
Katliblrkrr
ÍS!i ^.Vfií^r''Vs; ií íí
IlKjjufal.teíiltia. sitmtll*

ssiu? •»»«"t?
fl s . - ''| c»ii»«.i(j I4n.ltininiii.tii
l^tT Brlefsiegelmarknn. . ">j» ^
•Jivi (Buta Iii.intimiiloi, ei|i4!<n isi tUfS llp PraKlUrb l».<luniaiiii ík r,
wt ataflfí^fM Cllitra »»v ttíi í.i^idsJ ki- TJtiJ l.i 8. mt< tu jj h I.
mv I .iTVn.l ai''fc tí n
tant- a.MtíJ.. Huj »|(I''. i«»«rbifuO» *»» »uT IMif B''s''t.ln.a, rt<
_ .. rs^flfma. !«ta4 S gitttt ta . » í>;snti i so, t-V
<Mfl«ln oll ^tin, (f«vf|»»„ Jfjaui Hív. If4«»i»ía fi. | a«tlt|.all. I Viui «'' t
t«i»l t''''H>it» mi ijMVfiU, i 4i.il t». u. io. i ii.-fii Jit.si. » «Ij4Msi:i« iusiUirf lu litltiii''l •• a- 1 ^Iilfii l''sl is fr
• * itl biefrv Jüuatiut alltiu j)t Ij.ibm in
i Wien m A. FricJnuuiiv llratnílvofic \\w 26

\ V ««a»«a»
X i"
— ,+ nnit, *0 r.
- w £Mi
ViKi n.dl »l;i áinn»iti»f'' nkl nilN''Ml4. U M- t< IíiMim cint tU lut.l Ili. I eiüJ Hodtu WlobibUt.ll fe«t«l ,.*.».
Amarlknnlsohea patent.
Ooavmdo, ••Ma* wilia* Xlhoi fim
n;a ut''l ia ii wi(»u-4 b''i anMireja 1411 ■tain ilft i f tt i.Il4i''-.t«lallraia tlt. Wn.t* UmTi iiaialNtill4). 1 «U<« vO fi
I Gulden 50 kr. ein Dampf-Appsrst
|Mt tlHififilo-i tir fdisMidifn l''ufi. Usfnf»f|il-4 ''tr Bpttaiir, BebuUn. Asm-Ur, W«tk«UH.a, Wolinslaamer, itl; s.4 Valón. I tii 1K.|>U< lit »•> •.IM.-ad UH sU<U4 • i|ff.i»n. li >«t *i as *ii|K. 4t|ta|Uat Id''<4 ti ttfttia f.aa. 1 Cilii fc|itt I I Cint ,Mil4t riMi''iftlul.f jiftn M Ir. (•napa* III f*al|ltnal.)
NZuxn Sohutze der Peraon
uh> tat CIAtikfll »fl «i*.io»UBi» I Siliutli4 mlntiMs. itat |III XitikflM.
I.l|lll<lf{ tln|<«; Hlff* fit tlf ntavflíf''.
Iitiis I^raaek.nx.B»TOlT*r nU CI4rr-|f li.t» itt, titt''U''t <<fwi|»| trt i ojt. ia tta''ta, S| .iflis, |o III ma ia ii.m «j|Mli ff4» Mm C4''ifli, iktd.a Uaai u ts Wl
K«> il«i illr. *ta QlHia.
I Ctltf T fiiillni.it A il lOoVlttoata R I. -l . » . | l». . . H.V40
I . ''» . fl. " . . ».4. -Taa.bítt-rt.tol.o, ft fn VtMtlcil, I fcui
ciiiian « a», t.wioiaii a ii". LibMSMilMr f.»u TodtacbUf.r «c
l.ialf f f|t« »«■ flilfma, tf.rtt ,<n III.-nl.l iS l l etfiawilltlllnn. >1 Sajri-i i .11
II li''idi''.iifiqi.lli, Ii au tir4 til éltn ttifitli itnt |if|i líf ult j»ISt» f<a-i, .at t.| M ínia U-irt, t.| m .ifluaua > Mi H4 ti > i lifM l''itti Imi. i Cn.4 l .i s !<
Elektro-galvanisoh® Ei
"•ft »lrflll«f, fir IrfeM — •.ohltMllSf Crfinl una
|i ta I |t.-tt
Kein Zim uerputr.or raohr. ''Ein gieg der Wisienoobaft
Die aai(eiitobnai* Zlninvrloá n- 1 Das nana Athim Vi la <rvatl* »H4i'' aUuapaata inti .i-4.t|. ».''i4f "in t<ofta '' til Icmt feleit ii-.a ati.r i ti.ti « aitin,
Ii if^:a- ; »«a Inn a l< rSI int, m m ii ■•> ml Kf ii-ta i| I sin . i(<«í»n «. tll^iif iltn flrenu tli.rl4ll I ia .Btia a Nt « m «tn Hu-it .it rtit Mis itt M 1X1'' |i t. tf.to 9(<f4c f.nnl Kan l aat 90 fi
Eine Wohlthat V
ttatN m HKn tiplin in''|(l l l >U (''ít>( itjiij KI mi tmát .in 3.1 ,b« II. ai.f.tf, a.a hna lf)r inti ta rí m .unt latMktia ».il fli|l) C.i Sínt ''am ll Ata>, nlr(4i .tir liili in enlili bit 1 |-nsn| ft. I*lli«. "il l»it ia lllllfM.i (tnfi. .tl wi«* il «il Willitltia |aHt|fa K.t i, nlnll4 1*1 Kar Vtlllil foinn |tn IVfllI a. I till i® ft., ftiaft
jiU tl III |U| Kir 1 liilir dia l.i M 141,1a .al.taulfl H (t
Neueste ohlrurgiacho Erflndung I
EncllaebaBilbat-Klyattar nilfaftrantI. Iti Ctiíiti a*» utni4i ii «..|»»t«lii: fim ii|4im4Ii, ft..ft Vlil.ma Kma c|n a -ar«J|iit .a «4 1.1 ilrtnis tH to iilln. a.» ainnl luft! tttKilr fl f b.rf III f n ftt
l''M l.f tlil I Jajti.n at | Oii l ^.lli ftl''.ia. I CUfl I i|.
• iai
WAft f»a Ha |o t*fa
nae,
infibtn
irfltlSf, fiir IrMN Wfnfrtifii
iV vm
(tl)l»lt4n Q.kiiíiis
A''
(I f.-tiiltiut, >m Itt iSjlna I«i4 nciniiiii ; |f ii isiin I s mnM It.aTIt l(r. «irt''. Kj4I*-l.fi ( Mt lusta ll l''it''fli KitKt »utli iM ittt. ti^it li |it«t Otflli i«4 K atill .in ni''|i ■ I; til ii«lf|t fiMI «ftf t» mit«ntf4ia Vtt>li4 I •4 itT »l« idltll.tl fv''ltfaat |« w »,t.á 14- 1 liilia .B< *(4I . M|f lanv fl rrt-I I la .-Iliim, ft.-MM >< 4u U(4tt 11 Itt »e rtai ftM H»4 »0 tr. aa> n ll Jf,111,f ''Oif -Mn |i li.|ia intfilHa.
Luftpölater,
|U intfit''ta fíta Ktlatta. fi n« (Ir 01. '' «>t >it - a»l ''ia> Hik tir4 i''rt 9l< ti.
t4 tlll I <11141 ffttfn laa
VUt. nt i »r l ....................
414 « * ak ?4t *''t 1*11 is b''t ot II nif t i'' MjV|'',(i: hffll4 . f.Mt ÍHUl ta Ili m I lufi fait «''•<
.fIMfi U Min»<« *ain t*ftt| IlMa fn . ,iH„ B, v<f4 l»Uclt> |i 41 i.rti , ifL Mtaa m.i tfl ifüfl Itt.ii Utl.l et«< í. < ;ii | f,, ,<4|!,,«v ff, ll(l„ ,
r-B.- Vu[:tb«nbt ttiftil n»6 fUt t-t
tUr itllit ui Itwlt ia tiiiia
Ein interoasanter Fodorhaltor.
ttl €t. Vili ff«i|rt tiltott.a III. >«l Wttl 3itU4 ill''it 14 I «.l lt Un fia fut mi niji iln Ii 4 lina Itr si| 114 i.lli iSf4nl lt tista iltíitulut iid tiitiri ftpn.aii ugii tinli l.l llaiii u. Ui 4u(ifr.tln tí4, a«>- I»''t4a.tl I in P4 «i»ta iM''aa) rtttml ö til.vlt.l4 aitt vi i wilMit o;i4:i . LUtW a.4 Ntiwlial kit Jlír, tal tr»itl| fii I f!i/»fN III tu Ct«4 V> K<»( f« i«.f 4. ti f| ilíV J»f aiR.finiiattn.Snt.fi fnli.tx. i"<ifi ntltlltl.tr 01 I..4 ''ti.m n.H Itr, i|<
l.t, tu *i»atafiltn ia Ni.ti. t.f ma íliut Ht ItMl I4ifiti 1 ''i,ii.f| t fl< «|.tan ■ li III fttwltn tu 7lr.lt cdl.lu 11 ni Hl l.m. luit..itbtiMias >1 mt''illia, W'' . ul a-rt fti
*itlinl«.»Un|f (Iin.Ufrf, r.-flitti,Í4il 1 if. V «U4 Iliit r t, I Xuiinl t.a. elit 1 tltts lifta 14 rt.
Havanua-Boaquet. —
fll 1", ft mi tf UI|1IT , rinf!4 tlt HOlitf 4l|iiit I. n la unt 1411 vitiBn t«i4 l.l
i-tl.joio trai 1 (t I wcil.H. I |f( |ia|
nta inifitiill Ci''ífn.f.''ti''ia) nitl Jll Itt d.iati''1 ni> «l<a)i tu I4''in itt fial.idfa 1. M''rH''r| lOTC''r.li, H I if.t tia''adl <lt''l^4Kn) n''t bit i lm niil iti dióm 111 ni r.|iin lé r.lt fíi|r$ a lol (I ta til ni 1 Írom tir .ll |f|fl4»-itii vSí''lani tiT.it.l III. a la: 0l-)4i.
I nlklil fit no 4l|.rna, « 1.
Medisinisohe Theerseife.
Jtiaail Hl Os Kivi''!, .mtKiill int R4<||4 Wiitil Il.ti Jl.-I ílul''iin''W-'' Slfl(K*t nlli%-ta. QiafKtt. lurfin k t*(l »uH:i tini aiiraiitma
II i«Rf . t<a I tf tud f.aiail Hanti a.| ti fi.
Kein Zahnsohmetx mehr.
3''Kt .<«»a''4«iii. Kft* tttniri tHr Sifll-nnt l°«<l''|tn. Ititl in tinin Ki m id |iKtll tn4 Hl atuta Coj art -slntrep in. Ifi «''>ir«ntit ifi tidil fl4tr, Nft Hl JJ14tTi1fu-jt.it i*fit rrtoar. |f|iHi nuk. I ,)lt((i nit SMriiliai M lt
Praktiaohe ErtindunR;.
> 11 »«<an''in. 111 Hat aclvtt | - tr
m**'' k ''< Ma* ni ii am tiiift il''lfM I <1(1 lm >1 i.it.ti, j|4 iu4 an )&jr4 Vnulfiiai nnii Vt<it> t-.-iTii .itiii:i4i <a ni H t I4»i ti 1.1
1 V<
t
ErsparniBB.
— r.it itit ti"''-fiin 1 a 1 w
n 11 tmiliultn Looimobtl-nf>c''laf>eu '' a* la:M|il 4. d>■ fin i| is O''tlt, tíi| íihij .n 11 t''.m ^ fr. 11 in» 1 i.itlal f«i 1 i.i ii 11 tillin i Jj III fl.: 14 f I Jül t ll* 0,-ctia In Cfli, uai III itni''iliiistia Cliff |i H/a. Cii ticin fi 1(4 VUlliiltal IR H.«lt, Ili I'' |f|t I11OI in tl>». t im l-f asl f*rs nl 14 ti HmIi It i .-''•Urun .11 nil ll (<i oi:t)|nll4<ii l''Qj''lflín ti) .ir> ttfit t"i 0 ■ xf <*
1 eud l.iaai Ktfi fiftu ím 1 a -0.
Persiaohea Haarfárbomittel,
MHiitil ia|rn HI4M4 ir.Rfl fi or >.4 rtliiKa liiia »:ti |.;kii| ft''Jiil Mf.Ha ''ím: i« fiMlt
»>tXi4 (M nita.l v Mi''itt ciiWI la t.a Biia. Ilin Htii''il asl Ifl|ia|aai4illi4. I 4nlcn |.uinl Knmiliun I A.
Zabuperlen II
IWIhtilit iH il, lu Mi B. lit |4»n in IMit |||| nia 3i.\«al Iai4 til j>.»-ta iioif 6 • nit. a t t-iHi fal sitt''iaai lilli V.1II1 U|||li t-O'' ll'' Jiliuit a, tnl-H tm Rintirn akaia Hilft tt.f«4 I ». ''lt *t |4»|I|I.I >rt álfát tttsllta t>i«t nair edism vO ft.
Pulver fföRen PuBBBOhweis*.
íll''tl Hfi(tl|l lil lift «| C4Tl|m Ht flutf Ml Ha felité ftttnilta ti *1 i-aiajtni^ríH ^<i,ii». íjaktvlrt au4 til Bi(4ifaai. I e4''4M. finnl a«t lsi|. i''nujinl ú< I rlculf, 40 fi.
M igeu-Tropfen,
tsr* m''4i 04 «.|:aúlil Ijali «iii l.l- mt 9 iIijih,I.iS|''iI'', CiHii.hii. ftaluo
ofcit laa fi.l tlfe''l

it K, ío Mina atfiiii.
ilmtl, St*f. am, •iun> fin Rtttf i. nil jai.n-I ^is.in Im.ii H wn|in| 10 fi
Einaifre Hilfe
IfS*
Itl ftantamtilt 8''ift; sat larl III laillldt St.nrloki tSnrli ii.m H«f«MA[(4lt4i Uitti i.ii iit.lti »ir|ta. aii ettiintl fc.4<i an faflli a. ). 0 I.
Berkulei-Easonx.
llt''l ® lr ) l1|l lll^iifl lat lt ||i|i|l| Hl
e*llf**< , -c ufl lt. t).At»IIJll |U l''llHs Ml X* a.iltn, 111. f. .11. Ilit I.Hn . .0 in trflii lll^4t Kiiai lf.íla l.t (ll.-tl. ll.l 1(1 fttnlt Itt T.i|inl<nlH enwrc.n ml u.Vi.itnl ttii.i ♦.ta >lfin.i|. 1 Oli.is (mm s..wi lai( Is ft,
Piaktiaob und biliig.
WiHiaiofii iHt fit: mll • ||| .iául
fitt ta- 4 1 tivitl.4 KltUHl lunl tiMl.HtfB
ttitml 1 iifltt a. Ml Aliiai 4 ml (t Watf.
I III unl WH (tftl fll, <Sll |>|.nta n tn |lafn filidn üsttel fiRtt llcl 11 ft. Italt «Uí!h fepd SO (r.
Neusate Zsubernadel-Bílchse.
4«t MII Ka t''K4ft,• l/pif tih »0 lilnia Ur. Iloia i«,ti>« * OKlItfiaaHiB ll) u| tl.ir
?8 tidlum, n.a .fH »t» ■ 411 Kjíii 114 innita l»sn 9.t lia to . tiu U n ''.ni, I líli* I »ir4 U- tiilia iftlfil l nal l«i '' «.i»<., ttítft . I 844|: 4v ft.
Fllegen-Aether
fit Sinnut, «»4(n, «ot;nl | 14'')l = (Vmti(<H«> «a> t.HU li. il Cm f ,m irctti l.fui
Uliljla ji#. I a;»I.H lv lr.
eOtrrti.t |lu Vtcnat^ t otnstg uud rllotu m brr gtltm^tn McMdagt m (abtn.''
A. vmnnAm in W?BHj''í.lrntrrftmíic tir. 26.
ri»; - • n 11
Mint a legjelesb
sz ií Pl TÓ-SZERT
ajánljuk
D. Lang óvszer-kenőcsét
(PrSservativ-pasta.) ^
Kien egészen ártitlan termeszeíi aByagokból késxitctt azepitő-szer nem vejytaai kéazilék. a öro«-k «emmi módon leni ártalmán, n axen a lept''ljcnb roepivnrvá««al n kitflnS «red-ménvcek bizton bixonjritánival njár.ljtik lianználatra.
Ezen jeles óvszer-keaőca banznilaitil T.-IT1 a bőrre nézre, VDlnnönen arezoe. nyakca é. kezeken, evúgyltja azonnal . a lepteljcsb bizonyitéknyujtán n.eüeit e(ré«xen árti»I.natUnt:l a
b5r miadea tiaztatlansiBaí a-kiitéaeit. épen ogy sltá»?Htja a betegségeket. vaQy bá áttal etóidezett ránzcckat. sebhelyeket, ripacsosaagot a a t«t redőzetét. a teatsziat szeplötlea tisztára, puha- a rsgaayoara s az aggkorra ia fiatat, egeazaégea szinre
idézi dó. Tulajdona, bojy hanouló azer mép muen, mely íz^ri
tAkiUetensécet eddi|c •Un* volna. Az ertdaaeny caudálatoa éa ■egiepd. agy hogy aaiadec további dicséretet feltaiegesse tesz
Egy tégely ára baixnálati ut^sitáanat együtt i lt.
D. LANG arezfesték-keiiöese
(„Schmivk-paMtali)
bír mind azon ffntebb nevezett toUjdon»ág<.kkxl. » a h.''n.ek aa<>nnal egénzro ártsllan m<Vdv>n termrazeten, finom ■ pyfm^-cd febér T.gr reros axir'' kölcnfinftz ; a "i.őrRo teljenei: láthatlan s fí-lölmai min en eddip lélez.''i ily n-B>Ueket
Egy téjrlr ára íebér vajry rőten 2 fi o. é.
Föszállitó rakhelv nairybnn t:s kic.siben
epredül frltalálójánál tan
D. LANG
(0o3 20,19r_• Brril.tn. IturggaMe No. 47.
-"Hír"
Csak a
KOHN GYULA
> /
A
norinbergi-, díszniít- és divatáru rak tárában
(•>7Ö—.''!)
BTa^y-Kanl^séin.
H o 1 u s 11 r gyógyszertára mellett és az uj t a k a r é k-
p é n z t á r i h á z b a n
LBGSNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN
mr JUÍfcAffYOS A HÓN- KAPHATÓ "fDÜ
KARÁCSONI ÉS UJ-ÉVI
aJéindélEoKul bzOIK&IÓ
tárgyak s gyermek-játékok.
A HAJ KIHULLÁSA MKGVKDVE!
$
Kvökig tarló fürkés/.é* folytán végtére sikerült nékem rgv
iaj- .és pikkely viz
feltalálás, mvjy által, már I -IWzörr használat - után a haj ki hulláid, valamint fi oly igeu kflli ini tlfii jfik/íelgek képződése minden'' korra ulhárittotik. Kgy Uvog ára ''J frt., poxtáni küldéssel |:» krral több.
'' Kapható a feltalálónál D B M A L H aj fodrász néi 1
liéesbcti, In Iváros, (JnhnnncsgaMc Nr. l.) Megrendelések a vidékről azonnal teljesíttetnek.
Köszönet elismerés. .
On haj- éa pikkely vizének ötszöri használata után fejhóriim a pikkelyek fejlódéaétól ment maradt, és hajam tiibhé m in hullott ki, mi unnak javulását lényegesen elősegíti. Knnek folytán ezennel alkalmat veszek Önnek köizönetom s elismerésem uvilváiiitására.
i Mély tisztelettel '' l»(U<iL J. -ííl) * mö«Ulng(cs. k. izab. va«- i* ércaVtCde krti.-'' t^Jje-

FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK. ''
Mindenféle ehlgnonok, eojfok, hajfürtök *tb. a b lietó legjutányosb áron kaphatók A hajafi arak részére tökéletes hasonlatosságban készítetnek.
Demal A., hajfodrász.
Kuktái van Pesten, Tnmk .>Anef iirníl, kirAIv- iloi 7.; Lemberg-''i"n Itneker 8. urnáig
A LEGUJAMH,
A SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETÉS MELLETTI MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN . • Az eredeti sorsjegyek csekély részletek fizetése melletti megszerzésének módja si Ujabb i.tőnek egyik azon hasznos intézménye, mely . általános oliimi r C-k re és legtágabb terjedésre talál, é« valAban érezhető I esUkségot |.<Siul, minthogy mindenkiiiok takarít isi biztosítását tartós tierenoiéfenek megaílpitisát lehetővé tesii, a mint ezen szakmában oly! gyakiau »löíordii1t.
A remény és ama kollem ily csekély havi flzetéiek által eoküt'' Igéró tike birtokába jutni, élesíti a takaritáii bajiamul, én az ember ily , módon folytatólag sorsjegyet szerez, mit egyezerre venni egyhamar el nem tökéli magát. Korunk tllrekvése mindennek javitása éa ti.kélyesité-séie irányul; a lészlt-liorsjegyek iiakinábau Is ugy.iuas.oi iparkodás ész- i rávehető, éa a t. kttsttniég már kdlftnfélo számvetéseket Ismer. Ml Is azok szamát ezennel ujjal szaporítjuk, mely az eddlp léterAket előnyre nézve ! tetemesen túlhaladja, roivel cgyrélii a sorsjegyeknek részletfiietél líllali ilieg''xertésc czéljál elérhetővé teiai, másrészt a nyeremény vnldsziiiflié- 1 g/t nftveaiti asáilal, hogy
darab legjobb és legkedveltebb sorsjegy 10 miliő forintnyi fönyereméngélben és körülbelül 100 húzásaiban részesít.
Borajegyek inegszerzéiéuél a legtöbb esélyeket Ígérők válasz- i tauddk éi asért ixámv téiün* alapjául
raagy. kir. köloaön-aorajogyokot 18eO oa állam- „
él 400 frankos török „
vettunk, melyek ira játéktervUk- éi értékük miatt emelkedétre legtöbb
kilát Aaurtjegyeket t. I. havonkénti hat forintos részletfizetés éi a legjutáuyüib feltételek mellett eladunk, ét pedig aképen, hogy a réizlettizotéi tartama alatt 20 klllflnféle sorijegyek játékát 80 réizt\o-vőnek ingyen áteugedjtlk, kik tehát évenként 4''J kazAsra és körüliétől a miliónyt főnyereményét Játszanak.
A 20 darab lorijegy a kővetkező:
BfBWBh
iiiuiiuiuttaiafamnoittaw

éveukiut főnyer.
1 Hitel-sorsjegy i bus. 800,000
1 1864. . 6 . 1.180,060
1 1860. . 8 . 180,000
1 ''/.I8S9. . 1 . <6,;>00
1 Magyar . 4 . 7W.000
1 TOrOk . 6 . t .860,000
1 inibruokl ijgy 4 . 6*5,000
1 llrauuiehw. „ 4'' . 880,000
1 Meiniugi . 3 . 70,000
1 Como . « . 81.000
évenként főnyer. 1 Hudolf lonjegy 2 hui. -tb.OOt) 1 Kálin
1 Clary , 1 l''álffy
1 Qcnoii . 1 lludai 1 Waidstein . 1 Wlndlicligr.-1 Keglevich 1 Htauiilau
8 . ti 3,1100
8 . G8.000
1 . 48,000
1 . 58,600
1 . 30,000
1 . VM.IXMI
1 . >1,000
1 . 10,000
3 86,000
Minden ayereméay az ujousn megveendő sor«jegy árának levo-Itáia utáu a léntvevGk kozt egyenlő réezben felosztatik. Az első részlet-fizetés* után minden résztvevő a törvényesen kiállított é• az összes sora-l*gy megjelölteit tartalmazó okiratot, éi a nabott rénletek tizetéie uiáu a? illetFereitrtl sorsjegyet asonnal kikapja.
Megfontolva azon kOrdlményl, hogy a réistvevfi egyike a legjobb eredeti xorijegy megszerzésén kivnl még a legkedveltebbek 20 db. nyereményeibea éa havoakóati 3 4 húzásaiban részt vesz. vevőinket eleg.-ndnen kielégítve hiizssUk, mivel a láistvovés csak csekély költ-
•éggel éi •<[j[íjjjjy"|jjl#jg['' ||t , többiekkel! érintkezés nélkül részt
Vehet'' s mi még tnbb, résztvevőinknek aioii jogol ii átengedjük, hogy — a ''ml máshol nem történik, — résztveeéstül minden időben rtátl-hut, a* eredeti itornjevyei a hátralék risztetek jizetése után azonnal Átveheti.
Ki oly kedvezmény, mely lemml mss válti-Ozlettól nem nyuj tátik, mivel ezáltal az ember a részletfizetés tartamához nlnos kötve, ét nem tarthat attöl, hogy a befizetéseit elveszti, mi minden mái tánaijá-tékuál valásziufl.
Huzáli jegyzéket minden hutái után Ing, en és bérmentve k(Ildiink.
Kien igeu elCnyői ixámvetést legjobban ajánljuk.
MAGAZINER és STERK,
(Cki>- 1) " vAttd-üzlet l''esten,
Deák Kerciicx-utcza, 7 ilik is.-int alatt,
Czégek, bizományosok és ttgynökOk, kik réizlet-leveleiuk el-aditiávcl foglalkoml izándékozuak, ezt illetői, g hozzánk fordulni szíveskedjenek. _
Ménlovak eladása.
Méltóságos gróf Jankovich Gyula daruvári uradalmi rendezősége által (Slavonia) kőzhirré tétetik, miszerint itten egy darab jó hágó mén a cs. méncsból származó, a régi eredeti lippiczai fajból — fekete, jó hátas ló, kissebb ménesbe alkalmatos 12 éves — továbbá egy darab erós nagyhágó mén — pej —7 éves keresztezett perseberoh és karintai faj után — nagy terhek vonására alkalmatos, maga egy 30 mázsát könnjrátón indit — igen jó hágó — az eddigi ménes feloldása és több birtok részek haszonbérbe adása miatt eladandók. Venni szándékozók a fent emlitett reudezóségboz fordulni Elkéretnek. (öso—s,3)
Besonders vorthellhafte
GLÜCKSOFF lí 11T K.
- „Glück und Se^en hol.Colni!"
íiroHte tóm Mnnle llntliltUi g gnrnntirtf'' (íeld-
Lullt-rif von illttr (U86 a,i>
1 Mlllon 695,ooo Tlialer.
Dieso vortheilhaflo Geld lyittorio ist neuerdings wio-dorum duroh Oowinno bodoutond vormohrt, sió bnthiilt iiur 64,500 l.oose, und werden in welligon Monateii in 7 Abthoilungen folgondo Oowinno alohor gowonnon, uitm-licli: 1 (Suwinn evont. 100,000 Thlr. speciel Thlr. 00,000, 40,000. 20,000, 10,000, 12,000, 10,000 2 mai 8,000, 3-mal 0,000, 4-inal 4,800, 1-mal 4,400, 6-mal 4,000, 5 inal 3,200, 7 mai 2,400, 21 inal 2,000, 4-mal 1,000, 36 inal 1,200, 102-mul 800, 0 inal 000, 4 inal 480, 200-inal 100, 260 inal 200, 6 mai 120 , 376-inal 80, 13,200-mal 4 I, 40, 14,040 mai 20, 12, 8. 0, 4, ét 2 Thalor. H
Dio/. owinn-25tohung der ersten Abtheiluug ist amt lioh auf den
20. Oexeiiilx r d. J foatgostollt, und kostet hlorau diiN Knnxe OriginalloiiH iiur Hah Imibe dtto
d«i vicrtfl dtto
und sencle icli diese Origlnat-Tjooao mit Roglorungawuppon (nioht von den vorbotenen l''romessen odor l''rivat-Lotterien) gegeu frankirto Kinsendung des Botr&gos, in Banknoton, selbst nach den ontforntoston Qogondon den geehrten Auf-traggobern aofort au. Dio amtlioho ZiohungalistO und
die Ver8endung dfer Gewinngelder w
erfolgt sofort naoh dór Ziohung an joden der Detheiligten prompt und vorsohwiogon.
Mein Qeieliiift ist bekantlich dits Álteato und Allor-giaoklidható, indem dio boi mir Botkoiligton bcIioii die grősaton Hauptgowinno von Thalor 100,000, 00,000, 50,000, oftmals 40,000, 20,000, sehr hituHg 12,000, 10,000 Thalor etc. otc., und jüngst in den im Monat Novom-bor d. J. stuttgehabton Ziehungeu dio Oosammt-Summo von Qbor 75,000 Thalor laut amtliohon Qowinnliaton bd mir gowonnon habon.
LAZAR. SAMS. COHN in Hamburg,
Haupt-Comptoir, Bank- tfnd Woc''liselgeseiift.

7 Uuld. ö. W. 3''/, Uuid. Ö. wr I3/, (Julit. ö. W.
Man biote (lom Glüoko dio Hand! 390,000 IMt. Crt.
int giinit4g. ii Kall.- aU liOi-bsien Oewiiiin bfelnt die neneite grosso Geld-Verloosung. ueVl.r, v<rn der hghen Reglerung genebuiigt und garantlrt III. »
)>ie voilheilliAfli'' Kitirirliluhg dei ueiieu Plauea isi derarl, dass im l.aufo von neiiig-;n M. natcii durcli T Vsilooiungen 28,900 Qe-winne au licWren Kn''ich''olduug kommen, daruuter betűiden ii>-h Haupttr.-lTer.>ou ev nlUj-ll M. Cil 260.000, iperieil abrr I30.000, 100.000. 60.000. tO ÓOO. 30.000. 25.000.20.000.16.000. 12.000, 10.000. 8000. 6000. 5000 3000. loj-mal 2000, ZOtí-insl 1000. (,''ÓG-u.al 500, 13,''.''•»<-„,,| ||0 «ic.
, Die iiüohlte •.r>i- lieH''iiiuriehniig dieaer grossen rom Htaate gárantirtell IJeld-Verloosjnig i«l aoillicb fe«.l(Tf«t<-llt Und fiúdét
schon am 20. December 1871 statt
und kostel bierzu ■ • . " . ^ (<iHi~8)
1 ''gantes OrigiiiáUl.ooa nur 11. • *
l balbri ... 4 , 1 •/,.
1 Viortel . . . 1. V
gegeu Kiuo-mlung des ltetrsgs in Osiorr. Itanknoten.
Alle Auftritg.'' werden aotorl mit <ter grőssten Boigfalt aui-geftlbrl .und rrlilill Jedermanu Vou.nns die mit deni Htaatserappeu versebriien Original-i.oose selbet.ln flMudeu. f
lleu lti-itellungeii werden die eiforderlirhe''n amtlichen PlKne gratis beigefligt und narli jeder Zii-hung srnden nir unieres inte-reiienten uusafgeforderl amlliehv I.isten.
Die Au«<abluug der (ieuinue eifolgl steti pr< inpt unter Slati-(larautle und kann dur<-h direr|i> Zu«enduiig^n oder auf Verlangen der Intere ••enlen duieh uniere Verbinduiigeii an allén grduereo i''IKtzen tjsii-rreich''s. veranlasit verdén.
''.lliiser Debit isi itets .rom OÍlli-ke lu-gliiiitigt und hatten wir er.''í vor Kur/ern wiedoium unter vielen anderen liedeutenden Ue-Hirtueti 3-mal die ersten HaupIrelTer jy 3 Ziehuiigen 1aut oflicieller Reweise erlaugt nnd unsoreu lntetesouten lelbit ausbozahlt.
Voraiiasicbtlicli kann bei einem solrben auf der solideetea > Ballt g.-grlludelt-ii Unteriiehinen Ulierall auf eine sehr rege Itelhei. lignng mit Itestimmlhcit gerechliet werden ; maii beliebe daher srhon der nahen Zlehung hxlber alle AufirXgn baldlgit dlreot zu .ricbten au
S. Sieindecker & Comp,
Bank- und Wechsel-Geschift in Hamburg.
Kin- und Vi-rkauf all<>r Arten Slaatsohligatiouen, Kiieiibshii-ártien und Auleheiislooie. 1''. S. Wir danketi hit-rdu/b ídr dal uiis leither gcschenkle Ver-tr^iu-n und indem nir bei Iteginn der neuen Verlooiung zur llellieillgnng eiiiladdti.werdensvir iini aueli feruerhin beatreben, diín-h stoti prouipti und reelle Itedienuug die volle Zafrieden-lieit unferer geclrtlen liitereiienten au erlangei).
JU. o.
Zeneművek
zeneszelenczék
mind tudva van a legnagyobb választék és mindig
a legnjabb találmányok szerint.
• . ... -i-i . •
Minden vevő 2í> trancnyi vásárlás mellett egy sorsjegyet kap ráadásul'', melynek húzása fobr. 28-án lesz.
llellcr J. II. IkTiiben.
, SOllSIIUZAS. 1
Sokfolöl jött kívánalomnak felelólog több tini kisor-■olása eszközöltetik. Kgy sorsjegy 2 frt o. é. 12 sorsjegy 20 frt. Húzás febr. 18.'' 1872. N
Prospectusok és árjegyzékek bérmentve küldetnek.
i—*
SiM''H''iilosi''iiiiísscn^ewiiiiieii.
ablreielleii an tini gelauge^ideii AutTorderungen zu knufen Vlr > ''íj '' ''''
PAUTIALSCHKINE
t''m déu salilreii-li.il an uns gelaug (jntsprech >li, verknufen V''r

tilf Zwau»ig»te|
ít r a u n sc/t ic e l gr r gexngene He r lenloie.
Durch oininaligen KiMg von nnr fl 8 wird man. Miieigeu-thllmer eiu.-s lolclieu l.oses, \>,>li-be« a o 31, Dez. auf Treffer voa
100 000 Tlialor in Silber
sp>jl und II II b o d i II I; t gew''iuiiKn inuV,
IÍOSE am nm
1864-er ft. 100--osc fíS^i-''A''S;
, —moaatl.
1864-or íl. 50-Lose n (Ka leni
i .... i h\í\ r j»hrl.6 Zlehungen
3 okais.tiirk.400-Frcs-Loso»- Fr.%. 12zin..a
I'' in 0*id.
Ilauplreffor Krc- 600.000. 300 000 ete. !/t mouatlich* Kateu k fl. 4.
. . t j-4 Ziehungeu, Uaupt-
Stadt Innsbruckor- li()8C t «. 30000, a.
/ l 20000. et«.
15 moiiatlii''holKnlen k Ü. 8. [I Ans-er dieseu werden auf jrerlangeii auch alle anderen Lol-
I gattaogeu emuéin und in I. o a g/-1 e 11 i o h a f t • n fdr 80 Tbeii-
''I uehmer g>''g»n Kalruzalilung liilfigs^ verkanlt.
!l giy* Die /jinsen der LnHe laufen *u Gunsten
[ j des Káufers.
| | Wechslergeschat''t'' tJŰS; „MERCUR"
|H Wien . Wollti-lle 13

Van szerencsénk ezennela nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy a magj^Air. kereskedelmi minisztérium folyó 1871. nov. 18-áról keltezett
ní"/7i. számú engedélye álapján a- efí-^CS
t- •
„ERŐN OS
nyugdíj- és életbiztosító társulat
PESTEN
>..
üzleti tévé
kenvségét megkezdette. \ •
Díjszabályaink megállapításánál kiterjeszkedtünk az életbiztosítás terén eddigelé felmerült minden biztosítási módozatra s alig létezik a gyakorlat terén üdvösnek bizonyult biztosítási, combinatiő, melyet a legkedvezőbb feltételek mellett ne teljesíthetnénk. — A biztosítási módozatok sokszerüsége s a lehető legjutáliyosabbra szabott dijtétoiek mellett a dijak befizetését illetólcu mindennemű kedvezményekben részesítjük a biztositót és
. két millió far Int alaptőkénkkel megkívántató biztosítékot nyújtjuk elvállalandó kötelezettségeink teljesítése iránt. Pest. 1871. november 15.
* . w ♦vw^vv •■•v.vvyw . f \
Iroda: Váczi-utcza, a „VASTUS KOH3Z* 1. emelet.
A kik vezér-, fő-, vagv kerületi ügynökséget kívánnak vállalni, forduljanak ebbeli ajánlataikkal egyenesen az« igazgatósághoz Pesten. > • • • 9 • I t 9 • •••• ••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • «
• • •
• • Q»
moll a: seidlitz-pora.
Központi szállítási lakhely a Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ót''As: Tapasztalván, hogy rí cnyé''nunék szőréi szóra után-nyomott* sőt ft közönség véicott hamisított névaláírásommal ellátott használati ut^sitván vokkar árultatnuk Sujd-
ámítása végeit
litz porok, a o végett it kül-alak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyön felese- I réltethotnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel övök minduiikit miczerint: „an általam készített SvidUtx-jtov minden katulf/éija hasonló kéexltményektiill
______Kiii n. A ... * '' ... I''«.j ..(.i i........*. _ ? . .........1 ..ii/ii,...
mei/kUlünbÜMtctÓMlU Haját védjem cm és aláírásommal ellátni.
/\ra ogy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt — kr.. Használati .utasítás mindili uyolvon. K porok rundkivtlli s a legeltérőbb esdtek!*:!! bohizonyult gyógyhatásuk állal mindun eddig ismert házi szerük közölt la^adhatlunul az első helyot foglalják ol; mint azt sok ozer a császári birodalom miuden részeiből kezeinkhez küldött hála iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy o porok rögzült szorulásoknál, umészthollenség, gyomurliévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fo^lájdaloiiinál. végül bysteriára, bú kórra és huzamos háuyéirrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, t> a IcgUtrtósb gyógy hatást eredményezték.
Itaktárak Xayy-Kanlxsán: llolus J. gyógysz. I.ovák K. gyógysz. FéssolhoflTer J. és lto.
senfeld K. uraknál
\ Maroialiban Inti Nándor
Bánok-Szt.-györgyön Kibiot J.. gyógyít. Siambnthelycn f''illrb Korenrt iryóiíjr»». Sopronyban Meny Aiulrát gyógyít
Karácsonyi s újévi ajándékok
KAM r/ lv Pesten, Deák Ferencz-uteza 6. sz.
papír- és díszműáru- raktárában.
alább jegyzett czíkkak bámulatos, olcsó gyári szabott arakon
a legnagyobb választékban kaphatók. Gyermekek számára:! Hölgyek számára: j l''rak számára
Belovárqtt Ukovics U. Csáktsrsyáa Káráss II. K6e»(0a Ctactino vitt I»tv. gyógym. Kaposvárott Kegl Nándor gyógyJt.
. , Kobn Jakab
Keresztes Hreyer Jakab fiai * Ksprenoián W«ili Hámi. gyógyat. letenyea Kalivoda J. gyógyat.
Zsgrabbsn Mittelbarh Zs. gyógyat. , Coyteck J. J. gyójytt. , lirwviti Kr. jcy/ígytt.
Kőp''nkllWy»rk , lohutó képek. I lnr» elogant, varró-kéttülulek minta- ét képes i*ck, pléh-miotAk , bagariából á log ujabb itlút ttorinl kartonokban, iró»teitartók min- i kótailvo, gatdag Válatttókbau { .l. ii alakban, legújabb minták ba- dolgotó-kotárkAk A» kéti t;l«kák, gAriábótéa fából, iránt tart., lafso- jjráuarlók és iráatátulák, teljes tol ly..k lirrciir|o**o, vagy a m''-lkiil, j saaroljasBt, aárral vagy i.k''.la.tá«kAk iyi»/nyák riika- '' lAt.i){atój»>rfjr-táikAk clofáutciout biírrt''l boriivá, Wm. tartok itlntf* \ búi. loltuíisbókabijljól, bagaria-raja.inukkal, jv^Sokünyvpí»k<''-k bórbölvagy leglinumabli snatt/án
Ezen cztyoknél kapható ínég:
(544-52,34)
A norvégiai Uergen városból való legtisztább és lcgbntályonabb
» •
valódi DoraolL-lialmáJZBlr-olaJ
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
*Minden üvog, más halmájzsir olftj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch halmáj zsir mell- és tüdő-hajoknál, scropliulus és rncbitis hotoppfégek-ben legjobb gyógyliatással van; moggyógyitja a legelidiiltebb köszvény- és csúszbajokat, valamint az időszaki bórkütcueket.
Kzon legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyoretik, és atalában semmi vegytani kozelés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ébon rá ugyanazon állapotban vhii, mint az közvetlenül a természet által nyújtatott.
Moll A,, gyógyszerész és vegyész Bécsben.
niiiulcii kiillitáj.ban, tulltartók a legfliininabbak <•« gyóngyháabAI, legltnoinabb an^ol tollk^avk Irg-gasdagalili raktáron, foltlgoinbitk, tentiík- ádikák és takarókpi''nttár-kák br»nco mU «''» vatbil atb.
Csiikr<ir«ka*sielencick, omaiU liiiiaiittak iiuy, mint bagariálidl ét |ia|>lrtikmbt!l, valamint etor egyéb '' roillilellfélo, itt fut nem bosoli ap-
rétágok mesésen oloió árakon
KOTILLON RENDJELEK

hó.; vmliikkdny vek ^albumok) te-nővel va,(y milkille , nagy vá-laatláalian, pőnxtircaák tvknöi-bőltabéjlníl, kagylubiil és bag«ria ItSrbül, gasilag raktam ker.tyii- i» iiiebki''iiilü-aoiirók mogyoró. é« olajrából, bagariabürből ét water-prooíliól] cliatolalnek olliival,gyl|. sallvul.rajdinnal, jegyaiSkiapokkal út illatsser-Uvegvsévol, látugató-jogy-táluta broncobil, estliIbSI, plali''náli.il, á* faragott fáb.)l a legfinomabbak,illaliierek él kfll-ni vixek alegn gyobb vAlanték-ban, a boitAvaló friititSvsl llveg-ból, pagfungbil igen olcsón, nsin-kUlftnben ininileuiieratl gandolba-tó piperotaersk legnagyobb vá-laittákban.
Iróht/Ul-feUserelvéuyek brooce. bíl, aciéiból, UutöU'' vatból ét léiből, úkor-divatif papirtariókat bagariából, niogy«rófábúl , át • tattyánbürbol, legnagyobb vá-nélkdle, latttélfbaii, váltó- ét okmány-tálkákat tárral, mih.len nagyságban; tári-tákal ét péiutartolyokaC, ttl-vartároák , burnót- tteleiicsék , ^yufatHi tók nagy halinata bagaila bőrből is ttattyáaból, gyOngy hátból, békateknóből, ntogyorófából és a legujab modoruakal water-proof- ót telytinglacébol.
Stivar álváuyok, fényképétteli dittkOnyvek tenével Vagy a nél-kUl.dohánysó ettkötök broucsból nomkdlenben hamutartók miuden fajnak,linotnsn brouceból, aktéiból ét ftntfttt vatból kéttiive, irodai ét saebtiutatartók gaadag valattt^tban,tolltartók brouceból esUttbSI, platinából, aetálból át OutOtt vatból; irka .tekeretek a legditieaebbsn kiállítva, jegyárét Uileti könyvek nagy raktára. —Ulock-naptár ás nap,eg7 mutató | miuden fajta nagy válasstákbaa''
tánex-rendek
lognagyobb választékban.
100- darab levélpapír dombornyomattal 60 krajezár.
1U0 Unom levélpapír dombOru nyomattal ét 100 boríték dinét dobóiban Önteten I frt, 1 frt 40 kr., ''J, !) itt a legfinomabb.
UH) finom levélpapír ét, boriték mindkettő • SllRÍI m0S0gra««Sl ditses dobosban Önteten
2.H''), 3,00, 4 fri, ft frt a legtinotfiabb.
Látogatójegyélt & la minate
l''iO egy tomi ftO tiuoinabb I frt, legfinomabb brillaotln-paplron V Irt 60 kr. Minden utóbbh 10 krral több. kinyomat* 100 db. I frt.
pr* lavélbsU megrendelések utánvéttel gyorssn etiköiUltetnek. fm (Wt—S
brucf
fltfertiijtc.
Klnladuiig mm Aukaufe der ncu crsclilciicneii lonslirueker (so^cnaniit) Tlrolcr-Lo.se,
w4|he, wle nachstehend eriautert,tbe»8cr wle Baargeltl, und deren erste und nüoliste Zleliung sühun fym 3. JUnuer 18T2 orfolgt.
tif flfftrtlíjtf mtíclflutí crlanbt í>i«»«''« Afíd).it}tfii % Z. Urioatfuubrit unb ö)ff^áft«f«uiibíit\iii)ujtijjtit, bjg fit bic uon ber ÖaitbfibJuptfUbt ^nitl gma^tc flitltibt iui íJfivajt uou l billióit tá).itt>M é/urr. íöibr. ilbtritüiniii:n tuto (rfu^t biít>jlb Diíátjfjiijli^: adfjdijf jtueiatí iídftrjje ít ifrajca nar an bit a ^tAíclfiubf flílűit^cu ju laffíit. \
Xiirir DarfttUuiifl fittifltr btr 3)oi tb(ilt, twld>< bitfc * ultiét barbictft:
1. TUÍt Ktilclbt bttvdflt in Suiinuf MM 1 üHiUion (üulbtii unb wlrb mit 2,535910 fi. ö. bimun 40 Oa^rtn rücfflfiablt.
2. ^ft bitftlbt in ^ofc) öítbíilt, ivowii |<bí« mit mittbefunj 30 fl. ó -Jü. etrlüít lu.rftu ntitB unb
3. |wt?(it bifftllxit 4 Ziehungeii im Jntire mit .j>auptt«fftv uou 3 » .»:»J, ItldU, 1 »(!.»,». lO''JOO ft. it o. íi)., tvtittri
4. liften bltfflbíit, abflíftbcn bacon, baó bic Vanbféjwii^íiabt ^tntöbrucf bic ^atjluitfloi''fli^t iiktneinmcn, iveiét íjcioíb jtbt Garamit bittel noc^ babur^, ba§ bit Pűh-
utitalltit ibr jtbabrtitbtn Suitrin-
aa&írfit i>o;''< altúMi''tflicit, bitftí |}jpierf« ictbi''t ataííníagf
. , . - , ■ . ^ . , .....t, alít bifüűn (?ti ibr oou bcute bi«
1. Jdnner 1SY2 In elnxeliwn Miieken á fl. 30 Ö. W. {jok tnften darartlgen Lőne /
(wínn btv ^orratb fo laiw veicljty, iiuicrbalb tinffl x\abrca, D. ft bi« ind. I ^ánner ld73 tűit bfiu uolltn «.ifauf4pni|c, b. i. tbfnfa(í« k 30 fi in ^aMuita ált iifbnifit, tt)0>ur<b fouatb Jtfcr «aitjtr ciiic« bírarlijíii föirt erfttiü) Ur|u Hitic», ita^Díiit e/ iuiiíibalU tiuc''í Klb« tfo* itbfii ^íomtut taut oollcu
-*iitaiifíprfiíc in cJabtuii^ atl>tii faun, iwitírí ioiitit iiiiihoiimi in 4 3if^tt«jín auf .^.mpttrcffír ívu s >.>.»!>, it^''jd. 1jjoo i0<>00 fi ic fpldt ■F Ttvart Vojr obue blcif ^rpflidjtiiii,! bfo aiürffaufcO wrfauft Dit >iíícrti,Ví W.\t)iditilbc, ftfitf iicttau ita^ bfiu la^coatffr u. krmaítn mit 20 fl 6 © ^r. ®türf. Xiefr tíoff finb ancb in bíit mriftcit ÍMMtubíit foiuobl in ©i<" éfŐ uud> in -btn ^rouiiiicn nad) beit la.Kícoiiríf 411 ba.l*n. Iliit Iríod) beit «>i(auf bitfer Vojc Á f b t r in a n n au rtméaiid»íii fo bat bit fl<Mflte ÜlVdjfcíftiibt ciiic n*it<r< Vtnwbt birifv Vof< au^cf^icbcíi, twl^x fit auf 8u inciiatlitbf iHattu jnit blw it 1 fl. e. % wrfauft uub w«t«i mait njfl áabluitt) btr frítrit W«t< von nur t fl'' imb btT arfttjUi^it ^ttmptlflfbiibr fd?oa allnu in b<n udebfutt ^ic^mtgeit auf ébie .gfaupttrciftr unb übcr^aupt auf alíc Xrfffrr (picit, ric ticfcítíflrtuccbíclftubc, itaábcm fic uai ibre accbrtfii f. X. Rtfitbcn auf bieft au&cracivtíbiilicbru, auftfrorbfutH^fn íUüvtbítli wc\A)< mit bm ítufaufe bieftr Vofe wrbiinbfti, aufunvftaut 311 iiij^h inib^um balbijicit "«iitaufc ^um an bicfcn Waönfitaiínatn Ibcil Ju Itcbmcn, ba bU junt Öfüdfauf beftimmte ítiijabl Vofe balb wrflrifftn fciit bilvfte) ciniuíabcíi fi^ crlaubt, fllaubt amtcbmcii 411 fomtcu, tsjfi íuotyt tauiu irjcub >inaub (iwldjcr übcrbaupt au oldKit t''ofcn Übcil ttimmtj) ftln btttftc, b<f flc^ nl^t ocranlagt febcu wilröe jtincí ober" au^ mcbfcrc bléfír «ofe űttjufaiifíft ba ^rm;t jaV fciu i.\> ocrbnbM, miit umfoitft in uL>r ''Jicb iuícit (picit uub bltfe Mt toie obcnüíf^nt, blnntn tlntm jum oollcu *ttfaufv«lfc itt 3<«bluiiá gtnciiiincit mcrbcn. Öci ^cuci^tcn auíio.utijcn fluftrajíii bclictv mait bc«balb flütiaft beit cittfallcuDcu iöctraa .urbft 30 rtrcuimi für üter ''
Öicbunflillftcn bc« ^abrcí 1872, nxl^t fobantt ftauco Jii9t|tiibct wiirbcn, mcitn bicrauf rtflcctirt iwrbcn foUtc, frauco an bic acfcrtsjtc ÜÜ.-^íclfttibc .gclaii^n ^u (affeu. * *
^0478 8,4)
Wechselstube der k. k. priv. Wiener Handelsbank vormals Joh. E. Sothen in Wien, Graben Nr. 31. V/^Jdiu Jóxsef kiadó lap-, ó« nyomdatulajdoaos, gyorssajtő nyomása Nagy-Kanizsán.
\
Nagy-Kanizsa, 1871. deozembrr 1(> án.
51. szám.
Tizedik évfolyam.
Zala-Somogyi Közlöny
(a zalamogyoi gazdasági egyesület hivatalos értesítője.)
Kiterjedve S 0 PR 0 N- és V A S ME G Y É K RE.
Ve^yea tartalmú Hetilap
a v/ép Inni alom, , Ipar, gírzilisz at, tudomány i)s iniivmH kflrúbtil.
MetfJelenlU::
ailad,a ueaikatea, •(<•> , ,yakraa Miifil vagy kii t»en.
Murkrmliíl Irurin «•» kin''tló iil\ <%ImI :
wa.iiuth jiSzskk
Előfizetési föltételek:
ll«lyti«n há.l.nj hordáeaal ■« vidékre pitién kOMtr Kgé.i é«r« : <•« ff, - kr.
Kii irr* • 3 , t- . Krii*KV"lr" • I . 60 ,
'' Hlraetóaelt
A liat WíIíq* pttit torért !••»... 7 kr. ''J .tor •> minden további beiktatásért 6 kr. H-''lyegdiJ műiden egye. beiklatá.ért 30 kr.
A .Nyílt táréit* 1
. ''í) |>olil a«r beiktatási dija 16 kr.
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kaaliua: K ADÓ HIVATAL. K,uth,ly,av PULT JANÓM. Petién: ZKWl.KK M. I.ANU LttOfOU), 4a SINWKK •SA.SOOIt. Oéctbta: IIAASKNUT^IN k VOO-I.KK, MOS-SK ItUÜOLK, OPPKIJK AI.AJOS éa NAKTI.K8 IIKKMAN.
Egy szép eszme /egy szebb jövő számára.
—^Ajánlva Nagy-Kaiii.ta UaiOmégo dg) cin.,''-be. —
A mióta Magyarország királyhágón túl fckvó részébe ae egykori Erdély ''fővárosába juttatott el a közoktatásügy ér bizalma, s Kolozsvár lett tanyáin, az egykor fényes Kolozsvár piszkos, setét sikátorokkal telt, tyúkszemet fubi ikáhKkövezetü utciái, ] s Szt.-dános- bogárhoz hasonló világítása | nagyon sokszor eszemlle juttatták kedves szülőföldemet. Erről gondolkozva, s a kőt'' nyezetemben tapasztalt dolgok érlelték meg bennem azt, ainit ulább elmondando leszek.
Tudom, hogy ez is, mint annyi más N.-Kanizsán — csak azért sem fog a zöld i asztalig eljutni, mert oly helyen látott napvilágot , a mely a város szellemi. és anyagi előmozdításához elég hasznos szolgálatokkal járult ugyan , s fentartása anyagi veszteséggel jár, miiidazáltU nem riaszt vissza az elhunyt szebbnél-szebb eszmék ós jőtanácsok sirliantja: kötelességemet teljesíteni akarom ; de nem azon refrainnel: ,Dixi ct salvavi animatn meam."
A szellemi fejlődés előmozdításában mindenkor főtéuyező: goiuloi.íKlni a nép auyagi jólétéről. Ezen állitásunk igazságát látjuk az amerikaiaknál. Ott az iskoLi, a posta, a vízvezeték, a templom, a községháza és gázgyár4együttes létesítése, minden ujonau alapított város eUö községi intézkedése közé tartozott és tartozik jelenleg is.
A fokozottabb igények a munka- ésr
lélckerő nagyobb kifejtését és mindazt idézik elii, aiui a társaMalmi rend és műveltség iránti érzékeket öregbili, s öregbítik ennél fogva azon város, vagy vidék, vagy ország termelését is. '' ^
N.-Kanizsán,geograpltiai fekvésnél s az. alatta concenirálkodó vasúti hálózatnál fogva már a világítás is nem játszik utolsó szejvpet a művelődési eszközök sorában ; fóltyj pedig a (gáz-) I0ftsze82-világitá8, mely pedig ngy . viszonylik azegyébvihigitőszerhez.iuiut a va -uti közlekedés a m. k. postakocsik járataihoz.
Egyébiránt aki tudja, ezáfolja mvg a/, alább cImiioU tényeket!
1. A jó, mindenki által könnyen használható világítás könyiti a kereskedelmies személy-közlekedést -r a setétségben '' öregbiti és javítja ;z éjjt-li nuiukát. Stati- i stikailag bebizonyított tény,egyébiránt,hogy j a jól világított városokban a közbiztonság éí erkölcsiség emelkedik. -. Közvetett befolyása a légszesz-gyártásmik az ország i j-nr-érdclíoitS): szintén legújabb is oly fontos, mint közvetlen befolyása.,
> 2. Kz lenne uzu „szép eszme egy szebb 1 jövő számára." Kiért
3. Légtzeszvilágitást N.-Kanizsáuak\
4. KcjcsziJIvitele, luxikuxolés mellett egy uj jövedelmi forrás lenne.
liássuk a részleteket és a fentebb elmondottak egyenkinti sorozatát!
A befektetett tőke kétharmad részét: öntött vascsövekért, 8 a légszesz-gyártáshoz kívántató gépek alkatrészeikért — hazai vas- és gépgyárak nyerik. A másik hartuad-| rész pedig helybeli építészeknek jutna.
A gázgyártás, ha kőszénből nyerttik a légszesz kőszenet, ha fából — sokszor értéktelen Jagalgakat azonban jclonttkuaj mennyiségű meszet fogyaszt.
Ellenben ad: az iparnak világosságot, kátrányt, légköneget (Ammóniák) koaksot sat. Azonkívül az Országból olaj-, petróleum- és gyertyáéit kifolyó pénz mind itt marad, s legnagyobb részben helybeli-termékekre fordíthatók. A proletár népnek ad kenyeret sat, sat. <''
De hisz minek számlálgatom én ezt mind itt elő! a gázvilágítás előnyei — tekintettel a közbiztonságra, .Vmi pedig Kanizsán nem kicsinyes dolog,egészség- és olcsói ságra - sokkal ismeretesebbek, hogy azok részletezését hosszabbra kellenék nyujta-nom. Itt más a fökéidé-!
A fókérdés az: mi:itVlou leh tne az elősorolt hasznokat egyes községekre nézve ép ugy, mint a hazára legcé lszerűbben és neiuzctgazdászatilag is leghelyesebben elérni ?
Vonja ki a szíves olvasó eztlaz alább felhozottakból a saját maga belátása szerint. Mindazáltal a dolgon könnyítendő,tuajd mi is elmondjuk azt.
Eddigelé rendesen vállalkozók szokták felkeresni a nagyobb városokat a gázvilágítás létrehozatala miatt és legtöbbször sikerült is szerződést kötni annak képviseletével. Ezen az utón aztán az a váll.il-koző— lett, legyen az egyes, vagy társulat kizárólagos jogot nyert: a gázzal való vilá* gitásra, asővek lerakására sat. sat. 50, 7á, 100 évre sót öwk illókra is! A szerződós-
....... . > I ÜIMI II.........
ben a gáz árának elégséges maximum szabat ik meg, a város jótáll saját szükségleteiért. sőt néhol az egész város által elfogyasz-tüu ió minimumért és évenkint nagy* tij.<x«-</• t tizet a város utczai világításáért, s igy az adószedő város maga atlózójává még pedig .legtöbb adót fizető*-jó vé lett a vállalatnak. — Statistikailag lehet kimutatni, hogy — tán egy-két helyet kivéve — még u legkisebb városok is, hol gázvilágítás vau : u tengi-g befektetett tőke lO''/.-t fizetik meg: nagyon természetes, hogy a fogyasztás növekedése a vállalatnak kamat jövedelmét szintén növeli. Ha pedig — némely szerződésben biztosíttatik is a községek rós/.ére a vételjog, ez esetben a szerződés lejárta előtti 6— 10 évi jövedelem 57,-al tőkésített összege szokott alapul vétetni. És ez a befektetett tőke kétszeresének vagy 100% nyereségnek felel meg.
E szerint ,akár inde, akár undek mégis csak leghasznosabb a légszeszgyá rakat házilag kezeltetni.
Im a számok beszéljenek, hogy a gázgyárakba befektetett tőke uieunyi jövedelmet hajt, és hogy az elejénto nehéznek tűnő befizetések semmi teherrel nem járnak, sót a város részéről egészen megszűnnek.
A) város szerződést kötött egy vállalkozóval 75 évre. Az utczák kivilágításáért fizet a város minden elfogyasztott köbláb gázért^. 3 frt öt) krt, a magános: 5 frt tíO kit. Hogy a város közvilágítása elég jó legyen legalább is 100 oly lámpára vau szükség, mely óránkit 5 köbláb gázt fogyaszt cl; kötelezi magát ezen felül a város

mm
T A li CTZ A.
A csatatéren.
Kelet felé piiúl ai i/, Kilép a nap a hegy mftgíil, 8 a pu.iL, aord vidék felett Világa laaeau ellerQl.
A pu*,ta harttmeiSit HA arnu n8 elet, K>r«>tv«> m^D, elet, Mikéül » Uv«(tetl.
Vt*Kk«ra eritlle már a nap, Mugára mint a tfW nn-U^, Mikául ha látigltnn állana.-A puitla iái, a rrnget>g.
I.ihe,ra jár e nff. N»m lilrja lál>A már, De,hajija űt a-kin, Kinjáiia niure határ.
Kyugot felé plrtl ai í/, l.e.iáll a nap a hegy mn^é, S a táji. a putila hnicameaílt, A» éj paláatja elfödé.
a tárga 118 ledlll Kgy néma vá» feli<t«, H ttli férje reonljaiu OrOkre uéma lelt.
ItAUMUAKTKN zs.
C lau dia.
— történeti bewly. —
k (k''-lyiatáe.)
Miilóu a vároa kapuján kilovagolt, ön-k^nytulon félvlom eiállu inog, ugy beneő azúaat figyV)lme«t«tt« a" viMiatír^Jare, do halvány éa
atoinoru in^ro vetett pillunat inugcröaitutto út hntározatábHii. Mogáurkant) uxta lovát éa ke- I rcaztUl ugratott m boltozatoa kapun éa vonó- | hídon. Az utusita oaund közt történt, og}- mért-(ohlnyiro A matti dámtól Ulmldof maga adá a j julut a viaazatéréaro.
— Válnunk k«ll fiain — mondád ; menjen ön viaaza éa töliao bo dlloináaAt. Ha jobb idők luaznuk tVIlnl/Hiat bonnitiiket Amatcrdaiuban .Pál kapitány rokonunknál, laton Önnel kodvoa tiam I az Úr ötalmazza.
— laton önnel! — iainétlé Mari, éaauttogá Claudia.lágy hangon, mialatt könyök pörögtök lo arczárói, a keaervea zokogáaban tör^ ki fájdalma; do ci-akhamar magához túrt, a momlá éléukobben: Boldog viazontlátái>t,aioaa hozzánk; kiméld magadat miattam é'', — gyermokUnk miatt .... /
KuhozUkro esett igon az/dváláa; a nap már kötol volt nyugtához. A pillanatok azám-lálva voltak..Mari niegöloló unokáját éa mondá: l^lon akarja, cl koll válnunk. — Tiicaatel on-gcdolinoikodék a figyolmoztotéanok, még egy-a*er Udvözlé Okot éa wbeaen "vágtatva ellovagolt.
Alig tón félórányi uHt, ft^ilón fiild-néppol ■találkozott, mely marháit hajtotta ia igon nyugtalannak látazék.
.. — líová mentők? — kérdé tölök hollandi nyelven, melyot ogy év alatt megtanult.
A fold mi velflk egyike a láthatárra mutatott, moly hullámzó éa mozduló vonalhoz haaoii-.lilott. —> A zsilip.ik kitiyitvák, egy óra aom telik bele éa az orazá)( tengerhoz lesz hasonló. Aa orániai horczeg fegyvere oz, melylyel a külföldieket kiUzai akarja.
— Ki ti menekültök !
— Karinainkat akarjuk hiztoa helyre tenni; laton veled! aietnUuk koll. K azavak után m>igkél.4Zoro7é lépteit a fölilmivea, éa követé társait, kik már egy mcilékutra tértek. A lovag, miután azomoru tekintetet vetett a láthatárra, megaarkantyuzá lovát; a viz mozgása mindinkább feliamerhotőbb lón, éa a hullám zúgása ia nom aokára hallhatóvá lott. A völgyben lövő major vörös födele eltűnt a lovag elől; a zajló hullámok rohamától két jegenye fát látott meghajolni,'' éa nyomban, valóban meg-(oghatatlau gyors >>ággal látta az orazágut mindkét oldalán eltirillö réteket a viz áltál elborítani. A viz viaszatarthatatlanul tovább tört, a mennyiben mindig inagaaabb lett éa olboritá az orsságutat is. A ló mindinkább síippedt az agyagos sárba, hidoazlopok, széttört eaometék, gaz-daaági szerek, állati hullák úsztak a piazkos vizbon, mely mindent elnyeléssel/fenyegetett. Do a lovag Hlyeimét elkerülte e veszély, ót ezen általán >s pusztítás közt csak egy gondolat bántotta,a reá blxott„katouai kötelem, elveszett betuülete. I.eg<égaó erófiazitéa>ol sarkantyúzta lovát, do haszontalanul. A viz nóttöif nőtt, az orazágut eltűnt éa minden felé mérhetlon tenger ''terült azét, melyből egy néhány , fának csúcaa éa ogy azéliiialotn küllői látazottak ki. A meg-félomlolt 10 ágoskodni.kezdete, végre olhukott. ''l''ricaatel átadá a hulliiúukna-k, ö pedig minden erejét öaazogyüjtve a'' azélmalom felé tartóit. Legvégső erómogfeazitós által ajkerólt uoki oda úsznia, s a faoszlopok kijött keresett menedéket, melyek a gyeug<) épületnek támaszul szolgáltak. Loirhatlan lelki aggodalom között órákat töltött itt. Nem félt már élte
miatt, uem neje aoraa miatt; ő csak az állala elhagyott a tán már az ullonaégnek átadott Naardonro gondolt, és kéré latont egész bonaó-aéggel. hogy ongedjen még neki uéhátiy óri., miszerint a reá bizolt vár eróditvényei köz megvonluiMtt magát, ca özek közt hóaileg meg-halhaaaou.
IV.
Este felé a viz apadni kezdett; lasaankint mélyebbre azállt, és noha. a voazél v még nagy voll, a kétaégbeeaóahes közel álló lovag nein várt többé, hanem ar. orazágutra törekedett, melyotxa víztől, minthogy llolljiudiában ezek töltésekhez hasonlók'', egéazeii szabadon talált. Két tenger között szaladni kezdett a mint csak tudott, elgyengüléssel, fáradsággal é». veazély-lve| küzdve. Egész éjen At szaladt, a legnagyobb erőniogfeazitéa mellett, gyakran mélyen aUlyedt a várba. Napkeltekor a vároa tornyát látU. A toljealámpában kéklő nap sugarait a tengerhez husonló visózftnben füröszlé, mely az erődit-vényt övezte. Tricaatel pillanatra megállott éa midőn oda nézotj. majjnein megóritlt, a mint j a vároa fótornyán a Rtiandi záaxlót látta lo-,'' bog^ii éa a aötfit-kékb^öltözött őröket a vár I bástváin járkálni. Egy Brionno ezredboli lovaa j hullája ussott a vi« szinén .'' . . . Naarden az ó ''''távollétében megnyitotta sorsosaiuak kapuit.
Tizennégy nap múlva a franczia őrség | Utrechtbou a vásártéren voll felállítva. A tisztek éa logényaég kiooa holysetben látszottak i lenni. Dobpergéa utáu az ezred porkolábja
300.000 óráért és pedig ugv, hogy 50 lámpája egész éjen út ég (esti hat órától, reggeli 6 óráig) 4200 órával; ez tesfeen . . . . 210,000 f)0 féléjen át égó láng (esti G órától 11 óráig 1800 órával)
teszen......fMOO
Összesen 300,000 órát. ami 5 köblúbjával 1,500,000 kübláb gáznak felel meg, egy köblábat 3 frt t»0 krral számítva 5400 írtjába kerül a városnak éven-kint az utcza-világítás.
A vállalkozó nyer tehát a várostól . . . . . 5,400 ftot.
Magánosoktól 3.000,000 köblábért . . . l ti.800 ftot.
Koaks, kátrány sat.ért kap 800 ftot.
Összesen 23,000 frt, melyből levonván az előállítási, kezelési, sat. költséget . . 11,250 frt. tiszta nyeresége marad : 11,760 frt.
Tegyük fel, hogy a tóke 120,000 frt; igy már az első évben több, mint 7 7„jövedelmez. .Nem tekintve azt, hogy a fogyasztás evenkint növekedik, a vállalkozó, mar csal; a fennebbi számítással is 12,000 ftot fog húzni évenkint a városból, ami 75 éven út épen 1)00,000 frtot tesz.''
Ugyan mondják meg uraim, hol van az a vállalat, melynek befektetett 120,000 vtókéje rizikó nélkül 900,000 frtot jövedelmezzen 75 év alatt.
Ezt a számítást vegyék már most alapul: könnyen kiderül vájjon N.-Kanizsának mennyi anyagi és szellemi hasznot húzna ez uj jövedelmi forrás I
Ezek ellenében azt mondhatná valaki: hogy „de hát honnan vegye a városjatókétV" Én megmututtaiu a forrást ahonnan merítni lehet az adósságok törlesztésére is
_ pillanatnyi szükségletről gondoskodjék a
város. Egyébiránt én azt hiszem, hogy oly vállalatra igen előnyös föltételek alatt ad bár ki is, hol nincs a pénz veszélyeztetve. I)e még ha uem épBn lennének is azon föltételek kedvezők, ott hol, a jövedelem oly biztos és annyi hasznot hajt, Itogy nemcsak e kainat, do a töke is törlesztheto általa —-azt is ellehetne fogadni.
Gázvilágitást Nagy-Kanizsának!
SZUMüU KÁUOLY.
Községek rendezéséről szóló törvényczikk elemzése. Vlll-ik fejezet.
A közaégi háitnrtn*ról.
(FoljtaU.a.) A 117. a közaég elöljárók fololőaaégérfil a költségvetés megtartása tárgyában, — vagy is, ha a költségtervbea előirányzott összeg a
kivánt mennyiséget felülmúlná, vtgy a maradvány összeg jövő évre visszatartandó, mig ha az előirányzatban felvett összeg a kivánt kiadást nem fedezné, ugy ez a képviselő testülettel közlendő, — mely hivatva van a szükséglet pótlását eszközifi adatok előteremtésére az elöljáróságot meghatalmazni, ilyenkor azonban az e tárgyban felvett jegyzőkönyv a számadó számadása mel|é lésá''en mellékelendő, ezt hatá-, rozza iv 118. íj. __
A 111». íj. határozza meg, hogy'' pótadó 1 csak azon esetre .vethető ki, ha a köziégi tör/s-'' vagyon évi jövedelme a szükségletet nem fedezi -- elleneseiben a kiadás ismét fedezendő.
A 120. 4). határozza, hogy a közigazgatás minden költségé, még az l&Otf. évi XXXVI11. törvényben gyökeredző községi iskolakiadások is a község lakossága által valláskülönbség nélkül fodozendő,megkülönböztetés csak abban tétetik, hogy a földadóra, esedékes kiadás a töldadó uján, mig a többi kiadás az adó más nemeire vetendő ki, igy p. o. N. N. községhez tartozik egy puszta''vagy van<benne több oly birtokos, ki saját birtokán tf csőszt tartja, vugy neki ilyen mint iparosnak nem is szükaégos, igy a csősznek fizetése csa ; azon birtokosi a voten di ki, ki azt in int szolgáját használja, vagy p. o-"a szövetkezett helységek bármelyikében is az elpusztult pása^orház helyeit ujat ópileni kell, ekkor azon pásztorba/, oíóálhlaaára az ós»/.es községeket szorítni korántsum lehet, hanoin igen az érdeklett helységet ott is csak a haszonélvezetben részesiieiidöket. A belrondórsegi i''w a kózbiztouságra vonatkozó kiadások, a ház , személy- és jövedelemadóra vetendő ki.
A 121. ij. a rendezett tanácsosai bíró városokra szól.
A 122. íj. n község minden lakóiára, ur. országos közmunka arányban községi munka is vetendő ki — ha erre szükség van. — Itt ismét arra koll felügyelni, hogy a ko/ségi lukosaágol, ha az külön vallást gyakorol, a. felekezet épületei, vagy alinak személyzete iránt taniisitö kötelezettség teljesítésére mást, mint saját fele-kezetbelit szorítani nom lehet, minthogy ép vaunak mai napság is oly plébániák, hol a fára hívok szokásos károsgabnáu s lélukpéuzon kivul szolgálmáiiynyal, mint p. o. fuvagas és hordás, foldszánlás és aratás, rétkaszálás es gyűjtéssel tartozvák, bárha a hivatkozott törvény szakasza a közmunkáról általánosságban szól, mindazonáltal a felekezethez tartozó lakósok saját '' ügyéhez tartózó ezén teherviselés mind eddig, ezentúl is )i törvényhozás további intézkedéséig a felekezeti hívok .kötelme lesz azt teljesitni.
A 12:1. a községek közt létező utak és hidak fonlarlasnról szól, igAz ugyan, hogy léteznek oly községek, melyek közt fonal lo hidak egyes községek állal fen uem tarthatok, az ily hidak és utak feutar.tását több községnek csoportosítása által a megyehatóság eszközölni hivatva van, csakhogy a főfelügyelet azon községet terileli, melyben az ily költséges hid és ut létez, mig a mulasztásból eredő karért is, az felelős első sorban.
Hogy minő irányban jaruljauak a csoportosított községek a Ilid vagy ni helyreállításához, ha a községek közi ügyesség nem létesült, a törvény hatóság határozza meg.
124. íj. líogy az állam hivatalnokok katona- és honvédtisztek, a törvényhatósági tisztviselők és hivatalnokok, a néptanítók —
hivatalaik vagy nyugdijok után járó tűzetéseiktől községi adófizetés alul folmentvék.
Ex oly érlelőmbe van szorkesztvo, hogy ez súrlódásra fog okot adni, mert az előző 120. íj. szól azon alapról, melyre a községi adót kivetni kell, ott, uem a fizetésről, hauem az adóról van szó és határozottan a községi adókivetés alapjául az adó vétetik irányadóul, a tizeiésok vaunak megadóztatva,tehát itt önként az a kérdés merül fel, hogy ezen szakaszban községiadó alul felmentettek jövedelmi adójukra nézve is folmcntoudők-e, ezt nem látnám helyén, nom pedig azért, inert a törvényhatóság tisztviselőjének is, ugy a nyugalmazott! katona- vagy houvedtisztnok is szüksége csak van, ha egyszer nem, máskor az olőljáróságra vágy a közbátorsági közegekre, tollát őket adójukat utáni megadóztatás alul fölmontoni nem lehet.
,125 íj a kó/Hégi adó Iwhajtására utal.
120. íj. a községi pénztár kiölését » község szabályrendelettel alapítja meg és ezen rendeléséi a törvényhatósághoz foltorjesztoni tartozik.
127. íj. hogy a községi számadás a költségterv szerint eszközöltetik.
124. S- A számadás megvizsgálásáról szól, mely számadás ellen egyesek ia jogosítva vaunak véleményüket beterjeszteni, a ezt a számadó számadásával ogyütt a törvény hatósághoz felterjeszti a 12''J. íj. szerint.
i:J0. § mind a község, mind pedig a számadó a reá nézve sérelmes számadási határozatot a belügyministorhoz fellebezhcti, a község a számadó ellen kövotelését annak birtokára biztosithatja a törvény korlátai között''. '' ''
131. Ha könyöradolnány, vagy .alapítvány jövedelméből n köaaégi szegények élnem tarthatók, ugy o tárgyoan adó votondfi ki és azok ismét, fizetendők, ha azonban a község a legnagyobb m«gerólleté*éro sem képes ezt teljesitni, ugy a torvényhatóság segélyét a köz-a/g indokolt kérvénye folytán, igénybjs veheti mig az állam-segélyét is kérhet.
A szegények létszáma közaégenkint a törvényhatóságnak év végével bejelentendő.
132. és |;}.''). íj. A jótékony és közművelődési intézetek és alapitványok kezeléséről a község gon loskodni, és ezekről számadását évenkint a köxgv ülésnek beadni tartozik.
t
kavclknik.)
KOVATS JÁNOS.
, Császár fürdői levelek.
V11. A C8aszárfürdő mulatságai, élvezetei, legszebb kilátási pontjai, az ikerfővárossal való kapcsolatából er^dö rendkívüli előnyei, Buda-Pest és környéke legérdekesebb látnivalói, nevezetességei.
(KulvUláia éi vóge.)
Hány emberfordi''ilt megacsászárfürdőben, ki ezen kozelosó nagyszerű kilátás elragadó szépségo- s élvezetére nom is gondolt, do talán o szerény figyelmeztetés után nom röstolendi megtenni e czélhól az egypár száz lépésnyi kellemes sétát s bizonynyal köszönetet fog szavazni az utasítónak.
A reggeli viziváa közben nemcsak a nagy gvógyijdvarban< hanem a dunaparti angol parkban s a szomszéd Lukácsíűrdő árnyas
kertjében sétalgatni, valamint a langyos tükör-és kádfürdőkben, vagy a nagy uazudákbait, a gőzboli és hideg Diinuvizbcn mogfürödni, ismerőinkkel még e közben is társalogui igen kellemes dolog.
Ivás, fürdés után valamivel később a nagy gyógy udvar plátánfái vagy a pompás étterem árnyában reggelizni, a le- a feljárók tarka tömegét, bájoló angyalait vagy komikus torz-alakjait sziHiiügyre venni, s n mellett a jó magyar czigányzouészok változatos előadásait hallgatni, már korán reggeltől fogva egeaz délig operai dallamokat a vig ,táiic/zeuél élvezni, szintén mulatságos.
S mivel nemcsak a fürdővendégek öaz-pontosulnak itt nagy számmal, de lltidu-l''ea\ról naponkint több azáz ember jön^ide fürödni és szórakozni; — uz egész magyar birodalomban, sót messze földön nincs fürdő, melynek oly \(iagy,s majd minden órában változó közönsége, a/ oly élénk a vidám, táraaígág
olua ifiiut a
milyen a ciáazárfürdőben foitflffirató, a nemcsak a fővárosból, do az ország ti éden részéből lehet itt ismerősökkel találkozni, s velők mii-lalkozni.
Kellemes időbeli kora roggellől késő estig, éjfélig tart itt o nagy népvándorlás, — hullámzó áradály a Imrátwág és szerelem összefűző rózsaláticzai közt; — korareggeltől késő estig siói itt a zene, fely és zúg a kedélyes csevegéa; — s a nagy étteremben a uz udvaron, a kávéházban és a sétatéren roggeltől éjfélig folyvást '' lehet itt kapni ízletes ételeket, italokat, frissítőket a legnagyobb választékkal s gyors és pontos szolgálat mtjlKUt.
»Mig a tekézni, kártyázni , sakkozni, ''dominozni, a kávézás s dohányzás melleit hir-papokat olvasni szerelő férfiak a "kávéházba . vouulnak, a hölgyek, kivált délután eg; máshoz ménnek látogatóba, kávéra, ozaonái:-, vagy a társalgó-terembe gyülekeznek, hol i. zongora mellett sokszor lehet műkedvelők Zenéjét s énekét hallani.
A császárfürdőben hetünk in'', kétszer uagyazorü katonai zene mulattatja a közönaegot, .a ugyanakkor a czigányzeno küut a dunaparti parkbán jála^ik, hol a aörcsáruok körül s a padokon ülők''/a fél s alá sétálók, a gőzhajókon jövők,''menők farka sokasága és a szép kilátás nyttji kellő szórakozást.
Országszerte híresek a császárfürdőben tartatni szokott szerdai tánczvigalmak. Egy • ily császárfürdői bál a gondallun, vidám élet j rózsaszín üvegén-, át tekintve, valóságos ezer egy éji kép, egy ineaéa nyáréji tüudérálom. Az amphilhea''ralia tágas, osvlopzatos gyógy udvar '' szép gazdag lombozatú platánfáival teljes fény-! ben úi>zik ilyenkor is a tánezosok számára uz j udvar közepén fellállitott emelvény valódi uiupadot képez, melyen a könnyedén, de diazeaen ölfözöti lánczos ifjúság s különösen a báj és szellem minden ingerével hódítani tudó fiatal fris hölgykoszorú nagyszerű képletekben a fordul atokbaii hullámzik fel a alá. A uézó I közönség réazint fent a viaazazal beeresztett siklós emelvényen, réazint az emelvéuy körül felállított a megterített asztaloknál foglal helyet, s az utóbbiak vidám társalgás közt áldoznak Cefea- ésllnchuanak. Ez emelvény kapcsolatban '' áj/ a diazea étteremmel, melyben mott azinit''n a táncz, a azéles jó kedv rózascaoportjail látjuk ide a oda hajlongani, a mig egy felel az crő.U
Folytatás a mellékleten
jött, ót caendőrök által kisérve követte egy omber, kinek kezei lánczczal valának megkötözve: Tricastel kapitány volt ez; halálsápad Uág boritá el árosát; haja a kétségbe ejtő napok éa éjek után őszülni kezdett, most
Eedig lázas reszketés fogta cl öt azok előtt, ik meggy a I ázt atáaá n a k tanúi valának. Gyakrabban tőn önkéuyteleli mozdulatokat kezével, mintha arc/.át elfödni akarná. A porkoláb elő-olvasá az Ítéletet: A vádlott tiszt, ki a reá bízott állomást elhagyta éa Naardont az ellenségnek odavetette, hivatalától inogföazttttik, várfogaágra ítéltetik a összes javai elkoboztatnak. XIV. Lajoa és ministere • l.ouvoia kérlelhollonok maradtak. A szomortt''cselokvény végre lón hajtva, a százados kénytelen volt látni, miut törik össze kardját, mint tépik lo inéllóságáoak jelvényeit s min.t tiporják azokat. A csapat mellett végig vezették, és acután egészen magánkivüli álla|>otban bedobták egy postakocsiba s mindéi; megállapo-dás nélkül Jaux várába vitetett.
• (,''oiilé berezeg, midőn fogsága eseményeit elbetzéli azt mondja: Mint legártatlanabb eiubor léptem a btirtönbe, s mint bűnös hagytam el azt. E szavak egyszersmind a szoren--jaétlen Tricastel lovagra is alkalmazhatók. Egy táu megbocsátható lélrelépés becsületének , javainak éa azabadaág&nak elvesztését vonta maga után, és a kinoa gondolatok, melyeket fogságának rideg magányában az emberi törvények lulazigora fölötl forgatott elméjében, szüntelen méreg éa rákfeneként rágódtnk szivének netncaobb érzelmein. A világtól elszakítva, egyedül gondolatainak hagyatva, pindeu otnberi vigaaz, jobb jövőnok reménye
nélkül, luélyeiihato fájdalom epészté ót folvton, ; talán, mert elhagyott és a bú miatt tulán már . elhalt nejére, vagy táu már szinten elhalt gyermekén;, vagy mindazon kedves lényekre gondolt, kiket többé soha sem látand ; talán, ''Á hogy azon szivrázó jelenetre gondolt, iiiidöu '' bajtársai jelenlétében áruló- éa gyávának lón bélyegezve; végre talán szomorít börtönének komor falai idéztek elő epesztő gondolatokat, vagy a hosszú kinteljes idő, mslyot itt töltött, bántotta őt, vagy .mert a szabadságtól megfosztott ifjúságára, családnélküli és dicsóaéghiány férfikorára — vagy örökös magányára, fogságára gondolt. Majd ismét erőt vett rajta a kétségbeesés, átkozta a királyt, magát, anyjít, ki őt szülte, a napot, melyen született, és egyo-tlül ''ifjúkorának hite tartotta őt viasza, h-»gv börtönét sírjává ne változtassa. Setét daomoiiok vonultak eí lelke előtt, és komor képekkel, a legkínosabb érzetekkel ákarták őt öngyilkosságra késztetni. Hosszú dermedtség következett ily őrültséggel határos kedély hangulat után, s a kipróbált férfiú széttéptitt lelke erény és szerencse iránt érzékotlouné vált. *
Ily állapotban ti/, év-mull el; minden óra hasonlított azon vizcsopphez, mely némely börtön boltozatáról lassan a fogoly fejére csepeg, és annak kimondhatlan kint okoz, mindegyik órának megvoltak keserves könyo szívszaggató sóhajai; kinjai éseáfWi. Végre a/jm-bau egy váratlan szerelten/ következtében ezeknek is vége szakadt. Néhány hü barát, kik hivon megőrizték a lovag emlékét, újra köz-
benjártak érte az udvarnál. A szabadság számára ki lón eszközölve és tiz év múlva Uörlöiie ajtaját megnyílni látta; ő szabad volt. Szabad! egy ed II j, mindenkitől'' elhagyatva,'' mindenétől megfosztva. Első gondolata (,''latulia volt; és néhány datab arany segéíyével, melyet egykori Borsosai adtak neki, Hollandiába utazott es N.iardeuhe, ezen reá nézve oly végzetteljes városba érkezett.- Azon ház foló tartott, melyben egy évnél tövább lakott; nem ismert többé reá. Földszinti részét kereskedés Jóglalta el, többi emeletei is lényeges változáson mentek keresztül. Oheldof ur utáu tudakozódott, du senki- sem adhatott neki elegendő választ; csak egy öreg cseléd emlékezett a nevek hallatára az illető személyekre. — Tudom ! — monda ez — Uheldof ur volt egykor e ház tulajdonosa, kinek Mari és CIaudla nőrokonai képezték az egész családot, s oz utóbbit cgy franczia vette nőül; de ezek már tiz év óta nem laknak itt. Többet nom tudhatott mog; azért elment Amsterdamba Pál kapitányhoz, kinek nevét még nem felojlé el. Miután annak házát feltalálta, egy fiatal omber által lett fogadva, ki magát mint a kapitány örököséi mutatta Tricastel urnák be. — Azon család, mely után ön tudakozódik — mondá ő — valószínűleg külföldön van; lehet, hogy l''álnagybátyáin őket magával vitte Oujanába, hová ó akkor utazott, mikor nálunk a kivándorlás napirenden volt, tudniillik a l''raucziák-kali háború alatt, midőn sok tekintélyes és vagyonos család a háborít iszonyaitól félvén, a gyarmatokban koreatok menhelyet. A katlio-lokusok errj még hajlandóbbak voltak, mint mások, mert Amerikában vallásszabadságot
1,111 .i >inu.
nyertek, a mitö! honunkban meg voliuk I osztva.
A lovag fokozta kutatásait, do minden eredmény tiélküh fa miül ogy hajótörést szenvedeti, ki az <itolsó moulődcszkát is mogra-Rilji, uziyi reiiiénVnyel ke/.dé magát kocsiig-tni, hóg)- Claudia a hollandi gyarmatokban t irtózkodik ; - elutazott tehát (iujanába.
lVék''P krtvotk<MÍk )
Emlékkönyvbe.
lein ! \
Kit uiobtUd lo éniiokam j 8 uuin féftclt.il «iive<l«l? lt<Hfj> «• lisuKii uin|;r<''|i«<l. Neiu tcllúj tiép «t«<u$dnl 1 K>"»g>«or» nifgiTud. S nviu trxéj . levegőt''/ Kciikvtui e elStl. j Ijgi-n, t« féltvd siir«d«t,
benuo ni 4rxalinek*l, Murt ixameduak iQiliut fiUyt '' Bxpitleniuek igi képe, Ki nu-u a lcKlöl 1. Hl.t«d, •Mbrl ii a le üdvöd, élűd. Tiidom iii eit; ludom, éritm. I^listníl csak ;
<ii »*i»»ierelnirtd Unginst — K'' l" » kílll*!^ bijinál — KaaaSnthntnSk krtiea a i»ti«nt, tj-''lfr ily bo|d»K«á|{ót ad.itt Itt lant!. , N,<m luoiiiUnád énuakaiii: Nini-. •<«r«lam !-
BÁTOKFI.
(2y<íg)''»si''|- «••> köllséu ,ncl«iil,minden hrlcKiirk cröt ml III''v t|e*:-icre l>u llarry
l.nudonból.
(Ih-hUldetétt.) Cfvógyitása minden betegségnek gyógyszer óh költ>«<*i^ nélkül kellemes Itevnlescióro du llarry londoni tápszer által, moly fölnőttek s gyermekeknél az orvosi költségeket ón-szoroson megtakarítja. —'' 72.000 gyógykvzolés gyomor,- idog,- altest,- mell.-ttidó, légzés* mirigy, voso és liólyug bujban, melyekről bizonyítvány másolatok kívánatra ingyen küldetnek. ü 1,210, gyöjjyszor Nápoly, 1802. upr. 17. Uram! Kgy májbütogvég löly.-.j,. ián bál óv óta íVmitőeii elsoványodtam s szeu vetítőm. Kénytelen voltam olvasni vagy ( imi; ros/.kotton mindon idegeimben; rosz ; emésztés,''folytonos álmiitlanság s ideg izgatottság egy pillanatig sem engedett nyugodnom s / egészen bujakórossá tett. .Sok belföldi és fran-ezia orvos kimerítette tudományát bajaim euy* bitese nélkül. Teljes* kétségbeesésben inegki-sértem az öii Kevulcsciöic-jót, s most három havihasználat után, bálát adok istennek. A Itevnlcsciüre megérdemli a legtöbb dicséretet: egészségemet helyreállitá s képessé tott társas állomásomat isuiót elfogadni. Fogadja uram belső bálám és tiszteletem biztositását. — Mm-qIliin di lttv''Imii. ll'',.
Pléhszolotiezékben ''/i fol»l 1 ft- ö" kr, I iont 2 ft. i''HI kr, 2 font 4. ;>U k. » Int 10 tt. 12 font 20 fl. 24 font .''Ki ft — Uivalesoiére Clio-odúiét] táblákban 12 csészére 1 ft. ÖO ki ; 24 csészére 2 frtö) kr; 4S esszére 4 frt ..0 kr;
'') K ro»at alait kfislntti-kírt felelSsslgi-t nom wilnl
pontiakban 12-csészére 1 ft. i»0 kr, 24-re 2. ;">() !.r. 4* ra 4,í>0 kr, 120-ra 10 ft. 2*8 ra20 ft. fiiii ra .''Ili ft. — Kapható: Barry du llarry ós t-r.-il líéesben. Wnlllischguss.'', Nr. H. I''esten 7o-riik I«ztrf gyógyszeréinél, Kolozsvárott Ivroii-su iii-rnél. Alsó Kubinban Tyrolur ós Schlo-singoriiél, Dobroozeirhon Horsos Feroncziiél, l>nn.tinid váron Natlu-ia l''álnál, Károlyfövárott IJrilli K. uél, Xuijy- A''iniznáu /.oeáfc /táio''ifiiáí, Érsekújváron Conlogner lgnátznál, Székes-Fo-hérvárott Diebill''a tlvörgynél, Verseczou.'' Fi-seher .Mórnál, s'' miu.liifi,varosban s gyógyszer, fiiszer, és cscm«goiirus<»kiiál.
-;--:—......---------i
K a r á <• s o 11 v i ÓS U j é y i
aj áu dók okul ajánlja jutányos áron alulirt híres Wheeler & Wilson, Singer. Howe, Grover & Ba ker, ós más kézvarró-gépeit. Ezen gépek havonkinti részletfizetés mellett is megszerezhetők. úgymint hozzávaló czérna-os töket 8tb.
SCHERZ LOUIZA
tlivstnr|iin<"ii<l N,-Kauixȇu.
Wir machen hierdnreh :iuf itíu im ho tltgeii Miatt-
st<-liundo Aunonce der Horren S. S/eln-derker «t> C>, in Humburi/ besondors aul iiicrkium. Ks handelt sieli Iner mii Originál-Loose zu einer so reiehlieh mit llaupt tiewiuimn aiisgestattetcu Vurloosung, dass sich''niicli íll unserer (.iogend eine sehr leblíiifn- Iti-tlieiliuuiip voroussetzen lilsst. Dioses rnlcrnehiii''-n vurdieiit
1111I so mehr das vo''lo Vermiien, iiidein dio beaten Stautsgurantien geiioten siud und aueh vnrhcnfiuules llaus durch ein stets streiig reeílus ll.-uideTii und Auszuhlung zahlreieher (■ewiiino allscits bi-kaunt ist.
Mezef ,UJíziliiknt és u >zdaoái;-J»nrú-tnil érdekelni fogja. hogy ilj, W''eil .Moritz-Mitjua melletti Fran .lurtban a legújabb gnz-}.''.'' lasájji gépekről r aj z o k a t és leírás o-k .. t fngi i''ll küld meg. Valahányszor njy (;ép leltalállatik.. Hz iránt e-tak egyszer kell őt tu-dósitaui, s a kívánt rajzok ingyen küldet-uek mog.
Gyakornok
Szenibele^ekiiek
igen lontos a ilr. Wliile féle »zr|iivlz. mely utolérheti e u rendkívül) ki o^yerejeert ..már IH22 «»ta a told minden részében ismeretes és elhiresedett, a mely által K h r h a r d t T r » u g o t t t ironzlircitetihuelííTől ''riiuriupiá-Ii ''iimii megrendelésnél k ti I o n ö s e n erre kell \vigyá/.ui)^ már exerOket lllfKi(yÓK)ilolt « UiiiOnfele »7.eilibe(egoégektol. megmentett a IIK''Kviiklll i«liíl s liitószerveiket liieiterö-hitette; ezért örvend olyan Vil:«kltii U**t:t(»«*l>.; a ini t a 11 a p o n k é u t érkező kösz ö n ő levelek Uiiiiuitaiiakv Az, a felsőbb orvosi biittísá^ által vau ,megvizsgálva és mint a legjobb szem K.v"gvv" orósitőszor ajánlva.
I üvejj ara 1 trt. o- é.
Nagy Kanizsán e«ak egyodUl \\ njditn Józoef urnái.
Tekintetes Frh irdt ttr! Mintáim na-pokhans/eiiiemnck isnn-t hajit lett, kénytelen vagyuk dnt felkérni, hogv legyen oly jo öii igen hasznos é* hamar segítő White-féle s/.ein/viéból egy ''Üveggel nekeiy minél elóbb küldeni.'' Nem tudok önnek elég küszünetei mondani a/jm csudás hatású szeingyógy-szerért, a mely szcinhajoiuon még mindig segített. KI nem mulasztom azt egész kerületünkben a szembajban szenvedő kr -n*e k li.ithatósnn ajánlani. Nagyrabecsüléssel vagyuk Maria Mühiburger. Untergim-pern in Búdon, 4. Alig. 1870.
kerestetik Wajdit^ózse.f könyvkereskedésébe, hol egy jól nevelt s iskolázott fiu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazást talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny es ügyes utazók (colporteurök) kerestetnek igen előnyös és jövedelmező feltételek mellett.
A neIkVji.nIivályúi t''sa nyava-
lyaltiiésl u,«»i*<*>i»K«kt

Igyéfgyitja dr. t>. Ivilli«eli a u-h>-z-nyavalya npecialis orvos i !terliulii''ii, I. o ii i m ii h t r. 4.''i. — Mar száznál többet teljesen ki^ry''vyitott.
tF
II
Iguxsúghü tílismtM''óso egy jó ii^vnok.
K j ". Ugy uk''.n.il« ss l.iiirtíi, JÓ hírnevű Anatherln.fjgp.-istáral ronatkuslk. inoirol Qeosben, Stadt, Bognergnse Mr. 2 dr. Pcpp os. klrf
udvari fOBO.VOa ur k.''n il, kin^k Irt .t.i f .^worei. ii ................
íoj,-|..ir i4 kiiloiiosrn titks ''tiiiivoik Alisl Muo-k ui. A/. A.iatheriii fojpatiát «iné lr Ilon inn|(VÍK«^áltaii>. » «*áiuo. fouf. ás nn s««nvoi|."kni''l. a kik isi lisssnAlisk, a*oa «''»«ri-vóiol.''kft lolinn li • < vt u u ak Ii n i < »i i R • n k.tlttnfiok, s lnigy »''* ok e u11 í I f o g v n s ajs I t,*ou-t ii a in e k í I g v r 11 s a ni t n |i t < x I a I a I a mi u t A n m i 11 •! n más tun|isiU f.i I n 11 Ii a i á ro « n 11 a n ís .<ii i u 4 « ii i o k i n-tr Ilin ii et ön y n y i« I ti i r. I) o « « \ n a I lio r inf u k |* ns I s k ll-| InoUsc ii s Ip ^ k i i ít i «i li li i i s /.IiI 11ér jt ( ii^ .i ii r i ii x v e miáltal if v • * e t s m i u/t n I • g n ,i | k i|| ,i « 0 l I o u .« Ii Ii e jéuiíifi * < « r r s ii j j A r » e in n I k •• >1 i k. M.ut n f.i * t''t (»y.''|. keri-s tlsstiiá«s s l.-^jolih «xír ,stokit a rothtA.iitól ini>x<V''iii''. s ri«-l rps fuesk ji.»ili(t r»i«* . ni.''»il«''-it «■» r»ss tnpln k >s ij«l i.l.vii k ot3, <•! ti-kintru'' n liorssail.Vmi kiírni fuglnjiUliiiakliíl, m«-ly.<k no imtót i romi..11 f.iRsklisn kpri-srnil í. Ki i^y, nx i«si;iAít.i''r.lvk.''lii»M, k^tl • iiiurní. h<n»y .lr, Popp ur ln''-eai AiiA(ht''rhi fnjs''|>*<!á;n> u i.-v./,..iil (>|Ő tiyti által, tniuilrii miin linsitul V »irr.-k tulill r.»|>|> iiitul kiválik, s Ii stok" « sxsrint JocKal ino^ritnnUk a lecállAlámisstili i''n let;i''lli<rii>iltoliÍ lisstnálalrsi ajánlást, mit i>«>iiu«l nevrm nlái.ásávAl vs |>«.->. t-mmiil bisnnyilok. s r«ó.xrn ilr, l''opp urrs liisoni, iiiissurint o* é|i oly i</. 1'',''lií1 mini, ró«/riiliAiUllsn vli«m«ifssm«i tnlsivs sxorint f<-lli.««xnálj:i llurtln.
1''. II. I)r. Müll.r Jimioh,
orvoai Unái-sos.
Knphsiök: Mai;y-Kaii|ftsáii : Itnlus Jásisf uy''i|f,v*«i>., Ho»i>nl."ri: Unsenfrlil, Wrlisuli, J. és (-''••••rlliuffrr J. krrssknilí.úliaii, — I''ÁjiÁii ,| T>cli*pi-ii .1.. Kusullirlyrii t Pflnlerti'' |{yá({ysx#ri1ss, Sin/i-r M. \Vni««'' t. ZsIs-KjferSíeg-n :''sái\ F>. R>*á|;ysxi>ieax. Kaproiicxán : VVcrli KV''Ky-un fuj. Varasilmi i ilxlirr £yilgy*x«r6sx Hllini»(jcn : Ooriifr Kajct. Sxoin li.AlliflynI l''illii-li Krrrnri i''«s ttuáolf gyá|rysxi-r. Ilal.-lriirviilt''kl Sx.-Oyftr-(tyioi. Kllilc K. (,''. Wsxprrnilicn : >Uyr ''l''iisxkau. iíjfv Ontlnril TivniU'' ia Ha liiát.l — Hsúkrafi-liói v.initl ; l.n^msioi A.''llrauíi J. |>yó|(ysx. I.uviis-llaiéiiylien: IMatvr Ksloosán : Itiirválti K. ey.ít»v«xi-ii''»t. Ki-i*S''
krmfti-n : MillinlVr M.irlilciil ifvó^ra/. l''.-il>«..n t Klori.-in .1. |C»''ó|fva* Uiiiiiii-uili-ii : Itoivslli J.Somxrtirpint fy<>gy*t Kaposvárolt: Kolm .1. tlligl, Iti-lus i* Si-liröiti-r gvógyax. Ssi''K«xár<l: llrslitsy győ^yis — Koiiylináitrtii i Kramolin J. Síigotvnroii i Hsrwsrtli, Hsl.tmon eyágysa. — K''sjáu: Mii-liilsi-li Ml és Iti-rilVM li ii, ugy Iti-rV^'' Igiiái-snál. -.-i''íosi''ll I /.suliiny \V. i s K. /..n li, Si|iiikli g)<iirysx. Kár.iiloiírj^AiInliáiiarky gyógy** |
Marcnalii''.nit Ki''* (fyójryM. ''I''olnálisii ; Orsit gyógysx. — ll-inai.llil istolt l.ilkáo Kyógyax. - Sanii-tlylir.-yhii : Nütliig •— Alaó-I.fiiilván Kiss -próuy** lt«lioMi''soii* Simon c.ró^t*xi''ré«a uraknál.
Auftordcmn^
der Erbscíiafts Qlüubiger und LoRatare im erbschaftlichen Liquidations Verfahren.
l''ehar tlen Naehlass des am .2*.. XoM''nihei'' IS ÍO. in | der Sclilaeht lioi Amiwns xefallenen IViiizen SIuhIhIuu* eon llatxfelili i iiSlas erbselial''iliehe Kiipiidalions \''ei fiilirmi eriitfiuM worden. F. wi-rdeii dnlior síimintlichr Ki-ltMrllilflM-UMli* blf/rr un ! Ijiyutare aufgefor^wrt, ihre -Ansprüehe an d -n Naehlass, dieselben mógen bercilsreelitsanhllngijí «ein oder uielu
bis zum 18 Mai 1872 éinaohliesslicti
i-bei uiis séliritilieb oder zu lY.iinfioll itir/.''(liielden. Wer seine An moldiin^ Mrlir''f''tlieli ein?.-i.''-bt, Int. zugb''ich eine Abm''lll''l/''l !derselbi-n und Ihrr AnlUf/i''n liei/ufú^on.
. , Diojimigeii Krbsehal''la tlliiubiger und hegataru, wolehej iliro Forderuu^.-n nieht inuerhalb der besti|iimteu Fiist mímel itlnn, werden mit iliren Anspriiehon an den Naehlass dar^estalt ausgosehliKseii werden,dass sie sich wegnii ilirer HcfriediüiiH^ nur I an l)a.sjuni-^o hallen köunen. was micli volls''itndigor Herichti-gung alier rechtzoiti^ ang •meldoton Forderungon von der Naeh-í lass-Masse, mit Aitivicliliiss allűr seit doin.Ablebon des Krblaasers ! gozogonon Nutzitugeii noeli übri« bloibt, w •
Din Abfassungen des 1''rUoltisions Krkenninisses Iliidet , tiach Vorliamlluiig der Sittdio in der
auf den 6 Juni 1872, Mitta js 12 Uhr,
anberitumten ölVeiitliehen Sitzuiig statt.
Tt''UdwnbeVih "l"1'' IS. November 1871. ttW7—I)
d.rs.t
Ki.iiglioh Pi''öiitilloht KrJti-1 J richts-Deputatlon.
iS c ll II I X «.
I in ''l.-ii /l.)<<*iriirit .in ints gr-laucpttdeii AnlT''ird?rungrn tn
i-''il.|.í»i-li -ii,* < -•r!..nnVii wir «
«r r^ini.visSriiKiNR
mii Znaiiiig.H''l lt ro u n .%•«•// >r «- i{/r r yrx''ujein>
lliir.li <i oeili.j.n liil.ii: von nur fl 8 I IH. I > Illr. .I.l.''li.''ll I. MI-., U.''l.''lir. .10 itl.
Sr r Ie n Iohe.
uir.l man Mllolg»n« 1 »r/. aul'' Ttílfrr rótt,
100 000 Thaler in Silber
■I ll Ii i- i| i Ii g t gt-Wiiiiirn inilii,
\m auf HVTKX
18(i4-or 11.100-1 jósé W™ S 18G4-or íl. 50-IiOse w [^Ti.
3 „kais türk.400-Frcs-Loso^''roYIrZZ
Itl Ultid. ''
IUii|itii-ir«r l''rcs 600.000. 300 000 i lo. ^i inouailicb* H«i«n k fl, 4,
Stadt.Innsbruckor-Losc J''irta*™.wboo''T''
v 20000, ate.
. ló 1u.1i1.1tli In- It.itrn í II. Aus-ír iWxsit wrvrdeu auf verUngrn sucli sllo aiidurrn t.oa-^Aiiuagoii i''iiiíi-lii und in I. o s k * a«4t a o Ii a f t/s u für V<» Tiiall-ii.-liiiiur g''£i-ii K.iii-iusliliiiig Inlligst verkaufl.'' ''
J)ic /élnsni der des liüu/ern.
Ijiutfí luufen xu (Junnten
W''ochislüi''gostíhal''t iiSSt. ..MKRCnt"
Wien . Wollzeile 13.


Iv 0 H PS GYULA
norinUtírtfi-, díszmü- ós divatáru raktárában Nagy-Kanizsáin.
.(676-4 > »
B 0 1 u s ur gyógyszertára inóllott ós az uj t a k a r ó k-
p 6 11 z. t á r i li ii z h a 11
LEGNAGYOBB, YÁLASXTlOAJt
JITÁXVO^ A KON KAPHATÓ "WS
KARÁCSON! ÉS UJ-ÉVÍ
ajanúéHomul SZOIKÉJÓ
tárgyak s gyermek-játékok.
A II AJ Kilit LLÁSA .M KGVliDVE!
Kvekig tartó fiirkés/.és folytén végtére sikerült nékem egy
haj- és
feltalálási, mely által már I ii-szöri hiisznáhit után a huj h''lllulhliu, valamint az oly igsa kellemetlen pikkelyek képződése n^hiden korra olhárittatik. K^y üveg ára 2 frt., postául killtléssel l."» krral tiibb.
Kapható a feltalálónál D E IVE A H. hajfodrásznó-l
Béeslwii, b« Iváfos, (Johanncsgiisse Nr. I.) '' Megrendelések a vidékről azonnal leljcflitlotiick.
. ^ Köszönet elismerésr
« I\U\lfcVIIV» VIIVIIIVI WWI ^
()|| haj- és pikkely vizének ötszöri használata után fejbőröm a pikkelyek fejlődésétől ment maradt, és hajam többé nem Uulfott ki, mi annak jiivilMstit lénycguaen elősegitú-Knnek folytán özönnel alkalmat veszek Önnek köszönetem s elismerésem nyilvánítására. * Mély tisztelettel l''ltHil. J. -
s* mttiüingi cs. k. asab. va«- ís ín-xvlniíídt kr,ny vvivKja-.
(60O Vft)
FIGYELMEZTETÉS HÖLGYEKNEK.
Mindenféle ehlffiionok. eo/Jok. huj/Ur tök stb. a b liotó legjutaiiyosb áron kapiiatók tMT" A hujul; uruk résxére tökéletes hasonlatosságban készítetnek.
Demal A., hajfodrásr.
lUkU^^i^esten^iirid^^^
Van szerencsénk ezennel a nagyérdemű küánség tudomására hozni, hogy a magyar kir. kereskedelmi minisztérium folyó 1871. nov. 18-áról keltezett ,1299/7i. számú engedélye alapján a
91
ff
G77 — tí,4
nyugdíj- és életbiztosító társulat
P E S T E i\

o
t
i
h
üzleti tevékenységét megkezdette

Dljszrt hálva Ilik megállapításánál kiterjeszkedtünk az életbiztosítás terén eddigelé felmerült minden biztosítási módozatra s alig létezik a gyakorlat teréu üdvösnek bizonyult biztosítási eouibiíiatió, melyet a legkedvezőbb féltételek "mellett ne teljesithetnéuk. - A biztosítási módozatok sokszerüsége » a lehető legjutányosabbra szabott díjtételek mellett a dijak befizetését illetőleg mindennemű kedvezményekben részesítjük a biztositót és
Két m lllló forint alap tőltónHH: el megkívántató biztosítékot nyújtjuk elvállalandó kötelezettségeink teljesítése iráut.
Pest, 1871. november 15. •> , ltfaZ»atÖaá,ff.
• ^ * Iroda: Váczi-utczn, a nV
A kik vezér-, fő-, vagy kerületi Ügynökséget .^ivánnak vállalni, • ••••• •••• ••••• •••• •••00
Karácsonyi s njévi ajándékok.
K4MTZ c. Pesten, Deák Ferencz-utcza 6. sz.
( papír- éa aiszmüáru- ralttár^toan.
\ alább jegyzett czikkak bámulatos olcsó gyári szabott arakon
\ » . < a legnagyobb választékban kaphatók.
Gyermekek számára:'' llülgyek számára: : I rak számára:
ASTUSKOHDZ* 1. emelet,
forduljanak ebbeli ajánlataikkal egyenesen az igazgatósághoz Pesten.
• • •
Ké|>- tVl.nyv. k , lebutóképek. I,en •Ifegant, vanó-kéntll.lek Irón* latfeliaerelvéiiyík br..n<e-l&inta-és kép.''t ivek, pléti-iniuták bagariából • IcgujabMtlrt *«criut 1».">I, artólból, rtnJ''itt vatból . « kartonokban,jdróttertarlók min- kétailvo, gatdag váltaitokban; rvtb.íl, ókor-divalu papirt w lókat den alákban, T^>uiabb minták ba- "NJgotó-kotárkák i* kéti l.i»kák, bagariából , iuogy»rófából , ét gariából éa fából, irátl tarló tartó- iráo triók ét irátlántlák. leijei fel- tiaityánb.''irból, legnagyobb. »á l/ok beteudetve, vagy a nélk ti. tttrelöttul. tArr.il vagy nélküle, láttákban, vállA- «» okmány tát-Ukola-lAtkVk ét larittnyák róka- lálog*tój«gy-láikák elefáiitctont- kákát tátrai, noudcu iiagytágban ; b.Crrel borítva, raja-tartók atiuet! ból, tubiiotbékabéjból, bagaria- lámákat ét pcntl;ira<>lyokat, a/i | rajaónokkal, jtgy»őkrtnyver«kék b >rbíilvagy legfinomabb aiattyAn- vartáreták , lutritól • atoleiifték. minden kiállítóban, tolltartók a bó:; emlékk.tiiy v«k < albumuk te- '' gvtlMU.I''h nagy ba ttiata bigatít légiin.itmbbak ét gy«ngybf«ból,! uével vagy uélkillo , ,iagy vá- börb .l ót natlyáuból, gyöngybál-legfinomabb angol |.illkétek l<*g- 1 lattlátban, péutt.íri-iák l«-knűt- liól, liékateklióbSI, ntogyorólából gatdagabb raktáron, Mdgtímbttk. '' bókabójbVil, kagylóból éa bagaria ót a legujab luodmuakat water-fették-''ádikák éa lakarékpéntlár- borb.ll, gaailag raktárit ke/lvil- éa , prm»f. ét tolyetuglacébil. kák brouceból éa vatból ttb. - • ttebkendö-to.lrók ui-gyoró- ét 8xi«ar-álványok, téipyfcéptixeti Caukroctka-itelelteték, email- ! olajfából,baganahűrböl ót w..ler- i .Wttkftiiyvek teliével vagy a lul-liroiottak ugy, mint bagariából ét proolból, cbalclaiitek oltóval,gyft* Jtul.dobánytó etikátok brviicvlitij papirlömbol, valamint eter egyéb 1 ttUvel.rajt.nual. jftgytéklapokkal iipmkillOMben bamutaitók minden mindenféle, itt fel ne^n botolt ap- ét ilfattter-Uvegviével, Utogalö- '' fajnak, liuoniau brouceból,''actél-
I..''......1. ''I ^.a.iLMI 1 I..CI .lÉ.iatt vaali^l I(.Í«<ÍIvm irat.
rótágok MHtiH oloid árakon
KŰTILLON RENDJELEK
jegy-Uioáa brouceból, eiutlluH,! ttul éa Ouiótt vatból kéttilve, iro:
.''•t
| |ilaliuúból, ét 7aragott fából a legfinomabbak,illauterek ét krtí-ni Titek a legu gyobb váianték-•ban, a hoatávaló frittitövel llveg-böl, pagfougból igen olctón, nem-kUlOuben min<leniieina goinlolba-tó |il|iereiter«k legnagyobb vá Uttléklian
lai éa aaebtlntaiartók gatdag v.ilattlék''ian,tolltartók brouceból ettlitbíll, platinából, actélból éa ftntrttt vatból; irka tekcrcack a legdittctebben kiállítva, jegytóéi (Illeti kim vek nagy raktára. — Ulock-Iiaptár át nap^igy inntatö minden fajta nagy v.ilai*iékbair
táncM-veiulek
Uguagyobb váUsatókbmi.
100 darab levélpapír dombornyomattal 50. krajezár.
100 finoin levélpapír domború nyomatul át 100 borítók dittct dobotbau ntttoten I frt, I fit tOkr., 1, 8 frt a legfinomabb.
ItiO finom levélpapír lt boríték mindkettő uinri monogrammal .litaet doboabau ntttet.m 2 3,60, 4 frt, i> frt a legfinomabb.
Látogatójegy^k alá minute
✓ 1"0 egy torit bO finomabb I fri, legfinomabb brillantin papiron irt TtO kr. -Mind. u utóbbi 10 krral több, kőnyomztu ÍIH) db. I frl.
ttr Levélbeli Megrendelitek utánvéttel gyorian cwköiöltetnfk -^C fosi—1\)
• • •
MOLL A. SEIDLITZ-P0RA.
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
s Órán: TnpMttalván, hogy az unyéhnnek szóról szóra utAii-nyomott, aűt''a kó«iin»ég ómitéau \ ij.outt bnmUitott iiév nláirHsomnitil ellátott hAsználati utiwítvényokkal érultat r.ik Soíd-litz píirok, a e vó^cit h kill-nliik bnaonlatosságénél fogva aaját gyártinányoiiunal koniiy< o folcse-■ róltethutnok, ezeu bamiailviUiyok vésérlaaától azon mogjegyíéMcl óvok mindenkit mlüxeriot: »ax általam kénxttett Setillltx-por minden katnlyája hasonló ktaxltutfinje stöll meffkültínööxtettHál saját védjenyrm és aláírás nnmnl ellátva.
/»ra egy lu|ieeaét«dl eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utasítás mindou nyvlvon. K porok Tetidkivilii s á l«gelt«*róbb esetekben bebizonyult gyií^yhaláattk által minden eíbliif ismert liá/.í jizerúk kozőtt ta^adbatlnnul az tdsó bolyul foglalják el; mint azt sok ezer a cHÚszári birodalom minden r<''szi ib«"l kozeinkheV. killdött hála iratok a logn!s)dotcscbben tannsit-ják, hogy e porok nigzütt szorulásoknál, emészthetlenség, gyomorhévnél, továbbá giir''.-sök, ves« éa iib''gvrt liajokb.m, szivdoli(>t<á8nál, idegesség okozta lőfiljás, vértolnláa, esúszos fogtájdalomnál, véjílll byittrriára, bükérra és buzamos bányásriihajlaniuál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, u a- legta''ruisb gvó^ybatárt erodményozték.
itaklárok Xaf/f/- Kanlxsán : Helt\s .1. gyégysz. Lovák K. gyógyaz. FessolboíTor J. Ho-
senfeld F. uraknál Belovirott l.akovlca U. Maroialiban la»tl Nándor
Csáktornyán Káiá«a H. Bánok-Sít. györgybn Kibict J gyógyat.
Kösiogen Ctacsinovitt latv. gyóg»tr. Kaposvárott Kegl Nándor gyógyí.
. Ki.bn .Inkab
Kereszten tlrrver Jakab fiai Kapronoián Weili Hámi. gyógyít. Latenyea Kalivoda J. gyógyst.
Siambathelyea Filirh Ferenct gyógytt. Sopronyban M«i«; Audrát gyógy»». Zágrábban Minelhaeb Zt. gyógytt.
, Ceyleck J. I. gyógytt. . , Urweita Kr. gyógytt.
fisén czégeknél kapható ínég: (644—52,35)
A. norvogiai Horgon városból való legtisztább és loghatályoiabb
valódi Dorsoh-halmáJzslr-olaJ
Ara egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Mindon üveg, más balmájzsir olaj-fajtól leondó mogkUlöubiíztotés végolt védjogyemmol van ellátva.
A valódi Dorscli lialmáj-zsir moll- és tUdó-bajoknál, scrophulus és rachitis lloteoségok-bon logjobb gyó^yhatással van; moggyógyitja a legelidtlltobb kiiszvény- és csuszbajokat, valamint az időszaki bőrkllte^ukot. ^
Kzon legtiaztálib és loghatályoaabb balmájzsir-olaj faj a Dorseb-balaknak leggondosabb, egybegyűjtése és kiválogatása által nyerotik, atalában semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik, hanoin a bopecsi^telt orodeli üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint az közvetlenül a természet által nyújtatott;
Moll A., gyógyszerész és vogyéat Uécabei
FJiiladui^ zuin Ankaufe der iicu crscliieneiicn Imisbriicker (so^eiiaiiiK) Tirollcr-Loos
welehe, wle nachstehend erlllutert, besser wle Haargeltl, und dyreu erste und nüehste XleUuug sehun am Jiíimer
tit ívMfltt ^Vdbiflftntt <rlau(?t fid) bicvinit t^rcu iifiddjtíit I. itrivatfiiiibcíi uub i^rf^aftdfrctiitbeu ait.\ujri(|(ii, ftf bit uoii btr íanbr^auptftabt ^uitíbrucf $(má)tt ítiilcitje iin ^tvaat oon l billióit i^albcu uftírr. W.iljv. ilcruoiniiu-ii uub eriu^t bto^alb bifJbfjiiálidjf allfálliijc .jfiiíi.ite ííuftrá''jc ober Vtnfraáni nur an bic aefrrtfate Hlkd?iflfiubí iVlditflíit ju laffctt. .
Jiur,\c rarfífniiiirt ehttfter bev ^ottljcilf, iwldic bitfc Vtulfiljf bavl''lttct ^ '' l. íicft "íltilcit)t bítré^t tit Siiiniiií blot 1 Wlllloit Witlbtii unb ívirb mit 2,r»:lúOIO fl. ö. biniten 40 ^a^rftt riicfötia^lt. ''J. 3ft bíc^lbc iit Ikilí^tilbwvidjvcilMiu^cit ^efe) flcttKilt, u-opón jcbtí mit iniiib<ftcn>s 30 fl- é íx". wrloft iwvb<n tuu| uub •
3. $Kibcu ^Icfílttu % Zlehuimeit im Inln e mit .^.uirtívcjicv coit HlMKKI, l''itXM). 10000. IOOOO fl. k ö. iwitet*
4. "ülttdi bicjclbíit, ob^fc^it Ku-ou, Mb bic vaiibcí-lM.inji.iM ^unobvwf. bic rtci^ntií«j)fli<t>t iibcriioiumcu, iecld>c fleteig icbc''(»ardiitic bictct itc^ baburlff} mb bic fon* bMauptMt mit ibvcin fánmitli^cu bcu?cj)lict)cu rfnb iinbctw^liécti ^Vvim\vu int acvid>tlict> cvbclvucn -ítVrtljc wu uictjv^lc 8DOO HI fl- "«b útit alléit i^r (jcbü^vciíbcíi »tcicrAn« fit>íd.jcit uub tfctfllcu h.tiui, ifbf J id) ituv iminaliiu uuvi(id) a''ilní.boiKviviily obev bcutbarc 3i4crl)cit uub finb fotóin in biefer ^c.jicbuu,! jcbcín aubereu Vofc alcidHuitelííu
Hm imn fciucit I. 8iutbcit beit ikiecií ,ju licfcvn, uvldu* \Hufi^t bic jicfcvtijjtc UVdjiclftubc fclbft iibcv beit W:Ut> uub bic 5id)crdícit biefeí ^apievea fclbit al«*nlaac CSiHÚtal bat, fo t).it jtd) ítcfclbc ciitfdjtoffcu, cincit íl>cii biefer V0|V,iu bem •Vwrtc iu vcfcroivcu, betít fic crtlart ititb fid) wmlidjtct, allc''bicuóit bei ibr oou bcutc bl4
- / I. Jdnner 1S1V In eJnxelnen Stíleken á /I. 30 tí. \V. yekanften derarllyen Imsc " •
Iiwun tev Portatí> fo latint vcidjtv; iuncrljatb cimv ^xa, b. i. bio ind. 1 ^Sniicr 1H73 mit bem ooUcit «iifauf«pvcifc, b. i. cbcnfalU k 30 fl ín ''tabluua au ucljincu, iveburd) jeitad) jcbcr Maufcr ctuco bcrattiacu vofco trftlid) nar keh, Hhlní, naá?bfiu cr^tiicrbalb ciuc^ ^aljrti felbeí l''oí jcbcu Woincut Vunt ooUctt Ítutaiiitfrwiíf ''kitevő fouut iiuihoiimI in 4 3ict>uitiicn auf ÍKtuvttrcffcr von^a.hlOU. líthMK ItMIOO. IOOOO fl jc fpiclt
--Ccvavt vofc Obuc btcíf ikvvilid)!iiii,i bcí :Hilitlaufc« wrtai ft bic flefertiftte ^fclftubc, ftciö na^ bem laícícourfc, u. N-rinalcir mit )iú fl ö''
pv. 3tiicf. tiefe Vofc fiub aii(t> iu bcu íncificu iiVcbklftubcu ioioobl m Wien ato amb in ccu froi''iiiyu na^ ben la^cicourfc ju Ijabcn. Unt jcbo<^ beit «nfűuf biefer Vofc Á c b c r m a n u au crinóaiid»n'' |o bat tle iiefertidte ílVdjfclfiubc cinc iwiurc AuiaU bicier Vofc atuhvidítcbcu, uvldK fit auf 30 mo.iatUd>< töatcu mit blw ii I -fl- <>• wttauft unb tvobti iltiit éti öabluita ber erften Wa« oou nur t fl'' unb bet flfM$en 2tciuvcl,)cbiibr fdjou alléin iu bcu itótbjwi {iifbuuafu auf btc ^i^ttveffcv -uub il(«cvbaupt auf allc Ivcffcr f^tt. Tic flcícrtijtc mr^fclftubc, iiacbbcut fic um Ibre acebrtcii V- X. Ruubcu auf biefe aufecracivcbulid)Cit, auí;cmbcntlút>eii ^ort^ilc, loctdjc ittif bent. ít.ifaufc bicicr Vofc wrbiiubeit, aufiucvtiaiu 411 tnadjcii íiub jtiiu. balbiaeu «t?aufe(um au biefeu Waüuftiauiucn Ibcit ju tu^uuit, ba bic jurn ^Hilíttouf beftimmte ítit^abl Vofc balb ecrjjtiffcu fent biivftc) cuiiulabíii fid) cftaiibt,. fllaubt auitcbmeu > féímCrt, baó looljl Vaum Iracitb ^cíuaitb (locltbcr übevbaupt au ioUbcu Voicn íbl mtwmt,) fciit bttrfa, bev fid) «iet>t maulagt fcOcu loiivbe cinc« ober atutj műterv bicier Vofc atiiulauftii, ba permit ixx felit Dliflco ocrini.ibeu, mait umfouft iu oicr tfiebuiúcu fvítlt unb bitit Ü iSi obc\u>4t)nt, biitncu cinem ^xt jum oollcu Kturaufprcife iu ^abluitfl jjciiommcit vtwtbeu. m ticuciatíii auiioattijcu ÍJuftraacu tvtictx mait be^alb aüliaft bett citlfallcubeit «etraa ucbit 30 őrfuim 1für nilr ^iebuiiíilifttn be« ^xH 1»72, iwl^c fobanu fvauco jiwfciibet toürbcn, iveim |lcvauf vcflcetirt locvtcn folltc^ fvauco au bic őtfevtijtt Wedjfclftube fldanjcu ju laffcit.'' |Hr vtet

............Weoiiwlitafeé der h. k. prltr. Wiener Handelibank vormais joh. E. Sothen in Wim, Graben Nr. 91,
Mdiu József kiadó lap-, éi nyomda tulajdonol, gyortMjvO.nyomiM Kagy''KmÍn4a,
Melléklet a „Zala-Somogyi Közitíny" 1871.
katonai zeno harsonája hurczius lángra, a nzcrelő szívok kölcsönös ostromára hevit, a tu|„, oldalon közbon-köibon a nepzeiié zek, húzzak rá a lassú ós l''ris magyart, s az ifjúság „lmgv volt, hogy V!" kiállásaira meg-megújuló erővel s kifogy hatlun változatossággal felelget.
A rendezők dicséretére meg kell meg említenünk, miszerint e szép ''ós ki-dé''yes esás/árfürdői bálokat áliulán vóvo magyaros cs demokratikus szellem, a születés, faj- és vallás-különbség válssztó falait Icromlioló testvéries egyenlőség, s (esztelen vidiimság jellemzi.
S mivel a c*á*zárfÜrdöbt?n legtöbb egészséges, vig éa élvezni szerető ember lordul meg, ezek lálasa még a betegekre is gyógyilóiug, üditóleg hal; — a ki |»edig nem kedveli a zajos, élénk társaságét, az visszavonulhat magányába, vagy a csendes családi, baráti körökbe.
A császárfürdőnok minden más magyar birodalmi, sót a lugtdbb külföldi felett rendkívüli olőnyo az, hogy az iker-fővárossal szoios kapcsolatiról áll, s ha ennek nem is épen a közepén, do ném is a leg égén, s forrásánál fogra a Duna partján fokszik a legszobli, legegészségesebb bolyén, és számos közlekedési eszközei innen a főváros bármely pontjára könnyen tT>pitik a fürdő v m.égéit.
Főkép az idegenek , a külföldiek s vidé-kokre nézve mogbocsülhetlcii előny az, hogy a Magyarország fővárosa s környéke minden nuvezulosségét, erd-kesli látnivalóit, mindon mulatságát, a nagyvárosi élet mindon kényelmet s gyönyörét folyvást élvezhetik itt anélkül, hogy o miatt a fürdést, vagy az egész gyógy rendet legkovésbbé is kcllcjio hunya-golniok.
A reggeli gyógyrond iíjcgtariásn után az égést napot és estvét u fürdőn kivül tehet tölteni, s ez alatt l''est-Budának több helyisége inogtok inthi-tö, töb''o mulatsága élvezhető, v.
Levelezés.
Zala-Egeritrg, docz. f>. 1871.
Sokkal is jobban ismerem becses lapjának népszerűségét miiilseiu azt még esak gondolni is merném, hogy a jelen sorok fölvételére egy kevés tért no engedne. — K jelen sorok írására kesztel azon regi gyanús ós üzletünket lealázó elucxezés, lio^y t. i.: .A molnár liszt lopó.*
A haladás intő szava liiv föl arra, hogy néhány igényteleu sort koczkáztansuk ugy magam, mint sorsos társaim ós a t. közönság érdekében, mert e roppant átalakulási időszakban idejét látom annak, hogy a fönemlitott gyanút es tekintélyünket lerontó elnevezéstől mi is megszabadulhassunk; megszabadulhatunk pedig, ba a t. megyei bizottmányt üléseken az érdemlcljes tag urak a molnárüzletre is kitér jesztendik figyelmüket. Ez által nemcsak mi molnárok, hunom üzletünk tekintélye ós hitele, nemkülönben a t. közönség is biztosíttatnék. — Ezekre nézve pedig, mint a molnár üzletben régi tapasztalatokban gazdag a következőket vagyok bátor foganatosítás végett a t. megyei bízott mányi tag uraknak szíves figyelmükbe ajánlani, es pedig:
• lör. Ugy Zala , mint minden megye, törvényes határozata által hozza foganatba a súlymérték szerinti vámolást. Így azután u súlymérték mellett átvett gabonusulyból az őilés után a vám- és porlást leszámítván, semiui se hiány o/hatik.
*2 or. Köteleztessék mindon molnár őrlés végett malmába hozott gab inameiinyiség, annak hozójának és lakholyóiiek nevéről rendes és nyilvános jegyzőkönyvet vezetni.
" Így felmerülhető panasz esetére az ügyet a fölvett jegyzőkönyv nyomán bizton tisztázhatjuk és segédeinket felelősségre vonhatjuk.
3 or. Szabjon ki a t. riiegyei bizottmány szigorú büntetést a fölmerülhető visszaélésokkor az ezt okozóra, illetőleg okozókra, jogosítsa föl a t. bizottmány as illető czéhokot, hogy ezek u vámolás igaz teljesítésére és a jegyzőkönyv rendes vezetésére — közczé''ra kiszabott büntetés terhe mellett,— magok kebeléből egyet felügyelés végett kiválaszszauak, kiuok becsületbeli kötolcsségo lenne lotett esküje szerint a kerületébe eső malmokat havonkint legalább egyszer lelkiismeretoson és pontosan fölkeresni és a netalán tapasztalt hiányokat ós visszaéléseket az illető, o ozélra meghatározandó hatóságnak luielőbbi intézkedhetés végett bejelenteni.
Óhajtandó és ajánlatos leuuo czéljizorüség tekinteténél fogva, hogy minden malomtulaj-donos doczimális mázsával látná cl malmát.
Hegy mindez megtörténjék, követeli az ótiss elöhaladáa, magunk és a közönség érdeke, mert igy lenne a közönség őrjés végott beadott gabona mennyiségről biztosítva, mert csak igy szabadulhatnánk mog mi is ama ugy üzletünket, mint szomélyünkot, hitelünket stb, lealacsonyító gúnyos, szokásos régi elnevezéstől hogy :''\, A molnár liaat lopóV
8TE1NDL ZSIGA.
évi 51-lk számához.
Heti szemle
llrcz''iubor tft. 1871.
— Több csillagász szerint: közelebb iszonyú yulkán-pöüetog támadott a nap testén s mintegy ,»OOi) mértföldnyire emelkedett ki. — 2.UH) birú névsora már a muiistertanácshoz terjesztetett bo. — Barber Ágoston budai gyártulajdonos magyar <t<ju.«ssegre enieltotott. — A váczi vasúti pénztári Mi ezer frtig kirabolták.
— Dcbroczcubeu hamis lt) krajezárosok jöttek forgalomba. - Ujabban .30 hölgy kitűnő eredmény uy el tett vizsgál a távirá''ziilból. — Liszt Fereucz uj zenemüven dolgozik. — Hoványi Ferencz praolatus meghall. — A Kepler ünnepélyt Uránban 27-én tartják mog. — Az uj koronaőrseg már szervezve van, parancsnoka b. Huszár kapitány. — Káth Mór tanügyi folyóiratot indít mog. — Kőmives linro »Sugóa cziu.ü vándor élczlapot ad ki. — Milán fejedo-leni Pestre jő. — Uj-Szóuy és Igmánd közt 8 óráig tartotta fel a zivatar a mozdonyt. — Hir szerint Tóth Vilmos ministor lemoijd s l''estváros főispánja losz. — Stainz polgármestere orozva meglövetett, a pisztoly 14 golyóval volt megtöltve. — A hivatalos lap ára 20 frt helyett 12 frt egosz é»re. — l''asoho Mária sza-badságharczi houvédhadnagy segélyért folyamodott. — Vámbéry tatára csakugyan vissza mogy hazájába. — Vilmosl''sászár botog. — Az orosz hoiczeg a porosz követet fölpofözlu.
— Hazánkban 103 ez<-r nemes van, már t. i. született nemei. — Madách Iniréue megtébolyult. — A mehádiai gyűlésre a közös pénzügyőrség 3 ezer forintot utalványozott. — .Nyelvőr* cziluü folyóirat jelenik meg. — Drinápolyt nagy árviz bontotta el.
Irmlnloin. — A.Magyar ország és a Nagy-világ" ez évben utolsó évnegyedes jutalom-képe „A három bajtárs* előttünk fekszik s határozottan remeknek kell azt vallanunk. Klső eset, hogy a mugyar lap ily értékes aczél-metszetű julalomképbcu reszexiti előfizetőit, s szinte érthetetlen, hogyan képesek a kiadók ily kedvezményben részeltetni közönségüket, tokiul ve, hogy a ,M. <>.* előfizetési dija évnegyedre esak két frt. Oly kép ez, melynek bolti ára, legkevésbé 8-10 frt. A 25 krnyi járulék valóban említést sem érdemel ily metszettel szemben. Az ily eljárás utuii bízvást remél hetni, hogy o laphoz sz uj-vi negyedben melléklendő aezéloielszelü jutalotnkép, Mtirillönak legnagyobb remeke (Sz Mária monybcmcue-tele) a valódi tu«sterinüv< k iránt felekezeti, különbség nélkül lelkesedő közönséget nagy száminál fogja gyűjteni e Inp kóré, mely mar gazdag, művészi kivitelű rajzainál és" jel. s szövfcgéuél fegva is arra van hivatva, hogy első helyet foglaljon a hazai képes lapok sorában.
— A „Kis Újság" czitnii gyermcklupra az újév közeledtével, jónak látjuk felhívni ügy-társaink figyelmét. A .Kis Újság" (szerkeszti és kiadja Dolinái Gyula) a fejlettebb korú növendékeket tanítja, oktatja s mulattatja gondosan mogválogulotl szivneinesitö s ismeretterjesztő czikkeivnl. Népiskolákban fontos szerepe vau az ifjúsági lapoknak. S felette kívánatos volna, hogy minden tunitó igyekeznék egy olyant megszerezni, vagy a gyermekek által o czélra össtohozalott fillérekt ől, vagy az iskolai elöljáróság buzgalma folytán. A hetenként megjelenő ,K. II." ára egész évre 4, negyedévre 1 frt. Teljes számú példányok a folyó évnegyedről is kaphatók. Szerkesztőség és ki adóhivatal Pest, Vas-utcza 11. sz.
— Lap ink mii számihoz vannak mellékelve a következő előfizetési felhívások :
a.) .Családi Kör", szerkeszti s kiadja Kiuilia,
b.) a megnagyobbodott .Uyors l''osta" szerkeszti Aldor 1 mro, kiadja Hockouust Gusztáv,
c.) .Közrondészeli Lap* szerkeszti s kiadja Jáliu Lajos és d.)Doutsch-féle könyvnyomda s kiadó részvénytársulat lapkiadváuyainak jegy-léke. A .Családi Kör*-t ismert tollú írónőnk 12 év óta szerkeszti, mely körülmény hozzá számítva, hogy sok szép regényt s mőbecsd képet ad kiváló pártolást érdemel; a inogna-gyobitandó .Gyors Fosta* pártlap élénken van szerkesztve, u . Közron dészoti Lap" a rendészetet alkotmányos s a jogi állam elvei alapján igyokszik fejleszteni s igy törekvése a közbiztonság és jólét''érdokeit terjesztvén a törvényhatósági tisztviselők figyelmét kiválóan megérdemli ; a Deutschfélo részvénytársulat kiadványait többször említők, a melléklet .Magyarország és a Nagyvilág", Hoti Krónika", a .Divat", .Borsszem Jankó", .Képes Világ" és .Kis Lap"-ról te-z kimerítő tájékozást.
Hírek.
— Lapunk előfizotési fölhívását jövő számunkhoz uiellekeljük ; addig is tisztelettel jelentjük, hogy az eddig hotoukint egyszer megjelent „Zala-Somogyi Közlöny" jövő évtől kezdve hotoukint kétszer fog megjelenni; ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt és negywdévro 2 frt. A bizalom, mit eddig kinyerni szoren-aó«ük voltunk, fokosbitja törekvésüuket a ne-
rotjűk hinni, hogy a belénk int kétszer illegje-lofió helyi lapot kétszeres érdekkel olvasandják s vidékünk intelligontiaja kétszeresen pártolja. A megjelenés napja csütörtökön és vasárnap losz, hogy a vidéki érdekeltüknek Nagy-Kanizsa város élénk s irányadó gabna piaczáról biztos és gyors tudósítást adhassunk. Egyébkéut előfizetési felhívásunkban programmunkról bő-vobbou szólunk; Ogyelőro ennyit óhajtottunk inojegyezni s t. közönségünknok szivoa tudóin, adni.
— A „Gyors posta* azt írja tegnapi szálltában,-hogy -Szuper színtársulata nagv pártolásban részesül Nagy-Kanizsán; sajnáljuk, hogy uem igy áll u dohig, miután nálunk jelenleg színtársulat nincsen,
— A kis-komáromi műkedvelői előadás fényesen sikerült, 100 fton felül jövetlel-mosott, mely Budainé színtársulatának segélyezéséül adatott át. Több tudósítás küld''Jtvén be hozzánk,egybohangzólag megjegyezhetjük, hogy a hölgyek közt Tóth Torka k. a., a férfiak közöl pedig Kamocsay Károly ur arattak legtöbb tapsot; elismerést pedig a nemes műkedvelők mindegyike, . -
— Ugyancsak Kis-Komáromból érte-sitenek bennünket, hogy olt többen .olvasókör" alakulásán buzgólkodnak.
— A szőkédén esi erdőből a napok-bau 30 darab soHés lolvajoltatolt el, a tettes kézre került.
— , N agy-K a u i y sá ii több száz darab magyar szivar és 3 mázsa magyar dohány fedeztetett fel a pénzügyőrök által.
-- A távirdai huzalok kijavításáéul ez évben megkéstek, u zord idők beálltával clhalaszták s csak most kezdik ismét a munkát, midőn cnyhültebb időjárás uralg. Különben a huzalokban feuakatlás nincs.
— A n a g y-k a n i r. a a i .kisegítő oi?y let" f. dcczember hó 24-én délelőtt ''.I órakor a ker.-egylot teremében évi rendes közgyűlését turtja, molyro a t. egyleti tagok tis/.i-leltei meghívatnak.
* Közelebb értesültünk, hogy Szigetváréit már hosszabb idő óta műkedvelő társaság működik, mely a tiszta jövedelemből a vaspályához vezető ut.it jobb karba helyezni s lámpákkal felszerezni tiizti; ki czéljául s hogy eddigi működésűkkel már is szép sikert arattak, kitűnik abból, hogy a nevezett Uton már is négy lámpa kalauzolja az utast a vaspályához s az ut javítása is már foganatba vétetett. • — Volna nálunk is elég dolog, mely ily módon könnyen elintézhető lenne, de ifjúságunkbun nincs elég vállulkozó szellem, — pedig nálunk vz alkalommal a czél kettős volna; — egyrészről a jövedelmi! felhasználásával anyagi czél lenne elérhetővé, — másrészről színészek hiányában az uuiiluiüs téli esték élvezetessé vál-nánok. Nem akarunk azonban pálezát törni ez ügy felelt, mert még minden pótolható.
— Követésre való. IVslon 60 frt bírság terhe alatt olrondoltotot a járdák tisztogatása és heh intése, hasonló iutézkedést óhaj tünk nálunk is.
— A szombathelyi távirdai állomás, ezentúl teljes napiaKoigáluVS tart.
— Sümegen. Kunuzottor Vinczo 000 ftuyi alapítványt tett, a kamatok egyik felét a városban leghoszabb ideig ogyholyütt bíolgáló férfi, másik felét ugyanily minőségű nőcseléd élvezi.
— A nagy kanizsai s vidékbuli fiatalság által az eddig is mindig farsang kezdetén tartatni szokott tánc/vigalom 1872. január 7. tartutik meg. A tanácskozásra egybegyűlt fiatulság egy öttagú ^bizottmányt választott meg, névszeriut- Kocli Adolf, Csertan Károly, Gózony László, Talabér Kálmán és Hcncz Antul urakat, kik uz uz érdeinbedi teendőket végezni fogják. Megvagyunk győződve, hogy az eddigiekhez képest népes s kitűnően sikerült lesz.'' tír
— A Balaton jéggel födve s körülötto a fold hóval. Csak AlBÓ-Örs délkeleti részén, hol a hő félóránál tovább soha sem tart mosolyog örökzöld képo a tavasznak. Felső-Örsről liáfom falka juhnyáj van oda bérelve, mert ozekuek nagy szerencséjére Alsó Örs községbon birkái senki sem tart. Olt a pásztorok minden évben kényelmesen leshetik, várhatják a karácsonyi angyalénokot. Különben ily kora télre e vidékousenki som emlékezik. K tudósításból kitűnik,hogy Alsó Örs határában a természet o szép adományát a helybeliek nom tudják kellőleg (elhasználni, moly jellemzi.'' „tétlenség" méltó megrovást érdeme).
— Karácsonyi'' és újévi ajándékoknak való igen szép s nagy válusztéku uj tárgyak érkeztek Wajdits József könyvkereskedésébe, melyek meglepő csínnal és igen jutányos áron kaphatók, minél ezámosb megtekintést s mogrondelést érdomelnok e valóban remek és költséges szállítással ido hozott nagymennyiségű tárgyak. Külöuöseu gazdag kiállítás vau diszköuy vekből, melyek ajántjékokul nugybecsüek.
— I'' alini Inkoy László nejének testvére Bittó lika, viruló szép hajadon, életének 18-ik évéjwfv Aradon médiait.
- A hala to ti fü rod i .Szerefetliáz''-ra isméi m • ;i*id''ili a ii mii iskobiü adakozáü ; ujaobau Gelsei Gutmann 3. H. uregy 100 forintos szőlódé/sma-váluági kötelezvényt ajándékozott.
— Zalamegye uj bizottmányának olső gyűlése decz. 18 áll, tisztújító gyűlése pedig devz. •28-án tartalik mog.
(Posta Ugy.) Decz. 15. óta a szekér-posta szállításoknál uj kezeléstnód vau, iniro nézve szükségesnek tartjuk a kivalalos rendeletet közölni, mely igy hangzik :
1-ször. Utánvétellel terhelt kocsijiostai küldemények,a legújabban behozott ulánvélali jegyek egyeduü kivételével, különbség nólkUl szállító levél kísérőiében adaudok fel. Ily küldeményekhez szállító lovelkék kizárólag* csak u pojtaiiitézot részéről kiadott, az utánvéiali lapokkal egyesített, a mindén postahivatalnál példányonkiiit 0 krért kapható bélyeges blan-quetták huszuálantlók.
2-szor. Ulántvétellel netnV.turholt kocsi-postai küldemények mindannyiszor szintén azállitó-levél kiséroiébou adandók fel, valahányszor azok súlya, ha pénz vagy értékpapírt tartalmaznak, a 15 latot, más tartalomnál pedig a 3 latol meghaladja. 3 latol meg nem haladó küldeményekhez csak kivételesen használandó
Szállítólevél, akkor, ha csekély terjedelmeknél vagy a külső burok minőségénél fogva a teljes czimirutotu küldeményre ráilleszteni uem lehet.
3-szor. Utánvétel nélküli küldeményekből a fennebb kitolt időtől fogva hnsonlólag hivatalos a 5 kros pénzügyi bélyeggel ellátott ssállitó levelek ndatuak ki fehér papíron, melyek pél-dánvonkint 0 krért inindou postahivatalnál kuph.tók. - ''
Szabadságában áll'' azonban mindenkinok utánvétel nélküli küldeményekjioi önmaga által készített szállitölovelot is husün^lni, molyuok azonban lényegileg a postaintézet által kiadott mintának meg kell felélnie; s 5 kros magyar bélyeggel ellátva lennie.
4 sr.er. Kirontott s/állitó levelek, ha azok m.-g uem viselik inugukon a postakozelés nyo-mát (viteldíj, boly és kelli bélyegző stb.) daruim nk ml 1 kr. lefizetése mellett kicserélhetők,
♦ (Tft z.V F. hó l&.én''iíéJuiAni l1/, óra :újban hirtoloir -tű/.i lárma terjedt szerte a vá-, i-.i-.lian s már u felső városi lemplomoti erősen kongatlak, a nép futkosott azon irányban, mely a toronyból kitűzött zászlóval jebiz-teteii ; midin néhányan azon koholmány nyal,, miszerint csupán -fazokaskemenozo füstje száll fel, ip .rkodtuk a siető tűzoltókat megnyugtatni, kik azonbau o beszédre nem figyelvén, sebesen szaladva tartoltak a jelzett hely főié. — Midőn a kiv.incsiak a helyszínére érlek, már derék tűzoltóink hatulmusun mrtködtek s bámulandó vala azon tapintatos s ügyes eljárás, melyet ezen* olső alkalommal kifojtéuek. — 5 kútból s két tócsából k vizet utolsó cseppig kiszivatv-tyuzlák, inig végro a Nagy- és Kis-Kauizia közti réten ogy nagyobbik ű viigödtöt todezvén fel, iiinon vezetlek a vizet a 00 ölnyi távolságban állo fecskendőbe s alig pár peroz alatt az égő hazat a földdel egyenlővé tevék, s a tűz továbbterjedését egészen megakadályozák. A derék ügylet uem távozott mindaddig a hely-színéről, mig uz utolsó szikrát is meg nem sominisité A tő/, a mngyar-uicz.tbán volt, és I lukház, csűr és istálló lőn martalékává. — Fo gudja a nemes egvlet Ugybucgó inAködésoért, uz érdeklellek nevébeni legforróbb köszöu*-tUaket.
I
U /, I fi t
/. i o r. i - u í r
Nijy-Kaslm, d«i-s« A lofolyt li-ii t(«ljiisA<Ul i-IArt
k.-ir.i-iUi''Ki-t; iii''iiji''v''y n-iel.;, li-.gv /nrUl.ik Inlxs.s .Iliit, mint ms .tll.''uKk, j.llleL k.itli''.lip; i-i oi''i r«.tllitt.iilan jel srra|n4sva, bugy inmUiii gsbuiilslrt «<1 si.1 nU|i(isl bi
1H71
riltbbi Arát ii
i
ttvAtii alku
Piaczi ár.
liivutnló* jeggtit.
Nagy.Kani<.H, tsjl. éri (lartonib.-r li^ik iiapjAu. Ilii>4 »:l H. lom. ii iri — kr. S i -íW Iont liVrt''JO kr. 47 Iont Iiiri ful kr. Kosa 7H 7-j (out,3 i)t 70 kr. I.i ->>0 íuiil l irt sr M l uit - lil —. k\Áf|ia %eií.''isó»r.- JO^ II fio.i--.} fit ''20 kr 71 -V2 font k<. Arps kil/.-ti asges liő i!G font 3 frl — kr. U7 font- frl. Kukorieta 4 írt kr., írt — kr. Kuko-lioia olssa iraiinjuantiiii — Irt kr. ''/.sb - t7 l.oit I frt 80 kr. Ii 18 font I frl VO kr. Poban''.a I5l)-«i8 fut :l fit UO ki. i«rt - 70 fiiul 3 frt AO kr. IUb frbir ki. bab tarks kr. Kauy^rliast kntrtui.''goi 10 (rt — liliom ''- fit — ir. /.ííiiili''lissl U frl — kr Lingliist tr^sso.iígim t.''i frl. — linóm — fit — kr. Kirily-tlist k«s-HisiSgea frt .''i0 kr. finom — frt - kr. K«aa-UV* k0aflns4g<s - frt kr. flnorn - frl — kr. Msrba.-biis fontja ''ii >r. Uorju-bus /ontja 36 kr. 8ar-(.-« lóit fuuljs — kr, Jub-hni fontla — kr. 8sa-Ioiis fiinlis 40kr. /.«ir fouija ftO kr Osiba párja — — Kr. — frt Kic«t — kr. I.ud aováuy M -. - frl — kr. I.ud lusoit frl kr , frt —j kr. I''ujks fn ''-- kr. Tyúk tojái 10 db 35 kr. Burgjlnya im-irjo I frl 60 kr. frt — kr. Kgy mitsa isénaA (rt r,0 kr. kr. — Kgy k*va sstlp 17 — 14 kr. Mialma mássála — (ftt SO kr. Ujbor vldékUukball aköja .''| fit kr. aa-t^or vid«k(lokl*eU ak.lja 7 fit - írt kr. tlilkkf a HU 14 fit. TBlgyU Olc 10 fit
Felelős sierkci/Ao: Wajdits József, ^egéds/.erkesiíló: BátorfI LaJOS*
X
vnlódi
\S
on*. »*ab. legújabban i! Kolléga i»U.il ki tAIuA^ki) kiUlnteiell. a* orvosi kartól mrgvlrsfl.ilt, » sikereinek 4*IA)I e*. rf-''lek, pro kipléh.-tll (itko» «rer .A patká-nyok. haji « meiel íf«rek, vakandok svnbsk t«lju» ki-iriáaáia, \ioily.i lokteló megpróbállak hamiiaii máiioanl « árulni,) hamlsltlan uiiuüaéglfoii
Nagy-Kanizsán ROSENPELD ADOLF ur
kvieikcdésében, 1''eiton gtliatlilw Idpét yteaal.''
(jbrii kapható.
Kft nagy hédog 1 frt, kii bádog kii kr. ^ . ♦
Kgyea liádi>K megr»ndeW''««i la niánvltrl mell*!'' .-r••**■• »«•!• «iU*tik. /
''Ugyanott kn|>l>>«t«i oiltrom kenoua egyediül **< i a fagyho-lyagok íijjnikezem ellan, egy tég«ly kr.
Kivonat egy, naponta érko/.ö hasonló dicsérő-levelekből: Kérek még egy pár Ugatflyel küldeni, in-M .1 iiagyineuy'' nyiiégll patkáuyok k''iiiláiíra .ir«lk-»r eddig li.wnáli kltÜnÖ baiáual volt.
TtiriaUttel Vslnlotén, Károlyvároi mellett jnrt. l7. 1H7I.
♦ • ULUIAN BKTTl
575- •,!<>) liaa*.iuliírir.iiB.
Malom-eladás.
IIHWil
1 tmu tu:: .[im txxui
Besonders vortheilhafte
ULÜCKSOVF K itTK.
„Ulück und Negen bei i''oliu!"

Groate \011t fctaate llntitbum k<it ''tiitIrtc (íelil-Lntti rir von flber . ois;
1 Mlllon QOB.ooo TÍialer,
Í)ío»ü vortheilhafte Uold-Luttorio ni ucuerditig* wio-derűm duroh Qcwinno bodoutond vormolirt. híd ciuliith uur 61,500 l.oosf, und Wordéit in wehigen .Monatcn in 7 Abthuiluugoii folgoudo Oowinrto HÍohcr gowoniun 11 im-)iuh : 1 (Jewinti uvelit. 100,000 Thlr. speciel Thlr. ÜO.WOO. 10.000, 20,000, 10,000, 12,000, lO.tlOO 4 „m| S.O<M», 3-tnal 0,000, 4 inal 4,800, I-mal 4,100. 5 uml 1.000. r> mai41,400, 7-m.tl 2,400, SU-mal 2,000, 4 mai |,4)011. »ö mai 1,200, 102-IUill 800, 8-mal ÜOO, 4 mai |80, 200-mai -100, 160-mai 200, 6-mal 120, 875 mai 80, 13,200 mai 41, 40, 14,640 mai 20, 12, 8. Ü, 4, & 3 Tlialor.
Dio » owinn-Ziobung der ersUn Ahtheilimg int unit-llca aűT dim
20 üiiemlx r <1. J.
featgostollt, und kontot hioritu dn* KHiist'' t>riHÍI»»ll»M»»'' (Uh Imibe d<to
<la« vlertel -dtto und aende ich dieae Origlnal-Looao mit UoglorungHwnppon (tiielil voaden vopbotuneii l''romuaann oder Wivai-LoUi-rim) gi-gen frankírtö Kinsondung dea Botrugoa, in Bnnknotor, selbat nncliden ontfomtoatou Oogondon den •icehrten Anf-tragg''eborii aofort au. üie amtlioho Ziohungaliato und
die Versendung der Gewinngelder
erfolgt aolbrt naob dor Ziohurtg an jódon dur Hctlu''iligti ii prompt und vorsohwlogen.
Mein (li achiift iat bekanjlleh dax Altoato und AUor-glüokllohato, indera die bot mir Iíotbolligtou aólion di<* gröaaton Hauptgowlniw von Thalor 100.000, 110,0110, 60,000, oftmala 40,000, 20,000, a,-hr hiinfig 12.000. 10,000 Thalor ete.etc., und Jüngat inih-n im Mount Novotn-bor d. 3. atattgehuhten Ziohungen dio O^nmmt-Sumino von übor 75,000 Thalor laut amtllohon Oowlnnliston bol mir gewonnen habon.
LAZAR. SAMS. COHN in Hamburg,
Raupt-Comptolr, Itauk- und Weohaelgracült.
V/t <iIlid. ü. w.
17» tJulii. ». W. 1 CítiM. ö. W.
N:-JJukovt''Czi Urodalotnltoz tartozó szilárd anyagokból épült KopcIJai nógyjúiatii íílitHlllultHII a IUd-i nva folyón, a szinte szilárdul épült, utolnáiluk és mtillék-! épületeivel, tigv P''Via.. udvar - 12"7,„.« hold szántóföld és 51,7uoo. hold a lak közelélM-n lóvó rét terekkel, eladásra kitüzetik és venni szándékozók aluliro''lt-nál Kis-Bukóveezen jelentkezni- kéretnek.
WANISS LAJOS,
j^OtH^L''i • Jóaaáfí«lll^>el5.
A LKCil JAIUU, >
A SORSJEflYEK RÉSZIETFIZETÉS MELLETTI MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉBEN Az eredeti aorsjfayek citkeir raaiitttk fizetésé mellatti ma,-
'' *2trzeseark nn''.ijn nxniabh luün.-k ul»il» .H»H I'' nil«>*m.-ii» MK-iv
j állatáiiu* idi.ifc r. Mí «•» logtáKabli trrj*''l.''«ri- lalnl, <•« vsl.Mian « rf>*)iol., .niikcv^ot yitui, iiiinili..«y iiiiuditukiiK-k taknrit >al blitoailaaát tartól ! »zereno*éjének •■<vK.-i1n|>iiV,«ái l.h.tí.»* ir»»i, a mim «-*i ii »*akmál an oly gyakrnu olíifor lull /
A roini^ny nmn ki''lltiu i tv cickely havi flzetesek által tokát iflerö töke birtokúba iutai, »t*.*li » i!ikmiiá«i baílsnioi. s* .-mbor ily inMmi folytatólag lorajfflyat azerez. mit egyaxerr'' venni egyhamar el nem ttfkéll magát. K..rin.k i.''irokmiiidnnurk j»\iti»* ••« lokilyi-ane-
«.-(•'' Irányul i n ié«/li''Uorairifr«>k «''*«kiiiáb»n .i» uijymiaaMii n.ark''»dá» « »*• r«<ve|i> t >,'' i''« » t. kr''»(.ii»<''ir onir U''lUiiK-tr »».fi.iwt.-«A«-i i«nipr. Mi ia azok aiamat eiennel ujjal araporltjuk, m-ly •■»« •■■1-Hg l-t./."I..t . tfnvr'' n.Vvi. t«l«uie*»ii tiillinlinljn, in,v* I <.''(yri«4t n "knok rí''»lrtlu<«tí« altall
ino(tii<>ri<''«i'' c*.Mj»t .I.Tlirlflv" trfil, m*«r«-»al « nyen-inóiiy valöniiiUoí-gót ntlvraati nrnlt.il, bn^v
20 darab l<''í/jobb és fet/foiinUrbb Horttji''Ull aiilió forint un! fJini/n''émfilij/v Itten és köriilOelöl lOO haxétsallxin részesít.
S<.r»jouy«''k nipj»<n «<;»''iift » toglöbb Vtilyvk''t igir-''-k v«l*«»-taudók v» »téit ii mánív ió»I<ii« n|.i(»jttul
magy. kir. köloaön-sorsjogyokot 1860 na állum- ,,
Óa 400 frankos tőrök , „ '' "
Ve Iliink. melyek ára jutektervük h erlékiik miatt emelkedeare legtöbb kilátással bir. /
A.írnti iom)r>i:yrk>-t t. t. ha.onkenti hat forintos reazietflietea /« l<- «iuiái,» .>■!• tVli^l-l»k infUmJI rU lünk, /•» |i«iti|( ak<-|>i-n. ''"*K.V a rá»ili>tlUui^ tartania'' nliti M koji.nf.''lo ...rxj''cv1- ÍO n''-trívc-
vi.iiok ing)un ál-Hédiül., L.k |«''I''»> riik-fait 4U ktíiátt''H f* kArill-httiit << mUlünyi iöni/iTnnhiiitK látAXtinuk.
A ''20 darab sorsjegy 4 kővetkezí:
HM

líjj Al
és karácsonyi ajándékok najj-yválasztókii.
}.
W AJIHTS Jó/SKF
könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán kaphatok >
na^) választékn disznuivok , remekirt''ik niítvoi, magyar, néinot, olasz és.franczia
11 y e 1 v (Mi ;
mr nijz- s fóiiykcpl-albiiinok."VE
zseb-, fali-, gazdasági ós linzi naptárak, szebbnél-szebb ujvvi köszöntöjegyek.
nj^T INistni reiulelósí''k axonnal óh pontosan tolJcHlttctnck.
1
1
K-y
elll.inl • fSuver. éveukclit fonj er.
4 hm. SIKI.IHN* 1 Itndolf. «orijegy - bnrj lf,.''l*WI
. i . I-'' /SIO 1 Kaim . 2 . r,:i.ooo
''2 . I20.0UÍ'' 1 l''larv . " 2 . Cs.ooo
1 . 4(1.206 , 1 l''allly . 1 , I2,V0U
•I . 7INI.IMHI 1 («ellu(a r 1 , "''-.''•oo
ti „ l .3M),000 i 1 Iliidül „ 1 . :JII,IN)0
1 . ji;,oo<> 1 Wald»t»tn . 1 . •Jl.iKÍO
1 r ÍJSn Oi 0 1 Wiodlui''ligr.-ujgy 1 . Sl,0no
•''I . To.mtO 1 Keglevirh r 1 . 10.000
1 . Vl.ffdl | Sl.ini.ilau ,, .1 .,* •Jli.ooö
l8til. 1»G0. , ; I ".IHS''.i. . I M.igvnr . I TOrak . I li>«l>nu-ki > I Ill.lUIHlliU
I iiit!i|;i f I l''dmv
Muidea nyeremény w ui<«n.n. ne (.''ve i"l.''. mr-ji-gy .íián«t> i.-m>-ii\«:i ut ni .1 nl*ri>.-v»k,k"«t cgye .lö rísib''S felosrlstik- Aí elsó részlet-firetese után » .icb-n tdrvényeain kiállított • « 1/ Ossieaaors-
. '' jegy megjelölését tartalmazó okiratot, * «*»i''«a i.kI. i« k ti*niu»'' utáa
j ;ix illi-lú Miii-*ftf/tjil n*nniinl l,ik:i|ij«.
I | Mvufxntulva n/vh kf»nlliin''n\l, hngy n r,^«»tv(»>.". egyike n Irg-
'' j.,i,i, «_>i• ■ • i•-11 >-iíj-Ky >n''.v M-n ii ki\W iiit''K " legkedveltebbek 20 db. '' nyereményeiben .a havonkénti 3 4 huiáaaiban résit vési. 1 *lrg«>iiii<rM-iia l^irl''glu''i- lii«x«<lik, inivol a ié»*l>«v- » u^ak csekély kílt-séggel «''<» sok elonypyel jár.
Mindenki egytdUI is, <V< .1 többiekkell érintkezés nélkül resit vehet; n nii nnig lo.liii/ri''nxivovűiiikliok n» >n ingül i< iít»ug''<«j''ik, hogy - a ml máshol nem történik. NstfverMot mlmlen Időben tiáU-hut, /•.« <tx i rrih tl x<n «Jrf/i/ct a. hutr<déi<ü r+nxleti k Ji& t/w után atomml átvetnii.
Ka oly k<nli<mi,''ny. mely semmi mas váltó-UilMtól nem nyuj tátik mivel ezáital az ember a resrletflzetéi tartamáhoi nincs kötve, ea nem tarthat attól, hogy a befizetéseit elveszti, mi iniiidon mái tnn»«jA-tíkiml vnUitlnfl
lluxáii ji''gyri^krt niimton IhuásuIáii Ing. en ii bermCntve kllldUnk. K/vii igrn nlíinvli» mánivo|«-<t f.''ffj"l*t>nn ajiinljnk.
Man biete doni (iliieke dW''-Maiid! 350,000 m. Ort.
im gliiiiligru Kall* hU lidrluton Uowinn'' hlctt-t dio neneste grosse Gíld-Verlooaung. wrlcbe von der hohrn Reglerung genflimlg! und gRriilitirt iit. , •.,•>..
|)ic vortiiellliaftn Kiuri<-litiiug il.»''» tii-n«u l''Unoi iat dtrar). dm im l.anfn v..n «fiiig.!, M..n«lcn durch 7 V«il,i»iung«|i 28 0 )0 Q«-winno iu *iclii-r<li hiiUobpidung l-nmniPii. d.irnntt-r lirfln.1- u ni. li llnuii|lr.-ir<-r v,,n ov.-ntiii-H M. C*rt 2^0 000, «|n>''''l«ll S)i>''( I''0,000. 100.000. 50.000. <10.000 30.000. 25.000.20.0U0.15.0QU 2.000. 10.000. 8000 bOOO 5000 3000 lommal 2000. ioiV,,. ,i 1000, 2.''iC-n.»l 500, I3,^0u-uial IIU >i«,
Oio nlcliitc »nto <i*niniuipliiing dioier ^r««ycji v''- ,Sti»l« garnntirtrn Oeld-Wrlooinng i«r m«.t)ii<l« fn»(g»<MI«-und tindnt
schon am 20. December 1871 statt
íjud koitct liicrr.a .
1 ganar-i Origioal-i.ooi uur H. 3''/,. ^ 1
. 1 »"•»"« - , ► r/.-
Jé I vifrt^l , - . . I.
Vgeu Kinaviidnng del Itrii i^n in i»«iorr llaitkiiolrii.
Alin Amtrkgc rdrü *„íort mit di-r griintén ({Tata au»-godllnt und erliült •ledi-rmann von i,n« dio mii d«tn Hl*mnv*|ip»n vernfbrnoii <lrigin«l-l.,io>« >«|l,»t in lUiuilou.''.
Iirn H<-»t<-|luugeii iwrdi-n ,|ie <■■ t<>< ,1 vtieUcn amtlicbeii l''IKnc urntii ln<ig«ídgt Iliid narli jr.l. r /ii-linng iriidi n »ir ilniin n Intr-(04K«iit«ill uimifgofordert nnitlirlír M<lrn.
Ilii- Ail< aiilung d''-r (iwwiuni- t-rfolgl «tf-U prempt untor Nlati-•llarantlo und katiii itur<-b diroi-le Zu^induugon odnr auf Vrrlatigan d,-r lnl»r«a»ontcn durrli iiu«ire Wrlijinlungon /in *|lnj jírOKteien á''lttai-u öati-rrflfh''* vermiila>il worilcu.
t.liior l»elilf l»i nt''ti vr,(n Oln.''ko Iirgllnmlgl und ll*^t«^ v»ir rr«t vor Kurirni r> iclormn uiM''r vlidhn Snd«r»n hodontenden-0<<-ívinnfn H-m.il dio unton llau|ilri-(r«r in 3 /i«luiug«p lant oi|jf,lfll*r Bcw«-i«o erlangt und uniorcii Jl)lcr««ciutrii nrlbst «mli04ablt.
Vorauuiclitllcli knnn li«i olnoin milcliru »of d«r tolldesten Baala grUmlotvo Untoini-limen tllirrall aiif rlne m-hr r«-g»> HmIiH lig.mg mit llrutlmnitliait ir<iro<bupt wtrdrn t man hrlirli* dabtr •i-hoK der nahen Zlehung halber allo Auftráge baldlgat dlreot r.u licblen un
S. Sieindecker & Comp»
Bank- und WechssI Gesobift In Hamburg.
Eln- und Vcrkmif »llcr s\rton ^tanlioblígatioiidn, KíuPiiIiaImi Ariit li und Auldiriidnua, /''. S. Wir dankry bierdn rli (llr din nii» n iilii-r grurhenkle V«r-traiieu und indoni wlr t>oi llojjinn der Hnnuti Varlooiung inr llrtheiliguug «inladqii,werdaii wir nu*ati«li fnuerlun bmtreben, durrb «lot« prompté und /erllo Hcdinima; die v.,llc Zufriadau-licit uim-rer g«clut«u'' Inti-reaii-utefi in erlungrii.
'' '' Jt. O.

!!
MAGAZINER és STERK,
(C*<;.-2) vtíli<l''(U/et l''trilt ii,
Di''ík Kerenex*ulera, 7 dlk «/»m nlatt. C/vgek, lM/,imiuiyimok én U/vnUkAk, kik r«»*let-liv#l«-ink el-S''UiAvnl foglnlknxni <«átidókoxnak. oii illctöl-g liotcHiik fordalui aii-Toakodjonek. k

göz-, viz-, igtísmarha és közmű-zet s/iimára Írttól kezdve. W ■ ■ ■ ■ W V / ■ / Hm ügynökök kerestetnek. Kajzok
'' ■ * ■ ''kimutatásuk kívánatra in
1|----* ^ gyen küldetnek.
WEILL MO ICZ.
ifj. Frankfurt a M.
lljiaky, Hirschíers és íia
faKereskiMlő tirnM
ALS0-I)0\11)0HÜ1J})^ utolsó póst
a KOTTOKF.
itis/.telettel jelenti a magas uraságoknak s egyflltnlán a t. cz. közönségnek, miszerint
l''A|»(irlo crcde! (Isak a ki|»röl»«iltl»aii lil<nj,
> i
''(?)'' ir «gr íratbmi, ni.-ly ,lnli''« mhidaaokiiak, kik eg.''nim''get ker<>«u«k'' oiiinini-l van ellítva, a Londoni in mrgieleiiií ,Li<*eutod Vi«tu»llon* Uuardian*. Mig.i'' * ,-/ikk «> knvotWoröki''p ilKíl: R nagv tekíntélv foUlll-totti x telelt, liugy a lugnagyolili íclfodenfiok mindig a log<igy»r.*riHiln»k K*en mondat trxinye niegvnu ufrv ar orvot), valamint i\t ertmntanban, »''•* napi fii)fya»iit*nuik logkO«OnWg«aobli álloirünyal, inagukliau foglui-lák tóul on/iíiígUnkiiík ugy inog*r>''(*lt/n«>. vnlumint foiit»rtni.ili9* legboCaenb olv.-ket, A i«K«Vor.
•vyik legiikrrdii*alil> gyógynfr^nnk, a llotT-féle ni«lál»-kivonaliftr nev. nek egyitartl lmng<.''u» tiu krvé''lió inipoiiálónak tiluik fel n/. eliő IáU/ata) mint iiiím valamely lávotlidt i/,tlli(,>tt név, x. v»gy tudományoi '' l''oUuieálidl i''lőkotorn/olt »/.,''>, vagy valamely noveti^g^ien lol/iirni i*titotl Iniin é« girnj; «t,\ • Axonlian a I Il«/telet. Í1 t:ip.-i</taláira Imiit bennünket, bizalmunkat inkább ogy.i««r(lbb gyógj»*erli«i ve»4ili, mely i ne n llrei aagyaxavu phrA»i»okon alapul, hogy annak IihUia alatt lóvi|lra v,**cmoÖ j aí.''rt *Alai»lolluk'' tehát I mi a maláta-kivonat-i''géainVgfiir nov^t. a»«rt OdvSj-lljlIk a/t «•« niégiukÁbb magát a (:vó(niu<<rt, melyet ix rvntineu" inindenr iidd oivom kitl|n<> íikvrcl fulytán l>llii.u!»to» r.MxbangratLan mindázon nremélvekm k rendel, kik gyommbajok., a mell tftdíf liele^iZ-grilieá, a máj fi* alléit liajilKa. valamiül a rendet te>t folyamatok feunakadáiAlmii aVeuvednek A Hoff-féle maláta- kivoi-atadr .kitüno byÓ|y&zer* névvel hir ■ oieu kótiógbo nem vanbali''i epitlu''lnn annak yy.tgyerejót liginkábli kio.uiatja.
deszka, lécz,
i.''S lllillilciillt-lllii
fenyő-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi o nemft megbizas gyorsít ós utányosan eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok sat. cz. kö/.önség további bizodalmát kóruók, ajátiTjuk
Nagy-Kanizsán, SCFlFJSSINGJSIt OYÜF.A urnái lévó
bizományi raktárunkat. Teljes tisztelettel, ^ ''
(Jjlaky, lliivscliler A l-ia,
ötí) fakorcskcdiik.
• Kxperlo erodo! Atilidvn «*euvedönek ajinliuk liánnál it.it é» uiajjunk ii ugy találtuk, liogy o.v.nl iid .ii''á-ain kiylll ímiiw''Í kellwuv* i«U. f-lyadík. Klibe/. londoni k.''l kitOnö orv .»t il ''er.-ilo levelet
líkllliik: . Kn a lliiff Cél« maláta kivonatot aok eietlieif jnvalom iMtegeím mindig kltlloK ered nínvttilek Ij.-lk I). M. Patiiou S. 10. Covoi.diíb Ko»d Folytatom a H-tö.fáhr maláta-kivonat r.ndeléiM Ji (íri/mo.t
tuiaid tnellí
találják .............................
kötUiii Annál, hogy liotegaim aat ponto. gydgyliatilia ''melleit igen nigvra b.-oj.dik. Üri M«d. (JaVlh Wikínion .70 Wiinpole Htreet W. 41. mig igy klIlíöldOo a birei német gyógy-iial diri^r|.)ük, iie.n imill.k el a uai^ a melyen a maláta-kivouawqr, a maUta-ciokviádi a maláta-inelfboiib .n .k InltjAról MinnerÚ nyilatkozat nem erkexuék. 1
l''o*aoiiy, 1871., májúi 2«:an. Kérek ai <>n nialáta-kÍTi>naUb<SI 1U palackot kllldeui.
„ m, /.{ [i., ,, '' * ____>l»HOHtl IVHtt. ;
♦. . .. , 1 " " r'' 1"M. majui lo.fn. Minthogy az «n uiidUmalata-lioiiljonai mo lbaiomra , köhöí.esemra i* takedlségemre ig«u j«il balnak, kérek abból póMa fordultával ujíHag kiildepi. "woitaewrs *»
ii l .. V*" *,,r""" ■Í,""Ul Mi»"lrt*-''f maláU-kivnnata felelte ''ha. i nél
.« - v , , Hitnek Frigye, hangász.
■ llr «ya, I-S7I. juiiiui 5-án. Nem imilaatthalom el a. l.„ maUl veiokoUd*>áuak ií hatA?^ mint a i/opiiiok tap ..ék,, .u^d.eiéöa éa kórak .,|>. • |»„««lstl,U Mlka., Ugwt«U
U I..I.Í. VJS"!!!. iM«lMt«-kéMÍIiiMf»yrk egyedül valódiban kajd.atók Nagv-Kanizsán'' « AJDI1 J» JO/SKI urnái.
Nagy-Kanizsa, 1871. deczeniber 23-án.
52. szám.
Tizedik évfolyam.
\
'' (a zalamegyei''gazdasági egyesület hivatalos értosiiöjo.)
£ Kiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú hetilap
a szépirodalom, kereskedelem. Ipar. $a/dászat; tiidomaii) e\ miimzei köre bál.
Megjelenik: Előfizetési föltótelek:
■Mm siawhatM, H.lyKeii hévlioa hnriUi.al éa viXékrr (.o.lin VHl.li.
egée« s gyakran másfél vagy két l».o. Kgé.t évre : • « frt - kr
Sxerkehxtöl irodit i*h kliidó liUntnl: Kél évr» • • 3 . - .
WAJDITS JÓMEK kOnyvkereikedéeéb.n. Évnegyedre - 1 . 60 . itm > «srv.finac. - i m
Hlrdetéseb;
A hitt haaáboa p.ttl Korélt 1-atAr i kr \ ''i-ixor »i él mindeil további briktaláa.''rt kr Bélytgdij minden egys heiktaln.ért • " ki. A . N''yilt léroii-''KJ pfíit tor hi<iklalási dija 1.1 kr.

■ Karácsonyra.
A természet nagy templomában szomorúság uralg, a családi élet szentélyében öröm van ; a természetben rideg dermedés, tompa egyhangúság ütötte fel tanyáját, a keresztény világban rajongó élet, vidámító zaj élénkít bcnnUnket.
A fák zöld koronáját fehér lepel borítja, a szivet rózsafelhő öleli.
ttoldog sziv, melyet rózsafelhő ölel! — örvend az öntudatlan csecsemő, mert édes anyja szokatlanabb kéjáramlatban, csóktengerbcn füröszti ót, mely édes érzelemárt az ünnepélyesség szokásának meleg szele hoz hullámzásba, üoldog csecsemő 1 — Hát nz anyátlan árvát, ki, öntudatlan állapotában is ösztönszerűleg szeretetért eped, ki csókolja? Senki? 1 Nem , a természet nem ily kegyetlen,'' ártatlan szivébe ültette a csendes türelem, a szende remény kedves virágait, melyeknek szétágazó gyökere elfojtja a fájdalom élét s a jótékony ájotu zárja le az élet rideg lehcl-letében nehezült szcmpillákat s őrangyala az árvának ott virraszt puszta ágya felett.
Örvend az öntudatos gyermek, mert a karácsonyi ünnepek alkalmával gyengéd meglepetésben részesítik a boldog szülök, ki élp''tük gondtalan, szenvedéstelen részét éldeli, benno látják többszörözve a magasztos gyönyört, mit e sivár élet ád. Köny-ben uszó szemekkel ölelikMobogó szívökre a fejlődő gyermeket, kinek örömhangja egy életboldogságot jelez, kinek nyájas tekintete, édes mosolya kimondhatlan gyönyört árul el. oh c szeplőtlen üdvöt csak a szülők érzikA mit a fecselő gyermek inér
. .LIMH I I U 1 ill I ■ . im.
létele által teremt. . . Boldog gyermek! — az árva gyermek ? utczasarkon di-dergv''e könyörg egy falat kenyérért, nincs ki ót vigasztalja,ki léteiében gyönyörködjék,sőt szánalomból a hidegség jég fagya nyomja le. Oh nem! az ártatlan lélek szűz imáját őrangyala égi gyönyörrel hallgatva, elvezeti a templom felé, hol a könyörület tanyát ütött, hol számára a hit mennyéi viráginak bátorító, erősítő illatárja koszorúzza meg s edzi az életre, enyhíti a nyomort, mi számára ddsan terem.
örvend az iskolás gyermek, a tanuló leány, mert a niúveit lélek feselő bimbóját most a gondos apa, a gyengéd anya a szeretet lángsziyárványával övezi körül szokatlan fénynyel, szokatlan melegséggel, értékes ajándékkal lepve meg, hogy ösztönt nyújtsanak a szcllemképzés cs. rnokábani buzgó járásra, hogy jutalmazva legyen az érdem, melyet a szorgalom,a tevékenység dicső gyakorlása idézett elő,oh hogyne tennék örömmel a szülők ez ártatlan örömet még áldozatok árán i^ hisz az önmaguktól megfosztott anyagi értékkel egy élet boldogságának szellembástyáit építik, melyet a ; lét vihara ritkán s ekkor is nehezen, vagy épen nem rombolhat le. Buldog fiu, boldog leány, kinek ily nentesérzésü atyja, anyja van! És mi van az árvával? kit taníttatni • senkinek sem jut eszébe, kinek örömet senki sem szerez, — nehéz bdval, gazdag fájdalommal eldiegy az éjféli misére, de epedő szivének ''gyöngycseppjei'' szemébe tolulnak, daczolva melegségök a fagyasztó hideg levegővel s a hit temploma helyett, a szeretet enyészhc£n kis lakának zárt '' | ajtajához, a temetői zuzmaros keresztfához j
siet, leborul, imádkozik, sir, jajgat fs — tépő fájdalmának kínos érzetében vigaszta-lólag sejti, hogy nj életre ébred a természet s ó a nyomor inagz ita, annál j''-desebben élvezértdi a virulást, ha fíitmkásság,, becsületesség kiséri lépteit . . . . bucsú-csókkal "szenteli" meg a fejfát s könyült szívvel, edzett, roménynyel távozik.
Örvend a szerelmes pár, a menyország e boldog hírnöke, az üdv e csodás teremtője. Ah! ezek kéjét leírni szegény a toll, mert egy o|y érzésvilágot alkotnak egy tekintet-, egy forró ölelés , egv édes csók-, egy sít ligásban, minőt csak az alkotói „Legyen" szóban foghatni fel. Rajongó képzelet ehhez csak lidéiTzfényl
Kgy tekintetükben a holdogs.íg -zent-irása olvasható, egv öleidben a''nap melegé csak bolygó szikrának hah ty fényi*. - olcsókban a két lélek hervadatlan \is\iginak édes méze van, egy szó. susogásiban a halál kaczagása rejlik.
S a csalódott, a párjavesztett, vagv párját nem találtnak ünnepe milyen? Ezeknek ugy tetszik, mintha az egész világ, sírbolt volna, melyben üres kongás, kiet-lenség, fanyarság játszák a főszerepet, a a nyájas szó — képmutatásnak tetszik, a mosoly gunynyilat lövel, de ne rajzoljuk e sötét helyzetet, inert még az árvát is tudjuk vigasztalni, de itt nem lehet, itt csak egy vágy tölti el az egész lényt: a haza földjében oly édes lesz a pihenés!
•m
HATOK KI.
-
--
Hirdetéseket elfogad:
N. K.iilisun: KiAImÍHIVATaI.. Keszthelye*: PULT JÁNOS. Pe»ten: /.KISI.KK II. I.ANU LEOI''ÓM), í, KJNiiKK S.v\iJt>l! Benshen: II t t.SCNSTKIN k VUU-I.KK, MOHSK KCDOI.K, OPi''KUK AI.UOS éi XAKTI.K-S IIEKMAN
Községek rendezéséről szóló törvényezikk elemzése.
IX ik fejezet.
Vegye* é* átmeneti liitézkedt;»ck.
Ezen fejezet röviden összevonja a jelen átalakulás tóiiioiivumát, be kuli ismerni, bogy u községek uzzá lőttek'',it mik még soha ez életben itoiu voltuk, önkormányzatot uyertok oly szélért alapon,a iniuót csak e^nizubud nemzet, értem a bilincseiből felszaba-fiilt nemzet c.ak kivnnhut, inort ha lukiutjUk o fejezet 134.4} át látni fogjuk, hogy meg egy puszta is önálló köz* •éggé I. hot, bár édea megyénkben oly pusztát, mely uiialló kó/aégot képezhessen, n tiii tudok, do h.i/.eilií mán megyeiben,kulou »seii a/ alföld róna-tt.tgaiu igen ia lehetnek oly népes puszták,inol} ok u ko/négekhuzi távolaiig adó arány tiknál fogva ia önálló községet képezhetnek, — a kit* koxség önálló kó/sóggé, •» nagy község rendozott tanácsú vároasá, inig a roiidozoil tanácsú város nagy községgé alakulhat. Csakhogy ezen változások a törvény l.''iö-és 1 Jtj-ik S-sui tigye-leniOo tartása mellett u belügyi iniuistoriumhox jelentendő, s ennek határozata folytán eszközölhető.
A 13.''). ij. határozza azon módozatokat, molyok indokul szolgálhatnak a létező községi cluevezért és kormányzat megváltoztatható-s-i hoz.
A 130. §. elmélkedik arról, ha a rendezett tanácsú város qzen minősegéről lomondaiii óhajt, és a nagy községek somba kiván lépni, igy p. o.: ha egy város, moly jelenleg roudeiull tanácsosul bir, tokiutve a város esekély jövedelmet, oly túlságos városi pótlékot kell ueki kivetni, hogy a diruotado forintot nagyban megközelíti, vagy tán lul is halmija, s ezt mint nagy községgé átalakult, kövesebb kiadassal teljesítheti, ugy most az idő, ha jobbnak látja a rendezett tanács hftlyott a községi önkormányzatot, most ez átalakulásnál felcserélheti, valamint, vagyh:t ogy eddigi önálló nagy
--
—■
11 .m
timm
tárcza;
Fájdalom gyöngyei.
- 1850. -
^ il
Fájilalom i te lelkem vérfolto* liarmatja, ''l''llkroj mélye liatAni Ky^ata''rait mutatja ^''.raelinim Uullámiu tirttnilni liattynja r
Sirlul kék atrméval a multat iiralja t). a ké|i(«lolnek t.lu.lér-vilá^áiiil A v.^atttafd liil fehér galambja aiáll, H lAgy stárnyai alatt n magaMlot hifinek Káj''lalurn él ír.lm Oisganl.lk.iniik, ti |>anaatl<l itainéu n tsrllsnílealvireknok
Váiinapok o.nléki rár-köuy(IkkÁul égnek.
. *
It.
Mlnilen iilőnrk van egy grniuia.
K. aiiaail, .a eaak gyAii-kiinnyUvel bir. Muliníl a ttrténet nagyi(«r(lt bénél, Mit regél errSI majd a héaö hír T t >''*liaeiii-.T majd mind a kOnyllkel T Mint a nép fájdalmi — tengerébSI Kelforrott drága, drága gyöngyöket /
Hogy TelUk a napig repüljön föl. 8ient ittaein ott, hogy mind villám tőrré égjen
Gyilkolni a gaitág kábult éjfelében?! Hite'' halavány fényén e drága gyöngyöknek Kenkelve ég bflts a siarnok keleknek. Éi e tenger kincinek kfnos ragyogáia A> eltiport Itenl Ugy néma lohajtáiaü
OUOTH OVULA.
C1 a u d i a.
— Történeti beszély. — (Folyutása éi vége.)
V.
Ax utazás hosszas és nehézségekkel tolvo volt; do a remény fokozta bátorsá^át^és végre miután uz idegen fóldönvkikötött, u^y lá^sz''ott előtte, hogy o told szeretett nőjét iSs gyermekét visszadaudják éa a magányban Kurópát i''w a kiállott Hzenved''''seket feledve, boltlogul fog élűi. Do iniudou tudakozódása sikertelen volt. Senki sein tudott neki azok íiUött, mik őt érdekelték felvilágosítást adni, senki sem tudott liirt mondani azokról, kiköt ő keresett. — I''ál kapitány meglátogatott ugyan bennünket — mondák ők, — de ő csak ogyedül volt.
A reménysugár tehát, mely * lovag szivében durougott, újra kialudt. Ismét a régi komorság foglalta el szivét, lelkét. .Szogény volt}-Kurópábau beesillelétól megfosztva, Indiában elhagyatva, szerető sziv, ótalmazó kéz nélkül. Szükségtől kényszerítve segélyforrás után nézett. Kereskedést nem kozdhetett, mort sem pénze, sem áruezikkjei nem voltak; csak testi ereje maradt meg, bátorsága és a kétségbeesés,
ezek őt......Űzték: elhagyta az emberek
lakásait és az erdőkbon tanyázó szabad rablék csapatjáhos szegődött.
Mindenesetre fárasztó és szánandó élotméd volt ez. A rengeteg erdőségben, ax állatok lakaihoz hasonló kunyhókban élve,vagy podig
hordozható sátorokban lak va leginkább bival-vadá^zattal foglalkoztak. Üldözték a vadbikákat, vadkanokat és hússal és bőrrel exero-kereskedést ílztek a legközelebbi telepitvénye-sekkel.
Kctteu laktuk együtt az ourópai szokások mellőzése és megvetése mollolt. A vaduk l''Ug-getleuségét élvezték, és sokak előtt ezen kalandos és szabad éloL olyannyira kedvessé lőn, hogy ők még akkor is, midőn már meggazdagodtak, előnyösebbnek tartották, állatbőrből készült ruhákban, kunyhóban és erdei vadonban, élni és meghalni, távol uz emberek társaságától, bajtársaik és fegyvereik közt nyugtalanul ugyan, do szabad földön és^r^lid éghajlat alatt. K veszélyek körött a mi hősünk hajtiani életmódját feledni iparkodott. Idővel már csak zavart emlékei voltak Kraiícziaországull; a kiállott veszélyek, a torlfes fáradalmak azt esz-közlék, ho#y a seregről, a fogságról, az eljátszott becsületről már csak homályos képzetei voltuk; a harezos férj omléko eltűnt és ogy zord éa merész vadász váltotta fel azt; mégis o látszólag érzéketlou szívben még mindig visz-hangzott egy nér, és ha néha az esti tűznél egyik-másik kalandor nejéről, kit szeretett, — gyormekéről, kit gyászolt — boszélgotoll, elfödte Tricastel ur arozát, könyök áauták azt, és társai őt gyakran egéáz éjeken át sóhajtozni hallották.
feledést keresett a nélkül, hogy megtalálta volna azt. Elfásitani akarta szivét, de nem tehette meg; csak axt talált, mit netn keresett; siorencsét. És midőn gazdag lott, s öregedni
kezdett, epedő vágy szállta meg szivét: még egyszer látni nz öreg Európát.
Sietve hagyta el tartózkodási holyét, és szivn most uz ujubb benyomások iránt egészen közömbös lett; szeme a terinészet idegenségtől oltáradva, Európa halvány ege, városainak födele és azou jelenetok útin vágyódott, melyek éltünk olaő éveit kellemessé tették és ki törül-hotlon etti lékül hagytak szivünkben! Elutazott ...........
VI.
A „U.''inény iiovu vitorlás kedvező szél által hajtatva gyorsan liusitá az ocxoan hullámait, és kieresztett vitorlákkal volt az antwerpeni kikötőbe indulandó. A hajó ígyik szobájában két férfit} ült cgy függő ágy mellett, melyben egy nehéz beteg feküdt. 11 .itrafé.ült haja, naptól barnított arcza, mely m ist halvány szint öltött, egy szenvedő fértíut engedtek a fekvőben szemlélhetni.Szempillái csukvák.nélm összefüggés nélküli szaVakat ejtett, időnkint lázas rohamai voltak, én fekhelyéről szabadulni akart. Ilyenkor a mellette ülők egyike megfogta é-« csillapította ót orős, de megható szavakkal: Csendesedjék le barátom, legyen nyit-goirt, jelenleg Antwerpenben vagyuuk, hol ön jó ápolást tulálaud; ön egészséges leend, ha övöm minden arainál és kincsét kell it erru fordítanom. Do azépou kérem logyen csöndesen.
— Es mit tucnd ön betegével V — kérdé a másik üJó, ki a hajó kapitánya volt.
- Én" őt a város legjobb vendéglőjébe vitotem, minden orvost, «obá#xJ
község szinte a községük kiinéléso tekintetéből xv.it kisebb községekkel szövetkezni óhajt és önállóságáról lemond,ugy ezen elhatározásról a 135. §. alapján tartozik kérvényét a törvényhatósághoz, onnét a belügyi ministeriuinhoz tel terjesztetni, s azzal igazolni, hogy őzen átalakulást a város vagy község lakosságának az öss/es adó felénél több részét fizető közönsége kívánja, du még u/t is igazolni tartoznak, hogy elegendő szellemi és anyagi erő hiányában vannak.
A 137. §. azt határozza, lm egy puszta, mely eddig akár önálló volt, akár pedig más községhez tartozott, do eddigi állását niogvnl tozUtandó,egy másik községhez tartozni óhajt,ba őzen községnek, melyhez turtozni óhajt, törzsvagyona van, vagy tán adóssága is van, n bo-kublozeso előtt ogyosség létositoiidó,ari''u nézve, hogy a községi törzsvagyonból minő irányban részeltetendő a puszta, vagy az adósságok törlesztésében minő arányt vállal el u puszta birtokojságu, midőn ezen kölcsönös ugós/ség már létesült, de a törvényhatóság kozboujöiió-\Hil, vagy lm oz nem sikerülne, ugy az.»n biróság, melyhez a község tartozik, illetékes ezen foutforgó ügybuu itélotileg a kötelezettséget kimondani. •
A 188. ij az összoépitott községekről szól. ni-lyek eddig külön községi kormányzat alatt léteztek,'' hit ezek csatlakozni óhajtanak, itl<i i-oiiét a feloodónál többel t''uotők akarata a dón
A 139. arról szól, ha két külön törvényhatóság területén létező a összeépített község egyesülni ó hajt, ez csak ugy történhetik meg, lia a törvényhozó testület ezen átalakítást törvónyc/.ikk alapján engedélyinrtc, ttz 1848 ik évben, vagy eddig létre jött ny egyesülés érintetlenül marad.
A 1 10. határozottan kijelenti, inig a községek a jelen törvény értőimében alakulnak, a jelenleg első folyamodása községi hatósággal felruházott mezővárosok, rendezett tuuácsu városoknak. — in. p. o. Nagy-Kanizsa — sat.
A külön kozségjogyzőt tartó,de rendezett tanácsosai nom biró mezővárosok es falvak, nagyközségnek, a közös községi jegyzői-tartó falvak pedig kis Községeknek tekintetnek, o minőségben gyakorolják a térvény által biztosított jogokat s teljesítik a törvény által meg-szabot. kötelességeket, tn. p. o. KiS-Jvanizsa — Bakónak «» Lungviz, vagy bármelyik körjegyzőség.
A 141. arról szól, u hol képviselő testű--let nincs olt kivételason a nz.-biró vezetése alatt uz első átalakításnál a törvény 37, 41, 4D, 51 és 53 §§-ai ligyelombcn tartása mellett a létező elöljáróság teljesíti...... - . -
Az ignzoió választmány pétiig oz ogy onetben az 53. szerint a község lakói közöl választatik.
A 142. §. arról szól, hogy e jolen törvény-kihirdetésekor alkalmazásban levő jegyzők megtartják hivatalaikat a velők kötött szorzó dós értőimében, vagy a 70. értelmében mozdíthatók ej.
Ha p. o. a jegyző időhöz kötött szerződés mellett bírja állását, annak lejártával uj választás alá jön, vagy ha a törvény 70. ö. a, b, és o,pontozatjai alatt elsorolt kitételek valamely iko által sujtalilc, sőt feleslegesnek vélem ujolag elsorolni azon kivánnliuat, melyet már a 70. bau elmondtam volt, de, hogy oz kívánatos mint A jugvíők, l,''-3.v tt községek érdekébon, azl ugy hiizem kétségbejumrvonja senki.
A 143. szerint a törvény végrehajtásával a belügyminiszter bizutik meg.
Tisztelt olvnsó!
Mennyire felöltőm mqg ezen elmélkedő-Műmmel a tisztolt olvasó várakozásának azt nom tudom, do mint elmélkedésem kezdetén kértein, lm a törvény szövegének nem a kellő értelmezést adtam, ugy a tárgyban bölcs tanács ival * folvilágosikon, ezúttal o befejezésemben kérvényem ujolag iiiegujittom, véleményét nyilvánosságra hozni kcrein. inogva-gyök győződve, hogy e lap tisztelt s/erke»/.tő-sógo az útbaigazítást közölni szíves leend , amire én is kérem.
KOVÁTS JÁNOS,
k. jegy/fl.
.. F o 1 h i.v ú s
a Hagyni* \yelvAr havi folyóindra. A »»in-tjy ir tudományu* akadémia níjglotudományi bizottt igának nugbizJtából »s*rk*tzti * kiadja
Szarvat Gábor.
< - —
A n''omos ezélra törekvő, de kissé ingadozó alapra tektotelt, s hozzá még rögtönözve lélesi-tett nyelvújítás, a magyarral már hosszú ''idő óta érinlkezesben álló idegen, különösen a latin, német s szláv nyelvek befolyása, egy a követelményeknek teljesen megtelelő tudományos magyar nyelvtannak hiánya, az ellenőrzésnek tarlós ideig való szünetelése, mind ezek ogyütt véve oly hatalmas tényezőt képeznek, a mulyuok nyomasztó hatása ulatt nyelvünknek szükségképen szenvedni.) kellett, szenvednie oly mórtékben, hogy ez ellunéégos^erök működésé folytán támadt kinövések már magát a ■,nyelv szervezőiét feuyegetik rombolással. S • szotivedó állapotnak jelenségei már annyira szembeötlők, hogy további terjedésének inog-gátlása s orvoslása többszörösen s nyomatékkal ismételt óhajtásban nyert kifejezést.
K folyóiratnak czélja tehát a világos tévedésekre, u már teljesen lorgnlomba hozott vagy terjedni készülő idegenszerűségekre rámutatva it helyesség s tisztaság terjedését előmozdítani; továbbá anyaggyűjtés, s a még függőbou levő kérdéseknek tüzetes megvitatása által a tudományos magyar nyelvtannak összeállítását m«vg könnyíteni, s részben előkészíteni.
E czéluuknuk elérését pedig leginkább a a magyar nyelv, életéből merített eszközök segítségével kívánjuk megvalósítani. E végből kutatm fogjuk 1. a történeti, 2. a nép nyelvet { o mellett 3. kiváló figyelmünk. tárgyát fogja képezni az újabb irodalom, különösen pedig a benne található tévedések.
Ezeknek alapján toondőMik a következő részletekre oszolnak.
1. A történeti nyulv ktirébun.
Az elhanyagolt nyelvkincsokiiek felkutatása,s bolólök a czélszerüoknok szükség kívánta ajánlása s terjesztése.
Az ingadozó nyelvtani alakok megállapítására szükséges adatoknak ogyboszedéso.
2. A népnyelv körében
Ismeretion tájszók s tájszólások gyűjtése n azok terjedésének s hatásának kiniutatáMii.
A még nem ismert népdalok, közmondások, köszöntők, gyermekjátékok, népnyelvi sajátságok mellett főleg a népmeséknek alakilag hú közlése.
A tájholyneveknek, névszerint a hegyek,
dombok, völgyek, folyók, tavak, vízerek, for-rások, erdőségek, barlangok, dűlők neveinek egy beszedése.
3. Az ujubb irodalmi nyelvktirében.
A nyelv törvényeinek figyelembe'' nem vételével alkotott: szók bírálata.
Az uj képíósü szók története.
Az idogouszorüségek.
. A bármi tekintetben figyelemkeltő, iro-. dalmi termékek, különösen pétiig a tudományos és s/.ukinüvok, hivatalos iratok s tankönyvek nyelvének megbirálása s ugyanezen czélböl a nép számára készült míWokuok szommel tartása.
•/. Az Aijétz nyelvHet k«rében.
A nyelvsajátságok összeállítása.
A synonymák egybegyűjtése s jeleutmé-nyök árnyalatainak meghatározása.
Anyaggyűjtés s megvitatás állal A syntac-tieai kérdéseknek inegállapitása. *
A szó- és iiiondatrciid törvényeinek rész.-Ictekbe hati''i megvitatása.
A jelentékenyebb irók szókincsének kimutatása.
5. Kzek mellett figyelomincl kísérjük a haladó iiylvtudamányltuk nyelvünkre vonatkozó kutatásait s a megállapított ertjdméúyt időnkint köztudomásra hozzuk. ^
Nem kovésbli fontos teendőnknek tokintjük végül a már egybegyűjtött s rendelkezésünkre álló adatok alapján, a hol ez lehetséges leend, az egyes helyesírási, helyosojtési, s pro-sodiai szabályukul leszármaztatni s megállapítani.
Nem becsüljük túl annyira erőnket, hogy elhitessük magunkkal, hogy''a kitűzött feladatot egész terjedelmében képesek leszünk inog-* oldani; mind a mellett, ha vállvetve, erőogye sitvo látunk neki a dolognak, sokat végezhetünk, s kiolégitő sikerre is számithatunk; s • siker annál biztosabb leszen, mennél több munkás egyesül a visszásságok megszüntetésére s a szabályszerűség megállapítására, s végre minél tágasabb köabnn nyelnék elterjedést a tnegvi-tatás utján földerített igazságok.
K végből felszólítjuk nem csupán at irodalmi köröket, hunom uz egész művelt magyar közönséget, s kérjük, hogy teendőinknek minden ágában, <le különösen a néphagyományok egybegyűjtésében közreműködésével lehetőleg gyámolitsoii; más- részről, reményijük, hogy épen n művelt osztályok, melyeknek közlönyéül kíván e folyóirat szolgálni'' pártfogásuk által lehetővé teszik a czélhavoll munkának minél nagyobb terjedelemben való végrehajtását.
A .Magyar AJyolvor" megjelenik 1872-ik évi januártól kezdve augusztus s szeptember kivételével minden hónap 15-én összesen tiz, három három ivnvi füzotbon.
FMflxetésl föltételek: Hol v bon-házhoz vivo egész évre 4 frt — kr.
„ fél „ 2 frt - kr. Vidékro bérmontvo egész évro 5 frl — kr.
* fél . 2 frt 50 kr.
Az előfizetési • összogok s utalványok s minden nemű közlendők a „Magyar uyelvHru szerkesztőségéhez (II u n g a r i a vendéglő") in-tézendók.
Kell l''esten, 1871. dcoz. 12-én.
A „MAGYAR NYKLVÓU"
*i<-rkc*itoa/gc.
Heti szemle,
/
l)oct?mb«r. ''22 1871.
— A képviselőház jan. 8-ig szüneti l. — A pesti vízvezeték legfőbb csője befagyott s vizszükség állt bo. — A pesti torna-tűzoltó egylot diszcsaruok''i 18 án nyittatott meg. — Bánságban nagy inség vau. — A magyar mutii--cipalis hitelintézet elnöke Horvát Boldizsár lott. — Bilist Londonból Kómába váralik. — A birodalmi tanács decz. 27-ro Bécsbe cgybohi-valók. — B. Sina Simon az Eötvös-szoborra 3000 ftot adományozott. — A „Hoform"-ot ogy consortium 30000 írtért megvette. —- Or-dódy Kálmán lionv. minist, oszt.-tanácsos mog-halt. — A pesti orthodox zsidók önálló hitköz-béggé alakullak. •- Palaczky a Huszita hadjárat okmányait kiiidja. — Az angol trónörökös jobbún van. — A pesti joghallgatókat segélyző-egylot zártkörű tánczvigalma jan. 17-én lesz a rcdoule-épület termeiben. — Zemplénben a szüret''még egyre tart. — Gr. Apponyi ltudolf a frnnezia köztársasághoz rk. nagykövetté neveztetett ki. — Bécsben Wenkhoim miniatűrnél a rofidjelkészlotot ellopták, a tettes elfogatott. — liudson György világhírű vasútépítő meghalt. — 1''esten a himlő apadóban van. — A pesti kir. gymnasiumban előadás közt.ogy longycl származású tanuló összerogyott, mugá-hoz jővén elpanaszolta, hogy 3 nap már nem ovott, azonnal segély alkalmaztatott. — A brasiiiai császár l''árisba érkezett.
Irodalom. — Uj zenemüvek. Táborszky és Parsch kiadásában, Pesten a következő uj zonomüvok jolontok meg : Zongorára két kézrt. Badarzewsku Tecla4-ik mfl: „Egy szűz imája. 50 kr. Clomenti M. Két tanulmáuy (as ujjak egyenlő megerősítésére) 50 kr. Crarncr C. Man-dolinata. Causon de Paladilho. (Souvenir de Desirio Artot) 50 kr. Leybach J. ö.''i-ik mű Faust Opera de Gounod Pantaisie • iégitnte. 1 ft. Tliern K. 30 ik nfű Nocturn '':. 30 kr. Tánczok zvngorára két kézre. Deu:«uh A.ji. Frou-frou! gyors-polka. 50 kr. Euslein K. Jackson Ilaiucs (korcsolya) mazur-polka 50 kr. Farkas Miska. Csikói csárdás. OOkr. Körmcndy. Emilia-Polka (rezgő) f>0 kr. Picnnto gyorspolka. 5(j kr. Körnor A. Höher l''cter f gyorspolka. 5<> kr. Kral J. Humor Polka (rcz^ó) 50 kr. Schiudler J. Bunbardir-Polka (rezgő) 60 kr.* Gigorl Gogerl! Négyes. 00 kr. D«r fescho Sc hu ni, keringő. 80 kr. Tisza Aladár. Erdő ,ordő sűrű erdő csárilás 00 kr. Kerekes András. (Nincsen a faluban párja,) csárdás. 00 kr. Uespublika csárdás. 80 kr. Zongorára négy kézre. Tisza Aladár A fiatal sviuházlátogaio. Választék a magyar dalmüvok legkedveltebb dalaiból. 1-ső füzet. Bánk Bán, Hunvádi László. Ilka 1 ft 20 kr., Gyöngyök a magyar nép dalaiból 1-só füzet. Szózat. Piszkos áz én ingem. Káka tövén. Szomorú füz ága. Szeretlek én egyotleuegy virágom. Aranyos pillangó. Jai bo fényes. Bo fQrdultom a konyhára. 1 ft. Népszerű csárdásat.- Legújabb és legjobb gy''ljtomény olső füzet. 1 ft 50 kr. Hggtdllté küUin ltidloy Kohno. 1-ső magyar ábráiul, „Hej 1, be fényes csillag ragyog az égen" és i,Bofordultam a konyhára." 50 kr. 2-ik magynr ábránd. „Nagy pénteken mossa holló a fiat" és „Helyre Kati" 50 kr. 3-ik magyar ábráiul. „Szerotlck én ogyotion ogy virágom" és „Szerelnios kántor dalai.* 50 kr. Dalok egy énekhangra zongora kitéret tel. lieichard A.
FotuUUáMn mellékleten.
a mammmmmmm
mmimmm
részt igtniyVo veszek, csakhogy ót meggyé gyitsá^ f
— "JóríJkndéglőbeh éa minden orvos ágya mollott? .... no oz a legbizonyossabb orvosság öt a sírba vinni? Akar Antal ur tőlem jó tanácsot V —• mond a kapitány. • >s
— Miért nom ? — felőle Antul — kérdezőjét szomorúan megpillantva, ki sajátszerücn nézett a naptól barnított egyénre, kinokT^ét ősz erdő fódte. — Beszéljen kapitány ur I
— Jó van! vitesse betegtársát koródába, és minthogy van pénze, szerezzen s/ámára külön szobát. Igon jól, lesz ápolva és mog fog gyógyulni, ha még van néhány csepp .oiaj élotlámpájában, mely ugy látszik .inniuk idejében igen kokat lett mozgatva. '' ^
— Követein tehát kapitány ur tanácsú^, ha igy egészsége kilátásba van helyezve. • - •
— On tolult őszintén szereti őt? — keidé a kapitány. / . >.
— ó laktársam volt több mint tizenöt évig. Jó é* balsorsban velem osklozott, nincs ősráutébb oiubor,-nincs ön''zetlonebb, mint ó; nincs derekabb, nincs becsületesebb; őt csak ugy vadbival előtt kellene látni. O engem is megmentett a biztos haláltól, midőn mujdnoiit ogy vadknn agyarának ostem . áhh>zutául{''ÜIy\ ember ez pram, kinek mását nom lehet találni!
-ú- Es mi a novo? — kérdé érdoklődvo a kapitány.
— Mi a novo ? nom tudom; ott túl saját-txortt novoink vannak, miut öii is tudja. Kngom Köves Antalnak hivnak, ogy hataimas sziklául, melynek tövében sátoromat folütöttoin ; őt
„Aczélszivünuk" nevezték, mert sem omborek-től, som állntoktöl nem félt.
Mozgás volt érezhotő a hajó bensőjében.
— Kikötöttünk mondja a kapitány és arónnal n fedezetre sietett.
Két óra múlva AczolszivÜ, vagy mint mi ismerjük Tricastel lovag az antwerpeni kóroda egyik hűs, csendes szobájában kényelmos ágyban aludt. A pác/a őrködött melletto, és hü Antal barátja közelében egy niellék-szobábnu pihente ki a tengeri utazás fáradalmait. A beteg'' álma nyugtalan volt; gyakran hirtelen leletnél-kotlett, bámulva nézett körül, vagy pedig mellé hoz nyúl, ininthrf valamit keresne, de nom találja. De csakhamar íj jabb lázroham lepte meg, ufely gondoliit-iiieiiotét mogzaVarU és télre-beszi''-lt. '' ;
Tjz napig volt halátos veszedelemben, áronban az oly sok Viszontagságnak kilutt lovag aéleto edzett ''testre lalált, melynek ereje végre győzelmet vott betegségén.''Mog''volt mentve, de még sokáig oly gyönge volt, mintagyormok Nom tíidott számot ai^ni azokról, melyek körülötto történtek. Legelőször midőn ágyát elhagy-hutá, nagy karszékbe ültették, melyét a kertbq nyiló ablakhoz állítottak, hol az npóczák virágaik öntözésével voltak elfoglalva. Sokáig nézett a kertbe. Belső elégedettség sugárzott le arczárói, mely egyébként komor és szomorú volt. Hosszú "hallgatás után gyenge bágyadt hangon Antal barátját , ki szüntolon niol lette volt és támogatta, szólitá meg: ezen európai virágok sokkal szobbek, mint a cactus Oujanában; itt fehér rózsák vannak, mint
Nuardeiiben vulámik ; ű ápolta azokat, játszott szolid madarával, ártatlanul, s vonzóan, mint a madarak. — Antal ebből semmit sem értett; az upáczn csudálkozni látszék, eltávozott és szép rózsával tért vissza, tnolyen esőcseppek ragyu-gának.
— Tessék urain! — mondá szelidon, — vegyon ön ogyet azon rózsákból, melyek önnjjk annyira tetszőnek. A lovag köszönettel fogadta a rózsát, és szóm ügy ro votto a leányt, ki őt a virággal megajándékozta, s ki alioz szépség bon ós tisztaságban hasonlított. ''
— Sajátszerű mindenütt őt látom — igy. gondolkodott magában. Kótetkoző napon ugyanazon ablakhoz visszakívánkozott; a fiatal upáeza által vezottutve, odament. Midőn - ismét megkönnyebbül és magához tért, igy srölilá meg az apáczát: „Kívánságom volt megtartani azon érmet, uiolyet viseltem, midőn ido-hoztak."
— Uram — folele a testvér — én ozt amulet gyanánt tekintettem. és sekrestyénk titkos szekrényébe rejtettem. Azonnal visszahozom. * • ■»
Az upáeza csakhamar visszajött, lapos, művészileg készített aranyérmei hozván kezében. A beteg hozzá nyúlt és kiakará nyitani, de nem sikerült neki. — Nem vagyok''képes kinyitni — mondá ő; — még igen gyenge vagyok^; szíveskedjék fölnyitni.
A hölgy kérelmét teljesítette, a fedél kinyílt és Claudia művészi ecset által készített arozképe volt látható. Az apácza a mint mog pillantotta, mindon tagjában remogni keidott.
IS mmm .... m MMMMBWfcaWMi»:
— Az égre kérőin! — kiáltott íol, — hol szerozte ön e képet ?
— Ez nőm arczképo — válaszolaia lovag;
— do miként ismeri ön ezt?
— Ez anyám arczképo ; éa énnek mását
biromj — viszonzá, ő térdre esve.......én
lYicattel Claudia vagvok-1.....
— Gyermekem I kedves gyermekem 1 —
— k jáltu fol a beteg az apáczát keblére szorítva.
— En atyád vagyok, én Tricastel Lajos vagyok 1 Es te mog Claudia a* én 1-o-á-ny-o-nv! Jv» anyád ?..*..
— Oh kédvos jó atyám 1 — felolo zokogva
— anyám mi reánk az égből tekint 1«.
A meghatottság olfojtá hangját, mogcsó-kolta atyja kezét, ki könyoivel áztatá leánvu fátyolát. Többet nem beszéltek, a szokatlan lelki felindulás, melyben atya és leánya voltak, több fájdalmat, mint örömet tartalmazott. A* j elhunyt feleség, nz eltávozott anya állt szotneik '' előtt.
og.V.niás kobléro borulva rokogtak, boléjiett a zárda fejetloleimisszonya. Claudia ntonnal obeszélto neki a törtéhoteket. A tisztelendő anya nagy részvéttel hallgatta a csodával határos eseményt, s azután igy beszélt:
— Gyermekein menj a kápolnába és robogj hálát az alkotónak o szoroncsés találkozásért; felindult keblednek nagyon jól fog esni, ha az^OtTn előtt foltffod ...... (
\''láudia engedelmeskedik és eltávozott. A fejedelemasszony leült szemközt a lovaggal, éa szolid nyugodt tekintetének sikerült a botegot rendes állapotába vissiahoioi,
hetilapja ezentúl minden vasárnap meg fog jelemii, ára egész évre 8 frt, félévre 4 frt, ne- I gyedévro 2 írt, mely Aigner Lajos könyvkeres-kcdésébo küldendő. '' .
— A O i r ó k u t i által szerkesztett .A*«r(e''« Oatdn" jövő évben újított erőkkel jelenik meg; ára egész évre frt, félévre 3 frt. E kitűnő Hzakbu/gulúiiiinal szerkesztett szaklapot ajánljuk a gazda-közönseg méltó pártfogásába.
V

Hírek:
- L
Melléklet a „Zala-Sonioyyi Közlöny" 1871. évi 52-ik számához.
Te kedvee szem, to szép csillag. Sop- j — IgyelÖ" Szana Tamásnak c kitűnően ran vagy Alt hangra. 50 kr. Tisza Aladár. 22 szerkesztett irodalmi,''szépművészeti és kritikai kedvolt magyar népdal. 1. Ha meguntad, rózsám. 2. Oyero ki szívom. 3. .Semmit sem vétettem. 4.4>yengo a nád. 5. Kerekdombi kis menyecske. 0. Voltál-e már . . 7. llejb ne búsulj . . H. Oh! mi boldog. 9. Tüzes szemU., 10. Tudja Isten.. 11. JJe szépén Szól . . 12. Kopdorősi . . 13. Debreczeni czukorgylr . . 14. Szabad a madárnak. 15. Bárna leány. 1(3. Tisza vize. 1 7. Tarna vize lásson folyik mej-rében . . 11 Tavaszodik az idő . . . IU. Hazam ^ előtt. 20. Nem járok én már. 21. Ah! szivtelun | megint valál. 22, Bgréskátai emlék. 2 ft. Kzon dalok eddig zongora kísérettel egyetluu gyűjteményben sem jelentek meg, s igy folytatását képezik az eddig létező magyar népdalgyűjtés menyeknek. Az összes itt elősorolt müvek béltartalmuk tekintetéből is a legnagyobb elterjedésre tarthatnak igényt. A közöttük felsorolt tánezdarabok íurcdeti, friss és tanczkedv fokozó dallamaik által bizonyára inár a jelei, farsangi idényben is kivivaudják a közönség tetszését. A kiállítás igen díszes, és a kiadványainkból tetszés szerint egybeállítandó egyes gyűjtemények kiirút''Minyi én újévi njnu-tlékokul nagyon ajánlhatók. <...
— Mai számunkkal megy szét Vértesi Arnold vállalatainak, előfizetési fölhívása. Ezek közöl egy: az .Ország-Világ" czimfl pompás nagy képes lap egy évi tönállása alatt megalapította már jóhirét annyira, hogy ezúttal elég a mülapra utalnunk, mely a költséges és minden tekintetben kitűnő vállalatnak oly, méltó mellékletét képoal. Petőfy nagy szabású költeményének: „Talpra magyar!" — hatalmas alapeszméje megragadó mozzanatok-liun van itt művészi kivitellel feltüntetve, s maga azon körülmény, hogy az uj előtízetók 30 kr. csomagolási dijért kapják e gyönyörű képűt, bizonyára tetouiesen szaporítani lógja az „Ország-Világ* olvaSoinak létszámát.
* Kitűnő combiuatio s hölgyeinknek figyelmébe különösen ajánlható.
„A TűkÖr* czimű uj divat-lap, mely gyakorlati iránya, folytán hamar ked-vciiczévé leszen a inagyftr^családoknak. Irodalmunkban régen, érezhető hézagot fog hetöltoni o vállalat, mely a gazdag tartalmat s számos mellékletet gyakorlati berendezéssel párosítván minden kép olcsónak nevezhető és "meleg pártolásra méltó.; /
Hogy a „ltegény újság" szintén nemcsak korszerű, de egyszersmind jeles vállalkozás: erre nézve elég kezesség, hogy Vértesi maga is egyik legismertebb és népszerűbb regény-és beszélyíró, s igy a közönség előre tudhatja,
miszerént a hazai és külföldi szépirodalom leg-javát''logja kapni.Szívesen ajánljuk hát a mellékelt ivet az éideklettck pártfogasába meg lévén győződve, hogy a bárom vállalat fölkarolása a hazai közművelődésnek fog hasznára válui.
— tTermitiel" czitu elattíieroez Autal már bárom év óta igen tartalmas, s szakbeli gonddal szerkesztőit népszerű természettudományi éa l''öldirati lapot ád ki, melyre — ae olófízelési fölhívások özönében — fölhívjuk a komoly olvasmányok kedvelőinek figyelmét. Minden hóban kétszer jul> nik meg, díszes képmellékletekkel, s előtizfttési ára egész évro csak 4 frt, félévro 2 frt. Az jlóüzetési pénzek a,Természet" szerkesztő kiadójához, kalap-utcza 3. szám in-tézeudők. Megjegyzendő, hogy a lap nem szaktudósoknak, 1 unom átulábau a mivolt közönségnek van s* íuva.
i iá '' ''éTiíT''
Tricastel
apujuk cIOfizotési felhívása a mai számhoz vau mellékelve, ajánljuk t. közönségünk becses ügyeimébe s kéljük ''xöreik''beni szives terjesztésére.
— ^Érd cinjei az érdemnek.) l''a-| linból a következő sorokat vettünk: Pusztánk
úgyszólván Kanizsának elővárosa, és igy az itt lefolyt események eddig — külöit fel nem tűntek, — de must reánk is derült öröm nap, és pedig ritka féuynyel. Ugyanis : Külöp Etigen tlandrihi gróf ő fensége, uiiut palini uradalom tulajdonosa , e napokban kűldé meg —»• a Saásztartomáiiyok felett uralkodó berezegi ház, II od osztályú lovagrend — rendjelet — tekintetes (Jlaviua Lajos uruak, ezen uradalom tőkormányzójának, — a már 25 év ota nehéz és fáradságos bivataloskodása alatt telt érdemei jutalmául-. Megható érzés tegá ol a keblet, midőn mai napon, Oruner Eruo tiszttartó ur vezetése alatt, az, összes tisztikar űdvkivána-taival járult, az általuk oly igeu tisztelve szeretett főnökük elé. A vezető meleg szavakban tolmácsolá a tisztikar örömérzetét ez esemény felett; — mi,kre tekintetes Olaviua Lajos ur röviden ugyau, de a szív mélyéig hatóan válaszolva, koszönto meg e tigyelmot. Ezután szívből lakadó hangos éljenzés után a tisztelgés befejezve lón. Ezt az«.rt kívánom becses lapjában a nyilvánosság elé hozni, miután ezen általános köztiszteletben álló férfiú tisztelői, — nemesük a megyében, baneiu az egész hazában — számtalanok, és meggyőződésem az, hogy azok is szívből ömlő örömüket, — a tisztikar örömeivel egyesülten — szinte óhajtanak kifejezni azon kívánat által: hogy e kitüutetési érzelmet még igeu-igen soká viselhessél l''alin, docz hó 17-ón 1871 a paliui tisztikarnak egyik tagja. • , .
— A n agy-k''a n izsa i „Segély-egylet"-uok, holnap, docz. 24-én délelőtt a kereskedelmi egylet termében tartandó közgyűlésén következő sorozat kerül elő: 1. Számadási jeleutés. II. Vizsgálati bizottmány kinovczcse 1872-ik évro. III. Jótékony czélokra fordítandó összeg meghatározása. IV. As ^"/„-ik évro lotéto-métiyezendő tartalék alapösszeg meghatározása. V. Indítvány a kamatláb és irásdijra vonatkozó 13 átalakítása iránt. VI. luditvány 10 évi kölcsönös leszámítás iráut. VII. luditváuy további 8(X) részvény kibocsátása — ezentúl minden 5 évi időszak után előveendő leszámítás, — s''ennek következtében az illető ij. § átalakítása érdemében. VIII. luditvány megjelenési /jegyek .behozása iránti határozat végett, — az igazgatóság és kezeli/választmány részére. IX. Az egylet érdekéboli előforduló indítványok behozatala. X. Az4igazgatóság és kilépett választmányi tagok megválasztása.
tárczájából néhány iratot vett elő,inelyekkCd|»zoiuélyo azonosságai kimutatta; a fcjedelemassony átvizsgálta, azokat óa o szavak kíséretébe!) adá vtaza: „Ila íjom esik ke-gyednek nehezére elbeszélésem, közölni fogom mi történt, megtalált gyermekével."
'' — En hollandi né vagyok; családunk hitsorsosai valának''Ohelilofékuak s sok beuqő kapocs által vnlánkNtzokkul összekötve.Naarden
visszafoglalása ulán V- bocsánat, ha talán kínos emléket idézők visszirv- Mari bátyját és unokáját ösztönző Antweqmnbé menekülni. Ók követték tanácsát, és én va|ék oly szerencsés őket e házban, mint már akkor ennek fojedo-leuiahszonya, fogadhatni. Eu a szerény családot a kórodéhoz tr.rlozo mezei lakban lielyo*t§jm el. Ifjú neje áldott állapotban volt; jól ismertem őt és hozzá, mint szerető testvérhez simultam. Kevés hónap múlva leánya születése után . karjaimban hunytéi. Az öreg Gheldof nem élto sokáig tul. Mari o fájdalmakat állhatatos kitar-
tással viselte, és mindeuerejét összesedé, hogy azt a gyermek nevelésére fordítsa. De az öreg
uj terhe, szigorú éloto ba békében tűrt szenvedései végre felemésztették erejét. Az erős lélek itt hagyta e Tőidet; a kisded Claudia ez időtől fogva nem isme. t más családot, miiit szerzetes
lársulatunkftt, mely öt gyermoko gyanánt.fel- | vette. Társaim és én miudig a leggyöngédebb szeretettel viseltetünk irányaban; Claudia többé i azután nem is hagyott el beunűnkei; mindig öröuio és dísze volt társulutunknuk. Midőn azon
kort érte ol, hogy jövőjéről határozata kellett,
több né akará őt fiának eljegyezni, do miuden
felkérést Visszautasított, az égnek akará magát felszootelni. Csak ő maga méltó ezen a maga ''nemében nemes .szívre 1 Hat év ötaapácza; hat év óta a mi éa mások épülésére. Nem adhatom tehát többé önnek visszaadó biztosíthatom uram, hogy mogolégedett és boldog, és mindig {inért imádkozott.
Tricastel elmerült gondolataiban; hosszú hallgatás után igy szólt a fónökuőhez: „Nem vehetném-o meg azou mezei lakot, melyben Claudia meghall ?•
— Igen uram — felelő tíz csodálkozva.
— Jó, abban Akarok élni és meghalni I. .. Abban gyakran láthatom gyermokemot? Nemde asszonyom ír
— Kívánsága teljesülhet uram,— viszonza'' a matróna. *
-o
Tricastel to.tkugyan megvette a mezei lakot) s ott napjai a boldogság órái közt-folytak lo. Egyedüli ürömét abban találta, hogy leánya közelében élhessen s kedves arczát, lat-hassa, melyen már most az örök béke sugara houolt. Karjaiban halt meg, benső bittel mondott imái által vigasztalva és megerősítve.
Köves Antal nem akarta többé Antwerpent elhagyni ; itt tolepedolt le, ós mint annyiszor kívánt házat vett magának kertlel együtt; de ha mindjárt elégedetten és aggodalom nélkül élt is, de mégis érezte miudig laktársa hiáuyát.
Németből: VAKU A 0US/TÁV.
— A kanizsai dalárdának Szylvcsztor-estéjén tartatni szokott tagsági évnegyedes hangversenye uz idén satokhtlanul nagyobb-szerű lesz,, mint halljuk, 50 né! több , hölgy is részt vesz a karénekekben.
— Mai számunkhoz szinte mellékelve vau l''etrik Oéz* pesti könyvárosnak jegyzéke, melynek változatos tartalma- s érdekes miWrroiidjében bőven találhatók tel a legjobb művek ezimei, bizonyára ily karácsonyi s újévi ajamlékok maradandó becsnek.
— Karácsonyi s u j ó v i ajándékok ügyében! Általánosan el van ismerve minden művelt nemzetnél, uji^bb időben már'' minálunk is mcghonoault ezen eszme, miszerint karacsoify.f s újévi ujáudékok választásánál minden egyéb csecsebecséim! a jól választott könyv illeti a z v 1 s ó s é g « t, mert a könyv — kivált ba gondosan választatik — maradandó becsű és a legpracticus ajándék. Krre nézve ajánljuk helybeli Wujdits Józsof* dúsan ellátott könyv- s műraktárát, melyben minden bel- s kűlirodalmi classikus mü disz-kötésben képviselve van.
— Vasmegye tisztújító bizottságának közgyűlése duci. Hl-én tartatott meg; alispán Chernel Nándor lett 325 szavazattal 127 ellenében, a többi tisztviselő is a Deákpárt névsora szerint választatott.
— A föl d m i ve lés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. miuisiorium Zalainegyébo kebelezett Tupolcza község kérvénye nyomán megengedte, hogy . ott az eddig tartott hetivásáron tul jövőben pénteken is hasonló hetivásárok tartathassanak.
— A f ö 1 d m i v e 1 é s-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. ministeriuin Somogyme-gyébe kebelezett Kadarkút községnek megengedte, hogy az eddig tartatul szokott négy országos vásár jövőre Istenes Jáuos nap előtti kedden, továbbá Szentiváu, Hertalau és Imre herczeg napjait ulegelőző hétfőn turtathassék.
— Lógrádról hirkép értesítenek bennünket, hogy ott egy Muraköz illotőségü nő, ki a''szólóhi^ybcn gyermekét elásta volna, betegsége miatt a szolgabíró a város elöl járóságiimik adta át, hogy az úgynevezett „koldusok tanyáján" ápoltassék, hol aztán ellen halt volna meg. Ígérik nekünk, hogy az orvosilag eszközölt bonczolási látlelet véleményét közlik. Kérjük''!
— A körmendi Önsegélyző egylet és népbank, mely 200,000 frt alappal l.ir* működési kórét Zalantegye egy részére is kiterjesité, névszerinti Zala''Lövó, HullatiiiOz,Alsó-L''endva és Lul>tire, hol liókpénztárakat létesített.
— l''os ti lapokból vöttük át a hirt, hogy llittó llk|», lnkoy László ur nejének nővére Aradon meghalt; lapuuk megjelentével azonnal értesítést nyertünk, hogy lnkoy László ur nejének lika nővére nincs, e. e néven Aradon senki nem létezik. . •
— Lakatos Sándor ismert táneztauitót tanítványai Szegődén próbatét ulkalmával 8o frt értékű gyűrűvel tisztelték meg ; az elismerés és hálaérzet bármily alakban nyilvánul, mindig kedves jelenség; örülünk a magyar táuuz o szakbuzgó lérfiáuak kitüntetésén.
— A nagy-kanizsai toruu egylet január 24-éu toruaüiinepélyt tart.
— A zalamegyei ,Deák-párt" a legközelebbi alukuló^közgyülést megelőző napon reggeli lOórakor sajíTlielyiségéboii tiszt választási érlukczlolot fog tiltani; Át elnökség.
— (Sajátságos női s zen ved ól y.) Mull hóban teinettok el Makónak helységben egy 30 óv ótu olt lakott, a világ zajától visszavonult 82 éves sujátságoaflÉonvedélvü nőt, ki minden. örömét folytonos* nagyobb számú (20-"24) ölobeiben lalalla, melyekot maga s cselédjei" által különös szorgalommal ápoltatott, s tápláltatoll, — halála után csak 22 ebet hagyott hátra, s mondják, hogy vagyonából 1^00 ltot rendéit hátrahagyott ebeinek további tápláltatásárá. iiizony-bizony jobb lett volna, ha ölebei helyett maga körül 1—2 árva gyermeket nevelt volna fel. M. N.
— Nomos-Dédon az „olvasó-kör" javára január U-én tánczvigalom tar tutik ; belépti dij 1 ft 50 kr, családjegy 3 ft.
— Készt bolyon a balatoni htrfás^ítv ügyében értekezlet tartatott,'', jövő számunkban bővebben szólunk róla.
— Hosenzvreig altábornagy a bclovári megye kir. biztosa legközelebb a megyében körutat tett s az egyes kerületek politikai s más hatóságok hivatalait meglátogatván, a lett tapasztalatok szerint a kellő utasításokat megtové. Ez alkalommal a bclovári megye politikai hatóságaih<*í intézett köriratában űd-vozölvo á megye uj politikai hatóságait, tud" tokra adja nézetét, hogy mit vár tevékenységüktől. A politikai hatóság hivatalnoki testületének föladata — mond köriratában — a kormány szándékát az állampolgárok jólétének biztosítása s előmozdítása érdekében életbe léptetni, az egészseges községi élet fejlődését, valamint a közhangulatot kipuhatolni, a közgazdasági érdekeknek u kerület területén utal nyitni, a felek jogait, a mennyiben erre a rendes törvény»xckck nem lounéuc* hivatva,
, <! v
védeni, valamint a* alattvalói kötelmek teljesítése felett őrködni, folytonos tevékenység, humánus, készséges, e mellelt{méltóságteljes magaviselet, ugy szintén pártoktól való függetlenség által a nép bizalmát megnyerni s arra birni, hogy a felek minden fontos ügyekben a hivatalnokok természetes tanácsadójuknak tekintsék a fölkeressék s őt, mint magánembert a becsületesség mintaképét tartsák széni előtt.
\ — Szerencsétlenség. Csütörtökön délután egy .Szomenyei kocsis 10 akós hordóba u bort szállított Kanizsára, a ezigány-utezá-ban a dombról lejövet, lószerszáma elszakadt, s feltarthatatlanul alágurult a kocsi, az egyén leusett, s a 10 akós hordó pedig rá borulván azonnal összezúzta; a családos apa holtteste kórházba szállíttatott.
/
Ü z 1 e t i - h i r n ö k.
Nagy-Kanij»a ilonaamlicr •IJ. 1*7 I
A lefolyt livtcii kovéa uj lOrléiit a gabmiaUiletbeii, ■ /. iilüjárát aailárU mai ké«/.iicll, mely által a atálll-lá« e<xk<)a9llirl.''ivv '' vált, el iilviiyben ugyia elárli«l3 uom volt. Mimién jó áioa oatasváaárwltallk, • itiuet ujabb átállítások caikOtólletiiek. A felénk gatJA-atok |>aua*tk...lnak, bugy a aObt velv«ek kev^i bóral boiilvák. ''
-- 1
Piaczi ár.
Mvutulot J«ggMÍi.
Nagy-Kauitta, Irtil. á*i Uecttiobar''iO-ik napjáu. Iluta nJ Ü> iont. 0 irt — kr. Só— iW loui 0 frt''JO kr. S7— Iont tí frt .''>0 kr. Hott 78 — 7l) Iont 3 irt 70 kr. i''J-JW font 4 írt" - kr «0—Sl fout -.lil — kr. Árpa vaif.ítá.irt) ÍO — 71 Iont 3 íitVO kr 71 -72 font - la — kr. Áipa kOaüiitáget li-jt font 4 frt — kr. li7/£-t>tf fuut írt. Kukortcta 4 frt - kr., frt — kr. Kuko-ru ta ólait ^viiuqnanliii) — Irt kr. Zab 4i — 47 luitl l trt Hi kr. 4Í ■»» font 1 frt ''JU kr. l''obatt .a Sti—«>» fut- 3 irt UO kr. OS —70 fout 3 Irt 50 kr. Dab felier
- kr. bab tarka kr. Keuyátlitil koadiitégot 10 Irt
— linóm 1 -''frt— >r, Zteiulelittt 14 frt — kr l.áugliial kotouiégut 15 írt. — tinója — frt — kr, Ktrály-ltaal koaotmégva ló frt &0 kr, liuotu — fri — kr. Kota-láng kóaontégea — frt — kr. tiuom — frt — kr. Marba but fontja Ui kr. Horju-bu* foutja Jó kr. .tartó* lm> fontja — kr. Jub-bua foiilja — ki. fita-lona foutja -lo kr. Ziir foatja 00 kr. Caibe párja — kr..— frt. Kác»a — kr. l.ud aováuy frt — • frt — kr. l.u.l liixott frt — kr , frt — kr. 1''iijka frt - kr. l''y<tk lóját 10 tlb Jö kr. llurguuya uitrojo I frtlítlkr. Irt — kr. Kgy itiáita taéiia 1 irt Ol kr. kr. - Bgy kéve atup 12 — 14 kr. .Stal.na oiataája — írt H) kr. Ujbor vidékuukbali akója ö frl kr. Ó-bor viilúkilukbeti akója 7 irt
irt - kr. Uilkkía olo l-l fru Tölgyfa olo 10 frt.
Vaautl napsnkintl menetrend :
lliMa-pvtli itlöiter.ut.
In.lul N.-Kaiiit''tról llu.lára reggel 0 ór« l» perc*.
. , , .1 elillan 1 óra 46
* • . , . , ettve 10 óra 43
. lléctbe délután J óra Itt "
[ , . etivo 10 óra ós ''
m , Stouiliatbelyru reg. 6 óra 40
, l''nvtt felé , 6 óra 3 *
_ . . '' d. ti. J óra W3
, l''ragt-rhofba éjjel, ll óra 30
, Mohács, llarct.Ktték reg. b óra IS *
•.....a óra « ''
Krk N. Ka.oiM<«r* lludárot reggel 4 43
Mórából
délután 1 4l)
e.tve 9 UO
4 óra
»0 óra 10
10 óra "
1 óra y 10 óra
2 óra öO 4 óra 10 1 óra a 1
reggel t , ettve
, rttombathelyrol d. e. . Trieit letol d. u.
„ • ■ a
. . l''rsgerltofb6l reggel
„ a Uarcnól k
t • . délután
A a ój|.-l II óra 30 p rétkor Kanis«iról Induló vonal » ''l''rictből llicibo inuníi .''»-ílt ttámu t^^míly • tiállitó vonattal l''ragrrb''tfn il eaatlakosik.
Érték- és váltófolyam decz. 22.
5% motuliqucs 00.70; 5*/o nemz. kolcsiin 71.40; l8Ü5 ki álládalmi kölcsön 103. —; bankrészvények ti 12 ; hitelintézeti részvények 327. iK); London 117.20; ezüst ági<> 11U.Ü0; arauy darabja 5.51; frankos arauy D.DO kr.
- Heti naptéir.
Deciember 24-tól 30-lg 1871.
1 11 ó- ét lieli- Kalboliku< ua| I''rotentáni £
1 nap tár naptár 1 »lJ-
.V2) ''I''ibór c«á<t;«r ertxá;lá*áuak li-tk cvíb eu.
l.uk. 111.
Vasarnap A 4 Advent A 4 Ail. Kv. UK
Jb Hetfo N. Karaoi. N. Karacs «
Jii Kedd István v''. István v.
Hter.la Janót ev Jtuot ev.
Ctlilörtök Apró steiit. Apró ateut.
l''é titok Tárnát p: Jonatán
''.0 1 Stoitib. | Dávid kir. Dávid
Vti
Kelelos szerkesztő: Wajdits J^?8ef.
Segédszerkesztő: Bátort! Lajos.
kyli tVt ö r.
Gyakornok
kerestetik Wajdits József könyvkereske-on dósébe, hol egy jól nevelt 8 iskolázott '' fiu igen előnyös feltételek mellett azonnal alkalmazast talál. Ugyancsak e könyvkereskedésbe tevékeny es ügyes utazók (colporieurök) kerestetnek igen előnyös és jövedelmező feltételek mellett.
Csak a
KOHN GYULA
uoriubergi-, díszimi- ós divatáru raktírában
( jvagy-Kanlzerán
670 — 1) /
H o 1 u s ur gyógyszertára mellett ós az uj t a k a r é k-
p é n z tá r i házba n
LKGNÁÖYO''ím YÁLASn''ÉOAN . jitAnyos (hon kapható
Kellei- Ignácz
JMafeiy-Kanlzsán, H7i • i6
KARÁCSOM ÉS UJ-EVI
aJá,ndél£ols:ul szolgáló
tárgyak s gyermek-játékok.
Ajánlja gazdagon tulsiccrult urak-, hol-.\Vok <<a gyermekek számára vuló topan-rak-tárái, u legjobb minőségűeket a lehető jutányos árun.
(Jg) szintű figyelmébe ajánlani bátor vagyok a cs. k. katonaság 8 !. közönségnek, hogy megrendüléseket a legjobb hol- és külföldi bérből elfogadok és készítek, az árt legjutányo vabbau számítom.
Az én raktáromban vásándtakat kijuvi ásra elfogadom.
Kmpliohlt sóin reich assortirlea Láger aller Unttungeu llorron-, Datnon- und Kiu-dor-Stillottun von bcstor C^ualitüt mid zu inoglichst biliigen l''reisen.
Korner inache icli das k. k. Militilr und verohrungswürdigos Publikum auftnerksam, dass ich alle Hostellungcn vom beaten in- und Auslüudor l.edor verfortige uud prompt und billigst berechno.
Auch wird vou mir gokauflo Wuare zu reparioren angonommeu.
f -
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
v.i|iar.iuiésga) löiion.
r. «
x -**
I| «
£ H
fl -a -a * i
___ Figyelmeitete.. Ax általam keietkedelmi cxikkül hatx előleg, elegendő 3 hóra III kr — I db
nált P o ni |i n d o u r p a »l a, mely igen rövid idő alatt kitűnősége K.vlirguminl} teutát »ag) iróut kivenni 6 kr.
\<''geit mári« k.iielinnorénel fogadi-atoit, «>g> idő óia több keret Tyúkszem gyűrűk angoragytpjuból I''-1 db. $ft kr.
kedóhaxak általuUuoxtatik ; a t. ex. k.tx.Jniégnek teli.il liiduiiiáaiil Mosópo. hogy a fehérnemű lióleliér nini kapjon.
K
adom, Inig) ai"^;) edtll valódi eredeti nibxpaitA caak ax alóljegy xett laktarbau kapható. Kxen patlaax areiou inillstkóxó minden-nemü '' pör» ueaek, bőratkák, ixepl.ik, májloltuk eltávolitáiára, egyiióval a tiiirulu fenlarlaiárA éi népitétére •xolg.il. Kgy köei<>g 1 Irt 50 kr.
por hannálata állal i d ő, in u« k a él p.é n x takaríttatik meg ; •le legnagyobb előnye ax. hogy a fehér ir.inll jobb.iu kitnéltelik, mint ^ köxOuiégea méláinál. Kgy fonloi eiouiag ''Jo kr., «
Varaistlntl. hinuálliató komoly ét tréfát dolgokra. Kgy e liutával írott levél a logéletebb lálátu ixemnek n litok
0V* Semmi (CM lehetetlen! Ki hitte volna síelőit, hogy marad, e«ak ax tudja olvatni, kl ax «he* isltkiége. uta.itánsl bir fc méj>> olyanni u tellálaltMni (<>g, minek icgiltégével majd a ■ Kgy Uvegeie 20 kr - ■* nemei ii lehet kiiuelni a csériiának Ifibe .iltéiéuél ; egy ilyen Igen alkalmasak a nadrágvéd,ók, melyek a nadrágot
^ c eg/ixerU, eltuM eixkóx legitiegövel tikerüll, bogy gyengült nem j ron időben bepinkolái ellen megvédik; párja .j kr. jj r. mrl még alkonyaikor ii a legvékonyabb trtbe minden erőlietet Legújabb roztdapor, pi loiilott ixer jt roti.UíoItok
J wvnélkül a ixéruat belehel inxui. éi ím egy il) gúpeeikéiwk ha»x- | ellávoliláiárn vaixonbi)!, •elvemből éi mát kelméből, ixinlugy " nalati utasítással egyilli eiak kr.. kiiebl.léle 4 kr. éi nexél-e.xkO.nkríil. I eiomag X''t kr.
gtfr BHIIaatia por, e^y uj, •■koriill, vegytanilag késxil. ll c féiutait.ilinu |.oi, uiely eiuevi-xéiének tokéleteieu megfelel. Kgy t ''pnxkot, elavult, vagy ki m in velieló txeniivíollokkal bíró nemet (m c vagy koilouéget éréiből késxilll tárgy e porral eiak kitnnyil.leii >- caiexoltalvsn, óeniél vínxanyeri eredeti fényét; e por ilyei targy.i-
t^ Szabályzó tollak, minden kéihfct a minden papirhor1 ig.vnllialók, ugy hogy egy él ugyauaxoii tollal a JegBuoiuabli'' nép iránalot, iniut a legdurvább iráit ii eiakOiOlholui. I -db. kr. . »
Legf. helyről patentlroiott méreg, egerek, patkányok,'' ; horeidknk ét vakandok kiirtáinra Jotállái melleit áruiiltatik. Kg\ i usgy bádog.xeleuexe. 1 frt,
A tyukixemuek 8 nap alatti gyökere, kurtáiára wol gáló ixer; exeu ujonan feltalált ixcr; túlhalad uiindeii eddigi:. Miért jotállái mellett áruiiltatik. Kgy dobon liaixuálali utaiitá j Ml 40 kr.
Auixlriábau eg\e''l(ili raktára a hainiiiUtlau Arnika vkappanor Olajnak, mely c.odalialái.al bir iiiiiid.uiéle fejbaj ellavo-l lilámra, a fejbőr • ixek erőilthuléeére i eOuck folyláu a baj meg1 le|iőleg győri növeixtéiének rtoiegiléiéro még kopaix Uelyeken i«.
Iiaixnálliato
« ^ eaivxuiiAívMii, ''imici viavxanyeri ereuen ivliy c J»''''kat invglu(ió gyorian tiixlil ei polirox. KgV kalulya haixnalati
h iitaaitánal együtt kr. ^ ^ t« w* C.l.iolo VPolitúr I vegyülik Kgy igen beciei bá.Uxvr,
i w*!nielyty«l mindenki elavult* lényvcixtett Imtorait eiekély fáradiág • * gal maga i.uiét lén) eiitbeti. Kgy Uvegeiv, elegendő egy ixoIm "c''^ bnlorxalára 00 kr.- . ''
5 ; , J Ezüst o.iszolé golyók, kíKtuft «aer elvakolt ércitárgvak
.1 *■ ^jitáiAia • féuyoeilúiér. ; lielknloxliellen arany- él eiUiliuOteivk-5* ? ,''nek. Kgy db. Lt kr. í
« i Eziilttfzo por *>ilv«xoi killlnő */olgál.atot lc«x ; evvel
— mindenlelo úiexuenillt. néhány peres nlnll tailöean meglehet exlln-" töxui, i exUitöxÖlt tárgyakia liéxve, melyek »xint válloxlall.ik'', ff Jj kdlbuöieu ajánlhatók. I''akloiig lárg.yak exiltlkox haioiilóvá váltox-^ Í, talhatóó. I cioiuag ''Jlt kr.
hatrail.atja a pikkelyek képxüdéiet ii. OrvoiixerUl Angol bóriaok, mely által mindenféle bőr puhaiágot j lurlódáijk, ttcaamodáiok, iuráugatáiok rbeiuna'' égeléj állal oko laekféiit t^jov > r. Kgy kii Uvegeie kr. j nagy 46 kr. : xott tehek atb. gyógyitálára. Kotelebbi érteiité.t larl.tlmax a hoaxu
folyadék enyv NétkQllIxhetleli iniudril liAxiarláiban, ; cialolt leirái. Üveg 1 írt.
Bdrpsrta kauc.ukkal; ex a bőrt elpuiitíthallaniiá teixi; ktlIOuOien ajánlható lólier.xeriiámra itb. Kgy bádog ixeleuexé-vei 00 kr.
Legjava beretva patta. K paila a beretva kO.sOrUléiéi felealegené letxi. Kgy doboix ''Jó kr.
NélkttlOxbetlen minden háxtartáiban ax uj patentir.
mén ii emh/Vr e/.''xel a lok knlönfóle, min ién. Iiáxbau ul.''ifordtilA j.nviláiokai ''.nag.a exxkdxOllieti. Klen enyv.évekig feutartbaló l liide-den batiifálllalö. Kgy nagy Üveggel kr.
Siagtalsn vlimentes agybetetek. ax ágynak gyerekeknél, ltuleg írnél i gyurek ág) átoknál elo|..rduló elnedveiedéiének elliá-rilá ara. I db. VO kr., 1.30, I.ŐO, l ío kr.
1
2. 9
2.3
3 x
S •» 2 a
M
r%" + ; h
|S
? c
••i £
í O-o n ii 5*.
m ~ y 2.
Cl. k. II. siarpsnfú tslrröpltg iSa|>onhi-Kett-Aether; i kötzörilló, melylyel knniiyUduli e» legkiiebb fárad.ag uelkul inni-
néhány iiiáioilpere* nlatl eltávolítja miiiiieiineiiiU kelméből kivétel nélkül Akármiféle foltokat K logitjahb találmány iii''iii.lrii eféle gyarlmánvl lelulmtil, miulliogy a leglinoiiiabb *xin lem,rontja i axoniiat .xárax, i/agUlnii len. Kcxt)llliixliláihoi ii ajánlhalé. Kgy üveg haiin. ulaiiiáiaat egytlit 40 kr.
^ Köíónsege. párisi raga.z Uvog, porcelán, kő, ujt, fa alti. gyom él tarlót öiiiefnrraixtáiára, ugy hogy ex elválhallan len, ixintugy különféle tárg)i»k Oifxeilletxiésére, péld. fát érexoxel, üveget porexelláinial atb., ugy hogy mintegy leit tiluik fel. Kgy
kr. Ugyan e ragaix
Minden órák tzabályoiója a jól ixabálysotl lájtQvel e.omag o nélkilloxhcllen ixerből r.ak 10 ± \ ellátott napóra i e. iniiiduukinek ajanlliato, mivel exon minden- 1 folyadékban^ igen b .téget. I üveg .>0 kr.
emlra bixtui óra ulc^ú legjobban lehel a gépexeti órákat igaxitaui, Villanyos fogkefék, melyekkel a fogakat fogpaita vagy
w
Jt
n i
m -V
£ 8 y t
db.
u „
•l. o
fi I
G 1
Zö kr.
Amerikában pátentlrozott védlakatok, kitűnő txerve-lettel, butullak belbréi ellen. 1 db. klt.bblélu 30, 10, .''Ml kr. ; nagyobb ÍO, t>0 kr.,''l fit; ''uagyuk kél kiileira I frt \ utsxó tálkákra való iJő, 40, 50 kr.
Kltilaó kauotiikkal kevert lakmáz cslzmakenóoi, á bőr
jó karban Urtaiáia. Kgy dobu* .. I t''iinl| 00 kr.
A (lábakat szárazan tartani mm lenkinek ajánlható,
1 j « inert ea ax egéisiégiiek hatxuoi A Melx^or-léié kitűnő biíresiun. J xal haixnálala ''állal a lábbeli puhaiág-i » vixmeuteiiege leutarlAtik, ^ ii olyannyira, hogy a leghonxabb ideig lailó hordái után ii a vii ^ ''ál nom hathat a Igy a ezéla toÜéletsicn eléretik. 1 üvegrio tio kr, P B Nagy előli)nyel bir ai uj gep Iron, nem ixilkiég ext
m S mindig hegycini, a toréi ullen bixloiiloil. 1 db. Iában 10 kr. ; csontban 16 kr.: to lltartóval i kénél 30 kr., —r egy tolt tokban
H ''K
k
mái gyogyner nélkül ^eink ''tiixla vixxet) tintán, fehéren, büt nélkül ei tükélelei egéniégüeu fenn lehel tartam Mngy e han-tio. ei/kóxbol injnél többet lehellen forgalomba hoini, ára dars-1 bonkint ciak 40 kr,
Levél bélyegjegyek, melyek kényelmei liaaználhatá.uk, oleióiáguk éi bixtoi xáratuk folytán ax nityánál ttibb olőnyuyel bilink i jobbak iniut a peciétvian, (.''''''gtiuomabb minőiégben, kívánat aieiinti felirattal, csiinerrel névvel, vagy növelővel. 000 db. I frt 00 kr -, lOOtt db. 1 írt 00 kr. v
A hajat íriiiriégben íeiitartani él nőké vagy ő.i hajat ii)té| ixinre fe.teni. a legjobb ater a dióolaj; "níliideníéle wgytaul ké-iilmény áriáimat. Kxenuel tudatom a t. ei. kttxmuég''
gel, hogy frin, kétnor tinlitott v.lődi dióolajat raktáron Urtok. Kgy Lii Uvegeie kr., uagv lö kr.
Uj balhafogógép dbja Jo kr.
IXl''EÜ• Miután a feni elősorolt tárgyak hamiiitváuybsn ii földúlnak elő, ligyelinexletem tehát a t. ex. kOzOn.éget, hogy aiok Minden'', a raktárban tAlálható áruiargyakról nóló árjegyzékek ingyen küldetnek.
deulelo luelixöiierl, ollót, kéit. egy perci alatt megl bel koiiorülni Kgy db. 36 kr.
Becsi legjobb folttlutltó viz, >gy üveg to kr
Encrlvolr tüiiaut kivmii a fú* tintafoltul iniudenfaju kelméből. Kgv üveggel XŐ kr.
Minden latatlant láthatóvá lesz az uj segítségével, mely mindeu tárgyat 10, SI0», au—luO-aior nagyit, ugy hogy a tinlA ivóvisben letelő állatoeikákat u tintán .leiu-lélhetni, a e gór-c.ők igeu lokíélekép haailiálliatok, péld. linl, gabna, hüvelyei.k, ÍAner vámon beváiárláauál, vegyboiitá.nál, terménélviligánál itb. Kgy db. 40, DO, 50 kr., 1 Irt, 1 Irt ZO, 1 Írt 60 kr. • ;
Mindennemű rovart kiirthatni ai uján feltalált rovarirtó eneutiával. Kiiuek iiilajdoniága, hogy a rovart nvuicak gyortau kiirtja, de tujá.ail ia inegieiumiiiti; haixnálhaló poluika, moly, kullauc*, piueiobogár elltni. Kgy nagy üveg 3o kr.
Ciélszerü dugaszoló gep. Kss.l as üveget gyor.au é« légmciitQien ellel et djigaixolni. t.gy db. 60 kr.: Jegliuoiusbb gyárakba I írt 10 kr.
a^ Angol dugaiihuzó gép emeltyU el. Ennek legiuígével minden erőltető, nélkül egy gyermek ia kihuihatja a legerősebben ülő dugant. Kgy db. 1 1(1.
If'' fcsokopeny víimenlea rungálhailaii kelméből, vanái nélkill, angol gynituiituya. K köpenyek a legkullemeib időbbeii ii hordhatók, minthogy mindkét feléli nép felölt khoi liAionlitaiiak Kgy db. 4''J hüvely lioa.su 10 frt 60 kr., minden további kél hüvelyk I írttal több. K gyártmány nom belföldiuek tartandó, iák ai alóliit raktárban valódiak.

—■ K
gyor.su
Kgyixerimind 6gyelmexletem n l ex. vidékiekei ütlelem biiomáuyi ositályára; ei egyetlen a ma^t nemiben, hol a legkiiebb luegbiiái ixinlugy, mint a legnagyobb, minden nakiuálMii egyenlően él pouto.au enkösdltotik. tíxáuioi megbízásokra ajáulja magát » ai ellő ontrák biiouiáuyi üxlet
Frledmann A.., Bécsben, Praterstrasse 26.
II
FRlBDMANN-féle krajozáros hlrdetéBe
''2 kr 1 kávéikauál ércibM eslli -- — tdxve.
-ki I drb linóm pipere ssappan. .''i . I exélnerü kuleilarló. 3 , I rb kenúkefe. 3 . i könyvecske llavanna iiivhr papír.
3 kr. 1 drb kextvüéiexipógombol.''i.
é ők
1)1 ogy illegi
et
3 . 3 . » . 3 . 3 . 3 . 3 .
3
4 4
4
4
5
6
b
I , vakará-guinuii. I . Orököi naptári 1 „ befllaS-gép. t . linóm jogyiékköuyv. I . illatul pecélvian. 1 . pléhtáleia. I . fluom iicbgyánerviati. gyertyával. 1 tlveg béesl Unta. i 1 drb .l.gáfl. fényképiáma. . 1 í.itékládáe.ká\ I J íetlékk''rl
éi .esettel . trSfkanóci. . 1 eiöitn.oitgytltiü. . 1 drb aaebtQkör. . 1 , atá))iaugora. , .1 , eiukoreiipS.

üvegből, t .vlag le.-j. éiextiiitílóner töbliféle jáléksxer.
. lárta.játékok. 1 drb asép képnkönyv siö véggel.
I drb nép uielllO. I . ciéNxerft keltemutató. 1 . nép gyürfi. 1 . kávéi lálcsa.
I . tinóm kéitartó. I . Ötioin gyerlyafodor. 1 . glyeerin vagy növény-•xappau. *
1 drl> tinóm hajkenőoi. L llíiő fétrt Kautiehukból I l-jtjobb fugpanta. t pénttér plébbül. I pár nadrágtartó. 1 drb nép pléhtrombita , 1 . vadán vagy jelilp. , I . nivartárcsa uj ii ciél-
nerft . /
, I drb papirtok 3 drb pcc/ét-
viamial.
nerek Aiáiidékuak alkalmai nők, urak ét gyermekek ixá-mára.
I luex il íilitiekeret li.''ir!,.;|.
I gyermek óra. I pár cxérnakexlyfi en knek 10. | drb ixép aelyem iinbojl, 10. 1 . jcgyiéknaptár
1 lkaiul)a l''J lin. fenékkel. 1 lajiék nivariiipka. 1 kéixlet mclltö él fülbevaló. 1 Hveg légiin, illat. olaj. I olló láaes!
1 tüiőiéill hivalnarvbél. t jő xár bőröndből. I 10, 1 hüvelykmérő bécii éi fraii-
nia mérték nerint. I 10 1 nép legyeiő. i Iu. 1 pái kávéiciéne, porcxel-lánból.
I eiemege l ''tnyér . ''
1 eiélnerK mvargép. 100 drb varróin I jvt pémláreia. 1 pár gyeiuiekhaiiiuya
• > .
iH .
10.
•10.
10. to .
10, 10. to. 10. 10.
I liliom aranybroiii mcdaillon I tlép óralok bálionyból. 1 táikefe.
I linóm kélllet gomb, ingelő, kélfodor éi inggallérral. lO. 1 exélnerü dugAixhuxó 10, 1 C''xeiilnneter. iü , I hiirnólnejonexo 10. I jó olló aexélból. 10. 1 xiinór valódi burányból. 10. 1 üveg lejobbfoltvii vagy folt
ixappan 10; I népen öltöiött báb. 10. 1 fogkefe. .10. 1 tluom fodrité féatl. 10 J I pár divatoi fülbevaló, lo. I téftel erSs bájkauSc., 10. 1 kötfikotár. JO. 100 drb jó fogvájó. 10. I ruhaporoaó 10. 1 inrlfodorUó fából. » 10 v I divatos óraUnei. . 10. 1 album lObic.i látképpel. 10. 1 tollkéi J kénél.
10 él 20 kr tinóm .élsbotok.
/ ,
''20
20 20 20 20 20 20
20
20
20 20
20 20 20
20
1 . valódi kö nivii. I Unom olló.
1 pár eiéruake.tyü urak ná-mára.
1 llveg folyékony enyv hidegen haiinálható. I nagy hangúra, kenyér koiár drótból. 1 fejkefe jó miuőléglt. , 1 siebhévmérő reguláiott. , 1 eiélnerA keityü-tágiló.
1 Unom nebkefo féaü éi tükörrel. ''
, 1 pár virágciukur porciel-láuból
, 1 jó látneréni láveiö negyed mértföld láterővcl. , 1 jó angol borotva. , 1 pár-erő. Iiomii n6i hsrif-
ny* '' v •
, t nép varró párna irótTal. , I pár nadrágtartó. . 1 kénlet ovöenköi, kél, villa éa kanál. , 100 drb lévélboyilék.
íxor
^könnyen
alakkal
xljjal.
minden vágói/eriiáimfak 30 > 1 legújabb Ang.jKnoptató, mely által (T~ mellőxhelővé I 36 . 1 földgömb
35 . 1 gyermeknintr
36 . 1 nagy oikolatá.k 40 . 100 drb Duóin levélpapír. 60 | 1 napernyő.
.1 frt 20 kr. t Jó nagy ci.rnyő.
1 , 30 . 1 nobaóra jól regulá-
iolt,í évi jótállás mellett.
2 frt 80 kr. 1 egé.s kéixlet iróen-
köi brouxból, mely 10 darabból áll: 1 tentaiartó. 1 levél-nyomó, 2 maga. gyertyatartó, I kéxl gyertyatartó. 1 hévn.é-r8, l gyutier, t óraUrtó, 1 tolltartó é. hsmutailó. més Képei árjeg) lékemet, inely-beu a^k e«r rxikk följegy.i ve van mlnüeiikinek ingyen é. bérmentve bektüdöm.
FitlEUMASN Héei, Prtlerstrai.a 20.n.
3
lll
r? ""
-} i''S
" X. ~
S-l
— > s 6
S
zieb-górosó =" f
»1? a g
Ü * C 2.
? r
u
■i o .
" I
• I
1 5
A.
2-3.
i
JXTyilttér.*) Rendre utasítás.
• »
Folyó lió 15-én támadt tüz alkalmával, midőn a tűzoltók az égés színhelyén a leszerelés eszkö/.léso miatt Sor.ikozásra szóllitattuk, egy liatal uracs, ki már azégés folyama alatt fol-tűnőén honezogett, az egylet becsületét: „Pfuj Fouerwobr! ihr spielt nurSoldntonJ" — oktalan kifejezésével kíméletlenül megsérté, — s miért? csupán, mert sorakoztak, högv a parancsnokság... utasításait vegyek. Wolhcitn Richárd ur bizonyosan nem -tudja, hogy mire vulo testületeknél a rend V — vagy tán azt akarta mutatni, hogy ó mindenki felett áll s végre a/.t, hogy ő semmi és mégis valami V — Igen ő semmi és mégis valami. — ó cserebogár, moly vakon repül a falnak, hogy a nyakán nyugvó chaos ljurát szétzúzza Mit szólt volna Wolhcim ur, ha valamelyik tűzoltó ugy magyarosan a képére mászott volna V Talán ínég meg is köszöni, mert agyában az ágyokból kitévett kerék tengely ok isiuU holyreugröttak volna; - de lám a szerinte műveletlen .bagagou-nak volt esze s nom torolta állati módon vissza a drassikus piperkőeznok a józan észt kétségbe vonó sértegetéseit. — Becsületsértése
*) K rovst «mttkrtxIOtiekérl felelősséget nom vállal v sxerk.
miatt azonban, ha saját ösztöne nrm indította mindeddig, én som szólítom fol,hogy nz egylettől bocsánatot kérjen, mert ha tudná, hogy mi a becsület, azt is tudná, mi a becsületsértés. Tiszta szivemből ajánlom neki azonban olvasgassa kissé a müveit társalgót, legalább tesz szert annyi műveltségre, mennyi ogy 10 éves iskolásgyermekben is szükséges kellék ; — ne gondolja azonban, hogy iskolásgyerineknek csúfolom, — uem akurom reá lógni, hogy iskolába is járt.
Több ni/.olió nevében és megbízásából ZALA V LAJOS.
Ein Gühilíb,
der gutrasiron kann, vrird untor guton Hédin-gütigcn gesucht.
Niihores bei LL''ISÉ BRAUN
Prissiirln in Oross-Kanizsa.
A neliéxnyavalyát a nyavu-* lyatttrésl gilrcstiket
gyógyítja dr. O. Killlscli a nehéznyavalya speciális orvosa Iterliiilién, j L o ti i s e n s t r. 46. — Már száznál többet teljesen kigyógyított.
Gyógyszer es költség nélkül minden lietegnek erőt nd llevnles: lere l)u llarry Londonitól.
(Hfhlildetfilt.) (Jydgyitásu minden beteg-ségnek gyógyszer és költség nélkül k"ll.nies Rovalescii-re du Barry londoni tápszer által, moly felnőttek s gyermekeknél az orvosi költségeket í»l szorosén megtakarítja. — 72.01 Hl gyógykezelés gyomor,- ideg,- altest,- mell.-tlbló, légzés, Inirigy, Vese és hólyag bajban, mii-'' lyekről bizonyítvány másolatok kívánatra ingyen küldetnek. 1)4,210, gyógyszer .\ápu|y. 1802. npr. 17, Urain! Kgy májbotegség folytán hét év óta réinitóou -clsoványodiiim s'' szenvedtem. Kénytelen voltain olvasni vagy irni ; rcszketton minden idegeimben ; rosz emésztés, folytonos álmatlanság a''Ideg izgatottság egy pillanatig sem engedett nyűg i Inom, egészen bujakóross.l tett. Sok belföldi és friin-cziu orvos kimerítette tudományát bujáim «•»>•* hitese uéjküj. Tfiljes kétségbeesésben megki-'' sértem nz ön Revafescií-re-jét, s most három havihasználat után, hálát adok istennek. A Revaleseiere megérdemli a legtöbb dicséretet,: egészségemet helyroállitá s képessé telt társai állomásomat ismét elfogadni. Fogadja uram belső hálám és tiszteletem biztosítású). ~r quite d« Jirthan. Cl.
£
Pléhszolenczékhen ''/, font 1 ft. f>0kr,.l font 2 ft. 50 k^-, 2 font''4. 50 k. 5 fnt 10 lt. 12 font 20 ft. 24 font 30 ft — Rovalosciéro Oho-colatéo táblákban 12 csészére 1 ft. 60 kr; 24 csészére 2 Irt öli kr ; 4S csészére 4 Irt 50 kr; poralakban 12 csészére 1 ft. 50 kr, 24-ro 2. 50 . r. IS-ra -l.5o kr, ll''0-ra l<» ft. 288 ra20 lt. 570-ra 30 fl. — Kapható; Barry du Barry és t-r.íl Bécsben. \Valll''nchgu**e, Nr. 8. Boston Tö-tr<>k Jöztéf gyógyszerésznél, lydozsvárott Kron-stfidternél, Also-Kiibínbnn Tyroler és Schlo-singeméi, Oebreczenbeii Borsos FereUcznél, Diinnlöldváron Nuthera Pálnál, Károlyíövárott Brilli F.-nél, X''i.jif A*«itú''á''i Lovnk Kixrolyn&l, Érsekújváron (,''onlogner Ignátznál, Székes-Fe-hérvárott Dichullu Oyörgynél, Vorsoczen Fischer Mórnál, s mindon városban s gyógyszer, füsfttr, és csomegcárusoknál.
MOLL A. SEIDLITZ-PORA
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
>
óvás: Tapasztalván, hogy uz euyéimnok szóról szóra után-nyomott, sót a közönség ámítása végett hamisított név aláírásommal ellátott használati utaaitványokkal áruitatnak Seid-litz-porok, s e végett u kül-alnk hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyen felese-reltethetnek, ezen hainisitványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit miszerint: „ux általam készített Seldlltx-pov minden katatf/áfa hasonló készít ményektédi megkUltjnböxtetéjiiU saját védjegyem és alálvéis >mmal ellátva.
Ara egy lepecsételt eredeti doboznak I frl — kr. Használati utasítás minden nyelven. E porok rondkivUli s a legeltérőbb esőtekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden eddig ismort házi szerek között taundhutlnnul nz első helyet foglalják cl; mint nzt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanusit-jók, hogy e porok rögzött szorulásoknál, emésztlietlenség, gyomorhéviiél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban, szi vdohogáxnál, x idegessége ikozta főfájás, vértolulás, csúszós fogtájdalomnál végül hyateriára,. búkórra é« huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, 8 a legturtósb gyógy hatást eredményezték.
llaktétvak Nagy-KanIxsán : Belus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. FessulholTor J. és Ro.
sonfohl F. uraknál
Belovárott l.akovics 0. Csáktornyán Káiáax II. Kőszegen l''»aesino\iu Istv. gyógy**. Kaposvarott K.-n'' Nándoi gyógy«*. „;
. Keim .Imka 1,
Kereszten llreyer .lakab flai Kapronczán \\Vili Hánd. gyógysz. Leienyen Kali\oda J. gyógysx.
Win uus dein bozügILchun Inserat ersic''nt-, lieli, st» erfolgt in wiliig''en Tagon dió 1-Ziehung der Insbvaekevlose: Nach dein :w,0l)t) tl. der llnupttreiror und 80 fl. der miudeste Oewinn einos l<osos ist, übordies dio Woehselstiibe der llaudeslbuiik sich Verplich-tel, disolliOii zum Ankaüfspreis witdor in Zihluiig zu nohtucn, So empfehloli sich dÍMo Loso bostous zum Aiikuuf.
Karácsonyi és újévi ajándékok W
bamulatos olcsor\kaphatók
® k A N I T Z Cl
Ipapirkcrcskcdésóhon Post.cn, Dcák-Fcroncz-ntcza 6. sz»| Gycrinokckszámára:; HiHi?yek HZámára: : I rak számára:
K^prskttnyvok, Irliu/é k.''prk. minta- í* k«5|i.-» irck, plOti-miulsk kartonokban, lr/>s<riisit.lk min •Icii slsklisti, l.-^ujslili iniulák lii-
Marozallban Is»tl Nán<l»r Bsnok-Szt. oybrgyín Fil»ic* J. í»v<^>ry«s. Siambathelytn t''illoli Kerencs trv.''.^y** Sopronyban Meaey András Ky<^lfv''«-Zigribbsn Milielliaeh 7.a. Byégysi. , Ccyleok J. .). gy»gyix. , Orweiss Vt. gyágyss.
l-.Tii rliv''sn*. vsrrá-k.;s/.tlli>lek lr.t»s/lat-W«aorslvíiiyok lironce-Itsitsiiáli.''d s li-^ujaltliIxlés asciíiiI li-il, Ht-''i-Hiél, rmi''ilt la.liúl <-s k.(uit«j, v.il lorl.''kl.aii; tázhül. óknr div.slú |ts|>lrl.lrli>kHt
>|.il^.''S>i-k''i«árkák é. kézi lá»knk, lis jnrisfeil . m •iry-"r«''»fál><VI , Ksriáli.''d p» l''.-iln''il, Írást tsrt.i tsrs.v • ir.VMrlók <•« iráilámlák, l«-ljrs (VI* • szsIIn áníi-iil».''.|, Ifujiiacyobll vá-ly.ik lieromloitve, vajfv a in-lk''d. «/«r. 1 "<si-l, z.-irrsi vagy iiAlkillp. li./i.-U''.ni, vállú-c« okiiiánv-tás-.
Iái-*.- it■■ji''/y-lá''kák '' lufsntc.oiil- kákát sá.ral, iriiifden im^^s^lian4 Itúl. Ivluiesliíkaliéjliál, bagaria- tárcsákat ús |iciialársolyokat, szili :rb<í[va^y WgliiiomaMi stnttyán- vatlárccák , bnrúól» ssetsnesók, hói; 1111l. uk ivv«k ■. iilbiinmk i tr- gyiifalarlók líagv bafinata bagaria I nóv.-i ■ t.IU■ 11.- , nagy vá b.''írli.''il «« n/áttyáub.''d, gynngV.liás-
la»zi i.iiaii, pi-iiztárcxák Cukin''!*- le''.l, bíkatekteibUI, mogy<irJrtti.M b.''ikaln''-jlK.I, kagy|.ib.''+.''« b«garía a legujldi mi>doiuskal water-liurbül, gazdag f.tkláru kenlyíl-'' i''-s '' pruof- «ctyuiuglncAli<''il. xsobkciid<"-s«dr.''<k mugynrii- ós 1 8sivar-álvány<>k, fjnykóp/sxaii olajfából, bagarialiSrböl watisr. | dtssIcSny vök *onévrl vsgy a núl-procifból, cliatvlninvk •illóval,gyil- kllltdobánysó rsik''ts^k bronceból ssllvcl.rajz.öoinl, j"gysvklap>ikkSl ii«mfc<tlAnbiui linmutartók minden <!•< illalsser tlvcgcsúvél, táio^aló- • fajnak, lítTotnan bryucuból, aca/l-
i«kola-lá*kák ,''•* l.iri.nnyák róki-bőrrel borítva, raju lanók sxines rajadnokkal, jegyi..kotiyv-.-.k.-k minden kláltiűiiban, lollia 1 k « legllnomabbak és gyniigyleirból, leglliioniabb angol t.i|lk«''«i-k 1. g-gasdagalib raktáron, flUdgainb..U feslék-ládikák .•« takarúkpűuztái-kák broncol.cil és vauból stb.
Ctukroeska-sselonexék, i>m nil -llrosotiak ugy, mint bagariából és pa|>lrtninbdl, ralamlut rieregytyi mindenféle, itt fd nem hoxott apróságok mesésen olosrf árakon
broueaból, é.
jegy-lálc/n
platinából, <■ < faragóit l''áb.''il a |i-gliiiomalil);<k,ilMla<erok é< kölni viaek a legOKgyolib váiassték-ban, a bosxávaló frissilíjv<l llvcg-bői, psgfoiigból Igen olcsón, nem-klllilubcn miielcniM-mlt g.itidolba* tó pi|n>re<ior<ik legnagyobb vá
exllstből, ból és (tiit.Ut vasból kéixitve, Iroy
i|ni és liebtintaiartók gazdag vAlasxtékban,tolltartók broncebói : exliitböl, platinából, setéiből ét ''ontott vasból; irka-tekercsek a-legdl<te»ebben kiállítva, Jsgyad*, ós fUloii konyvek uagy raktára, niock-uapiár és nap,egy mulató
KOTILLON RENDJELEK
. <a
tánex-votulek
lognagyobb választékban. Utunkban. | minden fajta Iiagy válasstékban-
100 darab levélpápir dombornyomattal 50 krajezár.
100 finom levélpapír domború nyomattal éi 100 boritJk disxes d iboibau »»uo««ivl frtj 1 írt 40kr.< 3 fit a legfinomabb.
InO finom levélpapír és boríték miudkettC lilseá monograiSmal disxes dobosban ''Istxeten V.80, 3,50, 4 frt, 6 frt a logtluomabb. j _ .
LAtogatójogyt-k a la minute
lOO egy som r»0 flnomabb 1 frl, legrtnomabb lirillanlin-pspiron ll Irt TiO kr. Míndea utóbbi 10 krral t»bb, kónyomntu 100 db. I fn.
■V Levélbeli megrendelések utánvéttel gyorian eszközöltetnek -y/m tö»t-4)
Ezen clégeknél kapható még: (544—52,30)
A norvégiai Borgon városból való legtisztább és loghatályosubb
valódi DoraoH-HalmádzBlr-olaJ
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fujtól leondő megkülönböztetés végett védjegyemmo'' van ellátva.
A valódi Uorsch halmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scrophultis és rachitis betegségekben legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a legelidültcbb köszvény- és csúszbajokat, valamint nz időszaki bőrkütegekot.
Ezen legtisztább és loghatályosabb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyerotik, és átaláhan semmi vegytani kezelés alá nom vona-tik. hanem a bepecsételt oredoti üvegekben lévő folyadék ébon cs ugyanazon állapotban van, mint nz közvetlenül a természet által nyújtatott.
Moll A., gyógyszerész és vegyész Bécsbon.
Fiiiiladuug zum Ankaufe der heu ersclileiiciicii Imisbruckcr (sogeiumit) Tirolcr-Loose,
welclie, wlo nachsteheiul erlHutcrt, bcsser wle líaargeld, uml deren erste tűid mlclistc ZÍcIhiiir sclion mii Jiinnvr ls/2 erfoli?ty
T>lc fltfertlfltt lükíftlftiibí crfatiM íitrmil i^rcu ^cfdid^tcn % t. ^tltMlftinbfit intb tVkí(fySft«fvíiutbfii ou\nvivőit. Ki6 (ic Mc oon t<r ^iiiMfi.iiiptftabt, t«bruíf flottáiét íínltt^c int Wttaüí uoit 1 íülillioit UHulben öfterr. ütvttoitttitcit tuib erfu^t bicibfiildli^t allfalliv)c .íciici.pí í(ii|tvájic obfr Vtufrj,Kit nur rtii fit flcffvtifltt
íllkctiftljliibc fltlaitflctt ju lajjctt.
JlttrAt rarfUUintfl ciuidcv btt ^ovt^tilf, ívtldjc biefe Vliilci^c barbictct :v
1. Ticft ílitlci^c bítvii^t in Shihiik b(oft 1 billióit Wulbcít intb luirb mit 2,535010 ft. ÍO. biintfii 10 ^dlircu viiifjK^hlt.
2. $ft bitfelbí itt Iljcilí^iilbwvi^rcibuitiittt (Voje) ívtljcilt, loowtt jcbrí mit ntinb<|tcii« 30 fl. é wiloft ívcvbcít ntuf; intb
3. íwlxit bitftlbtu % ZleluuiKen lm Jnlire mit .^aupttvefia oou 300<M», I2UOO, 10000. IOOOO fl. :c o. n\itcv->
4. ÍJicttn bitftlbíii, ab>itfcl)íii baooit, bag bic Vanbcíljanptiiabt ^intöjbirinf bif •Ja^tuufldpflidjt iiWriuMiintfii, iwléc jUHúji ifbe Wavontic bictct ncrfi babtiVtf*, ^íjt van-
3t<irrjit''
tífute bi«
(iwini btt %rrat$ fo laitflf relét), initfrljalb cittcd b. i. bio ittcí. I ^ittícr 1«73 mit bnn i''cllcn Xnlaufepmir" b. i. rbfiifdíía á 30 fl. in
Ht^ntii, ibobuvd) foitad) jtber ííáitfer cinci bcrarti^cu Vofc-ö cvftfl<f> gur kein IIÍhícu, ua^cin fr iiiurrbdlb cinM íflbw Vw b''bf" íDiomcut \um\eoU<u
Ílnfanfípvcifc itt ;|a(>liuifl flcbfit fann, iwitcra ftfiuit uiiihoiisi in 4 3it^tniflfit auf .^tupltrcffcr von 30000, ItOOO. IOOOO. IOOOO fl. tc iviftt\ ttvart Vofc obitc biefe íkrpfli^tuitfl bf* i»ilcfhiifc« wrfauft bic rtcffrti.itf Wc<&íclftiibf, í(ct^ .líiiau itdtb bem Td^coiirfí, ti. bivuulcit mit 20 fl. \c. pr. Stiitf. Tlcfc í''oft finb aii(6 itt btn nttiflett Wftlftttbtu fotvot>( in íüicn ál« ati^ in beit ^rooiitifit nadj beit la^íconvff ju ^tbítt. Ilin irtod) bcu ílnfanf biefer v''oic v\ c b f r itt a U tt ju criu^lidKt ^ fo íjat bit fleftrlliitc Wftlftttbt ciflc twitert «itjoí)l bitftv Víoft au«fltfd>icbctt, ívclty fit auf ÜO moiiotlidjf tHatcn mit bloo a 1 fl- ö- wWuft uub loolti matt iud> ;|ablintn bev crftcn íHate von nur I fl. uiib btr iic){\}li(í)cit Sttmvcldcbü^r fdjoit aUettt iit brit nác^ftttt 3i^uttfltit auf bic ^ipttvcfftr uub iibtrbaupt auf alle íreffrr fi-idt. Vi( flíffttiatí tótéicliiuiv, itartibrin ftc, unt ibrt flccbrtíii % I. flunbeit. auf bitft űufi(rfltioo^nU^íit, au§trovb<iit(i(^<tt ÍJovtljtilt, wtldjc mit boii'' íínfauft birfcv V''ofc mbunbcu, aufmcrffam ju martint mtb pun balbiflfit ííufaitfc (iim an bmen ^f^liníti^iiitafu Tbcil ju utbjm bic jmiii iHIIrffauf bcftlmmtc ílnja^l Vofe balb ocrotiffcit fciu bilrfte) cinjulabctt ftcfy crlaubt, dlaubt auttc^ncit ,pt (óintftt, ^aft >ool)l (aum iv.iftif vVmaub {twljcv ilbofbanpí att ioidwu Voícit Xb(U niiumt,'') ftiu biitftc, ber ft(^ ttity wranlapt febett wiivbe cittc4 obet au^ mcbrcrc biefer Vofc aupilaufcii, ba ^icriitit tiav fciu iMifico ocrOiitibfit, nn.i uin ouft In wn {JtcbintiVii ipicit it<n> bítfe íofc, íoic ebenuábut, biitncn cinciit ^abre jum oofílcit ílttfatifprtifc in fl«»ommcn tücrbctt. Üíci sv«<Í!l«<" auan^rti^cit iKuftraflcn bclic.bc mait bc-íljalb siiltiaft bcu íntfallcnbcu ^ítráji nebft 30 Ííwujctn filr olcv
^icbuujdliftcti btő ^a^vco 1872, iwí^t fobann ftattto iuflefeubet wiirbcu, locun b"rauf rcflcctirt imbcu folltc, frauco an bit fltfertiote ílkcbfclftubc jjclanjcu ju laffcn.
o
($47a- 8,0)
Wechselltube der k. k. priv. Wienar Handelsbank vormals Joh. E. Sothen in Wien, 0rabeu iN''r. 31,
m
• •
• •

KKONOSf
ii j ügdi J- és élell)izl«slló-(á imiIíi I
A ,K II 0 N 0 vS"
nyugdíj- ós ólothiztositó-társulat Posteu
* ,,/, (vcu, fl«|.-ti ll''riílirayii''ül''l lloV. Ift-Óll IllCgkeXlIle.
PESTEN.
alápixabálysit a magav magV. kir. uiinlttírrlnni .néger.Mvón. öxMi levókenyaégót iiov. Ift-én inegkexdte. itixtorítáii konbiuatloink tokixcrOiégc, dijtxahályaiuk jután)otaága mellell at jK".r,.ntnló rélndenneniS bitlotilátokal a lehelő logelonyóashb fnltélslek
niollí?t\f..gadnnk el. (67f — b ft)
Megkötünk élet és halálesetre szóló biztosítósokat, hozomány biztosításokat, nyugdijakat, a gyakorlati életből merített s annak megfelelő huszonkét módozat szeriut, egyben a vasúti balesetek elleni biztositást
is belevontuk hatáskörünkbe.
187''J. január l-jén hat
• AJ a p t 6 k e:
> két millió forint o, ért, pSF* kölcsönös túlélési egyletet
vdl
Iroda: Váczi-utcza. a „vastuskólioz" I. emelet.
A kik vet4r-,fö'', rmjy kerllleti UgynUkirget kiednnnk /fii, ''forduljanak tibhrli iíjdnhitnikknl rgyenetm at igazgntúmigho:~ I''est*n. s "^"íjj
nyilunk meg. melyek leaaáma''áu 11. lt>. |M, ''JO, ''.>2 éa ?4 ér inulva fog eaiknxlátbe vitelni — Ktek a taharék-pénxtár etéljál a kai. , «fni.")j nrnkléa előnyével kötik 9ui«. ml által gyakran itekély betétek I* lelemea ^Skékké tsaporodnak lel. KflInuOteu a t. c«. aiiilük figyelmébe, kik gyermekeik jftvőjét a leggyskorlalibl. éi legjftvedelmoxőbb módon kívánják biilotitanl, ajánllialjuk ex utóbbi bixtoiitáti módoaatol. '' '' . .
Ott
<t • •
• •
t t t
es
fia
9 9
i t t I f » t t JL • ® . .........
IJjlaky^ Hirschler
. fakereskedő társulat
ALSÓ-DOMBOKUBOL, utolsó pósta KOTTORI,
tisztelettel jelenti a magas uraságoknak s egyáltalán a t. ez. közönségnek, miszerint
deszka, lécz, os iniii<lciiiicii)ii fenyő-épületfából
nagy és jól berendezett raktára van; mely raktárból bármi e nemfl megbízás gyorsan és utónyosan eszközöltetik; mire nézve midőn a magas uraságok s a t. ez. közönség további bizodalmát kérnők, ajánljuk
Nagy-Kanizsán, SCHLKSINGER GYULA urnái lévő-
bizományi raktárunkat
Teljes tisztelettel,
• • <
n. ®
• •
• • • • í • • t o
• •
Karácsonyi és uj-évi ajándékokul
ajánl talmik nai^y választékba Mindennemű legújabb ruhaszövet, teljes ruha 3 írttól kezdve iellebbi áron. Leeujablt}
Zeke (ftilelüts), zulibony (Jaquels) és kis felflltíík (Joppcii)
4 frt ól kezdve fellebbi aron Legújabb hosszú saiok(Longschawls)és pnnyóka-kendök. (ümhangtücher) 3 fttól kezdve felebbi aron;
i!h niii^ más líruhíi^yuk a t<Sli és farsangi dcnjrg bámulat"*
olcsó és szilárd árakon
WEISSMAYER M -féle -
divatáru kereikedáthen, a „Korona" vendéglő átellenében N •Kauiatán.


(B2!>—37)
lllrsclili''r éi Mii.
fakereskedók.
A L KG UJ Alíltl,
A SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETES MELLETTI MEGSZERZÉSE ÉRDEKÉGEN'' Az eredeti sorsjegyek cstkel. reszirUk Autósé melletti n^e^-- j •teriéléaek módja a* ujai.I. i.látntk egvik ai»u hiwm.a iuléxtuénve, mely ! általán.>• elitm. réare éa leuláia''.li lerjedétre talál, •''« valóban éréibe!." I •tOkaéget iiúivl, minthogy miu.l.''ukitiek takarítót! biztosítását •''•» tarlós| uartMOtéJéaek megalapttAaál lehelövé leail, a mint eaen asakmiban oly gyakran cliifordult.
A remény é« ama kellem ily csekély havi fizetések altat sokat1 iféró tik* birtokába jutni, éleaxti a takarítási hajlamul, éi ax • uil.i r ily módon folytatóiig sorsjegyet szerez, mit egyszerre venni egyhamar el aem tökéli magát. Korunk utreh mindennek javltáai é« mkélyeailé-. lére irányulj a lénleUortjegynk axakmában it ngyauaxon ipark».lá* éa«-reveli-t.",«é» a t. kn«nn»ég már klIlnnWIe asámvelésekrt Umer. Ml Is azok számat ezenael ujjal szaporítjuk, mely «< ed.llg l.''i. *.:kri elönyrr né»V'' I tetemeaen túlhaladja, mivel ''fyréaal a «..rajeg>eknrk ré>aleltiaeté« áliah mrgii<er<é«o ciélját elérbetfivé.teial, máaréail a njrrcniény valóarínU*.''. | gél nnveaatl vaiált»l, hogy
XO darab leyjoblt-é* lef/kedrrltvbb nornjem/ ÍO miliő forintnyi főnyereményeiben én kiiritlbelol 100 hiixámillHin ré#xe*!t,
fiorajegyek-meg«*er*é»énél a leglölib e.«elyeke| igéi''T.k vála«»- | taudók ét aaérl ii «iámv téalHik alapjául ..."
magy. kii. köloaőn-sorajogyokot 1800 aa állam- „
& 400 frankos tőrök „
vetitink, melyek ára latektervük é. értékük miatt emelkedésre legtöbb kilátással bir. ,
A fenti sorsjegyekéi t. >. havonkénti hat forintos részletfizetés éa a Irgjutánynab feliéleUk mellett eladunk, é« pedig aképeu, l.ngy a réaaletfiae>éa tartama alatt tt'' klllflnféle ««ir»jegvek játékát iO- n''ulio-vőnek ingyen átengédillk, kik*tebál éiviikéht 4U Inuátra é» kürtít-btlól 6 mUionyi föiiycrtut+iiyrr fálmmi.ik.
A 20 daran sorsjegy a következő:
! Csalódások elkerülhetése végett!
fa. kir. kiaárólag a>.ab. ujotag jaailolt amerikai éa angol páteniekk.''l ellátott á t a I á n kedvelt
tVii a t li e r l n-s / a j v
i
J.G.
L-yakorló orvoalót éa »/,ai>. lulajd''.uóitól liéca, belvároa II o g u e r g a a a o U ik •rám,
Kteu eaájvia a béesl orv.ni faenlláa állal approbatva, U • >jI 1Í0 évi gyakorlaloniounl rendkívüli liatá«unak iainerve, kOl..nfií.-ii i.t.''kony halamnak l.u«uyiilt a xáj k< lleuietl.''ii »<agtóli megóvása i.''kiiitcléböl r«aa vagy m«at.''riége< í .gak éi fog/yftkerek elhanyagolt ]ii«»|..ga''ái niialt b. állott ><all.(ii eltávolitá.aia, i* dohnuy aaignak J.iii''g.xilnleté«ére, fiillllmulbatl.in axer l''.''log, könnyen véiai, i.t.''ínkiul |i''eig«uladó fo<bu» é* ae >rt>ut ellen, klllAM.laen tengeren haióaókrA néoo; további (eumaükua éa karavényea fogbajok orroalására, légiim laauláta éa elhal.iaa uii''gakadnlyoxáaárn, mely ktlMuoieu a koi |i.alH.llával, midőn a légméraeklrt vaitoatával igen ériékeuy fáidaliua-«at axokolt ex ok.xni ; igeu haaxuoi ea a fogak tiaatiláaára álalálian, | le l.''ilog fogliiM r«tbada<a ellen hatáaoa axor ; felelte eiudát hatáaj a arropbub''lxok ixokoll baja, a fogak iugáaa éa laxa«ága ellen |tm-g.<kadályoxia a l.cteg fogaknál a f»(ki> aierfeletü kifejlődéséi, ero ulti a foginakat, óv fogfájástól j a axáj friuetégét feulartja éa bUai li ''l.''g bal, éa ax ixt tixxtllja, miután a nyálkát feloldja, ét est ktnnyeii luvolitbatóvá létxi.
MALA''l A-S/A l''FA.N
iiJÜT fürdői ós piperénél! használatra.
-K sz tppaiuiak rondkivlll üdvöa hatásnak az szoui>, 0441111 |és idi''^báiitalinak etetőiben (hurc/.fg Hiaiiiark, hár<i llvyilt ih (rratfcnriud bárónő nyilatkozata szerint ullávolitunak a bórnd minden tiaztálaiiHágot, « a bor sziliét Üdévé é^ ugészsógos ki-'' néxéslivé teszik. A bécsi „Modiziniscbc-l''rosso* nyilatkozata szoriut)
* K szappan valódi minőségük boa, udvari szállítónál
lífl F F J Á N O S r''ornkt/íra ii É U S 15 10 ^ 11. Kiirntnerrliiff 11.
Nagy Kanizsán valódilag egyedül Wajdits József urnái kapható.
évenkint fönyer.
1 Hitel-tortjrgy á 1 Ib6l. . ft 1 lefio. ■. V J 7.1839. . 1 1 Magyar . 4 1 Törflk . 6 1 Iuabrucki tjgy 4 1 llraunacbw. . 4 ] Meiulngl . 8 1 Corno . I
hux.
800,000 l.lifi''.O&O
iaa.000
HÍ.-MKÍ
700,000
I.U/iO.lKk)
50,000
évenként főnyer.
I ttudolf tori jegy J hux. 4S.OU0
1 Halm . 1 . lia.UUD
I t''lary . i . CS.iHHI
I l''átlfy . 1 . 4''V,0<J0
I Menőit . I . ft.'',.VHI
I lltt.lal . 1 . 30,000
I Wxld.tein . 1 . L''l,iak»
I Uimlivrl.gr. »jgy I . Sl,OKI
I Keglrvieli .1 . iii.OiM)
I Hianitlau „ .1 „ ''.''ií.ihmi
lligy üveg ára 1 frt 40
kr. o. é. 20 kr.
Vitel bér és csomagolás
jobb eredeti torfjegy megaxerxévén nyereményeiben é» havonkénti f
Miaden nyeremeny ax*jonaii migveeu.l." t..r«jegy áráuak levő páaa Illán a rétslvevflk kftat egyenlő részben feloszlatik. Az slsd részlet-1 flzetese után minden réaxivevő a törvényesen kiállított >-* aa összes sors-; jegy megjelölését tartalmazó okiratol. é» aaiaimit rétxletrk ttxetéte után | ax Illető rrrrtrtl nor/tjtyyrl axontiii^ikapiK.
Megfontolva axon k''.r.llni.''lB, hogy a r黫|»ev." egyike a leír-
IumiI még a legkedveltebbek 20 db.'' 4 húzásaiban reszt vesz, vevőinket. elegendően klelé«ilvo .hUxaxlik, mivel a rétslvev-a caak csekély köit-ségotl éa sok elönyayel Jár.
Mindenki egyedül is, ét a többiekkeli érintkezés nélkül részt vehet; a mi még lAbl), réaxtvevőiuknak ax«n iog.it i. álenge.ljllk, hogy — a mi máshol nem történik. - r+*zlcrct*töt mhutrn időben eláll* hat, t* az ereriett »ovi\}*V\)<* " i-ö risztetek fizetése után
uxoinmt át ceheit.
K« oly kedvtxmény. mely semmi mas váltó üzlettől nem nyui tátik, mivel ezáltal az ember a részletfizetés tartamához niaos kótve, és nem tarthat attól, hegy a befizetéseit elveszti, ml minden mát tár«a«já-Iáknál valótflnfl.
Huxáiijagytékel minden hutát után ing. tn é- bermentve k (Ildiink.
Kaao igán elSnyót ixáuiveté-t I-gjol.l.au^ ajiii^uk^.
MAGAZINÉI! és ^TERK,
GSÖ-3) í váttó-Uxlrt t''esten,
'' : Deák i''ereuca-utuxa, 7 dik axam alatt, i
Cségsk, bltomiuyotok át UgynftkOk, kik ré.tlel.leveleink el-í adátával foglalkotni t.ándékotnak, stt III.tői g boxxáuk fordulni ssi- ! vttktájsstk.
Xiivonvloirnni'' A fogakat olykép linlltja, hogy miuden '' J ,,,,„„ ba-xnalata állal nem.tak a kell.,
uetlciii logkó eilávoliltatik hanem a fogak lenyu it elöállUtik ét fo-koxtatik. Kgy tkatula ára t>3 kr. o. é.
A Ililf lll»ríll fmm/m ^vi,<n * l^gkényelmoaelib fogtitxliló iiutut.1 in íugjjtp.,,,.,,.,,,,^ ,niuli() ,.uiu,if^c c|ti„
•ég elleti anyagot neiu taitaluiaai a fog emailja, a n.lkill hogy tér telnék, iiulitlatik általa, a gép egyéb vegytlléke o uyálhárlyákat élesxli L''» fritaill, a txáj ''rétxi il ax iillieriktt. olaj réaxei állal fri.tili, a fogak •ilu.ágát ét febértégét fokoxaa.
KüiOuósen ajánlható ex txáraxon vagy viseu utasóknak, miután ki ueift folyhat ét nem romlik m.<g.
Kgy szelencze ára 1 frt. 22 kr. kr. o. é.
I^llt^l ''liri«»''/ m*,> pur folyadékon) anjaghól áll, melyet Urei S luj/ua/j) |oK.ik kilapáistására ha.xnálui lebel, hogy eredel ikjnkal vi.aaauyerjék, éa a lovát.bi kivájá«nak eleje vélelbeaaék f iii gakadályoaxa i-x ax étkek maradéka fe||«rlódáaát a fogakban, ng\ < lynlka .''■» egyéb tisdUkél u, í. i xúllal a Cioutaiiyag laxulátától megóv mi at inakig hatva, fogfájátl aaokott előidéxni. a
Kgy adag ára 2 frt. 10 kr. o. é.
Kaphatók: Kagy-Kanixtán : llelut Jót»ef gyógytxe., Koteuber^ liotenfeld, Weliteh, J. ét K.''.aelboffer J. keretkedáaébsu. — l''ápáu l''tcbepen J., Katslhelyen : Pfisxterer gyógytterétt, Hinger M. Wetai Zala-Kgertteg.-n : laóó K.. gyógytierétx. Kaproucxán : Wsrll gyógy txerétt. Varaidon i llalter gyógy txvréaa. MUmegen : Dorner Kajet. 4aoui natbelyeu: l''iilich Kereiu a ás Hudolf gyógytter. Határőrvidék! Sx.-Uvör'' gyftn. Kibic K. 0. Vettprémbeu : Meyr Tutxkau, ugy Uuthard Tivéda . atiaiuijl.l - Sxékeafpliérvarott ; l.egmann A. Ilrauu J. gyógyxt. Kovát Iteiéuyhen: lleitler gyógytt. Kalocsán t Horváth K. gyógytterétt. Ke<''t< kemétéii : Milhofer ét Maehlsid gyógyts. l''aksou : Kloriáu J. gyógyat llörmenduuI Horváth J.Somaeureud gyógyti. Kaposvárolt: holiu J. Ilftgl, llelu^ét Hrhrőder gyógytt. Saigttárd: Urabtay gyugy.a. -Konyhnádon: KramolinJ. UsigetvároltiUarvrarlb, Halamon gyógyts — Kajan : Miehiltch Hl. ós llersfeld fiai, ugy ilertog Ignáetnál. _ l''éca''eit Ztolnay W. és K. Zách, Hipnkh gyógitt. Kárádon: Zadnbánasky gyógyax Marctaliban: Kitt gyógyxt. .^ÍT,Inában s tfrail gyógysa. — Hunalold rárótt Lukács gyógyts. Hteul-Uyargyön i Sötb.g -. Altó l.endvá^ int gyógytt. — Kohoncton; Hlmon gyógytterétt uraknal.
8eríciiloscnil)s.seiiocwiiiiicii.
Km den aabireiehan an uut gelangandeu AKlforderni.gen su •ul«prechin, varkaufen nir
BW l''ARTIAI,SCHKINK
auf Zvvanxigatel
lirannschwelger gextgene- Serlenlose.
Ii.irrh einmaligen Krlag von nur fl 8 wir.l mau Miteigen-Ibllmer einet solehon l.otet, vvelche. a n 31. Uet. auf Treffsr von
tp.elt
100 000 Thaler in Silber
_ml u n budi ti g I gen innen áiuat,
IíONE auf HATFA
lob4-er ti. oü-Lose (^imonau
♦» (Kat.náM
kais.tiirk.400- Fres-Lose
Hanptrelfur Krc. 600,000. 300.000 .te. J, ,„u„M|,eb. Ku.t ''áfl 4
Stadt Innsbrucker-Lose!1 i^TVotó^
'' 16 monatli. be !(«(,„ i ü. ^ °°0, *U-Aut ír dietfn w.irden auf verlaugen aucli alle I
Wochslorgüschal''t
atraliou det ), MERCÜK" Wien , Wollieile 13.
Malom-eladás.
^.rM^fflLfir.-B
W^jdiU József kiadó lap-, éa nyoindfttulajdouos, gyorssajto uyomasa ^agy-Kauusátü
szállóid é.J>-Alfl, hold a lak közelébeiT terekkel, clafea kitílzetik é, venni szándékozók alulírott-nál Kis-ljukoveczen jelentkezni kéietnekr
WANISS LAJOS,

. \
jóixágfalllgy t|ö,