Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.37 MB
2009-10-07 14:17:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2811
8585
Rövid leírás | Teljes leírás (568.8 KB)

Zalai Közlöny 1882 071-078sz szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SaGY-KAIHZSA., 1882. aagaaztas 3-aa,
S 0 \'A 1. .< /. S
71-12E BSBéuoa.
In»......* **•
»1 *™......
0*^7*^ ite...... ¦
Egy «*4»*
hirdetései;
h buli** prtittorban 7, mi*xIMor c b mindw: WTibbi «ortr*. 5 kr
NYILTTÉBBES sorotikéttl 10 krén Tewtaek 1*: KiscsUri illeték mindre egyel iini-\'-iéi*n BO kr. Síelendő-
Il li
ZALAI KÖZLŐIT
Huszonegyedik évfolyam. \\
A l*p txt&tmi réatet fflati kotlewi ujek :
zuyag-, részét illeü közlemények pedig- & taadóboi bementre
HAGY- XAtf IL 9 A
Bemeatatlts terelek task isisért TiTinlratin\'ftWr! fogadtatnak il.
KwüM»TiroE neljh»tósig4mt, .nígT-kuúai*\' oak. ttaoltó^gylef, a .Mgj-ktnixsíi kereskedelmi s iparbsak\', ,ntar-k»nla»i Ukirékpénittr*, a .xalamegfei általános taoitót«Ulet« Sgj-kawaiai kisdeá-DíTeló egjesűlef, t , nagy-kanizsai tiszti Snaegél.riő «tó»etkeMf, * .soproni kereskedelmi a iparksaaara nagy-kaaiuai UlTiUartmánya\'\'i «M>b Bégjei é« Tán* 1 " egyesület Mtatalos értesitóje. ... ,
Hetenklní kétszer, vasárnap- s cstttörtökün megjelenő vegyes tarUlmg Up.
A siatisllka.
Közművelődési állapotunk, közoktatásunk nem Ali még aion fokác máig se az általános ismeret terjeszt beíésnek é& m&veluógaes, hogy a földrajz és történelem mellett ¦ statisticit is felvegye tananyagnak -s a néppel is megismertesse országunkat. társadalmi gazdasági, erkölcsi, szellemi és politicai tekintetben, de tán elmondhatjuk, hogy még a magasabb műveltségre igényt tartó egyének is, de a luk nem voltak ama szerencsétlen helyzetbea, hogy egyetemeken és bumaaas iskolákban nyertek volna osztónt az egyes érdekes tudományos ágak megkedvelésére, ezek is távol vannak attól, hogy oly ismeretek megszerzésére vagy csak u-üalmányozásara is törekednének, a melyekből saját hazájuknak hu képét, gyarapodását vagy hanyatlását, termelését, iparát. kereskedduiét, vagy műveltségi állapotát megérthetnék. Pedig valljuk meg, ha nem !9 múlóbb becsű, de nincs is érdekesebb tárgy a statisztikánál, mely oemuutja egész valójában ax állam erejét, tényezőit, területét, népességét foglalkozását, hitelét, vallását és óssze* állapotait. Mint a doctor, mely hivatva van az emberiség és a kőz-egészségügy szolgálatára jeani, csak ugy ismerheti meg betegét, ha annak előéletét s jelenlegi állapotát össze veti és a symptomáfcat ezekből le vezeti, ngy a statistikas is feltárja felőliünk ama sebhelyeket, melyekből vérezünk, s amely orvoslást kivan,
A tünemények, események ieg-agyeimcsebb szemlélője is tévedéseknek van kitéve, az okok eltalálása ban és fölfödözéséhen. a társadalom, a kormány is alig fordítana oly nagy figyelmet és törekvést bizonyos állapotok és veszélyek elhárítására, ha a kis apró számok tömkelege nem adná meg a felfejtést arra nézve amit sajtó, közvélemény kieszközölni
nem bírtak. A mathemaüca, a sta-tistica kérieihetiének. Vitázhautia-nui áll tehát; hogy a hazai statisz-tica mindenki f, de különösen minden igaz hazafit kell, hogy érdekeljen, eddig ugyan mi magyarok, akik csak most jutottunk hozzá önmagunkat, önmagunk által igazgatni és megismerhet m — abban a helyzetben voltunk, hogy adatainkat kevésbé megbízható közegek által gyűjtetvén — más nemzetek statísticajával félve hasonlítottuk össze, de ma már eloszlik a féklem s & felállított kép, csak kevéssé tér el az eredetitől.
A statistica lényeges ismeretét azonban nemcsak a honfiúi kötelem, annak érdekessége, de ama nagyszerű feladat is megkívánja, amelyet korunk zászlójára tűzött: a jogi és az emberiség jelen művelődési álláspontjának megfelelő úgynevezett cnl-tur állam alakítása iránti törekvés, de megkivánja a...