Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.56 MB
2009-10-07 14:22:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
3601
8053
Rövid leírás | Teljes leírás (646.42 KB)

Zalai Közlöny 1882 079-087sz október

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

iN AGY-KANIZSA] 1882, október 1-én,
79-1K szám
Huszonegyedik árfolyam,
egész (él é\\re ne yed \'
7V ndm 20 fcr. HIRDETÉSEK
; hasábos petitzorban 7, másodszor 6 b minden további sorért 5 kr.
kyilttébbek soronként 10 krért Tétetnek tr-i Üurttiri illetik minden egyes -.:r^ r-léaért 30 kr. Sietendő.
ZALAI ROZLOHY.
a lap szellemi részéi iUető közlemények z iserkeaztSbáx, . anyagi réttét JUetÖ közlemények pedig a küÜtóhűz bérmentve intéz eaáök : S a G y ¦ k an i Z 6 a
BérmenUtlen lexdek cttk Ismeri monkaiirsakto] fogadtatnak «1.
Kéxiratok ússza nem küldetnek.
rís^y-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank", , nagy-kanizsai UkarékpénztAr", a ,zala megyei általános tani tó testület " a nagf-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a „nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kHWálasztraáuya* a több megyei ós Táró*
egyesület hivatalos értesítője.
Betenklut kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Felhívás előfizetésre.
Az nj évnegyeddel ismét felhívjuk a t. olvasóközönséget lapunk szives pártolására. Részünkről mindent elkövetünk, hogy ngy tartalom, mint külalak tekintetében a t. közönség várakozásának megfelelhessünk.
Minél tömegesebben sorakoznak lapunk t pártolói közé, aLnál inkább módunkban Iccnd t. előfizetőinket több több kedvezményben részesíteni. A lap előfizetési ára •
egy Ővre (jan.—decz.) 8 frt.
félévre (jan.—jul. v. jal.—decz.) 4 frt évnegyedre (jan.—marcz. - jel.—
okt.— decz.) 2 frt.
Az előfizetéseknek — legczél szerübben postantalványnyal szí ves beküldését kérjük. 1
Hazafiúi üdvözlettel:
N.-Kanizsán, 1882. szept. 29. a kiado-hivatal.
A beteg társadalom-
aQ e vons nemble, meMÍeun, du tíéde des lomi-res ?
Je pe-oae, en verote, q\\io noos ny vo-yoni qoere ¦
Ki hitte volna, hogy a 19 ik század végén azoknak, kik a felvilágosodó ttság, szabadság és a népjog barátjai, a sötét középkor kísértetes szellemétől tartani kelljen, ki hitte, ki gondolta volna hogy a 20-dik század küszöbén tartani kelljen attól, hogy oly reákezió állhat be, mely tönkre tehetné a népnek, az emberiségnek véren szerzett vívmányait hogy századunkban, melyet a felvilágosodott századnak mondanak, és tán jnggalis mondának, tartani kelljen attól, hogy azon drága honfivér, mely a szabadság, egyenlőség és testvériség elvéért, e magasztos dicső
elvért ontatott, hiában foly t volna, hogy az utódok ezen vívmányokat könnyelműen koczkáztatták, egyesek önérdek hajhászasaőrt könnyelműen préda gyanánt oda vessék. Ézt hin-?ünk eddig okunk nem volt. De ki az utolsó idők jeleit, tüaeményeit éber szemmel kiséri, annak kell, hogy szivét bns érzelmek szállják meg, kell, hogy beismerje, miszerint beteg, nagyon beteg a társadalom és hogy a gyógykezeléshez mielőbb hozzá kell látnunk, ha csak nem akarjuk hogy szomorú kimenetelű legyen.
Ezen kortünetekkel foglalkozni lesz szerény czikksorozatom feladata, melyre engedelmet a tisztelt olvasó\' közönségtől s szerkesztő barátomtól kérek.
Mindenek előtt legyen szabad kijelentenem, hogy a mestei módon táplált s mozgásba hozott zsidókérdést érinteni nem fogom. Az intoleranczia azon betegség, melytől a magyarnak, ha a történelem tőrvényeiből tan alhatunk s következtetünk, tartani nem kell. A történelem a nemzetek tükre s a magyarok története az intoleranczia szenny foltjától eddig s hisszük is lelkünk tiszta bitével, hogy jövőben is tiszta fog maradni. Jól lehet, hogy egyes fanatik...