Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.13 MB
2023-04-25 13:12:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
186
425
Rövid leírás | Teljes leírás (724.48 KB)

Zalai Közlöny 1882. 018-026. szám március

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

■ü-''—-
NAGY-KANIZSA, 1882. márczius 2-án.
Ei5«*tté&j ár:
epés; érre......8 frt.
fél évre.......<• «
nc-gyed évre......2 a
E/jy szám 10 kr.
HIRDETLEK
hasai»os petitsorbir. ''
másodszor C s mináe-i további soró.''. T'' icr.
NYILTTÉRBEN" sorúnként 10 krért vétetned Ifi Kincstári illeték minden egyes ''..rii-tésért 30 kr. fizetendő.
Huszonegyedik éyfolyanL
A lap szellemi részét IllelS kfzleroé-nyék & Bxerk etetőhöz, anyagi részéi illető k&zlemények pedig l kiadóhoz bérmestve intézendő!: : K A G Y - K AN I Z S A
Bérroentetler lerelck csak isser. muakatÁraajctő! fogadtatnak eí.
Kéziratok víssza nem küldetnek.
Kri^-Kanizs&TÓxos hely ható áginak, , nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet1a B nagy-kanizsai, kéreskedéltm s fparbank", ; nagy-kanizsai takarékpénztárc, a »zalamegyei általános tanítótestületc a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesületa nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezei'' a »soproni keféskédelmi s. iparkamara nagy-kanizsai kaWálasztmányae s több megyei és város
egyesfLl«t hivatalos értesítője,.'' -
Heíenkiat kétszer, vasárnap- s esü tűrtök ön megjelenő vegyes tartalma lap.

2965. ni. SS2
Zalamegye alispánjától.
A .nagyméltósága magyar kir. belügyministeriumnak mult évi decz. hó 18-án 48132. sz. alatt kelt leiratával, Nován járás orvosi állomás rendszer esi tése engedélyeztetvén, ezen — háromszázötven frtnyi évi fizetéssel egybekötött járásorvosi állomás, törvényszabta választás ntján, a folyó évi májns 1-én és folytatva Zala-Egerszegen tartandó megyei bizottsági közgyűlésen fog betöltetni.
Annak kijelentése mellett, hogy addig is, mig a novai és pákai közegészségi körök körorvo''si állomásai letölthetők leendenek, ezen közegészség; körökben a Novára választandó járásorvos kötelességében álland a körorvosi teendőket is teljesíteni, miért külön mindegyik közegészségi kör részéről 120 frt évi ntiátalányt fog élvezni, — mindezek azzal tétetnek közhírré, hogy azon orvosok, kit: a szóban levó járásorvosi állomásra megválasztatni óhajtanak, a fentebb emiitett megyei bizottság közgyűlés alkalmával működendő kijelölő választmány előtt, okmányaikat magnkkal hozva jelentkezzenek.
Zala-Egerszegen. 1882. évi febr. 25-én.
SVASTITS BENÓ, tn. k.
Zaiamegye alispánja.
ho
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaságnak 1SS2. február hó 20-án tartott közgyűlése.
(Az igazgatóság jelentése a közgyűléshez.) Tisztelt közgyűlési
Az 1881-iki üzletévben a forgalom már évek óta megszokott határok közt folyván le, annak eredménye is egészben véve nagy vál''o-zást nem mutat a mnlt évekhez kéjest.
Mindazonáltal egyes, fontosabb tételeknél változásokkal ja találkozunk, melyek minden esetre~csak kedvezőknek mondhatók.
Ezek közt felemlítjük legelsó sorban a betéti állományt, mely az 1880. évi mérlegben kitüntetett 2,033.359 frt 75 kr. 3926 arany és 5609 frankhoz képest ismét 175.372 frt 4S kr. 538 arany és 2705 frankkal szaporodott, miből kitűnik, hogy a nagy közönségnek intézetünk iránti bi-alma még mindinkább szélesebb körökben elterjed.
Mint további örvendetes változásra utalhatunk a kamathátralékok isméti ...