Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.77 MB
2023-04-25 13:17:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
184
319
Rövid leírás | Teljes leírás (613.49 KB)

Zalai Közlöny 1882. 036-043. szám május

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „nagy-kanizsai tiszti önsegélyező szövetkezet”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
21. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

fllflY-KiíiftaSA, 1882. májas 4-én,
B4fi»téí>i árrész írre ....
íél éTre .......
negyed övre......
Egy xz/tm tO fcr
8 frt 2 .
7. másodszor
HIRDETÉSEK
basál>os petitsorban ti s minden további sorérí t Icr "
XYILTTÉkrtK.V soronként 10 krért vetnek lei lwucstár:. illeték minden egyes 4;rd,>-rést''-rt 30 kr. fizetendő

A ltp tzeHemi részét illető kf-zlen^'' nyék a srerkesztőbúz, anyagi részét illető k&zieményeV pedig í kiadóhoz WnnentTf intézendők : NAGY-KANIZ8A Vlstslcsbáz. -
Bérmenietlen levelek c.iak ismert autakatárzaktól fopa.diitr.alc el.
r •
Któratok tísszí nem kcldotnek.
N,^.Kaaizsaváros helyhatóságinak. ,nágy-kaninai ónk. tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbatik'', ,nagy-kanizsai takarékpénztár«, a .zalamegyei általános tanítótestület* a :nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", « nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai kOlrilasztminya* s több megyei és város
egyesölet hivatalos értesítője.
Hcte.nk 1 ní k_étszer, vasárnap- s csütörtökflh luegjeleuó vegyes tartalmú lap.
A f. olvasó kuzöjiHéghe/-.
A legutóbbi számmal vette a t. olvasó közönség a lap szerkesztőségében történt változás hirét.
Ránk szállott a munka, mely épeu azért lesz nehéz, mert eddig erós kezekben volt/
Ez alkalomra első tollvonásul czélszerünek tartottuk a vidéki hírlapirodalomról táplált és lehetőleg szük keretbe foglalandó nézeteink kapcsában mondani el irányeszméinket.
A szabad sajtó egyik legkitűnőbb vívmánya nemzeti küzdelmeinknek. Nagy napok emléke, a tört lánczok felett diadalmat ülő nemzeti önérzet és dicsőség füzódik a szabad ¡siló kimondásának ünnepéhez.
Sok viz lefolyt azóta a Dunán. Legyen hála a magyarok Istenének ! és legyen dicsősége az „any-nyi balszerenose közt s oly sok viszály után" is nagyságban egyéb nemzetekkel nemesen mérkőző magyar nemzetnek! -van ebben a mi édes " hazánkban ina is sajtó-szabadság.
Igaz ugyan, hogy. az .188l-ben kibocsátott bel''igyruiniateri rendelet annyira megkötött« a sajtó kezét — külöuösen a hírlapirodalom terén, — hogy a politikai lappá létei föltétele á ennélfogva óvadék nélkül szinte lehetetlennek látszott a további mozoghatás.
A gyakorlat azonban, melyet a czélzoít ministeri rendelet érvényesítésében tapxszuinnk. azt igazolja, hogy az ép^u nem olyan mumus, mint a minőnek kikiáltották s hogy az ördög nem olyan fekete, mint a minőnek festik. Az a ministeri rendelet nem is czélozhatott egyebet, mint a szabadsajtó palástja alatt a nem politikai lapok által is űzött visszaélések megszüntetését. Komoly iramu. higgadt társadalmi lap szellemének nincsen hátrányára.
Különben'' is, a mi meggyözó-désüu-k az, hogy magasabb nemű politikává! foglalkozni a fővárosi sajtó föladata. A vidéki politikai lapoknak (tisztesség adassék a kivételeknek!) nincsenek nagy diplomatáik, kik velők közvetlen érintkezésben lehetnének; nincsenek országos publicistáik, kik mélyreható elméjükkel a dolgok-álláspontja fölé helyezkedve, magasabb nemű Ítélettel lépnének a közönség elé ugy, hogy a vidéki politikai hírlapirodalmat a fővárosival egy színvonalra .emelhetné...