Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.2 MB
2008-11-18 13:13:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1950
7464
Rövid leírás | Teljes leírás (469.39 KB)

Zalai Közlöny. Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú lap.

1888. 27. évfolyam március 009-013 szám

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

vt^^^xv^\'W
NAGY-KftNBSX, 1888. márczias 3 án.
r.ltf inét isi ár >« érre . . . 5 írt — — í»r. . . . . i fr 50 kr.] Xjniiirt . . . l írt 25 ki
E|y« «*■ * kr
R1KOKTC8KK *»áb»«p«tit«orbftji7. niu»dsxor{ |«. t Minti^u tyTátahi *orcrt 5 kr
NÍU.TTÉMEK
r l toronkéut 10 kr*rt T*t*i:*k |í«i K>»i-4UÍri illeték i
e-llc szám
Huszonhetedig évfolyam.
ZALAI IOZLOIT.
A nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a „nagy-kanüsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy-kanU$ai kisdednevelö "~
A lap n.lkrai rétzét illeti kö
aiények * aserkexztoséfhtz lyagi réaaét ill*t« kőzUmAoyek podig a kiadóin tatalboa bérmeotTel i«lSk
takarAkpénatári épOUt.
utieu lehlek a gadtatnak .1.
Kiikntsk vitua MM kil«tta«k
a „nagy-kanizsai tiuti-öruegélyzö aövttkezei*, a ,toproni kéretkedelm s iparkamara" nagy-kanizsai kűlváiasttmánydnak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, ^OMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy-kuizui ,K«rozt»»y Jétt-kmy Niegylet" magalakuiatakw.
Éreztetni azzal a fliimorék kol-dussal ut, hogy 6 iíVatellemi léay,
Végre tehit goDdoakodva lett!\'1ogy ó is * társaimnak tagja,, rtromk Kegé»f«iréi « ! Aa „loeki is ép agy joga ián _ai élethei,1 igazi ker. szeretet, mely abban az!™\'111 birkinet; kezébe adni ai esz-elhígyatott, nyomorék koldusban is! k<>zt, melyljel ezen életét jogosan és »zt az Isten képmását tekinti, melyet \'helyesen fenntarthatja; megmentóm : paloták lakóiban; mely abban is \'emberi természetének nemesebb ré «zt íz érzó, lélekkel bíró teremt- «**», » lelket, melynek elvesztésére a méDjt szemléli, mint abbm, kit az nyomor, oly alkalmas eszköz: ebben isteni gondviselés a jólét karjaiba!*11 » tnlajdonképeni ker. felebaráti iielyeiett: az az igazi ker. szeretet,
valódi ker. életnek mint egy postu-látsmát. Mert a kereszténység tana alapul a szereteten, azon a szerete-ten, mely az isteni alapitó összes tevékenységét áthatotta, s melyet
a mi BzegényeiDk fölé is kiárasztotta jótékony sugarait. Le lesznek tehát azokról a szenvedő Ínség égető konyái, melyeknek minden egyes c^eppje, mint
végre törülve arczokról az
egy-egy babérlevélke fogja őkiteni
a löuyörttletes sziveket az örök biró sokszor lelkére kötött:
elölt. Letörölte azokat Á. szeretet ihleté a vek megnyíltak, s engedtek a részvét
részvét!
tanítványainak és követőinek is oly Arról ismer
nek m«g benneteket, hogy az én
szegények iránti érdeklődés akkora uiveaujára még nem jutott fel, hogy azokat rendszeresen gondozza. Pedig ■eA -épefi -etyan kevésre becsflien46 kérdés .\'z a szegény kérdés, akár nemzetgazí&zati, akár erkölcsi oldal-ról tekintjük a dolgot. S ha az a színház, kaszárnya, s a többi eme-lik a városnak fényét és becsét, nem kevésbé emeli az az öntudat is, hogy lakói közt kevés az éhhalállal
saját szavai szerint nem volt: .hova felszólamlasikérvényükkelelutasitott,deaz fejét lehajtsa." Boldogok önök mert W é" "okéntesi kedvezményhez megki-a szegényekben Jézus testvéreit «.. \\2$$£^ J%%<&™
TmWvtlék.
knziodő. Egy város értékét — szerény véleményem szerint — a józan ész sohasem színházai, kaszárnyái stb. szerint szokta eUtirálni, hauem pol-gárainak erkölc-ti és vagyoni álla-pota szerint. Első a szükséges, azután
a hasznos ! \'szerint a regálé megváltásáról"szóló tör-
Sokkal jobbm fogták fel ezen véo...